Латишев К. О. - Інструменти підвищення конкурентоспроможності машинобудівного підприємства (2013)
Маєвська Н. В. - Економічний аналіз у системі стандартизації виробництва продукції підприємства (2013)
Макарович В. К. - Аналіз ефективності факторингових операцій як інструменту управління оборотним капіталом (2013)
Маначинська Ю. А. - Інтегральна оцінка рентабельності продукції швейного виробництва, Скрипник Н. В., Скрипник М. Є. (2013)
Маслюк О. В. - Інтегральна модель конкурентоспроможності машинобудівного підприємства на основі його економічної стійкості (2013)
Мельникова О. П. - Розробка заходів з підвищення продуктивності праці на підприємствах вугледобувної галузі, Гайдай І. Ю., Боднар Т. В. (2013)
Миколюк С. М. - Удосконалення інституційно-правового механізму соціального трансфертування на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2013)
Минчинська І. В. - Персонал як визначальна складова забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Дерев’янко В. М. (2013)
Нечаєва І. А. - Метод аналізу середовища функціонування для оцінки ефективності роботи суб’єкта, який ухвалює рішення, та його переваги, Проскуркіна Д. С. (2013)
Новак Ю. Р. - Проблеми інтеграції бізнес-системи в новий бізнес-простір (2013)
Позднякова С. В. - Сучасні особливості впровадження методів оцінки професійно-кваліфікаційних якостей персоналу, Потапова К. Ю. (2013)
Поліщук В. Л. - Інформаційне забезпечення та завдання аналізу нематеріальних активів, Лазаришина І. Д. (2013)
Ребрик Ю. С. - Діагностика фінансової кризи України у контексті зовнішньоекономічної інтеграції, Сириця А. В. (2013)
Скляр І. Д. - Фінансове забезпечення екологічно сталого розвитку: оцінка результативності, Шкодкіна Ю. М. (2013)
Следь О. М. - Удосконалення системи показників оцінки оновлення основних засобів виробництва (2013)
Сушко Н. А. - Построение оптимизационной модели спроса на рыбопродукцию в АР Крым (2013)
Федун І. Л. - Ефективність інвестицій в інновації агропромислового виробництва: методологічний вимір (2013)
Чернецька С. А. - Оцінка ефективності діяльності підприємств санаторно-курортного комплексу (2013)
Яременко М. О. - Потенціал підприємства як елемент стратегічного управління при міжнародному співробітництві (2013)
Ярощук О. В. - Концепції визначення вартості власного капіталу акціонерного товариства (2013)
Кічурчак М. В. - Гносеологія економічних систем у теорії відтворення суспільних благ (2015)
Аранчій В. І. - Аналітична оцінка та екстраполяція функціонування ринку молокопродукції, Дрогань-Писаренко Л. О., Рудич А. І. (2015)
Горлачук О. А. - Сутність ціни та ціноутворення на сільськогосподарську продукцію, Горлачук М. А., Машко А. І. (2015)
Давидюк Л. П. - Нестандартні форми зайнятості в системі трансформації міжнародного ринку праці (2015)
Карий О. І. - Проекти державно-приватного партнерства: ключові проблеми практичної реалізації, Процак К. В., Мавріна А. О. (2015)
Лісун Я. В. - Статистичний аналіз франчайзингу сфери громадського харчування та торгівлі в Україні (2015)
Носик О. М. - Втрати національного людського капіталу в Україні: теоретичні підходи до визначення кількісних і якісних показників (2015)
Пінчук А. К. - Модельні оцінки взаємозв’язків економіки України та ЄС (2015)
Пішеніна Т. І. - Основні аспекти інноваційного розвитку підприємства (2015)
Ціщик Р. В. - Аналіз динаміки та структури заощаджень населення України (2015)
Чепелєв М. Г. - Побудова дезагрегованої таблиці "витрати-випуск" України за 2012 рік (2015)
Шанін О. В. - Тенденції формування фінансово-економічної результативності аграрних формувань України (2015)
Ярмак О. В. - Інвестиційна функція інтелектуальних послуг: теоретичні засади визначення змісту та напрямів реалізації (2015)
Shyshova I. G. - Ways of value accumulation for domestic machine-building enterprises in the context of environmentally oriented development, Karpenko I. V., Shkodkina Y. M. (2015)
Варналій З. С. - Сучасний стан та динаміка публічних розміщень акцій вітчизняних компаній на міжнародних ринках капіталу, Анзін Р. О. (2015)
Бодюк А. В. - Аналіз фіскальної плати за магістральне транспортування вуглеводнів (2015)
Гнатюк Р. А. - Теорії ціноутворення на ринку цінних паперів (2015)
Дудченко В. Ю. - Стан та структура державних фінансів республіки Болгарія (2015)
Іонін Є. Є. - Фінансові важелі детінізації економіки (2015)
Канцір І. А. - Імперативи стабільного функціонування та розвитку фінансової системи (2015)
Кнейслер О. В. - Методологія класифікації фінансових потоків страхових компаній (2015)
Кондукова Е. В. - Проблеми розвитку методики фінансово-економічного аналізу в податковому контролі (2015)
Приходько І. В. - Нетарифні перешкоди у міжнародній економічній інтеграції (2015)
Проскура К. П. - Особливості оподаткування банківських установ у 2015 році (2015)
Семко В. М. - Науково-методичний підхід до удосконалення оцінки кредитоспроможності банків-позичальників на основі раннього виявлення ознак банкрутства (2015)
Sokolova K. Y. - The model of the integrated system of financial monitoring of tax risks in the supervisory and review activities of the state fiscal service bodies of Ukraine (2015)
Ткаченко Н. В. - Фінансова політика як інструмент реалізації економічного суверенітету держави (2015)
Фарина О. І. - Сучасні підходи до оцінки стабільності фінансової системи країни, Дадашова П. А. (2015)
Хмелюк А. А. - Практика реалізації фінансового моніторингу в Україні (2015)
Шудрук Т. М. - Розвиток фондового ринку України, Ілюшик Ю. С. (2015)
Дем’яненко І. В. - Особливості формування вартісно-орієнтованої системи управління фінансами підприємства, Кульбач Ю. О. (2015)
Ізмайлова Н. В. - Ефективність використання оборотного капіталу гірничодобувних підприємств Криворізького залізорудного басейну, Бурніс М. А. (2015)
Лепейко Т. І. - Адаптаційний потенціал підприємства в конкурентному середовищі, Кривобок К. В. (2015)
Мандражи З. Р. - Інформаційне забезпечення стратегічного управління підприємством (2015)
Оліярник Т. Ю. - Організація економічного аналізу діяльності підприємств готельного бізнесу (2015)
Парасій-Вергуненко І. М. - Дискурсивний підхід до аналізу витрат за економічними елементами на прикладі олійно-жирових підприємств (2015)
Садова М. Є. - Розробка методичного підходу до прогнозування якості діяльності підприємств (2015)
Семенова В. Г. - Методи управління інтелектуальною власністю підприємств: процесний підхід (2015)
Синиця С. М. - Визначення напрямків підвищення економічного потенціалу регіонів, Лешанич С. Є. (2015)
Скочиляс С. М. - Інтеграційний процес з урахуванням особливостей логістичного ланцюга (2015)
Скрипник М. І. - Формування та репрезентація системи інформаційного забезпечення управління, Матюха М. М. (2015)
Фігурка М. В. - Аналіз зношеності теплових мереж в Україні: проблеми й шляхи вирішення (2015)
Хименко О. О. - Застосування функціонально-процесного підходу до організації діяльності оптових посередників (2015)
Адамик Б. П. - Особливості інституційної організації державного регулювання діяльності банків в Україні (2013)
Бодрецький М. В. - Створення нового банківського продукту та стадії його життєвого циклу (2013)
Ботвіна Н. О. - Хеджування валютного ризику як складова банківської безпеки (2013)
Добровенко О. А. - Оцінка потенціалу стратегічного розвитку банківської установи (2013)
Пилипів Н. І. - Актуальні питання аналізу ділової репутації комерційних банків, Пилипів М. І. (2013)
Тищенко О. І. - Аналіз депозитів фізичних осіб у банках України (2013)
Ткачук В. О. - Інноваційна політика банків на ринку банківських послуг (2013)
Брайловський І. А. - Інтереси та переваги держави в проектах державно-приватного партнерства (2013)
Великоіваненко Г. І. - Аналіз квантильних мір оцінювання фінансового ризику (2013)
Мірошниченко І. В. - Дослідження взаємозв'язків між показниками інвестиційного потенціалу України на основі карт самоорганізації (2013)
Охріменко О. О. - Методичні підходи до оцінки ефективності венчурних проектів (2013)
Спільник І. В. - Аналіз інвестиційної діяльності підприємства за даними фінансової звітності, Загородна О. М. (2013)
Черкезюк Д. В. - Активне управління інвестиційними процесами в умовах глобальних фінансових дисбалансів (2013)
Божко В. П. - Оцінка конкурентоспроможності виробничих підприємств, Магомедова М. М. (2013)
Бортник Л. В. - Комплексна оцінка конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу (2013)
Бояринова К. О. - Наукові підходи та детермінанти забезпечення інноваційної адаптивності промислового підприємства, Войтун Т. В. (2013)
Бурда Н. В. - Вплив якісного рівня персоналу на фінансово-економічні результати діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Бутов А. М. - Перспективи використання логістичних стратегій для забезпечення конкурентоспроможності підприємства (2013)
Вавдійчик І. М. - Особливості управління формуванням товарних ресурсів на підприємствах роздрібної торгівлі (2013)
Васильєв О. В. - Формування системи управління економічною безпекою промислових підприємств, Мейта В. І. (2013)
Вовк С. В. - Проблеми фінансового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2013)
Гончар В. В. - Організація стратегічного управління в умовах невизначеності і ризику на металургійних підприємствах (2013)
Горбачова О. М. - Фактор пропускної здатності аеропортових комплексів як умова їх циклічного розвитку (2013)
Гугул О. Я. - Удосконалення системи управління розвитком персоналу спиртової галузі на засадах консалтингу (2013)
Давлетбаева Н. Б. - Государственная политика в коммерциализации инновационной деятельности малых предприятий (2013)
Євтушенко Г. В. - Модель таксономічного аналізу для розрахунку інтегрального показника марочного капіталу (2013)
Будько О. В. - Шляхи забезпечення якості облікової інформації (2013)
Вакун О. В. - Удосконалення звітності в частині нематеріальних активів будівельних підприємств (2013)
Здреник В. С. - Система документування операцій з фінансовими інвестиціями: проблеми та перспективи, Чирка Д. М. (2013)
Корягін М. В. - Методичні засади облікового відображення показників вартості підприємства (2013)
Назарова І. Я. - Аналіз методів оцінки активів, зобов’язань та капіталу при реорганізації підприємств (2013)
Омецінська І. Я. - Порядок розкриття інформації про зобов’язання у балансі (2013)
Починок Н. В. - Теоретичні аспекти реалізації функцій обліку й аналізу в процесі управління персоналом (2013)
Сіренко С. В. - Актуальність та основні облікові аспекти консолідованої фінансової звітності, Яровий К. О. (2013)
Янчев А. В. - Документування операцій з розрахунків електронними грошима, Сахаров П. О. (2013)
Рамач Янко - Огляд історії русинів Південної Угорщини (1745-1918) (2016)
Власенко В. М. - Національно-демократичне середовище міжвоєнної української еміграції в країнах Південно-Східної Європи, Гузун В. (2016)
Корогод Г. І. - Опікунські установи і опікунське право в українських землях (ХІ-ХІХ ст.) (2016)
Гончаренко Л. Л. - У. Пітт-Молодший та позиція Великої Британії в російсько-турецькій війні 1787-1791 рр., Кобака К. Ю. (2016)
Шамаріна А. О. - Історико-статистичні дослідження Київської єпархії у ХІХ - на початку ХХ ст. (2016)
Король С. Н. - Еврорегиональное сотрудничество на западнях границах Украины в постсоциалистический период: освещение вопроса отечественными исследователями (2016)
Бублик О. Г. - Планове містобудування здійснене органами самоврядування міст Катеринославщини у роки Першої світової війни (2016)
Кочарян С. Г. - Національно-культурне відродження харківських вірмен (1989-2004) (2016)
Осадчий Ю. Г. - Мазепа: истинное, надуманное, ложное (2016)
Нестеренко В. А. - Рецензія на "Сторінки воєнної історії України: зб.наук. статей” (2016)
Повідомлення (2016)
Сіску Т. - Валютні режими і валютнокурсова політика України у вимірах "благословенної" і "неблагословенної" трійці, Савельєв Є. (2016)
Кривоус В. - Корпоративна соціальна відповідальність у контексті формування партнерських взаємовідносин між державою, бізнесом та суспільством (2016)
Легкий О. - "Економічні бульбашки" на ринку віртуальних товарів (2016)
Богданова М. - Механізми територіально-адміністративного розвитку Болгарії, Парашкевова Е., Тодоров Е., Цветанова Е. (2016)
Бурматова О. - Еволюція регіонального розвитку Російської Федерації, Сумська Т. (2016)
Наші автори (2016)
Зиновеев И. В. - О геометрических подходах к решению некоторых задач кластеризации данных (2015)
Maksymenko S. - Foliations with non-compact leaves on surfaces, Polulyakh E. (2015)
Аксенов В. В. - Векторный потенциал, эффект Ааронова-Бома и электродинамика в токамаке (2015)
Lozinska O. - Frechet distance on the set of compact trees, Savchenko A., Zarichnyi M. (2015)
Lukova-Chuiko N. V. - Minimal function on 3-manifolds with boundary (2015)
Покась С. М. - Геометрия риманова пространства второго приближения, Крутоголова А. В. (2015)
Zarichnyi M. - Asymptotic properties of the (convex) hyper-spaces, Romanskyi M. (2015)
Pihura O. - Commutative morphic rings of stable range 2, Zabavsky B. (2015)
Glushkov A. V. - Geometry of Chaos: Advanced computational approach to treating chaotic dynamics of environmental radioactivity systems I General Formalism, Kuzakon V. M., Khetselius O. Yu., Ternovsky V. B. (2015)
Glushkov A. V. - Geometry of a Relativistic Quantum Chaos: New approach to dynamics of quantum systems in electromagnetic eld and some applications, Ternovsky V. B., Prepelitsa G. P. (2015)
Svinarenko A. A. - Quantum Geometry: Generalized version of an energy approach in scattering theory and its application to electron-collisional excitation of multicharged ions, Khetselius O. Yu., Florko T. A. (2015)
Andreichenko S. S. - International responsibility of states for the conduct of private actors (2015)
Anischuk N. V. - The formation and development of the national assessors in Soviet Ukraine: historical and legal analysis, Ugnenko T. V. (2015)
Anischuk N. V. - Historical-legal characteristics of the evolution of the legislative function of the European Parliament, Katsyn M. Y. (2015)
Afanasyeva M. V. - Electoral engineering: essence and technology (2015)
Bakayanova N. M. - L’avenir du barreau Ukrainien: problemes et perspectives (2015)
Vladyshevska V. V. - Personal and moral-ethical qualities as one of the main requirements for the candidate advocates (2015)
Voitovych P. P. - Foreign policy as a state’s choice and modern international law (2015)
Voloshyna V. K. - Definition of respect for human dignity as a principle of criminal proceedings (2015)
Gloviuk I. V. - Le principe de la separation des fonctions de la justice penale Francaise et Ukrainienne (2015)
Horbova H. O. - Concerning the improvement of the system of administrative penalties for the commission of the offence provided by article 173-2 CUoAO (2015)
Demenchuk M. O. - Recommendations of the European commission for democracy through law on the status of the Supreme Court of Ukraine (2015)
Dzevelyuk M. V. - The information function of the modern state (2015)
Dodina Ie. Ie. - Travel of religious organizations members outside Ukraine: problems and prospects of introducing visa-free regime for Ukraine (2015)
Drobozhur R. R. - Shortcomings and suggestions on improving the legal component of crime combating mechanism in the field of ICT, Malyshev M. A. (2015)
Ennan R. E. - Les droits sur de score de l’activite intellectuelle (les droits exclusifs): la caracteristique generale et la "nature juridique", Bakala A. A. (2015)
Zadereyko О. V. - Questions of providing information sovereignty of the states in the virtual environment the Internet and tendencies of their development in Ukraine, Vlasenko O. V. (2015)
Izovita A. M. - Criminological aspects of the research of the state of crime in the land sphere (2015)
Кibik O. М. - Financial preconditions for export potential development of the maritime complex of Ukraine, Khaiminova J. V., Nesterova K. S. (2015)
Kozin O. B. - Coque cylindrique surbaissee avec un support rigide intermediaire sous pression externe, Papkovskaya O. B., Kozina M. O. (2015)
Kotlubay V. A. - Formation program for the development of export potential of Ukraine, Redina I. V. (2015)
Krusyan A. R. - Basic principles of Ukrainian constitutionalism in the European dimension (2015)
Lagutina I. V. - Mechanism for ensuring of the right of employee to dignity at work (2015)
Melnychuk T. V. - Regional development and spatial distribution of crime in Ukraine (2015)
Mishyna N. V. - Doctrine of separation of powers at the local government level: the Ukrainian experience (2015)
Murzanovska A. V. - Criminal procedural responsibility in accordance with new Criminal Procedural Code of Ukraine (2015)
Nekit K. G. - Adaptation of the trust to civil law system (2015)
Oborotov I. G. - The concept and features of legal system of canon law (2015)
Polishchuk O. M. - Ukrainian criminal codeas a legal necessity and possible ways to improve its efficiency (2015)
Romanadze L. D. - Challenges of innovation commercialization in the activities of higher education institutes and scientific establishments in Ukraine (2015)
Sevostianova N. I. - Application to the European Counrt of Human Rights as international legal instrument for protection of Ukrainian state interest (2015)
Sydor V. D. - Major tasks and principles of land legislation and law (2015)
Slobodianyk N. S. - Current issues on the formation of the judiciary in Ukraine (2015)
Soldatskyi V. V. - Regulative and legal influence of terms in the stage of preparative and assignment of court hearing (2015)
Sorochyshyn M. V. - Legal regulation of conciliation procedures: current state and prospects for development (2015)
Stepanenko A. S. - Some issues concerning the concept of a "reasonable doubt” in criminal process (2015)
Torbas O. O. - Analysis of the powers of the prosecutor in article 291 of the CCP (2015)
Kharytonov E. O. - Reception of law and law adaptation as forms of interaction of legal systems, Kharytonova O. I. (2015)
Chekmarova L. Yu. - The insurance of professional activity of advocate: experience Federal Republic of Germany (2015)
Yakovlev D. V. - Choice of Ukraine: reforms vs. Perestroyka (2015)
Памяти Макса Айзиковича Акивиса (2015)
Пам'яті Володимирf Васильовича Шарка (2015)
Власенко И. Ю. - Критерий топологической сопряженности двумерныходнородных внутренних отображений (2015)
Горькавый В. А. - Псевдосферическая поверхность в R4 не допускает двух различных преобразований Бьянки, Невмержицкая Е. Н. (2015)
Кадубовский А. А. - О числе топологически неэквивалентных\\ функций с одной вырожденной критической точкой типа седло на двумерной сфере, ІІ (2015)
Курбатова И. Н. - 4-квазипланарные отображения почти кватернионных и полукватернионных многообразий (2015)
Курбатова И. Н. - Квазигеодезические отображения рекуррентно-параболических пространств, Сисюк О. Т. (2015)
Зарічний М. М. - Функтори скінченного степеня у асимптотичних категоріях, Романовський М. М., Савченко О. Г. (2015)
Glushkov A. V. - Geometry of Chaos: Advanced computational approach to treating chaotic dynamics of some hydroecological systems, Kuzakon V. M., Buyadzhi V. V., Solyanikova E. P. (2015)
Prepelitsa G. P. - Chaos-Geometric approach to analysis of chaotic attractor dynamics for the one-ring fibre laser (2015)
Сайко В. Г. - Методика оцінки щільності радіовузлів в самоорганізованих мережах, Плющ О. Г., Бреславський В. О., Грищенко Л. М. (2016)
Пархомей І. Р. - Спосіб реалізації інтерферометричного методу визначення параметрів об’єкту локації, Коршун Н. В. (2016)
Вишнівський В. В. - Сучасний підхід до інформатизації навчального процесу, Гніденко М. П., Ільїн О. О. (2016)
Любчик В. Р. - Математична модель періодичного сигналу з прямокутним спектром і мінімальним пік-фактором, Сенчишина Ю. В., Троцишин І. В., Розорінов Г. М. (2016)
Сергієнко І.-В. О. - Вплив параметрів ґенерованих оптичним передавачем імпульсів на пропускну здатність волоконно-оптичного лінійного тракту, Каток В. Б. (2016)
Демидов І. В. - Аналіз методів підвищення продуктивності телекомунікаційних мереж хмарних сервісних систем, Мухамед Мехді Ель Хатрі, Укаблі Юсеф. (2016)
Бондаренко В. Є. - Задача побудови замкнутих систем та її реалізація для синтезу живучих кільцевих транспортних телекомунікаційних мереж (2016)
Гаврилко Є. В. - Розробка методики побудови мережевої системи супутникової екологічної телекомунікаційної системи дистанційного моніторингу Землі (2016)
Родионов С. С. - Вероятностно-временной подход к оценке воздействия мешающего сигнала на радиостанцию (2016)
Федюнін С. А. - Потоки відмов відновлювальних систем (2016)
Скубак О. М. - Технологія кодування сучасних штрих-кодів, Мокринцев О. А. (2016)
Дищук А. С. - Аналіз функціонування складного об'єкту системи управління в телекомунікаціях (2016)
Бокла Н. И. - Использование кодового разделения каналов на основе модифицированных псевдослучайных последовательностей Голда при построении линии радиорелейной связи, Шокотько А. А. (2016)
Саланда І. П. - Методика синтезу розгалуженої інформаційної мережі із заданими структурними характеристиками (2016)
Панкратова О. С. - Впровадження фазорізницевої модуляції високих порядків в мережі мобільного зв’язку LTE (2016)
Дещинський Ю. Л. - Реалізація методики проектування цифрових пристроїв на програмованих логічних інтегральних схемах, Бохонко Б. А., Горбатюк В. Ю. (2016)
Терентьева И. Е. - Метод оценки эксплуатационных затрат телекоммуникационных систем с учетом показателей надежности (2016)
Титул, зміст (2014)
Заплатинська О. - Особливості навчання елементам без предмета спортсменок, які займаються художньою гімнастикою, на етапі початкової підготовки (2014)
Іванов A. - Особливості техніки поштовху штанги важкоатлетів різних вагових категорій залежно від реалізації техніко-тактичних дій (2014)
Топол Г. - Управління підготовкою гімнасток, які спеціалізуються у групових вправах художньої гімнастики (2014)
Усманова Е. - Дифференцированный подход к обеспечению процесса подготовки футболистов в возрасте 14–16 лет с учетом их индивидуально-психологических особенностей, Никитина Е. (2014)
Шинкарук О. - Обґрунтування підходу до формування екіпажів у веслуванніт академічному, Яковенко О. (2014)
Агеева Г. - Влияние педагогической технологии на двигательную активность и психофизическое состояние детей старшего дошкольного возраста (2014)
Андрєєва О. - Методологічний аналіз тезауруса фізичної рекреації (2014)
Вітомський В. - Характеристика засобів фізичної реабілітації на санаторному та диспансерному етапах відновлення здоров’я дітей, оперованих із приводу вроджених вад серця (2014)
Владимиров А. - Оценка динамики функционального состояния организма беременных с кардиальной патологией на санаторном лечении, Владимирова Н., Марченко О. (2014)
Долженко Л. - Формування мотивації до рухової активності студентської молоді з різним рівнем фізичного здоров’я, Погрєбняк Д. (2014)
Жарова І. - Характер та напрями заходів фізичної реабілітації підлітків із первинним ожирінням (2014)
Когут І. - Соціальна інтеграція осіб із інвалідністю та роль адаптивної фізичної культури в її реалізації (2014)
Іщенко О. - Характеристика режимів рухової активності дітей середнього шкільного віку (2014)
Люгайло С. - Концептуальні засади фізичної реабілітації юних спортсменів зі соматичними дисфункціями (2014)
Пангелова Н. - Зарубіжний досвід організації сімейного відпочинку з дітьми у рекреаційно туристичних комплексах, Сем’янчук А. (2014)
Гамалій В. - Порівняльний аналіз кінематичних характеристик рухових дій висококваліфікованих і кваліфікованих гімнасток в опорному стрибку типу "переворот", Хмельницька І., Крупеня С. (2014)
Шевченко Р. - Туристичні спортивно-освітні ігри із застосуванням супутникових навігаційних систем (2014)
Potop V. - Biomechanical analysis of clear hip circle to handstand on low bar of uneven bars – junior female gymnasts aged 12 to 14 (2014)
Бєлокуров Д. - Культурні олімпіади – соціокультурний феномен олімпійського руху сучасності (2014)
Єрмолаєва Я. - Вплив мотивації до досягнення успіху і уникнення невдач на спортивний результат у спортивних танцях (2014)
Кравченко О. - Роль стейкхолдерів для створення ефективної системи зовнішніх комунікацій організацій сфери масового спорту та спорту для всіх (2014)
Терещук М. - Система організації та управління гольфом в Україні (2014)
Сердюк М. - Становлення спортивного руху на українських землях (аналітичний огляд) (2014)
Kutsev V. - Branding as the base of European football championship competitions development (2014)
Бойченко К. - Сучасні підходи до визначення функціональної підготовленості спортсменів та оцінка їхньої інформативності (2014)
Gian Mario Migliaccio - The Swimming Power. New method to transfer the power from dryland to the water, Giorgio Gatta, Johnny Padulo, Massimiliano Pau (2014)
Михайло Леонідович Гаврильченко. До 80-річчя зі дня народження (2015)
Obikhod T. V. - Properties of vacuum and brane spectrum of Type IIB string theory (2015)
Бабич В. М. - Топологія відкритого розширення, Пєхтєрєв В. О. (2015)
Brydun V. - On mim-spaces, Savchenko A., Zarichnyi M. (2015)
Безкоровайна Л. Л. - Аналітичне моделювання однієї задачі квазіареальної нескінченно малої деформації поверхні, Хомич Ю. С. (2015)
Коновенко Н. Г. - Використання інформаційних технологій в ОНАХТ при вивченні вищої математики, Федченко Ю. С., Худенко Н. П. (2015)
Лобода Ю. Г. - Концепція фундаментализації математичної освіти студентів вищої технічної школи, Орлова О. Ю. (2015)
Glushkov О. V. - Тeometry of Chaos: Advanced computational approach to treating chaotic dynamics of some hydroecological systems II, Kuzakon V. M., Bunyakova Yu. Ya., Buyadzhi V. V. (2015)
Prepelitsa G. P. - New chaos-geometric and information technology analysis of chaotic generation regime in a single-mode laser system with absorbing cell (2015)
Коновенко Н. Г. - Геометричекие величины на плоскости Лобачевского (2015)
Abuselidze G. - Undeveloped equity market as a factor preventing foreign investments (Georgia as an example) (2013)
Ажаман І. - Особливості економіко-правового регулювання будівництва в сільському господарстві за часів незалежності України (2013)
Антонюк Л. - Роль корпоративного венчурного бізнесу в інноваційних системах ТНК, Запроводюк А. (2013)
Бездітко О. - Методичні аспекти прогнозування ризиків сільськогосподарських підприємств (2013)
Біляк Ю. - Зростання основних загроз для фінансово-економічної безпеки сучасного підприємства (2013)
Богосян М. - Ефективність діяльності акціонерних товариств аграрного сектору АР Крим (2013)
Бозуленко О. - Методичні засади прогнозування чистої міжнародної інвестиційної позиції Китаю (2013)
Бордюжа А. - Основи забезпечення екобезпечного сільськогосподарського землекористування (2013)
Бортнюк Т. - Відновлювана енергетика України (2013)
Буга Н. - Аналіз готовності України до впровадження економіки знань, Науменко Т. (2013)
Витвицька У. - Оцінка стану та перспектив розвитку малого підприємництва в Україні, Леонова Т. (2013)
Волошаненко Є. - Удосконалення механізму управління видавничо-поліграфічною галуззю (2013)
Вяткіна Т. - Наукові підходи до виділення шкіл та напрямів стратегічного управління (2013)
Галанець В. - Завдання аграрної реформи та її реалізація (2013)
Гераймович В. - Інвестиційна активність АПК України: особливості, проблеми та перспективи розвитку (2013)
Демиденко С. - Теоретичні засади формування механізму фінансового планування (2013)
Донець О. - Інновація та її особливості в аграрному секторі економіки України (2013)
Дячук О. - Практичне використання MARKAL/TIMES моделей для моделювання, прогнозування та аналізу розвитку енергетичних систем (2013)
Ємцев В. - Проблеми розвитку конкурентоспроможності економіки України (2013)
Замлинська О. - Стан та перспективи розвитку підприємств ліфтобудування (2013)
Заревчацька Т. - Теоретичний підхід до формування механізму регулювання забезпечення інноваційної активності малого підприємництва (2013)
Заставнюк Л. - Удосконалення організаційно-економічного механізму орендних земельних відносин у сільському господарстві (2013)
Златова І. - Маркетингове середовище агропромислових підприємств України в умовах світової продовольчої кризи (2013)
Іванова Т. - Статистична оцінка внеску малого бізнесу в розвиток економіки АР Крим (2013)
Іващенко В. - Методологія аналізу результатів відтворення (2013)
Ильенко О. - Моделирование стратегии инновационного развития национальной экономики в рамках международной экономической безопасности (2013)
Кирилова Л. - Сільськогосподарське машинобудування в умовах глобалізації, Шульга І. (2013)
Клімович О. - Зміст та форми міжрегіонального співробітництва (2013)
Коваленко Н. - Особливості розвитку металургійного комплексу України, Ульяницька О. (2013)
Кокодей Т. - Мониторинг эффективности функционирования виноградо-винодельческого комплекса Украины методами факторного анализа, Абдрахманова А. (2013)
Кочерга М. - Реалізація програми екологічного аудиту аграрних підприємств (2013)
Кравчук І. - Імплементація в Україні Євроазійського досвіду відтворювальних процесів в умовах "електронної демократії" (2013)
Крисюк Л. - Перспективи розвитку ринку крюїнгових послуг в Україні, Драгончук А. (2013)
Кулішов В. - Стратегія розвитку України в умовах глобалізації (2013)
Куценко Т. - Вплив регіональної політики на інноваційний розвиток регіону (2013)
Ланова М. - Основні чинники економічного механізму фінансування переробних підприємств АПК (2013)
Ластовенко О. - Спекулятивні складові руху інвестиційного капіталу на фондовому ринку (2013)
Лифар В. - Механізм взаємодії учасників регіонального транспортно-логістичного центру та їх інтереси (2013)
Лозовський О. - Перспективи розвитку олійно–жирової галузі в Україні, Слободянюк С. (2013)
Ляховець О. - Фінансування інновацій як фактор регіонального розвитку, Прядко І. (2013)
Макарова Е. - Современное состояние использования земель сельскохозяйственного назначения Луганской области (2013)
Матвієнко Р. - Моделювання регіонального економічного простору (2013)
Міненко М. - Особистий внесок Г. Шульце-Делітча у розбудову кооперативного середовища Німеччини (2013)
Мороз О. - Закордонний досвід організації транспортного обслуговування населення в містах (2013)
Музиченко К. - Особливості зарубіжних систем управління якістю послуг готельного бізнесу і створення системи конкурентних позицій туристичного сектору України (2013)
Непран А. - Вплив зрушень у галузевій структурі на матеріаломісткість продукції переробної промисловост (2013)
Охріменко О. - Оцінка ефективності реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств (2013)
Панюк Т. - Аналіз сучасного стану ринку праці України (2013)
Петрук Т. - Державні та приватнi ВНЗ: взаємовiдносини на ринку освiтнiх послуг (2013)
Петрушенко Ю. - Економічний аналіз процесів соціальної мобілізації місцевих громад, Костюченко Н. (2013)
Пинда Р. - Стан незавершеного будівництва в Україні: регіональні проблеми (2013)
Поворознюк І. - Становлення інституту оплати праці в постсоціалістичних країнах (2013)
Романюк О. - Перспективи розвитку системи інфраструктурного забезпечення державного регулювання зайнятості (2013)
Савенко І. - Продовольча безпека України – похідна від антропогенного навантаження на природне середовище (2013)
Седікова І. - Вплив кон’юнктури ринку зерна на продовольчу безпеку регіону (2013)
Серьогіна Д. - Комплексна система управління ДПП-проектами в Україні (2013)
Солнцев С. - Світовий досвід функціонування технопарків та особливості їх розвитку в Україні, Гнітецький Є. (2013)
Стеблянко О. - Моніторинг стану державного фінансового контролю земельних відносин (2013)
Стефаненко М. - Механізм удосконалення системи економічної безпеки України, Баклажова Л. (2013)
Трофименко О. - Різновиди державного та наддержавного регулювання сфери відновлюваної енергетики (2013)
Турченюк Т. - Міжнародний досвід охорони праці та особливості його впровадження в Україні, Котькова В. (2013)
Федун І. - Фактори невизначеності та ризиків інноваційно-інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві (2013)
Фліссак К. - Форми та методи економічної дипломатії у сфері торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва (2013)
Фролов С. - Оптимізація системи управління відходами на основі інструментів екологічного менеджменту, Білопільська О. (2013)
Харинович-Яворська Д. - Торговельні мережі західної України: особливості та проблеми розвитку в конкурентному середовищі (2013)
Химинець В. - Кластерна модель еколого-економічного розвитку Карпатського регіону (2013)
Чайка Ю. - Економічний розвиток України відповідно до загальносвітових рейтингів (2013)
Черницька Т. - Конкурентні позиції України на світовому ринку військово-технологічної продукції (2013)
Шукалович В. - Аналіз формування вертикально інтегрованих структур у птахівничому агробізнесі США: уроки для України (2013)
Якимчук С. - Економічні механізми управління природоохоронною діяльністю в Рівненській області (2013)
Яремко І. - Тенденції розвитку лізингового механізму: вітчизняна практика і зарубіжний досвід (2013)
Герасимчук З. В. - Теоретичні основи управлінського аналізу, Тендюк А. О. (2013)
Ажаман І. А. - Розвиток соціальної інфраструктури сучасного села (2013)
Біда М. Б. - Сучасні теоретичні підходи до аналізу зв’язку між міжнародною торгівлею та економічним зростанням (2013)
Букреев И. А. - Роль рекреационного потенциала региона в конкурентоспособности рекреационно-туристической отрасли (2013)
Валіулліна З. В. - Сучасні тенденції розвитку ринку пасажирських перевезень на автомобільному транспорті (2013)
Венгер В. В. - Теоретичні засади формування фінансово-промислових груп (2013)
Гончаренко О. В. - Інноваційний процес в агропромисловому виробництві: структуризація та особливості організації (2013)
Горяна І. В. - Формування методики оцінювання сталості розвитку регіонів (2013)
Дащук Ю. Є. - Методичний підхід до оцінки рівня розвитку рекреаційного потенціалу регіону (2013)
Зачосова Н. В. - Механізм довірчого управління фінансовими активами: сучасні загрози ефективності, напрямки оптимізації, Шевченко А. М. (2013)
Ільєнко О. В. - Роль міжнародного маркетингу в глобалізованій економіці при формуванні економічної безпеки (2013)
Коломицев А. О. - Управління соціально-економічним розвитком регіону на основі концепції регіонального маркетингу (2013)
Мазур І. М. - Аналіз глобальної енергетичної безпеки: теоретичні та прикладні засади (2013)
Мищенко Ю. В. - Роль держави в регулюванні інновацій у сфері послуг (2013)
Носик О. М. - Інноваційна дисфункція української економіки: проблема визначення поняття (2013)
Олексіч Д. В. - Механізм визначення інтегрального ефекту від реалізації державних цільових програм і проектів, Олексіч Ж. А. (2013)
Побута М. В. - Еволюція тіньової економіки в Україні (2013)
Пожарицька І. М. - Професійне судження аудитора: гносеологічний аспект (2013)
Соколик М. П. - Нестабільність на споживчому ринку: причини і наслідки для економічного зростання в Україні (2013)
Хазах К. О. - Розподільчі відносини як чинник формування заробітної плати в Україні (2013)
Черниш І. В. - Роль туристичної галузі у розвитку національної економіки (2013)
Шаповалова Т. В. - Вплив соціального капіталу на економічне зростання (2013)
Шукалович В. Ф. - Аналіз динаміки зміни цін у продовольчих маркетингових ланцюгах в Україні (2013)
Щекович О. С. - Методологічні підходи до оцінки та прогнозування економічної безпеки суб’єктів господарювання на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях, Афанасьєва М. Г. (2013)
Язлюк Б. О. - Аналіз та оцінка негативного впливу бюджетних обмежень на інфраструктурний розвиток регіонів (2013)
Гавриленко Н. В. - Оцінювання податкового навантаження підприємств малого бізнесу в межах "податкового коридору", Буга Н. Ю., Черешня В. М. (2013)
Глущенко О. О. - Особисті інформаційні важелі у сфері антилегалізаційного фінансового моніторингу, Райхерт Х. Я. (2013)
Говорушко Т. А. - Вплив страхування на розвиток підприємницької діяльності в Україні, Ситник І. П., Данильчук Юлія Віталіївна (2013)
Горна М. О. - Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: аналіз стану та тенденцій (2013)
Гурнак О. В. - Аналіз загроз податковій безпеці держави, Гурнак А. Ю. (2013)
Данилюк М. М. - Вплив виконання державного бюджету на макроекономічну стабільність в Україні (2013)
Дем’яненко І. В. - Державна політика мобілізації тимчасово вільних грошових коштів з метою забезпечення ефективного їх використання, Кульбач Ю. О. (2013)
Іваницька М. П. - Концептуальні підходи до оцінки податкового потенціалу міста (2013)
Іонін Є. Є. - Бюджетування як засіб реалізації ефективної фінансової політики держави (2013)
Кондюх О. І. - Прагматизм і проблематика податкової складової формування бюджетних ресурсів держави (2013)
Копчинська К. О. - Особливості оподаткування дивідендів та їх вплив на інвестиційний потенціал України (2013)
Литвин А. В. - Побудова моделей прогнозування банкрутства страхових компаній України в післякризовий період (2013)
Новосьолова О. С. - Теоретичні аспекти побудови системи управління державним боргом (2013)
Павловська Є. О. - Складові внутрішніх та зовнішніх запозичень України (2013)
Пігуль Н. Г. - Внутрішні джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств, Дехтяр Н. А., Люта О. В. (2013)
Попова І. В. - Очікувані зміни законодавства щодо вдосконалення фінансового контролю страховиків (2013)
Проскура К. П. - Комплексне оцінювання ефективності податкового адміністрування в Україні (2013)
Стефанів І. Ф. - Методи інтенсифікації інвестиційних процесів в Україні (2013)
Толопіло М. П. - Особливості формування доходів місцевих бюджетів в умовах нового бюджетного та податкового законодавства (2013)
Черничко С. Ф. - Державний борг України: тенденції та ризики (2013)
Черничко Т. В. - Інституційні засади організації кредитних відносин в Україні (2013)
Bajda A. - Intelektualne walory powieści kryminalnych (na przykładzie twórczości Marka Krajewskiego) (2015)
Бовсунівська Т. - Схема Діоніза Дюришина у світлі сучасної літературної компаративістики (2015)
Даниленко В. - Імперські міфи і малоросійство в українській літературі (2015)
Доній В. - Дихотомія "антиколоніальне"—"постколоніальне": специфіка дефініцій (2015)
Дмитрук Л. - Шкіци до наукової біографії Олексія Кундзіча. Харківський період (2015)
Єщенко М. - Специфіка художнього часу в новелі абсурду (2015)
Żmudzka-Brodnicka M. - Poezja jako zaklinanie istnienia — źródła i rola poezji w metapoetyckich rozważaniach Julii Hartwig (2015)
Зуєнко М. - Питання рецепції міфу в літературі англійського барокко (2015)
Козлов Р. - "Jugurta” Івана Франка: молодий автор між стилів, епох та ідеологій (2015)
Науменко Н. - Становлення україноцентричного світогляду студента (на матеріалі нового прочитання творчості Тараса Шевченка) (2015)
Рарицький О. - Записки / нотатки шістдесятників: жанрова природа і художня специфіка явища (2015)
Розінкевич Н. - Подорожні записки Марини Гримич "Бранзолія" як приклад української наративної літератури "belles non-fiction” (2015)
Ромащенко Л. - Василь Шукшин і Григір Тютюнник: спроба типологічного зіставлення (2015)
Суворова Т. - Розвиток архетипної схеми через концептуальні образ-схеми (на матеріалі американських балад) (2015)
Тростогон В. - Модернізм як глобальний феномен (2015)
Філоненко С. - Пригодницько-історична белетристика Андрія Кокотюхи: діалог з традицією (2015)
Черкашина Т. - Циклізація малих жанрів як форма подачі мемуарно-автобіографічного матеріалу (2015)
Шахова К. - Записки як жанровий різновид української прози (2015)
Біляцька В. - Ретроспективний саможиттєпис героїв романів у віршах Леоніда Горлача (2015)
Вишницька Ю. - Текстові варіанти есхатологічного міфосценарію Галини Пагутяк (2015)
Галич А. - Поліфонічність портрета Марусі в однойменному романі В. Шкляра (2015)
Гальчук О. - Світ світів Павла Тичини: варіанти інтерпретацій (на матеріалі "Замість сонетів і октав") (2015)
Даниленко Л. - Концепт життєвих цінностей емігрантів у романах "Рівновага" В.Винниченка і "Заплакана Європа" Н.Доляк (2015)
Дуда Генрик - "Прощання з Кременцем 1939" Станіслава Балінського (2015)
Карабович Тадей - Досвід надії та самотності в літературному дискурсі Богдана Бойчука (2015)
Михайлова Т. - "Я один, все тонет в фарисействе": Василь Стус та Борис Пастернак — протистояння лицемірству (2015)
Мочернюк Н. - Культура античності в рецепції Святослава Гординського (2015)
Муслієнко О. - Микола Хвильовий ("Силуети", "Сентиментальна історія"): трансформація моделі Künstlerroman як стратегія інверсії художнього смислу (2015)
Ромас Л. - Деякі аспекти дослідження образів у повісті Ю. Мушкетика "Гетьман, син гетьмана" та окремих творах про добу Руїни українських письменників ХІХ–ХХІ століть (2015)
Табунщик Т. - Образ Івана Богуна в однойменній повісті Я. Качури (спроба об’єктивного аналізу) (2015)
Черниш А. - Художнє моделювання образу Олександра Довженка: екзистенційний вимір (за романом С. Плачинди "Сіятель") (2015)
Чик Д. - Мотив інцесту в повісті Г. Квітки-Основ’яненка "Ложные понятия" та романі М.Ґ. Льюїса "The Monk: A Romance” (2015)
Шимоняк К. - Літопис душі представника молодої інтелігенції Закарпаття 30-х – поч. 40-х років ХХ ст. у ліриці Івана Ірлявського (2015)
Бітківська Г. - Сучасний літературний журнал у науковому та літературно-критичному дискурсі (2015)
Закалюжний Л. - Новітній інформаційно-комунікативний простір і сучасна драматургія: інтермедіальний аспект (2015)
Панченко С. - Видання "Молодь України" та "Комсомолець Запоріжжя" 1986–1989 років: перетини соціального хронотопу (2015)
Поліщук Я. - Література майданного гарту (2015)
Романенко О. - Література та історія як метанаратив: до проблеми міждисциплінарних досліджень (2015)
Юрчук О. - Література і міжкультурний дискурс (2015)
Лашко М. - "Моє щастя" Марії Загірньої: спроба гендерної інтерпретації, Яковлева І. (2015)
Меншій А. - Образи "нових" жінок у новелістиці М. Коцюбинського та М. Могилянського (2015)
Відомості про авторів (2015)
Антіпова Н. - Необхідність економічних та інституційних передумов для розвитку кредитних відносин в Україні (2013)
Бежан М. - Трансформация структуры и задач банка России (2013)
Брежнєва-Єрмоленко О. - Основні тенденції змін у структурі депозитного портфеля комерційних банків України (2013)
Голик М. - Критерії оцінки платоспроможності клієнтів банками України (2013)
Довгань Ж. - Детермінанти забезпечення фінансової стійкості банківської системи України (2013)
Дорошенко Г. - Сучасні тенденції руху іноземного капіталу у банківському секторі України (2013)
Іршак О. - Структурне моделювання розвитку банківської сфери в Україні (2013)
Колдовський А. - Антикризове управління золотовалютними резервами центральними банками світу та національним банком України (2013)
Кравчук І. - Характеристика міжнародного ринку деривативів (2013)
Лавренюк В. - Стійкість, стабільність та надійність у банківській діяльності (2013)
Леонович Т. - Стандарты банковского надзора "Базель 3" в условиях финансового кризиса (2013)
Лобозинська С. - Особливості рейтингової системи оцінки банківської діяльності в Україні, Цибульська Н. (2013)
Матійчук Л. - Удосконалення багатомірного статистичного оцінювання надійності банків (2013)
Матлага Л. - Еволюція регулювання фінансового сектору: від "Базель ІІ" до "Базель ІІІ" (2013)
Машіко К. - Особливості професійного розвитку працівників банку: результати емпіричного дослідження установ Закарпатської області (2013)
Ребрик М. - Порівняльний аналіз методів стохастичної оцінки валютного ризику банку, Пастушко А., Потьомка Л. (2013)
Семенча І. - Розробка підходу до складання методик оцінки стану якості обслуговування клієнтів банку (2013)
Тимків А. - Теоретичні засади планування ризику в банківській діяльності (2013)
Ткаченко Є. - Аналіз сучасного стану банківського кредитування в Україні, Яришко О., Куянова А. (2013)
Ткаченко Є. - Капітал банку: теоретичні засади визначення його сутності, Яришко О., Романова Ю. (2013)
Толстошеєва А. - Вплив криміногенної ситуації України на кредитну діяльність банків (2013)
Фатюха В. - Удосконалення методів управління прибутковістю банків, Подоляк О. (2013)
Шевчук Т. - Напрями ефективного розвитку фондів фінансування будівництва житла у складі банківських установ (2013)
Штибель У. - Інституційний механізм упровадження та розвитку соціально-орієнтованої банківської системи (2013)
Великоіваненко Г. - Моделювання волатильності валютних курсів на підгрунті багатовимірної моделі GARCH (2013)
Лазуткіна А. - Дослідження основних моделей та методів оцінки капіталізації бренду (2013)
Овчиннікова А. - Оцінювання маркетингових ризиків в інвестиційних проектах (2013)
Рогульський В. - Інвестиційна оцінка вартості бізнесу в процесі ІРО на основі методу дисконтованих грошових потоків (2013)
Романенко О. - Аналіз споживачів у процесі аудиту проектів (2013)
Рудейчук С. - Сутність поняття інвестицій та їх класифікація: обліково-економічні аспекти (2013)
Сулейманова О. - Коефіцієнтний підхід до оцінки інвестиційної привабливості суб’єкта господарювання (2013)
Хвостенко В. - Теоретичні засади інформаційної ефективності як базовий інструмент ціноутворення на фондовому ринку, Бабич М. (2013)
Чукурна О. - Класифікація методів оцінки об`єктів інтелектуальної власності (2013)
Bielawski P. - A comparative analysis of the balance sheet valuation of shares 250 plus and 5 plus listed companies – based on fair value in active markets and estimated on the basis of economic and financial models (2013)
Березовська Х. - Особливості оподаткування малого підприємництва у світлі Податкового кодексу України (2013)
Бойко Ю. - Сутність рейтингової оцінки регіонів щодо процесу оподаткування (2013)
Ванькович Д. - Нормативно-правове забезпечення лізингової діяльності в Україні та шляхи його удосконалення, Коваль Р. (2013)
Величко Є. - Особливості оцінки ринкової вартості майна підприємства для цілей страхування (2013)
Говорушко Т. - Актуальні питання реформування спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого підприємництва в Україні, Данченко Ю. (2013)
Гродський С. - Сучасне торгівельне та інвестиційне співробітництво між Україною та Китаєм (2013)
Ізмайлова Н. - Сутність форфейтингу: позитивні та негативні сторони його використання підприємствами, Мелета О. (2013)
Ізюмська В. - Оцінка функціонування міжбюджетних відносин в Україні, Мурашко Ю. (2013)
Kavtaradze N. - The role of tax revenues in the formation of the state budget of Georgia (2013)
Касперович Ю. - Формування доходів зведеного бюджету в Україні (2013)
Ковтонюк К. - Економічні та фінансові аспекти багаторівневої інтеграції в Європейському Союзі (2013)
Коляда Т. - Сутність та значення бюджетної стратегії у забезпеченні фінансування основних напрямків соціально-економічного розвитку держави (2013)
Кондратюк І. - Аналіз запасів бюджетної установи за даними форм фінансової звітності (2013)
Кравець В. - Кількісні параметри розвитку інституційної структури фінансового ринку України (2013)
Крентовська Л. - Особливості діяльності інститутів спільного інвестування в Україні (2013)
Леонов Є. - Зарубіжні системи гарантування страхових виплат: досвід функціонування та гармонізації (2013)
Ляхович О. - Фінансове забезпечення інноваційної сфери в Україні (2013)
Мелих О. - Фінансова безпека держави: сутність, критерії оцінки та превентивні заходи зміцнення (2013)
Мельничук Г. - Аналіз стану надання податкових пільг вітчизняній промисловості (за видами економічної діяльності) (2013)
Мірошниченко Ю. - Вплив стабілізаційної політики МВФ на економіку країн-боржників (2013)
Назарова К. - Аудиторсько-консалтингові послуги в інтегрованій системі внутрішнього та зовнішнього аудиту (2013)
Непочатенко О. - Вітчизняний механізм справляння ПДВ: ключові проблеми та шляхи їх вирішення, Боровик П., Павлова Л. (2013)
Нечаєва І. - Оцінювання фінансового стану підприємства на основі фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами, Хандога М. (2013)
Николюк В. - Тенденції економічної нестабільності під час поточної фінансової кризи: аналіз ринків Центрально-Східної Європи (2013)
Педерсен І. - Фінансові посередники на ринку фінансових послуг України (2013)
Проскура К. - Напрямки підвищення ефективності та посилення регулюючої функції прибуткового оподаткування (2013)
Рибальченко С. - Особливості моделювання неоднорідного страхового портфеля (2013)
Селіверстова Л. - Структурно-функціональна модель системи управління корпоративними фінансами (2013)
Скавронська І. - Фінансово-економічні засади організації та проведення Олімпійських ігор (2013)
Стефаненко М. - Податкова політика: сучасний стан та перспективи динамічного розвитку, Філенко А. (2013)
Стрельченко І. - Проблеми та перспективи моделювання лавиноподібних процесів усередині систем фінансових інститутів (2013)
Ткач О. - Особливості поширення валютно-фінансових кризових процесів у глобальній економічній системі (2013)
Ткаченко А. - Андеррайтинг як умова реалізації конкурентної стратегії страхової організації, Шматко К. (2013)
Ткаченко С. - Удосконалення системи контролінгу фінансової діяльності підприємств, Посаженнікова Ю. (2013)
Ткачук І. - Теоретико-методичний підхід до оцінки ефективності використання державного внутрішнього боргу в Україні, Плець І. (2013)
Шевченко І. - Переваги використання офшорних посередників у міжнародній торгівлі (2013)
Шумікін С. - Міжнародні компанії на українському ринку страхування життя, Ткаченко Є. (2013)
Юрківський О. - Інститут місцевих податків в Україні: централізація чи децентралізація (2013)
Бондар Ю. В. - Проблема автора й авторської позиції в мемуаристиці П. Куліша (2015)
Вещикова О. С. - Пролептичний потенціал сновидіння у структурі художнього наративу (романи В. Даниленка "Кохання в стилі бароко" і В. Шевчука "Кросворд") (2015)
Гайдаш А. В. - Трансформація ейджистських стереотипів у сучасній драматургії США (2015)
Ганошенко Ю. А. - Археологія психічного: онтологія часу в сучасній українській прозі (2015)
Гурдуз А. І. - "Лісова пісня" Лесі Українки як образно-сюжетна матриця українсько- російської "жіночої прози" початку ХХІ століття (2015)
Даниленко І .І. - Молитва як метажанр (до питання про модифікації мовленнєвого релігійно-культового жанру в мистецькому просторі) (2015)
Іваненко В. А. - Наполеглива присутність: лики "шотландськості" у збірці оповідань Джеймса Келмана "Хорт на сніданок" (2015)
Карабович Т. - Проблема мовної парадигми збірки Віри Вовк "Жіночі маски" (2015)
Кизилова В. В. - Семантичні моделі кольорів у літературі для дітей та юнацтва (на прикладі української прози другої половини ХХ століття) (2015)
Крикун О. А. - Наратор vs герой у метапрозі (2015)
Остапчук Т. П. - Деконструкція тіла і мови у збірці Ю. Тарнавського "Modus Tollens" (2013) (2015)
Павлюк Х. Б. - Імагіноване жіноче начало в панорамі сучасного німецького літературознавства (2015)
Семченко К. В. - Іманентне єднання ліричного героя з абсолютом у молитві (жанр молитви у творчості "Празької школи") (2015)
Сизоненко Н. А. - Часопросторовий вимір історіографічної метапрози Великобританії 90-х років ХХ ст. (2015)
Сільман К. В. - Письменницька публіцистика як явище на перетині літератури й журналістики (на матеріалі збірки Юрія Андруховича "Тут похований Фантомас") (2015)
Шевчук Д. О. - Екзистенційні пошуки homo excapans у сучасному українському романі (на матеріалі творчості І. Роздобудько та Любка Дереша) (2015)
Штейнбук Ф. М. - Онтологія топосу мислення у творах сучасної світової літератури (2015)
Білецька М. Т. - "Як воно сяє" Томаса Бруссіга: фотомистецтво як засіб фіксації колективної пам‘яті німців (2015)
Борисюк І. В. - Візуальна стилістика тексту в поезії Леся Белея (2015)
Григоренко О. В. - Шуми в ефірі: переінтерпретація класичних текстів у п‘єсі Е. Єлінек "Смерть і діва V (Стіна)" (2015)
Захоженко Н. В. - Концепція театрального тексту Ельфріди Єлінек (2015)
Косарєва Г. С. «Воццек» Ю. - Іздрика як літературний і віртуальний текст крізь призму постмодерністської тілесності (2015)
Науменко Н. В. - Нотатники українських письменників у контексті інтермедіальності (2015)
Нестер Л. М. - Мова бренду як вияв "ідентичності" у суспільстві споживання (на основі роману К. Крахта "Фазерланд") (2015)
Прушковська І. В. - Реджеп Більгінер і турецька драматургія (2015)
Романцова Б. М. - Неможливість візуальної фіксації образу замку в однойменному романі Франца Кафки (2015)
Старшова О. О. - Символічний простір Площі Вашингтона в романі Генрі Джеймса та його однойменних екранізаціях (2015)
Чернявська В. В. - Інтерактивна література як відкритий текст (на матеріалі творів Едварда Паккарда "Таємниця покинутого замку" та Джо Девера "Самотній вовк") (2015)
Юхимук Я. В. - Екфразис як функціональна складова інтермедіальності та інтертекстуальності (2015)
Яблоновська Н. В. - Художня література в аспекті соціальних комунікацій (2015)
Криленко В. - Роль держави у забезпеченні економічної безпеки (2013)
Гейєр Г. - Нормативно-правовий механізм інноваційного розвитку економіки України, Болгов В. (2013)
Калабухова С. - Конструкція аналітичного процесу для комлексного пошуку резервів розвитку суб’єкта господарювання (2013)
Аверкина М. - Міжнародний досвід формування системи індикаторів стійкого розвитку міста (2013)
Devadze N. - The current problems in the development of tourism satellite accounts and tourism statistics and their role in the development of industry in Georgia (2013)
Калініченко О. - Дослідження факторів формування та використання транзитного потенціалу автотранспорту: статистичний аспект (2013)
Катроша Л. - Сучасний стан функціонування системи державних закупівель в Україні (2013)
Коваль Н. - Проблеми та шляхи покращення інвестиційної діяльності в економіці України, Терпель Л. (2013)
Колесников В. - Функционирование мобильного (беспроводного) интернета в Украине на примере телесистем Украины "People Net", Урсул Д. (2013)
Копилова О. - Фінансова криза як каталізатор поглинань серед фондових бірж (2013)
Корнєєва Ю. - Особливості системи грошово-кредитного регулювання на теренах СНД у процесі переходу до ринкової економіки (2013)
Кравченко Т. - Методи прогнозування регіонального економічного розвитку (2013)
Кривошия О. - Основні методи усунення інформаційної асиметрії між ринковими гравцями: мікроекономічний рівень, Базілінська О. (2013)
Микабадзе С. - Управление человеческими ресурсами в энергетике Грузии (2013)
Петрова І. - Актуальні проблеми розвитку людського капіталу України (2013)
Самонова Т. - Інтегровані маркетингові комунікації в галузі туризму: теорія та методика формування (2013)
Артеменко Н. - Застосування методів фінансової діагностики для дослідження інститутів соціального захисту населення (2013)
Ачкасова С. - Методичний аспект оцінки стресостійкості страхових компаній (2013)
Бовсуновська Г. - Теоретичні засади розвитку автотранспортного страхування (2013)
Бойко Ю. - Система статистичних показників аналізу податкових надходжень до бюджету (2013)
Горохова О. - Статистичний аналіз акцизних надходжень до зведеного бюджету України, Чанкіна І. (2013)
Грицюк І. - Фінансові ресурси модернізації економіки та відновлення економічного зростання (2013)
Катан Л. - Фінансове забезпечення природовідтворення ландшафтів аграрної сфери України (2013)
Луцик-Дубова Т. - Проблеми бюджетної безпеки держави (2013)
Стасик О. - Аналіз проблем та перспектив реструктуризації санаторних закладів України за допомогою процесів злиття і поглинання (2013)
Собкова Н. - Необхідність фінансового контролю в процесі планування місцевих бюджетів в умовах трансформаційних зрушень (2013)
Супруненко С. - Податкове планування як засіб гармонізації взаємовідносин держави та суб’єктів господарювання (2013)
Юрківський О. - Амортизаційні відрахування як економічний та фіскальний інститут державного регулювання в Україні (2013)
Ярош К. - Аналіз індикаторів боргової безпеки України (2013)
Колесников В. - Инновационные пути развития банковской системы, Урсул Д. (2013)
Мусій Я. - Особливості злиття і поглинання у банківському секторі ЄС: висновки для України (2013)
Семенча І. - Управління недохідними активами банку на основі удосконалення системи контролю, Славна К. (2013)
Чайковський Я. - Тенденції, сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування в Україні (2013)
Горовий Д. - Класифікація методів оцінки бренду підприємства, Приходько Д. (2013)
Касянчук Т. - Амортизаційні відрахування як джерело капіталізації інвестицій у розширене відтворення основних виробничих фондів диверсифікованої бізнес-групи (2013)
Хохлов В. - Проблема великих хвостів розподілу дохідності у глобально диверсифікованих портфелях (2013)
Шут С. - Результативість та ефективність державних інвестицій: композиційний аналіз схем фінансування (2013)
Ананська М. - Класифікація чинників впливу на бюджетування в системі управління промисловим підприємством (2013)
Глушко О. - Методичні основи оцінювання економічної стійкості підприємств (2013)
Кулаков В. - Тенденції та закономірності сучасного етапу розвитку підприємств легкої промисловості України (2013)
Курбатова Ю. - Методичне забезпечення оцінки ефективності міжфірмових відносин на засадах ціннісного підходу (2013)
Малич Л. - Финансово-экономические предпосылки формирования рыночной капитализации публичных акционерных обществ Украины, Хасанова Е. (2013)
Мамонов К. - Планування потенціалу розвитку будівельного підприємства, Угоднікова О. (2013)
Мандражи З. - Концептуальные подходы к методике анализа прибыльности предприятий в Украине и России, Абкелямова Э. (2013)
Марцінковська О. - Продакт-плейсмент як сучасний маркетинговий інструмент: юридичні аспекти та проблеми ефективності, Легкий О. (2013)
Нусінов В. - Удосконалення методичних підходів до визначення показників економічної ефективності функціонування гірничорудних підприємств, Афанасьєв І. (2013)
Парцирна А. - Інституціональні аспекти внутрішньогосподарських економічних відносин (2013)
Перевозова І. - Вирішення спорів з приводу дебіторської заборгованості за претензійною схемою, Галько О. (2013)
Піскунова Н. - Аналіз витрат виробництва як важлива ланка ефективного управління промислового підприємства, Федорець М., Піскунова К. (2013)
Романенко О. - Декомпозиція результатів стратегічного аналізу діяльності інтегрованого підприємства в практичну площину на основі системи збалансованих показників (2013)
Семенюк О. - Узагальнення теоретичних підходів до сутності інноваційної стратегії підприємства (2013)
Слюсаренко К. - Сучасний фінансовий стан та тенденції розвитку підприємств гірничодобувної галузі України, Концесвітна Г. (2013)
Троц Н. - Оцінка фінансового стану суб’єктів господарювання в умовах запровадження податкового кодексу України (2013)
Шемяков О. - Концепція методики для оцінювання соціально-економічної ефективності систем, призначених для управління діяльністю господарюючих суб’єктів, Брадул С. (2013)
Яворська А. - Економіко-cтатистичні аспекти ведення мисливського господарства в Житомирській області (2013)
Дрей В. - Удосконалення процесу формування обліково-аналітичної інформації на підприємстві (2013)
Здреник В. - Формування інформації про операції з фінансовими інвестиціями у звітності підприємства (2013)
Козлова М. - Бухгалтерський облік як мова: семантика, синтаксис і прагматика (2013)
Перерва М. - Облікова політика в системі управління підприємствами з постачання та реалізації природнього газу (2013)
Петрук Т. - Особливості методики калькулювання собівартості освітніх послуг у приватних навчальних закладах (2013)
Аверкина М. - Оцінка економічної доцільності облаштування покрівлі типу "зелений дах" на адміністративному корпусі промислового підприємства в контексті забезпечення стійкого розвитку міста (2013)
Антонюк П. - Проблеми та напрями аналізу соціальної безпеки підприємства (2013)
Афанасьєв Є. - Багатоцільова оцінка інноваційно-інвестиційних проектів промислового підприємства за критерієм беззбитковості, Гасан Т. (2013)
Багацька К. - Особливості застосування матричних моделей у діагностиці платоспроможності підприємства, Лукащук О. (2013)
Бех І. - Формування підприємницьких мереж на основі розробки та реалізації товарів-субститутів, Смоляр Л. (2013)
Бєлосвєт О. - Аналіз ефективності застосування збільшеного податкового періоду з податку на прибуток підприємств у секторі молочного скотарства (2013)
Богуцька О. - Функціонування підприємств на фондовому ринку: напрями та тенденції розвитку, Яценко Г. (2013)
Боднарюк В. - Амортизація основних засобів як спосіб оптимізації податку на прибуток (2013)
Болотна О. - Зовнішнє середовище як фактор конкурентоспроможності підприємства (2013)
Борбуляк О. - Оцінка теоретичних основ управління структурою акціонерного капіталу (2013)
Боярко І. - Особливості оподаткування дивідендів акціонерних товариств, Пігуль Н., Дехтяр Н. (2013)
Буратчук Н. - Еволюція збалансованої системи показників (2013)
Ваніна Н. - Аналіз діяльності машинобудівних підприємств у кризових умовах (2013)
Васильківський Д. - Методологія моделювання процесу ухвалення управлінських рішень при розробці і реалізації стратегічних напрямів підвищення економічного потенціалу підприємства (2013)
Глотова Д. - Концептуальні засади вартісно-орієнтованого управління підприємством (2013)
Гончаренко І. - Діагностика фінансового стану підприємств легкої промисловості як складової фінансового та конкурентного потенціалу (2013)
Гришко І. - Класифікація факторів впливу на інвестиційну привабливість вугледобувного підприємства (2013)
Гришко М. - Детермінація поняття інноваційно-інвестиційної діяльності вугледобувних підприємств (2013)
Гудзовата О. - Підходи та методи оцінки об’єктів інтелектуальної власності, Вороновська Р. (2013)
Гудзь Ю. - Аналіз грошових потоків підприємства при формуванні стратегії зростання економічного потенціалу (2013)
Данилюк І. - Роль стратегічного контролю в системі управління підприємством, Михайлишин Н. (2013)
Демчук О. - Особливості діяльності рибного господарства в економічній системі АР Крим (2013)
Денисюк І. - Стратегія розвитку підприємства харчової промисловості: економічна сутність (2013)
Джеджула В. - Формування організаційно-економічного механізму підвищення енергоефективності промислових підприємств (2013)
Дзьоба В. - Суб’єкти та об’єкти контролінгу (2013)
Дубінський С. - Процесний підхід в управлінні персоналом машинобудівних підприємств (2013)
Жовковська Т. - Методика оцінювання стану маркетингової діяльності підприємств харчової промисловості (2013)
Загородна О. - Аналітичне обґрунтування цінової політики підприємства, Серединська В. (2013)
Задорожнюк В. - Принципи формування та основні завдання механізму управління витратами на промислових підприємствах (2013)
Захарченко О. - Енергоємність транспортування насіння соняшнику (2013)
Johann M. - An Empowerment Approach to Managing Service Employees (2013)
Іванова А. - Цілі та принципи управління технологічним розвитком підприємства в умовах нової економіки: стратегічний аспект (2013)
Іванова Л. - Аспекти нормативного та методичного забезпечення обліку і аналізу реструктуризації боргів в умовах антикризового управління суб’єкта-боржника (2013)
Камінський С. - Товарні запаси як структурна складова об’єкта управління фінансовим циклом підприємства торгівлі (2013)
Карп І. - Ціноутворення на ринку пасажирського залізничного транспорту (2013)
Килимнюк П. - Значення контролінгу в підвищенні якості менеджменту підприємства, Килимнюк В. (2013)
Кірсанова Ю. - Неприбуткові обслуговувальні кооперативи з водопостачання та водовідведення та плата за користування надрами: податкове навантаження чи обов’язковий платіж до бюджету (2013)
Кляус Д. - Інструментарій аналізу професійно-кваліфікаційної відповідності на ринку праці машинобудівного підприємства (2013)
Князь С. - Сутність поняття і характеристики інтелектуального потенціалу підприємства, Холявка Л. (2013)
Коваленко Н. - Взаємозв'язок між механізмами забезпечення стійкості та адаптації в контексті інноваційного розвитку підприємств, Гонтова Н. (2013)
Коваленко Т. - Конкурентоспроможність соціально-економічної мотивації на підприємствах зв’язку (2013)
Корнійчук О. - Продуктивність праці в рослинництві на підприємствах з різною формою господарювання (2013)
Коцелко С. - Мотивація та оплата праці на хлібопекарних підприємствах (2013)
Кричківський В. - Використання новітніх технологій у зміцненні фінансового стану суб'єктів господарювання України (2013)
Кузь В. - Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: проблеми достовірності та релевантності інформаційного забезпечення (2013)
Кузьмін О. - Сутність та значення диверсифікації на промислових підприємствах, Дрималовська Х. (2013)
Кухарук А. - Динамічно-цільовий підхід до оцінки ефективності механізму підвищення конкурентоспроможності підприємств (2013)
Лаврова Ю. - Оцінка конкурентного потенціалу підприємства (2013)
Лагоцька Н. - Сегментування промислового ринку на засадах маркетингу партнерських взаємовідносин, Мигаль О. (2013)
Лазаришина І. - Теоретико-методологічні засади аналізу грошових потоків у конкурентному середовищі (2013)
Лакейхіна В. - Взаємозв'язок корпоративних стратегій і параметрів організаційних структур холдингових об'єднань (2013)
Литвин З. - Аналіз інноваційних ризиків (2013)
Максютенко І. - Оцінка ефекту при впровадженні механізму оновлення інформаційно-телекомунікаційних систем на авіаційному транспорті (2013)
Малахова А. - Програмно-цільові аспекти планування й управління виробництвом, Гарна С., Яровий К. (2013)
Маліношевська К. - Формування моделі вимірювання якості у сфері аеропортових послуг (2013)
Марцінковська О. - "ІНКОТЕРМС-2010" як інструмент регулювання зовнішньоекономічної діяльності, Легкий О (2013)
Мельник А. - Система показників динаміки якості управлінської праці (2013)
Озарко К. - Методичне оцінювання впливу особистісних характеристик персоналу на ефективність діяльності підприємства (2013)
Олійник Л. - Принципово-критеріальні підходи до конвергенції управління активами підприємства в інституційну систему економіки (2013)
Онешко С. - Напрямки вдосконалення методики аналізу витрат морського торговельного порту (2013)
Осадчук С. - Поняття та цілі ІРО (2013)
Паламарчук О. - Відбір показників для визначення кредитоспроможності юридичних осіб (2013)
Пересипкіна Н. - Аналіз особливостей ціноутворення в туризмі (2013)
Петрушкевич К. - Сучасні особливості процесу охорони праці на промисловому підприємстві, Позднякова С. (2013)
Пилипів Н. - Поняття і сутність товарно-виробничих запасів, Борисовський М. (2013)
Поліщук С. - Аналіз розвитку концепцій бюджетування (2013)
Полянська А. - Аналітичний аспект дослідження макроекономічних тенденцій, що впливають на розвиток підприємства (2013)
Попович П. - Шляхи вдосконалення операційного аналізу витрат виробництва на м’ясопереробних підприємствах (2013)
Прокоф’єва К. - Узгодження інтересів суб'єктів при формуванні тарифів на теплозабезпечення (2013)
Пустовіт М. - Збалансована система оціночних індикаторів фінансово-економічної стратегії підприємства (2013)
Римар І. - Концептуальні засади формування соціальної відповідальності підприємства (2013)
Микитюк П. - Інноваційний розвиток промислового підприємства (2013)
Архієреєв С. - Порівняльний аналіз рівня витрат на діяльність у сфері інформатизації у машинобудуванні України та Німеччини, Замула О. (2012)
Беззубченко О. - Методичний підхід до оцінки міжнародної конкурентоспроможності регіонів України, Захарова О. (2012)
Bernat V. - Information technology, global economy and paradigm transformation, Reda R., Shavruk Y. (2012)
Бондаренко О. - Інвестиційна стратегія в курортній галузі: сутність та особливості (2012)
Боярченко А. - Особливості формування капіталу державними підприємствами вугільної промисловості (2012)
Бутова О. - Роль цінового механізму АПК у процесі інвестування інноваційного розвитку аграрних підприємств, Щеглова А. (2012)
Гнатишин М. - Світова торговельна система та охорона довкілля (2012)
Гниря А. - Емпіричне дослідження макро- та мезоекономічних чинників продуктивності праці в промисловості України (2012)
Градінарова О. - Аналіз впливу туристичної галузі України на зайнятість населення (2012)
Гринчак О. - Механізм управління складом та структурою агропромислового кластера, Давлетханова О., Михайлишина Л. (2012)
Давлетханова О. - Особливості функціонування цукробурякових інтегрованих формувань, Бобов Г. (2012)
Доброзорова О. - Зарубіжний досвід інвестування в інноваційний розвиток глобальної системи продовольчої безпеки (2012)
Дрогомирецька М. - Оцінка рівня насиченості агропродовольчого ринку основними продуктами харчування (2012)
Єрмоленко Т. - Прямі закордонні інвестиції як фактор економічної безпеки держави (2012)
Збаразская Л. - О ценовых тенденциях в промышленности Украины в контексте макроэкономической политики, Щербакова С. (2012)
Ільєнко О. - Розвиток понятійно-категоріального апарату теорії "міжнародна економічна безпека" (2012)
Ільницький Д. - Інтернаціоналізація ринку освітніх послуг України: сучасна оцінка (2012)
Качур А. - Регулювання валютного курсу як інструмент підтримки конкурентоспроможності національних економік у посткризовий період (2012)
Кашперська О. - Використання автоматизованих інформаційних систем у процесі фінансового аналізу підприємств, Ніколишин Ю. (2012)
Кисіль Т. - Основні напрямки діяльності машинобудівної галузі з огляду на нестійкий стан економіки України (2012)
Корчинська Л. - Оцінка ефективності функціонування харчової промисловості Хмельницької області (2012)
Кравець А. - Тенденції та перспективи розвитку малого і середнього підприємництва у Львівській області, Біляк А. (2012)
Мудра О. - Форсайт як механізм взаємодії ринків освітніх послуг і праці (2012)
Новикова М. - Формалізація процесів взаємодії територіальних авіавиробничих комплексів і регіонального середовища (2012)
Прозоров Ю. - Структурні трансформації фінансових інститутів розвитку в умовах неузгодженості внутрішніх та зовнішніх цілей їх функціонування в Україні (2012)
Рекуненко І. - Роль та місце інфраструктурних суб’єктів на фінансовому ринку (2012)
Рибчинська Л. - Аналіз впливу регіональних особливостей на формування конкурентних переваг кластерів (2012)
Семенютіна Т. - Газотранспортна система України: політичні ризики та енергобезпека держави (2012)
Скрипник Н. - Детермінанти забезпечення конкурентоспроможності економіки України в умовах активізації глобальних інтеграційних процесів (2012)
Сорокіна Л. - Оцінка індикаторів фінансової безпеки як складової економічної безпеки України (2012)
Терехов Є. - Економічна безпека держави та можливості її вимірювання (2012)
Тимошенко Л. - Оцінка розподілу суспільного продукту в контексті формування відтворювальних спроможностей населення, Більська О. (2012)
Ткаченко К. - Ситуаційно-продукційне моделювання системи підготовки фахівців водного транспорту, Ткаченко О. (2012)
Федун І. - Передумови активізації інноваційно-інвестиційних процесів в агропромисловому виробництві України (2012)
Феєр О. - Аналіз цільового використання джерел інвестиційних ресурсів (2012)
Цапук О. - Сутність та місце інноваційної розробки у сфері енергозбереження (2012)
Чебанов О. - Оцінка впливу кінцевого попиту на R&D витрати у промисловості України (2012)
Черничко С. - Девальвація чи ревальвація гривні: перспективи для України (2012)
Чорна М. - Оцінка рівня впливу зовнішніх чинників на розвиток роздрібної торгівлі (2012)
Шемяков О. - Проблема духовності в управлінні соціально-трудовими відносинами і її вплив на розвиток виробничої демократії (2012)
Шершун М. - Фінансово-господарські механізми реалізації основних засад збалансованого ведення лісового господарства в Україні (2012)
Широкова О. - Принципи побудови ринків послуг залізничного транспорту, Челядінова Н. (2012)
Акімова Т. - Інформаційно-нормативне забезпечення управління діяльністю підприємства в умовах недосконалого конкурентного середовища, Варванська І. (2012)
Алєксєєнко Т. - Удосконалення обліку готової продукції та її реалізації на переробних підприємствах АПК (2012)
Гринчак О. - Теоретико-методологічні аспекти інформаційного забезпечення оперативного управління сільськогосподарським виробництвом, Миколайчук Я. (2012)
Дрогобицький І. - Природа і походження нематеріальних активів, Скоп Х. (2012)
Єсієва Н. - Транспортно-експедиційна діяльність як один із основних видів діяльності підприємств-перевізників: обліково-правовий аспект (2012)
Замогильний П. - Формування центрів фінансової відповідальності у фінансовій структурі авіаремонтних підприємств (2012)
Зима Ю. - Адаптація звітності бюджетних установ до міжнародних стандартів (2012)
Королович О. - Управлінський облік в Україні та питання становлення його на промислових підприємствах (2012)
Ліба Н. - Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності (2012)
Маначинська Ю. - Системний підхід до актуарного обліку та звітності (2012)
Меліхова Т. - Розробка програми аудиту ефективності використання основних засобів на підприємстві, Буркова О. (2012)
Назарова І. - Фактори впливу на облікову політику при реорганізації підприємств (2012)
Пігош В. - Система облікового відображення власних надходжень державних вищих навчальних закладів і напрями її оптимізації (2012)
Попович В. - Стратегічний облік як частина облікової системи підприємства (2012)
Реслер М. - Облікова політика – основа методичного забезпечення обліково-аналітичного механізму (2012)
Семанюк В. - Теорія обліку: інституційний підхід (2012)
Скрипник Н. - Теоретичні та методологічні аспекти формування стратегічної звітності (2012)
Сокольська Р. - Особливості системного підходу до визначення поняття фінансовий облік (2012)
Ткаченко Є. - Порівняльна характеристика німецької та американської концепцій контролінгу (2012)
Чакалова Н. - Формування моделі функціонування інформаційного обміну між секторами з обліку, контролю та управління товарною дебіторською заборгованістю (2012)
Юркова І. - Економічна сутність виробничих запасів та напрямки їх дослідження (2012)
Бадюк М. І. - Робота медичних формувань і закладів у епідемічних осередках, Грушкевич В. В (2012)
Бадюк М. І. - Особливість своєчасності надання медичної допомоги на етапах медичної евакуації у провідних країнах світу (огляд літератури), Ковида Д. В. (2012)
Діденко Л. В. - Готовність особового складу Збройних Сил України до виконання функціональних обов’язків: особливості динаміки та структури працевтрат військовослужбовців Збройних Сил України в умовах переходу до професійної армії (2012)
Воронко А. А. - Особливості захворюваності, інвалідизації, летальності та організації надання медичної допомоги хворим, що брали участь в ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи, Косянчук А. С., Латишенко С. В., Івашкіна Т. А., Буженко А. І. (2012)
Слабкий Г. О. - Причини звернення пацієнтів до приватних закладів охорони здоров’я, Пархоменко Г. Я. (2012)
Мельник І. П. - Соціально-медична характеристика військовослужбовців, що звертаються до клінік та відділень амбулаторно-поліклінічної допомоги у зоні відповідальності військово-медичного клінічного центру Центрального регіону (2012)
Огороднійчук І. В. - Аналіз рівнів захворюваності військовослужбовців Збройних Сил України на хвороби шкіри та підшкірної клітковини, Остапенко С. П., Маринич Н. Б. (2012)
Cімперович С. В. - Особливості імітаційного моделювання епідеміології ВІЛ/СНІД для Збройних Сил України, Кащенко Р. А., Борисова С. Л. (2012)
Виноградов О. О. - Формування організаційно-штатних структур лікарняних закладів охорони здоров’я Збройних Сил України на мирний час, Галушка А. М., Серебряков О. М., Стукан Л. І. (2012)
Вороненко В. В. - Дози опромінення і їх наслідки для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, Скалецький Ю. М., Торбін В. Ф. (2012)
Паламар Б. І. - Визначення індексу безпеки лікарні, як оцінка можливості роботи лікарні в умовах стихійного лиха або глобальної надзвичайної ситуації (2012)
Бідненко Л. І. - Шум як шкідливий фактор в професійної діяльності військовослужбовців збройних сил, Іванько О. М., Рожков Г. С., Єщенко В. І. (2012)
Гук А. В. - Особливості надання медичної допомоги військовослужбовцям строкової служби, які хворі на інфекційні та паразитарні хвороби, в медичних пунктах військових частин Збройних Сил України, Устінова Л. А., Хижняк М. І., Грушкевич В. В. (2012)
Іванько О. М. - Епідеміолого-географічні аспекти гельмінтозів на території України, Кожокару А. А., Колос Л. А., Філіпенко Л. І., Мельник О. В. (2012)
Хижняк М. І. - Професійно-прикладне фізичне виховання спеціалістів, які виконують роботу за призначенням в умовах підземних спеціальних споруд, Іващенко С. М., Гузов В. В., Єщенко В. І. (2012)
Іванько О. М. - Особливості роботи споруд для очистки невеликих обсягів стічних вод, Хижняк М. І., Власенко О. М. (2012)
Черкасенко І. Л. - Вивчення захворюваності працівників оборонного комплексу м. Києва на прикладі заводу "Радар”, Устінова Л. А., Хижняк М. І. (2012)
Козинець Г. П. - Значення судинної терапії в комплексному лікуванні потерпілих з гіпотермічними ушкодженнями, Хитрий Г. П., Осадча О. І., Назаренко В. М., Боярська Г. М. (2012)
Осьодло Г. В. - Клініко-епідеміологічний аналіз коморбідного перебігу хронічного панкреатиту і герх у військовослужбовців, Шмиголь Н. В. (2012)
Коршевнюк Д. О. - Особливості больового синдрому у військовослужбовців з функціональною диспепсією (2012)
Красюк О. А. - Особливості клінічного перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки у поєднанні з артеріальною гіпертензією та абдомінальним ожирінням, Мороз Г. З., Федорова О. О., Луценко С. В. (2012)
Селюк М. М. - Морфологічні зміни в печінці та селезінці у щурів під впливом електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону, Козачок М. М., Потаскалова В. С. (2012)
Солярик В. В. - Етіопатогенетичні аспекти лікування псоріазу (2012)
Хитрий Г. П. - Сучасний погляд на респіраторну підтримку у хворих з вірусними пневмоніями, Левченко Т. М., Степанюк В. К. (2012)
Селюк О. В. - Порівняння ефективності та безпечності селективних та специфічних інгібіторів циклооксигенази-2 у військовослужбовців з патологією суглобів, Родіонов А. В., Момат Р. К. (2012)
Старіков А. В. - Інтенсивна терапія геморагічних порушень (2012)
Апихтіна О. Л. - Гетатопротекторна дія екстракту S. Coronata при свинцевій інтоксикації (експериментальне дослідження), Коцюруба А. В., Коркач Ю. П., Сокуренко Л. М., Скибінська Т. Р. (2012)
Францевич К. А. - Розробка та впровадження алгоритму комплексної променевої діагностики захворювань грудної залози з метою своєчасного виявлення та лікування дифузних мастопатій як засобу вторинної профілактики раку грудної залози (2012)
Головаха М. Л. - Шкала прогнозування результатів мікрофрактуризації дефектів хряща колінного суглоба (2012)
Головаха М. Л. - Аналіз результатів монокондилярного ендопротезування, Шабус Р., Орлянський В. (2012)
Головаха М. Л. - Пошкодження суглобового хряща при неспроможності передньої хрестоподібної зв’язки, Шишка І. В., Баніт О. В., Твердовський А. О., Бабич Ю. А., Забелін І. М., Орлянський В. (2012)
Білоножкін Г. Г. - Оперативне лікування навколо-внутрішньосуглобових переломів кісток зустрічно-компресуючими гвинтами (2012)
Лурін І. А. - Досвід застосування ультразвукових технологій у лікуванні пілонідальних кіст крижово-куприкової ділянки, Цема Є. В., Доморацький І. Е., Юрків О. Є., Мазур С. М. (2012)
Дроздова А. О. - Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку України лікарських засобів, які застосовуються в стоматології, Пенчукова Л. О., Загорій Г. В. (2012)
Давтян Л. Л. - Вивчення асортименту вагінальних супозиторіїв групи G01 на вітчизняному фармацевтичному ринку, Малецька З. В. (2012)
Шматенко О. П. - Аналіз фармацевтичного ринку та перспективи застосування антагоністів кальцію-похідних дигідропіридину в Україні, Притула Р. Л., Сирота П. С., Лихота А. М. (2012)
Притула Р. Л. - Аналіз фармацевтичного ринку України, Шматенко О. П., Притула Л. Г., Страшний В. В. (2012)
Притула Р. Л. - Аналіз вітчизняного ринку антибактеріальних засобів для фармакотерапії постраждалих з травматичною хворобою, Шматенко О. П., Максимук Т. М., Скворцова О. В. (2012)
Шматенко О. П. - Визначення шляхів оптимізації використання лікарських засобів у військово-медичній службі, Притула Р. Л., Семенченко Г. Б., Лихота А. М. (2012)
Сердюк Є. В. - Визначення умов зберігання мазі з рослинним компонентом для лікування ран, Ляпунова О. О., Гладух Є. В., Шматенко О. П. (2012)
Шматенко О. П. - Вибір методів дослідження при вирішенні проблем медикаментозного забезпечення політравми, Притула Р. Л., Соломенний А. М., Гринчук І. Г. (2012)
ШматенкоО. П. - Вивчення фізико-механічних показників бар’єрних модифікованих лікарських плівок, ТарасенкоВ. О., ДавтянЛ. Л., Дроздова А. О., ШматенкоВ. В. (2012)
Грубник І. М. - Вплив лікарських речовин на реологічні властивості агарового гелю, Гладух Є. В., Черняєв С. В. (2012)
Давтян Л. Л. - Дослідження способу введення наночасток у основу полімерних плівок, Власенко І. О., Дульцева О. В., Горбанюк Т. І., Солнцев В. С., Шматенко О. П. (2012)
Лихота К. М. - Визначення якості гігієни порожнини рота за наявності брекет-системи, Лихота А. М., Кочин О. В. (2012)
Лихота А. М. - Порівняльна характеристика показників місцевого імунітету порожнини рота у пацієнтів з геніралізованним пародонтитом, що зазнали впливу хронічного стресу, Горобець О. В., Київська-Філатова В. В., Розова К. В. (2012)
Дуда О. В. - Стан тканин пародонту та адаптційний потенціал організму у дітей із соматичною патологією, Остапко О. І. (2012)
Лихота А. М. - Зміни тканин пародонту після лікування ортодонтичних хворих знімною і незнімною апаратурою (морфологічне і електронно-мікроскопічне дослідження), Лихота К. М., Кочин О. В., Карась А. Ф. (2012)
Лихота А. М. - Удосконалення протезування кінцевих дефектів зубного ряду мостоподібними конструкціями на скляних опорах, Сеник А. Я., Лихота C. А. (2012)
Крячко А. Г. - Досвід використання дентальниї імплантантів у осіб похилого віку, Лихота А. М., Коваленко В. В., Шматенко О. П. (2012)
Крячко А. Г. - Стан ротової порожнини у військовослужбовців військово-морських сил України, Лихота А. М., Шматенко О. П. (2012)
Лихота А. М. - Порівняльна характеристика розвитку дистрофічних та запально-деструктивних процесів в тканинах пародонта, викликаних розвитком стресу-реакції у людини та лабораторних щурів, Горобець О. В., Розова К. В., Савельєва О. В. (2012)
Лихота А. М. - Зміни видового складу мікроорганізмів під час лікування різних захворювань щелепно-лицевої ділянки, Лихота Т. Ф., Горобець О. В. (2012)
Павленко О. В. - Особливості нормалізації окклюзійних співвідношень під час ортопедичного лікування кінцевих дефектів зубних рядів (огляд літератури), Лихота А. М., Кочин О. В. (2012)
Біденко Н. В. - Рання передача карієсогенної мікрофлори від матері до дитини як чинник ризику розвитку карієсу тимчасових зубів (2012)
Лихота К. М. - Клініко-лабораторна характеристика зубощелепної ділянки пацієнтів з сагітальними зубоальвеолярними аномаліями, Лихота А. М., Кочин О. В. (2012)
Крячко А. Г. - Оцінка сучасного стану стоматологічної допомоги у Кримському регіоні, Лихота А. М., Коваленко В. В., Шматенко О. П. (2012)
Погребняк О. О. - Ефективність впливу вазостату і кораргіну на показники обміну речовин, масу тіла і характер розподілу жирової тканини в організмі при ІХС у хворих на ЦД типу 2 (2012)
Депутат Ю. М. - Гігієнічна оцінка матеріалів для виробництва військової форми одягу військовослужбовців Збройних Сил України – нагальне питання сьогодення (2012)
Дорошенко М. М. - Український військово-медичний регістр і концепція радіаційно-токсичної травми, Галдецька І. Д., Золотарьова О. А., Крупська О. О., Сергієнко А. В., Сергієнко Т. А., Шведін Р. М. (2012)
Канюра О. А. - Організація надання стоматологічної допомоги населенню України та стоматологічного забезпечення військовозобов’язаних запасу і військового резерву Збройних Сил України, Бадюк М. І., Власенко О. М. (2012)
Рожков Г. С. - Аналіз інфекційної захворюваності військовослужбовців у різних адміністративно-територіальних зонах відповідальності військово-медичних клінічних центрів Збройних Сил України за показниками 2008-20011 рр. (2012)
Маначинська Ю. - Моделювання приросту економічної вартості підприємства на основі актуарного базису (2013)
Маркіна Я. - Вибір оптимальної інноваційної стратегії для підприємства (2013)
Охота В. - Проблеми конкурентоспроможності вітчизняних ТНК (2013)
Ронська О. - Сучасний стан та аналіз ефективності використання коштів, спрямованих на виконання заходів з охорони праці на вугледобувних підприємствах (2013)
Ряховська А. - Факторний аналіз ефективності використання основних фондів металургійного підприємства (2013)
Рыбалко Л. - Технологическая и экологическая целесообразность комплексного использования минеральных ресурсов в направлении повышения рентабельности работы предприятия (2013)
Северина С. - Сучасні проблеми управління ефективністю на українських підприємствах (2013)
Седікова І. - Проблеми просування продукції підприємств з виробництва соків, Килинчук О. (2013)
Сівашенко Т. - Підходи до визначення внеску персоналу в конкурентоспроможність підприємства (2013)
Скригун Н. - Аналіз споживчих мотивацій та їх використання в практичній діяльності підприємств, Кочмарук М., Семененко К. (2013)
Смутко А. - Аналіз сильних та слабких сторін бізнесу з використанням механізмів нечіткої логіки, Щаслива Г. (2013)
Снігур Х. - Розробка методичних підходів до формування критеріїв відбору інвестиційно-інноваційного проекту для підприємств харчової промисловості (2013)
Соломянюк Н. - Теорія життєвого циклу при плануванні в маркетингу (2013)
Сотніков А. - Сучасний стан машинобудівної галузі України та перспективи впровадження прогресивних систем управління (2013)
Спащенко Г. - Загальні тенденції розвитку торгівлі на ринках України (2013)
Спільник І. - Аналіз економічної доданої вартості підприємства (2013)
Старінська В. - Особливості моделювання та використання соціального потенціалу туристичного підприємства (2013)
Тараєвська Л. - Методичні підходи до оцінки рівня управління організацією, Ріщук Л. (2013)
Толпежніков Р. - Стратегічна карта підприємства як основа підвищення вартості підприємства, Пастощук О. (2013)
Толпежніков Р. - Методика оцінки результативності корпоративного управління, Пастощук О. (2013)
Турченюк Т. - Удосконалення ергономічних вимог як один із напрямів зменшення виробничого травматизму, Гуревич О. (2013)
Тучковська І. - Аналіз тенденцій інноваційного розвитку торговельних підприємств, Артищук І. (2013)
Урсакій Ю. - Управління мотивацією на засадах якості життя як засіб підвищення продуктивності та конкурентоспроможності підприємства (2013)
Федишин М. - Удосконалення методики оцінювання фінансового стану як передумови проведення аналізу грошових потоків підприємств харчової промисловості (2013)
Федорченко А. - Аналітична функція маркетингу в системі управління підприємством (2013)
Хваль Юлія - Упровадження категорійного менеджменту на підприємствах роздрібної торгівлі (2013)
Цимбалюк С. - Механізм формування компенсаційної політики: теоретико-методологічні аспекти (2013)
Червякова В. - Організаційно-методичний комплекс контролінгу в системі управління підприємствами автосервісу (2013)
Черемісова Т. - Джерела самофінансування підприємств: їх склад та структура за кризових умов (2013)
Чернецька С. - Аналіз ефективності управління підприємством державного сектору економіки на прикладі державного підприємства Міністерства оборони України "Сакський центральний військовий клінічний санаторій імені М. І. Пирогова" (2013)
Чубка О. - Характеристика підходів до формування оборотного капіталу промислових підприємств (2013)
Шелест О. - Методичний підхід до діагностики інвестиційних ризиків авіатранспортних підприємств (2013)
Шендерівська Л. - Прок’юремент як система постачання у видавничо-поліграфічній галузі, Лавренюк М. (2013)
Щекович О. - Оцінка економічної ефективності інтенсифікації розвитку виробничих процесів підприємства на основі реалізації інноваційних проектів (2013)
Щербань О. - Методичний підхід до розробки фінансової стратегії підприємства (2013)
Щербатенко І. - Аналіз факторів, що впливають на інвестиційну привабливість підприємств авіатранспортної галузі, Горбачова О. (2013)
Яворська К. - Бізнес-напрямок як складова збалансованого портфеля бізнесів (2013)
Яковець Т. - Розрахунок оптимальної структури капіталу для підприємств лісового господарства (2013)
Яркина Н. - Экстраполяция как средство экспресс-диагностики в управлении предприятиями рыбного хозяйства (2013)
Яцюк О. - Необхідність, мета та послідовність планування автосанації підприємства, Твердохліб І. (2013)
Бугара А. - Методичні підходи до оцінки собівартості виноробної продукції (2013)
Будько О. - Формування цілісної обліково-аналітичної системи суб’єктів господарювання (2013)
Височан О. - ПДВ у діяльності туристичних підприємств: особливості нарахування, обліку та сплати (2013)
Войнаренко М. - Автомобільні вантажні перевезення як об’єкт обліку та аудиту діяльності підприємств-перевізників, Єсієва Н. (2013)
Зигрій О. - Удосконалення методики аналізу показників бухгалтерської фінансової звітності підприємств (2013)
Зима Ю. - Особливості застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в обліку основних засобів (2013)
Кулагин А. - Аудиторская оценка подхода управленческого персонала к отдельным элементам концепции существенности (2013)
Любезна І. - Оцінка матеріальних запасів у вітчизняній та зарубіжній системах обліку (2013)
Мохняк В. - Сучасний стан і перспективи розвитку бухгалтерського обліку в кредитних спілках України (2013)
Муравський В. - Забезпечення інформаційної безпеки в автоматизованих системах бухгалтерського обліку (2013)
Пилявець О. - Організація облікової політики у фермерських господарствах рибницької галузі (2013)
Резникова О. - Обоснование стратегических решений на основе учетной информации (2013)
Савченко І. - Обчислення і аналіз витрат часу на виправлення бухгалтерських помилок за допомогою імітаційного моделювання (2013)
Сєркіна Н. - Особливості обліку надходження і перерахування членських внесків у неприбутковій організації та їх контроль, Швець В. (2013)
Томчук О. - Інформаційне забезпечення SWOT-аналізу (2013)
Усік І. - Значення доходів та видатків спецфонду у діяльності бюджетних установ (2013)
Черешнюк О. - Концепція обліку в управлінні інноваційною діяльністю підприємства (2013)
Щербай Г. - Теоретичні засади методики обліку господарської діяльності в бюджетних установах (2013)
Гавришків І. - Пріоритети забезпечення інвестиційної привабливості Тернопільського регіону (2013)
Давлетбаева Н. - Рыночные механизмы коммерциализации инновационной деятельности (2013)
Оливко О. - Концептуальні засади формування глобального ринку праці (2013)
Пазізіна К. - Оптимізація структури зовнішньої торгівлі продукцією аграрного сектору в контексті забезпечення продовольчої безпеки України (2013)
Пшенична Т. - Оцінка ефективності діяльності кластерів у молокопереробній галузі (2013)
Савенко І. - Стандартизація зернової продукції – основа функціонування макрологістичної системи виробництва та перерозподілу зерна в Україні (2013)
Штефан Б. - Ринок бізнес-аналітики: тенденції та перспективи розвитку (2013)
Титул, зміст (2015)
Дронова М. Л. - Інгібітори синтезу білка в клітинах мікроорганізмів. Оксазолідинони, Вринчану Н. О., Дудікова Д. М., Ємсенко А. С. (2015)
Лук’янчук В. Д. - Актопротектори: фармакологія та фармакотерапія, Сімонова І. В. (2015)
Громов Л. О. - Механізми розвитку толерантності до антипсихотичних засобів, Черноштан К. О., Мовчан О. Д., Тарнавська Л. С., Ярош О. К. (2015)
Котов О. О. - Зміни анксіолітичних властивостей альпразоламу в динаміці курсового введення мишам, Громов Л. О., Ярош О. К. (2015)
Носач С. Г. - Влияние производного ксантина – соединения С­3 на морфофункциональные показатели нейронов сенсомоторной зоны коры головного мозга при моделировании внутримозгового кровоизлияния, Беленичев И. Ф., Шкода А. С., Александрова Е. В. (2015)
Цивунін В. В. - Вплив потенційного антиконвульсанта – cухого екстракту рутки Шлейхера – на вміст нейротрансмітерних амінокислот у головному мозку мишей, Штриголь С. Ю., Горбач Т. В. (2015)
Булига Л. О. - Експериментальне дослідження ранозагоювальної дії гелю з наночастками срібла та глюкозаміном, Черних В. П., Штриголь С. Ю., Мовчан Б. О., Бутко Я. О. (2015)
Бухтіярова І. П. - Фармакологічне дослідження гіпоглікемічних властивостей рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну­1, Щокіна К. Г., Дроговоз С. М., Іщенко О. М. (2015)
Коропецька Н. Ю. - Вплив речовини LES­2222, ретаболілу та тестостерону пропіонату на біохімічні показники в крові щурів за харчової депривації, Остапів Д. Д., Нєктєгаєв І. О., Лесик Р. Б., Піняжко О. Р. (2015)
Лук’янчук В. Д. - Порівняльна фармакокінетика потенційного церебропротектора "Цереброгерм" на етапі абсорбції в нормі та при закритій черепно­мозковій травмі, Поліщук Є. М., Сейфулліна І. Й., Рисухіна Н. В., Марцинко О. Е. (2015)
Набока О. І. - Гепатопротекторна дія екстракту ласкавцю золотистого за експериментального ураження печінки щурів тетрацикліном, Хуарі С. З., Кошова О. Ю. (2015)
Остапець М. О. - Вивчення загальнотоксичної дії комплексу біологічно активних речовин з трави герані болотної, Шевцов І. І., Карабут Л. В. (2015)
Талаш В. В. - Вплив інгібіторів активації ядерного фактора ВB на метаболізм і гемокоагуляцію за умов відтворення метаболічного синдрому, Костенко В. О. (2015)
Пахольчук О. П. - Обґрунтування оптимальної схеми застосування емолієнта для лікування шкірних проявів алергії в дітей (2015)
Добреля Н. В. - Правова база для проведення етичної експертизи доклінічних досліджень лікарських засобів з використанням лабораторних тварин, Бойцова Л. В., Данова І. В. (2015)
До ювілею професора, доктора медичних наук Стелли Борисівни Французової (2015)
Чекман І. С. - Французова Стелла Борисівна – учений­фармаколог (до ювілею) (2015)
Гетя А. А. - Галузевому науковому центру -80, Рибалко В. П., Сагло О. Ф. (2010)
Березовський М. Д. - Організація локальної системи виробництва свинини, Гетя А. А. (2010)
Близнюченко А. Г. - Генетические основы гибридизации (2010)
Зельдин В. Ф. - Особенности оценки продуктивных качеств свиней в условиях крупных качеств свиней в условиях крупномасштабного производства свинины, Шавкун Ю. Н. (2010)
Шульга Ю. І. - Ефективність ввідного схрещування, Маслюк А. М. (2010)
Перетятько Л. Г. - Відгодівельні та м’ясні якості нових заводських ліній у полтавській м’ясній породі свиней (2010)
Баньковська І. Б. - Оцінка рівня електропровідності м’язової тканини свиней різних генотипів, Гетя А. А., Канюка О. Ю., Лісна Т. М. (2010)
Балацький В. М. - Поліморфізм гена рецептора пролактіна в популяціях свиней різних генотипів та його зв’язок з репродуктивними ознаками свиноматок великої білої породи, Гришина Л. П., Вознюк Л. І. (2010)
Саєнко А. М. - Поліморфізм локусу інсуліноподібного фактора росту 2 у популяціях свиней різного напрямку продуктивності, Балацький В. М., Дикань О. С. (2010)
Лядський І. К. - Стан вивчення та перспективи використання генів МС4R та HMGA1, що впливають на формування м’ясних і відгодівельних ознак свиней (2010)
Коваленко В. Ф. - Динаміка окремих біохімічних показників крові свиней за дії ферментованих кормів, Біндюг О. А., Зінов'єв С. Г., Вагідова О. О. (2010)
Сідашова С. О. - До методики привчання імпортних кнурців різних типів вищої нервової діяльності на чучело свині, Коваленко В. Ф., Біндюг О. А., Біндюг Д. О. (2010)
Ільченко М. О. - Особливості біохімічного складу спермальної плазми у кнурів (2010)
Семенов С. О. - Новий вітчизняний пробіотик "Біонорм-К” для ефективного вирощування поросят, Троценко З. Г., Карпинчик В. О. (2010)
Підтереба О. І. - Збалансованість раціонів – запорука прибутковості свинарства, Смислов С. Ю. (2010)
Козловська М. В. - Запровадження досвіду країн-членів СОТ при формуванні національної системи електронних реєстрів в товарному та племінному тваринництві, Кравченко О. І., Гетя А. А. (2010)
Чехлатий О. М. - Внесок О. П. Бондаренка у розвиток науки про годівлю свиней (2010)
Бублик Н. В. - Школа творчих стосунків (спогади науковця-ветерана) (2010)
Гімн Інституту свинарства (2010)
Бойко Л. І. - Морфологічні зміни пагонів видів роду Pittosporum banks et sol. в зв’язку з умовами утримання (2015)
Лисогор Л. П. - Географічний аналіз флори перелогів Правобережного степового Придніпровʼя (2015)
Матяшук Р. К. - Особливості адаптаційної мінливості селекційних зразків хризантеми дрібноквіткової (2015)
Демченко Н. Р. - Розвиток бактеріоценозу коропа дзеркального (Cyprinus specularis) під впливом полютантів (2015)
Заіченко Н. В. - Паразити бичкових риб в деяких континентальних водних об’єктах (2015)
Рабченюк О. О. - Вплив підвищених концентрацій йонів fe3+ на гематологічні показники коропа та щуки, Хоменчук В. О., Курант В. З. (2015)
Гулай О. В. - Дослідження екологічних взаємодій Ondatra zibethicus з патогенними бактеріям Erysipelothrix rhusiopathiae серологічним методом, Жукорський О. М., Гулай В. В. (2015)
Лапа С. В. - Специфічна дія біопрепарату на основі бацил щодо фітопатогенів, Крючкова Л. О., Данкевич Л. А., Авдєєва Л. В. (2015)
Матвійчук О. А. - Видовий склад та екологічна структура авіфауни Верхнього і Середнього Побужжя (2015)
Петрина Л. Г. - Радіогенні зміни вмісту рнк у кістковому мозку за різних режимів g-опромінення тварин, Мойсеєнко М. І., Кравець В. І. (2015)
Позур В. В. - Реакція лімфоїдних органів при застосуванні мультипробіотика "Симбітер ацидофільний" у щурів з глутаматним ожирінням, Святецька В. М., Усок В. С., Потапенко М. С., Димент Г. С., Янковський Д. С., Рудик М. П. (2015)
Потрохов А. О. - Антиоксидантна активність трансгенних рослин Nicotiana tabacum l з геном ifn-α2b людини, інфікованих вірусом тютюнової мозаїки (2015)
Галкін О. Ю. - Розробка імуноафінного методу виділення ige людини із біологічних рідин, Горшунов Ю. В., Дуган О. М. (2015)
Горбатюк Л. О. - Гідроекологічні дослідження Канівського водосховища в ретроспективі та на сучасному етапі (огляд) (2015)
Музика Л. В. - Вміст каротиноїдних пігментів в організмі прісноводних молюсків, Киричук Г. Є. (2015)
Опалко А. І. - Відомий український вчений у галузі біології, дендрології, інтродукції та акліматизації рослин, екології, селекції, садово-паркового мистецтва, реставрації парків та сучасного паркобудівництва (до 75-річчя від Дня народження члена-кореспондента НАН України, професора І. В. Косенка) (2015)
Бучин М. А. - Еволюція правових аспектів функціонування виборчих комісій в Україні (2015)
Віннічук О. В. - Витоки та особливості політичних ризиків в сучасному українському суспільстві (2015)
Кобильник В. В. - Децентралізація державної влади: польський досвід для України (2015)
Куценко Є. В. - Особливості використання виборчих технологій у парламентських виборах 2012 р. в Україні: інституційний підхід (2015)
Маркітантов В. Ю. - Діяльність політичної опозиції на початковому етапі політичної трансформації України, Нечитайло В. В. (2015)
Газін В. П. - Позаблоковий статус України: ілюзії та реальність (2015)
Ігнатьєва Т. В. - Україна в геополітичних моделях світового розвитку (2015)
Лисенко О. Є. - Співвідношення національного й соціального в українсько-російських відносинах періоду Другої світової війни (2015)
Найчук А. В. - Державний суверенітет в глобальній світобудові (2015)
Вонсович Г. Б. - Аналіз категорії "політична участь" у західній політичній теорії (2015)
Рибщун О. В. - Українська політична еміграція кін. ХІХ – поч. ХХ ст.: характер, етапи, організаційні форми (2015)
Дубінський В. А. - Українські соціалісти про столипінську аграрну реформу: аксіологічний аспект (1907-1917 рр.), Федьков О. М. (2015)
Білецька Т. В. - Соціальна ідентичність як фактор формування особистості в сучасному українському соціумі (2015)
Чабанов В. Г. - Релігійна ідентичність як духовна складова самобутності українців під впливом глобалізаційних процесів сучасності (2015)
Наші автори (2015)
Баранець Г. В. - Удосконалення методичного підходу до оцінки управління логістичним потенціалом промислового підприємства, Швець Л. В. (2015)
Батракова Т. І. - Управління ефективністю діяльності підприємства – запорука його успішного функціонування (2015)
Бозуленко О. Ю. - Дефініція поняття "торговельне підприємство" (2015)
Бойко О. Б. - Формування ефективного організаційного механізму управління машинобудівним підприємством (2015)
Брінь П. В. - Оцінювання і вибір контрагента аутсорсингу методом аналізу ієрархій, Прохоренко О. В. (2015)
Височанська О. М. - Вплив особливостей сприйняття та передачі інформації при формуванні цільових виробничих груп персоналу (2015)
Вовк М. О. - Аналіз показників звітності за сегментами (2015)
Гончар В. Г. - Підтримка малих та середніх підприємств України через міжнародне кредитування: вплив на стан економічної безпеки держави (2015)
Гудзенко Н. М. - Показник як основа аналізу та критерій управління, Антонюк Я. М. (2015)
Єпіфанова І. Ю. - Сучасні підходи до аналізу ефективності управління власним капіталом підприємства, Дрозд І. В. (2015)
Захарнёва В. А. - Показатели и факторы конкурентной среды развития сельскохозяйственного предприятия (2015)
Костецький Я. І. - Прибуток як основне джерело стабільності розвитку сільськогосподарських підприємств (2015)
Ксендзук В. В. - Вплив застосування хеджування на показники фінансової звітності: аналітичний аспект (2015)
Маліношевська К. І. - Управління якістю обслуговування в аеропортах (2015)
Муренко Т. О. - Взаємозв’язок оціночних показників економічної безпеки підприємств залізничного транспорту (2015)
Новікова Х. К. - Внутрішній контроль як основна складова управління діяльністю підприємства (2015)
Овсянюк-Бердадіна О. Ф. - Інноваційний розвиток вітчизняних підприємств: реалії та інструменти забезпечення (2015)
Петряєва З. Ф. - Аналітичне забезпечення оцінки фінансових ресурсів підприємства, Іващенко Г. А., Петряєв О. О. (2015)
Седікова І. О. - Дослідження логістичного потенціалу підприємств зберігання зерна, Вечтомова Л. В. (2015)
Серединська В. М. - Аналіз системи нормування праці на підприємстві, Загородна О. М., Спільник І. В. (2015)
Харченко М. В. - Аспекти дослідження логістичних витрат та їх вплив на дохідність діяльності аеропорту (2015)
Хачатрян В. В. - Торговельний прибуток підприємства та особливості управління ним (2015)
Хлістунова Н. В. - Дослідження стану підприємств побутового обслуговування населення України, Теміндарова Т. М. (2015)
Шушпанов Д. Г. - Теоретичні підходи до оцінки впливу доходу на здоров’я населення (2015)
Адамик О. В. - Інструменти "хмарних обчислень” як фактор удосконалення обліку в бюджетних установах (2015)
Валькова Н. В. - Аналіз проблем обліку безоплатно отриманих активів, Йолтухівська Т. В. (2015)
Дерій В. А. - Облік, аудит і аналіз екологічної діяльності підприємств: поняття, стан та напрямки розвитку (2015)
Зозуляк М. М. - Взаємозв'язок управлінського обліку та аналізу в контексті стратегічного управління підприємством (2015)
Кратко І. Р. - Особливості обліку прямих витрат на будівництво доріг (2015)
Кузіна Р. В. - Перспективи впровадження облікової директиви ЄС в Україні (2015)
Вацеба Р. М. - Етнополітична структура Південного Полаб’я наприкінці VIII – в першій третині Х ст. (2015)
Баженов О. Л. - Княгиня Ірина-Інгігерда в русько-скандинавських відносинах та історії православної церкви часів правління Ярослава Мудрого (2015)
Роменський О. О. - "Aemula Sceptri Constantinopolitani": до питання про русько-візантійські відносини другої половини XI – першої чверті XII ст. (2015)
Головко О. Б. - Степове і лісостепове населення у минулому України доби Середньовіччя (2015)
Саюк В. П. - Ірпінська битва 1323 року (2015)
Чорний М. І. - Формування земельної власності домініканських монастирів Галичини у ХІІІ – першій половині ХV ст. (2015)
Степанков В. С. - Шведський вектор у зовнішній політиці Богдана Великого: формування, укладення Кам’янецької угоди та її провал (1649–1655 рр.) (2015)
Газін В. В. - Між Гадячем та Переяславом: Москва та Варшава в боротьбі за Україну в 1658–1659 рр. (2015)
Філінюк А. Г. - Поділи Речі Посполитої в долі Правобережної України (2015)
Лиман С. І. - З історії вітчизняного туризму й медієвістики: Німеччина і Австрія 1858-1860 рр. очима ад’юнкта Харківського університету М. Н. Петрова (2015)
Балушок В. Г. - З історії української етнонімії (як русини стали українцями) (2015)
Майор Р. І. - Національно-політичні програми та вимоги українців Закарпаття у 1865-1868 рр. (2015)
Щур С. А. - Українофіли та революційні народники Наддніпрянської України & повстання у Боснії та Герцеговині 1875 р. (2015)
Корбяк Д. В. - Львівський собор 1891 року: дискусійні питання та їх вирішення (2015)
Поп Ю. І. - Еволюція поглядів Богуміра Шмераля на чеське національне питання (кінець ХІХ – перша чверть ХХ ст.), Кравчук О. М., Мельник Н. М. (2015)
Лисенко О. Є. - Деякі методологічні аспекти дослідження національної політики сталінського й гітлерівського режимів у період Другої світової війни (2015)
Білецька Т. В. - Медіа-тероризм як один із проявів сучасного тероризму (2015)
Копилов С. А. - Портрет історика на тлі суспільних трансформацій (до 75-річчя Івана Каменца), Боровець І. І. (2015)
Олещук А. Р. - Польсько-українські відносини у наукових дослідженнях (90-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.) (2015)
Мицик Ю. А. - Відомості з Кам’янця-Подільського 1711 р. (2015)
Копилов С. А. - Франко-російський союз у медальєрній пластиці 1890-х рр. (2015)
Стецюк В. Б. - "Deusthe Kriegs-Zeitung von Baranowitschi" як джерело з історії німецької окупації на території Білорусі (1916-1918 рр.) (2015)
Терський С. В. - Волощук Мирослав. "Русь" в Угорському королівстві (ХІ – друга половина XIV ст.): суспільно-політична роль, майнові стосунки, міграції / відп. ред. Л. В. Войтович. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. – 496 с. (2015)
Pop І. І. - Svědectví britského novinárě o událostech na podkarpatsku v tragigkém roce 1939 (2015)
Mušinka М. І. - Ukrainistika Česka a Slovenska v encyclopédii dejín Ukrajiny (2015)
Головко О. Б. - Слово про колегу: Модест Ігорович Чорний (14.05.1974 – 31.08.2014) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Різак М. В. - Загальна характеристика обігу та обробки персональних даних в Інтегрованій інформаційно-пошуковій системі органів внутрішніх справ України (2016)
Ламаш І. В. - Феномен поліцейської культури (police culture) у сучасних зарубіжних дослідженнях (2016)
Войціховський А. В. - Діяльність Європейського Союзу щодо протидії торгівлі людьми (2016)
Греченко В. А. - Протидія порушенням законності в діяльності міліції УСРР у 1920-ті роки (2016)
Калєніченко Л. І. - Юридична відповідальність як явище об’єктивного права (2016)
Пампура М. В. - Зміст та особливості структури сучасного трансформаційного процесу (2016)
Євдокіменко С. В. - Окремі аспекти організації експертної діяльності в Україні щодо проведення судово-економічних експертиз (2016)
Прокопенко О. Ю. - Основні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів Міністерства внутрішніх справ України як суб’єктів забезпечення правопорядку в регіоні (2016)
Субота С. І. - Правова основа взаємодії інститутів громадянського суспільства та нової української поліції (2016)
Шатерніков М. І. - Адміністративно-правовий статус господарських судів: сутність і зміст (2016)
Галагуря Є. Л. - Криміналістична характеристика умисних вбивств із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості (2016)
Гладкова Є. О. - Особливості кримінально-правової характеристики ознак складу злочинного безгосподарського використання земель, Цвіркун Н. Ю. (2016)
Гринюк В. О. - Реалізація прокурором функції обвинувачення на досудовому слідстві (2016)
Морквін Д. А. - Наукова розробленість питання негласного обстеження житла особи підрозділами кримінальної поліції (2016)
Опанасенко Н. О. - Типові способи шахрайства, вчиненого організованою злочинною групою у сфері житлового будівництва (2016)
Прібиткова Н. О. - Характеристика основних факторів поширення расизму та ксенофобії як фонових для злочинності явищ в Україні (2016)
Кобикова Ю. В. - Підготовка персоналу ОВС до роботи з населенням, яке хворіє на соціально небезпечні захворювання (2016)
Худякова О. В. - Наказ як підстава для призначення на посаду поліцейського (2016)
Аврамова О. Є. - До проблеми визначення об’єкта житлових правовідносин (2016)
Чалий Ю. І. - Суб’єкти освітніх відносин (2016)
Барко В. І. - Досвід психологічного забезпечення діяльності поліції (за матеріалами зарубіжних інформаційних джерел), Остапович В. П., Барко В. В. (2016)
Геращенко О. В. - Дисфункціональна сім’я як фактор соціалізації підлітків, схильних до бродяжництва (2016)
Коваль А. А. - Чинники емоційного вигорання особистості судді, які негативно відбиваються на якості правосуддя (2016)
Московченко В. В. - Особливості соціальної тривоги та соціофобії у делінквентних підлітків (2016)
Посохова Я. С. - Емпіричне дослідження правосвідомості майбутніх працівників поліції (2016)
Філоненко В. М. - Особливості особистісної саморегуляції злочинців-рецидивістів (2016)
Харченко С. В. - Роль умов соціалізації в розвиненні соціального інтелекту особистості (2016)
Цільмак О. М. - Психологічна допомога особистості, яка переживає кризу "хвороба досягнення" (2016)
Штриголь Д. В. - Специфіка смисложиттєвих орієнтацій жінок, які реалізують патерналістські установки в економічній поведінці, Ламаш І. В. (2016)
Булеца С. Б. - Сімейне право: підручник / за заг. ред. В. А. Кройтора та В. Ю. Євко; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – 512 с. (2016)
До уваги авторів наукового журналу "Право і Безпека" (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2014)
Сирота О. В. - Визначення показників двигуна в неусталених режимах за різних методів регулювання потужності (2014)
Пожидаев С. П. - К вопросу о радиусах эластичного колеса (2014)
Журавель В. В. - Послуги пасажирських перевезень для осіб з обмеженими фізичними властивостями: актуальні питання та вимоги до перевізників (2014)
Пінчук В. А. - Забезпечення виконання Женевської угоди 1958 року в Україні, Матвієнко Ю. О., Риндін Ю. В., Пуха В. М., Кисловський П. В. (2014)
Білецька І. В. - Транспортна система Швеції: новий досвід та перспективи (2014)
Кіяшко І. В. - Історичний огляд розвитку методів та обладнання з оцінки міцності дорожніх конструкцій, Новаковський Д. М., Любченко В. А., Смолянюк Р. В. та ін. (2014)
Литвиненко А. С. - Наскільки об'єктивно визначається значення верхньої межі пластичності зв'язних грунтів у сучасному будівельному грунтознавстві (2014)
Неізвестна Н. В. - Проектування кінцевих розв'язок на одному рівні (2014)
Редченко В. П. - Метод експериментального визначення постійних напружень в залізобетонних конструкціях мостів (2014)
Боднар Л. П. - Теоретичні засади управління довговічністю автодорожніх мостів (2014)
Нагайчук В. М. - Наукові та практичні аспекти застосування технологій стабілізації грунтів та холодного ресайклінгу (2014)
Булах О. І. - Дорожньо-будівельний факультет НТУ - впевненою ходою у майбутнє!, Каськів В. І. (2014)
Із зали засідань Президії НАН України (3 червня 2015 р.) (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (17 червня 2015 р.) (2015)
Яцків Я. С. - Про діяльність Українського міжнародного комітету з питань науки і культури при НАН України (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 червня 2015 р.) (2015)
Фірстов С. О. - Нові матеріали біомедичного призначення (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 червня 2015 р.) (2015)
Морозов А. О. - Наукові основи впровадження ризик-орієнтованого підходу в управлінні техногенно-екологічною безпекою (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 17 червня 2015 р.) (2015)
Кургаєв О. П. - До питання інформаційної підтримки наукових досліджень, Палагін О. В. (2015)
Бистряков І. К. - Системне визначення економічної оцінки природного багатства України, Клиновий Д. В. (2015)
Литвин В. М. - Адміністративно-територіальний устрій України: ретроспективне бачення і перспективи реформування (2015)
Войтюк Ю. Ю. - Геохімія важких металів в об’єктах довкілля техногенно забруднених територій України (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 17 червня 2015 р.) (2015)
Дорошенко А. М. - Конструктивні і функціональні наноматеріали для медицини (засідання секції Наукової ради з нових матеріалів при МААН) (2015)
Рибальченко В. К. - Редоксзалежні сигнальні молекули в механізмах канцерогенезу (рецензія на книгу А.П. Бурлака, Е.П. Сидорик "Редоксзависимые сигнальные молекулы в механизмах опухолевого процесса") (2015)
Геологія – це наука, яка найкраще почувається в умовах економіки промислового зростання (інтерв’ю з академіком НАН України Є.Ф. Шнюковим) (2015)
Коваленко І. М. - Граничні задачі життя (до 90-річчя академіка НАН України В.С. Королюка), Летичевський О. А., Сергієнко І. В. (2015)
Горобець Ю. І. - Його любов – фізика (до 85-річчя академіка НАН України В.Г. Бар’яхтара), Лежненко І. В. (2015)
70-річчя академіка НАН України Л. А. Булавіна (2015)
80-річчя члена-кореспондента НАН України О. М. Єгорова (2015)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Клименка (2015)
Вихідні дані (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського