Петрова І. - Актуальні проблеми розвитку людського капіталу України (2013)
Самонова Т. - Інтегровані маркетингові комунікації в галузі туризму: теорія та методика формування (2013)
Артеменко Н. - Застосування методів фінансової діагностики для дослідження інститутів соціального захисту населення (2013)
Ачкасова С. - Методичний аспект оцінки стресостійкості страхових компаній (2013)
Бовсуновська Г. - Теоретичні засади розвитку автотранспортного страхування (2013)
Бойко Ю. - Система статистичних показників аналізу податкових надходжень до бюджету (2013)
Горохова О. - Статистичний аналіз акцизних надходжень до зведеного бюджету України, Чанкіна І. (2013)
Грицюк І. - Фінансові ресурси модернізації економіки та відновлення економічного зростання (2013)
Катан Л. - Фінансове забезпечення природовідтворення ландшафтів аграрної сфери України (2013)
Луцик-Дубова Т. - Проблеми бюджетної безпеки держави (2013)
Стасик О. - Аналіз проблем та перспектив реструктуризації санаторних закладів України за допомогою процесів злиття і поглинання (2013)
Собкова Н. - Необхідність фінансового контролю в процесі планування місцевих бюджетів в умовах трансформаційних зрушень (2013)
Супруненко С. - Податкове планування як засіб гармонізації взаємовідносин держави та суб’єктів господарювання (2013)
Юрківський О. - Амортизаційні відрахування як економічний та фіскальний інститут державного регулювання в Україні (2013)
Ярош К. - Аналіз індикаторів боргової безпеки України (2013)
Колесников В. - Инновационные пути развития банковской системы, Урсул Д. (2013)
Мусій Я. - Особливості злиття і поглинання у банківському секторі ЄС: висновки для України (2013)
Семенча І. - Управління недохідними активами банку на основі удосконалення системи контролю, Славна К. (2013)
Чайковський Я. - Тенденції, сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування в Україні (2013)
Горовий Д. - Класифікація методів оцінки бренду підприємства, Приходько Д. (2013)
Касянчук Т. - Амортизаційні відрахування як джерело капіталізації інвестицій у розширене відтворення основних виробничих фондів диверсифікованої бізнес-групи (2013)
Хохлов В. - Проблема великих хвостів розподілу дохідності у глобально диверсифікованих портфелях (2013)
Шут С. - Результативість та ефективність державних інвестицій: композиційний аналіз схем фінансування (2013)
Ананська М. - Класифікація чинників впливу на бюджетування в системі управління промисловим підприємством (2013)
Глушко О. - Методичні основи оцінювання економічної стійкості підприємств (2013)
Кулаков В. - Тенденції та закономірності сучасного етапу розвитку підприємств легкої промисловості України (2013)
Курбатова Ю. - Методичне забезпечення оцінки ефективності міжфірмових відносин на засадах ціннісного підходу (2013)
Малич Л. - Финансово-экономические предпосылки формирования рыночной капитализации публичных акционерных обществ Украины, Хасанова Е. (2013)
Мамонов К. - Планування потенціалу розвитку будівельного підприємства, Угоднікова О. (2013)
Мандражи З. - Концептуальные подходы к методике анализа прибыльности предприятий в Украине и России, Абкелямова Э. (2013)
Марцінковська О. - Продакт-плейсмент як сучасний маркетинговий інструмент: юридичні аспекти та проблеми ефективності, Легкий О. (2013)
Нусінов В. - Удосконалення методичних підходів до визначення показників економічної ефективності функціонування гірничорудних підприємств, Афанасьєв І. (2013)
Парцирна А. - Інституціональні аспекти внутрішньогосподарських економічних відносин (2013)
Перевозова І. - Вирішення спорів з приводу дебіторської заборгованості за претензійною схемою, Галько О. (2013)
Піскунова Н. - Аналіз витрат виробництва як важлива ланка ефективного управління промислового підприємства, Федорець М., Піскунова К. (2013)
Романенко О. - Декомпозиція результатів стратегічного аналізу діяльності інтегрованого підприємства в практичну площину на основі системи збалансованих показників (2013)
Семенюк О. - Узагальнення теоретичних підходів до сутності інноваційної стратегії підприємства (2013)
Слюсаренко К. - Сучасний фінансовий стан та тенденції розвитку підприємств гірничодобувної галузі України, Концесвітна Г. (2013)
Троц Н. - Оцінка фінансового стану суб’єктів господарювання в умовах запровадження податкового кодексу України (2013)
Шемяков О. - Концепція методики для оцінювання соціально-економічної ефективності систем, призначених для управління діяльністю господарюючих суб’єктів, Брадул С. (2013)
Яворська А. - Економіко-cтатистичні аспекти ведення мисливського господарства в Житомирській області (2013)
Дрей В. - Удосконалення процесу формування обліково-аналітичної інформації на підприємстві (2013)
Здреник В. - Формування інформації про операції з фінансовими інвестиціями у звітності підприємства (2013)
Козлова М. - Бухгалтерський облік як мова: семантика, синтаксис і прагматика (2013)
Перерва М. - Облікова політика в системі управління підприємствами з постачання та реалізації природнього газу (2013)
Петрук Т. - Особливості методики калькулювання собівартості освітніх послуг у приватних навчальних закладах (2013)
Аверкина М. - Оцінка економічної доцільності облаштування покрівлі типу "зелений дах" на адміністративному корпусі промислового підприємства в контексті забезпечення стійкого розвитку міста (2013)
Антонюк П. - Проблеми та напрями аналізу соціальної безпеки підприємства (2013)
Афанасьєв Є. - Багатоцільова оцінка інноваційно-інвестиційних проектів промислового підприємства за критерієм беззбитковості, Гасан Т. (2013)
Багацька К. - Особливості застосування матричних моделей у діагностиці платоспроможності підприємства, Лукащук О. (2013)
Бех І. - Формування підприємницьких мереж на основі розробки та реалізації товарів-субститутів, Смоляр Л. (2013)
Бєлосвєт О. - Аналіз ефективності застосування збільшеного податкового періоду з податку на прибуток підприємств у секторі молочного скотарства (2013)
Богуцька О. - Функціонування підприємств на фондовому ринку: напрями та тенденції розвитку, Яценко Г. (2013)
Боднарюк В. - Амортизація основних засобів як спосіб оптимізації податку на прибуток (2013)
Болотна О. - Зовнішнє середовище як фактор конкурентоспроможності підприємства (2013)
Борбуляк О. - Оцінка теоретичних основ управління структурою акціонерного капіталу (2013)
Боярко І. - Особливості оподаткування дивідендів акціонерних товариств, Пігуль Н., Дехтяр Н. (2013)
Буратчук Н. - Еволюція збалансованої системи показників (2013)
Ваніна Н. - Аналіз діяльності машинобудівних підприємств у кризових умовах (2013)
Васильківський Д. - Методологія моделювання процесу ухвалення управлінських рішень при розробці і реалізації стратегічних напрямів підвищення економічного потенціалу підприємства (2013)
Глотова Д. - Концептуальні засади вартісно-орієнтованого управління підприємством (2013)
Гончаренко І. - Діагностика фінансового стану підприємств легкої промисловості як складової фінансового та конкурентного потенціалу (2013)
Гришко І. - Класифікація факторів впливу на інвестиційну привабливість вугледобувного підприємства (2013)
Гришко М. - Детермінація поняття інноваційно-інвестиційної діяльності вугледобувних підприємств (2013)
Гудзовата О. - Підходи та методи оцінки об’єктів інтелектуальної власності, Вороновська Р. (2013)
Гудзь Ю. - Аналіз грошових потоків підприємства при формуванні стратегії зростання економічного потенціалу (2013)
Данилюк І. - Роль стратегічного контролю в системі управління підприємством, Михайлишин Н. (2013)
Демчук О. - Особливості діяльності рибного господарства в економічній системі АР Крим (2013)
Денисюк І. - Стратегія розвитку підприємства харчової промисловості: економічна сутність (2013)
Джеджула В. - Формування організаційно-економічного механізму підвищення енергоефективності промислових підприємств (2013)
Дзьоба В. - Суб’єкти та об’єкти контролінгу (2013)
Дубінський С. - Процесний підхід в управлінні персоналом машинобудівних підприємств (2013)
Жовковська Т. - Методика оцінювання стану маркетингової діяльності підприємств харчової промисловості (2013)
Загородна О. - Аналітичне обґрунтування цінової політики підприємства, Серединська В. (2013)
Задорожнюк В. - Принципи формування та основні завдання механізму управління витратами на промислових підприємствах (2013)
Захарченко О. - Енергоємність транспортування насіння соняшнику (2013)
Johann M. - An Empowerment Approach to Managing Service Employees (2013)
Іванова А. - Цілі та принципи управління технологічним розвитком підприємства в умовах нової економіки: стратегічний аспект (2013)
Іванова Л. - Аспекти нормативного та методичного забезпечення обліку і аналізу реструктуризації боргів в умовах антикризового управління суб’єкта-боржника (2013)
Камінський С. - Товарні запаси як структурна складова об’єкта управління фінансовим циклом підприємства торгівлі (2013)
Карп І. - Ціноутворення на ринку пасажирського залізничного транспорту (2013)
Килимнюк П. - Значення контролінгу в підвищенні якості менеджменту підприємства, Килимнюк В. (2013)
Кірсанова Ю. - Неприбуткові обслуговувальні кооперативи з водопостачання та водовідведення та плата за користування надрами: податкове навантаження чи обов’язковий платіж до бюджету (2013)
Кляус Д. - Інструментарій аналізу професійно-кваліфікаційної відповідності на ринку праці машинобудівного підприємства (2013)
Князь С. - Сутність поняття і характеристики інтелектуального потенціалу підприємства, Холявка Л. (2013)
Коваленко Н. - Взаємозв'язок між механізмами забезпечення стійкості та адаптації в контексті інноваційного розвитку підприємств, Гонтова Н. (2013)
Коваленко Т. - Конкурентоспроможність соціально-економічної мотивації на підприємствах зв’язку (2013)
Корнійчук О. - Продуктивність праці в рослинництві на підприємствах з різною формою господарювання (2013)
Коцелко С. - Мотивація та оплата праці на хлібопекарних підприємствах (2013)
Кричківський В. - Використання новітніх технологій у зміцненні фінансового стану суб'єктів господарювання України (2013)
Кузь В. - Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: проблеми достовірності та релевантності інформаційного забезпечення (2013)
Кузьмін О. - Сутність та значення диверсифікації на промислових підприємствах, Дрималовська Х. (2013)
Кухарук А. - Динамічно-цільовий підхід до оцінки ефективності механізму підвищення конкурентоспроможності підприємств (2013)
Лаврова Ю. - Оцінка конкурентного потенціалу підприємства (2013)
Лагоцька Н. - Сегментування промислового ринку на засадах маркетингу партнерських взаємовідносин, Мигаль О. (2013)
Лазаришина І. - Теоретико-методологічні засади аналізу грошових потоків у конкурентному середовищі (2013)
Лакейхіна В. - Взаємозв'язок корпоративних стратегій і параметрів організаційних структур холдингових об'єднань (2013)
Литвин З. - Аналіз інноваційних ризиків (2013)
Максютенко І. - Оцінка ефекту при впровадженні механізму оновлення інформаційно-телекомунікаційних систем на авіаційному транспорті (2013)
Малахова А. - Програмно-цільові аспекти планування й управління виробництвом, Гарна С., Яровий К. (2013)
Маліношевська К. - Формування моделі вимірювання якості у сфері аеропортових послуг (2013)
Марцінковська О. - "ІНКОТЕРМС-2010" як інструмент регулювання зовнішньоекономічної діяльності, Легкий О (2013)
Мельник А. - Система показників динаміки якості управлінської праці (2013)
Озарко К. - Методичне оцінювання впливу особистісних характеристик персоналу на ефективність діяльності підприємства (2013)
Олійник Л. - Принципово-критеріальні підходи до конвергенції управління активами підприємства в інституційну систему економіки (2013)
Онешко С. - Напрямки вдосконалення методики аналізу витрат морського торговельного порту (2013)
Осадчук С. - Поняття та цілі ІРО (2013)
Паламарчук О. - Відбір показників для визначення кредитоспроможності юридичних осіб (2013)
Пересипкіна Н. - Аналіз особливостей ціноутворення в туризмі (2013)
Петрушкевич К. - Сучасні особливості процесу охорони праці на промисловому підприємстві, Позднякова С. (2013)
Пилипів Н. - Поняття і сутність товарно-виробничих запасів, Борисовський М. (2013)
Поліщук С. - Аналіз розвитку концепцій бюджетування (2013)
Полянська А. - Аналітичний аспект дослідження макроекономічних тенденцій, що впливають на розвиток підприємства (2013)
Попович П. - Шляхи вдосконалення операційного аналізу витрат виробництва на м’ясопереробних підприємствах (2013)
Прокоф’єва К. - Узгодження інтересів суб'єктів при формуванні тарифів на теплозабезпечення (2013)
Пустовіт М. - Збалансована система оціночних індикаторів фінансово-економічної стратегії підприємства (2013)
Римар І. - Концептуальні засади формування соціальної відповідальності підприємства (2013)
Микитюк П. - Інноваційний розвиток промислового підприємства (2013)
Архієреєв С. - Порівняльний аналіз рівня витрат на діяльність у сфері інформатизації у машинобудуванні України та Німеччини, Замула О. (2012)
Беззубченко О. - Методичний підхід до оцінки міжнародної конкурентоспроможності регіонів України, Захарова О. (2012)
Bernat V. - Information technology, global economy and paradigm transformation, Reda R., Shavruk Y. (2012)
Бондаренко О. - Інвестиційна стратегія в курортній галузі: сутність та особливості (2012)
Боярченко А. - Особливості формування капіталу державними підприємствами вугільної промисловості (2012)
Бутова О. - Роль цінового механізму АПК у процесі інвестування інноваційного розвитку аграрних підприємств, Щеглова А. (2012)
Гнатишин М. - Світова торговельна система та охорона довкілля (2012)
Гниря А. - Емпіричне дослідження макро- та мезоекономічних чинників продуктивності праці в промисловості України (2012)
Градінарова О. - Аналіз впливу туристичної галузі України на зайнятість населення (2012)
Гринчак О. - Механізм управління складом та структурою агропромислового кластера, Давлетханова О., Михайлишина Л. (2012)
Давлетханова О. - Особливості функціонування цукробурякових інтегрованих формувань, Бобов Г. (2012)
Доброзорова О. - Зарубіжний досвід інвестування в інноваційний розвиток глобальної системи продовольчої безпеки (2012)
Дрогомирецька М. - Оцінка рівня насиченості агропродовольчого ринку основними продуктами харчування (2012)
Єрмоленко Т. - Прямі закордонні інвестиції як фактор економічної безпеки держави (2012)
Збаразская Л. - О ценовых тенденциях в промышленности Украины в контексте макроэкономической политики, Щербакова С. (2012)
Ільєнко О. - Розвиток понятійно-категоріального апарату теорії "міжнародна економічна безпека" (2012)
Ільницький Д. - Інтернаціоналізація ринку освітніх послуг України: сучасна оцінка (2012)
Качур А. - Регулювання валютного курсу як інструмент підтримки конкурентоспроможності національних економік у посткризовий період (2012)
Кашперська О. - Використання автоматизованих інформаційних систем у процесі фінансового аналізу підприємств, Ніколишин Ю. (2012)
Кисіль Т. - Основні напрямки діяльності машинобудівної галузі з огляду на нестійкий стан економіки України (2012)
Корчинська Л. - Оцінка ефективності функціонування харчової промисловості Хмельницької області (2012)
Кравець А. - Тенденції та перспективи розвитку малого і середнього підприємництва у Львівській області, Біляк А. (2012)
Мудра О. - Форсайт як механізм взаємодії ринків освітніх послуг і праці (2012)
Новикова М. - Формалізація процесів взаємодії територіальних авіавиробничих комплексів і регіонального середовища (2012)
Прозоров Ю. - Структурні трансформації фінансових інститутів розвитку в умовах неузгодженості внутрішніх та зовнішніх цілей їх функціонування в Україні (2012)
Рекуненко І. - Роль та місце інфраструктурних суб’єктів на фінансовому ринку (2012)
Рибчинська Л. - Аналіз впливу регіональних особливостей на формування конкурентних переваг кластерів (2012)
Семенютіна Т. - Газотранспортна система України: політичні ризики та енергобезпека держави (2012)
Скрипник Н. - Детермінанти забезпечення конкурентоспроможності економіки України в умовах активізації глобальних інтеграційних процесів (2012)
Сорокіна Л. - Оцінка індикаторів фінансової безпеки як складової економічної безпеки України (2012)
Терехов Є. - Економічна безпека держави та можливості її вимірювання (2012)
Тимошенко Л. - Оцінка розподілу суспільного продукту в контексті формування відтворювальних спроможностей населення, Більська О. (2012)
Ткаченко К. - Ситуаційно-продукційне моделювання системи підготовки фахівців водного транспорту, Ткаченко О. (2012)
Федун І. - Передумови активізації інноваційно-інвестиційних процесів в агропромисловому виробництві України (2012)
Феєр О. - Аналіз цільового використання джерел інвестиційних ресурсів (2012)
Цапук О. - Сутність та місце інноваційної розробки у сфері енергозбереження (2012)
Чебанов О. - Оцінка впливу кінцевого попиту на R&D витрати у промисловості України (2012)
Черничко С. - Девальвація чи ревальвація гривні: перспективи для України (2012)
Чорна М. - Оцінка рівня впливу зовнішніх чинників на розвиток роздрібної торгівлі (2012)
Шемяков О. - Проблема духовності в управлінні соціально-трудовими відносинами і її вплив на розвиток виробничої демократії (2012)
Шершун М. - Фінансово-господарські механізми реалізації основних засад збалансованого ведення лісового господарства в Україні (2012)
Широкова О. - Принципи побудови ринків послуг залізничного транспорту, Челядінова Н. (2012)
Акімова Т. - Інформаційно-нормативне забезпечення управління діяльністю підприємства в умовах недосконалого конкурентного середовища, Варванська І. (2012)
Алєксєєнко Т. - Удосконалення обліку готової продукції та її реалізації на переробних підприємствах АПК (2012)
Гринчак О. - Теоретико-методологічні аспекти інформаційного забезпечення оперативного управління сільськогосподарським виробництвом, Миколайчук Я. (2012)
Дрогобицький І. - Природа і походження нематеріальних активів, Скоп Х. (2012)
Єсієва Н. - Транспортно-експедиційна діяльність як один із основних видів діяльності підприємств-перевізників: обліково-правовий аспект (2012)
Замогильний П. - Формування центрів фінансової відповідальності у фінансовій структурі авіаремонтних підприємств (2012)
Зима Ю. - Адаптація звітності бюджетних установ до міжнародних стандартів (2012)
Королович О. - Управлінський облік в Україні та питання становлення його на промислових підприємствах (2012)
Ліба Н. - Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності (2012)
Маначинська Ю. - Системний підхід до актуарного обліку та звітності (2012)
Меліхова Т. - Розробка програми аудиту ефективності використання основних засобів на підприємстві, Буркова О. (2012)
Назарова І. - Фактори впливу на облікову політику при реорганізації підприємств (2012)
Пігош В. - Система облікового відображення власних надходжень державних вищих навчальних закладів і напрями її оптимізації (2012)
Попович В. - Стратегічний облік як частина облікової системи підприємства (2012)
Реслер М. - Облікова політика – основа методичного забезпечення обліково-аналітичного механізму (2012)
Семанюк В. - Теорія обліку: інституційний підхід (2012)
Скрипник Н. - Теоретичні та методологічні аспекти формування стратегічної звітності (2012)
Сокольська Р. - Особливості системного підходу до визначення поняття фінансовий облік (2012)
Ткаченко Є. - Порівняльна характеристика німецької та американської концепцій контролінгу (2012)
Чакалова Н. - Формування моделі функціонування інформаційного обміну між секторами з обліку, контролю та управління товарною дебіторською заборгованістю (2012)
Юркова І. - Економічна сутність виробничих запасів та напрямки їх дослідження (2012)
Бадюк М. І. - Робота медичних формувань і закладів у епідемічних осередках, Грушкевич В. В (2012)
Бадюк М. І. - Особливість своєчасності надання медичної допомоги на етапах медичної евакуації у провідних країнах світу (огляд літератури), Ковида Д. В. (2012)
Діденко Л. В. - Готовність особового складу Збройних Сил України до виконання функціональних обов’язків: особливості динаміки та структури працевтрат військовослужбовців Збройних Сил України в умовах переходу до професійної армії (2012)
Воронко А. А. - Особливості захворюваності, інвалідизації, летальності та організації надання медичної допомоги хворим, що брали участь в ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи, Косянчук А. С., Латишенко С. В., Івашкіна Т. А., Буженко А. І. (2012)
Слабкий Г. О. - Причини звернення пацієнтів до приватних закладів охорони здоров’я, Пархоменко Г. Я. (2012)
Мельник І. П. - Соціально-медична характеристика військовослужбовців, що звертаються до клінік та відділень амбулаторно-поліклінічної допомоги у зоні відповідальності військово-медичного клінічного центру Центрального регіону (2012)
Огороднійчук І. В. - Аналіз рівнів захворюваності військовослужбовців Збройних Сил України на хвороби шкіри та підшкірної клітковини, Остапенко С. П., Маринич Н. Б. (2012)
Cімперович С. В. - Особливості імітаційного моделювання епідеміології ВІЛ/СНІД для Збройних Сил України, Кащенко Р. А., Борисова С. Л. (2012)
Виноградов О. О. - Формування організаційно-штатних структур лікарняних закладів охорони здоров’я Збройних Сил України на мирний час, Галушка А. М., Серебряков О. М., Стукан Л. І. (2012)
Вороненко В. В. - Дози опромінення і їх наслідки для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, Скалецький Ю. М., Торбін В. Ф. (2012)
Паламар Б. І. - Визначення індексу безпеки лікарні, як оцінка можливості роботи лікарні в умовах стихійного лиха або глобальної надзвичайної ситуації (2012)
Бідненко Л. І. - Шум як шкідливий фактор в професійної діяльності військовослужбовців збройних сил, Іванько О. М., Рожков Г. С., Єщенко В. І. (2012)
Гук А. В. - Особливості надання медичної допомоги військовослужбовцям строкової служби, які хворі на інфекційні та паразитарні хвороби, в медичних пунктах військових частин Збройних Сил України, Устінова Л. А., Хижняк М. І., Грушкевич В. В. (2012)
Іванько О. М. - Епідеміолого-географічні аспекти гельмінтозів на території України, Кожокару А. А., Колос Л. А., Філіпенко Л. І., Мельник О. В. (2012)
Хижняк М. І. - Професійно-прикладне фізичне виховання спеціалістів, які виконують роботу за призначенням в умовах підземних спеціальних споруд, Іващенко С. М., Гузов В. В., Єщенко В. І. (2012)
Іванько О. М. - Особливості роботи споруд для очистки невеликих обсягів стічних вод, Хижняк М. І., Власенко О. М. (2012)
Черкасенко І. Л. - Вивчення захворюваності працівників оборонного комплексу м. Києва на прикладі заводу "Радар”, Устінова Л. А., Хижняк М. І. (2012)
Козинець Г. П. - Значення судинної терапії в комплексному лікуванні потерпілих з гіпотермічними ушкодженнями, Хитрий Г. П., Осадча О. І., Назаренко В. М., Боярська Г. М. (2012)
Осьодло Г. В. - Клініко-епідеміологічний аналіз коморбідного перебігу хронічного панкреатиту і герх у військовослужбовців, Шмиголь Н. В. (2012)
Коршевнюк Д. О. - Особливості больового синдрому у військовослужбовців з функціональною диспепсією (2012)
Красюк О. А. - Особливості клінічного перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки у поєднанні з артеріальною гіпертензією та абдомінальним ожирінням, Мороз Г. З., Федорова О. О., Луценко С. В. (2012)
Селюк М. М. - Морфологічні зміни в печінці та селезінці у щурів під впливом електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону, Козачок М. М., Потаскалова В. С. (2012)
Солярик В. В. - Етіопатогенетичні аспекти лікування псоріазу (2012)
Хитрий Г. П. - Сучасний погляд на респіраторну підтримку у хворих з вірусними пневмоніями, Левченко Т. М., Степанюк В. К. (2012)
Селюк О. В. - Порівняння ефективності та безпечності селективних та специфічних інгібіторів циклооксигенази-2 у військовослужбовців з патологією суглобів, Родіонов А. В., Момат Р. К. (2012)
Старіков А. В. - Інтенсивна терапія геморагічних порушень (2012)
Апихтіна О. Л. - Гетатопротекторна дія екстракту S. Coronata при свинцевій інтоксикації (експериментальне дослідження), Коцюруба А. В., Коркач Ю. П., Сокуренко Л. М., Скибінська Т. Р. (2012)
Францевич К. А. - Розробка та впровадження алгоритму комплексної променевої діагностики захворювань грудної залози з метою своєчасного виявлення та лікування дифузних мастопатій як засобу вторинної профілактики раку грудної залози (2012)
Головаха М. Л. - Шкала прогнозування результатів мікрофрактуризації дефектів хряща колінного суглоба (2012)
Головаха М. Л. - Аналіз результатів монокондилярного ендопротезування, Шабус Р., Орлянський В. (2012)
Головаха М. Л. - Пошкодження суглобового хряща при неспроможності передньої хрестоподібної зв’язки, Шишка І. В., Баніт О. В., Твердовський А. О., Бабич Ю. А., Забелін І. М., Орлянський В. (2012)
Білоножкін Г. Г. - Оперативне лікування навколо-внутрішньосуглобових переломів кісток зустрічно-компресуючими гвинтами (2012)
Лурін І. А. - Досвід застосування ультразвукових технологій у лікуванні пілонідальних кіст крижово-куприкової ділянки, Цема Є. В., Доморацький І. Е., Юрків О. Є., Мазур С. М. (2012)
Дроздова А. О. - Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку України лікарських засобів, які застосовуються в стоматології, Пенчукова Л. О., Загорій Г. В. (2012)
Давтян Л. Л. - Вивчення асортименту вагінальних супозиторіїв групи G01 на вітчизняному фармацевтичному ринку, Малецька З. В. (2012)
Шматенко О. П. - Аналіз фармацевтичного ринку та перспективи застосування антагоністів кальцію-похідних дигідропіридину в Україні, Притула Р. Л., Сирота П. С., Лихота А. М. (2012)
Притула Р. Л. - Аналіз фармацевтичного ринку України, Шматенко О. П., Притула Л. Г., Страшний В. В. (2012)
Притула Р. Л. - Аналіз вітчизняного ринку антибактеріальних засобів для фармакотерапії постраждалих з травматичною хворобою, Шматенко О. П., Максимук Т. М., Скворцова О. В. (2012)
Шматенко О. П. - Визначення шляхів оптимізації використання лікарських засобів у військово-медичній службі, Притула Р. Л., Семенченко Г. Б., . Лихота А. М. (2012)
Сердюк Є. В. - Визначення умов зберігання мазі з рослинним компонентом для лікування ран, Ляпунова О. О., Гладух Є. В., Шматенко О. П. (2012)
Шматенко О. П. - Вибір методів дослідження при вирішенні проблем медикаментозного забезпечення політравми, Притула Р. Л., Соломенний А. М., Гринчук І. Г. (2012)
ШматенкоО. П. - Вивчення фізико-механічних показників бар’єрних модифікованих лікарських плівок, ТарасенкоВ. О., ДавтянЛ. Л., Дроздова А. О., ШматенкоВ. В. (2012)
Грубник І. М. - Вплив лікарських речовин на реологічні властивості агарового гелю, Гладух Є. В., Черняєв С. В. (2012)
Давтян Л. Л. - Дослідження способу введення наночасток у основу полімерних плівок, Власенко І. О., Дульцева О. В., Горбанюк Т. І., Солнцев В. С., Шматенко О. П. (2012)
Лихота К. М. - Визначення якості гігієни порожнини рота за наявності брекет-системи, Лихота А. М., Кочин О. В. (2012)
Лихота А. М. - Порівняльна характеристика показників місцевого імунітету порожнини рота у пацієнтів з геніралізованним пародонтитом, що зазнали впливу хронічного стресу, Горобець О. В., Київська-Філатова В. В., Розова К. В. (2012)
Дуда О. В. - Стан тканин пародонту та адаптційний потенціал організму у дітей із соматичною патологією, Остапко О. І. (2012)
Лихота А. М. - Зміни тканин пародонту після лікування ортодонтичних хворих знімною і незнімною апаратурою (морфологічне і електронно-мікроскопічне дослідження), Лихота К. М., Кочин О. В., Карась А. Ф. (2012)
Лихота А. М. - Удосконалення протезування кінцевих дефектів зубного ряду мостоподібними конструкціями на скляних опорах, Сеник А. Я., Лихота C. А. (2012)
Крячко А. Г. - Досвід використання дентальниї імплантантів у осіб похилого віку, Лихота А. М., Коваленко В. В., Шматенко О. П. (2012)
Крячко А. Г. - Стан ротової порожнини у військовослужбовців військово-морських сил України, Лихота А. М., Шматенко О. П. (2012)
Лихота А. М. - Порівняльна характеристика розвитку дистрофічних та запально-деструктивних процесів в тканинах пародонта, викликаних розвитком стресу-реакції у людини та лабораторних щурів, Горобець О. В., Розова К. В., Савельєва О. В. (2012)
Лихота А. М. - Зміни видового складу мікроорганізмів під час лікування різних захворювань щелепно-лицевої ділянки, Лихота Т. Ф., Горобець О. В. (2012)
Павленко О. В. - Особливості нормалізації окклюзійних співвідношень під час ортопедичного лікування кінцевих дефектів зубних рядів (огляд літератури), Лихота А. М., Кочин О. В. (2012)
Біденко Н. В. - Рання передача карієсогенної мікрофлори від матері до дитини як чинник ризику розвитку карієсу тимчасових зубів (2012)
Лихота К. М. - Клініко-лабораторна характеристика зубощелепної ділянки пацієнтів з сагітальними зубоальвеолярними аномаліями, Лихота А. М., Кочин О. В. (2012)
Крячко А. Г. - Оцінка сучасного стану стоматологічної допомоги у Кримському регіоні, Лихота А. М., Коваленко В. В., Шматенко О. П. (2012)
Погребняк О. О. - Ефективність впливу вазостату і кораргіну на показники обміну речовин, масу тіла і характер розподілу жирової тканини в організмі при ІХС у хворих на ЦД типу 2 (2012)
Депутат Ю. М. - Гігієнічна оцінка матеріалів для виробництва військової форми одягу військовослужбовців Збройних Сил України – нагальне питання сьогодення (2012)
Дорошенко М. М. - Український військово-медичний регістр і концепція радіаційно-токсичної травми, Галдецька І. Д., Золотарьова О. А., Крупська О. О., Сергієнко А. В., Сергієнко Т. А., Шведін Р. М. (2012)
Канюра О. А. - Організація надання стоматологічної допомоги населенню України та стоматологічного забезпечення військовозобов’язаних запасу і військового резерву Збройних Сил України, Бадюк М. І., Власенко О. М. (2012)
Рожков Г. С. - Аналіз інфекційної захворюваності військовослужбовців у різних адміністративно-територіальних зонах відповідальності військово-медичних клінічних центрів Збройних Сил України за показниками 2008-20011 рр. (2012)
Маначинська Ю. - Моделювання приросту економічної вартості підприємства на основі актуарного базису (2013)
Маркіна Я. - Вибір оптимальної інноваційної стратегії для підприємства (2013)
Охота В. - Проблеми конкурентоспроможності вітчизняних ТНК (2013)
Ронська О. - Сучасний стан та аналіз ефективності використання коштів, спрямованих на виконання заходів з охорони праці на вугледобувних підприємствах (2013)
Ряховська А. - Факторний аналіз ефективності використання основних фондів металургійного підприємства (2013)
Рыбалко Л. - Технологическая и экологическая целесообразность комплексного использования минеральных ресурсов в направлении повышения рентабельности работы предприятия (2013)
Северина С. - Сучасні проблеми управління ефективністю на українських підприємствах (2013)
Седікова І. - Проблеми просування продукції підприємств з виробництва соків, Килинчук О. (2013)
Сівашенко Т. - Підходи до визначення внеску персоналу в конкурентоспроможність підприємства (2013)
Скригун Н. - Аналіз споживчих мотивацій та їх використання в практичній діяльності підприємств, Кочмарук М., Семененко К. (2013)
Смутко А. - Аналіз сильних та слабких сторін бізнесу з використанням механізмів нечіткої логіки, Щаслива Г. (2013)
Снігур Х. - Розробка методичних підходів до формування критеріїв відбору інвестиційно-інноваційного проекту для підприємств харчової промисловості (2013)
Соломянюк Н. - Теорія життєвого циклу при плануванні в маркетингу (2013)
Сотніков А. - Сучасний стан машинобудівної галузі України та перспективи впровадження прогресивних систем управління (2013)
Спащенко Г. - Загальні тенденції розвитку торгівлі на ринках України (2013)
Спільник І. - Аналіз економічної доданої вартості підприємства (2013)
Старінська В. - Особливості моделювання та використання соціального потенціалу туристичного підприємства (2013)
Тараєвська Л. - Методичні підходи до оцінки рівня управління організацією, Ріщук Л. (2013)
Толпежніков Р. - Стратегічна карта підприємства як основа підвищення вартості підприємства, Пастощук О. (2013)
Толпежніков Р. - Методика оцінки результативності корпоративного управління, Пастощук О. (2013)
Турченюк Т. - Удосконалення ергономічних вимог як один із напрямів зменшення виробничого травматизму, Гуревич О. (2013)
Тучковська І. - Аналіз тенденцій інноваційного розвитку торговельних підприємств, Артищук І. (2013)
Урсакій Ю. - Управління мотивацією на засадах якості життя як засіб підвищення продуктивності та конкурентоспроможності підприємства (2013)
Федишин М. - Удосконалення методики оцінювання фінансового стану як передумови проведення аналізу грошових потоків підприємств харчової промисловості (2013)
Федорченко А. - Аналітична функція маркетингу в системі управління підприємством (2013)
Хваль Юлія - Упровадження категорійного менеджменту на підприємствах роздрібної торгівлі (2013)
Цимбалюк С. - Механізм формування компенсаційної політики: теоретико-методологічні аспекти (2013)
Червякова В. - Організаційно-методичний комплекс контролінгу в системі управління підприємствами автосервісу (2013)
Черемісова Т. - Джерела самофінансування підприємств: їх склад та структура за кризових умов (2013)
Чернецька С. - Аналіз ефективності управління підприємством державного сектору економіки на прикладі державного підприємства Міністерства оборони України "Сакський центральний військовий клінічний санаторій імені М. І. Пирогова" (2013)
Чубка О. - Характеристика підходів до формування оборотного капіталу промислових підприємств (2013)
Шелест О. - Методичний підхід до діагностики інвестиційних ризиків авіатранспортних підприємств (2013)
Шендерівська Л. - Прок’юремент як система постачання у видавничо-поліграфічній галузі, Лавренюк М. (2013)
Щекович О. - Оцінка економічної ефективності інтенсифікації розвитку виробничих процесів підприємства на основі реалізації інноваційних проектів (2013)
Щербань О. - Методичний підхід до розробки фінансової стратегії підприємства (2013)
Щербатенко І. - Аналіз факторів, що впливають на інвестиційну привабливість підприємств авіатранспортної галузі, Горбачова О. (2013)
Яворська К. - Бізнес-напрямок як складова збалансованого портфеля бізнесів (2013)
Яковець Т. - Розрахунок оптимальної структури капіталу для підприємств лісового господарства (2013)
Яркина Н. - Экстраполяция как средство экспресс-диагностики в управлении предприятиями рыбного хозяйства (2013)
Яцюк О. - Необхідність, мета та послідовність планування автосанації підприємства, Твердохліб І. (2013)
Бугара А. - Методичні підходи до оцінки собівартості виноробної продукції (2013)
Будько О. - Формування цілісної обліково-аналітичної системи суб’єктів господарювання (2013)
Височан О. - ПДВ у діяльності туристичних підприємств: особливості нарахування, обліку та сплати (2013)
Войнаренко М. - Автомобільні вантажні перевезення як об’єкт обліку та аудиту діяльності підприємств-перевізників, Єсієва Н. (2013)
Зигрій О. - Удосконалення методики аналізу показників бухгалтерської фінансової звітності підприємств (2013)
Зима Ю. - Особливості застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в обліку основних засобів (2013)
Кулагин А. - Аудиторская оценка подхода управленческого персонала к отдельным элементам концепции существенности (2013)
Любезна І. - Оцінка матеріальних запасів у вітчизняній та зарубіжній системах обліку (2013)
Мохняк В. - Сучасний стан і перспективи розвитку бухгалтерського обліку в кредитних спілках України (2013)
Муравський В. - Забезпечення інформаційної безпеки в автоматизованих системах бухгалтерського обліку (2013)
Пилявець О. - Організація облікової політики у фермерських господарствах рибницької галузі (2013)
Резникова О. - Обоснование стратегических решений на основе учетной информации (2013)
Савченко І. - Обчислення і аналіз витрат часу на виправлення бухгалтерських помилок за допомогою імітаційного моделювання (2013)
Сєркіна Н. - Особливості обліку надходження і перерахування членських внесків у неприбутковій організації та їх контроль, Швець В. (2013)
Томчук О. - Інформаційне забезпечення SWOT-аналізу (2013)
Усік І. - Значення доходів та видатків спецфонду у діяльності бюджетних установ (2013)
Черешнюк О. - Концепція обліку в управлінні інноваційною діяльністю підприємства (2013)
Щербай Г. - Теоретичні засади методики обліку господарської діяльності в бюджетних установах (2013)
Гавришків І. - Пріоритети забезпечення інвестиційної привабливості Тернопільського регіону (2013)
Давлетбаева Н. - Рыночные механизмы коммерциализации инновационной деятельности (2013)
Оливко О. - Концептуальні засади формування глобального ринку праці (2013)
Пазізіна К. - Оптимізація структури зовнішньої торгівлі продукцією аграрного сектору в контексті забезпечення продовольчої безпеки України (2013)
Пшенична Т. - Оцінка ефективності діяльності кластерів у молокопереробній галузі (2013)
Савенко І. - Стандартизація зернової продукції – основа функціонування макрологістичної системи виробництва та перерозподілу зерна в Україні (2013)
Штефан Б. - Ринок бізнес-аналітики: тенденції та перспективи розвитку (2013)
Титул, зміст (2015)
Дронова М. Л. - Інгібітори синтезу білка в клітинах мікроорганізмів. Оксазолідинони, Вринчану Н. О., Дудікова Д. М., Ємсенко А. С. (2015)
Лук’янчук В. Д. - Актопротектори: фармакологія та фармакотерапія, Сімонова І. В. (2015)
Громов Л. О. - Механізми розвитку толерантності до антипсихотичних засобів, Черноштан К. О., Мовчан О. Д., Тарнавська Л. С., Ярош О. К. (2015)
Котов О. О. - Зміни анксіолітичних властивостей альпразоламу в динаміці курсового введення мишам, Громов Л. О., Ярош О. К. (2015)
Носач С. Г. - Влияние производного ксантина – соединения С­3 на морфофункциональные показатели нейронов сенсомоторной зоны коры головного мозга при моделировании внутримозгового кровоизлияния, Беленичев И. Ф., Шкода А. С., Александрова Е. В. (2015)
Цивунін В. В. - Вплив потенційного антиконвульсанта – cухого екстракту рутки Шлейхера – на вміст нейротрансмітерних амінокислот у головному мозку мишей, Штриголь С. Ю., Горбач Т. В. (2015)
Булига Л. О. - Експериментальне дослідження ранозагоювальної дії гелю з наночастками срібла та глюкозаміном, Черних В. П., Штриголь С. Ю., Мовчан Б. О., Бутко Я. О. (2015)
Бухтіярова І. П. - Фармакологічне дослідження гіпоглікемічних властивостей рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну­1, Щокіна К. Г., Дроговоз С. М., Іщенко О. М. (2015)
Коропецька Н. Ю. - Вплив речовини LES­2222, ретаболілу та тестостерону пропіонату на біохімічні показники в крові щурів за харчової депривації, Остапів Д. Д., Нєктєгаєв І. О., Лесик Р. Б., Піняжко О. Р. (2015)
Лук’янчук В. Д. - Порівняльна фармакокінетика потенційного церебропротектора "Цереброгерм" на етапі абсорбції в нормі та при закритій черепно­мозковій травмі, Поліщук Є. М., Сейфулліна І. Й., Рисухіна Н. В., Марцинко О. Е. (2015)
Набока О. І. - Гепатопротекторна дія екстракту ласкавцю золотистого за експериментального ураження печінки щурів тетрацикліном, Хуарі С. З., Кошова О. Ю. (2015)
Остапець М. О. - Вивчення загальнотоксичної дії комплексу біологічно активних речовин з трави герані болотної, Шевцов І. І., Карабут Л. В. (2015)
Талаш В. В. - Вплив інгібіторів активації ядерного фактора ВB на метаболізм і гемокоагуляцію за умов відтворення метаболічного синдрому, Костенко В. О. (2015)
Пахольчук О. П. - Обґрунтування оптимальної схеми застосування емолієнта для лікування шкірних проявів алергії в дітей (2015)
Добреля Н. В. - Правова база для проведення етичної експертизи доклінічних досліджень лікарських засобів з використанням лабораторних тварин, Бойцова Л. В., Данова І. В. (2015)
До ювілею професора, доктора медичних наук Стелли Борисівни Французової (2015)
Чекман І. С. - Французова Стелла Борисівна – учений­фармаколог (до ювілею) (2015)
Гетя А. А. - Галузевому науковому центру -80, Рибалко В. П., Сагло О. Ф. (2010)
Березовський М. Д. - Організація локальної системи виробництва свинини, Гетя А. А. (2010)
Близнюченко А. Г. - Генетические основы гибридизации (2010)
Зельдин В. Ф. - Особенности оценки продуктивных качеств свиней в условиях крупных качеств свиней в условиях крупномасштабного производства свинины, Шавкун Ю. Н. (2010)
Шульга Ю. І. - Ефективність ввідного схрещування, Маслюк А. М. (2010)
Перетятько Л. Г. - Відгодівельні та м’ясні якості нових заводських ліній у полтавській м’ясній породі свиней (2010)
Баньковська І. Б. - Оцінка рівня електропровідності м’язової тканини свиней різних генотипів, Гетя А. А., Канюка О. Ю., Лісна Т. М. (2010)
Балацький В. М. - Поліморфізм гена рецептора пролактіна в популяціях свиней різних генотипів та його зв’язок з репродуктивними ознаками свиноматок великої білої породи, Гришина Л. П., Вознюк Л. І. (2010)
Саєнко А. М. - Поліморфізм локусу інсуліноподібного фактора росту 2 у популяціях свиней різного напрямку продуктивності, Балацький В. М., Дикань О. С. (2010)
Лядський І. К. - Стан вивчення та перспективи використання генів МС4R та HMGA1, що впливають на формування м’ясних і відгодівельних ознак свиней (2010)
Коваленко В. Ф. - Динаміка окремих біохімічних показників крові свиней за дії ферментованих кормів, Біндюг О. А., Зінов'єв С. Г., Вагідова О. О. (2010)
Сідашова С. О. - До методики привчання імпортних кнурців різних типів вищої нервової діяльності на чучело свині, Коваленко В. Ф., Біндюг О. А., Біндюг Д. О. (2010)
Ільченко М. О. - Особливості біохімічного складу спермальної плазми у кнурів (2010)
Семенов С. О. - Новий вітчизняний пробіотик "Біонорм-К” для ефективного вирощування поросят, Троценко З. Г., Карпинчик В. О. (2010)
Підтереба О. І. - Збалансованість раціонів – запорука прибутковості свинарства, Смислов С. Ю. (2010)
Козловська М. В. - Запровадження досвіду країн-членів СОТ при формуванні національної системи електронних реєстрів в товарному та племінному тваринництві, Кравченко О. І., Гетя А. А. (2010)
Чехлатий О. М. - Внесок О. П. Бондаренка у розвиток науки про годівлю свиней (2010)
Бублик Н. В. - Школа творчих стосунків (спогади науковця-ветерана) (2010)
Гімн Інституту свинарства (2010)
Бойко Л. І. - Морфологічні зміни пагонів видів роду Pittosporum banks et sol. в зв’язку з умовами утримання (2015)
Лисогор Л. П. - Географічний аналіз флори перелогів Правобережного степового Придніпровʼя (2015)
Матяшук Р. К. - Особливості адаптаційної мінливості селекційних зразків хризантеми дрібноквіткової (2015)
Демченко Н. Р. - Розвиток бактеріоценозу коропа дзеркального (Cyprinus specularis) під впливом полютантів (2015)
Заіченко Н. В. - Паразити бичкових риб в деяких континентальних водних об’єктах (2015)
Рабченюк О. О. - Вплив підвищених концентрацій йонів fe3+ на гематологічні показники коропа та щуки, Хоменчук В. О., Курант В. З. (2015)
Гулай О. В. - Дослідження екологічних взаємодій Ondatra zibethicus з патогенними бактеріям Erysipelothrix rhusiopathiae серологічним методом, Жукорський О. М., Гулай В. В. (2015)
Лапа С. В. - Специфічна дія біопрепарату на основі бацил щодо фітопатогенів, Крючкова Л. О., Данкевич Л. А., Авдєєва Л. В. (2015)
Матвійчук О. А. - Видовий склад та екологічна структура авіфауни Верхнього і Середнього Побужжя (2015)
Петрина Л. Г. - Радіогенні зміни вмісту рнк у кістковому мозку за різних режимів g-опромінення тварин, Мойсеєнко М. І., Кравець В. І. (2015)
Позур В. В. - Реакція лімфоїдних органів при застосуванні мультипробіотика "Симбітер ацидофільний" у щурів з глутаматним ожирінням, Святецька В. М., Усок В. С., Потапенко М. С., Димент Г. С., Янковський Д. С., Рудик М. П. (2015)
Потрохов А. О. - Антиоксидантна активність трансгенних рослин Nicotiana tabacum l з геном ifn-α2b людини, інфікованих вірусом тютюнової мозаїки (2015)
Галкін О. Ю. - Розробка імуноафінного методу виділення ige людини із біологічних рідин, Горшунов Ю. В., Дуган О. М. (2015)
Горбатюк Л. О. - Гідроекологічні дослідження Канівського водосховища в ретроспективі та на сучасному етапі (огляд) (2015)
Музика Л. В. - Вміст каротиноїдних пігментів в організмі прісноводних молюсків, Киричук Г. Є. (2015)
Опалко А. І. - Відомий український вчений у галузі біології, дендрології, інтродукції та акліматизації рослин, екології, селекції, садово-паркового мистецтва, реставрації парків та сучасного паркобудівництва (до 75-річчя від Дня народження члена-кореспондента НАН України, професора І. В. Косенка) (2015)
Бучин М. А. - Еволюція правових аспектів функціонування виборчих комісій в Україні (2015)
Віннічук О. В. - Витоки та особливості політичних ризиків в сучасному українському суспільстві (2015)
Кобильник В. В. - Децентралізація державної влади: польський досвід для України (2015)
Куценко Є. В. - Особливості використання виборчих технологій у парламентських виборах 2012 р. в Україні: інституційний підхід (2015)
Маркітантов В. Ю. - Діяльність політичної опозиції на початковому етапі політичної трансформації України, Нечитайло В. В. (2015)
Газін В. П. - Позаблоковий статус України: ілюзії та реальність (2015)
Ігнатьєва Т. В. - Україна в геополітичних моделях світового розвитку (2015)
Лисенко О. Є. - Співвідношення національного й соціального в українсько-російських відносинах періоду Другої світової війни (2015)
Найчук А. В. - Державний суверенітет в глобальній світобудові (2015)
Вонсович Г. Б. - Аналіз категорії "політична участь" у західній політичній теорії (2015)
Рибщун О. В. - Українська політична еміграція кін. ХІХ – поч. ХХ ст.: характер, етапи, організаційні форми (2015)
Дубінський В. А. - Українські соціалісти про столипінську аграрну реформу: аксіологічний аспект (1907-1917 рр.), Федьков О. М. (2015)
Білецька Т. В. - Соціальна ідентичність як фактор формування особистості в сучасному українському соціумі (2015)
Чабанов В. Г. - Релігійна ідентичність як духовна складова самобутності українців під впливом глобалізаційних процесів сучасності (2015)
Наші автори (2015)
Баранець Г. В. - Удосконалення методичного підходу до оцінки управління логістичним потенціалом промислового підприємства, Швець Л. В. (2015)
Батракова Т. І. - Управління ефективністю діяльності підприємства – запорука його успішного функціонування (2015)
Бозуленко О. Ю. - Дефініція поняття "торговельне підприємство" (2015)
Бойко О. Б. - Формування ефективного організаційного механізму управління машинобудівним підприємством (2015)
Брінь П. В. - Оцінювання і вибір контрагента аутсорсингу методом аналізу ієрархій, Прохоренко О. В. (2015)
Височанська О. М. - Вплив особливостей сприйняття та передачі інформації при формуванні цільових виробничих груп персоналу (2015)
Вовк М. О. - Аналіз показників звітності за сегментами (2015)
Гончар В. Г. - Підтримка малих та середніх підприємств України через міжнародне кредитування: вплив на стан економічної безпеки держави (2015)
Гудзенко Н. М. - Показник як основа аналізу та критерій управління, Антонюк Я. М. (2015)
Єпіфанова І. Ю. - Сучасні підходи до аналізу ефективності управління власним капіталом підприємства, Дрозд І. В. (2015)
Захарнёва В. А. - Показатели и факторы конкурентной среды развития сельскохозяйственного предприятия (2015)
Костецький Я. І. - Прибуток як основне джерело стабільності розвитку сільськогосподарських підприємств (2015)
Ксендзук В. В. - Вплив застосування хеджування на показники фінансової звітності: аналітичний аспект (2015)
Маліношевська К. І. - Управління якістю обслуговування в аеропортах (2015)
Муренко Т. О. - Взаємозв’язок оціночних показників економічної безпеки підприємств залізничного транспорту (2015)
Новікова Х. К. - Внутрішній контроль як основна складова управління діяльністю підприємства (2015)
Овсянюк-Бердадіна О. Ф. - Інноваційний розвиток вітчизняних підприємств: реалії та інструменти забезпечення (2015)
Петряєва З. Ф. - Аналітичне забезпечення оцінки фінансових ресурсів підприємства, Іващенко Г. А., Петряєв О. О. (2015)
Седікова І. О. - Дослідження логістичного потенціалу підприємств зберігання зерна, Вечтомова Л. В. (2015)
Серединська В. М. - Аналіз системи нормування праці на підприємстві, Загородна О. М., Спільник І. В. (2015)
Харченко М. В. - Аспекти дослідження логістичних витрат та їх вплив на дохідність діяльності аеропорту (2015)
Хачатрян В. В. - Торговельний прибуток підприємства та особливості управління ним (2015)
Хлістунова Н. В. - Дослідження стану підприємств побутового обслуговування населення України, Теміндарова Т. М. (2015)
Шушпанов Д. Г. - Теоретичні підходи до оцінки впливу доходу на здоров’я населення (2015)
Адамик О. В. - Інструменти "хмарних обчислень” як фактор удосконалення обліку в бюджетних установах (2015)
Валькова Н. В. - Аналіз проблем обліку безоплатно отриманих активів, Йолтухівська Т. В. (2015)
Дерій В. А. - Облік, аудит і аналіз екологічної діяльності підприємств: поняття, стан та напрямки розвитку (2015)
Зозуляк М. М. - Взаємозв'язок управлінського обліку та аналізу в контексті стратегічного управління підприємством (2015)
Кратко І. Р. - Особливості обліку прямих витрат на будівництво доріг (2015)
Кузіна Р. В. - Перспективи впровадження облікової директиви ЄС в Україні (2015)
Вацеба Р. М. - Етнополітична структура Південного Полаб’я наприкінці VIII – в першій третині Х ст. (2015)
Баженов О. Л. - Княгиня Ірина-Інгігерда в русько-скандинавських відносинах та історії православної церкви часів правління Ярослава Мудрого (2015)
Роменський О. О. - "Aemula Sceptri Constantinopolitani": до питання про русько-візантійські відносини другої половини XI – першої чверті XII ст. (2015)
Головко О. Б. - Степове і лісостепове населення у минулому України доби Середньовіччя (2015)
Саюк В. П. - Ірпінська битва 1323 року (2015)
Чорний М. І. - Формування земельної власності домініканських монастирів Галичини у ХІІІ – першій половині ХV ст. (2015)
Степанков В. С. - Шведський вектор у зовнішній політиці Богдана Великого: формування, укладення Кам’янецької угоди та її провал (1649–1655 рр.) (2015)
Газін В. В. - Між Гадячем та Переяславом: Москва та Варшава в боротьбі за Україну в 1658–1659 рр. (2015)
Філінюк А. Г. - Поділи Речі Посполитої в долі Правобережної України (2015)
Лиман С. І. - З історії вітчизняного туризму й медієвістики: Німеччина і Австрія 1858-1860 рр. очима ад’юнкта Харківського університету М. Н. Петрова (2015)
Балушок В. Г. - З історії української етнонімії (як русини стали українцями) (2015)
Майор Р. І. - Національно-політичні програми та вимоги українців Закарпаття у 1865-1868 рр. (2015)
Щур С. А. - Українофіли та революційні народники Наддніпрянської України & повстання у Боснії та Герцеговині 1875 р. (2015)
Корбяк Д. В. - Львівський собор 1891 року: дискусійні питання та їх вирішення (2015)
Поп Ю. І. - Еволюція поглядів Богуміра Шмераля на чеське національне питання (кінець ХІХ – перша чверть ХХ ст.), Кравчук О. М., Мельник Н. М. (2015)
Лисенко О. Є. - Деякі методологічні аспекти дослідження національної політики сталінського й гітлерівського режимів у період Другої світової війни (2015)
Білецька Т. В. - Медіа-тероризм як один із проявів сучасного тероризму (2015)
Копилов С. А. - Портрет історика на тлі суспільних трансформацій (до 75-річчя Івана Каменца), Боровець І. І. (2015)
Олещук А. Р. - Польсько-українські відносини у наукових дослідженнях (90-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.) (2015)
Мицик Ю. А. - Відомості з Кам’янця-Подільського 1711 р. (2015)
Копилов С. А. - Франко-російський союз у медальєрній пластиці 1890-х рр. (2015)
Стецюк В. Б. - "Deusthe Kriegs-Zeitung von Baranowitschi" як джерело з історії німецької окупації на території Білорусі (1916-1918 рр.) (2015)
Терський С. В. - Волощук Мирослав. "Русь" в Угорському королівстві (ХІ – друга половина XIV ст.): суспільно-політична роль, майнові стосунки, міграції / відп. ред. Л. В. Войтович. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. – 496 с. (2015)
Pop І. І. - Svědectví britského novinárě o událostech na podkarpatsku v tragigkém roce 1939 (2015)
Mušinka М. І. - Ukrainistika Česka a Slovenska v encyclopédii dejín Ukrajiny (2015)
Головко О. Б. - Слово про колегу: Модест Ігорович Чорний (14.05.1974 – 31.08.2014) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Різак М. В. - Загальна характеристика обігу та обробки персональних даних в Інтегрованій інформаційно-пошуковій системі органів внутрішніх справ України (2016)
Ламаш І. В. - Феномен поліцейської культури (police culture) у сучасних зарубіжних дослідженнях (2016)
Войціховський А. В. - Діяльність Європейського Союзу щодо протидії торгівлі людьми (2016)
Греченко В. А. - Протидія порушенням законності в діяльності міліції УСРР у 1920-ті роки (2016)
Калєніченко Л. І. - Юридична відповідальність як явище об’єктивного права (2016)
Пампура М. В. - Зміст та особливості структури сучасного трансформаційного процесу (2016)
Євдокіменко С. В. - Окремі аспекти організації експертної діяльності в Україні щодо проведення судово-економічних експертиз (2016)
Прокопенко О. Ю. - Основні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів Міністерства внутрішніх справ України як суб’єктів забезпечення правопорядку в регіоні (2016)
Субота С. І. - Правова основа взаємодії інститутів громадянського суспільства та нової української поліції (2016)
Шатерніков М. І. - Адміністративно-правовий статус господарських судів: сутність і зміст (2016)
Галагуря Є. Л. - Криміналістична характеристика умисних вбивств із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості (2016)
Гладкова Є. О. - Особливості кримінально-правової характеристики ознак складу злочинного безгосподарського використання земель, Цвіркун Н. Ю. (2016)
Гринюк В. О. - Реалізація прокурором функції обвинувачення на досудовому слідстві (2016)
Морквін Д. А. - Наукова розробленість питання негласного обстеження житла особи підрозділами кримінальної поліції (2016)
Опанасенко Н. О. - Типові способи шахрайства, вчиненого організованою злочинною групою у сфері житлового будівництва (2016)
Прібиткова Н. О. - Характеристика основних факторів поширення расизму та ксенофобії як фонових для злочинності явищ в Україні (2016)
Кобикова Ю. В. - Підготовка персоналу ОВС до роботи з населенням, яке хворіє на соціально небезпечні захворювання (2016)
Худякова О. В. - Наказ як підстава для призначення на посаду поліцейського (2016)
Аврамова О. Є. - До проблеми визначення об’єкта житлових правовідносин (2016)
Чалий Ю. І. - Суб’єкти освітніх відносин (2016)
Барко В. І. - Досвід психологічного забезпечення діяльності поліції (за матеріалами зарубіжних інформаційних джерел), Остапович В. П., Барко В. В. (2016)
Геращенко О. В. - Дисфункціональна сім’я як фактор соціалізації підлітків, схильних до бродяжництва (2016)
Коваль А. А. - Чинники емоційного вигорання особистості судді, які негативно відбиваються на якості правосуддя (2016)
Московченко В. В. - Особливості соціальної тривоги та соціофобії у делінквентних підлітків (2016)
Посохова Я. С. - Емпіричне дослідження правосвідомості майбутніх працівників поліції (2016)
Філоненко В. М. - Особливості особистісної саморегуляції злочинців-рецидивістів (2016)
Харченко С. В. - Роль умов соціалізації в розвиненні соціального інтелекту особистості (2016)
Цільмак О. М. - Психологічна допомога особистості, яка переживає кризу "хвороба досягнення" (2016)
Штриголь Д. В. - Специфіка смисложиттєвих орієнтацій жінок, які реалізують патерналістські установки в економічній поведінці, Ламаш І. В. (2016)
Булеца С. Б. - Сімейне право: підручник / за заг. ред. В. А. Кройтора та В. Ю. Євко; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – 512 с. (2016)
До уваги авторів наукового журналу "Право і Безпека" (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2014)
Сирота О. В. - Визначення показників двигуна в неусталених режимах за різних методів регулювання потужності (2014)
Пожидаев С. П. - К вопросу о радиусах эластичного колеса (2014)
Журавель В. В. - Послуги пасажирських перевезень для осіб з обмеженими фізичними властивостями: актуальні питання та вимоги до перевізників (2014)
Пінчук В. А. - Забезпечення виконання Женевської угоди 1958 року в Україні, Матвієнко Ю. О., Риндін Ю. В., Пуха В. М., Кисловський П. В. (2014)
Білецька І. В. - Транспортна система Швеції: новий досвід та перспективи (2014)
Кіяшко І. В. - Історичний огляд розвитку методів та обладнання з оцінки міцності дорожніх конструкцій, Новаковський Д. М., Любченко В. А., Смолянюк Р. В. та ін. (2014)
Литвиненко А. С. - Наскільки об'єктивно визначається значення верхньої межі пластичності зв'язних грунтів у сучасному будівельному грунтознавстві (2014)
Неізвестна Н. В. - Проектування кінцевих розв'язок на одному рівні (2014)
Редченко В. П. - Метод експериментального визначення постійних напружень в залізобетонних конструкціях мостів (2014)
Боднар Л. П. - Теоретичні засади управління довговічністю автодорожніх мостів (2014)
Нагайчук В. М. - Наукові та практичні аспекти застосування технологій стабілізації грунтів та холодного ресайклінгу (2014)
Булах О. І. - Дорожньо-будівельний факультет НТУ - впевненою ходою у майбутнє!, Каськів В. І. (2014)
Із зали засідань Президії НАН України (3 червня 2015 р.) (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (17 червня 2015 р.) (2015)
Яцків Я. С. - Про діяльність Українського міжнародного комітету з питань науки і культури при НАН України (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 червня 2015 р.) (2015)
Фірстов С. О. - Нові матеріали біомедичного призначення (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 червня 2015 р.) (2015)
Морозов А. О. - Наукові основи впровадження ризик-орієнтованого підходу в управлінні техногенно-екологічною безпекою (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 17 червня 2015 р.) (2015)
Кургаєв О. П. - До питання інформаційної підтримки наукових досліджень, Палагін О. В. (2015)
Бистряков І. К. - Системне визначення економічної оцінки природного багатства України, Клиновий Д. В. (2015)
Литвин В. М. - Адміністративно-територіальний устрій України: ретроспективне бачення і перспективи реформування (2015)
Войтюк Ю. Ю. - Геохімія важких металів в об’єктах довкілля техногенно забруднених територій України (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 17 червня 2015 р.) (2015)
Дорошенко А. М. - Конструктивні і функціональні наноматеріали для медицини (засідання секції Наукової ради з нових матеріалів при МААН) (2015)
Рибальченко В. К. - Редоксзалежні сигнальні молекули в механізмах канцерогенезу (рецензія на книгу А.П. Бурлака, Е.П. Сидорик "Редоксзависимые сигнальные молекулы в механизмах опухолевого процесса") (2015)
Геологія – це наука, яка найкраще почувається в умовах економіки промислового зростання (інтерв’ю з академіком НАН України Є.Ф. Шнюковим) (2015)
Коваленко І. М. - Граничні задачі життя (до 90-річчя академіка НАН України В.С. Королюка), Летичевський О. А., Сергієнко І. В. (2015)
Горобець Ю. І. - Його любов – фізика (до 85-річчя академіка НАН України В.Г. Бар’яхтара), Лежненко І. В. (2015)
70-річчя академіка НАН України Л. А. Булавіна (2015)
80-річчя члена-кореспондента НАН України О. М. Єгорова (2015)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Клименка (2015)
Вихідні дані (2015)
Віннічук Н. В. - Особливості розвитку японської системи освіти (2015)
Жихорська О. В. - Структура професійної компетентності навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу (2015)
Капран С. Б. - Науковий аналіз проблеми самоосвітньої діяльності студентів вищих навчальних закладів (2015)
Кипиченко Н. С. - Діагностування мотиваційно-ціннісного ставлення майбутніх учителів початкової школи до формування комунікативної компетентності (2015)
Марушкевич А. А. - Підготовка фахівців конкурентоспроможного рівня у ВНЗ України (2015)
Михайленко Ю. С. - Вплив типу батьківської сім’ї на рівень самоактуалізації особистості (2015)
Патієвич О. В. - Методична характеристика написання наукових статей англійською мовою студентами магістратури (2015)
Полозенко О. В. - Психологічна складова професійної діяльності землевпорядників (2015)
Федоренко Н. І. - Формування адаптаційних умінь і навичок у студентів в процесі впровадження сучасних технологій навчання (2015)
Адамчук Л. М. - Особливості мотивації політичного лідерства/керівництва (2015)
Бургонська С. В. - Довіра в діаді "психотерапевт-клієнт" у просторі сучасних інтернет технологій (2015)
Дубовик М. О. - Особливості сексуальної поведінки осіб з розладами аутистичного спектра (2015)
Заболотна В. О. - Соціально-психологічні технології корекції рівня стресу в організаціях (2015)
Кабиш-Рибалка Т. В. - Психологічна готовність до волонтерської діяльності як чинник самореалізації волонтера спортивного профілю (2015)
Клименко І. В. - Психологічні особливості сприймання звернень про благодійну матеріально-технічну допомогу, Качор У. М. (2015)
Лазарєва О. П. - Психологічні особливості розвитку моральної свідомості дітей дошкільного віку (2015)
Павлін Д. О. - Порівняльний аналіз плейбек театру, класичного ігрового театру і психодрами (2015)
Рогаль Н. І. - Психологічні засоби корекції конфліктної поведінки підлітків (2015)
Сімович О. Г. - Психологічні особливості прояву психічних станів у дітей молодшого шкільного віку (2015)
Соснюк О. П. - Психосемантичний аналіз уявлень молоді про розкіш, Єфремова А. О. (2015)
Соснюк О. П. - Порівняльний аналіз особливостей сприймання молоддю іміджу українських та зарубіжних політиків, Остапенко І. В., Соснюк Є. О., Стіту А. (2015)
Фомічова В. М. - Уявлення молоді про чинники щасливого подружнього життя (2015)
Шелег Т. В. - Психологічні передумови життєтворчості особистоті у досвіді дитинства (2015)
Ягіяєв І. І. - Соціальні чинники психологічного благополуччя нерелігійних людей (2015)
Титул, зміст (2014)
Новікова А. М. - Методичні підходи до оцінки розподу обсягів перевезення пасажирів між видами транспорту (2014)
Сахно В. П. - До аналізу впливу конструкції підвіски автотранспортного засобу на кути встановлення мостів причіпної техніки, Поляков В. М., Тімков О. М., Файчук М. І. (2014)
Федоров В. В. - Глушник шуму "Поршневий-плюс" із вдосконаленим компенсатором як засіб підвищення паливної економічності автомобілів, Іллющенко Д. С. (2014)
Трушевський В. Е. - Особливості корекції елементів циклу світлофорного регулювання з метою гарантування безпеки руху пішоходів, Грицай С. В. (2014)
Смірнова Н. В. - Аналіз режимів руху в задачах проектування та експлуатації автомобільних доріг, Леонтьєв Д. М. (2014)
Неізвестна Н. В. - Розробка заходів із покращення умов руху на автомобільнх дорогах, Додух К. М. (2014)
Редченко В. П. - Програмний комплекс "Спектрум" для аналізу результатів динамічних випробувань мостів (2014)
Козарчук І. А. - Внутрішні течії та математична модель потоку в зонах впливу мостових переходів із груповими отворами (2014)
Юрченко В. А. - Исследование поверхностных сточных вод с автомобильных дорог и дорожно-инфраструктурных комплексов, Мельникова О. Г., Ячник М. В. (2014)
Автодорекспо - провідна виставка автодорожньої галузі (2014)
Судаков В.І. - Проблема ідентифікації дисциплінарного статусу та дослідницького поля сучасної соціології (2015)
Соболевська М.О. - Концептуальні та методичні проблеми викладання соціології як сучасної науки про суспільство (2015)
Малес Л.В. - Гендерна та інтерсекційна дискримінація в материнстві (2015)
Судакова В.М. - Інтерактивна природа соціальних медіа: соціокультурна ідентифікація функціональних критеріїв (2015)
Чернова К.О. - Регіональний та національно-мовний вимір українського соціуму, Нахабич М.А. (2015)
Лапіна В.В. - Консьюмеризм як концептуальна та методична проблема теорії соціального менеджменту (2015)
Сірий Є.В. - Позаелітні актори соціальних трансформацій: портретні штрихи (за матеріалами фундаментального дослідження), Нахабіч М.А. (2015)
Локтєва І.І. - Соціальне відторгнення: атрибути, функції та відношення (2015)
Середа О.С. - Процедура вимірювання в соціології: сутність та особливості, Степанова М.В. (2015)
Казанжи А. П. - Поняття і значення "ефекту від методу" в "mixed-mode" дослідженнях (2015)
Черній П.Д. - Моделювання процесу поширення інформаційних повідомлень у мережах (2015)
Сидоров М.В.-С. - Основи математичного моделювання для соціологів: логістична модель ферхюльста із зовнішнім впливом (2015)
Title (2016)
Content (2016)
Pirog T. P. - Exopolysaccharides synthesis on industrial wastes, Ivakhniuk M. O., Voronenko A. A (2016)
Ukrainets A. I. - Antioxidant plant extracts in the meat processing industry, Pasichniy V. M., Zheludenko Y. V. (2016)
Mazanova A. O. - Development and validation of immunoenzyme test-system for determination of 25-hydroxyvitamin D in blood serum, Shymanskyy I. O., Veliky M. M. (2016)
Riabovol O. O. - IRE1 knockdown modifies the glutamine and glucose deprivation effect on the expression of nuclear genes encoding mitochondrial proteins in U87 glioma cells, Tsymbal D. O., Minchenko D. O., Ratushna O. O., Minchenko O. H. (2016)
Gudzenko O. V. - Thermostabilization of Eupenicillium erubescens and Cryptococcus albidus α-L-rhamnosidases by chemical reagents, Borzova N. V., Varbanets L. D. (2016)
Drobot K. O. - Tarragon (Artemisia dracunculus L.) "hairy” root culture production, Shakhovsky А. М., Matvieieva N. A. (2016)
Moskalets T. Z. - Adaptive potential performance of representatives of the tribe Triticеae L., Vasylkivskyi S. P., Rybalchenko V. K. (2016)
Gorbunov L. V. - Possibility of computer experiment in study of animal spermatozoa heterogeneity, Mazharova Y. M. (2016)
Ivanova T. V. - Nutrient media for obtaining a pure culture of fungi of the genus Pleurotus in vitro, Otkidach I. S., Kuzіomko N. О., Zarutskaya A. V., Mamontova A. A., Yuronka K. V., Melnychuk M. D. (2016)
Атрощенко Т. О. - Розвиток культури міжнаціонального спілкування майбутніх бакалаврів дошкільної освіти (2015)
Волинець Ю. О. - Організація та проведення експериментальної роботи щодо формуванню дослідницьких умінь майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Зарудня О. М. - Особливості проведення моніторингу професійної діяльності вчителя початкової школи (2015)
Кравчук О. В. - Педагогічна інноватика у світовому освітньому просторі (2015)
Лещенко Л. П. - Психолого-педагогічні засади організації самостійної роботи студентів під час вивчення іноземної мови, Шамхалова Н. А. (2015)
Марушкевич А. А. - Сім’я і сімейне виховання у сучасному суспільстві (2015)
Мовчанюк Н. А. - Мовленнєвий етикет викладача іноземної мови як чинник педагогічної майстерності (2015)
Москаленко А. М. - Етична складова професійної підготовки майбутніх управлінців навчальними закладами у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2015)
Нагорна Г. О. - Концептуальні основи дослідження і формування професійного мислення педагога (2015)
Парфенюк Т. Ю. - Вища освіта в системі освіти Австралії (2015)
Шумський О. Л. - Використання мережі Інтернет у викладанні іноземної мови (2015)
Великодна І. В. - Психологічна структура особистісної ідентичності підлітків (2015)
Виноградов О. Г. - "Залежить від ситуації": якісний аналіз ситуаційних уточнень (2015)
Гулько Г. О. - Невротичні властивості особистості як предмет психологічного вивченння (2015)
Кириленко Т. С. - Психологічні особливості переживання травмуючих ситуацій представниками різних видів спорту, Тупік К. О. (2015)
Корнієнко О. Ю. - Неврозогенні та компенсаторні властивості сиблінгового симптомокомплексу (2015)
Іванова Є. О. - Чинники розвитку емоційного інтелекту в підлітків та психокорекційна робота щодо оптимізації його рівня (2015)
Іванова О. В. - Специфіка сформованості смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці (2015)
Ловка О. В. - Вплив індивідуально-психологічних властивостей студентів на спільну діяльність у процесі здійснення навчальних проектів (2015)
Павельчук С. - Аналіз туристичної діяльності як психологічного конструкту (2015)
Норкіна I. І. - Аналіз поглядів вчених на сутність і структуру емоційного інтелекту (2015)
Титул, зміст (2014)
Говорун А. Г. - Результати дорожніх випробувань колісного транспортного засобу з універсальним регулятором частоти обертання колінчастого валу дизеля, Клименко О. А., Куций П. В. (2014)
Агеєв В. Б. - Удосконалення методів калібрування (повірки) систем вимірювання швидкості та шляху, що використовуються під час випробувань колісних транспортних засобів, Бабін Ю. В., Зарецький З. А., Момот В. С., Кривенчук О. А. (2014)
Пожидаєв С. П. - Уточнення механічної моделі еластичного колеса (2014)
Жук М. М. - Визначення функціонального стану водія за умов швидкісного руху в нічний час, Ковалишин В. В., Бойків М. В. (2014)
Золотарев В. А. - Влияние модификации битума полимером типа СБС на устойчивость асфальтополимербетонов в жидких агрессивных средах, Хамад Р. А. (2014)
Гамеляк І. П. - Встановлення експериментальних залежностей між параметрами навантаження на вісь і тиском у шинах транспортних засобів, Райковський В. Ф. (2014)
Литвиненко А. С. - Про вплив стану ґрунтових основ на стан дорожніх одягів на ділянках автомобільних доріг у нульових відмітках і невисоких насипах (2014)
Ілляш С. І. - Технологічні та вартісні аспекти впровадження гарячого ресайклінгу асфальтобетону на дорозі (2014)
Автодорекспо 2014: 12-й Міжнародний форум з будівництва доріг (2014)
Зміст статей за рік (2014)
Аза Л. О. - Етнічність у сучасному житті (2015)
Соболевська М. О. - Ґенеза та розвиток поняття "соціальна інтеграція" в соціологічній теорії: від класики до сучасності (2015)
Судакова В. М. - Культурні презентації як чинники єдності та дезінтеграції культурного простору (2015)
Черних Г. А. - Концептуальні дилеми визначення індивідуалізації соціальних практик як соціального блага та соціальної драми в теоретичній соціології постмодерну (2015)
Олевич М. І. - Вплив концепції легітимного порядку Макса Вебера на розвиток сучасного соціологічного дискурсу про право (2015)
Дейнека А. В. - Соціальна топологія та проблематика агентності у акторно-мережевій концепції Джона Ло (2015)
Фітісова А. В. - Історія дисципліни, конвенційний набір "класиків" та "класика" як центральні складові дисциплінарної ідентичності соціології (2015)
Яворська Є. Ф. - Проблема ідентифікації особливостей функціонування культури в індустріальному суспільстві в теоретичній соціології ХХ століття (2015)
Кондов К. В. - Концепція соціального контролю в соціологічній теорії мережевого суспільства Мануеля Кастельса (2015)
Мороз Є. О. - Теорії соціального капіталу в сучасній соціології: методичні та пізнавальні аспекти (2015)
Мещан І. В. - Соціологічна модель соціального партнерства в управлінні закладами соціального обслуговування населення (2015)
Білоус Т. М. - Соціальна експертиза: сфера застосування та особливості відобору експертів (2015)
Bakhmach L. - Formation of anatoliy aleksyuk as an educator and scientist (2015)
Деркач О. А. - Реформування системи вищої освіти україни в контексті автономізації ВНЗ (2015)
Макеєва О. А. - Основні підходи до визначення поняття професійної культури майбутніх соціальних працівників (2015)
Марушкевич А. А. - Управлінський досвід І. Огієнка в умовах університетської автономії на початку XX століття (2015)
Москаленко А. М. - Формування культурологічної компетентності майбутніх інженерів: теоретичний аспект (2015)
Підборський Ю. - Ідеї гуманістичного виховання моральної особистості у літературно-педагогічній спадщині зарубіжних письменників (2015)
Плівачук К. В. - Моральне виховання особистості старшокласника (2015)
Свінціцька М. І. - Технологія соціально-педагогічної роботи з дезадаптованими першокласниками (2015)
Сніжко А. О. - Історичні аспекти вивчення розвитку валеології (2015)
Шумський О. Л. - Зміст та структура іншомовної підготовки студентів ВНЗ (2015)
Блінов О. А. - Метафоричні асоціативні карти як сучасний метод психологічної хірургії (2015)
Булан А. А. - Психоемоційні стани комбатантів в умовах бойових дій (2015)
Васютинський В. О. - Психологічні моделі покладання провини в соціально-політичному самовизначенні мешканців Донбасу (2015)
Вишнягова Ю. В. - Динаміка соціальної адаптації в юнацькому віці, Коваленко А. Б. (2015)
Вознесенська О. Л. - Арт-терапія як засіб психо-соціального відновлення особистості (2015)
Дубровинський Г. Р. - Становлення військової психології. (Методологія та розвиток у період російсько-японської війни 1904-1905 років) (2015)
Завгородня Т. К. - Напрями становлення майбутнього професіонала офіцера-прикордонника: історіографічний аспект, Стражнікова І. В. (2015)
Зінченко О. С. - Теоретичні засади дослідження соціально-психологічної адаптації внутрішньо переміщених осіб (2015)
Іванова О. А. - Ефективність розвитку механізмів довільної регуляції поведінки жінок-військовослужбовців (2015)
Іванова О. В. - Професійно-психологічна підготовка військовослужбовців Національної гвардії України, Чижевський С. О. (2015)
Кобзар А. О. - Із історії підготовки військових психологів (2015)
Коваленко А. Б. - Особливості використання особистістю захисних механізмів при сприйманні новин про воєнні дії в зоні антитерористичної операції, Піхало Я. І. (2015)
Коробка Л. М. - Соціально-психологічна адаптація спільноти до умов і наслідків воєнного конфлікту: теоретичні засади дослідження (2015)
Кунцевська А. В. - Рефлексивне забезпечення волонтерської діяльності (2015)
Лазоренко Б. П. - Психотравма як ресурс соціально-психологічної реабілітації проблемної молоді, яка переживає наслідки повоєнної психотравматизації (2015)
Леонова І. М. - Теоретичний аналіз проблеми соціально-психологічної адаптації вимушених переселенців в Україні (2015)
Мельник А. П. - Психологічна реабілітація військовослужбовців, що перебували в умовах бойових дій (2015)
Найдьонова Л. А. - Інтеграція вітчизняної психологічної науки і практики психологічної реабілітації військових: про розвиток рефлексивних властивостей психологічної спільноти (2015)
Ніздрань О. А. - Активізація соціального капіталу як чинника підтримання психологічного здоров’я ветеранів війни на Сході України (2015)
Приходько І. І. - Психологічна безпека персоналу екстремальних видів діяльності: концепція, трансформаційна модель, методологія дослідження (2015)
Романова Ю. В. - Професійне мислення в ієрархії фахових якостей особистості військового психолога (2015)
Сябренко Г. П. - Менеджмент та особливості організації медико-психологічної реабілітації на базі госпіталів для ветеранів війни та центральних районних лікарень в Україні, Колєва Г. М. (2015)
Титаренко Т. М. - Як допомогти свідкам і учасникам травматичних подій: горизонти соціально-психологічної реабілітації (2015)
Траверсе Т. М. - Політичне мислення пересічного акторав умовах війни та миру (2015)
Чуйко О.В. - Соціальна реабілітація: підходи до змістових характеристик процесу (2015)
Костюк Г. И. - Получение нано- и субмикроструктур при действии лазерного излучения на РИ из твердых сплавов (2015)
Клименко С. А. - Зношування та cтійкість різальних інструментів із ПКНБ зі зносостійким покриттям на основі нітриду бору у аморфному стані, Клименко С. А., Берєснев В. М. (2015)
Тарасюк А. П. - До питання аналізу точності технологічного процесу обробки поршневого пальця, Ламнауер Н. Ю. (2015)
Костюк Г. И. - Температуры и температурные напряжения при действии ионов на магниевые сплавы и возможность получения наноструктур, Размджуи Бехзад, Бруяка О. О. (2015)
Хавин Г. Л. - Влияние количества наполнителя на качество отверстий при сверлении композитов, Есып И. О. (2015)
Єнікєєв О. Ф. - Аналіз характеристик вохступінчастої інформаційно-вимірювальної системи покоординатного задавання параметрів алмазного шліфування, Євсюкова Ф. М., Приходько О. Ю. (2015)
Костюк Г. И. - Объем нанокластера и глубины его залегания при действии ионов разных энергий, сортов и зарядов на титановый сплав ВТ-1, Постельник Т. А., Мелкозерова О. М. (2015)
Добротворский С. С. - Моделирование процесса ударного деформирования пластин полусферическим ударником, Гнучих С. С., Добровольская Л. Г. (2015)
Новиков Ф. В. - Условия высокоэффективного шлифования с начальным натягом в технологической системе, Рябенков И. А. (2015)
Костюк Г. И. - Перспективы получения наноструктур при действии импульсного лазерного излучения на стали, Павленко В. Н., Широкий Ю. В. (2015)
Кленов О. С. - Закономерности формирования параметров теплового процессапри шлифовании (2015)
Новиков Ф. В. - Технологическое обеспечение точности и шероховатости поверхности при обработке отверстия, Минчев Р. М. (2015)
Костюк Г. И. - О возможности определения энергии образования зерна при получении наноструктур в случае действия ионов различных сортов, зарядов и энергий на конструкционные материалы, Матвеев А. В., Воляк Е. А. (2015)
Гейчук В. Н. - Производительность магнитно-абразивной обработки концевого и осевого инструмента на роторных станках, Мосейчук В. А. (2015)
Добротворский C. С. - Получение нано- и субмикроструктур при действии лазерного излучения на РИ из твердых сплавов, Алексенко Б. А., Добровольская Л. Г. (2015)
Струтинський В. Б. - Підвищення точності металорізальних верстатів на основі чисельних розрахунків еліпсоїдів жорсткості, Чуприна В. М., Юрчишин О. Я. (2015)
Баранов О. О. - Осаждение качественного равнотолщинного вакуумно-дугового покрытия на твердосплавный режущий инструмент при обработке больших партий (2015)
Фесенко А. В. - Использование проточных кавитационных активаторов для повышения эффективности СОЖ, Хицан В. Д., Скидан Н. П. (2015)
Пермяков А. А. - Анализ компоновок современных агрегатных станков с поворотно-делительным барабаном, Тимофеев Ю. В., Яковенко И. Э. (2015)
Клочко А. А. - Технологическое обеспечение трения качения и трения скольжения в зубчатых передачах, Гасанов М. И., Басова Е. В. (2015)
Шелковий О. М. - Дослідження продуктивності і надійності складання вузла "гідроагрегат" в умовах автоматизованого виробництва, Мартинов М. С., Набока О. В. (2015)
Степанов М. С. - Исследование структурных превращений и их влияние на поверхностный слой при зубошлифовании, Клочко А. А., Анцыферова О. А. (2015)
Реферати (2015)
Рефераты (2015)
Abstracts (2015)
До ювілею Юрія Андрійовича Іваніва (2015)
Жарінов О. Й. - Якість життя в пацієнтів з ішемічною хворобою серця і серцевою недостатністю, Іванюк Н. Б., Єпанчінцева О. А., Вітовський Р. М., Тодуров Б. М. (2015)
Нетяженко Н. В. - Порівняльний аналіз впливу швидкості клубочкової фільтрації на перебіг інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST у жінок та чоловіків (2015)
Guzgan Iu. S. - Switching to warm blood cardioplegia supplemented with magnesium sulfate: what do we gain?, Moscalu V. D., Manolache G. G., Morozan V. I., Batrinac A. A. (2015)
Тодуров Б. М. - Сучасні методи діагностики та прогнозування результатів хірургічної корекції аортального стенозу, Понич Н. В., Єпанчінцева О. А., Жарінов О. Й. (2015)
Ватутин Н. Т. - Вторичная профилактика после аортокоронарного шунтирования, Шевелёк А. Н., Ещенко Е. В., Гриценко Ю. П., Карапыш В. А., Колесников В. С., Зинкович М. И., Загоруйко А. Н., Дегтярева А. Э., Христиченко М. А. (2015)
Otto С. M. - Альманах-2014: вади аортального клапана (2015)
Briasoulis А. - Вплив небівололу на податливість аорти в пацієнтів із цукровим діабетом та максимальною блокадою ренін-ангіотензинової системи: дослідження EFFORT, Oliva R., Kalaitzidis R., Flynn C., Lazich I., Schlaffer C., Bakris G. (2015)
Актуальные вопросы кардиологии и кардиохирургии: мировые стандарты и украинский опыт (2015)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2015)
Соболевська М. О. - Рефлексивність як актуальний напрям тематизації соціологічного дискурсу в неофункціоналізмі Н.Лумана (2015)
Шелухін В. А. - Принцип максимізації корисності поза класичною концепцією раціональності: "соціальний механізм" як альтернатива (2015)
Судаков В. І. - Транснаціональні чинники посилення соціальної напруженості та соціально-технологічні стратегії гуманізації суспільного життя (2015)
Сірий Є. В. - Моніторингові розвідки соціальної напруженості в середовищі підприємницького прошарку: аналіз чинників (2015)
Черних Г. А. - Пізнавальний потенціал концепту індивідуалізація соціальних практик (2015)
Нахабич Н. С. - Концептуальні виміри культури довіри (2015)
Червінська Т. Г. - Квір-теорія в предметному полі гендерних досліджень: специфіка та концептуальні засади (2015)
Лапіна В. В. - Глобалізація моделі надмірного споживання як конфліктогенний чинник суспільного життя та соціальної напруженості (2015)
Чепак В. В. - Мовна та комунікативна компетентності в соціологічному вимірі: пошуки взаємодії, Ляхович Г. В. (2015)
Бойко Н. - Ціннісні пріоритети соціально-активних користувачів інтернету (2015)
Яворська Є. Ф. - Соціокультурна детермінація процесів еволюції та розвитку інститутів економіки та політики в соціальних системах індустріального типу (2015)
Судакова В. М. - Проблема мирного співіснування соціальних спільнот в полікультурних суспільствах в умовах глобалізації соціокультурного простору (2015)
Кондов К. В. - Соціальний контроль в умовах трудової діяльності в сучасних концепціях "суспільства знань" (2015)
Мороз Є. О. - Методичні та концептуальні аспекти викладання дисципліни "Сучасні соціологічні теорії" (2015)
Бахтияров Х. - Отношения между азербайджаном и странами СНГ (в контексте сотрудничества России, Белоруссии И Украины (90-е годы XX века – начало XXI века) (2015)
Кямалова Афет Гулу кызы - Модернизация и семейные ценности (2015)
Городецька С. Л. - Суб’єкти громадянського діалогу (організації постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС) (2015)
Сидоров М. В.-С. - Використання limesurvey для онлайн реалізації факторіального дизайну в опитуванні, Середа О. С., Мраморнова О. М. (2015)
Содержание (2016)
Korniyenko Y. - A set of fluorescent probes to study the influence of low molecular weight cryoprotectants on human erythrocyte membranes, Posokhov Y. (2016)
Kharchenko A. Yu. - The acid-base equilibrium of cationic dyes in the aqueous solutions of poly (sodium 4 styrenesulfonate), Moskaeva O. G. (2016)
Сизова З. А. - Кислотно-основные и спектральные свойства 3-(бензотиазолил-2)кумаринов и их иминоаналогов, Карасёв А. А., Лукацкая Л. Л., Дорошенко А. О. (2016)
Чеканова В. В. - Мицеллообразование в растворах оксиэтилированных глицеринов и комбинированных средах на их основе, Пахомова Ю. С., Компаниец А. М. (2016)
Лагута А. Н. - Влияние растворителя на кинетику нуклеофильного присоединения гидроксид иона к трифенилметановым красителям, Ельцов С. В. (2016)
Бердник М. И. - L1-регуляризация в квантовой химии. π-электронная теория связанных кластеров с учетом двукратных возбуждений, Иванов В. В. (2016)
Онижук Н. О. - Квантовохимические оценки констант диссоциации. Тестовые расчеты, Иванов В. В., Холин Ю. В., Пантелеймонов А. В. (2016)
Фарафонов В. С. - Изучение локализации иона тетрапропиламмония в мицеллярном растворе додецилсульфата натрия методом молекулярно-динамического моделирования, Лебедь А. В. (2016)
Карташинская Е. С. - Особенности дендритного роста монослоев N-ацилпроизводных аланина на межфазной поверхности вода/воздух. Квантово-химический подход, Высоцкий Ю. Б. (2016)
Юрченко О. І. - Узгодженість результатів атомно-абсорбційного та атомно-емісійного з індуктивно-зв’язаною плазмою визначення аналітів у водах різного походження, Титова Н. П., Мохаммад Саліх Хама Карі, Черножук Т. В. (2016)
К столетию со дня рождения профессора В. В. Александрова (2016)
Рыцарь коллоидной химии. К 100-летию со дня рождения Степана Георгиевича Телетова (2016)
Правила для авторов (2016)
Титул, зміст (2015)
Хронологія подій (2015)
Судова реформа в Україні: європейський вектор (Міжнародний судово-правовий форум) (2015)
Висновки Верховного Суду України, викладені в постановах, які ухвалені за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 355 ЦПК України, за II півріччя 2014 р. (2015)
Аналіз застосування судами законодавства, яке регулює поруку як вид забезпечення виконання зобов’язання (2015)
Константий О. В. - До питання про повно­важення адміністративних судів при перевірці рішень, дій, бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб (2015)
Фулей Т. І. - Гендерний склад суддівського корпусу України (2015)
Bezzubov D. - Doctrine of transportation security in the context of the modern state formation (2016)
Водоласкова К. Ю. - Державні закупівлі як інструмент екологічної безпеки в авіаційній галузі (наземне обслуговування) (2016)
Махмурова-Дишлюк О. П. - Становлення та розвиток процесу забезпечення безпеки судноплавства в період збройних конфліктів (2016)
Тимкович І. І. - Захист грунтів та води від забруднення стоками аеропортів: еколого-правові вимоги, Кальницька Д. Д. (2016)
Yuldashev S. - Principles (tasks) of mental and organizational compatibility as a condition of adaptation air legislation of Ukraine to EU legislation (2016)
Бородін І. Л. - Державне управління в ґенезі державної влади (2016)
Головко С. Г. - Перспективи інноваційного розвитку вітчизняної наукової та освітньої галузі у вимірах сучасного законодавства (2016)
Губар С. В. - Соціалістична реорганізація адвокатури: досвід УСРР кінця 1920-х років (2016)
Makeieva O. - Main directions of mass media influence on individual’s legal culture (2016)
Миронець О. М. - Реалізація охоронної функції адміністративного права (2016)
Гаврилова І. О. - Юридичні особи як суб’єкти адміністративної відповідальності (2016)
Грабова Я. О. - Додатковий та тимчасовий захист як форми захисту вимушених мігрантів в Україні (2016)
Корчак Н. М. - Проблематика застосування адміністративної відповідальності за порушення обмежень щодо заняття іншою оплачуваною роботою або підприємницькою діяльністю, Корчак Я. О. (2016)
Лихова С. Я. - Юридична характеристика бюджетного федералізму та децентралізаційних процесів в Україні, Устинова І. П. (2016)
Розум І. О. - Дискусійні аспекти поняття та сутності процесуальних строків у адміністративному процесі (2016)
Юринець Ю. Л. - Проблеми фінансування культури в Україні в контексті міжнародних зобов’язань країни: адміністративно-правовий аспект (2016)
Курилін І. Р. - Предмет злочинного посягання використання знаку для товарів та послуг, фірмового (зареєстрованого) найменування і кваліфікованого зазначення походження товару (2016)
Лукасевич-Крутник І. С. - Поняття та ознаки транспортних послуг (2016)
Петров Є. В. - Розрахунки з кредиторами у разі припинення господарських товариств, на прикладі реорганізації, Белуга Ю. М. (2016)
Вишновецька С. В. - Трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин, Такаджі Л. Г. (2016)
Філик Н. В. - Комп’ютерна програма як об’єкт авторського права: поняття, ознаки та правова охорона, Омельченко Г. В. (2016)
Андрущенко І. Г. - Створення та подальший розвиток корпоративних структур на основі процесів злиття і поглинання компаній (2016)
Корнєєв Ю. В. - Правове регулювання права приватної власності на земельні ділянки в Україні (2016)
Прохоренко М. М. - Правове регулювання господарської діяльності та господарських відносин в особливий період (2016)
Антощук А. О. - Використання спеціальних знань при розслідуванні вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини (2016)
Gacsi A. E. - Codification of the new Hungarian Code of Criminal Procedure – Evaluation of unlawfully obtained evidence (2016)
Ланцедова Ю. О. - Нова сутність криміналістичної діяльності як різновиду антиделіктної діяльності (2016)
Рибікова Г. В. - Деякі проблеми правового регулювання обшуку в Україні, Грекова Л. Ю. (2016)
Рощина І. О. - Суд присяжних в Україні: актуальні питання реформування, Циганій С. О. (2016)
Сопілко І. М. - Молодь у юридичній науці, Череватюк В. Б. (2016)
Калюжний Р. А. - Дисциплінарна деліктність в службовому праві, Гусар О. А. (2016)
Титул, зміст (2015)
Хронологія подій (2015)
У Пленумі Верховного Суду України (2015)
Судова реформа в Україні: європейський вектор (3 Міжнародний судово-правовий форум) (2015)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 111-16 ГПК України, за II півріччя 2014 р. (2015)
Аналіз застосування судами такого виду кримінального покарання, як штраф (2015)
Романюк Я. М. - Особливості підстав для відмови страховика від здійснення страхової виплати, Майстренко Л. О. (2015)
Титул, зміст (2015)
Гончаренко Д. Ф. - Методы восстановления разрушенного коллектора в г. Харькове, Старкова О. В., Булгаков Ю. В., Гармаш А. А. (2015)
Поздєєв С. В. - Адекватність результатів інтерполяції температурного розподілу у залізобетонному ригелі за даними його випробувань на вогнестійкість, Отрош Ю. А., Омельченко А. М., Федченко І. Г. (2015)
Матченко Т. І. - Розрахунок на стійкість до сейсмічних впливів пальових фундаментів, будівель і споруд, що експлуатуються, Шаміс Л. Б. (2015)
Гук Я. С. - Обчислення атмосферних опадів для метеостанцій Пожежевська і г. Говерла. Районування території Закарпатської області за сумою річних атмосферних опадів (2015)
Клименко В. З. - Трансформация метода расчета конструкций по предельным состояниям (2015)
Костенко О. Я. - Сучасна естетика фасадів промислових будівель, Сьомка С. В. (2015)
Гезенцвей Е. И. - Обеспечение безопасной эксплуатации наружных лестниц большой высоты в промышленных зданиях (2015)
Вітаємо із 70-річчям Беркуту Анатолія Всеволодовича (2015)
До відома дописувачіі журналу! (2015)
Вітаємо із 70-річчям Адріанова Володимира Павловича (2015)
Вітаємо із 70-річчям Лобанова Леоніда Михайловича (2015)
Крюков О. М. - Перспективний метод вимірювального контролю геометричних характеристик поверхонь каналів стволів вогнепальної зброї (2016)
Майборода И. Н. - Эффект сильного поглощения микроволнового электромагнитного излучения в тонких проводящих волокнах и создание защитных экранов на этой основе, Кокодий Н. Г., Тиманюк В. А., Бабенко В. П. (2016)
Глущенко В. В. - Оцінювання стійкості автомобілів-цистерн проти перекидання в поперечній площині, Подригало М. А., Абрамов Д. В. (2016)
Шаша І. К. - Удосконалення системи транспортно-екологічного моніторингу автомобільного транспорту Національної гвардії України, Гончар Р. О., Темніков В. О. (2016)
Козлов В. Є. - Система моніторингу службово-бойової діяльності підрозділів сил охорони правопорядку, Козлов Ю. В., Новикова О. О. (2016)
Тютюник В. В. - Методика оцінювання рівня техногенно-природно-соціальної небезпеки адміністративно-територіальних одиниць України, Іванець Г. В., Горєлишев С. А. (2016)
Флорін О. П. - Методика обґрунтування структури обмінного фонду засобів вимірювальної техніки військового призначення, Власов К. В., Аркушенко П. Л. (2016)
Майборода І. М. - Огляд досягнень в терагерцових комунікаційних системах, Стороженко І. П., Бабенко В. П., Кайдаш М. В. (2016)
Сальник С. В. - Методика оцінювання функціонування підсистеми забезпечення безпеки мобільних радіомереж класу MANET (2016)
Морозов О. О. - Формування плану обслуговування техніки (2016)
Морозов О. О. - Визначення необхідної кількості запасних агрегатів для ремонту озброєння і військової техніки (2016)
Ковтун А. В. - Прогнозування виходу автобронетанкової техніки з ладу з експлуатаційних причин, Кудімов С. А., Цебрюк І. В., Маренко Г. М. (2016)
Соколовский С. А. - Определение статической и динамической прочности усеченных конических оболочек путем комплексных преобразований дифференциальных уравнений задач строительной механики, Кириченко А. Н., Ракивненко В. П., Гребеник Л. А. (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані (2016)
Баженов Л. В. - Життя в ім’я України (До 100-річчя від дня народження академіка Петра Тимофійовича Тронька) (2014)
Адамовський В. І. - Реабілітація жертв політичних репресій середини 1950-х – початку 1960-х рр.: історіографія проблеми (2014)
Адамський В. Р. - Невідомі листи до В. О. Біднова Кам’янецької доби (за матеріалами Державного архіву Хмельницької області) (2014)
Баженов О. Л. - Християнізація Київської Русі в російській історіографії кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. (2014)
Іваневич Л. А. - Сучасний стан джерельної бази проблеми дослідження народного вбрання подільських українців (2014)
Кліщинський П. В. - Правобережна Україна в роки Першої світової війни: особливості джерельної бази (2014)
Копилов С. А. - Далматський гуманіст про польсько-турецьку війну 1620-1621 рр. (2014)
Кундельський В. В. - Єврейський чинник у міжнаціональних відносинах на теренах Правобережної України наприкінці ХVIII – першої половини ХІХ ст. (2014)
Лозовий В. С. - Погляди Михайла Грушевського на соціальну базу українського державотворення в період революції 1917-1921 рр. (2014)
Лопатовський Ю. М. - Київський виконавчий комітет громадських організацій: формування та перші кроки діяльності (за матеріалами газети "Известия исполнительного комитета Киевского Совета объединенных общественных организаций") (2014)
Нагнибіда Р. В. - Нові фортифікаційні об’єкти культурної спадщини, виявлені на території НІАЗ "Кам’янець" (2014)
Олійник С. В. - Д. Дорошенко про галицьку інтелігенцію в умовах зовнішньої політики російського царизму періоду Першої світової війни (2014)
Трубчанінов С. В. - Історично-географічні дослідження представників наукової школи В. Антоновича (2014)
Якубовський В. І. - Окольний град літописного Губина у контексті археологічних робіт (2014)
Блажевич Ю. І. - Адміністративно-політичні перетворення в подільському регіоні після приєднання до складу Російської імперії та їх вплив на процеси становлення православної єпархії (кінець ХVІІІ – 50-ті роки ХІХ ст.) (2014)
Богуцька А. Л. - Трансформаційні особливості етнонаціонального процесу на території Правобережної України наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст. (2014)
Борисевич С. О. - Російські нормативно-правові механізми, спрямовані на придушення січневого повстання 1863 р. (2014)
Бородій А. І. - Розвиток єврейського господарства на орендованих і приватновласницьких землях Правобережжя (1861-1881 рр.) (2014)
Кримська О. М. - Особливості землеволодіння у містах і містечках Поділля наприкінці ХVІІІ – на початку XX століття (2014)
Маркова С. В. - Національний характер українців: дискурс початку ХХ ст. (2014)
Мацьков О. М. - Причини Чуднівської кампанії 1660 року (2014)
Михайлик А. О. - Становлення ринкових відносин у промисловості Правобережної України в першій половині ХІХ ст. (2014)
Прокоп Т. І. - Усунення К. Розумовського від гетьманської влади та призначення П. Румянцева-Задунайського генерал-губернатором Малоросії (2014)
Сидорук С. А. - Еволюція нормативно-правової бази рекрутської повинності в Правобережній Україні (2014)
Скрипник А. Ю. - Діяльність губернських Квартирних комісій по забезпеченню розташування регулярних військ у південно-західних губерніях Російської імперії (1800-1860 рр.) (2014)
Степанков В. В. - Егалітарний період козацького елітотворення (постановки проблеми) (2014)
Стецюк В. Б. - Російські війська в Правобережній Україні й російсько-японська війна 1904-1905 рр. (2014)
Сулятицька Т. В. - Іларіон – світоч землі української (2014)
Ткач С. А. - З історії партійно-політичного життя у Вінниці на початку ХХ століття (2014)
Федьков О. М. - Українська соціал-демократична спілка РСДРП напередодні і в період відкритого протистояння сил революції та уряду (жовтень-грудень 1905 р.) (2014)
Філінюк А. Г. - Міграційні процеси як чинник етнонаціональних і конфесійних змін у Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – в 50-х рр. ХІХ ст. (2014)
Говоровська О. О. - Розвиток української освіти в контексті глобальної інформаційної революції (2014)
Комарніцький О. Б. - Комплектування студентами педвишів УСРР у другій половині 20-х рр. ХХ ст.: аналіз нормативно-правової бази (2014)
Крик Н. В. - Українізація школи та проблема навчальної літератури в період Гетьманату П. Скоропадського (2014)
Кучеров Г. Г. - Сільські "Просвіти" і місцева адміністрація Правобережної України періоду держави П. Скоропадського: проблеми взаємовідносин (2014)
Лубчинський А. А. - Фінансова ситуація в українському селі напередодні суцільної колективізації (2014)
Паращевіна О. С. - Місце безпритульної дитини в історії повсякденності України на початку 20-х років ХХ століття (2014)
Совєцька Т. Г. - Сільське підприємництво як фундамент вільної економіки (2014)
Трембовецький Д. В. - Реорганізації Військового міністерства Української Народної Республіки в 1920 році (2014)
Горин М. П. - Табори, гетто і тюрми на окупованій території Поділля (1941-1944 рр.) (2014)
Завальнюк О. М. - Діяльність подільської інтелігенції зі створення української загальноосвітньої школи в добу Директорії УНР (грудень 1918 – листопад 1920 рр.) (2014)
Оліпер С. І. - Боротьба за збереження польської освіти на Поділлі у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Прокопчук В. С. - Павло Троїцький – священнослужитель, педагог, краєзнавець і громадський діяч (2014)
Скворцова І. А. - Особисті підсобні господарства у Вінницькій і Хмельницькій областях на завершальному етапі радянської доби (60-80-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Абрамович С. Д. - Політична концепція християнства в контексті руйнації та спроб реставрації античної культури (2014)
Барабаш-Тимофієва О. П. - Ідея білоруської державності на початку ХХ століття (Частина перша. 1915-1918 роки) (2014)
Газін В. В. - Російсько-польська дипломатія 1654-1667 рр.: етапи та місце "українського питання" (2014)
Ігнатьєва Т. В. - Геополітичні вісі євразійської геополітики (еволюція змісту категорії) та Україна (2014)
Ляхоцький В. П. - Тарас Шевченко: з історії постання перших пам’ятників великому Кобзареві в Казахстані, Україні, Північній Пальмирі Росії (2014)
Олещук А. Р. - Польща – Росія навколо проблеми українського вибору безпеки (2014)
Трубчик О. Г. - Проблема становлення білоруської державності у ракурсі освітньої політики на території Білорусі в роки польсько-радянської війни (1919-1921 рр.) (2014)
Цебенко О. О. - Участь представників роду Гербуртів в політичному житті Речі Посполитої в XV-XVII ст. (2014)
Задорожнюк А. Б. - Рецензія на книгу Віктора Березяка "Атлантида: сторінки прадавньої української історії". – К. : Науковий світ, 2012 – 208 с. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Коломыцев М. В. - Управление доступом к строкам таблицы с использованием иерархии полномочий, Носок С. А., Мазуренко А. Е. (2016)
Лахно В. А. - Совершенствование киберзащиты информационных систем за счет адаптивных технологий распознавания кибератак, Терещцк А. М., Петренко Т. А. (2016)
Юдін О. К. - Технологія побудови та захисту українського сегмента дерева ідентифікаторів державних інформаційних ресурсів на основі ризик-менеджменту, Бучик С. С. (2016)
Белецкий А. Я. - Алгоритм байт−ориентированного поточного шифрования на основе равномерно плотных блоков нелинейной подстановки, Навроцкий Д. А., Семенюк А. И. (2016)
Корченко О. Г. - Аналіз сучасних засобів створення пристроїв вібраційного впливу на інформаційні системи критичної інфраструктури, Терейковський І. А., Косюк Є. С. (2016)
Коваль О. С. - Модель захищеного дата-центру на базі технології cloud computing, Бондаровець С. С., Гнатюк С. О. (2016)
Давиденко А. М. - Використання формальних засобів опису процесів надання повноважень, Суліма О. А. (2016)
Гнатюк С. Є. - Математичні моделі оцінки та прогнозування надійності програмно-керованих засобів захисту інформації в системі урядового зв’язку (2016)
Корченко А. Г. - Качественно-количественный метод оценивания рисков информационной безопасности, Казмирчук С. В. (2016)
Андрющенко І. - Визначення впливу чинників на витрати на гривню продукції власного виробництва підприємств ресторанного господарства (2012)
Артеменко С. - Становлення та розвиток теоретичних підходів до визначення маркетингового потенціалу підприємства (2012)
Багацька К. - Діагностика і управління ризиком ліквідності підприємства (2012)
Багрій К. - Характеристика сучасних методів аналізу поточних зобов’язань суб’єкта господарювання (2012)
Березовська Х. - Бюджет доходів та витрат — складова механізму фінансового регулювання діяльності малого підприємництва (2012)
Берницька Д. - Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства методом PEST/ STEP аналізу (2012)
Бичкова О. - Структура екологічної складової фінансово-господарської діяльності вуглевидобувного підприємства (2012)
Боїла Л. - Експлуатаційні витрати залізничного транспорту: суть та порядок формування (2012)
Бойко О. - Місце та роль маркетингового аналізу в процесі прийняття управлінських рішень, Герасимяк Н. (2012)
Бражнікова Л. - Концептуальні підходи до формування фінансової стратегії підприємств ЖКГ в умовах ринкових перетворень галузі (2012)
Буднікова Ю. - Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємств (2012)
Бучнев М. - Преобразование государственных отношений собственности и хозяйствования в сельском хозяйстве Украины как главное направление его реформирования (2012)
Валінкевич Н. - Дематеріалізація як домінуючий інструмент модернізації виробництва підприємств харчової промисловості (2012)
Василюк М. - Необхідність аналізу фінансової стійкості підприємства задля забезпечення стабільності його функціонування, Шкромида В. (2012)
Вашків О. - Класифікація транзакційних витрат підприємства у системі їх оцінки та економічного аналізу (2012)
Венжега Д. - Програмно-орієнтований аналіз в управлінні процесами виробництва (2012)
Вовк М. - Визначення прибутковості діяльності операційних сегментів підприємства з метою прийняття управлінських рішень (2012)
Волинчук Ю. - Особливості формування та використання фінансових ресурсів підприємств (2012)
Воробйова І. - Економічний підхід до планування суми коштів на покращення умов праці (2012)
Гавриловський О. - Збільшення статутного капіталу за рахунок реінвестицій дивідендів (2012)
Гаршина О. - Формування зведеної рейтингової оцінки корпорації як інструмент управління її вартістю, Кравченко В. (2012)
Говорушко Т. - Теоретичні аспекти сутності управління фінансово-економічними результатами діяльності підприємства, Арич М. (2012)
Голуб С. - Маркетинговий менеджмент підприємств будівельної промисловості в умовах глобальної економіки (2012)
Голяш І. - Адаптація обліково-аналітичної системи до потреб стратегічного управління, Будник Л. (2012)
Гораль Л. - Особливості управління якістю на газотранспортних підприємствах, Сєргєєв О., Походюк Н. (2012)
Гордієнко Т. - Удосконалення класифікації факторів впливу на результативність діяльності будівельного підприємства (2012)
Грибан Н. - Вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на стратегічне управління діяльністю переробних підприємств аграрного сектору (2012)
Григорук П. - Складові процесу прийняття маркетингових рішень (2012)
Гринів Б. - Проблемні аспекти аналізу показників праці і зарплатомісткості товарообігу підприємств торгівлі (2012)
Грінчук М. - Місце оперативного контролю в системі управління підприємством (2012)
Гудзь Ю. - Управління кредитними ризиками підприємств харчової промисловості при виборі стратегії зростання економічного потенціалу (2012)
Данилюк В. - Використання стратегічних господарських підрозділів в організаційній структурі виробників хлібопекарського обладнання України (2012)
Данілова Л. - Оцінка інвестиційної привабливості як критерій визначення ефективності дивідендної політики металургійних підприємств, Кулик І. (2012)
Дашкевич О. - Удосконалення методики оперативного контролю за витратами виробництва плодоовочевої консервної продукції (2012)
Двірко Ю. - Формування процесу управління бенчмаркінгом торговельних підприємств споживчої кооперації (2012)
Делія О. - Особистість керівника як чинник ефективного управління (2012)
Демчук О. - Актуальні проблеми управління фінансовим станом підприємств рибного господарства України у сучасних умовах (2012)
Деренська Я. - Особливості проведення аналізу у проектному менеджменті (2012)
Джеджула В. - Визначення резервів збільшення прибутку від енергозберігаючих заходів (2012)
Дроб О. - Методика розрахунку економічного ефекту від застосування системи стратегічно-орієнтованого управління, Ор’єва К. (2012)
Єпіфанова І. - Сучасний стан інноваційної діяльності вітчизняних підприємств (2012)
Єрмолаєва Л. - Концепція формування туристичного бренда (2012)
Єрфорт І. - Ефективність операційної діяльності підприємств, Єрфорт Ю. (2012)
Жарська І. - Асортиментна політика залізничного транспорту України у сфері пасажирських перевезень (2012)
Журавльова І. - Методичний підхід до вияву факторів впливу процесів функціонування інтелектуального капіталу на результати діяльності підприємств (2012)
Загородна О. - Аналітичне забезпечення політики фінансування підприємства, Серединська В. (2012)
Захаркін О. - Сучасний стан і тенденції реалізації інноваційної продукції підприємствами України (2012)
Золотарьова О. - Ефективне управління рухом грошових потоків та його роль у забезпеченні фінансової стійкості промислового підприємства, Місюра А., Копія І. (2012)
Іванов О. - Ефективність діяльності підсистеми управління знаннями у корпораціях: проблеми оцінки та напрямки удосконалення (2012)
Іванова Н. - Визначення оптимального рівня прибутку конкурентоспроможного підприємства молочної галузі, Салип Ю. (2012)
Іванова Т. - Інтегральна оцінка фінансового стану малих підприємств АР Крим (2012)
Ігнатова Ю. - Стохастична модель функціонування сільськогосподарського підприємства на прикладі елеватора (2012)
Ізвєкова І. - Інформація в контрольно-мотиваційному механізмі забезпечення якості продукції машинобудівного підприємства, Шпанковська Н., Король Г., Потрус Н. (2012)
Калінська І. - Механізм оптимізації фінансової архітектури збиткового підприємства (2012)
Кореніцина Т. - Моделювання фінансово-економічної стійкості торговельних підприємств (2012)
Кравець К. - Сутність організаційно-економічного механізму стратегічного управління аграрними підприємствами (2012)
Краснокутська Н. - Матричний підхід до оцінювання реалізації потенціалу торговельних підприємств (2012)
Кузнєцова Т. - Вплив якості персоналу на рівень конкурентоспроможності експортноорієнтованого підприємства (2012)
Кулинич Ю. - Генеза теорій планування з позиції визначення перспектив економічного розвитку підприємства (2012)
Левандовська Н. - Моніторинг техніко-економічних показників і факторів, які впливають на ефективність використання персоналу на підприємствах будівельних матеріалів України (2012)
Лесняк В. - Методика аудиту операцій з використання та утримання основних засобів (2012)
Литвин З. - Аналіз ефективності інноваційної діяльності підприємства (2012)
Максютенко І. - Роль економічного аналізу при формуванні механізму оновлення засобів зв’язку на авіаційному транспорті (2012)
Макух Т. - Особливості формування механізму фінансового управління виробничих підприємств (2012)
Малюга Л. - Стратегічне управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств (2012)
Матушевська О. - Економічна стійкість підприємства: методики та методи оцінки (2012)
Миколайчук А. - Аналіз чутливості вартості суб’єкта підприємництва до показників фінансової безпеки (2012)
Мирошниченко Ю. - Маркетинговий підхід до визначення потреб користувачів транспортних послуг, Яковенко В. (2012)
Моісеєнко Т. - Адаптація систем загального менеджменту якості у комерційно-господарську діяльність вітчизняних машинобудівних підприємств (2012)
Ніколайчук О. - Теоретичні підходи до визначення сутності інтелектуального капіталу та інтелектуального потенціалу підприємства (2012)
Новикова І. - Управління стратегічними інвестиціями у контексті формування конкурентних переваг підприємства (2012)
Ногіна С. - Oцінка фінансової стійкості підприємств на прикладі металургійної галузі, Корж А. (2012)
Нужна С. - Удосконалення аналізу фінансових результатів діяльності підприємств на основі сучасних інформаційних технологій (2012)
Олексюк В. - Інноваційна та інвестиційна культура підприємств як чинник енергетичної безпеки держави, Опольський О. (2012)
Орловська Т. - Індексний метод в аналізі показників прибутковості підприємств (2012)
Пилипенко О. - Розвиток моніторингово-діагностичних функцій у використанні стратегічного потенціалу підприємств аграрного сектору (2012)
Попович Т. - Діагностична самооцінка діяльності в системі управління якістю організації (2012)
Яришко О. - Аналіз проблем управління необоротними активами в економіці України, Ткаченко Є., Полулях Я. (2012)
Яришко О. - Управління оборотними активами металургійних підприємств, Ткаченко Є., Романюк Ю. (2012)
Хоменко О. - Довгий тунель без світла в кінці: середня школа на теренах "народних республік" у перший рік російсько-української війни (2016)
Шакурова О. - Теорії ранньосередньовічного походження українців у дослідженнях сучасних українських вчених (2016)
Ворончук I. - Про початок історії міста Славути, або Коли і ким воно засноване (2016)
Білецький Н. - Фактори семантики європейської титулатури XVII століття (2016)
Гай-Нижник П. - Позичкові акції у фінансовій політиці уряду УНР (на прикладі проектів угоди з фірмою "Pabisco" у 1921-1922 рр.) (2016)
Краснодемська І. - Становлення та діяльність УНДО на західноукраїнських землях (1925—1939 рр.) (2016)
Газізова О. - Національна культура та освіта в контексті етнополітики більшовицького режиму в Кримській АРСР у 1920—1930-х рр. XX століття (2016)
Чирков О. - Етнокультурні явища на сторінках Атласу історії української державності (2016)
Фігурний Ю. - Державотворча діяльність українця Ярослава Потапенка (1975—2016) (2016)
Залізняк Л. - Результати роботи Овруцької етно-археологічної експедиції Інститутів українознавства МОНУ та археології НАНУ у 2016 році, Фігурний Ю. (2016)
Зінченко А. - Переклади богослужбової літератури українською мовою у 1919 — 1921 рр. (2016)
Soboleva O. - Reciprocity or Conflict: Interconfessional Situation around Muslim Shrines in the Crimea (2016)
Осадча Н. - Проблема двомовності в українській державі: постколоніальний дискурс (2016)
Гримич М. - Український культурний ландшафт Нового світу очима Джона Лера (2016)
Шевченко Т. - Українські студії в Європейському університеті Віадріна (Франкфурт-на-Одері): сучасний стан (2016)
Дзира О. - Діяльність українських громадських жіночих організацій у Канаді (1918—1939 рр.) (2016)
Олійник Ю. - Українська діаспора в країнах Африки (2016)
Наливайко С. - Якою бути історії давньої України? (2016)
Овсіюк O. - Кримськотатарське весілля: традиції і сучасність (Рецензія на монографію Олена Соболєвої "Весілля кримських татар: традиційні форми та тарнсформації. - Біла Церква: Вид. Пшонківський О. В., 2015. - 360 с.) (2016)
Толочко Д. - Дні науки в НДІ українознавства в рамках проведення Х Всеукраїнського фестивалю науки (19—21 травня 2016 р.) (2016)
Зеленчук І. - "Великому Каменяреві від малого каменяра" (до 100-річчя пам'яті Івана Франка), Зеленчук Я. (2016)
Бойко Т. - У Києві та Каневі відзначили 125-річчя "Братства тарасівців" — першої української політичної організації (2016)
Бойко Т. - Міжнародна наукова конференція "Український визвольний рух 1920— 1950-х років: ідея державності та її реалізація" (2016)
Базарний Д. - Вплив макроекономічних факторів на управління процесом формування вартості банків (2012)
Бондаренко Л. - Критерії відбору колекторських організацій комерційними банками, Зінзюк Я. (2012)
Бурий К. - Системи оцінки банківських ризиків з використанням моделі CAMELS (2012)
Гандзола Н. - Особливості діяльності європейського центрального банку в сучасних умовах турбулентності фінансових ринків, Бобко М. (2012)
Гнєушева І. - Аналітична оцінка кредитного портфеля Запорізької дирекції ПАТ "Банк Форум”, Касьяненко Ю. (2012)
Гребінчук О. - Банківські картки: платіжний засіб сучасності (2012)
Гузь М. - Аналіз клієнтського портфеля та витрат банку на маркетингові комунікації (2012)
Димеденко І. - Позиціювання "Райффайзен банку Аваль" у 2011 році та прогноз на 2012 рік, Таболін С. (2012)
Дробніцька О. - Об’єкти сек’юритизації вітчизняних банківських установ (2012)
Єгоричева С. - Аналіз впливу інноваційної діяльності на ефективність комерційних банків (2012)
Золковер А. - Місце комерційних банків на ринку спільного інвестування (2012)
Золотарьова О. - Ліквідність банківської системи: основні аспекти нагляду та управління, Перев’язко М. (2012)
Кирилова Л. - Кредитування як основне джерело поповнення активів комерційного банку, Гончарова Ю. (2012)
Кононенко А. - Сутнісна компонента та функціональна складова грошей, Тодосейчук Г. (2012)
Котляревський О. - Удосконалення методичного підходу до формування системи ціноутворення на процентні банківські продукти (2012)
Кравчук І. - Регіональні аспекти банківського інвестиційного кредитування, Юхимчук В. (2012)
Мартюшева Л. - Оцінка факторів впливу на довіру клієнтів до банків в Україні, Медвідь С. (2012)
Мірошниченко О. - Дослідження факторів конкурентоспроможності банку, Криклій О. (2012)
Самсонов М. - Концептуальні засади реалізації безвиїзного банківського нагляду (2012)
Семенча І. - Маркетинговий підхід банку до управління взаємовідносинами з клієнтами, Скворцова Є. (2012)
Урсуленко Г. - Моделювання кредитного ризику банку за допомогою узагальнених лінійних моделей (2012)
Фалюта А. - Аналіз індексних методик оцінювання фінансового стану банків (2012)
Чайковський Я. - Рефінансування банків як метод регулювання Національним банком України банківської системи в умовах виходу з фінансової кризи (2012)
Болдуєв М. - Врахування фракталів простору та часу при складанні похідного балансового звіту, Сергєєва Л. (2012)
Вакун О. - Вплив особливостей будівельної галузі на бухгалтерський облік нематеріальних активів (2012)
Волошина С. - Аналіз стану професійного навчання та умов його розвитку в Україні, Камєнєва В. (2012)
Галькевич А. - Особливості відображення в обліку винагороди, переданої покупцем при придбанні та об’єднанні підприємств (2012)
Гаркуша Н. - Класифікація витрат як інформаційна база для прийняття управлінських рішень (2012)
Гільорме Т. - Удосконалення обліку та аудиту персоналу підприємства в інноваційних зрушеннях (2012)
Говорушко Т. - Проблемні аспекти сутності фінансових інструментів як теоретичної категорії (2012)
Гончар О. - Підходи до забезпечення якості статистичної інформації в міжнародних організаціях та національних статистичних службах (2012)
Градова О. - Передумови розвитку та особливості бухгалтерського обліку лізингових операцій в Україні, Кутузов М. (2012)
Гриценко О. - Запаси у реалізації облікової політики підприємств ресторанного бізнесу (2012)
Гур’єва І. - Проблеми обліку необоротних активів бюджетних установ (2012)
Гуцаленко Л. - Удосконалення методики розподілу загальновиробничих витрат галузі тваринництва, Іщенко Я. (2012)
Івахненков С. - Проблеми запровадження інформаційних технологій подання фінансової та податкової звітності в Україні (2012)
Камінська Т. - Кругообіг капіталу в системній моделі бухгалтерського обліку (2012)
Корягін М. - Історичні аспекти розвитку бухгалтерських концепцій в управлінні вартістю підприємства (2012)
Легенчук С. - Бухгалтерський облік витрат для цілей оподаткування як джерело асиметричної інформації, Лозинський Д. (2012)
Мамалига С. - Джерела отримання вторинної інформації, Павельчук І. (2012)
Мігуліна О. - Інформація про діяльність туроператорів як об’єкт аудиторського дослідження (2012)
Олійник Т. - Облік міжнародної торгівлі квотами на вільні одиниці викидів в атмосферу парникових газів, Кабасіна Я. (2012)
Остапчук Т. - Обліково-аналітичне забезпечення операцій із земельними ресурсами (2012)
Пехтєрєва В. - Методи практичної побудови організаційних моделей та інформаційної бази оцінки і аналізу ефективності інженерно-технічного забезпечення підприємства (2012)
Поліщук В. - Проблеми та шляхи вдосконалення організації та методики інвентаризації нематеріальних активів на підприємстві (2012)
Ратушна М. - Актуальні питання обліку витрат з метою визначення фінансових результатів діяльності підприємств (2012)
Романчук К. - Ресурсний потенціал та його зв’язок з системою бухгалтерського обліку, Довбиш Н. (2012)
Супрович Г. - Методологія відображення в бухгалтерському обліку операцій з похідними фінансовими інструментами (2012)
Устенко А. - Інформаційні потоки нафтогазовидобувних підприємств, Василик І. (2012)
Шестерняк М. - Функції облікового моделювання у спільній діяльності (2012)
Щербай Г. - Господарська діяльність у бюджетних організаціях і установах як об'єкт обліку (2012)
Щербатюк В. - Учётно-аналитические аспекты повышения эффективности управления (2012)
Бабій П. - Інноваційні принципи оцінювання об’єктів інтелектуальної власності при приватизації суб’єктів господарювання (2012)
Боднар А. - Теоретичні засади управління трудовими ресурсами на підприємствах, Боднар Т. (2012)
Глєбова А. - Аналіз структурних змін у системі управління підприємствами і організаціями залізничного транспорту України (2012)
Гнеушева І. - Дослідження економічної сутності категорії "прибуток підприємства", Коробська М. (2012)
Гринів Богдан - Проблеми факторного аналізу витрат обігу підприємств роздрібної торгівлі, Гринів В. (2012)
Дуда В. - Науково-теоретичні проблеми встановлення сутності реструктуризації підприємства (2012)
Запорожан Л. - Особливості управління персоналом на основі HR-брендингу, Феш М., Запорожан Ю. (2012)
Зелінська І. - Контроль невідповідностей як елемент системи управління якістю будівельного підприємства (2012)
Ібрагімов Е. - Ефективне стратегічне планування на основі системного підходу (2012)
Illichevs’kyy S. - Analyses of Ukrainian insurance market by the Bayesian networks (2012)
Кісь С. - Оцінка якості персоналу соціально-економічних систем в умовах економіки знань, Глібчук В., Мельницький М. (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського