Зуляк І. - Міжнародна діяльність "Просвіти” у міжвоєнний період (1919–1939) (2008)
Роговий В. - Діяльність Варшавського товариства допомоги українському студентству наприкінці 20–30-х років ХХ століття (2008)
Лучаківська І. - Розвиток судової системи у Польщі 1929–1939 рр. (2008)
Лицур Н. - Матеріальне становище української міської інтелігенції у міжвоєнній Польщі (1921–1939) (2008)
Лещишин Р. - Джерела фінансування української преси Станиславівського воєводства (1921–1939) (2008)
Степанюк С. - Діяльність Волинського українського театру (1928–1939) (2008)
Лицур М. - Політика польської адміністрації у сфері регламентації рибальства в Галичині (1921–1939) (2008)
Випасняк А. - Стан традиційного скотарства українців Східної Галичини у міжвоєнний період (1918–1939) (2008)
Мельникович М. - Трансформація родинного побуту на Бойківщині в першій половині ХХ століття (2008)
Посівнич М. - Антипольська діяльність ОУН в Західній Україні (лютий–серпень 1939 р.) (2008)
Стефанів В. - Ставлення Андрея Шептицького до військово-політичної діяльності УВО, ОУН (2008)
Пехів В. - ОУН і націонал-соціалістична партія Білорусії у 30–40-х рр. XX ст. (2008)
Wlodarkiewicz W. - Postawy polakow, ukraincow i zydow – mieszkancow wojewodztwa stanislawowskiego do agresji niemiec i ZSRR w 1939 roku (2008)
Сергійчук В. - Розвиток українського визвольного руху на Берестейщині в роки Другої світової війни як вияв національного відродження (2008)
Савчин М. - Зовнішньополітична діяльність ОУН(б) у 1942–1947 рр. (2008)
Ільницький В. - Українсько-польське протистояння у 1943–1946 рр. (за матеріалами Дрогобицької області) (2008)
Савчук О. - Засади "добровільності” переселенської політики СРСР та Польщі щодо українців 1944–1945 років (2008)
Полянська Н. - Історична пам’ять про Другу світову війну в українському та польському соціумах (2008)
Кондрач Я. - Депортовані українці з Надсяння 1945 р.: соціодемографічний аспект (2008)
Сеньків М. - Антиколгоспна боротьба ОУН–УПА (1944–1952) (2008)
Клебан Л. - Громадсько-політична діяльність Михайла Возняка: переломний 1946 рік (2008)
Попп Р. - Культурно-освітнє життя Дрогобича у повоєнні роки (1944–1953) (2008)
Стоцький Я. - РПЦ у хрущовський період на Львівщині (2008)
Бориняк О. - Політика "двох шляхів” у польсько-білоруських міждержавних відносинах (1989–1991 рр.) (2008)
Ладысеў У. - Да пытання беларуска-украінскіх узаемаадносін у перыяд станаўлення дзяржаўнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі (2008)
Компанець І. - Євроатлантична інтеграція України: досвід країн Центрально-Східної Європи, Левик Б. (2008)
Сімків О. - Українські ідентичності на зламі тисячоліть (2008)
Кондратюк К. - Українсько-польська прикордонна і регіональна співпраця на сучасному етапі (2008)
Боян С. - Головні християнські свята календарного обрядового комплексу бойків (2008)
Войтюк О. - Місійні станиці студитського чернецтва на українсько-польському пограниччі (2008)
Руда О. - Інтерпретація українського національного відродження польськими істориками кінця XIX – початку XX століття (2008)
Футала В. - Польська історіографія діяльності українських легальних політичних партій у ІІ Речі Посполитій (2008)
Дмитрук І. - Матеріальна культура гуцулів у польських етнографічних дослідженнях другої половини XIX – першої половини XX ст. (2008)
Баран О. - Мемуари як джерело до вивчення побуту галицької сільської інтелігенції (кінець XIX – 30-ті роки XX ст.) (2008)
Дрогобицький І. - Українсько-польські церковні взаємини кінця ХІХ – початку ХХ століття у баченні представників чину св. Василія Великого (2008)
Кавулич О. - Проблема українського шкільництва крізь призму суспільно-політичних часописів Галичини міжвоєнного періоду (1919–1939) (2008)
Штокало В. - Українська Військова Організація: документи 1074 польської влади (за фондами Центрального державного історичного архіву України у Львові) (2008)
Цимбала О. - Українсько-польські відносини у працях Миколи Голубця (2008)
Піх О. - Польська тематика у критико-бібліографічних студіях Мирона Кордуби (2008)
Wagner M. - Dorobek profesora Janusza Wolinskiego (1894–1970) w zakresie badan nad dziejami Ukrainy (2008)
Галів М. - Місто Дрогобич в умовах утвердження радянської влади (1939–1941): історіографія проблеми (2008)
Гонтар Т. - Дослідження переселенських процесів українців з Польщі до УРСР в 1944–1946 рр.: методологічні аспекти (2008)
Марискевич Т. - Польські військово-силові структури у переселенських акціях 1944–1946 рр. (2008)
Жупник В. - Греко-католицька церква в період 1944–1953 рр. (2008)
Голик Р. - Місто і його душа: образ Львова у польській та українській мемуаристиці XIX – початку XXI ст. (2008)
Хахула Л. - Стереотипи польсько-українських відносин у польській пресі 90-х рр. (2008)
Футала В. - Міжнародна наукова конференція "Українсько-польсько-білоруське сусідство: ХХ століття” (2008)
Титул, зміст (2010)
Шевченко О. М. - Стратегія формування економічної політики України в умовах глобалізації (2010)
Краус Н. М. - Деформація ринкової моделі в рамках "дотаційного" виду тіньового підприємництва (2010)
Артеменко І. А. - Експортний ринок зерна в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку (2010)
Кубіній Н. Ю. - Вдосконалення методів оцінки конкурентоспроможності регіону, Сокол І. І., Рега І. І., Федорович О. А. (2010)
Дуда М. О. - Підприємницькі кластери: проблеми розуміння та можливості впровадження в Україні, Губачов В. П. (2010)
Гафаров Н. Д. - Направления организации маркетинга в малом и среднем бизнесе (2010)
Мамедова С. С. - Некоторые пути совершенствования регулирования рынка городской жилой недвижимости в Азербайджанской Республике (2010)
Комарницький Я. І. - Організаційно-економічні інструменти формування регіональних кластрових структур, Комарницька Г. О. (2010)
Омарханова Ж. М. - Казахстанский опыт становления паевых инвестиционных фондов как коллективных инвесторов (2010)
Баймуратов У. Б. - Нова соціальна економіка: парадигма і перспективи (2010)
Безрукова Н. В. - Транснаціональні корпорації як рушійні сили та джерело суперечностей економічної глобалізації (2010)
Карпенко Н. В. - Роль Міжнародного кооперативного альянсу у розвитку світового соціально-економічного середовища (2010)
Рогоза М. Є. - Динаміка розвитку автоматизації планування навчального процесу у вищих навчальних закладах, Шевченко С. В. (2010)
Джаман М. О. - Діагностика кризового стану підприємства на регіональному рівні, Іщенко-Пренделас Т. Б. (2010)
Бурбело О. А. - Правовий захист інформаційним загрозам репутації підприємства АПК (2010)
Шульженко І. В. - Сучасні підходи до мотивації персоналу в менеджменті, Сазонова Т. О. (2010)
Воронянська А. П. - Особливості та структура мотивації зайнятості (на прикладі досліджень незайнятого населення Полтавської області) (2010)
Талалаєв В. О. - Управління надлишковістю як методологія комплексного забезпечення стійкості організаційно-виробничих систем (2010)
Івченко Є. І. - Сучасні підходи до використання мобільного зв’язку в управлінні підприємствами (2010)
Педченко Н. С. - Особливості стратегічного управління потенціалом розвитку підприємства (2010)
Єгоричева С. Б. - Формування кадрового потенціалу реалізації банківських інноваційних стратегій (2010)
Саєнко В. Г. - Якість виробництва продукту на казенних підприємствах пенітенціарної системи держави (2010)
Данайканич О. В. - Сучасні методи бюджетування рекламної діяльності підприємств (2010)
Концеба С. М. - Забезпечення оптимальних розмірів площ вирощування ріпаку в регіоні (2010)
Демидова І. А. - Система збалансованих показників стійкого економічного розвитку машинобудівного підприємства (2010)
Тодосейчук Г. С. - Рівень задоволення потреб користувачів в інформації про результати діяльності об’єднання (2010)
Фесенко Н. В. - Еволюція сутності поняття "інвестиційно-інноваційний проект" (2010)
Курбанзаде А. А. - Теоретические подходы в глобальных аспектах внешней торговли (2010)
Нагиева В. Я. - Пути совершенствования экономического механизма формирования альтернативного сектора экспорта на базе агропромышленных предприятий (2010)
Сосновська О. О. - Активізація інвестиційних процесів – шлях до інтенсивного розвитку сільськогосподарського виробництва (2010)
Сержук А. В. - Приховані можливості для виробників (2010)
Шимановска-Діанич Л. М. - Проектно-орієнтований підхід до управління розвитком персоналу (2010)
Левандовська Н. І. - Взаємозв’язок оцінки праці та результатів діяльності в будівництві (2010)
Вербицкая Ю. В. - Хеджирование как инструмент нейтрализации рисков формирования и использования капитала предприятий пищевой промышленности (2010)
Брітченко І. Г. - Напрями оптимізації роботи українських банків з боржниками як засіб зменшення обсягу проблемних іпотечних кредитів, Левченко Л. В., Турчанінова Д. С. (2010)
Прасолова С. П. - Ефективність банківської системи України як основний індикатор зміцнення її безпеки (2010)
Фисун І. В. - Сутність страхової послуги як товару на страховому ринку, Чернявська О. В. (2010)
Рогоза М. Є. - Поглиблення фінансового моніторингу ділової активності засобами маркетингового аналізу, Педченко Н. С., Сапога Т. В. (2010)
Ландик А. В. - Банковский кредит в системе формирования финансовых ресурсов аграрных предприятий (2010)
Півнюк О. П. - Фактори, що визначають обсяг і структуру витрат обігу на підприємстві (2010)
Легкоступ А. І. - Економічне життя Англії на початку Просвітництва (2010)
Титул, зміст (2016)
Діденко Н. О. - Вміст вільного проліну у нокаутних мутантів Cat2 та Саt3 Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу, Буздуга І. М., Волков Р. А., Панчук І. І. (2016)
Гонтарь Ю. В. - Исследование анеуплоидии и полиплоидии у человека в программах вспомогательных репродуктивных технологий, Верлинский О. Ю., Ильин И. Е., Федота А. М. (2016)
Кордюм В. А. - Системное поражение как модель для отработки технологий генно-клеточной терапии, Иродов Д. М., Драгулян М. В., Гулько Т. П., Бучек П. В (2016)
Кушнірук В. О. - Стовбуровий потенціал нової лінії клітин людини 4BL, Шаблій В. А., Шпильова С. П., Рубан Т. П., Півень О. О., Лобинцева Г. С., Лукаш Л. Л. (2016)
Кунах В. А. - Особливості хромосомної мінливості в культурі тканин рослин Deschampsia antarctica Desv. з різним числом хромосом, Навроцька Д. О., Твардовська М. О., Андрєєв І. О. (2016)
Півень О. О. - Важливість сигнальної функції β-катеніну на початкових стадіях розвитку патологічної гіпертрофії дорослого серця (2016)
Пілінська М. А. - Дія астаксантину на рівень радіаційно-індукованих аберацій хромосом в лімфоцитах периферичної крові людини іn vitro, Курінний Д. А., Рушковський С. Р., Дибська О. Б. (2016)
Полищук Л. В. - Нуклеотидные последовательности генов метиониновых тРНК streptomyces globisporus 1912-2, определенные in silico (2016)
Спірідонова К. В. - Підвищена стійкість Deschampsia antarctica Desv. до мутагенної дії іонів кадмію, Андрєєв І. О., Загричук О. М., Дробик Н. М., Кунах В. А. (2016)
Fedota O. - Association of gene polymorphysms of folate metabolism with sperm aneuploidy in men with low reproductive function, Feskov O., Zhylkova I. (2016)
Шейко Я. И. - Долговременная видеомикроскопия живых клеток in vitro: возможности и перспективы, Балашенко Н. А., Квитко О. В., Конева И. И., Дромашко С. Е. (2016)
Мосула М. З. - Досягнення і перспективи сучасної генетики, селекції, біотехнології та еволюційної теорії (за матеріалами X Міжнародної наукової конференції "Фактори експериментальної еволюції організмів", 14–18 вересня 2015 р., м. Чернівці, Україна), Дробик Н. М., Кунах В. А. (2016)
Кунах В. А. - П. Г. Сидоренко – організатор і засновник новітніх напрямів клітинної біології і біотехнології рослин в Україні (до 90-річчя від дня народження) (2016)
Мішкуров Ю. М. - Професор Ю. П. Мірюта – педагог і вчений (до 110-річчя від дня народження), Парій Ф. М., Мірюта Н. Ю. (2016)
Ганна Валентинівна Єльська (до 75-річчя від дня народження) (2016)
Віктор Анатолійович Кунах (до 70-річчя від дня народження і 50-річчя наукової діяльності) (2016)
Іван Іванович Коршиков (до 65-річчя від дня народження) (2016)
Ярослав Борисович Блюм (до 60-річчя від дня народження) (2016)
Сабіна Віталіївна Чеботар (до 50-річчя від дня народження) (2016)
Валерий Степанович Тырнов (27. 02. 1941 – 6. 12. 2015) (2016)
Федір Микитович Парій (19. 03. 1943 – 24. 01. 2016) (2016)
Вітаємо лауреатів премії імені М. Г. Холодного НАН України! (2016)
11 Міжнародна наукова конференція "Фактори експериментальної еволюції організмів" (2016)
Strengthening Cooperation in Molecular Biomedicine between EU and Ukraine: the COMBIOM experience (2016)
Міжнародна наукова конференція "Гетерозис: досягнення та проблеми" (присвячена 110-річю від дня народження Ю. П. Мірюти) (2016)
Звіт про роботу первинної організації УТГІС Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН України (2016)
Від редколегії (2016)
Правила для авторів (2016)
Онищенко В. О. - Теоретико-концептуальна модель управління раціональним використанням вторинних ресурсів у регіоні, Самойлік М. С. (2013)
Komelina O. - The conceptual model of realization of regional stimulation mechanisms of innovative infrastructure development, Khrystenko O. (2013)
Komelina A. - Methodological approaches to estimate the efficiency of innovative technologies implementation (2013)
Завізєна Н. В. - Інвестиційне проектування в системі житлово-комунального господарства регіону (2013)
Донева Н. М. - Оценка туристической привлекательности региона в условиях неопределенности методами многокритериальной логики, Шарко М. В. (2013)
Гринько О. В. - Особливості розвитку соціальної інфраструктури сільських територій в Україні (2013)
Вакуліч А. М. - Перспективи іноваційного розвитку вітчизняного виробництва полімерних матеріалів (2013)
Кулаковська Т. А. - Державні важелі впливу на сталий розвиток суспільства (2013)
Брижань І. А. - Подвійна природа кризи та основні підходи до згладжування циклічності розвитку (2013)
Максименко І. Г. - Наукоємна продукція АПК у розвитку національної економіки (2013)
Servetnyk N. - Cyclicity of growth in Ukraine: biphasic economy (2013)
Федик О. В. - Економічні чинники розвитку підсобних господарств населення (2013)
Корінєв В. Л. - Удосконалення методичних підходів до вимірювання рівня конкурентоспроможного потенціалу підприємства, Жовновач Р. І. (2013)
Птащенко Л. О. - Пріоритетні напрями розвитку людського капіталу в соціальній політиці підприємства (2013)
Старовірець А. С. - Використання елементів системності в менеджменті (2013)
Калугина Н. А. - Предпосылки диверсификации деятельности телекоммуникационного предприятия (2013)
Лелі Ю. Г. - Особливості та завдання стратегічного управління персоналом підприємства (2013)
Ржепішевська В. В. - Сучасні аспекти використання інструментарію інвестиційного менеджменту підприємств (2013)
Мацюра С. І. - Методологічні засади планування виробничої потужності (2013)
Лисенко М. В. - Стратегія розвитку нформаційної системи ВНЗ, Репало К. В. (2013)
Коняхіна Т. В. - Дослідження зарубіжного досвіду використання економічного інструментарію та особливостей управління природокористуванням (2013)
Почтовюк А. Б. - Діагностика атрибутів раціональності діяльності вищої освіти (2013)
Свистун Л. А. - Схеми фінансування евелоперських проектів на ринку нерухомості України (2013)
Гузь М. М. - Хронологізація та аналіз етапів співробітництва України з МВФ (2013)
Трофімчук М. О. - Оцінка інтенсивності конкуренції між фондовими біржами України (2013)
Борович О. В. - Актуальні питаня обліку розрахунків за ПДВ молокопереробних підприємств (2013)
Климко О. Г. - Удосконалення функціонування торговельної мережі за допомогою теорії графів, Вольна М. С. (2013)
Щербініна С. А. - Економіко-математичне моделювання основних показників діяльності підприємства малого бізнесу, Рома А. В. (2013)
Фурсова Н. А. - Сучасні моделі соціальної безпеки країни: зарубіжний та вітчизняний досвід (2013)
Краус Н. М. - Соціальна безпека на різних рівнях економічної агрегації (2013)
Козелков С. В. - Математична модель розповсюдження шкідливого програмного забезпечення на комутуючих пристроях інформаційних систем, Коршун Н. В., Браіловський М. М. (2016)
Мороз И. В. - Метод определения нелинейной передаточной функции многомерных радиоприемных устройств бортовых радиолокационных станций на основе использования "нелинейных входных сигналов", Заика В. Ф., Козелков С. В. (2016)
Сайко В. Г. - Математична модель розрахунку мобільності децентралізованої безпроводової мережі, Бреславський В. О., Грищенко Л. М., Кравченко В. І. (2016)
Дружинін В. А. - Можливості розширення зони обслуговування та радіочастотного ресурсу в стратосферних системах зв’язку, Кременецька Я. А., Жукова О. Р. (2016)
Вишнівський В. В. - Геометрична візуалізація зони затоплення для системи моніторингу і прогнозування паводку, Волчек О. О., Костюк Д. О., Петров Д. О. (2016)
Ageyev D. V. - Capacity design of LTE EPS network with self-similar traffic, Qasim Nameer, Al-Anssari Ali (2016)
Ларина Е. Ю. - Информационные технологии защиты процессов жизнедеятельности человека, Ларин В. Ю., Розоринов Г. Н., Чичикало Н. И. (2016)
Chang Shu - Policing and shaping of data flows and control overload in specialised computer networks (2016)
Федорова Н. В. - Принцип передачи синхронизации в сетях нового поколения с использованием протокола PTP (IEEE1588V2), Демин Д. А. (2016)
Мухін В. Є. - Підхід до територіального розміщення вишок мобільного зв’язку, Корнага Я. І., Яковлєва А. П., Горбунов Я. Є. (2016)
Дищук А. С. - Аналіз видів складних систем та їх властивостей, Федюнін С. А., Стец О. С., Твердохліб М. Г., Аскеров М. (2016)
Булаковская А. А. - Синтез многопозиционного обнаружителя источника акустического шума по неполным и зашумленным данным (2016)
Філь Н. Ю. - Функціональна модель управління проектами зимового утримання автомобільних доріг (2016)
Савченко Д. С. - Перцептивна модифікація метода N-грам для оцінювання схожості послідовностей символів за коефіцієнтом Серенсена (2016)
Бузовський О. В. - Синтез тестів для программно-керованих об’єктів діагностування, Чебаненко Т. М. (2016)
Onyshchenko V. - Conceptual framework for ensuring resource and environmental safety in the region, Samoilyk M. (2013)
Афанасьєва О. П. - Регіональні особливості розвитку ринку м’яса та м’ясопродуктів (2013)
Ставнича М. М. - Перспективи використання програмно-цільового методу в умовах обмеженості бюджетних ресурсів регіону (2013)
Kucenko V. - The agriculture of Ukraine: problems and development prospects (2013)
Брижань І. А. - Інструментарій безкризового кологічно орієнтованого управління розвитком промисловості, Чевганова В. Я. (2013)
Крекотень І. М. - Нормативно-правове забезпечення використання цільових облігацій на первинному ринку нерухомості України (2013)
Бойко А. В. - Природно-ресурсні можливості адаптивності економіки України до глобальних викликів (2013)
Бібік Н. В. - Сучасний стан будівельного ринку України як індикатор стану економіки країни (2013)
Галушко Б. П. - Удосконалення діяльності органів влади через державне регулювання паливно-енергетичного комплексу (2013)
Баранов А. І. - Методичні основи оцінки стану та ефективності використання обігових коштів на основі дослідження стабільності та ритмічності формування обігових фондів підприємства (2013)
Гринько О. В. - Соціально-психологічні аспекти системи управління персоналом, Головко С. А., Радочин Ю. Г. (2013)
Кондратенко Т. В. - Місце конкурентоспроможності в ефективному управлінні реалізацією продукції (2013)
Швець Л. В. - Формування понятійного базису та структурування логістичного потенціалу підприємства (2013)
Tytarenko L. - The European integration problems of the agrarian sector in Ukraine (2013)
Оппельд Л. И. - Внешнеэкономические отношения Украины со странами ЕС в контексте Евроитеграционных процессов (2013)
Щербініна С. А. - Застосування методів екстраполяції для аналізу діяльності підприємства, Дорошина К. М. (2013)
Матковський А. В. - Сучасні тенденції тінізації економіки України як системна загроза економічній безпеці держави (2013)
Онищенко В. О. - Методи управління кредитним портфелем банку, Волкова Н. І. (2014)
Волкова В. В. - Концептуальный подход к управлению банковскими процентными рисками в кризисный период (2014)
Бачо Р. Й. - Стан ринку небанківських фінансових послуг Автономної Республіки Крим у новітніх умовах функціонування (2014)
Роменська К. М. - Підтримка малого підприємництва за рахунок бюджетних коштів (2014)
Микитенко В. В. - Потенціал сталого розвитку: проблеми оцінювання та перспективи формування (2014)
Титаренко Л. М. - Молодіжний сегмент ринку праці в системі національної економіки, Малюга С. В. (2014)
Стежко Н. В. - Теоретико-методологічні підходи до визначення факторів та критеріїв світової продовольчої безпеки (2014)
Огліх В. В. - Соціально-економічні аспекти розвитку регіонів, Єфанова Т. І. (2014)
Савченко Н. В. - Теоретико-методичні засади процедури оцінки соціально-економічного стану регіону (2014)
Мазур Д. В. - Проблеми інтеграції та оцінка впливу її на розвиток регіонального АПК (2014)
Кравченко С. М. - Формування методичного підходу до прогнозування інвестиційної політики в сфері наукоємних виробництв (2014)
Мазур О. В. - Методичні підходи до оцінювання ефективності агропромислового виробництва в регіонах країни (2014)
Басюк Д. І. - Інноваційні принципи розвитку винного туризму в Україні (2014)
Григоренко Є. О. - Розвиток інноваційної інфраструктури як елемента антикризового управління машинобудівними підприємствами (2014)
Лазарєва О. В. - Конкурентні стратегії розвитку сільськогосподарського землекористування (2014)
Samoylenko O. - State promotion of the alternative energy investment development (2014)
Шарко А. В. - Организационные мероприятия повышения туристической привлекательности с использованием аппарата нечёткой логики, Волынец Т. Г. (2014)
Титул, содержание (2016)
Дымко Е. П. - Исследование возможностей адаптации компьютерно-интегрированных систем смесеприготовления к условиям литейных цехов украинских предприятий, производящих износостойкие чугуны, Высоцкий С. В., Красноухова А. А., Николаева Ю. Е. (2016)
Квасніков В. П. - Визначення жорскісних параметрів пружинних амортизаторів, Возняковський А. О. (2016)
Ащепкова Н. С. - Управление конверсией интернет-магазина, Кулагин А. Д. (2016)
Буравченко К. О. - Дослідження та аналіз динаміки процесу регулювання насосним агрегатом (2016)
Тимків Д. Ф. - Газодинамічні розрахунки технологічних показників експлуатації багатопластових газосховищ (на прикладі Пролетарського), Заєць В. О., Костів Я. В. (2016)
Корнієнко Д. Г. - Вдосконалення структурних схем побудови оптичних вимірювачів пилу (2016)
Мідик І.-М. В. - Оцінка якості продукції овочівництва за електричними характеристиками (2016)
Москалюк А. Ю. - Моделювання ініціації проектів з охорони праці за допомогою ланцюгів Маркова, Гогунський В. Д., Пурич В. М. (2016)
Бакуліч О. О. - Аналіз показників ефективності розподільчої системи доставки вантажів, Musatenko E., Samoylenko E. (2016)
Сумская О. П. - Разработка процесса информатизации инновационных технологий обработки полиэфирных нитей, Домбровский А. Г., Домбровская А. П., Полищук С. А. (2016)
Тарандушка Л. А. - Розробка системи параметрів для оцінки якості процесів технічного обслуговування і ремонту автомобілів, Одокієнко С. М., Тарандушка І. П. (2016)
Філь Н. Ю. - Математична модель вибору елементів системи погодного моніторингу для магістральних автошляхів (2016)
Абдурахман А. - Использование фотонно-кристаллического волокна в телекоммуникационных системах (2016)
Abstract and References (2016)
Стройко Т. В. - Експортна логістика олійно-жирової галузі України та необхідність її державної підтримки (2014)
Кравченко С. М. - Формування методичного підходу до розроблення державної інвестиційної політики розвитку наукоємних виробництв (2014)
Скиба С. А. - Роль людського потенціалу в креативній економіці (2014)
Кузьминчук Н. В. - Прогнозування інноваційного розвитку промислових підприємств в контексті контролінгового забезпечення, Альошин С. Ю. (2014)
Чайка Т. Ю. - Можливості застосування балансового методу при управлінні витратами робочого часу на підприємстві (2014)
Сабліна Н. В. - Управління діяльністю підприємств машинобудування у контексті перспективи реалізації контролінгу (2014)
Арич М. І. - Особливості застосування концепції Six Sigma в управлінні фінансово-економічними результатами підприємства (2014)
Сиром’ятникова О. В. - Визначення сутності антикризових стратегій підприємства та особливостей їх формування (2014)
Сушарник Я. А. - Використання прийомів аналізу для планування витрат підприємства (2014)
Григоренко Є. О. - Моделювання інформаційно-інноваційного механізму антикризового управління машинобудівними підприємствами на основі теорії нечіткої логіки (2014)
Птащенко Л. О. - Проблеми фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні, Сасько В. В. (2014)
Краснова О. І. - Багатоканальне фінансування охорони здоров’я України в контексті реформування галузі (2014)
Гудзь П. В. - Напрями активізації розвитку лікувально-оздоровчого туризму, Кунгурцева Т. Є. (2014)
Басюк Д. І. - Стан і перспективи розвитку ринку винного туризму (2014)
Миронова Ю. Ю. - Облік витрат з поліпшення основних засобів на підприємстві, Попова А. М. (2014)
Дмитренко А. В. - Шляхи вдосконалення ведення бухгалтерського обліку виробничих запасів, Слєпова А. О. (2014)
Антонець О. О. - Оцінювання та прогнозування фінансової безпеки підприємства на основі методів багатовимірного статистичного аналізу, Сагайдачний Д. О. (2014)
Александрова В. А. - Формализация выбора ключевых бизнес-процессов для их аутсорсинга на основе использования методов статистического анализа (2014)
Панасенко Н. Л. - Моделювання показників виробництва зернових культур в Україні (2014)
Антонюк О. П. - Аналіз підходів до моделювання економічного зростання з урахуванням екологічного та соціального факторів (2014)
Олексюк Т. В. - Фінансова безпека підприємств машинобудування як напрям стратегічного управління (2014)
Немашкало К. Р. - Обґрунтування вибору напрямів інвестування розвитку соціального капіталу (2014)
Андрущенко В. П. - Поглиблювати порозуміння та співпрацю (2012)
Привітання (2012)
Форум міністрів освіти країн Європейського простору (2012)
Табачник Д. В. - Виступ на форумі міністрів освіти Європейських країн "Школа ХХІ століття: Київські ініціативи" (2012)
Перший форум ректорів педагогічних університетів Європи (2012)
Андрущенко В. П. - Проблема формування нового чителя для об'єднаної європи ХХІ століття (2012)
Матросов В. Л. - Проблемы подготовки педагогических кадров в современных условиях (2012)
Гайжутис А. - Традиционные новые модели подготовки учителей (2012)
Рябов В. В. - Инновационные аспекты развития педагогического образования в России (2012)
Кухарчик П. Д. - Совершенствование подготовки учителя для европейского образования пространства ХХІ столетия (2012)
Ровба Е. А. - Межкультурное и региональное образовние и его роль в профессиональном становлении выпускника высшей школы в ХХІ веке (2012)
Сакварелидзе В. - Роль педагога ХХІ века в современной цивилизации (2012)
Кикуш Н. - Высшее педагогическое образование: проблемы и перспективы (2012)
Hynek J. - Problems to be solved (2012)
Зеленков А. И. - Философия как фундаментальная ценность в культуре глобализирующегося мира (2012)
Прокопеко І. Ф. - Інноваційні технології підготовки вчителів в умовах євроінтеграції (2012)
Бакіров В. С. - Виступ на загальних зборах Національної академії педагогічних наук 5 квітня 2012 року (2012)
Андрусишин Б. І. - Управління освітою: між адміністративним і правовим регулюванням (2012)
Толстоухов А. В. - Демократія: поняття та реальність (2012)
Падалка О. С. - Професійно-економічна підготовка майбутнього вчителя у контексті європейської інтеграції (2012)
Бех П. В. - Інформаційна єдність соціальних систем або нова роль науки і освіти у формуванні онтологічної основи сучасногоь світу (2012)
До 170-річного ювілею (2012)
Литвин В. М. - Михайло Драгоманов та Європейський світ (до 170-річчя з дня народження) (2012)
Андрущенко В. П. - Три університети Михайла Драгманова (2012)
Андрущенко В. П. - Михайло Драгоманов - відомий і невідомий, Погребенник В. Ф. (2012)
Докуменкти Євопейського форуму ректорів педагогічних університетів (2012)
Програма Форуму (2012)
Відозва Першого європейського форуму ректорів педагогічних університетів (м. Києв 15-17 вересня 2011 року) (2012)
Воззвание Первого европейского форума ректоров педагогических университетов (г. Киев 15-17 сентебря 2011 года) (2012)
Proclamation the first european forum for rectors of pedagogical universities throughout europe (the city of Kyiv september 15th-17th 2011) (2012)
Президія Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи (2012)
Кривонос П. О. - З турботою про імідж України (2012)
Саленко Ю. С. - Определение рациональных параметров вибрационного транспортера (2015)
Мирошниченко К. К. - Совершенствование технологического оборудования с использованием геометрического моделирования (2015)
Нестеренко М. П. - Прогресивний розвиток вібраційних установок з просторовими коливаннями для формування залізобетонних виробів (2015)
Бабаев Г. М. - Исследование влияния смеси тяжелого дизельного топлива и газового конденсата на технико-экономические показатели вспомогательного судового дизеля (2015)
Вайнберг А. И. - Методика расчета вероятности разрушения высоконапорных сталежелезобетонных водоводов, Рыжиков К. О. (2015)
Гук Я. С. - Методика визначення висот горизонталей на топографічних картах Закарпатської області, що відповідають максимальним зимовим і літнім вітровим тискам (2015)
Кичаева О. В. - Оценка влияния двухэтажной пристройки и надстройки на конструкцию существующего здания с усилением его стен и фундаментов (2015)
Броневицький А. П. - Особливості ревіталізації промислових будівель (2015)
Поздєєв С. В. - Метод інтерпретації температурних полів у перерізі залізобетонних балок, Отрош Ю. А., Омельченко А. М., Кропива М. О. (2015)
Лазарєв Д. М. - Розрахунок міцності стиснутих залізобетонних колон із застосуванням екстремального критерію (2015)
Фенко О. Г. - Вплив власних напружень у матеріалі на масштабний ефект (2015)
Зоценко М. Л. - Дослідження стисливості армованих ґрунтів методом пресіометрії, Іванченко В. Г. (2015)
Хонелия Н. Н. - Взаимодействие тонкой подпорной стенки с обратной засыпкой при наличии ребер жесткости, Мироненко И. Н., Слободяник А. В., Багратиони Р. Р. (2015)
Мудрий І. Б. - Загальні принципи варіантного проектування технології зведення підземної частини будівель, Іванейко І. Д. (2015)
Егупов В. Ю. - Рекомендации по усовершенствованию действующего государственного стандарта Украины (ДСТУ Б. В. 2. 1-2-96) "Грунты. Классификация" с учетом новейших межгосударственных стандартов, Храпатова И. В. (2015)
Тугаенко Ю. Ф. - Исследование влияния влагоемкости грунтов на их сжимаемость в основаниях фундаментных плит, Марченко М. В., Логинова Л. А. (2015)
Зоценко М. Л. - Обчислювальний експеримент із визначення осідань існуючих будівель від впливу новобудов, Винников Ю. Л., Веденісов А. В. (2015)
Корнієнко М. В. - Вплив ґрунтових умов на особливості приватної забудови м. Чернігова, Корзаченко М. М. (2015)
Корниенко М. В. - Исследование деформации основания фундамента, усиленного грунтоглиноцементными сваями в песчаных грунтах, Абед С. Ф. (2015)
Александрович В. А. - Осадки песчаных оснований штампа от динамических нагрузок, подчиняющихся гармоническому закону, Винников Ю. Л. (2015)
Підлуцький В. Л. - Вплив крайових умов на перерозподіл зусиль у фундаментних конструкціях висотних будинків (2015)
Дворник А. М. - Чисельне моделювання взаємодії елементів системи "основа – фундамент – будівля" з урахуванням прояву додаткових деформацій основи, складеної водонасиченими піщаними ґрунтами (2015)
Усенко В. Г. - Оцінювання надійності структури водопровідної мережі м. Полтава, Новохатній В. Г., Кретович О. І. (2015)
Кугаєвська Т. С. - Теплові баланси камери для теплової обробки бетонних виробів нагрітим повітрям, Шульгін В. В., Юрченко М. О. (2015)
Кутний Б. А. - Дослідження властивостей засклення теплофотоелектричного колектора, Осіпа М. В., Макаров А. В. (2015)
Кутний Б. А. - Оптимізація насадки стаціонарного регенеративного теплоутилізатора вентиляційного повітря для адміністративних та житлових будівель, Куленко І. В. (2015)
Наливайко О. І. - Розв’язання проблем заколонних перетікань при цементуванні експлуатаційних колон свердловин за допомогою гідрофобного матеріалу "Ramsinks-2М" , Чигирьов В. В. (2015)
Ягольник А. М. - Особливості інженерно-геологічної будови схилів лесових плато (2015)
Фаренюк Г. Г. - Теплові впливи на огороджувальні конструкції за нестаціонарних умов, Філоненко О. І. (2015)
Родинський О. Г. - Роль тиреоїдних гормонів у регуляції жирнокислотного спектру ліпідів мозку: онтогенетичний аспект, Кондратьєва О. Ю., Демченко О. М. (2016)
Гарець В. І. - Морфологія ембріональної печінки під впливом цитратів срібла та золота на тлі свинцевої інтоксикації, Шаторна В. Ф., Бельська Ю. О. (2016)
Федоренко Ю. В. - Біохімічні показники й адаптація у білих щурів з активним і пасивним типом поведінки за умов іммобілізаційного стресу (2016)
Шпортун О. М. - Міжпівкульна асиметрія мозку як психофізіологічна основа індивідуально-типологічних особливостей формування почуття гумору (2016)
Амосова К. М. - Гендерні та вікові особливості контролю офісного і домашнього артеріального тиску в хворих з неускладненою артеріальною гіпертензією в реальній клінічній практиці, Руденко Ю. В. (2016)
Потабашній В. А. - Новий підхід до визначення геометрії лівого шлуночка при хронічній серцевій недостатності у хворих на АГ та ІХС у поєднанні з ХОЗЛ (2016)
Кротова В. Ю. - Факторы сердечно-сосудистого риска и когнитивные расстройства у пациентов с контролируемой артериальной гипертензией (2016)
Чумаченко Н. В. - Можливості покращення ефективності лікування пацієнтів з ішемічною хворобою серця та метаболічним синдромом після черезшкірного коронарного втручання з приводу гострого коронарного синдрому без стійкої елевації сегмента ST (2016)
Кондратьєв В. О. - Порушення серцевої гемодинаміки в період нападу бронхіальної астми в дітей, Різник А. В. (2016)
Бєсєдін О. М. - Цитологічна характеристика ранового процесу у хворих на цукровий діабет на фоні проведення VAC-терапії, Карпенко Л. І. (2016)
Пославська О. В. - Особливості експресії онкопротеїну p16ІNK4a в плоскоклітинних раках орофарингеальної ділянки (2016)
Прохач А. В. - Влияние гематологических осложнений на эффективность системной терапии рака молочной железы (2016)
Хворостенко М. І. - Доцільність променевої терапії та ад’ювантної поліхіміотерапії при хірургічному лікуванні раку шлунка, Бондаренко І. М., Баранніков К. В., Хворостенко Ю. М., Прохач А. В. (2016)
Бондаренко И. Н. - Роль молекулярных подтипов опухоли в формировании персонифицированных подходов к лечению рака молочной железы, Эльхажж М. Х., Чебанов К. О., Прохач А. В., Бондаренко Ю. Н. (2016)
Cтепанський Д. О. - Доклінічне вивчення властивостей аутосимбіонтів людини A. Viridans, Кременчуцький Г. М., Кошова І. П. (2016)
Самойленко В. А. - Результати клінічної апробації фотодинамічної терапії в комплексному лікуванні гінгівіту, який ускладнює ортодонтичне лікування із застосуванням брекет-систем (2016)
Belitskaya E. - Hygienic assessment of biotic and abiotic metals intake in the children’s organism in the conditions of technogenically contaminated territories, Antonova O. (2016)
Крушельницький О. Д. - Ландшафтні зміни навколишнього середовища внаслідок воєнних дій та їх епідемічні ризики, Огороднійчук І. В., Іванько О. М. (2016)
Ставніченко П. В. - Токсиколого-гігієнічна регламентація та оцінка небезпечності нового фунгіциду-цифлуфенаміду, Антоненко А. М., Коршун М. М., Бардов В. Г. (2016)
Назарчук О. А. - Сучасні аспекти антибіотикочутливості провідних збудників інфекційних ускладнень, Осадчук Н. І., Палій Д. В. (2016)
Григоренко Л. В. - Сольовий склад питної води з централізованих джерел водопостачання у деяких сільських таксонах Дніпропетровської області, Зайцев В. В., Кондратьєв А. Ю. (2016)
Кондратюк М. В. - Гігієнічна оцінка безпечності виробничих умов праці в технологічному циклі застосування комбінованого фунгіциду-протруйника на основі тебуконазолу і металаксилу-М на зернових колосових культурах, Благая А. В. (2016)
Вежновець Т. А. - Особливості розвитку синдрому емоційного вигорання у медичних працівників з різними типами трудової мотивації, Парій В. Д. (2016)
Гребняк Н. П. - Закономерности формирования социально значимых функций у учащихся, Щудро С. А. (2016)
Трофімов М. В. - Професор Вінсент Цезаревич Томашевич – засновник кафедри загальної хірургії (до 140-річчя від дня народження), Баранник С. І., Мунтян C. О., Кришень В. П. (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Uspenska K. R. - The effect of amixin and agmatine on cytochrome c release from isolated mitochondria, Gergalova G. L., Lykhmus O. Yu., Skok M. V. (2016)
Minchenko O. H. - Hypoxic regulation of the expression of cell proliferation related genes in U87 glioma cells upon inhibition of ire1 signaling enzyme, Tsymbal D. O., Minchenko D. O., Riabovol O. O., Ratushna O. O., Karbovskyi L. L. (2016)
Sandeep Soni - Multiple parametric approaches to assess acute radiation lung injury of rats, Mitra Basu, Priyanka Agrawal, Neeraj Kumar, Aseem Bhatnagar, Neelam Chhillar (2016)
Danylovych H. V. - Evaluation of functioning of mitochondrial electron transport chain with NADH and FAD autofluorescence (2016)
Franskevych D. V. - Modulation of cisplatin-induced reactive oxygen species production by fullerene C60 in normal and transformed lymphoid cells, Grynyuk I. I., Prylutska S. V., Matyshevska O. P. (2016)
Kоbylinska L. I. - Biochemical indicators of nephrotoxicity in blood serum of rats treated with novel 4-thiazolidinone derivatives or their complexes with polyethylene glycol-containing nanoscale polymeric carrier, Havrylyuk D. Ya., Mitina N. E., Zаichenko A. S., Lesyk R. B., Zіmenkovsky B. S., Stoika R. S. (2016)
Rakhmetov A. D. - Prx II and CKBB proteins interaction under physiological and thermal stress conditions in A549 and HeLa cells, Lee Sang Pil, Ostapchenko L. I., Chae Ho Zoon (2016)
Olkhovych N. V. - Chitotriosidase activity as additional biomarker in the diagnosis of lysosomal storage diseases (2016)
Gudkova O. O. - Amine oxidases as important agents of pathological processes of rhabdomyolysis in rats, Latyshko N. V., Shandrenko S. G. (2016)
Korneeva K. L. - Expression of genes, encoding the enzymes of cysteine metabolism in human placenta in the first and third trimesters of uncomplicated pregnancy, Rodriguez R. R., Ralchenko S. V. , Martunovska O. V., Frolova A. О., Martsenyuk O. P., Manzhula L. V., Melnyk V. T., Shkoropad O. Y., Obolenska M. Yu. (2016)
Chekhun V. F. - Remodulating effect of doxorubicin on the state of iron-containing proteins, and redox characteristics of tumor with allowance for its sensitivity to cytostatic agents, Lozovska Yu. V., Burlaka A. P., Ganusevich I. I., Shvets Yu. V., Lukyanova N. Yu., Todor I. M., Tregubova N. A., Naleskina L. A. (2016)
Sokolik V. V. - Effect of β-amyloid peptide 42 on the dynamics of expression and for-mation of Аβ40, IL-1β, TNFα, IL-6, IL-10 by peripheral blood mononuclear cells in vitro and its correction by curcumin, Koliada O. K., Shulga S. M. (2016)
Bazalii A. V. - Transcriptional regulation of NOX genes expression in human breast adenocarcinoma MCF-7 cells is modulated by adaptor protein Ruk/CIN85, Horak I. R., Pasichnyk G. V., Komisarenko S. V., Drobot L. B. (2016)
Данилова В. М. - Аналіз винахідницької діяльності відділу біохімії вітамінів і коензимів Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України в 1980–2015 рр., Черниш І. Г., Виноградова Р. П., Луговська Г. Г., Юрасова С. П. (2016)
Гайова Л. В. - Рецензія на підручник Склярова О. Я., Бондарчук Т. І., Фартушок Н. В. "Біологічна хімія" для студентів стоматологічних факультетів. Видавництво "Укрмедкнига", Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, 2015 р., 702 с. (2016)
Правила для авторів (2016)
Directions for authors (2016)
Тормахова А. - Специфіка взаємодії культурних інститутів та проектів в сучасному українському просторі (2016)
Гудзенко-Александрук О. - Творча діяльність як чинник формування духовності у християн (2016)
Медвецький І. - Універсалізм чи протистояння цивілізацій: Ф. Фукуяма vs С. Гантінгтон (2016)
Давидов П. - Аксіологічна цінність університетської освіти в Україні (2016)
Маслікова І. - Проблема вимірювання благополуччя в етичному консеквенціалізмі (2016)
Вільчинська С. - Ідея соціотворення В. Винниченка в колі антропологічних питань (2016)
Попов В. - Народження концепту "Weltanschauung" (2016)
Кругляк М. - Введення богослов’я як галузі знань: виклики і загрози (2016)
Женжера С. - К вопросу об эвристическом значении метода аналогии (2016)
Дронь С. - Проблема часу в Новій філософії XVI-XVIII ст. (2016)
Лисенко О. - Міжконфесійна злагода – передумова національної безпеки українського суспільства (2016)
Омелько Т. - Поринь у світ, що філософією зветься… (2016)
Давидкова К. - Війна (2016)
Гаєвська О. - Українська національна ідея в контексті науки соціального управління безпеки українського суспільства (2016)
Саракун Л. - Космополітична / національна ідентичність в контексті глобалізованої сучасності (2016)
Білоножко Є. - Вивчення філософії як провокація (2016)
Музичко Л - Прояв професійних компетентностей викладачів з полярними проявами справедливості в прцесі навчальної взаємодії зі студентами, Гераймович Л, Нілов С, Северина Н. (2016)
Лук’яненко О. - Геополітичне інформаційне протиборство: сутність і варіанти захисту (2016)
Іщенко Ю. - Роздуми над книгою: Туренко О. С. Пошуки смислів сумісності індивідуального й колективного: соціально-філософські досвіди Середньовіччя (2016)
Загрійчук І - Особистість і нація. Рецензія на монографію Володимира Сабадухи "Українська національна ідея та концепція особистісного буття" (Сабадуха Володимир. Українська національна ідея та концепція особистісного буття: Монографія / В. Сабадуха. – Івано-Франківськ: "Фоліант", 2-ге видання, виправлене, – 2012. – 176 с.), Рудакевич О. (2016)
Українська людина в європейському світі (2016)
Krivtsov V. - On failure intensity function of nonhomogeneous poisson process (2015)
Кошман В. І. - Принципи визначення обриву проводу в розподільній електричній мережі, Сабарно Л. Р., Севастюк І. М. (2015)
Саенко Ю. Л. - Принцип исключения в математической модели распределения фактических вкладов линейных источников искажений в искажения напряжений в точке общего присоединения, Калюжный Д. Н. (2015)
Шполянський О. Г. - Вплив зближених ЛЕП на перенапруги в паузі однофазного автоматичного повторного включення (2015)
Фурман І. О. - Оцінка неоднорідних режимів та втрат електричної енергії в системах електропостачання, Мірошник О. О. (2015)
Шевченко С. Ю. - Дослідження форми і величини наведених перенапруг, що виникають в повітряних лініях із захищеними проводами при ударах блискавки, Довгалюк О. М., Піротті О. Є., Єрмоленко Б. Ф., Дривецький С. І. (2015)
Черкашина В. В. - Экономические вопросы в задачах проектирования воздушных линий электропередачи, Нотовский П. В., Холод А. В. (2015)
Швець С. В. - Адаптаційні аспекти синтезу оперативно-диспетчерської служби (2015)
Савченко О. А. - Аналіз існуючих підходів розрахунку кліматичних навантажень на повітряні лінії електропередавання (2015)
Попадченко С. А. - Порівняльна оцінка ефективності передавання електроенергії повітряними лініями (2015)
Шевченко С. Ю. - Дослідження вражаємості грозовими розрядами повітряних ліній із захищенними та неізольованими проводами, Довгалюк О. М., Піротті О. Є., Єрмоленко Б. Ф., Данильченко Д. О. (2015)
Кутіна М. В. - Протиаварійна автоматика в системах електропостачання кар'єрів (2015)
Лисиченко Р. Н. - Анализ способов получения требуемых спектральных характеристик возбудителей инверторов напряжения (2015)
Кучанський В. В. - Попередження резонансних перенапруг при несиметричних режимах ліній електропередач з поперечною компенсацією, Лиховид Ю. Г., Мельничук В. А. (2015)
Кузнецов В. Г. - Оптимізація режимів сучасних систем електропостачання АПК, Тугай Ю. І, Нікішин Д. А. (2015)
Буславець О. А. - Оцінювання впливу відновлюваних джерел електроенергії на функціонування електричних мереж, Кулик В. В., Лежнюк П. Д., Тептя В. В. (2015)
Коробка В. О. - Автоматизована система моніторингу стану кабельних ліній 6-10 кВ, Коробка О. В. (2015)
Веприк Ю. Н. - Математическое моделирование элементов систем энергоснабжения, Небера О. А. (2015)
Добровольська Л. Н. - Проблеми надійності електропостачання сільськогосподарських об'єктів, Романюк М. В., Собчук Д. С. (2015)
Міленін Д. М. - Опромінення нерухомого яйця точковим джерелом, Лисиченко М. Л., Завгородній О. І. (2015)
Лисиченко М. Л. - Створення сучасної лабораторної бази для дослідження широкого загалу питань з ідентифікації, керування, моніторингу різноманітних електромеханічних систем з продукцією компанії Schneider Electric, Лісняк А. О., Хандола Ю. М., Середин М. Ю. (2015)
Голодний І. М. - Гальмівні режими електропривода з пристроєм плавного пуску серії SSW, Лавріненко Ю. М., Торопов А. В. (2015)
Червінський Л. С. - Обґрунтування принципів керування енергетичною дією світлодіодного випромінювання на біологічні об’єкти, Луцак Я. М., Шевченко Ю. В. (2015)
Подобайло В. Г. - Оптимізація типів біогазових установок при проектуванні, Потапенко М. В., Семенова Н. П. (2015)
Гімпель В. В. - Дослідження показників вартості електричної енергії з альтернативних джерел на прикладі біоконверсії (2015)
Яковлєв В. Ф. - Визначення якості сільськогосподарської продукції методом акустичної емісії (2015)
Кузнецов П. А. - К проблеме выбора теоретического метода расчета и моделирования надежности работы радиоэлектронных схем, Юдин А. В., Соленый С. В., Соленая О. Я. (2015)
Єгоров О. Б. - Визначення максимального проміжку часу зниження живлячої напруги асинхронного двигуна, Бондаренко І. О. (2015)
Назаренко І. П. - Регенерація трансформаторної оливи в електричному полі (2015)
Савченко В. В. - Передпосівна обробка насіння буряка в магнітному полі, Синявський О. Ю. (2015)
Чміль А. І. - Енергетична ефективність сільськогосподарських еколого-біотехнічних систем (2015)
Хандола Ю. М. - Інтелектуальна система керування вентиляційної установки в ремонтній майстерні, Лісняк А. О., Середин М. Ю., Бало Д. Ю. (2015)
Романенко О. І. - Перспективи застосування оптичних методів передпосівної обробки насіння, Червінський Л. С. (2015)
Усенко С. М. - Технологічний процес обробки зернової маси в сильному електричному полі, Науменко О. В. (2015)
Radko I. - The method of identification and evaluation heating depth details contact switching devices, Chervinsky L., Nazarenko I. (2015)
Антипов Е. А. - Экспериментальное исследование основных режимов работы низкотемпературных аккумуляторов теплоты фазового перехода кожухотрубного типа (2015)
Давиденко В. А. - Використання процедур статистичного контролю якості для аналізу ефективності електроспоживання в складних виробничих системах, Давиденко Л. В., Коменда Н. В. (2015)
Литвин А. В. - Енергозабезпечення фермерського господарства в умовах Ямпільського району (2015)
Богатирьов Ю. О. - Визначення зміни параметрів електромагнітного залізовідділювача в енергоощадному режимі, Гулевський В. Б. (2015)
Гузенко В. В. - Аналіз ресурсозберігаючих технологій приготування кормосумішей (2015)
Постнікова М. В. - Дослідження втрат активної енергії в робочих машинах потокових ліній зерноочисних агрегатів (2015)
Квітка С. О. - Теплова модель асинхронного електродвигуна в стаціонарних режимах, Вовк О. Ю., Квітка О. С. (2015)
Вовк О. Ю. - Вплив відхилення напруги живлячої мережі на втрати потужності в асинхронному електродвигуні, Квітка С. О., Квітка О. С. (2015)
Яцун А. М. - Исследование чувствительностей информационных величин к физическим параметрам объекта при контроле импульсным вихретоковым способом (2015)
Ягуп В. Г. - Моделювання та оптимізація режиму електричної системи з дуговим розрядом, Ягуп К. В. (2015)
Сорокін М. С. - Аналіз теплового режиму імпульсних генераторів на лавинно-прольотному діоді, Сухін В. В. (2015)
Сотнік О. В. - Аналіз зміни властивостей ізоляції обмоток статорів електродвигунів в різних умовах плівкоутворення, Індерович С. Р., Солод М. М., Терпан А. В. (2015)
Савченко П. І. - Методика розрахунку основних параметрів лопатевих кормозмішувачів, Хандола О. Ю., Середа А. І. (2015)
Маляренко В. А. - Комунальна енергетика України: проблеми, шляхи розвитку, Темнохуд І. О., Темнохуд О. О. (2015)
Якунін О. А. - Дослідження пускорегулюючих апаратів, Воропай В. Г. (2015)
Цибух А. В. - Аналіз способів математичного моделювання розповсюдження оптичного випромінювання в біологічних об’єктах сільського господарства (2015)
Косулина Н. Г. - Электродинамическая система для измерения хемилюминесценции биологических материалов, Черенков А. Д., Чёрная М. А., Янукович Г. Й. (2015)
Кравченко П. А. - Оперативная оценка результатов наблюдений отклика биологических объектов на действие электромагнитных полей, Мороз С. А. (2015)
Черенков А. Д. - Обоснование подхода к построению электронной системы измерения диэлектрической проницаемости крови, Ляшенко Г. А., Полянова Н. В. (2015)
Чорна М. О. - Обгрунтування діапазону зміни біотропних параметрів електромагнітного поля для передпосівної обробки насіння соняшника, Косуліна Н. Г. (2015)
Сапрыка А. В. - Влияние качества электроэнергии на экономические показатели электротехнических осветительных комплексов, Белоусов А. В., Голиков Г. Г. (2015)
Черенков А. Д. - Метод импульсной рефлектометрии для исследования электрофизических параметров биообъектов, Косулина Н. Г. (2015)
Черенков А. Д. - Особенности низкоэнергетической электромагнитной терапии пневмонии животных, Черепнев И. А., Полянова Н. В. (2015)
Піротті О. Є. - Прогнозування добового електроспоживання в місті Харків на протязі одного місяця, Піротті Є. Л. (2015)
Каплун О. В. - Математичні моделі електромагнітних полів всередині циліндричних та сферичних біологічних структур, Піротті Є. Л. (2015)
Кушлик Р. Р. - Альтернативне паливо для сільськогосподарської техніки (2015)
Кушлик Р. В. - Контроль нітратів в овочевих соках акустичним методом, Журавель Д. П. (2015)
Федюшко Ю. М. - Визначення параметрів енергоінформаційного імпульсного електромагнітного випромінювання для знищення шкідників картоплі, Сілі І. І. Черенков О. Д. (2015)
Титул, зміст (2016)
Пирог Т. П. - Антимікробні властивості поверхнево-активних речовин, синтезованих в різних умовах культивування Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, Савенко І. В., Шевчук Т. А., Крутоус Н. В., Іутинська Г. О. (2016)
Булигіна Т. В. - Функціональна та біологічна активність ліпополісахаридів Pantoea agglomerans, Варбанець Л. Д., Сейфулліна І. І., Шматкова Н. В. (2016)
Варбанець Л. Д. - Скринінг продуцентів α-l-рамнозидаз і пептидаз серед представників актинобактерій та бацил, Мацелюх О. В., Гудзенко О. В., Нідялкова Н. А., Зелена П. П., Юмина Ю. В., Степура Л. Г., Шепелевич В. В., Войчук С. І. (2016)
Нечипуренко О. О. - Поліфазний таксономічний аналіз каротинсинтезувального штаму Bacillus Sp. 1.1, перспективного для створення пробіотика, Хархота М. А., Зелена Л. Б., Остапчук А. М., Авдєєва Л. В. (2016)
Громозова Е. Н. - Исследование реакции метахромазии Saccharomyces cerevisiae,  Качур Т. Л.,  Войчук С. И.,  Харчук М. С. (2016)
Булеца Н. М. - Фізіологія росту Pseudomonas syringae рv. Atrofaciens за впливу пестицидів, Буценко Л. М., Пасічник Л. А., Патика В. П. (2016)
Білявська Л. Г. - Взаємодія сучасних сортів сої з біопрепаратами комплексної дії та її вплив на урожайність, Білявський Ю. В. (2016)
Патика Т. І. - Біоценотичні підходи при використанні ентомопатогенних бактерій Bacillus thuringiensis під час вегетації картоплі та в умовах зберігання продукції, Лісовий М. М., Патика М. В., Колодяжний О. Ю. (2016)
Рой А. О. - Особливості росту бактерій Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076 і Bacillus subtilis ІМВ В-7023 в чистих та змішаній культурах за умов їх глибинного культивування, Кістень О. Г., Царенко І. Ю., Курдиш І. К. (2016)
Самойлов А. М. - Физиолого-биохимические свойства диазотрофов корневой зоны изогенных по генам Vrn линий пшеницы, Жмурко В. В. (2016)
Баль-Прилипко Л. В. - Напрями, досягнення та перспективи біотехнології у харчовій промисловості, Патика М. В., Леонова Б. І., Старкова Е. Р., Брона А. І. (2016)
Світлої пам’яті Аделі Федорівни Антипчук (2016)
Абдиева-Алиева Г. А. - Разработка системы поддержки принятия решений для выбора методов ликвидации чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах (2015)
Абрамов Ю. А. - Частотные характеристики объекта управления системы тушения пожара класса В распыленной водой, Тищенко Е. А. (2015)
Баланюк В. М. - Комбінований метод гасіння сумішшю вогнегасного аерозолю та водяними сольовими розчинами, Мельник К. В., Копистинський Ю. О. (2015)
Биченко А. О. - Моделювання впливу зовнішніх факторів на роботу систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій (2015)
Гуліда Е. М. - Моделювання тактики локалізації та гасіння пожеж в закритих приміщеннях деревообробних підприємств, Коваль О. М. (2015)
Землянський О. М. - Розробка засобів попередження ураження електричним струмом під час пожежогасіння (2015)
Ковалишин В. В. - Дослідження з визначення вогнегасної ефективності піни різної кратності, генерованої з 6% розчину піноутворювача "Альпен", Грушовінчук О. В. (2015)
Ковалишин В. В. - Обгрунтування та розрахунок параметрів гасіння пожеж інертними газами з наступною їх рециркуляцією в кабельних тунелях, Ковальчик В. М., Гончаренко С. І. (2015)
Консуров М. О. - Моделювання руху імпульсного водного струменя високої швидкості в повітрі та його взаємодії з будівельною конструкцією, Виноградов С. А. (2015)
Кропива М. О. - Дослідження поведінки стале залізобетонної плити при пожежі за допомогою метода кінцевих елементів (2015)
Кучер П. П. - Методы решения комплектования специальной техники ГСЧС, Лагно Д. В. (2015)
Лазаренко О. В. - Дослідження захисних водяних завіс, генерованих насадками РВ-12 та НРТ-5 (2015)
Ларін О. М. - Аналіз існуючих методів обґрунтування чисельності сил та засобів пожежно-рятувальних підрозділів, а також місць їх розміщення, Калиновський А. Я., Коваленко Р. І., Титаренко А. В. (2015)
Ларін О. М. - До визначення дисипативних властивостей напірного пожежного рукава типу "Т" із внутрішнім діаметром 51 мм при поздовжніх деформаціях, Чернобай Г. О., Назаренко С. Ю. (2015)
Магльована Т. В. - Інгібітори корозії пожежно-технічного обладнання на основі комплексів металів із солями полігексаметиленгуанідину (2015)
Мосов С. П. - Застосування безпілотних літальних апаратів для дистанційного зондування пожеж і місць їх імовірного виникнення (2015)
Сідней С. О. - Чисельне дослідження ефективності випробувань на вогнестійкість несучих стін у вогневих печах різної конфігурації (2015)
Соколенко О. І. - Добровільна пожежна охорона як складова забезпечення пожежної безпеки в Україні (2015)
Анотації (2015)
Автори (алфавітний покажчик) (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2016)
Радиш Я. Ф. - Народна медицина Київської Русі: видатні представники, Євтушенко В. В. (2016)
Волошин О. І. - Рослини роду Астрагал та їх застосування у клінічній і народній медицині (Огляд літератури), Бачук-Понич Н. В., Кардаш Г. Я. (2016)
Батушкін В. В. - Курсове використання екстракту пасифлори у корекції вегетативної дисфункції, патологічних реакцій церебральних та підкоркових структур у хворих на артеріальну гіпертензію жіночої статі, Головацька Л. О., Інг Р. Т. (2016)
Місяк С. А. - Практичне використання музичної терапії як складника комплексної реабілітації онкологічних хворих/інвалідів (2016)
Іванько О. В. - Малоінвазивні втручання в хірургії гострого калькульозного холециститу в поєднанні з холедохолітіазом у хворих похилого та старечого віку (Огляд літератури), Свиридюк Б. В., Боріс Р. А. (2016)
Гоженко А. И. - Ренопротекторное действие антидисбиотических средств при экспериментальном неалкогольном стеатогепатите, Степан В. Т., Ярынич М. Ф., Пустовойт И. П. (2016)
Залигіна Є. В. - Актуальність розробки вітчизняних фітопрепаратів з горіха волоського, Подплетня О. А. (2016)
Скиба В. В. - Комплексна інтраопераційна аутотрансплантація щитоподібної залози та паращитоподібної залози у хірургічному лікуванні багатовузлового зобу, Бабенков Г. Д., Афонін Д. М., Боріс Р. А. (2016)
Іванько О. В. - Магнітно-резонансна холангіопанкреатографія в діагностиці гострого холециститу, який ускладнений холедохолітіазом, Свиридюк Б. В., Боріс Р. А. (2016)
Гарник Т. П. - Роль каротиноїдів у забезпеченні здоров’я органа зору (Огляд літератури), Анохіна С. В. (2016)
Бойко М. М. - Изучение антимикробной активности Сalendulae tinctura, Зайцев О. І., Нефьодова Л. В., Осолодченко Т. П., Жилякова О. Т. (2016)
Савельєва О. В. - Дослідження морфолого-анатомічних ознак трави рутвиці смердючої (Thalictrum foetidum L.), Шумова Г. С., Сіра Л. М., Владимирова І. М. (2016)
Лукіна І. А. - Кількісне визначення флавоноїдів у траві гірчака почечуйного, Мазулін О. В., Мазулін Г. В. (2016)
Тимофєєва С. В. - Вивчення жирнокислотного складу коренів канни садової (Canna x hybrida Hort), Кисличенко О. А., Журавель І. О. (2016)
Процька В. В. - Дослідження летких компонентів кореневищ з коренями, листя та квіток хости подорожникової, Журавель І. О. (2016)
Баланчук Т. І. - Амінокислотний склад трави Carduus nutans L. та Carduus acanthoides L., Мазулін О. В., Опрошанська Т. В. (2016)
Марчишин С. М. - Скринінгове дослідження антиконвульсивної активності густих екстрактів квіток лілійника буро-жовтого та лілійника гібридного сорту "Stella de oro", Зарічанська О. В. (2016)
Звіт за результатами проведення наукового симпозіуму з міжнародною участю "Актуальні питання в народній і нетрадиційній медицині. Здоров’я та довголіття: фундаментальні дослідження, впровадження" (08-09 квітня 2016 р., м. Київ) (2016)
6 научный симпозиум "Растительные полифенолы и неспецифическая резистентность" (2016)
Інформація для авторів (2016)
Чугаєва І. - Літопис Святослава Ольговича (спроба реконструкції) (2011)
Кононенко В. - "Pacta et Constitutiones …" між традиційним та модерним конституціоналізмом (2011)
Каріков С. - Відображення діяльності імператорської влади в німецькій політичній думці епохи конфесіоналізації (проект Лазаруса фон Швенді) (2011)
Петренко І. - Роль парафіяльних священиків у здійсненні таїнства вінчання мирян у XVIII ст. (2011)
Маслійчук В. - Палійство на Лівобережній і Слобідській Україні наприкінці XVIII ст. (2011)
Леміжанська О. - Діяльність ревізійних комісій по перевірці органів місцевого самоврядування Української Держави (1918 рік) (2011)
Кобрін М. - Діяльність польської розвідки по дискредитації білоруського національного руху під час польсько-радянської війни 1919–1920 рр. (2011)
Тимченко Р. - Варшавська угода 1920 р.: доля Східної Галичини (2011)
Разиграєв О. - Організація діяльності державної поліції Другої Речі Посполитої (1919–1920 рр.) (2011)
Синяк С. - Стан Волинського воєводства на початковому етапі державотворення Другої Речі Посполитої (2011)
Юсов С. - Біографічні стратегії соціального виживання "непролетарської" молоді і "боротьба за виш" у 1920-х рр. (На прикладі В. Голобуцького) (2011)
Годун Н. - Політико-ідеологічний нагляд за кіно-театральними закладами наприкінці 1920-х – 1930-х рр. (2011)
Горох М. - Іноземна валюта як джерело валютних надходжень Чернігівської обласної контори "ТОРГСИН" (2011)
Романець Н. - Голод 1934–1935 рр. і репресії (2011)
Лахно В. - Стратегії поведінки мешканців Полтавської області під час здійснення примусової мобілізації до Третього Рейху (1942–1943 роки) (2011)
Афоніна І. - Антисталінське повстання 1953 р. у Східній Німеччині: внутрішньонімецький та міжнародний аспекти (2011)
Крупина В. - Скорочення адміністративного апарату УРСР 1954 р.: задум і наслідки (2011)
Блануца А. - Досвід підготовки до видання археографічними науковими центрами книг записів Литовської метрики першої половини XVI ст. (2011)
Бондар В. - Реформа 1861 р. в історіографії (2011)
Дзагалов А. - Патрикей Ницык, как исследователь истории 1-го и 2-го Малороссийских казачьих полков (2011)
Пазюра Н. - До історії взаємин Пантелеймона Куліша та Миколи Стороженка (2011)
Блащук С. - Давньоруське право в науковій спадщині Ярослава Падоха (1920-ті – початок 1950-х рр.) (2011)
Гончар Г. - Погляди К.Г.Гуслистого на утворення української народності (2011)
Крайнік Р. - Сучасна вітчизняна історіографія радянської ідеологізації навчального процесу в закладах освіти України у перше повоєнне десятиріччя (2011)
Кудінов Ю. - Україна ранньомодерна в історіографії США і Канади (60-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.): теоретичні аспекти (2011)
Сухоліт Н. - Українсько-російські відносини періоду Північної війни 1700–1721 рр. у працях Феофана Прокоповича (2011)
Петрик А. - Андрій Яковлів (1872–1955): нариси життя та діяльності (2011)
Ващук Д. - Київський воєвода Фридрих Пронський (за матеріалами 235-ї Книги судових справ) (2011)
Скальський В. - Обговорення ІІІ Універсалу у Харківській міській думі (29 листопада та 2 грудня 1917 р.) (2011)
Файзулін Я. - Невідомі спогади генерал-хорунжого армії УНР Юрія Тютюнника (2011)
Каряка О. - Визначення Ольвії Понтійської як давньогрецького міста: нарис історії археологічних досліджень (2011)
Блануца А. - Бовгиря А. Козацьке історіописання в рукописній традиції XVIII ст. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – 304 с. (2011)
Кононенко В. - Ентоні Д. Сміт. Культурні основи націй. Ієрархія,заповіт і республіка. Наукове видання. – К.: Темпора, 2009. – 312 с. (2011)
Романова О. - Культи місцевих святих та тексти літератури мудрості в Єгипті наприкінці Давнього царства та за Першого перехідного періоду (2010)
Хромова І. - Сосницький скарб: до питання аналізу та класифікації монет Володимира Ольгердовича (2010)
Філіпович М. - Полоцька земля у білорусько-литовській літописній традиції (2010)
Каріков С. - Динаміка поширення лютеранства в німецьких землях у XVI ст. як складова конфесіоналізації (2010)
Дземідовіч О. - Вялікае княства Літоўскае падчас інтэрвенцыі Рэчы Паспалітай у Расійскую дзяржаву 1609–1618 гг. (2010)
Кононенко В. - Світська інтелектуальна еліта Гетьманщини у десятиліття модернізаційних проектів (2010)
Андрєєва С. - "Кримський" вектор зовнішньої політики Коша Нової Запорозької січі в період між російсько-турецькими війнами 1734–1739 рр. та 1768–1774 рр. (2010)
Шевченко А. - Вплив митної політики Російської імперії на імпортну торгівлю портів України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2010)
Лепеш О. - До питання про управління Південно-Західним краєм у 30–40-х гг. XIX ст. (2010)
Куриленко О. - Земельна власність та бюджет міст Правобережної України в період 1796–1860-х років (2010)
Коляда І. - Українська інтелігенція: суспільно-політична і націокультурна діяльність у 70–80-х рр. XIX ст. (2010)
Ярославська Л. - Вирощування технічних культур у структурі сільськогосподарського виробництва Правобережної України в кінці XIX – на початку XX ст. (2010)
Кобрин М. - Белорусское национальное движение в борьбе за независимость (начало XX века) (2010)
Милько В. - Депутати від українських губерній та міст у Державних думах Російської імперії: динаміка етносоціального та політичного складу (1906–1917 рр.) (2010)
Короткова О. - Зміни ціннісних пріоритетів селянства в умовах аграрних перетворень 1906–1916 рр. (2010)
Кирієнко О. - Військова цензура тилових губерній Київського військового округу (1914–1917 рр.) (2010)
Леміжанська О. - Органи місцевого самоврядування в державно-політичній моделі Гетьманату П. Скоропадського (квітень–грудень 1918 року) (2010)
Тимченко Р. - Воєнно-політичне й економічне співробітництво УНР і ЗОУНР в першій половині 1919 р. (2010)
Маргулов А. - Ассирійське питання в дзеркалі радянської преси 20–30-х років XX століття (2010)
Мельничук О. - Основні джерела доходу системи "Торгсин" в УСРР (2010)
Горох М. - Від борошна до трактора: реалізація товарів в крамницях Чернігівської обласної контори "Торгсин" (1933–1935 рр.) (2010)
Сиваченко І. - Нюрнберг як місце німецької колективної пам’яті про Другу світову війну (2010)
Юсов С. - Чернівецький період в житті В. Голобуцького (1947–1949 рр.) (2010)
Татарінов І. - Рівень життя працівників важкої промисловості України у 1944–1956 рр. (2010)
Кондратенко О. - Наукова діяльність Комісії по історії Вітчизняної війни на Україні АН УРСР (1945–1950 р.) (2010)
Бондарчук П. - Позахрамові релігійні дії в житті віруючих України (середина 1940-х – середина 1980-х років) (2010)
Дуднік О. - Українсько-узбецькі стосунки: історія і сучасність (2010)
Філіпова М. - Масово-формулярні матеріали як джерело для історико-демографічних та антропонімічних досліджень болгарського населення Буджака першої половини XIX століття (2010)
Бондар В. - Історія українського селянства пореформеного періоду: в пошуках нових дослідницьких парадигм (2010)
Гомоляко А. - В. Ю. Данилевич як дослідник історії Слобожанщини (2010)
Блащук С. - Документальна спадщина С. Н. Валка та її значення для дослідження історіографії "Правди Руської" (2010)
Гончар Г. - Роль К. Г. Гуслистого у підготовці історико-етнографічної монографії "Українці" (2010)
Крупина В. - Номенклатура повоєнної України в історіографії (2010)
Корольов Г. - Український федералізм в дискурсі історичної системи (2010)
Зборовська К. - Релігійні основи державності (2010)
Блануца А. - До історії земельних володінь князів Заславських на Рівненщині (кінець XV ст.) (2010)
Ващук Д. - Родина Острозьких у документах 235-ї книги Литовської метрики (2010)
Безпалько В. - Фальшування печаток та документів у Луцькому повіті 1581 року (2010)
Лариса Ж. - Порушення митних пільг шляхті, закріплених другим Литовським Статутом 1566 р. (на прикладі книги записів 47 Литовської метрики) (2010)
Скальський В. - Образ подій Української революції (1917 р.) в україномовній пресі Австро-Угорщини та США (2010)
Пазюра Н. - До листування Миколи Стороженка з Дмитром Антоновичем (2010)
Пономарев А. - История Астрахани на перепутье смутных и светлых времен (Рец.) Карабущенко П. Л. Астраханское царство: воеводская власть и местное сообщество ХVI–ХVII веков. Монография. – Астрахань, б./и., 2008. – 504 с., илл. 16. (2010)
Палієнко М. - (Рец.) Іваненко О. Українсько-французькі зв’язки: наука, освіта, мистецтво (кінець XVIII – початок XX ст.). – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – 320 с. (2010)
Андрощук О. - Соціорелігійні аспекти радянської повсякденності. (Рец.) Бондарчук П. М. Релігійність населення України в 40-х – 80-х роках XX ст.: соціокультурні впливи, особливості, тенденції змін. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2010. – 382 с. (2010)
Козляков В. - (Рец.) Кукса А. Н. Взаимодействие национальных движений Белоруссии и Украины в 1917–1922 гг. Минск: РИВШ, 2010. – 194 с. (2010)
Блануца А. - (Огляд) Білоруська історіографія 20-х років XX ст. Arche. – 2009. – № 7. Гістарыяграфія 1920-х: Сярэднявечча і раньнемадэрны час. – Менск. – 1108 с. (2010)
Черкас Б. - (Огляд) Жданович О. Аріанство в епоху Константина Великого. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – 222 с. (2010)
Кононенко В. - (Огляд) Кривошея В. В. Козацька еліта Гетьманщини. – К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – 452 с. (2010)
Кудінов Ю. - Історики США і Канади про місце Української козацької держави у Центрально-Східній Європи середини XVII ст. (2010)
Титул, зміст (2016)
Іванова С. В. - Післядипломна педагогічна освіта в системі освіти дорослих (2016)
Палкин В. А. - О возможных путях дальнейшего развития среднего образования в информационном обществе (2016)
Москалик Г. Ф. - Знання та уміння керівника школи як показник рівня його компетентності у перші роки роботи (2016)
Шевчук С. В. - Інноваційні аспекти навчально-методичної діяльності педагога професійної школи (2016)
Іваній І. В. - Професійно-педагогічна культура та імідж фахівця фізичного виховання та спорту (2016)
Ємець А. В. - Фізично-реабілітаційні технології у професійній діяльності сімейного лікаря (2016)
Шакотько В. В. - Діагностика рівня сформованості інформологічних компетентностей майбутніх учителів інформатики (2016)
Басенко Р. О. - Педагогічні пріоритети епохи європейського відродження і формування викладацьких кадрів вищих студій орденом єзуїтів у XVI-XVII століттях (2016)
Антоненко-Миргородська А. М. - Заняття степ-аеробікою як засіб мотивації студентів до занять фізичними вправами (2016)
Олійник І. О. - Теоретичний аспект готовності майбутніх учителів початкової школи до впровадження здоров’язбережувальної педагогіки, Шаляпіна І. В. (2016)
Лаврик К. А. - Вебинар как фактор формирования методической культуры учителя иностранного язика (2016)
Орищин И. С. - Роль мотивации в изучении иностранных языков студентами вузов (2016)
Лисенко А. В. - Письменник непересічного таланту сучасного літературного процесу Полтавщини, Дорошенко С. М. (2016)
Мазуренко В. О. - Виховні можливості української наукової фантастики (за повістю М. Руденка "Народжений блискавкою"), Логвиненко Ю.В. (2016)
Шамрай О. В. - Індивідуальні консультації як фактор підготовки педагогів-дошкільників до роботи в умовах інклюзії (2016)
Шутов Д. О. - Проблема мотивації навчання учнів з девіантною поведінкою на уроках історії (2016)
Циповяз А. Т. - Актуальные вопросы организации туристической деятельности в высших учебных заведениях, Бондаренко В. В., Севрюк Н. П. (2016)
Постольник Я. Г. - "Імідж..." читають і на Говерлі (2016)
Єщенко М. М. - Вічна шана герою (2016)
До відома авторів (2016)
Відомості про авторів (2016)
Title, table of contents (2016)
Editorial board (2016)
Jian Cheng - Research on dynamic secondary cooling control system based on incremental PID algorithm in bloom continuous casting, Houfa Shen, Zhiwei Han, Qiang Liu (2016)
Youping Fan - Method of relationships exploration for online small signal stability analysis, Songkai Liu, Cheng Tian (2016)
Youping Fan - Automatic discovery and application of significant relationships between steady-state operation data and transient stability level in electric power industry, Songkai Liu, Cheng Tian (2016)
Lobov V. - Electric drive for conveyor burning-machines, Lobova K., Malov V. (2016)
Breido J. - Modernization of interconnected multimotor drives of continuous annealing units, Sivyakova G., Gurushkin A. (2016)
Aidosov A. A. - Determination of the effect of emissions from stationary sources of OGPD "Zhaiykneft" on atmospheric air pollution degree of the industrial region, Aidosov G. A., Azhiev G. I., Zaurbekov N. S., Uazhanova R. U., Zaurbekova N. D., Zaurbekova G. N. (2016)
Tyulenev M. - Coal producers waste water purification, Lesin Yu., Zhironkin S., Garina E. (2016)
Letucha O. - State regulation of ecological and economic process as a factor of activation of metallurgical production in Ukraine, Samoilenko I., Tkachenko N., Tkachenko I., Letucha A. (2016)
Zhironkin S. A. - The global determinants of mining higher education development, Tyulenev M. A., Zhironkina O. V., Hellmer Mark C. (2016)
Songhua Li - Design and experimental investigation of innovative fully ceramic spindle-bearing system for NC machine tools, Yusheng Zhu, Yuhou Wu (2016)
She Xiaoli - Petri net based functional safety verification framework on rail control system, Yang Jian (2016)
Nada D. - Estimation of non-stationary in time stochastic signals, Bousbia Salah M., Gusev A. Yu (2016)
Tao Li - The dispatch optimization model for hydro-thermal power units based on multi-objective CVaR method, Hao Liu, Pu-meng Sun, Xiao-yu Zhang (2016)
Mandrona M. M. - Development of a statistical security pseudorandom bit sequence generator by applying the systemic theoretical approach, Maksymovych V. M., Harasymchuk O. I., Kostiv Yu. M. (2016)
Ningning Liu - An algorithm of freight train number locating based on template matching and morphological operations, Yuehui Ma, Wang Yuran, Wang Na (2016)
Ivanchenko D. - Improvement of methods and models of choice of types of acceptance trials of modernized locomotives (2016)
Nyrkov A. - Modern methods and analysis means of stress-strain state of ship structures, Sokolov S., Chernyi S., Maltsev V. (2016)
Rud V. D. - Research of dispersion degree of scale of die forging steel 18X2H4MA after fine crushing in tumbling mill, Povstiana Yu. S., Saviuk І. V., Samchuk L. M. (2016)
Lutsak D. - Analysis of the microstructure of tic-based surfaced layer by combining arc surfacing with self-propagating high-temperature synthesis, Prysyazhnyuk P., Karpash M. (2016)
Jianying Liu - Capsule explosion shock wave structure under the action of transient response analysis, Qiaoxin Zhang, Yue Fang (2016)
Andreev B. - Improving the technology parameters of drivage workings by the high – performance equipment considering geomechanical and organizational factors, Sergeev S. (2016)
Wenhui Yan - Research on rotary steerable drilling system, Yong Peng, Shaohuai Zhang, Heng Wu (2016)
Lin Yi - Air quality forecast based on topological potential in mining areas (2016)
Slobodyanyuk V. - Dependence of pit deepening rate on organization of mining for development of new horizon, Turchin Yu. (2016)
Litvinov Yu. - Improving the technology of working the benches of overburden rocks on the non- transport development scheme (2016)
Sobolevskyi R. - Quality control of drilling operations for efficiency upgrading of creation of separation plane by lineage drilling, Shlapak V. (2016)
Androsenko M. - Impact of rolls position movement during blocks production on continuous-casting machine billets quality, Kadoshnikov V., Kadoshnikova I., Kulikova E., Balandyuk I. (2016)
Каріков C. - Зміни в територіальній системі освіти курфюршества Саксонського за часів Конфесіоналізації (2012)
Бартош І. - Антиягеллонська коаліція на теренах Східної Європи наприкінці XV — початку XVI ст. (2012)
Тригуб O. - Сімейні зв’язки як фактор соціальної взаємодії роду Туманських у ХVIII ст. (2012)
Кононенко В. - Гетьманщина у перспективі методологічних підходів "Кембриджської школи" інтелектуальної історії (2012)
Горобець O. - Інститут предводителя дворянства в структурі місцевого управління першої половини ХІХ ст.: правовий статус та його реалізація (на матеріалах Київської губернії) (2012)
Шевченко A. - Формування сільськогосподарського комплексу Буджаку першої половини ХІХ ст. (2012)
Дзагалов A. - Дворяне Черниговской губернии и Кавказ: Генерал-майор Николай Михайлович Демидовский 1824–1891 гг.) (2012)
Милько B. - Київський одноденний перепис населення 2 березня 1874 р.: організація, проведення, результати (2012)
Козлов Д. - Смерть митрополита Київського Володимира (Богоявленського): три слідства та їх результати через призму системного аналізу (2012)
Тимченко Р. - Земельна реформа в ЗУНР (ЗОУНР) 1919 р. (2012)
Даниленко С. - Українське товариство шкільної освіти в культуротворчому процесі (1917–1920 рр.) (2012)
Разиграєв О. - Становлення державної поліції в Другій Речі Посполитій: 1918–1922 рр. (2012)
Скубій І. - Державні акціонерні торгівельні підприємства в Харкові в роки НЕПу (2012)
Бернацький В. - Релігійні настрої православного населення на Волині–Житомирщині у 1920-х рр. (2012)
Шляхтич Р. - Форми і методи агітації українських націоналістів під час рейдів країнами Центральної та Східної Європи (1945 — середина 1950-х років) (2012)
Капітан Л. - Етнонаціональний аспект організації шкільництва в повоєнному Закарпатті (2012)
Ільницький В. - Кадрове наповнення Дрогобицького окружного проводу ОУН (1945–1952 рр.) (2012)
Лук’яненко О. - Девіантна поведінка у вищій педагогічній школі УРСР часів десталінізації (2012)
Крупина В. - Звернення громадян як інструмент впливу на владу (середина 1950-х — перша половина 1960-х рр.) (2012)
Грищенко Ю. - Російська Православна Церква: адміністративні реформи на сучасному етапі (2012)
Блануца A. - Ленне землеволодіння у Великому князівстві Литовському: аналіз джерел (2012)
Хромова І. - Монетне карбування на території Середнього Подніпров’я: від наслідувань до офіційних емісій. Питання іконографії (2012)
Сухоліт Н. - "Гистория Свейской войны" Петра І про участь України у Північній війні 1700–1721 рр. (2012)
Шевченко О. - Культурно-освітня діяльність митрополита о. Мітрата Тита Войнаровського (2012)
Лазарєва В. - До історіографії досліджень державницько-правових ідей у творчості Пантелеймона Куліша (2012)
Корольов Г. - Східна Європа в уявленнях Михайла Драгоманова (2012)
Саєнко В. - Археологічно-краєзнавча і музейна діяльність О. І. Тереножкіна у 1920-ті роки (2012)
Ямполець П. - Матеріальне становище міського населення України в період НЕПу: історіографія проблеми (2012)
Парахіна М. - Теорія "боротьби двох культур" — у пошуках російсько-українського історіографічного консенсусу (минуле і сучасне однієї концепції) (2012)
Бондар В. - Сучасна історіографія націєтворення в Україні 1990–2000-х рр. (2012)
Безпалько В. - Посольські та адміністративні справи у Київському воєводстві 1540-х рр. (за листами кн. Януша Гольшанського) (2012)
Росляк Р. - "Вся господарча й художня система ВУФКУ стоїть тепер догори ногами" (2012)
Блануца А. - Михайловський В. Еластична спільнота. Подільська шляхта в другій половині XIV — 70-х роках XVI ст. — К.: Темпора, 2012. — ххіі + 450 с., іл. (2012)
Скальський В. - Разиграєв О. В. Польська державна поліція на Волині у 1919–1926 роках / О. В. Разиграєв. — Луцьк: ДП "Волинські старожитності", 2011. — 432 с. (2012)
Пономарев А. - Двухсотлетие Бухарестского трактата и формы экономической эксплуатации дунайских княжеств (размышления над книгой доктора хабилитат истории Алексея Агаки "Румынские Княжества под русской военной оккупацией 1806–1812 гг.") (2012)
Ващук Д. - На пути к самоопределению народов Беларуси и Украины в 1917–1918 гг. / А. Н. Кукса. — Минск: БНТУ, 2012. — 341 с. (2012)
Блануца А. - Советская модель государственности в истории Беларуси и Украины в 1919–1922 гг. / А. Н. Кукса. — Мн.: БНТУ, 2012. — 351 с. (2012)
Квасневська Н. Д. - Проблеми адміністративно-правового забезпечення судоустрою в Україні (2015)
Ковальова О. В. - Ґендерне квотування як напрям реалізації державної ґендерної політики в адміністративно-політичній сфері (2015)
Кубаєнко А. В. - Комплексні проблеми реформування системи правоохоронних органів в Україні (2015)
Кузніченко О. В. - Деякі аспекти реформування системи органів внутрішніх справ України, Свиріпа І. В. (2015)
Мошак О. В. - Деполітизація державної служби: особливості законодавчого унормування в Україні, Свірін М. Г. (2015)
Ярмакі В. Х. - Щодо взаємодії як функції державного управління в правоохоронній сфері (2015)
Бабенко А. М. - Теоретико-правові засади кримінальної відповідальності за примушування до вступу в статевий зв’язок (2015)
Меркулова В. О. - Зміст кримінально-процесуальних відносин у сфері застосування інституту звільнення від кримінальної відповідальності та порядок його реалізації, Марченко А. А. (2015)
Саакян М. Б. - Чи є доцільним уведення поняття кримінального проступку в кримінальний закон? (2015)
Глущенко І. В. - Юридико-психологічні засади застосування спостереження в кримінальному процесі (2015)
Горбаньов І. М. - Актуальність проведення дослідження теоретико-правових основ виявлення та розслідування кримінальних правопорушень у сфері інтелектуальної власності (2015)
Гуртовенко О. Л. - Незвичайні питання, пов’язані із запровадженням в Україні довічного позбавлення волі (2015)
Малиновська О. Д. - Проблема розслідування заподіяння тілесних ушкоджень щодо працівників поліції (2015)
Резніченко Г. С. - Стать засудженої особи як підстава диференціації виконання покарання у виді позбавлення волі (2015)
Смоков С. М. - Взаємодія при розслідуванні злочинів у сфері функціонування державних цільових фондів, Гейко К. Г. (2015)
Афанасенко С. І. - Злочини проти основ національної безпеки України, що посягають на відносини в політичній сфері, Стойков І. М. (2015)
Берендєєва А. І. - Історична ґенеза концепцій праворозуміння (2015)
Допілка В. О. - Міжнародно-правові норми про відповідальність за насильницькі посягання на безпеку морського судноплавства, Загороднюк С. О. (2015)
Лазаренко М. М. - Генезис правового виховання (2015)
Московченко Д. О. - Сутність загальних засад призначення покарання (2015)
Смірнова О. М. - Семантичний аналіз термінів "поліція” та "поліцейська діяльність” (2015)
Феделеш М. М. - Проблеми наукового моделювання дефініції "реєстрація” (2015)
Шаповалова І. О. - Організаційно-правові аспекти сутності, класифікації та застосування основних понять теорії службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку (2015)
Дрішлюк В. І. - Реформування господарського процесуального законодавства в частині досудового врегулювання господарських спорів (2015)
Даниленко С. К. - Поняття, зміст детективних послуг та перспективи їх розвитку в Україні (2015)
Мирза С. С. - Предмет договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком (2015)
Примаченко І. Ф. - Інвестування в Україні: економіко-правові аспекти (2015)
Середницька І. А. - Щодо питання про отримання соціального житла: проблеми та шляхи реалізації (2015)
Церковна О. В. - Особливості випадку та непереборної сили як підстав звільнення від цивільно-правової відповідальності (2015)
Герман О. С. - Щодо гарантій реалізації трудових прав працівників при працевлаштуванні (2015)
Гоштинар С. Л. - До питання про юридичну природу державної реєстрації прав на землю (2015)
Сіряченко І. І. - Правові проблеми юридичних критеріїв розмежування правового режиму земель різних категорій у межах населених пунктів України (2015)
Ярмакі Х. П. - Законність у застосуванні адміністративної відповідальності (2015)
Аносєнков А. А. - Деякі аспекти визнання в Україні організації терористичною (2015)
Байрактарь В. Д. - Аналіз колегіальної природи адміністративних комісій при виконавчих комітетах місцевих рад як органів адміністративної юрисдикції (2015)
Баранов С. О. - Актуальні проблеми адміністрування митних платежів в Україні: сучасний аспект (2015)
Демедюк С. В. - Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері забезпечення кібербезпеки в Україні (2015)
Жила С. Ю. - Механізм адміністративно-правового регулювання діяльності національної поліції із забезпечення громадської безпеки (2015)
Ізбаш К. С. - Адміністративно-правові засади діяльності закордонних дипломатичних установ України (2015)
Кукшинова О. О. - Проблемні аспекти адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі торгівлі (2015)
Курбанов Я. Л. - Особливості механізму дії норм права при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного характеру (2015)
Присяжнюк А. В. - Окремі аспекти вдосконалення адміністративно-правового забезпечення перевезення пасажирів автомобільним транспортом в Україні (2015)
Пшенична А. В. - Особливості функціонування механізму адміністративно-правового забезпечення прав дитини під час збройних конфліктів в Україні (2015)
Ткаленко О. М. - Шляхи вдосконалення адміністративно-правового забезпечення діяльності суб’єктів попередження насильства в сім’ї щодо дітей (2015)
Томіна В. Ю. - Норми адміністративно-правового забезпечення аудиторської діяльності в Україні: перспективи розвитку (2015)
Берназ П. В. - Становлення та розвиток суб’єктів здійснення досудового слідства (2015)
Десятник А. А. - Окремі питання профілактичної діяльності в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Назаренко Д. В. - Правові основи проведення візуального спостереження оперативними підрозділами органів внутрішніх справ (2015)
Несвітайло І. І. - Криміналістичне значення моделі особи потерпілого в розслідуванні вбивств (2015)
Павлютін Ю. М. - Особливості доказування обставин легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (2015)
Подобний О. О. - Значення оперативного пошуку в оперативно-розшуковій діяльності та в досудовому розслідуванні (2015)
Садчікова К. А. - Особливості досудового розслідування при застосуванні заходів примусового медичного характеру за новим КПК України (2015)
Цільмак О. М. - Форми маніпуляції суспільною свідомістю в історичному контексті, Журжа Ю. І. (2015)
Нагорнюк-Данилюк О. О. - Історія та розвиток інституту спеціального кримінального провадження в Україні (2015)
Тарасенко Л. Б. - Протиправні шляхи вирішення проблем селянством Донбасу в 20-і роки ХХ ст (2015)
Громовенко К. В. - Внутрішній ринок ЄС як фундамент економічної інтеграції: історико-правовий аспект (2015)
Калаянова О. Д. - Сучасні підходи до складання комплексу завдань криміналістичної експертизи почеркових об’єктів (2015)
Конєв О. Ю. - Техніка та психологія виконання пострілу (2015)
Меркулова Ю. В. - Проблема розуміння посередником у кримінальному конфлікті психічного стану та потреб потерпілого (2015)
Плужнік О. І. - Окремі аспекти щодо вдосконалення навчального процесу в курсантів ОДУВС на прикладі викладання в працівників підрозділів патрульної служби (2015)
Собко Г. М. - Наукові підходи до розуміння поняття психічного насильства (2015)
Ульянов О. І. - Оптичні фазочутливі методи та їх імплементація в криміналістичні дослідження та експертизи, Квітка Л. А., Янковий М. О., Попов А. Ю., Тюрін О. В. (2015)
Цільмак О. М. - Професійно-психологічний відбір суддів за критерієм – вольові якості (2015)
Домніцак Р. В. - Сучасний стан правового регулювання залучення громадян до конфіденційного співробітництва з органами внутрішніх справ (2015)
Домніцак В. В. - Порівняльно-правовий аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства в питаннях застосування поліцейським вогнепальної зброї без попередження, Пашаєв А. З. (2015)
Тарасенко В. Є. - Рецензія на монографію О. І. Хараберюша "Протидія контрабанді в Україні: оперативно-розшуковий аспект” (2015)
Титул, зміст (2015)
Вітальне слово президента Національної академії педагогічних наук України (2015)
Вступне слово головного редактора (2015)
Андрусенко І. В. - Підручник з природознавства як засіб формування екологічних умінь молодших школярів (2015)
Барановська О. В. - Можливості міжпредметної інтеграції змісту шкільного підручника (2015)
Басай Н. П. - Навчальний посібник елективного курсу "Німецькомовні країни" як засіб профільного навчання іноземної мови учнів старшої школи (2015)
Бійчук Г. Л. - Використання мультимедійного підручника "Українська література. 11 клас": проектування та застосування на засадах особистісно зорієнтованого й компетентнісного підходів (2015)
Бондаренко Ю. - Художня макроісторія статичного типу та її презентація в підручниках з української літератури для 9-11 класів (2015)
Бурда М. І. - Підручник з геометрії для профільного рівня: яким йому бути (2015)
Варакса И. Н. - Электронный учебник-навигатор по химии: опыт разработки в Республике Беларусь, Колевич Т. А. (2015)
Васильєва Д. В. - Аксіологічний потенціал підручників з математики для старшої школи (2015)
Васьківська Г. О. - Гносеологічна цінність навчальної книги як засобу реалізації інваріантної та варіативної складових змісту освіти у старшій школі (2015)
Васьківська О. Є. - Розвиток умінь діалогічного спілкування старшокласників засобами шкільного підручника у процесі навчання гуманітарних предметів (2015)
Ващенко Л. С. - Роль підручників біології у формуванні предметних компетентностей (2015)
Галаєвська Л. В. - Функції ситуативних вправ у підручнику української мови (2015)
Головко М. В. - Розвиток навчальної книги з фізики у період становлення єдиної школи України (1917–1920 рр. ) (2015)
Головко М. В. - Модель підручника астрономії профільного рівня, Крячко І. П. (2015)
Гончарова Н. О. - Система навчально-методичного забезпечення навчання географії в 7 класі (2015)
Гривко А. В. - Автоматизований текстовий аналіз підручника (2015)
Гриненко Д. В. - Підручник з іноземної мови як один із ключових засобів забезпечення ефективності іншомовної освіти у школі: досвід країн Європейського Союзу (2015)
Гупан Н. М. - Розбудова методичного апарату шкільних підручників у вітчизняному дослідницькому полі модерної доби (2015)
Долинський Є. В. - Методика формування іншомовної лексичної компетентності за допомогою посібника елективного курсу "Моя Франція" (2015)
Дорошенко Ю. О. - Робочий зошит з інформатики як засіб формування самоосвітньої компетентності учнів, Осіпа Л. В. (2015)
Жук Ю. О. - Вплив шкільного підручника на формування в учнів образу навчального предмета (2015)
Zasyekina T. M. - Concept of a textbook on physics (2015)
Іванова І. В. - Дидактичні умови формування професійної іншомовної культурологічної компетентності засобами підручника з іноземної мови (2015)
Калініна Г. М. - Краудсорсинг як інноваційний управлінський інструмент і змістова компонента навчального посібника для керівників (2015)
Калініна Л. М. - Державний контроль за діяльнісю початкової школи у змісті посібника для керівників різних рівнів у сфері освіти, Куценко Т. М. (2015)
Калініна Л. М. - Розвиток соціальної компетентності учнівської молоді як змістова компонента навчання керівників загальноосвітніх навчальних закладів, Рябуха І. М. (2015)
Калініченко Л. М. - Роль навчальних завдань розвивального характеру у формуванні творчого мислення молодших школярів (на матеріалах українських навчальних посібників 1980–1990-х рр. ) (2015)
Кизенко В. І. - Відбір змісту освіти для старшої школи й відображення його у програмах і підручниках (2015)
Клюй Л. В. - Розроблення підручника нового покоління для курсів за вибором у змісті психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів (2015)
Кришмарел В. Ю. - Оригінал-макети підручників з історії України для 7 класу: релігієзнавча складова (2015)
Кучук С. Ю. - Знання про досягнення нанотехнологій у вітчизняних чинних шкільних підручниках з біології та хімії (2015)
Кушнір В. А. - Тенденції та чинники розвитку математичної освіти та їх відображення в змісті підручників (2015)
Ляо Цайчжи - Роль и место современного учебника в организации самостоятельной работы студентов в университетах КНР (2015)
Малієнко Ю. Б. - Нові підходи до формування змісту підручника "Історія середніх віків" (7 клас) (2015)
Мартиненко В. О. - Реалізація програмових вимог з літературного читання у змісті оригінал-макетів конкурсних підручників (4 клас): погляд експерта (2015)
Мартинюк Т. С. - Використання графіків для аналізу статистичного матеріалу в підручниках географії (2015)
Титул, зміст (2015)
Матяш Н. Ю. - Cистематизація знань про людину в шкільних підручниках з біології за період 1932–1953 років (2015)
Мелешко В. В. - Використання сучасного шкільного підручника як провідного засобу навчання в сільській школі (2015)
Мельник Ю. С. - Компетентнісно орієнтована система задач у сучасному підручнику фізики старшої школи (2015)
Мисечко О. Є. - Вітчизняна традиція творення культуроцентричного підручника англійської мови: досвід радянського періоду (2015)
Мішеніна Т. М. - Компетентнісно орієнтоване вивчення українського словникарства майбутніми учителями філологічних спеціальностей (2015)
Мороз П. В. - Реалізація дослідницького підходу в шкільному підручнику історії (на прикладі підручника "Всесвітня історія. Історія України" для учнів 6 класу), Мороз І. В. (2015)
Надтока В. О. - Деякі особливості створення підручника з географії, орієнтованого на формування конкурентної та затребованої в майбутньому особистості (2015)
Надтока О. Ф. - Створення підручників з географії на основі компетентнісного підходу як один із напрямків розвитку предметної методики навчання (2015)
Назаренко Т. Г. - Українознавча складова в навчальних текстах шкільних підручників з географії (2015)
Непорожня Л. В. - Шкільний підручник як засіб формування природничо-наукової компетентності старшокласників (2015)
Онаць О. М. - Феномен педагогічної культури у змісті підручника для керівника загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Орел О. В. - Внесок І. Ф. Тесленка (1908–1994) у розроблення програмованих підручників з геометрії (2015)
Пасічник О. С. - Концептуальні засади конструювання змісту елективного курсу "Англійська мова для ділового спілкування" для старшої школи (2015)
Піддячий М. І. - Навчально-виховний комплект старшокласників: соціально-професійна орієнтація (2015)
Подопригора Н. В. - Контекстна спрямованість змісту навчальних посібників з математичних методів фізики (2015)
Покась Л. А. - Формування умінь самостійної роботи з електронним підручником у процесі вивчення фізичної географії, Сльоза Н. В. (2015)
Полонська Т. К. - Особливості добору навчального матеріалу до змісту посібників елективних курсів з іноземних мов для учнів старшої школи (2015)
Поляничко З. О. - Особливості електронних підручників для шкіл у Республіці Польща (2015)
Пометун О. І. - Система пізнавальних завдань у компетентнісно орієнтованому підручнику історії (2015)
Редько В. Г. - Яка навчальна література з іноземної мови потрібна сучасному учню: результати аналізу змісту підручників для початкової школи (2015)
Ремех Т. О. - Реалізація внутрішньопредметних зв’язків у шкільних підручниках із правознавства (2015)
Савченко О. Я. - Цілісність методичної системи підручників з "Літературного читання" для 2-4 класів (2015)
Самойленко Н. І. - Особливості змісту і структури підручника "Інформатика, 6" для шкіл з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу, Семко Л. П. (2015)
Сидоренко В. В. - Психолого-педагогічні й науково-методичні засади сучасного підручника з української літератури для старшої школи (2015)
Сидоренко М. М. - Інтерактивні технології навчання іноземних мов як засіб розвитку пізнавальної активності учнів (на матеріалі шкільних підручників з німецької мови) (2015)
Сіпій В. В. - Формування політехнічного складника предметної компетентності учнів засобами підручника з фізики (2015)
Тарара А. М. - Особливості проектування змісту профільного навчання технологій у старшій школі, Самохін М. К. (2015)
Ткачова Н. О. - До питання гендерного аналізу змісту шкільних підручників (2015)
Topuzov O. M. - Methodological fundamentals for the creation of a modern textbook on the natural sciences cycle subjects (2015)
Трубачева С. Е. - Шкільний підручник у компетентнісно зорієнтованому освітньому середовищі (2015)
Фасоля А. М. - Підручник з української літератури: погляд крізь призму засадничих ідей діяльнісного, особистісно зорієнтованого та компетентнісного підходів (2015)
Хорошковська Т. П. - Тексти підручників і методичних посібників з української (рідної) мови для 5 та 6 класів як засіб формування та контролю читацьких умінь учнів (2015)
Чемерис А. В. - Писемні джерела в підручнику з історії України для десятикласників профільних класів суспільно-гуманітарного напряму (2015)
Швець Г. Д. - Лінгводидактичні основи створення підручника з теоретичної дисципліни для іноземних студентів-філологів (2015)
Шевчук Л. М. - Текст підручника як джерело інформації (2015)
Шевлякова-Борзенко И. Л. - Теоретико-методологические основы разработки электронного учебника-навигатора для школ Республики Беларусь, Васильева И. Н. (2015)
Яценко В. C. - Структурування змісту підручника "Географія України" для основної школи на основі краєзнавчого підходу (2015)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 32: Альтернативная энергетика: состояние и перспективы развития (2016)
Василевский В. В. - Модель динамики влажности в системе "бумажная изоляция" – "трансформаторное масло" в нестационарных тепловых режимах силового трансформатора (2016)
Маляр В. С. - Механічні характеристики трифазних асинхронних двигунів при однофазному живленні, Маляр А. В. (2016)
Финкельштейн В. Б. - Характеристики четырехфазного вентильного реактивного двигателя при питании от бесконденсаторного коммутатора, Егоров А. Б. (2016)
Чабан А. В. - Математичне моделювання перехідних процесів у лінії Лехера в стані неробочого ходу, Левонюк В. Р., Дробот І. М., Герман А. Ф. (2016)
Лобов В. Й. - Задатчик інтенсивності для пристрою плавного пуску електродвигуна заглибного насоса, Лобова К. В. (2016)
Баранов М. И. - Результаты расчетно-экспериментальных исследований электротермической стойкости опытных образцов из листовой стали к воздействию нормированных компонент импульсного тока искусственной молнии, Князев В. В., Кравченко В. И., Рудаков С. В. (2016)
Нижевский И. В. - Методика измерения сопротивления заземляющего устройства, Нижевский В. И. (2016)
Сендерович Г. А. - Метод определения расположения источника колебаний напряжения в электрической сети, Дяченко А. В. (2016)
Сиротин Ю. А. - Ортогональные составляющие трехфазного тока при ассиметричной активно-реактивной нагрузке в четырехпроводной цепи (2016)
Сокол Е. И. - Сетецентрическая оптимизация оперативного обслуживания элементов энергосистемы, Гриб О. Г., Швец С. В. (2016)
Пешков Изяслав Борисович (к 80-летию со дня рождения) (2016)
Титул, зміст (2013)
Безверхий К. - Консолідована фінансова звітність – нове Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку (2013)
Проданчук М. - Адаптація даних бухгалтерського балансу до запитів управлінської системи у глобальному економічному середовищі (2013)
Скоп Х. - Методика дохідного підходу оцінки нематеріальних активів в обліково-аналітичній системі підприємства (2013)
Бочуля Т. - Вартість інформації в обліковому вимірі: реалії теорії та практики (2013)
Лень В. - Співвідношення понять "непродуктивні витрати" і "втрати" та їх класифікація, Крот Ю. (2013)
Малишкін О. - Проблеми визначення витрат з податку на прибуток та відстрочених податків в умовах механізму податкових коригувань (2013)
Кравченко Ю. - Державний фінансовий аудит: реалії застосування в Україні (2013)
Наказ від 27.06.2013 р. № 628 зареєстровано в Міністерстві юстиції 19.07.2013 р. за № 1223/23755 Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Консолідована фінансова звітність" (2013)
Крутова А. - Рецензія на монографію кандидата економічних наук, доцента Тетяни Бочулі "Учет и информация в системе управления: опыт, поиски, решения" (2013)
Титул, зміст (2013)
Гринчишин Я. - Принцип безперервності в Україні: порівняння з міжнародними стандартами (2013)
Прокопенко Ж. - Внутрішня звітність щодо сформованих страхових резервів: вимоги до складання (2013)
Медвідь Л. - Класифікація витрат мисливських господарств як методологічна основа організації їх обліку і контролю, Говда Г. (2013)
Малишкін О. - ПДВ в системах податкового і фінансового обліку: аспекти взаємодії (2013)
Кафка С. - Вибіркові прийоми аудиту: особливості організації та застосування, Кобрин О., Василенко Н. (2013)
Пожарицька І. - Практичні аспекти вибору типу думки у звіті незалежного аудитора (2013)
Шкарлет С. - Вклад кафедри обліку і аудиту Чернігівського національного технологічного університету в розвиток бухгалтерської науки та підготовку фахівців, Лень В. (2013)
Малюга Н. - Рецензія на монографію канд. екон. наук, аудитора О. І. Малишкіна "Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика" (2013)
Титул, зміст (2013)
Гоголь Т. - Напрями вдосконалення методики розкриття інформації в показниках фінансової звітності підприємств малого бізнесу (2013)
Скоп Х. - Перспектива розвитку бухгалтерського обліку природних ресурсів та іншого майна державної власності (2013)
Озеран В. - Актуальні проблеми обліку витрат на інновації, Гик В. (2013)
Гура Н. - Бухгалтерський облік і фінансова звітність недержавних пенсійних фондів в умовах переходу до міжнародних стандартів, Швець В. (2013)
Каменська Т. - Кваліфікаційні вимоги до внутрішніх аудиторів (2013)
Фролов В. - Впровадження "хмарних" технологій в практику бухгалтерського обліку (2013)
Пожарицька І. - Минуле, сьогодення і майбутнє кафедри обліку та аудиту Національної академії природоохоронного й курортного будівництва (2013)
Моссаковський В. - Рецензія на монографію С.Ф. Легенчука "Бухгалтерське теоретичне знання: від теорії до методології" (2013)
Перелік статей та офіційних матеріалів, надрукованих у журналі за 2013 рік (2013)
Титул, зміст (2014)
Кафедра обліку підприємницької діяльності ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" (з нагоди 70-річчя) (2014)
Бондар М. - Відображення в бухгалтерському обліку операцій з ф’ючерсними та опціонними контрактами на індекс UX, Супрович Г. (2014)
Шигун М. - Методичні засади розрахунку та розкриття у фінансовій звітності податкових різниць та відстрочених податків у контексті вимог МСФЗ, Проскура К. (2014)
Безверхий К. - Зміни до деяких вітчизняних нормативно-правових документів з бухгалтерського обліку: новації сьогодення або вимоги часу (2014)
Мельник Н. - Характеристика сучасного рівня впровадження МСФЗ в світі (2014)
Малишкін О. - Алгоритми розрахунків податку на прибуток в Україні і Митному союзі: порівняльний аналіз (2014)
Метелиця В. - Аналіз вітчизняної регуляторної моделі бухгалтерської професії (2014)
Сльозко Т. - Як інформаційні технології можуть змінити методологію бухгалтерського обліку (2014)
Титул, зміст (2014)
Безверхий К. - Особливості організації і методики обліку відходів підприємств (2014)
Травінська С. - Особливості ведення обліку поточних зобов’язань на молокопереробних підприємствах (2014)
Хома С. - Облік оренди в контексті проекту Міжнародного стандарту "Оренда", Василенко Н. (2014)
Большаков С. - Відображення ПДВ при оцінці об’єктів нерухомості (2014)
Гнилицька Л. - Відображення витрат, пов’язаних з діяльністю із забезпечення безпеки підприємства в системі бухгалтерського обліку та відкритої звітності (2014)
Кірейцев Г. - Вплив глобалізації економіки на розвиток системи обліку в Україні, Литвиненко В., Мавріна Н. (2014)
Титул, зміст (2014)
Бондар М. - Концепція сертифікації бухгалтерів України, Шигун М. (2014)
Зубілевич С. - Міжнародні стандарти освіти як основа єдиної національної програми професійної сертифікації бухгалтерів України (2014)
Бабіч В. - Податковий кредит з податку на додану вартість (ПДВ): облік, нарахування та відшкодування, Поддєрьогін А. (2014)
Безверхий К. - Інтегрована звітність підприємства: удосконалення організації і методики її складання (2014)
Скоп Х. - Організація та методика бухгалтерського обліку нематеріальних активів на сучасних підприємствах (2014)
Дмитренко І. - Система внутрішньокорпоративного контролю: передумови запровадження та чинники ефективності (2014)
Терещенко О. - Інститут фінансового контролінгу – інноваційна платформа для корпоративних фінансів і контролінгу (2014)
Титул, зміст (2014)
Дерій В. - Проблеми теорії науки, методики й організації навчання і практики економічного аналізу (2014)
Іванова Л. - Облік нереєстрової заборгованості в антикризовому управлінні суб’єктаборжника у реальному секторі економіки (2014)
Скоп Х. - Організація і методика бухгалтерського обліку нематеріальних активів на сучасних підприємствах (2014)
Моссаковський В. - Основні напрямки удосконалення обліку в Україні, Кононенко Т. (2014)
Кравченко Ю. - Євроінтеграційні вектори побудови в Україні надійної системи державного внутрішнього фінансового контролю (2014)
Пилипенко А. - Рецензія на монографію кандидата економічних наук, головного бухгалтера ТОВ "Нью-Паріс" Безверхого К.В.; кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ХДУХТ Бочулі Т.В. на тему: "Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні" (2014)
Титул, зміст (2014)
Зубілевич С. - Облікова Директива ЄС, її вплив на склад і зміст звітів європейських компаній та перспективи для України (2014)
Лоханова Н. - Класифікація та оцінка фінансових інструментів – огляд змін у зв’язку з оновленням МСФЗ 9 (IFRS 9) (2014)
Безверхий К. - План рахунків бухгалтерського обліку для цілей складання фінансової звітності за МСФЗ (2014)
Чумакова І. - Державний внутрішній аудит в Україні: на шляху до підвищення іміджу (2014)
Большаков С. - Використання видів вартості майна під час виконання судових експертиз, Волчек Р. (2014)
Барамия Н. Н. - Опыт работы отделения политравмы. История развития (2010)
Кузьмін В. Ю. - Основні механізми та види травматизму притаманні постраждалим із полісистемними та поліорганними ошкодженнями, Гур'єв С. О. (2010)
Кузьмін В. Ю. - Ендоскопія з позиції лікаря-хірурга та ецдоскописта (можливості застосування ендоскопічних методів у лікувально-діагностичному процесі у постраждалих з політравмою), Іскра Н. І., Калашніков М. А. (2010)
Марков Ю. І. - Оптимізація послідовності у наданні невідкладної медичної допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах в ургентній судинній хірургії, Тураєв Л. І. (2010)
Марков Ю. І. Цимбаленко К. І. - Катетеризація центральних вен на ранньому госпітальному етапі (2010)
Назаренко І. І. - Емоційне "вигорання" у фахівців рятувальних служб (2010)
Ринденко В. Г. Гільборг Г. Р. - Досвід надання допомоги потерпілим з множинними та поєднаними пошкодженнями в умовах спеціалізованого відділення політравми, Ринденко С. В., Павленкові А. Ю. (2010)
Рощін Г. Г. - Надання екстреної медичної допомоги травмованим в Україні. Перспективи розвитку, Стрельников М. О., Кукуруз Я. С., Крилюк В. О. (2010)
Асланян С. А. - Этапность выполнения операций и плановые релапаротомии у пострадавших с огнестрельными ранениями брюшной полости мирного времени (2010)
Белов А. В. - Ранения сердца — опыт лечения, Васильченко В. В., Соколенка А.Н. (2010)
Годлевський А. І. - Аналіз результатів хірургічного лікування закритих пошкоджень селезінки, Саволюк С. І., Гончаренко О. В. (2010)
Годлевський А. І. - Результати хірургічного лікування пошкоджень товстої кишки, Саволюк С. І., Жмур А. А. (2010)
Годлевський А. І. - Тактика хірургічного лікування травм печінки, Саволюк С. І. (2010)
Гур 'єв С. О. - Закрита травма живота з пошкодженням брижі кишечника у поєднанні з переломами кісток таза, Воробей І. О., Новіков Ф. М., Воробей О. В. (2010)
Гур'єв С. О. - Відкриті пошкодження печінки: клініко-етдеміологічні, клініко-нозологічні та клініко-анатомічні характеристики, клінічні ризики, Шуригін О. Ю. (2010)
Заруцький Я. Л. - Особливості хірургічної тактики при закритій поєднаній абдомінальній травмі з пошкодженням тонкої і товстої кишки, Левківський Р. Г. Компанієць О. А., Хоменко І. П. (2010)
Заруцький Я. Л. - Визначення впливу гіпотермії та тривалості операційного втручання на результати лікування постраждалих із закритою поєднаною абдомінальною травмою, Олійник Ю. М., Компанієць О. А. (2010)
Заруцький Я. Л. - Узагальнення результатів етапного хірургічного лікування постраждалих із закритою поєднаною абдомінальною травмою, Олійник Ю. М. (2010)
Заруцький Я. Л. - Тактика хірургічного лікування постраждалих із закритою травмою заочеревинного простору при політравмі, Савицький О. Ф. (2010)
Капшитарь А. В. - Диагностика сочетанных и изолированных закрытых повреждений селезенки (2010)
Каштальян М. А. - Роль кожной пластики в реконструктивно-восстановительной хирургии, Гайдаржи И. Т., Герасименко О. С. (2010)
Капшитарь А. В. - Травматический перитонит как осложнение тяжелых сочетанных закрытых повреждений печени (2010)
Крилюк В. О. - Використання гемостатичних препаратів для зупинки кровотечі при травмі печінки (2010)
Кукуруз Я. С. - Оптимізація лікувальної тактики в хірургії тяжкої абдомінальної травми, Сличко І. Й. (2010)
Перцов В. И. - Органосохраняющие операции при чрезкапсульных повреждениях селезенки, Кравец Н. С., Рьшов А. И., Олейник О. В. (2010)
Трутяк І. P. - Аналіз результатів лікування постраждалих із закритою поєднаною абдомінальною травмою (2010)
Тутченко Н. И. - Малоинвазивные операции под контролем ультразвукового исследования в лечении больных с абсцессами печени, Светличный Э. В. (2010)
Шудрак А. А. - Функціональний стан сфінктерного апарату прямої кишки при ізольованому та комбінованому малоінвазивному лікуванні пацієнтів з хронічним гемороєм, Цема Є. В., Уманець О. І., Яринич Ю. В. (2010)
Луляренко В. А. - Деякі питання діагностичної і лікувальної тактики при поєднаних травмах паренхіматозних органів черевної порожнини, Фелештинський Я. П., Мамчич В. І., Гвоздяк М. М., Деркач В. М., Петрусенко В. В., Шуляренко О. В. (2010)
Бурлука В. В. - Современные подходы к хирургическому лечению повреждений тазовой области у пострадавших с политравмой (2010)
Бойко В. В. - Видеоторакоскопические методики в лечении пострадавших с посттравматическим пневмотораксом, Замятин П. Н., Лыхман В. Н., Гафт К. Л., Наконечный Е. В. (2010)
Дутка І. Ю. - Оптимізація передопераційної діагностики та післяопераційного моніторингу відкритих пошкоджень сухожилків згиначів пальців кисті в "критичній зоні" (2010)
Климовицкий В. Г. - Оценка исходов лечения диафизарных переломов длинных костей нижних конечностей при доминировании скелетных повреждений, Антонов А. А., Владзимирский А. В., Климовицкий Ф. В. (2010)
Книш Я. М. - Хірургічна стабілізація грудної клітини у пацієнтів з флотуючими переломами ребер, Федоришин Т. М., Васшькевич К. Ю., Марич Р. Я. (2010)
Король С. О. - Конверсія зовнішнього остеосинтезу на внутрішній при хірургічному лікуванні нестабільних пошкоджень тазового кільця у постраждалих з політравмою (2010)
Кравченко К. В. - Алгоритм діагностики та лікування посттравматичного згорнутого гемотораксу, Гетьман В. Г., Сафонов В. Є., Дудла Д. І. (2010)
Лезвінський Я. С. - Лікування множинних і поєднаних ушкоджень опорно-рухового апарату у дітей і підлітків, Векліч В. В., Шумицький A.В. (2010)
Литовченко В. О. - Особливості лікування хворих з багатоуламковими діафізарними переломами, Березка М. І., Гарячий Є. В., Рамі А. Ф. Аль Масрі, Власенко Д. В. (2010)
Міренков К. В. - Керований зовнішній остеосинтез при політравмі, Перцов В. І., Івахненко Д. С., Гацак В. С., Амро Т. А. (2010)
Перцов B. І. - Особливості епідеміології домінуючої торакальної травми, Тєлушко Я. В., Івахненко Д. С., Троян Г. С. (2010)
Рушай А. К. - Обоснование особенностей лечения постгравматического остеомиелита у больных с политравмой, Белозеров А. А., Тарасенко С. А., Донченко Л. И., Бодаченко К. А., Cтeпypa A. B., Чучварев Р. В., Щадько А. А., Колосова Т. А. (2010)
Скобенко О. Є. - Диференційована хірургічна тактика при лікуванні переломів довгих кісток у постраждалих з політравмою, Пастушков О. В., Остапенко С. М., Король С. О., Бурлука В. В., Голод Я. О., Петкау В. В. (2010)
Урсол Г. Н. - Опыт восстановительного лечения больных, перенесших травму грудной клетки, Бондарчук С. П. (2010)
Шимон В. М. - Особливості підходу до лікування пошкоджень хребта у хворих з політравмою, Русин В. I., Болдіжар О. О., Василинець М. М., Пушкаш І. І. (2010)
Волкова Ю. В. - Роль профилактики тромбоэмболических осложнений у геронтологических больных с политравмой, Никонов В. В., Павленко А. Ю., Белецкий А. В., Кузнецов А. В., Чернов А. Л. (2010)
Замятин П. Н. - Интенсивная терапия синдрома полиорганной дисфункции у пострадавших в позднем периоде травматической болезни, Крутъко Е. Н., Мирошниченко Ю. И. (2010)
Згржебловская Л. В. - Характеристика состояния микроциркуляции у пострадавших с развитием синдрома полиорганной недостаточности вследствие тяжелой политравмы (2010)
Згржебловская Л. В. - Характеристика функционального состояния органов спланхнитической циркуляции у пострадавших с развитием синдрома полиорганной недостаточности вследствие тяжелой политравмы (2010)
Клигуненко Е. Н. - Опыт использования раствора Хартмана с сульфатом магния и гликостерила у пациентов с тяжелой термической травмой, Сорокина Е. Ю., Слинченков В. В., Лещев Д. П., Муслин В. П. (2010)
Перцов В. І. - Діагностика коматозних станів за наявності ознак травми на ранньому госпітальному етапі, Івахненко Д. С., Міренков К. В., Тєлушко Я. В. (2010)
Рылов А. И. - Периоперационная интенсивная терапия травматического перитонита (2010)
Хоменко И. П. - Сравнительная оценка локального и системного иммунологического ответа больных с различными формами перитонита, Куюн Л. А. (2010)
Шейко В. Д. - Травматический шок при политравме, Панасенко С. И., Кравченко С. П. (2010)
Титул, зміст (2016)
Романенко В. - Конкурентна політика та конкурентоспроможність національної економіки (2016)
Федулова Л. - Інноваційність розвитку сфери торгівлі (2016)
Вертелєва О. - Фактори міжнародної конкурентоспроможності України (2016)
Мельник Т. - Національні підприємства у глобальних ланцюгах створення вартості, Конрад Ю. (2016)
Ільїна А. - Державне стимулювання інвестиційного процесу (2016)
Шульга Н. - Рефінансування банків України (2016)
Паянок Т. - Оцінка взаємодії фінансового і промислового секторів України, Дудко В., Параниця Н. (2016)
Галещук С. - Штучні нейронні мережі у прогнозуванні валютного ринку (2016)
Губицький Л. - Вища торговельно-економічна освіта в Україні у 1941–1945 рр., Мельник Г. (2016)
Чикун Н. - Інноваційні технології навчання у реформуванні системи вищої освіти, Пасальський Б. (2016)
Власова О. І. - Досвід історико-психологічної реконструкції структури соціально-продуктивної особистості (2012)
Мусатов С. О. - Комунікативний вимір у психології особистості (2012)
Болтивець С. І. - Психогенність олюдненого середовища у його значенні для особистості (2012)
Семиченко В. А. - Проблема формування готовності студентів і викладачів до інноваційної діяльності, Артюшина М. В. (2012)
Саламатов В. О. - Соціально-психологічні й організаційні підґрунтя корупції (2012)
Дусавицький О. К. - Особливості розвитку суб'єктів педагогічного процесу в розвивальній освіті (за матеріалами досліджень Харківської психологічної школи), ЗаЇка Є. В., Зуєв І. О. (2012)
Моляко В. А. - Перцептивне конструювання образу світу: поліфонічний ракурс (2012)
Дьяконов Г. В. - Дослідження суб'єктних орієнтацій особистості за допомогою діалогічної методики "Займенники" (2012)
Гера Т. І. - Діагностика творчих ресурсів особистості педагога (2012)
Моргун В. Ф. - Автобіографічний опитувальник "Історико-психологічний портрет фахівця" (2012)
Л. Ф. Бурлачук - 65-річний ювілей (2012)
Ювілей М. Л. Смульсон (2012)
В. В. Рибалка - 65-річний ювілей (2012)
В. Ф. Моргун - 65-річний ювілей (2012)
Помиткін Е. О. - Психологія професійного вибору (2012)
Мирошник О. Г. - Психологія "Найбільшої людської розкоші" (2012)
Семиченко В. А. - У пошуках себе: знахідки і втрати (2012)
Правила підготовки рукописів для публікації в журналі "Психологія і особистість" (2012)
Коломоєць Т. О. - Реформування вищої юридичної освіти в україні: пріоритетні напрями з урахуванням правового регулювання та запозичення позитивного європейського досвіду (2014)
Краковська А. Є. - Політичні передумови реалізації соціальної функції держави (2014)
Супруновський А. І. - Міграційне право як нова галузь українського права: до постановки питання (2014)
Тітомир-Зотова О. С. - Роль правового виховання в механізмі забезпечення прав людини (2014)
Шевченко М. В. - Принцип lex injusta not est lex та забезпечення юридичного значення волі (2014)
Іванчо В. І. - Вплив громадянства Європейського Союзу на конституційно-правовий статус іноземців у країнах Європейського Союзу (2014)
Клім С. І. - Право доступу та право на контакт із дитиною: різноплановість чи однопорядковість правових категорій (2014)
Кодинець А. О. - Реформування системи охорони інтелектуальної власності в умовах євроінтеграційних процесів в Україні (2014)
Менів Л. Д. - Деякі питання вдосконалення поняття "споживач" (2014)
Явор О. А. - Дефектні юридичні факти в сімейному праві: загальна характеристика (2014)
Косткіна Ю. О. - Механізм здійснення права на відмову в цивільному праві України (2014)
Круковес В. В. - Правова природа третейської форми захисту (2014)
Легенченко М. О. - Особливості підстав припинення права комунальної власності (2014)
Новик(Кошин) Н. С. - Умови реалізації права на пред’явлення позову органами опіки й піклування в інтересах інших осіб (2014)
Притуляк В. М. - Проникнення до житла чи іншого володіння боржника чи іншої особи на стадії примусового виконання рішення суду (2014)
Серветник А. Г. - Відкрите судове засідання як невід’ємний елемент цивільної процесуальної форми (2014)
Стазілова Т. М. - Застосування колізійних норм речового права до відносин за договором управління майном (2014)
Марченко О. В. - Проблеми організації надання рекламних послуг в Україні (2014)
Цимбалюк В. І. - Інформаційна діяльність державної інспекції України з питань захисту прав споживачів та її територіальних органів, Приступлюк В. Л. (2014)
Ямненко Т. М. - Поняття, зміст і структура недержавного фінансового контролю у сфері грошового обігу (2014)
Карпенко С. О. - Міжнародні стандарти на ринках фінансових послуг та їх впровадження в Україні (2014)
Цьвок М. С. - Правові засади діяльності недержавних громадських організацій в інформаційному просторі України (2014)
Мягкий А. В. - Прийняття рішень загальними зборами товариств кваліфікованою більшістю голосів (2014)
Лежнєва Т. М. - Функціональна характеристика правовідновлювальних санкцій трудового права (2014)
Новіков Д. О. - Феномен "гнучкості" трудового права в соціальній філософії, Жукова А. І. (2014)
Сухицька Н. В. - Правові відносини у сфері соціального забезпечення населення (2014)
Колосов І. В. - Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у справах про трудові спори: актуальні проблеми сьогодення (2014)
Чабаненко М. М. - Правове становище суб’єктів аграрного права й особливості встановлення їхніх прав та обов’язків як елементи галузевого методу аграрного права (2014)
Кім Г. А. - Правові проблеми охорони об’єктів рослинного світу, занесених до зеленої книги України (2014)
Кузнецов В. В. - Політичні підстави криміналізації діянь: сучасні проблеми реалізації (2014)
Сердюк П. П. - Теория вероятности против результатов виктимологических опросов (2014)
Бабаніна В. В. - Розвиток кримінального законодавства в період роздробленості Київської Русі (ХІІ – ХІІІ ст.) (2014)
Пироженко О. С. - Спеціальна конфіскація за кримінальним законодавством зарубіжних держав (2014)
Сотула О. С. - Розвиток вітчизняного законодавства про злочини проти життя у XVIII столітті з точки зору правової компаративістики (2014)
Філей Ю. В. - Класифікація кримінально-правових санкцій за злочини проти моральності (2014)
Наумчук Н. В. - Проблемні аспекти об’єктивної сторони умисного введення в обіг на ринку України (випуску на ринок України) небезпечної продукції (ст. 227 кримінального кодексу України) (2014)
Ковальчук С. О. - Участь потерпілого, його представника й законного представника у формуванні речових доказів (2014)
Сліпченко В. І. - Підстави та процесуальний порядок витребування речей і документів (2014)
Козій В. В. - Підстави для об’єднання та виділення кримінальних проваджень у контексті засади законності (2014)
Москалюк Ю. Д. - Процесуальний контроль і нагляд за законністю та обґрунтованістю обрання запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту та тримання під вартою (2014)
Столярський О. В. - Участь І-VII конгресів організації об’єднаних націй із попередження злочинності й поводження з правопорушниками в міжнародних кримінально-правових відносинах (2014)
Мякота О. В. - Правове регулювання державного кордону між Україною та республікою Білорусь (2014)
Цілинко І. С. - Значення перегляду судових рішень верховним судом України в забезпеченні захисту прав людини та основоположних свобод (2014)
Інформаційна довідка про авторів (2014)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” (серія "Юридичні науки”) (2014)
Бушуев Д. А. - Нелинейная динамика развития организаций, Бушуев С. Д. (2016)
Kononenko I. V. - Model and method for synthesis of project management methodology with fuzzy input data, Aghaee A. (2016)
Гогунський В. Д. - Загальні механізми формування системи цитування наукових статей, Яковенко В. О., Лященко Т. О., Отрадська Т. В. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського