Максименко І. Г. - Зовнішні та внутрішні фактори формування конкурентоспроможності наукомістких підприємств аграрного сектора (2013)
Вініченко І. І. - Особливості маркетингового управління інноваційною активністю підприємств (2013)
Погрібний І. Я. - Синергетичний ефект при створенні територіальної комплексної системи управління побутовими відходами, Тімофеєв О. К. (2013)
Шевцова О. Й. - Основи антикризового фінансового управління підприємством (2013)
Гавриш О. А. - Принципи управління рівнем конкурентоспроможності підприємств, Кухарук А. Д. (2013)
Янковська Л. А. - Стратегічні пріоритети розвитку сфери послуг України на засадах постіндустріальної економіки (2013)
Журавка Ф. О. - Методичні аспекти обліку формування та використання резервів за міжбанківськими кредитами (2013)
Біляк Ю. В. - Вплив кризових явищ на інтенсивність прояву опортуністичної поведінки в українських корпораціях (2013)
Політило М. П. - Методика інтеграційного оцінювання управлінських рішень в системі управління інноваційним розвитком суб’єктів кооперування (2013)
Криленко В. І. - Економічна безпека регіону як складова забезпечення національної економічної безпеки (2013)
Приказюк Н. В. - Діяльність страхових брокерів в Україні та її регулювання (2013)
Мачуга Н. З. - Емпіричні знання та їх вплив на отримання якісних медичних послуг в лікувальних закладах України (2013)
Рудик В. К. - Роль держави у захисті пенсійних активів учасників накопичувальних пенсійних програм (2013)
Хлівна І. В. - Перспективи та розвиток трудоресурсного потенціалу сільських територій (2013)
Рибалко Н. О. - Фінансування бюджетного дефіциту України: шляхи вдосконалення (2013)
Савченко І. А. - Сучасні підходи до економічної сутності конкурентних відносин (2013)
Петруха С. В. - Економічна стратегія промислових підприємств: методологія, теорія та практика (частина 1), Петруха Н. М. (2013)
Дергоусова А. О. - Стратегічна модель розвитку залізничного транспорту України (2013)
Домбровський О. Г. - Економічна система у вимірах синергетики: часовопросторовий контекст (2013)
Воронецька І. С. - Оцінка купівельної поведінки споживачів екологобезпечної сільськогосподарської продукції (2013)
Дейкало Л. Є. - Казначейське обслуговування  місцевих бюджетів за видатками та напрями його удосконалення, Чубак А. Ю. (2013)
Салига К. С. - Методологія наукового дослідження економічної ефективності інвестицій в інноваційні проекти (2013)
Аверкина М. Ф. - Структура механізму забезпечення стійкого розвитку міста (2013)
Фролов С. М. - Перспективи використання методу оцінки життєвого циклу в системі управлінні відходами в Україні, Білопільська О. О. (2013)
Лойко В. В. - Методичні аспекти регіональної діагностики рівня економічної безпеки (2013)
Парубець О. М. - Економіко-організаційні принципи взаємодії суб’єктів транспортних мереж (2013)
Добрик Л. О. - Актуальні аспекти споживчого кредитування в Україні, Кононов А. В., Гагіна Є. В. (2013)
Стець О. В. - Економіко-математичне моделювання рекламної кампанії, Гришечкина О. С. (2013)
Пономаренко І. В. - Вплив діяльності транснаціональних корпорацій на економіку України (2013)
Шемет Т. С. - Особливості стратегії інтернаціоналізації китайського юаня (2013)
Добровольська С. Р. - Формування соціоекономічної моделі розвитку сільського господарства як основи вдосконалення галузевої структури виробництва в сільськогосподарських підприємствах (2013)
Хваль Ю. О. - Управління конкурентоспроможністю торговельних підприємств в умовах кризи (2013)
Яців І. Б. - Участь сільськогосподарських підприємств у міжнародній конкуренції (2013)
Єфремова Н. Ф. - Ліквідність і платоспроможність та їх роль у ефективному функціонуванні банківської установи, Лисак С. А., Сергутіна А. Д. (2013)
Богун К. В. - Соціально-економічні та екологічні наслідки озеленення дахів будівель (2013)
Дорошенко А. П. - Оцінка ліквідності та платоспроможності в контексті діагностики загального фінансового стану підприємтсва (2013)
Дорош О. С. - Простір в територіальному плануванні як базис управління сталим землекористуванням (2013)
Григоренко В. О. - Теоретичні основи бюджетно-податкового регулювання процесу формування фінансового потенціалу території (2013)
Коваленко О. Ю. - Державне регулювання сільськогосподарського виробництва (2013)
Колдовський А. В. - Зарубіжний досвід управління золотовалютними резервами (2013)
Наконечна К. В. - Проблеми та перспективи трансформаційних процесів аграрної сфери на рівні регіонів (2013)
Просянкіна-Жарова Т. І. - Державна підтримка формування кластерних структур різної типології як засіб активізації інвестиційної діяльності в аграрному регіоні (2013)
Король І. В. - Дискусійні аспекти теорії конкурентоспроможності національної економіки (2013)
Продан Д. І. - Дослідження структури власного капіталу українських банків (2013)
Макалюк І. В. - Проблеми виявлення трансакційних витрат в інформаційній системі бухгалтерського обліку підприємства (2013)
Карпова К. В. - Вищий навчальний заклад приватної форми власності як об’єкт економічної безпеки та суб’єкт освітньої господарської діяльності (2013)
Твердомед Г. М. - Соціальна складова формування конкурентоспроможності робочої сили (2013)
Фоменко А. О. - Прискорення активного інноваційного розвитку підприємства на основі кластеризації (2013)
Петраков Я. В. - Фіскальні інструменти державного регулювання надрокористування: загальний огляд світової практики, Чешко С. О. (2013)
Сніщенко Р. Г. - Вплив ризиків на фінансову безпеку банку (2013)
Пузирьова П. В. - Особливості формування потенціалу автотранспортних підприємств, що здійснюють вантажні перевезення (2013)
Котенок Д. М. - Місто Київ та столиці найбільших європейських держав: порівняння структурних параметрів економіки (2013)
Кочерга М. М. - Інформаційний фактор екологічного менеджменту і аудиту в аграрному секторі економіки (2013)
Поліщук С. В. - Проблеми та перспективи інтеграції бюджетування та стратегічного управління (2013)
Самко О. О. - Особливості стратегічного планування реалізації туристичного потенціалу в умовах сталого розвитку (2013)
Мельник О. В. - Нові концептуальні підходи в логістиці (2013)
Блудова Т. В. - Моделювання інноваційно-інвестиційної діяльності в контексті економічної безпеки підприємства, Токар В. В. (2013)
Жибак М. М. - Соціально демографічні аспекти розвитку сільських територій окремих областей західного регіону (2013)
Красношапка В. В. - Фінансові стратегії у контексті антикризового управління, Моргун О. В. (2013)
Сабецька Т. І. - Необхідність застосування маркетингових досліджень при формуванні виробничої програми промислового підприємства (2013)
Шаповалов С. Ю. - Сучасний стан розвитку та функціонування малих підприємств (2013)
Романюк С. А. - Еволюція підходів до підтримки регіонального розвитку в країнах світу (2013)
Андрєєва Г. І. - До питання якості інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності, Ярошенко А. С. (2013)
Міненко М. А. - Використання досвіду Ф. Райффайзена і В. Хааза для побудови кооперативних об’єднань в сучасних умовах господарювання (2013)
Талавіра Є. В. - Організаційно-економічні фактори впливу та принципи інвестиційного забезпечення інноваційного відтворення парку вантажних вагонів (2013)
Гаврилюк І. І. - Cтан та напрями збільшення виробництва продукції скотарства у львівській області (2013)
Oliynik G. I. - Features of creating a financial supermarket, based on bank and insurance company (2013)
Залевская-Шишак А. Д. - Корпоративные отношения в современной экономической системе (2013)
Співаковська Т. В. - Формування міжнародної маркетингової стратегії (2013)
Шаманська О. І. - Брендинг як напрямок маркетингової діяльності підприємства, Саветін В. Г., Марчук Ю. А. (2013)
Кобернюк С. О. - Розвиток інтеграційних процесів у свинарстві (2013)
Корчемлюк А. І. - Формування переваг диверсифікації бізнесу в межах агрохолдингу (2013)
Трофимчук В. О. - Інформаційно-аналітичне забезпечення визначення потенційних збитків для навколишнього природного середовища (на прикладі тарасівського полігону твердих побутових відходів) (2013)
Бондар О. А. - Роль економіко-математичних методів ефективного управління підприємством (2013)
Онищенко С. В. - Міжнародний досвід боротьби з тінізацією економіки в умовах глобалізації, Лапінський І. Е. (2013)
Зайцев Ю. К. - Людиноцентрична парадигма сучасної економіки як умова сталого розвитку суспільства (2013)
Бодрецький М. В. - Модернізація процесів в системі управління банківськими ризиками (2013)
Шпак Л. О. - Сучасні тенденції функціонування регіональних туристично-рекреаційних комплексів (2013)
Крейдич І. М. - Діагностика впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на процес інноваційно-інвестиційного забезпечення стійкого розвитку промислових підприємств, Наконечна О. С., Швець К. М. (2013)
Дорошкевич Д. В. - Міжнародні логістичні системи в умовах глобалізації (2013)
Герман Л. Т. - Україна у соціальних вимірах глобального економічного розвитку (2013)
Товмасян В. Р. - Організаційно-економічний механізм інвестиційного забезпечення інноваційних процесів на підприємствах машинобудування, Пахода С. С., Шлебат Ал-Хакіма (2013)
Орел А. М. - Розробка системи внутрішнього моніторингу фінансово-економічної стабільності підприємств харчової промисловості (2013)
Титул, зміст (2013)
Коковіхін С. В. - Інноваційні напрями розвитку сучасного зрошуваного землеробства в умовах півдня України , Танклевська Н. С., Кириченко Н. В. (2013)
Ткаченко О. В. - Методичний підхід до організації інноваційної діяльності підприємства на основі концепції відкритих інновацій (2013)
Андросович І. І. - Особливості формування продовольчого кошика в Україні, Андросович Т. Ю. (2013)
Шарий Г. І. - Удосконалення земельних відносин у сфері обігу земель сільськогосподарського призначення (2013)
Ковальчук С. Я. - Економічні важелі регулювання аграрного виробництва, Максимова К. В. (2013)
Приходько В. П. - Фактори забезпечення економічної безпеки держави (2013)
Ортіна Г. В. - Підходи до розробки антикризової стратегії в реальному секторі економіки (2013)
Погорецький М. О. - Теоретичні основи реалізації аграрної продукції (2013)
Кужель В. В. - Методи діагностики в системі регулювання економічного розвитку підприємств аграрного виробництва, Солтик Я. В. (2013)
Заремба В. П. - Концепція організації маркетингового управління діяльністю підприємств (2013)
Ковтуненко Ю. В. - Економічна сутність і класифікація інтелектуальних ресурсів підприємства (2013)
Мамедов Э. Я. - Пути совершенствования организации и регулирования рынка потребительских товаров и услуг (2013)
Малишева Н. Ю. - Аналіз розвитку та основних тенденцій ринку мінеральної води в Україні (2013)
Титул, зміст (2013)
Ушкаренко Ю. В. - Особливості ефективного управління конкурентоспроможністю підприємств харчової промисловості (2013)
Приходько В. П. - Фінансова безпека як основна умова ефективного функціонування держави (2013)
Колодійчук В. А. - Логістична інфраструктура експортного зернового потенціалу України (2013)
Папп В. В. - Роль іноземних інвестицій в розвитку економіки України, Бошота Н. В. (2013)
Крамаренко І. С. - Фактори впливу на інвестиційно-фінансову привабливість підприємств агропродовольчої сфери України (2013)
Ортіна Г. В. - Регуляторний інструментарій інвестиційного розвитку реального сектора економіки (2013)
Крючко Л. С. - Перспективи піднесення аграрного сектора України в умовах фінансової глобалізації ринку продовольства (2013)
Павлова Г. Є. - Державне регулювання аграрного сектора економіки в умовах модернізації (2013)
Скоцик В. Є. - Роль і місце технічного забезпечення у підвищенні ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в київській області (2013)
Худолей В. Ю. - Управління забезпеченням енергоефективності функціонування каскадних форм реалізації міжгалузевої взаємодії в регіонах держави (2013)
Верзун А. О. - Теоретичні підходи до формування та забезпечення фiнансової стiйкостi підприємств (2013)
Гасанов Анар Джаваншир оглы - Комплексная оценка приоритета объектов технологии управления коммерческими фирмами и подбор управленческого персонала (2013)
Кондюк К. Ф. - Іміджева діяльність сільськогосподарських підприємств як передумова стратегічного розвитку (2013)
Титул, зміст (2013)
Єрмаков О. Ю. - До проблеми оптимізації використання виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств, Нагорний В. В. (2013)
Семак Б. Б. - Рослинна текстильна сировина: проблеми її ефективного використання (2013)
Афендікова Н. О. - Концептуальні основи взаємодії учасників інвестиційних процесів в аграрному секторі (2013)
Павлова Г. Є. - Концептуальні положення державного регулювання аграрного сектора (2013)
Тарасова В. В. - Вплив забруднення атмосферного повітря на стан здоров'я населення (2013)
Лузан Ю. Я. - Еволюція поняття "власність", Стецюра Н. П. (2013)
Біляк Ю. В. - Корпоративні конфлікти в сучасному акціонерному товаристві: методика розпізнання (2013)
Исмаилов Н. М. - Содержание и основные процедуры учета и анализа результатов деятельности компаний в современных условиях (2013)
Славін В. С. - Розробка заходів підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю аграрного сектора (2013)
Пужай-Череда А. М. - Ефективність використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств: управлінський аспект (2013)
Бабкевич У. П. - Теоретичне обгрунтування системи інструментів лісової політики для стимулювання виробничо-господарської діяльності, що сприяє парниковопоглинаючій спроможності лісових екосистем (2013)
Камінський С. І. - Моделювання оптимальної кредитної політики підприємства торгівлі (2013)
Титул, зміст (2013)
Вяткіна Т. Г. - Умови та чинники стратегічного управління ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств (2013)
Добіжа Н. В. - Роль амортизаційної політики у ефективному формуванні та використанні матеріально-технічної бази аграрного сектора (2013)
Крамаренко І. С. - Державне фінансування агропродовольчої сфери України (2013)
Нездоймінов С. Г. - Державно-приватне партнерство в агрорекреаційній сфері регіону (2013)
Гулей А. І. - Інвестиційні процеси в агропродовольчій сфері економіки (2013)
Ганзюк С. М. - Фінансовий аспект у системі державного регулювання інноваційної діяльності (2013)
Біляк Ю. В. - Розвиток контрактного процесу як умова мотиваційного менеджменту (2013)
Черненко С. А. - Основні напрями забезпечення лояльності персоналу в контексті економічної безпеки підприємства (2013)
Орнат М. Р. - Порівняльний аналіз стратегії регулювання та підтримки підприємств малого та середнього бізнесу в Китаї та Україні (2013)
Франченко Л. О. - Вдосконалення важелів державного впливу на розвиток експортно-імпортних відносин на ринку зерна України (2013)
Оксенюк О. І. - Аналіз нормативно-правового регулювання адміністрування пдв в Україні (2013)
Полторак А. С. - Оцінка ефективності використання оборотних активів на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства України (2013)
Титул, зміст (2013)
Лопатинський Ю. М. - Особливості трансформації структури аграрного сектора економіки України, Мельник О. І. (2013)
Федун І. Л. - Економічна діагностика та напрями активізації інноваційно-інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві (2013)
Гулей А. І. - Розвиток інвестиційних процесів в агропродовольчій сфері України (2013)
Добрянська Н. А. - Особливості організаційно-правових форм функціонування диверсифікованих корпоративних об'єднань, Нікіфорчук А. А. (2013)
Кундеева Г. А. - Инновационное развитие мясной промышленности Украины — фактор обеспечения населения мясом и мясопродуктами (2013)
Дикань В. В. - Роль промислово-логістичної інтеграції підприємств машинобудівного комплексу у забезпеченні конкурентостійкості вітчизняного промислового виробництва як основи соціально-економічного розвитку в Україні (2013)
Бакеренко Н. П. - Підходи до визначення ризику місцевих бюджетів та його складові, Карагозлю Ю. І. (2013)
Семенова А. Ю. - Особливості дії цінового механізму на ринку сільськогосподарської продукції (2013)
Погорецький М. О. - Основні умови та принципи формування інфраструктури аграрного ринку (2013)
Кухар О. Г. - Тваринництво німеччини: тенденції розвитку та особливості функціонування (2013)
Рибальченко С. А. - Процес виплат та надходження премій у випадку стратифікації портфелю (2013)
Чівіленко Л. А. - Теоретичні підходи до управління власним капіталом міжнародних корпорацій (2013)
Титул, зміст (2010)
Жибак М. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку підприємницьких агроформувань регіону (2010)
Єрмаков О. Ю. - Моделювання розвитку плодорозсадництва, Малюта Д. Д. (2010)
Міненко М. А. - Використання особливостей організації діяльності об'єднань харчової промисловості при створенні сучасних формувань (2010)
Шапочка М. К. - Електроенергетика України: сучасний стан, проблеми та перспективи, Положій С. А. (2010)
Шпір М. Ф. - Стратегії брендингу як чинник ефективності бізнес-моделі підприємства та успішної капіталізації попиту цільових сегментів ринку (2010)
Лукьянова Е. Ю. - Формализация задачи внедрения процессно-ориентированного менеджмента на винодельческих предприятиях Украины (2010)
Дрозденко В. М. - Особливості зовнішньоекономічних відносин на ринку курячого м'яса та їх вплив на розвиток вітчизняного птахівництва (2010)
Піменова О. В. - Методологія філософії господарювання як засади дослідження аграрного сектора (2010)
Сметанюк Т. Б. - Системний підхід до аналізу еволюції споживання продуктів харчування, прогнозування розвитку ринків і креативу в маркетингу (2010)
Осипов С. В. - Маркетинговий аудит стратегій розвитку та управління активами підприємства (2010)
Антюхова Н. І. - Відповідальне ставлення до оточуючого середовища як умова становлення творчого потенціалу особистості (2015)
Байєр О. О. - Особливості переживання психологічного благополуччя у пізньому віці, Сивоконь Л. В. (2015)
Бєлановська О. В. - Уявлення про клієнта в структурі професійної самосвідомості студентів-психологів (рос.), Бєлановський О. Л. (2015)
Варава Л. А. - Аналіз проблеми категорії "переживання" і компоненти дослідження (2015)
Варга В. С. - Аналіз результатів оптимізації адаптації дітей угорської та української етнічних груп у шкільному середовищі (2015)
Вернік О. Л. - Природа як цінність. Динаміка місця природи в системі цінностей європейського суспільства різних історичних епох (2015)
Візнюк І. М. - Культурологічні тенденції особистості педагога у соціометричному вимірі (2015)
Вовчик-Блакитна О. О. - Сучасна сім’я в умовах мегаполісу: простір сили та слабкості (2015)
Волинець Н. В. - Мовне середовище учнівської та студентської молоді Хмельниччини (2015)
Кахно І. В. - Діалог у форматі співпраці лікаря із пацієнтом (2015)
Кльоц Л. А. - Теоретико-методологічні основи професійної самосвідомості практичного психолога у системі післядипломної освіти (2015)
Комар Т. О. - Порівняльна характеристика ціннісної сфери старшокласників Росії та України (2015)
Льовочкіна A. M. - Екологічна культура як чинник запобігання екологічній (англ.) (2015)
Лойко Л. С. - Психологічна корекція негативних проявів перфекціонізму та почуття самотності в підлітковому віці, Шульга Г. Б., Коломієць Л. І., Монастирська А. Ю. (2015)
Люта Л. П. - Соціально-психологічні чинники виникнення нових комунікативних просторів в умовах міста та мегаполісу (2015)
Максимов М. В. - Міжкультурна комунікація в умовах мегаполісу (2015)
Максимова Н. Ю. - Роль громади у профілактиці правопорушень неповнолітніх (2015)
Мандзик Т. М. - Психологічні особливості емоційних зв`язків людини з місцем проживання у різні періоди дорослості (2015)
Марценюк М. О. - Життєві орієнтації сучасних старшокласників в контексті ставлення до здорового способу життя (2015)
Маслова С. О. - Старіння як соціально-психологічне явище (2015)
Оліфірович Н. І. - Гендерна ідентичність молоді в умовах соціокультурного середовища що змінюється (рос.), Бєлановська М. Л. (2015)
Павленко О. В. - Формування життєвої перспективи в ситуації невизначеності (2015)
Падалка Р. Г. - Динаміка розвитку екологічної свідомості молодших школярів (2015)
Педоренко В. М. - Формування позитивного образу в умовах сучасного суспільства (2015)
Пінчук О. В. - Методологія та результати дослідження соціально-психологічних умов впливу на імідж держмонополії (2015)
Поворозник К. О. - Динаміка розвитку часової перспективи у студентської молоді в процесі корекційно-розвивальної діяльності (2015)
Потоцька І. С. - Логіко-психологічний аналіз умов розвитку педагогічної обдарованості (2015)
Ремпель Ж. О. - Соціально-психологічні особливості діяльності керівника як лідера недержавної організації (2015)
Романова В. С. - Філософські, духовні та наукові погляди на щастя: наукове визначення і міра щастя (англ.) (2015)
Романова В. С. - Структура пізнавальних інтересів людей похилого віку як суб'єктів включення в освітній простір, Караван Г. І. (2015)
Рудоміно-Дусятська О. В. - Психологічні умови екологізації буденної життєдіяльності городянина (2015)
Сараєва Н. М. - Життєстійкість людини, що проживає в екологічно неблагополучному місті, Суханов О. А. (2015)
Сердюкова І. М. - Соціально-психологічна адаптація учнів молодшого шкільного віку в умовах альтернативного освітнього середовища (2015)
Слободяник Н. В. - Патріотизм у становленні та розвитку особистості юнака: експериментальне дослідження (2015)
Старков Д. Ю. - Роль соціального оточення у процесі становлення ремісії адикту (2015)
Титул, зміст (2010)
Тищенко Л. В. - Передумови виникнення психологічної категорії майбутнього особистості: філософський, культурно-історичний аспекти (2015)
Сичова М. О. - Особливості розвитку підприємництва в аграрному секторі регіону, Шевченко Н. О. (2010)
Турбан В. В. - Суб’єктність викладача як чинник становлення професійної культури фахівця педагогічного профілю (2015)
Васільєва Л. М. - Розвиток економічних зв'язків суб'єктів малого підприємництва в системі відносин аграрного виробництва (2010)
Чала К. О. - Простір соціальної взаємодії в репрезентаціях студентської молоді: регіональний аспект, Позняк С. І. (2015)
Соловйова Н. І. - Інфокомунікаційна мережа інтегрованої системи фінансового прогнозування в аграрному секторі (2010)
Чухрій І. В. - Особливості соціально-психологічної дезадаптованості матерів, які виховують дітей з функціональними обмеженнями в умовах соціальної кризи в суспільстві (2015)
Тарасова В. В. - Екологічність агровиробництва в Україні (2010)
Швалб А. Ю. - Еколого-орієнтоване моделювання стратегій взаємодії постраждалих в умовах надзвичайних ситуацій (2015)
Пирог О. В. - Агропромислові відносини України і росії: сучасний стан та перспективи, Рудковська Є. В. (2010)
Швалб Ю. М. - Проектирование форм организации и технологий социальной и психологической помощи пострадавшему населению (2015)
Вечеров В. Т. - Алгоритм реализации процессно-ориентированного менеджмента на винодельческих предприятиях Украины, Лукьянова Е. Ю. (2010)
Шостак У. В. - Особливості розробки психолого-педагогічної технології ефективної взаємодії сім’ї та школи (2015)
Юрченко С. В. - Система фінансового забезпечення інвестицій сільськогосподарських підприємств (2010)
Грановська О. Я. - Міфологічне уявлення про час (2015)
Руденко М. В. - Регіональна стратегія розвитку насіннєвих підприємств (2010)
Шандрук С. К. - Теоретичні основи дослідження професійних творчих здібностей майбутніх психологів (2015)
Дзядук Т. В. - Основні концепції та еволюційні теорії мережевої економіки (2010)
Наші автори (2015)
Кривак А. П. - Теоретичні принципи секторального структурування національної економіки (2010)
Our authors (2015)
Дмитренко Д. Г. - Проблеми контролю за використанням земель водного фонду та водних ресурсів на прикладі Одеської області (2010)
Титул, зміст (2010)
Голян В. А. - Підприємництво у лісовому секторі як фактор соціально-економічного піднесення сільських територій, Демидюк С. М. (2010)
Щурик М. В. - Екологія як найважливіша складова сучасної організації процесу відтворення земельних ресурсів (2010)
Тарасова В. В. - Інтегральна оцінка екологічного стану довкілля (2010)
Данчук М. Б. - Економічна сфера функціонування суспільства і природних ресурсів: генезис становлення (2010)
Белоусова І. А. - Вдосконалення бухгалтерського обліку на підприємствах апк як фактор підвищення рівня їх економічної безпеки (2010)
Попов О. І. - Практичні аспекти підвищення ефективності ланцюгів поставок підприємств харчової промисловості (2010)
Швидка О. П. - Особливості управління оборотним капіталом молокопереробних підприємств України (2010)
Андрющенко К. А. - Теоретичні засади формування та систематизації мотивації праці на підприємствах (2010)
Олексенко Р. І. - Управління кадровими ресурсами підприємств у сучасних умовах господарювання (2010)
Кондратенко Н. О. - Розробка багатостадійної динамічної моделі вироблення і використання похідних ресурсів (2010)
Ільченко І. Ю. - Методичний підхід до оцінювання ефективності бізнес-стратегії підприємства (2010)
Трофименко О. О. - Методичні підходи до оцінювання потенціалу енергозбереження (2010)
Титул, зміст (2010)
Голян В. А. - Державно-приватне партнерство як ефективна форма підприємництва у лісовому секторі, Демидюк С. М. (2010)
Рябенко Г. М. - Основні пріоритети аграрної державної політики (2010)
Богуш Л. Г. - Становлення туристичного сегмента сфери зайнятості сільського населення: проблеми, підходи до розв'язання (2010)
Попов О. І. - Питання методології управління запасами сировини та готової продукції підприємств харчової промисловості (2010)
Іваненко Т. Я. - Інтенсифікація польового кормовиробництва — основа відродження великотоварного виробництва молока в миколаївській області (2010)
Андрющенко К. А. - Формування сучасної концепції системи менеджменту знань в організаціях (2010)
Лобова Н. В. - Стан дебіторської та кредиторської заборгованості та її вплив на економічну стійкість сільськогосподарських підприємств (2010)
Говоруха Ж. А. - Діагностика рівня готовності підприємства до здійснення інноваційної стратегії (2010)
Ворсовський О. Л. - Фінансово-інвестиційні ресурси підприємств України (2010)
Ключенко А. В. - Механізм відтворення рекреаційних ресурсів в умовах формування ринкових відносин (2010)
Бєлова Ю. Ю. - Креативне освітнє середовище з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці вчителя, Вертипорох Д. Я., Онищенко С. В. (2016)
Вдовенко І. С. - Використання мережі інтернет у навчальному процесі вищих навчальних закладів (2016)
Гавенко Д. І. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці фахівців з автосправи, Пригодій А. В. (2016)
Гуріч З. В. - Сутність поняття "Регіональна художня освіта" (2016)
Джевага Г. В. - Створення відео-лекції для дистанційного навчання (2016)
Дрижак В. В. - Сукупність процедур і заходів забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах, Єрмак С. М. (2016)
Миколаєнко А. Є. - Систематизація понять, умінь і навичок у змісті професійної освіти (2016)
Мегалінська Г. П. - Оздоровчий потенціал деяких злакових культур, Страшко С. В., Іванова Т.С., Сікура А. Й. (2016)
Нітченко Г. М. - Дослідження рівня інтернет-залежності сучасної студентської молоді, Кисіль Д. П. (2016)
Опольська А. В. - Неперервна педагогічна освіта: дефініції дослідження (2016)
Печко О. М. - Використання мультимедійних засобів навчання в процесі формування професійного мислення майбутніх учителів фізичної культури, Богдан Ю. М., Роскін О. А. (2016)
Подковко Х. В. - Деякі аспекти професійної компетентності викладача ВМ(Ф)НЗ у роботі з іноземними студентами (2016)
Терентьєва Н. О. - Проектування підготовки фахівців за освітньо-науковими програмами (науки про освіту), Проніков О. К. (2016)
Ткачук С. І. - Особливості формування професійної компетентності майбутніх фахівців-технологів у галузі харчових технологій в умовах професійної підготовки (2016)
Сігаєва Л. Є. - Професійна освіта дорослих як соціальна цінність (2016)
Соловйова-Нікітіна Л. М. - Актуальні проблеми підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах трансформації вищої освіти в Україні (2016)
Султанова Л. Ю. - Визначення поняття "майбутній викладач" згідно з українським законодавством в галузі вищої освіти (2016)
Шепель С. І. - Проблемні питання фізичної підготовки військовослужбовців Національної гвардії України в умовах перебування в зоні проведення антитерористичної операції (2016)
Юрійчук Н. Д. - Професійна підготовка майбутнього вчителя української мови та літератури в умовах модернізації вищої освіти в Україні (2016)
Анан’єва Н. В. - Визначення дидактичних умов реалізації моделі формування спеціальної компетентності майбутніх інженерів-педагогів будівельного профілю, Литвинова Н. В. (2016)
Богданович В. В. - Музично-естетичне виховання учнів початкової школи в Україні (ХХ – початок ХХІ ст.) (2016)
Браніцька Т. Р. - Модель формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій (2016)
Веселова Н. П. - Особливості соціально-педагогічної роботи з дітьми, що є внутрішньо переміщеними особами (2016)
Висоцька Л. В. - Правова освіта: проблематизація питання поняттєво-категоріального апарату (2016)
Вовк М. П. - Специфіка організації освітнього процесу у контексті підготовки майбутніх фахівців Національної гвардії України (2016)
Гордєєва К. С. - Професійно-педагогічна підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з дітьми сиротами (2016)
Дудорова Л. Ю. - Валеологічне самовдосконалення як складова індивідуальної культури студентів ВНЗ, Волошина О. В. (2016)
Зємбa Б. А. - Професійна компетентність вихователя опікунсько-виховного закладу Польщі (2016)
Кравченко Л. В. - Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх вчителів технологій під час вивчення дисципліни "Охорона праці в галузі" (2016)
Кузьменко Н. М. - Чернігівська жіноча учительська семінарія – освітній проект кінця ХІХ століття (2016)
Мазуренко К. Ю. - Сучасні проблеми, майбутні перспективи релігійної освіти у великій британії та важливість світового досвіду для впровадження релігійної освіти в Україні (2016)
Носовець Н. М. - "Індивідуальність майбутнього вчителя" як педагогічна категорія (2016)
Патик Ю. В. - Знання та вміння майбутніх соціальних працівників щодо роботи з дітьми з обмеженими можливостями здоров’я: стан сформованості (2016)
Петренко В. О. - Методологічні основи проектування моделі педагогічної системи підготовки майбутніх менеджерів до міжкультурної професійної взаємодії (2016)
Попель С. Л. - Морфофункціональна характеристика організму студентів факультету фізичного виховання, Ващенко І. М., Цап І. Г. (2016)
Ребенок В. М. - Особистісно-орієнтований підхід у процесі професійної підготовки майбутніх учителів (2016)
Смалюк І. І. - Проблеми формування самостійності й активності студентів при проведенні занять з автосправи (2016)
Стражнікова І. В. - Історіографія розвитку вищої педагогічної освіти в регіональному аспекті (2016)
Стрілецька Н. М. - Особливості організації педагогічної практики студентів факультету початкового навчання зі спеціалізації "Інформатика" (2016)
Ткаченко О. В. - Професійно-педагогічна підготовка фахівця аграрного профілю: історичний аналіз ХIХ століття (2016)
Третяк О. С. - Пенітенціарна пробація в системі соціальної адаптації неповнолітніх, Чебоненко С. О., Стеценко І. М. (2016)
Філоненко О. С. - Особливості підготовки вожатих для організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей в США (2016)
Дрозденко В. М. - Особливості професійно-педагогічної спрямованості майбутніх учителів, Плюта Я. М. (2016)
Ляпунова В. А. - Сучасний стан готовності вихователів до формування толерантності у дітей дошкільного віку (2016)
Торубара О. М. - Психолого-педагогічні основи підготовки майбутнього викладача спецтехнологій (2016)
Харета М. С. - Теоретичні аспекти психологічної підготовки майбутніх учителів технологій, Видра О. Г. (2016)
Бермудес Д. В. - Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до реалізації варіативних модулів у процесі професійної діяльності (2016)
Бивалькевич Л. М. - Моніторинг заходів підвищення рівня технічної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів (2016)
Борщ М. В. - Особливості використання методу проектів у професійній підготовці майбутніх учителів (2016)
Гаргін В. В. - Використання інтерактивних технологій навчання у проектно-технологічній діяльності (2016)
Денисенко В. В. - Аналіз результатів експериментального дослідження з проблеми підготовки майбутніх вчителів технологій до керівництва технічною творчістю учнів, Гетта В. Г. (2016)
Касілов І. А. - Метод демпфування на шестиструнній гітарі у класі основного музичного інструменту на факультеті мистецтв (2016)
Кобко Л. М. - Метод проектів у навчанні геометрії, Томилко О. С. (2016)
Коблевський А. В. - Комп’ютерні ігри та програми як засіб навчально-виховного процесу у загальноосвітній школі, Ховрич М. О. (2016)
Корицький В. П. - Історіографічний аналіз використання художнього конструювання в декоративно-прикладному мистецтві (2016)
Копил О. А. - Оцінювання мовних досягнень – 2В or not 2B? (2016)
Кривич I. П. - Мотивація здоров’язбережувальної діяльності студентів при різних чинниках ризику нейросоматичних захворювань (2016)
Люлька В. С. - Методичні особливості використання наочності на уроках автосправи у старшій школі, Коньок М. М., Шостка М. Ю. (2016)
Люлька В. С. - Шляхи підвищення якості знань учнів з автосправи з використанням інноваційних педагогічних технологій в навчальній діяльності, Череп Я. В. (2016)
Матвієнко З. С. - Трудове навчання учнів старшої школи на уроках "Технології" засобами декоративно-прикладного мистецтва, Мазуренко С. Г. (2016)
Мартиненко Л. В. - Сутність професійної культури та чинники впливу на її формування в учнів ПТНЗ ресторанного сервісу (2016)
Нищак І. Д. - Конструювання й апробація педагогічного тесту для вимірювання рівня інженерно-графічної підготовки майбутніх учителів технологій (2016)
Овчаренко Н. А. - Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності: методологічний аспект (2016)
Пильтяй О. М. - Особливості проведення профорієнтаційної роботи з школярами на уроках трудового навчання (2016)
Пискун О.М. - Структурні компоненти уроку трудового навчання (2016)
Побєдаш І. В. - Сутнісна характеристика громадянської компетентності в науковій літературі (2016)
Ситников О. П. - Лабораторний практикум по вивченню фізичних властивостей води для студентів інженерних спеціальностей (2016)
Скворцова С. О. - Мультимедійне забезпечення навчальної дисципліни "Методика навчання освітньої галузі "математика" (МНОГМ) як засіб формування методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів, Гаран М. С. (2016)
Федан Т. В. - Методичні аспекти проведення гурткової роботи з трудового навчання на прикладі гуртка "Петриківський розпис" (2016)
Хитра З. М. - Використання інтерактивних технологій навчання в процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи до формування в учнів природничо-наукової картини світу (2016)
Шкеда Я. В. - Особливості підготовки майбутніх учителів технологій до сворення та використання електронних засобів навчання з автосправи, Коляда А. М. (2016)
Бойченко М. А. - Професійний розвиток учителів, які працюють із обдарованими учнями у школах США, Канади та Великої Британії (2016)
Вересоцька Н. І. - Педагогічна творчість як складова підготовки майбутнього вчителя технологій до педагогічної діяльності (2016)
Вільчковська А. Е. - Сучасні вимоги до професійної діяльності вчителя музики у польських загальноосвітніх школах (2016)
Вільчковський Е. С. - Теоретичні передумови вдосконалення педагогічної діяльності вчителя фізичного виховання в школах Польщі, Пасічник В. Р. (2016)
Давиденко А. А. - Проблеми підготовки та підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних дисциплін на сучасному етапі розвитку освіти (2016)
Дрозденко Н. М. - Інновації в системі професійної діяльності вчителя технологій, Приходько Н. В. (2016)
Єрмоленко А. О. - Медіакомпетентність як необхідна складова професійної майстерності сучасного педагога (2016)
Плуток О. В. - Технологічна компетентність педагога професійного навчання у світлі сучасної парадигми освіти, Яненко І. М. (2016)
Прокопова Л. І. - Формування професійної майстерності майбутнього вчителя фізичної культури, Гученко А. Б., Гвоздецька С. В., Рибалко П. Ф. (2016)
Пронікова І. В. - Виховання підприємливості та формування економічного мислення в учнів (2016)
Грись А. М. - Асоціація як засіб трансформації негативного досвіду девіантів (2015)
Маценко В. Ф. - 3агальнопсихологічні проблеми становлення індивідуальності в умовах постіндустріального суспільства (2015)
Маценко Ж. М. - Суб’єктивні чинники психічного вдосконалення людини (2015)
Павлюк М. М. - Самостійність майбутніх фахівців: витоки становлення та перспективи цілеспрямованого розвитку (2015)
Савіна М. І. - Організація та методичне забезпечення дослідження чинників впливу культури етносу на формування гендерних уявлень особистості в умовах інформаційного суспільства (2015)
Соколюк А. О. - Комплексна програма сприяння самодетермінації професійного становлення майбутнього фахівця (2015)
Степура І. В. - Телебачення країн Європейського Союзу в діалозі суспільство-мовник-держава (2015)
Терещук А. Д. - Особливості проявів афективної поведінки особистості в кризові періоди її розвитку (2015)
Філоненко Л. А. - Психолого-педагогічний вплив на процес формування духовності неповнолітніх у соціально-реабілітаційному закладі (2015)
Чайка Г. В. - Ціннісно-смислова сфера у кризові періоди розвитку особистості (2015)
Чиханцова О А. - Чинники ефективного оволодіння іноземними мовами студентами ВНЗ (2015)
Щербина Л. Ф. - Реорганізація психічного змісту в процесі короткотермінового психологічного консультування (2015)
Мельничук О. Б. - Психологічні засоби формування професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери в процесі вузівської професійної підготовки до соціально-психологічної реабілітації (2015)
Титул, зміст (2013)
Міненко М. А. - Інтегровані формування як основа сучасних фахових об'єднань аграрно-промислової сфери і торгового сектора економіки України (2013)
Муляр Т. С. - Управління витратами аграрних підприємств (2013)
Мельник Л. Л. - Зерновий комплекс України в аспекті експортних можливостей та державного регулювання (2013)
Шкуренко Л. В. - До питань вивчення теоретичних основ ефективності виробництва озимих зернових культур (2013)
Бігдан О. В. - Напрями розвитку екологоорієнтованого агровиробництва у країнах європейського союзу (2013)
Калінчик М. В. - Оптимізація раціонів годівлі корів у період роздоювання, Алєксєєнко І. М., Лисенко К. О. (2013)
Жадан Т. А. - Сучасне трактування економічного змісту державної підтримки розвитку олійно-жирової галузі (2013)
Демчук О. В. - Актуальные проблемы государственного регулирования рыбного хозяйства Украины и крыма на современном этапе (2013)
Корсак В. І. - Фактори впливу на формування регіональних роздрібних мереж торгових закладів (2013)
Криклій В. А. - Моделювання стратегії управління фінансовими активами недержавних пенсійних фондів (2013)
Добровольська С. Р. - Державна фінансова підтримка як чинник формування галузевої структури виробництва в сільськогосподарських підприємствах (2013)
Бойко О. О. - Розробка стратегії розвитку ринку сої в сучасних умовах (2013)
Титул, зміст (2013)
Бойко Л. М. - Сутність та зміст реформування в аграрному виробництві, Теремець Л. А. (2013)
Ковалів О. І. - Деякі причинно-наслідкові аспекти розпочатої земельної реформи в Україні (з власного досвіду) (2013)
Олексюк В. О. - Теоретичний аспект оренди земель сільськогосподарського призначення, Васильєв С. В., Вільхова Т. В. (2013)
Макаренко Ю. П. - Зовнішні фактори впливу на економічну самостійність та прибутковість агробізнесових малих господарств (2013)
Білошкурська Н. В. - Загрози стратегічному розвитку економічної безпеки підприємств агропромислового комплексу України, Білошкурський М. В. (2013)
Кочерга М. М. - Ефективність екологічного менеджменту в сільському господарстві (2013)
Драган І. О. - Інституційні напрями управління екологічною безпекою в умовах структурних трансформацій економіки України (2013)
Воронецька І. С. - Застосування маржинального аналізу для оцінки ефективності використання кормів у молочному скотарстві, Рибаченко О. М., Корнійчук О. О. (2013)
Піддубна Ю. В. - Рівень державної підтримки фермерських господарств (2013)
Цегельник Н. І. - Оцінка дебіторської заборгованості в системі розрахунків із покупцями підприємств (2013)
Лопатюк Р. І. - Сучасний рівень розвитку підприємств апк вінницької області (2013)
Туболець К. Г. - Оцінка маркетингового потенціалу як основа виявлення конкурентних переваг аграрних підприємств (2013)
Гусєва І. Ю. - Інтелектуальні ресурси в процесі формування частки ринку підприємств олійно-жирової промисловості (2013)
Титул, зміст (2013)
Музиченко А. С. - Аналіз напрямів підвищення ефективності аграрного виробництва в Україні (2013)
Приходько І. П. - Порядок документального оформлення та обліку виробництва продукції тваринництва (2013)
Махмудов Х. З. - Ефективність виробництва молока: аналіз сучасного стану та шляхи розвитку, Олійник А. С. (2013)
Демчук О. В. - Оценка динамических процессов адаптации рыбной отрасли ар крыма к изменениям финансового пространства в национальной экономике (2013)
Олійник К. А. - Функціонування фермерських господарств черкаської області (2013)
Меліхова Т. О. - Економія витрат за рахунок вибору ефективної системи оподаткування на сільськогосподарських підприємствах, Гаркот Л. В. (2013)
Кращенко А. О. - Методи оцінювання та проблеми підвищення конкурентоспроможності зернових підприємств (2013)
Кравчук О. О. - Економічні стимули використання рідкого біопалива в сільському господарстві (2013)
Булавка Л. В. - Історичні передумови середовища функціонування особистих селянських господарств на території України (2013)
Кобрин Л. М. - Генезис ефективності як економічної категорії (2013)
Безшкура А. Ю. - Інформаційні чинники організаційно-управлінських змін на підприємстві (2013)
Ванієва А. Р. - Методичні засади економічної оцінки виробничо-ресурсного потенціалу господарської діяльності (2013)
Лисак В. Ю. - Інновації в управлінні персоналом: зарубіжна та вітчизняна практика (2013)
Бутенко В. В. - Інвестиційна привабливість підприємства: економічний зміст та дефініційні контури (2013)
Титул, зміст (2013)
Гончаренко О. В. - Об'єктивні передумови розвитку інновацій в агропромисловому виробництві України (2013)
Гринчук Ю. С. - Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів (2013)
Чепеленко А. М. - Еколого-економічні проблеми землекористування (2013)
Дехтяренко Ю. Ф. - Системні помилки при проведенні експертної грошової оцінки земельних ділянок: методичні підходи, що базуються на капіталізації чистого операційного або рентного доходу та урахуванні витрат на земельні поліпшення, Манцевич Ю. М., Палеха Ю. М. (2013)
Олійник Т. І. - Інформаційно-управлінський аспект отримання аналітичної оцінки з використання основних засобів аграрного виробництва (2013)
Курбацька Л. М. - Маркетингове забезпечення діяльності аграрних підприємств в умовах ринкового середовища, Ільченко Т. В., Кадирус І. Г., Захарченко Ю. В. (2013)
Олійник О. О. - Сегментація управлінського обліку в діяльності інтегрованих аграрних підприємств (2013)
Ковалів О. І. - Прискорення реформування аграрного сектора економіки за указом президента України (з власного досвіду) (2013)
Коткова Н. С. - Інноваційний розвиток спиртового виробництва як перспектива впливу на собівартість продукції (2013)
Рибаченко О. М. - Економічна оцінка ефективності заготівлі кормів на основі визначення їх енергетичної цінності, Воронецька І. С., Корнійчук О. О. (2013)
Польова О. Л. - Енергоощадність у скотарстві — запорука ефективності та отримання альтернативних джерел енергії (2013)
Булавка Л. В. - Державне регулювання розвитку особистих селянських господарств населення в Україні (2013)
Титул, зміст (2013)
Ушкаренко Ю. В. - Аналіз системи показників соціальної та екологічної ефективності розвитку харчової промисловості (2013)
Назаренко О. В. - Концептуальні основи відображення земельних ресурсів у бухгалтерському обліку аграрних підприємств (2013)
Ткачук В. В. - Концепція розвитку аграрного підприємства в контексті стратегічних змін (2013)
Назаренко І. М. - Цінність підприємства — головний орієнтир стратегічного менеджменту (2013)
Зигрій О. В. - Особливості формування та функціонування регіонального ринку цукру (2013)
Мігус І. П. - Оцінка лояльності персоналу в контексті забезпечення економічної безпеки підприємства, Черненко С. А. (2013)
Хлівна І. В. - Моделі аналізу та прогнозування зайнятості населення (2013)
Гайдай О. А. - Конкурентоспроможність аграрного сектора у контексті глобалізаційних змін, Вишневська О. М. (2013)
Іванова А. С. - Декомпозиція технологічної структури підприємства як основи конкурентних переваг (2013)
Макарова О. В. - Вопросы организации бухгалтерского учета расчетов с покупателями у субъектов малого предпринимательства, Князева Т. Г. (2013)
Аверкина М. Ф. - Теоретико-методологічні засади формування механізму забезпечення стійкого розвитку міста (2013)
Фролова А. В. - Екологічна політика держави та її правове забезпечення (2013)
Ринейська Л. С. - Міжнародний досвід організації сучасної екологічної економіки, Легуш Ю. О. (2013)
Титул, зміст (2016)
Оглобля О. І. - Українському державному науково-дослідному і проектно-вишукувальному інституту "УкрНДІводоканалпроект" – 85 років: минуле та сьогодення (2016)
Шимановский А. В. - Особенности определения ветровых нагрузок на высотные сооружения с использованием Еврокода, Кондра С. М. (2016)
Гібаленко О. М. - Методологічні підходи до забезпечення якості та надійності протикорозійного захисту будівельних металоконструкцій (2016)
Матченко Т. І. - Методика розрахунку швидкості електрохімічної та бактеріальної корозії сталевих конструкцій, що працюють у грунті (2016)
Поздєєв С. В. - Розрахунковий метод оцінки вогнестійкості плити перекриття, Отрош Ю. А., Демешок В. В., Федченко І. В. (2016)
Большаков В. И. - Расширение сортамента профильных труб для металлостроительства, Тимофеев А. Ю., Носенко О. П., Шимановский А. В., Гринберг М. Л., Кекух С. С. (2016)
Хаткова Л. В. - Експлуатація будівель з утепленими фасадами, Дагіль В. Г. (2016)
Горбатенко Ю. П. - Аналіз впливу конструктивно-експлуатаційних характеристик ескалатора на зусилля в тяговому ланцюзі, Нєженцев О. Б., Закора О. В. (2016)
Умови друкування (2016)
Привітання до 85-річчя ДІ "УкрНДІводоканалпроект" (2016)
Реклама ДІ "УкрНДІводоканалпроект" (2016)
Обкладинка (2016)
Антюхова Н. І. - Аналіз теоретико-методологічних підходів до вивчення творчості в психології (2015)
Башмакова О. В. - Психотерапія як екзистенціальний вибір (2015)
Бугерко Я. М. - Психологічні особливості розвитку духовного потенціалу студентської молоді (2015)
Вишньовський В. В. - Готовність студентів ВНЗ до отримання психологічної допомоги (2015)
Герман Л. В. - Комунікативна складова як важливий елемент професійно-психологічної підготовки правоохоронців (2015)
Горобець І. А. - Складові професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови у процесі формування особистісної культури студента (2015)
Громова Н. М. - Психологічні особливості установки на критичне мислення (2015)
Гура Т. В. - Психологічні засади становлення лідерського потенціалу особистості в технічному університеті (2015)
Демиденко А. М. - Екологічна свідомість у психологічному та освітньому просторі (2015)
Дзюба Т. М. - Вплив кризових станів на суб'єктивну оцінку внутрішньої картини професійного здоров'я особистості (2015)
Дмитришин Б. Я. - Деякі аспекти психологічного підходу до розуміння бронхіальної астми у дітей, Шишак О. І. (2015)
Дмитріюк Н. С. - Проблема тривожності у старших дошкільників: деякі емпіричні кореляти та індикатори (2015)
Добренко Ф. А. - Психологічна готовність підприємця до економічних ризиків (2015)
Ільїна О. М. - Деякі особливості комунікативного настановлення студентів перших курсів та підвищення якості засвоєння професійно спрямованої іноземної мови (2015)
Каменська Н. Л. - Рівень соціального інтелекту як прогностична компонента професійної успішності студентів-майбутніх психологів, Кременчуцька М. К. (2015)
Капiдiнова С. Б. - Усвідомлення студентами феномену толерантності як інструменту міжетнічної комунікації (2015)
Католик Г. В. - Специфіка викладання психології в контексті духовного розвитку в системі сучасної вищої освіти, Миколайчук М. І. (2015)
Клибанівська Т. М. - Методичні принципи психокорекційної роботи зі студентами (2015)
Коваленко О. Г. - Особистісно-комунікативний підхід в обгрунтуванні міжособистісного спілкування осіб похилого віку (2015)
Коняєва Л. Д. - Особливості творчих здібностей молодших школярів, Тестерєва О. О. (2015)
Кормишев М. В. - Методологічні проблеми феноменології та розвитку мотивації учіння особистості (2015)
Корнієнко В. В. - Особливості діагностики та корекції емоційної сфери у дітей з обмеженими можливостями на шляхусоціальної адаптації, Алексеєнко С. Д., Кутовий К. П. (2015)
Корнієнко О. В. - Індивідуально-типологічний (екстравертований) та факторний аналізи психосоматичного здоров'я студенток-дівчат КНУ імені Тараса Шевченка (2015)
Кузнецова С. В. - Проблема сформованості спрямованості старшокласників на професію психолога (2015)
Культенко В. П. - Психологічна корекція та підтримка кардіологічних хворих з негативними емоційними переживаннями за допомогою створення копінг-стратегій та формування гармонійного погляду на навколишній світ (2015)
Лапчук В. С. - Психологічна структура і розвиток управлінських здібностей керівників органів внутрішніх справ, Чекулаєв М. А. (2015)
Лимар Л. В. - Психологічні особливості формування мотиваційного компонента психологічної готовності вивчення фахової іноземної мови студентами економічних спеціальностей, Моруга К. О. (2015)
Мадінова Ю. І. - Психосематичні механізми рисуночної проекції: композиційний метод дослідження особистості (2015)
Мельничук М. М. - Емпіричне дослідження структури толерантності як системної характеристики особистості студента (2015)
Михайлюк І. В. - Розуміння як конструкт діалогічної компетентності психолога (2015)
Мосьпан М. О. - Психологічний супровід розвитку та формування засобів саморегуляції в конфліктних ситуаціях педагогічної діяльності (2015)
Мул С. А. - Психологічні особливості професійної діяльності офіцерів оперативних підрозділів (2015)
Одинцова Г. Ю. - Методологія та результати емпіричного дослідження характеристик поведінкових установок, що детермінують особливості креативності юриста (2015)
Омельченко Л. М. - Рівні готовності молодих сімей до конструктивного вирішення конфліктів (2015)
Островська К. О. - Особливості сформованості навичок навчальної діяльності молодших школярів із затримкою психічного розвитку (2015)
Отчич С. В. - Характер любовних стосунків у гендерному аспекті (2015)
Паламар А. С. - Структурні складові технічних здібностей (2015)
Паламар О. М. - Врахування сучасних тенденцій інформатизації освіти в роботі тифлопедагога (2015)
Пастух Л. В. - Психофізіологічний базис сензитивності особистості практичних психологів системи освіти (2015)
Перегончук Н. В. - Основні підходи до вивчення проблеми професійної компетентності майбутнього психолога (2015)
Петренко О. В. - Психологічні аспекти новітніх підходів до забезпечення ефективності наземних екіпажів безпілотних літальних апаратів (2015)
Подкоритова Л. О. - Проблеми та перспективи психологічних досліджень самопізнання фахівців соціономічної сфери (2015)
Пророк М. В. - Комунікативна компетентність як чинник професійної діяльності психолога (2015)
Пророк Н. В. - Специфіка емоційного інтелекту і психологічної готовності до соціономічних професій у представників цих професій, Куценко Я. М. (2015)
Помиткіна Л. В. - Соціально-психологічні чинники шкільної тривожності молодших школярів, Полухіна М. П. (2015)
Просандєєва Л. Є. - Розвиток самоцінності при підготовці культурологів (2015)
Пушкарська Л. П. - Проблеми психологічної реабілітації дітей з вадами слуху (2015)
Рєпка А. О. - Психологічні особливості ставлення студентів вищого навчального закладу до інтелектуальної власності (2015)
Рудюк О. В. - Концептуальний потенціал категорії "психологічне здоров'я" у верифікації проблеми конструктивного подолання кризи безробіття (2015)
Тарасенко А. І. - Ефективність психологічної регуляції функціональних станів фахівців-металургів (2015)
Тітова Т. Є. - Ціннісні аспекти розвитку особистості майбутніх психологів (2015)
Ткач Б. М. - Теорії девіантної поведінки (2015)
Турбан В. В. - Саморозвиток як суттєвий чинник становлення професіоналізму у працівників медичного профілю (2015)
Слободяник Н. В. - Ціннісне ставлення до професійної діяльності як вагомий чинник самореалізації особистості (2015)
Філоненко М. М. - Діагностика мотиваційно-смислових властивостей особистості майбутнього лікаря (2015)
Fesenko R. S. - Semantic analysis of memorizing and understanding of the text with technical content (2015)
Царькова О. В. - Психологічний клімат у родині як основний чинник становлення особистості дитини з психофізіологічними вадами (2015)
Чанцева-Коваленко О. М. - Технологія соціальної терапії у профілактиці девіантного батьківства (2015)
Черкаський А. В. - Психодіагностичні можливості тренінгу в підготовці управлінських кадрів (2015)
Шамне А. В. - Континуум особистісно-суб'єктних властивостей як чинник індивідуалізації психосоціального розвитку (2015)
Шапаренко Ю. В. - Історичні та соціально-психологічні чинники розвитку етнічної самосвідомості лемків (2015)
Шевчук І. В. - Поняття кризи, шляхи її подолання та подальше самопроектування власного життя (2015)
Шелег Л. С. - Історичні етапи формування уявлень про психосоматичний статус особистості (2015)
Шишак О. І. - Тілесний я-образ та інтрапсихічна система емоційної саморегуляції (на прикладі досвіду вагітних жінок), Старик Н. В. (2015)
Шопіна М. О. - Формування інтелектуального потенціалу вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Щербан Г. В. - Психологічні особливості формування готовності майбутніх вчителів до розв'язування педагогічних задач (2015)
Яковлева Н. Ю. - Медико-психологічна допомога при тривожних розладах у військовослужбовців та населення (2015)
Яблонська Т. М. - Психолого-педагогічні умови активізації самовдосконалення особистості (2015)
Якимчук І. П. - Мотиваційний аспект мисленнєвої діяльності підлітків (2015)
Ятчук М. С. - Феноменологія змін особистості курсантів вищих навчальних закладів Державної пенітенціарної служби України у процесі навчання (2015)
Жидецька С. В. - Мотивація навчально-професійної діяльності як чинник успішності професійного становлення курсанта (2015)
Коstiuk O. V. - Threelingualism situation of co-operation in the educational space as a factor of personality neurotization (2015)
Lunov V. - Technology of the development of entrepreneurial capacity of personality, Rygel O. (2015)
Беленькая И. - Музыкальная подготовка тренеров в видах спорта эстетической направленности (2016)
Богуш В. - Исследование функционального состояния гандболистов в тренировочном процессе, Яцунский Е., Сокол О., Смирнова И., Резниченко О., Кувалдина О. (2016)
Водлозеров В. - Система спортивного отбора в триатлоне (2016)
Гант О. - Підбір варіанта передігрової розминки у гандболі з урахуванням особливостей сили нервової системи спортсменів, Бикова О. (2016)
Городиський М. - Організація охорони здоров’я учнів на уроках фізичної культури в сучасній школі, Шаленко Є. (2016)
Деменков Д. - Наявний стан матеріально-технічного забезпечення гуртків з футболу (2016)
Єльнікова М. - Ефективність індивідуального підходу у фізичній реабілітації чоловіків з метаболічним синдромом щодо поліпшення атерогенного профілю ліпідів (2016)
Заплатинська О. - Взаємозв’язок відтворення ритму стрибків та оцінки за техніку їх виконання у гімнасток на етапі початкової підготовки (2016)
Івасик Н. - Кореляційний зв'язок якості життя з компонентами опитувальника у дітей з гострими бронхо-легеневими захворюваннями (2016)
Калмыков С. - Характеристика лекарственных растений, применяемых в фитотерапии сахарного диабета 2-го типа, Калмыкова Ю. (2016)
Караулова С. - Планування змагальної діяльності висококваліфікованих спортсменок-спринтерів протягом річного макроциклу (2016)
Карбунарова Ю. - Вплив авторської методики навчання плаванню на координаційні якості дітей 6–10 років з вадами слуху (2016)
Ласточкін В. - Адаптивні перебудови серця юних спортсменів у залежності від спрямованості тренувальної діяльності, Ровний А. (2016)
Лопацький С. - Особливості змін стану біогеометричного профілю постави студентів у процесі фізичного виховання (2016)
Мелешков В. - Применение лечебной физической культуры при обширных глубоких ожогах, Петрухнов А. (2016)
Мельник А. - Аналіз ефективності методики для підвищення точності силової подачі в стрибку кваліфікованими волейболістами (2016)
Политько Е. - Взаимосвязь модельных технико-тактических и морфофункциональных характеристик высококвалифицированных пловцов, специализирующихся на дистанции 50 м баттерфляй (2016)
Топорков А. - Особенности технической подготовки туристов-лыжников 30–40 лет в период предпоходной подготовки (2016)
Тропин Ю. - Модельные характеристики сенсомоторных реакций и специфических восприятий борцов различных стилей противоборства, Романенко В., Пономарев В. (2016)
Харченко Е. - Динамика соматических показателей баскетболистов под влиянием специальных упражнений, направленных на повышение устойчивости вестибулярного анализатора (2016)
Шинкарук О. - Організаційні основи підготовки та відбору спортсменів (2016)
Ярошенко Є. - Аналіз ефективності тактики особистого захисту в баскетболі (2016)
Титул, зміст (2016)
Алєксєєнко І. В. - Компетентнісно-діяльнісний підхід до побудови комплексів вправ і завдань у змісті посібника елективного курсу "Завітайте до України” (2016)
Барановська О. В. - Міжпредметні зв’язки у підручнику для профільної школи: практична зорієнтованість та технологізація (2016)
Басай Н. П. - Навчальний посібник елективного курсу "Німецькомовні країни” як засіб організації самостійної роботи старшокласників (2016)
Булгаков В. П. - Принципи використання геоморфологічних понять у процесі навчання фізичної географії в основній школі (2016)
Ващенко Л. С. - Підручники біології очима експертів та старшокласників (2016)
Гаджиев А. Х. - Лингводидактические особенности учебников нового поколения по азербайджанскому языку (2016)
Holovko M. V. - Genesis of the scientific approaches to ensuring the quality of a physics textbook for school (2016)
Гривко А. В. - Основні напрями вивчення особливостей полікодового тексту підручника (2016)
Гринюк О. С. - Шкільний підручник з природознавства як засіб інтеграції знань та формування дослідницьких умінь старшокласників (2016)
Гуз К. Ж. - Підручник "Природознавство” як засіб формування дослідницької компетентності учнів старшої школи (2016)
Дикань С. А. - Створення підручників з безпеки, що реалізують особистісно орієнтований підхід у навчанні, Кодак О. А., Маніна Л. І. (2016)
Жабєєв Г. В. - Багаторівневі поняття – базові складові навчальної програми та навчально-методичного забезпечення (на прикладі теореми Піфагора), Жабєєв П. В. (2016)
Жидкова Н.М. - Внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки як засіб набуття досвіду навчальної діяльності учнів на уроках правознавства (2016)
Жук Ю.О. - Образ шкільного підручника в уявленні старшокласників (2016)
Засєкіна Т. М. - Відповідність проекту підручника цілям і завданням освіти (2016)
Ільченко В. Р. - Природничонаукова картина світу у модульно-заліковій системі підручника "Природознавство-11” (2016)
Ільченко О. Г. - Підручники з природничих предметів як складова дослідницького навчального середовища (2016)
Лучнікова О. М. - Аналіз чинних підручників з географії для 9 класу на предмет застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні (2016)
Малієнко Ю. Б. - Формування історичної компетентності засобами підручника з історії середніх віків (2016)
Матяш Н. Ю. - Система завдань у підручниках з біології як засіб формування в учнів предметної компетентності (2016)
Moroz P. V. - Functions of a history textbook for school in terms of research-based training, Moroz I. V. (2016)
Надтока В. О. - Мотиваційна функція як рушійна сила модернізації підручника з географії як формату навчальної літератури (2016)
Надтока О. Ф. - Методична модель створення підручника географії України (2016)
Назаренко Т. Г. - Методичні аспекти створення підручника для курсу "Україна у світі: природа, населення”, Кравчук О. П. (2016)
Ніщенко М. Е. - Інноваційні аспекти навчання української мови у структурі підручника для учнів 8 класу (2016)
Онаць О. М. - Сутність і специфіка феноменів державно- громадського і громадсько-державного управління загальноосвітнім навчальним закладом у підручнику для керівника (2016)
Пасічник О. С. - Конструювання образу сім’ї у змісті підручників з іноземних мов (2016)
Першукова О. О. - Навчальні матеріали для формування багатомовності західноєвропейських школярів (2016)
Побєдаш І. В. - Можливості шкільних підручників історії у формуванні громадянської компетентності учнів (на прикладі підручника О. І. Пометун, П. В. Мороза, Ю. Б. Малієнко "Всесвітня історія. Історія України”, 6 клас) (2016)
Побидайло Н. Г. - Використання дидактичних наочних засобів підручників географії України з метою виконання практичних робіт та в процесі краєзнавчої діяльності (2016)
Покась Л. А. - Можливості підручника географії у формуванні пошуково-дослідницької компетентності учнів (2016)
Полонська Т. К. - Технологія визначення тематики навчального посібника елективного курсу "Культура і мистецтво Великої Британії” для учнів профільної школи (2016)
Редько В. Г. - Функції навчальних матеріалів у змісті елективних курсів з іноземних мов для учнів старшої школи: компетентнісна парадигма, Басай О. В. (2016)
Рябовол Л. Т. - Концептуальні основи побудови підручника з правознавства для профільного навчання (2016)
Семенів Н. Л. - Особливості використання електронного підручника на уроках української мови (2016)
Степанюк А. В. - Методологічні та дидактичні засади конструювання підручника з біології для старшої школи, Грубінко В. В. (2016)
Тарара А. М. - Методологічні аспекти проектування змісту профільного навчання технологій у старшій школі (2016)
Терещук А. І. - Підручник з трудового навчання для загальноосвітньої школи як засіб реалізації змісту сучасної освіти (2016)
Трубачева С. Е. - Дидактичні особливості компетентнісно зорієнтованого підручника для основної школи (2016)
Хасрет Алмаз Исраиль гызы - Роль интернета и информационных коммуникационных технологий в формировании информационной культуры учащихся школ Азербайджана (2016)
Черняк О. О. - Електронний навчальний посібник з історії: перспективи розвитку (2016)
Шевлякова-Борзенко И. Л. - Комплексная оценка качества электронного учебника для школ: подходы, компоненты, критерии (2016)
Шевчук Л. М. - Вправи і завдання у підручниках з української мови для формування текстотворчих умінь учнів 2 класу (2016)
Шкель Л. В. - Особенности создания современного учебного пособия по географии в республике Беларусь (2016)
Кравченко В. І. - Глобальні процеси і тенденції розвитку економіки та фінансів України (2013)
Домбровський О. Г. - Трансформація економічних систем у процесах коеволюції та ентропії як умови встановлення нооекономіки (2013)
Савчук В. А. - Теоретичні засади організації адміністрування податків (2013)
Кучер С. Ф. - Структурні зміни та іноваційний розвиток приморського міста (2013)
Гоблик В. В. - Перспективи розвитку транскордонних кластерів на кордоні України з Європейським Союзом (2013)
Трегубов О. С. - Удосконалення організаційно-управлінських механізмів підприємств туристичної сфери (2013)
Старицька О. П. - Ефективність використання методів стимулювання інноваційної діяльності на підприємстві (2013)
Жидяк О. Р. - Удосконалення податкових відносин та підвищення ефективності аграрної сфери економіки (2013)
Войтко С. В. - Систематизація теоретичних положень та наукових поглядів щодо циклічних процесів у економіці, Сопрун Н. В. (2013)
Ігнатова О. М. - Статистична оцінка доходів населення в Україні, Стародубцева Т. В., Тарасенко М. В. (2013)
Шаманська О. І. - Сучасні підходи до оцінювання ефективності управління ресурсним потенціалом підприємства (2013)
Рибальченко С. А. - Огляд функцій розподілу ймовірностей для моделювання страхової діяльності (2013)
Комірна О. В. - Процедурний підхід до перевірки порядку витрачання коштів за проектом (2013)
Лінтур І. В. - Можливості використання зарубіжного досвіду інвестування в трансформаційній економіці України (2013)
Малецька О. О. - Трансформація пенсійних систем на сучасному етапі економічного розвитку (2013)
Підвальна О. Г. - Синергійний ефект в менеджменті, Козяр Н. О. (2013)
Боронос В. Г. - Формалізація загальних підходів до визначення фінансових можливостей території (2013)
Зоріна О. І. - Урахування соціальної складової ефективності техніко-організаційних заходів пасажирських перевезень залізничного транспорту, Калабухін Ю. Є., Ткаченко В. В. (2013)
Ящишина І. В. - Інноваційна стратегія євроспільноти: соціальний вимір (2013)
Пухальська А. П. - Критерії якості та морального зносу об’єктів інтелектуальної власності (2013)
Коваленко Т. О. - Оцінка енергетичного потенціалу та напрямок його підвищення для Запорізької області (2013)
Оппельд Л. І. - Сучасні тенденції міжнародної інтелектуальної міграції в умовах євроінтеграції, Шабардіна А. М. (2013)
Козловський І. В. - Технологічна конкурентоспроможність та її значення для економіки України (2013)
Біляк Ю. В. - Сучасні тенденції мотивації топ-менеджменту у вигляді впровадження стимулюючих контрактів на українських підприємствах (2013)
Клименко К. В. - Інститути спільного інвестування: сутність, функції та місце в економічній системі (2013)
Букало С. С. - Факторы, влияющие на развитие рынка услуг в городах Донецкой области (2013)
Анисимова А. В. - Интегральная оценка научно-технического и инновационного развития Украины (2013)
Ржепішевська В. В. - Проблеми та перспективи функціонування вищих навчальних закладів у регіональній інноваційній системі (2013)
Чмирьова Л. Ю. - Районування території України як один з факторів просторового соціально-економічного розвитку регіонів, Федяй Н. О. (2013)
Головня Ю. І. - Методика дослідження потенціалу регіонального продовольчого ринку в контексті національного суверенітету (2013)
Коваленко О. Ю. - Трансформаційні процеси у системі управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств (2013)
Квятковська Л. А. - Стан та напрями розвитку конкурентоспроможності машинобудівної продукції (2013)
Бабкова Э. Г. - Оценка безубыточности, предельной эффективности и кризисности производства (2013)
Дзюбіна А. В. - Методичний підхід до оцінювання рівня інноваційності проекту (2013)
Мезіна О. Є. - Cтрахування авіаційних ризиків в Україні: тенденції та перспективи розвитку (2013)
Трофимчук О. А. - Модернізація – шлях формування ефективної економіки України (2013)
Кицкай Л. І. - Фінансове забезпечення інвестиційних проектів із енергозбереження (2013)
Кучер М. М. - Передумови адаптивного управління металургійними підприємствами, Дашевська Д. А. (2013)
Лавренчук В. А. - Сутність та особливості державного управління в сфері енергоефективності (2013)
Олексіч Д. В. - Уточнення фундаментальних положень визначення попиту на гроші в моделі Баумоля-Тобіна (2013)
Богун К. В. - Роль соціальної інфраструктури у формуванні позитивного іміджу міста (2013)
Божко В. М. - Методика оцінки маркетингового потенціалу підприємства (2013)
Сизоненко О. В. - Методичні особливості аудиту нематеріальних активів, Завгородня Н. В. (2013)
Ксьондз С. В. - Концептуальні підходи до кількісного визначення іміджу підприємства, Яскал І. В., Мадей І. К. (2013)
Березовська Х. І. - Облік і звітність малих підприємств у світлі нових вимог Податкового Кодексу України (2013)
Рогова О. В. - Моделювання результативності єврорегіонального співробітництва задля коригування темпів економічного зростання (2013)
Рожко О. Д. - Боргова безпека України в контексті світової фінансової кризи, Музиченко В. А. (2013)
Москалюк Г. О. - Система внутрішнього контролю дебіторської та кредиторської заборгованості: напрямки удосконалення і розвитку (2013)
Захарченко П. В. - Моделі управління позиковими коштами для забезпечення інноваційної діяльності курортно-рекреаційного комплексу (2013)
Мельник В. В. - Фінансові інтереси суб’єктів довірчого управління майном в контексті механізму їх фінансової безпеки (2013)
Файчук О. В. - Оцінка ефективності банківського кредитування інноваційних проектів в агропромисловому виробництві Київської області (2013)
Шемет Т. С. - Финансово-банківський сектор як джерело загроз безпеки: глобальний аспект (2013)
Бредіхін О. О. - Моделювання критеріїв оцінки якісного стану сільськогосподарських земель (2013)
Мінін І. Г. - Тіньовий сегмент податкового простору та шляхи його легалізації (2013)
Склярець Д. В. - Тенденції розвитку харчопродовольчих комплексів регіональних господарських систем (2013)
Дорош О. С. - Ландшафтно-кластерний підхід до територіального планування розвитку землекористування (2013)
Теленчук В. С. - Оптимізація фінансового забезпечення організаційних інновацій на підприємствах м’ясопереробної галузі (2013)
Розметова О. Г. - Інноваційні методи управління персоналом як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств індустрії гостинності (2013)
Прядко В. В. - Фінансово-економічні механізми формування ринку державних закупівель, Крищенко К. Є. (2013)
Бондар О. А. - Типологія галузевих моделей ефективного управління (2013)
Лойко В. В. - Характеристика та основні принципи побудови системи економічної безпеки на регіональному рівні (2013)
Жарінова А. Г. - Інновація як форма реалізації інтелектуального капіталу (2013)
Удовенко І. О. - Соціально-економічна природа найманої праці та її характерні особливості у світовій економічній думці (2013)
Бодрецький М. В. - Оцінка банківських ризиків: теорія і реальність (2013)
Баранцева С. М. - Концептуальні основи управління будівельним підприємством на стадіях життєвого циклу (2013)
Андрюшко А. К. - Дослідження сучасного стану та розвитку інноваційної активності підприємств України (2013)
Чижиков Г. Д. - Фактор часу в системі вартісної орієнтації підприємства (2013)
Майданевич Ю. П. - Організаційно-економічний механізм узгодження інтересів учасників інтеграційних структур переробних підприємств аграрної сфери (2013)
Завізєна Н. С. - Морські порти в контексті державно-приватного партнерства: стан та перспективи розвитку (2013)
Суюсанова О. Л. - Фактори впливу на ефективність управління персоналом харчових підприємств (2013)
Родіонов О. В. - Профорієнтація, як чинник підвищення кадрового та освітнього потенціалу продовольчої сфери (2013)
Величко О. М. - Особливості інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств (2013)
Курбацька Л. М. - Маркетинговий механізм забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції (2013)
Носенко О. С. - Методи оцінки ефективності інноваційного розвитку реалізації проектів підприємств з урахуванням факторів їх фінансування (2013)
Колеснікова К. С. - Господарський і організаційно-економічний механізми розвитку рибогосподарського комплексу (2013)
Тінтулов К. В. - Фактори державної підтримки галузей агропродовольчої сфери (2013)
Чернюк Л. Г. - Методи планування місцевих бюджетів як основи розбудови соціальної інфраструктури (2013)
Гупало В. - Звенигородський період у дослідженнях Ігоря Свєшнікова: міждисциплінарний напрямок (2015)
Юхимчук К. - Співпраця Ігоря Свєшнікова з Рівненським обласним краєзнавчим музеєм та його участь у музеєфікації знахідок із досліджень місця битви під Берестечком (2015)
Якімова І. - Жінки-аматори в українській археологічній науці (1800–1917) (2015)
Собчук О. - Володимир Ястребов: особистість дослідника в його епістолярній спадщині, Тупчієнко М. (2015)
Кузьміщев О. - Науково-педагогічна та організаційна діяльність Ернста Романовича Фон Штерна (2015)
Булик Н. - "Вмів він розбудити серед молоді запал до вивчення класичного мистецтва і доісторичної культури”: Кароль Гадачек в оцінці сучасників (2015)
Woźny M. - "Wielki szkodnik naukowy” czy "jedna z najwybitniejszych postaci”? Leon Kozłowski w ocenie współczesnych (2015)
Павлова В. - Київський археолог Сергій Вельмін (2015)
Бандрівський М. - Митрополит Андрей Шептицький – меценат західноукраїнської археології (за матеріалами співпраці з директором музею НТШ Ярославом Пастернаком) (2015)
Бузько О. - Із щоденника Марії Вязьмітіної: прогулянка на Карадаг і візит до Максиміліана Волошина (2015)
Tyniec A. - Józef Żurowski, archeolog i konserwator krakowski (2015)
Михайлова Н. - Валентин Миколайович Даниленко та його сучасники (2015)
Саєнко В. - Порівняльні життєписи: Борис Миколайович Граков та Олексій Іванович Тереножкін (2015)
Ситник О. - Археологічно-геологічний тандем Олександра Черниша та Ірини Іванової (2015)
Гуцал В. - Співпраця археологів Іона Винокура та Яна Гурби (2015)
Станиціна Г. - Особисте листування науковців як джерело свідчення про становище населення України у 20-ті – на початку 30-х років ХХ ст. (за матеріалами Наукового архіву Інституту археології НАН України) (2015)
Зиновіїва Ю. - Листування з приватними особами щодо археологічних знахідок з фондів наукового архіву Національного художнього музею України (2015)
Кузьміних С - Листи Миколи Макаренка до Елліса Міннза (Кембриджська колекція), Усачук А. (2015)
Яненко А. - "Здається я ніколи ще не писав нікуди такого великого листа”: кореспонденція Левка Чикаленка з кабінетом антропології ім. Ф. Вовка (2015)
Романюк Т. - Листування Ярослава Пастернака й Іларіона Свєнціцького (2015)
Принь О. - Листування у науковому співтоваристві: три листи Олександра Якубського до Петра Курінного, Принь М. (2015)
Татаринов С. - З епістолярної спадщини Василя Городцова (2015)
Чуєва К. - "Чайнік” і "коробка з трьома дельфінами” або "приезжайте, дорогая Фани Моисеевна”. Доля Фані Штітельман та Ольвійські історії у листах з архіву музею Ханенків (2015)
Іллінський А. - Листи Бориса Мозолевського до Олексія Тереножкіна і Варвари Іллінської, Саєнко В. (2015)
Каряка О. - Діяльність Всеукраїнського археологічного комітету з організації робіт Ольвійської експедиції за часів Бориса Володимировича Фармаковського (2015)
Цеунов І. - Польові дослідження палеоліту півдня України новобудов ними експедиціями у 20–30-х рр. ХХ ст. (2015)
Баукова А. - Радянсько-польські археологічні експедиції: кримський епізод (2015)
Павлів Д. - Українсько-польська археологічна експедиція: наукові здобутки та перспективи, Петегирич В., Махнік Я. (2015)
Богуцький А. - Українсько-польські польові лесові семінари як форми наукової комунікації палеогеографів і археологів, Ситник О., Томенюк О., Ланчонт М., Мадейська Т. (2015)
Фещенко Є. - Обмін досвідом між українськими та польськими археологами у рамках ІІ Міжнародної експедиції на території Нижньої Сілезії, Мінакова К. (2015)
Милян Т. - Рятівна археологія в Україні: тенденції розвитку і традиції (2015)
Фігурний Ю. - Археологічна експедиція як форма наукової комунікації (2015)
Черкаська Д. - Навчальні практики та наукові гуртки в педагогічній діяльності Лазаря Славіна (2015)
Самойленко Л. - Кафедра археології та музеєзнавства 1959 р.: мрії про перебудову (від комунікації до комутації без комунікаційних бар’єрів) (2015)
Палієнко С. - Методологічні семінари наукових установ АН СРСР та УРСР як засіб розвитку радянської теоретичної археології (2015)
Ананьєва Т. - Київські археологічні старожитності та економіка престижу на початку XIX ст. (2015)
Білокінь С. - Бібліотечні й музейні збірки Ханенків: міжособистісні наукові комунікації (2015)
Пеняк П. - Старожитності Закарпаття на сторінках угорських і чесько-словацьких часописів наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Костенко А. - Херсонський археологічний музей як південноукраїнський центр тяжіння скандинавських дослідників (1910–1928) (2015)
Szczerba A. - U źródeł prehistorii. Międzynarodowe kongresy antropologii i archeologii prehistorycznej (1866–1912) (2015)
Скирда В. - ХІІ Археологічний з’їзд як форма наукової комунікації, Скирда І. (2015)
Вейбер А. - Погляд на проблеми вивчення гендерної археології крізь призму наукових підходів (2015)
Чирков О. - Поширення наукових знань про етнокультурний розвиток давньої людності українських земель новітніми інформаційно-комунікаційними засобами (на прикладі багатомовної веб-енциклопедії "Вікіпедія”) (2015)
Гавінський А. - Віталію Коноплі 70 (2015)
Гупало В. - Виставка до 100-річчя з дня народження Ігоря Свєшнікова, Зарубій Е. (2015)
Наші автори (2015)
Титул, зміст (2016)
Бухгалтерський бізнес-форум — майданчик для спілкування бухгалтерів, експертів і представників державної фінансової служби (2016)
Гуцайлюк З. В. - Стратегічний бухгалтерський облік: міф чи реальність (2016)
Krutova A. S. - Constituent elements of the strategic accounting instruments (2016)
Lahovska O. A. - Instruments of the strategic accounting in management of organization: opportunities and challenges (2016)
Paientko T. V. - Directions of optimization of the financial flows allocation involving financial intermediaries, Koverninska Y. V. (2016)
Проскура К. П. - Тонка капіталізація: сутність і правила застосування в системі руху глобальних фінансових потоків (2016)
Matselukh N. P. - Derivatives market development and pricing on derivatives in Ukraine (2016)
Жданов В. І. - Соціальне партнерство як умова формування парадигми розвитку сучасного бізнесу, Кульбако М. С. (2016)
Озеран А. В. - Гармонізація вимог П(С)БО України із МСФЗ щодо обліку основних засобів, Коршикова Р. С. (2016)
Kryshtopa I. I. - Methodical approaches to modelling of the strategic accounting of consolidated business (2016)
Шубенко Є. С. - Організація обліку власного капіталу в умовах реорганізації господарських товариств (2016)
Назустріч VIIІ Національному з’їзду фармацевтів України (2016)
Сердюк О. І. - До 90-річчя кафедри соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я Харківської медичної академії післядипломної освіти, Просоленко Н. В., Крупеня В. І., Рогожин Б. А. (2016)
Котвіцька А. А. - Розробка автоматизованої медико-фармацевтичної системи лікування хворих на псоріаз, Карло В. В., Черкашина А. В. (2016)
Іроко Імамузо Метью - Вибір основи-носія гелю "Алое-дентал" для застосування у стоматології, Хохленкова Н. В., Столпер Ю. М. (2016)
Котвіцька А. А. - Аналіз сучасного стану нормативно-правового регулювання трудових відносин працівників фармацевтичного сектора галузі охорони здоров’я, Тарасенко Д. Ю., Кубарєва І. В. (2016)
Яковлева О. С. - Аналіз складу антидепресантів у системі соціально-економічних регулюючих переліків лікарських засобів (2016)
Котвіцька А. А. - Дослідження сучасних підходів до формування асортиментної політики вітчизняних фармацевтичних підприємств, Костюк В. Г. (2016)
Сагайдак-Нікітюк Р. В. - Методологічне обґрунтування системи соціально-психологічних компетентностей професійної діяльності фахівця фармації, Гаркуша М. І. (2016)
Котвіцька А. А. - Аналіз основних факторів, що обумовлюють виникнення моббінгу у фармацевтичних організаціях, Чмихало Н. В., Пузак Н. О., Гавриш Н. Б. (2016)
Немченко А. С. - Маркетингові дослідження ринку протипухлинних препаратів для лікування раку легенів, Фурса Л. І. (2016)
Слободянюк М. М. - Вплив емоційної та раціональної складових лояльності на вибір та споживання антигіпертензивних препаратів, Байгуш Ю. В., Семенів Д. В., Самборський О. С., Шуванова О. В. (2016)
Тихонов О. І. - Маркетингові дослідження ринку протигрибкових лікарських засобів для місцевого застосування, Фролова О. Є., Гудзенко О. П., Барнатович С. В. (2016)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Соціальна фармація в охороні здоров’я" (2016)
Правила подготовки материалов для публикации в журнале "Социальная фармация в здравоохранении" (2016)
Author guidelines for publications in "Social Pharmacy in Health Care” journal (2016)
Свінцицька Н. Л. - Шерстюк Олег Олексійович (до 65-річчя з дня народження), Пілюгін А. В., Устенко Р. Л., Гринь В. Г., Каценко А. Л. (2016)
Антонюк О. П. - Сучасний стан природжених розвитку людини вад, Гнатейко О. З., Прокопчук Н. М., Гельнер Н. В. (2016)
Дунаєвська О. Ф. - Морфологічні особливості білої пульпи селезінки хребетних тварин (2016)
Ладигіна В. І. - Основні механізми пошкодження тканин і органів при ішемії-реперфузії, Трутаєва І. А., Гавас А. А., Кірошка В. В., Бондаренко Т. П. (2016)
Лукашів О. Я. - Вплив на метаболічні процеси в організмі селеновмісних біодобавок та перспективи їх використання, Боднар О. І., Грубінко В. В. (2016)
Островская С. С. - Различные аспекты токсического воздействия тяжелых металлов на организм детей и пожилых людей (обзор иностранной литературы), Шаторная В. Ф., Колосова И. И., Майор В. В. (2016)
Павлов С. В. - Вплив естрогенів та селективних модуляторів естрогенових рецепторів на серцево-судинну систему, Левченко К. В. (2016)
Палков Т. А. - Значення величини конусності препарованих зубів при виготовленні металокерамічних незнімних протезів (2016)
Петров Е. Е. - Некоторые особенности лечения ишемической болезни сердца у женщин. Часть 2, Казаков Ю. М., Треумова С. И., Бурмак Ю. Г. (2016)
Проніна О. М. - Сучасний шовний матеріал при хірургічних операціях на органах сечовивідної системи, Білаш С. М., Кобеняк М. М. (2016)
Любарець С. Ф. - Обгрунтування запровадження індивідуальних навчально-дослідних завдань при вивченні розділу "Вади розвитку твердих тканин зубів" (2016)
Гапон С. В. - Мохоподібні та мохова рослинність заказників Лісостепу України (2016)
Дерев’янко Т. В. - Систематична структура культивованої дендрофлори голонасінних парку агробіостанції Полтавського національного педагогічного університету, Гомля Л. М. (2016)
Клімук Б. Т. - Мутаційний статус гена HER-2/neu у хворих на РМЗ відповідно до рекомендацій ASCO, Дуган О. М., Клименко С. В. (2016)
Левон В. Ф. - Накопичення антоціанів у надземних органах представників роду Persica mill. у різні періоди вегетації, Голубкова І. М. (2016)
Шустикова М. В. - Особенности фенотипического полиморфизма и структуры агрессивности жителей города Харькова (2016)
Аскерова Т. А. - Возрастные особенности обмена железа у больных с наследственным гемохроматозом, Гасанзаде Н. Ч. (2016)
Беленичев И. Ф. - Нейропротективные эффекты при модуляции глутатионовой системы головного мозга: влияние на летальность, неврологический дефицит, оксидативный стресс в условиях экспериментальной ОНМК, Литвиненко Е. С. (2016)
Борисенко О. О. - Дослідження інфікованості донорської крові збудниками вірусних захворювань, Голодок Л. П., Вінніков А. І., Колодочка Т. П. (2016)
Валашова Т. С. - Кореляційний аналіз змін імунного статусу у пацієнтів із патологіями шлунково-кишкового тракту, Соколова І. Є., Кудрявцева В. Є., Вінніков А. І. (2016)
Венцківська І. Б. - Прогностична роль інсулінорезистентності під час другого триместру вагітності в генезі прееклампсії, Аксьонова А. В., Горобейко Т. В. (2016)
Вознесенська Т. Ю. - Оваріальна функція за умов експериментального аутоімунного розладу у мишей, Ступчук М. С., Шепель О. А., Блашків Т. В. (2016)
Vorobets N. M. - Children sensitization to pollens in Lviv region during 2012-2013, Voloshchuk K. V., Novykevich S. Z., Besh L. V. (2016)
Габибова К. Г. - Оценка контрацептивного поведения женщин фертильного периода и подходы по его коррекции (2016)
Горбач Т. В. - Содержание биогенных элементов, АТФ и прогестерона в ткани плаценты матерей с пиелонефритом, Ганчева Е. В., Мартынова С. Н. (2016)
Денисенко С. А. - Вплив "Поліолів" у субтоксичних дозах на вуглеводний та енергетичний обмін печінки при тривалій дії в підгострому експерименті, Вишницька І. А., Жерновая М. Є., Резуненко Ю. К., Богданова І. В. (2016)
Зак М. Ю. - Клініко-ендоскопічні особливості перебігу хронічного гастриту у хворих на остеоартроз в умовах прийому селективних НПЗП, Пасієшвілі Л. М. (2016)
Козакевич В. К. - Сучасні підходи до оцінки донозологічних станів організму дітей шкільного віку, Зюзіна Л. С. (2016)
Колосова І. І. - Органометричні характеристики яєчників щурів за умов введення ацетату свинцю та його комбінацій з цитратами металів як показник функціонального стану органу (2016)
Кононенко А. Г. - Вивчення впливу водного екстракту та спиртових настойок листя фейхоа на синтетичну функцію щитоподібної залози у щурів, Кравченко В. М. (2016)
Леонтьева Ф. С. - Влияние на метаболический статус крыс углеродсодержащего биоматериала, имплантированного в дефект бедренной кости, Шевцов Б. Н., Лу Чжоу (2016)
Мамедов Д. Т. - Клиническая эффективность реамберина при коррекции цитокинового дисбаланса у больных с хронической почечной недостаточностью на фоне программированного гемодиализа, Кулиева А. Р. (2016)
Манжалій Е. Г. - Роль серотоніну в розвитку печінкової енцефалопатії, Вірченко О. В., Фалалєєва Т. М., Савчук О. М., Берегова Т. В. (2016)
Нагорна О. О. - Дія ірбесартану, квінаприлу і ангіоліну та їх композицій на показники тіол-дисульфідної системи в міокарді щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією, Чекман І. С., Бєленічев І. Ф., Горчакова Н. О. (2016)
Палій Д. В. - Вивчення дії антимікробних препаратів на адгезивні властивості бактерій, Яцула О. В., Дудар А. О., Коваленко І. В. (2016)
Піддубна О. О. - Клінічні особливості ураження нервової системи при хронічному лімфолейкозі, Литвиненко Н. В. (2016)
Шипко А. Ф. - Здоров’я дітей у популяції: оцінка ризику диспластикозалежної патології бронхолегеневої системи за комплексом антенатальних та генеалогічних факторів (2016)
Дмитрук І. М. - Алельний поліморфізм генів задіяних в процесах метилування ДНК в батьків дітей з de novo мутаціями ахондроплазії чи гіпохондроплазії, Макух Г. В., Тиркус М. Я., Акопян Г. Я. (2016)
Срібна В. О. - Однониткові розриви ДНК ядер клітин фолікулярного оточення ооцитів, тимуса і лімфатичних вузлів за умов експериментального імунокомплексного ушкодження та застосування антиоксиданта, Грушка Н. Г., Янчій Р. І. (2016)
Лінська Г. В. - Оцінка ймовірності ішемічного мозкового інсульту на підставі комплексного використання його ультразвукових предикторів (2016)
Басараб В. Ю. - Дослідження наявності бактерій роду Bacillus в кишечнику хворих на хронічний та неспецифічний виразковий коліт і визначення їх видового складу, Кудрявцева В. Є., Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2016)
Буркот В. М. - Біологічні властивості збудників ускладнень у хворих з опіками (2016)
Кулик Я. М. - Вплив водної витяжки трансгенної раундапостійкої сої на пригнічення росту кишкової палички, композиції бактерій кефірної закваски і стимулювання біфідобактерій в умовах in vitro, Власенко В. В., Обертюх Ю. В., Виговська І. О. (2016)
Палій Г. К. - Дослідження ефективності антимікробних препаратів у пацієнтів із запальними захворюваннями порожнини рота, Назарчук О. А., Фаустова М. О., Палій В. Г., Яцула О. В. (2016)
Петренко О. В. - Молекулярно-біологічна характеристика V.parahaemolyticus, виділених від людей в Україні, Алексеєнко В. В. (2016)
Фаустова М. О. - Кількісні характеристики антибактеріальної та антифунгіцидної дії наночастинок срібла у поєднанні з різними препаратами, Лобань Г. А., Важнича О. М., Ананьєва М. М. (2016)
Бойко В. В. - Нарушение ультраструктуры клеток слизистой оболочки толстой кишки при артериальной ишемии, Невзоров В. П., Омельченко В. Ф., Криворотько И. В., Проценко Е. С., Ремнева Н. А. (2016)
Бондарчук В. І. - Вплив різних типів запальної реакції на морфологічні зміни слизової оболонки щічної ділянки порожнини рота у щурів з гастродуоденітом (2016)
Борута Н. В. - Структурна характеристика кровотворного мікрооточення червоного кісткового мозку щурів у нормі (2016)
Бочарова Т. В. - Морфометрический анализ структурных изменений в тимусе кроликов под влиянием хронического светового стресса (2016)
Дубінін С. І. - Структурно-функціональний стан стінки жовчного міхура людини, Рябушко О. Б., Улановська-Циба Н. А., Передерій Н. О., Ваценко А. В. (2016)
Комшук Т. С. - Регіональні стандарти фетометричних показників лікворної системи мозку плодів у 3 триместрі гестації (2016)
Мальцева В. Є. - Вплив свинцю на клітини кісткової тканини тіл хребців щурів на фоні остеопорозу (2016)
Шаторна В. Ф. - Особливості морфофункціонального стану плаценти щурів під впливом ацетату свинцю та його комбінацій з цитратами металів на різних термінах вагітності, Майор В. В. (2016)
Шиян Д. М. - Макромікроскопічні особливості ядра вершини мозочка (2016)
Щур М. Б. - Морфологічні особливості структурних компонентів очного яблука під впливом L-тироксину, Струс Х. І., Ященко А. М. (2016)
Гринюк С. В. - Оцінка шкоди здоров’ю від вібраційної хвороби від загальних вібрацій за інтегральним оціночним показником DALY, Базовкін П. С., Матвійчук Т. Д., Гринюк В. О. (2016)
Винничук Ю. Д. - Маркеры повреждения мышечной ткани у спортсменов, Чикина И. В. (2016)
Манін М. В. - Обгрунтування тактики фізичної реабілітації на етапах консервативного лікування хворих з дорсопатіями поперекового відділу хребта в програмі комплексної реабілітації (2016)
Терещенко Т. О. - Біоелектрична активність серця та фізична працездатність у футбольних арбітрів з різним рівнем артеріального тиску (2016)
Борисенко А. В. - Визначення антибактеріальної дії компонентів медикаментозної композиції з аргініном для лікування хворих із захворюваннями пародонта, Куваєв О. С., Лєснухіна Г. Л., Відерська Г. В. (2016)
Григорова А. О. - Порівняльна ефективність лікувально-реабілітаційних програм при пошкодженнях і захворюваннях щелепно-лицевої ділянки серед пацієнтів з непсихотичними (психофізіологічними) реакціями психічної сфери (2016)
Гриценко П. И. - Обоснование локального применения полиоксидония при лечении вторичного хронического деструктивного периодонтита, Самойленко А. В. (2016)
Губанова Д. В. - Прогнозирование расположения ретенированных клыков на основании данных антропометрических исследований зубных рядов, Тормахов Н. Н. (2016)
Максимович Е. В. - Частота выявления пациентов группы риска развития токсических реакций на местные анестезирующие средства в условиях стоматологической поликлиники, Походенько-Чудакова И. О. (2016)
Маланчук В. А. - Оценка гемодинамики в области оскольчатых переломов нижней челюсти, Гусейнов А. Н. (2016)
Мартовлос А. І. - Оптимізація репаративного остеогенезу кісткової тканини альвеолярного відростка в експерименті (2016)
Мельник В. С. - Комплексна профілактика карієсу зубів у дітей з гастродуоденальною патологією, Горзов Л. Ф. (2016)
Стадник У. О. - Характеристика деяких фізичних та мікробіологічних властивостей ротової рідини у дітей дошкільного віку в залежності від інтенсивності карієсу тимчасових зубів, Череп’юк О. О., Лисак Т. Ю. (2016)
Іоффе І. В. - Вплив "Селен активу" на структуру морфологічних форм еритроцитів, які знаходилися під дією толуолу in vitro, Гайдаш І. С., Бурцев О. В., Глазков Е. О. (2016)
Шпакова Н. М. - Осмотическая чувствительность эритроцитов млекопитающих при модификации их исходного состояния, Орлова Н. В., Нипот Е. Е., Шапкина О. А., Мазур А. А. (2016)
Титул, содержание (2015)
Вайсерман О. М. - Трансгенераційне успадкування тривалості життя (огляд літератури), Забуга О. Г. (2015)
Квитницкая-Рыжова Т. Ю. - Влияние генной терапии на морфо-функциональные особенности поджелудочной железы при экспериментальном сахарном диабете, Луговской С. П., Клименко П. П., Хаблак Г. В., Малышева С. П., Топорова Е. К. (2015)
Толстун Д. А. - Сумерки и рассвет — критические периоды циркадных ритмов у мышей линии СВА разного возраста, Безруков В. В., Мурадян Х. К. (2015)
Безруков В. В. - Вікові особливості реактивності ізольованих сегментів грудної аорти щурів при хронічному болю, Сикало Н. В., Парамонова Г. І. (2015)
Бабенко Н. А. - Коррекция возрастного нарушения содержания кардиолипина в тканях крыс путем подавления активности нейтральной сфингомиелиназы, Стороженко Г. В. (2015)
Гавалко Ю. В. - Стан забезпеченості макро- і мікроелементами у практично здорових людей різного віку, Романенко М. С., Синєок Л. Л., Фус С. В., Горобець Л. В., Жевага Л. М., Шумський В. П., Марцинишина Л. Ф., Соколова Г. Г. (2015)
Дубилей Т. А. - Влияние липополисахарида E. coli на функциональное состояние Drosophila melanogaster, Рушкевич Ю. Е., Кошель Н. М., Мигован С. А., Тушинская Т. В. (2015)
Бачинська Н. Ю. - Вікові особливості інтелектуально-мнестичних змін у хворих із дисциркуляторною енцефалопатією та метаболічним синдромом, Копчак О. О. (2015)
Ярош В. О. - Морфо-функціональний стан серця у хворих похилого віку з гіпертонічною хворобою, ускладненою хронічною серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду (2015)
Коваленко Л. І. - Комплексне лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів зрілого та літнього віку з жировою хворобою печінки, Рябець Н. В. (2015)
Жаринова В. Ю. - Особенности диагностики и лечения тромбоэмболии легочной артерии у пациентов пожилого возраста (обзор литературы) (2015)
Асанов Э. О. - Эффективность применения интервальных нормобарических гтпоксических тренировок с использованием автоматизированного программно-аппаратного комплекса "Гипотрон-М" в терапии пожилых больных с хроническим обструктивным заболеванием легких, Полягушко Л. Г., Осьмак Е. Д., Дыба И. А. (2015)
Шатило В. Б. - Ефективність інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань у хворих літнього віку з предіабетичними порушеннями вуглеводного обміну, Коркушко О. В., Чижова В. П., Наскалова С. С., Гавалко А. В., Антонюк-Щеглова І. А., Грем’яков А. В., Осьмак Д. Д., Журавльова Ю. Б. (2015)
Поворознюк В. В. - Фактори ризику дефіциту та недостатності вітаміну D в осіб старших вікових груп із первинним системним остеопорозом та остеоартрозом, Муц В. Я., Балацька Н. І., Бистрицька М. А., Кузів О. Є., Солоненко Т. Ю. (2015)
Купраш Л. П. - Прийнятність (комплаєнтність) медикоментозної терапії в геріатричній клініці, Гріненко Ю. О., Купраш О. В., Гударенко С. О. (2015)
Фойгт Н. А. - Стан здоров’я населення у похилому віці в Україні та країнах Євросоюзу: чи однакові шанси здорового старіння?, Канатнікова Ю. О. (2015)
Писарук А. В. - Продолжительность жизни в странах Европы: связь с загрязненностью атмосферного воздуха, Кошель Н. М., Мехова Л. В., Войтенко В. П. (2015)
Корзун В. Н. - Профілактика та лікування ожиріння як основної складовой метаболічного синдрому у населення, Гаркуша С. Л., Гайдук М. В.. Болохнова Т. В., Деркач А. В., Котикович Ю. С. (2015)
Новые книги (2015)
Содержание XXIV тома, 2015 (2015)
Авторский указатель (2015)
Grytskov E. V. - Organizational-economic mechanism of management of intellectual capital on construction enterprises: trends of formation and implementation (2015)
Демченко О. Г. - Сучасний стан інноваційноїдіяльності в Україні та шляхи її вдосконалення, Бутівчак К. Ю. (2015)
Дерев'янченко Т. Є. - Маркетинговий аудит в оцінюванні ефективності витрат підприємства на маркетинг (2015)
Євтушенко Н. М. - Бюджетна політика як інструмент державного регулювання економіки (2015)
Жмурко Н. В. - Аналіз стану та динаміки недержавного пенсійного забезпечення в Україні, Сільванович І. Б. (2015)
Зеліско І. М. - Фінансовий механізм діяльності аграрно-промислових компаній (2015)
Золотарьов С. К. - Удосконалення систем управління матеріальними ресурсами, Тищенко В. В. (2015)
Зубрицька Я. О. - Аналіз стану корпоративної культури серед студентів вищого навчального закладу, Малько О. К. (2015)
Кінєва Т. С. - Оцінка та аналіз фінансового стану підприємства: сутність та необхідність, Вишневська І. В. (2015)
Кіш Г. В. - Оцінка інвестиційного забезпечення туристичної галузі України за джерелами фінансування (2015)
Кожухова Т. В. - Підвищення ефективності зовнішньої допомоги: аналіз виконання цільових показників Пусанського плану партнерства (2015)
Костенко В. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку ринку лізингових послуг в Україні (2015)
Кудріна О. Ю. - Проблема визначення бізнес-цілей менеджменту сучасних промислових підприємств, Саєнко О. О. (2015)
Курельчук М. В. - Напрямки покращення рейтингових оцінок у страхуванні (2015)
Лазоренко Т. В. - Інвестиційне співробітництво України з Польщею, Дудик А. В. (2015)
Леонтьєва Н. Р. - Прийняття рішення методом аналізу ієрархій про оптимальний вибір Інтернет–магазину (2015)
Мазур К. В. - Управління інвестиціями на підприємствах АПК Вінницької області, Загородня Ю. В., Олійник В. П., Янченко О. Ю. (2015)
Makarchuk O. G. - The influence of biofuels on food safety, Skudlarski Ja., Kupchyk A., Zelazinski T. (2015)
Малухина Н. Ю. - Особенности брендинга в эстетической медицине (2015)
Мирошниченко Ю. В. - Проблеми демотивації персоналу та шляхи її подолання, Головатюк А. І. (2015)
Муромець Н. Є. - Інструмент краудсорсингу в системі соціально-відповідального менеджменту як фактор забезпечення сталого розвитку підприємства, Кобеняк К. Л. (2015)
Муромець Н. Є. - Формування системи HR-менеджменту та торговельних підприємствах, Тіхтєй Н. С. (2015)
Мястковська В. С. - Маркетингові комунікації як інструмент протидії банківській паніці (2015)
Новікова Т. В. - Методичне забезпечення оцінювання фінансової стійкості банку, Бондар А. В. (2015)
Одаренко О. В. - Проблеми реалізації ризик-менеджменту у компаніях ринку телекомунікацій України (2015)
Окландер Т. О. - Стратегія, її види та pозробка антикризової стратегії підприємства, Іордек Ю. І. (2015)
Окландер М. А. - Концентрація вищих навчальних закладів як спосіб покращення якості надання послуг вищої освіти(на прикладі спеціальності "Маркетинг"), Кудіна А. В., Юрасова О. С. (2015)
Окландер Т. О. - Маркетингова діяльність промислових підприємств в Інтернет, Литвинюк В. І. (2015)
Отліванська Н. В. - Чинники підвищення конкурентоспроможності малих та середніх підприємств в умовах євроінтеграції, Абражевич Д. А. (2015)
Павлюк Т. І. - Соціальна політика України: стан та перспективи розвитку, Маценко А. А., Кричевська О. А. (2015)
Паламарчук Н. О. - Соціальна політика ЄС: перспективи співробітництва з Україною, Паламарчук Д. М. (2015)
Петрова І. П. - Система управління ризиками державно-приватного партнерства (2015)
Пономарьова О. Б. - Інвестиційна діяльність як складова економічної безпеки держави, Зубайрова О. О., Красільнікова Ю. О. (2015)
Почта А. М. - Оцінка сучасного стану інноваційного розвитку промислових підприємств України, Лапка В. С., Богацька Н. М. (2015)
Равікович І. Є. - Розробка стратегії інтернет-маркетингу машинобудівного підприємства (2015)
Рибалко О. М. - Нові підходи до класифікації та визнання нематеріальних активів як об’єкта бухгалтерського обліку, Бондарєв Д. М. (2015)
Синюра-Ростун Н. Р. - Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону України: пріоритети та перспективи розвитку у стратегічній документації (2015)
Скібіна С. О. - Аналіз сучасного стану грошово-кредитної політики України (2015)
Слинько О. Ю. - Вплив економічної кризи на фінансову надійність страхових компаній в Україні (2015)
Стеценко О. О. - Оцінка якості кредитного портфеля банків України (2015)
Сусіденко Ю. В. - Основні тенденції розвитку валютного ринку України, Яремко А. О. (2015)
Телишевська Л. І. - Депозитна політика банку по залученню коштів населення у вклади, Сулим Т. О. (2015)
Ткачик Л. П. - Методи оптимізації структури позикового капіталу підприємства, Пфайфер В. В. (2015)
Шарко В. В. - Маркетингові інструменти впливу на поведінку споживача ресторанних послуг, Шульц М. О., Ткачук О. М. (2015)
Shevchenko A. V. - Special aspects of accounting policy implementation at adoption of the international financial reporting standards (2015)
Шовть Ю. Ю. - Формування ефективного виробництва соняшнику в Україні, Ільків Л. А. (2015)
Щетініна Л. В. - Нормативно-правове регулювання відносин зайнятості: "за" та "проти", Рудакова С. Г., Литвинець Я. О. (2015)
Ягольницький О. А. - Розвиток банківських електронних платіжних засобів в Україні, Саранчук С. В. (2015)
Яструбецька Л. С. - Аналіз особливостей залучення вітчизняними підприємствами банківських кредитів, Баб’як Я. Б. (2015)
Дубина Д. В. - "Зелена книга України": ще раз щодо тлумачення сутності, Устименко П. М., Попович С. Ю., Мовчан Я. І., Вакаренко Л. П. (2016)
Лисогор Л. П. - Перелогові землі як перспективні відновлювальні елементи екомережі Правобережного степового Придніпров’я, Багрікова Н. О., Красова О. О. (2016)
Нецветов М. В. - Вік і радіальний приріст старовікових дерев Quercus robur парку "Феофанія", Прокопук Ю. С. (2016)
Федорончук М. М. - Рід Minuartia s. l. (Caryophyllaceae) у флорі Східної Європи: огляд номенклатурних змін у світлі нових молекулярно-філогенетичних даних, Мосякін С. Л. (2016)
Шоль Г. Н. - Аналіз аборигенної та адвентивної фракцій урбанофлори Кривого Рогу (2016)
Кучер О. О. - Систематична структура адвентивної фракції флори Старобільського злаково-лучного степу (2016)
Шевчик В. Л. - Нове місцезнаходження Crataegus ucrainica (Rosaceae) в дельті р. Рось, Нікітчук О. В., Шевчик Т. В., Соломаха В. А. (2016)
Паламар-Мордвинцева Г. М. - Харофітні водорості: питання еволюції та філогенії, Царенко П. М. (2016)
Leontyev D. V. - The evolution of sporophore in Reticulariaceae (Myxomycetes) (2016)
Шевченко Г. В. - Організація мікрофіламентів цитоскелета в коренях повітряно-водних рослин Sium latifolium (Apiaceae) та Alisma plantago-aquatica (Alismataceae) у процесі формування аеренхіми, Кордюм Є. Л. (2016)
Козеко Л. Є. - Особливості динаміки синтезу білків теплового шоку HSP70 у Malva sylvestris і M. pulchella (Malvaceae) і стійкість до високої температури, затоплення та посухи, Рахметов Д. Б. (2016)
Бойко М. Ф. - Відомому таджицькому ліхенологу Імомназару Кудратову – 70, Кондратюк С. Я., Ходосовцев О. Є. (2016)
Шеляг-Сосонко Ю. Р. - Дослідження лісових екосистем. Рецензія: І. М. Коваленко. Екологія рослин нижніх ярусів лісових екосистем. — Суми: Університетська книга, 2015. — 360 с. (2016)
Тихоненко Ю. Я. - Нова книга видатного міколога. Рецензія: З. М. Азбукина. Определитель грибов России. Порядок Ржавчинные. I. Семейства Пукциниастровые, Кронарциевые, Факопсоровые, Чакониевые, Микронегериевые. — Владивосток: Дальнаука, 2015. — 281 с., Дудка І. О. (2016)
Андрик Є. Й. - Світлій пам’яті Йосипа Йосиповича Сікури, Клименко С. В., Когут Е. І., Музичук Г. М., Орос І. І., Протопопова В. В., Шевера М. В. (2016)
Contents (2016)
Kravchenko V. - Organizational and legal mechanisms of functioning of local government of Ukraine within the context of the experience of European Union countries (2016)
Georgіzov G. - Activities of RCP(b) in Ukraine under social transformations of the 1920s (2016)
Mazur O. - Negative environmental impact of intensive industrialization of agriculture of Ukraine in 1960 – 1980s (2016)
Syniavska L. - Pricing of coal mining in Donbass during the First World War (2016)
Sylka O. - Public lectures as a means of cultural and educational activities of historical societies on the verge of XIX–XX centuries, Levytska N. (2016)
Bushyn M. - Charitable foundation "historical heritage": the history of formation and future development, Chubina T., Spirkina O. (2016)
Korotyayev S. - Cherkasy Polytechnic College: pages of history and development (2016)
Bohun L. - Lviv State University of Life Safety: basic stages of formation and development (2016)
Chupanova D. - The origins and key milestones of formation of printed press in Ukraine (2016)
Golub O. - Migration processes in Ukraine in the postwar period and after the proclamation of independence (2016)
Nikolaits Y. - Land reform in Ukraine in an atmosphere of occupation regime (1941–1945) (2016)
Petrenko I. - Features of matrimonial relations of laymen in the South of Ukraine in the late 18 century (2016)
Samko O. - Soviet occupation of Eastern Germany in 1945–1953: Soviet and foreign historiography (2016)
Lazurenko V. - The destruction of ecclesiastical architectural monuments of Chyhyryn district in the 20-30s of the 20 century (2016)
Kyvgyla I. - Interpretation of the contribution of scientists from scientific society of historians-agrarians into the research of Ukrainian village in the era of NEP (2016)
Chepurda G. - Implementation of "The Great plan of nature transformation” in Ukraine: the history of legal base formation (2016)
Parnachova N. - Religious life of the Ukrainian minority in People's Republic of Poland in second part of 50-60th 20th century (2016)
Stadnyk І. - Forms and prospects of the activities of historical and sociological center "Cherkasy region through the prism of oral history" in the context of students training, Yashan О. (2016)
Pshenyshna N. - Atomic energy and humanity: historical review of nuclear safety, Rotte S., Gaiova J. (2016)
Khramova-Baranova E. - The history of architecture forms establishment in Ukraine on the basis of metrological concepts, Tsemra T. (2016)
Про авторів (2016)
Палієнко В. П. - Дослідження умов формування небезпек і ризиків виникнення надзвичайних ситуацій у контексті еколого-геоморфологічної оцінки території, Спиця Р. О. (2015)
Волковая О. О. - Моделювання вітрового потенціалу локальної ділянки Лісостепу для потреб вітроенергетики з використанням ГІС-технологій, Третьяков О. С., Черваньов І. Г. (2015)
Рибченко Л. С. - Потенціал геліоенергетичних кліматичних ресурсів сонячної радіації в Україні, Савчук С. В. (2015)
Гукалова І. В. - Просторова ідентичність населення у руслі нових напрямів дослідження у суспільній географії (2015)
Шевчук С. М. - Комплексний аналіз дисертаційних робіт із суспільної географії в Україні (1936 – 2012 рр.) (2015)
Руденко Л. Г. - Природна спадщина: досвід та перспективи картографування в Україні, Поливач К. А. (2015)
Чабанюк В. С. - Сучасні підходи до розроблення електронних атласів у контексті "великих даних”, Дишлик О. П. (2015)
Уткіна К. Б. - Стан і перспективи поводження з відходами в рамках розроблення стратегії розвитку Харківської області до 2020 року, Пересадько В. А., Некос А. Н., Попович Н. В. (2015)
Варшанський регіональний форум 2015 (2015)
До 80-річчя О. М. Адаменка (2015)
Інформація (2015)
Морозенко Д. В. - Нормативні біохімічні показники сироватки крові домашніх кішок: сучасний погляд на проблему, Радченко М. В. (2015)
Кропивко О. М. - Київські вузи в 1960-70-х роках: аспекти повсякденного життя (2015)
Мельник О. В. - Кривий Ріг у науковій та педагогічній кар’єрі Миколи Ковальського (1963–1967 роки) (2015)
Галиченко М. В. - Идеологема "Москва – Третий Рим" в научном наследии Ф. Дворника (2015)
Георгиев В. А. - Хенология как наука о небытии (2015)
Кухарец Т. И. - Диалогическая традиция концептуального представления желания в современной французской философии (2015)
Шевченко М. Ю. - Вплив соціально-ціннісного середовища на особистість та діяльність людини, Кутовая В. С. (2015)
Бучко А. В. - Орієнт як площина для проекцій західної проблематики в німецьмовній літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття (на прикладі творів "Казка 672-ї ночі" Гуґо фон Гофмансталя та "Історія 1002-ї ночі" Йозефа Рота) (2015)
Головань Т. П. - Оказіоналізми Василя Барки: естетичний аспект (2015)
Мірошниченко П. В. - Воєнний конфлікт у телевізійному сюжеті: відповідність виробничим стандартам журналістики, Пшепировська С. Г. (2015)
Мoрoзoва Л. П. - Проблеми екологічного виховання молоді та шляхи їх вирішення, Кирилюк I. А., Михалевич К. В. (2015)
Погонець Я. А. - Етапи фольклорно-літературної контамінації (2015)
Безсмертнюк Т. П. - Природно-антропогенні рекреаційно-туристські ресурси Північно-Західного регіону України (2015)
Бабенко А. Ю. - Приватность и банковская тайна в контексте международного автоматического обмена налоговой информацией (2015)
Віткова В. С. - Міжнародні стандарти і сучасний стан паліативної і хоспісної медицини в Україні: проблеми імплементації (2015)
Гараджаев Джейхун Ясин Оглы - Суд справедливости в конституционно-правовых исследованиях (2015)
Горпинюк О. П. - Помилкова криміналізація: аналіз законодавчих новел (2015)
Гоцин Д. Р. - Авторське право на студентські роботи (2015)
Каліна Н. В. - Особливості договорів, що опосередковують морське перевезення вантажів, Савич О. С. (2015)
Козинець І. Г. - Державний нагляд у сфері фінансових послуг як форма фінансового контролю, Погребець О. М. (2015)
Матвієвська Г. В. - Допит свідка та потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому засіданні як спосіб фіксації доказів у кримінальному судочинстві (2015)
Пивовар Ю. І. - Організаційно-правові перспективи децентралізації контрольно-наглядових функцій за станом доріг в Україні, Забіяка Х. О. (2015)
Толкачова І. А. - Громадянське суспільство як головна умова існування правової держави (2015)
Анісімова Н. О. - Консультування як важливий елемент системи самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів (2015)
Бадьйор Н. Б. - Формування вмінь та навичок креативності на заняттях з англійської мови на матеріалі "Creative Writing" (англомовного курсу з творчого письма) (2015)
Боднарук І. М. - Популяризація творчої спадщини композиторів Буковини серед студентської молоді (2015)
Бузян Я. А. - Виконавська адаптація студента-музиканта під час сольного виступу з концертмейстером (2015)
Глушич В. В. - Етап модернізації змісту, форм та методів виховання підлітків у американській сім’ї (друга половина 80-х років – 90-ті роки ХХ століття) (2015)
Горак О. Р. - Особливості формування готовності до здійснення морального вибору у проблемних ситуаціях: емоційно-ціннісний компонент (2015)
Гуцуляк Л. І. - Участь американської громади в організації освітньо-виховного процесу та управлінні діяльністю школи (2015)
Дідик Н. М. - Сутність, функції та види соціальної реклами в соціально-педагогічній діяльності (2015)
Камінська О. М. - Інформаційні технології навчання іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах (2015)
Красюк Л. В. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування здорового способу життя молодших школярів (2015)
Левицька Н. В. - Особливості практичної підготовки та навчання за кордоном майбутніх перекладачів в університетах Німеччини (2015)
Lyndina E. Y. - General characteristics of linguistic component of language activity in research of E. Sobotovich (2015)
Малихіна С. В. - Ієрархічно-рівнева модель дидактичної інтенсифікації навчальної діяльності студентів та її функціонально-структурні компоненти та блоки (2015)
Никифоров А. М. - Особливості лебединського періоду педагогічної діяльності Никанора Онацького (1906-1913) (2015)
Погрібняк О. В. - Роль І. Максимовича у розвитку освіти України на початку XVIII століття: досвід Чернігівського колегіуму (2015)
Клименко Н. Н. - Влияние микробных препаратов и задернения междурядий виноградника на агрохимические свойства почвы и минеральное питание винограда сорта Мускат белый, Клименко О. Е. (2015)
Пономаренко А. С. - Молочна галузь України: проблеми та перспективи розвитку (2015)
Від головного редактора (2016)
Руденко Л. Г. - Наукові здобутки співробітників Інституту географії НАН України у 2015 році, Маруняк Є. О. (2016)
Позняк С. П. - Чорноземи України: географія, генеза і сучасний стан (2016)
Тараріко О. Г. - Вплив змін клімату на продуктивність та валові збори зернових культур: аналіз та прогноз, Ільєнко Т. В., Кучма Т. Л. (2016)
Палієнко В. П. - Геоморфологічні, геодинамічні та геохімічні підходи до дослідження небезпек і ризиків надзвичайних ситуацій в Україні, Спиця Р. О., Жовинський Е. Я., Крюченко Н. О. (2016)
Böhme Kai - Europe’s territorial futures between daydreams and nightmares, Lüer Christian (2016)
Руденко Л. Г. - Виклики і загрози просторового розвитку України на шляху до євроінтеграції, Лісовський С. А., Маруняк Є. О. (2016)
Дронова О. Л. - Управління міськими агломераціями: європейський досвід для реформ в Україні, Лис Я. С. (2016)
Поливач К. А. - Інформаційно-довідковий атлас природно-заповідного фонду регіону (2016)
Кочіш К. - Передумови, наукова база та основні редакційні принципи підготовки нового видання "Національного aтласу Угорщини", Немеркені Ж., Коваль К.. (2016)
Топчієв О. Г. - Предметна область географії та її сучасні методологічні трансформації (2016)
До ювілею П. Г. Шищенка (2016)
До ювілею Є. І. Стеценко (2016)
Бойко М. Г. - Особливості утворення ренти в туризмі (2013)
Старостенко Г. Г. - Податкове регулювання банків в умовах становлення інформаційного суспільства, Сурженко А. В. (2013)
Ступнікер Г. Л. - Стратегічні підходи до інноваційного розвитку сучасного підприємства, Божанова В. Ю. (2013)
Потапенко В. Г. - Організаційно-економічні механізми формування балансу інтересів в енергетичній сфері України, Подолець Р. З., Мухін В. В. (2013)
Антощишина Н. І. - Цінністно-орієнтований підхід в управлінні розвитком авіакомпаній в умовах посилення інтеграційних процесів в економіці України (2013)
Васюта В. Б. - Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва, Мормуль В. В. (2013)
Піддубна О. О. - Оптимізація використання виробничого потенціалу підприємства (2013)
Ромусік Я. В. - Технологічна структура економіки: вітчизняні та світові тенденції (2013)
Чевганова В. Я. - Організаційно-методичні аспекти впливу системи контролінгу на підвищення енергоефективнсоті підприємств, Скрильник А. С. (2013)
Чехович Г. Т. - Визначення індикаторів економічної безпеки регіону (2013)
Верхоглядова Н. І. - Методичний підхід до визначення інноваційного потенціалу підприємства, Каширнікова І. О. (2013)
Андрейшина Н. Б. - Концептуальний підхід щодо моделювання рівноваги попиту та пропозиції методами динаміки (2013)
Боднарчук Т. Л. - Вплив політики протекціонізму на формування економічного потенціалу українських земель (XIX – початок ХХ ст.) (2013)
Згурська О. М. - Логістичні аспекти забезпечення конкурентоспроможності агропромислових підприємств молкопереробної галузі України (2013)
Мартинюк Н. В. - Чинники розвитку конкурентоспроможності персоналу сільськогосподарських підприємств (2013)
Карнаушенко А. С. - Переваги та недоліки лізингу як виду фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Динька О. П. - Імплементація принципів "зеленої” економіки щодо енергетичного використання лісових ресурсів (2013)
Лещенко Ю. О. - Український ринок борошна – що відбувається сьогодні? Стан та тенденції розвитку борошномельної галузі (2013)
Голік В. В. - Формування системи стратегічного забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємств (2013)
Грибан С. В. - Система антикризового управління підприємством (2013)
Сакір-Молочко Н. В. - Принципи та завдання регіонального економічного співробітництва (2013)
Заец Т. А. - Корпоративное управление как совокупность взаимодействующих элементов (2013)
Колач С. М. - Можливості регулювання інфляційних процесі в економічній сфері (2013)
Маркова І. В. - Ризики та проблеми державно-приватного партнерства на залізничному транспорті (2013)
Лазар Ю. В. - Прогнозування зміни стану інвестиційної привабливості вугільних підприємств на засадах соціальної відповідальності (2013)
Кобрин Л. М. - Вдосконалення взаємовідносин між підприємствами у молокопродуктовому під комплексі АПК (2013)
Масловська М. В. - Особливості процесу бізнес-планування в сучасних умовах розвитку України, Перевозчикова Н. О. (2013)
Емец А. В. - Вопросы ценообразования недр и целесообразности дотационного стимулирования горной деятельности, Жикаляк Н. В. (2013)
Князь С. В. - Морфологічний аналіз організаційних структур торговельних підприємств, Вільгуцька Р. Б., Богів Я. С. (2013)
Лук’янова О. М. - Шляхи розвитку лізингу на залізничному транспорті (2013)
Іваницька С. Б. - Методологічні основи стимулювання праці персоналу підприємства, Клітна М. Р. (2013)
Шаманська О. І. - Мотивація в управлінні інноваційною діяльністю підприємства, Валько І. М. (2013)
Молодоженя М. С. - Економічне управління інноваційною діяльністю підприємства, Жук Т. В. (2013)
Щетинська Я. В. - Пріоритетні напрями регулювання розвитку соціальної економіки на рівні регіонів (2013)
Бугас Н. В. - Аналіз факторів, що впливають на формування асортименту, Панченко Ю. О. (2013)
Нейкова Л. І. - Управління збутом продукції агропідприємств-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, Круценко І. В. (2013)
Бабіна Н. О. - Економічна безпека підприємства в умовах викликів посткризового розвитку (2013)
Сидорук Ю. А. - Маркетинговий менеджмент на підприємстві: теоретичні засади (2013)
Денисенко М. П. - Організаційно–економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємств туристичної індустрії (2013)
Комірна В. В. - Вибір пріоритетної стратегії розвитку підприємства "АПК-інвест", Бабаєва М. О. (2013)
Григор’єва О. В. - Фактори відтворення кадрового потенціалу регіону (2013)
Двойних К. Є. - Актуальні аспекти феномену економічної компліментарності (2013)
Пшенична В. П. - Стратегічні напрями інноваційного розвитку вугільної промисловості України (2013)
Зоря О. П. - Аналіз та облік кредитної якості кредитів АТ "МетаБанк" за 2011-2012 рр., Хоменко О. В. (2013)
Tkachenko I. V. - Directions of formation of individual health capital (2013)
Коковський Л. О. - Концепція "декаплінгу": розмежування економічного зростання, ресурсоспоживання та впливу на навколишнє середовище в Україні (2013)
Короленко Н. В. - Управління якістю логістичних процесів на підприємствах: інтегральна парадигма (2013)
Стеценко С. П. - Закономірності формування мезоекономічного рівня економічної безпеки (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського