Сірош М. В. - Особливості реалізації принципів фінансового контролю під час проведення контрольних заходів та оформлення їх результатів (2015)
Білас І. Г. - Перспективи запровадження Європейським союзом безвізового режиму для громадян України: організаційно-правовий аналіз виконання плану дій з лібералізації візового режиму та рішень Ризького саміту ЄС у травні 2015 року (2015)
Цвікі В. - Концепція насильницьких зникнень в міжнародному праві (2015)
Яворський Я. Т. - Повноваження прокурора міжнародного кримінального суду на стадії судового розгляду справи (2015)
Меленко С. Г. - Рецензія на монографію А. І. Луцького "Формування та розвиток правової ідеології в Україні", Марчак В. Я. (2015)
Ткаченко В. І. - Нові напрямки розвитку сімейної медицини в Європі (за результатами 19-ї Європейської конференції сімейних лікарів, 2-5 липня 2014), Хіміон Л. В., Данилюк С. В. (2014)
Резолюція української науково-практичної конференції з міжнародною участю з сімейної медицини "Від науки до практики" (2014)
Ткаченко В. І. - Читання з сімейної медицини імені Г. І. Лисенка (2014)
Лемішко Б. Б. - Розвиток інтегративної сімейної медицини в Україні, Мартинюк І. О. (2014)
Курдиль Н. В. - Государственно-частное партнерство в первичной медико-санитарной помощи: предоставление услуг на основе контрактирования, Луценко А. Г. (2014)
Бабінець Л. С. - Досвід підготовки лікаря загальної практики у Словаччині, Боцюк Н. Є., Боровик І. О., Стародуб Є. М., Воронцов О. О., Творко В. М., Рябоконь С. С., Марченкова Н. О., Мігенько Б. О., Цибульська Л. С., Ясній О. Р. (2014)
Сірик В. О. - Доцільність реформування амбулаторно-поліклінічної системи надання медичної допомоги та переходу до практики сімейного обслуговування населення (2014)
Слабкий Г. О. - Пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, Зозуля І. С., Зозуля А. І. (2014)
Пілецький А. М. - До 25-річчя утворення. Київська міська клінічна лікарня № 8 як база підготовки зі спеціальності "Загальна практика–сімейна медицина" на додипломному етапі державною та англійською мовами. , Гиріна О. М., Гаврисюк І. В., Плахотнік С. В., Кольцова Т. В., Рудіченко В. М. (2014)
Вороненко Ю. В. - Аналіз проблемних питань існуючої системи підготовки кадрів для первинної ланки охорони здоров’я (огляд літератури), Шекера О. Г., Медведовська Н. В., Краснов В. В. (2014)
Бабінець Л. С. - Патогенетичні паралелі у формуванні дисліпідних змін при коморбідності хронічного панкреатиту та ішемічної хвороби серця (огляд літератури), Мельник Н. А. (2014)
Селюк М. Н. - Современное лечение нарушений церебрального кровотока на фоне артериальной гипертензии, Козачок Н. Н., Селюк О. В. (2014)
Станіславчук Л. М. - Поширеність первинного, повторного та рецидивного стенозувального ларинготрахеїту у дітей м. Вінниці (2014)
Чернявский В. В. - Диагностический поиск и лечебные стратегии при синдроме диспепсии (2014)
Заремба-Федчишин О. В. - Скринінг ревматичних захворювань в осіб молодого віку у практиці сімейного лікаря (2014)
Веропотвелян П. Н. - Терапевтическая коррекция состояния кожи пациенток в менопаузе, Веропотвелян Н. П., Гужевская И. В. (2014)
Мартинюк Л. П. - Ефективність застосування Канефрона Н у комплексному лікуванні хворих з діабетичною нефропатією на тлі цукрового діабету 2-го типу, Мартинюк Л. П., Мартинюк О. С. (2014)
Малиновская И. Э. - Атеротромбоз и антитромбоцитарная терапия: опыт клинического применения Лопигрола у пациентов с острым инфарктом миокарда и в ранний постинфактный период (2014)
Боднар П. М. - Метаболіти кишкової мікрофлори та неалкогольна жирова хвороба печінки (сучасні етіопатогенетичні аспекти), Литвиненко К. О. (2014)
Карлова О. О. - Особливості формування метаболічної інтоксикації у пацієнтів, експонованих свинцем, Яворовський О. П., Шейман Б. С., Кіча Н. В., Мінченко П. П. (2014)
Мурашко Н. К. - Вплив вегетативної нервової системи на розвиток хронічної серцевої недостатності у хворих з хронічною ішемією мозку, Кравчук Н. О. (2014)
Спаська Г. О. - Взаємозв’язок розслаблення шлуночків серця у хворих з реактивними артритами (2014)
Себов Д. М. - Применение L-аргинина и амлодипина в лечении стабильной ишемической болезни сердца, Маркина Е. В. (2014)
Малиновская И. Э. - Применение аторвастатина (Амвастан) у пациентов с острым инфарктом миокарда и в постинфактный период: соотношение эффективности и профиля безопасности, Терешкевич Л. П., Волошина О. В. (2014)
Логвінов Я. М. - Функціональний стан вушка лівого передсердя у пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь: порівняння показників трансторакальної та черезстравохідної ехокардіографії (2014)
Заремба Є. Х. - Динаміка добових коливань артеріального тиску та їхня корекція у хворих на артеріальну гіпертензію за допомогою комбінованого лікарського засобу тонорма, Була М. С., Заремба О. В, Заремба-Федчишин О. В., Вірна М. М. (2014)
Чуйко Н. Я. - Роль гладком’язових клітин судинної стінки у морфогенезі змін судин головного мозку при метаболічному синдромі, ускладненому інсультом (2014)
Залісна Ю. Д. - Аналіз клініко-інструментальних показників у хворих на гіпертензивну енцефалопатію (2014)
Лысенко Т. П. - Ультразвуковая диагностика периферических ангиопатий при сахарном диабете (2014)
Lysenko Т. P. - Ultrasonic diagnosis of peripheral angiopathies in diabetes mellitus (2014)
Ткаченко В. І. - Оцінювання прихильності сімейних лікарів та лікарів-ендокринологів до застосування на практиці уніфікованого клінічного протоколу з ведення цукрового діабету 2-го типу (2014)
Протасевич Г. С. - Застосування Поліжену у комплексному лікуванні хворих на респіраторне порушення нюху, Хоружий І. В. (2014)
Селюк М. Н. - Эффективная терапия внебольничных пневмоний в свете современных рекомендаций, Козачок Н. Н., Селюк О. В. (2014)
Трищук Н. М. - Хроническое обструктивное заболевание легких: современный взгляд на фармакотерапию обострений (часть II), Бакуменко М. Г., Кочуева М. Н., Савохина М. В., Качанова О. А. (2014)
Дуда О. К. - Вітряна віспа: актуальні питання і можливості, Вега А. Р. (2014)
Харитонюк Р. О. - Трансмісивні інфекції в Рівненській області, Гойда Н. Г. (2014)
Авраменко Н. В. - Опыт ведения пациенток в программах экстракорпорального оплодотворения (2014)
Макаренко М. В. - Ведение беременных с синдромом задержки роста плода на фоне тромбофилии и гипергомоцистеинемии (2014)
Содержание (2015)
Корниенко О. А. - Фазовые соотношения в системе CeO2―Dy2O3 при температуре 1100 °C (2015)
Чудинович О. В. - Взаимодействие оксидов лантана, иттрия и неодима при температуре 1500 °C, Андриевская Е. Р., Богатырева Ж. Д., Крючко А. В., Спасенова Л. Н. (2015)
Андриевская Е. Р. - Взаимодействие оксидов церия и европия при температуре 600 °C, Богатырева Ж. Д., Корниенко О. А., Самелюк А. В., Субота И. С., Юрченко Ю. В. (2015)
Потажевська О. А. - Структура та властивості металоборидних евтектичних сплавів систем Ti—Mo—B та Nb—Mo—B, Бондар А. А., Білоус О. О., Циганенко Н. І., Артюх С. Ю. (2015)
Лашнева В. В. - Использование корундовых форм с выжигаемыми моделями для получения деталей газотурбинных установок, Максюта И. И., Квасницкая Ю. Г., Михнян Е. В., Нейма А. В. (2015)
Лашнева В. В. - Комплексное модифицирование керамики на основе оксида алюминия для повышения качества литых изделий медицинского назначения, Максюта И. И., Квасницкая Ю. Г., Михнян Е. В., Нейма А. В. (2015)
Лашнева В. В. - Лабораторный стенд для испытаний эндопротезов тазобедренного сустава, Лычко В. В., Рябов К. И. (2015)
Lavrynenko O. M. - Characteristic of the zinc- and nickel-containing iron-oxygen nanophases formed on the steel surface under rotation-corrosion dispergation conditions, Pavlenko O. Yu., Shchukin Yu. S. (2015)
Зенков В. С. - Термодинамика и кинетические особенности окисления вольфрамомедного псевдосплава (2015)
Яковенко Р. В. - Влияние механоактивации на структуру и свойства хромистой карбидостали с добавками карбида бора (2015)
Ворон М. М. - Эффект от наложения электромагнитных полей на алюминий и его сплавы во время кристаллизации, Дука В. М., Дрозд Е. А. (2015)
Пархомей А. Р. - Получение и основные свойства натрийборосиликатного стекла, Пинчук Н. Д., Сыч Е. Е., Томила Т. В., Колесниченко В. Г. (2015)
Луговской Ю. Ф. - Оценкa качества контактов пористых неспеченных материалов на основе порошка титана, Назаренко В. А. (2015)
Вдовиченко О. В. - Оцінка пружності та здатності до демпфування матеріалів резонансними акустичними методами, Ткачук Н. Д. (2015)
Петрова В. А. - Визначення поверхні графеноподібного нітриду бору, Гарбуз В. В., Суворова Л. С., Лобунець Т. Ф. (2015)
Судавцова В. С. - Исследование энтальпий смешения расплавов системы Mn—Sb и оценка зависимостей термодинамических свойств в системах Sb—элемент IV периода и Ni—элемент V периода, Березуцкий В. В., Иванов М. И., Шевченко М. А., Пастушенко К. Ю. (2015)
Кудін В. Г. - Моделювання термодинамічних властивостей сплавів потрійної системи Ce—Ni—Ga, Романова Л. О., Кобилінська Н. Г., Судавцова В. С. (2015)
Кудін В. Г. - Механізм взаємодії компонентів сплавів подвійних систем Al—La (Y), Левченко П. П., Романова Л. О., Кобилінська Н. Г., Судавцова В. С. (2015)
Гончаров И. А. - Прогнозирование термодинамических свойств расплавов системы CaO—Al2O3—SiO2, Кобылинская Н. Г. (2015)
Романова Л. А. - Термічний розклад пластмас — основа для їх утилізації, Кобилінська Н. Г., Судавцова В. С. (2015)
Суботенко П. Н. - Термодинамические свойства сплавов двойной системы Ni—РЗМ, Кудин В. Г., Шевченко М. А., Иванов М. И., Березуцкий В. В., Судавцова В. С. (2015)
Луданов К. И. - Математическое моделирование кинетики поглощения водорода в металлах, Братанич Т. И. (2015)
Черевко В. М. - Математичне моделювання адсорбційних властивостей вуглецевих матеріалів, Уварова І. В. (2015)
Зори С. А. - Организация синтеза объемных изображений дискретных воксельных сцен в системах объемной пространственной визуализации, Башков Е. А. (2016)
Зори С. А. - Организация псевдо 3D-визуализации графического и видео контента, Звягинцев И. А. (2016)
Костюкова Н. С. - Модифікований алгоритм порівняння зображень з використанням гістограмних ознак, Соболєва Ю. О. (2016)
Кривошеєв К. В. - Метод зменшення впливу послідовних образів для інформаційної технології діагностики просторового зору (2016)
Маслова Н. О. - Дослідження та розробка методів захисту цифрових зображень, Смирнов Р. С. (2016)
Романюк О. Н. - Метод підвищення продуктивності перспективно-коректного текстурування, Дудник О. О. (2016)
Федоров Е. Е. - Определение коэффициента максимального различия в цвете и порогового значения интенсивности цвета для метода повышения производительности формирования трехмерных изображений, Юнис М., Костин В. И., Ярош И. В. (2016)
Бабаков Р. М. - Математическая модель микропрограммного автомата с операционным автоматом переходов (2016)
Киричек Г. Г. - Система автоматичного тестування та розгортання мережних сервісів, Котов Р. О. (2016)
Маргиев Г. Е. - Исследование реализации ассоциативных запоминающих устройств, Тищенко А. В., Мирошкин А. Н. (2016)
Погорілий С. Д. - Підхід до оцінки ефективності паралельної роботи програмно-апаратної платформи, Мигашко Б. В. (2016)
Святный В. А. - Математическое описание компьютерных операций суммирования и вычитания целых чисел при смещенных кодах операндов, Лапко В. В., Самощенко А. В. (2016)
Цололо С. О. - Розробка системи управління пристроями з можливістю встановлення часових інтервалів роботи, Бровкіна Д. Ю., Кисляк О. І. (2016)
Астафьев Н. А. - Моделирование комплексной оценки безаварийной эксплуатации объекта повышенной опасности, Дмитриева О. А. (2016)
Вовна О. В. - Концептуальні рішення структурно-алгоритмічної організації комп’ютеризованої інформаційно-вимірювальної системи забезпечення аерогазової безпеки шахт (2016)
Грездов Г. Г. - Постановка задачи формирования эффективной комплексной системы защиты информации, основанной на использовании результатов теста на проникновение (2016)
Дикова Ю. Л. - Поиск оптимальной транспортировки материалов в условиях шахты на основе модифицированного генетического алгоритма (2016)
Кириченко В. В. - Особенности информационной системы управления БПЛА, Лесина Е. В. (2016)
Лактіонов І. С. - Дослідження процесу комп'ютеризованих вимірювань фізичних параметрів ґрунтів промислових теплиць (2016)
Сынков В. Г. - Оценка уровня взаимосвязи очистного оборудования в составе механизированного комплекса, Гринев В. Г., Хорольский А. А. (2016)
Шитикова Е. В. - Динамическая модель передачи данных газотурбинных установок наземного применения, Табунщик Г. В. (2016)
Фельдман Л. П. - Эффективность реализации параллельных вычислений для кластерных систем на базе интерфейса MPI, Назарова И. А. (2016)
Vyatkin S.I. - 3D Face Recognition Using Quadrics With Perturbations, Pavlov S.V., Romanyuk S.A. (2016)
Святный В. А. - Разработка и реализация математической модели стабилизации взаимодействия белков актина и миозина, Гуськова Н. Г. (2016)
Лозова О. - Психологія vs практична психологія? Освітянський відгомін наукової дискусії (2016)
Омельченко Л. - Проблеми гендерної психології у науковій спадщині С. Балея (2016)
Кутішенко В. - Феномен міжстатевої любові в контексті духовної парадигми психології (2016)
Яценко Т. - Методологія глибинного пізнання психіки суб’єкта, Поляничко О., Педченко О. (2016)
Побірченко Н. - Здоров’язбережувальні орієнтири організаційної культури навчання молодших школярів (2016)
Зелінська Т. - Розвиток амбівалентності особистості у юнацтві у контексті особистісно-інтегративної концепції (2016)
Біла І. - Твoрчість: стратегії та тенденції мисленнєвої діяльності (2016)
Ліщинська О. - Інтерактивні потреби особистості як чинник автономності або залежності (2016)
Журавльова Л. - Саморегуляція в структурі емоційного інтелекту молодших школярів, Шпак М. (2016)
Осадько О. - Комунікативні умови розвитку саногенного потенціалу особистості (2016)
Сорокіна O. - Зміст уявлень студентів-психологів про специфіку майбутньої професійної діяльності (2016)
Кочубейник О. - Агональність дискурсу та ресурси її реалізації (2016)
Петрунько О. - Соціалізація студентів у віртуальних соціальних мережах: актуальність проблеми (2016)
Хазратова Н. - До питання про психологічну природу громадянської ідентичності та її динаміку (2016)
Варягіна А. - Особливості громадської участі молоді в соціально-політичних умовах сучасності (2016)
Мирончак К. - Вплив практики усвідомлення власної смертності на організацію життєвого досвіду особистості (2016)
Клименко А. - Міжособистісне спілкування як соціально-психологічний чинник готовності дитини старшого дошкільного віку до навчання в школі (2016)
Рафіков О. - Вивчення уявлень студентів про соціальний оптимізм за допомогою констатувального експерименту (2016)
Бєрющева І. - Індивідуально-психологічні особливості жінок-домогосподарок з різним рівнем комунікативної залежності (2016)
Бевз Г. - Особливості уявлень про сім’ю у чоловіків двох поколінь, Колпакова Г. (2016)
Склярук А. - Проблемна сім’я як предмет соціальної психології: труднощі визначення й операціоналізації (2016)
Савченко Ю. - Батьківство в аспекті перинатальної психології (2016)
Теплюк А. - Особливості формування довільної поведінки у дітей старшого дошкільного віку (2016)
Коток М. - Теоретичні засади проблеми формування особистісної ідентичності дитини дошкільного віку (2016)
Титул, зміст (2012)
Голов С. - МСФЗ в Україні: шляхом спроб і помилок (2012)
Малишкін О. - Диференціація поняття "бухгалтерський облік": податковий аспект (2012)
Безверхий К. - Концепція нової редакції Плану рахунків бухгалтерського обліку в контексті законодавчих змін (2012)
Галькевич А. - Гудвіл при придбанні та об’єднанні підприємств: сутність, оцінка і розкриття в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності (2012)
Кащенко О. - Відображення обліку руху грошових коштів без застосування подвійного запису (2012)
Гнилицька Л. - Використання обліково-аналітичних технологій при розробці методики управління підприємницькими ризиками в системі економічної безпеки підприємства (2012)
Івахненков С. - Філософсько-світоглядні основи наукових досліджень в обліку та аудиті: англомовний світ, Георгіаді А. (2012)
Головач В. - Проблемні питання суспільного нагляду та контролю за аудиторською діяльністю (2012)
Пантєлєєва Н. М. - Теоретико-методологічні засади фінансових інновації (2011)
Фрасинюк А. М. - Інноваційний розвиток інвестиційного бізнесу тнб (2011)
Васильєва С. І. - Формування механізму управління інноваційною діяльністю підприємства харчової промисловості (2011)
Шнипко О. С. - Економічна глобалізація: плюралізм інтерпретацій (2011)
Семенченко Н. В. - Аналіз інтеграційних процесів компанії після процедури злиття (2011)
Слобода Л. Я. - Динамічне резервування у міжнародній практиці регулювання банківського капіталу та перспективи його впровадження в Україні (2011)
Боринець С. Я. - Економічна природа та призначення державних цінних паперів, Могилко Л. В. (2011)
Мазуренко А. В. - Банки на фондовому ринку: минуле, сьогодення та перспективи (2011)
Войтович К. В. - Використання сценарного підходу для корегування значень елементів системи страхового маркетингу в умовах кризи (2011)
Мачок Є. В. - Основні етапи конвергенції промислових політик євросоюзу (2011)
Гриджук І. А. - Системні засади формування організаційно-економічного забезпечення житлово-комунального обслуговування населення (2011)
Федяєва О. О. - Валютний ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку (2011)
Гареева Т. Ш. - Банкомат как наиболее эффективное средство целевой рекламы для организаций (2011)
Бондаренко М. П. - Роль держави в процесі реалізації туристичного потенціалу України на міжнародному ринку (2011)
Кондратюк Т. В. - Інтелектуальні передумови світової практики провадження сімейної політики держави (2011)
Груба Г. І. - Інституціональні шляхи вирішення проблеми соціальних боргів (2011)
Шубін С. П. - Політичний маркетинг у державному управлінні: соціометричний підхід (2011)
Григорчак І. М. - Зародження політико-адміністративної еліти в київській русі (2011)
Василяк А. М. - Організаційно-правові основи врегулювання статусу релігійних організацій у механізмі державного управління релігійною сферою суспільства (2011)
Мартинець Н. С. - Стратегія модернізації механізмів взаємодії уряду та громадськості (2011)
Мусієнко І. І. - Напрями виходу вищої школи України на новий рівень професійної мобільності (2011)
Репешко П. І. - Окремі питання державного регулювання судово-експертної діяльності на пострадянському просторі (2011)
Лисов І. В. - Повноваження органів регіонального управління у галузі житлового будівництва (2011)
Война Г. Г. - Моніторинг та використання зарубіжного досвіду в галузі освіти (2011)
Близнюк В. В. - Банківське регулювання у якості складної та багатоаспектної категорії галузі державного управління (2011)
Дарчин Б. С. - Державне регулювання системи з надання населенню України кардіологічної допомоги на регіональному рівні: на прикладі івано-франківської області (методологія та результати дослідження) (2011)
Фойгт Н. А. - Нормативне забезпечення принципів державного управління охороною суспільного здоров'я в умовах демографічного старіння (2011)
Авдєєва М. - Особливості розвитку архітектури на сучасному етапі, Авдєєва Н., Голубенко М. (2013)
Артеменко Г. - Дизайн-освіта в системі профільного професійного навчання (2013)
Бєлятинський А. - Розвиток перевірки точних методів розрахунку конструкцій, Першаков В. (2013)
Бєлов А. - Оптимізація поперечного профілю жорсткого аеродромного покриття Міжнародного аеропорту "Львів", Талах С., Коряк О. (2013)
Бібер С. - Ретроспективний аналіз формування "пасивних" будинків, Талащук К. (2013)
Брижата Н. - Особливості формування баз відпочинку на прибережній території, Дорошенко Ю. (2013)
Васюкович Д. - Вибір варіантів організації руху на кільцевих перетинах (2013)
Єпіхіна Д. - Організація внутрішнього простору станцій Київського метрополітену (2013)
Запорожченко О. - Особливості формування об'ємно-планувальних рішень екологічних спортивних споруд, Підгорна А. (2013)
Красиленко О. - Особливості планування рекреаційно-туристичного простору для активного відпочинку населення, Дорошенко Ю. (2013)
Лапенко О. - Несуча здатність сталезалізобетонних елементів на стиск при склеюванні акриловими клеями (2013)
Маскелюнайте Л. - Оценка групп технологических, экономических критериев и критериев безопасности пассажирского поезда междунородного маршрута методами экспертных исследований, Сивилявичюс Г. (2013)
Михалевич В. - Метод художньо-графічного аналізу в навчальному процесі при роботі над шрифтовою композицією (2013)
Першаков В. - Залізобетонні таврові прогони для покриття будівель) (2013)
Прозоровська А. - Аналіз стану багаторівневих розв'язок вулично-дорожньої мережі міста Києва (2013)
Солярська І. - Храм-архітектурна метафора (2013)
Степанчук О. - Особливості вибору ефективних методів організації дорожнього руху на вулично-дорожній мережі, Бєлятинський А., Лапенко О. (2013)
Степура В. - Фактори, що впливають на експлуатаційні характеристики дороги (2013)
Трошкіна О. - Потреби людини і комфорт архітектурного середовища (2013)
Уманский А. - Повышение эксплутационных свойств деталей технологического оборудования аэропортов, Довгаль А., Коба В., Варюхно В. (2013)
Шелест М. - Механізм формування відкритого міського простору (2013)
Штепа К. - Головні проблеми і стратегія стійкого розвитку середовища на прикладі міста Донецька (2013)
Титул, зміст (2012)
Сук Л. - Елементи методу бухгалтерського обліку в малому бізнесі, Сук П. (2012)
Левицька С. - Критерії ефективності документаційних процесів, Осадча О. (2012)
Куцик П. - Облік малоцінних необоротних та швидкозношуваних активів: методичний аспект, Шумило Р. (2012)
Малишкін О. - Податковий облік чи податкові розрахунки? (2012)
Адамик О. - Доходи суб’єктів державного сектору: економічна сутність, вітчизняна та міжнародна інтерпретація (2012)
Моссаковський В. - Особливості обліку у сільськогосподарських підприємствах (2012)
Редько О. - Концепція моделі регулювання аудиту в Україні (2012)
Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, затверджено наказом Міністерства фінансів України 09.12.2011 р. № 1591, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.12.2011 р. за № 1556/20294 (2012)
Книга обліку доходів (для платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість), затверджено наказом Міністерства фінансів України 15.12.2011 р. № 1637 (2012)
Порядок ведення Книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, затверджено наказом Міністерства фінансів України 15.12.2011 р. № 1637, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.12.2011 р. за № 1534/20272 (2012)
Книга обліку доходів і витрат (для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість), затверджено наказом Міністерства фінансів України 15.12.2011 р. № 1637 (2012)
Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, затверджено наказом Міністерства фінансів України 15.12.2011 р. № 1637, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.12.2011 р. за № 1534/20272 (2012)
Титул, зміст (2012)
Малишкін О. - Інвентаризація: бухгалтерський і податковий аспекти, Кац М. (2012)
Козак В. - Про українську мову в бухгалтерському обліку (2012)
Безверхий К. - Організація первинного обліку непрямих витрат промислових підприємств (2012)
Пожарська Л. - Проблеми визнання та класифікації нематеріальних активів (2012)
Пилипів Н. - Облік виробничих відходів як передумова їх ефективного використання (на прикладі комплексних деревообробних виробництв), Максимів Ю. (2012)
Моссаковський В. - Новації в організації облікового процесу, Кононенко Т. (2012)
Лиско Н. - Нормативна регламентація контрольних заходів щодо порушень бюджетного законодавства України (2012)
Головач Г. - Поняття аудиту (2012)
Хіміон Л. В. - Новини сімейної медицини (огляд подій 19-ї Європейської конференції Всесвітньої Асоціації сімейних лікарів (WONCA), Данилюк С. В., Ткаченко В. І. (2014)
СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА ГРИГОРІЯ ІВАНОВИЧА ЛИСЕНКА (2014)
Дзюблик Я. О. - Антибіотикорезистентність штамів H. influenzae, виділених від хворих із негоспітальними інфекціями дихальних шляхів в Україні (2014)
Вороненко Ю. В. - Міжсекторальна взаємодія освіти, науки та практики як запорука ефективної підготовки кадрів, Шекера О. Г., Краснов В. В., Медведовська Н. В., Вернер О. М., Ткаченко В. І. (2014)
Дуда О. К. - Особливо небезпечні інфекції: захворювання, спричинені вірусом Ебола (пам’ятка лікарю), Колесник Р. О. (2014)
Авраменко Н. В. - Удосконалення програм підготовки лікарів загальної практики з питань планування сім’ї (2014)
Терсіна О. Д. - Особливості впливу неалкогольної жирової хвороби печінки, поєднаної з підвищеною масою тіла, на структурні та гемодинамічні зміни магістральних судин шиї, Бульда В. І. (2014)
Кочуева М. Н. - Нимесулид: реалии эффективности и безопасности в практике семейного врача, Кочуев Г. И. (2014)
Чернов А. В. - Методи оцінювання об’єму післяпологової крововтрати та особливості прийняття клінічного рішення (огляд літератури) (2014)
Громнацька Н. М. - Залежність варіабельності серцевого ритму від характеру розподілу жирової тканини у дітей з метаболічним синдромом, Черкас А. П. (2014)
Кавардакова Н. В. - Опыт использования даптомицина у детей с онкогематологическими заболеваниями, Рыжак О. А., Кубаля Н. А., Базалук Ю. Б., Ковган Я. Н., Лисица А. В. (2014)
Галникіна С. О. - Інноваційні аспекти догляду за шкірою у хворих на атопічний дерматит (2014)
Курдиль Н. В. - Особенности острых отравлений фосфорорганическими пестицидами в условиях города: рекомендации для догоспитального этапа, Зозуля И. С., Иващенко О. В. (2014)
Цветкова Е. С. - Перспективы применения ингибиторов циклооксигеназы-2 при остеоартрозе, Панасюк Е. Ю., Рубцов О. В., Иониченок Н. Г. (2014)
Юдина Л. В. - Острый бронхит – лечить или не лечить (2014)
Анохіна Г. А. - Біотин як фактор корекції інсулінорезистентності у пацієнтів з неалкогольною хворобою печінки на фоні метаболічного синдрому, Харченко В. В. (2014)
Косяков А. Н. - Сравнительная характеристика комплекса Протекта с инъекционными хондропротекторами, Авилов В. Л., Бицкий А. А. (2014)
Проценко Т. В. - Пищевые волокна в терапии больных акне и розацеа, Проценко О. А. (2014)
Khimion L. V. - Dyslipidemia associated with rheumatoid arthritis and autoimmune thyroiditis, Yashchenko O. B., Naishtetik I. M. (2014)
Селюк М. Н. - Роль ципрофлоксацина в современном лечении инфекций мочевых путей, Козачок Н. Н., Маркевич Н. Н., Бесага В. В., Левкин И. Н., Селюк О. В. (2014)
Жаринова В. Ю. - Оптимизация терапии хронической сердечной недостаточности у больных пожилого возраста путем стабилизации гемоваскулярного гомеостаза комбинацией препаратов трифлузала и L-аргинина, Бутынец Ж. С., Покрова Е. В. (2014)
Цымбалюк И. Л. - Роль метаболической терапии в комплексном лечении пациентов с артериальной гипертензией и тиреотоксикозом, Швец Н. И., Гульчий Н. В., Пастухова О. А. (2014)
Корж А. Н. - Оценка эффективности и безопасности Гуарема у пациентов со стабильной стенокардией и нарушением толерантности к глюкозе, Краснокутский С. В., Лаврова Е. В., Павлова Е. А. (2014)
Кошля В. І. - Особливості змін внутрішньосерцевої гемодинаміки та діастолічної функції міокарда у жінок з пухлинними захворюваннями молочної залози, Шах Ф., Кульбачук О. С., Марченко О. О., Мироненко І. І., Кліцунова Ю. О., Івахненко Н. Т., Левада О. А. (2014)
Чернявский В. В. - Практический подход к заместительной терапии при внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы (2014)
Селюк М. Н. - Эффективное и безопасное лечение риносинуситов с позиции доказательной медицины, Козачок Н. Н., Валигура Е. И., Селюк О. В., Салиев А. Ю. (2014)
Юдина Л. В. - Устранение обострений бронхиальной астмы – просто и доступно (2014)
Турчина І. П. - Клінічна ефективність застосування піобактеріофага в комплексному лікуванні хворих на бронхіальну астму з колонізацією верхніх дихальних шляхів умовно-патогенною мікрофлорою (2014)
Туманова Л. Є. - Стан мікробіоценозу статевих шляхів у обстежених вагітних після екстракорпорального запліднення методом ІКСІ, Молчанова О. О. (2014)
Диндар О. А. - Функціональний стан фетоплацентарного комплексу у жінок з метаболічним синдромом на тлі надлишкової маси тіла (2014)
Волосовський П. Р. - Репродуктивне здоров’я подружніх пар з позаматковою вагітністю в анамнезі (2014)
Давыдова А. А. - Провоспалительные цитокины ФНО-a и ИЛ-1 в ткани тазовых перитонеальных спаек различной этиологии у женщин репродуктивного возраста, Сулима А. Н. (2014)
Волошина О. Б. - Інформативність різних методик моніторування рівня артеріального тиску, Саморукова В. В., Бусел С. В. (2014)
Молодовець О. Б. - Оптимізація діагностики хронічного атрофічного гастриту в практиці сімейного лікаря (2014)
Глушко Л. В. - Здобутки і проблеми розвитку сімейної медицини на Прикарпатті, Гавриш Т. Ю., Чаплинська Н. В., Позур Н. З., Микула Г. В., Кулаєць В. М., Молодовець О. Б. (2014)
Дубініна В. Г. - Удосконалення післядипломної освіти лікарів загальної практики–сімейної медицини на базі університетських клінік, Волошина О. Б., Муратова Т. М., Опаріна Т. П. (2014)
Заремба О. В. - Ефективність застосування метаболічної терапії у хворих на ревматизм (2014)
Молодовець О. Б. - Удосконалення засвоєння практичних навичок згідно з "Наскрізною програмою" підготовки студентів 3-го курсу для роботи за спеціальністю "Загальна практика–сімейна медицина" (2014)
Орловський В. Ф. - Корекція хронічної серцевої недостатності у хворих на артеріальну гіпертензію при хронічній хворобі нирок в амбулаторних умовах, Деміхова Н. В., Орловський О. В., Кулібаба В. С. (2014)
Руденко Т. М. - Деякі аспекти порушення ліпідного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням (2014)
Титул, зміст (2012)
Гуцайлюк З. - Системи бухгалтерського обліку: критичний аналіз думок економістів (2012)
Моссаковський В. - Шляхи вдосконалення обліку амортизації, Кононенко Т. (2012)
Клепар Г. - Втрата вартості дебіторської заборгованості за національними та міжнародними стандартами, Податковим кодексом України (2012)
Дмитренко А. - Спільна діяльність без створення юридичної особи: поточний бухгалтерський облік і порядок складання звітності (2012)
Озеран В. - Методика та організація обліку витрат на підприємствах лісового господарства, Чік М. (2012)
Євдокимов В. - Ісламська модель бухгалтерського обліку: базисні положення, Легенчук С., Грицишен Д. (2012)
Семенко Т. - Автоматизація аудиту розрахунків з ПДВ і шляхи її вдосконалення (2012)
Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності: Закон України від 23.02.2012 р. № 4448-VI (2012)
Про створення умов для впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності: розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 р. № 157-р (2012)
Щодо пріоритету П(С)БО 18 над П(С)БО 16: лист Міністерства фінансів України від 20.01.2012 р. № 31-08410-07-21/1224 (2012)
Меморандум про співробітництво та координацію дій щодо застосування в Україні міжнародних стандартів фінансової звітності від 24.02.2012 р. (2012)
Лист Міністерства фінансів України від 28.03.2012 р. № 31-08410-07-21/7643 (2012)
Чернявський С. С. - Актуальні проблеми організації науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи в системі МВС України, Орлов Ю. Ю. (2016)
Скулиш Є. Д. - Екстремізм як одна з головних загроз безпечному існуванню людини, суспільства та держави у ХХІ ст., Ірха Ю. Б. (2016)
Пясковський В. В. - Спосіб учинення злочину як елемент криміналістичної характеристики насильницьких злочинів проти статевої недоторканості неповнолітніх (2016)
Севрук В. Г. - Протидія злочинам, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями, сформованими на етнічній основі, Павленко С. О. (2016)
Фінагеєв В. О. - Способи вчинення злочинів, пов’язаних із використанням засобів доступу до банківських рахунків (2016)
Illiashenko О. - Characteristics of crimes committed during military conflicts including the trafficking of human organs (2016)
Проскурняк І. Г. - Запобігання шахрайству у сфері інвестиційної діяльності: зарубіжний досвід (2016)
Мотлях О. І. - Правова регламентація діяльності, пов’язаної з використанням поліграфа в Україні, Богдан І. В. (2016)
Хоменко В. П. - Кримінальна відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів із бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням (2016)
Макаренко Н. К. - Актуальні проблеми виникнення ризиків під час кримінального провадження (2016)
Купранець І. М. - Завдання та повноваження суб’єктів контролю щодо протидії злочинам у бюджетній сфері, Матвієнко В. П. (2016)
Цюприк І. В. - Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень щодо деяких категорій осіб, Алєксєєва-Процюк Д. О. (2016)
Даніель А. В. - Використання результатів журналістських розслідувань у кримінальному процесуальному доказуванні (2016)
Соф’їн М. І. - Проблемні питання тимчасового доступу до речей та документів (2016)
Vavrysh А. - The place of non-state subjects of the security sector in the system of crime prevention in the sphere of housing (2016)
Сівак О. В. - Правова природа запобіжних заходів у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх (2016)
Столяр Т. В. - Криміналізація умисного вбивства та умисного заподіяння тяжкого тілесного ушкодження в разі перевищення меж необхідної оборони (2016)
Василинчук В. І. - Запровадження системи аналізу ризиків у діяльності підрозділів боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, національної поліції України, Дубина В. І., Нєбитов А. А. (2016)
Запотоцький А. П. - Запровадження економічного аналізу в діяльності підрозділів захисту економіки національної поліції України, Вязмікін С. А. (2016)
Ємець О. М. - Особливості фіксації оперативними підрозділами фактичних даних про втягнення особи в заняття проституцією (2016)
Areshonkov V. - Problems of the legal regulation of purpose and conduct criminalistic (forensic) examination in the criminal proceedings in Ukraine (2016)
Бондаренко В. В. - Методи дослідження ознак знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу (2016)
Боднар В. Є. - Запобігання корупції в бюджетній сфері (2016)
Рівчаченко О. А. - Заходи безпеки під час обшуку місцезнаходження обладнання, яке використовувалось для незаконного виготовлення синтетичних психотропних речовин (2016)
Губар С. В. - Нормативне регулювання діяльності органів прокуратури в роки "Великого терору" (2016)
Голоколосова А. С. - Історико-правовий аналіз формування криміналістичного вчення про холодну зброю (2016)
Горбачевський В. Я. - Новий погляд на проблему вдосконалення віктимологічного запобігання правопорушенням. Рец. на кн.: Джужа А. О. Основні напрями удосконалення віктимологічного запобігання правопорушенням в Україні: монографія / А. О. Джужа. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 304 с., Копотун І. М. (2016)
Армаш Н. О. - Сучасна парадигма інституту благодійництва в Україні. Рец. на кн.: Сербин Р. А. Благодійництво в Україні: доктринальне адміністративно-правове дослідження / Р. А. Сербин. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 428 с. (2016)
Охріменко І. М. - Сучасна парадигма розвитку судової психології. Рец. на кн.: Черновський О. К. Теоретичні засади та прикладні аспекти сучасної судової психології: монографія / О. К. Черновський. – Чернівці: Технодрук, 2014. – 352 с. (2016)
Зубарєва М. А. - Аналіз інформаційної війни між Росією та Україною в інформаційному суспільстві (2015)
Шальман Т. М. - Інформаційний простір: сутність і місія комерційного телебачення в ньому (2015)
Баранецька А. Д. - Культурно-онтологічні чинники емоційно-експресивного наповнення медіатексту (2015)
Парфенюк Н. В. - Полемічна література як публіцистичний жанр друкованого видання: поняття, характеристика та особливості полемічних текстів (2015)
Соколова К. О. - Концепт співучасті у соціальній журналістиці. Журналістика співучасті (2015)
Башук А. І. - Інтернет-комунікації як важливий напрям зв’язків з громадськістю органів державної влади та місцевого самоврядування (2015)
Чекалюк В. В. - Медіамеханізми формування позитивного іміджу України у світі (2015)
Белецька А. В. - Студенти – корпоративні іміджмейкери та суб’єкти управління репутацією (на досвіді реалізації волонтерської екологічної програми "Зелений інститут") (2015)
Калугіна К. В. - Деякі аспекти популяризації книги через Інтернет (2015)
Владимиров В. М. - Теорії істини у їх відношенні до соціальних комунікацій (2015)
Тараненко О. В. - Міфологізовані маркери дегуманізації ворога в смисловій війні 2014 року (2015)
Мележик В. П. - Основні організаційно-методичні засади впровадження медіаосвіти та медіаграмотності в навчально–виховний процес навчальних закладів України, Іванова Т. В., Іванов В. Ф. (2015)
Перехейда В. В. - Комунікаційна компетентність персоналу в туристичному бізнесі (2015)
Василенко К. М. - Вплив інтернету на процес формування суспільної свідомості (2015)
Білан Н. І. - Особливості соціальних мереж в інформаційному суспільстві (2015)
Титул, зміст (2012)
Валуєв Б. - Про багатоцільовий бухгалтерський облік: деякі необґрунтовані уявлення (2012)
Безверхий К. - Бухгалтерський облік законсервованих об’єктів основних засобів промислових підприємств: обліково-аналітичний аспект (2012)
Хомин П. - Податковий облік як результат амбівалентності облікової теорії (2012)
Головач В. - Виявлення аудитором шахрайства та інших викривлень фінансової звітності методами економіко-правового аналізу (2012)
Суріна К. - Методика аналітичних процедур при аудиті фінансової звітності (на прикладі хлібопекарних підприємств України) (2012)
Марчук У. - Комерційна таємниця: правова регламентація, відповідальність і заходи щодо її збереження (2012)
Огієнко В. - Рецензія на монографію В. В. Євдокимова, С. Ф. Легенчука, Д. О. Грицишена "Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації: ісламська модель" (Житомир, 2012 р.), Кантаєва О. (2012)
Титул, зміст (2012)
Нападовська Л. - Удосконалення системи бухгалтерського обліку в Україні (2012)
Легенчук С. - Місце практики в бухгалтерському обліку: нове бачення (2012)
Дмитренко А. - Бухгалтерський облік спільної діяльності без створення юридичної особи (2012)
Безверхий К. - Організація обліку доходів і витрат фізичних осіб – підприємців на загальній системі оподаткування, Ковач С. (2012)
Гоголь Т. - Концепція справедливої вартості в бухгалтерському обліку: наслідки для підприємств малого бізнесу (2012)
Голов С. - Управлінський облік на основі теорії обмежень (2012)
Довгопол Н. - Методи визнання доходів і виникнення зобов’язань у податковому обліку: оптимальний вибір для України, Нестеренко М. (2012)
Багрова І. В. - Виявлення впливу інвестицій в інновації на економічні показники підприємства, Юдіна О. І. (2011)
Грицай Т. Л. - Інвестиційне кредитування, його сутність та значення в сучасних умовах господарювання (2011)
Наливайченко К. В. - Системно-синергетична парадигма інформаційно-інноваційної діяльності держави (2011)
Базь М. О. - Комплексна процедура оцінювання конкурентоспроможності інноваційного продукту (2011)
Іванов С. В. - Планово-контрольні параметри реалізації проекту (2011)
Береговий В. К. - Біопаливо і продовольча проблема (2011)
Добрик Л. О. - ПДВ в Україні: проблеми адміністрування та напрями удосконалення, Літовченко А. А. (2011)
Гончаренко О. В. - Основи комплексного управління банківськими портфелями, Білодід Я. С., Путій О. В. (2011)
Приймак Н. С. - Ефективна амортизаційна політика підприємства як об'єкт управління (2011)
Гончарова О. В. - Альянсні форми управління у глобальному середовищі (2011)
Базарний Д. В. - Ефективність банківської діяльності з позиції акціонерів (2011)
Фищук І. М. - Структура фондового ринку в контексті іро (2011)
Литвин А. Є. - Світовий іт-ринок крізь призму світової організації торгівлі (2011)
Войтович К. В. - Визначення найбільш ефективного варіанта маркетингової стратегії страхової компанії (2011)
Білан Я. В. - Школи стратегій для українських тнк (2011)
Мельник Я. В. - Енергозберігаючі технології як основа для підвищення конкурентоспроможності гірничо-металургійної продукції (2011)
Єрмолаєв О. В. - Динаміка та структура світової торгівлі сировинними ресурсами (2011)
Груба Г. І. - Форми і функції державної власності (2011)
Фойгт Н. А. - Теоретико-методологічний підхід до використання аналізу середовища функціонування в оцінці ефективності державного управління (2011)
Лисов І. В. - Формування і розвиток системи державного управління інвестиційно-будівельним комплексом (2011)
Мусієнко І. І. - Соціально-економічна сутність освітніх послуг як об'єкта державного управління (2011)
Банчук М. В. - Комп'ютеризація як інструмент реалізації політики забезпечення якісної вищої медичної освіти України (2011)
Шубін С. П. - Планування політичних маркетингових досліджень в державному управлінні (2011)
Лебедюк В. М. - Фінансування політичних партій в Україні: механізми державного контролю (2011)
Литвин П. В. - Механізм фінансової стійкості в системі державного управління розвитком страхового ринку України (2011)
Запорожец С. А. - Організація управління містом як агломераційним центром (2011)
Костишин Д. Ю. - Сучасні підходи до управління містом: соціально-економічний вектор (2011)
Репешко П. І. - Нормативно-правові засади реформування державного регулювання судово-експертної діяльності в Україні (2011)
Нетреба М. М. - Стилістичні особливості публіцистичних текстів (2015)
Баран Е. О. - Медіапродукти для дітей у вимірі культури (2015)
Іванов В. Ф. - Вимоги до роботи з фактами та джерелами інформації в мас-медіа (2015)
Дерев'янко О. Г. - Медіарилейшнз: ефективність взаємодії PR та ЗМІ, Ковтун Т. В. (2015)
Чекалюк В. В. - Вплив іміджу Президента на формування іміджу держави (2015)
Сухаревська Г. В. - Вплив світової фінансової кризи на розвиток та просування luxury брендів (2015)
Крутських В. О. - Вірусний маркетинг як інструмент комунікативної діяльності міжнародного благодійного фонду "Таблеточки" (2015)
Вербицька Х. І. - Журналістська творчість як філософська категорія (2015)
Король В. Г. - Моніторинг заданої тематики інформаційного простору в центральних органах виконавчої влади: загальна характеристика особистості (2015)
Товстенко В. - Knowledge media society: науковий флешбек і соціальна перспектива (2015)
Старовойт Ю. Л. - Пам’яті Герцена (2015)
Білан Н. І. - Трансформація соціальних комунікаційв інформаційній сфері (2015)
Василенко К. М. - Інтернет-видання України як засіб розширення інформаційно-комунікаційного простору (2015)
Садова У. Я. - Територіальна міграційна система України як чинник розвитку економіки, держави і суспільства, Князєв С. І., Андрусишин Н. І. (2013)
Прибиткова І. М. - Передумови формування територіальних міграційних систем в Україні (2013)
П’ятковська О. Р. - Україна в міграційних системах: погляд з перспектив економічного та інноваційного розвитку, Ключковська І. М. (2013)
Антонюк В. П. - Регіональні чинники міграційних потоків в Україні (2013)
Кір’ян Т. М. - Нотатки щодо стану та тенденцій трудових міграційних процесів в Україні (2013)
Цапок С. О. - Поліетнічність населення в умовах зростання його трудоміграційної активності, Данилишин О. А. (2013)
Чорний Р. С. - Еміграція як фактор зростання неконтрольованого просторового трудопотенційного балансування (2013)
Іванкова-Стецюк О. Б. - Самоорганізація українських трудових мігрантів у вимірах соціокультурних орієнтацій: соціально-економічний аспект, Селещук Г. П. (2013)
Лапшина І. А. - Соціально-економічні наслідки трудової міграції в контексті розвитку (2013)
Павліха Н. В. - Вплив ринкових трансформацій на міграційні процеси в Україні, Копач І. В. (2013)
Майданік І. П. - Місце інфраструктурних факторів у системі наукових знань про міжнародні міграції населення (2013)
Петренко В. П. - Регіональний менеджмент і регіональна економіка як чинники антиміграційної мотивації людських ресурсів регіонів України, Варцаба В. І. (2013)
Рейман К. - Міграція в порівнянні з рівнем соціального капіталу у Підкарпатському воєводстві в контексті реалізації громадських програм ЄС (2013)
Бідак В. Я. - Міграційні процеси в системі факторів інтеграційного вибору України (2013)
Слюсаренко В. Є. - Формування інституту тристороннього партнерства держави – бізнесу – "третього сектора" та його вплив на міграційні процеси на сучасному етапі (2013)
Поєдинок О. Р. - Особливості сприйняття подвійного громадянства в законодавстві та правозастосовчій практиці України (2013)
Голяк Л. В. - Захист прав трудових мігрантів за допомогою інституту спеціалізованого омбудсмана (2013)
Єлейко І. В. - Організаційно-економічний механізм розвитку національної міграційної політики України на прикладі країн-членів ЄС, Марковська Г. В. (2013)
Западнюк С. О. - Міграції населення України як виклик соціально-економічній стабільності держави (2013)
Гуменюк А. М. - Регіональна політика регулювання ринку праці та міграції трудових ресурсів в контексті зміцнення економічної безпеки (2013)
Риндзак О. Т. - Міграційний та інтеграційний потенціал населення як важливі фактори розвитку територіальних міграційних систем (2013)
Бараняк І. Є. - Міграційні процеси як передумова формування структури територіальної міграційної системи: оцінка інтенсивності (на прикладі Львівської області) (2013)
Біль М. М. - Концептуальні підходи формування соціальних кластерів як необхідної умови сталого розвитку територіальних міграційних систем (2013)
Трохимчук С. В. - Міжнародна міграція інтелекту: втрати донорів та надбання реципієнтів (2013)
Семів Л. К. - Освітня міграція як фактор розвитку територіальних міграційних систем: національний та європейський контекст (2013)
Гринькевич О. С. - Освітня міграція в Україні та світі: інституційне середовище та напрями державного регулювання (2013)
Пасєка С. Р. - Міграційні детермінанти розвитку соціально-трудового потенціалу з позиції освітнього менеджменту (2013)
Шевчук А. В. - Мотиваційні механізми регулювання освітніх міграцій: в’їзний та виїзний аспекти (2013)
Мокій А. І. - Загрози інтелектуальній безпеці держави в умовах посилення еміграційних процесів,  Дацко О. І.,  Шехлович А. М. (2013)
Вйонцек О. С. - Аспекти інтелектуальної міграції в контексті переходу до економіки знань (2013)
Теслюк Р. Т. - Регіональні особливості сучасних міграційних процесів у Західному регіоні України, Бараняк І. Є. (2013)
Пітюлич М. М. - Особливості трудоміграційних процесів населення гірських територій Карпатського регіону (2013)
Мікловда В. П. - Трудова міграція населення Закарпаття в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів, Пітюлич М. І. (2013)
Дуран М. М. - Специфіка міграційної мобільності населення Закарпатської області на сучасному етапі (2013)
Воронич К. М. - Реалізація міграційного потенціалу Закарпатської області та його вплив на соціально-економічний розвиток регіону (2013)
Капітан В. О. - Особливості внутрішньої і зовнішньої міграції в Україні та у Львівській області (2013)
Павлов В. І. - Міграційні процеси в Україні в умовах активізації транскордонного співробітництва, Лугова О. А. (2013)
Тимечко І. Р. - Особливості зайнятості мешканців прикордоння на транскордонному ринку товарів, Матвєєв Є. Е. (2013)
Кулай А. В. - Інфраструктура управління трудовою міграцією: теорія і практика транскордонного співробітництва (2013)
Коваль Я. Б. - Економічний механізм залучення коштів трудових мігрантів громадськими організаціями з метою розвитку підприємництва в Україні (2013)
Цибульська Ю. О. - Теоретичні засади розвитку транскордонних ринків праці (2013)
Цісінська О. Б. - Роль регіонального менеджменту у формуванні інфраструктури транскордонного ринку праці (2013)
Гусєва М. О. - Ініціативи щодо розвитку транскордонного ринку праці в контексті регулювання міграційних процесів у регіоні (2013)
Двігун А. О. - Міграційні процеси між Україною і КНР у контексті гарантування економічної безпеки, Власенко Л. В. (2013)
Туманова І. О. - Вплив міграції на тип соціально-трудових відносин у Росії (2013)
Федоришина Л. М. - Вплив міграційних процесів в Україні на модернізацію економіки, Шевчук О. І. (2013)
Кашуба О. М. - Економічні наслідки трудової міграції для підприємництва в Україні (2013)
Бачинська М. В. - Міграція як детермінанта якості життя осіб похилого віку (2013)
Андел І. В. - Екологічна міграція населення у регіонах України (2013)
Овчиннікова О. Р. - Використання генетичних алгоритмів в моделюванні міграційних процесів (2013)
Пасічник О. А. - Аналіз факторів впливу на бажання мігранта повернутися на Батьківщину (2013)
Вовканич С. Й. - Міграційна політика як механізм "інтеграції" України до імперій шляхом її десоборнізації (2013)
Дмишко О. С. - Трудова міграція як чинник формування виховного ідеалу в українському суспільстві (2013)
Кушнірецька О. В. - Міграційні процеси та інтегральний розвиток людини в світлі дискурсу інститутів громадянського суспільства (2013)
Ковальчук А. Л. - Соціально-психологічні аспекти трудової міграції (2013)
Куліш І. М. - Вплив якості освіти та медичного обслуговування на міграцію сільського населення України (2013)
Автори збірника (2013)
Мельник М. І. - Роль метрополізації в організації економічного простору: функціональний аспект (2013)
Щеглюк С. Д. - Методичні підходи до оцінки метрополійних функцій регіональних метрополій, Папп В. В. (2013)
Шевчук А. В. - Освітня та інноваційно-креативна метрополійні функції міст та їх вплив на регіональний розвиток (2013)
Шевчук Л. Т. - Львівський урбокластер як інструмент активізації розвитку метрополійних функцій міста Львова, Комарницька Г. О. (2013)
Мельник М. І. - Вплив регіональної метрополії на структуризацію простору: центро-периферійний вимір, Лещух І. В., Синютка О. М. (2013)
Казьмір Л. П. - Метрополізація: сутність, особливості ідентифікації та концептуальні засади досліджень, Ступень М. Г., Казьмір П. Г. (2013)
Кушнірецька О. В. - Інформаційно-маркетингова функція міста-метрополії: підходи до означення та оцінки (2013)
Яремчук Р. Є. - Методичні підходи до визначення та оцінки транспортно-логістичної функції метрополійного міста (2013)
Колодійчук А. В. - Інноваційна метрополійна функція міста Львова: підходи і аналіз реалізації (2013)
Садова У. Я. - Тенденції зміни людності міст Західного регіону України: чинники функціональної трансформації, Теслюк Р. Т. (2013)
Шульц С. Л. - Особливості формування просторових економічних зв’язків великого міста в умовах нарощення його метрополійних функцій, Воляник Г. В. (2013)
Мокій А. І. - Розвиток інституціональної інфраструктури бізнесу великих міст старопромислових регіонів, Антонюк Д. А. (2013)
Максимчук М. В. - Інституційно-структурні засади розвитку підприємницьких функцій міста Львова (2013)
Беновська Л. Я. - Методичні підходи до оцінки конвергентного розвитку регіонів, Павлова Л. О. (2013)
Мокій О. А. - Метрополійні функції великих міст у контексті інтеррегіонального співробітництва України та КНР, Власенко Л. В., Крамна А. С. (2013)
Засадко В. В. - Реалізація метрополійних функцій міст: європейський досвід та українські перспективи (2013)
Дацко О. І. - Пріоритети просторового планування регіонального розвитку в умовах метрополізації, Науменко Н. С., Щурко У. В. (2013)
Двігун А. О. - Концентрація інтелектуального капіталу в містах старопромислових регіонів України, Борода Є. В. (2013)
Биткін С. В. - Формування технологічної платформи для створення кластера електронної промисловості в м. Запоріжжя, Михайленко А. О., Савохіна В. В. (2013)
Буднікевич І. М. - Конкретизація елементів внутрішнього середовища міста та підходи до їх оцінки з погляду територіального маркетингу (2013)
Павліха Н. В. - Роль інноваційної інфраструктури міст-метрополій в забезпеченні розвитку регіонів, Марчук Ю. В. (2013)
Черторижський В. М. - Деякі напрями дослідження та аналізу метрополійних регіонів на прикладі Рурської та Штутгартської метрополій (Німеччина), Старик Р. Я. (2013)
Дуран М. М. - Потреби населення як фактор активізації розвитку метрополійних функцій міста Ужгорода (2013)
Сидорук М. В. - Вибрані методики управління транскордонними проектами як перспектива функціонування метрополійних міст західних областей України (2013)
Стадницька Ю. Ю. - Методичні підходи до ідентифікації чинників розміщення господарської діяльності у містах з метрополійними функціями (2013)
Матвєєв Є. Е. - Вплив просторового розташування прикордонних громад на їх добробут, Тимечко І. Р. (2013)
Федоришин О. З. - Узагальнення підходів щодо визначення ролі міста (2013)
Глинський Н. Ю. - Чинники соціально-економічного розвитку малих населених пунктів Львівської агломерації (на прикладі Великого Любеня), Карий О. І., Дриль О. І. (2013)
Зибарева О. В. - Інтегральна оцінка девіантної соціалізації економіки регіону (2013)
Шара К. - Використання проектів ЄС в рамках механізму конкуренції вищої освіти у Польщі (2013)
Хохуляк О. О. - Особливості функціонування регіонального ринку юридичних послуг в контексті метрополізації (2013)
Автори збірника (2013)
Бабінець Л. С. - Ключові аспекти підготовки та роботи лікаря загальної практики в Угорщині, Боровик І. О., Матюк Л. М., Боцюк Н. Є., Рябоконь С. С., Воронцов О. О. (2014)
Khimion L. - The role of lipids in patients with acute coronary syndrome: where is the truth?, Vataga V. (2014)
Федорова Е. П. - Полипрагмазия в условиях развития семейной медицины в Украине (2014)
Ткаченко В. І. - Аналіз організаційних аспектів діабетологічної допомоги в київській області за 2003-2013 рр. , Видиборець Н. В., Коваленко О. Ф. (2014)
Веропотвелян П. Н. - Акромегалия в жизни женщины, Веропотвелян Н. П., Погуляй Ю. С., Холодова Н. С. (2014)
Сафарова Х. И. - Суточное мониторирование ЭКГ у больных с ревматоидным артритом (2014)
Бурчинский С. Г. - Возможности комплексной фармакотерапии вегетативной дисфункции и психоэмоционального дисбаланса (2014)
Хіміон Л. В. - Інноваційна модель персоніфікованої немедикаментозної корекції факторів ризику серцево-судинних захворювань у практиці сімейного лікаря, Каштелян О. А. (2014)
Хоменко І. М. - Гігієнічна оцінка використання нанорозмірних систем для дезактивації радіоактивно забруднених продуктів харчування у віддалений період після Чорнобильської катастрофи, Олішевський В. В., Кочубей-Литвиненко О. В., Маринін А. І., Білоник А. Б. (2014)
Долженко М. Н. - Эффекты Мексиприма у больных с артериальной гипертензией, Нудченко А. О., Лурье С. З., Cорока И. Н., Филимонова И. А., Шершнева О. В. (2014)
Глушко Л. В. - Клінічна характеристика хворих із серцевою недостатністю на етапі первинної ланки медико-санітарної допомоги, Федоров С. В. (2014)
Жаринова В. Ю. - Эффективность применения L-аргинина в лечении хронической сердечной недостаточности у больных с ишемической болезнью сердца пожилого возраста, Бутинец Ж. С., Павленко Л. А. (2014)
Кулинич В. С. - Эффективность селенита натрия у больных с хронической сердечной недостаточностью при ишемической болезни сердца и гипотиреозе на фоне действия ионизирующего излучения, Кулинич Г. В. (2014)
Таранчук В. В. - Взаємозв’язок когнітивної функції та структурно-функціональних змін міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу під впливом різних груп антигіпертензивних препаратів, Плєнова О. М. (2014)
Гайдукова С. Н. - Особенности костномозгового кроветворения при истинной полицитемии в эритремической стадии, Сивак Л. А. (2014)
Ліпко В. Й. - Асимптомний інсульт: особливості клінічного перебігу (2014)
Насонова Т. І. - Диференціально-діагностичні критерії початкових цереброваскулярних порушень у хворих з метаболічним синдромом (2014)
Яворський В. В. - Афективні розлади у хворих похилого віку з хронічною ішемією мозку (2014)
Радциг Е. Ю. - Особенности ведения больных с затяжными формами острых синуситов, Ермилова Н. В., Лобеева Н. А., Богомильский М. Р. (2014)
Ткаченко В. І. - Застосування левофлоксацину в лікуванні позалікарняної пневмонії у практиці сімейного лікаря, Ященко О. Б., Бабіченко К. В., Кухарчук Х. М. (2014)
Дудка П. Ф. - Ефективність медикаментозної терапії з позицій її впливу на стан системного імунітету у хворих із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень, Добрянський Д. В., Ільницький Р. І., Бодарецька О. І. (2014)
Селюк М. Н. - Место антибиотикотерапии в лечении острого бронхита, Козачок Н. Н., Селюк О. В. (2014)
Венгер Я. И. - Клинические и функциональные особенности бронхиальной астмы у детей с избыточной массой тела (2014)
Гавриш І. М. - Особливості лікування хворих на цироз печінки у поєднанні з дисбіозом кишечнику (2014)
Винниченко А. И. - Медикаментозная коррекция рефлюкс-эзофагита у пациентов с раком пищевода и кардиоэзофагеальным раком после эзофагогастропластики в практике семейного врача (2014)
Юсиф-заде К. Р. - Адекватность выбора и эффективность корригирующей терапии в ликвидации послеоперационных осложнений у пациентов с заболеваниями билиарной системы (2014)
Луценко Л. А. - Роль гликированного гемоглобина в диагностике и мониторинге сахарного диабета (2014)
Авраменко Н. В. - Влияние внутриутробного инфицирования на тератогенез: критерии диагностики и эффективности лечения, Барковский Д. Е., Бачурина О. И. (2014)
Рубан Я. А. - Можливості прогнозування плацентарної дисфункції у жінок після допоміжних репродуктивних технологій (2014)
Бойко В. А. - Хроническая форма приобретенного токсоплазмоза: проблемы диагностического поиска у иммунокомпетентных пациентов, Волевач Л. А., Даневский В. А., Бацюра А. В., Дударь Д. Н. (2014)
Іващук С. І. - Лейкоцитарні індекси інтоксикації у реалізації імунологічних механізмів формування гострого панкреатиту: новий погляд на "стару" проблему (2014)
Коваленко О. Є. - Інтегрований неврологічний огляд хворого у практиці сімейного лікаря (2014)
Матюха Л. Ф. - Роль мультидисциплінарного підходу при навчанні лікарів на циклах спеціалізації за фахом "Загальна практика–сімейна медицина", Сіліна Т. М., Бухановська Т. М., Тараш В. А. (2014)
Непрядкіна І. В. - Вплив стандартизованого підходу до лікування бронхіальної астми на ефективність надання медичної допомоги (2014)
Цубанова Н. А. - Особенности тематического наполнения циклов повышения квалификации в системе последипломного образования семейных врачей (2014)
Литвинець-Голутяк У. Є. - Стан перекисного окиснення білків та антиоксидантний захист у хворих з одонтогенними кістами (2014)
Литвинець Л. Я. - Дослідження клінічної ефективності комплексної терапії у дітей, хворих на бронхіальну астму, Синоверська О. Б. (2014)
Глушко Л. В. - Сучасні проблеми та перспективи підготовки сімейних лікарів на післядипломному етапі навчання, Кулаєць В. М. (2014)
Огнєв В. А. - Якість життя студентів-медиків: результати дослідження та їхнє значення у профілактичній роботі, Галічева Н. О., Сокол К. М., Чумак Л. І., Усенко С. Г., Міщенко О. М., М’якіна О. В., Галічева А. С., Помогайбо К. Г., Зінчук А. М., Трегуб П. О., Лермонтова Ю. О., Веретельник О. А. (2014)
Гребеник М. В. - Шляхи підвищення мотивації до професійного росту у лікарів загальної практики–сімейної медицини, Шостак С. Є., Кіцак Я. М., Романюк Л. М., Творко В. М. (2014)
Кінаш М. І. - Роль сімейного лікаря в системі охорони здоров’я Польщі, Боярчук О. Р., Галіяш Н. Б. (2014)
Круть Ю. Я. - Досвід підготовки лікарів-інтернів на кафедрі акушерства і гінекології ЗДМУ з фаху "Загальна практика–сімейна медицина", Ізбицька Н. Г., Сюсюка В. Г., Амро І. Г., Слинько О. М., Нерянов К. Ю., Онопченко С. П. (2014)
Міщук В. Г. - Вплив поєднаного застосування урсодезоксихолевої кислоти і аторвастатину у хворих з ожирінням та жировим гепатозом на показники ліпідного спектра крові, Григорук Г. В., Бацур М. І. (2014)
Кабачна А. В. - Використання аналізу утилітарності лікарських засобів для оцінювання доцільності їхнього включення до локального формуляра закладу охорони здоров’я, Шелкова Е. В., Кабачний О. Г. (2014)
Повч З. В. - Урахування регіональних особливостей та динаміки захворюваності населення працездатного віку на хвороби ока та його придаткового апарату при формуванні заходів щодо їхньої профілактики на первинному рівні (2014)
Огнєв В. А. - Якість життя як одна зі складових оптимізації надання медичної допомоги хворим на рак легенів, Зінчук А. М., Зінчук О. Г., Уразова Л. Ф. (2014)
Камалов Р. Х. - Стан медичного забезпечення Збройних Сил України та перспективи його розвитку, Каховський В. О. (2011)
Діденко Л. В. - Сучасні особливості придатності до військової служби військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України в умовах переходу до професійної армії (2011)
Бібік Т. А. - Професійна надійність військовослужбовців в умовах переходу на контрактний принцип комплектування Збройних Сил України, Ткачук І. М., Устименко О. В., Устименко В. В. (2011)
Мазепа Ю. С. - Система організаційного забезпечення застосування ентеросорбентів у медичній практиці, Терещенко В. П., Піщиков В. А. (2011)
Грищенко В. М. - Сучасні аспекти управління якістю медичної допомоги в умовах багатопрофільного амбулаторно- поліклінічного закладу (2011)
Шапаренко В. І. - Медичне забезпечення особового складу військових частин та з'єднань внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України в особливий період (2011)
Данчин О. Г. - Шляхи удосконалення лікувально-евакуаційного забезпечення поранених нейрохірургічного профілю у локальних війнах і збройних конфліктах, Булах О. Ю., Стриженко В. І., Ричка О. В., Філіпчук О. М. (2011)
Бондаренко М. В. - Оптимізація управління лікувально-профілактичними закладами сільської місцевості, Нарожнов В. В., Головацька Т. А., Чернов О. Л. Щит Н. М., Чеверда В. М., Бондаренко Н. М., Литвиненко М. В. (2011)
Бондаренко М. В. - Роль керівника лікувально-профілактичного закладу в колективах спеціалістів, Чеверда В. М., Щит Н. М., Литвиненко М. В., Бондаренко Н. М., Чернов О. Л., Головацька Т. А. (2011)
Бондаренко М. В. - Ефективність розвитку державності та здоров'я нації, Нарожнов В. В., Головацька Т. А., Чеверда В. М., Чернов О. Л., Щит Н. М., Литвиненко М. В., Савицький В. Л. (2011)
Бондаренко М. В. - Механізми управління та планування роботи лікувально-профілактичних закладів, Нарожнов В. В., Литвиненко М. В., Головацька Т. А., Чернов О. Л., Чеверда В. М., Щит Н. М., Бондаренко Н. М., Савицький В. Л. (2011)
Бондаренко М. В. - Удосконалення медичної допомоги в сільській місцевості, Нарожнов В. В., Головацька Т. А., Залізняк К. П., Литвиненко М. В., Чернов О. Л., Щит Н. М., Чеверда В. М., Бондаренко Н. М., Савицький В. Л. (2011)
Лобода Т. В. - Обгрунтування та принципи створення єдиного медичного простору (2011)
Лисенко І. Ю. - Динаміка захворюваності державних службовців україни в період з 2004 по 2010 роки (2011)
Серебряков О. М. - Аналіз використання фінансових, кадрових, матеріальних ресурсів закладів охорони здоров'я в умовах фінансово-економічної кризи (2011)
Цанько I. I. - Медико-соціальна характеристика хвороб системи кровообігу у державних службовців та членів їх сімей, Лисенко І. Ю. (2011)
Лугова Г. В. - Сучасні аспекти проблеми дирофіляріозу у людей, Іванько О. М., Філіпенко Л. I. (2011)
Хижняк М. І. - Загальна характеристика ґрунтів та земельних ресурсів України з гігієнічних позицій, Іванько О. М. Власенко О. М. (2011)
Кожокару А. А. - Перспективи застосування сучасних інформаційних технологій у роботі саштарно-епідеміологічної служби Міністерства оборони України, Іванько О. М, Лугова Г. В., Рожков А. В., Петренко В. А., Литовка С. Л., Нихоца В. І., Мельник А. В. (2011)
Гук А. В. - Сучасні особливості роботи медичного пункту військових частин та його лазарету, Устінова Л. А., Хижняк М. 1. Власенко О. М. Єщенко В. I. (2011)
Рум'янцев Ю. В. - Вивчення захворюваності працівників промислових підприємств в Україні, Нестеренко О. Ю., Черкасенко І. Л., Устінова Л. А., Хижняк М. I. (2011)
Лугова Г. В. - Соціальні хвороби в лікувальних установах закритого типу пенітенціарної системи у Харківській області, Козько В. М., Загороднєва О. В., Гаврилов А. В., Гаврилова А. Ю., Винокурова О. М., Гордієнко А. I. (2011)
Шкарапута Л. М. - Гігієна застосування фунгіциду сульфокарбатюну-к в інтегрованій системі захисту зернових злакових культур, Омельчук С. Т., Сасінович Л. М., Пельо І. М., Даниленко В. В., Тищенко Л. О., Шевченко Л. А., Власенко О. М. (2011)
Варивончик Д. В. - Розробка інструментарію для оцінки ризику професійного інфікування віл на робочому місці, Нагорна А. М. (2011)
Желеховський О. А. - Ефективність ентеросорбенту "атоксіл" при гострих отруєннях сурогатами алкоголю, Богомол А. Г. (2011)
Федорич П. В. - Визначення чутливості Gardnerella vaginalis до фентиконазолу (2011)
Селюк М. М. - Порушення видільної функції нирок у щурів, які зазнали впливу електромагнітного випромінення надвисокої частоти (2011)
Осьодпо Г. В. - Ендоскопічна характеристика факторів ризику та клінічних варіантів герх у військовослужбовців (на підставі ретроспективного аналізу результатів діагностичної ФЕГДС), Калашніков М. А. (2011)
Коваль М. М. - Вплив розвантажувально-дієтичної терапії на показники гемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу, Нанівський І. І., Варламов Д. О., Ястремська М. С. (2011)
Козачок М. М. - Терапія хворих на хронічнии токсичний панкреатит із зовнішньосекреторною недостатністю підшлункової залози радіаційної та хімічної етіології (2011)
Стаховский Е. А. - Аналіз віддалених наслідків у хворих з відведенням сечі в сигморектальний резервуар, Войленко О. А., Вукалович П. С., Стаховский А. Е., Бітнер В. А., Гаврилюк О. Н. (2011)
Бондаренко М. В. - Варикозна хвороба як фактор ризику лікування ішемічного інсульту, Головацька Т. А., Нарожнов В. В., Щит Н. Н., Чернов О. Л. (2011)
Гринчук І. Г. - Аналіз забезпечення лікарськими засобами ГВМКЦ "ГВКГ" У 2007-2010 роках (2011)
Коротченко В. В. - Аналіз вмісту деяких мікроелементів у листках i підземних органах рослин роду Helleborus L. (ranunculaceae), Бідниченко Ю. I. (2011)
Притула Р. Л. - Клініко-економічний аналіз ноотропних препаратів, що використовуються на етапі санаторно-курортного лікування потерпілих з черепно-мозковою травмою, Шматенко О. П., Семенченко Г. Б., Жукова О. В., Власенко О. М. (2011)
Сагайдак-Нікітюк Р. В. - Правове забезпечення екологічного управління фармацевтичними відходами (2011)
Шматенко О. П. - Аналіз проблеми застосування та нормування гемостатичних перев'язувальних засобів на основі монокарбоксилцелюлози в медичній службі Збройних Сил України, Убогов С. Г., Притула Р. Л., Власенко О. М. (2011)
Стрілець О. П. - Розробка складу та технології комбінованих антигіпертензивних таблеток (2011)
Тимченко І. М. - Аналіз фармакокінетичних параметрів препарату для визначення режимів дозування, Власенко І. О., Єрошенко С. С., Шматенко О. П. (2011)
Дроздова А. О. - Цінова політика стоматологічних лікарських засобів на ринку України, Пенчукова Л. О., Загорій Г. В. (2011)
Давтян Л. Л. - ABC та VEN-аналіз основної номенклатури лікарських засобів для фармакотерапії травматичного шоку, Страшний В. В., Устінова Л. А., Нарожнов В. А., Власенко О. М. (2011)
Грубник І. М. - Порівняльна характеристика гіидроколоїдів, Гладух С. В. (2011)
Притула Р. Л. - Розробка маркетингових підходів до вибору лікарських засобів для військово-медичної служби, Савицький В. Л., Заруцький Я. Л., Кожакару А. А., Власенко О. М. (2011)
ТрохимчукВ. В. - Аналіз переваг та недоліків впровадження системи менеджменту якості в умовах фармацевтичного ринку України (2011)
Беляева О. І. - Моніторинг асортименту цефалоспоринів, що застосовуються для лікування пневмонії у дітей, Трохимчук В. В. (2011)
Трохимчук В. В. - Наукове обґрунтування анкетування лікарів щодо фармакотерапії хворих на гастрит і дуоденіт, Ольхова І. В., Гринчук І. Г., Трохимчук О. I. (2011)
Коваленко В. В. - Особливості лікування сучасних вогнепальних поранень щелепно-лицевої ділянки (2011)
Лихота A. M. - Особливості фізіологічної адаптації тканин пародонта у працівників рятувальної служби до екстремальних умов діяльності, Розова К. В., Горобець О. В. (2011)
Денисенко В. М. - Особливості діагностики атипового гострого апендициту, Лобанов С. М., Воєвода Ю. Ю., Чорненький Д. O. (2011)
Вороненко В. В. - Аналіз адекватності стратегії медичного захисту населення на різних етапах ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, Скалецький Ю. М., Торбін В. Ф. (2011)
Вороненко В. В. - Діяльність нато щодо зниження рівня загроз ядерного тероризму та ядерного розповсюдження у контексті співробітництва з Україною, Скалецький Ю. М., Торбін В. Ф. (2011)
Вороненко В. В. - Перспективи розвитку ядерної енергетики України на тлі подальшого загострення ситуації із забезпеченням режиму нерозповсюдження ядерної зброї та боротьби з міжнародним ядерним тероризмом, Скалецький Ю. М., Торбін В. Ф. (2011)
Вороненко В. В. - Аналіз методичних засад та практики діяльності медико-соціальних експертних комісій зі встановлення причинного зв'язку хвороб з впливом іонізуючого випромінювання та іншими шкідливими чинниками аварії на ЧАЕС, Скалецький Ю. М., Торбін В. Ф. (2011)
Вороненко В. В. - Оцінка наслідків чорнобильської катастрофи, що впливають на сприйняття радіаційних ризиків та небезпек існування ядерних і радіаційних об'єктів в Україні, Скалецький Ю. М., Торбін В. Ф. (2011)
Вороненко В. В. - Радіаційні ризики чорнобильської катастрофи: вплив іонізуючого випромінювання на клітинному, тканинному, органному та органів меному рівнях, Скалецький Ю. М., Торбін В. Ф. (2011)
Симперович С. В. - Актуальные проблемы дискордантных по ВИЧ-инфекции пар (по результатам анкетного опроса), Борисова С. Л., Стукан Л. И. Іванцова Г. В. (2011)
Швець А. В. - Підвищення надійності професійної діяльності корабельних спеціалістів військово-морських сил Збройних Сил України із використанням засобів психофізіологічного тренажу, Апашанський Д. Б., Галушка A. M., Середа І. К., Іванцова Г. В. Єщенко В. I. (2011)
Лихота A. M. - Про стандарти і якість надання стоматологічної допомоги у Збройних Силах України, Камалов Р. Х., Буртова Ю. O. (2011)
Єна А. І. - Розвідка МВС і психолого-психiатричні аспекти хімічних катастроф, Галдецька І. Д., Золотарьова О. А., Крупська О. О., Нечипоренко В. В., Сергієнко А. В., Сергієнко Т. А., Шведін Р. М. (2011)
Слабкий Г. О. - Причини звернення пацієнтів до приватних закладів охорони здоров'я, Пархоменко Г. Я. (2011)
Вихідні дані (2011)
Понеділко О. В. - Інвестиційні ознаки комерційних банків та їх групування (2011)
Грицай Т. Л. - Місце та значення інвестиційного аналізу в управлінні проектами (2011)
Багрова І. В. - Дослідження впливу величини інноваційних витрат на економічні показники промислових підприємств, Юдіна О. І. (2011)
Виноградчий В. І. - Інноваційні моделі інтегрованих агротекстильних структур (2011)
Мамедова Камаля Мехти кызы - Азербайджан на пути инновационного развития (2011)
Шнипко О. С. - Економічна влада сша: історія та сучасність (2011)
Семенченко Н. В. - Світові тенденції реструктуризації підприємств в умовах глобалізації (2011)
Усков И. В. - Зарубежный опыт формирования и исполнения государственных и местных бюджетных программ (2011)
Іванов С. В. - Імітаційна балансово-финансовая модель бухгалтерської звітності підприємства (2011)
Пасенченко Ю. А. - Моделювання управління запасами торгового підприємтсва в системі збалансованих показників, Трубнікова О. І. (2011)
Пилипів В. В. - Проблемні аспекти капіталізації природних ресурсів в системі територіального управління (2011)
Єфремова Н. Ф. - Економічний зміст фінансової стійкості підприємства та фактори впливу на її рівень, Золотарьова О. В., Недашківська К. (2011)
Крикун В. А. - Сучасні тенденції розвитку міжнародного банківського ринку (2011)
Сірік І. П. - Підходи до обгрунтування рішень в умовах адаптації підприємства до змін ринкового середовища (2011)
Авдющенко А. С. - Розробка системи показників управління результативністю підприємства з метою оптимального планування його діяльності (2011)
Чичкан І. І. - Відкриття філій іноземних банків в Україні, Кошевий М. М. (2011)
Прокопчук С. І. - Критичне осмислення еволюції світових методів прогнозування банкрутства (2011)
Єрмолаєв О. В. - Правила сот для регулювання торгівлі сировинними ресурсами (2011)
Груба Г. І. - Модернізована модель організаційного механізму з управління власністю (2011)
Банчук М. В. - Державне управління якістю медичної освіти в контексті забезпечення національної безпеки України (2011)
Фойгт Н. А. - Оцінка ефективності структури фінансування охорони здоров'я в Україні в умовах демографічного старіння (2011)
Гасюк І. Л. - Професійна модель державного службовця в галузі фізичної культури і спорту (2011)
Лисов І. В. - Законодавче забезпечення житлового будівництва та державні програми його підтримки в Україні (2011)
Васильєва Л. М. - Об'єктивна необхідність державного регулювання аграрного сектору економіки (2011)
Мусієнко І. І. - Формування та пропаганда освітніх цінностей і культурної спадщини (2011)
Кульчій І. О. - Організаційна модель реформування системи органів виконавчої влади України (2011)
Лебедь Н. В. - Стан законотворчої діяльності в сучасній Україні (2011)
Запорожец С. А. - Щодо питання про концептуальні засади партнерства держави і приватного сектора як складової публічно-приватного партнерства (2011)
Костишин Д. Ю. - Проблеми и перспективи системи комплексного стратегічного соціально-економічного розвитку міста у аспекті сталого розвитку (2011)
Плецан Х. В. - Успішність в управлінській діяльності (2011)
Содержание (2016)
Ayvazyan A. V. - General Tokens of the Phenomenon of Silence in Communicative Process (2016)
Мартынюк А. П. - Когнитивно-коммуникативная лингвистика: в поисках базовых принципов и методик анализа (2016)
Маслова Ж. Н. - Художественная концептуализация и когнитивное варьирование (2016)
Пасынок В. Г. - Мастерство речи через призму эколингвистики (2016)
Приходько А. И. - Аллетический и деонтический способы аргументирования оценки в художественном дискурсе (2016)
Приходько А. Н. - ПОРЯДОК и ХАОС в кросскультурной перспективе, Павленко Л. В. (2016)
Самохина В. А. - Креативная личность Linguisticus-шутника, или ученые-лингвисты смеются (2016)
Стернин И. А. - Мифологические лингвистические концепты в обыденном языковом сознании (2016)
Таценко Н. В. - Образный модус эмпатии в современном англоязычном дискурсе (2016)
Чевганова В. Я. - Оцінка ефективності використння власних інвестиційних ресурсів підприємств малого бізнесу в Україні, Скрильник А. С., Пройдак Я. Г. (2011)
Ворсовський О. Л. - Прибуток як джерело формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності підприємств (2011)
Якимов Ю. О. - Основні теоретичні положення та конструктивні принципи обліку власного капіталу на підприємствах з іноземними інвестиціями (2011)
Сіліна І. В. - Скринінг ефективності інвестицій природоохоронного призначення (2011)
Малай А. О. - Вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої країни (2011)
Кузнєцов А. В. - Зниження інвестиційного ризику шляхом міжкорпоративної інтеграції фінансово-промислових груп (2011)
Ляшенко О. М. - Модель оцінки об'єктів інтелектуальної власності в управлінні інноваційними проектами (2011)
Золковер А. О. - Роль, місце та фінансові можливості українських банків у фінансуванні довгострокових й інноваційних проектів та у процесах технічного переозброєння (2011)
Демченко Т. С. - Теоретичний інструментарій фінансування інноваційних проектів агроформувань (2011)
Кокорина В. И. - Аутсорсинг как форма инновационного развития международного бизнеса в сфере информационно-коммуникационных технологий (2011)
Батрименко В. В. - Транснаціоналізація банківського сектора нових ринкових економік як чинник посткризового розвитку (2011)
Ткаченко І. П. - Стан та особливості розвитку ринку банківських послуг України в посткризовому періоді, Лозовий І. О., Нагорнюк Г. О. (2011)
Пірог Д. В. - Місце комплексного управління грошовими потоками в системі банківського менеджменту (2011)
Фоменко Є. О. - Формування посткризових стратегій розвитку комерційних банків України в умовах глобальних трансформацій світових фінансових ринків (2011)
Сологуб С. М. - Методичні підходи до синхронізації дебіторської та кредиторської заборгованостей на підприємствах укрзалізниці (2011)
Авдющенко А. С. - Обгрунтування взаємозв'язків та взаємозалежностей між показниками, що характеризують рівень економічного розвитку підприємства (2011)
Івахів Ю. О. - Фінансова звітність та елементи методу бухгалтерського обліку (2011)
Мілько І. В. - Сучасні особливості розвитку технологічної конкуренції у процесі міжнародної і міжрегіональної економічної інтеграції: кластерний підхід (2011)
Новак А. М. - Реалізація регіональних економічних інтересів у процесі інтеграції України у світове господарство (2011)
Сидоренко Ю. В. - Формування підходу до забезпечення стійкого розвитку підприємств міського наземного електротранспорту (2011)
Новиков В. В. - Особливості міжнародної торгівлі ліцензіями в рамках єс (2011)
Груба Г. І. - Взаємовідносини органів державної влади (2011)
Дмитренко Г. В. - Ефективність використання бюджетних коштів на підприємствах лісового фонду України (2011)
Чечель О. М. - Державна політика сприяння розвитку інвестицій у людський капітал (2011)
Ємельянов В. М. - Роль держави у формуванні та підтримці кластерного підхіду до обгрунтування стратегій економічної політики й підвищення конкурентоспроможності регіонів (2011)
Банчук М. В. - Моніторинг та облік кадрового потенціалу охорони здоров'я (2011)
Фойгт Н. А. - Визначення місця України у границях ефективності моделей фінансування охорони здоров'я в європі в умовах демографічного старіння (2011)
Карамишева Л. Є. - Особливості запровадження та адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в Україні (2011)
Зотова Т. Г. - Правові засади державної служби у російській федерації та Україні: порівняльний аналіз (2011)
Лисов І. В. - Комплексний підхід до реформування сфери регіонального житлового будівництва з урахуванням соціальних пріоритетів розвитку (2011)
Алейнікова О. В. - Зарубіжний досвід державного регулювання розвитку апк (2011)
Васільєва Л. М. - Державна політика ціноутворення в аграрному секторі країн з розвинутою ринковою економікою (2011)
Якубовський C. О. - Роль державного регулювання в процесі реформування інвестиційної моделі України, Аблов А. Г. (2014)
Меркулов Н. Н. - Кластерный подход или инструмент эффективной реализации региональной политики в украинском причерноморье, Балахонова О.В., Бондаренко А.В. (2014)
Лисюк В. М. - Сучасні тенденціі трансформації маркетингових стратегій (2014)
Окландер М. А. - Управління поведінкою споживача у роздрібній торговлі (2014)
Кузнецов Э. А. - Процессы интеллектуализации современной системы менеджмента (2014)
Рудинская Е. В. - Методические подходы к оценке эффективности корпоративного управления в Украине (2014)
Васильєв С. Г. - Питання формування інформаційної функції у завданнях управління підприємством (2014)
Солодуха О. В. - Менеджмент знань в консалтингових організаціях (2014)
Борисов М. Ю. - Внешнеэкономическая деятельность одесского порта в период столыпинской реформы (2014)
Меркулов М. М. - Діагностика фінансового стану промислового підприємства в нестабільному середовищі (2014)
Захарченко В. І. - Методологічні підходи до реалізації економічного потенціалу підприємства в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки, Баєв Ю. А. (2014)
Gurchenkov A. P. - Features of the personnel administration system’s efficiency appraisal process at the industrial enterprises (2014)
Лисюк В. М. - Роль фондового ринку в управлінні ефективністю підприємств енергоринку, Тепляшин А. Ю. (2014)
Васильєв А. С. - Обґрунтування управлінських рішень як умова ефективності правових актів управління (2014)
Корчевна Л. О. - До питання про самодостатню мотивацію у сфері права (2014)
Кузьменко О. В. - Щодо переваг створення Міністерства доходів і зборів України (2014)
Кузнєцова З. В. - Забезпечення реалізації основних прав вимушених переселенців (2014)
Смітюх А. В. - Щодо співвідношення категорій "право на участь у товаристві", "права учасника господарського товариства", "корпоративні права" (2014)
Миколенко А. И. - Управленческие решения в административном праве (2014)
Чорна В. Г. - Атестація та її види як адміністративно−правовий засіб регулювання в сфері позашкільної освіти (2014)
Ченкова Н. Я. - Відмінні ознаки суб`єктів адміністративно−процесуальних правовідносин (2014)
Степанов С. В. - Встановлення фальсифікації (підроблення) доказів та його наслідки (2014)
Коломоєць Т. О. - Особисті адміністративні стягнення – невід’ємна складова новітнього кодифікованого адміністративно-деліктного законодавства (2014)
Журавель М. В. - Перегляд та виконання судових рішень в Гетьманщині в другій половині XVII століття (2014)
Буга С. П. - Планирование перевозок грузов железнодорожным транспортом как составляющая плана социально–экономического развития Украины (2014)
Бойчук А. Ю. - Адвокатські палати як органи адвокатського управління на західноукраїнських землях другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Борщ В. І. - Проблеми оцінювання структурно−функціонального людського капіталу у інноваційному розрізі економіки (2014)
Левенець А. В. - Конституційні права іноземців в Україні: законодавче регулювання та проблеми реалізації (2014)
Богомол О. В. - Щодо порядку розподілу судових витрат у господарському судочинстві (2014)
Литвин М. Р. - Наукові зв’язки українських і польських істориків: здобутки та проблеми дослідження (2014)
Хахула Л. І. - Польські суспільні настрої щодо України та українців у 1991-2014 рр. (2014)
Писаренко С. М. - Євроінтеграційні засади транскордонного співробітництва України (2014)
Бабець І. Г. - Механізми зміцнення економічної безпеки регіонів в умовах інтеррегіонального співробітництва України та Польщі (2014)
Васильців Т. Г. - Напрями покращення інституційного середовища консалтингового забезпечення суб’єктів транскордонного співробітництва західних регіонів України, Васильків М. В. (2014)
Іляш О. І. - Інституційний механізм забезпечення соціально-економічної безпеки України (2014)
Вежбенец В. - Сучасні проблеми системи соціального захисту населення у контексті європейської інтеграції, Томас І. (2014)
Федан Р. - Транспортна та прикордонна інфраструктура в процесі активізації східної прикордонної зони Польщі, Пукала Р. (2014)
Мазяж П. - Можливості для спільного розвитку екологічного сільського господарства у транскордонному регіоні Польщі та України, Харасім Е. (2014)
Засадко В. В. - Удосконалення інфраструктури як засіб соціально-економічної інтеграції прикордонних урбанізованих територій (2014)
Матяж С. В. - Особливості взаємодії держави і бізнесу у сфері вирішення соціально-економічних проблем в Україні (2014)
Дацко О. І. - Потенціал українсько-польського транскордонного співробітництва для зміцнення економічної безпеки територіальних громад Львівщини (2014)
Тимечко І. Р. - Концептуальні підходи дослідження поведінки суб’єктів транскордонної взаємодії (2014)
Цибульська Ю. О. - Європейський досвід забезпечення конкурентоспроможності транскордонних ринків праці (2014)
Мальська М. П. - Аспекти українсько-польської транскордонної співпраці в плані зміцнення потенціалу в секторі екологічних послуг, Черторижський В. М. (2014)
Цісінська О. Б. - Перешкоди взаємодії регіональних органів влади та органів місцевого самоврядування у транскордонному просторі України та ЄС, Кміть Ю. Ю. (2014)
Горин Г. В. - Рекреаційно-туристичний потенціал Західного регіону України у контексті транскордонного співробітництва (2014)
Маркович В. В. - Транскордонна регіонально-секторальна інтеграція в умовах України (2014)
Андел І. В. - Інвестування у розвиток основного капіталу промисловості як умова розвитку транскордонного співробітництва (2014)
Лопата О. О. - Джерела фінансування модернізації виробничої сфери регіону в умовах євроінтеграції України (2014)
Лупак Р. Л. - Напрями детінізації економічних відносин та активізації процесів імпортозаміщення в системі заходів з підвищення ефективності транскордонного співробітництва західних регіонів України, Августин Р. Р., Цап М. В. (2014)
Милян Р. Ю. - Інституційне забезпечення розвитку українсько-польського співробітництва в сфері культури (2014)
Процевят О. С. - Особливості транскордонної інвестиційної співпраці України і Польщі на території Західного регіону України (2014)
Піх О. М. - Впровадження адміністративної-територіальної реформи в Україні через призму польського досвіду (2014)
Цимбаліста Н. А. - Українсько-польське транскордонне співробітництво в аграрній сфері у контексті європейської інтеграції: сучасний стан та перспективи розвитку (2014)
Щурко У. В. - Перспективи розвитку транскордонного співробітництва через залучення релігійних чинників (2014)
Янків М. М. - Організаційно-економічні засади розвитку українсько-польського транскордонного та міжрегіонального співробітництва (2014)
Скороход І. С. - Дослідження факторів впливу на еко-інноваційну діяльність підприємств в умовах транскордонного співробітництва, Ребрина Н. Г. (2014)
Коваленко С. І. - Пріоритети розвитку єврорегіону "Нижній Дунай": кластерні ініціативи (2014)
Глущенко М. М. - Метод оцінювання ефективності механізмів фінансової підтримки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Попадинець Н. М. - Ринок роздрібної торгівлі України та країн ЄС: порівняльний аналіз (2014)
Автори збірника (2014)
Безсонов Є. М. - Визначення аспектів оцінки показника сталого розвитку регіону (2014)
Головко А. Є. - Аналіз методів зменшення впливу повітря на процеси руйнування зразків із компактного пористого титану при високих температурах (Т > 600° С) (2014)
Радченко М. І. - Скорочення використання водних ресурсів газовими котельними підприємств автоклавного виробництва будівельних матеріалів, Макарова О. В. (2014)
Старенький В. П. - Контроль якості дозиметричного планування радіотерапії на лінійному прискорювачі шляхом фантомних вимірювань дозних розподілів, Стадник Л. Л., Шальопа О. Ю., Васильєв Л. Л., Карвасарська В. В., Самофалов І. О. (2014)
Ткаченко В. І. - Технологии радиозащитных модификаторов и материалов на их основе, Хворостенко М. І., Кіхтенко І. М., Хворостенко Ю. М. (2014)
Гончарук М. Д. - Метод обнаружения раковых клеток на основе их собственного электромагнитного излучения (2014)
Гончарук М. Д. - К методике определения типов центральной гемодинамики (2014)
Свинаренко А. В. - Предоперационная химиолучевая терапия при местнорапространенном раке прямой кишки, Демченко В. М. (2014)
Барановська Л. М. - Шляхи підвищення ефективності консервативного лікування хворих на рак шийки матки (2014)
Шевченко Ю. А. - Активність лізосомних цистеїнових катепсинів у сироватці крові дітей за наявності гострого неспецифічного запалення, Лянна О. Л., Бразалук О. З., Боренко О. Ю., Хворостенеко Ю. М., Хворостенко М. І. (2014)
Кіхтенко І. М. - Роль естественного и техногенно усиленного радиационного фона земли в проблеме лучевых повреждений, Хворостенко Ю. М. (2014)
Cухін В. С. - Результати комплексного лікування ранніх стадій лейоміосаркоми матки, Сухіна О. М., Старенький В. П., Свинаренко А. В., Грищенко Т. П., Насонова А. М., Белозьоров І. В. (2014)
Тюєва Н. В. - Оцінка впливу проліферативної активності пухлини на результати променевої терапії місцево поширеного раку шийки матки (2014)
Грабовський Ю. В. - Тромбоемболія легеневої артерії: основи діагностики (2014)
Іванкова В. С. - Вивчення можливості прогнозування чутливості карцином шийки матки до цитостатичної терапії на субклітинному рівні, Нестеренко Т. М., Храновська Н. М., Барановська Л. М., Хруленко Т. В. (2014)
Григор’єва Л. І. - Інтегральний підхід вищої освіти у сфері підготовки фахівців з якості і стандартизації, Томілін Ю. А. (2014)
Рогач Ю. П. - Специфіка проведення атестації робочих місць фермерських господарств (2014)
Григор’єва Л. І. - Стандартизація радіоекологічної оцінки якості зрошуваних масивів, Томілін Ю. А. (2014)
Ziuliaev D. D. - Development of microcontroller system for obtaining and processing primary information with heuristic algorithms self-restoring (2014)
Старенький В. П. - Організаційно-технічні аспекти впровадження сучасного інформаційно-комп’ютерного забезпечення у радіотерапевтичному відділенні, Васильєв Л. Л., Карвасарська В. В., Авер’янова Л. О. (2014)
Андрєєва Н. Ю. - Фільтруючі елементи установок первинного очищення води для об’єктів з відсутнім централізованим водопостачанням, Андрєєв В. І. (2014)
Цзян С. - Ідеї В. О. Сухомлинського та сучасна шкільна освіта КНР, Сяо С. (2016)
Соколова І. - Поняттєво-термінологічний апарат педагогічного дослідження: джерельна база (2016)
Будник О. - Методологічний аналіз соціально-педагогічної діяльності вчителя, Васянович Г. (2016)
Линьов К. - Концепція розвитку закладу середньої освіти на засадах лідерства (2016)
Дика Н. - Реалізація концепту мовної особистості у сучасній лінгводидактиці (2016)
Смолюк С. - Методологічні засади дослідження розвивального освітнього середовища початкової школи України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Вей Ч. - Виховання студентів вищих навчальних закладів: принципи та напрями (2016)
Лисенко О. - Інтерактивні методи навчання у післядипломній підготовці лікарів (2016)
Нагрибельна І. - Самостійна робота майбутніх учителів початкової школи в умовах дистанційного навчання (2016)
Сорокін І. - Інтерактивні форми роботи як засіб корекції девіантної поведінки школярів (2016)
Руденко Н. - Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивних технологій на уроках математики: педагогічні умови (2016)
Фурс Т. - Вимоги до вправ для формування у майбутніх учителів іноземних мов вмінь реферативного перекладу (2016)
Дерека Т. - Формування акмеологічної компетентності майбутніх фахівців фізичного виховання в процесі самостійної роботи (2016)
Ковтун О. - Критерії та рівні сформованості комунікативної толерантності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи (2016)
Сисоєва С. - Зміст підготовки докторів філософії у галузі освіти в університетах США, Регейло І. (2016)
Коваль Т. - Використання системи Moodle для створення мультимедійних електронних освітніх ресурсів з мовних дисциплін: зарубіжний і вітчизняний досвід, Аврамчук А. (2016)
Кульбашна Я. - Підготовка компетентного лікаря: акредитація закладів вищої стоматологічної освіти в Україні і США (2016)
Левчук М. В. - Концепція прав і свобод людини в мусульманському праві (2015)
Польщиков В. В. - Деякі аспекти визначення суддівського розсуду в теорії права (2015)
Веприцький Р. С. - Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування як суб'єкти протидії злочинності в регіоні (2015)
Луценко Ю. В. - Проблеми реалізації принципів права Європейського союзу щодо матеріально-технічного забезпечення військових формувань в Україні, Тарасенко А. В. (2015)
Зубрицька О. Я. - Права особи в адміністративних правовідносинах (2015)
Кобилянський О. М. - Проблема відмежування адміністративних від інших публічно-правових відносин, що виникають у діяльності органів прокуратури (2015)
Іванищук А. А. - Актуальне питання подолання правового нігілізму в Україні (2015)
Соловей Н. С. - Об'єкти права комунальної власності (2015)
Голоднова Т. С. - Деякі питання правового регулювання управління майном у військових формуваннях в Україні (2015)
Пономарьова С. П. - Поняття та зміст громадського порядку: проблеми охорони (2015)
Шильник М. Є. - Сутність поняття "адміністративне регулювання іноземного інвестування" (2015)
Уваров В. Г. - Юридична природа кримінально-правових імунітетів (2015)
Бандурка І. О. - Об'єкт злочину як кримінально-правова категорія (2015)
Іщук О. С. - Критерії оцінки ефективності кримінологічної діяльності органів прокуратури (2015)
Слінько Д. С. - Особливі положення процесуального статусу неповнолітніх у кримінальному судочинстві Ураїни (2015)
Ильченко А. В. - Иски по делам, которые возникают из страховых правоотношений: теоретические аспекты (2015)
Машлякевич Д. С. - Система суб'єктів запобігання та протидії корупції (2015)
Субботенко О. С. - Міжнародні стандарти щодо охорони честі та гідності особи (2015)
Богонюк Г. І. - Суб'єктивна сторона складів злочинів, які регламентують кримінальну відповідальність за невиконання (2015)
Рубцов В. В. - Застосування покарання за злочини, вчинені експертами (2015)
Міщенко Т. М. - Міжнародне співробітництво по боротьбі з організованою злочинністю, що супроводжується корупційними зв'язками (2015)
Чолан Т. А. - Розмежування складів злочинів незаконного усиновлення та торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини (2015)
Попадинець Г. О. - Господарський договір у системі господарського права: поняття, правова природа та ознаки (2015)
Ровний В. В. - Договір як підстава надання сільськогосподарських дорадчих послуг, порівняльна характеристика в історичному аспекті (2015)
Куренда С. В. - Недосконалість земельного законодавства як корупційний ризик у сфері земельних відносин (2015)
Шпитько М. М. - Історико-правовий аналіз розвитку аудиту як форми фінансового контролю в Україні (2015)
Слючарчук Х. Т. - Мультикультуралізм як модель слабкої (поверхневої) взаємодії лібералізму та комунітаризму у філософії права (2015)
Бордун-Комар Н. І. - Генеза ідеї природних прав людини в історії філософського-правової думки України (2015)
Шавинина-Калашян Д. А. - Концепция норм jus cogens в международном праве на современном уровне (2015)
Андрійчук Т. - Вимірювання демократії: теоретичні та емпіричні підходи (2012)
Рубанов В. - Політична аналітика в Україні: стан та перспективи дослідження (2012)
Стародуб Т. - Особливості становлення регіональної компаративістики як наукового напряму політично регіоналістики (2012)
Шедяков В. - Боротьба смислів і протистояння стратегій: регіонально-цивілізаційний вимір (2012)
Картунов О. - "Велика Хартія Епохи Знань" як дорожня карта встановлення світового панування (2012)
Горбатенко В. - Римський клуб і організація трансдисциплінарних проектів з довгострокового прогнозування глобальних проблем (2012)
Шайгородський Ю. - Глобалізація: неминучість концептуальних змін (2012)
Сидорук Т. - Нормативно-правова та політична природа Європейської політики сусідства (2012)
Полтораков О. - Євразійський регіоналізм: геостратегія розвитку простору СНД (2012)
Перга Т. - Зелена економіка як механізм подолання безробіття: утопія чи реальність? (2012)
Перегуда Є. - Політичні механізми взаємодії органів виконавчої влади в умовах домінування партійно-політичного плюралізму (2012)
Журавель П. - Інтернет як поєднання віртуального політичного часу з віртуальним політичним простором, Зубчик О. (2012)
Черкашин К. - Характеристики електоральної поведінки виборців України на рівні дільниць (2012)
Рудакевич О. - Політична культура як об’єкт дослідження в умовах національного відродження (2012)
Остапенко М. - Політична комунікація: теоретичні аспекти дослідження (2012)
Кривобок Ю. - Проблема національної самосвідомості (на прикладі політичної реклами) (2012)
Рудницький С. - Інтереси в категоріальному ряду "потреби" - "інтереси" - "цінності" - "ідеологія" (2012)
Хорішко Л. - Політичний консультант як суб’єкт політико-технологічної діяльності (2012)
Шкурко Н. - Православие в Якутии: динамика политических трансформаций конфессионального пространства (2012)
Павлів А. - Революції в Туреччині та Ірані на тлі трьох Великих європейських революцій (2012)
Соснін О. - Чергова спроба визначити роль аналізу та прогнозування в політиці (2012)
Артюшина О. Л. - Напрями мотиваційного регулювання конкурентоспроможності персоналу акціонерних товариств торгівлі (2009)
Безус Р. М. - Роль фондової біржі у формуванні інвестиційного капіталу (2009)
Булеев И. П. - Финансовое обеспечение инновационного развития крупного города (2009)
Головкова Л. С. - Стан та напрямки розвитку індустріального потенціалу Запорізького регіону (2009)
Гуцуляк Ю. Г. - Проблема оптимізації системи землеволодіння та землекористування (2009)
Євчук Л. А. - Основні фактори зовнішнього макросередовища функціонування сільськогосподарських підприємств (2009)
Макаренко П. М. - До питання сутності "сукупний працівник” та його специфічних рис в умовах розвитку ринкової економіки, Мисник Т. Г. (2009)
Бажеріна К. В. - Концептуальні підходи до формування конкурентоспроможності торгової марки (2009)
Дорошенко І. В. - Сучасні теоретичні концепції розвитку фінансових ринків капіталу (2009)
Кубатко О. В. - Економічна оцінка залежностей між здоров’ям населення та забрудненням довкілля (2009)
Зайцева І. Ю. - Визначення ризиків недружнього поглинання підприємств та напрямів розвитку корпоративного сектору економіки України (2009)
Кутрань К. В. - Фактори впливу на розвиток венчурного інвестування в Україні (2009)
Максимець О. В. - Ефективність зовнішньої торгівлі деревиною та продукцією з деревини українських підприємств після вступу до СОТ та в умовах глобальної кризи (2009)
Малаксіано М. О. - Особливості розробки проекту використання інноваційного перевантажувального устаткування в морському порту (2009)
Микитенко В. В. - Оптимізаційні моделі макроекономічного регулювання інноваційних процесів на різних рівнях управління промисловістю, Ладонько Л. С. (2009)
Попельнюхов Р. В. - Державне регулювання макроекономічної стабільності (2009)
Рысина В. А. - Экономическая эффективность динамики развития внешнеэкономических связей Украины (2009)
Сакун М. Ю. - Підходи до оцінки вартості страхової компанії (2009)
Чурило П. Б. - Місце та роль процесів злиття та поглинання у розвитку банків (2009)
Кубатко О. В. - Еколого-економічні механізми стримування природодеструктивної економічної діяльності (2009)
Крейдич І. М. - Методика визначення зносу основних засобів підприємств промисловості (2009)
Кондратьєва Т. В. - Визначення меж фірми як мережі інституційних угод (2009)
Мохонько Г. А. - Оцінювання стратегічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі в умовах нестабільного ринкового середовища (2009)
Паливода К. В. - Значення державної політики нарощування доходів населення для активізації інвестиційної діяльності (2009)
Мандзик В. М. - Особливості вилучення рентної складової у доходах економічних агентів (2009)
Гуцуляк Ю. Г. - Проблеми сталого розвитку Карпатського регіону (2009)
Дейнека А. М. - Методологічні особливості удосконалення стратегічного управління лісовим сектором (2009)
Безгубенко В. Ю. - Ефективність державного управління об’єктами державної власності в процесі оренди (2009)
Горб А. С. - Оптимизация тарифа и скидки наземного перевозчика на контейнерные перевозки (2009)
Левченко О. П. - Проблеми організації обліку оплати праці (2009)
Мікула Н. А. - Зміни методологічних підходів до формування стратегій регіонального розвитку, Дацко О. І. (2009)
Мошенець О. В. - Інституційні пастки як умова виникнення рентоорієнтованої економічної поведінки в Україні (2009)
Березянко Т. В. - Напрямки законодавчого врегулювання корпоративного сектору в Україні (2009)
Драган І. В. - Формування системи державного гарантування іноземних інвестицій в Україні (2009)
Яскал І. В. - Діяльність інтегрованих підприємницьких структур як чинник поглиблення міжрегіональних економічних зв’язків (2009)
Цимбал О. І. - Регулювання зайнятості та ринку праці в контексті завдань стратегій подолання бідності в Україні (2009)
Хмельов О. Г. - Моделювання процесів бізнес-прогнозування за допомогою нейромережевих структур (2009)
Салига К. С. - Розрахунок періоду повернення кумулятивних інвестицій в інноваційні проекти з виробництва нових засобів праці (2009)
Поліщук В. Г. - Теоретичні аспекти стимулювання сталого розвитку регіонів з позицій мотиваційного механізму (2009)
Павлов О. І. - Сільські території як об’єкт впливу консолідованої державної політики (2009)
Бохан А. В. - Міжнародна екологічна безпека: сучасні виміри та принципи реалізації (2009)
Вініченко І. І. - Організаційно-економічні заходи інвестиційного розвитку аграрних підприємств (2009)
Олексенко Р. І. - Причини та наслідки інфляційних процесів в Україні (2009)
Ткаченко С. А. - Бюджетування у визначенні додаткових витрат на підвищення якості продукції (2009)
Гнєдков А. В. - Дослідження впливу форми власності на конкурентоспроможність вугільної промисловості (2009)
Гриньов А. В. - Проблеми залучення інвестицій в економіку України в умовах світової кризи, Попкова К. О. (2009)
Дідух С. М. - Принципи побудови системи оцінки інвестиційного потенціалу підприємств (2009)
Колесник В. М. - Розробка стратегій розвитку аграрних підприємств, Божко С. М. (2009)
Луста О. А. - Кореляційна залежність продуктивності праці ДП "Південне" Снігурівського району Миколаївської області, Костаневич Н. І. (2009)
Мещеряков А. А. - Ресурсна база комерційних банків: сучасний стан та перспективи розвитку, Каірбєков А. А. (2009)
Мошенець Р. О. - Постприватизаційний розвиток підприємств (2009)
Наумко Ю. С. - Заробітна плата - найвпливовіший засіб мотиваційного впливу (на прикладі сільськогосподарських підприємств Сумської області) (2009)
Пономаренко В. А. - Когда стоит начинать управлять знаниями о потребителях?, Гареева Т. Ш. (2009)
Попова Ю. М. - Економічні аспекти визначення дефініції "місто” (2009)
Радванська Н. В. - Фінансова політика України: стан та напрями подолання кризових явищ в корпоративному секторі економіки (2009)
Сайко Ю. І. - Теоретичні основи відтворення трудового потенціалу (2009)
Сердюк О. О. - Ринкові механізми залучення підприємствами інвестиційних ресурсів, Синіцина А. С. (2009)
Ткач О. В. - Економічні спаді та підйоми як невід’ємні етапи економічних циклічних коливань (2009)
Анісім В. В. - Маркетингова політика підприємств корпорації "Миколаївсадвинпром" (2009)
Бигеев Б. А. - Компьютерная реализация задачи о коммивояжере (2009)
Бутко М. П. - Транспортна інфраструктура як складова туристичного потенціалу України, Алєшугіна Н. О. (2009)
Васильєва Т. А. - Проблеми державного регулювання інвестиційного ринку в Україні, Лєонов С. В., Макарюк О. В. (2009)
Гарас В. О. - Застосування маркетингових принципів в реалізації продукції машинобудівної галузі (2009)
Гнаткович О. Д. - Активізація інновацій у сільське господарство України (2009)
Харцій А. Д. - Підвищення продуктивності праці через стимулювання працівників за сучасних умов господарювання, Сохач С. С. (2009)
Череп А. В. - Проблеми державного та договірного регулювання заробітної плати в умовах ринкової економіки, Петрова О. С. (2009)
Черниш О. М. - Тіньова економіка: особливості та шляхи легалізації (2009)
Шиян А. А. - Модель ідентифікації важливих для економіки України характеристик випускників ВНЗ, Гронський І. А. (2009)
Шпильова В. О. - Корпоративна культура: сутність та актуальні проблеми сучасності (2009)
Якубів В. М. - Аграрне виробництво в Карпатському регіоні: передумови і перспективи розвитку (2009)
Сазонець І. Л. - Управління заборгованістю на підприємстві: економетричний аспект, Кайбулаєва М. А., Бобирь О. І. (2009)
Супрун Н. А. - Інституційні детермінанти становлення вітчизняної моделі корпоративного управління (2009)
Ма Пин - Модель определения уровня качества управления на основании оценки динамики показателей для предприятий сварочных производств Украины, Войтко С. В. (2009)
Балабанова О. І. - Організаційно-економічні механізми управління розвитком підприємств сфери послуг (2009)
Гарбера О. Є. - Аналіз основних сегментів туристично-рекреаційної інфраструктури Західного регіону України (на прикладі Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської областей) (2009)
Дейнека А. М. - Застосування SWOT – аналізу для розробки сценаріїв розвитку лісового сектора економіки (2009)
Ковалюк Б. І. - Економічні інструменти розвитку економічного середовища стимулювання підприємницької діяльності на селі (2009)
Поповиченко И. В. - Управление эффективностью затрат предприятия на основе комплексного применения инструментария стратегического, проектного менеджмента и логистики (2009)
Хвищун Н. В. - Теоретичні підходи до класифікації логістичних систем (2009)
Крамаренко Г. О. - Управління кредитними ризиками в системі банківського менеджменту, Сдобнікова К. Є. (2009)
Шевцова О. Й. - Розвиток діяльність фінансових посередників: організаційно-структурні аспекти, Ніколаєва О. С. (2009)
Потапчук Г. Ю. - Ефективність функціонування та трансформації інституту власності в контексті світового досвіду (2009)
Пашкевич М. С. - Сутність економічної політики та механізмів регулювання регіонального розвитку (2009)
Дрига С. Г. - Сучасні тенденції розвитку малого бізнесу в країнах Європейського Союзу (2009)
Криклій В. А. - Модель пенсійного забезпечення Великобританії та можливості використання в Україні (2009)
Маслак О. І. - Сучасний стан диверсифікації інноваційного розвитку наукоємних і високотехнологічних виробництв та напрями її стимулювання (2009)
Ігнашкіна Т. Б. - Обґрунтування теоретичних аспектів дефініцій "знос" і "амортизація" в сучасній економічній науці, Шура Н. О. (2009)
Головкова Л. С. - Стратегія управління розвитком сукупного економічного потенціалу корпоративних структур (2009)
Гончаренко О. О. - Облік доходів і витрат кредитних спілок та їх відображення у звітності, Лютова Г. М. (2009)
Журило Р. М. - Забезпечення розвитку національного господарства на основі конкурентноспроможних виробників наукомісткої продукції машинобудування (2009)
Люзняк М. Е. - Удосконалення науково-прикладного аспекту процедури планування діяльності регіональних підрозділів банку (2009)
Меліхова Т. О. - Проблеми визначення сутності та елементів податку (2009)
Нечай В. О. - Схеми недружнього поглинання (рейдерство) (2009)
Петриченко О. А. - Підвищення ефективності молочного скотарства за рахунок концентрації виробництва та розвитку кормової бази (2009)
Понеділко О. В. - Ризик-орієнтована стратегія державної політики в сфері банківської діяльності (2009)
Трофимова В. В. - Трансформація моделей економічного розвитку китаю у ХХ-ХХІ ст. в контексті забезпечення національної самодостатності (2009)
Спасів Н. Я. - Пріоритети фінансового забезпечення відтворення основного капіталу в умовах глобалізації, Хопчан М. І., Хопчан В. М. (2009)
Діденко С. В. - Ризик-менеджмент банку: нова парадигма в умовах невизначенності фінансових ринків (2009)
Потапчук Г. Ю. - Роль дослідницьких традицій інституту власності у побудові ефективної економічної політики реформування відносин власності (2009)
Катан Л. І. - Міжнародні освітні проекти як чинник інноваційного розвитку агроменеджерів (2009)
Демчук Н. І. - Циклічність та негативні наслідки фінансово-економічної кризи в Україні (2009)
Вакараш В. М. - Формування моделі розстановки комплектів землерийних машин за критерієм мінімальності сумарних витрат на компенсацію простоїв машин і об'єктів (2009)
Карасьов І. В. - Формування регіональної інноваційної системи в залежності від рівня мінливості зовнішнього середовища (2009)
Ходус А. В. - Концептуальна складова механізму стимулювання інноваційного розвитку хімічної галузі (2009)
Вечеров В. Т. - Анализ бизнес-процессов при формировании системы процессно-ориентированного менеджмента предприятия, Лукьянова Е. Ю. (2009)
Бунда О. М. - Внутрішній контроль, як елемент запобігання порушень в обліку бюджетної установи, Гузенко О. М. (2016)
Вигівська І. М. - Фінансова допомога: порядок відображення в бухгалтерському і податковому обліку, Грабчук І. Л., Григоревська О. О. (2016)
Герасимович І. А. - Синтез бюджетування і нормативного методу обліку за "центрами відповідальності" – інформаційна база інжинірингу операційної діяльності підприємства (2016)
Гнилицька Л. В. - Сучасні підходи до квінтесенції публічної звітності підприємства в контексті забезпечення його економічної безпеки (2016)
Ещенко С. А. - Формирование величины дохода застройщика в долевом строительстве в условиях смешанного договора (2016)
Замула І. В. - Екологічний маркетинг як інструмент забезпечення стійкого розвитку (2016)
Каленчук Л. В. - Процедурний підхід до встановлення причинно-наслідкових зв’язків проблемних ситуацій маркетингової діяльності підприємств на основі застосування евристичних прийомів, Юрківський Л. Й. (2016)
Коротаев С. Л. - Аудит в Беларуси по новому закону: проблемы, перспективы, предложения по развитию, Немеровец А. В. (2016)
Коstоvа S. - Opportunities for enhancing informative value of audit reports (2016)
Легенчук С. Ф. - Історичні аспекти виникнення і особливості діяльності стартап-компаній: обліково-економічні аспекти, Пилипчук Г. В. (2016)
Мельничук Я. П. - Обліково-методичні аспекти обліку капітальних витрат на поліпшення земель (2016)
Мороз Ю. Ю. - Аудит витрат на охорону та раціональне використання природних ресурсів в процесі господарської діяльності підприємства (2016)
Патарідзе-Вишинська М. В. - Генезис нормативно-правового забезпечення фінансової безпеки (2016)
Поліщук І. Р. - Статистичне дослідження стану маркетингової політики: обліковий вимір (2016)
Біляченко О. Л. - Удосконалення форм фінансової звітності кредитних спілок відповідно до інформаційних потреб користувачів, Шиманська К. В. (2016)
Дмитренко М. Г. - Вплив іноземного капіталу на розвиток банківського сектору України, Жежерун Ю. В. (2015)
Карчева Г. Т. - Віртуальні інноваційні валюти як валюти майбутнього, Нікітчук С. М. (2015)
Ларіонова К. Л. - Теоретичні аспекти визначення міжбанківського кредитного ринку та його сучасний стан в Україні, Відлацький В. А. (2015)
Ларіонова К. Л. - Механізм управління валютним ризиком банку, Романовська В. М. (2015)
Миськів Г. В. - Кредити міжнародних фінансових організацій в економіці України (2015)
Михайлюта С. Л. - Кредитний банківський процент, як інструмент несилового управління економікою країни (2015)
Мінченко М. Г. - Концептуальні основи формування системи управління конкурентоспроможності банківських послуг (2015)
Мірошник О. Ю. - Особливості застосування інфляційного таргетування, як режиму монетарної політики центрального банку (2015)
Міщенко В. І. - Управління кредитним ризиком на основі вдосконалення забезпечення банківських позик, Міщенко С. В. (2015)
Могильницька М. П. - Правові та організаційні проблеми нагляду за діяльністю банківських груп в Україні, Воробець Х. Б. (2015)
Рогожнікова Н. В. - Особливості застосування статистичних моделей і методів для оцінки банківської діяльності (2015)
Стирська О. В. - Світова валютна система: теоретичний аспект (2015)
Хуторна М. Е. - Організація ефективної системи комплаєнс-контролю в банку, Гелеверя В. В. (2015)
Чепелюк Г. М. - Банківське інвестиційне кредитування сільськогосподарських підприємств в Україні, Цистан І. В. (2015)
Черномор В. О. - Участь банку в карткових платіжних системах: оцінка витрат і доходів (2015)
Шварц О. В. - Управління активами і пасивами банку як фактор забезпечення фінансової стійкості (2015)
Біляченко О. Л. - Особливості контролю доходів кредитних спілок в Україні, Здреник В. С. (2015)
Дробот Я. В. - Проблеми запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні та заходи щодо їх розв’язання, Бороденко А. М. (2015)
Ghobadi М. - Technıcal Analysıs Strategy and Abnormal Returns in Tehran Stock Exchange (2008-2014), Houshang S. (2015)
Корнєєв М. В. - Фінансові ресурси та дисбаланси їх руху в умовах превалювання фінансового сектору економіки над реальним (2015)
Шинкаренко О. М. - Особливості діяльності кредитних спілок та їх місце у фінансово-кредитній системі, Шведенко О. С. (2015)
Гарапко Н. І. - Методика організації облікового забезпечення спільної діяльності без створення юридичної особи (2015)
Лаврова О. О. - Особливості страхової діяльності та їх вплив на систему обліку (2015)
Любенко А. М. - Оцінка результативності фінансового контролю на основі стандартизації (2015)
Мельник З. Ю. - Фальсифікація як спосіб здійснення креативного обліку (2015)
Остап'юк Н. А. - Поєднання бухгалтерського та податкового обліку в Україні, Каменецька В. В. (2015)
Старух А. І. - Побудова багатофакторної моделі залежності обсягів бюджетних правопорушень (2015)
Шевчук О. А. - Природа фінансового контролю (2015)
Галушко Ю. П. - Науково-теоретичне узагальнення основних наукових підходів до визначення сутності монетарної політики (2015)
Гунько В. І. - Аналіз та перспективи розвитку інституційного бізнесового середовища в Україні (2015)
Пустовійт Р. Ф. - Теорія корупції в клептократичній економіці (2015)
Алфьоров С. В. - Роль місцевих бюджетів розвитку у соціально-економічному розвитку територіальних громад (2015)
Балацький Є. О. - Бюджетні ризики як дестабілізатор фінансової безпеки обласного бюджету, Шпіцглуз С. О. (2015)
Чернявська Л. В. - Природа та сутність державного фінансового контролю (2015)
Вишневська О. М. - Інвестування аграрного сектора – передумова гарантування екологічної безпеки держави, Шевченко І. В. (2015)
Вознюк М. А. - Тенденції інноваційного розвитку Львівського регіону в контексті забезпечення енергоефективного функціонування його економіки (2015)
Дурицька Г. В. - Інвестиційно-інноваційна безпека країни в умовах транснаціоналізації (2015)
Прощаликіна А. М. - Участь України у процесах міжнародного трансферу технологій в контексті забезпечення конкурентних переваг, Красномовець В. А. (2015)
Доценко І. О. - Зарубіжний досвід фінансового забезпечення соціального захисту населення, Кукурічко Р. С. (2015)
Калинець К. С. - Стратегії менеджменту персоналу в сучасних умовах розвитку організації (2015)
Люта О. В. - Розвиток соціальної сфери України в умовах євроінтеграційних процесів, Пігуль Н. Г. (2015)
Свинчук А. А. - Мікрокредитування соціальних підприємств в Україні: стан та перспективи розвитку (2015)
Циганюк Д. Л. - Стратегічне управління розвитком soft-skills як метод трудової мотивації банківських працівників (2015)
Доровський О. В. - Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності фармацевтичної галузі України (2015)
Іващенко Г. А. - Управління фінансовими ресурсами на вітчизняних молокопереробних підприємствах, Кіпа М. О. (2015)
Літвак О. А. - Екологічна рівновага агроландшафтів регіону (2015)
Олійник Н. Ю. - Жіноче підприємництво в Україні: особливості та перспективи (2015)
Супрун В. О. - Моделі антикризового управління машинобудівним підприємством в умовах довготривалої економічної кризи (2015)
Дмитрієва В. - Структурні особливості казки "Синя Борода" (2015)
Фокина С. - К проблеме литературной мистификации в интернет-пространстве. Вопрос об авторстве стихотворения "Есть люди с особо чувствительной кожей…" (2015)
Шляхова Н. - Проблема жанрово-родової природи словесної творчості в теоретико-естетичному вимірі (2015)
Бандура Т. - Архетип міста в романі І. Нечуя-Левицького "Хмари": функціональна парадигма (2015)
Любецкая В. - О специфике лирического повествования в творчестве Н. В. Гоголя (2015)
Мусий В. - Мотив двойничества в новелле Проспера Мериме "Локис" (2015)
Подлісецька О. - Неоромантичні тенденції та інтелектуальний конфлікт у прозі Лесі Українки (2015)
Гольник О. - Трансформація жанру "роман-міф" у творчості В. Єшкілєва (2015)
Димовська А. - Повість Л. Гомона "Велетень з хворим серцем" як соцреалістичний кітч: проблема культурного коду (2015)
Мостова Л. - Жанрова трансформація псалма в творчості Ліни Костенко (2015)
Сайковська О. - Риси посткіберпанку в романі Любена Ділова "Коли обираєш себе" (2015)
Соцька Т. - Художня своєрідність повісті-тетралогії А. Дімарова "На коні і під конем" (2015)
Tombulatova I. - Film Editing as a Method of Constructing the Text in the Prose by Geo Shkurupiy (2015)
Шевченко Т. - Опозиція "свій"/"чужий" у памфлетах збірки "Перед лицем фактів" Я. Галана (2015)
Широкова В. - Человек и его судьба в "Приключениях Эме Лебефа" М. Кузмина. (К вопросу о жанровой природе произведения) (2015)
Гуменний М. - Барбюс, Е. Ремарк, О. Гончар: феномен натхнення і майстерності, Гуменна В. (2015)
Korenovska L. - Musical Motif in Walter Scott’s and Fiodor Dostoyevsky’s Works (2015)
Малиновский А. - Оппозиция столичное — провинциальное в нравоописательных очерках И. А. Гончарова и Е. П. Гребенки (2015)
Чикур Л. - Історіософські мотиви лірики М. Костомарова, П. Куліша та Т. Шевченка (2015)
Пащенко М. - Осягнення художності (системно-цілісний підхід у висвітленні проблематики в навчальній літературі) (2015)
Наші автори (2015)
Титул, зміст (2016)
Баканурский А. - Природа постнеклассической театральности: рецензия на монографию Н. Н. Корниенко "Нелинейное театроведение: постнеклассический ландшафт. От Фауста до Протея" (2016)
Лошков Ю. - Рок-музика в Україні: період відродження (2016)
Sineokij O. - From disco history disco personalities (musicological and communications retrospective analysis) (2016)
Найдорф М. - Почему, собственно, "Крейцерова" соната? (2016)
Бытко О. - Специфика драматургии оперы С. Прокофьева "Огненный ангел" (2016)
Лугова Т. - Різдвяний вертепний театр в евроінтеграційному контексті України (2016)
Билык А. - Проблема двоеверия в культуре, или Не так страшен чёрт как его малюют, Сазонов С. (2016)
Ткаченко Р. - Мультимедийные метаморфозы в современном пространстве музея (2016)
Думасенко С. - Мурал-арт у контексті мистецтвознавчої теорії, Татарова І. (2016)
Крупеніна Л. - Провокативність сучасного образотворчого мистецтва як стратегія його розвитку (2016)
Куліш О. - Предметний архетип колеса у сакральному мистецтві Візантії (культурологічний дискурс) (2016)
Полєтаєва Г. - Історичні аспекти розвитку української анімації (2016)
Кривоцюк Л. - Анімація в туризмі в контексті "Одеського міфу", Єпур А., Жихарєва Д. (2016)
Брайченко С. - Непопулярні жіночі особові імена мешканців Одещини (2016)
Краснокутський Г. - Прикол як засіб конструювання художніх форм комунікації з соціокультурною реальністю (2016)
Мацышина И. - Наказание за перевернутое изображение (2016)
Бабицкая М. - Политеизм и гипотеза палеоконтакта (2016)
Овчаренко Т. - Коллекционирование музыкальных артефактов: колокола и колокольчики (2016)
Доброер Н. - Код культуры как система: постановка проблемы (2016)
Березинская Е. - Историческая роль процесса аккультурации в образовании нового культурного синтеза (2016)
Гуляєва О. - Взаємодія традиції та новаторства у художньому процесі (2016)
Мельник С. - Про специфіку соціокультурної комунікації (2016)
Якубовська М. - Компетентнісний підхід до мовно-риторичної підготовки сучасного фахівця з документознавства та інформаційної діяльності (2016)
Чепелюк О. - Декоративні ефекти в одязі та аксесуарах з повсті, Чорностан А. (2016)
Артеменко М. - Принципи відображення культурно-територіальних особливостей у костюмі, Комендант І. (2016)
Цыганов Н. - Проект "Коралловые острова" как система дизайна на основе принципов пермакультуры (2016)
Якимчук О. - Формування концепції аналізу текстильних декоративних фактур у жіночному одязі, Кучерук О. (2016)
Гладких А. - Специфика работы педагога в классе ансамбля (2016)
Лагода О. - Дизайн одежды в контексте социального проектирования (2016)
Шевчук І. - Інформаційно-комунікативні технології як вектори оновлення мистецько-творчого навчального процесу, Палагіна О., Гребень В. (2016)
Коляда-Березовська Т. - Культура-інформація-освіта: партнерство вишів та бібліотечно-інформаційних центрів (2016)
Панькевич О. - Формування культури мовлення майбутніх документознавців під час фахової підготовки у ВНЗ, Василенко О. (2016)
Аверіна С. - Теорія та практика вивчення міжкультурної комунікації студентами-документознавцями (2016)
Бугаева В. - Методика развития креативного мышления режиссеров эстрады и массовых праздников (2016)
Воскобойнікова Ю. - Функціональна структура церковного хору (2016)
Глотова І. - Феномен синтезу мистецтв у збірці поезій Олега Гончаренка "Катрени оголошених картин (навіяне живописом Івана Марчука)", Чудак С. (2016)
Турецкий О. А. - Труд как фактор созидательного развития и солидарной ответственности каждого в наступившем новом времени (социально-экономический аспект) (2014)
Балахонова О. В. - Удосконалення аудиторської оцінки фінансового стану підприємства (2014)
Ширяєва Л. В. - Державне регулювання соціально-економічних процесів (2014)
Меркулов М. М. - Розвиток поняття "тіньова економіка" в сучасних умовах (2014)
Kuznietsov E. A. - Improvement of the management professionalization mechanism in Ukraine (2014)
Андрейченко А. В. - Стабільність продовольчого забезпечення населення як невід’ємна складова національної безпеки України, Завертаний Д. В. (2014)
Нєнно І. М. - Виміри транснаціоналізації (2014)
Котова М. В. - Особливості прийняття інвестиційних рішень фізичними особами на ринку цінних паперів (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського