Воронич К. М. - Реалізація міграційного потенціалу Закарпатської області та його вплив на соціально-економічний розвиток регіону (2013)
Капітан В. О. - Особливості внутрішньої і зовнішньої міграції в Україні та у Львівській області (2013)
Павлов В. І. - Міграційні процеси в Україні в умовах активізації транскордонного співробітництва, Лугова О. А. (2013)
Тимечко І. Р. - Особливості зайнятості мешканців прикордоння на транскордонному ринку товарів, Матвєєв Є. Е. (2013)
Кулай А. В. - Інфраструктура управління трудовою міграцією: теорія і практика транскордонного співробітництва (2013)
Коваль Я. Б. - Економічний механізм залучення коштів трудових мігрантів громадськими організаціями з метою розвитку підприємництва в Україні (2013)
Цибульська Ю. О. - Теоретичні засади розвитку транскордонних ринків праці (2013)
Цісінська О. Б. - Роль регіонального менеджменту у формуванні інфраструктури транскордонного ринку праці (2013)
Гусєва М. О. - Ініціативи щодо розвитку транскордонного ринку праці в контексті регулювання міграційних процесів у регіоні (2013)
Двігун А. О. - Міграційні процеси між Україною і КНР у контексті гарантування економічної безпеки, Власенко Л. В. (2013)
Туманова І. О. - Вплив міграції на тип соціально-трудових відносин у Росії (2013)
Федоришина Л. М. - Вплив міграційних процесів в Україні на модернізацію економіки, Шевчук О. І. (2013)
Кашуба О. М. - Економічні наслідки трудової міграції для підприємництва в Україні (2013)
Бачинська М. В. - Міграція як детермінанта якості життя осіб похилого віку (2013)
Андел І. В. - Екологічна міграція населення у регіонах України (2013)
Овчиннікова О. Р. - Використання генетичних алгоритмів в моделюванні міграційних процесів (2013)
Пасічник О. А. - Аналіз факторів впливу на бажання мігранта повернутися на Батьківщину (2013)
Вовканич С. Й. - Міграційна політика як механізм "інтеграції" України до імперій шляхом її десоборнізації (2013)
Дмишко О. С. - Трудова міграція як чинник формування виховного ідеалу в українському суспільстві (2013)
Кушнірецька О. В. - Міграційні процеси та інтегральний розвиток людини в світлі дискурсу інститутів громадянського суспільства (2013)
Ковальчук А. Л. - Соціально-психологічні аспекти трудової міграції (2013)
Куліш І. М. - Вплив якості освіти та медичного обслуговування на міграцію сільського населення України (2013)
Автори збірника (2013)
Мельник М. І. - Роль метрополізації в організації економічного простору: функціональний аспект (2013)
Щеглюк С. Д. - Методичні підходи до оцінки метрополійних функцій регіональних метрополій, Папп В. В. (2013)
Шевчук А. В. - Освітня та інноваційно-креативна метрополійні функції міст та їх вплив на регіональний розвиток (2013)
Шевчук Л. Т. - Львівський урбокластер як інструмент активізації розвитку метрополійних функцій міста Львова, Комарницька Г. О. (2013)
Мельник М. І. - Вплив регіональної метрополії на структуризацію простору: центро-периферійний вимір, Лещух І. В., Синютка О. М. (2013)
Казьмір Л. П. - Метрополізація: сутність, особливості ідентифікації та концептуальні засади досліджень, Ступень М. Г., Казьмір П. Г. (2013)
Кушнірецька О. В. - Інформаційно-маркетингова функція міста-метрополії: підходи до означення та оцінки (2013)
Яремчук Р. Є. - Методичні підходи до визначення та оцінки транспортно-логістичної функції метрополійного міста (2013)
Колодійчук А. В. - Інноваційна метрополійна функція міста Львова: підходи і аналіз реалізації (2013)
Садова У. Я. - Тенденції зміни людності міст Західного регіону України: чинники функціональної трансформації, Теслюк Р. Т. (2013)
Шульц С. Л. - Особливості формування просторових економічних зв’язків великого міста в умовах нарощення його метрополійних функцій, Воляник Г. В. (2013)
Мокій А. І. - Розвиток інституціональної інфраструктури бізнесу великих міст старопромислових регіонів, Антонюк Д. А. (2013)
Максимчук М. В. - Інституційно-структурні засади розвитку підприємницьких функцій міста Львова (2013)
Беновська Л. Я. - Методичні підходи до оцінки конвергентного розвитку регіонів, Павлова Л. О. (2013)
Мокій О. А. - Метрополійні функції великих міст у контексті інтеррегіонального співробітництва України та КНР, Власенко Л. В., Крамна А. С. (2013)
Засадко В. В. - Реалізація метрополійних функцій міст: європейський досвід та українські перспективи (2013)
Дацко О. І. - Пріоритети просторового планування регіонального розвитку в умовах метрополізації, Науменко Н. С., Щурко У. В. (2013)
Двігун А. О. - Концентрація інтелектуального капіталу в містах старопромислових регіонів України, Борода Є. В. (2013)
Биткін С. В. - Формування технологічної платформи для створення кластера електронної промисловості в м. Запоріжжя, Михайленко А. О., Савохіна В. В. (2013)
Буднікевич І. М. - Конкретизація елементів внутрішнього середовища міста та підходи до їх оцінки з погляду територіального маркетингу (2013)
Павліха Н. В. - Роль інноваційної інфраструктури міст-метрополій в забезпеченні розвитку регіонів, Марчук Ю. В. (2013)
Черторижський В. М. - Деякі напрями дослідження та аналізу метрополійних регіонів на прикладі Рурської та Штутгартської метрополій (Німеччина), Старик Р. Я. (2013)
Дуран М. М. - Потреби населення як фактор активізації розвитку метрополійних функцій міста Ужгорода (2013)
Сидорук М. В. - Вибрані методики управління транскордонними проектами як перспектива функціонування метрополійних міст західних областей України (2013)
Стадницька Ю. Ю. - Методичні підходи до ідентифікації чинників розміщення господарської діяльності у містах з метрополійними функціями (2013)
Матвєєв Є. Е. - Вплив просторового розташування прикордонних громад на їх добробут, Тимечко І. Р. (2013)
Федоришин О. З. - Узагальнення підходів щодо визначення ролі міста (2013)
Глинський Н. Ю. - Чинники соціально-економічного розвитку малих населених пунктів Львівської агломерації (на прикладі Великого Любеня), Карий О. І., Дриль О. І. (2013)
Зибарева О. В. - Інтегральна оцінка девіантної соціалізації економіки регіону (2013)
Шара К. - Використання проектів ЄС в рамках механізму конкуренції вищої освіти у Польщі (2013)
Хохуляк О. О. - Особливості функціонування регіонального ринку юридичних послуг в контексті метрополізації (2013)
Автори збірника (2013)
Бабінець Л. С. - Ключові аспекти підготовки та роботи лікаря загальної практики в Угорщині, Боровик І. О., Матюк Л. М., Боцюк Н. Є., Рябоконь С. С., Воронцов О. О. (2014)
Khimion L. - The role of lipids in patients with acute coronary syndrome: where is the truth?, Vataga V. (2014)
Федорова Е. П. - Полипрагмазия в условиях развития семейной медицины в Украине (2014)
Ткаченко В. І. - Аналіз організаційних аспектів діабетологічної допомоги в київській області за 2003-2013 рр. , Видиборець Н. В., Коваленко О. Ф. (2014)
Веропотвелян П. Н. - Акромегалия в жизни женщины, Веропотвелян Н. П., Погуляй Ю. С., Холодова Н. С. (2014)
Сафарова Х. И. - Суточное мониторирование ЭКГ у больных с ревматоидным артритом (2014)
Бурчинский С. Г. - Возможности комплексной фармакотерапии вегетативной дисфункции и психоэмоционального дисбаланса (2014)
Хіміон Л. В. - Інноваційна модель персоніфікованої немедикаментозної корекції факторів ризику серцево-судинних захворювань у практиці сімейного лікаря, Каштелян О. А. (2014)
Хоменко І. М. - Гігієнічна оцінка використання нанорозмірних систем для дезактивації радіоактивно забруднених продуктів харчування у віддалений період після Чорнобильської катастрофи, Олішевський В. В., Кочубей-Литвиненко О. В., Маринін А. І., Білоник А. Б. (2014)
Долженко М. Н. - Эффекты Мексиприма у больных с артериальной гипертензией, Нудченко А. О., Лурье С. З., Cорока И. Н., Филимонова И. А., Шершнева О. В. (2014)
Глушко Л. В. - Клінічна характеристика хворих із серцевою недостатністю на етапі первинної ланки медико-санітарної допомоги, Федоров С. В. (2014)
Жаринова В. Ю. - Эффективность применения L-аргинина в лечении хронической сердечной недостаточности у больных с ишемической болезнью сердца пожилого возраста, Бутинец Ж. С., Павленко Л. А. (2014)
Кулинич В. С. - Эффективность селенита натрия у больных с хронической сердечной недостаточностью при ишемической болезни сердца и гипотиреозе на фоне действия ионизирующего излучения, Кулинич Г. В. (2014)
Таранчук В. В. - Взаємозв’язок когнітивної функції та структурно-функціональних змін міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу під впливом різних груп антигіпертензивних препаратів, Плєнова О. М. (2014)
Гайдукова С. Н. - Особенности костномозгового кроветворения при истинной полицитемии в эритремической стадии, Сивак Л. А. (2014)
Ліпко В. Й. - Асимптомний інсульт: особливості клінічного перебігу (2014)
Насонова Т. І. - Диференціально-діагностичні критерії початкових цереброваскулярних порушень у хворих з метаболічним синдромом (2014)
Яворський В. В. - Афективні розлади у хворих похилого віку з хронічною ішемією мозку (2014)
Радциг Е. Ю. - Особенности ведения больных с затяжными формами острых синуситов, Ермилова Н. В., Лобеева Н. А., Богомильский М. Р. (2014)
Ткаченко В. І. - Застосування левофлоксацину в лікуванні позалікарняної пневмонії у практиці сімейного лікаря, Ященко О. Б., Бабіченко К. В., Кухарчук Х. М. (2014)
Дудка П. Ф. - Ефективність медикаментозної терапії з позицій її впливу на стан системного імунітету у хворих із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень, Добрянський Д. В., Ільницький Р. І., Бодарецька О. І. (2014)
Селюк М. Н. - Место антибиотикотерапии в лечении острого бронхита, Козачок Н. Н., Селюк О. В. (2014)
Венгер Я. И. - Клинические и функциональные особенности бронхиальной астмы у детей с избыточной массой тела (2014)
Гавриш І. М. - Особливості лікування хворих на цироз печінки у поєднанні з дисбіозом кишечнику (2014)
Винниченко А. И. - Медикаментозная коррекция рефлюкс-эзофагита у пациентов с раком пищевода и кардиоэзофагеальным раком после эзофагогастропластики в практике семейного врача (2014)
Юсиф-заде К. Р. - Адекватность выбора и эффективность корригирующей терапии в ликвидации послеоперационных осложнений у пациентов с заболеваниями билиарной системы (2014)
Луценко Л. А. - Роль гликированного гемоглобина в диагностике и мониторинге сахарного диабета (2014)
Авраменко Н. В. - Влияние внутриутробного инфицирования на тератогенез: критерии диагностики и эффективности лечения, Барковский Д. Е., Бачурина О. И. (2014)
Рубан Я. А. - Можливості прогнозування плацентарної дисфункції у жінок після допоміжних репродуктивних технологій (2014)
Бойко В. А. - Хроническая форма приобретенного токсоплазмоза: проблемы диагностического поиска у иммунокомпетентных пациентов, Волевач Л. А., Даневский В. А., Бацюра А. В., Дударь Д. Н. (2014)
Іващук С. І. - Лейкоцитарні індекси інтоксикації у реалізації імунологічних механізмів формування гострого панкреатиту: новий погляд на "стару" проблему (2014)
Коваленко О. Є. - Інтегрований неврологічний огляд хворого у практиці сімейного лікаря (2014)
Матюха Л. Ф. - Роль мультидисциплінарного підходу при навчанні лікарів на циклах спеціалізації за фахом "Загальна практика–сімейна медицина", Сіліна Т. М., Бухановська Т. М., Тараш В. А. (2014)
Непрядкіна І. В. - Вплив стандартизованого підходу до лікування бронхіальної астми на ефективність надання медичної допомоги (2014)
Цубанова Н. А. - Особенности тематического наполнения циклов повышения квалификации в системе последипломного образования семейных врачей (2014)
Литвинець-Голутяк У. Є. - Стан перекисного окиснення білків та антиоксидантний захист у хворих з одонтогенними кістами (2014)
Литвинець Л. Я. - Дослідження клінічної ефективності комплексної терапії у дітей, хворих на бронхіальну астму, Синоверська О. Б. (2014)
Глушко Л. В. - Сучасні проблеми та перспективи підготовки сімейних лікарів на післядипломному етапі навчання, Кулаєць В. М. (2014)
Огнєв В. А. - Якість життя студентів-медиків: результати дослідження та їхнє значення у профілактичній роботі, Галічева Н. О., Сокол К. М., Чумак Л. І., Усенко С. Г., Міщенко О. М., М’якіна О. В., Галічева А. С., Помогайбо К. Г., Зінчук А. М., Трегуб П. О., Лермонтова Ю. О., Веретельник О. А. (2014)
Гребеник М. В. - Шляхи підвищення мотивації до професійного росту у лікарів загальної практики–сімейної медицини, Шостак С. Є., Кіцак Я. М., Романюк Л. М., Творко В. М. (2014)
Кінаш М. І. - Роль сімейного лікаря в системі охорони здоров’я Польщі, Боярчук О. Р., Галіяш Н. Б. (2014)
Круть Ю. Я. - Досвід підготовки лікарів-інтернів на кафедрі акушерства і гінекології ЗДМУ з фаху "Загальна практика–сімейна медицина", Ізбицька Н. Г., Сюсюка В. Г., Амро І. Г., Слинько О. М., Нерянов К. Ю., Онопченко С. П. (2014)
Міщук В. Г. - Вплив поєднаного застосування урсодезоксихолевої кислоти і аторвастатину у хворих з ожирінням та жировим гепатозом на показники ліпідного спектра крові, Григорук Г. В., Бацур М. І. (2014)
Кабачна А. В. - Використання аналізу утилітарності лікарських засобів для оцінювання доцільності їхнього включення до локального формуляра закладу охорони здоров’я, Шелкова Е. В., Кабачний О. Г. (2014)
Повч З. В. - Урахування регіональних особливостей та динаміки захворюваності населення працездатного віку на хвороби ока та його придаткового апарату при формуванні заходів щодо їхньої профілактики на первинному рівні (2014)
Огнєв В. А. - Якість життя як одна зі складових оптимізації надання медичної допомоги хворим на рак легенів, Зінчук А. М., Зінчук О. Г., Уразова Л. Ф. (2014)
Камалов Р. Х. - Стан медичного забезпечення Збройних Сил України та перспективи його розвитку, Каховський В. О. (2011)
Діденко Л. В. - Сучасні особливості придатності до військової служби військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України в умовах переходу до професійної армії (2011)
Бібік Т. А. - Професійна надійність військовослужбовців в умовах переходу на контрактний принцип комплектування Збройних Сил України, Ткачук І. М., Устименко О. В., Устименко В. В. (2011)
Мазепа Ю. С. - Система організаційного забезпечення застосування ентеросорбентів у медичній практиці, Терещенко В. П., Піщиков В. А. (2011)
Грищенко В. М. - Сучасні аспекти управління якістю медичної допомоги в умовах багатопрофільного амбулаторно- поліклінічного закладу (2011)
Шапаренко В. І. - Медичне забезпечення особового складу військових частин та з'єднань внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України в особливий період (2011)
Данчин О. Г. - Шляхи удосконалення лікувально-евакуаційного забезпечення поранених нейрохірургічного профілю у локальних війнах і збройних конфліктах, Булах О. Ю., Стриженко В. І., Ричка О. В., Філіпчук О. М. (2011)
Бондаренко М. В. - Оптимізація управління лікувально-профілактичними закладами сільської місцевості, Нарожнов В. В., Головацька Т. А., Чернов О. Л. Щит Н. М., Чеверда В. М., Бондаренко Н. М., Литвиненко М. В. (2011)
Бондаренко М. В. - Роль керівника лікувально-профілактичного закладу в колективах спеціалістів, Чеверда В. М., Щит Н. М., Литвиненко М. В., Бондаренко Н. М., Чернов О. Л., Головацька Т. А. (2011)
Бондаренко М. В. - Ефективність розвитку державності та здоров'я нації, Нарожнов В. В., Головацька Т. А., Чеверда В. М., Чернов О. Л., Щит Н. М., Литвиненко М. В., Савицький В. Л. (2011)
Бондаренко М. В. - Механізми управління та планування роботи лікувально-профілактичних закладів, Нарожнов В. В., Литвиненко М. В., Головацька Т. А., Чернов О. Л., Чеверда В. М., Щит Н. М., Бондаренко Н. М., Савицький В. Л. (2011)
Бондаренко М. В. - Удосконалення медичної допомоги в сільській місцевості, Нарожнов В. В., Головацька Т. А., Залізняк К. П., Литвиненко М. В., Чернов О. Л., Щит Н. М., Чеверда В. М., Бондаренко Н. М., Савицький В. Л. (2011)
Лобода Т. В. - Обгрунтування та принципи створення єдиного медичного простору (2011)
Лисенко І. Ю. - Динаміка захворюваності державних службовців україни в період з 2004 по 2010 роки (2011)
Серебряков О. М. - Аналіз використання фінансових, кадрових, матеріальних ресурсів закладів охорони здоров'я в умовах фінансово-економічної кризи (2011)
Цанько I. I. - Медико-соціальна характеристика хвороб системи кровообігу у державних службовців та членів їх сімей, Лисенко І. Ю. (2011)
Лугова Г. В. - Сучасні аспекти проблеми дирофіляріозу у людей, Іванько О. М., Філіпенко Л. I. (2011)
Хижняк М. І. - Загальна характеристика ґрунтів та земельних ресурсів України з гігієнічних позицій, Іванько О. М. Власенко О. М. (2011)
Кожокару А. А. - Перспективи застосування сучасних інформаційних технологій у роботі саштарно-епідеміологічної служби Міністерства оборони України, Іванько О. М, Лугова Г. В., Рожков А. В., Петренко В. А., Литовка С. Л., Нихоца В. І., Мельник А. В. (2011)
Гук А. В. - Сучасні особливості роботи медичного пункту військових частин та його лазарету, Устінова Л. А., Хижняк М. 1. Власенко О. М. Єщенко В. I. (2011)
Рум'янцев Ю. В. - Вивчення захворюваності працівників промислових підприємств в Україні, Нестеренко О. Ю., Черкасенко І. Л., Устінова Л. А., Хижняк М. I. (2011)
Лугова Г. В. - Соціальні хвороби в лікувальних установах закритого типу пенітенціарної системи у Харківській області, Козько В. М., Загороднєва О. В., Гаврилов А. В., Гаврилова А. Ю., Винокурова О. М., Гордієнко А. I. (2011)
Шкарапута Л. М. - Гігієна застосування фунгіциду сульфокарбатюну-к в інтегрованій системі захисту зернових злакових культур, Омельчук С. Т., Сасінович Л. М., Пельо І. М., Даниленко В. В., Тищенко Л. О., Шевченко Л. А., Власенко О. М. (2011)
Варивончик Д. В. - Розробка інструментарію для оцінки ризику професійного інфікування віл на робочому місці, Нагорна А. М. (2011)
Желеховський О. А. - Ефективність ентеросорбенту "атоксіл" при гострих отруєннях сурогатами алкоголю, Богомол А. Г. (2011)
Федорич П. В. - Визначення чутливості Gardnerella vaginalis до фентиконазолу (2011)
Селюк М. М. - Порушення видільної функції нирок у щурів, які зазнали впливу електромагнітного випромінення надвисокої частоти (2011)
Осьодпо Г. В. - Ендоскопічна характеристика факторів ризику та клінічних варіантів герх у військовослужбовців (на підставі ретроспективного аналізу результатів діагностичної ФЕГДС), Калашніков М. А. (2011)
Коваль М. М. - Вплив розвантажувально-дієтичної терапії на показники гемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу, Нанівський І. І., Варламов Д. О., Ястремська М. С. (2011)
Козачок М. М. - Терапія хворих на хронічнии токсичний панкреатит із зовнішньосекреторною недостатністю підшлункової залози радіаційної та хімічної етіології (2011)
Стаховский Е. А. - Аналіз віддалених наслідків у хворих з відведенням сечі в сигморектальний резервуар, Войленко О. А., Вукалович П. С., Стаховский А. Е., Бітнер В. А., Гаврилюк О. Н. (2011)
Бондаренко М. В. - Варикозна хвороба як фактор ризику лікування ішемічного інсульту, Головацька Т. А., Нарожнов В. В., Щит Н. Н., Чернов О. Л. (2011)
Гринчук І. Г. - Аналіз забезпечення лікарськими засобами ГВМКЦ "ГВКГ" У 2007-2010 роках (2011)
Коротченко В. В. - Аналіз вмісту деяких мікроелементів у листках i підземних органах рослин роду Helleborus L. (ranunculaceae), Бідниченко Ю. I. (2011)
Притула Р. Л. - Клініко-економічний аналіз ноотропних препаратів, що використовуються на етапі санаторно-курортного лікування потерпілих з черепно-мозковою травмою, Шматенко О. П., Семенченко Г. Б., Жукова О. В., Власенко О. М. (2011)
Сагайдак-Нікітюк Р. В. - Правове забезпечення екологічного управління фармацевтичними відходами (2011)
Шматенко О. П. - Аналіз проблеми застосування та нормування гемостатичних перев'язувальних засобів на основі монокарбоксилцелюлози в медичній службі Збройних Сил України, Убогов С. Г., Притула Р. Л., Власенко О. М. (2011)
Стрілець О. П. - Розробка складу та технології комбінованих антигіпертензивних таблеток (2011)
Тимченко І. М. - Аналіз фармакокінетичних параметрів препарату для визначення режимів дозування, Власенко І. О., Єрошенко С. С., Шматенко О. П. (2011)
Дроздова А. О. - Цінова політика стоматологічних лікарських засобів на ринку України, Пенчукова Л. О., Загорій Г. В. (2011)
Давтян Л. Л. - ABC та VEN-аналіз основної номенклатури лікарських засобів для фармакотерапії травматичного шоку, Страшний В. В., Устінова Л. А., Нарожнов В. А., Власенко О. М. (2011)
Грубник І. М. - Порівняльна характеристика гіидроколоїдів, Гладух С. В. (2011)
Притула Р. Л. - Розробка маркетингових підходів до вибору лікарських засобів для військово-медичної служби, Савицький В. Л., Заруцький Я. Л., Кожакару А. А., Власенко О. М. (2011)
ТрохимчукВ. В. - Аналіз переваг та недоліків впровадження системи менеджменту якості в умовах фармацевтичного ринку України (2011)
Беляева О. І. - Моніторинг асортименту цефалоспоринів, що застосовуються для лікування пневмонії у дітей, Трохимчук В. В. (2011)
Трохимчук В. В. - Наукове обґрунтування анкетування лікарів щодо фармакотерапії хворих на гастрит і дуоденіт, Ольхова І. В., Гринчук І. Г., Трохимчук О. I. (2011)
Коваленко В. В. - Особливості лікування сучасних вогнепальних поранень щелепно-лицевої ділянки (2011)
Лихота A. M. - Особливості фізіологічної адаптації тканин пародонта у працівників рятувальної служби до екстремальних умов діяльності, Розова К. В., Горобець О. В. (2011)
Денисенко В. М. - Особливості діагностики атипового гострого апендициту, Лобанов С. М., Воєвода Ю. Ю., Чорненький Д. O. (2011)
Вороненко В. В. - Аналіз адекватності стратегії медичного захисту населення на різних етапах ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, Скалецький Ю. М., Торбін В. Ф. (2011)
Вороненко В. В. - Діяльність нато щодо зниження рівня загроз ядерного тероризму та ядерного розповсюдження у контексті співробітництва з Україною, Скалецький Ю. М., Торбін В. Ф. (2011)
Вороненко В. В. - Перспективи розвитку ядерної енергетики України на тлі подальшого загострення ситуації із забезпеченням режиму нерозповсюдження ядерної зброї та боротьби з міжнародним ядерним тероризмом, Скалецький Ю. М., Торбін В. Ф. (2011)
Вороненко В. В. - Аналіз методичних засад та практики діяльності медико-соціальних експертних комісій зі встановлення причинного зв'язку хвороб з впливом іонізуючого випромінювання та іншими шкідливими чинниками аварії на ЧАЕС, Скалецький Ю. М., Торбін В. Ф. (2011)
Вороненко В. В. - Оцінка наслідків чорнобильської катастрофи, що впливають на сприйняття радіаційних ризиків та небезпек існування ядерних і радіаційних об'єктів в Україні, Скалецький Ю. М., Торбін В. Ф. (2011)
Вороненко В. В. - Радіаційні ризики чорнобильської катастрофи: вплив іонізуючого випромінювання на клітинному, тканинному, органному та органів меному рівнях, Скалецький Ю. М., Торбін В. Ф. (2011)
Симперович С. В. - Актуальные проблемы дискордантных по ВИЧ-инфекции пар (по результатам анкетного опроса), Борисова С. Л., Стукан Л. И. Іванцова Г. В. (2011)
Швець А. В. - Підвищення надійності професійної діяльності корабельних спеціалістів військово-морських сил Збройних Сил України із використанням засобів психофізіологічного тренажу, Апашанський Д. Б., Галушка A. M., Середа І. К., Іванцова Г. В. Єщенко В. I. (2011)
Лихота A. M. - Про стандарти і якість надання стоматологічної допомоги у Збройних Силах України, Камалов Р. Х., Буртова Ю. O. (2011)
Єна А. І. - Розвідка МВС і психолого-психiатричні аспекти хімічних катастроф, Галдецька І. Д., Золотарьова О. А., Крупська О. О., Нечипоренко В. В., Сергієнко А. В., Сергієнко Т. А., Шведін Р. М. (2011)
Слабкий Г. О. - Причини звернення пацієнтів до приватних закладів охорони здоров'я, Пархоменко Г. Я. (2011)
Вихідні дані (2011)
Понеділко О. В. - Інвестиційні ознаки комерційних банків та їх групування (2011)
Грицай Т. Л. - Місце та значення інвестиційного аналізу в управлінні проектами (2011)
Багрова І. В. - Дослідження впливу величини інноваційних витрат на економічні показники промислових підприємств, Юдіна О. І. (2011)
Виноградчий В. І. - Інноваційні моделі інтегрованих агротекстильних структур (2011)
Мамедова Камаля Мехти кызы - Азербайджан на пути инновационного развития (2011)
Шнипко О. С. - Економічна влада сша: історія та сучасність (2011)
Семенченко Н. В. - Світові тенденції реструктуризації підприємств в умовах глобалізації (2011)
Усков И. В. - Зарубежный опыт формирования и исполнения государственных и местных бюджетных программ (2011)
Іванов С. В. - Імітаційна балансово-финансовая модель бухгалтерської звітності підприємства (2011)
Пасенченко Ю. А. - Моделювання управління запасами торгового підприємтсва в системі збалансованих показників, Трубнікова О. І. (2011)
Пилипів В. В. - Проблемні аспекти капіталізації природних ресурсів в системі територіального управління (2011)
Єфремова Н. Ф. - Економічний зміст фінансової стійкості підприємства та фактори впливу на її рівень, Золотарьова О. В., Недашківська К. (2011)
Крикун В. А. - Сучасні тенденції розвитку міжнародного банківського ринку (2011)
Сірік І. П. - Підходи до обгрунтування рішень в умовах адаптації підприємства до змін ринкового середовища (2011)
Авдющенко А. С. - Розробка системи показників управління результативністю підприємства з метою оптимального планування його діяльності (2011)
Чичкан І. І. - Відкриття філій іноземних банків в Україні, Кошевий М. М. (2011)
Прокопчук С. І. - Критичне осмислення еволюції світових методів прогнозування банкрутства (2011)
Єрмолаєв О. В. - Правила сот для регулювання торгівлі сировинними ресурсами (2011)
Груба Г. І. - Модернізована модель організаційного механізму з управління власністю (2011)
Банчук М. В. - Державне управління якістю медичної освіти в контексті забезпечення національної безпеки України (2011)
Фойгт Н. А. - Оцінка ефективності структури фінансування охорони здоров'я в Україні в умовах демографічного старіння (2011)
Гасюк І. Л. - Професійна модель державного службовця в галузі фізичної культури і спорту (2011)
Лисов І. В. - Законодавче забезпечення житлового будівництва та державні програми його підтримки в Україні (2011)
Васильєва Л. М. - Об'єктивна необхідність державного регулювання аграрного сектору економіки (2011)
Мусієнко І. І. - Формування та пропаганда освітніх цінностей і культурної спадщини (2011)
Кульчій І. О. - Організаційна модель реформування системи органів виконавчої влади України (2011)
Лебедь Н. В. - Стан законотворчої діяльності в сучасній Україні (2011)
Запорожец С. А. - Щодо питання про концептуальні засади партнерства держави і приватного сектора як складової публічно-приватного партнерства (2011)
Костишин Д. Ю. - Проблеми и перспективи системи комплексного стратегічного соціально-економічного розвитку міста у аспекті сталого розвитку (2011)
Плецан Х. В. - Успішність в управлінській діяльності (2011)
Содержание (2016)
Ayvazyan A. V. - General Tokens of the Phenomenon of Silence in Communicative Process (2016)
Мартынюк А. П. - Когнитивно-коммуникативная лингвистика: в поисках базовых принципов и методик анализа (2016)
Маслова Ж. Н. - Художественная концептуализация и когнитивное варьирование (2016)
Пасынок В. Г. - Мастерство речи через призму эколингвистики (2016)
Приходько А. И. - Аллетический и деонтический способы аргументирования оценки в художественном дискурсе (2016)
Приходько А. Н. - ПОРЯДОК и ХАОС в кросскультурной перспективе, Павленко Л. В. (2016)
Самохина В. А. - Креативная личность Linguisticus-шутника, или ученые-лингвисты смеются (2016)
Стернин И. А. - Мифологические лингвистические концепты в обыденном языковом сознании (2016)
Таценко Н. В. - Образный модус эмпатии в современном англоязычном дискурсе (2016)
Чевганова В. Я. - Оцінка ефективності використння власних інвестиційних ресурсів підприємств малого бізнесу в Україні, Скрильник А. С., Пройдак Я. Г. (2011)
Ворсовський О. Л. - Прибуток як джерело формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності підприємств (2011)
Якимов Ю. О. - Основні теоретичні положення та конструктивні принципи обліку власного капіталу на підприємствах з іноземними інвестиціями (2011)
Сіліна І. В. - Скринінг ефективності інвестицій природоохоронного призначення (2011)
Малай А. О. - Вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої країни (2011)
Кузнєцов А. В. - Зниження інвестиційного ризику шляхом міжкорпоративної інтеграції фінансово-промислових груп (2011)
Ляшенко О. М. - Модель оцінки об'єктів інтелектуальної власності в управлінні інноваційними проектами (2011)
Золковер А. О. - Роль, місце та фінансові можливості українських банків у фінансуванні довгострокових й інноваційних проектів та у процесах технічного переозброєння (2011)
Демченко Т. С. - Теоретичний інструментарій фінансування інноваційних проектів агроформувань (2011)
Кокорина В. И. - Аутсорсинг как форма инновационного развития международного бизнеса в сфере информационно-коммуникационных технологий (2011)
Батрименко В. В. - Транснаціоналізація банківського сектора нових ринкових економік як чинник посткризового розвитку (2011)
Ткаченко І. П. - Стан та особливості розвитку ринку банківських послуг України в посткризовому періоді, Лозовий І. О., Нагорнюк Г. О. (2011)
Пірог Д. В. - Місце комплексного управління грошовими потоками в системі банківського менеджменту (2011)
Фоменко Є. О. - Формування посткризових стратегій розвитку комерційних банків України в умовах глобальних трансформацій світових фінансових ринків (2011)
Сологуб С. М. - Методичні підходи до синхронізації дебіторської та кредиторської заборгованостей на підприємствах укрзалізниці (2011)
Авдющенко А. С. - Обгрунтування взаємозв'язків та взаємозалежностей між показниками, що характеризують рівень економічного розвитку підприємства (2011)
Івахів Ю. О. - Фінансова звітність та елементи методу бухгалтерського обліку (2011)
Мілько І. В. - Сучасні особливості розвитку технологічної конкуренції у процесі міжнародної і міжрегіональної економічної інтеграції: кластерний підхід (2011)
Новак А. М. - Реалізація регіональних економічних інтересів у процесі інтеграції України у світове господарство (2011)
Сидоренко Ю. В. - Формування підходу до забезпечення стійкого розвитку підприємств міського наземного електротранспорту (2011)
Новиков В. В. - Особливості міжнародної торгівлі ліцензіями в рамках єс (2011)
Груба Г. І. - Взаємовідносини органів державної влади (2011)
Дмитренко Г. В. - Ефективність використання бюджетних коштів на підприємствах лісового фонду України (2011)
Чечель О. М. - Державна політика сприяння розвитку інвестицій у людський капітал (2011)
Ємельянов В. М. - Роль держави у формуванні та підтримці кластерного підхіду до обгрунтування стратегій економічної політики й підвищення конкурентоспроможності регіонів (2011)
Банчук М. В. - Моніторинг та облік кадрового потенціалу охорони здоров'я (2011)
Фойгт Н. А. - Визначення місця України у границях ефективності моделей фінансування охорони здоров'я в європі в умовах демографічного старіння (2011)
Карамишева Л. Є. - Особливості запровадження та адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в Україні (2011)
Зотова Т. Г. - Правові засади державної служби у російській федерації та Україні: порівняльний аналіз (2011)
Лисов І. В. - Комплексний підхід до реформування сфери регіонального житлового будівництва з урахуванням соціальних пріоритетів розвитку (2011)
Алейнікова О. В. - Зарубіжний досвід державного регулювання розвитку апк (2011)
Васільєва Л. М. - Державна політика ціноутворення в аграрному секторі країн з розвинутою ринковою економікою (2011)
Якубовський C. О. - Роль державного регулювання в процесі реформування інвестиційної моделі України, Аблов А. Г. (2014)
Меркулов Н. Н. - Кластерный подход или инструмент эффективной реализации региональной политики в украинском причерноморье, Балахонова О.В., Бондаренко А.В. (2014)
Лисюк В. М. - Сучасні тенденціі трансформації маркетингових стратегій (2014)
Окландер М. А. - Управління поведінкою споживача у роздрібній торговлі (2014)
Кузнецов Э. А. - Процессы интеллектуализации современной системы менеджмента (2014)
Рудинская Е. В. - Методические подходы к оценке эффективности корпоративного управления в Украине (2014)
Васильєв С. Г. - Питання формування інформаційної функції у завданнях управління підприємством (2014)
Солодуха О. В. - Менеджмент знань в консалтингових організаціях (2014)
Борисов М. Ю. - Внешнеэкономическая деятельность одесского порта в период столыпинской реформы (2014)
Меркулов М. М. - Діагностика фінансового стану промислового підприємства в нестабільному середовищі (2014)
Захарченко В. І. - Методологічні підходи до реалізації економічного потенціалу підприємства в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки, Баєв Ю. А. (2014)
Gurchenkov A. P. - Features of the personnel administration system’s efficiency appraisal process at the industrial enterprises (2014)
Лисюк В. М. - Роль фондового ринку в управлінні ефективністю підприємств енергоринку, Тепляшин А. Ю. (2014)
Васильєв А. С. - Обґрунтування управлінських рішень як умова ефективності правових актів управління (2014)
Корчевна Л. О. - До питання про самодостатню мотивацію у сфері права (2014)
Кузьменко О. В. - Щодо переваг створення Міністерства доходів і зборів України (2014)
Кузнєцова З. В. - Забезпечення реалізації основних прав вимушених переселенців (2014)
Смітюх А. В. - Щодо співвідношення категорій "право на участь у товаристві", "права учасника господарського товариства", "корпоративні права" (2014)
Миколенко А. И. - Управленческие решения в административном праве (2014)
Чорна В. Г. - Атестація та її види як адміністративно−правовий засіб регулювання в сфері позашкільної освіти (2014)
Ченкова Н. Я. - Відмінні ознаки суб`єктів адміністративно−процесуальних правовідносин (2014)
Степанов С. В. - Встановлення фальсифікації (підроблення) доказів та його наслідки (2014)
Коломоєць Т. О. - Особисті адміністративні стягнення – невід’ємна складова новітнього кодифікованого адміністративно-деліктного законодавства (2014)
Журавель М. В. - Перегляд та виконання судових рішень в Гетьманщині в другій половині XVII століття (2014)
Буга С. П. - Планирование перевозок грузов железнодорожным транспортом как составляющая плана социально–экономического развития Украины (2014)
Бойчук А. Ю. - Адвокатські палати як органи адвокатського управління на західноукраїнських землях другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Борщ В. І. - Проблеми оцінювання структурно−функціонального людського капіталу у інноваційному розрізі економіки (2014)
Левенець А. В. - Конституційні права іноземців в Україні: законодавче регулювання та проблеми реалізації (2014)
Богомол О. В. - Щодо порядку розподілу судових витрат у господарському судочинстві (2014)
Литвин М. Р. - Наукові зв’язки українських і польських істориків: здобутки та проблеми дослідження (2014)
Хахула Л. І. - Польські суспільні настрої щодо України та українців у 1991-2014 рр. (2014)
Писаренко С. М. - Євроінтеграційні засади транскордонного співробітництва України (2014)
Бабець І. Г. - Механізми зміцнення економічної безпеки регіонів в умовах інтеррегіонального співробітництва України та Польщі (2014)
Васильців Т. Г. - Напрями покращення інституційного середовища консалтингового забезпечення суб’єктів транскордонного співробітництва західних регіонів України, Васильків М. В. (2014)
Іляш О. І. - Інституційний механізм забезпечення соціально-економічної безпеки України (2014)
Вежбенец В. - Сучасні проблеми системи соціального захисту населення у контексті європейської інтеграції, Томас І. (2014)
Федан Р. - Транспортна та прикордонна інфраструктура в процесі активізації східної прикордонної зони Польщі, Пукала Р. (2014)
Мазяж П. - Можливості для спільного розвитку екологічного сільського господарства у транскордонному регіоні Польщі та України, Харасім Е. (2014)
Засадко В. В. - Удосконалення інфраструктури як засіб соціально-економічної інтеграції прикордонних урбанізованих територій (2014)
Матяж С. В. - Особливості взаємодії держави і бізнесу у сфері вирішення соціально-економічних проблем в Україні (2014)
Дацко О. І. - Потенціал українсько-польського транскордонного співробітництва для зміцнення економічної безпеки територіальних громад Львівщини (2014)
Тимечко І. Р. - Концептуальні підходи дослідження поведінки суб’єктів транскордонної взаємодії (2014)
Цибульська Ю. О. - Європейський досвід забезпечення конкурентоспроможності транскордонних ринків праці (2014)
Мальська М. П. - Аспекти українсько-польської транскордонної співпраці в плані зміцнення потенціалу в секторі екологічних послуг, Черторижський В. М. (2014)
Цісінська О. Б. - Перешкоди взаємодії регіональних органів влади та органів місцевого самоврядування у транскордонному просторі України та ЄС, Кміть Ю. Ю. (2014)
Горин Г. В. - Рекреаційно-туристичний потенціал Західного регіону України у контексті транскордонного співробітництва (2014)
Маркович В. В. - Транскордонна регіонально-секторальна інтеграція в умовах України (2014)
Андел І. В. - Інвестування у розвиток основного капіталу промисловості як умова розвитку транскордонного співробітництва (2014)
Лопата О. О. - Джерела фінансування модернізації виробничої сфери регіону в умовах євроінтеграції України (2014)
Лупак Р. Л. - Напрями детінізації економічних відносин та активізації процесів імпортозаміщення в системі заходів з підвищення ефективності транскордонного співробітництва західних регіонів України, Августин Р. Р., Цап М. В. (2014)
Милян Р. Ю. - Інституційне забезпечення розвитку українсько-польського співробітництва в сфері культури (2014)
Процевят О. С. - Особливості транскордонної інвестиційної співпраці України і Польщі на території Західного регіону України (2014)
Піх О. М. - Впровадження адміністративної-територіальної реформи в Україні через призму польського досвіду (2014)
Цимбаліста Н. А. - Українсько-польське транскордонне співробітництво в аграрній сфері у контексті європейської інтеграції: сучасний стан та перспективи розвитку (2014)
Щурко У. В. - Перспективи розвитку транскордонного співробітництва через залучення релігійних чинників (2014)
Янків М. М. - Організаційно-економічні засади розвитку українсько-польського транскордонного та міжрегіонального співробітництва (2014)
Скороход І. С. - Дослідження факторів впливу на еко-інноваційну діяльність підприємств в умовах транскордонного співробітництва, Ребрина Н. Г. (2014)
Коваленко С. І. - Пріоритети розвитку єврорегіону "Нижній Дунай": кластерні ініціативи (2014)
Глущенко М. М. - Метод оцінювання ефективності механізмів фінансової підтримки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Попадинець Н. М. - Ринок роздрібної торгівлі України та країн ЄС: порівняльний аналіз (2014)
Автори збірника (2014)
Безсонов Є. М. - Визначення аспектів оцінки показника сталого розвитку регіону (2014)
Головко А. Є. - Аналіз методів зменшення впливу повітря на процеси руйнування зразків із компактного пористого титану при високих температурах (Т > 600° С) (2014)
Радченко М. І. - Скорочення використання водних ресурсів газовими котельними підприємств автоклавного виробництва будівельних матеріалів, Макарова О. В. (2014)
Старенький В. П. - Контроль якості дозиметричного планування радіотерапії на лінійному прискорювачі шляхом фантомних вимірювань дозних розподілів, Стадник Л. Л., Шальопа О. Ю., Васильєв Л. Л., Карвасарська В. В., Самофалов І. О. (2014)
Ткаченко В. І. - Технологии радиозащитных модификаторов и материалов на их основе, Хворостенко М. І., Кіхтенко І. М., Хворостенко Ю. М. (2014)
Гончарук М. Д. - Метод обнаружения раковых клеток на основе их собственного электромагнитного излучения (2014)
Гончарук М. Д. - К методике определения типов центральной гемодинамики (2014)
Свинаренко А. В. - Предоперационная химиолучевая терапия при местнорапространенном раке прямой кишки, Демченко В. М. (2014)
Барановська Л. М. - Шляхи підвищення ефективності консервативного лікування хворих на рак шийки матки (2014)
Шевченко Ю. А. - Активність лізосомних цистеїнових катепсинів у сироватці крові дітей за наявності гострого неспецифічного запалення, Лянна О. Л., Бразалук О. З., Боренко О. Ю., Хворостенеко Ю. М., Хворостенко М. І. (2014)
Кіхтенко І. М. - Роль естественного и техногенно усиленного радиационного фона земли в проблеме лучевых повреждений, Хворостенко Ю. М. (2014)
Cухін В. С. - Результати комплексного лікування ранніх стадій лейоміосаркоми матки, Сухіна О. М., Старенький В. П., Свинаренко А. В., Грищенко Т. П., Насонова А. М., Белозьоров І. В. (2014)
Тюєва Н. В. - Оцінка впливу проліферативної активності пухлини на результати променевої терапії місцево поширеного раку шийки матки (2014)
Грабовський Ю. В. - Тромбоемболія легеневої артерії: основи діагностики (2014)
Іванкова В. С. - Вивчення можливості прогнозування чутливості карцином шийки матки до цитостатичної терапії на субклітинному рівні, Нестеренко Т. М., Храновська Н. М., Барановська Л. М., Хруленко Т. В. (2014)
Григор’єва Л. І. - Інтегральний підхід вищої освіти у сфері підготовки фахівців з якості і стандартизації, Томілін Ю. А. (2014)
Рогач Ю. П. - Специфіка проведення атестації робочих місць фермерських господарств (2014)
Григор’єва Л. І. - Стандартизація радіоекологічної оцінки якості зрошуваних масивів, Томілін Ю. А. (2014)
Ziuliaev D. D. - Development of microcontroller system for obtaining and processing primary information with heuristic algorithms self-restoring (2014)
Старенький В. П. - Організаційно-технічні аспекти впровадження сучасного інформаційно-комп’ютерного забезпечення у радіотерапевтичному відділенні, Васильєв Л. Л., Карвасарська В. В., Авер’янова Л. О. (2014)
Андрєєва Н. Ю. - Фільтруючі елементи установок первинного очищення води для об’єктів з відсутнім централізованим водопостачанням, Андрєєв В. І. (2014)
Цзян С. - Ідеї В. О. Сухомлинського та сучасна шкільна освіта КНР, Сяо С. (2016)
Соколова І. - Поняттєво-термінологічний апарат педагогічного дослідження: джерельна база (2016)
Будник О. - Методологічний аналіз соціально-педагогічної діяльності вчителя, Васянович Г. (2016)
Линьов К. - Концепція розвитку закладу середньої освіти на засадах лідерства (2016)
Дика Н. - Реалізація концепту мовної особистості у сучасній лінгводидактиці (2016)
Смолюк С. - Методологічні засади дослідження розвивального освітнього середовища початкової школи України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Вей Ч. - Виховання студентів вищих навчальних закладів: принципи та напрями (2016)
Лисенко О. - Інтерактивні методи навчання у післядипломній підготовці лікарів (2016)
Нагрибельна І. - Самостійна робота майбутніх учителів початкової школи в умовах дистанційного навчання (2016)
Сорокін І. - Інтерактивні форми роботи як засіб корекції девіантної поведінки школярів (2016)
Руденко Н. - Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивних технологій на уроках математики: педагогічні умови (2016)
Фурс Т. - Вимоги до вправ для формування у майбутніх учителів іноземних мов вмінь реферативного перекладу (2016)
Дерека Т. - Формування акмеологічної компетентності майбутніх фахівців фізичного виховання в процесі самостійної роботи (2016)
Ковтун О. - Критерії та рівні сформованості комунікативної толерантності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи (2016)
Сисоєва С. - Зміст підготовки докторів філософії у галузі освіти в університетах США, Регейло І. (2016)
Коваль Т. - Використання системи Moodle для створення мультимедійних електронних освітніх ресурсів з мовних дисциплін: зарубіжний і вітчизняний досвід, Аврамчук А. (2016)
Кульбашна Я. - Підготовка компетентного лікаря: акредитація закладів вищої стоматологічної освіти в Україні і США (2016)
Левчук М. В. - Концепція прав і свобод людини в мусульманському праві (2015)
Польщиков В. В. - Деякі аспекти визначення суддівського розсуду в теорії права (2015)
Веприцький Р. С. - Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування як суб'єкти протидії злочинності в регіоні (2015)
Луценко Ю. В. - Проблеми реалізації принципів права Європейського союзу щодо матеріально-технічного забезпечення військових формувань в Україні, Тарасенко А. В. (2015)
Зубрицька О. Я. - Права особи в адміністративних правовідносинах (2015)
Кобилянський О. М. - Проблема відмежування адміністративних від інших публічно-правових відносин, що виникають у діяльності органів прокуратури (2015)
Іванищук А. А. - Актуальне питання подолання правового нігілізму в Україні (2015)
Соловей Н. С. - Об'єкти права комунальної власності (2015)
Голоднова Т. С. - Деякі питання правового регулювання управління майном у військових формуваннях в Україні (2015)
Пономарьова С. П. - Поняття та зміст громадського порядку: проблеми охорони (2015)
Шильник М. Є. - Сутність поняття "адміністративне регулювання іноземного інвестування" (2015)
Уваров В. Г. - Юридична природа кримінально-правових імунітетів (2015)
Бандурка І. О. - Об'єкт злочину як кримінально-правова категорія (2015)
Іщук О. С. - Критерії оцінки ефективності кримінологічної діяльності органів прокуратури (2015)
Слінько Д. С. - Особливі положення процесуального статусу неповнолітніх у кримінальному судочинстві Ураїни (2015)
Ильченко А. В. - Иски по делам, которые возникают из страховых правоотношений: теоретические аспекты (2015)
Машлякевич Д. С. - Система суб'єктів запобігання та протидії корупції (2015)
Субботенко О. С. - Міжнародні стандарти щодо охорони честі та гідності особи (2015)
Богонюк Г. І. - Суб'єктивна сторона складів злочинів, які регламентують кримінальну відповідальність за невиконання (2015)
Рубцов В. В. - Застосування покарання за злочини, вчинені експертами (2015)
Міщенко Т. М. - Міжнародне співробітництво по боротьбі з організованою злочинністю, що супроводжується корупційними зв'язками (2015)
Чолан Т. А. - Розмежування складів злочинів незаконного усиновлення та торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини (2015)
Попадинець Г. О. - Господарський договір у системі господарського права: поняття, правова природа та ознаки (2015)
Ровний В. В. - Договір як підстава надання сільськогосподарських дорадчих послуг, порівняльна характеристика в історичному аспекті (2015)
Куренда С. В. - Недосконалість земельного законодавства як корупційний ризик у сфері земельних відносин (2015)
Шпитько М. М. - Історико-правовий аналіз розвитку аудиту як форми фінансового контролю в Україні (2015)
Слючарчук Х. Т. - Мультикультуралізм як модель слабкої (поверхневої) взаємодії лібералізму та комунітаризму у філософії права (2015)
Бордун-Комар Н. І. - Генеза ідеї природних прав людини в історії філософського-правової думки України (2015)
Шавинина-Калашян Д. А. - Концепция норм jus cogens в международном праве на современном уровне (2015)
Андрійчук Т. - Вимірювання демократії: теоретичні та емпіричні підходи (2012)
Рубанов В. - Політична аналітика в Україні: стан та перспективи дослідження (2012)
Стародуб Т. - Особливості становлення регіональної компаративістики як наукового напряму політично регіоналістики (2012)
Шедяков В. - Боротьба смислів і протистояння стратегій: регіонально-цивілізаційний вимір (2012)
Картунов О. - "Велика Хартія Епохи Знань" як дорожня карта встановлення світового панування (2012)
Горбатенко В. - Римський клуб і організація трансдисциплінарних проектів з довгострокового прогнозування глобальних проблем (2012)
Шайгородський Ю. - Глобалізація: неминучість концептуальних змін (2012)
Сидорук Т. - Нормативно-правова та політична природа Європейської політики сусідства (2012)
Полтораков О. - Євразійський регіоналізм: геостратегія розвитку простору СНД (2012)
Перга Т. - Зелена економіка як механізм подолання безробіття: утопія чи реальність? (2012)
Перегуда Є. - Політичні механізми взаємодії органів виконавчої влади в умовах домінування партійно-політичного плюралізму (2012)
Журавель П. - Інтернет як поєднання віртуального політичного часу з віртуальним політичним простором, Зубчик О. (2012)
Черкашин К. - Характеристики електоральної поведінки виборців України на рівні дільниць (2012)
Рудакевич О. - Політична культура як об’єкт дослідження в умовах національного відродження (2012)
Остапенко М. - Політична комунікація: теоретичні аспекти дослідження (2012)
Кривобок Ю. - Проблема національної самосвідомості (на прикладі політичної реклами) (2012)
Рудницький С. - Інтереси в категоріальному ряду "потреби" - "інтереси" - "цінності" - "ідеологія" (2012)
Хорішко Л. - Політичний консультант як суб’єкт політико-технологічної діяльності (2012)
Шкурко Н. - Православие в Якутии: динамика политических трансформаций конфессионального пространства (2012)
Павлів А. - Революції в Туреччині та Ірані на тлі трьох Великих європейських революцій (2012)
Соснін О. - Чергова спроба визначити роль аналізу та прогнозування в політиці (2012)
Артюшина О. Л. - Напрями мотиваційного регулювання конкурентоспроможності персоналу акціонерних товариств торгівлі (2009)
Безус Р. М. - Роль фондової біржі у формуванні інвестиційного капіталу (2009)
Булеев И. П. - Финансовое обеспечение инновационного развития крупного города (2009)
Головкова Л. С. - Стан та напрямки розвитку індустріального потенціалу Запорізького регіону (2009)
Гуцуляк Ю. Г. - Проблема оптимізації системи землеволодіння та землекористування (2009)
Євчук Л. А. - Основні фактори зовнішнього макросередовища функціонування сільськогосподарських підприємств (2009)
Макаренко П. М. - До питання сутності "сукупний працівник” та його специфічних рис в умовах розвитку ринкової економіки, Мисник Т. Г. (2009)
Бажеріна К. В. - Концептуальні підходи до формування конкурентоспроможності торгової марки (2009)
Дорошенко І. В. - Сучасні теоретичні концепції розвитку фінансових ринків капіталу (2009)
Кубатко О. В. - Економічна оцінка залежностей між здоров’ям населення та забрудненням довкілля (2009)
Зайцева І. Ю. - Визначення ризиків недружнього поглинання підприємств та напрямів розвитку корпоративного сектору економіки України (2009)
Кутрань К. В. - Фактори впливу на розвиток венчурного інвестування в Україні (2009)
Максимець О. В. - Ефективність зовнішньої торгівлі деревиною та продукцією з деревини українських підприємств після вступу до СОТ та в умовах глобальної кризи (2009)
Малаксіано М. О. - Особливості розробки проекту використання інноваційного перевантажувального устаткування в морському порту (2009)
Микитенко В. В. - Оптимізаційні моделі макроекономічного регулювання інноваційних процесів на різних рівнях управління промисловістю, Ладонько Л. С. (2009)
Попельнюхов Р. В. - Державне регулювання макроекономічної стабільності (2009)
Рысина В. А. - Экономическая эффективность динамики развития внешнеэкономических связей Украины (2009)
Сакун М. Ю. - Підходи до оцінки вартості страхової компанії (2009)
Чурило П. Б. - Місце та роль процесів злиття та поглинання у розвитку банків (2009)
Кубатко О. В. - Еколого-економічні механізми стримування природодеструктивної економічної діяльності (2009)
Крейдич І. М. - Методика визначення зносу основних засобів підприємств промисловості (2009)
Кондратьєва Т. В. - Визначення меж фірми як мережі інституційних угод (2009)
Мохонько Г. А. - Оцінювання стратегічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі в умовах нестабільного ринкового середовища (2009)
Паливода К. В. - Значення державної політики нарощування доходів населення для активізації інвестиційної діяльності (2009)
Мандзик В. М. - Особливості вилучення рентної складової у доходах економічних агентів (2009)
Гуцуляк Ю. Г. - Проблеми сталого розвитку Карпатського регіону (2009)
Дейнека А. М. - Методологічні особливості удосконалення стратегічного управління лісовим сектором (2009)
Безгубенко В. Ю. - Ефективність державного управління об’єктами державної власності в процесі оренди (2009)
Горб А. С. - Оптимизация тарифа и скидки наземного перевозчика на контейнерные перевозки (2009)
Левченко О. П. - Проблеми організації обліку оплати праці (2009)
Мікула Н. А. - Зміни методологічних підходів до формування стратегій регіонального розвитку, Дацко О. І. (2009)
Мошенець О. В. - Інституційні пастки як умова виникнення рентоорієнтованої економічної поведінки в Україні (2009)
Березянко Т. В. - Напрямки законодавчого врегулювання корпоративного сектору в Україні (2009)
Драган І. В. - Формування системи державного гарантування іноземних інвестицій в Україні (2009)
Яскал І. В. - Діяльність інтегрованих підприємницьких структур як чинник поглиблення міжрегіональних економічних зв’язків (2009)
Цимбал О. І. - Регулювання зайнятості та ринку праці в контексті завдань стратегій подолання бідності в Україні (2009)
Хмельов О. Г. - Моделювання процесів бізнес-прогнозування за допомогою нейромережевих структур (2009)
Салига К. С. - Розрахунок періоду повернення кумулятивних інвестицій в інноваційні проекти з виробництва нових засобів праці (2009)
Поліщук В. Г. - Теоретичні аспекти стимулювання сталого розвитку регіонів з позицій мотиваційного механізму (2009)
Павлов О. І. - Сільські території як об’єкт впливу консолідованої державної політики (2009)
Бохан А. В. - Міжнародна екологічна безпека: сучасні виміри та принципи реалізації (2009)
Вініченко І. І. - Організаційно-економічні заходи інвестиційного розвитку аграрних підприємств (2009)
Олексенко Р. І. - Причини та наслідки інфляційних процесів в Україні (2009)
Ткаченко С. А. - Бюджетування у визначенні додаткових витрат на підвищення якості продукції (2009)
Гнєдков А. В. - Дослідження впливу форми власності на конкурентоспроможність вугільної промисловості (2009)
Гриньов А. В. - Проблеми залучення інвестицій в економіку України в умовах світової кризи, Попкова К. О. (2009)
Дідух С. М. - Принципи побудови системи оцінки інвестиційного потенціалу підприємств (2009)
Колесник В. М. - Розробка стратегій розвитку аграрних підприємств, Божко С. М. (2009)
Луста О. А. - Кореляційна залежність продуктивності праці ДП "Південне" Снігурівського району Миколаївської області, Костаневич Н. І. (2009)
Мещеряков А. А. - Ресурсна база комерційних банків: сучасний стан та перспективи розвитку, Каірбєков А. А. (2009)
Мошенець Р. О. - Постприватизаційний розвиток підприємств (2009)
Наумко Ю. С. - Заробітна плата - найвпливовіший засіб мотиваційного впливу (на прикладі сільськогосподарських підприємств Сумської області) (2009)
Пономаренко В. А. - Когда стоит начинать управлять знаниями о потребителях?, Гареева Т. Ш. (2009)
Попова Ю. М. - Економічні аспекти визначення дефініції "місто” (2009)
Радванська Н. В. - Фінансова політика України: стан та напрями подолання кризових явищ в корпоративному секторі економіки (2009)
Сайко Ю. І. - Теоретичні основи відтворення трудового потенціалу (2009)
Сердюк О. О. - Ринкові механізми залучення підприємствами інвестиційних ресурсів, Синіцина А. С. (2009)
Ткач О. В. - Економічні спаді та підйоми як невід’ємні етапи економічних циклічних коливань (2009)
Анісім В. В. - Маркетингова політика підприємств корпорації "Миколаївсадвинпром" (2009)
Бигеев Б. А. - Компьютерная реализация задачи о коммивояжере (2009)
Бутко М. П. - Транспортна інфраструктура як складова туристичного потенціалу України, Алєшугіна Н. О. (2009)
Васильєва Т. А. - Проблеми державного регулювання інвестиційного ринку в Україні, Лєонов С. В., Макарюк О. В. (2009)
Гарас В. О. - Застосування маркетингових принципів в реалізації продукції машинобудівної галузі (2009)
Гнаткович О. Д. - Активізація інновацій у сільське господарство України (2009)
Харцій А. Д. - Підвищення продуктивності праці через стимулювання працівників за сучасних умов господарювання, Сохач С. С. (2009)
Череп А. В. - Проблеми державного та договірного регулювання заробітної плати в умовах ринкової економіки, Петрова О. С. (2009)
Черниш О. М. - Тіньова економіка: особливості та шляхи легалізації (2009)
Шиян А. А. - Модель ідентифікації важливих для економіки України характеристик випускників ВНЗ, Гронський І. А. (2009)
Шпильова В. О. - Корпоративна культура: сутність та актуальні проблеми сучасності (2009)
Якубів В. М. - Аграрне виробництво в Карпатському регіоні: передумови і перспективи розвитку (2009)
Сазонець І. Л. - Управління заборгованістю на підприємстві: економетричний аспект, Кайбулаєва М. А., Бобирь О. І. (2009)
Супрун Н. А. - Інституційні детермінанти становлення вітчизняної моделі корпоративного управління (2009)
Ма Пин - Модель определения уровня качества управления на основании оценки динамики показателей для предприятий сварочных производств Украины, Войтко С. В. (2009)
Балабанова О. І. - Організаційно-економічні механізми управління розвитком підприємств сфери послуг (2009)
Гарбера О. Є. - Аналіз основних сегментів туристично-рекреаційної інфраструктури Західного регіону України (на прикладі Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської областей) (2009)
Дейнека А. М. - Застосування SWOT – аналізу для розробки сценаріїв розвитку лісового сектора економіки (2009)
Ковалюк Б. І. - Економічні інструменти розвитку економічного середовища стимулювання підприємницької діяльності на селі (2009)
Поповиченко И. В. - Управление эффективностью затрат предприятия на основе комплексного применения инструментария стратегического, проектного менеджмента и логистики (2009)
Хвищун Н. В. - Теоретичні підходи до класифікації логістичних систем (2009)
Крамаренко Г. О. - Управління кредитними ризиками в системі банківського менеджменту, Сдобнікова К. Є. (2009)
Шевцова О. Й. - Розвиток діяльність фінансових посередників: організаційно-структурні аспекти, Ніколаєва О. С. (2009)
Потапчук Г. Ю. - Ефективність функціонування та трансформації інституту власності в контексті світового досвіду (2009)
Пашкевич М. С. - Сутність економічної політики та механізмів регулювання регіонального розвитку (2009)
Дрига С. Г. - Сучасні тенденції розвитку малого бізнесу в країнах Європейського Союзу (2009)
Криклій В. А. - Модель пенсійного забезпечення Великобританії та можливості використання в Україні (2009)
Маслак О. І. - Сучасний стан диверсифікації інноваційного розвитку наукоємних і високотехнологічних виробництв та напрями її стимулювання (2009)
Ігнашкіна Т. Б. - Обґрунтування теоретичних аспектів дефініцій "знос" і "амортизація" в сучасній економічній науці, Шура Н. О. (2009)
Головкова Л. С. - Стратегія управління розвитком сукупного економічного потенціалу корпоративних структур (2009)
Гончаренко О. О. - Облік доходів і витрат кредитних спілок та їх відображення у звітності, Лютова Г. М. (2009)
Журило Р. М. - Забезпечення розвитку національного господарства на основі конкурентноспроможних виробників наукомісткої продукції машинобудування (2009)
Люзняк М. Е. - Удосконалення науково-прикладного аспекту процедури планування діяльності регіональних підрозділів банку (2009)
Меліхова Т. О. - Проблеми визначення сутності та елементів податку (2009)
Нечай В. О. - Схеми недружнього поглинання (рейдерство) (2009)
Петриченко О. А. - Підвищення ефективності молочного скотарства за рахунок концентрації виробництва та розвитку кормової бази (2009)
Понеділко О. В. - Ризик-орієнтована стратегія державної політики в сфері банківської діяльності (2009)
Трофимова В. В. - Трансформація моделей економічного розвитку китаю у ХХ-ХХІ ст. в контексті забезпечення національної самодостатності (2009)
Спасів Н. Я. - Пріоритети фінансового забезпечення відтворення основного капіталу в умовах глобалізації, Хопчан М. І., Хопчан В. М. (2009)
Діденко С. В. - Ризик-менеджмент банку: нова парадигма в умовах невизначенності фінансових ринків (2009)
Потапчук Г. Ю. - Роль дослідницьких традицій інституту власності у побудові ефективної економічної політики реформування відносин власності (2009)
Катан Л. І. - Міжнародні освітні проекти як чинник інноваційного розвитку агроменеджерів (2009)
Демчук Н. І. - Циклічність та негативні наслідки фінансово-економічної кризи в Україні (2009)
Вакараш В. М. - Формування моделі розстановки комплектів землерийних машин за критерієм мінімальності сумарних витрат на компенсацію простоїв машин і об'єктів (2009)
Карасьов І. В. - Формування регіональної інноваційної системи в залежності від рівня мінливості зовнішнього середовища (2009)
Ходус А. В. - Концептуальна складова механізму стимулювання інноваційного розвитку хімічної галузі (2009)
Вечеров В. Т. - Анализ бизнес-процессов при формировании системы процессно-ориентированного менеджмента предприятия, Лукьянова Е. Ю. (2009)
Бунда О. М. - Внутрішній контроль, як елемент запобігання порушень в обліку бюджетної установи, Гузенко О. М. (2016)
Вигівська І. М. - Фінансова допомога: порядок відображення в бухгалтерському і податковому обліку, Грабчук І. Л., Григоревська О. О. (2016)
Герасимович І. А. - Синтез бюджетування і нормативного методу обліку за "центрами відповідальності" – інформаційна база інжинірингу операційної діяльності підприємства (2016)
Гнилицька Л. В. - Сучасні підходи до квінтесенції публічної звітності підприємства в контексті забезпечення його економічної безпеки (2016)
Ещенко С. А. - Формирование величины дохода застройщика в долевом строительстве в условиях смешанного договора (2016)
Замула І. В. - Екологічний маркетинг як інструмент забезпечення стійкого розвитку (2016)
Каленчук Л. В. - Процедурний підхід до встановлення причинно-наслідкових зв’язків проблемних ситуацій маркетингової діяльності підприємств на основі застосування евристичних прийомів, Юрківський Л. Й. (2016)
Коротаев С. Л. - Аудит в Беларуси по новому закону: проблемы, перспективы, предложения по развитию, Немеровец А. В. (2016)
Коstоvа S. - Opportunities for enhancing informative value of audit reports (2016)
Легенчук С. Ф. - Історичні аспекти виникнення і особливості діяльності стартап-компаній: обліково-економічні аспекти, Пилипчук Г. В. (2016)
Мельничук Я. П. - Обліково-методичні аспекти обліку капітальних витрат на поліпшення земель (2016)
Мороз Ю. Ю. - Аудит витрат на охорону та раціональне використання природних ресурсів в процесі господарської діяльності підприємства (2016)
Патарідзе-Вишинська М. В. - Генезис нормативно-правового забезпечення фінансової безпеки (2016)
Поліщук І. Р. - Статистичне дослідження стану маркетингової політики: обліковий вимір (2016)
Біляченко О. Л. - Удосконалення форм фінансової звітності кредитних спілок відповідно до інформаційних потреб користувачів, Шиманська К. В. (2016)
Дмитренко М. Г. - Вплив іноземного капіталу на розвиток банківського сектору України, Жежерун Ю. В. (2015)
Карчева Г. Т. - Віртуальні інноваційні валюти як валюти майбутнього, Нікітчук С. М. (2015)
Ларіонова К. Л. - Теоретичні аспекти визначення міжбанківського кредитного ринку та його сучасний стан в Україні, Відлацький В. А. (2015)
Ларіонова К. Л. - Механізм управління валютним ризиком банку, Романовська В. М. (2015)
Миськів Г. В. - Кредити міжнародних фінансових організацій в економіці України (2015)
Михайлюта С. Л. - Кредитний банківський процент, як інструмент несилового управління економікою країни (2015)
Мінченко М. Г. - Концептуальні основи формування системи управління конкурентоспроможності банківських послуг (2015)
Мірошник О. Ю. - Особливості застосування інфляційного таргетування, як режиму монетарної політики центрального банку (2015)
Міщенко В. І. - Управління кредитним ризиком на основі вдосконалення забезпечення банківських позик, Міщенко С. В. (2015)
Могильницька М. П. - Правові та організаційні проблеми нагляду за діяльністю банківських груп в Україні, Воробець Х. Б. (2015)
Рогожнікова Н. В. - Особливості застосування статистичних моделей і методів для оцінки банківської діяльності (2015)
Стирська О. В. - Світова валютна система: теоретичний аспект (2015)
Хуторна М. Е. - Організація ефективної системи комплаєнс-контролю в банку, Гелеверя В. В. (2015)
Чепелюк Г. М. - Банківське інвестиційне кредитування сільськогосподарських підприємств в Україні, Цистан І. В. (2015)
Черномор В. О. - Участь банку в карткових платіжних системах: оцінка витрат і доходів (2015)
Шварц О. В. - Управління активами і пасивами банку як фактор забезпечення фінансової стійкості (2015)
Біляченко О. Л. - Особливості контролю доходів кредитних спілок в Україні, Здреник В. С. (2015)
Дробот Я. В. - Проблеми запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні та заходи щодо їх розв’язання, Бороденко А. М. (2015)
Ghobadi М. - Technıcal Analysıs Strategy and Abnormal Returns in Tehran Stock Exchange (2008-2014), Houshang S. (2015)
Корнєєв М. В. - Фінансові ресурси та дисбаланси їх руху в умовах превалювання фінансового сектору економіки над реальним (2015)
Шинкаренко О. М. - Особливості діяльності кредитних спілок та їх місце у фінансово-кредитній системі, Шведенко О. С. (2015)
Гарапко Н. І. - Методика організації облікового забезпечення спільної діяльності без створення юридичної особи (2015)
Лаврова О. О. - Особливості страхової діяльності та їх вплив на систему обліку (2015)
Любенко А. М. - Оцінка результативності фінансового контролю на основі стандартизації (2015)
Мельник З. Ю. - Фальсифікація як спосіб здійснення креативного обліку (2015)
Остап'юк Н. А. - Поєднання бухгалтерського та податкового обліку в Україні, Каменецька В. В. (2015)
Старух А. І. - Побудова багатофакторної моделі залежності обсягів бюджетних правопорушень (2015)
Шевчук О. А. - Природа фінансового контролю (2015)
Галушко Ю. П. - Науково-теоретичне узагальнення основних наукових підходів до визначення сутності монетарної політики (2015)
Гунько В. І. - Аналіз та перспективи розвитку інституційного бізнесового середовища в Україні (2015)
Пустовійт Р. Ф. - Теорія корупції в клептократичній економіці (2015)
Алфьоров С. В. - Роль місцевих бюджетів розвитку у соціально-економічному розвитку територіальних громад (2015)
Балацький Є. О. - Бюджетні ризики як дестабілізатор фінансової безпеки обласного бюджету, Шпіцглуз С. О. (2015)
Чернявська Л. В. - Природа та сутність державного фінансового контролю (2015)
Вишневська О. М. - Інвестування аграрного сектора – передумова гарантування екологічної безпеки держави, Шевченко І. В. (2015)
Вознюк М. А. - Тенденції інноваційного розвитку Львівського регіону в контексті забезпечення енергоефективного функціонування його економіки (2015)
Дурицька Г. В. - Інвестиційно-інноваційна безпека країни в умовах транснаціоналізації (2015)
Прощаликіна А. М. - Участь України у процесах міжнародного трансферу технологій в контексті забезпечення конкурентних переваг, Красномовець В. А. (2015)
Доценко І. О. - Зарубіжний досвід фінансового забезпечення соціального захисту населення, Кукурічко Р. С. (2015)
Калинець К. С. - Стратегії менеджменту персоналу в сучасних умовах розвитку організації (2015)
Люта О. В. - Розвиток соціальної сфери України в умовах євроінтеграційних процесів, Пігуль Н. Г. (2015)
Свинчук А. А. - Мікрокредитування соціальних підприємств в Україні: стан та перспективи розвитку (2015)
Циганюк Д. Л. - Стратегічне управління розвитком soft-skills як метод трудової мотивації банківських працівників (2015)
Доровський О. В. - Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності фармацевтичної галузі України (2015)
Іващенко Г. А. - Управління фінансовими ресурсами на вітчизняних молокопереробних підприємствах, Кіпа М. О. (2015)
Літвак О. А. - Екологічна рівновага агроландшафтів регіону (2015)
Олійник Н. Ю. - Жіноче підприємництво в Україні: особливості та перспективи (2015)
Супрун В. О. - Моделі антикризового управління машинобудівним підприємством в умовах довготривалої економічної кризи (2015)
Дмитрієва В. - Структурні особливості казки "Синя Борода" (2015)
Фокина С. - К проблеме литературной мистификации в интернет-пространстве. Вопрос об авторстве стихотворения "Есть люди с особо чувствительной кожей…" (2015)
Шляхова Н. - Проблема жанрово-родової природи словесної творчості в теоретико-естетичному вимірі (2015)
Бандура Т. - Архетип міста в романі І. Нечуя-Левицького "Хмари": функціональна парадигма (2015)
Любецкая В. - О специфике лирического повествования в творчестве Н. В. Гоголя (2015)
Мусий В. - Мотив двойничества в новелле Проспера Мериме "Локис" (2015)
Подлісецька О. - Неоромантичні тенденції та інтелектуальний конфлікт у прозі Лесі Українки (2015)
Гольник О. - Трансформація жанру "роман-міф" у творчості В. Єшкілєва (2015)
Димовська А. - Повість Л. Гомона "Велетень з хворим серцем" як соцреалістичний кітч: проблема культурного коду (2015)
Мостова Л. - Жанрова трансформація псалма в творчості Ліни Костенко (2015)
Сайковська О. - Риси посткіберпанку в романі Любена Ділова "Коли обираєш себе" (2015)
Соцька Т. - Художня своєрідність повісті-тетралогії А. Дімарова "На коні і під конем" (2015)
Tombulatova I. - Film Editing as a Method of Constructing the Text in the Prose by Geo Shkurupiy (2015)
Шевченко Т. - Опозиція "свій"/"чужий" у памфлетах збірки "Перед лицем фактів" Я. Галана (2015)
Широкова В. - Человек и его судьба в "Приключениях Эме Лебефа" М. Кузмина. (К вопросу о жанровой природе произведения) (2015)
Гуменний М. - Барбюс, Е. Ремарк, О. Гончар: феномен натхнення і майстерності, Гуменна В. (2015)
Korenovska L. - Musical Motif in Walter Scott’s and Fiodor Dostoyevsky’s Works (2015)
Малиновский А. - Оппозиция столичное — провинциальное в нравоописательных очерках И. А. Гончарова и Е. П. Гребенки (2015)
Чикур Л. - Історіософські мотиви лірики М. Костомарова, П. Куліша та Т. Шевченка (2015)
Пащенко М. - Осягнення художності (системно-цілісний підхід у висвітленні проблематики в навчальній літературі) (2015)
Наші автори (2015)
Титул, зміст (2016)
Баканурский А. - Природа постнеклассической театральности: рецензия на монографию Н. Н. Корниенко "Нелинейное театроведение: постнеклассический ландшафт. От Фауста до Протея" (2016)
Лошков Ю. - Рок-музика в Україні: період відродження (2016)
Sineokij O. - From disco history disco personalities (musicological and communications retrospective analysis) (2016)
Найдорф М. - Почему, собственно, "Крейцерова" соната? (2016)
Бытко О. - Специфика драматургии оперы С. Прокофьева "Огненный ангел" (2016)
Лугова Т. - Різдвяний вертепний театр в евроінтеграційному контексті України (2016)
Билык А. - Проблема двоеверия в культуре, или Не так страшен чёрт как его малюют, Сазонов С. (2016)
Ткаченко Р. - Мультимедийные метаморфозы в современном пространстве музея (2016)
Думасенко С. - Мурал-арт у контексті мистецтвознавчої теорії, Татарова І. (2016)
Крупеніна Л. - Провокативність сучасного образотворчого мистецтва як стратегія його розвитку (2016)
Куліш О. - Предметний архетип колеса у сакральному мистецтві Візантії (культурологічний дискурс) (2016)
Полєтаєва Г. - Історичні аспекти розвитку української анімації (2016)
Кривоцюк Л. - Анімація в туризмі в контексті "Одеського міфу", Єпур А., Жихарєва Д. (2016)
Брайченко С. - Непопулярні жіночі особові імена мешканців Одещини (2016)
Краснокутський Г. - Прикол як засіб конструювання художніх форм комунікації з соціокультурною реальністю (2016)
Мацышина И. - Наказание за перевернутое изображение (2016)
Бабицкая М. - Политеизм и гипотеза палеоконтакта (2016)
Овчаренко Т. - Коллекционирование музыкальных артефактов: колокола и колокольчики (2016)
Доброер Н. - Код культуры как система: постановка проблемы (2016)
Березинская Е. - Историческая роль процесса аккультурации в образовании нового культурного синтеза (2016)
Гуляєва О. - Взаємодія традиції та новаторства у художньому процесі (2016)
Мельник С. - Про специфіку соціокультурної комунікації (2016)
Якубовська М. - Компетентнісний підхід до мовно-риторичної підготовки сучасного фахівця з документознавства та інформаційної діяльності (2016)
Чепелюк О. - Декоративні ефекти в одязі та аксесуарах з повсті, Чорностан А. (2016)
Артеменко М. - Принципи відображення культурно-територіальних особливостей у костюмі, Комендант І. (2016)
Цыганов Н. - Проект "Коралловые острова" как система дизайна на основе принципов пермакультуры (2016)
Якимчук О. - Формування концепції аналізу текстильних декоративних фактур у жіночному одязі, Кучерук О. (2016)
Гладких А. - Специфика работы педагога в классе ансамбля (2016)
Лагода О. - Дизайн одежды в контексте социального проектирования (2016)
Шевчук І. - Інформаційно-комунікативні технології як вектори оновлення мистецько-творчого навчального процесу, Палагіна О., Гребень В. (2016)
Коляда-Березовська Т. - Культура-інформація-освіта: партнерство вишів та бібліотечно-інформаційних центрів (2016)
Панькевич О. - Формування культури мовлення майбутніх документознавців під час фахової підготовки у ВНЗ, Василенко О. (2016)
Аверіна С. - Теорія та практика вивчення міжкультурної комунікації студентами-документознавцями (2016)
Бугаева В. - Методика развития креативного мышления режиссеров эстрады и массовых праздников (2016)
Воскобойнікова Ю. - Функціональна структура церковного хору (2016)
Глотова І. - Феномен синтезу мистецтв у збірці поезій Олега Гончаренка "Катрени оголошених картин (навіяне живописом Івана Марчука)", Чудак С. (2016)
Турецкий О. А. - Труд как фактор созидательного развития и солидарной ответственности каждого в наступившем новом времени (социально-экономический аспект) (2014)
Балахонова О. В. - Удосконалення аудиторської оцінки фінансового стану підприємства (2014)
Ширяєва Л. В. - Державне регулювання соціально-економічних процесів (2014)
Меркулов М. М. - Розвиток поняття "тіньова економіка" в сучасних умовах (2014)
Kuznietsov E. A. - Improvement of the management professionalization mechanism in Ukraine (2014)
Андрейченко А. В. - Стабільність продовольчого забезпечення населення як невід’ємна складова національної безпеки України, Завертаний Д. В. (2014)
Нєнно І. М. - Виміри транснаціоналізації (2014)
Котова М. В. - Особливості прийняття інвестиційних рішень фізичними особами на ринку цінних паперів (2014)
Мазур Е. Е. - Исследование структуры эмоциональных ценностей товара (бренда) для целей маркетинга (2014)
Масленніков Є. І. - Фінансова стійкість як наукова-практична проблема функціонування промислового підприємства, Хашимі Р. Е. (2014)
Побережець О. В. - Особливості обліку доходів і витрат від інвестиційної та інноваційної діяльності (2014)
Педько І. А. - Функціонування маркетингової інформаційної системи підприємств-виробників будівельних матеріалів (2014)
Радченко О. П. - Особливості становлення трансформаційних процесів економіки України, Шавалюк О. І. (2014)
Сментина Н. В. - Оцінювання випливу стратегічних заходів на соціально-економічний розвиток регіонів (2014)
Лаптєва В. В. - Розробка класифікації факторів конкурентоспроможності промислових підприємств (2014)
Ворох Н. И. - Совершенствование комплексных информационных систем управления предприятия (2014)
Смирнова Г. А. - Организация инновационного процесса на строительном предприятии (2014)
Подмазко О. М. - Національна економічна безпека: аналіз основних підходів (2014)
Борщ В. І. - Оцінювання якості управлінського рішення як результату управлінської діяльності (2014)
Андрейченко С. С. - Международные экономические санкции : проблема соблюдения баланса между эффективностью и возможными негативными последствиями (2014)
Смитюх А. В. - Засоби інвестування у будівництво житла та реєстрація прав інвесторів на об’єкти інвестування (2014)
Степанова Т. В. - Щодо колегіального розгляду спорів у господарському судочинстві (2014)
Cаракуца М. О. - Участь регіонів у процесі прийняття рішень в ЄС: до постановки проблеми, Рабінович М. Л. (2014)
Левенець А. В. - Муніципальні права людини в Україні (2014)
Жмай А. В. - Преимущества и недостатки корпоративной социальной ответственности (КСО) в современных условиях хозяйствования (2014)
Аль-Шаргі Фахд - Розвиток внутріфірмового підприємництва на диверсифікованих підприємствах (2014)
Кривоногова І. Г. - Обґрунтування ставки дисконтування при аналізі інвестиційних проектів (2014)
Бондаренко О. В. - Вдосконалення системи матеріального стимулювання працівників ЖКГ (2014)
Захарченко В. І. - Удосконалення міжбюджетних відносин та податкової політики в країнах з федеральним устроєм (2015)
Уперенко Н. А. - Управленческий континуум и некоторые проблемы современного менеджмента, Коваленко С. Н. (2015)
Балахонова О. В. - Розвиток аспектів прийняття управлінських рішень на підприємстві на основі аналізу його бухгалтерської звітності в умовах нестабільності ринку (2015)
Колосов А. М. - Планування і бюджетування діяльності підприємства в умовах невизначеного й мінливого середовища (2015)
Меркулов М. М. - Побудова стратегії розвитку підприємства на основі сформованої системи збалансованих показників (2015)
Дубницький В. І. - Особливості забезпечення інноваційного регіонального розвитку в контексті фінансової інфраструктури: теоретичні аспекти, Іванов С. В., Ганжела І. П. (2015)
Кузнецов Э. А. - Профессионализация менеджмента как фактор формирования механизма устойчивого экономического развития в Украине (2015)
Кусик Н. Л. - Культурні ресурси як джерело унікальних конкурентних переваг регіону (2015)
Мазур Е. Е. - Анализ терминологии "эмоционального маркетинга" (2015)
Орлова Н. В. - Эволюция представлений о субъекте труда и изменение системы социально-трудовых отношений (2015)
Радченко О. П. - Становлення кооперативів у структурі світового сільського господарства, Шавалюк О. І. (2015)
Масленніков Є. І. - Категорія фінансова стійкість в системі управління підприємством (2015)
Лаптєва В. В. - Оцінка потенціалу промислового підприємства в інноваційному розвитку (2015)
Столбуненко Н. М. - Деякі аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України в контексті сучасних реалій, Прибок В. А. (2015)
Ясенова І. Б. - Дослідження податкового потенціалу в системі визначення громадських благ (2015)
Дюков В. П. - Компьютерная деловая игра как модель для принятия менеджером стратегических решений (2015)
Борщ В. И. - Компетентностная модель оценки эффективности управленческой деятельности на предприятии (2015)
Васильєв С. Г. - Побудова комплексної моделі системи управління підприємством (2015)
Захарченко А. І. - Досвід розвитку систем управління інноваційним виробництвом за кордоном (2015)
Головченко О. М. - Еволюція парадигми тіньової економіки в економічних дослідженнях (2015)
Ширяєва Л. В. - Нейтралізація загроз економічної безпеки суб'єктів господарювання на основі ефективного використання ресурсів (2015)
Чуваков О. А. - "Безопасность" как социально-правовое явление (2015)
Жмай А. В. - Особенности реализации корпоративной социальной ответственности (КСО) в современных экономических условиях Украины (2015)
Брицький С. Ю. - Інноваційна діяльність як визначальний фактор конкурентної боротьби (2015)
Korets O. - A strong brand as a way to successful business (2015)
Титул, зміст (2012)
Голов С. - Стан наукових досліджень з бухгалтерського обліку в Україні: деякі спостереження (2012)
Гоголь Т. - Аналіз розвитку спрощеної форми бухгалтерського обліку в Україні (2012)
Дмитренко А. - Порівняльна характеристика П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи (2012)
Яременко М. - Відповідальність за порушення порядку нарахування, обліку та сплати єдиного соціального внеску фізичними особами – підприємцями, Ткач І. (2012)
Чік М. - Облік транспортних витрат у лісовому господарстві (2012)
Ковач С. - Податкова звітність платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця, Безверхий К. (2012)
Головач В. - Міжнародні стандарти аудиту, вимоги законодавства та реалії сьогодення стосовно виконання аудитором завдань з надання впевненості (2012)
Литвин Н. - Концептуально-правові засади складання фінансової звітності банками України (2012)
Про затвердження деяких національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та Змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, наказ Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. № 568 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.06.2012 р. за № 901/21213 (2012)
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в держав¬ному секторі 133 "Фінансові інвестиції", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. № 568 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.06.2012 р. за № 901/21213 (2012)
Овчинникова А. - Концепты правовой культуры: понятие, структура, содержание (2014)
Завальнюк В. - Правові традиції та антропоцентричне розуміння правової реальності (2014)
Матвєєв С. - Легітимність і легальність як ознаки державної влади (2014)
Барбашова Н. - Про регіоналізацію унітарної держави (2014)
Кравчук В. - Порядок призначення та обрання суддів на посаду як елемент їх конституційно-правового статусу (2014)
Бочарова Н. - Свобода творчості як конституційна цінність інформаційного суспільства (2014)
Василенко М. - Криза інноваційного розвитку України в контексті недосконалості та ігнорування інноваційного законодавства (2014)
Ілікчієва К. - Єдиний реєстр адвокатів України: питання подальшого реформування, Павлюк А. (2014)
Пахомова А. - Особливості інформатизації аграрної науки в Україні (2014)
Бондаренко К. - До питання визначення об’єкту державного управління (2014)
Білокур Є. - Щодо визначення поняття "функції органів державного управління" (2014)
Сопілко І. - Щодо необхідності визначення поняття державної інформаційної політики (2014)
Коровайко А. - Адміністративно-правові засади організації та діяльності Кабінету Міністрів України в галузі закордонних справ (2014)
Койчева О. - Організаційно-правове забезпечення фінансово-контрольної діяльності Рахункової палати (2014)
Макушев П. - Функціональні особливості здійснення управлінської діяльності органів державної виконавчої служби (2014)
Волік В. - Державна політика у сфері міського транспорту (2014)
Синєгубов О. - Перспективи розвитку інституту здійснення особистих немайнових прав дітей в Україні (2014)
Синчук С. - Щодо дискусії про "соціальну зобов’язаність" держави у правовідносинах соціального забезпечення (2014)
Шишко І. - Авторське право в системі прав особи (2014)
Андрейченко C. - Концепция абсолютной ответственности в международном праве (2014)
Аніщук Н. - Реалізація жінками професії адвоката в США: історія та сучасність (2014)
Фурса С. - До питання дієвості правового регулювання статусу органів адвокатського самоврядування, Бабенко О. (2014)
Батанова Л. - Щодо визначення поняття "фінансовий контроль у державній митній справі": теоретико-правовий аспект (2014)
Блінова Г. - Інформаційна приватність в медичній сфері (2014)
Максименко Ю. - Нормативно-правове регулювання інформаційних відносин в Україні: стан та перспективи (2014)
Гудима М. - Проблема звільнення від відповідальності туроператора (турагента) за порушення умов договору про надання туристичних послуг (2014)
Гудима М. - Специфіка суб’єктного складу договірного зобов’язання з надання туристичних послуг (2014)
Дем’янчук Ю. - Публічність в умовах дії інформаційного права (2014)
Деревянко Б. - Надання навчальними закладами додаткових неосвітніх платних послуг (2014)
Макода В. - Структура та систематизація інтелектуальної власності (2014)
Костюченко О. - Реалізація принципу змагальності під час досудового розслідування, Дмитрієва Ю. (2014)
Дорогих В. - Порушення митних правил (2014)
Волинець В. - Заходи захисту у трудовому праві, Єрохіна В. (2014)
Желіховська Ю. - Основні завдання та принципи нотаріату (2014)
Журавель О. - Адміністративна відповідальність батьків або осіб, що їх замінюють, за безпритульність дітей (2014)
Потоцький М. - Спеціалізований суд із розгляду справ у сфері інтелектуальної власності в Україні: помилка чи необхідність?, Захаренко М. (2014)
Шеховцова Л. - Юридичні особи-жертви злочинів та доцільність їх вивчення у віктимології, Крилова Д. (2014)
Кришевич О. - Способи шахрайства на ринку нерухомого майна (2014)
Lagutina I. - The right to protection of employee’s personal data (2014)
Лоскутов Т. - Догматичний та аксіологічний підходи до визначення предмету правового регулювання у кримінальному процесі (2014)
Лукач І. - Правовий аспект заочного голосування на загальних зборах в корпораціях (2014)
Луцик В. - Накладення арешту на кореспонденцію як негласна слідча (розшукова) дія (2014)
Манівлець Е. - Системоутворюючі фактори кримінального процесу України (2014)
Кікалішвілі М. - Система оподаткування як об’єкт кримінально-правової охорони, Ульянова Н. (2014)
Аганіна А. - Система спеціальних принципів адаптації вітчизняного законодавства з питань професійної підготовки державних службовців до норм ЄС (2014)
Anakina Т. - Analysis of legal approaches to hostile corporate takeover in the EU with an emphasis on Germany, Honcharenko D. (2014)
Стахєєва-Боговик О. - Апроксимація права України у сфері транскордонної неспроможності до стандартів ЄС (2014)
Борисенко В. - Історико-правовий аналіз становлення місцевого оподаткування в Україні (2014)
Забзалюк Д. - До питань правовідносин Данила Галицького із хрестоносцями в середині ХІІІ століття (2014)
Курило Т. - Поняття шлюбу та спосіб його укладення на теренах України у складі Російської імперії (ХІХ – поч. ХХ ст.), Ліпак Г. (2014)
Луцький М. - Розв’язання аграрного питання згідно законодавства ЗУНР та УНР: порівняльний аспект (2014)
Хижняк Ю. - Приговор Понтия Пилата как проявление судебного произвола (по роману М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита") (2014)
Федотов О. - Державна фіскальна служба: правові підстави утворення (2014)
Басай О. - Примусове ліцензування у фармацевтичній галузі (2014)
Філіпова Т. - Генезис адміністративних процедур у сфері захисту економічної конкуренції в Україні (2014)
Димон І. - Адміністративне припинення як захід адміністративного примусу: сутність, значення та види (2014)
Агакерімов О. - Домашній арешт як запобіжний захід: історія та сучасність (2014)
Бажанова В. - Майно приватного підприємства як об’єкт спільної сумісної власності подружжя в цивільному праві України (2014)
Білецька К. - Особиста порука як обмеження права на свободу людини і громадянина з філософської точки зору (2014)
Бунін Є. - Об’єкт злочинів проти правосуддя (2014)
Волкова Д. - Дослідження конституційно-правових проблем створення та функціонування громадських організацій за часів СРСР (2014)
Григор’єва А. - Умови встановлення в судовому порядку факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу та докази, які це підтверджують (2014)
Гула С. - Сучасний стан громадського контролю у сфері державних закупівель (2014)
Давид Л. - Правовий зміст і функції промислового зразка як об’єкта промислової власності (2014)
Доманська М. - Теоретичні та практичні проблеми визначення кола осіб, які беруть участь у справах про зміну обсягу цивільної дієздатності фізичної особи (2014)
Дузінкевич Т. - Проблеми залучення до справи третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог у цивільному процесі України (2014)
Лузан Т. - Спір про право як критерій розмежування справ цивільної юрисдикції (2014)
Жукова Є. - Місце принципу процесуальної економії в системі принципів адміністративного судочинства (2014)
Зіняк Л. - Правова регламентація міжнародного співробітництва держав у військовій сфері (загальноісторичний дискурс) (2014)
Київець О. - Процесуальне право Ради Європи: питання теорії і практики (2014)
Титул, зміст (2012)
Моссаковський В. - Необхідність інтеграції звітної інформації (2012)
Бабіч В. - Витрати на ремонт та поліпшення основних засобів: обліковий і податковий аспекти (2012)
Безверхий К. - Деякі питання організації обліку паливно-мастильних матеріалів: розрахунки за паливними картками (2012)
Легенчук С. - Погляд на реформу національної системи бухгалтерського обліку: ефект когнітивного дисонансу, Лозинський Д. (2012)
Корягін М. - Асиметричність облікової інформації про вартість підприємства: напрями уникнення (2012)
Литвин Н. - Проміжна фінансова звітність банків України: правове регулювання та шляхи його вдосконалення (2012)
Байрамов А. - Нормативно-правова база внутрішнього аудиту в Азербайджані (2012)
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 134 "Фінансові інструменти", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. № 568, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.06.2012 р. за № 901/21213 (2012)
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 "Витрати", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. № 568, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.06.2012 р. за № 901/21213 (2012)
2-га Міжнародна конференція "Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу у сучасних концепціях управління" (2012)
Титул, зміст (2015)
Левченко М. - "На крилах натхнення": художник і педагог Ольга Гоноболіна (2015)
Баканурский А. - Отцвёл "Вишнёвый сад" у "Дяди Вани" (2015)
Прокопович Л. - Календарь славянской ритуальной куклы: февраль (2015)
Лагода О. - Особливості застосування кольору в дизайні одягу (2015)
Якимчук О. - Ретроспектива святкових суконь XIX-XXI ст. у контексті жіночності (2015)
Артеменко М. - Вогонь як елемент костюма в контексті атракцій у туризмі (2015)
Храмова-Баранова О. - Нова типографія в сучасному графічному дизайні (2015)
Фефелов А. - Многослойная визуализация как гибкий инструмент производственной деятельности дизайнера 3D-графики (2015)
Мурашко М. - Принципи візуального сприйняття інформації в дизайні рекламного ролику (2015)
Овчаренко Т. - Провокативное искусство: ар-брют коллекции (2015)
Решетникова И. - Провокация тела: телесные модификации в обществе потребления (2015)
Воскобойнікова Ю. - Типологія церковних хорових колективів (2015)
Дудич І. - Образ Саломеї у творчості Мауриція Готтліба (2015)
Горохолинская А. - Полисемантизм изображения рыбы на иконах Святой Троицы (2015)
Копылова Н. - Гендерные провокации в искусстве (на примере "бородатых женщин") (2015)
Колодко А. - Зразки пісенної народної творчості та розповідного фольклору на телеканалі "Перший-ua" на прикладі культурно-мистецьких передач "Фольк-мюзік" та "Казки Лірника Сашка" (2015)
Коваль О. - Семіотика реактуалізації мистецтва "старих майстрів" у сучасному українському візуальному мистецтві XX-XXI століття (2015)
Титул, зміст (2012)
Гура Н. - Методологічні засади бухгалтерського обліку в неприбуткових небюджетних організаціях (2012)
Клепар Г. - Інвентаризаційні надлишки: відповідність національним і міжнародним критеріям визнання доходів (2012)
Лоханова Н. - Напрями застосування поняття "бізнес-модель" в обліку і звітності: сучасні підходи (2012)
Гринчишин Я. - Деякі проблеми обліку забезпечень для відшкодування витрат на реструктуризацію (2012)
Озеран А. - Проблеми відображення розрахунків з ПДВ при формуванні фінансової звітності, Коршикова Р. (2012)
Свідерський Д. - Організація аудиту звітності про податок на додану вартість (2012)
Лиско Н. - Посилення професійних вимог і правового статусу бухгалтерської професії в бюджетних установах (2012)
Огійчук М. - Методичне та практичне забезпечення впровадження національних стандартів бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України (2012)
Білинський Й. Й. - Математична модель вимірювального перетворювача компонентів скрапленого нафтового газу, Книш Б. П., Шеванюк Д. В. (2016)
Потєха В. Л. - Еволюційне моделювання системи автоматичного пожежогасіння для автотранспортної техніки, Кузнєцова О. В., Потєха О. В., Мельник В. П., Турчик П. М. (2016)
Бовсуновський Є. О. - Використання відпрацьованих глинистих суспензій для очищення виробничих стічних вод (2016)
Драбовський А. Г. - Обґрунтування методики визначення життєвого циклу товару, Іванюта П. В. (2016)
Краєвська А. С. - Розвиток підприємництва в умовах інституційної невизначеності (2016)
Ягуп В. Г. - Уточнений розрахунок параметрів компенсаційно-симетрувального пристрою на основі попереднього аналізу компенсованого режиму, Ягуп К. В. (2016)
Козлов В. С. - Аспекти впровадження силових активних фільтрів на промислових об’єктах, Пересунько І. І., Антоненко А. О. (2016)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Моделювання процесу спряженого теплообміну в установці для утилізації відходів, Іванчук Я. В., Веселовський Я. П. (2016)
Кутіна М. В. - Вдосконалення засобів протиаварійної автоматики в системах електропостачання кар’єрів, Свіргун М. Ю. (2016)
Денисов Ю. П. - Газогідратна установка для вироблення електроенергії і опріснення морської води, Клименко В. В. (2016)
Шпак О. Л. - Математична модель трифазного трансформатора як елемента електроенергетичної системи (2016)
Рубаненко О. Є. - Вдосконалення методів визначення технічного стану високовольтних вимикачів, Ведміцький Ю. Г., Мисенко С. В. (2016)
Бісікало О. В. - Складність класу семантико-залежних задач обробки тексту, Богач І. В. (2016)
Іванов Ю. Ю. - Особливості апаратно-програмної реалізації турбо-кодів: аналіз складності реалізації на цифровому сигнальному процесорі (2016)
Куликівський В. Л. - Встановлення закономірності динаміки зношування витків гвинтових робочих органів транспортерів, Палійчук В. К., Боровський В. М. (2016)
Дусанюк Ж. П. - Математична модель для імітаційного дослідження в середовищі Matlab Simulink гідравлічного приводу поступального руху з довгою напірною гідролінією, Дерібо О. В., Репінський С. В., Муравинець Т. В., Козачишен С. О. (2016)
Кичак В. М. - Позиційний метод оцінювання характеристик бітових помилок, Тромсюк В. Д. (2016)
Сичик М. М. - Експериментальне обґрунтування режиму радіочастотної абляції тканин міокарду для операції Maze на відкритому серці, Максименко В. Б., Кравчук Б. Б., Лафета О. О. (2016)
Хомік О. М. - Мотивація досягнення успіху як вагомий чинник формування управлінської культури майбутніх економістів (2016)
Професору В. А. Огороднікову 75 років (2016)
Ковалець Л. - Балада Тараса Шевченка "Чого ти ходиш на могилу?” та її ідейно-естетична рецепція Юрієм Федьковичем (2014)
Сажина А. - Інтерпретаційний портрет Тараса Шевченка у форматі сучасної медіа-культури (2014)
Червінська О. - Поетичний автопортрет Анни Ахматової у профілі міфологеми (2014)
Бокшань Г. - Архетипні риси біографії Каспара Гаузера в казковій повісті Галини Пагутяк "Втеча звірів або Новий бестіарій” (2014)
Драненко Г. - Життєпис як матриця авторського письма: міфо(біо)графічне та міфо(біо)логічне у творах П’єра Мішона (2014)
Легкий М. - Техніка "потоку свідомості” в художній прозі Івана Франка (2014)
Матійчук О. - Мотив чистого листка у трьох німецькомовних поезіях (2014)
Притолюк С. - Трансформація індивідуального досвіду в романі К. Е. Францоза "Паяц” (2014)
Криворучко С. - "Біографія” Фредеріка Беґбеде у творі "Я вірую – Я теж ні” (2014)
Науменко Н. - Концепти життя і творчості поета в сонетній жанрострофі (2014)
Овдійчук Л. - Жанрово-стильові особливості сучасної біографічної прози для дітей (2014)
Сатиго І. - Сенгор: утопічно-філософські фрейми біографії (2014)
Цибенко Л. - Жанрова специфіка автобіографічного роману Александра Ґранаха "Ось іде людина” в контексті семіотики простору (2014)
Давиденко І. - Автоміфологізація біографії Публія Овідія Назона (2014)
Дзик Р. - Інтерпретація глобалізації Юлією Крістевою в романі "Смерть у Візантії” (2014)
Кравчук О. - "Ландшафт, що створив мене”: формування ідентичності Рози Ауслендер під впливом культурно-історичного простору Буковини (2014)
Лях Т. - "Троянда ритуального болю: роман про Василя Стефаника” Степана Процюка як метафізична модель біографії митця (2014)
Оляндер Л. - Людина і світ у щоденниках О. Гончара: біографічний вимір (2014)
Вільчанська Ю. - Екзистенційні акценти типології вигнанця (2014)
Рихло П. - Естетика фаустівської культури (Рецензія на монографію: Степанова А. А. Поэтология фаустовской культуры. "Закат Европы” Освальда Шпенглера и литературный процесс 1920–1930 х годов) (2014)
Івасюк О. - Він прагнув світла істини (Пам’яті професора Олександра Дмитровича Огуя) (2014)
Титул, зміст (2015)
Малік М. Й. - Розвиток кооперативних відносин в аграрній сфері економіки, Шпикуляк О. Г., Пехов В. А. (2015)
Брич В. Я. - Місце робітничих кадрів у структурі людських ресурсів, Білоус Л. Й. (2015)
Ціхановська В. М. - Сучасний стан та тенденції розвитку ринку м’яса і м’ясної продукції в Україні, Томчук О. В., Ціхановська О. М. (2015)
Саричев В. І. - Інститути громадянського суспільства як суб’єкт управління людським розвитком в Україні (2015)
Кропивко М. М. - Громадське кормовиробництво як основа розвитку господарств населення в Україні (2015)
Майстренко О. В. - Соціальні програми: поняття та структура, Мазоренко О. В. (2015)
Климчук М. М. - Гносеологічний аналіз континууму поглядів на дефініцію "енергозбереження": системний підхід (2015)
Селезньова О. О. - Діагностика демографічних, соціокультурних та природних факторів маркетингового середовища будівельних підприємств України (2015)
Король М. М. - Валютний ринок України: стан, проблеми й перспективи, Стасишина О. Р. (2015)
Хірівський Р. П. - Функціонування холдингових структур в умовах кризових явищ в економіці України (2015)
Ярова Б.М. - Землекористування національної академії аграрних наук України: перспективи впровадження нової моделі довірчого управління (2015)
Вінницький С. І. - Сучасні тенденції у формуванні та використанні золотовалютних резервів (2015)
Остапчук В. О. - Сутність децентралізації в контексті необхідності реформування системи органів виконавчої влади в Україні (2015)
Стельмащук А. М. - Ефективність розвитку підприємств будівельної індустрії на селі (2015)
Олійник Т. В. - Стратегічне управління фінансовими ресурсами на виробничому підприємстві (2015)
Хмелевська А. Ю. - Методичне забезпечення оцінювання результативності управління соціально-психологічним кліматом колективу підприємства (2015)
Іваночко Н. В. - Методологічні основи управління збутовою діяльністю підприємств (2015)
Бабашов Р.А. - Новый подход к стратегическому бюджетному планированию деятельности предприятия (2015)
Буднікевич І. М. - Напрямки дослідження чинників мікросередовища при формуванні стратегій розвитку сучасного міста, Шевчук Л. Т., Крупенна І. А. (2015)
Папп В. В. - Вплив індустрії туризму на соціально-економічний розвиток регіону (на прикладі закарпатської області) (2015)
Велещук С. С. - Територіальний брендинг як інструмент соціально-економічного розвитку регіону (2015)
Попело О. В. - Фундаментальні дослідження як ядро інноваційного розвитку регіонів України (2015)
Зіняк Ю. Р. - Ефективність розвитку тваринництва Івано-Франківської області (2015)
Савчук В. А. - Інституційне забезпечення виробництва органічної агропродовольчої продукції в Україні (2015)
Тимошенко О. О. - Ранжування факторів впливу виробничих процесів видобування й перероблення залізорудної сировини на природне середовище (2015)
Шашков С. В. - Екологічна безпека будівництва та функціонування об’єктів малої гідроенергетики (2015)
Кінаш І. А. - Бар’єри на шляху впровадження енергоефективності та енергозбереження підприємств (2015)
Жаровська Н. Ю. - Класифікація та характеристика факторів впливу на інноваційну діяльність машинобудівних підприємств (2015)
Левченко Н. М. - Судово-бухгалтерська експертиза розрахунків за виплатами працівникам, Авраменко К. В. (2015)
Паска І. М. - Проблеми обліку землі та земельних відносин в аграрному секторі економіки, Стаднік Л. І. (2015)
Гуменюк О. О. - Функціонування аналітичного забезпечення діяльності підприємства (2015)
Дідоренко Т. В. - Завдання та принципи побудови обліку розрахунків з покупцями і замовниками, Белова І. М. (2015)
Жадан М. І. - Оптимізація структури витрат підприємства в собівартості послуг, Скидан О. О. (2015)
Баланюк І. Ф. - Економіко-правова характеристика форм підприємництва у сільському господарстві, Твердохліб В. В. (2015)
Баглей Р. Р. - Імперативи управління корпорацією (2015)
Ібатуллін М. І. - Ринок живої худоби як складова ринкової інфраструктури ринку свинарства (2015)
Степаненко В. В. - Значення менторства та бізнес-інкубування для стимулювання підприємництва (2015)
Тропіцина Ю. С. - Апарат контролю аутсорсингу як головний орган менеджменту у процесі надання аутсорсингових послуг (2015)
Ковбас І. М. - Формування системи управління маркетинговою діяльністю підприємства (2015)
Грабинська І. В. - Теорія "вільних грошей" С. Гезеля та її еволюція у сучасній економічній науці (2015)
Мацьків В. В. - Складові фінансового забезпечення розвитку аграрного сектору (2015)
Шульський М. Г. - Ольга Бачинська – відома жінка-кооператор ХХ століття (2015)
Пуцентейло П. Р. - Інноваційні аспекти трансформації аграрного сектору економіки України до ринкових умов господарювання (2015)
Автори номера (2015)
Хроніка подій. Повідомлення (2015)
Загороднова В. Ф. - Крос-культурне навчання української мови учнів-білінгвів в умовах міжетнічної комунікації (2016)
Собецька Н. В. - Актуальність соціолінгвістичних змін у мові (2016)
Суима И. П. - Варианты формального респонсива в английском языке (2016)
Дем’янчук Ю. І. - Методи виділення колокацій із військових термінологічних сполучень НАТО (2016)
Гаврилова В. В. - Структурний аспект англійських паремій із компонентом "назва свята” (2016)
Гошовська О. В. - Особливості лінгвалізації концепту (2016)
Колодяжна К. В. - Прагматичне транспонування непрямого мовленнєвого акту глузування (2016)
Купіна І. О. - Фразеосемантична група як структурна одиниця фразеосемантичного поля (2016)
Мараб’ян К. А. - Природні стихії як компонент лінгвосеміотичного простору французьких фольклорних текстів для дітей (2016)
Тарасенко Т. В. - Мовні лакуни у міжкультурній комунікації (2016)
Тарасова С. О. - Рефреймінг комунікативної поведінки концепту "дурень” в англомовній картині світу (2016)
Косович О. В. - Запозичення у словниковому складi французької мови. Параметри вивчення (2016)
Мєдвєдєва Н. О. - Особливості використання вказівних займенників у якості субституту теми сегментованого висловлення у французькій мові (2016)
Павлик Н. В. - Лінгвостильові параметри україномовного газетного дискурсу (2016)
Слюсаренко О. В. - Особливості перекладу німецьких термінів у галузі робототехніки (2016)
Юмрукуз А. А. - Просодія мовленнєвого акту емоційно-забарвленої згоди в діалогічному бізнес-дискурсі (2016)
Гуров С. Ю. - Аналіз освітньо-кваліфікаційних характеристик у студентів гуманітарних спеціальностей з метою виховання духовно-моральних цінностей засобами літературного мистецтва (2016)
Котлярова В. Ю. - Дистанційне навчання англійської мови студентів педагогічного ВУЗу, Ткач М. В. (2016)
Пухальська Г. А. - Лінгвостилістичний аналіз поезій Яра Славутича як засіб поглиблення мовної компетенції студентів технічних ВНЗ (2016)
Белова Ю. С. - Автобиографическая доминанта образа автора в повести Е. Гришковца "Реки” (2016)
Назарук І. В. - Вірші-писанки Костя Шишка: новаторський аспект у поетичній системі митця (2016)
Панько О. І. - Парадигма реальне-фантастичне у поетиці сприйняття читача-дитини: Роальд Дал "Чарлі та великий скляний ліфт” (2016)
Пархета Я. В. - Трансформація образу жінки у мегатексті Григора Тютюнника (2016)
Писаревська К. В. - Репрезентація образу дощу в поезії Анатолія Перерви (2016)
Титаренко Е. А. - Время и пространство как когнитивные метафоры в художественном мире В. Пелевина (2016)
Хорольська Т. В. - Проблема влади в романах Івана Білика "Дикі білі коні” та "Не дратуйте грифонів” (2016)
Боговін О. В. - Двобій із "клясиком”: традиційні моделі дантіани у памфлеті Ґео Шкурупія "Божественна комедія” (2016)
Коноваленко Т. В. - Магічно-реалістична та химерна проза (2016)
Мітракова О. О. - Трансформація міфу про Орфея у творі "Орфей і ...” Ганса Еріха Носсака (2016)
Ніколова О. О. - Специфіка досліджень екстракомічних псевдоморфних персонажів українського та російського фантастичного дискурсу к. ХVІІІ – і п. ХІХ ст. в контексті європейської традиції (2016)
Олійник С. М. - Моделювання образу іншого в сучасній українській фантастичній прозі (2016)
Переяслов В. О. - Магістральні світоглядні лінії Омара Хайяма у творчій інтерпретації В. Мисика (2016)
Смольницька О. О. - Поезія і релігія: інтермедіальність творчості Віри Вовк (2016)
Стоянова Н. - Театърът, улицата, гробищният парк. Парижки сюжети в българската проза от 30-те години на ХХ век (2016)
Харлан О. Д. - Особливості хронотопу в натюрморті: інтермедіальний аспект (2016)
Яровенко Т. С. - Компаративний аналіз маргіналій О. Суржавського та ранньої прози С. Жадана (2016)
Варналій З. С. - Інституційні засади та організаційні механізми політики регіонального розвитку: завдання реформ європейського зразка, Білик Р. Р. (2014)
Шевченко О. В. - Пріоритети розвитку регіонів як інструмент стратегічного управління регіональною економікою (2014)
Кухарська Н. О. - Стратегування соціально-економічного розвитку регіону як новий підхід до розробки і реалізації стратегій регіонального розвитку (2014)
Буркинський Б. В. - Сучасні напрямки регіональної інвестиційної політики, Лайко О. І. (2014)
Двігун А. О. - Антидепресивна компонента економічної безпеки регіонального розвитку, Мокій А. І., Гуменюк А. М., Дацко О. І. (2014)
Мікловда В. П. - Формування економічних пріоритетів в умовах децентралізації управління регіональним розвитком, Пітюлич М. І. (2014)
Мельник А. Ф. - Асиметрія структурного розвитку регіонів України та її соціально-політичні наслідки (2014)
Бутко М. П. - Модернізаційні аспекти управління інноваційним розвитком бізнес-середовища регіону, Попело О. В. (2014)
Пухир С. Т. - Напрямки удосконалення нормативно-правового забезпечення реалізації державної регіональної політики (2014)
Писаренко С. М. - Інноваційне забезпечення конвергентності соціально-економічного розвитку регіонів України (2014)
Луцків О. М. - Структурні зрушення в економіці Львівської області: тенденції, закономірності та пріоритети (2014)
Назаркевич І. Б. - Моніторинг структурних змін у Волинській області, Назаркевич О. Б. (2014)
Попадинець Н. М. - Аналіз структурних змін в економіці регіону (2014)
Заблодська І. В. - Стратегічний аспект розвитку Луганського регіону, Ахромкін Є. М. (2014)
Габрель М. С. - Дослідження структурних зрушень в економіці Закарпатської області (2014)
Гулич О. І. - Регулювання екологічної безпеки регіону: європейський досвід (2014)
Безтелесна Л. І. - Стратегічне управління людськими ресурсами як основа модернізації системи управління регіональним розвитком в Україні (2014)
Вознюк М. А. - Сучасний стан та тенденції розвитку інвестиційного потенціалу енергозбереження (2014)
Мікула Н. А. - Організаційно-економічні механізми активізації транскордонного співробітництва західними регіонами України (2014)
Петров П. Ю. - Стратегічне забезпечення транскордонного співробітництва (2014)
Павліха Н. В. - Управління проектами як інструмент активізації транскордонного співробітництва, Кицюк І. В. (2014)
Бистряков І. К. - Територіальний природно-ресурсний капітал у забезпеченні конкурентоспроможності економіки України (2014)
Загорський В. С. - Екологічна політика ЄС і проблеми формування системи екологічного управління в Україні (2014)
Данилюк М. О. - Організаційно-економічні засади реструктуризації систем водопостачання-водовідведення малих міст України, Гречаник Б. В., Кузьмин В. М., Мельничук І. В. (2014)
Мельник М. І. - Структурна трансформація економіки обласних центрів Західного регіону України в контексті метрополізації, Мацьків О. І. (2014)
Буднікевич І. М. - Апробація методики виявлення "ексклюзивних" конкурентних позицій міста на основі технології ринкового позиціонування, Черданцева І. Г. (2014)
Ляшенко В. І. - Порівняльна оцінка стану модернізації промислових міст Донбасу, Котов Є. В. (2014)
Іщук С. О. - Промисловість Львівської області: ключові тенденції та перспективи розвитку (2014)
Павлов В. І. - Трансформація депозитарної системи України в контексті євроінтеграції, Трофімчук М. О. (2014)
Крайник О. П. - Бюджетно-фінансова децентралізація в системі управління регіонами (2014)
Сторонянська І. З. - Фінанси регіону в контексті формування конвергентної моделі регіонального розвитку, Максимчук М. В. (2014)
Копилюк О. І. - Концептуальні засади формування регіональної політики розвитку банківської системи України (2014)
Музика І. С. - Кредитне забезпечення суб’єктів господарювання: проблеми, тенденції, шляхи вирішення, Возняк Г. В. (2014)
Піхоцький В. Ф. - Стабільність фінансової системи через ефективне використання бюджетних коштів (2014)
Борщевський В. В. - Ринкова самоорганізація як чинник розвитку кооперації та кластероутворення на сільських територіях (2014)
Колодійчук І. А. - Регіональні аспекти регулювання екологічного стану ґрунтів сільськогосподарського призначення (2014)
Сохнич А. Я. - Аналіз методів технологічного стимулювання процедури ефективного використання земель виробничого та природно-заповідного фондів, Кульбака О. М., Харачко М. В. (2014)
Павлов О. І. - Методологія визначення стратегічних пріоритетів розвитку сільських територій (2014)
Остафійчук Я. В. - Соціоекологічні проблеми розвитку сільських територій: сучасний вимір та перспективи вирішення (2014)
Седіло Г. М. - Формування інноваційно-орієнтованої моделі функціонування галузі тваринництва як передумова забезпечення сталості сільського розвитку Карпатського регіону, Котько Н. М. (2014)
Куліш І. М. - Державна політика розвитку сільських територій: світовий досвід для України (2014)
Притула Х. М. - Якість життя населення як основна детермінанта розвитку сільських територій (2014)
Пітюлич М. М. - Особливості інтеграції та кооперації господарств населення гірських територій (2014)
Павлова І. І. - Інвестиційне забезпечення розвитку природно-заповідних територій регіону (2014)
Вовканич С. Й. - Українська національна ідея та еліта: доцентрові (соборні) і відцентрові (регіональні) виклики (2014)
Семів Л. К. - Співробітництво освіти, науки, бізнесу в реалізації стратегії регіонального розвитку України (2014)
Гаврилко П. П. - Стратегія соціального розвитку регіону, Лалакулич М. Ю. (2014)
Риндзак О. Т. - Соціально-економічна дискримінація мігрантів в умовах глобальної регіоналізації, Бідак В. Я., Цапок С. О. (2014)
Щеглюк С. Д. - Оцінювання реалізації метрополійної соціально-демографічної функції в обласних центрах Західного регіону України (2014)
Павлов К. В. - Формування конкурентних відносин на регіональних ринках житлової нерухомості (2014)
Коломієць І. Ф. - Проблеми формування регіональної інфраструктури автомобільного ринку, Риф’як Р. Р. (2014)
Беновська Л. Я. - Індустріальні парки як інструмент розвитку регіональної економіки: теоретичні аспекти (2014)
Бабець І. Г. - Інформаційна безпека інтеррегіонального співробітництва України: інституціональний аспект (2014)
Папп В. В. - Туризм як пріоритетний напрям розвитку економіки регіону (на прикладі Закарпатської області), Бошота Н. В. (2014)
Мигович Т. М. - Удосконалення механізму бюджетного планування в контексті реформи місцевого самоврядування (2014)
Піхоцький Ю. В. - Внутрішній аудит в системі фінансового контролю (2014)
Автори збірника (2014)
Другов О. О. - Шляхи розвитку інвестування інтелектуально-інноваційних проектів в економіці України (2014)
Пшик Б. І. - Актуальні питання розвитку структурованих фінансових продуктів в Україні (2014)
Шемаєва Л. Г. - Виклики фінансовій безпеці державних фінансів України в умовах європейської інтеграції , Юрків Н. Я. (2014)
Пухир С. Т. - Роль небюджетних механізмів у системі реалізації державної регіональної політики (2014)
Панфілова Т. О. - Неравенство доходов – вызов устойчивости глобального социально-экономического развития (2014)
Беновська Л. Я. - Проблеми ефективності видатків розвитку місцевих бюджетів Львівської області та шляхи їх розв’язання (2014)
Возняк Г. В. - Програмно-цільове бюджетування на регіональному рівні: сучасні виклики та вектор розвитку (2014)
Шимків С. А. - Теоретико-методологічні основи соціального захисту населення (2014)
Панковець М. П. - Сучасна оцінка ролі інституційної теорії для пошуку шляхів подолання кризи в Україні (2014)
Шевчук О. А. - Вплив міжнародних інтеграційних процесів на розвиток державного фінансового контролю в Україні (2014)
Шкодіна І. В. - Сучасні тенденції розвитку світового фондового ринку (2014)
Музика І. С. - Управління місцевим боргом як механізм забезпечення регіонального розвитку (2014)
Бардин І. І. - Вплив підвищення ефективності фондового ринку України на вартість кредитних ресурсів (2014)
Артеменко А. В. - Постсоціалістичне господарювання: загальне та особливе у приватизації власності у пострадянських країнах (2014)
Глущенко М. М. - Типологізація суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з позиції їхніх фінансових проблем (2014)
Демченко М. В. - Методичні підходи до оцінки ефективності діяльності страхових компаній у сфері накопичувального страхування (2014)
Бурденко І. М. - Основні етапи розвитку клірингу через центральних контрагентів на фінансовому ринку (2014)
Голуб Р. Р. - Загальна характеристика міжнародного валютного ринку та вплив відсоткових диференціалів на валютне курсоутворення (2014)
Паук О. Є. - Обґрунтування прийняття і реалізації коригувальних рішень щодо реалізації підприємствами стратегій інвестування (2014)
Мазило Т. В. - Анализ моделей надзора за финансовыми рынками в странах Евросоюза в Украине, Сейранов Ю. (2014)
Заїка А. Г. - Порушення прав споживачів фінансових послуг: природа виникнення та еволюція (2014)
Барановський О. І. - Чинники банківської безпеки (2014)
Науменкова С. В. - Поняття системного ризику та підходи до визначення системно значущих банків, Міщенко В. І. (2014)
Міщенко С. В. - Світовий досвід формування міжнародних резервів (2014)
Кухарук Н. С. - Використання платіжного балансу у проведенні валютної політики, Стороженко О. О. (2014)
Мних Є. В. - Фінансові ризики банківських систем: макропруденційний аналіз та аналітичні моделі ідентифікації впливу кризових явищ, Белякова В. П. (2014)
Шаповал О. А. - Інструменти мінімізації ризику банківського споживчого кредитування (2014)
Новак С. М. - Волатильність та еластичність обмінних курсів аутрайт (2014)
Денис О. Б. - Форми прояву корпоративних конфліктів у банках (2014)
Крилова В. В. - Взаємозв’язки макропруденційної політики, як підгрунтя її стратегічного бачення (2014)
Ніконова М. В. - Системно важливі банки: підходи до визначення (2014)
Малютін О. К. - Податок на банківські депозити: уроки для України (2014)
Юнко О. М. - Банківське проектне фінансування в Україні: проблеми, реалії і перспективи розвитку (2014)
Шейко О. П. - Роль заощаджень населення у формуванні ресурсної бази банків України в сучасних умовах, Стороженко О. О. (2014)
Костюк О. В. - Перспективи банківської системи України у контексті трансформації моделі бізнесу європейських банків (2014)
Співак І. В. - Валютні перетворення в Китаї – забезпечення національних інтересів в умовах зовнішнього тиску (2014)
Карчева Г. Т. - Визначення та регулювання системно значимих банків, Карчева О. Я. (2014)
Сорочка С. І. - Вплив монетарної політики НБУ на розвиток інвестиційних процесів (2014)
Шулевська О. Б. - Управління ресурсною базою банків в умовах євроінтеграції України (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського