Прокопенко Н. В. - Влияние барбитуратов и лидокаина на устойчивость эритроцитов к гипертоническому гемолизу, Бондаренко В. А. (2006)
Дюбко Т. С. - Взаимодействие криопротекторов с модельными мембранами в условиях высокого содержания холестерина (2006)
Шпакова Н. М. - Гипертонический криогемолиз эритроцитов млекопитающих, Ершов С. С. (2006)
Бабийчук В. Г. - Ультраструктурные перестройки миокарда молодых и старых крыс после экстремальной криотерапии (2006)
Ли Н. Г. - Экофизиологические особенности холодовой адаптации жуков Upis ceramboides, обитающих в Центральной Якутии (2006)
Нардид Э. О. - Влияние режимов замораживания на агрегацию белков сыворотки кордовой крови человека, Науменко Е. И., Розанова С. Л., Нардид О. А. (2006)
Останкова Л. В. - Влияние криоконсервированной культуры микрофрагментов поджелудочной железы на иммунный статус крыс с развитием аллоксанового диабета, Побеленский О. Н., Останков М. В., Гольцев А. Н. (2006)
Гольцев А. Н. - Криоконсервирование – фактор оптимизации терапевтического эффекта продуктов эмбриофетоплацентарного комплекса (ПЭФПК). Часть I. Патология аутоиммунного генеза как модель оценки терапевтического эффекта применения ПЭФПК, Попова К. Н., Сироус М. А. (2006)
Перчик О. А. - Влияние препаратов плаценты на морфофункциональное состояние органов и тканей старых крыс, Волина В. В. (2006)
Титул, зміст (2011)
Пархоменко В. - Річна фінансова звітність підприємства (2011)
Гура Н. - Порядок заповнення Звіту про рух грошових коштів прямим методом, Кащенко О. (2011)
Голов С. - Креативний облік – загроза професії та суспільству (2011)
Свідерський Д. - Основи організації обліку показників податкової звітності з податку на прибуток за даними бухгалтерського обліку (2011)
Шипилов М. - Залежність операційного прибутку від обсягу діяльності в умовах невизначеності інформації про ціни на продукцію, величину попиту і витрати (2011)
Титул, зміст (2011)
Бабіч В. - Оподаткування прибутку підприємств: фінансові і облікові аспекти, Поддєрьогін А. (2011)
Прохар Н. - Особливості відображення в обліку інформації про податок на додану вартість за Податковим кодексом України (2011)
Гресь Н. - Щодо змісту звіту підзвітної особи (2011)
Ніконова О. - Міжнародні стандарти INTOSAI: основні положення, аудиторські підходи, термінологія (2011)
Безверхий К. - Ефективність або ефект від впровадження внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат промислових підприємств (2011)
Дерій В. - Поняття і значення економічного контролю для мінімізації витрат та максимізації доходів підприємств (2011)
Титул, зміст (2011)
Свідерський Є. - Удосконалення методики бухгалтерського обліку податку на прибуток згідно з Податковим кодексом України, Свідерський Д. (2011)
Бабіч В. - Спільна діяльність: облік та оподаткування, Поддєрьогін А. (2011)
Озеран А. - Проблема узгодження стандартів (правил) бухгалтерського обліку і норм Податкового кодексу в частині загальновиробничих витрат та їх відображення у фінансовій звітності (2011)
Голов С. - Сучасні підходи до теорії бухгалтерського обліку (2011)
Городянська Л. - Методологічні засади формування системи аналізу відтворюваних економічних ресурсів в обліку (2011)
Гончаренко Н. - Справедлива вартість біологічних активів: методичні засади та напрями вдосконалення (2011)
Атамас П. - Чи дорівнює використаний прибуток розподіленому, або щодо оцінки достовірності інформації про нерозподілений прибуток у балансі, Атамас О. (2011)
Кисельова О. - Податок на прибуток в координатах Податкового кодексу: плюси та мінуси (2011)
Сук Л. - Вивчення фінансового обліку у ВНЗ, Сук П. (2011)
Листи від 10.01.2011 р. № 31-34020-07-27/382, від 07.02.2011 р. № 31-34020-07-16/3217, від 16.02.2011 р. № 31-34020-07-16/4220 (2011)
Аулін В. В. - Методологія вибору та управління ефективністю використання техніки у сільськогосподарському виробництві, Лівіцький О. М., Замота О. М. (2016)
Богатирьов Д. В. - Перспективні напрямки вдосконалення конструкцій технічних засобів для подрібнення рослинних решток, Сало В. М., Кислун О. А. (2016)
Дерев’янко Д. А. - Дослідження травмування насіння робочими елементами протруювача при проходженні технологічного процесу (2016)
Гриньків А. В. - Використання методів прогнозування в керуванні технічним станом агрегатів та систем транспортних засобів (2016)
Квітка С. О. - Електроакустична система дозування компонентів кормових сумішей, Нестерчук Д. М., Квітка О. С. (2016)
Куликівський В. Л. - Аналіз процесу переміщення зернового матеріалу аераційним транспортером, Боровський В. М., Палійчук В. К. (2016)
Лузан П. Г. - Обґрунтування параметрів решета для сепарації зерна, Лузан О. Р. , Петренко Д. І. (2016)
Мажейка О. Й. - Розрахунок надійності зернозбиральних комбайнів за критерієм оптимальності ходової системи, Каліч В. М., Маркович С. І. (2016)
Мартиненко С. А. - Теоретичне обґрунтування параметрів вібраційного висіву, Ауліна Т. М., Артеменко Д. Ю. (2016)
Осадчий С. І. - Про вибір датчика вологості при неповних вимірах вихідних сигналів зерносушарки з киплячим шаром, Федотова М. О., Скриннік І. О., Березюк І. А. (2016)
Оришака О. В. - Аналіз постачальних пристроїв установок безперервної дії для завантаження сипких матеріалів з одним блоком завантажувальних секцій, Гуцул В. І., Артюхов А. М. (2016)
Панков А. А. - Устройства и методы автоматического управления на основе пневмоструйных элементов в средствах механизации сельского хозяйства (2016)
Савченко В. В. - Передпосівна обробка насіння овочевих культур у магнітному полі, Синявський О. Ю. (2016)
Оришака О. В. - Дослідження стабілізатора установки безперервної дії для завантаження сипких матеріалів, Артюхов А. М. (2016)
Аулін В. В. - З'ясування природи процесів структурних та фазових перетворень в залізовуглецевих сплавах на основі утворення молекулярної форми вуглецю, Кузик О. В., Кропівний В. М. (2016)
Черновол М. И. - Повышение качества финишной обработки отверстий, Шепеленко И. В., Будар Мохамед Р. Ф. (2016)
Василенко І. Ф. - Фізичні процеси при формуванні композиційних покриттів контактним наварюванням порошкових дротів (2016)
Павленко І. І. - Визначення крутного навантаження МПС при свердлінні експериментальним методом, Вахніченко Д. В., Кропівна А. В. (2016)
Кондратець В. О. - Дослідження перемішування матеріалів у кульовому млині як багатовимірному керованому об’єкті, Мацуй А. М. (2016)
Ломакін В. М. - Дослідження впливу кінетики кристалізації на властивості кокільних виливків чавунних цильпебсів, Клименко В. В., Пукалов В. В., Ломакін А. В. (2016)
Павленко І. І. - Алгоритм та програмний модуль побудови кінематичних схем промислових роботів, Попруга П. В. (2016)
Сергєєв П. В. - Вплив складу та властивостей реагентів на ефективність селективної масляної флокуляції тонкодисперсного вугілля, Білецький В. С. (2016)
Бісюк В. А. - Автоматизація процесу нанесення композиційних покриттів при неперервно-послідовному індукційному наплавленні, Каліч В. М., Дідик О. К. (2016)
Бурау Н. І. - Система стабілізації та наведення для наземних рухомих об’єктів на базі AHRS, Вознюк А. І., Цісарж В. В. (2016)
Веприк Ю. Н. - Математическая модель переходных процессов в системах электроснабжения с двигательной нагрузкой и ее программная реализация, Небера О. А., Свиридов А. П. (2016)
Віхрова Л. Г. - Адаптивна автоматизована система збору та контролю основних параметрів мікроклімату в теплиці, Калич В. М., Прокопенко Т. А. (2016)
Гонсьор О. Й. - Вимірювальний перетворювач для дослідження сільськогосподарської продукції за імітансом (2016)
Давиденко Л. В. - Побудова інформаційного простору моніторингу ефективності енергоспоживання в системах комунального водопостачання, Давиденко В. А. (2016)
Жесан Р. В. - Шляхи енергозбереження у комунально-побутовому господарстві України в світлі зростання тарифів та більш широкого запровадження відновлюваних джерел енергії, Голик О. П. , Попок А. А. (2016)
Іващук В. В. - Мінімізація втрат енергії під час реалізації змін продуктового асортименту, Ладанюк А. П. (2016)
Клименко В. В. - Підвищення енергоефективності концентрування водних розчинів виморожуванням, Переверзєв І. О., Ковальчук Н. В. (2016)
Klempa M. - Used to Monitoring of Rock Mass Temperature Changes during Application of Heat Pumps, Bujok P., Porzer M., Janečková N. (2016)
Козловський О. А. - Математична модель прогнозування ожеледоутворення на проводах повітряних ліній електропередачі, Орлович А. Ю. (2016)
Кондратець В. О. - Оптимізація точності прогнозування співвідношення руда/вода в кульовому млині з циркулюючим навантаженням, Сербул О. М. (2016)
Котиш А. І. - Розробка та експериментальне дослідження фіксатора коротких замикань для повітряних електричних мереж напругою 110 – 150 кВ, Плєшков П. Г., Орлович А. Ю., Сіріков О. І., Некрасов А. В. (2016)
Мірошніченко М. С. - Моделювання нейро-мережевого керування температурно-вологісним режимом у теплиці, Зубенко В. О., Прокопенко Т. О. (2016)
Музичак А. З. - Методика і практика енергетичного аудиту підприємств комунальної теплоенергетики (2016)
Плєшков П. Г. - Оптимізація процесу використання електричної енергії за результатами енергоаудиту, Бондаренко В. Б., Серебренніков С. В., Савеленко І. В., Петрова К. Г. (2016)
Плешков П. Г. - Математична модель гібридної енергосистеми, Солдатенко В. П. , Кубкін М. В. (2016)
Синчук И. О. - Специфика моделирования возобновляемых источников энергии в среде Homer Energy с целью реализации мероприятий по повышению электро-энергоэффективности железорудных предприятий, Яловая А. Н., Бойко С. Н. (2016)
Стенін О. А. - Системний принцип побудови автоматизованих навчальних систем, Польшакова О. М., Стенін С. О. (2016)
Ткаченко В. Ф. - Підвищення рівня ефективності енергоспоживання вищих навчальних закладів за рахунок виявлення почерговості впровадження заходів з енергоощадження, Петрова К. Г. (2016)
Trushakov D. - The application of hybrid training workshop during practical lessons of automation and electrical engineering, Rendzinyak S. (2016)
Черная В. О. - Разработка усовершенствованной конструкции тяговых двигателей постоянного тока для шахтных контактных электровозов (2016)
Шевчук Д. В. - Імітаційна модель діагностичного серверу системи моніторингу конструкцій в експлуатації (2016)
Шокарев Д. А. - К вопросу исследования характеристик форм кривых выходного напряжения структуры инвертор напряжения – асинхронный двигатель (2016)
Савеленко І. В. - Математичне моделювання перехідних процесів в тяговій установці з синхронним двигуном на постійних магнітах за наявності пускових обмоток (2016)
Крижанівський Є. І. - До питання оцінки параметрів руйну-вання бурильних колон за результа-тами експериментально-розрахункових досліджень, Витязь О. Ю., Грабовський Р. С. (2016)
Шопа Т. B. - Коливання ортотропної циліндричної оболонки з множиною включень до-вільної конфігурації на шарнірному з’єднанні з оболонкою (2016)
Нісонський В. П. - Розрахунки динамічного режиму робо-ти віброгратки при наявності в’язкого опору (2016)
Голінко І. М. - Оптимізація багатовимірних систем керування для комплексів штучного мікроклімату, Галицька І. Є. (2016)
Ріпецький Є. Й. - Застосування способу обертання симплексу для конструювання рами грейферного навантажувача, Ріпецький Р. Й., Сеничак В. М. (2016)
Савчук Я. І. - Порівняння потужністей виключних множин мероморфних функцій , Овчар І. Є. (2016)
Василишин Т. В. - Про симетричні *-поліноми від двох комплексних змінних, Струтинський М. М. (2016)
Овчар І. Є. - Теорема типу Бореля для цілих рядів Діріхле з довільною комплексною послідовністю показників (2016)
Глова Т. Я. - Зростання абсолютно збіжних у півплощині рядів Діріхле в термінах узагальнених типів (2016)
Symotyuk M. M. - Convergence of Gauss continued fraction for the ratio of hypergeometric functions in Qp, Medvid O. M. (2016)
Краснодембський А. М. - Періодичність розв’язків деякої системи декількох нелінійних диференціальних рівнянь непарного порядку (2016)
Тимків І. Р. - Задача з двоточковими умовами для системи параболічних рівнянь другого порядку за часом (2016)
Жаба В. І. - Нові аналітичні форми хвильової функції дейтрона для потенціалу Argonne v18 (2016)
Гой Т. П. - Про один клас взаємно обернених многочленів розбиттів, Заторський Р. А. (2016)
Глушак І. Д. - Неперервнiсть ідемпотентно опуклої комбінації нескінченної кількості елементів І-опуклого компакта, Никифорчин О. Р. (2016)
Галущак С. І. - Деякі геометричні криві у сенсі d-відрізка (2016)
Акульшин О. О. - Аналітичне визначення зміни газогідродинамічних параметрів продуктивного пласта у процесі його розробки, Соловйов В. В., Кондрат О. Р., Рой М. М. (2016)
Смоловик Л. Р. - Інтенсифікація видобування високов’язких нафт шляхом застосуванням теплової дії на стовбур свердловин (2016)
Гедзик Н. М. - Оцінка можливості використання невуглеводневих газів для інтенсифікації десорбції метану при розробці родовищ природних газів з низькопроникними колекторами (2016)
Михайлів І. Р. - Структурно-тектонічні передумови нафтогазоносності крейдових відкладів зовнішньої зони Передкарпатського прогину, Мазур А. П. (2016)
Дяченко Ю. Г. - Аналіз руху гранул проппанта у тріщинах та передумови зростання пласта проппанта при гідравлічному розриві (2016)
Мойсишин В. М. - Алгоритм порівняння значень спектральної щільності динамічної складової осьової сили на долоті за різної ширини фільтраційного вікна, Рис В. В., Борисевич Б. Д., Гураль І. М. (2016)
Білецький Я. С. - Розроблення та випробування бурової головки з генераторною схемою різання гірських порід, Сенюшкович М. В., Врюкало В. В., Білецька І. Я. (2016)
Слабий О. О. - Дослідження впливу жорсткості наддолотного амортизатора на динаміку роботи долота при поглиблені свердловини з плавучих засобів за нерегулярного хвилювання моря (2016)
Левчук К. Г. - Дослідження процесу звільнення прихоплення бурильної колони ударним пристроєм, Цідило І. В. (2016)
Грудз В. Я. - Оцінки параметрів стаціонарних режимів систем газопостачання (2016)
Тимків Д. Ф. - Розробка концепції підвищення ефективності роботи підземних сховищ газу, Костів Я. В. (2016)
Грудз Я. В. - Оптимальне планування режимів роботи газазотранспортних систем в умовах багатокритеріальності (2016)
Засідко М. М. - Дослідження енергозбереження традиційними методами в умовах населених пунктів, Дорошенко Ю. І. (2016)
Крихівський М. В. - Інформаційна технологія оптимізації режимів експлуатації магістрального газопроводу з використанням підземних сховищ (2016)
Рис В. В. - Особливості розрахунку фізичних властивостей технічного аміаку, що перекачується магістральними аміакопроводами, Сусак О. М. (2016)
Криштопа С. І. - Підвищення зносостійкості стрічково-колодкових гальм бурових лебідок шляхом подачі відпрацьованих газів до міжконтактного простору фрикційних поверхонь, Криштопа Л. І., Пітулей Л. Д. (2016)
Лях М. М. - Аналітичне дослідження режимів всмоктування поршневих бурових насосів, Іващенко В. Т., Концур І. Ф., Плитус О. А. (2016)
Бережницький Б. С. - Дослідження кінематичних і динамічних параметрів вібросит (2016)
Мандрик Я. І. - Підготовка кадрів для нафтогазового комплексу України на сучасному етапі розвитку нашої держави (2001-2016 рр.) (2016)
Тарко Я. Б. - Нова книга про видобування нафти (2016)
Титул, зміст (2011)
Голов С. - Теорія багатоцільового бухгалтерського обліку (2011)
Жарікова О. - Облік необоротних активів: деякі питання вдосконалення законодавчого регулювання, Кравченко О. (2011)
Гнилицька Л. - Дослідження методичних підходів до діагностики фінансової надійності контрагентів підприємства у системі його безпеки (2011)
Склярук І. - Генезис підходів до визначення прибутку до оподаткування в Україні (2011)
Безверхий К. - Бюджетування як дієвий інструмент управління непрямими витратами промислових підприємств (2011)
Орлова В. - Облік виконання будівельних контрактів, Кафка С. (2011)
Про складання та подання фінансової звітності суб'єктами малого підприємництва у 2011 році: лист Міністерства фінансів України та Державного комітету статистики України від 02.03.2011 р. № 31-34020-06-5/5837 № 04/4-7/137 (2011)
Лист Міністерства фінансів України від 02.03.2011 р. № 31-34020-07-25/5805 (2011)
Лист Державної податкової адміністрації України від 15.03.2011 р. № 7171/7/15-0517 (2011)
Верига Ю. - Вклад кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" у розвиток бухгалтерської науки (50-річчю заснування навчального закладу та 40-річчю кафедри бухгалтерського обліку і аудиту), Кулявець Н. (2011)
Содержание (2013)
Кирошка В. В. - Криоконсервирование и трансплантация овариальной ткани как метод восстановления эндокринной и репродуктивной функций (2013)
Гурина Т. М. - Влияние скорости охлаждения в области эвтектической температуры водного раствора криопротектора на жизнеспособность клеток Saccharomyces cerevisiae и Escherichia coli после оттаивания, Высеканцев И. П. , Полякова А. Л. (2013)
Пахомова Ю. С. - Криозащитные свойства растворов на основе непроникающего ОЭГn=25 в комбинации c проникающими криопротекторами при замораживании эритроцитов человека, Чеканова В. В., Компаниец А. М. (2013)
Зинченко А. В. - Влияние автоклавированных экстрактов плаценты человека на фазовое поведение суспензий клеток при температуре ниже 0°С, Боброва Е. Н., Щетинский М. И. , Говорова Ю. С. (2013)
Худяков А. Н. - Влияние криозащитных растворов и их компонентов на интенсивность процессов перекисного окисления липидов и антиоксидантную активность лейкоцитов при криоконсервировании, Полежаева Т. В., Зайцева О. О., Лаптев Д. С., Соломина О. Н., Костяев А. А. (2013)
Кожина О. Ю. - Влияние криоконсервирования по двухэтапной программе в растворе высокомолекулярного декстрана на цитоморфологические и функциональные свойства клеток кордовой крови человека, Останков М. В., Гриша И. Г., Бондарович Н. А. (2013)
Тамарина И. В. - Криоконсервирование суспензии клеток надпочечников новорожденных мышей. II. Влияние концентраций сыворотки в составе криозащитной среды, Божок Г. А., Гурина Т. М., Губина Н. Ф., Бондаренко Т. П. (2013)
Фалько О. В. - Застосування сироватки плацентарної крові як спосіб корекції порушень морфофункціонального стану наднирників при експериментальному атеросклерозі, Прокопюк О. С., Воліна В. В., Ліпіна О. В. (2013)
Білаш С. М. - Морфометрична характеристика воротарних залоз шлунка при гострому експериментальному гастриті та після введення препарату "Платекс-плацентарний" на тлі гострого експериментального гастриту (2013)
Рогоза Л. А. - Вплив екстрактів кріоконсервованих фрагментів серця на організм щурів, Чиж М. О., Гальченко С. Є., Сандомирський Б. П. (2013)
Юбилей. Профессору Г.А. Бабийчуку 75 лет (2013)
Титул, зміст (2011)
Голов С. - Розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності (2011)
Свідерський Є. - Організація обліку податку на прибуток за Податковим кодексом у перехідний період, Свідерський Д. (2011)
Гура Н. - Визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток за Податковим кодексом України (2011)
Малишкін О. - Облік ПДВ у бюджетних установах потребує вдосконалення, Сидоренко О. (2011)
Гресь Н. - Звіт підзвітної особи: аналіз нововведень (2011)
Кантаєва О. - Перспективи підвищення інформативності про людський капітал в бухгалтерській звітності підприємства, Давидюк Т. (2011)
Редько О. - Методи аудиторської практики, Редько К. (2011)
Зміни до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затв. наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2011 р. № 372, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.04.2011 р. за № 452/19190 (2011)
Про подання фінансової звітності суб'єктами малого підприємництва, лист Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України від 12.04.2011 р. № 31-08410-06-5/9545, № 04/4-7/214 (2011)
Титул, зміст (2011)
Довгопол Н. - П(С)БО 16 "Витрати" між фінансовим і управлінським обліком, Нестеренко М. (2011)
Кузнецова С. - Форма бухгалтерського обліку та фінансовий менеджмент: трансформація інформаційних можливостей (2011)
Безверхий К. - Непрямі витрати в контексті податкової та фінансової звітності: обліковий аспект узгодження показників (2011)
Левицька С. - Практичні аспекти впровадження управлінського обліку (на прикладі центрів відповідальності "Витрати") (2011)
Редько О. - Процедури аудиту як основа професійної практики, Редько К. (2011)
Про внесення зміни до статті 8 Закону України "Про аудиторську діяльність" Закон України від 21.04.2011 г. № 3273-VI (2011)
Лист Міністерства фінансів України від 13.04.2011 р. № 31-08410-07-16/9654 (2011)
Лист Міністерства фінансів України від 18.04.2011 р. № 31-07230-16-29/10161 (2011)
Лист Державної податкової адміністрації України від 14.04.2011 р. № 7230/6/15-0315 (2011)
Щодо порядку організації й проведення документальної невиїзної перевірки платника податків, лист Державної податкової адміністрації України від 19.04.2011 р. № 4815/5/23-4016/327 (2011)
Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми і перспективи реалізації облікової, контрольної та аналітичної функцій у соціокультурному просторі сучасного бізнесу" (12–13 травня 2011 р., Донецьк) (2011)
Титул, зміст (2011)
Гресь Н. - Обліково-правовий аспект преміювання працівника, направленого у відрядження, Євтушенко К. (2011)
Михалевич С. - План рахунків бухгалтерського обліку і необхідність його вдосконалення (2011)
Яценко В. - Практичний досвід організації обліку основних засобів у бюджетній установі, яка має структурні підрозділи (на прикладі Херсонської обласної державної насіннєвої інспекції), Козян А. (2011)
Бенько М. - Розробка плану рахунків бухгалтерського обліку в інформаційному забезпеченні управління торговельним підприємством (2011)
Кузьмінський Ю. - Оцінка ефективності впровадження інформаційних технологій у бухгалтерський облік (2011)
Редько О. - Нотатки про планування обов’язкового аудиту звітності в контексті зовнішнього контролю якості аудиторських послуг, Редько К. (2011)
Петренко С. - Методологічні підходи до здійснення процесу внутрішнього аудиту (2011)
Семенко Т. - Проблемні питання обліку податкових зобов’язань з ПДВ у контексті Податкового кодексу України (2011)
Гнилицька Л. - Перспективи підготовки фахівців з обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємств (2011)
Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Закон України від 12.05.2011 р. № 3332-VI (2011)
Содержание (2015)
Ломако В. В. - Гистологическая картина в неокортексе и гипоталамусе гомойо- и гетеротермных животных при искусственном и естественном гипометаболизме, Шило А. В. (2015)
Землянских Н. Г. - Влияние криоконсервирования в присутствии криопротектора ПЭГ-1500 на поверхностные характеристики эритроцитов, Бабийчук Л. А. (2015)
Санталова И. М. - Влияние состояния зимнего оцепенения на трехмерную структуру маутнеровских нейронов у рыб Percсottus glehni, Пенькова Н. А., Михеева И. Б., Мошков Д. А. (2015)
Зинченко А. В. - Влияние низкотемпературного хранения плаценты человека на фазовые переходы во фракциях экстрактов плаценты и в смесях фракций с клетками, Боброва Е. Н., Говорова Ю. С., Розанова Е. Д., Карпенко В. Г. (2015)
Тодрин А. Ф. - Теплофизические свойства криопротекторов. VIII. Диэлектрическая проницаемость ряда криопротекторов, их водных растворов и смесей, Тимофеева Е. В. (2015)
Беспалова І. Г. - Вплив екстрактів кріоконсервованих фрагментів селезінки свиней та шкіри поросят на процес загоєння холодових ран у щурів, Рогоза Л. А., Гальченко С. Є., Сандомирський Б. П. (2015)
Пуговкин А. Ю. - Исследование процесса переноса молекул воды через мембраны сперматозоидов щуки (Esox lucius L), Копейка Е. Ф. (2015)
Мартынова Ю. В. - Влияние повторных циклов ритмических криовоздействий (–120°С) на ультраструктурную организацию эндотелиоцитов кровеносных капилляров миокарда в динамике старения крыс, Бабийчук В. Г. (2015)
Kilbride P. - Хранение инкапсулированных сфероидов, состоящих из клеток печени, при –80°С после хранения при температуре жидкого азота, Selden C., Fuller B., Morris J. (2015)
Буцкий К. И. - Определение вероятности образования микроскопических пор в мембранах криоконсервированных сперматозоидов карпа (Cyprinus carpio), Дюбко Т. С., Федуняева И. А., Татарец А. Т., Копейка Е. Ф. (2015)
Севастьянов С. С. - Влияние водородных связей на диаграммы состояния криопротекторных растворов, Осецкий А. И. (2015)
Буркова В. В. - Активность штамма вируса бешенства CVS (20%-я мозговая суспензия) после хранения при разных температурах, Лаврик А. А. (2015)
Борисов П. А. - Анализ уровня экспрессии генов в криоконсервированных клетках фетальной печени в процессе рекультивирования, Димитров А. Ю., Гольцев А. Н. (2015)
Муценко В. В. - Ответ мезенхимальных стромальных клеток на криоконсервирование в составе скаффолдов, полученных из скелетов морских губок Ianthella basta (пилотное исследование), Рогульская Е. Ю., Тарусин Д. Н. (2015)
Розанова С. Л. - Влияние низких температур на гемоглобин, встроенный в альгинатные микросферы (2015)
Михайлова О. О. - Стан популяцій ядровмісних клітин кордової крові залежно від методу кріоконсервування, Зубов П. М. (2015)
Дябина O. A. - Корреляция между stemness-like состоянием клеток аденокарциномы Эрлиха и количеством циклов замораживания-отогрева, Винник Ю. А., Останков М. В., Бондарович Н. А., Гольцев А. Н. (2015)
Бабинец О. М. - Терапевтическая эффективнось иммобилизованного препарата антибиотика и пробиотика после низкотемпературного хранения, Высеканцев И. П., Марценюк В. Ф. (2015)
Бызов Д. В. - Практический опыт экспериментальных микрососудистых операций, Чиж Н. А., Михайлова И. П., Сандомирский Б. П. (2015)
Юрчук Т. А. - Вклад индивидуальных морфологических характеристик в результативность витрификации бластоцист человека, Петрушко М. П., Пиняев В. И. (2015)
Манченко А. А. - Исследования биоинтеграции соединительнотканных трансплантатов при создании тканезамещающих биоматериалов, Михайлова И. П., Сандомирский Б. П. (2015)
Беспалова І. Г. - Дослідження складу екстрактів кріоконсервованих фрагментів шкіри та серця новонароджених поросят методом електрофорезу у трицин-ДСН-ААГ, Рогоза Л. А., Гірич М. С. (2015)
Свидко Е. Н. - Компенсация лимбальной недостаточности роговицы ядросодержащими клетками кордовой крови, Демин Ю. А. (2015)
Трофимова А. В. - Функциональное состояние миокарда после комбинированного использования терапевтической гипотермии и мезенхимальных стромальных клеток при экспериментальном инфаркте миокарда, Чиж Н. А., Белочкина И. В., Манченко А. А., Шаблий В. А., Сандомирский Б. П. (2015)
Тарусин Д. Н. - Влияние гипотермического хранения в различных средах на жизнеспособность и метаболическую активность мезенхимальных стромальных клеток в составе альгинатных микросфер, Зайков В. С., Муценко В. В., Петренко Ю. А. (2015)
Семионова Е. А. - Влияние глюкозы на устойчивость эритроцитов млекопитающих к действию стрессовых факторов, Шапкина О. А. (2015)
Челомбитько О. В. - Влияние криоконсервирования на экспрессию генов плюрипотентности в клетках аденокарциномы Эрлиха разных сроков развития, Бондарович Н. А., Останков М. В., Димитров А. Ю., Гольцев А. Н. (2015)
Красникова A. O. - Влияние криопротекторов группы оксиэтилированных производных глицерина на структуру и фазовые переходы модельных липидных мембран, Kасян Н. A., Ващенко O. В., Лисецкий Л. Н., Kомпаниец A. M., Зинченко A. В., Соловьев Д. В., Булавин Л. A. (2015)
Горячая И. П. - Влияние антисептика-стимулятора АСД-2 на устойчивость мембран эритроцитов быка к криовоздействиям (2015)
Жаркова Е. Е. - Влияние низкомолекулярной фракции кордовой крови человека (до 5 кДа) на морфофункциональные характеристики эритроцитов после гипотермического хранения, Гулевский А. К. (2015)
Трутаева И. А. - Оптимизация режима насыщения-отмывания овариальной ткани растворами проникающих криопротекторов, Кирошка В. В., Божкова Ю. О., Бондаренко Т. П. (2015)
Плаксина Е. М. - Морфологические и фенотипические особенности цитосфер, формирующихся в культуре клеток надпочечников неонатальных поросят, в обычных и низкоадгезивных условиях, Сидоренко О. С., Божок Г. А. (2015)
Говор И. В. - Исследование конформационных изменений белков с применением донорно-акцепторной пары флуоресцентных зондов (2015)
Чуб О. В. - Влияние имплантации криоконсервированных эксплантов плаценты на структуру поведения самок мышей позднего онтогенеза, Мусатова И. Б., Прокопюк В. Ю., Карпенко В. Г. (2015)
Коробкова А. В. - Криоконсервирование концентратов тромбоцитов при умеренно низких температурах (–70…–80°С) с консервантами на основе комбинаций криопротекторов, Компаниец А. М. (2015)
Ищенко И. О. - Характеристика холодовых ран при лечении криоконсервированной сывороткой кордовой крови, Власов А. А., Ковалев Г. А., Наумова О. В., Сандомирский Б. П. (2015)
Власов О. О. - Вплив водного колоїдного розчину фулерену С60 на стан мембран та біохімічні показники in vivo, Панов С. І., Ковальов Г. О., Бєлочкіна І. В., Ніпот О. Є., Шпакова Н. М., Єфімова І. О., Сандомирський Б. П. (2015)
Дорофеєва Т. В. - Вплив температур зберігання на життєздатність клітин Escherichia coli М-17, Кудокоцева О. В. (2015)
Кавелина А. С. - Создание трехмерного трансплантата поверхностных слоев клеток роговицы, Попандопуло А. Г., Прокопюк О. С., Савчук М. В. (2015)
Роенко А. А. - Применение криоконсервированных плодовых оболочек для лечения нейротрофических язв, Прокопюк В. Ю., Фалько О. В., Шевченко Н. А., Волина В. В., Прокопюк О. С. (2015)
Пам’яті Євгена Олександровича Гордієнка (1944–2015) (2015)
Титул, зміст (2011)
Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України: Закон України від 07.07.2011 р. № 3609-VI (2011)
Чумаченко М. - Сучасний підхід до розвитку фінансової звітності відповідно до основних напрямів інституціональних теорій, Кучеренко Т. (2011)
Івахів Ю. - Композиційні та загальнометодичні аспекти фінансової звітності (2011)
Терещенко В. - Оптимізація порядку відображення операцій використання забезпечень майбутніх витрат і платежів на бухгалтерських рахунках (2011)
Безверхий К. - Бухгалтерський облік придбання та використання ліцензій (2011)
Редько О. - Консолідація як європейська ідентифікація українського аудиту (2011)
Білуха М. - Методологія бухгалтерського обліку в електронному середовищі, Микитенко Т. (2011)
Петренко С. - Рецензія на монографію Василя Антоновича Дерія "Витрати і доходи підприємств у системі обліку та контролю" (2011)
Титул, зміст (2011)
Голов С. - МСФЗ у Законі (2011)
Чумаченко М. - Контролінг: основи трансформації повноважень головного бухгалтера, Петренко С. (2011)
Гура Н. - Визначення та облік податків у житлово-комунальному господарстві в контексті законодавчих змін (2011)
Крот Ю. - Облік малоцінних необоротних матеріальних активів із урахуванням норм Податкового кодексу (2011)
Семенко Т. - Проблемні питання обліку податкового кредиту з ПДВ та шляхи їх вирішення (2011)
Моссаковський В. - Парадокси бухгалтерського обліку в Україні (2011)
Безверхий К. - Автоматизація обліку курсових різниць: актуальні питання (2011)
Сіменко І. - Управлінський аналіз: лексико-семантична оцінка сутності поняття (2011)
Редько О. - Перспективи розвитку системно-орієнтованого аудиту в Україні, Дмитренко І. (2011)
Зміни до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 11.08.2011 р. № 1021 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.08.2011 р. за № 1010/19748 (2011)
Щодо внесення змін до податкового законодавства лист Державної податкової адміністрації України від 08.09.2011 р. № 24316/7/15-3117 (2011)
Титул, Зміст (2015)
Міжнародна науково-практична конференція "Маркетинг в Україні": історичний огляд (2015)
Голіцин А. - Застосування методики "PAEI" при формуванні робочих команд (2015)
Яцишина Л. - Бренд - менеджмент і маркетингові технології (2015)
Лабурцева О. - Маркетинговий інструментарій зниження репутаційного ризику продуктових рітейлерів (2015)
Бухалова Н. - Конгресс ESOMAR 2015: картинки с выставки (2015)
Лилик М. - Огляд результатів дослідження ESOMAR світової індустрії маркетингових досліджень (2015)
Споживчі настрої в Україні, грудень 2015: індекс склав 53,1 (2015)
Сокол М. - Некоторые вопросы макроэкономики и их влияние на объемы рынка новых легковых автомобилей в Украине (2015)
Лазебник М. - Объем рынка Украины 2015 и прогноз объемов рынка 2016. Экспертная оценка Всеукраинской рекламной коалиции (2015)
Давліканова О. - Міжнаодні практики протидії дискримінації за ознакою статі в рекламі через саморегулювання рекламного ринку, Євдокимова А. (2015)
Зюзиков А. - Три кейса продаж с помощью Facebook (2015)
Интернет вещей - революция, которая происходит прямо сейчас (2015)
Уровень конкуренции при поиске работы у маркетологов один из самых низких - на две вакансии претендуют три соискателя (2015)
Интервью с Зузаной Зламаловой. Международная сертификация образования: кто и зачем? (2015)
Максименко О. - Сертифікація у системі освіти як інструмент взаємодії вищої освіти із ринком праці (2015)
Форуми, конференції, семінари та тренінги Української Асоціації Маркетингу 2016 рік (2015)
Передплата (2015)
Басс Д. Я. - Фінансова безпека як складова економічної безпеки України (2016)
Агафонова Н. В. - До питання про функції конституційної реформи (2016)
Булкат Л. М. - Реалізація конституційного права на соціальний захист у законодавстві України: проблеми та шляхи їх вирішення (2016)
Калиновський Б. В. - Конституційні засади державної регіональної політики (2016)
Медвідь А. Б. - Надання людині статусу суб’єкта міжнародного права як передумова підписання Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року (2016)
Янчук А. О. - До питання про окремі аспекти децентралізації в Україні (2016)
Нескороджена Л. Л. - Наукові підходи до гармонізації цивільного та цивільного процесуального законодавства (2016)
Чечіль А. Г. - Форми захисту права на лікарську таємницю за законодавством України (2016)
Самбор М. А. - Доказування у справі про адміністративне правопорушення (2016)
Черникова А. О. - Проблемні питання диференціації процесуальної форми адміністративного судочинства України та шляхи їх вирішення (2016)
Шишка Ю. М. - Особливості онлайн-реклами та рекламної діяльності в мережі Інтернет як об’єктів адміністративно-правового регулювання (2016)
Барабаш Т. М. - Напрямки удосконалення кримінального процесуального закону у контексті реформи правосуддя в Україні (2016)
Стефанчук М. М. - Втілення європейських стандартів діяльності прокуратури поза сферою кримінальної юстиції у національному законодавстві України (2016)
Куровська І. А. - Принцип "верховенства права" як провідний принцип права Європейського Союзу та Ради Європи (2016)
Ключка С. С. - Громадський контроль як інструмент ефективного використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів (2016)
Шомникова А. В. - Детермінанти розвитку інфраструктури ринку медичних послуг (2016)
Сухара І. В. - Професійна компетентність кадрів екологічної сфери як об’єкт державної кадрової політики (2016)
Шевченко А. В. - Формування системи державного управління у Київській Русі (2016)
Титул, зміст (2011)
Про внесення Змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності Закон України № 3931-VI, прийнятий Верховною Радою України; на момент здачі журналу з 09.11.2011 р. знаходиться на підпису Президента України (2011)
Свідерський Є. - Формування показників звітності підприємств з податку на прибуток у 2011 році, Свідерський Д. (2011)
Гнилицька Л. - Проблеми та шляхи вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства (2011)
Піскова Ж. - Примусове стягнення: теоретичний аспект у світлі змін законодавства (2011)
Склярук И. - Облік прибутку від реалізації продукції підприємств пивоварної галузі (2011)
Атамас П. - Про зміст і логічну послідовність викладання курсу "Фінансовий облік" (2011)
Міжнародна наукова конференція "Соколовские чтения "Взгляд из прошлого в будущее" (2011)
Содержание (2015)
Гольцев А. Н. - Стволовые раковые клетки в патогенезе опухолевого процесса после криодеструкции, Дябина О. А., Останков М. В., Бондарович Н. А., Ямпольская Е. Е. (2015)
Гулевский А. К. - Молекулярные особенности белков про- и эукариот, обладающих естественной адаптацией к низким температурам, Третьяк Д. В. (2015)
Чиж Н. А. - Параметры спектрального анализа вариабельности сердечного ритма у крыс (2015)
Репин Н. В. - Ультраструктура тканей перикарда и створок аортального клапана свиньи, девитализированных крио- и радиационным воздействием, Марченко Л. Н., Говоруха Т. П., Михайлова И. П., Манченко А. А., Сандомирский Б. П. (2015)
Розанова С. Л. - Вплив низькотемпературного зберігання та обробки ультразвуком плаценти на антиоксидантні властивості її екстрактів, Науменко Є. Й., Нардід Е. О. (2015)
Высеканцев И. П. - Коррекция популяций ценобионтов Bifidobacterium spp. и Lactobacillus spp. у мышей с экспериментальным дисбиозом кишечника после терапии иммобилизованными на энтеросорбентах пробиотиками, хранившимися при –80 и –196°С, Бабинец О. М., Марценюк В. Ф., Шатилова Л. Е., Щеглов А. В., Войда Ю. В. (2015)
Содержание (2016)
Богуславский К. И. - Эпитоп Gal-α-1,3-Gal: роль в биологии клетки и трансплантации, Божок Г. А., Легач Е. И., Фурда И. В., Бондаренко Т. П. (2016)
Муценко В. В. - Криочувствительность мезенхимальных стромальных клеток, криоконсервированных в составе носителей на основе скелетов морских губок Ianthella basta, Рогульская Е. Ю., Петренко Ю. А., Эрлих Г., Мазур С. П., Волкова Н. А., Петренко А. Ю. (2016)
Бабийчук Л. А. - Криоконсервирование ядросодержащих клеток кордовой крови под защитой непроникающего криопротектора ПЭО-1500, Михайлова О. А., Рязанцев В. В., Зубов П. М., Мигунова Р. К. (2016)
Нардид О. А. - Влияние пропиленгликоля и полиэтиленгликоля с молекулярной массой 1500 на микровязкость мембран эритроцитов, Черкашина Я. О., Иванов Л. В., Нардид Э. О., Ляпунов А. Н., Мамонтов В. В. (2016)
Павлович О. В. - Оптимізація режиму відтавання кріоконсервованої сперми людини при нормо- та патоспермії, Ревенко О. Б., Гапон Г. О. (2016)
Трутаева И. А. - Изменения в структуре овариальной ткани при ее насыщении 1,2-пропандиолом в средах различного состава, Кирошка В. В., Божкова Ю. О., Бондаренко Т. П. (2016)
Гольцев А. Н. - Влияние криоконсервирования на функциональный статус стволовых кроветворных и мезенхимальных клеток костного мозга животных с аутоиммунной патологией, Гаевская Ю. А., Дубрава Т. Г., Останкова Л. В. (2016)
Семионова Е. А. - Особенности проявления постгипертонического лизиса эритроцитов некоторых млекопитающих, Ершова Н. А., Ершов С. С., Орлова Н. В., Шпакова Н. М. (2016)
Волкова Н. О. - Кріоконсервовані мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини у відновленні фертильності тварин із хронічним запаленням яєчників, Юхта М. С., Степанюк Л. В., Чернишенко Л. Г. (2016)
Огурцова В. В. - Визначення осмотично неактивного об'єму ентероцитів миші, Коваленко С. Є., Коваленко І. Ф., Гордієнко О. І. (2016)
Сообщение об исправлении технической ошибки: Демин Ю. А., Демина М. Ю., Шаблий В. А., Сергиенко А. Н. Влияние криоконсервированных мезенхимальных стромальных клеток плаценты на провоспалительный статус при экспериментальном сахарном диабете 2 типа // Проблемы криобиологии и криомедицины. – 2015. – Т. 25, №4. – С. 371–378 (2016)
Баган М. - Заперечення як основа номінації наукових понять (2016)
Білоус Н. - Перекладацько-інтерпретаційний потенціал теологічного тексту (2016)
Блик О. - Перспективи української мови у сприйнятті Харківської школи романтиків (правописні аспекти) (2016)
Гудманян А. - Досягнення перекладознавства і теорії художнього перекладу як результат продуктивної перекладацької спадщини (2016)
Єнчева Г. - Перекладацькі трансформації та деформації у художньому перекладі, Фірсова Є. (2016)
Загнітко А. - Мовна особистість в епістолярному дискурсі: типологія лінгвоіндивідуацій і лінгвоіндивідуалізацій (2016)
Казимирова І. - Історико-термінологічний словник українських лінгвістичних термінів: теорія і практика укладання (2016)
Красавіна В. - Перифраз у сучасному політичному дискурсі (на матеріалі електронних ЗМІ (2016)
Круть І. - Лексичні особливості передвиборчої агітації як об’єкт політичної лінгвістики (2016)
Личук С. - Апелятивні назви рівнини в говірках Івано-Франківщини (2016)
Назаренко О. - Міжтекстова взаємодія в газетному тексті (2016)
Олександрук І. - Мікротопонімікон Тростянеччини (с. Ободівка, с. Оляниця, с. М. Стратіївка Тростянецького р-ну Вінницької обл.) (2016)
Паук М. - Принципи побудови українських прислів’їв (2016)
Пилипчук М. - Поєднання стратегій доместикації та форенізації в аудіовізуальному перекладі (2016)
Чернобров Ю. - Історія термінів на позначення другорядних членів речення в українському мовознавстві (2016)
Черноватий Л. - Поняття "агенти перекладу" як компонент змісту навчання майбутніх перекладачів (2016)
Шатілова Н. - Фольклоризми як мовно-естетичні знаки національної культури в ідіостилі Сидора Воробкевича (2016)
Яцьків М. - Лінгвокультурна специфіка фразеологізмів української мови (на матеріалі роману Мирослава Дочинця "Криничар") (2016)
Кохан Р. - Онтологія читання: рецепція художнього світу дитинства (2016)
Ленська С. - Забуті письменники-новелісти "розстріляного відродження" (2016)
Мацевко-Бекерська Л. - Себе-шукання чи шукання-себе в художньому просторі (2016)
Шостак О. - Спростування "білого погляду" у літературному каноні корінних народів Північної Америки (2016)
Чухліб Т. - Питання мовної політики сусідніх держав на заняттях з української мови у вищій школі, Скуратівська Л. (2016)
Абрамович С. Д. - "Материя сна / мечты" в "Буре" Шекспира и ее интерпретация в русских переводах, Чикарькова М. Ю. (2014)
Авксентьєва Г. А. - Специфіка використання засобів психологізму в оповіданні В. Підмогильного "На селі" (2014)
Волос Б. І. - "Студії над українськими народними піснями" Івана Франка у контексті фольклористичної історіографії (2014)
Волошин М. М. - Поэзия В. Малахиевой-Мирович в контексте диалога с символизмом (2014)
Домбровський Ю. О. - Містраль – співець провансу, Бабкіна М. І. (2014)
Іова В. Ю. - Естетичний контекст творчості І. Іова (2014)
Кеба Т. В. - Особливості художнього втілення ідеї синтезу мистецтв у прозі О. Вайльда (2014)
Крук А. А. - Композиційна акцентованість на естетико-філософських вимірах концепту долі у художньому світі Т. Гарді (2014)
Кудрявцев М. Г. - Романтизм як спосіб художнього відчуття світу: духовно-етичні аспекти (2014)
Кушка Б. Г. - Специфика воплощения темы любви в поэзи А. Сопровского (2014)
Маркітантова Є. В. - Екзистенція жінки в новелі Галини Тарасюк "Тікаймо, Адаме, тікаймо!. . " (2014)
Мацапура Л. В. - Синтез готических и романтических мотивов в романе И. И. Лажечникова "Ледяной дом" (2014)
Павлюк Н. Л. - Жанрова специфіка історичної прози Ю. Мушкетика (2014)
Прокоф’єв І. П. - Поезія Рубена Даріо (2014)
Ситник О. В. - Пейзаж як засіб психологізації оповіді у новелах В. Фолкнера та М. Хвильового (2014)
Шулык П. Л. - "Серапионовы братья" в оценке советской критики (2014)
Бачишина О. Б. - Лексика із часовою семантикою в романі В. Дрозда "Ирій" (2014)
Белоусова Т. П. - Экономическая метафора в языке биоэтики (2014)
Вишневська Л. Б. - Механізми формування фразеологічних інновацій у польській мові: компонентна варіантність та її межі (теоретичний аспект) (2014)
Вовк О. І. - Представлення мовних знань: концептуальна метафора (2014)
Галайбіда О. В. - Образотворчі засоби у казках Оскара Уайльда, Галайбіда М. А. (2014)
Горбач О. С. - Антропоніми в романі Володимира Даниленка "Газелі бідного Ремзі" (2014)
Григораш С. М. - Здрібніло-пестлива лексика як ознака інтимної лірики (на матеріалі народних пісень про кохання) (2014)
Грозян Н. Ф. - Фразеологічні одиниці на позначення поведінки людини: ідеографічний аспект (2014)
Гурська Д. В. - Комунікативно-прагматичний аспект релігійного дискурсу та його функціонування у мовотворчості українських письменників Мирослава Дочинця й Галини Пагутяк (2014)
Дворницька Н. І. - Особенности процесса формирования словообразовательной суффиксальной синонимии в сравнительно-историческом аспекте (2014)
Демська О. М. - Омонім чи омоніми (2014)
Дзюбак Н. М. - Удосконалення комунікативних умінь і навичок студентів під час вивчення української мови (за професійним спрямуванням) (2014)
Diyakonovych I. M. - Manifestation of Word Stress in English (2014)
Дубчак В. В. - Власні назви освітніх установ м. Хмельницького: мотивація, способи творення, семантика твірної основи (2014)
Іванова Л. О. - Zur sprachlichen spezifik der dialogführung im gerichtlichen bereich (2014)
Іконнікова М. В. - Прецедентне ім'я як чинник символізації художнього змісту в романі-антиутопії ХХ ст. (2014)
Казимір В. О. - Die umgangssprache als eine der quellen der bereicherung der gegenwärtigen deutschen sprache (2014)
Казимір І. С. - Механізм збереження та способи експлікації ептонімів (2014)
Калинюк Н. М. - Динаміка трансформаційних процесів у складі фразеологічних одиниць в українському медійному дискурсі початку ХХІ століття (2014)
Козак Р. В. - Парентеза у когнітивно-дискурсивній системі експресивного синтаксису східнослов’янських мов (2014)
Кондратенко Н. В. - Неологізми в сучасному українському політичному дискурсі: семантико-словотвірний аспект (2014)
Кульбабська О. В. - Лексико-граматичний репертуар потенційних маркерів іронічного (2014)
Кушлик О. П. - Особливості структурування типової словотвірної парадигми дієслів, мотивованих іменниками на позначення знарядь та засобів дії (2014)
Мартіна О. В. - Інтерперсональні дієслова в семантико-синтаксичній структурі речення (2014)
Марчук Л. М. - Дієслівна метафора як ядро концепту "місто" в антології "Дванадцятка" (2014)
Матковська М. В. - Функціональна категоризація поліілокутивних дієслів у сучасній англійській мові (2014)
Меркотан Л. Й. - Прецедентний текст і способи його актуалізації в дискурсі української прози початку ХХІ століття (2014)
Мозолюк О. М. - Іншомовна лексика в говірці села Микитинці Косівського району Івано-Франківської області (2014)
Монастирська Р. І. - Терміни на позначення понять речових правовідносин (парадигматичні відношення) (2014)
Науменко Л. М. - Праці з етнографії – джерело дослідження історії назв посуду в українській мові (2014)
Петровская С. С. - Инвариантная близость конструкций, синонимичных словосочетанию С + инф. (2014)
Польова С. В. - Соціокультурні особливості концептів життя і смерть в українських фразеологізмах (2014)
Popadynets O. О. - History as fiction or fiction as history in the historical novels of W. Scott and M. Starytsky (2014)
Поплавська Л. В. - Дотримання мовностилістичних норм у журналістському тексті (на матеріалі газет "Подолянин", "Фортеця", "Ділове місто", "Кам’янець-Подільський вісник", м. Кам’янець-Подільський) (2014)
Притуляк В. Г. - Лінгвістичні аспекти біблійного обряду обрізання, Бенкендорф Г. Д. (2014)
Розумяк Н. М. - Функціонування жіночих імен у Кам’янці-Подільському на початку ХХ століття (2014)
Саволайнен Я. В. - Використання різних видів наочності у процесі формування іншомовної лексичної компетенції (2014)
Свідрук О. О. - Процес детермінологізації у сучасних сатиричних романах (на матеріалі творів М. Гримич "Варфоломієва ніч" та М. Мєднікової "Тю") (2014)
Соловій У. В. - Іллокутивна сила як складова аксіологічного значення оцінно-образних номінацій (2014)
Сторчова Т. В. - Особливості методики навчання майбутніх філологів латинської паремійної спадщини (2014)
Сукаленко Т. М. - Комунікативна професіограма економіста з позиції ділової комунікації, Овраменко О. В. (2014)
Третяк Н. В. - Дискурс як форма реалізації мови в газетних жанрах (2014)
Уманець А. В. - Means of rendering pragmatic potential of esp texts (2014)
Федькова І. А. - Вторинна номінація як засіб поповнення української хореографічної лексики (2014)
Цимбал Н. А. - Сучасна українська термінологія будівництва та архітектури в аспекті лексичної парадигматики (2014)
Чопик Я. М. - Диференційні ознаки якісних та відносних прикметників в аспекті словотвірних категорій (2014)
Шеремета Н. П. - Семантичне переосмислення ідеологем як елемент маніпуляції масовою мовною самосвідомістю (2014)
Яроцкая Г. С. - Лингвокультурологические аспекты адаптации заимствований коммерческой сферы в русском языке XIX века (2014)
Яценко Н. О. - Термінологічна та нетермінологічна лексика у науковому тексті (2014)
Кеба О. В. - Процеси конвергенції у сучасній світовій літературі (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Kirieieva E. - Biofuels production: world experience and possibility for developing in Ukraine (2016)
Дяченко М. І. - Формування інвестиційного клімату та інвестиційна привабливість регіону, Саковська О. М. (2016)
Михальчишина Л. Г. - Страхування відповідальності учасників ринку цінних паперів (2016)
Найко Д. А. - Оптимум економічної системи за критерієм Парето (2016)
Калашнікова Х. І. - Маркетингові складові в управлінні розвитком територій (2016)
Янчук В. І. - Рефінансування - операції з надання банкам кредитів у встановленому Національним банком порядку, Барда Л. В. (2016)
Мазур Г. Ф. - Стимулювання ефективного аграрного виробництва й сталого розвитку сільських територій: роль соціального капіталу (2016)
Salkova I. - The genesis of the notion "Economic development" in the context of the logic of cognition (2016)
Зубар І. В. - Концептуальна модель розвитку сталого землекористування фермерських господарств (2016)
До уваги авторів публікацій в журналі "Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики (2016)
Титул, зміст (2015)
Будняк О. К. - Регуляція аскорбіновою кислотою активності лактатдегідрогенази в органах щурів при гіпоксії замкненого простору, Петров С. А., Чернадчук С. С., Сорокін А. В., Ожерельєва К. Ю., Хмельницька В. В., Кравчук І. О. (2015)
Ковальчук М. С. - Особливості розвитку, літологічної будови і корисні копалини апт-нижньоальбських та еоценових континентальних відкладів центральної частини українського щита, Крошко Ю. В. (2015)
Крюченко Н. О. - Цинк и ртуть в почвах и растениях техногенно загрязненных территорий (на примере яворовского военного полигона и территории завода "Радикал"), Жовинский Э. Я., Панаит Э. В., Андриевская Е. А. (2015)
Сухов В. В. - Гідрогеологічні особливості карбонатного карсту, Суярко В. Г., Сердюкова О. О. (2015)
Холопцев А. В. - Особенности влияния квазидвухлетней осцилляции на распределение общего содержания озона, Никифорова М. П. (2015)
Тарасенко О. О. - Школа істориків університету св. володимира: штрихи до творчого портрету Василя Федоровича Домбровського (2015)
Ковальчук В. І. - Роль професійної самооцінки майбутнього вчителя в струк- турі професійної діяльності (2015)
Кулик О. Є. - Вибір системи індикаторів для оцінки якості надання освітніх послуг навчальними закладами (2015)
Левченко Л. С. - Творчо-комунікативна позиція майбутнього вчителя як педагогічга проблема (2015)
Кондратенко О. Ю. - Євразійський простір – шахівниця російської геополітики (2015)
Шандрук С. К. - Професійно значущі утворення особистості психолога як умова ефективності творчої діяльності (2015)
Андрійчук Я. Р. - Дослідження протипухлинної дії таблеток жувальних на основі сухого екстракту вівса та кверцетина, Давтян Л. Л. (2015)
Литвин Л. М. - "Мандрівка в світі цьому грішного йоасафа, ігумена мгарського" йоасафа горленка: метафора духовної мандрівки (2015)
Содержание (2016)
Поворознюк В. В. - Частота остеопорозу та низької мінеральної щільності кісткової тканини в українських жінок з ожирінням та метаболічним синдромом, Мартинюк Л. П. (2016)
Мазур О. О. - Стан мікробіоти порожнини товстого кишечника у хворих на цукровий діабет 1-го типу залежно від віку та тривалості захворювання, Плаксивий О. Г., Пашковська Н. В., Білоока І. О. (2016)
Чернявська І. В. - Профіль чинників ризику кардіоваскулярних ускладнень при ішемічній хворобі серця в осіб із нормальним і порушеним вуглеводним обміном (2016)
Зяблицев С. В. - Прогностическое значение показателей протеолиза в формировании диабетической ретинопатии, Коробова А. В., Петренко О. В., Сердюк В. Н., Могилевский С. Ю. (2016)
Алиханова Н. М. - Результаты национального регистра сахарного диабета по Бухарскому, Навоинскому, Хорезмскому вилоятам и Республике Каракалпакстан, Исмаилов С. И., Акбаров З. С. (2016)
Жердьова Н. М. - Когнітивні розлади у пацієнтів молодого віку з цукровим діабетом 1-го типу, Маньковський Б. М. (2016)
Ончул Л. - Гинекологи — эндокринологам (по материалам эндокринологической коллегии, Киев, 22 апреля 2016г.) (2016)
Саидназирханова М. С. - Частота дефицита соматотропного гормона у взрослых с аденомами гипофиза, Урманова Ю. М. (2016)
Урманова Ю. М. - Нарушение секреции соматотропного гормона у женщин с синдромом поликистозных яичников в сравнении с больными с неактивными аденомами гипофиза, Саидназирханова М. С. (2016)
Глоба Є. В. - Гіпопітуїтаризм у дітей. Сучасна лабораторна та генетична діагностика (2016)
Большова О. В. - Вміст інсуліноподібного фактора росту 1 та есенціальних мікроелементів у плазмі крові в дітей із різними формами низькорослості, Пахомова В. Г. (2016)
Базальный инсулин Тожео СолоСтар: основные свойства и новые возможности в достижении гликемического контроля (2016)
Дефіцит вітаміну D та йоду: вплив на здоров’я та старіння людини (2016)
Манская Е. Г. - Углеводный обмен у молодых женщин с первичным ожирением, Хижняк О. О. (2016)
Біляєва К. С. - Вітамін D і цукровий діабет 1-го типу, Тромпінська І. О., Теплицька О. Я., Власенко М. В. (2016)
Хіміон Л. В. - Поєднане атеросклеротичне ураження у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Рибицька М. О. (2016)
Кашперська В. Я. - Стан мінерального обміну у хворих на дифузний токсичний зоб після тиреоїдектомії (2016)
Юзвенко Т. Ю. - Взаємозв’язок структурних змін щитоподібної залози з клініко-лабораторними показниками у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2016)
Дідушко О. М. - Ендотеліальна дисфункція як фактор розвитку порушення функції нирок у хворих на гіпотиреоз (2016)
Вернигородський В. С. - Випадок поєднання гіперпролактинемічного гіпогонадизму з мозаїчним варіантом синдрому Шерешевського — Тернера, Вдовиченко М. М. (2016)
Марциник Е. Н. - Спонтанная ремиссия бронхиальной астмы как дебют атипично протекающей болезни Иценко — Кушинга, Чурсинова Т. В., Пастарус Л. Н. (2016)
Никберг И. И. - Сахарный диабет в профессиональной деятельности семейных врачей Австралии (2016)
Орлик О. С. - Правила харчування хворих на цукровий діабет у поєднанні з подагрою (2016)
Мацькевич М. М. - Історико-правові аспекти розвитку суду присяжних в Україні після судової реформи 1864 р. (2015)
Онищук С. В. - Стабилизационная и дестабилизационная роль межцерковных отношений в государственно-созидательном процессе (2015)
Подольщиков В. В. - Деякі аспекти визначення суддівського розсуду в теорії права (2015)
Левчук М. В. - Еволюція виборчого права в США в кінці XVII - XIX ст. (2015)
Шейна А. М. - Філософсько-правове розуміння демократії як онтологічної основи принципу демократизму у праві (2015)
Попова С. М. - Адміністративно-правовий статус начальника військового гарнізону, Остапенко І. О. (2015)
Процан Ю. Г. - Історико-правовий аналіз становлення і розвитку державної і правової політики у сфері охорони рибних ресурсів (2015)
Томусякова І. І. - Насильство над жінками: адміністративно-правовий аспект (2015)
Уваров В. Г. - Забезпечення обов'язкового (абсолютного) імунітету свідка за новим КПК України (2015)
Сичевський В. В. - Актуальні питання належності доказів у кримінальному провадженні (2015)
Брящей Р. І. - Сучасний стан інституту засудження особи без призначення покарання в умовах соціально-економічного реформування (2015)
Іщук О. С. - Критерії оцінки ефективності кримінологічної діяльності органів прокуратури (2015)
Ільченко А. В. - Структура позовів, що виникають із страхових правовідносин (2015)
Машлякевич Д. С. - Формування національної системи оцінки безпеки країни від корупції (2015)
Кончук Н. С. - Об'єкт складу злочину "Державна зрада" (2015)
Богонюк Г. І. - Покарання за злочини, які посягають на порядок виконання судового рішення (2015)
Куренда С. В. - Окремі корупційні ризики при доступі до професій у сфері землеустрою та геодезії і правові засади їх попередження (2015)
Масалітіна К. С. - Кримінальне провадження щодо неповнолітніх в Україні (2015)
Юшкова В. В. - Правовые аспекты международного сотрудничества Украины в области донорства и трансплантологии как часть национальной стратегии развития трансплантологии (2015)
Чечіль А. Г. - Проблемні аспекти правового забезпечення лікарської таємниці (2015)
Мягкий А. В. - О законодательной дефиниции "корпоративное управление" (2015)
Васильчук С. С. - Характерні особливості податкового контролю за справлянням непрямих податків (2015)
Кіценко В. С. - Концепція податкового спору як охоронного правовідношення (2015)
Євдокіменко С. В. - Експертне дослідження варіантів економічного розвитку сільськогосподарських підприємств (2015)
Слюсарчук Х. Т. - Мораль та право в контексті полеміки лібералізму та комунітаризму (2015)
Тагиев З. Э. - Международные финансовые организации и их роль в совершенствование инвестиционной политики в Азербайджане (2015)
Цалко Н. О. - Анализ экономических факторов, воздействующих на интенсивность конкуренции в белорусской промышленной отрасли (2015)
Канцір В. С. - Фінансування тероризму: окремі економіко-правові нариси, Канцір І. А. (2015)
Каленська В. П. - Формування системи гештальт інвестицій (2015)
Стрекаль О. О. - Роль та особливості діяльності державних нафтогазових підприємств у формуванні ефективного нафтогазового сектора України в умовах Європейської інтеграції (2015)
Разінькова М. Ю. - Технологія розробки програм підвищення лояльності персоналу до вирішення завдань впровадження нововведень (2015)
Особливості та порядок формування Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації” на 2012 рік (2012)
Дрешпак В. М. - Семіотичний підхід до вивчення державного управління як соціокультурного явища: станов-лення та сутнісні особливості (2012)
Подп’ятнікова А. Я. - Осмислення сутності транзитного потенціалу в теорії державного управління (2012)
Суший О. В. - Культурно-політична бінарність державності (2012)
Бакуменко Д. О. - Митні адміністративні послуги як результат діяльності митних органів України (2012)
Беглиця В. П. - Напрями державної підтримки використання лізингової форми комерційних відносин у судно-будівній галузі (2012)
Борисенко О. П. - Удосконалення механізму програмно-цільового регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2012)
Крушельницька Т. А. - Стратегія розвитку державного управління податковою системою України в умовах міжнародної економічної інтеграції (2012)
Маричева Н. В. - Підвищення дієвості державного контролю за діяльністю саморегулівних організацій фондового ринку України (2012)
Писаренко В. П. - Електронний цифровий підпис: переваги та недоліки (2012)
Столєтов Ю. В. - Роль міжнародних стандартів у процесі вдосконалення управління ризиками в діяльності митної служби України, Ченцов В. В. (2012)
Трусов С. І. - Моделі механізму участі громадськості в управлінні митною справою (2012)
Туркіна І. Є. - Судова система у процесі державного управління Японії (2012)
Ченцов В. В. - Керування документаційними процесами в управлінській діяльності митних ор-ганів України: реалії та перспективи, Шапошник С. П. (2012)
Витко Т. Ю. - Удосконалення механізму кадрового забезпечення державного управління (2012)
Кухарчук П. М. - Сучасні стратегії розвитку управління професійною освітою в країнах Європейського Союзу (2012)
Гончарова В. Г. - Особливості державної підтримки розвитку малого підприємництва в адміністративно-територіальних одиницях (2012)
Кармазіна Н. В. - Вплив податкової системи на розвиток інвестиційної політики регіонів (2012)
Наконечний В. В. - Законодавча база місцевих виборів в Україні: політико-управлінський ракурс (2012)
Пушкарь І. В. - Інформаційний ризик в антикризовому управлінні економічних систем регіонів (2012)
Царенко О. В. - Ціннісно-орієнтоване управління підприємством в умовах незбалансованого регіонального роз-витку (2012)
Бобрижна Г. В. - Аналіз зарубіжного досвіду управління митними ризиками в системі гарантування економічної безпеки держави (2012)
Івашова Л. М. - Спрощений митний контроль у контексті економічної безпеки: проблеми та шляхи їх розв’язання, Кийда Л. І. (2012)
Таращанська О. Б. - Рейдерство та його небезпеки для розвитку корпоративного сектора економіки (2012)
Булана В. В. - Управління ризиками в митній справі: сучасне бачення (2012)
Даньшина Ю. В. - Упровадження інструментів оцінювання менеджменту в органи публічної влади, Даньшин Д. Т. (2012)
Коцина А. Г. - Етика професійної діяльності посадових осіб митної служби України (2012)
Попов О. В. - Комунікацї в Державній митній службі: теоретичні засади та напрями практичної реалізації (2012)
Уліцький А. Г. - Перспективи розвитку митної служби в сучасних умовах (2012)
Горбачов С. О. - Застосування методу прогнозування у прийнятті державно-управлінських рішень (2012)
Акімова В. М. - Експресія фенотипових та активаційних маркерів лімфоцитів при абдомінальному туберкульозі (2015)
Горбачова С. В. - Вплив тіолових антиоксидантів на прояви ендотеліальної дисфункції в судинах головного мозку щурів з порушенням мозкового кровообігу, Бєленічев І. Ф., Абрамов А. В. (2015)
Небесна З. М. - Ефективність замісної сурфактантної терапії для корекції проявів оксидативного стресу в тканині легень у динаміці після експериментальної термічної травми, Волков К. С., Лісничук Н. Є., Демків І. Я., Яворська С. І. (2015)
Pryshliak A. M. - Parameters of free-radical oxidation and antioxidant defence system in rats of both sexes with sodium nitrite intoxication, Stakhurska I. O., Holovatiuk L. M. (2015)
Маврутенков В. В. - Рівень протеїну S100b у сироватці крові хворих з ко-інфекцією ВІЛ/туберкульоз як нейроспецифічний біомаркер ятрогенної нейротоксичності, Жукова Н. В., Кравчук Л. О. (2015)
Мисула І. Р. - Зміна показників гуморального імунітету при різних типах запальної реакції у тварин із гастродуоденітом, Бондарчук В. І. (2015)
Ядловський О. Є. - Анальгезивна та протизапальна дії похідних 5,7-діацил-3-H(алкіл)-6-арил-5Н-, Коваль А. Я., Серединська Н. М., Бухтіарова Т. А., Бершова Т. А., Демченко Д. А., Бобкова Л. С., Демченко А. М. (2015)
Іванків Я. І. - Показники проокcидантно-антиоксидантного гомеостазу здорових тварин за введення мелатоніну, Олещук О. М. (2015)
Сeменців Н. Г. - Порушення окремих показників білкового обміну за умов розвитку експериментального алергічного альвеоліту та їх корекція (2015)
Дмухальська Є. Б. - Структурні зміни внутрішніх органів у молодих щурів, уражених солями важких металів та фосфорорганічними пестицидами (2015)
Регеда М. С. - Вплив препарату "Тіотриазолін” на зрушення імунної системи в крові морських свинок за умов формування експериментальної бронхіальної астми, Колішецька М. А., Юревич В. Р. (2015)
Михайлюк І. А. - Метаболічні порушення в печінці в пізній період краніоскелетної травми та їх корекція тіоцетамом, Гудима А. А. (2015)
Ференц Н. М. - Порушення окремих показників пігментного та ліпідного обміну при експериментальній пневмонії за умов іммобілізаційного стресу і корекція їх корвітином (2015)
Сатурська Г. С. - Застосування ендогенної кардіопротекції для корекції порушень гуморального імунітету при експериментальному дифузному кардіосклерозі в щурів з різною резистентністю до гіпоксії (2015)
Кравець Б. Б. - Роль корвітину в корекції порушень процесів пероксидного окиснення ліпідів, активності антиоксидантної системи в крові морських свинок при експериментальному бактеріальному кератиті на тлі бронхіальної астми та пневмонії, Регеда М. С. (2015)
Лимар Л. Є. - Морфофункціональний стан печінки у статевозрілих самок білих щурів за умов експериментального токсичного гепатиту (2015)
Мала О. С. - Порівняльний аналіз елементного складу кори берези бородавчастої, субстанції з неї та ґрунту (2015)
Антонишин І. В. - Взаємозв’язок порушень вуглеводного та ліпідного обміну з рівнем фактора некрозу пухлин-альфа при експериментальному аліментарному ожирінні (2015)
Флекей Н. В. - Стан антиоксидантної системи в білих щурів при введенні кадмію на тлі споживання питної води з різними концентраціями іонів натрію (2015)
Нечипорук В. М. - Сучасні погляди на біосинтез і механізм дії тиреоїдних гормонів, Корда М. М. (2015)
Чуклін С. М. - Порушення в гемостазі у хворих на гострий панкреатит і шляхи корекції, Підгірний Б. Я., Чуклін С. С. (2015)
Мілевський В. Є. - Методи та апаратні засоби тестування інтраокулярних лінз, Чиж І. Г. (2015)
Кучерук В. Ю. - Огляд інформаційно-вимірювальних систем зоотехнічних параметрів тварин, Паламарчук Є. А., Кулаков П. І., Гнесь Т. В. (2015)
Куцевол О. М. - Метод контролю вологості капілярно-пористих матеріалів з великим вмістом вільної вологи (2015)
Петрук Р. В. - Дослідження кінетичних аспектів екологічно безпечних процесів відновлення вітчизняних фосфоритів, Петрук Г. Д., Турчик П. М. (2015)
Хоха Ю. В. - Склад продуктів високотемпературного відновлення органічних сполук, що містять хлор, фосфор та сульфур, Жеребецька Л. С. (2015)
Сергєєва К. Л. - Автоматизований аналіз космічних зображень териконів (2015)
Петрук В. Г. - Математичне моделювання впливу параметрів окремих шарів на спектральні характеристики неоднорідних біотканин, Кватернюк С. М., Кватернюк О. Є., Гончарук В. В., Моканюк О. І. (2015)
Березюк О. В. - Моделювання витрат на анаеробне розкладання твердих побутових відходів, Березюк Л. Л. (2015)
Тишко Ю. А. - Формування та властивості гумінових субстанцій, Степанюк А. Р., Копиленко А. В., Воронін Л. Г. (2015)
Камінський В. В. - Метод побудови лінійної функції рівнів слабкої множини можливих значень невизначеного параметра, Камінський А. В. (2015)
Кутіна М. В. - Ефективність застосування локаційного методу пошуку пошкоджень в системах електропостачання напругою 6 - 35 кВ (2015)
Бурбело М. Й. - Визначення потужностей трифазних мереж в несиметричних режимах, Мельничук С. М. (2015)
Артюх С. Ф. - Синтез системи управління оборотними гідроагрегатами ГАЕС, які працюють зі змінною частотою обертання, Червоненко І. І. (2015)
Ведміцький Ю. Г. - Біноміальні перетворення в формуванні узагальненої задачі Коші (2015)
Кондратенко Н. Р. - Еволюційний пошук інформативних ознак із залученням експерта в задачі оцінки якості артезіанської води, Снігур О. О. (2015)
Дудикевич А. Т. - Використання неортогональних шаблонів при розв’язуванні задачі Діріхле для рівняння Лапласа на площині, Кардаш А. І., Левицька С. М. (2015)
Лозінський Д. О. - Дослідження ступеня герметичності керованого зворотного клапана пропорційного електрогідравлічного розподільника, Пилявець В. Г. (2015)
Муляр Ю. І. - Спеціальний зворотний клапан стенда для ресурсних випробувань рукавів високого тиску (2015)
Дусанюк Ж. П. - Математична модель та алгоритм дослідження динаміки гідроприводу ковша неповноповоротоного екскаватора з урахуванням хвильових процесів в довгій напірній гідролінії, Петров О. В., Дерібо О. В., Черниш А. В. (2015)
Бортник Г. Г. - Метод розширення динамічного діапазону імпульсно-кодового модулятора високочастотних сигналів, Мінов М. Л., Стальченко О. В. (2015)
Осадчук В. С. - Радіовимірювальний сенсор тиску з частотним виходом на основі двоколекторного тензотранзистора, Осадчук О. В., Осадчук Я. О. (2015)
Пояркова Т. К. - Військове протистояння України з Росією (2014-2015) у світлі різних типологій сучасних війн (2015)
Климончук В. Й. - Історичні форми політичних свобод: особливості та тенденції пошуку парадигми українського націє творення (2015)
Ломака І. І. - Трансформація української національної ідеї: вплив релігії та церкви (2015)
Федорищак Х. І. - Взаємини держави і церкви в сфері політики пам’яті: досвід України та республіки Польщі (2015)
Білоус Л. В. - Сучасний низхідний тренд у розвитку партійної системи України, Макаровський І. П. (2015)
Шотурма Н. В. - Періодизація становлення державної інформаційної політики України: зміст та хронологія (2015)
Ростецька С. І. - Механізми досягнення політичної згоди: порівняльний аналіз (2015)
Діхтяренко К. В. - Основні напрямки удосконалення електробурів, Червінський В. П., Пупишев А. І. (2015)
Кириленко О. М. - Теоретичні інтерпретації сучасного спорту як соціального інституту (2015)
Булах Б. В. - Підхід до компонування rest-сервісів для виконання інженерних обчислень, Яременко В. С. (2015)
Бутирська І. В. - Розвиток соціал ьної політики в європейському союзі: теоретичні та практичні засади (2015)
Гурський П. В. - Дослідження впливу солей кальцію та калію різної природи на міцність гелів каппа-карагінану, Маренкова Т. І., Бідюк Д. О., Перцевой Ф. В. (2015)
Мадрига Т. Б. - Європейські цінності та ціннісні орієнтації українського суспільства: проблеми співвідношення (2015)
Mykhalichko B. - Quality metrics for elaborated aqueous fire extinguishing substance on base of copper (II) chloride, Scherbina O., Mykhalichko O., Petrovskii V. (2015)
Вархов Г. В. - Новий партійний склад європейського парламенту: майбутнє Європейського Союзу (2015)
Крапивницька І. О. - Термогравіметричний аналіз пектинових гелів, Гурський П. В., Перцевий Ф. В. (2015)
Бурдяк В. І. - Коаліційний уряд вітчизняного фронту повоєнної Болгарії та боротьба за режим народної демократії (2015)
Болдак А. О. - Метод оптимізації відображення графічної інформації в клієнт-серверних інформаційних системах, Мазуревич Ю. В. (2015)
Лодин П. З. - Українсько-польське партнерство в системі безпеки Центрально-Східної Європи в політичній думці Богдана Осадчука (2015)
Мацуєва К. А. - Методи управління ресурсами і додатками в обчислювальних системах на базі хмарних технологій (2015)
Польовий Т. Є. - Чинники та передумови двостороннього зближення Республіки Білорусь та Російської Федерації (2015)
Никольский В. Е. - Интенсификация тепломассообменных процессов в аппаратах погружного горения колебаниями контактирующих фаз (2015)
Наумкіна С. І. - Реформи як сучасний засіб трансформації діючої системи влади (на прикладі країн Центральної та Східної Європи), Маслов Ю. К. (2015)
Токолов Ю. І. - Дослідження залежності витрат електроенергії від частоти обертання робочих органів помельного модулю, Гурський П. В., Богомолов О. В., Домнич М. І. (2015)
Голуб’як Н. Р. - Трансформація регіональної політики: інтерпретація понять (2015)
Дюрик В. М. - Використання програмно керованого ударного механізму для дослідження пружних властивостей матеріалів, Небола І. І., Дюрик Дюрик, О. М., Дюрик М. О. (2015)
Липчук О. І. - Територіальна громада як суб’єкт місцевого самоврядування в Україні (2015)
Лыков Ю. В. - Исследование метода вч-навязывания для несанкционированного съема информации с телефонных линий, Морозова А. Д., Кукуш В. Д., Парфёнов А. С. (2015)
Кавилін О. А. - Політична участь в умовах реформи місцевого самоврядування в Україні (2015)
Літвінова І. О. - Математичне моделювання поліфенольної добавки з виноградного насіння для м’ясних продуктів, Станкевич Г. М., Савінок О. М. (2015)
Лазарович М. В. - Аналіз документного забезпечення боротьби директорії УНР проти єврейських погромів (2015)
Попов А. А. - Методы определения устойчивости геоэкосистем в зонах наблюдения АЭС, Ковач В. Е., Бляшенко О. В., Ковач В. Е., Сметанин К. В. (2015)
Гон М. М. - Етнополітичні суперечності та конфлікти на західноукраїнських землях (1926-1939 рр.) (2015)
Фролова Н. Е. - Сировинний фактор у випуску якісних і безпечних ароматизованих харчових продуктів, Івчук Н. П. (2015)
Монолатій І. С. - Ідентифікація етнічних акторів: варіативність моделей біографіки та їх можливості (2015)
Кругляк Ю. А. - Наноэлектроника "снизу – вверх": возникновение тока, обобщенный закон Ома, упругий резистор, моды проводимости, термоэлектричество (2015)
Насадюк Ю. С. - Аксіологічний аспект української глобалізації (2015)
Мосора М. А. - Аналіз гонки озброєнь між США та КНР за допомогою моделі Річардсона (2015)
Монолатій І. С. - Кризові загострення і/або модернізація країни?, Климончук В. Й. (2015)
Монолатій І. С. - Гуманістичні дискурси української соціогуманітаристики: "за" і "проти" (2015)
Содержание (2016)
Карпов Я. С. - Анализ решений некоторых фундаментальных проблем инженерии слоистых композитов учеными кафедры композитных конструкций и авиационного материаловедения Харьковского авиационного института. Часть 2. Проектирование и расчет на прочность стрингерных панелей и конструктивно-технологические решения соединений деталей из композитов, Шевцова М. А. (2016)
Санин А. Ф. - Исследование напряженно-деформированного состояния композитного корпуса типового ракетного двигателя твердого топлива с металлическими закладными элементами в полюсных областях, Потапов А. М., Кондратьев А. В., Коваленко В. А., Клименко Д. В., Атаманчук Р. В., Харченко В. Н. (2016)
Бычков А. С. - Основные виды и причины разрушения стальных деталей и агрегатов отечественных воздушных судов транспортной категории, Моляр А. Г. (2016)
Середа В. А. - Концепция проектирования пусковых устройств в составе компактного наземного комплекса для запуска мишеней-имитаторов крылатых ракет (2016)
Хоминич О. А. - Применение современных инновационных технологических решений при реализации сложных агрегатов модели летательного аппарата замкнутой аэродинамической схемы, Зинченко Д. М. (2016)
Остапчук В. В. - Анализ способов образования остаточных деформаций в процессе изготовления листовых деталей летательных аппаратов (2016)
Борисевич В. В. - Формообразование поперечных гофров при штамповке тонкостенных деталей из трубчатых заготовок, Абухабел Мохамед Абубакер, Морголенко А. С. (2016)
Козис К. В. - Теплофизические характеристики резины марки 1001 для внутреннего теплозащитного покрытия ракетных твердотопливных двигателей, Манько Т. А., Потапов А. М., Гусарова И. А. (2016)
Колоскова А. Н. - Построение механической модели полимера методом аналогий (2016)
Симбиркина А. Н. - Аппаратурное оформление химической металлизации полых стеклянных микросфер, Нефедов В. Г., Черваков О. В., Глоба Н. И. (2016)
Рефераты (2016)
Сведения об авторах (2016)
Передмова (2012)
Ківалов С. В. - Принципи державної служби у новому Законі "Про державну службу" (2012)
Вільгушинський М. Й. - Щодо статусу голови суду в умовах реформування судової системи (2012)
Махніцький О. І. - Судовий конституціоналізм і судова влада: до постановки питання про поняття та співвідношення (2012)
Завальнюк В. В. - Антропологія в системі цінностей права (2012)
Заморська Л. І. - Нормативність права як соціальний регулятор суспільних відносин (2012)
Коритко Л. Я. - Ґенеза регулювання земельних відносин в австрійському праві кінця ХVІII – початку ХХ ст. (2012)
Легін Л. М. - Нормативно-правова регламентація процесу прийняття законів (2012)
Словська І. Є. - Установчо-номінаційні повноваження Верховної Ради України (2012)
Тароєва В. В. - Генезис контрольних органів в аспекті становлення Української держави (2012)
Дутка Г. І. - Конституційно-правові основи законодавчої ініціативи в Україні (2012)
Хохуляк В. В. - Зародження фінансово-правових поглядів у європейській науці та їх концептуалізація в теорії меркантилізму (2012)
Антошина И. В. - Информационная функция права в системе функций права (2012)
Балабанова Д. О. - Раціональний та почуттєво-емоційний аспекти правосвідомості та поведінки суб’єктів права (2012)
Веприцкая В. Н. - Становление адвокатуры в южноукраинских губерниях Российской империи в первой половине XIX века (на примере Одессы) (2012)
Гайтан В. В. - Місце інформаційних прав у системі прав людини (2012)
Гриценко-Веселовська О. В. - Гендерна політика Фінляндії: історико-правовий аспект (2012)
Кипич І. В. - Роль ЗМІ в розвитку правової держави, демократії та громадянського суспільства в сучасній Україні (2012)
Колібабчук Н. К. - Нормативно-правове регулювання діяльності іноземних акціонерних товариств у Російській імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Красюк И. А. - Концепция законности в советском праве (2012)
Некига С. Н. - Компромисс в правовой сфере: структура и содержание (2012)
Прус Е. У. - До питання про самоконтроль та посилення відповідальності суб’єктів застосування права (2012)
Пожар О. М. - Генезис права на особисту недоторканність в історії політико-правової думки (2012)
Андрусяк В. Г. - К вопросу о реформировании прокуратуры Украины: историко-правовой опыт и перспективы (2012)
Чередник Д. В. - Еволюція міжнародно-правового статусу європейського поліцейського відомства (2012)
Лисакова Т. В. - Організаційно-правові засади виникнення та діяльності народних засідателів на українських землях у 1918–1921 рр. (2012)
Ольшанецька С. В. - Правовий статус незаконних комбатантів (2012)
Звьоздная Т. М. - Нелегальна міжнародна міграція: причини та небезпека (2012)
Форманюк В. В. - Реалізація локальних нормативно-правових актів (2012)
Мавед С. О. - Іджтіхад у системі джерел мусульманського права (2012)
Припхан І. І. - Державний контроль щодо захисту суспільної моралі (2012)
Ковальова О. В. - Застосування фізичного насильства у процесі виховання дітей в сім’ї: огляд законодавства та погляд суспільства (2012)
Кібік О. М. - Стратегія розвитку соціально-економічних систем підприємств транспортного комплексу України, Широков М. А. (2012)
Подцерковный О. П. - О необходимости совершенствования юрисдикционных институтов внешнеэкономического развития на примере опыта МКАС (2012)
Джафарова О. В. - Щодо розуміння економічної безпеки через призму дозвільної діяльності правоохоронних органів (2012)
Суворова О. Л. - Передумови створення сприятливого податкового середовища розвитку підприємств морегосподарського комплексу (2012)
Романенко К. М. - Застосування факторних моделей у прогнозуванні надходжень транспортно-експедиторських компаній (2012)
Хаймінова Ю. В. - Економічні передумови розвитку національного судноплавства (2012)
Котлубай В. О. - Доцільність та умови створення Українського міжнародного реєстру суден (2012)
Позова Д. Д. - Про співвідношення понять "контрафактні товари" та "фальсифіковані товари" (2012)
Кохан В. П. - Інноваційна праця: поняття, особливості, суб’єкти (2012)
Скоробагатько А. В. - Закон України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи": досягнення чи проблеми? (2012)
Ємельянова К. С. - Державне регулювання круїзного туризму в Україні (2012)
Вітюк І. Я. - Поняття і ознаки земель енергетики в Україні (2012)
Піддубна Д. С. - Правові засади вирощування ГМ-рослин в Україні за Законом України "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року" (2012)
Зятіна Д. В. - Досвід країн ЄС щодо фінансування інфраструкутри морських портів (2012)
Драпайло Ю. З. - Поняття території та акваторії морського порту та порядок визначення їх меж (2012)
Пенчева Г. М. - Про проблеми договірної форми використання об’єктів загальнодержавного значення (на прикладі портових причалів) (2012)
Шигарова Н. О. - Система засобів господарсько-правового регулювання ринку продовольчих товарів у сучасних умовах (2012)
Сьомочкіна Є. М. - Особливості правового регулювання водогосподарської діяльності на радіаційно небезпечних землях навколо Чорнобильської АЕС (2012)
Галагуза А. В. - Самовільне зайняття земельної ділянки як підстава для застосування земельно-правової відповідальності (2012)
Березінський П. А. - Поняття, зміст та значення ноосферного (інформаційного) типу природокористування для сучасної еколого-правової думки (2012)
Кіцен Н. В. - Система загальних умов апеляційного провадження (2012)
Костова Н. І. - Функції статутного капіталу акціонерних товариств (2012)
Кулініч О. О. - Окремі питання судової практики щодо правомірності публічного поширення фотографічних творів із зображенням "публічних" фізичних осіб (2012)
Некіт К. Г. - Методологічні засади вдосконалення правового регулювання відповідальності довірчого управителя за договором довірчого управління майном (2012)
Гостєв А. В. - Відчуження об’єкта незавершеного будівництіва за договором купівлі-продажу (2012)
Цибульська О. Ю. - Визначення та сутність заповідального відказу як підстави виникнення правовідносин за цивільним законодавством України (2012)
Юрчишин Н. Г. - До питання про обмеження права приватної власності на земельні лісові ділянки (2012)
Бойченко Е. Г. - Термінологія нормативного регулювання господарської діяльності збройних сил України потребує гармонізації (2012)
Сурай Д. Ю. - Договір – підстава виникнення права власності: історія та сучасність (2012)
Адаховська Н. С. - Майнові права фізичних осіб при опіці (2012)
Герасимовський С. В. - Нікчемні та оспорювані правочини у Цивільному праві України (2012)
Зілковська К. Л. - Нотаріус як учасник цивільного процесу (2012)
Мазіна О. О. - Привілеї як перша форма захисту в авторських правовідносинах (2012)
Рубець І. В. - Застосування презумпції шлюбного походження дитини (2012)
Покора І. Є. - Співвідношення та взаємодія матеріально-правового та колізійного методів регулювання в міжнародному приватному праві (2012)
Bondar I. S. - Urgent issues of electing supervisory board members pursuant to the Law of Ukraine "On joint-stock companies", Tkachenko K. V. (2012)
Пахомов І. М. - Проблеми процесів та механізмів модернізації державної служби (2012)
Миколенко О. І. - Суб’єктивні фактори, які негативно впливають на розвиток науки адміністративного права (2012)
Колесніченко В. В. - Поняття "суб’єкт адміністративно-правового захисту інтелектуальної власності" та класифікація суб’єктів (2012)
Журавель М. В. - Основні підходи до вивчення інституту "державне управління" у вітчизняній та зарубіжній науці адміністративного права (2012)
Іванцов В. О. - Фіксування судового процесу технічними засобами: місце та особливості застосування в адміністративному судочинстві України (2012)
Арсірій Р. О. - Перспективи впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в судах (2012)
Олійник О. В. - Структура суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки в Україні (2012)
Войнарівський М. М. - Про правову природу та гарантійне значення строків застосування адміністративно-господарських санкцій (2012)
Закаленко О. В. - Засоби захисту відповідача від позову: адміністративно-процесуальний аспект (2012)
Гула І. Л. - Поняття та особливості механізму адміністративно-правового забезпечення видворення іноземців та осіб без громадянства з України (2012)
Ільєнок Т. В. - Адміністративне корупційне правопорушення: поняття, склад, ознаки (2012)
Капустін М. В. - Поняття представництва прокуратурою інтересів людини та держави в суді (2012)
Полетило К. С. - Тенденції судового захисту інформаційних прав і свобод людини і громадянина (2012)
Євтушенко В. В. - Міжнародний досвід адміністративно-правового регулювання відносин щодо виконання будівельної діяльності та її стандартизації (2012)
Нежурбіда С. І. - Еволюція аналізу теорій причин злочинності у другій половині ХХ століття (2012)
Дрьомін В. М. - "Офіційна" та фактична злочинність: кримінологічний аналіз (2012)
Тіщенко В. В. - Становлення технологічного підходу – новаційний напрямок розвитку криміналістики, Барцицька А. А. (2012)
Гловюк І. В. - Методологічні ідеї теорії кримінально-процесуальних функцій (2012)
Мукоїда Р. В. - Форми інформаційної взаємодії оперативних підрозділів ОВС та податкової міліції під час протидії економічним злочинам (2012)
Кириленко Н. Ю. - Система слідчих дій на першому етапі розслідування шахрайства у побутовій сфері (2012)
Годяк А. І. - Реформування правової освіти працівників органів внутрішніх справ України (2012)
Галушко Б. С. - Поняття злочину в кримінальному праві України (2012)
Пілявська Л. М. - Заздалегідь не обіцяне приховування злочину, злочинця та наслідків злочину як один із видів причетності до злочину (2012)
Билиця І. О. - Взаємодія органів прокуратури із засобами масової інформації (2012)
Камінський В. Ф. - Землеробство ХХІ століття. Проблеми та шляхи вирішення, Сайко В. Ф. (2015)
Патика В. П. - Біологічний азот у системі землеробства, Гнатюк Т. Т., Булеца Н. М., Кириленко Л. В. (2015)
Дегодюк Е. Г. - Басейновий підхід в біогеоценозах і агросфері в контексті розвитку систем землеробства у ХХІ столітті (2015)
Vozhegova R. A. - Adaptation of farming systems to climatic conditions of the Southern Ukraine (2015)
Шевченко І. П. - Оптимізація агроландшафтних систем як основа збалансованого розвитку аграрного виробництва, Коломієць Л. П., Кравець С. В., Шквир І. М. (2015)
Бойко П. І. - Ефективність короткоротаційних сівозмін у сучасних системах землеробства, Літвінов Д. В. (2015)
Господаренко Г. М. - Баланс основних елементів живлення за тривалого застосування добрив, Черно О. Д. (2015)
Слюсар І. Т. - Природоохоронне використання осушуваних земель гумідної зони, Гера О. М., Соляник О. П., Сербенюк В. О. (2015)
Корсун С. Г. - Особливості агроекологічних процесів на сільських сельбищних територіях (2015)
Бойко А. Л. - Використання вірусів у біотехнологічних процесах (2015)
Тараріко О. Г. - Прогнозування впливу погодних умов на урожай зернових культур, Ільєнко Т. В. (2015)
Бабич А. О. - Вплив засухи, суховію і пилової бурі на урожайність зернових культур, Бабич-Побережна А. А., Побережний М. С. (2015)
Прістер Б. С. - Модель районування території за різних рівнів можливого радіоактивного забруднення агросфери, Гаргер Є. К., Талерко Н. Н., Виноградська В. Д., Лев Т. Д. (2015)
Мойсієнко В. В. - Радіаційний моніторинг лікарських рослин залежно від щільності забруднення ґрунтів природних фітоценозів Полісся (2015)
Малиновская И. М. - Формирование микробных сообществ серой лесной почвы в условиях повышенного загрязнения тяжелыми металлами (2015)
Володін С. А. - Інноваційно-інвестиційне забезпечення виробництва біопалива, Георгієв В. А. (2015)
Друзь Н. В. - Біоморфологічна оцінка рентгенологічних досліджень кісток ділянки тазостегнового суглоба деяких видів птахів ряду пеліканоподібних – Оrdo pelecaniformes (2015)
Єсіна Е. В. - Патоморфологічні критерії злоякісності в цитологічній діагностиці новоутворень у собак і котів, Лосєва Є. О., Прокопенко Г. Г. (2015)
Кущ М. М. - Топографія та кореляційні зв’язки гангліїв міентерального сплетіння і апудоцитів кишечника гусей (2015)
Самойлюк В. В. - Ефективність ультразвукової діагностики і оперативного лікування та мікроструктурні зміни в органах сечостатевої системи за уролітіазу у котів, Авер’янова Л. М. (2015)
Самойлюк В. В. - Оцінка якості сперми у бугаїв за методом різкої зміни осмотичного тиску, Буров В. О., Назарець А. О. (2015)
Семьонов О. В. - Особливості діагностики аліментарної алергії у собак, Нікітіна М. О. (2015)
Семьонов О. В. - Ефективність препарату Уро-ваксом за гострого уроциститу у котів, Шульженко Н. М., Даниленко В. В. (2015)
Скляров П. М. - Клінічний аналіз ефективності лікування корів, хворих на ендометрит, Сухін В. М., Вакулик В. В., Старцев М. М. (2015)
Алексєєва Н. В. - Клініко-етіологічна характеристика та діагностика інфекційного перитоніту котів, Ткаченко С. В., Пальчук О. В., Бондаренко М. Ю. (2015)
Зажарський В. В. - Ефективність застосування інструментів маркетингу в умовах аптечного бізнесу, Збарах Є. С. (2015)
Лєщова М. О. - Особливості патоморфологічного прояву актинобацилярної плевропневмонії свиней залежно від форми перебігу, Зажарський В. В., Бридун М. Ю. (2015)
Шендрик Л. І. - Акарозно-ентомозні інвазії у декоративних гризунів та ефективність їх лікування, Шендрик Х. М., Гугосян Ю. А., Митрушкіна В. О. (2015)
Високос М. П. - Зоогігієнічна оцінка умов утримання молочного гурту голштинської худоби за параметрами мікроклімату моноблоку корівника в регіоні Придніпров’я, Милостивий Р. В., Тюпина Н. В., Калиниченко А. О. (2015)
Дібіров Р. М. - Оцінка основних параметрів комфортних умов за безприв’язного утримання корів на глибокій солом’яній підстилці (2015)
Куцак Р. С. - Ветеринарно-санітарна експертиза меду різного географічного походження, Каплан О. В. (2015)
Куцак Р. С. - Контроль якості і безпеки продуктів бджільництва промислового регіону, Кириченко С. В. (2015)
Куцак Р. С. - Санітарна оцінка свинини під час зберігання в умовах ринку, Самойленко Ю. В. (2015)
Лазарєва Л. М. - Показник вмісту проліну як критерій оцінки якості меду різного ботанічного походження (2015)
Лєщова М. О. - Експертиза сирокопчених ковбас різних виробників з використанням мікроструктурного методу, Левченко О. Б. (2015)
Сентюрін В. В. - Протективні властивості інактивованого еймеріного антигену та його вплив на якість м’ясної продукції курчат-бройлерів, Шлюпкіна А. С. (2015)
Тішкіна Н. М. - Ветеринарно-санітарна експертиза м’ясного фаршу різних товаровиробників, Дубська Х. Л. (2015)
Брошков М. М. - Імунофізіологічний стан собак за різного показника імунорегуляторного індексу, Смолянінов Б. В., Стус С. П. (2015)
Гримак Я. І. - Динаміка живої маси та середньодобовий приріст телят, що народилися від корів із фізіологічним перебігом тільності та від корів, з розвитком ендотоксикозу (2015)
Єфімов В. Г. - Вміст вітамінів А і Е у крові свиноматок та отриманих від них поросят за внутрішньом’язового введення різних доз ретинолу ацетату, Софонова Д. М. (2015)
Михайленко Є. О. - Гематологічні та біохімічні показники крові курчат-бройлерів при введені до їх раціону біологічно активної добавки "Гумілід" з водою (2015)
Пальченкова В. М. - Контроль суспільства за виконанням покарань у допенітенціарний період (на прикладі Київської Русі) (2015)
Задорожня Г. В. - Конституційно-правовий статус глави держави (2015)
Олексенко Т. М. - Об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права (2015)
Чернєй А. В. - Міжнародний досвід у сфері державних закупівель (2015)
Коваль Д. А. - Поняття форми податкового контролю та її співвідношення з методами (2015)
Маріхін К. В. - Класифікація податкових режимів (2015)
Покатаєва О. В. - Правова природа податкового обов’язку, Коваль О. О. (2015)
Трипольська М. І. - Поняття та ознаки податкового правопорушення (2015)
Leonenko T. - Religious Sects: Use of Juveniles' Age Peculiarities to Involve them in Criminal Activity (2015)
Градецький А. В. - Освіта як засіб виправлення засуджених (2015)
Доробалюк О. П. - Кримінально-виконавча характеристика засуджених, колишніх співробітників державної пенітенціарної служби України (2015)
Кричун Ю. А. - Порівняльно-правовий аналіз залишення в небезпеці за кримінальним законодавством України та деяких зарубіжних держав, Арделян І. І. (2015)
Наумов О. О. - Визначення підстави та умов звільнення від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 79 кк України в теорії кримінального права та судовій практиці (2015)
Шеремет О. С. - Роль органів місцевого самоврядування в кадровому забезпеченні правоохоронних органів та запобіганні злочинам (2015)
Гороховська О. В. - Відповідальність за посягання на життя: зарубіжний досвід, Семенюк І. С. (2015)
Равлінко З. П. - Причини та підстави дискримінаційного поводження: загальна характеристика (2015)
До уваги авторів (2015)
Титул, зміст (2011)
Пархоменко В. - Рух грошових коштів як індикатор господарської діяльності (2011)
Гура Н. - Проблеми формування собівартості та порядок її відображення в податковій звітності, Склярук І. (2011)
Бабіч В. - Бухгалтерський і податковий облік безнадійної та сумнівної дебіторської заборгованості, Поддєрьогін А. (2011)
Гейєр Е. - Моделі взаємодії бухгалтерського обліку та оподаткування прибутку (2011)
Івахів Ю. - Аналітичні показники рентабельності: сутність і методика розрахунку (2011)
Метелиця В. - Етапи розвитку професії бухгалтера (2011)
Піскова Ж. - Проблеми узгодження понятійного апарату бухгалтерського та податкового обліку з податку на прибуток підприємств і шляхи їх вирішення (2011)
Гресь Н. - Щодо змісту освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з обліку та аудиту (2011)
Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 26.09.2011 р. № 1204, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.10.2011 р. за № 1181/19919 (2011)
Содержание (2015)
Осмолович А. М. - Оцінка стану та виявлення актуальних трендів культури споживання товарів і послуг кінцевими споживачами в Україні (2015)
Овчаренко Д. Ю. - Стан та перспективу розвитку будівельного ринку України (2015)
Катаев А. В. - Адаптация методологии выборочного наблюдения для целей маркетинговых исследований (2015)
Гребенюкова О. О. - Сучасна структура комплексу маркетингових комунікацій (2015)
Бескровная Ю. - Современная структура методов и методик маркетинговых исследований, применяемых мировыми и украинскими исследовательскими компаниями (2015)
Волкова А. В. - Науково-етнографічне дослідження особливостей технології страв української національної кухні (2015)
Титул, зміст (2011)
Яцишин Н. - Особливості формування Звітів про рух грошових коштів, про власний капітал і розкриття інформації у Примітках (2011)
Жураковська І. - Податкові різниці як спосіб взаємоузгодження бухгалтерського обліку та податкових розрахунків: обліковий аспект (2011)
Кучеренко Т. - Облікове забезпечення розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість сільгосппідприємств із спеціальним режимом оподаткування та його вдосконалення, Шайко О. (2011)
Семенко Т. - Проблемні питання обліку розрахунків з ПДВ при здійсненні операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності (на прикладі цукрових заводів) (2011)
Легенчук С. - У пошуках мети науки про бухгалтерський облік (2011)
Гресь Н. - До питання обліку студентських квитків і документів про освіту у вищих навчальних закладах (2011)
Перелік статей та офіційних матеріалів, надрукованих у журналі за 2011 рік (2011)
Мних Є. - Звіт про результати проведення круглого столу (2011)
Катаев А. В. - Методология и базовые процедуры идентификации интенсивности рыночной конкуренции (2015)
Оберемок С. В. - Інструменти та технології маркетингу: еволюція та розвиток на випередження (2015)
Клюева Е. Р. - Интернет-брендинг как инструмент маркетинговых коммуникаций (2015)
Болотна О. В. - Маркетинг відносин як сучасна концепція маркетингу (2015)
Корженко К. А. - Формування лояльності споживачів на основі оцінки конкурентоспроможності продукції (2015)
Переяслова Ю. А. - Готельні послуги для гіпотоніків в Україні: науково-практичні результати економіко-організаційного та маркетингового обґрунтування, Гребенюкова О. О., Рассказова Є. С. (2015)
Титул, зміст (2016)
Платонов А. Н. - Кристаллохимия, оптические спектры и окраска бериллов. I. Гелиодор и золотистый берилл (golden beryl) - две разновидности природных желтых бериллов, Хоменко В. М., Таран М. Н. (2016)
Калиниченко Е. А. - Особенности структуры синтетических апатитов с примесными РЗЭ по данным спектроскопических и рентгеновских методов: II. Фторгидроксилапатиты, Брик А. Б., Николаев А. М., Калиниченко А. М., Франк-Каменецкая О. В., Дубок А. В., Багмут Н. Н., Кузьмина М. А., Колесников И. Е. (2016)
Ширінбекова С. Н. - Тонкі морфологічні особливості продуктів земного вивітрювання в метеоритах (2016)
Андрейчак В. О. - Генезис сірого "соколиного ока" Криворізького басейну, Євтєхов В. Д., Євтєхова А. В. (2016)
Кривдік С. Г. - Мінералого-петрологічні особливості маліньїтів Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна), Гаценко В. О., Луньов Є. С., Вишневський О. А., Канунікова Л. І. (2016)
Язвинська М. В. - Еколого-геохімічна оцінка поверхневих відкладів території Стремигородського родовища (2016)
Крюченко Н. О. - Форми хімічних елементів-індикаторів у поверхневих відкладах над рудопроявами поліметалів, Жовинський Е. Я., Андрієвська О. А. (2016)
Бондар К. М. - Комплексна еколого-геохімічна оцінка техногенно забруднених територій, Кураєва І. В., Войтюк Ю. Ю., Цюпа І. В., Стахів І. Р., Матвієнко О. В., Кузь Ю. В. (2016)
Шкапенко В. В. - Сорбция тяжелых металлов донными илами в присутствии ионов аммония, Кадошников В. М., Мусич Е. Г., Писанская И. Р. (2016)
Пам’яті Олексія Миколайовича Платонова (2016)
Наші автори (2016)
Содержание (2015)
Даниленко Є. С. - Теоретичні аспекти маркетингового управління поведінкою споживачів (2015)
Красиля Д. - Модель маркетингового дослідження конкурентного середовища (2015)
Панасенко Т. - Цінова стратегія і стратегія ціноутворення організації: термінологічна та змістовна ідентифікація (2015)
Стефанова О. - Теоретичні основи впливу та структура зовнішнього середовища маркетингу (2015)
Костюченко Н. - Наукова сутність маркетингу як процесу обміну (2015)
Нахаєнко К. - Програма лояльності: сучасний зміст, типологія та методи реалізації на ринку B2C (2015)
Авдейчик О. В. - Показатели оценки эффективности использования интеллектуальных ресурсов промышленных предприятий, Нехорошева Л. Н. (2015)
Носов А. Л. - Опыт формирования кадрового резерва в учебном заведении, Черанева Е. К. (2015)
Бимaгaмбeтовa Ж. К. - Мировой опыт применения инноваций в формировании стратегий развития компаний (2015)
Попова Н. В. - Поведение потребителей и маркетинговые коммуникации: ценностный подход, Соснова О. В. (2015)
Фендріков К. М. - Вузівська преса як складник освітнього середовища вищого педагогічного навчального закладу (2015)
Цап С. В. - Життєвий і науковий шлях професора Свєженцова Анатолія Івановича, Братчик А. Г. (2016)
L. Darmohray - Solubility studies of protein feed of different origin and content of biologically active substances in vitro, Marcin W. Lis, S. Tsap, I. Luchyn, О. Orishchuk (2016)
Антоненко П. П. - Динаміка морфологічних показників крові у собак за впливу кормових фітодобавок "Фітопанку" та "Гастроациду", Качалова О. А., Приварніков К. Е. (2016)
Балух Н. М. - Пробіотик та фермент у раціонах бройлерів (2016)
Бегма Н. А. - Біохімічні показники крові молодняку свиней за використання у комбікормах анісорбу (2016)
Білявцева В. В. - Гематологічні показники молодняку свиней при згодовуванні БВМД "Енервік", Гуцол А. В. (2016)
Блащук В. В. - Мікробіологічна безпека відходів тваринництва (2016)
Богдан І. М. - Морфо-біохімічні показники крові та репродуктивні якості свиноматок за дії кормової добавки "ПРОПІГплв", Півторак Я. І. (2016)
Боровкова В. М. - Санітарно-гігіенічна оцінка застосування біологічно активної добавки "Люкон" при вирощувані поросят (2016)
Бурлака В. А. - Динаміка біогенної міграції сполук важких металів в органах і тканинах свиноматок під дією продукту метасоматозних ріолітових ксенотуф (2016)
Бурлака В. А. - Динаміка затрат корму при вирощуванні цьоголіток коропа, Меленівський О. М. (2016)
Войтенко С. Л. - Мінливість ростових показників молодняку свиней миргородської породи залежно від інбридингу та походження, Вишневський Л. В. (2016)
Голубєв М. І. - Показники забою перепелів за різного вмісту хрому в комбікормах, Сичов М. Ю., Махно К. І. (2016)
Голубєва Т. А. - Вплив "Проензиму" на зоотехнічні показники перепелів залежно від рівня сухої пивної дробини у комбікормах (2016)
Даниленко В. П. - Вплив змішанолігандного комплексу цинку на показники крові у високопродуктивних корів голштинської породи, Бомко В. С. (2016)
Дармограй Л. М. - Фізіологічний статус організму та інтенсивність росту кролів при згодовуванні біомаси дріжджів, Шевченко М. Є. (2016)
Дворецький А. І. - Використання комбікормів різного складу при вирощуванні товарного коропа в полікультурі, Рожков В. В., Савенко К. І. (2016)
Жуков В. П. - Роль крахмалистых углеводов при скармливании высокоэнергетических силосно-концентратных рационов дойным коровам, Панько В. В., Ратушняк В. Н. (2016)
Каратєєва О. І. - Математичне моделювання росту корів різних типів формування організму та їх наступна молочна продуктивність (2016)
Карунський О. Й. - Ефективність використання "Лізоцима" в раціонах свиней, Ніколенко І. В. (2016)
Курнаєв О. М. - Перетравність поживних речовин та продуктивна дія силосу із конюшини та пажитниці багатоквіткової, Сироватко К. М. (2016)
Китаєва А. П. - Оцінка відтворної здатності корів за різної тривалості продуктивного використання (2016)
Ластовська І. О. - Поведінка молодняку великої рогатої худоби в умовах інноваційної технології виробництва яловичини, Луценко М. М. (2016)
Лемешева М. М. - Использование различных форм микроэлементов в кормлении птицы, Юрченко В. В. (2016)
Лесновська О. В. - Особливості вовнового покриву овець (2016)
Лівощенко І. М. - Підвищення ефективності вирощуванння молодняку шляхом введення до раціону козоматок йодовмістних добавок, Рижкова Т. М. (2016)
Микитюк В. В. - Науково-практичне обґрунтування вирощування молодняку овець, Поротікова І. І. (2016)
Милостивий Р. В. - Еколого-генетичне обґрунтування адаптаційної здатності голштинської худоби європейської селекції в умовах Придніпров’я, Високос М. П. (2016)
Мясников Г. Г. - Эффективность использования комбикормов разных рецептур в кормлении коров в 1 фазе лактации (2016)
Непорочна О. Т. - Використання поживних речовин курками-несучками за згодовування гірчичної та гарбузової макухи і ферментного препарату "Oллзайм ssf" (2016)
Омельян А. М. - Продуктивність перепелів за різних рівнів аргініну у комбікормі, Позняковський Ю. В. (2016)
Отченашко В. В. - Показники забою молодняку перепелів за різних рівнів молочної кислоти в комбікормі, Уманець Д. П., Нечай Н. М. (2016)
Піщан І. С. - Морфологічні властивості вимені корів швіцької породи австрійської та сумської селекції (2016)
Піщан С. Г. - Cервіс-період та рівень молочної продуктивності голштинських корів за 305 діб лактації, Литвищенко Л. О., Гончар А. О. (2016)
Пилипчук О. С. - Вплив препарату "Глютам 1м" на відтворювальну здатність більш зрілих свиноматок, Шеремета В. І. (2016)
Подолян Ю. М. - Вплив пробіотика на хімічний вміст печінки перепелів (2016)
Похил В. І. - Нетрадиційні кормові засоби у годівлі овец, Похил О. М. (2016)
Присяжнюк Н. М. - Особливості морфології печінки окремих видів трирічок родини коропові, Онищенко Л. С. (2016)
Пришедько В. М. - Оцінка адаптаційних якостей бугаїв-плідників голштинської породи, Черненко О. М. (2016)
Просяник И. А. - Микотоксины в животноводстве и анисорб как средство предотвращения микотоксикозов, Ольховская М. В. (2016)
Різничук І. Ф. - Продуктивні якості поросят у віці від 61 до 90 діб за використання комбікорму зі зниженою нормою концентрації хлориду натрію, кальцію і фосфору (2016)
Роль Н. В. - Вміст відновленого глутатіонутасульфгідрильних груп в органах та тканинах кролів, Цехмістренко С. І. (2016)
Садомов Н. А. - Эффективность использования адсорбента нового поколения "Фунгинорм" в рационах свиней на откорме, Бородулина В. И. (2016)
Себа М. В. - Вплив препарату "Кватронан-Sе" та деяких мікроелементів у формі карбоксилатів на заплідненість та молочну продуктивність корів симентальської породи, Дейнека М. О., Каплуненко В. Г. (2016)
Семко Т. В. - Молочні продукти функціонального призначення, Власенко В.В., Власенко І.Г., Побігайло А. А. (2016)
Сиваченко Є. В. - Продуктивність та забійні якості курчат-бройлерів за згодовування різних доз підкислювача та антибіотику, Дяченко Л. С. (2016)
Сметаніна О. В. - Вплив преміксів на основі металохелатів на хімічний склад молока у високопродуктивних корів в перші 100 днів лактації, Ібатуллін І. І., Бомко В. С. (2016)
Стапай П. В. - Фізико-хімічні властивості вовни вівцематок і ягнят за умов використання у раціонах лізину, метіоніну та сульфату натрію, Параняк Н. М., Гавриляк В. В., Стахів Н. П., Скорохід А. В. (2016)
Титаренко І. В. - Вплив інтенсивності вирощування телиць на їх відтворну здатність та молочну продуктивність, Буштрук М. В., Старостенко І. С. (2016)
Хмельничий Л. М. - Вплив бугаїв-плідників на продуктивне довголіття корів української червоно-рябої молочної породи, Вечорка В. В. (2016)
Цап С. В. - Продуктивна дія кормових добавок з введенням пальмового жиру на перетравність корму та продуктивність курчат-бройлерів, Оріщук О. С., Рубан Н. О., Мусіч О. І. (2016)
Цвігун А. Т. - Продуктивність корів та доступність мікроелементів за різних рівнів сухої речовини та протеїну в раціоні, Цвігун О. А. (2016)
Чернадчук М. М. - Ефективність використання bypass сої у годівлі високопродуктивних корів, Бомко В. С. (2016)
Черненко О. І. - Продуктивні та технологічні якості корів різних типів конституції, Черненко О. М., Дутка В. Р. (2016)
Шевчук Т. В. - Ефективність використання стрес-протектора "Гліцину" у звірівництві, Кирилів Я. І. (2016)
Шкурко Т. П. - Формування високопродуктивних молочних стад методом трансплантації ембріонів, Іванов О. І. (2016)
Содержание (2016)
Маслова И. В. - Изменения численного состава купечества Вятской губернии во второй половине XIX века (2016)
Божидай І. І. - Дефініція поняття "конкурентна стратегія" та її місце в управлінській ієрархії стратегій (2016)
Смачило В. В. - Дефініція категорій, які визначають роль людини в соціально-економічних процесах, Корпан М. В. (2016)
Климук В. В. - Отраслевое развитие: состояние и вектор динамики (на примере промышленного сектора экономики), Бельмач А. А. (2016)
Лунев А. Н. - Формирование персонального бренда руководителя учреждения профессионального образования, Пугачева Н. Б. (2016)
Уманская М. В. - Технология развития критического мышления на уроках курса "Основы религиозной культуры и светской этики" (2016)
Тестов В. А. - Основные дидактические принципы при изучении математических понятий (2016)
Анісімова Н. - "І день вже впав і ніч неначе його руїна...": поетика сугестивного пейзажу в ліриці Тараса Федюка (2014)
Колінько О. - Колористика модерністської новели: художній і психологічний аспекти (2014)
Николюк Т. - Психологічний портрет творчої особистості у повісті Володимира Даниленка "Сонечко моє, чорне й волохате" (2014)
Сироватська М. - Часопросторові особливості художнього світу п'єс Єлисея Карпенка (2014)
Шарова Т. - Українська проза "пролетарських" письменників: тематичні домінанти (2014)
Антонюк О. - Поетика візуального у збірці Василя Стуса "Зимові дерева" (2014)
Зайцева А. - Генологічний дискурс прози Олени Пчілки (2014)
Тарасенко В. - Микола Хвильовий та Артем Сокіл: діалог авторів і творів (2014)
Реутова М. - Форманти "театру абсурду" у драмі Юрія Косача "Кортез і безталанна" (2014)
Ткачук М. - Типологія героя-екзистенціала в ліриці Василя Стуса (2014)
Просалова В. - Діалог у поетичному мисленні Василя Стуса (2014)
Мазоха Г. - Епістолярій В. Стуса як складова вияву індивідуальності поета (2014)
Руда О. - Духовний простір художнього світу збірки Василя Стуса "Веселий цвинтар": спроба християнського прочитання поезії "В мені уже народжується Бог..." (2014)
Колтакова Н. - Абстрактний дискурс поезії Василя Стуса (2014)
Пуніна О. - Конотативні смисли денотату алкоголю в поетичному тексті "Часу творчості" Василя Стуса (2014)
Цікавий С. - Топос умовного міста в повісті Василя Стуса "Подорож до Щастівська” (2014)
Жилін М. - Екстаз і аскеза: до питання про філософічність поезії Василя Стуса (2014)
Івасюк Л. - Проблематика рецепції Василя Стуса в німецькомовному просторі (2014)
Лукаш Г. - Текстова стратегія інтертекстуальності поезій збірки В. Стуса "Палімпсести" у семіотичному аспекті (2014)
Соловей О. - Павло Тичина і Володимир Свідзінський у науковій рецепції Василя Стуса (2014)
Лисенко Н. - Художнє моделювання образу митця у творчості В. Стуса та Р. М. Рільке, Щербатюк В. (2014)
Юрова І. - Музичні мотиви в текстах поетів-шістдесятників (на матеріалі творчості В. Стуса, І. Драча, Л. Костенко) (2014)
Бондаренко Г. - Сила духовності українського народу в поетичних пошуках Василя Стуса, Клименко З., Сушко О. (2014)
Букатчук Х. - Психофізичні стани художнього суб'єкта в поезії Василя Стуса (2014)
Шалак О. - "Лірники" Валеріана Боржковського: засади записування і публікації фольклору (2014)
Сабельникова Т. - Знаки національної етнокультури у творчості Василя Стуса (на матеріалі збірки "Зимові дерева") (2014)
Інформація для авторів (2014)
Содержание (2016)
Королева Л. А. - Некоторые аспекты финансирования организаций физической культуры и спорта в СССР на региональном уровне в начале 1950 гг. (по материалам Пензенской области) (2016)
Феклистова И. С. - Использование кластерного анализа при оценке эффективности стратегического управления предприятиями региона (2016)
Пакулін С. Л. - Використання мотиваційних важелів підвищення ефективності функціонування підприємств регіону (2016)
Гернего Ю. А. - Инновационный потенциал экономики Украины (2016)
Мартиненко І. О. - Шляхи удосконалення корпоративної соціальної відповідальності в галузі лісового господарства України (2016)
Пакуліна А. А. - Раціоналізація інформаційних потоків і вдосконалення системи показників соціально-економічного моніторингу розвитку регіону, Пакуліна Г. С. (2016)
Безпалова А. Г. - Роль маркетинга в современном локальном консалтинге (2016)
Седакова В. А. - Особенности ферментации пищевых волокон под действием бифидо- и лактобактерий (in vitro), Клебанов А. В., Клебанова Н. А., Седаков Е. В. (2016)
Собчак А. П. - Оценка эффективности функционирования виртуального производственного предприятия с использованием понятия гиперустойчивости, Шостак И. В. (2016)
Вараскин В. Н. - Пять основных правил, способствующих развитию детского технического творчества (2016)
Иванова С. В. - Информационно-методическое обеспечение кластера детского оздоровительного отдыха, Талзи С. С. (2016)
Арканія Р. А. - Удосконалення тренувального процесу таеквондистів (2016)
Ананченко К. В. - Удосконалення техніко-тактичної підготовки дзюдоїстів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень, Перебійніс В. Б., Пакулін С. Л. (2016)
Ручка Є. В. - Удосконалення підготовки юних борців в умовах динамічного розвитку вільної боротьби (2016)
Скржинська М. - Освіта в процесі формування античних держав на території України (VI–IV ст. до н. е.) (2013)
Одрін О. - Зернове господарство Херсонського поліса в другій половині ІV — першій половині ІІІ ст. до н. е. (2013)
Жданович О. - Філософські вчення у ранній Візантії: пошуки сенсу буття (2013)
Зема В. - Оповіді про навернення на християнство і рання православна полеміка (2013)
Котляр М. - З історії боярського землеволодіння на Русі ХІІ–ХІІІ ст. (2013)
Пилипчук Я. - Наддніпрянські кипчаки, Русь та Центрально-Східна Європа (2013)
Головко О. - Спішська угода 1214 р. угорського короля Андрія ІІ і краківського князя Лешка Бялого та її наслідки (2013)
Войтович Л. - Лев Данилович: "князь думен и хоробор на рати" чи "безчесний князь"? (2013)
Черкас Б. - Західні володіння Золотої Орди в 1380–1399 рр. (політичний аспект) (2013)
Михайловський В. - Спитко з Мельштина — володар Західного Поділля в 1395–1399 рр. (2013)
Блануца А. - Судові урядники в земельних спорах у Великому князівстві Литовському (1529–1566 рр.) (2013)
Старченко Н. - Наїзди та грабежі в шляхетському соціумі Волині (1566 р. — початок ХVII ст.) (2013)
Пономарьов О. - Український аспект валашсько-російських відносин 1688–1700 рр. (2013)
Кононенко В. - Політико-правові витоки "Договорів та постанов" 1710 р. (2013)
Чухліб Т. - Іван Мазепа: до дискусії про розкриття проблеми "вірності" і "зради" українського гетьмана в російській офіційній традиції та історіографії (2013)
Гошко Т. - До історіографії німецького права в Україні (2013)
Lopatecki K. - O wykorzystaniu zrodel ikonograficznych w badaniach historyczno-wojskowych na przykladzie wysadzenia zamku w Sandomierzu w roku 1656 (2013)
Вирський Д. - Військова кампанія на Україні 1649 р. в анонімному "Катафалку рицерському" (1650) (2013)
Заруба В. - Похід османського війська на Чигирин влітку 1678 р. в щоденнику польського посла С. Проського (2013)
Мицик Ю. - З листування Івана Бутича з Миколою Ковальським (2013)
Білоус Н. - Магдебурзьке право в Центрально-Східній Європі у світлі нових досліджень німецьких істориків (2013)
Chynczewska-Hennel T. - Opinia o książce Tarasa Chuchliba "Wideń 1683: Ukraina-Rus w walce o "złote jabłoko” Europy". — Kyjiw, 2013 (2013)
Станіславський В. - Невідомі сторінки українсько-шведських відносин: військовополонені козаки у Швеції під час Великої Північної війни (семінар у відділі історії України середніх віків і раннього нового часу) (2013)
Кононенко В. - Семінари з інтелектуальної історії в Інституті історії України НАН України (2013)
Доба Івана Мазепи в новітній історіографії (з 1986 р. по сьогодення): рекомендаційний бібліографічний покажчик (укл. Ганна Березанська) (2013)
Жданович О. - Кочовики Степу і Візантійська імперія у ІV–VІ ст.(на основі свідчень візантійських авторів) (2014)
Черкас Б. - "Самаро-Орельський" улус Золотої Орди (2014)
Кириченко К. - Створення "замовних" творів історичного змісту на початку ХVІ cт.: Велике князівство Литовське та Московське князівство (2014)
Сас П. - Шлях армії султана Османа ІІ до Хотина 1621 р. (2014)
Затилюк Я. - "Перепрочитання історії" хрещення Русі князем Володимиром в історичній культурі ранньомодерної України (2014)
Федорук Я. - Нездійснений проект ірландської колонізації України 1655 р. (2014)
Станіславський В. - Купці, зайняті у торгівлі між Військом Запорозьким та Османською імперією на початку XVIII ст.: імена, етнічна та державна приналежність (2014)
Горобець В. - Сила та безсилля гетьманської влади в після-полтавську добу: гетьман Скоропадський vs сотник Лісовський, 1715–1722 (2014)
Гордуновський О. - Чумацький промисел в Україні: причини занепаду, Гуржій О. (2014)
Блануца А. - Політика земельних надань Ягеллонів на українських землях Великого князівства Литовського: історіографія проблеми (2014)
Арістов В. - "Переворот" О.О. Шахматова в історіографії давньоруського літописання (2014)
Гошко Т. - Сучасна українська урбаністика в контексті історіографічної глобалізації (2014)
Вілкул Т. - Початкова частина Віленського хронографа: переписувачі та читачі (2014)
Білоус Н. - Між політикою і повсякденням: з історії стосунків коронного гетьмана Станіслава Жолкевського з київським воєводою Томашем Замойським (у світлі листування 1619–1620 рр.) (2014)
Ващук Д. - Документи князів Чорторийських початку ХVІІ ст. (за матеріалами Російської національної бібліотеки) (2014)
Мицик Ю. - З документації Свято-Михайлівського Видубицького монастиря у Києві ХVІІ — початку ХVІІІ ст.: маєтності на Корсунщині, Тарасенко І. (2014)
Тоїчкін Д. - Оснащення українського козацького війська: холодна зброя (2014)
Чухліб Т. - Поняття "Україна" та "Українний" в офіційному дискурсі Війська Запорозького (1649–1659 рр.) (2015)
Дзюба О. - "Україна" і "Малоросія": слова і поняття в українській мемуарній літературі XVIII ст. (2015)
Моця К. - Еволюція візантійської воєнно-адміністративної системи в Криму (2015)
Черкас Б. - Подільське князівство і "ногаєві" татари: боротьба за Придністров’я (1374–1380) (2015)
Старченко Н. - Образа королівського маєстату: волинські репліки останньої третини XVI ст. (2015)
Вирський Д. - Вишневеччина: перші перемоги і перші соратники (1555–1595 рр.) (2015)
Білоус Н. - Приватні міста Київського воєводства в першій половині XVII ст.: кількість, особливості розвитку та функціонування (2015)
Затилюк Я. - Київські посольства XVII ст. з "мощами" князя Володимира до Москви (2015)
Станіславський В. - Оподаткування купців з Війська Запорозького в Туреччині на початку XVIII ст. (за матеріалами російського посольства) (2015)
Krokosz P. - Aspekt religijny w strukturach rosyjskich sil zbrojnych za panowania Piotra I. (2015)
Синяк І. - Протистояння Коша з київським генерал-губернатором і Гетьманщиною (на основі діловодства середини 30-х — початку 50-х рр. XVIII ст.) (2015)
Пономарьов О. - Пруссія у зовнішній політиці Крим-Гірея в 1761–1762 роках (за даними запорозької розвідки) (2015)
Горобець В. - Чи був Демко Многогрішний гетьманом Війська Запорозького? (2015)
Одрін О. - Зерноторгівля у Північному Причорномор’ї та в інших регіонах античного світу: історіографічні стереотипи і реалії (2015)
Вілкул Т. - Нові біблійні запозичення у Повісті временних літ: книги пророків (2015)
Блануца А. - Джерела дослідження політики земельних надань Ягеллонів на українських землях Великого князівства Литовського (2015)
Сас П. - Українське взуття другої половини XVI — першої половини XVII ст. в наукових дослідженнях останніх десятиліть (2015)
Ковалець Т. - Козацькі повстання 1625 та 1630 рр. в Україні за матеріалами діаріуша Анджея Кості-Збіроховського (2015)
Александрович В. - Пошуки київського пізньосередньовічного малярства (2015)
Савчук Ю. - Ротація сотенних прапорів Київського полку у другій половині XVІІІ ст. (2015)
Бовгиря А. - Katarzyna Losson. Komu mila calosc Ojczyzny. Swiadomosc i aspiracje polityczne kancelistow kozackich (1670–1720). — Warszawa: Neriton, 2013 (2015)
Кононенко В. - Andrzej Gliwa. Kraina upartych niepogod. Zniszczenia wojenne na obszarze ziemi przemyskiej w XVII wieku. — Przemysl: Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Przyjacol Nauk w Przemyslu, 2013. — 1104 s. (2015)
Станіславський В. - Міжнародний конгрес з османських студій (2015)
Матушек О. - Інтерпретація Святого Письма у проповідях Лазаря Барановича (2015)
Борисенко К. - Богословсько-полемічний трактат Стефана Яворського "Знаменія пришествія антихристова..." в контексті літератури барокової доби (2015)
Шкляєва Н. - Татарські та шведські мотиви в народній топонімічній прозі Західного Полісся (2015)
Соловей О. - Мала проза Ігоря Костецького: етичний аспект (2015)
Пуніна О. - Повчальне інакомовлення як структурний принцип роману Олеся Ульяненка "Знак Саваофа" (2015)
Бузов А. - Поетика експресіонізму в романі Віталія Бендера "Фронтові дороги" (2015)
Жиліна М. - Образ білої акації в метафоричній системі поезії Володимира Свідзінського "Темна" (2015)
Погорєлова О. - "Батьки в літературі" в інтерпретації Олександра Ірванця (2015)
Тарасенко В. - Символіка роману Миколи Хвильового "Вальдшнепи" (2015)
Тарнашинська Л. - Шевченкіана Василя Стуса (2015)
Нестелєєв М. - Архетип "Бога-матері" в ліриці В. Стуса (2015)
Просалова В. - Микола Костомаров у поетичній рефлексії Василя Стуса (2015)
Бердник О. - Інтратекстуальна поетологія "Листів у вічність..." В. Стуса (2015)
Цікавий С. - Структура урбаністичного топосу в повісті В. Стуса "/Так бувало уже не раз/" (2015)
Урсані Н. - Художнє осмислення смерті в ліриці Василя Стуса (на матеріалі "Таборового зошита") (2015)
Василенко В. - Травма як соціокультурна категорія: історія дослідження (2015)
Реутова М. - Автопсихологічні мотиви у драмі Юрія Косача "Кортез і Безталанна" (2015)
Інформація для авторів (2015)
Title (2016)
Contents (2016)
Siskou T. - Currency Regimes and Exchange Rate Policy in Ukraine in the Realm of Blessed and Unblessed Trinity, Savelyev Y. (2016)
Kryvous V. - Corporate Social Responsibility in the Context of the Partnership Interaction Formation between State, Business and Society (2016)
Lehkyy O. - "Economic Bubbles" on the Market of Virtual Goods (2016)
Bohdanova M. - Mechanisms of the Territorial Administrative Development in Bulgaria, Parashkevova E., Todorov Y., Tsvetanova Y. (2016)
Burmatova O. - Evolution of the Regional Development in the Russian Federation, Sumskaya T. (2016)
Our Authors (2016)
Содержание (2016)
Королева Л. А. - О борьбе с искажениями в отчетности в сфере физкультуры и спорта в СССР в начале 1950-х гг. (на примере Пензенской области), Артемова С. Ф. (2016)
Чернова О. А. - Стратегические приоритеты государственной политики сбалансированного регионального развития (2016)
Доргушаова А. К. - Динамическая модель экономического каркаса несырьевого развития региона (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського