Порядок рецензування статей (2015)
Баликова Н. - Складнопідрядне речення з підрядним додатковим в японській мові (2013)
Козоріз О. - Критерії виділення спеціальних юридичних дискурсів у межах поняття системи права КНР (2013)
Комарницька Т. - Особливості класифікації фразеологічних одиниць у японській мові (2013)
Комісаров К. - Класифікаційні ознаки прислівника та приакцидентного означення в японській мові (2013)
Несина І. - Китайське прізвище як важливий елемент культури Китаю (2013)
Нечипоренко Б. - Сугестивна функція кліше і мовних штампів в політичному дискурсі китайських ЗМІ (2013)
Озерська О. - Бар'єри у міжкультурній діловій японсько-західній комунікації (2013)
Руда Н. - Представленість моделей багатокомпонентних складних речень у романі Лао Ше "Рикша" (2013)
Шамшур М. - Імпліцитне вираження концепту "любов" у фразеологізмах китайської мови чен'юй (2013)
Шевченко О. - Лексико-семантична та функціональна класифікації фразеологічних одиниць сучасного ділового китайського мовлення (2013)
Бондар Ю. - Естетично-психологічна складова пізніх творів Танідзакі Джюн‘ічіро (2013)
Букрієнко А. - Казка як різновид архетипної історії: європейська та японська традиції (2013)
Воробей О. - Особливості епізованої драми Лао Ше у зіставленні з епічним театром Бертольда Брехта (2013)
Ісаєва Н. - Експериментальна сутність драматургії Ґао Сінцзяня (2013)
Ковальчук Ю. - Образи Кореї та корейців у публіцистичній прозі Джека Лондона (2013)
Мурашевич К. - Відмінність конотацій головних образів у поезії китайських та французьких символістів (2013)
Нечаєва Н. - Теоретичні засади китайської поетики у передмові Кі-но Цураюкі до "Кокін-вака-шю" (2013)
Підмогильна Д. - Концепція людської особистості у творчості Лу Сіня (2013)
Халимоненко Г. - Течія mahallileşme в турецькій поезії першої половини ХІХ століття (2013)
Жаболенко М. В. - Формирование системы логистического обслуживания на основе концепции CRM (2015)
Калинин А. В. - Анализ влияния вибрационных процессов внутри кузовной части автомобиля на физические свойства груза во время движения с целью повышения качества транспортных услуг (2015)
Мойся Д. Л. - Експериментальне визначення маневреності макета триланкового автопоїзда (2015)
Комов А. Б. - Парадигма технической эксплуатации автомобилей, Комов П. Б. (2015)
Єфименко А. М. - До побудови математичної моделі колісного транспортного засобу, Вербицький В. Г. (2015)
Стрельник Ю. Н. - Анализ устойчивости прямолинейного движения модели автомобиля с управляемой задней осью (абсолютно жесткая модель управления) (2015)
Лукичев А. В. - Перспективы использования роботов-ассистентов различной кинематики в автосервисе, Сакно О. П. (2015)
Сунцов Н. В. - К вопросу о потерях энергии на качение эластичных колес автомобиля, Сунцов А. Н., Стрельник Ю. Н. (2015)
Автори номера (2015)
Правила подання та оформлення статей (2015)
Порядок рецензування статей (2015)
Гавриш О. А. - Синтез проривних технологій космічної галузі на основі поєднання дослідницької, науково-технічної, виробничої та інвестиційної діяльності, Войтко С. В., Бухун Ю. В. (2015)
Діденко С. В. - Реформування державного внутрішнього фінансового контролю в Україні (2015)
Барановська І. В. - Якісні параметри модернізації національної економіки (2015)
Момот Т. В. - Оцінка ризиків проведення ІРО та шляхи їх мінімізації в системі забезпечення корпоративної безпеки, Чех Н. О. (2015)
Клюзко О. І. - Аналіз підходів до проектування системи управління економічною безпекою сучасного підприємства (2015)
Завора Т. М. - Теоретико-методичні підходи до оцінювання рівня національної безпеки у соціальній сфері в умовах системної трансформації (2015)
Топорков М. М. - Інституціоналізація тіньової економіки в Україні (2015)
Родченко В. Б. - Ключові структурні пропорції підприємницького середовища регіонів України, Навроцький О. О. (2015)
Горбань А. В. - Проблеми використання автомобільного транспорту УРСР (1960 – 1980 рр.) (2015)
Дешко В. І. - Досвід впровадження міжнародного інвестиційного проекту з підвищення енергоефективності об’єктів соціальної сфери, Шовкалюк М. М., Красовський О. П., Білоус І. Ю. (2015)
Погорелов Ю. С. - Шляхи розвитку соціально-економічного потенціалу підприємства, Лейко К. А. (2015)
Швець П. А. - Теоретико-методологічні аспекти функціонування соціальної інфраструктури країни (2015)
Худолій Ю. С. - Проблеми забезпечення та напрями підвищення фінансової стійкості банків в Україні (2015)
Крекотень І. М. - Європейський досвід ринку іпотечного кредитування (2015)
Манжос С. Б. - Роль банківських установ у забезпеченні фінансової безпеки держави (2015)
Хаджинова Е. В. - Информационное обеспечение механизма управления взаимодействием в предпринимательской сети (2015)
Глущенко О. О. - Принципи формування податкової стратегії підприємства (2015)
Христенко О. В. - Теоретичні аспекти застосування трансферу технологій у діяльності сучасного підприємства, Остапчук А. С. (2015)
Іванова М. І. - Формування понятійно-категоріального апарату логістики (2015)
Христенко Л. М. - Особливості ресурсного забезпечення діяльності підприємства (2015)
Клюс Ю. І. - Визначення складників корпоративної системи управління інноваціями (2015)
Сиваченко О. В. - Побудова семантичного ядра як основа маркетингових комунікацій підприємства машинобудування в мережі інтернет (2015)
Лебедик Г. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку розрахунків з органами соціального страхування, Криуліна А. С. (2015)
Коба О. В. - Визнання, ідентифікація та класифікація нематеріальних активів, Софієнко А. О., Чиж А. О. (2015)
Матюшіна Ю. І. - Формування системи внутрішнього аудиту на підприємстві, Сагайдак Н. В., Туржанська К. С. (2015)
Бендасюк Н. М. - Обзор методов проектирования наноспутников, Лысенко А. И., Липатов А. А. (2015)
Валуйский С. В. - Кодирование видео со встроенными механизмами защиты от несанкционированного доступа, Петрова В. Н., Наземнов В. В., Гуйда А. Г. (2015)
Гусынин А. В. - Применение дифференциальных преобразований к синтезуалгоритма многоэтапного терминального управления летательным аппаратом (2015)
Дубко В. А. - Уравнения Ланжевена согласованные с классическими и неклассическими моделями диффузии, Дубко А. В. (2015)
Еремеев И. С. - Технико-экономические и социальные аспекты тарифной политики в сфере услуг за отопление помещений, Ещенко А. И., Огородник С. С. (2015)
Казанский С. В. - 3D-моделирование тепловых режимов силовых трансформаторов, Моссаковский В. И. (2015)
Коркин С. Е. - Продуктивность Обской пойменной сегментно-островной ландшафтной провинции, Кушанова А. У. (2015)
Кирик В. В. - Оптимизация метода поиска месторасположения источников распределенной мощности, Губатюк О. С. (2015)
Кирик В. В. - Расчет геомагнитных индукционных токов вызванных однородным и неоднородным геоэлектрическим полями, Нагорный Р. В. (2015)
Киселев В. Б. - Методы повышения надежности и масштабируемости безпроводных сенсорных сетей, Новиков В. Н., Трач Б. В. (2015)
Кузьменко Б. В. - Математическое описание гранулометрического (фракционного) состава промышленной кристаллов сахара (2015)
Кузьменко Б. В. - Современные информационные технологии в сфере высшего образования (2015)
Кузьменко Б. В. - Вопрос математического моделирования тепловое самовозгорание пылеугольного смесей, Матвийчук А. С. (2015)
Лебедянцев В. В. - Тензорная модель нелинейного канала святи, Сметанин П. В., Лысенко А. А. (2015)
Лысенко А. И. - Обзор применения спутниковых технологий в беспроводных сенсорных сетях, Кашуба С. В. (2015)
Лысенко А. И. - Математическое моделирование движения квадрокоптера, Тачинина Е. Н. (2015)
Новиков В. И. - Метод адаптивного управления маршрутизацией в условиях нестабильности связей между узлами беспроводной сенсорной сети (2015)
Осьмак А. А. - Оптимизация процесса газификации растительной биомассы, Серегин А. А., Сегай А. М. (2015)
Прищепа Т. А. - Метод повышения пропускной способности беспроводовых сенсорных сетей с мобильными сенсорами и телекомуникационными аэропрлатформами (2015)
Рябоконь Н. В. - Комплексный анализ составляющих мотивации ресурсосбережения в Украине, Серегин А. А., Рындюк Д. В., Сегай А. М. (2015)
Урядникова И. В. - Концепция защиты и управления техногенными рисками на теплоэнергетических объектах критической инфраструктуры, Чумаченко С. Н., Кармазин С. В., Заплатинский В. М. (2015)
Tsomko Elena - Technical education in foreign countries on example of South Korea (2015)
Шилов В. А. - Нагрузка формируемая узлами в беспроводных сенсорных сетях, Прищепа Т. А. (2015)
Сайко В. Ф. - Землеробство в контексті змін клімату (2008)
Іващенко О. О. - Шляхи адаптації землеробства в умовах змін клімату, Іващенко О. О. (2008)
Ромащенко М. І. - Актуальні питання розвитку зрошення у контексті змін клімату, Савчук Д. П., Шевченко А. М., Шатковський А. П., Рябков С. В. (2008)
Мазур Г. А. - Прогнозування змін основних властивостей ґрунтового покриву в умовах коливань клімату (2008)
Боговін А. В. - Підвищення ефективності використання лукопасовищних угідь за потепління клімату (2008)
Слюсар І. Т. - Використання осушуваних земель гумідної зони в контексті глобальних змін клімату (2008)
Свидинюк І. М. - Реалізація біологічного потенціалу зернових культур за різних технологій вирощування, Шморгун О. В. (2008)
Чайка В. М. - Потепління і прогноз фітосанітарного стану агроценозів України, Бакланова О. В., Білявський Ю. В. (2008)
Дегодюк С. Е. - Спеціалізація землеробства в Україні залежно від зміни клімату, Дегодюк Е. Г. (2008)
Бойко П. І. - Роль сівозміни у зменшенні негативної дії погодних умов на формування врожайності сільськогосподарських культур, Коваленко Н. П., Дишлевий В. А. (2008)
Шуль Д. І. - Строки сівби пшениці озимої залежно від погодних умов у Західному Лісостепу, Савчук О. І., Грицевич Ю. С., Кулька Л. С., Солян М. Я. (2008)
Крамарьов С. М. - Вплив технології вирощування і рівня зволоження на продуктивність кукурудзи в Степу, Краснєнков С. В., Артеменко С. Ф., Коцюбан А. І., Льоринець Ф. А., Сидоренко Ю. Я., Яковишина Т. Ф., Шевченко В. М. (2008)
Юхименко А. І. - Ураження пшениці озимої "вірусом жовтої каликовості ячменю" залежно від метеорологічних умов вегетації, Волощук С. І., Кочмарський В. С. (2008)
Волкогон В. В. - Удобрення кукурудзи за інтенсивністю біологічної трансформації азоту ризосфери (2008)
Корсун С. Г. - Агроекологічний моніторинг у контексті глобальної зміни клімату (2008)
Яцик М. В. - Аналіз можливих еволюційних змін властивостей грунтів залежно від клімату, Коломієць С. С. (2008)
Грищенко Р. Є. - Вплив агрометеорологічних умов на структуру врожайності гречки у Лісостепу (2008)
Драган М. І. - Значення погодних умов в онтогенезі культури проса (2008)
Архипенко Ф. М. - Особливості кормовиробництва в умовах зміни клімату (2008)
Гуральчук Ж. З. - Вплив інокуляції рослин арбускулярними мікоризними грибами на стійкість до зміни погодних умов, Гуральчук С. З. (2008)
Наші ювіляри (2008)
Титул, зміст (2015)
Буйських А. В. - Кераміка першої половини VII ст. до н. е. та питання доколонізаційних зв'язків у Північному Причорномор'ї (2015)
Чечуліна І. О. - До історії вивчення аттичної чорнолакової кераміки з Північного Причорномор'я (2015)
Мурзін В. Ю. - Проблема визначення поховань скіфських номархів (2015)
Рейда Р. М. - "Потойбічний бенкет": набори глеків у похованнях черняхівської культури, Гейко А. В., Сапєгін С. В. (2015)
Панікарський А. В. - Списи та дротики ранніх слов'ян: функціональна класифікація (2015)
Моця О. П. - "Внутрішня" Русь у контексті уточнення меж (2015)
Кіосак Д. В. - Крем'яні вироби з поселення Небелівка (2015)
Відейко М. Ю. - Дослідження у центральній цастині Майданецького, Мюллєр й., Бурдо Н. Б., Хофманн Р., Церна С. (2015)
Колода В. В. - Кераміка із Сіверського городища та історія його заселення, Корохіна А. В. (2015)
Никоненко Д. Д. - Пізньоскіфське Консуловське городище (2015)
Рудич Т. О. - Антропологічний матеріал давньоруського могильника Зеленче (2015)
Горбаненко С. А. - Палеоетноботанічні дані з поселення райковецької культури Мала Снітинка (2015)
Бузько О. В. - Друга конференція археологів СРСР в Херсонесі 10-13 вересня 1927 р. та участь у ній М. І. Вязьмітіної (2015)
Чорний А. М. - Скляний посуд черняхівської культури (історіографічний аспект) (2015)
Абашина Н. С. - Н. Булик "Львівська археологія ХІХ - початку ХХ століття: дослідники, наукові установи, музеї". Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Львівський інститут економіки і туризму, 2014. — 304 с., Яненко А. С. (2015)
До 75-річчя Івана Івановича Мовчана (2015)
До 75-річчя Олександра Семеновича Біляєва (2015)
До 70-річчя Аркадія Олександровича Козловського (2015)
Наші автори (2015)
Список скорочень (2015)
Пам'ятка автора (2015)
Волканов С. И. - Стратеги и созыв экклесии (2016)
Заплетнюк О. А. - Роль сім’ї фараона Ехнатона у новому релігійному культі (2016)
Кириченко М. И. - Северяне в недатированной части Повести временных лет (2016)
Дорошок Н. А. - Дослідження міської нерухомості як один із провідних напрямків діяльності статистиків Чернігівського земства (2016)
Литвин Н. М. - Масонство України та національні рухи першої половини XIX ст. (2016)
Михайлов О. І. - Відкриття Акерманської земської каси дрібного кредиту (2016)
Романюк Н. Й. - Зростання чисельності та ролі сільських підприємців в умовах аграрних реформувань другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами Київської, Подільської, Волинської губерній) (2016)
Пасіцька О. І. - Вплив митрополита Андрея Шептицького на господарське життя галицьких українців (кінець ХIХ – перша третина ХХ ст.) (2016)
Саківський І. Б. - Життя та діяльність Еміліяна Ковча (1884–1939 рр.) (2016)
Слесаренко О. О. - Утворення та особливості функціонування Центральної комісії національних меншин при Всеукраїнському центральному виконавчому комітеті (середина 1920–х років) (2016)
Андрущак Р. І. - Антирелігійна діяльність Спілки войовничих безвірників відносно Римо–католицької церкви на Поділлі наприкінці 20–х рр. ХХ століття (2016)
Гай–Нижник П. П. - Концепція основних засад сільськогосподарської (аграрної) політики майбутньої Української Держави в соціально–економічній моделі ОУН(б) (2016)
Лукашів В. Я. - Матеріальні аспекти розвитку "Товариства ім. М. Качковського" у Західній Україні (1919–1939 рр.) (2016)
Щеблюк С. Г. - Становлення та діяльність профспілкових організацій у Волинському воєводстві у 1921–1939 рр. (2016)
Кравчук Л. - Матеріальне становище медицини як фактору впровадження радянського способу життя на окупованих землях Тернопільщини вересень 1939 – червень 1941 рр. (2016)
Гольд Г. - Новий порядок на землях Південної Бессарабії у 1941–1944 рр., Дорошева А. О. (2016)
Пушкарьов В. П. - Реалізація програми легіонерського руху в умовах націонал–легіонерської держави 1940–1941 рр. (2016)
Кропивко О. М. - Законодавчо–нормативне забезпечення підготовки спеціалістів середньої кваліфікації для сільського господарства УРСР в 1950–1960–х рр. (2016)
Лук’яненко О. В. - "Мовна безтурботність" колективів педагогічних ВНЗ Української РСР доби "відлиги" (2016)
Богатирчук К. О. - Ідеологічна складова повсякденного життя учнівської молоді Української РСР в добу "застою" (2016)
Левчук К. І. - Створення та основні напрями діяльності Української спілки ветеранів Афганістану (1985–2000 рр.) (2016)
Павленко Ю. О. - Сільське господарство Миколаївщини в період Перебудови (1985–1991 рр.) (2016)
Шкабко С. - Державна діяльність Леоніда Кучми на посту прем’єр–міністра України (1992–1993 рр.) (2016)
Боблієнко О. П. - Українська національна меншина у Любуcькій землі (Республіка Польща) у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (2016)
Корнієнко Н. В. - Місце демократичної складової у зовнішній політиці США щодо України у 1991–1992 рр. (2016)
Пуля І. - Міжнародні стандарти оцінювання якості (до 20–ї річниці Українського національного конкурсу якості) (2016)
Корсак Р. В. - Реформи Чеської Республіки у правовій, економічний і фінансовій сферах: пропозиції та рекомендації застосування в Україні (2016)
Буглай Н. М. - Польща–Україна: відносини стратегічного партнерства (2016)
Січкаренко Г. Г. - Реформа вищої освіти 1987 р.: уроки для України (2016)
Срібна М. А. - Здобутки та перспективи Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки в кінці ХХ – початку ХХІ ст. (2016)
Савелова М. О. - Спеціальні програми Goethe–Institut Ukraine 2015–2016 в рамках "Східного партнерства" (2016)
Бей Р. В. - Мікроклімат тваринницьких приміщень як центральна проблема гігієни сільськогосподарських тварин та механізації тваринництва (2016)
Дорошенко Л. В. - Ранньосередньовічні слов’янські старожитності Східної Європи в історіографічній практиці кінця ХІХ – початку ХХІ ст.: до постановки проблеми (2016)
Тарасенко О. О. - Спогади М. І. Костомарова про П. В. Павлова (школа істориків Університету Св. Володимира) (2016)
Карпюк Я. - Історіографія дослідження життєдіяльності Юрія Бойко–Блохина (2016)
Сорокіна О. С. - Матеріали Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка про історичну постать Юрія Лавріненка в житті української діаспори другої половини ХХ століття (2016)
Качковська Л. Р. - Діловодна документація Київського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва: особливості оформлення реквізитів та змісту (2016)
Богдалов А. Г. - Трофейні військові прапори часів Другої світової війни в колекції Національного музею історії України (2016)
Козак О. В. - Доброчинність і меценатство в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у російській імперській та радянській історіографії (2016)
Нікітенко А. І. - Подружнє життя народолюбної інтелігенції Наддніпрянської України пореформеної доби: історіографічний аспект (2016)
Мінгазутдінова Г. І. - Висвітлення політики США в Центральній Азії наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. в науковій літературі (2016)
Покляцька В. В. - Інформаційний потенціал преси як джерела для вивчення "образу ворога" в американсько–радянських відносинах у 1980–х рр. (2016)
Ящук О. Ю. - Міжнародні зв’язки українського Червоного Хреста: історіографічний дискурс (2016)
Ботіка Т. С. - Російські часописи про англо–російські зв’язки кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Rahimli R. - North Caucasian peoples’ ethno–political associations and their impact on sociopolitical processes in modern times (2016)
Рзаева Р. Н. - Новые данные о среднебронзовой культуре Кавказа (2016)
Эминова Г. - Эпоха, жизнь и творчество Мешеди Мухаммеда Бюльбюля (2016)
Капітоненко О. М. - Неокласика тоталітарної та посттоталітарної моди (2016)
Лісовський П. М. - Мудрість як феноменологічна якість людської діяльності в контексті української філософії (2016)
Колесніченко М. В. - Дослідження етнічності в Україні у контексті західного наукового дискурсу (2016)
Пальчинська М. В. - Системоутворюючі принципи конструювання соціального простору в умовах становлення інформаційного суспільства (2016)
Єременко Ю. В. - Естетизація як спосіб осмислення феномену смерті (2016)
Піддубна Л. В. - Кіберпростір як соціокультурний фактор мережевого суспільства (2016)
Іванова Н. В. - Ситуація мислення в ґенезі інтелектуальної діяльності (2016)
Семікін М. О. - Культура: витоки і фактори функціонування (2016)
Скотна Н. В. - Реалізація творчого потенціалу особистості, Коновальчук В. І. (2016)
Терепищий С. О. - Ідентичність сучасних освітніх ландшафтів в контексті проблем інтернаціоналізації (2016)
Хижняченко Н. О. - Элитарная и массовая культура: проблема соотношения и взаимодействия (2016)
Чорноморденко І. В. - Теоретико–методологічні засади становлення, розвитку та трансформації філософії техніки в епоху глобалізації, Качак Н. В. (2016)
Бойко А. А. - Человек массы в обществе массового потребления (2016)
Ahmadov E. - The protection of national and moral values (2016)
Біляєва І. І. - Державна та національна інформаційна політика: теоретико–концептуальний аспект (2016)
Богданова Н. Г. - Проблема планування процесу розвитку культури життєтворчості особистості (2016)
Козій І. В. - Ідеологічний "наступ" філософії марксизму на західноукраїнських землях в 20–30–ті рр. XX ст. (2016)
Гудима І. П. - Ідеї божественної іманентності в творчості Клайва Стейплза Льюіса (2016)
Дойчик М. В. - Ідея гідності у філософській творчості Ф. Ніцше (2016)
Антіпова О. П. - Духовний потенціал філософської терміносистеми С. Б. Кримського (2016)
Комаха Л. Г. - Традиція versus принцип "anything goes" в аргументах методології П. Фейєрабенда (2016)
Москальчук М. М. - Ентоні Флю про свободу і права людини (2016)
Павлишин Л. Г. - Надлюдина Ф. Ніцше та Боголюдина М. Бердяєва: єдність всупереч протилежності (2016)
Кохановська М. Г. - Причини міжрелігійних конфліктів (2016)
Соловій Р. П. - Практична еклезіологія Виникаючої Церкви (2016)
Ставрояні С. С. - Церква і суспільство в інтерпретації біблійних наративів українськими протестантами (2016)
Чубарева О. О. - Мистецтво в практичному формуванні аксіологічної палітри сучасного студентства (2016)
Кириленко К. М. - Концептуальні засади викладання філософії як непрофільної дисципліни у вищому навчальному закладі (2016)
Готько Н. В. - Мовні моделі духовної культури як контекст формування освітньо–виховної філософії в інтеграції східної і західної парадигм суспільного розвитку (2016)
Москалик Г. Ф. - Освіта майбутнього: погляд філософа (2016)
Бушман І. О. - Національна свідомість студентства (2016)
Разуменко О. О. - Школа як життєвий світ і як інституціональна форма організації системи освіти (2016)
Фабрика А. А. - Можливі наслідки реалізації нового підходу до вивчення циклу гуманітарних та соціально–економічних дисциплін у вишах (2016)
Ященко Л. Є. - Від текстового формату до інфографічного: філософсько–педагогічні роздуми (2016)
Кравець А. Ю. - Становлення біополітики як самостійної наукової дисципліни в межах сучасної політичної науки (2016)
Теленко О. M. - Невизнані держави сучасного світу: сутність поняття та проблема визнання (2016)
Хонін В. М. - Індивіди – суверенітет розуму та міжсоціумні відносини (2016)
Калінін В. Ю. - Світ–система та держава як одиниці аналізу у політичних дослідженнях (2016)
Гарбадин А. С. - Специфіка симулятивних політичних практик згідно з концепцією Жана Бодріяра (2016)
Чеканов В. Ю. - Питання про транспарентність авторитарного політичного режиму: пострадянський і світовий досвід (2016)
Годлевська В. Ю. - Дослідження процесів демократизації останньої чверті ХХ століття, Денисюк А. В. (2016)
Ткач Т. Я. - Міжнародна гуманітарна система (2016)
Гриньків М. В. - Політична складова діяльності релігійних організацій у комунікації з громадськістю (2016)
Мощенко О. М. - Туреччина–Україна: сучасний стан та перспективи співробітництва в Чорноморсько–близькосхідному регіоні (2016)
Потапенко Я. О. - Геополітичні наслідки Євромайдану, Потапенко О. І. (2016)
Рудень Д. М. - Блок лівих і лівоцентристських сил як чергова спроба об’єднання політичних партій лівого руху України (2016)
Рафальський І. - Основні віхи національно–державного самовизначення України в добу незалежності (2016)
Касьянова М. М. - Кількісні характеристики українських мігрантів до країн Східної Європи (2016)
Радько П. Г. - Популяризація науковими товариствами ідей українського державотворення, Аванесян Г. М. (2016)
Ключник Р. М. - Політична та освітня сфери: проблеми взаємодії в Україні (2016)
Зубрицька Д. - Особливості комунікації кандидат–виборець на місцевих виборах у 2015 році (2016)
Гаджи Фуад Нуруллах. - Взгляд на научное творчество академика Васима Маммедалиева (2016)
Конах В. К. - Інформаційно–психологічні засоби "м’якої сили" в державній політиці Китаю (2016)
Луцишин Г. І. - Шотландія та Каталонія: спільне та відмінне у боротьбі за незалежність, Червінка І. М. (2016)
Mammadov Sh. - United States’ policy in South Caucasus (2016)
Комарніцький О. Б. - Рецензія на книгу: Фенцур В. В. Відродження архітектурно-історичної спадщини Кам’янця-Подільського (40-і рр. ХХ ст. – 2015 р.) / В. В. Фенцур, В. В. Пагор. – Кам’янець-Подільський : ПП "Медобори-2006", 2015. – 164 с. (2016)
Титул, зміст (2009)
Терещенко М. А. - Проблеми ефективної організації підприємств на ринку комбікормової продукції (2009)
Багорка М. О. - Особливості моніторингу процесів формування попиту й стимулювання збуту на продовольчому ринку, Білоткач І. А. (2009)
Гуцуляк Ю. Г. - Концептуальні засади організації системи ландшафтів і земель (2009)
Голданов В. В. - Економічна оцінка втраченої вигоди від нераціонального землекористування (2009)
Жибак М. М. - Характеристика основних етапів відтворення трудового потенціалу західного регіону України (2009)
Костенко О. М. - До формування механізму управління прибутковістю сільськогосподарського підприємства (2009)
Тодоров О. В. - Напрямки активізації ринкових та виробничих процесів у галузі апк на засадах сталого розвитку (2009)
Карасьова Н. А. - Розвиток комерційного лізингу як умова реновації матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств (2009)
Рудь І. Ю. - Оцінка конкурентоспроможності молочної продукції (2009)
Коваль О. А. - Ефективність відносин зі страхового відшкодування збитків і втрат в аграрному секторі економіки України (2009)
Матковський О. - Діяльність кафедри мінералогії Львівського національного університету імені Івана Франка протягом 2005-2014 рр., Скакун Л., Білоніжка П. (2015)
Зинчук Н. - Геолого-минералогические модели в связи с поисками алмазоносных кимберлитов (2015)
Vasilenko V. - Postmagmatic factors of kimberlites diamond content, Kuznetsova L., Minin V., Zinchuk N. (2015)
Шкуренко К. - Мінералогія тонкозернистої речовини оболонок хондр з метеорита Кримка (LL3.1), Семененко В. (2015)
Гаєва Н. - Аспекти золотоносності Чортомлицької зеленокам’яної структури, Сукач В., Ковальчук М. (2015)
Митрохин О. - Хімізм породоутворювальних мінералів як індикаторна ознака під час геологічного розчленування й кореляції інтрузивних утворень Українського щита, Митрохина Т., Вишневська Є., Кирієнко О., Петренко О., Андрєєв О. (2015)
Юрченко Н. - Нові дані щодо хімічного складу піроксенів з фенітів Чернігівського карбонатитового масиву (Західне Приазов’я, Український щит), Шнюков С., Павлов Г. (2015)
Моргун В. - Піроксени фенітів Східного Приазов’я (2015)
Гречановська О. - Структурні перетворення в аланіті анадольського типу в процесі відпалювання (за даними рентгенівських, мікроаналітичних та ІЧ-спектроскопічних досліджень), Ільченко К., Канунікова Л., Курило С. (2015)
Маметова Л. - Мінеральні новоутворення на кварцових зернах (2015)
Яворський Б. - Уточнення петрографічних особливостей батятицьких кварцитоподібних пісковиків як крок на шляху до вирішення проблеми їхнього генезису, Степанов В., Побережська І. (2015)
Slovotenko N. - Signs and proofs of the quartz formation from silica gel in the gold-bearing veins of Berehove ore field (Transcarpathians), Skakun L., Serkiz R. (2015)
Бучинська І. - Свинець як елемент-домішка у вугіллі Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну, Лазар Г., Шевчук О. (2015)
Ворошилов Ю. - Іван Пулюй – велетень української наукової та громадської думки (до 170-річчя від народження), Павлишин В. (2015)
Титул, зміст (2009)
Наумко І. - Дев’яті наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка, Дяків В. (2015)
Новини (2009)
Матковський О. - Академік Євген Федорович Шнюков (до 85-річчя від дня народження), Наумко І. (2015)
Щурик М. В. - Поліпшення земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств як складова оптимізації відтворювального процесу аграрного сектора (2009)
Бакуменко І. - До 80-річчя академіка Миколи Володимировича Соболєва, Матковський О., Білоніжка П. (2015)
Гуцуляк Ю. Г. - Еколого-економічна типологія земель на базі їх біоіндикаційної та грунтово-індикаційної оцінок (2009)
Матковський О. - Внесок П. М. Білоніжки у вивчення мінералогії і геохімії соляних родовищ Передкарпаття та природи деяких шаруватих силікатів (до 80-річчя від народження), Скакун Л. (2015)
Голданов В. В. - Основні напрями відтворення родючості грунтів (2009)
Гецко І. Я. - Родюча земля на закарпатті повинна бути товаром (2009)
Тодоров О. В. - Напрямки активізації ринкових та виробничих процесів у галузі апк на засадах сталого розвитку (2009)
Савченко О. Ф. - Впровадження бухгалтерського екологічного обліку на діючих підприємствах України, Кравцова Л. А., Кулявець Н. О. (2009)
Терещенко М. А. - Розробка концепції маркетингу підприємств на ринку комбікормової продукції (2009)
Прокопенко О. А. - Фіскальне забезпечення розвитку сільського господарства донецького регіону (2009)
Мошенець О. В. - Еволюція рентних відносин: від класичної школи до теорії суспільного вибору (2009)
Кінах Н. В. - Методика оцінки кон'юнктури регіонального зернового ринку (2009)
Федоренко В. Г. - Ринок праці в Україні та економічні тенденції в умовах світової економічної кризи (2009)
Денисенко М. П. - Глобальна велика депресія — криза неоліберальної системи господарювання (2009)
Галушка З. І. - Нова роль держави в сучасній економіці: соціосинергетичний погляд (2009)
Кириченко О. А. - Вплив інфляційних процесів на фінансову безпеку підприємства, Кім Ю. Г. (2009)
Ігнатенко А. В. - Формування фінансових потоків реструктуризації міжнародних холдингів, Кабанов В. Г., Харченко О. І. (2009)
Скулиш Ю. І. - Бюджетне забезпечення соціальної сфери в Україні: оцінка ефективності та підходи до обгрунтування (2009)
Костюкевич О. І. - Теоретичні аспекти функціонування іпотечного ринку (2009)
Тригуб О. В. - Сек'юритизація іпотечних активів: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні (2009)
Детюк Т. Г. - Інвестиційний клімат в Україні (2009)
Винницька М. Я. - Економічні флуктуації в ендогенних моделях економічного зростання (2009)
Чорна Л. О. - Місце системи реалізації продукції в маркетинговій діяльності підприємств (2009)
Антошко Т. Р. - Інсайдерська та аутсайдерська складові сучасного корпоративного управління: системний підхід (2009)
Жалніна І. О. - Застосування інструменту "золотої акції" при приватизації стратегічно важливих підприємств (2009)
Панасюк Л. В. - Удосконалення механізму формування фінансових ресурсів місцевих органів влади з урахуванням світового досвіду (2009)
Шашина М. В. - Управління державним сектором економіки України в сучасних умовах (2009)
Редькіна В. А. - Зовнішньо-торговельна політика держави та теорія міжнародної торгівлі (2009)
Чорнодон В. І. - Роль економічних факторів у розвитку садівництва (2009)
Пащенко Н. В. - Теоретичні засади обліку основних засобів (2009)
Ядранська О. В. - Оцінка персоналу в системі ефективного управління (2009)
Радиш Я. Ф. - До історії символіки села рожнів1 (до проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування на гуцульщині), Ропар В. В. (2009)
Ільченко-Сюйва Л. В. - До проблеми використання потенціалу кредитних спілок у забезпеченні економічного зростання: сучасна практика і реалії України (2009)
Гаман П. І. - Інструменти екологічної політики та їх вплив на рекреаційне природокористування (2009)
Клюй О. В. - Система показників оцінювання відповідності політики забезпечення питною водою потребам населених пунктів (2009)
Франчук І. А. - Аналіз структури ринків електроенергії, диференційованих за видами діяльності і напрямами розвитку їх державного регулювання (2009)
Білюк А. В. - Пріоритети державного податкового стимулювання інноваційної діяльності в Україні (2009)
Алексеєва К. А. - Оцінка інтелектуального капіталу в соціально орієнтованій ринковій економіці (2009)
Коврига О. С. - Державна підтримка інститутів соціальної політики в регіонах (2009)
Кошева А. М. - Удосконалення ролі української держави щодо розв'язання житлових проблем громадян, які потребують соціального захисту (2009)
Плеханов Д. О. - Реалізація державних соціальних гарантій щодо задоволення життєвих потреб сільського населення (2009)
Халецька А. А. - Формування та реалізація соціальної політики держави по підвищенню доходів, рівня життя та захисту населенняформування та реалізація соціальної політики держави по підвищенню доходів, рівня життя та захисту населення (2009)
Казюк Я. М. - Проблеми формування ефективного механізму міжбюджетного регулювання в Україні та шляхи їх вирішення (2009)
Бухаріна Л. М. - Розробка стратегії розвитку сфери туризму в Україні (2009)
Бріт О. В. - Сучасний зареєстрований ринок праці як інструмент державного регулювання забезпечення роботою фахівців з вищою освітою (2009)
Авраменко О. - Внесок першого "червоного ректора” В.М. Фідровського в розвиток історичної науки на Миколаївщині (2014)
Біденко Н. - Проблеми розвитку системи дошкільного виховання у відбудовний період (2014)
Бухаров В. - К истории Болтышского имения Раевских (2014)
Делія О. - Колишні офіцери в контексті радянської соціальної політики 20-х років (на матеріалах Полтавщини) (2014)
Культенко О. - Про задоволення потреби заборони на відчуження Знаменської церкви м. Єлисаветграда в Німеччинi (2014)
Крижанівський В. - До проблеми вивчення особового складу присутствія Єлисаветградської міської управи (вересень 1871 –лютий 1917 рр.) (2014)
Мироненко Н. - Науково-технічне забезпечення навчально-лабараторної бази середньої школи у Кіровоградській області в 1970 –80 рр. (2014)
Опря Б. - Храм Олександра Невського –сакральна пам’ятка туристичного Кам’янця-Подільського (2014)
Парсамов С. - Міфологічний східнослов’янський фольклор про "господарів води” (2014)
Пилипчук Я. - Родина та шлюб у кипчаків (2014)
Романова О. - Культ берези в Семицько-Троїцьких обрядах східних слов’ян (2014)
Синенко О. - Профспілковий рух на Єлисаветградщині на початку ХХ століття (2014)
Тарас Я. - Клака в будівництві українців Молдови: культурно-генетична проблема (2014)
Торубара А. - Організація навчального процесу в ніжинському юридичному ліцеї князя Безбородька (2014)
Федоренко Я. - Стан екологічного середовища життєдіяльності селян у процесі трансформації аграрного сектору: історичний контекст (2014)
Філоретова Л. - Викладачі історичного факультету – учасники Великої Вітчизняної війни (2014)
Чорна Л. - Розвиток тваринництва в селянських господарствах Херсонської губернії другої половини ХІХ ст. (2014)
Ачкіназі Б. - Парламентські вибори 1919 р. у Франції та програма національного блоку (2014)
Баханова С. - Еволюція оцінок історичного феномену "холодної війни” у шкільних підручниках з історії кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2014)
Бондаренко О. - Міщанство Російської імперії дореформеної доби в дорадянській та радянській історіографіях (2014)
Грінченко В. - Увічнення пам’яті полеглих у Першій світовій війні в російській церковній архітектурі (2014)
Демешко Ю. - Діяльність купецтва в банківській структурі Новоросії в другій половині XVIII ст. (2014)
Демуз І. - Діяльність природничих товариств Російської імперії ХІХ –початку ХХ ст. у висвітленні радянських дослідників (2014)
Жеребчук С. - АСЕМ як інструмент взаємодії АСЕАН і ЄС: історіографія питання (2014)
Ковальков О. - Пропагандистське супроводження радянського вторгнення до Афганістану (2014)
Мілютін С. - Антиболгарська політика Візантійських імператорів VIII–IX ст. (2014)
Писаний Д. - Жан Кальвін і проблема рабства на світанку Нового часу (2014)
Агапов В. - Стан соціальної захищеності шахтарів УРСР та боротьба за її підвищення у 1989 –1990 рр. (2014)
Баковецька О. - Історія розвитку римо-католицьких громад Криму в ХІХ столітті (2014)
Бардашевська Ю. - Вплив соціально-економічних реформ на повсякденне життя міського населення України в період перебудови (1985 –1991 рр.) (2014)
Бородій А. - Єврейське населення в аграрних відносинах на території Правобережної України в 1861 –1914 рр. (2014)
Воронін В. - Становлення й розвиток інституту присвоєння почесних звань у нагородній системі радянської України в довоєнний час та період Великої Вітчизняної війни (2014)
Дергачов О. - "Доба Гетьманщини” в інтерпретації Володимира Винниченка (2014)
Дробот М. - "Релігійна політика німецької військової адміністрації мілітаризованих окупаційних зон України 1941 –1944 рр.” (2014)
Молоткіна В. - Реформування видавничої системи в УСРР у другій половині 1920-х –на початку 1930-х років (2014)
Присяжнюк Ю. - Волосний устрій Правобережної України в пореформений період (на матеріалах статистики та описів 1880–1890-х рр.), Касян А. (2014)
Ріжняк Р. - Розвиток науково-технологічного забезпечення формування електронних бібліотек у вищих навчальних закладах України (2014)
Безверха В. - Концепція появи болгарської держави у творчій спадщині В. Златарского (2014)
Брояковський О. - Педагогічна спадщина В.Б. Антоновича в історіографії (2014)
Вівсяна І. - Історичні погляди Т.Г.Шевченка: досвід вітчизняної радянської та зарубіжної інтерпретації (2014)
Губицький Л. - Моральні пріоритети дворянства Київської губернії в І половині ХІХ століття (2014)
Житков О. - Періодичні видання та матеріали особового походження як джерела дослідження аграрної політики Української Центральної ради 1917 –1918 рр. (2014)
Поляруш С. - Розробка проблеми державного піклування й благодійності в українській історіографії кінця ХХ –початку ХХІ століття (2014)
Романько І. - Сучасна історіографія державно-церковних відносин в Україні у 1917 –1939 роках (2014)
Скороход О. - Сербська тематика на сторінках журналу "Кіевская старина” (2014)
Собчук О. - Публікації Володимира Ястребова в "Київській Старовині” (1883 –1896 рр.) (2014)
Чернік С. - Політична ситуація в Сербії на початку ХХ ст. у висвітленні Київської та Одеської газетної періодики (2014)
Шевченко С. - Архів Коша Нової Запорізької Січі і Центральна Україна (2014)
Шпак В. - Техніко-технологічні зміни видавничої галузі початку 90-х років ХХ століття (2014)
До 70-річчя доктора історичних наук, професора Г.Д. Казьмирчука (2014)
Чорний О. - Шевченко С. І. Вершники на Інгулі. –Кіровоград: ПП "Центр оперативної поліграфії "Авангард”, 2013. –332 с. (2014)
Бикова О. В. - Аналіз дослідження проблеми розвитку творчих здібностей: теоретичний аспект (2015)
Лі Ює - Феномен уявлень у структурі художньо-виконавської інтерпретації творів: музично-педагогічний аспект (2015)
Пальчик А. О. - Концепт чуда в освітньому просторі Польщі: від богословської теорії до академічного знання (2015)
Семенова О. В. - Теоретичне обґрунтування структури критеріїв і показників художньо-творчої компетентності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2015)
Горських Ю. В. - Регіональні особливості підготовки вчителів хореографії в країнах пострадянського простору (2015)
Зав’ялова О. К. - Чеська віолончельна школа в концепті європейської музичної культури XVIII – початку ХІХ ст. (2015)
Сулаєва Н. В. - Мистецька освіта України другої половини ХVІ – середини ХVІІІ століть: формальні й неформальні ознаки, Лещенко М. П. (2015)
Андрощук Л. М. - Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії в процесі постановки розгорнутої танцювальної форми як аспект професійної самореалізації в системі хореографічно-педагогічної освіти (2015)
Гекалюк Л. Ю. - Розвиток творчого потенціалу майбутніх педагогів-хореографів у процесі викладання циклу дисциплін "Режисура в танці" (2015)
Криворотенко А. Ю. - Прояв творчої індивідуальності майбутнього вчителя хореографії як аспекту педагогічної майстерності під час проходження педагогічної практики (2015)
Куценко С. В. - Педагогічна майстерність майбутнього вчителя хореографії як гарант ефективності формування творчого потенціалу (2015)
Петрова Ю. В. - Народно-сценічний танець як засіб формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів хореографії (2015)
Чен Люсін - Сутність творчих якостей студента-вокаліста як педагогічна проблема (2015)
Ван Чжун - Підготовка майбутніх учителів музики до керівництва вокально-ансамблевим музикуванням школярів у контексті соціалізації особистості (2015)
Уткан Байкал Демір - Досвід впровадження міждисциплінарної координації у практику підготовки майбутніх учителів музики (2015)
Лі Цзяці - Специфіка підготовки майбутнього вчителя музики до здійснення художньо-проектної діяльності (2015)
Цзяо Їн - Критерії оцінювання стану естетичного розвитку майбутніх учителів музики в процесі навчання гри на фортепіано (2015)
Чжу Цзюньцяо - Критериальный аппарат и его поуровневые характиристики формирования вокальной культуры преподавателя музыкального искусства (2015)
Юань Янь - Умови самопідготовки майбутніх учителів музики до педагогічної практики (2015)
Максименко А. І. - Методика викладання народно-сценічного танцю в позашкільному навчальному закладі (2015)
Ніколаї Г. Ю. - Методичні особливості вивчення творів українських композиторів у підготовці майбутніх учителів музики та хореографії (на прикладі "Космічних алюзій" Олени Чернової) (2015)
Сян Чжао - Методика работы со школьниками на начальном этапе освоения музыкальной письменности (2015)
Грошовик І. С. - Підготовка керівника хореографічного колективу в Уманському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Т. Г. Шевченка (2015)
Дін Юнь - Змістово-структурна характеристика музичної культури молодшого школяра (2015)
Kisiel M. - Uczestnictwo uczniów nauczania początkowego w mini-koncertach muzycznych oraz jego uwarunkowania (2015)
Ткаченко І. О. - Особливості хореографічної підготовки фахівців у вибраних вишах Німеччини: порівняльний аналіз (2015)
Тригуб І. В. - Специфіка роботи дитячого хореографічного колективу, Тригуб С. В. (2015)
Мельничук В. - Обґрунтування інвестицій у вивчення й освоєння покладів міді на прикладі рудопрояву Жиричі (Волинь), Приходько В. (2015)
Ковальчук М. - Золото, мідь і срібло в корі звітрювання рудоносних порід родовища Балка Широка, Крошко Ю., Шестаков О. (2015)
Guliy V. - Peculiarities of the mineral composition and origin of the Siillinjarvi carbonatites (Finland), Stepanov V., Bilyk N., Poberezhska I. (2015)
Кичань Н. - Скульптура поверхні відколу метеорита Челябінськ (LL5), Гіріч А., Ширінбекова С., Сливінський В. (2015)
Горовенко Т. - Морфологічна характеристика кристалів рабдиту в паласиті Омолон (2015)
Яценко Г. - Флюїдизатно-експлозивний рудогенез і мінерагенія окраїни Східноєвропейської платформи в межах України, Бекеша С., Гайовський О., Яценко І. (2015)
Зинчук Н. - Особенности изменения слоистых силикатов в земной коре в связи с поисками алмазных месторождений (2015)
Лазарєва І. - Інформативність типізації монациту з метасоматитів за фізичними, морфологічними та геохімічними ознаками (2015)
Дерский Л. - ЭПР-характеристики кварца золоторудного месторождения Мурунтау (Узбекистан) (2015)
Братусь М. - Мінеральний склад бентонітових глин Ільницького родовища Закарпаття, Наумко І., Белецька Ю., Скульська Л., Любка М., Хренов О. (2015)
Білоніжка П. - Участь мікроорганізмів в утворенні осадових порід, руд і мінералів, Дацюк Ю. (2015)
Занкович Г. - Кальцит прожилково-вкрапленої мінералізації у відкладах північно-західної частини Кросненської зони (Українські Карпати), Наумко І. (2015)
Ревер В. - Особливості мікроструктури та мінерального складу еоценових порід північно-західного шельфу Чорного моря, Дацюк Ю. (2015)
Костюк О. - Геохімія мікроелементів палеоценових відкладів яремчанського горизонту (Скибова зона Українських Карпат) (2015)
Білоніжка П. - Біогеохімія йоду (2015)
Кравчук О. - Тернистий життєвий шлях Я. В. Самойлова (1870–1925) (2015)
Матковський О. - Видатний український учений ХХ ст. академік Микола Пантелеймонович Семененко (до 110-х роковин від дня народження), Наумко І. (2015)
Матковський О. - До 100-річчя від дня народження академіка Олександра Сергійовича Поваренних (2015)
Cливко Євгенія Мартинівна (до 60-річчя від дня народження) (2015)
Михайло Петрович Габінет (некролог) (2015)
Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України 90 років (2009)
Іващук І. О. - Вимоги СОТ до узгодження тарифів країн — членів СОТ та врахування національних інтересів (2009)
Гайдуцький А. П. - Гносеологія ідентифікації грошових переказів мігрантів як різновид капіталу (2009)
Олексюк О. І. - Вплив глобалізації на результативність соціально-економічного розвитку України (2009)
Мних М. В. - Розвиток теорії страхування у сучасних умовах (2009)
Гончарова Н. П. - Концептуальні положення щодо державного супроводження процесу формування промислової політики інноваційної орієнтації (2009)
Харчук В. Ю. - Система стратегічного ризик-планування інноваційно-активних суб'єктів господарювання (2009)
Баженова Ю. В. - Моделювання впливу монетарних та фіскальних змінних на економіку України (2009)
Шумило Ю. О. - Аналіз виробничих витрат у системі бюджетів підприємств (2009)
Ставнича М. М. - Використання бюджетних інструментів у світовій практиці регулювання регіонального розвитку (2009)
Дмитренко Г. А. - Людиноцентрична освіта як імператив підвищення якості життя населення України (2009)
Докучаєв О. А. - Шляхи підвищення ефективності використання потенціалу управлінського персоналу підприємства (2009)
Яншина А. М. - Теоретичні засади функціонування вторинного ринку синдикованого фінансування (2009)
Клименко Д. М. - Банківський нагляд як забезпечення прозорості банківської системи (2009)
Мохонько Г. А. - Оцінювання економічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі: критерії та показники (2009)
Бачуріна І. В. - Методологія виділення кластерів у агропромисловому секторі України (2009)
Кудря Я. В. - Економічна сутність управління корпораціями в машинобудівній галузі економіки України (2009)
Прокопчук С. І. - Економіко-статистичні моделі основних показників діяльності підприємств залізобетонних виробів України як основа для прогнозування (2009)
Уколов О. - Обгрунтування необхідності удосконалення звіту про "фінансові результати" (2009)
Радиш Я. Ф. - Державницькі погляди Патріарха Володимира (за матеріалами "Українського церковно-історичного журналу"), Ропар В. В. (2009)
Паращич І. М. - Права громадян і права пацієнтів та їх захист у системі охорони здоров'я України (2009)
Долгий М. Л. - Системний підхід до державного управління у сфері захисту від надзвичайних ситуацій (2009)
Ріктор Т. Л. - Управлінська еліта як стратегічний ресурс побудови держави: проблеми та перспективи (2009)
Франчук І. А. - Особливості механізму державного регулювання енергетики як природної монополії (2009)
Самофалова Т. О. - Входження України в глобальний економічний простір: альтернативи довготерміновій стратегії не існує (2009)
Стеценко Є. В. - Завдання органів державної влади у здійсненні транскордонного співробітництва територій (2009)
Гребенюк О. О. - Економічна природа і критерії ідентифікації проблемних регіонів (2009)
Орлова Н. С. - Державне регулювання зовнішніх механізмів корпоративного управління (2009)
Шевська О. І. - Механізми фінансового оздоровлення житлово-комунального господарства України (2009)
Кошева А. М. - Стан та перспективи розвитку державно- управлінського впливу на сегментування ринку житла в Україні (2009)
Меленюк В. О. - Вдосконалення механізмів державного регулювання соціального розвитку України (2009)
Мороз В. М. - Система трудового потенціалу країни: теоретичні основи формування дефініції (2009)
Орлов В. В. - Співпраця органів державної влади у сфері державної молодіжної політики та молодіжних громадських організацій в Україні (2009)
Соболь В. А. - Суспільні конфлікти у державному управлінні: аналітико-теоретичні основи (2009)
Содержание (2016)
Юбилей (2016)
Анонс (2016)
Захарова И. Н. - Дефицит железа у подростков и его коррекция препаратами железа, Мачнева Е. Б. (2016)
Охотникова Е. Н. - Ведение детей первых двух лет жизни с интерстициальными заболеваниями легких (по материалам Официального Положения Американского Торакального Общества: "Клиническое руководство: классификация, обследование и ведение младенцев с интерстициальными заболеваниями легких"), Ткачева Т. Н., Горбатюк О. И. (2016)
Новрузова Г. A. - Особенности адаптации дыхательной системы, кислотно-основного состояния и газового состава крови у новорожденных, родившихся от беременности, наступившей путем искусственного оплодотворения (2016)
Бережний В. В. - Нові можливості використання мультиштамових синбіотиків у педіатричній практиці, Козачук В. Г. (2016)
Лайко А. А. - Особенности состояния внутриносовых структур у детей, больных сахарным диабетом 1 типа, Гавриленко Ю. В. (2016)
Леженко Г. О. - Раціональний вибір етіотропної терапії при запальних захворюваннях ЛОР-органів у дітей, Пашкова О. Є. (2016)
Кокоркин Д. Н. - Факторы развития агрессивной холестеатомы у детей и подростков с хроническим гнойным средним отитом (2016)
Марушко Ю. В. - Ультразвукова денситометрія (аксіальне вимірювання) у діагностиці остеопенічного синдрому у дітей з різною соматичною патологією, Волоха Т. І., Асонов А. О. (2016)
Резніченко Ю. Г. - Пошук шляхів покращення ефективності лікування підлітків із вегетативними дисфункціями, Резніченко Н. Ю., Бєлай І. М., Лапа Н. В. (2016)
Пилюк І. І. - Вітрум® Кідз та Вітрум® Юніор для гармонійного розвитку дитини (2016)
Ященко Ю. Б. - Застосування інтегрованих систем оцінки важкості стану у новонароджених при критичних станах, Буряк О. Г., Заболотна І. Е. (2016)
Вертегел А. О. - Мінеральна щільність кісткової тканини у дітей, хворих на рекурентний бронхіт, Овчаренко Л. С. (2016)
Крамарьов С. О. - Інновації у лікуванні та профілактиці гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей, Виговська О. В. (2016)
Гляделова Н. П. - Оценка клинической эффективности и безопасности использования препарата "Биоарон С" в амбулаторном лечении острых респираторных инфекций у детей (2016)
Марушко Ю. В. - Клинико-патогенетическое обоснование и опыт применения препарата интерферона альфа 2b у детей, больных острыми респираторными вирусными инфекциями, Сабадаш Е. Е., Зелена Н. А. (2016)
Абатуров О. Е. - Новые возможности лечения и профилактики острых респираторных заболеваний у детей, Агафонова Е. А., Бабич В. Л., Дитятковский В. А. (2016)
Марушко Ю. В. - Застосування екстракту листя плюща у педіатричній практиці, Іовіца Т. В., Марушко Є. Ю. (2016)
Господарський І. Я. - Сучасні підходи до терапії хронічного тонзиліту з частими загостреннями у підлітків із цілорічним алергічним ринітом, Господарська Х. О. (2016)
Шадрін О. Г. - Жирно-кислотний спектр крові та шляхи корекції його порушень у дітей раннього віку з харчовою алергією, Гайдучик Г. А. (2016)
Колоскова О. К. - Запальні патерни крові як ознака фенотипової неоднорідності бронхіальної астми у дітей (огляд літератури), Тарнавська С. І. (2016)
Березенко В. С. - Особливості прогресування хронічного вірусного гепатиту С у дітей із різними варіантами поліморфізму гена ІЛ-28В, Царьова О. В., Диба М. Б. (2016)
Боброва В. І. - Гастроінтестинальна гіперреактивність та її значення у формуванні хронічного алергічного гастриту у дітей, Богданова Т. А. (2016)
Няньковський С. Л. - Метаболічна терапія та її роль у комплексному лікуванні дисплазій сполучної тканини у дитячій нефрології, Добрик О. О., Іськів М. Ю. (2016)
Кенс К. А. - Ретроспективний аналіз віддалених результатів хірургічного лікування дітей із синдромом гострої калитки, Наконечний Р. А., Наконечний А. Й. (2016)
Кокоркин А. Д. - Ранняя диагностика и лечение гидронефроза в детском возрасте (2016)
Спахи О. В. - Лечение патологии локализации яичка в сочетании с измененной мошонкой в детском возрасте, Пахольчук А. П. (2016)
Гижа Л. Ю. - Безоар шлунка та кишечника у дівчинки з олігофренією, Цюпка Б. В., Гижа Б. І. (2016)
Туболець І. І. - Система заходів щодо підвищення інтересу інвесторів до фондового ринку (2009)
Карачина Н. П. - Інвестиційно-інноваційна діяльність: потенціал чи загроза розвитку машинобудівного комплексу України (2009)
Бондар М. І. - Відображення інвестиційної нерухомості в поточному обліку, Бондар Т. А. (2009)
Салига К. С. - Порівняльна економічна ефективність кумулятивних інвстицій в інноваційні проекти з виробництва засобів праці (2009)
Попельнюхов Р. В. - Інвестиційна привабливість економіки України (інвестиційний клімат) (2009)
Жарова Л. В. - Розвиток ринку квот викидів парникових газів по завершенню дії кіотського протоколу (2009)
Чорна Л. О. - Структуризація управлінської діяльності на машинобудівних підприємствах: теорія та практика застосування, Бондарчук Л. В. (2009)
Тарасенко І. О. - Динамічний аналіз потенціалу підприємства в системі управління сталим розвитком (2009)
Головченко Н. М. - Політика кластеризації як основний засіб зростання конкурентоспроможності органічної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках (2009)
Чурило П. Б. - Наслідки процесів злиття і поглинання в банківській системі України (2009)
Халецька А. А. - Тенденції і чинники приросту фінансових ресурсів економічної бази установ соціального захисту населення (2009)
Олійченко І. М. - Особливості функціонування системи автоматизованого документообігу в обласній державній адміністрації (2009)
Бесчастний В. М. - Державне управління освітою в умовах економічної та освітньої глобалізації (2009)
Федько О. А. - Екобезпечний розвиток суспільства як основа збереження здоров’я людини (2009)
Чечель О. М. - Мета формування економічної політики держави (2009)
Степанов В. Ю. - Інформаційний простір: соціально-економічний аспект (2009)
Куліков А. І. - Геоінвестиційний ринок України та його учасники (2009)
Спаських О. Ю. - Координація взаємодії органів управління державною власністю (2009)
Адамчук В. В. - Сучасні проблеми оранки як особливого прийому обробітку ґрунту, Булгаков В. М., Танчик С. П., Надикто В. Т. (2016)
Балюк С. А. - Сучасні проблеми біологічної деградації чорноземів і способи збереження їх родючості, Носко Б. С., Скрильник Є. В. (2016)
Христенко А. О. - Експертна оцінка забезпеченості орних земель України макроелементами живлення рослин (2016)
Цвей Я. П. - Агрохімічні показники чорнозему залежно від системи удобрення буряків цукрових і ланок сівозмін, Торліна О. М., Воронюк Н. М. (2016)
Патика В. П. - Антиоксидантна і фотохімічна активність фотосинтетичного апарату пшениці ярої за дії Pseudomonas syringae pv. аtrofaciens, Гуляєва Г. Б., Буценко Л. М., Щербина Т. М., Осипенко Б. О., Пасічник Л. А. (2016)
Корсун С. Г. - Особливості фотосинтетичної діяльності посівів кукурудзи на зерно в умовах забруднення агроекотопів свинцем, кадмієм, цинком, Буслаєва Н. Г., Довбаш Н. І. (2016)
Горбенко З. Г. - Вплив комбінованого застосування пробіотику, гіпохлориту та лігнін-вугільного сорбенту на живу масу курчат, Труфанов О. В., Труфанова В. О., Котик А. М., Чорна Г. В., Тертишна В. С., Люта Л. В. (2016)
Петрів М. Д. - Племінні та продуктивні властивості оброшинських сірих і білих гусей за їх розведення, Слобода Л. Я., Загорець Н. М., Слобода О. М. (2016)
Гіптенко Н. М. - Динаміка вмісту пластидних пігментів у листках рослин гібридів F1 помідора (Lycopersicоn esculentum Mill.) залежно від росту і розвитку рослин, Ліханов А. Ф. (2016)
Пелих В. Г. - Ефект поєднаності помісних батьківських пар на підвищення продуктивності свиней, Ушакова С. В. (2016)
Аристархова Е. О. - Проблема підвищеного вмісту мангану у водоймах (2016)
Воротинцева Л. І. - Трансформація властивостей чорнозему звичайного за зрошення водами різної якості (2016)
Радько В. І. - Якість як основа підвищення ефективності виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах , Свиноус І. В., Микитюк Д. М. (2016)
Новаковська І. О. - Платність землекористування та проблеми оцінки земель, Филька В. П., Шведа В. І. (2016)
Гетманенко В. А. - Ефективність дії компостів на основі осадів стічних вод на органічну речовину чорнозему опідзоленого (2016)
Смішна-Старинська Л. В. - Кількісні і якісні зміни гумусу при застосуванні органічних систем удобрення у сірому лісовому ґрунт (2016)
В. Т. Надикту — 60 (2016)
Баранов В. В. - Еволюція бізнес-освіти в світі та інтеграція програм МВА в Україні (2016)
Боголіб Т. М. - Роль держави у створенні університетів світового рівня (2016)
Навальна М. І. - Історія формування економічної лексики на позначення дій та процесів, Спис О. А. (2016)
Гайдук І. С. - Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства (2016)
Горбатенко О. А. - Удосконалення корпоративного управління на акціонерних товариствах з державною часткою в Україні (2016)
Кислий В. М. - Актуальність формування нової парадигми економіки транспорту (2016)
Лондаренко О. О. - Організація технології управлінського обліку в науково-дослідних установах, Подпригора О. А. (2016)
Обиход К. О. - Облік доходів від надання послуг науковими установами (2016)
Сафонов Ю. М. - Аналітичне забезпечення оперативного та стратегічного планування економічних результатів діяльності промислового підприємства, Побережець О. В. (2016)
Слюсар С. Т. - Дослідження рівня організаційно-економічного розвитку сільських територій приміської зони Київського регіону (2016)
Череп А. В. - Інформатизація процесу прийняття управлінських рішень суб’єктами малого підприємництва, Гудзь П. В., Сучков А. В. (2016)
Воловик Л. М. - Використання об’єктів культурної спадщини в рекреаційно-туристській діяльності України: сучасний стан і тенденції (2016)
Герасенко В. П. - Развитие теоретических основ регулирования территориально-отраслевых отношений в регионе (2016)
Коваль С. П. - Державне регулювання зайнятості та безробіття на ринку праці (2016)
Костик Е. П. - Государственный механизм обеспечения макроэкономической стабильности в условиях трансформационных изменений национальной экономики (2016)
Павлов К. В. - Патоинституты, патоинституционализм и модернизация российской экономики (2016)
Пак Н. Т. - Фінансова система України часів козацької держави (1648-1657), Костишин Е. І. (2016)
Уманців Ю. М. - Еволюція ролі та функцій держави в економіці, Міняйло О. І. (2016)
Шимченко Л. А. - Волонтерський рух як один із феноменів забезпечення соціальної безпеки в Україні (2016)
Безгуба М. О. - Фінансовий механізм державного регулювання економіки (2016)
Дмитришин М. В. - Удосконалення політики управління кредитним портфелем ПАТ КБ "ПриватБанк" на основі SWOT-аналізу кредитного портфелю комерційного банку, Панчак Н. В. (2016)
Д’яченко А. В. - Світовий досвід державної підтримки кредитування житлового будівництва (2016)
Козарезенко Л. В. - Бюджет участі в системі державного фінансового регулювання розвитку людського потенціалу (2016)
Кужелєв М. О. - Державна фінансова політика в сфері охорони навколишнього природного середовища: зарубіжний і національний виміри, Новицька О. В. (2016)
Макарчук І. М. - Аналіз податкових надходжень до бюджету України (2016)
Макогон В. Д. - Бюджет як інструмент економічного зростання (2016)
Малишко В. В. - Аналіз доходів державного бюджету України (2016)
Тірбах Л. В. - Динаміка та стан бюджетної децентралізації (2016)
Чугунов І. Я. - Формування видатків бюджету у системі соціально-економічного розвитку країни, Ігнатюк І. М. (2016)
Мірошниченко М. М. - Агрохімічні прийоми адаптації сільсько­господарських культур до екстремальних погодно-кліматичних умов, Носко Б. С., Гладкіх Є. Ю., Панасенко Є. В., Круподеря Ю. О., Арцих Р. С., Голота Є. В. (2016)
Фатєєв А. І. - Продуктивність культур сівозміни і винос елементів живлення за різних систем удобрення та обробітку ґрунту, Мартиненко В. М., Собко М. Г. (2016)
Іващенко О. О. - Проблеми дефіциту води в Степу, Найдьонов В. Г. (2016)
Кирик М. М. - Патогенність збудників фузаріозної кореневої гнилі гороху овочевого (Рisum sativum l.), Таранухо Ю. М. (2016)
Стравський Я. С. - Корекція системи антиоксидантного захисту організму корів у період запуску та сухостою (2016)
Котляр О. С. - Порівняння ефективності впливу сольових і хелатних форм мангану та цинку в годівлі свиней (2016)
Таран Н. Ю. - Морфологічний фенотайпінг сортів пшениці озимої для відбору генотипів з підвищеним адаптивним потенціалом, Мусієнко М. М., Бацманова Л. М., Грудіна Н. С., Артюшенко А. П., Стороженко В. О. (2016)
Сергієнко О. В. - Поновлення сучасного сортименту огірка для вітчизняного тепличного овочівництва, Радченко Л. О., Солодовнік Л. Д. (2016)
Медведєв В. В. - Агровимоги до технології і знарядь передпосівного обробітку чорноземних ґрунтів, Пліско І. В., Бігун О. М., Шейко С. М., Накісько С. Г., Крилач С. І., Бородін А. Л. (2016)
Крученюк В. Д. - Відновлення функціональної здатності зрошувальних систем, Дехтяр О. О., Брюзгіна Н. Д., Шевчук Я. В. (2016)
Коніщук В. В. - Перспективи досліджень збереження біорізноманіття агросфери в Україні (2016)
Крутило Д. В. - Ефективність біопрепаратів на основі нового штаму Rhizo­bium phaseoli фб1 за вирощування квасолі, Надкернична О. В., Іванюк С. В., Куц О. В. (2016)
Чехова І. В. - Функціонування ринку льону олійного в Україні, Чехов С. А. (2016)
Огороднійчук Ю. О. - Ефективність використання оптичних і потенціометричних імунобіосенсорів для визначення salmonella typhimurium (2016)
Протопіш І. Г. - Оцінювання взаємозв’язків показників якості зерна пшениці озимої (2016)
І. І. Ібатулліну — 70 (2016)
О. М. Маменку — 75 (2016)
Алекперова Н. А. - Защита свободы религии в международном праве (2015)
Бабаханова М. Э. - Политическая и юридическая ответственность правительства в Норвегии (2015)
Безпалова О. І. - Значення міжнародно-правових актів у механізмі реалізації правоохоронної функції держави (2015)
Вишневська К. О. - Імплементація міжнародних антикорупційних стандартів у національне законодавство України (2015)
Вороніна І. М. - Теоретико-методологічні засади вдосконалення відомчої нормотворчості в умовах трансформації перехідного суспільства (2015)
Горбова Н. А. - Правомірна поведінка: підходи до визначення дефініцій, соціальна значимість та типологія (2015)
Горган О. Л. - Прокурорська діяльність щодо боротьби з корупцією у контексті реформи органів прокуратури України (2015)
Дронов В. Ю. - Формування й реалізація державної політики у сфері вищої освіти та здійснення освітньої функції держави приватними вищими навчальними закладами (2015)
Дубовик О. І. - Становлення альтернативного правосуддя в Україні (2015)
Звоздецька І. В. - Джерела парламентських процедур (2015)
Костенко О. В. - Принцип гласності в діяльності органів прокуратури України та його обмеження, Макушев П. В. (2015)
Словська І. Є. - Суд присяжних: становлення і функціонування (зарубіжний досвід) (2015)
Давидова Н. О. - Авторське право у сфері вищої освіти США й України: деякі спірні питання (2015)
Дихта Н. М. - До питання про предмет договору доручення (2015)
Драпайло Ю. З. - Правове регулювання відносин у сфері транспорту відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2015)
Пишна Л. Г. - Цивільно-правові аспекти управління об’єднаннями громадян в Україні (2015)
Бєлогубова О. О. - Матеріально-правове регулювання трудових відносин в міжнародному судноплавстві (2015)
Біліченко І. С. - Правове регулювання трудових правовідносин працівника прокуратури на рівні угод і локальних нормативно-правових актів (2015)
Вознюк Н. І. - Щодо процедури забезпечення окремих категорій суб’єктів державною допомогою у зв’язку з вагітністю й пологами (2015)
Гриб К. Є. - Про чергову (періодичну) атестацію працівників освіти (2015)
Іншин М. І. - Загальнотеоретична характеристика дистанційної зайнятості працівників в Україні (2015)
Гетманцев Д. О. - Етапи розвитку непрямого оподаткування (2015)
Головін Д. В. - Дія податково-правових норм у просторі: територіальний та екстериторіальний принципи (2015)
Кафтя А. А. - Інформаційне право як галузь права: плюралізм наукових підходів (2015)
Кашульська К. О. - Співвідношення законодавства України та зарубіжних країн із питань контрольно-міграційного провадження (2015)
Горшков Д. В. - Незаконне заволодіння транспортним засобом: аналіз структури злочинності (2015)
Гринишин О. А. - Використання цивільно-правових конструкцій у Кримінальному кодексі України (на прикладі термінів "угода", "договір", "правочин") (2015)
Іванчишин І. І. - Наукові підходи щодо визначення поняття та ознак організованого злочинного угруповання (2015)
Ахтирська Н. М. - Законодавче врегулювання міжнародного співробітництва під час кримінального провадження у справах, пов’язаних з Інтернетом (2015)
Білічак О. А. - Правове регулювання негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Біліченко Т. О. - Установлення підстав закриття кримінального провадження зі звільненням особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям (2015)
Вишньова Д. В. - Судовий контроль під час застосування застави у кримінальному процесі (2015)
Віротченко С. С. - Завдання кримінального провадження (2015)
Гула Л. Ф. - Використання результатів оперативно-розшукової діяльності у виявленні й розслідуванні злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами (2015)
Даньшин М. В. - Щодо встановлення співвідношення предметних зв’язків криміналістики з кримінологією (2015)
Динту В. А. - Аналіз процесуальних відмінностей у проведенні огляду житла чи іншого володіння особи й обстеженні публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (2015)
Дмитрієва Л. В. - Криміналістичний аспект вивчення особи ґвалтівника (2015)
Кайло І. Ю. - Умови допустимості документів у кримінальному процесуальному доказуванні (2015)
Карпушин С. Ю. - Проведення одночасного допиту у кримінальному провадженні (2015)
Негодченко О. В. - Рецензія на видання "Адміністративно-правова освіта у персоналіях: довідник" (2015)
Носко Б. С. - Баланс фосфору в ґрунтах і землеробстві України, Бабинін В. І., Гладкіх Є. Ю. (2016)
Клечковський Ю. Е. - Сучасні проблеми знезараження підкарантинної продукції в Україні, Черней Л.Б., Ящук В. У., Нямцу Є. Ф. (2016)
Кургак В. Г. - Біоенергетичний потенціал багаторічних трав’янистих фітоценозів, Ткаченко А. М. (2016)
Зельдін В. Ф. - Лінійна оцінка ознак розвитку молодняку свиней та їх зв’язок з м’ясними властивостями, Халак В. І., Гравченко В. О., Чегорка П. Т. (2016)
Гулай О. В. - Динаміка росту культур патогенних бактерій в умовах астатичності температурного чинника, Жукорський О. М., Гулай В. В. (2016)
Олійник О. О. - Вплив фенольних сполук на ефективність уведення сортів rosa damascena mill. у культуру in vitro, Клюваденко А. А., Ліханов А. Ф., Мельничук М. Д. (2016)
Ромащенко М. І. - Продуктивність сівозмін на зрошуваних землях за різного їх насичення зерновими і технічними культурами, Музика О. П., Вожегова Р. А., Малярчук М. П. (2016)
Власов В. В. - Енергетичний баланс ампелоценозів за різної структури насаджень та архітектури рослин, Штірбу А. В. (2016)
Тимчук В. М. - Соя в системі стандартизованих сировинних ресурсів і трансферу цілісних технологій, Цехмейструк М. Г., Матвієць В. Г. (2016)
Балюк С. А. - Про захист ґрунтів під час оренди землі, Гапєєв Л. В. (2016)
Ібатуллін М. І. - Цінове співвідношення на свинину та зерно, як основний чинник функціонування ринку свинини (2016)
Шуліка Л. В. - Генетична структура двох ліній курей комбінованого напряму продуктивності за локусами MSTN і TLR4 (2016)
Слєпцова Л. П. - Інноваційний розвиток садівницьких підприємств України (2016)
Протопіш І. Г. - Залежність зернової продуктивності пшениці озимої від площі прапорцевого листка (2016)
Ушакова С. В. - Вплив кнурів різних порід на відтворювальні якості свиноматок у багатопородному схрещуванні (2016)
Вергунов В. А. - Видатний організатор агробіологічної науки в Україні (до 150-річчя С.Л. Франкфурта) (2016)
Довідник із землеустрою — головна книга в системі управління земельними ресурсами (2016)
С. М. Ніколаєнку — 60 (2016)
До 100-річчя від дня народження Ф. Ф. Ейснера (1916 – 1986) (2016)
Пам’яті В. С. Снігового (2016)
Кеменяш Р. Ю. - Конституційне фіксування економічної сфери, економічна конституція чи конституційна економіка як сфера ефективного функціонування (2015)
Мельничук Н. С. - Причини й наслідки скасування кріпосного права в Галичині в складі Австрійської монархії (історико-правові аспекти) (2015)
Радченко А. Ю. - Правовий статус релігійних об’єднань: проблеми законодавчого врегулювання (2015)
Смілик А. С. - Діалектика співвідношення понять "свобода" та "право" (2015)
Козачук Н. О. - Правові наслідки використання патентів при здійсненні стандартизації (2015)
Колосов Р. В. - Завдаток і аванс: порівняльно-правова характеристика (2015)
Кравченко М. Г. - Судовий спосіб захисту спадкових прав в Україні (2015)
Кулик М. М. - Договори про надання послуг у структурі правочинів щодо бездокументарних цінних паперів (2015)
Лісова Д. О. - Особливості правового статусу андеррайтера як торгівця цінними паперами в господарських правовідносинах (2015)
Мельник Ю. О. - Онтологія оцінних понять і їхнє місце в структурі сімейних правовідносин, Мельник М. Б. (2015)
Пeтpeчeнкo С. А. - Спадкування за заповітом в Україні: історія й сучасність (2015)
Работинська В. О. - Механізм реалізації принципу гласності цивільного процесу (2015)
Рожок Л. П. - Поняття "правові позиції Конституційного Суду України" та їх місце в процесуальних актах суду (2015)
Сидорчук А. О. - Питання донорства крові та її компонентів у вітчизняній правовій науці (2015)
Слабошпицька У. О. - Правова природа європейського свідоцтва про спадкування (2015)
Медвідь А. О. - Право бездомних осіб і безпритульних дітей на додатковий соціальний захист (2015)
Новіков Д. О. - Праця в інформаційному суспільстві: висновки для трудового права (2015)
Менів О. І. - Співіснування генетично модифікованих та інших сільськогосподарських культур: досвід правового регулювання у Європейському Союзі (2015)
Мікулін Д. М. - Щодо проблеми визначення природи договору довгострокового тимчасового користування лісами (2015)
Левчишина О. Л. - Адміністративний договір в Україні: поняття, ознаки, зарубіжний досвід і пропозиції щодо вдосконалення (2015)
Маковська О. В. - Особливості реалізації принципу рівності в умовах адміністративно-правового режиму антитерористичної операції (2015)
Малімон В. І. - Співвідношення механізмів державного управління й механізмів державної підтримки, Дівнич В. М. (2015)
Мех Ю. В. - Окремі аспекти співвідношення державного управління та публічної адміністрації в Україні: номінальні дефініції (2015)
Микитенко Є. В. - Окремі аспекти міграційної політики України: нормативно-правовий огляд (2015)
Павлов Д. М. - Оптимізація законодавства як визначальний чинник підвищення ефективності забезпечення природно-техногенної безпеки (2015)
Політило В. Я. - Інституційний механізм забезпечення права на доступ до податкової інформації (2015)
Решота В. В. - Оскарження рішення митних органів про коригування митної вартості товарів: аналіз судової практики (2015)
Селезень П. О. - Концепція належного управління у сфері оподаткування: сучасні виклики (2015)
Скворцов С. І. - Контроль (нагляд) за особами, звільненими із місць позбавлення волі: розвиток і генезис (2015)
Кузьменко О. В. - Доктринальні підходи до розмежування теоретичних понять "воєнна політика" й "оборона України", Сокуренко В. В. (2015)
Курман О. В. - Відомості, що становлять комерційну таємницю, як предмет злочинного посягання (2015)
Ніколаєнко Т. Б. - Особливості кримінальної відповідальності козаків і військової старшини за звичаєвим правом Запорозької Січі середини ХVІ ст. – середини ХVІІ ст. (2015)
Репешко П. І. - Терористична діяльність і відповідальність за неї за законодавством України (2015)
Савко І. І. - Історія розвитку законодавства, спрямованого на протидію злочинам, учинюваним у сфері державних закупівель (2015)
Сиротюк О. В. - Принципи кримінально-правового заохочення (2015)
Сілкова А. О. - Звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування у кримінальному праві України: окремі теоретичні аспекти (2015)
Макаров М. А. - Оскарження слідчому судді рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування (2015)
Панова А. В. - Проблемні питання відмежування провокації вчинення злочину від негласної діяльності з його контролю у кримінальному провадженні (2015)
Сенченко Н. М. - Підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру (2015)
Полторак С. Т. - Рецензія на видання "Військові злочини: кримінально-правова, криміналістична та кримінологічна характеристика" (2015)
Бінецька Д. І. - Використання сучасних методів навчання в процесі вивчення англійської мови як другої іноземної (2012)
Бодрова І. О. - Різнорівневий підхід до вивчення об’ємів тіл обертання в старшій школі (2012)
Бондар Л. А. - Використання різнорівневих завдань з педагогічних дисциплін для формування самоосвітніх умінь і навичок студентів-філологів (2012)
Варварецька Г. А. - Професійна спрямованість у системі суміжних наукових категорій (2012)
Гладка І. А. - Шляхи удосконалення системи педагогічного контролю в процесі вивчення англійської мови як другої іноземної (2012)
Голубенко М. І. - Зміст і операційний склад вміння математичного моделювання у старшокласників (2012)
Драч І. І. - Активізація самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх викладачів вищої школи у процесі професійної підготовки (2012)
Журавська Н. С. - Методика навчання спеціальних дисциплін (2012)
Ідрісова Н. О. - Поняття "здоровий спосіб життя” як соціально-ціннісна категорія (2012)
Кадубовська С. С. - Ефективність використання методу проектів для формування фахових понять з художнього проетктування у майбутніх вчителів технологій (2012)
Квас О. В. - Еволюція ідей опіки над дітьми у вітчизняній та західноєвропейській виховній практиці (2012)
Ковалькова Т. О. - Діагностичний інструментарій щодо перевірки ефективності підготовки майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі (2012)
Колток Л. Б. - Формування бережливого ставлення до природи як першооснова вивчення природознавства у початкових класах (2012)
Корзун В. В. - Формування професійної майстерності студентів-музикантів в умовах особистісно орієнтованого навчання (2012)
Кузнєцова О. Я. - Методичні особливості поведення лекційних занять в модульно-рейтинговій технології навчання загальної фізики для студентів авіаційних спеціальностей (2012)
Литвак А. А. - Специфіка розучування хорових творів без супроводу в поцесі підготовки майбутнього вчителя музики (2012)
Локшин В. С. - Психолого-педагогічні засади формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівної, будівельної та агропромислової галузей в контексті користування контент-бібліотекою (студійний аспект) (2012)
Лоцман Р. О. - Методичні та українозначні засади фахової підготовки виконавців народної пісні в умовах сучасного міста (2012)
Марченко С. С. - Методика навчання комп’ютерного моделювання та проектування майбутніх учителів технологій (2012)
Мосьпан Н. В. - Художній переклад як засіб формування соціокультурної компетенції учнів (на прикладі збірника казок Р. Кіплінга "JUST SO STORIES”) (2012)
Нізовцев А. В. - Практика професійної підготовки майбутніх інженерів (2012)
Нечипоренко В. В. - Розвиток інформаційної компетентності учнів в умовах навчально-реабілітаційного закладу (2012)
Павлов Ю. О. - Професіоналізм особистості як наукова проблема у професійній підготовці фахівців (2012)
Островська К. О. - Особливості "Я-концепції” дітей із спектром аутистичних порушень (2012)
Скуратівська Г. С. - Характеристика змісту навчання писемного англійського професійно орієнтованого мовлення студентів економічних спеціальностей (2012)
Трунова О. В. - Стохастична компетентність майбутнього економіста (2012)
Турчинова Г. В. - Система вправ для навчання професійно орієнтованого монологічного та діалогічного мовлення методика навчання іноземних мов (2012)
Холоденко О. В. - Проектування як засіб формування критичного милення студентів ВНЗ в процесі вивчення іноземної мови (2012)
Червінська Л. М. - Альтернативні методи оцінювання як інструмент глобальної освіти (2012)
Шахматова Т. В. - Роль етики ділових стосунків у становленні майбутнього фахівця економічного профілю (2012)
Шинкаренко Л. В. - Педагогічні умови формування математичної компетентності майбутніх соціологів (2012)
Шульга М. П. - Методика проведення занять оздоровчим бігом з школярами, Горбенко М. І. (2012)
Шульга М. П. - Методика проведення занять по оздоровчій ходьбі з школярами, Лой Б. І. (2012)
Ярушак М. І. - Етнопедагогічні засади родинного виховання дитини (2012)
Вальчук О. І. - Науково-дослідна робота цуусстраху у сфері історії, теорії та практики соціального страхування (1926-1933 рр.) (2012)
Черкасов О. В. - Історіографія вивчення первісної історії Криму: етапи та методи (2012)
Загальні збори Національної академії аграрних наук України (2016)
Постанова Загальних зборів Національної академії аграрних наук України. Про підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2011–2015 рр. та основні завдання на перспективу (2016)
Юрчишин В. В. - До проблем минулого, сучасного і майбутнього Національної академії аграрних наук України (2016)
Бащенко М. І. - Науково обґрунтовані напрями протилейкозних заходів у сучасному тваринництві, Мандигра М. С., Стегній Б. Т., Горбатенко С. К., Корнєйков О. М. (2016)
Медведєв В. В. - Обґрунтування чинних і перспективних стандартів, що убезпечать орні ґрунти від фізичної деградації (2016)
Кудрявицька А. М. - Вплив тривалого застосування добрив на продуктивність фотосинтезу та врожайність пшениці ярої (2016)
Рудник-Іващенко О. І. - Ефективність застосування стимуляторів для проростання насіння белладонни, Ярута О. Я. (2016)
Дідора В. Г. - Продуктивність сої залежно від інокуляції та удобрення в умовах Полісся України, Ступніцька О. С. (2016)
Козир B. C. - Динаміка гематологічних показників лактуючих корів за використання в їх раціоні вдосконалених рецептур преміксів, Качалова К. Я. (2016)
Долецький С. П. - Вплив мінпанкору на вміст есенційних мінеральних елементів у крові корів (2016)
Вовк С. О. - Захищені ліпіди і жирні кислоти у раціонах годівлі великої рогатої худоби, Павкович С. Я. (2016)
Москалець Т. З. - Синекологічні основи прояву чутливості нових генотипів tribus Triticeae на вплив eurygaster integriceps put., Калініченко А. В., Москалець В. В. (2016)
Булгаков В. М. - Вдосконалення конструкції комбінованого дводисково-анкерного сошника, Горобей В. П. (2016)
Белоліпський В. О. - Оцінка функціонування агроландшафту за гідрологічними показниками, Полулях М. М. (2016)
Новаковська І. О. - Моніторинг сільськогосподарського землекористування (2016)
Мартиненко В. М. - Економічна ефективність систем застосування добрив у сівозміні за різних систем обробітку ґрунту Північно-східного Лісостепу (2016)
Природа і людина потребують захисту (2016)
Чернєй В. В. - Чинники, що сприяють учиненню злочинів на ринку небанківських фінансових послуг в Україні (2015)
Топчій В. В. - Примус як забезпечення освідування в кримінальному провадженні, Карпенко Н. В. (2015)
Катеринчук К. В. - Обумовленість кримінальної відповідальності злочинів проти здоров’я особи: кримінально-правові та кримінологічні чинники (2015)
Сакал В. М. - Місце та роль прокурора – процесуального керівника в організації досудового розслідування (2015)
Нєбитов А. А. - Законодавче забезпечення протидії сексуальній експлуатації в Україні (2015)
Казміренко В. О. - Психологічна сутність суб’єктивної сторони розбою (2015)
Грибовський О. В. - Оперативно-розшукова характеристика одержання неправомірної вигоди (2015)
Рудик М. М. - Соціально-психологічні фактори в детермінації молодіжної злочинності в Україні (2015)
Нелін О. І. - Юридична відповідальність нотаріуса: теоретичний аспект і практичні виміри (2015)
Вознюк А. А. - Організовані форми співучасті за кримінальним кодексом України (2015)
Федченко М. С. - Особливості класифікації кримінальних татуювань, Мазниченко Ю. О. (2015)
Голоколосова А. С. - Криміналістичне дослідження сюрикенів як різновиду метальної холодної зброї (2015)
Кравченко Н. С. - Участь цивільного відповідача в доказуванні цивільного позову (2015)
Гуральник М. М. - Муніципальна служба як чинник визначення правового статусу посадових осіб місцевих органів публічної влади в Україні (2015)
Кашперська Т. Ц. - Особливості розгляду судом справ про встановлення факту батьківства (материнства) (2015)
Кастарнов Д. Б. - Місце обставин, що характеризують особу обвинуваченого, у системі обставин, які підлягають доказуванню (2015)
Орлов Ю. Ю. - Нормативно-правове регулювання оперативно-розшукової діяльності міліції (2015)
Ніколаюк С. І. - Проведення спеціального слідчого експерименту під час фіксації фактів злочинів у сфері службової діяльності, Радченко С. І. (2015)
Пясковський В. В. - Процесуальні форми взаємодії слідчих з іншими співробітниками правоохоронних органів під час розслідування насильницьких злочинів, учинених щодо неповнолітніх (2015)
Кисленко Д. П. - Розвиток сили в майбутніх правоохоронців ВНЗ МВС України у зв’язку із застосуванням прийомів фізичного впливу, Бутов С. Є. (2015)
Ємець о. М. - Пошук фактичних даних про ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів (2015)
Шаповаленко Є. В. - Правові аспекти встановлення місцезнаходження підозрюваного та обвинуваченого з використанням телекомунікації (2015)
Василинчук В. І. - Заходи щодо запобігання та протидії корупції: міжнародний досвід, Калюк С. М. (2015)
Трепак В. М. - Міжнародний досвід та проблеми очищення влади в Україні (2015)
Єзерський Д. О. - Порівняльно-правова характеристика надзвичайного стану в різних країнах світу (2015)
Рогатюк і. В. - Становлення кримінальних процесуальних засад участі прокурора в кримінальному судочинстві: зв’язок історії та сучасності (2015)
Капічон О. Г. - Еволюція поглядів академіка Володимира Копєйчикова в царині права людини та громадянина (2015)
Марчак В. Я. - Новий погляд на генезис та профілактику психосоматичних розладів у працівників органів внутрішніх справ (2015)
Cherney V. - Facilitating factors of crimes committing at nonbank financial services market (2015)
Topchiy V. - The compulsion as a provision of inspection in criminal proceeding, Karpenko N. (2015)
Katerynchuk K. - The conditionality of criminal charges of crimes against the person’s health: criminal and criminological factors (2015)
Sakal V. - Prosecutor’s place and role as a procedure supervisor in pretrial investigation management (2015)
Nebytov A. - Legislative support against sexual exploitation in Ukraine (2015)
Kazmirenko V. - The psychological nature of the subjective side of robbery (2015)
Gribovsky A. - Оperational-detective characteristic of illegal benefits (2015)
Rudik M. - Psychosocial factors in the determination youth crime in Ukraine (2015)
Nelin O. - Notary’s legal responsibility: theoretical aspect and practical measures (2015)
Vozniuk A. - Organized forms of participation according to the criminal code of Ukraine (2015)
Fedchenko M. - On the classification criminal tattoos, Maznychenko Y. (2015)
Golokolosova A. - Forensic examination of a variety shuriken throwing knives (2015)
Kravchenko N. - Taking part civil defendant in proving a civil claim (2015)
Huralnyk M. - Municipal service as a factor determining legal status of the local public body officials in Ukraine (2015)
Kashperska T. - Procedural peculiarities of consideration by the court of the cases of the establishment of the fact of maternity and paternity (2015)
Kastarnov D. - Place circumstances characterizing the personality of the accused in the system circumstances to be proved (2015)
Orlov Y. - As for the legal regulation of operational activities of police (2015)
Nikolayuk S. - Conducting a special investigative experiment upon recording of the facts of crimes in the course of official activity, Radchenko R. (2015)
Paskowski V. - Procedural forms of interaction of investigators from other law enforcement agencies during the investigation of violent crimes committed against minors (2015)
Kislenko D. - Future limbs of the law institute of higher of MVS of Ukraine have development of physical force through application of receptions of physical influence, Butov S. (2015)
Yemets О. - Identification evidence of the importation, manufacture, sale and distribution of pornographic materials (2015)
Shapovalenko E. - Legal aspects of suspect’s and accused locating using telecommunication (2015)
Vasylynchuk V. - Preventative and combating actions against corruption: international experience, Kalyuk S. (2015)
Trepak V. - International experience and problems of cleaning power in Ukraine (2015)
Jezerskii D. - Comparative legal characteristic of the emergency state in different countries of the world (2015)
Rohatiuk I. - Formation of the criminal procedural principles of the prosecutor’s role in the criminal proceedings: connection history with modernity (2015)
Kapichon O. - The evolution of academician Vladimir Kopyeychykov in the field of human and civil rights (2015)
Медведєв В. В. - Дослідження ґрунтозахисного обробітку в Німеччині (2016)
Лихочвор В. В. - Фотосинтетична продуктивність буряків цукрових залежно від строків сівби та системи удобрення, Костючко С. С. (2016)
Власов В. В. - Великомасштабна картографічна модель ампелоекологічного районування, Ляшенко Г. В., Бузовська М. Б., Булаєва Ю. Ю. (2016)
Савченко Ю. І. - Концентрація Pb і Cd у свинині за використання в раціонах різних зерносумішей, Савчук І. М., Савченко М. Г. (2016)
Охрим С. А. - Пероксидне окиснення ліпідів та антиоксидантний захист організму корів у період сухостою за впливу антибіотика пролонгованої дії (2016)
Бащенко М. І. - Досвід і перспективи використання кросбридингу в молочному скотарстві, Костенко О. І., Рубан С. Ю. (2016)
Романенко В. П. - Молекулярно-генетичні властивості ентеровірусів свиней (2016)
Кринична Н. В. - Використання колекційного матеріалу гороху та нуту для пошуку джерел за господарсько цінними ознаками і створення колекцій цих культур, Хромяк В. М. (2016)
Мироненко В. Г. - Передумови та особливості створення елементів штучного інтелекту в системах оперативного керування АПК (2016)
Лисенко В. П. - Прогнозування якості ентомокультур, Бельченко В. М., Чернова І. С. (2016)
Ромащенко М. І. - Особливості застосування методу "Рenman – Мonteith" в умовах краплинного зрошення Степу України (на прикладі зернової кукурудзи), Шатковський А. П., Журавльов О. В. (2016)
Тарасов В. І. - Розвиток яружної ерозії в Степу Північному України (2016)
Сало І. А. - Ринок плодів і ягід як модель соціально орієнтованої ринкової економіки в Україні (2016)
Забалуєв С. В. - Зміни стану органічної речовини рекультивованих ґрунтів за їх тривалого сільськогосподарського використання (2016)
Вергунов В. А. - Національній академії аграрних наук України — 85: віхи історії (2016)
Пам’яті Л. М. Тіщенка (2016)
Пам’яті В. О. Найдьонової (2016)
Калінеску Т. В. - Наш журнальний "потяг" летить вперед … (2016)
Ильин С. Ю. - Современные тенденции развития управленческой деятельности (2016)
Мохначев С. А. - Научное наследие И. С. Фотина в методологии управления инновационной экономикой (2016)
Нусратуллин В. К. - Общественный интеллект как фактор эволюции экономики и общества (2016)
Павлов К. В. - Этноменеджмент как составная часть этноэкономики (2016)
Романовська Ю. А. - Кластери в системі охорони здоров’я в умовах децентралізації (2016)
Фирсова С. Н. - Инновации как источник экономического роста и движущая сила качественных преобразований (2016)
Lopushnyak H. - Budgetary relations reform in Ukraine, Lobodina Z., Lyvdar M. (2016)
Костирко Л. А. - Зарубіжний досвід регулювання міжбюджетних відносин та можливості його адаптації в Україні, Велентейчик Н. Ю. (2016)
Кучерова Г. Ю. - Податкова поведінка: систематизація наукових поглядів (2016)
Смирнова І. І. - Підвищення управлінської ефективності керівника лінійного рівня в системі управління підприємством, Сімаков К. І. (2016)
Ильин С. Ю. - Современные тенденции развития маркетинговой деятельности организаций, Кочеткова И. А. (2016)
Однорог М. А. - Методичні підходи до оцінки інвестиційної та інноваційної привабливості сільськогосподарських підприємств (2016)
Бурлуцька С. В. - Шокові збурення соціально-економічних систем (2016)
Калінеску Т. В. - Параметризація стимулів ефективного функціонування механізму реалізації соціально-економічної політики, Альошкіна Л. В. (2016)
Ліхоносова Г. С. - Роль соціодинаміки в тенденціях соціально-економічного відторгнення (2016)
Заблодська І. В. - Передумови та необхідність підвищення конкурентоздатності трудового потенціалу регіонів України, Большенко С. Ф. (2016)
Грахов В. П. - Особенности государственной поддержки жилищного строительства в регионе, Мохначев С. А., Кислякова Ю. Г. (2016)
Исламов Ф. Ф. - Воспроизводственный потенциал рынка страховых услуг Приволжского федерального округа России (2016)
В Університеті економіки і права "КРОК" визначили шляхи впровадження дистанційної освіти в України (2016)
Редакційна колегія рекомендує (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Вимоги щодо змісту та оформлення статей для подання в науково-виробничий журнал "Часопис економічних реформ" (2016)
Іваніна В. В. - Енергетична ефективність агротехнологій в різноротаційних сівозмінах (2016)
Петренкова В. П. - Домінуючі вірусні хвороби зернових колосових в умовах Східного Лісостепу, Лучна І. С., Олейніков Є. С., Міщенко Л. Т. (2016)
Бабаєва Г. І. - Сорти плодової шовковиці для органічного садівництва, Литвин В. М., Войтенко В. І., Хмельова Т. С. (2016)
Дудченко Т. В. - Зниження ефективності гербіциду цитадель 25 OD м.д. на посівах рису, Цілинко Л. М., Фальковський І. В. (2016)
Бащенко М. І. - Удосконалення системи оцінки якості та безпечності меду бджолиного в Україні, Постоєнко В. О., Лазарєва Л. М. (2016)
Риженко Г. Ф. - Розробка та випробування асоційованої вакцини вельшиколісан проти шлунково-кишкових бактеріозів свиней, Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Уховська Т. М., Тютюн С. М. (2016)
Кравченко В. А. - Ефективність селекційних досліджень в овочівництві, Корнієнко С. І., Горова Т. К., Хареба О. В., Терьохіна Л. А. (2016)
Лимар В. А. - Стратегія селекції нових сортів помідора для Півдня України, Холодняк О. Г. (2016)
Копилов К. В. - Молекулярно-генетичний моніторинг у системі збереження генетичних ресурсів тварин, Метлицька О. І., Мохначова Н. Б., Супрович Т. М. (2016)
Горобей В. П. - Системний підхід до селекційно-насінницької сівби з умовними етапами робіт (2016)
Тертична О. В. - Екологічні проблеми промислового тваринництва сучасної агломерації, Пінчук В. О., Степанов Р. А., Бородай В. П. (2016)
Ібатуллін М. І. - Історико-економічні аспекти виробництва продукції свинарства агротоваровиробниками України в дорадянський період (2016)
Торліна О. М. - Вплив короткоротаційних сівозмін і системи удобрення на забур’яненість посівів буряків цукрових (2016)
Шовковська А. В. - Проблеми діяльності вимірювальних лабораторій галузі якості ґрунтів та способи їх розв’язання (2016)
Остапчук Л. В. - Аналіз сільсько­господарського землекористування Київської області (2016)
Ю. О. Приходьку — 60 (2016)
Бочевар А. Г. - Стан сформованості інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх юристів (2016)
Буховець Б. О. - Контроль психофізичного розвитку дітей під час корекції рухових порушень (2016)
Ягоднікова В. В. - Особливості управління інноваціями у виховному процесі загальноосвітньої школи (2016)
Балан Л. А. - Формирование у будущих инженеров-программистов готовности к использованию дистанционных образовательных технологий: практический аспект (2016)
Боделан М. В. - Вулична соціальна робота: сутність і специфіка (2016)
Бадюл Л. М. - Застосування передового науково-методичного досвіду з метою удосконалення рівнів володіння іноземною мовою у професійному середовищі (2016)
Левицька І. М. - Особливості діалогової взаємодії в навчально-виховному процесі майбутніх учителів музичного мистецтва (2016)
Ашихміна Н. В. - Сутність і компонентна структура фахової культури майбутніх учителів музики (2016)
Патик Ю. В. - Мотиваційні тенденції майбутніх соціальних працівників (2016)
Цзяо Їн - Методичне забезпечення естетичного розвитку майбутніх учителів музики в процесі навчання гри на фортепіано (2016)
Черняк С. Г. - Виховання в контексті інтересів суспільства доби Середньовіччя (2016)
Єрмакова С. С. - Фундаментальні аспекти впровадження ощадливого виробництва у навчальний процес вищого технічного навчального закладу (2016)
Богатов А. О. - Компоненти і критерії підготовленості майбутніх учителів фізичної культури до формування здоров’язбережувального середовища (2016)
Линенко А. Ф. - Професійна ідентичність в контексті професійної підготовки майбутнього вчителя: теоретичний аспект дослідження (2016)
Ду Цзі Лун - Педагогічні умови оптимізації особистісного становлення школярів молодшого шкільного віку у процесі занять естрадним співом, Мамикіна О. А. (2016)
Sakharova V. - Implementation of pedagogical conditions of foreign students’ professional and pedagogical culture formation in the process of professional training (2016)
Татарнікова А. А. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців-музикантів з арт-менеджменту: організаційно-педагогічні засади (2016)
Гільман А. Ю. - Емпіричне дослідження особливостей саногенного мислення студентської молоді (2016)
Рожко І. В. - Наукові підходи до розвитку музичної пам’яті молодших школярів (2016)
Імерідзе М. Б. - Реалізація експериментальної моделі формування медіаосвітньої компетентності майбутніх учителів (2016)
Деділова Т. В. - Сучасні реалії впровадження ґендерного підходу в системі вищої освіти України, Токар І. І. (2016)
Голик Б. Г. - Якість освітнього середовища професійної підготовки фахівця дизайну (2016)
Марченко В. С. - Формування професійного іміджу сучасного вчителя (2016)
Черненко Н. М. - Характеристика рівнів готовності майбутніх менеджерів освіти до управління ризи-ками у навчальних закладах (2016)
Вей Цісюань - Експертне оцінювання у професійній діяльності менеджерів освіти (2016)
Поліхроніді А. Г. - Використання аудіотренувань у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами (2016)
Деділова Т. В. - Ґендерний аспект уявлень студентів про діяльність викладача, Токар І. І., Філатов А. В. (2016)
Янь Юань - Методика формування умінь самопідготовки майбутніх учителів музики до педагогічної практики (2016)
Очеретна О. Ю. - Залучення майбутніх інженерів електрозв’язку до самостійної творчої роботи в процесі професійної підготовки як педагогічна умова формування їхньої акмеологічної культури (2016)
Печерська Е. П. - Формування художнього мислення підлітків у процесі участі у культурно-масових заходах, Усачов О. С. (2016)
Титул, зміст (2016)
Сенченко М. - Центр державної бібліографії в цифрову епоху (2016)
Буряк С. - Аналітичний огляд книговидавничої діяльності за підсумками 2015 року (2016)
Жигун Т. - Аналіз стану доставляння обов'язкових примірників видань України у 2015 році (2016)
Устіннікова О. - Інформаційний ресурс української журнальної періодики (за матеріалами державного бібліографічного покажчика "Літопис журнальних статей" 2015 р.), Клюшніченко О. (2016)
Бондар Ю. - Пропагандистсько-видавничі стратегії Октавіана Августа (2016)
Гуцол Г. - Концепція реформ у галузі створення та використання державних бібліографічних ресурсів і реорганізації бібліотечного фонду України (2016)
Кияниця Є. - Тенденції та перспективи співпраці сучасної бібліотеки зі ЗМІ (2016)
Васьківська О. - Історіографія книговидавництва в Україні: становлення та розвиток (2016)
Вовк Н. - Інформаційно-аналітичні документи: сфера використання та класифікація (2016)
Курбан О. - Історія становлення та розвитку технологій інформаційних війн (2016)
Бобаль Н. Р. - Основні композиційно-структурні особливості текстів ЗМІ (2015)
Борис Д. П. - Продуктивність телескопних неосленгізмів початку ХХІ сторіччя крізь призму морфотактичного підходу (2015)
Буць Ж. В. - Образно-символічний простір розгортання текстового концепту ЖІНОЧНІСТЬ у французьких соціально-побутових романах ХІХ-ХХ століть (2015)
Вербицька Н. В. - Вплив залученості на регулювання референційного коду (2015)
Гайданка Д. В. - Лінгвокреативність та її роль в оказіональному словотворенні (2015)
Гідора-Шишковська А. Л. - Характерні риси правового євролекту як фахової мови (2015)
Головащенко Ю. С. - До питання внутрішньої організації семантичного поля: принципи, проблеми, шляхи вирішення (2015)
Дакі О. А. - Семантика та лексикографічне опрацювання морського терміна порт (2015)
Деркач В. В. - Мовна експресія риторичних звертань (на прикладі українського та кримськотатарського пісенного фольклору), Кулікова Т. В. (2015)
Довбенко Л. В. - Вербалізація образу ненадійного наратора (на матеріалі оповідання Едгара По "The tell-tale heart") (2015)
Єловська Ю. В. - Реалізація табу в діловому дискурсі (на матеріалі ділового мовлення українців) (2015)
Жигоренко І. Ю. - Відбиття віку автора у тексті: постановка проблеми (2015)
Заблоцький Ю. В. - Аналіз передвиборчих промов кандидатів у президенти США у 2012 році (М. Ромні та Б. Обама) (2015)
Ковалевська Т. І. - Стилістичні функції графо-фонемних засобів комбінаторики сучасних англомовних постколоніальних художніх текстів (2015)
Ковтун О. В. - Функції повторів у діалогах професійного дискурсу "радіообмін цивільної авіації" (2015)
Кокнова Т. А. - Аналіз морських фразеологізмів у компаративному аспекті (2015)
Корпало О. Р. - Іменник у позиції суб’єкта як засіб вираження категорії синтаксичної особи в українській і польській мовах (2015)
Кшановський О. Ч. - Графічні, фонетичні та фонологічні проблеми гамзи в сучасній перській мові (2015)
Любимова Ю. С. - Засоби і способи вираження категорії модальності в сучасній китайській мові (2015)
Магеррамова М. А. - Семантико-синтаксична класифікація термінів-композитів у німецькій мові (2015)
Мікава Н. М. - Вербалізація концепту HAIR в англійських тлумачних словниках (2015)
Мороз Т. Ю. - Семантико-граматична асиметрія в системі морфологічної категорії числа абстрактних іменників (2015)
Нетреба Е. С. - Репрезентация концепта SEASONS в произведении А. Картер "Лесной царь" ("The Erl-King") (2015)
Оруджева С. Э. - Цветообозначения как элементы концептуальной картины мира испанцев и украинцев (2015)
Панасенко К. О. - Відтворення символіки контакту (вертикальний вимір) в українських та російських перекладах англомовної поезії XIX–XX ст. (2015)
Потапенко С. И. - Сопоставительная когнитивная риторика: в поисках tertium сomparationis (2015)
Приступа Т. І. - Українські та російські мовознавці про розвиток граматичної будови східнослов’янських мов (2015)
Сабадаш (Плисак) Д. В. - Структура терміноконцепту MEDICINE у світлі лінгвокогнітивних досліджень (2015)
Савченко А. Л. - Особливості конструкцій локативних складнопідрядних речень (2015)
Сардарян К. Г. - Відновлення рідної мови як національної святині в контексті літературного процесу періоду "хрущовської відлиги" (на матеріалі творчості І. В. Жиленко) (2015)
Сіленко Н. В. - Вербалізація концепту ПРАЦЯ в турецькій мовній картині світу (2015)
Скрильник С. В. - Запобігання інтерференції у професійно-орієнтованому усному перекладі (2015)
Слободян О. В. - Географічні терміни на позначення низини в східнослобожанських говірках Луганщини (2015)
Стойкова Г. Г. - Основні аспекти щодо мовної стійкості в Україні (2015)
Талавіра Н. М. - Орієнтаційні звороти англійської мови: лінгвокогнітивна основа класифікації (2015)
Троєглазова М. М. - Походження юридичної термінології сучасної арабської літературної мови (2015)
Фокша Ю. О. - Вербалізація лінгвокультурного концепту PERFECCION/ДОСКОНАЛІСТЬ в іспанській та українській мовах (контрастивне дослідження) (2015)
Фоменко Е. Г. - Методология исследования индивидуально-авторской концепции писателя (2015)
Ходоренко А. В. - Общие вопросы типологического изучения номинации групп лиц (2015)
Чернякова В. А. - Гендерные особенности женского испаноязычного и украиноязычного политического дискурса (2015)
Шепель Ю. А. - Общая теория систем и вопросы симметрии и асимметрии (2015)
Kantur К. А. - Historisch-vergleichende Methode in der europaischen Sprachwissenschaft der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts: Grimmsches Gesetz (2015)
Lange А. - Praktische Landeskunde – Erfahrungen und Unterrichtsaufbau fur das Thema "Zeitungskunde” (2015)
Банах Л. Я. - Виброгашение колебаний и отсутствие критической скорости в многосекционных роторных системах, Никифоров А. Н., Ройзман В. П. (2010)
Білоус Б. Д. - Програма для проектного розрахунку механічних характеристик вібраційного перетворювача руху з механізмом вільного ходу, Мандзюк М. Ф., Пістун І. П. (2010)
Булгаков В. М. - Порівняльна оцінка застосування вібраційних викопуючих робочих органів бурякозбиральних машин, Головач І. В., Калетнік Г. М., Кравченко І. Є. (2010)
Веселовська Н. Р. - Подійно-орієнтований графо-аналітичний опис елементів гнучких інтегрованих виробничих систем (2010)
Надутый В. П. - Обоснование динамических параметров виброударного грохота на основе метода бинарной логит регресси, Лапшин Е. С., Хмеленко И. П. (2010)
Паламарчук І. П. - Динамічні навантаження коливального характеру в гнучких спірально-фасонних конвеєрах поступального руху, Любін М. В., Токарчук О. А. (2010)
Проців В. В. - Ослаблення гальмівної сили магніторейкового гальма на одиничних нерівностях рейкової колії (2010)
Рахманов С. Р. - Некоторые вопросы упрощения развитых динамических моделей рядных механических систем на примерах станов трубопрокатного производства, Вышинский В. Т. (2010)
Струтинський В. Б. - Інваріанти просторової жорсткості обладнання з паралельною кінематикою, Кириченко А. М. (2010)
Франчук В. П. - Особенности движения материала по рабочей поверхности грохота с пространственными колебаниями, Куница В. Ф. (2010)
Франчук В. П. - Влияние параметров щеки на динамику вибродробилки с наклонной камерой дробления, Федоскина Е. В. (2010)
Яковенко В. Б. - Системне моделювання динаміки глибинних циліндричних вібромашин, Забродський М. М. (2010)
Беловод А. И. - Анализ стендовых и эксплуатационных испытаний, Дудников И. А., Дудников А. А., Донченко С. А.Капустянский М. В. (2010)
Гаврильченко О. В. - Оптимізація розміщення деталей різної форми, що обробляються на вібровикінчувальних верстатах, Повидайло В. А., Захаров В. М. (2010)
Дудников А. А. - Напряжённо-деформированное состояние металлов при обработке давлением, Беловод А. И., Дудников И. А., Донченко С. А., Капустянский М. В. (2010)
Дудников И. А. - Влияние вибрационной обработки на упрочнение обрабатываемой поверхности, Беловод А. И., Кившик А. П., Дудников А. А., Донченко С. А., Капустянский М. В (2010)
Иванов В. В. - Формирования оксидной пленки в условиях виброобработки с использованием полимерных рабочих сред, Цуркан О. В. (2010)
Лопата Л. А. - Остаточные напряжения при упрочнении деталей электроконтактным припеканиемостаточные напряжения при упрочнении деталей электроконтактным припеканием, Сорока Е. Б., Яропуд В. Н. (2010)
Музычук В. И. - Исследования пластичности титановых сплавов при деформировании заготовок в калибрах различных систем, Шкрылев Р. В., Печенюк В. В. (2010)
Поліщук О. В. - Кульковий двокаскадний генератор імпульсів тиску (2010)
Мисюра Т. Г. - Дослідження кінетичних характеристик процесу віброекстрагування в системі рослинна сировина – екстрагент, Зав’ялов В. Л., Бодров В. С., Попова Н. В. (2010)
Тищенко Л. Н. - О колебаниях скорости зерновой смеси на виброрешете, Ольшанский В. П., Ольшанский С. В. (2010)
Федоскин В. А. - Особенности загрузки вибротранспортера сушильной установки, Ерисов Н. Н. (2010)
Ярошенко Л. В. - Вібраційна шахтна сушарка переміжного нагрівання зі складеним вертикальними привідним валом, Омельянов О. М., Омельянов М. О. (2010)
Титул, зміст (2016)
Петрова Н. - Окремі аспекти наукових досліджень Книжкової палати України (2016)
Бондар Ю. - Марк Туллій Цицерон як публікатор-видавець (2016)
Женченко М. - Дитяча література в електронному форматі: типологічна характеристика, бізнес-моделі (2016)
Кулешов С. - Інноваційне дослідження торговельної документації в Україні (2016)
Кіраль С. - "…Ми долю собі вибирали по совісті, не з принуки": до видання біобібліографічного покажчика Галини Гордасевич (2016)
Бєлякова Т. - Книжкові пам'ятки у фондах бібліотек медичних ВНЗ України: історія та сучасний стан (2016)
Іванова М. - Питання авторського права при створенні електронних інформаційних ресурсів бібліотек, Іванов Ю. (2016)
Дроншкевич О. - Періодичні видання іноземними мовами ХIX — початку ХХ ст. як джерело інформації з питань розвитку освіти, науки й культури (2016)
Зикун Н. - Композиційно-оформлювальні особливості українського сатиричного видання початку ХХ століття (2016)
Фіялка С. - Прийоми акцентування уваги в навчальній літературі (2016)
Остапчук Ю. - Роль електронної комунікації в інформаційному суспільстві (2016)
Булах Т. - Теоретичне осмислення феномену реклами як засобу соціальних комунікацій (2016)
Горлач Д. - Феномен "кліпового мислення" в контексті радикалізації перетворень інформаційного середовища (2016)
Спрінсян В. - Комунікаційне середовище документознавства в Україні (на прикладі Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття"), Панькевич О. (2016)
Тарабрін О. - Наукове дослідження системи виявлення та розповсюдження сільськогосподарської науково-технічної інформації в США, Капралюк О. (2016)
Титул, зміст (2015)
Буряк С. - Поточна статистика випуску книг і брошур в Україні у 2015 році (2015)
Петренко О. - Статистика друку сучасної дитячої книги в Україні (2015)
Клюшніченко О. - Книги України у дзеркалі державної бібліографії: аналітичний огляд (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис книг" за 2014 р.) (2015)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2015 році (за матеріалами надходжень обов'язкових примірників у Книжкову палату України) (2015)
Бондар Ю. - На розстаннях видавничої історії (2015)
Батєєва Н. - Традиція створювати історію… (2015)
Букшина Т. - Галузевий реферативний сегмент із періодичних і продовжуваних видань України психолого-педагогічної тематики в УРЖ "Джерело" (2009—2013 рр.) (2015)
Сидоренко Т. - Етапи розвитку культурно-просвітницької діяльності бібліотек Півдня України (друга половина ХIX ст. — сучасний стан) (2015)
Соколов В. - Діяльність Київської міської публічної бібліотеки у 1914—1917 роках (2015)
Черняк І. - Внесок О. Сокальського у розбудову структурних підрозділів Харківського державного інституту культури (2015)
Кобєлєв О. - Інформаційно-аналітична складова в системі підготовки фахівців соціокомунікаційної сфери (2015)
Іванюк І. - Вплив цензурних заборон на комплектування фондів монастирських бібліотек Києва у ХІХ столітті (2015)
Киричок А. - Освіта у сфері зв'язків з громадськістю: міжнародний досвід та українські реалії (2015)
Покажчик статей і матеріалів, опублікованих у журналі за 2015 рік (2015)
Об основателе НИЛ "ОСА" (2010)
Бранспиз Е. В. - К описанию движения тел в контейнере вио-станка (2010)
Бурлакова Г. Ю. - Вибрационная обработка деталей, склонных к слипанию, Мелконов Г. Л. (2010)
Волков И. В. - Об упрочнении поверхностного слоя деталей на вибрационных станках, Дегтярева Ю. Ю. (2010)
Журавлёва Л. А. - Комбинированный процесс вибрационного механохимического оксидирования, Колодяжный П. В. (2010)
Калмыков М. А. - Моделирование процессов, протекающих при вибрационной обработке деталей (2010)
Кашура М. А. - К вопросу исследования работы подшипников в конструкциях дебалансных вибровозбудителей станка УВИ-25, Пшеничный И. Н. (2010)
Левинская И. М. - К вопросу обработки деталей турбоабразивным способом (2010)
Лубенская Л. М. - Механизация вспомогательных операций при виброобработке деталей (2010)
Лубенская Л. М. - Обработка деталей тел вращения в U-образном колеблющемся контейнере, Молчанов Д. В. (2010)
Мицык А. В. - Определение теоретической зависимости съема металла от основных параметров технологического процесса виброобработки (2010)
Мицык В. Я. - Развитие научных основ проектирования технологии и оборудования отделочно-зачистной и упрочняющей виброобработки (2010)
Нечай Е. В. - Анализ финишных методов обработки деталей в среде свободных абразивов, Пичугин Н. И. (2010)
Николаенко А. П. - Формирование поверхности изделия при вибрационной обработке (2010)
Романченко А. В. - Вибрационная обработка длинномерных деталей, Дзей С. Е. (2010)
Цыгановский А. Б. - Технологические возможности гидроабразивной обработки затопленными струями (2010)
Шумакова Т. А. - Влияние формы абразивных гранул на производительность процесса вибрационной обработки, Мельникова Е. П., Чесноков И. А. (2010)
Ясуник С. Н. - Вибрационная обработка мелких деталей (2010)
Послесловие (2010)
Бойко І. І. - Абревіація як спосіб творення термінів в галузях естетичної медицини та косметології (2015)
Бритвін Д. В. - Фреймове моделювання домену маргінальна людина та його вербалізація (на матеріалі французьких романів): предметний фрейм (2015)
Васильченко О. В. - Особливості відтворення композиційної структури англомовних зовнішньоекономічних договорів українською мовою (2015)
Вінтонів М. О. - Складносурядні речення в аспекті актуального членування (2015)
Гарлицька Т. С. - Динаміка та соціолінгвістичні особливості розвитку мови міського ареалу (2015)
Глущук-Олея Г. І. - Еволюція заперечення у деяких мовах романського ареалу (2015)
Давиденко А. О. - Структурно-семантичні особливості лексичного матеріалу науково-технічної літератури та його переклад (2015)
Дельва О. В. - Художній образ "маленької людини": когнітивно-комунікативний підхід (2015)
Доскоч І. О. - Постмодерністська природа художнього гіпертексту (2015)
Єфименко Т. М. - Засоби вираження лінгвістичних категорій фантастичного, містичного, таємничого в англійських готичних романах XVIII ст. (2015)
Зроднікова К. В. - Найменування меблів як частина лексичної системи позначення предметів штучного походження в англійській та українській мовах (2015)
Климентова Е. В. - Суггестивное мотивирование платежных решений в сфере спортивных услуг (2015)
Коваль Л. М. - Семантико-синтаксична основа головного компонента вокативного речення в українській мові (2015)
Козак С. В. - До питання про поняття "суб’єктивність" як об’єкта лінгвістичних досліджень (2015)
Коляса О. В. - Критерії виокремлення ігрового абсурду та методологія його вивчення у лінгвопоетиці (2015)
Коккіна Л. Р. - Прагматика пасивних прикметників у франкомовному інтернет-дискурсі (2015)
Корсун О. В. - Амбієнтні безсуб’єктні речення в англійській та українській мовах (2015)
Кузьменко Ю. С. - Вплив західноєвропейської модерністської естетики на ранню творчість Танідзакі Джюн’ічіро (2015)
Лектоваров К. С. - Ядерно-медиальная зона номинативного поля концепта SECURITY (2015)
Лісна М. І. - Комплексний метод лексикографічного опрацювання реалій (2015)
Максименко Е. В. - Отличительные черты англоязычного шахматного дискурса (2015)
Марчишина А. А. - Актуалізація поняття "гендерна ідентичність" у постмодерністському дискурсі (2015)
Назаревич Л. Т. - Професійний та молодіжний жаргони: особливості вживання у студентському середовищі, Гавдида Н. І. (2015)
Новосельцева І. В. - Природа поля зі статичними компонентами у лінгвальних гештальтах ІНВЕСТУВАННЯ vs ИНВЕСТИРОВАНИЕ (2015)
Охріменко В. О. - Ономатопеїчна лексика як предмет лінгвістичного дослідження (на матеріалі сучасної корейської мови) (2015)
Паночко М. М. - Лексичні особливості української юридичної термінології початку ХХ століття (2015)
Потенко Л. О. - Методологія дослідження емотивності німецьких фразеологічних дериватів (2015)
Румянцева Е. А. - Креолизация вербальных и визуальных метафор в реализации стратегии убеждения (2015)
Савченко А. В. - Словосочетание как разновидность текста улицы (2015)
Савчин Н. Б. - Творчість Романа Андріяшика в рецепції радянської критики (2015)
Сарміна Г. Л. - Інноваційні мовні явища в німецькомовних шантажних листах (2015)
Скриль О. І. - Лінгвокультурна особистість блазня (на матеріалі творів У. Шекспіра) (2015)
Слізченко С. В. - Британські фразеологізми з семантичним компонентом МАРНОВІРСТВО/ЗАБОБОН: когнітивно-семасіологічний підхід (на матеріалі британського варіанту англійської мови) (2015)
Стацюк Р. В. - Калькування як засіб творення нових терміноелементів (на матеріалі військової термінології сучасної арабської літературної мови) (2015)
Субота Л. А. - Комунікативний підхід до навчання професійно-орієнтованому читанню іноземних студентів у немовному ВНЗ (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського