Лопоха В. В. - Про деякі віктимологічні детермінанти злочинності персоналу виправних колоній України (2014)
Мишко В. В. - Складові запобігання злочинам оперативними підрозділами ОВС (2014)
Мякота Є. В. - Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (2014)
Ахмедова Е. Р. - Перспективи інтеграції Туреччини у сферу зовнішньої політики та політики безпеки Європейського Союзу (2014)
Беніцький А. С. - Розмежування заздалегідь не обіцяного приховування злочину та злочину, передбаченого статтею 198 КК України (2014)
Бібік І.С. - Порівняльно-правовий аналіз злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку в кримінальному законодавстві України та США, Кулик Л. М. (2014)
Власова Г. П. - Реалізація спрощених порядків кримінального судочинства в окремих країнах ближнього зарубіжжя (2014)
Матвєєва Л. Г. - Проблеми формування правової культури транзитивного суспільства (2014)
Піх Ю. А. - Характерні риси сучасних релігійних правових систем (2014)
Ситар І. М. - Культурологічний феномен у критично-правових дослідженнях (акультураційний аспект) (2014)
Собко Г. М. - Відмінність поняття психологічного та психічного насильства від психічного примусу (2014)
Чернишова О. О. - Інформаційне забезпечення нотаріальної діяльності (2014)
Шаповалова І. О. - Порівняльно-правовий аналіз теоретичних аспектів правоохоронної та службово-бойової діяльності органів внутрішніх справ України (2014)
Басай О. В. - Класифікація майнових прав у сфері авторського права (2014)
Гречин Є. Є. - Теоретичні основи дослідження правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2014)
Даниленко С.К. - Договір сурогатного материнства: актуальні проблеми та значення в суспільстві, Мінакова М. В. (2014)
Дрішлюк В. І. - Оскарження рішень, дій та бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби при виконанні судових актів господарського суду (2014)
Журавель А. В. - Державні гарантії здійснення інвестиційної діяльності в Україні, Буяджи Ю. А. (2014)
Середницька І. А. - Особливості шлюбного договору як цивільно-правової угоди між чоловіком та дружиною, Ульяник М. М. (2014)
Сітко А. І. - Загальнотеоретичний аналіз визначення видів контролюючих органів у сфері визначення сум грошових зобов’язань (2014)
Церковна О. В. - Особливості колізійних норм системи джерел правового регулювання спадкування за законом у міжнародному праві, Кричевська Х. О. (2014)
Герасимчук Л. В. - Пенсії за вислугу років та спеціальні пенсії: співвідношення термінів (2014)
Дейнека В. М. - Правові основи утворення та діяльності трудового арбітражу (2014)
Колпаков В. К. - Європейський вимір адміністративного права (2014)
Криволапчук В. О. - Сутність поліцейської (правоохоронної) функції в державах ЄС (2014)
Виноградов А. К. - Управлінські аспекти забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні (2014)
Гош Д. В. - Форми участі прокурора в провадженнях у справах про адміністративні правопорушення (2014)
Денисова А. В. - Адміністративний нагляд як функція органів виконавчої влади (2014)
Клименко О. В. - Принципи адміністративно-правового забезпечення регуляторної діяльності публічної адміністрації у сфері господарювання (2014)
Лебедєва А. В. - Особливості адміністративної відповідальності окремих категорій осіб за порушення ПДР (2014)
Ярмакі В. Х. - Громадський контроль як одна з гарантій дотримання законності в адміністративній діяльності правоохоронних органів України (2014)
Подобний О. О. - Актуальні аспекти проблеми співвідношення документування й доказування (2014)
Афонін Д. С. - Значення ситуаційних судових експертиз у розслідуванні злочинів (2014)
Березовенко І. В. - Деякі аспекти внутрішньої та зовнішньої взаємодії підрозділів транспортної міліції в боротьбі з викраданнями вантажів на залізничному транспорті, Поляков Є. В. (2014)
Калімбет І. Л. - Класифікація злочинних угруповань неповнолітніх корисливо-насильницької спрямованості (за формами лідерства та взаємозв’язками з організованою злочинністю) (2014)
Ковальова О. М. - До питання визначення тактики слідчих дій працівників органів внутрішніх справ при розслідуванні кримінальних проваджень, учинених неповнолітніми особами (2014)
Крижановська О. В. - Стан наукової розробленості проблеми розслідування умисних убивств, учинених на замовлення на побутовому ґрунті (2014)
Сандрачук А. А. - Щодо способів учинення шахрайства у сфері кредитування (2014)
Татаров О. Ю. - Накладення грошового стягнення як захід забезпечення кримінального провадження (2014)
Шамота М. В. - Криміналістичні підходи щодо класифікації вимагань, що вчинюються організованими злочинними угрупованнями (2014)
Кузніченко С. О. - Адміністративно-правовий режим воєнного стану в СРСР під час Великої Вітчизняної війни (2014)
Берендєєва А. І. - Історичні аспекти ґенези поліцейського права (2014)
Мошак О. В. - Розвиток ідеї федералізму в українській політико-правовій думці міжвоєнного періоду (2014)
Юрій І. А. - Юридична природа воєнної доктрини (2014)
Свиридюк Н. П. - Сучасні адміністративно-правові методи забезпечення законності в економічній сфері (2014)
Меркулова В. О. - Запобігання пенітенціарної злочинності: сутність та напрями реформування кримінально-виконавчого законодавства (2014)
Гуляк О. В. - Юридичний аспект застосування загальновійськових підрозділів під час миротворчої діяльності (2014)
Кубаєнко А. В. - Дocвiд дiяльнocтi пoлiцiї як ocнoвa peфopмувaння opгaнiв внутpiшнiх cпpaв Укpaїни (2014)
Форос Г. В. - Особливості нормативно-правового забезпечення роботи з персоналом ОВС, Курбанов Я. Л. (2014)
Мораренко А. В. - Загальнотеоретичні підходи до визначення понять "координація” та "взаємодія” в діяльності підрозділів кримінальної міліції та слідчих підрозділів органів внутрішніх справ (2014)
Плужнік О. І. - Практика призначення покарань за ст. 259 Кримінального кодексу України (2014)
Пригодська Ю. В. - Психологічна підготовка стрільця під час виконання вправ з пістолета (2014)
Тягнирядно Є. В. - Використання інтерактивних технологій під час вивчення української мови у професійній підготовці (2014)
Ульянов О. І. - Самоплагіат у науковій сфері, Ульянова Г. О. (2014)
Чекмарьова І. М. - Місце поняття "кримінальний проступок” серед понять "кримінальний злочин” та "адміністративне правопорушення” (2014)
Тарасенко Р. В. - Процесуальна регламентація забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства потребує завершення (2014)
Конєв О. Ю. - До питання про деякі психологічні фактори, що спричиняють терористичну діяльність (2014)
Рудой К. М. - Основні напрямки міжнародного співробітництва органів внутрішніх справ України щодо забезпечення міжнародної безпеки (2014)
Кострицький І. Л. - Господарсько-правові засади організації та здійснення суб’єктом господарювання охоронної діяльності (2014)
Надибська О. Я. - Гуманістична спрямованість освітньо-виховного процесу української молоді як альтернатива впливам делінквентного середовища (2014)
Папуша І. О. - Повноваження прокурора в протидії незаконному обігу наркотиків (2014)
Щурат Т. Г. - Правові аспекти проведення оперативно-розшукових операцій із залученням негласних працівників (2014)
Гловюк І. В. - Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення та недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування, Андрусенко С. В. (2014)
Сомик О. С. - Оперативно-розшукове супроводження фінансового моніторингу (2014)
Петриченко В. Г. - Щодо визначення поняття "особливі умови” в службово-бойовій діяльності сил охорони правопорядку (2014)
Чанишева Г. І. - Відповідальність за порушення порядку захисту персональних даних працівника, Чанишев Р. І. (2014)
Фалатюк О. С. - Вплив інвестиційних та інноваційних факторів на формування вартості послуг при перевезенні вантажів автомобільним транспортом (2014)
Юнін О. С. - До питання щодо використання досвіду європейських країн у здійсненні реформи ОВС України (2014)
Сумський С. А. - Щодо доцільності оперативного супроводження кримінальних проваджень, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків (2014)
Висоцький В. М. - Структура конституційно-правового статусу політичних партій (2015)
Магновський І. Й. - Принципи вдосконалення адміністративно-територіального устрою України: правовий контекст (2015)
Павлович-Сенета Я. П. - Забезпечення фінансової самостійності адміністративно-територіальних одиниць, як один із напрямів територіальної реформи в Україні (2015)
Саакян М. Б. - Правовий режим як особливий порядок регулювання суспільних відносин (2015)
Юрченко М. М. - Гарантії місцевого самоврядування: проблеми дефінітивного визначення та класифікації, Мазуренко А. С. (2015)
Афанасенко С. І. - Поняття та загальна характеристика особи засудженого до позбавлення волі (2015)
Власова Г. П. - Межі провадження щодо кримінальних проступків за прикладом зарубіжних країн (2015)
Гритенко О. А. - Поняття незакінченого злочину та його види, відмінність від добровільної відмови від злочину, Томило В. В. (2015)
Загороднюк С. О. - Кримінальна відповідальність за злочини проти безпеки виробництва, Круш Г. С. (2015)
Калаянов Д. П. - Правове регулювання діяльності поліції в країнах Європи (2015)
Конопельський В. Я. - Про ефективність застосування принципу диференціації та індивідуалізації покарань у контексті його взаємодії з іншими принципами права (2015)
Надибська О. Я. - Психологія групового та особистісного впливу на формування соціально-правової системи (2015)
Собко Г. М. - Психічне насильство та його співвідношення із суміжними поняттями, що використовуються в кримінальному законодавстві (2015)
Дрішлюк В. І. - Окремі аспекти державного регулювання діяльності крюїнгових компаній в Україні, Петльована І. В. (2015)
Журавель А. В. - Доцільність запровадження в Україні інституту податкового омбудсмена, Геба Г. І. (2015)
Мирза С. С. - Участь об’єднань співвласників багатоквартирного будинку в договірних відносинах, Демченко О. І. (2015)
Ульяник М. М. - Справляння державного мита в цивільному судочинстві: зарубіжний досвід, Середницька І. А. (2015)
Криволапчук В. О. - До питання визначення адміністративно-правового статусу кримінальної міліції у справах дітей (2015)
Веселов М. Ю. - Удосконалення публічного управління організацією дорожнього руху в Україні (2015)
Гомон Д. О. - Сутність адміністративно-правового забезпечення охорони здоров’я (2015)
Голоядова Т. О. - Правові аспекти функціонування державного фінансового контролю в Україні та необхідність удосконалення вітчизняного законодавства до законодавства ЄС (2015)
Гуляк О. В. - Оптимізація підготовки військовослужбовців підрозділів збройних сил України для діяльності в умовах уведення надзвичайних правових режимів (2015)
Денисова А. В. - Реформування органів місцевого самоврядування (2015)
Кузніченко О. М. - Актуальні проблеми з відбудови зруйнованих промислових об’єктів під час воєнних дій (2015)
Небеська М. С. - Правовий статус державних службовців у Федеративній Республіці Німеччині: досвід для України (2015)
Фалатюк О. С. - Сучасні проблеми транспортної безпеки при здійсненні автомобільних перевезень вантажів (2015)
Артюх О. М. - Класифікація типових слідчих ситуацій, що виникають при виявленні та розслідуванні протидії законній господарській діяльності (2015)
Кедик В. П. - Підстави притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, вчинені поза межами України (2015)
Любчик В. Б. - Щодо способів скоєння грабежів та розбійних нападів у громадських місцях (2015)
Пасько О. М. - Напрямки оцінювання готовності працівників органів досудового розслідування до професійної діяльності (2015)
Папуша І. О. - Особливості процесуального керівництва досудовим розслідуванням злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків (2015)
Тарасенко Р. В. - Забезпечення конфіденційності відомостей про осіб, які проводили спостереження за особою, річчю або місцем, у кримінальному процесі (2015)
Чанишева Г. І. - Відповідальність за порушення порядку захисту персональних даних працівника, Чанишев Р. І. (2015)
Омельченко О. Є. - Особливості визначення предмета доказування в кримінальному провадженні, Жидкий Д. В. (2015)
Кісель В. Й. - Генезис уявлень про сутність права власності: історія та сучасність (2015)
Ярмакі В. Х. - Генезис нелегальної міграції та її суспільна небезпека (2015)
Куриліна О. В. - Теоретико-методологічні засади забезпечення економічної безпеки держави (2015)
Свиридюк Н. П. - Забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні економікою засобами адміністративно-правового регулювання (2015)
Меркулова В. О. - Умовні види звільнення від покарання та його відбування: особливості законодавчого визначення в окремих країнах Європи (2015)
Цільмак О. М. - Загальнотеоретичні основи класифікації морально-психологічного стану, як інтегрального психічного явища особистості працівника ОВС (2015)
Цвілюк С. А. - Комунікативний аспект у вихованні морально-етичних та психологічних засад працівників правоохоронних органів (2015)
Матієнко Т. В. - Емоційне "вигоряння” та його особливості в професійній діяльності фахівців державних установ (2015)
Пригодська Ю. В. - Педагогічна відповідальність викладача у вищих навчальних закладах системи МВС (2015)
Смоков С. М. - Психологічний вплив як необхідний елемент слідчої діяльності (2015)
Шаповаленко Н. М. - Особливості публічного мовлення (2015)
Берназ П. В. - Правове забезпечення реалізації повноважень слідчого (2015)
Користін О. Є. - Концепція розвитку кримінальної розвідки органів внутрішніх справ України, Албул С. В. (2015)
Корнієнко М. В. - Рецензія на книгу Ж.-Ф. Гейро та Ф. Тюаля "Геостратегія злочинності”, переклад, літературне та юридико-термінологічне редагування якої здійснив доктор юридичних наук, професор Користін О.Є. (2015)
Криволапчук В. О. - Рецензія на монографію Тарасенка Руслана Владиславовича "Безпека учасників кримінального судочинства: кримінальні процесуальні та оперативно-розшукові основи” (2015)
Титул, зміст (2016)
Добрянська Н. А. - Суть та значення методу бенчмаркінгу відносно оцінки конкурентоспроможності підприємства, Попович О. М., Варгатюк М. О. (2016)
Марченко О. А. - Кадровий менеджмент та мотивація персоналу працівників туристичних підприємств (2016)
Романюк І. А. - Особливості відтворювального процесу в аграрному секторі (2016)
Чан-хі О. С. - Зовнішньоторговельні перспективи агропромислового комплексу України в контексті євроінтеграції (2016)
Галенко О. І. - Проблеми регулювання цін у хлібопекарській галузі України (2016)
Шура Н. О. - Практика оцінки та зменшення фінансових ризиків у діяльності публічних акціонерних товариств (2016)
Горобченко Д. В. - Макроекономічне оцінювання сестейнового (сталого) розвитку, Вороненко В. І. (2016)
Ковтуник І. І. - Тектонічні ресурси Хмельниччини та їх значення для збереження екології краю (2016)
Мазана Т. В. - Інвестиційна діяльність в аграрному виробництві, Ткаченко В. П. (2016)
Маловичко С. В. - Дослідження формування та розвитку електронної торгівлі в світовій та національній економіці (2016)
Вислободська Г. П. - Стан ринку виробничих сільськогосподарських послуг Львівської області (2016)
Феняк Л. А. - Напрями підвищення ефективності використання промислового потенціалу галузі садівництва у Вінницькій області (2016)
Алексєєнко О. А. - Теоретичні основи формування організаційно-виробничої моделі управління підприємствами м'ясопродуктового підкомплексу (2016)
Москвяк Я. Є. - Інноваційні підходи до модернізації системи управління підприємствами сільського туризму (2016)
Черкашенко М. В. - Позиционные гидропневмоагрегаты, Салыга Т. С., Фатеев А. Н., Фатеева Н. Н., Радченко Л. Р. (2015)
Русанов А. B. - Численное исследование течения жидкости в проточной части гидротурбины ПЛ20 Кременчугской ГЕС, Линник А. В., Сухоребрый П. Н., Хорев О. Н., Косьянов Д. Ю. (2015)
Гнесин В. И. - Численный анализ нестационарных нагрузок и аэроупругих колебаний лопаточного венца последней ступени турбомашины с учетом неравномерного в окружном направлении противодавления, Колодяжная Л. В., Жандковски Р. (2015)
Линник А. В. - Оценка остаточного ресурса конструкций проточной части агрегатов ГЭС и ГАЭС с учетом трещиностойкости, Зеленская О. Н., Медведовская Т. Ф., Ржевская И. Е., Стрельникова Е. А. (2015)
Зайончковський Г. Й. - Оцінка динамічних властивостей гідромеханічних слідкуючих рульових приводів систем керування літальних апаратів за частотними характеристиками їх динамічної жорсткості (2015)
Шевченко С. А. - Уточненный расчет динамических параметров газа в шаробаллоне, Григорьев A. Л., Степанов М. С. (2015)
Потетенко О. В. - Особенности рабочего процесса радиально-осевых гидротурбин на высокие напоры, Крупа Е. С. (2015)
Лурье З. Я. - Синтез мехатронного гидропривода рабочего колеса гидротурбины, Гасюк А. И., Булгаков В. А., Цехмистро Л. Н., Цента Е. Н. (2015)
Панченко А. И. - Математическая модель рабочих процессов распределительной системы гидравлического вращателя планетарного типа, Волошина А. А., Панченко И. А., Обернихин Ю. П. (2015)
Дранковский В. Э. - Применение блочно-иерархического метода для определения гидродинамических характеристик обратимых гидромашин, Резвая К. С. (2015)
Завьялов П. С. - Экспериментальные исследования крутящих моментов на лопатках направляющего аппарата обратимой гидромашины, Кухтенков Ю. М. (2015)
Мараховский М. Б. - Повышение энергетических качеств турбобура, Гасюк А. И., Кузнецова М. М. (2015)
Римчук Д. В. - Технологія видалення рідини з експлуатаційної колони глибокої свердловини (2015)
Шевченко Н. Г. - Особенности численного моделирования течения вязкой жидкости в каналах погружных лопастных насосов низкой и средней быстроходности, Шудрик А. Л., Радченко Л. Р. (2015)
Ровный К. Н. - Анализ напряженно-деформированного состояния облицовки сталежелезобетонной спиральной камеры гидротурбины РО310-В-600 при гидроиспытании, Душин А. В. (2015)
Артемова С. В. - Опыт обследования закладных частей при модернизации ГЭС и ГАЭС, Зархина В. Н., Ильичева Н. А. (2015)
Андренко П. М. - Математична модель удосконаленого гасителя пульсацій тиску, Дмитрієнко О. В., Свинаренко М. С. (2015)
Кухтин Д. И. - Математические модели систем и оборудования энергоблоков электростанций для автоматизированного управления режимами их эксплуатации, Ефимов А. В., Потанина Т. В., Гаркуша Т. А. (2015)
Фатеев А. Н. - Методика диагностики и настройки гидравлических систем тестером гидравлическим ТГ-200, Салыга Т. С., Красильник А. В., Ерёмин А. В. (2015)
Реферати (2015)
Вихідні дані (2015)
Черкашенко М. В. - Анализ схем управления гидропневмоагрегатов, Вурье Б. А., Гринберг Ю. И., Бондарева Д. Б. (2016)
Русанов А. B. - Влияние пространственного профилирования лопастей рабочего колеса на характеристики потока в проточной части осевой гидротурбины, Хорев О. Н., Косьянов Д. Ю., Линник А. В., Сухоребрый П. Н., Рябова С. А. (2016)
Шубенко А. Л. - Энергосбережение на газораспределительной станции при совместной работе турбодетандера и воздушной климатической системы, Сарапин В. П., Сенецкий О. В., Сарапина М. В. (2016)
Зайончковський Г. Й. - Визначення ресурсу стрижневих елементів малогабаритних пневматичних клапанів з двопозиційним поляризованим електромагнітним приводом, Барилюк Є. І., Рикуніч Ю. М., Федоричко Я. Б. (2016)
Cherkashenko M. V. - Synthesis of schemes of pneumoautomatics on valves, Vurye B. A. (2016)
Потетенко О. В. - Комплексные экспериментальные исследования турбулентной структуры потока в проточной части высоконапорной радиально-осевой гидротурбины, Крупа Е. С. (2016)
Лурье З. Я. - Оценка влияния конструктивных и эксплуатационных параметров шестеренного насоса на пульсацию подачи путем оптимизации и трехмерного численного моделирования, Панченко А. И., Соловьев В. М., Гасюк А. И. (2016)
Панченко А. И. - Способы распределения рабочей жидкости в планетарных гидромашинах, Волошина А. А., Панченко И. А. (2016)
Drankovskiy V. E. - Calculating three-dimensional fluid flow in the spiral casing of the reversible hydraulic machine in turbine mode, Rezvaya K. S., Krupa E. S. (2016)
Струтинський С. В. - Робочі процеси інноваційних гідростатичних та аеростатичних сферичних шарнірів із струменевим регулюванням положення сфери (2016)
Сьомін Д. О. - Вплив закручення потоку, що перекачується, на енергетичні характеристики вихрекамерних насосів, Роговий А. С., Левашов А. М. (2016)
Андренко П. М. - Підвищення енергоефективності електрогідравлічного мехатронного модуля руху, Дмитрієнко О. В., Лебедєв А. Ю. (2016)
Мараховский М. Б. - Анализ формирования точки оптимального режима высоконапорной радиально-осевой гидротурбины на основе ее универсальной характеристики, Гасюк А. И., Кузнецова М. М. (2016)
Дранковский В. Э. - Определение расчетных параметров высоконапорных обратимых гидромашин, Хавренко М. Ю. (2016)
Шевченко Н. Г. - Вплив глибини спуску насоса в свердловину на експлатаційні показники роботи глибинної штангової насосної установки, Фатєєва Н. М., Лазаренко А. О. (2016)
Shudryk A. L. - Using open software application packages for simulation of viscous incompressible fluid (2016)
Шевченко С. А. - Газодинамическое сопротивление и скорость звука в канале с гофрированной стенкой, Конох В. И., Макотер А. П. (2016)
Ценципер А. И. - Добыча нефти штанговыми глубиннонасосными установками, Косоруков А. В. (2016)
Солодов В. Г. - Современное состояние проблемы моделирования крупномасштабной турбулентности (2016)
Миронов К. А. - Применение CFD при проектировании элементов проточной части гидротурбины, Олексенко Ю. Ю. (2016)
Реферати (2016)
Khrypachenko I. A. - The role of parasympathetic autonomic regulation in ensuring of rats’ resistance in the model of multiple organ dysfunction (2015)
Belal S. A. S. - The influence of biofeedback sessions in closed loop of heart rate variability and paced breathing on systolic blood pressure control during standard drug therapy in patients with arterial hypertension, Vodyanitska N. A., Yabluchansky M. I. (2015)
Chernuskiy V. G. - A concomitant antimicrobial activity of methylated and halogenated glucocorticosteroids against microorganisms isolated from the sputum of children with bronchial asthma, Govalenkova O. L., Letyago G. V. (2015)
Dubyna S. O. - Morphometric indicators of an orbit at adults in connection with types of cranium (2015)
Iegorova A. Yu. - Outcomes of arterial hypertension in patients with different types of systolic blood pressure orthostatic reactions, Garkaviy P. O., Yabluchansky M. I. (2015)
Maltseva M. S. - QTc interval duration class and stimulation parameters in patience during first six months after pacemaker (2015)
Martimyanova L. O. - General cardiovascular risk and the clinical condition of patients with atrial fibrillation (2015)
Shanina I. V. - Pacing parameters changes in patients with implanted pacemaker in different QRS complex duration classes at the annual observation stage, Volkov D. E. (2015)
Akhimienmhona P. D. - Effectiveness of biofeedback in a closed loop of heart rate variability parameters and paced breathing in patients with arterial hypertension in real clinical practice, Oreofe A. B., Belal S. A. S., Kulyk V. L. (2015)
Tomina O. E. - Polycythemia vera an example of a clinical case, Kamenskaya E. P., Lebedynets P. V., Tomakh V. V. (2015)
Tselik N. E. - Treatment of arterial hypertension and QTc interval duration through clinical practice, Shevchuk M. I. (2015)
Petrenko O. V. - Chronotherapy of hypertension: literature review (2015)
Bogun L. V. - Anemia of chronic disease (2015)
Титул, зміст (2014)
Андрейків О. Є. - Критерій гранично-рівноважного стану тонкостінних елементів конструкцій з тріщинами за двовісного розтягу, Штаюра Н. С. (2014)
Пашинська С. Л. - Технологія розрахунку та аналізу інтегральних показників для оцінки еколого-гігієнічних об'єктів, Антомонов М. Ю. (2014)
Василенко В. Г. - Аналіз продуктивності мобільних пристроїв на операційній системі Android (2014)
Дяченко Є. В. - Порівняння трудомісткості влаштування збірного та монолітного варіантів перекриття при реконструкції будівель у щільній міській забудові (2014)
Крижанівський В. В. - Аналіз методів виділення ознак для задачі розпізнавання фруктів (2014)
Куницький С. О. - Математичне моделювання технологічних режимів фільтрування та промивання фільтрів у процесі контактного знезалізнення підземних вод, Меддур М. М. (2014)
Ржепішевський А. Л. - Аналіз підходів до систем розпізнавання перешкод в умовах промислового та побутового застосування мобільних роботів (2014)
Стороженко Л. І. - Проектування сталезалізобетонних структурно-вантових покриттів, Гасій Г. М., Гапченко С. А. (2014)
Казакова Н. В. - Особенности технологии производства рыбных мороженных полуфабрикатов на предприятии ООО "Салехардский комбинат", Волынкина М. Г. (2014)
Ковальчук О. О. - Місце сім'ї та подружніх відносин у житті М.О. Максимовича: погляд крізь призму листів до дружини (2014)
Куцкая О. Н. - Особенности пропагандистской деятельности Белорусских фронтов во время боевых действий Красной Армии на территории Европы в конце Второй мировой войны (2014)
Charczuk K. - Dzialalnosc Polskiego towarzystwa opieki nad grоbami bogaterow we Lwowie w okresie miendzywojennym (2014)
Шліхта І. В. - Теорія нації та націоналізму у творах Дмитра Донцова (1913-1939 років) (2014)
Бондар Н. М. - Инструменты и формы государственной поддержки проектов государственно-частного партнерства в инфраструктурных отраслях экономики (2014)
Булат Г. В. - Класифікація витрат підприємства в умовах ринкових перетворень, Гайдар П. Е. (2014)
Булат Г. В. - Підходи до реформування системи соціального страхування в Україні, Федчишина Н. І. (2014)
Винятинська Л. В. - Кореляційно-регресійний аналіз індексу ліквідності лісових господарств (2014)
Волощенко Е. В. - Ценовая политика компании (2014)
Галько Л. Р. - Формування людського капіталу в інтересах інноваційного розвитку підприємства (2014)
Городніченко Ю. В. - Зарубіжний досвід нагляду та контролю за фондовим ринком та можливість використання його для України (2014)
Довбенко В. І. - Перспективи активізації взаємодії учасників інноваційного процесу в Україні (2014)
Драчук Ю. З. - Зарубежный опыт институционального обеспечения венчурного финансирования инновационного развития, Трушкина Н. В. (2014)
Завадська Д. В. - Якість як основна складова конкурентоспроможності сучасного банку (2014)
Заріцька В. М. - Сучасний стан інноваційної діяльності у освіті в контексті економіки знань (2014)
Захаренко Н. С. - Методи антикризового управління фінансовими ресурсами металургійних підприємств (2014)
Ільїна А. О. - Методологія оцінки ефективності державного регулювання інвестиційного процесу (2014)
Kamianetska O. V. - Perspectives of Ukrainian weaponry market development as a factor of national security (2014)
Кравченко М. О. - Вплив візового забезпечення на розвиток міжнародної конкурентоспроможності підприємства, Шевченко К. І. (2014)
Лукаш М. И. - Определение характеристик металлургической отрасли ведущих стран мира (2014)
Макаров А. А. - Частно-государственное партнерство в России (2014)
Бурый А. Р. - Искусство Пазолини и Бунюэля: религиозно-экзистенциальное измерение (2014)
Райхерт К. В. - Определение твеновых систем на языке тернарного описания (2014)
Ахмади М. - Национально-культурная специфика чисел в русских фразеологизмах, Карампур Р. (2014)
Бигунова Н. А. - Особенности преобразования оценочного суждения в коммуникативный или речевой акт (2014)
Горожанов Ю. Ю. - Прагматичні функції ергонімів міста Луцька (2014)
Кузьмич О. О. - Система і функції розділових знаків староукраїнської мови(на матеріалі грамот XIV століття) (2014)
Макаренко Ю. Г. - Особливості кіноперекладу гумору у комедійному телесеріалі "Друзі" (2014)
Манахов О. І. - Пейзаж і портрет у фентезійному світі Джона Толкіна та Ніка Перумова (2014)
Полєтуха І. О. - "Божественний Юлій" Я. Бохенського: маска наратора та фокалізаційний код роману (2014)
Швець А. О. - Пам'ять як форма збереження історії та свідомості поляків міста Дніпродзержинська (2014)
Апанасенко К. І. - До питання про примусову ліквідацію господарських організацій за рішенням суду (2014)
Бедрій М. М. - Історико-правовий огляд джерел права Київської Русі (2014)
Dontsova T. A. - Synthesis of magnetite by homogeneous chemical deposition for preparing of magnetic fluid on its basis, Ivanenko I. M., Perecos A. O. (2014)
Титул, зміст (2014)
Михальська О. Л. - Практика використання методів маржинального аналізу на олійно-жирових підприємствах (2014)
Немченко В. В. - Ефективність системи маркетингу на підприємствах виноробної галузі в Україні, Швагірева В. С., Тицька О. С., Третяк К. В. (2014)
Немченко В. В. - Антикризисный менеджмент в современном бизнесе, Швагирева В. С., Тыцкая О. С., Третяк К. В. (2014)
Панкратьєва Т. Л. - Інвестиційний процес та його інтенсифікація у сільському господарстві: теоретичний аспект (2014)
Перчук О. В. - Формування облікової політики підприємств теплопостачання щодо доходів, витрат та фінансових результатів (2014)
Поліщук М. Ю. - Умови формування стратегічної поведінки металургійних підприємств на галузевому ринку (2014)
Рак Ю. А. - Методика оцінки рівня розвитку конкуренції (на прикладі ринку кондитерських виробів України) (2014)
Салівончик О. М. - Система державно-приватного партнерства в сфері розвитку соціальної інфраструктури (2014)
Sviridova S. S. - Capital formation of enterprises bread industry, Tomashaytis D. D. (2014)
Скібіцька Л. І. - Фінансово-економічна стійкість в антикризовому менеджменті (2014)
Трайтлі В. Ю. - Уточнення економічного змісту державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм (2014)
Турчак В. В. - Методика оцінки фінансового потенціалу підприємства в сучасних умовах господарювання, Чижинська С. Д. (2014)
Федорова Т. В. - Стратегічне управління конкурентоспроможністю хлібопекарських підприємств (2014)
Шевченко О. Л. - Власні торговельні марки проти брендів: розвиток, тенденції, перспективи (2014)
Шевченко Ю. В. - Харизматичне лідерство в антикризовому управлінні потенціалом підприємства, Сівашенко Т. В. (2014)
Шестаковська Т. Л. - Особливості функціонування системи економічної безпеки закладів освіти в контексті транскордонного співробітництва (2014)
Дем'янчик В. В. - Помилування осіб, які відбувають пробацію (2014)
Лебедєва О. В. - До питання про первинність держави чи права (2014)
Новицький Г. В. - Практичні питання реалізації принципу свободи договору в контексті застосування норм про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань (2014)
Турченко О. Г. - Современные подходы к укреплению безопасности (2014)
Чорнолуцький Р. В. - Принципи юридичної (законодавчої) техніки та їх роль і значення в законопроектній діяльності (2014)
Гаран М. С. - Сучасний стан початкової математичної освіти (2014)
Коленіченко Т. І. - Концептуальні засади дослідження проблеми адаптації особистості до умов нового соціального середовища (2014)
Пахомова І. М. - Дистанційне забезпечення самостійної роботи студентів з курсу "Основи дислокаційної теорії" (2014)
Цюняк О. П. - Культура мовлення як складова професійної культури майбутніх магістрів початкової освіти (2014)
Бурик А. Ю. - Методика лікування гіперестезії зубів за допомогою професійної зубної пасти "Сolgate Sensitive Pro-Relief" та препарату "Глуфторед" (2014)
Гасюк Н. В. - Морфофункціональна характеристика клітинного складу епітеліального компоненту ясен хворих на цукровий діабет ІІ типу (2014)
Клітинська О. В. - Епідеміологічний аналіз особливостей будови та функціонування щелепно-лицевого апарату у дітей Закарпаття, які постійно мешкають в умовах мікроелементозів (2014)
Леонтьєва Ф. С. - Діагностичне значення маркерів фібринолізу у хворих на остеоартроз великих суглобів, які потребують ендопротезування, Туляков В. О., Морозенко Д. В., Яковенко Н. В. (2014)
Макарова О. І. - Гістологічні особливості легень щурів, яким протягом перших 7 діб вводили розчин лактопротеїну з сорбітолом, через 14, 21 і 30 діб після опікової травми (2014)
Нетюхайло Л. Г. - Форми порушення метаболізму кісткової тканини (огляд літератури), Іщейкіна Л. К. (2014)
Огородник А. О. - Сучасні підходи до оцінки ризиків і тактики при ранньому токсикозі вагітних, Давидова Ю. В., Тудай В. М. (2014)
Падалка А. І. - Диференційований підхід до профілактики карієсу постійних зубів (2014)
Sadomov A. S. - Modulation of heart rate variability in patients with type 2 diabetes mellitus associated with carotid atherosclerosis, Nasonenko O. V. (2014)
Сергета Д. П. - Особливості взаємозалежності показників фізичного розвитку новонароджених дітей та медико-соціальних показників життєдіяльності, показників перебігу вагітності та характеру трудової діяльності їх матерів за даними факторного аналізу (2014)
Слинько Ю. О. - Гігієнічний стан порожнини рота дітей, матері яких мали різний рівень рухової активності під час вагітності (2014)
Черняк В. В. - Одонтогліфічні та гістотопографічні особливості великих кутніх зубів при фісурно-ямковому карієсі, Писаренко О. А., Черняк А. В. (2014)
Романенкова Ю. В. - Художественное объединение "АРТ-пространство" как модель творческого взаимодействия мастера и ученика (2014)
Охрім Х. А. - Категорія художнього часу в архітектурі (2014)
Стрижова И. А. - Трансформация системы ценностей в эпоху глобализации (2014)
Балута Т. П. - Кризис национальной идентичности в условиях глобализации (2014)
Дорожкин А. С. - Культурная манифестация молодежной субкультуры (2014)
Шинкарук В. Д. - Основні форми вираження реально-індикативного значення диктуму (2014)
Безпаленко А. М. - Сенсорне маскування і його проекція у мові. Тіні забутих значень (2014)
Церцвадзе М. Г. - Метафора як об'єкт сучасних досліджень (2014)
Артьомцев О. В. - Кореляція твірних і похідних дієслів у лексичному та лексико-граматичному аспектах (2014)
Вітрук Н. Л. - Особливості функційно-семантичних різновидів односкладних речень апеляції (2014)
Sazonova E. O. - Language functioning aspects in the internet: a modern view (2014)
Tarasova V. V. - Semantic and pragmatic peculiarities of car slogans (2014)
Телеки М. М. - Особливості засобів вираження адресата мовлення (2014)
Пугачова А. В. - Взаємозв'язок умов та учасників мовленнєвої ситуації та мовних елементів на прикладі політичних промов К. Райс і Б. Обами (2014)
Чорнобай В. Г. - Сленг, історія виникнення, визначення поняття (2014)
Кіраль С. С. - Проза Трохима Зіньківського в контексті розвитку української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Aristova N. O. - Toni Morrison: an outstanding Afro-American woman writer and personality (2014)
Babenko O. V. - Contemporary trends of development of Canadian literature (2014)
Жорнокуй У. В. - Основні риси еротичного концепту в українській літературі: штрихи до проблеми, Чіпак О. С. (2014)
Мазур Н. В. - Абстрактна лексика в мемуарних текстах Дмитра Дорошенка (2014)
Ольховська Н. С. - Від комунікативної діяльності персонажа до моделювання психологічного портрету письменника (на матеріалі драматургічних текстів Томаса Бернгарда) (2014)
Амеліна С. М. - Особливості редагування перекладів текстів аграрної тематики, Верченко Н. П. (2014)
Амеліна С. М. - Структурно-семантичні особливості термінів аграрної галузі: перекладацький аспект, Гузинець М. M. (2014)
Сидорук Г. І. - Семантика юридичних термінів в перекладах міжнародної євроінтеграційної документації (2014)
Сидорук Г. І. - Особливості перекладу стилістичних засобів іншомовних аграрних текстів, Блажанова О. І. (2014)
Ivanova O. V. - Problems of using bilingual dictionaries in translation (2014)
Скалевська Г. О. - Проблема перекладності американської експериментальної поезії 50х – 60-их рр. ХХ століття (2014)
Sura N. A. - English teaching outcomes (2014)
Канівець О. М. - Особливості проведення профорієнтаційної роботи британськими ветеринарними ВЗО (2014)
Крамаренко Т. В. - Формування базових навичок культури професійного спілкування англійською мовою у майбутніх фахівців аграрного профілю, Литвинова О.В. (2014)
Kudritskaya M. I. - Foreign languages teaching in Kazakhstan against the background of cultural diversity (2014)
Резунова О. С. - Інноваційні технології викладання ділової англійської мови в аграрних ВНЗ (2014)
Кулько В. А. - Інноваційні технології у вивченні англійської мови студентами ВНЗ (2014)
Solovyova O. V. - Incorporating back-translating activities into reading classes (2014)
Стукало О. А. - Методи професійного навчання латинської мови майбутніх ветеринарів (2014)
Титул, зміст (2014)
Породько Л. В. - Взаємодія лазерного випромінювання з багатошаровими об'єктами (2014)
Гасій Г. М. - Вузлове з'єднання елементів просторового сталезалізобетонного покриття (2014)
Мясіщев О. А. - Оцінка захищеності інформації в системах n-канального діалогового спілкування, Джулій А. В., Джулій В. М., Чешун В. М. (2014)
Пікож А. В. - Основа для автоматизованої інтелектуальної системи керування квадрокоптером (2014)
Ржепішевський А. Л. - Аналіз підходів до систем розпізнавання перешкод в умовах промислового та побутового застосування мобільних роботів (2014)
Куцька О. М. - Пропагандистське забезпечення вступу та перебування Червоної Армії на території Австрії наприкінці Другої світової війни (2014)
Харчук Х. Р. - Цвинтар на Папарівці – один з перших заміських цвинтарів Львова (ХVII – початок ХХ століття) (2014)
Бабаченко Л. В. - Регулювання процесів підвищення ефективності організації транспортного обслуговування населення (2014)
Ділай Н. Г. - Роль та складові системи фінансового управління в діяльності холдингових структур (2014)
Кузьмук І. Я. - Роль банківського сектору на ринку фінансових послуг в умовах іноземного інвестування (2014)
Леськів С. Р. - Використання складових маркетингових комунікацій на підприємствах Закарпатської області, Бочко О. Ю. (2014)
Назаренко О. В. - Аналіз та оцінка стану використання земельних ресурсів Сумської області, Гущин А. А. (2014)
Познанская И. В. - Современные тенденции развития транспортной инфраструктуры ЕС (2014)
Сергієнко О. В. - Побудова концепції визначення специфічних показників, які вказують на критичний стан державного боргу саме для економіки України (2014)
Урванцева С. В. - Сутність та значення інвестиційного кредиту у сучасних умовах господарювання (2014)
Шевченко Ю. В. - Проблеми інвестування інновацій в підприємстві на стадії кризи, Сівашенко Т. В. (2014)
Аблаева А. Т. - Экспликация оппозиции своё – чужое в романе В. Аксёнова "Остров Крым" (2014)
Ахмади М. - Сравнительная характеристика использования чисел во фразеологизмах в русском языке и персидском языке, Карампур Р., Фарсадманеш С. (2014)
Швець А. О. - Фразеологізми з компонентом-числівником в українській та польській мовах (2014)
Александренко О. В. - Актуальні питання протидії торгівлі людьми в Україні, Веселовська Н. О. (2014)
Гулак О. В. - Місце добровільної пожежної охорони у забезпеченні пожежної безпеки в лісових масивах (2014)
Козинець О. Г. - Генезис поняття "громадянське суспільство" у світовій правовій думці (2014)
Одуденко А. В. - Особливості позовної діяльності прокурора при здійсненні представництва інтересів громадян та держави у сфері земельних відносин (2014)
Романюк Є. О. - Праворозуміння як спосіб осмислення правової реальності (2014)
Румянцев П. А. - К вопросу о сущности государства переходного типа (2014)
Гончарова О. А. - Особливості методичної підготовки майбутнього вчителя англійської мови (2014)
Дика Н. М. - Засвоєння лінгвістичних понять учнями ЗНЗ під час вивчення синтаксису, Огарь Ю. В. (2014)
Жидкова Н. М. - Відстоювання національних прав Софією Русовою (2014)
Тадаева А. В. - Теоретическое обоснование модели социально-педагогического сопровождения медиасоциализации младших школьников в общеобразовательном учебном заведении (2014)
Гарас М. Н. - Показники лабільності бронхів різного калібру у дітей з фенотипами тяжкої та середньотяжкої бронхіальної астми (2014)
Листопад О. П. - Визначення стану ротової рідини, як індикатора вибору методу та способу пломбування каріозних порожнин (2014)
Мельник В. С. - Рeзультати анкетування дітей, проведеного в рамках виконання програми "Здорова усмішка дітей Закарпаття", Горзов Л. Ф. (2014)
Нетюхайло Л. Г. - Активні форми кисню (огляд літератури), Харченко С. В. (2014)
Олійник А. Ю. - Характеристика зубощелепних аномалій у оперованих пацієнтів з вродженими незрощеннями верхньої губи і піднебіння, Олійник Г. В., Олійник Ю. Ю., Олійник М. Ю. (2014)
Павликівська Б. М. - Діагностика метаболічних порушень міокарду у дітей з субклінічним гіпотиреозом (2014)
Падалка А. І. - Вплив рідкоземельного елементу на мікроструктуру та мікроелементний склад емалі зуба (2014)
Дмитренко А. О. - Театральний костюм у творчості Анатолія Петрицького: художньо-стильові особливості (2014)
Косицька З. М. - Українські розеткові витинанки в інтер'єрі традиційного житла початку ХХ століття(Подніпров'я, Поділля, Галичина) (2014)
Триколенко С. Т. - Філософське осмислення драматургічної проблематики як підґрунтя сценографічного рішення (2014)
Босенко І. І. - Психологічні особливості сформованості пізнавальної активності у молодших школярів із затримкою психічного розвитку в навчальній діяльності (2014)
Дьяков Д. Г. - Развитие самоидентификации как высшей психической функции у подростков с детским церебральным параличом, Радчикова Н. П. (2014)
Комар Т. В. - Формування соціально-професійної зрілості фахівців: провідні аспекти післядипломної освіти (2014)
Дорожкин А. С. - Молодежные субкультуры: эпоха глобализации (2014)
Білошицький В. І. - Громадянське суспільство в системі цивільно-військових відносин (2014)
Исхакова Н. Г. - Стратегия политической мобилизации: от протеста к консолидации (2014)
Kozinski B. - Historical determinants of the contemporary Polish-Russian relations: geopolitical and nationalistic (ethnic) dimension (2014)
Малиха М. І. - Шведська міграційна політика: висновки для України (2014)
Яковлев Д. В. - Опоненти демократії: роль "партії влади" та медіакратії у пострадянській політиці (2014)
Костріков С. В. - Вибірки та запити як базові ГІС-операції при вирішенні геоекологічних задач (2015)
Ачасов А. Б. - Використання геоінформаційних технологій для оцінки просторової неоднорідності вологості орних ґрунтів, Ачасова А. О., Селіверстов О. Ю., Сєдов А. О., Товстокорий О. В. (2015)
Холопцев А. В. - Атмосферная циркуляция в Северном полушарии Земли и арктическая осцилляция, Никифорова М. П. (2015)
Тітенко Г. В. - Особливості геохімічної міграції елементів та сполук у природних та природно-антропогенних комплексах річкової долини р. Лопань, Клєщ А. А. (2015)
Карпець К. М. - Щодо моделювання руслових витрат під час підвищення водності річки (2015)
Лисняк А. А. - Методические основы оценивания экологического риска деградации почвенного покрова (2015)
Максименко Н. В. - Просторово-часові зміни ландшафтів Васищівського лісництва і прилеглих територій, Добронос А. М., Воронін В. О. (2015)
Квартенко Р. О. - Шляхи оптимізації територіальної організації НПП "Слобожанський" на ландшафтній основі (2015)
Пархоменко О. Г. - Оцінка екологічного стану ландшафтів великого Ходосівського городища на Київщині (палеопедологічний аспект) (2015)
Коцюба А. І. - Особливості збереження спелесто-рекреаційних об’єктів міста Києва (2015)
Гриценко А. В. - Дослідження взаємозв’язку між рівнями токсичності і компонентним складом стічних вод, Крайнюков О. М. (2015)
Агапова О. Л. - Альтернативні енергетичні ресурси як об’єкт картографування (2015)
Жук В. М. - Інтегральна оцінка сучасного якісного стану р. Сіверський Донець у межах Харківської області, Коробкова Г. В. (2015)
Боярин М. В. - Оцінка ступеня придатності озер Турійського району для цілей рекреації, Савчук Л. А. (2015)
Койнова І. Б. - Геоекологічні загрози поширення борщівника Сосновського на території Турківського району Львівської області, Штойко Р. І. (2015)
Кулик М. І. - Утилізація відпрацьованих моторних мастил:еколого-економічний аспект (2015)
Мусієздов О. О. - Особливості екологічної свідомості населення України, Лісовенко Д. О. (2015)
Содержание (2015)
Башова Н. П. - 2-КНФ булевых функций, задающих топологии на конечном множестве, Стеганцев Е. В. (2015)
Боков И. П. - Двумерные уравнения теории упругости для изотропных пластин, Стрельникова Е. А. (2015)
Гоман О. Г. - Использование интегралов в смысле конечной части по Адамару в математическом моделировании ударного взаимодействия тела и жидкости со свободной поверхностью, Катан В. А. (2015)
Демків І. І. - Інтерполяційний дріб для функції однієї змінної з одним двократним вузлом, Костенко І. С. (2015)
Дмитришин Д. В. - Ограничения применимости линейного управления с запаздывающей обратной связью в нелинейных дискретных системах, Усов А. В., Хамитова А. Д. (2015)
Миргород В. Ф. - Исследование свойств интегральных моделей Вольтерры с сепарабельным ядром (2015)
Нікітіна О. М. - Скінченне гібридне інтегральне перетворення типу Лежандра-Бесселя-Фур'є на сегменті з двома точками спряження, Шинкарик М. І. (2015)
Тимофієва Н. К. - Моделювання прямих та обернених цільових функцій в комбінаторній оптимізації (2015)
Trokhimchuck P. P. - Theory of informative calculations: necessity of creation and problems of development (2015)
Абрамов Г. С - Кинетика роста дисперсных частиц окислов и структура поверхносноокисленного слоя метталов и бинарных сплавов. Часть 1. Диффузионный и нормальный механизмы роста частиц окислов на поверхности, Абрамов М. Г., Бардачев Ю. Н. (2015)
Абрамов Г. С. - Кинетика роста дисперсных частиц окислов и структура поверхносноокисленного слоя метталов и бинарных сплавов. Часть 2. Влияние степени пересыщения на кинетику роста окисных частиц и структуру поверхностноокисленного слоя, Абрамов М. Г., Бардачев Ю. Н. (2015)
Багров В. А. - Експрес-діагностика якості та підбір зносостійких матеріалів із застосуванням термоелектричного методу контролю, Окороков А. Р. (2015)
Бєлінський І. В. - Фізичне моделювання процесу поширення збурень в двовимірному гранульованому середовищі при перпендикулярній упаковці, Лемешко В. А. (2015)
Бобирь С. В. - Моделювання процесу зберігання лляної сировини в різних умовах, Кузьміна Т. О., Єдинович М. Б. (2015)
Воцелка С. А. - Моделирование упреждающего управления ирригационными каналами, Рожков С. А. (2015)
Гергало А. Н. - Моделирование функционирования электронных компонентов компьютеризированных систем, Лебеденко Ю. А., Рудакова А. В. (2015)
Глушич П. А. - Собственные колебания жидкости в жестких оболочках вращения, Гнитько В. И., Науменко В. В., Стрельникова Е. А. (2015)
Гребенюк С. М. - Скінченно-елементне моделювання напружено-деформованого стану автомобільної шини, Клименко М. І., Лісняк А. О. (2015)
Дзензерский В. А. - Колебания и устойчивость левитационного движения экипажа электродинамической транспортной системы с плоской путевой структурой, Радченко Н. А., Хачапуридзе Н. М., Звонарева О. В. (2015)
Дмитрієва І. С. - Обернена задача кінематики на прикладі маніпуляційного робота з п’ятьма степенями свободи, Левченко Д. О. (2015)
Думанская В. В. - Влияние геометрических параметров рифленого основания ФЕМ на качественные характеристики покрытия, Марченко В. С. (2015)
Иванченко А. В. - Особенности адгезионно-когезионного разрушения плазменнонапыленных покрытий, Долгов Н. А., Бесов А. В., Черный А. В. (2015)
Коваленко І. В. - Розробка принципів формування вимог безпеки процесів індукційного нагріву з’єднань з натягом (2015)
Кондратець В. О. - Розширення можливості застосування формули Качана для визначення швидкості стісненого падіння мінеральних зерен, Мацуй А. М. (2015)
Куприянов А. В. - Прочность соединения с натягом при наличии погрешности геометрии формы (2015)
Любимова Н. А. - Коррекция моделей планирования и прогнозирования контроля с учетом нарушений стационарности выбросов дымовых газов энергоемких предприятий (2015)
Мельничук С. І. - Методи та засоби формування інформаційно-вимірювальних сигналів в первинних перетворювачах витрати газу, Мануляк І. З. (2015)
Поливода О. В. - Моделирование адаптивной системы управления с прогнозом для оптимизации влагообеспечения в иррационной системе (2015)
Пузырь Р. Г. - Учет упрочнения металла при определении зоны возможной кольцевой потери устойчивости на первой операции раздачи при изготовлении ободьев колес, Дикая Л. Э. (2015)
Розов Ю. Г. - Расчет осевой устойчивости трубчатой заготовки на оправке при обжатии с проталкиванием (2015)
Романов С. В. - Використання індукційного нагріву для розкладання з’єднань з адгезійним зв’язком (2015)
Рустамов Я. И. - Построение прогностической модели безотказной работы субартезианских скважин, Эфендиев Г. Д. (2015)
Свинаренко Д. М. - Геометричне коригування багатоспектральних фотограмметричних зображень (2015)
Сербова Ю. Н. - Повышение надежности и продления срока эксплутации гидравлического оборудования систем мелиорации и водоснабжения (2015)
Усов А. В. - Підвищення ефективності управління технічним станом транспортних засобів шляхом аналізу їх показників експлуатаційної надійності, Кутяков Є. Ю. (2015)
Ахметшина Л. Г. - Визуализация результатов нечеткой кластеризации изображений на основе сингулярного разложения, Егоров А. А. (2015)
Бабічев С. А. - Система фільтрації даних мікромасиву ДНК на основі вейвлет-аналізу та критерію ентропії, Аль-Хендауй Юзеф Алі, Литвиненко В. І. (2015)
Баклан І. В. - Фрактальні властивості при лінгвістичному моделюванні динамічних процесів (2015)
Вороненко М. А. - Разработка программного обеспечения для автоматизации процессов анализа санитарно-эпидемического состояния региона, Абрамов Г. С. (2015)
Гнатушенко В. В. - Оптимізація топології бездротової мережі при використанні технології AIRMAX, Дворецький В. О. (2015)
Hnatushenko V. - Interpolation method of photogrammetric images based on wavelet transformation, Kavats O., Galchenko E., Kavats Y. (2015)
Гнатушенко В. В. - Технологія злиття зображень на основі вейвлет-перетворень та бікубічної інтерполяції, Шевченко В. Ю. (2015)
Григорова Т. А. - Особливості моделювання інформаційних систем, що будуються на єдиній платформі (2015)
Гуда А. И. - Настройка параметров системы мультимодельной адаптивно-поисковой системы идентификации, Михалёв А. И. (2015)
Журба А. О. - Попередня обробка та фрактальний аналіз зображень пористих матералів, Михалев О. І., Карпов В. Ю. (2015)
Загородня Л. С. - Знаходження ключових точок і PCA-SIFT рескриптів на космічних знімках (2015)
Климович А. Н. - Современные подходы и алгоритмы управления транспортными потоками, Рыщук А. С., Шуть В. С. (2015)
Куклина Е. А. - Система контроля и оперативного прогнозирования параметров бортовой качки маломерного судна (2015)
Лазурик В. В. - Симетрична та асиметрична синонімізація завдань при комп’ютерному тестуванні з використанням пакету TSHELL, Лазурик В. М., Шаптала Ю. А. (2015)
Литвиненко В. І. - Розв'язання задачі молекулярного докінгу за допомогою алгоритму клонального добору, Фефелов А. О., Аль Саяні Муаяд. (2015)
Марасанов В. В. - Исследование методов синтеза лингвистического анализатора, Борохович И. И., Косенко И. А. (2015)
Матвєєва Н. О. - Моделювання нейронних мереж для визначення дефектів в композитних матеріалах, Мартинович Л. Я. (2015)
Овский А. Г. - Инструментальная система решения задач статической теории упругости на базе систем компьютерной математики Maple и Maxima, Леонтьева В. В. (2015)
Петрик М. Р. - Програмне та математичне забезпечення для моделювання і дослідження параметрів систем переносу типу "фільтрація- консолідація” в середовищі частинок мікропористої структури, Михалик Д. М., Петрик М. М. (2015)
Спірінцева О. В. - Аналіз методів обробки цифрових даних в частині підвищення інформативності фотограмметричних зображень, Спірінцев В. В. (2015)
Ткач В. А. - Использование информационных технологий при создании интеллектуальных интерфейсов, Рожков С. А. (2015)
Хошаба А. М. - Построение информационной системы для компьютерного моделирования производительности програмно-технического комплекса (2015)
Шерстюк В. Г. - Постановка задачи координации действий в иерархических системах управления, Ляшенко Е. Н., Кирийчук Д. Л. (2015)
Шикова М. С. - Организация промежуточных узлов преобразования информации в инфраструктуре мониторинга Smart Grid, Мельник И. В. (2015)
Абрамов Г. С. - Гауссовская аппроксимация для распределения чисел в строках треугольника Паскаля, Абрамов И. М. (2015)
Андрейцев А. Ю. - Численно-аналитическое определение температуры частиц при плазменном напылении (уточненная модель), Крюков Н. Н., Смирнов И. В., Защепкина Н. Н. (2015)
Баклан І. В. - Лінгвістична модель стрічки Мебіуса, Селін Ю. М. (2015)
Вахненко В. А. - Нелінійні властивості пісковику під дією резонансного навантаження (2015)
Вяткин С. И. - Метод анизотропной фильтрации текстуры с использованием графичеких ускорителей, Романюк С. А., Савицкая Л. А., Стрельчук Т. А. (2015)
Гвоздева И. М. - Двумерный трендовый критерий, Деренг Е. В. (2015)
Горовенко А. П. - Математичне моделювання дифракції хвилі тиску на пружному включенні в пружній матриці (2015)
Диденко Е. В. - Максимизация критического потока на пересечении в модели стохастических потоков дискретних элементов, Самилык Е. Ф., Лазурик В. Т. (2015)
Клим В. Ю. - Математическая модель определения температуры диссипативного разогрева стержневых элементов технических систем, Сясев А. В. (2015)
Коваленко А. П. - Математическая модель исследования нестационарных переходных динамических процессов в системе оболочка вращения-жидкость (2015)
Ковч О. И. - Исследование растрескивания поверхностей при термосиловом нагружении (2015)
Кравчук Т. В. - Інтерполяція поверхонь за допомогою базисного бікубічного сплайна (2015)
Красніков К. С. - Математична модель тривимірного руху порошкового дроту у розплаві сталі під час продування інертним газом на установці ківш-піч (2015)
Крашаница Ю. А. - Численная реализация метода граничных интегральных уравнений с целью определения аэродинамических характеристик системы телесных профилей в ограниченном потоке вязкой среды, Пен Юе. (2015)
Крючковский В. В. - Влияние реологических свойств материала на собственные колебания элементов конструкций, Хомченко А. Н., Гучек П. Й., Ляхович Т. П. (2015)
Lazurik V. M. - Energy characteristics in two-parametric model of electron beam, Lazurik V. T., Popov G., Zimek Z. (2015)
Максимова О. Г. - Изучение температурного поведения сегнетоэлектриков методом компьютерного моделирования, Максимов А. В., Казаков В. В., Вахрамеев П. С. (2015)
Мартынов В. Л. - Математическое моделирование оптимальных параметров энергоэффективных блокированных зданий (2015)
Меньшиков Ю. Л. - Алгоритм синтезу адекватних математичних описів (2015)
Надрыгайло Т. Ж. - Математическое и компьютерное моделирование переноса примесей при кристализации слитка (2015)
Олійник А. П. - Обернена задача дифузії при моделюванні поширення шкідливих речовин на об’єктах нафтогазового комплексу, Мороз А. А. (2015)
Пащенко В. О. - Оцінювання площі поверхневої тріщини в ортотропному композиті за допомогою гранично-елементного моделювання (2015)
Першина Ю. І. - Відновлення внутрішньої структури 3D тіла за відомими її томограмами на системі довільних площин з використанням інтерфлетації функцій, Шилін О. В. (2015)
Пигнастый О. М. - О выводе кинетического уравнения производственного процесса (2015)
Полевой О. Б. - Математическое моделирование влияния теплообмена на отрыв сверхзвукового трехмерного потока при обтекании цилиндра, установленного на пластине, Приходько А. А., Липатов И. И. (2015)
Редчиц Д. А. - Математическое моделирование плазмы диэлектрического барьерного разряда в воздухе (2015)
Романюк С. О. - Анізотропна фільтрація з використанням вагових функцій, Дудник О. О., Савицька Л. А., Романюк О. В. (2015)
Рудницький В. Б. - Контакт кінечних циліндрів і пружного шару з початковими (залишковими) напруженнями, Максимчук Д. М. (2015)
Слесаренко А. П. - Чисельно - аналітичний метод у математичних моделях високотемпературних процесів, Дем’янченко О. П., Ляшенко В. П., Кобильська О. Б. (2015)
Сохацький А. В. - Математичне моделювання процесу формування аеродинамічного компонування транспортного апарата на надпровідних магнітах (2015)
Сухарькова О. І. - Визначення коливаннь залізничного вагона у поздовжній вертикальній площині у середовищі пакету Maple (2015)
Тодорико О. А. - Влияние меры расстояния на точность определения авторства сканированных рукописей, Добровольский Г. А., Добровольская М. Г. (2015)
Усов А. В. - Моделирование влияния термомеханических явлений на трещинообразование при шлифовании материалов и сплавов, Воробйова Л. А. (2015)
Фильштинский А. А. - Определение характеристик разрушения в пьезомагнитной пластине с трещинами, Носов Д. Н., Еременко А. А., Оглоблина Е. И. (2015)
Хомченко А. Н. - Барицентрические координаты Мёбиуса и нелинейные функции-"крышки”, Литвиненко Е. И., Астионенко И. А. (2015)
Човнюк Ю. В. - Дискретно-континуальное моделирование в анализе нестационарных колебаний поверхностных виброуплотнителей, работающих в режиме пуска, Кравчук В. Т. (2015)
Чопоров С. В. - Параллельный способ построения сеток треугольных элементов при функциональном представлении, Гоменюк С. И. (2015)
Шрамко Ю. В. - Математична модель багатофазних феромагнітних композитів регулярної структури, Сушко Т. С., Сіренко Ю.В., Сирєєва В. А. (2015)
Шупіков О. М. - Математичне моделювання термопружного стану багатошарових циліндричних оболонок під впливом нестаціонарних температурних полів, Сметанкіна Н. В., Угрімов С. В., Долгополова Н. В., Свет Є.В. (2015)
Аушева Н. М. - Моделювання плоских сіток на основі ізотропних В –сплайнів, Гурін А. Л. (2015)
Бараненко В. О. - Геометрична інтерпретація розв’язання задачі синтезу циліндричної оболонки в умовах нечіткої інформації про цілі та дані, Волчок Д. Л. (2015)
Верещага В. М. Павленко О. М. - Геометричний алгоритм визначення точки дотику (2015)
Вірченко Г. А. - Інтеграція методів структурно-параметричного формоутворення та багатовимірної геометрії для автоматизованого проектування технічних об’єктів, Гумен О. М., Смаковська Г. М. (2015)
Вірченко Г. І. - Застосування структурно-параметричних геометричних моделей для варіантного конструювання складених акустичних концентраторів, Голова О. О., Колосова О. П., Шамбіна С. Л. (2015)
Воронцов О. В. - Дискретна інтерполяція суперпозиціями одновимірних точкових множин трансцендентних функціональних залежностей на прикладі гіперболічних функцій (2015)
Гавриленко Е. А. - Вариативное дискретное геометрическое моделирование одномерных обводов с заданными дифференциально геометрическими свойствами (2015)
Гумен О. М. - Застосування засобів прикладної геометрії та технології лазерного сканування у промисловості, Панченко В. В., Селина І. Б. (2015)
Данилин А. Н. - Математические модели оптимизации выбора технических средств и их местоположений для эвакуации из высотных зданий, Комяк В. В., Кязимов К. Т. (2015)
Ісмаілова Н. П. - Геометричне моделювання квазігвинтових поверхонь (2015)
Комяк В. М. - Математические модели оптимизации размещения пунктов наблюдения наземных систем видео-мониторинга лесных пожаров, Приходько А. Ю., Панкратов А. В. (2015)
Корчинский В. М. - Реконструкция собственных геометрических форм объектов на многоспектральных растровых изображениях дистанционного зондирования, Бушанская А. С. (2015)
Куценко Л. М. - Визначення критичних значень параметрів коливань за допомогою кривини фазових траекторій (2015)
Лебідько О. С. - Взаємозв’язок геометричних об’єктів та криптографії, Найдиш А. В., Кучеренко В. В. (2015)
Нікітенко О. А. - Побудова та аналітичний опис спряжених поверхонь обертання (2015)
Николаенко Ю. И. - Кусочно-трилинейный базис 26-узлового кубического конечного элемента, Моисеенко С. В. (2015)
Радомцев Д. О. - Моделювання станів небозводу на території України у відповідності до ДСТУ ISO 15469:2008 "Розподіл яскравості денного світла", Сергейчук О. В. (2015)
Соколова Н. О . - Распознавание контуров зданий на спутниковых изображениях высокого пространственного разрешения (2015)
Табакова І. С. - Використання геодезичних ліній для визначення шляху переміщення робота серед перешкод (2015)
Тулученко Г. Я. - Удосконалення геометричного алгоритму побудови гармонічних базисів для трикутних скінченних елементів, Старун Н. В., Безердян С. И., Осипова Н. В. (2015)
Чапля Ю. С. - Модель та метод оптимізації розміщення плоских неорієнтованих геометричних об’єктів з кусочно-нелінійними границями у багатозв’язній області (2015)
Довбня А. Н. - Исследование формирования в радиальном направлении электронного пучка, генерируемого магнетронной пушкой: эксперимент и математическое моделирование, Мазманишвили А. С., Решетняк Н. Г., Ромасько В. П., Чертищев И. А. (2015)
Мельник И. В. - Описание методики оптимизации процесса транспортировки электронных пучков в эквипотенциальном канале в магнитном поле фокусирующих линз (2015)
Свиридов В. І. - Діагностування електричних агрегатів та енергетичного обладнання методом третьоктавного аналізу вібрації (2015)
Котляров И. Д. - Проблемы оценки экономического эффекта от отбора тендеров (2015)
Мельник І. В. - Використання теорії гри для оптимального вирішення проблеми під час створення та розгляду питань щодо якості та собівартості приладів, Ксенофонтова А. А. (2015)
Содержание (2015)
Мешков Ю. Є. - Дослідження зовнішнього тертя у вищій кінематичній парі при коченні циліндра по горизонтальній площині (2015)
Березовський Ю. В. - Перспективи підвищення об’ємів виробництва і якості лляної продукції через застосування передових технічних рішень (2015)
Головко М. П. - Комплексна оцінка якості нових видів спиртових настоянок, Пенкіна Н. М., Колесник В. В. (2015)
Данченко В. В. - Применение катионоактивных препаратов для интенсификации процессов заключительной отделки целлюлозосодержащих текстильных материалов, Сарибекова Д. Г., Салеба Л. В., Семешко О. Я. (2015)
Клевцов К. М. - Перспективи розвитку льонарства у південних регіонах України (2015)
Ляліна Н. П. - Алгоритм створення енергозберігаючих технологій одержання інноваційної продукції зі стебел безнаркотичних конопель (2015)
Малєєв В. О. - Визначення барвників синтетичного походження у продуктах харчування фотоколориметричним методом, Безпальченко В. М., Семенченко О. О. (2015)
Притульська Н. В. - Органолептична оцінка якості продуктів для нутрітивної підтримки людей з опіковими травмами, Мотузка Ю. М., Антюшко Д. П., Кучинська А. М. (2015)
Притульська Н. В. - Дослідження протизапальної та анаболічної активності цукерок та топінгу для людей з тривалим статико-фізичним навантаженням, Нездолій А. О. (2015)
Путінцева С. В. - Дослідження споживних властивостей паперу з волокон льону олійного, Тіхосова Г. А. (2015)
Пушкар Г. О. - Товарознавчі аспекти формування сучасного асортименту елітної білизни, Семак Б. Д. (2015)
Скропишева О. В. - Дослідження впливу поверхнево-активних речовин різної природи на якість підготовки лляної мички, Гнідець В. П. (2015)
Солодовниченко В. М. - Анализ влияния приращений угловой скорости и радиуса паковки на изменение линейной скорости движения нитей при сновании, Солодовниченко Ю. В., Грубник А. В., Шатохина И. А. (2015)
Сорокіна С. В. - Формування споживних властивостей кисломолочних продуктів з підвищеною біологічною та фізіологічною цінністю, Акмен В. О., Партола Г. О. (2015)
Суховій А. В. - Теоретичні передумови підготовки волокнистих наповнювачів для створення полімерних композитів, Тіхосова Г. А. (2015)
Тулученко Н. В. - Проблеми використання льону олійного в технічному текстилі (2015)
Химич Г. М. - Ефективність застосування вертикальної та горизонтальної вібрації при формуванні головних уборів, Кущевський М. О. (2015)
Чупріна Н. В. - Принципи формування модних образів в індустрії моди в контексті кризи споживання модних продуктів (2015)
Новохатская Е. А. - Расчет коэффициента материализации при оценке запросов для обслуживания материализованных представлений (2015)
Тазетдінов В. А. - Однорідна багатошарова нейронна мережа прямого поширення без зворотних зв'язків (2015)
Шерстюк В. Г. - Решение задачи удовлетворения ограничений в динамической сценарно-прецедентной системе (2015)
Зеленцов Д. Г. - Математические модели сечений элементов шарнирно-стержневых конструкций, подверженных воздействию агрессивных сред, Новикова Л. В., Денисюк О. Р. (2015)
Марасанов В. В. - Модель пространства контролируемых параметров нестационарного динамического объекта, Дымова А. О. (2015)
Тарасюк А. В. - Підвищення ефективності господарської діяльності підприємств машинобудівної галузі за рахунок удосконалення управління витратами, Холодняк А. С. (2015)
Содержание (2015)
Степанчиков Д. М. - Визначення діелектричних параметрів тетрагональних фосфідів класу АІІВV за даними інфрачервоної спектроскопії (2015)
Андронова О. В. - Енергетичне обстеження навчального корпусу №3 Херсонського національного технічного університету, Баганов Є. О., Курак В. В., Андрієнко А. М. (2015)
Дмитрієв Д. О. - Конструктивно-метрологічне забезпечення якості та експериментальне дослідження електромеханічного приводу енергоустановки "КАСКАД – 3”, Русанов С. О., Костерний О. С., Войцеховський О. Н. (2015)
Малкін Е. С. - Дослідження теплових процесів в електричних повітряних опалювальних агрегатах, Кириченко М. А., Чепурна Н. В. (2015)
Михайленко В. В. - Дослідження електромагнітних процесів у колах з напівпровідниковими перетворювачами з одинадцятизонним регулюванням вихідної напруги, Ходасевич В. О., Карпчук Г. Л., Вологін Я. В. (2015)
Музичишин С. В. - Вибір параметрів пристрою зниження динамічних навантажень, зумовлених зворотно-поступальним рухом кареток плосков’язальної машини, Здоренко В. Г., Піпа Б. Ф. (2015)
Налобіна О. О. - Дослідження розподілу тиску в каналі затискного транспортера тіпальної машини, Маркова О. В., Муравинець Ю. В. (2015)
Славич В. П. - Система управління світлофорною сигналізацією перехрестя із розташованим на одному з підходів залізничним переїздом (2015)
Степанчиков Д. М. - Дослідження індуктивного параметричного перетворювача механічної величини на лабораторному практикумі з фізики (2015)
Бартків Л. Г. - Проблеми оцінки якості стебел соломи льону олійного (Повідомлення 1) (2015)
Винничук М. С. - Определение пространственной формы линии проймы базовой конструкции женской плечевой одежды (2015)
Гнідець В. П. - Дослідження застосування препарату ЕПАА для малозсідаючого оздоблення вовняних тканин, Скропишева О. В., Гнідець Ю. М. (2015)
Горбовий А. Ю. - Регресійний аналіз впливу умов зберігання на якісні параметри соломи льону олійного, Кузьміна Т. О., Бобирь С. В. (2015)
Горбовий А. Ю. - Обгрунтування інформаційної моделі процесу формування параметрів якості лляної трести, Шовкомуд О. В. (2015)
Карманов В. В. - Технология и оборудование переработки отходов растительной биомассы для получения топливных брикетов, гранул и пилетов, Валько Н. И. (2015)
Качук Д. С. - Оптимізація процесу гідрофобізації кремнійорганічними сполуками текстильних матеріалів, надрукованих пігментами, Тернова Т. І., Расторгуєва М. Й. (2015)
Круглий Д. Г. - Нові енерго- і ресурсозберігаючі технології у переробці луб’яних культур (2015)
Прохорова И. А. - Разработка методического подхода учета влияния структуры шерстяных тканей на интенсивность окрасок, Чепелюк Е. В., Кобыльская М. С., Сумская О. П. (2015)
Рацук М. Е. - Исследование возможности использования полимера сорбиновой кислоты для сохранения пищевых продуктов (2015)
Рацук М. Е. - Получение ванилина из растительных отходов (2015)
Сарибекова Ю. Г. - Влияние способа модификации на химические свойства шерстяного волокна (2015)
Скідан О. В. - Дослідження композиційно-конструктивних елементів взуття для дітей-школярів, Коновал В. П., Надопта Т. А. (2015)
Дон Н. Л. - Використання інформаційних технологій в організації навчального процесу з дисципліни "Електричні машини" (2015)
Погребняк И. Ф. - Оценка качественных характеристик управления предприятиями энергетической отрясли (2015)
Шерстюк В. Г. - Построение правдоподобного ситуационно-событийного исчисления для сложных динамических систем (2015)
Моісеєнко С. В. - Порівняння ітераційних методів розв’язання розріджених систем лінійних алгебраїчних рівнянь (2015)
Славич В. П. - Модель процесу утворення черги транспортних засобів для спеціальних типів перехресть (2015)
Красовський Є. В. - Аспекти енергозбереження у проектах готелів (2015)
Дон Н. Л. - Використання інтерактивних технологій при вивченні дисципліни "Основи вітроенергетики" (2015)
Погребняк І. Ф. - Інформаційна оболонка уявлень фізичних процесів і явищ (2015)
Содержание (2014)
Настасенко В. А. - Принцип двойственности в научных исследованиях и его роль в определении естественных величин механических и электромагнитных единиц измерения (2014)
Одинцов В. В. - Изучение основных механических свойств додекаборидов редкоземельных металлов, Корень Е. В., Скирденко В. О. (2014)
Аппазов Э. С. - Использование тепловых аккумуляторов для предпусковой подготовки автомобильных двигателей судов (2014)
Аппазов Э. С. - Применение предпусковой тепловой подготовки для повышения эффективности работы двигателей внутреннего сгорания (2014)
Вайнер І. Й. - Аналіз і проектування дезаксиального механізму мальтійського хреста зі взаємно перпендикулярними вісями, Шатохіна І. А. (2014)
Маслов Д. О. - Исследование опорного механизма движения промышленных холодильних агрегатов типа ФВ-2 с помощью использования математического моделирования, Горохов В. А., Костогрыз А. П. (2014)
Розов Ю. Г. - Исследование напряжённо-деформированного состояния деформирующего инструмента при гидропрессовании трубчатых заготовок методом конечных элементов (2014)
Бондаренко Є. А. - Метод визначення гранично допустимих рівнів напруг дотику та струмів (2014)
Кириллов О. Л. - Анализ целесообразности замены одного или двух насосов группой насосов при бесступенчатом управлении расходом во время транспортирования жидких нефтепродуктов в объемы (2014)
Леонов В. Е. - Охрана труда экипажа судна при эксплуатации навигационного оборудования и других источников электромагнитных полей, Шкворец Н. О., Сыс Д. Г. (2014)
Настасенко В. А. - О возможности определения волновых параметров гравитационного поля (2014)
Настасенко В. А. - Суднова альтернативна енергетика та особливості охорони праці і безпеки її експлуатації, Євдокимова В. А. (2014)
Новіков В. О. - Взаємозв’язок реакції серцевої та видільної систем на навантаження (2014)
Дяченко О. Ф. - Нечеткая модель для оценки рыбопродуктивности Азовского моря (2014)
Ульяновская Ю. В. - Метод определения квалификации экспертов, участвующих в экспертном вопросе (2014)
Шупик И. Е. - Выпуклое программирование в задачах многокритериальной оптимизации (2014)
Водзінська О. І. - Дослідження впливу типу осанки фігури по висоті плечей на форму рукава (2014)
Галик І. С. - Роль біостійкості текстилю у формуванні його екологічної безпечності, Семак Б. Д. (2014)
Гнідець Ю. М. - Дослідження застосування поліамідних полімерів для малозсідаючого оздоблення вовняних тканин, Скропишева О. В., Гнідець В. П. (2014)
Козарь О. П. - Екологічно-орієнтовані технології застосування природних мінералів у виробництві шкіри, Мокроусова О. Р. (2014)
Лук’яненко П. В. - Показники економічної ефективності вирощування зеленцевих конопель та їх переробки на однотипне волокно, Козорізенко М. П. (2014)
Оверко Н. В. - Алгоритм вычисления поканального послойного распределения концентрации красителя на волокне в сечении тела паковки (2014)
Пелик Л. В. - Екологобезпечні фільтрувальні текстильні матеріали у пилогазоочисних системах (2014)
Садретдінова Н. В. - Комплексний критерій оцінки формостійкості виробів із льономістких матеріалів на стадіях створення та експлуатації. Повідомлення 2, Яценко М. В. (2014)
Скалозубова Н. С. - Исследование капилярных свойств трикотажных полотен, Куник А. Н., Сарибекова Ю. Г. (2014)
Сыс В. В. - Оценка распределения пропитывающего состава в структуре армирующей ткани (2014)
Лепьохіна О. В. - Особливості розвитку сільськогосподарського машинобудування в умовах глобалізації (2014)
Терещенко Д. О. - Особенности отображения валютных операций в соответствии с МСФО (2014)
Данилец Е. В. - Педагогическое проектирование в образовательной деятельности, Данилец Е. В., Райко Г. А. (2014)
Титул, зміст (2015)
Лазаренко В. Є. - Технологічний спосіб виробництва та інститут інтелектуальної власності: сучасні взаємовпливи (2015)
Васильчук І. П. - Фінансово-кредитний механізм корпорацій: нове прочитання у світлі сучасної економічної теорії (2015)
Олійник Ю. А. - Теоретичний базис взаємодії суб’єктів в інноваційно-інвестиційній сфері (2015)
Соболєва М. В. - Ціннісні засади людської життєдіяльності в теоретичних моделях сучасного господарювання (2015)
Максименко А. В. - Глобальні імперативи оподаткування діяльності ТНК (2015)
Владичин М. Б. - Організація обліку зовнішньоекономічної діяльності торговельних підприємств: стан і перспективи покращення, Струк Н. С. (2015)
Возний М. І. - Інвестиційна експансія провідних країн світу у ХХІ столітті (2015)
Reshetniak O. I. - The Prospects of Development of Ukraine’s Economy through the Creation of Integrated Educational Clusters, ZaikaYuliya A. (2015)
Сало А. В. - Сучасний стан вищої освіти в Україні (2015)
Бондарь-Подгурская О. В. - Средний класс как необходимое условие устойчивого инновационного социально ориентированного развития экономики (2015)
Гринкевич С. С. - Формування системи та структурування інституційного забезпечення реалізації державної політики розвитку і використання трудового потенціалу України, Лупак Р. Л., Васильків Ю. В. (2015)
Сирота В. С. - Регуляторні засоби попередження загроз економічній безпеці підприємств (2015)
Бондаренко С. А. - Аналітична оцінка динаміки інноваційної діяльності промислових підприємств Одеської області для виявлення можливостей екологізації регіону (2015)
Soboliev V. M. - Statistical Estimation of the Demand for Clinical Laboratory Services in the Regions of Ukraine, Korepanov O. S., Sobolieva M. V., Chernenko D. I. (2015)
Лактіонова О. А. - Доходи та витрати домашніх господарств як джерела гнучкого розвитку країни (2015)
Синявська О. О. - Концепція оцінювання якості сервісу банківських установ (2015)
Сапоговська О. В. - Особливості аудиту оцінки ризиків інвестиційних проектів (2015)
Носик О. М. - Деструктивні трансформації людського капіталу в Україні: інвестиційний аспект (2015)
Собкевич О. В. - Діагностика загроз інноваційній безпеці у промисловості України (2015)
Комарницька Н. М. - Фактори впливу на систему управління інноваційною діяльністю підприємства (2015)
Кривенко С. В. - Стратегічні орієнтири використання інноваційних технологій переробки відходів в Україні (2015)
Сторожук Т. М. - Удосконалення класифікації лісових ресурсів, Дружинська Н. С. (2015)
Виноградов В. В. - Економічна детермінанта як фактор розвитку енергоринку України (2015)
Хачатрян Г. А. - Расчетные результаты эксплуатации самолетов армянской авиакомпании (2015)
Гуменюк В. В. - Определение причин существования нелегального (теневого) предпринимательства (2015)
Філиппова С. В. - Проблеми визначення поняття малого промислового підприємництва та його нормативно-правове забезпечення, Богаченко А. В. (2015)
Мороз С. Г. - Місце державної підтримки у системі формування конкурентоспроможності виробництва продукції тваринництва (2015)
Мартинюк Г. П. - Перспективи розвитку скотарства в аграрних формуваннях Житомирської області (2015)
Рибакова О. А. - Організаційно-методичні аспекти обліку падежу птиці (2015)
Кузьмін О. Є. - Особливості диверсифікації підприємств як чинник забезпечення їх інноваційно-технологічного розвитку, Фещур Р. В., Скибінський О. С., Дрималовська Х. В. (2015)
Скриньковський Р. М. - Діагностика постачальницької та збутової діяльності підприємства (2015)
Моргун Г. В. - Інтеграція інформаційної підсистеми експортно-імпортної діяльності підприємства в його загальну інформаційну систему в процесі впровадження стратегічного контролінгу (2015)
Маловичко С. В. - Місце електронної торгівлі в системі економічно-правових відносин України (2015)
Харламова О. В. - Принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності за МСФЗ: проблеми термінологічної формалізації (2015)
Назарова К. О. - Концептуальні питання методологічного забезпечення узагальнення та реалізації синергії внутрішнього та зовнішнього аудиту (2015)
Лучко М. Р. - Контроль якості внутрішнього аудиту підприємств в умовах євроінтеграційних процесів, Пилипчук Н. М. (2015)
Макаренко М. И. - Оценка достаточности международных резервов Украины и возможных источников их пополнения, Гордеева Д. В. (2015)
Діденко О. М. - Оцінювання зв’язку між інтенсивністю регулювання банківської діяльності та прибутковістю окремих банків (2015)
Zavadska D. V. - A Study on Features of Competitive Conditions of Regional Bank, Pelivan D. A. (2015)
Остапишин Т. П. - Вибір банком інструменту іпотечного кредитування як превентивний захід мінімізації кредитного ризику, Мельнічук Н. О. (2015)
Шпигоцька Н. О. - Роль великих вітчизняних банків у кредитуванні національної економіки (2015)
Проноза П. В. - Методичні аспекти планування податкових надходжень (2015)
Рудик В. К. - Роль пенсійного менеджменту в управлінні вітчизняною пенсійною системою (2015)
Кухарук А. Д. - Оцінювання ефективності управління станом конкурентоспроможності підприємств, Змітрович Д. Д. (2015)
Романюк В. М. - Еволюція розвитку моделей корпоративного управління в умовах конкуренції (2015)
Фоміна О. В. - Організація управлінського обліку на підприємстві торгівлі (2015)
Тихонченко Р. С. - Розробка CRM-стратегії на підприємствах роздрібної торгівлі на основі процесного підходу (2015)
Гронь О. В. - Досвід споживачів як конкурентна перевага компанії в сучасних умовах (2015)
Смирнов С. О. - Методологічна платформа формування організаційно-інформаційного механізму маркетингового просування енергозберігаючих технологій, Гільорме Т. В. (2015)
Холодний Г. О. - Маркетинговий аналіз стану та перспектив розвитку вітчизняного ринку послуг вищої освіти (2015)
Содержание (2015)
Сырги А. В. - Тенденции экологического строительства (2015)
Заскалкін А. С. - Напрями удосконалення організаційної складової державно-приватного партнерства в Україні (2015)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Стратегія як засіб стабільного розвитку України (2015)
Чаплик В. В. - Нарушения функций почек после применения диклоберла, Евстратьев Е. Е. (2015)
Бондарєва В. О. - Діагностичне значення експресії р53-онкопротеїну та маркеру проліферативної активності Ki-67 у серозних та муцинозних пухлинах яєчників (2015)
Бирка М. Ф. - Методологічні основи функціонування системи професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін (2015)
Постригач Н. О. - Розвиток неперервної педагогічної освіти Італії у XXI столітті (2015)
Златкін А. А. - Дослідження та проектування автоматизованої інформаційної системи медичного закладу, Харченко О. В., Сафонова І. В. (2015)
Івченко Ю. В. - Проблема стійкості вертикальних циліндричних резервуарів при зовнішньому тиску (2015)
Доронкіна О. О. - Управління інноваційним потенціалом підприємства: комплексний підхід (2015)
Мовшович А. Д. - Совершенствование разновидностей атак в условиях верятностной неопределённости у юных фехтовальщиков на рапирах, Воробец С. В. (2015)
Рябинов П. А. - Роль техники в жизни человека, Сырги А. В. (2015)
Батталханов А. А. - Переход на альтернативные топлива — глобальный императив (2015)
Гоблик В. В. - Застосування методу Сааті в дослідженні транскордонного регіону (2015)
Гранкіна А. В. - Конфлікт на підприємстві готельного господарства. Методи та засоби його вирішення (2015)
Бонцевич М. В. - Стратегия Республики Беларусь в условиях обеспечения энергетической безопасности в Евразийском экономическом союзе, Лобан Р. С. (2015)
Лойко В. В. - Шляхи збільшення обсягу прибутку та підвищення дієвості управління прибутком промислового підприємства в сучасних умовах господарювання, Несенюк Є. С. (2015)
Приймич Г. Ю. - Дослідження туристично-реакреаційного потенціалу України (2015)
Рамський А. Ю. - Сутність асиметричної інформації та її місце у міжсекторальних відносинах (2015)
Ремига Ю. С. - Проектування транспортно-логістичних систем як ефективна складова діяльності підприємства (2015)
Сіренко С. С. - Заходи вдосконалення державної економічної політики в сфері виробництва культурних благ (2015)
Сырги А. В. - Исследование архитектурных форм и деталей как фактора активности сознания (2015)
Sirenko V. - Genetic mutations probability reduction by means of "heavy" water consumption (2015)
Касіянчук Д. В. - Ймовірність розподілу зсувної небезпеки на території Івано-Франківської області (2015)
Камок Т. В. - Керівник-лідер як проблема та мета в підготовці нової генерації державних службовців України (2015)
Zaynullin A. F. - How does the Russian fertility stimulation program affect birth spacing? Evidence from rlms (2015)
Зубарева Е. Г. - Остеологическая характеристика детских погребений эпохи бронзы Нижнего Поволжья (2015)
Лойко Є. М. - Особливості національних українських жіночих прикрас та їх використання в традиційному вбранні українок (ХІХ–ХХ ст.), Тиндирика О. О. (2015)
Гоблик В. В. - Особливості формування екологічної культури студенської молоді у навчальному-виховному процесі, Алмашій І. І. (2015)
Зайченко Н. І. - Освітянські бібліотеки в іспаномовних країнах: стратегії і пріоритети розвитку (2015)
Козак Н. Г. - Результати дослідно-експериментальної роботи щодо перевірки ефективності моделі здоров’язберігаючого виховання підлітків основної школи в навчально-виховному процесі (2015)
Янченко Т. В. - Заборона педології в Україні у контексті розвитку Радянського суспільства (30-ті роки ХХ ст.) (2015)
Щербан Т. Д. - Емоційне вигорання фахівців у сфері економіки, Гоблик В. В. (2015)
Щербан Т. Д. - Відповідальність у системі профвідбору, Гоблик В. В. (2015)
Грищенкова А. Е. - Модель формирования агрессивного поведения в результате восприятия сцен насилия на телэкране (2015)
Калініна М. П. - Комунікаційні стратегії запобігання рейдерським захопленням бізнесу в контексті PR-захисту бізнесу (2015)
Воробьева Е. Е. - Объектная модель персональной электронной медицинской карты для задачи мониторинга состояния здоровья (2015)
Поезжаева Е. В. - Динамика робота при планировании траектории для диагностирования внутритрубного пространства, Закиров Е. А., Малёв М. В. (2015)
Оладько В. С. - Технологии защиты интернет-технологий и web-приложений, Микова С. Ю., Нестеренко М. А. (2015)
Антонюк Б. О. - Конкурентний статус світових мегаполісів (2015)
Ронова Г. Н. - Особенности финансового управления капиталом индивидуального предпринимателя, Колесникова Ю. В., Белоус О. С. (2015)
Бородін О. Д. - Еволюція теоретичних основ державного регулювання економіки (2015)
Гавриленко Т. В. - Механізм забезпечення антикризової діяльності підприємства, Вітко В. Ю. (2015)
Гавшина О. І. - Діагностика фінансового стану в системі управління економічною безпекою підприємства, Тарасенко І. О. (2015)
Денисенко М. П. - Оцінка резервів зниження собівартості продукції на підприємстві, Іовенко М. І. (2015)
Зарічна О. В. - Ознаки конкурентоспроможності регіону (2015)
Денисенко М. П. - Підвищення ефективності інноваційного потенціалу промислового підприємства, Клименко М. С. (2015)
Коваленко Д. І. - Механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, Легка А. О. (2015)
Кононученко Т. - Ризики у банківській сфері та способи їх попередження (2015)
Лойко В. В. - Оцінка бізнесу як інструмент управління вартістю підприємства, Калабухова А. В. (2015)
Лойко Д. М. - Формування інноваційної політики промислового підприємства, Кириченко О. В. (2015)
Новіков А. О. - Взаємозв’язок понять ризику, небезпеки і загрози у контексті забезпечення фінансово-економічної безпеки (2015)
Петренко В. С. - Оцінка та шляхи покращення фінансового стану підприємства, Квасова О. П. (2015)
Полчанінова І. Л. - Аналіз факторів розвитку санаторно-курортних підприємств Харківського регіону, Передерій М. І. (2015)
Гавриленко Т. В. - Антикризове управління як інструмент запобігання кризи, Прядун Є. А. (2015)
Чаленко Н. В. - Недобросовісна конкуренція як загроза фінансово-економічній безпеці підприємства, Рябчун А. В. (2015)
Зінченко О. В. - Економічна сутність основних засобів у нормативно-правовому забезпеченні: обліковий аспект, Федірко Н. В. (2015)
Філімонюк К. С. - Управління захистом інформації в системі фінансово-економічної безпеки підприємства, Тарасенко І. О. (2015)
Філімонюк Є. В. - Теоретичні основи моделювання системи фінансово-економічної безпеки підприємства, Тарасенко І. О. (2015)
Чаленко Н. В. - Оцінка ефективності депозитної діяльності банку, Наконечний В. С. (2015)
Шацкая З. Я. - Управленческие инновации в контексте жизненного цикла предприятия (2015)
Шерман Є. М. - Основні напрямки процесів оптимізації організаційно-економічного механізму на підприємствах харчової промисловості Херсонської області (2015)
Рыжкова Д. С. - Враждебность как фактор идентичности в городе (2015)
Scherban T. D. - Legislative support for migration policy in Ukraine, Hoblyk V. V. (2015)
Сушко В. А. - Классификация основных моделей (систем) местного самоуправления в зарубежных странах (2015)
Стеценко Д. А. - Культурная идентичность, как важный аспект в правосознании национального общества (2015)
Титул, зміст (2014)
Пархоменко В. - Євроконвергенція бухгалтерського обліку (2014)
Костюченко В. - Проблеми та перспективи аналізу консолідованих фінансових звітів (2014)
Бруханський Р. - Методика ведення стратегічного фінансового обліку на підприємствах: інжиніринговий аспект (2014)
Бочуля Т. - Обслуговування облікової інформації: архіви, база даних, системи великих обсягів даних (Big Data), Безверхий К. (2014)
Довгопол Н. - Первинні документи на товар: теорія і практика для підприємців – платників єдиного податку, Нестеренко М. (2014)
Пігош В. - Організація праці головних бухгалтерів вітчизняних бюджетних установ: минуле та сучасність (2014)
Титул, зміст (2014)
Метелиця В. - Формування національної системи професійної сертифікації бухгалтерів (2014)
Озеран А. - Оплата праці в умовах інфляції: механізми індексації та облік, Літвинчук А. (2014)
Безверхий К. - Методичні рекомендації з оцінки активів і зобов’язань для формування облікової звітності, Бочуля Т. (2014)
Бруханський Р. - Побудова методики стратегічного управлінського обліку на підприємствах (2014)
Редько О. - Аудит в Україні. Прагматика користувача (2014)
Большаков С. - Мобілізація колісних транспортних засобів в зону АТО: оцінка та оформлення (2014)
Титул, зміст (2014)
Голов С. - Регулювання бухгалтерського обліку і аудиту в ЄС та виклики для України (2014)
Головач В. - Правова природа бухгалтерського обліку та її значення для його вдосконалення (2014)
Малишкін О. - Планування аудиту податків: методика здійснення (2014)
Безверхий К. - Інституціональна модель бухгалтерського обліку в Україні (2014)
Корягін М. - Тенденції розвитку бухгалтерської звітності (2014)
Мельничук П. П. - Напружено-деформований стан тонких прорізних фрез, Балицька Н. О. (2014)
Гавриш А. П. - Особливості прецизійної доводки плоских поверхонь деталей тертя зі зносостійких високолегованих композитів на основі інструментальних сталей для технологічних комплексів, Роїк Т. А., Киричок П. О., Зигуля С. М., Віцюк Ю. Ю. (2014)
Глембоцька Л. Є. О - бґрунтування актуальності обробки плоских поверхонь деталей з важкооброблюваних матеріалів (2014)
Кожушко А. П. - Визначення техніко-економічних показників колісного трактора Fendt 936 Vario при виконанні технологічної операції "оранка" (2014)
Коптовець О. М. - Дослідження характеристик тертя і фрикційних контактних коливань гальма (2014)
Мельничук П. П. - Вплив неіоногенної поверхнево активної речовини Тритон Х-305 на основні фізико-механічні властивості композитних матеріалів кераміка–нанопластинки графіту, Мельник О. Л. (2014)
Новицький С. В. - Катодні контакти з дифузійними бар’єрами ТіВх для діодів Ганна на основі InP (2014)
Титаренко В. Є. - Оптимізація режимів експлуатації несучої системи транспортних засобів на основі використання системи збору інформації про зовнішній стан дорожнього покриття в ІТС, Шумляківський В. П., Балагуц І. А. (2014)
Химич Г. М. - Експериментальна установка для формування текстильних матеріалів за допомогою вертикальної та горизонтальної вібрації, Кущевський М. О. (2014)
Андреєв О. В. - Перешкоди за сусідніми частотними каналами в системі мобільного зв’язку стандарту GSM (2014)
Даник Ю. Г. - Виявлення безпілотних літальних апаратів на основі аналізу акустичних та радіолокаційних сигналів, Пулеко І. В., Бугайов М. В. (2014)
Іщенко В. І. - Двокоординатна автоматична система управління зі змінною структурою для наведення панелі сонячної батареї, Зімчук І. В., Базелюк О. В. (2014)
Кубрак О. М. - Методика радіоподавлення систем радіозв’язку з шумоподібними сигналами, Борисов П. С. (2014)
Купкін Є. С. - Вгадування при тестуванні (статистичний аспект) (2014)
Писарчук О. О. - Моделювання процесів ситуаційного управління та ідентифікації в ергатичних інформаційно-керуючих системах (2014)
Рудніцький В. А. - Особливості синтезу структур на основі твердих розчинів ZnCdTe методом вакуумного анодного напилення, Москвін П. П. (2014)
Соколовський О. Ф. - Визначення енергетичних показників насосної установки з регульованим електроприводом (2014)
Россінський Ю. М. - Комбінований алгоритм побудови кривих довільного вигляду, Кравченко С. М. (2014)
Зуєвська Н. В. - Цифрова обробка електронних зображень підповерхневої структури гранітних блоків за допомогою програми MATLAB, Поліщук В. О., Горобчишин О. В. (2014)
Воробйов В. Д. - Удосконалення технології районування гранітних кар’єрів, Тверда О. Я. (2014)
Титул, зміст (2014)
Деньга С. - Облік орендних операцій суб’єкта господарювання (2014)
Малишкін О. - Оцінка системи внутрішнього контролю платника податків (2014)
Безверхий К. - Методика використання аналітичних процедур при оцінці ефективності системи внутрішньогосподарського контролю підприємства (2014)
Яценко В. - Обліково-аналітична система багатосегментного підприємства: теоретичне обґрунтування й практична реалізація (2014)
Медвідь Л. - Облік витрат та калькулювання собівартості послуг з організації та проведення полювання, Говда Г. (2014)
Титул, зміст (2014)
Деньга С. - Облік інвестицій (2014)
Малишкін О. - Міжнародний досвід організації внутрішнього податкового контролю в господарюючих суб’єктах, Цепілова О. (2014)
Медвідь Л. - Організація та методика контролю витрат на підприємствах полювання, Говда Г. (2014)
Корягін М. - Парадигмальне бачення розвитку бухгалтерської звітності (2014)
Хомин П. - Вади форм бухгалтерського обліку (2014)
Перелік статей надрукованих у журналі за 2014 рік (2014)
Содержание (2014)
Лизунов В. В. - Явление усиления на порядки величины проявления дефектов в картине многократного рассеяния и его дисперсионная природа, Молодкин В. Б., Лизунова С. В., Толмачёв Н. Г., Скакунова Е. С., Дмитриев С. В., Шелудченко Б. В., Бровчук С. М., Скапа Л. Н., Лехняк Р. В., Фузик Е. В. (2014)
Сирош В. А. - Изотермическое мартенситное превращение в инструментальной стали и его влияние на карбидообразование при отпуске, Тищенко А. И., Могильный Г. С., Петров Ю. Н., Польшин Э. В., Гаврилюк В. Г. (2014)
Булик І. І. - Особливості ГДДР за низьких тисків водню в стопах системи Nd—Fe—B, Тростянчин А. М., Бурховецький В. В., Таренков В. Ю. (2014)
Мордюк Б. Н. - Структурная зависимость коррозионных свойств сплава Zr—1,0% Nb в соляном растворе, Карасевская О. П., Хрипта Н. И., Прокопенко Г. И., Васильев М. А. (2014)
Воеводин В. Н. - К вопросу о теплоустойчивости деформированных сплавов циркония технического и медицинского назначения, Лавриненко С. Д., Ошкадёров С. П., Стребкова О. А. (2014)
Пастушенко О. М. - Структура та властивості фуллеренів C58 та С62, Момот А. І. (2014)
Бутько В. Г. - Структурные и электронные свойства нанопроводов лития, Гусев А. А., Шевцова Т. Н., Пашкевич Ю. Г. (2014)
Кудрявцев Ю. В. - Структура та магнетні властивості стопу Fe2MnGa, Перекос А. О., Єрмоленко В. М., Dubowik J., Главацький І. Н., Козлова Л. Є., Скирта Ю. Б. (2014)
Карбовский В. Л. - Электронное строение аморфного металлического сплава Fe77Si8B15, Ильинский А. Г., Касияненко В. Х., Слуховский О. И., Лепеева Ю. В., Карбовская Л. И., Соболев А. И. (2014)
Лепеева Ю. В. - Проблемы определения размеров кластеров в аморфных металлических материалах, Зелинская Г. М., Слуховский О. И., Маруняк А. В. (2014)
Титул, зміст (2015)
Камбур М. Д. - Вплив зниженого протеїнового забезпечення корів, як стрес-фактора на гемоцитопоез та секретоутворююча функцію тканин молочної залози в період інтенсивної лактації, Замазій А. А., Лівощенко Є. М., Лівощенко Л. П. (2015)
Карповський П. В. - Залежність гематологічних показників від особливостей коркової і вегетативної нервової регуляції у свиней, Постой Р. В., Карповський В. В., Ландсман А. О., Скрипкіна В. М. (2015)
Хряпін В. - Морфологічні і біохімічні показники крові коней різних порід (2015)
Камбур М. Д. - Особливості ліпідного обміну в організмі корів в період інтенсивної лактації та ембріонального періоду гестації плода, Замазій А. А., Півень С. М. (2015)
Камбур М. Д. - Вплив стресу на гемоцитопоез телят, Замазій А. А., Лівощенко Є. М., Коваленко Л. М., Піхтірьова А. В., Плюта Л. В., Калашник О. М. (2015)
Брошков М. М. - Показники клітинного імунітету собак за впливу мембранного плазмоферезу (2015)
Камбур М. Д. - Використання попередників для синтезу складових компонентів молока тканинами молочної залози корів у другий період лактації, Замазій А. А., Піхтірьова А. В. (2015)
Камбур М. Д. - Добова динаміка використання тканинами молочної залози корів Натрію у новотільний період, Плюта Л. В. (2015)
Панікар І. І. - Морфологія тимусу свині свійської на ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу (2015)
Передера О. С. - Використання попередників для синтезу складових компонентів молока тканинами молочної залози корів у третій період лактації (2015)
Замазій А. А. - Фізіологічні властивості крові тільних корів, Камбур М. Д., Лісовенко В. М. (2015)
Петренко В. М. - Тенденції та проблеми розвитку індиківництва в Україні та світі (2015)
Яценко І. В. - Сучасний стан та тенденції розвитку виробництва продукції вівчарства у світі, Бінкевич В. Я. (2015)
Юськів Л. Л. - Сезонні особливості D-вітамінного статусу і метаболічного профілю крові корів природно-географічної зони Поділля (2015)
Касяненко О. І. - Стратегія контролю харчових зоонозів на етапі вирощування птиці в Європейському Союзі, Гладченко С. М., Собина М. М., Прошина А. І., Безрук Р. В. (2015)
Петров Р. В. - Оцінка якості та безпечності м’яса коропів при лікуванні від аеромонозу різними лікарськими засобами (2015)
Єфімова О. М. - Визначення загальних колі форм та Е.coli як індикаторів дотримання ветеринарно-санітарних вимог при виробництві сирої яловичини (2015)
Касянчук В. В. - Взаємозв'язок між кількістю соматичних клітин та захворюванням корів субклінічним маститом стафілококової та коліформної етіології, Бергілевич О. М., Скляр О. І., Марченко А. М., Терьохіна О. В. (2015)
Касянчук В. В. - Ветеринарно-санітарна оцінка стану водного середовища для вирощування прісноводної риби, Ротаєнко Ю. М. (2015)
Назаренко С. М. - Оцінка залежності між санітарно-гігієнічним станом водойми і ступенем контамінації поверхневих покривів прісноводної риби (2015)
Максименко П. М. - Аспекти проведення миття та дезінфекції виробничого устаткування на молокопереробних підприємствах препаратом "Молсан" (2015)
Старосельська А. Л. - Комплексне дослідження м'ясних продуктів за допомогою мікробіологічних і гістологічного методів (2015)
Коваленко І. В. - Аерозольна дезінфекція приміщень інкубаторію та обладнення препаратом СанСтім при колібактеріозі та аспергільозі птиці (2015)
Гарагуля Г. І. - Гемаглютинуючі властивості вакцинного вірусу Ньюкаслської хвороби за різних температур зберігання, Гаркава В. В. (2015)
Гаркава В. В. - Чутливість кишкової мікрофлори лабораторних тварин до антибіотиків, Ващик Є. В., Чорноус А. В., Гарагуля Г. І. (2015)
Коваленко Л. М. - Ешеріхіоз новонароджених поросят та заходи профілактики, Коваленко О. І., Коваленко А. О. (2015)
Головко В. О. - Вивчення властивостей виробничого штаму М.bovis Valle КМІЕВ-9КМ, Кассіч О. В., Кассіч В. Ю., Колеснікова К. Ю., Кошельнік В. Г. (2015)
Максименко Н. О. - Проведення аналізу чутливості мікрофлори, що була ізольована в свинарських господарствах Сумської області, до антибактеріальних препаратів, Линок Л. Е., Фотін О. В. (2015)
Олефір І. А. - Ефективність лікування некротичного ентериту курей, викликаного бактерією Clostridium perfringens (2015)
Олефір О. М. - Підвищення ефективності вакцинації молодняку курей шляхом імуностимуляції (2015)
Плис В. М. - Особливості клінічного прояву та перебігу гемофільозу у курей (2015)
Ніколаєнко Ю. Ю. - Реовірусна інфекція мускусних качок та біологчні властивості вірусу (2015)
Фотіна Г. А. - Ефективність антибактеріального препарату "Цефтіокур" на основі цефтіофуру натрію при бактеріальних інфекціях курчат-бройлерів, Дворська Ю. Е., Фотін А. І., Бондаренко П. Г. (2015)
Авраменко Н. О. - Полімеразно-ланцюгова реакція у діагностиці респіраторних інфекцій свиней (2015)
Зон Г. А. - Морфологічна реакція імунної системи індичат на інфікування Е. coli, Івановська Л. Б., Безвершенко О. С. (2015)
Лазоренко Л. М. - Поширеність нематодозів у коней (2015)
Панасенко О. С. - Гістомоноз павичів в присадибних господарствах, Негреба Ю. В. (2015)
Коваль І. В. - Розповсюдження фасціольозу великої рогатої худоби у зоні Лісостепу (2015)
Нагорна Л. В. - Вплив застосування водорозчинних форм івермектину на морфологічні показники крові курей за дерманісіозу (2015)
Шкромада О. І. - Амінокислотний склад та біологічна цінність м'яса свиней за використання запропонованого комплексу дезінфікуючих засобів, Улько Л.Г. (2015)
Скляр І. О. - Вплив озоно-повітряної суміші на шкіру молочної залози корів при її дезінфекції (2015)
Гутий Б. В. - Вплив Урсовіту-АДЕС та Мевеселу-ін'єкційного на рівень продуктів пер оксидного окислення ліпідів бичків за гострого кадмієвого токсикозу (2015)
Губерук В. О. - Вплив Урсовіт-АДЕС та селеніту натрію на активність ензимів глутатіонової системи антиоксидантного захисту організму бичків при гострому нітратно-нітритному токсикозі, Гутий Б. В., Гуфрій Д. Ф. (2015)
Харенко М. І. - Динаміка показників запліднення і опоросів свиноматок на тлі попередніх патологій вагітності. Родів і післяродового періоду, Черненко А. А., Костюченко О. А. (2015)
Рубленко С. В. - Моніторинг рівнів стресових маркерів при спірально-епідуральному знеболюванні за хірургічних втручань у собак, Мельніков А. В. (2015)
Харенко М. І. - Добова динаміка родових сил при патологічних родах з урахуванням пори року, Чекан О. М., Тодерюк І. В. (2015)
Подвалюк Д. В. - Сонографічна характеристика яєчників кобил протягом статевого циклу, Подвалюк Ю. Д. (2015)
Скляров П. М. - Застосування озонотерапії у репродукції овець та кіз, Кошевой В. П., Федоренко С. Я. (2015)
Стрєльнікова Н. О. - Ефективність профілактики субінволюції матки та післяродового ендометриту у корів на фоні забруднення кормів мікроміцетами та їх токсинами (2015)
Фотіна Т. І. - Вплив препаратів на показники неспецифічного імунітету та антиоксидантного захисту поросят в умовах стресу при відлученні, Ребенко Г. І. (2015)
Кистерна О. С. - Спосіб корекції гігієнічної поведінки бджіл при застосуванні плаценти денатурованої емульсованої (2015)
Скрипка М. В. - Залежність механізму смерті від морфологічного стану організму тварини, Колич Н. Б., Гаркава В. В. (2015)
Прядко В. П. - Особливості перебігу папіломатозного пальцевого дерматиту у нетелів та корів-первісток, Березовський А. В. (2015)
Краєвський А. Й. - Лікування корів за субклінічного ендометриту та його профілактика, Кургуз М. М., Лазоренко А. Б., Краєвський С. А. (2015)
Титул, зміст (2015)
Ладика В. І. - Лінійна оцінка бугаїв-плідників голштинської та української чорно-рябої молочної порід за екстер’єрним типом їхніх дочок, Хмельничий Л. М., Шевченко А. П. (2015)
Петренко И. П. - Генетическая изменчивость гамет и генотипов животных в популяции в зависимости от уровня консолидации их наследственности, Бирюкова О. Д. (2015)
Полупан Ю. П. - Морфологічні особливості вим’я корів молочних порід та їх зв’язок з надоєм, Олешко В. П. (2015)
Хмельничий Л. М. - Вплив популяційно-генетичних та паратипових чинників на ознаки молочної продуктивності корів української червоно-рябої молочної породи, Лобода В. П. (2015)
Афанасенко В. Ю. - Молочна продуктивність корів в залежності від характеру лактаційної діяльності, Бабенко О. І. (2015)
Бойко Ю. М. - Вплив генотипових та паратипових факторів на ознаки молочної продуктивності корів української бурої молочної породи (2015)
Бондаренко О. В. - Використання комп’ютерного моделювання в селекції коней української верхової породи (2015)
Данець Л. М. - Вплив живої маси телиць на тривалість їхнього життя (2015)
Корнієнко О. О. - Вплив інтенсивності тренінгу на поведінкові реакції рисистого молодняку двох років (2015)
Корх О. В. - Ефективність стабілізуючого відбору та поліпшувального підбору за плодючістю, живою масою та розміром при розведенні норок (2015)
Крамаренко А. С. - Генетический полиморфизм гена гормона роста (bGH) южной мясной породы скота, Гладырь Е. А., Найдёнова В. А., Дубинский А. Л., Зиновьева Н. А. (2015)
Крук О. П. - Вплив живої маси бичків української чорно-рябої молочної породи на їхню м’ясну продуктивність (2015)
Лобода В. П. - Забійні та м’ясні якості бугайців української червоно-рябої молочної породи сумського регіону (2015)
Мельник В. О. - Відтворна здатність кнурів-плідників породи п’єтрен на півдні України, Кравченко О. О., Галімов С. М., Стародубець О. О. (2015)
Обливанцов В. В. - Селекційні методи формування та оцінка високопродуктивних родин сумського внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи (2015)
Почерняєв К. Ф. - Функціональна активність сперміїв кнурів різних мітохондріальних гаплотипів, Базалевич А. В., Коваленко В. Ф. (2015)
Рой Ю. С. - Аналіз відтворювальної здатності корів абердин-ангуської та створюваної української ангуської м'ясної породи (2015)
Супрун І. О. - Етограми форм поведінки коней американської чвертькровної породи, Берт Станієр (2015)
Федорович В. В. - Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи від промірів їх статей тіла після першого отелення (2015)
Хмельничий С. Л. - Фенотипові кореляції між ознаками лінійної оцінки корів-первісток сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи (2015)
Черненко О. М. - Прогнозування отримання корів бажаного типу конституції та адаптаційної здатності (2015)
Бордунова О. Г. - Вивчення впливу негативних чинників довкілля на фазовий склад біокерамічних шарів шкаралупи курячих яєць (2015)
Данильчук Г. А. - Товарна якість ставової риби, Ніколаєв М. Є. (2015)
Данильчук Г. А. - Морфометричні показники та м`ясна якість риби, Карпенко Д. А. (2015)
Ібатуллін І. І. - Продуктивність курей батьківського стада м’ясного напряму продуктивності за різних рівнів лізину у комбікормі, Ільчук І. І., Кривенок М. Я. (2015)
Іщенко М. О. - Морфометрична оцінка судака вирощеного в антонівському водосховищі, Гніденко В. М., Асафат І. В., Марценюк Н. О., Марценюк В. П. (2015)
Кітченко Л. М. - Роль сировини у виробництві масла із комбінованим складом жирової фази (2015)
Левченко І. В. - Характеристика сиропридатності молока корів сумського типу української чорно-рябої молочної породи (2015)
Кітченко Л. М. - Ресурсозберігаючі технології у виробництві масла (2015)
Лютих С. В. - Відтворна здатність жеребців-плідниківта маток новоолександрівської ваговозної породи коней (2015)
Оріщук О. С. - Характеристика досліджуваних кормових добавок з введенням пальмового жиру та їх вплив на продуктивність курей-несучок, Цап С. В. (2015)
Поручник М. М. - Гематологічні показники племінних кнурів-плідників після обробки біологічно активними препаратами (2015)
Рижкова Т. М. - Оцінка придатності алкогольної проби для визначення термостійкості козиного молока, Северин Р. В., Лівощенко І. М., Гейда І. М., Леппа А. Л. (2015)
Рубан Н. О. - Жирнокислотний і вітамінний склад печінки молодняку гусей за використання соняшникового та соєвого лецитину, Микитюк В. В. (2015)
Стріха Л. О. - Оцінка кількісних і якісних показників варених ковбас, виготовлених різними способами (2015)
Стріха Л. О. - Оцінка показників варено-копчених ковбасних виробів при різних способах термообробки, Музика М. В. (2015)
Угнівенко А. М. - Морфологічний склад туш бичків української м’ясної породи (2015)
Хавтуріна Г. В. - Вплив мікроелементів органічного походження Bioplex® на продуктивність голштинських корів, Бомко В. С. (2015)
Хомин М. М. - Вплив цитратів мікроелементів на біохімічний профіль крові та біологічну цінність молока корів, Федорук Р. С., Храбко Р. С., Олексюк Н. П. (2015)
Шабля В. П. - Вплив погодних умов на продуктивність корів у теплий період року, Адміна Н. Г., Панченко О. М., Ковтун С. Б. (2015)
Яремчук І. М. - Динамічні показники руху сперміїв за використання холін-хлориду у складі середовища для кріоконсервування сперми бугаїв-плідників (2015)
Москаленко Н. М. - Стимулювання природної кормової бази при підрощуванні личинок коропа, Григоренко Т. В., Базаєва А. М., Михайленко Н. Г. (2015)
Русько Н. П. - Мониторинг уровня соматических клеток в молоке как инструмент, улучшающий его качество (2015)
Нежлукченко Н. В. - Відтворювальні якості овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи залежно від походження (2015)
Автори випуску (2015)
Титул, Зміст (2015)
Шевченко Л. В. - Вплив різних джерел β-каротину на клінічний стан та гематологічні показники лабораторних тварин, Захаренко М. О., Михальська В. М., Поляковський В. М., Малюга Л. В. (2015)
Мельник О. П. - Біоморфологія черепа вовка, Луценко П. О. (2015)
Плюта Л. В. - Добова динаміка використання тканинами молочної залози корів Кальцію в новотільний період (2015)
Піхтірьова А. В. - Вплив молочної продуктивності вівцематок на ріст та розвиток ягнят (2015)
Самойлюк В. В. - Динаміка площі лімфоїдних утворень тонкого відділу кишечника у поросят впродовж постнатального морфогенезу (2015)
Грищук Г. П. - Морфологічний і біохімічний склад аортальної та венозної крові корів перед отеленням і після нього (2015)
Дуда Ю. В. - Особливості фізіологічного стану корів у сухостійний період, Сєдих Н. Й., Грибан В. Г. (2015)
Криштофорова Б. В. - Структурно-функціональні особливості формування та ремоделяції кісткових органів новонароджених ссавців, Стегней Ж. Г. (2015)
Мазуркевич Т. А. - Морфогенез плямки Пейєра дванадцятипалої кишки качок віком 150-240 діб (2015)
Ландсман А. О. - Роль печінки у пігментному обміні в організмі свиней різних типів вищої нервової діяльності, Карповський П. В., Карповський В. В., Скрипкіна В. М., Постой Р. В., Карповський В. І., Трокоз В. О., Криворучко Д. І. (2015)
Данчук О. В. - Активність каталази та супероксиддистимутази у еритроцитах свиней різних типів ВНД за технологічного стресу (2015)
Микитин С. І. - Роль Zn, Mn, Co в організмі сільськогосподарських тварин, Яценко І. В., Бінкевич В. Я. (2015)
Микитин Л. Є. - Купрум – важливий компонент фізіологічних процесів в організмі овець, Яценко І. В., Бінкевич В. Я. (2015)
Мельник А. Ю. - Деякі показники мінерального та ліпідного обмінів у курчат-бройлерів 33-добового віку за використання препарату Декавіт (2015)
Дишлюк Н. В. - Мікроструктура стінки вола та його морфометричні показники у пренатальному періоді онтогенезу курей (2015)
Петровський О. Є. - Внутрішньоорганне лімфатичне русло товстої кишки у ссавців (2015)
Мельник О. О. - Біоморфологічні особливості м'язів що діють на плечовий суглоб рожевого фламінго (2015)
Фотіна Т. І. - Вплив засобів для доїння на санітарну якість козиного молока, Зажарська Н. М., Костюченко В. Ю. (2015)
Шкромада О. І. - Фізико-хімічний склад м’яса свиней при застосуванні комплексу дезінфектантів (2015)
Яценко І. В. - Динаміка показників свіжості м’яса курчат-бройлерів за збагачення раціону наномікроелементною кормовою добавкою "Мікростимулін", Кириченко В. М. (2015)
Назаренко С. М. - Літування ставів з використанням посівів буркуна білого (Melilotus albus) (2015)
Петров Р. В. - Контроль за іхтіопатологічними захворюваннями в рибо господарствах Сумської області (2015)
Абузнайд Карем Р. С. - Судово-ветеринарне визначення віку та статі великої рогатої худоби за спектроскопічними параметрами інфрачервоного поглинання озоленої верхньощелепної кістки, Яценко І. В., Гетманець О. М. (2015)
Касяненко О. І. - Контроль мікробіологічної безпеки продукції птахівництва, Фотіна Т. І., Прошина А. І., Собина М. М., Фотіна Г. А. (2015)
Головко Н. П. - Хімічний склад та калорійність м’яса курчат-бройлерів за збагачення раціону нутріцевтиками цитратом наномолібдену та комплексною кормовою добавкою "Пробікс" (2015)
Ковтун В. А. - Результати дослідження якості меду одержаного у західному та східному регіонах України, Галатюк О. Є., Лазарєва Л. М., Шаповал Ж. В., Коваль О. С., Кулікова О. П., Коваленко В. Л. (2015)
Коваль Г. І. - Проблематика окремих питань розповсюдження та охорони чорноморських дельфінів, Кобзар Т. А. (2015)
Омельченко Г. О. - Діагностичні аспекти респіраторних інфекцій свиней бактеріальної етіології (2015)
Лівощенко Л. П. - Вплив кортикостероїдів на резистентність птиці до неоплазм, Лівощенко Є. М. (2015)
Головко В. О. - Продукція туберкулопротеінів виробничим штамом M. bovis "Valle" КМІЕВ-9К, Кассіч О. В., Кассіч В. Ю., Колеснікова К. Ю., Кошельнік В. Г. (2015)
Бергілевич О. М. - Виявлення та ідентифікація бактерій Cronobacter SPP. (Sakazakii) методом полімеразної ланцюгової реакції, Ушкалов В. О., Касянчук В. В., Дерябін О. М., Гришина Є. А. (2015)
Гладченко С. М. - Чутливість циркулюючих штамів Campilobacter SPP. до дії антибактеріальних препаратів (2015)
Касянчук В. В. - Виявлення та ідентифікації шигатоксин продукуючих штамів бактерій E. coli методом полімеразної ланцюгової реакції, Ушкалов В. О., Бергілевич О. М., Дерябін О. М., Єфімова О. М., Козій Р. В. (2015)
Скрипка М. В. - Вплив надлишку міді, заліза, кобальту на морфологію селезінки за колібактеріозу у поросят молочного періоду, Запека І. Є. (2015)
Бибен И. А. - Влияние Aerococcus viridans штамм BI-07 на сальмонеллез у белых мышей при симультанном применении антагонистов (2015)
Морозова В. В. - Авітамінози: провокуючі чинники трихофітії серед дрібних домашніх тварин, Гонтарь А. М., Северин Р. В. (2015)
Євстаф’єва В. О. - Сприйнятливість собак різних порід до збудників демодекозу, отодектозу та саркоптозу, Гаврик К. А. (2015)
Коваленко Л. М. - Терапевтична ефективність препарату Бронтелу 10 % при трематодозах і нематодозах жуйних, Коваленко О. І. (2015)
Богач М. В. - Оцінка ефективності Толкокциду і Байкоксу та їх вплив на біохімічні показники сироватки крові овець за еймеріозної інвазії, Богач Т. В., Бездетко Л. Є., Бондаренко Л. В. (2015)
Мельничук В. В. - Економічна ефективність лікарських засобів на основі Івермектину за трихурозу свиней (2015)
Айшпур О. М. - Особливості мікроскопічної будови нирок окуня в нормі та за постодиплостомозу (2015)
Лавріненко І. В. - Заходи боротьби з колумнаріозом скалярій, Передера О. О., Жерносік І. А. (2015)
Соловйова Л. М. - Порівняльна ефективність лікарських засобів за аскарозу свиней, Гринь В. В. (2015)
Нагорна Л. В. - Біолого-екологічні особливості зоофільних мух у промисловому птахівництві (2015)
Коцюмбас І. Я. - Якісний та кількісний склад органічних кислот препарату Біовір, Кушнір В. І., Кушнір Г. В., Ривак Г. П., Коваленко О. В., Черно Н. К., Капустян А. І. (2015)
Вишневський С. Г. - Актуальність застосування пребіотиків для профілактики сечокислого діатезу в індичат, Цвіліховський М. І. (2015)
Данчук В. В. - Кількість еритроцитів та вміст гемоглобіну у крові поросят-сисунів при введенні наноаквахелатів Феруму, Приступа Т. І. (2015)
Базака Г. Я. - Хронічна токсичність Моспілану для білих мишей, Духницький В. Б., Іщенко В. Д. (2015)
Харенко М. І. - Розлади динаміки родового процесу у корів молочних господарств за порами року, Гребеник Н. П., Рисліна Л. В. (2015)
Білий Д. Д. - Патогенетична регуляція оксидантного статусу у собак за неоплазій молочної залози (2015)
Вусик Д. О. - Зміни показників плазменого фібронектину за піометри у кішок (2015)
Дмитренко Н. І. - Ефективність застосування "Коктейлю для породілей" при слабкій родовій діяльності у собак (2015)
Омеляненко М. М. - Гістологічні зміни в яєчниках кішок хворих на піометру, Гаркуша С. Є., Старенька А. С. (2015)
Жук Ю. В. - Сучасні підходи до лікування субклінічного маститу у корів (2015)
Кулинич С. М. - Розповсюдження, діагностика та лікування коней з виразковим ураженням губ на базі кінно-спортивного комплексу ТОВ "Чутівський кінний завод "Тракен" (2015)
Гуніч В. В. - Патоморфологічні зміни в селезінці котів при хронічній нирковій недостатності (2015)
Шацило Е. С. - Мікроскопічні зміни ооцитів і фолікулів у яєчниках курей при синдромі зниження несучості (2015)
Обруч М. Н. - Диагностический алгоритм изменений легочного рисунка у собак при компьютерной рентгенографии (2015)
Долбаносова Р. В. - Хвороби страусів: етіологія та засоби боротьби (2015)
Улько Л. Г. - Профілактика хвороб молодняку великої рогатої худоби (2015)
Адамович С. - Ідея соборності в ідеології та діяльності української національної асамблеї (УНА–УНСО) (2014)
Нагірний В. - Чернелиця – резиденція Ценських у першій половині ХІХ століття (2014)
Сіреджук П. - Національний і соціальний склад населення Надвірни 1870 р (2014)
Монолатій І. - Історичні міфи етнічних акторів: місце й роль на регіональній шахівниці Галичини (2014)
Вітенко М. - Повсякденне життя Станиславова в період існування ЗУНР (2014)
Іваницька С. - "Нова Україна” революційної доби в публіцистиці Олександра Саліковського (2014)
Коваль М. - Створення теоретичних розробок і проведення практичних заходів зі спорудження довготривалих фортифікаційних комплексів у Радянській Україні (1920-ті–1941-й рр.) (2014)
Борчук С. - Проблема персоналій в енциклопедистиці УРСР (1950–1970-х рр.) (2014)
Кобута С. - Гуманітарні аспекти сучасних українсько-грузинських відносин, Яворський А. (2014)
Пилипчук Я. - Історична пам’ять і писемність у кипчаків (2014)
Томин Ю. - "Законник” як джерело до вивчення соціально-економічної історії Сербії доби Стефана Душана, Стасюк Б. (2014)
Федорчак П. - Політичне і соціально-економічне становище Чехословацької Республіки (1945 – початок 1948 рр.) (2014)
Ґеник М. - Утвердження ідеї української державності в політичних концепціях польської опозиції (2014)
Пендзей І. - Проблеми політичної реформи на Всеугорській конференції УСРП (20–22 травня 1988 р.) (2014)
Шологон Л. - Джерела з історії національно-культурного руху українців Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у сучасній українській історіографії (2014)
Дутчак О. - Націоцентричний підхід сучасної української історіографії до вивчення туристично-краєзнавчого руху в Галичині (1830–1930-х рр.) (2014)
Кудінов Д. - Діяльність політичних організацій в українському селі в період першої російської революції в мемуарній літературі (2014)
Довган Ю. - Вітчизняна й українська зарубіжна історіографії про військово-стратегічні плани держав Антанти щодо України (літо 1917 – січень 1918 рр.) (2014)
Міщук А. - Суспільно-політична діяльність УРП-УСРП: стан наукової розробки, Міщук М. (2014)
Пуйда Р. - Парламентська діяльність УНДО: погляд сучасників (2014)
Дрогобицька О. - Етнопсихологічні особливості бойків у праці І. Вагилевича "Бойки, русько-слов’янський люд у Галичині”, Неміш Н. (2014)
Костючок П. - Трансформація національної ідентичності українців Карпат у роки Першої світової війни (2014)
Дубчак С. - Латинська Африка напередодні вандальського завоювання: військово-політичний аспект (2014)
Павлюк А. - Франко-лангобардські відносини у період "візантійської реконкісти” в Італії (584–590 рр.) (2014)
Стасюк А. - Ordo fratrum minorum: утворення, становлення та організація францисканців у першій третині ХІІІ ст (2014)
Курдина Ю. - Гутництво на західноукраїнських землях у контексті європейського склярства (2014)
Дорожинська М. - Статути – джерело до вивчення діяльності народовських товариств Галичини 60-х рр. ХІХ – початку ХХ ст (2014)
Ластовецький С. - Початковий період української еміграції до канадської провінції Квебек (1891–1905 рр.) (2014)
Глизнер В. - Судова реформа в Галичині в роки російської окупації 1914–1915 рр.: джерелознавчий аспект (2014)
Джус Ю. - Відновлення важкої промисловості у ФРН: 1950–1960-ті роки ХХ ст (2014)
Омельковець Ю. - Поглиблення конфронтації між "Смолоскипом” та ОУН (м) у першій половині 1970-х років (2014)
Горбенко А. - Етапи формування позиції Католицької церкви щодо явища міграцій за основними соціальними документами Святого Престолу (2014)
Щербін Л. - Сумський вимір Конституційно-демократичної партії. Кудинов Д. В. Сумские либералы в российском освободительном дви¬жении, 1901–1906 гг.: региональное измерение / Д. В. Кудинов. – Сумы : ООО Печатный дом "Папирус”, 2013. – 160 с (2014)
Титул,зміст (2016)
Сердюк А. М. - Державні цільові програми як інструмент державної політики з охорони здоров’я в Україні, Коблянська А. В., Скляренко К. А. (2016)
Черниченко І. О. - Про можливі механізми впливу атмосферних забруднень формальдегідом на формування захворюваності населення на рак щитоподібної залози, Баленко Н. В., Цимбалюк С. М., Осташ О. М. (2016)
Семашко П. В. - Удосконалення критеріїв гігієнічної оцінки шуму у пирміщеннях житлових та громадських будівель, Кононова О. В. (2016)
Власюк Н. В. - Радіаційно-гігієнічна оцінка радіотривожності населення України у пізній фазі Чонобильської аварії (2016)
Коршун М. М. - Гігієнічна оцінка небезпечності забруднення підземних вод фунгіцидами на основі дімоксистробіну, Руда Т. В., Коршун О. М., Дема О. В. (2016)
Гребняк М. П. - Прогнозування впливу атмосферного забруднення на захворюваність населення індустріального міста, Федорченко Р. А. (2016)
Горова А. І. - Оцінка ступеня озеленення санітарно-захисних зон промислових підприємств Дніпропетровська, Бучавий Ю.В. (2016)
Прокопов В. О. - Токсичні хлорорганічні сполуки у хлорованій питній воді міст дніпровського басейну, Труш Є. А., Куліш Т. В., Соболь В. А. (2016)
Кузьмінов Б. П. - Оцінк агострої токсичності гепатопротектора антралю на альтернативних тест-системах, Матисік С. І., Зазіляк Т. С., Микитчак Т. І. (2016)
Петросян А. А. - Використання оцінки ризику при управлінні якістю повітря та збереженні громадського здоров’я (2016)
Рудницька О. П. - Прогнозування захворюваності дітей старшого дошкільного віку, що проживають в умовах великого міста, Бердник О. В., Добрянська О. В. (2016)
Єлізарова О. Т. - Гігієнічні аспекти організації систем дошкільної освіти у зарубіжних країнах, Філоненко О. О., Гозак С. В. (2016)
Завада М. І. - Оцінка стану здоров’я дітей та підлітків Львівської області (2016)
Орєхова О. В. - Захворюваність працівників гірничо-металургійної галузі за результатами періодичних медичних оглядів (2016)
На передовых рубежах морсокй медицины. К 80-летию професора Л. М. Шафрана (2016)
Правофланговий профілактичної медицини. До 80-річчя професора В. А. Кондратюка (2016)
Бобко Н. А. - Профессиональная надежность машиниста локомотива в условиях сменного труда: влияние биологических и социальных факторов (2016)
Федоренко В. І. - Професор Влас Захарович Мартинюк - засновник Львівської наукової гігієнічної школи (до 120-річчя від дня народження), Кіцула Л. М., Панишко Ю. М., Козак Л. П. (2016)
Ковган М. І. - В. М. Жаботинський – видатний гігієність України (до 120-річчя від дня народження) (2016)
Карпенко А. - Дискурс без суб’єкта, або невивчені уроки постмодерну (2016)
Полухтович Т. - Національна ідентичність і культурна традиція (2016)
Азарова Ю. - Мультикультуралізм і сучасні моделі міжкультурної комунікації (2016)
Годунок З. - Самоусвідомлення ми як форманта картини світу (на прикладі інформаційних матеріалів про здійснення АТО на Сході України) (2016)
Казак О. - Официальные коммеморативные практики в Подкарпатской Руси в период венгерского господства (1939–1944 гг.) (2016)
Біловус Л. - Інформаційний простір української діаспори США як транслятор діяльності шкіл українознавства щодо збереження національної ідентичності (2016)
Прядко О. - Порівняльний аналіз ідентичностей жителів Донбасу та Галичини (2016)
Osikowicz Z. - Ewolucja stereotypow spolecznych w swiadomosci polakow i ukraincow (2016)
Трохименко О. - Міграційна криза та проблема поширення правих настроїв у сучасному німецькому суспільстві (2016)
Лукаш Г. - Етнічна ідентичність у мовних вимірах (2016)
Moscicka D.-M. - Charakterystyka mniejszosci etnicznych w Polsce (2016)
Накашидзе І. - Еволюція сприйняття образу Канади від світу "чужого" до "свого" у творчості поетів­емігрантів другої половини ХХ ст. (2016)
Калениченко Т. - Роль релігійного чинника у процесі зміни ідентичності українців після 2014 року (2016)
Довбищенко М. - Адвокат і клієнт на Волині в XVII ст.: оплата праці та проблема професійної етики (2016)
Якимова О. - Військові поховання та меморіали Першої світової війни як джерело патріотизму та національної ідентичності: культурно­мистецький вираз (2016)
Пархітько О. - Прояви міжкультурної дифузії у творчій спадщині Акіри Куросави (2016)
Kazmierczak A. - Miasto jako fenomen kulturowy na przykladzie Gdanska (2016)
Смольницька О. - Культурна самоідентифікація ліричного героя у вибраній поезії Віри Вовк: aesthetica interior (2016)
Шморгун О. - Топос "Малої Батьківщини" як визначальний фактор національної ідентичності: екзистенційний вимір (2016)
Высоцкий А. - Глобализация и кризис национальных идентичностей? Случай польского общества (2016)
Радзик Р. - Российское видение "общерусского народа" (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського