Востриков А. И. - Обобщенная разрешимость систем, описывающих процессы тепломассопереноса в слоистых средах с условиями сопряжения типа "сосредоточенный собственный источник", Номировский Д. А. (2016)
Грищенко О. Ю. - Ефективність застосування ДС-алгоритму для системи рівнянь Нав’є-Стокса на багатопроцесорних комплексах, Марцафей А. С., Оноцький В. В., Попов О. В. (2016)
Джалладова И. А. - Оценки сходимости решений нелинейных систем, полученные вторым методом Ляпунова, Камратов С. В., Хусаинов Д. Я. (2016)
Загородня Г. О. - Застосування ДС-алгоритму до розв’язування систем початково-крайових задач переносу (2016)
Клюшин Д. А. - Чисельне моделювання тривимірного вологоперенесення при мікрозрошенні, Оноцький В. В. Ляшко Н. І. (2016)
Ляшко С. И. - Исследование устойчивости орбитального движения намагниченного асимметричного тела во внешнем магнитном поле, Зуб С. И., Зуб С. С., Ляшко В. С., Чернявский А. Ю. (2016)
Олексюк А. А. - Динамические характеристики подогревательно-аккумуляторных установок, Трофимчук А. Н., Шитикова И. Г. (2016)
Шахно С. М. - Про збіжність методу Ньютона-Курчатова за класичних умов Ліпшиця, Ярмола Г. П. (2016)
Savkova V. - Quality management model for higher educational institutional (2016)
Дудар В. В. - Відновлення афінно-трасформованих зображень (2016)
Семенов В. В. - Об одной схеме вычисления обобщенной проекции Альбера (2016)
Шушарін Ю. В. - Оптимізація розв'язків системи лінійних різницевих рівнянь з випадковими коефіцієнтами (2016)
Титул, зміст (2013)
Малишкін О. - Історичні аспекти розвитку податкового обліку в Україні: методика та побудова (2013)
Піскова Ж. - Методика здійснення податкових розрахунків податку на прибуток підприємств (2013)
Мачулка О. - Методика обліку податкових різниць в Україні (2013)
Метелиця В. - Запровадження стандарту обліку земель сільськогосподарського призначення як інституту бухгалтерської професії (2013)
Прокопенко Ж. - Особливості облікового відображення формування технічних резервів у страховій компанії (2013)
Куцик П. - Сучасний стан обліку та внутрішнього контролю предметів прокату, Куценко Н. (2013)
Пожарицька І. - Проблемні аспекти формування аудиторського висновку (2013)
Голян В. А. - Фінансово-економічний механізм проектного управління територіальним лісогосподарським комплексом, Голуб О. А., Сакаль О. В. (2016)
Єгоричева С. Б. - Сутність та складові фінансового потенціалу територіальних громад, Тимошенко О. В., Панченко А. І. (2016)
Аржевітін С. М. - Системна банківська криза в Україні: особливості, причини та шляхи подолання (2016)
Кривець Ю. М. - Особливості здійснення інвестиційної діяльності та інвестиційна привабливість корпоративних агроформувань (2016)
Мельник Л. Л. - Необхідність і потенціал розширеного відтворення виробництва в сільськогосподарських підприємствах (2016)
Сітковська А. О. - Оцінка стану конкурентного середовища аграрної сфери економіки України (2016)
Цибуляк А. Г. - Фінансування екологічних програм міжнародними організаціями в Україні (2016)
Терен Г. М. - Система показників аналізу ліквідності підприємства (2016)
Кучерова Г. Ю. - Концептуальний підхід обгрунтування системи моніторингу стану платників податків (2016)
Козарезенко Л. В. - Вплив прямих податків на людський розвиток (2016)
Швець Ю. О. - Проблеми та способи підвищення капіталізації банків України, Вернидуб М. Ю. (2016)
Краснова О. І. - Теоретичні підходи до визначення сутності державного регулювання сфери охорони здоров'я (2016)
Яцунська О. С. - Імплементація МСФЗ в Україні як чинник підвищення інвестиційної привабливості регіонів (2016)
Гальчук А. А. - Місце інноваційного потенціалу України в міжнародних економічних рейтингах (2016)
Тисько М. М. - Моделювання процесу управління коштами щодо інноваційного розвитку підприємства (2016)
Лещенко Л. О. - Економіко-математичне моделювання як фактор підвищення прибутковості у сільськогосподарських підприємствах (2016)
Шевченко Г. С. - Рецензія на монографію "Формування інноваційних стратегій: теорія, методологія, практика" (автор — Юринець З. В.) (2016)
Делія О. В. - Концепт "середовище" у науковому дискурсі (2016)
Криворученко З. Р. - Організаційний механізм державного регулювання водокористуванням в Україні, Серенко В. В. (2016)
Чукут С. А. - Особливості впровадження електронного урядування в Об'єднаних Арабських Еміратах, Шуляк М. С. (2016)
Продивус В. С. - Змістовна характеристика державного регулювання стійким розвитком регіонів (2016)
Стучинська Н. П. - Зовнішньоекономічна безпека України в умовах глобалізаційної динаміки: проблема оптимальних співвідношень (2016)
Зозуля О. С. - Періодизація розбудови системи державного управління забезпеченням інформаційної безпеки України (2016)
Секельгіді К. Ш. - Особистісне самоуправління державного службовця: сутність та особливості (2016)
Мамонова В. В. - Потенціал місцевих бюджетів щодо фінансування соціальних послуг в територіальних громадах: вплив децентралізації, Бойко О. О. (2015)
Ворона П. В. - Відкриті партійні списки на місцевих та парламентських виборах в Україні – перспективи чи реальність? (2015)
Макаренко О. М. - Довіра як ціннісний вимір солідарного суспільства (2015)
Наход М. А. - Деякі проблемні питання проведення якісних місцевих виборів за новим виборчим законом: науково-практичний аспект, Хромова Ю. О. (2015)
Серенок А. О. - Нормативно-правове забезпечення впровадження електронного урядування в Україні: ініціативи Президента України (2015)
Соловйов С. Г. - Теоретичні засади інформаційної оборони (2015)
Ковальчук А. В. - Теоретико-методологічний аналіз владно-партійних відносин у системі державного управління (2015)
Твердохлібов Є. О. - Напрями організації комунікативної взаємодії між органами публічного управління і громадянами в мережі Інтернет (2015)
Бритько А. М. - Управління державною службою: історія становлення в межах українських земель (2015)
Савчук Л. С. - Молодіжний парламентаризм: аналіз ключових дефініцій (2015)
Куц Ю. О. - Державне регулювання етнокультурною розмаїтістю в Україні (2015)
Андрушків Б. М. - Економічні проблеми використання в Україні землі як стратегічного ресурсу, Тарасюк Г. М., Ульянченко Ю. О., Погайдак О. Б., Шерстюк Р. П. (2015)
Боковикова Ю. В. - Проектний менеджмент в діяльності органів місцевого самоврядування (2015)
Дунаєв І. В. - Методологічні засади теорій регіональної модернізації та подолання відсталості регіонів (2015)
Фоміцька Н. В. - Методика врахування якісних індикаторів сталого розвитку (2015)
Самофалова Т. О. - Сутність, предмет і методологія науки в процесі державного управління національним багатством (2015)
Улида В. Ю. - Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності у сфері електроенергетики (2015)
Фоміцька Я. Г. - Взаємодія територіальних громад у міській агломерації (2015)
Александрович О. О. - Термінологічно-понятійні аспекти модернізації системи державного фінансового контролю в Україні (2015)
Покотило Т. В. - Шляхи підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування: соціологічний аналіз (2015)
Котковський В. Р. - Особливості діяльності та сучасних взаємовідносин між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (2015)
Мельников О. Ф. - Розвиток та підготовка державного сектора у країнах Центральної та Східної Європи (2015)
Громова С. О. - Зміст та структура механізмів державного управління професійною підготовкою керівних кадрів вищих медичних навчальних закладів в Україні (2015)
Сторожев Р. І. - Удосконалення підготовки керівних кадрів як чинник формування позитивного іміджу держави (2015)
Лахижа М. І. - Реалізація проекту "Розвиток спроможності державної служби у сфері європейської інтеграції" (2005-2015 роки), Черчатий О. І. (2015)
Прилипчук О. В. - Проблеми адаптації законодавства України до законодавства ЄС (2015)
Грайнер Є. В. - Проблеми реформування інституту державної служби в Україні в контексті сучасних тенденцій європейської інтеграції (2015)
Денисюк О. В. - Механізми державного регулювання фінансової сфери економіки країни: аналіз зарубіжного досвіду (2015)
Газізов М. М. - Концептуальні підходи до дослідження феномену лобізму (2015)
Кобко В. А. - Проблеми формуванням сучасного освітянського простору України (2015)
Рибчич І. Є. - Правові аспекти державного управління сферою фізичної культури і спорту в Україні (2015)
Титул, зміст (2013)
Голов С. - МСФЗ у форматі Мінфіну (2013)
Диба В. - Наукові підходи до визначення вартості нематеріальних активів та їх обліку (2013)
Сльозко Т. - Методи обліку витрат чи методи управління витратами: проблеми дифініцій (2013)
Бочуля Т. - Обліково-інформаційний аспект товароруху в системі електронної торгівлі (2013)
Ящук Є. - Методичні підходи до порівняльного аналізу ефективності діяльності банківських установ (2013)
Бабіч В. - Спрощена система оподаткування, обліку та звітності в Податковому кодексі України, Поддєрьогін А. (2013)
Лабинцев М. - Облік податку на прибуток в Україні та Росії: досвід і новації, Цепілова О., Малишкін О. (2013)
Титул, зміст (2013)
Орлова В. - Трансформація фінансової звітності за міжнародними стандартами, Кафка С. (2013)
Безверхий К. - Застосування МСФЗ для малих і середніх підприємств: реалії сьогодення та вимоги часу (2013)
Атамас П. - Методичні підходи до аналізу грошових потоків за матеріалами Звіту про рух грошових коштів, Атамас О. (2013)
Левицька С. - Економічна вигода як оцінка доходу в бухгалтерському обліку: методичні та організаційні підходи визнання, Осадча О. (2013)
Дерун І. - Удосконалення відображення складових інтелектуального капіталу в обліку (2013)
Довгопол Н. - Податкові різниці–2: старі проблеми в новому форматі, Нестеренко М. (2013)
Городянська Л. - Організація контролю дебіторської заборгованості на підприємстві (2013)
Засадний Б. - Розвиток обліково-аналітичної науки через призму студентських наукових робіт (2013)
Сурніна К. - Звіт про результати проведення Міжнародної науково-практичної конференції "20-річчя аудиту. Досягнення, проблеми та перспективи розвитку" (м. Сімферополь), Пожарицька І. (2013)
Онищенко И. Г. - Современная геоэкономическая стратегия КНР (2016)
Bukovynska M. - The process of transition of Ukraine to social development (2016)
Оніщенко В. В. - Кластери в системі управління регіоном (2016)
Суворкіна О. О. - Значення регіонального розвитку для національної економіки (2016)
Устинов Р. Г. - Напрями фінансування регіональної інфраструктури як механізм державного регулювання економікою (2016)
Білик В. В. - Роль і місце інноваційно-інвестиційної складової в системі економічної безпеки (2016)
Кравченко А. В. - Інноваційні методи управління транспортною інфраструктурою (2016)
Марков А. Р. - Інноваційні аспекти розвитку Інтернет-сегменту економіки (2016)
Драган О. І. - Сучасний стан соціально-культурної сфери України (2016)
Рейкін В. С. - Методи оцінки обсягів тіньової економіки: балансовий підхід (2016)
Габа М. І. - Сільський зелений туризм – перспективний вид туризму для реформування економіки України (2016)
Корінько М. Д. - Судова експертиза у процесі господарської діяльності (2016)
До уваги авторів журналу "Інтелект XXI" (2016)
Титул, зміст (2013)
Голов С. - Облік безоплатних необоротних активів (2013)
Кулик В. - Організація обліку на підприємствах України: розробка внутрішніх регламентів, Любимов М. (2013)
Козлова М. - Перешкоди здійсненню міждисциплінарних досліджень у науці "Бухгалтерський облік" (2013)
Озеран А. - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід): питання формування та співвідношення з МСФЗ (2013)
Малишкін О. - Податкові різниці з податку на прибуток крізь призму анкетного опитування бухгалтерів, Ковтун Т. (2013)
Духновська Л. - Податковий облік цінних паперів і деривативів, Редзюк Т. (2013)
Даньків Й. - Охорона праці на підприємстві (організаційно-правові та обліково-аналітичні аспекти), Остап’юк М., Даньків В. (2013)
Чернелевський Л. - Минуле, сьогодення і майбутнє кафедри обліку і аудиту Національного університету харчових технологій, Михайленко О. (2013)
Костюченко В. - Травневий конгрес у Парижі (2013)
Сопко В. - Рецензія на монографію Л.В. Городянської "Відтворювані економічні ресурси: теорія та методологія обліку і аналізу" (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2013), Швець І. (2013)
Титул, зміст (2013)
Гоголь Т. - Розвиток національної системи бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних вимог: наслідки для підприємств малого бізнесу (2013)
Безверхий К. - Дивіденди державних підприємств: обліково-звітний аспект (2013)
Клепар Г. - Узгодження бухгалтерського обліку та обліку для цілей оподаткування: досвід та перспективи впровадження в Україні (2013)
Головач В. - Правовий статус міжнародних стандартів аудиту (2013)
Гнилицька Л. - Основи економічної безпеки підприємства (2013)
Одінцова Т. - Роль контролінгу у формуванні інформаційного середовища збалансованого сталого розвитку (2013)
Максімова В. - Рецензія на монографію Реслер Марини Василівни "Обліково-аналітичне забезпечення фінансового менеджменту" (Мукачівський державний університет, 2013) (2013)
Удосконалення Галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців з обліку і аудиту (2013)
Тупкало В. М. - Процесний підхід як основа вдосконалення якості навчання у вищих навчальних закладах, Заплотинський Б. А. (2015)
Виноградова О. В. - Формування механізму розвитку мотивації персоналу туристичних підприємств, Пілігрім К. І. (2015)
Гусєва О. Ю. - Перспективи розвитку телекомунікаційної галузі на основі типологізації сучасної економіки (2015)
Дергачова В. В. - Циклічно орієнтоване передбачення в підприємництві для інноваційного розвитку підприємств енергетичного машинобудування, Кологривов Я. І. (2015)
Головніна О. Г. - Методологічні основи підвищення конкурентоспроможності суб’єкта господарювання в трансформаційній економіці (2015)
Голь І. В. - Поліпшення фінансово-економічного стану організації і підприємств шляхом проведення якісного моніторингу діяльності в регіоні (2015)
Анахова О. В. - Інноваційне застосування методів мультиплексування (2015)
Бурбело Н. О. - Побудова процесної моделі управління для підприємства телекомунікаційної сфери (2015)
Ващенко Н. В. - Основи відбору домінант формування інноваційного потенціалу персоналу торговельного підприємства (2015)
Гриджук І. А. - Формування ефективної системи інформаційний ресурсів на підприємствах телекомунікаційної сфери, Урікова О. М. (2015)
Войченко Т. О. - Проблеми управління персоналом на суднах морського і річкового транспорту (2015)
Гурнак В. М. - Фінансове забезпечення відтворення основних засобів підприємств залізничного транспорту, Савіцька Г. П., Лікаренко Я. Я. (2015)
Дарчук В. Г. - Проблеми розвитку сільського туризму в Україні в умовах кризи (2015)
Кирієнко А. І. - Трансакції та трансакційні витрати: визначення та класифікації (2015)
Клімова О. І. - Феномен структурної трансформації економіки України на макро- та мікрорівнях, Кудрицька Ж. В. (2015)
Легомінова С. В. - Теоретичні засади інформаційної безпеки підприємства (2015)
Мужанова Т. М. - Особливості менеджменту персоналу у системі управління інформаційною безпекою підприємства (2015)
Сазонова С. В. - Наукові засади формування та реалізації організаційно-економічного механізму надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг підприємствами України (2015)
Зубко Л. В. - Аналіз конкуренції на ринку мобільного зв’язку України, Зубко Т. Л., Сапега Я. В. (2015)
Хлівна І. В. - Структурні елементи та фактори конкурентоспроможності cучасного підприємства, Гривківська О. В. (2015)
Ченуша О. С. - Теоретичні засади формування економічного механізму інноваційного розвитку підприємства (2015)
Калюжний В. Я. - Підвищення конкурентоспроможності підприємства, Зубко Т. Л. (2015)
Якименко Ю. М. - Вибір підходу до оцінки економічної безпеки бізнесу в організації (2015)
Барна М. Ю. - Моделювання стратегії розвитку системи внутрішньої торгівлі України на основі драйверів (2015)
Гончаренко С. В. - Процесний підхід до побудови процесно-орієнтованої cистеми управління підприємством (2015)
Білаш Ю. П. - Жирнокислотний склад ліпідів плазми крові відгодівельних бугайців за різного вмісту в раціоні вітаміну Е та селену (2015)
Горальський Л. П. - Морфологія селезінки у сільськогосподарських тварин, Дунаєвська О. Ф. (2015)
Грибан В. Г. - Ферментативна активність сироватки крові молодняка української м‘ясної породи за впливу мікроелементів, Милостива Д. Ф. (2015)
Гром К. І. - Біоморфологія м’язів, що діють на парні плавці коропових риб, Мельник О. П. (2015)
Гутий Б. В. - Дослідження кумулятивних властивостей препарату "мевесел-ін’єкційний", Гуфрій Д. Ф., Гунчак В. М. (2015)
Демус Н. В. - Органометрія серця теличок залежно від типу автономної регуляції серцевого ритму (2015)
Дишлюк Н. В. - Морфогенез м’язової частини шлунка курей у пренатальному періоді онтогенезу (2015)
Калачнюк Л. Г. - Вміст глюкогенних амінокислот у крові за дії екзогенного етанолу, Буренок О. В., Прис-Каденко В. О. (2015)
Калачнюк М. С. - Оцінка стану новонароджених щенят породи йоркширський тер’єр з неонатальною гіпоксією після кесарового розтину, Вальчук О. А. (2015)
Куляба О. В. - Активність ензимів у сироватці крові корів за фасціольозної інвазії, Стибель В. В. (2015)
Кирилів Б. Я. - Продуктивність курчат-бройлерів і курей-несучок при використання природного сорбенту збагаченого ліпідами, Барило Б. С., Паскевич Г. А. (2015)
Ковпак В. В. - Морфометричні зміни в серці щурів за інфаркту міокарда при введенні стовбурових клітин, Підопригора О. С. (2015)
Ковпак В. В. - Вплив середовища на збереженість стовбурових клітин під час кріоконсервування, Харкевич Ю. О., Каленюк Ю. В. (2015)
Казакова-Назаркевич М. М. - Особливості автономної нервової системи кролів (2015)
Кот Т. Ф. - Особливості мікроструктури стінки яйцепроводу качок на ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу (2015)
Коцюмбас І. Я. - Визначення вмісту вітамінів групи в у біологічно активному засобі на основі пептидоглікану методом капілярного електрофорезу, Кушнір В. І., Кушнір Г. В., Левицький Т. Р., Ривак Г. П., Коваленко О. В., Курилас Л. В. (2015)
Коцюмбас Г. І. - Патогістологічні зміни легень за орнітобактеріозу курей-бройлерів, Бліщ Г. І. (2015)
Криштофорова Б. В. - Прижиттєві морфологічні критерії статусу організму телят періоду новонародженості, Лемещенко В. В., Стегней Ж. Г. (2015)
Лісова В. В. - Патологоанатомічні зміни в собак за інфекційного гепатиту, Зубко О. (2015)
Лугова Є. С. - Стадійність хронічної ниркової недостатності у дрібних тварин, Калачнюк Л. Г. (2015)
Луценко П. О. - Біоморфологія черепа єнотоподібного собаки (2015)
Мазуркевич А. Й. - Цитогенетичний аналіз мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку кролів на ранніх пасажах культивування in vitro, Малюк М. О., Стародуб Л. Ф. (2015)
Мароунек М. - Вплив природних і синтетичних каротиноїдів на деякі характеристики жовтка: колір і окисну стабільність ліпідів, Шкрживан M., Енглмаєрова M., Калачнюк М. С., Калачнюк Л. Г. (2015)
Мельник О. П. - Біоморфологія кісток тазостегнового суглоба у пінгвіна гумбольдта – spheniscus humboldti, Друзь Н. В., Демус Н. В. (2015)
Мельник О. О. - Біоморфологічні особливості м'язів, що діють на плечовий суглоб деяких представників родини чаплеподібних (2015)
Моравська О. В. - Вміст сумарних ліпідів та їх окремих класів у жовтку яєць залежно від додаткового введення окремо і комплексно вітамінів А, D3 і Е в раціон гусей у репроуктивний період (2015)
Назар Б. І. - Оцінка методів виділення ДНК із біологічного матеріалу (2015)
Огородник Н. З. - Клітинні й гуморальні фактори неспецифічної резистентності поросят за впливу препарату "вітармін", Віщур О. І., Кичун І. В. (2015)
Панікар І. І. - Морфологія лімфатичних вузлів свині свійської на ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу (2015)
Присяжнюк В. Я. - Морфометрична характеристика кісток черепів свиней (2015)
Саліна А. С. - Визначення критичної зони кристалоутворення розчину етиленгліколю в широкому діапазоні швидкостей заморожування-відтавання (2015)
Сокульський І. М. - Особливості гістоморфології та гістохімії грудних і шийних відділів спинного мозку домашньої курки, Горальський Л. П., Демус Н. В. (2015)
Стояновський В. Г. - Стан неспецифічної резистентності організму поросят у різні стресорні періоди онтогенезу при включенні в раціон добавок "в-глюкан" та "біовір", Мацюк О. І., Колотницький В. А., Коломієць І. А., Камрацька О. І. (2015)
Харкевич Ю. О. - Зміни відсоткового співвідношення субпопуляцій лейкоцитів, їх абсолютної кількості, Т- та В-лімфоцитів у крові щурів протягом репаративного процесу у їх шкірі (2015)
Ховайло Е. В. - Патоморфология язвенных поражений копытец (2015)
Хомич В. Т. - Структурно-функціональні особливості клоакальної сумки свійських і диких птахів, Колич Н. В., Мазуркевич Т. А., Костюк А. В., Гудзь Н. В. (2015)
Шестяєва Н. І. - Термін виживання собак із новоутвореннями молочних залоз різних гістологічних типів (2015)
Gutyj B. - Influence of mevesel & e-selenium on level of intermediate and final products of lipid peroxidation in bulls’ blood after cadmium loading, Gufrij D., Binkevych V., Binkevych O., Kurlyak I., Sobolta A. (2015)
Maslianko R. P. - The role of blood platelets in immune system, Bozhyk L. Ya., Romanovysh M. S., Pukalo P. Ya. (2015)
Богатко Н. М. - Визначення фальсифікації м’яса забійних тварин та птиці при застосуванні експрес-методу, Букалова Н. В., Мельник А. Ю., Богатко Л. М., Салата В. З., Сердюков Я. К., Богатко Д. Л., Богатко А. Ф. (2015)
Богачик О. Г. - Основні аспекти законодавства європейського союзу щодо добробуту продуктивних тварин, Козенко О. В., Двилюк І. В., Магрело Н. В., Сус Г. В., Вороняк В. В. (2015)
Бінкевич В. Я. - Вівчарство України: основні тенденції функціонування галузі, Яценко І. В. (2015)
Бродовський В. А. - Ветеринарно-санітарна оцінка м’яса і субпродуктів отриманих від забою великої рогатої худоби ураженої фасціольозом та дикроцеліозом (2015)
Бубис О. Є. - Водяні рослини та їх екологічна роль (2015)
Буцяк А. А. - Комбінований вплив солей важких металів на обмін вуглеводів у крові лабораторних тварин, Буцяк В. І. (2015)
Буцяк В. І. - Оцінка розвитку екоситуації у басейні річки Горинь, Буцяк А. А., Клименко О. М., Клименко Л. В. (2015)
Вахуткевич І. Ю. - Білковий обмін у курей за дії хрому та кадмію в раціоні з добавкою активованого цеоліту, Гордійчук Л. М. (2015)
Висоцький А. О. - Санітарно-гігієнічний аспект колірного кодування на сучасних харчопереробних підприємствах (2015)
Генчева В. І. - Вплив розчинів солей кальцію різних концентрацій на фізико-хімічні показники якості кисломолочного продукту (2015)
Горюк Ю. В. - Контроль безпеки молока сирого за мікробіологічними показниками на агропродовольчих ринках Тернополя та Кам’янця-Подільського, Кухтин М. Д., Перкій Ю. Б., Горюк В. В. (2015)
Дерев’янко Н. П. - Фізико-хімічні показники плавленого сиру з екстрактом алое, Баженова Е. О. (2015)
Добрянська Г. М. - Вміст кадмію та свинцю в гідроекосистемі яворівського водосховища, Мельник А. П., Янович Н. Є., Янович Д. О. (2015)
Кам’янський В. В. - Лінійні остеометричні параметри ратичної кістки як критерії діагностики віку великої рогатої худоби у ветеринарно-санітарній та судово-ветеринарній експертизі (2015)
Козенко О. В. - "Добробут тварин" у програмі навчання студентів та спеціалістів ветеринарної медицини, біотехнологів, Двилюк І. В., Сус Г. В., Магрело Н. В. (2015)
Нагірняк Т. Б. - Дослідження тенденцій змін екологічного стану довкілля Сокальського району (2015)
Параняк Р. П. - Аналіз стану земель львівської області порушених внаслідок діяльності підприємств гірничої хімії та шляхи їх ревіталізації, Калин Б. М., Антонів І. М., Мазур М. М. (2015)
Паска М. З. - Ветеринарно-санітарна експертиза яловичини отриманої від бугайців поліської м’ясної та симентальської порід, Коваль Г. М., Фоміна М. В. (2015)
Салата В. З. - Санітарно-гігієнічна оцінка засобів для санітарної обробки на підприємствах м’ясної промисловості (2015)
Сачук Р. М. - Клінічне дослідження дії екологічно безпечного препарату "фітоспрей" при шкірних захворюваннях домашніх м’ясоїдних тварин (2015)
Хімич М. С. - Аналіз вітчизняного ринку кормів для непродуктивних тварин (собак та кішок), Білошицька І. І. (2015)
Bahday T. V. - Water resources of lviv region and their ecological state (2015)
Gutyj B. - Influence of feed supplements of mevesel and metifen on level of lipid peroxidation products after cadmium loading of bulls, Gufrij D., Binkevych V., Binkevych O. (2015)
Бібен І. А. - Індикація та ідентифікація спороносних бактерій з пробіотичною потенцією (2015)
Титул, зміст (2013)
Голов С. - Роль економічних теорій у подальшому розвитку бухгалтерського обліку (2013)
Скоп Х. - Бухгалтерський облік нематеріальних активів: визнання та оцінка (2013)
Безверхий К. - Концептуальні підходи щодо відображення чистого прибутку (збитку) у фінансовій звітності вітчизняних підприємств (2013)
Клепар Г. - Важливі особливості застосування Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" та Положення бухгалтерського обліку "Податкові різниці" (2013)
Задорожний З. - Рекомендації міжнародної науково-практичної конференції "Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні", Омецінська І. (2013)
Дерій В. - Рецензія на монографію Костянтина Безверхого "Непрямі витрати в системі управління промислових підприємств: обліково-контрольний аспект" (2013)
Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку наказ від 27.06.2013 р. № 627, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.07.2013 р. за № 1242/23774 (2013)
Титул, зміст (2013)
Свідерський Є. - Концептуальні аспекти формування показників фінансової та податкової звітності з урахуванням нормативів П(С)БО 21 і МСБО 21, Свідерський Д. (2013)
Мазіна О. - Формування концепцій управлінської звітності (2013)
Білуха М. - Теоретико-методичні аспекти митного контролю, Микитенко Т. (2013)
Максимова В. - Ефект удосконалення обліку та контролю для позитивної динаміки розвитку і економічної стабільності підприємства (2013)
Чумакова І. - Зміна ідеології контролю або перспективи розвитку функції аудиту в секторі управління державними фінансами України, Лазарєва В. (2013)
Гнилицька Л. - Теоретико-методологічний інструментарій формування системи забезпечення економічної безпеки підприємства (2013)
Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку затв. наказом від 27.06.2013 р. № 627, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.07.2013 р. за № 1242/23774 (2013)
Титул, зміст (2016)
Шимановский А. В. - Испытания и мониторинг строительных металлоконструкций, зданий и сооружений, Шульман З. А., Шульман И. З. (2016)
Шульман З. А. - Действительная работа вантового автодорожного моста при воздействии реальных динамических нагрузок (2016)
Шульман И. З. - Система мониторинга технического состояния антенных сооружений башенного типа (2016)
Ружанский И. Л. - Экспериментальные исследования динамических характеристик большепролетных мембранных покрытий, Шульман И. З. (2016)
Шульман З. А. - Автоматизированная система инструментального мониторинга большепролетного висячего моста (2016)
Иосилевич Е. С. - К построению методики измерения параметров напряженно-деформированного состояния кожухов доменных печей и воздухонагревателей (2016)
Умови друкування (2016)
До 80-річчя від дня народження Ситника М. П. (2016)
Реклама Корпорации "Промстальконструкция" (2016)
Обкладинка (2016)
Титул, зміст (2016)
Каламан О. Б. - Тенденції розвитку світового та українського ринку продукції виноробства в сучасних умовах, Молчановська А. С. (2016)
Нікішина О. В. - Концептуальний підхід до селективного регулювання відтворювальних процесів у системі суміжних ринків зерна та продуктів його переробки (2016)
Руммо В. В. - Зовнішні та внутрішні загрози продовольчої безпеки, Рожнатова М. В. (2016)
Самофатова В. А. - Основні тенденції виробництва і споживання риби та рибної продукції в Україні, Паньків Ю. П. (2016)
Янковий В. О. - Оптимізація фондоозброєності на підприємствах харчової промисловості на основі виробничих функцій, Мельник Н. В. (2016)
Ангелов Г. В. - Современный руководитель-лидер – это знающий психолог и умелый педагог, Стояно О. А. (2016)
Мельничук О. І. - Управлінська праця та удосконалення її організації в аграрних підприємствах (2016)
Бондаренко С. А. - Формування системи мотивації персоналу виноробних підприємств на засадах інноваційних технологій, Селіхов С. В. (2016)
Тарасова О. В. - Фінансовий механізм стійкого розвитку підприємства (2016)
Євтушевська О. О. - Теоретичні аспекти впровадження методу бюджетування витрат на виробництво (2016)
Ангелов Г. В. - Деловое общение: особенности современной коммуникации, Дмитрашко С. А. (2016)
Ангєлов Г. В. - Социально-психологические механизмы адаптации специалистов на предприятиях пищевой отрасли, Черкасский А. В. (2016)
Тимовська Ю. О. - Метастатичне ураження щитоподібної залози у хворих зі злоякісними новоутвореннями, Зотов О. С. (2015)
Черенько С. М. - Симультанні операції на щитоподібних залозах та їх вплив на ризик розвитку поопераційної гіпокальцієміі, Шептуха С. А. (2015)
Нечай О. П. - Особливості дренування ран в операціях на щитоподібній залозі, Войтенко В. В., Смоляр В. А., Ларін О. С., Черенько С. М. (2015)
Поспішіль Ю. О. - Патоморфоз непухлинних захворювань щитоподібної залози в прикарпатському ендемічному зобному регіоні за 2000-2002 і 2010-2012 роки, Вовк В. І., Омеляш У. В. (2015)
Замотаєва Г. А. - Лейкоцитарний склад крові хворих на рак щитоподібної залози у процесі радіойодтерапії, Степура Н. М. (2015)
Ларін О. С. - Вплив фіксованої комбінації глімепіриду та метформіну SR на показники вуглеводного, ліпідного обміну, динаміку адипокінемії та показники жорсткості артеріальної стінки, Зуєв К. О., Когут Д. Г. (2015)
Ларін О. С. - Асоціація однонуклеотидного поліморфізму T1245G гена COL1A1 із рівнем остеоасоційованих гормонів на тлі постменопаузального остеопорозу, Зябліцев Д. С. (2015)
Зелінська Н. Б. - Синдром Шерешевського-Тернера в Україні: аналіз поширеності, віку діагностування та генетичних варіантів, Шевченко І. Ю., Глоба Є. В., Погадаєва Н. Л. (2015)
Зябліцев С. В. - Управління технологічними процесами та критерії ії оцінки на етапах виконання лабораторних досліджень, Ларін О. С., Новосельська В. В., Дашук Т. І., Гаврюшенко Л. В., Чернобривцев О. П. (2015)
Ларін О. С. - Феохромоцитома у вагітних: досвід діагностики, лікування, спостереження, Черенько С. М., Товкай О. А. (2015)
Бойко Н. І. - Діагностика та хірургічне лікування хворих із нейроендокринними пухлинами підшлункової залози, Хом’як В. В., Гавриш Я. І., Кемінь Р. В. (2015)
Singh K. - Neurolemomma of the adrenal gland, Yuzvenko T. (2015)
Орленко В. Л. - Досвід застосування препаратів генно-інженерних інсулінів виробництва компанії "Фармак" у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Єфімов А. С., Іваськіва К. Ю. (2015)
Дайджест (2015)
Ольяк М. Р. - Быстрый солнечный ветер и геомагнитная активность (2015)
Браженко А. И. - Необычные солнечные декаметровые радиовсплески с отсечкой на высоких частотах, Мельник В. Н., Французенко А. В., Рукер Х. О., Панченко М. (2015)
Шепелев В. А. - Определение угловых параметров источников радиоизлучения Cолнца на декаметровых волнах (2015)
Дулова И. А. - Совмещение изображений при определении рельефа поверхности фотоклинометрическим методом, Корниенко Ю. В., Скуратовский С. И. (2015)
Емельянов Л. Я. - Наземное акустическое воздействие на атмосферу: результаты наблюдений методами некогерентного рассеяния и вертикального зондирования, Живолуп Т. Г., Сорока С. А., Черемных О. К., Черногор Л. Ф. (2015)
Черногор Л. Ф. - Возмущение ионосферы мощным непрерывным проходящим радиоизлучением: результаты численного моделирования, Милованов Ю. Б. (2015)
Бердник С. Л. - Рассеяние электромагнитных волн системой вибраторов с переменным импедансом в прямоугольном волноводе, Катрич В. А., Кийко В. И., Нестеренко М. В. (2015)
Шарабура О. М. - Осесиметричне збудження біконуса, сформованого напівнескінченним та зрізаним напівнескінченним конусами, Куриляк Д. Б. (2015)
Подъячий В. И. - Утроитель частоты на диодах с барьером Шоттки в приемнике 3-мм диапазона для исследований линий излучения атмосферных газов (2015)
Назустріч VIIІ Національному з’їзду фармацевтів України (2016)
Bezditko N. V. - Pharmacoepidemiological analysis: dynamics of availability of statins in Ukraine, Iakovlieva L. V., Mischenko O. Ya., Chynush I. V., Toryanik E. L. (2016)
Ryvak T. B. - Priority modern and promising areas of the professional activity of a clinical pharmacist at different stages of development of clinical pharmacy in Ukraine, Zimenkovsky A. B., Makukh Kh. I. (2016)
Iakovlieva L. V. - The quality analysis of pharmacotherapy of patients with sciatica, Mishchenko O. Ya., Konuschynska I. V. (2016)
Iakovlievа L. V. - Analysis of affordability of the first line antihypertensive drugs for the Ukrainian patients, Portyanka М. M. (2016)
Gerasymova O. O. - Cost evaluation of the antihelicobacter therapy of gastroduodenal ulcers, Krasiuk A. A. (2016)
Fedyak I. O. - The study of the effect of comorbidities on pharmacotherapy of patients with liver cirrhosis, Maksymenko O. V. (2016)
Kyrychenko О. M. - The assessment of compliance of the inpatient stage pharmacotherapy when treating rheumatoid arthritis with provisions of industry standards, Hyzhka Ye. І. (2016)
Tkachova O. V. - VEN and frequency analysis of the quality of pharmacotherapy of patients with chronic hepatitis, Fung N. T. T., Zavadska I. V. (2016)
Yakovleva O. S. - The clinical and economic analysis of pharmaceutical provision of patients with depressive disorders in hospital environment (2016)
Iakovlieva L. V. - Analysis of economic affordability of the antihypertensive therapy for the treatment of hypertension, Tsvyk O. S. (2016)
Matyashova N. A. - Macrolide antibiotics: the analysis of socio-economic affordability, Yemets A. I. (2016)
Авторський покажчик статей журналу "Клінічна фармація” за 2015 рік (2016)
Браженко А. И. - О гармонической связи компонентов в парах IIIb-III всплесков в декаметровом диапазоне длин волн, Мельник В. Н., Французенко А. В., Доровский В. В., Рукер Х. О., Панченко М. (2015)
Соина А. В. - Семидневные вариации в атмосферных аэрозолях, Милиневский Г. П., Ямпольский Ю. М. (2015)
Черногор Л. Ф. - Амплитудное самовоздействие мощных непрерывных проходящих радиоволн в ионосфере: результаты численного моделирования, Милованов Ю. Б. (2015)
Легенький М. Н. - Особенности импульсного излучения биконической антенны (2015)
Токарский П. Л. - Анализ параметров активной фазированной антенной решетки радиотелескопа ГУРТ, Коноваленко А. А., Ерин С. Н. (2015)
Безвесильный А. А. - Экспериментальная наземная РСА-система Ka-диапазона, Ваврив Д. М., Волков В. А., Кравцов А. А., Булах Е. В., Виноградов В. В., Секретарев С. С. (2015)
Виноградов В. В. - Широкополосный цифровой приемник-анализатор импульсов, Волков В. А., Кожин Р. В., Сосницкий С. В., Ваврив Д. М., Васильев А. Ю., Булах Е. В., Усик П. В., Кузин А. И. (2015)
Сосницкий С. В. - Конвейерная обработка сигналов с высокой точностью измерения в частотной и временной областях, Ваврив Д. М. (2015)
Самофалова Т. О. - Форма і зміст відносин у методології державного управління, Чувічкіна Г. Г. (2015)
Мещерякова Н. М. - Теоретичні підходи до розкриття змісту поняття "інвестиційний процес", Фоміцька Н. В. (2015)
Гірман О. С. - Розвиток наукових уявлень про громадянське суспільство, його роль та функції в публічному управлінні (2015)
Лашко А. О. - Деліберативний аналіз політики в рамках реалізації концепції мозкових центрів (2015)
Ворона П. В. - Запровадження префектур як необхідна умова реформи місцевого самоврядування, Драгомирецька М. І. (2015)
Мельниченко О. А. - Сучасні концепції державного регулювання розвитку туризму в Україні, Величко Л. Ю. (2015)
Гончаренко М. В. - Державне регулювання оптового ринку електричної енергії: світові моделі та вітчизняні реалії (2015)
Лиска О. Г. - Участь міського населення України в управлінні: результати соціологічного опитування (2015)
Луценко П. П. - Основні напрямки реформування системи місцевого самоврядування в Україні на основі досвіду ЄС (2015)
Титаренко Д. В. - Джерельна база управління освітою дорослих в Україні (2015)
Газізов М. М. - Інституціональна складова лобістської діяльності в умовах демократії (2015)
Савчук Л. С. - Міжнародний досвід становлення та розвитку молодіжного парламентаризму: значення для України (2015)
Бисага К. В. - Регулювання та інституційне забезпечення протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (на прикладі досвіду Чехії) (2015)
Дорошенко В. С. - Новітні тенденції в процесах інституалізації соціальної політики кінця XX – початку XXI століття (2015)
Дубовик К. Є. - Структурне забезпечення органів державної влади з надання адміністративних послуг щодо захисту прав дітей (2015)
Титул, зміст (2016)
Мирясов Ю. А. - Онтология власти и её интерпретации в экономической теории (2016)
Шевченко О. О. - Розвиток структури господарської системи: системно-синергетичний аналіз підсистем (2016)
Романяк М. М. - Фінансова стабільність: проблема інтерпретації (2016)
Кармінська-Бєлоброва М. В. - Зовнішньоекономічна діяльність України на сучасному рівні: проблеми та напрямки (2016)
Пасмор М. С. - Торгово-економічна складова регіональних економічних процесів в умовах глобалізації, Бабенко В. О., Сідоров В. І. (2016)
Гасим С. - Украино-марокканское экономическое сотрудничество: современное состояние и приоритеты развития (2016)
Горбатов В. М. - Світовий досвід оцінки соціально-економічного розвитку країн та їх регіонів, Ярошенко І. В. (2016)
Семигуліна І. Б. - Оцінка і аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку окремих груп країн Європейського Союзу та їх регіонів в умовах його розширення (2016)
Дідик А. М. - Інноваційні важелі забезпечення полівекторного розвитку підприємств: досвід економічно розвинутих країн (2016)
Ісаєва Н. І. - Порівняльний аналіз державних систем із прогнозування в аспекті державного регулювання ринкової економіки на прикладі ЄС, Польщі та України, Дегтярьова О. В. (2016)
Стеблянко І. О. - Механізми структурного розвитку національної економіки та діалектика їх взаємозв’язку (2016)
Зінченко В. А. - Сучасна промислова політика: моделі та інструменти її реалізації, Хаустова В. Є. (2016)
Кульчицький М. І. - Децентралізація як основа розбудови регіонів та підвищення фінансового забезпечення територій, Заброцька О. В. (2016)
Тенета В. М. - Використання елементів методів нечіткої логіки в оцінюванні інвестиційних ризиків (2016)
Ткаченко С. А. - Особенности решения задач подсистемы сравнительного экономического мониторинга в системах стратегического регулирования региональной структуры и территориальной организации субъектов сферы (2016)
Ковальчук О. Я. - Факторний аналіз тіньової економіки країн – членів ЄС, Стрельбіцька Н. Є., Сороківська Р. Б. (2016)
Каленюк І. С. - Вплив професійної освіти на розвиток організаційних знань (2016)
Glukhova V. I. - The Public Financing of Expenditures on Vocational Training in Ukraine (2016)
Міняйло О. І. - Сучасний стан конкуренції на первинному ринку нерухомості м. Києва, Бур’ян А. М. (2016)
Назарова Г. В. - Особливості функціонування ринку праці молоді в інституціональному середовищі, Касьмін Д. С. (2016)
Гончарова С. Ю. - Соціальна концепція гарантованого (базового) доходу населення, Гончаров А. Б. (2016)
Шпикуляк О. Г. - Наукове забезпечення інноваційного розвитку аграрної сфери, Грицаєнко М. І. (2016)
Николюк О. М. - Управління витратами як механізм забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2016)
Брич В. Я. - Проблеми трансформації підприємств природних монополій енергетичної галузі та напрями їх вирішення, Артемчук Т. О. (2016)
Ястремська О. М. - Інноваційна діяльність промислових підприємств: результати оцінювання, Доуртмес П. О. (2016)
Гречин Б. Д. - Змістовна характеристика методів оцінки негативного впливу виробничої та логістичної діяльності підприємства в контексті стратегічного розвитку екологістики в Україні (2016)
Мангушев Д. В. - Туристичні послуги: особливості маркетингу та сучасний стан ринку, Пилипчук В. К., Смірнова Н. О. (2016)
Клок А. П. - Кластерный подход к развитию образовательного туризма в Украине (2016)
Ізмайлов Я. О. - Облік імпорту основних засобів для інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств (2016)
Майстер Л. А. - Особливості та проблемні аспекти законодавчого регулювання обліку оплати праці персоналу підприємств (2016)
Королюк Н. М. - Роль організації та інформаційного забезпечення управлінського обліку на підприємстві: реалії та перспективи, Лозинський Д. Л. (2016)
Мироненко І. І. - Особливості просування захищеного мобільного додатка – месенджера "Secure Messenger (SM)" на ринку корпоративного спілкування (2016)
Паєнтко Т. В. - Обіг державних цінних паперів та зростання державного боргу в контексті збалансування інтересів держави і суспільства, Онишко С. В. (2016)
Откаленко О. М. - Методика аналізу ефективності використання фінансових ресурсів вищими навчальними закладами державного сектора (2016)
Карпінський Б. А. - Синергетичний ефект у системі фінансового механізму формування інтегрованих підприємницьких структур, Горбачевська О. В. (2016)
Черненко Д. Д. - Концепция структуры капитала в современной теории финансов (2016)
Мархвінська С. М. - Глибинні причини дисбалансів у національній економіці в контексті розвитку вітчизняного банківського сектора (2016)
Губарєва І. О. - Менеджмент економічної безпеки України в умовах активізації інтеграційних процесів (2016)
Яцун Л. М. - Структурно-функціональний синтез управління підприємствами сфери харчування (2016)
Коломієць Г. М. - Сучасні драйвери розвитку бізнесу в кризових умовах, Гузненков Ю. Г., Грідіна Г. В., Доценко М. Ю., Лє М. Х. (2016)
Герасименко В. М. - Організація стратегічного управління інтегрованими корпоративними структурами за допомогою засобів збалансованої системи показників, Чухлата Ж. Г. (2016)
Скриньковський Р. М. - Діагностика рівня конфліктності в колективі та шляхи подолання дестабілізації соціально-трудових відносин на підприємстві (2016)
Столбова М. А. - Управління діяльністю компанії: погляди в науковому середовищі (2016)
Стефанюк О. Д. - Система нематеріальної мотивації персоналу на підприємстві (2016)
Соболєва Т. О. - Трансформація маркетингу інновацій в моделях інноваційного процесу, Гудима О. Г. (2016)
Шабельник Т. В. - Класифікація основних суб’єктів та об’єктів сучасного фармацевтичного ринку України (2016)
Курдиш Р. Ф. - Напрямки підвищення ефективності управління маркетинговою діяльністю підприємства, Потапова Н. А. (2016)
Іванов М. М. - Рецензія на монографію кандидата економічних наук, проф. Журавльової І. В. "Функціонування інтелектуального капіталу: методологічне та методичне забезпечення (2016)
Онуфриенко Л. М. - К обоснованию одной математической модели плоского соединения трех волноводов.Часть I. E-плоскостная задача, Чумаченко В. П., Чумаченко Я. В. (2015)
Горбійчук М. І. - Нечітка оптимізація процесу поглиблення глибоких свердловин, Гуменюк Т. В. (2015)
Левин В. И. - Интервальная производная и интервально-дифференциальное исчисление (2015)
Субботін С. О. - Модель та індивідуальні метрики якості наукових публікацій (2015)
Romanuke V. V. - Parametrization of the optical flow car tracker within matlab computer vision system toolbox for visual statistical surveillance of one-direction road traffic (2015)
Эль-Хатиб С. А. - Компьютерная система сегментации медицинских изображений методом муравьиных колоний, Скобцов Ю. А. (2015)
Val O. D. - Development and investigation of the key stream generators on the base of cellular automata, Zhikharevich V. V., Ovchar R. I., Ostapov S. E. (2015)
Бомба А. Я. - Узагальнена дифузійноподібна модель інформаційного процесу поширення знаннєвого потенціалу, Назарук М. В., Кунанець Н. Е., Пасічник В. В. (2015)
Алєксєєва К. А. - Технологія управління комерційним web-ресурсом на основі нечіткої логіки, Берко А. Ю., Висоцька В. А. (2015)
Василенко О. В. - Аналіз програм для моделювання мехатронних систем (2015)
Зиновкин В. В. - Исследование условий сходимости оптимизационного функционала многопараметрического технологического процесса приготовления магнезитовых огнеупорных изделий, Мирный В. О. (2015)
Vochozka M. - Evaluation of solvency of potential customers of a company, Rowland Z., Vrbka J. (2016)
Кряжич О. О. - Алгоритм апроксимації функцій з використанням методу Дж. Зойтендейка (2016)
Yefimov V. - How Founding beliefs of Capitalism, University and Mathematics Shaped the Institution of Mainstream Economics (2016)
Бортніков Г. П. - Моделі стрес-тестування для оцінки ризиків банків, Любіч О. О. (2016)
Коваленко О. В. - Модель управління персоналом підприємств, що працюють з тритієм (2016)
Квик М. Я. - Використання методу послідовних поступок для розв’язування задачі підвищення рентабельності виробництва малого підприємства, Цегелик Г. Г., Добуляк Л. П. (2016)
Стефанишин Д. В. - Кількісна оцінка ризиків збитків від аварій на потенційно небезпечних об’єктах, Романчук К. Г. (2016)
Киселев В. И. - Проблемы моделирования теневой экономики на примере нелегального оборота психоактивных веществ, Полумиенко С. К., Левкова Е. А., Будницкий А. А., Савин С. З. (2016)
Реферати (2016)
Інформація про авторів (2016)
До уваги авторів журналу (2016)
Передмова (2016)
Шалобудов В. М. - Кому міг належати католицький медальйон з Новобогородицької фортеці? (2016)
Харлан О. В. - Комплекс садиби поміщиків родини О.М. Поля в селі Полівське на Верхньодніпровщині (результати попередніх досліджень) (2016)
Титаренко О. Ю. - "Основными причинами дезертирства являются…": умови праці та побуту робітників на підприємствах індустріальних регіонів України у повоєнний період (2016)
Ковальова І. Ф. - Ім’я Г. І. Косагова в історії Богородицької фортеці (2016)
Швидько Г. К. - Директори Катеринославської казенної суконної фабрики (кінець XVІІІ – 30-ті рр. ХІХ ст.) (2016)
Lyman I. - William George Wagstaff – British Consul, responsible for Ekaterinoslav province and ports of the Sea of Azov, Konstantinova V. (2016)
Коник О. О. - Катеринославський робітничий депутат Георгій Кузнєцов: думські канікули з кримінальною складовою (1909 р.) (2016)
Товстоляк Н. М. - Тетяна Петрівна Воронова – краєзнавець та громадський діяч Криворіжжя (до 90-річчя з дня народження) (2016)
Кочергін І. О. - Дворяни-землевласники Верхньодніпровського повіту (друга половина ХІХ ст.) (2016)
Двуреченська О. С. - Особливості формування міського бюджету Катеринослава кінця ХIХ – початку ХХ ст. (2016)
Маргулов А. Х. - Ассирійці Дніпропетровська у тоталітарних експериментах радянської влади (2016)
Кавун М. Е. - "У невеличкому і не дуже цікавому Катеринославі…": образ міста на Дніпрі у подорожніх записках О. С. Афанасьєва-Чужбинського (2016)
Лучка Л. М. - Жінки в історії та діяльності сімейно-педагогічного гуртка Катеринослава на початку ХХ ст. (2016)
Дояр Л. В. - Академія гірничих наук України на етапі становлення (1990-ті рр.) (2016)
Бекетова В. М. - Участь композитора І. В. Щербакова в громадському житті України (2016)
Зеленська Л. І. - Життя і діяльність О. М. Поля: географічний екскурс (2016)
Мицик Ю. А. - З документів про посткозацьке минуле місцевого краю, Тарасенко І. Ю. (2016)
Ченцова Н. В. - Роль козацтва у вирішенні геополітичних планів імперії (2016)
Колісник Д. В. - Звивистими шляхами махновських тачанок (2016)
Кочергін І. О. - Криворізький альбом (2016)
Відомості про авторів (2016)
Крайнюков О. М. - Удосконалення комплексної оцінки екологічного стану та якості води водних об’єктів, Тімченко В. Д. (2016)
Ачасов А. Б. - До питання формування аграрних геоінформаційних систем, Ачасова А. О. (2016)
Максименко Н. В. - Оновлене фізико-географічне районування Харківської області, Квартенко Р. О., Різник К. Ю. (2016)
Удовиченко В. В. - Ландшафтна позиційно-динамічна структура території Лівобережної України: регіональний аспект (2016)
Гетманец О. М. - Разработка алгоритма построения поля радиационного фона, Пелихатый Н. М. (2016)
Жданюк Б. С. - ГІС/ДЗЗ технології як інструмент вивчення сучасного геоекологічного стану земельних ресурсів західної частини Мізоцького кряжу, Боярин М. В., Андрейчук Ю. М. (2016)
Полетаєва Л. М. - Прогноз метеорологічних умов забруднення повітряного басейну Києва (2016)
Гулай Л. Д. - Екологічна оцінка стану атмосферного повітря у м. Нововолинськ, Караїм О. А., Синюк А. Ю. (2016)
Коробкова Г. В. - Сучасний екологічний стан басейну річки Сіверський Донець в межах Харківської області (2016)
Цьось О. О. - Індикаторна флора річки Турія (2016)
Степова О. В. - Аналіз фосфатного забруднення поверхневих водойм Полтавської області (2016)
Сафранов Т. А. - Проблема розміщення відходів на звалищах та полігонах Одеської області, Приходько В. Ю., Шаніна Т. П. (2016)
Біньковська Г. В. - Оцінка обсягів викидів парникових газів в системах поводження з сільськогосподарськими відходами Одеської області, Шаніна Т. П. (2016)
Орфанова М. М. - Інноваційні технології у формуванні трирівневої екологічної освіти, Орфанова М. М., Яцишин Т. М. , Рибак О. І. (2016)
Джам О. А. - Екологічна компетентність як показник якості екологічної освіти та екологічної безпеки у системі принципів і стратегій сталого розвитку (2016)
Артюх С. Н. - Методика оценивания показателей профессиональной пригодности операторов (2016)
Берник І. M. - Аналіз методів визначення швидкості розповсюдження хвиль в кавітаційній області ультразвукового поля, Луговський О. Ф. (2016)
Бурдейная В. М. - Системы с направлением режущего инструмента в операционных станциях с силовой головкой и насадкой, Трищ А. Р., Доценко Н. А. (2016)
Грабовський A. B. - Забезпечення тактико-технічних характеристик військових гусеничних і колісних машин на етапі проектних досліджень, Васильєв А. Ю., Ткачук М. М., Танченко А. Ю., Мартиненко О. В., Киричук Д. В., Борисенко С. В., Касай О. І. (2016)
Зав’ялов В. Л. - Особливості приводних систем екстракційного обладнання з коливальним ефектом робочого середовища, Костюк В. С., Бодров В. С., Костюк Є. В., Мисюра Т. Г., Запорожець Ю. В., Попова Н. В. (2016)
Коротков А. О. - Построение и моделирование энергосберегающего стенда на базе асинхронного генератора для испытаний двигателей внутреннего сгорания, Семиков А. В., Мельников Г. И. (2016)
Костенко Ю. В. - Динамічні процеси у віброударних системах зі змінними параметрами (2016)
Ларін О. О. - Експериментальні дослідження ортотропних пружних і в'язкопружних характеристик еластовимірних текстильно армованих композитів, Петрова Ю. А. (2016)
Лежнюк П. Д. - Нормування втрат електроенергії в мережах агропромислового комплексу критеріальним методом з застосуванням нейрон-нечіткого моделювання, Рубаненко О. О. (2016)
Идан А. Ф. І. - Влияние предварительной термической обработки и режимов лазерной закалки на структуроформирование стали, Акимов О. В., Костик Е. А., Гончарук А. А. (2016)
Карвацький А. Я. - Реологічні властивості вуглецевих композицій в діапазоні температури 120-170 ºС, Лазарєв Т. В., Швачко Д. Г., Тищенко О. С. (2016)
Кузнєцов Е. Г. - Динамічна модель імпульсного торцевого ущільнення (2016)
Лежнюк П. Д. - Вплив розосереджених джерел енергії на оптимальний потокорозподіл в електричних мережах, Гунько І. О. (2016)
Лежнюк П. Д. - Оцінювання імовірнісних характеристик генерування сонячних електростанцій в задачі інтелектуалізації локальних електричних систем, Комар В. О., Кравчук С. В. (2016)
Моргунов В. В. - Метод расчета поглощенной (эквивалентной) дозы и мощности поглощенной (эквивалентной) дозы ионизирующего излучения, Диденко Н. В., Трищ Р. М. (2016)
Рубаненко О. Є. - Оперативне діагностування високовольтних вимірювальних трансформаторів струму (2016)
Рудий А. В. - Моделювання зовнішніх збурень опорної поверхні під час руху військової гусеничної машин, Васильєв А. Ю., Бистрицький М. Є. (2016)
Verbutskyi I. V. - Context approach for electric grid control, Kyselova A. G. (2016)
Дихтяр Н. Ю. - Метод аварийного отождествления цифровых кадров с существенной неопределенностью их параметров, Мовсесян Я. С., Саваневич В. Е., Хламов С. В. (2016)
Криводуб А. C. - Оценка надежности деятельности операторов в системах предоставления доступа к ресурсам компьютерных сетей (2016)
Мигущенко Р. П. - Перспективность FDM технологий в 3D печати, Опрышкина М. И., Куштым К. Ю. (2016)
Сергеева О. В. - Разработка системы мониторинга процесса получения кислородсодержащих соединений кобальта плазмохимическим методом, Пивоваров А. А., Пиляев В. В. (2016)
Бондар С. М. - Інтенсифікація біотехнологічного процесу аеробної обробки рідких субстратів, Чабанова О. Б., Трубнікова А. А. (2016)
Дубовик Д. Д. - Приближенная методика оценки объема заиления водохранилища – прототипа (2016)
Попова Н. В. - Удосконалення технології виробництва гірких настоянок за допомогою математико-статистичних методів досліджень, Мисюра Т. Г., Рибачок А. В. (2016)
Коваленко Е. А. - Исследование влияния осмотического обезвоживания на качество картофельных чипсов, Ковбаса В. Н., Гребень Б. В., Нагорный В. Ю., Куприянова Т. Н. (2016)
Хохотва О. П. - Використання композиційного сорбенту цеоліт-гумінові кислоти для вилучення іонів міді з водних розчинів, Кондратенко О. І., Шкель К. О. (2016)
Титул, зміст (2016)
Мальцева В. Є. - Вплив свинцю на структурно-функціональний стан кісткової тканини хребта щурів на фоні остеопорозу (2016)
Мироненко С. І. - Особливості плавальної поведінки щурів з пентиленететразоловим кіндлінгом за умов застосування похідних 4-тіазолідинону та акситинібу (2016)
Наконечна C. A. - Морфофункціональний ефект клітинної відповіді тваринного організму на дію ксенобіотиків (2016)
Регеда-Фурдичко М. М. - Значення факторів неспецифічної резистентності організму для раннього періоду розвитку експериментальної пневмонії, Фурдичко Л. О., Регеда С. М. (2016)
Карасева Т. Л. - Нейротропные свойства лептина, Кривенко Я. Р., Годлевский Л. С., Онуфриенко О. В., Шандра А. А. (2016)
Аніщенко Л. В. - Особливості механізмів біологічної дії поліолів (2016)
Регеда М. С. - Вплив корвітину на порушені показники перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантної системи в легенях при експериментальній бронхіальній астмі у поєднанні з адреналіновим ушкодженням міокарда, Небелюк Н. М. (2016)
Бузиновський А. Б. - Система підтримки прийняття рішень при лапароскопічних хірургічних втручаннях та оцінка її ефективності при апендектомії, Коваленко О. С., Баязітов Д. М., Ляшенко А. В., Нєнова О. М. (2016)
Гладчук В. І. - Порушення рецептивності ендометрія у жінок з внутрішньоматковою перегородкою, які страждають на безплідність (2016)
Дієв Є. В. - Показники тривалості зуботехнічних протоколів виготовлення мостоподібних зубних протезів, які цементуються, з опорою на імплантати з монолітними абатментами, що вкручуються, Дієва Т. В. (2016)
Закритов Д. О. - Комбінована терапія статином та інгібітором ангіотензин-перетворювального ферменту у хворих на артеріальну гіпертензію і ревматоїдний артрит (2016)
Кривда Г. Ф. - Аналіз розповсюдженості дефектів надання медичної допомоги за результатами проведених судово-медичних комісійних експертиз в Одеському регіоні протягом 2011-2015 рр., Плевінскіс П. В., Кривда Р. Г., Слюсаренко О. О., Уманський Д. О. (2016)
Нарбутова Т. Є. - Морфологічна характеристика структурних компонентів аорти у дітей з критичною коарктацією аорти, Лекан Р. Й., Бузовський В. П. (2016)
Свиридюк Б. В. - Малоінвазивні втручання при гострому калькульозному холециститі, ускладненому холедохолітіазом, у хворих похилого та старечого віку, Іванько О. В. (2016)
Гончаренко Г. Ю. - Клініко-морфологічний аналіз генітального ендометріозу (2016)
Бідзіля П. П. - Особливості функціонального стану та ремоделювання лівого шлуночка при хронічній серцевій недостатності у чоловіків залежно від ступеня зайвої маси (2016)
Гайструк Н. А. - Сучасні аспекти патогенезу дистресу плода у вагітних із гіпергомоцистеїнемією (огляд літератури), Надеждін М. В., Супрунова Т. В. (2016)
Ситникова В. А. - 90 лет со дня основания Одесского областного научного общества патологоанатомов, Нарбутова Т. Е. (2016)
Правила оформлення статей для журналу "Досягнення біології та медицини" (2016)
Титул, зміст (2016)
Феофанова І. В. - Теоретичне забезпечення податкового трансформування (2016)
Ємець В. В. - Еволюція теоретичних підходів до розкриття економічної сутності нагромадження капіталу (2016)
Паневник Т. М. - Інтеграційні аспекти діяльності підприємств нафтогазового комплексу в умовах глобалізації, Болгарова Н. К. (2016)
Гавловська Н. І. - Інституціональна природа економічної безпеки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (2016)
Власова К. М. - Тенденції та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі України в умовах поглиблення інтеграції торгівлі з ЄС (2016)
Отенко І. П. - Міжнародна безпека в світових економічних відносинах (2016)
Purdenko O. A. - The Economic Discourse of the Current Reform Aimed at Business Optimization in Ukraine (2016)
Семенченко А. В. - Удосконалення механізму державного регулювання доходів населення (2016)
Климчук О. В. - Методологічні засади кластеризації та інноваційності у формуванні конкурентоспроможного виробництва біопалив (2016)
Ярошенко І. В. - Модернізація системи публічного управління в Україні: попередні підсумки та проблемні питання реалізації реформи децентралізації, Семигуліна І. Б. (2016)
Олександренко І. В. - Концептуальні підходи до визначення ринкової вартості регіону (2016)
Швиданенко Г. О. - Інтелектуальний потенціал підприємства як основа його інноваційного розвитку, Бойко Т. Л. (2016)
Ткаченко М. О. - Формування методичного підходу щодо прогнозування результатів реструктуризації системи управління інноваційним розвитком промислового підприємства (2016)
Корепанов Г. С. - Формування системи статистичних показників інвестиційної привабливості регіонів України (2016)
Korepanov O. S. - The Ranking Evaluation of Kharkiv Higher Educational Establishments, Lazebnyk I. O., Ponomarova T. V., Chala T. G. (2016)
Виноградов В. В. - Машинобудівна галузь України в умовах міжнародних інтеграційних процесів (2016)
Борщ Л. М. - Оцінка економічної доцільності видобутку природного сланцевого газу в Україні (2016)
Фостолович В. А. - Особливості формування сучасних систем управління сільськогосподарськими підприємствами з інтегрованою системою екологічного менеджменту (2016)
Чеберяко О. В. - Ключові підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства, Кривовяз М. А. (2016)
Гугул О. Я. - Проблеми та перспективи розвитку сучасного готельного бізнесу на Тернопільщині, Ткач У. В. (2016)
Передерко В. П. - Визначення частки туризму у валовому регіональному продукті та валовій доданій вартості Івано-Франківської області (2016)
Черненко Д. І. - Статистичне оцінювання рівня концентрації приватного сектора ринку лабораторних медичних послуг в Україні (2016)
Пурський О. І. - Cпецифіка програмно-апаратної реалізації Web-системи управління взаємодією суб’єктів електронної торгівлі, Гринюк Б. В., Демченко Р. С. (2016)
Ткаченко С. А. - Організація обчислювального процесу при проектуванні та впровадженні функції моніторингу в системах стратегічного регулювання регіональної структури і територіальної організації суб’єктів агропродовольчої сфери (2016)
Стрижиченко К. А. - Зміна економічної парадигми: чи можливо протидіяти фінансовій кризі в рамках неокласичної парадигми? (2016)
Мостенець А. В. - Оцінка якості активів банку (2016)
Ковалюк А. О. - Особливості становлення інституту фінансового посередництва в Україні (2016)
Volvenkova M. M. - The Credit Activities of the Bank and the Formation of Interest Rates (2016)
Пономаренко Т. В. - Когнітивна сутність забезпечення економічної стійкості суб’єктів господарювання (2016)
Скриньковський Р. М. - Діагностика стратегічного протистояння підприємств-конкурентів (2016)
Антоненко І. Я. - Сучасні чинники формування продуктової стратегії туристичного підприємства, Мельник І. Л. (2016)
Зоідзе Д. Р. - Основні напрямки антикризового управління на підприємствах фармацевтичної галузі (2016)
Ступіна Ю. Ю. - Концептуальні положення формування організаційно-економічного забезпечення управління змінами на підприємствах машинобудування, Ус Ю. В. (2016)
Базалиева Л. В. - Управление трансакционными издержками оппортунистического поведения персонала предприятия на основе концепции внутреннего маркетинга (2016)
Бабич Д. - Біфуркаційна стійкість сферичних оболонок при розсіяному тріщинотворенні в матеріалі зсувом, Дородних Т. (2015)
Багно О. - Поширення хвиль Лемба у попередньо деформованому стисливому пружному шарі, який взаємодіє з шаром ідеальної стисливої рідини (2015)
Бедзір О. - Контактна взаємодія прорізної оболонки з деформівним заповнювачем (2015)
Безверхий O. - Вимушені коливання п’єзокерамічних циліндричних оболонок, Карлаш В., Зінчук Л. (2015)
Хапко Б. - Моделювання температурного поля в частково відшарованому термобар’єрному покритті, Мартиняк Р. (2015)
Соляр Т. - Визначення напружень біля тріщин у пластинках на основі інтегральних рівнянь відносно стрибків переміщень (2015)
Сачук Ю. - Контактна задача про зношування пружної півплощини штампами канонічної форми, Максимук О. (2015)
Опанасович В. - Згин ізотропної пластини з квадратною жорсткою шайбою і прямолінійною наскрізною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів, Слободян М., Бедрій В. (2015)
Панчук О. - Вплив залишкових деформацій на контактну взаємодію жорсткого штампа та пружного півпростору, Габрусєв Г., Шелестовський Б. (2015)
Максимчук Д. - Контактна задача для двох попередньо напружених циліндричних співвісних штампів і шару з початковими (залишковими) напруженнями (2015)
Кузь І. - Напружено-деформований стан пружно-пластичних лінійно зміцнюваних пластин з двома перпендикулярними розрізами за всебічного розтягу, Кузь О., Пиз Н. (2015)
Кравчишин О. - Початкове наближення для ітераційного розв’язування задачі поширення малих пружних збурень у тривимірному полі напружень (2015)
Гречанюк В. - Cтруктура і корозійна стійкість композиційних матеріалів Сu-Mo-Zr-Y, отриманих методом електронно-променевого випаровування-конденсації, Чорновол В., Старостіна О., Куліченко В. (2015)
Ковбашин В. - Вплив технології силікоборування керамічних матеріалів на властивості захисних покриттів, Бочар І. (2015)
Замора Я. - Вплив термічної обробки у середовищі водню на магнітострикцію залізо-кобальтового сплаву (2015)
Добротвор І. - Моделювання оптичних характеристик структур епоксикомпозитів параметрами операторних перетворень, Стухляк Д., Каплун А. (2015)
Попович П. - Уніфікація дослідження напружено-деформованого стану несучих конструктивних систем, Сташків М., Довбуш Т. (2015)
Паламар М. - Підвищення точності вимірювання нахилу опорно-поворотної платформи антенної системи за допомогою mems акселерометра, Мальований П., Паламар Я. (2015)
Лупенко А. - Аналіз коливальних контурів резонансного інвертора в режимі джерела потужності (2015)
Костик Л. - Електромагнітна сумісність енергоощадних джерел світла, Осадца Я., Липовецький М. (2015)
Мушак А. - Оптимізація розміщення приладів освітлення спортивних майданчиків (2015)
Савчук Т. - Удосконалений метод кластеризації станів комп’ютерної техніки K-MEANS, Петришин С. (2015)
Онищук О. - Розрахунок температури запалювання композиційних матеріалів при високотемпературному синтезі (2015)
Відновлено роботу технічного комітету №13 з навчання і тренінгів європейської асоціації з цілісностей конструкцій (ESIS) (2015)
До 80-річчя з дня народження професора О. Шаблія (2015)
Список авторів та вимоги (2015)
Москалюк В. Д. - Діагностика та лікування грипу: сучасні клініко-патогенетичні аспекти, Сидорчук А. С. (2016)
Гевкалюк Н. О. - Оцінка функціональної активності слинних залоз у дітей при грипі та інших респіраторних вірусних інфекціях (2016)
Рябоконь Ю. Ю. - Хронічний гепатит С зі змішаною кріоглобулінемією: сучасні підходи до лікування (2016)
Васильєва Н. А. - Гепатит А у дорослих, Івахів О. Л., Когутич А. І., Кириченко А. О. (2016)
Возна Х. І. - Вегетативна дисфункція у хворих на ВІЛ-інфекцію, які перебувають на антиретровірусній терапії: дослідження варіабельності серцевого ритму, Москалюк В. Д. (2016)
Дубинська Г. М. - Перебіг ВІЛ/ГС-коінфекції в Полтавській області залежно від шляхів передачі, Коваль Т. І., Сабініна О. В., Даниленко О. В., Марченко О. Г. (2016)
Незгода І. І. - Клініко-лабораторна характеристика проявів інфекційного мононуклеозу у дітей, Бобрук С. В. (2016)
Бруснік С. В. - Мікробно-вірусні асоціації деяких внутрішньоклітинних патогенів (Mycoplasma pneumoniae та Herpes simplex virus) у хворих на негоспітальну пневмонію, Попова Н. Г., Попова Л. О. (2016)
Стома І. О. - Прогнозування бактерійних інфекційних ускладнень у пацієнтів при трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, Карпов І. О., Усс А. Л., Мілановіч Н. Ф. (2016)
Чемич М. Д. - Еколого-біологічні, епідеміологічні та клінічні аспекти ендемічного осередку опісторхозу в Сумській області, Фотіна Т. І., Фотіна Г. А., Ільїна Н. І., Назаренко С. М., Ільїна В. В., Фролова Л. С. (2016)
Коцар О. В. - Альтернативний засіб санації резидентних носіїв золотистого стафілокока, Кочнєва О. В., Долгова Т. С., Малюченко А. Ю. (2016)
Pokas O. V. - Distribution of Metallo-β-Lactamase Producing Strains Among Poly-Drug Resistant non-Fermenting Gram-negative Bacilli in the Modern Period in Ukraine, Melezhyk I. O., Mariyevsky V. F., Bartsytska I. F. (2016)
Березіна Л. В. - Сучасні можливості лазеротерапії нейроінфекцій (2016)
Москалюк В. Д. - Клініко-морфологічні та функціональні зміни нирок у ВІЛ-інфікованих, Андрущак М. О. (2016)
Андрейчин Ю. М. - Діагностика синуситів, Омеляш В. І. (2016)
Копча В. С. - Труднощі діагностики нейробореліозу, Іщук І. С., Кородюк В. І. (2016)
Дашо М. Б. - Труднощі і помилки диференційної діагностики при туберкульозному менінгоенцефаліті у дитини 6,5 місяців, Лишенюк C. A., Чуловська У. Б., Литвин Г. О. (2016)
Андрейчин М. А. - Нагородна медаль всеукраїнської асоціації інфекціоністів для медичних сестер (2016)
Славний ювілей професора Задорожної Вікторії Іванівни (2016)
Бадюк М. І. - Військова епідеміологія з епідеміологією надзвичайних ситуацій : Підручник / М. А. Андрейчин, О. Д. Крушельницький, В. С. Копча, І. В. Огороднійчук ; за ред. М. А. Андрейчина. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – 320 с. (2016)
Шпак О. - Теоретичні аспекти формування соціально активної та професійно зорієнтованої особистості, Булавенко С. (2016)
Ашиток Н. - Компетентнісний підхід до фахової підготовки працівників соціальної сфери у вищій школі (2016)
Сорока Н. - Роль теорії експериментального навчання в процесі викладання та засвоєння іноземних мов (2016)
Гайдук С. - Типи та види практичних занять з англійської мови у процесі підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2016)
Гулевич Л. - Героїка опришківства в літературі українського романтизму (2016)
Пантюк Т. - Етнопедагогічні засади виховання дитини-дошкільника, Кріль Л. (2016)
Чумак Ю. - Віхи творчої діяльності Віктора Власова крізь призму еволюції стилю (2016)
Дзюбата З. - Інтегративний підхід до організації самостійної роботи над формуванням комунікативних умінь майбутніх аграрників у процесі їх підготовки у ВНЗ (2016)
Задільська Г. - Англомовні ресурси Інтернету у навчанні англійської мови студентів мовних спеціальностей ВНЗ, Комар Л. (2016)
Городиська В. - Поняття "духовність”, "моральність”, "релігійність” у контексті духовного розвитку дітей дошкільного віку, Мацелюх Р. (2016)
Герасимова О. - Уточнення сутності понять "самоосвіта”, "самоосвітня діяльність” в науково-педагогічній літературі (2016)
Удовіченко Г. - Реалізація положень системного підходу у контексті формування дидактичної компетентності студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2016)
Вишнівський Р. - До питання про актуальність педагогічних ідей І. Франка для розвитку сучасної української школи (2016)
Бартків О. - Вивчення творчої обдарованості молодших школярів, Дубик У. (2016)
Гоцинець І. - Методика розвитку німецькомовної комунікативної компетентності студентів у писемному мовленні на основі Інтернет-технологій (2016)
Чепіга І. - Інноваційний підхід до виховання громадянськості студентів гуманітарних ВНЗ (2016)
Корчук О. - Оптимізація довузівської підготовки з фізики іноземних слухачів авіаційного університету (2016)
Александрович Н. - Значення екоетичної позиції студентів педагогічних вузів, як моделі навчально-виховної роботи майбутнього вчителя (2016)
Базильчук В. - Структура готовності старших підлітків до туристсько-краєзнавчої роботи, Кірдан Т. (2016)
Чепіга В. - Формування ціннісних орієнтацій учнів початкових класів засобами музичного мистецтва, Чугай С. (2016)
Сятецький К. - Творча співпраця видатного українського співака Йосипа Гошуляка з митцями Дрогобиччини (2016)
Готько О. - Гіпертекст як засіб творення нелінійного постмодерністського письма, Чайковська О., Наливайко Н. (2016)
Маркова В. - Гуманізація виховної роботи в школі – вимога часу (2016)
Брежнєва С. - Гуманістичні засади формування народнопісенної культури школярів: історико-педагогічний аспект (2016)
Мудра С. - "Романтичні сторінки” Валерія Квасневського для фортепіано: питання стилістики та інтерпретації (2016)
Купчик Л. - Використання позитивного досвіду німецькомовних країн у реформуванні системи шкільної іншомовної освіти України (2016)
Журавська Л. - Причини надмірного естрадного хвилювання: теоретичні аспекти проблеми фобій музичного виконавства (2016)
Прохорчук О. - Сутність і структура дослідницької компетентності майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки (2016)
Корицький В. - Методика розвитку конструкторських умінь у технологів деревообробки (на прикладі сучасних технологій меблевого виробництва) (2016)
Дрозіч І. - Використання елементів дуальної системи навчання при підготовці кваліфікованих робітників з професії "Кухар” (2016)
Галандар Асдан огли А. - Тенденції щодо збереження і зміцнення здоров’я особистості у сучасному соціумі (2016)
Крисак Л. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх лікарів загальної практики англійського професійно орієнтованого діалогічного мовлення (2016)
Сорокін І. - Вектори розвитку сучасного освітнього середовища: відповідь на виклик часу (2016)
Донченко Я. - Цілі шкільного курсу інформатики: ретроспективний аналіз (2016)
Малоіван М. - Модель індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів філологічних спеціальностей (2016)
Чичкало-Кондрацька І. Б. - Наукові підходи до розуміння економічної сутності категорії "інтелектуальний потенціал регіону", Теницька Н. Б. (2012)
Микитенко В. В. - Розроблення технологій управління забезпеченням  енергоефективності в контексті інтенсифікації процесів сталого розвитку держави, Демешок О. О. (2012)
Педь І. В. - Податкові стимули у сфері освіти в країнах єс, Ящук С. П. (2012)
Кукоба В. П. - Корпоративна соціальна відповідальність підприємства: аспекти сучасного обліку та аудиту витрат (2012)
Кенуль Ф. Гилал - Внедрение маркетинга в банковскую сферу: краткий обзор (2012)
Аверкина М. Ф. - Стійкий розвиток міста на засадах "зеленої логістики" (2012)
Андреюк C. Ф. - Оцінка інвестиційної привабливості акцій емітентів енергетичної галузі, Андреюк М. С. (2012)
Махнарилов Ю. В. - Динаміка базового коефіцієнту капіталізації на ринку нерухомості, Толюпа Н. В. (2012)
Єлісєєва Л. В. - Муніципальна власність: економічний зміст та перспективи її трансформації в Україні в контексті світового досвіду (2012)
Чічкань О. І. - Регулювання сталого розвитку регіону за результатами оцінювання рівня його конкурентоспроможності (2012)
Уніят А. В. - Основні індикатори розвитку інноваційної діяльності в східній німеччині, Ліщинський І. О. (2012)
Тюха І. В. - Ефективність комерційної діяльності підприємств харчової промисловості - субєктів зед (2012)
Сітнікова Н. П. - Досвід вимірювання якості життя міжнародними організаціями для врахування у процесах моніторингу та планування розвитку (2012)
Марчук В. П. - Аналіз  діяльності та прогнозування активів недержавних пенсійних фондів України, Воробйова В. В. (2012)
Кирилюк Є. М. - Трансформація структури економічних відносин на аграрному ринку України, Прощаликіна А. М. (2012)
Карапейчик И. Н. - Носители потенциалов в экономической теории (2012)
Горячук В. Ф. - Структурна модель капіталізації економіки (2012)
Василенко А. В. - Особливості використання аутсорсінгу в управлінні активами страхових компаній України (2012)
Шаманська О. І. - Оптимізація структури ресурсного потенціалу з урахуванням витрат та раціонального використання виробничої потужності підприємства за критерієм максимізації прибутку (2012)
Кривошей В. М. - Стратегічні пріоритети розвитку науково-виробничої сфери регіонів України (2012)
Попова М. А. - Использование метода бенчмаркинга при анализе динамики результатов природоохранной деятельности (2012)
Підвисоцький Я. В. - Гібридні фінансові інструменти в практиці управління ризиками міжнародних бізнес-проектів (2012)
Кочеткова Н. В. - Методический подход к оценке внутрирегиональной социально-экономической дифференциации (2012)
Сіверська Л. Б. - Рейдерство як метод об’єднання банків в умовах ринку (2012)
Ціомашко Ю. С. - Удосконалення термінологічних підходів щодо визначення поняття "інновація", Станкевич І. В. (2012)
Слободчикова О. А. - Концептуальні вимоги до моделей реструктуризації металургійних підприємств (2012)
Бортнікова Є. В. - Історія походження та сутність понять "ризик", "ризик-менеджмент" та "операційні ризики" (2012)
Заєць Т. О. - Права акціонерів: механізм контролю та захисту (2012)
Діденко О. М. - Особливості організаційно-аналітичного забезпечення управління ефективністю бізнесу в банках (2012)
Михайлов Р. В. - Кількісно-якісні параметри функціонування страхового ринку України: відповідність європейським критеріям (2012)
Веселовська О. В. - Технологія впровадження системи управління витратами на підприємствах авіабудівної галузі (2012)
Гнітецький Є. В. - Сутність та взаємозв’язки між базовими категоріями теорії інновацій (2012)
Лифар В. В. - Модель оцінки розміщення регіонального транспортно-логістичного центру (2012)
Маслов А. О. - Використання ідей нагромадження інформації та знань в неокласичних теоріях людського капіталу (2012)
Яненкова І. Г. - Організаційна складова інноваційного механізму управління розвитком економіки (2012)
Григорак М. Ю. - Використання аутсорсингу при будівництві інфраструктурних об’єктів (2012)
Гейдор А. П. - Розробка та впровадження комплексної системи управління капіталом підприємств промисловості будівельних матеріалів (2012)
Тарасенко Л. М. - Теоретичні аспекти формування антикризової політики на ринках теплової енергії (2012)
Сербенівська А. Ю. - Особливості формування механізму активізації інноваційних процесів текстильних підприємств (2012)
Коляденко С. В. - Методологическая реализация социально-экономической политики развития региона (2012)
Сушенцева Л. - Професійна мобільність педагога як умова його конкурентоздатності на сучасному ринку освітніх послуг, Шевчук Г., Дольнікова Л. (2016)
Варецька О. - Організаційно-педагогічні умови розвитку соціальної компетентності вчителів початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти: сутність (2016)
Коновальчук І. - Теоретичні й технологічні аспекти формування екологічної компетентності молодших школярів (2016)
Невмержицька О. - Самоосвіта вчителя іноземних мов в умовах інформатизації сучасного суспільства (2016)
Волошин С. - Психолого-педагогічна робота з профілактики насильства над дітьми (2016)
Салій С. - Творча діяльність хорових колективів Жидачівщини (історичний екскурс) (2016)
Сіняговська І. - Реалізація компетентнісного підходу у процесі інтеграції змісту навчальної діяльності студентів гуманітарних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів (2016)
Баштовенко О. - Інноватика, фізична культура у виші та здоровий спосіб життя, Смакула О. (2016)
Галян О. - Погляди на суб’єктнісну сутність школяра у матеріалах першого українського педагогічного конгресу (2016)
Танська В. - Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування екологічної компетентності молодших школярів (2016)
Максимова О. - Комунікативна компетентність вчителя початкової школи (2016)
Красовська О. - Компетентнісний підхід до розроблення стандартів вищої освіти в галузі знань "Освіта” (2016)
Дуб В. - Психолого-педагогічний супровід студентів переселенців (2016)
Брижак Н. - Сутність та зміст поняття "готовність майбутніх учителів початкових класів до краєзнавчої роботи” у психолого-педагогічній літературі (2016)
Лалак Н. - Використання педагогічної спадщини В. Сухомлинського у формуванні управлінської компетентності майбутніх вчителів початкових класів, Фенчак Л. (2016)
Керик О. - Логопедичний тренінг як засіб розвитку комунікативної діяльності дітей з мовленнєвими порушеннями (2016)
Ієвлєв О. - Суб’єкт-об’єктні аспекти управління професійною мобільністю у закладі освіти (2016)
Пристай Г. - Використання інноваційних технологій у процесі вивчення іноземної мови в початковій школі (2016)
Зимянський А. - Особливості створення моделі психолого-педагогічного супроводу особистісного розвитку майбутнього педагога (2016)
Кутняк І. - Формування соціально-педагогічної компетентності майбутнього вчителя початкової школи (2016)
Мозолев О. - Механізми управління якістю процесів розвитку освіти в сфері фізичної культури і спорту Польщі (2016)
Котова Л. - Вплив емоціогенних умов на надійність виконання музичних творів майбутніми вчителями мистецтва (2016)
Галів М. - Суспільно-політичні ідеї в історико-педагогічному наративі Дмитра Багалія (2016)
Васюк О. - Соціометричне дослідження міжособистісних взаємин студентів академічної групи, Виговська С. (2016)
Кіящук А. - Сучасні дослідження проблеми формування професійних устремлінь старшокласників (2016)
Годунко Л. - Історико-педагогічна ретроспектива у викладанні іноземних мов у Чеській Республіці у ХХ столітті (2016)
Волох О. - Образи природи у хорових мініатюрах Б. Лятошинського (2016)
Калінська О. - Використання маніпулятивних прийомів – невід’ємна складова педагогічної майстерності викладача (2016)
Петриця Л. - Комунікативний та граматичний аспекти в курсі інтенсивного навчання англійської мови (2016)
Бірюк Д. - Фахова підготовка менеджерів освіти у педагогічному університеті в контексті інтернаціоналізації освітнього простору (2016)
Шиманська М. - Проблема соціальної та освітньої нерівності в науково-педагогічній думці та освітній практиці європейських країн ХІХ ст (2016)
Винник Н. - Дидактична характеристика спецкурсу "Організація спортивно-оздоровчої діяльності у середніх навчальних закладах” (2016)
Їфу Ч. - Методика формування художньо-образного сприйняття у майбутніх учителів музики в процесі інструментально-виконавської підготовки (2016)
Лук’янчиков М. - Проектувальні уміння майбутнього педагога як умова успішної організації навчально-пізнавальної діяльності дітей у полікультурному просторі (2016)
Хлипавка Г. - Проблема формування соціальної компетентності у процесі професійної підготовки: науково-педагогічний аспект (2016)
Головач Н. - Експериментальна перевірка ефективності формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців з управління персоналом та економіки праці у процесі фахової підготовки (2016)
Титул, зміст (2015)
Гасанов С. С. - Обмеження дефіциту бюджету в умовах фіскальних ризиків, Кудряшов В. П. (2015)
Колосова В. П. - Підвищення ефективності видатків державного бюджету на реалізацію інвестиційних програм, кредитованих міжнародними фінансовими організаціями (2015)
Рибак С. О. - Інституціональна структура соціально орієнтованої державної бюджетної політики (2015)
Башко В. Й. - Оподаткування видобутку природного газу в Україні (2015)
Кощук Т. В. - Адаптація податкового законодавства України стосовно справляння акцизного податку до директив ЄС (2015)
Версаль Н. І. - Банківське кредитування корпоративних клієнтів: адекватність відповіді на виклики, Заваруєва О. С. (2015)
Шишко О. В. - Методичні підходи до впровадження середньострокового бюджетного планування на рівні місцевих бюджетів (2015)
Павлюк К. В. - Формування і реалізація механізму оцінювання потреб у соціальних послугах, Котляревський Я. В., Степанова О. В. (2015)
Циганюк А. В. - Людський розвиток та рівень життя населення в Україні, Музиченко А. С. (2015)
Капленко О. І. - Регулювання валютно-кредитних відносин через боргові цінні папери супранаціональних інституцій, Северіна Х. І. (2015)
Мартинович Д. Є. - Еволюція економічних підходів до державної допомоги секторам національної економіки (2015)
Чумакова І. Ю. - Організація внутрішнього аудиту в державних органах влади різних систем і країн світу (2015)
Кияк С. - Український католицизм і громадянське суспільство: досвід релігійної соціалізації особистості (2010)
Попов М. - Теологічний раціоналізм та пізнавальні принципи філософії Ібн Сіни, Закордонець О. (2010)
Дулин П. - Консолидирующий потенциал православья (2010)
Довгань А. - Дихотомічність пізнавального відношення і проблема його інтерпретації (2010)
Козинцева Т. - Понятие чуда в религиозной и философской традициях (2010)
Арістова А. - Іслам в російському суспільстві: уроки для Криму (2010)
Keller І. - Рrawo i sprawiedliwość według chrześcijańskiej nauki społecznej (2010)
Dobrzyński А. - Teologia polityczna czyli zaangażowana refleksia nad życiem społeczno-politycznym (2010)
Мизак Н. - Діяльність папи римського Івана Павла ІІ як шлях до примирення і діалогу європейської спільноти (2010)
Докаш О. - Концептуальні засади соціальної міфотворчості (2010)
Филипович Л. - Етнорелігійна ідентичність в сучасному світі: проблеми визначення і умови збереження (2010)
Бодак В. - Культурна соціалізація особистості та роль релігії в її формуванні (2010)
Боднарюк Б. - Генеза інституту чернечих орденів у вимірі соціумних реалій доби раннього Середньовіччя (ІІ), Возний І. (2010)
Шкрібляк М. - Становище Православ’я на Правобережній Україні у постберестейський період і причини переходу західно-українських єпархій на унію з Римом (2010)
Бродецький О. - Автономно гуманістичні і релігійні тенденції в історичних трансформаціях етичної думки (2010)
Маринченко Г. - Політика держави щодо релігії та віруючих у другій половині 40-х – початку 60-х рр. XX ст. (2010)
Вінніченко-Борух О. - Англіканська церква у сучасному світі: проблеми та шляхи розв’язання (2010)
Гаюк І. - Деякі сутнісні аспекти характеру історичної взаємодії держави та релігії (2010)
Докаш В. - Форми реалізації особистості в контексті соціальних доктрин протестантських церков (2010)
Боровік I. - Тożsamość i religa w Srodkowo-Wschodniej Еuropie (2010)
Балух В. - Релігійне життя Буковини у контексті суспільних трансформацій, Докаш В., Осколов Р. (2010)
Шугаєва Л. - Особливості соцiалiзацiї православного сектантства у незалежній Україні (2010)
Булига І. - Вплив тоталітарних режимів на соціалізацію православної віруючої людини періоду Другої світової війни в Україні (2010)
Адзіночанка В. - Трансфармацыя рэлігійнай сітуацыі ў сучаснай Беларусі (2010)
Божеску М. - Основні підходи та тенденції у вивченні соціальних стереотипів (2010)
Гаврилова Н. - Соціальні фактори впливу на розвиток індивідуальної релігійності (2010)
Ханстантинов В. - Конфесійна толерантність студентської молоді Миколаївщини (2010)
Медіна Т. мМолодіжна субкультура як фактор соціалізації молоді - Youth subculture as a factor in the socialization of youth (2010)
Пташник-Середюк О. - Соціологічний аналіз релігійності та її критеріїв у молоді Прикарпаття, Гараніна Г. (2010)
Каралаш Н. - Духовний світ як проблема формування особистості (2010)
Кохан В. - Трансформаційні процеси у науково-технологічній сфері сучасної України (2010)
Камбур А. - Емпірична апробація теоретичних тверджень про стан адаптованості населення Чернівецької області до суспільних змін (2010)
Баранівський В. - До проблеми утвердження української мови в релігійному та світському житті українців (2010)
Бабич Н. - Проблема учитель – учень за Біблією і в сьогоденні (2010)
Остащук І. - Релігійний текст у комунікації етноконфесійного середовища (2010)
Погоріла Л. - Психологічний фактор як динамізм виявлення жіночої суб’єктивності в контексті католицького світогляду (2010)
Кривич М. - Правові гарантії свободи формування світоглядних переконань як чинник соціалізації особи (2010)
Якимчук О. - До питання про правову соціалізацію особистості (2010)
Березнюк Н. - Соціалізація особистості в умовах релігійних переорієнтацій сучасного суспільства (2010)
Щербацький Д. - Християнське підгрунтя у поглядах на соціалізацію в філософії В. Соловйова (2010)
Малик В. - Соціалізація особистості в контексті есхатологічного вчення Церкви Християн Віри Євангельської (2010)
Пержун В. - Витоки й еволюція історичної свідомості: історико-соціологічний аспект (2010)
Горобець Г. - Світоглядна функція релігії і церкви в сучасному українському суспільстві: соціологічний погляд (2010)
Стеблина П. - Трансформація концептуальних моделей державно-церковних відносин в Україні (Х–ХХ ст.) (2010)
Титул, зміст (2013)
Приходько І. П. - Фінансовий облік аграрних підприємств: теоретичні основи організації (2013)
Пономаренко І. В. - Впровадження передового світового досвіду концепції сталого розвитку сільської місцевості в Україні, Віннікова І. І. (2013)
Наконечна К. В. - Посилення ролі економічних важелів та засобів державного регулювання в управлінні регіональними трансформаціями в аграрній сфері економіки (2013)
Добіжа Н. В. - Удосконалення ефективності використання сільськогосподарської техніки (2013)
Драган І. В. - Реалізація природно-ресурсного потенціалу території на засадах самовідтворюваності в контексті модернізації національної економіки (2013)
Говорушко Т. А. - Перспективи розвитку страхового ринку України з урахуванням уроків світової фінансовї кризи, Ситник І. П., Лаврененко Г. В. (2013)
Домаскіна М. А. - Визначення галузевої структури виробничого кооперативу на основі методів нечіткої математики (2013)
Спринчук Н. А. - Необхідність та зміст державної підтримки інвестицій у кормовиробництво для скотарства (2013)
Чорний Р. С. - Активізація розвитку сфери зайнятості як фактор формування трудового потенціалу у сільській місцевості (2013)
Добровольська О. В. - Економічний зміст та джерела формування оборотних засобів аграрних підприємств, Загребельна Є. О. (2013)
Полякова Н. М. - Моделювання ефективного розвитку аграрних підприємств на основі впровадження інноваційних технологій в умовах кластерної системи (2013)
Завадська Ю. С. - Оцінка і резерви підвищення економічної ефективності органічного агровиробництва (2013)
Домінська О. Я. - Стан та проблеми діяльності льонопереробних підприємств (на прикладі ВАТ "Льонокомбінат "Старосамбірський") (2013)
Росляков А. А. - Фундаментальний аналіз світового ринку кукурудзи та регулювання на ринку кукурудзи Європейського Союзу (2013)
Титул, зміст (2013)
Мельник Л. Ю. - Земельні угіддя фермерських господарств (2013)
Гайдучок Т. С. - Використання інформаційних технологій в обліково-аналітичному забезпеченні системи управління лісогосподарських підприємств, Мостепанюк В. А. (2013)
Деркач Т. А. - Порівняльна рейтингова оцінка ефективності використання оборотних засобів зернових складів (2013)
Вишневська О. М. - Використання систем управління витратами в сільськогосподарських підприємствах, Кривошеєв О. В. (2013)
Павленко О. С. - Соціально-економічні особливості регіонального розвитку галузі нутріївництва (2013)
Гаврилюк І. І. - Cтан та перспективи державної підтримки галузі скотарства (2013)
Чорний Р. С. - Структурування факторів формування та розвитку трудового потенціалу у вітчизняній науковій думці (2013)
Гоблик В. В. - Інвестиційно-економічне співробітництво в межах транскордонних регіонів, сформованих на кордоні України з ЄС (2013)
Ортіна Г. В. - Розвиток реального сектора економіки України в системі загальнодержавної стратегії економічного зростання (2013)
Аверкина М. Ф. - Формування методичного підходу діагностики ефективності забезпечення стійкого розвитку міст (2013)
Макеєнко А. Г. - Управління якістю і конкурентоспроможністю в аграрному секторі економіки країни (2013)
Басенко К. О. - Поєднання прямого та непрямого державного впливу на зменшення інвестиційних ризиків у будівельному комплексі (2013)
Сідлецький В. М. - Аналіз невимірюваних параметрів на рівні розподіленого керування для автоматизованої системи, об’єктів і комплексів харчової промисловості, Ельперін І. В., Полупан В. В. (2016)
Шевченко Я. О. - Удосконалення мережевих компонент тонкого клієнта, Мошенський А. О. (2016)
Ладанюк А. П. - Методи ситуаційного керування багатоасортиментним виробництвом, Іващук В. В., Бойко Р. О., Савчук О. В. (2016)
Савенко І. В. - Антимікробна дія поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 на деякі умовно патогенні бактерії, Андрейко Д. В., Пирог Т. П. (2016)
Яблонська К. М. - Інтенсифікація процесів отримання біологічно активних речовин з кульбаби лікарської (Taraxacum officinale Wigg.), Косоголова Л. О., Романова З. М. (2016)
Зінченко О. А. - Створення біосенсора на основі іммобілізованої бутирилхолінестерази і рН-чутливих польових транзисторів для визначення L-карнітину, Шкотова Л. В., Курбатов А. Л., Карбовська Н. В. (2016)
Тур О. В. - Ринкова стійкість підприємства в сучасній економічній науці (2016)
Чугаєва Н. Ю. - Роль психології у забезпеченні еногастрономічного туризму (2016)
Пилипенко О. Є. - Економічний розвиток України в період незалежності: здобутки, проблеми, перспективи (2016)
Ралко О. С. - Перспективи розвитку експорту продукції молокопереробних підприємств України (2016)
Шевченко Л. О. - Інноваційний розвиток підприємств спиртової промисловості (2016)
Басюк Д. І. - Тенденції розвитку виноградарсько-виноробної галузі України, Бабич І. М., Білько М. В. (2016)
Мостенська Т. Л. - Харчування як складова продовольчої безпеки, Кундєєва Г. О. (2016)
Кулініч О. А. - Логістіка інформаційних потоків торговельного підприємства, Ковальова Я. Г. (2016)
Тарасюк Г. М. - Оцінка розвитку підприємства: теоретико-методичні і евристичні аспекти, Протасова Л. В. (2016)
Кружилко О. Є. - Алгоритм підготовки управлінських рішень на основі комбінованого методу оцінки ризику виробничого травматизму, Богданова О. В. (2016)
Петренко В. П. - Товщина плівки в низхідних кільцевих потоках з міжфазовою взаємодією, Прядко М. О., Рябчук О. М. (2016)
Долинский А. А. - Влияние мгновенного сброса давления на свойства воды. высокочастотные гидродинамические колебания, Конык А. В., Радченко Н. Л. (2016)
Бржезицький В. О. - Випробування високовольтних ізоляторів на допустимий рівень радіоперешкод, Гаран Я. О., Лапоша М. Ю., Маслюченко І. М. Олександренко С. І. (2016)
Мартиненко М. А. - Знаходження гармонічного поля в просторі за його заданим потоком на сферичному сегменті (2016)
Король А. М. - Вплив швидкості Фермі на коефі¬цієнт трансмісії квазіелектронів Дірака-Вейля в однобар’єрній графеновій структурі, Вишняк В. В., Літвинчук С. І., Гуцало І. В. (2016)
Зінченко Т. В. - Розрахунок нелінійних функцій регресії другого порядку при центральному композиційному ротатабельному плануванні експерименту з довільною кількістю факторів (2016)
Сімахіна Г. О. - Отримання заморожених напівфабрикатів дикорослих ягід зі щільною покривною тканиною, Халапсіна С. В. (2016)
Радзиевская И. Г. - Исследование окислительной деструкции растительных масел разной степени насыщенности в присутствиии токоферола, Мельник О. П. (2016)
Манк В. В. - Склад композицій рослинних олій для косметичних засобів, Полонська Т. А. (2016)
Попова Н. В. - Удосконалення рецептури збагачених глазурованих сирків з начинкою, Ткаченко В. В. (2016)
Роман Т. О. - Дослідження відмінностей теплових і хімічних властивостей шапинки й ніжки шампіньйона, Єщенко О. А., Іванченко М. Г., Мазуренко О. Г. (2016)
Донг Н. Ф. - Технологія рисового сусла для виробництва безалкогольних ферментованих напоїв, Олійник С. І., Прибильський В. Л. (2016)
Ковтун Ю. А. - Дисперсність плазми масляної пасти з комплексом нутрієнтів, що воло¬діють гепатопротекторними властивостями (2016)
До відома авторів (2016)
Титул, зміст (2013)
Тарасова В. В. - Оцінка впливу екологічного стану довкілля на здоров'я населення (2013)
Калінчик М. В. - Аналіз напрямів державної підтримки розвитку фермерських господарств, Лебідь В. М., Лисенко К. О. (2013)
Мельник Л. Л. - Сільські домогосподарства: стан, перспективи та необхідність державної підтримки (2013)
Прушківська Е. В. - Сільське господарство як базова складова первинного сектора національної економіки (2013)
Янченко З. Б. - Оцінка ефективності інноваційної діяльності аграрних підприємств (2013)
Приходько В. П. - Методологічні підходи до оцінки економічної безпеки підприємств (2013)
Олейнікова Л. Г. - Соціально-економічний аспект управління інтелектуальною власністю в Україні (2013)
Солодкий М. О. - Світовий біржовий ринок: сучасний стан та тенденції розвитку, Яворська В. О. (2013)
Кужель В. В. - Потенціал підприємств аграрної сфери: сутність, структура, тенденції нарощення (2013)
Маховський Д. В. - Формування стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємств апк (2013)
Максименко І. Г. - Зовнішні та внутрішні фактори формування конкурентоспроможності наукомістких підприємств аграрного сектора (2013)
Вініченко І. І. - Особливості маркетингового управління інноваційною активністю підприємств (2013)
Погрібний І. Я. - Синергетичний ефект при створенні територіальної комплексної системи управління побутовими відходами, Тімофеєв О. К. (2013)
Шевцова О. Й. - Основи антикризового фінансового управління підприємством (2013)
Гавриш О. А. - Принципи управління рівнем конкурентоспроможності підприємств, Кухарук А. Д. (2013)
Янковська Л. А. - Стратегічні пріоритети розвитку сфери послуг України на засадах постіндустріальної економіки (2013)
Журавка Ф. О. - Методичні аспекти обліку формування та використання резервів за міжбанківськими кредитами (2013)
Біляк Ю. В. - Вплив кризових явищ на інтенсивність прояву опортуністичної поведінки в українських корпораціях (2013)
Політило М. П. - Методика інтеграційного оцінювання управлінських рішень в системі управління інноваційним розвитком суб’єктів кооперування (2013)
Криленко В. І. - Економічна безпека регіону як складова забезпечення національної економічної безпеки (2013)
Приказюк Н. В. - Діяльність страхових брокерів в Україні та її регулювання (2013)
Мачуга Н. З. - Емпіричні знання та їх вплив на отримання якісних медичних послуг в лікувальних закладах України (2013)
Рудик В. К. - Роль держави у захисті пенсійних активів учасників накопичувальних пенсійних програм (2013)
Хлівна І. В. - Перспективи та розвиток трудоресурсного потенціалу сільських територій (2013)
Рибалко Н. О. - Фінансування бюджетного дефіциту України: шляхи вдосконалення (2013)
Савченко І. А. - Сучасні підходи до економічної сутності конкурентних відносин (2013)
Петруха С. В. - Економічна стратегія промислових підприємств: методологія, теорія та практика (частина 1), Петруха Н. М. (2013)
Дергоусова А. О. - Стратегічна модель розвитку залізничного транспорту України (2013)
Домбровський О. Г. - Економічна система у вимірах синергетики: часовопросторовий контекст (2013)
Воронецька І. С. - Оцінка купівельної поведінки споживачів екологобезпечної сільськогосподарської продукції (2013)
Дейкало Л. Є. - Казначейське обслуговування  місцевих бюджетів за видатками та напрями його удосконалення, Чубак А. Ю. (2013)
Салига К. С. - Методологія наукового дослідження економічної ефективності інвестицій в інноваційні проекти (2013)
Аверкина М. Ф. - Структура механізму забезпечення стійкого розвитку міста (2013)
Фролов С. М. - Перспективи використання методу оцінки життєвого циклу в системі управлінні відходами в Україні, Білопільська О. О. (2013)
Лойко В. В. - Методичні аспекти регіональної діагностики рівня економічної безпеки (2013)
Парубець О. М. - Економіко-організаційні принципи взаємодії суб’єктів транспортних мереж (2013)
Добрик Л. О. - Актуальні аспекти споживчого кредитування в Україні, Кононов А. В., Гагіна Є. В. (2013)
Стець О. В. - Економіко-математичне моделювання рекламної кампанії, Гришечкина О. С. (2013)
Пономаренко І. В. - Вплив діяльності транснаціональних корпорацій на економіку України (2013)
Шемет Т. С. - Особливості стратегії інтернаціоналізації китайського юаня (2013)
Добровольська С. Р. - Формування соціоекономічної моделі розвитку сільського господарства як основи вдосконалення галузевої структури виробництва в сільськогосподарських підприємствах (2013)
Хваль Ю. О. - Управління конкурентоспроможністю торговельних підприємств в умовах кризи (2013)
Яців І. Б. - Участь сільськогосподарських підприємств у міжнародній конкуренції (2013)
Єфремова Н. Ф. - Ліквідність і платоспроможність та їх роль у ефективному функціонуванні банківської установи, Лисак С. А., Сергутіна А. Д. (2013)
Богун К. В. - Соціально-економічні та екологічні наслідки озеленення дахів будівель (2013)
Дорошенко А. П. - Оцінка ліквідності та платоспроможності в контексті діагностики загального фінансового стану підприємтсва (2013)
Дорош О. С. - Простір в територіальному плануванні як базис управління сталим землекористуванням (2013)
Григоренко В. О. - Теоретичні основи бюджетно-податкового регулювання процесу формування фінансового потенціалу території (2013)
Коваленко О. Ю. - Державне регулювання сільськогосподарського виробництва (2013)
Колдовський А. В. - Зарубіжний досвід управління золотовалютними резервами (2013)
Наконечна К. В. - Проблеми та перспективи трансформаційних процесів аграрної сфери на рівні регіонів (2013)
Просянкіна-Жарова Т. І. - Державна підтримка формування кластерних структур різної типології як засіб активізації інвестиційної діяльності в аграрному регіоні (2013)
Король І. В. - Дискусійні аспекти теорії конкурентоспроможності національної економіки (2013)
Продан Д. І. - Дослідження структури власного капіталу українських банків (2013)
Макалюк І. В. - Проблеми виявлення трансакційних витрат в інформаційній системі бухгалтерського обліку підприємства (2013)
Карпова К. В. - Вищий навчальний заклад приватної форми власності як об’єкт економічної безпеки та суб’єкт освітньої господарської діяльності (2013)
Твердомед Г. М. - Соціальна складова формування конкурентоспроможності робочої сили (2013)
Фоменко А. О. - Прискорення активного інноваційного розвитку підприємства на основі кластеризації (2013)
Петраков Я. В. - Фіскальні інструменти державного регулювання надрокористування: загальний огляд світової практики, Чешко С. О. (2013)
Сніщенко Р. Г. - Вплив ризиків на фінансову безпеку банку (2013)
Пузирьова П. В. - Особливості формування потенціалу автотранспортних підприємств, що здійснюють вантажні перевезення (2013)
Котенок Д. М. - Місто Київ та столиці найбільших європейських держав: порівняння структурних параметрів економіки (2013)
Кочерга М. М. - Інформаційний фактор екологічного менеджменту і аудиту в аграрному секторі економіки (2013)
Поліщук С. В. - Проблеми та перспективи інтеграції бюджетування та стратегічного управління (2013)
Самко О. О. - Особливості стратегічного планування реалізації туристичного потенціалу в умовах сталого розвитку (2013)
Мельник О. В. - Нові концептуальні підходи в логістиці (2013)
Блудова Т. В. - Моделювання інноваційно-інвестиційної діяльності в контексті економічної безпеки підприємства, Токар В. В. (2013)
Жибак М. М. - Соціально демографічні аспекти розвитку сільських територій окремих областей західного регіону (2013)
Красношапка В. В. - Фінансові стратегії у контексті антикризового управління, Моргун О. В. (2013)
Сабецька Т. І. - Необхідність застосування маркетингових досліджень при формуванні виробничої програми промислового підприємства (2013)
Шаповалов С. Ю. - Сучасний стан розвитку та функціонування малих підприємств (2013)
Романюк С. А. - Еволюція підходів до підтримки регіонального розвитку в країнах світу (2013)
Андрєєва Г. І. - До питання якості інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності, Ярошенко А. С. (2013)
Міненко М. А. - Використання досвіду Ф. Райффайзена і В. Хааза для побудови кооперативних об’єднань в сучасних умовах господарювання (2013)
Талавіра Є. В. - Організаційно-економічні фактори впливу та принципи інвестиційного забезпечення інноваційного відтворення парку вантажних вагонів (2013)
Гаврилюк І. І. - Cтан та напрями збільшення виробництва продукції скотарства у львівській області (2013)
Oliynik G. I. - Features of creating a financial supermarket, based on bank and insurance company (2013)
Залевская-Шишак А. Д. - Корпоративные отношения в современной экономической системе (2013)
Співаковська Т. В. - Формування міжнародної маркетингової стратегії (2013)
Шаманська О. І. - Брендинг як напрямок маркетингової діяльності підприємства, Саветін В. Г., Марчук Ю. А. (2013)
Кобернюк С. О. - Розвиток інтеграційних процесів у свинарстві (2013)
Корчемлюк А. І. - Формування переваг диверсифікації бізнесу в межах агрохолдингу (2013)
Трофимчук В. О. - Інформаційно-аналітичне забезпечення визначення потенційних збитків для навколишнього природного середовища (на прикладі тарасівського полігону твердих побутових відходів) (2013)
Бондар О. А. - Роль економіко-математичних методів ефективного управління підприємством (2013)
Онищенко С. В. - Міжнародний досвід боротьби з тінізацією економіки в умовах глобалізації, Лапінський І. Е. (2013)
Зайцев Ю. К. - Людиноцентрична парадигма сучасної економіки як умова сталого розвитку суспільства (2013)
Бодрецький М. В. - Модернізація процесів в системі управління банківськими ризиками (2013)
Шпак Л. О. - Сучасні тенденції функціонування регіональних туристично-рекреаційних комплексів (2013)
Крейдич І. М. - Діагностика впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на процес інноваційно-інвестиційного забезпечення стійкого розвитку промислових підприємств, Наконечна О. С., Швець К. М. (2013)
Дорошкевич Д. В. - Міжнародні логістичні системи в умовах глобалізації (2013)
Герман Л. Т. - Україна у соціальних вимірах глобального економічного розвитку (2013)
Товмасян В. Р. - Організаційно-економічний механізм інвестиційного забезпечення інноваційних процесів на підприємствах машинобудування, Пахода С. С., Шлебат Ал-Хакіма (2013)
Орел А. М. - Розробка системи внутрішнього моніторингу фінансово-економічної стабільності підприємств харчової промисловості (2013)
Титул, зміст (2013)
Коковіхін С. В. - Інноваційні напрями розвитку сучасного зрошуваного землеробства в умовах півдня України , Танклевська Н. С., Кириченко Н. В. (2013)
Ткаченко О. В. - Методичний підхід до організації інноваційної діяльності підприємства на основі концепції відкритих інновацій (2013)
Андросович І. І. - Особливості формування продовольчого кошика в Україні, Андросович Т. Ю. (2013)
Шарий Г. І. - Удосконалення земельних відносин у сфері обігу земель сільськогосподарського призначення (2013)
Ковальчук С. Я. - Економічні важелі регулювання аграрного виробництва, Максимова К. В. (2013)
Приходько В. П. - Фактори забезпечення економічної безпеки держави (2013)
Ортіна Г. В. - Підходи до розробки антикризової стратегії в реальному секторі економіки (2013)
Погорецький М. О. - Теоретичні основи реалізації аграрної продукції (2013)
Кужель В. В. - Методи діагностики в системі регулювання економічного розвитку підприємств аграрного виробництва, Солтик Я. В. (2013)
Заремба В. П. - Концепція організації маркетингового управління діяльністю підприємств (2013)
Ковтуненко Ю. В. - Економічна сутність і класифікація інтелектуальних ресурсів підприємства (2013)
Мамедов Э. Я. - Пути совершенствования организации и регулирования рынка потребительских товаров и услуг (2013)
Малишева Н. Ю. - Аналіз розвитку та основних тенденцій ринку мінеральної води в Україні (2013)
Титул, зміст (2013)
Ушкаренко Ю. В. - Особливості ефективного управління конкурентоспроможністю підприємств харчової промисловості (2013)
Приходько В. П. - Фінансова безпека як основна умова ефективного функціонування держави (2013)
Колодійчук В. А. - Логістична інфраструктура експортного зернового потенціалу України (2013)
Папп В. В. - Роль іноземних інвестицій в розвитку економіки України, Бошота Н. В. (2013)
Крамаренко І. С. - Фактори впливу на інвестиційно-фінансову привабливість підприємств агропродовольчої сфери України (2013)
Ортіна Г. В. - Регуляторний інструментарій інвестиційного розвитку реального сектора економіки (2013)
Крючко Л. С. - Перспективи піднесення аграрного сектора України в умовах фінансової глобалізації ринку продовольства (2013)
Павлова Г. Є. - Державне регулювання аграрного сектора економіки в умовах модернізації (2013)
Скоцик В. Є. - Роль і місце технічного забезпечення у підвищенні ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в київській області (2013)
Худолей В. Ю. - Управління забезпеченням енергоефективності функціонування каскадних форм реалізації міжгалузевої взаємодії в регіонах держави (2013)
Верзун А. О. - Теоретичні підходи до формування та забезпечення фiнансової стiйкостi підприємств (2013)
Гасанов Анар Джаваншир оглы - Комплексная оценка приоритета объектов технологии управления коммерческими фирмами и подбор управленческого персонала (2013)
Кондюк К. Ф. - Іміджева діяльність сільськогосподарських підприємств як передумова стратегічного розвитку (2013)
Титул, зміст (2013)
Єрмаков О. Ю. - До проблеми оптимізації використання виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств, Нагорний В. В. (2013)
Семак Б. Б. - Рослинна текстильна сировина: проблеми її ефективного використання (2013)
Афендікова Н. О. - Концептуальні основи взаємодії учасників інвестиційних процесів в аграрному секторі (2013)
Павлова Г. Є. - Концептуальні положення державного регулювання аграрного сектора (2013)
Тарасова В. В. - Вплив забруднення атмосферного повітря на стан здоров'я населення (2013)
Лузан Ю. Я. - Еволюція поняття "власність", Стецюра Н. П. (2013)
Біляк Ю. В. - Корпоративні конфлікти в сучасному акціонерному товаристві: методика розпізнання (2013)
Исмаилов Н. М. - Содержание и основные процедуры учета и анализа результатов деятельности компаний в современных условиях (2013)
Славін В. С. - Розробка заходів підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю аграрного сектора (2013)
Пужай-Череда А. М. - Ефективність використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств: управлінський аспект (2013)
Бабкевич У. П. - Теоретичне обгрунтування системи інструментів лісової політики для стимулювання виробничо-господарської діяльності, що сприяє парниковопоглинаючій спроможності лісових екосистем (2013)
Камінський С. І. - Моделювання оптимальної кредитної політики підприємства торгівлі (2013)
Титул, зміст (2013)
Вяткіна Т. Г. - Умови та чинники стратегічного управління ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств (2013)
Добіжа Н. В. - Роль амортизаційної політики у ефективному формуванні та використанні матеріально-технічної бази аграрного сектора (2013)
Крамаренко І. С. - Державне фінансування агропродовольчої сфери України (2013)
Нездоймінов С. Г. - Державно-приватне партнерство в агрорекреаційній сфері регіону (2013)
Гулей А. І. - Інвестиційні процеси в агропродовольчій сфері економіки (2013)
Ганзюк С. М. - Фінансовий аспект у системі державного регулювання інноваційної діяльності (2013)
Біляк Ю. В. - Розвиток контрактного процесу як умова мотиваційного менеджменту (2013)
Черненко С. А. - Основні напрями забезпечення лояльності персоналу в контексті економічної безпеки підприємства (2013)
Орнат М. Р. - Порівняльний аналіз стратегії регулювання та підтримки підприємств малого та середнього бізнесу в Китаї та Україні (2013)
Франченко Л. О. - Вдосконалення важелів державного впливу на розвиток експортно-імпортних відносин на ринку зерна України (2013)
Оксенюк О. І. - Аналіз нормативно-правового регулювання адміністрування пдв в Україні (2013)
Полторак А. С. - Оцінка ефективності використання оборотних активів на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства України (2013)
Титул, зміст (2013)
Лопатинський Ю. М. - Особливості трансформації структури аграрного сектора економіки України, Мельник О. І. (2013)
Федун І. Л. - Економічна діагностика та напрями активізації інноваційно-інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві (2013)
Гулей А. І. - Розвиток інвестиційних процесів в агропродовольчій сфері України (2013)
Добрянська Н. А. - Особливості організаційно-правових форм функціонування диверсифікованих корпоративних об'єднань, Нікіфорчук А. А. (2013)
Кундеева Г. А. - Инновационное развитие мясной промышленности Украины — фактор обеспечения населения мясом и мясопродуктами (2013)
Дикань В. В. - Роль промислово-логістичної інтеграції підприємств машинобудівного комплексу у забезпеченні конкурентостійкості вітчизняного промислового виробництва як основи соціально-економічного розвитку в Україні (2013)
Бакеренко Н. П. - Підходи до визначення ризику місцевих бюджетів та його складові, Карагозлю Ю. І. (2013)
Семенова А. Ю. - Особливості дії цінового механізму на ринку сільськогосподарської продукції (2013)
Погорецький М. О. - Основні умови та принципи формування інфраструктури аграрного ринку (2013)
Кухар О. Г. - Тваринництво німеччини: тенденції розвитку та особливості функціонування (2013)
Рибальченко С. А. - Процес виплат та надходження премій у випадку стратифікації портфелю (2013)
Чівіленко Л. А. - Теоретичні підходи до управління власним капіталом міжнародних корпорацій (2013)
Титул, зміст (2010)
Жибак М. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку підприємницьких агроформувань регіону (2010)
Єрмаков О. Ю. - Моделювання розвитку плодорозсадництва, Малюта Д. Д. (2010)
Міненко М. А. - Використання особливостей організації діяльності об'єднань харчової промисловості при створенні сучасних формувань (2010)
Шапочка М. К. - Електроенергетика України: сучасний стан, проблеми та перспективи, Положій С. А. (2010)
Шпір М. Ф. - Стратегії брендингу як чинник ефективності бізнес-моделі підприємства та успішної капіталізації попиту цільових сегментів ринку (2010)
Лукьянова Е. Ю. - Формализация задачи внедрения процессно-ориентированного менеджмента на винодельческих предприятиях Украины (2010)
Дрозденко В. М. - Особливості зовнішньоекономічних відносин на ринку курячого м'яса та їх вплив на розвиток вітчизняного птахівництва (2010)
Піменова О. В. - Методологія філософії господарювання як засади дослідження аграрного сектора (2010)
Сметанюк Т. Б. - Системний підхід до аналізу еволюції споживання продуктів харчування, прогнозування розвитку ринків і креативу в маркетингу (2010)
Осипов С. В. - Маркетинговий аудит стратегій розвитку та управління активами підприємства (2010)
Антюхова Н. І. - Відповідальне ставлення до оточуючого середовища як умова становлення творчого потенціалу особистості (2015)
Байєр О. О. - Особливості переживання психологічного благополуччя у пізньому віці, Сивоконь Л. В. (2015)
Бєлановська О. В. - Уявлення про клієнта в структурі професійної самосвідомості студентів-психологів (рос.), Бєлановський О. Л. (2015)
Варава Л. А. - Аналіз проблеми категорії "переживання" і компоненти дослідження (2015)
Варга В. С. - Аналіз результатів оптимізації адаптації дітей угорської та української етнічних груп у шкільному середовищі (2015)
Вернік О. Л. - Природа як цінність. Динаміка місця природи в системі цінностей європейського суспільства різних історичних епох (2015)
Візнюк І. М. - Культурологічні тенденції особистості педагога у соціометричному вимірі (2015)
Вовчик-Блакитна О. О. - Сучасна сім’я в умовах мегаполісу: простір сили та слабкості (2015)
Волинець Н. В. - Мовне середовище учнівської та студентської молоді Хмельниччини (2015)
Кахно І. В. - Діалог у форматі співпраці лікаря із пацієнтом (2015)
Кльоц Л. А. - Теоретико-методологічні основи професійної самосвідомості практичного психолога у системі післядипломної освіти (2015)
Комар Т. О. - Порівняльна характеристика ціннісної сфери старшокласників Росії та України (2015)
Льовочкіна A. M. - Екологічна культура як чинник запобігання екологічній (англ.) (2015)
Лойко Л. С. - Психологічна корекція негативних проявів перфекціонізму та почуття самотності в підлітковому віці, Шульга Г. Б., Коломієць Л. І., Монастирська А. Ю. (2015)
Люта Л. П. - Соціально-психологічні чинники виникнення нових комунікативних просторів в умовах міста та мегаполісу (2015)
Максимов М. В. - Міжкультурна комунікація в умовах мегаполісу (2015)
Максимова Н. Ю. - Роль громади у профілактиці правопорушень неповнолітніх (2015)
Мандзик Т. М. - Психологічні особливості емоційних зв`язків людини з місцем проживання у різні періоди дорослості (2015)
Марценюк М. О. - Життєві орієнтації сучасних старшокласників в контексті ставлення до здорового способу життя (2015)
Маслова С. О. - Старіння як соціально-психологічне явище (2015)
Оліфірович Н. І. - Гендерна ідентичність молоді в умовах соціокультурного середовища що змінюється (рос.), Бєлановська М. Л. (2015)
Павленко О. В. - Формування життєвої перспективи в ситуації невизначеності (2015)
Падалка Р. Г. - Динаміка розвитку екологічної свідомості молодших школярів (2015)
Педоренко В. М. - Формування позитивного образу в умовах сучасного суспільства (2015)
Пінчук О. В. - Методологія та результати дослідження соціально-психологічних умов впливу на імідж держмонополії (2015)
Поворозник К. О. - Динаміка розвитку часової перспективи у студентської молоді в процесі корекційно-розвивальної діяльності (2015)
Потоцька І. С. - Логіко-психологічний аналіз умов розвитку педагогічної обдарованості (2015)
Ремпель Ж. О. - Соціально-психологічні особливості діяльності керівника як лідера недержавної організації (2015)
Романова В. С. - Філософські, духовні та наукові погляди на щастя: наукове визначення і міра щастя (англ.) (2015)
Романова В. С. - Структура пізнавальних інтересів людей похилого віку як суб'єктів включення в освітній простір, Караван Г. І. (2015)
Рудоміно-Дусятська О. В. - Психологічні умови екологізації буденної життєдіяльності городянина (2015)
Сараєва Н. М. - Життєстійкість людини, що проживає в екологічно неблагополучному місті, Суханов О. А. (2015)
Сердюкова І. М. - Соціально-психологічна адаптація учнів молодшого шкільного віку в умовах альтернативного освітнього середовища (2015)
Слободяник Н. В. - Патріотизм у становленні та розвитку особистості юнака: експериментальне дослідження (2015)
Старков Д. Ю. - Роль соціального оточення у процесі становлення ремісії адикту (2015)
Титул, зміст (2010)
Тищенко Л. В. - Передумови виникнення психологічної категорії майбутнього особистості: філософський, культурно-історичний аспекти (2015)
Сичова М. О. - Особливості розвитку підприємництва в аграрному секторі регіону, Шевченко Н. О. (2010)
Турбан В. В. - Суб’єктність викладача як чинник становлення професійної культури фахівця педагогічного профілю (2015)
Васільєва Л. М. - Розвиток економічних зв'язків суб'єктів малого підприємництва в системі відносин аграрного виробництва (2010)
Чала К. О. - Простір соціальної взаємодії в репрезентаціях студентської молоді: регіональний аспект, Позняк С. І. (2015)
Соловйова Н. І. - Інфокомунікаційна мережа інтегрованої системи фінансового прогнозування в аграрному секторі (2010)
Чухрій І. В. - Особливості соціально-психологічної дезадаптованості матерів, які виховують дітей з функціональними обмеженнями в умовах соціальної кризи в суспільстві (2015)
Тарасова В. В. - Екологічність агровиробництва в Україні (2010)
Швалб А. Ю. - Еколого-орієнтоване моделювання стратегій взаємодії постраждалих в умовах надзвичайних ситуацій (2015)
Пирог О. В. - Агропромислові відносини України і росії: сучасний стан та перспективи, Рудковська Є. В. (2010)
Швалб Ю. М. - Проектирование форм организации и технологий социальной и психологической помощи пострадавшему населению (2015)
Вечеров В. Т. - Алгоритм реализации процессно-ориентированного менеджмента на винодельческих предприятиях Украины, Лукьянова Е. Ю. (2010)
Шостак У. В. - Особливості розробки психолого-педагогічної технології ефективної взаємодії сім’ї та школи (2015)
Юрченко С. В. - Система фінансового забезпечення інвестицій сільськогосподарських підприємств (2010)
Грановська О. Я. - Міфологічне уявлення про час (2015)
Руденко М. В. - Регіональна стратегія розвитку насіннєвих підприємств (2010)
Шандрук С. К. - Теоретичні основи дослідження професійних творчих здібностей майбутніх психологів (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського