Никула Т. Д. - ІІІ Наукові читання пам’яті професора А. П. Пелещука "Міжфахова інтеграція у клініці внутрішньої медицини", Мойсеєнко В. О. (2016)
Никула Т. Д. - Резюме: Прорецензована нова монографія (Хухліна О. С. Реактивні артрити та хронічна хвороба нирок: механізми розвитку та взаємообтяження, клінічні особливості перебігу, шляхи патогенетичної корекції / О. С. Хухліна, О. В. Залявська.- Чернівці: Медкнига, 2014.-127 с.) із позитивною загальною оцінкою (2016)
Nykula Taras Denysovych (about the 80th anniversary) (2016)
Мойсеєнко В. О. - Нирки в міждисциплінарному аспекті (за матеріалами Міжнародних медичних форумів 15-17 квітня 2015 р., Київ) (2016)
Мойсеєнко В. О. - XXIV Міжнародна медична виставка "Охорона здоров’я – 2015" (2016)
Никула Т. Д. - Нефрологія і діаліз: UP to DATE (за матеріалами науково-практичної конференції, Чернівці, 8-9 жовтня 2015) (2016)
Алфавітний покажчик авторів (2016)
Інформація для авторів (2016)
Actual problems of nephrology. Contents (2016)
Alphabetical author index (2016)
Summary (2016)
Борщ О. О. - Етологічні особливості дійних корів різної вгодованості в умовах роботизованої ферми, Борщ О. В., Ліскович В. А. (2016)
Водяніцький О. М. - Зміна активності ферментів енергетичного обміну ембріонів коропа за дії абіотичних чинників водного середовища, Потрохов О. С., Гриневич Н. Є. (2016)
Ластовська І. О. - Дослідження впливу нових легкозбірних приміщень на утримання відгодівельного молодняку (2016)
Пірова Л. В. - Оцінка молочної продуктивності та інтенсивності молоковіддачі у кіз, Косіор Л. Т., Ліскович В. А. (2016)
Ривак Р. О. - Вивчення макроелементного складу прісноводної водорості Lemna Minor і його динаміка за біотехнології коригування поживного середовища за Йодом, Мерзлов С. В. (2016)
Fedorchenko M. M. - Transaminases performance in blood plasma and liver of rabbits (2016)
Билькевич В. В. - Добавка дрожжевого происхождения НуПро и ее влияние на продуктивность цыплят-бройлеров, Каркач П. М., Машкин Ю. А., Гордиенко В. М., Фесенко В. Ф., Кузьменко П. И. (2016)
Даниленко В. П. - Показники відтворювальної здатності високопродуктивних голштинських корів угорської селекції за різних рівнів цинку у раціонах, Бомко В. С. (2016)
Каркач П. М. - Вплив комплексного препарату Аміновіт на м’ясну продуктивність курчат-бройлерів, Машкін Ю. О., Бількевич В. В. (2016)
Карунський О. Й. - Вплив ферментного препарату "Лізоцим" на ріст молодняку свиней на відгодівлі, Ніколенко І. В. (2016)
Котець Г. І. - Хімічний склад та поживність сінажу із суміші тритикале з викою (2016)
Mahanna B. - Ефективність використання силосу, консервованого мікробним інокулянтом, за відгодівлі молодняку великої рогатої худоби, Загородній А. П., Чернюк С. В., Чернявський О. О. (2016)
Різничук І. Ф. - Продуктивні якості поросят за використання комбікорму із вмістом треоніну (2016)
Сиваченко Є. В. - Збереженість і продуктивність курчат-бройлерів за згодовування підкислювача та препарату "Ціанофор", Дяченко Л. С. (2016)
Сметаніна О. В. - Вплив змішанолігандного комплексу Кобальту на показники крові високопродуктивних корів голштинської породи німецької селекції, Ібатуллін І. І., Бомко В. С. (2016)
Чернадчук М. М. - Використання by pass сої у годівлі високопродуктивних корів, Бомко В. С. (2016)
Гузєєв Ю. В. - Популяційно-генетичний моніторинг української популяції буйволів (Bubalus bubalis) за 11 мікросателітними локусами ДНК, Мельник О. В., Гладирь О. О., Зінов’єва Н. А. (2016)
Клопенко Н. І. - Вплив вбирного схрещування на молочну продуктивність та живу масу корів української чорно-рябої молочної породи, Бабенко О. І. (2016)
Піотрович Н. А. - Комбінаційна здатність материнських і батьківських форм свиней різних генотипів (2016)
Ставецька Р. В. - Співвідносна мінливість молочної продуктивності та промірів тіла первісток української чорно-рябої молочної породи, Динько Ю. П. (2016)
Ткаченко М. В. - Ефективність використання бугаїв-плідників голштинської породи для поліпшення української чорно-рябої молочної породи, Ткаченко С. В. (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2014)
Ульев Л. М. - Пинч-интеграция процессов переработки продуктов коксования на коксохимическом заводе, Васильев М. А. (2014)
Перевертайленко О. Ю. - Проблеми та перспективи інтенсифікації процесу короткоциклової адсорбції із змінним тиском у виробництві біометану, Товажнянський Л. Л., Ніколаїдіс Г. Н., Капустенко П. О., Арсеньєва О. П. (2014)
Ульев Л. М. - Пинч-интеграция блоков гидроочистки сырья и деэтанизации и стабилизации катализата на установке Л-35-11/600, Нечипоренко Д. Д. (2014)
Гарев А. О. - Разработка системы утилизации тепла вторичного пара отделения сушки табака с использованием энергоэффективного пластинчатого теплообменного оборудования, Товажнянский Л. Л., Капустенко П. А., Арсеньева О. П., Клемеш Й., Кусаков С. К., Анохин П., Чучек Л. (2014)
Сахненко М. Д. - Ресурсозаощаджувальна технологія формування багатокомпонентних покриттів на основі заліза для зміцнення деталей, Ведь М. В., Каракуркчі Г. В., Єрмоленко І. Ю. (2014)
Бухкало С. І. - Деякі властивості полімерних відходів у якості сировини для енерго- і ресурсозберігаючих процесів (2014)
Ведь В. Є. - Оцінка енерговитрат процесу сушки деревинної сировини, Миронов А. М., Ровенський О. І. (2014)
Гапон Ю.К. - Ресурсосберегающая технология электрохимического осаждения тернарных сплавов кобальта с тугоплавкими компонентами, Ведь М.В., Сахненко Н.Д., Ненастина Т.А., Долженко Ю.И. (2014)
Анипко О. Б. - Комплексирование показателей совершенства транспортных самолетов, Приймак А. В. (2014)
Анипко О. Б. - Комплексный метод обнаружения и распознавания наземных целей на основе анализа цифровых изображений и регистрации акустических возмущений, Бирюков И. Ю (2014)
Анипко О. Б. - Геронтологические изменения серебряно-цинковых аккумуляторных батарей торпеды СЭТ-65 в процессе длительного хранения, Щепцов О. В. (2014)
Кононов Б. Т. - Визначення залишкової ємності свинцево-кислотних акумуляторів (2014)
Борисюк М. Д. - К задаче построения инвариантного стабилизатора канала вертикального наведения основного вооружения танка, Александров Е. Е., Александрова Т. Е. (2014)
Демирский А. В. - Анализ процесса образования отложений в пластинчатых подогревателях сахарной промышленности (2014)
Бурдо О. Г. - Принципы адресного подвода энергии при переработке пищевого сырья, Бандура В. Н., Ружицкая Н. В. (2014)
Коломієць О. В. - Дослідження роботи сонячного адсорбційного холодильника на основі композитного сорбенту "Силікагель/Nа2SO4", Козлов Я. М., Сухий К. М., Сухий М. П., Бєляновська О. А. (2014)
Склабінський В. І. - Методика та стратегія оптимізаційних досліджень при динамічному моделюванні процесів інерційно-фільтруючої сепарації у високоефективному енергозберігаючому газосепараційному обладнанні з застосуванням інтегрованих SCADA програмно-апаратних комплексів, Ляпощенко О. О., Настенко О. В. (2014)
Анипко О. Б. - Дефекты стыковочной ленты узла крепления киля к подкилевой надстройке и физико-химические процессы, приводящие к ним, Фененко О. А. (2014)
Кононов Б. Т. - Термодинамічні процеси в хімічних джерелах струму (2014)
Ульев Л. М. - Анализ и выбор теплообменного оборудования для процесса производства карбамида на агрегате АК-70, Яценко О. А. (2014)
Билец Д. Ю. - Исследования по утилизации жидких органических отходов путем окислительного пиролиза (2014)
Братута Э. Г. - Особенности теплопроводности пористого материала, Кошлак А. В. (2014)
Илюнин О. О. - Нечеткая процедура оценивания предельно допустимой концентрации сульфата железа в травильных растворах, Перевертайленко А. Ю., Селяков А. М., Шамраев А. А. (2014)
Братута Э. Г. - Производство топливных эмульсий, Сизоненко А. В. (2014)
Каневец Г. Е. - Синтезатор алгоритмов и программ ОКПТО – 2014. Cтруктура, область применения, дальнейшие пути совершенствования, Алтухова О. В. (2014)
Микитюк П. Д. - Почвенные термоэлектрические генераторы: характеристики и применение (2014)
Терзиев С. Г. - Этапы внедрения инновационных теплотехнологий в производство пищевых концентратов, Ружицкая Н. В., Борщ А. А. (2014)
Товажнянский Л. Л. - Некоторые свойства пластиков,армированных нитевидными кристаллами TIO2, ALN и SIC, Шапорев В. П., Шестопалов А. В., Питак И. В. (2014)
Копійка О. В. - Архітектури платформ мережевих ресурсів і послуг (2015)
Комарова Л. О. - Організація комплексного моніторингу ситуативного інформаційно-комунікаційного кластеру у кризовій ситуації (2015)
Тарбаєв С. І. - Про нормування навантаження на канали IP мережі, Макаренко А. О. (2015)
Семко В. В. - Побудова областей керованих станів динамічного об’єкта, Чепіженко В. І. (2015)
Максимов В. В. - Аналіз часу збіжності протоколів маршрутизації OSPFv2 і OSPFv3, Кравченко Д. О., Литвин О. О. (2015)
Бондаренко Т. Г. - Измерение чувствительности прибора для оценки добротности кварцевого резонатора твердотельного волнового гироскопа, Зенив И. А. (2015)
Еременко A. С. - Анализ влияния состояния интерфейса на динамику загруженности очереди на маршрутизаторе телекоммуникационной сети, Лебеденко Т. Н., Старкова Е. В. (2015)
Дикарев А. В. - Идентификация семейств кольцевых кодов (2015)
Олещенко Л. М. - Моделювання оптимального місця розташування зони роздрібної торгівлі засобами ARCGIS (2015)
Лісовий І. П. - Маршрутизація на основі нечіткої логіки за протоколом RIP, Врублевський А. Р., Пилипенко Г. В. (2015)
Вовк О. О. - Визначення коефіцієнтів важливості для експертного оцінювання стеганографічних методів (2015)
Орлов Є. В. - Методика структурного синтезу моделі контрольованого об’єкту за допомогою декомпозиції моделі (2015)
Бышовец А. Ю. - Основные решения по передаче голоса в LTE (2015)
Максимюк Т. А. - Моделі конвергенції гетерогенних мереж мобільного зв’язку 5-го покоління на основі технології D2D, Яремко О. М., Піцик М. В. (2015)
Титул, зміст (2015)
Товажнянский Л. Л. - Модернизация теплообменного оборудования при реконструкции заводов по производству фосфорной кислоты, Капустенко П. А., Хавин Г. Л., Рыщенко И. М., Арсеньева О. П. (2015)
Скрильник К. Ю. - Аналіз технологій для підвищення ефективності роботи системи збору газу, Мухаммед Галеб Насер Аль-Шаммар, Кримов А. П. (2015)
Кошельнік О. В. - Моделювання роботи теплообмінних апаратів систем енерго- та теплопостачання високотемпературних технологічних установок, Хавін Є. В, Павлова В. Г. (2015)
Бобух А. А. - Помехоустойчивый алгоритм адаптивного управления, Ковалев Д. А., Дзевочко А. М., Подустов М. А., Костенко Ю. В. (2015)
Братах М. І. - Вплив гідравлічного стану системи промислових газопроводів на режими роботи об‘єктів газовидобувного комплексу, Заід Халіл Ібрахім, Гребенюк С. Д. (2015)
Ульянов В. П. - Автоматизированный контроль технологического процесса восстановительной термообработки железосодержащих пылей и шламов основных металлургических переделов с получением металлизованных окатышей, Булавин В. И., Крамаренко А. В., Ульянова И. В. (2015)
Алексахин А. А. - Оценка изменения параметров микрорайонной тепловой сети при переходе от четырехтрубной системы теплоснабжения к двухтрубной, Ена С. В., Гордиенко Е. П. (2015)
Дудка С. В. - Розробка математичної моделі і програмного забезпечення процеса гранулоутворення мінеральних добрив, Подустов М. О., Дзевочко О. М., Рищенко І. М., Кушинський С. І. (2015)
Черкашенко М. В. - Синтез пневмоагрегата формовочного полуавтомата, Полушкин К. А. (2015)
Шапорев В. П. - К вопросу об организации поточного производства нитевидных кристаллов тугоплавких неорганических соединений методом кристаллизации из раствор-расплавов на основе галоидов щелочных металлов, Шестопалов А. В., Питак И. В. (2015)
Фик І. М. - Системний аналіз динаміки об’ємів видобутку газу з родовищ на завершальній стадії їх розробки , Хакар Махмоод Б. М., Топоров В. Г. (2015)
Веприк Ю. Н. - Расчетные схемы электрических систем в переходных процессах и их эквивалентные преобразования, Небера О. А. (2015)
Матвєєва Т. В. - Новий погляд на купажовані олії (2015)
Добрунов Д. Е. - Экстракт из безлузгового ядра подсолнечника – антиоксидант для кондитерского жира, Пивень Е. Н., Перевалов Л. И. (2015)
Солнцева И. Л. - Применение препрега при изготовлении комплектующих для протезно-ортопедических изделий, Гришко Е. К., Белевцова Л. О., Хмелевская И. О., Луковенко А. А., Близнюк А. В. (2015)
Романова З. М. - Особливості технології безалкогольних напоїв з використанням дикорослої ягідної сировини, Косоголова Л. О., Арутюнян Т. В. (2015)
Шаблий Г. Ф. - Обеспечение экологической безопасности от потенциально опасных судов с использованием системы мониторинга судоходства, Анипко О. Б. (2015)
Луценко М. В. - Сучасні європейські вимоги до якості соняшникової та коріандрової олії, Калина В. С., Семяшкін О. Ю., Мельник М. М. (2015)
Кулик М. И. - Анализ энергетических ресурсов Украины (2015)
Ульянов В. П. - Углетермическое восстановление оксидов железа пылей и шламов основных металлургических переделов с получением металлизованных окатышей, Булавин В. И., Крамаренко А. В., Ульянова И. В. (2015)
Бирюков И. Ю. - Интеграция дополнительной оптико-акустической системы разведки в систему управления огнем танка, Сиренко С. Н. (2015)
Титул, зміст (2015)
Бабич Н. И. - Расчетные показатели пластинчатых теплообменников и некоторые аспекты рационального использования природных ресурсов (2015)
Дудка С. В. - Підвищення енергоефективності та рівня екологічної безпеки виробництва мінеральних добрив, Подустов М. О., Дзевочко О. М., Рищенко І. М., Кушинський С. І. (2015)
Накашидзе Л. В. - Прогнозирование эффективности преобразования солнечного излучения в энергоактивных ограждениях, Габринец В. А., Трофименко А. В. (2015)
Бобух А. А. - Оптимальный в классе адаптивных рекуррентных процедур алгоритм управления, Ковалев Д. А., Дзевочко А. М., Климов А. А., Подустов М. А., Переверзева А. Н. (2015)
Ковтонюк И. Б. - Аналитическое решение задачи математического моделирования движения центра масс подвижной платформы, Шаблий Г. Ф., Волосников С. А. (2015)
Поднебенная С. К. - Методика выбора мощности активных фильтрокомпенсирующих устройств (2015)
Бутенко А. Н. - Термодинамические особенности окисления аммиака до оксида азота (II) на металлооксидных катализаторах, Лобойко А. Я., Привалова Г. С. (2015)
Костюк В. Е. - Тепловая модель корпуса газотурбинного двигателя, Кирилаш Е. И. (2015)
Алали Мусана - Исследование адсорбента из отходов АПК и нанотрубок для рафинации растительных масел, Кричковськая Л. В. (2015)
Лаврова І. О. - Апаратурне оформлення процесу кавітаційної обробки нафтових фракцій та дистилятів, Аммар Валід Саїд, Владимиренко В. В., Сорокотяга К. М. (2015)
Левчук І. В. - Амарантова олія – якість та безпечність щодо використання як біологічно активної добавки, Кіщенко В. А., Тимченко В. К., Куниця К. В. (2015)
Болюх В. Ф. - Линейный электромеханический доускоритель индукционно-динамического типа, Олексенко С. В. (2015)
Демидов І. М. - Перспективні напрямки удосконалення переетерифікації олій та жирів, Ситнік Н. С., Гусак В. А. (2015)
Титул, зміст (2014)
Основные принципы "морозовской" школы проектирования (2014)
Анипко О. Б. - Экранирование источников инфракрасного излучения диспергированной жидкостью, Приймак А. Н., Сиренко С. Н., Илларионов А. Н., Гутниченко Е. А. (2014)
Анипко О. Б. - Основные функции и структура информационно-управляющей системы тактического звена, Сиренко С. Н. (2014)
Бирюков И. Ю. - Расчет средних ошибок, определяемых дополнительной акустической системой разведки наземных целей (2014)
Бобер А. В. - Управление интенсивностью турбулентного потока заборного воздуха над радиаторами, Возгрин Ю. В., Зарянов В. А., Кузьминский В. А., Лазурко А. В. (2014)
Бутылин А. А. - Перспективная схема трансмиссии для легкобронированной гусеничной машины, Толстолуцкий В. А., Лизунов К. М., Журавлев С. В., Кошман В. А. (2014)
Власенко Д. В. - Анализ конструкций гидропневматических подвесок современных колесных машин. Основные тенденции развития, Жадан В. А., Нефедов А. В., Угненко Д. Н. (2014)
Возгрин Ю. В. - Способы качественного улучшения пусков двигателей танков Т-84 и БМ "ОПЛОТ" в случаях их останова при преодолении брода, Зарянов В. А., Золотуха В. Н., Кузьминский В. А., Лазурко А. В. (2014)
Глебов В. В. - Системы обнаружения комплексов активной защиты, Роленко С. А. (2014)
Дашков Д. Л. - Исследование возможностей повышения стойкости ЛБТ к минному подрыву, Мущинский Ю. М., Толстолуцкий В. А., Афонский П. В., Федоренко Е. В. (2014)
Киприч К. К. - Анализ тенденций изменения оборонных расходов стран азиатско-тихоокеанского региона в 2013 г. (на примере Индонезии и Таиланда), Ковалив В. И., Малахов В. А. (2014)
Луценко В. И. - Пассивные акустические системы разведки, дальность их действия и разрешающая способность, Луценко И. В., Соболяк А. В. (2014)
Магерамов Л. К. - Анализ конструктивных особенностей динамических платформ тренажеров, Кроленко А. И., Сливар Е. Я., Нефедов А. В., Гулевский Ю. В. (2014)
Оксенич Н. В. - Модульный принцип проектирования комплексов вооружения легкой бронетанковой техники, Долженко И. Ю., Комар Ю. Е., Лебедев В. А, Беличенко А. В. (2014)
Слюсаренко Ю. А. - Синтез цифровой автоматизированной электро-гидравлической системы курсовой устойчивости автомобиля категории N3 (2014)
Слюсаренко Ю. А. - Проблемы и решения локальной вычислительной сети крупного предприятия, Шипулин А. А., Гриневич Ю. С., Максимов Р. В. (2014)
Стримовский С. В. - Анализ трансмиссий современных легкобронированных колесных военных машин и их влияния на параметры подвижности, Слюсаренко Ю. А., Соловьев В. М. (2014)
Токарь С. Е. - Экспериментальное определение момента сопротивления вращению в поворотной опоре лопасти ВЭУ, Дудко В. В., Афонский П. В, Мормило Я. М., Каторгин А. Н. (2014)
Токарь С. Е. - Анализ демпфирующих свойств различных материалов под установку миномета калибра 120 мм на шасси бронетранспортера, Каторгин А. Н., Дудко В. В., Сергиенко А. А., Павлов А. Е. (2014)
Явников В. А. - Повышение активной безопасности бронетранспортера "Дозор-Б" за счет оптимизации привода рабочей тормозной системы изделия, Клименко И. В., Липовец В. В., Гращенков Г. П. (2014)
Климов В. Ф. - К вопросу выбора эжектора системы очистки воздуха танков с двухтактными двигателями, Магерамов Л. К.-А., Михайлов В. В., Шипулин А. А. (2014)
Веретенников А. И. - Стратегия обоснования проектных решений на основе исследования физико-механических процессов и состояний бронекорпусов легкобронированных машин, Ткачук Н. А., Грабовский А. В., Климов В. Ф. (2014)
Ткачук Н. А. - Ударные резонансы в бронекорпусах военных гусеничных и колесных машин при осуществлении стрельбы, Веретенников А. И., Бруль С. Т., Грабовский А. В., Литвиненко А. В. (2014)
Литвиненко А. В. - Oценка чувствительности прочностных, жесткостных и динамических характеристик бронекорпусов на варьирование проектно-технологических параметров, Вакуленко В. В., Ткачук Н. А., Бруль С. Т., Магерамов Л. К.-А. (2014)
Бусяк Ю. М. - Общие подходы к оценке и обеспечению защищенности бронекорпусов легких по массе машин, Ткачук Н. Н., Васильев А. Ю., Литвиненко А. В., Мазур И. В., Даньшин Ю. А., Шаталов О. Е. (2014)
Дедух Н. В. - Генетика остеопороза (2009)
Поворознюк В. В. - Вікові та статеві особливості переломів кісток дистального відділу передпліччя в жителів промислового центру Донбасу, Климовицький Ф. В. (2009)
Поворознюк В. В. - Дефіцит та недостатність вітаміну D у людей різного віку, Вайда В. М., Балацька Н. І., Муц В. Я., Пишель І. М., Солоненко Т. Ю. (2009)
Поворознюк В. В. - Стан кісткової тканини при остеоартрозі міжфалангових суглобів кистей у людей різних вікових груп, Ченський А. В. (2009)
Белосельский Н. Н. - Рентгеноморфометрическое исследование проксимальных отделов бедренной кости в норме и при остеопоротических переломах (2009)
Григор’єва Н. В. - Порівняльна оцінка різних методів діагностики остеопорозу в жінок у постменопаузальному періоді, Поворознюк В. В., Поворознюк Вас. В., Гибало Н. М. (2009)
Кеч Н. Р. - Активність ферменту NAT2 у дітей з остеопорозом, що проживають в екологічно несприятливих регіонах, у динаміці лікування, Гнатейко Н. О., Лук’яненко Н. С., Віштак Н. В., Печеник С. О. (2009)
Пашкевич Л. А. - Определение радиологических и морфологических характеристик остеоартроза при реабилитации пациентов с применением тотального эндопротезирования, Мохаммади М. Т., Скакун П. Г., Меженная Е. В., Мартынюк С. Н. (2009)
Лузин В. И. - Фазовый состав минерала регенерата, формирующегося при пластике костных дефектов биогенным гидроксилапатитом, легированным медью, Ивченко Д. В., Стрий В. В., Петросянц С. В. (2009)
Поворознюк В. В. - Оцінка ефективності та безпечності алендронової кислоти в лікуванні вторинного остеопорозу, Орлик Т. В., Карасевська Т. А., Дзерович Н. І. (2009)
Поворознюк В. В. - Профилактика первичного остеопороза препаратом Кальцемин адванс, Орлик Т. В., Креслов Е. А., Макогончук А. В., Мухайдли О. В. (2009)
Поворознюк В. В. - Применение памидроновой кислоты в ведении пациентов с онкологической патологией, Быстрицкая М. А. (2009)
Харлашин П. С. - Сумісний вплив модифікаторів першого та другого роду на структуру і властивості конструкційних сталей, Єршов Г. С., Гаврилова В. Г., Григор’єва М. О. (2016)
Чупринов Е. В. - Режимы термоупрочнения в слабоокислительной атмосфере при получении обожженных окатышей с остаточным углеродом для доменной плавки, Лялюк В. П., Журавлев Ф. М., Ляхова И. А., Кассим Д. А. (2016)
Русских В. П. - Производство шлаковой ваты из доменных шлаков, Кравченко В. П. (2016)
Калиш Д. - Моделирование процессов образования серы и марганца во время разливки конверторной рельсовой стали, Харлашин П. С., Герасин С. А. (2016)
Бондарь В. И. - Исследование значимости различия средних химического состава расплава и его температуры в условиях LD-процесса (2016)
Харлашин П. С. - Моделирование образования оксидной фазы в процессе раскисления иттрийсодержащих сталей, Діденчук Д. В. (2016)
Маслов В. А. - Исследование процесса окисления дисперсных железографитовых отходов с целью получения соединений интеркалирования графита, Пустовалов Ю. П., Трофимова Л. А., Дан Л. А. (2016)
Повстяна Ю. С. - Застосування математичного моделювання зміни характеристик тіл при СВС спіканні до виготовлення пористих керамічних фільтрів (2016)
Парусов Е. В. - Вплив хімічного складу і дендритної структури безперервнолитих заготовок на прояв лікваційних явищ у бунтовому прокаті, Сичков О. Б., Губенко С. І., Сагура Л. В. (2016)
Чабак Ю. Г. - Влияние материала катода и режимов импульсно-плазменной обработки на микроструктуру и микротвердость поверхности высокохромистого чугуна, Федун В. И., Ефременко Б. В., Зурнаджи В. И., Джеренова А. В., Волосенко И. А. (2016)
Шитікова І. Г. - Дослідження теплообмінних процесів, які протікають в контурах систем опалення та гарячого водопостачання, у теплообмінному апараті змієвикового типу (2016)
Берестовой И. О. - Оценка на основе объемной скорости сгорания экономической и технической эффективности работы дизелей, Берестовая Г. В. (2016)
Щетинин С. В. - Односторонняя высокоскоростная сварка труб для газо- и нефтепроводных магистралей (2016)
Бережная Е. В. - Термонапряженное состояние износостойкого слоя при электроконтактной наплавке, Чепель Ю. А., Грибкова С. Н. (2016)
Зусин В. Я. - Особенности дегазации сварочной ванны при наплавке алюминиевых сплавов порошковой проволокой (2016)
Лебедев В. А. - Способы формирования игольчатого феррита в металле наплавленного валика (краткий анализ), Яровицын А. В., Новиков С. В. (2016)
Иванов В. П. - Управление формированием зоны проплавления при сварке плавящимся электродом в среде защитных газов, Размышляев А. Д., Лаврова Е. В. (2016)
Григоренко Г. М. - Особенности металлургических процессов при плазменно-дуговом напылении покрытий, полученных из порошковой проволоки со стальной оболочкой и наполнителями В4С и B4C+ZrO2, Коржик В. Н., Адеева Л. И., Туник А. Ю., Степанюк C. Н., Карпец М. В., Дорошенко Л. К., Лютик Н. П., Чайка А. А. (2016)
Арустамян А. С. - Определение предела текучести композитного материала на основе полимера в условиях повышенных температур, Ищенко А. А., Солек К., Калиш Д. (2016)
Рябенков И. А. - Закономерности формирования шероховатости поверхности при абразивной обработке и условия ее уменьшения, Новиков Ф. В., Андилахай А. А. (2016)
Анищенко А. С. - Совершенствование высадки деталей на однопозиционных холодновысадочных автоматах, Кухарь В. В., Присяжный А. Г. (2016)
Кленов О. С. - Оценка энергии трения в общем энергетическом балансе механической обработки резанием, Новиков Ф. В., Андилахай В. А. (2016)
Карпенко Т. М. - Відновлення фундаментних рам двигунів та генераторів за допомогою композитного матеріалу "Multimetal Stahl 1018", Іщенко А. О., Бондаренко О. В. (2016)
Шевченко В. В. - Способы предупреждения развития дефектов элементов конструкций турбогенераторов (2016)
Слободенюк Ю. О. - Вплив процесу регулювання потужності гальмування тяговоЇ асинхронної машини в системі векторного керування на напругу в ланці постійного струму, Бялобржеський О. В. (2016)
Кравченко В. П. - Математичне моделювання систем забезпечення дуттям групи доменних печей через загальний колектор (2016)
Азархов О. Ю. - Апаратно-програмні засоби для оцінювання фізичної працездатності і здоров’я студентів, Тимчик С. В., Коваль Л. Г., Злепко С. М., Вирозуб Р. М. (2016)
Карвацький А. Я. - Розв’язання нелінійної нестаціонарної задачі тепло-електропровідності методом скінченних елементів, Педченко А. Ю. (2016)
Маслак А. В. - Анализ эксплуатационных показателей и пути повышения эффективности транспортного обслуживания прокатных цехов металлургических предприятий, Линник Г. А. (2016)
Помазков М. В. - Эффективность технического сервиса в жизненном цикле большегрузных автосамосвалов промышленных предприятий (2016)
Зюзь В. Н. - Акватуризм и основы безопасности, Балухтина В. В. (2016)
До уваги авторів (2016)
Іванова М. І. - Вплив логістичної інтеграції на становлення системних і мережевих підприємств (2016)
Мельник Л. Ю. - Інноваційна та технологічна політика держав (2016)
Осаул А. О. - Професійне навчання як інструмент підвищення ефективності управління інтелектуальним капіталом підприємств машинобудування Європи (2016)
Павлов К. В. - Этноменеджмент как составная часть этноэкономики (2016)
Вертиль Н. Н. - Парадокс рынка жилья в Украине и РФ (2016)
Горбатенко О. А. - Шляхи удосконалення питань управління акціонерними підприємствами з державною часткою в Україні (2016)
Карпенко Е. М. - Исследование влияния на продолжительность жизни населения различных социально-экономических факторов, Карпенко В. М., Голуб В. Н. (2016)
Коваленко О. В. - Про формування системи економічної безпеки підприємства, Болдуєв І. С. (2016)
Кракашова О. А. - Методика комплексной оценки доступности жилищно-коммунальных услуг для населения (2016)
Овсієнко А. М. - Сільське господарство України: стан, конкурентоспроможність та перспективи інтеграції на європейському рівні (2016)
Побережна З. М. - Методичні засади корпоративного аналізу конкурентоспроможності авіакомпаній (2016)
Safonov Y. M. - Why invest in China: practical aspects of the Chinese economy attractiveness and momentous bottlenecks, Kharyna U. Y. (2016)
Лисецький А. С. - Мультиплікатори витрат і зростання для балансознавства і маржинального аналізу, Паламарчук О. М., Чабан Г. В. (2016)
Череп А. В. - Організаційно-економічний механізм інвестиційних проектів промислових підприємств: сутність, підходи до визначення, Крилов Д. В. (2016)
Щукін О. І. - Маркетингова реструктуризація як антикризовий інструмент управління промисловим підприємством (2016)
Гайдук І. С. - Теоретико-методологічні аспекти поняття "людський потенціал" (2016)
Железняк О. В. - Оцінка рівня життя населення в Україні (2016)
Лубенець І. О. - Виникнення та сутність поняття економічної безпеки підприємства (2016)
Яциковський Б. І. - Сутність еколого-економічного розвитку в системно-управлінському контексті (2016)
Адаменко І. П. - Пріоритетні шляхи удосконалення системи формування місцевих бюджетів в Україні (2016)
Бенедисюк Д. І. - Ринок цінних паперів в Україні: ретроспектива становлення і пріоритети розвитку, Голубка С. М. (2016)
Гусаревич Н. В. - Формування доходів в умовах економічних перетворень (2016)
Yermoshenko A. M. - Іnsuring progressive approach to gender equality in education: the swedish approach (2016)
Крикун Т. І. - Формування видатків бюджету на соціальне забезпечення (2016)
Кужелєв М. О. - Стратегія залучення депозитних ресурсів як вектор функціонування грошової системи країни, Волкова В. В., Волкова Н. І. (2016)
Леваєва Л. Ю. - Аналіз діяльності фінансових та лізингових компаній в Україні, Кучеренко С. Ю., Кучеренко М. А. (2016)
Макарчук І. М. - Основні проблеми фінансової безпеки України в умовах кризових явищ в економіці, Перчук О. В., Виноградня В. М. (2016)
Макогон В. Д. - Інституційний підхід до формування та реалізації бюджетної політики (2016)
Мостицька Н. А. - Формування системи фінансового регулювання економічного розвитку країни (2016)
Савчук О. О. - Досвід адміністрування податкових надходжень у країнах з розвинутою економікою (2016)
Сафонов Ю. М. - Управління фінансовими ресурсами в установі соціального спрямування, Патинська М. М. (2016)
Чинчик А. А. - Базові поняття теорії податків у світлі нового функціонального значення (2016)
Чугунов О. І. - Бюджет розвитку як інвестиційна складова місцевих бюджетів (2016)
Кучер Г. В. - Державні видатки на соціальний захист крізь призму економічного розвитку (2016)
Sviatenko L. K. - Two-electron reduction of nitroaromatic compounds by flavin mononucleotide. DFT computational study, Gorb L., Okovytyy S. I., Leszczynski J. (2016)
Варгалюк В. Ф. - Электроосаждение олова в присутствии К2TiO3, Плясовская Е. А., Нестер Е. И. (2016)
Лукьяненко T. В. - Влияние полиэлектролитов на электроосаждение PbO2, Дмитрикова Л. В., Кривоносова Н. И., Величенко А. Б. (2016)
Кныш В. А. - Коллоидно-химические свойства суспензионных электролитов для получения композиционных материалов PbO2–TiO2, Лукьяненко Т. В., Николенко Н. В., Величенко А. Б. (2016)
Иваница Л. А. - Определение олова и германия с нонилфлуороном и полимерными флокулянтами в растительных материалах, Климкина А. Ю., Чмиленко Т. С., Чмиленко Ф. А. (2016)
Худякова С. Н. - Визуально-тестовое и цветометрическое определение золота(III) с использованием индикаторной бумаги, Колесникова Е. Л., Холодельщикова Ю. А. (2016)
Коваленко В. С. - Життєвий і творчий шлях академіка В. А. Ройтера, Варгалюк В. Ф., Стець Н. В. (2016)
Клименко М. О. - Удосконалення системи локального моніторингу у зоні впливу підприємства цементного виробництва, Статник І. І., Борщевська І. М. (2016)
Золотарьова І. Б. - Динаміка зміни якості поверхневих вод на меліорованих землях в басейні річки сян на території Львівської області (2016)
Коваль С. І. - Аналіз та оцінка сучасного стану земельних та аграрних ресурсів (2016)
Ковальчук Н. С. - Зміни целюлозолітичної активності дерново-слабопідзолистого ґрунту під впливом мікробіологічних біопрепаратів, Колесник Т. М. (2016)
Ярмоленко Є. В. - Основнішляхи підвищення родючості ґрунтів, завдання та перспективи, Глущенко М. К., Запасний В. С., Крупко Г. Д., Клименко М. О. (2016)
Лип’янець І. В. - Фітоценорізноманіття та особливості територіального розподілу лісових геокомплексів ландшафтного заказника місцевого значення "Миколинці" (Житомирська область) (2016)
Ліхо О. А. - Використання заплавних земель в басейні р. Турія (2016)
Прищепа А. М. - Екологічний стан ландшафтів агросфери (2016)
Скиба В. П. - Формування гідроекологічного режиму річки Молочна, Вознюк Н. М. (2016)
Стецюк Л. М. - Оцінювання стану водної екосистеми за показниками біотестування (на прикладі озера Басів Кут) (2016)
Клименко М. О. - Кислотно-лужні властивості рендзин західного Полісся, Турчина К. П. (2016)
Парфенюк І. О. - Динаміка захворюваності риб іхтіофтиріозом у ставових господарствах Рівненської області (2016)
Полтавченко Т. В. - Стан захворюваності риби дифілоботріозом у Рівненській області (2016)
Статник І. І. - Оцінка екологічного ризику у зоні впливу ПАТ "Волинь – цемент", Борщевська І. М., Брежицька О. А. (2016)
Бикін А. В. - Вплив удобрення на врожай та якість сої за прямої сівби (без обробітку ґрунту), Козачок О. Л. (2016)
Гриб Й. В. - Концептуальні основи реабілітації водних об’єктів басейну річки Прип’ять та Шацького національного природного парку, Куньчик Т. М., Войтишина Д. Й., Михальчук М. А. (2016)
Title, content (2016)
Gogunskii V. - "Lifelong learning” is a new paradigm of personnel training in enterprises, Kolesnіkov O., Kolesnіkova K., Lukianov D. (2016)
Teslia I. - Enterprise information planning – a new class of systems in information technologies of higher educational institutions of Ukraine, Yehorchenkova N., Kataieva Y., Iegorchenkov O. (2016)
Slabchenko O. - Development of models for imputation of data from social networks on the basis of an extended matrix of attributes, Sydorenko V., Siebert X. (2016)
Taranenko Y. - Development of a computer system for generating semantic template of a group of documents by using latent semantic analysis, Kabanova M. (2016)
Blintsov О. - Formation of a reference model for the method of inverse dynamics in the tasks of control of underwater complexes (2016)
Lutsenko І. - Development of executive system architecture of the converting class, Fomovskaya E., Serdiuk O. (2016)
Kyshenko V. - Non-linear recurrent analysis of the behavior of a complex technological object, Ladanyuk A., Sych M., Shkolna O. (2016)
Abstract and References (2016)
Geyets V. - Institutions in the Broadening of Technological Modernization of Ukraine (2016)
Tarnavska N. - Transformation of the Innovative Development Concepts of the Ukrainian Economy, Poda A. (2016)
Komar N. - Efficiency of the North American Free Trade Zone, Uniiat A., Lutsiv R. (2016)
Sharov O. - Foreign Exchange Regulation: Poland’s Expertise in Ukraine (2016)
Lyzun M. - Theory of Optimum Currency Areas as Conceptual Background for Regional Monetary Unions (2016)
Batrakova T. - System Factors Analysis of Business Entities Financial Protection in Ukraine (2016)
Bąk M. - The Transformation of Financial Reporting from the Perspective of Theory and Practice – Main Directions of Changes in the 21st Century (2016)
Artamonova H. - Problems of Gas Pricing in Ukraine (2016)
Our Authors (2016)
Бабич А. П. - Методичний підхід до розрахунку запасів авіаційних засобів ураження для забезпечення дій авіації в операціях (бойових діях) військ, Пічугін І. М., Литовченко Д. М. (2016)
Животовський Р. М. - Методика формування раціональних значень параметрів сигналу для безпілотних авіаційних комплексів в умовах багатопроменевого розповсюдження радіохвиль (2016)
Кайдалов Р. О. - Математичне моделювання коливань спеціалізованого транспортного засобу з дворівневою нелінійною системою підресорювання при переїзді одиничної дорожньої нерівності, Баштовой В. М., Ларін О. О., Водка О. О., Баркалов В. Г. (2016)
Макеєв В. І. - Експериментальні методи визначення аеродинамічних коефіцієнтів нормальної сили і перевертаючого моменту, Петренко В. М., Житник В. Є., Раскошний А. Ф. (2016)
Тимочко О. І. - Пропозиції щодо удосконалення засобів вимірювань параметрів магнітних полів перспективного корвету, Чуйков Д. В., Булай А. М. (2016)
Улещенко О. А. - Вплив розсіювання авіаційних засобів ураження на ефективність їх застосування, Коршець О. А. (2016)
Фирсов С. Н. - Функционально устойчивое управление угловым движением малогабаритного летательного аппарата, Фомичев К. Ф., Уиссам Будиба, Жежера И. В. (2016)
Чернявский И. Ю. - Анализ особенностей влияния спектрально-угловых характеристик радиационного фактора на защитные свойства материалов, Григорьев А. Н., Билык З. В., Марущенко В. В., Матыкин В. Б., Писарев А. С. (2016)
Василенко Д. Е. - Метод формализации знании в открытой экспертной системе реального времени в автоматизированных системах управления воздушным движением, Обидин Д. Н., Бердник П. Г., Руденко В. Н. (2016)
Волосюк В. К. - Оценки радиояркостных изображений протяженных источников некогерентного сверхширокополосного радиоизлучения, Павликов В. В., Тимощук Е. Н. (2016)
Карлов В. Д. - Особливості технічних методів зниження уразливості систем телекомунікацій, Лукашук О. В., Шолохов С. М. (2016)
Коваленко А. А. - Оптимальное управление трафиком мультисервисной сети на основе методов последовательного улучшения решений, Кучук Г. А. (2016)
Коваленко В. В. - Екранування електромагнітних полів локальних джерел, Тихенко О. М., Левченко Л. О. (2016)
Кожушко Я. М. - Аналіз впливу складних погодних умов на дальність дії лазерних систем сигналізації при виявленні дифузно відбивних об’єктів (2016)
Косенко В. В. - Взаємодія технічних і програмних засобів при управління розподілом трафіка, Кучук Н. Г. (2016)
Косогов О. М. - Методичний підхід до формалізації процесу зміни рівня інформаційної безпеки системи (2016)
Лавровська Т. В. - Физическая модель псевдослучайных кодов в многомерном евклидовом пространстве, Рассомахин С. Г. (2016)
Лещинский В. А. - О формальных свойствах исчисления высказываний, Лещинская И. А. (2016)
Обод І. І. - Аналіз інформаційних процесів обміну даними у системі контролю повітряного простору, Стрельницький О. О., Свид І. В., Семенова Е. Ю. (2016)
Рисаков М. Д. - Аналіз світових тенденцій розвитку посадкових локаторів радіолокаційних систем посадки, Тітов І. В., Кулик О. П., Карєв В. Г., Симоненко О. В. (2016)
Рогозін А. С. - Моделювання оперативної діяльності підрозділів оперативно-рятувальної служби, Малежик Р. С. (2016)
Рубан І. В. - Класифікація методів виявлення аномалій в інформаційних системах, Мартовицький В. О., Партика С. О. (2016)
Струтинський В. Б. - Багатокритеріальна оптимізація компоновок шпиндельних вузлів металорізальних верстатів на опорах кочення, Чуприна В. М. (2016)
Бабич А. В. - Управление процессом разработки программной системы с использованием методологии P-Modeling Framework и обратной семантической трассировки (2016)
Худов В. Г. - Мультиагентний метод сегментування зображень, що отримані з бортових систем оптико-електронного спостереження (2016)
Шевяков Ю. І. - Математична модель планування роботи універсальних виїзних метрологічних груп (2016)
Семененко О. М. - Основні аспекти воєнно-економічної безпеки України та можливі шляхи її забезпечення на середньострокову перспективу (2016 – 2020 рр.), Водчиць О. Г., Бойко Р. В., Кострач В. В., Бердочник А. Д. (2016)
Городнов В. П. - Модель розрахунку імовірності своєчасного отримання грошових коштів для покриття обмеженого фінансування діяльності військових частин Національної гвардії України, Павленко С. О., Овчаренко В. В. (2016)
Лис Ю. С. - Функціональний стан людини-оператора в системі управління охороною праці, Солдатов О. В. (2016)
Сукач С. В. - Системний підхід до математичного моделювання вентиляційних систем (2016)
Наші автори (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Содержание (2016)
Осецкий А. И. - Влияние водородных связей на кинетику кристаллизации водных растворов криопротекторных веществ, Севастьянов С. С. (2016)
Зайков В. С. - Влияние инкапсуляции в альгинатные микросферы на жизнеспособность мезенхимальных стромальных клеток после экспозиции с проникающими криопротекторами, Тарусин Д. Н., Петренко А. Ю. (2016)
Огурцова В. В. - Коефіцієнти проникності мембран ентероцитів миші для води і кріопротекторів, Коваленко С. Є., Коваленко І. Ф., Гордієнко О. І. (2016)
Рамазанов В. В. - Осмотические показатели и тромбопластическая активность эритроцитов после замораживания-отогрева в комбинированных средах, Воловельская Е. Л., Бондаренко В. А. (2016)
Ломако В. В. - Краниоцеребральная гипотермия стимулирует реакции ограниченного протеолиза в тканях крыс, Самохина Л. М., Шило А. В., Бабийчук Г. А. (2016)
Кудокоцева О. В. - Морфологические особенности ткани селезенки после введения фторурацила и криоконсервированных ядросодержащих клеток кордовой крови, Волина В. В., Ломакин И. И. (2016)
Чиж Н. А. - Особенности влияния дыхания и сосудистого тонуса на вариабельность сердечного ритма у крыс (2016)
Бабийчук Л. В. - Cтруктура миокарда молодых гипертензивных крыс после введения криоконсервированных ядросодержащих клеток кордовой крови человека, Коваль С. Н., Бабийчук Г. А. (2016)
Title, content (2016)
Shcherbovskykh S. - Development of a reliability model to analyse the causes of a poultry module failure, Spodyniuk N., Stefanovych T., Zhelykh V., Shepitc V. (2016)
Babaev V. - Improving the processes of cost management in the construction and energy projects, Sukhonos M., Starostina A., Beletsky I. (2016)
Trisch R. - Development of qualimetric approaches to the processes of quality management system at enterprises according to international standards of the ISO 9000 series, Gorbenko E., Dotsenko N., Kim N., Kiporenko A. (2016)
Panchenko S. - Improvement of the accuracy of determining movement parameters of cuts on classification humps by methods of video analysis, Siroklin І., Lapko A., Kameniev A., Zmii S. (2016)
Postan M. - A method of determination of port terminal capacity under irregular cargo delivery and pickup, Kushnir L. (2016)
Bielcheva G. - Developing a user-oriented approach to selection of geospatial data based on fuzzy logic, Makogon N., Manakov N. (2016)
Abstract and References (2016)
Title, content (2016)
Borysenko O. - Optimal synthesis of digital counters in the Fibonacci codes with the minimal form of representation, Matsenko S., Kulyk I., Berezhna O., Matsenko O. (2016)
Aouati M. - Localization of vectors-patterns in the problems of parametric classification with the purpose of increasing its accuracy (2016)
Kondratenko N. - Interval fuzzy modeling of complex systems under condіtіons of іnput data uncertaіnty, Snіhur O. (2016)
Solomko M. - Summation of binary codes without carry, Zubyk L., Olshansky P., Nazaruk V. (2016)
Pohorelov A. - An investigation of the reduction model power influence on the accuracy of the object’s position assessment using relative method, Savanevych V., Udovenko S. (2016)
Trunov A. - Realization of the paradigm of prescribed control of a nonlinear object as the problem on maximization of adequacy (2016)
Abstract and References (2016)
Титул, зміст (2016)
Живильне джерело любові. До 75-річчя Надії Олександрівни Горчакової (2016)
З нагоди 70-річного ювілею видатного вченого, члена-кореспондента НАМН України Юрія Івановича Губського (2016)
Рев’яцький І. Ю. - Електронна онлайн-система "Лікипедія" (2016)
Кривов'яз О. В. - Фармакоекономічна оцінка лікування глаукоми за методом "витрати–ефективність" (2016)
Дроздова А. О. - Спреї та аерозолі на вітчизняному фармацевтичному ринку, Соловйов О. С. (2016)
Кайдалова А. В. - Оцінювання і рейтинґування науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів як складова системи якості вищої фармацевтичної освіти, Посилкіна О. В. (2016)
Іванченко Д. Г. - Синтез та фізико-хімічні властивості похідних 8-бромо-3-метил-7-α-метилбензилксантину (2016)
Савченко М. А. - Ізолювання гідазепаму та його метаболітів методом твердофазної екстракції (2016)
Давтян Л. Л. - Розроблення методики виявлення та визначення діючих речовин у складі стоматологічного гелю, Рева Д. В., Чубенко О. В., Трохимчук В. В. (2016)
Каплаушенко Т. М. - Синтез та встановлення фізикохімічних констант 2-(5-(хінолін-2-іл, 2-гідроксихінолін-4-іл)-4-r1-1,2,4-триазол-3-ілтіо) ацетатних кислот та їх естерів, Панасенко О. І., Самелюк Ю. Г. (2016)
Ярних Т. Г. - Вивчення антибактеріальної активності комбінованих вагінальних песаріїв із флуконазолом та олією амаранту, Левачкова Ю. В., Чушенко В. М, Пушок С. М. (2016)
Ал Нукарі Абдулкарім - Вивчення впливу основ-носіїв на біологічну активність вазопресину в назальних лікарських формах, Дроздов О. Л. (2016)
Гуреєва С. М. - Вивчення стабільності лікарського засобу Антраль, таблетки, вкриті оболонкою, Кондратова Ю. А. (2016)
Стадніченко О. В. - Вивчення оптимальних параметрів екструзії у разі створення ліпосом із іринотеканом, Краснопольський Ю. М., Ярних Т. Г. (2016)
Попова Я. В. - Фітохімічне дослідження складу поліфенольних сполук трави Сirsium arvense (L.) Scop. флори України, Мазулін О. В., Мазулін Г. В., Опрошанська Т. В. (2016)
Лукіна І. А. - Дослідження амінокислотного складу надземної частини гірчаку почечуйного (Рolygonum persicaria L.), Мазулін О. В., Мазулін Г. В. (2016)
Данільченко Д. М. - Противтомлювальна дія алкілпохідних 5-(фуран-2-іл, 2-метилфуран-3-іл)-4-аміно-1,2,4-триазол-3-тіонів, Парченко В. В., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2016)
Сафонов А. А. - Вивчення гострої токсичності 4-(R-аміно)-5-(тіофен-2-ілметил)-4H-1,2,4триазол-3-тіолів методом in vivo (2016)
Правила для авторів (2016)
Ачкасов І. А. - Класифікація проектів зменшення втрат електроенергії в електричних мережах (2016)
Бушуев Д. А. - Механизмы переноса знаний программ развития организаций (2016)
Бушуев Д. А. - Иммунный механизм управления угрозами программ развития наукоемких производств в турбулентном окружении, Чернова Л. С. (2016)
Веренич О. В. - Управління інфраструктурними проектами та програмами як ключовий елемент розвитку соціально-економічних систем (2016)
Молоканова В. М. - Ціннісно-орієнтований аналіз прийняття рішень в управлінні проектами (2016)
Олех Т. М. - Використання дискретних і неперервних марковських ланцюгів для поглинаючих станів системи, Барчанова Ю. С., Васильєва В. Ю. (2016)
Пелещишин А. М. - Типова структура комірки життєвого циклу віртуальної спільноти, Трач О. Р. (2016)
Рич М. І. - Мотивація як основа консолідації цінностей зацікавлених сторін у проекті (2016)
Сидорчук О. В. - Узгодження конфігурацій систем-продуктів та їх проектів, Ратушний Р. Т., Щербаченко О. М., Сіваковська О. М. (2016)
Тесля Ю. М. - Інтеграція методів управління окремими проектами з методом матричного управління портфелями типових проектів, Єгорченкова Н. Ю., Латишева Т. В. (2016)
Тесля Ю. Н. - Ценностно-гомеостатический подход к оценке решений по проекту, Оберемок И. И., Оберемок Н. В. (2016)
Чимшир В. И. - Количественная оценка ценности продукта проектной деятельности (2016)
Timinsky A. - Origin, development and problems of information technology enterprise management (2016)
Белощицкий А. А. - Сравнительные модели в условиях неопределенности для решения задач управления, Минаева Ю. И., Филимонов Г. А. (2016)
Гайна Г. А. - Нечіткий стратегічний підхід до вибору найвпливовіших факторів в житловому будівництві, Гончаренко Т. А., Єрукаєв А. В. (2016)
Егорченков А. В. - Прикладное применение рефлекторной системы голосового управления (2016)
Пурський О. І. - Особливості технічної реалізації системи управління бізнес-процесами торговельного підприємства, Демченко Р. С., Кузнецов О. Ф. (2016)
Барабаш М. С. - Використання методів інтеграції для створення узагальненої інформаційної моделі будівельного об’єкта, Київська К. І. (2016)
Ковальов С. М. - Геометричне моделювання поверхонь із заданими властивостями у дизайні та архітектурі, Ботвіновська С. І., Золотова А. В. (2016)
Огірко І. В. - Секвенційні алгоритми і проектування інформатизаційної мережі комп'ютерних систем, Огірко О. І., Крап-Спісак Н. П. (2016)
Терентьєв О. О. - Розробка інформаційної технології проектування та контролю місцеположення мобільних об’єктів, Баліна О. І., Шабала Є. Є., Турушев О. С. (2016)
Білощицький А. О. - Аналіз властивостей та функцій метаданих наукометричних суб'єктів у web-просторі, Миронов О. В. (2016)
Мина Ж. В. - Інтеграція міжнародних стандартів управління якістю у загальну систему документообігу вищого навчального закладу, Ярка У. Б., Пелещишин О. П., Білущак Т. М. (2016)
Тесля Ю. М. - Матричне управління програмами інформатизації у вищих навчальних закладах, Кубявка Л. Б., Хлевна Ю. Л. (2016)
Цюцюра С. В. - Міжнародні стандарти у підвищенні ефективності та результативності освітніх послуг, Криворучко О. В., Цюцюра Г. О. (2016)
Цюцюра М. І. - Технологічні стандарти як основа розробки відкритих систем ІТ-освіти, Резнік Р. С. (2016)
Стеценко І. В. - Дослідження ефективності впровадження альтернативних джерел електроенергії, Зав’ялець Ю. А. (2016)
Патракеєв І. М. - Метаболізм як метод комплексної оцінки стану міського середовища (2016)
Dychko A. - Wastewater biochemical treatment management by biotic factors effect (2016)
Скакун Є. В. - Подолання невизначеності в девелоперських моделях організації будівництва (2016)
Title, content (2016)
Gomelya M. - Research into ion exchange softening of highly mineralized waters, Hrabitchenko V., Trokhymenko А., Shabliy T. (2016)
Terentiev O. - Electromagnetic focusing of impurities in water purification, Tkachuk K., Tverda O., Kleshchov A. (2016)
Matorina K. - Development of potentiometric sensors for determining the concentration of ethan-1,2-dicarboxylic and 2-hydroxybenzoic acids, Podpletnia O. (2016)
Proskurnin О. - A method of establishing regional standards of surface water quality under anthropogenic loads, Kirpicheva I., Smirnova S. (2016)
Tsapko Ju. - Evaluation of effectiveness of wood fire protection upon exposure to flame of magnesium, Guzii S., Remenets M., Kravchenko A., Tsapko А. (2016)
Kunik O. - Development of a two-step technology of scouring wool by the method of high-energy discrete treatment, Semeshko O., Asaulyuk T., Saribyekova Yu., Myasnikov S. (2016)
Abstract and References (2016)
Від головного редактора (2012)
Рощенко Е. - Міфологема пошуків раю у національному оперному міфі Лисенка — Старицького "Тарас Бульба" (2012)
Котляревська О. - Проблеми визначення поняття "смисл" у контексті музичного твору (2012)
Северинова М. - Архетип Тиші: запитання сучасності чи відповідь вічності?! (2012)
Опанасюк О. - До визначення інтенціонально-конотативних смислів (2012)
Ергиев И. - Психомоторика исполнителя-инструменталиста как психофизиологический фактор артистизма (2012)
Черноиваненко А. - Музыкально-инструментальное искусство как культурный феномен (2012)
Кривошей И. - Русский романс: библейский мотив "Бог — Художник мира" (2012)
Кучма О. - Традиція та новаторство як діалогічний аспект жанрово-стильового формування в сучасній музиці (2012)
Лю Бинцян. - Гимны тайпинов в современном композиторском творчестве (2012)
Лисовая О. - Авторское понимание музыкального символа в камерно-вокальном творчестве О. Мессиана (2012)
Лобода Л. - Радиостанция "Гармония мира" как музыкальный феномен одесского радиоэфира (2012)
Сунь П. - Актуальные аспекты категории стиля: от музыковедческой трактовки к исполнительской концепции (2012)
Мурза С. - К вопросу о художественно-функциональном взаимодействии рук дирижера (2012)
Чжан К. - Дискурсивные предпосылки изучения современного музыкального театра (2012)
Нефедов С. - Діалог як культурологічний фактор розвитку виконавської школи (2012)
Хуан Ц. - Теоретические предпосылки изучения сонатности как принципа музыкальной композиции (2012)
Чжен Ц. - О двойственности и единстве содержания оперного произведения (2012)
Осадчая С. - Великопостная певческая традиция: от служебной предназначенности к художественному воплощению (2012)
Довгаленко Н. - До проблеми композиційної організації в музиці А. Караманова (Симфонія № 6 "Аз Ісус") (2012)
Бєлік-Золотарьова Н. - Хорова драматургія опери К. Данькевича "Богдан Хмельницький": аналіз post factum (2012)
Бородавкин С. - Роль, значение и стилевые особенности оперного оркестра В. А. Моцарта (2012)
Муравская О. - Бидермайеровские аспекты творчества Н. В. Лысенко (2012)
Каплун Т. - Ленинградско-Петербургская медиевистическая музыкальная школа (2012)
Лукашенко Н. - О фортепианном цикле "Легенды" В. П. Задерацкого (2012)
Варакута М. - О фольклорных истоках жанра хоровой миниатюры в современной украинской музыке (на примере минитриптиха "Співаночки" В. Зубицкого) (2012)
Бытко О. - Театральные аспекты инструментальной музыки (на примере фортепианной сонаты Ф. Листа си-минор) (2012)
Ефремова И. - Бал екатерининской поры на оперной сцене (2012)
Лоснова Д. - "Лемківське весілля" Миколи Філоретовича Колесси як зразок фольклоризму в композиторській творчості (2012)
Свірідова С. - Олександр Зноско-Боровський: риси творчого портрету (2012)
Сікорська А. - Сімейні музичні традиції на Чернігівщині першої половини XIX століття (брати Лизогуби) (2012)
Сушанова В. - "Книга квартетов" Бориса Йоффе (2012)
Чуприна Н. - Стилевые аспекты фортепианных произведений Дж. Россини в свете эстетики бидермайера (2012)
Кулиняк М. - Етапи становлення творчо-естетичного світогляду Олега Криси (2012)
Бондарь Е. - Современное хоровое исполнительство: новый синкретизм или синтез искусств? (2012)
Дубровская Г. - О влиянии музыкальной драматургии на создание исполнительской концепции фортепианной сонаты (на примере Восьмой сонаты С. Прокофьева) (2012)
Повзун Л. - Ансамблевий інструменталізм як сумарна якість колективної творчості (2012)
Кантарович Ю. - Особенности исполнения "Дон Жуана" Моцарта в осознании через мастерство пианиста- концертмейстера (2012)
Лысюк С. - Интонационно-стилевая атрибутивность музыки (2012)
Олійник Д. - Ксилофонове виконавство в Європі у дзеркалі іноземних періодичних видань ХІХ ст. (2012)
Леонтьева Н. - Импрессионистский язык этюдного опуса К. Дебюсси (на примере Этюда № 2 "Для терций") (2012)
Перепелица А. - Исполнительская стилистика фортепианных произведений для детей К. С. Цепколенко (2012)
Ли Ф. - Музыкально-эстетические взгляды Ф. Листа (Лист и "Божественная комедия" Данте) (2012)
Сапсович А. - Проблемы фразировки и артикуляции в фортепианном цикле С. Слонимского 24 прелюдии и фуги (2012)
Савенко С. - Особенности национального конкурсно- фестивального хорового движения рубежа XX — XXI веков (2012)
Ян В. - Композиционные черты фортепианного цикла в творчестве М. Равеля: исполнительский аспект (2012)
Казначеева Т. - Орхезография как система письменной знаковой фиксации танца: к постановке проблемы (2012)
Інформація про авторів (2012)
До уваги авторів (2012)
Title, content (2016)
Stencel I. - Research into rheological transformations in a piezoceramic ultrasonic sensor of fluid level control, Litvinov K. (2016)
Ryzhkov S. - Research of thermal conductivity of the condensed mass of the whole waste tires and determination of their optimum arrangement in the pyrolysis reactor, Rudyuk N., Markina L. (2016)
Matvienko S. - Increasing accuracy of measuring thermal conductivity of liquids by using the direct heating thermistor method, Vysloukh S., Martynchyk O. (2016)
Balakin V. - Technology of recycling radioactively contaminated metal by the method of melting, Mashinistov V., Galkin O., Bilan K. (2016)
Andronov V. - Increase of accuracy of definition of temperature by sensors of fire alarms in real conditions of fire on objects, Pospelov B., Rybka E. (2016)
Ryzhova O. - Obtaining dyed decorative enamels for products made of gold, silver and copper, Gurzhyi O. (2016)
Korobiichuk V. - Definition of hue of different types of Pokostivskiy granodiorite using digital image processing, Shamrai V., Iziumova O., Tolkach O., Sobolevskyi R. (2016)
Pavlenko А. - Study of the formation of gas-vapor in the liquid mixture, Koshlak H., Cheilytko A., Nosov M. (2016)
Abstract and References (2016)
Title, content (2016)
Goncharov V. - Studying the peculiarities of balancing of flexible double-support rotors by two passive automatic balancers placed near supports, Filimonikhin G., Dumenko K., Lychuk M. (2016)
Plevako V. - Analytical study of the bending of isotropic plates, inhomogeneous in thickness, Potapov V., Kucenko V., Lebedinec I., Pedorych I. (2016)
Chernyakov Yu. - Analysis of origin of shear bands in a reinforcing elastic-plastic body, Shevchenko A. (2016)
Kulinchenko G. - Modelling a throttling device during separation of moisture from gas flow, Leontiev P. (2016)
Dіlay І. - Development of gas dynamic linear systems for setting low pressures, Teplukh Z., Brylyns'kyy R., Kubara I.-R. (2016)
Samorodov V. - Formation of a rational change in controlling continuously variable transmission at the stages of a tractor’s acceleration and braking, Kozhushko A., Pelipenko E. (2016)
Chikovani V. - Redundant information processing techniques comparison for differential vibratory gyroscope, Sushchenko O., Tsiruk H. (2016)
Abstract and References (2016)
Contents (2015)
Slyusarevskiy M. - Historical Genesis of Social Psychology as a Source of Shaping Ideas about its Semantic Scope, Discipline Structure and Scientific Status (2015)
Tytarenko T. - Personality in Contemporary Realities: Ways of Life-Designing (2015)
Vasyutynskiy V. - Studying Mass Political Consciousness and Behavior: Lessons from the First Monograph (2015)
Gornostai P. - Group Identity in Сontext of Psychology of Small Groups (2015)
Kochubeinyk O. - Social Dialogue as the Society Communication Practice (2015)
Zhadan I. - Political Socialization in a Transitional Society: Problem, Mechanisms, Resources (2015)
Naydonova L. A. - Media Psychology as a Conceptual Background for Media Education: best practices in Ukraine (2015)
Sivers Z. - Socio-Psychological Analysis of Developing the Concepts of Political and Legal Consciousness in Different Periods of History (2015)
Frolov P. - Social and Psychological Aspects of Public Opinion Management Technologizing (2015)
Sushyi O. - Laboratory of Social and Political Processes Monitoring (2015)
Authors (2015)
Title, content (2016)
Korobko B. - Investigation of energy consumption in the course of plastering machine’s work (2016)
Stepanets O. - An algorithm of regulating an energy-efficient hot water system with the object model in the controller, Andrasovych A. (2016)
Baraniuk R. - Calculation of electrothermal processes in pulse converters to provide thermal protection, Todorenko V., Ushakov D. (2016)
Denysiuk S. - Analysis of exchange processes during parallel operation of wind electric units, Horenko D. (2016)
Mysak Jo. - Development of mathematical models and the calculations of elements of convective heat transfer systems, Galyanchuk І., Kuznetsova M. (2016)
Deshko V. - A model of human thermal comfort for analysing the energy performance of buildings, Buyak N. (2016)
Bombа А. - Modeling of impact of hydraulic fractures on the process of fluid displacement from low-permeability sedimentary rocks, Sinchuk A. (2016)
Dorokhov M. - Experimental research on the sealing ability of borehole packers, Kostryba I., Biletskyi V. (2016)
Abstract and References (2016)
Баган М. П. - Усталені словосполуки в заперечній формі: книжна стилізація чи порушення норм? (2014)
Дзюбак Н. М. - Помилка як об’єкт наукового вивчення (2014)
Діяконович І. М. - Просодичні засоби – "Аура мови" (2014)
Дубчак В. В. - Власні назви освітніх установ м. Хмельницького: мотивація, способи творення, семантика твірної основи (2014)
Дмитренко О. О. - Мовний світ оповідань Ірини Вільде: регіональний аспект (2014)
Галайбіда О. В. - Стилістично-синтаксичні особливості казок Р. Кіплінга (2014)
Головатюк Ю. С. - Назви страв із борошна у західноподільських говірках (2014)
Горох Г. В. - Мовні засоби і стилістичні фігури у творчості Т. Г. Шевченка (2014)
Гуменюк Т. І. - Номени в сучасній телевізійній фаховій мові (2014)
Гурська Д. В. - Молитва як компонент жанрово-стилістичної категоризація релігійного дискурсу та його функціонування в сучасній українській літературній мові (на матеріалі творів Галини Тарасюк) (2014)
Калита О. П. - Концептуальні підходи в дослідженні комунікативної компетентності юристів (2014)
Козак Р. В. - Когнітивний аспект генези експресивних синтаксичних зв’язків у східнослов’янських мовах (2014)
Марчук Л. М. - Вербалізація концепту "щастя": філософський та соціологічний аспекти (2014)
Мозолюк О. М. - Формування самостійної роботи студентів у контексті вивчення курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" (для журналістів) (2014)
Мужеловська Л. В. - Розмовно-побутові фразеологізми в мовотворчості Лесі Романчук (2014)
Павлова А. К. - Лінгвостилістичні особливості емотивності в народній епічній поезії (2014)
Потапчук І. М. - Народні гідрографічні назви у західноподільських говірках (2014)
Романюк Т. Л. - Iндивiдуально-авторськi метафори як своєрiднiсть мови поетичного дискурсу Юрiя Андруховича (2014)
Ткач А. В. - Особливості суфіксального словотворення назв хвороб та їх симптомів (2014)
Туранська В. Л. - Семантична класифікація оцінки в українській історичній прозі (2014)
Чепурко К. О. - Мова сучасних українських засобів масової інформації як віддзеркалення стану мовної культури суспільства (2014)
Шабат-Савка С. Т. - Лінгвофілософська категорія ствердження / заперечення як передумова формування комунікативної інтенції (2014)
Шеремета Н. П. - Національна академія наук України – рушій українського мовотворення, Андрейчук Л. Й. (2014)
Яковлєва О. В. - Інтерактивна методика формування міжкультурної комунікативної компетентності в англомовному писемному мовленні студентів І-ІІ курсів факультетів іноземної філології (початковий етап) (2014)
Яблонська Т. М. - Сенсорна лексика як вербальна актуалізація понятійної сфери "чуттєве сприйняття" в сучасній українській мові (2014)
Янчишина Я. В. - Проблемні питання виокремлення мікротопонімів у складі власних географічних назв (2014)
Атаманчук В. П. - Шевченківські традиції у поемі М. Рильського "Марина" (2014)
Бєлоброва Т. А. - Модифікація жанрового канону молитви в поетичному дискурсі Т. Г. Шевченка (2014)
Джурбій Т. О. - Традиції Т. Г. Шевченка у творчості М. Л. Кропивницького (2014)
Голубишко И. Ю. - Литература и живопись: межвидовые связи (2014)
Иванова Н. П. - Проблема динамики фантастического жанра в русской романтической прозе 1820 – 1830-х годов (2014)
Корнійчук Т. В. - Іван Котляревський у творчості Тараса Шевченка (2014)
Кудрявцев М. - Шевченків біль України: соціально-етичний аспект поезії Т. Г. Шевченка в світлі національної історії (2014)
Кулик А. О. - Психобіографічний вимір біографічної прози (2014)
Громик Л. І. - Вивчення творчості Тараса Шевченка на факультативних заняттях з української літератури: народознавчий аспект, Лаврусевич Н. О. (2014)
Левчук Т. А. - Портрет як засіб візуалізації в романах Д. Г. Лоуренса (2014)
Мацько В. П. - Вірш Тараса Шевченка "Молитва": особливості розгортання теми (2014)
Нагорний Я. В. - Тарас Шевченко в житті і формуванні прогресивної свідомості Павла Богацького (2014)
Насмінчук Г. Й. - Поетичні послання Т. Шевченка і "Посланіє" Є. Маланюка: ідейно-естетична дзеркальність (2014)
Павлішена Л. В. - Романтичні тенденції творення образу України в російськомовній драмі Тараса Шевченка "Никита Гайдай" (2014)
Печарський А. Я. - Людина яка грає та епічний вектор українського шістдесятництва: антивоєнний контекст (2014)
Пірошенко С. Ю. - Екзистенціальний дискурс лірики Тараса Шевченка (2014)
Починок Л. І. - Божественне начало як ідеотворчий чинник у поезії Тараса Шевченка (2014)
Прокоф’єв І. П. - Т. Шевченко в інтертекстуальному полі Л. Талалая (2014)
Рарицький О. А. - Епістолярій шістдесятників: текст і контекст (2014)
Расевич Л. П. - Образ Шерлока Холмса у неоромантизмі (2014)
Роспопа Т. В. - "Кобзар" Тараса Шевченка через призму футуристичних концепцій "Анти-кобзаря" Михайля Семенка (на матеріалі періодики 20 років ХХ століття) (2014)
Сабат Г. П. - Концепції адресата поезії Т. Г. Шевченка, Павлюх Н. М. (2014)
Слоневська І. Б. - Архетип Великої Матері у творчості Тараса Шевченка роль епітетних повернень у поетичних текстах І. Франка і Я. Каспровича (на матеріалі збірок "З вершин і низин" і "Poezye") (2014)
Судець Н. А. - Роль епітетних повернень у поетичних текстах І. Франка і Я. Каспаровича (на матеріалі збірок "З вершин і низин" і "Поезія") (2014)
Третяк Л. В. - До проблеми формотворчого концепту феномена Тараса Шевченка (2014)
Хоптяр А. - Видатна постать Т. Г. Шевченка у творчій рецепції Б. Д. Грінченка (2014)
Чайковська О. В. - Елементи драматичної іронії в романах В. С. Моема як засоби впливу на читача та вираження авторської позиції (2014)
Шахова К. І. - Жанрова своєрідність повісті Галини Пагутяк "Записки Білого Пташка" (2014)
Новий погляд на категорію комунікативної інтенції: україномовний дискурс (Рец. на монографію: С. Т. Шабат-Савка. Категорія комунікативної інтенції в українській мові / С. Т. Шабат-Савка. - Чернівці: "Букрек", 2014. - 412 с.) (2014)
Відомості про авторів (2014)

Title, content (2016)
Iegorov В. - Development of technology of using substandard eggs in farm poultry feeding, Vorona N., Makarynska А., Voietska O., Bordun Т. (2016)
Niemirich A. - Exploring the color of plant powders using computer colorimetry, Petrusha O., Vasheka O., Trofymchuk L., Myndrul N. (2016)
Pavlyuk R. - The effect of cryomechanodestruction on activation of heteropolysaccaride-protein nanocomplexes when developing nanotechnologies of plant supplements, Pogarska V., Balabai K., Pavlyuk V., Kotuyk T. (2016)
Khomych G. - The study of biologically active substances of chaenomelesand the products of its processing, Levchenko Y., Horobetc A., Boroday А., Ishchenko N. (2016)
Pavlyuk R. - Deep processing of carotene-containing vegetables and obtaining nanofood with the use of equipment of new generation, Pogarskaya V., Radchenko L., Tauber R., Timofeeva N. (2016)
Gubsky S. - Determination of total antioxidant capacity in marmalade and marshmallow, Artamonova M., Shmatchenko N., Piliugina I., Aksenova E. (2016)
Alexandrov A. - The study of nanoparticles of magnitite of the lipid-magnetite suspensions by methods of photometry and electronic microscopy, Tsykhanovska I., Gontar T., Kokodiy N., Dotsenko N. (2016)
Serdyuk M. - Substantiaton of selecting the method of pre-cooling of fruits, Stepanenko D., Baiberova S., Gaprindashvili N., Kulik А. (2016)
Abstract and References (2016)
Швець В. О. - Професор З. І. Слєпкань: Людина. Педагог. Вчений (2011)
Семенець С. П. - Творча спадщина Зінаїди Іванівни Слепкань: концепція розвивального навчання математики (2011)
Благодир Л. А. - Функції і принципи провентивної діяльності вчителя математики, Швець О. В. (2011)
Гончаренко Я. В. - Економіко-математичні методи та мделі в системі підготовки студентів математичних та економічних спеціальностей (2011)
Горда І. М. - Система вимірників при здійсненні моніторингу навчальних досягнень з математики студентів - аграріїв (2011)
Гроза В. А. - Пропедевтика поняття рекурсії шляхом розв'язування нестандартних задач елементарної математики, Лещинський О. Л., Томащук О. П., Тихонова В. В. (2011)
Дичева Н. Т. - Познавательная самостоятельная деятельностбь студентов по обучению информационных технологий, Ангелова Е. Д. (2011)
Євсеєва О. Г. - Математичні предметні дії та їх освоєння у навчанні на засадах діяльнісного підходу (2011)
Ленчук І. Г. - Конструктивна геометрія як галузь математики і навчальна дисципліна (2011)
Маврова Р. П. - Развитие мышления учащихся при решении задач с использованием числовых значений трансцендентных функций, Бойкина Д. В. (2011)
Махомета Т. М. - Самостійна робота першокурсників при вивченні аналітичної геометрії (2011)
Овсієнко Ю. І. - Про особливості складових методичної системи навчання математики у вищих закладах освіти аграрного профілю (2011)
Прач В. С. - Драмогерменевтика для учнів-гуманітаріїв (2011)
Прокопенко Н. А. - Визначення знань і вмінь з векторної алгебри, необхідних для розв'язання задач з теоретичних основ електротехніки (2011)
Пудова С. С. - Роль і місце дидактичних ігор у процесі вивчення медичної та біологічної фізики (2011)
Тончева Н. Х. - Осуществление связи теории с практикой во время занятий по геометрии с помощью Google Sketchup (2011)
Требенко Д. Я. - Елементи теорії Галуа в курсі "Алгебра і теорія чисел", Требенко О. О. (2011)
Chehlarova T. - Enhancing the inquiry-based learning via reformulating classical problems and dynamic software, Sendova E. (2011)
Шаповалова Н. В. - Системний підхід до навчання основам геометрії майбутніх вчителів математики, Панченко Л. Л. (2011)
швець Л. В. - Розвиток вмінь старшокласників виконувати просторові зображення на перших уроках стереометрії (2011)
Ясінський В. А. - Лема для нерівностей з радикалами (2011)
Працьовитий М. В. - Доцільність вивчення теми "Діофантові рівняння" в курсі "Вступ до спеціальності математика", Василенко Н. М., Лисенко І. М. (2011)
Працьовитий М. В. - Тема "Барицентр та барицентрична система координат" у курсі аналітичної геометрії для студентів педагогічних університетів напряму підготовки "Математика", Креш Л. Л. (2011)
Харламова Л. Д. - Напрями ефективного використання інтернет-технологій при навчанні курсу лінійної алгебри та аналітичної геометрії студентів технікумів (коледжів) (2011)
Шахт Е. - Влияние альфакальцидола на прочность костной ткани, мышечную силу и риск падений и переломов, Ричи Ф., Реджинстер Дж.-В. (2009)
Дєдух Н. В. - Регенерація кістки при аліментарному дефіциті кальцію, Нікольченко О. А. (2009)
Романов Г. Н. - Тиреоидэктомия как фактор риска формирования дефицита костной массы у мужчин молодого возраста, Руденко Э. В. (2009)
Поворознюк В. В. - Оцінка ефективності та безпечності алендронової кислоти в лікуванні постменопаузального остеопорозу, Орлик Т. В., Дзерович Н. І., Вайда В. М. (2009)
Андрухова Р. В. - Шляхи підвищення ефективності лікування хворих з патологією тазостегнового суглоба, Бобошко Р. О., Неділько Ю. І. (2009)
Арват А. Н. - Применение контрастной криотерапии у больных дегенеративно-дистрофическими заболеваниями суставов и позвоночника при сопутствующем остеопорозе (2009)
Балашова И. В. - Программа лечения детей с диспластическим сколиозом I-II степени (2009)
Белосельский Н. Н. - Рентгеноморфометрическая диагностика начального остеопороза позвоночного столба, Карасев А. В., Раджбхандари С. (2009)
Березовский В. А. - Немедикаментозная реновация костной ткани, Литовка И. Г., Панченко Л. М. (2009)
Гладкова Е. Н. - Анализ оказания медицинской помощи пациентам с переломом проксимального отдела бедра старше 50 лет, Ходырев В. Н., Лесняк О. М. (2009)
Гук Ю. М. - Наш перший досвід застосування системи "Charfix” у лікуванні багатоплощинних деформацій при системних захворюваннях, Марциняк С. М., Кінча-Поліщук Т. А. (2009)
Десятникова Е. - Эффективность антирезорбтивного лечения в комплексной терапии остеоартроза, Гроппа Л., Ротару Л. (2009)
Добровольская О. В. - Качество жизни женщин с постменопаузальным остеопорозом и переломами, Торопцова Н. В., Никитинская О. А., Короткова Т. А., Беневоленская Л. И. (2009)
Еремин А. В. - Геометрические особенности поверхности крестца человека (2009)
Золотухин С. Е. - Особенности нарушения гормональной регуляции функции щитовидной и паращитовидной желез в патогенезе глюкокортикоидного остеопороза (экспериментальное исследование), Шпаченко Н. Н., Зенько Н. А., Крюк Ю. Я. (2009)
Кінча-Поліщук Т. А. - Профілактика та лікування порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини в дітей з патологією кульшового суглоба в залежності від наявності супутньої соматичної патології (2009)
Каладзе Н. Н. - Профилактика вторичного остеопенического синдрома у детей с хроническим пиелонефритом, Титова Е. В. (2009)
Колоденко Е. В. - Уровень N-телопептидов у больных с сахарным диабетом, Бахтогареева Т. В. (2009)
Левашов М. И. - Электродиагностика возрастных изменений состояния костной ткани, Березовский В. А., Сафонов С. Л. (2009)
Лузин В. И. - Кристаллографические характеристики минерала регенерата, формирующегося в области костных дефектов у белых крыс различного возраста, Прочан В. Н., Глущенко Р. Н. (2009)
Олейник А. Б. - Структурно-функциональное состояние костной ткани у женщин в постменопаузальном периоде с тиреотоксикозом (2009)
Оринчак М. А. - Клінічна ефективність мелоксикаму при захворюваннях опорно-рухового апарату, Човганюк О. С., Артеменко Н. Р., Александрук Д. П., Краснопольський С. З. (2009)
Павленко А. В. - Микротвердость губчатого костного вещества при имплантации в него различных костно-пластических материалов, Дмитриева Э. А., Лузин В. И. (2009)
Подпрятов С. Є. - Дегенеративно-дистрофічні зміни грудного відділу хребта та ускладнення холециститу, Куліков В. Д., Косюк М. А., Пінчук А. С., Корчак В. П., Туманов К. В. (2009)
Пырко Д. В. - Моделирование и оценка тяжести глюкокортикоидного остеопороза в эксперименте, Зенько Н. А., Баешко А. А., Попов С. В. (2009)
Трушина А. С. - Динамика показателей качества жизни и минеральной плотности кости под влиянием алендроновой кислоты, Руденко Э. В., Евдокимова А. М., Адаменко А. В. (2009)
Фролова Т. В. - Особливості остеопенічних порушень у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини, Охапкіна О. В., Саркісян М. О. (2009)
Шевченко О. С. - Особенности психологического статуса пожилых больных с остеоартрозом (2009)
Шепелькевич А. П. - Состояние минеральной плотности кости у постменопаузальных женщин и мужчин старше 50 лет с сахарным диабетом 2 типа, Реунова Е. Г., Васильева Н. В., Баранова О. В. (2009)
Янковская Л. В. - Встречаемость факторов риска остеопороза среди жителей г. Гродно в возрасте 65 лет, Руденко Э. В., Кежун Е. Н., Курейша А. К., Соловьева Д. А. (2009)
Арасланов М. Р. - Розробка спеціалізованого апаратно-програмного комплексу радіотелеграфного зв'язку для Повітряних Сил Збройних Сил України, Батиєв В. Д. (2016)
Биченко Д. І. - Підвищення якості і надійності роботи військових телекомунікаційних мереж за рахунок використання програми моніторингу їх стану, Лаврут О. О. (2016)
Закусило П. С. - Порядок визначення оптимальних значень міжремонтного строку експлуатації та тривалості планового ремонту зразків озброєння і військової техніки (2016)
Звиглянич С. М. - Модель оцінки ефективності застосування бойових елементів, що самоприцілюються, Ізюмський М. П., Балабуха О. С. (2016)
Каракуркчі Г. В. - Підходи щодо підвищення паливної економічності двигунів внутрішнього згоряння бронетанкового озброєння та автомобільної техніки, Сахненко М. Д., Ведь М. В., Горохівський А. С., Щокін В. М. (2016)
Кононов В. Б. - Методика оцінювання ефективності планування метрологічного обслуговування зразків озброєння та військової техніки виїзними метрологічними групами, Шевяков Ю. І., Кушнерук Ю. І. (2016)
Лісогорський Б. А. - Порівняний аналіз тактико-технічних характеристик основних кочівних мінометів, Ірха А. В., Худов Г. В. (2016)
Пічугін М. Ф. - Методика оцінки боєздатності бойових обслуг зенітного ракетного дивізіону при їх прискореній підготовці, Флоров О. Д., Оністрат О. А., Марункевич П. О. (2016)
Таран І. А. - Методика генетичного пошуку раціональної просторової структури підсистеми розвідки системи протиповітряної оборони (2016)
Трофименко П. Є. - Напрями удосконалення вітчизняних зразків самохідної артилерії, Демидко Л. С. (2016)
Шийко О. М. - Математична модель руху системи ракета-контейнер під час мінометного старту, Коплик І. В., Остапова О. П., Авдєєва О. М. (2016)
Шишацький А. В. - Алгоритм вибору робочих частот для засобів військового радіозв’язку в умовах впливу навмисних завад, Ольшанський В. В., Животовський Р. М. (2016)
Андрушко М. В. - Аналіз впливу надійності виробу на ресурсні показники. (2016)
Васюта К. С. - ОцІнка потенційних можливостей організації багатоканальності в хаотичних системах передачі даних, Захарченко І. В. (2016)
Демідов Б. О. - Методи оптимального вибору та розміщення засобів вимірювання в складі мобільної інформаційно-вимірювальної системи, Борисенко М. В., Герасимов С. В. (2016)
Zholtkevych G. M. - "Real-Time" event processing and machine learning methods, Dorozhinsky V. V., Khadikov A. V. (2016)
Кандирін М. П. - Цифрові синтезатори сигналів у фазованих антенних решітках (2016)
Кацман М. Д. - Система підтримки прийняття рішень мережецентричного управління реагуванням на залізничні надзвичайні ситуації, Мироненко В. К., Мацюк В. І. (2016)
Квітковський Ю. В. - Ергономічні основи конструювання підвіски військових бронешоломів, Доронін Є. В., Василькова К. Ю., Іванов О. М. (2016)
Коваленко А. С. - Удосконалення методу технічного обслуговування об’єктів інтегрованої інформаційної системи, Смірнов О. А., Коваленко О. В., Доренський О. П. (2016)
Кузнецов Б. І. - Синтез і дослідження системи наведення і стабілізації озброєння легкоброньованих машин з нейрорегулятором на основі еталонної моделі, Василець Т. Ю., Варфоломієв О. О. (2016)
Купченко Л. Ф. - Адаптивна оптико-електронна система з динамічною спектральною фільтрацією за наявності мінливості оптичних сигналів, Риб’як А. С., Гурін О. О., Кочмарчик Р. С. (2016)
Кучеренко Ю. Ф. - Основні фактори, що визначають необхідність проведення розробки (модернізації) автоматизованих систем військового призначення, Носик А. М. (2016)
Ларін В. В. - Адаптивний селективний алгоритм обробки цифрових зображень на основі пошуку та виділення об’єктів інтересу, Гаврилов Д. С., ГаврилецьТ. І. (2016)
Литвиненко М. І. - Моделювання передачі даних по каналу випадкового доступу, Долгий Ю. С., Хмелевський С. І., Петров О. В., Данюк Ю. В. (2016)
Несміян О. Ю. - Аналіз інформаційного забезпечення та завантаженості каналів прийому інформації операторами систем АСУ, Павленко М. А. (2016)
Панченко А. А. - Исследование динамических радиальных уплотнений двигателей летательных аппаратов, Катренко М. А., Кудреватых А. Т. (2016)
Порошин С. М. - Исследование аэродинамических характеристик профиля с учётом твёрдой поверхности раздела сред, Соловьев О. В., Соляник П. Н. (2016)
Семененко О. М. - Контррадіоелектронна боротьба як складова частина радіоелектронної боротьби в Збройних Силах України, Бойко Р. В., Добровольський Ю. Б., Іванов В. Л., Кремешний О. І. (2016)
Смирнов А. А. - Метод безопасной маршрутизации метаданных в облачные антивирусные системы, Дидык А. К., Смирнов С. А. (2016)
Старцев В. В. - Перспективи створення сучасної рухомої автомобільної ремонтної майстерні вітчизняного виробництва, Рогозін І. В., Литовченко Д. М. (2016)
Таршин В. А. - Модель опису зображення поверхні візування без впливу спотворень для кореляційно-екстремальних систем навігації, Сотніков О. М., Сидоренко Р. Г. (2016)
Улитенко Ю. А. - Расширение диапазона эксплуатации прямоточных воздушно-реактивных двигателей путем впрыска воды на входе в двигатель, Еланский А. В., Кравченко И. Ф. (2016)
Чернов В. Г. - Аналіз процесу мовного інформаційного обміну між особами групи керівництва польотами й екіпажами повітряних суден (2016)
Ясечко М. М. - Оцінка точнісних можливостей супроводження малорозмірних цілей для функціонального ураження, Ковальчук А. О., Максюта Д. В. (2016)
Топчий В. Л. - Эволюция изолирующих средств защиты органов дыхания и их применение в период первой мировой войны (2016)
Наші автори (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Про наукову, лікарську та громадську діяльність професора Поворознюка Владислава Володимировича (2009)
Поворознюк В. В. - Заболевания костно-мышечной системы и возраст (2009)
Поворознюк В. В. - Остеопороз та серцево-судинна патологія в постменопаузальному періоді: існує зв'язок чи ні?, Нішкумай О. І. (2009)
Поворознюк В. В. - Несовершенный остеогенез: патогенез, классификация, клиническая картина, лечение, Дедух Н. В., Гречанина Е. Я., Балацкая Н. И., Вайда В. М. (2009)
Поворознюк В. В. - Синдром гіпермобільності суглобів у дітей та підлітків, Подліанова О. І. (2009)
Поворознюк В. В. - Cтруктурно-функціональний стан кісткової тканини, антропометричні показники та біологічний вік у дітей північного району Донецької області, Климовицький Ф. В., Балацька Н. І., Поворознюк Вас. В., Подліанова О. І., Іваненко М. І. (2009)
Поворознюк В. В. - Изучение эффективности и безопасности препарата памидроновой кислоты (Памиред) в лечении инволюционного остеопороза и его осложнений, Орлик Т. В., Быстрицкая М. А., Дзерович Н. И., Вайда В. М. (2009)
Поворознюк В. В. - Оцінка ефективності та безпечності алендронової кислоти в лікуванні остеопорозу в чоловіків, Креслов Є. О., Орлик Т. В., Дзерович Н. І. (2009)
Остеопороз: первые шансы на жизнь без переломов (2009)
Аврамчук О. Є. - Фізика як базис професійної підготовки фахівців інженерних спеціальностей (2013)
Благодаренко Л. Ю. - Формування в учнів ключової компетентності щодо здатності вчитися на основі умінь працювати з підручником фізики (2013)
Благодаренко Л. Ю. - Нова навчальна програма з фізики для студентів напрямку підготовки "Фізика" педагогічних університетів, Шут М. І. (2013)
Бордюк М. А. - Підручник з фізики полімерів як дидактична система формування знань про макромолекулярні об'єкти у майбутніх педагогів (2013)
Козеренко С. І. - Самостійно-пізнавальна діяльність студентів, як форма підвищення фахових знань при вивченні курсу "Основи сучасної електроніки", Стариков С. М. (2013)
Кульчицький В. І. - Формування поняття "Магнітне поле" у студентів технічних вузів на основі системи фундаментальних фізичних понять (2013)
Левшенюк В. Я. - Впровадження приладів на основі електроніки нового покоління у шкільний навчальний фізичний експеримент (2013)
Мороз І. О. - Елементарна теорія намагнічення діамагнетиків у системі підготовки вчителя фізики (2013)
Школа О. В. - Використання методів теорії ймовірностей у процесі розв'язування задач курсу теоретичної фізики (2013)
Жук І. В. - Психолого-педагогічні передумови вивчення наближених обчислень в старшій школі (2013)
Піхтар М. П. - Модель системи розвитку математичних здібностей школярів у діяльності малої академії наук (2013)
Дрозденко О. Л. - Maple як одне з активних середовищ для вивчення розділу "Математичне програмування" курсу вищої математики професійного коледжу (2013)
Колчук Т. В. - Подання теоретичного матеріалу при дистанційній підтримці навчання геометрії учнів основної школи (2013)
Махомета Т. М. - Методика вивчення алгебраїчних ліній у курсі аналітичної геометрії (2013)
Трунова О. В. - Застосування байссовського підходу при прийнятті управлінських рішень (2013)
Тягай І. М. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення математичного аналізу (2013)
Кульчицький В. І. - Формування поняття "електромагнітна індукція" у студентів на основі системи фундаментальних фізичних понять (2014)
Авдонін К. В. - Неінерціальні системи відліку, Шут А. М. (2014)
Благодаренко Л. Ю. - Практично-діяльнісна складова нової навчальної програми з фізики для студентів педагогічних університетів, Шут М. І. (2014)
Рокицький М. О. - Лабораторна робота: "дослдження комплесних характеристик механічних властивостей полімерних нанокомпозитів", Василенко С. Л., Рокицька Г. В., Борбіч Ю. Г., Банак Р. Д. (2014)
Терещук С. І. - Сучасні тенденції розвитку методичної системи навчання квантової фізики у старшій школі (2014)
Школа О. В. - Проект модульної навчальної програми курсу "Теоретична фізика" для студентів напряму підготовки "Фізика*" педагогічних університетів (2014)
Війчук Т. І. - Робочий зошит як засіб організації самостійної роботи студентів з курсу "методика навчання математики" (2014)
Гордієнко І. В. - Пошуково-дослідницька діяльність студентів педагогічних університетів з математики (2014)
Кугай Н. В. - Методологія математики: її види, основи та рівні (2014)
Лещинський О. Л. - Фрейм-підхід до викладання математичних дсциплін для студентів комп'ютерно-орієнтованих спеціальностей ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (2014)
Пачук М. І. - Прикладні задачі в курсі "теорія ймовірностей та математична статистика" для студентів фізичних спеціальностей педагогічних ВНЗ (2014)
Силенок Г. А. - Інтелект та інтелектуальний розвиток особистості (2014)
Сухойваненко Л. Ф. - Функції міжпредметних зв'язків у навчанні майбутніх учителів математики (2014)
Філімонова М. О. - Використання flash-анімації на уроках геометрії під час розв'язування прикладних задач (2014)
Школьний О. В. - Про систему підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання якості знань з математики (2014)
Годованюк Т. Л. - Методична підготовка майбутнього вчителя математики з першого курсу, Махомета Т. М. (2014)
Поворознюк В. В. - Гетеротопічна осифікація у хворих з пошкодженням спинного мозку, Бистрицька М. А., Колосович А. І. (2010)
Гур’єв С. О. - Характеристика минеральної щільності кісткової тканини як критерій вибору методу лікування хворих літнього віку з верлюговими переломами стегнової кістки, Цвях А. І. (2010)
Романенко В. И. - Особенности комплексного регионального болевого синдрома у больных с остеопорозом, Романенко Ю. И. (2010)
Белосельский Н. Н. - Рентгеноморфометрическая методика исследования позвоночного столба при возрастной остеопении и начальном остеопорозе, Карасев А. В., Раджбхандари С. (2010)
Василькова О. Н. - Опыт применения заместительной гормональной терапии препаратами тестостерона у пациентов с возрастным андрогенным дефицитом и сахарным диабетом 2 типа, Шаршакова Т. М., Мохорт Т. В. (2010)
Федотченко А. В. - Особливості морфометричних показників тазової кінцівки щурів після внутрішньоплідного введення антигенів, Ситова А. В. (2010)
Поворознюк В. В. - Структурно-функциональные особенности костной ткани у женщин с переломами дистального отдела предплечья (Коллиса), Гаркуша М. А. (2010)
Нішкумай О. І. - Вплив дисліпідемії на стан мінеральної щільності кісткової тканини (2010)
Поворознюк В. В. - Порівняльна оцінка різних методів оцінки структурно-функціонального стану кісткової тканини в жінок у постменопаузальному періоді (2010)
Гостєва З. В. - Лікувально-профілактичні заходи та реабілітація хворих на генералізований пародонтит з використанням дентальної імплантації: особливості діагностики, лікування та корекції білково-мінерального обміну кісткової тканини (2010)
Задорожна І. В. - Структурно-функціональний стан зубів і пародонта в дітей та підлітків, що проживають у різних регіонах України (2010)
Иващенко М. И. - Остеопенический и болевой синдром в спине у детей и подростков, проживающих в индустриальном мегаполисе (2010)
Муц В. Я. - Вітамін D-дефіцитні стани у дорослого населення України (2010)
Ларін О. С. - Анестезіологічний менеджмент тиреоїдектомій у пацієнтів з тиреотоксикозом: оптимізация опіоїд-зберегаючого та антиеметичного компонентів, Черенько С. М., Тарасенко С. О., Дубров С. О., Горобейко М. Б., Куліш І. О. (2016)
Клигуненко О. М. - Вплив ультрафільтрації крові на маркери запалення на тлі проведення штучного кровообігу під час кардіохірургічних операцій, Яровенко В. В. (2016)
Бєлка К. Ю. - Вплив методу седацiї на частоту посттравматичних стресових розла дiв у пацiєнтiв, що проходили лiкування у вiддiленнi iнтенсивної терапiї, Глумчер Ф. С., Кучин Ю. Л., Мухоморов А. Є., Перебийнiс М. В. (2016)
Артеменко В. Ю. - Ефективнiсть алгоритму забезпечення прохiдностi дихальних шляхiв у хворих з флегмоною шиї, Буднюк О. О. (2016)
Черний В. И. - Новые возможности послеоперационного обезболивания, Куглер С. Е. (2016)
Дмитрiєв Д. В. - Експериментальне обгрунтування мультимодальної аналгезiї до лiкування гiперальгезiї, Волощук Н. I, Кобеляцький Ю. Ю., Таран I. В. (2016)
Фесенко В. С. - Пiсляпункцiйна цефалгiя: запобiгання (2016)
Снисарь В. И. - Кристаллоидные растворы у детей, Егоров С. В. (2016)
Тріщинська М. А. - Взаємозв’язок імунологічної і цереброваскулярної реактивності у пацієнтів з початковими проявами хронічної ішемії мозку, Головченко Ю. І., Глоба М. В. (2016)
Від головного редактора (2012)
Сокол О. - До визначення поняття "музика" (2012)
Демска-Трембач М. - Эстетические идеи и увлечения Людомира Михала Роговского: на распутье дорог европейской культуры (2012)
Соловьяненко А. - Теоретичні особливості функціонування оперної режисури в Україні ХХ століття як складової художніх процесів (2012)
Самойленко А. - Личностное время как критерий понимания музыкально-исторического процесса (2012)
Маркова Е. - Информационный континуум трудов Д. Гойови и смысловые доминанты отечественного музыкознания (2012)
Осадчая С. - Семантика богослужений Страстной седмицы в "Страстях по Матфею" еп. Илариона (Алфеева) (2012)
Ергиев И. - Артистизм исполнителя-инструменталиста как феномен художественного сознания (2012)
Черноиваненко А. - Символика музыкального инструментализма: от мифа к современности (2012)
Северинова М. - Феномен "архетип" и его свойства в современной художественной культуре (2012)
Муравская О. - "Геновева" Р. Шумана в контексте духовно- стилевых исканий немецкой культуры первой половины XIX века (2012)
Андриянова О. - Особенности формирования одесского региона как культурного центра Новороссийского края (2012)
Лю Б. - Опера "Лянь Шаньбо и Чжу Интай" как культурно-стилевой феномен (2012)
Пискач А. - Фольклорні вокально-інструментальні колективи як самобутнє мистецьке явище в соціокультурному просторі сучасної України (2012)
Регрут В. - Драматичне як чинник оперної драматургії у творчості В. Моцарта: до постановки питання (2012)
Сергейчук Л. - "Страсти по Владиславу Золотареву" Владимира Рунчака: опыт музыковедческой интерпретации (2012)
Моторная Т. - Тема взгляда в искусстве ХХ века и ее отражение в творчестве О. Мессиана (2012)
Носуля А. - Семантика мифа в оперном искусстве первой половины XX века (2012)
Година И. - Типология сонорного интонирования: в поисках образно-смыслового единства сонорной музыки (на примере творчества В. Рунчака и К. Цепколенко) (2012)
Остроухова Н. - Место и значение временного театра в истории театральной культуры Одессы: к проблеме хронологии истории Одесского оперного театра (2012)
Марик В. - Десятая симфония С. Слонимского в контексте авторской поэтики (2012)
Лисовая О. - Литературные факторы камерно-вокального творчества Р. Шумана (2012)
Лукашенко Н. - Черты стилевого синтеза в камерно-вокальном творчестве В. П. Задерацкого (2012)
Емельяненко М. - Интерстилевые свойства симфонического творчества С. Слонимского (на примере анализа 21-й и 27-й симфоний) (2012)
Езерская А. - Стиль Д. Шостаковича как феномен культуры ХХ столетия (2012)
Касьяненко Л. - Баллады Ф. Шопена: художественное содержание и музыкальные знаки (2012)
Чехунина А. - "Баховские знаки" в искусстве романтиков ХІХ века (на примере творчества Ф. Шуберта и Ф. Мендельсона) (2012)
Майденберг-Тодорова К. - Поэтика и семантика композиции в творчестве П. Булеза и Дж. Кейджа (2012)
Изуграфова Н. - Семантика детскости в оперном творчестве Дж. Пуччини (2012)
Золотарева Н. Ф. - Лист "Reminiscences de Don Juan": в поисках жанрового имени (2012)
Чжен Ц. - Образ Джульетты в опере Ш. Гуно "Ромео и Джульетта": от литературного замысла к музыкальному образу (2012)
Іванова Ю. - Особливості структури поеми-кантати М. Скорика "Гамалія" (до проблеми жанрового синтезу) (2012)
Лысюк Е. - Концерт Галынина № 1 в представительстве эстетики Сопротивления 1940–1960-х гг. (2012)
Лю Ю. - Жанрово-стилевые истоки вокального мелоса С. Рахманинова (2012)
Бай Ц. - Исторические и теоретические предпосылки формирования мелодического мышления Д. Пуччини (2012)
Бутенко Л. - "Реквием" Дж. Верди: вопросы практического воплощения (хоровой аспект) (2012)
Филатова О. - Цикл Б. Бриттена на слова У. Х. Одена "Песни кабаре": от поэтических образов к музыкальной стилистике (2012)
Кулієва А. - Стратегія перехідних тонів у виконанні Б. Р. Гмирі (2012)
Власенко І. - Проблема культурологізації музично-педагогічної освіти в умовах Болонського процесу (2012)
Корнішева Т. - Виконавська культура диригента як важлива складова диригентської діяльності (2012)
Перепелица А. - Стилевые параметры исполнительской формы в фортепианной музыке Б. Бартока (2012)
Хорошавина Е. - Специфика переложений лютневой музыки для классической гитары в современном репертуаре гитариста (2012)
Брыкайло С. - О взаимодействии композиторского и исполнительского аспектов в музыкальном творчестве (на примере баянной музыки В. Власова) (2012)
Матвіїв Г. - Нові камерно-ансамблеві форми ХХІ століття: бандура і гітара (2012)
Немченко Е. - Актуальные аспекты теории интонирования в формировании современного исполнителя-вокалиста (2012)
Яницький Т. - Музичне мислення в системі перекладення-транскрипції музичних творів для бандури (2012)
Хуан Ц. - Амбивалентность исполнительской семантики Седьмой фортепианной сонаты С. Прокофьева (2012)
Інформація про авторів (2012)
До уваги авторів (2012)
Джалилов А. П. - Нейтронно-активационный анализ микроэлементного состава организма детей в ортопедической практике, Куценок Я. Б., Джалилова Ш. П. (2010)
Кеч Н. Р. - Порушення кальцієвого обміну як фактор ризику розвитку остеопорозу в дітей з екопатологією (2010)
Куценок Я. Б. - Содержание микроэлементов у детей с дисплазией тазобедренного сустава в зависимости от тяжести патологии и их коррекция, Джалилов А. П., Джалилова Ш. П., Акбарова Н. П. (2010)
Джалилов А. П. - Современные технологии перинатальной и неонатальной диагностики патологии тазобедренного сустава, Куценок Я. Б., Джалилова Ш. П., Акбарова Н. П. (2010)
Кінча-Поліщук Т. А. - Сучасний погляд на консервативне лікування тяжких форм остеопорозу в дітей, Зима А. М. (2010)
Крись-Пугач А. П. - Ортопедичні прояви спинномозкової грижі в дітей, Гук Ю. М., Чеверда А. І. (2010)
Сиротченко Т. А. - Скринінгова ультразвукова денситометрія в дослідженні структурно-функціонального стану кісткової тканини в підлітків, Шкіряк-Нижник З. А., Безкаравайний Б. О., Числовська Н. В., Хименко М. В. (2010)
Шимон В. М. - Лікування протрузій міжхребцевих дисків у хворих з остеопорозом, Пічкар І. Й., Пантьо В. І. (2010)
Шимон В. М. - Особливості лікування діафізарних переломів кісток гомілки при остеопорозі, Шерегій А. А., Гелета М. М. (2010)
Лоскутов А. Е. - Остеосинтез при переломе лодыжек у больных старшего возраста, Лоскутов О. А. (2010)
Андрухова Р. В. - Остеопороз та остеоартроз суглобів нижніх кінцівок у хворих старших вікових груп з ампутацією однієї нижньої кінцівки, Баєв П. О., Бобошко Р. О., Пивоваров В. В. (2010)
Сивак М. - Лікування хворих з уродженим недорозвиненням малогомілкової кістки, Лучко Р., Іваницька О., Даровський О. (2010)
Джалилов А. П. - Влияние гипофункции щитовидной железы на формирование врожденной ортопедической патологии у детей (2010)
Джалилов А. П. - Тиреоидная патология матери как фактор риска в возникновении дисплазии тазобедренного сустава у детей, Куценок Я. Б., Джалилова Ш. П., Акбарова Н. П. (2010)
Исмаилов С. И. - Морфологическая характеристика врожденной патологии тазобедренного сустава при дисфункции щитовидной железы матери, Джалилов А. П., Куценок Я. Б., Джалилова Ш. П. (2010)
Исмаилов С. И. - Роль йоддефицита в формировании врожденной патологии тазобедренного сустава у детей, Джалилов А. П. (2010)
Баранова О. В. - Распространённость деформационных изменений тел позвонков при оценке переломов позвоночника методом ДРА, Малевич Э. Е., Васильева Н. А., Шепелькевич А. П. (2010)
Поворознюк В. В. - Фактори ризику розвитку та прогресування остеоартрозу міжфалангових суглобів кистей у осіб літнього віку, Ченський А. В. (2010)
Масік Н. П. - Хронічні обструктивні захворювання легенів як поліорганна патологія (2010)
Андрухова Р. В. - Ортезування в системі комплексної реабілітації хворих з переломами проксимального відділу стегнової кістки, ускладненими остеопорозом, Баєв П. О., Бобошко Р. О., Пивоваров В. В. (2010)
Игнатьев А. М. - Использование остеоденситометрии и маркеров резорбции костной ткани с целью прогнозирования развития остеопороза у пациентов с остеоартрозом, Ермоленко Т. А., Ярмула К. А., Ямилова Т. Н. (2010)
Конар Р. С. - Оптимизация долгосрочной лекарственной терапии у больных в менопаузальном и климактерическом периодах, Козодаева М. П. (2010)
Крись-Пугач А. П. - Актуальність та доцільність оперативного лікування ортопедичних проявів у хворих на прогресуючу м'язову дистрофію, Гук Ю. М., Зима А. М. (2010)
Крись-Пугач А. П. - Акроформа дисхондроплазі ї як особливий варіант порушення хондрогенезу, Гук Ю. М., Лучко Р. В., Молнар І. О. (2010)
Крись-Пугач А. П. - Сучасний підхід до лікування тотальних уражень стегнової кістки при фіброзній дисплазії, Гук Ю. М., Марциняк С. М. (2010)
Олейник А. Б. - Структурно-функциональное состояние костной ткани у женщин в постменопаузальном периоде с тиреотоксикозом (2010)
Терехова Г. М. - Cтруктурно-функціональний стан кісткової системи, профілактика та лікування ендокринного остеопорозу у хворих на дифузний токсичний зоб (2010)
Титова Е. В. - Возрастной фактор риска снижения прочности костной ткани у детей с хроническим пиелонефритом, Каладзе Н. Н. (2010)
Шимон В. М. - Лікування компресійних переломів тіл хребців при остеопорозі, Пантьо В. І., Ляшенко О. В., Василинець М. М., Матичин Ю. М., Ламбрух І. М., Голубка І. М. (2010)
Поворознюк В. В. - Особливості вертебрального больового синдрому та якості життя в жінок у постменопаузальному, Орлик Т. В., Григор’єва Н. В., Гутор А. І. (2010)
Андрієнко C. В. - Підвищення ресурсу ланцюгової передачі за критерієм зносу зубця зірочки, Устиненко О. В. (2016)
Бондаренко О. В. - Раціональне проектування зубчастих циліндричних двоступінчастих редукторів методом псевдовипадкового пошуку при декількох критеріях, Устиненко О. В. (2016)
Власенко В. Н. - Разработка руководящего документа по проектированию, изготовлению и испытанию механических приводов, Фей В. М., Добровольская И. В. (2016)
Гаврилов С. А. - Уточненный расчет параметров ударных импульсов в зубчатом зацеплении, Ишин Н. Н., Гоман А. М., Скороходов А. С. (2016)
Гутиря С. С. - Методологія системного моделювання технічного рівня підшипників кочення, Гайдамака А. В. (2016)
Гутыря С. С. - Аналитическое моделирование и прочностной расчет эпицикла планетарного редуктора, Чанчин А. Н., Жеглова В. М., Хомяк Ю. М. (2016)
Гутиря С. С. - Головні частоти редукторів портальних тягових мостів, Яглінський В. П., Чанчін А. М. (2016)
Захарченко А. В. - Влияние концентрации химически активных веществ на микромеханические характеристики поверхностных слоёв трибосопряжений: объекты, средства и методы исследований (2016)
Ishin N. N. - The vibration diagnostics of the mobile machines tooth gears, Gavrilov S. A., Maksimchenko N. N. (2016)
Кайдалов Р. О. - Дослідження кінематики і динаміки гібридного електромеханічного привода ведучого колеса автомобіля (2016)
Калінін П. М. - До питання оптимально-раціонального проектування ступінчастих зубчастих редукторів, Остапчук Ю. О., Жережон-Зайченко Ю. В., Юсов В. І., Сєриков В. І. (2016)
Карпов А. П. - Снижение виброактивности зубчатых передач применением асимметричной функции передаточного отношения, Носко П. Л., Филь П. В., Бойко Г. А. (2016)
Kopiláková B. - Comparison HRC and C-C gearing for damage to pitting, Bošanský M., Petrák L. (2016)
Короткин В. И. - О предпочтительных сферах применения зубчатых передач Новикова и эвольвентных (2016)
Малащенко В. О. - Керування змінами швидкості за допомогою багатосходинкової зубчастої диференціальної передачі через сонячне зубчасте колесо, Стрілець О. Р., Стрілець В. М. (2016)
Маргулис М. В. - Разработка оптимизированной методики расчета волновых прецессионных передач с телами качения, Гордиенко Я. О. (2016)
Матусевич В. А. - Оптимизация динамической нагрузки в зубчатых зацеплениях планетарного механизма типа n×AI при контактной прочности, Шарабан Ю. В., Шехов А. В., Абрамов В. Т. (2016)
Матюшенко Н. В. - Подрезание зубьев в цилиндрических передачах Новикова ДЛЗ, Федченко А. В., Бережной В. А. (2016)
Настасенко В. А. - Основные принципы синтеза системы комплексно-ориентированной разработки и производства продукции (КОРПП) (2016)
Обайди А. С. - Кинематика штанг полноправного тренажера-гексапода, Яглинский В. П., Козерацкий Г. В., Москвичев Н. Н. (2016)
Попов А. П. - Контактная прочность зубчатых передач с учетом влияния перекосов зубьев, Мироненко А. И., Савенков О. И. (2016)
Протасов Р. В. - Синтез эволютного зацепления и анализ его качественных показателей, Устиненко А. В. (2016)
Проценко В. О. - Особливості компоновки муфт з торцевою установкою канатів тангенціального розташування, Клементьєва О. Ю. (2016)
Руснак Ю. - Исследование трибологических свойств материалов, полученных с помощью плазменной технологии термического напыления для активного зуба, Каднар М., Ткач З. (2016)
Самидов Х. С. - Оптимизация динамических процессов приводов технологических машин методом "Обобщённые безразмерные параметры", Ахадов А. Б. (2016)
Ткаченко В. Н. - Испытания волновой зубчатой передачи с дисковым генератором волн на выносливость (2016)
Чубань М. А. - Влияние варьирования проектных параметров на прочностные и жесткостные характеристики корпусов легкобронированных машин, Шейченко Р. И., Граборов Р. В., Грабовский А. В., Танченко А. Ю., Ткачук Н. А. (2016)
Максименко С. Д. - Генетична психологія особистості: психічний розвиток і навчання (2016)
Astremska I. V. - The pecularities of included and not included supervision in the structure of higher education of social workers (2016)
Будник О. Б. - Соціально-психологічний контекст підготовки майбутнього педагога (2016)
Грицюк І. М. - Біохімічна специфіка центральних механізмів емоцій та їх вплив на здоров’я особистості (2016)
Дроздова Ю. В. - Особливості застосування психологічної програми розвитку професійного самовизначення майбутніх фахівців торговельного підприємництва під час викладання іноземної мови (2016)
Земба Б. - Домашнее насилие – проблема воспитания и социума, Питинский A. (2016)
Івашкевич Е. З. - Психологічні підвалини процесуально-діяльнісного та регуляційного підходів до визначення структури соціального інтелекту педагога (2016)
Івашкевич І. В. - Професійна компетентність юриста як психологічна проблема (2016)
Комар Т. В. - Психологічна структура професійної зрілості фахівця освітянської галузі (2016)
Kрaуз A. - Консультирование как корректирующая и профилактическая деятельность для поддержки развития современного человека (2016)
Лимар Л. В. - Впровадження елементів деонтологічного тренінгу на заняттях іноземної мови як метод формування альтруїстичного ставлення майбутніх медиків до пацієнтів (2016)
Луппо С. Є. - Типологічні особливості життєвих взаємодій дорослої особистості з досвідом дитячих психотравм cімейного походження (2016)
Ляшин Я. Є. - Копінг як вихід із ситуації конфлікту (2016)
Макарчук Л. О. - Домінантні види копінг-стратегій поведінки підлітків із розумовою відсталістю (2016)
Максименко К. С. - Психологическая специфика непсихотических личностных расстройств (2016)
Марценюк М. О. - Структура та алгоритм індивідуального консультування батьків у практиці психолого-педагогічного консультування (2016)
Мельничук О. Б. - Емпатія в структурі професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери (2016)
Михальська С. А. - Спілкування батьків і дітей як фактор розвитку особистості дитини (2016)
Мишко Н. М. - Особливості мотиваційно-ціннісної сфери студента-психолога, який здобуває другу вищу освіту (2016)
Наконечна М. М. - Просоціальна взаємодія як діалог (2016)
Onufriieva L. A. - Theoretical and methodological principles of professional maturity of socionomic specialist’s personality (2016)
Осика К. С. - Життєвий і творчий шлях Масутацу Оями як вчинок буття: психологічний аспект (2016)
Осика О. В. - Психологічні обрії вчинкового світу літературних творів В. А. Роменця (2016)
Павелків В. Р. - Агресія як феномен сучасності в системах молодіжних субкультур (2016)
Палюх M. - Оказание социальной помощи и поддержки современным семьям – приоритетное задание социальных служб Польши (2016)
Петровська І. Р. - Типи громадянської ідентичності студентської молоді (2016)
Поліщук О. В. - Організаційні засади лабораторного дослідження зв’язку психологічного часу особистості з прийняттям рішень у ситуації стресу (2016)
Помиткіна Л. В. - Психологічні механізми переживання особистості у процесі прийняття стратегічних життєвих рішень (2016)
Popovych I. S. - Applied research aspect of social expectations of personality in English scientific literature (2016)
Посвістак О. А. - Комунікативна парадигма психології сім’ї (2016)
Потапчук Н. Д. - Інтенсифікація діяльності органів виконавчої влади щодо протидії чуткам при виникненні надзвичайної ситуації (2016)
Сазонова О. В. - Трудоголізм як форма професійної мотиваційної деформації програмістів (2016)
Самкова О. М. - Дослідження професійних стереотипів психолога (2016)
Сизоненко А. В. - Психологические особенности гендерных стереотипов личности (2016)
Солинська У. - Профессиональное выгорание учителя и его последствия, Юрчак А. (2016)
Ткач Б. М. - Соціальний чинник виникнення девіантної поведінки: еволюційно-нейропсихологічний підхід (2016)
Уварова С. Г. - Актуальні проблеми психологічної підтримки фахівців з подолання наслідків травматичних подій (2016)
Фальова О. Є. - Індекс життєвого стилю: взаємозв’язок психологічних захистів та самоактуалізації жінок з різним сімейним статусом (2016)
Хілл Т. О. - Роль ситуативної психологічної готовності в професійній тренажерній підготовці майбутніх фахівців управління повітряним рухом (2016)
Царькова О. В. - Провина як складова частина емоційного стану у батьків дітей із психофізіологічними вадами (2016)
Цвєткова О. Є. - Практичне мислення офіцера в процесі прийняття управлінського рішення (2016)
Цимбал С. В. - До проблеми психологічного обґрунтування інтеграційної теорії мовлення на засадах комплексного багатофункціонального підходу (2016)
Чайковська О. М. - Особливості конфліктності за комунікативноповедінковим компонентом у молодших підлітків, схильних до девіантної поведінки (2016)
Чанцева-Коваленко О. М. - Особливості теоретико-методологічного інструментарію дослідження особистісного розвитку дитини під впливом стосунків батьків (2016)
Шпак М. М. - Роль переживання у структурі емоційного інтелекту особистості (2016)
Штепа О. С. - Психологічні ресурси як медіатор внутрішнього та зовнішнього "Я" людини (2016)
Щербан Т. Д. - Деякі психологічні особливості підготовки успішного фахівця, Гоблик В. В. (2016)
Яновська Т. А. - Психологічні основи профілактики конфліктів у роботі соціального працівника з підлітками, Калюжна Ю. І. (2016)
Яцків О. С. - Нейропсихологічний підхід у діяльності практичного психолога дошкільного навчального закладу (2016)
Бібліографія (2016)
Відомості про авторів (2016)
Про збірник (2016)
Марченко О. В. - Реформування освіти у контексті зміни парадигми суспільного розвитку: методологічні та світоглядні орієнтири (2016)
Зінченко В. В. - Інституційні трансформації і специфіка проблемних тенденцій розвитку освіти у США (2016)
Клепко С. Ф. - Життєзнавство: філософські і курикулярні опції (2016)
Береза В. О. - Стан, суперечності та перспективи розвитку політичної освіти у сучасному українському суспільстві (2016)
Радионова Н. В. - Развитие философии на Слобожанщине в ХІХ – философия и украинский мультикультурализм (2016)
Назаренко Ю. А. - Духовно-релігійні цінності в світському освітньому просторі України: історичний аспект (Релігія і освіта в Україні: історичний аспект) (2016)
Столяр М. Б. - Ігрові практики "одеської" мови (2016)
Стрижко В. А. - Лидер ХХІ века и философия (2016)
Кузьмінська Н. М. - Толерантність як виявлення моральності людини (2016)
Кротюк В. А. - Біографічний підхід до особливостей формування особистості сучасного військового керівника, Петрова Л. О. (2016)
Гужва О. П. - Запитування-виклики у просторі культури, Подорожний П. Д. (2016)
Буцикін Є. С. - Антропологічний сенс влаштування спільного життя у державі Платона (2016)
Чубарева О. О. - Мистецтво в позанавчальному житті сучасного студентства (2016)
Дяченко К. А. - Настрій як об’єкт філософсько-антропологічного аналізу: зміст та антропологічні контури феномена (2016)
Кобзева Ю. Ю. - Жанровое многообразие философской антропологии (2016)
Алієв Е. М. - Феномен українського кіно (2016)
Попович О. В. - Процес соціалізації та процес інкультурації (2016)
Севрук І. І. - Етика відповідальності (Г. Йонас) та межі керованості постсучасної армії (2016)
Маркозова О. О. - Успіх особистості в ситуації багатовекторності фреймування соціального простору (2016)
Стовпець О. В. - Культурогенез інтелектуальної власності: соціально-філософське дослідження історичних передумов трансформації інтелектуально-правових відносин у соціальний інститут (2016)
Григорова Н. В. - Соціальна філософія Гельмута Шмідта: проблемні лінії та евристичний потенціал (2016)
Гончаренко О. А. - Соціальна етика у розумінні Казимира Твардовського (2016)
Скалацька О. В. - Соціально-філософський аналіз семантика модного одягу (2016)
Фрицький І. О. - Структурні типи гідроксаматних металокраунів, Павліщук А. В., Голеня І. О., Саф’янова І. С. (2016)
Кобилянська С. Д. - Синтез та дослідження електрофізичних властивостей системи Li0. 33La0. 57–хВіхTiO3, Ліньова Б. О., Коваленко Л. Л., Білоус А. Г. (2016)
Стоянова И. В. - Оценка содержания оксидных примесей во фториде свинца (II) методом спектроскопии диффузного отражения, Чивирева Н. А., Еремин О. Г., Зинченко В. Ф., Антонович В. П. (2016)
Халявка Т. А. - Физико-химические и фотокаталитические свойства композитных образцов на основе диоксида титана и титаната стронция, Камышан С. В., Цыба Н. Н. (2016)
Роик Н. В. - Конструирование рН-чувствительных супрамолекулярных структур на внешней поверхности мезопористых кремнеземов типа МСМ-41, Белякова Л. А., Дзязько М. А., Оранская Е. И. (2016)
Пірський Ю. К. - Електрокаталізатори відновлення кисню на основі карбіду вольфраму з 3d-металами, Панчишин Т. М., Барановська О. Р. (2016)
Козин В. Ф. - Электрохимическое восстановление комплексных соединений титана, Близнюк А. В. (2016)
Файнлейб А. М. - Взаимодействие дицианового эфира бисфенола Е с анилином, Гусакова К. Г., Лавренюк Н. С. (2016)
Бей И. Н. - Теплофизические и механические свойства уретан-силикатных полимерных композитов с разным содержанием неорганического компонента, Денисенко В. Д., Нестеренко Г. М., Слисенко О. В., Будзинская В. Л. (2016)
Тітов Ю. О. - Ізовалентне заміщення атомів А-позиції в шаруватій структурі MeLnnBIII nO3n+1 (Me = Ba, Sr, BIII = Sc, In), Слободяник М. С., Краєвська Я. А., Чумак В. В. (2016)
Поторий М. В. - Закономерности и особенности взаимодействия компонентов в системах Me—P—S(Se), где Ме — Cu, Ag, Zn, Cd, In, Tl, Sn, Pb, Sb, Bi, Милян П. М. (2016)
Милін А. М. - Селективна конверсія етанольного розчину гліцерину в етиллактатна СеO2/Al2O3-каталізаторі, Брей В. В. (2016)
Ставицкая С. С. - Переэтерификация и этерификация триглицеридов для улучшения их свойств на углеродных катализаторах, Федоришин А. С., Стрелко В. В. (2016)
Буряк М. І. - Синтез наночастинок срібла в розчинниках (2016)
Перепелиця О. П. - Взаємодія фосфатної кислоти з карбонатним осадом, Петренко Т. В., Хоменко Б. С., Лазаренко М. М. (2016)
Пшинко Г. Н. - Извлечение ионов тяжелых металлов из водных растворов Zn/Al-слоистым двойным гидроксидом, интеркалированным (Fe(CN)6)4–-ионами, Пузырная Л. Н., Яцик Б. П., Косоруков А. А., Демченко В. Я. (2016)
Захаркив И. Б. - Твердофазное микроэкстракционное концентрирование алифатических альдегидов С1—С5 в форме производных о-(2,3,4,5,6-пентафторбензил)гидроксиламина, Зуй М. Ф. (2016)
Юрченко О. И. - Атомно-абсорбционное и атомно-эмиссионное с индуктивно связанной плазмой определение марганца в нефтепродуктах, Ларин В. И., Титова Н. П., Черножук Т. В., Новак О. В. (2016)
Кобилінський С. М. - Сенсорні характеристики похідних циклодекстрину, Рябов С. В., Кошець І. А., Казанцева З. І., Козлова Т. В. (2016)
Гордиенко В. П. - Механохимическое модифицирование структуры и физико-механических свойств полиэтилена, содержащего карбиды Sі, Tі и Мо, Мустяца О. Н., Ковалева Г. Н. (2016)
Титул, зміст (2016)
Ільїнська А. П. - Спектри морфологічних ознак Brassicaceae s. l.: плід, насінини (2016)
Mehrvarz Saeidi S. - Anatomical study on some species of genus Cyperus in northern Iran, Moharami E. (2016)
Хом’як І. В. - Характеристика асоціацій Agrostio-Populetum tremulae та Epilobio-Salicetum capreae класу Epilobietea angustifolii для Правобережного Полісся (2016)
Бойко М. Ф. - Молекулярно-генетичні дослідження моху Аulacomnium arenopaludosum, Овсієнко В. М., Скребовська С. В. (2016)
Дармостук В. В. - Рід Cercidospora (Dothideales) в Україні (2016)
Heluta V. P. - First records of teleomorph of an invasive fungus Erysiphe macleayae (Erysiphales) in Ukraine, Kovalchuk V. P., Chumak P. Ya. (2016)
Khodosovtsev A. Ye. - New for Ukraine lichen-forming and lichenicolous fungi from Gorgany Nature Reserve, Darmostuk V. V., Gromakova A. B. (2016)
Веденичова Н. П. - Ендогенні цитокініни водної папороті Salvinia natans (Salviniaceae), Косаківська І. В. (2016)
Федюк О. М. - Динаміка змін інтенсивності дихання листків Galanthus nivalis (Amaryllidaceae) за різних значень низької температури і вологості повітря, Поліщук О. В., Білявська Н. О. (2016)
Семеніхін А. В. - Кофакторна та структурна роль СО2 у хлоропластах, Водка М. В., Поліщук О. В. (2016)
Дудка І. О. - К. М. Ситник – директор інституту ботаніки НАН України (1970-2003) (2016)
Косаківська І. В. - Костянтину Меркурійовичу Ситнику – 90! (2016)
Парфенов В. И. - Эпоха Cытника в украинской ботанике (юбилейное письмо-приветствие моему старейшему коллеге и другу Константину Меркурьевичу Сытнику) (2016)
Мосякін С. Л. - Видатний ботанік сучасності. До 80-річного ювілею Пітера Рейвена (2016)
Петро Михайлович Царенко – визначний український фіколог. До 60-річчя від дня народження (2016)
Предборський В. А. - "Автономна тіньова держава" як загроза національній безпеці (2016)
Беседін В. Ф. - Дефляційна складова валового внутрішнього продукту (2016)
Попрозман О. І. - Засоби державного управління розвитком соціальної інфраструктури України (2016)
Гордієнко Л. А. - Фінансові аспекти теорії громадських інституцій (2016)
Квасова О. П. - Емісійні операції акціонерних товариств на ринку цінних паперів України, Самофалов П. П. (2016)
Шірінян Л. В. - Актуальні проблеми фінансового регулювання страхового ринку України в сучасних умовах (2016)
Шморгун Л. Г. - Державне управління землями рекреаційного призначення та його соціально–культурне значення, Ковальський М. Р. (2016)
Гук О. В. - Аспекти проблем та перспективи ринкової інфраструктури в Україні (2016)
Перконос І. Ю. - Переваги та недоліки використання норми обов’язкового резервування як інструменту грошово–кредитної політики, Костина А. М. (2016)
Яндюк О. В. - Система TQM на сучасному підприємстві та її вплив на логістику на прикладі ПАТ "Оболонь", Петухова О. М. (2016)
Попрозман Н. В. - Ефективність управління ресурсозберігаючими технологіями (2016)
Говорушко Т. А. - Розвиток електронної комерції в Україні, Ситник І. П., Соловей К. В. (2016)
Лисенок О. В. - Оцінка достатності власного капіталу банків (2016)
Труш Ю. Л. - Формування асортиментної політики на підприємстві, Гриценко А. О. (2016)
Іванюта Т. М. - Дослідження конкурентоспроможності торгових марок олійно–жирового комплексу, Берсенева Г. О. (2016)
Нецора Т. Г. - Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічно важливих підприємств державного сектору (2016)
Король А. М. - Розвиток ринку молочної продукції та перешкоди освоєння його зовнішнього сектору, Тюха І. В. (2016)
Репіч Т. А. - Підвищення ефективності логістичної діяльності підприємства (на прикладі ПАТ "Яготинський маслозавод"), Копен Н. М. (2016)
Левченко Ю. Г. - Оцінка ефективності діяльності підприємств хлібопекарської галузі (на прикладі ДП "Вінницяхліб" ПАТ "Концерн "Хлібпром"), Тимкова Ю. Т. (2016)
Шаповал О. Ф. - Комунікаційні процеси в консалтинговій діяльності (2016)
Сметанкіна А. О. - Удосконалення системи управління фінансовою безпекою банку в умовах ризику, Тарасенко І. О. (2016)
Цимбаленко Н. В. - Удосконалення системи забезпечення фінансово–економічної безпеки, Левчук В. І. (2016)
Сігайов А. О. - Сутність інноваційного підприємництва в сучасних ринкових умовах, Пузирьов С. О. (2016)
Баєва В. В. - Конкурентоспроможність підприємств харчової промисловості: поняття та зміст (2016)
Ніценко В. С. - Економічна ефективність інтенсифікації галузі свинарства: теоретико–методичний аспект (2016)
Ванг Тао - Продовольча безпека в контексті виробництва зерна, Лі Зяанге (2016)
Бабенко В. В. - Естетичні засади Львівського телебачення (2011)
Бекирова З. Б. - Деятельность национальной печати по сохранению фольклора крымских татар в условиях депортации (на примере газеты "Янъы дюнья") (2011)
Білоус О. М. - Інтегруюча роль передач для дітей регіонального телебачення в Україні (2011)
Бурейко А. І. - Тенденції та особливості розвитку регіональної журналістики в умовах світових глобалізаційних процесів (2011)
Васьків М. С. - Вибір об’єктів журналістських творів регіональних мас-медіа (2011)
Гвоздєв В. М. - Система ЗМІ та медіааудиторія: кардинальні трансформації в умовах світових глобалізаційних процесів (2011)
Голодникова Ю. А. - Вопросы экологической безопасности человека и окружающей среды на страницах газеты "Первая Крымская", Мархоцкая Ю. С. (2011)
Залесский Б. Л. - Интеграционный потенциал региональной прессы Союзного государства Беларуси и России (2011)
Иванищева О. Н. - Региональная пресса как средство создания атмосферы стабильности в регионе (2011)
Иванов В. Ф. - Некоторые вопросы методологии изучения массовой коммуникации (2011)
Квасниця О. Ю. - Наукова журналістика: до постановки питання (2011)
Кривов С. В. - Средства массовой информации как инструмент этноконфессиональной политики: проблемы и перспективы (2011)
Лизанчук В. В. - Регіональні ЗМІ в контексті синтезу західних та східних областей України (2011)
Мелешина Е. Н. - Информационное вещание – новый вектор развития регионального государственного телевидения (2011)
Пенчук І. Л. - Образно-функціональні можливості мульт-анімації як складової дитячої телепередачі (2011)
Самуляк О. В. - Критерії самовизначення мережевих медіаресурсів (2011)
Сімашова А. І. - Ігрореалізаційний аспект використання глобалізаційних мотивів у регіональній пресі (2011)
Cоломін Є. О. - Сучасний телевізійний простір Луганщини: стан та перспективи розвитку (2011)
Старкин С. В. - Научные исследования, журналистика, разведывательная деятельность: сравнительный анализ методологических подходов (2011)
Табінський Я. І. - Фотожурналістика як інструмент відображення дійсності (2011)
Фенько Н. М. - Медіареальність як об’єкт медіакритики: регіональний аспект (2011)
Шебеліст С. В. - Специфіка й парадокси розвитку української інтелектуальної періодики (2011)
Шидловська Є. В. - Газетна та журнальна есеїстика Андрія Бондаря (2011)
Шилина А. Г. - Гендерный стереотип как элемент речевого манипулирования сознанием адресата в женских и мужских журналах (на материале жанра новинки техники) (2011)
Василик Л. Є. - Екстремальна журналістика та професійна етика: журналістська колізія (2011)
Дворянин П. Я. - Джерела інформації: недоліки та переваги (закордонний та вітчизняний досвід) (2011)
Любченко Ю. В. - Функціональні можливості музики на сучасному радіо (2011)
Мірошниченко П. В. - Електронні технології вимірювання радіоаудиторії: переваги та недоліки (2011)
Тернова А. І. - Телевізійна студентська студія: особливості функціонування та її роль у підготовці студентів-телевізійників (2011)
Шевчук С. В. - Проблеми жанрового планування сучасних регіональних газет України (2011)
Балинський І. О. - Інформаційно-соціальна природа політичних комунікацій (2011)
Дементьева К. В. - Диспозиция общественного и официального мнения в социально-политической жизни региона (2011)
Коваленко А. Ф. - Свобода слова і відповідальність публіциста в період хрущовської відлиги (на матеріалах публіцистики М. Рильського) (2011)
Мацишина І. В. - Вдосконалення функціонування політичної ідеології: комунікативний контекст (2011)
Мельникова О. С. - Тема свободи слова в редакторській колонці В’ячеслава Чорновола газет "Час/Time" (1995-1998), "Час" (1998-1999) (2011)
Покляцька К. А. - Свобода слова і свобода вибору (на прикладі публікацій газет "Сегодня" і "Дзеркало тижня") (2011)
Ранджбар Нікдел М. - Свобода слова в Ірані в контексті ірано-французьких відносин (2011)
Семенець О. О. - Дискурсивні практики реалізації політичної та соціальної влади (2011)
Тарасенко С. О. - Висвітлення питань свободи слова у журналі "Телекритика" (2011)
Фурманкевич Н. М. - Матеріали засобів масової комунікації як чинник формування громадської думки (2011)
Хлебникова Н. В. - Информационная кампания в городской газете на принципах гражданской журналистики (2011)
Юшко В. В. - Суспільне мовлення як вільний і незаангажований засіб масової інформації (2011)
Березенко В. В. - Комунікації з громадськістю в сфері ПР як чинник формування громадянського суспільства в Україні (2011)
Кіца М. О. - До проблеми недоброякісної реклами у львівській пресі: аспект патогенності (2011)
Колісниченко Т. В. - Теоретичні аспекти дослідження подієвих PR-комунікацій (2011)
Мантуло Н. Б. - PR-текст у дискурсі сучасної преси: жанровий аспект (2011)
Мироненко В. В. - Холістичний підхід до комунікацій в організації (2011)
Платонова А. В. - Тенденції розвитку рекламних друкованих ЗМІ Криму (2011)
Тімофєєв А. В. - Вплив телевізійної реклами на дитячу психіку (2011)
Шмига Ю. І. - Соціальна телекомунікація як канал передачі рекламної інформації (2011)
Бикова О. М. - Жанрово-стильові особливості репортажу-звіту в сучасних українських періодичних виданнях (2011)
Бондаренко І. С. - Становлення системи жанрів преси Запорізького регіону 20-30-х рр. ХХ ст.: специфіка мовностилістичної організації (2011)
Брязгунова О. Ю. - Подорожній нарис в сучасних українських газетах: тематична палітра та проблематика (2011)
Вільчинський О. К. - Жанрова палітра на етапах трансформації друкованих ЗМІ Тернопільщини у 1989-1991 рр. (2011)
Гончар О. Л. - Жанр авторської колонки: історіографічний і теоретичний аспекти (2011)
Землякова Т. А. - Контент та система жанрів публіцистичного тексту в аспекті кореляції гендеру (2011)
Мадей А. С. - Інформаційні газетні жанри: діалогічний аспект (2011)
Михайлова О. П. - Жанрові особливості публіцистики Карела Чапека (за творами "Експеримент професора Роусса", "Як робиться газета", "Хвала газетам") (2011)
Монич Л. М. - Явище публіцистики та наукової публіцистики як її складової (2011)
Нагорняк М. В. - Чому жанр інтерв’ю не користується популярністю в українських радіожурналістів (на прикладі матеріалів радіо "Свобода") (2011)
Свалова М. І. - Письменницька публіцистика як репрезентант креативно-імперативної природи журналістики (на матеріалі книги Б. Олійника "Князь тьми") (2011)
Шутяк Л. М. - Ток-шоу в системі жанрів телевізійної журналістики (2011)
Юксель Г. З. - Жанровая палитра в освещении литературной тематики на страницах "Голоса Крыма" (2011)
Благовірна Н. Б. - Особливості підготовки фотовидань крізь призму редакторського аналізу (2011)
Гоголадзе Т. А. - Современные тенденции развития издания детской книги в Грузии, Зангаладзе М. Я. (2011)
Гринівський Т. С. - Стандарт української дитячої книги: історія та сучасність (2011)
Дроздова А. В. - Cуб’єктивно-оцінні та прагматичні правки О. Гончара в романі "Собор" (2011)
Зубрицький І. З. - Книго- та пресовидання для дітей в контексті доби (1919-1927 рр.): за матеріалами газети "Діло" (2011)
Лешко У. О. - Дитячі християнські журнали Донецька: духовні домінанти (2011)
Огар Е. І. - Літературно-видавничі конкурси у просуванні дитячої книги (2011)
Партико З. В. - Методи творчого редагування (2011)
Рожило М. А. - Сучасні тенденції розвитку релігійного книговидання для дітей (2011)
Самотий Р. С. - Організація університетського книговидання: сучасний стан і проблеми (досвід Видавництва Львівської політехніки), Паров’як І. П. (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського