Мешко Н. П. - Високотехнологічні послуги як інноваційний фактор розвитку світового господарства в умовах глобальної економічної інтеграції, Щитов Д. М. (2016)
Науменко Н. С. - Пріоритети нової енергетичної стратегії України у світлі європейського геополітичного вектора (2016)
Носик О. М. - Відкриті інноваційні системи: головні характеристики і напрями інтернаціоналізації (2016)
Редько В. Є. - Особливості методології проектного менеджменту в туристичному бізнесі (2016)
Сливенко В. А. - Новації у сфері управління діяльністю прокуратури (2016)
Шишко В. И. - К вопросу продвижения услуг учреждения высшего образования в сети Интернет, Головач А. И. (2016)
Янів Л. М. - Проблеми дефіциту державного бюджету України і шляхи їх розв’язання, Зінченко О. А. (2016)
Довідка про авторів (2016)
До відома авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, содержание (2016)
Зверяков М. И. - Промышленная политика и механизм ее реализации (2016)
Филипенко А. С. - Народная, солидарная экономика: концептуальный эскиз (2016)
Юрченко Ю. Ю. - Концептуальные направления развития внутреннего туризма в Украине (2016)
Козюк В. В. - Предпосылки и глобальные макрофинансовые эффекты активного портфельного менеджмента валютных резервов (2016)
Павлов А. И. - Руральный дискурс междисциплинарных научных исследований (2016)
Грицюк П. М. - Влияние изменения климатических условий на динамику урожайности зерновых в Украине, Бачишина Л. Д. (2016)
Титарь И. А. - Имидж Украины в контексте ассоциации с Европейским Союзом (2016)
Хомин И. П. - Homo Empathicus и Homo economicus на фоне иллюзий, или псевдореформирование аграрного сектора как следствие эквилибристики между этатизмом и принципом "laissez faire” (2016)
Summaries (2016)
Пиріг Р. Я. - Михайло Грушевський і Академія: нереалізоване президентство (1924—1928 рр.) (2016)
Слюсаренко Ю. В. - Унікальні ефекти відгуку ультрахолодних газів атомів лужних металів у стані з бозе-ейнштейнівським конденсатом на збудження електромагнітним полем, Сотніков А. Г. (2016)
Трахтенберг І. М. - Генотоксична дія потенційно небезпечних хімічних сполук, Левицький Є. Л. (2016)
Хвесик М. А. - Системний підхід до економічної оцінки водних ресурсів України та її регіонів, Левковська Л. В., Сундук А. М. (2016)
Яніш Є. Ю. - Археозоологія — дисципліна на межі наук (2016)
Гриценко В. І. - Наука і життя (до 90-річчя від дня народження академіка НАН України В.І. Скуріхіна) (2016)
Коваленко О. Г. - Учений, лікар і поет (до 130-річчя від дня народження академіка В.Г. Дроботька) (2016)
90-річчя академіка НАН України С. В. Свєчнікова (2016)
80-річчя академіка НАН України В. М. Шестопалова (2016)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. С. Гудрамовича (2016)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Євдокимова (2016)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. Я. Гутлянського (2016)
75-річчя члена-кореспондента НАН України О. Л. Шубенка (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Г. К. Коротаєва (2016)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Павліщука (2016)
Амосова К. М. - Причини неефективності антигіпертензивної терапії в пацієнтів з неускладненою артеріальною гіпертензією в реальній амбулаторній практиці, Руденко Ю. В. (2016)
Фадєєнко Г. Д. - Можливості прогнозування і профілактики розвитку коморбідності серцево-судинних захворювань і цукрового діабету 2 типу в популяції осіб підвищеного кардіоваскулярного ризику, Несен А. О., Бабенко О. В. (2016)
Серік С. А. - Тромбоцитарний гемостаз та подвійна антитромбоцитарна терапія у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, Оврах Т. Г. (2016)
Ісаєва Г. С. - Гіполіпідемічний ефект аторвастатину залежно від поліморфізму локусу XbaI гена рецепторів до естрадіолу в жінок у період пери менопаузи, Рєзник Л. А., Вовченко М. М., Буряковська О. А., Гопцій О. В. (2016)
Гриднев А. Е. - Сравнительная клинико-биохимическая характеристика гипертонической болезни и ее коморбидности с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (2016)
Пивовар С. М. - Поліморфізм С825t (rs5443) гена b3-субодиниці G-протеїну та перебіг серцевої недостатності, Рудик Ю. С., Попович А. С., Висоцька О. В., Страшненко Г. М. (2016)
Яковлева О. О. - Порівняльна ефективність та безпека гіпотензивної терапії валсартаном та амлодипіном, Кириченко О. В. (2016)
Алтуніна Н. В. - Зміни параметрів релаксації серця у хворих на цукровий діабет 2 типу, які перенесли не-Q-інфаркт міокарда, на тлі застосування α-ліпоєвої кислоти та сульфату цинку (2016)
Пехенько В. С. - Особливості змін імунологічної реактивності у хворих на ревматоїдний артрит, поєднаний з артеріальною гіпертензією, під впливом різних видів лікування (2016)
Журавльова Л. В. - Вплив естрадіолу на зміну показників ліпідного профілю у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2 типу в постменопаузний період, Бутова Т. С. (2016)
Король С. В. - Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST: предиктори госпітальної летальності (2016)
Горобець Н. М. - Роль біологічно активної сполуки оксиду азоту в розвитку артеріальної гіпертензії та її ускладнень (2016)
Лопина Н. А. - Влияние модифицируемых и немодифицируемых факторов риска на выраженность атеросклеротического поражения коронарных артерий у больных ишемической болезнью сердца в зависимости от наличия сахарного диабета 2 типа (2016)
Бенца Т. М. - Роль антилейкотриеновых препаратов в лечении бронхиальной астмы (2016)
Копица Н. П. - Состояния, имитирующие инфаркт миокарда. Синдром Бругада, Литвин Е. И., Аболмасов А. Н. (2016)
Чернышов В. А. - Курение и дислипидемия: возрастные, гендерные и метаболические аспекты (2016)
Крахмалова О. О. - Хронічне обструктивне захворювання легень і супутні патологічні стани. Особливості порушень ритму серця, Шторх В. В., Гетман О. А., Калашник Д. М., Колесникова О. М. (2016)
До відома авторів (2016)
Титул, зміст (2016)
Дубчак О. В. - Добір батьківських компонентів для створення гібридів буряків кормово-цукрового напряму, Кротюк Л. А., Орлов С. Д. (2016)
Цюк О. А. - Агрофізичні властивості грунту під посівами буряків цукрових за умов екологізації землеробства (2016)
Іваніна В. В. - Ефективність мікродобрив "Реаком" у підвищенні продуктивності цукрових буряків, Олекшій Л. М. (2016)
Шамсутдінова А. В. - Застосування системи удобрення мікродобривами при біоадаптивній технології вирощування цукрових буряків (2016)
Шатковський А. П. - Параметри режимів краплинного зрошення та продуктивність буряків цукрових у зоні Степу України (2016)
Стефанюк В. Й. - Вплив схеми посадки на ріст, розвиток і продуктивність рослин стевії (2016)
Котвицький Б. Б. - Роль діагностики рослин в оптимізації живлення цукрових буряків, Воєвода Г. Я., Прохорук О. Г. (2016)
Сипко А. О. - Меліоративна ефективність дефекату, отриманого за технологією на органічну складову слабокислого чорнозему типового вилугуваного малогумусного, Стрілець О. П., Шиманська Н. К. (2016)
Кравченко П. А. - Ціннісні орієнтації соціальної архітектоніки глобальних соціальних мереж у сучасному соціумі (2016)
Радько П. Г. - Особливості функціонування політичної влади в системі електронної демократії, Приходько С. М. (2016)
Стовпець О. В. - Інститут інтелектуальної власності в контексті соціально-філософського бачення проблеми співвідношення інформації, знань та інновацій (2016)
Полисаєв О. О. - Екзистенційний вимір становлення лідера: бунт як шлях до творчого поступу чи ескалації насильства (2016)
Іванова Н. В. - Модифікації "добра" і "зла" в мисленнєвих рефлексіях теоцентризму: соціофілософський аспект (2016)
Кравченко А. П. - Патріотизм і прихильність як різновиди любові (2016)
Чорна Л. В. - Феномен ідеалу в контексті сучасного антропологічного повороту (2016)
Скалацька О. В. - Мода як предмет соціально-філософського аналізу: евристичний потенціал (2016)
Цебрій І. В. - Концепція куртуазності як суспільно-культурного явища класичного середньовіччя, Опенько В. В. (2016)
Головіна Н. І. - Естетична освіта в умовах посткультури (2016)
Салій А. В. - Ян Парандовський і проблема самотності автора (2016)
Комаха Л. Г. - Необхідність епістеми "апріорного" в аргументах "концептуального прагматизму" (2016)
Колокол В. А. - О некоторых аспектах междисциплинарной парадигмы исследования (2016)
Жиртуева Н. С. - Проблема сознания в имманентных мистических учениях и современной науке (2016)
Шиндаулова Р. Б. - Ноогуманистическое мировоззрение: философское обоснование сущностных характеристик (2016)
Мельник О. Є. - Комунікативна раціональність в контексті сучасної філософії освіти (2016)
Гончарова О. А. - Інноваційна діяльність особистості як важлива умова гармонізації культурно-освітнього простору: філософсько-освітній аспект, Тараненко Г. Г. (2016)
Цзоу Ченчжан. - Ґенеза університету як соціокультурного феномену (2016)
Ігнатьєв В. А. - Релігійні симулякри – небезпека синкретичного мислення (2016)
Лещенко А. М. - Феномен релігійного резонансу (2016)
Усанов І. В. - Християнські принципи структурної антропології, Усанова Л. А. (2016)
Блоха Я. Є. - Принцип справедливості в ісламі (2016)
До відома авторів (інформаційне повідомлення) (2016)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2016)
Педаченко Е. Г. - Орфанные и редкие заболевания в нейрохирургии: приглашение к дискуссии, Ярмолюк Е. С. (2016)
Цимбалюк В. І. - Модель пересічення половини поперечника спинного мозку. Частина І. Технічні, патоморфологічні та клініко-експериментальні особливості, Медведєв В. В., Семенова В. М., Гридіна Н. Я., Сенчик Ю. Ю., Величко О. М., Дичко С. М., Васлович В. В. (2016)
Лонтковський Ю. А. - Морфологічні зміни привідних м’язів стегна при локальній спастичності у хворих на дитячий церебральний параліч, Пічкур Л. Д., Васлович В. В., Шмельова Г. А. (2016)
Мінов С. В. - Тромбоемболія легеневої артерії у пацієнтів нейрохірургічного профілю в післяопераційному періоді: фактори підвищеного ризику смерті та профілактика, Никифорова А. М., Яцик В. А., Пархоменко О. В., Міроненко О. В., Журахівський О. Ю., Ростоцький І. В., Кузьменко Д. А. (2016)
Костюк К. Р. - Особливості васкуляризації мозолистого тіла при виконанні мікрохірургічної калозотомії у хворих за тяжкої форми симптоматичної епілепсії, Костюк М. Р., Чебурахін В. В., Дічко С. М., Мінов С. В. (2016)
Педаченко Е. Г. - Объективизация диагностики и индикаторы качества хирургического лечения вестибулярной шванномы, Скобская О. Е., Малышева А. Ю. (2016)
Сапон Н. А. - Влияние факторов доступности медицинской помощи на уровень смертности от инсульта, Никифорова А. Н. (2016)
Сірко А. Г. - Успішне лікування проникного діагонального вогнепального поранення черепа та головного мозку (2016)
Сірко А. Г. - Успішне хірургічне лікування проникного черепно-мозкового вогнепального поранення з пошкодженням синусів твердої оболонки головного мозку (2016)
До 60-річчя Анатолія Сергійовича Сона (2016)
Виленский Ю. Г. - Профессор Георгий Педаченко: долгожданная акварель. Факты, фотографии, труды в книге о подвижнике нейрохирургии (2016)
Вербова Л. Н. - Профессор Юрий Степанович Бродский: 90 лет со дня рождения (2016)
Малишева Т. А. - 29 березня Михайлу Івановичу Шамаєву виповнилося б 90 (2016)
Титул, зміст (2015)
Нагорна А. М. - Реєстр постраждалих від професійних захворювань як інформаційна система медичного призначення, П’ятниця-­Горпинченко Н. К., Вітте П. М., Соколова М. П., Кононова І. Г. (2015)
Demetska O. V. - On the problem of exposure control of nanomaterials at workplace, Tkachenko T. Yu. (2015)
Кальниш В. В. - Пути совершенствования профессионального психофизиологического отбора и мониторинга профессионально важных качеств специалистов, работающих в условиях с повышенной опасностью (2015)
Александрова Л. Г. - Оцінка якості виробничого середовища при застосуванні нових пестицидних препаратів, Демченко В. Ф., Заєць Є. Р., Макарчук Я. В., Клисенко М. А., Кірсенко В. В., Яструб Т. О., Коваленко В. Ф. (2015)
Чередніченко І. М. - Гігієнічна оцінка випромінювання компактних люмінесцентних ламп (2015)
Пельо І. М. - Токсикологічна оцінка та гігієнічне нормування інсектициду тіаметоксаму в повітрі (2015)
Шидловська Т. А. - Порівняльний аналіз якісних показників реоенцефалографії в робітників шумових виробництв і хворих на акутравму, Шидловська Т. В., Петрук Л. Г. (2015)
Севальнєв А. І. - Оцінка професійного ризику порушення здоров’я працівників провідного металургійного підприємства, Шаравара Л. П. (2015)
Андрущенко Т. А. - Порушення системи репарації ДНК у шахтарів, що індуковані дією професійних факторів. Повідомлення 2, Басанець А. В. (2015)
Реферати (2015)
Повідомлення щодо створення громадської організації "Асоціація мікроелементологів України" (укр., рос. та англ. мовами) (2015)
Рецензия на монографию И. П. Лубяновой "Избыточное железо и патология у рабочих сварочных профессий". Под общей редакцией академика Ю. И. Кундиева (2015)
До відома авторів (2015)
Титул, зміст (2016)
Нагорна А. М. - Стан професійної захворюваності в період законодавчих змін в Україні, Соколова М. П., Вітте П. М., Кононова І. Г., П’ятниця-­Горпинченко Н. К. (2016)
Кальниш В. В. - Монотонная деятельность и состояние монотонии. Сообщение 1. Определение и факторы формирования (2016)
Lubyanova I. P. - Disorders of iron metabolism in lead exposure (clinical and experimental studies), Lugovskiy S. P., Mykhaylyk O. M., Dudchenko N. A. (2016)
Кирсенко В. В. - Обоснование ориентировочного безопасного уровня воздействия фосфористой кислоты в воздухе рабочей зоны, Яструб Т. А. (2016)
Родіонова В. В. - Загальний стан здоров’я та ризик розвитку хвороб системи кровообігу в операторів трубопрокатних станів, Хмель О. С., Собко С. В., Глиняна Л. А., Коваленко О. М., Мінаєва У. А. (2016)
Павліченко О. Ф. - Організаційні заходи та медична профілактика виробничо обумовлених і професійних захворювань у працівників підприємств з ведення вибухових робіт (2016)
Чеботарьова Л. Л. - Клініко­нейрофізіологічна діагностика когнітивних порушень у осіб з хронічною ішемією головного мозку та професійною дезадаптацією, Сулій Л. М. (2016)
Сапіжак І. І. - Можливість застосування нейрональних стовбурових клітин для запобігання та лікування аміноглікозидного ототоксикозу в експериментальних тварин (2016)
Кузьмінов Б. П. - Професійні чинники та їх вплив на здоров’я працівників взуттєвих виробництв, Лотоцька­Дудик У. Б. (2016)
Реферати (2016)
Гайк Хачатурович Шахбазян – видатний вітчизняний гігієніст. До 120­річчя від дня народження (2016)
Леонід Мойсейович Шафран. До 80­річчя від дня народження (2016)
Пам’яті Людмили Георгіївни Александрової (2016)
Чернієнко В. О. - Філософський камінь (2016)
Федотова О. В. - Образ освітяньского знання в категоріях історіософії, Паньків М. М. (2016)
Чорна Л. В. - Ідеал як соціокультурний диспозитив та транспозитив (2016)
Чмыхун С. Е. - Социальное знание как инструментальная основа разрешения конфликтов (2016)
Маркозова О. О. - Освітній капітал – ключовий фактор досягнення життєвого успіху людини в умовах інформаційного суспільства (2016)
Гордин Л. Я. - Культура поведения в проектах новоевропейской философии 17 в. (Ф. Бекон и Д. Локк), Проценко О. П. (2016)
Жадан В. Б. - К проблеме ценностей общества потребления (2016)
Прилуцька А. Є. - Сміхова культура у формуванні семантико-художніх координат й аксіосфери сучасного міста (2016)
Раздина Е. В. - Консервативная оценка Европейского Союза как феномена глобализации в работе Маргарет Тэтчер "Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира" (2016)
Баканова А. Ф. - Философские проблемы теории обратимости процессов десинхронизации нормы физического развития и физического состояния (2016)
Северин Н. В. - Слобожанщина як осередок національно-культурного відродження України у ХІХ столітті (2016)
Парафійник Н. І. - Новітні інформаційно-комунікаційні технології як основа функціонування електронного врядування (2016)
Копылов В. А. - Преподаватель глазами студента (сравнительный анализ мнений студентов о качестве педагогической деятельности преподавателя), Колотова Л. В., Лобанова Л. А. (2016)
Summary (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Відомості про авторів (2016)
Тупкало В. М. - Методичний підхід до створення механізмів управління витратами процесно – оріентованого підприємства, Колошко І. В. (2015)
Балановська Т. І. - Формування маркетингової стратегії як складової антикризового управління підприємством, Гавриш О. М. (2015)
Балановська Т. І. - Вплив факторів на активізацію розвитку сільськогосподарських підприємств в ринкових умовах, Гогуля О. П., Троян А. В. (2015)
Виноградова О. В. - Чинники розвитку мотивації персоналу туристичних підприємств, Пілігрим К. І. (2015)
Смерічевський С. Ф. - Сучасний інструментарій фінансової підтримки технологічної бази підприємств машинобудування (2015)
Апарова О. В. - Позичкові джерела фінансування інновацій (2015)
Артеменко Л. П. - Управління стійким розвитком підприємства в забезпеченні екологічної безпеки, Дідик І. С. (2015)
Глушенкова А. А. - Особливості управління інноваційними проектами у сфері телекомунікацій та інформатизації (2015)
Якименко Ю. М. - Оцінка рівня економічної безпеки бізнесу при моніторингу підприємства, Мужанова Т. М. (2015)
Гощинська Д. Я. - Використання форсайт-методу інноваційного розвитку підприємств на ринку інформаційно – комунікаційних технологій (2015)
Гончаренко С. В. - Обгрунтування напрямів конвергентного розвитку телекомунікаційних підприємств (2015)
Заморьонова Д. В. - Інформатизація ВНЗ Полтавської області шляхом автоматизації: еволюція та сучасний стан (2015)
Содержание (2016)
Дикан І. М. - Наукова та клінічна діяльність ДУ "Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України" у 2015 році, Тарасюк Б. А., Андрущенко І. В. (2016)
Мазур С. Г. - Особливості церебральної гемодинаміки при стенозах сонних артерій високого ступеня, Дикан І. М. (2016)
Глазовська І. І. - Ремоделювання магістральних артерій голови, міокарду та функціональні особливості ендотелію у хворих на цукровий діабет другого типу, Корсак І. С., Кравчук Е. Ю., Орленко В. Л., Тарасюк Б. А., Козаренко Т .М., Москаленко Н. Ю. (2016)
Асмолова А. А. - Верхнечелюстной постимплантационный синдром: состояние сонных артерий (2016)
Головко Т. С. - Можливості допплерографії та еластографії для діагностики раку шийки матки, Бакай О. О. (2016)
Забудская Л .Р. - Мультифазная компьютерная томография: диагностика злокачественных опухолей поджелудочной железы (2016)
Печковський К. Є. - Ультрафонофорез препарату "Мукосат нео" в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту, Несин О. Ф., Протівень М. Ф., Лєснухіна Г. Л., Тімохіна Т. А., Хоцяновський А. М. (2016)
Пионтковская М. Б. - Системные реакции иммунитета у больных с постимплантационным гайморитом, Друмова А. Н., Мельников О. Ф. (2016)
Makomela N. M. - Body quality - the concept of innovative insurance product, Kolotilov N. N. (2016)
Логаніхіна К. Ю. - Os tibiale externum: випадок із практики (2016)
Терницкая Ю. П. - Абсцесс предстательной железы, Коробко В. Ф. (2016)
Джужа Д. А. - Позитронная эмиссионная томография в диагностике сарком (2016)
Марушко Є. Ю. - Ефективність аспіраційної тромбектомії під час первинного перкутанного коронарного втручання при гострому коронарному синдромі з елевацією сегменту ST: світовий досвід та власні дані, Маньковський Г. Б., Кузьменко С. О., Федорчук А. П., Руденко Н. М., Ємець І. М. (2016)
Mukhomor А. I. - First experience of B-flow mode application with LOGIQ E9 unit (2016)
Коваленко А. В. - 60-летие допплерографии в медицине, Тарасюк Б. А., Дыкан И. Н., Андрущенко И. В., Мазур С. Г. (2016)
Титул, зміст (2016)
Нагорна А. М. - Професійна захворюваність медичних працівників в Україні як медико­соціальна проблема, Соколова М. П., Кононова І. Г. (2016)
Орєхова О. В. - Умови праці та захворюваність працівників гірничодобувної промисловості, Павленко О. І., Білик Л. І., Зеркаль Л. І. (2016)
Chernyuk V. I. - Age and experience related changes in cognitive performance of surgeons working daily duties, Bobko N. A., Yavorskiy E. E. (2016)
Кальниш В. В. - Монотонная деятельность и состояние монотонии. Сообщение 2. Механизмы развития состояния монотонии (2016)
Савушина І. В. - Гігієнічна характеристика умов праці вчителів (2016)
Соловйов О. І. - Удосконалення картографічного методу оцінювання виробничого шумового навантаження, Назаренко В. І., Тімошина Д. П., Жанталай Р. В. (2016)
Швець А. В. - Особливості відновлення функціонального стану учасників антитерористичної операції під час реабілітації в госпітальних умовах, Кіх А. Ю., Волянський О. М., Лук’янчук І. А. (2016)
Чудновець А. Я. - Біологічний фактор при виробництві біопалива з відходів сільськогосподарської сировини як гігієнічна проблема, Стеренбоген М. Ю. (2016)
Реферати (2016)
Title (2016)
Круковська О. - Формування первісної вартості запасів власного виробництва (2016)
Мірошниченко В. - Підходи до оцінки фінансового потенціалу аграрних підприємств (2016)
Скрипник С. - Категорії та критерії визначення малих форм господарювання на селі (2016)
Собченко А. - Теоретичні аспекти побудови обліку витрат на виробництво продукції рослинництва (2016)
Сумець О. - Обґрунтування необхідності інформаційного забезпечення управління потоками відходів на підприємствах олійно-жирової галузі (2016)
Танклевська Н. - Методичні підходи до формування й оцінки фінансового механізму аграрних підприємств, Синенко О. (2016)
Федорова А. - Покращання корпоративної культури в колективах (2016)
Чемерис В. - Перспективні напрями розвитку ринку продукції молочного скотарства, Душка В., Максим В. (2016)
Шепель І. - Оподаткування нерухомості: вітчизняна й зарубіжна практика та облік (2016)
До відома авторів (2016)
Годлевський С. О. - Критерії класифікації збройних конфліктів всередині держави за їх інтенсивністю, Лавніченко О. В. (2016)
Бацамут В. М. - Методика оцінювання складності оперативної обстановки, що склалася на території виникнення надзвичайної ситуації соціального характеру (2016)
Дробаха Г. А. - Особливості організації зв’язку у військових частинах та підрозділах Національної гвардії України, Єрмошин М. О., Щербина В. І., Олещенко О. А., Майборода І. М., Назаренко О. Л. (2016)
Сутюшев Т. А. - Окремі проблемні питання розвитку навчально-методичної та наукової роботи у вищому військовому навчальному закладі, можливі підходи до їх вирішення (2016)
Medvid M. M. - Modeling of decision-making process in pre-deployment training of military and police peacekeeping personnel, Pavlov Ya. V., Strilets L. K., Demyanyshyn V. M., Pyvovarov S. O. (2016)
Городнов В. П. - Модель та методика визначення залежності показника втрати ефективності забезпечення процесів виконання службово-бойових завдань від рівня фінансування з’єднань Національної гвардії України у мирний час, Павленко С. О., Овчаренко В. В. (2016)
Колянда В. В. - Нормативно-правові акти, які регламентують застосування військових формувань Національної гвардії України зі знешкодження противника (незаконних збройних формувань) у зоні збройного конфлікту, Варакута В. П., Дробаха Г. А., Луговський І. С. (2016)
Іллюк О. О. - Структура системи психологічного захисту особового складу (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані (2016)
Міщенко В. І. - Банківська система України: проблеми становлення та розвитку, Науменкова С. В. (2016)
Сторонянська І. З. - Бюджети розвитку місцевих бюджетів: проблеми формування та використання в контексті поглиблення фінансової децентралізації, Беновська Л. Я. (2016)
Бондар М. І. - Визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток із урахуванням різниць, Бабіч В. В. (2016)
Барановський О. І. - Індикатори фінансової безпеки фондового ринку (2016)
Корнєєв В. В. - Подолання дефіциту інвестиційних ресурсів за допомогою інструментарію банку розвитку, Кульпінський С. В. (2016)
Матвійчук А. В. - Відбір значимих характеристик для побудови моделі аплікаційного скорингу при споживчому кредитуванні, Чех І. О. (2016)
Редзюк Є. В. - Розвиток ринку цінних паперів україни в умовах глобалізації: виклики та можливості (2016)
Автори (2016)
Єфименко Т. І. - Інституціональні аспекти реформування державних фінансів, Конопльов С. Л. (2016)
Веклич О. О. - Засади уніфікації структури вітчизняного екологічного оподаткування відповідно до класифікаційних стандартів Євростату (2016)
Вдовиченко А. М. - Вплив фіскальної політики на товарний експорт у гравітаційній моделі зовнішньої торгівлі України, Зубрицький А. І. (2016)
Ловінська Л. Г. - Методичні підходи до моніторингу запровадження та дотримання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі, Дьяченко Я. Я. (2016)
Рисін В. В. - Напрями підвищення безпеки фінансового сектору в період кризи (2016)
Кузнєцова А. Я. - Особливості розвитку банківської системи України в контексті проведення адаптаційних заходів, Олефір Є. А. (2016)
Терещенко О. О. - Удосконалення фінансового механізму антикризового управління підприємством, Павловський С. В. (2016)
Варналій З. С. - Бюджетна стратегія України: формування в умовах посилення євроінтеграційних процесів (2016)
Автори (2016)
Содержание (2016)
Mustafayeva Y. Y. - New Method of Solvability of a Three-dimensional Laplace Equation with Nonlocal Boundary Conditions, Aliyev N. A. (2016)
Nazarov F. - Asymptotic Laws for the Spatial Distribution and the Number of Connected Components of Zero Sets of Gaussian Random Functions, Sodin M. (2016)
Александр Андреевич Борисенко (к семидесятилетию со дня рождения) (2016)
Левин М. Г. - Использование сингулярных чисел для оценки чистоты хроматографических пиков по данным высокоэффективной жидкостной хроматографии с диодно-матричным детектором, Мирный А. В., Трутаев И. В., Останина Н. В., Ищенко Н. В., Гинкул И. Г, Осипов А. В., Марков В. В., Логинова Л. П., Бойченко А. П. (2010)
Діденко П. І. - Мас-спектрометричне дослідження термічних перетворень хемосорбованих сполук на поверхні високодисперсних оксидів, що моделюють атмосферні аерозолі (2010)
Самченко Ю. М. - Применение УФ-спектроскопии для изучения диффузии лекарственных соединений из гидрогелей медицинского назначения, Пасмурцева Н. А., Ульберг З. Р. (2010)
Александрова Л. Г. - Визначення біс (N- оксид- 2-метилпіридин) цинк-хлориду та аква ( N-оксид- 2- метилпіридин) марганець /П) хлориду у препараті "Гарт", Лампека О. Г. (2010)
Голубятников Н. И. - Санитарно-химические исследования пробок корковых, Михалькова С. Г., Китус В. В., Волобуева Н. С. (2010)
Ящук В. У. - Перелік методичних вказівок із визначення залишкових кількостей пестицидів у різних середовищах, Гринько А. П. (2010)
Вимоги до оформлення рукописів статей (2010)
Звернення до читачів (2016)
Фадеенко Г. Д. - Нарушение синтеза оксида азота в слизистой оболочке пищевода у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в сочетании с гипертонической болезнью, Гриднев А. Е. (2016)
Кучер В. І. - Захворюваність на хвороби системи травлення військовослужбовців Збройних сил України (2016)
Нагієва С. А. - Особливості больових відчуттів у пацієнтів із різними клінічними варіантами синдрому подразненого кишечника (2016)
Опарин А. А. - Состояние функции эндотелия при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в сочетании с артериальной гипертензией у студентов, Опарин А. Г., Кудрявцев А. А. (2016)
Харченко В. В. - Применение тримебутина в лечении пациентов с функциональной патологией желудочно-кишечного тракта, Коруля И. А. (2016)
Марушко Ю. В. - Оцінка ефективності "Лактіалє" в комплексній терапії хронічних захворювань гастродуоденальної зони у дітей за допомогою дихального водневого тесту з лактулозою, Мошкіна Т. В. (2016)
Звягинцева Т. Д. - Колонопротекция в гастроэнтерологии, Гриднева С. В. (2016)
Ждан В. Н. - Кишечная патология и некоторые возможности подготовки к эндоскопическому исследованию у больных Полтавской области, Дорофеев А. Э., Кирьян Е. А., Бабанина М. Ю., Вирченко В. И., Петренко В. А. (2016)
Колесникова Е. В. - Медикаментозная профилактика и лечение гастропатий, связанных с приемом нестероидных противовоспалительных препаратов, Соломенцева Т. А. (2016)
Зак М. Ю. - Нові підходи до класифікації та оптимізація лікування синдрому диспепсії (2016)
Драгомирецкая Н. В. - Эволюция в понимании патогенеза гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и путей совершенствования ее терапии (2016)
Ткач С. М. - Эффективность и безопасность препарата "Эслидин" при неалкогольной жировой болезни печени, Дорофеев А. Э. (2016)
Щербинина М. Б. - Клиническая эффективность "Гепаназе" при билиарной недостаточности на фоне первичной функциональной дисмоторики желчных путей, Закревская Е. В., Шевченко В. А., Дементий Н. П. (2016)
Чернова В. М. - Патологія печінки при захворюваннях крові (2016)
Сулаєва О. М. - Ефекти газоподібних медіаторів: перспективи гастроінтестинальної протекції за умов використання протизапальних препаратів, Уоллас Дж. Л. (2016)
Губская Е. Ю. - Новый диагноз — микроскопический энтерит: определение, современные подходы к диагностике, дифференциальной диагностике и лечению (2016)
Губергриц Н. Б. - Европейский мастер-курс "Панкреатология: прошлое, настоящее и будущее. Диагностика и лечение" (2016)
Оголошення (2016)
До уваги авторів (2016)
Истомин А. Г. - Модифицирование спортивных подвесных систем для использования в реабилитационном процессе, Луценко Е. В. (2016)
Мартынчук А. А. - Траумель С — биорегуляционный подход при травмах и воспалении, Попович С. В. (2016)
Климовицкий В. Г. - Наружный чрескостный остеосинтез при лечении внесуставных переломов костей голени: показания, осложнения, результаты применения, Черныш В. Ю., Климовицкий Ф. В. (2016)
Голюк Є. Л. - Блокуючий артрориз п’яткової кістки в лікуванні гнучкої плоско-вальгусної деформації стопи в дітей та підлітків: показання та техніка оперативного втручання (2016)
Черний В. И. - Новые возможности послеоперационного обезболивания, Куглер С. Е. (2016)
Білінський П. І. - Тенденції сучасного накісткового остеосинтезу дистального відділу стегнової кістки, Андрейчин В. А. (2016)
Герцен Г. И. - Динамика активности иммунных клеток сыворотки крови под влиянием экстракорпоральной ударно-волновой терапии при экспериментальном дефекте кости, Се-Фей Се-Фей, Остапчук Р. Н., Лесовой А. В., Гапон А. Н., Костенко А. В., Жеребчук В. В. (2016)
Канзюба А. І. - Обґрунтування термінів виконання реконструктивних операцій на проксимальному відділі стегнової кістки при травматичних пошкодженнях кульшового суглоба, Климовицький В. Г., Канзюба М. А., Донченко Л. І., Гончарова Л. Д., Климовицький Р. В. (2016)
Омельченко Т. М. - Результати резекційного артродезу надп’ятково-гомілкового суглоба за даними біомеханічних досліджень, Лябах А. П., Бур’янов О. А., Лазарєв І. А., Максимішин О. М. (2016)
Турчин О. А. - Остеотомія за Weil при хірургічному лікуванні метатарзалгії, Лазаренко Г. М., Лябах А. П. (2016)
Проценко В. В. - Результати остеосинтезу патологічних переломів довгих кісток при метастатичних пухлинах, Ільніцький О. В., Чорний В. С. (2016)
Мовчан О. С. - Автотрансплантація нативного кісткового мозку при порушенні консолідації переломів, Оліфіренко О. І. (2016)
Гайович В. В. - Застосування жироплазмотромбоцитарної тканинної суміші у регенерації травматично ушкодженого периферійного нерва, Гайович І. В., Борзих Н. О. (2016)
Романенко В. І. - Клінічні профілі пацієнтів із хронічними больовими синдромами попереково-крижової локалізації, Романенко І. В., Романенко Ю. І. (2016)
Науменко Л. Ю. - Тактика хірургічного лікування наслідків поліструктурних ушкоджень передпліччя та кисті, Хом’яков В. М., Доманський А. М., Ліфаренко Є. Л., Мамєтьєв А. О. (2016)
Вайда В. М. - Хірургічне лікування медіальних переломів шийки стегнової кістки, Мотря В. С., Кочмарь В. М. (2016)
Филиппенко В. А. - Методика установки ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава в условиях остеопороза при последствиях травм, Танькут В. А., Бондаренко С. Е., Жигун А. И., Танькут А. В., Аконджом М. (2016)
Герасименко С. І. - Електропунктурна діагностика уражень суглобів нижніх кінцівок у хворих на ревматоїдний артрит, Перфілова Л. В., Герасименко А. С. (2016)
Герасимюк Б. С. - Ультразвукова діагностика зап’яткового ахілобурситу травматичного генезу, Мовчан О. С. (2016)
Ігнатьєв О. М. - Оптимізація засобів лікування та діагностики у пацієнтів з остеопорозом, Полівода О. М., Турчин М. І., Шанигін А. В. (2016)
Розов Ю. Г. - Анализ и виды потери продольной устойчивости тонкостенной цилиндрической оболочки при осевом сжатии (2016)
Санніков В. Ю. - Термоелектричний термометр з самокорекцією, Ківа І. Л. (2016)
Рубанка М. М. - Експериментальні дослідження динаміки роторної дробарки для переробки відходів легкої промисловості, Місяць В. П. (2016)
Місяць В. П. - Вибір параметрів двопоточного лобового фрикційного варіатора (2016)
Пасічник П. О. - Підвищення ефективності повітряних геліосистем за рахунок енергії вітру, Швачко Н. А., Білан Р. В., Миронова Л. О. (2016)
Музичишин С. В. - Експериментальні дослідження впливу пристрою зниження динамічних навантажень на динамічні навантаження привода круглов’язальної машини, Піпа Б. Ф., Шипко Д. О. (2016)
Розломій І. О. - Виявлення та нейтралізація загроз безпеки електронних документів на основі аналізу їх життєвого циклу (2016)
Чабан В. В. - Удосконалення привода в’язальної каретки рукавичного автомата, Піпа Б. Ф., Чабан О. В. (2016)
Крутий Ю. С. - Точное решение дифференциального уравнения устойчивости равновесия упругого стержня с произвольной непрерывной переменной жесткостью, Сурьянинов Н. Г. (2016)
Приймак О. В. - Дослідження тепловіддачі абсорбера сонячного повітропідігрівача виготовленого з гофрованої вуглеграфітового трикотажного полотна, Пасічник П. О. (2016)
Плешко С. А. - Удосконалення привода в’язальної машини з лобовим фрикційним варіатором, Ковалев Ю. А. (2016)
Сурьянинов Н. Г. - Математическая модель трубопровода в виде неразрезной балки с применением метода граничных элементов, Швагирев П. А., Шотадзе Г. Б. (2016)
Павлік М. В. - Розробка просторового дизайну дитячого взуття на основі раціональних колодок в середовищі Delcam Crispin, Чертенко Л. П., Кернеш В. П., Гаркавенко С. С. (2016)
Тулученко Н. В. - Обґрунтування вибору технологічних параметрів процесу м’яття для перероблення стебел соломи лону олійного, Чурсіна Л. А. (2016)
Себко В. В. - Метод неруйнивного контролю зразка водного розчину адипинової кислоти, Здоренко В. Г. (2016)
Хімічева Г. І. - Вибір та обґрунтування механізмів та інструментів прийняття рішень в умовах функціонування системи управління якістю, Роговщенко В. М. (2016)
Резанова Н. М. - Морфологія нанонаповнених сумішей поліпропілен/співполіамід, Савченко Б. М., Коршун А. В., Дзюбенко Л. С., Сап’яненко О. О., Горбик П. П. (2016)
Паранько Н. П. - Дослідження структури форми українського народного костюма на основі аналізу творчої спадщини етнографа Домініка Де ля Фліза, Ніколаева Т. В. (2016)
Кравчук К. І. - Модернізація жіночих українських корсеток на основі методу біотектонічних перетворень, Колосніченко О. В. (2016)
Титул, содержание (2016)
Тимошенко В. И. - Особенности торможения сверхзвукового потока в сужающемся канале, Дешко А. Е (2016)
Хорошилов С. В. - Синтез наблюдателя расширенного вектора состояния с учетом заданных в частотной области требований к замкнутому контуру системы управления (2016)
Савчук А. П. - Расчет бесконтактного воздействия на объект космического мусора по его известному контуру, Фоков А. А., Хорошилов С. В. (2016)
Сенькин В. С. - К выбору параметров тормозного ракетного двигателя на твёрдом топливе для увода космического аппарата с орбиты (2016)
Коваленко Т. А. - Управление вектором тяги жидкостного ракетного двигателя космической ступени ракеты-носителя при возникновении массовой асимметрии, Коваленко Г. Н., Сироткина Н. П. (2016)
Астапенко В. Н. - Оценка объема спроса национального рынка на информацию дистанционного зондирования Земли, Марченко В. Т., Сазина Н. П., Хорольский П. П. (2016)
Лысенко А. И. - Математическая постановка задачи оптимизации движения группы квадрокоптеров, Чумаченко С. Н., Тачинина Е. Н. (2016)
Бондарь М. А. - Пожар в обмолоточном пространстве зерноуборочного комбайна: моделирование развития и тушения диспергированной водой, Кремена А. П., Свириденко Н. Ф. (2016)
Печерица Л. Л. - Численное моделирование осесимметричного обтекания тел простой формы с использованием иерархических сеток, Смелая Т. Г. (2016)
Леонец В. А. - О контроле состояния сварных соединений элементов конструкций транспортных машин, Лукашевич А. А. (2016)
Науменко Н. Е. - Оценка тормозных путей электропоезда при экстренных пневматическом и электроп-невматическом торможениях, Хижа И. Ю., Богомаз Е. Г. (2016)
Зенкина С. М. - Чорнобильська катастрофа у призмі часу, її причини та наслідки, Панасюк І. В. (2016)
Дворжак В. М. - Cхемотехнічне моделювання кінематичних схем просторових чотириланкових кривошипно-коромислових механізмів технологічних машин (2016)
Кошель С. О. - Структурний аналіз плоских механізмів четвертого класу з замкненим контуром, утвореним трьома шатунами та коромислом, Кошель Г. В. (2016)
Здоренко В. Г. - Ефективність використання відцентрової фрикційної муфти для зниження динамічних навантажень в приводі в’язальних машин, Защепкіна Н. М. (2016)
Резанова В. Г. - Перетворення задачі оптимізації при дослідженні чотирикомпонентних сумішей полімерів (2016)
Каплун В. В. - Ресурсно-процессный подход к построению математической модели микроэнергетичнеской системы, Павлов П. А., Штепа В. Н. (2016)
Калинина Т. А. - Проектирование и расчет композитных пластин с использованием пакета ANSYS, Лазарева Д. В., Потапенко А. И. (2016)
Чучмай А. М. - Расчет кессонных перекрытий численно-аналитическим методом граничных элементов, Балдук П. Г., Сурьянинов Н. Г. (2016)
Максимов С. А. - Оптимизация режимов обработки пластин ПВХ по критериям точности и производительности, Сункуев Б. С., Беляев А. А., Петухов Ю. В. (2016)
Крутий Ю. С. - Аналитическое решение задачи устойчивости стержня с произвольной непрерывной переменной жесткостью при идеальных граничных условиях, Сурьянинов Н. Г. (2016)
Піпа Б. Ф. - Динамічні процеси в голці в’язальної машини, зумовлені інерційними навантаженнями, Плешко С. А., Ковальов Ю. А. (2016)
Голубєв Л. П. - Розробка автоматизованої системи визначення спеціальності навчання за результатами ЗНО, Макатьора Д. А. (2016)
Музичишин С. В. - Установка для експериментальних досліджень впливу пристрою зниження динамічних навантажень на динаміку пуску круглов’язальної машини, Піпа Б. Ф. (2016)
Лісовець С. М. - Аналіз розповсюдження акустичних хвиль методом FDTD через межу розділу двох середовищ (2016)
Супрун Н. П. - Формування нанорозмірних часток срібла в нетканих полотнах для ранових покриттів на базі шовкових волокон, Бричка С. Я. (2016)
Зенкін А. С. - Cистемний підхід оцінювання ризиків на конкурентоспроможність молокопереробних підприємств, Назаренко І. В., Кудрявцева А. А., Балаболова Ю. В. (2016)
Василенко М. П. - Розробка методу визначення комфортності текстильних матеріалів на основі власних електромагнітних випромінювань, Василенко В. М. (2016)
Волівач А. П. - Застосування європейських стандартів забезпечення якості освіти для підвищення загальних компетентностей студентів, Хімічева Г. І. (2016)
Єфременкова Н. А. - Оцінка якості як складова комплексного підходу до підвищення якості швейних виробів (2016)
Романюк Є. О. - В'язані сітки для хірургії (2016)
Коляда М. К. - Розробка методу утилізації колагенвмісних відходів рибопереробної промисловості, Плаван В. П., Сафранов Т. А., Мельник К. С. (2016)
Сеник І. В. - Вплив різних вугле-графітових добавок на характер електромагнітних втрат полімерних композитів, Барсуков В. З., Короташ І. В., Крюкова О. А. (2016)
Плаван В. П. - Застосування комплексних сполук хрому для удосконалення технології фарбування хутрової овчини, Охмат О. А., Качоровська О. П. (2016)
Кукош Ю. С. - Композиційні характеристики роботи дизайнера в проектуванні тематичного художнього образу для "vork-shop", Ніколаєва Т. В. (2016)
Джалилиан Ф. - Разроботка конструктивных параметров жилета на основе национального ирландского костюма, Богушко А. А., Ніколаєва Т. В. (2016)
Титул, содержание (2016)
К 80-летию со дня рождения члена-корреспондента НАН Украины Виктора Федоровича Ушкалова (2016)
Пилипенко О. В. - Глушитель с периферийным лабиринтно-вихревым контуром отвода газов, Коновалов Н. А., Коваленко В. И., Семенчук Д. В. (2016)
Николаев А. Д. - Учет диссипативных сил при математическом моделировании продольных колебаний корпуса жидкостной ракеты, Хоряк Н. В., Серенко В. А. , Клименко Д. В., Ходоренко В. Ф., Башлий И. Д. (2016)
Горбунцов В. В. - Активное управление полетом ракеты-носителя: новый подход и рациональные пути его реализации, Заволока А. Н., Свириденко Н. Ф. (2016)
Токарева Е. Л. - Расчет истечения охладителя из теплонапряженных каналов (2016)
Кваша Ю. А. - К аэродинамической оптимизации рабочих колес сверхзвуковых компрессорных ступеней, Зиневич Н. А. (2016)
Печерица Л. Л. - Численное моделирование осесимметричного обтекания протяженного составного тела методом пробных частиц с использованием иерархических сеток, Смелая Т. Г. (2016)
Пацегон Н. Ф. - Устойчивость свободной поверхности слоя вязкой феррожидкости при воздействии пе-ременного магнитного поля и механических вибраций, Поцелуев C. И. (2016)
Ушкалов В. Ф. - Определение состава и уровня сил, действующих на консольную часть боковой рамы в процессе эксплуатации грузового вагона, Безрукавый Н. В. (2016)
Соболевская М. Б. - Натурные ударные испытания опытного образца устройства поглощения энергии, пред-назначенного для пассивной защиты локомотива при столкновениях, Сирота С. А., Горобец Д. В., Теличко И. В. (2016)
Лапина Л. Г. - Построение полигармонической модели горизонтальных составляющих входных возмущений для исследования динамики грузовых вагонов (2016)
Дзензерский В. А. - Оценка устойчивости левитационного движения экипажа транспортной системы на сверхпроводящих магнитах вдоль плоской путевой структуры, Кузнецова Т. И., Радченко Н. А., Хачапуридзе Н. М. (2016)
Горобец Д. В. - Оценка качества механической фиксации плюсневой кости после корригирующей шевронной остеотомии при Hallux Valgus, Науменко А. Н. (2016)
Доронин А. В. - Исследование первичных СВЧ-преобразователей на основе измерительной ячейки с тол-стостенной диафрагмой с прямоугольным окном, Грималюк И. В. (2016)
Кузьмицкая А. И. - Влияние высокоскоростного охлаждения на физико-механические свойства алюминие-вого сплава АМг6 после высокотемпературной выдержки, Жданов В. С. Пошивалов В. П. (2016)
Марченко В. Т. - Об одном методе моделирования неопределенностей технико-экономических данных в задачах оценивания научно-технических проектов, Сюткина-Доронина С. В., Сазина Н. П. (2016)
Білинська М. - Вступне слово (2014)
Амосов О. - Публічне адміністрування в Україні: зв’язок з архетипами та пріоритети розвитку, Гавкалова Н. (2014)
Бєльська Т. - Архетипні концептуальні засади становлення і розвитку глобального громадянського суспільства (2014)
Борисевич О. - Нові цінності маленьких телеглядачів як результат духовних ціннісних трансформацій перехідної доби суспільного розвитку (архетипний підхід) (2014)
Боровицька О. - Праобразні передумови законотворчого процесу (2014)
Валевський О. - Культурна політика як основа стратегії модернізації українського суспільства (2014)
Віліжінський В. - Архетип національної традиції врядування як автентична основа реформування місцевого самоврядування в Україні (2014)
Власенко О. - Хаос як архетип державного управління інноваційною системою в Україні (2014)
Ганяк В. - Панівні архетипи української культури як запорука дієвості самоорганізаційного механізму безпеки народу (2014)
Гудзь О. - Архетипне підгрунтя трансформації матриці управління фінансами (2014)
Донченко О. - Раціоналізація архетипу консолідації і злагоди у політичній практиці (2014)
Клименко І. - Професійні компетенції державних службовців: архетипний підхід (2014)
Малюська В. - Духовні засади розвитку українського суспільства: архетипна складова (2014)
Меркотан К. - Архетипи влади і сучасна демократія (2014)
Новаченко Т. - Імперативи і максими легітимності авторитету сучасного українського керівника як архетипи державотворення (2014)
Омельяненко В. - Управління процесами створення регіональної екосистеми інновацій з урахуванням особливостей інституційних архетипів (2014)
Панькова О. - Соціокультурне підґрунтя людського потенціалу в контексті архетипіки українського соціуму (2014)
Плахтій Т. - Організаційні інструменти архетипного управління соціальними системами (2014)
Радченко О. - Державна молодіжна політика: основні поняття та принципи як архетипи формування та реалізації в публічному просторі, Крюков О. (2014)
Ребкало В. - Архетипні особливості ціннісного потенціалу державного управління з погляду теорії утилітаризму й гуманізму, Козаков В. (2014)
Садовська А. - Комунікативна сфера в соціогуманітарному просторі: архетипний підхід (2014)
Сергєєв В. - До нормативів ламінарної дивергенції (2014)
Сибирякoв С. - Громадянський потенціал соціальних медіа як чинник раціоналізації державного управління в Україні в контексті архетипіки, Шапіро Г. (2014)
Слатвінська Л. - Архетип забезпечення державою продовольчої безпеки на основі інноваційного інвестування молочного виробництва (2014)
Слинько О. - Модернізація інституту місцевого самоврядування в сучасній Росії (2014)
Слинько О. - Реформа місцевого самоврядування в Україні (2014)
Стецюк П. - Архетипні основи фінансової архітектоніки регіональних соціально-економічних систем (2014)
Цехановська О. - Бюрократія як політичний актор в системі державного управління України: на прикладі моделі "кошика для сміття" (2014)
Черкасова Ю. - Система цінностей в інфернальних архетипах людства в ххі столітті: раціональне поховання (2014)
Шереметьєва Л. - Роль латентних міжнародних організацій у системі державного управління (архетипний підхід історії) (2014)
Юрченко Є. - Архетип територій як складова розвитку механізму правового регулювання під час реалізації містобудівної політики на місцевому рівні (2014)
Юшин С. - Архетип андрогінності у ренесансних метаморфозах держави (2014)
Яременко Н. - Архетип "дім" як репрезентант екзистенціального аспекту етнокультурної свідомості українця, Ходорковська О. (2014)
Човпан Г. - Особливості методики викладання медичної та біологічної фізики в медичних ВНЗ на прикладі розділу, Кнігавко В., Батюк Л. (2016)
Горбач Н. - Використання синонімічної лексики у професійному мовленні, Здіховська Т. (2016)
Томчаковська Ю. - Новітні інформаційно-комунікаційні технології у формуванні іншомовних компетенцій студентів-економістів (2016)
Корольова Т. - Формування дискурсивної компетенції майбутніх лікарів у процесі вивчення іноземної мови, Олексій К. (2016)
Кот М. - Використання інтерактивної авторської технології "пункт призначення" на заняттях з іноземної мови у ВНЗ (2016)
Причина Ю. - Формування мовленнєвих компетенцій у студентів ВНЗ немовного профілю, Руденко Г. (2016)
Козуб Р. - Лінгвопрагматичний потенціал комунікативних стратегій у контексті їх формування у політологів (2016)
Бойко Г. - Соціальна мобільність педагога: теоретико-методологічний аспект (2016)
Крижановський А. - Компоненти і показники сформованості професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2016)
Терлецька Ю. - Вплив емоційного вигоряння викладачів вищої школи на ефективність їх фахової діяльності (2016)
Войцеховська О. - Сучасні напрями психологічних досліджень копінг-стратегій особистості, Закалик Г. (2016)
Погрібна А. - Особливості захисно-опануючої поведінки вчителів спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей із вадами інтелекту (2016)
Зємба Б. А. - Особливості організації культурно-дозвіллєвої діяльності у процесі соціалізації учнів (2016)
Федорова О. - Специфіка виховання культури життєвого самовизначення у вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, Єрьоміна Л. (2016)
Костєва Т. - Робота з психоневрологічними хворими в умовах інтернатної установи (2016)
Вдович С. - Освіта і виховання у братських школах України (2016)
Вінтюк Ю. - Проблема психології виховного контакту у висвітленні С. Балея і її сучасне бачення (2016)
Цюк О. - Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти Швеції (2016)
Волошина І. - Освітні програми професійної підготовки майбутніх фольклористів в університетах України та США (2016)
Бахмат Н. - Вітчизняний і зарубіжний досвід підвищення кваліфікації педагогічних працівників (2016)
Наші автори (2016)
Титул, зміст (2006)
Геєць В. М. - Пріоритети соціально-економічного розвитку України та роль бюджетної стратегії в їх реалізації (2006)
Мярковський А. І. - Основні напрями бюджетної політики на сучасному етапі соціально-економічного розвитку (2006)
Чугунов І. Я. - Бюджетна стратегія економічного зростання (2006)
Лібанова Е. М. - Напрями трансформації механізмів соціального захисту (2006)
Чухно А. А. - Державний бюджет і ефективність економіки (2006)
Єфименко Т. І. - Податкові важелі стимулювання економічного зростання (2006)
Огонь Ц. Г. - Доходи бюджету України в умовах розвитку конституційних зобов’язань держави (2006)
Стефанюк І. Б. - Державний фінансовий контроль як складова бюджетного механізму економічного зростання (2006)
Чечуліна О. О. - Удосконалення казначейського обслуговування бюджетів як інструмент підвищення ефективності реалізації бюджетної політики (2006)
Міщенко В. І. - Вплив таргетування інфляції на забезпечення економічного зростання, Лисенко Р. С. (2006)
Книшенко І. Ф. - Програмно-цільовий метод бюджетування як інструмент соціально-економічного розвитку країни (2006)
Лютий І. О. - Теоретичні засади та суперечності реалізації бюджетної стратегії України (2006)
Запатріна І. В. - Бюджет розвитку як інструмент економічного зростання (2006)
Кудряшов В. П. - Підходи до формування Стабілізаційного фонду в Україні (2006)
Полозенко Д. В. - Бюджетне забезпечення виконання соціально-економічних програм (2006)
Колосова В. П. - Міжнародні фінанси як інструмент економічного зростання (2006)
Лондар С. Л. - Інвестиційно-інноваційна діяльність в Україні: можливості державної підтримки (2006)
Лагутін В. Д. - Координація бюджетної та монетарної політики у системі економічного зростання (2006)
Дьяченко Я. Я. - Детінізація доходів у системі фінансового механізму розв’язання проблем бюджетної політики (2006)
Титул, зміст (2006)
Чугунов І. Я. - Бюджет розвитку як складова фінансово-економічної системи регіону, Крайник О. П. (2006)
Затонацька Т. Г. - Середньострокове планування розподілу бюджетних видатків на економічну діяльність, Ставицький А. В. (2006)
Лагутін В. Д. - Взаємозв’язок грошей і фінансів: теоретико-методологічний аспект (2006)
Запатріна І. В. - Удосконалення моделі надання державної допомоги в Україні з урахуванням політики ЄС (2006)
Зайчикова В. В. - Особливості регулювання місцевих запозичень в європейських країнах (2006)
Павлюк К. В. - Особливості розподілу прибутку акціонерних товариств (2006)
Краснікова Л. І. - Визначення ефекту впливу чинників економічного зростання на основі моделей лонгітюдних даних, Токарчук Т. В. (2006)
Тарпан Р. С. - Фінансове забезпечення місцевого самоврядування (2006)
Максимчук Є. О. - Системи забезпечення соціального захисту в зарубіжних країнах (2006)
Олексюк Н. В. - Концептуальні засади фінансового забезпечення освіти в Україні (2006)
Лучка А. В. - Теоретичні основи фінансової незалежності місцевого самоврядування (2006)
Коваленко С. О. - Плата за землю та її роль у формуванні місцевих бюджетів (2006)
Федюрко В. М. - Генезис платіжної системи України (2006)
Панура Ю. В. - Сучасний фінансовий стан у сфері торгівлі (2006)
Колот О. А. - Управління валютним ризиком боргових зобов’язань держави (2006)
Кисельова О. М. - Модель оподаткування страхової галузі (2006)
Жупанин В. В. - Формування ресурсної бази банків України за рахунок коштів населення (2006)
Ковальов О. П. - Аудит і корегування управління кредитними ризиками (2006)
Янковська В. А. - Впровадження банківських продуктів та послуг для молоді (2006)
Білинська М. - Вступне слово (2015)
Амосов О. - Концептуальні засади публічного управління: архетипний підхід, Гавкалова Н. (2015)
Афонін Е. - Теоретичні та методологічні аспекти розвитку української школи архетипики, Мартинов А. (2015)
Вольська В. - Архетип контрольної функції управлінської діяльності (2015)
Друк В. - Архетипи комунікативної діяльності як основа сталих відносин держави і суспільства (2015)
Заморський В. - Лідерство в системі державного управління як наслідок змін психосоціальної природи людини: архетипний підхід (2015)
Козаков В. - Громадянська комунікація як чинник реформування державного управління: архетипний підхід, Рашковська О. (2015)
Крюков О. - Формування політико-управлінських еліт в умовах зміни управлінської парадигми розвитку держави: спроба архетипного аналізу, Радченко О. (2015)
Новаченко Т. - Компетентність і функції як архетипи державного управління і фактор суспільної інтеграції (2015)
Суший О. - Неусвідомлювані форми соціально-психологічного мислення: до питання методологічних засад архетипіки (2015)
Чепуренко Я. - Архетипна парадигма інформаційного забезпечення управління (до постановки питання) (2015)
Москалець Н. - Відповідальність особи як прояв архетипу цілісності у взаємодії конституційного суду та інших органів державної влади щодо забезпечення прав і свобод людини (2015)
Сидорчук О. - Архетипи демократичної управлінської культури: сутність та загальна характеристика, Решота О. (2015)
Яцик С. - Дескрипція архетипу самості як передумова розвитку механізмів державного управління: екзистенціальний аспект (2015)
Бєльська Т. - Громадянськість як прояв архетипу цілісності та його вплив на державну політику (2015)
Валевський О. - Культурна політика в подоланні кризи та реалізації реформ українського суспільства (архетипний підхід) (2015)
Мамонтова Е. - Символ як репрезентант архетипу в процесах публічної комунікації (2015)
Патраков В. - Флаг Украины – от символа разделенности к символу единства. Архетипы магического мышления (2015)
Ковінчук О. - Архетип території та його вплив на кластери в реалізації державної політики розвитку територій (2015)
Омельяненко В. - Архетипний підхід до аналізу успішності системних інновацій на національному та місцевому рівнях (2015)
Пономаренко Л. - Прапор України як архетип цілісності і символ інтеграційних прагнень держави (2015)
Решевець І. - Раціональні та ірраціональні аспекти державної політики як суспільні прояви архетипів колективного несвідомого (2015)
Ганяк В. - Особливості формування домінуючого культурного архетипу українського суспільства в умовах зміни історичної ситуації (2015)
Голубчик Г. - Місця пам’яті українців як чинник суспільної інтеграції: архетипний підхід (2015)
Кожемякіна О. - Архетипні засади концептуалізації довіри як категорії соціосинергетики (2015)
Лашкіна М. - Хаос, самоорганізація та кооперація як архетипи державності для України (2015)
Панькова О. - Архетип самості як передумова реалізації творчого потенціалу людини та подолання суспільної кризи (2015)
Пелін О. - Кордони як архетипи соціального простору (2015)
Плахтій Т. - Фрактальна модель психіки та архетипи соціальної поведінки (2015)
Черкасова Ю. - Трансформація системи цінностей на пострадянському просторі (архетипний підхід) (2015)
Юшин С. - Архетип дружби и ворожнечі в природі і суспільстві (2015)
Дрозд О. Ю. - Проблеми удосконалення системи адміністративних стягнень за вчинення насильства в сім’ї (2015)
Микитчик О. В. - Марка акцизного збору і контрольна марка як предмет злочину і адміністративного правопорушення, Бердиченко І. О. (2015)
Сак В. М. - Шляхи удосконалення діяльності суб’єктів надання послуг щодо зберігання транспортних засобів (2015)
Короєд С. О. - Господарське судочинство: історія становлення, вплив на дуалізм цивільної юрисдикції та перспективи розвитку господарсько-процесуальної форми захисту прав (2015)
Шаркова І. М. - Новели в законодавстві України, які визначають організаційно-правові засади забезпечення якості вищої освіти (2015)
Баранівський В. Ф. - До проблеми сучасного розуміння поняття "злочини проти навколишнього природного середовища" (2015)
Волкова Т. І. - Родовий об’єкт злочину незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом (2015)
Глущенко І. В. - Історичні аспекти кримінальної відповідальності за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, Дрозд А. В. (2015)
Денисов С. Ф. - Сутність та практичне значення принципів кримінально-правової кваліфікації: український, зарубіжний та міжнародний досвід, Мірошник О. О. (2015)
Звоненко О. О. - Відмежування складу злочину порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху від аналогічного адміністративного делікту (2015)
Зубець Ю. Г. - Родовий об’єкт злочину ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані (2015)
Мороз А. О. - Час, як об’єктивна умова вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.397 КК України (у першій формі його прояву) (2015)
Орлов Ю. В. - Визначеність та єдність термінології – шлях для з’ясування суті об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст.158-2 КК України (2015)
Александренко В. В. - Поняття та способи жорстокого поводження з тваринами (2015)
Аракелян Р. Ф. - Компаративний аналіз програм відновного правосуддя в Англії, Уельсі, Бельгії, Німеччині, Фінляндії, Швейцарії (2015)
Білокінь Р. М. - Щодо дискусій про кримінальну процесуальну відповідальність (2015)
Макаров М. А. - Межі оскарження слідчому судді рішень, дій чи бездіяльності слідчого та прокурора (2015)
Самодін А. В. - Гарантії невтручання у приватне життя особи у кримінальному провадженні (2015)
Симчук А. С. - Процесуальна форма початку досудового розслідування у кримінальному провадженні (2015)
Мозоль Н. І. - Забезпечення законності в органах внутрішніх справ України: міжнародний досвід (2015)
Сервецький І. В. - Екстремологія: характеристика предмета нової галузі юридичної науки (2015)
Крутевич М. М. - Конституційно-правові основи діяльності Рахункової палати в Україні. Окремі аспекти (2015)
Bazhenov M. - Compensation for copyright infringement: analysis of using national and foreign practices (2015)
Онищенко О. С. - Відшкодування моральної шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду (2015)
Липець Л. В. - Сепарація (режим окремого проживання) подружжя в Україні і в світі (2015)
Падун Є. В. - Інститут прийомного виховання в міжнародному приватному праві (2015)
Матчук С. В. - Адміністративно-правова відповідальність за екологічні правопорушення, Кріпостна Т. В. (2015)
Федотов О. П. - Концепція реалізації державної політики у сфері державної митної справи підрозділами та органами митного спрямування Державної фіскальної служби України (2015)
Довгань О. Д. - Сучасна інформаційна інфраструктура Україниі основні завдання щодо її захисту (2015)
Сербан Ф. І. - Кореляція принципу офіційності і принципів змагальності та диспозитивності в адміністративному судочинстві (2015)
Мельник В. І. - Фактори, які впливають на якість забезпечення економічної безпеки держави (2015)
Астахова О. О. - Значення обстановки вчинення злочину як ознаки об’єктивної сторони злочину (2015)
Баранівський В. Ф. - Проблема криміналізації та декриміналізації діянь, що посягають на навколишнє природне середовище (2015)
Гмирін А. А. - Предмет злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (2015)
Мороз А. О. - Кваліфікуючі ознаки злочину втручання в діяльність захисника чи представника особи (2015)
Орлов Ю. В. - Співвідношення назви злочину, передбаченого ст. 158-2 КК України і загальних форм його прояву в диспозиції ч.1 цієї статті та їх значення для з’ясування ознак об’єктивної сторони цього діяння (2015)
Савенкова Т. Г. - Об’єктивна сторона злочину приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або стан захворюваності населення (2015)
Сервецький І. В. - Деякі ознаки лідера "мафії", Чуфрін Ю. Ю. (2015)
Буднік О. П. - Особливості розслідування злочинів проти безпеки виробництва (2015)
Кисленко Д. П. - Поняття та сутність судового контролю під час досудового розслідування, Кузьмічов Я. В. (2015)
Осауленко О. А. - Кримінальні процесуальні гарантії нерозголошення відомостей досудового розслідування (2015)
Самодін А. В. - Процесуальна форма обмеження права особи на невтручання у приватне життя у кримінальному провадженні (2015)
Симчук А. С. - Тенденції удосконалення правової регламентації початку досудового розслідування у кримінальному провадженні (2015)
Title (2015)
Content (2015)
Poruchnyk A. - Fiscal consolidation processes in the European Union, Alina K. (2015)
Panchenko Y. - Formation and development of hightechnology export corporate potential, Voychak M. (2015)
Stoliarchuk Y. - Global forms and mechanisms for transnationalization of market of intellectual property items, Bielienkyi O., Stoliarchuk V. (2015)
Sharov O. - The European Fiscal Union creation process (2015)
Korol V. - Regional economic integration in Great East Asia: determinants and barriers, Nebyltsova O. (2015)
Ilnytskyy D. - Universities in the global knowledge economy: the eclectic paradigm (2015)
Fedirko N. - Macroeconomic effects of international regional economic integration: global practice and challenges for Ukraine, Konstantinova A. (2015)
Поручник А. - Процеси бюджетної консолідації в Європейському Союзі, Кулай А. (2015)
Панченко Є. - Формування та розвиток корпоративного потенціалу високотехнологічного експорту, Войчак М. (2015)
Столярчук Я. - Глобальні форми та механізми транснаціоналізації ринку об'єктів інтелектуальної власності, Бєлєнький О., Столярчук В. (2015)
Шаров О. - Процес створення фіскального союзу країн ЄС (2015)
Король В. - Регіональна економічна інтеграція у Великій Східній Азії: детермінанти та бар’єри, Небильцова О. (2015)
Ільницький Д. - Університети в глобальній економіці знань: еклектична парадигма (2015)
Федірко Н. - Макроекономічні ефекти міжнародної регіональної економічної інтеграції: світова практика та виклики для України, Константінова А. (2015)
Яремчук Ю. Є. - Модель визначення рівня ефективності виконання спільного проекту в мережевих web-ресурсах на основі комунікативних показників, Нікіфорова Л. О., Шиян А. А., Касіяненко В. Х. (2015)
Pavlov I. - Evaluating methods of the project solution effectiveness in information security system developing based on resource maps (2015)
Скоробогатько Е. А. - Анализ топологии сети передачи информации, Тимченко Н. П. , ХорошкоВ. А., Хохлачёва Ю. Е. (2015)
Мазурков М. И. - О влиянии вида ортогонального преобразования на пик-фактор спектра сигналов в системах с cdma, Соколов А. В., Барабанов Н. А. (2015)
Рыбальский О. В. - Экспериментальная проверка проявления следов монтажа в цифровых фонограммах, Соловьев В. И. (2015)
Кобозєва А. А. - Консолідація класифікації в моделях компетенції та умінь в галузевих стандартах вищої освіти, Кононович В. Г., Кононович І. В., Ніколаєнко О. В. (2015)
Кобозева А. А. - Метод скрытой передачи данных, обеспечивающий проверку целостности и аутентичности передаваемой информации, Козина М. А. (2015)
Мельник М. О. - Створення вдосконаленого плагіна захисту інформації для інтернет–магазину на платформі word press , Агаджанян А. Р., Маховська Я. Г. (2015)
Lebedeva E. - Using circular blocks for detection of forged regions in digital images (2015)
Зибін С. В. - Підтримка прийняття рішень при формуванні програм інформаційної безпеки держави: моделі загроз і ризиків, Хорошко В. О. (2015)
Юхименко Б. И. - Модификации метода ветвей и границ для решения задач целочисленного линейного программирования и их эффективность (2015)
Приходько С. Б. - Моделювання гаусівських випадкових величин із використанням перетворення джонсона із сім’ї su (2015)
Вихідні дані (2015)
Палагин В. В. - Программные средства компьютерного моделирования процессов обнаружения и различения сигналов на фоне негауссовских помех (2015)
Tryfonova K. O. - Iris localization in biomtric personal identification systems developed for mobile devices, Grishikashvili E. I., Narimanova O. V., Аgadzhanyan А. R. (2015)
Зибін С. В. - Підтримка прийняття рішень при формуванні програм інформаційної безпеки держави: оцінка ефективності програм, Хорошко В. О. (2015)
Кобозева А. А. - Выявление нарушений целостности цифрового изображения путем использования стеганографических алгоритмов, Бобок И. И., Дзюбинская Л. М. (2015)
Чайківська Ю. М. - Ідентифікація добової динаміки глюкози в крові, Пасічник Р. М. (2015)
Масри М. М. - Построение аппроксимационной модели вольтерра нелинейной системы с помощью полиимпульсных тестовых сигналов , Павленко С. В., Павленко В. Д. (2015)
Ариза Де Мигель Й. - Моделирование усталостных трещин в трубчатых осях при изгибе с вращениемМоделирование усталостных трещин в трубчатых осях при изгибе с вращением (2015)
Савич В. С. - Математическое моделирование течения газированной жидкости в докретической области гетерогенных систем (2015)
Левченко Є. Г. - Пошук оптимального рішення зворотної задачі економічного менеджменту інформаційної безпеки, Рабчун Д. І. (2015)
Дорофеев Ю. И. - Анализ условий разрешимости задачи синтеза ограниченного стабилизирующего управления запасами с помощью билинейных матричных неравенств (2015)
Иванов Ю. Д. - Эффективный способ минимизации булевых функций на основе инфимумных дизъюнктивных нормальных форм (2015)
Вихідні дані (2015)
Від редакційної колегії (2014)
Служинська З. - 140-річний ювілей Наукового товариства ім. Шевченка (2014)
Масний З. - "Не так тії воріженьки... " (2014)
Петрух Л. - Історія розвитку медичного словникарства (2014)
Кухта В. - Розвиток стоматології у Львові до середини ХІХ століття, Кухта С. (2014)
Крушельницька Л. - Чому нищили національну культуру (2014)
Кузів І. - Патофізіологічні аспекти змін морфофункціонального стану жіночої репродуктивної системи залежно від живлення організму (2014)
Ковалишин В. - Вегетативні бруньки, квітки, плоди, насіння, проростки насіння та сформовані із проростків насіння de novo ядерновмісні клітини еукаріотичних клітин - морфо-фізіологічні елементи стадій вегетативного розмноження та розвитку соматичних клітин, Федевич С., Козак Л. (2014)
Голик Й. - До питання патогенезу синдрому Меллорі-Вейсса, Голик Ю. (2014)
Білинський Б. - Проблема медичних помилок (2014)
Томашевський Я. - Оптимізація "Програми загальної диспансеризації населення та профілактики йододефіцитних захворювань", Хрупович Л., Гладун Ю., Василик С. (2014)
Пиріг Л. - Українська мова у сфері медицини в Україні - минуле і сучасність (2014)
Ганіткевич Я. - Доктор Євген Озаркевич і становлення української національної медицини (2014)
Кіцера О. - Нащадки кошового отамана (2014)
Дольницький О. - Андрій Шуринок - видатний дитячий хірург (2014)
Гоцко-Ней Л.-І. - Олександр Подолинський (до 125-річчя від народження) (2014)
Служинська З. - Пам’яті Володимира Кишакевича (2014)
Гоцко-Ней Л.-І. - Музика Максим (До 125-річчя від народження) (2014)
Масна-Чала О. - Вшанування пам’яті професора Олександра Коваля (2014)
Герич І. - Медичні помилки в онкології: монографія / Б. Т. Білинський; відп. ред. Я. В. Шпарик. - Львів: Афіша, 2013. - 324 с., Білинський Б. (2014)
Попович В. - Лексикон оториноларинголога / О. О. Кіцера, Ф. Б. Юрочко, О. О. Кіцера; під ред. проф. О. О. Кіцери. - Львів: Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, 2013. - 66 с., Кіцера О. (2014)
Смєховска Т. - Світ Адольфа Бека очима Генрика Бека: цілком неофіційно. Заячківська О. С. - Львів: БаК.- 2013.- 94 с. (2014)
Морозович М. - Пиріг Л. Було колись. / Л. Пиріг. - Київ: Світ Успіху. - 2013. - 359 с. (2014)
Єфимов В. - Лікарський збірник. Медицина і біологія. Нова серія. Львів: НТШ. - 2013. - Том ХХІІІ. - 234 с. (2014)
Надрага Б - Дійсному членові НТШ Анні Рудницькій - 90!, Надрага Б.-С. (2014)
Служинська З. - Вітаємо з днем народження професора Павла Джуля! (2014)
Матешук-Вацеба Л. - Вітання для доктора Павла Пундія (2014)
Гоцко-Ней Л. - З уродинами, вельмишановний Богдане Олександровичу! (2014)
Надрага О. - Професору Степану Кухті - 75! (2014)
Надрага О. - Вітаємо Ювіляра Олександра Фільца! (2014)
Пожертви на видання XXIV тому "Лікарського збірника" (2014)
Алексієвець Л. - Тернопільському національному педагогічному університету імені Володимира Гнатюка – 75! (2015)
Кравець В. - Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка: історія і сучасність (2015)
Терещук Г. - Основні тенденції освітнього процесу ТНПУ ім. В. Гнатюка в контексті нового Закону України "Про вищу освіту” (2015)
Буяк Б. - Наукова робота університету: стан, проблеми та перспективи розвитку (2015)
Алексієвець М. - Національна освіта і наука: українсько-всесвітній контекст діяльності кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії тнпу ім. В. Гнатюка, Алексієвець Л. (2015)
Райківський І. - Перше виконання українських пісень-гімнів у Галичині "Мир вам, браття” (1848 р.) та "Ще не вмерла Україна” (1865 р.) (2015)
Лазарович М. - Політична активізація українських січових стрільців у контексті революційних подій в Наддніпрянщині (1917 – початок 1918 р.) (2015)
Москалюк М. - Машинобудівна промисловість України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Малярчук О. - Розвиток енергетичної системи – основи промислового комплексу західних областей Української РСР (2015)
Лучаківська І. - Соціальний портрет українських правників Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Ткаченко В. - Распутица: возвращение геополитики, Дорошенко Н. (2015)
Лахманюк Т. - Україна й Арабська Республіка Єгипет: особливості міждержавних двосторонніх відносин (2015)
Валіон О. - Промислова політика Республіки Білорусь у кінці XX – на початку XXI ст. (2015)
Матлай Л. - Теоретичні та практичні аспекти державного брендингу Іспанії – "Мarca España” (2015)
Василишин С. - Дипломатичні відносини України і Республіки Білорусь у 1991–1994 рр. (2015)
Мартинов А. - Німецька громадська думка щодо політичної трансформації в Україні (2012–2015 рр.) (2015)
Скочиньска-Прокоповіч Б. - Міграція та її типи в контексті визначень – постулати для соціальної політики в Польщі (2015)
Калакура Я. - Класифікація джерел із всесвітньої історії як дослідницький метод (2015)
Секо Я. - Концептуальні проблеми розвитку українського національного руху в середині 1950-х – середині 1980-х рр. (2015)
Ляшенко О. - Концептуальні засади формування інформаційної політики країни: світовий досвід, Дацків І. (2015)
Горенко О. - Стиль економічного мислення історика і прагматизація історичної свідомості (2015)
Киридон А. - Політика пам’яті в Україні (1991–2015 рр.) (2015)
Федорів І. - Славістичний дискурс Івана Огієнка в українській історіографії (2015)
Ільчук І. - Історіографічний аналіз проблеми українсько-польського міждержавного співробітництва в європейському та євроатлантичному контекстах (1991–2014 рр.) (2015)
Чорна Н. - Історіографія сучасних українсько-польських взаємин: стан проблеми та перспективи розвитку (2015)
Юрій М. - Виникнення писемності у східних слов’ян як культурно-цивілізаційний поворот (2015)
Костюк Л. - Обряд святвечора у Східній Галичині другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2015)
Маслій О. - Жіночі чернечі спільноти УГКЦ у Галичині в підпіллі (1953–1989 рр.) (2015)
Алексієвець О. - Англомовний політичний дискурс: особливості просодичної організації (2015)
Юрчак М. - 2013 рік у відносинах Європейського Союзу та України: рік великих сподівань, розчарувань та звершень (2015)
Смільська І. - Створення та еволюція нормативно-правової бази миротворчої діяльності України (2015)
Алексієвець Л. - Плохій С. Походження слов’янських націй. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі / Сергій Плохій. – Київ: Критика, 2015. – 430 с., Секо Я. (2015)
Із книги Сергія Плохія. Походження слов’янських націй. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі. Авторизований переклад з англійської – К.: Критика, 2015. – 424 с. (2015)
Із книги Миколи Барни, Любові Барни. Становлення і розвиток ботаніки на Тернопільщині (ХІХ – початок ХХІ ст.): монографія / М. М. Барна, Л. С. Барна. – Тернопіль: ТзОВ "Тернограф”, 2015. – 240 с. (2015)
Відомості про авторів (2015)
До уваги авторів! (2015)
Титул, зміст (2016)
Самойлова С. О. - Визначення активності факторів зсідання крові у хворих на гіпертонічну хворобу іі стадії в поєднанні з хозл за допомогою високоспецифічних тестів з отрутами змій, Плєнова О. М. (2016)
Вірстюк Н. Г. - Вплив неалкогольного стеатогепатиту на структурно-функціональний стан серця у хворих на артеріальну гіпертензію, ускладнену хронічною серцевою недостатністю, Черкашина O. Є., Вакалюк І. І. (2016)
Біда В. І. - Вплив факторів ризику на довгострокові результати лікування пародонтиту, Гурин П. О., В’юн Г. І. (2016)
Велигоцкий А. Н. - Влияние вакуум-терапии на репаративную регенерацию тканей перираневой области, Савицкий Р. В., Довженко А. Н. (2016)
Сохор Н. Р. - Предиктори геморагічної трансформації при кардіоемболічному ішемічному інсульті, Шкробот С. І., Мисула М. С., Ясній О. Р. (2016)
Клигуненко О. М. - Вплив сумісного застосування під час кардіохірургічних операцій ультрафільтрації крові та різних варіантів первинного заповнення апарату штучного кровообігу на маркери запалення у дорослих пацієнтів, Яровенко В. В. (2016)
Салій З. В. - Особливості стану мікроциркуляторного русла у хворих з наслідками черепно-мозкової травми (2016)
Очередько А. Н. - Оценка эффективности программы реабилитации у пациентов с впервые выявленным эпизодом язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, Кизлова Н. Н. (2016)
Пахомова В. Г. - Вміст есенціальних мікроелементів в організмі дітей з відставанням у зрості в залежності від ступеня низькорослості, Большова О. В. (2016)
Фурман Р. Л. - Клініко-експериментальне дослідження ефективності використання нуклео Ц.М.Ф. форте при травмах нерва, Барило О. С., Король А. П. (2016)
Титул, зміст (2016)
Клименко С. І. - Роль зооідіом у формуванні лінгвокультурного змісту філологічної освіти майбутніх учителів (2016)
Назаренко Л. М. - Розвиток загальноосвітнього навчального закладу як процес інноваційних змін (2016)
Одайник С. Ф. - Управління якістю загальної середньої освіти на регіональному рівні: теоретичний аспект (2016)
Омельчук М. А. - Обґрунтування структури та критерії в сформованості компетентності з надання першої долікарської допомоги у провізорів-інтернів (2016)
Слободянюк О. М. - Досвід формування професійно-етичної компетент-ності майбутніх менеджерів економічного профілю (2016)
Кир’ян Т. І. - Принципи перебудови вищої освіти і вища медична школа України (2016)
Клокар Н. І. - Управління впровадженням європейських громадянських практик в освіту України (2016)
Голубенко Т. О. - Актуальні питання професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до патронажної роботи з людьми похилого віку (2016)
Лахно О. В. - Методика викладання дисципліни "ендокринологія" за допомогою застосування кейс-технологій (2016)
Rastrygina A. - Explication of the jewish child-rearing traditions in the principles of pedagogy of freedom (2016)
Степаненко С. Н. - Определение высоты пограничного слоя атмосферы по наземным метеорологическим наблюдениям, Волошин В. Г., Курышина В. Ю., Агайар Е. В. (2016)
Івус Г. П. - Характеристика вітрових аномалій над Україною у тепле півріччя, Семергей-Чумаченко А. Б., Агайар Е. В., Дмитренко А. П., Сухов О. О. (2016)
Івус Г. П. - Кількісна оцінка інтенсивності літніх атмосферних фронтів над Україною, Хоменко Г. В., Міщенко Н. М., Косолапова Н. І., Сухов О. О. (2016)
Холопцев А. В. - Изменения ледовитости и вариации поля атмосферного давления в Арктике, Кононова Н. К. (2016)
Varnaliy Z. - Preventing threats as a precondition to increase the level of economic security of the state, Onyshchenko S., Masliy O. (2016)
Marko M. - Using the method of ideal point to solve dual-objective problem for production scheduling (2016)
Сухорукова М. О. - Фіскальна політика в умовах глобальної інституалізації: україна та досвід зарубіжних країн (2016)
Халапсис А. В. - Цифровые технологии и перековка железных людей (2016)
Петрова І. А. - Особливості провадження судово-товарознавчих експертиз у цивільному судочинстві (2016)
Коваль В. І. - Застосування сучасного підходу до оцінки початкових запасів вуглеводнів на межі тиску насичення (2016)
Kuzytskyi I. - Use of geothermal piles combined with pile foundations (2016)
Михалько В. Г. - Ефективна побудова шляху для чотириколісних роботів на основі поєднання алгоритмів Theta* і гібридного A*, Круш І. В. (2016)
Михайловський Д. В. - Вплив нерівномірних осідань опор на напружено-деформований стан карнизного вузла гнутоклеєних рам, Матющенко Д. М., Смоленський А. О. (2016)
Фесенко М. А. - Спосіб виробництва двошарових чавунних виливків з робочою зносостійкою та монтажною в’язкою частинами для роботи в умовах ударно-абразивного зносу, Лук’яненко І. В., Фесенко К. В., Верховлюк А. М. (2016)
Фролов А. В. - Анализ временных режимов работы солнечных коллекторов (2016)
Полетаев Г. С. - Критерий связи решений обобщённых парных интегральных уравнений типа свёртки в банаховых алгебрах с весом (2016)
Попова Л. - Готеривські органогенні споруди правобережжя р. Бодрак, Гірський Крим (2014)
Огієнко О. - Видове різноманіття та екологічні особливості діатомових комплексів із поверхневого шару донних відкладів Західної Антарктики (район Аргентинських островів) (2014)
Мазко А. - Ранньо- і пізньосингранітизаційні бластомілоніти Первомайської зони розломів (2014)
Андрієць Т. - Реконструкція тектонічної еволюції вулкану Синяк (Вигорлат-Гутинське вулканічне пасмо) в постмагматичні етапи за даними структурно-морфометричного аналізу (2014)
Шнюков С. - Подібність та відмінності ореолів фенітизації Пенченгінського та Чернігівського карбонатитових масивів, Лазарєва І., Никанорова Ю., Морозенко В. (2014)
Митрохин А. - Геологическая позиция и вещественный состав пикритов Новоукраинского дайкового поля (Ингульский мегаблок Украинского щита), Вишневская Е., Гаценко В., Михальченко И. (2014)
Vyzhva S. - Electrical properties of Cambrian rocks in Volyno-Podillia, Onyshchuk D., Onyshchuk V., Pastushenko T. (2014)
Карпенко І. - Петрофізичні передумови оцінки вмісту керогену в гірських породах за даними промислової геофізики, Карпенко О., Башкіров Г. (2014)
Безродний Д. - Вивчення характеру пружної анізотропії плагіомігматитів Криворізької надглибокої свердловини за даними петроакустичних досліджень, Ткачов Л., Безродна І. (2014)
Меньшов О. - Магнітні дослідження при пошуках покладів вуглеводнів нетрадиційного типу. Постановка задачі, Карпенко О. (2014)
Тройніч К. - Геофізична томографія: сучасний стан та перспективи впровадження для розв’язання задач нафтогазової геології, Матвійчук Б., Вижва С. (2014)
Дьячков Б. - Инновационный подход к выделению перспективных площадей на золотое оруденение на территории Западной Калбы (Восточный Казахстан), Черненко З., Мизерная М., Теут Е. (2014)
Дудніков М. - Газоносність ущільнених порід Артемівської площі в південно-східній частині ДДЗ, Михайлов В. (2014)
Удалов І. - Еколого-гідрогеологічні дослідження у зв’язку із "мокрою" консервацією вугільних шахт (на прикладі Алмазно-Мар’ївського гірничопромислового району Донбасу), Чомко Д. (2014)
Шевчук Л. - Вплив геохімічних умов на зміни хімічного складу підземних вод (на прикладі водозаборів Луганської області) (2014)
Бевзюк Л. В. - Морфо-функциональное состояние сердца и давление в легочной артерии у пациентов пожилого возраста с гипертонической болезнью и фибрилляцией предсердий (2016)
Грижак І. Г. - Ризик токсоплазмозного енцефаліту у віл-інфікованих пацієнтів з різним серологічним профілем протитоксоплазмових антитіл (2016)
Дерменжи Т. В. - Использование цистоманометрии как объективного показателя сократительной функции мочевого пузыря у больных инфильтративным раком шейки матки, Свинцицкий В. С., Неспрядько С. В., Лигирда Н. Ф., Стаховский Э. A., Яцина А. И., Кабанов А. В. (2016)
Барило О. С. - Ефективність застосування назубних шин з антисептичним покриттям при переломах нижньої щелепи, Кравчук П. О. (2016)
Литвиненко М. В. - Особистісні патерни у хворих з вугровою хворобою (2016)
Пастушина А. І. - Стан тромбоцитарного гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу та її поєднання з ішемічною хворобою серця (2016)
Савіна М. В. - Джерела адикції та види "соціально-прийнятних" форм адиктивної поведінки у жінок з порушенням здоров’я сім’ї (2016)
Кушниренко И. В. - Роль дисбалансу факторів агресії та захисту у шлунковому соку у розвитку кандидозу слизової оболонки верхнього відділу травного тракту (2016)
Юдін М. А. - Вираженість та прояви психопатологічної симптоматики у пацієнтів косметологічного профілю (2016)
Філіппова О. Ю. - Дослідження взаємозв’язків між біліарною патологією та ліпідно- фосфоліпідними змінами у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки та ожирінням (2016)
Асадчих О. В. - Методичне забезпечення формування вмінь академічної грамотності у студентів-японістів мовних ВНЗ України (2016)
Братко М. В. - Управління професійною підготовкою фахівців в умовах університетського коледжу: теоретичний аспект (2016)
Галета Я. В. - Проблема розвитку особистості в умовах оновлення інформаційної культури суспільства (2016)
Viktorova L. - Organizational and methodical aspects of teaching foreign students (2016)
Гвоздій С. П. - Роль класичних університетів України у формуванні культури безпечної життєдіяльності студентів (2016)
Дяченко М. Д. - Развитие профессиональной культуры будущих врачей: коммуникативный аспект (2016)
Коломієць Б. С. - Досягнення як один з чинників мотивації студентів вищих навчальних закладів (2016)
Одайник С. Ф. - Оцінювання ефективності управління якістю загальної середньої освіти в регіоні (2016)
Омельчук М. А. - Модель формування компетентності з надання першої долікарської допомоги у провізорів (2016)
Волярська О. С. - Особливості розвитку освіти дорослих у європейських країнах, Пастушок О. І. (2016)
Шовкун В. В. - Роль вчителя інформатики у побудові інформаційно-освітнього середовища школи (2016)
Бойчук Р. П. - Окремі проблеми становлення інвестиційного права України (2016)
Давидюк О. М. - Господарсько-правове регулювання обігу експериментального конструювання технології (2016)
Клімова Г. П. - Концепт інноваційного суспільства: соціально-філософський дискурс (2016)
Ониськів І. О. - Проблеми відповідальності при формуванні активів інститутів спільного інвестування (2016)
Бистрова Ю. В. - Сучасні проблеми соціально-правової комунікації через призму викликів часу (2016)
Ємельянова О. О. - Податковий борг: сутність та способи впливу на платника для його погашення (2016)
Уркевич В. Ю. - Обіг аграрних розписок в Україні: актуальні проблеми правового забезпечення (2016)
Троцька М. В. - Природні ресурси як об’єкти загальнодержавного та місцевого значення (2016)
Білінський Д. О. - Про фінансово-правову природу загальнообов’язкового соціального страхування (2016)
Клименко А. Л. - Юридичні факти визначення підстав соціального захисту населення (2016)
Шевердіна В. І. - Теоретико-правові засади відповідальності керівника підприємства (2016)
Вороніна М. А. - Феномен японської правової системи. Характеристика та особливості (2016)
Кравченко Я. І. - Порядок укладання та розрахунків по договорах з використанням інтернет-банкінгу (2016)
Остапенко Д. М. - Електронна система таймінгу судових засідань як інструмент підвищення ефективності роботи національних судових органів (2016)
Вайвала Г. В. - Інформаційні технології комунікацій між судом та учасниками судового процесу, між судом та іншими державними органами (2016)
Рубцов С. С. - Інноваційні технології в механізмі забезпечення транспарентності судової влади (2016)
Тези фіналістів конкурсу "Суд майбутнього" (2016)
Title, table of contents (2016)
Editorial board (2016)
Zhang Yuxue - The analysis of the high reliability of the routing protocol based on wireless ad hoc networks in automation of production processes, Shan Chen (2016)
Semykin S. I. - Features of low-voltage potential effect on metallic phase in slag formed in course of out-of-furnace iron treatment by granulated magnesium, Golub T. S., Semykina E. V. (2016)
Ivanov I. - Diagnostics of ecological consciousness of metallurgical students, Matukhno E., Mieshkova A., Sukhareva M. (2016)
Wu Hongmai - The evaluation of production system based on an energy enterprise, Sun Jing, Yang Aiping, Ji Hongyi, Lyu Hui, Lyu Chumeng (2016)
Krizhanіvskiy E. - Influence of change of gas transportation mode on the stress condition of gas pipeline, Mykhalkiv V., Taraevskiy O. (2016)
Myanovska Ya. - Control of the manganese agglomerate obtaining process by varying the ratio of the components in the initial charge, Proydak Yu., Filippov I., Turishchev V. (2016)
Li Ruoting - Simulation of a mining truck diesel engine fueled with blended oxygenated fuel, Sun Zhixin, Guo Mengchao, Hu Junbiao (2016)
Li Ruoting - Analysis of the cylinder block thermal condition of a mining truck diesel engine, Sun Zhixin, Guo Mengchao, Hu Junbiao (2016)
Kolomiets L. V. - Method of boundary elements in problems of stability of plane bending of rectangular section beams, Orobey V. F., Lymarenko A. M. (2016)
Omelyanenko V. А. - Scientific and methodic bases of high technologies international transfer potential analyzing in metallurgy (2016)
Majda Mokhtari - The effect of thermal annealing on the properties of Al1-xMnx alloys grown by DC magnetron sputtering, Abdel-Hamid Saker, Bouguera Bouzabata (2016)
Hichem Maouche - Effect of inoculation by molybdenum and nickel on hardening phenomenon and wear behavior of high manganese steel, Ali Hadji, Khadija Bouhamla (2016)
Mohamed Chouafa - Enrichment by leaching of kaolin from Tamazert mine (eastern Algeria), Abdelaziz Idres, Ahcène Bouhedja, Aissa Benselhoub (2016)
Uchitel A. D. - By the rational grain-size composition of balling up part of sinter burden, Zhuravlev F. M., Popolov D. M., Dats N. A., Shaida R. P. (2016)
Sun Xiaojuan - The impact of China's financial cycle fluctuation on metallurgy and mining industry (2016)
Zakusylo R. V. - Control of seismic effect of mass explosions using low-speed means of initiation, Kravets V. G., Bojko V. V. (2016)
Makovej V. - Production of helical heat exchanger tubes by roller spinning, Melnik V., Protsenko P. (2016)
Гладун Ю. Я. - Мультиплікація досвіду впровадження нових практик у роботі поліції на регіональному рівні, Бушуєв К. В., Ліпенцев А. В. (2016)
Гук О. І. - Політика національної пам’яті у відкритому суспільстві (український контекст) (2016)
Горбатюк С. Є. - Концептуалізація поняття соціогуманітарної безпеки у сучасних наукових дослідженнях (2016)
Koval Z. - Management problems of providing information, psychological and legal stability of Ukrainian national values (2016)
Соловйов С. Г. - Спільність характеристик стратегічних комунікацій та публічного управління (2016)
Жук Ю. М. - Надання адміністративних послуг населенню: зарубіжний аспект (2016)
Книшик С. І. - Адаптація європейських принципів управління загальною середньою освітою в Україні (2016)
Ковальчук В. М. - Удосконалення системи кадрового забезпечення пожежно-рятувальної служби в Україні в контексті адаптації зарубіжного досвіду (2016)
Лавренюк Ю. Ф. - Реформування судової системи у контексті протидії корупції (2016)
Петрук О. В. - Реформування земельних відносин у країнах Латинської Америки: досвід для України (2016)
Попок Е. А. - Формування міжетнічної злагоди в українському суспільстві: управлінський аспект (2016)
Слободян В. Я. - Актуалізація концепту "територіального патріотизму” В. Липинського в контексті етнонаціональних реалій України (2016)
Білокопитов Д. В. - Вплив громадянського суспільства на процеси демократизації публічно-управлінських та економічних відносин (2016)
Громико О. І. - Зміст поняття "трансформація” як базової наукової категорії (2016)
Прилипчук О. В. - Інституціональні передумови адаптації законодавства України до вимог європейського адміністративного простору (2016)
Дмитрієв Ю. В. - Оцінка корупційних ризиків у системі державного управління: поняття та зміст (2016)
Бурик З. М. - Механізм державного регулювання процесу сталого розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід (2016)
Федорчак О. В. - Основні підходи до наукового визначення інвестиційного клімату (2016)
Грицко О. М. - Роль громадського медсестринства в державному управлінні здоров’ям у закладах родинної медицини, Надюк З. О. (2016)
Гарбариніна В. Ю. - Підвищення рівня інституційної спроможності органів публічної влади в умовах реалізації політики державно-приватного партнерства (2016)
Липчук М. О. - Інтернет-представництво органу влади як механізм діалогової взаємодії та ключовий елемент демократизації державного управління (2016)
Павлишин З. Я. - Використання електронних засобів для покращення відносин між державою та суспільством (2016)
Шегедин Я. Ю. - Еволюція концептуальних засад державної політики України в галузі охорони здоров’я: регіональний аспект розвитку медсестринства (2016)
Юристовська Н. Я. - Європейський досвід публічного управління у сфері розширення кадрового ресурсу охорони здоров’я у сільській місцевості (2016)
Пашкова Г. Г. - Когнітивне моделювання регіонального розвитку у державному управлінні (2016)
Дуков Д. Ф. - Структура механізмів державного управління та методичний підхід до її формування (2016)
Бобровська О. Ю. - Розвиток корпоративної соціальної відповідальності – дієвий інструмент підвищення якості і ефективності місцевого самоврядування (2016)
Сірик З. О. - Розвиток місцевого самоврядування у процесі реформування адміністративно-територіального устрою України (2016)
Дубок І. П. - Нормативно-правове забезпечення державно-приватного партнерства в сфері культури України (2016)
Єдинак Я. Б. - Удосконалення інституційного забезпечення діяльності районних у місті адміністрацій (2016)
Відомості про авторів (2016)
Крайник О. П. - Децентралізація управління фінансовим забезпеченням розвитку регіону (2016)
Матвіїшин Є. Г. - Напрями удосконалення регулювання тарифів на послуги в житлово-комунальному господарстві, Фабрика Ю. М. (2016)
Саврас І. З. - Актуальні проблеми та можливості застосування статистичних методів у державному управлінні (2016)
Акімова Л. М. - Фінанси як суб’єкт господарювання, Акімов О. О. (2016)
Бобко Л. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні (2016)
Zhuk P. - Start-up as a factor of innovation development of Ukraine (2016)
Загорська Т. В. - Шляхи формування механізмів реалізації сталого розвитку в умовах глобалізаційних процесів, Кореновський О. В. (2016)
Матвейчук Л. О. - Механізми управління процесами обміну податковою інформацією в умовах глобалізації, Герасименко Н. М. (2016)
Заверуха М. М. - До визначення суті тіньових економічних процесів (2016)
Мунько А. Ю. - Місцеві фінанси: розвиток теоретичних основ (2016)
Цанько О. О. - Теоретичні основи формування інвестиційної політики: регіональний аспект (2016)
Жихарцева О. О. - Роль банків у діяльності фінансово-промислових груп (2016)
Відомості про авторів (2016)
Акрітіду Е. О. - Вплив навчальних завдань та особливостей мотивації на ефективність запам’ятовування, відтворення та збереження професійних текстів студентами-психологами (2015)
Бочелюк В. В. - Мотиваційні особливості діяльності людини в умовах соціальних змін (2015)
Бочелюк В. Й. - Культурно-особистісний фактор в управлінні сучасною організацією (2015)
Герасименко Н. О. - Модель мотиваційної спрямованості особистості менеджера на ефективну діяльність (2015)
Гордиенко-Митрофанова И.В. - Значения игривости в актуальном языковом сознании носителей русского языка (2015)
Гріньова О. М. - Особистісне самопроектування: сучасний психологічний дискурс (2015)
Діомідова Н. Ю. - Психологічні особливості емоційного інтелекту суб’єкта навчальної діяльності у вищій школі (2015)
Козуб Я. В. - Имплицитные теории интеллекта и личности как фактор эмоционального отношения студентов к учебно-познавательной деятельности в ВУЗе (2015)
Колчигіна А. В. - Прояв різних профілів копінг-стратегій в емоційних станах студентів в ситуації оцінювання знань (2015)
Кузікова С. Б. - Дослідження саморозвитку як системного феномену самозмінювання особистості (2015)
Кузнецов А.И. - Предикторы психических состояний, возникающих у студентов на семинаре, лекции и в процессе учебно-познавательной деятельности в домашних условиях, Кузнецов М. А. (2015)
Кузнецов М. А. - Эмпирические методы изучения системы отношений личности, Макаренко П. В., Ларионов С. А. (2015)
Кузнецова М. М. - Теоретический анализ проблемы нарушения пищевого поведения (2015)
Лушина Т. А. - Проблема психологической структуры профессионального самосознания у студентов современного технического университета (2015)
Макаренко Н. Н. - Контекстное обучение как процесс динамического движения к практической деятельности студентов (2015)
Резнікова Е. А. - Проблема генезиса психологической защиты личности (2015)
Рибачук В. М. - Психологічні можливості корекції агресивної поведінки у підлітків (2015)
Саврасов М. В. - Співвідношення вольової регуляції та креативності у структурі особистості студента вищого навчального закладу (2015)
Солодухов В. Л. - Значення казки в процесі навчання і виховання молодших школярів (2015)
Солодухова О. Г. - Вираження інтимних почуттів суб'єкта в міфах засобами архетипної символіки (2015)
Столярчук О. А. - Кореляційний аналіз вступної, навчальної та професійно орієнтованої мотивації студентів (2015)
Сурякова М. В. - Інтерпретація в психічній організації особистості (2015)
Табачник І. Г. - Особливості провідних ставлень студентів з алкогольною і тютюновою залежністю (2015)
Ткалич М. Г. - Гендерно-орієнтований підхід у психологічному супроводі персоналу організацій (2015)
Хомуленко Т. Б. - Губристична мотивація у структурі кар’єрної спрямованості особистості, Фоменко К. І. (2015)
Черенщикова Д. В. - Статево-рольові і професійно-статусні чинники педагогічного спілкування у ВНЗ: на матеріалі порівняльного аналізу (2015)
Шандрук С. К. - Роль готовності до професійної діяльності у розвитку творчих здібностей майбутніх практичних психологів (2015)
Шевченко Н. Ф. - Психологічний аналіз креативності як важливої професійної якості майбутнього технолога громадського харчування, Желтова М. О. (2015)
Штученко І. Є. - Взаємозв’язок джерел професійної мотивації та кар’єрної спрямованості студентів технічних спеціальностей (2015)
Щербак Т. І. - Психологічні особливості професійного аспекту образу я майбутніх психологів (2015)
Ябурова О. В. - Психолого-педагогічне забезпечення міжкультурної комунікації українських та іноземних студентів (2015)
Титул, зміст (2016)
Донской А. Н. - Академик Н. П. Семененко – выдающийся организатор науки в Украине (к 110-летию со дня рождения), Донской Н. А., Легкая Л. И. (2016)
Щербак М. П. - Циклічність геологічних процесів в історії Землі. Першопричини, Степанюк Л. М., Пономаренко О. М. (2016)
Жуланова И. Л. - О времени в геологии и общих шкалах расчленения докембрия (2016)
Михальченко І. І. - Уран і торій у Русько-Полянських рідкіснометалевих гранітах (Корсунь-Новомиргородський плутон, Український щит), Заяць О. В., Андреєв О. В. (2016)
Грінченко О. В. - Речовинний склад Ta-Nb мінералізації в пегматитах та апогранітних метасоматитах Шполяно-Ташлицького рудного району, Бондаренко С. М., Сьомка О. В., Іванов Б. Н., Канунікова Л. І. (2016)
Лупашко Т. М. - Особливості формування Яструбецького масиву рідкіснометалевих сієнітів (Український щит) за даними рентгенолюмінесценції польових шпатів, Таращан А. М., Гречановська О. Є., Кривдік С. Г. (2016)
Степанюк Л. М. - Фінальний етап гранітоїдного магматизму в Дністровсько-Бузькому мегаблоці Українського щита, Довбуш Т. І., Курило С. І., Лісна І. М. (2016)
Жовинський Е. Я. - Геохімічні асоціації рудовмісних порід Клинцівського золоторудного родовища, Фалькович О. Л., Крюченко Н. О. (2016)
Цимбал С. М. - Флогопітовий дуніт інтрузиву Малий Острожок (Подільський мегаблок Українського щита), Кривдік С. Г., Цимбал Ю. С. (2016)
Наші автори (2016)
Правила для авторів (2016)
Клімова Г. П. - Парадигмальні концепти інноваційного розвитку вищої освіти України (2015)
Шевченко Л. С. - Фінансова автономія університету: світовий досвід для України (2015)
Древаль Ю. Д. - Про значущість принципів у діяльності Міжнародної організації праці (2015)
Терьошкіна Н. Є. - Законодавчо-нормативні та регламентні механізми реалізації інноваційної стратегії України, Терьошкін Д. О. (2015)
Мілаш В. С. - Питання законодавчої юрисдикції держави в контексті регулювання договірних відносин у сфері електронної комерції (2015)
Єфремова К. В. - Державна політика та електронний бізнес в Україні (2015)
Гончаренко О. А. - Законодавче забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності в державах – членах ЄС (2015)
Жорнокуй Ю. М. - Удосконалення корпоративного управління як спосіб попередження корпоративних конфліктів в акціонерних товариствах (2015)
Товкун І. М. - Особливості законодавчого регулювання експортно-імпортних операцій (2015)
Погрібний Д. І. - Особливості правового забезпечення діяльності транснаціональних корпорацій (2015)
Сущ О. П. - Договір як форма закріплення прав та обов’язків суб’єктного складу відносин з корпоративного інвестування (2015)
Гриценко В. Г. - Шляхи вдосконалення управлінської та штатної роботи правоохоронних органів (2015)
Волинець В. В. - Щодо досвіду регулювання відносин з організації та управління працею в зарубіжних країнах (2015)
Павліченко В. М. - Гармонізаційний механізм зближення законодавства України у сфері праці державних службовців із Європейським Союзом: теоретичні й практичні особливості (2015)
Середа О. Г. - Особливості атестації робочого місця судді (2015)
Рунова Н. О. - Функції, форми та методи управління державною службою (2015)
Андрющенко К. М. - Актуальні питання загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві в умовах становлення інноваційного суспільства (2015)
Осадько О. О. - Теоретико-правові засади та аксіологічний зміст честі працівника в сучасних умовах ринкових перетворень (2015)
Лакіза О. О. - Загальна мета атестації робочих місць за умовами праці (2015)
Маняк Н. И . - Эффективность современного гражданского судопроизводства и виды апелляции (2015)
Закоморна К. О. - Розвиток механізмів відповідального правління як напрям конституційної реформи в Україні та постсоціалістичних державах – членах Європейського Союзу (2015)
Соляннік К. Є. - Система джерел муніципального права (2015)
Жорнокуй В. Г. - Загальні положення про захист немайнових прав учасників господарських товариств (2015)
Руденко А. В. - Субсидіарна відповідальність держави (2015)
Содержание (2016)
Воробьев С. Н. - Численно-аналитический метод решения задачи об излучении из плоского волновода с конечным числом щелей (2016)
Веселовская А. Б. - Индикатриса рассеяния снежных кристаллов, Хлопов Г. И. (2016)
Белецкий Н. Н. - О спектре электромагнитных волн в одномерном дефектном фотонном кристалле, граничащем с проводящей средой, Борисенко С. А. (2016)
Аверков Ю. О. - Неустойчивость трубчатого электронного пучка при взаимодействии с плазмоподобной средой, Прокопенко Ю. В., Яковенко В. М. (2016)
Ковалев Е. А. - Диапазон перестройки частоты генератора дифракционного излучения с периодической структурой в виде сдвоенной гребенки, Мирошниченко В. С. (2016)
Ковшов Ю. С. - Моделирование и экспериментальное исследование характеристик клинотронов непрерывного действия в диапазоне частот 125…135 ГГц, Кишко С. А., Пономаренко С. С., Власенко С. А., Новикова-Коротун Ю. С., Завертанный В. В., Кулешов А. Н. (2016)
Николаев С. В. - Влияние наночастиц серебра на интенсивность флуоресценции Родамина 6G и Сульфородамина 101, Пожар В. В., Дзюбенко М. И., Николаев К. С. (2016)
Лукин К. А. - Эффект двойного расщепления слоя умножения в лавинно-генераторных диодах и генерация двухчастотных автоколебаний, Максимов П. П. (2016)
Лукин К. А. - Синхронная генерация двух колебаний микроволнового и терагерцевого диапазонов в лавинно-генераторных диодах с внешним сигналом, Максимов П. П. (2016)
Баранник А. А. - Измерительная ячейка на основе кварцевого квазиоптического резонатора для исследования диэлектрических жидкостей в субтерагерцевом диапазоне, Витусевич С. А., Губин А. И., Проценко И. А., Черпак Н. Т. (2016)
Величко Е. А. - Визуализация плазмонов с помощью вектора Умова–Пойнтинга, Николаенко А. П. (2016)
Белоус Р. И. - Измерение диэлектрической проницаемости пенопластов резонансным методом с помощью волноводно-диэлектрического резонатора, Вовнюк М. В., Скуратовский И. Г., Хазов О. И., Шахова А. С. (2016)
Персоналии (2016)
Памяти А. Я. Кириченко (2016)
Бова А. А. - Бюджет часу київського студентства (досвід соціологічного дослідження), Бєлєнок О.А. (2016)
Dmytrenko M. Y. - Modern paradigm of corporate culture and multiculturalism (2016)
Панькова О. В. - Розвиток волонтерської діяльності в Україні як прояв активізації соціальних ресурсів громадянського суспільства: специфіка, проблеми та перспективи, Касперович О. Ю., Іщенко О. В. (2016)
Согорін А. А. - Окремі аспекти забезпечення валідності результатів контент-аналізу як методу дослідження соціального дискурсу (2016)
Боднарчук Т. Л. - Ретроспективний погляд на роль протекціонізму у розвитку підприємницького класу (2016)
Дуюн Д. О. - Кадровий ресурс фармацевтичного виробництва як детермінанта його ефективності (2016)
Кудласевич О. М. - Теоретичні засади антимонопольної політики держави (з історії вітчизняної економічної думки) (2016)
Курченко О. О. - Становлення та розвиток стартапів в Україні: проблеми та шляхи вирішення (2016)
Полюсевич Ю. Г. - Ступінь дослідженості наукового доробку економістів українського зарубіжжя вченими незалежної України (2016)
Герасименко Г. В. - Підходи до формування політики протидії гендерно зумовленому насильству в Україні, Ничипоренко С. В., Хмелевська О. М. (2016)
Балакірєва О. М. - Самовизначення церковно-конфесійної належності: динаміка змін та зв'язок із соціально-демографічними характеристиками, Дмитрук Д. А. (2016)
Тітар І. О. - Протести з економічними вимогами в Україні, Білоус Є. В. (2016)
Академікові Вілю Савбановичу Бакірову – 70! (2016)
Наші найтепліші побажання Ользі Миколаївні Балакірєвій! (2016)
Афонін Е. А. - Становлення та розвиток систем символічних значень (рецензія) (2016)
Корнещук В. В. - Профорієнтація і профвідбір як передумова підготовки конкурентоспроможних фахівців (2016)
Сокурянська Л. Г. - ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Якубинська наукова сесія", Проценко Л. Г. (2016)
Суший О. В. - Архетипіка і публічне управління: виклики та ризики суспільної трансформації, Афонін Е. А. (2016)
Харківські соціологічні читання (запрошення до участі) (2016)
Summaries (2016)
Автори номера (2016)
Бухкало С. І. - Енергетичний тиждень 2016 в НТУ "ХПІ", Ольховська О. І., Зіпунніков М. М., Іглін С. П., Соловей В. М., Колобродова Д. В., Мамонтова М. С. (2016)
Бухкало С. І. - Особливості моделей утилізації різновидів полімерних відходів (2016)
Матюхов Д. В. - Совершенствование методики изучения экстракции компонентов масличного сырья, Кривонос Н. А. (2016)
Аксьонова О. Ф. - Визначення вмісту аскорбінової кислоти методом гальваностатичної кулонометриї в водних розчинах гидроколоїдів, Пілюгіна І. С., Артамонова М. В., Шматченко Н. В. (2016)
Шеманьська Є. І. - Використання купажованих жирових основ в технології спредів, Шевченко І. О., Литвиненко О. А. (2016)
Козуля М. М. - Знання-орієнтована комплексна методика оцінки стану складних систем (2016)
Ємельянова Д. І. - Розробка комплексної методики оцінки екологічності природно-техногенних систем (2016)
Білова М. О. - Науково-теоретичні положення з формування системи оцінки рівня екологічної безпеки для системних утворень (2016)
Омельченко Ю. Е. - Извлечение липидов из отработанного фильтрующего порошка методом контактной экстракции, Демидов И. Н. (2016)
Романова З. М. - Препарати танінів для підвищення стйкості пива, Березка Т. О., Негрей О. В., Короткий А. А., Плахотна Ю. М. (2016)
Шульга Є. І. - Дослідження характеристик та окиснювальної стабільності рижієвої олії з наступним купажуванням, Шеманська Є. І., Демидова А. О. (2016)
Анан'єва Е. А. - Підвищення антиоксидантної стійкості олійної основи емульсійних продуктів харчування оздоровчого призначення, Кричковська Л. В., Белинська А. П., Петров С. О. (2016)
Фалалєєва Т. В. - Дослідження та розробка технології отримання формазанонафтиламидів, Дістанов В. Б. (2016)
Кричковская Л. В. - Защита каротина микробиологического и масложировых продуктов от окислительной порчи, Мироненко Л. С. (2016)
Дистанов В. Б. - Физическая модель интенсивной пропитки стеклобетона, Токарев М. Н., Наливайко Т. Т. (2016)
Голубкина О. А. - Некоторые аспекты повышения эффективности работы студентов с помощью интегрированных программ обучения, Пономаренко Е. Д., Соловей Л. В. (2016)
Уткіна К. Б. - Якісті підземних та поверхневих вод Дергачівського району Харківської області, Тирінова М. Р. (2016)
Смоловик Р. Ф. - Галузеві особливості управління процесами відтворення основних засобів машинобудівних підприємств (2016)
Смоловик Р. Ф. - Основні напрямки підвищення використання основних засобів підприємства в сучасних умовах (2016)
Самойленко В. М. - Інтероперабельна методика аналізу міри антропізації ландшафтів України, Пласкальний В. В. (2016)
Гребінь В. В. - Ретроспективний аналіз досліджень річкової мережі України та застосування типології річок Водної рамкової директиви ЄС на сучасному етапі, Хільчевський В. К. (2016)
Лобода Н. С. - Вплив кліматичних змін на водні ресурси Північно-Західного Причорномор’я у сценарних умовах (за RCP4.5 та RCP8.5), Божок Ю. В. (2016)
Мірошніченко К. А. - Вплив змін клімату на водний баланс та динаміку стоку води річки Ворскла, Чорноморець Ю. О. (2016)
Пясецька С. І. - Прояв сельової та ерозійної діяльності за результатами обстежень осередків їх прояву протягом 2003-2013 рр. у Криму (2016)
Жукова Ю. О. - Оцінка формування паводкового стоку річок Дніпропетровської області в умовах режиму його регулювання з використанням цифрової моделі рельєфу SRTM30, Довганенко Д. О. (2016)
Курило С. М. - Основні тенденції багаторічних змін мінералізації води та вмісту головних іонів у річках України (2016)
Лета В. В. - Гідроекологічний стан річки Шопурка Рахівського району Закарпатської області (2016)
Малицька Л. В. - Кількісна оцінка комфортності погодних умов та клімату (2016)
Паламарчук Л. В. - Індекс Північно-Атлантичного коливання як предиктор формування сильних снігопадів на рівнинній території України, Шпиг В. М., Гуда К. В. (2016)
Маляренко О. С. - Модифікований підхід до типізації основних екомережних елементів регіонального рівня (2016)
Кулініч М. Т. - Технологічна оцінка рекреаційної придатності аквально-терральних комплексів Середнього Подніпров’я (2016)
Порядок надання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2016)
Давиденко Г. А. - Ефективність протиерозійних заходів постійної дії та безполицевого обробітку грунту в умовах Сумської області (2006)
Іванюк В. Я. - Ефективність способів обробітку грунту та добрив в умовах західного Лісостепу, Качмар О. Й. (2006)
Бордун Р. М. - Грунтозахисна роль рослинних рештків залежно від способів обробітку грунту і системи удобрення (2006)
Дзюбайло А. Г. - Врожайність озимої пшениці за різних систем удобрення на ясно-сірому лісовому ґрунті, Габриєль А. Й., Оліфір Ю. М. (2006)
Ворона Л. І. - Забур’яненість посівів ярого ячменю залежно від технології вирощування, Кочик Г. М., Сторожук В. В. (2006)
Ворона Л. І. - Винос основних елементів живлення бур’янами в агрофітоценозах Полісся, Кочик Г. М., Нетреба Ю. А., Сторожук В. В., Піндак А. О. (2006)
Голодна А. В. - Екологічна роль люпину білого в агробіотопі, Корсун С. Г. (2006)
Тітенко А. О. - Вплив способів обробітку грунту на врожайність гірчиці білої у післяжнивному посіві (2006)
Рибак М. Ф. - Вплив мінеральних добрив на вміст важких металів у насінні льону олійного, Шваб С. Б., Дрожак Т. М., Кропивницький Р. Б. (2006)
Бойко П. І. - Ефективність вирощування озимої пшениці у сівозмінах за різних рівнів біологізації, Коваленко Н. П., Панасюк М. Г. (2006)
Молдован В. Г. - Дія післясходових гербіцидів на забур’яненість агроценозів кукурудзи та її змішаних посівів, Галиш Ф. С. (2006)
Чекрізов І. О. - Полтавський варіант "системи землеробства Овсінського”, Гангур В. В., Браженко І. П. (2006)
Манько Ю. П. - Зміни бур’янистої синузії агрофітоценозів зерно-просапної сівозміни, Хоменко Л. П. (2006)
Блажевич Л. Ю. - Урожайність і якість зерна ярого тритикале в північному Лісостепу, Романюк П. В. (2006)
Камінська В. В. - Вплив умов вирощування на формування продуктивності сортів ячменю ярого, Дудка О. Ф., Телепенько О. В. (2006)
Гордецька С. П. - Урожайність вівса у сівозміні залежно від добрив та погодних умов, Камінська В. В., Дудка О. Ф. (2006)
Москалець В. В. - Формування продуктивності тритикале із цінними еколого-адаптивними властивостями, Москалець В. І. (2006)
Поліщук В. Г. - Вплив інокулювання насіння на азотфіксувальну здатність гороху та квасолі (2006)
Камінський В. Ф. - Ефективність технології вирощування гороху в північному Лісостепу (2006)
Мирончук В. П. - Котонізаційна здатність волокна сортів льону-довгунця, Дрозд О. М. (2006)
Шалівський С. В. - Cпособи котонізації льоноволокна (2006)
Рибак М. Ф. - Вплив норм висіву та добрив на врожайність насіння та ураженість хворобами льону-довгунця в зоні Полісся, Маційчук В. М., Крушинський О. П. (2006)
Кургак В. Г. - Продуктивність травостою залежно від строків підсівання конюшини лучної, Малинка Л. В., Лук’янець О. П., Тітова В. М. (2006)
Огієнко Н. І. - Біохімічний склад багаторічних травостоїв залежно від співвідношення злакових і бобових компонентів (2006)
Гордієнко Т. І. - Енергетична оцінка вирощування травосумішок багаторічних трав залежно від добрив та способів поліпшення лук, Левковська Г. В., Єрмолаєва Т. М. (2006)
Бикін А. В. - Інтенсифікація технології вирощування моркви столової, Гончар С. Г. (2006)
Бикін А. В. - Вплив добрив на врожайність та якість капусти білоголової ранньої, Семенко Л. О. (2006)
Бикіна Н. М. - Вплив позакореневих підживлень на продуктивність цибулі ріпчастої (2006)
Уліч Л. І. - Ефективне використання генетичного потенціалу сортів озимої пшениці (2006)
Танасевич В. І. - Вплив бінарних сумішей протруйників і біостимуляторів на врожайні властивості насіння пшениці озимої (2006)
Климчук М. М. - Вплив генотипу ріпаку озимого на створення вихідного селекційного матеріалу методом культури ізольованих мікроспор (2006)
Бродецька К. П. - Формування урожайності морфотипів люпину білого за ознакою гілкування (2006)
Томасон Я. Р. - Стійкість дині проти баштанної попелиці (2006)
Монке Г. Ю. - Методичні рекомендації з проведення патентних досліджень (2006)
Вихідні дані (2006)
Білоус С. В. - Аналітичне забезпечення гігієнічного контролю залишкових кількостей аметоктрадину в об’єктах довкілля та сільськогосподарській продукції, Вавріневич О. П., Ліпавська А. О., Омельчук С. Т., Никитюк О. А. (2015)
Заец Е. Р. - Новые подходы к анализу остаточных количеств синтетических пиретроидов (на примере дельтаметрина), Демченко В. Ф., Ольшевский С. В., Александрова Л. Г. (2015)
Стеценко Е. В. - Анализ тербутилазина и пропизохлора хроматографическими методами, Гиренко Т. В., Омельчук С. Т. (2015)
Samchenko Yu. M. - Synthesis and characterization of multi-responsive nano-sized ferrogel based on n-isopropylacrylamide and acrylic acid, Konovalova V. V., Kryklya S. O., Pasmurceva N. O., Poltoracka T. P., Scherbakov S. M., Boldescul I. E., Burban A. F., Ulberg Z. R. (2015)
Калі Т. - Покращення результатів газохроматографічного аналізу органічних сполук дизельної фракції з використанням високотемпературних капілярних колонок серії Zebron™ Inferno™, Корі К. (2015)
Ящук В. У. - Перелік методичних вказівок із визначення залишкових кількостей пестицидів у різних середовищах, Гринько А. П., Вавриневич О. П. (2015)
Людмила Георгиевна Александрова (2015)
Третя Міжнародна конференція: "Хімічна безпека і радіаційна безпека: проблеми і рішення" (2015)
Четверта Міжнародна конференція: "Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення" (2015)
18-й Міжнародний симпозіум з технології вилучення речовин і 22-й Міжнародний симпозіум з наук розділення речовин (2015)
40-й Міжнародний симпозіум з капілярної хроматографії і 13-й симпозіум з газової хроматографії (2015)
Вимоги до оформлення рукописів статей (2015)
Шиляев А. С. - Программная реализация алгоритмов численно-аналитического метода граничных элементов (2015)
Бурмістенков О. П. - Енергоефективність технологічних об’єктів і засоби її досягнення, Демішонкова С. А., Петко І. В. (2015)
Панасюк І. В. - Визначення закону зміни кутової швидкості ведучого валу машини для обробки деталей зі складним рухом робочої ємкості, Залюбовський М. Г. (2015)
Березін Л. М. - Аналіз причин відмов панчішно-шкарпеткових автоматів (2015)
Дворжак В. М. - Комп’ютерне моделювання механізмів основов’язальних машин зі структурними групами третього класу третього порядку з поступальними парами (2015)
Здоренко В. Г. - Зниження динамічних навантажень в приводі в’язальних машин, Защепкіна Н. М. (2015)
Санніков В. Ю. - Спосіб вимірювання спектра низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання, Ківа І. Л. (2015)
Колларов О. Ю. - Засади оптимального керування автономними установками електроживлення із воднево-кисневими паливними елементами (2015)
Хімічева Г. І. - Передумови процесу моделювання технічного обслуговування підшипників суднового валопроводу, Куриляк В. В. (2015)
Лісовець С. М. - Застосування інтерфейсу SPI для зв’язку мікроконтролера із периферійними пристроями (2015)
Музичишин С. В. - Математичний експеримент по оцінці впливу параметрів круглов’язальної машини KO-2 на динамічні навантаження приводу, Піпа Б. Ф. (2015)
Плешко С. А. - Зниження динамічних навантажень в парі голка-клин в’язальної машини шляхом удосконалення голок (2015)
Манойленко О. П. - Проектування механізмів швейних машин для реалізації триниткового ланцюгового зигзагоподібного стібка (2015)
Артеменко М. Ю. - Методика розрахунку параметрів реактивного компенсатора паралельного гібридного фільтра для випадкової дискретно лінійної моделі навантаження, Батрак Л. М. (2015)
Рубанка М. М. - Математичне моделювання динаміки роторної дробарки для переробки відходів легкої промисловості (2015)
Осталецький В. Б. - Теоретичні засади використання нечітких алгоритмів та нейромережевих технологій для управління реалізацією проектів на підприємствах (2015)
Драпак Г. М. - Вплив пристрою зі спіральною пружиною на зниження динамічних навантажень в приводі в’язальних машин (2015)
Шавьолкін О. О. - Багаторівневі перетворювачі з паралельним з’єднанням автономних інверторів напруги, Росінська Г. П. (2015)
Шурчкова Ю. О. - Дослідження впливу знакозмінних імпульсів тиску в технології одержання водно-етанольних розчинів, Дубовкіна Ю. О. (2015)
Хімічева Г. І. - Застосування концепції BSC для оцінки результативності та ефективності системи управління якістю, Калинюк Н. В. (2015)
Баранова О. С. - Дефектоскопія композитних матеріалів з застосуванням ударно - акустичного методу неруйнівного контролю (2015)
Хімічева Г. І. - Аналіз сучасних принципів і підходів до оцінки якості та безпечності харчової продукції, Зенкін М. А., Скалига Т. М. (2015)
Пономаренко Т. В. - Особливості вибору матеріалів на дитяче ортопедичне взуття, Щуцька Г. В., Супрун Н. П. (2015)
Кушнір О. В. - Розробка одягу для людей з обмеженими можливостями опорно-рухового апарату (ЛОМ ОРА), Білоцька Л. Б. (2015)
Омельченко В. Д. - Проектування складних конфігурацій поверхонь в'язаних виробів (2015)
Щуцька Г. В. - Тривимірна дискретна модель розповсюдження вологи у фрактальних матеріалах, Супрун Н. П. (2015)
Гавалюк У. М. - Удосконалення технології виготовлення чоловічих піджаків з елементами профілактично-оздоровчого призначення, Артеменко Т. П., Березненко С. М. (2015)
Галик І. С. - Проблеми формування асортименту та оцінювання властивостей товарів на ринку елітного текстилю в Україні, Семак Б. Б., Семак Б. Д. (2015)
Гірак О. В. - Удосконалення конструктивного устрою та технології виготовлення чоловічих головних уборів із шкіряних матеріалів з використанням біоактивних компонентів, Артеменко Т. П., Березненко М. П. (2015)
Литвинова О. І. - Розробка нового асортименту шпитального одягу, Мархай М. А., Супрун Н. П. (2015)
Скідан О. В. - Основні положення модульної трансформації взуття, Коновал В. П. (2015)
Мельник Л. М. - Дослідження параметрів структури еластичного трикотажу для виготовлення компресійних панчішних виробів, Черепахова Т. І., Дробина І. І. (2015)
Горіславець І. В. - Розробка вимог до спеціального одягу для рятувальників, Рубанка А. І., Євтушик О. В., Остапенко Н. В. (2015)
Ващенко Ю. О. - Конфекціювання матеріалів для медичного одягу, Супрун Н. П., Левицька Д. Р. (2015)
Резанова В. Г. - Програмне забезпечення для дослідження реологічних властивостей розплавів сумішей полімерів (2015)
Бугаєвська С. В. - Дослідження корозійних та електро-хімічних властивостей вуглецевої сталі ст.3, Борисенко Ю. В. (2015)
Гаркін П. В. - Шляхи розвитку фахового кольорознавства (2015)
Норець М. В. - Дослідження творчості марії приймаченко для проектування одягу молодших школярів, Колосніченко О. В., Ніколаєва Т. І. (2015)
Риженок Д.О. - Дослідження естетичних та ергономічних характеристик костюма xviii - початку ХХ століття для спорту та мисливства, з метою розробки колекції для жінок 4-5 повнотних груп, Ніколаєва Т.І. (2015)
Сафронова О.О. - Особливості формування простору центру культури для молоді в умовах реконструкції промислової будівлі, Сергєєва О.В. (2015)
Сафронова О.О. - Особливості впровадження біодизайну у формування інтер’єру офісних приміщень, Малік О.І. (2015)
Дегодюк С. Е. - Вплив добрив у сівозміні на родючість грунту і продуктивність культур, Літвінова О. А., Вітвіцька О. І., Боднар Ю. Д. (2010)
Мазур Г. А. - Водно-фізичні властивості ґрунтів в умовах емісій цементного виробництва, Ізюмова О. Г. (2010)
Слюсар І. Т. - Продуктивність багаторічних травостоїв на торфовищах Лісостепу залежно від способу поліпшення, Вірьовка В. М. (2010)
Швайка О. В. - Екологічна оцінка впливу мінеральних добрив на розвиток азотобактера у дерново-середньопідзолистому грунті, Ворона Л. І., Іщук О. В. (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського