Задубинна Є. В. - Вплив способів обробітку органогенних грунтів та добрив на хімічний склад зерна сої (2010)
Тарасенко О. А. - Продуктивність травосумішей на осушуваних торфовищах (2010)
Соляник О. П. - Поживність багаторічних травосумішей залежно від удобрення та періоду використання на осушуваному торфовищі (2010)
Оліфір Ю. М. - Вплив удобрення та вапнування на фізико-хімічні властивості ясно/сірого лісового ґрунту (2010)
Малиновська І. М. - Стан мікробіоценозу дворічного перелогу за різних способів його відновлювання, Сорока О. П., Довгань Є. П. (2010)
Малиновська І. М. - Особливості мікробного угруповання кореневої зони різних фітоценозів, Матіюк С. П. (2010)
Грищенко О. В. - Вплив мінеральних добрив і препарату ризогумін на врожайність гороху (2010)
Єсипенко В. А. - Вплив мінеральних добрив на продуктивність картоплі сорту Фантазія (2010)
Танчик С. П. - Вплив мінеральних добрив на продуктивність гречки в Прикарпатті, Орловський Р. М. (2010)
Марчук І. У. - Продуктивність буряків цукрових в сівозмінах Лісостепу, Ященко Л. А. (2010)
Кулаковская Т. - Основные направления исследований в контексте развития лугопастбищного хозяйства в Европе, Адамович А., Кургак В., Каминский В. (2010)
Лень О. І. - Пивоварні властивості зерна ячменю ярого залежно від умов вирощування в Лівобережному Лісостепу (2010)
Грицаєнко З. М. - Ефективність бакових сумішей гербіциду калібр 75 з біологічними препаратами у посівах ячменю ярого, Карпенко В. П., Мостов’як І. І. (2010)
Камінська В. В. - Особливості технології вирощування вівса голозерного у Північному Лісостепу, Шморгун О. В., Дудка О. Ф., Дрозд П. В. (2010)
Вишнівський П. С. - Вплив строків сівби та доз добрив на продуктивність ріпаку озимого в Північній частині Лісостепу, Губенко Л. В. (2010)
Носенко В. Г. - Формування асиміляційного апарату ріпаку ярого залежно від технології вирощування (2010)
Козленко О. М. - Стабільність та пластичність олійних культур в умовах Правобережного Лісостепу (2010)
Камінський В. Ф. - Стійкість проса проти хвороб при застосуванні біопрепарату мікосан, Дубровін В. О., Теслюк В. В. (2010)
Голодна А. В. - Продуктивність люпину вузьколистого залежно від строку сівби в Північному Лісостепу, Буслаєва Н. Г. (2010)
Мирончук В. П. - Якість волокнистої продукції льону-довгунцю залежно від строків збирання (2010)
Кургак В. Г. - Вплив видового складу багаторічних травостоїв та удобрення на родючість чорнозему типового, Товстошкур В. М. (2010)
Демидась Г. І. - Мікробні препарати та біостимулятори росту в польовому кормовиробництві, Голубєв К. В. (2010)
Ратошнюк В. І. - Ефективність однорічних бобово-злакових сумішей у Поліссі (2010)
Демидась Г. І. - Продуктивність буряків кормових залежно від удобрення в Правобережному Лісостепу, Бурко Л. М. (2010)
Медведєва Г. О. - Урожайність корнішона гібридів огірка залежно від строків сівби (2010)
Тараненко Л. К. - Мінливість і прояв кількісних прямих та індексних ознак структури продуктивності гречки, Кацан Т. О. (2010)
Яцишен О. Л. - Ефективність методів селекції гречки з еволюційно генетичних позицій (2010)
Тараненко Л. К. - Характеристика типів детермінантності сортозразків гречки за кількісними та якісними ознаками, Яцишен О. Л., Пальчук М. Ф. (2010)
Гірко В. С. - Вплив агрокліматичних умов на урожайність тритикале озимого та ефективність технології вирощування, Гірко О. В., Волощук С. І. (2010)
Перевертун Л. І. - Особливості успадкування алопектинового крохмалю в зерні проса та створення донорів, Синицина О. В. (2010)
Лісовий О. Б. - Застосування доборів у первинному насінництві льону-довгунцю, Дрозд О. М. (2010)
Тесновець П. І. - Селекція тонконогу лучного (Poa pratensis L. ) за ознакою сипучість насіння, Сердюк М. А., Сердюк О. М., Панасенко О. О., Батерук М. М. (2010)
Вихідні дані (2010)
Сиротчук О. А. - Визначення парацетамолу, фенілпропаноламіну гідрохлориду, кофеїну, хлорфеніраміну малеату в лікарському засобі із застосуванням алкільної нерухомої фази з інкорпорованою полярною вставкою на силікагелі, Дідух І. Р. , Маркін Р. О., Зайцев В. М. (2014)
Вавриневич Е. П. - Хроматографическое определение цифлуфенамида и дифеноконазола, Антропов К. Д., Гиренко Т. В., Шпак Б. И. (2014)
Якимчук М. В. - Ацилювання та дисперсійна мікроекстракція для газохроматографічного визначення дифенілкетонів, Левчик В. М., Зуй М. Ф., Зайцев В. Н. (2014)
Кіщенко В. А. - Дослідження вмісту бенз, Левчук І. В., Єсауленко А. М., Танасов І. І. (2014)
Мельниченко Т. І. - Проблемні питання визначення мікроелементів методом інверсійної вольтамперометрії і шляхи їх вирішення, Петренко О. Д. (2014)
Зайченко В. Н. - Магнитное поле как средство снижения энергозатрат при получении экологически чистого энергоносителя путём электролиза воды, Слободянюк И. А. (2014)
Перелік методичних вказівок із визначення залишкових кількостей пестицидів у різних середовищах (2014)
Друга Міжнародна конференція: "Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення" (2014)
Третя Міжнародна конференція: "Хімічна безпека і радіаційна безпека: проблеми і рішення" (2014)
21-й Міжнародний симпозіум з наук розділення речовин (2014)
Вимоги до оформлення рукописів статей (2014)
Ілляшенко С. М. - Перспективи і загрози четвертої промислової революції та їх урахування при виборі стратегій інноваційного зростання, Ілляшенко Н. С. (2016)
Райко Д. В. - Маркетингове забезпечення споживацької привабливості товару промислового призначення, Цейтлін Л. М. (2016)
Salem M. - An experiment on brand loyalty among mobile phone users in the Basque region of Spain, Cermelli M. (2016)
Akbari M. - The impacts of situational factors on consumer misbehaviour in service outlets (on the example of Iranian chain stores), Abdolvand M., Ghaffari F. (2016)
Jafari S. - Factors influencing the intention to accept advertising in mobile social networks, Jandaghi Gh., Taghavi H. (2016)
Краус К. М. - Венчурне інвестування управління маркетингом малих торговельних підприємств: умови та джерела (2016)
Охріменко Г. В. - Використання бенчмаркінгу в реалізації маркетингу освітніх послуг вищими навчальними закладами України (2016)
Юсупова О. В. - Цінове стимулювання продажів непродовольчих товарів торговельними мережами України (2016)
Петрович Й. М. - Модернізація промислових підприємств та її інноваційне забезпечення, Борбулевич В. З. (2016)
Бояринова К. О. - Методичні засади оцінювання фінансово-інвестиційної складової функціональності інноваційно орієнтованого підприємства машинобудування (2016)
Ситник Н. І. - Розвиток інфраструктурного забезпечення менеджменту знань в організації (2016)
Mohammadi F. - Effect of total quality management and knowledge management on providing services at the manufacturing and service companies, Najafi A. (2016)
Коверга С. В. - Моделі та методи прийняття рішень у сфері управління збалансованим розвитком промислових підприємств (2016)
Сардак С. Е. - Життєвий цикл соціально-економічних систем (2016)
Давидов О. І. - Проблеми та перспективи застосування концепції управління вартістю підприємств в Україні (2016)
Shypulina Yu. S. - The international and national university rankings as an constituent of university’s competitiveness, Gryshchenko O. F., Bilenko V. O. (2016)
Томчевска-Попович Н. Є. - Адаптація сентиментального (ностальгічного) туризму на шляху "Золота підкова" для туристичних потоків з Польщі (2016)
Hájek J. - Economic performance and convergence in the Eurozone, Hoeschle F., Bilan Yu., Strielkowski W. (2016)
Zharova L. V. - Sustainable development assessment through indicators evolving, Eremeeva N. V. (2016)
Хлобистов Є. В. - Потенційні екологічні конфлікти у сфері використання енергетичної складової природно-ресурсних комплексів, Сегеда І. В., Подольська А. І. (2016)
Вихідні дані (2016)
Бугайчук К. Л. - Інститут приватних детективів за кордоном: порівняльно-правовий аналіз (2016)
Барко В. І. - Психологічні умови ефективної психопрофілактичної роботи керівників підрозділів Національної поліції України, Бондарчук М. Т. (2016)
Греченко В. А. - Протидія міліції УСРР крадіжкам коней (конокрадству) у 1920-ті роки (2016)
Ільїн О. В. - Судова система на українських землях у складі Російської імперії в 1781–1796 рр. (2016)
Надутий А. В. - Територіальна єдність, цілісність і недоторканність: до питання про співвідношення понять (2016)
Басараб О. Т. - Формування законодавства у сфері охорони державного кордону України на різних етапах його розвитку (2016)
Зубов М. В. - Правове регулювання процесу розшуку безвісно відсутніх осіб (2016)
Комзюк В. Т. - Організаційні форми реалізації адміністративно-правового статусу митних органів України (2016)
Круглова А. Є. - Класифікація форм оцінювання ефективності діяльності органів та установ виконання покарань (2016)
Музичук О. М. - Система контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних відносин в Україні: сучасний стан і шляхи вдосконалення (2016)
Прокопенко О. Ю. - Щодо визначення поняття "суб’єкт забезпечення правопорядку в регіоні" (2016)
Святокум І. О. - Досвід використання планів поліцейської діяльності у Великобританії та перспективи його застосування в Україні (2016)
Солнцева Х. В. - Організація поліцейської діяльності в Україні та США: структура (2016)
Субота С. І. - Особливості взаємодії громадянського суспільства та поліції в умовах тоталітарного політичного режиму (2016)
Абламський С. Є. - Окремі питання участі у кримінальному провадженні представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, Юхно О. О. (2016)
Бондаренко В. Е. - Прокуратура в системе субъектов внешнего контроля и надзора за соблюдением законов подразделениями Национальной полиции Украины, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание, досудебное следствие (2016)
Брильов М. О. - Проблеми правового забезпечення оперативно-розшукової протидії злочинам, пов’язаним із розкраданням бюджетних коштів під час будівництва, ремонту й експлуатації автомобільних доріг (2016)
Вергелес В. В. - Оперативно-розшукові можливості підрозділів карного розшуку під час протидії незаконному обігу культурних цінностей (2016)
Гордієнко В. О. - Вплив норм закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" на процес протидії підрозділами карного розшуку злочинам проти власності, які вчиняються радикально налаштованими особами (2016)
Коваленко А. В. - Обставини, що підлягають з’ясуванню під час розслідування посягань на життя та здоров’я журналістів (2016)
Куриленко Д. В. - Щодо рівності сторін кримінального провадження у залученні судового експерта (2016)
Мазійчук В. А. - Особливості оперативно-розшукового попередження неправомірної вигоди в АПК України (2016)
Малиновська Т. М. - Попередження насильства над жінками в сім’ї (2016)
Ортинська Н. В. - Процедура медіації як форма відновного правосуддя для неповнолітніх (2016)
Пеньков С. В. - Особливості організації застосування службових тварин під час протидії злочинності (2016)
Коваленко О. О. - Розгляд судом справ про оголошення фізичної особи померлою та встановлення юридичного факту смерті (2016)
Кройтор В. А. - Система цивільно-правових засобів захисту житлових прав (2016)
Супрун Т. С. - Оспорювання батьківства після смерті особи, яка записана батьком дитини (2016)
Балабанова Л. М. - Психологічні аспекти професійної діяльності суддів апеляційного суду, Коваль А. А. (2016)
Барко В. І. - Психологічна діагностика ставлення поліцейських до керівництва за допомогою методу семантичного диференціалу, Барко В. В., Кирієнко Л. А. (2016)
Бондаренко Я. Г. - Особливості психологічної готовності фахівців спеціальних підрозділів до дій в екстремальних ситуаціях, Сергієнко Д. В. (2016)
Кожушко А. Р. - Особливості самооцінки засуджених до позбавлення волі жінок на етапі ресоціалізації (2016)
Харченко С. В. - Індивідні чинники формування соціального інтелекту (2016)
Чухраєва Г. В. - Теоретичні та практичні аспекти професійного психофізіологічного відбору працівників поліції (2016)
Порядок подання матеріалів для публікації в науковому журналі "Право і Безпека" (2016)
Вихідні дані (2016)
Мельничук С. Д. - Порівняльний аналіз непрямих методів аналізу амінокислот високоефективною рідинною хроматографією і загальні методичні тенденції та перспективи розвитку амінокислотного аналізу, Гринчук Д. В., Цвіліховський В. І. (2013)
Голубец О. B. - Определение глютена в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом твердофазного иммуноферментного анализа, Кищенко В. А., Голубец Р. А., Тимчeнко В. К. (2013)
Герцюк М. Н. - Методы идентификации запрещённых и непригодных пестицидов (2013)
Крикля С. О. - Нанокомпозитні гідрогелі на основі акриламіду з інкорпорованим нанорозмірним сріблом, Коротич О. І., Малишева М. Л., Коновалова В. В., Самченко Ю. М. (2013)
Зайченко В. Н. - Извлечение вольфрама и кобальта из отходов твердых сплавов электрохимическим способом, Фоманюк С. С., Краснов Ю. С., Колбасов Г. Я. (2013)
Перелік методичних вказівок із визначення залишкових кількостей пестицидів у різних середовищах (2013)
Виталий Александрович Усенко (2013)
Хроніка (2013)
Вимоги до оформлення рукописів статей (2013)
Сиротчук О. А. - Особливості розділення тримебутину та парабенів методом рідинної хроматографії з використанням нерухомих фаз різної селективності, Дідух І. Р., Зайцев В. М. (2012)
Левчук І. В. - Моніторинг бенз, Кіщенко В. А., Осейко М. І. (2012)
Мельничук С. Д. - Аналитический контроль бензо(а)пирена в растительных маслах, Лоханская В. И., Баранов Ю. С., Грибова Н. Ю. (2012)
Вавриневич Е. П. - Анализ тетраконазола и проквиназида методом газожидкостной хроматографии, Антропов К. Д., Гиренко Т. В. (2012)
Герцюк М. М. - Дослідження стану забруднення ґрунтів на полігоні токсичних відходів, що містять гексахлорбензол, біля м. Калуш (2012)
Коротич О. І. - Комплексне дослідження магніточутливих мікрогелів з інкорпорованим магнетитом, Самченко Ю. М., Полторацька Т. П., Жолобак Н. М., Ульберг З.Р. (2012)
Банах О. С. - Початки хроматографічних досліджень у Луцьку (2012)
Вимоги до оформлення рукописів статей (2012)
Бахарева А. С. - Особенности эффективной долговременной адаптации и регуляции метаболического состояния лыжников-гонщиков, Исаев А. П., Эрлих В. В., Аминов А. С. (2016)
Ильин В. Н. - Распространенность и формирование хронического утомления у квалифицированных спортсменов, Алвани А. Р. (2016)
Каратник І. В. - Удосконалення швидкісно-силової підготовленості бадмінтоністів з використанням варіативних модулів тренувальних засобів, Гречанюк О. О., Бубела О. Ю., Пітин М. П. (2016)
Караулова С. І. - Оптимізація спеціальної фізичної підготовки спортсменок в бігу на наддовгі дистанції засобами бігового тренування, Клочко Л. І. (2016)
Котелевський В. І. - Інтегративна технологія масажних маніпуляцій у фізичній реабілітації студентської молоді із патологією хребта (2016)
Лопатенко Г. О. - Вплив позатренувальних засобів на ефективність реалізації техніко-тактичних дій фехтувальників (2016)
Kenioua Mouloud - Job satisfaction for physical education teachers and its relationship to job performance and organizational commitment, Bachir Bougherra, Bacha Foudil Samir. (2016)
Shafiee Shahram - Studying the relationship between leadership style of coaches and sportsmanship commitment of athletes (A case study of professional athletes in I. R. I. Karate Super League), Fikoouei Mohammad Hossein, Benar Noshin. (2016)
Інформація для авторів (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Mukhina M. P. - Informativity Estimation Technique of Template Geophysical Field Data, Yeremeieva T. A. (2016)
Mukhina M. P. - Algorithm of Morphological Correlation-Extreme Navigation System, Kuzmemko A. O. (2016)
Mukhina M. P. - Correlation Stereoscope Recognition Algorithm, Panarin M. I. (2016)
Konakhovych G. F. - A Digital Speech Signal Compression Algorithm Based on Wavelet Transform, Lavrynenko O. Y., Antonov V. V., Bakhtiiarov D. I. (2016)
Ivanov V. A. - The Quality Assessment of the Digital Communication Channel with the Helicopter, Zadorozhniy A. S. (2016)
Ablesimov A. K. - Correction of the Quality of Stabilization Systems, Bardon L. V., Kutova N. I. (2016)
Nadsadna О. I. - Robust Gain-Scheduled Control for Unmanned Aerial Vehicles (2016)
Borsuk S. P. - Control System Algorithms for Groups of UAVs, Tretiakov I. O. (2016)
Sushchenko O. A. - Computer-Aided Design of Inertially Stabilized Platforms (2016)
Sineglazov V. M. - Dynamic Data Integration in the Design of Complex CAD Systems, Godny A. P. (2016)
Chumachenko O. I. - Neural Networks Module Learning, Kryvenko I. V. (2016)
Sineglazov V. M. - Automatic System of Linear Speed Determination, Daskal E. V., Petrychenko O. А. (2016)
Filyashkin M. K. - Automation of Technology of AIR-to-AIR Refueling Regional Aircraft (2016)
Tupitsin N. F. - One Method to Drop the Aviation Outboard Block with Variable Geometry, Yurchenko A. S., Stepanenko I. C. (2016)
Syneglazov V. M. - Partial Criteria System of Estimation of Pilot Preparedness Level Before Simulator Training, Glukhov V. O. (2016)
Sіneglazov V. M. - Simultaneous Localization and Map Building for Mobile Robots, Novodranov R. S. (2016)
Karachynetska I. V. - Integrated Navigation Complex Based on Hyperbolic and Satellite Navigation Systems, Koljada O. Yu. (2016)
Gribov V. M. - Exponential Model Deviations in Reliability Prediction of Durable Recoverable Systems, Kozhokhina O. V., Hryshchenko Yu. V. (2016)
Kucheryava О. М. - Modelling of Convergent Network Operation Process (2016)
Borsuk S. P. - Corrected Algorithms for Pilots Testing System Based on Education Process Limitations, Kusyk A. V. (2016)
Aralova N. I. - Investigation of Reliability of Operators Work at Fluctuating Temperature Conditions, Klyuchko O. M., Mashkin V. I., Mashkina I. V. (2016)
Kucherov D. P. - A Visualization of 3D Images by Back Ray Tracing: the Geometric Approach, Morgun K. O., Golenkovskaya T. I. (2016)
Kozlovskyi V. V. - Mathematical Model of Distributed Transfer Information Highways, Chyrva D. P., Basyuk I. A., Volokitin D. O. (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Publisher's imprint (2016)
Кіщенко В. - Визначення бенз, Левчук І., Голубець О. (2011)
Герцюк М. М. - Дослідження продуктів піролізу автомобільних шин методом двомірної газової хроматографії, Ковальчук T., Капрал K., Лисиченко Г. В., Соботович Е. В. (2011)
Липавская А. А. - Оптимизация условий определения стробилуринов хроматографическими методами, Гиренко Т. В., Вавриневич Е. П. (2011)
Банах О. С. - Видатному хроматографістові В.Г. Берьозкіну – 80 (2011)
Герцюк М. Н. - Хроматографический анализ сополимерных гидрогелей на основе акриловых мономеров, Самченко Ю. М., Товмаченко А. В., Пасмурцева Н. А., Комарский С. А., Лисиченко Г. В., Ульберг З. Р. (2011)
Дорощук В. А. - Определение торасемида в биологических жидкостях методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с предварительным фенол-индуцированным мицеллярно-экстракционным концентрированием, Гонта Н. А., Куличенко С. А. (2011)
Пешук Л. В. - Сравнительный анализ жирнокислотного состава традиционных и экзотических видов сырья, Радзиевская И. Г., Кищенко В. А., Левчук И. В. (2011)
Банах О. С. - Роман Баранський– один із фундаторів Львівської цеолітно-хроматографічної групи (2011)
Вимоги до оформлення рукописів статей (2011)
Титул, зміст (2013)
Петро Петрович Толочко - вчений і громадянин (2013)
Толочко П. П. - Витоки давньоруської державності (2013)
Манько В. О. - Ідеї Г. Чайлда та їх застосування для вивчення неоліту Східної Європи (2013)
Бунятян К. П. - Етнокультурна ситуація на Західній Волині за доби ранньої бронзи (2013)
Русяєва А. С. - Відображення похоронного ритуалу в епіграфічних пам'ятках Ольвії в контексті давньогрецької літературної традиції (2013)
Гершкович Я. П. - Скіфські святилища Ареса: археологічні дані та свідчення Геродота, Ромашко О. В. (2013)
Козак Д. Н. - Проблема контактів давніх слов'ян і германців (поморсько-кльошова та ясторфська культури на Волині) (2013)
Сорочан К. С. - Про ювелірів та їхню спеціалізацію у Візантії IV-IX ст. (2013)
Рудич Т. О. - Антропологічний склад населення культури кулястих амфор території України (2013)
Шейко І. М. - Ранні світильники з Ольвії (VI-V ст. до н. е.) (2013)
Бессонова С. С. - Скіфський однолезовий меч з околиць Мотронинського городища, Недопако Д. П. (2013)
Кропотов В. В. - Поховальний комплекс І ст. до н. е. з південно-східної околиці Неаполя Скіфського (2013)
Колода В. В. - Нові дані про тваринництво ранньосередньовічного населення Верхнього Салтова, Кройтор Р. В., Горбаненко С. А. (2013)
Каравайко Д. В. - Рец.: М. И. Лошенков. Городища милоградской культуры на территории Беларуси (2013)
До ювілею Світлани Сергіївни Бессонової (2013)
Степанові Пеняку - 85! (2013)
Провідний дослідник палеоліту Західної України (2013)
До 60-річчя Олександра Миколайовича Дзиговського (2013)
Наші автори (2013)
Список скорочень (2013)
Пам'ятка автора (2013)
Логутова Т. Г. - Сучасний стан транспортної інфраструктури України., Полторацький М. М. (2015)
Горошкова Л. А. - Державно-приватне партнерство в управлінні нерухомістю, Волков В. П. (2015)
Негру И. К. - Ведение переговоров как фактор повышения эффективности процесса закупок на предприятиии, Чумак Г. В. (2015)
Орєхова Т. В. - Напрямки формування інноваційної складової міжнародної конкурентоспроможності світових виробників металургійної продукції, Гнилорибов М. А. (2015)
Анісімова О. М. - Роль інформації в прийнятті маркетингових рішень, Московкіна І. С. (2015)
Коюда В. О. - Напрями та складові оцінювання антикризової стійкості промислового підприємства, Костіна О. М. (2015)
Головня Ю. І. - Конкурентне позиціонування регіонів у просторовому розвитку України (2015)
Кучерова Г. Ю. - Податкова культура як детермінанта сучасного оподаткування в Україні (2015)
Сімонова Г. В. - Механізми збору й обробки інформації в багаторівневій інформаційній системі державного кредитування освітніх послуг (2015)
Гончар В. В. - Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств сільськогосподарського машинобудування (2015)
Клименко В. І. - Problems of credit and cooperative sector development in Ukraine (2015)
Криворучко О. С. - Методичний підхід до оцінювання ефективності конкурентної стратегії торговельних підприємств споживчої кооперації (2015)
Кабаченко Г. С. - Відновлення підприємницької активності населення в контексті стабілізації ринку праці Донецької області (2015)
Таранич А. В. - Особливості формування промислових кластерів і моделювання процесів ефективного використання їх конкурентного потенціалу (2015)
Трохимець О. І. - Концептуальні підходи щодо регулювання ринку соціально-орієнтованих товарів і послуг (2015)
Томарева-Патлахова В. В. - Концептуальная модель социально-экономического развития страны и ее регионов в контексте экономических реформ (2015)
Созінова Є. І. - Структурні наслідки для економіки Болгарії від інтеграції до європейського інвестиційного ринку) (2015)
Івченкова О. Ю. - Аналіз математичних методів та інформаційних технологій для управління роздрібним бізнесом комерційного банка, Літвиненко Ю. Д. (2015)
Малаховський Ю. В. - Theoretical approaches to the measurement of public-private partnership results (2015)
Швецова Н. Е. - Исследование тенденций и циклов глобальной экономической динамики (2015)
Палешко Я. С. - Можливості і резерви здійснення внутрішніх запозичень в економіку України (2015)
Скоринін А. П. - Конкурентоспроможність податкової політики України (2015)
Жовновач Р. І. - Забезпечення конкурентного розвитку підприємств сільськогосподарського машинобудування на основі управління конкурентоспроможністю продукції (2015)
Стрельников Р. Н. - Использование международных стандартов для усовершенствования системы учета и контроля капитальных инвестиций на предприятиях промышленной группы (2015)
Хаджинова Е. В. - Интеграционные объединения как фактор повышения конкурентоспособности предприятий химической отрасли (2015)
Наші автори (2015)
Вихідні дані (2015)
Сонько С. П. - Про "природність" та "антропогенність" ландшафтотворення, Максименко Н. В. (2016)
Крайнюков О. М. - Алгоритми і способи визначення рівнів гострої летальної і хронічної токсичності води (2016)
Ухань О. О. - Особливості просторово-часового розподілу головних іонів, органічних речовин та біогенних елементів за течією р. Південний Буг (2016)
Коробкова Г.В. - Гідробіологічна оцінка як складова екологічної оцінки якості поверхневих вод (2016)
Максименко Н. В. - Просторова оцінка метеорологічного потенціалу території Полтавської області, Хоружа Н. В. (2016)
Тітенко Г. В. - Елементрані процеси грунтоутворення заплавних ландшафтів р. Уди в межах м. Харкова, Масто Ю. О., Гарбуз А. Г., Ноженко Н. І. (2016)
Гладкіх Є. Ю. - Роль окремих елементів живлення у підвищенні стресостійкості рослин за екстремальних погодних умов, Круподеря Ю. О., Панасенко Є. В. (2016)
Тиханович Є. Є. - Сингенетичні лавини в Українських Карпатах, Біланюк В. І., Фігурний Д. В. (2016)
Анисимов С. В. - Обоснование выбора локальных территорий для организации малых рекреационных объектов (2016)
Войчун Н. І. - Аналіз антропогенного навантаження на природне середовище Рівненської області, Андрейчук Ю. М., Жданюк Б. С. (2016)
Лісняк А. А. - Вміст важких металів у виведених із сільськогосподарського обробітку малопродуктивних землях Харківської області, прийнятих для залісення (2016)
Некос А. Н. - Компетентнісний підхід особисто-орієнтованого напряму при викладанні екології в середніх навчальних закладах, Цехмістрова Ю. В. (2016)
Тітенко Г. В. - Особливості та місце громадських природоохоронних організацій в українському суспільстві, Лісовенко Д. О. (2016)
Титул, зміст (2013)
Снитко І. О. - Про соціально-демографічний та адміністративно-територіальний поділ Ольвійського поліса (2013)
Фіалко О. Є. - Музичні інструменти номадів скіфського часу (2013)
Мурзін В. Ю. - Про північні межі Геродотової Скіфії (2013)
Сергєєва М. С. - До вивчення техніки орнаментації давньоруських дерев’яних виробів (2013)
Долженко Ю. В. - Антропологічні матеріали з давньоруського курганного могильника Зелений Гай (2013)
Козубовський Г. А. - Про початок карбування литовських монет типу "печать"/"спис з хрестом" (2013)
Терещенко О. І. - Підводно-археологічне дослідження античного торгівельного судна поблизу о. Зміїний у Чорному морі (польовий сезон 2011 р.) (2013)
Хомчик М. А. - Етруська кераміка буккеро VII—V ст. до н. е. в збірці Національного музею історії України, Костюк І. А. (2013)
Нємцев С. О. - Можливості метрологічного аналізу амфорного матеріалу для побудови хронології на прикладі колекції з поселення Каталине 1 (2013)
Савельєв О. К. - Фібули з Тіри (знахідки 1996—2010 рр.) (2013)
Івченко А. В. - Статер Емінака з передмістя Ольвії (2013)
Гошко Т. Ю. - Ніж із Володимирівки (2013)
Магомедов Б. В. - Рец.: А. В. Симоненко. Римский импорт у сарматов Северного Причерноморья (2013)
Ясновська Л. В. - Рец.: Ф. Андрощук, В. Зоценко Скандинавские древности Южной Руси: Каталог (2013)
Конференція "Перещепинський скарб та його епоха" (2013)
Міжнародна археологічна конференція "Старожитності Північного Причорномор’я III—II ст. до н. е." (2013)
Міжнародна наукова конференція "Inter Ambo Maria: північні варвари на шляху зі Скандинавії до Чорного моря" (2013)
Дні Давньої Греції в Маріуполі (2013)
До ювілею Олександра Михайловича Лєскова (2013)
Пам’яті Пії Гульдагер Більде (2013)
Пам’яті Валентини Володимирівни Крапівіної (2013)
Пам’яті Галини Тихонівни Ковпаненко (2013)
Наші автори (2013)
Список скорочень (2013)
Шурек Я. - Использование потенциала быстрой время-пролетной масс-спектрометрии при анализе пестицидов и полихлорированных бифенилов методами одномерной и двумерной газовой хроматографии, Назафарин Л., Ковальчук Т. (2009)
Мельничук С. Д. - Проблеми визначення вмісту залишків пестицидів у зерновій продукції та шляхи їх вирішення, Лоханська В. Й., Баранов Ю. С., Білоус А. О. (2009)
Гиренко Д. Б. - Визначення фунгіциду піриметанілу в повітрі та воді хроматографічними методами, Омельчук С. Т., Бардов В. Г., Гиренко Т. В., Вавріневич О. П. (2009)
Настольный тандемный ГХ/МС с тройным квадруполем - Agilent GC/QQQ 7000B. Анализ следовых количеств известных соединений (2009)
Любач Н. В. - Перелік методичних вказівок із визначення залишкових кількостей пестицидів у різних середовищах, Гринько А. П., Вавріневич О. П. (2009)
Вимоги до оформлення рукописів статей (2009)
Титул, зміст (2015)
Шарай С. М. - Транспорт України на шляху до європейської інтеграції, Ященко В. М., Ященко Т. М. (2015)
Кимпуш О. Д. - Клієнт-орієнтований підхід до розвитку транспортної системи країни, Красноштан О. М. (2015)
Зубачик Р. М. - Особливості створення транспортної моделі міста у середовищі VISUM: на прикладі Львова (2015)
Сахно В. П. - Вплив перекосу мостів причіпних ланок на показники стійкості автопоїзда, Поляков В. М., Тімков О. М., Файчук М. І., Босенко В. М., Мойся Д. Л. (2015)
Пожидаєв С. П. - Оцінка енергетичного ККД автомобіля при його розгоні (2015)
Агарков О. В. - Перспективи використання твердооксидних паливних елементів в автомобільному транспорті, Шевчук К. Я. (2015)
Гладун С. А. - Застосування критерію суттєвості розбіжностей для ідентифікації ділянок доріг із рівнозначною міцністю дорожнього одягу, Гончаренко Ф. П. (2015)
Золотарев В. А. - Оценка долговечности асфальтобетонов по статической усталости (2015)
Котенко В. Т. - Доцільність будівництва автомобільної дороги М-ОЗ (с. Мильці) – Куклинці – М-22 (с. Мачухи), Нечипоренко М. В., Сухостат О. С. (2015)
Бурмака М. М. - Обґрунтування пріоритетності впровадження інвестиційних проектів реконструкції автомобільних доріг (2015)
Науково-технічному збірнику "Автомобільні дороги і дорожнє будівництво" - 50 років (2015)
Титул, зміст (2015)
Сахно В. П. - До порівняння параметрів керованості та стійкості руху автомобілів із 2WS та 4WS схемами керування, Григорашенко О. В. (2015)
Коробкін В. Ф. - Системність ДТП із постраждалими, скоєні з вини дітей, як класифікаційна ознака надзвичайної ситуації техногенного характеру (2015)
Стукота С. А. - Аналіз організації створення та функціювання закладів із підготовки водіїв автотранспортних засобів у країнах ЄС (2015)
Смирнова Н. В. - Обґрунтування вимог до сполучень поздовжнього профілю за показниками плавності руху та проектної нерівності, Павленко Н. В. (2015)
Довгополюк Л. О. - Визначення затримок при проїзді дорожньої розв’язки в одному рівні (2015)
Гончаренко В. В. - Моніторинг ефективності застосування нових матеріалів і технологій при реконструкції автомобільних доріг, Катукова В. М., Кушнір О. В., Оксень Є. І. (2015)
Кваша В. Г. - Пропозиція із влаштування монолітної накладної плити на мосту через р. Сула біля с. Липове на автомобільній дорозі Н-08 Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя, км 170+867, Полтавська область, Котенко В. Т., Нечипоренко М. В., Сухостат О. С., Панченко О. О. (2015)
Бородіна Н. А. - Модель оцінки індивідуального ризику травматизму на автомобільних дорогах загального користування (2015)
Єфименко Р. В. - Аналіз причин виникнення ДТП і розроблення заходів із підвищення безпеки дорожнього руху, Попович Н. І., Беленчук О.В. (2015)
Угненко Є. Б. - Використання природних цеолітів для підвищення ефективності очищення стоків з автомобільних доріг, Юрченко В. О., Сорочук Н. І., Мельнікова О. Г., Ячник М. В. (2015)
Угненко Є. Б. - Визначення акустичного забруднення придорожнього простору та основних шумових характеристик транспортного потоку, Гавриш В. С. (2015)
Бурмака М. М. - Комплексна оцінка ефективності інвестиційних проектів реконструкції та будівництва автомобільних доріг (2015)
Титул, зміст (2013)
Махнік Я. - Чи існувала прото- й ранньоунєтицька культура понад верхнім Дністром? (2013)
Мурзін В. Ю. - Деякі міркування щодо трактування скіфських етногенетичних легенд (2013)
Ромашко О. В. - Типологія бронзових казанів скіфської культури (в світлі статистико-математичних методів) (2013)
Новиченкова М. В. - Шпори зі святилища біля перевалу Гурзуфське Сідло в Гірському Криму (2013)
Козак Д. Н. - Косторізні майстерні готів на Волині, Сергєєва М. С. (2013)
Бунятян К. П. - До хронології городоцько-здовбицької культури, Прищепа Б. А. (2013)
Терещенко О. І. - Античне торгівельне судно "Зміїний-Патрокл" (склад продукції) (2013)
Хомчик М. А. - Гончарний круг античного часу (до питання атрибутації), Печорний П. П. (2013)
Нікітін В. І. - Охоронні розкопки черняхівського могильника Городок (2013)
Магомедов Б. В. - Городок - фортеця на Південному Бузі. Коментар до публікації В. І. Нікітіна (2013)
Капустін К. М. - Асортимент залізних виробів середини XIII-XIV ст. з "Малого" Городського городища (2013)
Гаврилюк Н. О. - Методика дослідження масового матеріалу з античних пам'яток (на прикладі знахідок з ділянки ЮЗА в Ольвії) (2013)
Букатов А. А. - Досвід застосування трасерного методу в акваторії Херсонеса, Кулагін А. В., Рейда Р. М. (2013)
Козак Д. Н. - Рец.: Експериментальна археологія: досвід моделювання об'єктів та виробництв (2013)
Івакін Г. Ю. - Рец.: Stratum plus 2011, № 5. Культурная антропология и археология (2013)
Островерхов А. С. - Рец.: Г. А. Дзис-Райко, С. Б. Охотников, Е. Ф. Редина. Надлиманское городище IV - III вв. до н. э. в Нижнем Поднестровье (2013)
3 Міжнародна історико-археологічна конференція "Проблеми дослідження пам'яток археології Східної України (2013)
До 60-річчя Якова Петровича Гершковича (2013)
До 60-річчя Сергія Жановича Пустовалова (2013)
Наші автори (2013)
Список скорочень (2013)
Vashchenko O. V. - Intermolecular interactions of decamethoxinum and acetylsalicylic acid in systems of various complexity levels, Kasian N. A., Pashynska V. A., Kosevich M. V., Sadchenko A. O., Tishko D. N., Tishko T. V., Titar V. P., Lisetski L. N. (2015)
Близнюк Ю. Н. - ИК спектроскопическое и квантово-химическое проявление протонирования изоаллоксазинового кольца флавин-мононуклеотида, Песина Д. А., Глибицкий Д. М., Семёнов М. А., Шестопалова А. В. (2015)
Хребтова А. С. - Влияние двух типов связывания лигандов с ДНК на параметры перехода спираль – клубок в полинуклеотидах, Гладковская Н. А., Березняк Е. Г., Духопельников Е. В., Фомин А. В., Зинченко А. В. (2015)
Ходько А. Т. - Образование метастабильных жидких фаз в изотоническом растворе натрия хлорида при охлаждении (2015)
Боднарчук Н. О. - Порівняльний та дисперсійний аналіз активності глутатіонзалежних ферментів у зародках в’юна Misgurnus fossilis L. за впливу флуренізиду, Гарасим Н. П., Петрух Л. І., Санагурський Д. І. (2015)
Памяти Бориса Григорьевича Емца (2015)
Зростлікова Ж. - Применение полной двумерной газовой хроматографии с время-пролётным масс-спектральным детектором в исследовании метаболомики человека, Бинклей Ж., Войтович П., Адам Т. (2009)
Банах О. С. - Ефект малих заміщень катіонів Na+ на K+ у цеолітах типу Y (2009)
Банах О. С. - Патріархові цеолітної науки академіку Георгієві Цицишвілі – 95 (2009)
Любач Н. В. - Перелік методичних вказівок із визначення залишкових кількостей пестицидів у різних середовищах, Гринько А. П. (2009)
Вимоги до оформлення рукописів статей (2009)
Титул, зміст (2013)
Гаскевич Д. Л. - В. М. Даниленко та періодизація неоліту Південного Бугу: нові запитання до старих джерел (2013)
Рассамакін Ю. Я. - Поховання квітянської культури в контексті абсолютної хронології (2013)
Шелехань О. В. - До питання про форму перехрестя клинкової зброї скіфського часу (2013)
Скиба А. В. - Поясний гарнітур з Курилівського скарбу VII ст. (2013)
Анісюткін М. К. - Крецешти: нове олдованське місцезнаходження в Нижньому Придністров'ї (попередні дані), Степанчук В. М., Чепалига А. Л. (2013)
Бунятян К. П. - Кістяний медальйон із Західної Волині, Позіховський О. Л. (2013)
Котенко В. В. - Зразки кладок баштових будівель поселення Маслини (2013)
Готун І. А. - Господарство і побут мешканців селища Ходосівка-Рославське, Грицик Ю. О., Казимір О. М., Сухонос А. М. (2013)
Крижицький С. Д. - Методичні засади графічної реконструкції житлових будинків Ольвії (2013)
Буйських С. Б. - В. В. Лапін - визначний вітчизняний антикознавець ХХ ст. (до 85-річчя від дня народження) (2013)
Кузміщев О. Г. - Е. Р. фон Штерн у вітчизняній історіографії (2013)
Пламеницька О. А. - Рец.: О. В. Глушок. Еволюція фортифікації на Правобережжі під впливом змін у тактиці облоги (XV - XVII ст.) (2013)
Панишко С. Д. - Рец.: О. В. Глушок. Еволюція фортифікації на Правобережжі під впливом змін у тактиці облоги (XV - XVII ст.) (2013)
Дослідник слов'янської минувшини (2013)
Міжнародна конференція "Археологія та лінгвістика в сучасному світі. Обмін знаннями в історії людства (2013)
Пам'яті Валентини Іванівни Нєпріної (2013)
Пам'яті Миколи Олександровича Ричкова (2013)
Світлої пам'яті Хайнца Хайнена (2013)
Наші автори (2013)
Список скорочень (2013)
Алфавітний показчик змісту журналу "Археологія" за 2013 р. (2013)
Андроникашвили Т. Г. - К влиянию природы газа-носителя на разрешающую способность капиллярных колонок, Амирханашвили К. Д., Надирадзе Н. А., Гамкрелидзе К. М. (2008)
Карбовская Р. В. - Идентификация антоцианов при помощи ВЭЖХ как метод подтверждения аутентичности фруктово-ягодного сырья и готовой продукции, Борис И. И. (2008)
Бережна Л. Г. - Основні валідаційні критерії методу "OCHRAPREP® кількісне визначення охратоксину А з використанням високоефективної рідинної хроматографії", Цвіліховський В. І., Климентьєва Л. В. (2008)
Банах О. С. - Львівська цеолітно-хроматографічна группа (2008)
Дні якості в Києві – 2009 (2008)
Надруковано у УІII т. (2008)
Вимоги до оформлення рукописів статей (2008)
Фріс П. Л. - Політика у сфері боротьби зі злочинністю та кримінально-правова політика у системі суспільних наук (2016)
Голіна В. В. - Запобіжний вплив як категорія теорії і практики запобігання злочинності (2016)
Лобойко Л. М. - Принцип наукової обґрунтованості побудови сучасного кримінального процесу України (2016)
Валуйська М. Ю. - Криміналізація у понятійному апараті кримінологічної науки (2016)
Борисов В. І. - Питання застосування штрафу та виправних робіт за злочини проти безпеки виробництва (розділ Х Особливої частини Кримінального кодексу України), Крайник Г. С. (2016)
Демидова Л. М. - Проблеми кваліфікації фінансування тероризму (2016)
Колодяжний М. Г. - Соціальна спрямованість Закону України "Про Національну поліцію" крізь призму міжнародного досвіду громадського впливу на злочинність (2016)
Новіков О. В. - Причини латентної віктимізації населення: деякі вітчизняні та зарубіжні дослідження, Оберемко Ю. О. (2016)
Маршуба М. О. - Корупційна злочинність в Україні: сучасний стан та основні стратегії протидії (2016)
Резнікова Г. І. - Інформаційні технології у незаконній інсайдерській діяльності (криміналістичний аспект) (2016)
Резнікова О. І. - Проблеми використання віктимологічних даних у процесі підготовки та проведення судових дій (2016)
Шепітько М. В. - Форми реалізації кримінальної політики з протидії злочинам у сфері правосуддя (2016)
Здоровило І. В. - Актуальні питання запобігання злочинам, пов’язаним із порушенням правил охорони або використання надр, в Україні (2016)
Зінов’єва І. А. - Опосередкований виконавець злочину: поняття та види (2016)
Калініна А. В. - Громадянин як суб’єкт запобігання злочинам, що вчиняються у громадських місцях (2016)
Куп’янський М. Г. - Роль огляду місця події при розслідуванні серійних сексуально-садистських убивств (2016)
Наваляна Я. Т. - Кількісно-якісні показники латентних зґвалтувань (2016)
Смоляр Є. А. - Прогресивна система виконання покарання в умовах реформування Державної кримінально-виконавчої служби України (2016)
Тарасенко Ю. М. - Щодо впливу внутрушньо переміщених осіб на стан злочинності в Україні (2016)
Перелік платних послуг (2016)
Вихідні дані (2016)
VІІІ Національний з’їзд фармацевтів України 13-16 вересня 2016 року, м. Харків (2016)
ХХIV Українська конференція з органічної хімії (2016)
Дяченко І. В. - Поліциклічні системи з піридопіримідиновими та птеридиновими ядрами, Васькевич Р. І., Вовк М. В. (2016)
Lega D. A. - The use of aliphatic aldehydes in the synthesis of new pyran annulated derivatives of 1H-2,1-benzothiazin-4-one 2,2-dioxide via domino-type interactions. The antimicrobial activity of the compounds synthesized, Filimonova N. I., Geyderikh O. G., Chernykh V. P., Shemchuk L. A. (2016)
Kalchenko O. I. - The study of the complexation of calyx(4)arene and calyx(4)resorcinarene with resin acids by the RP HPLC Method. Binding constants determination, Cherenok S. O., Solovyov A. V., Gorbatchuk V. V., Suikov S. Yu., Kalchenko V. I. (2016)
Kholodnyak S. V. - 5,6-Dihydro-(1,2,4)triazolo(1,5-с)quinazolines. Message 3. Synthesis of 2-aryl-5-trichloromethyl-5,6-dihydro(1,2,4)triazolo(1,5-с)quinazolines and their reactivity towards N-nucleophiles, Voskoboynik O. Yu., Kovalenko S. I., Sergeieva T. Yu., Okovytyy S. I., Shishkina S. V. (2016)
Zubkov V. O. - The experimental and theoretical study of tautomerism of 3-substituted 2-methyl-quinoline-4 (1H)-ones, Rozhenko О. B., Ruschak N. I., Gritsenko I. S. (2016)
Янів З. І. - Cинтез та антимікробна активність продуктів аніонарилювання з сульфаніламідним фрагментом, Симчак Р. В., Покришко О. В., Тулайдан Г. М., Барановський В. С., Климнюк С. І., Грищук Б. Д. (2016)
Вороновська Л. П. - Роль активізації особистих комунікативних звʼязків у формуванні професійної мобільності майбутнього фахівця комунального господарства (2015)
Грітченко І. А. - Актуальність вивчення іноземної мови студентами немовних спеціальностей у вищому навчальному закладі (2015)
Громова Н. В. - Елементи національно-патріотичного виховання як мотивація до підвищення культуромовної особистості фахівця, Кулікова О. А., Ячменик М. М. (2015)
Гулєша О. М. - Побудова інтелектуальної системи оцінювання знань з урахуванням моделі студента з вищої математики (2015)
Дерека Т. Г. - Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання: концепція дослідження (2015)
Дука М. В. - Поняття "лінгвосоціокультурна компетентність" та аналіз методів її формування в педагогічній теорії і практиці (2015)
Зайцева І. О. - Професійно-творчі вміння майбутніх педагогів як основа їхньої професійної компетентності (2015)
Каленюк О. М. - Використання методу моделювання в навчальній діяльності майбутніх художників-педагогів (2015)
Козлова О. Г. - Професійна мобільність майбутнього вчителя як педагогічна проблема, Малецька Т. В., Козлов Д. О. (2015)
Козубцов І. М. - Проектування педагогічної технології розвитку в аспірантів методології науково-організаційної діяльності (2015)
Корольов С. В. - Виды информации в моделировании и индивидуальной оптимизации процессов обучения (2015)
Кузьменко О. С. - Вивчення студентами динамічних симетрій у процесі навчання загального курсу фізики у вищих навчальних закладах, Борота В. Г. (2015)
Леоненко А. В. - Сучасні напрями патріотичного виховання молоді в контексті фахової підготовки майбутнього вчителя фізичної культури (2015)
Павлюченко Л. С. - Організація експериментальної перевірки педагогічних умов контрольно-оцінювальної діяльності вчителя (2015)
Постоян Т. Г. - Педагогічні умови формування прогностичної компетентності майбутніх магістрів початкової освіти, Кінєшева А. Ю. (2015)
Постоян Т. Г. - Наукові засади професійної компетентності майбутнього вчителя музики, Усачов О. С. (2015)
Прийменко Л. О. - Особливості проведення занять зі студентами спеціальної медичної групи, які мають захворювання органів зору (2015)
Семеніхіна О. В. - Модель формування професійної готовності вчителя математики до використання засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань (2015)
Скачедуб Н. М. - Теоретичні аспекти розвитку культури здоров’я майбутніх учителів (2015)
Сорока О. В. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання арт-терапевтичних технологій (2015)
Сусь Б. А. - Теоретико-методичні засади розгляду проблемних питань сучасної фізики у вищій школі, Сусь Б. Б. (2015)
Трифонова О. М. - Критерії підвищення рівня науковості вивчення питань квантової фізики (2015)
Хоменко О. В. - Зміст професійно орієнтованої іншомовної підготовки у вищій школі (2015)
Хурсенко С. М. - Формування екологічного стилю мислення студентів у процесі навчання фізики (2015)
Шандыба Е. В. - Формирование учебных программ и учебных планов для последипломной подготовки инженерных кадров высшей квалификации (2015)
Боднар А. О. - Оновлення змісту навчальних дисциплін у процесі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти молодших школярів (2015)
Величко С. П. - Взаємозв’язок реального й віртуального експериментів як чинник у розвитку практикуму з фізики в середній школі, Растригіна А. М., Слободяник О. В. (2015)
Генкал С. Е. - Створення ситуації успіху на уроках біології як засобу формування предметної компетентності учнів профільних класів (2015)
Горовенко О. А. - Самопрезентаційна діяльність учителя англійської мови як засіб удосконалення його професіоналізму (2015)
Гудим С. В. - Особливості організації дозвілля дітей шкільного віку, Гудим М. П. (2015)
Листопад О. В. - Вітчизняна реформологія та формування стратегії освітніх змін (2015)
Одарчук К. М. - Розвиток пізнавальної активності старшокласників під час вивчення фізики як психологічна проблема (2015)
Пахальчук Н. О. - Виховання відчуття ритму в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку засобами ботмерівської гімнастики (2015)
Садовий М. І. - Методика формування експериментальних компетентностей старшокласників засобами сучасних експериментальних комплектів з фізики (2015)
Цимбал-Слатвінська С. В. - Пізнавальна активність як дидактичний засіб розумового виховання (за матеріалами часопису "Советская педагогика") (2015)
Ванчова А. - Нейропсихологическое обучение, нейродидактика и нейротерапия - инновационные методы развития, образования и поддержки в специальной педагогике. Исследование эффективности нейротерапии у детей с умственной отсталостью и повреждениями мозга (2015)
Ванчова А. - Peer learning as a way of developing an inclusive educational environment, Шулкова В. (2015)
Гарчарикова Т. - Инновационные подходы в образовательном процессе учащихся с детским церебральным параличом с помощью информационно-коммуникационных технологий с точки зрения учителя (2015)
Голуб Н. М. - Підготовка дітей із ЗНМ до навчання у школі (2015)
Кравченко А. І. - Роль гімнастичних вправ у корекційній роботі зі слабочуючими дітьми, Балашов Д. І. (2015)
Лянна О. В. - Сучасні уявлення щодо патогенезу та проявів афазії при мозковому інсульті (2015)
Малишевська І. А. - Інтеграція як форма соціального буття дітей з особливими освітніми потребами (2015)
Охріменко О. А. - До проблеми фахової підготовки психологів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання (2015)
Репринцева О. - Эдьютейнмент: игры и ИКТ в образовании детей с особыми потребностями (2015)
Синьов В. М. - Основні тенденції модернізації підготовки корекційних педагогів в умовах реформування освітньої галузі, Шеремет М. К. (2015)
Шуловська М. - Исследование влияния информационно-коммуникационных технологий на отношение учащихся с легко степенью ментального расстройтсва к урокам географии (2015)
Євтушенко Є. Г. - Навчальна та спортивно-оздоровча діяльність кафедр фізичного виховання педагогічних ВНЗ України в 1944–1991 рр. (2015)
Клочко О. М. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження проблеми становлення та розвитку жіночої освіти в Україні середини ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Шапкіна Н. М. - Виникнення та етапи розвитку перекладацької справи (2015)
Бойченко М. А. - Зарубіжний досвід управління талантами у вищому навчальному закладі: витоки й сучасність (2015)
Томенко О. А. - Становлення й розвиток фізичного виховання у сфері освіти США, Мазний Д. О. (2015)
Жигірь В. І. - Експериментальне дослідження формування професійно-педагогічних компетентностей майбутніх менеджерів освіти (2015)
Мармаза О. І. - Теоретичні аспекти регулювання як функції управління (2015)
Михайличенко О. В. - Волонтерська діяльність як чинник розвитку соціальної активності особистості (2015)
Шевченко Ю. М. - Духовно-моральні цінності як основа духовного виховання молодших школярів, Абламонова В. І. (2015)
Щербина А. М. - Формування соціокультурних метарегулятивів у технологіях виховної діяльності (2015)
Буткевич О. Ф. - Використання FACTS для підвищення пропускної здатності електричних мереж, Костиря І. А. (2016)
Кучанський В. В. - Експрес-метод оцінки та прогнозу резонансних перенапруг у магістральних електричних мережах (2016)
Парфенюк А. О. - Формування топології електропостачальних систем на основі методів дискретної оптимізації й обчислювальної геометрії, Гоголюк П. Ф., Гречин Т. М. (2016)
Тугай І. Ю. - Ферорезонансні процеси на підстанціях з елегазовими вимикачами та електромагнітними трансформаторами напруги, Мельничук В. А. (2016)
Кузнецов Б. И. - Экспериментальные исследования макета замкнутой системы активного экранирования магнитного поля трехфазной линии электропередачи, Никитина Т. Б., Бовдуй И. В., Волошко А. В., Виниченко Е. В. (2016)
Войтех В. О. - Енергетичні комірки для відновлюваних джерел енергії (2016)
Колесникова Н. Ф. - Інтелектуалізована система для релейного захисту, Козлова О. І., Литвинова О. А. (2016)
Титко О. І. - Математичне моделювання вібраційних процесів у системі кріплення осердя статора турбогенератора при раптовому обриві стяжних призм, Мистецький В. А., Крамарський В. А. (2016)
Левицький А. С. - Похибки ємнісного вимірювача зазору в гідрогенераторі, Зайцев Є. О., Кромпляс Б. А. (2016)
Карлов О. М. - Електромагнітні процеси торцевого дугостаторного асинхронного двигуна з паралельним включенням обмоток протилежних статорів, Кондратенко І. П., Крищук Р. С., Ращепкін А. П. (2016)
Сорокіна Н. Л. - Закони регулювання потоками охолодження крайніх пакетів осердя статорів турбогенераторів у номінальному режимі для забезпечення мінімальної тангенціальної нерівномірності температури (2016)
Мазуренко Л. І. - Математична модель автономного електрогенеруючого комплексу з асинхронними генераторами та єдиним напівпровідниковим перетворювачем збудження, Джура О. В. (2016)
Антонов А. Е. - Ленточные магнитопроводы из аморфного железа в электрических машинах магнитоэлектрического типа, Петухов И. С. (2016)
Головань І. В. - Визначення втрат, обумовлених вищими гармоніками електромагнітного поля в асинхронному двигуні (2016)
Мельник А. М. - Фізичне моделювання електромагнітних віброзбуджуючих сил при розпресуванні шихтованого осердя статора турбогенератора (2016)
Krivoplias-Volodina L. - The research mechanical dynamic of model of the asynchronous engine in systems of continuous transport, Gavva A., Yakymchuk M. (2016)
Оноприч В. П. - Основні характеристики та параметри схеми заміщення асинхронних двигунів з урахуванням зміни магнітного стану магнітопроводів (2016)
Щерба А. А. - Бесконтактный заряд емкостного накопителя с использованием трансформатора Тесла, Ломко Н. А. (2016)
Золотарев В. М. - Анализ электромагнитных процессов в индукционной канальной печи, используемой в кабельной промышленности, Белянин Р. В., Подольцев А. Д. (2016)
Кучерявая И. Н. - Подходы к моделированию электрического поля в полиэтиленовой изоляции с микровключениями (2016)
Гориславец Ю. М. - Перемешивание жидкой стали в ковше пульсирующим магнитным полем, Глухенький А. И., Бондар А. И. (2016)
Кабан В. П. - Ефективність застосування індуктивно-ємнісних перетворювачів Г-подібної структури в системах комбінованого живлення (2016)
Haluzinska Y. I. - Obtaining and application of sulfanilamide medicines, Siediuko D. V., Gerashchenko I. I. (2016)
Чуйченко Л. М. - Аналіз технологій очищення нафтовмісних стічних вод авіапідприємств з використанням біосорбентів, Матвєєва О. Л. (2016)
Novza Y. A. - Flavonoids: chemistry and biological activities, Popova E. M. (2016)
Блайда І. А. - Окиснення різних джерел енергії і особливості росту нових штамів мікроорганізмів, ізольованих з техногенних субстратів, Васильєва Т. В., Джамбек О. А., Джамбек О. І., Баклан В. Ю. (2016)
Volokha M. P. - Effect of row spacing on photosynthetic productivity of sugar beet (2016)
Коваленко І. М. - Морфологічна цілісність особин у популяціях рослин трав'яно-чагарничкового ярусу (2016)
Довгопола К. А. - Екологічна оцінка вмісту важких металів у грунті та Trifolium pratense L. (2016)
Пришляк Р. І. - Вплив перфторорганічних сполук на процес культивування ентеробактерій, Голубіцька В. О. (2016)
Аляєв Г. - Теорія інформації на тлі історії філософії (2015)
Bialyk V. - Lexical Quantor as a Representative of Linguistic Knowledge in Translation (2015)
Гнатюк Я. - Логіка комунікації історичних логік як числення дефініцій (2015)
Чуйко Н. - Аналіз методу структуралізму в контексті когітологічних студій (2015)
Казаков М. - Трансдисциплинарные перспективы современной эпистемологии (2015)
Чорноморденко Д. - Динамічна міждисциплінарність як форма наукових зв’язків у сучаних екологіччних дослідженнях (2015)
Макаров З. - Случайность и детерминизм в творческом проекте Ренессанса (стаття 1) (2015)
Малишена Ю. - Проект соціальної епістемології Елвіна Голдмана (2015)
Омельчук І. - Методологічні аспекти експлікації поняття толерантності (2015)
Богата Л. - Выявление терминологических гнезд как один из методов современной гуманитаристики (2015)
Біленко Т. - Соціокультурний аспект становлення мовної особистості (2015)
Починок І. - Гуманітарні виміри феноменології Едмунда Гусерля (2015)
Бейлин М. - Импликация идеи Ф. А. фон Хайека о "применении разума надлежащим образом" в нанотехнологии (2015)
Ліпін М. - Перспективи самовизначення людини у ситуаціях невизначеності (2015)
Цвібель А. - Смисли соціальної комунікації: актуалізація проблеми пізнання (2015)
Лучак А.-М. - Соціально-комунікативна мережа Facebook як джерело соціального капіталу (2015)
Сумченко С. - Проблеми практичного застосування hi-tech: філософський та світоглядний аспекти (2015)
Афанасьєв О. - Поняття парадигми в гуманітарних науках, Василенко І. (2015)
Шохов А. - Парадигма: коммуникативный аспект анализа (2015)
Діденко Л. - Дисциплінарна матриця філософії (2015)
Терешкун О. - Архаїчна парадигма техніки (2015)
Матросова Н. - Типологический концепт истолкования мира (2015)
Янковський С. - Первинний образ світотворення у парадигмі критичного модусу самоопису (2015)
Іванова Є. - Дві парадигми сучасної соціальної роботи (2015)
Романюк О. - Відповідність вітчизняних гуманітарних дисциплінарних матриць у медичній вищій освіті європейським (2015)
Філіпенко Н. - Історія ідей Київського Науково-філософського товариства і європейський контекст: pro et contra (2015)
Продан Т. - Проблема гідності в морально-естетичних поглядах Цицерона (2015)
Макаров З. - Случайность и детерминизм в творческом проекте Ренессанса (стаття 2) (2015)
Загороднюк В. - Парадокс "відсутнього відтінку блакитного" у філософії Д. Г’юма та можливі шляхи його вирішення (2015)
Томюк Н. - Компаративний аналіз етики Бостонської та Каліфорнійської шкіл американського персоналізму кінця XIX − початку XX ст. (стаття 1) (2015)
Шашкова Л. - Парадигми в науці та богослов’ї: методологічні можливості рецепції (2015)
Мизак Н. - Михайло Грушевський про православно-унійні відносини в могилянську добу (2015)
Лімонченко В. - Гностичний характер революційної свідомості як свідчення дехристиянізації сучасного світу (2015)
Ювсечко Я. - Релігія і Церква в Україні як суб’єкти політики: трансформації в період Революції (2015)
Чернушка І. - Сучасна гендерна політика Церкви АСД як нова гуманітарна парадигма (2015)
Здоровенко Л. - Проблема "душі людини" у вимірі християнських цінностей українського народу (2015)
Błaszczak I. - Überredungskunst und manipulation – ethische grenzen des öffentlichen auftretens (2015)
Вінтонів-Бахарєва С. - Цінності як базовий елемент "дисциплінарної матриці" в гуманітарному знанні (2015)
Михайлюк С. - Аксіологічні основи екологічної етики (2015)
Бігун Р. - Співвідношення милосердя і справедливості:етико-філософський аналіз (2015)
Здоровенко В. - Сучасне мистецтво про антропокосмічні виміри буття людства (2015)
Загороднюк Ю. - Місце іронії в естетиці Модерну (2015)
Ляшко Л. - "Когнітивізм" естетичної оцінки довкілля (А. Карлсон) (2015)
Бронських С. - Булгаківський Фауст під маскою Воланда (2015)
Поліщук Р. - Мультикультуралізм та ідентичність (2015)
Осадча Л. - Дитинство та життєвий стиль у контексті методологічних здобутків культурної антропології (2015)
Саракун Л. - Становлення національної ідентичності та процеси маргіналізації (2015)
Попович М. - Публічне і приватне у становленні культури сучасного суспільства (2015)
Шеремет Л. - Культурний потенціал спорту та гуманістичні цінності молоді: проблеми й тенденції розвитку (2015)
Довідка про авторів (2015)
Ціватий В. Г. - Євроінтеграційна діяльність України через призму реалізації програми Східного партнерства: інституціональний та іміджевий аспекти, Чекаленко Л. Д. (2016)
Алібейлі Е. А. - Вибір Україною зовнішньополітичної стратегії в середині 1990-х років: варіант ГУАМу (2016)
Процюк М. В. - Публічна і культурна дипломатія як засіб "м’якої сили" України: запозичені моделі, реальні кроки та стратегічні пріоритети (2016)
Лускалова К. Є. - Україна – Румунія: сучасні тенденції двосторонніх відносин (2016)
Вонсович О. С. - Організація Об’єднаних Націй в умовах сучасних викликів і загроз міжнародній безпеці (2016)
Герасимчук Н. В. - Сучасний погляд на право справедливості в контексті діяльності Ради Безпеки ООН (2016)
Малиновська Н. В. - Роль Франції в миротворчих місіях та операціях ООН в арабо-мусульманському світі (2016)
Ціватий В. Г. - Багатостороння дипломатія і зовнішньополітичні орієнтири Латвійської Республіки в умовах поліцентричного світу ХХІ століття: євроінтеграційний аспект (2016)
Дудко І. Д. - Китай у політиці США: до питання про стратегічні орієнтири адміністрації Б. Обами, Погорєлова І.С. (2016)
Крупеня І. М. - Місце Малайзії в сучасній системі міжнародної безпеки (2016)
Ноголь А.В. - Роль Канади у врегулюванні конфлікту в країнах колишньої Югославії (2016)
Гібова С. - Культурна дипломатія Італії (2016)
Чекалюк В. В. - Методологія іміджування держави на світовому ринку (2016)
Баришнікова Н. С. - Глобальні структури за умов ерозії Вестфальської системи (2016)
Матвєєва О. В. - Трансформація світового порядку в умовах глобальних загроз та викликів (2016)
Кирилко Д. С. - Політичний аспект відносин країн-членів ГУАМ із Європейським Союзом (2016)
Ціватий В. Г. - Екологічна дипломатія в питанні Чорнобильської катастрофи: інституціональний і міжнародно-політичний контекст (2016)
Компанієць О. В. - Концептуалізація недієздатних держав як акторів міжнародної системи (2016)
Валюшко І. О. - Основні виклики і загрози в епоху інформаційних війн (2016)
Краснюк І. В. - Наслідки арабської весни в політиці Близького Сходу (2016)
Кудряченко А. І. - Всесвітня міжнародно-політична і дипломатична історія ХХ-ХХІ століття: інституціонально-системний аспект (2016)
Ціватий В. Г. - Міжнародно-політичні й соціокультурні процеси ХХ століття в Південно-Східній Європі та Україна: інституціональний вимір (2016)
Гуменюк Б. І. - Українсько-кіпрські відносини: двадцять років динамічного розвитку (2014)
Ковбасюк Ю. В. - Європейські соціальні стандарти: перспективи для України (політико-дипломатичний контекст) (2014)
Ціватий В. Г. - Модель підготовки дипломатичних кадрів Австрійської Республіки: традиції, інституції, кадровий менеджмент (досвід для дипломатії України), Сочка Я. В. (2014)
Татаренко Н. О. - Туреччина: модернізаційні проекти і етатизм (2014)
Піляєв І. С. - Трансформаційні парадигми Східноєвропейського простору: наслідки структурних шоків (2014)
Кучик О. С. - Субрегіональні інтеграційні механізми Веймарського трикутника в контексті трансформаційних процесів міжнародної системи, Москалик А. С. (2014)
Кононенко М. Г. - Близькосхідний напрям реалізації КНР статусу відповідальної глобальної держави (2014)
Кудряченко А. І. - Іслам у сучасній Європі та Україні: виклики, стан і перспективи (2014)
Златін О. М. - Історичні передумови та концептуальні засади політики Румунії щодо України (2014)
Аль-Файез М. - Иордано-израильские отношения в условиях региональной нестабильности (2014)
Шуніна А. А. - "Фактор 2014" для Росії та Центральної Азії (2014)
Троян С. С. - Кордони в сучасній Європі: динамічна взаємодія у просторі історичної пам’яті й ідентичності, Киридон А. М. (2014)
Цирфа Ю. А. - Становлення зовнішньополітичної ідентичності держави в рамках сучасної системи міжнародних відносин: теоретичний аспект (2014)
Фесенко М. В. - Концептуальна інтерпретація міжнародного та світового порядку (2014)
Розанов А. С. - Сущность профилактики терроризма: превентивные меры и превентивная дипломатия ХХІ века (2014)
Гулиев А. Д. - Истоки и становление украинской дипломатии: политико-правовой аспект (2014)
Непол Л. В. - Вплив лібералізації Європейським Союзом візового режиму для громадян України на розвиток громадянського суспільства в Україні (2014)
Жильцов С. С. - Международно-правовой статус Арктики: итоги и перспективы (2014)
Tsivatyi V. G. - Oratorical Skill and Speech Communication of a Diplomat: The Institutional Dimension (the Experience of Training in the Field of External Relations at the Diplomatic Academy of Ukraine, MFA of Ukraine) (2014)
Ціватий В. Г. - Зовнішньополітичний діалог Великої Британії: історичні традиції, консенсуси і дилеми. (2014)
Плевинскис П. В. - Назначение и производство комплексных экспертиз по делам о ДТП, связанным с опрокидыванием автомобиля: постановка проблемы (2015)
Тагаєв М. М. - Визначення понять і систематизація насильницьких дій шляхом нанесення побоїв, заподіяння мордувань і катувань, Мішалов В. Д., Стеблюк В. В., Хижняк В. В., Моргун А. О. (2015)
Скурчак Т. Н. - Патоморфологические изменения головного мозга мертворожденных от ВИЧ-инфицированных матерей с синдромом зависимости от алкоголя и наркотических веществ (2015)
Козань Н. М. - Етно-расові особливості дерматогліфічних параметрів пальців ніг (повідомлення 3) (2015)
Федорчук С. М. - Денситометрична характеристика проксимальних і середніх фаланг кисті (2015)
Плетенецька А. О. - Судово-медична оцінка пневмострільних ушкоджень з прикладами випадків з практики, Михайленко О. В. (2015)
Бабкіна О. П. - Порівняльна характеристика біохімічних показників крові травмованих чоловіків за наявності та відсутності хронічної алкогольної інтоксикації, Шевченко Л. А., Коробко І. С. (2015)
Покотило В. Ю. - Аналіз кількості смертельних випадків внаслідок вживання наркотичних речовин у Львівській області за період 2004-2013 років, Шевчук М. М. (2015)
Торяник І. І. - Гістологічні маркери та хронологічний ґенез ішемічного інсульту головного мозку, Колесник В. В. (2015)
Щербак В. В. - Діагностичні ознаки пострілу із пістолета "Форт-12" в межах близької дистанції (2015)
Данилюк В. В. - Вплив Кримінального процесуального кодексу в редакції 2012 року на роботу судово-медичної експертизи за архівним матеріалом Житомирського обласного бюро судово-медичної експертизи, Діденко І. В., Зозуля В. М. (2015)
Корнійчук Д. В. - Вивчення впливу пори року на частоту смертельних отруєнь чадним газом за даними Житомирського обласного бюро судово-медичної експертизи, Сінько В. Ф., Багін О. Л., Палкін О. В. (2015)
Бартошик Н. В. - Медико-статистичний аналіз показників смертності заподіяних з різних видів вогнепальної зброї за даними Львівського обласного бюро судово-медичної експертизи за 2009-2013рр. (2015)
Костенко С. Б. - Теоретичне обгрунтування спектрофотометричного методу ідентифікації основних стомологічних матеріалів, Радько В. І. (2015)
Повстяний В. А. - Зміни продуктів розпаду білка та окремих ферментів тканини Ахіллового сухожилля у різні терміни постмортального періоду (2015)
Личман Т. В. - Дефекти виявлені при судово-медичних експертизах ексгумованих трупів в ДУ "Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України" за останні п’ять років, Варфоломеєв Є. А., Петрошак О. Ю. (2015)
Франчук В. В. - Фатальна автомобільна травма: погляд крізь півстоліття (2015)
Шевчук М. М. - Механічна асфіксія внаслідок утоплення, як причина смерті по Львівській області за 2010-2014 роки за результатами роботи Львівського обласного бюро судово-медичної експертизи, Григорійчук В. І., Іванов О. Ф. (2015)
Войченко В. В. - Експертний взаємозв’язок при проведенні цитологічних та молекулярно-генетичних експертиз в практиці Дніпропетровського обласного бюро судово-медичної експертизи, Черняк В. В., Івашина О. Х. (2015)
Саніна Н. П. - Особливості дослідження одягу при невідповідності кількості ушкоджень на тілі і одязі, Туманська Л. М., Зубко М. Д. (2015)
Сидоренко В. В. - Щодо питання виявлення діатомового планктону у випадках смерті від утоплення у воді, Потапенко І. В., Ліщинська А. А. (2015)
Мішалов В.Д. - Макроархітектурні особливості будови довгих кісток нижньої кінцівки в судовій медицині, Михайличенко Б. В., Бачинський В. Т., Филипчук О. В., Козлов С. В. (2015)
Плетенецька А. О. - Випадок вогнепального поранення ока, Ащеулов В. Ю., Федоренко М. А. (2015)
Зозуля В. М. - Комплексний підхід до експертизи вогнепальної травми як запорука якісно проведеної експертизи, Нечипоренко О. А., Ганський О. В., Лесик В. В. (2015)
Саніна Н. П. - Вплив перешкоди, розташованої біля вихідного вогнепального ушкодження, Туманська Л. М., Зубко М. Д. (2015)
Савченко С. В. - Судово-медична характеристика вибухової травми, заподіяної уламками гранати РГД-5, Ткаченко О. В., Соколюк В. Г., Козлов С. В. (2015)
Устинченко И. В. - Атипичные раневые каналы и раны при ранении пулей 5,45 мм АК-74 (случай из зоны АТО) (2015)
Мамедов Ш. М. - Возможности гистологического метода исследования в установлении давности и обстоятельств наступления смерти, Сулоев К. Н., Повстяный В. А., Козлов С. В. (2015)
Кухарчук В. М. - Рідкісний випадок розриву серця внаслідок удару ногою в живіт (2015)
Науково-практична конференція "Сучасні досягнення судово-медичної науки та експертизи" (2015)
Професор Ольховський Василь Олексійович - до 60-річчя від дня народження (2015)
Владковська Наталія Ігорівна - до 60-річчя від дня народження (2015)
Слава учасникам АТО –лікарям судово-медичним експертам! (2015)
Памяти Оксаны Юрьевны Скребковой (2015)
Carrión Arias R. - Zum Ursprung von Friedrich Nietzsches genealogischen Methode als Erkenntnisparadigma: Philologie und Persönlichkeit (2014)
Червінський О. - Теоретико-методологічнi засади концепціi ноосфери В. Вернадського (2014)
Лебідь А. - На захист здорового глузду реалістської теорії істини Дж. Е. Мура (2014)
Суходуб Т. - Историко-философское познание:методология регионоведения (2014)
Гасяк О. - Епістемні потенції наукового факту (2014)
Онуфрійчук Р. - Кореляція понять "реальність"і "теоретична структура" в контексті настанов сучасної філософії та методології науки (2014)
Бабій Р. - Метафізика як наука: можливості та межі, Задубрівська О. (2014)
Ференц К. - Значення світоглядних регулятивів емпіричного дослідження (2014)
Чуйко В. - Суверен як форма ідентифікації українця (2014)
Петрушенко В. - Природа соціального: онтологічний аналіз (2014)
Петрушенко О. - Утопія і магія: ракурси співвідношення (2014)
Здоровенко В. - Рефлексії сучасного мистецтва над сутністю світоглядних конфліктів в умовах футурошоку (2014)
Козьмук Я. - До проблеми футурологічних перспектив сучасної людини як об’єкта філософського аналізу, Гавай Т. (2014)
Лазоревич І. - Моральні аспекти соціального моделювання майбутнього, Рошкулець Р. (2014)
Чурсінова О. - Античне розуміння "техне" як передумова європейського філософського технічного дискурсу (2014)
Скакун І. - Динаміка людиномірності філософії Ренесансу (2014)
Халай І. - Антропокосмічний дискурс у контексті розвитку гуманітарно-наукового знання (2014)
Марчук М. - Прагматизм і неопрагматизм у контексті сучасної філософії науки, Сербін М.-К. (2014)
Рупташ О. - Контроверзи смислу: особливості постмодерністської аргументації (2014)
Дутковський І. - Традиція в гуманітарно-науковому просторі (2014)
Ключева Д. - Соціокультурні передумови постмодерністської антропології, Рошкулець Р. (2014)
Снегірьов І. - Нелінійне світорозуміння в контексті постнекласичної науки (2014)
Козьмук Я. - До проблеми термінологічних констант українського філософського дискурсу, Ткачук Л. (2014)
Головей В. - Становлення концепту репрезентації у філософсько-естетичному дискурсі (2014)
Пєшев О. - Поняття "концепт" в аналітичній філософії (2014)
Дика О. - Проблема досвіду в структурі гуманітарного знання (2014)
Сулятицька Т. - Значення цінностей у міжкультурній комунікації (2014)
Качмар О. - Агресія як вияв тваринного первня в людині (2014)
Сидоренко М. - Філософські ідеї гуманітаристики в Україні, Троянський В. (2014)
Мірчук І. - Українська національна ідея у філософській спадщині Гавриїла Костельника (2014)
Андрусів Л. - Становлення раціоналістичної традиції в українській філософській думці ІХ – поч. ХVІІ ст.: історико-філософський аналіз (2014)
Кононенко Т. - Візантинізм: проблема визначення поняття (2014)
Стокалич І. - Семен Франк про засади суспільного буття (2014)
Волосатова М. - Ідея "софійності господарства" у філософії С. Булгакова (2014)
Руснак І. - Зміна статусу герменевтики: методологічний потенціал філософії життя В. Дільтея (2014)
Задубрівська О. - Онтологічний концепт Х. Ортеги-і-Гасета, Козьмук Я. (2014)
Радзиняк Т. - Хосе Ортега-і-Гасет про роль і місце науки в сучасній цивілізації (2014)
Вышинский С. - Традиция модерна. Эрнст Юнгер и неконсервативная революция (2014)
Остащук І. - Сакральний символізм у формуванні національно-культурної ідентичності (2014)
Паньків О. - Осмислення понять "Бог", "душа" у вченнях ранніх грецьких філософів (2014)
Кузнєцова О. - Євангельська історія як вічність новозавітних істин у структурі сучасного роману (2014)
Бронських С. - "Євангеліє від Булгакова" та його відлуння у літературному процесі XX століття (2014)
Мартиненко О. - Технологічні можливості релігії (антропологічний аспект) (2014)
Марчук А. - Феномен здоров’я та принципи досконалості в антропології східної патристики, Марчук О. (2014)
Бурий А. - Про творчість Бернардо Бертолучі в контексті екзистенціальної суперечки про атеїзм (2014)
Гасяк О. - Етичний потенціал наукового факту (2014)
Михайлюк С. - Комунікативна етика відповідальності як спроба ціннісної переорієнтації суспільства в сучасному світі (2014)
Омельченко В. - Доброчинність як соціальний феномен і соціальна проблема українського суспільства (2014)
Лисак І. - Про ненасилля і зміст його цінностей в українській суспільній думці та філософії (2014)
Винник-Остапишин В. - Проблеми сучасної біоетики: філософський вимір (2014)
Здоровенко В. - Сучасне мистецтво як важливий каталізатор у дослідженні соціально-культурних перетворень (2014)
Гоцалюк А. - Філософсько-естетичний поліконцептуалізм сучасного живопису (2014)
Чорноморденко І. - Соціальне кіно як предмет філософування: основні засади,структура і функції, Смаїлова Е. (2014)
Москвич О. - Вплив фотографії на трансформацію життєвого простору людини (2014)
Вусатюк А. - Истоки символизма в мифологии (2014)
Комарницкая Л. - Легендарно-мифологическая аксиология в фантастике, Нямцу А. (2014)
Довідка про авторів (2014)
Ворох А. О. - Організація контролю знань студентів у вищій технічній школі України (20-і – 30-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Кузьменко Ю. В. - Дослідження змісту навчальних планів професійної освіти фахівців із трудової підготовки 1959 років ХХ століття (2015)
Лазоренко С. А. - Пеласги – народ, який створив фізичну культуру античної Греції, Чхайло М. Б., Балашов Д. І., Романова В. Б. (2015)
Рябкина Л. М. - Методи соціально-виховної роботи інтернатних установ першої половини XX століття (2015)
Сьома С. О. - Організаційно-педагогічні засади діяльності хіміко-біологічних відділень МАН України ( 60-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.): історіографія та джерела дослідження (2015)
Іваній В. С. - Педагогічні основи гуманізації фізичної освіти в умовах нанотехнологічного розвитку суспільства, Мороз І. О. (2015)
Корольов С. В. - Параллельный многоканальный метод получения учебной информации (2015)
Лавриченко Н. М. - Науково-організаційні засади діяльності Малої академії наук України (2015)
Полюга В. В. - Дисипативні системи синергетики в музичній освіті (2015)
Фефілова Т. В. - Використання способу математичного моделювання в початковому курсі математики під час розв’язування задач, Андраш К. С. (2015)
Данюк М. І. - Педагогічна система виховання милосердного ставлення майбутніх медичних сестер до пацієнта (2015)
Дьячкова Я. О. - Цілепокладання в контексті модернізації структури вищої освіти (2015)
Клочкова Т. І. - Змістова характеристика зовнішніх і внутрішніх ризиків у діяльності аграрних вишів (2015)
Козлова О. Г. - Правова культура майбутніх юристів як педагогічна проблема, Павленко А. І. (2015)
Кравчук Н. П. - Педагогічні умови формування здоровʼязбережувальної компетентності в майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Лю Цзя - Педагогічні новації вокальної підготовки студентів магістратури у вищих педагогічних закладах України (2015)
Мельник О. Ф. - Міжпредметні зв’язки як засіб реалізації принципу фундаменталізації в процесі формування професійної компетентності техніків ─ технологів виробництва харчової продукції (2015)
Наумчук І. А. - Технологічна складова розвитку професійної культури керівника позашкільного навчального закладу в системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Сбруєва А. А. - До проблеми D(digital)-інновацій у вищій освіті: актуальний стан та перспективи розвитку (2015)
Сидорук А. В. - Використання технології портфоліо в оцінюванні готовності майбутніх учителів фізичної культури (2015)
Бойченко М. А. - Зарубіжний досвід управління талантами у вищому навчальному закладі: витоки й сучасність (2015)
Горленко В. М. - Зарубіжний досвід використання електронних іграшок у навчанні й вихованні дітей дошкільного віку (2015)
Істоміна К. Ю. - Оцінювання й нарахування кредитів у процесі навчання бакалаврів у галузі міжнародних відносин в університетах Канади (2015)
Огієнко О. І. - Міжнародна діяльність як фактор інноваційного розвитку університетів США (2015)
Хоменко К. П. - Порівняльний аналіз підготовки лікарів у Польщі та Україні (2015)
Анголенко В. В. - Пробація як форма ресоціалізації неповнолітніх правопорушників (2015)
Басюк Л. Б. - Соціальний захист дітей у шкільному середовищі (гендерний аспект) (2015)
Березан В. І. - Використання феномену кіберсоціалізації студентської молоді в підготовці майбутнього соціального педагога (2015)
Букій Т. В. - Змістові аспекти роботи соціального педагога з багатодітними сімʼями (2015)
Веретенко Т. Г. - Сучасні підходи до якісної підготовки майбутніх працівників соціальної сфери (2015)
Висоцька Л. В. - Правова освіта в соціокультурному просторі громади (2015)
Волікова М. М. - Проблема виховання "важких дітей" у контексті поглядів А. С. Макаренка: корекційна робота з сімʼєю (2015)
Гладун Т. О. - Розвиток соціальності дітей з розладами аутичного спектру: соціально-педагогічний дискурс проблеми (2015)
Головня В. О. - До проблеми жорстокості щодо дітей в українських родинах (2015)
Гордієнко С. М. - Розвиток соціальності особистості як важливий соціально-педагогічний феномен сьогодення (2015)
Грінченко М. С. - Зарубіжний досвід підготовки соціальних педагогів до практичної діяльності в умовах інформаційного суспільства (2015)
Журавель Т. В. - Особливості соціально-психологічної підтримки осіб та сімей, які живуть з ВІЛ/СНІД в Україні, Лях Т. Л. (2015)
Заверико Н. В. - Технології соціально-педагогічної підтримки сім’ї з дитиною (2015)
Казакова Н. В. - Профілактика відхилень у поведінці молодших школярів у позаурочний час як соціально-педагогічна проблема (2015)
Конончук А. І. - Дослідження готовністі молодих жінок до материнства: соціально-педагогічні аспекти (2015)
Кучерган Є. В. - Питання освіти в мережевому середовищі: до питання про громадські впливи (2015)
Мотуз Т. В. - Гендерна толерантність: соціально-педагогічний аспект (2015)
Олексюк Н. С. - Зміст і особливості соціального супроводу неповнолітньої мами (2015)
Петриченко Л. О. - Психолого-педагогічні технології індивідуальної консультативної допомоги студентам у процесі навчання (2015)
Рассказова О. І. - Суб’єктність як важлива ознака соціальності дітей і молоді в епоху суспільних трансформацій, Григоренко В. Л. (2015)
Рижанова А. О. - Тенденції соціально-педагогічної діяльності із сім’єю в умовах інформаційного суспільства: культурологічний підхід (2015)
Сергеєва К. В. - Український досвід впровадження програм профілактики агресивної поведінки підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації (2015)
Сівак Н. А. - Налагодженя партнерської взаємодії між батьками та вчителями сучасної початкової школи (2015)
Сосюра М. О. - Соціально-педагогічна реабілітація неповнолітніх, які опинились у складних життєвих обставинах, в умовах центру реабілітації (2015)
Стадник Г. А. - Развитие познавательной активности дошкольников в семье (2015)
Трубавіна І. М. - Проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні як основа соціально-педагогічної роботи з ними (2015)
Чернецька Ю. І. - Процес ресоціалізації наркозалежних осіб: структурний аналіз (2015)
Ясточкіна І. А. - Психічна саморегуляція як метод підвищення емоційної компетентності фахівця соціальної сфери (2015)
Кулініч М. А. - Політичний і безпековий вимір інтересів України в АТР (2014)
Голубій І. Є. - Концептуальні засади зовнішньоекономічної політики в Україні (2014)
Лещенко О. А. - Освітня, наукова та інформаційно-комунікаційна діяльність ЮНЕСКО і Україна (2014)
Ціватий В. Г. - Турецька Республіка: модель, історичні витоки та інституціональний розвиток дипломатії (2014)
Швед В. О. - Геополітичний контекст сучасних змін в Арабському світі (2014)
Слободян Н. В. - Антитерористична діяльність Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації: компаративний аналіз (2014)
Соломенна Т. В. - Оновлення Європейського Союзу та перспективи подолання євроскептичних тенденцій (2014)
Усатенко І. А. - Антисистемний протест у ХХ столітті в працях Іммануїла Валлерстайна (2014)
Рафалюк С. Ю. - Диаспора: к вопросу об эволюции понятия (2014)
Будько О. Я. - Теоретико-філософське обгрунтування концепту "військова сила": методологічний аспект (2014)
Ціватий В. Г. - Дилеми та пріоритети зовнішньої політики Грузії початку ХХІ століття: інституціональний вимір (2014)
Грецкий И. В. - Процесс российско-польского примирения: сложности и перспективы (2014)
Городня Н. Д. - Двосторонні союзи і партнерства США у Східній Азії (кінця ХХ – початку ХХІ ст.): досвід співпраці в контексті інтересів України (2014)
Lossovskyi I. E. - Curent development and some prospects of the Korean settlement (2014)
Моначенко Г. В. - Теорія хаосу та трансформації в Афганістані (кінця ХХ – початку ХХІ ст.) (2014)
Самойлова Л. І. - Південно-Африканська Республіка: головні напрями внутрішнього та зовнішнього розвитку країни в умовах всебічної глобалізації (Південно-Африканський сценарій глобального розвитку) (2014)
Ціватий В. Г. - Інституції та дилеми європейської дипломатичної практики доби раннього Нового часу (XVI-XVIII ст.) (2014)
Праздников А. Г. - Социально-политические представления английских горожан по Хроникам Лондона XІV-XV веков (2014)
Девятайкина Н. И. - "Портрет" средневекового учёного в трактатах Петрарки и эпиграфе Пинитиана к нему (по диалогу "Об алхимии") (2014)
Дорофеев Д. В. - Генезис внешней политики США в ранний период: внешние угрозы в оценках британских колонистов Северной Америки XVIІ-XVIII вв. (2014)
Можайский А. Ю. - Внешняя политика Фиванского полиса в 378-375 гг. до н.э. (2014)
Epure V.-A. - Traveling through the Romanian Principalities during the pre-1821 period: French consuls and travelers. (2014)
Новикова И. Н. - Нейтралитет или союз: внутриполитическая борьба в Швеции по вопросам внешней политики в годы Первой мировой войны (2014)
Троян С. С. - Німецька ліберальноімперіалістична серединноєвропейська концепція Фрідріха Наумана періоду Першої світової війни (2014)
Ващук Л. В. - Перший Міністр закордонних справ О. Я. Шульгин: портрет дипломата крізь призму архівних документів (2014)
Пилипенко В. В. - Внесок УРСР у розвиток радянсько-іранських економічних зв’язків (1968-1990 рр.) (2014)
Косов А. П. - Политика США в отношении КНР в период президенства Дж. Буша-старшего (2014)
Шпаковская М. А. - Политика разоружения – важнейший вопрос современности: институционально-дипломатический аспект, Протопопов А. С. (2014)
Фурса А. О. - Грузія-Україна: політичні дебати і дилеми міждержавних відносин (1991-2014 рр.) (2014)
Клочак О. З. - Ян Новак-Єзьоранський та Ришард Качоровський: прозахідні речники польського компромісу (2014)
Сльота І. С. - Дебати у сфері британської імміграційної політики за урядування консерваторів (2014)
Ціватий В. Г. - Зовнішньополітична і дипломатична історія Іспанії: через терени до сьогодення (2014)
Ціватий В. Г. - Моделі, традиції й новації сучасної дипломатії (2014)
Ціватий В. Г. - Велич української мови: інституціональний вимір культурної дипломатії України (2013)
Копійка В. В. - Угода про асоціацію з Європейським Союзом як фактор забезпечення національної безпеки України (2013)
Жильцов С. С. - Эволюция внешней политики Украины: современный этап (1991-2013 гг.) (2013)
Хорошенюк С. І. - Встановлення, сучасний стан і перспективи українсько-естонських відносин (2013)
Татаренко Н. О. - Мобілізаційні імперативи і виклики політиці економічного розвитку України (2013)
Юрченко С. В. - Уроки історії: фактори дестабілізації міжнародних систем в роки "Великої депресії" та проблеми формування безпекових стратегій в умовах світової кризи (2013)
Громыко А. А. - Полицентричность международных отношений и глобальная дипломатия ХХІ века (2013)
Журенок Т. В. - Новели у правовому регулюванні легалізації неурядових організацій: європейський контекст (2013)
Бурейко Н. М. - Імміграція до США з Латинської Америки: виклик американській нації? (2013)
Плевако І. Г. - До питання геополітичного дискурсу латиноамериканських зовнішньополітичних досліджень (2013)
Дудник О. Я. - Президентські вибори в Азербайджані 2003, 2008 і 2013 років: чинники перемог І.Алієва і посилення позицій Росії в Центральному (Південному) Кавказі (2013)
Шаповалова О. І. - Системний перехід від Ялтинсько-Потсдамської до постбіполярної системи міжнародних відносин: незавершена деконструкція (2013)
Величко В. В. - Особливості міжрегіонального співробітництва в контексті сучасної геоекономіки (2013)
Кукарцева М. А. - Концепт и феномен толерантности: политико-дипломатическое измерение (2013)
Севостьянова І. Є. - Соціальний механізм здійснення судової влади (2013)
Циватый В. Г. - Содружество Независимых Государств (СНГ) начала ХХІ века: институционально-дипломатическое развитие и внешнеполитические дилеммы (2013)
Степанов В. А. - Повноваження федерального уряду Німеччини в галузі зовнішньої політики (2013)
Акулов-Муратов В. В. - Стан і динаміка розвитку àкторів-стейкхолдерів у міжнародних системах (2013)
Віднянський В. С. - Структура етнополітичного менеджменту у Вишеградській групі: особливості формування та функціонування (2013)
Ціватий В. Г. - Інституціональний розвиток французької державної служби, дипломатії та політики у XIII-XV століттях: дзеркало суспільства (2013)
Татаренко Н. О. - Мобілізаційні моделі економічного розвитку 1920–1930-х років (на прикладі Туреччини) (2013)
Точицький М. С. - Україна на шляху виконання обов’язків і зобов’язань у рамках членства в Раді Європи (2013)
Степанов В. А. - До 95-ої річниці започаткування діяльності Української дипломатичної місії в Скандинавії (2013)
Дорошко М. С. - Проблеми демократичного врядування в країнах "Східного партнерства" (2013)
Солошенко В. В. - Виклики політиці інтеграції та мультикультуралізму в країнах Європи (2013)
Чубрикова О. О. - Євроінтеграційна мета в концепції сучасної зовнішньої політики Туреччини: переосмислення руху до ЄС в 50-ту річницю підписання Угоди про асоціацію (2013)
Тимошенко Н. Л. - Особливості дипломатичного, ділового протоколу та етикету Нідерландів (2013)
Воловик Д. В. - Інформаційно-комунікаційний вимір дипломатії початку ХХІ століття (2013)
Чеканов В. Ю. - Історичний і прогностичний аспекти теорії міжнародних відносин (2013)
Пронь С. В. - Азійсько-Тихоокеанський регіон, Японія, Китай в етнокультурній та історичній спільності: ad fontes (2013)
Ціватий В. Г. - Правляча династія Держави Кувейт у нинішніх політичних реаліях, Мартинюк В. Л., Толкач В. С. (2013)
Сльота І. С. - Основні етапи впровадження міграційної політики після Другої світової війни у Великій Британії (2013)
Ціватий В. Г. - Інституціональний розвиток полісу: політико-дипломатична рецепція в Європі доби Середньовіччя та раннього Нового часу (2013)
Майзлиш А. А. - Дипломатия фламандских городов в XIV – начале XV века (2013)
Воловників Д. В. - Аспекти становлення ідеології ранньої Папської держави (випадок "Дарчої грамоти імператора Костянтина") (2013)
Эльфонд И. Я. - Конфессиональные противоречия в Европе и дипломатические отношения в период религиозной борьбы XVI века (2013)
Троян С. С. - Південнонімецьке купецтво на службі іспанської корони (XVI – початок XVII століття) (2013)
Mitrophanov V. P. - The Peasants and the State in the Western and Central Europe in the XVI–XVI centuries: political and comparative study (England and some Germany’s duchies) (2013)
Котляров П. М. - Про право на озброєний спротив в теології та внутрішній дипломатії Ф. Меланхтона (2013)
Керов В. В. - Россия и Британия: "индустриальная дипломатия". Взаимодействие британской промышленности и старообрядческого предпринимательства в ХІХ в. (2013)
Панченко В. О. - Гуго Герард Штрель і українська земельна геральдика (2013)
Сергійчук Б. В. - Документи з Османського архіву про розвиток консульських відносин між УНР і Туреччиною в 1920–1921 роках (2013)
Лукач І. Б. - Проблема Панамського каналу та доктрина Монро в дипломатії США початку ХХ ст. (2013)
Ціватий В. Г. - Болгарсько-українські взаємини в національній історичній пам’яті початку ХХ століття: інституціональний та політичний феномен газети "Іскра", Пронь С. В. (2013)
Колесник В. Ф. - Відносини України і війська Донського у 1917–1920 рр. (за документами Державного архіву Російської Федерації), Мараєв В. Р. (2013)
Grigaravičiūtė S. - Representation of Lithuania in the Klaipėda Region, 1920–1923 (2013)
Мальшина К. В. - Об’єднана Словенія (1848–1941 рр.): національна ідея в тенетах міжнародних відносин, Волобуєв В. В. (2013)
Пронь Д. С. - Курильський правовий "анахронізм": проблема територіального розмежування між Японією – СРСР та Сполученими Штатами Америки (1957–1960-ті роки) (2013)
Давлєтов О. Р. - Ставлення США та Великої Британії щодо "німецького питання" протягом 1960-х – середини 1980-х років ХХ ст., Коваленко Л. В. (2013)
Клочак О. З. - Анджей Олеховський: авторитет від дипломатії і бізнесу: польський і міжнародно-політичний вимір (2013)
Фурса А. О. - Грузія – Україна: культурно-гуманітарний міждержавний діалог (1991–2009 рр.) (2013)
Bessonova M. М. - The East European vector of the U.S. foreign policy in the second half of the XX century: the Ukrainian context (2013)
Нагайчук В. І. - Лещенко Леонід Овдійович (1931–2013) – визначний вчений-сходознавець, педагог, дипломат, Черніков І. Ф. (2013)
Ціватий В. Г. - Нікколо Макіавеллі (1469–1527): політико-дипломатичні погляди і діяльність (у вимірах ХХІ століття) (2013)
Татарнікова А. А. - Педагогічні умови формування професійної компетентності фахівців-музикантів з арт-менеджменту (2016)
Гузун С. А. - Мультимедійні технології викладання дисципліни "Анестезіологія і реаніматологія" у студентів медичного училища (2016)
Бочевар А. Г. - Реалізація моделі формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх юристів засобами мультимедійних технологій (2016)
Yan Yuan - Creative activity as a method of organizing future music teachers’ self-preparation for teaching practice (2016)
Черненко Н. М. - Управління вищим навчальним закладом у сучасних умовах, Вороненко О. В. (2016)
Геркерова А. М. - Культурная карта Европы глазами студентов факультета иностранных языков (2016)
Черняк С. Г. - Виникнення та розвиток виховання у світовій цивілізації (2016)
Буховець Б. О. - Ефективність проведення корекційних розвиваючих занять методом Бобат для дітей дошкільного віку з ураженням ЦНС із урахуванням гендерних особливостей (2016)
Шафран (Короп) О. А. - Про стан роботи дошкільних навчальних закладів щодо формування у дітей старшого дошкільного віку умінь і навичок аудіювання (2016)
Рой С. Д. - Індивідуальні освітні траєкторії як засіб підвищення інформаційної культури майбутніх учителів (2016)
Заволока С. І. - Впровадження новітніх технологій у процес навчання іноземної мови (на прикладі французької мови) (2016)
Керекеша О. В. - Введення системи наскрізного навчання іноземній мові в ОНЕУ (2016)
Остапчук Н. О. - Реалізація компетентнісного підходу до навчання інформатики в початковій школі (2016)
Кічук Н. В. - Управління ризиками як комплексна діяльність сучасного вишу (2016)
Яворська Г. Х. - Методика формування базових компетентностей майбутніх правознавців (2016)
Cao Hongkai. - Ability to Conduct a Chorus as an Element of Professional Competence of a Teacher (2016)
Баламутова Н. М. - К вопросу совершенствования методологии обучения плаванию студентов с боязнью воды, Ширяева С. В. (2016)
Бачинська Н. В. - Динаміка показників загальної і спеціальної фізичної підготовки акробатів у процесі багаторічного вдосконалення (2016)
Башавець Н. А. - Сучасні особливості педагогічного процесу фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів і рекомендації щодо його вдосконалення (2016)
Бобро Е. В. - Возможность использования природных адаптогенов при интенсивных физических нагрузках, Неделев С. Д. (2016)
Бондаренко О. В. - Ритмопластическая гимнастика как средство развития гибкости студентов, Клищук А. С. (2016)
Дроздова К. В. - Формування ціннісного ставлення до здорового способу життя у молодших школярів (2016)
Ігнатенко С. О. - Формування мотивації студентів до самостійних занять фізичною культурою (2016)
Лутовинов Ю. А. - Зависимость физического развития от физической подготовленности в подготови-тельном периоде годичного макроцикла юных тяжелоатлетов (2016)
Лутовинов Ю. А. - Объем тренировочной нагрузки по характеру работы в подготовительном периоде годичного макроцикла юных тяжелоатлетов (2016)
Луценко Л. С. - Функціональне тренування з жінками першого зрілого віку, які займаються аеробікою, Бодренкова І. О., Мошенська Т. В. (2016)
Небож В. Т. - Основи теорії та практики розвитку швидкісно-силових якостей у спортивній підготовці легкоатлетів-метальників (2016)
Никифорова Л. А. - Професійна культура майбутніх учителів фізичного виховання (2016)
Осипенко Е. В. - Морфометрическая характеристика учащихся i ступени образования г. Гомеля (2016)
Осипенко Е. В. - Оценка эффективности авторской программы физкультурно-оздоровительных занятий с учащимися I ступени образования в группах продленного дня (2016)
Остапчук Н. О. - Реалізація компетентнісного підходу до навчання інформатики в початковій школі (2016)
Петренко Г. В. - Застосування елементів нових видів спортивних ігор у фізичному вихованні як дієвий засіб популяризації спорту й розвитку фізичної підготовленості дітей 5-6 років (2016)
Подгорна В. В. - Використання засобів фізичного виховання в навчально-корекційному процесі у школярів із порушеннями мовлення (2016)
Тодорова В. Г. - Значення хореографічної підготовки у видах спорту зі складною координацією (2016)
Химаков В. В. - Функциональный профиль нервно-мышечного аппарата легкоатлетов различной квалификации (2016)
Петрушенко В. - Складники когнітивного процесу та їх екзистенційне значення (2014)
Мозгова Н. - Асиметрія логічного доведення та спростування:історико-філософський екскурс у минуле (2014)
Ратников В. - О рациональности нарративного объяснения (2014)
Владленова И. - Проблема трансформации оснований науки в революционно-эволюционной и дискретной моделях (2014)
Починок Б. - Плюралізм як принцип постпозитивістської філософії науки (стаття перша) (2014)
Возняк С. - Теоретико-методологічні підходи до вивчення мислення у світовій філософській думці (2014)
Кучерук Г. - Переосмислення класичної і некласичної методології в сучасному філософсько-науковому дискурсі, Рошкулець Р. (2014)
Омельчук І. - Потенціал застосування синергетичної методології в гуманітарних науках, Калинчук М. (2014)
Ткачова Ю. - Комунікативні виміри філософського дискурсу ХХ століття (2014)
Онуфрійчук Р. - Проблема структури реальності в контексті інформаційного підходу (2014)
Казаков М. - Теоретичні засади лженауки та постмодерністська епістемологія (2014)
Мєлков Ю. - Людиномірність як характерна риса постнекласичної науки (2014)
Солонько Л. - Про проект апофатичної антропології (2014)
Радзиняк Т. - Ціннісний потенціал процесів гуманітаризації в сучасній науці (2014)
Наконечна О. - Філософія як мудрість і життєтворчість (2014)
Гаєвська С. - До проблеми співвідношення типів знання в горизонті онтології людського існування (2014)
Рупташ О. - Герменевтична та феноменологічна інтерпретації смислу (2014)
Руснак І. - Методологічний потенціал герменевтичної логіки (2014)
Мозгова Т. - Соціокультурні та лінгвістичні характеристики японської ієрогліфіки як знаково-символічної інформаційної системи (2014)
Домбровська Ю. - Ціннісно-смислова сфера як імперативна ознака людини (2014)
Доманська О. - Концептуальне осмислення поняття "національний культурний простір” (2014)
Починок І. - Проблема самоідентифікації України в контексті сучасних глобалізаційних трансформацій, Токарик О. (2014)
Малик В. - Особливості формування характеру українців (2014)
Петрушенко О. - Позитивна утопія в контексті сучасних цивілізаційних процесів (2014)
Повторева С. - Парадокси європейської політкоректності, Савельєв В. (2014)
Вышинский С. - Европейский проект: между традицией и (после)модерном (2014)
Терентьева Л. - Реляционная и атрибутивная структура в двойственном системном моделировании (2014)
Остринська Л. - Біофілософія як міждисциплінарна галузь знання (2014)
Путров С. - Функції біосоціальних технологій впливу на здоров’я людини (2014)
Слухенська Р. - Світоглядно-філософські та методологічні засади наукової парадигми здоров’я людини (2014)
Шуст Н. - Соціальна парадигма інноватики (2014)
Ковтун Н. - Взаємозалежність соціальної апатії та вольової активності індивіда і суспільства (2014)
Дичковська Г. - Архетипно-базовий, сценарний та інструментально-подієвий рівні функціювання політичної ідеології: методологічна призма концепції Н. Пезешкіана (2014)
Матюшко Б. - Християнський позитивізм М. Ф. Федорова (стаття перша) (2014)
Паткуль А. - Деструкция идеи субъективности в онтологии М. Хайдеггера (2014)
Carrión R. - Nietzsches philologische Genealogie als Methode für die historischen und teologischen Studien (2014)
Гоян І. - Філософія Ф. Ніцше у контексті проблеми філософського психологізму (2014)
Матюшко Б. - Християнський позитивізм М. Ф. Федорова (стаття друга) (2014)
Горбань Р. - Ознаки української етнопсихології екзистенціалізму Миколи Бердяєва та його релігійно-філософської концепції серця як духовного центру особистості (2014)
Козьмук Я. - Нелінійний проект постмодернізму Ж. Дериди, Тимошенко У. (2014)
Свищо В. - Філософська своєрідність творчості Д. Овсянико-Куликовського (2014)
Шмат Р. - Платон про справедливу державу (2014)
Шкрібляк М. - "Церковний Переяслав" 1686 року як політико-ідеологічна стратегія розширення Московського патріархату (2014)
Возняк О. - Типологія православного богослов’я ХХ століття (2014)
Шепетяк О. - Основні риси неосхоластичної думки (2014)
Мизак Н. - Догналізм – релігія "нью-ейдж" у духовному просторі України (2014)
Мизюк І. - Вплив культурно-релігійних цінностей на науковий розвиток суспільства (2014)
Клімук І. - Релігійна ідентичність: сутність і етапи розвитку (2014)
Мєлков Ю. - Етичний вимір постнекласичної науки: проблема суб’єктності цінностей (2014)
Шушкевич Є. - Людвіг Вітґенштайн: чи можлива етика як наука? (2014)
Гасяк О. - Етичний потенціал парадигмального знання (2014)
Слухенська Р. - Етична парадигма медико-біологічного знання: методологічні засади і міждисциплінарний статус (2014)
Мах Я. - Естетичний потенціал гносеології Ф. Шелінґа (2014)
Мізіна Л. - Діалектика внутрішнього і зовнішнього в мистецтві (2014)
Головей В. - Феноменологічна та онтологічна специфіка сакрального мистецтва (2014)
Ірдинєнко К. - Філософсько-естетичні пошуки в мистецтві Франції XX століття (2014)
Пронюк-Возна Н. - Боротьба за національні традиції у галицькому мистецтві кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Доманська О. - Культура як фактор безпеки особистості та держави (2014)
Зазуляк О. - Філософська інтерпретація консюмеризму в контексті сучасного розвитку суспільства, Манчул Б. (2014)
Ібрагімов М. - "Філософія олімпізму" у феноменологічному концепті сучасної кроскультури (2014)
Шуст Н. - Соціальна реальність інноваційного простору освіти (2014)
Мовчан В. - Антропологический дискурс и духовность (размышления над книгой) (2014)
Довідка про авторів (2014)
Слово до читача (2012)
Грищенко К. І. - На шляху до (справді) єдиної Європи (2012)
Татаренко Н. О. - Економічний контент дипломатії (2012)
Вєдєнєєв Д. В. - Ровесниця національного державотворення: заснування дипломатичної служби Української держави за доби Центральної Ради (до 95-річного ювілею) (2012)
Дьомін О. О. - Україна і Республіка Казахстан: одвічна дружба, взаємовигідне партнерство (2012)
Кухта І. П. - Основні напрями та проблеми військово-технічної співпраці України та Російської Федерації на початку ХХІ століття (2012)
Долгов І. О. - Еволюція партнерства (Україна – НАТО), Алєксєєнко А. В. (2012)
Мармазов В. Є. - 20-річчя відносин між Україною та Республікою Корея: підсумки і перспективи співпраці в рамках євро-тихоокеанської інтеграції (2012)
Моцик О. Ф. - Сучасний стан і перспективи розвитку українсько-американських відносин (2012)
Толочко П. П. - Диалог или монолог культур и цивилизаций? (2012)
Кудряченко А. І. - Європейські цінності та їх вплив на розбудову країн молодої демократії (2012)
Космина В. Г. - "Світова політика" чи "світова система політики"? (2012)
Чекаленко Л. Д. - Аксіологічна дилема неспроможних держав, Васильєва М. О. (2012)
Шаповалова О. І. - Нормативна сила в зовнішній політиці держав в умовах постбіполярної системи міжнародних відносин (2012)
Пількевич В. О. - Діяльність ЮНЕСКО в галузі освіти: історія та сучасність (2012)
Головко М. Л. - Зарубіжна історіографія про національні світоглядні трансформації в контексті подій Другої світової війни (2012)
Скаленко О. К. - Глобальносистемна криза трансінформаційної цивілізації (2012)
Дерев’янко І. П. - Асиметрія міжнародних відносин: теоретичний вимір (2012)
Пономаренко О. В. - Етноспецифічна варіативність концепту "республіка” в дипломатичному дискурсі романомовних країн (на прикладі Італії, Іспанії, Франції, Аргентини) (2012)
Бурейко Н. М. - Імміграційний фактор етнорасової рекомпозиції сучасної американської нації (2012)
Мельник С. О. - Протест у міжнародному праві (2012)
Огнівець І. В. - Подвійне громадянство в контексті сучасного міжнародного права: інституціональний вимір (2012)
Смирнова К. В. - Доктринальні підходи та практика застосування актів "м’якого" права (soft law) у правопорядку Європейського Союзу (2012)
Шергін С. О. - Геополітичні та економічні трансформації в "тихоокеанському трикутнику", Шахматенко Р. С. (2012)
Троян С. С. - Арабські революції 2010–2011 років та їх наслідки (2012)
Гергель Ю. В. - Роль і місце держав Леванту в міжнародних відносинах на Близькому Сході та в системі зовнішньополітичних пріоритетів України в регіоні (2012)
Дуднік О. Я. - Позиції пострадянських держав щодо євразійської інтеграції у 2012 році (2012)
Павлюк О. І. - Концептуальне забезпечення політики США щодо країн Перської затоки на прикладі відносин з Іраном (2012)
Бессонова М. М. - США в громадській думці Канади на початку ХХІ століття (за даними соціологічних опитувань) (2012)
Пахіль В. В. - Дослідження біографії Михайла Милорадовича в контексті балканської політики Петра І (2012)
Соколовська Л. А. - Європейські впливи на українську освіту у XVIII столітті: колегіуми України (2012)
Бурьян М. А. - Входження Південного Кавказу до складу Російської імперії (кінець ХVІІІ ст. – 1804 р.) (2012)
Жалоба І. В. - Внутрішньополітичні аспекти залізничного будівництва в Дунайських князівствах у 60-х роках ХІХ ст. (за матеріалами газет "BUKOWINA" i "CZERNOWITZER ZEITUNG") (2012)
Дацків І. Б. - Діяльність дипломатичної делегації ЗУНР на Паризькій мирній конференції 1919 року (2012)
Шпаковськи Л. В. - Історія становлення і розвитку інституту визнання держав: ретроспективний аналіз (2012)
Маслова И. И. - "Ватиканское направление": из истории секретных операций спецслужб ХХ века (2012)
Пронь Д. С. - Сан-Франциська конференція 1951 року: політика "немавасі" та юридично-дипломатичний тріумф США (2012)
Солдатов О. Ю. - Міжнародні переговори щодо Австрійського Державного договору (1945–1955 рр.) (2012)
Сухобокова О. О. - Шанс на незалежність: українські перспективи в Другій світовій війні в концепції Н.Я. Григорієва (2012)
Ширяев М. В. - Вклад профессора Г.Л. Бондаревского в укрепление советско-индийских отношений (40-е – 80-е гг. ХХ века) (2012)
Клочак О. З. - Освітні пріоритети підготовки фахівців дипломатичної служби Респуб- ліки Польща (2002–2012 рр.) (2012)
Фурса А. О. - Історичні традиції та етапи формування українсько-грузинського співро- бітництва (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2012)
Ціватий В. Г. - Культурна дипломатія Республіки Польща: інституційний та іміджевий аспект (досвід для України) (2012)
Каріков С. А. - Шляхами відкриттів, полями битв, залами переговорів (2012)
Троян С. С. - Стара політика в новому прочитанні: сучасна польська національна візія німецького "Drang nach Osten" (2012)
Ціватий В. Г. - Дипломатичні простори української мови: культурна дипломатія в дії (2012)
Машевський О. П. - Продовжуючи традиції плідної співпраці (Міжнародна науково-практична конференція: "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", 18–19 жовтня 2012 року), Сухобокова О. О. (2012)
Титул, содержание (2011)
Кузьмин В. В. - Эффективная компоновка неактивной части турбогенератора – основное средство оптимизации массогабаритных параметров турбогенератора, Шевченко В. В., Минко А. Н. (2011)
Ершов С. В. - Численная реализация граничных условий на проницаемых границах для уравнений газовой динамики (2011)
Мацевитый Ю. М. - Обобщенные зависимости для анализа сверхкритических циклов холодильных машин и тепловых насосов, Братута Э. Г., Харлампиди Д. Х. (2011)
Арсеньева О. П. - Один подход к расчету оптимально-го пластинчатого теплообменника, Демирский А. В., Хавин Г. Л. (2011)
Слесаренко А. П. - Математичне моделювання термостабілізації підлог приміщень з урахуванням максимального теплоакумулювання в системі обігріву, Сорока О. С. (2011)
Кантор Б. Я. - Статическая прочность нагруженных внутренним давлением тонкостенных сосудов, содержащих вмятины, Долинский В. М., Онацкий Р. Л. (2011)
Stoyan Yu. G. - An optimization problem of packing identical circles into a multiply connected region. Part 1. A mathematical model and its characteristics, Chugay A. M. (2011)
Литвин О. М. - Чисельна реалізація задачі відновлення поверхні 3D тіла, Лобанова Л. С., Першина Ю. І., Ткаченко О. В., Черняк О. О. (2011)
Чопоров С. В. - Критерий поиска особых точек R-функций, Гоменюк С. И. (2011)
Назиров Ш. А. - Алгоритмизация решения задач магнитоупругости тонких тел методом R-функций, Нуралиев Ф. М. (2011)
Канило П. М. - Анализ эффективности использования альтернативных топлив на автотранспорте, Костенко К. В. (2011)
Мацевитый В. М. - Некоторые аспекты разогрева металла в условиях циклического нагружения, Казак И. Б., Вакуленко К. В., Полищук О. Ф. (2011)
Abstract (2011)
Грищенко К. І. - Модернізація світової парадигми розвитку (2012)
Пахомов Ю. М. - Национальные аспекты реструктуризации глобального пространства (2012)
Татаренко Н. О. - Специфічні основи сучасної реструктуризації глобального простору (2012)
Ціватий В. Г. - Глобалізація та європейська регіональна політика: історичні імперативи і сучасність (2012)
Барщевський Є. І. - International system refined: U.S. – china cooperation via global competition (2012)
Бас О. М. - Європейська інтеграція України в умовах реструктуризації глобального простору (2012)
Булатова О. В. - Регіональна компонента глобального інтеграційного розвитку (2012)
Вдовиченко В. А. - Mare nostrUm чи mare alIorUm: hоль Італійської Республіки в реалізації Євро-Середземноморського діалогу (2001–2006) (2012)
Вєдєнєєв Д. В. - Національна пам’ять та інформаційно-психологічні впливи глобалізованого світу (2012)
Волошин О. А. - Митний Союз та політика регіонального лідерства Росії на сучасному етапі (2012)
Гнип О. М. - Енергетична політика ЄС та Російські інтереси в енергетичній сфері (2012)
Городня Н. Д. - Інтеграційні процеси в Азійсько-Тихоокеанському регіоні в глобальну епоху: регіональна специфіка (2012)
Гришечкин Д. Г. - Перспективы развития Российско-Украинского интеграционного процесса: глобальный и региональный аспекты (2012)
Гулиев А. Д. - Роль дипломатии в условиях глобализации, Ивашов М. Ф. (2012)
Диденко Н. Г. - Реформирование государственного управления в условиях мировых интеграционных процессов (2012)
Ібрагімова Т. С. - Регіональні лідери: амбіції та вплив на глобальні трансформації (на прикладі Туреччини) (2012)
Клименко О. А. - Соціальний контекст діяльності неурядових організацій в умовах глобалізації (2012)
Белова Г. - По вопросу о верховенстве европейского права (2012)
Кучін Я. Г. - Особливості трудової мотивації етносу в інформаційному суспільстві (2012)
Лакішик Д. М. - Американо-Європейські відносини періоду президентства Дж. Буша-молодшого (2012)
Лоссовский И. E. - Формирование стратегий национальной и региональной безопасности в контексте интеграционных процессов в Юго-Восточной Азии (2012)
Макух В. В. - Актуальні питання інтеграції країн Союзу Арабського Магрібу на тлі нових геополітичних реалій (2012)
Метельова Т. О. - Комунікативні зміни в глобалізованому світі: індивідуалізація проти уніфікації (2012)
Опанасюк О. І. - Напрями трансформації форм і методів сучасної дипломатії під впливом процесів глобалізації (2012)
Піляєв І. С. - Україна-2012: проблема цивілізаційного та геополітичного вибору (2012)
Піпченко Н. О. - ЄС у міжнародних відносинах ХХІ століття: інформаційно-комунікативний аспект (2012)
Полторацький О. С. - ЄС у сучасній системі міжнародної безпеки в контексті нових викликів і загроз (2012)
Погорська І. І. - Глобальна безпека: потенціал для мультилатералізму у ХХІ ст. (2012)
Пронь С. В. - Еволюційна історія та "модернізм" Віденської системи міжнародних відносин (на прикладі європейських революцій 1848–1849 рр.) (2012)
Савелова М. О. - Інтеграція системи освіти України у світовий освітній простір. впровадження кредитно-модульної системи навчання (2012)
Савчак Н. Г. - Китай та Індія у глобальних трансформаційних процесах сучасності (2012)
Свєтлов А. А. - Концептуальні засади глобальної трансформації регіо- нальних інтеграційних процесів (2012)
Субх М. А. - Еволюція суспільно-політичної ролі жінки у формуванні сучасної соціальної моделі Арабських країн Перської затоки (2012)
Сябро О. В. - Стан виконання програми Східного Партнерства Грузія – ЄС в галузі демократії та належного управління (2012)
Терес А. В. - Стабілізаційні заходи ЄС і країн Центрально-Східної Європи в боротьбі зі світовою фінансовою кризою (2012)
Тодоров І. Я. - Геополітичний вибір безпеки України (2012)
Толстов С. - Між однополярністю та поліцентризмом: акценти (2012)
Трофименко М. В. - Вплив антиглобалістського руху на розвиток процесу глобалізації та формування системи міжнародних відносин (2012)
Харковський Р. Г. - Франко-Британське протистояння на Близькому Сході у XVI–XVIII ст.: глобалізаційний і геостратегічний вимір (2012)
Чекаленко Л. Д. - Інтеграційні процеси як складова модернізації (2012)
Чентуков Ю. І. - Особливості формування глобального інноваційного простору (2012)
Шайда О. Є. - Роль економічної дипломатії у реалізації євроінтеграційного курсу України (2012)
Шергін С. О. - Геополітичні пріоритети України і Росії в контексті неоєвразійської парадигми розвитку (2012)
Титул, содержание (2011)
Переверзев Д. А. - Развитие метода построения функций рационального управления тепловым состоянием мощных паротурбинных агрегатов, Бабак Н. Ю., Шелехина Ж. А. (2011)
Хавин Г. Л. - Оптимальное проектирование системы последовательно установленных пластинчатых теплообменников (2011)
Божко А. Е. - Осцилляции в колебательной системе от Фурье-сингуларисного воздействия (2011)
Янчевский И. В. - Нестационарные колебания прямоугольной пластины с пьезоактивным слоем при механическом нагружении (2011)
Гук Н. А. - Идентификация параметров задачи термоупругости тонкостенных систем при неоднородном напряженно-деформированном состоянии (2011)
Мацевитый Ю. М. - К построению сферического солнечного коллектора, Ценципер А. И., Сафонов Н. А., Лушпенко С. Ф. (2011)
Stoyan Yu. G. - An optimization problem of packing identical circles into a multiply connected region. Part 2. A solution method and its realisation, Chugay A. M. (2011)
Немченко К. Э. - Моделирование бездиссипативного переноса тепла и массы в неклассических средах, Рогова С. Ю. (2011)
Тымчик А. В. - Условия воспламенения угольной пыли плазмой СВЧ-разряда (2011)
Планковский С. И. - Проблемы развития методов финишной отделки и очистки интенсивными тепловыми потоками, Шипуль О. В. (2011)
Abstract (2011)
Грищенко К. І. - Україна: від пострадянської до європейської країни (2011)
Єльченко В. Ю. - Зміст українсько-російського стратегічного партнерства (2011)
Моцик О. Ф. - Сучасні тенденції та перспективи українсько- американських відносин (2011)
Корсунський С. В. - Українсько-турецькі відносини: минуле, сьогодення, завтра… (2011)
Коваль В. О. - Українсько-ліванські відносини у 2010 році (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського