Кандиба М. О. - Соціально-психологічний аналіз сутності поняття "міжособистісна толерантність", як професійно важливої якості психолога (2013)
Кікінежді О. М. - Психологічні детермінанти гендерної соціалізації підлітків (2013)
Климентович О. Б. - Гендерна диференціація індивідуальних цінностей сучасної молоді (2013)
Кліманська М. Б. - Психологічні особливості використання гумору медичними працівниками (2013)
Клочек Л. В. - Атрибуція справедливих і несправедливих вчинків у педагогічній взаємодії викладачів і студентів (2013)
Коваленко О. Г. - Вплив професійної зайнятості у похилому віці на психологічні особливості особистості (2013)
Коваль І. А. - Вплив психоедукації на адаптацію соматичних хворих з коморбідними психічними розладами (2013)
Кострікін О. В. - Формування та розвиток професійних якостей особистості майбутніх керівників засобами тренінгу в навчально-виховному процесі ВНЗ (2013)
Кузьо О. Б. - Особливості розуміння суїциду з позиції психології та християнського віровчення, Кузьо Ю. З. (2013)
Курбанова А. Т. - Особенности коммуникативных качеств личности подростков, принадлежащих различным гендерным типам (2013)
Лазоренко О. В. - Психологічний аналіз екстремальних умов несення прикордонної служби (2013)
Левус Н. І. - Особливості локусу контролю у старшокласників з різним рівнем навчальної успішності, Терендій О. В. (2013)
Лендел М. І. - Деякі аспекти вивчення проблеми толерантності, етнічної толерантності у психології, Щербан Т. Д. (2013)
Лозова О. М. - Структура самоставлення майбутніх психологів як основа конструювання образу світу професії (2013)
Маєр Ю. В. - Психологічні особливості розвитку емпатії у підлітків – вихованців навчальних закладів закритого типу (2013)
Макарова Л. Л. - Теоретичне та емпіричне вивчення особливостей "я-концепції" в структурі самосвідомості (2013)
Максименко К. С. - Реконструктивная психотерапия в клинической психологии (2013)
Максименко О. Г. - Фіктивна ідентичність як форма самодепривації психіки суб’єкта (2013)
Малильо О. П. - Опанувальна поведінка особистості в процесі розвитку сімейних відносин, Корнієнко І. О. (2013)
Медвідь Н. П. - Діагностичний компонент технології соціально-психологічної атестації керівника у сфері державного управління (2013)
Михайленко О. Ю. - Рольовий підхід до вивчення особистості (2013)
Михальчук Н. О. - Проведення рефлексивно-поетичного тренінгу з використанням англійських приказок та прислів’їв з компонентом "діяльність людини” (2013)
Мірошник З. М. - Вивчення семантичного простору рольових позицій учителя початкових класів (2013)
Мойсеєва О. Є. - Мотиваційні детермінанти агресивної поведінки (2013)
Нигматуллина И. А. - Инновационные направления повышения профессиональной мобильности студентов – будущих учителей-логопедов в структуре Казанского (Приволжского) федерального университета (2013)
Новицька І. В. - Психологічні аспекти дослідження успішності розпізнавання прихованих мисленнєвих образів (стан вивчення проблеми) (2013)
Onufriyeva L. A. - To the issue of future socionomic specialists’ professional personality formation (2013)
Орішко Н. К. - Специфіка самовдосконалення особистості на різних етапах її онтогенезу (2013)
Осика К. С. - Динаміка структури мотивації спортивної діяльності юнаків-каратистів (2013)
Осика О. В. - Логотерапія В. Франкла в психокорекційній роботі зі школярами (2013)
Панчук Н. П. - Ціннісні орієнтації як системоутворюючий фактор соціально активної позиції майбутнього фахівця (2013)
Партико Т. Б. - Особистісні чинники вікових змін життєвих цінностей у дорослому віці (2013)
Пахомова О. Л. - Внутрішньомовленнєва діяльність як основа розвитку діалогічного мислення у майбутніх психологів (2013)
Подкопаєв Є. С. - Психологічний аналіз основних вимог до особистості керівника органу внутрішніх справ (2013)
Поцулко О. А. - Роль комунікацій у формуванні особистості у період ранньої зрілості (22–30 років) (2013)
Прокоф’єва О. О. - Активне соціально-психологічне навчання як метод вивчення і корекції впливу психотравмуючих переживань на емоційний стан юнаків, Работа Т. О. (2013)
Рубежанська І. А. - Особливості самоставлення в осіб з межовими психічними розладами, Галецька І. І. (2013)
Руда Н. Л. - Соціальний інтелект у структурі інтелекту (2013)
Савенкова І. І. - Хронопсихологічне прогнозування перебігу нефроурологічних захворювань (2013)
Савицька О. В. - Статеві та вікові особливості мотивів вибору професії та мотивів навчання студентської молоді (2013)
Самотаєва Е. О. - Особливості взаємин батьків з підлітками у сучасних сім’ях (2013)
Сирова Г. В. - До проблеми самореалізації педагога, Щербан Т. Д. (2013)
Скиба М. М. - Психологічний супровід розвитку творчих здібностей молодших школярів, Щербан Т. Д. (2013)
Тарасенко Н. В. - Проблеми профілактики віктимної поведінки студентів (2013)
Теплюк А. А. - Сім’я як первинне джерело психічного здоров’я дитини дошкільного віку (2013)
Труляєв Р. О. - Вплив позитивних цінностей педагога на формування позитивних цінностей та "сильних" рис характеру учнів (2013)
Фаринич О. Ю. - Психологічні особливості студентських сімей, Щербан Т. Д. (2013)
Федорко М. І. - Формування професійної самоідентичності майбутніх психологів, Корнієнко І.О. (2013)
Шайда О. Г. - Експериментальне дослідження психологічних особливостей становлення професійного мислення майбутніх учителів гуманітарного профілю (2013)
Шанта С. П. - Деякі психологічні особливості стилю керівництва організацією, Щербан Т. Д. (2013)
Шебанова В. І. - Функціональне значення метафоричності внутрішньої тілесності (2013)
Широка А. О. - Спроба інтеграції концепції сепарації-індивідуації у вітчизняну психологію (2013)
Штепа О. С. - Особливості зв’язку психологічної та персональної ресурсності особистості (2013)
Яковлева С. Д. - Вплив корекційно-розвивального навчання на динаміку нейропсихологічних процесів у дітей з вадами інтелекту (2013)
Яновська С. Г. - Соціально-економічні та психологічні ознаки підприємництва (2013)
Яновський М. І. - Проблема психологічного впливу мистецтва на особистість (2013)
Відомості про авторів (2013)
Іnformation about the authors (2013)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 2354-р "Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування на 2011-2015 роки" (2011)
Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 18 січня 2011 р. № 3 "Про затвердження Розміру плати за окремі види топографо-геодезичної та картографічної інформації на 2011 рік" (2011)
Шевчук П. М. - 20 літ діяльності Українського товариства геодезії і картографії (2011)
Марченко О. М. - Результати уточнення моделі аномалій Буге для регіону України, Кучер О. В. (2011)
Самойленко О. М. - Визначення просторової орієнтації осі обертання динамічного об'єкта геодезичним автоколімаційним методом (2011)
Шостак А. В. - РЕМ-фотограмметричне оцінювання мікрорельєфу поверхонь (2011)
Лященко А. А. - Сервіс-орієнтована архітектура кадастрових геоінформаційних систем та кадастрових геопорталів, Форосенко Ж. В., Черін А. Г. (2011)
Лазоренко Н. Ю. - Онтологічні аспекти геоінформаційного забезпечення моніторингу природних комплексів (2011)
До 70-річчя від дня народження та 50-річчя професійної діяльності Олександра Людомировича Дорожинського (2011)
Шевчук П. М. - Засідання президії правління Українського товариства геодезії і картографії у IV кварталі 2010 р. (2011)
Положення про критерії нагородження заохочувальними відзнаками УТГК (зі змінами та доповненнями) (2011)
Угода про співпрацю між Українським товариством геодезії і картографії та Чеським союзом геодезистів і картографів (2011)
Відомості про авторів (2011)
Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 14 квітня 2011 р. № 23 "Про упорядкування застосування Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000" (2011)
Стопхай Ю. А. - Геодезичний зріз України по меридіану 26°43': матеріали про пошук пунктів Геодезичної дуги Струве (2011)
Самойленко О. М. - Застосування геодезичного автоколімаційного методу для визначення і контролю метрологічних характеристик стендів регулювання розвалу та сходження коліс автомобілів (2011)
Полець О. П. - Вплив поширення відбитих сигналів на точність роботи GPS-приймачів (2011)
Беба Н. В. - Тривимірне картографування зимових видів рекреаційної діяльності в гірських районах (2011)
Пархоменко Г. О. - Можливості використання матеріалів ДЗЗ у моніторингових дослідженнях урбанізованих територій (на прикладі м. Києва) (2011)
Рябчій В. А. - Склад і зміст кадастрового плану, Рябчій В. В., Василенко А. М. (2011)
Окопний Б. П. - Подільському державному підприємству геодезії, картографії та кадастру – 60 років (2011)
Валентину Тофільовичу Липському – 60 (2011)
Шевчук П. М. - Засідання президії правління Українського товариства геодезії і картографії у I кварталі 2011 р. (2011)
Сосса Р. І. - Література з картографії, Федунків О. М. (2011)
Федунків О. М. - Картографічні твори (2011)
Дегтяр О. Ю. - IV Всеукраїнська науково-практична конференція "Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку", Руденко І. С. (2011)
Сосса Р. І. - Цифрові топографічні карти – картографічна основа навігаційного забезпечення системи "ГЛОНАСС" (2011)
Кізілова Н. О. - Двадцяте засідання Відділу Східної, Центральної і Південно-Східної Європи Групи експертів ООН з географічних назв (2011)
Відомості про авторів (2011)
Титул, зміст (2011)
В центрі уваги — якість радіологічних досліджень та підвищення професійного рівня радіологів (2011)
Коваленко Ю. М. - Конференції для рентгенологів відновлено. Місце зустрічі змінити неможна (2011)
Ищук Ю. В. - По материалам Европейского Конгресса Радиологов ЕСR 2011: брюшная травма у детей (2011)
Урина Л. К. - Диагностика патологии коленных суставов нетравматического генеза у детей на этапе первичной діагностики (2011)
Мечев Д. С - Радіонуклідно-медикаментозне лікування хворих на гормонозалежні пухлини з множинними віддаленими метастазами, Щербіна О. В. (2011)
Рогожин В. А. - Некоторые современные возможности КТ и МРТ в диагностике острых нарушений мозгового кровообращения (2011)
Шармазанова О. П. - Розрив сечового міхура, Оборіна Н. О., Волковська О. В. (2011)
Мякиньков В. Б. - Папиллярный рак в кисте молочной железы, Гловацкий А. Ф., Швец О. Ф., Нагаев Е. А., Фадеева Е. А., Заднипряный А. В., Поперечняк Е. Н., Руденко Г. П., Агеенко Е. В. (2011)
Дьолог М. И. - Маммография. Общие понятия (2011)
Ткаченко М. М. - Професор Лотар Дітхельм (до 100-річчя від дня народження), Суслов В. В. (2011)
Язиков Олександр Сергійович (2011)
Миронова Ю. А. - Методики и термины в интервенционной радиологии (2011)
Нові книги (2011)
Янчук О. Є. - Попереднє оцінювання впливу обмеженої видимості горизонту на точність GPS-спостережень (2010)
Козаченко Т. І. - Концептуальні основи створення баз даних у геоінформаційному картографуванні надзвичайних ситуацій та ризиків їх виникнення (2010)
Ляшенко Д. О. - Картографічне моделювання міжнародних культурних зв’язків України (2010)
Лазоренко Н. Ю. - Стан, зміст і тенденції розвитку міжнародних проектів моніторингу природних комплексів (2010)
Орещенко А. В. - Трансформування растрів для створення тривимірних картографічних моделей (2010)
Могильний С. Г. - Топологічна та координатна корекція меж землекористування в автоматизованих системах кадастру, Гавриленко Д. Ю. (2010)
Шульган Р. Б. - Врахування критерію забрудненості атмосферного повітря уздовж автомобільних доріг при оцінюванні вартості земель (2010)
Сосса Р. І. - Література з картографії, Федунків О. М. (2010)
Сивак Н. І. - 10-те засідання Робочої групи з екзонімів Групи експертів ООН з географічних назв та засідання Відділу Східної, Центральної та Південно-Східної Європи ГЕООНГН (2010)
Остроух В. І. - Семінар-практикум для вчителів географії Дніпропетровської області (2010)
Пінчук Н.-С. М. - 9-те засідання Відділу Східна Європа, Північна і Середня Азія Групи експертів ООН з географічних назв, Кізілова Н. О. (2010)
Тревого І. С. - Угода про співпрацю між Українським товариством геодезії і картографії та Польським геодезичним товариством, Задорожний В. В. (2010)
Тревого І. С. - ХХХVІІ з’їзд Польського геодезичного товариства, Іванчук О. М., Задорожний В. В. (2010)
Про 25-ту Міжнародну картографічну конференцію Міжнародної картографічної асоціації 2010 року у Парижі (2010)
Відомості про авторів (2010)
Шабаневич-Ткаченко Є. Г. - Актуальні проблеми організації захисту прав інтелектуальної власності у сфері картографо-геодезичної діяльності й шляхи їх вирішення (2010)
Заєць І. М. - Щодо проблеми приєднання нівелірної мережі України до Об’єднаної Європейської нівелірної мережі, Кучер О. В., Марченко Д. О. (2010)
Баран П. І. - Оптимальні методи визначення положення проектних ліній на профілі лінійних споруд, Марущак М. П. (2010)
Європіна І. О. - Атлас "Економічна і соціальна географія світу" для 10-11 класів як поєднання видань попередніх років і нових карт, Кулик В. Б., Остроух В. І. (2010)
Путренко В. В. - Геоінформаційне картографування техногенних ризиків на території України: формування бази даних (2010)
Мельник В. М. - РЕМ-аналіз мікроструктури дерново-підзолистих ґрунтів, Радзій В. Ф., Мельник Ю. А. (2010)
Карпінський Ю. О. - Уніфікація структури, правил кодування та цифрового опису векторних моделей у базах топографічних даних, Лященко А. А., Рунець Р. В. (2010)
Цюцюра Л. Ю. - Оглядова карта українських земель Степана Рудницького: особливості розроблення та видання (1914-1921 рр.) (2010)
Юліану Болеславовичу Левицькому – 60 (2010)
Шевчук П. М. - Про засідання президії правління Українського товариства геодезії і картографії у ІІІ кварталі 2010 р. (2010)
Федунків О. М. - Картографічні твори (2010)
Відомості про авторів (2010)
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності" (витяг) (2010)
Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1117 "Про ідентифікацію об'єктів нерухомого майна для державної реєстрації прав на них" (2010)
Куреньов Ю. П. - Щодо трактуванння терміна "нормальна висота", Малік Т. М. (2010)
Марущак М. П. - Способи тригонометричного нівелювання електронним тахеометром (2010)
Курач Т. М. - Сучасні підходи до класифікування географічних карт (2010)
Полякова Н. О. - Семіотико-тематична модель структури Національного атласу України (2010)
Давиденко А.С. - ВІЛ/СНІД і туберкульоз як об’єкти медико-географічного картографування (2010)
Патракеєв І. М. - Геоінформаційне забезпечення прийняття просторово-планувальних рішень при управлінні урбанізованими територіями в умовах невизначеності, Міхно О. Г., Шаульський Д. В. (2010)
Кондратюк О. В. - Координатне інтегрування різнорідних картографічних матеріалів у ГІС-Кордон (2010)
Шевченко В. О. - Довідкове видання про доісторичні карти (рецензія) (2010)
Кравчук О. В. - Становлення топографічної служби Збройних Сил України (2010)
Олегу Івановичу Шаблію – 75 (2010)
Сосса Р. І. - Література з картографії, Федунків О. М. (2010)
Федунків О. М. - Картографічні твори (2010)
Сосса Р. І. - ХХІV Загальнопольська конференція з історії картографії (2010)
Тревого І. С. - Прогресивні технології і техніка на INTERGEO-2010, Серебряний Ю. Л., Іванчук О. М. (2010)
Відомості про авторів (2010)
Алфавітний покажчик матеріалів, опублікованих у журналі за 2010 р. (2010)
Аверин Г. В. - Об основаниях системодинамики (2011)
Беловодский В. Н. - О новых решениях системы Матье-Дюффинга, Сухоруков М. Ю. (2011)
Звягинцева А.В. - Построение уравнений состояний сложных токсикологических систем, Аверин Г. В. (2011)
Павлий В. А. - Построение информационной модели расчета распространения примеси в приземном слое атмосферы над территориально-распределенными объектами (2011)
Звягинцева А. В. - Донецкая область в мировых координатах развития человеческого потенциала, Аверин Е. Г. (2011)
Родригес Залепинос Р. А. - Данные и методы интеллектуального анализа данных для исследования окружающей природной среды (2011)
Аверин Г. В. - Методы системной динамики при анализе социально-экономического развития стран и регионов, Звягинцева А.В., Аверин Е.Г. (2011)
Москалец В. М. - Научные аспекты анализа риска в промышленной безопасности (2011)
Романчук С. М. - Мониторинг и анализ данных в процессе управления водоснабжением города Донецка (2011)
Голубева Л. Г. - Обоснование методов моделирования и прогноза динамики качества воды рек регионов с высокой антропогенной нагрузкой (2011)
Дмитриева О. А. - Генерация численных методов решения дифференциальных уравнений высоких порядков, Куприй Я. А. (2011)
Иващенко А. Б. - Синтез аппроксимирующей функции при неизвестной структуре модели, Беловодский В. Н. (2011)
Ладиженський Ю. В. - Алгоритми пошуку фрагментів зображення для відстежування об’єктів у відеопотоці на паралельній архітектурі CUDA, Середа А. О. (2011)
Бубличенко А. В. - Фрактальные алгоритмы сжатия, некоторый опыт их сравнения, Беловодский В. Н. (2011)
Бабков В. С. - Средства компьютерной обработки показателей состояния пациента, Семислав С. Я. (2011)
Губенко Н. Є. - Розробка імітаційної моделі захисту інформації для автоматизованої системи "Екологічний паспорт регіонів України", Хімка С. С. (2011)
Беловодский В. Н. - AnalySys – пакет программ численного анализа динамических систем, Сухоруков М. Ю. (2011)
Харитонов А. Ю. - Анализ энергоэффективности зданий на основе автоматизированной системы мониторинга энергопотребления муниципальных объектов, Колесниченко Н. В. (2011)
Звягинцева А. В. - Кафедра компьютерных систем мониторинга: люди, факты, события, Хоруженко А. С. (2011)
Титул, зміст (2011)
Шановні читачі (2011)
Осінні навчальні курси для рентгенологів та рентген-лаборантів (2011)
Коваленко Ю. М. - Ювілейна виставка "Охорона здоров'я-2011" (2011)
Солодянникова О. І. - ІV з'їзд УТФЯМ (2011)
Мечев Д. С. - Відкриття першого в Україні спеціалізованого Центру променевої терапії в м. Рівне (2011)
Гарматіна О. Ю. - Сучасні рентгенологічні методи візуалізації шлунково_кишкового тракту, Морозова Н. Л., Ткаченко М. М. (2011)
Фирсова М. Н. - Методы ядерной медицины в диагностике и лечении диффузного токсического зоба (2011)
Бортний М. О. - Порівняльна характеристика стану гемодинаміки та морфогеометрії лівого шлуночка у хворих на інфаркт міокарда з гіпертонічною хворобою (ГХ) та без ГХ за даними променевих методів дослідження, Сиротніков Є. Л., Бортна Т. М. (2011)
Ивчук В. П. - Особенности лучевого лечения на линейном ускорителе больных раком молочной железы І_ІІ стадий после органосохраняющих операцій, Винцевич Л. В. (2011)
Хворостенко М. І. - Прогностичне значення ступеня васкуляризації пухлини у хворих на рак гортані, Ковтуненко О. В., Тимчук С. М., Мірошниченко А. Ю., Чередниченко Ю. В., Шпортько Б. В. (2011)
Костюковская А. Е. - Варианты строения гемангиобластом мозжечка по данным магнитно_резонансной томографи, Воробьев В. В. (2011)
Кіницька А. Я. - Аденокарцинома тонкої кишки (2011)
Дереш Н. В. - Лімфангіолейоміоматоз — сучасний погляд на хворобу та радіологічна презентація клінічного випадку з практики, Беський В. О., Цибуляк В. (2011)
Миронова Ю. - Аномалия Кимерли (2011)
Ищук Ю. - Обучающий клинический случай, Миронова Ю. (2011)
Рогожин В. О. - Рекомендации для покупателей многосрезовых компьютерных томографов (современное состояние вопроса) (2011)
Ткаченко М. М. - Професор Олексій Якович Богаєвський, Топчій Т. В. (2011)
Андреєва В. В. - Питання організації системи фізичного захисту джерел іонізуючого випромінювання в лікувально_профілактичних закладах МОЗ України (частина ІІ), Векслярський Р. З., Нестеренко Л. М., Чепурний В. П. (2011)
Шармазанова О. П. - Інформаційне повідомлення про роботу Харківського регіонального відділення Асоціації радіологів України (ХРВ АРУ) за період 2007 — березень 2011 р.р., Кіношенко Ю. Т. (2011)
Навчальний календарний план кафедри радіології НМАПО ім. П.Л. Шупика на 2012 рік (2011)
Календарний план циклів кафедри променевої діагностики ХМАПО на 2012 р. (2011)
КПО "МЕДАППАРАТУРА" — 80 лет (2011)
Нові книги (2011)
Новини радіології (2011)
Бескоровайная Л. В. - Дистанционные учебные курсы в системе профессиональной подготовки будущих специалистов туристической отрасли (2012)
Бессарабова О. В. - Особливості використання вільного часу студентами факультету фізичного виховання (2012)
Бубнова А. С. - З'ясування чинників щодо готовності студентів спеціальності "Фізичне виховання" до організації здоров'язбережувального середовища загальноосвітньої школи, Павлова О. Л., Остапенко Г. О. (2012)
Вілігорський О. М. - Формування знань про здоров'я - важливий компонент загальної культури в умовах сучасної школи (2012)
Зігунов В. М. - Деякі аспекти безпеки туристсько-спортивної діяльності, Зігунова І. С., Омель'яненко О. М. (2012)
Ільїн Л. В. - Стан і перспективи розвитку туризму в Кременецькому районі Тернопільської області, Підцерковна К. В. (2012)
Ісаченко М. А. - Діагностичне тестування особливостей логічного мислення студентів, які здобувають фізкультурну освіту (2012)
Кузнецова Л. И. - Подвижные игры как средство адаптивного физического воспитания младших школьников с отклонениями умственного развития (2012)
Лосева И. В. - Психолого-педагогическая направленность первокурсников при изучении дисциплины "Физическая культура", Питын М. П., Капацила В. И. (2012)
Макаренко М. В. - Зв'язок нейродинамічних функцій з проявом спритності в дівчат середнього шкільного віку, Лизогуб В. С., Пустовалов В. О., Зганяйко Г. В. (2012)
Панчук Г. В. - Фізичне виховання як фактор підвищення ефективності адаптації молодших школярів до навчання в середній школі (2012)
Потапова О. В. - Проблема здоров'я та корекція негативних проявів у молодіжному середовищі в контексті соціалізації сучасної особистості, Потапова Л. В., Сурмило М. М., Д'якова Ю. В. (2012)
Смага Д. В. - Перший етап скорочення розриву між досягненнями фізкультурної науки та їх фактичним використанням (2012)
Смірнова Н. І. - Базова фізична культура особистості: визначення поняття, Короленко К. В. (2012)
Сокирко О. С. - Розвиток пізнавальної діяльності глухих дітей на заняттях з плавання, Товстоп'ятко Ф. Ф. (2012)
Соколова О. В. - Вплив секційних занять з ігрових видів спорту на функціональний стан серцево-судинної системи школярів 14-15 років, Люта Д. А. (2012)
Цибанюк О. О. - Система освіти школярів Буковини (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) - адресат впровадження фізичного виховання як навчального предмета (2012)
Чижик В. В. - Розвиток рухових якостей у підлітків 12 - 14 років із затримкою психичного розвитку, Довгаль В. І. (2012)
Щука Г. П. - Історіографія формування системи професійної туристської освіти в Російській Федерації (2012)
Богдановська Н. В. - Фізіологічні механізми адаптації серцево-судинної системи організму підлітків до м'язової роботи (2012)
Долженко Л. П. - Двигательная активность и здоровье студенческой молодежи (2012)
Іваночко В. В. - Вплив оздоровчих фітнес-програм із використанням базової аеробіки на рівень здоров'я студенток із захворюванням кардіореспіраторної системи (2012)
Кальонова І. В. - Вплив занять з оздоровчої аеробіки на адаптаційні можливості серцево-судинної системи студенток (2012)
Ванюк А. И. - Изменение показателей функциональной подготовленности волейболисток высокой квалификации 18 - 22 лет в соревновательном периоде (2012)
Ванюк Д. В. - Динамика специальной физической подготовленности волейболисток 18 - 22 лет в соревновательном периоде годичного цикла подготовки (2012)
Верітов О. І. - Рівень фізичного розвитку, фізичної підготовленості та спрямованість оздоровчо-корекційних заходів борців дзюдо 12 - 17 років (2012)
Голец О. В. - Ценностно-смысловая сфера личности спортсменов и ее преобразование в процессе многолетней подготовки (2012)
Головкіна Т. О. - Особливості фізичної підготовки легкоатлетів у підготовчому періоді, Караулова С. І., Ізотова Д. В. (2012)
Дорошенко Е. Ю. - Тестування фізичної підготовленості в системі педагогічного контролю футболістів, Царенко К. В., Шалфєєв П. О. (2012)
Карпа І. Я. - Особливості виконання техніко-тактичних дій кваліфікованими футболістами в різних ігрових зонах поля (2012)
Максимова Ю. А. - Совершенствование процесса подготовки акробатов путем профилактики функциональных нарушений позвоночника (2012)
Медвідь М. М. - Особливості професійної підготовленості молодих та кваліфікованих суддів із волейболу, Фаворитов В. М. (2012)
Орлов А. А. - Планування навчально-тренувального процесу важкоатлеток на попередньому базовому етапі підготовки, Корнієнко В. В. (2012)
Павлюк І. С. - Ретроспективний аналіз розвитку жіночого гольфа у світовій спортивній практиці (2012)
Смоляр И. И. - Оценка мотивационного состояния баскетболистов с нарушением слуха в предсоревновательный период, Ковальчук В. И., Воронков О. В. (2012)
Толкунова И. В. - Психологические детерминанты, влияющие на успешность соревновательной деятельности в художественной гимнастики, Козак А. В. (2012)
Фоменко Д. С. - Психологічні чинники успішної роботи арбітрів у футболі (2012)
Чопілко Т. Г. - Структура спеціальної фізичної підготовки і функціональні резервні можливості футбольних арбітрів високої кваліфікації (2012)
Шамардин В. Н. - Современные тенденции в разработке технологии спортивной подготовки футбольных команд высшей квалификации (2012)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізичне виховання та спорт" (2012)
Шановні читачі (2012)
Федорович Б. А. - Европейский конгресс радиологов (ECR-2012): обеспечение будущего радиологии. (Радиология, весна, Вена) (2012)
Динник О. Б. - Радіологічні заходи першого півріччя, Коваленко Ю. М. (2012)
Шармазанова О. П. - Можливості визначення остеопорозу на стандартних рентгенограмах, Спузяк М. І. (2012)
Лучковський С. М. - Метод Монте-Карло в променевій терапії (2012)
Мечев Д. С. - Cцинтиграфія нирок, Грабовський Ю. В., Патиченко Т. Ю., Владимиров О. В. (2012)
Мечев Д. С. - Ультразвукові дослідження та магнітно-резонансна томографія в діагностиці раку передміхурової залози, Щербіна О. В. (2012)
Дьолог М. И. - Традиционная рентгенология в диагностике язвенной болезни и дивертикулов двенадцатиперстной кишки (луковица, постлуковичное пространство) (2012)
Дереш Н. В. - Нові можливості підвищення професійного рівня радіолога, Міронова Ю. А. (2012)
Рогожин В. А. - Рекомендации для покупателей многосрезовых компьютерных томографов (современное состояние вопроса) (продолжение). Эксплуатационные аспекты (2012)
Нові книги (2012)
Шановні читачі (2012)
Мечев Д.С. - Про порядок затвердження навчальних планів і програм циклів післядипломної освіти радіологів (2012)
Дьолог М. И. - Вильгельм Конрад Рентген и открытие рентгеновских лучей. Краткая историческая справка (2012)
Уманов В. И. - 8 ноября 1895 года началась рентгенологическая эра в медицине (2012)
Коваленко Ю. Н. - Конгресс УКР-2012 определил задачи радиологов страны на 5 лет. Резолюція Українського Конгресу радіологів — УКР'2012 (2012)
Дынга В. - Дни украинской радиологии в Молдове (2012)
ХХІ Международная выставка "Здравоохранение-2012": лучшее для медицины! (2012)
Коваленко Ю. Н. - Добра традиція радіологів країни — підкорення вершин (2012)
Дьолог М. И. - Релаксация диафрагмы (2012)
Ищук Ю. В. - Левосторонняя диафрагмальная грижа (2012)
Бортний М. О. - Променева діагностика тромбоемболії легеневої артерії до та після тромболітичної терапії, Кузнєцов І. В., Лаба О. В. (2012)
Миронова Ю. А. - Единичный узелок в легком — случайная находка (2012)
Мякиньков В. Б. - Европейские стандарты по обеспечению скрининга и диагностики рака молочной железы (2012)
Миронова Ю. А. - Интервенционная радиология при травматических повреждениях различных органов и систем (2012)
Рогожин В. А. - Рекомендации для покупателей многосрезовых компьютерных томографов: современное состояние вопроса (продолжение) (2012)
Новини радіології (2012)
Нові книги (2012)
Шановні читачі (2012)
Коваленко Ю. М. - 15 років цифровим рентгенівським технологіям в Україні (2012)
Рішення розширеної наради (2012)
Лопина Т. А. - Встреча радиологов в Луганске (2012)
Шумаков А. В. - Шуточное приветствие участникам конференции радиологов в Луганске (2012)
Черноусов Я. И. - День Украины на конгрессе радиологов Турции (2012)
Миронова Ю. А. - Европейское общество радиологов определило лучшие публикации 2012 года (2012)
Ткаченко М. М. - Стан і перспективи розвитку рентгенологічної служби України, Морозова Н. Л. (2012)
Мечев Д. С. - Вивчення можливостей золедронової кислоти в якості протипухлинного препарату при променевій терапії раку грудної залози, Соколовська М. В., Полякова Н. І., Авраменко О. І. (2012)
Ткаченко М. М. - Контроль якості в променевій терапії, Мечев Д. С., Мечев А. Д. (2012)
Солодянникова О. І. - Оцінка ефективності хіміотерапевтичного лікування хворих на рак молочної залози з допомогою мамосцинтиграфії з 99mТс;МІБІ, Войт Н. Ю., Іванкова О. М., Сукач Г. Г., Саган Д. Л. (2012)
Чуканов Е. - Синдром "молчащего синуса, Чуканов А. (2012)
Іщук Ю. В. - Синдром Клиппеля-Треноне (Klippel Trenaunay syndrome) (2012)
Рогожин В. А. - Рекомендации для покупателей многосрезовых компьютерных томографов (современное состояние вопроса;окончание) (2012)
Наказ МОЗ N 484 (2012)
Навчальний календарний план кафедри радіології НМАПО ім. П.Л. Шупика на 2013 рік (2012)
Календарний план циклів кафедри променевої діагностики ХМАПО на 2013 р. (2012)
Основні радіологічні заходи 2013 року (2012)
Новий цикл тематичного удосконалення з радіаційної безпеки (2012)
Нові книги (2012)
Памяти Шмакова Юрия Георгиевича (2012)
Шкляєв С. А. - Верифікація методики кількісного визначення гінкгофлавоноглікозидів в лікарському засобі, що містить екстракт Гінкго Білоба, Підпружников Ю. В. (2012)
Бобрицька Л. О. - Розробка та валідація методики кількісного визначення таблеток з орнідазолом, Назарова О. С., Вербова Ю. М. (2012)
Прокопець В. В. - Хімічний контроль лікарських засобів аптечного виготовлення, що містять піридоксину гідрохлорид, Здорик О. А., Євтіфєєва О. А., Савченко Л. П., Георгіянц В. А. (2012)
Сур С. В. - Результати визначення домішок у тестовому зразку малеїнової кислоти методом тонкошарової хроматографії учасниками 7-го раунду програми професійного тестування лабораторій з контролю якості лікарських засобів, Гризодуб О. І., Губарь С. М., Леонтьєв Д. А., Зволінська Н. М., Денисенко Н. В., Чикалова С. О. (2012)
Немченко А. С. - Історичні аспекти розвитку організаційно-економічної освіти і науки, Котвіцька А. А., Кубарєва І. В., Волкова А. В. (2012)
Нікзад Н. - Належна виробнича практика: новий підхід протягом 21-го століття, Ботет Ж., Тагнавіан В. (2012)
Лебединець В. О. - Застосування процесної методології при проведенні внутрішніх аудитів фармацевтичних систем якості (2012)
Посилкіна О. В. - Аналіз факторів впливу на стан логістичної діяльності промислових фармацевтичних підприємств, Підгорська А. П. (2012)
Мендрік О. А. - Оцінка фармакоекономічних аспектів лікування хронічної лімфоцитарної лейкемії в україні, Заліська О. М. (2012)
Немченко А. С. - Фармакоекономічна оцінка технологій фармакотерапії при розробці державних цільових програм (кардіологія), Косяченко К. Л., Буяло К. М. (2012)
Громовик Б. П. - Функціональне моделювання виробничого процесу аптеки з різних поглядів на його перебіг, Голод А. С. (2012)
Сушарина І. В. - Дослідження стану та проблем суспільного регулювання у фармації, Немченко А. С., Хоменко В. М. (2012)
Шкляєв С. А. - Використання фармакопейних вимог для проведення валідації технологічних процесів виробництва твердих лікарських засобів, Підпружников Ю. В. (2012)
Назарова О. С. - Вивчення кінетики розчинення лікарських препаратів з орнідазолом, Бобрицька Л. О. (2012)
Коваленко Св. М. - Валідація верх методики визначення тіоктової кислоти в комбінованому лікарському засобі для лікування діабетичних ускладнень, Шкляєв С. А., Коваленко С. М. (2012)
Владимиров О. Ю. - Розробка промислової технології комбінованого профілактичного засобу "Кардіо-Верт З Дигідрокверцетином", Гарна С. В. (2012)
Лебединець В. О. - Управління й економіка фармації документування внутрішніх аудитів (самоінспекцій) фармацевтичних систем якості (2012)
Терещенко Л. В. - Оцінка проблеми рецептурного відпуску в україні, Немченко А. С. (2012)
Заріцька Г. М. - Фармакоекономічне обгрунтування ефективності та корисності (утилітарності) застосування хондропротекторів у терапії остеоартрозу, Панфілова Г. Л., Немченко А. С., Пазенко В. І., Чигринова М. Г. (2012)
Бездітко Н. В. - Інтегрований частотний/АВС/VEN-аналіз продажу лікарських препаратів в аптеці як віддзеркалення доцільності амбулаторної фармакотерапії хворих з серцево-судинними захворюваннями, Чинуш І. В. (2012)
Немченко А. С. - Наукове узагальнення результатів моніторингу цін та доступності протипухлинних препаратів для лікування раку шлунку та раку прямої кишки, Жаркова С. О., Подгайна М. В. (2012)
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1413 "Питання Державної служби геодезії, картографії та кадастру" (2010)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1649-р "Про передачу державних топографо-геодезичних підприємств до сфери управління Державного комітету із земельних ресурсів" (2010)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010 р. № 22-р "Про звільнення Кулініча В.В. з посади голови Державної служби геодезії, картографії та кадастру" (2010)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010 р. № 23-р "Про введення посади заступника Голови Державного комітету України із земельних ресурсів – голови Державної служби геодезії, картографії та кадастру" (2010)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010 р. № 24-р "Про призначення Кулініча В. В. заступником Голови Державного комітету України із земельних ресурсів – головою Державної служби геодезії, картографії та кадастру" (2010)
Наказ Служби безпеки України від 25 листопада 2009 р. № 755 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю" (2010)
Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 29 грудня 2009 р. № 96 "Про затвердження зразка посвідчення власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем" (2010)
Кучер О. В. - Попередній аналіз результатів високоточного нівелювання методами математичної статистики, Старовєров В. С., Кравченко З. М. (2010)
Сосса Р. І. - Картографування адміністративно-територіального устрою радянської України в 1931-1941 рр. (2010)
Карпінський Ю. О. - Державна геодезична мережа України 1 класу: геоінформаційний аналіз квадратів, Стопхай Ю. А. (2010)
Опалінський А. В. - Особливості проведення інвентаризації земель за межами населених пунктів (на прикладі Красномацької сільської ради Бахчисарайського району АР Крим), Комарова К. В. (2010)
Степану Петровичу Войтенку – 70 (2010)
Рецензія на монографію В. М. Мельника, А. В. Шостак "Растрово-електронна стереомікрофрактографія" (2010)
Шевчук П. М. - Засідання президії правління Українського товариства геодезії і картографії у ІV кварталі 2009 р. (2010)
Положення про звання "Почесний член Українського товариства геодезії і картографії" (2010)
Тематичний план роботи правління Українського товариства геодезії і картографії (УТГК) на 2010 р. (2010)
Сосса Р. І. - Література з картографії, Федунків О. М. (2010)
Федунків О. М. - Картографічні твори (2010)
Сосса Р. І. - 24-та конференція Міжнародної картографічної асоціації, Молочко В. В. (2010)
Відомості про авторів (2010)
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 122 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (2010)
Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 18 січня 2010 р. № 6 "Про затвердження озміру плати за окремі види топографо-геодезичної та картографічної інформації на 2010 рік" (2010)
Наказ Служби безпеки України від 24 лютого 2010 р. № 123 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю" (2010)
Марченко О. М. - Власні числа та власні вектори тензора градієнта сили тяжіння (2010)
Цокало Т. С. - Використання картографічних анімацій для вивчення та аналізу діяльності малих підприємств (2010)
Нестеренко О. В. - Створення випробувальної лабораторії на базі фотограмметричного полігона ДЗЗ (2010)
Карпінський Ю. О. - Еталонна модель бази топографічних даних, Лященко А. А., Рунець Р. В. (2010)
Черняга П. Г. - Шляхи вдосконалення нормативно-методичного забезпечення землеустрою водогосподарських систем, Корбутяк В. М., Лагоднюк А. М. (2010)
Шевченко В. О. - Мандрівник, астрономо-геодезист Михайло Павлович Вронченко (2010)
Шовкопляс Т. І. - Веніамін Олександрович Кордт: сторінки життя, Герус А. Л. (2010)
Творче повноліття Юрія Лози (2010)
60-річчя Миколи Олександровича Трюхана (2010)
Томік Торгомович Чмчян (некролог) (2010)
Дмитро Нестерович Кавунець (некролог) (2010)
Коломієць В. А. - Вивчення та збереження картографічної спадщини у музеях України (2010)
Відомості про авторів (2010)
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею" (2010)
Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 17 березня 2010 р. № 28 "Про затвердження Кодексу усталеної практики "Правила передачі українською мовою географічних назв і термінів Албанії" (2010)
Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 17 березня 2010 р. № 29 "Про затвердження Кодексу усталеної практики "Правила передачі українською мовою географічних назв і термінів Македонії (колишньої Югославської Республіки Македонія" (2010)
Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 17 березня 2010 р. № 30 "Про затвердження Кодексу усталеної практики "Правила передачі українською мовою географічних назв і термінів Словенії" (2010)
Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 14 травня 2010 р. № 43 "Про затвердження Кодексу усталеної практики "Топонімічні настанови (для видавців карт та інших видавців)" (2010)
Шевченко В. О. - Географічна карта: етимологія та еволюція терміна (2010)
Яснюк Т. Є. - Науково-методологічні засади картографування металургійного комплексу України, Шабашова Л. Ю. (2010)
Ніколаєнко Д. В. - Нова епідемічна реальність і завдання картографування, Бойко О. С. (2010)
Кохан С. С. - Застосування просторових поліпшувальних перетворень космічних знімків та формування похідних зображень для дослідження агроресурсів (2010)
Беба Н. В. - Особливості картографічного забезпечення і використання мобільних пристроїв для потреб туризму (2010)
Рунець Р. В. - Структура та функції бази даних електронного каталогу топографічних об’єктів, Черін А. Г. (2010)
Ісаєв Д. В. - У пошуках раю (погляд на одну з проблем середньовічної картографії) (2010)
Даценко Л. М. - Картографічні твори у шкільній освіті (2010)
Сосса Р. І. - Література з картографії, Федунків О. М. (2010)
Федунків О. М. - Картографічні твори (2010)
Руденко І. С. - Науково-практична конференція "Оронімія Українських Карпат: дослідження, упорядкування, збереження", Сивак Н. І. (2010)
Тревого І. С. - XV Міжнародна науково-технічна конференція "Геофорум-2010": сучасні наукові розробки та перспективи розвитку геодезичних, картографічних і кадастрових робіт, Савчук С. Г., Бурштинська Х. В., Глотов В. М. (2010)
Відомості про авторів (2010)
Антоненко Т. О. - Типологія жіночих образів у прозі В. Чемериса (2012)
Артюшенко З. В. - Альтернативне моделювання української історії в романі І. Білика "Меч арея" (2012)
Божук А. О. - Козацька Україна в драматургії С. Васильченка: від ідеалізації до сатири (2012)
Бойніцька О. С. - Художнє та історичне письмо: історія взаємин і особливості зв'язку (2012)
Випасняк Г. О. - Елементи автоагіографії у "Спогадах учительки" та "Із записок учительки" (2012)
Гладышев В. В. - Историко-литературоведческий контекст при изучении творчества Б. Пастернака (2012)
Горбач Н. В. - Альтісторичний світ роману В. Єшкілєва "Усі кути трикутника: апокриф мандрів Григорія Сковороди" (2012)
Дитькова С. Ю. - Т. де Квинси и Ф. Достоевский: вопрос влияния, Головачёв А. С. (2012)
Дитькова С. Ю. - Своеобразие женского портрета в поэзии А. Фета, Шелунцова К. Т. (2012)
Дитькова С. Ю. - Контраст как стилистический прием в поэме В. Ерофеева "Москва - Петушки", Шерстякова К. А. (2012)
Дмитренко А. В. - Художня інтерпретація історії в повісті Б. Антоненка-Давидовича "Тук-тук..." (2012)
Домчук М. П. - Література еміграції в мемуарах Б. Бойчука "Спомини в біографії" (2012)
Зайдлер Н. В. - Літературно-художня реконструкція маловідомих сторінок життя Семена Палія (повість Ф. Бурлаки "Битва на Кодимі" та поема Д. Кулиняка "Данило Братковський") (2012)
Закутна І. О. - Синкретизм сюжетно-композиційних елементів історичних романів у віршах ХХ ст. (2012)
Іванюха Т. В. - Видавничо-редакторська діяльність М. Зерова в контексті літературного життя України 10-30-х років ХХ ст. (2012)
Катиш Т. В. - Пейзажне світосприйняття Р.-М. Рільке, Ф.-Г. Лорки та Л. Костенко (2012)
Костецька Л. О. - Помаранчевий дискурс роману С. Бондаренка "От я вся - я свято, або віхола лохів" (2012)
Козлов А. В. - Закони й закономірності історичного поступу суспільства і людини в літературі (2012)
Конончук Т. І. - Екзистенційна проблематика як конструент сюжетотворення в літературному тексті (на прикладі творів У. Самчука та Ю. Мушкетика) (2012)
Корицька Г. Р. - Романтичний герой в інтерпретації А. Кащенка (2012)
Король Л. П. - Деякі аспекти історії романного жанру (2012)
Кочерга С. О. - Маскулінні архетипи в образному світі драми Лесі Українки "Кассандра": сини Пріама (2012)
Кузьменко П. Б. - Художня трансформація історії україни часів визвольних змагань у творчості П. Тичини (2012)
Крижановська Н. В. - Жанрова трансформація українського історичного роману ХХІ ст. (2012)
Куянцева О. А. - Оппозиция природного и урбанистического хронотопа в повести А. Панаевой "Фантазерка" (2012)
Лілік О. О. - Історія України й історія родини в романі О. Забужко "Музей покинутих секретів" (вивчення твору у ВНЗ) (2012)
Маслій І. А. - Художня інтерпретація історичних подій у повісті Г. Квітки-Основ'яненка "1812 год в провинции" (2012)
Меншій А. М. - М. Коцюбинський крізь призму біографічної традиції (2012)
Миронюк Л. В. - Риси неоромантизму в поезії Л. Костенко (на прикладі книги "Річка Геракліта") (2012)
Михайличенко Г. Б. - Репрезентація тексту й автора в українській історичній прозі (2012)
Ніколаєнко В. М. - Образ виразника духовного та інтелектуального потенціалу епохи в тетралогії Р. Іванченко про Давню Русь (2012)
Павленко И. Я. - Эволюция героя в романах Д. Мордовцева о Петре I, Гринь Ю. В. (2012)
Полєщук Г. Я. - Поетика кіноповісті Ю. Мушкетика "Січ-мати" (2012)
Потіпак Ю. А. - Жанрово-стильові особливості роману Л. Псарафти "Посмішка Гекати" (2012)
Проніна О. В. - Інтертекстуальність казкової прози Ю. Ярмиша (2012)
Романенко О. В. - Жанрові модифікації історичного роману в сучасній українській масовій літературі (на матеріалі творів Є. Коненко "Жертва забутого майстра" та В. Єшкілєва "Втеча майстра пінзеля") (2012)
Січкар О. М. - Історія з жіночим обличчям (на матеріалі романів В. Дрозда із циклу "Листя землі") (2012)
Скуртул Г. С. - Глобалізація та еміграція в історіософському просторі сучасної української літератури (2012)
Слижук О. А. - Жанрове розмаїття художніх творів на історичні теми в шкільному курсі української літератури (2012)
Стасик М. В. - Народні звичаї, традиції, обряди в художній інтерпретації В. Малика (на прикладі роману "Чумацький шлях") (2012)
Тихомиров В. Н. - И. Бунин на перекрестке дорог между Украиной и Россией (2012)
Ткалич А. М. - Конфлікт у сучасній українській жіночій драматургії (2012)
Урсані Н. М. - Образ Б. Хмельницького в українській бароковій поезії (2012)
Федоренко О. Б. - Характерники в романі В. Чемериса "Фортеця на Борисфені" (2012)
Шевцова Л. В. - Образ козацтва в поезії В. Мови (Лиманського) (2012)
Шевченко В. Ф. - Інтертекстуальність у романі В. Шкляра "Чорний ворон" (2012)
Ягушкіна В. А. - Художня інтерпретація історичних подій у ліро-епосі М. Костомарова (2012)
Бойко Л. П. - Фразеологізми в романі В. Захарченка "Прибутні люди" (2012)
Драган Ю. М. - Образ України у творчості А. Кащенка (2012)
Журавльова Н. М. - Відображення ментальних рис української мовної ввічливості ХІХ ст. у творах Марка Вовчка (2012)
Лобова О. К. - Критическая функция комического институционального дискурса (2012)
Ліпкевич І. Г. - Вплив української мови на поетичну творчість Ю. Словацького (2012)
Микитів Г. В. - Вербалізація концепту "птах" у піснях літературного походження (2012)
Романюк Н. М. - Концептосфера "людина" та лексичні засоби її вербалізації в нортумберлендському діалекті (2012)
Томилина Г. Я. - История страны в зеркале языковой игры А. Вознесенского, Беломорец В. П. (2012)
Баландіна Н. Ф. - Українська ввічливість як "наука душі"; рецензія на монографію Н. Журавльової "Поетика української епістолярної ввічливості ХІХ – початку ХХ століття" (2012)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Філологічні науки" (2012)
Антипенко Є. Ю. - Структура та розмір лагу інвестицій в проекти та програми будівельної галузі, Доненко В. І., Поколенко В. О., Чуприна Ю. А., Приходько Д. О. (2010)
Бушуев С. Д. - Ценностный подход в управлении развитием сложных систем, Харитонов Д. А (2010)
Тесля Ю. М. - Інформаційна технологія управління проектами на базі ERPP (enterprise resources planning in project) та APE (administrated projects of the enterprise) систем, Білощицький А. О., Тесля Н. Ю. (2010)
Бабіч В. І. - Комплексна система організації перевезень на основі інтервальних графіків транспортування, Білик Ю. А. (2010)
Гайна Г. А. - Концепція багатомодельного підходу до розробки інтелектуальних СППР у містобудівництві (2010)
Задоров В. Б. - Принципи побудови умовно-замкнених структурних моделей організаційних систем управління, Красовська Г. В., Красовський К. М. (2010)
Поколенко В. О. - Новітні інформаційно-аналітичні моделі управління підготовкою будівництва на засадах девелопменту, Лагутін Г. В., Тугай О. А., Куліков П. М., Борисова Н. О., Приходько Д. О., Чуприна Ю. А., Скакун В. А. (2010)
Теренчук С. А. - Інформаційна система оцінки ефективності рекламних заходів, Гоц В. В., Шамшур Х. М. (2010)
Тесля Ю. Н. - Понятийный аппарат теории несилового взаимодействия, Тесля О. В. (2010)
Цюцюра С. В. - Структура макроконвеєру задач системи автоматизованого управління ГСРП, Горда Д. О. (2010)
Задоров В. Б. - Підхід до створення технології попереднього системного проектування КІС підприємств (2010)
Міхайленко В. М. - Технологія адаптивної фільтрації зображення дефекту типу "тріщина", Горда О. В. (2010)
Щербина О. А. - Організація комп'ютерного тестування студентів, Синиця В. Ю. (2010)
Пономаренко Л. А. Цюцюра М. І. - Постановка задачі оптимізації складу множини робіт проекту на стадії планування проектів (2010)
Сахно Є. Ю. - Оцінка інформаційних потоків в системі управління проектами, Дорош М. С., Ребенок А. В. (2010)
Бушуєва Н. С. - Управління стратегічною довірою в програмах організаційного розвитку на основі когнітивних карт, Гоц В. В. (2010)
Скіданов В. М. - Аналіз задач співвідношення апаратних і програмних засобів при побудові систем керування автономними об’єктами, Забава Т. О. (2010)
Наші автори (2010)
Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 19 червня 2009 р. № 59 "Про затвердження Кодексу усталеної практики "Структура та зміст Державного реєстру географічних назв" (2009)
Ляшенко Д. О. - Картографічне забезпечення досліджень міжнародних економічних зв’язків України (2009)
Козаченко Т. І. - Геоінформаційне картографування малих підприємств України, Цокало Т. С. (2009)
Кобилінська Є. В. - Розвиток методів дешифрування об’єктів місцевості при топографічному зніманні космічними системами ДЗЗ (2009)
Черін А. Г. - Стандартизація геоінформаційних сервісів (2009)
Миколі Васильовичу Білоусу – 60 (2009)
Карпінський Ю. О. - Національний атлас України – видатний картографічний твір сучасності (рецензія), Трюхан М. О. (2009)
Сосса Р. І. - Література з картографії (2009)
Федунків О. М. - Картографічні твори (2009)
Кізілова Н. О. - ХХІХ сесія Міждержавної ради з геодезії, картографії, кадастру та дистанційного зондування Землі держав-учасниць СНД (2009)
Ткаліч В. П. - Четвертий Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка "Країн багато – планета єдина”, Любарець О. І. (2009)
Ткаліч В. П. - Перша інформаційна виставка Укргеодезкартографії у Верховній Раді України, Любарець О. І. (2009)
Шевчук П. М. - Нагорода Українському товариству геодезії і картографії, Денисов О. М. (2009)
Відомості про авторів (2009)
Сосса Р. І. - Сучасний стан топографо-геодезичних і картографічних робіт у Білорусі, Вірменії, Молдові (2009)
Старовєров В. С. - Методика визначення точності геодезичних робіт при будівництві та експлуатації мостових переходів шляхом моделювання напружено-деформованого стану конструкцій, Адаменко О. В. (2009)
Білоус М. В. - Сучасні методи визначення просторових переміщень тунелів метрополітену, Шульц Р. В. (2009)
Гордєєв А. Ю. - Значення карт-портоланів у розвитку картографії (2009)
Ляшенко Д. О. - Картографічне забезпечення морських круїзів до Антарктики, Федчук А. П. (2009)
Готинян В. С. - Оцінка тенденцій прояву карстових процесів за матеріалами ДЗЗ (на прикладі Стебницького родовища калійних солей), Томченко О. В. (2009)
Кохан С. С. - Автоматизована система визначення розміру майнової відповідальності за неналежне використання земель, Москаленко А. А. (2009)
Бачишин Б. Д. - Врахування впливу забруднення атмосфери і ґрунтів промисловими підприємствами в процесі оцінювання сільськогосподарських угідь, Шульган Р. Б. (2009)
Шипулін В. Д. - ГІС-парадигма (2009)
Віктор Олексійович Шевченко – ювіляр (2009)
Сосса Р. І. - Література з картографії, Федунків О. М. (2009)
Федунків О. М. - Картографічні твори (2009)
Мовчан С. А. - Геодезія, картографія, кадастр, дистанційне зондування: коротко про найважливіше (2009)
Кізілова Н. О. - Тринадцяте засідання Балтійського відділу Групи експертів Організації Об’єднаних Націй з географічних назв (2009)
Науково-практична конференція "Оронімія Українських Карпат: дослідження, упорядкування, збереження” (2009)
IV Всеукраїнська науково-практична конференція "Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку – 2010” (Національне картографування – 2010) (2009)
Відомості про авторів (2009)
Антипенко Е. Ю. - Оптимальное планирование инвестиционных вложений с учетом временных ограничений, Доненко И. В., Поколенко В. О., Чуприна Ю. А., Приходько Д. О. (2010)
Бушуєв С. Д. - Методології управління проектами на моделях класу "рушійні сили – опори", Ярошенко Р. Ф. (2010)
Мединцов В. В. - Уроки Чернобыля. От управления знаниями к управлению проектами (2010)
Гайна Г. А. - Задачі побудови інформаційної технології навчання системи автоматизованого прийняття рішень, Золотова Н. С. (2010)
Демченко В. В. - Сравнение средств разработки знание-ориентированных систем для интеграции распределенных приложений, Шевченко Д. А. (2010)
Задоров В. Б. - Застосування методів багатокритеріальної оптимізації до планування вантажних перевезень , Федусенко Е. В., Федусенко А. О. (2010)
Тесля Ю. Н. - Операции над содержательной информацией в рефлекторных интеллектуальных системах, Каюк П. В., Чернова М. Л. (2010)
Хроленко А. В. - Механистический подход к моделированию расписаний потребления ресурсов как динамической системы точечных масс , Доманецкая И. Н. (2010)
Бородавка Є. В. - Методи оцінки коректності реалізації інформаційної технології інтеграції САПР будівель і споруд на основі комплексної цифрової моделі об’єкта, Печенов С. Л. (2010)
Полтораченко Н. І. - Декомпозиція задачі параметричної оптимізації в умовах невизначеності інформації (2010)
Лізунов П. П. - Інформаційні технології планування і моніторингу обсягів навчальної роботи студентів і викладачів внз III-IV рівня акредитації, Білощицький А. О., Білощицька С. В. Лященко Т. О. (2010)
Міхайленко В. М. - Методологічні аспекти автоматизованої оцінки знань в умовах дистанційного, модульного навчання точним наукам, Горда І. О. (2010)
Сахно Є. Ю. - Побудова структури інформаційного центру управління проектами електроенергетичної галузі, Калінько І. В., Двоєглазова М. В. (2010)
Цюцюра С. В. - Стратегія управління проектами реінжинірингу енергомістких галузей, Криворучко О. В., Цюцюра М. І. (2010)
Цюцюра С. В. - Інформаційна база системи енергетичного менеджменту промислового підприємства, Аніщенко В. О., Ткаленко. Н. В. (2010)
Иносов С. В. - Статистическая идентификация модели автоматизированной системы централизованного теплоснабжения (2010)
Скіданов В. М. - Концепція гібридного тягового приводу для автономного технологічного електротранспорту, Забава Т. О. (2010)
Наші автори (2010)
Антошкіна Л. І. - Інтелектуальні здібності і життєва практика (частина ІІ) (2013)
Антошкін В. К. - Регіональні особливості формування зайнятості сільського населення (2013)
Бритвенко А. С. - Функціонування олійно­жирового комплексу України (2013)
Ковальов В. М. - Поняття "потенціал" в економіці і неоднозначність його трактування, Горшков В. П. (2013)
Рунчева Н. В. - Оцінка корпоративного розвитку аграрного виробництва в Україні (2013)
Альбаглі К. - Підприємництво. Ретроспектива викликів, розпізнання нових цілей, Годованець Т. Ю., Степанчук С. О. (2013)
Баланда А. Л. - Соціальний капітал підприємства: переваги та ризики прояву, Надрага В. І. (2013)
Величко О. П. - Сутність і витоки підприємницької логістики та її прояви в сучасній економіці (2013)
Воробйова Н. П. - Організаційна культура в системі менеджменту (2013)
Кирик О. А. - Бенчмаркінг як інструмент пошуку інновацій (2013)
Лазарев В. О. - Переваги застосування штучних нейронних мереж в аналізі бізнес-­інформації та додатків data-­mining (2013)
Міхов Л. І. - Матеріальне стимулювання працівників за еколого-­економічну діяльність (2013)
Передерій Л. В. - Прогнозування для підтримки прийняття рішень в управлінні економічними об’єктами (частина І) (2013)
Смутчак З. В. - Аутсорсинг персоналу в галузі інформаційних технологій: сутність і перспективи розвитку (2013)
Хринюк О. С. - Управління конкурентоспроможністю підприємства, Хваль Ю. О. (2013)
Скриль В. В. - Напрями та шляхи використання зарубіжного досвіду для розробки програм зайнятості населення в Україні на державному та регіональному рівнях, Галайда Т. О., Поросюк В. С. (2013)
Комарова І. В. - Фінансові важелі державного регулювання аграрного сектору (2013)
Кравченко В. О. - Розвиток методів аналізу платоспроможності страховика як складової фінансової безпеки страхової компанії (2013)
Малишенко В. А. - Оцінки варіювання фінансових коефіцієнтів у часі з метою побудови моделей фінансового аналізу стратегічних напрямків (2013)
Малишенко К. А. - Теоретичні основи дослідження інформаційної ефективності фондового ринку України (2013)
Указ Президента України від 30 листопада 2009 р. № 979/2009 "Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2009 року" (витяг) (2009)
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 р. № 1166 "Про затвердження Порядку проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних об'єктів" (2009)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. № 1528-р "Про звільнення Ткаліча В. П. з посади голови Державної служби геодезії, картографії та кадастру" (2009)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. № 1530-р "Про призначення Кулініча В. В. головою Державної служби геодезії, картографії та кадастру" (2009)
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 5.11.09 р. № 586 "Про затвердження Стандарту Міністерства охорони навколишнього природного середовища "Правила розроблення нормативних документів у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності" (2009)
Заблоцький Ф. Д. - До виходу в світ англійсько-українського геодезичного словника, Заблоцька О. Ф. (2009)
Заблоцький Ф. Д. - Аналіз тропосферної затримки сигналу в екваторіальній зоні за матеріалами радіозондування, Заблоцька О. Ф. (2009)
Двуліт П. Д. - Основні напрями розвитку Державної гравіметричної мережі України, Кучер О. В. (2009)
Путренко В. В. - Перспективи розвитку Національного атласу України в мультимедійному напрямі (2009)
Сосса Р. І. - Картографування адміністративно-територіального устрою радянської України в 1921-1930 рр. (2009)
Кохан С. С. - Оцінка можливості ідентифікації звалищ за багатоспектральними космічними знімками, Москаленко А. А. (2009)
Орещенко А. В. - Створення тривимірних реалістичних моделей у програмі 3ds Max (2009)
Тарасенко М. І. - Створення тривимірних моделей для потреб реставрації історичних споруд, Тіщенко А. Г. (2009)
Професору Т. Г. Шевченку – 70 років (2009)
До ювілею професора С. Г. Могильного (2009)
Памяті Л. М. Гандерука (2009)
Мовчан С. А. - Геодезія, картографія, кадастр, дистанційне зондування: коротко про найважливіше (2009)
Відомості про авторів (2009)
Алфавітний покажчик матеріалів, опублікованих у журналі за 2009 р. (2009)
Антошкіна Л. І. - Формування і використання людського капиталу: теорія і світова практика (2013)
Богашко О. Л. - Еволюція теоретичних підходів до інноваційного розвитку в економічній науці (2013)
Логунова Н. А. - Світовий ринок круїзної індустрії: особливості формування та перспективи розвитку (2013)
Тарлопов І. О. - Еволюція теорії зовнішньоекономічної діяльності: середина XV ст. — початок XX ст. (2013)
Чернелевська О. Л. - Парадигми продовольчої безпеки (2013)
Антошкіна Л. І. - Інвестиції як вкладення в економічне зростання (2013)
Заяць Г. С. - Діагностика механізму кадрового забезпечення соціогуманітарної сфери: методичні засади (2013)
Іванченко Н. О. - MIVAR простір кадрового потенціалу економічної безпеки підприємства (2013)
Ігнатенко М. М. - Оцінка стандартів рівня життя сільського населення та функціонування соціальної інфраструктури аграрної сфери (2013)
Княженко І. І. - Регіональні аспекти в оцінці ефективності державного регулювання в агропродовольчій системі, Княженко В. С. (2013)
Лойко В. В. - Основні напрями моніторингу реалізації державного регулювання економічної безпеки на регіональному рівні (2013)
Орлова Н. С. - Аналіз шляхів підвищення інвестиційної активності в Україні, Іващенко А. І. (2013)
Солодовник Ю. О. - Проблематика прогнозування у сфері рекреаційної діяльності на сучасному етапі розвитку (2013)
Фролова Г. І. - Інвестиційно­інноваційна стратегія розвитку економіки країни (2013)
Кулинич Ю. М. - Оцінка типу економічного розвитку окремих підприємств молочної промисловості України (2013)
Міхов Л. І. - Удосконалення системи стимулювання праці робітників (2013)
Стасюк Л. С. - Особливості аналізу фінансових результатів машинобудівних підприємств (2013)
Фролова В. Ю. - Системний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства (2013)
Антошкін В. К. - Безпека економічного простору регіонів України (2013)
Бойко В. І. - Організація та функціонування соціально-­культурної сфери у регіонах України (2013)
Бритвєнко А. С. - Напрями розвитку і підвищення економічної ефективності виробництва та переробки соняшнику в регіонах України (2013)
Рунчева Н. В. - Розвиток сільськогосподарського кооперативного руху в регіонах України (2013)
Шило К. М. - Кількісна та якісна характеристика трудового потенціалу: регіональний аспект (2013)
Руда Р. В. - Основні шляхи поліпшення фінaнcoвoгo cтaну підприємcтвa (2013)
Ткаченко А. В. - Історія становлення та розвитку податкової системи України (2013)
Тарлопов І. О. - Глобалізація античного світу: міф чи реальність? (Частина ІІ) (2012)
Антошкіна Л. І. - Формування інтелектуального потенціалу як системна задача, Вісящев В. А. (2012)
Антошкін В. К. - Специфічне використання інтелектуального потенціалу (2012)
Горпинич О. В. - Напрями удосконалення орендних земельних відносин (2012)
Гришаєва Ю. Г. - Концепція оцінювання інвестиційної привабливості в контексті управління національною економікою (2012)
Єрфорт О. Ю. - Особливості розвитку сфери інтернаціональної вищої освіти (2012)
Клименко А. А. - Державні програми раціонального використання земельних ресурсів (2012)
Рунчева Н. В. - Державне регулювання корпоративних відносин в економіці (2012)
Руснак А. В. - Напрями удосконалення управління зайнятістю на селі (2012)
Сем’ян О. В. - Відтворення людського капіталу: забезпечення гендерної рівності (2012)
Трикоз І. В. - Використання моделей державно-приватного партнерства в охороні здоров’я: зарубіжний досвід (2012)
Фролова Г. І. - Передумови розвитку інвестиційно-інноваційних процесів в економіці України (2012)
Хлівна І. В. - Організаційно-економічні засади забезпечення зайнятості сільського населення (2012)
Воробйова Н. П. - Підприємство як "жива" система при аналізі інноваційної активності підприємців (2012)
Гуржій Н. М. - Методичний підхід до обґрунтування стратегічної програми маркетингу (2012)
Квасницька Р. С. - Аналіз підходів до прийняття управлінських рішень, Дерикот О. М. (2012)
Коваленко Н. О. - Бізнес-план як інтегративна система показників антикризового управління авіаційним підприємством (2012)
Ковальов А. В. - Кластерні технології як основа сучасної промисловості України, Компанієць Т. І. (2012)
Красовська Т. В. - Реалізація виробничої програми машинобудівного підприємства (2012)
Міхов Л. І. - Сутність еколого-економічного потенціалу підприємства (2012)
Попова Н. О. - Інноваційний потенціал ВНЗ як фактор конкурентної переваги: теоретичні положення (2012)
Пристемський О. С. - Самофінансування як основа забезпечення фінансової безпеки підприємства (2012)
Руда Р. В. - Аналіз ефективної діяльності підприємства: необхідність та методика (2012)
Шульгіна Л. М. - Особливості фармацевтичного маркетингу: стратегічний аспект (2012)
Корсак В. І. - Оцінка забезпеченості населення регіонів України торговельними площами (2012)
Рюміна Є. Л. - Кластерний підхід як конкурентна перевага регіонального розвитку (2012)
Бабарика О. В. - Реформування пенсійних систем країн Східної Європи як приклад для України (2012)
Вусятицька М. П. - Фінансово-правові засади формування фінансової достатності місцевих органів влади (2012)
П’ятак І. В. - Ціноутворення та фактори впливу на становлення цінової політики (2012)
Степанова В. О. - Основні напрями розвитку кредитних спілок у сучасних умовах (2012)
Дерун І. А. - Історичний розвиток формування економічної та облікової категорії "необоротні активи" (2012)
Жарікова О. О. - Облік необоротних активів: теоретичні аспекти його побудови (2012)
Ксьонжик І. В. - Особливості обліку фінансових результатів на сільськогосподарських підприємствах, Василькова М. В. (2012)
Стеченко Д. М. - Рецензія на навчально-методичний посібник "Стратегічний маркетинг". Автори: д-р екон. наук Антошкіна Л. І., д-р екон. наук Сологуб О. П., канд. екон. наук Тарлопов І. О., Фролова В. Ю. — Донецьк: "Юго-Восток", 2012. — 220 с. — (10 д. а.) (2012)
Бушуев С. Д. - Управління програмою інноваційного розвитку системи державних фінансів, Ярошенко Р. Ф. (2010)
Доненко В. И. - Теоретико-аналитический инструментарий планирования величины денежного потока с заданной степенью надежности проекта, Антипенко Е. Ю., Бобраков А. А., Чуприна Ю. А., Доненко И. В. (2010)
Доненко В. І. - Теоретичні основи оновлення існуючих еволюційних методів вирішення організаційно-технологічних питань у діяльності будівельних організацій, Погорельцев В. М., Приходько Д. О. (2010)
Каюк П. В. - Информационная система коммуникативно-распределенного управления проектами, Меркушева И. В., Тесля Н. Ю. (2010)
Криворучко О. В. - Особливості використання програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів, Харитонов Д. А. , Цюцюра М. І. (2010)
Тесля Ю. Н. - Интерпретация и использование принципа неопределенностей в управлении проектами, Иносов С. В., Тиминский А. Г., Егорченков А. В. (2010)
Чернова Л. С. - Ефективні моделі бюджетування проектно-керованих наукоємних підприємств (2010)
Гайна Г. А. - Інформаційна технологія управління задачами містобудування (2010)
Горгураки В. Ф. - Моделі та методи оцінки критеріїв ефективності рішень забезпечення техногенної безпеки у будівництві, Ізмайлова О. В. (2010)
Задоров В. Б. - До переосмислення деяких загальносистемних понять з метою інтеграції онтологій організаційних та комп’ютерних інформаційних систем (2010)
Федусенко Е. В. - Моделирование и прогнозирование спроса методами многокритериальной оптимизации, Федусенко А. А. (2010)
Бородавка Є. В. - Аналіз та порівняння основних складових архітектурно-будівельних САПР (2010)
Горда О. В. - Локалізація дефекту типу "тріщина" на решітчастих, фрактальних та орнаментальних 2-d структурах (2010)
Полтораченко Н. І. - Задача параметричної оптимізації та нечіткі множини (2010)
Яковенко В. Б. - Современное развитие CAE систем для проектирования механического оборудования, Забродский Н. Н. (2010)
Білощицький А. О. - Управління вищими навчальними закладами із застосуванням методів управління проектами, Лізунов П. П., Лісневський Р. В. Лященко Т. О. (2010)
Тесля Ю. М. - інтегроване технологічне середовище системи тестування для проміжного і підсумкового контролю знань студентів, Білощицька С. В., Безмогоричний Д. М., Синиця В. Ю. (2010)
Двоєглазова М. В. - Визначення сценаріїв реалізації інвестиційного проекту при об’єднанні двох інформаційних систем (2010)
Бушуєва Н. С. - Метод портфельного управління для проектів розвитку торгових мереж, Гиба М. І. (2010)
Терейковская Л. А. - Разработка статистической модели расчета периодических составляющих динамики функциональных параметров Internet-серверов (2010)
Терейковський І. А. - Використання нейронної мережі з радіальними базисними функціями в задачах діагностики стану захищеності програмного забезпечення (2010)
Іносов С. В. - Моделювання катастрофічного сценарію розвитку цивілізації засобами теорії автоматичного управління, Скіданов В. М., Соболевська Т. Г., Сідун К. В. (2010)
Рач В. А. - Cтан та тенденції розвитку тріадної методології управління проектами, Россошанська О. В., Медведєва О. М. (2010)
Наші автори (2010)
Олійник Т. І. - Собівартість сільськогосподарської продукції та методичні засади її визначення, Крот Ю. О. (2013)
Гуторов О. І. - Сучасний стан та основні пріоритети державного регулювання соціально-економічного розвитку національної економіки, Лозова О. В. (2013)
Онегіна В. М. - Роль держави в становленні сільськогосподарських кооперативів (2013)
Гончаренко І. В. - Розвиток аграрних підприємств Миколаївської області та шляхи удосконалення організації їх зовнішньоторговельних операцій, Мосійчук М. В., Бугайов О. О. (2013)
Іртищева І. О. - Вплив глобалізації на рівень конкурентоспроможності національної економіки: фактори, механізми, інструменти, Стройко Т. В., Гросицька О. Є., Стегней М. І. (2013)
Пасемко Г. П. - Проблема розподілу земельної ренти в сучасній економічній теорії (2013)
Романова Л. В. - Розвиток маркетингових кооперативів в овочівництві як напрям формування ділових партнерських сіток, Гуменюк А. В. (2013)
Данкевич В. Є. - Сучасний стан регулювання земельних відносин (2013)
Данкевич Є. М. - Сутність і особливості інтеграції в аграрному секторі економіки (2013)
Ксьонжик І. В. - Теоретичні основи моніторингу соціально-економічної діяльності суб’єктів аграрного господарювання (2013)
Полторак А. С. - Вплив обсягів дебіторської заборгованості на управління та підвищення ефективності використання оборотних активів (2013)
Світовий О. М. - Складові та структура доданої вартості у зернопродуктовому підкомплексі АПК (2013)
Сєріков А. В. - Управління персоналом підприємства: синергетичні аспекти, Кабанець І. А. (2013)
Собчак А. П. - Специфика продвижения промышленного оборудования с помощью новейших информационных технологий, Коваленко С. В. (2013)
Тереняк Л. В. - Місце самоорганізації населення в управлінні сільськими територіями (2013)
Ульяненко О. В. - Місце категорії "персонал" у системі споріднених соціально-економічних категорій (2013)
Урусова З. П. - Роль держави у фінансуванні освіти в Україні (2013)
Шарий Г. І. - Концепція правового регулювання економічного обігу земель сільськогосподарського призначення та формування ринку земель в Україні (2013)
Антонець Т. В. - Особливості сучасної державної інвестиційної політики (2013)
Білоусова М. М. - Розробка моделі оцінки інвестиційної привабливості хлібопекарських підприємств (2013)
Ватанська Л. В. - Особливості формування структури товарної продукції рослинництва в підприємствах зони степу (2013)
Кузьменко І. В. - Напрями розвитку зернового господарства на основі розробленої економіко-математичної моделі (2013)
Лушникова Е. Н. - Конкурентоспособность и экономическая эффективность производства зерна озимой пшеницы на основе производственных функций (2013)
Мохмад Абдалазиз М. - Стратегии сельскохозяйственных предприятий для условий экономических кризисов (2013)
Попова М. М. - Сучасний стан і тенденції розвитку виноградарсько-виноробної галузі в Україні (2013)
Семенда О. В. - Трансформація земельних відносин у напрямі роздержавлення та приватизації: основні етапи і шляхи її розвитку (2013)
Шишпанова Н. О. - Особливості зайнятості населення сільських територій Миколаївської області (2013)
Воробйов Ю. М. - Фінансовий капітал фінансово-промислових груп в сучасній економіці України (2013)
Воробйова О. І. - Бюджет України: стан та перспективи (2013)
Колодій С. Ю. - Квазіфіскальні операції: сутність, види та приклади застосування, Філюк С. А. (2013)
Сурніна К. С. - Необхідність удосконалення бюджетного регулювання в ринкових умовах, Пуляєв Л. Р. (2013)
Белялов Т. Е. - Напрямки вдосконалення бюджетного процесу на регіональному рівні (2013)
Карапетян О. М. - Глобалізаційні детермінанти національної боргової політики (2013)
Нехайчук Ю. С. - Підходи до оптимізації управління грошовими потоками підприємства, Горовцова О. М. (2013)
Пронін Ю. М. - Фінансове забезпечення пенсійних фондів (2013)
Чорна О. М. - Економічний зміст та проблематика управління капіталом підприємства реального сектору економіки в Україні, Мацнєва О. О. (2013)
Пшик Б. І. - Сучасні моделі організації фінансово-кредитних відносин на фінансовому ринку (2013)
Щербань О. Д. - Визначення структури сучасного міжнародного фінансового ринку (2013)
Закорко М. В. - Емпірична оцінка інформаційної ефективності фондового ринку України (2013)
Водолазська О. А. - Дослідження страхової компанії як елемента страхової системи на основі системного підходу (2013)
Кондрашова Г. П. - Історія та перспективи становлення іпотечних банків України (2013)
Костюченко Т. І. - Ліквідність комерційного банку: управління та регулювання (2013)
Федоров І. О. - Теоретичні підходи до формування макроекономічних показників, що використовуються як цільові орієнтири грошово-кредитної політики, Шевченко Є. О. (2013)
Боднер Г. Д. - Український ринок спільного інвестування (2013)
Каламбет С. В. - Механізм забезпечення економічної безпеки підприємств залізничної галузі, Воропай В. А. (2013)
Сурніна К. С. - Напрями вдосконалення організації обліку на підприємствах молочної промисловості, Богосян М. В. (2013)
Єлистратова Г. І. - Методичні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємств (2013)
Карапетян Е. Т. - Аналіз ринку житлової нерухомості в Україні, Квасовський О. Р. (2013)
Півняк Ю. В. - Дослідження основних концепцій та функцій амортизації (2013)
Плахотнік О. О. - Методологічні принципи формування механізмів управління соціально-економічними системами у мережевій економіці (2013)
Сухіна О. О. - Сучасні проблеми розвитку приватно-державного партнерства в Україні, Яковенко О. П. (2013)
Копачова К. І. - Управління ризиком зниження фінансової стійкості на туристських підприємствах (2013)
Булгакова Ф. С. - Аналіз транспортної системи в сучасному національному господарстві України (2013)
Гуторов О. І. - Національний кооперативний рух в ринковій економіці: стан та стратегії розвитку, Соколова А. М. (2013)
Банєва І. О. - Регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств аграрної сфери регіону (2013)
Полтарыхин А. Л. - Оптимизация производственно-отраслевой структуры свеклосахарного подкомплекса АПК Алтайского края, Полтарыхина Г. Б. (2013)
Уланчук В. С. - Економічні проблеми розвитку плодоягідного виробництва Черкащини, Винник Г. В. (2013)
Пасемко Г. П. - Державне регулювання відносин власності на землю як складової аграрних відносин (2013)
Біліченко О. С. - Діяльність університетських центрів у вирішенні проблеми працевлаштування молоді (2013)
Білоусько Т. Ю. - Формування економічної стійкості сільськогосподарських підприємств (2013)
Болотова Т. Н. - Производственные функции зерновых культур и севооборот, Лушникова Е. Н. (2013)
Верещагіна Г. В. - Визначення тенденцій на ринку науково-технічної (інноваційної) продукції окремого підприємства, Фефелов І. В. (2013)
Горкавий В. К. - Методологічні засади аналізу наявності і відтворення основних засобів, Карповець О. М. (2013)
Демчук О. В. - Роль и значение рыбной отрасли в национальной экономической системе АР Крыма на современном этапе (2013)
Дроботя Я. А. - Виникнення та становлення функцій центральних банків (2013)
Костенко О. М. - Матричний підхід до формування системоутворюючих чинників ефективного управління (2013)
Піюренко І. О. - Необхідність використання системи моніторингу для попередження кризових ситуацій на підприємстві (2013)
Ткачук С. П. - Удосконалення економічних взаємовідносин підприємств молокопродуктового підкомплексу АПК (2013)
Шабінський О. В. - Удосконалення методики визначення потреби в оборотному капіталі як захід з підвищення економічної безпеки підприємств аграрного сектора (2013)
Антонець Т. В. - Сучасна специфіка інвестування в сільське господарство України (2013)
Баценко Л. М. - Професійний розвиток персоналу як фактор позитивних зрушень в діяльності сільськогосподарських підприємств, Галенін Р. В. (2013)
Башкова Д. О. - Система формування бухгалтерської звітності як інструмент корпоративного управління (2013)
Волошин Ю. Ю. - Системний підхід у формуванні організаційної культури підприємства (2013)
Жученко Д. Б. - Реалізація меду аграрними підприємствами Черкаської області (2013)
Кондратюк Н. В. - Сучасні тенденції виробництва насіння соняшнику в сільськогосподарських підприємствах Харківської області (2013)
Левковська Л. В. - Державне регулювання водогосподарського комплексу України в умовах ринкової економіки, Рижова К. І., Добрянська Т. І. (2013)
Парфентьєва О. Г. - Роль результатів економічної діагностики у використанні потенціалу розвитку підприємств автомобільного транспорту (2013)
Скосирська С. В. - Передумови розширення та ефективності банківського кредитування сільськогосподарських товаровиробників (2013)
Цуркан Н. В. - Розвиток виробництва сіна багаторічних трав на півдні України (2013)
Чернега І. І. - Безробіття населення як невід’ємна складова ринкової економіки, Чернега Ю. С. (2013)
Ващик М. С. - Проблеми довгострокового кредитування сільськогосподарських виробників (2013)
Tursunov O. - Roles of investment and service system sector in agriculture, Ibragimov G. (2013)
Синиця Ю. С. - Оцінка впливу концентрації та спеціалізації на ефективність виробництва насіння ріпаку (2013)
Тредіт В. Є. - Управління матеріально-технічним забезпеченням сільськогосподарських підприємств (2013)
Виговська Н. Г. - Бюджетна політика в умовах реформування системи місцевих фінансів (2013)
Дорошенко Г. О. - Формування стратегії управління валютними ризиками підприємств (2013)
Костирко Л. А. - Перспективи розвитку фінансового механізму в Україні (2013)
Кондрашова Г. П. - Доходні будинки: історія становлення та перспективи розвитку для вирішення житлової проблеми Росії та України (2013)
Півняк Ю. В. - Проблеми удосконалення фінансового контролю в Україні (2013)
Степура В. В. - Концептуальні основи інтегрованого фінансового планування (2013)
Темнікова Н. В. - Діагностика і аналіз в управлінні фінансовою спроможністю підприємств (2013)
Чернодубова Е. В. - Інструменти адаптивного фінансового механізму забезпечення прибутковості підприємств (2013)
Клітінський Ю. С. - Формування фінансової політики на регіональному рівні (2013)
Лин Я. І. - Міжнародний досвід та національна практика проведення аудиту ефективності використання бюджетних коштів (2013)
Мардар О. В. - Розробка механізму розподілення державних коштів в рамках фінансування державних закупівель (2013)
Лисяк Л. В. - Податкові інструменти державного регулювання підприємницької діяльності, Тараненко В. Є. (2013)
Гордієнко Є. С. - Податкове стимулювання діяльності будівельних підприємств України (2013)
Папаїка О. О. - Напрямки стратегії гнучкого управління страховими компаніями в умовах нестабільного економічного середовища (2013)
Водолазська О. А. - Основні проблеми та напрями взаємодії страхової системи і підприємств реального сектора економіки (2013)
Версаль Н. І. - Вплив змін валютного курсу на залучення та розміщення банками коштів в іноземних валютах, Самсонова М. Д. (2013)
Пантєлєєва Н. М. - Інвестиційно-банківський бізнес: необхідність, проблеми і можливості для економіки України (2013)
Ткач Є. В. - Особливості реалізації монетарної політики в макроекономічних умовах України: ретроспективний аспект, Легкосуп І. І. (2013)
Шпаковська Н. І. - Методичний підхід до оцінки фінансової стійкості банків (2013)
Куценко Т. М. - Інструменти активізації інвестиційних процесів в умовах реалізації інвестиційної реформи (2013)
Басов М. Г. - Внутрішній контроль інвестиційної діяльності підприємств (2013)
Вергун М. О. - Методика оцінки рівня інвестиційного потенціалу ВНЗ в умовах ринкової економіки (2013)
Костирко Р. О. - Внутрішній контроль в управлінні стійким розвитком підприємств (2013)
Лазебник Л. Л. - Підвищення ефективності корпоративного управління як елемент вдосконалення стратегії, Менделеєва В. Р. (2013)
Кирилишен Я. В. - Синтез структури інформаційного забезпечення механізмів управління логістичними процесами промислового підприємства (2013)
Шаповалова Т. В. - Соціальні мережі — детермінант соціального капіталу (2013)
Арчаков Я. А. - Інформаційне забезпечення менеджменту соціально-економічних систем (2013)
Брікман Т. О. - Концепція розвитку приватно-державного партнерства (2013)
Турчін О. І. - Метод оцінювання потенційних та діючих контрагентів підприємства, Акулінін О. О. (2013)
Антипенко Е. Ю. - Моделирование ресурсных потоковых характеристик строительных проектов , Приходько Д. О., Доненко И. В., Чуприна Ю. А., Бобраков А. А. (2010)
Бушуев С. Д. - Модель оценки организационной компетентности и классификации совершенства в управлении проектами, Ярошенко Р. Ф., Ярошенко Н. П. (2010)
Єгорченков О. В. - Методології візуалізації інформації в системах управління проектами (2010)
Тесля Н. Ю. - Створення системи портфельного управління ресурсами компанії в проектах (2010)
Цюцюра С. В. - Дослідження кращої світової практики деяких високорозвинених країн в управлінні програмами на основі програмно-цільового методу, Цюцюра М. І. , Харитонов Д. А. (2010)
Білощицька С. В. - Застосування математичного апарату теорії несилової взаємодії до побудови систем підготовки прийняття рішень в управлінні проектами, Олексієнко М. М., Курілко О. М., Остапчук Ю. О. (2010)
Гайна Г. А. - Процеси управління житловим фондом міста (2010)
Доманецька І. М. - Концептуальна модель побудови єдиного інформаційного простору для вирішення завдань автоматизованої технології ведення екологічних паспортів територій в рамках державної системи моніторингу довкілля, Хроленко О. В. (2010)
Ізмайлова К. В. - Система експертизи ефективності інвестиційних на стадії техніко-економічного обґрунтування, Ізмайлова О. В. (2010)
Задоров В. Б. - Розвиток інформаційної системи нормативної бази будівельних процесів, Шпирний В. Т., Дерев’янко І. В., Гріненко Д. В. (2010)
Федусенко Е. В. - Многокритериальное нечеткое моделирование потребительского спроса, Федусенко А. А. (2010)
Бородавка Є. В. - Модель розширюваної системи автоматизації життєвого циклу будівельного об'єкта (2010)
Кобець Д. Л. - Переваги адаптивного моделювання в системі САПР для автоматизованого проектування складальних креслень у машинобудуванні (2010)
Горда Д. О. - Формирование последовательностей текущих и будущих событий при моделировании в САПР ГСРП (2010)
Тесля Ю. М. - Математична модель інтегрованого технологічного середовища управління вищими навчальними закладами, Білощицький А. О., Катаєва Є. Ю., Меркушева І. В. (2010)
Мінаєва Ю. І - Стратегія вибору портфеля цінних паперів, подібного до ринку цінних паперів за поводженням (2010)
Дорош М. С. - Інтеграційні процеси управління проектами АПК, Калінько І. В., Ітченко Д. М. (2010)
Терейковская Л. А. - Перспективы использование методов теории вейвлет-преобразований для прогнозирования технического состояния Internet-серверов (2010)
Терейковський І. А. - Розпізнавання скриптових вірусів за допомогою нейронної мережі з радіальними базисними функціями (2010)
Соколов В. Ю. - Порівняння математичних і функціональних моделей широкосмугових сигналів з ортогональним частотним розділенням (2010)
Россошанская О. В. - Метод определения компетентности проектных менеджеров на основе процедур выявления личной профессиональной позиции , Бирюков О. В. (2010)
Наші автори (2010)
Александрович Н. О. - Роль екологічної етики у формуванні нової моделі взаємин людини з навколишнім природним середовищем 7-10 (2012)
Гордієнко М. Г. - Психологічний аспект визначення дорослості (2012)
Івашньова С. В. - Використання соціальних сервісів та соціальних мереж в освіті (2012)
Лісовець О. В. - Дослідження громадської активності сучасної студентської молоді (2012)
Лякішева А. В. - Соціальна поведінка: сутність, типологічні та видові ознаки (2012)
Марій М. М. - Значення батьківської компетентності в процесі сімейного виховання (2012)
Науменко Н. В. - Формування духовного здоров’я особистості як сучасна педагогічна проблема (2012)
Рамазашвілі С. - Проблеми формування шкільного бюджету та витрат (2012)
Романенко Ю. А. - Портфоліо студента: дидактичний аспект (2012)
Созашвілі Н. М. - Інноваційні орієнтири менеджменту учбового процесу (2012)
Солова В. М. - Соціалізація школяра у змісті діяльності дитячого закладу оздоровлення і відпочинку з денним перебуванням (2012)
Стрельнікова Н. М. - Сучасний стан виховання дітей у сім’ї, Падун Н. О. (2012)
Черноиваненко В. Д. - Механизмы и принципы конструирования картины мира личности (2012)
Щука Г. П. - Порівняльно-педагогічні дослідження в туризмі: методологічний аспект (2012)
Білоусова Н. В. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування потреби в самовдосконаленні молодших підлітків у позаурочній діяльності (2012)
Блуашвілі Н. - З чого починати навчання автономному письму (англ.) (2012)
Боднарчук О. В. - Оцінювання знань студентів з дисципліни "органічна хімія” на фармацевтичному факультеті івано-франківського національного медичного університету під час вивчення модуля №1 (2012)
Гігаурі А. - Вікові характеристики студентів 1-2 курсу та навчання англійській мові для професійних цілей (англ.) (2012)
Грицай А. М. - Використання відео на заняттях з практики усного та писемного мовлення (англійська як друга іноземна мова) як засіб мотивації до вивчення іноземних мов, Колесник І. В. (2012)
Десятов Д. Л. - Формування хронологічної компетентності учнів у процесі навчання історії (2012)
Дмитрів А. М. - Організація навчання на практичному занятті з фізичної та колоїдної хімії (2012)
Долматова М. П. - Принципи відбору текстового матеріалу для навчання читання іноземною мовою у вищих навчальних закладах, Долматова К. Г. (2012)
Журавська Н. С. - Особливості методики навчання спеціальних дисциплін (2012)
Каціашвілі Е. - Англійські прислів’я та шляхи їх перекладу грузинською мовою (англ.) (2012)
Киричок І. І. - Виховання ціннісних орієнтацій старшокласників засобами ЗМІ, Кузьмич К. Б. (2012)
Мокрогуз О. П. - Педагогічний дизайн у контексті застосування мультимедійної презентації (2012)
Павленко О. М. - Методика формування вмінь джазової імпровізації майбутнього вчителя музики у процесі інструментально-виконавської підготовки (2012)
Размадзе М. - Вивчення культури на уроках бізнес англійської (англ.) (2012)
Шевчук М. О. - Педагогічні умови ефективності самостійної роботи студентів, Єршов В. (2012)
Шмоніна Т. А. - Результативність технології впровадження педагогічних умов підвищення ефективності природничо-наукової підготовки іноземних студентів на підготовчих факультетах (2012)
Дрожик Л. В. - Еколого-валеологічні знання як невід’ємний компонент еколого-валеологічної компетентності майбутнього вчителя (2012)
Кучерявець В. Г. - Технологія портфоліо у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя (2012)
Марінцова Н. Г. - Особливості викладання біологічної хімії для підготовки фахівців фармацевтичних і біотехнологічних виробництв, Кричковська А. М., Стасевич М. В., Губицька І. І., Журахівська Л. Р., Болібрух Л. Д., Курка М. С., Половкович С. В., Новіков В. П. (2012)
Матвієнко С. І. - Підготовка студентів спеціальності "дошкільна освіта” до формування у дошкільників рухових умінь і навичок, Варуха О. В., Оленченко С. О. (2012)
Матукова Г. І - Інтерактивні технології навчання у професійній підготовці майбутніх економістів (2012)
Панасенко Л. О. - Професійне становлення студентів економічних коледжів: теоретичний аспект (2012)
Ходак Т. В. - Роль інтерактивних методів навчання у процесі формування професійної компетентності студентів (2012)
Щербак І. М. - Педагогічні технології в екологічній підготовці майбутнього вчителя (2012)
Бєлкіна Н. І. - Деякі питання дидактики в педагогічній спадщині М.Демкова, Красновид М. М. (2012)
Благініна С. В. - Досвід духовно-морального виховання молоді в Німеччині (2012)
Гордієнко Т. В. - Із зарубіжного досвіду формування педагогічної майстерності (2012)
Давиденко О. В. - Освітні домінанти у діяльності німецької окупаційної влади на території польщі (1939–1943 рр.) (2012)
Демченко Н. М. - Теорія та практика освіти в історіографії славістів лівобережжя другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Калагурка Х. І. - Коменіана у науково-педагогічній спадщині Федора Науменка (2012)
Лукашова Н. І. - До історії створення першого національного підручника з органічної хімії для середньої загальноосвітньої школи (2012)
Мачача Ю. М. - Історіографія проблеми роздільного навчання в україні (на прикладі літературних джерел 1878–1912 рр.) (2012)
Напирели М. - Способы и приёмы изучения немецкого как второго иностранного языка для школ Грузии (2012)
Паржницький В. В. - Професійна підготовка кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах україни: досвід 60–80-х рр. хх ст. (2012)
Пата Л. П. - Будинок юннатів київського зоологічного парку: повоєнне десятиліття (2012)
Пономаренко О. В. - Американський підхід до проблеми лідерства вчителя (2012)
Самаріна С. І. - Виховний і дисциплінуючий потенціал шкільної форми (на прикладі історико-педагогічного досвіду другої половини хіх – початку хх ст.) (2012)
Ставцева В. Ф. - Влив ринкових процесів на надання освітніх послуг новозеландськими університетами наприкінці ХХ ст. (2012)
Тамарашвили Т. O - вопросе обучения истории Грузии на неспециальных факультетах (2012)
Таран О. М. - Гуманістична спрямованість дидактичної системи С.Русової. (2012)
Устименко-Косоріч О. А. - Ретроспективний аналіз розвитку сербської баянно-акордеонної школи (2012)
Щур Н. М. - Ліцензування педагогічної діяльності вчителів у сша в умовах неперервної педагогічної освіти (2012)
Юй Фей - Стан і проблеми організації педагогічної практики в системі підготовки вчителів музики у вишах китаю (2012)
Наші автори (2012)
Белощицкий А. А. - Организационные элементы проектно-управляемого высшего учебного заведения, Белощицкая С. В., Безмогорычный Д. М., Синица В. Ю., Катаєв Д. С. (2011)
Бушуев С. Д. - Креативні моделі як інструмент розвитку складних систем, Ярошенко Р. Ф. (2011)
Доненко В. І. - Математичний інструментарій планування діяльності будівельної організації на базі нечітких графів (2011)
Кошкин К. В. - Когнитивные модели управления жилищно-коммунальным хозяйством, Макеев С. А., Фоменко Г. В. (2011)
Меркушева И. В. - Модель информационного взаимодействия в коммуникативно-распределенном управлении проектами (2011)
Морозов В. В. Кальніченко О. В. - Функціонально-ролевий підхід до опсу життєвого циклу проектів проектно-орієнтованих корпорацій (2011)
Поколенко В. О. - Модернізація ресурсно-календарних моделей для потреб системного поліпшення процесів організації будівництва, Чуприна Ю. А., Приходько Д. О. (2011)
Скітер І. С. - Методика дослідження та моделювання динаміки двох економіко-інформаційних систем, які взаємодіють у просторі та часі, Двоєглазова М. В. (2011)
Тесля Ю. М. - Застосування рефлекторних систем обробки природномовної інформації в управлінні проектами, Савельєва Т. В., Курілко О. М., Остапчук Ю. О., Каюк П. В. (2011)
Цюцюра С. В - Роль та особливості застосування програмно-цільових методів управління на сучасному етапі розвитку Росії, Криворучко О. В. , Цюцюра М. І. (2011)
Задоров В. Б. - Інтеграція інформаційних моделей в проектуванні та управлінні будівництва на основі узагальненої структури знань та даних, Васильєв О. О. (2011)
Землянський О. М. - Оптимізація структури системи пожежної сигналізації на основі експертних висновків, Снитюк В. Є. (2011)
Кузьмук В. В. - Модифицированные сети Петри и современные методы моделирования параллельных процессов в сложных системах, Кузьмук А. В., Супруненко О. А., Тараненко Е. А. (2011)
Міхайленко В. М. - Технологія моделювання процесів автоматизованого проектування верстатних операцій , Кобець Д. Л. (2011)
Міхайленко В. М. - Проектний підхід як інноваційний механізм розвитку системи водопостачання міста, Соловей О. Л. (2011)
Білощицький А. О. - Удосконалення методів і засобів сучасних інформаційних технологій в навчанні і контролі знань , Білощицька С. В., Лісневський Р. В., Лященко Т. О. (2011)
Жованик В. І. - Формування структури управління ВНЗ в середовищі раціональних академічних ресурсів, її контивна модель (2011)
Зеленюк Н. А. - Обліково-аналітичне забезпечення управління доходами на підприємствах у сфері ресторанно-готельного бізнесу (2011)
Караєва Н. В. - Методологія розробки системи моніторингу рівня сталого розвитку та економічної безпеки України, Левченко Л. О., Трохименко Я. М. (2011)
Федосова О. В. - Визначення рівня економічної безпеки будівельного підприємства на основі економетричних моделей, Молодід О. О., Теренчук С. А. (2011)
Шевченко А. С. - Оптимізація трудових процесів як складова управління продуктивністю: особливості застосування в сучасних організаціях (2011)
Терейковская Л. А. - Применение дискретного вейвлет-преобразования для опредиления частотно-временных параметров эксплуатационной нагрузки Web-сервера системы дистанционного образования (2011)
Терейковський І. А. - Оптимізація структури двошарового персептрону призначеного для розпізнавання аномальних величин експлуатаційних параметрів комп’ютерної мережі (2011)
Данченко О. Б. - Аналіз браку виготовлення деталей на підприємстві, Боркун А. І. Занора В. О. (2011)
Наші автори (2011)
Колонка головного редактора (2012)
Грязов А. Б. - Радиохирургическое лечение солитарных метастазов рака в головной мозг (2012)
Джужа Д. О. - Оптимізація сцинтиграфії з 99mТС-карбомеком при післяопераційному моніторингу хворих на медулярний рак щитоподібної залози, Сукач Г. Г. (2012)
Дудій П. Ф. - Способи рентгенологічної діагностики репаративних процесів періапікальних тканин після лікування верхівкових періодонтитів (2012)
Петренко Д. Г. - Компьютерная томография в диагностике тромбозов нижней полой вены у молодых пациентов, Шармазанова Е. П. (2012)
Аксёнова Е. Г. - Воспаление или рак: возможности маммо- и эхографии при воспалительных изменениях груди, Первак М. Б., Белоненко Г. А., Шкарбун Л. И. (2012)
Рижик В. М. - Значення КТ-ангіографії в діагностиці тромбоемболії легеневої артерії, Кметюк В. М., Скальський Л. В., Федунків Н. О., Рогужинський І. Д., Кравець Д. К., Дудій П. Ф. (2012)
Дереш Н. В. - Принципи диференційної діагностики пухлинного ураження печінки за допомогою комп'ютерної томографії (2012)
Гайда І. Є. - Роль ультразвукового обстеження калитки та простати у виявленні причини чоловічого безпліддя: два випадки обструктивної азооспермії, Іванів Ю. А. (2012)
Сафонова И. Н. - Трансвагинальная эхографическая дифференциальная диагностика причин замедления послеродовой инволюции матки (клинический опыт специализированного стационара (2012)
Бабкина Т. М. - Экскреторная урография в диагностическом алгоритме патологии почек, Кондрачук С. А., Черепанов В. В., Коровниченко Я. В. (2012)
Ткаченко М. М. - Значення непрямої ренангіографії в комплексному сцинтиграфічному дослідженні у дітей при міхурові-сечоводному рефлексі, Романенко Г. О., Камінська А. Л. (2012)
Спузяк М. І. - Променеві методи дослідження в діагностиці травматичних пошкоджень верхньошийного відділу хребта у дітей першого року життя, Шармазанова О. П., Коломійченко Ю. А., Вороньжев І. О. (2012)
Логвиненко В. В. - Можливості променевих методів дослідження в діагностиці нестабільності плечового суглоба (2012)
Король П. О. - Діагностичне застосування остеосцинтиграфії та рентгенологічного дослідження при ревізійному ендопротезуванні кульшових суглобів, Пономаренко Н. М., Шинкаренко Н. В. (2012)
Мацькевич В. М. - Стан кісткової тканини при хронічній ішемії нижніх кінцівок (облітеруючий атеросклероз), Рижик В. М., Дудій П. Ф., Витвицький З. Я. (2012)
Іванкова В. С. - Забезпечення якості дистанційної променевої терапії у онкологічних хворих, Скоморохова Т. В., Шевченко Г. М., Хруленко Т. В., Столярова О. Ю., Галяс О. В., Магдич І. П. (2012)
Попович В. І. - Місцеві променеві ураженння у онкоотоларингологічних хворих. Класифікація, Абизов Р. А., Самойленко С. С. (2012)
Кравець Д. К. - Спектр радіологічних змін при бактеріальних пневмоніях: огляд літератури, Кметюк В. М., Скальський Л. В., Рижик В. М. (2012)
Сегеда Т. В. - Оцінка впливу поєднаної дії рентгенівського випромінення та етопозиду на синтез проапоптозних сфінголіпідів у карциномі герена, Мітряєва Н. А., Бакай Т. С., Гребіник Л. В. (2012)
Орел В. Е. - Дослідження магнітних властивостей карциноми легені Льюїс і протипухлинного магнітного нанокомплексу, Шевченко А. Д., Романов А. В. , Бурлака А. П., Лукін С. М., Сидорик Є. П., Венгер Є. Ф., Щепотін І. Б. (2012)
Зыкин Б. И. - Эластография: анатомия метода, Постнова Н. А., Медведев М. Е. (2012)
Отзыв на статью Киношенко Ю. Т. (2012)
Кафедре лучевой диагностики и терапии Одесского национального медицинского университета — 90 лет (2012)
Частота острых побочных реакций при применении низкоосмолярных неионных йодсодержащих контрастных веществ. Есть ли различия? (2012)
Nem medical technologies LTD (2012)
Наукові матеріали конференції (2012)
К десятилетию кафедры компьютерных систем мониторинга Донецкого национального технического университета (2012)
Аверин Г. В. - Фундаментальные модели в общей теории систем: закон перехода количественных изменений в качественные для эволюционно развивающихся систем (2012)
Башков Є. О. - Дослідження проблеми узгодження можливостей процесорів і мережевого інтерфейсу в багатопроцесорних обчислювальних системах, Іващенко В. П., Швачич Г. Г, Ткач М. О. (2012)
Дмитриева О. А. - О введении производных высших порядков в параллельные коллокационные методы решения задачи Коши (2012)
Аверин Г. В. - Стратегическая оценка статуса Украины в современном мире по данным международных организаций. Часть 1: Теория и методика оценки, Звягинцева А. В. (2012)
Родригес Залепинос Р. А. - Исследование загрязнения атмосферного воздуха Европы аэрозолем с использованием данных дистанционного зондирования Земли (2012)
Климко Г. Т. - Метод координатной функции Фока, производящая функция, интегральные соотношения (2012)
Харитонов А. Ю. - Анализ энерго- и ресурсопотребления муниципальных объектов с помощью методов системной динамики (2012)
Zviagintseva А. V. - The possibility of constructing species spread models for assessing life sustainability (2012)
Клюев В. Е. - Экологическая сеть степных фрагментированных ландшафтов: модель LARCH для Луганской области, Ван дер Слуис Т. (2012)
Аноприенко А. Я. - Интервальные вычислительные модули для расчета параметров производительности серверных компьютерных систем, Иваница C .В., АльРабаба Хамза (2012)
Rodriges Zalipynis R. A. - Representing Earth remote sensing data as time series (2012)
Панина А. И. - Опыт использования алгоритмов Skin Detection для обработки медицинских изображений, Беловодский В.Н. (2012)
Павлий В. А. - Направления развития информационных систем мониторинга атмосферного воздуха, Бабакина А. А. (2012)
Аверин Е.Г. - Применение ГИС-технологий при комплексной оценке экологического состояния городских территорий, Парфенюк А. С. (2012)
Иващенко А. Б. - Рынок программного обеспечения для анализа временных рядов (2012)
Харитонова В. В. - Веб-сайт як динамічна складова формування іміджу шляхом відповідності константам фірмового стилю, Бабакіна А. О. (2012)
Руденко М. П. - Совместимость графических форматов растровых и векторных редакторов, применяемых в компьютерном дизайне (2012)
Смолий В. Н. - Особенности преподавания дисциплины "Основы автоматики и автоматизации производств (2012)
Khamidullina K. - Evaluation and forecasting of losses associated with information security threats using analogy method, advisor Gubenko N. E. (2012)
Чуприн В. И. - Новые методы сжатия временных рядов экологических показателей, руководитель Родригес Залепинос Р. А. (2012)
Godla A. C. - Improvement of distributional model of resource usage in terms of informational security, advisor Gubenko N. E. (2012)
Колонка головного редактора (2012)
Мазур С. Г. - Вікові особливості стану сонних артерій та церебральної гемодинаміки у хворих, що перенесли ішемічний інсульт, залежно від півкульової локалізації вогнища (2012)
Ялынская Т. А. - Перерыв дуги аорты: диагностика порока методом мультидетекторной компьютерной томографии (2012)
Соколов В. Н. - Роль МПР, 3Д-реконструкции и виртуальной эндоскопии в выявлении патологии толстой кишки, Анищенко Л. В., Левчук Л. В., Рожковская Г. М., Цвигорский В. М., Стасюк Ю. В. (2012)
Шкондин Л. А. - Комплексная лучевая диагностика при камнях в мочеточнике, Шумаков А. В., Шкондина М. Л., Чуканов Е. Н., Копытин М. А., Wilson J. I. (2012)
Корольков А. И. - Проблемные вопросы ультразвуковой диагностики патологии тазобедренных суставов у детей первого года жизни, Шевченко С. Д., Спилиотина Т. В., Ермак Т. А. Вовченко А. Я., Куценок Я. Б. (2012)
Шимон В. М. - Рентгенологічна діагностика синдрому сагітальної девіації виростків стегнової кістки, Пушкаш І. І. (2012)
Крадинов А. И. - Диагностические и прогностические критерии остеохондроза шейного отдела позвоночника при санаторно-курортной медицинской реабилитации, Черноротов В. А., Черноротова Е. В. (2012)
Іванкова В. С. - Підходи до планування та лікування онкологічних хворих на сучасних високоенергетичних апаратах, Хруленко Т. В., Шевченко Г. М., Скоморохова Т. В., Столярова О. Ю., Палій М. І., Нестеренко Т. М., Магдич І. П. (2012)
Солодянникова О. И. - Первый клинический опыт применения в Украине самария — 153 оксабифора в комплексной терапии метастатического поражения костей (состояние проблемы в литературе и собственные данные), Сукач Г. Г., Саган Д. Л., Трацевский В. В. (2012)
Коваленко Ю. Н. - Возможности оптимизации структуры рентгенологической службы при переходе к цифровой технологии визуализации рентгеновских изображений, Мирошниченко С. И. (2012)
Ткаченко М. М. - Удосконалення служби променевої діагностики на догоспітальному етапі, Морозова Н. Л. (2012)
Шкондин А. Н. - Отзыв на статью Киношенко Ю.Т. "Современный" рак желудка и возможности рентгенодиагностики и дифференциальной диагностики его отдельных эволюционных форм", опубликованной в журнале "Променева діагностика, променева терапія", 2011. — № 374. — С. 114-123 (2012)
Тези науково-практичної конференції "Актуальні питання рентгенодіагностики, КТ, МРТ" (Луганськ, 25727 жовтня 2012 р.) (2012)
Международный медицинский форум. Инновации в медицине — здоровье нации (2012)
Навчальний календарний план кафедри променевої діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика на 2013 рік (2012)
Календарний план циклів кафедри променевої діагностики ХМАПО на 2013 рік (2012)
Навчальний календарний план кафедри радіології НМАПО ім. П. Л. Шупика на 2013 рік (2012)
Основні радіологічні заходи 2013 року (2012)
Нові книги (2012)
Білоусова Н. В. - Визначення сутності і структури потреби у самовдосконаленні молодших підлітків (2012)
Дьоміна О. В. - Про сутність поняття "громадянська позиція” в інформаційно-довідникових джерелах (2012)
Зінченко Т. В. - Соціальне становлення дітей дошкільного віку (2012)
Зель І. О. - Акмеологічна спрямованість як складова андрагогічної компетентності майбутніх учителів (2012)
Івахненко Т. П. - Проблема формування сексуальної культури молоді – інноваційна концепція сучасної освіти (2012)
Кучер А. В. - Комунікативні аспекти професійної діяльності економіста-аграрника (2012)
Костриця Н. М. - Цінності та норми хліборобського світогляду (2012)
Малюгіна Т. І. - Білінгвізм: концептуальні та практичні засади (2012)
Полозенко О. В. - Психологічні знання як наукова категорія (2012)
Попенко О. М. - Професійна культура вчителя як інтеграційна якість особистості педагога-професіонала (2012)
Потапчук Т. В. - Національна ідентичність: становлення та розвиток у сучасному суспільстві (2012)
Сватенков О. В. - Проект як форма організації діяльності з профілактики торгівлі людьми у студентському середовищі, Лабузько С. В. (2012)
Стрельнікова Н. М. - Проблема моральності у вихованні дітей батьками (2012)
Абжалов Р. Р. - Зміст знань про хімічні елементи в курсах дисциплін природничого циклу (2012)
Бондаренко Ю. І. - Концептуально-стильовий аналіз літературного твору в школі (2012)
Валюк В. Ф. - Мультимедійні презентації Microsoft Power Point як засіб вивчення навчальної дисципліни "Органічна хімія” (2012)
Іващенко Н. А. - Педагогічні умови організації навчально-творчої діяльності учнів старших класів, Коваленко Є. І. (2012)
Коваленко Є. І. - Групова навчальна діяльність учнів як інноваційна технологія, Микитуха Р. (2012)
Колейчик О. О. - Етапність формування навичок трансформації фахового тексту у студентів немовних спеціальностей, Местхарм О. А. (2012)
Падун Н. О. - Навчально-дослідна діяльність як засіб формування дослідницьких умінь учнів (2012)
Поліщук О. В. - Правове виховання учнів 5–6 класів шкіл-інтернатів на засадах українських звичаїв (2012)
Прибора Н. А. - Курси за вибором практичного спрямування як засіб підвищення мотивації учнів до вивчення хімії, Богатиренко В. А. (2012)
Речицький О. Н. - Проблема оцінювання знань і вмінь студентів за 100-бальною шкалою, Решнова С. Ф. (2012)
Салій С. В. - Сприйняття підлітками художніх образів музики (2012)
Шевчук М. О. - Синектика як метод активізації творчого мислення студентів (2012)
Щербак П. І. - Мотивації занять фізичними вправами студентів педагогічних вищих навчальних закладів, Благінін В. М. (2012)
Щербина А. П. - Екологічне виховання учнів на уроках хімії та в позакласній роботі, Щербина В. М. (2012)
Благініна С. В. - Організація самостійної роботи як ефективний засіб самонавчання та самопідготовки майбутнього педагога (2012)
Бобраков С. В. - Передумови реформування професійної підготовки вчителів у Німеччині (2012)
Головань Т. К. - Формування навичок основ техніки диригування у студентів-початківців (2012)
Гура В. В. - Методика формування музично-теоретичних знань у студентів педагогічних училищ та коледжів засобами українського музичного фольклору (2012)
Данилюк С. С. - Формування професійної компетентності майбутніх філологів в аспекті особистісного підходу (2012)
Дєда В. М. - Основні аспекти підготовки фахівців дошкільного профілю до формування екологічної компетенції у дітей дошкільного віку (2012)
Дубровська Л. О. - Підготовка майбутніх педагогів до втілення виховних технологій, Дубровський В. М. (2012)
Клясен Н. Л. - Компетентнісний підхід до розвитку комунікативних здібностей вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти (2012)
Лукашова Н. І. - Формування готовності майбутнього вчителя до реалізації особистісно орієнтованого навчання хімії в процесі вивчення фахової методики (2012)
Остапенко С. А. - Дидактичні умови формування соціальної компетентності студентів філологічних спеціальностей у процесі самостійної навчальної діяльності (2012)
Сидоренко-Николашина Е. Л. - Специфика организации модульного контроля знаний по высшей математике у студентов агротехнологических вузов с помощью тестовых заданий (2012)
Требенко Д. Я. - Формування внутрішнього стимулу і готовності до самоконтролю при вивченні вищої алгебри, Требенко О. О. (2012)
Харицкая С. В. - Формирование поисково-информационной компетентности при подготовке презентаций на занятиях по иностранному языку (2012)
Бєлкіна Н. І. - Розвиток ідей К. Ушинського про педагогіку як науку і мистецтво виховання в спадщині М. Демкова (2012)
Демченко Н. М. - Освітня діяльність і педагогічні погляди А. Брока, Мацегора А. В. (2012)
Крапивний Я. М. - Система професійної підготовки вчителя у Чернігівському колегіумі (1700–1786 рр.) (2012)
Осаволюк О. А. - Особливості практичної підготовки майбутніх учителів у Чернігівській земській учительській семінарії (2012)
Білецька І. О. - Проблема розвитку навчання мов у середніх навчальних закладах США у ХХ – на поч. ХХІ ст. (2012)
Гаманюк В. А. - Державне регулювання у сфері іншомовної освіти ФРН (2012)
Демешкант Н. А. - Екологічна освіта в контексті досліджень польських учених (2012)
Киричок І. І. - Концепція початкової освіти С. Й. Гессена (2012)
Лякішева А. В. - Ідеї соціальної дії (поведінки) в теоретичних концепціях М. Вебера, Т. Парсонса, Р. Мертона (2012)
Малько Н. М. - Дидактичні принципи навчання природничих дисциплін у педагогічній спадщині О. Я. Герда (2012)
Ямкова К. С. - Цілі, завдання, напрями та принципи розвитку соціальної активності учнівської молоді в роботах М. Бунакова (2012)
Радченко Ю. П. - Основні принципи створення електронних підручників з іноземної мови у школах Франції (2012)
Наші автори (2012)
Редакційна колегія (2011)
Ярошенко Ф. О. - Дифузійна модель проникнення кризи у систему державних фінансів України (2011)
Бушуев С. Д. - Жизненный цикл менеджера проектов в современном мире, Неизвесный С. И. (2011)
Бушуев С. Д. - Корпоративная культура в области развития организаций ключ к успеху, Ярошенко Р. Ф., Ярошенко Н. П. (2011)
Бушуєв С. Д. - Інноваційні механізми інтуїтивного управління проектами та програмами, Яцишин Ю. В. (2011)
Гречуха Е. И. - Нечеткая ситуационная модель управления процессами реализации проекта, Дидур Т. М. (2011)
Донець О. М. - Використання міжнародних стандартів в управлінні ризиками, Савельєва Т. В., Урецька Ю. І. (2011)
Златкін А. А. - Застосування функціонально- вартісного аналізу в процесі бюджетування наукових проектів , Данченко О. Б., Бедрій Д. І., Чернова Л. С. (2011)
Меркушева И. В. - Структура информационных взаимодействий в системах распределенного управления проектами, Тесля Н. Ю. (2011)
Поколенко В. О. - Модернізація сітьових моделей для забезпечення раціональної організації девелоперського управління будівництвом, Приходько Д. О., Сліпенчук О. В. (2011)
Покотилов І. П. - Маркетингові передумови проектування перевезень вітчизняним морським транспортом (2011)
Сидорчук О. В. - Системи засади профілювання місій державних цільових програм, Ратушний Р. Г., Гуцул Г. Д., Сидорчук О. О., Босак В. В. (2011)
Старченко Г. В. - Системна модель управління якостю організаційних проектів, Баранюк І. А. (2011)
Тесленко П. А. - Нелинейная модель эволюционного управления проектами (2011)
Тесля Ю. М. - Математичні засади побудови рефлекторних експертних систем оцінки інвестиційних пропозицій в девелопменті, Каюк П. В., Чернова М. Л., Чорний О. Ю. (2011)
Тугай О. А. - Формування сучасних моделей організаційних структур для адаптації будівельного виробництва до євро стандартів, Чуприна Ю. А., Сліпенчук О. В. (2011)
Цюцюра М. І. - Соціальна технології "прозорий бюджет" як інновація, Харитонов Д. А., Цюцюра Г. О. (2011)
Чернова Л. С. - Методы определения стоимости наукоемких проектов (2011)
Чимшир В. И. - Структурная декомпозиция сложных социотехнических систем в период их целевого функционирования (2011)
Козирь В. Б. - Кластерные системы в проектах развития морских торговых портов Украины (2011)
Вишняков В. М. - Про інформацію та інтроформацію (2011)
Задоров В. Б. - К развитию концепции "конфигураторов" для построения архитектуры информационных технологий организационных антропогенных систем, Васильев А. А. (2011)
Ольшевський Ю. В. - Принципи побудови та функціонування системи інформаційного забезпечення експлуатації автомобільної техніки (2011)
Пурський О. І. - Задача ідентифікації математичних моделей функціонування експертних систем управління на основі нечіткої логіки (2011)
Федусенко О. В. - Застосування методів багатокритерівальної оптимізації до оцінки електронних курсів, розроблених на базі платформ дистанційного навчання, Рафальська О. О. (2011)
Соловей О. Л. - Прийняття оптимальних рішень розвитку водопостачання міста в умовах її невизначеності (2011)
Лизунов П. П. - Проектно-векторное управление высшими учебными заведениями, Белощицкий А. О., Белощицкая С. В (2011)
Левченко Л. О. - Концептуальні основи моделювання ризиків фінансово-економічної діяльності підприємств на основі нечіткої логіки, Кілянчук О. П., Теренчук С. А. (2011)
Мінаєва Ю. І. - Вибір портфеля цінних паперів на основі моделі його відповідності ринку (2011)
Терейковськая Л. А. - Марковские модели прогнозирования эксплуатационных параметров компьютерных сетей (2011)
Терейковський І. А. - Оптимізація архітектури нейронної мережі призначеної для діагностики стану комп’ютерної мережі (2011)
Иносов С. В. - Исследование температурных возмущений для систем автоматизации отопления зданий, Соболевская Т. Г., Самойленко Н. И., Сидун К. В. (2011)
Наші автори (2011)
Бушуєв С. Д. - Інноваційні механізми управління програм розвитку морських транспортних кластерів, Козир Б. Ю. (2011)
Бушуев С. Д. - Шестое чувство в управлении развитием: интуиция как канал коммуникации и средство принятия решения, Неизвестный С. И. (2011)
Бушуєва Н. С. - Проактивне управління програмами розвитку фінансових установ в умовах турбулентного оточення, Ярошенко Р. Ф., Ярошенко Т. О. (2011)
Ванюшкин А. С. - Формирование сценариев по портфелю проектов организации (2011)
Егорченкова Н. Ю. - Интеграция матричных технологий и метода критических цепей в управлении ресурсами портфелей проектов и программ (2011)
Єгорченков О. В. - Математична модель вибору форм візуалізації інформації при розв’язанні функціональних задач управління проектами (2011)
Кононенко И. В. - Метод формирования портфеля проектов предприятия для планового периода при нечетких исходных данных, Букреева К. С. (2011)
Молоканова В. М. - Проблеми формування стратегічного портфеля проектів (2011)
Покотілов І. П. - Вибір судна для реалізації проектів ефективних морських перевезень, Кошкін К. В. (2011)
Тарасюк С. Э. - Анализ чувствительности проекта к факторам риска (2011)
Тесля Ю. М. - Джерела формування інформаційного середовища девелоперської компанії, Гоц В. В., Гоц Х. М. (2011)
Тесля Ю. М. - Формалізація та аналіз впливів на прийняття рішення експертом для оцінювання інвестицій в девелоперські проекти, Каюк П. В., Чернова М. Л. (2011)
Цюцюра С. В. - Засоби масової інформації – як інструмент суспільної участі в інформаційній технології "прозорий бюджет" , Криворучко О. В. , Цюцюра М. І. (2011)
Шахов А. В. - Моделирование движения организации в проектной среде, Шамов А. В. (2011)
Ярошенко Р. Ф. - Турбулентність в управлінні програмами розвитку фінансових установ, Ярошенко Т. А. (2011)
Яцишин Ю. В. - Концептуальна модель інтеграції м’яких компонент компетенцій в управлінні проектами (2011)
Задоров В. Б. - Развитие технологии целеполагания и разработки требований информатизации организационных систем (2011)
Мурасов Р. К. - Прогнозування стану складних систем в сучасних системах управління та інтелектуальних інформаційних системах, Дзюбенко Ю. А. (2011)
Неділько С. М. - Система показників і критеріїв для формалізації процесів забезпечення функціональної стійкості систем управління повітряним рухом (2011)
Олексієнко М. М. - Інформаційна система прогнозування захворювання населення під впливом шкідливих домішок оточуючого середовища (2011)
Бородавка Є. В. - Класифікація архітектурно-будівельних САПР (2011)
Полтораченко Н. І. - "Інтервальна" модель параметричної оптимізації інженерної мережі при довільній цільовій функції (2011)
Белощицкий А. А. - Структура методологии проектно-векторного управления образовательными средами (2011)
Караєва Н. В. - Аналіз підходів до формування систем індикаторів сталого розвитку, Левченко Л. О., Трохименко Я. М. (2011)
Иносов С. В. - Синтез динамического корректора датчика температуры, Соболевская Т. Г., Сидун К. В (2011)
Чуприна Ю. А. - Сучасні методи управління якістю у будівництві (2011)
Шикалов В. С. - Цифровий прилад для вимірювання теплофізичних параметрів матеріалів, Пристайло Т. Ю. (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського