Гнатчук О. - Становлення і діяльність українських жіночих періодичних видань Буковини початку ХХ ст. (2013)
Марчишак А. - Сирійське монофізицтво: історія та сучасність (2013)
Яремчук А. - Ісихастська традиція в православному світі Сирії, Болгарії, Сербії, Румунії та Грузії (2013)
Бучовський В. - Місія Августина Кентерберійського на Британські острови та його роль у розповсюдженні християнства в англосаксонських королівствах (2013)
Шепетяк О. - Суспільна доктрина у творчості Київських митрополитів домонгольської доби (2013)
Мудеревич В. - Місія св. Єлени до Святої Землі: аспекти витоків християнської паломницької практики (2013)
Докаш В. - Соціальний характер есхатології в апокаліптичній та пророчій літературі (2013)
Медіна Т. - Трансформація інституту сім’ї в умовах глобалізації (2013)
Камбур А. - Соціокультурні детермінанти функціонування ціннісної сфери у сучасному українському суспільстві (2013)
Пержун В. - Соціальна солідарність: сутність, консолідаційні можливості для українського суспільства (2013)
Лавринович О. - Інтеграція мусульманських спільнот у європейський простір в контексті глобальних міграційних процесів (2013)
Залужна А. - Неогедоністичні маніфестації морально-естетичної антиномії: проблема естетизації зла (2013)
Остащук І. - Християнський сакральний символізм: комунікативний вимір (2013)
Бродецький О. - Антропологічні джерела релігійності та етичні умови її гуманізації (2013)
Войтюк І. - Взаємовплив релігії, духовності та університетської освіти: вітчизняний та європейський досвід (2013)
Панченко Л. - Потенціал університетської освіти та виклики сьогодення (2013)
Онуфрієва Л. - The professional formation problems concerning future socionomic specialists’ professional personality (2013)
Дмитренко М. - Прояви корпоративної культури у площині філософської рефлексії (2013)
Пронюк-Возна Н. - Український дискурс у галицькій культурі кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Щербань М. - Специфіка процесу вилучення церковних цінностей в Україні в 20-х роках ХХ ст.: ідеологічна суть здобутків і втрат (2013)
Лагодич М. - Ідеологічна роль, особливості структури та діяльності Ради у справах РПЦ: до 70-ліття з часу створення (2013)
Гур’янова І. - До проблеми християнізації Русі:релігіознавчо-філософський аспект (2013)
Калабський О. - Соціальна діяльність християн віри євангельської в Україні (2013)
Марчук О. - Концепт "терапевтичної теології" у працях європейських науковців ХХ – початку ХХІ століття. Частина І. Ексцентрика єдності в галузево-дослідницькій багатовекторності наукових розробок римо-католицьких учених (І) (2013)
Луцан І. - Історичний розвиток та становлення церковно-релігійного життя на Буковині (з часів проникнення християнства до середини ХVІІІ ст.) (2013)
Филипович Г. - Релігійна ідентичність українців діаспори в контексті їхнього повсякденного життя (2013)
Лабай Е. - Фаустовский контекст в литературе (2013)
Томоруг О. - Літературна еволюція образу Марії Магдалини: від грішниці до апостола (2013)
Тарангул І. - Новозавітна традиція в сучасному літературознавчому висвітленні (2013)
Берладена І. - Modern religiosity in its plural forms: the phenomenological approach (2013)
Гнидка К. - Феномен "Регіональної культури" у зарубіжній і вітчизняній історіографії (2013)
Буга Є. - Державна політика України у сфері релігійно-церковного життя сучасного українського суспільства (2013)
Чорнойван Я. - Принцип всезагальної освіти як елемент соціального вчення віри Багаї (2013)
Кочергін В. - Іслам у журналах Духовних академій Російської православної церкви: проблема сприйняття та осмислення (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Ткачук Ю. - Поняття бюрократії, бідності та багатства у творчості Макса Вебера (2013)
Рецензії (2013)
Довідка про авторів (2013)
Fot E. V. - Efficacy and Safety of Three Alveolar Recruitment Manoeuvres After Off-Pump Coronary Artery Bypass Grafting, Kuzkov V. V., Gaidukov K. M., Bjertnæs L. J., Kirov M. Y. (2016)
Тарабрін О. О. - Сучасні підходи до корекції гемостазу при оперативних втручаннях із приводу раку шийки матки, Дубініна В. Г., Лук’янчук О. В., Гавриченко Д. Г., Мазуренко Г. І., Бедрега В. А. (2016)
Георгіянц М. А. - Гостре ушкодження нирок при сепсисі у дітей. Вазоактивні медіатори, нирковий кровотік і нові можливості прогнозування розвитку, Корсунов В. А., Столяров К. Є. (2016)
Щербаков С. С. - Вплив епідуральної анестезії на стан системи регуляції агрегатного стану крові у хворих на гострий деструктивний панкреатит, Кірпічнікова К. П., Іванова В. О., Кушнір К. С., Данілова Г. О. (2016)
Удут В. В. - Состояние гемостатического потенциала у больных с циррозом печени, Тютрин И. И., Мальцева А. А., Клименкова В. Ф., Соловьев М. А., Черногорюк Г. Э., Шписман М. Н. (2016)
Ціома В. А. - Особливості екстубації трахеї у жінок після кесаревого розтину (2016)
Артеменко В. Ю. - Провідникова анестезія нижньощелепного нерва в забезпеченні умов для оптимальної ларингоскопії та екстубації трахеї у хворих із флегмоною шиї, Буднюк О. О. (2016)
Дмитрієв Д. В. - Обґрунтування вибору аналгезії з метою профілактики гіпералгезії в післяопераційному періоді у дітей за даними морфологічного дослідження шкіри в ділянці післяопераційної рани (2016)
Межирова Н. М. - Вплив анестезії з використанням кетаміну, пропофолу та севофлурану на когнітивні функції дітей, Коваль А. В., Данилова В. В., Борисов А. В. (2016)
Doetsch S. - Malignant Hyperthermia: History or Reality, Tzanova I. (2016)
Shukevich L. E. - Analysis of the Effectiveness of an Obstetric Intensive Care Center for Critically Ill Patients With Mods, Shukevich D. L., Plotnikov G. P., Peredelkin D. K., Grigoriev E. V. (2016)
Kondratyeva E. A. - Experience of Using Benzodiazepines in Predicting Outcomes and Targeted Treatment of Patients in Vegetative State. Treatment of Patients in Vegetative State and Minimal Consciousness State with Zolpidem (Review) (2016)
Tuyakov B. - Peripheral Nerve Blocks for Knee-Surgery, Onichimowski D., Majzner-Zawadzka E. (2016)
Тарабрін О. О. - Вітаємо з ювілеєм! До 85-річчя з дня народження В. В. Суслова (2016)
Правила підготовки статей до журналу "Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія" (2016)
The manual of the article style for "Clinical Anesthesiology and Intensive Care” Journal (2016)
Карамишев Д. В. - Формування системи цінностей і переконань як чинник інституціональних перетворень в українському суспільстві (2016)
Дзвінчук Д. І. - Механізми демократії участі: суть та особливості застосування на місцевому рівні (2016)
Древаль Ю. Д. - Проблематика державного управління охороною праці (2016)
Онищук С. В. - Соціокультурне значення церкви для сучасних демократичних трансформацій в Україні, Петровський П. М. (2016)
Непомнящий О. М. - Теоретичні підходи до створення комплексної моделі надання допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні (2016)
Гайдученко С. О. - Розвиток потенціалу організаційної культури публічного управління і проектування організаційних систем (2016)
Дорошенко В. С. - Моральний фактор у контексті соціальної політики держави (2016)
Клімушин П. С. - Механізми електронного урядування в системі надання адміністративних послуг, Спасібов Д. В. (2016)
Кравченко С. Г. - Земельні відносини як аспект державної політики розвитку урбанізованих територій (2016)
Мельтюхова Н. М. - Державноуправлінські відносини як предмет наукового пізнання (2016)
Ольшанський О. В. - Інструментарій муніципальної діяльності в контексті теорії "сервісної” держави (2016)
Полякова О. С. - Теоретико-емпіричний аспект дослідження формування рівня правової свідомості громадян: попередній аналіз (2016)
Поступна О. В. - Наукометричний аналіз автореферативного фонду України з дослідження методоло-гічних основ формування системи управління освітою в галузі науки державного управління (2016)
Бунчук М. М. - Інституційно-правові засади формування й реалізації антитерористичної політики в Україні (2016)
Войтик О. Є. - Інституційне забезпечення державного управління регіональним розвитком (2016)
Гаман М. В. - Модернізація державного управління оподаткуванням у контексті інноваційного розвитку, Матвейчук Л. О. (2016)
Коваленко М. М. - Удосконалення системи фінансування державних цільових програм (2016)
Дунаєв І. В. - Вплив інтеграційних процесів на модернізацію регіональної економічної політики (2016)
Коврегін В. В. - Механізми забезпечення економічної безпеки при формуванні якості освіти вищого навчального закладу (2016)
Мельников О. С. - Особливості публічних закупівель як об’єкта державного регулювання економіки (2016)
Сiтнiк С. П. - Державне регулювання розвитку iнституту сiм’ї на принципах соцiального партнерства (2016)
Сердюк С. А. - Сутність і зміст державного регулювання обігу земель (2016)
Скляров С. О. - Шляхи удосконалення організаційно-правового механізму державного регулювання проблемних регіонів (2016)
Заскалкіна О. М. - Державне регулювання інституціональних перетворень в аграрному секторі економіки України (2016)
Мамонова В. В. - Місцеві фінанси в умовах децентралізації влади: шляхи вдосконалення управління, Горбатенко О. С. (2016)
Мельниченко О. А. - Скорочення масштабів протиправної зайнятості як складова державної політики детінізації національної економіки (2016)
Горячук В. Ф. - Державна регіональна політика та угоди щодо регіонального розвитку в контексті європейського вибору, Дуков Д. Ф. (2016)
Лахижа М. І. - Словаччина: досвід реформ для України, Черчатий О. І. (2016)
Зоря С. Ю. - Особливості захисту інтелектуальної власності у міжнародному праві (2016)
Пак В. І. - Особливості єврорегіонального співробітництва у сфері міждержавного регіонального управління (2016)
Шашула О. М. - Системи моніторингу охорони праці у країнах Європейського Союзу (2016)
Мороз О. М. - Світові тенденції розвитку концепції SMART GRID, Друзь В. О. (2015)
Давиденко Л. В. - Управлінська функція бенчмаркінгу енергоефективності та його роль в системі енергоменеджменту підприємства (2015)
Гриб О. Г. - Аналіз споживання електроенергії з контролем якості в розподільних мережах, Сіротін Ю. О., Гапон Д. А., Ієрусалімова Т. С., Дяченко О. В., Бортніков О. В. (2015)
Костюк В. О. - Модель добового електропостачання об'єкта, оснащеного фотоелектричною установкою з максимальним використанням сонячної енергії, Аксьонова О. С. (2015)
Волошко А. В. - Определение источников искажения и степени участия каждого субъекта системы электроснабжения в распределении мощности высших гармоник, Филянин Д. В. (2015)
Доценко С. І. - До питання про ізоморфність "складного" об’єкта та його "простої" моделі (2015)
Трунова І. М. - Порівняльний аналіз основних нормативних документів щодо якості електричної енергії, Лебедєва Я. А. (2015)
Жарков В. Я. - Присадибна сонячна електростанція з фотоелектричними модулями циліндричної форми, Галько С. В., Жарков А. В. (2015)
Шуллє Ю. А. - АСКОЕ як інструмент ефективного енергоменеджменту на підприємствах АПК (2015)
Давиденко Н. В. - Принципи урахування добової нерівномірності водоспоживання в задачах моніторингу ефективності енерговикористання в системах комунального водопостачання (2015)
Середа А. І. - Теоретичні розрахунки ежектування на воді та гідросуміші, Хандола Ю.М., Пазій В. Г. (2015)
Волкова О. Ю. - Дослідження флікер-ефекту в зовнішньому освітленні (2015)
Щербак І. Є. - Визначення резерву потужності мережевих трансформаторних підстанцій для підключення споживачів-регуляторів (2015)
Дудніков С. М. - Формалізація задачі процесу математичного моделювання локальних інтелектуальних мереж (Smart Grid) з альтернативними джерелами енергії (2015)
Святобатько А. В. - Розробка архітектури програмно-апаратного комплексу засобів контролю та прогнозування параметрів зернової маси, що зберігається у бункерах на елеваторі, Хоховські А., Обставські П., Фурман І. О. (2015)
Загуменная Е. В. - Табличная реализация операции умножения на основе классов вычетов в отрицательном числовом диапозоне (2015)
Izotov A. - Boolean derivatives with application to network protocol testing, Nemchenko V. (2015)
Коваленко В. В. - Розширення зони практичного застосування ПЛК з паралельною архітектурою, Фурман І. О. (2015)
Кошовий М. Д. - Волоконно-оптичний датчик тиску, Кошова І. І., Рожнова Т. Г. (2015)
Бурбело М. Й. - Вибір інформативних параметрів для керування симетрувальними пристроями, Мельничук Л. М., Лобода Ю. В. (2015)
Фурман І. О. - Представлення несинусоїдальних режимів в системах електропостачання за допомогою вейвлет-аналізу, Мірошник О. О. (2015)
Назаренко І. П. - Структура та реалізація автоматичної системи керування диспетчерською службою району електричних мереж (2015)
Рожков П. П. - Імітаційне моделювання вертикальних коливань автомобіля в різних умовах руху, Рожков С. П. (2015)
Сиротенко М. А. - Повышение надёжности нерезервируемой распределительной сети 10 кВ в условиях неопределённости исходной информации, Тимчук С. А. (2015)
Тимчук О. С. - Нечітка модель оцінки ризиків web-додатка (2015)
Фурман І. О. - Інформаційна безпека в комп’ютерних програмах та системах, Старовєров Р. М., Піскарьов О. М. (2015)
Шулима О. В. - Модель функціонування гібридної енергетичної системи з відновлювальними джерелами енергії, Шендрик В. В., Пакштас А., Шендрик С. О. (2015)
Krivoulya G. - Collecting distributed data of precision agriculture using wireless sensor network and Unmanned Aerial Vehicles, Lipchansky A., Stephen Nti (2015)
Радченко С. С. - Принципи побудови та промислове впровадження АСКТП елеваторних комплексів зберігання зерна, Фурман І. О. (2015)
Тугай І. Ю. - Аналіз загрози розвитку ферорезонансів у діючих електричних мережах високої напруги за допомогою комп’ютерного моделювання (2015)
Белобородов А. Ю. - Применение баз данных уязвимостей в задачах исследования безопасности программных средств, Горбенко А. В. (2015)
Катюха И. А. - Исследование разработанной методики нечеткого регрессионного анализа (2015)
Діордієв В. Т. - Обґрунтування конструкції електротехнічного комплексу передпосівної обробки зернових з використанням електроаерозолів, Новіков Г. В. (2015)
Кашкарьов А. О. - Шляхи діагностування режимів роботи споруд захищеного ґрунту за рахунок інформаційної надлишковості (2015)
Бовчалюк С. Я. - Застосування автоматизованого комп’ютерного тестування для оцінювання знань студентів, Піскарьов О. М. (2015)
Мкртумян С. Є. - Основні принципи побудови сучасних систем автоматизації на базі ПЛК (2015)
Фурман І. О. - Метод програмування ПЛК за допомогою мови технологічних циклограм, Аллашев О. Ю. (2015)
Кунденко Н. П. - Использование оптического резонатора в системах измерения электрофизических параметров веществ, Черенков А. Д., Кунденко А. Н. (2015)
Романченко М. А. - Застосування ресурсоощадних електротехнологій в виробництві продукції тваринництва, Бріндза Я., Дабровська П. (2015)
Войтов В. А. - Шляхи зниження енерговитрат при виробництві твердого палива з біосировини, Вороновський І. Б. (2015)
Бархатов О. М. - Перспективне освітлення теплиць, Дробязко В. О., Мухортов Є. С. (2015)
Ковальчук І. М. - Безпека експлуатації дезінфекційних камер із застосуванням озону, Скиба А. В. (2015)
Румянцев О. О. - Експериментальна оцінка дії оптичного випромінювання на молочних корів, Кокоша М. В. (2015)
Шинкаренко І. М. - Енергозбереження при вирощуванні рослин у захищеному грунті, Бігун О. О., Шинкаренко М. О. (2015)
Єгорова О. Ю. - Створення сучасних опромінювальних установок для сільського господарства з урахуванням спектрального складу джерел світла (2015)
Борохов І. В. - Застосування енергії ультразвуку при переробці сільськогосподарської продукції, Рудов Д. Ю. (2015)
Гулевський В. Б. - Прогнозування підвищення якості відновлюваних деталей автомобілів при абразивній обробці, Богатирьов Ю.О. (2015)
Орел А. Н. - Модель электромагнитных полей СВЧ диапазона в середине поврежденной конечности сельскохозяйственных животных, Орел И. А., Евтушенко А. A. (2015)
Постол Ю. О. - Можливості використання кавітації в переробці вуглеводної сировини (2015)
Стьопін Ю. О. - Математична модель теплових процесів асинхронних електродвигунів при несиметрії напруг (2015)
Cтручаев Н. И. - Определение количества теплоты при замораживании и размораживании (2015)
Десятник В. О. - Проблема марксистської діалектичної логіки (2016)
Волкова Т. І. - Кваліфікуючі ознаки незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом як злочину (2016)
Гмирін А. А. - Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України (2016)
Зубець Ю. Г. - Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані (2016)
Матвійчук В. К. - Наслідки вчинення злочинів проти навколишнього природного середовища: теоретичні, методологічні і практичні проблеми (2016)
Олєйнічук О. М. - Шляхи вдосконалення складу злочину, передбаченого ст. 175 КК України (2016)
Олійник В. П. - Родовий об’єкт злочину забруднення моря (2016)
Soloviova A. M. - History of formation and develop of criminal law in the field of protection of objects of archaeological and cultural heritage in Ukraine and some foreign countries, Soloviova A. B. (2016)
Харь І. О. - Суб’єкт злочинів проти життя особи: проблеми теорії і практики (2016)
Дячук М. I. - Проблеми і перспективи розвитку медіації в Республіці Казахстан (2016)
Карпенко М. І. - Дослідження поняття та умов екстрадиції шляхом аналізу міжнародного законодавства, Коковін Д. І. (2016)
Сервецький І. В. - Поняття олігархії та її суспільна небезпека (2016)
Бусыгин Б. С. - Использование линеаментного анализа космических снимков для прогнозирования рудных объектов в пределах Восточно-Африканского рифта, Никулин С. Л. (2016)
Хижняк А. В. - Евристичні методи оцінки ділянок нафтогазоперспективних територій на основі міждисциплінарної інтеграції аерокосмічної і наземної інформації (на прикладі Дніпровсько-Донецької западини, Єфіменко Т. А., Архіпов О. І., Томченко О. В., Суханов К. Ю., Федоровський О. Д. (2016)
Kozhemiakin R. A. - An approach to prediction and providing of compression ratio for DCT based coder applied to remote sensing images, Zemliachenko A. N., Lukin V. V., Abramov S. K., Vozel B. (2016)
Лялько В. І. - Вивчення динаміки середньорічних показників валової первинної продуктивності території України впродовж 2000–2010 років, Сахацький О. І., Жолобак Г. М., Апостолов О. А. (2016)
Янцевич О. О. - Оцінка природи температурних аномалій на космознімках Чорного моря, Воробйов А. І., Гейхман А. М. (2016)
Правила та рекомендації для авторів (2016)
Правила и рекомендации для авторов (2016)
Драненко Г. - Тканина життєтвору Ролана Барта в інтелектуальній біографії письменника Тіфен Самойо (2015)
Бандровська О. - Концептосфера Джойсового "Улісса” Дарії Віконської та діалогізм літературознавчих студій (2015)
Висоцька Н. - (Авто)біографічна фальсифікація як знаряддя десакралізації канонічного автора ("Трагедія Артура” А. Філіпса) (2015)
Elkady H. E. - La pensée ésotérique dans "L'autre côté de la vie” de Philippe Ragueneau (2015)
Домбровський М. - Класична філологія і літературознавство (2015)
Семків Р. - Чи можлива / доцільна історія української сатиричної літератури? (2015)
Вікирчак І. - Творчість Рози Ауслендер періоду американської еміґрації (2015)
Поспишил И. - Евгений Ляцкий и его роман "Тундра” как художественная квинтэссенция пражского эмигрантского опыта (2015)
Бовсунівська Т. - Когнітологічні зміни історичного шляху літературознавства (2015)
Бортнік Ж. - Монодрама як об’єкт теоретичної та критичної рефлексії: історія досліджень (2015)
Козлик І. - Спадкоємність у літературознавстві: механізми реалізації та значення (2015)
Маценка С. - Засади медієвістичного літературознавства у Львові в контексті сучасної германістичної медієвістики (2015)
Нікоряк Н. - Ольга Петрівна Гуля (1907–1994): науковець в умовах ідеологічної диктатури (2015)
Яровенко Т. - Історіографія маланюкознавства: регіоналізація дослідницьких практик (2015)
Астрахан Н. - Естетика Ґ. В. Ф. Геґеля в контексті методологічних пошуків сучасного літературознавства (2015)
Ісаєва Н. - Особливості формування ґендерного літературознавства в Китаї (2015)
Криворучко С. - Концепція феміністичної критики (2015)
Натяжко С. - Психоаналітичні дослідження в сучасному українському літературознавстві (2015)
Червінська О. - Від онтології до антології: монографія Олени Галети як вдала спроба оновлення жанрологічного напрямку науки про літературу (2015)
Знаменська Т. К. - Пріоритети національного плану дій з припинення смертей новонароджених, які можна попередити, в рамках глобальної стратегії ООН "Кожна жінка, кожна дитина", Шунько Є. Є., Ковальова О. М., Похилько В. І., Мавропуло Т. К. (2016)
Романюк О. М. - П’ятирічний досвід хірургічного закриття відкритої артеріальної протоки у недоношених новонароджених, Мартинюк В. Ф., Мартинюк Т. В., Гнатів М. М. (2016)
Рубіна О. С. - Досвід використання аудіологічного скринінгу в умовах вінницького неонатального центру, Ізюмець О. І., Гомон Р. О., Бурдейний С. О., Щербич Ю. В. (2016)
Годованець Ю. Д. - Патогенетичні аспекти кардіоваскулярних порушень при гіпоксичному ураженні у новонароджених дітей, Перижняк А. І. (2016)
Коробка О. В. - Дискусійні питання щодо прогнозування та діагностики гіпоксично-ішемічного ураження міокарду при асфіксії у новонароджених, Бєлорус А. І., Гасюк Н. І., Ковальов Н. І., Ковальова О. М. (2016)
Анікін I. O. - Вибір тактики лікування відкритої артеріальної протоки у новонароджених з низькою та критичною вагою (2016)
Спахі О. В. - Аналіз основних чинників ризику розвитку вроджених вад сечової системи у дітей, Кокоркін О. Д., Пахольчук О. П. (2016)
Фофанов О. Д. - Меконієвий перитоніт у новонароджених: особливості діагностики і хірургічного лікування, Фофанов В. О., Никифорук Р. І. (2016)
Тертишник А. О. - Стан мікробіоценозу піхви у пацієнток з неспецифічним хронічним сальпінгоофоритом (2016)
Ципкун А. Г. - Особливості фармакотерапії та клінічна фармакологія періоду новонародженості. Частина III. фармакотерапія в період годування груддю (2016)
Гончарь М. О. - Диференційна діагностика неонатальних кардіоміопатій, Бойченко А. Д., Сенаторова А. В. (2016)
Полянська О. С. - Лікування серцевої недостатності у вагітних (2016)
Юсин І. О. - Бікарбонат натрію: чи варто? (2016)
Клименко Т. М. - Врожденный порок сердца у новорожденного: аортолегочное окно. случай из практики, Закревский А. Н., Карапетян О. Ю. , Сердцева Е. А., Бучнева О. В., Каратай О. С., Томчук А. И., Солошенко И. В., Закревская А. А. (2016)
Ващилін Г. В. - Клінічний випадок синдрому гольденхара у новонародженого, Гагаловська Л. А., Гнатів М. М., Калинка С. О., Мартинюк Ж. І., Зайцева Л. М. (2016)
Лембрик І. С. - Двобічні абсцеси головного мозку, як наслідок герпетичної інфекції у новонародженої дитини (клінічний випадок), Кузенко О. В., Марчук Л. І., Стефанишин І. М. (2016)
Погорілий В. В. - Хірургічне лікування крижово-куприкової тератоми великих розмірів у новонародженої дитини, Якименко О. Г., Конопліцький В. С. (2016)
Лембрик І. С. - Інноваційні технології навчання у викладанні неонатології студентам старших курсів: переваги та недоліки застосування (2016)
Christian P. Speer - Tore curstedt – главный ученый-создатель поверхностно-активного вещества из свиных тканей, Henry L. Halliday (2016)
Вимоги до оформлення статей у журналі (2016)
Коваленко В. М. - Профілактика, діагностика та лікування інфекційного ендокардиту. Рекомендації робочої групи з хвороб міокарда, перикарда, ендокарда та клапанів серця Асоціації кардіологів України, Несукай О. Г. (модератори), Книшов Г. В., Ватутін М. Т., Воронков Л. Г., Ілляш М. Г., Рябенко Д. В., Целуйко В. Й. (2015)
Тодуров Б. М. - Венозний тромбоемболізм: ефективність діагностики та надання медичної допомоги в сучасних умовах, Ячник А. І., Ковтун Г. І., Шевченко В. О., Кузьмич І. М., Ячник В. А. (2015)
Соколов М. Ю. - Динаміка рівня серцевого тропоніну І у хворих зі стабільною стенокардією після проведення планового перкутанного коронарного втручання залежно від способу медикаментозної кардіопротекції, Кобиляк В. Ю., Соколов Ю. М. (2015)
Гавриш О. С. - Морфологічні особливості ішемізованої та позаішемічної зон міокарда в пацієнтів з хронічною ішемічною хворобою серця, Кричкевич В. А. (2015)
Крушинська Н. А. - Оцінка порушень пружно-еластичних властивостей артерій у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та синдромом обструктивного апное сну, Сіренко Ю. М. (2015)
Марушко Ю. В. - Результати дослідження рівня ендотелійзалежних факторів вазоконстрикції й вазодилатації в дітей з первинною артеріальною гіпертензією, Гавриленко Т. І., Гищак Т. В., Підгайна О. А. (2015)
Сичов О. С. - Гендерні особливості якості життя та емоційного стану у хворих з фібриляцією та тріпотінням перед сердь неклапанного походження, Бородай А. О., Романова О. М., Лизогуб С. В., Срібна О. В., Левчук О. В., Бородай Е. С. (2015)
Павлик Н. С. - Клінічні характеристики госпіталізованих пацієнтів із безсимптомною фібриляцією і тріпотінням передсердь за даними одноцентрового реєстру, Черняга-Ройко У. П., Павлик С. С., Жарінов О. Й. (2015)
Целуйко В. И. - Галектин-3 и обратное ремоделирование сердца после хирургической коррекции недостаточности митрального клапана, Жадан А. В., Зедгинидзе Э. (2015)
Зинченко Ю. В. - Современное немедикаментозное лечение фибрилляции предсердий у больных с систолической дисфункцией левого желудочка. Случаи из практики, Доронин А. В., Икоркин М. Р. (2015)
Малиновская И. Э. - Физическая реабилитация в комплексной программе лечения больных, перенесших инфаркт миокарда, Шумаков В. А., Терещенко Н. М. (2015)
Бугаенко В. В. - Гендерные особенности диагностики, течения и лечения ишемической болезни сердца (2015)
Обертинська О. Г. - Резистентна артеріальна гіпертензія: пошук оптимальної комбінованої терапії (2015)
Геннадій Васильович Книшов (1934–2015) (2015)
Беленький В. А. - Анализ ошибок при выполнении первичной хирургической обработки огнестрельных ран мягких тканей, Негодуйко В. В., Михайлусов Р. Н. (2015)
Сидоренко Р. А. - Вибір тактики лікування панкреатогенних рідинних скупчень (2015)
Фелештинський Я. П. - Відновлення безперервності кишечника при петльових колостомах, виведених з приводу раку прямої кишки, Пироговський В. Ю. (2015)
Котенко О. Г. - Особенности эндоваскулярной подготовки пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой к радикальному хирургическому лечению, Кондратюк В. А., Федоров Д. А., Гриненко А. В., Коршак А. А., Гусев А. В., Попов А. О., Григорян М. С. (2015)
Загаба Л. М. - Некоторые морфологические особенности удаленных внутригрудных лимфатических узлов при вторичных формах туберкулеза легких, Лискина И. В., Опанасенко Н. С., Терешкович А. В. (2015)
Бубало О. Ф. - Використання розчину "Лонгокаїн" для інфільтраційної анестезії в хірургії морбідного ожиріння, Лисун Ю. Б., Правдолюбенко І. М., Борисенко А. О., Кононенко О. М. (2015)
Дудукіна С. О. - Виживання пацієнтів з інтракраніальними аневризматичними крововиливами при різних варіантах оперативного втручання, анестезіологічного забезпечення та інтенсивної терапії, Григорук С. П., Бондар Л. В., Мацуга О. М. (2015)
Шляхтич С. Л. - Критерії визначення обсягу оперативного втручання при дифузному токсичному зобі, Антонів В. Р., Вовканич А. В. (2015)
Трембовецкая Е. М. - Влияние блокады левой ножки пучка гиса на параметры продольной деформации стенок левого желудочка у больных с дилатационной кардиомиопатией, Кнышов Г. В., Захарова В. П., Руденко К. В. (2015)
Кучин Ю. Л. - Спінальна анестезія при відстрочених травматологічних втручаннях у пацієнтів з черепно­мозковою травмою (2015)
Бур’янов О. А. - Хірургічне лікування переломів п’ясних кісток, Циганков М. А. (2015)
Пиптюк О. В. - Комплексне лікування спайкової хвороби очеревини з використанням препарату "Дефенсаль" (перший досвід), Телемуха С. Б., Малютін О. М., Телемуха Л. Б. (2015)
Мішалов В. Г. - Профілактика диспозиції катетера Tenckhoff у черевній порожнині, Гойда С. М., Заводовський Є. С., Маркулан Л. Ю., Кучма І. Л. (2015)
Грубник В. В. - Лапароскопическая пластика гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы каркасным облегченным политетрафторэтиленовым трансплантатом: отдаленные результаты 40 операций, Малиновский А. В. (2015)
Мішалов В. Г. - Результати лікування пацієнтів з гострим панкреатитом, Маркулан Л. Ю., Матвеєв Р. М. (2015)
Ротар О. В. - Експериментально­клінічне обґрунтування використання рифаксиміну для селективної деконтамінації кишечника при гострій хірургічній патології, Ротар В. І., Архелюк О. Д. (2015)
Лифшиц Ю. З. - Несостоятельность анастомозов пищеварительного канала. Эндолюминальное лечение отрицательным давлением, Валецкий В. Л., Процюк Р. Р., Зайченко П. А., Омельченко О. Н. (2015)
Верещако Р. И. - Лобэктомия с резекцией и пластикой бронхов и легочной артерии — путь к повышению резектабельности рака легкого (2015)
Дронов А. И. - Клинический пример диагностики и лечения послеоперационных осложнений у пациента, прооперированного по поводу рубцово­язвенного стеноза двенадцатиперстной кишки по Бильрот­I, Рощина Л. А. (2015)
Кузьменко О. В. - Инновационные методы хирургического лечения варикозной болезни нижних конечностей: дискуссионные вопросы, Михайличенко В. Ю., Мишалов В. Г., Миргородский Д. С. (2015)
Закрутько Л. І. - Динаміка забезпечення впровадження та запровадження принципів підвищення якості наукової продукції у сфері охорони здоров'я України за останні 3 роки (2016)
Авраменко А. А. - Влияние внутриклеточных "депо” хеликобактерной инфекции на сроки обострения хронического неатрофического гастрита (2016)
Авраменко А. А. - Патоморфологические изменения слизистой желудка крыс через 6 и 24 часа после внутрижелудочного введения 2,5% водного раствора аммиака, Смоляков С.Н. (2016)
Анохіна С. І. - Характеристика змін фібрино- та протеолітичної активності плазми крові та тканин внутрішніх органів у гіпотиреоїдних осліплених щурів (2016)
Антонюк О. П. - Генетичний моніторінг природжених вад розвитку, самовільних викиднів та неплідних шлюбів, Гнатейко О. З., Прокопчук Н. М., Гельнер Н. В. (2016)
Бакун О. В. - Особливості гормонального гомеостазу в жінок з ендометріозом, асоційованим із безпліддям, Цуманець І. О., Купчанко В. Г. (2016)
Бойко В. В. - Метаболічні порушення у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом типу 2 (2016)
Бойчук Т. М. - Бактерицидна та протигрибкова активність четвертинних амонієвих солей - похідних димедролу, Бурденюк І. П., Мислицький В. Ф., Ходоровський В. М., Чорноус В. О. (2016)
Бойчук Т. М. - Бактерицидна та протигрибкова активність біс-четвертинних амонійних солей, що містять фрагмент димедролу, Бурденюк І. П., Мислицький В. Ф., Ходоровський В. М., Чорноус В. О. (2016)
Боягина О. Д. - Половой диморфизм внешнего строения ствола мозолистого тела у людей зрелого возраста (2016)
Vanchuliak O. Ya. - Muller-matrix mapping of optically anisotropic molecular endogenic fluorophors of the myocardium in the diagnostics of acute coronary insufficiency (2016)
Grynchuk A. F. - A scale for predicting postoperative septic complications at acute peritonitis, Grynchuk F. V., Polianskiy I. Iu. (2016)
Гуньков С. В. - Біохімічні маркери гіперандрогенії в умовах підвищеного рівня експонування марганцем і нікелем біохімічні маркери гіперандрогенії в умовах підвищеного рівня експонування марганцем і нікелем (2016)
Деркач Н. М. - Специфічна токсичність препарату "Декасан", Штриголь С. Ю., Лар'яновська Ю. Б., Кошова О. Ю., Ковальова Є. О. (2016)
Зуб Л. О. - Гендерна та вікова характеристика ліпідного спектра крові у хворих на діабетичну нефропатію з наявністю артеріальної гіпертензії, Новиченко С. Д. (2016)
Іванова Л. А. - Окремі клініко-параклінічні показники як ранні діагностичні критерії нестрептококових тонзилофарингітів у дітей, Марусик У. І., Горбатюк І. Б. (2016)
Карвацька Н. С. - Особливості пізнавальних процесів та стану емоційно-вольової сфери хворих на церебральний атеросклероз, Русіна С. М., Курик В. І. (2016)
Квасницька О. Б. - Діагностичне значення метаболічних компонентів синдрому ендогенної інтоксикації у хворих на цироз печінки (2016)
Колоскова О. К. - Сучасні неінвазивні підходи до верифікації запального процесу в нижніх дихальних шляхах при позалікарняних пневмоніях у дітей, Білоус Т. М. (2016)
Косілова С. Є. - Порушення процесів пероксидації ліпідів як фактор ризику перинатальних ускладнень (2016)
Кузнєцова О. В. - Харатеристика змін протеолітичної активності в тканині щитоподібної залози статевонезрілих самок щурів за умов одночасної дії екзогеної гіпоксії та різної довжини фотоперіоду (2016)
Мазур О. О. - Таксономічний склад та популяційний рівень мікробіоти вмісту верхньощелепних пазух у хворих на хронічний гнійний синуїт із цукровим діабетом типу 1 в залежності від віку (2016)
Мислицький В. Ф. - Постнатальні інфекції та їх роль у дизрегуляції морфофункціонального розвитку новонароджених, Ткачук С. С., Ткачук О. В., Перепелюк М. Д. (2016)
Мислицький В. Ф. - Стан імунітету новонароджених із постнатальними інфекціями, Ткачук С. С., Ткачук О. В., Перепелюк М. Д. (2016)
Міхєєва Т. М. - Стан мікроциркуляції капілярів нігтьового ложа у дітей та підлітків із гастродуоденальною патологією (2016)
Морар І. К. - Місцева роль інтерлейкіну-1В у розвитку хронічного запалення глоткового та піднебінних мигдаликів у дітей, Бодяка Ю. А., Піцула Н. М. (2016)
Підвербецька О. В. - Клінічна характеристика туберкульозу легень залежно від стану мікрофлори товстої кишки (2016)
Підвисоцька Н. І. - Синдром Едвардса: аналіз власних клінічних спостережень, Ластівка І. В., Мещищена І. І., Дмитрук Т. В., Валігурський І. М. (2016)
Прокопів О. В. - Сучасний стан захворюваності на вітряну віспу в дітей за матеріалами Львівської області, Прикуда Н. М., Задорожний А. М. (2016)
Русіна С. М. - Вплив акцентуацій характеру на поведінку підлітків, Карвацька Н. С., Курик В. І., Нікоряк Р. А. (2016)
Садигов Ю. М. - Перебіг раннього неонатального періоду дітей, що народилися від матерів-носіїв генітального герпесу та цитомегаловірусної інфекції (2016)
Семчишин М. Г. - Вміст цинку в сироватці крові при черепно-мозковій травмі легкого і середнього ступенів тяжкості в потерпілих на мирній території та у вояків антитерористичної операції (2016)
Semianiv I. O. - Treatment of patients suffering from pulmonary tuberculosis with concomitant damages of hepato-pancreato-biliary system taking into account deletion polymorphism of xenobiotics detoxication system genes of glutathione-s-transferase (2016)
Сидорчук Л. П. - Реактивна відповідь нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові хворих на ішемічну хворобу серця, Джуряк В. С. (2016)
Тащук В. К. - Патогенетичне лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Хребтій Г. І., Савчук О. В. (2016)
Терещенко T. О. - Особливості поточного лікарського контролю за футбольними арбітрами з різним рівнем середнього динамічного артеріального тиску (2016)
Ткачук О. В. - Мікробна екологія слизових оболонок травного тракту щурів із відст¬роченими наслідками двобічного пору¬шення кровообігу в басейні сонних артерій (повідомлення перше - якісний склад мікрофлори), Повар М. А., Ткачук С. С., Галагдина А. А., Мислицький В. Ф. (2016)
Ткачук С. С. - Статевий диморфізм інтенсивності вільнорадикальних процесів у структурах проміжного мозку щурів із синдромом пренатального стресу, Ткачук О. В., Олійник Л. Д., Мислицький В. Ф. (2016)
Ферфецька К. В. - Вплив поліморфізму гена АPO-В (RS 17240441) на продукцію ліпідних фракцій у хворих на хронічний панкреатит, поєднаний з ожирінням та цукровим діабетом типу 2, Федів О. І., Сидорчук Л. П. (2016)
Фурманов Ю. О. - Порівняльна характеристика біліодигестивних анастомозів, сформованих із використанням ВЧ-електрозварювання та лігатурним методом в експерименті (патоморфологічне дослідження), Ничитайло М. Ю., Гуцуляк А. І., Булик І. І., Савицька І. М., Загрійчук М. С., Хілько Ю. О. (2016)
Храброва О. П. - Ступінь порушень факторів і механізмів неспецифічного протиінфекційного захисту організму хворих на хронічний автоімунний тиреоїдит (2016)
Шмига Т. В. - Клінічні особливості хронічної реактивованої герпетичної інфекції першого/ другого типів (2016)
Андрущак А. В. - Шляхи оптимізації рідинної ресусцитації при поліорганному ушкодженні, Коновчук В. М. (2016)
Білецький С. В. - Деякі аспекти метаболічної терапії захворювань серцево-судинної системи (огляд літератури), Бойко В. В., Петринич О. А., Казанцева Т. В. (2016)
Годованець О. І. - Застосування пробіотиків у стоматології, Мороз А. В., Попеску Д. Г. (2016)
Козарийчук Н. Я. - Современные данные о механизмах иммунной дисфункции при повреждении переднего отдела глазного яблока (обзор литературы) (2016)
Москалюк В. Д. - ВІЛ-інфекція та хронічна хвороба нирок: клініко-патогенетичні паралелі, Андрущак М. О. (2016)
Пересунько О. П. - Паренхіматозно-стромальна взаємодія як патогенетичний фактор диференційної діагностики аденокарциноми та плоскоклтинного раку шийки матки (огляд літератури та власних досліджень), Зелінська Н. В., Давиденко І. О. (2016)
Рибарчук А. В. - Основні механізми формування ендотоксикозу при поліорганному ушкодженні, Коновчук В. М. (2016)
Селюкова Н. Ю. - Фітоестрогени та їх значення в індукції чоловічої гіпофертильності (огляд літератури) (2016)
Хухліна О. С. - Патогенетичні механізми та фактори ризику взаємообтяження хронічного холециститу, холестерозу жовчного міхура з ожирінням та ішемічною хворобою серця, Горбатюк І. Б., Зімич Ю. П., Купчанко Р. М., Храновська О. М., Угляр М. Т. (2016)
Авраменко А. А. - Случай формирования пилоробульбарной язвы у спортсмена-дзюдоиста во время выступления на соревнованиях, Абрамов К. В. (2016)
Ляшук П. М. - Випадок феохромоцитоми із стабільною артеріальною гіпертензією, Ляшук Р. П. (2016)
Сопова І. Ю. - Формування біоетичного підходу в професійній діяльності майбутніх лікарів при викладанні курсу фармакології (2016)
Тащук В. К. - Наукові досягнення кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини, Полянська О. С., Амеліна Т. М. (2016)
Рецензія на підручник "Імунологія" (2016)
Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина 51 (2016)
Єдині вимоги до оформлення статей (2016)
Бублик Є. О. - Тенденції та наслідки концентрації в банківському секторі економіки України, Шкляр А. І. (2016)
Голосенін І. О. - Уніфікація підходів до тлумачення проблемних кредитів (2016)
Діденко Л. В. - Система недержавного пенсійного забезпечення і розвиток фінансового посередництва в Україні, Головенко І. П. (2016)
Дробязко А. О. - Монетарна політика та валютна лібералізація в Україні (2016)
Журавський В. Л. - Національний університет державної податкової служби України у світовому веб-рейтингу (2016)
Коляда О. В. - Іноземне інвестування в Україні на шляху інтеграції до світового господарства, Федорчук О. С. (2016)
Коляда Т. А. - Правові засади запровадження довгострокового бюджетного планування у бюджетному процесі України (2016)
Кужелєв М. О. - Проблеми та перспективи фінансового забезпечення та оплати праці загальноосвітніх та вищих навчальних закладів України, Житар М. О. (2016)
Любіч О. О. - Банківська криза в Україні: причини, особливості, подолання, Бортніков Г. П. (2016)
Манн Р. В. - Особливості фінансового аналізу управлінської діяльності за сучасних умов трансформації економіки (2016)
Ніколаєва Т. В. - Сервейінг: концепція та національні особливостіх (2016)
Новік О. І. - До питання теоретичних основ адміністрування митних платежів в умовах глобалізаційних викликів (2016)
Павлов К. В. - Социально-экономические и экологические особенности модернизации старопромышленних регионов России (2016)
Перова К. В. - Взаємозв’язок формування резервів під зменшення корисності активів та бази оподаткування прибутку банку (2016)
Сторожук О. В. - Фіскальна ефективність податку на додану вартість в Україні, Федун Л. М. (2016)
Цопа М. Б. - Кореляційно-регресійний аналіз збутової діяльності виробничих підприємств (2016)
Над випуском працювали (2016)
Мелащенко С. Г. - Діагностичні можливості 200-хвилинного постпрандіального мультиканального інтралюмінального імпеданс-РН-моніторингу стравоходу порівняно з добовим варіантом, Чернобровий В. М., Ксенчин О. О. (2015)
Бульда В. І. - Вікові особливості структурних та гемодинамічних показників магістральних судин шиї при неалкогольній жировій хворобі печінки та підвищеній масі тіла, Терсіна О. Д. (2015)
Kрышень В. П. - Пути оптимизации лечебно-диагностической тактики у больных с неопухолевой обтурационной желтухой, Рязанов Д. Ю., Кудрявцева В. Е., Полюдов А. А., Задорожный В. В., Рубан А. Г. (2015)
Степанов Ю. М. - Оцінка ефективності гепатопротектора Гепа Веда у хворих із патологією печінки, Чухрієнко Н. Д., Саленко А. В., Бреславець Ю. С., Плещенко М. Л., Степанова Ж. В. (2015)
Ягмур В. Б. - Діагностика мінімальної печінкової енцефалопатії за допомогою нейропсихометричних тестів, Меланіч С. Л., Недзвецька Н. В. (2015)
Исмаилов С. И. - Взаимосвязь индекса массы тела и углеводного обмена у больных с хроническим панкреатитом, Назыров Ф. Г., Азизов Б. А. (2015)
Мишанич Т. В. - Гемодинамічні зміни у хворих на хронічний панкреатит на фоні ішемічної хвороби серця, Созонюк О. В., Архій Е. Й. (2015)
Решетілов Ю. І. - Діагностика та корекція порушень травлення в практиці сімейного лікаря, Дмитрієва С. М., Проценко Н. М., Васильченко О. Ю., Кузнєцова Л. П., Богослав Т. В., Гуз Н. П., Цаприка О. Ф. (2015)
Дорофеев А. Э. - Исследование показателей качества жизни по данным SF-8 у пациентов с функциональными гастроинтестинальными заболеваниями, Куглер Т. Е., Бутова А. Ю. (2015)
Степанов Ю. М. - Біоімпедансметрія в оцінці нутритивного статусу рих на хронічні запальні захворювання кишечника, Бойко Т. Й., Сорочан О. В., Стойкевич М. В., Шкаредна А. С. (2015)
Чопей І. В. - Якість життя хворих на неспецифічний виразковий коліт із супутнім субклінічним атеросклерозом, Тернущак Т. М., Філіп С. С. (2015)
Журавльова Л. В. - Роль адипоцитокінів у ремоделюванні підшлункової залози при хронічному панкреатиті, Шеховцова Ю. О. (2015)
Зайцев И. А. - Использование количественного определения HbsAg для мониторинга противовирусной терапии хронической HBV-инфекции (2015)
Ткач С. М. - Ингибиторы протонной помпы и риск межлекарственных взаимодействий, Онищук Л. А. (2015)
Степанов Ю. М. - Неалкогольна жирова хвороба печінки в дітей: сучасний погляд на можливості діагностики та лікування (I частина), Абатуров О. Є., Завгородня Н. Ю., Скирда І. Ю. (2015)
Степанов Ю. М. - Антибактеріальна терапія гострого холециститу та холангіту (за Токійськими рекомендаціями, 2013), Скирда І. Ю., Гладун В. М. (2015)
Звіт про роботу Проблемної комісії "Гастроентерологія" МОЗ та НАМН України у 2014 році (2015)
Гапонов В. В. - Оказание медицинской помощи в Екатеринославе в период Первой мировой войны, Шевцова З. И. (2015)
Вертелецький В. Є. - Вроджені вади розвитку, Полісся, Чорнобиль, Євтушок Б. А. , Зимак-Закутня Н. О. , Калинка С. О. , Коржинський Ю. С. , Лапченко С. Ф. , Сосинюк З. О. (2016)
Гнатко Е. П. - K вопросу о последствиях Чернобыльской катастрофы: акушерские аспекты, Мизерная С. Д. (2016)
Клименко Т. М. - Пренатальна діагностика як резерв ведення дітей з вродженими вадами серця, Коровай С. М. , Карапетян О. Ю. (2016)
Горбатюк О. М. - Організація післядипломної підготовки дитячого хірурга з питань неонатальної хірургії (2016)
Знаменська Т. К. - Стан ранньої неонатальної адаптації у новонароджених від матерів з великим інтергенетичним інтервалом, Шевченко Л. І. , Пояркова О. А. , Михальчук О. Є. (2016)
Оболонский О. І. - Покращення перебігу бронхолегеневої дисплазії у недоношених новонароджених шляхом оптимізації терапії фармакологічного закриття артеріальної протоки, Снісарь В. І. , Сурков Д. М (2016)
Яблонь О. С. - Генний поліморфізм G211A гену UGT1A1 та пролонгована неонатальна жовтяниця, Мазур О. Г. (2016)
Абдуллаев К. И. - Современные подходы к лечению пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей, Кулиев Ч. Б. , Солтанов Р. С. (2016)
Романюк О. М. - Операція легеневого аутографта при обструкції вихідного тракту лівого шлуночку (2016)
Македонський І. О. - Диференційний підхід до стомування кишечника у новонароджених з некротичним ентероколітом і вадами розвитку шлунково-кишкового тракту, ускладнення кишкових стом, Яременко С. О. , Самоваров Л. С. , Романенко О. А. , Яременко Ю. О. (2016)
Бочкарьова О. В. - Концентрація деяких прозапальних і протизапальних цитокінів у сироватці периферійної крові дівчат, хворих на вульвовагініт, Андрієць О. А. , Боднарюк О. І. (2016)
Рогачевський О. П. - Нові підходи до вивчення патогенетичних механізмів гіпофертильності при гіперпластичних процесах матки, Гарбузенко Н. Д. , Стамова Н. О. (2016)
Сафонова И. Н. - Возможности антенатальных эхографических мониторингов при сахарном диабете беременных в диагностике диабетической фетопатии и определении степени перинатального риска (2016)
Семеняк А. В. - Профілактика ускладнень дисфункції плаценти, Коляндрецька С. В. , Андрієць О. А. (2016)
Жубыркэ С. - Сравнительный анализ влияния депрессии на течение беременности и родов в подростковом возрасте (2016)
Косей Н. В. - Морфологічні та імуногістохімічні особливості яєчників у жінок з синдромом полікістозних яєчників на тлі запальних захворювань органів малого тазу, Задорожна Т. Д. , Ветох Г. В. (2016)
Аникин И. А. - Случай из практики: неонатальный абстинентный синдром, Миренкова Н. А. , Самара Ю. К. , Лесовая В. С. , Демьяненко Т. В. , Жовниренко О. А. (2016)
Похилько В. І. - Клінічний випадок вродженого завороту тонкої кишки з некрозом, ускладненого в післяопераційному періоді синдромом "Короткої кишки", Ксьонз І. В. , Ковальова О. М. , Чернявська Ю. І. , Артьомова Н. С. (2016)
Кунта Н. П. - Досвід застосування препарату в/в імуноглобуліну (Октагам 5%) в практиці неонатолога, Возниця М. В. , Мальцев Д. В. (2016)
ДУ "Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України", ВГО "Асоціація неонатологів України" матеріали конференції молодих вчених України "Перинатальна медицина", 21 квітня 2016 року (2016)
Вимоги до оформлення статей у журналі (2016)
К 75-летию Николая Николаевича Велигоцкого (2015)
До 65-річчя Володимира Володимировича Грубніка (2015)
Фелештинський Я. П. - Інтраабдомінальна алопластика у поєднанні з операцією Ramirez при гігантських післяопераційних грижах живота, Сміщук В. В., Лепський В. В. (2015)
Паламарчук В. І. - Трансабдомінальна преперитонеальна безфіксаційна та безшовна герніопластика пахвинного каналу з використанням методу зварювання живих біологічних тканин, Крестьянов М. Ю., Лисенко В. М., Балацький Р. О., Гвоздяк М. М., Потапов О. А. (2015)
Притула В. П. - Пахово­калиткові грижі як причина гіпоксії яєчка у новонароджених та дітей раннього віку, Рибальченко І. Г. (2015)
Альбокрінов А. А. - Анальгетична ефективність різних видів блокади передньої черевної стінки у дітей (2015)
Ходос В. А. - Катетер­керована мікропінна стовбурна флебосклерооблітерація під ультразвуковим дуплексним контролем при лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок (2015)
Квіт А. Д. - Клініко­мікробіологічні аспекти лікування пацієнтів з гострим ускладненим апендицитом, Бочар В. Т. (2015)
Сусак Я. М. - Лікування хворих на гострий некротичний панкреатит/парапанкреатит, Ткаченко О. А., Сківка Л. М., Хоменко І. П., Дирда О. О., Пахолюк С. І. (2015)
Грубник В. В. - Использование малоинвазивных вмешательств на фоне рациональной антибиотикотерапии при псевдокистах поджелудочной железы, Вододюк Р. Ю., Петровская А. В. (2015)
Нагайчук В. І. - Порівняльна оцінка мікробіологічних досліджень і терміни інфікування опікових ран умовно патогенною мікрофлорою (2015)
Ничитайло М. Е. - Лапароскопическое лечение нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы, Скумс А. В., Шкарбан В. П., Михальчевский В. П., Скумс А. А. (2015)
Иванцок В. М. - Способы профилактики послеоперационных гнойно­воспалительных осложнений при лапароскопической холецистэктомии по поводу деструктивных форм холецистита у лиц пожилого и старческого возраста (2015)
Іоффе О. Ю. - Однопортова лапароскопічна трансумбілікальна холецистектомія (п’ятирічний досвід), Тихонов О. А., Стеценко О. П., Цюра Ю. П., Тарасюк Т. В., Кривопустов М. С. (2015)
Корнацька А. Г. - Нові технології в профілактиці спайкової хвороби у гінекологічних хворих, Чубей Г. В., Бражук М. В., Кондратюк В. К. (2015)
Лурін І. А. - Порівняльна оцінка зв’язку між способом обробки кукси червоподібного відростка та виявами спайкового процесу очеревини, Осовський О. В., Цема Є. В. (2015)
Жернов А. А. - Растянутый кожно­фасциальный надключичный лоскут с включением надключичной артерии при хирургическом лечении ожоговых контрактур шеи, Трач Р. Я., Жернов А. А. (2015)
Яцишин І. В. - Особливості виконання естетичних операцій у чоловіків (2015)
Анкін М. Л. - Важливі аспекти лікування порушень консолідації переломів діафіза великогомілкової кістки, Калашніков А. В., Шмагой В. Л. (2015)
Бочар В. Т. - Причини виникнення ускладнень ентеростом та колостом (2015)
Фелештинський Я. П. - Відновлення безперервності кишечника при петльових колостомах, Пироговський В. Ю. (2015)
Літвінова Н. Ю. - Використання пуповинної крові в лікуванні ішемії нижніх кінцівок (огляд літератури) (2015)
Верещако Р. И. - Реконструктивная хирургия сочетанной послеожоговой рубцовой облитерации пищевода и выходного отдела желудка (2015)
Беленький В. А. - Редкие случаи лимфангиом брюшной полости большого размера у взрослых, Негодуйко В. В., Рудик В. В., Разбаков А. М., Уржумов В. Д. (2015)
Виленский Ю. - Александр Григорьевич Елецкий: травматологические доминанты в орнаменте хирургии (2015)
Титул, зміст (2016)
Шестопалов В. М. - Стан і шляхи реформування державної системи моніторингу підземних вод з урахуванням міжнародного досвіду та вимог Водної рамкової директиви Європейського Союзу, Люта Н. Г. (2016)
Кондратенко П. А. - Закономірності розміщення та сприятливі пошукові критерії й ознаки молібденового зруденіння в межах Устинівського рудоносійного поля (Волинський мегаблок Українського щита), Костенко М. М. (2016)
Лисенко О. А. - Щодо створення регіональних геолого-геохімічних еталонів геологічних комплексів докембрію Українського щита, Жужома В. М. (2016)
Вітаємо Олександра Анатолійовича Лисенка з 60-річним ювілеєм! (2016)
Шаталов Н. Н. - Покрово-Киреевский рудоносный структурный узел зоны сочленения Донбасса с Приазовским мегаблоком Украинского щита (2016)
Ручко В. О. - Визначення характеру насичення низькоомних колекторів за даними імпульсного нейтрон-нейтронного методу, Ручко К. О. (2016)
Лебідь В. П. - Особливості пошуку вуглеводнів у нижньому нафтогазоносійному комплексі для різних субрегіонів Дніпровсько-Донецького розсуву. Стаття 3. Особливості пошуку вуглеводнів на плечах Дніпровсько-Донецького розсуву (2016)
Самчук І. М. - Прогнозування шлейфів соляних штоків з допомогою карт ізопахіт (2016)
Шаталов Н. Н. - Гениальный тектонист Эдуард Зюсс (к 185-летию со дня рождения) (2016)
Боднарюк Б. - Василь Олексійович Балух як антикознавець та медієвіст (2015)
Шкрібляк М. - Концептуальні основи філософсько-релігієзнавчих студій професора Василя Балуха (2015)
Кралюк П. - Клим Ганкевич – забутий філософ із Чернівців (2015)
Саган О. - Помісна Церква: суспільний запит та проблемність становлення (2015)
Чорноморець Ю. - Сучасна криза українського християнства як предмет аналізу наративної герменевтики (2015)
Виговський Л. - Постмодернізм як світоглядний чинник трансформації функціональності релігійного комплексу (2015)
Кондратик Л. - Внесок В’ячеслава Липинського у скарбницю українського релігієзнавства (2015)
Marchuk M. - Externalism, internalism in the light ofsocial-cognitive potentialism (2015)
Повторева С. - Біблійний дискурс Г.Сковороди у контексті сучасної філософії (2015)
Кияк С. - Християнський екуменізм: католицька парадигма та її перспективи (2015)
Ruptas О. - Modern technology as a mean of education strategy implementation (2015)
Моця О. - Антична і давньоруська цивілізації: до причин змін релігійних систем (2015)
Petrechko О. - The roman imperial cult in Galatia (2015)
Мизак Н. - Церква Успіння Пресвятої Богородиці в Чернівцях: два століття в ім'я Бога і України (2015)
Стоколос Н. - Захист російським юристом А.Ф. Коні релігійних прав "упорствующих" уніатів Холмщини і Південного Підляшшя (80 – 90-ті рр. ХІХ ст.) (2015)
Пірен М. - Людський капітал – важлива суспільна цінність (2015)
Докаш В. - Релігійність українського суспільства: суспільні виміри і фактори змін (2015)
Туленков М. - Ринок праці та зайнятість населення в сучасному соціологічному дискурсі (2015)
Коцур А. - Подвижник з посулянського краю, Коцур В. (2015)
Пустовіт Г. - Світоглядний контекст проблеми взаємодії людини і природи (2015)
Виткалов В. - Культурно-мистецька сфера як фактор духовного становлення молоді (2015)
Юрій М. - Сакральне як феномен культури (2015)
Бурдяк В. - Динамізм розвитку етнополітичних аспектів болгарського суспільства (2015)
Довідка про авторів (2015)
Калінеску Т. В. - Ми підтвердили свою фаховість ! (2016)
Мустафаев А. А. - Интеллектуальный капитал в контексте конкурентоспособности и деловой репутации предприятий (2016)
Носова О. В. - Вплив прямих іноземних інвестицій на економічне зростання (2016)
Павлов К. В. - Оценка эффективности инноваций и инвестиций интенсивного и экстенсивного типа (2016)
Костирко Л. А. - Концептуальні основи механізму фінансового регулювання розвитку підприємств, Середа О. О. (2016)
Котлячков О. В. - Особенности методики исчисления себестоимости продукции лесопитомников, Остаев Г. Я., Марковина Е. В. (2016)
Zhytnyy P. - Economic unit accounting policy practical aspects analysis, Lukyanova O. (2016)
Яценко О. В. - Принципи та методи управління доходами підприємств малого та середнього бізнесу (2016)
Doronina М. S. - The Diagnostics of Both the Personal and the Functional Competences of Leadman: the Conceptual Supporting, Serikov D. А. (2016)
Калінеску Т. В. - Методологія адаптації демократичних механізмів самозабезпечення соціально-економічних трансформацій суспільства (2016)
Ліхоносова Г. С. - Феномен соціально-економічного відторгнення в контексті сучасної глобалізації (2016)
Ушенко Н. В. - Базові дефініції стратегії соціального розвитку підприємства, Кушал І. М. (2016)
Беляев А. А. - Инвестиционные процессы в Волгоградской области России: тенденции и перспективы (2016)
Павлов К. В. - Эффективные решения социально-экономических и экологических проблем водопотребления в крупном городе (2016)
Митрофанова И. В. - Регионы юга России и Украины: тенденции, ограничения и перспективы экономического сотрудничества, Митрофанова И. А. (2016)
Расулев А. Ф. - Узбекистан: приоритеты инновационного обеспечения и технического обновления промышленности, Тростянский Д. В. (2016)
Співробітники СНУ ім. В. Даля визначили нові виклики соціально-гуманітарної науки в рамках Міжнародної науково-практичної конфренції на базі Полтавського інституту економіки і права "Україна", 21-22 квітня 2016 р. (2016)
Нові видання економічної літератури (2016)
Рецензия на монографию Павлов К. В. Инновационная экология как перспективное научное направление. – Ижевск: Изд-во "Шелест", 2016. – 360 с. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Облікові дані (2016)
Вимоги до оформлення статтей (2016)
Melnik A. - Heavy metals in abiotic and biotic components of aquaculture hydroecosystem "Ishkhan”, Sytnyk Yu., Mruk A., Kolesnyk N., Mykhailenko N., Galoyan L. (2015)
Кружиліна С. В. - Рівень розвитку гідробіонтів як характеристика умов нагулу риб водосховищ дніпровського каскаду (2015)
Колесник Н. Л. - Токсичний вплив пестицидів на біоту прісних водойм України (огляд) (2015)
Грудко Н. О. - Вплив середньої маси мальків на результати вирощування цьоголіток веслоноса (Polyodon spathula Walbaum) (2015)
Олексієнко О. О. - До питання апробації антонінсько-зозуленецьких коропів українських порід, Бех В. В., Грициняк І. І., Грішин Б. О., Волянський Л. С., Осіпенко М. І. (2015)
Ващенко А. В. - Результати вирощування різновікових груп канального сома (Ictalurus punctatus Rafinesque) з використанням пробіотичних кормових добавок NUPRO® та BIO-MOS® (2015)
Воліченко Ю. М. - Гематологічні показники крові цьоголіток коропових (Cyprinidae) риб, вирощених за пасовищною технологією в умовах півдня України, Пентилюк С. І., Шерман І. М. (2015)
Симон М. Ю. - Використання кормових дріжджів у годівлі осетрових (Acipenserinae) видів риб (огляд) (2015)
Демидова А. Л. - Ретроспективний аналіз ефективності лікування хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишкиЪ (2015)
Косинська С. В. - Ефективність лікування тривожно-депресивних розладів у хворих на гастроентерологічну патологію (2015)
Ростока-Резнікова М. В. - Клінічні особливості перебігу функціональної диспепсії за умов поєднання із бронхіальною астмою, Товт-Коршинська М. І., Чопей І. В. (2015)
Zazdravnov A. A. - Esophageal Complications in Patients with Ankylosing Spondylitis: Endoscopic and Histomorphological Features (2015)
Сірчак Є. С. - Ефективність Рафахоліну Ц в комплексному лікуванні хворих із дисфункцією сфінктера Одді після холецистектомії (2015)
Скирда І. Ю. - Точність методів візуалізації в діагностиці гострого холециститу, Гладун В. М., Закревська О. В. (2015)
Жеребятьєв О. С. - Вплив симвастатину та антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 на експресію Аріл-гідро- карбонових рецепторів (AhR) в умовах експериментального гострого ілеїту, Камишний О. М. (2015)
Нагурна Я. В. - Скринінгове дослідження захворювань кишечника у населення Західного регіону України (2015)
Яковенко В. А. - Латерально распространяющиеся опухоли толстой кишки при колоноскопии с высокой разрешающей способностью, исследованием в узком спектре света и хромоскопией уксусной кислотой (2015)
Абатуров О. Є. - Ротавірус-індукована активація механізмів захисту адаптивної імунної системи організму дитини, Степанова Ю. Ю. (2015)
Квіт Д. І. - До питання диференціальної діагностики синдромів мальабсорбції (лактазна недостатність, непереносимість глютену, целіакія), Марченко Т. З., Томків Я. В., Вівчарівська Г. З., Шайдич В. Д., Заставна Л. В., Горайська Л. М., Сакалош Л. П., Томків З. В. (2015)
Нальотов А. В. - Сучасний стан антибіотикорезистентності Helicobacter pylori та його клінічне значення (2015)
Ткач С. М. - Экзокринная панкреатическая недостаточность при сахарном диабете: частота, механизмы развития, диагностика и лечение (2015)
Степанов Ю. М. - Дыхательный водородный тест в диагностике патологии желудочно-кишечного тракта, Будзак И. Я., Коненко И. С. (2015)
Степанов Ю. М. - Досягнення гепатології. За матеріалами 22-го Європейського гастроентерологічного тижня (18–22 жовтня 2014 р.), Ягмур В. Б. (2015)
Шипулин В. П. - Практические аспекты патогенетической терапии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (2015)
Півстолітній шлях розвитку гастроентерології в Україні. Від науки до практики (2015)
Камінський А. Б. - Концептуальні основи розробки інвестиційних стратегій інститутів колективного інвестування, Ломовацька Я. В. (2011)
Корецька С. О. - Джерела фінансування інноваційних інвестицій в Україні (2011)
Кущ О. О. - Методи управління інвестиційним портфелем банку та їх характеристика (2011)
Гаращук О. В. - Інтелектуальний потенціал інноваційних технологій в контексті забезпечення трансформації економічної системи (2011)
Темник I. О. - Стимулювання інституційно-інноваційного розвитку економіки України через реалізацію макропроектів міжнародного туризму (2011)
Ляшенко І. М. - Моделювання матеріально-вартісної галузевої структури в умовах обмежень на викиди парникових газів, Онищенко А. М. (2011)
Салига К. С. - Оптимізація структури капіталу підприємства, Писаренко А. А. (2011)
Харченко Н. В. - Соціально-економічні функції держави у фінансових відносинах підприємств (2011)
Семенченко Н. В. - Дві основні проблеми реорганізації промислових підприємств (2011)
Сьоміна С. С. - Загальні засади та характерні особливості впровадження логістичних механізмів у виробничий процес машинобудівних підприємств (2011)
Кашуба О. М. - Зарубіжний досвід реалізації системи безперервної освіти та перспективи його впровадження в Україні (2011)
Шумська С. С. - Cтруктурні зрушення виробництва сільськогосподарської продукції в Україні, П'ятницький Д. В. (2011)
Головня Ю. І. - Кластерний підхід в управлінні регіональним агропромисловим комплексом, Покотилюк Л. П. (2011)
Григорська О. С. - Бюджетна політика у системі соціально-економічного розвитку суспільства (2011)
Орленко С. С. - Система бюджетування як інструмент ефективного управління фінансовою діяльністю підприємств (2011)
Радиш Я. Ф. - Репродуктивні права в Україні та країнах снд: за матеріалами літературних джерел (до проблеми державного регулювання розвитку репродуктивного здоров'я в Україні), Поживілова О. В., Гакало В. В. (2011)
Клименко О. В. - Система охорони здоров'я та медичне страхування у франції (2011)
Плеханов Д. О. - Формування критеріальної бази оцінки ефективності державного регулювання аграрного сектора (2011)
Гіндес О. Г. - Процеси формування протизатратного механізму у системі раціоналізації природокористування (2011)
Оболенський О. Ю. - Системна концепція категорії "механізми державного управління", Королюк Ю. Г. (2011)
Бондарчук Н. В. - Державно-приватне партнерство і можливості підвищення конкурентоздатності на основі кластеризації економіки (2011)
Алейнікова О. В. - Особливості формування механізму державного регулювання аграрної галузі на сучасному етапі (2011)
Левченко Н. М. - Основні принципи та відмінні риси європейської моделі бюджетної підтримки розвитку апк (2011)
Булковський Т. О. - Якість надання адміністративних послуг органами внутрішніх справ України (2011)
Петросова О. В. - Розроблення типової посадової інструкції державного службовця на засадах європейських традицій:порівняльний аналіз (2011)
Гончарова В. Г. - Удосконалення процесу забезпечення інформаційної підтримки малого підприємництва (2011)
Акімов О. В. - Державне регулювання транспортних перевезень (2011)
Комарова Л. O. - Інтеграція інформаційної та бізнес-моделей оператора телекомунікацій в рамках концепції NGOSS, Варфоломеєва О. Г., Колченко Г. Ф., Федюнін С. А., Дищук А. С. (2016)
Климаш М. М. - Дослідження порядків модуляції для підвищення енергоефективності телекомунікаційних систем передачі, Кайдан М. В., Андрущак В. С. (2016)
Бондаренко В. Є. - Таблично-мережева модель представлення знань для систем прийняття рішень (2016)
Сайко В. Г. - Огляд сімейств кільцевих кодів, Дікарєв О. В., Грищенко Л. М., Кравченко В. І. (2016)
Мухін В. Є. - Структурна модель інтелектуального агента для підтримки захищеної обробки даних в гетерогенних розподілених системах, Ткач М. М., Корнага Я. І., Мостовий Є. О., Герасименко О. Ю. (2016)
Манько О. О. - Обробка оптичних сигналів та ефективність систем зв'язку, Марков С. Ю., Меліщук І. С. (2016)
Веретюк С. М. - Визначення пріоритетних напрямків розвитку цифрової економіки в Україні, Пілінський В. В. (2016)
Довженко Т. П. - Построение математико-статистических моделей предсказания количества отброшенных и потерянных пакетов для сети TCP/IP при использовании DSREM-алгоритма, Сторчак К. П. (2016)
Зибін С. В. - Принципи і способи забезпечення живучості комп’ютерних систем, Лихицька І. В. (2016)
Лебідь Є. В. - Оцінка параметрів вихідного сигналу при підвищенні фільтруючих властивостей системи ФАПЧ з урахуванням дії фазового шуму, Бєляков Р. О., Кривенко О. В., Остапенко О. О. (2016)
Онищенко В. В. - Востребованность языков программирования в ІТ-отрасли, Скубак А. Н., Яскевич В. А. (2016)
Пономаренко А. В. - Сравнительный анализ весовых функций алгоритма веерного преобразования радона, Булаковская А. А., Харлай Л. А. (2016)
Родионов С. С. - Частотно-вероятностный подход к оценке воздействия мешающего сигнала на работающие в группировке РЭС, Кондаков А. Н., Артеменко Г. С. (2016)
Саланда І. П. - Методи пошуку оптимальних маршрутів графа структури розгалуженої інформаційної мережі за заданим критерієм оптимальності при різних обмеженнях, Барабаш О. В., Мусієнко А. П. (2016)
Старкова О. В. - Реалізація системи віддаленого керування електроживленням на базі сучасної платформи ІоТ, Герасименко К. В., Попович П. В., Шепель М. О. (2016)
Чебаненко Т. М. - Модель програмно керованих об'єктів діагностування (2016)
Чегренець В. М. - Хмарні технології та можливості використання в комп’ютерних телекомунікаційних системах, Ахрамович В. М., Руденко Н. В. (2016)
Титул, зміст (2015)
Вірлан Р. - Поезія (2015)
Гоцалюк Л. - Поезія (2015)
Новохатько Л. - Поезія (2015)
Калита В. - Поезія (2015)
Новакович Р. - На Хмелях (2015)
Синопська амфора (2015)
Ютченко А. - Поезія (2015)
Терновий В. - Поезія (2015)
Черкаська А. - Поезія (2015)
Вітання Борисові Олійнику із 80-літтям (2015)
Проскурня О. - Інтимна лірика Бориса Олійника (2015)
Свалова М. - Навчальні можливості публіцистичних текстів Бориса Олійника (за матеріалами книжки "Криниці моралі та духовна посуха") (2015)
Шебеліст С. - На хвилях революційного протесту: хроніка полтавського Євромайдану (2015)
Волошин Ю. - Від ідеї – до реалізації проекту (2015)
Пелих М. - Про особливості роботи над проектом (2015)
Інтерв’ю (2015)
Чернов А. - Психологія терору (2015)
Дениско Г. - На узвишші століть – Україна стоїть! Подорожні нотатки (2015)
Горицвіт Т. - Це мої улюблені, або літечкові квіти у великому місті (2015)
Маковія (2015)
Азарова Л. - Двомовність: причини й наслідки (2015)
Степаненко М. - З історії та сьогодення однієї питомої ознаки української мови (2015)
Браїлко Ю. - "Побравшись за руки, ходили і все о плутнях говорили…" Вербалізація концепту БРЕХНЯ в українській мові (2015)
Зубко Т. - Категорія сприйняття у філософсько-психологічному та лінгвістичному аспектах (2015)
Тищенко О. - Методика встановлення джерел "Російсько-українського словника" за редакцією А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова, Поздрань Ю. (2015)
Комлик Ю. - Прислівники зі словотвірними однокомпонентними суфіксальними формантами в сучасній українській літературній мові (2015)
Мазурик К. - Жанрова природа автобіографічних повістей циклу "Воспоминания детства" Пантелеймона Куліша (2015)
Урись Т. - Реалізація світоглядних позицій Ігоря Павлюка через поетизацію образу Тараса Шевченка (2015)
Литвин Л. - Одна зі стратегій перекодування Вергілієвої "Енеїди" (на прикладі "Діалогу Енея з Турнусом" невідомого автора) (2015)
Білик Г. - Особливості зображення Революції Гідності в українській літературі 2013–2015 років (2015)
Василенко В. - Чи є обличчя у війни? Воєнна травма в повісті "Останній постріл" Романа Колісника (2015)
Діптан І. - Місія Адальберта в 961–962 роках: амбівалентність прочитання. Закінчення (2015)
Ханко В. - Чари графічного мистецтва (2015)
Степаненко Н. - Опанас Сластьон про увічнення "мелодії українських дум" (2015)
Орєхова В. - "Я маю велику приємність, що моя бібліотека служитиме людям" (2015)
Вертій О. - Участь полтавців у клопотаннях про підготовку відзначення 100-річчя від дня народження Івана Франка (2015)
Неживий О. - Уклін рідній землі полтавській (2015)
Подрига В. - Штрихи до біографії оповідача з Денисівки Родіона Чмихала (2015)
Стасілюнас О. - Українська родина в Литві (2015)
Танана Р. - Олександр Потебня в житті і спогадах Володимира Гнилосирова (2015)
Чернов А. - Літописець змагань української культури: Сергій Стефанович Жук (2015)
Костенко М. - Котиться доля сонячним словом. Володимирові Мирному – 80 (2015)
Гончаренко О. - За лаштунками свободи совісті по-сталінськи. Рецензія на книгу: Бабенко Л. Л. Радянські органи державної безпеки в системі взаємовідносин держави і православної церкви в Україні (1918 – середина 1950-х рр.) : монографія / Л. Бабенко. – Полтава: ТОВ "АСМІ", 2014. – 549 с. (2015)
Степаненко М. - Мрійниця, поетка, революціонерка (про збірку Лесі Степовички "Осінні люди") (2015)
Ленська С. - Пародія в українській літературі. Рецензія на монографію: Віннікова Н. М. Дискурс української літературної пародії / Наталія Віннікова. – К. : Наукова думка, 2014. – 432 с. (2015)
Віннікова Н. - Безмежний світ української малої прози. Рецензія на монографію: Ленська С. В. Українська мала проза 1920–1960-х років: на перетині жанру і стилю / Світлана Ленська. – Полтава : ПолтНТУ, 2014. – 656 с. (2015)
Білик Г. - Гра як проблема. Рецензія на книгу: Джанікашвілі Б. Гра у вóйнушку. П’єса-роман / Баса Джанікашвілі. – К. : PR-Prime Companу, 2014. – 144 с. (2015)
Полтавський епізод у розвитку сучасної української дитячої літератури (2015)
Трикаш Н. - "Зайченятко У" Тетяни Луньової, або книга про любов (2015)
Семенко С. - Уроки доброти (2015)
Наші автори (2015)
Contens (2015)
Білас І. Г. - Трансформація загальної теорії держави і права у сучасну юриспруденцію та її функціональне призначення у формуванні праворозуміння юристів, Білас Ф. І. (2015)
Курко М. Н. - Наука поліцейського права в Українському державотворенні: витоки, віхи, історіографія, сучасний стан і шляхи пріоритетного розвитку, Біленчук П. Д., Ярмолюк А. А. (2015)
Мацькевич М. М. - Судова система на тириторії західної України в період панування Австро-Угорської монархії: історико-правові аспекти розвитку (2015)
Ясінська М. І. - Уроки боротьби за незалежність в оцінці С. Шелухіна і сучасність (2015)
Попова С. М. - Особливості реформування системи господарського судочинства в Україні (2015)
Соловей Н. С. - Поняття та сутність права комунальної власності в Україні (2015)
Соломаха А. Г. - Становлення М. М. Цитовича як вченого-поліцеїста: від гімназії до магістерського ступеня (2015)
Чапала О. Ю. - Проблеми вдосконалення організаційно-правового механізму оцінки персоналу органів внутрішніх справ (2015)
Пономарьов С. П. - Правоохоронна діяльність у системі завдань Служби безпеки України (2015)
Ільницький О. М. - Основні питання нормативно-правового регулювання громадської безпеки (2015)
Кроленко Д. Ю. - Роль зацікавлених сторін як учасників управління проектами (2015)
Гула Л. Ф. - Удосконалення правових основ прокурорського нагляду за дотриманням законності, прав і свобод людини при здійсненні оперативно-розшукової діяльності (2015)
Уваров В. Г. - Місце кримінальних проступків у системі Українського права (2015)
Сичевський В. В. - Правова природа гарантій належності та допустимості доказів у кримінальному судочинстві (2015)
Брящей Р. І. - Економічні та соціальні фактори засудження особи без призначення покарання (2015)
Богонюк Г. І. - Проблеми кваліфікації злочинів,які посягають на порядок виконання судового рішення (2015)
Бушенкова К. В. - Влияние внешних факторов на формирование личности серийных убийц (2015)
Кончук Н. С. - Перехід на бік ворога як форма державної зради (2015)
Король В. В. - Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів як складова засади гласності і відкритості кримінального провадження (2015)
Дегтярьов С. Є. - Пропозиція з вдосконалення покарання за ухилення від сплати коштів на утримання дітей та непрацездатних батьків (2015)
Машлякевич Д. С. - Кримінологічний аналіз абсолютних та відносних показників корупційної злочинності в Україні за 2005-2015 роки (2015)
Паршак С. А. - Деякі аспекти забезпечення прав учасників кримінального провадження під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування (2015)
Чекотило В. І. - Окремі питання допиту експерта під час досудового розслідування (2015)
Супрун О. М. - Трансакційні витрати та їх вплив на функціонування економічного механізму господарювання сільськогосподарських підприємств (2015)
Білокур Є. І. - Управіння об'єктами державної власності як складова змісту державно-управлінської діяльності (2015)
Черновський О. К. - Концептуальні засади судової психології (2015)
Кіценко В. С. - Концептуальні засади податкового правозастосування при вирішенні податкових спорів (2015)
Васильчук С. С. - Специфіка суб'єктно-об'єктного складу податкового контролю за справлянням непрямих податків (2015)
Шпитко М. М. - Удосконалення нормативно-правових актів-запорука розвитку аудиту як форми державного фінансового контролю в Україні (2015)
Шулатова І. С. - Державна фіксальна служба України: напрямки діяльності та місце у державному механізмі (2015)
Басай В. Д. - Рецензія на монографію "Сучасна судова психологія: теоритичні засади таприкладні аспекти", підготовлену кандидатом юридичних наук Черновський О. К. (2015)
Гіндес О. Г. - Ефективність реалізації інвестиційних проектів екологічного та природно-ресурсного спрямування (2011)
Слепян Е. В. - Моделювання синхронізації емісійних та інвестиційних процесів на регіональному рівні (2011)
Наумова А. Д. - Інвестиційна привабливість державних боргових фінансових інструментів країн з граничними ринками (2011)
Кириченко О. А. - Системний розвиток інноваційної діяльності, Вигівська Ю. І. (2011)
Константинов П. В. - Інноваційні орієнтири маркетингової стратегії (2011)
Мусієць Т. В. - Конвертованість національної валюти: позитивні та негативні наслідки для економік країни (2011)
Зборовська О. М. - Взаємозв'язок логістичних витрат підприємства і факторів макросередовища (2011)
Ревко Т. В. - Концептуальні засади формування та реалізації стратегій розвитку водогосподарських організацій (2011)
Семенченко Н. В. - Стратегія диверсифікації підприємства (2011)
Литвин О. Є. - Середньостроковий прогноз розвитку економічних відносин у зерновому бізнесі через призму міжнародних бірж (2011)
Чередниченко А. В. - Особливості розвитку та причини успіху хедж-фондів у сучасній системі світових фінансів (2011)
Журавльова Т. В. - Розвиток системи обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством (2011)
Семенко Т. М. - Особливості розкриття інформації з податку на додану вартість у податковій звітності (2011)
Груба Г. І. - Державний контроль фінансового ринку як невід'ємний і важливий складник державного регулювання економіки (2011)
Медведєв І. А. - Модернізація університету та еволюція державноуправлінської думки (2011)
Плеханов Д. О. - Забезпечення життєздатності сільського господарства та його конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому продовольчих ринках (2011)
Толуб'як В. С. - Формування системи недержавного пенсійного забезпечення та розвиток фінансового ринку в Україні (2011)
Лоза Р. Р. - Зарубіжний досвід організації адміністративно-територіального устрою: уроки для України (2011)
Мусієнко І. І. - Порівняльна характеристика принципів освітньої політики зарубіжних країн і України (2011)
Судоргін М. Г. - Проблеми вибору пріоритетів інноваційного розвитку в державному управлінні економікою України (2011)
Мазур С. С. - Історія розвитку державної охорони на теренах України (2011)
Шпак Ю. В. - Концепція соціального захисту населення сільських регіонів у сучасних соціально-економічних умовах (2011)
Алейнікова О. В. - Державне регулювання рівня продовольчого забезпечення (2011)
Іванюта П. В. - Конкурентоздатність національної економіки в глобальному вимірі (2011)
Гончарова В. Г. - Концептуальні підходи до визначення сутності державної політики у сфері підтримки малого підприємництва (2011)
Евмєшкіна О. Л. - Державне стратегічне планування як системна діяльність (2016)
Zubinska Yu. - The influence of psychological characteristics of internally displaced persons and citizens of Ukraine in the process of their social adaptation (2016)
Козуліна С. О. - Новації та актуальні проблеми антикорупційного законодавства України (2016)
Samoilenko A. - Theoretical justification social partnership: concepts-category apparatus (2016)
Балабаєва З. В. - Діалог держави і суспільства в умовах розвитку інтернету як нової соціальності (2016)
Безверхнюк Т. М. - Тенденції розвитку кваліфікаційних потреб у спеціалістах зі стратегічних комунікацій, Сивак Т. В. (2016)
Кривогуз Г. І. - Концепція пересувного пункту управління цивільним захистом підприємства (2016)
Сисоєнко І. В. - Санаторно-курортні заклади в державній системі реабілітації та попередження інвалідності в Україні (2016)
Шаптала О. С. - Проблема термінів державного управління сферою рекреаційного обслуговування (2016)
Колісніченко Н. М. - Зв’язки з громадою (Сommunity-Relations - CR) як технологія вирішення ключових проблем комунікативної діяльності вітчизняної системи місцевого самоврядування (2016)
Колдовський В. В. - Методика оцінки інвестиційної привабливості відкритого програмного забезпечення на основі метрик програмного коду, Поліщук О. С. (2011)
Мельничук Н. Г. - Оцінка інноваційної діяльності підприємств херсонської області (2011)
Вербицкая Н. О. - Мировой опыт реализации программ инновационного развития, Зенюк Л. А. (2011)
Гайдуцький А. П. - Макроекономічна оцінка грошових переказів як складової частини міжнародного ринку капіталу (2011)
Онищенко А. М. - Дослідження динаміки валового випуску продукції в умовах участі країни в механізмах чистого розвитку кіотського протоколу (2011)
Богомолова Н. І. - Фінансове забезпечення прискорення залізничних перевезень, Соколова Е. О. (2011)
Зборовська О. М. - Оцінка факторів впливу мікросередовища на логістичні витрати металургійних підприємств (2011)
Терещенко Л. О. - Інформаційні технології в управлінні, Сніжко О. С. (2011)
Семенченко Н. В. - Методологія фінансової оцінки діяльності публічних компаній та приватних корпорацій (2011)
Грицино О. М. - Оподаткування операцій лізингу і оренди в Україні (2011)
Зінченко Ф. А. - Трансформація архітектури організованих фондових ринків розвинутих країн світу (2011)
Горбуненко Я. І. - Проблеми інтеграції українського ринку цінних паперів (2011)
Бондарець В. В. - Динамічна модель виробництва банківського продукту з урахуванням інтелектуального капіталу (2011)
Кашуба О. М. - Дистанційні освітні послуги в системі безперервної освіти та оцінка їх економічної ефективності (2011)
Ковтун М. В. - Структура ринку житла та його інституціональна складова (2011)
Сорока К. О. - Синергетичний ефект управління маркетинговою діяльністю машинобудівного підприємства (2011)
Груба Г. І. - Методичні підходи до формування регіональних програм демонополізації економіки (2011)
Кондратюк Т. В. - Державна політика як складова частина системи механізмів державного управління (2011)
Гіндес О. Г. - Система інструментів управління навколишнім середовищем (2011)
Безбах Н. В. - Формування інституційних засад розвитку державно-приватного партнерства в Україні (2011)
Брагінський В. В. - Державне управління потенціалом транзитної політики в Україні (2011)
Фойгт Н. А. - Механізм державного управління у сфері збереження здоров'я і працездатності населення похилого віку як необхідна передумова здійснення пенсійної реформи (2011)
Банчук М. В. - Стратегія моніторингу стану здоров'я регіону за допомогою медичної паспортизації (2011)
Плеханов Д. О. - Комплекс заходів держави, спрямованих на скерування поведінки аграрного товаровиробника (2011)
Запорожець Т. В. - Нормативно-правове забезпечення державних механізмів запобігання та врегулювання етнополітичних конфліктів (2011)
Гасюк І. Л. - "Фізична культура в освітній сфері": перспективні шляхи державного стимулювання розвитку (2011)
Мусієнко І. І. - Інноваційні основи побудови системи освіти в Україні (2011)
Кайданович Ю. С. - Формування управлінської культури державного службовця в галузі освіти (2011)
Шубін С. П. - Методологія та технології підготовки даних до політичного маркетингового аналізу в державному управлінні (2011)
Дарчин Б. С. - Особливості надання населенню івано-франківської області кардіологічної допомоги (за матеріалами літературних джерел) (2011)
Боршуляк І. І. - Проблеми застосування критеріїв здоров'я та психологічної придатності кадрів для служби в органах прокуратури (2015)
Шейна А. М. - Аксіологічні засади принципу демократизму у праві (2015)
Сергієнко О. В. - Питання контролю (нагляду) органів публічної влади в галузі містобудівної діяльності (2015)
Калінін М. В. - Онтологічні підстави типологізації та класифікації правового конфлікту (2015)
Левчук М. В. - Прецедентне право та загальна правова спадщина співдружності націй (2015)
Ошовський В. І. - Шляхи вдосконалення адміністративних процедур діяльності Державної пенітенціарної служби України крізь призму зарубіжного досвіду (2015)
Зубрицька О. Я. - Права людини у публічних правовідносинах: теоретико-методологічний аспект (2015)
Соломаха А. Г. - Київська університетська школа поліцейського права (2015)
Логвиненко Б. О. - Основні типи моделей публічного адміністрування сферою охорони здоров'я (2015)
Голоднова Т. С. - Деякі питання правового регулювання управління майном у військових формуваннях в Україні (2015)
Литовченко О. В. - Система суб'єктів контролю за діяльністю адміністративних судів (2015)
Фріс П. Л. - Право громадян на зброю "pro et contra" (2015)
Остафійчук Г. В. - Дотримання процесуальних гарантій забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи у кримінальному провадженні при використання технічних засобів (2015)
Луценко Ю. В. - Актуальні питання протидії корупції у воєнній сфері, Спірін А. І., Мозговий В. В. (2015)
Бандурка І. О. - Соціально-правове забезпечення як передумова кримінально-правового захисту дітей (2015)
Митрофанов І. І. - Місце вчинення злочину проти довкілля (2015)
Чолан Т. - Особливості реалізації кримінальної відповідальності за незаконне усиновлення (2015)
Богонюк Г. И. - Зарубежный опыт законодательной регламентации уголовной ответственности за неисполнение судебного решения (2015)
Рубцов В. В. - Зарубежный опыт регламентации уголовной ответственности за нарушение, допущенные в ходе экспертной деятельности (2015)
Ровний В. В. - Проблеми правового регулювання діяльності дорадників та експертів-дорадників сільськогосподарської дорадчої діяльності (2015)
Лазько Г. З. - Деякі питання забезпечення позову у спорах, що виникають із страхових правовідносин, Ільченко А. В. (2015)
Тіхонова М. А. - Нормативний договір у сфері фізичної культури та спорту (2015)
Брагіна М. О. - Конвенція "Лугано"-перспективи для України (2015)
Савченко А. О. - Реформування діяльності органів Державної фіскальної служби України (2015)
Сірош М. В. - Особливості реалізації принципів фінансового контролю під час проведення контрольних заходів та оформлення їх результатів (2015)
Білас І. Г. - Перспективи запровадження Європейським союзом безвізового режиму для громадян України: організаційно-правовий аналіз виконання плану дій з лібералізації візового режиму та рішень Ризького саміту ЄС у травні 2015 року (2015)
Цвікі В. - Концепція насильницьких зникнень в міжнародному праві (2015)
Яворський Я. Т. - Повноваження прокурора міжнародного кримінального суду на стадії судового розгляду справи (2015)
Меленко С. Г. - Рецензія на монографію А. І. Луцького "Формування та розвиток правової ідеології в Україні", Марчак В. Я. (2015)
Ткаченко В. І. - Нові напрямки розвитку сімейної медицини в Європі (за результатами 19-ї Європейської конференції сімейних лікарів, 2-5 липня 2014), Хіміон Л. В., Данилюк С. В. (2014)
Резолюція української науково-практичної конференції з міжнародною участю з сімейної медицини "Від науки до практики" (2014)
Ткаченко В. І. - Читання з сімейної медицини імені Г. І. Лисенка (2014)
Лемішко Б. Б. - Розвиток інтегративної сімейної медицини в Україні, Мартинюк І. О. (2014)
Курдиль Н. В. - Государственно-частное партнерство в первичной медико-санитарной помощи: предоставление услуг на основе контрактирования, Луценко А. Г. (2014)
Бабінець Л. С. - Досвід підготовки лікаря загальної практики у Словаччині, Боцюк Н. Є., Боровик І. О., Стародуб Є. М., Воронцов О. О., Творко В. М., Рябоконь С. С., Марченкова Н. О., Мігенько Б. О., Цибульська Л. С., Ясній О. Р. (2014)
Сірик В. О. - Доцільність реформування амбулаторно-поліклінічної системи надання медичної допомоги та переходу до практики сімейного обслуговування населення (2014)
Слабкий Г. О. - Пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, Зозуля І. С., Зозуля А. І. (2014)
Пілецький А. М. - До 25-річчя утворення. Київська міська клінічна лікарня № 8 як база підготовки зі спеціальності "Загальна практика–сімейна медицина" на додипломному етапі державною та англійською мовами. , Гиріна О. М., Гаврисюк І. В., Плахотнік С. В., Кольцова Т. В., Рудіченко В. М. (2014)
Вороненко Ю. В. - Аналіз проблемних питань існуючої системи підготовки кадрів для первинної ланки охорони здоров’я (огляд літератури), Шекера О. Г., Медведовська Н. В., Краснов В. В. (2014)
Бабінець Л. С. - Патогенетичні паралелі у формуванні дисліпідних змін при коморбідності хронічного панкреатиту та ішемічної хвороби серця (огляд літератури), Мельник Н. А. (2014)
Селюк М. Н. - Современное лечение нарушений церебрального кровотока на фоне артериальной гипертензии, Козачок Н. Н., Селюк О. В. (2014)
Станіславчук Л. М. - Поширеність первинного, повторного та рецидивного стенозувального ларинготрахеїту у дітей м. Вінниці (2014)
Чернявский В. В. - Диагностический поиск и лечебные стратегии при синдроме диспепсии (2014)
Заремба-Федчишин О. В. - Скринінг ревматичних захворювань в осіб молодого віку у практиці сімейного лікаря (2014)
Веропотвелян П. Н. - Терапевтическая коррекция состояния кожи пациенток в менопаузе, Веропотвелян Н. П., Гужевская И. В. (2014)
Мартинюк Л. П. - Ефективність застосування Канефрона Н у комплексному лікуванні хворих з діабетичною нефропатією на тлі цукрового діабету 2-го типу, Мартинюк Л. П., Мартинюк О. С. (2014)
Малиновская И. Э. - Атеротромбоз и антитромбоцитарная терапия: опыт клинического применения Лопигрола у пациентов с острым инфарктом миокарда и в ранний постинфактный период (2014)
Боднар П. М. - Метаболіти кишкової мікрофлори та неалкогольна жирова хвороба печінки (сучасні етіопатогенетичні аспекти), Литвиненко К. О. (2014)
Карлова О. О. - Особливості формування метаболічної інтоксикації у пацієнтів, експонованих свинцем, Яворовський О. П., Шейман Б. С., Кіча Н. В., Мінченко П. П. (2014)
Мурашко Н. К. - Вплив вегетативної нервової системи на розвиток хронічної серцевої недостатності у хворих з хронічною ішемією мозку, Кравчук Н. О. (2014)
Спаська Г. О. - Взаємозв’язок розслаблення шлуночків серця у хворих з реактивними артритами (2014)
Себов Д. М. - Применение L-аргинина и амлодипина в лечении стабильной ишемической болезни сердца, Маркина Е. В. (2014)
Малиновская И. Э. - Применение аторвастатина (Амвастан) у пациентов с острым инфарктом миокарда и в постинфактный период: соотношение эффективности и профиля безопасности, Терешкевич Л. П., Волошина О. В. (2014)
Логвінов Я. М. - Функціональний стан вушка лівого передсердя у пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь: порівняння показників трансторакальної та черезстравохідної ехокардіографії (2014)
Заремба Є. Х. - Динаміка добових коливань артеріального тиску та їхня корекція у хворих на артеріальну гіпертензію за допомогою комбінованого лікарського засобу тонорма, Була М. С., Заремба О. В, Заремба-Федчишин О. В., Вірна М. М. (2014)
Чуйко Н. Я. - Роль гладком’язових клітин судинної стінки у морфогенезі змін судин головного мозку при метаболічному синдромі, ускладненому інсультом (2014)
Залісна Ю. Д. - Аналіз клініко-інструментальних показників у хворих на гіпертензивну енцефалопатію (2014)
Лысенко Т. П. - Ультразвуковая диагностика периферических ангиопатий при сахарном диабете (2014)
Lysenko Т. P. - Ultrasonic diagnosis of peripheral angiopathies in diabetes mellitus (2014)
Ткаченко В. І. - Оцінювання прихильності сімейних лікарів та лікарів-ендокринологів до застосування на практиці уніфікованого клінічного протоколу з ведення цукрового діабету 2-го типу (2014)
Протасевич Г. С. - Застосування Поліжену у комплексному лікуванні хворих на респіраторне порушення нюху, Хоружий І. В. (2014)
Селюк М. Н. - Эффективная терапия внебольничных пневмоний в свете современных рекомендаций, Козачок Н. Н., Селюк О. В. (2014)
Трищук Н. М. - Хроническое обструктивное заболевание легких: современный взгляд на фармакотерапию обострений (часть II), Бакуменко М. Г., Кочуева М. Н., Савохина М. В., Качанова О. А. (2014)
Дуда О. К. - Вітряна віспа: актуальні питання і можливості, Вега А. Р. (2014)
Харитонюк Р. О. - Трансмісивні інфекції в Рівненській області, Гойда Н. Г. (2014)
Авраменко Н. В. - Опыт ведения пациенток в программах экстракорпорального оплодотворения (2014)
Макаренко М. В. - Ведение беременных с синдромом задержки роста плода на фоне тромбофилии и гипергомоцистеинемии (2014)
Содержание (2015)
Корниенко О. А. - Фазовые соотношения в системе CeO2―Dy2O3 при температуре 1100 °C (2015)
Чудинович О. В. - Взаимодействие оксидов лантана, иттрия и неодима при температуре 1500 °C, Андриевская Е. Р., Богатырева Ж. Д., Крючко А. В., Спасенова Л. Н. (2015)
Андриевская Е. Р. - Взаимодействие оксидов церия и европия при температуре 600 °C, Богатырева Ж. Д., Корниенко О. А., Самелюк А. В., Субота И. С., Юрченко Ю. В. (2015)
Потажевська О. А. - Структура та властивості металоборидних евтектичних сплавів систем Ti—Mo—B та Nb—Mo—B, Бондар А. А., Білоус О. О., Циганенко Н. І., Артюх С. Ю. (2015)
Лашнева В. В. - Использование корундовых форм с выжигаемыми моделями для получения деталей газотурбинных установок, Максюта И. И., Квасницкая Ю. Г., Михнян Е. В., Нейма А. В. (2015)
Лашнева В. В. - Комплексное модифицирование керамики на основе оксида алюминия для повышения качества литых изделий медицинского назначения, Максюта И. И., Квасницкая Ю. Г., Михнян Е. В., Нейма А. В. (2015)
Лашнева В. В. - Лабораторный стенд для испытаний эндопротезов тазобедренного сустава, Лычко В. В., Рябов К. И. (2015)
Lavrynenko O. M. - Characteristic of the zinc- and nickel-containing iron-oxygen nanophases formed on the steel surface under rotation-corrosion dispergation conditions, Pavlenko O. Yu., Shchukin Yu. S. (2015)
Зенков В. С. - Термодинамика и кинетические особенности окисления вольфрамомедного псевдосплава (2015)
Яковенко Р. В. - Влияние механоактивации на структуру и свойства хромистой карбидостали с добавками карбида бора (2015)
Ворон М. М. - Эффект от наложения электромагнитных полей на алюминий и его сплавы во время кристаллизации, Дука В. М., Дрозд Е. А. (2015)
Пархомей А. Р. - Получение и основные свойства натрийборосиликатного стекла, Пинчук Н. Д., Сыч Е. Е., Томила Т. В., Колесниченко В. Г. (2015)
Луговской Ю. Ф. - Оценкa качества контактов пористых неспеченных материалов на основе порошка титана, Назаренко В. А. (2015)
Вдовиченко О. В. - Оцінка пружності та здатності до демпфування матеріалів резонансними акустичними методами, Ткачук Н. Д. (2015)
Петрова В. А. - Визначення поверхні графеноподібного нітриду бору, Гарбуз В. В., Суворова Л. С., Лобунець Т. Ф. (2015)
Судавцова В. С. - Исследование энтальпий смешения расплавов системы Mn—Sb и оценка зависимостей термодинамических свойств в системах Sb—элемент IV периода и Ni—элемент V периода, Березуцкий В. В., Иванов М. И., Шевченко М. А., Пастушенко К. Ю. (2015)
Кудін В. Г. - Моделювання термодинамічних властивостей сплавів потрійної системи Ce—Ni—Ga, Романова Л. О., Кобилінська Н. Г., Судавцова В. С. (2015)
Кудін В. Г. - Механізм взаємодії компонентів сплавів подвійних систем Al—La (Y), Левченко П. П., Романова Л. О., Кобилінська Н. Г., Судавцова В. С. (2015)
Гончаров И. А. - Прогнозирование термодинамических свойств расплавов системы CaO—Al2O3—SiO2, Кобылинская Н. Г. (2015)
Романова Л. А. - Термічний розклад пластмас — основа для їх утилізації, Кобилінська Н. Г., Судавцова В. С. (2015)
Суботенко П. Н. - Термодинамические свойства сплавов двойной системы Ni—РЗМ, Кудин В. Г., Шевченко М. А., Иванов М. И., Березуцкий В. В., Судавцова В. С. (2015)
Луданов К. И. - Математическое моделирование кинетики поглощения водорода в металлах, Братанич Т. И. (2015)
Черевко В. М. - Математичне моделювання адсорбційних властивостей вуглецевих матеріалів, Уварова І. В. (2015)
Зори С. А. - Организация синтеза объемных изображений дискретных воксельных сцен в системах объемной пространственной визуализации, Башков Е. А. (2016)
Зори С. А. - Организация псевдо 3D-визуализации графического и видео контента, Звягинцев И. А. (2016)
Костюкова Н. С. - Модифікований алгоритм порівняння зображень з використанням гістограмних ознак, Соболєва Ю. О. (2016)
Кривошеєв К. В. - Метод зменшення впливу послідовних образів для інформаційної технології діагностики просторового зору (2016)
Маслова Н. О. - Дослідження та розробка методів захисту цифрових зображень, Смирнов Р. С. (2016)
Романюк О. Н. - Метод підвищення продуктивності перспективно-коректного текстурування, Дудник О. О. (2016)
Федоров Е. Е. - Определение коэффициента максимального различия в цвете и порогового значения интенсивности цвета для метода повышения производительности формирования трехмерных изображений, Юнис М., Костин В. И., Ярош И. В. (2016)
Бабаков Р. М. - Математическая модель микропрограммного автомата с операционным автоматом переходов (2016)
Киричек Г. Г. - Система автоматичного тестування та розгортання мережних сервісів, Котов Р. О. (2016)
Маргиев Г. Е. - Исследование реализации ассоциативных запоминающих устройств, Тищенко А. В., Мирошкин А. Н. (2016)
Погорілий С. Д. - Підхід до оцінки ефективності паралельної роботи програмно-апаратної платформи, Мигашко Б. В. (2016)
Святный В. А. - Математическое описание компьютерных операций суммирования и вычитания целых чисел при смещенных кодах операндов, Лапко В. В., Самощенко А. В. (2016)
Цололо С. О. - Розробка системи управління пристроями з можливістю встановлення часових інтервалів роботи, Бровкіна Д. Ю., Кисляк О. І. (2016)
Астафьев Н. А. - Моделирование комплексной оценки безаварийной эксплуатации объекта повышенной опасности, Дмитриева О. А. (2016)
Вовна О. В. - Концептуальні рішення структурно-алгоритмічної організації комп’ютеризованої інформаційно-вимірювальної системи забезпечення аерогазової безпеки шахт (2016)
Грездов Г. Г. - Постановка задачи формирования эффективной комплексной системы защиты информации, основанной на использовании результатов теста на проникновение (2016)
Дикова Ю. Л. - Поиск оптимальной транспортировки материалов в условиях шахты на основе модифицированного генетического алгоритма (2016)
Кириченко В. В. - Особенности информационной системы управления БПЛА, Лесина Е. В. (2016)
Лактіонов І. С. - Дослідження процесу комп'ютеризованих вимірювань фізичних параметрів ґрунтів промислових теплиць (2016)
Сынков В. Г. - Оценка уровня взаимосвязи очистного оборудования в составе механизированного комплекса, Гринев В. Г., Хорольский А. А. (2016)
Шитикова Е. В. - Динамическая модель передачи данных газотурбинных установок наземного применения, Табунщик Г. В. (2016)
Фельдман Л. П. - Эффективность реализации параллельных вычислений для кластерных систем на базе интерфейса MPI, Назарова И. А. (2016)
Vyatkin S.I. - 3D Face Recognition Using Quadrics With Perturbations, Pavlov S.V., Romanyuk S.A. (2016)
Святный В. А. - Разработка и реализация математической модели стабилизации взаимодействия белков актина и миозина, Гуськова Н. Г. (2016)
Лозова О. - Психологія vs практична психологія? Освітянський відгомін наукової дискусії (2016)
Омельченко Л. - Проблеми гендерної психології у науковій спадщині С. Балея (2016)
Кутішенко В. - Феномен міжстатевої любові в контексті духовної парадигми психології (2016)
Яценко Т. - Методологія глибинного пізнання психіки суб’єкта, Поляничко О., Педченко О. (2016)
Побірченко Н. - Здоров’язбережувальні орієнтири організаційної культури навчання молодших школярів (2016)
Зелінська Т. - Розвиток амбівалентності особистості у юнацтві у контексті особистісно-інтегративної концепції (2016)
Біла І. - Твoрчість: стратегії та тенденції мисленнєвої діяльності (2016)
Ліщинська О. - Інтерактивні потреби особистості як чинник автономності або залежності (2016)
Журавльова Л. - Саморегуляція в структурі емоційного інтелекту молодших школярів, Шпак М. (2016)
Осадько О. - Комунікативні умови розвитку саногенного потенціалу особистості (2016)
Сорокіна O. - Зміст уявлень студентів-психологів про специфіку майбутньої професійної діяльності (2016)
Кочубейник О. - Агональність дискурсу та ресурси її реалізації (2016)
Петрунько О. - Соціалізація студентів у віртуальних соціальних мережах: актуальність проблеми (2016)
Хазратова Н. - До питання про психологічну природу громадянської ідентичності та її динаміку (2016)
Варягіна А. - Особливості громадської участі молоді в соціально-політичних умовах сучасності (2016)
Мирончак К. - Вплив практики усвідомлення власної смертності на організацію життєвого досвіду особистості (2016)
Клименко А. - Міжособистісне спілкування як соціально-психологічний чинник готовності дитини старшого дошкільного віку до навчання в школі (2016)
Рафіков О. - Вивчення уявлень студентів про соціальний оптимізм за допомогою констатувального експерименту (2016)
Бєрющева І. - Індивідуально-психологічні особливості жінок-домогосподарок з різним рівнем комунікативної залежності (2016)
Бевз Г. - Особливості уявлень про сім’ю у чоловіків двох поколінь, Колпакова Г. (2016)
Склярук А. - Проблемна сім’я як предмет соціальної психології: труднощі визначення й операціоналізації (2016)
Савченко Ю. - Батьківство в аспекті перинатальної психології (2016)
Теплюк А. - Особливості формування довільної поведінки у дітей старшого дошкільного віку (2016)
Коток М. - Теоретичні засади проблеми формування особистісної ідентичності дитини дошкільного віку (2016)
Титул, зміст (2012)
Голов С. - МСФЗ в Україні: шляхом спроб і помилок (2012)
Малишкін О. - Диференціація поняття "бухгалтерський облік": податковий аспект (2012)
Безверхий К. - Концепція нової редакції Плану рахунків бухгалтерського обліку в контексті законодавчих змін (2012)
Галькевич А. - Гудвіл при придбанні та об’єднанні підприємств: сутність, оцінка і розкриття в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності (2012)
Кащенко О. - Відображення обліку руху грошових коштів без застосування подвійного запису (2012)
Гнилицька Л. - Використання обліково-аналітичних технологій при розробці методики управління підприємницькими ризиками в системі економічної безпеки підприємства (2012)
Івахненков С. - Філософсько-світоглядні основи наукових досліджень в обліку та аудиті: англомовний світ, Георгіаді А. (2012)
Головач В. - Проблемні питання суспільного нагляду та контролю за аудиторською діяльністю (2012)
Пантєлєєва Н. М. - Теоретико-методологічні засади фінансових інновації (2011)
Фрасинюк А. М. - Інноваційний розвиток інвестиційного бізнесу тнб (2011)
Васильєва С. І. - Формування механізму управління інноваційною діяльністю підприємства харчової промисловості (2011)
Шнипко О. С. - Економічна глобалізація: плюралізм інтерпретацій (2011)
Семенченко Н. В. - Аналіз інтеграційних процесів компанії після процедури злиття (2011)
Слобода Л. Я. - Динамічне резервування у міжнародній практиці регулювання банківського капіталу та перспективи його впровадження в Україні (2011)
Боринець С. Я. - Економічна природа та призначення державних цінних паперів, Могилко Л. В. (2011)
Мазуренко А. В. - Банки на фондовому ринку: минуле, сьогодення та перспективи (2011)
Войтович К. В. - Використання сценарного підходу для корегування значень елементів системи страхового маркетингу в умовах кризи (2011)
Мачок Є. В. - Основні етапи конвергенції промислових політик євросоюзу (2011)
Гриджук І. А. - Системні засади формування організаційно-економічного забезпечення житлово-комунального обслуговування населення (2011)
Федяєва О. О. - Валютний ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку (2011)
Гареева Т. Ш. - Банкомат как наиболее эффективное средство целевой рекламы для организаций (2011)
Бондаренко М. П. - Роль держави в процесі реалізації туристичного потенціалу України на міжнародному ринку (2011)
Кондратюк Т. В. - Інтелектуальні передумови світової практики провадження сімейної політики держави (2011)
Груба Г. І. - Інституціональні шляхи вирішення проблеми соціальних боргів (2011)
Шубін С. П. - Політичний маркетинг у державному управлінні: соціометричний підхід (2011)
Григорчак І. М. - Зародження політико-адміністративної еліти в київській русі (2011)
Василяк А. М. - Організаційно-правові основи врегулювання статусу релігійних організацій у механізмі державного управління релігійною сферою суспільства (2011)
Мартинець Н. С. - Стратегія модернізації механізмів взаємодії уряду та громадськості (2011)
Мусієнко І. І. - Напрями виходу вищої школи України на новий рівень професійної мобільності (2011)
Репешко П. І. - Окремі питання державного регулювання судово-експертної діяльності на пострадянському просторі (2011)
Лисов І. В. - Повноваження органів регіонального управління у галузі житлового будівництва (2011)
Война Г. Г. - Моніторинг та використання зарубіжного досвіду в галузі освіти (2011)
Близнюк В. В. - Банківське регулювання у якості складної та багатоаспектної категорії галузі державного управління (2011)
Дарчин Б. С. - Державне регулювання системи з надання населенню України кардіологічної допомоги на регіональному рівні: на прикладі івано-франківської області (методологія та результати дослідження) (2011)
Фойгт Н. А. - Нормативне забезпечення принципів державного управління охороною суспільного здоров'я в умовах демографічного старіння (2011)
Авдєєва М. - Особливості розвитку архітектури на сучасному етапі, Авдєєва Н., Голубенко М. (2013)
Артеменко Г. - Дизайн-освіта в системі профільного професійного навчання (2013)
Бєлятинський А. - Розвиток перевірки точних методів розрахунку конструкцій, Першаков В. (2013)
Бєлов А. - Оптимізація поперечного профілю жорсткого аеродромного покриття Міжнародного аеропорту "Львів", Талах С., Коряк О. (2013)
Бібер С. - Ретроспективний аналіз формування "пасивних" будинків, Талащук К. (2013)
Брижата Н. - Особливості формування баз відпочинку на прибережній території, Дорошенко Ю. (2013)
Васюкович Д. - Вибір варіантів організації руху на кільцевих перетинах (2013)
Єпіхіна Д. - Організація внутрішнього простору станцій Київського метрополітену (2013)
Запорожченко О. - Особливості формування об'ємно-планувальних рішень екологічних спортивних споруд, Підгорна А. (2013)
Красиленко О. - Особливості планування рекреаційно-туристичного простору для активного відпочинку населення, Дорошенко Ю. (2013)
Лапенко О. - Несуча здатність сталезалізобетонних елементів на стиск при склеюванні акриловими клеями (2013)
Маскелюнайте Л. - Оценка групп технологических, экономических критериев и критериев безопасности пассажирского поезда междунородного маршрута методами экспертных исследований, Сивилявичюс Г. (2013)
Михалевич В. - Метод художньо-графічного аналізу в навчальному процесі при роботі над шрифтовою композицією (2013)
Першаков В. - Залізобетонні таврові прогони для покриття будівель) (2013)
Прозоровська А. - Аналіз стану багаторівневих розв'язок вулично-дорожньої мережі міста Києва (2013)
Солярська І. - Храм-архітектурна метафора (2013)
Степанчук О. - Особливості вибору ефективних методів організації дорожнього руху на вулично-дорожній мережі, Бєлятинський А., Лапенко О. (2013)
Степура В. - Фактори, що впливають на експлуатаційні характеристики дороги (2013)
Трошкіна О. - Потреби людини і комфорт архітектурного середовища (2013)
Уманский А. - Повышение эксплутационных свойств деталей технологического оборудования аэропортов, Довгаль А., Коба В., Варюхно В. (2013)
Шелест М. - Механізм формування відкритого міського простору (2013)
Штепа К. - Головні проблеми і стратегія стійкого розвитку середовища на прикладі міста Донецька (2013)
Титул, зміст (2012)
Сук Л. - Елементи методу бухгалтерського обліку в малому бізнесі, Сук П. (2012)
Левицька С. - Критерії ефективності документаційних процесів, Осадча О. (2012)
Куцик П. - Облік малоцінних необоротних та швидкозношуваних активів: методичний аспект, Шумило Р. (2012)
Малишкін О. - Податковий облік чи податкові розрахунки? (2012)
Адамик О. - Доходи суб’єктів державного сектору: економічна сутність, вітчизняна та міжнародна інтерпретація (2012)
Моссаковський В. - Особливості обліку у сільськогосподарських підприємствах (2012)
Редько О. - Концепція моделі регулювання аудиту в Україні (2012)
Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, затверджено наказом Міністерства фінансів України 09.12.2011 р. № 1591, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.12.2011 р. за № 1556/20294 (2012)
Книга обліку доходів (для платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість), затверджено наказом Міністерства фінансів України 15.12.2011 р. № 1637 (2012)
Порядок ведення Книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, затверджено наказом Міністерства фінансів України 15.12.2011 р. № 1637, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.12.2011 р. за № 1534/20272 (2012)
Книга обліку доходів і витрат (для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість), затверджено наказом Міністерства фінансів України 15.12.2011 р. № 1637 (2012)
Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, затверджено наказом Міністерства фінансів України 15.12.2011 р. № 1637, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.12.2011 р. за № 1534/20272 (2012)
Титул, зміст (2012)
Малишкін О. - Інвентаризація: бухгалтерський і податковий аспекти, Кац М. (2012)
Козак В. - Про українську мову в бухгалтерському обліку (2012)
Безверхий К. - Організація первинного обліку непрямих витрат промислових підприємств (2012)
Пожарська Л. - Проблеми визнання та класифікації нематеріальних активів (2012)
Пилипів Н. - Облік виробничих відходів як передумова їх ефективного використання (на прикладі комплексних деревообробних виробництв), Максимів Ю. (2012)
Моссаковський В. - Новації в організації облікового процесу, Кононенко Т. (2012)
Лиско Н. - Нормативна регламентація контрольних заходів щодо порушень бюджетного законодавства України (2012)
Головач Г. - Поняття аудиту (2012)
Хіміон Л. В. - Новини сімейної медицини (огляд подій 19-ї Європейської конференції Всесвітньої Асоціації сімейних лікарів (WONCA), Данилюк С. В., Ткаченко В. І. (2014)
СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА ГРИГОРІЯ ІВАНОВИЧА ЛИСЕНКА (2014)
Дзюблик Я. О. - Антибіотикорезистентність штамів H. influenzae, виділених від хворих із негоспітальними інфекціями дихальних шляхів в Україні (2014)
Вороненко Ю. В. - Міжсекторальна взаємодія освіти, науки та практики як запорука ефективної підготовки кадрів, Шекера О. Г., Краснов В. В., Медведовська Н. В., Вернер О. М., Ткаченко В. І. (2014)
Дуда О. К. - Особливо небезпечні інфекції: захворювання, спричинені вірусом Ебола (пам’ятка лікарю), Колесник Р. О. (2014)
Авраменко Н. В. - Удосконалення програм підготовки лікарів загальної практики з питань планування сім’ї (2014)
Терсіна О. Д. - Особливості впливу неалкогольної жирової хвороби печінки, поєднаної з підвищеною масою тіла, на структурні та гемодинамічні зміни магістральних судин шиї, Бульда В. І. (2014)
Кочуева М. Н. - Нимесулид: реалии эффективности и безопасности в практике семейного врача, Кочуев Г. И. (2014)
Чернов А. В. - Методи оцінювання об’єму післяпологової крововтрати та особливості прийняття клінічного рішення (огляд літератури) (2014)
Громнацька Н. М. - Залежність варіабельності серцевого ритму від характеру розподілу жирової тканини у дітей з метаболічним синдромом, Черкас А. П. (2014)
Кавардакова Н. В. - Опыт использования даптомицина у детей с онкогематологическими заболеваниями, Рыжак О. А., Кубаля Н. А., Базалук Ю. Б., Ковган Я. Н., Лисица А. В. (2014)
Галникіна С. О. - Інноваційні аспекти догляду за шкірою у хворих на атопічний дерматит (2014)
Курдиль Н. В. - Особенности острых отравлений фосфорорганическими пестицидами в условиях города: рекомендации для догоспитального этапа, Зозуля И. С., Иващенко О. В. (2014)
Цветкова Е. С. - Перспективы применения ингибиторов циклооксигеназы-2 при остеоартрозе, Панасюк Е. Ю., Рубцов О. В., Иониченок Н. Г. (2014)
Юдина Л. В. - Острый бронхит – лечить или не лечить (2014)
Анохіна Г. А. - Біотин як фактор корекції інсулінорезистентності у пацієнтів з неалкогольною хворобою печінки на фоні метаболічного синдрому, Харченко В. В. (2014)
Косяков А. Н. - Сравнительная характеристика комплекса Протекта с инъекционными хондропротекторами, Авилов В. Л., Бицкий А. А. (2014)
Проценко Т. В. - Пищевые волокна в терапии больных акне и розацеа, Проценко О. А. (2014)
Khimion L. V. - Dyslipidemia associated with rheumatoid arthritis and autoimmune thyroiditis, Yashchenko O. B., Naishtetik I. M. (2014)
Селюк М. Н. - Роль ципрофлоксацина в современном лечении инфекций мочевых путей, Козачок Н. Н., Маркевич Н. Н., Бесага В. В., Левкин И. Н., Селюк О. В. (2014)
Жаринова В. Ю. - Оптимизация терапии хронической сердечной недостаточности у больных пожилого возраста путем стабилизации гемоваскулярного гомеостаза комбинацией препаратов трифлузала и L-аргинина, Бутынец Ж. С., Покрова Е. В. (2014)
Цымбалюк И. Л. - Роль метаболической терапии в комплексном лечении пациентов с артериальной гипертензией и тиреотоксикозом, Швец Н. И., Гульчий Н. В., Пастухова О. А. (2014)
Корж А. Н. - Оценка эффективности и безопасности Гуарема у пациентов со стабильной стенокардией и нарушением толерантности к глюкозе, Краснокутский С. В., Лаврова Е. В., Павлова Е. А. (2014)
Кошля В. І. - Особливості змін внутрішньосерцевої гемодинаміки та діастолічної функції міокарда у жінок з пухлинними захворюваннями молочної залози, Шах Ф., Кульбачук О. С., Марченко О. О., Мироненко І. І., Кліцунова Ю. О., Івахненко Н. Т., Левада О. А. (2014)
Чернявский В. В. - Практический подход к заместительной терапии при внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы (2014)
Селюк М. Н. - Эффективное и безопасное лечение риносинуситов с позиции доказательной медицины, Козачок Н. Н., Валигура Е. И., Селюк О. В., Салиев А. Ю. (2014)
Юдина Л. В. - Устранение обострений бронхиальной астмы – просто и доступно (2014)
Турчина І. П. - Клінічна ефективність застосування піобактеріофага в комплексному лікуванні хворих на бронхіальну астму з колонізацією верхніх дихальних шляхів умовно-патогенною мікрофлорою (2014)
Туманова Л. Є. - Стан мікробіоценозу статевих шляхів у обстежених вагітних після екстракорпорального запліднення методом ІКСІ, Молчанова О. О. (2014)
Диндар О. А. - Функціональний стан фетоплацентарного комплексу у жінок з метаболічним синдромом на тлі надлишкової маси тіла (2014)
Волосовський П. Р. - Репродуктивне здоров’я подружніх пар з позаматковою вагітністю в анамнезі (2014)
Давыдова А. А. - Провоспалительные цитокины ФНО-a и ИЛ-1 в ткани тазовых перитонеальных спаек различной этиологии у женщин репродуктивного возраста, Сулима А. Н. (2014)
Волошина О. Б. - Інформативність різних методик моніторування рівня артеріального тиску, Саморукова В. В., Бусел С. В. (2014)
Молодовець О. Б. - Оптимізація діагностики хронічного атрофічного гастриту в практиці сімейного лікаря (2014)
Глушко Л. В. - Здобутки і проблеми розвитку сімейної медицини на Прикарпатті, Гавриш Т. Ю., Чаплинська Н. В., Позур Н. З., Микула Г. В., Кулаєць В. М., Молодовець О. Б. (2014)
Дубініна В. Г. - Удосконалення післядипломної освіти лікарів загальної практики–сімейної медицини на базі університетських клінік, Волошина О. Б., Муратова Т. М., Опаріна Т. П. (2014)
Заремба О. В. - Ефективність застосування метаболічної терапії у хворих на ревматизм (2014)
Молодовець О. Б. - Удосконалення засвоєння практичних навичок згідно з "Наскрізною програмою" підготовки студентів 3-го курсу для роботи за спеціальністю "Загальна практика–сімейна медицина" (2014)
Орловський В. Ф. - Корекція хронічної серцевої недостатності у хворих на артеріальну гіпертензію при хронічній хворобі нирок в амбулаторних умовах, Деміхова Н. В., Орловський О. В., Кулібаба В. С. (2014)
Руденко Т. М. - Деякі аспекти порушення ліпідного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням (2014)
Титул, зміст (2012)
Гуцайлюк З. - Системи бухгалтерського обліку: критичний аналіз думок економістів (2012)
Моссаковський В. - Шляхи вдосконалення обліку амортизації, Кононенко Т. (2012)
Клепар Г. - Втрата вартості дебіторської заборгованості за національними та міжнародними стандартами, Податковим кодексом України (2012)
Дмитренко А. - Спільна діяльність без створення юридичної особи: поточний бухгалтерський облік і порядок складання звітності (2012)
Озеран В. - Методика та організація обліку витрат на підприємствах лісового господарства, Чік М. (2012)
Євдокимов В. - Ісламська модель бухгалтерського обліку: базисні положення, Легенчук С., Грицишен Д. (2012)
Семенко Т. - Автоматизація аудиту розрахунків з ПДВ і шляхи її вдосконалення (2012)
Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності: Закон України від 23.02.2012 р. № 4448-VI (2012)
Про створення умов для впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності: розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 р. № 157-р (2012)
Щодо пріоритету П(С)БО 18 над П(С)БО 16: лист Міністерства фінансів України від 20.01.2012 р. № 31-08410-07-21/1224 (2012)
Меморандум про співробітництво та координацію дій щодо застосування в Україні міжнародних стандартів фінансової звітності від 24.02.2012 р. (2012)
Лист Міністерства фінансів України від 28.03.2012 р. № 31-08410-07-21/7643 (2012)
Чернявський С. С. - Актуальні проблеми організації науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи в системі МВС України, Орлов Ю. Ю. (2016)
Скулиш Є. Д. - Екстремізм як одна з головних загроз безпечному існуванню людини, суспільства та держави у ХХІ ст., Ірха Ю. Б. (2016)
Пясковський В. В. - Спосіб учинення злочину як елемент криміналістичної характеристики насильницьких злочинів проти статевої недоторканості неповнолітніх (2016)
Севрук В. Г. - Протидія злочинам, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями, сформованими на етнічній основі, Павленко С. О. (2016)
Фінагеєв В. О. - Способи вчинення злочинів, пов’язаних із використанням засобів доступу до банківських рахунків (2016)
Illiashenko О. - Characteristics of crimes committed during military conflicts including the trafficking of human organs (2016)
Проскурняк І. Г. - Запобігання шахрайству у сфері інвестиційної діяльності: зарубіжний досвід (2016)
Мотлях О. І. - Правова регламентація діяльності, пов’язаної з використанням поліграфа в Україні, Богдан І. В. (2016)
Хоменко В. П. - Кримінальна відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів із бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням (2016)
Макаренко Н. К. - Актуальні проблеми виникнення ризиків під час кримінального провадження (2016)
Купранець І. М. - Завдання та повноваження суб’єктів контролю щодо протидії злочинам у бюджетній сфері, Матвієнко В. П. (2016)
Цюприк І. В. - Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень щодо деяких категорій осіб, Алєксєєва-Процюк Д. О. (2016)
Даніель А. В. - Використання результатів журналістських розслідувань у кримінальному процесуальному доказуванні (2016)
Соф’їн М. І. - Проблемні питання тимчасового доступу до речей та документів (2016)
Vavrysh А. - The place of non-state subjects of the security sector in the system of crime prevention in the sphere of housing (2016)
Сівак О. В. - Правова природа запобіжних заходів у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх (2016)
Столяр Т. В. - Криміналізація умисного вбивства та умисного заподіяння тяжкого тілесного ушкодження в разі перевищення меж необхідної оборони (2016)
Василинчук В. І. - Запровадження системи аналізу ризиків у діяльності підрозділів боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, національної поліції України, Дубина В. І., Нєбитов А. А. (2016)
Запотоцький А. П. - Запровадження економічного аналізу в діяльності підрозділів захисту економіки національної поліції України, Вязмікін С. А. (2016)
Ємець О. М. - Особливості фіксації оперативними підрозділами фактичних даних про втягнення особи в заняття проституцією (2016)
Areshonkov V. - Problems of the legal regulation of purpose and conduct criminalistic (forensic) examination in the criminal proceedings in Ukraine (2016)
Бондаренко В. В. - Методи дослідження ознак знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу (2016)
Боднар В. Є. - Запобігання корупції в бюджетній сфері (2016)
Рівчаченко О. А. - Заходи безпеки під час обшуку місцезнаходження обладнання, яке використовувалось для незаконного виготовлення синтетичних психотропних речовин (2016)
Губар С. В. - Нормативне регулювання діяльності органів прокуратури в роки "Великого терору" (2016)
Голоколосова А. С. - Історико-правовий аналіз формування криміналістичного вчення про холодну зброю (2016)
Горбачевський В. Я. - Новий погляд на проблему вдосконалення віктимологічного запобігання правопорушенням. Рец. на кн.: Джужа А. О. Основні напрями удосконалення віктимологічного запобігання правопорушенням в Україні: монографія / А. О. Джужа. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 304 с., Копотун І. М. (2016)
Армаш Н. О. - Сучасна парадигма інституту благодійництва в Україні. Рец. на кн.: Сербин Р. А. Благодійництво в Україні: доктринальне адміністративно-правове дослідження / Р. А. Сербин. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 428 с. (2016)
Охріменко І. М. - Сучасна парадигма розвитку судової психології. Рец. на кн.: Черновський О. К. Теоретичні засади та прикладні аспекти сучасної судової психології: монографія / О. К. Черновський. – Чернівці: Технодрук, 2014. – 352 с. (2016)
Зубарєва М. А. - Аналіз інформаційної війни між Росією та Україною в інформаційному суспільстві (2015)
Шальман Т. М. - Інформаційний простір: сутність і місія комерційного телебачення в ньому (2015)
Баранецька А. Д. - Культурно-онтологічні чинники емоційно-експресивного наповнення медіатексту (2015)
Парфенюк Н. В. - Полемічна література як публіцистичний жанр друкованого видання: поняття, характеристика та особливості полемічних текстів (2015)
Соколова К. О. - Концепт співучасті у соціальній журналістиці. Журналістика співучасті (2015)
Башук А. І. - Інтернет-комунікації як важливий напрям зв’язків з громадськістю органів державної влади та місцевого самоврядування (2015)
Чекалюк В. В. - Медіамеханізми формування позитивного іміджу України у світі (2015)
Белецька А. В. - Студенти – корпоративні іміджмейкери та суб’єкти управління репутацією (на досвіді реалізації волонтерської екологічної програми "Зелений інститут") (2015)
Калугіна К. В. - Деякі аспекти популяризації книги через Інтернет (2015)
Владимиров В. М. - Теорії істини у їх відношенні до соціальних комунікацій (2015)
Тараненко О. В. - Міфологізовані маркери дегуманізації ворога в смисловій війні 2014 року (2015)
Мележик В. П. - Основні організаційно-методичні засади впровадження медіаосвіти та медіаграмотності в навчально–виховний процес навчальних закладів України, Іванова Т. В., Іванов В. Ф. (2015)
Перехейда В. В. - Комунікаційна компетентність персоналу в туристичному бізнесі (2015)
Василенко К. М. - Вплив інтернету на процес формування суспільної свідомості (2015)
Білан Н. І. - Особливості соціальних мереж в інформаційному суспільстві (2015)
Титул, зміст (2012)
Валуєв Б. - Про багатоцільовий бухгалтерський облік: деякі необґрунтовані уявлення (2012)
Безверхий К. - Бухгалтерський облік законсервованих об’єктів основних засобів промислових підприємств: обліково-аналітичний аспект (2012)
Хомин П. - Податковий облік як результат амбівалентності облікової теорії (2012)
Головач В. - Виявлення аудитором шахрайства та інших викривлень фінансової звітності методами економіко-правового аналізу (2012)
Суріна К. - Методика аналітичних процедур при аудиті фінансової звітності (на прикладі хлібопекарних підприємств України) (2012)
Марчук У. - Комерційна таємниця: правова регламентація, відповідальність і заходи щодо її збереження (2012)
Огієнко В. - Рецензія на монографію В. В. Євдокимова, С. Ф. Легенчука, Д. О. Грицишена "Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації: ісламська модель" (Житомир, 2012 р.), Кантаєва О. (2012)
Титул, зміст (2012)
Нападовська Л. - Удосконалення системи бухгалтерського обліку в Україні (2012)
Легенчук С. - Місце практики в бухгалтерському обліку: нове бачення (2012)
Дмитренко А. - Бухгалтерський облік спільної діяльності без створення юридичної особи (2012)
Безверхий К. - Організація обліку доходів і витрат фізичних осіб – підприємців на загальній системі оподаткування, Ковач С. (2012)
Гоголь Т. - Концепція справедливої вартості в бухгалтерському обліку: наслідки для підприємств малого бізнесу (2012)
Голов С. - Управлінський облік на основі теорії обмежень (2012)
Довгопол Н. - Методи визнання доходів і виникнення зобов’язань у податковому обліку: оптимальний вибір для України, Нестеренко М. (2012)
Багрова І. В. - Виявлення впливу інвестицій в інновації на економічні показники підприємства, Юдіна О. І. (2011)
Грицай Т. Л. - Інвестиційне кредитування, його сутність та значення в сучасних умовах господарювання (2011)
Наливайченко К. В. - Системно-синергетична парадигма інформаційно-інноваційної діяльності держави (2011)
Базь М. О. - Комплексна процедура оцінювання конкурентоспроможності інноваційного продукту (2011)
Іванов С. В. - Планово-контрольні параметри реалізації проекту (2011)
Береговий В. К. - Біопаливо і продовольча проблема (2011)
Добрик Л. О. - ПДВ в Україні: проблеми адміністрування та напрями удосконалення, Літовченко А. А. (2011)
Гончаренко О. В. - Основи комплексного управління банківськими портфелями, Білодід Я. С., Путій О. В. (2011)
Приймак Н. С. - Ефективна амортизаційна політика підприємства як об'єкт управління (2011)
Гончарова О. В. - Альянсні форми управління у глобальному середовищі (2011)
Базарний Д. В. - Ефективність банківської діяльності з позиції акціонерів (2011)
Фищук І. М. - Структура фондового ринку в контексті іро (2011)
Литвин А. Є. - Світовий іт-ринок крізь призму світової організації торгівлі (2011)
Войтович К. В. - Визначення найбільш ефективного варіанта маркетингової стратегії страхової компанії (2011)
Білан Я. В. - Школи стратегій для українських тнк (2011)
Мельник Я. В. - Енергозберігаючі технології як основа для підвищення конкурентоспроможності гірничо-металургійної продукції (2011)
Єрмолаєв О. В. - Динаміка та структура світової торгівлі сировинними ресурсами (2011)
Груба Г. І. - Форми і функції державної власності (2011)
Фойгт Н. А. - Теоретико-методологічний підхід до використання аналізу середовища функціонування в оцінці ефективності державного управління (2011)
Лисов І. В. - Формування і розвиток системи державного управління інвестиційно-будівельним комплексом (2011)
Мусієнко І. І. - Соціально-економічна сутність освітніх послуг як об'єкта державного управління (2011)
Банчук М. В. - Комп'ютеризація як інструмент реалізації політики забезпечення якісної вищої медичної освіти України (2011)
Шубін С. П. - Планування політичних маркетингових досліджень в державному управлінні (2011)
Лебедюк В. М. - Фінансування політичних партій в Україні: механізми державного контролю (2011)
Литвин П. В. - Механізм фінансової стійкості в системі державного управління розвитком страхового ринку України (2011)
Запорожец С. А. - Організація управління містом як агломераційним центром (2011)
Костишин Д. Ю. - Сучасні підходи до управління містом: соціально-економічний вектор (2011)
Репешко П. І. - Нормативно-правові засади реформування державного регулювання судово-експертної діяльності в Україні (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського