Томахів М. В. - Англомовний науковий дискурс: сучасний стан та перспективи подальших досліджень (2015)
Тьопенко Ю. А. - Місце і роль Прообразу України в англомовному рецептивно-інтерпретативному дискурсі української літератури (2015)
Форманова С. В. - Прикметники на позначення негативної оцінки: асоціативний експеримент (2015)
Ходоренко А. В. - Фронезис или эффективное суждение? Нарративные исследования: общие вопросы (2015)
Циновая М. В. - Влияние экстралингвистического фактора на формирование модальной глагольной конструкции типа "модальный глагол + be+ прилагательное" (на материале текстов научно-технического дискурса) (2015)
Шкамарда О. А. - Маркери особистісної ідентичності в англомовному Інтернет-блозі (2015)
Януш Х. М. - До проблеми вивчення ідеологічної складової концепту БАТЬКІВЩИНА в німецькій мові (2015)
Lypska I. I. - Social and cultural peculiarities of French lexis in the administrative and law area and criteria of its usage by communicants, Glynska O. M. (2015)
Титул, зміст (2016)
Бєлікова Н. В. - Теоретичні аспекти формування світоглядної платформи реформування економіки регіонів України (2016)
Микитась В. В. - Інституційна складова ефективної економічної політики держави (2016)
Шталь Т. В. - Систематизация методов оценки международной конкурентоспособности предприятия, Змеева А. А. (2016)
Шолом А. С. - Організаційно-функціональна структура ГАТТ/СОТ та її спряження із системою міжнародних інституцій (2016)
Благун І. С. - Узагальнення світового досвіду диференціації регіонів за ознакою інноваційності, Кизимишин Н. М. (2016)
Гейман О. А. - Світовий досвід розвитку теорії просторового розміщення продуктивних сил, Козирєва О. В., Красноносова О. М. (2016)
Полікевич Н. І. - Індекси спотових ринків як орієнтири формування майбутніх цінових тенденцій на біржах електроенергії країн Східної Європи (2016)
Перерва П. Г. - Дослідження зарубіжного досвіду оцінки інтелектуального потенціалу організацій, Глізнуца М. Ю. (2016)
Звіргзде К. І. - Ключові тенденції розвитку зовнішньоторговельної діяльності Франції у глобальному конкурентному середовищі (2016)
Кудрявець Є. В. - Досвід побудови стратегій економічного розвитку Німеччини: уроки для України (2016)
Ащаулов В. В. - Обґрунтування рекомендацій щодо вибору ефективної стратегії державного регулювання системи моніторингу галузей економіки (2016)
Шевченко А. В. - Пріоритети та інструменти державної промислової політики в забезпеченні відновлення зростання реального сектора економіки України (2016)
Бубенко П. Т. - Стратегічне планування та управління інноваційним розвитком: теорія і практика (2016)
Вострякова В. Ю. - Підприємницький контекст розвитку інноваційного потенціалу підприємства (2016)
Лубенченко О. Е. - Роль зовнішнього аудиту в залученні іноземних інвестицій та виході вітчизняних компаній на ринок ІРО (2016)
Татарульєва А. О. - Моделювання ефективного процесу державного регулювання залучення прямих іноземних інвестицій у технічне забезпечення металургійної галузі України (2016)
Щербакова І. Б. - Методичний інструментарій оцінювання доцільності та ефективності залучення інвестицій малими промисловими підприємствами (2016)
Ярошенко І. В. - Аналіз основних показників соціально-економічного розвитку Харківської області та її адміністративно-територіальних одиниць, Семигуліна І. Б. (2016)
Решетняк О. І. - Регулювання процесу фінансування післядипломної педагогічної освіти, Пєнцова Н. В. (2016)
Глотов Є. О. - Аналіз операцій із векселями в табличному процесорі Libre Calc, Попова О. М. (2016)
Блудова Т. В. - Зв’язок між зовнішніми інвестиціями і централізованими капіталовкладеннями на підприємстві АПК, Кулик А. Б., Манжос Т. В. (2016)
Козырь-Чепурная М. А. - Задача согласования планов смежных иерархических уровней в системе стратегического планирования реструктуризации предприятий (2016)
Бурєннікова Н. В. - SEE-управління на базі складових результативності як засіб підвищення дієвості процесу функціонування складних систем: сутність, методологія, Ярмоленко В. О. (2016)
Васильчук І. П. - Фінансові детермінанти результативності корпоративної соціальної діяльності компаній в Україні: методика та результати емпіричного дослідження (2016)
Тростянська К. М. - Концептуальні засади моделювання оцінювання та управління репутаційним ризиком підприємства-посередника (2016)
Попова Н. В. - Транспортно-логістична система: дефініція та складові (2016)
Товма Л. Ф. - Методика оптимізації складу трикомпонентної харчової системи з метою створення харчових продуктів для військовослужбовців, Крамаренко Д. П., Дейниченко Г. В. (2016)
Omelianchuk T. M. - Development Trends of Enterprises of Catering Industry as Potential Customers of the Financial Status Auditing (2016)
Тульчинская С. А. - Фундаментальные основы исследования социальной инфраструктуры в контексте когнитивно-сетевой парадигмы, Кириченко С. А. (2016)
Гончарук С. М. - Сучасний стан і проблеми фінансування установ охорони здоров’я в Україні, Приймак С. В., Даниляк Л. Я. (2016)
Свинчук А. А. - Гармонізація цілей діяльності соціального підприємства (2016)
Сапич В. І. - Оренда як інструмент реалізації відносин власності на землю в аграрному секторі економіки (2016)
Погріщук Г. Б. - Стратегічні засади екологобезпечного ведення інноваційно-орієнтованого сільськогосподарського виробництва (2016)
Ткаченко С. А. - Удосконалення методології підсистеми економічного моніторингу у функціонально розвинутих системах стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації суб’єктів агропродовольчої сфери (2016)
Ватаманюк-Зелінська У. З. - Стимулювання розвитку машинобудівного підприємництва в умовах інтернаціоналізації економічної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання (2016)
Григораш О. В. - Оцінка ефективності застосування бюджетних важелів стимулювання розвитку малого підприємництва (2016)
Левіна М. В. - Організація та методика внутрішнього контролю трансакційних витрат на підприємствах готельного господарства (2016)
Візняк Ю. Я. - Діагностика бізнес-середовища підприємства і роль неурядових організацій щодо запобігання та протидії корупції у сфері оподаткування, Скриньковський Р. М., Процюк Т. Б. (2016)
Смолякова О. М. - Моніторинг виконання діючих стратегій на підприємстві на основі результатів оцінювання їх економічної стійкості (2016)
Білецька Н. В. - Роль аналітичних процедур в аудиті результатів основної діяльності підприємства (2016)
Пилипенко Л. М. - Сукупний дохід в репрезентації ефективності діяльності підприємств постіндустріальної економіки (2016)
Богатирьов І. І. - Сутність, природа та мотиваційна значимість фінансів в умовах глобалізації (2016)
Макогон І. І. - Інституційні засади розвитку фінансового механізму управління державним сектором економіки (2016)
Томнюк Т. Л. - Податкова реформа в Україні: основні досягнення та напрями підвищення ефективності (2016)
Зачосова Н. В. - Визначення стратегічних орієнтирів зміцнення економічної безпеки фінансових установ як необхідний етап формування стратегії економічної безпеки України (2016)
Клименко В. І. - Саморегульована організація кредитних спілок як запорука ефективного розвитку кредитно-кооперативного сектора національної економіки (2016)
Колодізєва С. О. - Розвиток ринку факторингових послуг України в умовах європейської інтеграції (2016)
Курдидик Н. І. - Поточний стан і перспективи синдикованого кредитування банків (2016)
Слободянюк Н. О. - Формування масиву даних з використанням MS EXCEL для побудови системи бюджетування страхової компанії (2016)
Іванов Ю. Б. - Складові інформаційного забезпечення маркетингової діяльності промислового підприємства, Ус М. І. (2016)
Зима Ю. П. - Дефініція обліково-аналітичного забезпечення корпоративного управління (2016)
Посохов І. М. - Аналіз ризиків управління в системі менеджменту якості підприємства (2016)
Пасічник І. Ю. - Теоретичні положення управління конкурентоспроможністю продукції (2016)
Шимко О. В. - Дослідження споживачів як інструмент підвищення ефективності функціонування споживчого ринку (2016)
Скобло Т. С. - Разработка технологического процесса повышения эксплуатационной стойкости тонкостенного инструмента, Сидашенко А. И., Романюк С. П., Гаркуша И. Е., Таран В. С., Незовибатько Ю. Н. (2016)
Селихов Ю. А. - Системы охлаждения высокотемпературного агрегата ванного типа, Коцаренко В. А., Жилин Д. А., Лузан С. А., Лузан А. С., Захаров С. Н. (2016)
Рублёв В. И. - Влияние свойств длинномерных деталей на оценку их износостойкости (2016)
Рогатинський Р. М. - Дослідження кінематики зернового матеріалу у гвинтовому конвеєрі із обертовим кожухом, Дячун А. Є., Вар’ян А. Р. (2016)
Василенко М. О. - Підвищення ресурсу плугів та відвалів в умовах їх використання, що викликають променевидне зношення, Калінін О. Є. (2016)
Калюжний А. Б. - Количественный метод определения обводнености дизельного топлива, Платков В. Я. (2016)
Білик С. П. - Дослідження силових характеристик процесу завальцювання кульок, Диня В. І., Фльонц О. І., Семенів І. І. (2016)
Рыбалко И. Н. - Разработка методики оценки культиваторных лап и их состояния после эксплуатации (2016)
Лысенко С. В. - Использование вибрационных технологий для улучшения показателей обрабатываемости материалов (2016)
Клендій В. М. - Нове технологічне оснащення для відновлення і виготовлення внутрішніх поверхонь різьбових деталей, Фльонц І. В., Марчук Н. М. (2016)
Сайчук А. В. - Технология восстановления трещинообразования корпусных деталей при их производстве (2016)
Білик С. Г. - Обгрунтування параметрів копачів коренеплодів, Диня В. І., Гудь В. З., Фльонц О. В. (2016)
Калінін Є. І. - Дослідження перехідних процесів в коробці змінних передач мобільного енергетичного засобу, Шуляк М. Л., Шевченко І. О. (2016)
Комар Р. В. - Обґрунтування параметрів патрона для нарізання різі, Дубиняк Т. С., Яким І. С., Марчук М. І. (2016)
Гевко І. Б. - Синтез телескопічних гвинтових конвеєрів, Гудь В. З., Шуст І. М., Мельничук А. Л. (2016)
Пік А. І. - Стенд для дослідження характеристик піднімально-транспортних лебідок, Фльонц І. І., Мельничук С. Л. (2016)
Гевко І. Б. - Техніко-економічне обґрунтування вибору способу виготовлення вигнутого профілю на гвинтових спіралях, Гарматюк О. О., Нагорняк Г. С., Гупка А. Б., Гевко О.-М. І. (2016)
Гурик О. Я. - Шнековий патрон з гвинтовими затискними елементами, Навроцька Т. Д., Клендій М. І. (2016)
Тарельник В. Б. - Ресурсосберегающие технологии нанесения упрочняющих и защитных покрытий поверхностей трения стальных деталей машин, Коноплянченко Е. В., Марцинковский В. С., Косенко П. В., Антошевский К. (2016)
Ляшук О. Л. - Дослідження технологічного процесу змішування гвинтовим шарнірно-секційним робочим органом, Клендій В. М., Навроцька Т. Д. (2016)
Марченко М. В. - Сучасні каркасні будівлі і споруди з металоконструкцій для підприємств технічного сервісу, Квітчатий С. М. (2016)
Гевко І. Б. - Синтез розточних головок для формоутворення канавок в корпусних деталях машин, Босюк П. В., Казмірчук П. В., Навроцька Т. Д. (2016)
Бантковский В. А. - Экономическая оценка качества среднего икапитального ремонта оборудования, Иванов В. И., Близнюков Р. О. (2016)
Рогатинський Р. М. - Синтез гвинтових транспортно-технологічних механізмів з транспортуючими кожухами, Гевко І. Б., Дячун А. Є., Вар’ян А. Р. (2016)
Автухов А. К. - Прогрессивные направления повышения эксплуатационной стойкости валков изхромоникелевого чугуна (2016)
Власовець В. М. - Розрахунок економічного ефекту від збільшення гамма-відсоткового ресурсу стійки культиватора, Заєць В. М. (2016)
Скобло Т. С. - Оценка степени неоднородности карбидов гетерогенных сплавов методом оптико-математического анализа при помощи изменчивости условных цветов, Клочко О. Ю., Белкин Е. Л., Тришевский О. И. (2016)
Содержание (2016)
Пiпiч А. А. - Пoрiвняння зacoбiв бaзoвaних нa пoшуку грaфiчних eлeмeнтiв для рoзпiзнaвaння eлeмeнтiв грaфiчнoгo iнтeрфeйcу кoриcтувaчa (2016)
Симак А. И. - Роль и место современного гобелена в пространстве интерьеров, Бабина Ю. И. (2016)
Вільцанюк О. М. - Права людини в радянському векторі зовнішньої політики адміністрації Дж. Картера (2016)
Куц М. С. - Розробка алгоритму для прискорення порівняння файлів (2016)
Мулява І. Я. - Система формування розкладу навчального занять з використанням суб’єктивних переваг (2016)
Мулява І. Я. - Програмна модель формування розкладу навчальних занять, Куц М. С. (2016)
Лимар Б. О. - Моделювання руху транспорту на перехрестях у задачах оптимізації процесу регулювання (2016)
Юрчук А. О. - Прогнозування респіраторних вірусних захворювань з використанням прихованих марківських ланцюгів (2016)
Белевский Е. В. - Электроанальгезия в комплексной схеме терапии послеоперационного болевого синдрома у пациентов перенесших операции высокой травматичности на органах ЖКТ, Федерякин Д. В., Козачук А. В. (2016)
Симак А. И. - Технические приёмы и технология изготовления современного художественного гобелена, Бабина Ю. И. (2016)
Єрохіна Н. В. - Розвиток творчості вихователя у навчально-виховній роботі з дошкільниками (2016)
Кривонос О. М. - Використання елементів дистанційного навчання у процесі вивчення сучасних інформаційних технологій студентами-філологами, Кривонос М. П. (2016)
Ященко Л. Є. - Модифікований варіант технології об’єктно-документального аналізу як інструмент прийняття рішень (2016)
Балдинюк А. О. - Прогнозування результатів спортивних подій на основі методів інтелектуального аналізу даних (2016)
Бортняк О. М. - Перспективи використання нафтотранспортних систем України в умовах диверсифікації джерел постачання вуглеводневих енергоносіїв, Якимів Й. В. (2016)
Дорошенко Я. В. - Дослідження динаміки руху багатофазних потоків фасонними елементами обв’язки компресорної станції магістрального газопроводу, Марко Т. І., Дорошенко Ю. І. (2016)
Клименко Ю. М. - Синтез асинхронного электропривода с разрывным полеориентированным управлением, Садовой А. В. (2016)
Лаврій Б. П. - Моделювання валового внутрішнього продукту України, Бідюк П. І. (2016)
Логін В. В. - Підвищення ефективності масової рекламної розсилки (2016)
Маняк Ю. В. - Моделі та прогнози нестаціонарних процесів в економіці та фінансах (2016)
Маняк Ю. В. - Нечіткі методи в задачі когнітивного моделювання, Роговий А. В. (2016)
Михалків В. Б. - Вибір оптимальних режимів роботи газопроводу при недовантаженні (2016)
Оладько В. С. - Стратегии и показатели обеспечения непрерывности бизнеса, Микова С. Ю. (2016)
Піпко А. С. - Дослідження методів автоматичної частиномовної розмітки текстів (2016)
Прасолов А. П. - Cистема аналізу науковців університету по параметрам Google Scholar (2016)
Сергеєв Є. І. - Порівняння мов програмування Typescript та Javascript в розробці сучасних веб-додатків, Прасолов А. П. (2016)
Скороход А. В. - Прогнозування результатів спортивних подій на основі глибокої нейронної мережі (2016)
Сльота М. Р. - Застосування методів штучного інтелекту для розв’язання системних задач розпізнавання критичних ситуацій (2016)
Тішков М. О. - Методи і моделі прогнозування страхових випадків на виробництві (2016)
Чудинов В. А. - Оптимальное формирование траекторий движения манипуляционных роботов с использованием динамического программирования, Бруданов А. М. (2016)
Zelensky A. G. - Method of solution equation system within the variant of mathematical theory of non-thin shallow shells (2016)
Рись А. А. - Концпеція сталості у дослідженні міста Славутич (2016)
Рись А. А. - Побудова математичної моделі глобальних світових конфліктів (2016)
Сухарев В. А. - Волновые космические резонансы и сейсмо-вулканическая активность, Дядичев В. С. (2016)
Сухарев В. А. - Неопознанные летающие объекты: истина и заблуждения, Дядичев В. С. (2016)
Сухарев В. А. - Неопознанные летающие объекты — порождение волновых космических резонансов, Дядичев В. С. (2016)
Дибовська О. В. - Особливості хронотопу в літературній казці (2016)
Ціпко А. - Обряд — духовна спільнота як середовище творення смисло-культурного тексту (2016)
Вавилова Е. В. - Правовое регулирование уплаты таможенных платежей в условиях Евразийскогоэкономического союза, Свинухов В. Г., Сенотрусова С. В. (2016)
Вечтомова І. І. - Шляхи розвитку економічного аналізу в сучасних умовах, Ніценко В. С. (2016)
Жебричук А. В. - Сегментарний аналіз діяльності компанії, Ніценко В. С. (2016)
Мухсинова Л. Х. - Малый бизнес России в поисках "золотого сечения", Криволапов В. С. (2016)
Пугачов О. М. - Аналіз деяких моделей для прогнозування нестаціонарних процесів (2016)
Губіна Г. Л. - Реформування національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (2016)
Східноукраїнському національному університету імені Володимира Даля – 90 років (2010)
Бурлакова Г. Ю. - Исследование слипаемости мелких плоских деталей, Кожемякин В. Г., Николаенко А. П. (2010)
Жидков А. Б. - Основные подходы к управляемой виброобработке сварных конструкций (2010)
Иванов В. В. - Технологические возможности комбинированного вибрационного механохимического нанесения покрытия, Цуркан О. В. (2010)
Калмыков М. А. - Вибрационные станки, их классификация, Бурлакова Г. Ю, Молчанов Д. В. (2010)
Калмыков М. А. - Современные методы проектирования вио станков, Кашура М. А. (2010)
Калмыков М. А. - Поведение рабочей среды в контейнерах вибрационных станков, Ясуник С. Н., Романченко А. В. (2010)
Кравченко В. И. - Автоматизация расчета послеремонтных параметров виброударной машины (2010)
Левинская И. М. - Обзор математических моделей по описанию процесса турбоабразивной обработки, Зуев А. С. (2010)
Лубенська Л. М. - Інтенсифікація процесу обробки поверхні сталей при використанні низькочастотних коливань робочого середовища, Колодяжний П. В. (2010)
Лубенская Л. М. - О влиянии массы гранул на производительность процесса вибрационной обработки, Шумакова Т. А., Пичугин Н. И. (2010)
Мицык А. В. - Определение влияния параметров виброобработки на величину давления гранул и деталей (2010)
Мицык В. Я. - Динамическое моделирование процесса движения гранул рабочей среды при виброобработке (2010)
Нечай Е. В. - Основы теории отделочно-зачистных операций, Щелоков В. С. (2010)
Остапенко В. А - Главный резонанс при периодических вращениях валков вибрационных классификаторов (2010)
Рахманов С. Р. - Математическое моделирование процессов вибрационной прошивки трубной заготовки на прошивном прессе (2010)
Струтинский В. Б. - К вопросу разработки математического аппарата определения оптимальной формы гранулы, Калмыков М.А., Шумакова Т. А. (2010)
Струтинський В. Б. - Статичні деформаційні характеристики регульованих шпиндельних гідростатичних опор, Федориненко Д. Ю. (2010)
Струтинська А. Л. - Визначення пружних характеристик сферичної опори ковзання вібраційного механізму (2010)
Черевко А. Н. - Управляемый синтез вибрационных полей блоком трехдебалансных вибровозбудителей, Черевко П. А. (2010)
Чурносов А. П. - Математические модели магнитных полей в измерительных преобразователях твердости и толщины виброупрочненного верхнего слоя металла, Калмыков М. А., Карлов Д. Б., Яковенко В. В. (2010)
Шатохин В. М. - Моделирование динамических процессов в вибрационных монтажных устройствах для сборочных роботов (2010)
Ярошевич Н. П. - Развитие теоретических основ метода двойного пуска вибрационных машин с дебалансным приводом, Сылывонюк А. В., Ярошевич Т. С. (2010)
Бортник К. В. - Особливості новаторських трактувань балету П. Чайковського "Лускунчик" (2015)
Жарких Т. В. - Вокальные циклы в контексте творческого наследия О. Мессиана (2015)
Зуб Г. О. - Концертмейстерське мистецтво: методи вивчення та провідні наукові дискурси (2015)
Колодочка Н. И. - Работа певца над сценическим воплощением художественного образа (по материалам мемуаров, посвященных И. С. Паторжинскому) (2015)
Коновалова И. Ю. - Творческая личность В. Рунчака в синтезе его композиторской, исполнительской и организаторской деятельности (2015)
Ляхович А. В. - Варіантність в музиці Рахманінова (на прикладі Першої сонати) (2015)
Осипенко В. В. - Традиційна пісенність с. Червоний Шахтар Ізюмського району Харківської обл. (до проблеми відтворення локального вокального стилю), Шишкіна О. А. (2015)
Романова А. В. - Виконавське інтонування як художня цінність (2015)
Ткаченко В. Н. - Стиль инструмента в триаде "музыкант– произведение–слушатель" (на примере феномена "гитарный стиль") (2015)
Уманець О. В. - Особливості інтерпретації концепту жіночого начала як складової фаустіанскої тематики в "Трьох сценах із "Фауста” Гете" О. Локшина (2015)
Шемет Л. В. - Народно-інструментальне мистецтво Дніпропетровщини в контексті музичної культури України ХХ ст. (2015)
Аль-Ода Насир Али Абдульхуссейн. - Генезис архитектурного образа Вавилонской башни (2015)
Шубович С. А. - Информативность архитектурно-исторической среды города (на примере ул. Черноглазовской в Харькове), Жмурко Ю. В., Майстренко В. И. (2015)
Бондаренко І. В. - До визначення терміну "модуль" в контексті методики інтегрування системи вищої дизайнерської освіти в болонський процесс, Васіна О. В., Іваненко Т. О. (2015)
Мурашко М. В. - Визуальные средства инфографики в видеорекламе (2015)
Соколова М. В. - Використання паперових схем орігамі на тканині, Кириченко О. М. (2015)
Соловьева О. С. - Рекреационные зоны промышленных объектов как составляющая дизайна городской среды (на примере г. Харькова) (2015)
Сьомкін В. В. - Дизайн в контексті семантичної і візуальної гармонізації реклами і фірмового стилю (2015)
Храмова-Баранова О. Л. - Засоби графічної виразності в дизайні інтерактивних видань (2015)
Целуйко Ф. В. - Професійна ретуш у контексті розвитку журнального дизайну (2015)
Bernar G. B. - Dialogue in Tom Stoppard’s "Rosencrantz and Guildenstern are Dead" (2015)
Chugu S. - Modality of the literary text: translation challenges, Gladio S. (2015)
Honchar K. L. - Peculiarities of the lexico-semantic field "envy" in modern English (2015)
Mykhaylenko V. V. - Political discourse actualising a word pragmatic component (2015)
Rebenko M. Yu. - Transformations of J. D. Salinger’s vocabulary of hapax legomena within literary translation (2015)
Алексєєва О. М. - Зіставний аналіз антропонімічних систем України і США в генеалогічному, типологічному і лінгвокульторологічному аспектах (2015)
Бережна О. О. - Проблема політичної коректності та стигматизації в сучасній англомовній суспільнополітичній літературі (2015)
Бистров Я. В. - Фрактальна рекурсія у біографічному оповідному тексті: лінгвосинергетичний аспект (2015)
Борисов О. О. - Ізоморфні та аломорфні риси конструювання діалогу у британських та українських парламентських дебатах (2015)
Борковська І. П. - Кліше як стандартизована мовна одиниця текстів ділових документів (2015)
Боровська О. О. - Методологічні засади дослідження німецьких партиципів у рамках генеративної граматики (2015)
Венгринович Н. Р. - Репрезентація теорії та практики натуралізму у творчості Івана Франка та Френка Норріса (2015)
Вітрів Х. В. - Витоки латинської юридичної термінології (2015)
Вовчанська С. І. - Семантична параметризація термінів маркетингу у фахових текстах (2015)
Галамага О. В. - Окремі аспекти генологічної класифікації сакральних латиномовних текстів (2015)
Гач Н. О. - Парадигма еко-лінгвістичних досліджень у контексті сучасних підходів до дискурс-аналізу (2015)
Глінка Н. В. - Функція мови і "тиші" в прозових творах Кларісе Ліспектор, Гавриленко В. М. (2015)
Голікова Н. С. - Інтертекстуальність у художньому дискурсі П. Загребельного (2015)
Гринько О. С. - Вербализация концептов-архетипов earth и air в современном английском языке (2015)
Гурбанська С. О. - Інтертекстуальність як маркер постмодерністського художнього дискурсу в контексті лінгвосеміотичних досліджень (2015)
Демиденко О. П. - Мовні репрезентанти анімалістичних символів україномовної та англомовної лінгвокультур (2015)
Дмитришина Н. М. - Використання технічних засобів навчання у процесі вивчення іноземної мови студентами немовних спеціальностей (2015)
Єрмоленко І. І. - Лінгвопоетичні особливості епіграфів у детективних текстах Даніеля Пеннака (2015)
Завертайло К. А. - Порівняльний аналіз сполучників "чи"/"или"/"或者"/"还是" та правила його використання в українській, російській та китайській мовах (2015)
Зеліковська О. О. - Інтерпретація комунікативної поведінки як засіб формування міжкультурної комунікативної компетенції, Степаненко О. І. (2015)
Іванцова О. П. - Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції у вищих військових навчальних закладах (2015)
Ільченко О. А. - Політичні евфемізми як складова сучасної мови ЗМІ (2015)
Іовхімчук Н. В. - Концепт "чужина" в українській народній пісні (2015)
Калита О. М. - Формування лінгвокультурної компетенції студентів засобами художнього фільму під час вивчення української мови як іноземної, Поворознюк С. І. (2015)
Каширіна І. В. - Перекладацька концепція С. Караванського у світлі постколоніальних досліджень (2015)
Кірковська І. С. - Когнітивні моделі представлення часу в сучасних романських мовах (2015)
Козловська Д. В. - Антропоетонім як потужний засіб розкриття образу денотата (на матеріалі роману Люко Дашвар "Мати все") (2015)
Коновалова М. М. - Жанрово-стильові особливості п’єси Юрія Тарнавського "Чотири проєкти на український національний прапор" (2015)
Косолапов В. И. - О конкуренции (lexical clashes) отрицательных префиксов in- и un- в современном английском языке (аналитический обзор) (2015)
Кошіль Н. Є. - Лінгвістичні особливості конспекту як специфічного мовленнєвого писемного жанру (2015)
Кравченко О. Г. - Аналіз комбінаторних властивостей англійського іменника economy (2015)
Кузенко Г. М. - Розвиток і структура мовної особистості перекладача (2015)
Кузнєцова І. В. - Структурні особливості утворення англійських термінів ландшафтного дизайну (2015)
Курудз О. М. - Лексико-семантичне поле "вічнозелені рослини" у латинській мові (етимологічний аналіз) (2015)
Лазаревич Н. Ю. - Специфіка персонажів у романах-метафорах "Процес" Ф. Кафки, "Галас і шаленство" В. Фолкнера та "Сто років самотності" Г. Г. Маркеса: порівняльний аналіз (2015)
Лебедєва А. В. - Тематична специфіка нестандартних лексичних одиниць сучасної англійської мови (2015)
Левицька Л. Я. - Zum problem der grundzuge des wirtschaftsdeutschen, Микитка І. С. (2015)
Липецький А. Д. - "Naturalis historiae" Плінія Старшого як джерело дослідження лексики мистецтва епохи Римської Імперії (2015)
Лисенко Г. Л. - Проблеми перекладу німецьких фразеологічних одиниць з анімальним компонентом українською мовою, Чепурна З. В. (2015)
Лисенко Л. О. - Концепт "колір" в англомовній фразеологічній картині світу як прояв національної специфіки (2015)
Марценюк М. О. - Емотивна компетентність працівника сфери туризму, як запорука здійснення успішної професійної діяльності, Фельцан І. М. (2015)
Мельничук І. В. - "Плач, альбо Лямент по зестю з свђта сего вђчной памяти годного Григорія Желиборского" в системі танатологічних жанрів української барокової поезії (2015)
Михайлова Є. В. - Лексико-граматичні розряди прикметників турецької мови (2015)
Мігірін П. І. - Особливості формування професійної іншомовної комунікативної компетенції (2015)
Мінкова О. Ф. - Соціальні конотації онімів, Надольська Ю. А. (2015)
Мірошниченко І. Г. - Фразеологічні одиниці як засоби компресії стислого мас-медійного українського тексту (2015)
П’ятничка Т. В. - Неособові форми дієслова та часові кореляції (2015)
Паславська І. Б. - Прагматичні чинники сучасної перекладацької діяльності (2015)
Пац Л. І. - Традиційні й нові параметри мовленнєвої реалізації концептів "чоловік" і "жінка" (2015)
Пєшкова О. А. - Сучасні підходи до трактування поняття інтремедіальність та суміжних термінів (2015)
Пєшкова О. Г. - Мовна гра в науково-популярних текстах (2015)
Плотникова А. А. - Міфологема лисиці у творчості Пу Сунліна та Віктора Пелевіна, Климчук Л. В. (2015)
Поздняков О. В. - Німецька молодіжна лексика з пейоративними компонентами: структурно-квантитативний аналіз (2015)
Попович Ю. О. - Відтворення алюзії як маркера соціального статусу персонажу в українських перекладах британських художніх творів ХІХ століття (2015)
Пустовойт Н. И. - Проблемы перевода французской прессы (2015)
Путівцева Н. К. - Образні домінанти роману Едуара Ґліссана "Ріка Лезарда" (2015)
Решетняк О. О. - Щодо питання статусу біблійної картини світу в сучасному узусі (2015)
Рибачок С. М. - Маніпулятивні засоби у педагогічному дискурсі (2015)
Рибіна Н. В. - Білінгвізм та інтерференція як тенденції мовного розвитку сучасного суспільства: проблеми та способи їх вирішення (2015)
Сабадаш Ю. О. - Еволюція лінгвокультурного концепту love в англомовних версіях Біблії (2015)
Сатановська Г. С. - Концепція екзистенціальної межової ситуації в хронотопній моделі роману Марґеріт Юрсенар "Філософський камінь" (2015)
Семененко Л. Л. - Теоретичні засади вивчення способів категоризації політичної дійсності в мовних картинах світу (2015)
Сенькович О. Р. - Паравербальні маркери психоемоційного портрета людини (на матеріалі української соціально-психологічної прози першої третини ХХ ст.) (2015)
Сікорська В. Ю. - Документалізм як прикметна риса сучасної прози: Григорій Гусейнов "Між часом і морем. Колекція невигаданих історій" (2015)
Соболєва О. В. - Актуалізація гендерно-культурної диференціації глянцевих видань (2015)
Соболєва О. В. - Прагматична настанова неологізмів (на матеріалі сучасної французької преси) (2015)
Старко В. Ф. - Ідеалізовані когнітивні моделі як теорія категоризації (2015)
Степанюк М. П. - Гендерні особливості комунікативної поведінки художніх персонажів в емоційному стані у романах Ш. Бронте та Е. Бронте (2015)
Стисло І. Б. - Концептуалізація опозиції молодий – старий у публіцистичних текстах (на матеріалі корпусу української мови) (2015)
Суима И. П. - Респонсивные предложения в современной английской литературе (2015)
Тищенко О. О. - Міська тематика в контексті поетичної спадщини Б.-І. Антонича, Лапенкова А. С. (2015)
Ткачик О. В. - Особливості способів утворення та перекладу неологізмів, Великодська О. О. (2015)
Ткачук И. В. - Перевод как средство межкультурной коммуникации (2015)
Ткачук-Мірошниченко О. Є. - Роль іконічного компоненту в англомовному рекламному дискурсі (2015)
Тригуб А. М. - Самоцензура Митрофанова-перекладача (на прикладі роману Гаррієт Бічер-Стоу "Хатина дядька Тома") (2015)
Федецька Ю. В. - Фразовий фрейм номінативного поля концепту "батьківство" в сучасній англійській мові (2015)
Фінчук Г. В. - Проблема семантичної та граматичної взаємодії іменників та прикметників у французькій мові, Палій В. П. (2015)
Хожаіж І. В. - Загальнопитальні висловлення у гіпотетичному кондиціоналі (на матеріалі сучасної французької мови) (2015)
Чабан О. М. - Реалізація практичних методів навчання письма при викладанні української (російської) мови як іноземної (2015)
Чеботар Л. Я. - Ітеративність як тип предикатної множинності (на матеріалі Гомерової "Іліади") (2015)
Червінко Є. О. - Специфіка фразеологічної репрезентації концепту public relations в англійській мові (2015)
Чистяк Д. О. - Концепт символ у теоріях бельгійських символістів (2015)
Шарова Т. М. - Реалістичне відтворення життєвої правди у творах І. Маслова, Супрун С. О. (2015)
Шарова Т. М. - Художня правда у творі К. Гордієнка "Зимова повість", Таран В. В. (2015)
Шкамарда О. А. - Стратегії суб’єктного позиціонування в англомовному блог-дискурсі (2015)
Юрчишин Т. В. - Інваріантний характер семантичної структури речень узагальненого змісту (2015)
Яблочнікова В. О. - Особливості перекладу безеквівалентної лексики (2015)
Яцків Н. - Інтермедіальність роману братів Ґонкурів "Манетта Саломон" (2015)
Єрченко О. В. - Структурно-композиційні особливості текстуально-маркованих анотацій в американській науковій медичній періодиці (2015)
Шевчук І. В. - Особливості формування творчого підходу в студентів вищої школи економічного профілю у процесі вивчення іноземної мови (2015)
Билінська О. С. - Структурно-семантичні моделі слоганів в українському політичному дискурсі (2015)
Бронських С. В. - Євангельський сюжетно-образний матеріал в літературі як відповідь на загальнолюдські одвічні питання (2015)
Каленюк С. О. - Взаємозв’язок мови та культури як показник соціально-політичних процесів у країні (2015)
Sklyarenko I. - Die rolle der fremdsprachenfachkompetenz in der ausbildung zum qualifizierten schiffsfurer und schiffsbetriebsoffizier (2015)
Любченко О. В. - Использование увлажняющего агента для профилактики постреставрационной гиперчувствительности, Иванов А. Е. (2016)
Медвідь Ю. О. - Клінічна оцінка ефективності застосування препаратів на основі сорбітолу та ксилітолу в комплексному лікуванні хворих на флегмони щелепно-лицевої ділянки (2016)
Мельник В. С. - Оцінка стоматологічного статусу дітей із хворобами шлунково-кишкового тракту, Горзов Л. Ф. (2016)
Октисюк Ю. В. - Дослідження біофізичних показників ротової рідини дітей хворих на карієс зубів, що проживають у різних клімато-географічних зонах Івано-Франківської області, Рожко М. М. (2016)
Петрушанко А. М. - Динаміка показників місцевого імунітету порожнини рота у пацієнтів із запаленням та рецесією ясен на тлі ортопедичного протезування під дією розроблених методів лікування (2016)
Риберт Ю. О. - Аналіз стану зубощелепного комплексу пацієнтів з м'язовими скронево-нижньощелепними розладами та методів їх лікування (2016)
Рябоконь Е. Н. - Экспериментальная оценка качества герметизации корневых каналов при разных видах их обработки, Днестранский В. И. (2016)
Удод А. А. - Клиническое обоснование оптимальной конструкции адгезивных мостовидных протезов, Драмарецкая С. И. (2016)
Янішен І. В. - Клінічно-орієнтовані технології забезпечення якості лікування пацієнтів мостоподібними протезами (2016)
Аксьонов Є. В. - Дослідження функціонального стану ендотелію у пацієнтів з ішемічною хворобою серця при проведенні інтервенційних процедур (2016)
Александрова Н. К. - Діагностика та лікування вагітних з супутнім хронічним некалькульозним холециститом в практиці сімейного лікаря, Вовк К. В., Сокруто О. В., Ніколенко Є. Я., Ларичева Л. В., Філіпповська О. О. (2016)
Асадова С. И. - Уровень оксигенации у недоношенных новорожденных на фоне ранней назальной СРАР и сурфактанта (2016)
Багрій М. М. - Епендимома кінського хвоста, Данилишин І. Є., Закалик М. С., Богдан І. С., Іваник Р. Ю. (2016)
Бондарь В. Н. - Артериальная гипертензия и метаболический синдром: особенности ремоделирования левого желудочка и диастолическая дисфункция (2016)
Гордієнко І. В. - Характеристика темпів збільшення маси тіла у передчасно народжених дітей упродовж перших двох років життя (2016)
Гриднев А. Е. - Особенности уровней апелина-12 у пациентов с гастроэзофагеальнорефлюксной болезнью и при ее коморбидности с гипертонической болезнью (2016)
Дмитрієва К. Ю. - Зміни кровотоку в магістральних судинах черевної порожнини в залежності від виду знеболення в ранньому післяопераційному періоді при синдромі інраабдомінальної гіпертензії у дітей (2016)
Ємченко Я. О. - Вплив метформіну гідрохлорид на показники системного запалення у хворих на псоріатичну хворобу з супутнім метаболічним синдромом (2016)
Кадикова О. І. - Взаємозв’язок структурно-функціональних змін лівого шлуночка з різними генотипами поліморфізму Gln27Glu гена β2-адренорецепторів у хворих на ішемічну хворобу серця й ожиріння (2016)
Козакевич О. Б. - Фізичний розвиток передчасно народжених дітей із бронхолегеневою дисплазією та детермінанти, що його визначають, Похилько В. І., Козакевич В. К., Гончарова Ю. О. (2016)
Колеснікова О. В. - Вплив факторів серцево-судинного ризику на перебіг перименопаузального періоду у жінок, Яресько М. В. (2016)
Конопліцький В. С. - Фенотипічний просторовий континуум дисплазії сполучної тканини у дітей з доліхосігмою, Погорілий В. В., Лукіянець О. О., Нестеренко І. Г. (2016)
Костюк И. Ф. - Саркоидоз легких у рабочих пылевых профессий машиностроения, Мельник О. Г., Стеблина Н. П., Бязрова В. В. (2016)
Котелюх М. Ю. - Вплив міжклітинного матриксу на стан коронарних артерій у хворих на гострий інфаркт міокарда та цукровий діабет 2 типу (2016)
Молотягин Д. Г. - Клинический случай болезни Олье с болевым синдромом, Паштиани Р. В., Кудрик Е. А., Кравчун П. Г. (2016)
Муравський А. В. - Особливості МРТ змін у боксерів з перенесеними черепно-мозковими травмами, Земскова О. В. (2016)
Пекарь А. Ю. - Оцінка гормонального стану фетоплацентарного комплексу у вагітних із Епштейна-Барр вірусною інфекцією, Міцода Р. М. (2016)
Пятикоп В. А. - Сравнительный анализ результатов радиотерапии метастатических опухолей головного мозга изолированно и в комбинации с нейрохирургическим лечением, Аль-Травнех М. А., Старенький В. П., Карвасарская В. В., Котляревский Ю. А. (2016)
Романюк А. М. - Екологічні чинники виникнення патології сечового міхура, Сікора В. В., Линдін М. С., Сікора В. В., Піддубний А. М. (2016)
Серік С. А. - Стан антиоксидантної системи і рівень малонового діальдегіду у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2 типу, Сердобінська-Канівець Е. М., Ченчик Т. О. (2016)
Скибчик В. А. - Атиповий перебіг розшаровуючої аневризми аорти, Онищук Ю. І., Омеляш У. В., Белюсова В. М., Будзінська О. Л. (2016)
Шляхтиченко Т. Ю. - Зміни секреції прозапальних та протизапальних цитокінів в процесі таргетної терапії хронічної мієлоїдної лейкемії, Дягіль І. С., Мінченко Ж. М., Дмитренко І. В., Федоренко В. Г., Дмитренко О. О. (2016)
Яценко Л. Д. - Вплив поліплатиллену на ступінь токсичності та больового синдрому хворих на рак тіла матки (2016)
Акімов О. Є. - Функціонування аргіназного та no-синтазного шляху метаболізму l-аргініну в крові щурів за умов поєднаного надлишкового надходження нітрату та фториду натрію та застосування суспензії нанодисперсного кремнезему, Ковальова І. О., Костенко В. О. (2016)
Артеменко О. І. - Особливості розподілу вмісту вільних фракцій біогенних амінів (гістаміну та серотоніну) в легеневій тканині людини (2016)
Бабкіна О. П. - Визначення змін гістологічних показників товстої кишки при механічній травмі за відсутності алкогольної інтоксикації, Стогнієв Ю. О., Гладар В. Ю., Коробко І. С. (2016)
Березнякова А. І. - Стан антиоксидантного гомеостазу у щурів з алергічним дерматитом, Жемела О. Д., Черемісіна В. Ф. (2016)
Бурега І. Ю. - Особливості змін показників метаболізму заліза крові щурів після введення сироватки крові, отриманої за умов моделювання експериментальної гемолітичної анемії (2016)
Гаврелюк С. В. - Исследование состояния периферических сосудов у мальчиков подросткового возраста в зависимости от функционального состояния вегетативной нервной системы (2016)
Дирик В. Т. - Динаміка імунологічних показників та шляхи їх корекції у тварин з модельованим пародонтитом при пероральному та інгаляційному навантаженні пестицидів, Дирик О. Т. (2016)
Дмитрієв Д. В. - Морфологічне обгрунтування використання регіональної аналгезії до лікування гіперальгезії (2016)
Довгань Р. С. - Вивчення дії метаболітних препаратів на жирнокислотний склад ліпідів тканин щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією, Загородний М. І., Брюзгіна Т. С., Горчакова Н. О. (2016)
Дученко Е. А. - Исследование антигипоксической активности 7-гидроксипропил-8-аминозамещенных теофиллина, Корниенко В. И., Самура Б. А., Иванченко Д. Г., Ладогубец Е. В., Романенко Н. И. (2016)
Іванців О. Р. - Вплив тривалого введення ексенатиду та інсуліну на ультраструктурну організацію підшлункової залози при експериментальному цукровому діабеті (2016)
Кузык Ю. И. - Применение методов биомеханики в прогнозировании поведения каротидного атеросклероза, Иванов Д. В., Доль А. В. (2016)
Макаренко О. М. - Порівняльна оцінка кількісно-якісного стану гліальної системи в цереброкортексі головного мозку щурів, Ковтун А. М., Петров П. І. (2016)
Марусин О. В. - Гісто-ультраструктурна будова язика при цукровому діабеті і типу (2016)
Наконечная С. А. - Характер нейромедиаторного ответа в организме животных на воздействие ксенобиотиков бытового назначения (2016)
Рамазанов В. В. - Определение содержания аденозинтрифосфата и 2,3-дифосфоглицерата в эритроцитах донорской крови при замораживании, Бондаренко В. А. (2016)
Самура І. Б. - Механізм антиаритмічної дії 8-заміщених 7-β-гідрокси-γ-(2'-метилфенілокси) пропілксантину, Григор’єва Л. В., Самура Б. A. (2016)
Ткачук Ю. Л. - Морфологічна характеристика судин гемомікроциркуляторного русла кори надниркових залоз при цукровому діабеті та його корекції (2016)
Токарук Н. С. - Характеристика гемосудин сечового міхура щурів при цукровому діабеті (2016)
Бабкіна О. П. - До питання про впровадження європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу при вивченні судово-медичної стоматології, Гладарь В. Ю., Варуха К. В. (2016)
Безрук В. В. - Фахова думка як ідентифікатор можливостей вдосконалення якості медичної допомоги пацієнтам з нефрологічною патологією (2016)
Горбань А. Є. - Підходи до розробки автоматизованої системи одержання інформації про інноваційну діяльність в сфері охорони здоров’я України (2016)
Горчакова Н. О. - Науково-методичні основи викладання фармакології слухачам на факультеті підвищення кваліфікації викладачів, Чекман І. С. (2016)
Ковтун М. І. - Результати вивчення професійної думки лікарів щодо стану та реформування системи офтальмологічної допомоги (2016)
Ананьєва М. М. - Вірус Ебола: патогенетичні аспекти та принципи лабораторної діагностики, напрямки імунопрофілактики, Книш О. В. (2016)
Важнича О. М. - Фармакологічні властивості наночастинок магнетиту, Дев’яткіна Т. О., Мокляк Є. В. (2016)
Капустянська А. А. - Ретроспективний аналіз комплексних методів лікування подагричного артриту з урахуванням індивідуальних особливостей перебігу, Вахненко А. В., Моісєєва Н. В., Рум’янцева М. О. (2016)
Микитюк О. Ю. - Хемілюмінесцентний аналіз у біології та медицині (2016)
Моложавая О. С. - Влияние физиологического старения организма на микрофлору желудочно-кишечного тракта, Ивахнюк Т. В., Макаренко А. Н. (2016)
Янішен І. В. - Клініко-лабораторне обґрунтування застосування а-силіконового матеріалу для безкламерної фіксації знімних протезів при мезіо-дистальному нахилі зубів, Герман С. А. (2016)
Дзевульська І. В. - Морфофункціональне дослідження лімфатичної системи у її історичному аспекті, Маліков О. В. (2016)
Пилипенко Н. О. - Клинико-диагностические особенности хронических обструктивных заболеваний легких профессионального генеза (2016)
Бабій Н. П. - Станіславівський спадок Дмитра Яблонського в архіві Зеновія Соколовського (2015)
Бойко О. В. - Прикладное искусствоведение в структуре деятельности галереи: проблемы, функции, задачи (2015)
Бондаренко Е. Н. - Клавирная токката: феномен жанра (2015)
Будник А. В. - Нестандартні види видовищних плакатів1920–30-х рр. і способи їх донесення до глядача (2015)
Герман Є. С. - Українське кураторство першої половини 1990-х рр. та постать Олександра Ройтбурда (2015)
Колодко А. І. - Формування контентуальтернативної української та зарубіжної музики у 1990-х роках на каналі ICTV на прикладі програм "Територія-А" та "Хмарочос" (2015)
Кондратьева Т. С. - Основные этапы развития функциональной системы гармонии и ее место в анализе современной музыки (2015)
Королева М. М. - Фортепианный альбом в творчестве В. Золотухина (2015)
Лиманська О. В. - До питання витоків сакрального танцю (2015)
Рижова О. О. - Богослужбові тексти та тексти Святого Письма як джерело іконограф ії Лаврського іконопису XVIII століття (на прикладі ікон з іконостаса церкви Всіх Святих над Економічною брамою Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври) (2015)
Ткаченко В. М. - Мислення і стиль у гітарній музиці: аспекти взаємозв’язку (2015)
Філімонова А. С. - Творчість В. Орловського періоду навчання у Петербурзькій академії мистецтв (2015)
Хрисанфова Д. В. - Визуально-эстетические аспекты восприятия натюрморта. Визуальный код восприятия (2015)
Коваль Л. М. - Вплив різних видів LED-динаміки на формування проектно-образних рішень освітлення предметно-просторового середовища (2015)
Мажула О. В. - Особливості проектування одягу для собак, Попова Т. І. (2015)
Малик Т. В. - Современные тенденции в использовании материалов и технологий в дизайне интерьерного текстиля (2015)
Павлов А. Є. - Графічний дизайн в субкультурі хіпстерів (2015)
Попова Т. І. - Оздоблення одягу сучасної жінки елементами східного стилю, Кобзар Ю. І. (2015)
Фролов І. В. - Особливості розробки бренду в умовах сучасної української fashion-індустрії, Колосніченко М. В., Пашкевич К. Л. (2015)
Цуркан К. С. - Творчо-методичні пріоритети кафедри художнього текстилю ЛНАМ у 1970–1980-х роках (2015)
Солдатенко В. Ф. - Василь Шахрай і його творчість в історіографічному дискурсі (Ч. 3) (2016)
Пасічник І. М. - Новітні російські історичні інтерпретації державницьких поглядів Павла Скоропадського (2016)
Кузнець Т. В. - Історія в журналі "Труды Киевской Духовной Академии": тематична спрямованість публікацій (2016)
Юрченко О. О. - Думи про море: загальна характеристика та способи передачі числової символіки (2016)
Козак О. - Доброчинність в Україні: до історії становлення і розвитку (Х – перша половина ХІХ ст.) (2016)
Свердлик З. М. - Особливості оформлення архівних справ і зберігання документів в органах міського управління Києва кінця ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі Київської міської думи і управи) (2016)
Яцків О. Я. - Формування осередків, поширення та діяльність Згромадження сестер святого Фелікса з Канталісйо на теренах Галичини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Іванченко Л. А. - Науковий доробок П. М. Дубровського в контексті розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Луценко М. В. - Харків як мультикультурний центр дворянства слобідсько–української губернії (2016)
Кузьмин Р. Я. - Український студентський союз: центральний координаційний орган студентських товариств Галичини в 1909–1914 роки (2016)
Магась В. О. - Активізація громадськості Наддніпрянської України в другій половині 1904 р. (2016)
Пиріг М. І. - Проблеми становлення організованого українського ліворадикального руху у Польщі (1919–1923 рр.) (2016)
Крамар Ю. В. - Культурно–мистецьке життя міжвоєнного Луцька (2016)
Петренко А. А. - Релігійно–просвітницька програма митрополита Київського і Галицького Платона (Городецького) (2016)
Ніколаєва Н. Б. - Репресії НКВД проти підозрілих радянській владі київських викладачів на прикладі Єфимовича (Єфімович) Сергія Іларіоновича (1937 р.) (2016)
Гай–Нижник П. П. - Ставлення вищого керівництва німецького Райху до Акту проголошення відновлення Української Держави у 1941 р. й військово–політична тактика Проводу ОУН(р) у 1941–1943 рр. (2016)
Кудінова Л. В. - Роль радянської контрпропаганди в протидії добровільному виїзду населення з окупованих українських територій на роботи до Німеччини (2016)
Фазан М. І. - Діяльність Волинського обласного інституту вдосконалення кваліфікації вчителів у 1944–1953 рр. (2016)
Яцентій Б. Р. - Внесок професора О. Т. Калачикова у розробку основ підвищення родючості ґрунтів України в 50–х рр. ХХ ст. (2016)
Лук’яненко О. В. - Велика і мала політика у відображенні освітянської преси УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.1) (2016)
Ярликова О. А. - Вплив радянської зовнішньої політики на формування образу "Заходу" у друкованих ЗМІ УРСР 1953–1964 рр. (2016)
Гергель Ю. В. - Українсько–ліванське співробітництво в гуманітарній галузі (освіта, культура, наука) в 1990–х – 2011 роках (2016)
Садовнік О. В. - Історичні корені виникнення Придністровського конфлікту 1989–1992 рр.: Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка у складі УРСР 1924–1940 рр. як одна із основних передумов конфлікту (2016)
Василюк О. С. - Методика проведення бінарних уроків з української літератури та історії України в учнів 8–х класів на тему: "Українські землі у другій половині XVII століття" (за твором П. Куліша "Чорна Рада") (2016)
Ілляшенко Ю. Ю. - Висвітлення окремих аспектів становища дітей в Україні періоду розбудови громадянського суспільства у вітчизняній історіографії 90–х років ХХ ст. – початку ХХІ ст., Лисенко А. І. (2016)
Карпусь Д. О. - Історіографія дослідження київської школи економічної історії М. В. Довнар–Запольського (2016)
MykhailiukV. P. - Conflict potential and conflict at the societ allevel in modern Ukraine: historiographical approach esto the research problem, DubrovskiiP. S., Zolotar S. A. (2016)
Кривошея І. І. - Участь ОБСЄ у вирішенні збройних конфліктів на пострадянському просторі: проблема Нагірного Карабаху (1992–2016) і Донбасу (2014–2016) (на матеріалі електронних видань), Якименко Л. М. (2016)
Бондаренко В. Г. - Самостійницький рух козаків Дону, Кубані і Тереку після Другої світової війни (1945–1999 рр.) (2016)
Верезомська С. Ж. - Діяльність Федора Ернста з дослідження і збирання творчої спадщини художників Г. Гольпейна та Гроте (2016)
Апостол М. В. - Перша українська спеціалізована молочна порода (2016)
Исмаилова З. - Организация и развитие высшей и средней специальной школы в Нахичеванской АССР (1922–1927 гг.) (2016)
Асланов Э. - Деятельность Бакинского СНК и его председателя Степана Шаумяна в историографии Азербайджана в годы независимости (2016)
Наджиев Э. Р. - Демографические проблемы в Сефевидском государстве, вызванные болезнями (2016)
Алиева–Мамедова Г. - Азербайджан в начале XXI века (Азербайджан напочатку XXI століття) (2016)
Керимов Э. - Археологическое исследование архитектурных памятников Самухского и Газахского районов (2016)
Матвієнко І. С. - Проблема нігілізму у європейській культурі (філософські погляди Ф. Ніцше) (2016)
Скалацька О. В. - Концепція соціального простору Анрі Лефевра: евристичний потенціал щодо дослідження феномену моди (2016)
Астахова Т. Г. - Принцип всеєдності В. С. Соловйова в контексті взаємозв’язку духовного і тілесного (2016)
Савицька І. М. - Філософсько–релігійні ідеї в творчості Т. Г. Шевченка, Мельник В. С. (2016)
Христокін Г. В. - Містико–поетична теологія Спиридона Кислякова як особливий феномен в історії київської християнської традиції (2016)
Шкіль С. О. - Зустріч патріарха Кирила та папи Франциска в політичному та релігійному контекстах (2016)
Артюшенко О. В. - Інформаційне суспільство: джерела, проблеми, тенденції розвитку (2016)
Бондар О. В. - Трансцендентальне самообґрунтування суб’єктивності (2016)
Гасанов А. - Традиционные и современные ценностив условиях модернизации (2016)
Гнилицкая И. С. - К вопросу об эпистемологическом статусе истории (2016)
Загурська С. М. - Соціально–філософський аналіз владних констант гендеру в історичному контексті (2016)
Лавлинский Р.А. - Креативность как объект экономической деятельности, Николенко К.В. (2016)
Мельник В. В. - Проблема взаємодії людини і суспільства в глобалізованому соціумі (2016)
Муратова И. А. - Управление – творчество – технология: социально–философская экспликация (2016)
Незабитовський Г. В. - Особливості стратегічного маневрування в науковій аргументації (2016)
Стовпець О. В. - Соціально–філософська проблематика охорони інтелектуальної власності в умовах глобального інформаційного обміну (2016)
Черниш Т. М. - Епістемологічні виміри методологічних підходів до аналізу проблем інформаційного суспільства: теоретико–концептуальний контекст (2016)
Бережнюк М. М. - Проблема невиражених засновків в аргументації (2016)
Дубина О. О. - До проблеми визначення поняття постсекулярного (2016)
Марусіна О. С. - Когнітивна складова мовлення як атрибут комунікації (2016)
Матюшина І. І. - Комунікативна модель дослідження смислу: методологічні засади та труднощі (2016)
Діденко Л. В. - Соціальний капітал: філософсько–економічні візії, Кондрашова–Діденко В. І. (2016)
Лисоколенко Т. В. - Игровой характер симулякров (2016)
Марчук О. Т. - Феномени задоволення та страждання в ідейній системі антропології здоров’я східної патристики (Частина I) (2016)
Utiuzh I. G. - Methodological problems in the philosophy of medicine, Spytsia N. V. (2016)
Чуйкова О. В. - Контекстно–залежний та контекстно–незалежний гендерні когнітивні стилі прийняття адаптивних рішень (2016)
Мороз Ю. А. - Національна традиція біблійних перекладів в Україні (2016)
Чорна Л. В. - Ідеал як соціокультурний хронотоп (2016)
Вергелес К. М. - Культура і релігія в контексті глобалізації (2016)
Іванова Н. В. - Креатив мислення в стратегіях соціокультурних і методологічних рефлексій (2016)
Кушнарьова М. Б. - Особливості виникнення та функціонування цехового устрою в італійських містах раннього Ренесансу (2016)
Русаков С. С. - Нові тенденції молодіжної культури в контексті розвитку креативної індустрії (2016)
Соболь Т. В. - Особливості реалізації принципів Болонського процесу в європейських країнах, Туренко В. Е., Ярмоліцька Н. В. (2016)
Сагуйченко В. В. - Розбудова мережі вищої освіти у національному і наднаціональному просторі: пошуки відповіді на виклики глобалізації (2016)
Бойченко Н. М. - Соціальні рівність/нерівність як цінності університетських спільнот (2016)
Петренко Н. В. - Саморозвиток особистості як філософсько–освітня проблема (2016)
Шиндаулова Р. Б. - Ноогуманизм в современной философии образования: поиск новой парадигмы развития (2016)
Коломієць Д. В. - Особливості соціалізації особистості у сучасному культурно–освітньому просторі (2016)
Калюжна Т. Г. - Професійно–педагогічна підготовка майбутнього вчителя: аксіологічний підхід (2016)
Абакумова О. О. - Дистанційна освіта у трансформаціях соціального хронотопу (2016)
Цзоу Ченчжан. - Віртуальний університет як стратегія розвитку вищої освіти в інформаційному суспільстві (2016)
Мустафаева Х. Б. - Роль детской литературы в развитии азербайджанского национального мышления (2016)
Угрин Л. Я. - Політика ідентичності: теоретичні засади осмислення (2016)
Хомин І. Є. - Основні засади формування принципів міжпартійних взаємодій у трансформаційних суспільствах (2016)
Вербицька В. В. - Функціонування віртуальної дипломатії в умовах становлення глобального інформаційного суспільства: національне та міжнародне регулювання (2016)
Вєтринський І. - Геополітичні чинники у контексті формування стратегії національного розвитку держави (2016)
Граціотова В. І. - Індивідуальний мультикультуралізм як модель ефективного мультикультуралізму (2016)
Дахній З. В. - Імідж та політична репутація держави: сутність та співвідношення понять (2016)
Кіндратець О. М. - Способи відновлення функціональної здатності політичної системи (2016)
Макаренко Л. П. - Теоретичні засади аналізу ролі політичної комунікації в сучасній політичній системі (2016)
Mammadov R. K. - International and domestic legal problems of the fight against trafficking in women (2016)
Шотурма Н. В. - Комунікативна політика органів місцевого самоврядування України та Республіки Польща: методологія дослідження (2016)
Авксентьєв А. О. - "Ефект ототожнення" в українській електоральній практиці (2016)
Бабка В. Л. - Політика пам’яті в перші роки незалежності України (2016)
Висоцький О. Ю. - Образ України в дзеркалі американських медіа: особливості позитивного та негативного позиціонування, Лук’яненко А. П. (2016)
Вонсович О. С. - Стратегічний оборонний бюлетень України до 2020 р.: аналітичні оцінки (2016)
Гoцуляк В. М. - Сучасні реалії та особливості політичного лобізму в Україні (2016)
Касьянова М. М. - Моделі соціальної адаптації українських мігрантів у країнах Східної Європи кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2016)
Коваль І. В. - Вплив громадянського суспільства на модернізаційні процеси в українській церкві, Кисляк Л. Н. (2016)
Михальчук С. О. - Використання Інтернет–комунікацій у виборчому процесі України: досвід президентської кампанії – 2010 (2016)
Мігальчан І. - Участь Верховної Ради України четвертого скликання в конституційному процесі (2016)
Нагорна М. М. - Децентралізаційні реформи в Україні як інструмент розвитку місцевої демократії: правові та політичні аспекти (2016)
Намазов Х. Ш. - Переход от Организации Исламской Конференции к Организации Исламского Сотрудничества как главное обстоятельство интеграции в мусульманском мире (2016)
Стойко О. М. - Групи інтересів у Євросоюзі: між необхідністю та прозорістю (2016)
Міфтахов Б. Г. - Вплив Європейської політики сусідства на рівень свободи медіа в країнах партнерах (2016)
Ясінська А. Ю. - До питання політичної довіри французького та польського виборця в контексті проблематики політичної невизначеності (2016)
Авер’янов С. В. - Формування спільноти безпеки АСЕАН: теоретичний та практичний аспекти (2016)
Ладані В. О. - Модернізація парламентської виборчої системи Угорщини в умовах демократичного транзиту (2016)
Mahmudova O. A. - The role of the North Atlantic Treaty Organization in ensuring international peace and security (2016)
Дерев’янко С. М. - Національно-культурне відродження в Галичини в історичних джерелах. Рецензія на книгу : Шологон Л. Джерела з історії національно-культурного руху українців Галичини (1848-1914). – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 460 с. (2016)
Ройзман В. П. - Доктор технічних наук, професор Р. І. Сілін – видатний вчений і педагог сучасності, Григоренко О. П. (2011)
Бурдейна О. В. - Застосування конформних відображень до дослідження частотного спектру деяких двомірних систем, Гель П. В., Бурдейний В. М. (2011)
Ройзман В. П. - Вплив хвилеутворення на вільній поверхні рідини в камері автобалансуючого пристрою на зрівноваженість ротора, Драч І. В. (2011)
Ройзман В. П. - Дослідження можливості автобалансування коліс автомобіля під час його руху рідиною, залитою в камеру колеса, Ткачук В. П. (2011)
Сілін Р. І. - Напрямки розвитку та особливості методики проектування вібромашин на основі гідропульсатора, Гордєєв А. І. (2011)
Сілін Р. І. - Вібраційний кавітатор поршневого типу для змішування мастильно- охолоджуючої рідини та її знезаражування, Гордєєв А. І., Копицяк О. А. (2011)
Сокіл Б. І. - Асимптотичний метод і періодичні ATEB-функції у дослідженні нелінійних поздовжньо-кутових коливань транспортних засобів, Чаган Ю. А., Хитряк О. І. (2011)
Франчук В. П. - Учет большого слоя материала вибрационных машин технологического назначения (2011)
Jonusas R. - Research of vibrations and complicated dynamical situations in complex rotary systems, Juzenas E., Juzenas K. (2011)
Анциферов А. В. - Расчет технологических режимов вертикальной вибрационной мельницы, Драбан Д. И. (2011)
Бадьора Н. П. - Експериментальне дослідження просочувального агрегату з гідроімпульсним приводом, Петрусь В. В., Коц І. В. (2011)
Дудник В. В. - Иследование упрочнения поверхностного слоя деталей при вибрационном и обычном деформировании (2011)
Дудников І. А. - К вопросу деформируемости металлов при обработке давлением, Дудников А. А., Беловод А. И., Канивец А. В., Дудник В. В. (2011)
Канивец А. В. - Влияние метода упрочнения на напряженное состояние обрабатываемой поверхности (2011)
Кірієнко О. А. - Застосування звукорезонансних режимів роботи при безтраншейному прокладанні труб методом вібропроколу (2011)
Клочко А. А. - Технологические особенности кинематики зубообработки крупномодульных закаленных колес дисковыми немодульными фрезами (2011)
Коробко Е. В. - Электрореологический метод обеспечения качества вибропередачи при аттестации изделий электронной промышленности, Кузьмин В. А., Коробко А. О., Ройзман В. П. (2011)
Рахманов С. Р. - Экспериментальное исследование виброактивности станов винтовой прокатки труб трубопрокатного агрегата ТПА 140, Тополов В. Л. (2011)
Ройзман В. П. - Проблемы вибрационной и ударной прочности изделий электронной техники, Коробко Е. В. (2011)
Сілін Р. І. - Технологічні особливості керування процесом абразивної доводки поверхонь деталей, Третько В. В. (2011)
Франчук В. П. - Определение зависимости эффективности грохочения от режимных параметров вертикального вибрационного грохота, Надутый В. П., Левченко П. В. (2011)
Штефан Є. В. - Визначення амплітудних напружень при вібраційних крутних навантаженнях валопроводів турбомашин, Куєвда В. П., Башта Д. А. (2011)
Анісімов В. Ф. - Зменшення впливу фізико-хімічних і біологічних особливостей біопалива на якість роботи двигуна, Яцковський В. І., Музичук В. І., Рябошапка В. Б., П’ясецький А. А. (2011)
Зав’ялов В. Л. - Математична модель зовнішнього масообміну при віброекстрагуванні, Бодров В. С., Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Запорожець Ю. В. (2011)
Литвиненко О. А. - Приготування композицій засобів захисту рослин за допомогою гідродинамічної кавітації, Некоз О. І., Логвінський Р. В. (2011)
Минченя В. Т. - Ультразвуковая система разогрева жидкости при низких температурах, Асимов Р. М., Роппельт Х., Бубулис А., Юренас В. (2011)
Ольшанский В. П. - Гармонические колебания неоднородного псевдоожиженного слоя зерна на плоском виброрешете, Ольшанский С. В. (2011)
Паламарчук І. П. - Обґрунтування в’язкісної характеристики рідкого дисперсійного середовища в умовах вібромеханічної дії, Полєвода Ю. А., Янович В. П. (2011)
Берестова А. А. - Типологія прецедентних релігійних імен (на матеріалі творів сучасних українських письменників) (2016)
Бобчинець Л. І. - Лексико-семантичні й структурні особливості лексики картярства в сучасній іспанській мові (2016)
Бойко І. О. - Особливості апелятивних номінацій сучасного українського розмовного дискурсу (на матеріалі серіалу "Одного разу під Полтавою”) (2016)
Брижаченко Н. С. - Мультимедійний принцип формування інтерактивного предметно-просторового середовища (2015)
Голодов А. Г. - Политические контаминанты с серийными компонентами (на материале немецкого и русского языков) (2016)
Баньковська А. К. - Особливості меблювання та декорування українського традиційного житлового простору (2015)
Zosimova О. V. - Main types of informal place names in the USA: a motivational perspective (2016)
Кулешов Р. Н. - Семиотика виртуальной реальности видеоигр в антропологическом контексте (2015)
Максимчук В. В. - Неологічна лексика як система (2016)
Соболєв О. В. - Історичні аспекти становлення інформаційного дизайну (2015)
Малаш О. В. - До питання про структуру і семантику назв рослин у болгарських говірках Одещини (2016)
Бермес І. Л. - Наукові горизонти музикознавчої спадщини Романа Кухаря (2015)
Михайлова Т. В. - Гіпонімія як лексико-семантична категорія (2016)
Дядюх-Богатько Н. Й. - Майстри вітчизняної типографіки XVII–XVIIІ ст. (оптичні ілюзії в поезії) (2015)
Намачинська Г. Я. - Функціонування українізмів у щоденнику Т. Г. Шевченка (2016)
Жерздев А. В. - Лютня: истоки, период расцвета и дальнейшие модификаци и инструмента (2015)
Стишов О. А. - Семантична деривація жаргонізмів у сучасній українській мові (2016)
Куртбединова Л. Т. - Народно-национальная основа стилистики струнного квартета "Памяти Бекира Чобан-заде" М. Халитовой (2015)
Черемська О. С. - Фоніка й лексика в поетичній мові Майка Йогансена, Масло О. В. (2016)
Ляхович А. В. - Рахманінов та американська розважальна музика (2015)
Купріянов Є. В. - Лінгвістичний стан іспанських мовних одиниць та його параметризація в лексикографічній базі даних (2016)
Малецька І. В. - Формування креативних якостей студентів-філологів під час наукової роботи (2015)
Амичба Д. П. - Библейские фразеологизмы – конституенты "общечеловеческих” смыслов и значений (2016)
Мужчиль В. С. - Акустическая структура звукообразования в инструментоведении и инструментовке (2015)
Денисюк В. В. - Репрезентація парадигми обману у фразеології української мови ХVІ–ХVІІІ ст. (2016)
Овчар О. П. - Роль Франца Кучери у формуванні культурного простору Харкова 1890–1911 років (2015)
Князь Т. М. - Ідеографічна характеристика фразеологізмів української мови на позначення заможності (2016)
Половна-Васильєва О. А. - Творчий шлях Володимира Падуна. Мистецтвознавчий аналіз (2015)
Кузь Г. Т. - Методики відбору фразеологічного мінімуму (2016)
Присталов И. К. - Вокально-методические принципы в свете "Теории энергетического равновесия в исполнительском искусстве" (2015)
Омельяненко О. В. - Фразеологізми зі словами-компонентами на позначення реалій помирання й поховання людини (2016)
Рум’янцева А. Ю. - Діяльність Н. С. Радченко в контексті соціокультурних тенденцій в Україні 40–70-х рр. ХХ століття (2015)
Решетова А. С. - Теоретико-методологічні засади ептонімів та їх диференційні ознаки суміжних категорій (2016)
Сотник Л. І. - Рисунок складок і фігури в одязі (2015)
Станкевич А. А. - Речевые средства создания контраста в белорусских пословицах и поговорках (2016)
Станичнов О. О. - Особливості автопортретів митців польської сецесії (2015)
Яцьків М. Ю. - Семантичні особливості компаративних фразем у романі Мирослава Дочинця ”Горянин” (2016)
Тан Чжанчен. - Оперный Алеко: к вопросу эволюции оперно-сценического амплуа (2015)
Бугаєвська Ю. В. - Функціонування економічної термінології та номенклатури у фаховому мовленні (2016)
Хананаєв С. В. - Шляхи формування мовної інтерпретації художнього образу музичного твору (2015)
Вус М. І. - Транстермінологізація як чинник динаміки біологічної терміносистеми (2016)
Храмова-Баранова О. Л. - Особливості становлення національного стилю в українському мистецтві на початку ХХ ст. (2015)
Германович Г. О. - Медичні терміни з компонентами гем-(гем(о)-, гемат(о)-) та кров(о)- у сучасній українській мові (2016)
Ященко І. А. - Принципи позиційної аплікатури у грі на лівій клавіатурі баяна (2015)
Ісаєнко О. В. - Міжгалузеві терміни в термінологічній системі української сфери кіно (2016)
Книшенко Н. П. - Національна фахова мова в царині дорожнього будівництва на сторінках часопису "Авто і шляхи” (2016)
Нікуліна Н. В. - Зв’язок терміна і поняття (на матеріалі транспортної термінологічної мегасистеми) (2016)
Добровольська Д. М. - Типологічна специфіка рекламних слоганів у перекладацькому аспекті (на матеріалі англійської та української мов) (2016)
Бардаш С. В. - Методологічні обмеження класифікації трансакційних витрат в бухгалтерському обліку, Осадча Т. С. (2016)
Височан О. С. - Концепція кластерного обліку: характеристика та особливості (2016)
Драчук В. Ю. - Теоретичні аспекти формування облікової політики щодо розрахункових операцій з бюджетом за податковими платежами (2016)
Канцедал Н. А. - Адитивний і процедурний підходи як способи пізнання в методології наукових досліджень обліку (2016)
Легенчук С. Ф. - Основні тенденції у сфері бухгалтерського обліку: шляхи розвитку в ХХІ столітті, Рабошук А. В. (2016)
Лень В. С. - Обліково-аналітичне забезпечення управління: поняття та структура (2016)
Панадій О. П. - Стан управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах (на прикладі товаровиробників Київщини) (2016)
Патряк О. Т. - Алгоритмічні моделі операцій з корпоративними правами як методичний підхід до їх обліку та оподаткування (2016)
Пилипенко Л. М. - Концептуально-методологічна спрямованість гармонізації систем бухгалтерського обліку та фінансової звітності (2016)
Правдюк Н. Л. - Облікове забезпечення управління виробництвом біологічного палива (2016)
Дема Д. І. - Стан та перспективи розвитку банківської системи України, Абрамова І. В. (2016)
Деньга С. М. - Визначення, класифікація та використання похідних фінансових інструментів, Джейн A. (2016)
Жарікова О. Б. - Оцінка об’єктів нерухомості як предметів іпотеки в аграрному секторі економіки, Пащенко О. В. (2016)
Карасик О. М. - Методика оцінки венчурних інвестиційних проектів для підприємств аграрного сектору, Петрюк М. В. (2016)
Поплавський О. О. - Діяльність страхових компаній на фінансовому ринку: аналіз світового досвіду (2016)
Синчак В. П. - Формування попиту та пропозиції на продукцію молокопереробних підприємств при зміні податкового навантаження з ПДВ, Самарічева Т. А. (2016)
Стецюк П. А. - Модернізація механізмів фінансового забезпечення аграрного виробництва (2016)
Сьомченков О. А. - Індивідуальні інвестори у формуванні ресурсного потенціалу фондового ринку України (2016)
Бондар Ю. В. - Суттєвість встановлених помилок при аудиті сільськогосподарського бізнесу та її взаємозв’язок із документуванням аудиторських процедур (2016)
Дерун І. А. - Розвиток економічного аналізу як науки в Україні: ретроспектива та виклики сьогодення (2016)
Назаренко І. М. - Прикладні аспекти нейронного моделювання в процесі діагностики капіталу сільськогосподарських підприємств (2016)
Слободяник Ю. Б. - Постулати як основа філософії державного аудиту (2016)
Крушельницький М. В. - Теоретичні аспекти соціально-економічної спрямованості аграрної економіки (2016)
Відомості про авторів (2016)
Дейнеко Л. Н. - Становление и развитие днепропетровской научно-педагогическойшколы термистов, созданной академиком Кириллом федоРовичем Стародубовым и перспективность специальности "Термическая обработка металлов", Долженков И. Е., Гуль Ю. П., Клюшник Ю. А., Чмелева В. С. (2016)
Бабаченко А. И. - Влияние температуры испытаний на механические свойства стали для железнодорожных колес с новой системой легирования, Кононенко А. А., Кныш А. В., Дементьева Ж. А., Шпак Е. А., Клиновая О. Ф. (2016)
Башев В. Ф. - Влияние способа охлаждения на формирование структуры сплава Pb–0.1%Ca–0.3%Sn, Иванов В. А., Костина А. А., Тютюнник В.О. (2016)
Башев В. Ф. - Разработка состава сплава-связки на железной основе для макрогетерогенных композиционных материалов, Суховая Е. В, Сыроватко Ю. В. (2016)
Белоконь А. И. - Управление интеграцией и связями на примере образовательных проектов, Маланчий С. А., Коцюба Т. В. (2016)
Березюк А. М. - Результати хронометражних досліджень виробничих процесів влаштування додаткової теплоізоляції житлових будинків, Дікарев К. Б., Скокова А. О., Кузьменко О. М. (2016)
Большаков В. И. - Диффузионные цинковые покрытия в системе антикоррозионной защиты труб и крепёжных изделий строительных конструкций, Сотсков Н. И., Сухомлин Д. А., Проскуркин Е. В. (2016)
Волчок И. П. - Повышение механических свойств вторичных сплавов АК7ч и А356.2, Митяев А. А., Фролов Р. А., Лоза К. Н., Клочихин В. В., Лукинов В. В. (2016)
Глотка Т. А. - Механические свойства сложнолегированного титанового сплава, полученного интенсивной пластической деформацией, Перепелкина М. Н., Омельченко О. С. (2016)
Губенко С. И. - К вопросу о формировании вторичных границ в центробежнолитой стали 40Х25Н20С2, Беспалько В. Н., Юрковский В. В., Балева Ю. И. (2016)
Гуль Ю. П. - Эффект "Упрочнения в надрезе” при единичном надрезе и системе надрезов в зависимости от исходного уровня прочности, Ивченко А. В., Кондратенко П. В., Чмелева В. С., Перчун Г. И. (2016)
Дергач Т. А. - Влияние микролегирования и температуры конца деформации при горячей прокатке на структуру и свойства нефтегазопроводных труб из стали 06Х1 (2016)
Деревянко В. Н. - Факторы пористости керамического кирпича на основе техногенного сырья, Гришко А. Н., Кушнерова Л. А., Мороз Л. В., Бегун А. И. (2016)
Корчуганова О. М. - Забарвлення керамічної глазурі компонентами металовмісних відходів (2016)
Маркашова Л. И. - Структура и механические свойства сварных соединений высокопрочной стали при гибридной лазерно-дуговой сварке, Позняков В. Д., Бердникова Е. Н., Шелягин В. Д., Жданов С. Л., Алексеенко Т. А. (2016)
Нечитайло Н. П. - Применение ингибиторов коррозии на основе фосфоновых кислот в оборотных системах охлаждения, Косюк Е. Н. (2016)
Носенко О. П. - Повышение прочностных характеристик малоуглеродистой микролегированной стали типа 10Г2ФБ (2016)
Петренко В. О. - Оцінка тепловтрат будинку, які мають дефекти та моральний знос огороджуючих конструкцій, Петренко А. О., Папірник Р. Б. (2016)
Пирадов К. А. - Трещиностойкость лёгких бетонов на пористых заполнителях, Гурешидзе Г. Г., Пономарёва Е. О. (2016)
Полторацкая В. Н. - Алгоритм численного моделирования экологического риска от группы точечных источников по данным подфакельных измерений, Вергун О. А., Васильцова О. И. (2016)
Разумова О. В. - Анализ классификационных систем продуктов промежуточного превращения стали, Барыбин Д. А., Большаков В. И. (2016)
Разумова О. В. - Влияние сложной иерархии на распространение хрупкой трещины в бейнитных и мартенситных структурах стали, Барыбин Д. А., Большаков В. И. (2016)
Саньков П. М. - Організації безпечних умов праці та відпочинку громадян по фактору шумового забруднення (2016)
Саньков П. Н. - Методика формирования домов – интернатов для социальной адаптации детей дошкольного и школьного возрастов, Ткач Н. А., Подолинный С. И., Близнюк А. Н. (2016)
Седин В. Л. - О причинах аварий в глубоких котлованах, Грабовец О. Н., Трященко А. Ю. (2016)
Трифонов И. В. - Усовершенствование существующих методов возведения сооружений промышленного назначения, Кислица Л. В., Дацько В. Г. (2016)
Цымбалова Т. А. - Анализ развития мобильного жилья на территории Украины (2016)
Челноков А. В. - Реновация приречного промышленного района центральной части Днепропетровска, Самойленко Е. В., Козлова Е. С. (2016)
Шпирько Н.В. - Получение гидравлической извести из сырьевой смеси с пониженным энергопотенциалом, Бондаренко С.В., Севастьянова О.Э., Бондаренко А.С. (2016)
Остання сторінка (2016)
Вступ (2016)
Хмара Л. А. - Кафедра "Будівельні і дорожні машини" (до 85 річного ювілею ПДАБА) (2016)
БАЛОВНЕВУ Владилену Ивановичу – 90 лет! (2016)
19 июля 2016г. Заведующему кафедрой строительных и дорожных машин ПГАСА Хмаре Леониду Андреевичу - 70 лет ! (2016)
Хмара Л. А. - Огляд тенденцій розвитку гідравлічних екскаваторів оснащених робочим обладнанням зі змінними геометричними параметрами, Дахно О. О. (2016)
Хмара Л. А. - Формування телескопічного робочого обладнання одноківшевого екскаватора як задача дискретної оптимізації, Дахно О. О. (2016)
Дахно О. О. - Енергетична оптимізація процесу копання ґрунту одноківшевим екскаватором оснащеним телескопічним робочим обладнанням (2016)
Хмара Л. А. - Оцінка ефективності одноківшевого екскаватора оснащеного телескопічним робочим обладнанням, Дахно О. О. (2016)
Мусийко В. Д. - Специальные землеройные машины непрерывного действия, как средство восстановления надежной эксплуатации трубопроводных магистралей (2016)
Хмара Л. А. - Про невідповідність темпів виконання земляних робіт темпам ремонтних робіт на трубопроводах та шляхи їх усунення, Мусійко В. Д. (2016)
Мусійко В. Д. - Визначення тиску спеціальних землерийних машин на ґрунт в робочому та транспортному режимах (2016)
Хмара Л. А. - Раціональні параметри ковша скрепера з напівкруглим днищем, Спільник М. А. (2016)
Хмара Л. А. - Удосконалення обладнання для вивезення уламків пошкоджених та зруйнованих будівель, Шатов С. В. (2016)
Хмара Л. А. - Гибридный привод машин для земляных работ – путь к снижению энергоемкости рабочих процессов, Холодов А. П. (2016)
Кроль Р. М. - Оптимізаційний розрахунок ширини відвала бульдозера телескопічного типу за узагальненим критерієм оптимізації ПNG (2016)
Хожило М. Е. - Визначення напружено-деформованого стану фрези методом кінцевих елементів, Шевченко Є. С. (2016)
Балєсний С. П. - Експерементальний комплекс для дослідження процесу проколу грунту з коррекцією траекторії руху (2016)
Коваль А. Б. - Визначення поправочних коефіцієнтів для розрахунку складових сил копання ґрунту універсальною землерийною машиною (2016)
Гурко А. Г. - Анализ математической модели движения манипулятора екскаватора (2016)
Данілов Р. Г. - Особливості приводу спеціального обладнання технологічних машин, Добров О. О. (2016)
Шатов С. В. - Обладнання для підготовчих робіт при виконнанні траншей, Клименко А. А. (2016)
Шатов С. В. - Дослідження обладнання для розробки липких грунтів, Дойнов О. О. (2016)
Пантелеєнко В. І. - Оборудование для ремонтных и реконструкционных работ на базе автопогрузчика, Таран М. С. (2016)
Єфіменко О. В. - Моделювання робочих процесів одноківшових навантажувачів за допомогою "Аutodesk Іnventor", Плугіна Т. В., Мусаєв З. Р. (2016)
Колісник М. П. - Аналіз причин падіння баштового крану КБ-674а, Заяць Г. В., Червоноштан А. Л., Калашник Д. В. (2016)
Хмара Л. А. - Дослідження кінематичних параметрів приводу маніпуляторного обладнання для вкладання бордюрних каменів на базі автомобіля КАМАЗ, Кулик І. А., Пікуш Ю. С. (2016)
Техніка кафедры СДМ ГВУЗ "ПГАСА" (2016)
Остання сторінка (2016)
Павлов В. В. - Процесний підхід як інструмент вирішення проблем ефективності управління витратами підприємств (2016)
Бєлоус Н. Д. - Етап планування в системі оцінки економічної безпеки підприємств (2016)
Коваленко В. В. - Теоретичні підходи у визначенні сутності діагностики підприємства (2016)
Лисак Н. В. - Покращення діяльності підприємства шляхом організації комп'ютерної інформаційної бази, Міронова Ю. В., Перегончук Н. П., Пітик О. В. (2016)
Климчук А. О. - Основні інструменти підвищення ефективності управління підприємством (2016)
Яременко О. Ф. - Кадрова безпека підприємства: концептуальні основи забезпечення (2016)
Руденко М. В. - Навчання персоналу як ресурсна складова управління підприємством (2016)
Гук Н. А. - Дистанційна освіта як чинник підвищення зайнятості населення (2016)
Кулініч О. А. - Комплексний механізм кадрового менеджменту підприємства, Єсінова Н. І., Зарецька Л. М. (2016)
Ченаш В. С. - Аудит як засіб боротьби з шахрайством, Демчук Ю. А. (2016)
Загорянська О. Л. - Особливості впливу амортизаційних відрахувань на собівартість продукції сучасних підприємств в умовах конкурентного середовища, Карлик Ю. Ю., Углава А. О. (2016)
Кузнецова С. О. - Калькулювання витрат за етапами життєвого циклу продукту в системі стратегічного управлінського обліку, Тиханська І. О. (2016)
Бойко Л. І. - Декларація з податку на прибуток підприємства: алгоритм складання та новації 2016 року (2016)
Ярема Б. П. - Бюджетно-податкова політика України та напрями її реалізації, Ситник Н. С. (2016)
Половинчак Л. А. - Економічне обґрунтування розмежування витрат на проживання в гуртожитку вищого навчального закладу за джерелами фінансування для реалізації управлінської функції контролю бюджетних установ, Чебан Т. М. (2016)
Кемарська Л. Г. - Проблеми і перспективи впровадження комп’ютерної форми обліку і звітності бюджетними установами, Пугачова І. С. (2016)
Ільницька-Гикавчук Г. Я. - Удосконалення управління витратами туристичних підприємств (2016)
Ющенко Н. Л. - Моделі і методи аналізу вигід і витрат у прийнятті рішень, Міщенко А. М. (2016)
Дзюба Т. А. - Аналіз ліквідності підприємств машинобудування (2016)
Ткачук О. М. - Сучасний стан розвитку інноваційного підприємництва (2016)
Гавловська Н. І. - Застосування сучасних технологій управління інноваційним розвитком вітчизняних підприємств (2016)
Скалюк Р. В. - Банківська система України: виклики та перспективи розвитку, Русин О. І. (2016)
Ковриженко Л. О. - Державні банки: міжнародний досвід та перспективи для України (2016)
Салайчук О. М. - Генезис автотранспортного страхування (2016)
Бєлова І. В. - Методичні засади оптимізації процесу збору даних про операційні втрати банку, Нілова Н. М. (2016)
Мержинський Є. К. - Концепція моделювання загроз логістичної системи підприємства (2016)
Кабаненко Ю. В. - Методологічні аспекти моделювання інформаційних потоків у логістичному середовищі (2016)
Мисюк М. С. - Управління маркетинговими дослідженнями в рекламі на прикладі СК "Уніка", Карпенко В. Л. (2016)
Ковальчук С. В. - Комерційні позначення та їх роль у створенні та управлінні брендами (2016)
Мельник Ю. М. - Трансформація маркетингових комунікацій: нетрадиційні види, Сагер Л. Ю., Черкас І. Ю. (2016)
Гоголь І. А. - Оцінка стратегічних позицій підприємств Хмельницької області (2016)
Нагайчук В. В. - Структура і динаміка доходів і витрат домогосподарств Вінницької області, Костюк С. В., Кушнір Т. О. (2016)
Вільчинська О. М. - Визначення можливостей застосування виробничої функції Кобба-Дугласа як інструменту управління виробничими ресурсами регіону, Паночишин Ю. М., Кушнір Т. О. (2016)
Оксенюк С. Г. - Економічний кластер: поняття, сутність, структура, типи (2016)
Лебедевич С. І. - Концепція поліфункціонального реформування економіки України (2016)
Соболєва М. В. - Розвиток теорії монополістичної конкуренції (2016)
Романуха О. М. - Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні (2016)
Журба І. Є. - Головні напрями раціонального використання природно-ресурсного потенціалу Хмельницької області в умовах трансформації економічної системи України (2016)
Ярема Я. Р. - Механізм реалізації стимулюючого потенціалу фіскальної політики (2016)
Стефанишин О. Б. - Соціально-економічні аспекти розвитку торгівлі в Україні (2016)
Дьяченко О. В. - Митний контроль як один із засобів виявлення правопорушень у сфері митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, Вишинська Т. Л., Литвин С. М. (2016)
Винар Н. В. - Транскордонна співпраця на прикордонних територіях: досвід, виклики та перспективи (2016)
Румянцев А. П. - Інфраструктура транскордонних товарних потоків, Яремович П. П. (2016)
Хорольський В. П. - Управління портфелем зовнішньоекономічного замовлення з оптимізацією траекторії витрат енергоресурсів, Хорольський К. Д., Шпанько М. І. (2016)
Титул, зміст (2016)
Апостол М. В. - Проблема збереження генофонду тварин в історії вітчизняної зоотехнії (2016)
Близнюк М. Ю. - Особливості розвитку і економічного стану "Державного наукового центру лікарських засобів" у другій половині ХХ століття (2016)
Бондур Т. О. - Колекція галузевих газет ХІХ ст. (1856–1900) у фондах Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН (2016)
Горбань Ю. А. - Історіографічний аналіз та характеристика джерельної бази як складові дисертаційного дослідження зі спеціальності "Історія науки й техніки" (2016)
Грищенко Т. Р. - Сітка кореспондентів Сільськогосподарського наукового комітету України як приклад громадської ініціативи у розбудові галузевого дослідництва (2016)
Дефорж Г. В. - Дослідження М. В. Павловою викопних нижньокрейдових аммонітів (2016)
Зозуля А. М. - Науково-організаційна діяльність вітчизняного історика Петра Курінного (1920-ті – початок 1940-х рр.) (2016)
Кісіль М. І. - Розвиток економічної науки і освіти в Харківському національному аграрному університеті імені В. В. Докучаєва за його 200-річну історію (2016)
Коваленко Н. П. - Еволюція застосування методів математичної статистики для обробітку результатів польових дослідів у землеробстві України (друга половина ХІХ – початок ХХІ століть) (2016)
Коніва Ю. В. - Історія формування мережі мостів та їх експлуатація у Слобідській Україні XVIII ст. (2016)
Лютик Т. В. - Еволюція підходів до визначення понять науково-технологічного й інноваційного потенціалів (2016)
Мандибура І. П. - Природоохоронні погляди О. С. Федоровського (1885–1939 рр.) в контексті діяльності Українського комітету охорони пам’яток природи (2016)
Пилипчук О. О. - Правознавець О. Ф. Кістяківський (1833–1885) про значення та цілі Київського юридичного товариства (2016)
Пилипчук О. Я. - Еволюційна теорія як основа для вивчення чинників і закономірностей розвитку живої природи (2016)
Сухенко І. І. - Історія фізичної культури в соціокультурному контексті (від давнини до сьогодення) (2016)
Федорова Т. М. - Науково-практична діяльність історико-культурних заповідників Черкащини (2016)
Юдіна К. Є. - Наукова діяльність О. М. Бакєєвої в контексті розвитку наукових установ з фізіології травлення у свиней (20 – 80 рр. ХХ ст.) (2016)
Title, content (2016)
Мороз В. М. - Академік Заболотний Данило Кирилович - обдарований народом України безсмертям (до 150-річчя з дня народження), Палій Г. К., Ковальчук В. П. (2016)
Деркач С. А. - Вплив біоцидних засобів (Мірамістину та Хілаку) на процес біоплівкоутворення S.Aureus, Воронкіна І. А., Кхедер С. С., Габишева Л. С., Крилова І. А. (2016)
Климнюк С. І. - ДослІдження біологічної активності похідних 2-амінотіазол-4(5н)-ону, Покришко О. В., Винничук М. О., Симчак Р. В., Тулайдан Г. М., Барановський В. С., Грищук Б. Д. (2016)
Кондратюк В. М. - Характеристика здатності до утворення біоплівок мікрофлори вогнепальних та мінно-вибухових ран кінцівок, Ковальчук В. П., Безулий М. М., Фомін О. О. (2016)
Трофіменко Ю. Ю. - Динаміка утворення біоплівок на поверхні ендотрахеальних інтубаційних трубок Pseudomonas aeruginosa та Acinetobacter baumannii, Буркот В. М., Макац Є. Ф. (2016)
Кучеренко О. М. - Особливості гормонального фону у дівчат юнацького віку з аномальними матковими кровотечами різних морфотипів залежно від фаз менструального циклу (2016)
Назарчук Г. Г. - Етіологічна структура та чутливість до антибіотиків, антисептиків збудників гнійно- запальних захворювань, Гуменюк М. І., Назарчук О. А., Коваленко І. М. (2016)
Пантьо В. В. - Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на антибіотикочутливість мікроорганізмів - збудників гнійно-запальних захворювань, Коваль Г. М., Пантьо В. І. (2016)
Попов М. М. - Комплексна дія світлодіодного випромінювання та антисептичних препаратів, що містять Динатрію едетат, на добові біоплівки клінічних штамів Рseudomonas aeruginosa, Мішина М. М., Маланчук С. Г., Козлов О. П. (2016)
Поліщук С. С. - Експериментальне дослідження загоєння травматичних пошкоджень слизової оболонки порожнини рота щурів при порушенні функції гепатобіліарного тракту (2016)
Попов М. М. - Вплив електромагнітного випромінювання та газового складу атмосфери культивування на здатність стафілококів і коринебактерій до біоплівкоутворення, Калініченко С. В., Чаусовська Т. А., Бабич Є. М., Коротких О. О., Ківва Ф. В., Коваленко О. І., Балак О. К. (2016)
Филимонова Н. И. - Перспективы создания мягких лекарственных форм на основе антисептиков неорганической природы, Гейдерих О. Г., Литаров В. Е. (2016)
Юрчишин О. І. - Вивчення протимікробних і антибіотикопотенціюючих властивостей спиртових рослинних екстрактів відносно шкірних ізолятів стафілококів - збудників піодермій з різними механізмами MLS-резистентності, Куровець Л. М., Руско Г. В. (2016)
Маєвський О. Є. - Зв'язки сонографічних параметрів щитоподібної залози з показниками будови й розмірів тіла здорових чоловіків і жінок до 25 років, Сікора В. З., Гненна В. О., Шаюк А. В. (2016)
Гридіна Т. Л. - Виявлення противірусної активності похідних бензодіазолів щодо збудників грипу, Радкевич К. В., Кольцова І. Г., Федчук А. С. 2, Лозицький В. П., Басок С. С., Артеменко А. Г., Кузьмін В. Є. (2016)
Вастьянов Р. С. - Підсилення протисудомної дії леветирацетаму застосуванням рекомбінантного антагоністу інтерлейкін-1 рецепторів при експериментальному хронічному судомному синдромі, Стрельнікова Ю. С. (2016)
Чаплик-Чижо І. О. - Моделювання за допомогою дискримінантного аналізу можливості захворювання на піодермії чоловіків і жінок залежно від особливостей будови та розмірів тіла (2016)
Дяченко В. Ф. - Ефективність дії комбінацій препаратів з групи фторхінолонів з іншими антибіотиками на полірезистентні штами синьогнійної палички та ентеробактерій, Марющенко А. М., Чигиринська Н. А., Куцай Н. М. (2016)
Голубнича В. М. - Антибактеріальна дія комплексних препаратів на основі хітозану та наночастинок міді, Трофименко Я. В., Калінкевич О. В., Корнієнко В. В., Скляр А. М. (2016)
Гураль А. Р. - Вплив нестероїдного протизапального препарату напроксену на мікрофлору кишечника в експерименті, Панас М. А., Корнійчук О. П. (2016)
Іванова М. О. - Характер мікрофлори порожнини рота у хворих з неускладненими переломами нижньої щелепи (2016)
Кременчуцкий Г. Н. - Септомакс - новый хлорвыделяющий дезинфицирующий препарат пролонгированного действия. Сравнительная оценка активности, Бурмистров К. С., Степанский Д. А., Кошевая И. П., Батс А. К., Торопин В. Н. (2016)
Бобир В. В. - Порівняльна чутливість культур клітин до клінічних ізолятів ентеровірусів, Понятовський В. А., Назарчук О. А., Дюжикова О. М., Широбоков В. П., Долінчук Л. В. (2016)
Pryshlyak A. M. - Some variants of blood supply and innervation of the gluteal and posterior femoral areas in fetus , Reminetskyy B. Y., Stakhurska I. O., Shchur O. M. (2016)
Ромашкіна О. А. - Характеристика структурних особливостей нирок в умовах пригнічення функції щитоподібної залози (2016)
Салій З. В. - Морфометрична характеристика мікроциркуляторного русла у хворих з наслідками черепно-мозкової травми (2016)
Погорілий В. В. - Віддалені результати лікування дітей з вродженою кілеподібною деформацією грудної клітки із застосуванням нерезекційної передньої торакопластики, Сасюк А. І., Конопліцький В. С., Лойко Є. Є., Шульга Д. І. (2016)
Шапринський В. О. - Роль антибактеріальної терапії у лікуванні хворих з абсцесами печінки, Макаров В. М. (2016)
Баташова-Галинская В. А. - О значении ультразвука в реабилитации больных инфарктом миокарда с сопутствующим шейным остеохондрозом, Новиков С. А., Яблонская В. Б. (2016)
Бобрук С. В. - Показники сануючої ефективності нового антисептичного засобу для обробки слизових оболонок, Трет'яков М. С., Гріжимальська К. Ю. (2016)
Гончаренко О. В. - Критична ішемія нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет та облітеруючий атеросклероз (2016)
Жорняк О. І. - Вплив білкового навантаження на антимікробну активність антисептичних препаратів, Стукан О. К., Сорокоумова Л. К. (2016)
Демчук А. В. - Факмакоекономічний ABC- та VEN-аналізи лікування пацієнтів з негоспітальною пневмонією на тлі супутніх хронічних захворювань (2016)
Костріков С. О. - Нейровізуалізаційні особливості головного мозку пацієнтів з гострим порушенням мозкового кровообігу на фоні лакунарного ураження головного мозку та атрофії мозкової тканини. Взаємодія різних ознак патології мілких судин головного мозку між собою, Смотрицька Т. В., Московко С. П. (2016)
Красій Н. І. - Спектр мікроорганізмів, виділених від хворих у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії, Климнюк С. І., Покришко О. В. (2016)
Ночвіна О. А. - Характеристика структурних змін внутрішніх статевих органів у жінок з синдромом хронічного тазового болю (2016)
Фомін О. О. - Характеристика біологічних властивостей мікрофлори, виділеної з ран постраждалих в зоні АТО, Фоміна Н. С., Кондратюк В. М. (2016)
Римша О. В. - Ефективність декасану у комплексному лікуванні хворих із загостренням хронічного циститу, Яцула О. В., Гончар О. О. (2016)
Шкурупій Д. А. - Санація ротової порожнини - засіб профілактики вентилятор-асоційованої пневмонії у новонароджених, Бєляєв І. С. (2016)
Мартинчук Н. О. - Первинний криптококоз шкіри у ВІЛ-інфікованого пацієнта: аспекти діагностики та лікування (2016)
Береза Б. М. - Вивчення клінічної ефективності лікувальної композиції з декаметоксином у хворих хронічним генералізованим катаральним гінгівітом та хронічним генералізованим пародонтитом, Чепель Л. І., Береза Є. М., Шевчук Н. М. (2016)
Колодій С. А. - Роль тестового контролю у вдосконаленні вивчення мікробіології, Кордон Ю. В., Шевчук Н. М. (2016)
Malik V. D. - The algorithm of surgical treatment of trochanteric fractures of the femur, Kalashnikov A. V. (2016)
Арсенюк В. В. - Епідуральна анестезія як ефективний компонент мультимодальної анальгезії лікувального алгоритму при травмі підшлункової залози та післятравматичному панкреатиті, Петрук Д. В., Зарицький О. О., Гайсенюк Л. В., Бартош А. М., Дідич Т. В., Гринів О. В. (2016)
Богомольний Б. Р. - Нові підходи щодо виявлення різних патогенів та прогнозування розвитку інфекційного захворювання, Бочарніков В. П., Барзинський В. П., Гридіна Т. Л., Свєшніков С. В. (2016)
Климнюк С. І. - Методичні аспекти викладання мікробіо- логії у Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського, Ткачук Н. І., Романюк Л. Б., Творко М. С. (2016)
Корнійчук О. П. - До питання діагностики Helicobacter pylori - асоційованих захворювань травного тракту, Шикула Р. Г., Тимчук І. В., Павлій С. Й., Немченко О. О., Федечко Й. М. (2016)
Мруг В. М. - Методологічні підходи до викладання внутрішньолікарняних інфекцій на медич- ному факультеті національного медичного університету, Вовк І. М., Гуменюк М. І., Римша О. В., Бобир В. В. (2016)
Палій В. Г. - Обґрунтування ефективності комбінованого лікування бактеріальної виразки рогівки з використанням амніотичної оболонки, Присяжна С. В., Тарамбула О. Ю., Дудар А. О. (2016)
Широбоков В. П. - Мікробіологічні методи діагностики інфекційної патології та їх значення при викладанні медичної мікробіології, Войцеховський В. Г., Якименко А. І. (2016)
Панчук О. Ю. - Процедури кластерного аналізу та їх місце у процесі створення професіограм спеціальностей стоматологічного профілю відповідно до особливостей функціонального стану сенсорних систем організму (2016)
Палій Г. К. - Структуризація та проблеми викладання клінічної мікробіології на етапі інтернатури, Широбоков В. П., Іванова С. А., Ковальчук В. П. (2016)
Тарасюк В. С. - Умови та необхідність вивчення дисципліни "перша медична допомога в екстремальних ситуаціях" у медичних вищих навчальних закладах, Матвійчук М. В., Корольова Н. Д., Паламар І. В., Поляруш В. В., Подолян В. М., Кривецька Н. В., Фіщук В. В., Гринишин В. Г. (2016)
Іванченко О. З. - Мотивація навчальної діяльності у студентів першого курсу медичного факультету (2016)
Слободянюк В. А. - Нові підходи в діагностиці та лікуванні хворих з обструкцією верхніх сечових шляхів, Пилипонова В. В. (2016)
Хіміч С. Д. - Кишкова непрохідність: основні симптоми та синдроми, Масіброда Н. Г., Феджага О. П. (2016)
Філімонова Н. І. - Становлення фармацевтичної мікробіології: шлях від минулого до майбутнього, Дика О. М. (2016)
Черепахина Л. П. - Плацебо: история появления термина. Место плацебо в современной терапии (обзор литературы), Курець А. А., Шевчук Е. В. (2016)
Андрієвський І. Ю. - Данило Кирилович Заболотний (до 150 - річчя з дня народження) (2016)
Білоус Б. Д. - Модель динаміки вібраційного двигуна з двох маятниковим вібратором та механізма вільного ходу при кінетичному збуренні, Мандзюк М. Ф., Петрушевський Р. П. (2011)
Бурдейна О. В. - Модифікація вібраційного спектру мембрани з нерегулярним хаотичним контуром, Гель П. В., Бурдейний В. М. (2011)
Виноградов Б. В. - Гидропневмобаллонная упруговязкая система (2011)
Виноградов Б. В. - О динамических характе-ристиках упруговязких систем с резинокордными оболочками (2011)
Гурський В. М. - Вплив нелінійності зусилля електромагнітного приводу на динаміку вібраційних машин, Ланець О. С., Шпак Я. В., Лозинський В. І. (2011)
Калмыков М. А. - Исследование зависимости динамических и технологических параметров процесса виброобработки от способа включения внешнего поля возбуждения, Струтинский В. Б., Щелоков В. С. (2011)
Назаренко І. І. - Оцінка вкладу вищих гармонік в робочий процес машин різного технологічного призначення, Свідерський А. Т., Ручинський М. М., Дєдов О. П. (2011)
Рахманов С. Р. - Исследование динамики процесса прошивки трубной заготовки на прошивном стане (2011)
Рахманов С. Р. - Моделирование виброактивности стержня оправки стана винтовой прокатки труб, Тополов В. Л. (2011)
Черевко А. Н. - Влияние сдвига фаз управляемых дебалансных вибровозбудителей на структуру силового поля, Черевко П. А. (2011)
Чубик Р. В. - Дослідження параметрів струму в електромагнітному віброприводі резонансних адаптивних вібромшин при застосуванні двоплярної широтно-імпульсно модульованої напруги для його живлення, Ярошенко Л. В., Омельянов О. М. (2011)
Дудник В. В. - Технологические возможности вибрационной обработки (2011)
Дудников А. А. - К вопросу изменения микротвердости материала при вибрационной обработке, Беловод А. И., Канивец А. В., Дудник В. В. (2011)
Задорожна А. А. - Гідропривідний керуючий пристрій імпульсного зрошувального аппарату, Павлюк О. І., Ратушняк Г. С., Коц І. В. (2011)
Канивец А. В. - К вопросу пластического деформирования при вибрационной обработке (2011)
Кондратюк О. М. - Оптимізація технологічного процесу вібраційно-відцентрової обробки деталей, Серілко Л. С. (2011)
Швець Л. В. - Діагностування циліндро-поршневої групи дизеля СМД-31А за віброакустичними параметрами, Савчук Б. В. (2011)
Антропова Л. М. - Вплив вібраційних коливань на процес миття картоплі, Гладка А. Д., Датьков В. П. (2011)
Бандура В. М. - Інтенсифікація екстрагування в технології виробництва ріпакової олії, Коляновська Л. М., Ружицька Н. В. (2011)
Бандура В. М. - Аналіз методів екстрагування для збільшення кількості та підвищення якості олії, вилученої з олійного насіння, Марчак Т. В., Романов М. О., Жегалюк О. В. (2011)
Гладушняк А. К. - Оптимальные параметры дробильной установки для тонкого селективного измельчения растительного сырья, Федоренко И. В. (2011)
Друкований М. Ф. - Вібраційна технологія очистки олії від мила при виробництві біодизелю, Бандура В. М., Паламарчук В. І. (2011)
Запорожець Ю. В. - Дослідження процесу електроіскрового оброблення рослинної сировини при віброекстрагуванні, Зав’ялов В. Л., Дашковський Ю. О. (2011)
Котов Б. І. - Моделювання динамічних режимів роботи установок термообробки зерна у віброзрідженому шарі з комбінованим енергопідведенням, Мирошник В. О., Калініченко Р.А., Степаненко С.П., Швидя В. О. (2011)
Литвиненко О. А. - Приготування композицій засобів захисту рослин за допомогою гідродинамічної кавітації, Некоз О. І., Логвінський Р. В. (2011)
Луговський О. Ф. - Модель управління технологічним процесом ультразвукового кавітаційного вилучення пектину з рослинної сировини, Берник І. М., Лобань Ю. М. (2011)
Луговской А. Ф. - Ультразвуковой фильтр для технологии производствабиотоплива, Мовчанюк А. В., Пыжиков Ю. А., Назарова О. И. (2011)
Любін М. В. - Основи розрахунку систем засобів перемішування органічних відходів в біогазових установках (2011)
Некоз О. І. - Перспективні матеріали для виготовлення гідродинамічних кавітаційних апаратів, Литвиненко О. А., Кавун В. П. (2011)
Очеретяный Ю. А. - Исследование влияния качки судна на работу абсорбционных холодильных агрегатов (АХА), Титлов А. С. (2011)
Сафонова О. М. - Вплив імпульсної водно-теплової обробки зерна пшениці на його структурно-механічні властивості, Разборська О. О., Юферов В. Б., Озеров О. М. (2011)
Тищенко Л. Н. - Движение семян рапса по вибрирующей ребристой поверхности в гипотезе вязкого трения, Лукьяненко В. М., Жилина Е. А., Кись В. Н., Лукьяненко А. В (2011)
Тищенко Л. Н. - Кинетика сепарируемых зерновых смесей в вертикальных цилиндрических виброрешетах, Ольшанский В. П., Ольшанский С. В. (2011)
Тищенко Л. Н. - К расчёту колебаний неоднородного слоя зерновой смеси на виброрешете, Ольшанский В. П., Ольшанский С. В. (2011)
Тищенко Л. Н. - Динамика извлечения легких примесей пневмосепарирующим устройством виброцентробежного сепаратора, Слипченко М. В. (2011)
Хайліс Г. А. - Вплив сил інерції на відділення частинок ґрунту від бульбоплодів, Дідух В. Ф., Крисак Ф. М., Лисковець О. В. (2011)
Титул, зміст (2016)
Беляев Н. Н. - Защита атмосферы от загрязнения при эмиссии опасного вещества из движущегося железнодорожного вагона, Берлов А. В., Кириченко П. С. (2016)
Беляев Н. Н. - Оценка уровня экологической безопасности при работе маневрового тепловоза, Гунько Е. Ю., Мунтян Л. Я. (2016)
Білик С. І. - Дослідження функції зміни жорсткості перерізу круглих арок зі зварних двотаврів, Шпинда В. З. (2016)
Білик А. С. - Сучасні методи моделювання прогресуючого руйнування будівель і споруд, Коваленко А. І. (2016)
Бондаренко С. В. - Низкомарочное гидравлическое вяжущее из сырьевой смеси с использованием техногенных продуктов, Севастьянова О. Э., Бондаренко А. С. (2016)
Гасій Г. М. - Основи формотворення і проектування просторових покриттів із структурно-вантових сталезалізобетонних конструкцій (2016)
Дадиверина Л. Н. - Проблемы энергосбережения при комплексной реконструкции многоэтажных зданий существующей городской застройки, Орловская Е. Ю., Дадиверина А. В. (2016)
Євсєєва Г. П. - Фіто- і зоосимволіка в українському традиційному хатобудуванні, Ткач О. В. (2016)
Малюшицький О. В. - Вибір орієнтації будівель з ціллю оптимізації теплоенергетичного впливу зовнішнього клімату на тепловий баланс будівлі на прикладі міста Полтава, Старжицький В. Р., Дмитренко Л. А. (2016)
Мартыш А. А. - Вероятностный подход к определению продолжительности работ календарного плана (2016)
Махінько М. М. - Прогноз довговічності бетону захисного шару стінових панелей великопанельних житлових будівель серії 1-480 по критерію карбонізації (2016)
Накашидзе Л. В. - Формирование состава системы энергообеспечения, использующей энергию альтернативных источников, Габринец В. А. (2016)
Перегінець І. І. - Синергетичний ефект кластерних домобудівних стратегій житлового сектору України в умовах соціально-економічних трансформацій, Назаренко І. І., Савицький М. В., Юрченко Є. Л., Коваль О. О., Бринзін Є. В. (2016)
Савицкий Н. В. - Особенности проектирования конструкций деревогрунтобетонного перекрытия, Елисеева М. А., Кузьмин Г. И. (2016)
Савицький М. В. - Організаційно-технологічні рішення виготовлення ґрунтоблоків, Шатов С. В., Євсєєв Е. О. (2016)
Семко О. В. - Типологічна класифікація дефектів виготовлення бетонного осердя трубобетонних конструкцій, Гукасян О. М. (2016)
Тимошенко О. А. - Підвищення ефективності використання теплових ресурсів у будівлі, Сюрмакова Д. А. (2016)
Тріфонов І. В. - Підвищення конкурентоспроможності організацій за допомогою ціннісно-орієнтованого управління проектами та програмами (2016)
Фурсов В. В. - Промышленная безопасность металлических дымовых труб трубопрокатного цеха №1 АОА "Таганрогский металлургический завод", Яровой С. Н. (2016)
Чеканович М. Г. - Експериментально - теоретичні дослідження напружено-деформованого стану залізобетонних балок, підсилених зовнішньою арматурою, Чеканович О. М., Журахівський В. П. (2016)
Чеканович М. Г. - Міцність та деформативність зовнішньо підсилених залізобетонних балок, Романенко С. М., Андриевская Я. П. (2016)
Яковишина Т. Ф. - Нормування поелементного та поліелементного забруднення ґрунту важкими металами за допомогою ГДК (2016)
Остання сторінка (2016)
Патон Б. Є. - Шановні колеги (2016)
Шпаковская Т. А. - Созидая, К. Ф. Стародубов приближал будущее (2016)
Башев В. Ф. - Высокоэнтропийные сплавы Al-Co-Cr-Fe-Mn-Ni-Si-V в литом и жидкозакаленном состоянии, Кушнерев А. И. (2016)
Большаков В. И. - Особенности структурообразования наномодифицированных Si-Mn-сталей, Калинин А. В. (2016)
Большаков В. И. - Влияние структуры аустенита и продуктов его распада на квазихрупкое разрушение высокопрочного толстолистового проката для строительства, Лаухин Д. В., Иванцов С. В. (2016)
Вахрушева В. С. - Методы определения сопротивления разрушению высоковязких трубных сталей, Грималовская Е. А. (2016)
Вашкевич Ф. Ф. - Роль подслоев в повышении теплотехнических характеристик плазменных покрытий, Спильнык А. Я., Загородний А. Б., Журавель В. И. (2016)
Гирин О. Б. - Явление фазообразования электроосаждаемых металлов через стадию переохлажденного жидкого состояния (2016)
Губенко С. И. - Исследование превращений в неметаллических включениях методом высокотемпературной металлографии, Никульченко И. А. (2016)
Гуль Ю. П. - Оборудование для производства холоднодеформированного арматурного проката с широким спектром потребительских свойств, Ивченко А. В., Кондратенко П. В., Мачуская Н.Д., Моргун М. П. (2016)
Гуль Ю. П. - Характеристики макролокализации пластической деформации при одноосном растяжении стальных объектов и их сопротивление вязкому разрушению, Ивченко А. В., Кондратенко П. В., Чмелева В. С., Перчун Г. И. (2016)
Калинина Н. Е. - Влияние дефектов на качество деформируемых алюминиевых сплавов, Вилищук З. В., Носова Т. В., Мамчур С. И. (2016)
Карпов В. Ю. - Формирования структуры медных газаров сложной формы, Губенко С. И., Карпов В. В. (2016)
Корогод Н. П. - Ідентифікація нематеріальних активів підприємств, Сулім-Тимовті А. О. (2016)
Костин В. А. - Модифицирование структуры сварных швов высоко-прочных низколегированных сталей наночастицами тугоплавких металлов, Григоренко Г. М., Жуков В. В. (2016)
Куцова В. З. - Формирование структуры, фазового состава и свойств хромомарганцевых чугунов в литом и нормализованном состоянии, Ковзель М. А., Гребенева А. В., Ратникова И. В., Швец П. Ю. (2016)
Любимова-Зінченко О. В. - Імпульсний спосіб контролю корозійно-механічного руйнування обладнання, Архипов А. Г., Ковальов Д. О. (2016)
Мешков Ю. Я. - Пределы рационального упрочнения конструкционных сталей, Шиян А. В., Грищенко В. Н. (2016)
Нестерова О. В. - Характеристика потребностей различных отраслей в регулировании стока рек (2016)
Нечитайло Н. П. - Теоретическое описание модификации поверхности мембран при нанесении динамического слоя (2016)
Олейник Я. В. - Закономерности формирования микроструктуры в комплекснолегированной стали 25ХГНМА, Евсюков М. Ф., Чмелева В. С., Дементьева Ж. А. (2016)
Парусов Э. В. - К вопросу о дислокационно-диффузионном генезисе пластинчатого перлита в высокоуглеродистом бунтовом прокате, Губенко С. И., Сычков А. Б., Чуйко И. Н., Сагура Л. В. (2016)
Позняков В. Д. - Конструкційні сталі класу міцності с350…с490 та їх здатність до зварювання (2016)
Рабич Е. В. - Психофизиологические особенности безопасности труда операторов при изменении параметров световой среды, Чумак Л. А., Лаухина Л. Н., Мещерякова И. В. (2016)
Ротт Н. О. - Вплив вібраційної дії малої питомої потужності на структуру зварного шва (2016)
Скребцов А. А. - Механизм формирования пористости при спекании титановых сплавах под воздействии водорода. Получение комплексных лигатур для синтеза состав легированных титановых сплавов методом порошковой металлургии, Овчинников А. В., Шевченко А. В. (2016)
Снежной Г.В. - Идентификация коррозионной стойкости разных плавок, но одной марки аустенитных FE- CR-NI сплавов, Снежной В.Л. (2016)
Трифонов И. В. - Методика оценки эффективности управления трудовыми ресурсами проекта (2016)
Троцан А. И. - Компьютерное моделирование фазовых превращений в комплексно легированной стали, Каверинский В. В., Бродецкий И. Л., Сухенко З. П. (2016)
Филоненко Н.Ю. - Исследование структуры и фазового состава диффузионного слоя в зависимости от условий обработки, Баскевич А.С. (2016)
Некролог: Вадим Иванович Большаков (1938–2015) (2016)
Остання сторінка (2016)
Андрущенко Г. І. - Інформаційно-Змістовне наповнення понять "соціальна довіра", "узагальнена довіра" та "інституціональна довіра": Соціологічний аналіз (2016)
Стукал О. В. - Категорія толерантності в науковому дискурсі та проблема її соціологічної інтерпретації (2016)
Сусська О. О. - Аксіологічний та соціоантропоцентричний підходи у взаємодії "суспільство – інформація – природа" (2016)
Хижняк О. В. - Особисте, колективне та інституційне В розвитку науки (2016)
Афанасьєв Д. М. - До питання формування соціального потенціалу інтернет-спільнот (2016)
Варга Н. І. - Неформальна зайнятість населення в туристичній сфері (на прикладі закарпатської області) (2016)
Кухта М. П. - Життєві перспективи: поняття, структура, функції та види (2016)
Лаже О. В. - Сепарація репродуктивних практик молоді від патернів батьківської поведінки (2016)
Орлова О. І. - Використання релаксаційного потенціалу театру в сучасній індустрії дозвілля, Орлов В. В., Сурміна Г. Ю. (2016)
Полторак В. А. - Політичний капітал як найважливіший чинник організації електорального маркетингу на електоральному ринку, Шинкаренко О. Є. (2016)
Туленков М. В. - Крос-культурний аналіз організаційної взаємодії футбольних фанатів, Баранова С. С. (2016)
Андрєєв В. І. - Соціально-екологічні аспекти розуміння безпеки життєдіяльності городян, Калашнікова Л. В. (2016)
Візниця Ю. В. - СПІН-докторинг і його застосування українським істеблішментом У медіа (2016)
Грабовець І. В. - Електронне урядування як засіб розвитку демократії, Тарасова О. А. (2016)
Калашнікова Л. В. - Активізація трудоміграційних процесів як загроза безпечному функціонуванню регіонального соціуму, Чорна В. О. (2016)
Комарова О. О. - Забезпечення соціальних прав пенсіонерів у сучасній Україні: стан і проблеми, Славіна О. С., Братченко Л. Є. (2016)
Лобанова А. С. - Людина – Інформація – Природа: ризики та шанси взаємовпливу, Зьор О. Ку (2016)
Паращевін М. А. - Довіра до церкви як показник її інституціонального впливу, Мартинюк І. О. (2016)
Приймак Ю. О. - Соціально-комунікативний аспект функціонування сфери публічних послуг у сучасній Україні (2016)
Прядко О. В. - Історична пам’ять молодого покоління України: проблеми та шляхи формування (2016)
Хижняк Л. М. - Взаимодействие "Общество – Природа" сквозь оптику кросскультурного менеджмента, Хижняк К. В. (2016)
Широкова М. С. - Сервісизація підприємницьких структур як перспективна бізнес-практика (2016)
Широкова Є. О. - Вимушені переселенці в сучасній Україні: політичні та соціальні аспекти проблеми (2016)
Коломоец Т. Г. - Социальная эффективность как конечный результат профессиональной деятельности: сущность, содержание, структура (2016)
Крижанівська В. І. - Особливості впровадження технологій електронного навчання у вищій школі України (2016)
Стадник А. Г. - Форми впливу на громадську думку в процесі інформаційної війни (2016)
Шаповалов А. С. - Анализ и оценка дигитал-компетентности в высшем образовании (2016)
Відомості про авторів (2016)
Другов О. О. - Фінансові аспекти інтеграції Польщі до Європейського Союзу: уроки для України (2015)
Pshyk B. - Current Problems of the Financial Stability Providing in Ukraine, Duryts’ka G. (2015)
Соловйова В. В. - Дослідження динаміки вітчизняного валютного ринку в порівнянні зі світовим ринком (2015)
Хуторна М. Е. - Cпеціальні права запозичень та їхня роль у світовій фінансовій системі: очікування, реалії, перспективи, Некраса О. В. (2015)
Шурпенкова Р. К. - Прогнозування фінансового стану та розміщення фінансових ресурсів суб’єкта господарської діяльності (2015)
Біломістний О. М. - Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства, Біломістна І. І. (2015)
Гайдис Н. М. - Основні напрями поліпшення фінансового стану підприємства за показниками фінансової стійкості, Федоркова Ю. М. (2015)
Супрун В. О. - Економічний стан і проблеми розвитку підприємств галузі машинобудування в Україні (2015)
Костогриз В. Г. - Депозитна політика банків України: проблематика сьогодення (2015)
Hasuik M. - The Influence of Capital Concentration on the Banking Sector of Ukraine (2015)
Nahaychuk N. - Peculiarities of Formation and Regulation of Financial Conglomerates in Ukraine, Tkachenko I. (2015)
Каднічанська В. М. - Банківські ризики в контексті стійкої діяльності банківських установ, Торяник Ж. І., Зорянський В. А. (2015)
Гаряга Л. О. - Удосконалення класифікації банківського кредитного ризику (2015)
Анісімов В. В. - Земельні банки України (2015)
Жежерун Ю. В. - Вплив політичної та економічної нестабільності на інвестиційну діяльність вітчизняних банків (2015)
Телюк К. Ф. - Фінансування національної оборони України, Сокур В. В. (2015)
Ostapiuk N. - Financial Reporting of Pawnshops: Ways to Harmonize Reporting Data, Biliachenko О. (2015)
Самородов Б. В. - Діагностика фінансового стану банків на основі аналізу їхньої надійності (2015)
Любенко А. М. - Підходи до стандартизації аудиту державних фінансів (2015)
Білий Л. А. - Різницеві рівняння підвищеної точності для моделювання динаміки економічних процесів, Циганчук Р. О. (2015)
Сергієнко О. А. - Моделювання структурних елементів економічної безпеки держави в багатовимірній системі оцінки та аналізу, Морозова Н. Л., Шавлак М. А. (2015)
Королюк С. С. - Оптимізація роботи виробничого підприємства (2015)
Чистіліна Т. О. - Світоглядні та ментальні фактори формування кризи довіри до банківської системи в Україні (2015)
Рак Н. Є. - Оцінка лояльності персоналу як важливий аспект управління персоналом в умовах євроінтеграції (2015)
Bosak O. - Neuromarketing Bebefi ts for Business and Society, Vozna L. (2015)
Касярум О. П. - Особливості викладання дисциплін прикладного математичного спрямування при підготовці спеціалістів банківської справи (2015)
Serdiukova O. - The issues of Youth Financial Education (2015)
Richter O. - Some Aspects of Teaching Business english to Economics Students in the Context of Their Professional Orientation (2015)
Cherniavska I. - Blended Learning in Teaching ESP to Economics Students (2015)
Title (2016)
Content (2016)
Anatskyi R. V. - Assessment of official combat mission’s fulfillment by higher educational, Kolomiitseva O. E. (2016)
Bodnar I. R. - Tests and standards for express-control of physical fitness and health of middle school age pupils, Andres A. S. (2016)
Korobeynikov G. V. - Connection of supreme nervous functioning’s neuro-dynamic characteristics with success of junior sportsmen in sports dances, Myshko V. V. (2016)
Petrenko N. B. - Mastering of musical rhythm by pre-school age children with speech disorders with the help of dance-correction program trainings (2016)
Skladanivska I. V. - Assessment of nervous-muscular system’s potentials of cyclic kinds of sports sportsmen (2016)
Tamozhanskaya A. V. - On program of extracurricular mini-football training program for university girl students, Shkola O. M. (2016)
Khmelnytska J. K. - Simulation of realization of ski-racers’ functional potentials in passing ski trails of different complexity (2016)
Goharrostami Hamid Reza - The relation between service quality of sports camps and elite athletes’ satisfaction of the national teams’ freestyle & Greco-Roman wrestling, Hodhodi Abkenari Behnam, Eftekhari Ozra, Khodayari Abbas. (2016)
Kretschmann Rolf. - Comparison of 9th grade students’ physical activity levels during recess and regular class periods using objective measurement (2016)
Information for Authors (2016)
Назустріч VIIІ Національному з’їзду фармацевтів України (2016)
Посилкіна О. В. - Аналіз сучасних тенденцій в управлінні соціальною відповідальністю фармацевтичних підприємств, Братішко Ю. С. (2016)
Schiopu T. - The primary assessment of prescribing drugs for the elderly people conducted by pharmacists, Brumărel M., Adauji S. (2016)
Толочко В. М. - Дослідження контингенту слухачів системи післядипломної освіти зі спеціальності "Організація і управління фармацією", Чешева М. В., Должнікова О. М. (2016)
Немченко А. С. - Обгрунтування соціально ефективних напрямків удосконалення ціноутворення на лікарські засоби, Назаркіна В. М. (2016)
Максимович Н. М. - Аналіз доказових даних та напрями інформаційного забезпечення фармацевтичної допомоги вагітним жінкам (2016)
Деренська Я. М. - Аналіз сфер інтеграції стандартів, що регламентують менеджмент проектів фармацевтичного спрямування (2016)
Півень О. П. - Концептуальні питання маркетингу взаємовідносин. формування маркетингової ділової мережі фармацевтичного підприємства, Ткаченко І. В. (2016)
Куценко С. А. - Маркетингові дослідження вітчизняного фармацевтичного ринку антигеморагічних лікарських засобів, Малий В. В., Ольховська А. Б., Маслій Ю. С. (2016)
Ткачова О. В. - Клініко-економічний аналіз фармакотерапії дітей з гострим назофарингітом, Сілаєв А. О. (2016)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Соціальна фармація в охороні здоров’я" (2016)
Правила подготовки материалов для публикации в журнале "Социальная фармация в здравоохранении" (2016)
Author Guidelines for publications in "Social pharmacy in health care” journal (2016)
Воробьев Ю. С. - Проблемы динамической прочности элементов конструкций при ударно-импульсных нагрузках, Чернобрывко М. В. (2011)
Зиньковский А. П. - Влияние рассеяния энергии на формирование колебаний модели системы лопаток с повреждением, Токарь И. Г., Круц В. А., Круглий Я. Д. (2011)
Ларин А. А. - Вынужденные нелинейные колебания турбинных лопаток c динамическим контактом в разъемном бандаже, Степченко А. С. (2011)
Надутый В. П. - Математическое моделирование прохождения жидкости через просеивающую поверхность при вибрационном грохочении, Лапшин Е. С., Шевченко А. И. (2011)
Поліщук Л. К. - Аналіз вільних коливань механічної системи стріли відвалоутворювача у вертикальній площині, Харченко Є. В. (2011)
Воробьев Ю. С. - Особенности колебаний лопаток турбомашин и компрессоров с повреждениями, Чугай М. А., Романенко В. Н., Жондковски P. (2011)
Дацко О. И. - Внутреннее трение в образцах медной проволоки, полученных методами многопереходной гидроэкструзии и волочения, Матросов Н. И., Недыбалюк А. Ф. (2011)
Дзей С. Е. - Анализ результатов исследования параметров поверхностного слоя, создаваемого различными методами обработки в свободных абразивах, Левинская И. М., Лубенская Л. М., Николаенко А. П. (2011)
Дупляк В. Д. - Оцінка вібраційно-шумової обстановки на виробництві за системним підходом, Резнік С. І. (2011)
Надутый В. П. - Идентификация результатов исследований зависимости эффективности грохочения от конструктивных параметров вертикального вибрационного грохота, Левченко П. В., Сухарев В. В. (2011)
Узунов О. В. - Дослідження біметалевого приводу гідравлічного дроселю амортизатора вібраційних коливань, Ночніченко І. В. (2011)
Устинов А. И. - Влияние покрытий из нанокомпозитов на демпфирующую способность титановых рабочих лопаток компрессоров АГТД, Тараненко В. Н., Теличко В. А., Скородзиевский В.С., Зиньковский А. П., Токарь И. Г., Круц В. А. (2011)
Харченко Є. В. - Дослідження процесів пуску механічної системи пасажирського ліфта, Бондарчук Б. В. (2011)
Берник І. М. - Ультразвукова кавітаційна технологія для екстрагування рослинного матеріалу та обладнання для її реалізації, Луговський О. Ф., Мовчанюк А. В. (2011)
Головач І. В. - Теоретичні основи вдосконалення технологічного процесу вібраційного викопування коренеплодів, Цуркан О. В., Кравченко І. Є., Пришляк В. М., Кіров І. М. (2011)
Зав’ялов В. Л. - Математичний опис процесу протитечійного транспортування твердої фази при неперервному віброекстрагуванні, Бодров В. С., Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Запорожець Ю. В. (2011)
Марчук Л. В. - Повышение эфективности процеса ультразвуковой кавитации при инактивации микроорганизмов, Прокопенко Г. В., Луговской А. Ф., Гришко И. А. (2011)
Паламарчук І. П. - Визначення реологічних характеристик дрібнодисперсного сипкого середовища за вібровідцентрового технологічного впливу, Янович В. П., Драчишин В. І. (2011)
Тищенко Л. Н. - К построению внутренних поверхностей тарельчатого разбрасывателя виброцентробежного сепаратора, Слипченко М. В. (2011)
Чубик Р. В. - Електромеханічна модель адаптивного багатофракційного вібраційного сепаратора, Ярошенко Л. В. (2011)
Боровська І. Ю. - Вплив умов року на показники успадкування стійкості до збудників фомопсису і сірої гнилі F1 соняшнику, Петренкова В. П., Коломацька В. П. (2016)
Кириченко В. В. - Прояв морфофізіологічних мутацій в М1 та М2 поколіннях соняшнику внаслідок дії гама-променів та диметилсульфату, Васько В. О. (2016)
Клімова О. Є. - Тестування ліній різних біотипів цукрової кукурудзи за проявом кореляційних зв'язків ознак продуктивності і якості зерна (2016)
Компанець К. В. - Кореляція між кількісними ознаками сортів ячменю ярого, Козаченко М. Р., Васько Н. І., Наумов О. Г., Солонечний П. М., Святченко С. І. (2016)
Лебеденко Є. О. - Створення вихідного матеріалу високо олеїнового соняшнику, стійкого до дії гербіциду групи сульфонілсечовини (2016)
Леонов О. Ю. - Хвороби пшениці, поширені в Україні: шкідливість, генетичний контроль та результативність селекції на стійкість, Петренкова В. П., Лучна І. С., Суворова К. Ю., Чугаєв С. В. (2016)
Леонова Н. М. - Мінливість ознак вмісту білка і олії у гібридів F1 соняшнику та закономірності їх успадкування, Кириченко В. В., Леонов О. Ю., Ільченко Н. К., Шелякіна Т. А. (2016)
Міщенко С. В. - Рівень прояву та успадкування селекційних ознак у сортолінійних, лінійносортових і міжлінійних гібридів конопель F1 різних еколого-географічних типів (2016)
Пасічник С. М. - Результати гібридизації нуту за різних умов вирощування, Бушулян О. В., Січкар В. І. (2016)
Гудим О. В. - Вплив передпосівної обробки насіння амаранту гамма-променями на частоту виникнення мітотичних порушень в кореневій меристемі рослин, Гопцій Т. І. (2016)
Ксяомей Джин - Вплив rhizobium biofertilizers на основні характеристики і врожайність сої, Чанг Лілі (2016)
Бугайов В. В. - Хімічний склад та фізико-механічні властивості насіння злакових багаторічних трав як чинник його довговічності (2016)
Кирпа М. Я. - Травмування насіння гібридів кукурудзи та методи його визначення, Базілєва Ю. С., Бондарь Л. М. (2016)
Хареба В. В. - Ріст, розвиток та урожайність і якість плодів гарбуза мускатного залежно від схем розміщення рослин, Кокойко В. В. (2016)
Кусий Я. М. - Особливості біодинамічного вирощування томатів у відкритому грунті (2016)
Ожерельєва В. М. - Рецензія на книгу "Професор Борис Карлович Єнкен (1873–1943) нарис життя та творчої діяльності" – данина історичному минулому і пам’ятка сучасникам, Петренкова В. П. (2016)
До уваги авторів (2016)
Kolodii S. - Macroeconomic dynamics and the defi cit of the consolidated budget in Ukraine theoretical aspects and empirical verifi cation, Krasnomovets V. (2015)
Карчева Г. Т. - Таргетування інфляції: проблеми і перспективи впровадження в Україні, Огієнко В. І., Кулик С. Ю., Нарижний М. В. (2015)
Mishchenko S. - Development of non-cash retail payment instruments in Ukraine (2015)
Гордуновський О. М. - Особливості оцінки і шляхи підвищення економічної свободи в Україні (2015)
Дребот Н. П. - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в Україні: діяльність і перспективи розвитку (2015)
Євтух Л. Б. - Роль нафтогазової промисловості в системі економічної безпеки України, Телюк К. Ф., Блищик А. О. (2015)
Шатковська-Шморгай В. Б. - Моніторинг та економічний потенціал приватних трансфертів в Україну (2015)
Бахчеванова Н. В. - Глобалізація як чинник подолання кризових явищ в економіці України, Мельникова В. І., Мельникова О. П. (2015)
Гмиря В. П. - Кредитний механізм розвитку аграрного виробництва України (2015)
Скриль В. В. - Удосконалення фінансування галузі теплового господарства регіонів України (2015)
Кукса В. М. - Інвестиційний потенціал Черкаської області: стан і шляхи активізації (2015)
Новікова Т. В. - Формування комунікаційної політики промислового комплексу регіону, Морозова Н. Л. (2015)
Азаренкова Г. М. - Фінансове забезпечення сталого економічного зростання підприємства, Семенова М. В. (2015)
Козоріз Г. Г. - Страхування інвестиційної діяльності комерційних банків України (2015)
Пасічник І. В. - Система антикризового управління банками України, Зорянський В. А. (2015)
Новікова Т. В. - Основні тенденції вдосконалення системи банківського регулювання і нагляду в Україні, Кузнецова Т. С. (2015)
Волкова О. К. - Оптимізація організаційної структури банку (2015)
Krynytsia S. - Alternative sources of financing enterprise innovations, Krasnytska K. (2015)
Гайдис Н. М. - Підвищення ефективності використання капіталу підприємства, Сокур В. В. (2015)
Хорунжак Н. М. - Обліково-аналітичне забезпечення ризиків фінансових установ в умовах невизначеності (2015)
Chepelіuk G. - The concept of the internal audit of the risk in the context of the bank corporate management assessment, Khutorna M. (2015)
Шубіна С. В. - Теоретичні підходи до обліку касових операцій банку, Калініченко Ю. С. (2015)
Tretyak N. - Assesment system of economic security on agricultural enterprises, Chabak L. (2015)
Шубіна С. В. - Теоретико-методичні підходи до обліку та аналізу фінансових результатів промислового підприємства, Папко Ю. В. (2015)
Коблянська О. І. - Особливості методичних прийомів обліку основних засобів з урахуванням змін у Податковому кодексі України, Лабан А. Ю. (2015)
Шубіна С. В. - Бухгалтерський облік виробничих запасів: порівняльний аналіз П(с)БО і МСФЗ, Губар І. А. (2015)
Засядько А. А. - Зниження обчислювальної складності в задачі нелінійного програмування великої розмірності (2015)
Гороховатський В. О. - Візуалізація та інтелектуальний аналіз бізнес-даних із використанням засобів аналітичної платформи Deductor, Вагіна М. О. (2015)
Нємкова О. А. - Оцінка інвестиційних проектів несиметричними функціями належності нечіткої логіки, Русинко М. К. (2015)
Подчесова В. Ю. - Методичні підходи до прогнозування фінансового стану банків, Лисак К. В. (2015)
Торяник Ж. І. - Методи оцінювання ділової репутації банку: міжнародний і вітчизняний досвід, Карманова А. М. (2015)
Тимощук М. Р. - Управління розвитком муніципальних підприємств на основі використання узгодженої системи показників, Фещур Р. В. (2015)
Lapishko Z. - Viability of pension benefi t guarantee schemes in the post crisis period (2015)
Подчесова В. Ю. - Клієнтська база – запорука успішного функціонування банку в сучасних кризових умовах, Літау О. О. (2015)
Мішутіна Н. П. - Роль автоматизованої банківської системи в діяльності банків і деякі особливості її використання в навчальному процесі, Запорожець С. В. (2015)
Voznyuk-Bohiv I. - Some features of the educational market of Lviv region (2015)
Шипілова М. В. - Особливості гендерної професійної сегрегації жінок на ринку праці Харківської області, Шавлак М. А. (2015)
Маренич А. І. - Деструктивні елементи соціально-психологічних аспектів управління персоналом, Вовк Ю. А. (2015)
Супрун В. О. - Управління трудовим потенціалом на машинобудівному підприємстві (2015)
Фітель О. І. - Відповідність діяльності банків принципам корпоративної соціальної відповідальності: вітчизняний контекст (2015)
Франчук В. П. - Принципы приведения технологической нагрузки к системе с дискретными параметрами (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського