Андреев А. Е. - Некоторые особенности клинического течения артерио-венозных мальформаций спинного мозга, Андреев А. А., Исаев А. Н. (2009)
Лихтерман Б. Л. - Когда нейрохирургия стала специальностью (2009)
Цимбалюк В. І. - Професор Бец Володимир Олексійович (до 175-річчя від дня народження) (2009)
Рецензія на книгу: Анатомія людини (у двох частинах). Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. К.А. Дюбенка. — Ч.2. — К.: ВАТ "Поліграфкнига", 2008. — 528 с. (2009)
Володимиру Давидовичу Розуменку — 60 (2009)
Памяти Кариева Марата Хикматовича (2009)
Лихтерман Л. Б. - Памяти Марата Кариева (2009)
Щербакова О. - Монетарна політика та її цільові орієнтири в 2012 році (2013)
Рябініна Л. - Роль золота і сучасних грошей в економічному розвитку країни (2013)
Підвисоцький Р. - Урочистості в НБУ з нагоди Дня банківських працівників (2013)
Конституційні повноваження та правовий статус Національного банку України (2013)
Ліпінська С. - Національний банк майбутнього – очима дітей (2013)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Квітень 2013 року. (2013)
Патрікац Л. - Один банк – і ціле життя (2013)
Лєонов С. - Ефективність банківського бізнесу в Україні: стохастичний фронтірний аналіз, Васильєва Т., Буряк А. (2013)
Основні показники діяльності банків України на 1 травня 2013 року (2013)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у квітні 2013 р. (2013)
Структура активів банків України за станом на 01.04.2013 р. (у розрізі банків) (2013)
Структура зобов’язань банків України за станом на 01.04.2013 р. (у розрізі банків) (2013)
Прибутки і збитки банків України за станом на 01.04.2013 р. (у розрізі банків) (2013)
Структура власного капіталу банків України за станом на 01.04.2013 р. (у розрізі банків) (2013)
Волошин І. - Ціноутворення кредитів на основі підходу "грошовий потік під ризиком”: комплексний погляд на кредитний ризик і ризик ліквідності (2013)
Пластун В. - Емпірічне дослідження причинних зв’язків розвитку інституційних інвесторів і фондового ринку (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за квітень 2013 року) (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за квітень 2013 року) (2013)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у квітні 2013 року (2013)
Ринок державних цінних паперів України у квітні 2013 року (2013)
Завальнюк Є. - Простота і захищеність графічного пароля для користувача (2013)
Підвисоцький Р. - Чи може бізнес бути чесним? (2013)
Про введення в обіг пам’ятних монет "Дрохва” (2013)
Про введення в обіг пам’ятних монет "Будинок з химерами” (2013)
Гайдар Ю. А. - Особливості гістоструктури стравоходу і шлунка при запальних та ерозивно­виразкових захворюваннях верхнього відділу шлунково-­кишкового тракту, асоційованих з кандидозом слизових оболонок, Мосійчук Л. М., Кушніренко І. В., Ошмянська Н. Ю. (2013)
Мосійчук Л. М. - Дисбаланс агресивних та протекторних факторів у хворих із гастродуоденальною патологією, асоційованою з кандидозною інфекцією, Руденко А. І., Петішко О. П., Демешкіна Л. В. (2013)
Скрипник І. М. - Патогенетична роль зниження резистентності слизового бар’єра при коморбідному перебігу пептичної виразки дванадцятипалої кишки та ГЕРХ, Осьодло Г. В. (2013)
Диденко В. И. - Cовременные методы определения фиброза печени (2013)
Єщенко А. В. - Вплив функціональних порушень біліарного тракту на стан печінки в підлітків (2013)
Мельниченко Л. Я. - Клінічний випадок автоімунного гепатиту у 59-­літньої жінки з ефективним лікуванням будесонідом, Гладун В. М., Попок Д. В. (2013)
Орловский Д. В. - Место пункционной биопсии в диагностике хронических диффузных заболеваний печени, Ошмянская Н. Ю., Недзвецкая Н. В. (2013)
Сімонова О. В. - Особливості стану верхніх відділів шлунково-­кишкового тракту за даними ендоскопічного дослідження у хворих на хронічний криптогенний гепатит і цироз печінки, Мельниченко Л. Я., Ягмур В. Б. (2013)
Будзак И. Я. - Ферментная терапия хронического панкреатита с внешнесекреторной недостаточностью поджелудочной железы (2013)
Губергриц Н. Б. - Показатели ультразвуковой гистографии поджелудочной железы в динамике лечения больных с хроническим панкреатитом на фоне ожирения, Бондаренко О. А. (2013)
Ратчик В. М. - Обоснование выбора метода операции в хирургическом лечении осложненных форм хронического панкреатита, Гайдар Ю. А. (2013)
Архій Е. Й. - Особливості перебігу та можливості корекції кишкового дисбіозу у хворих на ішемічну хворобу серця, Дербак Я. С., Дербак С. Е. (2013)
Бойко Т. Й. - Особливості змін імунологічних показників у хворих на хронічні запальні захворювання кишечника з анемічним синдромом, Єгорова С. Ю., Сорочан О. В. (2013)
Будзак И. Я. - К вопросу о дифференциальной диагностике воспалительных и функциональных заболеваний кишечника (2013)
Сімонова О. В. - Стан товстої кишки і верхніх відділів шлунково-­кишкового тракту за ендоскопічними даними у хворих на неспецифічний виразковий коліт і хворобу Крона з анемічним синдромом, Бойко Т. Й. (2013)
Степанов Ю. М. - Ангіодисплазії тонкої кишки — рідкісна причина прихованої шлунково-­кишкової кровотечі, Крилова О. О. (2013)
Степанов Ю. М. - Стеатоз і стеатогепатит — тригери печінкового фіброгенезу?, Філіппова О. Ю. (2013)
Ткач С. М. - Ведение больных гастроэзофагеальной болезнью в свете последнего американского консенсуса (2013)
О творческом пути профессора Тамары Николаевны Христич (2013)
Шипулін В. П. - Анатомічний театр Університету Cвятого Володимира (До 160-­річчя з дня відкриття), Догузов В. Д. (2013)
Профессор Канищев Павел Андреевич (1923–2013) (2013)
Передмова (2013)
Ковальова І. Ф. - Археологічні джерела у дослідженнях побуту мешканців козацької Самарі - Новобогородицької фортеці (2013)
Шалобудов В. М. - Речі військового призначення в побуті мешканців Самарі ‒ Новобогородицької фортеці (2013)
Репан О. А. - Господарські заняття мешканців Старої Самарі (2013)
Сухомлин О. Д. - Конфлікти як елемент повсякденної взаємодії населення слободи Сокільської та російських військових (1750-1760-ті рр.) (2013)
Берестень Ю. В. - Соціально-побутові аномалії та прояви девіантної поведінки серед населення менонітських громад Хортицької волості наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (за матеріалами Хортицького волосного суду) (2013)
Молдавська Т. І. - Роль місцевої влади у повсякденні селянських родин у 1940-1980 рр. (за матеріалами усно-історичних джерел Півдня України) (2013)
Чирич Л. М. - Майстер петриківського народного розпису Андрій Пікуш (2013)
Олененко А. Г. - Опис кордонів Азовської губернії: нові факти до історії створення джерела (2013)
Лучка Л. М. - Етнографічні та фольклористичні видання у приватній бібліотеці Г.П. Алексєєва (2013)
Швайба Н. І. - Епістолярна спадщина О.П. Пронштейна: листи істориків з України (2013)
Бекетова В. М. - Предмети побуту дітей ХІХ – ХХ ст. в колекції ДНІМ (2013)
Підосінова М. А. - Колекція бісерних сумочок з фондів ДНІМ (2013)
Маріна З. П. - Українська вишивка ХІХ − початку ХХ ст. на Катеринославщині (2013)
Шейміна Н. М. - Інтерпретація етнографічних матеріалів з історії Придніпров’я другої половини ХХ – початку ХХІ ст. в експозиції ДНІМ (2013)
Кудіна В. Ф. - Обряд українського весілля (2013)
Литвинова Т. Ф. - Соціально-побутова адаптація переселенців на Південь України на початку ХІХ ст. (2013)
Кавун М. Е. - Невідома ініціатива міського голови та купецької громади Катеринослава щодо пожалування місту гербу та привілеїв (1803-1804 рр.) (2013)
Петрова І. В. - Олександр Оттович Шмідт (1833-1916): штрихи до біографії та наукової діяльності (2013)
Луняк Є. М. - Етнографічні студії Жозефа де Бея на Придніпров’ї наприкінці ХІХ ст. (2013)
Недря К. М. - Катеринославські проекти Одеського відділення Імператорського Російського воєнно-історичного товариства: плановані й реалізовані (2013)
Швидько Г. К. - Історія рідного краю в творчому доробку С.В. Абросимової (2013)
Василенко Н. Є. - Археографічні дослідження Світлани Вікторівни Абросимової (2013)
Шаталов Д. В. - Українське козацтво очима російських мандрівників початку ХІХ ст. (2013)
Грищенко К. С. - Театральні спостереження М.Б. Гєрсєванова як джерело до історії катеринославського дворянства середини ХІХ ст. (2013)
Петрова К. А. - Висвітлення проблеми алкоголізму на сторінках газети "Отклики жизни" на початку ХХ ст. (2013)
Андрющенко Н. А. - Відображення змін у побуті жителів міста та села у творах письменників Дніпропетровщини 1920-1930-х рр. (2013)
Кагальна М. В. - Газета "Зоря" як джерело вивчення повсякденного життя вчительства Дніпропетровщини в другій половині 1950-х – першій половині 1960-х рр. (2013)
Кочергін І. О. - "Скоропис" історії Придніпров’я (2013)
Ченцова Н. В. - Дніпровські лоцмани (2013)
Чорнобай П. О. - Нове-старе етнографічне дослідження Катеринославщини початку ХХ ст. (2013)
Швидько Г. К. - Спадщина дослідника Надпоріжжя (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вадимов В. - Влияние тематического пространства культуры на формирование архитектурной среды (2013)
Гнесь Л. - Українське село в контексті культурологічних дезурбанізаційних перспектив (2013)
Ковальський Л. - Архітектура закладів освіти, як один із аспектів культурології містобудування, Ковальська Г., Смілка В. (2013)
Криворучко Ю. - Культурно-освітньо-мистецькі кластери у містобудівній тканині та середовищі міста, Криворучко О., Петришин Г. (2013)
Куцевич В. - Сучасні тенденції в організації мережі об’єктів соціокультурного призначення (2013)
Онищенко-Швець Л. - Функції громадських просторів міста: розвиток в часі та просторі (2013)
Панченко Т. - Культурні ресурси як основний чинник cталого розвитку туризму (2013)
Пестрикова А. - Исторический центр как культурное ядро города (на примере г. Днепропетровска) (2013)
Посацький Б. - Музей у просторі міста (2013)
Тімохін В. - Містобудівна теорія: між стилем і методом (2013)
Третяк Ю. - Пенітенціарний комплекс як соціально-культурологічний і архітектурний тип (2013)
Уренев В. - Социально-экономические, историко-культурологические и ландшафтные предпосылки перспективного развития прибрежной территории Одессы, Савицкая О., Чумаченко А., Румилец Т., Вербич К. (2013)
Шебек Н. - Соціально і культурно орієнтована стратегія гармонічного розвитку архітектурного середовища (2013)
Шумський А. - Місто в пастці часу, Білецька-Ланчак О. (2013)
Шубович С. - О проблеме феноменологии архитектурного ландшафта города, Сысоева В. (2013)
Черкасова Е. - Методика выявления показателей интегрированной оценки культурного наследия исторических городских центров на основе анализа факторов эволюции исторических городов и населенных мест (2013)
Чечельницкий С. - Параметрическая архитектура и нелинейные науки, Фоменко О. (2013)
Анотації (2013)
Сторінка редактора (2012)
Симпозиум "Диагностика и лечение гломерулонефрита в детском возрасте" (2012)
Колоскова О. К. - Особливості розвитку та проявів синдрому емоційного вигорання в лікарів-педіатрів, Поліщук М. І., Воротняк Т. М. (2012)
Гнатейко О. З. - Роль соматизації у формуванні гастродуоденальної патології в дітей, Личковська О. Л., Фільц О. О., Фільц Ю. О. (2012)
Шадрін О. Г. - Ефективність та безпека інгаляційного методу лікування гострих бронхітів у дітей із використанням Евкабалу бальзаму, Гайдучик Г. А. (2012)
Слєпов О. К. - Діагностика природженої діафрагмальної грижі у плодів та новонароджених дітей, Гордієнко І. Ю., Пономаренко О. П., Тарапурова О. М., Сорока В. П., Величко А. В., Джам О. П., Головченко Л. В., Сілаєва Л. В. (2012)
Аряев Н. Л. - Результаты терапии атопического дерматита у детей с использованием препарата левоцетиризина гидрохлорид, Горностаева Н. Ю., Шевченко И. М., Поплавская Л. Л. (2012)
Квашнина Л. В. - Коррекция дисбиоза кишечника у детей младшего школьного возраста в период реабилитации после инфекционных гастроэнтеритов с помощью препарата Лактовит Форте, Родионов В. П. (2012)
Леженко Г. О. - Тактика антибактеріальної терапії рецидивуючих бронхітів у дітей, Пашкова О. Є., Пантюшенко Л. І. (2012)
Тарасова І. В. - Мікроелементоз — складова патогенезу внутрішньоутробної пневмонії, Клименко Т. М. (2012)
Сорока Ю. А. - Искусственное вскармливание как один из факторов риска развития бронхообструктивного синдрома у детей раннего возраста, Чернышева О. Е. (2012)
Поворознюк В. В. - Вікові особливості змін мінеральної щільності кісткової тканини у хлопчиків Донецького регіону, Климовицький Ф. В., Балацька Н. І. (2012)
Боднар Г. Б. - Порушення моторно-евакуаторної функції товстої кишки у дітей (2012)
Шумна Т. Є. - Характеристика цитокінового статусу дітей з алергічними захворюваннями (2012)
Авраменко І. Ю. - Результати лікування дітей із вродженими вадами серця і синдромом Дауна, Ковальський Р. Я., Гусак В. Ф. (2012)
Марушко Ю. В. - Вміст магнію, характеристика астенічних проявів та нічного сну в дітей із різними формами первинної артеріальної гіпертензії, Гищак Т. В. (2012)
Литвинець Л. Я. - Молекулярно-генетичні основи і стратегія аналізу бронхіальної астми в дітей, Синоверська О. Б., Гнатейко O. З., Виштак Н. В. (2012)
Горленко О. М. - Оцінка ефективності мінералокорекції у дітей із ротавірусною інфекцією в умовах ендемічної зони, Гема Н. М. (2012)
Пневмококковые заболевания можно предотвратить (2012)
Абатуров О. Є. - Підходи до лікування риносинуситу у дітей, Герасименко О. М., Петренко Л. Л., Дитятковський В. О., Либенко Н. М. (2012)
Нагорная Н. В. - Лактазная недостаточность у детей, Бордюгова Е. В., Дубовая А. В. (2012)
Колюбакіна Л. В. - Застійна серцева недостатність у новонароджених. Частина 2, Власова О. В., Безруков Л. О., Колоскова О. К. (2012)
Современные подходы к назначению антибактериальных средств у детей при лечении ОРВИ (2012)
I відкритий Міжнародний конгрес Асоціації педіатрів-гастроентерологів та нутриціологів України (2012)
Кривуши "Введение в иммунологию инфекционного процесса для педиатров и врачей общей практики — семейной медицины" (г. Киев, Джулия Принт, 2012, 172 с.), Агафоновой А. Е. , Герасименко О. Н. (2012)
Богадельников И. В. - Расспроси и осмотри, Здырко Е. В., Крюгер Е. А., Мазинова Э. Р. (2012)
Литовка В. К. - Обширная кистозная лимфгемангиома забрюшинного пространства малого таза с распространением в паховые каналы и мошонку, Журило И. П., Веселый С. В., Латышов К. В. (2012)
Гуляева Л. В. Тантум - Верде® в практике детского отоларинголога (2012)
Беш Л. В. - Проблема дисбактеріозу кишечника в практиці дитячого алерголога: дискусійні питання й можливості їх вирішення (2012)
Сухарева Г. Э. - Опухоли сердца у детей — редкая врожденная патология сердечно-сосудистой системы (часть 2) (2012)
Николаева Н. Г. - Использование физических факторов в восстановительном лечении детей с дисплазией тазобедренных суставов, Элий Л. Б. (2012)
Конюшевская А. А. - Синдром недифференцированной дисплазии соединительной ткани. Пульмонологические аспекты , Франчук М. А. (2012)
Пам’яті вчителя Приходько Валентина Семенівна (14.05.1926–22.10.2012 р.) (2012)
Абатуров А. Е. - Роль Toll-подобных рецепторов в рекогниции патоген-ассоциированных молекулярных структур инфекционных патогенных агентов и развитии воспаления. Часть 3. Рекогниция лигандов TLR, Волосовец А. П., Юлиш Е. И. (2012)
До уваги авторів (2012)
Думанський Ю. В. - Концептуальна програма розвитку "Електронний ВУЗ", Владзимирський А. В. (2011)
Щавій І. - Електронний перинатальний реєстр на Волині. Концепція та стратегія впровадження, Блуньє М., Заугг К. (2011)
Владзимирський А. В. - Перший досвід реалізації телеасистування в Україні, Климовицький В. Г., Антонов О. А., Сендлер М. (2011)
Бублик О. О. - Задачі і перспективи інформатизації санепідслужби на сучасному етапі (2011)
Баязітов М. Р. - Ефективність роботи медичної сестри в лікувально-профілактичному закладі регіонального рівня у зв’язку з впровадженням в його роботу інформаційних технологій, Годлевський Л. С. (2011)
Каліновський Д. К. - Можливості використання сучасних комп'ютерних технологиій Ct/Cad/Cam в щелепно-лицьовій хірургії, Чуйко А. Н. (2011)
Останін А. А. - Керування знаннями в обласній системі охорони здоров'я за допомогою аналізу телемедичної діяльності (2011)
Karlık B. - Веб-додаток для інтелектуальної підтримки прийняття рішень у діагностиці внутрішніх хвороб (2011)
Бодян М. В. - Медична соціальна мережа (2011)
Коренєв М. М. - Результати інформаційних досліджень щодо проблеми використання медичних ресурсів інтернету, Сидоренко Т. П., Водолажський М. Л., Фоміна Т. В., Кошман Т .В., Суліма Т. М. (2011)
Мальцев А. В. - Шляхи автоматизації медичного документообігу в умовах поліклінічного відділення ННЛК "Університетська клініка”, Башеєва Л. А., Кучеренко М. М. (2011)
Яковлев Г. М. - Використання мобільних телефонів як виконавчих механізмів, що застосовуються при тестуванні, Рейдерман Ю. І., Литвиненко А. В., Шевченко Є. В. (2011)
Попова Т. В. - Розробка моделі постійного ортопедичного спостереження для дітей та підлітків з порушеннями постави на основі можливостей телемедицини (2011)
Толкачева І. А. - Комплекс радіотелеметричного ЕКГ-моніторингу для кардіологічних відділень і ОРІТ, Павлович Р. В., Крамаренко А. В., Павлютін Л. В. (2011)
Хоружа Р. Ю. - Можливості використання дистанційного навчання у вищій медичній школі, Каліновський Д. К., Тарануха С. В. (2011)
Матеріали VII міжнародної конференції "Телемедицина-досвід@перспективи” (2011)
Сторінка редактора (2012)
Симпозіум "Бронхіальна астма у дітей" (2012)
Кобец Т. В. - Влияние перинатальных, постнатальных и наследственных факторов на возникновение избыточной массы тела и развитие ожирения у детей и подростков, Яковенко В. В. (2012)
Абатуров О. Є. - Клінічні особливості та фактори ризику розвитку в дітей хронічних гастритів, асоційованих із внутрішньоклітинними вірусними інфекціями, Леоненко Н. Й. (2012)
Марушко Ю. В. - Корекція вторинної недостатності екзокринної функції підшлункової залози у дітей із поєднаною патологією шлунково-кишкового тракту, Тодика Ю. І. (2012)
Климовицький Ф. В. - Вікові особливості змін мінеральної щільності кісткової тканини у дівчаток Донецького регіону, Поворознюк В. В., Балацька Н. І. (2012)
Романенко Е. Г. - Роль цитологических показателей в оценке барьерных свойств слизистой оболочки десен у детей (2012)
Тяжка О. В. - Особливості захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та цитоморфологічні особливості слизової оболонки носа і рота у дітей раннього віку, які потрапляють під вплив тютюнового диму, Ванханова Т. О., Яременко Л. М., Пилипенко І. Ф. (2012)
Резніченко Ю. Г. - Характеристика мікробного пейзажу кишечника в дітей раннього віку — мешканців районів зі значним антропогенним навантаженням та шляхи корекції виявлених порушень, Ярцева М. О., Камишний О. М. (2012)
Черний В. И. - Возможности интегрального метода оценки функционального состояния организма для контроля эффективности терапии и прогнозирования исходов течения беременности у пациенток с преэклампсией различной степени тяжести, Костенко В. С., Сидоренко А. В. (2012)
Скоромная Н. Н. - Роль эпифизарного гормона мелатонина в регуляции различных звеньев эндокринной системы у больных ювенильным ревматоидным артритом (2012)
Шахтель Б. П. - Рандомизированная двойная слепая плацебо-контролируемая модель, демонстрирующая местный эффект бензидамина у детей с тонзиллофарингитом, Падджарино Д. А. (2012)
Толченникова Е. Н. - Клинико-лабораторные изменения при гематурической форме хронического гломерулонефрита у детей на фоне хронической Эпштейна — Барр вирусной инфекции (2012)
Пипа Л. В. - Психоемоційний стан вихованців школи-інтернату та їх реабілітація в санаторії "Південнобережний" (м. Алупка), Римша С. В., Філик А. В., Лук’янович І. Л., Лисиця Ю. М., Мурдид М. В., Бреус С. В., Заморока В. М. (2012)
Сокольник С. В. - Особливості цитокінового профілю в дітей із виразковою хворобою дванадцятипалої кишки залежно від ендоскопічних та морфометричних показників (2012)
Тарнавська С. І. - Оцінка ефективності різних режимів терапії нападного періоду бронхіальної астми у дітей шкільного віку залежно від типу ацетилювання (2012)
Павлюченко А. К. - Ювенильный идиопатический артрит и офтальмопатии (2012)
Маменко М. Е. - Младенческие кишечные колики: современные подходы к терапии (2012)
Ершова И. Б. - Актуальность пероральной регидратации как естественного метода восполнения водно-солевого баланса организма, Мочалова А. А., Черноусова С. Н., Хатнюк В. А., Коломина Т. Б. (2012)
Беш Л. В. - Зовнішня терапія атопічного дерматиту в дітей: сучасний погляд на проблему (2012)
Юлиш Е. И. - Рациональная муколитическая терапия в комплексе лечения бронхолегочных заболеваний в детском возрасте, Левченко А. А. (2012)
Нагорная Н. В. - Внешнесекреторная функция поджелудочной железы и методы ее оценки, Лимаренко М. П. (2012)
Крамарев С. А. - Лечение лихорадки у детей (2012)
Белоусов Ю. В. - Панкреатит и панкреатопатия: классификационные характеристики, принципы диагностики и лечения у детей (2012)
Скородумова Н. П. - Специфика инфекционного поражения сердца у детей (в помощь педиатру, детскому кардиологу и семейному врачу) (2012)
Богадельников И. В. - Инфекцию в карман не спрячешь, Крюгер Е. А., Бобрышева А. В., Смирнов Г. И. (2012)
Притуло Л. Ф. - Клинико-анамнестические и микробиологические критерии диагностики септических осложнений у детей с гнойно-деструктивными заболеваниями (2012)
Журило И. П. - Гигантский мукометрокольпос у новорожденной, Перунский В. П., Иващенко Т. И., Абдулин Р. Ф., Турпакова Г. Н. (2012)
Литовка В. К. - Случай выздоровления ребенка со злокачественной фиброзной гистиоцитомой, Латышов К. В., Литовка Е. В., Турпакова Г. Н. (2012)
Нагорная Н. В. - Опыт работы кафедры педиатрии факультета интернатуры и последипломного образования — опорной по специальности "детская гематология", Дудчак А. П., Дубовая А. В., Бордюгова Е. В., Вильчевская Е. В. (2012)
Рецензия на книгу Абатурова А. Е., Волосовца А. П., Юлиша Е. И. "Индукция молекулярных механизмов неспецифической защиты респираторного тракта". — К., 2012 (2012)
Некоторые штрихи из жизни юбиляра (2012)
Абатуров А. Е. - Роль Toll-подобных рецепторов в рекогниции патоген-ассоциированных молекулярных структур инфекционных патогенных агентов и развитии воспаления. Часть 4. Внутриклеточные сигнальные пути TLR, Волосовец А. П., Юлиш Е. И. (2012)
До уваги авторів (2012)
Богданова Ж. А. - Особливості застосування податкової пільги по ПДВ на національному і місцевому рівні, Шмиголь М. С. (2013)
Боримська К. П. - Удосконалення організаційно-методичних засад державного фінансового аудиту операцій з орендованим комунальним майном як складова безпеки суб’єктів орендних відносин, Кирик Т. В. (2013)
Веселовська О.Є. - Управління прибутком інтегрованих структур в аграрному секторі (2013)
Давидюк Т. В. - Фінансово-економічна безпека або фінансова складова економічної безпеки: епістемологічний підхід (2013)
Вигівська І. М. - Аналіз ресурсного потенціалу корпорацій: організаційні аспекти, Іваненко В. О., Шевченко Л. Я. (2013)
Десяткіна І. В. - Аналіз типових помилок при інтеграції управлінського і фінансового обліку (2013)
Кивачук В. С. - Удосконалення бухгалтерського обліку з позиції закону зворотного зв’язку, Семенюк К. В. (2013)
Клименко І. В. - Лізинг транспортних засобів: теоретичні складові та моніторинг сучасного стану (2013)
Колос І. В. - Внутрішній аудит як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства, Радіонова Н.Й. (2013)
Коротаєв С. Л. - Реорганізація господарських товариств з участю приватних унітарних підприємств: правові, облікові та податкові проблеми (2013)
Лаговська Е. А. - Облікове моделювання потенційних можливостей та загроз генерації вартості компанії у майбутньому (2013)
Мельничук Д. П. - Форми людського капіталу: властивості та роль у забезпеченні сталого економічного розвитку (2013)
Мороз Ю. Ю. - Облік податкових платежів підприємства (2013)
Осмятченко В. О. - Звітність як основа узагальнення вихідних даних в умовах застосування інформаційних технологій, Матюха М. М. (2013)
Панченко І. А. - Фінансова звітність як джерело інформації про результати діяльності підрядних організацій: досвід України, Городиський Н. П. (2013)
Перетятько Ю. М. - Вплив договірних відносин на відображення операцій фінансового лізингу в обліку (2013)
Поліщук І. Р. - Організаційно-методичний механізм здійснення внутрішнього контролю операцій з виробництва продукції відповідно до концепції стійкого розвитку, Бондар О. В. (2013)
Романчук К. В. - Облікове відображення внесених до статутного капіталу майнових прав: особливості застосування альтернативних концепцій визнання активів, Шиманська К. В. (2013)
Супрунова І. В. - Реформа податкового законодавства в Україні: реалії та перспективи, Лозинський Д. Л. (2013)
Анотації до статей (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Журба Я. - Подвійні операторні інтеграли Рімана-Стілтьєса, Константінов О. (2013)
Нестеренко О. - Нерівності для других модулів неперервності кратних аргументів, Чайковський А. (2013)
Тищенко C. - Аналітичні та топологічні властивості алгебри степеневих рядів від двох ермітових твірних, Денісова К. (2013)
Шаріпов К. - Сумування рядів Фур'є неперервних функцій двох змінних (2013)
Гордієнко М. - Проблема малих знаменників і умови застосування асимптотичного методу Крилова-Боголюбова-Митропольського (2013)
Громик А. - Гіперболічна крайова задача в кусково-однорідному суцільному циліндрі, Конет І. (2013)
Чвартацький О. - Факторізація інтегральних операторів та нелінійні інтегровні моделі, ІІ (2013)
Сукретна А. - Наближений синтез обмеженого керування для хвильового рівняння (2013)
Волков В. - Про ізометрії поверхонь обертання (2013)
Журавльов В. - Жорсткі сагайдаки, асоційовані з частково впорядкованими множинами, Журавльова Т., Зеленський О. (2013)
Ільченко О. - Періодичні розв'язки лінійного неоднорідного стохастичного диференціального рівняння (2013)
Сенько І. - Властивості покращеної оцінки найменших квадратів у лінійній векторній моделі регресії за наявності залежних похибок у змінних (2013)
Стефанська Н. - Розв'язання задачі Діріхле для стохастичних рівнянь Лапласа і Пуассона в кулі (2013)
До 75-річчя від дня народження Анатолія Михайловича Самойленка (2013)
До 60-річчя від дня народження Ігоря Остаповича Парасюка (2013)
До 60-річчя від дня народження Миколи Валентиновича Карташова (2013)
Яременко М. - Задача Коші для рівняння еволюційного типу з неперервною еліптичною матрицею в просторах Лебега (2013)
Верьовкіна Г. - Інтерполяційні зображення певних класів випадкових процесів (2013)
Громик А. - Гіперболічна крайова задача в кусково-однорідному порожнистому циліндрі, Конет І. (2013)
Васькович В. - Ціни азійського опціону та їх збіжність відносно параметрів (2013)
Вижва З. - Про статистичне моделювання випадкових полів у тривимірному евклідовому просторі (2013)
Гордієнко М. - Математичні дослідження М.М. Боголюбова періоду 1923–1932 років, Самойленко В. (2013)
Бородін В. - Моделювання руху міміки обличчя у флеш-іграх (2013)
Кіфоренко Б. - Оптимальне управління тягою електричного ракетного двигуна з сонячним джерелом енергії, Васильєв І. , Ткаченко Я. , Харитонова Л. (2013)
Клімчук Т. - Інтегровність систем з миттєвими в'язями (2013)
Мольченко Л. - Вплив нелінійності на згинні коливання стержня в магнітному полі, Лоос І., Голуб П. (2013)
П'ятецька О. - Метод дослідження впливу температури дисипативного розігріву на показники сенсора при гармонійних термомеханічних коливаннях пластин (2013)
Рохман Б. - Моделювання процесу переносу маси, імпульсу й енергії у висхідному полідисперсному потоці з врахуванням обертання дисперсної фази й взаємодії частинок між собою, Каліон В., Худащов А. (2013)
Яровой Л. - Вимірювання наноамплітудних механічних коливань лазерним допплерівським віброметром з модуляцією зондувальної хвилі (2013)
Гребцова И. С. - Особенности развития периодики в Новороссийском крае и Бессарабской области в первой половине XIX ст. (2011)
Данилко Е. С. - Молодые москвичи и их социально-политический портрет (2011)
Дьомін О. Б. - Британська політика королеви Єлизавети Тюдор в другій половині 60-х років ХVI століття (2011)
Зінченко О. В. - Запровадження законодавчої держави Російської імперії у дорадянській історіографії (2011)
Хмарський В. М. - Михайло Слабченко у 1917-1920 рр.: визвольні змагання майбутнього академіка (2011)
Чучко М. К. - Буковинський край і його мешканці в описах мандрівників першої половини ХІХ ст. (2011)
Івангородський К. В. - Вплив віротерпимості на православну та ісламську ідентичності Великого Кордону України в XV – XVII ст. (2011)
Лахно О. П. - "Розкол у розколі", або ескалація конфлікту поміж євангельських християн-баптистів упродовж 1975-1985 років (2011)
Пищемуха В. Г. - Военная литература и историческая память первой мировой войны: ожег 14-го года (2011)
Попсуенко Л. А. - Предпосылки модернизации английского парламентаризма в конце XVIII – первой половине XІX вв. (2011)
Тюхтенева С. П. - Человек и его собственность у алтайцев (2011)
Шагапова Г. Р. - Календарные обряды в игровой культуре башкир (2011)
Ивакин А. А. - Диалектика как теория развития (2011)
Харитонов Є. О. - Філософія римського права (філософське підґрунтя римського права), Харитонова О.І. (2011)
Голубович И. В. - "Конец истории" и "конец прогресса" сквозь призму утопического сознания": аргументы и контраргументы Георгия Флоровского (2011)
Мурашкин М. Г. - Опыт самодостаточности (АМРИ) в мистицизме (2011)
Богатая Л. Н. - Метаконцептные построения в контексте методологичских рассуждений (2011)
Савченко В. В. - Искусство и визуальная культура: к проблеме изучения (2011)
Мартинюк Е. І. - Актуалізація соціальних доктрин, Никитченко О. Е. (2011)
Крижановська Т. О. - Філософський аналіз сучасних концепцій справедливості (2011)
Василенко С. Д. - Політика і права людини у контексті євроінтеграційних процесів (2011)
Вітман К. М. - Етнополітичні колізії навколо подвійного громадянства в Україні (2011)
Дунаєва Л. М. - Тероризм в інформаційному суспільстві: нові тенденції, Піщевська Е. В. (2011)
Милова М. И. - Этническая модель современной Болгарии: проблемы политизации, интеграции и адаптации (2011)
Силенко А. А. - Медиаполитика в Украине: болезни развития, Волянский В. В. (2011)
Мисик І. Г. - Соціокультурна дихотомія та специфіка конституційного процесу в Україні як умови конфліктно-кризового характеру сучасного розвитку, Телилим І. В. (2011)
Кіссе А. І. - Роль переговорного процесу при залагоджуванні етнічних конфліктів (2011)
Авер’янова Н. М. - Національна еліта України: сучасні проблеми формування (2011)
Воропаєва Т. С. - Динаміка становлення національної та європейської ідентичності громадян України: теоретико-емпіричні аспекти (1991 – 2011 рр.) (2011)
Шевчук-Белая Я. В. - Правовое положение военных колонистов Екатеринославского наместничества в свете реформ Потемкина (2011)
Гросфельд Е. В. - Специфика отраслевого лоббизма в Украине: сущность, формы, технологии (2011)
Рекомендації Асоціації кардіологів України з діагностики та лікування клапанних вад серця (2013)
Шумаков В. О. - Клініко-статистичні та клініко-функціональні показники у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда при супутньому цукровому діабеті, Малиновська І. Е., Терешкевич Л. П., Волошина О. В., Кісілєвич Л. Ф. (2013)
Мітченко О. І. - Виявлення ожиріння, порушень ліпідного обміну, дисфункції щитоподібної залози та статусу паління у пацієнтів з множинним атеросклерозом вінцевих артерій перед операцією аортокоронарного шунтування, Руденко А. В., Романов В. Ю., Гельмедова М. М., Гутовський В. В. (2013)
Тыць С. Н. - Опыт оптимизации оказания неотложной медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом в Луганской области, Гуков А. Г., Шаповалов Н. А., Некраса А. И. (2013)
Воронков Л. Г. - Клініко-гемодинамічні показники та довготерміновий клінічний прогноз у пацієнтів із хронічною систолічною серцевою недостатністю залежно від поліморфізму Т(–786)С промотора гена ендотеліальної NO-синтази, Горовенко Н. Г., Мазур І. Д., Шкурат І. А., Мхітарян Л. С., Ляшенко А. В. (2013)
Кожухов С. М. - Частота, клінічний перебіг та прогностичне значення постійної форми фібриляції передсердь у хворих з гострою декомпенсованою серцевою недостатністю (2013)
Коваленко В. Н. - Значение спекл-трекинг эхокардиографии в дифференциальной диагностике хронического диффузного миокардита и дилатационной кардиомиопатии, Несукай Е. Г., Чернюк С. В., Даниленко А. А. (2013)
Радченко А. Д. - Оценка эффективности фиксированной комбинации валсартана и гидрохлоротиазида в лечении больных с неосложненной умеренной и тяжелой артериальной гипертензией: результаты 6-месячного наблюдения, Торбас Е. А., Доброход А. С., Сиренко Ю. Н., Полищук С. А. (2013)
Зинченко Ю. В. - Течение впервые возникшего трепетания предсердий на протяжении пяти лет после кардиоверсии (2013)
Єна Л. М. - Ефективність і безпечність S-амлодипіну в лікуванні пацієнтів похилого віку з гіпертонічною хворобою, Кондратюк В. Є. (2013)
Іванов В. П. - Вплив різних режимів діуретичної терапії на толерантність до фізичного навантаження, структурно-функціональний стан серця і якість життя пацієнтів із систолічною хронічною серцевою недостатністю (2013)
Жарінов О. Й. - Діагностика порушень внутрішньошлуночкової провідності, Куць В. О., Вєрєжнікова Г. П., Мохначова Н. О. (2013)
Абдуева Ф. М. - Миксома сердца: обзор литературы и клинические случаи, Гарбар М. О., Усань Н. Ю., Шептун А. Н., Бояршин С. В., Гладченко А. Р. (2013)
Лутай М. И. - Амилоидоз сердца: определение, диагностика, лечение. Клинический случай, Голикова И. П., Цыж А. В., Бугаенко В. В. (2013)
Перелік статей, опублікованих в "Українському кардіологічному журналі" у 2012 р. (2013)
Дьомін О. Б. - Португальська політика єлизаветинської Англії (1560 – середина 1570-х років) (2011)
Маховская И. С. Романова И.Н. - Память о перестройке. Белорусская провинция (2011)
Петришина Л. В. - Ґендерні особливості українського національного руху ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Аксёнова Н. В. - История советского сиротства: между Родиной и матерью (2011)
Серебряннікова Н. І. - Знакові аспекти лікувальної практики слов’янського населення Південно-Західної України: час в ритуалі (2011)
Ликова В. В. - Правове становище державного селянства Південної України в першій половині ХІХ ст. (2011)
Лєснікова Г. В. - Структуралізм – методологія та філософія: до історіографії проблеми (2011)
Ивакин А. А. - Многогранность и универсальность феномена и понятия идеального (2011)
Панкова Л. А. - Смех как феномен бытия человека: опыт философского анализа (2011)
Крижановська Т. О. - Ідея комунікації в соціальній філософії (2011)
Шамша І. В. - Віртуальність як ознака філософії небуття (2011)
Мартынюк Э. И. - Актуализация эсхатологии (гносеологический аспект), Никитченко Е. Э. (2011)
Саченко В. А. - Одесский период творчества П.М. Бицилли: становление философа (2011)
Гансова Е. А. - Методології моделювання соціальної політики (2011)
Силенко А. А. - Огляд монографічних і дисертаційних робіт російських авторів, присвячених тероризму, Томбулатов И.А. (2011)
Польовий М. А. - Методологічні аспекти побудови моделей політичних процесів (2011)
Узун Ю. В. - Моделі міграційної політики в контексті геополітичної трансформації Євразії (2011)
Коч С. В. - Міграційні процеси як фактор соціально-політичного розвитку (2011)
Ніколаєнко Н. О. - Застосування адміністративного ресурсу як некоректної політичної технології в Білорусії (2011)
Рогатина Л. П. - Особенности гражданского контроля в условиях политической глобализации (2011)
Сторінка редактора (2013)
Симпозиум "Переливание крови у детей" (2013)
Мельничук О. П. - Предикторы нарушения слуха у недоношенных новорожденных (2013)
Гончарь М. А. - Содержание гомоцистеина в сыворотке крови у подростков с артериальной гипертензией, Коновалова Н. В. (2013)
Няньковський С. Л. - Ефективність левоцетиризину при алергічному риніті в дітей, Герасимов С. В., Секретар Л. Б., Возняк А. В., Садова О. Р., Громик Н. Є. (2013)
Даниленко Г. Н. - Состояние механизмов адаптации к учебной нагрузке старшеклассников с разным уровнем профессиональной готовности, Сотникова-Мелешкина Ж. В., Михальчук О. Я., Степанченко К. А. (2013)
Охапкіна О. В. - Особливості адаптаційних механізмів організму дітей з малими аномаліями розвитку серця (2013)
Леженко Г. О. - Патогенетичне значення антимікробних пептидів у реалізації антибактеріального захисту у дітей, хворих на муковісцидоз, Абатуров О. Є., Пашкова О. Є., Пантюшенко Л. І. (2013)
Олейник В. С. - Клинико-диагностические особенности иммунологической адаптации детей первого года жизни, больных негоспитальной пневмонией (2013)
Сенаторова Г. С. - Особливості фізичного розвитку дітей з бронхолегеневою дисплазією, Логвінова О. Л. (2013)
Крючко Т. О. - Клініко-генетичні аспекти хронічного пієлонефриту в дітей: структура схильності та первинний прогноз, Остапенко В. П., Кушнерева Т. В. (2013)
Мікрюкова Н. Г. - Пребіотичні властивості вуглеводів у формуванні здоров’я дітей (2013)
Мостова О. П. - Особливості перебігу процесів психофізіологічної та психічної адаптації та проблемні питання оцінки стану здоров’я учнів шкільного віку (2013)
Лупальцова О. С. - Маркери запалення (ІЛ-4, ІЛ-6, ІЛ-8, ІЛ-10) в індукованому мокротинні в дітей із бронхітами, Сенаторова Г. С. (2013)
Борисова Т. П. - Оценка эффективности противовирусной и иммунотропной терапии у детей с гематурической формой хронического гломерулонефрита и хронической Эпштейна — Барр вирусной инфекцией, Толченникова Е. Н. (2013)
Шадрін О. Г. - Щодо доцільності застосування кисломолочних продуктів у харчуванні дітей грудного віку (2013)
Юлиш Е. И. - Рациональная антибактериальная терапия — условие эффективности лечения острого среднего отита у детей раннего возраста, Чернышева О. Е., Кривущев Б. И., Глинская Е. В. (2013)
Семань-Мінько І. С. - Сучасні тенденції грудного вигодовування немовлят та особливості взаємодії пари "мати — дитина", Нечитайло Ю. М., Буряк О. Г. (2013)
Чернишова Л. І. - Пневмококові захворювання — проблема, що має рішення (2013)
Портнова О. А. - Случай атопического дерматита у ребенка с панкреатической недостаточностью (2013)
Крамарев С. А. - Лечение острых кишечных инфекций у детей (2013)
Єщенко А. В. - Вплив інформаційних технологій на здоров’я підлітків (2013)
Богадельников И. В. - Энцефалит, вызванный антителами к NMDA-рецепторам нейронов, Бобрышева А. В., Вяльцева Ю. В., Черняева Е. С. (2013)
Надрага О. Б. - Клініко-епідеміологічні особливості перебігу кашлюка в дітей першого року життя, Дибас І. В. (2013)
Литовка В. К. - Контагиозный моллюск в практике детского хирурга, Журило И. П., Веселый С. В., Латышов К. В., Иноземцев И. Н., Литовка Е. В., Бурцева Т. О. (2013)
Абатуров А. Е. - Роль NOD-подобных рецепторов в рекогниции патоген-ассоциированных молекулярных структур инфекционных патогенных агентов и развитии воспаления. Часть 3а. Протеины NLR семейства, участвующие в активации ASC-ассоциированного пути возбуждения. Инфламмасомы, Волосовец А. П., Юлиш Е. И. (2013)
Лобода А. М. - Нейроендокринна стрес-відповідь у новонароджених із ураженням нирок на тлі асфіксії, Маркевич В. Е. (2013)
Лимаренко М. П. - Аутоиммунная энтеропатия у детей: обзор литературы и собственное наблюдение, Логвиненко Н. Г., Майоренко А. П. (2013)
Contents (2013)
Авдіюк К. В. - Мікробні α-амілази: фізико-хімічні властивості, субстратна специфічність та доменна структура, Варбанець Л. Д. (2013)
Векліч Т. О. - Кінетичні закономірності дії калікс, Шкрабак О. А., Мазур Ю. Ю., Родік Р. В., Бойко В. І., Кальченко В. І., Костерін С. О. (2013)
Коломієць О. В. - Вивчення акумуляції Са2+ в ізольованих мітохондріях гладенького м’яза за допомогою зонда Fluo-4 AM, Данилович Ю. В., Данилович Г. В., Костерін С. О. (2013)
Салига Н. О. - Активність глутатіонової системи антиоксидантного захисту в щурів за дії L-глутамінової кислоти (2013)
Манько Б. О. - Вплив Са2+ на кінетичні параметри дихання мітохондрій in situ ацинарних панкреацитів, Манько В. В. (2013)
Гордиенко А. И. - Взаимосвязь между базовой концентрацией С-реактивного протеина в крови, уровнями сывороточных антиэндотоксиновых антител и эндотоксинсвязывающим потенциалом моноцитов и гранулоцитов у здоровых людей (2013)
Пузиренко А. М. - Вплив антигіпертензивних та метаболітотропних препаратів на жирнокислотний склад ліпідів кардіоміоцитів у щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією, Чекман І. С., Брюзгіна Т. С., Горчакова Н. О. (2013)
Мельничук С. Д. - Активність NAD•H-генеруючих ензимів та вміст цитохромів у мітохондріях печінки та міокарда щурів за експериментального гіпобіозу, Хижняк С. В., Морозова В. С., Войціцький В. М. (2013)
Степанов С. С. - Вплив метанолу на вміст NAD(P)H, вільних амінокислот і протеїну в клітинах Chlamydomonas reinhardtii, Золотарьова О. К. (2013)
Левчук Н. І. - Вплив метанандаміду на стероїдогенез в адренокортикоцитах щурів in vitro (2013)
Сташкевич М. А. - Распределение 5-фторурацила между лимфоцитами и плазмой крови, Хомутов Е. В., Шатова О. П., Думанский Ю. В. , Зинкович И. И. (2013)
Броварець О. О. - За яких умов вотсон-криківська пара основ ДНК G•C набуває всіх чотирьох конфігурацій, характерних для вотсон-криківської пари основ ДНК A•T? (2013)
Броварець О. О. - Структурно-енергетичні властивості чотирьох конфігурацій пар основ ДНК А•Т і G•C (2013)
Рока-Мойя Я. М. - Розробка та оптимізація методів визначення активності інгібітора активатора плазміногену 1-го типу в плазмі крові, Жерносєков Д. Д., Кондратюк А. С., Гриненко Т. В. (2013)
Виноградова Р. П. - Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна 1989–1990 рр., Данилова В. М. (2013)
Пимпирева Е. Г. - Семейство у бессарабских болгар в постсоциалистический период – роли, нормы, ценности (2012)
Блинова А. Н. - Воспитание в диаспоре: механизмы передачи культурнозначимой информации (на примере российских немцев) (2012)
Черных И. Д. - Репрезентация Одессы в виртуальном пространстве, Стоянова Г. Н. (2012)
Петрова Е. В. - Одесские болгары: апгрейд этнической идентичности на рубеже столетий (2012)
Водиничар Е. - Церковь. Легитимность. Секуляризация. Возрождение (по материалам болгарской общины в Бессарабии) (2012)
Барiнов I. I. - Угорські війська на території Східної України в роки Великої вітчизняної війни 1941-1945 рр. (2012)
Дмитрюк В. В. - Фотографія як явище в етнічних культурах: огляд історіографічних підходів (2012)
Serebriannikova N. - Traditional medicine in the Danube delta region (2012)
Ивакин А. А. - Предмет фундаментальной онтологии (2012)
Яворская Г. Х. - Акмеологическая концепция развития профессионала (2012)
Элез А. Й. - Философское учение Аристотеля о практике в свете материалистической диалектики (2012)
Добродум О. В. - Католицизм в США – некоторые особенности современного положения (2012)
Мартинюк Е. І. - Американізація в сучасному релігійному житті світу, Никитченко О. Е., Гольд О. Ф. (2012)
Крижановська Т. О. - Відповідальність як проблема сучасної соціальної філософії: субстанційний та дискурсивний погляд (2012)
Кравчик М. А. - У истоков философского знания: понятие "исследование" у ионийских мыслителей (2012)
Pankova L. - The comic elements in the structure of mythological thinking (2012)
Мілова М. І. - Політична взаємодія в умовах конфронтації: болгарський досвід розбудови демократії (2012)
Польовий М. А. - Бази даних як засіб моделювання станів демократичного розвитку (2012)
Дунаева Л. Н. - История правового регулирования гражданских свобод, Пищевская Э. В. (2012)
Наумкіна С. М. - Парадигмальні моделі політичної еволюції: "Традиція" та "Сучасність", Ковадло Н. П. (2012)
Гедікова Н. П. - Особливості процесу становлення та орієнтири української ліберальної думки у другій половині ХIХ – початку ХХ ст. (2012)
Гансова Э. А. - Модели национальной идентификации (2012)
Узун Ю.В. - Практика мультикультурализма как индикатор геополитической субъектности государства и развитости гражданского общества (2012)
Yagunov D. V. - The transformation of the concept of freedom in the panoptic society (2012)
Коч С. В. - Диаспоры Юга Украины в системе региональных геополитических отношений, Узун Ю. В. (2012)
Змiст (2012)
Содержание (2012)
Content (2012)
Амоша А. И. - Неоиндустриализиция и новая промышленная политика Украины, Вишневский В. П., Збаразская Л. А. (2012)
Стариченко Л. Л. - Актуальні питання державної політики щодо вугільної промисловості (2012)
Череватский Д. Ю. - Промышленная политика для угольной промышленности (2012)
Попадинець Н. М. - Модернізація промисловості як передумова перспективного розвитку внутрішнього ринку України (2012)
Ромусік Я. В. - Інвестиційне забезпечення збалансованості структурних пропорцій економіки України (2012)
Котов Е. В. - Тектология государственночастного партнерства сквозь призму зарубежного опыта (2012)
Яременко О. В. - Економічна сутність інвестицій та основні поняття інвестиційної діяльності (2012)
Васильцова С. О. - Загальні засади утримання інноваційно-інвестиційного портфеля в зоні його ефективності (2012)
Федотов А. В. - Маркетинг и логистика на рынке сельхозтехники, Романенко В. А. (2012)
Пономарьов С. В. - Енергозбереження на вугледобувних підприємствах шляхом зниження операційних витрат (2012)
Шишкіна І. О. - Альтернативні джерела енергії світового ринку: сучасний стан та перспективи (2012)
Костенок И. В. - Методологические основы стратегического управления инвестиционной привлекательностью региона, Хоменко Я. В. (2012)
Гуляк Р. Е. - Сценарне прогнозування розвитку ресурсної компоненти економічного потенціалу міста (2012)
Никифорова В. А. - Стратегические направления промышленной политики в металлургической отрасли Украины в посткризисный период (2012)
Горянська Т. В. - Конкурентні позиції експортоорієнтованих секторів економіки України (2012)
Тельнова Г. В. - Взаємозв’язок функції управління капіталом із підсистемами фінансового менеджменту підприємства (2012)
Чотий Н. Д. - Регулирование банковской системы в регионе: эволюционный подход (2012)
Федосєєнко І. Г. - Економіко-математичне обґрунтування потреб вітчизняних підприємств у державній підтримці (2012)
Петрушевський Ю. Л. - Завдання моделювання цінового механізму в житлово-комунальному господарстві (2012)
Попадюк О. І. - Деякі аспекти стратегічного планування розвитку житлово-комунального господарства (2012)
Доноха А. М. - Графоаналитический подход к построению механизма формирования солидарной системы управления жилищно-коммунальным хозяйством (2012)
Передерий С. Л. - Перспективы развития электронной промышленности в Украине (2012)
Клунко Н. С. - Особливості логістичного підходу до оптимізації діяльності фармацевтичних підприємств на світовому ринку (2012)
Шевцова Г. З. - Синергетичний менеджмент як концепція організованої синергії в управлінні підприємствами (2012)
Майдуков Г. Л. - Рентабельность угольной продукции: условия формирования и инновационный потенциал, Болбат В. Н., Григорюк М. Е., Майдукова С. С., Пономаренко С. В. (2012)
Пономаренко П. І. - Необхідність обґрунтування вдосконалення структури КП "Південукргеологія", Тарасенко В. А. (2012)
Оболонська І. В. - Показник оцінки організаційно-технічного рівня забезпечення виробничої потужності видобувного підприємства та методика його застосування (2012)
Коробко А. В. - Теоретические основы стратегического планирования на предприятии (2012)
Віноградова О. Р. - Аналіз світового досвіду інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності підприємств (2012)
Орлов О. О. - Застосування маржинального аналізу та аналізу чутливості під час формування виробничої програми машинобудівного підприємства, Рясних Є. Г., Гордєєва Т. А. (2012)
Дубєй Ю. В. - Конкурентоспроможність машинобудівних підприємств на ринку залізничного рухомого складу (2012)
Передерєєва О. С. - Методичні підходи до оцінки економічної складової техніко-технологічного потенціалу промислового підприємства (2012)
Кітченко О. М. - До питання вибору варіанта енергопостачання та енергозбереження промислового підприємства (2012)
Половян А. В. - Ко-эволюционный механизм сбалансированного развития экономических и экологических систем (2012)
Тарасова М. Ю. - Экоиндикаторы эффективности управления водными ресурсами (2012)
Балтачеєва Н. А. - Стратегія розвитку системи соціального захисту населення в Україні (2012)
Пасєка С. Р. - Інституціональна основа розвитку соціально-трудового потенціалу регіону (2012)
Вишневський О. С. - Правове забезпечення формування та реалізації соціальної орієнтації економіки регіонів (2012)
Михальченко Г. Г. - Розвиток регіональних ринків праці (2012)
Руссиян Е. А. - Оценка человеческого капитала промышленного предприятия в условиях экономических кризисов, Ляшок Н. Ю. (2012)
Омельченко С. Н. - Особенности оценки человеческого капитала в зависимости от выбранного вида инновации (2012)
Сталинская Е. В. - Концептуальные основы стратегического управления устойчивым развитием металлургического предприятия, Охтень А. А. (2012)
Бєлєнцова Ю. В. - Соціальні стандарти як інструмент вирішення протиріч між соціальною і економічною ефективністю (2012)
Кузнєцова Т. В. - Методичні підходи до формування кадрової політики експортоорієнтованих підприємств з урахуванням міжнародного досвіду (2012)
Олійник О. О. - Галузеві особливості договірного регулювання ризиків у соціально-трудових відносинах (2012)
Миньковская М. В. - Роль руководства в системе менеджмента качества, Радионова А. С. (2012)
Жекунова Н. О. - Стан та структура підготовки наукових кадрів в Україні: аналіз та динаміка (2012)
Анотацiї (2012)
Аннотации (2012)
Abstracts (2012)
Содержание (2010)
Костенко А. И. - Критерий эффективности технологии лазерного раскроя листовых конструкционных материалов для производства панелей воздушных судов транспортной категории (2010)
Жовноватюк Я. С. - Моделирование нагружения заготовки ударными волнами в разрядных камерах электрогидроимпульсных прессов (2010)
Калинина Н. Е. - Повышение технологических свойств литейных алюминиевых сплавов при модифицировании нанодисперсными частицами, Кавац О. А., Калинин В. Т. (2010)
Стороженко М. С. - Підвищення зносостійкості сталі 30хгса електроіскровим легуванням композитами на основі TiB2-SiC, Уманський O. П., Тамаргазін O. А. (2010)
Бокучава Г. В. - Состав и морфология кремний и кремний-германиевых пленок легированных бором и фосфором на монокристаллах SI И SI-GE, Вирич В. Д., Дарсавелидзе Г. Ш., Журавлёв А. Ю., Левенец В. В., Семёнов Н. А., Стригуновский С. В., Сущая А. А., Широков Б. М. (2010)
Третьяк В. В. - Оптимизация расчетов заряда в технологических процессах взрывной штамповки, Онопченко А. В. (2010)
Сурду Н. В. - Режимы производительного бесцентрового шлифования, Телегин А. В. (2010)
Брусило Ю. В. - Выбор оборудования для упрочнения и восстановления деталей поршневых двигателей электродуговым напылением (2010)
Виноградов А. И. - Теория и технология восстановительной обработки лопаток ГТД способом газостатического прессования, Жуков А. А., Новикова О. В., Кочетков В. А. (2010)
Данько К. А. - Анализ состояния проблемы повышения жизненного цикла деталей авиационных двигателей технологическими методами, Зорик И. В. (2010)
Макаров В. Ф. - Повышение эффективности процесса протягивания деталей ГТД на станках ЧПУ, Туктамышев В. Р. (2010)
Пустовойтов В. П. - О формировании аэродинамической компенсации органов управления турбовинтовых самолетов на этапе предварительного проектирования (2010)
Середа В. А. - Классификация законов распределения тягового усилия наземных пусковых устройств беспилотных летательных аппаратов (2010)
Амброжевич А. В. - Технология численных исследований рабочих процессов транспортных систем с бесклапанными пульсирующими воздушно-реактивными двигателями, Ларьков С. Н., Мигалин К. В. (2010)
Скоб Ю. А. - Численное моделирование процессов теплообмена в твердых телах сложной формы (2010)
Бондаренко С. Г. - Особенности отработки высотных ракетных двигательных установок пастообразного топлива с регулируемым вектором тяги, Коваленко Н. Д. (2010)
Слепичева М. А. - Моделирование механизма компенсации давления водорода в системе водород – фуллерен С60 (2010)
Мустафаев M. Р. - Профилирование сечения лопаток турбины на основе решения уравнения кривизны, Абдуллаев П. Ш., Ашуров Ю. М. (2010)
Смыслов А. М. - Влияние химического и фазового состава на процесс удаления алюминидных покрытий с рабочих лопаток турбины химическим методом, Быбин А. А., Невьянцева Р. Р., Смольникова О. Г. (2010)
Богуслаев А. В. - Автоматизация технологической подготовки производства ОАО "Мотор Сич" в среде АСТПП на базе комплекса TechCARD/Search, Мозговой В. Ф., Балушок К. Б., Басов А. Ю., Бирук М. К. (2010)
Алфавитный указатель (2010)
Содержание (2010)
Долгов А. С. - Исследование влияния параметров потока плазмы на свойства формируемых покрытий, Лорент А. Л. (2010)
Кондратьев А. В. - Концепция оптимизации основных параметров конструкций авиакосмической техники из полимерных композиционных материалов (2010)
Авилов И. С. - Комплексно–сопряженная модель пневматического наземного пускового устройства легкого беспилотного летательного аппарата, Амброжевич М. В., Середа В. А. (2010)
Бажанова А. О. - Напряженное и деформированное состояния подкрепленных пластин (обзор выполненных исследований) (2010)
Гакал П. Г. - Физическое моделирование теплогидравлических процессов в системах терморегулирования космических аппаратов (2010)
Чмовж В. В. - Исследование влияния параметров сетки на результаты численного моделирования обтекания сверхкритического профиля MBB A-3, Каленюк И. А. (2010)
Иванов П. И. - Особенности функционирования парашютов на больших сверхзвуковых скоростях (2010)
Амброжевич А. В. - Модель многорежимного горения в тепловых машинах, Ларьков С. Н., Мигалин К. В. (2010)
Быков Ю. А. - Численное моделирование аэроупругости в решетке охлаждаемых лопаток (2010)
Тропина А. А. - Механизмы воспламенения импульсным наносекундным разрядом (2010)
Волощук В. А. - Дослідження циклів парогазових енергетичних установок за допомогою сучасних інформаційних технологій, Очков В. Ф., Орлов К. О. (2010)
Тоцкий А. В. - Распознавание летательных аппаратов по радиолокационным дальностным профилям, Молчанов П. А., Поспелов Б. Б. (2010)
Себко В. В. - Вихретоковый многопараметровый метод контроля плоских изделий авиационного оборудования (2010)
Попов А. В. - Сравнительный анализ теорем декомпозиции поляризационных характеристик объектов активного аэрокосмического дистанционного зондирования (2010)
Латкин М. А. - Методы контроля выполнения работ проекта, Губа А. В., Прончаков Ю. Л. (2010)
Лутай Л. Н. - Оценка риска проекта по созданию нового образца авиационной техники с использованием прецедентного подхода (2010)
Алфавитный указатель (2010)
Содержание (2010)
Костюк Г. И. - Экспериментально - теоретическое исследование возможности получения наноструктур при действии потоков частиц, Павленко В. Н., Суккариех Мустафа Эззат, Исяк К. П. (2010)
Нарыжный А. Г. - Смешанная модель технологической системы гидродинамической штамповки (2010)
Безручко К. В. - Структуры проверочно-пускового оборудования ракетно-космических комплексов, Давидов А. О., Сабадош Л. Ю., Свищ В. М., Харченко А. А., Яценко С. Я. (2010)
Авилов И. С. - Оптимизация динамических характеристик пневматического пускового устройства беспилотного летательного аппарата, Середа В. А. (2010)
Силевич В. Ю. - Формирование облика легкого беспилотного летательного аппарата на основе результатов стендовых испытаний пульсирующего воздушно-реактивного двигателя, Карташев А. С. (2010)
Раков А. С. - Настройка параплана в процессе летных испытаний (2010)
Аль Дахери Али Мохамед - Обеспечение робастной устойчивости на этапе проектирования конфигурации беспилотного летательного аппарата, Вартанян В. М. (2010)
Лученко О. А. - Формирование избыточного блока двигателей-маховиков системы ориентации и стабилизации симметричного малогабаритного космического аппарата, Таран А. Н., Фирсов C. Н. (2010)
Осадчий С. І. - Стабілізація руху системи рухомих об’єктів в умовах дії векторних стаціонарних випадкових збурень та шумів (2010)
Аврамов К. В. - Бифуркации и потери устойчивости автоколебаний несимметричного однодискового ротора в подшипниках скольжения, Борисюк А. В., Розова Л. В. (2010)
Давыдов С. А. - Методика расчета удерживающей способности системы обеспечения сплошности топлива при импульсном изменении давления (2010)
Слепичева М. А. - Событийное моделирование в применении к вычислительному эксперименту по адсорбции водорода на углеродных наноструктурах, Угрюмов М. Л., Чернышев Ю. К. (2010)
Радченко Н. И. - Повышение эффективности контура охлаждения наддувочного воздуха судовых ДВС, Андреев А. А. (2010)
Усс М. Л. - Оптимальный дискриминатор с управляемой шириной дискриминационной характеристики для сопровождения маневрирующего объекта по доплеровской частоте и ее производным высшего порядка, Барышев И. В., Джавад Радван М. (2010)
Бей А. И. - Оценка качественных показателей восстановления радиолокационных изображений "слепым” методом (2010)
Бойченко О. В. - Аналіз математичної моделі формування управлінських інформаційних систем (2010)
Михнич Б. Б. - Реинжиниринг программного обеспечения подсистемы обработки телеметрической информации центра управления полётом, Туркин И. Б. (2010)
Федорович О. Е. - Метод выбора проекта модернизации предприятия для обеспечения качества основного и вспомогательного процессов производства, Лещенко Ю. А., Западня К. О. (2010)
Алфавитный указатель (2010)
Зажигаєв Б. В. - Між демократією і тоталітаризмом? (Витоки, періоди і фази формування політичних режимів у світовій цивілізації) (2013)
Чумаченко О. А. - Стратегічне партнерство Європейського Союзу і Китаю: 10 років потому (2013)
Гринкевич О. Й. - Актуальні питання забезпечення практичної націленості теоретичного аналізу у сфері міжнародних інформаційних відносин, Гринкевич О. О. (2013)
Даниленко С. І. - Інформаційне суспільство в контексті цивілізаційного вибору України (2013)
Коломієць О. В. - Трансформація безпекової парадигми румунії в контексті євроатлантичної та європейської інтеграції (2013)
Коцюруба К. О. - Ісламський виклик європейській системі безпеки (2013)
Мазур Ю. В. - Цивілізаційне підґрунтя формування політичних інститутів в країнах Східної Азії (2013)
Оврамець М. А. - Діяльність керівних органів ЄС у сфері контролю міграцій (2013)
Панченко Ж. О. - Теорія прийняття політичних рішень у міжнародних відносинах: основні методологічні підходи та концептуальні моделі (2013)
Pogorska I. - Democratization In The Modern World: Trends And Prospects of The Spread and Development, Lakishyk D. (2013)
Пономарьова І. С. - Етнічний чинник в дезінтеграції Югославії, Мурза К. Г. (2013)
Ржевська Н. Ф. - Стратегічне прогнозування: Концептуальний вимір (2013)
Сидорчук Л. А. - Правові аспекти становлення інституту місцевого самоврядування в країнах Європейського Союзу та Україні (2013)
Судак І. І. - Трансформаційні процеси Північноатлантичного альянсу та їх вплив на подальший розвиток Канади (2013)
Толстов С. В. - Проблеми еволюції міжнародної системи: концептуальні та методологічні аспекти (2013)
Шумило О. В. - Вплив Wikileaks на сучасну дипломатичну систему (2013)
Гулай В. В. - Негативні комунікативні установки в дискурсі екстремізації конфліктно-конфронтаційної міжетнічної комунікації в Західній Україні (червень-вересень 1941 р.) (2013)
Павлов Н. В. - Русские и немцы во времени и пространстве – партнеры или соперники? (часть первая) (2013)
Самойлов О. Ф. - До питання політичного портрету Йосипа Сталіна (2013)
Сініченко С. В. - Щодо можливості історичної реконструкції стосунків між М.П. Драгомановим та С.А. Подолинським (за матеріалами часопису "Русская старина") (2013)
Рецензії (2013)
Правила оформлення статей (2013)
Бєляєва Т. В. - Про актуалізовані значення сучасних українських власних назв, Щербакова Н. В. (2013)
Григорук Н. В. - Власні назви футбольних команд Білорусі, Росії, України (2013)
Діброва О. В. - Фітоніми в художньо-поетичному наповненні Бориса Олійника (2013)
Дубчак В. В. - Банконіми м. Хмельницького: мотивація, творення, структура (2013)
Зубар Л. С. - Космоніми як показник ідіостилю українських письменників-фантастів ХХ століття (2013)
Коловоротна Н. Д. - Фразеологія мовчання в сучасній українській мові: етнокультурний і семантичний аспекти (2013)
Коробова І. О. - Спортивні запозичення в сучасній українській мові (2013)
Коханська А. О. - Гідронімія басейну річки Бужок (2013)
Омельяненко О. В. - Українські фразеологізми з компонентами-соматизмами як засоби вербалізації танатологічної семантики (2013)
Таванець Н. В. - Лексика епістолярії кінця ХІХ – початку ХХ століття: семантичні неологізми (2013)
Таран О. С. - Лексика зі сленгу хіпі в сучасній українській мові (2013)
Ткаченко О. В. - Розкриття стереотипів у фразеологічних одиницях української мови, що об’єктивують поняття "сімейне виховання" (2013)
Янчишин А. М. - Структура, типологія і функціонування в українській мові товаронімів (на матеріалі власних назв пилососів) (2013)
Янчишина Я. В. - Дериваційні особливості творення власних назв дрібних географічних об’єктів Хмельницького району Хмельницької області (2013)
Байдюк О. І. - Семантико-­структурна специфіка складнопідрядних речень у поетичному мовленні Агатангела Кримського (2013)
Кушлик О. П. - Параметри словотвірної парадигми відприкметникових інхоативних дієслів на позначення внутрішнього стану суб’єкта в українській мові (2013)
Павлова І. А. - Числівник у поетичному мовленні Б. Олійника крізь призму психотипу митця (2013)
Попова І. С. - Зв’язки між синтаксично різноплановими компонентами мовленнєвого ланцюга та за межами одного речення (2013)
Рудая Н. В. - Особенности средств связи в многокомпонентных сложных предложениях со сложносочиненной структурной основой (на материале современной китайской литературы) (2013)
Ткач О. В. - Складнопідрядні речення з корелятами так, такий як засіб організації метатексту, Переяслова О. О. (2013)
Фандуль О. М. - Прізвища Центральної Хмельниччини з патронімними формантами -енк-о, -евич/-ович, -ич (2013)
Мороз Т. В. - Діалектне джерело лексики в мові творів Івана Франка та в українському перекладі Біблії 1903 року (2013)
Яворський А. Ю. - Лексика волинсько­поліської говірки в романі Володимира Лиса "Століття Якова" (2013)
Войталюк А. А. - Стилістично-виражальні можливості власних особових імен (на матеріалі усмішок Петра Ребра) (2013)
Жалко Т. Й. - Мовна парадигма рекламних повідомлень (2013)
Іванова І. Б. - Білінгвізм та його вплив на лінгвостилістику рекламного тексту (на матеріалі реклами Слобожанщини) (2013)
Ліщук Т. Д. - Постмодерністське зображення зовнішності людини в тексті роману Ю. Андруховича "Рекреації" (2013)
Петухова О. І. - Полемічний дискурс з погляду його мовного наповнення (2013)
Лобачова І. М. - Лексико-семантичні функції макрополя "людина" в українських текстах Біблії ХХ ст. (2013)
Плотнікова Н. В. - Вогонь: концепт-архетип мікроконцептосфери святки (2013)
Ткачук Н. О. - Концептуальний аналіз постмодерного поетичного тексту (2013)
Шленьова М. Г. - Відтворення танатологічних концептів засобами поетичної мови у творчому доробку Василя Голобородька (2013)
Kobrynets O. S. - Les procédés stylistiques de la création de l’argot français (2013)
Навальна М. І. - Нові функціонально-стилістичні вияви відабревіатурних утворень у мові інтернет-видання "Українська правда" на початку ХХІ ст. (2013)
Нуждак Л. В. - Теоретичні здобутки в галузі еколінгвістики (2013)
Полтавець Ю. С. - Явище атракції: вияв на різних мовних рівнях (2013)
Федорова Л. М. - Особливості формування оцінки в ад’єктивних метафорах газетно-журнальної періодики (2013)
Шелкова К. А. - Метафора як основний засіб переконання електорату та впливу на суспільну думку в промовах політиків Дніпропетровщини (2013)
Шкіцька І. Ю. - Роль фразеологізмів у ситуаціях здійснення маніпулятивного впливу (2013)
Марченко Т. А. - Функціонування термінів перлит, стоп у сучасній терміносистемі матеріалознавства (2013)
Книшенко Н. П. - Термінологія дорожнього будівництва в Західній Україні (на матеріалі монографічного дослідження М. С. Глушка "Шляхи сполучення і транспортні засоби в українських Карпатах другої половини ХІХ — поч. ХХ ст.") (2013)
Сукаленко Т. М. - "Гендер" як соціолінгвістичне поняття (2013)
Шульган О. В. - Вплив суспільно-політичних чинників на формування ойконімії Тернопільщини у другій половині ХХ ст.: соціолінгвістичний аспект (2013)
Щербицька В. В. - Граматичний аспект об’єктивації гендеру в автобіографіях (на матеріалі англомовних художніх творів ХХІ століття) (2013)
Зайцева М. О. - Особливості перекладу військових текстів: синтаксичний рівень (2013)
Коновалова В. Б. - Лексико-семантичні особливості військового галузевого перекладу, Лутай Н. В. (2013)
Дорошенко С. І. - Наочність у курсі "Вступ до мовознавства" (2013)
Олійник О. В. - Особливості навчання іноземної мови через дистанційне навчання (2013)
Слабоуз В. В. - До питання про формування полікультурного компоненту професійної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов, Рижкова С. В. (2013)
Навальна М. І. - Нове у викладанні базових філологічних дисциплін в умовах кредитно-модульної системи (2013)
Відомості про авторів (2013)
До уваги пошукувачів, аспірантів, докторантів! (2013)
Вихідні дані (2013)
Исаенко Е. Ю. - Адъюванты в современной вакцинологии, Бабич Е. М., Елисеева И. В., Ждамарова Л. А., Белозерский В. И., Колпак С. А. (2013)
Перетятко О. Г. - Роль ентерококів у виникненні нозокоміальних інфекцій (2013)
Makeeva N. I. - Value of house aeroallergens in the etiological spectrum of bronchial asthma in children, Shmulych V. K., Chernenko L. N., Staruseva V. V., Shmulych A. V., Parameyeva K. O. (2013)
Мішина М. М. - Дія ультразвукового випромінювання на сформовані біоплівки та здатність до їх формування S.aureus (2013)
Мозгова Ю. А. - Вивчення впливу ультразвукового випромінювання на здатність до формування біоплівок та на сформовані біоплівки Klebsiella pneumoniae (2013)
Климнюк С. І. - Мікробна флора ротоглотки при захворюваннях на грип та ГРВІ, Покришко О. В, Савчук М. М., Романюк Л. Б., Ткачук Н. І., Андрейчин Ю. М. (2013)
Дяченко В. Ф. - Дослідження впливу комбінацій антибіотиків на музейні поліантибіотикорезистентні штами синьогнійної палички, Ягнюк Ю. А., Марющенко А. М., Бомко Т. В., Бакуменко А. В., Городницька Н. І. (2013)
Бойко М. М. - Обгрунтування вибору антисептика для комплексного назального препарату з антимікробною та судинозвужувальною дією, Нефьодова Л. В., Рибалкін М. В., Осолодченко Т. П. (2013)
Завгородний И. В. - Состояние неспецифической резистентности организма рабочих, занятых литьем в постоянные металлические формы, Перцев Д. П., Никулина Н. А., Никулина Г. Л. (2013)
Голяр О. І. - Ступінь впливу тетрацикліну на мікробіоценоз кишечнику та його корекція препаратом "Біфіформ – 21", Сидорчук І. Й. (2013)
Похил С. І. - Макромікроскопічна та ультрамікроскопічна характеристика серця та його судин при експериментальній ерліхіозній інфекції у мишей, Торяник І. І., Тимченко О. М., Чигиринська Н. А., Костиря І. А., Килипко Л. В. (2013)
Волянський А. Ю. - Особливості клітинного імунітету дітей, хворих на хронічну герпесвірусну інфекцію, залежно від віку та ступеню інфікованості вірусами різних типів, Романова О. А., Ігумнова Н. І., Сидоренко Т. А., Юхименко В. І., Конарева К. С. (2013)
Торяник І. І. - Вплив стафілококової інфекції на структурну організацію головного мозку та його судин у щурів лінії вістар в експерименті, Казмирчук В. В. (2013)
Бобрицька Л. О. - Дослідження специфічної активності та антимікробної дії порошку гриба шиїтаке (Lentinus edodes), Попова Н. В., Осолодченко Т. П., Федоритенко Н. О. (2013)
Коляда Т. І. - Дослідження змін рівней деяких цитокінів та SIgA при лікуванні хронічного гіпертрофічного фарингіту із застосуванням імунокорекції, Аттіков В. Є., Тупотілов О. В., Вдовіченко Н. І., Егошина В. А. (2013)
Некролог. Волянський Юрій Леонідович (2013)
Гриньова В. М. - Обдарованість: суть, види, принципи, Карпова Л. Г. (2011)
Черновол-Ткаченко Р. І. - Ретроспективи розвитку управління навчальними закладами на державно-громадських засадах (2011)
Беззубкіна О. О. - Сучасні концепції обдарованості (2011)
Макаренко В. В. - Організаційно-методичне забезпечення гуманізації середньої спеціальної освіти (2011)
Іванова О. І. - Про взаємозв’язок самовиховання й самоосвіти (2011)
Пінський О. О. - Питання організації роботи сільських та селищних малокомплектних шкіл (2011)
Бескорса О. - Теоретичне обґрунтування стилю навчальної діяльності старшокласників (2011)
Ростовська В. І. - Професійна компетентність заступника директора з навчально-виховної роботи як фактор впливу на результативність навчально-виховного процесу (2011)
Штефан Л. В. - Інноваційний та творчий компоненти в професійній діяльності педагога (2011)
Коломійченко С.Ю. - Теоретичні питання підготовки студентів до організації фасилітаційного спілкування (2011)
Мерінов В. В. - Розвиток умінь студентів, пов’язаних із виконанням письмових робіт навчального й наукового характеру (2011)
Поляков А. О. - Організація самостійної роботи студентів на юридичному факультеті (2011)
Коршикова С. Ю. - Проблема формування авторитету педагога (2011)
Хребто Т. С. - Дидактична підготовка майбутнього вчителя до розробки інтегрованих форм навчання (2011)
Дейниченко Г. В. - Науково-технологічне забезпечення підготовки майбутніх учителів до технічного конструювання (2011)
Стяглик Н. І. - Педагогічні умови успішності процесу консультування (2011)
Хрипунова А. Л. - Педагогічні технології формування діяльнісного компоненту екологічної компетентності майбутніх фахівців цивільного захисту (2011)
Левченко Я. Е. - Поняття "особистість" у теоріях вітчизняних психологів і педагогів (2011)
Елліс І. О. - Відображення образу вчителя на сторінках преси у пізнорадянський період (2011)
Журкіна С. В. - Історія впровадження системи тьюторства в університетах США (2011)
Ткаченко О. Г. - Погляди німецьких педагогів минулого на проблему стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів (2011)
Черкашина О. О. - Передумови становлення системи професійно-технічної освіти (2011)
Говорун А. В. - М. І.Демков про роль моральної звички у вдосконаленні особистості (2011)
Сидоренко І. І. - Мотивація самоосвіти особистості у вітчизняному педагогічному досвіді (2011)
Лутаєва Т. В. - Вплив пуританських та буржуазних цінностей на сімейне виховання американців (2011)
Смолянюк Н. М. - Роль і значення природничих з’їздів у організаціях шкільного природознавства у початковій школі (друга половина ХІХ століття), Собченко Т. М. (2011)
Ткачов С. І. - Вітчизняний громадсько-педагогічний рух другої половини ХІХ – початку ХХ ст. як закономірне культурно-освітнє явище (2011)
Мартиненко І. І. - Напрями реалізації ідеї національної освіти у творчій діяльності прогресивної інтелігенції Слобожанщини ХІХ ст. (2011)
Старовойтова С. О. - Сучасні аспекти технології іммобілізованих пробіотиків (2012)
Юкало А. В. - Протеїни казеїнового комплексу молока корів (Bos taurus) як попередники біологічно активних пептидів, Сторож Л. А., Юкало В. Г. (2012)
Сытников Д. М. - Биотехнология микроорганизмов-Азотфиксаторов и перспективы применения препаратов на их основе (2012)
Сидоров Ю. І. - Розпилювальні сушарки в біотехнології (2012)
Костянець О. І. - Алогенний скринінг пухлиноасоційованих антигенів раку молочної залози людини, Шиян М. А., Антонюк С. В., Демидов С. В., Філоненко В. В., Кіямова Р. Г. (2012)
Циганкова В. А. - Регулятор росту чаркор як індуктор накопичення біомаси у культурах "бородатих коренів" цикорію — продуцентів поліфруктанів, Пономаренко С. П., Галкін А. П., Ємець А. І. (2012)
Нідялкова Н. А. - Оптимізація середовища для синтезу фібринолітичної пептидази Bacillus thuringiensis ІМВ В-7324, Мацелюх О. В., Варбанець Л. Д. (2012)
Древаль К. Г. - Культивування базидіоміцетів — активних продуцентів целюлозолітичних ензимів. ІV. Целобіазна активність культуральних фільтратів базидіоміцетів, Бойко М. І. (2012)
Пирог Т. П. - Вплив органічних кислот на синтез поверхнево-активних речовин штамом Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 у середовищі з гліцеролом, Шевчук Т. А., Шулякова М. О. (2012)
Кучук О. В. - Скероване хондрогенне диференціювання мультипотентних мезенхімних стромальних клітин кісткового мозку мишей у моношарі (2012)
Ящук В. М. - Люмінесценція протеїнів і полірибонуклеотидів. Можливість спектрального тестування їх взаємодії, Ткачук З. Ю., Левченко С. М., Кудря В. Ю., Мельник В. І., Воробйов В. П. (2012)
Петренко Ю. А. - Биосовместимость мезенхимных стромальных клеток жировой ткани человека с остеопластическими композиционными материалами, Волкова Н. А., Куцевляк В. Ф., Куцевляк В. И., Петренко А. Ю. (2012)
Новини (2012)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дисциплін (2012)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2012)
Пазюк Ю. М. - Применение балансового метода для исследования процессов подготовки рудного сырья к окускованию, Пазюк М. Ю., Миняйло Н. А. (2013)
Громак Г. А. - Совершенствование технологии сушки кладки доменных печей в условиях ОАО "Металлургический комбинат "Запорожсталь", Воденников С. А., Гаврилко С. А., Личконенко Н. В., Воденникова О. С., Лаптев Д. А., Гаврилко Ю. С. (2013)
Беспалов Р. И. - Исследование распределения шихтовых материалов на колошнике доменной печи при комплексном изменении параметров загрузки, Косенко В. Н., Падалка В. П., Лаптев Д. А., Осадчая К. А. (2013)
Жмурков П. В. - Исследование двухстадийной схемы разложения алюминатных растворов с получением крупнозернистого глинозема, Насекан Ю. П., Кагирова Т. В. (2013)
Лупинос С. М. - Исследование поведения примесей в процессе хлорирования магнезита (2013)
Шаломеев В. А. - Применение фторидных отходов титано-магниевого производства в качестве флюса при выплавке магниевых сплавов (2013)
Лукошніков І. Є. - Перенесення маси під час електролізу розплавлених солей, які містять іони тугоплавких металів, Іванов В. І., Нестеренко Т. М., Грицай В. П. (2013)
Малышев В. В. - Электроосаждение танталовых покрытий из фторидных расплавов, Шахнин Д. Б., Никулина А. Ф., Гладкая Т. Н., Науэр Г. (2013)
Колобов Г. А. - Вторичный рений: новые технологии, Грищенко С. Г. (2013)
Колобов Г. А. - Новые технологии переработки отходов вольфрама и твердых сплавов, Панов В. С. (2013)
Глотка А. О. - Неметалеві вкраплення у важкотопкому вольфрам-нікель-залізному брухті (2013)
Кириченко А. Г. - Поверхностные свойства катализаторообразующих материалов на основе красного шлама (2013)
Скачков В. А. - Влияние технологических факторов на формирование структурно-механических параметров пиролитического графита (2013)
Мосейко Ю. В. - Вивчення процесу тверднення в’яжучого компонента композиційних матеріалів (2013)
Бережная О. Р. - Исследование смачиваемости углеродных волокон жидкими импрегнатом и связующими (2013)
Зубко Є. І. - Сучасний стан розвитку технологій багатокомпонентних електронних приладових композицій на основі пористого кремнію (2013)
Швець Є. Я. - Оптимізація тривалості гомогенізації розплаву кремнію перед вирощуванням монокристалу, Головко О. К. (2013)
Проценко В. М. - Состояние и перспективы применения некоторых специальных видов обработки металлов давлением, Прищип Н. И., Критская Т. В., Михайлин В. Н., Иващенко В. И. (2013)
Середа Б. П. - Дослідження технологічних мастил за формозміною штаби у процесі холодної прокатки, Прищип М. Г., Михайлін В. М., Жагров А. С., Бєлоконь Ю. О. (2013)
Качан Ю. Г. - Щодо можливості підвищення енергоефективності нагрівальних печей за рахунок формування теплових потоків просторовими електричними полями, Коваленко В. Л., Візер А. А. (2013)
Іванов В. І. - До оптимізації режимів введення теплової енергії у зону випалювання тунельних печей вогнетривкої промисловості, Чепрасов О. І., Радченко Ю. М., Позднякова О. А. (2013)
Зинченко В. Ю. - Современные технологии и способы регулирования отопления термических печей (2013)
Кукушкин О. Н. - Управление конвертерным процессом на основе радиолокационной информации, Лукашевич Ю. П. (2013)
Верховская А. А. - Особенности применения микроволнового зонди-рования уровня конвертерной ванны, Головко В. И. (2013)
Беренда Н. В. - Проблеми забруднення атмосфери м. Запоріжжя викидами металургійних підприємств, Василенко Т. Г., Дришлюк Т. В. (2013)
Быткин С. В. - Моделирование зависимости цен на металлопрокат от стоимости сырья с использованием расширенных функций пакета "Statistica-8.0", Иванютин И. Р., Коломиец В. А., Критская Т. В., Середа Б. П. (2013)
Коваленко В. Л. - Методика визначення техніко-економічних показників комбінованих систем гідроенергетичної утилізації металургійних підприємств (2013)
Харченко А. В. - Возможности и перспективы использования программы "EXCALIBUR" в учебном процессе, Личконенко Н. В., Мосейко Ю. В., Громак Г. А. (2013)
Прилуцька С. В. - Фулерен С60 та його похідні як протипухлинні агенти: проблеми і перспективи, Кічмаренко Ю. М., Богуцька К. І., Прилуцький Ю. І. (2012)
Гулевский А. К. - Перспективы использования генной терапии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, Абакумова Е. С., Щенявский И. И. (2012)
Сидоров Ю. І. - Промислові ферментери (2012)
Мірюта Н. Ю. - Динаміка клітинних систем in vitro. III. Гіпотеза самокерування процесами диференціації клітин та її феноменологічна реалізація на прикладі культури тканин раувольфії зміїної, Кунах В. А. (2012)
Воробей Н. А. - Біотехнологія створення ефективних TN5-мутантів бульбочкових бактерій конюшини Rhizobium leguminosarum bv. trifolii, Заєць В. М., Коць С. Я. (2012)
Циганкова В. А. - Індукція регуляторами росту біосинтезу si/miRNA з антипатогенними та антипаразитарними властивостями в клітинах рослин, Стефановська Т. Р., Андрусевич Я. В., Пономаренко С. П., Галкін А. П., Блюм Я. Б. (2012)
Туров К. В. - Антирадикальні властивості похідних тіазолу. Вплив на метаболічну активність дріжджів, Крупська Т. В., Барвінченко В. М., Турова А. А., Броварець В. С. (2012)
Блайда И. А. - Влияние состава выщелачивающих растворов на процессы бактериального извлечения металлов из промышленных отходов, Васильева Т. В., Слюсаренко Л. И., Галкин Б. Н., Иваница В. А. (2012)
Древаль К. Г. - Культивування базидіоміцетів — активних продуцентів целюлозолітичних ензимів. ІІІ. Ендоглюканазна активність культуральних фільтратів стосовно гідроксіетилцелюлози, Бойко М. І. (2012)
Михальская С. И. - Компетентность к Agrobacterium-опосредованной трансформации сегментов побега элитных инбредных линий кукурузы, Адаменко Н. И., Моргун Б. В., Кочетов А. В., Тищенко Е. Н. (2012)
Боровков А. Б. - Ростовые и биохимические показатели квазинепрерывной культуры Dunaliella salina, Гудвилович И. Н. (2012)
Сківка Л. М. - Вплив біополімерів Staphylococcus aureus на фенотипове і функціональне дозрівання дендритних клітин людини in vitro, Швець Ю. В., Федорчук О. Г., Храновська Н. М., Сенчило Н. В. (2012)
Новини (2012)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дисциплін (2012)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2012)
Abildaev S. T. - Current economical status of dzhambul region and its development prospects in kazakhstan (2012)
Baldgi M. - Theoretical and methodological basis of regulation of complex nature (2012)
Borshtsh V. - Driving forces of managerial effectiveness (2012)
Bórawski P. - Development of enterprises in rural areas in Poland, Dunn J. W. (2012)
Boyko A. - Institutional support of elaboration and realization of the regional development strategy, Molina H. (2012)
Grzybowska B. - Status and barriers development of the innovativeness of polish economy (2012)
Gorlova O. - ISO standards and quality costs as instruments of competitive advantage of companies, Grzybowska-Brzezińska M., Żuchowski I. (2012)
Grzybowska-Brzezińska M. - Consumer attributes of food quality and competitiveness of a company’s, Tadajewska K., Brzezinski M. (2012)
Juchniewicz M. - Determinants of competitiveness of the food industry (2012)
Karpenko L. N. - Statistical estimation of the investment projects on the regional level (2012)
Kowalkowski A. - Food quality control in international trade (2012)
Kozak Yu. G. - Dynamic cluster logistic (sea port) model as an instrument for regional economic development, Onofrei I. (2012)
Kozłowski W. - Selected aspects of marketing outcomes0 measurement, Michalak J. (2012)
Kravchenko Y. - Cross-border cooperation development: Ukraine’s point of view (2012)
Lisiecka K. - Quality management – a way to business excellence, Czyż-Gwiazda E. (2012)
Machtakova O. - Eemployee motivation in Ukrainian enterprises (2012)
Michalak J. - Promotion of sales influence on consumer decisions, Kozłowski W. (2012)
Rekunenko I. - The role of a financial market and its infrastructure in the stability of a country’s financial system (2012)
Rudny W. - Business model design and its importance in successful strategy – the case of Zara (2012)
Rudzewicz A. - Functioning of loyalty programmes (2012)
Sagareva D. - Features of the post-clearance audit in Ukraine (2012)
Strychalska-Rudzewicz A. - The role of organizational culture in innovation processes in industrial enterprises (2012)
Szoltysek J. - Logistic attractiveness of a region as an opportunity for international collaboration debate against the backdrop of internationalisation of manufacturing (2012)
Szymura-Tyc M. - The role of marketing in contemporary innovation processes – the perspective of transition economies (2012)
Tomanek R. - Fleet management model as the efficiency increase instrument in the police (2012)
Trzpiot G. - Economic activity across Europe (2012)
Титул, зміст (2013)
Бердніков Є. - Обіг земель сільськогосподарського призначення: українська модель (основні ідеї майбутнього закону у запитаннях та відповідях) (2013)
Незадіяні та невитребувані земельні паї: їхній стан та перспективи використання (2013)
Боровий В. - Сертифікація інженерів-геодезистів та інженерів-землевпорядників. Що треба змінити? (2013)
Кобець М. - Варто, щоб теорія вкладалася в логіку насущності, Козубець А. (2013)
Рєпін К. - Вторинний ринок земель несільськогосподарського призначення: цінові пропозиції і реальний продаж (аналіз за грудень та 9 місяців 2012-го) (2013)
Гончарук О. - Ринок земель у дзеркалі соціології (2013)
Заполовська Г. - Нормативна грошова оцінка земель cільськогосподарського призначення Чернівецької області, Білокриницький С. (2013)
Колісник Г. - Еколого-економічна оцінка трансформації сільськогосподарського землекористування (2013)
Про індексацію нормативно-грошової оцінки земель (2013)
Ваш консультант (2013)
Офіційні документи (2013)
Войтенко Т. - Заміщення Ba2+/Ln3+ в системі GdBa2Cu3O7±z (Ln-La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd) 0 ≤ x ≤ 0,6 (2013)
Куліченко В. - Одержання нікелатів лантану за методом сумісного осадження компонентів, Неділько С., Дзязько О., Фесич І., Чорновол В., Вітовецька Т. (2013)
Олишевець І. - Синтез та дослідження аніонних комплексів лантаноїдів з N-(біс(аліламіно)фосфорил)-4-метилбензенсульфонамідом, Каряка Н., Труш В., Слива Т., Амірханов В. (2013)
Крачко Т. - Комплекси лантаноїдів(ІІІ) на основі фосфорильованих сульфамідів: синтез та спектральні дослідження, Труш В., Знов’як К., Слива Т. (2013)
Казаков-Кравченко О. - Синтез та дослідження біядерних комплексів купруму(ІІ) на основі похідних 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолу, Хоменко Д., Дорощук Р. (2013)
Гавриленко О. - Синтез та дослідження координаційних сполук ураніл-іону на основі похідних 3-(2-гідроксифеніл)-1,2,4-триазолу, Хоменко Д., Дорощук Р. (2013)
Захарченко Б. - Синтез та дослідження координаційних сполук паладію(ІІ) на основі 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолілвмісних лігандів, Хоменко Д., Дорощук Р. (2013)
Трохимчук А. - Силікагелі, хімічно модифіковані тіосечовинними та амінотіофенольними групами, для вилучення та визначення мікрокількостей ртуті, Гудима Н., Горда Р. (2013)
Циганович О. - Різнолігандні комплекси деяких перехідних металів на поверхні силікагелів, модифікованих нітрогенвмісними лігандами, Сірик О., Трохимчук А. (2013)
Трохименко О. - Поєднання лужної високотемпературної пробопідготовки зразків з органічною матрицею і наступного кінетичного каталітичного визначення загального йоду, Бойченко Д., Сухан В. (2013)
Кеда Т. - Визначення етилендіамінтетраацетату візуальним тест-методом (2013)
Ракс В. - Визначення ментолу у льодяниках "Травісил”, Моторикін Є., Левчик В., Зайцев В. (2013)
Воловенко О. - Взаємодія паладію(ІІ) з іммобілізованою на силікагелі четвертинною амонійною сіллю, Запорожець О. (2013)
Трохименко А. - Іодометричне твердофазно-спектрофотометричне визначення тіоціанату з використанням пінополіуретану, як сорбенту, Запорожець О. (2013)
Левчик В. - Капілярна рідинна мікроекстракція для концентрування бензофенону, Зуй М. (2013)
Клипа К. - Кінетика газофазного бромування активованого вугілля, Задерко О., Діюк В., Іщенко О. (2013)
Іщенко О. - Кінетичні закономірності окиснення СО на нанесеній на вуглецеві нанотрубки оксидній Cu-Co-Fe системі, Гайдай С., Захарова Т., Бєда О., Карташова Т. (2013)
Яцимирський А. - Розрахунок pKa фенолів та тіолів як моделі для оцінки кислотності каталізаторів на активованому вугіллі (2013)
Milokhov D. - Synthesis of 2,6-diamino-5-hetarylpyrimidines as potential antifolates, Khilya O., Volovenko Yu. (2013)
Шабликіна О. - Синтез 3-арилізокумаринів із сульфамідними групами, Чумаченко С., Іщенко В., Хиля В. (2013)
Krykun S. - Synthesis of 4-amino-benz(f) oisoindole derivatives by reaction 1-amino-2-arylisoindoles with maleimides, Yegorova T., Levkov I., Voitenko Z. (2013)
Веселовска М. - Модифікація амінокислотних похідних кумаринів 10-гідроксидекагідроізохіноліном, Шилін С., Хиля В. (2013)
Шабликіна О. - Внутрішньомолекулярна циклізація 3-(2-карбоксифеніл)- та 3-(2-карбоксибензил) ізокумарину, Іщенко В., Чумаченко С., Хиля В. (2013)
Єгорова Т. - Електронна структура та спектри поглинання ціанінових барвників ряда тетразолоізоіндолу, Войтенко З., Ільченко А. (2013)
Титул, зміст (2013)
Пажитнова Т. - Ефективність роботи забезпечать лише сумлінні, освічені та досвідчені кадри (2013)
Бердніков Є. - Стан проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та завдання на 2013 рік (2013)
Канаш О. - Увага до землі — наш почесний обов’язок (2013)
Бабміндра Д. - Після розподілу землі настала пора її раціонального використання (2013)
Кобець М. - Ринок суборенди сільгоспземель: яким він є і чому вчить? (2013)
Рєпін К. - Вторинний ринок земель несільськогосподарського призначення: цінові пропозиції і реальний продаж (аналіз цін пропозицій за січень 2013 року) (2013)
Ваш консультант (2013)
Третяк А. - Стандартизація та нормування у землеустрої: інновації навчальної програми, Другак В., Колганова І. (2013)
Барвінський А. - Еколого-економічні аспекти формування cталого сільськогосподарського землекористування в ринкових умовах (2013)
Рєпін К. - Як держави регулюють земельні відносини (2013)
Офіційні документи (2013)
Титул, зміст (2013)
Сім разів відміряти, перш ніж відрізати (2013)
Новаковський Л. - Зміна розпорядника сільгоспземель не має обернутися негативом для людей (2013)
Владов І. - Ринок землі потребує нового інформаційно-картографічного супроводу (2013)
Полейко Т. - Землекористувачі не поспішають впроваджувати сівозміни, а шукають, як обминути закон (2013)
Добряк Д. - Земельно-агротехнічний паспорт сільськогосподарського підприємства — основа екологобезпечного використання та відтворення земельних ресурсів, Бутенко Є. (2013)
Дехтяренко Ю. - Характерні помилки при проведенні експертної грошової оцінки земельних ділянок: спроба системного аналізу, Манцевич Ю., Палеха Ю. (2013)
Третяк А. - Інновації в землеустрої: авторський нагляд за виконанням проектів землеустрою щодо впорядкування землекористування сільськогосподарських підприємств, Другак В, Колганова І. (2013)
Ваш консультант (2013)
Офіційні документи (2013)
Артюх О. В. - Концептуальні напрямки аудиту управлінської діяльності (2012)
Бандура О. О. - Особливості адаптації машинобудування до умов зовнішньої нестабільності та інтенсивних циклічних явищ (2012)
Васильцова С. О. - Загальні засади утримання інноваційно-інвестиційного портфеля в зоні його ефективності (2012)
Величко О. П. - Сутність логістичного ланцюга та його контроль сучасними агрохолдингами (2012)
Воробйова О. А. - Місце і роль територій та об’єктів природно-заповідного фонду в системі екологічної інфраструктури (2012)
Вуйцик О. І. - Рекреаційно-туристичний комплекс: питання термінології (2012)
Гавриленко Н. В. - Економетричне моделювання тенденцій розвитку миколаївського та одеського регіонів (2012)
Григораш О. В. - Функціональні стратегії управління економічним потенціалом торговельних підприємств (2012)
Гуменюк Ю. П. - Польща в системі переревалочно-транзитної трудової міграції: імперативи розвитку (2012)
Гуцалюк О. М. - Види технологій управління діяльністю підприємства (2012)
Ібрагімов Е. Е. - Вплив споживчого капіталу на формування корпоративної системи стратегічного планування кондитерських підприємств (2012)
Ілюхіна Н. П. - Роль діагностики формування механізму контролю та оцінки фінансової стратегії (2012)
Карлова О. А. - Економічні складові ефективного управління житлово-комунальним господарством міста (2012)
Кітченко О. М. - До питання вибору варіанта енергопостачання та енергозбереження промислового підприємства (2012)
Манцуров Д. І. - Статистичне моделювання інноваційно-інвестиційної політики як складової антикризової стратегії держави (2012)
Нехайчук Д. В. - Інвестиції як інструмент подолання кризових явищ: теоретичні аспекти та практична спрямованість (2012)
Орлик О. В. - Кластери – нова ринкова форма економічного розвитку територій (2012)
Чужиков А. В. - Економізація глобальної медіа парадигми (2012)
Анфіногентова Н. Й. - Специфіка діяльності банків як суб’єктів податкових відносин (2012)
Богатирьова Є. М. - Сучасний економічний стан та розвиток підприємств зв’язку України (2012)
Бойко Л. О. - Проблемні питання розвитку страхового ринку України (2012)
Волохова І. С. - Податкова децентралізація та методологія визначення її ступеня (2012)
Гомонюк М. В. - Податкові органи як суб’єкт державного фінансового контролю (2012)
Завидівська О. І. - Оцінка банківського житлового іпотечного кредитування в Україні з позицій інтересів споживачів (2012)
Заїнчковський А. О. - Вартісний підхід до оцінки використання трудового потенціалу підприємств, Новойтенко І. В. (2012)
Кінаш І. П. - Склад і структура соціальної інфраструктури (2012)
Павленко Л. Д. - Оцінка собівартості продукту в системі банківського ціноутворення, Криклій О. А., Маслак Н. Г. (2012)
Сирчин О. Л. - Про встановлення лімітів банкам-контрагентам при проведенні кредитних операцій на міжбанківському ринку України (2012)
Степаненко О. А. - Аналіз грошового потоку коштів проекту методом імітаційного моделювання (2012)
Сушкова О. Є. - Методичний підхід до оцінки впливу податкового регулювання на рівень економічного розвитку регіона (2012)
Шейкха Н. С. - Вплив стану банківської системи іракського Курдистану на розвиток туристичного бізнесу (2012)
Титул, зміст (2013)
Бушна Ю. - Ключовою у цій роботі є взаємодія (2013)
Сільгоспвиробники об'єднують зусилля для відстоювання своїх прав та інтересів (2013)
Чернов В. - Оренда чи "анексія"? (2013)
Сігітова Н. - Щоб врятувати найбільшу річку Східної України, потрібні не лише кошти, а й нормативне забезпечення (2013)
Третяк А. - Інновації навчального процесу у землеустрої: нова навчальна програма, Ступень М., Колганова І. (2013)
Курильців Р. - Концепція "governance" як основа нової парадигми управління землекористуванням (2013)
Ваш консультант (2013)
Нікітенко В. - Розмежування земель державної та комунальної власності — актуальне питання земельного права (2013)
Солов'яненко Н. - Державна політика екологобезпечного природокористування в Україні (2013)
Барвінський А. - Оптимізація структури посівних площ сільськогосподарських культур на регіональному рівні (2013)
Офіційні документи (2013)
Гудзь О. Є. - Методологічна платформа побудови стратегії забезпечення фінансової безпеки підприємства (2013)
Зоря О. П. - Страховий ринок України: стан, проблеми та перспективні напрями розвитку, Зоря С. П. (2013)
Гришова І. Ю. - Санація підприємства як чинник його фінансової захищеності, Островська І. П., Менкконен А. (2013)
Маліновська К. О. - Податковий аспект діяльності суб’єктів малого підприємництва (2013)
Чала Ю. В. - Впровадження міжнародного досвіду щодо визначення економічного капіталу (2013)
Лабенко О. М. - Фінансування програм з охорони навколишнього природного середовища в Україні (2013)
Борисова В. А. - Регулювання фінансових потоків природокористування (2013)
Дмитренко М. Г. - Роль банківського інвестиційного кредиту в фінансуванні аграрного сектора Черкаської області (2013)
Боронос В. Г. - Роль міжбюджетних трансфертів в забезпеченні стійкого розвитку економіки адміністративно-територіальних одиниць, Ілляшенко Т. О. (2013)
Шалигіна І. В. - Діагностика банкрутства підприємств-постачальників ліцензійного програмного забезпечення, Новгородська М. С. (2013)
Максимова Н. О. - Автоматизація обробки інформації у податковій сфері України, Нєсвєтов О. О. (2013)
Тивончук С. В. - Особливості фінансового забезпечення сільського господарства у Франції і Україні, Тивончук Я. О. (2013)
Самошкіна І. Д. - Тенденції розвитку міжнародної фінансової системи (2013)
Івченко Н. М. - Інвестування у галузі сільського господарства як пріоритетна сфера ефективного функціонування національної економіки України (2013)
Макаренко П. М. - Стратегія розвитку інвестиційної діяльності в АПК (2013)
Ратошнюк Т. М. - Інвестиційна привабливість аграрної сфери, Мартинюк М. А. (2013)
Гудзинський О. Д. - Інвестиційно-інноваційна складова стратегічного розвитку підприємства (2013)
Мацибора Т. В. - Людський капітал як фактор інвестиційної привабливості (2013)
Камінський І. В. - Потенційна ємність внутрішнього ринку зернобобових культур в Україні (2013)
Збарський В. К. - Управління розвитком малих сільськогосподарських підприємств (2013)
Крюкова І. А. - Державне регулювання інноваційного розвитку молокопереробних підприємств (2013)
Крисанов Д. Ф. - Потенціал харчових галузей АПК України: структурні трансформації та результативність використання, Удова Л. О., Варченко О. М. (2013)
Онопрієнко І. М. - Кооперація як пріоритетний напрям розвитку сільських територій (2013)
Помаз О. М. - Уточнення трактування сутності категорії "стратегічний розвиток операційного менеджменту сільськогосподарських підприємств" (2013)
Збарська А. В. - Забезпечення конкурентоспроможності фермерських господарств сільського регіону (2013)
Лазутіна Л. О. - Економічна сутність категорії "соціальна сфера сільських територій" (2013)
Муштай В. А. - Обґрунтування маркетингових можливостей підприємства та аналіз ризиків його діяльності (2013)
Костюк О. Д. - Управлінське консультування як чинник забезпечення стратегічного розвитку підприємства (2013)
Устік Т. В. - Підвищення конкурентоспроможності виробництва олійних культур сільськогосподарськими підприємствами (2013)
Передерій Н. О. - Маркетингова концепція молокопродуктового підкомплексу (2013)
Чала Ю. В. - Соціальна реклама як різновид усвідомленого впливу на соціум (2013)
Касьяненко Т. В. - Науково-методичні підходи щодо забезпечення реалізації екологічно спрямованого інноваційного розвитку (2013)
Гунько В. І. - Показники, індикатори та критерії розвитку інтелектуального потенціалу зайнятого населення (2013)
Суліма Н. М. - Ефективність інноваційних технологій вирощування зернових культур, Денисенко Д. О. (2013)
Потлатюк В. С. - Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку в системі банківського кредитування (2013)
Радченко О. Д. - Методологічне забезпечення оцінки ефективності бюджетної підтримки аграрного сектору (2013)
Рогач С. М. - Напрями збалансування інституціонального забезпечення розвитку лісового комплексу України (2013)
Курило Л. І. - Організаційна складова реформування аграрної науки і освіти (2013)
Черниш О. В. - Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Шатило О. М. (2013)
Гуцул Т. А. - Використання та збереження земельних ресурсів в сільському господарстві (2013)
Жураковська Л. А. - Забезпечення якості та безпечності сільськогосподарської продукції та продуктів харчування в Україні (2013)
Руденко О. Є. - Оцінка цінних паперів при портфельному інвестуванні (2013)
Камінська А. І. - Основні тенденції на ринку гречки в Україні (2013)
Владика Ю. П. - Напрями підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств-виробників зерна з урахуванням екологічної складової (2013)
Єрмак О. М. - Науково-інноваційний потенціал агропромислового комплексу Сумської області (2013)
Гордієнко С. М. - Розвиток екологічного оподаткування на місцевому рівні (2013)
Титул, зміст (2013)
Новаковський Л. - Сучасні проблеми регулювання земельних відносин в Україні (2013)
Сьомочкін В. - Сучасні проблеми і напрямки земельних перетворень у Російській Федерації, Ісаченко О. (2013)
Сігітова Н. - Доглядати за лісопосадками мають ті, чий урожай вони стережуть від суховіїв (2013)
Колядинська Т. - На Волині орендарі водних об'єктів дбають не лише про рибу, Звірко В. (2013)
Яцук І. - Прогнози Вернадського щодо землекористування та сучасний стан ґрунтів України, Панасенко В. (2013)
Колмаз Ю. - Опустелювання — одна з найтривожніших проблем сучасності (2013)
Сохнич А. - Формування ціни на землю в умовах дії правил СОТ, Кульбака О. (2013)
Другак В. - Земельна політика щодо створення системи еколого-економічного адміністрування землекористування в Україні (2013)
Боровий В. - Роль земельно-кадастрової інвентаризації в зонуванні населених пунктів, Зарицький О. (2013)
Ваш консультант (2013)
Офіційні документи (2013)
Титул, зміст (2013)
Микитенко Ю. - Обіг сільгоспземель: особливості української моделі (2013)
Скосирська С. - До кінця 2013 року в статутному фонді банку може з’явитися 2,6 млн га землі сільгосппризначення (2013)
Боровий В. - Проблеми та пропозиції до якості підготовки фахівців напряму "Геодезія, картографія та землеустрій" (2013)
Миколайчук Л. - Переваги новітніх приладів переконливі (2013)
Вознюк Т. - "Агро-2013" — ефективний механізм обміну досвідом та технологіями (2013)
Панасенко В. - Про родючість ґрунтів — з експозиції (2013)
Шарий Г. - Просторовий розвиток нафтогазового комплексу: проблеми і перспективи (2013)
Україна — Кіпр: шляхом співпраці у сфері цифрової картографії та географічних інформаційних систем (2013)
Осипчук С. - Науково-методичні підходи до розроблення проектів землеустрою щодо встановлення прибережних захисних смуг, Кошель А., Колганова І. (2013)
Добряк Д. - Класифікація орних земель за придатністю ґрунтів для вирощування окремих сільськогосподарських культур як наукова основа обмежень у сільськогосподарському землекористуванні, Недашківська Т. (2013)
Нагорна О. - Як оцифровували паперові документи для земельного кадастру (2013)
Ваш консультант (2013)
Офіційні документи (2013)
Рогова Т. В. - Проблема персоналізації особистості вчителя (2011)
Кайдалова Л. Г. - Професійна самореалізація та саморозвиток викладача (2011)
Штефан Л. В. - Формування спрямованості на інноваційну діяльність як складову інноваційної культури майбутнього інженера-педагога (2011)
Кузнецова О. Ю. - Форми взаємодії американських сімей з навчальними закладами (2011)
Коваль К. С. - Змістові складники поняття "якість освіти" (2011)
Борзенко О. П. - Дистанційне навчання учнів в Україні (2011)
Пінський О. О. - Про керівництво екологічною проектною діяльністю учнів сільських малочисельних шкіл (2011)
Комогорова М. І. - Реалізація системи навчальних завдань спрямованої на забезпечення міцності знань з предметів гуманітарного циклу учнів основної школи (2011)
Кравченко І. В. - Формування у підлітків позитивної мотивації до здійснення моральних вчинків (2011)
Полєхіна В. М. - Ефективність умов адаптації першокурсників засобами педагогічного краєзнавства (2011)
Ткаченко О. Г. - Засоби стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів у шкільництві другої половини ХІХ ст. (2011)
Золотухіна С. Т. - Проблема образу дитини у творчій спадщині С. І. Миропольського (2011)
Ткачов С. І. - Концептуальні підході до освіти і виховання дітей та молоді у вітчизняній офіційній педагогіці ХІХ ст., Ткачова Н. О. (2011)
Гупан Н. М. - Перші здобутки вітчизняного підручникотворення у контексті диференціації навчання школярів (друга половина ХІХ –початок ХХ ст.) (2011)
Бондаренко Г. В. - Реальні училища у період освітніх трансформацій (1905-1917рр.) (2011)
Зеленська Л. Д. - Проблема дисциплінованості школярів у поглядах М. О. Корфа, Щоголєва І. А. (2011)
Антонець Н. Б. - З історії діяльності інститутів шляхетних дівчат: Київський інститут шляхетних дівчат у спогадах його вихованок (2011)
Твердохліб Т. С. - Педагогічні погляди та діяльність М. Маккавейського (2011)
Шевчук О. М. - Культурно-просвітницька діяльність вихованців колегії Павла Галагана як приклад активної громадянської позиції (2011)
Ісаченко В. П. - Освітньо-виховний потенціал педагогічних поглядів Павла Гнатовича Житецького (2011)
Матрос О. О. - Іван Васильович Лучицький – викладач Київського університету святого Володимира (2011)
Кравченко О. О. - Образ "нової людини" у концепції пролетарської культури Олександра Богданова (2011)
Якушко Н. М. - Питання сімейного виховання американців у ХУП-ХУП ст. (2011)
Царьова Л. В. - Ідеї естетичного виховання у китайському та японському фольклорі (2011)
Радченко Т. А. - Полікультурність середньої освіти в приватних школах-пансіонах: досвід Швейцарії (2011)
Арутюнян Р. Р. - Сучасні проблеми реформування депозитарної системи України, Арутюнян С. С., Ітигіна О. В. (2012)
Бєлозорова Л. С. - Вплив фінансової кризи на динаміку і структуру зведеного бюджету України, Стасюк Ф. Ф. (2012)
Головіна Я. С. - Конфлікт інтересів стейкхолдерів та роль наглядових рад у корпоративному управлінні в банках (2012)
Горбаченко Ю. М. - Обґрунтування побудови механізму фінансового забезпечення органів та підрозділів міністерства надзвичайних ситуацій України, Капля А. М. (2012)
Готліб І. Г. - Аналіз державних фінансів за допомогою статистичних методів (2012)
Звєряков О. М. - Антикризове управління у забезпеченні фінансової стійкості банків (2012)
Кулінська А. В. - Наслідки впливу світової фінансової кризи на функціонування фінансово-кредитного механізму державного управління економікою України (2012)
Лоханова Н. О. - Інтегрована звітність як продукт цілісної обліково-аналітичної системи (2012)
Пайтра Н. Г. - До питання посилення капіталізації вітчизняних банків (2012)
Панченко І. А. - Проблемні питання бухгалтерського обліку операцій з прибутком: аналіз публікацій наукового характеру (2012)
Погорєлова Т. В. - До питання статистичного оцінювання ефективності банківської системи України (2012)
Раделицький Ю. О. - Організаційно-інформаційна складова ринку фінансових інвестицій в Україні (2012)
Rudzewicz A. - Trust as a social and economic value (2012)
Рябініна Л. М. - Доларизація економіки України та її наслідки (2012)
Симоненко Д. С. - Основні підходи щодо визначення сутності та джерел фінансування інноваційної діяльності підприємств України (2012)
Цевух Ю. О. - Роль грошових переказів мігрантів у розвитку економіки країни (2012)
Цуприк О. І. - Формування та використання фінансових ресурсів у системі пенсійного забезпечення в Україні (2012)
Черкашина К. Ф. - Банки як основні фінансові посередники на ринку цінних паперів (2012)
Бабенко Г. Є. - Особливості проведення організаційно-структурних змін на комунальних підприємствах одеської області (2012)
Банасько Т. Н. - Сутність обліку заставних операцій: існуюча практика та деякі пропозиції, Затока Т. В. (2012)
Барилюк І. В. - Рейтингова оцінка конкурентоспроможності економіки України, Кізима Д.-С. Б. (2012)
Бельтюков Є. А. - Причини та шляхи подолання низької інноваційної сприйнятливості промислових підприємств, Толмачова О. В. (2012)
Боримська К. П. - Документування операцій з реалізації лізингового процесу на вітчизняних підприємствах, Кирик Т. В. (2012)
Варічева Р. В. - Аналіз оптимальності структури власного капіталу акціонерних товариств: проблеми та перспективи (2012)
Гайдаєнко О. М. - Стратегічне управління витратами на прикладі підприємств виноградарської галузі одеського регіону (2012)
Заїнчковська І. О. - Стан і перспективи розвитку підприємств дитячого харчування (2012)
Князєва О. А. - Визначення перспектив розвитку поштового зв’язку в умовах сучасного конкурентного середовища, Новицька С. С. (2012)
Корсак В. І. - Вплив регіональних торгівельних організацій на споживання алкогольних напоїв (2012)
Кузіна Р. В. - Історичні етапи стандартизації бухгалтерського обліку (2012)
Латишев К. О. - Моделювання залежності обсягів реалізації від відносної конкурентоспроможності автомобільної продукції ХК "АВТОКРАЗ" (2012)
Левченко Ю. Г. - Комплексна оцінка рівня інноваційного потенціалу підприємства (2012)
Максімова В. Ф. - Формування критеріїв якості внутрішнього контролю, Ковальова Н. М., Шляхов Є. В. (2012)
Мініна Є. О. - Показники в системі стратегічного управління затратами (2012)
Світлична О. С. - Особливості бізнес-планування в страхових компаніях (2012)
Сирчин О. Л. - Ринкове положення банку в процесі оцінки ефективності його діяльності (2012)
Столярська К. М. - Методологічні підходи щодо стратегії управління персоналом підприємств зв’язку на засадах формування ключових компетенцій (2012)
Терехов Д. С. - Стратегія розвитку інформаційної інфраструктури машинобудівного підприємства (2012)
Янковий В. О. - Методи горизонтального аналізу прибутку промислового підприємства (2012)
Басюркіна Н. Й. - Класифікаційні ознаки і види агро-промислових формувань в Україні (2012)
Біла Н. Г. - Економіко-правовий зміст сучасного етапу розвитку відносин власності в Україні: політекономічний аспект (2012)
Гриневич Л. В. - Проблеми розвитку регіональних ринків праці в Україні (2012)
Гуренко В. І. - Категорія споживчого попиту як об’єкт дослідження організація енергоменеджменту в системі управління енергетичним господарством (2012)
Дегтярьова О. О. - Організація енергоменеджменту в системі управління енергетичним господарством, Пудичева Г. О. (2012)
Іванова Л. В. - Соціальні аспекти механізму державного регулювання зайнятості населення (2012)
Іванченко Д. Ф. - Економічні функції освіти у формуванні прибутку територіально-галузевих кластерів (2012)
Казарян Г. Г. - Економіко-правові засади розподілу відповідальності при застосуванні комерційного посередництва (агентських відносин), Скакун Л. С. (2012)
Мартієнко А. І. - Методологічні основи визначення критеріїв трансформації форм та прав власності в природокористуванні (2012)
Мельниченко О. С. - Реструктуризація управління державною власністю: еволюція поглядів (2012)
Мозгальова В. М. - Чинники та методи відтворення, використання та розвитку інтелектуального потенціалу населення регіону (2012)
Ніколаєв Ю. О. - Туристичні кластери в Україні (2012)
Орищин Т. М. - Організаційно-економічний механізм управління ресурсним забезпеченням (2012)
Попов С. О. - Використання показника продуктивності як критерію економічної ефективності розробки забалансових запасів залізних руд, Максимова І. І. (2012)
Рунців-Королюк О. І. - Соціальний ефект від діяльності медичних закладів у регіоні (на матеріалах тернопільської області) (2012)
Садченко О. В. - Інноваційна діяльність в природокористуванні (2012)
Семенова К. Д. - Статистична оцінка рівня зайнятості населення одеської області (2012)
Томілін О. О. - Формування міжгалузевих зв’язків як один з чинників утворення міжгалузевих відносин в аграрній сфері економіки (2012)
Уханова І. О. - Створення та функціонування технопарків в регіоні: соціально-економічні ефекти (2012)
Хаджинов І. В. - Регіональні дисбаланси розвитку інфраструктури старопромислових регіонів України (2012)
Чичкало-Кондрацька І. Б. - Вплив глобалізації на інноваційний розвиток країн світу, Вітко Ю. Д. (2012)
Шараг О. С. - Роль держави у формувані промислової політики України (2012)
Уперенко Н. А. - О профессоре С. Я. Боровом (странички воспоминаний к 110-летию со дня рождения) (2012)
Титул, зміст (2013)
Виговська О. - Наставники обдарованої молоді. Реферативний огляд виступів учасників Третього всеукраїнського конкурсу "Первоцвіт — 2013", Виговський О., Годецька Т. (2013)
Зігман М. - Озонівці усіх країн...! (2013)
Ткаченко В. - Комунікативна компетентність особистості і спілкування в сучасному світі: філософсько-освітній аспект (2013)
Крик Т. - Взаємодія вищого навчального закладу зі школою: забезпечення наступності навчання (2013)
Сергієнко В. - Удосконалення підготовки вчителів інформатики. Взаємодія ЗНЗ і ВНЗ: експериментальне дослідження (2013)
Радченко В. - Майбутнє освіти — за інформаційними технологіями (2013)
Головко Л. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі початкової школи (2013)
Зброцька О. - Розвиток алгоритмічного мислення у молодших школярів (2013)
Бондар І. - Інтерактивні технології на уроках інформатики середньої школи: розвиток творчого потенціалу як учителя, так і учня (2013)
Корчак Т. - Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики (2013)
Рашковська І. - Підготовка учнів до навчання у вишах в умовах розвитку комп'ютерних інновацій в освіті (2013)
Олексієвець Д. - Переваги та недоліки дистанційного навчання (2013)
Гагалюк Л. - Досвід породжує мудрість, розв'язані проблеми породжують нові (2013)
Виговська О. - Роздуми директорів про шкільні стандарти початкової та середньої освіти в новому навчальному році (2013)
Донська Л. - Про нові Державні стандарти освіти з надією та тривогою. Погляд не стороннього (2013)
Чинок О. - Стандарти не можуть бути безвартісними (2013)
Паращенко Л. - Українська школа — від централізованого управління до автономії: реалії та перспективи (2013)
Виговська О. - Прикінцеві "вузлики напам'ять" (2013)
Подберезський М. К. - Специфічні особливості педагогічних взаємодій в умовах вищих навчальних закладів (2011)
Белякова О. С. - Загальнокультурна підготовка у процесі формування елітарної oсобистості (2011)
Бочарникова Т. Ф. - Сучасні вимоги до професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів іноземної мови (2011)
Гусак О. Г. - Обґрунтування педагогічної технології створення ситуації успіху майбутнього вчителя в процесі професійної підготовки, Стяглик Н. І. (2011)
Гриньова В. М. - Суть понять "професіоналізм" та "професійна підготовка" (2011)
Грубіч Д. Ю. - Педагогічні інновації в освіті: поняття та сутність (2011)
Зоріна М. О. - Визначення структурних компонентів культури безпеки життєдіяльності (2011)
Кабанська О. С. - Педагогічне прогнозування як одна з необхідних умов організації навчально-виховного процесу з англійської мови у вищій школі (2011)
Кайдалова Л. Г. - Теоретико-методичні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій у вищих навчальних закладах (2011)
Кін О. М. - Роль студентського самоврядування у формуванні лідерських якостей особистості студента (2011)
Коваленко Д. В. - Проблема виокремлення й теоретичного обґрунтування галузі права з регулювання освітніх правовідносин (2011)
Козлов А. В. - Самовиховання як важлива умова формування у студента педагогічного ВНЗ вміння морального вибору дії (2011)
Коломійченко С. Ю. - Проблема виявлення і діагностики обдарованості (2011)
Коробейнік В. А. - Визначення мотиваційного комплексу професійної діяльності майбутніх учителів фізичної культури (2011)
Бескорса О. - Педогогічні умови формування стилю навчальної діяльності старшокласників сучасних загальноосвітніх навчальних закладів (2011)
Гніда Т. Б. - Проблема класифікації важковиховуваних учнів (2011)
Дорожко М. В. - Теоретичні питання формування в молодших школярів ключових компетентностей (2011)
Васильєва М. П. - Актуальні проблеми підготовки майбутнього соціального педагога для освітньої галузі в сучасних умовах (2011)
Кабусь Н. Д. - Система роботи з формування творчої особистості соціального педагога у вищій школі (2011)
Максимовська Н. О. - Анімаційна діяльність зі студентською молоддю у соціально-педагогічному середовищі вищого навчального закладу (2011)
Алтухова А. В. - Дидактичні умови реалізації принципу міцності знань у вітчизняній педагогічній думці другої половини ХХ століття (2011)
Бондаренко С. В. - Розвиток проблеми формування професійного інтересу у психолого-педагогічній науці (2011)
Василенко Г. В. - Особливості формування економічних знань у середній школі України у 50-х роках ХХ століття (2011)
Денисенко Я. В. - Географічна екскурсія як одна з форм викладання географічних дисциплін у вищій школі на Слобожанщині (кінець ХІХ ст – та довоєнні роки ХХ ст) (2011)
Захаровский Л. В. - Противоречия в развитии системы начального профессионального образования в СССР в 1958 – середине 1980-х гг (2011)
Ткаченко О. Б. - Система підвищення кваліфікації як необхідна умова вдосконалення викладачів (70 – 80-ті роки XX століття) (2011)
Шустваль С. М. - Формування пізнавального інтересу в школярів початкової школи в педагогічній спадщині Г.І.Ващенко (2011)
Матвєєва О. О. - Особливості педагогічної діагностики (2012)
Григораш В. В. - Маркетингова діяльність керівника навчального закладу (2012)
Ткач А. В. - Практика вивчення і розповсюдження передового педагогічного досвіду (2012)
Проценко І. І. - Педагогічні умови формування професійно-творчих діалогових умінь студентів (2012)
Оніпко В. В. - Розвиток творчої індивідуальності майбутнього вчителя природничих дисциплін профільної школи (2012)
Зеленський Р. М. - Формування відповідальності студентської молоді на заняттях з фізичного виховання в процесі організації спільної діяльності (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського