Майовець Є. Й. - Використання методики індексного аналізу у процесі ціноутворення на ринку вітчизняної продовольчої продукції, Сенишин О. С. (2016)
Малюк Л. П. - Сервісологія в системі наукового знання, Варипаєв О. М. (2016)
Марковська Т. С. - Концептуальні аспекти розвитку економічних відносин аграрних підприємств (2016)
Микитенко В. В. - Прикладний інструментарій оцінювання та прогнозування результативності макроекономічного регулювання розвитку каскадів регіональних соціально-економічних систем, Шкарлет С. М. (2016)
Микитенко Д. О. - Результативність функціонування сучасної системи спостереження за генетично обумовленими репродуктивними розладами в Україні (2016)
Молодченко Т. Г. - Mенеджмент якості освітніх послуг у ВНЗ, Мельман В. О. (2016)
Мосійчук І. В. - Удосконалення системи управління розвитком персоналу в сучасних ринкових умовах (2016)
Непочатенко О. О. - Акцизне оподаткування в Україні: сучасні проблеми та перспективи подальшого використання, Боровик П. М., Таран Т. О. (2016)
Осадча Т.С. - Пошук теоретичних засад розширення функціональних можливостей бухгалтерського обліку, Травін В.В. (2016)
Патарідзе-Вишинська М. В. - Діалектика формування національної економічної безпеки у контексті глобальної економічної безпеки: ієрархічний підхід (2016)
Попов А. С. - Критичний аналіз способів проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення в Україні (2016)
Прокіп А. В. - Теоретико-методологічні аспекти планування розвитку відновлюваної енергетики регіону (2016)
Соболєва Г. Г. - Cистеми управління ризиками енергоефективних проектів у будівництві, Прижкова О. Ю. (2016)
Сологуб О. П. - Удосконалення методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності персоналу промислового підприємства, Никоненко А. В. (2016)
Стефанишин О. Б. - Дослідження особливостей складу та структури капіталу торгівельної сфери (2016)
Столяр Л. Г. - Особливості обліку поточного та капітального ремонту основних засобів (2016)
Чайка І. В. - Інноваційний розвиток аграрних територій як фактор подолання їх депресивності (2016)
Чернега О.Б. - Pетроспективный анализ интеграционных теорий, Абудавуда Басем (2016)
Чернова О. В. - Аналіз сучасного стану світового ринку цінних паперів, Попко В. М. (2016)
Ящишина І. В. - Економічна безпека етапу створення підприємства в Україні (2016)
Двойних К. Є. - Ринкові траєкторії господарських проектів: етнологічні орієнтири в сучасній світовій економіці (2014)
Горова К. О. - Визначення основних підходів до класифікації аутсорсингу на сучасному етапі економічного розвитку (2014)
Кислова Л. А. - Історичні аспекти та концептуальні основи сталого розвитку (2014)
Кісь С. Я. - Проблеми інтелектуалізації розвитку соціально-економічних систем (2014)
Гладинець Н. Ю. - Фінансові результати інноваційної діяльності промислових підприємств України: оцінка та прогнозування (2014)
Гончаров Г. О. - Оцінка ефективності державного регулювання малого підприємництва України в аспекті його економічної безпеки (2014)
Мусіна Л. А. - Ресурсоефективна економіка: європейські тенденції та уроки для України, Кваша Т. К. (2014)
Пирог О. В. - Макропруденційне регулювання інвестиційної діяльності як механізм забезпечення стабільного розвитку національної економіки, Шевченко Н. В. (2014)
Скібіцький О. М. - Розгляд окремих теоретичних питань управління людським потенціалом (2014)
Субота М. В. - Зовнішні чинники розвитку підприємств олійно-жирової галузі (2014)
Сусіденко Ю. В. - Вплив інфляційних процесів на економіку України (2014)
Терованесов М. Р. - Система управління якістю вищої освіти (2014)
Trofymenko M. Y. - The ways to increase the efficiency of funding of housing and municipal infrastructure in Ukraine (2014)
Швець В. Є. - Діяльність суб’єктів на ринку антикваріату в Україні як об’єкт економічного аналізу, Демків Х. С. (2014)
Шибаєва Н. В. - Визначення та принципи регуляторної політики (2014)
Ботвіна Н. О. - Кредитні важелі фінансової політики аграрної сфери України (2014)
Валуйський І. А. - Специфіка застосування бюджетних інструментів у період кризи (2014)
Гавриляк Т. С. - Аналіз теоретичних аспектів страхової інвестиційної діяльності (2014)
Гарбар Ж. В. - Аналіз сучасного стану ринку державних цінних паперів в Україні (2014)
Дадашова П. А. - Моделювання взаємозалежності між показниками монетарної та фіскальної політики (2014)
Завистовська Г. І. - Зарубіжний досвід урядового фінансового контролю (2014)
Квасниця О. В. - Теоретичні підходи до обґрунтування ризиків державного боргу (2014)
Пак Х. Р. - Залучені джерела фінансування місцевих бюджетів в Україні: проблеми і перспективи (2014)
Панько М. В. - Проблеми та перспективи розвитку соціальної складової структури економіки Закарпатської області (2014)
Єлецьких C. Я. - Оцінювання фінансової стійкості підприємства на основі темпових показників ефективності його розвитку (2014)
Лаврик О. Л. - Сек’юритизація та кредитний дериватив як потужний інструмент в управлінні кредитним ризиком банківських установ (2014)
Сас Б. Б. - Розвиток системи венчурного фінансування в Україні, Спяк Г. І. (2014)
Войтович Р. - Шляхи забезпечення сталого розвитку в умовах глобальної інтеграції (2012)
Купрійчук В. - Доба Центральної Ради УНР: від мовної українізації до українознавчого змісту освіти (2012)
Олійник О. - Врядування як основа суспільного розвитку України (2012)
Сельський А. - Передумови запровадження стратегічного управління в державному управлінні (2012)
Гошовська В. - Формування кадрового резерву на вищі керівні посади державної служби: зарубіжний досвід та вітчизняна практика, Задоя К. (2012)
Столяр Л. - Проблеми лідерства в державному управлінні (2012)
Бодров В. - Асиметричний обмін інформацією як пусковий механізм глобальних фінансових криз, Балдич Н. (2012)
Кравчук І. - Етапи оцінювання державних програм (2012)
Оржель О. - Інструменти європейського врядування: політики та квазі-політики ЄС (2012)
Мошинський Р. - Соціально-правові інститути забезпечення національної безпеки України: стан та перспективи розвитку (2012)
Рудалєва Л. - Державне регулювання банківської діяльності з випуску власних цінних паперів (2012)
Синьогуб К. - Інформаційно-аналітичне забезпечення Державної податкової служби України: мета, принципи, особливості (2012)
Шевцов О. - Загальні підходи до побудови інтегрованої архітектури електронних комунікацій органів державної влади (2012)
Шарий В. - Раціоналізація нормативно-правового забезпечення реалізації державної політики органами місцевого самоврядування України (2012)
Підкуйко О. - Стимулювання самоорганізації територіальної громади як ключовий чинник її сталого розвитку (2012)
Лозовицький О. - Дієва виборча система – основа ефективного розвитку держави в умовах глобалізації (2012)
Мельниченко В. - Делеговане законодавство як чинник стабілізації державного управління (2012)
Немировська О. - Відповідальність за порушення законодавства як складова правового механізму державного управління у сфері поводження з генетично модифікованими організмами (2012)
Рубан Ю. - Політична складова в політичній комунікації: історичний досвід формування (2012)
Бабенко К. - Поняття та зміст державного регулювання інституту арбітражних керуючих (2012)
Жмудський Р. - Ставлення населення України до забезпечення політичної відповідальності влади (2012)
Любченко А. - Особливості представництва громадсько-політичних інтересів в Україні (2012)
Тіньков А. - Специфіка боротьби з політичною корупцією в системі публічного управління Європейського Союзу (2012)
Сибіга І. - Перспективи інституалізації лобізму в Україні (2012)
Петроє О. - Трипартизм як концептуальна основа соціального діалогу в державному управлінні (2012)
Юрчук Л. - Громадські слухання як механізм реалізації державно-громадського управління у сфері освіти (2012)
Липовецька О. - Державно-громадське управління освітою: регіональний аспект (2012)
Марутян Р. - Інтелектуальні ресурси державного управління в системі забезпечення державної влади (2012)
Попович Н. - Мовна проблематика в теоретичних і концептуальних структурах державного управління (2012)
Литвинов О. М. - Питання класифікації типів культур як проблема правознавства (2016)
Нестерович В. Ф. - Поняття форм впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів (2016)
Сердюк І. А. - Акт безпосередньої реалізації норм права: поняття, особливості та види (2016)
Сінькевич О. В. - Основні напрями дослідження функцій і функціонування конституційного права(до постановки проблеми) (2016)
Ботнаренко І.А. - Насильство в сім’ї: поняття, сутність та причини виникнення (2016)
Гольдберг Н. О. - Забезпечення конституційних прав і свобод особи при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій у її житлі та іншому володінні (2016)
Дрозд В. Г. - Порядок застосування запобіжних заходів до окремої категорії осіб, Дрозд В. Ю. (2016)
Загоруй І. С. - Поняття "права людини" : теоретико-правові підходи до розуміння прав людини (2016)
Іваницький С. О. - Оптимізація системної побудови адвокатури України (2016)
Комарницький В. М. - Предмет незаконного видобування корисних копалин та проблеми вдосконалення його законодавчого визначення, Комарницький М. В. (2016)
Корякін Р. О. - Актуальні проблеми спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень, Яковенко М. О. (2016)
Лук’янчиков Є. Д. - Формування доказів у кримінальному провадженні, Лук’янчиков Б. Є. (2016)
Пащенко О. О. - Наявність ресурсів для здійснення кримінального переслідування як обставина соціальної обумовленості кримінально-правових норм (2016)
Письменський Є. О. - Проблеми кримінально-правової оцінки посередництва в наданні–одержанні неправомірної вигоди (2016)
Політова А. С. - Корупційна злочинність в Україні : стан і тенденції (2016)
Шведова Г. Л. - Актуальні питання протидії політичній корупції в Україні (2016)
Шульга А. О. - Тимчасовий доступ до речей і документів чи виїмка? Морально-правовий аналіз (2016)
Бойко І. В. - Історичні аспекти формування методологічних підходів до оцінювання діяльності дільничних офіцерів поліції (2016)
Дідик Н. І. - Превентивні функції в діяльності патрульної поліції (2016)
Пекарський С. П. - Щодо необхідності вдосконалення системи підготовки співробітників підрозділів кримінальної поліції в умовах структурного реформування МВС України (2016)
Філіпенко Т. В. - Спеціальні санкції як вид адміністративної відповідальності у сфері зовнішньоекономічної діяльності, Філіпенко А. С. (2016)
Ханькевич А. М. - Концепція ситуаційного керування оперативно-службовою діяльністю підрозділів Національної поліції в умовах району проведення антитерористичної операції (2016)
Чумак В. В. - Завдання поліції в поліцейському праві сучасних держав (2016)
Арсені О. І. - Контрольні повноваження прокурора на стадії судового розгляду (2016)
Бондар В. С. - Застосування лазерного маркування для ідентифікації вогнепальної стрілецької зброї (2016)
Бортник С. М. - Наукова розробленість питання проведення оперативного огляду підрозділами кримінальної поліції, Колінко В. О. (2016)
Бочковий О. В. - Позитивне стимулювання як недооцінена форма правоохоронної діяльності (2016)
Гордієнко В. О. - Оперативно-розшукова характеристика структури злочинної діяльності радикально налаштованих осіб, Морозова Я. О. (2016)
Зубов М. В. - Особливості проведення першочергових слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій під час розшуку безвісно відсутніх осіб (2016)
Матвієнко С. А. - Особливості криміналістичного дослідження сучасних зразків нарізної мисливської вогнепальної зброї виробництва Італії (2016)
Морквін Д. А. - Організація проведення негласного обстеження житла особи (2016)
Перлін К. К. - Організаційні особливості застосування техніко-криміналістичних засобів під час виявлення злочинів (2016)
Стащак М. В. - Сучасні ознаки оперативно-розшукових форм протидії злочинності (2016)
Степанюк Р. Л. - Удосконалення організації й тактики огляду місця події в Україні з урахуванням досвіду США, Лапта С. П. (2016)
Розовский Б. Г. - ОРД: медленное, но движение вперед (2016)
Наші автори (2016)
Будько О. В. - Визначення мети та завдань бухгалтерського обліку в системі управління, орієнтованого на сталий розвиток підприємства (2014)
Калюга Є. В. - Облік біологічних активів у державному секторі (2014)
Кулик Р. Р. - Етимологія поняття "суттєвість" у бухгалтерському обліку та аудиті (2014)
Лаговська О. А. - Формування прибутку діяльності вітчизняних підприємств в умовах ризику: обліково-аналітичний аспект, Кучер С. В., Якименко М. В. (2014)
Обмок О. Г. - Виплати працівникам відповідно до міжнародної практики в державному секторі (2014)
Сиводід Є. О. - Застосування єдиної системи нарахування пенсійних виплат (2014)
Сокольська Р. Б. - Удосконалення обліку торгової націнки на підприємствах роздрібної торгівлі у сфері аптечного бізнесу, Ізвєкова І. М., Лисенко А. В. (2014)
Чала І. І. - Ідентифікація та вплив часових факторів на вибір бази оцінки немонетарних оборотних активів у бухгалтерському обліку (2014)
Алькема В. Г. - Структурний аналіз потенціалу економічної безпеки транспортно-експедиційного підприємства, Пазєєва Г. М. (2014)
Вовк С. В. - Всесвітня туристична організація як глобальний форум у сфері туристичної політики (2014)
Волощук Л. О. - Методичні засади та проблеми оцінювання інтелектуальної складової інноваційного розвитку промислового підприємства (2014)
Глущевський В. В. - Аналіз і синтез моделі системи управління підприємством (2014)
Гой В. В. - Аналіз діяльності неплатоспроможних підприємств з метою виявлення ознак протиправних банкрутств (2014)
Голінач Л. І. - Сутність соціального аудиту в процесі утвердження соціальної відповідальності бізнесу (2014)
Гораль Л. Т. - Удосконалення системи оцінювання ефективності використання експортного потенціалу газотранспортного підприємства, Шийко В. І. (2014)
Горохова Т. В. - Визначення тактичних проблем адаптації металургійних підприємств України в умовах євроінтеграційних процесів, Лукаш М. І. (2014)
Грабчук О. М. - Фінансове регулювання розвитку економіки України у стані глибокої рецесії (2014)
Грибова Д. В. - Інноваційний розвиток овочівницької галузі в умовах інтенсифікації виробництва (2014)
Грицюк І. В. - Бюджетно-податкові інструменти регулювання дефіциту бюджету (2014)
Клебан Ю. В. - Прогнозування дефолту підприємств із застосуванням алгоритму нечіткого логічного висновку Сугено (2014)
Кульганік О. М. - Формування системи економічної безпеки виробничого підприємства (2014)
Лазарева А. П. - Стратегія фінансової безпеки підприємства (2014)
Маркіна І. А. - Кластерний аналіз оцінки кризового стану машинобудівних підприємств, Григоренко Є. О. (2014)
Михальченко О. А. - Управління конкурентоспроможним потенціалом авіабудівних підприємств в умовах глобалізації (2014)
Окрепкий Р. Б. - Тактичне прогнозування попиту як інструмент подолання диспропорцій у виробництві та споживанні продукції підприємства, Бутов А. М. (2014)
Олійник Є. В. - Удосконалення методики аналізу процесів відтворення основних засобів (2014)
Пігош В. А. - Проблемні аспекти формування планових кошторисних показників бюджетних установ (2014)
Самбурська Н. І. - Формування методичних підходів до бюджетування капітальних інвестицій та джерел їх фінансування (2014)
Семененко О. В. - Передумови економічної стійкості підприємства (2014)
Сердюкова І. В. - Методичний підхід до оцінки вартості нематеріальних активів машинобудівного підприємства (2014)
Сиволап Л. А. - Аналіз методичних підходів до оцінки фінансової безпеки підприємства (2014)
Слободян Н. Г. - Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах: методологія і практика (2014)
Смирнова Н. В. - Аналіз співвідношення оборотних і необоротних активів сільськогосподарських підприємств (2014)
Соломаха І. В. - Оцінювання конкурентоспроможності флористичних підприємств регіонального економічного простору (2014)
Тітова О. П. - Аналіз обґрунтованості інформатизації та комп’ютеризації діяльності сільськогосподарських підприємств, Бородіна О. М. (2014)
Шипуліна Ю. С. - Методичні засади діагностики стану інноваційної культури підприємства (2014)
Язлюк Б. О. - Фундаментальні та прикладні економічні механізми підприємств при реалізації соціальних інвестицій як основа інноваційного розвитку держави (2014)
Якимчук Т. В. - Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств молочної промисловості (2014)
Маловичко С. В. - Еволюційні засади розвитку електронної комерції (2014)
Бочарова Ю. Г. - Конкурентне співробітництво як стратегічна альтернатива конкуренції в умовах глобалізації (2014)
Маловичко А. С. - До питання про індексацію світової економіки (2014)
Плахотник Е. А. - Эффективные механизмы выбора форм организации международного бизнеса в Украине (2014)
Олійник О. - Традиція врядування в "Пактах і Конституціях” 1710 року (2012)
Єрмолаєв Д. - Еволюція структури та функцій управління державної охорони України (2012)
Капуловський А. - Науковий та нормативно-правовий підхід до визначення особливостей надання адміністративних послуг в Україні (2012)
Петракова К. - Деякі аспекти аналізу державного управління як організуючого впливу держави на економіко-політичні суспільні процеси (2012)
Попова Л. - Наукові підходи до питання про сутність управлінських рішень (2012)
Сурай І. - Добір і відбір кадрів як механізми формування й розвитку еліти в державному управлінні (2012)
Сильчук Т. - Інституційний розвиток державної служби України: організаційний аспект (2012)
Бабенко К. - Організація системи підготовки арбітражних керуючих в Україні (2012)
Лугиня М. - Роль міжнародних рейтингів у підвищенні ефективності системи державного управління в Україні (2012)
Михно П. - Державне управління ризиком як механізм мінімізації невизначеності (2012)
Немировська О. - Проблемні питання правового регулювання поводження з генетично модифікованими організмами в Україні (2012)
Степаненко С. - Суспільно корисна економіка та її основні принципи і розрахунки на прикладі соціально-економічного розвитку сільськогосподарського регіону (2012)
Шарий В. - Реалізація органами місцевого самоврядування і територіальними громадами України державної політики (2012)
Баштанник В. - Політичний аспект в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії України, Чубара Т. (2012)
Гонюкова Л. - Державне регулювання політичного ринку сучасної України (2012)
Купрій В. - Аудит реалізації державної політики та громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади (2012)
Мельниченко В. - Конституювання відповідальності вищих органів Української держави за здійснення державного управління (1991–2011 рр.) (2012)
Козакова О. - Громадянські ініціативи в розвитку комунікацій між державою та суспільством в Україні (2012)
Мамонов І. - Удосконалення механізмів політичної відповідальності (2012)
Купрійчук В. - Становлення національної шкільної освіти як напрям гуманітарної політики в добу української національної революції (1917–1920 рр.) (2012)
Петроє О. - Інституціональний підхід як методологічна основа дослідження та аналізу соціальних систем у державному управлінні (2012)
Ричко О. - Принципи гуманізму в публічній політиці (2012)
Дорошенко В. - Фактори сприяння соціально-політичній стабільності країни та вдосконаленню державного будівництва (2012)
Клименко С. - Тіньова економіка в Україні: сутність, функції та наслідки (2012)
Бугаєнко С. А. - Теоретичні засади адаптації маркетингових процесів у сучасній харчовій промисловості (2014)
Губін В. В. - Інформаційне забезпечення управління формуванням машинно-тракторного парку господарюючих суб'єктів аграрної сфери (2014)
Запухляк В. З. - Асиметрії глобального економічного розвитку, Герман Л. Т. (2014)
Івашків І. М. - Аналіз формування логістичних систем зберігання насіння олійних та зернових культур в Україні (2014)
Корнієцький О. В. - Методологічні аспекти міжрегіональної взаємодії транспортно-логістичних систем як складової просторової трансформації економіки (2014)
Кравчук А. О. - Сільський туризм як стратегічний напрям диверсифікації операційної діяльності суб’єктів аграрного сектору Одещини (2014)
Купчак В. Р. - Формування еколого-економічного механізму енергозбереження в регіоні (2014)
Лагодієнко В. В. - Організація маркетингової діяльності в аграрних підприємствах (2014)
Лагодієнко Н. В. - Управління фінансовими потоками аграрного підприємства (2014)
Ломовських Л. О. - Вплив чинників маркетингового макросередовища на аграрний ринок (2014)
Орел В. М. - Оцінка сучасного стану та перспективи розвитку регіонального ринку м'яса та м'ясної продукції (2014)
Скабаль В. І. - Функціонування та тенденції розвитку галузей тваринництва в регіонах (2014)
Шанін О. В. - Ефективність функціонування сільськогосподарських аграрних формувань різних організаційно-правових форм в Україні (2014)
Шаповалова І. О. - Сутність та передумови виникнення стратегічного управління (2014)
Штучка Т. В. - Методичні підходи до оцінки маркетингової діяльності підприємств агропродовольчого сектору (2014)
Двойних К. Є. - Етнологічний вимір господарського проекту в умовах сучасної світової економіки (2014)
Шушпанов Д. Г. - Синкретичність трактування здоров’я в контексті його соціально-економічного пізнання (2014)
Ажаман І. А. - Інституційна інфраструктура розвитку промислового та цивільного будівництва в сільській місцевості (2014)
Ботвіна Н. О. - Вплив глобалізаційних та інтеграційних процесів на економічну безпеку України (2014)
Брич В. Я. - Теоретичні та практичні аспекти соціального захисту, Миколюк С. М. (2014)
Бусарєв Д. В. - Глобальна монополізація світового ринку енергетичних ресурсів (2014)
Ковч В. В. - Проблеми задоволення потреб домогосподарств при формуванні інноваційної економіки (2014)
Козлова Л. В. - Глобализация стратегических ориентиров социального развития локального уровня (2014)
Корицька О. І. - Якісний аналіз множини даних у процесі оцінювання соціально-економічних явищ (2014)
Кошлата М. А. - Обґрунтування стратегічної позиції щодо інноваційного розвитку (2014)
Коляда Ю. В. - Визначення обсягу тіньової економіки на підґрунті моделі нелінійної динаміки, Семашко К. А. (2014)
Кучкова О. В. - Дослідження конкурентоспроможності логістичної системи Дніпропетровського регіону на основі STEP- і SWOT-аналізу (2014)
Лифар В. В. - Обґрунтування вибору маркетингової стратегії використання транзитного потенціалу регіону (2014)
Новіцька О. Р. - Особливості продовольчої проблеми на рівні сім’ї (на прикладі Тернопільської області) (2014)
Носик О. М. - Специфічна технологічна пауза як чинник інноваційної дисфункції економіки України (2014)
Панасенко Л. М. - Комплексна діагностика міста Черкас – початковий етап брендингу території (2014)
Пігуль Н. Г. - Соціальна інфраструктура: функціональне призначення та особливості розвитку (2014)
Поченчук Г. М. - Закономірності трансформаційних процесів національної економіки (2014)
Ткач І. І. - Кластерний аналіз міжнародних показників людського розвитку в контексті релігійних чинників на основі нейронної мережі Кохонена (2014)
Трегубов А. С. - Механизм образования цены на бензин и пути ее снижения в условиях нестабильной политической ситуации, Глушич О. В. (2014)
Чернецька С. А. - Значення державного регулювання діяльності державних підприємств санаторно-курортного комплексу України (2014)
Язлюк Б. О. - Теоретичні основи сутності та змісту соціально-економічної безпеки (2014)
Яцун Л. М. - Сфера харчування населення як природно-соціально-економічна система: методологія формування та розвитку (2014)
Бовсуновська Г. С. - Інтегральна оцінка рівня фінансової безпеки страхового ринку України (2014)
Василенко Н. К. - Методи визначення ефективності застосування інструментів хеджування (2014)
Гордієнко Л. А. - Особливості інвестиційної політики недержавних пенсійних фондів (2014)
Дубинецька П. П. - Орієнтири податкового регулювання в умовах соціально-економічної кризи в Україні (2014)
Еш С. М. - Місце боргових зобов’язань України у державних фінансах, Гнатенко О. А. (2014)
Калінкін Д. В. - Формування шкали оцінки стану внутрішнього аудиту бюджетної установи (2014)
Мартинюк В. П. - Аналіз стану митної складової фінансової безпеки України (2014)
Остафій М. М. - Податкове стимулювання підприємницького середовища в Україні через призму економічних факторів (2014)
Пастернак М. М. - Аналіз зовнішньої державної заборгованості в Україні: структура, динаміка, погашення (2014)
Перевозова І. В. - Підходи до диференціації величини ставки плати за користування надрами, Гринюк О. І. (2014)
Попова І. В. - Удосконалення методики стрес-тестування страхових компаній (2014)
Птащенко Л. О. - Концептуальні засади ціноутворення в економіці ринкового типу, Рудич О. А. (2014)
Федорович І. М. - Моделювання динаміки державного боргу та факторів впливу на неї (2014)
Лаврик О. Л. - Шляхи вдосконалення процесу банківського кредитування (2014)
Малахова О. Л. - Кредитна діяльність банків як базова передумова забезпечення фінансової стійкості банківської системи України, Тетюк С. В. (2014)
Щеглюк М. С. - Антикризові заходи центральних банків провідних країн світу (2014)
Абрамова І. О. - Аналіз соціально-економічного розвитку регіонів України на предмет кризовості (2014)
Ажаман І. А. - Сучасні напрями розвитку будівництва виробничої інфраструктури в сільській місцевості України (2014)
Афанасьєва М. Г. - Методичні підходи до комплексної інтегрованої оцінки рівня економічної безпеки суб’єктів господарювання на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях (2014)
Ботвіна Н. О. - Методологічні дослідження фінансової політики забезпечення продовольчої безпеки держави (2014)
Бутенко Н. В. - Підвищення конкурентоспроможності національної економіки на засадах партнерства (2014)
Длугопольський О. В. - Підходи до оцінки ефективності функціонування суспільного сектору економіки (2014)
Дячук О. А. - Ефективність і екологічність використання енергетичних ресурсів у світі та Україні, Подолець Р. З., Серебренніков Б. С., Зеленюк Т. А. (2014)
Звонар В. П. - Імітація корпоративної соціальної відповідальності в Україні: аналіз проблеми і стратегія подолання (2014)
Капустян В. О. - Економіко-математичне моделювання наслідків енергетичних субсидій: принцип адекватності, Чепелєв М. Г. (2014)
Кібальник Л. О. - Роль генези ТНК у геоекономічних трансформаціях (2014)
Ляшок Я. А. - Анализ факторов влияния на обеспечение жизнедеятельности населения: мезоуровень, Бражникова Л. Н. (2014)
Матвієнко Р. О. - Методологічні засади формування та функціонування регіональних господарських систем у єдиному економічному просторі (2014)
Наденко І. С. - Інструментарій управління маркетинговим потенціалом регіону (2014)
Оленцевич Н. В. - Державно-приватне партнерство у розвинених країнах світу: досвід для України, Ковальова О. В. (2014)
Письменний О. А. - Аналіз ринку міжнародного туризму України (2014)
Стахів Я. П. - Теоретичні основи моделювання економічних збитків довкіллю внаслідок забруднення атмосфери шкідливими викидами автотранспорту із застосуванням інтервального різницевого оператора, Дивак М. П., Кушнір О. К. (2014)
Тур О. М. - Методичні підходи до еколого-економічного аналізу еластичності ВВП за антропогенним навантаженням, Мамчук І. В. (2014)
Химченко А. Н. - Проблемы промышленного производства Украины и его влияние на экономическую безопасность государства, Соляник О. Ю. (2014)
Чикало І. В. - Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки як цільова функція економічної безпеки підприємництва (2014)
Шкапяк О. І. - Критерії і параметри раціональної моделі фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні (2014)
Штойко Р. Р. - Науково-технічні та соціально-економічні детермінанти сучасної трансформації фінансових інститутів глобальної економіки (2014)
Яремко З. М. - Підходи до оцінки впливу інформаційних і комунікаційних технологій на соціально-економічний розвиток (2014)
Яців І. Б. - Оцінка варіації рівня економічної доступності продовольства, Яців С. Ф. (2014)
Гузь М. М. - Зобов’язання банківського сектору в структурі валового зовнішнього боргу України (2014)
Данілова Л. І. - Стрес-тестування в системі ризик-менеджменту банку, Савочка В. В. (2014)
Іваній К. О. - Проблеми і наслідки впровадження Базеля ІІІ в діяльності зарубіжних банків (2014)
Карчева І. Я. - Підходи до оцінки ефективності систем дистанційного банківського обслуговування (2014)
Корнійчук Г. В. - Управління фінансовими ризиками кредитування інноваційних проектів агроформувань (2014)
Матлага Л. О. - Проблеми та тенденції розвитку депозитної політики банківських установ України, Василина П. В. (2014)
Якушева О. В. - Конкуренція на ринку банківських послуг як мотив інноваційної діяльності банків (2014)
Біда М. Б. - Технологічний вплив міжнародної торгівлі на економічне зростання: інвестиційний механізм (2014)
Замлинський В. А. - Фінансово-економічні показники ефективності інвестиційних процесів на підприємстві (2014)
Кононський С. І. - Методи моделювання регіональної інвестиційної політики (2014)
Балабаниць А. В. - Оцінка результативності маркетингового управління інноваційною активністю підприємств, Воєводзинська О. В. (2014)
Берідзе Т. М. - Типологія підприємств у системі стратегічного управління (2014)
Горовий Д. А. - Аналіз та визначення поняття "економічна інформація", Поясник П. Г. (2014)
Горовий Д. А. - Удосконалення оцінки вартості бренда промислового підприємства, Приходько Д. О. (2014)
Гук Д. В. - Планування ефективності виробництва, Ярова А. Б. (2014)
Жежуха В. Й. - Стан інжинірингової діяльності як бізнес-напряму вітчизняних машинобудівних підприємств, Городиська Н. А. (2014)
Замазій О. В. - ІРО як інструмент залучення інвестицій українськими підприємствами (2014)
Коба В. Г. - Технологія та моделювання прийняття управлінських рішень в системі підготовки фахівців водного транспорту, Ткаченко О. І., Ткаченко К. О. (2014)
Ковальчук Т. М. - Принципи діалектичної логіки в методології аналітичного обґрунтування сучасних управлінських рішень, Вергун А. І. (2014)
Гаврись О. М. - Фасетна класифікація логістичних витрат промислових підприємств, Ковшик В. І. (2014)
Кравець К. В. - Концепція стратегічного управління аграрними підприємствами Луганської області (2014)
Крамарчук С. П. - Аспекти формування стратегії туристичного підприємства на засадах бенчмаркінгу, Смачило І. І. (2014)
Матросова В. О. - Філософія виробництва як методологічна основа аналізу та оцінки економічного потенціалу промислового підприємства (2014)
Митрохіна О. О. - Механізм оцінки інвестиційно-інноваційної привабливості підприємств харчової промисловості України (2014)
Михальська О. Л. - Ефективність застосування методів маржинального аналізу на олійно-жирових підприємствах України (2014)
Надвиничний О. А. - Теоретичні основи застосування діагностичної функції в аналізі маркетингової діяльності підприємства (2014)
Непоп А. В. - Визначення ефективності організації маркетингової діяльності авіатранспортних підприємств на сучасному ринку авіаперевезень (2014)
Онешко С. В. - Управління витратами портового оператора на базі релевантної інформації (2014)
Потрашкова Л. В. - Обґрунтування результатного показника сукупного потенціалу підприємства (2014)
Продан І. О. - Методичний підхід до розроблення моделі інноваційно орієнтованої системи управління персоналом (2014)
Федоренко О. В. - Оцінка ефективності діяльності машинобудівного кластера (2014)
Філіпковська Л. О. - Трактування категорії економічної безпеки авіатранспортного підприємства, Матвієнко О. О. (2014)
Харів П. С. - Аналіз стану інноваційного розвитку промислових підприємств та шляхи його стимулювання, Микитюк П. П. (2014)
Чередниченко М. І. - Об’єктивна необхідність системного аналізу в управлінні операційними витратами підприємства (2014)
Шендерівська Л. П. - Фактори впливу на прибуток поліграфічного підприємства (2014)
Бруханський Р. Ф. - Причини необхідності розробки стратегічно орієнтованої системи бухгалтерського обліку (2014)
Патряк О. Т. - Класифікація корпоративних прав як об’єкт бухгалтерського обліку (2014)
Починок Н. В. - Методика обліку процесу формування персоналу (2014)
Калабухова С. В. - Технологія проведення бухгалтерського аналізу (2014)
Кальна Т. А. - Прийоми фінансового аналізу: переваги та недоліки (2014)
Пантелеєв П. О. - Інвестиційні оцінки у девелопменті житлової нерухомості (2014)
Багацька К. В. - Дослідження зв'язку балансової і ринкової капіталізації підприємств харчової промисловості, Коваленко О. С. (2014)
Бєлосвєт О. В. - Аналіз функціональних зв’язків у молокопродуктовому підкомплексі АПК (2014)
Дем’яненко І. В. - Особливості монетарної політики України у 2013 році, Кульбач Ю. О. (2014)
Костель М. В. - Фінансово-депозитний потенціал домогосподарств як фактор формування ресурсної бази банків, Скляр І. Д., Катериніна М. П. (2014)
Костяна О. В. - Роль інструментів дискреційного та недискреційного податкового регулювання у стабілізації циклічних коливань економічного розвитку (2014)
Кулина Г. М. - Сучасні тенденції розвитку страхування життя у світі (2014)
Мацієвич Т. О. - Особливості екологічного оподаткування: практика країн Європейського Союзу (2014)
Спільник І. В. - Аналітичне підґрунтя формування дивідендної політики, Загородна О. М. (2014)
Старостенко Г. Г. - Особливості бюджетного регулювання ринкової економіки України, Сурженко А. В. (2014)
Химченко А. Н. - Упрощенная система налогообложения предприятий малого бизнеса, Пискунова Е. С. (2014)
Черничко Т. В. - Оцінка стабільності фінансових відносин в Україні, Черничко С. Ф. (2014)
Височан О. С. - Розроблення облікової моделі розподілу та списання витрат, узгодженої з маркетинговою концепцією життєвого циклу туристичного продукту (2014)
Гавриленко О. Є. - Удосконалення обліку витрат на підприємствах міського транспорту (2014)
Гавриловський О. С. - Облік переоцінки основних засобів (2014)
Гаркуша С. А. - Комп’ютерний аудит в системі аналізу бухгалтерської інформації, Довжик О. О. (2014)
Жиглей І. В. - Реклама як складова соціальних витрат: обліково-аналітичний підхід, Кисель А. В. (2014)
Зима Ю. П. - Розробка моделі управлінського обліку з використанням інформаційних технологій (2014)
Леонова Ю. О. - Фінансові інвестиції як об’єкт бухгалтерського обліку підприємств: сутність та класифікація, Махота А. В. (2014)
Маначинська Ю. А. - Структурна переорієнтація обліку та аналізу в межах актуарної складової (2014)
Порохнавець Я. А. - Амортизація необоротних активів у видобувній галузі: вітчизняний та міжнародний аспекти (2014)
Струк Н. С. - Проблемні аспекти розподілу загальновиробничих витрат у обліковій системі ділового партнерства будівельних організацій, Мулінська Г. В. (2014)
Ткаль Я. С. - Удосконалення інформаційного забезпечення обліку окремих об’єктів основних засобів підприємств (2014)
Шестерняк М. М. - Удосконалення обліку трансакційних витрат від спільної діяльності у будівництві (2014)
Акімова Т. В. - Шляхи вирішення проблем розвитку підприємства в умовах недосконалого конкурентного середовища (2014)
Баланенко О. Г. - Управління структурою фонду заробітної плати як фактор підвищення продуктивності праці, Левенець В. Г. (2014)
Бонецький О. О. - Урахування економічної довіри у взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем (2014)
Боровик М. В. - Оцінювання результатів навчання за накопичувальною бально-рейтинговою системою (2014)
Бучинська Т. В. - Сутність та складові професійної компетентності персоналу в умовах конкуренції (2014)
Ваніна Н. М. - Аналіз капіталу в системі ресурсів інноваційної економіки (2014)
Васильківський Д. М. - Визначення стратегічного напряму підвищення економічного потенціалу підприємства (2014)
Венглюк І. В. - Аналіз методів визначення та оцінки соціально-економічної безпеки підприємства (2014)
Воротинцев В. А. - Концепція стратегічного управління інноваційними механізмами підприємств житлово-комунального господарства (2014)
Бикова В. - Концептуальні засади організації діяльності економічних інноваційних структур мережевого типу, Котлова Л., Ряснянський Ю. (2012)
Болдирєва К. - Специфіка монопольного прибутку у системі економічних відносин (2012)
Будніков В. - Стаціонарний стан системи в задачі про розміщення, Базик О. (2012)
Грабчук О. - Трансформації економічної системи в континуальному економічному просторі (2012)
Дмитрієва В. - Потенціал економічних об'єктів: системний підхід (2012)
Калабухова С. - Функції аналітичного забезпечення управління економічною системою підприємства (2012)
Кравченко К. - Еволюція наукового сприйняття системи стратегічного управління, Шаров Ю. (2012)
Решетняк Т. - Онтологія та методологія в сучасній теорії фірми: аналіз взаємозв‘язку (2012)
Абрамова І. - Методика аналізу та оцінки ефективності антикризового менеджменту соціально-економічного розвитку регіону (2012)
Ангелова П. - Статистическое исследование рабочей силы в земледелии – методологические и прикладные аспекты (2012)
Білик В. - Дослідження інтенсивності конкуренції в машинобудівній галузі Черкаської області (2012)
Болдуєва О. - Методичні підходи до аналізу розвитку фондового ринку в контексті інституційних змін (2012)
Боровик М. - Методика оцінювання студентів при проведенні тренінгу (2012)
Брюханов М. - Аналіз взаємозв’язку доходу та рівня освіти домогосподарств, Кліменко О., Поляченко С. (2012)
Бублик М. - Аналіз ринку м’яса птиці в Україні, Катеринець С. (2012)
Венгер В. - Публічна влада та суб’єкти господарювання: особливості взаємодії в умовах ринкової економіки (2012)
Витвицький Я. - Врахування фактора часу при оцінці природоохоронних інвестиційних проектів у нафтогазовидобувній сфері, Гавадзин Н. (2012)
Вірковська А. - Економічні загрози та переваги створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (2012)
Вороніна В. - Використання облікової інформації для управління прибутком торговельних підприємств (2012)
Вяткін П. - Інвестиційні ресурси сільськогосподарських підприємств (2012)
Олейник В. - Прогнозирование мировых цен на природные ресурсы с помощью факторного анализа, Галинская Ю. (2012)
Гончаренко В. - Моделювання ресурсного забезпечення при макроекономічному прогнозуванні (2012)
Гораль Л. - Застосування кластерного підходу – умова підвищення ефективності інноваційного розвитку регіону, Войтків Т. (2012)
Горбачова О. - Методика факторного аналізу впливу маркетингового середовища на діяльність аеропортів України (2012)
Данилів А. - Вертикальний аналіз попиту на медичні послуги в Україні, Іванова Н., Павлова М., Гроот В. (2012)
Демиденко С. - Особливості планування соціально-економічних показників розвитку територій (2012)
Дідух Н. - Глобальні індекси конкурентоспроможності національних економік (2012)
Добуш З. - Теоретико-методичні аспекти регулювання внутрішньої торгівлі (2012)
Дунаєв І. - Формування регіональних систем підтримки експортно-орієнтованих компаній в Україні (2012)
Дяконенко О. - Прогнозна оцінка формування продуктивної зайнятості населення України (2012)
Єргієва Л. - Оцінка стану конкурентоспроможності підприємств кабельної промисловості України (2012)
Еш С. - Сучасний стан і місце підприємств молочної промисловості на продовольчому ринку України (2012)
Єріна А. - Інвестиційний процес в Україні: сучасний стан і шляхи активізації (2012)
Єрмоленко Т. - Прямі закордонні інвестиції як елемент інвестиційного механізму національної економіки (2012)
Живко З. - Основні аспекти технологічної безпеки України в інноваційному просторі (2012)
Захарова О. - Умови досягнення Україною сталого інноваційного розвитку (2012)
Звонар Й. - Світовий досвід регулювання конкурентоспроможності соціально-трудового потенціалу та можливості його застосування в Україні (2012)
Каньоса М. - Інноваційні процеси – основа економічного розвитку підприємств харчової промисловості, Корчинська Л. (2012)
Кирилюк Є. - Економічні передумови та вплив державного регулювання на реалізацію економічних інтересів суб’єктів аграрного ринку в Україні (2012)
Кириченко О. - Концептуальна основа аналізу фінансової глобалізації (2012)
Ковальчук Я. - Планування регіонального будівельного кластера Черкащини методом стратегічної маршрутизації (2012)
Ковтало Х. - Міжнародний досвід структурної політики: реалії сталих та трансформаційних систем (2012)
Коренєва Н. - Концептуальні засади формування інформаційного забезпечення статистичного аналізу інвестиційної привабливості регіонів України (2012)
Корнійчук Г. - Дослідження ефективності кредитування інвестиційно-інноваційного розвитку агроформувань Вінницької області (2012)
Кучер C. - Проблеми аналізу критеріїв та показників розвитку економічної системи Приморського регіону (2012)
Лесь А. - Концептуальні засади формування екологічних програм у сільському господарстві (2012)
Лисенко С. - Методологічні підходи до визначення поняття "моніторинг" в інвестиційній діяльності, Моісєєва Ю. (2012)
Ляховець О. - Особливості побудови прогнозних моделей у системі державного регулювання економіки (2012)
Микитюк В. - Аналіз діяльності особистих селянських господарств у виробництві і реалізації продукції скотарства, Василенко С. (2012)
Мазуренко О. - Стан та тенденції розвитку інститутів спільного інвестування в Україні (2012)
Максимів Б. - Інвестування в основний капітал в умовах ринкової трансформації, Маркович Т. (2012)
Малютін О. - Фактори інвестиційного ризику з точки зору економічного зростання України (2012)
Мaнтур-Чубaтa O. - Oсoбливoсті функціoнувaння легкoї прoмислoвoсті Укрaїни зa ринкoвих умoв господарювання (2012)
Матвєєв Є. - Вплив однорідності спільноти на рівень самоорганізації населення (2012)
Матвієнко Р. - Структурні рівні інституційної підсистеми управління регіональним розвитком (2012)
Матусова О. - Сутність і класифікація диверсифікації підприємницької діяльності сільських жителів (2012)
Мірко Н. - Стратегія активізації внутрішнього ринку продукції легкої промисловості (2012)
Назаренко Г. - Моніторинг заходів податкової політики у сфері виробництва та споживання соціально значущої продукції (2012)
Нестеренко Н. - Страховий ринок України в сучасних умовах, Шматко К. (2012)
Норкіна О. - Загальні методичні підходи до формування інвестиційної стратегії у сучасних економічних умовах України (2012)
Олексіч Д. - Чистий кінцевий ефект від реалізації проектів, пов'язаних з використанням національних ресурсів, Олексіч Ж. (2012)
Омельченко Л. - Підвищення ролі фондового ринку в залученні інвестиційних ресурсів підприємств, Харченко Н. (2012)
Онищенко К. - Факторы обеспечения устойчивого производства зерна в АР Крым (2012)
Орловська Ю. - Аналіз формування глобального ринку кваліфікованих кадрів, Рєліна І. (2012)
Осадчук С. - Правові основи проведення ІРО українськими компаніями (2012)
Остапенко Н. - Методика оцінки впливу державної фінансової підтримки на розвиток малого підприємництва (2012)
Островерх О. - Аналіз ефективності та продуктивності інституційного сектору нефінансових корпорацій в Україні (2012)
Пересипкіна Н. - Особливості аналізу інвестиційних потоків у глобальному ринку круїзних технологій (2012)
Поворознюк І. - Сучасні теоретичні підходи до змісту оплати праці та заробітної плати в трансформаційній економіці (2012)
Полуянов В. - Україна та Європейський Союз: порівняння житлових умов, Головчанська М. (2012)
Пришляк В. - Аналіз розвитку ринку біоетанолу у Бразилії, Михальчишина Л., Пришляк Н. (2012)
Роскладка А. - Методологія формування системи ключових показників процесів ВНЗ (2012)
Сардак О. - Актуальні аспекти аналізу ринку праці (2012)
Сенів Л. - Особливості диференціації доходів населення України, Малиновський Ю., Маліновський І. (2012)
Смірнова К. - Ринок інновацій як складова національної системи інноваційного підприємництва (2012)
Супрун Н. - Напрями та механізми державної політики розвитку корпоративного сектору економіки в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.), Чистякова С. (2012)
Бережний С. - Оцінка фінансово-економічної ефективності діяльності підприємства "Альтком" (2012)
Соколик М. - Споживчі настрої домашніх господарств у розвитку економіки України у посткризовому періоді (2012)
Стоянець Н. - Інтеграція сільського населення до формальної фінансової системи (2012)
Стрельченко О. - Якість продукції в сільськогосподарському машинобудуванні України 1928 – 1932 років (2012)
Тернавський Д. - Еволюція мережевої роздрібної торгівлі в Україні (2012)
Тісагдіо І. - Сучасний стан і перспективи розвитку демографічної складової трудового потенціалу (2012)
Польова Н. - Етапи формування механізму управління інноваційною діяльністю машинобудівних підприємств (2012)
Лазаришина І. - Інформаційне забезпечення маркетингового аналізу: сутність, класифікація, вимоги до інформаційної бази, Котюк Н. (2012)
Бражнікова Л. - Маркетинговий підхід до управління підприємствами ЖКГ (2012)
Книшек О. - Оптимальна ставка податку на додану вартість – основа успішних податкових надходжень, Дяченко Є. (2012)
Бабенко Л. - Проблемні аспекти облікової оцінки митної вартості імпортованих товарів, Дяченко Є., Гусак К. (2012)
Кірей О. - Особливості оцінки необоротних активів (2012)
Фатюха В. - Аналіз результатів діяльності банківської системи, Оката Л., Оката Л. (2012)
Ніколайчук М. - Засади та принципи управління відтворенням людського капіталу (2012)
Двойних К. Є. - Етнологічні виміри прогнозного потенціалу ринкових відносин у сучасній світовій економіці (2014)
Лаушкін О. М. - Розвиток теоретико-методологічних засад дослідження соціально-трудових відносин у теорії неоінституціоналізму (2014)
Лепа Р. Н. - Методологические исследования управления организационным поведением персонала, Дорофеева А. А. (2014)
Бублик М. І. - Кореляційно-регресійне аналізування непрямих техногенних збитків у національному господарстві (2014)
Буковецька Ю. І. - Сучасні підходи до визначення сутності та класифікації інновацій (2014)
Гордей О. Д. - Аналіз міжнародних угод України соціального спрямування (2014)
Губанова Н. Н. - Государственное регулирование малого и среднего бизнеса в условиях глобализации (2014)
Захарова О. В. - Теоретичні основи дослідження вмотивованості суб’єктів інвестування у людський капітал, Колобова В. В. (2014)
Карпухно И. А. - Адаптация зарубежного опыта совершенствования налоговой системы для Украины на примере Болгарии и Франции, Ковалева Е. А. (2014)
Крисак А. І. - Таксономічний аналіз як методологічний прийом оцінювання ефективності регулювання земельних відносин (2014)
Ляшок Я. А. - Классификация экономических дисбалансов системы обеспечения жизнедеятельности населения, влияющих на национальную безопасность Украины (2014)
Мазур І. М. - Енергозабезпеченість як критерій оцінювання енергетичної безпеки національної економіки (2014)
Мікаелян С. Г. - Технологічна компонента інноваційного розвитку з огляду на галузеві траєкторії (2014)
Семенов В. Ф. - Комплексна реалізація можливостей просторового потенціалу міста, Пандас А. В. (2014)
Бойко Ю. І. - Статистичний аналіз впливу соціально-економічних процесів на обсяг податкових надходжень до бюджету (2014)
Братюк В. П. - Особливості процесу управління ризиками, прийнятими на страхування, Байса К. Ю. (2014)
Волощук Р. Є. - Адміністрування непрямих податків у контексті формування доходів бюджету держави (2014)
Калач Г. М. - Сутність та методи оцінки трaнсaкційних витрат на фондовому ринку (2014)
Лелюк С. В. - Методичний підхід до оцінювання фінансової безпеки регіонів України (2014)
Проскура К. П. - Особливості і проблемні аспекти практичного застосування спрощеної системи оподаткування, Горбуненко Л. В. (2014)
Рак Г. В. - Кошторисне фінансування бюджетних установ у системі казначейського обслуговування бюджету (2014)
Курдидик Н. І. - Роль і місце банків на ринку капіталів в Україні (2014)
Лаврик О. Л. - Страхування та хеджування ризиків банківського кредитування (2014)
Самборська-Музичко Ю. О. - Конкурентоспроможність як об’єкт аналізу при формуванні стратегії банку (2014)
Сеньковська О. С. - Аналіз кредитного портфеля банку та шляхи його покращення, Воробець Х. Б., Лаговський А. М. (2014)
Коваленко О. В. - Вітчизняний та зарубіжний досвід оцінки культурних цінностей (2014)
Кирику М. В. - Удосконалення управління інвестиційно-інноваційним розвитком та дослідження його впливу на результати діяльності залізорудної галузі (2014)
Ліхновський П. М. - Фундаментальний аналіз у прийнятті інвестиційних рішень на фондовому ринку (2014)
Зоріна О. А. - Рецензія на монографію "Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні" кандидата економічних наук, головного бухгалтера ТОВ "Нью-Паріс" Безверхого К. В. та кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ХДУХТ Бочулі Т. В. (2014)
Горбачова О. М. - Концепція управління персоналом аеропорту на різних стадіях життєвого циклу організації (2014)
Гризовська Л. О. - Формування методичних підходів до оцінки ефективності систем розвитку персоналу інноваційно активних промислових підприємств (2014)
Гугул О. Я. - Проблеми формування теоретичної моделі управління розвитком персоналу підприємства (2014)
Гура С. М. - Теоретичні аспекти сутності фінансових ресурсів у забезпеченні діяльності аеропортів (2014)
Забаріна К. Ф. - Особливості використання інструментів стратегічного менеджменту з метою комплексної оцінки фінансової діяльності підприємства, Нечаєва І. А. (2014)
Коба В. Г. - Організаційно-економічні аспекти функціонування світової системи підготовки фахівців водного транспорту, Ткаченко К. О. (2014)
Кравець К. В. - Особливості ціноутворення сільськогосподарської продукції (2014)
Латишева О. В. - Визначення негативного впливу діяльності аеропортів на довкілля та розробка заходів для його зниження (2014)
Лещук Г. В. - Економічна безпека підприємства: інвестиційний вимір (2014)
Марчук У. О. - Сутність та особливості проведення пост-аудиту в Україні, Рудик С. Ф. (2014)
Матюх С. А. - Дослідження сучасних методів оцінки ефективності діяльності організацій (2014)
Міщенко А. О. - Структурування комплексного компаративного аналізу господарської діяльності торговельного підприємства: методичний аспект (2014)
Обельницька Х. В. - Основні риси сучасного корпоративного управління в Україні (2014)
Овсянюк-Бердадіна О. Ф. - Теоретико-методичні підходи до розвитку менеджерського потенціалу в організації (2014)
Педько І. А. - Визначення факторів конкурентоспроможності підприємств-виробників бетону (2014)
Пилипенко О. С. - Застосування маркетингового інструментарію для підвищення ефективності поштового сервісу (2014)
Плахотнік О. О. - Дослідження тенденцій розвитку підприємств автомобільного транспорту (2014)
Попадинець І. Р. - Контроль як інструмент мотивації управлінської праці (2014)
Прокопішина О. В. - Особливості обліку та оподаткування доходів підприємств туристичної галузі (2014)
Проскура К. П. - Застосування міжнародного досвіду використання індикаторів результативності в діяльності податкових органів в Україні (2014)
Ревуцька А. О. - Вплив інтеграційних відносин на конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств (2014)
Самбурська Н. І. - Удосконалення аналітичного інструментарію ефективності використання основних засобів підприємств водопостачання (2014)
Семеняка Т. В. - Удосконалення системи показників оцінки ритмічності виробництва готової продукції (2014)
Слепухіна І. Д. - Аналіз теоретичних підходів до формування та розвитку трудового потенціалу на машинобудівному підприємстві (2014)
Соловій Х. Я. - Сучасний стан, проблеми та способи активізації інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, Саталкін С. C., Козар З. І. (2014)
Тіхонова Н. О. - Формування категоріального апарату у сфері визначення різних типів харчових продуктів (2014)
Тростянська К. М. - Когнітивна структуризація предметної області "репутаційний ризик організації" (2014)
Федун І. Л. - Портфель стратегій підвищення інноваційно-інвестиційної активності в агропромисловому виробництві України (2014)
Фурса Т. П. - Системний підхід при проведенні аналізу взаємодії підприємств і банківських установ (2014)
Черешнюк О. М. - Оцінка ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств (2014)
Чуб Ю. В. - Аналіз наявності та використання нематеріальних активів (2014)
Чукіна І. В. - Організаційно-економічний механізм у системі управління виробничо-господарською діяльністю аграрних підприємств (2014)
Шахно А. Ю. - Основні напрямки підвищення ефективності праці трудових ресурсів підприємства, Лашкун Г. А., Голобородько Б. Ю. (2014)
Юхно А. С. - Концептуальні основи аграрного зонування земель при управлінні земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств (2014)
Яремчук І. Л. - Проблеми теорії і практики підприємництва в Україні (2014)
Ярмош В. В. - Підходи до класифікації сучасних методів мотивації персоналу (2014)
Герасимович І. А. - Системний підхід та імітаційне моделювання – основа управління сучасним підприємством (2014)
Грицьков Є. В. - Концептуальні положення щодо визначення організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом будівельних підприємств (2014)
Демків І. О. - Тенденції розвитку спиртової галузі України: можливості і межі гнучкості суб’єктів господарювання (2014)
Жерліцин Д. М. - Фінансовий важіль робочого капіталу як інструмент аналізу ефективності операційної діяльності підприємства (2014)
Журавльова І. В. - Морфологічний аналіз сутності поняття "інтелектуальний капітал" як підґрунтя системи моніторингу його функціонування (2014)
Жураковська М. О. - Управління вартістю реновації житлового фонду (2014)
Калабухова С. В. - Методологічні основи аналізу господарської діяльності в різних типах суспільного розвитку (2014)
Кальченко С. В. - Моделювання виробництва продукції рослинництва в особистих селянських господарствах (2014)
Копитко М. І. - Невизначеність як властивість середовища функціонування промислових підприємств (2014)
Маркіна І. А. - Формування кадрового потенціалу українських підприємств у сучасних реаліях , Михайлов О. О. (2014)
Марцінковська О. Б. - Розвиток і розташування підприємств сфери послуг: аналіз і тенденції (2014)
Кроніковський Д. О. - Аналіз експортно-імпортної діяльності кондитерської промисловості України (2014)
Паливода О. М. - Феномен мережевої структури підприємств: історичні та економічні передумови (2014)
Пілігрім К. І. - Обґрунтування мотиваційного механізму туристичного підприємства (2014)
Спільник І. В. - Аналіз виробничо-збутової діяльності у підвищенні конкурентоспроможності підприємства, Загородна О. М. (2014)
Шумаєва О. О. - Дослідження інтенсивності професійного розвитку персоналу промислових підприємств , Городничук Н. В. (2014)
Юй Дз. - Особливості управління фінансово-економічною безпекою будівельних корпоративних підприємств у сучасних умовах господарювання (2014)
Ярощук О. В. - Аналітичне обґрунтування рішень в системі корпоративного захисту бізнесу від поглинань , Ярощук І. Д. (2014)
Гавриловський О. С. - Роль бухгалтерського обліку в попередженні економічних криз (2014)
Мельничук І. В. - Формування внутрішнього документообігу в процесі створення ефективної системи управління інноваціями (2014)
Михальська В. В. - Облік зменшення корисності довгострокових біологічних активів садівництва (2014)
Попович В. І. - Облік доходів від надання готельних послуг у системі управління (2014)
Абрамик М. І. - Тенденції формування та розвитку вітчизняного ринку кукурудзи в умовах зростання експорту галузі (2014)
Безп’ята І. В. - Регіональні особливості інвестування аграрного сектору економіки (2014)
Бугаєнко С. А. - Обґрунтування необхідності спеціалізації маркетингової діяльності в харчовій галузі (2014)
Герман Л. Т. - Багатовимірна бідність як детермінанта глобального економічного розвитку (2014)
Губін В. В. - Удосконалення інженерно-технічного обслуговування виробництва в сільськогосподарських підприємствах (2014)
Корнієцький О. В. - Логістична система розподілу продукції в умовах транспортно-логістичного комплексу (2014)
Кравчук А. О. - Сільський зелений туризм як перспективний напрям розвитку суб'єктів агробізнесу в регіонах України (2014)
Купчак В. Р. - Методичний підхід до формування комплексної довгострокової програми енергозбереження та підвищення енергоефективності (2014)
Лагодієнко В. В. - Вплив інтенсифікації діяльності з інноваційною основою на розвиток аграрного виробництва (2014)
Лагодієнко Н. В. - Особливості бухгалтерського і податкового обліку підготовки та проведення весняно-польових робіт (2014)
Орел В. М. - Методологічні основи формування нормативів та методів управління виробництвом продукції свинарства (2014)
Скабаль В. І. - Індикатори та основні напрями розвитку галузей тваринництва регіонів України (2014)
Шаповалова І. О. - Органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації: взаємодія і проблеми розмежування повноважень (2014)
Штучка Т. В. - Значення маркетингової діяльності для підприємств агропродовольчого сектору (2014)
Калабухова С. В. - Елементи методу бухгалтерського аналізу в інформаційній економіці (2015)
Степанчук С. О. - Особливості формування та використання інтелектуального потенціалу (2015)
Artemenko L. V. - The role of foreign direct investments in the innovation-driven growth of Ukraine (2015)
Бурак О. М. - Інструменти бізнес-аналітики в регіональному аналізі (2015)
Дмитрієва В. А. - Стійкі та нестійкі цикли в коливаннях економічних показників України (2015)
Дорофєєва Х. М. - Основні тенденції розвитку транспортних мереж Європейського Союзу в умовах глобалізації (2015)
Ільницький Д. О. - Конкурентна карта світового науково-освітнього простору: інтелектуально-ресурсний вимір (2015)
Кардаков О. Ю. - Кластеризація як особливість сучасного етапу інтелектуалізації світової економіки (2015)
Мазуренко О. К. - Методичні підходи до формування стратегії розвитку у системі послуг соціального захисту, Горна М. О. (2015)
Орловська Т. М. - Статистичний аналіз варіацїї оплати праці (2015)
Охота В. І. - Конкурентоспроможність України на світовій економічній арені (2015)
Приходько І. В. - Теоретичні концепції міжнародної економічної інтеграції (2015)
Хапов Д. В. - Аналіз інтегрального показника якості життя населення (2015)
Хассуна Б. - Анализ экономического и инновационного развития стран Евро-Средиземноморского партнерства (2015)
Цимбалістова О. А. - Розвиток ринку послуг безпілотних літальних апаратів як основний напрямок інноваційного прогресу сучасної авіації (2015)
Боринських В. Д. - Особливості оподаткування прибутку комерційних банків України, Кміть В. М. (2015)
Ботвіна Н. О. - Управління валютними ризиками, вплив процентної ставки та валютного курсу на прибуток банків (2015)
Гоманюк О. К. - Методика оцінки розвитку регіональних ринків банківських послуг (2015)
Курдидик Н. І. - Діяльність комерційних банків на ринку корпоративних облігацій (2015)
Нужна С. А. - Вибір стратегії маркетингу банку за результатами анкетування клієнтів (2015)
Скірка А. С. - Теоретична суть і необхідність гарантування вкладів фізичних осіб (2015)
Височан О. С. - Принципи, методи і механізм фінансування бюджетних установ, Борис І. Я. (2015)
Гусак А. С. - Перестрахування та його роль у підвищенні корпоративної відповідальності страхового бізнесу (2015)
Лаврик О. Л. - Сутність фінансового посередництва на сучасному етапі розвитку економіки України (2015)
Пилипчук Н. М. - Концептуальна модель організаційно-методичного забезпечення внутрішнього аудиту доходів (2015)
Сапоговська О. В. - Аналітичне забезпечення аудиту інвестиційних проектів (2015)
Сліпченко Т. О. - Інституціональні трансформації органів монетарної влади за умов фінансової нестабільності (2015)
Талько М. О. - Соціальні передумови пенсійної реформи в Україні (2015)
Фабіянська В. Ю. - Економічна ефективність постаудиту, Попук Н. С. (2015)
Єлісєєва Л. В. - Оцінка конкурентоспроможності національної економіки через призму розвитку освіти в Україні (2015)
Піскунова О. В. - Регресійний аналіз факторів, які визначають споживання продуктів харчування в регіонах України, Осипова О. І. (2015)
Шаповаленко Н. В. - Оцінка впливу факторів доходу та відносних цін на зовнішньоторговельні потоки (2015)
Єрфорт І. Ю. - Удосконалення механізму ціноутворення на вугільну продукцію, Єрфорт Ю. О. (2013)
Зайцева Л. О. - Аналіз сучасних методів оцінки конкурентоспроможності підприємства (2013)
Зорій О. М. - Особливості застосування аутсорсингу, Коваленко Т. В. (2013)
Кваско А. В. - Конкурентоспроможність продукції як складова конкурентного потенціалу підприємства, Лавренюк М. М. (2013)
Кісь С. Я. - Якість діяльності – головна умова забезпечення конкурентоспроможності підприємств, Кісь Г. Р., Мельницький М. М. (2013)
Кліонський О. М. - Науково-методичні підходи до формування механізму управління міжнародним маркетингом в аеропортах (2013)
Колесник М. В. - Особливості реалізації проактивних стратегій в електронному бізнесі як вияв інноваційної діяльності, Командровська В. Є., Ярмолюк О. Я. (2013)
Король Г. А. - Усовершенствование метода ревизии в условиях медицинского коммунального учреждения, Безгодкова А. А., Григорьева В. Ю. (2013)
Кошлата М. М. - Методи управління інноваційним розвитком підприємств на основі підвищення якості трудового життя (2013)
Крамарчук С. П. - Методичні аспекти здійснення бенчмаркінгу (2013)
Крисюк Л. М. - Управління фінансовою безпекою транспортно-експедиторських компаній, Скиртенко І. В. (2013)
Кузьмінов С. В. - Оцінка та використання цінової еластичності попиту для обґрунтування управлінських рішень, Орлова В. М. (2013)
Кулик Н. М. - Технологія адаптації у системі управління підприємством, Соколенко Т. М. (2013)
Латишев К. О. - Інструменти підвищення конкурентоспроможності машинобудівного підприємства (2013)
Маєвська Н. В. - Економічний аналіз у системі стандартизації виробництва продукції підприємства (2013)
Макарович В. К. - Аналіз ефективності факторингових операцій як інструменту управління оборотним капіталом (2013)
Маначинська Ю. А. - Інтегральна оцінка рентабельності продукції швейного виробництва, Скрипник Н. В., Скрипник М. Є. (2013)
Маслюк О. В. - Інтегральна модель конкурентоспроможності машинобудівного підприємства на основі його економічної стійкості (2013)
Мельникова О. П. - Розробка заходів з підвищення продуктивності праці на підприємствах вугледобувної галузі, Гайдай І. Ю., Боднар Т. В. (2013)
Миколюк С. М. - Удосконалення інституційно-правового механізму соціального трансфертування на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2013)
Минчинська І. В. - Персонал як визначальна складова забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Дерев’янко В. М. (2013)
Нечаєва І. А. - Метод аналізу середовища функціонування для оцінки ефективності роботи суб’єкта, який ухвалює рішення, та його переваги, Проскуркіна Д. С. (2013)
Новак Ю. Р. - Проблеми інтеграції бізнес-системи в новий бізнес-простір (2013)
Позднякова С. В. - Сучасні особливості впровадження методів оцінки професійно-кваліфікаційних якостей персоналу, Потапова К. Ю. (2013)
Поліщук В. Л. - Інформаційне забезпечення та завдання аналізу нематеріальних активів, Лазаришина І. Д. (2013)
Ребрик Ю. С. - Діагностика фінансової кризи України у контексті зовнішньоекономічної інтеграції, Сириця А. В. (2013)
Скляр І. Д. - Фінансове забезпечення екологічно сталого розвитку: оцінка результативності, Шкодкіна Ю. М. (2013)
Следь О. М. - Удосконалення системи показників оцінки оновлення основних засобів виробництва (2013)
Сушко Н. А. - Построение оптимизационной модели спроса на рыбопродукцию в АР Крым (2013)
Федун І. Л. - Ефективність інвестицій в інновації агропромислового виробництва: методологічний вимір (2013)
Чернецька С. А. - Оцінка ефективності діяльності підприємств санаторно-курортного комплексу (2013)
Яременко М. О. - Потенціал підприємства як елемент стратегічного управління при міжнародному співробітництві (2013)
Ярощук О. В. - Концепції визначення вартості власного капіталу акціонерного товариства (2013)
Кічурчак М. В. - Гносеологія економічних систем у теорії відтворення суспільних благ (2015)
Аранчій В. І. - Аналітична оцінка та екстраполяція функціонування ринку молокопродукції, Дрогань-Писаренко Л. О., Рудич А. І. (2015)
Горлачук О. А. - Сутність ціни та ціноутворення на сільськогосподарську продукцію, Горлачук М. А., Машко А. І. (2015)
Давидюк Л. П. - Нестандартні форми зайнятості в системі трансформації міжнародного ринку праці (2015)
Карий О. І. - Проекти державно-приватного партнерства: ключові проблеми практичної реалізації, Процак К. В., Мавріна А. О. (2015)
Лісун Я. В. - Статистичний аналіз франчайзингу сфери громадського харчування та торгівлі в Україні (2015)
Носик О. М. - Втрати національного людського капіталу в Україні: теоретичні підходи до визначення кількісних і якісних показників (2015)
Пінчук А. К. - Модельні оцінки взаємозв’язків економіки України та ЄС (2015)
Пішеніна Т. І. - Основні аспекти інноваційного розвитку підприємства (2015)
Ціщик Р. В. - Аналіз динаміки та структури заощаджень населення України (2015)
Чепелєв М. Г. - Побудова дезагрегованої таблиці "витрати-випуск" України за 2012 рік (2015)
Шанін О. В. - Тенденції формування фінансово-економічної результативності аграрних формувань України (2015)
Ярмак О. В. - Інвестиційна функція інтелектуальних послуг: теоретичні засади визначення змісту та напрямів реалізації (2015)
Shyshova I. G. - Ways of value accumulation for domestic machine-building enterprises in the context of environmentally oriented development, Karpenko I. V., Shkodkina Y. M. (2015)
Варналій З. С. - Сучасний стан та динаміка публічних розміщень акцій вітчизняних компаній на міжнародних ринках капіталу, Анзін Р. О. (2015)
Бодюк А. В. - Аналіз фіскальної плати за магістральне транспортування вуглеводнів (2015)
Гнатюк Р. А. - Теорії ціноутворення на ринку цінних паперів (2015)
Дудченко В. Ю. - Стан та структура державних фінансів республіки Болгарія (2015)
Іонін Є. Є. - Фінансові важелі детінізації економіки (2015)
Канцір І. А. - Імперативи стабільного функціонування та розвитку фінансової системи (2015)
Кнейслер О. В. - Методологія класифікації фінансових потоків страхових компаній (2015)
Кондукова Е. В. - Проблеми розвитку методики фінансово-економічного аналізу в податковому контролі (2015)
Приходько І. В. - Нетарифні перешкоди у міжнародній економічній інтеграції (2015)
Проскура К. П. - Особливості оподаткування банківських установ у 2015 році (2015)
Семко В. М. - Науково-методичний підхід до удосконалення оцінки кредитоспроможності банків-позичальників на основі раннього виявлення ознак банкрутства (2015)
Sokolova K. Y. - The model of the integrated system of financial monitoring of tax risks in the supervisory and review activities of the state fiscal service bodies of Ukraine (2015)
Ткаченко Н. В. - Фінансова політика як інструмент реалізації економічного суверенітету держави (2015)
Фарина О. І. - Сучасні підходи до оцінки стабільності фінансової системи країни, Дадашова П. А. (2015)
Хмелюк А. А. - Практика реалізації фінансового моніторингу в Україні (2015)
Шудрук Т. М. - Розвиток фондового ринку України, Ілюшик Ю. С. (2015)
Дем’яненко І. В. - Особливості формування вартісно-орієнтованої системи управління фінансами підприємства, Кульбач Ю. О. (2015)
Ізмайлова Н. В. - Ефективність використання оборотного капіталу гірничодобувних підприємств Криворізького залізорудного басейну, Бурніс М. А. (2015)
Лепейко Т. І. - Адаптаційний потенціал підприємства в конкурентному середовищі, Кривобок К. В. (2015)
Мандражи З. Р. - Інформаційне забезпечення стратегічного управління підприємством (2015)
Оліярник Т. Ю. - Організація економічного аналізу діяльності підприємств готельного бізнесу (2015)
Парасій-Вергуненко І. М. - Дискурсивний підхід до аналізу витрат за економічними елементами на прикладі олійно-жирових підприємств (2015)
Садова М. Є. - Розробка методичного підходу до прогнозування якості діяльності підприємств (2015)
Семенова В. Г. - Методи управління інтелектуальною власністю підприємств: процесний підхід (2015)
Синиця С. М. - Визначення напрямків підвищення економічного потенціалу регіонів, Лешанич С. Є. (2015)
Скочиляс С. М. - Інтеграційний процес з урахуванням особливостей логістичного ланцюга (2015)
Скрипник М. І. - Формування та репрезентація системи інформаційного забезпечення управління, Матюха М. М. (2015)
Фігурка М. В. - Аналіз зношеності теплових мереж в Україні: проблеми й шляхи вирішення (2015)
Хименко О. О. - Застосування функціонально-процесного підходу до організації діяльності оптових посередників (2015)
Адамик Б. П. - Особливості інституційної організації державного регулювання діяльності банків в Україні (2013)
Бодрецький М. В. - Створення нового банківського продукту та стадії його життєвого циклу (2013)
Ботвіна Н. О. - Хеджування валютного ризику як складова банківської безпеки (2013)
Добровенко О. А. - Оцінка потенціалу стратегічного розвитку банківської установи (2013)
Пилипів Н. І. - Актуальні питання аналізу ділової репутації комерційних банків, Пилипів М. І. (2013)
Тищенко О. І. - Аналіз депозитів фізичних осіб у банках України (2013)
Ткачук В. О. - Інноваційна політика банків на ринку банківських послуг (2013)
Брайловський І. А. - Інтереси та переваги держави в проектах державно-приватного партнерства (2013)
Великоіваненко Г. І. - Аналіз квантильних мір оцінювання фінансового ризику (2013)
Мірошниченко І. В. - Дослідження взаємозв'язків між показниками інвестиційного потенціалу України на основі карт самоорганізації (2013)
Охріменко О. О. - Методичні підходи до оцінки ефективності венчурних проектів (2013)
Спільник І. В. - Аналіз інвестиційної діяльності підприємства за даними фінансової звітності, Загородна О. М. (2013)
Черкезюк Д. В. - Активне управління інвестиційними процесами в умовах глобальних фінансових дисбалансів (2013)
Божко В. П. - Оцінка конкурентоспроможності виробничих підприємств, Магомедова М. М. (2013)
Бортник Л. В. - Комплексна оцінка конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу (2013)
Бояринова К. О. - Наукові підходи та детермінанти забезпечення інноваційної адаптивності промислового підприємства, Войтун Т. В. (2013)
Бурда Н. В. - Вплив якісного рівня персоналу на фінансово-економічні результати діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Бутов А. М. - Перспективи використання логістичних стратегій для забезпечення конкурентоспроможності підприємства (2013)
Вавдійчик І. М. - Особливості управління формуванням товарних ресурсів на підприємствах роздрібної торгівлі (2013)
Васильєв О. В. - Формування системи управління економічною безпекою промислових підприємств, Мейта В. І. (2013)
Вовк С. В. - Проблеми фінансового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2013)
Гончар В. В. - Організація стратегічного управління в умовах невизначеності і ризику на металургійних підприємствах (2013)
Горбачова О. М. - Фактор пропускної здатності аеропортових комплексів як умова їх циклічного розвитку (2013)
Гугул О. Я. - Удосконалення системи управління розвитком персоналу спиртової галузі на засадах консалтингу (2013)
Давлетбаева Н. Б. - Государственная политика в коммерциализации инновационной деятельности малых предприятий (2013)
Євтушенко Г. В. - Модель таксономічного аналізу для розрахунку інтегрального показника марочного капіталу (2013)
Будько О. В. - Шляхи забезпечення якості облікової інформації (2013)
Вакун О. В. - Удосконалення звітності в частині нематеріальних активів будівельних підприємств (2013)
Здреник В. С. - Система документування операцій з фінансовими інвестиціями: проблеми та перспективи, Чирка Д. М. (2013)
Корягін М. В. - Методичні засади облікового відображення показників вартості підприємства (2013)
Назарова І. Я. - Аналіз методів оцінки активів, зобов’язань та капіталу при реорганізації підприємств (2013)
Омецінська І. Я. - Порядок розкриття інформації про зобов’язання у балансі (2013)
Починок Н. В. - Теоретичні аспекти реалізації функцій обліку й аналізу в процесі управління персоналом (2013)
Сіренко С. В. - Актуальність та основні облікові аспекти консолідованої фінансової звітності, Яровий К. О. (2013)
Янчев А. В. - Документування операцій з розрахунків електронними грошима, Сахаров П. О. (2013)
Рамач Янко - Огляд історії русинів Південної Угорщини (1745-1918) (2016)
Власенко В. М. - Національно-демократичне середовище міжвоєнної української еміграції в країнах Південно-Східної Європи, Гузун В. (2016)
Корогод Г. І. - Опікунські установи і опікунське право в українських землях (ХІ-ХІХ ст.) (2016)
Гончаренко Л. Л. - У. Пітт-Молодший та позиція Великої Британії в російсько-турецькій війні 1787-1791 рр., Кобака К. Ю. (2016)
Шамаріна А. О. - Історико-статистичні дослідження Київської єпархії у ХІХ - на початку ХХ ст. (2016)
Король С. Н. - Еврорегиональное сотрудничество на западнях границах Украины в постсоциалистический период: освещение вопроса отечественными исследователями (2016)
Бублик О. Г. - Планове містобудування здійснене органами самоврядування міст Катеринославщини у роки Першої світової війни (2016)
Кочарян С. Г. - Національно-культурне відродження харківських вірмен (1989-2004) (2016)
Осадчий Ю. Г. - Мазепа: истинное, надуманное, ложное (2016)
Нестеренко В. А. - Рецензія на "Сторінки воєнної історії України: зб.наук. статей” (2016)
Повідомлення (2016)
Сіску Т. - Валютні режими і валютнокурсова політика України у вимірах "благословенної" і "неблагословенної" трійці, Савельєв Є. (2016)
Кривоус В. - Корпоративна соціальна відповідальність у контексті формування партнерських взаємовідносин між державою, бізнесом та суспільством (2016)
Легкий О. - "Економічні бульбашки" на ринку віртуальних товарів (2016)
Богданова М. - Механізми територіально-адміністративного розвитку Болгарії, Парашкевова Е., Тодоров Е., Цветанова Е. (2016)
Бурматова О. - Еволюція регіонального розвитку Російської Федерації, Сумська Т. (2016)
Наші автори (2016)
Зиновеев И. В. - О геометрических подходах к решению некоторых задач кластеризации данных (2015)
Maksymenko S. - Foliations with non-compact leaves on surfaces, Polulyakh E. (2015)
Аксенов В. В. - Векторный потенциал, эффект Ааронова-Бома и электродинамика в токамаке (2015)
Lozinska O. - Frechet distance on the set of compact trees, Savchenko A., Zarichnyi M. (2015)
Lukova-Chuiko N. V. - Minimal function on 3-manifolds with boundary (2015)
Покась С. М. - Геометрия риманова пространства второго приближения, Крутоголова А. В. (2015)
Zarichnyi M. - Asymptotic properties of the (convex) hyper-spaces, Romanskyi M. (2015)
Pihura O. - Commutative morphic rings of stable range 2, Zabavsky B. (2015)
Glushkov A. V. - Geometry of Chaos: Advanced computational approach to treating chaotic dynamics of environmental radioactivity systems I General Formalism, Kuzakon V. M., Khetselius O. Yu., Ternovsky V. B. (2015)
Glushkov A. V. - Geometry of a Relativistic Quantum Chaos: New approach to dynamics of quantum systems in electromagnetic eld and some applications, Ternovsky V. B., Prepelitsa G. P. (2015)
Svinarenko A. A. - Quantum Geometry: Generalized version of an energy approach in scattering theory and its application to electron-collisional excitation of multicharged ions, Khetselius O. Yu., Florko T. A. (2015)
Andreichenko S. S. - International responsibility of states for the conduct of private actors (2015)
Anischuk N. V. - The formation and development of the national assessors in Soviet Ukraine: historical and legal analysis, Ugnenko T. V. (2015)
Anischuk N. V. - Historical-legal characteristics of the evolution of the legislative function of the European Parliament, Katsyn M. Y. (2015)
Afanasyeva M. V. - Electoral engineering: essence and technology (2015)
Bakayanova N. M. - L’avenir du barreau Ukrainien: problemes et perspectives (2015)
Vladyshevska V. V. - Personal and moral-ethical qualities as one of the main requirements for the candidate advocates (2015)
Voitovych P. P. - Foreign policy as a state’s choice and modern international law (2015)
Voloshyna V. K. - Definition of respect for human dignity as a principle of criminal proceedings (2015)
Gloviuk I. V. - Le principe de la separation des fonctions de la justice penale Francaise et Ukrainienne (2015)
Horbova H. O. - Concerning the improvement of the system of administrative penalties for the commission of the offence provided by article 173-2 CUoAO (2015)
Demenchuk M. O. - Recommendations of the European commission for democracy through law on the status of the Supreme Court of Ukraine (2015)
Dzevelyuk M. V. - The information function of the modern state (2015)
Dodina Ie. Ie. - Travel of religious organizations members outside Ukraine: problems and prospects of introducing visa-free regime for Ukraine (2015)
Drobozhur R. R. - Shortcomings and suggestions on improving the legal component of crime combating mechanism in the field of ICT, Malyshev M. A. (2015)
Ennan R. E. - Les droits sur de score de l’activite intellectuelle (les droits exclusifs): la caracteristique generale et la "nature juridique", Bakala A. A. (2015)
Zadereyko О. V. - Questions of providing information sovereignty of the states in the virtual environment the Internet and tendencies of their development in Ukraine, Vlasenko O. V. (2015)
Izovita A. M. - Criminological aspects of the research of the state of crime in the land sphere (2015)
Кibik O. М. - Financial preconditions for export potential development of the maritime complex of Ukraine, Khaiminova J. V., Nesterova K. S. (2015)
Kozin O. B. - Coque cylindrique surbaissee avec un support rigide intermediaire sous pression externe, Papkovskaya O. B., Kozina M. O. (2015)
Kotlubay V. A. - Formation program for the development of export potential of Ukraine, Redina I. V. (2015)
Krusyan A. R. - Basic principles of Ukrainian constitutionalism in the European dimension (2015)
Lagutina I. V. - Mechanism for ensuring of the right of employee to dignity at work (2015)
Melnychuk T. V. - Regional development and spatial distribution of crime in Ukraine (2015)
Mishyna N. V. - Doctrine of separation of powers at the local government level: the Ukrainian experience (2015)
Murzanovska A. V. - Criminal procedural responsibility in accordance with new Criminal Procedural Code of Ukraine (2015)
Nekit K. G. - Adaptation of the trust to civil law system (2015)
Oborotov I. G. - The concept and features of legal system of canon law (2015)
Polishchuk O. M. - Ukrainian criminal codeas a legal necessity and possible ways to improve its efficiency (2015)
Romanadze L. D. - Challenges of innovation commercialization in the activities of higher education institutes and scientific establishments in Ukraine (2015)
Sevostianova N. I. - Application to the European Counrt of Human Rights as international legal instrument for protection of Ukrainian state interest (2015)
Sydor V. D. - Major tasks and principles of land legislation and law (2015)
Slobodianyk N. S. - Current issues on the formation of the judiciary in Ukraine (2015)
Soldatskyi V. V. - Regulative and legal influence of terms in the stage of preparative and assignment of court hearing (2015)
Sorochyshyn M. V. - Legal regulation of conciliation procedures: current state and prospects for development (2015)
Stepanenko A. S. - Some issues concerning the concept of a "reasonable doubt” in criminal process (2015)
Torbas O. O. - Analysis of the powers of the prosecutor in article 291 of the CCP (2015)
Kharytonov E. O. - Reception of law and law adaptation as forms of interaction of legal systems, Kharytonova O. I. (2015)
Chekmarova L. Yu. - The insurance of professional activity of advocate: experience Federal Republic of Germany (2015)
Yakovlev D. V. - Choice of Ukraine: reforms vs. Perestroyka (2015)
Памяти Макса Айзиковича Акивиса (2015)
Пам'яті Володимирf Васильовича Шарка (2015)
Власенко И. Ю. - Критерий топологической сопряженности двумерныходнородных внутренних отображений (2015)
Горькавый В. А. - Псевдосферическая поверхность в R4 не допускает двух различных преобразований Бьянки, Невмержицкая Е. Н. (2015)
Кадубовский А. А. - О числе топологически неэквивалентных\\ функций с одной вырожденной критической точкой типа седло на двумерной сфере, ІІ (2015)
Курбатова И. Н. - 4-квазипланарные отображения почти кватернионных и полукватернионных многообразий (2015)
Курбатова И. Н. - Квазигеодезические отображения рекуррентно-параболических пространств, Сисюк О. Т. (2015)
Зарічний М. М. - Функтори скінченного степеня у асимптотичних категоріях, Романовський М. М., Савченко О. Г. (2015)
Glushkov A. V. - Geometry of Chaos: Advanced computational approach to treating chaotic dynamics of some hydroecological systems, Kuzakon V. M., Buyadzhi V. V., Solyanikova E. P. (2015)
Prepelitsa G. P. - Chaos-Geometric approach to analysis of chaotic attractor dynamics for the one-ring fibre laser (2015)
Сайко В. Г. - Методика оцінки щільності радіовузлів в самоорганізованих мережах, Плющ О. Г., Бреславський В. О., Грищенко Л. М. (2016)
Пархомей І. Р. - Спосіб реалізації інтерферометричного методу визначення параметрів об’єкту локації, Коршун Н. В. (2016)
Вишнівський В. В. - Сучасний підхід до інформатизації навчального процесу, Гніденко М. П., Ільїн О. О. (2016)
Любчик В. Р. - Математична модель періодичного сигналу з прямокутним спектром і мінімальним пік-фактором, Сенчишина Ю. В., Троцишин І. В., Розорінов Г. М. (2016)
Сергієнко І.-В. О. - Вплив параметрів ґенерованих оптичним передавачем імпульсів на пропускну здатність волоконно-оптичного лінійного тракту, Каток В. Б. (2016)
Демидов І. В. - Аналіз методів підвищення продуктивності телекомунікаційних мереж хмарних сервісних систем, Мухамед Мехді Ель Хатрі, Укаблі Юсеф. (2016)
Бондаренко В. Є. - Задача побудови замкнутих систем та її реалізація для синтезу живучих кільцевих транспортних телекомунікаційних мереж (2016)
Гаврилко Є. В. - Розробка методики побудови мережевої системи супутникової екологічної телекомунікаційної системи дистанційного моніторингу Землі (2016)
Родионов С. С. - Вероятностно-временной подход к оценке воздействия мешающего сигнала на радиостанцию (2016)
Федюнін С. А. - Потоки відмов відновлювальних систем (2016)
Скубак О. М. - Технологія кодування сучасних штрих-кодів, Мокринцев О. А. (2016)
Дищук А. С. - Аналіз функціонування складного об'єкту системи управління в телекомунікаціях (2016)
Бокла Н. И. - Использование кодового разделения каналов на основе модифицированных псевдослучайных последовательностей Голда при построении линии радиорелейной связи, Шокотько А. А. (2016)
Саланда І. П. - Методика синтезу розгалуженої інформаційної мережі із заданими структурними характеристиками (2016)
Панкратова О. С. - Впровадження фазорізницевої модуляції високих порядків в мережі мобільного зв’язку LTE (2016)
Дещинський Ю. Л. - Реалізація методики проектування цифрових пристроїв на програмованих логічних інтегральних схемах, Бохонко Б. А., Горбатюк В. Ю. (2016)
Терентьева И. Е. - Метод оценки эксплуатационных затрат телекоммуникационных систем с учетом показателей надежности (2016)
Титул, зміст (2014)
Заплатинська О. - Особливості навчання елементам без предмета спортсменок, які займаються художньою гімнастикою, на етапі початкової підготовки (2014)
Іванов A. - Особливості техніки поштовху штанги важкоатлетів різних вагових категорій залежно від реалізації техніко-тактичних дій (2014)
Топол Г. - Управління підготовкою гімнасток, які спеціалізуються у групових вправах художньої гімнастики (2014)
Усманова Е. - Дифференцированный подход к обеспечению процесса подготовки футболистов в возрасте 14–16 лет с учетом их индивидуально-психологических особенностей, Никитина Е. (2014)
Шинкарук О. - Обґрунтування підходу до формування екіпажів у веслуванніт академічному, Яковенко О. (2014)
Агеева Г. - Влияние педагогической технологии на двигательную активность и психофизическое состояние детей старшего дошкольного возраста (2014)
Андрєєва О. - Методологічний аналіз тезауруса фізичної рекреації (2014)
Вітомський В. - Характеристика засобів фізичної реабілітації на санаторному та диспансерному етапах відновлення здоров’я дітей, оперованих із приводу вроджених вад серця (2014)
Владимиров А. - Оценка динамики функционального состояния организма беременных с кардиальной патологией на санаторном лечении, Владимирова Н., Марченко О. (2014)
Долженко Л. - Формування мотивації до рухової активності студентської молоді з різним рівнем фізичного здоров’я, Погрєбняк Д. (2014)
Жарова І. - Характер та напрями заходів фізичної реабілітації підлітків із первинним ожирінням (2014)
Когут І. - Соціальна інтеграція осіб із інвалідністю та роль адаптивної фізичної культури в її реалізації (2014)
Іщенко О. - Характеристика режимів рухової активності дітей середнього шкільного віку (2014)
Люгайло С. - Концептуальні засади фізичної реабілітації юних спортсменів зі соматичними дисфункціями (2014)
Пангелова Н. - Зарубіжний досвід організації сімейного відпочинку з дітьми у рекреаційно туристичних комплексах, Сем’янчук А. (2014)
Гамалій В. - Порівняльний аналіз кінематичних характеристик рухових дій висококваліфікованих і кваліфікованих гімнасток в опорному стрибку типу "переворот", Хмельницька І., Крупеня С. (2014)
Шевченко Р. - Туристичні спортивно-освітні ігри із застосуванням супутникових навігаційних систем (2014)
Potop V. - Biomechanical analysis of clear hip circle to handstand on low bar of uneven bars – junior female gymnasts aged 12 to 14 (2014)
Бєлокуров Д. - Культурні олімпіади – соціокультурний феномен олімпійського руху сучасності (2014)
Єрмолаєва Я. - Вплив мотивації до досягнення успіху і уникнення невдач на спортивний результат у спортивних танцях (2014)
Кравченко О. - Роль стейкхолдерів для створення ефективної системи зовнішніх комунікацій організацій сфери масового спорту та спорту для всіх (2014)
Терещук М. - Система організації та управління гольфом в Україні (2014)
Сердюк М. - Становлення спортивного руху на українських землях (аналітичний огляд) (2014)
Kutsev V. - Branding as the base of European football championship competitions development (2014)
Бойченко К. - Сучасні підходи до визначення функціональної підготовленості спортсменів та оцінка їхньої інформативності (2014)
Gian Mario Migliaccio - The Swimming Power. New method to transfer the power from dryland to the water, Giorgio Gatta, Johnny Padulo, Massimiliano Pau (2014)
Михайло Леонідович Гаврильченко. До 80-річчя зі дня народження (2015)
Obikhod T. V. - Properties of vacuum and brane spectrum of Type IIB string theory (2015)
Бабич В. М. - Топологія відкритого розширення, Пєхтєрєв В. О. (2015)
Brydun V. - On mim-spaces, Savchenko A., Zarichnyi M. (2015)
Безкоровайна Л. Л. - Аналітичне моделювання однієї задачі квазіареальної нескінченно малої деформації поверхні, Хомич Ю. С. (2015)
Коновенко Н. Г. - Використання інформаційних технологій в ОНАХТ при вивченні вищої математики, Федченко Ю. С., Худенко Н. П. (2015)
Лобода Ю. Г. - Концепція фундаментализації математичної освіти студентів вищої технічної школи, Орлова О. Ю. (2015)
Glushkov О. V. - Тeometry of Chaos: Advanced computational approach to treating chaotic dynamics of some hydroecological systems II, Kuzakon V. M., Bunyakova Yu. Ya., Buyadzhi V. V. (2015)
Prepelitsa G. P. - New chaos-geometric and information technology analysis of chaotic generation regime in a single-mode laser system with absorbing cell (2015)
Коновенко Н. Г. - Геометричекие величины на плоскости Лобачевского (2015)
Abuselidze G. - Undeveloped equity market as a factor preventing foreign investments (Georgia as an example) (2013)
Ажаман І. - Особливості економіко-правового регулювання будівництва в сільському господарстві за часів незалежності України (2013)
Антонюк Л. - Роль корпоративного венчурного бізнесу в інноваційних системах ТНК, Запроводюк А. (2013)
Бездітко О. - Методичні аспекти прогнозування ризиків сільськогосподарських підприємств (2013)
Біляк Ю. - Зростання основних загроз для фінансово-економічної безпеки сучасного підприємства (2013)
Богосян М. - Ефективність діяльності акціонерних товариств аграрного сектору АР Крим (2013)
Бозуленко О. - Методичні засади прогнозування чистої міжнародної інвестиційної позиції Китаю (2013)
Бордюжа А. - Основи забезпечення екобезпечного сільськогосподарського землекористування (2013)
Бортнюк Т. - Відновлювана енергетика України (2013)
Буга Н. - Аналіз готовності України до впровадження економіки знань, Науменко Т. (2013)
Витвицька У. - Оцінка стану та перспектив розвитку малого підприємництва в Україні, Леонова Т. (2013)
Волошаненко Є. - Удосконалення механізму управління видавничо-поліграфічною галуззю (2013)
Вяткіна Т. - Наукові підходи до виділення шкіл та напрямів стратегічного управління (2013)
Галанець В. - Завдання аграрної реформи та її реалізація (2013)
Гераймович В. - Інвестиційна активність АПК України: особливості, проблеми та перспективи розвитку (2013)
Демиденко С. - Теоретичні засади формування механізму фінансового планування (2013)
Донець О. - Інновація та її особливості в аграрному секторі економіки України (2013)
Дячук О. - Практичне використання MARKAL/TIMES моделей для моделювання, прогнозування та аналізу розвитку енергетичних систем (2013)
Ємцев В. - Проблеми розвитку конкурентоспроможності економіки України (2013)
Замлинська О. - Стан та перспективи розвитку підприємств ліфтобудування (2013)
Заревчацька Т. - Теоретичний підхід до формування механізму регулювання забезпечення інноваційної активності малого підприємництва (2013)
Заставнюк Л. - Удосконалення організаційно-економічного механізму орендних земельних відносин у сільському господарстві (2013)
Златова І. - Маркетингове середовище агропромислових підприємств України в умовах світової продовольчої кризи (2013)
Іванова Т. - Статистична оцінка внеску малого бізнесу в розвиток економіки АР Крим (2013)
Іващенко В. - Методологія аналізу результатів відтворення (2013)
Ильенко О. - Моделирование стратегии инновационного развития национальной экономики в рамках международной экономической безопасности (2013)
Кирилова Л. - Сільськогосподарське машинобудування в умовах глобалізації, Шульга І. (2013)
Клімович О. - Зміст та форми міжрегіонального співробітництва (2013)
Коваленко Н. - Особливості розвитку металургійного комплексу України, Ульяницька О. (2013)
Кокодей Т. - Мониторинг эффективности функционирования виноградо-винодельческого комплекса Украины методами факторного анализа, Абдрахманова А. (2013)
Кочерга М. - Реалізація програми екологічного аудиту аграрних підприємств (2013)
Кравчук І. - Імплементація в Україні Євроазійського досвіду відтворювальних процесів в умовах "електронної демократії" (2013)
Крисюк Л. - Перспективи розвитку ринку крюїнгових послуг в Україні, Драгончук А. (2013)
Кулішов В. - Стратегія розвитку України в умовах глобалізації (2013)
Куценко Т. - Вплив регіональної політики на інноваційний розвиток регіону (2013)
Ланова М. - Основні чинники економічного механізму фінансування переробних підприємств АПК (2013)
Ластовенко О. - Спекулятивні складові руху інвестиційного капіталу на фондовому ринку (2013)
Лифар В. - Механізм взаємодії учасників регіонального транспортно-логістичного центру та їх інтереси (2013)
Лозовський О. - Перспективи розвитку олійно–жирової галузі в Україні, Слободянюк С. (2013)
Ляховець О. - Фінансування інновацій як фактор регіонального розвитку, Прядко І. (2013)
Макарова Е. - Современное состояние использования земель сельскохозяйственного назначения Луганской области (2013)
Матвієнко Р. - Моделювання регіонального економічного простору (2013)
Міненко М. - Особистий внесок Г. Шульце-Делітча у розбудову кооперативного середовища Німеччини (2013)
Мороз О. - Закордонний досвід організації транспортного обслуговування населення в містах (2013)
Музиченко К. - Особливості зарубіжних систем управління якістю послуг готельного бізнесу і створення системи конкурентних позицій туристичного сектору України (2013)
Непран А. - Вплив зрушень у галузевій структурі на матеріаломісткість продукції переробної промисловост (2013)
Охріменко О. - Оцінка ефективності реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств (2013)
Панюк Т. - Аналіз сучасного стану ринку праці України (2013)
Петрук Т. - Державні та приватнi ВНЗ: взаємовiдносини на ринку освiтнiх послуг (2013)
Петрушенко Ю. - Економічний аналіз процесів соціальної мобілізації місцевих громад, Костюченко Н. (2013)
Пинда Р. - Стан незавершеного будівництва в Україні: регіональні проблеми (2013)
Поворознюк І. - Становлення інституту оплати праці в постсоціалістичних країнах (2013)
Романюк О. - Перспективи розвитку системи інфраструктурного забезпечення державного регулювання зайнятості (2013)
Савенко І. - Продовольча безпека України – похідна від антропогенного навантаження на природне середовище (2013)
Седікова І. - Вплив кон’юнктури ринку зерна на продовольчу безпеку регіону (2013)
Серьогіна Д. - Комплексна система управління ДПП-проектами в Україні (2013)
Солнцев С. - Світовий досвід функціонування технопарків та особливості їх розвитку в Україні, Гнітецький Є. (2013)
Стеблянко О. - Моніторинг стану державного фінансового контролю земельних відносин (2013)
Стефаненко М. - Механізм удосконалення системи економічної безпеки України, Баклажова Л. (2013)
Трофименко О. - Різновиди державного та наддержавного регулювання сфери відновлюваної енергетики (2013)
Турченюк Т. - Міжнародний досвід охорони праці та особливості його впровадження в Україні, Котькова В. (2013)
Федун І. - Фактори невизначеності та ризиків інноваційно-інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві (2013)
Фліссак К. - Форми та методи економічної дипломатії у сфері торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва (2013)
Фролов С. - Оптимізація системи управління відходами на основі інструментів екологічного менеджменту, Білопільська О. (2013)
Харинович-Яворська Д. - Торговельні мережі західної України: особливості та проблеми розвитку в конкурентному середовищі (2013)
Химинець В. - Кластерна модель еколого-економічного розвитку Карпатського регіону (2013)
Чайка Ю. - Економічний розвиток України відповідно до загальносвітових рейтингів (2013)
Черницька Т. - Конкурентні позиції України на світовому ринку військово-технологічної продукції (2013)
Шукалович В. - Аналіз формування вертикально інтегрованих структур у птахівничому агробізнесі США: уроки для України (2013)
Якимчук С. - Економічні механізми управління природоохоронною діяльністю в Рівненській області (2013)
Яремко І. - Тенденції розвитку лізингового механізму: вітчизняна практика і зарубіжний досвід (2013)
Герасимчук З. В. - Теоретичні основи управлінського аналізу, Тендюк А. О. (2013)
Ажаман І. А. - Розвиток соціальної інфраструктури сучасного села (2013)
Біда М. Б. - Сучасні теоретичні підходи до аналізу зв’язку між міжнародною торгівлею та економічним зростанням (2013)
Букреев И. А. - Роль рекреационного потенциала региона в конкурентоспособности рекреационно-туристической отрасли (2013)
Валіулліна З. В. - Сучасні тенденції розвитку ринку пасажирських перевезень на автомобільному транспорті (2013)
Венгер В. В. - Теоретичні засади формування фінансово-промислових груп (2013)
Гончаренко О. В. - Інноваційний процес в агропромисловому виробництві: структуризація та особливості організації (2013)
Горяна І. В. - Формування методики оцінювання сталості розвитку регіонів (2013)
Дащук Ю. Є. - Методичний підхід до оцінки рівня розвитку рекреаційного потенціалу регіону (2013)
Зачосова Н. В. - Механізм довірчого управління фінансовими активами: сучасні загрози ефективності, напрямки оптимізації, Шевченко А. М. (2013)
Ільєнко О. В. - Роль міжнародного маркетингу в глобалізованій економіці при формуванні економічної безпеки (2013)
Коломицев А. О. - Управління соціально-економічним розвитком регіону на основі концепції регіонального маркетингу (2013)
Мазур І. М. - Аналіз глобальної енергетичної безпеки: теоретичні та прикладні засади (2013)
Мищенко Ю. В. - Роль держави в регулюванні інновацій у сфері послуг (2013)
Носик О. М. - Інноваційна дисфункція української економіки: проблема визначення поняття (2013)
Олексіч Д. В. - Механізм визначення інтегрального ефекту від реалізації державних цільових програм і проектів, Олексіч Ж. А. (2013)
Побута М. В. - Еволюція тіньової економіки в Україні (2013)
Пожарицька І. М. - Професійне судження аудитора: гносеологічний аспект (2013)
Соколик М. П. - Нестабільність на споживчому ринку: причини і наслідки для економічного зростання в Україні (2013)
Хазах К. О. - Розподільчі відносини як чинник формування заробітної плати в Україні (2013)
Черниш І. В. - Роль туристичної галузі у розвитку національної економіки (2013)
Шаповалова Т. В. - Вплив соціального капіталу на економічне зростання (2013)
Шукалович В. Ф. - Аналіз динаміки зміни цін у продовольчих маркетингових ланцюгах в Україні (2013)
Щекович О. С. - Методологічні підходи до оцінки та прогнозування економічної безпеки суб’єктів господарювання на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях, Афанасьєва М. Г. (2013)
Язлюк Б. О. - Аналіз та оцінка негативного впливу бюджетних обмежень на інфраструктурний розвиток регіонів (2013)
Гавриленко Н. В. - Оцінювання податкового навантаження підприємств малого бізнесу в межах "податкового коридору", Буга Н. Ю., Черешня В. М. (2013)
Глущенко О. О. - Особисті інформаційні важелі у сфері антилегалізаційного фінансового моніторингу, Райхерт Х. Я. (2013)
Говорушко Т. А. - Вплив страхування на розвиток підприємницької діяльності в Україні, Ситник І. П., Данильчук Юлія Віталіївна (2013)
Горна М. О. - Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: аналіз стану та тенденцій (2013)
Гурнак О. В. - Аналіз загроз податковій безпеці держави, Гурнак А. Ю. (2013)
Данилюк М. М. - Вплив виконання державного бюджету на макроекономічну стабільність в Україні (2013)
Дем’яненко І. В. - Державна політика мобілізації тимчасово вільних грошових коштів з метою забезпечення ефективного їх використання, Кульбач Ю. О. (2013)
Іваницька М. П. - Концептуальні підходи до оцінки податкового потенціалу міста (2013)
Іонін Є. Є. - Бюджетування як засіб реалізації ефективної фінансової політики держави (2013)
Кондюх О. І. - Прагматизм і проблематика податкової складової формування бюджетних ресурсів держави (2013)
Копчинська К. О. - Особливості оподаткування дивідендів та їх вплив на інвестиційний потенціал України (2013)
Литвин А. В. - Побудова моделей прогнозування банкрутства страхових компаній України в післякризовий період (2013)
Новосьолова О. С. - Теоретичні аспекти побудови системи управління державним боргом (2013)
Павловська Є. О. - Складові внутрішніх та зовнішніх запозичень України (2013)
Пігуль Н. Г. - Внутрішні джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств, Дехтяр Н. А., Люта О. В. (2013)
Попова І. В. - Очікувані зміни законодавства щодо вдосконалення фінансового контролю страховиків (2013)
Проскура К. П. - Комплексне оцінювання ефективності податкового адміністрування в Україні (2013)
Стефанів І. Ф. - Методи інтенсифікації інвестиційних процесів в Україні (2013)
Толопіло М. П. - Особливості формування доходів місцевих бюджетів в умовах нового бюджетного та податкового законодавства (2013)
Черничко С. Ф. - Державний борг України: тенденції та ризики (2013)
Черничко Т. В. - Інституційні засади організації кредитних відносин в Україні (2013)
Bajda A. - Intelektualne walory powieści kryminalnych (na przykładzie twórczości Marka Krajewskiego) (2015)
Бовсунівська Т. - Схема Діоніза Дюришина у світлі сучасної літературної компаративістики (2015)
Даниленко В. - Імперські міфи і малоросійство в українській літературі (2015)
Доній В. - Дихотомія "антиколоніальне"—"постколоніальне": специфіка дефініцій (2015)
Дмитрук Л. - Шкіци до наукової біографії Олексія Кундзіча. Харківський період (2015)
Єщенко М. - Специфіка художнього часу в новелі абсурду (2015)
Żmudzka-Brodnicka M. - Poezja jako zaklinanie istnienia — źródła i rola poezji w metapoetyckich rozważaniach Julii Hartwig (2015)
Зуєнко М. - Питання рецепції міфу в літературі англійського барокко (2015)
Козлов Р. - "Jugurta” Івана Франка: молодий автор між стилів, епох та ідеологій (2015)
Науменко Н. - Становлення україноцентричного світогляду студента (на матеріалі нового прочитання творчості Тараса Шевченка) (2015)
Рарицький О. - Записки / нотатки шістдесятників: жанрова природа і художня специфіка явища (2015)
Розінкевич Н. - Подорожні записки Марини Гримич "Бранзолія" як приклад української наративної літератури "belles non-fiction” (2015)
Ромащенко Л. - Василь Шукшин і Григір Тютюнник: спроба типологічного зіставлення (2015)
Суворова Т. - Розвиток архетипної схеми через концептуальні образ-схеми (на матеріалі американських балад) (2015)
Тростогон В. - Модернізм як глобальний феномен (2015)
Філоненко С. - Пригодницько-історична белетристика Андрія Кокотюхи: діалог з традицією (2015)
Черкашина Т. - Циклізація малих жанрів як форма подачі мемуарно-автобіографічного матеріалу (2015)
Шахова К. - Записки як жанровий різновид української прози (2015)
Біляцька В. - Ретроспективний саможиттєпис героїв романів у віршах Леоніда Горлача (2015)
Вишницька Ю. - Текстові варіанти есхатологічного міфосценарію Галини Пагутяк (2015)
Галич А. - Поліфонічність портрета Марусі в однойменному романі В. Шкляра (2015)
Гальчук О. - Світ світів Павла Тичини: варіанти інтерпретацій (на матеріалі "Замість сонетів і октав") (2015)
Даниленко Л. - Концепт життєвих цінностей емігрантів у романах "Рівновага" В.Винниченка і "Заплакана Європа" Н.Доляк (2015)
Дуда Генрик - "Прощання з Кременцем 1939" Станіслава Балінського (2015)
Карабович Тадей - Досвід надії та самотності в літературному дискурсі Богдана Бойчука (2015)
Михайлова Т. - "Я один, все тонет в фарисействе": Василь Стус та Борис Пастернак — протистояння лицемірству (2015)
Мочернюк Н. - Культура античності в рецепції Святослава Гординського (2015)
Муслієнко О. - Микола Хвильовий ("Силуети", "Сентиментальна історія"): трансформація моделі Künstlerroman як стратегія інверсії художнього смислу (2015)
Ромас Л. - Деякі аспекти дослідження образів у повісті Ю. Мушкетика "Гетьман, син гетьмана" та окремих творах про добу Руїни українських письменників ХІХ–ХХІ століть (2015)
Табунщик Т. - Образ Івана Богуна в однойменній повісті Я. Качури (спроба об’єктивного аналізу) (2015)
Черниш А. - Художнє моделювання образу Олександра Довженка: екзистенційний вимір (за романом С. Плачинди "Сіятель") (2015)
Чик Д. - Мотив інцесту в повісті Г. Квітки-Основ’яненка "Ложные понятия" та романі М.Ґ. Льюїса "The Monk: A Romance” (2015)
Шимоняк К. - Літопис душі представника молодої інтелігенції Закарпаття 30-х – поч. 40-х років ХХ ст. у ліриці Івана Ірлявського (2015)
Бітківська Г. - Сучасний літературний журнал у науковому та літературно-критичному дискурсі (2015)
Закалюжний Л. - Новітній інформаційно-комунікативний простір і сучасна драматургія: інтермедіальний аспект (2015)
Панченко С. - Видання "Молодь України" та "Комсомолець Запоріжжя" 1986–1989 років: перетини соціального хронотопу (2015)
Поліщук Я. - Література майданного гарту (2015)
Романенко О. - Література та історія як метанаратив: до проблеми міждисциплінарних досліджень (2015)
Юрчук О. - Література і міжкультурний дискурс (2015)
Лашко М. - "Моє щастя" Марії Загірньої: спроба гендерної інтерпретації, Яковлева І. (2015)
Меншій А. - Образи "нових" жінок у новелістиці М. Коцюбинського та М. Могилянського (2015)
Відомості про авторів (2015)
Антіпова Н. - Необхідність економічних та інституційних передумов для розвитку кредитних відносин в Україні (2013)
Бежан М. - Трансформация структуры и задач банка России (2013)
Брежнєва-Єрмоленко О. - Основні тенденції змін у структурі депозитного портфеля комерційних банків України (2013)
Голик М. - Критерії оцінки платоспроможності клієнтів банками України (2013)
Довгань Ж. - Детермінанти забезпечення фінансової стійкості банківської системи України (2013)
Дорошенко Г. - Сучасні тенденції руху іноземного капіталу у банківському секторі України (2013)
Іршак О. - Структурне моделювання розвитку банківської сфери в Україні (2013)
Колдовський А. - Антикризове управління золотовалютними резервами центральними банками світу та національним банком України (2013)
Кравчук І. - Характеристика міжнародного ринку деривативів (2013)
Лавренюк В. - Стійкість, стабільність та надійність у банківській діяльності (2013)
Леонович Т. - Стандарты банковского надзора "Базель 3" в условиях финансового кризиса (2013)
Лобозинська С. - Особливості рейтингової системи оцінки банківської діяльності в Україні, Цибульська Н. (2013)
Матійчук Л. - Удосконалення багатомірного статистичного оцінювання надійності банків (2013)
Матлага Л. - Еволюція регулювання фінансового сектору: від "Базель ІІ" до "Базель ІІІ" (2013)
Машіко К. - Особливості професійного розвитку працівників банку: результати емпіричного дослідження установ Закарпатської області (2013)
Ребрик М. - Порівняльний аналіз методів стохастичної оцінки валютного ризику банку, Пастушко А., Потьомка Л. (2013)
Семенча І. - Розробка підходу до складання методик оцінки стану якості обслуговування клієнтів банку (2013)
Тимків А. - Теоретичні засади планування ризику в банківській діяльності (2013)
Ткаченко Є. - Аналіз сучасного стану банківського кредитування в Україні, Яришко О., Куянова А. (2013)
Ткаченко Є. - Капітал банку: теоретичні засади визначення його сутності, Яришко О., Романова Ю. (2013)
Толстошеєва А. - Вплив криміногенної ситуації України на кредитну діяльність банків (2013)
Фатюха В. - Удосконалення методів управління прибутковістю банків, Подоляк О. (2013)
Шевчук Т. - Напрями ефективного розвитку фондів фінансування будівництва житла у складі банківських установ (2013)
Штибель У. - Інституційний механізм упровадження та розвитку соціально-орієнтованої банківської системи (2013)
Великоіваненко Г. - Моделювання волатильності валютних курсів на підгрунті багатовимірної моделі GARCH (2013)
Лазуткіна А. - Дослідження основних моделей та методів оцінки капіталізації бренду (2013)
Овчиннікова А. - Оцінювання маркетингових ризиків в інвестиційних проектах (2013)
Рогульський В. - Інвестиційна оцінка вартості бізнесу в процесі ІРО на основі методу дисконтованих грошових потоків (2013)
Романенко О. - Аналіз споживачів у процесі аудиту проектів (2013)
Рудейчук С. - Сутність поняття інвестицій та їх класифікація: обліково-економічні аспекти (2013)
Сулейманова О. - Коефіцієнтний підхід до оцінки інвестиційної привабливості суб’єкта господарювання (2013)
Хвостенко В. - Теоретичні засади інформаційної ефективності як базовий інструмент ціноутворення на фондовому ринку, Бабич М. (2013)
Чукурна О. - Класифікація методів оцінки об`єктів інтелектуальної власності (2013)
Bielawski P. - A comparative analysis of the balance sheet valuation of shares 250 plus and 5 plus listed companies – based on fair value in active markets and estimated on the basis of economic and financial models (2013)
Березовська Х. - Особливості оподаткування малого підприємництва у світлі Податкового кодексу України (2013)
Бойко Ю. - Сутність рейтингової оцінки регіонів щодо процесу оподаткування (2013)
Ванькович Д. - Нормативно-правове забезпечення лізингової діяльності в Україні та шляхи його удосконалення, Коваль Р. (2013)
Величко Є. - Особливості оцінки ринкової вартості майна підприємства для цілей страхування (2013)
Говорушко Т. - Актуальні питання реформування спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого підприємництва в Україні, Данченко Ю. (2013)
Гродський С. - Сучасне торгівельне та інвестиційне співробітництво між Україною та Китаєм (2013)
Ізмайлова Н. - Сутність форфейтингу: позитивні та негативні сторони його використання підприємствами, Мелета О. (2013)
Ізюмська В. - Оцінка функціонування міжбюджетних відносин в Україні, Мурашко Ю. (2013)
Kavtaradze N. - The role of tax revenues in the formation of the state budget of Georgia (2013)
Касперович Ю. - Формування доходів зведеного бюджету в Україні (2013)
Ковтонюк К. - Економічні та фінансові аспекти багаторівневої інтеграції в Європейському Союзі (2013)
Коляда Т. - Сутність та значення бюджетної стратегії у забезпеченні фінансування основних напрямків соціально-економічного розвитку держави (2013)
Кондратюк І. - Аналіз запасів бюджетної установи за даними форм фінансової звітності (2013)
Кравець В. - Кількісні параметри розвитку інституційної структури фінансового ринку України (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського