Момот Т. В. - Удосконалення методичного прийому визначення комплексного показника ефективності функціонування підприємств України, Аванесова Н. Е. (2016)
Ганін В. І. - Стратегічні основи формування цінової стабільності та конкурентного середовища: концептуальний підхід, Соляр В. В. (2016)
Бутенко Т. В. - Трансфертне ціноутворення в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку, Круковська Л. М. (2016)
Василішин С. І. - Управління оборотними засобами сфери обігу в системі зміцнення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств (2016)
Гудзь Ю. Ф. - Методичні підходи до оцінки економічного потенціалу переробних підприємств АПК (2016)
Ільченко Н. Б. - Оцінювання логістичних ризиків підприємства торгівлі (2016)
Кулініч О. А. - Міжпідприємницька логістична інтеграція та координація комерційної діяльності торговельного підприємства, Ковальова Я. Г. (2016)
Орлов В. В. - Теоретичні підходи до визначення та структури організаційно-економічного механізму підвищення ефективності виробництва насіння високих генерацій (2016)
Хомчук М. В. - Особливості формування логістичних стратегій підприємства оптової торгівлі (2016)
Огданський К. М. - Шляхи державного регулювання суспільного розвитку України в контексті соціальної складової (2016)
Александрова Г. М. - До питання регулювання оподаткування недержавних пенсійних фондів в Україні (2016)
Бутенко В. В. - Виокремлення напрямків оптимальної боргової політики держави (2016)
Голинський Ю. О. - Методи наукових досліджень та аналізу процесу виконання бюджетів (2016)
Голюк В. Я. - Аналіз кореляції динаміки грошової маси, ВВП та інфляції у постсоціалістичних та розвинутих країнах (2016)
Лук’янюк М. Е. - Деякі аспекти забезпечення стійкості державних фінансів з урахуванням зарубіжного досвіду (2016)
Святаш С. В. - Податкове рахівництво як базова складова управління податками (2016)
Брадул О. М. - Бінарність при відображені корпоративних прав в обліку, Шепелюк В. А. (2016)
Язлюк Б. О. - Організація обліку витрат операційної діяльності в умовах комплексної автоматизації, Волошина В. В. (2016)
Андросенко О. О. - Економічна сутність витрат виробництва та їх роль у системі управління діяльністю промислових підприємств (2016)
Больботенко І. В. - Трансферне ціноутворення: обліковий та податково-контрольний аспекти (2016)
Єршова Н. Ю. - Інновації стратегічного управлінського обліку (2016)
Лебедик Г. В. - Проблеми організації управлінського обліку на підприємствах, Іващенко К. Ю., Світловська А. М. (2016)
Литвинець Ю. І. - Зменшення корисності активів: методика розрахунку та документальне оформлення (2016)
Мазур Н. В. - Економіко-правова сутність поняття "внутрішньогрупові операції" (2016)
Мельничук О. П. - Економічна сутність та методологічні аспекти виробничих витрат на підприємствах, що надають послуги з постачання готових страв (2016)
Кузнєцов П. В. - Використання маркетингових інструментів у системі електронної комерції, Куценко Т. М. (2016)
Скрильник І. І. - Побудова прогнозної моделі чистого доходу підприємства сфери обслуговування в Україні, Власенко Н. С. (2016)
Голод А. П. - Інноваційні фактори безпеки регіональних туристичних систем (2016)
Бондаренко О. О. - Основні напрями удосконалення національного законодавства у сфері охорони промислових зразків в Україні (2015)
Возняковська К. А. - Актуальні питання участі торгово-промислових палат у господарських відносинах (2015)
Герц А. А. - Медична послуга як об’єкт правового регулювання (2015)
Голубєва Н. Ю. - Особливості відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою (2015)
Клімовський С. С. - Цивільно-правові гарантії здійснення та захисту права на особисті папери (2015)
Колосова О. Е. - Правова оцінка форм державної допомоги суб’єктам господарювання (2015)
Коршакова О. М. - Проблематика відшкодування моральної шкоди за позовами про захист прав споживачів (2015)
Кузьменко С. Г. - Медіація, або 15 років законодавчих ініціатив (2015)
Куриліна О. В. - Категорія "житло" та його різновиди в позитивному праві України (2015)
Лата Н. Ф. - Процесуальні особливості заміни неналежного відповідача в господарському процесі (2015)
Махінчук В. М. - Обставини, які суд приймає до уваги при розгляді справи про зняття корпоративної вуалі (2015)
Мельник М. Б. - Правова природа та сутність майнових інтересів дитини при припиненні права на аліменти у зв’язку із набуттям у власність нерухомого майна (2015)
Мельник Ю. О. - Цивільна процесуальна правоздатність інших учасників цивільного процесу (2015)
Менська О. А. - Охоронний договір на пам’ятки культурної спадщини: особливості та подвійна природа (2015)
Старинець К. О. - Місце переддоговірних відносин у предметі цивільно-правового регулювання (2015)
Зубкова Л. А. - Проблемні питання судової практики розгляду спорів у зв’язку зі страхуванням цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (2015)
Степанова Т. В. - Класифікація учасників господарського процесу (2015)
Томма Р. П. - Поняття та наслідки фіктивного банкрутства як заходу економічної відповідальності господарюючого суб’єкта, Шевчук О. О. (2015)
Чурпіта Г. В. - Щодо поняття "вид цивільного судочинства" (2015)
Шекера Ю. О. - Щодо значення та функцій процесуальних строків у господарському судочинстві (2015)
Гавриш Н. С. - Ґрунтові ресурси та ґрунтокористування: правові аспекти (2015)
Шуміло О. М. - Екологічні (зелені) інвестиції: правовий аспект (2015)
Вечерова Є. М. - "Науковий супровід" кримінальної законотворчості: сучасний стан і перспективи подальшого розвитку (2015)
Галушко Б. С. - Суспільна небезпечність як критерій класифікації злочинів (2015)
Головкін Б. М. - Кримінологічне поняття віктимізації (2015)
Кіслов О. І. - Підходи до розуміння поняття "безпека особистості" у виправних колоніях (2015)
Nesterova I. А. - Regarding the problem of crime victim in the tourism industry (2015)
Олефір Л. І. - Оптимізація функціонування кримінально-виконавчої інспекції в орган пробації в Україні (2015)
Орловський Р. С. - Поняття і значення ексцесу співучасника (2015)
Павликівський В. І. - Особливості кваліфікації перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (2015)
Плотнікова А. В. - Щодо визначення предмета шахрайства за Кримінальним кодексом України (2015)
Сердюк П. П. - Миграция и преступность (2015)
Шуляк Ю. Л. - Наслідки незаконного заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ст. 2391 Кримінального кодексу України): теоретичний аспект, Олійник О. С. (2015)
В’юник М. С. - Генезис провадження з виконання судових рішень у світі (2015)
Кайло І. Ю. - Належне документальне оформлення речових доказів як одна із умов їх допустимості (2015)
Комісарчук Р. В. - Особливості тактики огляду місця події при розслідуванні терористичних актів (2015)
Кочура О. О. - Окремі аспекти визначення загального поняття шкоди при проведенні досудового розслідування за участю неповнолітнього потерпілого (2015)
Луценко М. М. - Корупція в Україні: сучасний стан і проблеми протидії, Щербина Л. І. (2015)
Музиченко О. В. - Поняття, зміст та стандарти обмеження принципу недоторканності права власності в кримінальному процесі України (2015)
Замула А. Ю. - Кваліфікаційі характеристики катування як злочину за міжнародним правом (2015)
Манжул І. В. - Польський досвід забезпечення енергетичної безпеки (2015)
Терехова Т. А. - Міжнародно-правове забезпечення гармонізації українського законодавства з європейським правом у сфері ЗМІ на сучасному етапі (2015)
Коновалова В. В. - Модифікування полісульфонових мембран магнітними наночастинками, Побігай Г. А., Іваненко О. І., Царик С. М., Бурбан А. Ф., Перхун П. І. (2016)
Побігай Г. А. - Отримання целюлозних мембран з іммобілізованою глюкооксидазою, Мешкова Т. Г., Коновалова В. В., Савченко М. О., Бурбан А. Ф. (2016)
Bortnyk N. - Catalase-like activity of carbon nanotubes supported nanoceria, Brichka A., Bakalinska O., Brichka S., Kartel M. (2016)
Михальонок Я. С. - Нові амінокислоти з сульфоновим фрагментом як будівельні блоки для твердофазного пептидного синтезу, Придьма С. О., Жалніна Г. Г., Момот Л. М., Бурбан А. Ф. (2016)
Сачук О. В. - Механохімічнa активація та фотокаталітична активність оксидної цинк-молібденової композиції, Зажигалов В. О., Кобулей О. П. (2016)
Bilko D. - Entrapment modification of the polyacrylamide gel with chitosan polymers for the purposes of surface activation for tissue engineering, Borodulin Y., Antoniuk N., Kolesnyk I., Burban A. (2016)
Коломієць О. В. - Основні експлуатаційні характеристики композитних сорбентів "силікагель/сульфат натрію" та "силікагель/ацетат натрію" для адсорбційних холодильників, Сухий К. М., Бєляновська О. А., Вакулюк П. В., Томіло В. І., Прокопенко О. М. (2016)
Будзінська В. Л. - Вплив аміносилану на особливості формування органосилікатних систем, Слісенко О. В., Бей І. М., Юхименко Н. М. (2016)
Haliarnyk D. - Benzoyl peroxide decomposition by nanoporous and nanoscale carbon materials in nonaqueos media, Bakalinska O., Kartel M. (2016)
Рожнова Р. А. - Розробка плівкових матеріалів з декаметоксином на основі поліуретансечовин, які містять у своїй структурі фрагменти кополімеру N-вінілпіролідону з вініловим спиртом, Карпенко О. С., Руденчик Т. В., Галатенко Н. А., Кісельова Т. О. (2016)
Куколевська О. С. - Нанокомпозитні матеріали з регульованим вивільненням біоактивних речовин, Геращенко І. І., Пахлов Є. М. (2016)
Kaurkovska V. - Effect of adsorption of simple molecules on phase transition in vanadium dioxide, Grebenyuk A., Lobanov V. (2016)
Smirnova O. - Effect of nitrogen doping on the spatial and electronic structure of TiO2 thin films and on the efficiency of water molecules adsorption onto their surfaces, Grebenyuk A., Linnik O., Chorna N., Lobanov V. (2016)
Samsonenko M. - Tin (IV) oxide and oxo-hydroxide modification and investigation of their properties, Khalameida S., Skubiszewska-Zięba J. (2016)
Михайленко О. В. - Особливості утворення комплексів типу "гість–господар" між двошаровими карбоновими нанотрубками та біс(?5-циклопентадієніл)кобальтом (2016)
Мага І. М. - Визначення 2-бромоаніліну у вигляді триазену методом верх (2016)
Відомості про авторів (2016)
Содержание (2016)
Коцюба А. А. - Анализ эффективности конструктивно-технологических решений агрегатов воздушных судов из полимерных композиционных материалов и реализующих их технологий (2016)
Головин И. И. - Применение теории теплового разрушения материалов для математического моделирования процессов лазерной очистки в промышленности, Головина А. Г. (2016)
Бычков А. С. - Структура покрытий, формирующихся при конденсации (2016)
Ивановский В. С. - Определение уровня экологической безопасности композитных баллонов, Ивановская О. В. (2016)
Миронов К. В. - Экспериментальные исследования остаточной прочности тканевых элементов парашютных систем, Пинчук Д. А. (2016)
Остапчук В. В. - Математическая модель деформирования при калибровке листовых деталей импульсным нагружением (2016)
Мураховская Е. А. - Изменение величины и положения "коридора выживания" при повреждениях системы управления самолета для преодоления ПВО на сверхмалых высотах, Рыженко А. И., Цуканов Р. Ю. (2016)
Перерва В. А. - Исследование механических свойств сварных соединений сплава ВТ6С, выполненных сваркой полым катодом (2016)
Третьяков А. С. - Влияние размера зерен материала на долговечность образцов из листа алюминиевого сплава В95Т2 при регулярном нагружении, Завгородняя С. С. (2016)
Царицынский А. А. - Определение напряженно-деформированного состояния локальных зон усиления сотовых каркасов солнечных батарей с помощью конечно-элементной поддержки (2016)
Чубукин А. С. - Влияние криогенной обработки на износостойкость штамповой стали (2016)
Рефераты (2016)
Сведения об авторах (2016)
Геєць В. М. - 25 років трансформаційних змін. Що далі? (2016)
Гриценко А. А. - Економіка України на шляху до інклюзивного розвитку (2016)
Гордіца К. А. - Трансформація власності в Україні: підсумки інституційних змін (2016)
Шаров О. М. - Валютна політика України: чверть сторіччя невизначеності (2016)
Кораблін С. О. - Модель "відстаючого зростання": економічні фактори та наслідки для України (2016)
Пустовойт О. В. - Українська економіка: хаотичні та циклічні коливання навколо довгострокового тренду зростання (2016)
Лір В. Е. - Енергонезалежність України: досягнення та перспективи (2016)
Бородіна О. М. - Cело і селянство на роздоріжжі можливостей і перехресті надій, Прокопа І. В. (2016)
Молдаван Л. В. - Суперечності земельної реформи в аграрному секторі України в контексті світової практики (2016)
Андрущенко В. - Професор і сучасна освіта (2012)
Дитинство та юнацькі роки В. Й. Борисенка (2012)
Студентські роки (2012)
Початок наукового шляху (2012)
У Національному Педагогічному Університеті імені М. П. Драгоманова і суспільному житті країни (2012)
Коцур В. - Вчений і наставник (2012)
Натикач П. - Совісна людина (2012)
Гончар Б. - Мій друг і товариш (2012)
Сушко О. - Слово про професора (2012)
Потильчак О. - Історична оцінка характеру міграційних процесів на Лівобережній Україні у другій половині XVII cт. в наукових працях В. Й. Борисенка (2012)
Бабінська М. - Рolskie Towarzystwo Heraldyczne в полеміці навколо тотожності титулів "kniaź" і "książe" (2012)
Двірна К. - Світозор Драгоманов в окупованому Києві (1941 – 1942 рр.): сторінками архівних документів (2012)
Жулканич Н. - Мілена Рудницька – ідеолог та провідна діячка українського жіночого руху в Західній Україні, Барбара Л. (2012)
Зосімович О. - Регулювання діяльності судових урядовців та адвокатів нормами Другого та Третього Литовських Статутів на рубежі XVIII – XIX ст. (2012)
Іванченко Р. - Перші історичні кроки української державності (до 1400-х роковин утворення першої державностІ українського народу – Київської Руси) (2012)
Кордон М. - Безпека державного кордону України (2012)
Кривошея І. - Неурядова старшина Миргородського полку XVII – першої третини XVIII ст. (2012)
Побірченко Н. - Повернення Миколи Аркаса (2012)
Сегеда Р. - Титуляція та номенклатура вищих урядовців Києва часів Речі Посполитої (1569 – 1648 рр.) (2012)
Телегуз І. - Аполітичність і політичність української інтелігенції в освітній діяльності 1920-х рр. (2012)
Філоретова Л. - Єлисаветградська громада (2012)
Борисенко М. - Житло та житлова забудова міст Гетьманщини ХVІІІ ст. за картографічними джерелами (2012)
Вєтров І. - Відбудова важкої промисловості України: плани і засоби реалізації (друга половина 40-50 роки ХХ ст.) (2012)
Вигівська О. - Місце та роль господарської діяльності міщанок у повсякденності міст Волинської губернії наприкінці ХVIII – середині ХІХ ст. (2012)
Заєць О. - Земська меліорація в Полтавській губернії в другій половині ХІХ – На початку ХХ ст. (2012)
Мочернюк Я. - Оренда землі у поміщицьких маєтках Київської губернії другої половини XIX –початку XX ст. (2012)
Скрипчинська Н. - Податкова політика радянської влади в українському селі в першій половині 20-х років ХХ ст.: особливості та трансформаційні зміни, Олександр С. (2012)
Ткаченко О. - Роль приватного капіталу в розвитку вітчизняного музеєзнавства (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.), Соловйова Т. (2012)
Андрусишин Б. - Особливості державно-церковних відносин напередодні національної революції та в часи української гетьманської держави XVІI ст., Бондаренко В. (2012)
Баляс І. - Міжконфесійне протистояння православного уніатського та католицького духовенства Волинської губернії на основі "Волынских епархиальных ведомостей" (2012)
Берендєєва О. - Становлення туристичної діяльності в радянській державі в 20-х роках ХХ СТ. (2012)
Візер С. - Луцька єпархія в конфесійному житті України наприкінці XVI – в першій половині XVII ст. (2012)
Кривошея І. - Рецепція культурного життя Умані в мемуарній літературі: доба польських аристократів Потоцьких (1726 – 1832 р.) (2012)
Молоткіна В. - Особливості змістовного наповнення книжкової продукції Радянської України в 20-ті рр. ХХ ст. (2012)
Потапова О. - Православні братства періоду Української держави гетьмана П. Скоропадського (2012)
Радчук А. - Михайло Старицький і Дмитро Яворницький: до історії співпраці вченого та митця (2012)
Херсонець Н. - Ставлення демократичних сил Півдня України до народних бібліотек і читалень у другій половині ХІХ ст. (2012)
Главацький М. - Формування окупаційною владою нормативно-правового та адміністративного забезпечення діяльності місцевих органів влади в генеральній області "Київ" у 1941-1944 рр. (2012)
Левченко Ю. - Місце України в планах нацистськоЇ Німеччини в роки Другої Світової війни (2012)
Стоян Т. - Офіцерські зібрання армії Російської імперії кінця XIX - Початку XX ст. (2012)
Чорний О. - Військово-морська освіта на півдні України в епоху вітрильного флоту (2012)
Коваленко О. - Українсько-польська співпраця в галузі вищої освіти (1991-2010 рр.) (2012)
Наюк А. - Соціально-економічне та політичне становище в Ірландській Республіці напередодні вступу до ЕС (2012)
Борисенко В. - Синьоводська битва – початок творення нового євразійського простору (2012)
Гренишен А. - Діалектика поглядів російських істориків на розвиток політичної системи Російської держави першої чверті ХІХ ст. (2012)
Жєлєзко А. - Особливості історичного краєзнавства в Україні у 30-х роках ХХ ст. (2012)
Журба М. - Доктринальні засади використання селянства в соціалістичному суспільному експерименті 1920 – 1930-х років (2012)
Іванова Л. - Українсько-польський погляд на селянське питання у другій половині ХVІІІ ст. (2012)
Потапенко Я. - Історія тіла як комплексний міждисциплінарний напрямок історичної науки наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2012)
Терлецька І. - Громадські та громадсько-політичні об’єднання як складові елементи політичної системи сталінізму в Україні наприкінці 20-х – у 30-х роках ХХ ст. (2012)
Ярмошик І. - Історія уніатськоЇ (греко-католицької) церкви в дослідженнях Едварда Ліковського (1836 – 1915 рр.) (2012)
Алфьоров О. - Чернігівська полкова сотня за матеріалами невідомої ревізії (2012)
Виговський М. - Українська нація і національна освіта: сучасна інтерпретація реалій Радянської України 20 – 30-х років ХХ ст., Гречка А. (2012)
Бех В. - Нове дослідження про відображення тілесності в соціогуманістаристиці (2012)
Гуржій О. - Нове слово з історії природничої науки в Україні (2012)
Дробот І. - Видавнича справа в Україні 20 – 30-х рр. ХХ ст. (2012)
Відомості про авторів (2012)
Gernego Iu. - The Potential for Innovative Development of Crowdfunding (2016)
Азьмук Н. А. - Безробіття і можливості цифрової зайнятості для його зниження (2016)
Филипова Л. - Влияние санкций Европейского Союза против Российской Федерации на туризм в Словацкой Республике, Чoванова-Супекова С. (2016)
Afanasieva L. - Improvement of the State Policy for the Public-Private Partnership Development in Ukraine, Shemayev V. (2016)
Dikan L. - The Development of a Typology of State Audit in the International and National Practice, Shevchenko I. (2016)
Lepeyko T. - A Modern Approach to the Leadership Dimension, Jamal Ya. (2016)
Корчевська Л. О. - Синергетичне управління економічною безпекою підприємства (2016)
Чмутова І. М. - Вибір спеціальних технологій управління фінансами банку з урахуванням циклічності його розвитку (2016)
Сєвідова І. О. - Застосування органо-мінеральних добрив як елемент формування прибуткового виробництва овочів, Лещенко Л. О. (2016)
Потрашкова Л. В. - Модель зв'язку соціально відповідальної поведінки та соціального капіталу підприємства (2016)
Milov A. - Corporate Decision-Making Multiagent Models, Milevskiy S. (2016)
Якимова Л. П. - Детерминанты цикличности доверия населения к негосударственному пенсионному обеспечению (2016)
Довгань Л. Є. - Інноваційний підхід до підвищення ефективності роботи проектної команди, Мохонько Г. А. (2016)
Нилова Н. М. - Исследование жизнеспособности некоторых теорий микроэкономического анализа (2016)
Новак У. П. - Облік та документальне оформлення автомобільних пасажирських перевезень, Падюка М. В., Пилипенко С. М. (2016)
Носик О. М. - Синергетика інвестицій у людський капітал (2016)
П’ясецька-Устич С. В. - Генезис спільної аграрної політики ЄС: перспективи та ризики для України (2016)
Трофімчук Т. М. - Генезис теорії людського капіталу (2016)
Антонюк Б. О. - Міжнародна конкурентоспроможність світових мегаполісів (2016)
Кравцова І. В. - Методика дослідження глобальних ланцюгів створення вартості (2016)
Дикань В. Л. - Перспективи фінансування приміських пасажирських перевезень в умовах акціонування залізничного транспорту, Єлагін Ю. В. (2016)
Кабаці С. Б. - Динаміка та структура державного боргу України (2016)
Солодовнік О. О. - Теоретико-методологічні основи формування системи фінансово-економічних інтересів сторін ППП (2016)
Чайка Ю. М. - Розвиток методичних підходів до оцінки національної конкурентоспроможності (2016)
Ращупкина В. Н. - Методология управления бизнес-процессами технологических подсистем, Козлова Л. В. (2016)
Борбулевич В. З. - Методи оцінювання інвестицій для проектів модернізації промислових підприємств (2016)
Гонтюк В. А. - Групування територіальних органів державної статистики України за рівнем кадрового забезпечення на основі багатовимірного моделювання (2016)
Mokhniuk A. M. - Modern approaches to employee motivation (2016)
Парубок Н. В. - Розвиток цукробурякового підкомплексу Черкаської області (2016)
Пономаренко Т. В. - Стейкхолдерський контекст економічної стійкості підприємства (2016)
Сагалакова Н. О. - Методичні аспекти ціноутворення в туризмі (2016)
Урсакій Ю. А. - Удосконалення управління конкурентоспроможністю підприємств на засадах якості життя (2016)
Шендерівська Л. П. - Тенденції розвитку ринку упаковки України, Савенок Д. А. (2016)
Шеховцова В. В. - Аналіз господарської діяльності малого підприємства як наукова база прийняття управлінських рішень (2016)
Хохуляк О. О. - Тенденції розвитку мегарегіональних ринків юридичних послуг (2016)
Ценклер Н. І. - Прогнозні моделі та сценарії розвитку економіки карпатського регіону в контексті активізації євроінтеграційних процесів (2016)
Погоріла І. І. - Сучасний стан та проблеми безробіття в Україні (2016)
Демчук Н. І. - Структура капіталу як метод захисту від рейдерства, Окселенко Н. О. (2016)
Голіков С. С. - Загрози податковій безпеці України (2016)
Гончар Т. Г. - Еволюція портфельної теорії та сучасні реалії фінансових відносин (2016)
Лелюк С. В. - Моніторинг фінансової безпеки економічних систем (2016)
Радова Н. В. - Фінансове забезпечення консолідації банків (2016)
Ткаченко І. П. - Інноваційні перетворення вітчизняних фінансових інституцій: проблеми розробки та впровадження, Очеретяний В. В. (2016)
Баранник З. П. - Моніторинг ефективності організаційно-економічного стану підприємств гірничого комплексу, Берідзе Т. М. (2016)
Усатенко О. В. - Бухгалтерський облік викупу та вторинного розміщення цінних паперів венчурних фондів (2016)
Ібатуллін Ш. І. - Теоретико-методологічні основи формування природно-господарських територіальних систем в Україні, Степенко О. В. (2013)
Гордієнко В. П. - Науково-методичні підходи до оцінки інвестиційної безпеки регіону, Боярко І. М. (2013)
Cаженюк В. С. - Метод реалізації математичних моделей оптимального інвестування на фінансових ринках (2013)
Федун І. Л. - Інноваційний потенціал агропромислового виробництва: методологічний вимір (2013)
Гулей А. І. - Управління сталим розвитком у сучасних умовах на вітчизняних харчових підприємствах (2013)
Булуй О. Г. - Формування власних інвестиційних ресурсів сільськогосподарських підприємств Житомирської області (2013)
Вишневська О. М. - Інформаційні технології землеробства у концепції сталого розвитку аграрного сектора, Гаркуша Ю. В. (2013)
Сагайдак М. П. - Внутренний маркетинг в управлении производительностью предприятия, Криворучкина Е. В. (2013)
Клименко О. В. - Теоретичне визначення сутності й структури фінансового ринку (2013)
Ткаченко І. П. - Фінансові ресурси підприємств: управління ефективністю формування та використання (2013)
Бричко М. М. - Системний підхід оцінювання ефективності корпоративного управління як складової управління діяльністю банків в системі фінансових відносин їх стейкхолдерів (2013)
Анін В. І. - Моделювання ресурсної структури процесу бюджетування підприємства, Гєллєр Є. Б. (2013)
Журавель Ю. Г. - Інституційні засади консолідації фінансових ресурсів для цілей модернізації економіки (2013)
Бутко Б. О. - Експліцитні чинники геоекономічного розвитку ринку високих технологій (2013)
Кліонський О. М. - Формування ситуаційної моделі управління цінами в системі міжнародного маркетингу аеропортів (2013)
Бойда С. В. - Напрями удосконалення формування та реалізації стратегічного потенціалу деревообробних підприємств Чернівецької області (2013)
Гаврилюк Т. Ю. - Фінансова безпека суб'єктів підприємництва основних видів економічної діяльності в Україні (2013)
Кузнецов А. А. - Моделювання полікритеріальної оцінки стану управління корпоративною культурою машинобудівних підприємств (2013)
Дашко І. М. - Аналіз ефективності використання мотивації персоналу при соціально-економічному механізмі управління трудовим потенціалом підприємств харчової промисловості та його обгрунтування (2013)
Камінський С. І. - Основні тенденції зміни тривалості фінансового циклу на підприємствах торгівлі (2013)
Слободчикова О. А. - Венчурне інвестування як напрям інвестиційного забезпечення реструктуризації металургійних підприємств (2013)
Узунов Ф. В. - Інвестиційне партнерство держави та приватного сектору в галузях інфраструктури України (2013)
Дєгтяр О. А. - Організація інформаційно-аналітичної роботи в органах державного управління соціальною сферою (2013)
Узунов В. В. - Загальні засади формування зон інноваційного розвитку регіону (2013)
Орленко Я. Ю. - Особливості державного управління продовольчим забезпеченням в контексті активізації інвестиційних процесів в аграрному секторі економіки (2013)
Рудешко В. В. - Організаційно-правове регулювання бюджетного обліку та казначейського контролю в Україні (2013)
Ушакова О. І. - Децентралізація управління та фінансування у сфері охорони здоров'я: міжнародний досвід для України (2013)
Єфіменкова Н. М. - Державне управління інноваційним розвитком України: радянський досвід та сучасні реалії (2013)
Міщенко Р. І. - Контроль державних органів влади в сфері державних закупівель (2013)
Садовська А. Л. - Державне регулювання інформаційно-комунікативної сфери: міжнародний досвід для України (2013)
Фірсова О. Д. - ГІС-технології як елемент інформатизації галузі охорони здоров'я: основні терміни та визначення (поняттєвий аспект) (2013)
Титул, зміст (2016)
Мамутов В. К. - Передовой опыт регионализации государственного управления экономикой (2016)
Ахромкін Є. М. - Економіко-правове забезпечення стратегічного розвитку новоутворених територіальних громад: до обговорення, Бурбело О. А., Алексєєв А. С., Заблодська Д. В. (2016)
Гудзь П. В. - Визначення сценаріїв виробництва валового регіонального продукту, Гудзь М. В. (2016)
Заблодська І. В. - Економічні передумови оновлення та реалізації стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, Носкова С. А., Татарченко О. М., Завойських Ю. А. (2016)
Іщук С. О. - Економічні проблеми розвитку промислового виробництва у західному регіоні України, Кудря Я. В. (2016)
Перепелюкова О. В. - Геоекономічна стратегія України та її регіонально-інтеграційні пріоритети, Денисюк О. В. (2016)
Чиж В. І. - Податкове адміністрування як спосіб забезпечення економічної безпеки регіону (2016)
Гречана С. І. - Cучасні проблеми та тенденції розвитку міжрегіонального співробітництва в Україні (2016)
Корсакова О. С. - Організаційні аспекти інтеграції підприємств у кластери: зарубіжна та вітчизняна практика (2016)
Попова І. А. - Оцінка інформаційної інфраструктури міжрегіонального співробітництва (2016)
Рогозян Ю. С. - Національна регламентація міжрегіонального співробітництва (2016)
Serebryak K. Ig. - The problems of agreement pro visions implementation between Ukraine and the EU: in formation support (2016)
Іванова М. І. - Особливості використання сучасних технологій менеджменту персоналу: теоретичний аспект, Варяниченко О. В. (2016)
Косар Н. С. - Формування попиту та пропозиції на фахівців з маркетингу в Україні, Кузьо Н. Є., Данилик І. В. (2016)
Tarasevich E. V. - Human resource management as a basis for economic development of the enterprise (2016)
Беро В. М. - Удосконалення законодавства щодо оподаткування єдиним податком суб’єктів господарювання (2016)
Бурбело О. А. - Прогнозування цін на сировину у сільському господарстві, Бурбело С. О. (2016)
Житар М. О. - Фондовий ринок та механізм його регулювання в умовах економічного розвитку країн (2016)
Корнійчук О. П. - Порядок обрахунку втрат соціально-економічного потенціалу України, спричинених окупацією Донбасу та анексією Криму (2016)
Кудріна О. Ю. - Стратегічні особливості відновлення промисловості: Україна повертається до ідеї спеціальних економічних зон (2016)
Линник О. О. - Стратегія макроекономічного розвитку України в умовах боргової кризи: досвід, теорія та практика (2016)
Хандій О. О. - Сучасний стан та особливості децентралізації влади в Україні (2016)
Шевцова Г. З. - Трансформація концептуальних підходів до управління розвитком хімічної промисловості в контексті неоіндустріалізації (2016)
Тимошенко О. В. - Проблеми створення та реалізації механізму економічної безпеки держави (2016)
Поворознюк В. В. - Мінеральна щільність кісткової тканини, жирова та знежирена маса в дітей різного віку та статі, Климовицький Ф. В., Балацька Н. І., Дзерович Н. І., Голубєва Т. М., Чучварьова С. С., Чирах Т. М. (2012)
Янковская Л. В. - Дефицит инедостаточность витамина D у лиц западного региона Беларуси с кардиоваскулярной патологией, Снежицкий В. А., Поворознюк В. В., Балацкая Н. И. (2012)
Балацька Н. І. - Дефіцит вітаміну D у школярів Тернопільської області (2012)
Масік Н. П. - Переломи кісток у хворих на хронічні обструктивні захворювання легенів: гендерно-вікова структура, локалізація і клініко-лабораторні маркери (2012)
Поворознюк В. В. - Особливості гіперурикемії в чоловіків та жінок старших вікових груп, Дубецька Г. С. (2012)
Кочиш А. Ю. - Анализ распространенности метаболических заболеваний скелета посредством двухэнергетической абсорбциометрии, Минасов Т. Б. (2012)
Федорович Б. О. - Променева дiаностика різних видів травматичних ушкоджень колінного суглоба у футболістів (2012)
Поворознюк В. В. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини в пацієнтів, які перенесли інсульт, Бистрицька М. А. (2012)
Охапкіна О. В. - Регіональні особливості проявів недиференційованої дисплазії сполучної тканини в дитячій популяції Харківського регіону, Фролова Т. В. (2012)
Щербина И. А. - Актуальные аспекты постменопаузального остеопороза, Лазуренко В. В., Мерцалова О. В., Горбатовская Э. В. (2012)
Дуденко В. Г. - Алгоритм оцінки онтогенетичної гармонійності м’язової компоненти тіла з урахуванням соматотипу, Терещенко О. А., Шкляр А. С., Барчан Г. С. (2012)
Поворознюк В. В. - Изучение эффективности и безопасности препарата Гиалуаль-Артро в лечении пациентов с остеоартрозом коленных суставов II-III степени, Орлик Т. В., Быстрицкая М. А., Дзерович Н. И., Козицкая С. В. (2012)
Ковальова О. М. - Вікові особливості цитокінового профілю у хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім предіабетом, Кочубєй О. А. (2012)
Морозова К. М. - Вплив модельованої бронхіальної астми та базисної терапії на морфогенез стегнової кістки лабораторних тварин в умовах експерименту, Каладзе М. М. (2012)
Неєлова О. В. - Регіональні відмінності проявів недиференційованої сполучнотканинної дисплазії, Грабар В. В., Лещинюк І. І., Бондаренко Л. В. (2012)
Савво В. М. - Остеопороз у больных ревматоидным артритом детей, Киселева Л. П., Лупальцева С. Е., Филонова Т. А., Мамалуй Н. И., Золотайкин Д. А. (2012)
Цодікова О. А. - Особливості харчування підлітків у промисловому місті, Гарбар К. Б., Барчан Г. С., Крилова О. Б. (2012)
Гарник К. В. - Показники кальцій-фосфорного метаболізму та імунний статус хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з остеопорозом на тлі синдрому екологічного імунодефіциту, Фролов В. М., Пересадін М. О., Круглова О. В., Бикадоров В. І. (2012)
Брага Д. О. - Комерціалізація інновацій в країнах ЄС (2016)
Vasylieva V. - Economic and legal base of the formation the accounting information about export operations, Lukashuk V. (2016)
Звіргзде К. І. - Податкові механізми реалізації національної інвестиційної стратегії Франції (2016)
Опалько В. В. - Мегатренди розвитку у світовій енергетиці (2016)
Українець Л. А. - Інвестиції у розвиток людського капіталу в Китаї (2016)
Богуславська С. І. - Проблеми та перспективи програмно-цільового планування регіонального розвитку (2016)
Бойко О. В. - Комплексний збалансований розвиток туристської інфраструктури (2016)
Букреєва Д. С. - Удосконалення механізму розвитку малого бізнесу в Україні: податково-інтеграційний аспект (2016)
Овсієнко О. В. - Правова економіка як інституціональна складова підвищення енергоефективності промислових підприємств України (2016)
Поснова Т. В. - Роль середнього класу в системі економічної безпеки (2016)
Аберніхіна І. Г. - Комплексний підхід до виокремлення і систематизації ризиків діяльності страхових організацій, Сокиринська І. Г. (2016)
Андросова О. Ф. - Формування іміджу комерційних банків України та шляхи підвищення довіри серед клієнтів, Лащенко А. О. (2016)
Васечко Л. І. - Актуальні питання розвитку страхового ринку України (2016)
Швец Ю. А. - Налоговая нагрузка: оценка ее влияния на деятельность и развитие промышленных предприятий, Цыкало Е. С. (2016)
Єрмак С. О. - Дослідження інноваційних технологій на молокопереробних підприємствах, Бугаєнко О. В. (2016)
Матіщак Ю. І. - Використання методу таксономії для оцінки фінансово-економічної складової розвитку підприємств (2016)
Міронова Ю. В. - Пріорітетні напрямки вдосконалення комунікаційних процесів на вітчизняному підприємстві, Кухар А. В., Роїк О. М., Кагляк О. О. (2016)
Потрашкова Л. В. - Показники потенціалу діяльності підприємства з виконання його функцій у суспільстві (2016)
Соляник Л. Г. - Фінансові важелі управління прибутком аграрних підприємств, Прийтенко Н. І. (2016)
Федорова В. А. - Основні проблеми та виклики інноваційної діяльності підприємства, Татарчук Ю. І. (2016)
Shtefan N. M. - Determining the companies value: modern approaches, Shtefan T. Y. (2016)
Aliyev Z. M. - The investigation of culture by "cultural studies” and "culturology” (2016)
Bataeva K. V. - Social codes of chat-communication: ethnomethodological approach (2016)
Бузаров А. И. - Религиозный фактор в событиях "арабской весны" и конфликтах на Ближнем Востоке (2016)
Вдовиченко Є. В. - Сутність корупції, її принципи і властивості (філософський контекст) (2016)
Глушко Т. П. - Нація як продукт економічних процесів (2016)
Горохов С. В. - Порівняльний аналіз систем медичного страхування зарубіжних країн, Старинчук С. Д. (2016)
Грищенко Н. В. - Ноmo informaticus: еволюція людини в умовах інформаційного суспільства (2016)
Гудима І. П. - Промисел Божий і чудо як елементи теологічних витлумачень релігійної картини світу (2016)
Дуденок В. И. - Особенности развития религиозного сознания в эпоху постмодерна (2016)
Зубов В. О. - Переформатування світу: субстанційні засади (2016)
Ігнатьєв В. А. - Естезис апофазису некласичної філософської парадигми (2016)
Кривега Л. Д. - Четвертая индустриальная революция: атрибуты и последствия, Сухарева Е. В. (2016)
Кротов К. В. - Теологія як антропологія у філософії неопротестантизму (2016)
Кушерець Т. В. - Варіативність змісту поняття суб’єкта історії в ідеологічному дискурсі модерну (2016)
Лисоколенко Т. В. - Игра как феномен культуры в описаниях Ф. Шиллера, Г. Гессе, Э. Финка (2016)
Литовченко І. В. - Інституційна структура суспільства: соціально-філософський аналіз (2016)
Ломачинська С. В. - Проповідницька діяльність як вагомий чинник релігійної комунікації в православній традиції (2016)
Мозгова Т. А. - Філософсько-антропологічні засади теорії виховання дітей у східній культурній традиції (на прикладі сучасної Японії) (2016)
Московая Е. А. - Дискурс: различия исследовательских ракурсов (2016)
Найдьонов О. Г. - Значення соціально-філософського спадку Лестера Уорда для формування інформаційного суспільства в Україні (2016)
Павлишин Л. Г. - Проблема людини в посткласичній традиції (2016)
Попович В. М. - Соціальне вчення православної церкви в системі богословської освіти (2016)
Поцюрко О. Ю. - Концепт нації та її ознак у творчості М. Драгоманова (2016)
Разуменко О. О. - Формування суб’єктності студента як передумова педагогічних відносин (2016)
Райхерт К. В. - Теоретическая социология и философия (2016)
Рябой Ю. О. - Специфіка політичного плюралізму в умовах політичного процесу 2013–2015 рр. (2016)
Савонова А. И. - Пути поиска божественного бытия М. Хайдеггером (2016)
Сайфудинова Е. В. - Основные этапы изучения социальной мобильности в социальной философии ХХ–ХХI веков (2016)
Сало Г. В. - Аксіологічні орієнтири у творчій спадщині мислителів української діаспори (2016)
Скрицька Н. В. - "Єдність" і "множинність" як категорії метафізики (2016)
Соловий Р. П. - Реакция современных евангелических богословов на философию постмодернизма (2016)
Ставрояні С. С. - Наративна теологія в сучасній протестантській думці (2016)
Уварова Т. И. - Культурологический анализ концепта "политическая культура" (2016)
Fesenko G. G. - The culture of state-building in Slovenia and Ukraine: the comparative analise (2016)
Халиман М. А. - Мировоззренческое противостояние мужчины и женщины (2016)
Шедяков В. Е. - Возможности информационного воздействия для осуществления гибкого управления (2016)
Шкіль С. О. - Криза наративу сучасного російського православ’я (2016)
Шумка М. Л. - Українська національна символіка як репрезентант національної ідентичності (2016)
Щедрин А. Т. - Философские аспекты "CETІ – SETI": проблемы субъектности межзвёздного диалога (2016)
Наші автори (2016)
Kaminska T. M. - Конкурентоспроможність медичних і рекреаційних послуг в Україні (2016)
Якименко-Терещенко Н. В. - Стратегічне управління розвитком внутрішнього ринку країни в контексті забезпечення її конкурентоспроможності (2016)
Пронкіна Л. І. - Якість як критерій та чинник конкурентоспроможності національної економіки, Гавриш О. М. (2016)
Ярмак О. В. - Ціна інтелектуальних послуг у контексті ціннісно-мережевого підходу (2016)
Марченко О. С. - Деструкції національного ринку юридичних послуг: зміст та наслідки для формування правової економіки (2016)
Шевченко Л. С. - Юридичний маркетинг: від теорії до практики (2016)
Hrytsenko O. А. - The role of confidence in the structure of the legal economy (2016)
Kaminska T. М. - Contradictory economic and legal approaches to comprehension of the medical services market (2016)
Marchenko O. S. - Law quasi-consulting as a threat to a legal economy (2016)
Nechyporuk L. V. - Peculiarities and directions of the Ukrainian insurance market toward development of the legal economy (2016)
Pylypenko А. А. - Organizing financial security management of the integrated structure of a business on principles of controlling (2016)
Popov О. Ye. - A system of financing corporate development of integrated joint-stock companies (2016)
Serdiukov K. H. - Problems of managing corporate rights under conditions of concentration of share capital (2016)
Shevchenko L. S. - Unfair competition in the legal services business: challenges to the legal economy (2016)
Vovk І. А. - Reformation of the ukrainian economy: what’s wrong? (2016)
Hubin K. H. - Rent-seeking as an obstacle to development of the legal economy in Ukraine (2016)
Hutsaliuk A. N. - The criterion of economic efficiency of structural changes in corporate integration processes (2016)
Levkovets О. М. - Development of legal practices and legislative novelties in the context of intellectual property protection (2016)
Mozhaikina N. V. - Problems of fighting against corruption in Ukraine (2016)
Nabatova О. О. - "Law and economics": potential and problems of development in Ukraine (2016)
Ovsiienko O. V. - The constitutional economic order and its influence on formation of the legal economy in Ukraine (2016)
Chuprina О. О. - Low salary as an instrument of "hidden privatization" (2016)
Yarmak О. V. - Problems of institutionalization of ownership relations in the intellectual services field (2016)
Budetskyi R. V. - The ministry of justice as a subject of administration of legal reformation processes in Ukraine (2016)
Кузьміна М. М. - Систематизація законодавства у сфері відновлювальної енергетики (2016)
Остапенко Ю. І. - Законодавче регулювання відносин у сфері господарювання: порівняльно-правовий аспект (2016)
Швидка Т. І. - Удосконалення механізму господарсько-правової відповідальності у сфері економічної конкуренції (2016)
Бударна В. О. - Правовий механізм формування інвестиційної політики держави (2016)
Врублевська К. М. - Договірно-правові форми інноваційного інвестування (2016)
Лебьодкін К. С. - Державна підтримка суб’єктів господарювання малого бізнесу (2016)
Лісовий М. А. - Правове регулювання діяльності національного оператора поштового зв’язку в Україні (2016)
Останіна А. В. - Господарсько-правове забезпечення інноваційної діяльності у сфері обігу лікарських засобів (2016)
Рудяга І. М. - Залізничний транспорт України як суб’єкт природної монополії: господарсько-правовий аспект (2016)
Шпаков В. В. - Законодавча політика держави щодо удосконалення механізму державного регулювання (2016)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Економічна теорія та право" (2016)
Вихідні дані (2016)
Поворознюк В. В. - Саркопения и возраст: обзор литературы и результаты собственных исследований, Дзерович Н. И., Поворознюк В. В., Паламарчук А. А., Мусиенко А. С. (2012)
Фролова Т. В. - Эндемический деформирующий остеоартроз: этиология, диагностика, лечение, профилактика, Охапкина О. В., Сороколат Ю. В., Колеушко Е. Г. (2012)
Поворознюк В. В. - Гиперурикемия и подагра: современный взгляд на проблему, Дубецкая Г. С. (2012)
Поворознюк В. В. - Вікові та статеві особливості переломів кісток передпліччя у населення Донецької області, що проживає на території з підвищеним вмістом фтору, Климовицький Ф. В., Орлик Т. В. (2012)
Ковальчук Т. А. - Якість життя хворих на ювенільний ревматоїдний артрит дітей в Україні, Росії, країнах Європи та Південної Америки (2012)
Поворознюк В. В. - Гістоморфометричне дослідження кісткової тканини щурів з експериментально модельованим хронічним обструктивним захворюванням легень, Масік Н. П. (2012)
Поворознюк В. В. - Дефіцит та недостатність вітаміну D у пацієнтів з остеоартрозом колінних суглобів, Балацька Н. І., Муц В. Я. (2012)
Дубецька-Грабоус І. С. - Фізичний розвиток дітей дошкільного віку з ураженням зубів карієсом (2012)
Пузанова О. Г. - Доказове обгрунтування скринінгу на остеопороз у первинній ланці охорони здоров’я (2012)
Григор'єва Н. В. - Антиостеопоротичні препарати в лікуванні остеоартрозу, Поворознюк В. В., Крочак С. П. (2012)
Поворознюк В. В. - Эффективность препарата Терафлекс-адванс в лечении болевого синдрома у пациентов с остеоартрозом коленных суставов, Григорьева Н. В., Орлик Т. В., Дзерович Н. И., Дубецкая Г. С., Атоян М. Л., Гриценко Г. Н., Колпакова Е. Ф., Копылова Н. В., Кривошеин В. М. (2012)
Шармазанова О. П. - Ретроспективне дослідження травм ліктьового суглоба в дітей за рентгенологічними даними, Миронова Ю. А. (2012)
Гук Ю. М. - Наш досвід корекції стану кісткової тканини та хірургічного лікування деформації у хворих на недосконалий остеогенез, Кінча-Поліщук Т. А., Зима А. М., Марциняк С. М. (2012)
Зелинский А. А. - Системный уровень фактора некроза опухоли–α (ФНО-α) и его динамика на фоне лечения у беременных с остеопенией и перинатальным инфицированием, Манасова Г. С. (2012)
Коваленко И. Н. - О некоторых противоречиях в понимании базовых терминов в переводах работы М. Вебера "Протестантская этика и дух капитализма", Коваленко Н. П. (2016)
Белей С. І. - Проблемні аспекти дослідження змісту дефініції "сільська територія" (2016)
Сари Гхаит - Концептуальные основы стратегии социального развития стран Евро-средиземноморского партнерства (2016)
Довгань Д. А. - Конкурентоспроможність вітчизняного експорту продукції чорної металургії на світовому ринку (2016)
Ліфанова М. І. - Міжнародні фінансові центри: поняття, умови та стадії формування (2016)
Борщ Л. М. - Економічна доцільність інтенсифікації видобутку природного сланцевого газу в Україні (2016)
Вороніна Р. М. - Аналіз ключових факторів впливу на розвиток міської логістики, Маргіта Н. О. (2016)
Гаража О. П. - Стандартизація оцінки майна у світі (2016)
Гончарук В. В. - Проблема асиметричної збалансованості соціального та економічного в суспільному поступі та шляхи її вирішення (2016)
Євтушенко Г. В. - Особливості управління ризиками в аграрному секторі економіки, Тимків Н. Я., Шешеня А. А. (2016)
Гришко В. В. - Системний аналіз ризиків у логістичній діяльності промислового підприємства, Гунченко М. В. (2016)
Могилова А. Ю. - Сучасні проблеми автобрендингу в Україні, Матвєєва Д. В. (2016)
Болдирєва А. С. - Облік реалізації продукції: практичний аспект у країнах світу, Корчагіна Г. А. (2016)
Бондаренко К. А. - Еволюція розвитку рекламного ринку України (2016)
Братюк В. П. - Інвестиційна діяльність страхових компаній, Бошинда І. М. (2016)
Грудзевич Ю. І. - Система стимулювання інтрапренерства на підприємствах (2016)
Королович О. О. - Вдосконалення організаційного забезпечення контролю фінансової безпеки малого підприємництва (2016)
Кузьміна О. С. - Аналіз машинобудівної промисловості України на предмет відповідності сталому розвитку (2016)
Рубан В. В. - Теоретичні основи визначення ефективності інвестиційної діяльності підприємств (2016)
Архипенко С. В. - Регіональна інвестиційна політика як інструмент вирівнювання розвитку територій області (2016)
Білоус С. П. - Наукові підходи до територіальної організації виробництва на основі використання сучасних управлінських та кластерних технологій (2016)
Бикова А. Л. - Прожитковий мінімум як базовий соціальний стандарт в Україні: реалії та проблеми вдосконалення, Лобза А. В., Семенова Л. Ю. (2016)
Васильєв О. В. - Методи прогнозування фінансової стійкості підприємства в умовах кризи, Гой В. В. (2016)
Гончаренко О. М. - Перспективи розвитку морського страхування в Україні, Світлична О. С. (2016)
Гордієнко Л. А. - Оцінка фінансового забезпечення соціальної сфери в Україні (2016)
Грищук Н. В. - Сучасний стан фінансової безпеки України та напрями її зміцнення в умовах глобалізації (2016)
Еш С. М. - Депозитна політика банків та інструменти її реалізації, Ляховецька В. М. (2016)
Завора Т. М. - Аналіз доходів місцевих бюджетів (на прикладі Полтавської області), Чумак Ю. М. (2016)
Малий В. Ю. - Роль фінансового моніторингу в запобіганні та протидії фінансуванню тероризму (2016)
Хомутенко В. П. - Деякі аспекти трансформації податкового регулювання корпоративних фінансів України, Волкова О. Г. (2016)
Голінач Л. І. - Аналітичний облік витрат соціально відповідальної діяльності машинобудівних підприємств (2016)
Кемарська Л. Г. - Трансформація фінансової звітності суб’єктів державного сектору (2016)
Коба О. В. - Облік орендних операцій, Катькало С. О., Павленко А. І. (2016)
Миронова Ю. Ю. - Необхідність впровадження системи внутрішнього контролю витрат виробництва на промислових підприємствах: теоретичний та методичний аспекти, Матюшіна Ю. І., Копиця Я. О. (2016)
Кам’янецька О. В. - Сучасний стан світового ринку зброї та його транснаціоналізація (2016)
Карачина Н. П. - Сутність поняття "Стратегія зовнішньоекономічної діяльності" та особливості її формування, Зозуля І. В., Вінницька А. О. (2016)
Олійник А. А. - Національна валютна система в умовах глобалізації (2016)
Sezhko N. - Global food problem and its displays in the context of the asymmetric world development (2016)
Сухорукова М. О. - Національні фіскальні політики в умовах глобальної інституалізації, Педь І. В. (2016)
Чала В. С. - Селективний аналіз ефективності ринкових реформ Болгарії в умовах євроінтеграції України, Хорольська А. О., Голєв А. А. (2016)
Шевченко І. Ю. - Теоретична модель підготовки практико-орієнтованих фахівців в умовах регіоналізації (2016)
Яневич Н. Я. - Сутність, функції та механізм соціального інвестування (2016)
Євтушенко Н. О. - Особливості фінансування інновацій венчурним капіталом (2016)
Кишакевич Б. Ю. - Оцінювання економічного капіталу банку на покриття процентного ризику, Лучаківський А. О. (2016)
Балковська В. В. - Економічний механізм управління конкурентоспроможністю підприємств молокопереробної галузі України в сучасних умовах господарювання (2016)
Богодистов Е. В. - Динамические способности: сравнение методов измерения на примере малых и средних предприятий Украины, Крупский А. П., Сардак С. Э. (2016)
Гопкало Л. М. - Соціально-орієнтовані лікувально-оздоровчі заклади для дітей: результати SWOT-аналізу (2016)
Іванова О. М. - Оцінка результативності вдосконалення управління інформаційними потоками туристичних підприємств (2016)
Кленін О. В. - Концептуальні основи стратегічного консалтингу в системі управління розвитком (2016)
Конащук В. Л. - Стратегічні аспекти кластерного розвитку потенціалу ПАТ "Мотор-Січ", Севастьянов Р. В., Касіч О. М. (2016)
Косовська В. В. - Оцінка економічної ефективності трансферу технічних інновацій (2016)
Тронь С. П. - Моделювання ефективності інформаційного забезпечення процесно-орієнтованого управління торговельним підприємством (2016)
Енгельс І. О. - Перспективи розвитку енергозбереження вітчизняних суб’єктів господарювання (2016)
Абабілова Н. М. - Молодіжний сленг в аспекті теорії перекладу, Нікішина В. В. (2016)
Башук Н. П. - Переклад безеквівалентної лексики у публіцистичних текстах (2016)
Бойчук Д. О. - П’єса Ґ. Бюхнера "Войцек” у прочитанні Л. Курбаса, Возненко Н. В. (2016)
Воєхевич А. І. - Особливості перекладу компаративних фразеологізмів у сучасній іспанській мові (2016)
Гончарук Р. А. - Читацька рецепція як складова літературної комунікації (2016)
Ємець О. В. - Стратегії та стилістичні прийоми перекладу поетичних текстів (2016)
Кириченко О. А. - Антонімічний переклад як ефективний прийом контекстуального перекладу лексичних одиниць, Ступак В. Г. (2016)
Лисенко Г. - Досягнення функціональної тотожності як основи перекладацьких перетворень, Чепурна З. (2016)
Мазур О. В. - Методологія вивчення творчої особистості перекладача: інструментарій теорії контекстів (2016)
Муратова В. Ф. - Актуальні проблеми редагування перекладу (2016)
Науменко А. М. - Боротьба двох течій (моделей) в історії європейського перекладу (2016)
Образцова О. М. - Синтаксичні особливості мовлення персонажу художнього твору: перекладацький аспект (2016)
Поворознюк Р. В. - Інформована згода як об’єкт перекладознавчих студій (2016)
Радецька С. В. - Відтворення ідіолекту підлітка у повісті Дж. Д. Селінджера "Над прірвою у житі”: особливості передачі сленгізмів (2016)
Радецька С. В. - Субтитрування як вид аудіовізуального перекладу: переваги та недоліки, Каліщак Т. Т. (2016)
Черноватий Л. М. - Засоби передачі однорідності у конфесійному стилі в англійській та українській мовах (2016)
Шеремета К. Ю. - Англомовний сленг: перекладацький аспект (2016)
Білецька І. О. - Контроль навчальних досягнень студентів – майбутніх учителів іноземних мов: американський досвід (2016)
Білозерська Т. В. - Поділ на групи як ефективний елемент інтерактивних методів навчання іноземним мовам (2016)
Бранецкая М. С. - Реализация компетентностно ориентированных технологий обучения иностранному языку государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления (2016)
Василенко О. М. - Застосування інтерактивних технологій у колективному і кооперативному навчанні англійської мови, Кондратюк С. А. (2016)
Гончарова-Ільїна Т. О. - Акмеологічний аспект в навчанні дорослих іноземній мові (2016)
Данік Л. В. - Розвиток кроскультурної компетенції при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням (2016)
Залеская Ю. А. - Интенсификация обучения иностранному языку студентов технического вуза (2016)
Karpenkova N. Yu. - Deutsch аls Zweitsprache (Daz) (2016)
Кіщенко Ю. В. - Становлення лекційного методу в англійській системі підготовки педагогічних кадрів (2016)
Колкунова В. В. - Формування іншомовних лексичних навичок студентів-філологів у контексті корпусної лінгвістики (2016)
Кудрявцева В. Ф. - Впровадження компетентнісного підходу у практику комунікативного навчання (2016)
Ніколаєнко О. А. - Теоретико-методологічні засади укладання робочого зошита для практичних занять з латинської мови для студентів-фармацевтів вищих медичних закладів України (2016)
Подвойська О. В. - Редагування перекладів як навчальна дисципліна (2016)
Приходько О. О. - Організація факультативних занять з іноземної мови (англійської) у технічному ВНЗ (2016)
Смелікова В. Б. - Експериментальна перевірка ефективності методики підготовки майбутніх судноводіїв до професійно-орієнтованого спілкування засобами кейс-технологій (2016)
Статкевич Е. К. - Коммуникативно-ориентированный подход в обучении английскому языку в технических вузах (2016)
Тоцька Н. Л. - Технічний переклад – формування професійних мовленнєвих навичок студентів ВНЗ (2016)
Фоменко Н. С. - Индивидуализация обучения зрелому профессиональному чтению студентов экономических специальностей (2016)
Фролова О. О. - Педагогічні умови формування соціокультурної компетенції у процесі підготовки майбутніх судноводіїв до професійно орієнтованого спілкування (2016)
Якушенко И. А. - Конструктивистское смешанное обучение как средство повышения эффективности обучения профессиональному иностранному языку в техническом вузе (2016)
Наші автори (2016)
Правила подання рукописів (2016)
Стадник О. Н. - Онкологія та радіологія у Львові: від перших кроків до становлення, Триль О. В. (2015)
Вороньжев І. О. - Можливості рентгенологічного методу у встановленні ступеня тяжкості пневмомедіастинуму у недоношених дітей з малою масою тіла при використанні штучної вентиляції легень, Сорочан О. П., Крамний І. О., Коломійченко Ю. А., Лімарєв С. В. (2015)
Васильєва І. М. - Особливості обміну біогенних моноамінів і процесів дезамінування у хворих на рак шлунка, Красносельський М. В., Віннік Ю. О., Жуков В. І., Богдан Ю. А. (2015)
Шустакова Г. В. - Использование термографического метода для контроля и прогнозирования уровня мукозита при лучевой терапии опухолей головы/шеи, Фоменко Ю. В., Гордиенко Э. Ю., Глущук Н. И., Винник Ю. А., Ефимова Г. С., Мирошниченко Л. Г., Лисанец М. П. (2015)
Михайлов И. Ф. - Рентгенофлуоресцентный анализ следов йода в моче, Будрейко Е. А., Батурин А. А., Шляхова Н. В., Михайлов А. И., Борисова С. С., Решетняк М. В., Галата Д. И. (2015)
Важенин А. В. - Опыт организации и результаты работы ПЭТ-центра в ГБУЗ "Челябинский областной клинический онкологический диспансер", Афанасьева Н. Г., Важенина Д. А., Зотова А. С., Калантаев Д. Б., Чиркова М. С., Субботин А. С. (2015)
Крамний І. О. - Можливості комп’ютерної томографії в діагностиці пневмоцистозу легень у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, Лімарєв С. В., Вороньжев І. О., Сорочан О. П. (2015)
Ткаченко М. М. - Порівняльна характеристика остеосцинтиграфії та комп’ютерної томографії при ендопротезуванні кульшових суглобів, Король П. О. (2015)
Довгич Т. А. - Роль радіоімунологічного аналізу у клінічній практиці, Мечев Д. С., Щербіна О. В., Старчак Н. М., Овчаренко В. І. (2015)
Копилова О. В. - Особливості функціонування гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної системи дітей, народжених від осіб, опромінених унаслідок аварії на ЧАЕС, Степаненко О. А. (2015)
Романенко Г. О. - Радіонуклідна діагностика функціонального стану при хворобах жовчовивідних шляхів у дітей (2015)
Ткаченко М. М. - Аналіз результатів динамічної гепатобілісцинтиграфії при дискінезіях жовчовивідних шляхів у дітей, Романенко Г. О., Макаренко А. В., Камінська А. Л. (2015)
Момот Н. В. - Мультисрезовая компьютерная томография и магнитно-резонансная томография в оценке ремоделирования левого желудочка у больных хронической ишемической болезнью сердца, Танасичук В. С., Танасичук-Гажиева Н. В. (2015)
Мазур А. Г. - Радіоімунологічний аналіз у прогнозуванні перебігу злоякісних захворювань системи крові, Миронова О. В., Ткаченко М. М., Горяінова Н. В. (2015)
Ковзун О. І. - Захисна дія паклітакселу від гамма-опромінення у клітинах анапластичної карциноми щитоподібної залози, Пушкарьов В. В., Пушкарьов В. М., Гуда Б. Б., Тронько М. Д. (2015)
Джужа Д. О. - Особливості кінетики 153Sm-оксабіфору в кісткових метастазах злоякісних пухлин різної локалізації при радіонуклідній терапії, Саган Д. Л., Даниленко В. В. (2015)
Зелінська Г. В. - Цитоморфологічні та імуноцитохімічні особливості первинних папілярних карцином щитоподібної залози та їх метастазів (радіойодорезистентних та радіойодочутливих), Кулініченко Г. М., Устименко Г. Я. (2015)
Лучицький Є. В. - Стан гіпофізарно-статевої системи та морфофункціональні показники сперми у чоловіків, хворих на рак щитоподібної залози, в динаміці лікування, Лучицький В. Є., Зубкова Г. А., Рибальченко В. М., Гулеватий С. В., Складанна І. І., Марков В. В. (2015)
Макеєв С. С. - Порівняння можливостей ультразвукового та сцинтиграфічного досліджень у діагностиці вогнищевої патології паращитоподібних залоз. результати власних спостережень, Церковняк В. І. (2015)
Розуменко В. Д. - Застосування методики суміщення даних ОФЕКТ/МРТ у діагностиці та лікуванні дифузної гліоми головного мозку. розбір клінічного випадку, Коваль С. С., Макеєв С. С., Розуменко А. В., Новікова Т. Г. (2015)
Новикова Т. Г. - Собственный опыт использования 99mTc-Tektrotyd в диагностике локализации эктопической АКТГ-секретирующей опухоли у пациентов с синдромом Кушинга, Макеев С. С., Коваль С. С., Гук Н. А. (2015)
Литвинчук В. Д. - Дифференциация метастазов в легкие при высокодифференцированном раке щитовидной железы, Таварткиладзе Н. Е., Стоян В. Т., Богданович Л. И., Чеботарева А. М., Куличкова О. В. (2015)
Кундін В. Ю. - Комплексна радіонуклідна оцінка структурно-функціональних порушень нирок при хронічному обструктивному пієлонефриті у дітей (2015)
Кундін В. Ю. - Застосування технологій ОФЕКТ та ОФЕКТ/КТ у діагностиці атипово розташованих аденом паращитоподібних залоз, Новерко І. В., Сатир М. В. (2015)
Кметюк Я. В. - Організаційно-методичні підходи побудови системи ПЕТ/КТ-досліджень в Україні (2015)
Сатир М. В. - Порівняння планарної остеосцинтиграфії та ОФЕКТ при доброякісних та злоякісних ураженнях опорно-рухового апарату у пацієнтів з онкологічними захворюваннями, Солодянникова О. І., Кундін В. Ю., Ярошенко О. Ю., Ніколов М. О. (2015)
Астап’єва О. М. - Вивчення факторів рецидивування тироїдного раку, Луховицька Н. І., Васильєв Л. Я., Ткаченко Г. І., Ткаченко Ю. Г., Грушка Г. В., Підченко Н. С. (2015)
Луховицька Н. І. - Клініко-економічний аналіз методів діагностики рецидивів диференційованого тироїдного раку, Бездітко Н. В., Васильєв Л. Я., Підченко Н. С. (2015)
Мечев Д. С. - Мировой опыт последипломной подготовки диагностических радиологов в резидентуре, Бабий Я. С. (2015)
Олександр Іванович Авраменко (2015)
Валер’ян Миколайович Рижик (2015)
Неоніла Олегівна Артамонова (2015)
Крамний І. О. - Михайло Іванович Спузяк. До 75-річчя від дня народження, Вороньжев І. О. (2015)
Титул, зміст (2011)
Члену-корреспонденту РАН В. П. Мешалкину – 70 лет (2011)
Мешалкин В. П. - Методы логистики ресурсоэнергосбережения как организационно-управленческие инструменты модернизации нефтегазохимического комплекса (2011)
Ульев Л. М. - Энергосберегающй потенциал процесса гидроочистки на установке каталитического риформинга, Нечипоренко Д. Д. (2011)
Подустов М. А. - Энерго- и ресурсосберегающие технологии в производстве поверхностно-активных веществ, Дзевочко А. М., Литвиненко Е. И., Бабиченко Ю. А., Черноног Р.С. (2011)
Капустенко П. А. - Моделирование процесса непрерывного травления листовой углеродистой стали в условиях неопределенности, Илюнин О. О., Перевертайленко А. Ю., Самер Лага (2011)
Шапорев В. П. - Принципиальная схема реакторной установки для пиролиза твердых бытовых отходов в подвижном слое и экспериментально установленные особенности процесса, Себко В. В., Михайлюк В. М. (2011)
Болюх В. Ф. - Концепция баллистического лазерного гравиметра повышенной эффективности, Винниченко А. И. (2011)
Кравченко И. В. - К вопросу о сосуществовании NO2, NO и O2 (2011)
Огурцов О. М. - Моделювання кінетики дегідрування біополімерів ДНК стимульованого дисоціативним приєднанням електронів в технології модифікації матеріалів електронними збудженнями, Масалітіна Н. Ю., Близнюк О. М. (2011)
Анипко О. Б. - Дефекты производства и старение как основные факторы возможного ненормального действия артиллерийских боеприпасов, Хайков В. Л. (2011)
Борисюк М. Д. - О применении силовой установки с двигателем 3ТД-3А в бронетранспортере БТР-4Е, Вакуленко В. В., Бобер А. В., Зарянов В. А., Иванов Ю. П., Фолунин С. А. (2011)
Вакуленко В. В. - Исследование возможности экономичного управления двигателем 3ТД-3А на из-делии БТР-4, Толстолуцкий В. А., Мущинский Ю. М., Герасименко В. И., Чучмарь И. Д. (2011)
Сядристый М. А. - Анализ современных тенденций развития конструкций силовых установок моноблочного типа для колесных боевых бронированных машин, Федоренко Е. В., Воловик Н. В., Мормило Я. М., Рассказов И. И. (2011)
Толстолуцкий В. А. - Исследование возможности динамического и экономичного управления трансмиссией БТР-4 с двигателем 3ТД-3А (2011)
Рассоха А. Н. - Влияние природы межфазного слоя на свойства фурано-эпоксидных композитов, Черкашина А. Н., Храмова Т. И. (2011)
Хавина Д. Г. - Технико-экономические аспекты внедрения нового теплообменного оборудования (2011)
Ковтонюк И. Б. - Статический показатель рациональности аэродинамической компоновки органов управления истребителя для оценки влияния принимаемых конструктивно-компоновочных решений на эффективность поперечного управления, Анипко О. Б., Иленко Е. Ю., Ковтонюк Я. И. (2011)
Андрєєва І. О. - Мультимодальний аналіз дискурсу: методологічна основа та перспективи напряму (2016)
Бабич В. І. - Лінгвокогнітивний аналіз засобів вираження ліричного Я в поетичних ідіодискурсах Р. Фроста та К. Сендберга (2016)
Бардіна Н. В. - Англійські антропоніми в психолінгвістичному епістемологічному просторі (2016)
Бердіна О. О. - Методика опису семантики дієслів з градаційним компонентом в англійській мові (2016)
Biletska I. O. - Communicative and functional features of paraphrase in the England journalistic texts (2016)
Борис Д. П. - Феномен фонетической мимикрии в английских неосленгизмах начала ХХІ века (2016)
Глущенко О. В. - Функціонування середньоверхньонімецьких дифтонгів на прикладі твору "Das Nibelungenlied" ("Пісня про нібелунгів") (2016)
Гурбанська С. О. - Джерела інтертекстів у постмодерністському художньому дискурсі (2016)
Домнич О. В. - Английский язык как полинациональный лингвальный феномен (2016)
Забужанська І. Д. - Перцептивний аналіз просодичних характеристик сучасного поетичного мовлення (на матеріалі американських віршованих текстів) (2016)
Загребельная Н. В. - Номинативный аспект лексико-семантического поля "водное транспортное средство" (на материале англоязычных номинаций круизных лайнеров) (2016)
Кириченко Т. С. - Етапи та методи дослідження дискурсивної реалізації явища перебивання в сучасному англомовному діалогічному дискурсі (2016)
Кійко C. В. - Омонімія в світлі когнітивного оператора норми (на матеріалі сучасної німецької мови) (2016)
Ковбаско Ю. Г. - Кореляція категорій модальності та дейксису у процесі формуванні "загального" значення лексичних одиниць в сучасній англійській мові (2016)
Козак С. В. - Роль фреймових структур на позначення природи у відображенні почуттів людини в німецькомовному поетичному дискурсі (2016)
Котова І. А. - Антропоніми-номінації героя та антигероя в американському кінодискурсі (2016)
Міщенко Т. В. - Фразеологічні одиниці орієнтаційно-просторової семантики в сучасній англійській мові: лінгвокогнітивний аспект (2016)
Нижникова Л. В. - Семантические типы и композиционно-речевые особенности делового юридического письма (на материале английского языка), Доленко Л. В. (2016)
Павленко Н. О. - Гендерний компонент у структурі та семантиці англійських ідіом – номінацій людини за родом діяльності (2016)
Павлюк Х. Т. - Художні символи в молодіжному романі-дистопії Сьюзен Коллінз "The hunger games” (2016)
Редька І. А. - Діахронічний аспект реалізації категорії емотивності в текстах англомовної поетичної пасторалі (2016)
Романова Н. В. - Словарная семантика немецкоязычной лексемы Zorn: диахронический аспект (2016)
Сорокіна Л. Є. - Комунікативно-прагматичний рівень мовленнєвої маніпуляції в англомовному діалогічному дискурсі: соціальна ситуація "флірт" (гендерний аспект) (2016)
Сташко Г. І. - Образ матері в американському пісенному фольклорі: лінгвостилістичний та лінгвокультурний аспекти (2016)
Четверікова О. Р. - Форми реалізації мовлення тінейджерів (на матеріалі роману Джоан Ролінг "Гаррі Поттер і кубок вогню") (2016)
Шепітько С. В. - Аксіологічні характеристики англомовних прислів’їв: питання теорії (2016)
Щербак О. М. - Аргументативні стратегії структурування текстів німецькомовних інтернет-новин (2016)
Юлинецкая Ю. В. - Дефиниционные разделы как основа интерпретационных блоков международных нормативно-правовых актов (на материале англоязычных версий международных нормативно-правовых актов) (2016)
Дегтярьова Є. О. - Методика дослідження способів відтворення внутрішнього мовлення персонажів у французькій мінімалістичній прозі кінця ХХ – початку ХХІ століття (2016)
Космацька Н. В. - Засоби вираження темпорального дейксису у гетерогенному тексті (на матеріалі французької мови) (2016)
Морошану Л. И. - "Италиянский букварь" Александра Мараки (Одесса, 1831–1832) как памятник итальянской лингводидактической литературы (2016)
Панчишин Н. З. - Латинські темпоральні ад’єктиви: ознаки та функціонування (2016)
Станіслав О. В. - Структурно-композиційні особливості синтаксичної когезії в сучасній французькій мові (2016)
Удовенко І. В. - Комбінаторні можливості адвербіальних інтенсифікаторів (на матеріалі французької мови), Подворна Л. А., Арделян М. В. (2016)
Ковтун О. В. - Особливості експлікації приєднувального семантико-синтаксичного відношення аналітичними сполучними комплексами (на матеріалі української мови) (2016)
Крисенко Т. В. - Проблема білінгвізму та лексико-семантична інтерференція як ознака мовної ситуації в сучасній Україні на прикладі лінгвокультурної ситуації Харкова, Суханова Т. Є. (2016)
Масловська Т. О. - Стилістичні фігури в поезіях Василя Симоненка (2016)
Немировська О. Ф. - Функціонування алюзивних власних назв у художньому контексті (на матеріалі роману О. Т. Гончара "Твоя зоря") (2016)
Олексенко І. П. - Хронотоп як елемент структури віртуального дискурсу (2016)
Піскунов О. В. - Реконструкція прамовних станів у студіях учених казанської школи та українських учених 30-х рр. ХХ ст., Рябініна І. М. (2016)
Попов С. Л. - Дифференциация нерегулярных грамматических вариантов перцептивно-аргументационным методом: синтаксические варианты "видно деревню – видна деревня", "слышно песню – слышна песня" (2016)
Романова О. К. - Вариативность на грамматическом уровне в языке газеты (на материале современной украинской прессы) (2016)
Топчій Л. М. - Експресивно-стилістичний потенціал вставлених конструкцій в україномовному газетному дискурсі (2016)
Шепель Ю. А. - Менталитет при формировании национального характера (2016)
Юган Н. Л. - Аксиология времени: лингвокультурологический аспект (на материале пословиц В. Даля) (2016)
Tomay Ramazan Hasan - Manifestation of ancient Turkish mythological meetings in Kumuk epics (2016)
Кравченко О. О. - Роль мережі Інтернет у формуванні молодіжного китайського сленгу (2016)
Цимбал С. В. - Категорії темпоральності та локативності в мовній картині світу китайського етносу (2016)
Ван Ицзинь - Колоратив "белый": специфика национально-культурной информации в китайском и русском языках (2016)
Вікторова Л. В. - Особливості процесу номінації в румунській та слов’янських мовах (2016)
Колесник О. С. - Лінгвокультурні й лінгвосеміотичні особливості вербалізації концепту-міфологеми ДРАКОН (2016)
Манакін В. М. - Універсальні смисли мови та ноосфера (2016)
Правдун Т. О. - Структурно-морфологічний аналіз репрезентацій функціонально-семантичного поля "кордон" / "border” в українській та англійській мовах (2016)
Чобан О. С. - Лексико-синтаксические особенности законодательных текстов во французском и украинском юридических дискурсах (контрастивный анализ) (2016)
Якубовська Н. О. - Генетична спорідненість українських і французьких превербів та специфікація їхніх функцій (2016)
Алексєєв М. Е. - Особливості підготовки перекладачів-синхроністів, Алексєєва Л. І., Синьова Т. В. (2016)
Боднар О. Б. - До питання автентичності перекладної поезії (на прикладі вибраних балад та віршів І. Драча), Ничко О. Я. (2016)
Загородня Л. З. - Когнітивна модель як оптимальна модель репрезентації артикля в цільовому тексті (2016)
Коваленко И. Н. - Языковые трансформации в современных переводах научных текстов как социолингвокультурная проблема (2016)
Новікова К. О. - Методи відтворення стилістичних фігур і тропів у процесі перекладу художніх текстів (на матеріалі роману Е. А. По "Падіння дому Ашерів") (2016)
Бабелюк О. А. - Міжуніверситетський круглий стіл "англійська мова у ХХІ столітті: спосіб мислення, професійної комунікації та діалогу культур" (2016)
Єнікєєва С. М. - Рецензія на монографію Я. В. Бистрова "Англомовний біографічний наратив у вимірах когнітивної лінгвістики і синергетики" (2016)
Наші автори (2016)
Титул, зміст (2012)
До 70-річчя з Дня народження О. Г. Бурдо (2012)
Некрасов П. О. - Оптимізація параметрів процесу ферментативної етерифікації жирних кислот етанолом (2012)
Крутиков Г. А. - Свободнопрограммируемый дискретный пневмопривод с энергосберегающим режимом работы, Стрижак М. Г. (2012)
Анипко О. Б. - Модель молекулярно-диффузного переноса в метательных взрывчатых веществах артиллерийских боеприпасов, Хайков В. Л. (2012)
Панасенко В. В. - Термодинамика химических реакций в технологии карбоната калия, Гринь Г. И., Лобойко В. А., Лавренко А. А., Кобзев А. В. (2012)
Братах М. И. - Математическая модель залпового выброса жидкости из полости газопровода, Топоров В. Г., Варавина Е. П., Кутя М. М. (2012)
Огурцов А. Н. - Моделирование нестационарной кинетики радиационной модификации материалов электронными возбуждениями: эволюция характеристической люминесценции модельных кристаллов и диссоциация биополимеров ДНК, Близнюк О. Н., Масалитина Н. Ю. (2012)
Жунь Г. Г. - Исследование поверхности изоляционных материалов для криососудов адсорбционным методом (2012)
Рассоха. А. Н. - Структура фурано-эпоксидных композитов: фрактально-перколяционный подход, Черкашина А. Н. (2012)
Цимбал О. О. - Комплексні геохімічні дослідження для пошуку покладів вуглеводнів, Омельченко Н. О., Галкін С. С., Варавіна О. П., Кутя М. М. (2012)
Братах М. І. - Оцінка впливу втрат тиску в системі збору газу на обсяги його видобутку (2012)
Григоров А. Б. - Вакуумная перегонка как основной метод регенерации гидравлических масел (2012)
Братах М. И. - Компьютеризация учебного процесса контроля гидратообразования и квазистационарных режимов работы газопроводов системы добычи и сбора газа, Кутя М. М., Петрова А. В., Лавров В. С., Сероус В. С. (2012)
Трошенькин В. Б. - Сравнительный анализ способов автономного производства водорода (обзорная статья), Зипунников Н. Н., Трошенькин Б. А. (2012)
Титул, зміст (2012)
Сивак В. В. - Экстракция данных для теплоэнергетической интеграции процесса очистки четыреххлористого титана методом ректификации, Ульев Л. М., Сулима А. Н. (2012)
Жилина М. В. - Актуальность исследования процесса карбонизации для получения активированного угля с целью утилизации отходов растительного происхождения, Карножицкий П. В. (2012)
Ульєв Л. М. - Визначення потенціалу енергозбереження процесу концентрації гідролізної сірчаної кислоти, Нехаенко М. В., Данілов Ю. Б. (2012)
Александрова Т. Е. - Цифровой инвариантный стабилизатор танковой пушки, Александрова И. Е, Лазаренко А. А. (2012)
Анипко О. Б. - Коррекция зависимости начальной скорости пули 7,62-мм винтовочного патрона по результатам экспериментальных стрельб, Муленко А. О., Баулин Д. С., Хань С. П. (2012)
Вертелецкий В. Ф. - Прогнозирование изменения физико-химических свойств порохового заряда и начальной скорости 30 мм артиллерийских боеприпасов морской номенклатуры (2012)
Ковтонюк И. Б. - Рациональный синтез аэродинамической компоновки органов управления креном маневренного самолета (2012)
Тошинский В. И. - Математическая модель гофрированной кольцеобразной насадки и её гидродинамические испытания, Голуб В. Л., Медяник А. В. (2012)
Моргунов В. В. - Численное моделирование электронно-лучевой очистки дымовых газов. Система N2-NO, Шкилько А. М., Файнштейн А. Л. (2012)
Илюнин О. О. - Управление концентрацией травильного раствора непрерывного травильного агрегата с использованием нечетких LR-интервалов, Капустенко П. А., Перевертайленко А. Ю., Тимофеев В. А. (2012)
Рассоха А. Н. - Статистический анализ адгезионно-прочностных свойств фурано-эпоксидных композитов строительного назначения, Черкашина А. Н. (2012)
Анипко О. Б. - Ренессанс парового двигателя. Транспортная паротурбинная силовая установка с низкокипящим рабочим телом (2012)
Арсеньева О. П. - Влияние геометрических параметров пластин и их гофрировки на тепло-гидравлические характеристики пластинчатых теплообменных аппаратов (2012)
Болдырев С. А - Интеграция аммиачного холодильного цикла в тепловую систему зданий, Клемеш Й. Я., Товажнянский Л. Л., Капустенко П. А., Гарев А. О., Арсеньева О. П. (2012)
Кощий В. А. - Оптимизация свойств многокомпонентной керамики, Ведь В. Е., Пономаренко А. В. (2012)
Крутиков Г. А. - Улучшение энергетических и динамических характеристик пневмоагрегатов за счёт выбора рационального режима торможения рабочего органа, Стрижак М. Г. (2012)
Некрасов П. О. - Інтенсифікація олієдобування із м’ятки насіння соняшника ферментативним методом, Данилова Л. А. (2012)
Товажнянский Л. Л. - Практическая реконструкция системы подогревателей сахарного сока перед выпариванием, Арсеньева О. П., Демирский А. В., Хавин Г. Л. (2012)
Щепцов А. В. - Влияние геронтологических изменений химических источников электрической энергии на основные энергетические показатели малоразмерных автономных подводных аппаратов (2012)
Башинский В. Г. - Анализ основных демаскирующих признаков летательного аппарата как цели управляемой ракеты с инфракрасной головкой самонаведения (2012)
Кузнецов В. В. - Обзор использования газовых холодильных машин в умеренном температурном диапазоне, Кухаренко В. Н. (2012)
Титул, зміст (2015)
Товажнянский Л. Л. - К вопросу энергосберегающей реконструкции систем теплоснабжения с паровыми котельными, Капустенко П. А., Перевертайленко А. Ю., Дуич Н., Краячич Г., Селяков А. М., Илюнин О. О. (2015)
Ульев Л. М. - Пинч-интеграция теплового насоса в процесс разделения легких углеводородов, Маатук А., Васильев М. А. (2015)
Ульєв Л. М. - Визначення потенціалу енергозбереження процесів стабілізації та поділу гідродеалкілату на установці виробництва бензолу, Варбанов П., Ільченко М. В. (2015)
Ульев Л. М. - Увеличение мощности рекуперации теплоты в процессе производства карбамида, Шумакова О. А., Варбанов П. С., Шпилька В. Н. (2015)
Краснокутский Е. В. - Нейтрализатор отходящих газов ДВС с катализатором на металлическом носителе, Ведь В. Е., Варбанов П., Сатаев М. И. (2015)
Анипко О. Б. - Влияние внешних факторов при постановке задачи на прочность узла крепления киля самолёта МиГ-29, Фененко О. А. (2015)
Ковтонюк И. Б. - Научная проблема обеспечения рационального сочетания устойчивости и управляемости летательного аппарата военного назначения на основе синтеза аэродинамической компоновки на этапе концептуального проектирования (2015)
Анипко О. Б. - Выстреливаемый из ствола автономный разведывательный летательный аппарат, Бусяк Ю. М., Коростелев О. П., Яковенко П. А. (2015)
Кондратець В. О. - Моделювання розподілу дробленої руди вздовж конвеєрної стрічки при розвантаженні бункерів, Мацуй А. М. (2015)
Пономаренко А. В. - Кинетические закономерности протекания гетерогенно-каталитических процессов очистки газовых выбросов, Ведь В. Е., Варбанов П., Сатаев М. И. (2015)
Товажнянский Л. Л. - Проектирование системы теплообменников подогрева отопительной воды на нефтеперерабатывающем заводе, Арсеньева О. П., Варбанов П., Капустенко П. А., Хавин Г. Л., Чучек Л. (2015)
Анипко О. Б. - К вопросу анализа точности определения сопротивления судна на основе расчетных соотношений с учетом температуры воды, Шаблий Г. Ф. (2015)
Арсеньева О. П. - Обоснование выбора и прогноз работоспособности теплообменников подогрева отопительной воды на нефтеперерабатывающем заводе, Варбанов П., Капустенко П. А., Хавин Г. Л., Чучек Л., Юзбашьян А. П., Бочарников И. А. (2015)
Демирский А. В. - Мониторинг динамики работы пластинчатых подогревателей сахарного сока в рабочих условиях, Георгиадис M. C., Товажнянский Л. Л., Арсеньева О. П., Капустенко П. А., Бабак Т. Г., Хавин Г. Л. (2015)
Анипко О. Б. - Анализ результатов экспериментального исследования по определению оптической заметности объектов БТТ, Бирюков И. Ю., Шульга А. В., Сиренко С. Н. (2015)
Титул, зміст (2012)
Товажнянський Л. Л. - Теплова інтеграція процесу очищення коксового газу від бензольних вуглеводородів за допомогою програм "HINT" та "ASPEN HYSYS", Ульєв Л. М., Васильєв М. А. (2012)
Сахненко Н. Д. - Энергосберегающие технологии синтеза многослойных покрытий активными диэлектриками, Проскурин Н. Н., Ведь М. В., Богоявленская Е. В. (2012)
Бурдо О. Г. - Энергетика пищевых нанотехнологий, Бандура В. Н., Ружицкая Н. В., Яровой И. И. (2012)
Боровок С. В. - К экспериментальному определению эффективности пластинчатых каплеуловителей теплообменников контактного типа, Братута Э. Г., Кругляков О. В. (2012)
Ульев Л. М. - Тепловая интеграция пятиколонного агрегата производства спирта, Ставрова К. И. (2012)
Єрмоленко І. Ю. - Оптимізація електрохімічної технології перероблення вольфрамвмісних псевдосплавів, Ведь М. В., Сахненко М. Д., Андрощук Д. С. (2012)
Терзиев С. Г. - Совершенствование энерготехнологий при производстве пищевых концентратов, Кураков О. М., Борщ А. А., Макиевская Т. Л. (2012)
Редько А. А. - Утилизация теплоты в энергетической установке с органическим теплоносителем, Павловский С. В., Загребельный И. Н., Компан А. И., Пивненко Ю. А. (2012)
Товажнянский Л. Л. - Оптимальный расчет теплообменников с каналами различной гофрировки для двухступенчатой смешанной схемы ГВС, Арсеньева О. П., Капустенко П. А., Хавин Г. Л. (2012)
Анипко О. Б. - Физические принципы разработки и создания комплексной оптико-акустической подсистемы обнаружения наземных целей объектами бронетехники, Бирюков И. Ю. (2012)
Соколов М. В. - Разработка экспериментального оборудования для создания эффективных контактных устройств ректификационных колон, Ульев Л. М., Сулима А. Н. (2012)
Анипко О. Б. - Анализ методов оценки состояния пороховых зарядов как элемент системы мониторинга артиллерийских боеприпасов, Хайков В. Л. (2012)
Ведь Е. В. - Математическая модель теплового и гидравлического сопротивления, Толчинский Ю. А. (2012)
Харлампиди Д. Х. - Расчет характеристик реверсивного кондиционера-теплового насоса при переводе его на альтернативные хладагенты, Братута Э. Г., Шерстюк А. В. (2012)
Данилов Ю. Б. - Теоретические и экспериментальные исследования теплопередачи и кипения в выпарных аппаратах со стекающей плёнкой, Ульев Л. М. (2012)
Дудка С. В. - Исследование процесса пульпообразования в технологии гранулирования фосфоросодержащих удобрений марки "Суперагро N:P 10:40", Тошинский В. И., Клименко Р. Н. (2012)
Глушкова М. А. - Формирование материалов на основе переходных металлов для экотехнологий, Майба М. В., Ведь М. В., Сахненко Н. Д., Зюбанова С. И. (2012)
Сахненко М. Д. - Метод подолання прихоплення бурильних труб за рахунок зовнішньої поляризації, Ведь М. В., Шевченко Р. О. (2012)
Арсеньева О. П. - Загрязнения теплопередающей поверхности теплообменных аппаратов с интенсификацией теплоотдачи, Янг М., Критенден Б., Капустенко П. А. (2012)
Арсеньева О. П. - Преимущества интенсификации теплообмена при проектировании теплообменных сетей, Товажнянский Л. Л., Смит Р., Булатов И. C., Капустенко П. А., Хавин Г. Л. (2012)
Содержание (2016)
Авраменко Т. В. - Заболевания щитовидной железы и беременность (2016)
Гойда Н. Г. - Основні досягнення виконання Державної програми "Репродуктивне здоров’я нації" за 2005–2015 рр., Моісеєнко Р. О., Майструк Г. П. (2016)
Тобі де Вільєрс - Національний консенсус щодо ведення пацієнток у клімактерії, Татарчук Т. Ф. (2016)
Могилевкина И. А. - Применение вагинального прогестерона в предупреждении преждевременных родов: есть ли преимущества?, Гурьянов В. Г. (2016)
Бобрицкая В. В. - Патогенетическая терапия вирусассоциированных заболеваний в гинекологической практике (2016)
Давыдова И. В. - Сердечно-сосудистые заболевания у женщин в зависимости от гормонального континуума: профилактика и стратегии лечения, Мымренко С. Н., Перепельченко Н. А., Конопляник Л. И. (2016)
Пахаренко Л. В. - Передменструальний синдром: патогенез, профілактика та лікування (2016)
Pakharenko L. V. - Premenstrual syndrome: pathogenesis, prevention and treatment (2016)
Суханова А. А. - Современные принципы лечения доброкачественных и пограничных опухолей яичников и возможности профилактики их рецидивов (Обзор литературы), Егоров М. Ю. (2016)
Говсеєв Д. О. - Тактика лікувально-профілактичних заходів у жінок з повторною прееклампсією (2016)
Жук С. І. - Психологічний статус вагітних і рівень автоантитіл до нейроантигенів у ІІІ триместрі вагітності, Щуревська О. Д. (2016)
Веропотвелян П. Н. - Акушерская патология вследствие гуморального отторжения, Веропотвелян Н. П., Цехмистренко И. С., Журавлева С. А. (2016)
Авраменко Т. В. - Вплив цукрового діабету на перебіг вагітності, розродження та перинатальну смертність, Макаренко М. В., Говсєєв Д. О., Гулам Я. М., Мартинова Л. І., Протас Р. В. (2016)
Воробей Л. І. - Стан регуляторно-адаптаційних процесів у системі мати–плацента–плід у вагітних з порушенням нейровегетативної регуляції, Ткачук Р. Р. (2016)
Веропотвелян М. П. - Сезонні особливості формування хромосомної патології у Центральному та Південно-Східному регіонах України: ретроспективний аналіз за 20 років, Кодунов Л. О., Погуляй Ю. С. (2016)
Рыкова О. В. - Междисциплинарная проблема: синдром Кушинга (Обзор руководства по диагностике синдрома Кушинга "The diagnosis of Cuching’s syndrome: Аn Endocrine Society Clinical Practice Guideline") (2016)
Пирогова В. І. - Оцінювання ефективності препарату Поліжинакс у лікуванні змішаних бактеріальних вагінітів у жінок з ектопією шийки матки, Мазур Ю. Ю., Шурпяк С. О., Малачинська М. Й. (2016)
Ночвіна О. А. - Стан тазової гемодинаміки у жінок з синдромом хронічного тазового болю (2016)
Дубоссарская З. М. - Оптимизация лечебной тактики и профилактика рецидивов бактериального вагиноза и урогенитальных расстройств у женщин в перименопаузальный период (2016)
Прудников П. М. - Порівняльні клінічні та молекулярно-генетичні особливості аденоміозу та ендометріом (2016)
Лисенко М. А. - Рівні деяких сироваткових неферментних антиоксидантів у пацієнток репродуктивного віку з епітеліальними цистаденомами яєчників, Дубініна В. Г. (2016)
Щербина Н. А. - Комплексное лечение гиперпластических процессов эндометрия у женщин репродуктивного возраста с метаболическим синдромом, Ткачева О. В., Щербина И. Н., Липко О. П., Капустник Н. В. (2016)
Бала О. О. - Роль гематологічних індексів у діагностиці завмерлої на ранніх термінах вагітності, Бенюк В. О., Ковалюк Т. В. (2016)
Бенюк В. О. - Комплексна терапія аденоміозу в поєднанні з гіперпластичними процесами ендометрія у жінок репродуктивного віку, Алтибаєва Д. М., Гончаренко В. М., Курочка В. В. (2016)
Бунятова О. О. - Оптимізація тактики лікування порушень менструальної функції на фоні хронічних запальних процесів репродуктивної системи у жінок, які багато народжували (2016)
Колесник Г. В. - Репродуктивне здоров’я жінок після органозберігальних операцій на органах малого таза (2016)
Абдулрахман Абдулбасет Мослем - Окремі показники функціонального стану гепатоцитів та ферокінетики у жінок репродуктивного віку із доброякісною патологією тіла матки, Макарчук О. М., Кантимир С. О., Римарчук М. І. (2016)
Вдовиченко Ю. П. - Інтеграція принципів Fast track surgery у схему лікування оперованих хворих з гострою гінекологічною патологією, Аношина Т. М., Вінарська-Свиридюк В. Л., Бойко О. М. (2016)
Джамиль Азиз оглы Алиев - Динамика заболеваемости и смертности от рака тела матки в Азербайджанской Республике, Фуад Алиовсет оглы Марданлы, Шамистан Алы оглы Алыев, Вюсаля Муса кызы Мадатова, Рена Шахбаз кызы Ганифаева (2016)
Пономарева О. В. - Перспективы лекарственного лечения рецидивов рака яичников, Бойко В. В., Харченко Е. В. (2016)
Симончук Е. В. - Карциносаркома матки: этапы диагностики и лечения, Шарма Н. А. (2016)
Мальцева О. И. - Роль гиперпролактинемии в генезе преждевременного телархе и ее коррекция у девочек первых пяти лет жизни (2016)
Диндар О. А. - Прогнозування перинатальних ускладнень у жінок із ожирінням і метаболічним синдромом, Бенюк В. О., Никонюк Т. Р. (2016)
Ткачик С. Я. - Прогнозування та профілактика перинатальної патології при аномаліях пологової діяльності (2016)
Бойчук О. Г. - Прогнозування неефективності допоміжних репродуктивних технологій у жінок з безплідністю та патологією печінки (2016)
Світлій пам’яті професора Хомінської Зінаїди Борисівни (2016)
Шульга Н. - Опціонні операції на міжнародних ринках, Гербст О. (2016)
Сусіденко Ю. - Інноваційний розвиток підприємств: європейський досвід, Сіташ Т. (2016)
Дунська А. - Експортно-імпортна діяльність України (2016)
Сухорукова О. - Світове книговидання: уроки для України (2016)
Бицюра Ю. - Структурні зрушення в економіці європейських країн (2016)
Гамма Т. - Синергія як фактор ефективності угод M&A (2016)
Яцюта О. - Транспортно-логістична система України в умовах європейської інтеграції (2016)
Блакита Г. - Державний фінансовий аудит системи вищої освіти, Откаленко О. (2016)
Макогон В. - Бюджетні видатки у системі соціально-економічного розвитку країни (2016)
Юхименко В. - Конкурентоспроможність української економіки в умовах євроінтеграції (2016)
Бойко М. - Ефект мультиплікації у туризмі: обмеження та можливості (2016)
Бохан А. - Екологічна дипломатія: компроміси міжнародної торгівлі (2016)
Россоха В. - Експортний потенціал аграрних підприємств, Шарапа О. (2016)
Дмитренко І. - Структурна перебудова роздрібної торгівлі в умовах глобалізації (2016)
Пономаренко Р. - Маркетингові активи у міжнародній діяльності (2016)
Сопко В. - Трансфертне ціноутворення в міжнародних розрахунках, Мельничук О. (2016)
Шаповал С. - Планування видатків бюджету в системі фінансово-економічного регулювання (2016)
Луцишин З. - Актуальні дослідження сучасних процесів зовнішньої торгівлі України (відгук на монографію "Зовнішня торгівля України: XXI століття") (2016)
Ходжаян А. - Дослідження сучасних форм та перспектив розвитку внутрішньої торгівлі України (відгук на монографію "Внутрішня торгівля України") (2016)
Гросул В. - Функції оптової торгівлі у розвитку економіки України (відгук на монографію "Оптова торгівля в Україні") (2016)
Камінська Т. - Комплексне дослідження сучасних проблем управлінського обліку у торгівлі (відгук на монографію "Управлінський облік у торгівлі") (2016)
Вітренко А. О. - Становлення та розвиток сервісної економіки (2016)
Голубка М. М. - Організаційно-економічні принципи діяльності союзу хліборобських спілок на Буковині "Селянська каса" в другій половині ХІХ – початку ХХ століття в поширенні просвіти та економічних знань серед населення (2016)
Шедяков В. Є. - Гармонізація інтересів у постіндустріальному суспільстві механiзмами виробничої демократії та соціального партнерства (2016)
Войнова Є. І. - Конкурентоспроможність України на світовому ринку страхування в 2015 році (2016)
Чернега О. Б. - Розвиток глобальної інфраструктури: стан та тенденції інвестування (2016)
Chychyna O. A. - World energy resources: current state and development prospects (2016)
Грицина Л. А. - Теоретичні основи розвитку політики імпортозаміщення (2016)
Македон В. В. - Інституційні основи становлення та розвитку національної моделі корпоративного управління (2016)
Мандра В. В. - Особенности информационного взаимодействия в системе управления транспортно-логистическим центром (2016)
Плотникова М. Ф. - Теоретическо-методологические подходы к развитию территорий (2016)
Стеблюк Н. Ф. - Прийняття управлінських рішень засобами теорій обмежень системи і нечіткої логіки в системі стратегічного управління, Волосова Н. М. (2016)
Тимошенко О. В. - Стратегічні пріоритети створення безпекового економічного середовища в Україні в умовах глобалізації (2016)
Горошко К. О. - Світовий досвід розвитку логістичних підприємств, Аляб’єва О. М. (2016)
Грушина А. І. - Система стратегічного управління фінансовими ресурсами та її специфіка у сфері культури (2016)
Гудзь Ю. Ф. - Особливості застосування методів оцінки інвестиційного потенціалу для переробних підприємств АПК (2016)
Задорожнюк Н. О. - Інноваційні напрями розвитку туристичної галузі України, Кващук Ю. О. (2016)
Латкіна С. А. - Проблеми оптимізації організаційних процесів портової діяльності в Україні, Елль М. П. (2016)
Мосумова А. К. - Визначення соціальної ефективності проектної команди в публічній організації (2016)
Кайлюк Є. М. - Організація інтеграційної взаємодії учасників регіонального інноваційного процесу, Гнатенко М. К. (2016)
Серьогіна Н. В. - Джерела фінансування розвитку дорожньої інфраструктури регіонів (2016)
Шашков С. В. - Вдосконалення програмного підходу до управління багатоцільовим функціонуванням об’єктів малої гідроенергетики (2016)
Завадовська Ю. Ю. - Фактори адаптації переселенців із числа молоді у світлі визначників їх міграційного рішення, Філяк М. С. (2016)
Свиридовська А. О. - Основи впровадження державної накопичувальної пенсійної системи (2016)
Жердецька Л. В. - Розвиток методичних підходів до оцінки капіталу банків під операційний ризик (2016)
Квасницька Р. С. - Застосування зонального ранжування під час оцінки рівнів якості інвестиційного потенціалу інститутів-інвесторів (2016)
Шапуров О. О. - Формування категоріального базису фінансової безпеки підприємств старопромислових регіонів в умовах неоіндустріалізації (2016)
Стегней М. І. - Роль доходів від об’єктів комунальної власності у формуванні фінансових ресурсів адміністративно-територіальних одиниць, Лінтур І. В. (2016)
Шерстюк О. Л. - Визначення критеріїв якості аудиту фінансової інформації (2016)
Образцова О. М. - Універсальні властивості мов у когнітивному висвітленні (2012)
Гунченко С. Д. - Смысловые аспекты использования английской юридической терминологии (2012)
Сazacu L. - Discursuri identitare in Republica Moldova. Проблема национальной идентичности в Республике Молдова (2012)
Кузьмінецька О. Ю. - Маркери часу в художній літературі у британському та американському варіантах англійської мови (на базі художніх творів "The man of property” by J. Galsworthy та "A farewell to arms” by E. Hemingway”) (2012)
Морошану (Демьянова) Л. И. - Терминология, связанная с домом и приусадебными постройками: материалы к "Идеографическому словарю русских говоров украины, Молдовы и Румынии" (2012)
Нікітіна I. B. - Сучаснi теорії ускладненого речення в українськiй, росiйськiй, англiйськiй та французькiй мовах (2012)
Морошану (Демьянова) Л. И. - Серия "Неизвестные страницы итальянской литературы: итальянские писатели хіх века и их творчество в Одессе" статья 1. творчество Антонио Пиллера (2012)
Алтухова С. В. - Проблема перекладу німецьких та російських компаративних фразеологізмів з назвами тварин (2012)
Алексеева Л. І. - Самостійна навчальна діяльність як професійна компетентність майбутнього фахівця, Малецька І. В., Ярмолович О. І. (2012)
Bokareva G. V. - General approaches to teaching grammar for exams (2012)
Зарицька І. П. - Результативність стратегій комунікацій в державному управлінні (2012)
Мартинова Р. Ю. - Сутність і структура процесуальної інтеграції професійної та іншомовної мовленнєвої діяльності (2012)
Романюк А. С. - К вопросу об усвоении иноязычного языкового материала как средства выражения разговорной речи (2012)
Автори 4 випуску (2012)
Коломоєць Т. О. - Особливості забезпечення національної безпеки України шляхом здійснення розвідувальної діяльності: історичний досвід Запорозької Січі, Жуков М. С. (2016)
Бернадський Б. В. - Перший бій таємної війни (2016)
Варданян Л. Г. - Современные проблемы постмортальной репродукции в Республике Армения (2016)
Мингела О. А. - Юридическая практика и механизм правореализации (2016)
Ткачук О. С. - Реалізація судовою владою принципів верховенства права й законності (2016)
Щипанова О. О. - Проблемні питання цивільно-правового регулювання підстав установлення сервітутних прав, Шеховцова Т. О. (2016)
Бутенко І. О. - Прокурор як суб’єкт цивільно-процесуальних правовідносин (2016)
Калюжна В. В. - Цивільна правосуб’єктність об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (2016)
Калюжний В. В. - Право на житло та цивільно-правовий захист житлових прав: цивільно-правовий аналіз (2016)
Митник А. К. - Державно-приватне партнерство з погляду підтримки наукових парків як суб’єктів інтелектуальної власності (2016)
Коломоєць Т. О. - Мотивація державного службовця за допомогою присяги, Шевченко М. В. (2016)
Курило В. І. - Сутність і зміст поняття "державний контроль у сфері ведення лісового господарства України": адміністративно-правовий аспект, Арутюнян Д. А. (2016)
Легеза Є. О. - Оцінювання якості надання публічних послуг в Україні (2016)
Литвин І. І. - Процедурні аспекти створення навчального закладу (2016)
Пирожкова Ю. В. - Процедурна функція в аспекті пошуку нової моделі системи функцій адміністративного права України (2016)
Власенко А. Г. - Относительно определения производства предоставления административных услуг в сфере гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц (2016)
Прокопенко В. В. - Митний контроль при переміщенні металобрухту через митний кордон України (2016)
Кучма О. Л. - Зловживання правом у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування: теоретико-практичний аспект (2016)
Замрига А. В. - Проблемні питання реалізації української сільськогосподарської продукції в країнах Європейського Союзу (2016)
Відгук (2016)
Голубка М. М. - Освітній складник дослідження розвитку економічної освіти у Західній Україні в умовах сьогодення: кооперативна та фінансово-економічна течії (2016)
Зайцев А. В. - Закон убывающей отдачи: технологический аспект более подробно (2016)
Katarína Hovorková - Integration tendencies of Iceland into the EU after the outbreak of the global financial crisis and the impact of their economic situation on the EU membership (2016)
Марена Т. В. - Розвиток міжнародного ринку фінансово-платіжних послуг в умовах глобальної нестабільності (2016)
Мокій А. І. - Зовнішньоекономічні чинники безпеки розвитку агропромислового комплексу України в умовах євроінтеграції, Полякова Ю. В., Кучер Р.-Д. А. (2016)
Ревенко Д. С. - Формування стратегій міжнародної конкурентоспроможності машинобудівних підприємств, Либа В. О., Зейда Л. С. (2016)
Apaкeлoвa I. O. - Aнaлiз oснoвниx пpoблeм в aдaптaцiї тa poзвитку вимушeнo пepeмiщeнoгo бiзнeсу в Укpaїнi (2016)
Богма О. С. - Аналіз виробничого складника економічної безпеки України (2016)
Бріцина Ю. В. - Динаміка розвитку професійно-технічної освіти в Україні (2016)
Гальцова О. Л. - Фінансування розвитку малого бізнесу: проблеми ефективного використання інвестиційної складової (2016)
Hrigoryev S. О. - Financial issues of ukrainian poultry meat export dumping to the European Union countries (2016)
Дичко М. Т. - Аналіз та перспективи інноваційного розвитку агропромислового сектору України, Скидан Д. О., Лободзинська Т. П. (2016)
Іванюк У. В. - Умови та чинники формування продовольчої безпеки України (2016)
Карасьова Н. А. - Світовий досвід реалізації експортоорієнтованих моделей аграрного сектору (2016)
Базалійська Н. П. - Використання зарубіжного досвіду управління трудовою діяльністю працівників, Мельничук Ю. С. (2016)
Бєлікова О. Ю. - Системоутворюючі фактори функціонування підприємств акціонерної форми господарювання (2016)
Бородін М. Ю. - Інноваційна стратегія реконструкції підприємств нафтогазового комплексу (2016)
Бутов А. М. - Фінансовий аутсорсинг та його застосування в управлінні діяльністю підприємства (2016)
Дивнич О. Д. - Технічне забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції підприємств України, Дивнич А. В., Статівка Д. І. (2016)
Єгорова Г. А. - Стратегія розвитку компаній шляхом злиття та поглинання (2016)
Замлинський В. А. - Досягнення інвестиційної привабливості інноваційних проектів на підприємствах продовольчої сфери: управлінський аспект (2016)
Зачосова Н. В. - Завдання фінансового менеджменту у системі забезпечення майнової та інтерфейсної безпеки суб’єктів господарювання, Горячківська І. В. (2016)
Коляда А. Л. - Шляхи підвищення ефективності функціонування м’ясопереробних підприємств (2016)
Копитко М. І. - Оцінювання ефективності комплексного забезпечення економічної безпеки підприємств транспортного машинобудування (2016)
Кульчицька Н. Є. - Інтелектуальний потенціал як складова частина забезпечення інноваційного розвитку країни, Дерманська Л. В. (2016)
Левків Г. Я. - Ефективне управління ризиками маркетинг-менеджменту підприємств (2016)
Карамушка М. В. - Кластери як оптимальна форма для індустрії туризму, Дурнов Е. А. (2016)
Мацієвич Т. О. - Методичні засади визначення податкового та екологічного зборів із водокористувачів Причорноморського регіону (2016)
Волкова О. Г. - Деякі аспекти акцизного оподаткування в Україні (2016)
Zavadska D. V. - Methodical approaches to the choice of marketing strategy for a modern Ukrainian bank (2016)
Захаркіна Л. С. - Податкове регулювання інвестиційної діяльності економічних суб'єктів (2016)
Ключка С. С. - Планування внутрішнього аудиту в центральних органах виконавчої влади (2016)
Козарезенко Л. В. - Європейська практика сприяння людському розвитку: податковий аспект (2016)
Гуменна-Дерій М. В. - Оцінка стану і перспективи впровадження досвіду зарубіжних країн у вітчизняну систему обліку (2016)
Єремян О. М. - Характеристика та аналітичні можливості звітності з оплати праці бюджетних установ, Сергєєва Г. С. (2016)
Ізмайлов Я. О. - Визначення складу основних об’єктів бухгалтерського обліку в моделі інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України (2016)
Жваненко С. А. - Конкурентоспроможність курортно-рекреаційних систем в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку (2016)
Титул, зміст (2016)
Білорус О. Г. - Закономірності й тенденції відтворювальної еволюції та структурної трансформації глобального капіталу (2016)
Філіпенко А. С. - Економічний світ: епістемологія (2016)
Рибалкін В. О. - До методології формування теорії економіки знань у концепції постіндустріального суспільства (2016)
Жаліло Я. А. - Особливості реалізації економічної політики держави в умовах сучасних тенденцій суспільного розвитку (2016)
Глущенко О. В. - Реципрокний обмін: діалектика розвитку та форми прояву в умовах інформаційно-мережевого суспільства (2016)
Кричевська Т. О. - Історія інститутів грошово-кредитного регулювання США. Стаття 3. Становлення антициклічної монетарної політики та розквіт кейнсіанства у США (1951–1979) (2016)
Бандура О. В. - Загальна модель економічних циклів – модель кумулятивної неефективності ринків (2016)
Скрипниченко М. І. - Тема 30. Моделі економічного зростання (2016)
До 60-річчя з Дня народження вченого-економіста В.Д.Лагутіна (2016)
Корчева В. І. - Ефективність фіскальної політики України та її вплив на економічний розвиток в умовах невизначеності (2016)
Микитась В. В. - Глобалізація як контекст формування економічної політики держави (2016)
Кірик М. А. - Особливості формування національних інноваційних систем європейських країн (2016)
Коваленко М. О. - Освітні та культурно-ментальні особливості формування людського капіталу в Україні (2016)
Лі Чао - Формування складників механізму державної підтримки сталого розвитку електроенергетики в Україні (2016)
Татарульєва А. О. - Вплив іноземного інвестування на економічний розвиток країни (2016)
Толуб’як В. С. - Фінансове та інституційне стимулювання соціальної відповідальності бізнесу в країнах Європейського Союзу, Овсянюк-Бердадіна О. Ф. (2016)
Фабрика І. В. - Світовий ринок машинобудівної продукції та місце на ньому України (2016)
Штулер І. Ю. - Інституціональні засади зміни концепцій гомеостазису як базової основи розвитку на сучасному етапі (2016)
Гордієнко М. І. - Стратегічне планування в аграрному секторі, Єльнікова Ю. В. (2016)
Дикань О. В. - Інтеграція інжинірингу в інноваційну діяльність промислових підприємств залізничного транспорту (2016)
Дідик А. М. - Суб’єктно-ієрархічний підхід до формування соціально-економічних важелів впливу на розвиток підприємства (2016)
Жалдак Г. П. - Місце соціально-економічного механізму в системі управління підприємством (2016)
Мельник П. І. - Корпоративна культура як чинник успішності компанії, Зелена М. І. (2016)
Махмудов Х. З. - Економічний аспект земельних відносин сільськогосподарських підприємств, Ярошенко С. П., Михайлова О. С. (2016)
Новак Н. П. - Формування і реалізація стратегічних засад розвитку органічного виробництва у сільськогосподарських підприємствах (2016)
Янковець Т. М. - Особливості застосування та результати реалізації інноваційних стратегій підприємств у сучасних умовах, Драгієва Є. Г. (2016)
Єрмак О. І. - Перспективи розвитку кредитно-кооперативного руху в Україні (2016)
Примостка О. О. - Методологічні засади формування бюро кредитних історій як основа надійного кредитування (2016)
Бондар Т. Л. - Внутрішній контроль якості продукції та витрат на її забезпечення (2016)
Коба О. В. - Витрати підприємства та їх класифікація для потреб управління й економічного аналізу, Миронова Ю. Ю. (2016)
Шерстюк О. Л. - Елементи якості аудиту фінансової інформації (2016)
Мельников В. В. - Мультиагентна система підтримки прийняття рішень в інноваційних кластерах (2016)
Іванов А. О. - Рецензія на монографію Юкіша В. В. "Актуальне дослідження лідерства в менеджменті", Тофан І. М. (2016)
Бiловол О. М. - Порiвняльний аналiз застосування рiзних схем лiкування хворих iз постiнфарктним кардiосклерозом та цукровим дiабетом 2 типу, Кравчун П. П., Риндiна Н. Г., Ринчак П. I., Кадикова О. I. (2015)
Горшунська М. Ю. - Оментин-1 у хворих на цукровий дiабет 2 типу: зв’язок з атерогенезом (2015)
Еременко Г. В. - Особенности течения бронхиальной астмы у больных с сопутствующим сахарным диабетом (2015)
Єрмак О. С. - Алгоритм прогнозування розвитку гострої серцевої недостатностi у хворих на гострий iнфаркт мiокарда iз супутнiм ожирiнням iз урахуванням рiвнiв копептину, MRproADM, тропонiну I та параметрiв лiпiдного обмiну, Кравчун П. Г., Риндiна Н. Г. (2015)
Захарченко Т. Ф. - Динамiка показникiв активностi уродженого iмунiтету у хворих iз вiддаленими метастазами диференцiйованого раку щитовидної залози пiсля радiойодотерапiї рiзних вiкових груп, Замотаєва Г. А., Гулеватий С. В., Волинець I. П., Джужа Д. О. (2015)
Зуєв К. О. - Розподiл жирової тканини i стан вуглеводного обмiну в залежностi вiд добового ритму артерiального тиску у хворих на цукровий дiабет 2 типу з ожирiнням i артерiальною гiпертензiєю, Когут Д. Г., Юзвенко Т. Ю., Сiнгх К. (2015)
Кравчун П. Г. - Вплив апелiну-12 на показники добового монiторування артерiального тиску i вуглеводного обмiну у хворих iз артерiальною гiпертензiєю та цукровим дiабетом 2 типу, Табаченко O. С. (2015)
Матвеева С. Л. - Патоморфологические изменения щитовидной железы при ко-инфекции туберкулез/ВИЧ, Гойденко Н. И., Юрченко И. С. (2015)
Могильницька Л. А. - Вмiст васкулоендотелiального фактору росту в сироватцi кровi хворих на цукровий дiабет 2 типу з рiзною масою тiла та у осiб iз ожирiнням (2015)
Пасиешвили Л. М. - Прогностическое и диагностическое значение апелина в течении остеоартроза у больных с ожирением, Терешкин К. И. (2015)
Хижняк О. О. - Возрастные нормы содержания пролактина в сыворотке крови здоровых добровольцев, Микитюк М. Р., Гогитидзе Т. Г. (2015)
Бондаренко Л. О. - Гiпопiнеалiзм, абдомiнальне ожирiння та лептин: хронобiологiчнi аспекти, Сотник Н. М., Мiщенко Т. В. (2015)
Iванова О. В. - Вплив комплексного препарату Кратал на функцiональний стан серцево-судинної системи у щурiв iз метаболiчним синдромом, Звягiна Т. С., Горбенко Н. I., Шаламай А. С. (2015)
Сергiєнко Л. Ю. - Особливостi впливу екзогенних естрогенiв та гiперлептинемiї на гiстоструктуру кiсток у оварiектомованих нащадкiв гестацiйно стресованих матерiв, Селюкова Н. Ю., Черевко Г. М., Бондаренко Т. В., Перець О. В., Толмачова Л. М. (2015)
Сергiєнко Л. Ю. - Гiстологiчнi особливостi щитоподiбних залоз в ранньому перипубертатному перiодi нащадкiв матерiв, пiдданих пасивному палiнню та обмеженому харчуванню пiд час вагiтностi, Соколова С. С., Яковцова I. I., Селюкова Н. Ю., Бiлецька О. М. (2015)
Кондрацкая И. Н. - Сахарный диабет 2 типа. Критерии постановки диагноза. Принципы первичной антигипергликемической терапии (2015)
"Досягнення та перспективи експериментальної i клiнiчної ендокринологiї" (Науково-практична конференцiя з мiжнародною участю "Чотирнадцятi Данилевськi читання", 2–3 березня 2015 року, м. Харкiв) (2015)
Резолюцiя науково-практичної конференцiї з мiжнародною участю "Досягнення та перспективи експериментальної i клiнiчної ендокринологiї", (Чотирнадцяті Данилевські читання 2–3 березня 2015 року, м. Харкiв) (2015)
Вадим Валерьевич Корпачев (к 70-летию со дня рождения) (2015)
Караченцева Юрiя Iвановича (2015)
До відома авторів (2015)
Щербак Я. В. - Динамічний коефіцієнт передачі статичного перетворювача системи автоматичного регулювання електричним гальмуванням, Нерубацький В. П. (2015)
Гусевський Ю. І. - Дворівневий інвертор з покращеною формою вихідної напруги, Лутай С. М., Мастепан А. Г., Пашинська Ю. В. (2015)
Маслий Ар. С. - Исследование адекватности математической модели вентильно-индукторного двигателя, Маслий Ан. С. (2015)
Ягуп Е. В. - Расчет параметров устройства компенсации реактивной мощности сети электроснабжения с трансформатором на визуальной модели (2015)
Плахтий О. А. - Динамическая модель активного трехфазного выпрямителя с коррекцией коэффициента мощности (2015)
Ienikieiev A. F. - Computer implementation of the indirect method for estimating of the predicted microroughnesses (2015)
Семененко О. І. - Підвищення ефективності системи тягового електропостачання постійного струму, Семененко Ю. О. (2015)
Буряковский С. Г. - Использование модального регулятора в системе управления электродвигателем стрелочного перевода (2015)
Kuśmińska-Fijałkowska A. - Security robotic industrial processes, Mastepan A. (2015)
Супрун О. Д. - Дослідження перехідних режимів роботи установок гарантованого живлення блочно модульних тягових підстанцій, Коваленко О. В. (2015)
Баженов В. М. - Швидкодіючий релейний захист вузлових схем живлення розподільних мереж, Одєгов М. М. (2015)
Яцько С. І. - Система моніторингу стану асинхронного тягового електроприводу рухомого складу, Ващенко Я. В. (2015)
Шпіка М. І. - Вдосконалення способу регулювання частоти обертання тягових двигунів постійного струму послідовного збудження, Андрійченко В. П., Герасименко В. А. (2015)
Шпіка М. І. - Покращення технічної ефективності та енергетичних показників системи тягового електроприводу трамвайного вагону, Андрійченко В. П., Бесараб А. І. (2015)
Ивакина Е. Я. - Гармонический состав выходного напряжения выпрямителя с широтно – импульсной модуляцией (2015)
Акімов О. І. - Вибір раціональної стратегії обслуговування електрообладнання, Сушко Д. Л., Панченко В. В., Стояновський Д. А. (2015)
Семененко Ю. О. - Моделювання процесів роботи активного фільтра послівдовного типу з імпульсною системою керування (2015)
Щербак Я. В. - Фактор пульсаций системы автоматического регулирования с двухсторонней широтно-импульсной модуляцией, Ивакина Е. Я., Панченко В. В. (2015)
Дешко В. І. - Вплив теплового захисту будівлі на показники теплового комфорту, Буяк Н. А. (2015)
Алексахин А. А. - Оценка изменения характеристик микрорайонной тепловой сети при переходе к двухтрубной системе теплоснабжения с учетом возможного утепления зданий, Бобловский А. В. (2015)
Гапонова Л. В. - Оценка теплофизических характеристик трехслойных сэндвич-панелей серии "АЛЮТЕРМ", Петрова Е. А. (2015)
Левенко Г. М. - Визначення буферних властивостей пилувато-глинистих та піщаних ґрунтів (2015)
Лобяк О. В. - Напружено-деформований та граничний стан сталебетонних пустотних плит, Головко Д. В. (2015)
Волкова В. Е. - Динамические характеристики уклонных пролетных строений конвейерных галерей, Смолий И. С. (2015)
Оксак С. В. - Вплив добавки полімерного латексу на фізико-механічні властивості бітуму та асфальтобетону (2015)
Грано Н. В. - Развитие теоретических представлений о формировании первичной структуры грунтоматериалов в присутствии суперпластификатора (2015)
Удовенко В. О. - До питання визначення нестаціонарного аеродинамічного навантаження від вітрового збудження, що діє на горизонтальну платформу, Альошечкіна Т. М. (2015)
Орел Е. Ф. - Напряженно-деформированное состояние изотропных плит с симметричной поперечной неоднородностью при термосиловом загружении, Ватуля Г. Л., Игнатенко А. В. (2015)
Павленко А. М. - Енергозберігаючі технології формування об’ємних аморфних структур, Усенко Б. О., Кошлак А. В. (2015)
Рубльов В. І. - Ексергетичний аналіз двигунів, Білвол Г. В. (2015)
Тимофеев С. С. - Нанесение антифрикционного покрытия содержащего дисульфид молибдена (2015)
Фалендыш А. П. - Целесообразность использования твердотопливных котлов на предприятиях железнодорожного транспорта, Пархоменко Л. А., Клецкая О. В., Рукавишников П. В. (2015)
Жалкін С. Г. - Складеність дизель-поїздів приміського сполучення, Жалкін О. Д. (2015)
Бабанін О. Б. - Синтез структури енергозберігаючої системи підтримки прийняття рішень для локомотивних бригад, Ломотько Д. В., Горобченко О. М. (2015)
Крашенінін О. С. - Удосконалення підходів щодо коректування технології ТО, ПР локомотивів в після нормативний період експлуатації (2015)
Петухов В. М. - Використання енергозберігаючих технологій при контролі буксових вузлів (2015)
Равлюк В. Г. - Обґрунтування доцільності розробки системи контролю гальм пасажирських вагонів, Дерев’янчук Я. В. (2015)
Бантюкова С. О. - Аналіз основних аспектів управління ризиками виникнення порушень безпеки функціонування сортувальної гірки (2015)
Блиндюк В. С. - Аналіз методів та засобів контролю якості комутації тягових двигунів локомотивів (2015)
Попов В. О. - Моделювання напружено-деформованого стану контейнерів для збереження низькорадіоактивних відходів при аварійних ситуаціях, Власко А. А. (2013)
Сердюк В. Р. - Ніздрюватий бетон поліфункціонального призначення, Христич О. В., Постовий П. В. (2013)
Власенко А. М. - Підхід до написання підручника "Mеталознавство та зварювання" з використанням керівних принципів модульної методології (2013)
Сердюк В. Р. - Зола-винос як важливий сировинний ресурс для виробництва ніздрюватих бетонів, Августович Б. І. (2013)
Дудар І. Н. - Огляд способів зимового бетонування та витримування бетонної суміші в умовах середніх від’ємних температур, Коваленко А. О. (2013)
Титко О. В. - Експериментальні дослідження деформацій основи для оцінювання сумісної роботи пальових груп (2013)
Маєвська І. В. - Вплив виду ґрунту на сумісну роботу паль і ростверка в кущовому пальовому фундаменті, Блащук Н. В., Чобанова К. А. (2013)
Панічаров Г. - Фізико-математична модель напруженого стану шельфового грунту чорноморського узбережжя Варни (2013)
Титко О. В. - Характеристика напружено-деформованого стану грунту підвалин пальових фундаментів (2013)
Моргун А. С. - Оптимізація пальового поля висотної 9-ти поверхової будівлі за числовим методом граничних елементів, Попов В. О., Бень О. В., Шульц Е. (2013)
Ратушняк Г. С. - Енергоощадна технологія влаштування вертикального глибинного анодного заземлювача з металонасиченого бетону, Ободянська О. І. (2013)
Лівінський О. М. - Аналіз методів і обсягів виробництва покрівельних робіт і розроблення пропозицій щодо їх удосконалення, Євтушенко В. А. (2013)
Лівінський О. М. - Використання механізованої силосної технології в будівництві для улаштування штукатурних покриттів, Стоян О. В. (2013)
Співак О. Ю. - Експериментальні дослідження кінетики сушіння обмазки зварювальних електродів, Боднар Л. А., Іщенко К. О. (2013)
Ромашко О. В. - Дослідження взаємодії конвекційних течій в привіконній зоні опалювальних приміщень, Ластовець Н. В. (2013)
Швець В. В. - Прогінний тунель мілкого закладання для влаштування лінії метротрамвая, Лисюк О. І., Калініченко В. С., Кудлаєнко О. О. (2013)
Смоляк В. В. - Зарубіжний досвід проектування сучасних спортивних комплексів, Шевчук Д. В. (2013)
Пидоченко О. П. - Формування сучасної транспортної системи м. Вінниця (2013)
Смоляк В. В. - Aрхітектура панського палацу в селі Чорномин Піщанського району, Козинюк Н. В., Білоус М. Ю. (2013)
Ковальський В. П. - Енергозбереження при реконструкції житлової секції застарілої серії, Щербань Д. П. (2013)
Пономарчук І. А. - Порівняльний аналіз процесів зміни стану повітря в системах кондиціювання для теплого періоду, Луценко Л. Д. (2013)
Друкований М. Ф. - Основні напрямки розвитку, виробництва та використання біологічних палив у світі, Дишкант Л. В., Алексевич І. М. (2013)
Ровенчак Т. Г. - Впровадження сучасних енергозберігаючих систем опалення в житлово-комунальному господарстві з метою економії природного газу , Малярчук В. В. (2013)
Броварник В. М. - Енергоефективні заходи у житлово-комунальному господарстві м. Вінниці , Степанов Д. В. (2013)
Ткаченко С. Й. - Техногенні ризики системи виробництва енергоносіїв з органічних відходів, Степанов Д. В. (2013)
Ткаченко С. Й. - Зниження техногенних ризиків в результаті заміщення природного газу біогазом, Пішеніна Н. В., Румянцева Т. Ю. (2013)
Олійник В. С. - Конституційне право кожного на особисту недоторканність (порівняльний аналіз) (2016)
Скибенко О. І. - Проблеми реформування правового статусу органів прокуратури України на сучасному етапі (2016)
Черничко В. В. - Реєстрація політичних партій як передумова реалізації права на об’єднання в політичні партії в Україні та країнах Європейського Союзу (2016)
Жукорська Я. М. - Роль міжнародних кримінальних трибуналів у сучасному міжнародному праві, Мудрик К. А. (2016)
Коломоєць Т. О. - Адміністративно-правове регулювання здійснення військовослужбовцями Збройних Сил України свого конституційного права на відмову від виконання явно злочинного наказу, Калниш Д. О. (2016)
Анпілогов О. В. - Визначення основних напрямів розвитку регіону як предмету адміністративно-правового регулювання (2016)
Лиськов М. О. - Контроль і нагляд у сфері лотерейної діяльності: співвідношення понять (2016)
Плетньова А. Є. - Дисциплінарна відповідальність державних службовців: актуальні питання сьогодення (2016)
Рудой К. М. - Нормативно-правове забезпечення участі Національної Поліції України в міжнародних операціях із підтримання миру й безпеки (2016)
Колеснік Л. І. - Поняття, ознаки й загальна характеристика податкового процесу (2016)
Поляк А. В. - Становлення й розвиток податкових органів на українських землях (2016)
Сотула О. С. - Умисне вбивство з хуліганських мотивів з погляду правової компаративістики (2016)
Турлова Ю. А. - Фактори латентності екологічної злочинності (2016)
Григор’єв Р. Г. - Зарубіжний досвід запобігання службовій корупції (2016)
Іванов А. О. - Окремі шляхи вдосконалення правового регулювання оперативно-розшукового забезпечення обвинувальної діяльності прокурора (2016)
Паляничко Д. Г. - Обставини, що підлягають установленню в розслідуванні злочинів, пов’язаних із дитячою порнографією (2016)
Сухачов О. О. - Поняття, перелік і класифікація оперативно-розшукових заходів як основа дослідження питань їх конспірації (2016)
Ревенко О. І. - Особливості проведення обшуку під час розслідування незаконного видобування вугілля (2016)
Дмитренко І. М. - Щодо визначення поняття "біобезпека" та його місця в системі права України (2016)
Sviatenko L. K. - Theoretical study on alkaline hydrolysis of trinitrotoluene: later steps, Okovytyy S. I., Gorb L., Leszczynski J. (2015)
Kapusta K. S. - New STO(II)-3Gmag family basis sets for the calculations of the molecules magnetic properties, Voronkov E. O., Okovytyy S. I., Leszczynski J. (2015)
Токарь А. В. - Квантово-химическое исследование структуры и спектральных характеристик молекулярных комплексов в системах "полиарилат-терлон" и "пентон-терлон": сравнительный анализ, Чигвинцева О. П. (2015)
Куцик-Савченко Н. В. - HN- и N-метилимины формальдегида, ацетальдегида и ацетона: электронное строение и барьеры инверсии атома азота, Лебедь О. С., Просяник А. В. (2015)
Худякова С. Н. - Індикаторний порошок та індикаторна трубка на основі метилсилікатної кислоти з іммобілізованими похідними димеркаптотіопірону для кольорометричного і тест-визначення паладію(II), Чмиленко Ф. О. (2015)
Маторіна К. В. - Електродно-аналітичні властивості полівінілхлоридних мембран на основі потрійних металополімерних комплексів, Чмиленко Т. С., Чмиленко Ф. О. (2015)
Тупис А. М. - Екстракційно-фотометричне визначення кадмію(ІІ) за допомогою 1-(5-бензилтіазол-2-іл)азонафтален-2-олу, Тимошук А. С. (2015)
Варгалюк В. Ф. - Особенности электроокисления олова в щелочных растворах К2ТiО3, Плясовская Е. А. (2015)
Коваленко В. С. - Роль професора Ю. М. Лошкарьова в розвитку електрохімічних досліджень у Дніпропетровському університеті, Варгалюк В. Ф., Стець Н. В. (2015)
Коваленко В. С. - Одержання перших у СРСР зразків важкої води в лабораторії О. І. Бродського, Варгалюк В. Ф., Стець Н. В. (2015)
Бедрій М. М. - Окремі правові звичаї Папуа-Нової Гвінеї: історико-юридичний аналіз (2016)
Головатий В. Я. - Уніфікація судової практики у континентальному типі правових систем: теоретичні та практичні питання (2016)
Задорожний Ю. А. - Правові позиції Конституційного Суду України: щодо питання про законодавче регулювання (2016)
Кладченко А. О. - Історико-правові й філософсько-правові підходи до становлення поняття корупції як юридичного факту (2016)
Ковалко Н. М. - Актуальні пропозиції щодо імплементації міжнародного законодавства у сфері конституційного контролю в правову систему України, Дрозд А. О. (2016)
Колисенко А. І. - Інститут контрасигнування за сучасних умов конституційного реформування (2016)
Раданович Н. М. - Функції юридичних заборон як вияв їх соціальної сутності (2016)
Рішко М. І. - Визначення понять "забезпечення", "забезпечення прав людини", "забезпечення права людини на безоплатну правову допомогу" в Україні (2016)
Росоляк О. Б. - Можливості використання конституційно-правових механізмів "гібридного опору" як способу оборони від агресора в умовах "гібридної війни", Гонак І. М. (2016)
Хотинська-Нор О. З. - Громадські слухання як неодмінна умова ефективної реалізації судової реформи в Україні (2016)
Чеховська М. М. - Напрями оптимізації реформування сектору безпеки України, Ничитайло І. М., Пічак Н. Я. (2016)
Гоцанюк О. І. - Зміст права на використання об’єкта промислової власності (2016)
Даниляк Ю. В. - Процесуально-правові засади захисту прав осіб, які не брали участі у справі (2016)
Зубенко К. В. - Зміст правового режиму нерухомості, що поширюється на рухомі речі (2016)
Кульбашна О. А. - Правовідносини інтелектуальної власності за участю науково-педагогічного працівника, Парамонова О. С. (2016)
Санченко О. І. - Характеристика особливостей окремих видів театральних постановок (2016)
Сибіга С. Е. - Новація, зміна умов договору і заміна сторони у зобов’язанні (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського