Мирошниченко М. І. - Класифікація аґентивних іменників української мови (семантичний аспект) (2011)
Мисик C. Г. - Комунікативна інвектива : намір чи непорозуміння (до проблеми інтенціональності та інтерсуб’єктивності) (2011)
Немировська О. Ф. - Експансія інвективи та зниженої лексики у сучасній українській мові: причини і тенденції (2011)
Нікішина Т. І. - Особливості політичної мови як варіанта мовлення, орієнтованого на сферу політики (2011)
Никонова Ж. В. - Иллокутивный дейксис как средство объективации в дискурсе акционального аспекта речевого акта (на материале немецкого языка) (2011)
Олексюк О. М. - Ключові слова комерційної реклами як індикатори мовного впливу (2011)
Панасенко Т. А. - Лінгвістична експертиза конфліктних текстів українських політичних загадок (2011)
Петренко О. Р. - Колядкова онімія в аспекті впливу (2011)
Романова Т. В. - Современная языковая личность с точки зрения лингвоконфликтологии (2011)
Романюк І. В. - Конфліктні діалоги в оповідних текстах I. С. Нечуя-Левицького (2011)
Руденко О. В. - Особливості сучасного телевізійного мовлення (2011)
Сербина Т. Г. - Лексические средства выражения агрессии в социально¬политическом дискурсе СМИ (2011)
Співак О. М. - Конфлікт у системі "вчитель-учень”: види, причини та наслідки (2011)
Стоянова Д. Ф. - Дамаскін № 1/154 XVIII ст. рукописної збірки B. I. Григоровича (2011)
Стоянова Е. П. - Багатоаспектність соціолінгвістичних проблем мовного острова (2011)
Форманова C. В. - Конфліктна тональність у комунікативній інтеракції (2011)
Форманова С. В. - Емоційно- та експресивно-забарвлена лексика в сучасній журналістській практиці, Вейда Т. М. (2011)
Харлай О. В. - Ономасіологічна характеристика мікросистеми "Пропозиція шлюбу” в англійській, польській, чеській та українській мовах (2011)
Циганок І. Б. - Інвективи в романі "Берестечко” Л. Костенко (2011)
Чеберяк Г. М. - Мовленнєві прийоми реалізації комунікативної ролі "антигерой” (на матеріалі україномовних та англомовних текстів мовленнєвого жанру "відкритий лист”) (2011)
Шаніна О. С. - Конфліктний медичний дискурс у структурі професійної діяльності медика (2011)
Яроцкая Г. С. - Объективация концепта "жадность” как прагматически обусловленной когнитивной единицы в русской политэкономической картине мира (2011)
Ларіна Е. В. - Феномен толерантності як об’єкт гуманітарних наукових досліджень (2011)
Відомості про авторів (2011)
Вимоги до оформлення наукових праць, що друкуються в "Науковому віснику ПНПУім. К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки” (2011)
Вступ (2014)
Манжула А. А. - Значення понять "громадський порядок", "правопорядок" та "громадська безпека" (2014)
Стрибко Т. І. - Юридична сила нормативно-правового акта як форма вираження норм права (2014)
Рева К. Є. - Інститут громадянства в сучасній правовій доктрині (2014)
Армаш Н. О. - Важливість дієвого механізму контролю за створеннямі діяльністю органів публічної влади (2014)
Волуйко О. М. - Формування муніципальної міліції (поліції) в Україні: фінансово-економічний аспект (2014)
Гриценко В. Г. - Поняття правоохоронної системи україни як об’єкту адміністративно-правового регулювання (2014)
Жукова Є. О. - Особливості прояву принципу процесуальної економії під чассудового розгляду адміністративних справ (2014)
Калатур М. В. - Особливості взаємодії служби дільничних інспекторів міліції з громадськістю щодо профілактики правопорушень (2014)
Кальник В. В. - Строки у справах про порушення виборчих прав (2014)
Окопник О. М. - Актуальні питання визначення режиму особливих територій України, їх поняття та види (2014)
Павлов Д. М. - Загальна характеристика суб’єктів забезпечення природно-техногенної безпеки, їх місце у системі цивільного захисту (2014)
Погиба П. П. - Повноваження місцевих державних адміністрацій в галузі запобігання та ліквідації надзвичайних ситуаціях (2014)
Сербин Р. А. - Історично-правова характеристика благодійництва в Україні (2014)
Сокуренко О. А. - Адміністративно-правові способи захисту прав та свобод людини і громадянина як основна функція правової держави (2014)
Стрельченко О. Г. - Природа поняття "культура" та "культурна спадщина", Попович М. В. (2014)
Тополя Р. В. - Механізм адміністративно-правового регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів (2014)
Андрійчук А. В. - Форми банківського нагляду (2014)
Андрущенко Л. В. - Вплив держави на інвестиційну діяльність в Україні (2014)
Аріфходжаєва Т. Б. - Світовий досвід соціального захисту людей похилого віку, безробітних та інвалідів (2014)
Гнатовська A. І. - Правові засади діяльності Державної казначейської служби України (2014)
Коваль Д. А. - Щодо специфіки окремих видів податкових перевірок (2014)
Латковський П. П. - Бюджетний контроль як один із видів фінансового контролю (2014)
Остафійчук Л. А. - Сутність і змістовні властивості поняття "неповага до суду" (2014)
Уваров А. О. - Виникнення та особливості розвитку страхування: теоретико-правовий аналіз (2014)
Юрах В. М. - Проблеми забезпечення стабільності кредитних правовідносин у сфері банківської діяльності (2014)
Бобрик В. І. - Теоретико-методологічні засади співвідношення змісту понять "вид і порядок судочинства" та "правила провадження" в цивільному і господарському процесах (2014)
Борцевич П. С. - Проблеми застосування господарсько-правової відповідальності у сфері захисту економічної конкуренції (2014)
Марченко О. В. - Поняття інформаційної політики: її цілі та завдання (2014)
Серебряник О. О. - Обє’ктивна форма інформації про фізичну особу (2014)
Фролов Ю. М. - Види цивільного контролю за діяльністю органів прокуратури (2014)
Хрімлі О. Г. - Особливості захисту прав і законних інтересів суб'єктів підприємництва у зарубіжних країнах (2014)
Павленко С. О. - Перспективи та проблеми впровадження люстрації в Україні: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії, Севрук В. Г. (2014)
Подорожній Є. Ю. - Поняття дисциплінарної відповідальності та механізм її функціонування (2014)
Бабаніна В. В. - Дослідження механізму створення закону про кримінальну відповідальність через призму підготовки до прийняття проекту КК України 2001 року (2014)
Балонь А. Б. - Судові експертизи в розслідуванні злочинів, вчинених з використанням службовою особою своїх повноважень: поняття, значення (2014)
Василевич В. В. - Теоретичне підґрунтя створення та розвитку кримінологічної політики (2014)
Гаркавенко О. В. - Доказування стороною захисту та потерпілим як не уповноваженими учасниками кримінального провадження (2014)
Заблоцький Ю. П. - Актуальні проблеми протидії корупції: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід (2014)
Зеленський С. М. - Доктринальні підходи у розумінні концепту справедливості та їх реалізація в кримінальному провадженні (2014)
Титул, зміст (2016)
Собко О. М. - Аспекти розвитку компетенційного потенціалу випускників у сфері підприємництва при застосуванні інноваційних технологій у вищій освіті, Куц Л. Л. (2016)
Михайлишин Л. І. - Трансформації інноваційно-орієнтованих моделей розвитку в глобальній економіці, Свірський В. С. (2016)
Капітанець С. В. - Проблеми функціонування митного союзу ЄС та його економічні ефекти в умовах євроінтеграції (2016)
Смолій Л. В. - Порівняльна оцінка ефективності державної підтримки аграрного сектору економіки України та ЄС (2016)
Прунцева Г. О. - Економічна сутність поняття "продовольча безпека” країни (2016)
Новак І. М. - Інноваційна спрямованість інвестиційного капіталу як напрям забезпечення конкурентоспроможності аграрної продукції на світовому ринку (2016)
Полятикіна Л. І. - Стан та перспективи розвитку фермерських господарств в Україні, Кадацька А. М. (2016)
Вербицька Г. Л. - Проблеми та перспективи залучення інвестицій в економіку України (2016)
Заходим М. В. - Сучасний стан і тенденції розвитку молочного скотарства в Україні (2016)
Однорог М. А. - Пріоритетні напрямки підвищення інвестиційної привабливості сільського господарства (2016)
Біляєва В. Ю. - Виявлення резервів забезпечення фінансової стійкості банків України (2016)
Антонов М. С. - Ризик-орієнтований підхід до побудови індикативної системи оцінювання боргової стійкості України (2016)
Нікітін Ю. О. - Модель корпоративних компетенцій як HR-інструмент інноваційного розвитку наукової організації, Рукас-Пасічнюк В. Г., Мельник М. В. (2016)
Азарова А. О. - Комплексна цільова програма покращення інноваційної привабливості підприємства засобами ієрархічного цільового оцінювання альтернатив на основі сучасних СППР, Касіяненко В. Х., Жалін Ю. О. (2016)
Педько І. А. - Постійні та ситуативні ризики підприємств-виробників бетону і виробів з бетону (2016)
Фроленко Р. В. - Аналітична складова управління оборотним капіталом підприємства: концептуальний підхід (2016)
Лега О. В. - Динаміка нормативного забезпечення оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, Яловега Л. В. (2016)
Lisnichenko O. O. - Fundamentally and valuation approach to determining the effectiveness of capital management of the enterprise, Riabykina K. H. (2016)
Кузьмак О. І. - Інноваційна стратегія як засіб стабілізації розвитку промислового підприємства (2016)
Ясіновська І. Ф. - Значення та потенціал вітчизняних підприємств у забезпеченні продовольчої безпеки (2016)
Гангал Л. С. - Механізм обліково-аналітичного забезпечення управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств (2016)
Стельмащук А. М. - Важливі аспекти формування і функціонування місцевого самоврядування територіальних громад (2016)
Андрєєва Л. О. - Аналітична оцінка діяльності м’ясопереробних підприємств регіону, Лисак О. І. (2016)
Терон І. В. - Ефективність і динаміка соціального капіталу на ринку праці сільських територій (2016)
Брич В. Я. - Проблеми застосування сонячної енергії в сфері житлово-комунального господарства, Гевко Б. Р. (2016)
Варламова С. І. - Особливості екологічного інвестування в національній економіці, Варламова І. С. (2016)
Овчиннікова О. Р. - Міграційна політика і протидія торгівлі людьми (2016)
Шкода Т. Н. - Теоретичне підґрунтя наукової концепції стратегічного управління людським капіталом (2016)
Проскурович О. В. - Моделювання результативності використання персоналу, Ястремський М. М., Сорока Л. О. (2016)
Купріна Н. М. - Забезпечення фінансування діяльності підприємств харчової промисловості: моніторинг та регулювання, Баранюк Х. О. (2016)
Письменна М. С. - Договорні зобов’язання державних закупівель як підконтрольні об’єкти (2016)
Малюк О. С. - Обоснование экономической эффективности внедрения современных методов планирования ремонтов в условиях энергетических предприятий, Нестеренко И. Ю. (2016)
Сапігура С. О. - Сутнісно-дефінітивне визначення міжнародного виробничого аутсорсингу (2016)
Шелест Т. М. - Передумови застосування стейкхолдер-менеджменту на ринку підготовки моряків (2016)
Черкашина K. Ф. - Аналіз прибутковості банків в Україні та шляхів її підвищення як напрямок антикризової політики, Олійник Д. А. (2016)
Костецький Я. І. - Лізинг як інструмент інвестиційно-інноваційного розвитку аграрного сектору економіки (2016)
Шеленко Д. І. - Управління торговельно-біржовою діяльністю, Жук О. І., Баланюк С. І. (2016)
Коробкова О. М. - Сутність та класифікація митних послуг (2016)
Усатенко О. В. - Методика бухгалтерського обліку випуску та первинного розміщення цінних паперів венчурних фондів (2016)
Ібатуллін М. І. - Організаційно-методичні підходи удосконалення статистичного обліку в тваринництві (2016)
Копотієнко Т. Ю. - Обліково-аналітичне забезпечення внутрішнього аудиту витрат у мережах підприємств ресторанного господарства (2016)
Баланюк І. Ф. - Сутність економічної безпеки підприємства, Максимюк М. М. (2016)
Худолєй Л. В. - Теоретичні аспекти щодо сутності поняття економічної безпеки підприємства (2016)
Реферати (2016)
Марута Н. О. - Когнітивні порушення у хворих на біполярний афективний розлад (клініка, діагностика, терапія), Вербенко Г. М. (2016)
Міщенко Т. С. - Тягар хвороби малих судин головного мозку, Нікішкова І. М., Міщенко В. М., Кутіков Д. О. (2016)
Коршняк В. А. - Влияние геомагнитных возмущений на вегетативную нервную систему у больных с последствиями лёгких черепно-мозговых травм, методы их коррекции, Насибуллин Б. А. (2016)
Мяловицька О. А. - Сучасні підходи до профілактичного лікування мігренозного статусу, Дідкова Ю. П. (2016)
Песоцкая К. О. - Особенности вегетативного статуса у пациентов с патологией гепатобилиарной системы (2016)
Сидорович Э. К. - Тяжесть течения и общая выживаемость пациентов с инфарктом мозга при атеросклерозе экстракраниальных артерий в зависимости от выраженности системного воспаления, предшествующих и хронических инфекций, инсульт-индуцированной иммунодепрессии, Амвросьева Т. В., Лихачев С. А., Гончарова Н. В. (2016)
Аймедов К. В. - Індивідуально-психологічні особливості жінок з алопецією, Живилко В. В. (2016)
Бутко К. М. - Аналіз станів психологічної дезадаптації в осіб з травматичним ураженням верхніх кінцівок як обґрунтування необхідності надання їм медико-психологічної допомоги (2016)
Волощук Д. А. - Аналіз ефективності комплексного медико-соціального супроводу пацієнтів з судинною деменцією та членів їхніх родин (2016)
Денисенко М. М. - Аналіз адиктивного стану хворих на невротичні розлади (частоти виразності адиктивних феноменів та адиктивні потенціали об’єктів вживання) (2016)
Дрюченко М. О. - Особливості взаємодії у системі мати — дитина в родинах, де мати хворіє на шизофренію (2016)
Кіосєва О. В. - Особливості життєстійкості студентів молодших курсів з розладами адаптації (2016)
Пшук Н. Г. - Оцінка якості життя жінок, чоловіки яких хворіють на шизофренію, Герасимук В. А. (2016)
Савіна М. В. - Поведінка в конфліктних ситуаціях у подружжів в родинах жінок з різним станом аддиктивної поведінки та здоров’я сім’ї (2016)
Федченко В. Ю. - Клинические особенности, социальные последствия и организация помощи пациентам с депрессиями (2016)
Chugunov V. V. - Motivational patterns of internet-addiction in members of anonymous online communities, Gorodokin A. D., Skripnik A. S. (2016)
Юрченко О. М. - Порівняльна характеристика аддиктивного статусу хворих на параноїдну шизофренію та практично здорових осіб (2016)
Дроговоз С. М. - Механизмы действия и фармакотерапевтические возможности карбокситерапии при заболеваниях нервной системы, Кабачный В. И., Кабачная И. В. (2016)
Крамар Ю. А. - Особливості терапії шизофренії, ускладненої зловживанням психоактивними речовинами (2016)
Мищенко Т. С. - Когнифен в постинсультной реабилитации больных, Мищенко В. Н., Здесенко И. В. (2016)
Орос М. М. - Медикаментозний варіант корекції астенії у пацієнтів після гострого порушення мозкового кровообігу, Луц В. В., Адамчо Н. Н. (2016)
Хижняк Ю. В. - Когнітивні порушення у хворих з ініціальними і прогресуючими формами розсіяного склерозу, Мяловицька О. А. (2016)
Назустріч VIIІ Національному з’їзду фармацевтів України (2016)
Андрюкова Л. М. - Визначення критичних показників якості лікарських форм – назальні краплі та спреї – в багатодозових контейнерах, Фетісова О. Г., Русанова С. В., Яковенко В. К. (2016)
Гой А. М. - Фармакотехнологічні аспекти забезпечення якості асептичного виробництва сучасних високотехнологічних парентеральних препаратів рекомбінантних білків у флаконах і картриджах, Борщевська М. І., Воскобойнікова Г. Л. (2016)
Кайдалова А. В. - Понятійно-­термінологічні основи формування системи якості вищої фармацевтичної освіти, Посилкіна О. В. (2016)
Гала Л. О. - Постійний професійний розвиток фармацевтичних працівників – вимога Належної аптечної практики (2016)
Деренська Я. М. - Актуальні аспекти впровадження належної інженерної практики в діяльність вітчизняних фармвиробників (2016)
Посилкіна О. В. - Дослідження вимог роботодавців до кандидатів на посаду менеджера із соціальної відповідальності сучасних фармацевтичних підприємств, Братішко Ю. С. (2016)
Alfred­Ugbenbo D. S. - Prescription analysis for extemporaneous preparations in hospital pharmacies of Southern Nigeria, Zdoryk O. A., Georgiyants V. A. (2016)
Mamatova A. S. - Analysis of Kazakhstan pharmaceutical market of drugs used in paradontopathy, Sakipova Z. B., Aiupova R. B., Serikova G. S. (2016)
Немченко А. С. - Результати клініко-­економічного аналізу споживання лікарських препаратів хворими дитячого віку на вірусну діарею, Балинська М. В. (2016)
Сушарина І. В. - Науково-­методичні підходи до оцінки ефективності діяльності громадських організацій у фармації, Немченко А. С., Хоменко В. М. (2016)
Яковлева Л. В. - Анализ пероральных сахароснижающих препаратов в нормативных документах, регламентирующих лечение сахарного диабета 2­го типа, Билык А. Л. (2016)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Управління, економіка та забезпечення якості в фармації" (2016)
Титул, зміст (2016)
Тулей Ю. Л. - Математичне моделювання та експериментальні дослідження роботи дерев'яних шпал під дією просторових навантажень (2016)
Гайденко О. С. - Комп’ютерно-орієнтована математична модель оцінки ефективності тарифної системи оплати за спожиту електроенергію залізницею (2016)
Штомпель Н. А. - Мягкое декодирование высокоскоростных блоковых кодов на основе популяционных процедур поисковой оптимизации (2016)
Ананьева О. М. - Математическая модель двухкомпонентной аддитивной помехи в виде марковского процесса, Давиденко М. Г., Бабаев М. М. (2016)
Петренко Ю. А. - Модель и метод управления интеграцией программы на основе её декомпозиции на проекты, Щербакова Т. Г., Мирная Е. Д. (2016)
Семененко О. І. - Активний фільтр-стабілізатор для випрямної установки тягової підстанції, Семененко Ю. О. (2016)
Тимофеєва Л. А. - Умови експлуатації та способи підвищення зносостійкості робочих поверхонь п'ятникових вузлів вантажних вагонів, Воскобойников Д. Г. (2016)
Фалендиш А. П. - Модель вибору твердопаливного котла для приміщень невеликої площі, Клецька О. В., Черненко Т. С. (2016)
Баранник В. В. - Концептуальный базис эффективного синтаксического представления слотов Р-кадров в градиентном пространстве локально-структурных ограничений, Шульгин С. С., Королёва Н. А. (2016)
Кривуля Г. Ф. - Экспертное диагностирование компьютерных систем с использованием нейронечеткой базы знаний, Липчанский А. И., Кучеренко Д. Е. (2016)
Абрамян Ю. В. - Особливості змін рослинницької лексики українських східнослобожанських говірок (2013)
Бабенко О. В. - Афоризми Маргарет Тетчер у політичному дискурсі: функціональні та прагматичні аспекти (2013)
Бабенко О. В. - Хрещення Київської Русі: історичні, культурологічні та лінгвістичні аспекти (2013)
Бабченко Н. В. - Проблеми графічного оформлення інформації: повідомлення-слово, поняття, образ (2013)
Бакун О. А. - Морфологічний аналіз засобів зв’язку сегмента й постсегментного компонентна займенникової репризи в сучасній англійській мові (2013)
Бенкендорф Г. Д. - Про деякі граматичні функції дієслів machen, tun і lassen у німецькій мові (2013)
Беркещук І. С. - Демінутиви у мовній картині світу українців (2013)
Бечко Я. В. - Семантична еволюція багатозначного ад’єктиву укр. гарячий у внутрішньофразеологічному контексті (2013)
Белоусова Т. П. - Мифологемная мотивация номинативных единиц биоэтики (2013)
Бігусяк М. В. - Стилістичні функції діалектизмів у мові місцевої преси (2013)
Бобух Н. М. - Культура мови – ознака загальної культури фахівця, Заворотній С. І. (2013)
Богачик О. П. - Назви процесів сільськогосподарської праці в українській мові XVII–XVIII століть (2013)
Бойко Н. А. - Славянские дегидронимные ойконимы в аспекте пространственной топонимической номинации (2013)
Болтовская Е. А. - Морфологические средства поэтического текста как объект научного изучения, Кисель Е. В. (2013)
Важеніна О. Г. - Мотивованість прислівників префіксального творення, Рибальченко А. О. (2013)
Вільчинська Т. П. - До проблеми сакрального у творчості Т. Шевченка: лінгвістичний аспект (2013)
Вільчинський О. К. - Зміни оцінності, пасивізація та реактуалізація лексичних одиниць у мові друкованих ЗМІ Тернопільщини в період суспільних змін (1989 – 1991 рр.) (2013)
Вороніна Ю. В. - Концепт "чоловік” у творчості Л. Денисенко (на матеріалі ідіолектних порівнянь) (2013)
Галайбіда О. В. - Синтаксичні засоби експресивізації наукового тексту (2013)
Гороф’янюк І. В. - Ботанічна лексика крізь призму антропометричності (на матеріалі центральноподільських говірок). ІІ (2013)
Горох Г. В. - Лінгвостилістичний аналіз творів Євгена Маланюка (2013)
Григораш А. М. - Лингвистическая категория экспрессивности как феномен языка и речи (2013)
Гримашевич Г. І. - Відприкметникові прислівники в українських діалектах (2013)
Грозян Н. Ф. - Соматичні фразеологізми у творах Михайла Коцюбинського (2013)
Гудима Н. В. - Функціонування спортивної термінології в мові української постмодерністської прози (2013)
Гурська Д. В. - Функціонування біблійних теонімів у сучасній українській прозі (компаративний аналіз) (2013)
Дзюбак Н. М. - Військово-інженерні терміни, утворені шляхом вторинної номінації, Чопик Я. М. (2013)
Завалій С. Б. - Стилістичні функції оксиморонних синтагм у поетичному словнику (2013)
Завальнюк І. Я. - Синтаксична специфіка української газетної мови початку ХХІ ст. (2013)
Зикун Н. І. - Карикатура в українському сатиричному виданні початку ХХ ст. як різновид "креолізованого тексту" (2013)
Іваночко К. М. - Про особливості наголошування лексем попадати / попасти, потіпати як дієслів родів дії в подільських говірках у порівнянні з іншими південно-західними (2013)
Іващенко В. Л. - Українське комунікативне термінознавство на слов’янському тлі (кінець ХХ – початок ХХI століть), Яценко Н. О. (2013)
Илюхина Н. А. - Астрономическое время в русской языковой картине мира (к вопросу о когнитивных механизмах образной концептуализации) (2013)
Каблуков Е. В. - Современный российский медиадискурс в идеологическом аспекте (2013)
Казимирова І. А. - Розвиток категорії когніотипу в історичному термінознавстві (2013)
Казимір В. О. - Zum problem des bedeutungswandels (2013)
Klymenko D. W. - Próba rekonstrukcji obrazu lwowa w języku literackim Mariana Hemara (2013)
Коваленко Б. О. - Морфологічні особливості казок з Поділля (2013)
Коваленко Н. Д. - До проблеми кореляції фразем та їх компонентів у просторі (2013)
Козак Р. В. - Експлікація й імплікація – універсальна класифікаційна ознака експресивного синтаксису (2013)
Колесников А. О. - Із спостережень над граматикою українських говірок межиріччя Дністра і Дунаю найновішої формації (2013)
Колесникова Л. Л. - Лексико-семантична структура універсального символу "вітер” (на матеріалі української поезії 80 – 90-х років ХХ століття) (2013)
Кондратенко Н. В. - Оповідне мовлення в художньому дискурсі: наратор та метаавтор (2013)
Кузь Г. Т. - Розвиток лінгводидактики української мови як іноземної у контексті національно-мовної політики (2013)
Лавриненко С. Т. - Лінгвокультурологічні проекції вивчення мови українського фольклору (2013)
Ладиняк Н. Б. - Експресивний синтаксис художнього мовлення Григорія Косинки (2013)
Лєснова В. В. - Експресивний словник діалектної мовної особистості (2013)
Маркітантов Ю. О. - Фразеологізми в художньому світі С. Давідовіча (2013)
Маркітантова В. Ю. - Семантико-синтаксична структура інфінітивних речень у художньому мовленні Лесі Українки (2013)
Марчук Л. М. - Епістолярний стиль як чинник формування мовної особистості (2013)
Меркотан Л. Й. - Маркери прецедентних текстів у дискурсі української прози початку ХХІ століття (2013)
Мєлєкєсцева Н. В. - Предикати початкової фази буття (2013)
Місінькевич О. М. - Етнічна репрезентація концепту "культура" у лінгвістичному аспекті (2013)
Мовчун Л. В. - Метафоризація рими в українській поезії ХХ – початку ХХІ ст. (2013)
Мозгунов В. В. - Про окремі теоретичні аспекти вивчення модальності як лінгвістичної універсалії (2013)
Мозгунов В. В. - Гендерні аспекти побудови модальної рамки діалогу (на матеріалі роману Люко Дашвар "село не люди"), Багров М. В. (2013)
Мозгунов В. В. - Особливості модальної організації звертання до Бога як окремого жанру мовлення (на матеріалі російської та польської епістолярії), Фурсова К. Ю. (2013)
Мозолюк О. М. - Дієслівні словосполучення зі значенням передчасу в говірці села Почапинці Чемеровецького району Хмельницької області (2013)
Монастирська Р. І. - Системна організація юридичних термінів на позначення учасників майнових відносин (2013)
Мужеловська Л. В. - Кодифікація правописно-граматичних форм іменників жіночого роду третьої відміни в концепції Івана Огієнка (2013)
Науменко Л. М. - Молодіжний сленг – реалії сьогодення (2013)
Нередкова С. С. - Мовна ситуація Луганська (2013)
Олексій К. Б. - Діалогічність текстової комунікації: автор – текст – читач (2013)
Петрова О. І. - Явище синонімії в синтаксичній термінології української мови: функціональний аспект (2013)
Петрова Т. М. - Лімерик як текстове утворення (2013)
Петровская С. С. - "Петербург" А. Белого: система заголовков (2013)
Познанський Р. В. - Найменування аграріїв, мотивованих дієсловами ЛСП "аграрне виробництво (рослинництво)", в українській мові (2013)
Поліщук Л. Б. - Етапи східноподільського традиційного будівництва: номінація і народні вірування (2013)
Попович А. С. - Експресивно-стилістична фразеологія у мовотворчості Віталія Нечитайла (2013)
Потапчук І. М. - Лексико-семантична група "стоячі води” у народній географічній термінології західноподільських говірок (2013)
Прокопчук Л. В. - Узуальні й оказіональні порівняння в романі Івана Багряного "Людина біжить над прірвою" (2013)
Прудникова Т. І. - Концептуальна метафора із реципієнтною зоною серце у творах Михайла Коцюбинського (2013)
Пулатова Л. Й. - Характеристика зовнішності людини в національних фраземних картинах світу українського та німецького народів (2013)
Резникова Е. В. - Образ катящегося солнца как средство концептуализации динамики времени (2013)
Романчук С. М. - Лексико-тематична група неологізмів сучасного мас-медійного простору (2013)
Світлична Т. В. - Способи творення евфемізмів (на матеріалі прозових творів) (2013)
Стадній А. С. - Контекст як сфера реалізації конотативних значень дієслова (2013)
Сухова О. І. - Вияви семантики впевненості в монологічному тексті (на матеріалі роману В. Підмогильного "Місто") (2013)
Туранська В. Л. - Функція онімів у романі П. Панча "Гомоніла Україна": оцінний аспект (2013)
Усачева О. А. - Категория интенсивности в газетном спортивном дискурсе сквозь призму взаимодействия со смежными категориями (2013)
Федькова І. А. - Використання аналітичного способу для творення хореографічних термінів (2013)
Фрасинюк Н. І. - Картина світу як об’єкт сучасної когнітивістики (2013)
Царьова І. В. - Сучасні тенденції розвитку медичної лінгвістики (2013)
Цимбал Н. А. - Морфологічний спосіб творення термінів будівництва та архітектури (2013)
Чавыкина Ю. О. - Социокультурные аспекты деактуализации лексики русского языка на рубеже ХХ – ХХI вв. (2013)
Чернікова О. І. - Варіативність звукових повторів як основи римування в англійському віршованому художньому мовленні (на матеріалі збірки віршів Дж. Р. Р. Толкієна "The Adventures of Tom Bombadil") (2013)
Шеремета Н. П. - Говіркове мовлення у мовному просторі Поділля (2013)
Шипицына Г. М. - Реминисценции современных российских СМИ (2013)
Щербачук Л. Ф. - Особливості етнічної культури через призму енантіосемічних фразеологізмів української та польської мов (2013)
Юсікова О. В. - Дієслівна лексика лісництва і плотового лісосплаву у говірці села Богдан Рахівського району Закарпатської області (2013)
Яковлєва О. В. - Вплив процесів поетонімогенезу на формування функціонально–семантичних та образних властивостей поетонімів у художньому тексті (2013)
Атаманчук В. П. - Античні мотиви у поезії Максима Рильського 1920-х рр. (2013)
Боднарчук П. І. - Влада як антиутопічний вияв реальності за творами "Пророк" В. Винниченка та "Винахід Вальса" В. Набокова (2013)
Броварська О. А. - Сповідальність та повчальність як характерні ознаки сучасної української публіцистики (на матеріалі творчості Романа Іваничука) (2013)
Гільдебрант К. Й. - Літературно-історична роль мас медіа у формуванні феномену британської контркультури "сердиті молоді люди" (2013)
Канарська В. П. - Формування і розвиток вчення Мірча Еліаде про міф (2013)
Кеба Т. В. - Поетика візуальності у творчості О. Вайльда (2013)
Кудрявцев М. Г. - Трагедія Миколи Руденка "На дні морському": антитоталітарний дискурс (2013)
Левицька Т. О. - Репрезентація іміджу "чужого" в світовій літературі: історична ретроспектива (2013)
Левчук Т. А. - Особливості використання візуальних елементів у романній поетиці Д. Г. Лоуренса (2013)
Мацько В. П. - Колоративна лексика в українській діаспорній прозі (2013)
Нагорний Я. В. - Художня модифікація соціального й національного дискурсу (на прикладі творів Павла Богацького й Галини Журби) (2013)
Насмінчук Г. Й. - Історіософські аспекти роману "Манускрипт з вулиці Руської" Р. Іваничука (2013)
Павлішена Л. В. - Суспільно-моральні аспекти відтворення ментального типу українця у комедіях І. Карпенка-Карого (2013)
Свідер І. А. - Темпоральні ознаки емотивів кохання (2013)
Стребкова І. О. - Гоголівські алюзії та ремінісценції у творчості Тодося Осьмачки (2013)
Швець Н. С. - Дихотомія соціального й національного в художній практиці Олекси Гай-Головка (2013)
Павлова А. К. - Феномен сфрагіади в українській епічній пісні (2013)
Боднарчук Т. В. - Явище інтерференції у процесі вивчення німецької мови як іноземної (2013)
Литвинюк О. М. - Test as the method to improve students’ English writing abilities (2013)
Синюк В. - Творчість Марії Тілло в шкільному вивченні (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вихідні дані (2013)
Вступ (2011)
Кампо В. М. - Кафедрі муніципального права Академії муніципального управління 10 років, Приходько Х. В., Батанов О. В., Росіхіна В. Ю., Губань Р. В. (2011)
Баймуратов М. О. - Нормотворча діяльність органів місцевого самоврядування України: проблемні питання (2011)
Баймуратов М. О. - Пріоритети локальної демократії щодо становлення соціальної роботи в територіальній громаді, Федоров І. В. (2011)
Барвіцький В. Ю. - Захист прав і законних інтересів територіальних громад судами загальної юрисдикції та в досудовому порядку (2011)
Батанов О. В. - Муніципальне праворозуміння як чинник формування сучасного муніципального права в Україні (2011)
Василькова Є. - Європейська (рамкова) конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями 1980 року:спроба системного аналізу (2011)
Галіахметов І. А. - Принципи муніципального права: проблеми теорії та практики (2011)
Голяк Л. В. - Муніципальні омбудсмани: види та способи фінансування (2011)
Губань Р. В. - Загальна характеристика недоліків сучасного адміністративно- територіального устрою України (2011)
Єгоров О. Є. - Муніципальні права особистості: теоретичні підходи до визначення (2011)
Кампо В. М. - Конституційне провадження у справах за конституційними поданнями органів місцевого самоврядування: проблеми теорії та практики (2011)
Марку Жерар. - Реформа місцевого самоврядування у Франції як поглиблення міжмуніципального співробітництва (2011)
Мурадян Р. М. - Поняття та сутність споживчих послуг у сфері торгівлі та побутового обслуговування населення на рівні територіальної громади (2011)
Падалко Г. В. - Державна політика у сфері служби в органах місцевого самоврядування в Україні: концептуальний аспект (2011)
Пастернак О. М. - Актуальні проблеми реалізації муніципальної влади територіальною громадою (2011)
Стрільчук В. А. - Класифікація строків у муніципальному праві України (2011)
Троян А. В. - Взаємодія між Верховною Радою України та представницькими органами місцевого самоврядування: сутність та зміст (2011)
Український С. С. - Повноваження Верховної Ради України в сфері становлення і розвитку місцевого самоврядування: теоретичні нормативно-правові підходи до визначення та розуміння (2011)
Добренька Н. В. - Загально-соціальне та юридичне розуміння поняття "доцільність" (2011)
Жуков Є. В. - Онтологічний та аксіологічний зміст держави в умовах інформатизації (2011)
Котенко Т. В. - Магдебурзьке право та його значення у становленні правової системи України (2011)
Онищук І. І. - Лінгвістична структура тексту нормативно-правового акта як засіб техніки юридичного письма (2011)
Пилипенко О. Є. - З історіі правового регулювання підприємницької діяльності в Росії та Україні у ХVIII – XIX ст. (2011)
Руднєва О. М. - Інтерсуб’єктивний фактор у сучасному праворозумінні (2011)
Гультай М. М. - Конституційна скарга в системі засобів індивідуального доступу до конституційного правосуддя (2011)
Денисюк М. В. - Уповноважений Верховної Ради з прав людини в системі інститутів громадянського суспільства (2011)
Ковальов І. П. - Конституційний функціоналізм як вимір конституціоналізму (2011)
Ковальчук Р. С. - Конституційно-правове забезпечення якості освіти в Україні: проблеми, теорія та практика (2011)
Кофман Б. Я. - Міжнародні виборчі стандарти: гносеологічні питання сприйняття в національне законодавство України (2011)
Кравчук О. В. - Доктрина співмірності (пропорційності) правообмежень у правових позиціях Конституційного Суду України (2011)
Львова Є. О. - Ідейно-концептуальні засади глобального конституціоналізму (2011)
Нікітіна І. О. - Поняття і правова природа стадій провадження у справах щодо тлумачення положень Конституції та законів України (2011)
Приходько Х. В. - Проблема розуміння та застосування технологій конституційного процесу: доктринальні та прикладні аспекти (2011)
Совгиря О. В. - Функції уряду як елемент його компетенції та конституційно-правового статусу (2011)
Чорнолуцький Р. В. - Конституційні засади законодавчого процесу в Україні: історико-правові аспекти (2011)
Клименко О. В. - Антикорупційне законодавство в сфері медичної діяльності (2011)
Чуйков А. Ю. - Адміністративно-правові аспекти становлення митного режиму в Україні (2011)
Бабенко М. В. - Теоретичні та практичні проблеми буття (виникнення) та передачі права власності на новостворене нерухоме майно (2011)
Сичевська А. М. - Проблема добросовісності при витребуванні майна з чужого незаконного володіння (2011)
Хащівська Н. В. - Строки оперативного захисту в договорах про передання майна у тимчасове користування (2011)
Калинюк Н. М. - Модерне планування проведення очної ставки як слідчої дії (2011)
Литвин О. П. - Суспільна небезпека злочинів проти екологічної, громадської й виробничої безпеки та безпеки здоров’я населення і їхня відмінність від злочинів проти основ національної безпеки України і від військових злочинів (2011)
Скригонюк М. І. - Сьомий закон плебсології: закон узаконення законного себе з участю поміркованої людської маси (поняття та генезис) (2011)
Мартиновський Д. П. - Міжнародні стандарти прав людини у системі українського судочинства (2011)
Каретко Н. М. - Принципи міжнародно-правового регулювання в сфері підприємницької діяльності (2011)
Пасічник Я. С. - Діяльність Міжнародного Суду ООН на сучасному етапі розвитку міжнародного права (2011)
Ключинська А. М. - Роль органів муніципального управління у реалізації конституційного права людини і громадянина на освіту: онтологічні та гносеологічні засади (2011)
Литвин М. О. - Кримінальна відповідальність за причетність до злочину (2011)
Хтема А. В. - Часові параметри водонафтогазоносних осадових товщ за результатами створення і застосування реперного геохронографа. Стаття II, Хтема В. М. (2016)
Несіна Н. І. - Прогнозування палеорусел у карбоні південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини (за результатами сейсмофаціального аналізу), Маркова Г. Г. (2016)
Зеленко Ю. М. - Просторове поширення типів керогену на основі обробки даних методу піролізу зразків в межах Дніпровсько-Донецької западини, Дзюба О. В., Карпенко О. М. (2016)
Хачай О. А. - Новые методы геоинформатики для комплексирования сейсмических и гравитационных полей в иерархических средах, Хачай О. Ю., Хачай А. Ю. (2016)
Эфендиев Г. М. - Принятие решений при выборе долот и режимных параметров бурения в зависимости от характера исходной информации, Алиев С. А., Сарбопеева М. Д., Агаева К. К., Кирисенко О. Г. (2016)
Белый Т. А. - Численное моделирование микрофизических и электрических характеристик конвективных облаков, Шпиг В. М. (2016)
Крошко Ю. В. - Цифрові структурно-літологічні моделі нижньокрейдяних континентальних розсипів ільменіту у верхній палеотечії Лебедин-Балакліївської палеодолини (центральна частина Українського щита) (2016)
Левашов С. П. - Результаты дистанционных и наземных геоэлектрических исследований на участках расположения хранилищ нефтепродуктов, Зезекало И. Г., Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н. (2016)
Пігулевський П. Г. - Дослідження геоелектричними методами інженерно-геологічного стану Південно-Західного Кривбасу. Частина 1. Фізико-геологічні передумови досліджень, Свистун В. К., Кирилюк О. С. (2016)
Сулема О. К. - Знаходження оптимальної ієрархії у квазiієрархічному графі за критеріями центральності, Ланде Д. В. (2015)
Калиновский Я. А. - Математическое моделирование представлений экспоненциальной и логарифмической функций в гиперкомплексной числовой системе обобщенных кватернионов, Бояринова Ю. Е., Сукало А. С. (2015)
Кобозева А. А. - Теоретические основы нового подхода к решению задачи выявления результатов клонирования в цифровом изображении, сохраненном в формате с потерями, Григоренко С. Н. (2015)
Юзефович В. В. - Вирішення задачі групування рухомих об’єктів у системах моніторингу з використанням методів кластеризації (2015)
Прищепа C. В. - Обзор методов экстрагирования событий "из потока новостей" (2015)
Березін Б. О. - Протидія деструктивним впливам при архівному зберіганні інформаційних об’єктів на оптичних носіях, Примушко С. І. (2015)
Яремчук Ю. Є. - Метод оптимізації діяльності неструктурованої групи експертів в умовах ліквідації надзвичайних ситуацій, Нікіфорова Л. О., Шиян А. А. (2015)
Путятин В. Г. - Выбор рационального варианта технической реализации сложной организационно-технической системы в условиях многокритериальности (2015)
Реферати (2015)
Вступ (2012)
Семчик В. І. - Правові засади розвитку кооперації в Україні (2012)
Абдалказим М. А. - Права людини як парадигма взаємодії конституційного та міжнародного права (2012)
Бровченко Н. В. - Фактори розвитку юридичних фактів у конституційному праві України (2012)
Євенко Д. В. - Стратегічно-нормативна основа функції оборони української держави (2012)
Кузнецова Ю. В. - Верховна Рада України як елемент інституційного механізму конституційної юстиції (2012)
Львова Є. О. - Концептуальні аспекти становлення глобального конституціоналізму: понятійні та функціональні характеристики (2012)
Совгиря О. В. - Конституційно-процесуальні аспекти призначення на посаду Прем’єр-міністра України: теоретичні та практичні проблеми (2012)
Чорнолуцький Р. В. - Нормопроектувальна діяльність як простір прояву кодів і символів політико-правового змісту (2012)
Абасов Г. Г. - Перспективні моделі місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії та практики (2012)
Баймуратов М. М. - Компетенція місцевого самоврядування як онтогносеологічне відображення муніципально-правових відносин (2012)
Барвіцький В. Ю. - Судовий захист прав і законних інтересів територіальних громад: зарубіжний досвід (2012)
Батанов О. В. - Сучасний муніципалізм в Україні у контексті інституціоналізації муніципально-правового статусу особи (2012)
Губань Р. В. - Правова природа Автономної Республіки Крим як специфічної адміністративно-територіальної одиниці України (2012)
Зайцева І. О. - Аналіз зарубіжних систем нормативно-правового забезпечення місцевого самоврядування (2012)
Згура С. О. - Розвиток фізичної культури та спорту в територіальній громаді: обгрунтування управлінського аспекту (2012)
Калиновський Б. В. - Реформування моделі місцевої публічної влади в розрізі сучасної конституційної реформи в Україні (2012)
Кислун В. В. - Правовой статус депутата Московской городской Думы: проблемы и перспективы развития (2012)
Козій І. С. - Роль судової практики при розгляді справ щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності органів місцевого самоврядування (2012)
Кравченко В. В. - Проблеми вдосконалення законодавства про місцеві референдуми (2012)
Падалко Г. В. - Муніципальна служба у зарубіжних країнах: проблеми організації та функціонування (2012)
Панасюк С. А. - Актуальні проблеми тлумачення терміну "імплементація" в контексті якісного впровадження принципів Європейської хартії місцевого самоврядування в законодавство України (2012)
Співак В. І. - Особливості проходження муніципальної (публічної) служби в Україні (2012)
Гаєвський І. М. - Історико-аналітичний погляд на розвиток національного законодавства у сфері фінансового моніторингу (2012)
Бабенко М. В. - Міжнародне правове регулювання операцій із новоствореним нерухомим майном (2012)
Маріц Д. О. - Договір консигнації (2012)
Міловська Н. В. - Предмет як істотна умова договорів про передання майна у тимчасове користування (2012)
Курбатова Я. М. - Проблеми гармонізації законодавства України про залізничні вантажні перевезення (2012)
Безуглий Л. А. - Міжнародно-правовий захист авторських прав на комп’ютерні програми і бази даних (2012)
Гайворонський Є. П. - Міжнародне співробітництво у боротьбі з контрабандою культурних цінностей (2012)
Заєць І. С. - Правова регламентація взаємовідносин правоохоронних органів зі ЗМІ за кордоном (2012)
Ковальова О. В. - Особливості пізнання у розшуковій роботі слідчого (2012)
Кравчук П. Ю. - Виявлення мікрооб’єктів під час розслідування грабежів і розбоїв (2012)
Литвин М. О. - Правові засади державного регулювання приватизаційних процесів в Україні (2012)
Литвин О. П. - Підстави кримінальної відповідальності за злочини проти екологічної й громадської безпеки та безпеки здоров’я населення України їх поняття й види (2012)
Січковська І. В. - Виявлення та попереднє дослідження окремих видів слідів на місці вчинення сексуального вбивства (2012)
Свобода Є. Ю. - Інформаційне забезпечення судово-експертної діяльності: шляхи оптимізації (2012)
Скригонюк М. І. - Нова кримінальна процесуальна форма і перспективи розвитку криміналістики в Україні (2012)
Стасюк Л. Л. - Проблеми призначення експертиз під час розслідування злочинів проти довкілля, вчинених шляхом забруднення водойм (2012)
Білоцький С. Д. - Сучасний стан міжнародно-правового регулювання енергоефективності (2012)
Пасічник Я. С. - Основні принципи міжнародного судочинства (2012)
Дiдiкiн А. Б. - "Відкритий уряд" в механізмi державного управління: формування правової моделі і її суперечностi (2012)
Іванова Т. В. - Відкритий міжкафедральний семінар з питань сучасної муніципалістики, Приходько Х. В. (2012)
Скригонюк М. І. - Сучасна репрезентація плебсології в Україні (за матеріалами V (ювілейної) Всеукраїнської науково-практичної конференції "Людина і держава – плебсологічний вимір") (2012)
Приходько Х. В. - Актуальне конституцiйно-правове досліження з проблем організації та реалiзації установчої влади в Україні (2012)
Привітання відповідальному редакторові Наукового вісника Академії муніципального управління, Серія "Право" Х. В. Приходько з успішним захистом докторської дисертації (2012)
Содержание (2016)
Галушко О. А. - Лихоманка при гострому інсульті: проблеми діагностики та лікування (2016)
Лысенко В. И. - Диагностика и неотложная помощь при отравлении монооксидом углерода, Голянищев М. А. (2016)
Курсов С. В. - Циклооксигеназа: физиологические эффекты, действие ингибиторов и перспективы дальнейшего использования парацетамола (аналитический обзор), Никонов В. В. (2016)
Мавродий В. М. - Этиотропная противовирусная терапия ОРИ и гриппа, Артеменко В. Ю. (2016)
Йовенко И. А. - Гемодинамический мониторинг в практике интенсивной терапии критических состояний, Кобеляцкий Ю. Ю., Царев А. В., Кузьмова Е. А., Машин А. М. (2016)
Лоскутов О. А. - Профілактика і лікування пресорних гемодинамічних реакцій на етапі ввідного наркозу та інтубації трахеї в пацієнтів похилого віку, Дружина О. М., Колесников В. Г., Доморацький О. Е. (2016)
Царев А. В. - Эффективность орофарингеальной деконтаминации Декасаном в профилактике вентилятор-ассоциированной пневмонии у пациентов в критических состояниях (2016)
Буднюк О. О. - Церебропротекторна терапія як компонент інтенсивної терапії при ішемічному інсульті, Карташов О. А., Коваль А. В. (2016)
Беленький В. А. - Особенности оказания специализированной хирургической помощи при торакоабдоминальных огнестрельных ранениях, Бородай В. А., Михайлусов Р. Н., Негодуйко В. В. (2016)
Целуйко В. И. - Галектин-3 как фактор риска неблагоприятных сердечно-сосудистых событий при долгосрочном наблюдении у больных с инфарктом миокарда правого желудочка на фоне Q-инфаркта миокарда задней стенки левого желудочка, Лозовая Т. А., Сасюк О. С. (2016)
Крутько Е. Н. - Неинвазивная вентиляция легких у онкобольных после операций на органах грудной клетки, Красносельский Н. В., Юрченко О. Н. (2016)
Кобеляцкий Ю. Ю. - Неинвазивный гемодинамический мониторинг esCCO в ходе анестезиологического пособия при лапароскопической холецистэктомии, Машин А. М., Царев А. В., Йовенко И. А. (2016)
Царев А. В. - Целевой температурный менеджмент в устранении послеоперационной непреднамеренной гипотермии (2016)
Стаднік С. М. - Вплив стратегії лікування на когнітивні функції пацієнтів з пароксизмальною та персистуючою формами фібриляції передсердь (2016)
Льовкін О. А. - Форми симуляційного навчання лікарів-слухачів, лікарів-інтернів, середнього медичного персоналу та парамедиків, Рязанов Д. Ю., Серіков К. В. (2016)
Павлов О. О. - Актуальність вивчення проблеми післяопераційного делірію в пацієнтів похилого віку, Луцик С. А. (2016)
Хижняк А. А. - Особенности проведения сочетанной внутривенной анестезии при кратковременных оперативных вмешательствах в челюстно-лицевой хирургии, Данилова К. А. (2016)
Петрушенко В. В. - Оксидативний стрес у хворих на гострий панкреатит: асоціації із синдромом системної запальної відповіді та органною дисфункцією, Столярчук О. В. (2016)
Усенко Л. В. - Митрофан Гринев: 60 лет первому эндотрахеальному наркозу в Днепропетровске, Царев А. В. (2016)
Комарчук О. О. - Історичні та психологічні передумови виникнення гібридних війн (2016)
Кулиев Б. В. - Различные подходы к взаимоотношению политической журналистики и геополитики (2016)
Малиха М. І. - Теоретичне осмислення сутності поняття "міграція" в політичній науці (2016)
Прихненко М. І. - Модель лідерства як фактор політики блеризму (2016)
Фараджов Санан - Мультикультурализм – историческое достояние азербайджанского народа (2016)
Федорчук О. О. - 11-й Всесвітній конгрес Міжнародної асоціації політичних наук (МАПН) як форум політичної науки: радянський контекст (2016)
Челак О. П. - Теоретичні аспекти дослідження регіонального розвитку (2016)
Штерн В. Ю. - Поняття політичного Х. Арендт (2016)
Алиев Турал Рауф оглу - Национальное государство и перспективы его развития на фоне глобализационных процессов (2016)
Вінникова Н. А. - Трансформаційні виклики радикалізації європейської системи політичного представництва (2016)
Гедікова Н. П. - Аналіз теоретико-методологічних підходів щодо політико-правових чинників громадянської активності особистості (2016)
Герасимович В. А. - Національний стиль як невід’ємний атрибут процесу політичних переговорів (2016)
Горло Н. В. - Морально-правові аспекти політики іредентизму (2016)
Gurbanli Mustafa - The main obstacles on the way of achieving peace in Nagorno-Karabakh conflict (2016)
Денисова А. О. - Інтерпретації феномена соціальної держави в партійному дискурсі в Україні (2016)
Єремєєва І. А. - Групи інтересів як суб’єкти політики, Шаповал В. А. (2016)
Клюєв К. Г. - Застосування математичного моделювання в дослідженні політичних конфліктів (2016)
Кокорєв О. В. - Об’єктивні та суб’єктивні передумови входження країн Балтії в європейський простір (2016)
Ладані В. О. - Консолідація політико-партійного простору Угорщини в період постсоціалістичної трансформації (2016)
Манайло-Приходько Р. Ю. - Феномен "регіональних" політичних партій в Україні (2016)
Меженська О. В. - Особливості й визначальні фактори державного перевороту (2016)
Остапець Ю. О. - Участь національних меншин у виборчих процесах: світовий досвід та українська політична практика (на прикладі Закарпатської області) (2016)
Панчак-Бялоблоцька Н. В. - Статистика кількісних типологій урядів меншості в західних і центрально-східних європейських парламентських демократіях та її політичні наслідки (2016)
Seyidov Urkhan - Publik diplomacy and propaganda: rethinking diplomacy in the age of persuasion (2016)
Скриль С. А. - Цивілізаційний вимір функціонування політичних систем в умовах глобалізації (2016)
Травлос Т. - Особливості ненасильницьких форм політичного протесту (2016)
Харечко І. З. - Націєтворчий вимір Революції Гідності (2016)
Хорішко Л. С. - Синтез структурного та процедурного підходів у дослідженні ролі еліт у процесах модернізації політичної системи (2016)
Чальцева О. М. - Глобальные индексы как показатели эффективности публичной политики (2016)
Шедяков В. Е. - Ценностно-смысловые комплексы и мифологизация действительности: роль в информационном воздействии (2016)
Широв М. А. - Специфика политики нейтралитета европейских государств (2016)
Береза В. О. - Значення політичної культури суспільства в процесі політичної соціалізації індивіда (2016)
Заславська О. О. - Політичні традиції як важливий соціокультурний інститут розвитку сучасного суспільства (2016)
Мальована Ю. Г. - Інтегративний потенціал політичних ритуалів (2016)
Терещук В. І. - Публічна дипломатія України: інституційні та програмні аспекти (2016)
Ємельянова Ю. П. - Специфіка соціокультурної динаміки етносу (український аспект) (2016)
Маруховська-Картунова О. О. - Поліфункціональність етнополітичної конфліктології як цілісної системи теоретико-прикладного наукового знання (2016)
Наумкіна С. М. - Рецензія на монографію Ю. О. Остапця "Електоральні процеси на Закарпатті у контексті загальнонаціональних виборів" (2016)
Вступление (2016)
Косевич Ю. А. - Прохождение квазичастичных возбуждений через границу раздела двух сред (Обзор), Сыркин Е. С., Ткаченко Е. Ю. (2016)
Amrit J. - A review of surface effects in Kapitza’s experiments on heat transfer between solids and helium II (Review Article) (2016)
Bormashenko Ed. - Physics of solid–liquid interfaces: from the Young equation to the superhydrophobicity (Review Article) (2016)
Безуглый А. И. - Роль электронов проводимости в формировании теплового сопротивления границы металл–диэлектрик и электросопротивление металлических пленок при низких температурах (Обзор), Шкловский В. А. (2016)
Gabovich A. M. - Electrostatic charge-charge and dipole-dipole interactions near the surface of a medium with screening nonlocality (Review Article), Voitenko A. I. (2016)
Конторович В. М. - Нелинейное отражение от поверхности нейтронной звезды и особенности радио-излучения пульсара в Крабовидной туманности (2016)
Скрипник Ю. В. - Об эквивалентности двух моделей вакансии в применении к электронному спектру материалов с сотовой решеткой, Локтев В. М. (2016)
Тарасов Ю. В. - Плазмон-поляритоны на границе с флуктуирующим им-педансом: рассеяние, локализация, устойчивость, Усатенко О. В., Якушев Д. А. (2016)
Spevak I. S. - Surface plasmon-polariton resonance at diffraction of THz radiation on semiconductor gratings, Kuzmenko A. A., Tymchenko M., Gavrikov V. K., Shulga V. M., Feng J., Sun H. B., Kamenev Yu. E., Kats A.V. (2016)
Савин А. В. - Локализованные колебания углеродных нанолент, Кившарь Ю. С. (2016)
Han H. - Effects of phonon interference through long range interatomic bonds on thermal interface conductance, Feng L., Xiong S., Shiga T., Shiomi J., Volz S., Kosevich Y. A. (2016)
Вихтинская Т. Г. - Влияние сопротивления Капицы на установление стационарных неравновесных состояний в сверхтекучих растворах 3He–4He, Немченко К. Э., Рогова С. Ю. (2016)
Вступ (2014)
Безус Л. П. - Розвиток української держави через правосвідомість суспільства (2014)
Васильченко О. П. - Зміст принципу рівності прав та свобод людини і громадянина в Україні (2014)
Ганзицька Т. С. - Теоретико-правовий аналіз поняття принципів права (2014)
Касмінін О. В. - До питання про сутність і значення захисту конституційних трудових прав та інтересів працівників (2014)
Костилєв О. І. - Місце міністерств в системі центральних органів виконавчої влади (2014)
Курило В. І. - Поняття влади та функції держави від зародження державності до середньовіччя, Овчарук С. С. (2014)
Онищук І. І. - Техніка прогнозування в процесі правового моніторингу (2014)
Рева К. Є. - Правове регулювання інституту громадянства в Українській Народній Республіці (2014)
Ботнаренко О. М. - Гарантії забезпечення законності в управлінській діяльності органів внутрішніх справ України (2014)
Братель С. Г. - Мета, завдання та принципи правоохоронної сфери (2014)
Волуйко О. М. - Поняття та сутність муніципальної міліції в Україні (2014)
Гриценко В. Г. - Історико-правовий генезис становлення та розвитку правоохоронної системи України (2014)
Гробова В. П. - Місцеве самоврядування Іспанії: особливості та засади функціонування (2014)
Дробот О. І. - Правові засади діяльності державної реєстраційної служби України (2014)
Козачук Д. А. - До питання структури административного процесу (2014)
Корнєєв В. В. - Роль керівника в діяльності районного відділу органів внутрішніх справ України (2014)
Кравчук О. В. - Поняття та ознаки публічної власності (2014)
Крижна В. В. - Особливості правового забезпечення дотримання законності працівниками міліції УРСР в післявоєнний період (1946–1953 рр.) (2014)
Лисюк С. А. - Ресурсне забезпечення комунального господарства України (2014)
Міленін П. О. - Форми державного контролю за діяльністю органів прокуратури (2014)
Новасардова І. В. - Профілактика правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху (2014)
Окопник О. М. - Зарубіжний досвід діяльності поліції та особливості втілення його у реформування правоохоронних органів (міліції) України (2014)
Осауленко С. В. - Вплив політичних партій на формування персонального складу органів державної влади (на прикладі урядів) (2014)
Перепилиця Н. В. - Напрями вдосконалення законодавства у сфері адміністративно-правової охорони прав дитини (2014)
Сак В. М. - Форми адміністративно-правового регулювання правовідносин у сфері зберігання транспортних засобів (2014)
Сокуренко В. В. - Недоліки деяких законодавчих актів в сфері оборони (2014)
Сокуренко О. А. - Адміністративно-правовове забезпечення охорони навколишнього природного середовища (2014)
Ткач О. А. - Профілактика правопорушень: її значення та сутність в сучасних умовах (2014)
Турська В. О. - Державне регулювання утримання потенційно небезпечних собак та собак, що визнані небезпечними відповідно до чинного законодавства (2014)
Фоміч Г. В. - Правові процедури щодо просування по державній службі (2014)
Фролов Ю. М. - Загальна характеристика безпритульності та бездоглядності дітей як антисоціальних явищ (2014)
Хом’яков Д. О. - Кінцевий споживач як суб’єкт експортного контролю (2014)
Юсупов В. А. - Організація та функціонування Служби безпеки України: напрями реформування (2014)
Андрущенко І. Г. - Наявні проблеми у сфері здійснення операцій по злиттю і поглинанню публічних акціонерних товариств (2014)
Аріфходжаєва Т. Б. - Еволюція та історичні етапи розвитку системи пенсійного страхування (2014)
Гаєвський І. М. - Сучасний стан та перспективні зміни правового регулювання юридичних професій у сфері фінансового моніторингу (2014)
Кінащук Л. Л. - Основні етапи розвитку аудиторської діяльності в системі фінансового контролю: теоретико-правовий аналіз (2014)
Кіценко В. С. - Податковий спір як категорія фінансового права України (2014)
Маєвський О. С. - Удосконалення механізму соціального захисту та пенсійного забезпечення працівників міліції у контексті реформування системи МВС України (2014)
Ямненко Т. М. - Ознаки зловживання правами у фінансових правовідносинах (2014)
Бобрик В. І. - Роль рішень Конституційного суду України в оптимізації процесуального регулювання цивільного і господарського судочинства (2014)
Борисенко В. В. - Поняття та ознаки місцевих податків та зборів за законодавством України (2014)
Кельбя С. Г. - Теоретичні засади правового регулювання фондового ринку (2014)
Музика Л. А. - Деякі питання рівнів (форм) реалізації цивільно-правової політики (2014)
Ровний В. В. - Класифікація видів, форм та методів здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності. Правовий аспект (2014)
Софіюк Т. О. - Поняття та зміст права фізичної особи на ознайомлення з особистими паперами, які передані до фонду бібліотек або архівів (2014)
Стефанчук М. О. - Окремі особливості правосуб'єктності усиновлювачів як учасників сімейних правовідносин (2014)
Алієва С. Т. - Поняття та види працівників-мігрантів (2014)
Бірюкова А. Г. - Зміст поняття "закон" як найвищого рівня джерел трудового права (2014)
Кисельова О. І. - Поняття та суб'єкти міжнародно-правового регулювання праці (2014)
Коляда М. - Національні органи соціального діалогу в країнах Європейського Союзу та Україні (2014)
Курбанов Б. Б. - Щодо особливостей нормативно-правового регулювання захисту трудових прав суддів (2014)
Кутоманов Д. Є. - Шляхи вдосконалення правового регулювання непрямих методів забезпечення дисципліни праці (2014)
Мельниченко А. О. - Позитивний зарубіжний досвід правового регулювання заохочень працівників органів прокуратури на прикладі країн КНР та США (2014)
Мельничук Н. О. - Державні гарантії у сфері зайнятості населення (2014)
Носенко В. О. - Сутність правовідносин у сфері дистанційної зайнятості (2014)
Пономарьов Д. О. - Шляхи удосконалення правового регулюваннядодаткової трудової діяльності (2014)
Третяков Є. А. - Щодо охорони праці сільськогосподарських працівників, зайнятих на роботах в рослинництві (2014)
Турінін О. В. - Класифікація та специфічні ознаки видів державної служби (2014)
Березняк В. С. - Функції та принципи інституту екстрадиції: поняття і ознаки (2014)
Дімітров М. М. - Суб’єкт злочину, передбаченого ст.229 Кримінального кодексу України (2014)
Остропілець В. Р. - Мета, завдання та функції взаємодії органів досудового розслідування МВС України з іншими правоохоронними органами (2014)
Очеретяний В. А. - Проблемні питання організації і тактикипроведення слідчого експерименту (2014)
Павловський В. В. - Початок досудового розслідування: проблеми та перспективи розвитку (2014)
Сербіна Н. О. - Соціальна обумовленість криміналізації умисного знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства (2014)
Чекотило В. І. - Сутність судової експертизи у кримінальному провадженні (2014)
Чернота Д. С. - Щодо імплементації норм міжнародного права у сфері праці жінок в українське законодавство (2014)
Шарнін А. В. - Принципи діяльності органів досудового розслідування МВС України (2014)
Бернадська Н. І. - Про витоки кінороману (2016)
Подлісецька О. О. - Рецептивно-комунікативна проблема в українській літературі та критиці кінця ХІХ — початку ХХ століття (2016)
Раковская Н. М. - Критическая модель Н. Страхова (диалог с учителем) (2016)
Рева-Лєвшакова Л. В. - Українське літературознавство в колі дискусій про новий реалізм першої третини ХХ століття (2016)
Стеблина Н. О. - То чи є блог жанром? До питання про функціональність мережевих текстів (на матеріалі політичних блогів "Української правди") (2016)
Фокина С. А. - К проблеме модусов сознания в художественной литературе для детей (2016)
Абабина Н. В. - Персонажи А. И. Куприна в контексте синергетики (2016)
Добробабіна О. Ю. - Структура сюжету повісті Л. М. Толстого "Отець Сергій" (2016)
Казанова О. В. - Особливості психологічного та естетичного світосприйняття Уляни Кравченко в генологічному дискурсі перехідної доби (2016)
Ткачук О. Є. - Мистецька реалізація екзистенційних мотивів у повістях Панаса Мирного (2016)
Борисенко Н. М. - Художні особливості твору Любка Дереша "Притча про дрозофіл" (2016)
Кара Т. С. - Художнє осягнення проблеми етнічної ідентичності в українській історичній повісті першої половини ХХ століття (2016)
Мейзерська Т. С. - Роман Сергія Жадана "Месопотамія": жанрова своєрідність та ідейний зміст (2016)
Мусий В. Б. - Рассказ А. С. Грина "Отравленный остров": текст и подтекст (2016)
Пархітько О. В. - Тема шахів у художній літературі ХІХ–ХХ століть (2016)
Сайковська О. Ю. - Діаболізм і розвиток болгарської фантастичної літератури 20–30-х років ХХ століття (2016)
Sibirna M. V. - Metadramatic Aspect the Plays by Playwright A. Mardan (2016)
Слюсаренко М. І. - Категорії автор і образ автора в моделюванні публіцистичної реальності (на прикладі памфлетів М. Хвильового) (2016)
Томбулатова І. І. - Фіксація історичного тла в футуристичній поезії (2016)
Korenovska L. - F. Dostoevsky and Ch. Dickens: the question of the transformation of motives (2016)
Морева Т. Ю. - О жанровых особенностях произведений О. Стороженко и В. Короленко о встрече человека с чертом (2016)
Садовська Ю. В. - Масова та індивідуальна свідомість у "Творах про революцію" (М. Асуела, О. Серафимович) (2016)
Пащенко М. В. - В пошуках домінант та методів осягнення художності (2016)
Сивоконь В. Е. - Отклик электронного кристалла на внешнее возмущение в условиях неполной компенсации прижимающего поля, Наседкин К. А., Шарапова И. В. (2016)
Бирченко А. П. - Влияние промежуточной ОЦК фазы на эволюцию сверхтекучих включений в ГПУ матрице раствора 3Не в 4Не, Михин Н. П., Неонета А. С., Рудавский Э. Я., Фисун Я. Ю. (2016)
Анцыгина Т. Н. - Влияние структуры ядра на электронный спектр атома гелия, Чишко К. А. (2016)
Хаджай Г. Я. - Роль двойников в изменении характеристик проводимости монокристаллов НоВа2Сu3О7–δ при обратимом изменении гидростатического давления, Назыров З. Ф., Вовк Р. В. (2016)
Ahmed A. M. - The annealing influence onto the electrical and magnetic behavior of magnetoresistive/insulator system, Mohamed A. E.-M. A., Mohamed H. F., Diab A. K., Mohamed A. M., Mazen A. E. (2016)
Цзян Ю. Н. - Диамагнитный и резистивный сверхпроводящие переходы в железосодержащих соединениях FeSe и LaOFFeAs, Дзюба М. О. (2016)
Дмитриев А. И. - Низкотемпературная магнитная вязкость в тонких пленках GaMnSb, содержащих кластеры MnSb, Костюченко С. A. (2016)
Полищук Д. М. - Ферромагнитный резонанс в наноструктурах с температурно-контролируемым межслойным взаимодействием, Тихоненко-Полищук Ю. О., Кравец А. Ф., Товстолыткин А. И., Джежеря Ю. И., Погорелый А. Н., Korenivski V. (2016)
Юнакова О. Н. - Спектр поглощения тонких пленок CuPb3Br7, Юнаков Н. Н., Коваленко Е. Н., Коваленко В. В. (2016)
Беляев Е. Ю. - "Дважды экспоненциальный" рост проводимости, обусловленный взрывной кристаллизацией аморфного слоя ультратонкой холодноосажденной пленки золота (2016)
Карпунин В. В. - Гибридно-примесный резонанс в квантовой проволоке, помещенной в магнитное поле, Маргулис В. А. (2016)
Славин В. В. - Структура основного состояния одномерного обобщенного вигнеровского кристалла на слаборазупорядоченной решетке-матрице, Кривчиков А. А. (2016)
Dolbin A. V. - Peculiarities of thermal expansion of quasi-two-dimensional organic conductor κ−(BEDT–TTF)2Cu|N(CN)2|Cl, Khlistuck M. V., Eselson V. B., Gavrilko V. G., Vinnikov N. A., Basnukaeva R. M., Danchuk V. V., Konstantinov V. A., Nakazawa Y. (2016)
Филь Д. В. - Сверхтекучесть разреженного газа электрон-дырочных пар в двухслойной системе, Шевченко C. И. (2016)
Matyjasik S. - Спонтанная поляризация нестехиометричных кристаллов LiJO3 в области низких температур, Шалдин В. Ю. (2016)
Бобров Н. Л. - Микроконтактная функция электрон-фононного взаимодействия в цирконии, Рыбальченко Л. Ф., Фисун В. В., Хоткевич А. В. (2016)
Солдатов В. П. - Закономерности деформации аморфной полиимидной пленки ПМ при ее растяжении в интервале температур 1,6–300 К, Кириченко Г. И., Абраимов В. В., Брауде И. С., Гейдаров В. Г. (2016)
Исаев Н. В. - Механизмы пластической деформации ультрамелкозернистой меди в интервале температур 4,2–300 К, Григорова Т. В., Мендюк О. В., Давиденко А. А., Полищук С. С., Гейдаров В. Г. (2016)
Агапова О. Л. - Дрібномасштабне картографування з метою планування розвитку альтернативної енергетики в Україні (2016)
Бабенко О. А. - Методи та принципи розроблення серії карт банківської системи України (2016)
Бібік Л. А. - Особливості створення проекту рекреаційно-туристичного атласу України (2016)
Василець Л. С. - Картографування залізничної мережі Південної залізниці (2016)
Ладур А. М. - Аспекти картографування впливу забрудненості території радоном – 222 на онкозахворюваність населення Кіровоградської області (2016)
Максимчук А. О. - Планування розвитку територій в сучасних умовах (2016)
Ніжинська Ю. В. - Розробка навчального атласу з екології (2016)
Орещенко А. В. - Відображення екологічної тематики у вітчизняних та іноземних атласах і картах: організація роботи і досвід виконання (2016)
Ставнича Т. П. - Складання карт населення України (2016)
Турчик Т. В. - Картографування динаміки інвестицій в сферу ІТ-технологій (2016)
Білоус Л. Ф. - Геоінформаційні виміри ландшафтних різноманіть (2016)
Дрич С. К. - Особливості створення та застосування сучасних індексних кадастрових карт та планів, Применко Я. В. (2016)
Калягіна Н. - Відкриття нових сайтів АРТ, ґрунтуючись на проведеному картуванні в Запорізькій області, Ніколко М., Шваб І., Цибульська Н., Кузін І. (2016)
Клочко Т. О. - Дослідження історії рекультивації бурових майданчиків за допомогою ArcGIS та ДЗЗ (2016)
Коваль А. М. - Щодо проблеми застосування геоінформаційних технологій в системі Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", Стогній О. В., Мельник Л. П., Галюк С. М., Антонишин В. М. (2016)
Майстренко С. Я. - Типовые правила корректности топологии в геоданных и их применение к сфере лесного хозяйства на примере системы "ГИС-Леспроект", Литвинов Л. В., Хурцилава К. В. (2016)
Путренко В. В. - Кластеризація геопросторових даних земного покриву України (2016)
Стадніков В. В. - Основні принципи розробки регіональної автоматизованої системи містобудівного кадастру Одеської області (2016)
Стрижак О. Є. - Управління корпоративними знаннями у середовищі ArcGIS (2016)
Томченко О. В. - Моніторинг стану водних екосистем засобами ГІС/ДЗЗ-технологій (2016)
Запальська В. О. - Інвестиційна привабливість земельних ресурсів на прикладі Вінницької області (2016)
Лозовіцький П. С. - Моніторинг мінералізації та хімічного складу води річки Остер (2016)
Лозовіцький П. С. - Екологічний стан та екологічне оцінювання води Остра за трофо-сапробіологічними показниками та специфічними речовинами токсичної дії (2016)
Матвієнко В. М. - Історія розвитку зернового господарства України, Сонько Я. В. (2016)
Пожарська А.-О. Ю. - Порівняльна характеристика генеральних планів міста Одеси 2007 і 2015 років (2016)
Сеньків М. І. - Картографічно-геологістична характеристика Західного регіону України (2016)
Чорний М. Б. - Оцінка природно-ресурсного потенціалу Львівської області в контексті суспільно-географічних зв’язків (2016)
Якушевич В. В. - Інтерактивна карта пунктів прийому вторсировини у місті Києві (2016)
Кисіль Ю. В. - Морфологічні та морфометричні параметри як важливі чинники формування еколого-геоморфологічного стану урбосистеми Новгорода-Сіверського, Ковальчук І. П. (2016)
Нестерчук І. К. - Стан природного середовища, заходи та перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (2016)
Дудун Т. В. - Картографування розвитку середньої освіти в освітньому комплексі України (2016)
Криворук А. В. - Особливості створення навчального електронного посібника для школярів "Сумська область" (2016)
Осталецька О. І. - Стародруковані видання Ніколя де Фера у фонді Сектора картографії НБУВ, Романчук М. С. (2016)
Вступление (2016)
Habermeier H.-U. - Science and technology of cuprate-based high temperature superconductor thin films, hetero-structures and superlattices — the first 30 years (Review Article) (2016)
Gabovich A. M. - Spatial distribution of superconducting and charge-density-wave order parameters in cuprates and its influence on the quasiparticle tunnel current (Review Article), Voitenko A. I. (2016)
Овсянников Г. А. - Магнитный эффект близости и сверх-проводящие триплетные корреляции на границе купратного сверхпроводника и оксидного спинового клапана, Константинян К. И., Демидов В. В., Хайдуков Ю. Н. (2016)
Struzhkin V. V. - Magnon–phonon coupling and implications for charge-density wave states and superconductivity in cuprates, Chen X.-J. (2016)
Nekrasov I. A. - Electronic structure of FeSe monolayer super-conductors, Pavlov N. S., Sadovskii M. V., Slobodchikov A. A. (2016)
Кушнир В. Н. - Параметрический спин-вентильный эффект в структурах сверхпровод-ник/ферромагнетик, Куприянов М. Ю. (2016)
Безуглый А. И. - Колебания неизотермической N/S границы с высокой частотой и большой амплитудой, Шкловский В. А. (2016)
Рохманова Т. Н. - Трансформация поляризации электромаг-нитных волн при отражении от слоистых сверхпроводников во внешнем постоянном магнитном поле, Апостолов С. С., Майзелис З. А., Ямпольский В. А. (2016)
Domański T. - Fluctuation conductivity due to the preformed local pairs, Barańska M., Solovjov A. L. (2016)
Алиев В. М. - Исследование псевдощелевого состояния в Bi2Sr2CaCu2Ox и Bi2Sr2ZnCu2Oy ВТСП материалах, Мамедова А. Н., Рагимов С. С., Селим-заде Р. И., Таиров Б. А. (2016)
Бойко Ю. И. - Одноканальная диффузия ионов кислорода в соединении YВа2Сu3O7–х, Богданов В. В., Хаджай Г. Я., Савич С. В., Вовк Р. В. (2016)
Савченко А. М. - О возможности повышения критической температуры высокотемпера-турных сверхпроводников на основе синтеза новых классов ВТСП соединений, Савченко М. А. (2016)
Szmyd K. - Geo cultural and anthropological (generational) challenges of modern education (research and applications), Szmyd L. (2016)
Vasyuk O. V. - The project-based technology in the future social teacher professional orientation methodology (2016)
Horovenko O. A. - The development of skills of self-presentation of future English language teachers in the process of teaching practice (2016)
Іващенко М. В. - Особливості управлінської культури викладача внз упроцесі педагогічної діяльності, Осадчий С. В. (2016)
Клименко С. І. - Формування комунікативних умінь і навичок майбутніх учителів-філологів засобами фразеології української мови (2016)
Коваленко О. М. - Європейська політика у сфері вищої освіти: підготовчі програми в університетах Великої Британії (2016)
Козацька Т. Ю. - Методики викладання курсу "Міжнародне право" для майбутніх фахівців з туристичного обслуговування (2016)
Комарова И. А. - Совершенствование профессиональной подготовки будущих педагогов учреждений дошкольного образования к эколого-оздоровительному воспитанию детей, Прокофьева О. О. (2016)
Кононенко І. А. - Сучасний стан професійного становлення майбутніх учителів філологічних спеціальностей у практиці вищої школи (2016)
Костик Є. П. - Культура ділового спілкування як інструмент професійної підготовки майбутніх товарознавців, Костик Є. В. (2016)
Ненько Ю. П. - Теоретико-методологічні засади професійної комунікативної взаємодії майбутніх працівників служби цивільного захисту України (2016)
Ніколаєску І. О. - Професіоналізм викладача-андрагога як феномен інформаційно-освітнього простору закладів післядипломної освіти (2016)
Ravlyuk T. A. - Model of developing the creative potential of future social workers during professionally oriented practice (2016)
Сердюк Н. Ю. - Розвиток комунікативних умінь студентів упроцесі вивчення граматики, Шемуда М. Г. (2016)
Федяєва М. С. - Організаційно-педагогічні умови формування інформаційно-комунікаційної компетентності студентів-економістів (2016)
Шапран О. І. - Структура технологічної культури майбутніх учителів загально-технічних дисциплін, Литвин А. Ф. (2016)
Shevtsova H. H. - Implementation of respect for a mother in younger pupils by means of ethnic pedagogy (2016)
Содержание (2015)
Патон Б. Е. - Шановні колеги! Дорогі друзі! (2015)
Шпаковська Т. А. - Наукова школа академіка К. Ф. Стародубова та її сучасне продовження (2015)
Архипов О. Г. - Оцінка залишкового ресурсу обладнання, що працює в агресивному середовищі, Любимова-Зінченко О. В., Іванченко В. В., Штонда Ю. М. (2015)
Атанасов В. Р. - Развитие научных основ и технологических методов повышения коррозионной стойкости труб из дуплексных сталей, Панченко С. А., Большаков В. И., Дергач Т. А. (2015)
Бабаченко А. И. - Анализ макро- и микроструктуры железнодорожных колес, изготовленных различными способами производства, Кныш A. B., Кононенко A. A., Дементьева Ж. А., Шпак Е. А., Клиновая О. Ф. (2015)
Башев В. Ф. - Макрогетерогенные композиционные материалы на основе квазикристаллического сплава Al65Co20Cu15, Суховая Е. В., Сыроватко Ю. В. (2015)
Башев В. Ф. - Структурообразование и магнитные свойства пленок системы Co-Fe-Ni-Si-B, полученных методом Splat-охлаждения, Куцева Н. А., Делов В. В. (2015)
Башев В. Ф. - Влияние скорости охлаждения на структуру и свойства многокомпонентных сплавов системы Al-Cu-Fe-Ni-Si, Кушнерев А. И. (2015)
Беликов А. С. - Контроль высокотемпературного излучения на рабочих местах, Рагимов С. Ю., Шаломов В. А, Чаплыгин А. С. (2015)
Беликов А. С. - Оценка радиационной опасности согласно рекомендациям международной комиссии по радиационной защите, Пилипенко А. В., Степанова А. В., Вишневский А. С. (2015)
Березюк A. H. - Анализ температурно-влажностных параметров конструктивного узла "балконная плита-ограждающая конструкция-плита перекрытия" в случае применения эффективной теплоизоляции, Дикарев К. Б., Скокова А. А., Кузьменко А. Н. (2015)
Большаков В. И. - Влияние температуры отжига на формирование специальных границ в армко-железе, Сухомлин В. И., Волох В. И. (2015)
Большаков В. И. - Экспериментальное определение удельных объёмов фаз в межкритическом интервале температур при термической обработке низкоуглеродистых сталей, Сухомлин Г. Д., Ткач Т. В, Лаухин В. Д. (2015)
Большаков В. И. - Построение регрессионной модели зависимости изменения параметров квазиэвтектоида от скорости охлаждения, Лаухин Д. В., Бекетов А. В., Тютерев И. А. (2015)
Большаков В. И. - Разработка новых типов профилей шпунтовых свай, Носенко О. П. (2015)
Большаков В. И. - Влияние вибрационного воздействия малой удельной мощности на морфологию заэвтектических силуминов, Ротт Н. А. (2015)
Большаков В. И. - Влияние химических компонентов на механические свойства стали 110Г13Л, Юшкевич О. П., Носенко О. П. (2015)
Бушма А. П. - Влияние погонной энергии гибридной лазерно-дуговой сварки на структуру и механические свойства сварных соединений высокопрочных сталей, Бердникова Е. Н., Хаскин В. Ю., Позняков В. Д., Сидорец В. Н. (2015)
Вашкевич Ф. Ф. - Вплив форми та крупності абразиву на кінцеву шорсткість обробленої поверхні, Спільник А. Я., Загородній О. Б., Звонарьов К. І. (2015)
Губенко С. П. - Градиентные и композитные зоны контактного взаимодействия включений и стальной матрицы после лазерного воздействия, Никульченко И. А. (2015)
Губенко С. П. - Влияние дислокационной и зеренной структуры на образование межзеренных трещин в центробежнолитых заготовках из стали 40Х25Н20С2, Беспалько В. Н., Юрковский В. В., Балева Ю. И. (2015)
Гуль Ю. П. - Перспективные направления развития технологий термического упрочнения труб нефтяного сортамента, Чмелева В. С., Ивченко А. В., Кондратенко П. В. (2015)
Дмитренко И. С. - Обоснование целесообразности вторичного использования ресурсов при сносе аварийных гражданских зданий, Мартыш А. А., Ценацевич Т. А., Аят Н. И. (2015)
Єлісєєв П. И. - Розробка алгоритму аналізу стану корозійно-механічного руйнування об’єктів, Архипов О. Г., Любимова-Зінченко О. В., Карпюк Л. В., Заіка Р. Г. (2015)
Заяць Є. І. - Принципи формування висотної забудови (2015)
Золотарев Г. А. - Оптимизация химического состава жаропрочной основы биметаллической заготовки, Шейко С. П., Мищенко В. Г. (2015)
Калинина H. E. - Особенности структуры и свойств модифицированных жаропрочных сплавов, Юхименко A. E., Калинин В. Т. (2015)
Костин В. А. - Растворение тугоплавких частиц инокуляторов карбида и нитрида титана в металлическом расплаве, Алексеенко И. И., Гурник О. А. (2015)
Кравчуновська Т. C. - Аналіз методів визначення тривалості комплексної реконструкції житлової забудови, Дадіверіна Г. В. (2015)
Лазарев И. В. - Критические напряжения радиальной устойчивости гибкого кругового кольца с начальными изгибными пластическими деформациями (2015)
Маркашова Л. И. - Роль структурно-фазового состояния в изменении эксплуатационных свойств сварных соединений сложнолегированных сплавов, Покляцкий А. Г., Кушнарева О. С. (2015)
Меняйло А. И. - Управление параметрами диффузионного слоя в процессе химико-термической обработки стали, Мищенко В. Г. (2015)
Мешков Ю. Я. - Прочность как основа конструкционной надежности сталей и сплавов (2015)
Мищенко В. Г. - Исследование влияния качества поверхности материала на эксплуатационные свойства нагревательных элементов, Тутык В. А., Гречка А. В. (2015)
Нечитайло Н. П. - Применение технологии микро- и ультрафильтрации на стадиях биологической очистки и доочистки сточных вод, Нагорная Е. К. (2015)
Овчинников А. В. - Моделирование процесса 3-D печати с использованием несферических гидрированых - дегидрированых порошков титана, Джуган А. А., Шевченко А. В., Янко Т. Б., Сидоренко М. В., Селиверстов А. Г. (2015)
Олейник Я. В. - Кинетика формирования бейнитной структуры в низкоуглеродистой комплекснолегированной стали при охлаждении, Евсюков М. Ф., Чмелева В. С., Дементьева Ж. А. (2015)
Павленко Д. В. - Получение комплексных лигатур для синтеза сложнолегированных титановых сплавов методом порошковой металлургии, Овчинникова И. А., Давыдов С. П., Скребцов А. А., Капустян А. Е. (2015)
Парусов Е. В. - Вплив кристалографії та дисперсності пластинчастого перліту в катанці на структуру й властивості дроту, Парусов В. В., Сухомлин Г. Д., Сагура Л. В., Чуйко І. М. (2015)
Перепелкина М. H. - Исследование влияния структурных и температурных факторов на формирование субмикрокристаллической структуры в титане, легированном кислородом, Глотка Т. А., Шевченко В. Г., Коваленко Т. А., Омельченко О. С. (2015)
Пиляева С. Б. - Исследование особенностей процессов кристаллизации сплавов системы Fe-B-C, Филоненко И. Ю., Баскевич A. C. (2015)
Позняков В. Д. - Структура та механічні властивості металу ЗТВ з'єднань сталі 10Г2ФБ після зварювання та циклічного навантаження згином, Маркашова Л. І., Берднікова О. М., Максименко А. O. (2015)
Поліщук С. 3. - Оцінка впливу метеорологічних факторів на стан забруднення атмосферного повітря м. Дніпропетровська (на прикладі формальдегіду), Доценко Л. В., Демиденко А. С. (2015)
Пригунова А. Г. - Структурные и фазовые превращения в заэвтектическом сплаве Аl-18.5 % Si, обработанном в жидком состоянии периодическим импульсным электрическим током, Петров С. С., Кошелев М. В., Пригунов С. В., Ключник Д. М., Третьяков А. И. (2015)
Рабич Е. В. - Моделирование процесса высокотемпературного излучения на основе энергетической освещенности, Чумак Л. А., Лаухина Л. Н., Рагимов С. Ю. (2015)
Ревский И. С. - Анализ развития ков алевского парка и военного городка в Кировограде, Вербицкая А. С. (2015)
Савченко В. А. - Проблемы и перспективы применения композиционных материалов в авиастроении (2015)
Середа Б. П. - Получение хромо агитированных покрытий на углеродистых материалах в условиях самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, Белоконь Ю. А., Середа Д. Б., Кругляк И. В. (2015)
Сидоренко М. В. - Повышение контактной выносливости деталей подшипников из стали ЭИ-347Ш (2015)
Снежной Г. В. - Зарождение первых порций ε- и α'-мартенситов деформации в аустенитных хромоникелевых сталях, Мищенко В. Г., Снежной В. Л. (2015)
Троцан А. И. - Влияние модифицирования порошком алюминида титана на структуру алюминиевых отливок, Каверинский В. В., Бродецкий И. Л. (2015)
Узлов K. І. - Обґрунтування раціональної заміни матеріалу з’єднувальних рукавів гальмівної системи рухомого складу залізниць (2015)
Чейлях А. П. - Исследование возможности управления свойствами конструкционной стали способами поверхностного упрочнения, Караваева Н. Е. (2015)
Шейко С. П. - Влияние толщины заготовки для автомобильного диска на структуру и свойства стали 10ХФТБЧ (2015)
Шехоркина Н. Е. - Теоретические исследования напряженно-деформированного состояния грунтового основания после инъекционного закрепления (2015)
Шиян А. В. - Оценка конструкционного качества титановых сплавов по их способности сопротивляться хрупкости в условиях концентрации напряжений (2015)
Шиян А. В. - Структурно-механическое охрупчивание титановых сплавов в условиях концентрации напряжений (2015)
Шпирько Н. В. - Бетонные полированные полы с уплотнителями, Бондаренко С. В., Севастьянова О. Э., Бондаренко А. С. (2015)
Лятуринський В. О. - Дослідження залишкових напружень зварних з’єднань методом свердлення глухого отвору, Сидоренко М. В. (2015)
Куликовский P. A. - Перспективы промышленного применения алюминидов титана в авиадвиг ателестроении, Пахолка С. Н., Павленко Д. В. (2015)
Богуслаев В. A. - Устранение разнозернистости в лопатках компрессора ГТД интенсивной пластической деформацией, Коцюба В. Ю., Павленко Д. В., Ткач Д. В. (2015)
Вихідні дані (2015)
Адамський В. Р. - Богословська література у бібліотечних фондах Кам’янець-Подільського державного українського Університету (1918 – 1920 рр.) (2015)
Альошина О. А. - Громадська діяльність Арсена Річинського у кінці 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. (2015)
Баковецька O. O. - Благодійна діяльність католицької церкви та громади в кінці XVIII – ХІХ століттях (2015)
Бойко І. - Сучасний православно-католицький діалог у культово-Обрядовій площині: український контекст (2015)
Бондар В. Д. - Документи релігійних громад як масове джерело до вивчення історії регіону, Якуніна К. І. (2015)
Борейко Ю. Г. - Національний чинник у формуванні православної ідентичності в сучасному українському суспільстві (2015)
Гураль І. - Обумовлюючі фактори етноконфесійної політики Другої Речі Посполитої на Холмщині та Підляшші (2015)
Іщук О. В. - Роль політичної та духовної еліти у відродженнi українського автокефального руху (2015)
Кащук О. Я. - Дії проаріанських християн iv століття як спроба самоутвердження (2015)
Коннов О. - Історія та сьогодення культури вмирання (етапи поховання) (2015)
Парандій В. О. - Роль Епіфанія Славинецького в становленні "книжкової справи" (друга половина XVII ст.) (2015)
Сидорак А. - Ключові моменти світоглядної трансформації від ідеалів безособового абсолюту до усвідомлення цінності особистісного буття в творах архімандрита Софронія Сахарова (2015)
Туров І. В. - Идеология ритуала как инструмент сакрализации власти в хасидской общине (2015)
Филипчук С. В. - Досвід капеланства в умовах АТО (2015)
Халецький О. В. - Антропоноосферизація як збільшення свідомісно-духовних чинників розвитку або ж просвітлення хаосу (2015)
Шаправський С. А. - Моделі державно-церковних відносин: європейський контекст (2015)
Хансен К. - Ісус і пророки: походження нетрадиційного (безхрамового) іудаїзму (2015)
Рябуха В. П. - Адаптивные системы защиты РЛС от шумовых помех. 2. Квазиньютоновские корреляционные автокомпенсаторы. Адаптивные решетчатые фильтры (2016)
Купченко Л. Ф. - Экспериментальные исследования процесса динамической спектральной фильтрации с использованием взаимодействия лазерного излучения с многочастотной акустической волной, Гурин О. А., Рыбьяк А. С., Вдовенков В. Ю. (2016)
Kiem Nguyen Van - Analytical models of stochastic radiothermal signals, Nezhalskaya K. N., Tymoshchuk O. M. (2016)
Тютюник В. В. - Методологія синтезу системи моніторингу надзвичайних ситуацій за основними характеристиками засобів зв'язку та передачі інформації, Калугін В. Д. (2016)
Довбня А. Н. - Исследование формирования в радиальном и осевом направлениях электронного пучка, эмитированного вторичноэмиссионной магнетронной пушкой, Довбня Н. А., Мазманишвили А. С., Решетняк Н. Г. (2016)
Романов А. Ю. - Разработка универсальной роботизированной платформы, Американов А. А., Лежнев Е. В., Глухих А. Ю. (2016)
Павліков В. В. - Структурний синтез нового модуляційного радіометра, Собколов А. Д. (2016)
Вихідні дані (2016)
До читачів (2016)
Переднє слово (2016)
Білоус Т. - Philosophy of Mind? — Mind the Gap!, Богачов А., Болдирєв О., Васильченко А., Кебуладзе В. , Комар О., Кочубей Н., Лактіонова А. , Леонов А. , Менжулін В., Нестерова М., Сепетий Д., Солодка О. (2016)
Сепетий Д. - Чому існує "важка проблема свідомості"? (2016)
Лактіонова А. - Сучасна філософія свідомості: методологічні "запити" (2016)
Солодка О. - До риторичного аналізу дискурсу Philosophy of Mind (2016)
Комар О. - Тесеєві мандри свідомості (2016)
Леонов А. - Роберт Кірк — засновник філософських зомбі (2016)
Кембридзька Декларація про свідомість (2016)
Білоус Т. - Натуралістична філософія економіки (2016)
Култаєва М. - Педагогічна провінція Петера Слотердайка: революції на прикордонні (2016)
Богачов А. - Термінологія фундаментальної онтології Мартина Гайдеґера, Бурковський І. , Кебуладзе В. (2016)
Результати другого етапу Конкурсу на Премії з філософії (2016)
Атаманюк З. М. - Роль інформатизації освіти та формування інформаційної культури особистості (2013)
Бевзюк Н. П. - Вчення про приречення і проблема соціального Життя людини (2013)
Большакова О. В. - Соціально-філософське осмислення суб’єктивного та суб’єктного в правовій свідомості (2013)
Борінштейн Є. Р. - Норми науковості та професіоналізм у гуманітарних науках (2013)
Відьменко М. О. - Девіантність творчої особистості (2013)
Ворніков В. І. - Традиційні і сучасні уявлення про соціальну конвенціональність (2013)
Горенко О. М. - Теоретико-методологічне обґрунтування поняття "життєвий успіх" у соціально-філософському дискурсі (2013)
Гадомська Ю. П. - Соціально-філософська рефлексія соціального діалогу (2013)
Дзюбенко М. О. - Проблеми та перспективи сучасної ненасильницької етики (2013)
Єфіменко С. А. - Бізнес як соціальний інститут: методологічний аналіз (2013)
Закревський В. Е. - Нормативне: соціально-етична сутність та епістемологічні тактики (2013)
Кокорєв А. В. - Осмислення природи і сутності техніки в суспільному розвитку (2013)
Кондрусєва В. М - Інформаційне суспільство в контексті сучасної цивілізаційної ситуації (2013)
Кравченко А. А. - Модус "вчинку" у взаємодії свободи і необхідності (2013)
Кримець Л. В. - Контекстуальні передумови виникнення соціальної феноменології (2013)
Ляшенко К. Н. - "Філософське підпілля" льва шестова (2013)
Міталі Л. С. - Теоретико-методологічні підходи до вивчення гендеру в філософії (2013)
Михайлик О. Г. - Морально-естетичне ставлення людини до природи - важливий елемент екологічної культури сучасного суспільства (2013)
Муха-Шаєк Є. - Соціально-філософські аспекти використання вільного часу молоддю (2013)
Начев А. П. - Особа-рефлексія глобалізації інформаційних технологій (2013)
Нерубасська А. О. - Філософська критика та її системна експлікація (2013)
Окорокова В. В. - Вагомість дослідження утопії на засадах сінергетики (2013)
Остапенко І. Г. - Соціально-філософські аспекти та методологічні підстави економічної науки (2013)
Петінова О. Б. - Людина економічна в суспільній практиці освіти (2013)
Полякова В. О. - Фотоальбом у стилі скрапбук: філософсько-антропологічний аналіз (2013)
Рибка Н. М. - Історико-філософські аспекти поняття діяльності (2013)
Савусін М. П. - Шляхи підвищення цілісності систем на базі загальної теорії систем (2013)
Сакун Г. О. - Філософське обгрунтування методологічних проблем В сучасній системі менеджменту (2013)
Семитоцька В. П. - Аналіз суб'єктивних і об'єктивних характеристик часу (2013)
Водоп’янов П. А. - Фрагментарна мережева реальність неоіндустріального суспільства, Сидоренко І. Н. (2013)
Симоненко С. П. - Феномен долі як невід'ємний атрибут культури сорому: давньогрецький епос та трагедія (2013)
Ткаченко К. В. - Флуктуації особистості як прояв девіантності в молодіжних субкультурах (2013)
Ткачук Г. М. - Принцип туізму у вченні людвіга фейєрбаха (2013)
Тодорова С. М. - "Особливості деяких екзистенціалів персонального буття людини" (2013)
Устич С. І. - Генеалогія системної методології дослідження успільства (2013)
Халапсіс О. В. - Війна як бізнес-проект? (2013)
Хуссейн Хавкар - Концепція історичного розвитку джамбаттисто віко в епоху просвіти (2013)
Чернега Т. М. - До проблеми з’ясування особливостей сучасного розуміння діалектики як методологічної системи (2013)
Яковлєва О. - Багатомовність як мовно-культурний феномен (2013)
Янушевич И. А. - Література як феномен культури в системі мережі інтернет, Потиенко А. (2013)
Малкін Е. С. - Експериментальні дослідження параметрів повітря в системі локального мікроклімату в розсадних відділеннях теплиць, Чепурна Н. В. (2001)
Зінич П. Л. - Аналітичні розв'язування рівномірного роздавання вентиляційного повітря повітропроводами постійного поперечного перерізу зі змінною по висоті щілиною або отворами змінної площі, Трофімович В. В. (2001)
Корбут В. П. - Особливості числового моделювання аеродинаміки та температурного стану приміщень з теплонадходженнями, Давиденко Б. В. (2001)
Жуковський С. С. - Дослідження повітряних потоків місцевих відсмоктувачів, Зінич П. Л., Черноус О. В., Кулиняк О. Р. (2001)
Довгалюк В. Б. - Формування та розвиток конвективних потоків біля теплових джерел промислових цехів (2001)
Худенко А. А. - Тепловіддача керамічного циліндра малого діаметра при поперечному обтіканні його потоком повітря, Кириченко М. А. (2001)
Малкін Е. С. - Дослідження процесів руху і теплообміну рідини і насиченої водяної пари в кільцевих мікроканалах, Тимощенко А. В. (2001)
Барановська С. В. - Переваги контактної камери з регулярною гофрованою насадкою (2001)
Малкін Е. С. - Нові тенденції підвищення ефективності опалювальних приладів, Гламаздін П. М. (2001)
Енин П. М. - Централизованная система локального газоснабжения потребителей сжиженным углеводородным газом (СУГ) от геотермальных установок (ГТУ) (2001)
Михин С. Г. - Кабельная система "теплый пол". Распределение потоков тепла, Медведев О. В. (2001)
Григоровський Є. П. - Шляхи підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів паросилового господарства, Хоптій В. Я. (2001)
Григоровский Е. П. - Микропроцессоры и управление потоками жидкости и газов (2001)
Степанов М. В. - Ексергетична оцінка ефективності теплових насосів в системах використання вторинних енергоресурсів, Александрук Ю. П. (2001)
Швачко Н. А. - Експериментальне дослідження вакуумованого колектора сонячної енергії для геліосистем теплопостачання, Приймак А. В. (2001)
Видатні вчені. Лобаєв Борис Микитович (1900-1976) (2001)
Вихідні дані (2001)
Борінштейн Є. Р. - Научная школа анатолия ивановича кавалерова (2013)
Ананьева Е. П. - Теоретичні аспекти дослідження толерантності: проблема методології (2013)
Афанасьєв О. І. - Кількісний і якісний підходи в історичних дисциплінах (філософсько-методологічний аналіз) (2013)
Борінштейн Є. Р. - Дозвілля як соціально-філософське явище (2013)
Вергелес К. Н. - Передрозуміння та розуміння в науковому дослідженні та науковому знанні (2013)
Волобуєва С.В. - Девіантологічні вияви релігійного середовища україни:соціально-філософський аналіз (2013)
Ворніков В. І. - Конвенціональність соціального інституту: особистісний аспект (2013)
Добридень О. В. - Неформальна освіта як стратегічний навігатору сфері безпечного споживання (2013)
Єфіменко С. А. - Інституційні основи бізнесу в контексті сучасного громадянського суспільства (2013)
Іванова О. С. - Теоретико-методологічні підходи до дослідження процесу формування гуманітарно-технічної еліти (2013)
Каранфилова Е. В. - Освіта в процесі розвитку соціальної творчої діяльності (2013)
Козленко М. П. - Жити, незважаючи ні на що: доля Михайла Заславського (2013)
Кокорев А. В. - Осмислення комунікативної раціональності і її особливості в технічному знанні (2013)
Кримець Л. В. - Феномен влади як об’єкт соціально-філософського аналізу (2013)
Куценко В. Ю. - Соборність як можливий соціальний ідеал православія (2013)
Кучерук О. А. - Масова культура як феномен сучасності (2013)
Лазарева А. О. - Конституціоналізм як основа розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні (2013)
Лар’яновський І. С. - Постнекласичне знання та проблема цінностей (2013)
Лепинская В. О. - Сучасні теорії походження етносів (2013)
Міталі Л. С. - Концептуалізація поняття "гендер" у філософії постмодерну (2013)
Маслова В. П. - Новий образ людини в контексті цивілізаціуму (2013)
Михайлова В. Л. - Епістемологічні принципи осмислення сутності та змісту правосвідомості (2013)
Остапенко І. Г. - Ретроспективний аналіз економічної диференціації суспільства (2013)
Тікаєва Ю. І. - Соціокультурні аспекти віртуальності: феномен і поняття (2013)
Цибра М. Ф. - Cамоствердження особистості як функція освіти: критерії якості (2013)
Цыра А. В. - Концептуальна та інструментальна моделі інноваційного розвитку суспільства (2013)
Черопита Т. Н. - Соціально-філософський аналіз категорії "визнання" (2013)
Чуйкова О. В. - Проблема самості у фокусі співвідношень соціальних та філософських дискурсів (2013)
Янушевич И. А. - Процедура перекладу та формальні засоби її аналізу (2013)
Ткачук А. Я. - Розрахункова модель усередненого руху в турбулентній зоні плоских і вісесиметричних пристінних примежових шарів (2001)
Жуковський С. С. - Аналіз повітряних потоків місцевих смоків, Черноус О. В. (2001)
Задоянний О. В. - Осушення газів аспіраційних викидів асфальтобетонного заводу, Антоненко А. В. (2001)
Корбут В. П. - Формування теплових умов та повітряного режиму в теплонапружених відділеннях ТЕС та АЕС (2001)
Писарев В. Є. - Температурно-вологісні умови зберігання пам'яток історії та культури у приміщеннях при пониженому тиску повітря, Довгалюк В. Б. (2001)
Зінич П. Л. - Розрахунок нижнього місцевого відсмоктувача вибивних решіток ливарних цехів (2001)
Пиотровски Е. - Нейронная модель воздухообмена в жилых помещениях (2001)
Жуковський С. С. - Визначення зміни осьової швидкості повітряного потоку при засмокуванні у напівобмежений конічний смок, Зінич П. Л., Черноус О. В. (2001)
Михайловська О. Ю. - Оцінка гідравлічної сталості приладних вузлів однотрубних систем водяного опалення, Ткаченко В. А. (2001)
Предун К. М. - Обґрунтування необхідності переходу на визначення масових витрат газу населенням і дрібними споживачами (2001)
Григоровский Е. П. - Управление переходными процессами в системах теплогазоснабжения и вентиляции (2001)
Григоровський Є. П. - Методи ефективності використання енергетичних ресурсів паросилового господарства в умовах комбінатів будіндустрії України, Хоптій В. Я. (2001)
Журавленко В. Я. - Адсорбционные холодоаккумулирующие агрегаты на новых рабочих веществах, Чалаев Д. М. (2001)
Анотації (2001)
Вихідні дані (2001)
Атаян Б. - Безопасность резервного копирования данных в облачной системе хранения, Багдасарян Т. (2016)
Баранник В. - Метод повышения устойчивости видеоконтента к кибернетическим атакам в инфокоммуникационных системах, Подлесный С. (2016)
Hovsepyan V. - Securing data transfer in IoT environment (2016)
Лахно В. - Моделювання роботи адаптивної системи розпізнавання кібератак в умовах неоднорідних потоків запитів в модулях e-business, Петренко Т., Пирог М. (2016)
Одарченко Р. - Концептуальні засади підвищення рівня кібербезпеки сучасних стільникових мереж, Гнатюк В. (2016)
Харченко В. - Базова модель формування вимог до забезпечення кібербезпеки цивільної авіації, Корченко О., Гнатюк С. (2016)
Барановский О. - Многоканальная квантовая система волоконно-оптической безопасной связи, Гулаков И., Василиу Е., Зеневич А., Лимарь И. (2016)
Белецкий А. - Синтез систем дискретных Уолша-подобных секвентных функций восьмого порядка, Навроцкий Д. (2016)
Баранник В. - Метод формирования кодограмм в градиентном пространстве для повышения доступности динамических видеоинформационных ресурсов, Шульгин С. (2016)
Карпінський М. - Моделювання DPA атаки першого порядку, Коркішко Л. (2016)
Евсеев С. - Анализ программной реализации прямого и обратного преобразования по методу недвоичного равновесного кодирования, Рзаев Х., Цыганенко А. (2016)
Гловацький В. - Сучасні інформаційно-аналітичні системи обробки і прогнозування (2016)
Корченко А. - Метод оценивания рисков информационной безопасности на основе открытых баз данных уязвимостей, Казмирчук С. (2016)
Малкін Е. С. - Дослідження параметрів повітря в системі децентралізованого мікроклімату розсадного відділення теплиць, Чепурна Н. В. (2002)
Зінич П. Л. - Вплив вставок-екранів місцевого відсмоктувача на зону дії повітряних потоків, Жуковський С. С., Черноус О. В., Сенчишин Н. Б. (2002)
Снежкин Ю. Ф. - Исследование процессов осушки воздуха для регенеративных косвенно-испарительных воздухоохладителей, Наумов С. Ю., Чалаев Д. М, Писарев В. Е., Кузнецова Е. А. (2002)
Жуковський С. С. - Дослідження кінематичних та аеродинамічних характеристик відсмоктувачів різної форми, Зінич П. Л., Черноус О. В. (2002)
Зайцев О. Н. - Моделирование поля скоростей параллельных закрученных потоков в теплоэнергетических установках (2002)
Коренев С. Г. - Адекватность математической модели процесса пылеулавливания в электрофильтрах реальным условиям, Семченко Ю. В., Белоус А. М, Качан В. Н., Акинина А. Г. (2002)
Худенко А. А. - Вплив на тепловий режим приміщення різних конструктивних рішень віконних систем, Фаренюк Є. Г. (2002)
Худенко А. А. - Основи компоновки і гідродинамічного розрахунку електрокалориферів, Кириченко М. А. (2002)
Губарь С. А. - Теплообмен в топочных камерах теплогенераторов с жаровой трубой, Лукьянов А. В., Флер М. 3. (2002)
Хоптій В. Я. - Робота систем автоматичного регулювання параметрів енергетичного господарства і методи розробки алгоритмів їх роботи (2002)
Лєві Л. І. - Оперативне управління ієрархічно організованими інженерними мережними системами з динамічним розподілом процесорного часу (2002)
Лєві Л. І. - Моделювання розподільних мереж ієрархічно організованих інженерних мережних систем (2002)
Худенко А. А. - Ефективні енергозберігаючі заходи у системах теплопостачання м. Києва, Свічар О. Ю., Онищенко М. Ф. (2002)
Сакалла Имад Алдин Акрам - Автоматизация насосных станций в условиях городов Сирийской Арабской Республики (2002)
Малкін Е. С. - Система екологічно чистого тепло- і холодопостачання житлових і громадських будівель з використанням сонячної енергії, Кушніров О. С. (2002)
Степанов М. В. - Ефективність використання теплоти витяжного повітря і гарячої води, Шинкаренко М. В. (2002)
Швачко Н. А. - Метод подання даних по сонячній радіації для розрахунку систем сонячного теплопостачання, Приймак О. В., Кольчик Ю. М., Кушніров О. С. (2002)
Нефедов Л. И. - Модели параметрического синтеза средств защиты от шума, Петренко Ю. А., Нефедова А. Л. (2002)
Анатолій Олександрович Вознесенський (2002)
Анотації (2002)
Вихідні дані (2002)
До читачів (2016)
Переднє слово (2016)
Ясна І. - Дискурс Революції Гідності: зміст, структура, методологія дослідження, Бекешкіна І., Верстюк В., Єрмоленко А., Жаботинська С., Кебуладзе В., Попович М., Пролеєв С., Сігов О., Скуратівський В., Трач Н. (2016)
Білий О. - Революція і леґітимація (2016)
Єрмоленко А. - Дискурс в архітектоніці мовної прагматики (2016)
Филипович Л. - Голос Церкви: аксіологічні виміри релігійної риторики на Майдані 2013–2014 років, Горкуша О. (2016)
Ясна І. - (Пост)сучасні соціальні конфлікти: спроби концептуалізації (2016)
Семків Р. - Сатирико-гумористичний дискурс Революції Гідності (2016)
Піч Р. - Імпульс для розвитку філософської думки (2016)
Богачов А. - Термінологія епістемології, Кебуладзе В. (2016)
Конкурс у царині філософських перекладів 2016: визначення номінантів (2016)
Вимоги до авторів (2016)
Ананьєва О. П. - Вплив сучасних філософсько-освітніх концепцій на прогресивні зміни в системі освіти (2014)
Антонов О. В. - Влада – постмодерністське бачення (2014)
Атаманюк З. М. - Антропоцентричний неоплатонізм в філософії епохи відродження (2014)
Афанасьєв О. І. - Норми науковості та професіоналізм у гуманітарних науках (2014)
Балашенко І. В. - Проблеми філософського осмислення мови в сучаному українському суспільстві (2014)
Борінштейн Є. Р. - Націєтворчі процеси в україні як основа консолідації сучасного суспільств, Лазарева А. О. (2014)
Борисова Т. В. - Критичний погляд на філософську спадщину р. Ейкена (2014)
Виноградов О. В. - Релігійні та правові норми правління в шиїтському ісламі (2014)
Виноградова Н. М. - Категоріальний апарат філософії та релігії (методологічний аспект) (2014)
Ворніков В. І. - Суспільство, що самоорганізується, як складна конвенціональна система (2014)
Дмітрієва М. С. - Інституціоналізація в ракурсі соціальної філософії та соціології (2014)
Кавалеров А. А. - Соціально-філософська специфіка дослідження кризового стану суспільства (2014)
Каранфілова О. В. - Креативні стратегії в модулюванні творчої діяльності як базис особистісного саморозвитку (2014)
Кондрусєва В. М. - Проблеми та протиріччя сучасного інформаційного суспільства (соціально-антропологічний аспект) (2014)
Крапівник Г. О. - Культурно-антропологічна рефлексія злочину та його розкриття (2014)
Куба В. В. - Генотип "душі" як феномен соціальної комунікації (2014)
Куценко В. Ю. - Аскетизм в православній традиції та формування самосвідомості особистості (2014)
Лазарева А. О. - Університет "третього віку" як інститут ресоціалізації людей похилого віку (2014)
Найдьонов О. Г. - Вища освіта як соціальний інститут в контексті теорії соціальної ентропії (2014)
Погорєлова О. О. - Вплив східних оздоровчих систем на формуваннякультури здоров'я, Підгорна К. В. (2014)
Поліщук Н. В. - Виховання ноосферної й антропокосмічної свідомості та духовності в контексті інформаційно-високотехнологічного науково-технічного прогресу (2014)
Сакун А. В. - Мислення в еволюції соціального буття: контент інформації та знання (2014)
Тікаєва Ю. І. - Соціально – комунікативні властивості віртуальної реальності та її образні риси (2014)
Тимохов О. В. - Роль творчих можливостей особистості у формуванні панорамного мислення (2014)
Мисик І. Г. - Лекційний дискурс в комунікативному просторі освіти, Урсул В. С. (2014)
Хлопко О. С. - Буття правосвідомості за радянських та пострадянських часів як вимір прагнення до цінностей громадянського суспільства (2014)
Цибра М. Ф. - Трансформації світоглядних орієнтирів соціуму як наріжне завдання освіти (2014)
Чечельницький О. - Роль творчості в системі цінностей сучасної людини (2014)
Борінштейн Є. Р. - Трансформація аксіосфери моралі сучасного українського успільства, Юшкевич Ю. С. (2014)
Десятник В. О. - Проблема науковості теорій (2016)
Матвійчук В. К. - Витоки, історико-правовий нарис кримінально-правової охорони водних об’єктів і сучасний стан проблеми (2016)
Олійник В. П. - Безпосередній об’єкт злочину забруднення моря (ст. 243 КК України) (2016)
Soloviova A. - Criminal-legal protection of archaeological and cultural heritage in Ukraine and some foreign countries, Soloviova A. B. (2016)
Харь І. О. - Суб’єкт злочинів проти здоров’я особи: проблеми теорії і практики (2016)
Карпенко М. І. - Особливості здійснення кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю, Горишняк Д.Ю. (2016)
Матвійчук А. О. - Ознайомлення з актом позапланової ревізії як інструмент запобігання порушенню права на захист у кримінальному провадженні (2016)
Коцур Г. - Рада ветеранів війни і праці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2015)
Могильний Л. - Еволюція поглядів С. Єфремова щодо національного питання (2015)
Папенко Є. - Роль та місце В. С. Нагірного у зародженні українського сокільського руху в Східній Галичині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Шкабко С. - Участь Леоніда Кучми у конституційному процесі (1994–2004): історичний аспект (2015)
Бойко А. - Позиція Великої Британії щодо утворення Західноєвропейського союзу (2015)
Пелешко А. - Історична візія поняття грецької культури Північного Причорномор’я у вітчизняній історіографії (2015)
Гук М. - Жінка-правителька. Образ Ядвіги Анжуйської у середньовічних польських хроніках (2015)
Постольник І. - Світогляд українського селянства другої половини XIX століття: історіографічний аспект (2015)
Білошицька Н. - Київський фабрично-заводський округ у світлі історичних джерел (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Зінченко П. - Документи прокурора Київської судової палати 1917–1919 років як джерело з історії визвольних змагань (2015)
Шорсткіна О. - Культурна співпраця Михайла Драгоманова та західноукраїнських інтелектуалів: історіографічний аспект (перша третина ХХ століття) (2015)
Дмитренко А. - Мемуари як джерело з соціальної історії української радянської дипломатії (1944–1991 рр.) (2015)
Грицик Л. - Київське студентство в суспільно-політичному житті Наддніпрянщини (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.): сучасна українська історіографія (2015)
Кириленко О. - Населення софійського типу пам'яток Київського Подніпров'я як прояв занепаду Трипільської культури (2015)
Пашківська О. - Становлення та розвиток вітчизняного агрогрунтознавства в 20-х роках ХХ ст.: історичний аналіз (2015)
Вальчик В. - Агрономічна інвентаризація грунтів УРСР у період широкої колективізації сільського гсподарства: особливості та результати (1930-ті рр.) (2015)
Білоцерківська А. - Особливості організації наукового забезпечення сільськогосподарської галузі УРСР у 1946-1956 роках (2015)
Ожерельєва В. - Творчий внесок професора І. Г. Строни (1918-1998) у вітчизняне насінієзнавство (2015)
Ящук В. - Постать професора В. В. Скопецького в контексті розвитку науки і техніки (2015)
Семенюшко А. - Становлення та розвиток ботанічної класифікації та систематизації культури квасолі з найдавніших часів до кінця ХХ ст. (2015)
Коцур А. - Демуз І. О. Наукові товариства на теренах України ХІХ – початку ХХ ст.: полілог учених і епох: монографія / І. О. Демуз. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О. М., 2014. – 681 с. (2015)
Коцур А. - Наукова та навчально-методична робота кафедри української історії та етнополітики в 2014 р. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Кікалішвілі М. В. - Психологічні теорії девіантної поведінки: психодинамічні аспекти (2016)
Karpenko M. - Conformity criminal legislation of Ukraine with rules of international humanitarian law with regard to the illegal use of symbols of Red Cross, Red Crescent, Red Crystal and abuse of them, Soloviova A. (2016)
Лопащук Д. І. - Відмежування злочину умисне вбивство, вчинене на замовлення, від суміжних злочинів (2016)
Матвєєв С. В. - Еволюція вітчизняного кримінального законодавства у сфері охорони мисливської фауни і формування складу злочину (2016)
Матвійчук В. К. - Об’єктивна сторона злочину порушення правил охорони вод: теоретичні і прикладні проблеми (2016)
Soloviova A. M. - Important problems of criminal law protection of property in Ukraine and some foreign countries (2016)
Харь І. О. - Суб’єкт злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості: проблеми теорії та практики (2016)
Шнипко О. С. - Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 371 КК України (2016)
Пиотровски Е. - Методика расчета процессов естественного воздухообмена в современных жилых зданиях, Денишевски В. (2001)
Пісарев В. Є. - Нормалізація вологого стану повітря у спорудах в холодний період року, Довгалюк В. Б. (2001)
Жуковський С. С. - Вплив конструкції місцевих відсмоктувачів на зону дії всмоктувального потоку, Зінич П. Л., Черноус О. В., Сенчишин Н. Б. (2001)
Строй А. Ф. - Формування локального мікроклімату в свинарських приміщеннях, Гузик Д. В. (2001)
Шишко Г. Г. - Енергоекономічні системи повітряного опалення будівель та споруд (2001)
Худенко А. А. - Методика розрахунку електричних повітронагрівачів електрокалориферів з ТЕН, Кириченко М. А. (2001)
Цепелев О. П. - Визначення нормативної товщини теплоізоляційного прошарку зовнішніх огороджень для будівель, які експлуатуються в жаркому кліматі (2001)
Строй Д. А. - Розв'язок математичної моделі променевого опалення, що створює комфортний тепловий режим в процесі розігріву будівлі (2001)
Кривенко О. В. - Моделювання світлових векторів при освітленні розсіяним світлом небосхилу (2001)
Долинський А. А. - Оптимізація систем теплохолодозабезпечення, що використовують поновлювані джерела енергії, Драганов Б. Х., Амерханов Р. О. (2001)
Горожанкин С. А. - Влияние кинематики механизма тепловых насосов Стирлинга на параметры их цикла (2001)
Куно Г. В. - Про застосування полімерних матеріалів у будівництві. Трубопроводи, Антоненко А. М. (2001)
Леви Л. И. - Моделирование магистральных сетей иерархически организованных инженерных сетевых систем (2001)
Салов А. С. - Увеличение эффективности теплообеспечения на примере технологии фирмы "Герц" (2001)
Анотації (2001)
Вихідні дані (2001)
Боднарук І. Л. - Організація системи рейтингового управління соціально-економічним розвитком регіону (2014)
Волинчук Ю. В. - Бюджетування як інструмент управління фінансово-економічними результатами підприємства (2014)
Геліч Н. В. - Організація аналітичної роботи щодо витрат на якість продукції (2014)
Джаман М. О. - Еволюція та напрями вдосконалення державної політики забезпечення економічної безпеки малого підприємництва в Україні, Гончаров Г. О. (2014)
Дземішкевич І. О. - Аналіз розробленості теми "звітність" у дисертаційних дослідженнях вітчизняних та іноземних науковців (2014)
Дмитришин Л. І. - Традиційні та нові шляхи дослідження проблеми диференціації грошових доходів населення (2014)
Дяків О. Я. - Формування класифікаційних ознак регіонів з огляду на їх інноваційність (2014)
Кизимишин Н.М. - Сучасні проблеми управління інноваційною діяльністю регіонів України (2014)
Ковальська Л. Л. - Аграрна сфера Волині: оцінка та удосконалення регіонального менеджменту (2014)
Кулай А. В. - Роль транснаціональних банків у формуванні ринку банківських послуг ЄС (2014)
Олександренко І. В. - Проблеми та перспективи інноваційного розвитку регіонів України (2014)
Поддубна Н. М. - Порядок формування служби внутрішнього контролю в роздрібних торговельних підприємствах споживчої кооперації (2014)
Пушкарчук І. М. - Регіональна диференціація цін в Україні (2014)
Томашевська А. В. - Аналіз і оцінка можливостей співпраці на регіональному туристичному ринку (2014)
Фаловська І. Д. - Програмно-цільовий підхід в процесі зниження матеріаломісткості продукції (2014)
Чапюк О. П. - До питання капіталізації економіки регіону (2014)
Черчик Л. М. - Методологічні основи економічної оцінки природних ресурсів в контексті формування нової парадигми фінансів природокористування (2014)
Шевців Л. Ю. - Організація управлінського обліку логістичних витрат (2014)
Шпак А. Д. - Диференціація соціально-економічного розвитку регіонів України (2014)
Шубала І. В. - Теоретико-аналітичне забезпечення вирішення завдання зниження диференціації доходів населення в Україні (2014)
Шульц С. Л. - Регіональний моніторинг в системі управління територіальним розвитком (2014)
Якимів А. М. - Оцінка можливостей впровадження цифрового банкінгу в регіонах Україні (2014)
Ластовський В. - Легенда про походження міста Черкаси та її реальність (2015)
Білецький Б. - Василь Григорович Григорович-Барський. Штрихи до портрета, Коцур А. (2015)
Циганенко Л. - Місце дворянства Бессарабії в розвитку лікувально-медичної справи, Башли М. (2015)
Пятницька В. - Політична діяльність професора С. Ф. Веселовського на чолі Генерального Консульства України в Петрограді (1918 рік) (2015)
Березовська В. - Розвиток Бессарабії за часів румунського панування: освітньо-конфесійний аспект (1918-1940 рр.) (2015)
Скрипник А. - Політика кадрової мілітаризації місцевого управлінського апарату губерній Правобережної України в 20-х – 60-х рр. ХІХ ст. (2015)
Чередніченко О. - Питні заклади в містах Англії XIV-XV ст. (2015)
Коцур В. - Козацька старшинська еліта середини ХVІІ–ХVІІІ ст. і благодійність: огляд сучасної української історіографії (2015)
Постольник І. - Сучасна історіографія соціокультурних процесів в українському селі другої половини ХІХ століття (2015)
Грицик Л. - Законодавчий вимір соціального статусу студентів підросійської України в історичній літературі (2015)
Зубко О. - Рецензія Дмитра Антоновича на наукову роботу Володимира Січинського "Архітектура в стародруках" від 6 липня 1927 року (2015)
Пшеничний Т. - Історична думка про акцію "Вісла", як одну з форм ліквідації Української греко-католицької церкви на українсько-польському порубіжжі (2015)
Петровський А. - Дослідження з історії Київського університету на сторінках фахового видання "Часопис української історії" (2015)
Коломієць Н. - Вплив німців-менонітів на розвиток південно-українського сільського господарства у XIX столітті (2015)
Анікіна А. - Нагороди і відзнаки за визначні досягнення у сільському господарстві та лісівництві часів Російської імперії (2015)
Герук С. - Історія створення доїльних апаратів, Сукманюк О. (2015)
Костюк М. - Уманське училище як спеціалізований заклад середньої сільськогосподарської освіти: реорганізації та перебудови у навчально-практичній структурі (1859–1912) (2015)
Дрозд П. - Харківський період науково-організаційної діяльності академіка АН СРСР Є. М. Лавренка (1918–1934 рр.) (2015)
Ящук В. - Дослідження В. В. Скопецьким питань фільтрації та його внесок у сучасну українську екологію (2015)
Могильний Л. - Розовик О. Жінки в громадсько-політичному та соціально-культурному житті УРСР (1920-ті роки). – Вінниця: НІЛАН-ЛТД, 2014. – 454 с. (2015)
Коцур Г. - Університети душі та серця Бориса Федоровича Білецького (до 80-річчя з дня народження) (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського