Фадеенко Г. Д. - Экспрессия апелина и маркеров воспаления в слизистой оболочке пищевода при сочетании гастроэзофагеальной рефлюксной и гипертонической болезней, Гриднев А. Е. (2016)
Гончарь М. О. - Коморбідні стани в педіатрії: розвиток підгострого тиреоїдиту в дитини з гострим пієлонефритом, Дриль І. С., Муратов Г. Р., Колибаєва Т. Ф., Лутай Т. В. (2016)
Чернуский В. Г. - Экспериментально - клиническое обоснование бронхоконстрикторных свойств провоспалительных цитокинов при бронхиальной астме у детей, Говаленкова О. Л., Летяго А. В., Кашина-Ярмак В. Л., Сальников Д. А. (2016)
Савво В. М. - Особливості взаємозв’язку неспецифічного чинника захисту та мікрофлори кишечнику в дітей з артропатіями, Твердохліб Т. О. (2016)
Винник Ю. А. - Таргетные препараты в терапии рака яичников, Пряников В. В., Неффа М. Ю. (2016)
Сафонова И. Н. - Эхографические изображения и постнатальные результаты при антенатальном выявлении кардиальных аномалий плода (2016)
Герасименко Е. В. - Диагностические аспекты непсихотических нарушений у детей, перенесших кризисные события, метод диагностической сказкотерапии (2016)
Чернацька О. М. - Порівняльна ефективність органопротекторних властивостей телмісартану та лізиноприлу в пацієнтів із артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом 2 типу (2016)
Асоян И. Н. - Влияние терапии коэнзимом q10 на показатели диссинхронии миокарда и уровни маркеров воспаления у больных с хронической сердечной недостаточностью в сочетании с сахарным диабетом 2 типа (2016)
Ющенко П. Л. - Вплив силіконових відбиткових матеріалів на температурні показники слизової оболонки порожнини рота (2016)
Юбилей профессора Куцевляк Валентины Федоровны (2016)
Ювілей кафедри поліклінічної педіатрії Харківської медичної академії післядипломної освіти (2016)
Титул, зміст (2015)
До ювілею доктора фармацевтичних наук, професора Коритнюк Раїси Сергіївни (2015)
Борищук В. О. - Ретрофармацевтичні дослідження впливу організаційно-правової структури управління аптечною мережею та аптечною службою на оптимізацію забезпечення населення лікарськими засобами (1960–1990 рр.), Соловйов О. С., Краснянська Т. М., Клименко І. В., Батталова Р. І., Аугунас С. В., Кирпач О. В. (2015)
Олійник П. В. - Визначення переліку наркотичних аналгетиків для забезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій (2015)
Бобро С. Г. - Дослідження структурно-механічних та фізико-хімічних властивостей зразків гелевої основи з метою створення лікарського засобу для лікування вугрової хвороби, Тихонов О. І. (2015)
Могилюк В. В. - Вивчення впливу нерозчинних матриксоутворювачів на кінетику вивільнення триметазидину дигідрохлориду in vitro з матричних таблеток, Давтян Л. Л. (2015)
Кучина Л. К. - Термогравіметричні дослідження супозиторіїв із дилтіаземом, Гладишев В. В., Бірюк І. А. (2015)
Макаренко О. В. - Вплив допоміжних речовин у протиглаукомних очних краплях на показник якості життя за критерієм частоти побічних ефектів, Кривов’яз О. В., Томашевська Ю. О. (2015)
Скрипник-Тихонов Р. І. - Вибір оптимальних режимів фільтрації та заморожування для ліофілізованого препарату на основі бджолиної отрути, Сирота П. С., Тихонов О. І., Алмакаєва Л. Г., Науменок Л. Г. (2015)
Саїдов Н. Б. - Синтез нових потенційних біологічно активних речовин у ряду похідних 3-меркапто-4-аміно-5-бензил-1,2,4-триазолу-4Н, Георгіянц В. А., Гарна Н. В. (2015)
Марчишин С. М. - Леткі сполуки стевії (Stevia rebaudiana Bertoni), Козачок С. С., Гудзь Н. А. (2015)
Цуркан О. О. - Вивчення компонентного складу летких сполук трави осоту польового (Sonchus arvensis L.) з використанням методу газової хроматографії з мас-детекцією, Делян Є. П. (2015)
Здорик О. А. - Формування підходу до розроблення монографій на лікарські засоби, виготовлені в аптеках, Георгіянц В. А., Гризодуб О. І. (2015)
Портна К. П. - Кількісне визначення гліцину в лікарських формах за реакцією з 2,3-дихлор-1,4-нафтохіноном, Васюк С. О. (2015)
Рищенко О. О. - Медичне та фармацевтичне право: особливості надання паліативної допомоги для фармакокорекції стану пацієнтів із больовим синдромом (2015)
Літвінова О. В. - Особливості біосімілярів як об’єкта інтелектуальної власності (2015)
Рибалко С. Л. - Вивчення протигерпетичної активності гелю Альтабор, Крутських Т. В., Шаламай А. С. (2015)
Рецензія на книгу д-ра фарм. наук, професора І. І. Геращенка "Ентеросорбенти: лікарські засоби і дієтичні добавки" (2015)
Гасяк О. - Раціональне та ірраціональне в методології науки, Мудраков В. (2011)
Шишкін Д. - Тенденції сучасності в контексті кризи раціональності (2011)
Будз В. - Раціональні та ірраціональні чинники суспільної онтології (2011)
Харченко Л. - Сучасні виміри людського буття (2011)
Лимар В. - Вибір онтологічної парадигми у методології дослідження свободи (2011)
Мороз Г. - Філософія науки як самосвідомість сучасного науковця (2011)
Манчул Б. - Синтез наук як умова становлення системи сучасного наукового знання (2011)
Халай І. - Число Фібоначі – математична й антропокосмічна константа. (Стаття друга) (2011)
Щипковський-Бідюк О. - Особливості становлення сучасної математики (2011)
Білоус О. - Методологічна проблема реалізму в сучасній економічній науці (2011)
Иванова Е. - Специфика системной концепции социальной работы как гуманитарного знания (2011)
Корж Г. - Історична пам’ять і проблеми її об’єктивації в гуманітарній науці та виховній практиці (2011)
Руснак І. - Проблема гуманітарного знання в контексті методологічних настанов Вільгельма Дільтея (2011)
Здоровенко В. - Логічний статус віртуального універсуму в міфах та філософії Древньої Греції (2011)
Чорний І. - Міф у класичному психоаналізі Зиґмунда Фройда (2011)
Петрушкевич А. - Зміст поняття несвідомого у різних наукових методологічних системах (2011)
Бродецький О. - Ідейно-методологічна сумірність етичних доктрин у давньосхідних релігіях і античній філософії (2011)
Мищенко А. - Особенности экзегетического метода Тертуллиана (2011)
Столяр М. - Методологічна роль ідей М. Бахтіна у дослідженні радянської сміхової культури (2011)
Аврахова Л. - М.Бахтин о проблеме героя в поэтике Ф. Достоевского (2011)
Кришталь Г. - Роздуми над джерелами зла у світлі творчості Ф. Достоєвського (2011)
Попадьина Т. - Концепция аксиом правосознания в философии права И. Ильина (2011)
Миргородский А. - Метафизика любви в концепции Льва Карсавина (2011)
Ларіонова В. - Тематизація феному сакрального гуманітарною думкою ХІХ–ХХ століть (2011)
Дулин П. - Теологичность системно-космической парадигмы (2011)
Співак В. - Обґрунтування історико-філософського дослідження проповідницької спадщини Антонія Радивиловського (2011)
Суходуб Т. - Культура как проблема гуманитаристики ХХ века (2011)
Петриковская Е. - Философское обоснование наук о человеке в контексте неклассического мышления (2011)
Гоян І. - Екзистенціально-аналітична критика психоаналізу (2011)
Оржеховський С. - Критика феноменології як учення про "науку наук” (2011)
Рохман Б. - Філософська антропологія як пріоритетний напрям розвитку гуманiтарнoгo знання в Українi (2011)
Пашкова О. - Ідейно-ідентифікаційні параметри сучасного українського суспільства в контексті соціально-політичної консолідації (2011)
Палагута В. - Изучение специфики педагогического дискурса в свете трансформации современного образования (2011)
Прудченко І. - Постнекласична трансформація змісту вищої освіти (2011)
Ганаба С. - Дидактичні аспекти адаптації ідей синергетики в освітній сфері (2011)
Облова Л. - Уловки гуманитаристики: шантаж и террор (2011)
Козьмук Я. - Постмодерністські альтернативи детермінізму, Олійник Г. (2011)
Макаров З. - Постмодерный субъект научного познания: отрицание или "отрицание отрицания" (2011)
Цинтила О. - Антисцієнтичні спрямування нової людиномірної методології (2011)
Рубан А. - Гуманістичні параметри політичного знання (2011)
Бескаравайный С. - Пространство предсказания в фантастике как модель использования прогнозов (2011)
Возняк В. - Життя у вимірах абсолюту як проблема (Стаття друга) (2011)
Гужва О. - Мистецтво як репрезентант духовної культури (2011)
Даниляк Р. - Кореляція об’єкта і результату творчості (2011)
Дудченко В. - Проблеми формування духовної особистості в сучасних соціокультурних реаліях (2011)
Гнатчук О. - Робота жіночих товариств Буковини зі збереження народних традицій (2011)
Жмундуляк Д. - Концептуальні основи вивчення проблеми "міф міста" (2011)
Ковалевич В. - Эстетические значимости в украинском обществе (2011)
Куліченко В. - Права людини як критерій оцінки і леґітимаційна основа соціалізації (2011)
Макарова А. - Аналіз аксіологічних підвалин підходів до справедливості в контексті змін світоглядної парадигми (2011)
Терехова Л. - У пошуках християнського дуалізму (2011)
Хребтова К. - Аксіологічний підхід і його значення для музикознавства (2011)
Юхименко Н. - Гуманістично-моральні орієнтири діяльно-творчої особистості як ступінь досконалості її самореалізації (2011)
Довідка про авторів (2011)
Боговін А. В. - Роль взаємовідносин рослин у становленні та функціонуванні екосистем (2008)
Смаглій О. Ф. - Особливості біологізації землеробства в Поліссі, Матвійчук Б. В. (2008)
Слюсар І. Т. - Сільськогосподарське використання осушуваних органогенних грунтів, Левковська Г. В. (2008)
Єрмолаєв М. М. - Урожайність зернових культур залежно від попередників у Лівобережному Лісостепу, Товстенко М. П. (2008)
Ткачов О. І. - Лісогосподарське освоєння вилучених із сільськогосподарського виробництва осушуваних торфовищ Лісостепу (2008)
Галиш Ф. С. - Оптимізація доз добрив під пшеницю озиму за різних способів обробітку грунту (2008)
Куничак Г. І. - Продуктивність гречки за різних способів основного обробітку грунту (2008)
Моклячук Л. І. - Моніторинг персистентних хлорорганічних пестицидів у землеробстві півдня україни, Городиська І. М., Грибіниченко В. М., Нікітіна Б. В. (2008)
Молдован В. Г. - Баланс вологи у сівозмінах Західного Лісостепу, Квасніцька Л. С. (2008)
Олійник К. М. - Морфофізіологічні особливості формування продуктивності пшениці озимої за різних технологій вирощування, Кононюк Л. М., Любчич Л. В. (2008)
Новицька Н. В. - Врожайність та посівні якості насіння пшениці ярої залежно від доз азотних добрив (2008)
Ободянський М. А. - Вплив регуляторів росту на біохімічні показники зерна ячменю ярого у Західному Лісостепу (2008)
Коломієць Л. В. - Фотосинтетична продуктивність сумісних посівів кукурудзи, Маткевич В. Т. (2008)
Динник В. П. - Удосконалення методики визначення прядивної здатності волокна льону довгунцю на ранніх етапах селекції, Дрозд О. М., Мирончук В. П., Динник А. В. (2008)
Міщенко С. В. - Підвищення ступеня стійкості ознаки однодомності у конопель (2008)
Монке Г. Ю. - Охорона прав на сорти рослин в Україні, Кирильчук А. М. (2008)
Наші ювіляри (2008)
Локтєв В. М. - Стан справ у вітчизняній фізиці і науці вцілому в контексті розвитку світової науки (2016)
Кругляк Ю. О. - Транспорт тепла фононами в узагальненій моделі Ландауера – Датта – Лундстрома, Стріха М. В. (2016)
Дружинін А. О. - Малогабаритний сейсмодатчик на основі ниткоподібних кристалів кремнію, Кутраков О. П., Корецький Р. М. (2016)
Вербицький В. Г. - Новий кремнієвий датчик магнітного поля, Кривохижа К. В., Кухаренко О. Г., Толмачов М. Г., Третяк О. В. (2016)
Косоротов В. ФП. - Многофункциональный кварцевый сенсор, Щедрина Л. В., Скляренко С. К. (2016)
Лисенков Е. А. - П’єзорезистивна поведінка систем на основі сітчастих поліуретанів та вуглецевих нанотрубок, Лобко Є. В., Гаголкіна З. О., Баклан Д. А., Клепко В. В. (2016)
Гойстер О. С. - Застосування сучасних технологій для визначення активних метаболітів вітаміну D (Огляд), Кривенчук В. Є. (2016)
Коман Б. П. - Особливості міжфазової взаємодії у структурах Si-SiO2 (2016)
Сльотов М. М. - Гетерошари α-ZnSe для сенсорів, Сльотов О. М., Гавалешко О. С. (2016)
Кучеров Д. П. - Реконфігурація мультисенсорної системи за умови впливу дестабілізуючих факторів (2016)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2016)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2016)
Гасюк П. А. - Особливості морфологічної будови твердих тканин екваторіальної ділянки великих кутніх зубів у чоловіків, Воробець А. Б., Бєлінська Л. Д. (2015)
Левків М. О. - Порушення гемомікроциркуляції привушної залози і його вплив на розвиток хронічного сіалоаденіту при механічній жовтяниці (2015)
Гасюк П. А. - Особливості застосування засобів упровадження при вивченні ортопедичної стоматології, Росоловська С. О., Бойцанюк С. І. (2015)
Фастовець О. О. - Результати аналізу недоліків ортопедичного лікування генералізованого пародонтиту, Матвєєнко Р. Ю., Малиновський В. Г. (2015)
Янішен І. В. - Забезпечення клініко-технологічної якості допоміжного стоматологічного матеріалу гіпсу: порівняльна оцінка фізико-механічних властивостей (2015)
Демкович А. Є. - Порушення імунологічної реактивності організму в патогенезі запальних захворювань пародонта (2015)
Залізняк М. С. - Динаміка мікрофлори пародонтальних кишень у хворих на остеоартроз при прогресуванні генералізованого пародонтиту, Погорецька Х. В., Левків М. О. (2015)
Кулигіна В. М. - Зміни показників мікроциркуляції пульпи зубів при здійсненні місцевоанестезувального супроводу стоматологічного лікування, Мунтян О. В. (2015)
Мельничук А. С. - Результати комплексного лікування генералізованого пародонтиту з використанням препаратів на основі екстракту гінкго білоби та осеїн-гідроксиапатитного комплексу, Кашівська Р. С., Мельничук Г. М. (2015)
Росоловська С. О. - Статеві аспекти метаболічних змін у тканинах пародонта при його патології (2015)
Семенюк Г. Д. - Ефективність застосування комбінованих бактерійних препаратів у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит, Мельничук Г. М. (2015)
Скалат А. П. - Значимі для стоматологічного статусу особливості мікробного фактора на тлі хіміотерапії вперше діагностованого туберкульозу легень (2015)
Соколова І. І. - Особливості надання стоматологічної допомоги та професійного спілкування з хворими на наркоманію, Савєльєва Н. М. (2015)
Ястремський В. М. - Cтан адаптаційних реакцій організму в пацієнтів зі стоматологічними хворобами у поєднанні з патологією шлунково-кишкового тракту (2015)
Митченок М. П. - Лікування гострого альвеоліту у хворих на цукровий діабет 2 типу (2015)
Потапчук А. М. - Аналіз результатів успішності іммедіат-імплантації з використанням дентальних імплантатів системи "Zircon Prior Fortis", Криванич В. М., Русин В. В., Гончарук-Хомин М. Ю. (2015)
Трифаненко С. І. - Методика викладання змістового модуля 2 "Поверхневі та глибокі абсцеси та флегмони щелепно-лицевої ділянки" студентам ІІІ курсу стоматологічного факультету Буковинського державного медичного університету (2015)
Авдєєв О. В. - Визначення особливостей перебігу гінгівіту в дітей як основа при плануванні лікувально-профілактичних заходів (2015)
Гевкалюк Н. О. - Стан основних імунобіологічних показників ротової рідини у дітей, хворих на грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції з проявами захворювання в порожнині рота (2015)
Мисула Н. І. - Зміни інтерлейкінового профілю та рівня імуноглобулінів у щурів із запальними захворюваннями слизової оболонки порожнини рота при різних видах лікування (2015)
Магльона В. В. - Морфофункціональне обґрунтування ефективності сорбційної корекції структурних змін у великих слинних залозах щурів при моделюванні хронічного отруєння алкоголем (2015)
Дирик В. Т. - Розповсюдження захворювань пародонта у працівників агропромислового комплексу, які працюють в умовах відкритого та закритого ґрунту за впливу пестицидів (2015)
Залізняк М. С. - Mінеральні води у комплексному лікуванні захворювань пародонта (2015)
Мельничук Г. М. - Застосування фізичних (апаратних) методів видалення зубних відкладень та полірування поверхні кореня у пародонтології, Личковська О. Л. (2015)
Слобода М. Т. - Результати дослідження фізико-хімічних властивостей ротової рідини та стану гігієни порожнини рота і тканин пародонта в осіб молодого віку з деформуючими дорсопатіями (2015)
Холодняк О. В. - Ефективність лікування локалізованих захворювань тканин пародонта в осіб молодого віку за показниками дослідження швидкості салівації та стану кислотно-лужного балансу в порожнині рота, Добровольська М. К. (2015)
Нагірний Я. П. - Вікові особливості реакції імунної системи у постраждалих із травматичними переломами нижньої щелепи, Козак Д. В. (2015)
Галагдина А. А. - Досвід вивчення хірургічної стоматології студентами-випускниками стоматологічного факультету Буковинського державного медичного університету (2015)
Гурандо В. Р. - Пошкодження керамічного покриття мостоподібного металокерамічного протеза: клінічний випадок інтраоральної непрямої реконструкції (2015)
Костенко Є. Я. - Математичне обґрунтування позиції брекетів у ділянці міні-імплантату з метою ортодонтичного корпусного переміщення зубів, Рівіс О. Ю., Брехлічук П. П., Гончарук-Хомин М. Ю., Белей О. Л. (2015)
Бабенко А. Д. - Організація проведення підсумкового модульного контролю з предмета "Ортодонтія" на ІV курсі навчання на кафедрі дитячої стоматології Івано-Франківського національного медичного університету (2015)
Безвушко Е. В. - Значимість суб’єктивних індикаторів стоматологічного здоров’я для оцінки якості життя дітей із різними рівнями інтенсивності карієсу зубів, Машкаринець О. О., Чухрай Н. Л., Сов’як О. О. (2015)
Дмитренко Р. Р. - Механізми ушкодження тканин пародонта, Бамбуляк А. В., Бойчук І. Т. (2015)
Аветіков Д. С. - Вплив різних видів шовних матеріалів на показники вільнорадикального окиснення ліпідів у гомогенаті шкіри щурів, Криницька І. Я., Лоза Х. О. (2015)
Аветіков Д. С. - Види розрізів у соскоподібній ділянці при проведенні нижньої ретидектомії, Стебловський Д. В. (2015)
Кузенко Є. В. - Механізм формування гігантоклітинного епулісу (2015)
Бамбуляк А. В. - Закладка та розвиток судинно-нервових елементів носової порожнини на ранніх стадіях онтогенезу людини, Бойчук О. М., Бойчук І. Т. (2015)
Кузняк Н. Б. - Особливості будови носо-сльозової протоки у новонароджених, Макар Б. Г., Бойчук І. Т. (2015)
Кузняк Н. Б. - Особливості закладки носової ділянки людини, Бамбуляк А. В., Дмитренко Р. Р. (2015)
Кузняк Н. Б. - Питання щодо індивідуальної мінливості коронок окремих зубів, Бамбуляк А. В., Дмитренко Р. Р. (2015)
Кобяков О. В. - Експериментальне вивчення можливості застосування компактостеотомії лунок видалених зубів з метою профілактики альвеоліту щелеп, Шувалов С. М. (2015)
Поліщук С. С. - Роль гепатобіліарної системи для загоєння травматичних пошкоджень слизової оболонки порожнини рота щурів, Шувалов С. М. (2015)
Шувалов С. М. - Вивчення особливостей будови та розвитку носопіднебінної ділянки методом порівняльної анатомії, Попик Г. І. (2015)
Шкумбатюк О. В. - Ступінь антиоксидантного захисту серця самок та самців щурів при адреналіновому пошкодженні на тлі мелатоніну, Кучирка Л. І. (2015)
Серватович А. М. - Вплив фітозасобу на динаміку показників ендогенної інтоксикації в умовах краніоскелетної травми в пізній період травматичної хвороби, Марчишин С. М., Гудима А. А. (2015)
Серватович А. М. - Динаміка системних проявів краніоскелетної травми в пізній період травматичної хвороби, Суховолець І. О., Левків М. О. (2015)
Левицький А. П. - Аліментарні та дисбіотичні аспекти патогенезуі профілактики стоматологічних захворювань, Макаренко О. А., Ступак О. П., Томіліна Т. В., Остафійчук М. О., Фурдичко А. І., Борис Г. З., Гінжул І. В. (2015)
Паталаха О. В. - Інтенсивність перекисіндукованої хемілюмінесценції сироватки крові у хворих на хронічний генералізований пародонтит із опіоїдною залежністю , Іоффе І. В. (2015)
Дирик В. Т. - Аналіз індексу СРІ у працівників агропромислового виробництва, які працюють в умовах відкритого і закритого ґрунту за впливу пестицидів (2015)
Чорній Н. В. - Застосування лікарських рослин у фармакотерапії гострого катарального гінгівіту, Бойцанюк С. І., Чорній А. В. (2015)
Кузняк Н. Б. - Вплив лікувально-профілактичних заходів на стоматологічний статус у пацієнтів із цукровим діабетом, Митченок М. П. (2015)
Гуньовський Я. Р. - Аспекти оцінювання та прогнозування результатів реставрації фронтальної групи зубів, Гуньовська Р. П., Кордіяк А. Ю. (2015)
Мельник Н. С. - Мінеральна щільність кісткової тканини скелета у хворих на генералізований пародонтит на фоні дисфункції щитоподібної залози , Плав’юк Л. Ю., Стасюк Н. О., Мельник С. С., Мельник А. С. (2015)
Чорній А. В. - Cтоматологічний статус у пацієнтів із захворюваннями щитоподібної залози (2015)
Слобода М. Т. - Характеристика клінічного стану тканин пародонта в осіб молодого віку з деформуючими дорсопатіями (2015)
Федірко Г. В. - Застосування силерів на основі гідроксиду кальцію для обтурації кореневих каналів при лікуванні хронічних періодонтитів, Погорецька Х. В., Виклюк Я. В. (2015)
Гасюк Н. В. - Поліморфні варіанти ядерного фактора транскрипції NF-κB1 як предиктори розвитку генералізованого пародонтиту (2015)
Суховолець І. О. - Зміна кількості середньомолекулярних пептидів СМП280 та СМП254 у крові тварин із різними типами запальної реакції в пародонті при розвитку адреналінової інтоксикації на ранні терміни дослідження, Левків М. О., Серватович А. М. (2015)
Гасюк Н. В. - Вплив вогнища пародонтальної інфекції на клітинний склад слизової оболонки порожнини рота, Левків М. О. (2015)
Мисула Н. І. - Індексна оцінка стану пародонта та слизової оболонки порожнини рота у хворих на гастродуоденіт (2015)
Скрипников П. М. - Пролонгований курс азитроміцину підвищує ефективність лікування хронічного генералізованого пародонтиту, Непокупна-Слободянюк Т. С., Шинкевич В. І. (2015)
Кузняк Н. Б. - Стан гігієни порожнини рота у провідників пасажирських вагонів, Кіцак Т. С. (2015)
Кузняк Н. Б. - Вплив імунокорегуючої терапії на стан секреторного імунітету в комплексному лікуванні хворих із різними проявами генералізованого катарального гінгівіту, Шостенко А. А. (2015)
Кузняк Н. Б. - Визначення бактеріального складу вмісту пародонтальних кишень у хворих на хронічний генералізований пародонтит, Дроник І. І. (2015)
Антонишин І. В. - Особливості структурної організації твердих тканин зубів білих щурів за умов аліментарного ожиріння, Бржиський А. В., Лоза Є. О. (2015)
Бойцанюк С. І. - Об’єктивна візуалізація як фактор мотивації пацієнта до комплексної санації порожнини рота, Фалінський М. М., Островський П. Ю. (2015)
Семенюк Г. Д. - Віддалені результати комплексного лікування хворих на гене (2015)
Герелюк В. І. - Стан неспецифічної резистентності, вираженість запального процесу та інтоксикації у хворих на генералізований пародонтит, Кобрин О. П., Кукурудз Н. І., Павелко Н. М., Кобрин Н. Т. (2015)
Бандрівський Ю. Л. - Зміни показників вуглеводного метаболізму в сироватці крові й ротовій рідині у хворих на генералізований пародонтит із різною груповою приналежністю крові, Бандрівська О. О., Бандрівська Н. Н. (2015)
Аветіков Д. С. - Планування та проведення верхньої ретидектомії з урахуванням антропометричних показників, Гутник А. А. (2015)
Шувалов С. М. - Кісти та пухлиноподібні ураження щелепних кісток, які розвиваються із залишкового залозистого епітелію, Нагайчук В. В., Кузняк Н. Б., Паліс С. Ю. (2015)
Кузняк Н. Б. - Застосування місцевої сорбційної терапії при лікуванні альвеолітів, Трифаненко С. І., Бойчук І. Т. (2015)
Ліхіцький О. О. - Вивчення впливу кріоконсервованої плаценти на процес репаративної регенерації кісткової тканини (2015)
Хомич Н. М. - Ефективність застосування дексаметазону після атипового видалення нижніх зубів мудрості, Огоновський Р. З., Сороківський І. С. (2015)
Ружицька О. В. - Антиоксидантний статус у хворих із післяопераційними дефектами м’яких тканин альвеолярних відростків щелеп (2015)
Нагірний Я. П. - Вікові особливості реакції імунної системи у постраждалих із травматичними переломами нижньої щелепи, Гутор Н. С. (2015)
Скочило О. В. - Морфологічна оцінка процесів репаративної регенерації кісткової тканини щелеп у ранні терміни експерименту (2015)
Олійник А. Г. - Обстеження пацієнтів, яким проведено дентальну імплантацію (2015)
Вітковський О. О. - Лікування переломів нижньої щелепи, ускладнених гнійно-запальними процесами (2015)
Ільницький Я. М. - Результати застосування нового методу ураноальвеолоостеопластики у дітей (2015)
Мельничук Ю. М. - Оцінка ефективності комбінованого методу профілактики формування патологічних рубців за допомогою удосконаленої Ванкуверської шкали (2015)
Гасюк П. А. - Методика отримання відтисків при протезуванні з використанням дентальних імплантатів, Воробець А. Б., Радчук В. Б. (2015)
Радчук В. Б. - Вплив одонтопрепарування під металокерамічні конструкції на стан тканин зуба, Гасюк П. А., Росоловська С. О. (2015)
Бандрівська О. О. - Особливості лікування генералізованого пародонтиту знімними ортопедичними констукціями, Бандрівський Ю. Л., Беденюк О. А. (2015)
Беденюк О. А. - Роль гіпофункції слинних залоз у розвитку системних захворювань організму, Щерба В. В., Беденюк О. С. (2015)
Дзецюх Т. І. - Невідкладні стани у стоматологічній практиці – від освіти до клінічної практики, Мачоган В. Р. (2015)
Воробець А. Б. - Аспекти розвитку каріозного процесу в фісурахі ямках великих кутніх зубів у гендерному аспекті, Гасюк П. А., Росоловська С. О. (2015)
Мачоган В. Р. - Ефективність синбіотика "Бактулін" у комплексі лікування хворих на генералізований пародонтит, Дзецюх Т. І. (2015)
Демкович А. Є. - Роль Porphyromonas gingivalis у розвитку інфекційного запального процесу в тканинах породонта, Бандрівська О. О. (2015)
Нідзельський М. Я. - Вплив слиновиділення на стан смакової чутливості в період адаптації пацієнтів до знімних пластинкових протезів, Давиденко В. Ю., Давиденко Г. М. (2015)
Кордіяк А. Ю. - Документальне медико-технологічне забезпечення та результати ортопедичного лікування пацієнтів із частковою втратою зубів, Когут О. К., Кузів С. П. (2015)
Дидик Н. М. - Порівняльний аналіз стану періапікальних тканин вітальних і депульпованих зубів, покритих штучними коронками, у віддалені терміни після протезування (2015)
Павличко Р. Р. - Причини виникнення ускладнень після армування зубів штифтовими конструкціями за результатами віддалених клінічних спостережень, Дидик Н. М. (2015)
Сов’як О. О. - Взаємозалежність фізичного розвитку та інтенсивності карієсу постійнтх зубів у 12-річних дітей (2015)
Малко Н. В. - Лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей 12 та 15 років (2015)
Мандзюк Т. Б. - Особливості профілактики карієсу зубів у дітей середнього шкільного віку (2015)
Головко Н. В. - Відновлення носового дихання та можливість саморегуляції зубощелепної аномалії ІІ-1 класу після санації носоглотки (2015)
Куроєдова В. Д. - Морфологічні особливості росту щелеп у пацієнтів із дистальним прикусом за даними ортопантомограм, Виженко Є. Є. (2015)
Дмитренко М. І. - Характеристика цефалограм пацієнтів із дистальним прикусом, ускладненим скупченням зубів (2015)
Куроєдова К. Л. - Нові ортодонтичні конструкції як засіб підвищення мотивації до лікування, Макарова О. М. (2015)
Куроєдова В. Д. - Вплив сезону народження на виникнення дистального прикусу, Стасюк О. А. (2015)
Гевкалюк Н. О. - Клінічні прояви ГРВІ в порожнині рота у дітей , Якимець М. М. (2015)
Дутко Г. З. - Взаємозв’язок захворювань пародонта з психосоматичною патологією у дітей (2015)
Лучинський М. А. - Обґрунтування доклінічної діагностики зубощелепних аномалій у дітей, Лучинський В. М. (2015)
Лучинська Ю. І. - Поліморфізм гена n-ацетилтрансферази у дітей зі стоматологічними захворюваннями на фоні дисметаболічної нефропатії, Лучинський В. М. (2015)
Дячук Е. Й. - Мікробіоценоз зубного нальоту в дітей із множинним карієсом зубів на фоні захворювань шлунково-кишкового тракту, Казакова Р. В., Лучинський М. А. (2015)
Годованець О. І. - Особливості лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей із дифузним нетоксичним зобом, Рожко М. М. (2015)
Кузняк Н. Б. - Дослідження імунного статусу ротової порожнини дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу, Мороз А. В. (2015)
Фалінський М. М. - Вибір засобів індивідуальної гігієни порожнини рота при ортодонтичному лікуванні, Беспоповцев А. І., Зелінський А. О. (2015)
Бабенко А. Д. - Динаміка показників гігієничних та пародонтальних індексів через 6 місяців після терапії хронічного гіпертрофічного гінгівіту в ортодонтичних пацієнтів на тлі застосування брекет-техніки, Мельничук Г. М., Костюк І. Р. (2015)
Попович З. Б. - Стоматологічна захворюваність населення як індикатор стану навколишнього середовища, Остап’як І. З., Боднарук Ю. Б. (2015)
Мельник В. С. - Стан гігієни порожнини рота і рівень гігієнічних знань серед дитячого населення м. Ужгорода та Ужгородського району, Сабов А. В. (2015)
Лісецька І. С. - Ефективність комплексного лікування катарального гінгівіту в підлітків з із хронічними гастродуоденітами, Рожко М. М. (2015)
Довженко А. В. - Ставлення сучасної молоді до ортодонтичного лікування, Чикор Т. О. (2015)
Галич Л. В. - Особливості естетики обличчя анфас у пацієнтів 10-13 років із зубощелепною аномалією ІІ-1 класу за Енглем, Куроєдова В. Д., Галич Л. Б. (2015)
Попова О. І. - Оцінка клінічної ефективності іонної зубної щітки "SPLAT" в усуненні зубного нальоту в дітей, Чугу Т. В. (2015)
Вовк В. Ю. - Результати клінічного та інструментального дослідження позиціонування суглоба в центральному співвідношенні при частковій адентії, Вовк Ю. В. (2015)
Гаджула Н. Г. - Ефективність методу тривимірної обтурації системи кореневих каналів при лікуванні деструктивних форм хронічного періодонтиту, Федик Т. В. (2015)
Ржеуський А. - Роль бібліотек як соціальних інститутів в інформаційному забезпеченні e-Science, Веретеннікова Н., Малиновський О., Кунанець Н. (2016)
Трачук Л. - Клієнтоорієнтована парадигма розвитку обласних універсальних наукових бібліотек (2016)
Кобєлєв О. - "Інформаційний аналіз і консалтинг" у системі підготовки спеціалістів бібліотечно-інформаційної сфери, Мар’їна О. (2016)
Сафонова Т. - Застосування соціально-інформаційних технологій управління в бібліотеках (2016)
Заліток Л. - Колекція "Фонд В. О. Сухомлинського" – складник національного науково-інформаційного простору (2016)
Шаповал А. - Наукова спадщина С. Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2016)
Зикун Н. - Зміна форматів української сатиричної публіцистики як пошук шляхів до читача (2016)
Грудініна Н. - Бібліографічне оформлення наукових праць (2016)
Бібліотеки наукових установ НАН України: сучасні тенденції та завдання розвитку (2016)
Маракушин Д. І. - Тканинні особливості перекисного окиснення ліпідів у щурів за умов тривалого впливу оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних (2015)
Дзяк Г. В. - Діастолічна функція лівого шлуночка у спортсменів з малими аномаліями розвитку серця, Неханевич О. Б. (2015)
Візір В. А. - Особливості церебрального кровотоку, порушень серцевого ритму та провідності у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії, асоційовану з оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій, Школовий В. В. (2015)
Степанов Ю. М. - Дуоденогастральний рефлюкс та його вплив на вираженість морфологічних змін слизової оболонки шлунка, Коваленко О. М., Саленко А. В. (2015)
Приступа Л. Н. - Розподіл генотипів за С825Т поліморфізмом гена β3- субодиниці G-протеїну у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від індексу маси тіла, Моісеєнко І. О. (2015)
Себов Д. М. - Віддалений клінічний прогноз пацієнтів з коронарним синдромом Х (2015)
Медведєв М. В. - Вплив спонтанної експульсії лейоміоми матки після емболізації маткових артерій на перебіг вагітності та пологів (2015)
Воронин К. В. - Активная профилактика послеродового эндометрита у беременных с анаэробным дисбиозом и планируемым кесаревым сечением, Алале А. М., Алале И. И., Червоный С. И. (2015)
Височина І. Л. - Рівень адаптації як базисна характеристика стану здоров’я: можливості оцінки та прогнозування дезадаптивних порушень (2015)
Яковлєва В. Г. - Особливості порушень коагуляційної ланки гемостазу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2015)
Сірко А. Г. - Оптимізація хірургічного лікування епідермоїдних пухлин головного мозку, Романуха Д. М. (2015)
Котлярчук К. Б. - Молекулярно-генетичні та цитогенетичні детермінанти первинної резистентності або втрати відповіді на лікування інгібіторами тирозинкінази хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, Масляк З. В., Лук’янова А. С., Цяпка О. М., Селіна І. О., Усенко Г. В. (2015)
Горяинова Н. В. - Экспрессия CD117 на бластных клетках при острой миелоидной лейкемии, Гордиенко А. И., Кубарова В. А. (2015)
Кутовой А. Б. - Информативность клинических симптомов острого аппендицита в разные сроки беременности, Петрашенко И. И. (2015)
Бисюк Ю. А. - Сравнительная эффективность ингаляционных кортикостероидов и модификаторов лейкотриенов в зависимости от полиморфизма Asp299Gly-TLR-4 при бронхиальной астме в популяции АР Крым, Курченко А. И., Дубовой А. И., Кондратюк В. Е. (2015)
Гризодуб Д. В. - Оценка микробной обсемененности полости рта пациентов при непереносимости материалов несъемных зубных протезов (2015)
Шпонька І. С. - Гастроінтестинальна стромальна пухлина великих розмірів екстрагастроінтестинальної локалізації з різними морфологічними характеристиками, Гриценко П. О., Скорик В. Р. (2015)
Бєсєдін О. М. - Репараційні ефекти вакуум-терапії ран у хворих із синдромом діабетичної стопи (2015)
Василенко В. А. - Зміни систолічної функції лівого шлуночка у хворих з хронічною серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду та кардіоренальним анемічним синдромом (2015)
Шидловська Т. А. - Дослідження отоакустичної емісії у робітників різних професійних груп вугільної промисловості, Басанець А. В., Гвоздецький В. А., Шевцова Т. В. (2015)
Онул Н. М. - Наукове обгрунтування системи управління ризиком розвитку екологічно зумовленої репродуктивної патології у населення (2015)
Вітовська О. П. - Структура та частота хвороб ока та придаткового апарату у дітей в Україні, Савіна О. М. (2015)
Ревенко Г. О. - Особливості професійного самовизначення старшокласників на сучасному етапі, Шостакович-Корецька Л. Р., Маврутенков В. В., Будаєва І. В., Галущенко С. А., Ковальова Т. М., Жуковцова А. Г., Свєшнікова О. Л. (2015)
Николаенко-Камышова Т. П. - К проблеме тромбо-геморрагических осложнений при хронических миелопролиферативных неоплазиях. Трудный диагноз. Клинический разбор случая (2015)
Содержание (2010)
Большаков В. И. - Из истории отечественной школы металловедения (материаловедения) (2010)
Шпаковская Т. А. - Школа К. Ф. Стародубова – В. В. Большакова: вчера, сегодня, завтра (2010)
Котречко С. А. - Хрупкость и пластичность металла в изделиях и сооружениях, Мешков Ю. Я. (2010)
Яценко А. И. - Кристаллизация и дендритная ликвация в низкоуглеродистых сталях, Борисенко А. Ю., Репина Н. И., Токмаков П. В., Татарчук А. В., Грушко П. Д., Клиновая О. Ф., Коваль В. К. (2010)
Бродецкий И. Л. - О природе межзеренного излома и влиянии ниобия в сталях, упрочненных карбонитридообразующими элементами, Троцан А. И., Белов Б. Ф., Крейденко Ф. С. (2010)
Большаков В. И. - Структура материала как численно неприводимая задача, Дубров Ю. И, Жевтило Е. Ю. (2010)
Губенко С. И. - Механизмы износа поверхности катания железнодорожных колес при эксплуатации, Пинчук С. И., Белая Е. В. (2010)
Узлов И. Г. - Оптимальное структурное состояние микролегированных ванадием колесно-бандажных сталей нового поколения, обеспечивающее сочетание высоких показателей твердости, прочности и ударной вязкости, Узлов К. И., Кныш А. В., Хулин А. Н., Дементьева Ж. А. (2010)
Большаков В. И. - Изменение энергии водородной связи между молекулами органических соединений при замещении водорода атомами металлов, Россихин В. В., Воронков E. O., Ковтун Ю. В. (2010)
Куцова В. З. - Структура, фазовый состав и свойства сплава АК7ч с добавками стронция, титана и бора, Елагин А. С. (2010)
Бабаченко А. И. - Влияние продолжительности ПФО бандажей на их механические свойства, макро- и микроструктуру, Кононенко А. А., Шрамко А. В., Рослик А. В. (2010)
Погребная Н. Э. - Величина зерна аустенита и выбор параметров деформационно-термического упрочнения (2010)
Большаков В. И. - О возможности определения механических характеристик термически упрочненной арматуры неразрушающим методом, Воробьев Г. М., Чайковская А. О. (2010)
Беликов А. С. - Мониторинг загрязнения селитебных территорий крупнейшего города шумом от промышленных районов, Нестеренко С. В. (2010)
Буряк Т. Н. - Влияние технологических факторов на формирование структуры и свойств деталей и элементов трубопроводов (2010)
Любич О. Й. - Структуроутворення і зносостійкість наплавленого металу легованого титаном, Будник А. Ф., Говорун Т. П. (2010)
Большаков В. И. - Теплотехническое моделирование вертикальных грунтовых коллекторов тепловых насосов методом конечных разностей, Данишевский В. В., Кушнеров Е. А. (2010)
Заблоцкий В. К. - Самоотжиг поковок из стали 45, Шимко В. И., Фельдман В. Е., Шимко А. И. (2010)
Мірошниченко В. І. - Вплив режимів охолодження з застосуванням води та повітря на механічні властивості прокату сталі S355, Рябікіна М. А. (2010)
Мищенко В. Г. - Фазовый состав и физико-механические свойства хромистой коррозионностойкиой стали, Снежной Г. В., Снежной В. Л., Меняйло В. И. (2010)
Середа Б. П. - Моделирование напряженно-деформированного состояния на контактной поверхности полосы при прокатке в калибрах, Коваленко А. К. (2010)
Гуль Ю. П. - Исследование зависимостей между длительностью фиксированного фазового превращения и длительностью инкубационного периода в медных сплавах, Чмелева В. С., Мирошниченко Г. И., Герасименко П. В. (2010)
Левченко Г. В. - Особенности структурообразования в износостойком сплаве 200Г3Х7Л при термической обработке, Нестеренко А. М., Бобырь С. В., Плюта В. Л., Здоровец С. А. (2010)
Середа Б. П. - Исследования свойств медных покрытий на титановых сплавах полученных в условиях СВС, Бондаренко Ю. В., Пилипчук Я. Н. (2010)
Архипов О. Г. - Дослідження процесів деградації сталі 09Г2С і біметалу на її основі, Зінченко О. В., Заіка Р. Г. (2010)
Кононенко Ю. И. - Расчётные методы оценки скорости продольного роста перлита в эвтектоидной стали, Ольшанецкий В. Е. (2010)
Большаков В. И. - Оценка диффузии элементов напыленных композиционных покрытий с использованием метода микрорентгеноспектрального анализа, Харченко В. И., Спильник А. Я., Журавель В. И. (2010)
Парусов В. В. - Разработка технологии производства высокоуглеродистой катанки для ее энерго- и ресурсосберегающей переработки на метизном переделе, Парусов Э. В., Сычков А. Б., Деревянченко И. В., Пришляк Р. Р., Сагура Л. В. (2010)
Большаков В. И. - Формирование структуры и субструктуры горячедеформированного аустенита при контролируемой прокатке низкоуглеродистых сталей, Лаухин Д. В., Сухомлин Г. Д., Романец Р. Г., Бекетов А. В., Иванцов С. В., Рязанова А. В., Сахник Н. В. (2010)
Вахрушева В. С. - Оценка толщины газонасыщенного слоя на поверхности горячепрессованных труб из сплава Zr1Nb с помощью количественного микроструктурного анализа, Сухомлин Г. Д., Коленкова О. А. (2010)
Дергач Т. А. - О методических особенностях испытаний на стойкость к коррозионному растрескиванию трубной заготовки и труб из коррозионностойких сталей и сплавов, Северина Л. С., Балев А. Е., Дудка О. А., Головачук А. П. (2010)
Большаков В. И. - Механизм зарождения и роста перлитных колоний, Бекетов А. В., Сухомлин Г. Д., Лаухин Д. В., Семёнов Т. В. (2010)
Большаков В. И. - Морфология и тонкая структура продуктов изотермического превращения аустенита в низколегированной стали 08Г2С после отпуска, Маковская А. В. (2010)
Сухомлин В.И. - Электронномикроскопические исследования дефектов кристаллического строения цементита, Трачук М.В. (2010)
Разумова О. В. - Реконструкция зданий в исторически сформировавшейся городской среде (2010)
Носенко О. П. - Вплив умов деформацiї на розподiл розмiрiв аустенiтних зерен по товщинi прокату (10Г2ФБ), Науменко А. С. (2010)
Бондаренко Л. М. - Про одну складову ККД пасових передач та стрічок конвеєрів, Севастьянова О. Е. (2010)
Рабіч О. В. - Шляхи створення сприятливих умов праці за показниками світлового середовища, Ліннік Р. Я. (2010)
Могилевцева И.Н. - Выбор материала строительных конструкций при реконструкции жилых зданий (2010)
Шаповалова О. М. - Энергосбережение по-стародубовски (2010)
Реферати (2010)
Содержание (2010)
Шаповалова О. М. - Стабилизация химического состава колесной стали R7 путем модифицирования, Шаповалов А. В., Татарко Ю. В., Кушнир М. А. (2010)
Большаков В. И. - Физико-химические основы создания безглинистых стеклоэмалевых шликеров для производства защитных покрытий, Савин Ю. Л., Приходько А. П., Савин Л. С., Дзюбан А. В., Спильник Т. В., Савин Е. Ю., Залогина Е. Б. (2010)
Волчок І. П. - Вплив лазерної обробки на структуру та мікротвердість вторинних алюмінієвих сплавів, Широкобокова Н. В. (2010)
Середа Б. П. - Исследование механических свойств интерметаллида NiAl3, полученного в режиме горения, Савела К. В., Кожемякин Г. Б., Белоконь Ю. А. (2010)
Савицький М. В. - Екологічне та енергоефективне малоповерхове будівництво, Коваль О. О., Юрченко Є. Л., Бабенко М. М., Коваль А. С. (2010)
Лютова О. В. - Свариваемость вторичных алюминиевых сплавов, Волчок И. П. (2010)
Калинина Н. Е. - Влияние модифицирования на фазовый состав высокопрочных алюминиевых сплавов, Вилищук З. В. (2010)
Парусов В. В. - Особенности производства и переработки катанки повышенной деформируемости из легированных сталей сварочного назначения, Парусов О. В., Чуйко И. Н., Сычков А. Б., Деревянченко И. В., Парусов Э. В. (2010)
Середа Б. П. - Определение оптимальных условий насыщения для формирования покрытий в СВС-условиях, Бондаренко Ю. В. (2010)
Вашкевич Ф. Ф. - Теплотехнические свойства защитных покрытий, полученных газотермическим напылением, Спильник А. Я., Есипова Е. С. (2010)
Костыря В. Ю. - СВС – металлокомпозиты – структурная самоорганизация. Мультиуровневая еирархическая схема, Морозов Р. В., Ушаков Ю. Н., Долженков И. Е., Травинина П. В., Кокашинская Г. В. (2010)
Вакуленко І. О. - Зміна твердості металу по поверхні кочення залізничного колеса після формування повзуна, Надеждін Ю. Л., Чайковський О. О. (2010)
Ефременко А. В. - О целесообразности легирования медью для повышения износостойкости стали в условиях ударно-абразивно-коррозионного изнашивания (2010)
Середа Б. П. - Исследование свойств бороалитированных слоев полученных в условиях СВС, Середа Д. Б. (2010)
Губенко С. И. - Исследование неметаллических включений в высокохромистых сталях, Беспалько В. Н., Жиленкова Е. В., Балев А. Е. (2010)
Алексеев Е. В. - Ангобирование – эффективный способ декорирования керамических изделий строительного назначения, Коледа В. В., Михайлюта Е. С., Янцевич Ю. А. (2010)
Кулябко В. В. - О необходимости предпроектных исследований показателей виброэкологического комфорта жилья и о путях его обеспечения, Банах В. А., Редченко В. П. (2010)
Попович А. Г. - Повышение работоспособности реторт для производства титана губчатого путем учета комплекса эксплуатационных параметров, Шевченко В. Г., Рягин С. Л. (2010)
Рабич Е. В. - Энергоэффективность применения систем естественного освещения, Сытник С. А., Коваль Е. А., Останин П. В. (2010)
Большаков В. И. - Некоторые возможности использования теории фононов для повышения качества металлических отливок, Воробьев Г. М., Ротт Н. А. (2010)
Лоза К. Н. - Снижение коэффициента термического линейного расширения вторичного сплава АЛ25, Митяев А. А. (2010)
Савченко В. О. - Вплив модифікування на властивості графітизованих сталей (2010)
Митяев А. А. - О формировании мелкодисперсных силикокарбидов в износостойких высокохромистых чугунах, Егоров А. А., Волчок И. П. (2010)
Филоненко Н. Ю. - Влияние пластической деформации на строение и объемную долю многофазных включений в сплавах системы Fe-B-C (2010)
Губенко С. И. - Трансформация границ включение-матрица при пластической деформации, Иськов М. В. (2010)
Середа Б. П. - Cоздание защитных покрытий на медных сплавах в условиях самораспространяющегося высокотемпературного синтеза для деталей узлов трения, Кругляк Д. О. (2010)
Омельченко О. С. - Применение титана губчатого с повышенным содержанием Ni и Fe для производства титановых сплавов, Шевченко В. Г., Овчинников А. В. (2010)
Ткаченко К. І. - Вплив мікролегуючих елементів на характеристики електронного газу в залізі, Мірошниченко В. І. (2010)
Антипенко Е. Ю. - Поиск базовых допустимых календарных планов проектов возведения объектов строительства (2010)
Шулаев В. М. - Структурообразование сверхтвердых покрытий нестехиометрического кубического нитрида титана (2010)
Реферати (2010)
Каустов А. В. - Тактика дифамації в полемічному дискурсі доби реформації: лінгвориторичний аспект (на матеріалі англійської й української мов) (2016)
Клименко О. О. - Опитувальник у контрастивних студіях американської та української соціальної реклами (2016)
Ковтун О. В. - Сполучні комплекси як засоби вираження причинових семантико-синтаксичних відношень (2016)
Ковтунець О. С. - Структурно-семантичний аналіз релігійної лексики (на матеріалах новітніх загальномовних словників) (2016)
Когут С. В. - Окремі аспекти порівняльної характеристики англійських ауґментативів та демінутивів (2016)
Колесник О. С. - Вторинна номінація і вторинна міфологія у творенні альтернативних світів (2016)
Компанцева Л. Ф. - Технології прикладної лінгвістики в дослідженні соціальних мереж (2016)
Корольова В. В. - Персонаж сучасної української драми як мовна особистість (2016)
Котович В. В. - Оніми прадавньої Галичини: лінгвокультурологічний аспект (2016)
Кравцова М. О. - Іван Франко як інтерпретатор староанглійської балади "The Ballad of KingLear and His Three Daughters" українською мовою (2016)
Криворучко Т. В. - Складна комплементація в генеративній граматиці (2016)
Крижанівська Г. Т. - Дискурсивні стратегії жіночих журналів: здоровий глузд та ідеологія(на матеріалі англомовних жіночих журналів) (2016)
Куравська Н. Ю. - Семантика прохібітива та засоби його вираження в сучасній українській мові (2016)
Кучеренко І. І. - Психологізм дитячого оповідання Шолом-Алейхема "Хлопчик Мотл" та засоби його вираження, Грудевич Т. В. (2016)
Кучма Т. В. - Ядерна організація асоціативного поля номінацій соціального статусу людини (на матеріалі української, польської та німецької мов) (2016)
ЛАабенко О. В. - Мотиваційні відношення у системі народних номінацій мікрополя ПРОПАСНИЦЯ в українській та англійській мовах (2016)
Лазарєв О. В. - Проблема відтворення української історичної термінології у французькому тексті (2016)
Лебеденко Ю. М. - Ергоніми з компонентом "хата" в українському мовному просторі (2016)
Лебедівна О. Я. - Українська мова як друга стать (2016)
Летючая Л. П. - Характеристика фразеологического поля концепта "музыка" как составной части его номинативного поля (2016)
Лещенко Г. П. - Компетентнісний підхід до вивчення фразеології в загальноосвітній школі (2016)
Лисенко О. М. - Етнічна самосвідомість та ідентичність особистості у поліетнічному просторі сучасного світу: етнопсихологічний підхід до проблеми, Савчук Н. І. (2016)
Лук’яник Л. В. - Методичний аспект формування граматичної компетенції учнів початкових класів західного регіону України (2016)
Лучик А. А. - Стан і перспективи зіставної стилістики в Україні (2016)
Ляшук А. М. - Семантичні та етимологічні характеристики запозичених юридичних термінів англійської мови, Мошнягул А. С. (2016)
Малевич Л. Д. - Когнітивно-ономасіологічний аналіз українських термінів-суфіксальних девербативівна позначення дій і процесів (2016)
Маркелова А. А. - Етносимволічний потенціал англомовних перекладів поетичних творів Василя Стуса (2016)
Маркова Д. С. - Синонімічні відношення фразеологічних одиниць на позначення почуттів людини (2016)
Матіяш І. М. - Семантичні трансформації лексеми "love" в контексті еволюції британської мовної картини світу (2016)
Мацько О. М. - Мовна картина світу і закони про декомунізацію (2016)
Мединська Н. М. - Предикативні значення синтаксем ознакових слів (2016)
Мельник К. О. - Прислівникові еквіваленти слова кінця Х–ХІІІ ст. і ХІV–XVII ст.: порівняльний аналіз одиниць базових і багатокомпонентних моделей (2016)
Метелюк І. В. - Лексикографічне представлення авторських новотворів із семами "емоція", "почуття" в українській поезії XX–XXI сторіч (2016)
Мовчун Л. В. - Римове кліше "калина – Україна" в поетичній мові (генеза та функціонування) (2016)
Мороз Л. В. - Явище аксіологічності у контексті номінацій на позначення шляху в англійській, українській та французькій мовах, Данілова Н. Р., Дубрава А. С. (2016)
Мосур О. С. - Складені багатокомпонентні описові мікротопоніми Самбірського циркулу кінця ХVІІІ–початку ХІХ століття (2016)
Музика Т. Є. - Лінгвокультурологічний аспект викладання української мови (як іноземної) (2016)
Мушкетик Л. Г. - Вербалізація концепту "смерть" в українських та угорських народних казках (2016)
Назарчук Р. З. - Етнічна специфіка метафоричних перенесень (на матеріалі дієслів соціальних дій та відносин в українській і англійській мовах), Цибульська Н. C. (2016)
Науменко Л. П. - Змістова структура субординаційного концепту "profit" (2016)
Нікітіна Н. П. - Синергетика як методологічна парадигма у процесі викладання іноземної мови (2016)
Олійник Л. В. - "Учительне Євангеліє" Петра Могили в контексті українського проповідництва (2016)
Олійник О. О. - Національно-культурний компонент у семантиці мовного знаку: аспекти дослідження у лінгвокраїнознавстві та лінгвокультурології (2016)
Оленюк О. В. - Вербалізація фрейму адресата в американському журнальному рекламному дискурсі початку ХХІ ст. (2016)
ОНнищук М. І. - Компаративний аналіз парадигматичної лакунарності субстантивів (на матеріалі української та англійської мов) (2016)
Орленко О. В. - Прийменникова репрезентація образної схеми "поверхня" (2016)
Орловська О. В. - Англійські та українські паремії: порівняльний аспект (2016)
Павликівська Н. М. - Неофіційний антропонімікон роману Юрія Горліс-Горського "Холодний яр" (2016)
Павлушенко О. А. - Протоконцепти-міфологеми в українському фольклорі (2016)
Петриченко И. Б. - Языковая норма как объект лингвистических наблюдений (2016)
Петров О. О. - Ціннісні переорієнтації мовних спільнот крізь призму методологічного симбіозу зіставної лінгвокультурології, фразеології та корпусної лінгвістики (2016)
Письменна Ю. О. - Сучасні тенденції у розвитку лексико-семантичної типології (2016)
Погрібна Т. А. - Реалії як етнокультурні маркери в художньому тексті та їх переклад (2016)
Поздрань Ю. В. - "Російсько-український словник" за редакцією А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова як джерело перекладних словників ХХ – ХХІ ст.: офіційний статус та лексикографічна критика (2016)
Полюга С. М. - Лінгвокультурологічна місія граматики "Адельфотес" у творенні теорії частин мови (2016)
Потапенко С. И. - Номинация участников восточноукраинских событий в англоязычных интернет-новостях: категоризационный аспект (2016)
Приймак І. В. - Топос міста у творах Богдана Нижаківського ("Дванадцятка") (2016)
Kondzelya H. S. - Współczesne tendencje rozwojowe polszczyzny potocznej (2016)
Mischynska I. V. - Social dialects of people who use English as their second language in polycultural society (2016)
Акульшина Н. Т. - Терміни-коди як фактор формування національного / глобального воєнного дискурсу (на прикладі перської, української та англійської мов) (2016)
Александрук І. В. - Структура та засоби вербалізації концептуальної категорії "природа можливого світу" (на матеріалі сучасних фентезійних творів) (2016)
Андріїв О. Б. - Плюсквамперфект і давноминулий час модальних дієслів: зіставно-типологічний аспект (2016)
Артеменко Ю. О. - Мовленнєві акти контакти ви в англомовному діалогічному дискурсі (2016)
Афадєєва Я. М. - Суфіксація як спосіб творення прізвищ мешканців Віньковецького району Хмельницької області (2016)
Бавус Т. В. - Мовний образ та символ як репрезентанти мовної картини світу в етнолінгвістичному вимірі (2016)
Берестова А. А. - Типологія інтертекстуальних зв’язків текстів сучасної української художньої літератури і прецедентних релігійних феноменів (2016)
Берковець В. В. - Фонетичне слово в просодичній системі сучасної української мови: функціонування, будова, виражальний потенціал (2016)
Беценко Т. П. - Лінгвофольклористика у парадигмі сучасної філологічної науки (2016)
Бечко Я. В. - Особливості внутрішньої форми фразеологізмів із ключовою лексемою укр. вогонь (2016)
Близнюк К. Р. - Структурно-семантична організація мікрополя "devotion" у структурі лексико-семантичного поля "patriotism" (на матеріалі англійської мови) (2016)
Бойчук О. А. - Лексика на позначення хліборобських реалій: особливості використання у колядках і щедрівках (2016)
Бондар Н. В. - "Що ж там, під одвічною кухвайкою?.." (естематоніми та селянський колорит у мовопросторах братів Тютюнників) (2016)
Буряк В. В. - Зіставлення номенів на позначення чоловіка у процесі узаконення шлюбних стосунків на матеріалі української та польської мов (2016)
Василик О. Б. - Мотиви номінації міських об’єктів Умані ХVІІ–ХVІІІ ст. (2016)
Вітрук Н. Л. - Аспекти дослідження номінативних речень у слов’янських та неслов’янських мовах (2016)
Вітюк В. В. - Основні причини орфографічних помилок учнів початкової школи, Каптур Г. А. (2016)
Войтюк С. М. - Комічне та його актуалізація в "Історії Тома Джонса, знайди" Генрі Філдінга (2016)
Волощук І. П. - Лінгвістичні засоби реалізації стратегії самопрезентації у передвиборчих промовах Д. Трампа та Г. Клінтон, Червонюк Р. (2016)
Воробйова І. А. - До проблеми адаптації реалій у перекладі творів жанру фентезі (2016)
Вотінцева М. Л. - Щодо питань моносемантів та особливостей їх перекладу (на матеріалі запозичень з англійської мови) (2016)
Гаврилюк І. О. - Мас-медійний дискурс: змістові, структурні та функціональні особливості (2016)
Гаврилюк Н. В. - Індивідуально-авторські номінації з компонентом "зоря" в українській поезії, Оздемір О. В. (2016)
Гамали О. И. - Аксиологический аспект изучения языка трудов Д. С. Лихачева: эмоционально-оценочные средства, Каневская О. Б. (2016)
Гарлицька Т. С. - Мова ЗМІ як один із виявів культурної свідомості містян (на матеріалі міської періодики) (2016)
Гладьо С. В. - Лінгво-прагматичний аспект аргументативного дискурсу, Чугу С. Д. (2016)
Глотов О. Л. - Проблема культурної та професійної самоідентифікації студентів-журналістів (2016)
Глущук-Олея Г. І. - Негативні репліки-реактиви у сучасному іспанському розмовному мовленні (2016)
Голікова Н. С. - Лінгвокультурний концепт "козацтво" в художньому дискурсі П. Загребельного (2016)
Голубовська І. О. - Сучасна українська лінгвоконцептологія: стан і перспективи розвитку (2016)
Горай М. В. - Особливості перекладу двокомпонентних та багатокомпонентних термінів у фахових текстах з електроніки (на основі посібника користувача вбудованого контролера передачі) (2016)
ГороднюкН. А. - Концепт їжі в ідеології конкордизму В. Винниченка (за романом "Лепрозорій") (2016)
Григор’єва А. В. - Особливості багатоактантного протиставлення на матеріалі сучасної англійської мови (2016)
Григорук Н. В. - Спортивна ергонімія: структура, продуктивність, дериваційно-мотиваційні особливості (2016)
Грицева А. П. - Перекладацькі трансформації: із практики російсько-українського перекладу (2016)
Гула Л. І. - Терміни латинського походження в торговельно-економічній лексиці XIV–XVIII ст. (2016)
Дегтярова Л. І. - Аксіологічні лексеми семантичного поля концепту "потворність", Бондарева О. М. (2016)
Делик І. С. - Семантико-лексичні та граматичні особливості англійського мовленнєвого етикету (2016)
Демидяк І. Р. - Інтердискурсивність як спосіб руйнування гендерних стереотипів (2016)
Денисюк В. В. - Рецепція античності в українській середньовічній свідомості (2016)
Дзюба М. М. - Феномен вітчизняних епонімів в економічній термінології (2016)
Дмитрошкін Д. Е. - Структурні моделі та лексичні групи спортивних композитів (2016)
Довбня Г. О. - Засоби вираження категорії простору та категорії локативності (2016)
Довбуш О. Р. - Семантичний потенціал англійських термінологічних одиниць психологічного дискурсу сфери надзвичайних ситуацій (2016)
Дорофєєва М. С. - Синергетика і фаховий переклад (2016)
Дробіт І. М. - Лексикографічні та дидактичні аспекти укладання електронного навчального словника (2016)
Дуденко О. В. - Функційно-семантична характеристика вставлень в ідіостилі М. Павленко (2016)
Дужа Л. І. - Оніми як мовні засоби актуалізації національно-прецедентних феноменів у поетичній творчості українських неокласиків (на матеріалі поезій М. Зерова, М. Драй-Хмари та П. Филиповича) (2016)
Дячук Н. В. - До проблем дослідження художнього тексту у психолінгвістиці (2016)
Жовнір М. М. - Вербаліація концепту "український інтелігент" у світському дискурсі (2016)
Жуйкова М. В. - Русский глагол "облапошить": происхождение, прагматика, культурные коннотации (2016)
Загородня Л. З. - Когнітивна модель репрезентації англійського неозначеного артикля (2016)
Іваницька Н. Б. - Інтердисциплінарні виміри сучасного перекладознавства (2016)
Іванова Л. І. - Оновлений зміст навчального предмета "літературне читання" у контексті літературного розвитку молодших школярів (2016)
Іваночко К. М. - Особливості наголошування дієслів восьмого структурного класу суфіксально-флексійного акцентного типу у південно-західних говорах української мови (2016)
Ивасюк О. В. - Русские и английские глаголы визуального восприятия: особенности языкового отражения перцепции (2016)
Івашків-Ващук О. В. - Вербальна репрезентація художнього концепту "вода" (на матеріалі ідилій Теокріта) (2016)
Іліх М. В. - Павло Грабовський як перекладач Персі Біші Шеллі (2016)
Іовхімчук Н. В. - Мовні засоби на позначення огорожі в українській народній пісні, Данилюк О. К. (2016)
Bordyuk L. V. - Pragmatic and structural features of handbook "Translation as intercultural communication: English ↔ Ukrainian" (2016)
Vukolova V. O. - Self-translation as a specific artistic activity of bilingual authors (2016)
Dunaievska O. V. - "Godfather", "godmother", "godparent" – from lingual and cultural model of infant baptism to the interdiscursive realization (2016)
Zuenko T. M. - The concept of lacunarity in modern linguistics (2016)
Содержание (2011)
Парусов Э. В. - Деформационное упрочнение проволоки из катанки различных производителей, Парусов В. В., Сагура Л. В., Парусов О. В. (2011)
Большаков В. И. - Керамические композиционные материалы для работы при высоких температурах, Харченко В. И., Вашкевич Ф. Ф., Спильнык А. Я., Журавель В. И., Загородний А. Б., Любушкин В. И., Милосердов А. Б., Евтерев Ю. Н. (2011)
Большаков В. И. - Эффективные изделия и конструкции из жидких шлаков силикомарганца, Куцин В. С., Неведомский В. А., Щербак О. С., Щербак С. А. (2011)
Архипов О. Г. - Зміна базових електрохімічних параметрів сталі після експлуатації, Любимова-Зінченко О. В., Ковальов Д. О. (2011)
Парусов В. В. - Влияние деформационно-температурных параметров термомеханической обработки на прочностные свойства стали Св-08ГНМ, Чуйко И. Н., Парусов О. В., Сычков А. Б. (2011)
Кимстач Т. В. - Влияние микроструктурологических характеристик структуры на запас конструктивной прочности конструкционных материалов, Костыря В. Ю., Дейнеко Л. Н., Ушаков Ю. Н. (2011)
Большаков В. И. - Повышение реакционной способности доменного гранулированного шлака, Щербак С. А., Елисеева М. А. (2011)
Костыря В. Ю. - Фрактальная модель структурной симметрии поликомпонентных материалов, Федорченко И. Н., Травини П. В., Кокашинская Г. В. (2011)
Маркашова Л. И. - Вклад структурных параметров в изменение механических свойств рабочих поверхностей деталей машин после импульсно-плазменной обработки, Колисниченко О. В., Валевич М. Л., Кушнарева О. С., Дуда И. Н. (2011)
Брехаря Г. П. - Магнитный контроль (по коэрцитивной силе) сталей 09Г2С, 0, 3пс при деформационных, статических нагружениях, Сухомлин В. И., Волох В. И. (2011)
Костыря В. Ю. - Физико-химическая модель матричного структурообразования СВС-оксиднолегированных металлокомпозитов (2011)
Бердникова Е. Н. - Структурное прогнозирование механических свойств сварных соединений при разрушении (2011)
Иродов В. Ф. - Повышение эффективности трубчатых газовых нагревателей для лучистого отопления, Осетянская Д. Е. (2011)
Юшкевич О. П. - Модель редукции пространства описания сталей, Погорелый В. И., Юшкевич П. О. (2011)
Дьяченко О. С. - Об'ємно-модульне будівництво доступного житла й готелів в Україні (2011)
Дмитренко И. С. - Обоснование эффективности выбора организационно-технологических решений по утилизации битого кирпича при сносе гражданских зданий, Мартыш А. А., Котов Н. А. (2011)
Ромашко С. Г. - Перспективи розвитку конструкцій, форм і образу тентової архітектури (2011)
Чуб А. А. - Проектирование технологических и организационных решений восстановления разрушающихся морозостойких железобетонных сооружений (2011)
Asgarov Х. - Основные закономерности формирования структуры и характер изменения прочностных показателей строительной стали при термической и термомеханической обработки, Remzi Varol, Bulent Kurt, Azmi Erdoqan (2011)
Головко С. И. - Экспериментальные исследования усилеия грунтовых оснований высоконапорным инъектированием, Головко А. С. (2011)
Дергач Т. А. - Анализ качественных характеристик коррозионностойких ферритно-аустенитных сталей с целью расширения областей их применения (2011)
Большаков В. И. - Инновационная технология производства толстых листов – полигонизационная прокатка, Сухомлин Г. Д., Лаухин Д. В., Мурашкин А. В., Носенко О. П., Бекетов А. В. (2011)
Опрышко Л. В. - Зернограничная структура углеродистых котельных труб, изготовленных по различным технологическим схемам, Сенина Т. В., Семёнов Т. В., Сухомлин Г. Д. (2011)
Назаров М. Ю. - Анализ памятников фортификации ХVII-ХVIII вв центральной и юго-восточной Украины (2011)
Пестрикова А. Г. - Ландшафт, как основной фактор, определяющий обьёмно-пространственную композицию города (2011)
Невгомонный Г. У. - Архитектурная концепция проектирования высотных полифункциональных энергетических комплексов, Пестрикова А. Г., Погорелая Е. С. (2011)
Реферати (2011)
Вихідні дані (2011)
Ayçiçeği B. - Klasik Türk Edebiyatında Hz. Meryem (2016)
Бєлова Ю. - Евгений Гришковец и миддл-литература в оценке современных критиков (2016)
Гайдаш А. - Дискурс старіння у соціокультурному полі США: образ літньої людини в драматургії XVIII століття (2016)
Дубина О. - Мотив смирення у "Тератургимі" Афанасія Кальнофойського (2016)
Душина С. - Проблеми літературної творчості та критики у приватному листуванні Максима Рильського (2016)
Кривенчук В. - Всеосяжність ренесансу шістдесятих років ХХ століття в українській літературі (2016)
Літвинчук Т. - Локальна ідентичність: людина і місто епохи Середньовіччя в романі Павла Загребельного "Євпраксія" (2016)
Ромащенко Л. - Роман Владислава Бахревського "Люба Украина: долгий путь к себе" в контексті творів про Хмельниччину (2016)
Циганок О. - Система релігійних цінностей у поетиці Митрофана Довгалевського "Сад поетичний" (1736/37) (2016)
Черниш А. - Повість Ярослава Мельника "Чому я не втомлююся жити?": криза тілесної і соціальної ідентичностей (2016)
Шестопалова Т. - Національне начало літературно-критичного мислення Юрія Лавріненка (2016)
Васькив Н. - Рецепция Турции и турецкой культуры в украинской литературе 1920–30-х годов (2016)
Даниленко В. - Колоніалізм і страх у романі Івана Багряного "Людина біжить над прірвою" (2016)
Жигун С. - Постколоніальне прочитання роману Володимира Гжицького "Чорне озеро" (2016)
Ігошев К. - Роман-спогад Володимира Дрозда "Музей живого письменника": складові національної ідентичності (2016)
Кизилова В. - Націєтворчі тенденції в новітній українській прозі для дітей та юнацтва на історичну тему (2016)
Мархоцька А. - Національна ідентичність як складник критичної свідомості Богдана Рубчака (2016)
Мохначева О. - Ценностные приоритеты современного романа фэнтези в контексте национальной идентичности (Нил Гейман, Марина и Сергей Дяченки) (2016)
Поліщук О. - Ризоматичний характер націєтворчої історії у творі Василя Кожелянка "Конотоп" (2016)
Пухонська О. - Травматична пам’ять і національна ідентичність: посттоталітарна версія взаємовпливу (на прикладі сучасної української літератури) (2016)
Романенко О. - Ідентичність нації та тексту: як сучасна українська література формує інтенсивні образи національної ідентифікації (2016)
Токмань Г. - Проблема ідентичності у поемах "Архімед" і "Курбас" Івана Світличного: екзистенціальне прочитання (2016)
Çitçi S. - Türkiye ve Ukrayna (Rutenya) Arasındaki Kültürel ve Edebî İlişkiler (2016)
Çitçi S. - Namık Kemal’in Dönemin İktidarıyla İlişkisi (2016)
Aslan I. - Sezai Karakoçun Hızırla kırk saat adlı eserinde gül motifi (2016)
Бокшань Г. - Проблема ідентичності творчої особистості у повістях "Спалене листя" Галини Пагутяк і "Вежа з чорного дерева Джона Фаулза" (2016)
Борисюк І. - Пам’ять місця в ліриці Івана Андрусяка (2016)
Галич А. - Костюм як вияв національної і соціальної портретної ідентичності реального героя в біографічних творах (2016)
Галич О. - Створення династії Фандоріних у Росії як велика містифікація Бориса Акуніна (2016)
Гарачковська О. - Жанрово-стильова типологія української сатирично-гумористичної прози доби "Розстріляного Відродження" (2016)
Дмитренко Н. - Жанрові модифікації інтелектуального роману у творчості Вільяма Голдінга. Роман-притча "Володар мух" (2016)
Дубравська З. - Художній феномен образу автора в системі біографічного та мемуарного письма Мартіна Еміса (2016)
Іртуганова Т. - Проповідницька спадщина Кирила Транквіліона Ставровецького та Леонтія Карповича й "Руно орошенноє" Димитрія Туптала (2016)
Кая Семіх - Текст міста в тексті роману: турецька версія (2016)
Кузьменко В. - Сонети Вільяма Шекспіра в перекладі Дмитра Павличка (2016)
Таштекін Б. - Інтелектуальний бестселер в українській і турецькій літературах: до питання дефініції жанру (2016)
Шарова Т. - Сатиричні твори Костя Гордієнка в його ранній творчості: повість "Автомат" і роман "Славгород" (2016)
Янковська Ж. - Відображення архетипного образу сорочки в українській літературній прозі 30–60-х рр. ХІХ століття (2016)
Відомості про авторів (2016)
Андрійчук О. В. - Основні аспекти розрахунку та проектування сталефібробетонних конструкцій, Гречко О. Г. (2015)
Андрійчук О. В. - Застосування технології 3d-друку в будівництві, Оласюк П. Я. (2015)
Андрійчук О. В. - Каркасно-панельна канадська технологія будівництва ecopan – панелі sip, Поремчук В. В. (2015)
Андрійчук О. В. - Сучасна плівкова інфрачервона тепла підлога, Семерей В. В. (2015)
Бєліченко О. А. - Дослідження структуроутворення цементного тіста в присутності наповнювачів різної дисперсності (2015)
Бондарський О. Г. - Похилі перерізи згинальних залізобетонних елементів з відігнутими стержнями, Ужегова О. А., Задорожнікова І. В., Ротко С. В., Ужегов С. О. (2015)
Выровой В. Н. - Роль деформаций в формировании начальной поврежденности конструкции-системы, Коробко О. А., Непомнящий А. И. (2015)
Гришкова А. В. - Дослідження зчеплення композитної склопластикової арматури з важким бетоном залежно від класу бетону (2015)
Дзюбинська О. В. - Використання бетонного брухту в якості крупного заповнювача при виготовленні бетонних виробів, Смаль М. В. (2015)
Довженко О. О. - Розрахунок несучої здатності залізобетонних елементів на дію поперечної сили за похилою стиснутою смугою, Погрібний В. В., Чурса Ю. В. (2015)
Дубінін Д. В. - Прогнозування ресурсних потоків будівельного підприємства (2015)
Іванейко І. Д. - Формування та ефективність технологічних конструктивних рішень стрічкових фундаментів зведених із-за меж котловану, Мудрий І. Б., Олексів Ю. М. (2015)
Литвиненко О. В. - Підвищення ефективності будівництва шляхом реінжинірингу бізнес-процесів (2015)
Малюшицький О. В. - Результати експериментальних досліджень закладних деталей системи кріплення залізобетонних колон (2015)
Мікуліч О. А. - Моделювання динамічного напруженого стану елементів вентильованих фасадів (2015)
Парфентьєва І. О. - Проблеми забезпечення житловою площею населення при проектуванні будинків, Михальчук Т. Г., Шафранська О. З. (2015)
Пасічник Р. В. - Алгоритм розв’язку задач міцності та стійкості оболонок обертання методом сіток, Ужегов С. О., Пасічник О. С. (2015)
Пахолюк О. А. - Методика дослідження аеродинамічних характеристик конструкцій за допомогою комп’ютерного моделювання, Ящинський А. Л. (2015)
Процюк В. О. - Про доцільність регулювання водно-теплового режиму ґрунтів земляного полотна (2015)
Рассказов О. О. - Експериментальні дослідження власних коливань багатошарових пластин, Бондарський О. Г. (2015)
Савенко В. І. - Ефективність будівництва керуючись енергозберігаючими технологіями, Фіалко Н. М., Кислюк Д. Я. (2015)
Собко Ю. Т. - Дослідження методів піднімання структурних великорозмірних покриттів одноповерхових промислових споруд, Новак Є. В. (2015)
Собко Ю. Т. - Аналіз роботи домкратних пристроїв, які використовуються для монтажу структурних покриттів великих розмірів, Сумарюк О. В. (2015)
Тинчук С. О. - Дослідження області застосування уточнених моделей в задачах деформування покриттів на жорсткій основі, Гуртовий О. Г. (2015)
Ужегов С. О. - Розрахунок сталефібробетонних згинальних елементів за міцністю нормальних перерізів, Ужегова О. А., Пасічник Р. В., Андрійчук О. В., Дробишинець С. Я. (2015)
Ужегова О. А. - До розрахунку похилих перерізів згинальних залізобетонних елементів, Ротко С. В., Задорожнікова І. В., Ужегов С. О. (2015)
Чеканович М. Г. - Залізобетонні балки підсилені зовнішньою системою саморегулювання, Романенко С. М., Андрієвська Я. П. (2015)
Чеканович М. Г. - Нова ефективна конструкція підсилення залізобетонних балок прямокутного перерізу, Чеканович О. М., Журахівський В. П. (2015)
Шаповал С. П. - Енергоефективна будівля з комбінованою геліосистемою за умов північної орієнтації (2015)
Шафранська О. З. - Висячі мости від давнини й до сьогодення, Ільчук Н. І., Парфентьєва І. О. (2015)
Шваб’юк В. І. - Розрахунок некласичної моделі згину ортотропних плит методом лінійного спряження. Повідомлення 1. Основні рівняння і залежності для пластин у комплексній постановці, Ротко С. В., Ужегова О. А., Гуда О. В. (2015)
Шваб’юк В. І. - Уточнений розрахунок головки шатуна танкового двигуна, Ротко С. В., Ужегова О. А., Швабюк В. В. (2015)
Шваб’юк В. І. - Проектування залізобетонних колон багатоповерхових будівель, Ужегова О. А., Ротко С. В., Ужегов С. О. (2015)
Шимчук О. П. - Вплив використання профільної мембрани на експлуатаційні властивості тротуару, Бондар А. П., Максимюк М. І. (2015)
Шмуклер В. С. - Применение самоуплотняющегося бетона для строительства и ремонта железобетонных конструкций, Бугаевский С. А., Никулин В. Б., Ямковая Т. И. (2015)
Юрін О. І. - Визначення меж застосування сендвіч-панелей Ruukki в зовнішніх стінах будівель холодильників, Галінська А. Г. (2015)
Юркевич Ю. С. - Дослідження роботи комбінованої системи сонячного теплопостачання за умов східної орієнтації в режимі "гравітації", Шаповал С. П., Венгрин І. І. (2015)
Виноградов Г. М. - Податковий саботаж Ярослава Мудрого 1014–1015 рр.: гіпотеза щодо причин антидержавного інциденту (2015)
Колесников К. М. - Попи і шпигуни: туга за імперією, або скільки треба патріархів, щоб відновити симфонію? (2015)
Заяць О. А. - Негативні явища в міській торгівлі Львова XVII ст. крізь призму скарг поспільства (2015)
Потапенко С. П. - Козацька еліта Слобожанщини (друга половина XVII – кінець XVIII ст.) (2015)
Слісаренко О. М. - Український фактор в російсько-турецькій війні 1710–1713 років (2015)
Демироглу Х. - Османо-российский торговый договор 1783 г. (2015)
Ковальов Д. В. - Вплив царизму на зародження модерної нації у Фінляндії (2015)
Rutkowski M. - Dróżnicy jako członkowie administracji transportowej Królestwa Polskiego po Powstaniu Listopadowym (2015)
Текдемир А. - Османо-русские торговые отношения в 19-м веке (2015)
Закірова С. Г. - Особливості утворення і функціонування торгових домів в Україні у ХІХ – на початку ХХ століття (2015)
Морозов О. В. - Митні тарифи Російської імперії 1860–1890-х рр. (2015)
Лиман І. І. - На захисті інтересів Великої Британії у Північному Приазов’ї: консул Джеймс Ернест Наполеон Зораб, Константінова В. М. (2015)
Проців О. Р. - Нормативно-правове регулювання торгівлі пернатими у Галичині середини ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Жиленкова І. М. - Російсько-німецькі торгові угоди (1894, 1904 рр.): вплив на сільськогосподарський експорт та оцінки громадськості (2015)
Кухаренко А. А. - "Ликвидационная” деятельность Крестьянского поземельного банка на территории Беларуси (1906–1914 гг.) (2015)
Васковський Р. Ю. - Уряд Другої УНР: формування і початки діяльності (2015)
Архірейський Д. В. - Україна у радянській зовнішній торгівлі доби нової економічної політики (закінчення) (2015)
Лясковська С. П. - "Спекуляція” чи "вільна торгівля” у період непу: політика та практика (2015)
Фрадинський О. А. - Північні конвої в системі ленд-лізу: військові, логістичні та митні аспекти здійснення (2015)
Дячок О. О. - 9 міжнародна наукова конференція "Історія торгівлі, податків та мита” в Університеті митної справи та фінансів (2015)
Відомості про авторів (2015)
Антонов К. В. - Концепт теорії доказів і концептуальні аспекти розвитку доказового права сьогодення, Тертишник В. М. (2015)
Bocharov D. O. - The general sign theory by C. S. Peirce and theory of proof: intersection points (2015)
Малишко В. М. - Міжнародно-правовий інститут каперства та його відображення в конституційному праві США (2015)
Бережна К. В. - Удосконалення національного адміністративного законодавства щодо адміністративного контролю діяльності органів місцевого самоврядування: досвід ЄС для України (2015)
Кайдашев Р. П. - Повноваження адміністративного суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду адміністративної справи (2015)
Макушев П. В. - Щодо питання формування морально-правової культури державного виконавця (2015)
Ліпинський В. В. - Щодо кваліфікації дій, пов’язаних із користуванням чи розпорядженням транспортними засобами особистого користування, ввезеними на митну територію України в митному режимі тимчасового ввезення (2015)
Коваль Н. О. - Направлення запитів органами доходів і зборів для встановлення автентичності документів як форма митного контролю (2015)
Корольов Ю. О. - Сутність правового забезпечення управління вищими навчальними закладами України (2015)
Коросташова І. М. - Адміністративно-правова охорона: загальнотеоретичні аспекти (2015)
Костенко О. В. - Прокуратура України як учасник адміністративних відносин у сфері обігу інформації з обмеженим доступом (2015)
Кунєв Ю. Д. - Адміністративна процедура: загальна проблематизація праворозуміння та правозастосування, Баязітов Л. Р. (2015)
Прокопенко В. В. - Становление таможенного дела в независимой Украине (2015)
Kovalenko N. V. - Category "legal regime” in the theory of law (2015)
Панова Н. С. - Сутнісна характеристика принципів державної служби (2015)
Зуєв В. А. - Проблеми формування еколого-господарського правопорядку у сфері поводження з відходами (2015)
Антонов Д. К. - Забезпечення конституційних гарантій прав і свобод громадян під час проведення оперативно-розшукових та інших заходів (2015)
Антонов Р. К. - Особливості оперативно-розшукового забезпечення прав і свобод громадян та їх особистої безпеки у процесі досудового розслідування (2015)
Батраченко Т. С. - Особливості кваліфікації злочинів, передбачених ст. 315 КК України, вчинених із використанням мережі Інтернет (2015)
Гольдберг Н. О. - Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж: проблеми кримінально-процесуальної регламентації (2015)
Єфімов В. В. - Пріоритетні напрями протидії економічній злочинності в агропромисловому комплексі України (2015)
Карнаухов О. В. - Завдання та функції криміналістичного забезпечення розслідування кримінальних правопорушень (2015)
Корольов В. О. - Сутність транскордонної організованої злочинної діяльності на державному кордоні України (2015)
Мазійчук В. А. - Характеристика чинників, що сприяють учиненню неправомірної вигоди в АПК України (2015)
Єфімова І. В. - Правове регулювання оперативно-розшукового забезпечення безпеки працівників митниці (2015)
Зубов М. В. - Зміст і співвідношення термінів "безвісно відсутня особа” та "безвісно зникла особа” (2015)
Кунєва З. Ю. - Митні формальності як правові засоби митної процедури (2015)
Негара Р. В. - Орієнтовні показники митної вартості товарів (2015)
Яковлєв І. П. - Мирова угода як вид адміністративних договорів у сфері державної митної справи (2015)
Бабенко В. Г. - Дослідження взаємозв’язків між операціями в матричних моделях криптографічного перетворення, Лада Н. В., Лада С. В. (2016)
Положаенко С. А. - Математическая модель реологии фрактально-неоднородных многокомпонентных пластовых систем, Мухиалдин Х. М. (2016)
Мусієнко М. П. - Алгоритми прокладання маршруту безпілотних літальних апаратів на основі застосування нейронних мереж Хопфілда, Журавська І. М. (2016)
Колесніков К. В. - Аналіз результатів дослідження реалізації задачі маршрутизації на основі нейронних мереж та генетичних алгоритмів, Карапетян А. Р., Баган В. Ю. (2016)
Пилипенко О. М. - Обґрунтування раціональної експлуатації та оновлення автобусного парку м. Черкаси, Рубан Д. П., Рубан Г. Я. (2016)
Манько В. М. - Принципи прогнозування і математичного моделювання зміни опору систем ізоляції електродвигунів поліграфічних машин та комплексів, Зотов В. М. (2016)
Воробкало Т .В. - Синтез алгоритмів спільного оцінювання допплерівського зсуву частоти та параметрів асиметричної завади, Гавриш О. С., Андрієнко О. І. (2016)
Кожухівський А. Д. - Розробка емулятора для моделювання системи навігації і управління мобільним роботом, Горбенко О. В. (2016)
Гусятинська Н. А. - Удосконалення схеми очищення клеровки тростинного цукру-сирцю із застосуванням засобів на основі активного хлору, Романченко Н. М., Тетеріна С. М. (2016)
Білокінь С. О. - Комплексне дослідження фізико-механічних властивостей біологічних об’єктів (2016)
Мельник В. В. - Математична модель визначення середнього фактичного часу виконання одного етапу будівельно-монтажних робіт в умовах збурюючих впливів, Частоколенко І. П., Марченко А. П. (2016)
Бондаренко Ю. Ю. - Розробка мономорфних перетворювачів з використанням просторово-кутової взаємодії вектора електричного поля і вектора поляризації, Базіло К. В., Заїка В. М. (2016)
Колінько С. О. - Використання фахово спрямованих тестових завдань для модульного контролю знань студентів при вивченні загального курсу фізики, Бутенко Т. І., Кулик Л. О. (2016)
Кунченко-Харченко В. І. - Творчий спадок і досягнення наукової школи професора, академіка Юрія Петровича Кунченка (2016)
Содержание (2015)
Правила для авторов (2015)
5 лет журналу "Лучевая диагностика, лучевая терапия" 2010-2015 гг. (2015)
Дыкан И. Н. - Допплерометрическая оценка последовательности и взаимосвязи изменений гемодинамики в фетоплацентарном комплексе при неосложненной беременности, Волик Н. К., Бабкина Т. М., Новикова М. Н. (2015)
Козаренко Т. М. - Функціональні особливості стану ендотелію, структурного ураження магістральних артерій голови, показників вуглеводного та ліпідного обміну у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Глазовська І. І., Орленко В. Л., Кравчук Е. Ю., Корсак І. С., Москаленко Н. Ю. (2015)
Янишевская Л. П. - Особенности церебральной гемодинамики у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом, Тарасюк Б. А. (2015)
Барановська Л. М. - Досвід застосування цитостатичного препарату фторпіримідинового ряду в променевій терапії інфільтративних форм раку шийки матки, Іванкова В. С. (2015)
Shustakova G. V. - Thermal topography of metastatic lymph nodes and lymphomas during radiotherapy Thermal topography of metastatic lymph nodes and lymphomas during radiotherapy, Glushchuk N. I., Gordiyenko E. Yu., Ye.mova G. S., Miroshnichenko L. G., Kolotilov N. N., Fomenko Yu. V. (2015)
Ternovoy N. K. - Blood volume .ow rate of the femoral bone malignant tumors - the predictor of the 1st remission duration after combined treatment, Kolotilov N. N., Tuz E. V. (2015)
Аcмолова А. А. - Верхнечелюстной постимплантационный синдром: аномальная вариантная анатомия околоносовых пазух (2015)
Печковська І. М. - Порівняльна клінічна оцінка застосування армованих фотокомпозитних шин у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту (2015)
Шаповалова В. В. - Значение рентгенологического исследования в диагностике осложнений искусственной вентиляции легких у недоношенных новорожденных (2015)
Джужа Д. А. - Позитронная эмиссионная томография в диагностике злокачественных опухолей головы и шеи (2015)
Забудская Л. Р. - Злокачественные опухоли поджелудочной железы: лучевая диагностика (2015)
Дерменжи Т. В. - Влияние радикального хирургического лечения на качество жизни больных раком шейки матки, Свинцицкий В. С., Неспрядько С. В., Яцина А. И., Кабанов А. В. (2015)
Пионтковская М. Б. - Новый вариант одонтогенного гайморита: хронический постимплантационный гайморит, Друмова А. Н.. (2015)
Тупкало В. М. - Менеджмент – аудит процесно-орієнтованих підприємств: проблема та методологічні аспекти (2016)
Гудзь О. Є. - Економічна безпека телекомунікаційних підприємств: прояви загроз та їх уникнення, Сотниченко В. M. (2016)
Каїра З. С. - Проблеми та перспективи розвитку малих телекомунікаційних підприємств, Ващенко О. П. (2016)
Сьомкіна Т. В. - Процеси соціалізації умов підприємницької діяльності сучасного суспільства (історичний аспект) (2016)
Ковтуненко К. В. - Аналiз ефективностi системи логiстики промислового пiдприємства, Сапожніков Р. М. (2016)
Коцко Т. А. - Управління інтеграцією підприємств паливно-енергетичного комплексу на засадах процесного підходу (2016)
Заплотинський Б. А. - Поліпшення конкурентоспроможності підприємств телекомунікаційної сфери на основі європейської моделі досконалості, П’ятецька Є. О. (2016)
Легомінова С. В. - Ефективність інноваційної діяльності сучасного підприємства в умовах інформаційної асиметрії (2016)
Капелюшна Т. В. - Підхід до оцінки ефективності механізму управління підприємством в контексті сталого розвитку (2016)
Зубко Т. Л. - Методика визначення економічної безпеки підприємства (2016)
Апарова О. В. - Форми і засоби інвестування в інновації в умовах економічної нестабільності (2016)
Ковшова І. О. - Застосування мультиатрибутивної моделі у маркетинговому менеджменті промислових підприємств (2016)
Глушенкова А. А. - Особливості розвитку екосистеми діяльності нових підприємств сфери телекомунікацій та інформатизації як середовища інноваційної діяльності в Україні (2016)
Ващенко О. О. - Формування демократичних політичних цінностей в умовах суспільно-політичних та економічних перетворень (2016)
Лобань О. О. - Інформаційна складова корпоративних прав (2016)
Бурбело Н. О. - Діагностика ринку ТК послуг в Україні в умовах кризи (2016)
Тупкало В. Н. - Концептуальный подход к обеспечению и контроллингу экономической устойчивости процессно-ориентированного предприятия, Колошко И. В. (2016)
Дранник Г. Н. - Антигистаминный препарат L-цетиризин способен подавлять продукцию провоспалительных цитокинов, Курченко А. И., Савченко В. С., Тарасова И. И. (2011)
Куркина О. В. - Антигерпетическая активность иммуноглобулина человека против вируса герпеса простого 1 типа в культуре клеток ВНК-21, Повница О. Ю., Загородняя С. Д., Белявская Л. А., Нестерова Н. В. (2011)
Прилуцкий А. С. - Исследование уровней провоспалительных цитокинов IL-1, IL-8 при гнойно-септических процессах абдоминальной полости, Деев В. А., Лесниченко Д. А., Коваленко В. В. (2011)
Камінський В. В. - Сучасний погляд на лікування запальних захворювань органів малого тазу у жінок репродуктивного віку, Борис О. М., Суменко В. В., Бондарук О. Я., Онищик Л. М. (2011)
Галкін О. Ю. - Особливості патогенезу гніздової алопеції, Бондаренко Л. Б. (2011)
Нікольський І. С. - Особливості імуномодулюючого впливуперіодичного гіпоксичного тренування, Серебровська Т. В., Нікольська В. В., Тарануха Л. І., Галицька С. М., Іщук В. О., Семенова Я-М. О., Лисиця Н. А., Кирик В. М. (2011)
Любич Л. Д. - Морфологічне дослідження мозку при внутрішньомозковій імплантації алогенних нейроклітин в експерименті, Семенова В. М., Лісяний М. I. (2011)
Мавров Г. И. - Лечение осложненного урогенитального хламидиоза с применением азитромицина в сочетании с патогенетической терапией, Чинов Г. П. (2011)
Бабаджан В. Д. - Імуно-патогенетичні та діагностичні аспекти запальнихфенотипів бронхіальної астми, Кузнєцова Л. В., Назаренко Г І., Асика І. А. (2011)
Драннік Г. М. - Особливості імунітету у хворих на інфекції сечової системита можливі механізми їх хронічного перебігу, Дріянська В. Є., Гайсенюк Ф. З., Степанова Н. М., Руденко А. В., Савченко В. С., Кругліков В. Т., Калініна Н. А., Корніліна О. М., Лебідь Л. О. (2011)
Прилуцкий А. С. - Описание клинического случая циклической нейтропении. Клинико-лабораторные признаки заболевания, Гомозова Е. А. (2011)
Бичкова Н. Г. - Оцінка показників системного імунного запалення та ураження органів-мішеней у хворих на жирову хворобу печінки, поєднану із синдромом інсулінорезистентності, Красюк О. А., Бичкова С. А. (2011)
Дитятковська Є. М. - Динаміка цитокинів у хворих на поліноз під впливом асіт залежно від спектру сенсибілізації (2011)
Гаєвська В. Ю. - Зв’язки між імунологічними показниками у хворих на системну склеродермію, Надашкевич О. Н. (2011)
Скроцька О. І. - Продукція інтерферону і та іі типу під впливом молекулярного комплексу дріжджова РНК-тилорон при експериментальній герпетичній інфекції, Жолобак Н. М., Співак М. Я, Лич І. В., Карпов О. В. (2011)
Голубнича В. М. - Особливості фагоцитарної відповіді при канидозі піхви, Каплін М. М. (2011)
Драннік Г. М. - Рівень неспецифічних гуморальних факторів імунітету в еякуляті здорових чоловіків, Порошина Т. В., Добровольська Л. I. (2011)
Казмірчук В. Є. - Клініка, діагностика і лікування ізольованого дефіциту IgE: огляд літератури і описання клінічних випадків, Мальцев Д. В., Царик В. В. (2012)
Коваль Г. Д. - Порівняльна характеристика системної та локальноїконцентрації прозапальних цитокінів у жінокз ендометріозом, асоційованим з безпліддям (2012)
Немировська Н. В. - Імунологічні зміни у хворих на поліноз з холестерозом жовчного міхура (2012)
Борис О. М. - Поліморфізм генів рецепторів ФСГ (FSHR) та Е2 (ESR2) у пацієнток з хронічною гіперандрогенною ановуляцією, що потребують при лікуванні безпліддя проведення ДРТ (2012)
Резниченко Н. А. - Использование иммуностимулирующего средствав комплексном лечении генитального герпеса у женщин (2012)
Чоп’як В. В. - Порівняльна характеристика ефективності лікування хворих на часто рецидивуючі гострі респіраторні інфекції на тлі імунодефіцитних порушень використанням препарату лікопід, Потьомкіна Г. О. (2012)
Фролов О. К. - Співвідношення цитоморфометричних та авідних розеточних до еритроцитів барана показників лімфоцитів у реакції спонтанного та моноклонал-антитіло- навантаженого до CD4-структури розеткоутворення, Литвиненко Р. O. (2012)
Кужко М. М. - Динаміка змін моноклональних клітин крові у хворих на рецидив туберкульозу легень під впливом інтенсивної фази лікування, Бутов Д. O. (2012)
Гаєвський В. Ю. - Особливості морфологічних змін структури поліпів (2012)
Гаєвська В. Ю. - Специфічність та чутливість аутоантитіл у хворих з різними субтипами склеродермії, Надашкевич О. Н., Гутор Т. Г. (2012)
Литовченко О. А. - Генотипирование Chlamydia trachomatis на основе полиморфизма главного белка наружной мембраны и транслокированного актин-рекрутирующего фосфопротеина (2012)
Кузнецова Л. В. - "Юниконтин" - противоастматическое средство с двойным механизмом действия, Юркина А. В. (2012)
Гайсенюк Ф. З. - Фактори міжклітинної кооперації у хворих на гострий та хронічний пієлонефрити, Дріянська В. Є., Драннік Г. М., Руденко М. Ю., Степанова Н. М., Савченко В. С., Руденко А. В., Кругліков В. Т., Романенко О. А., Сташевська Н. В. (2012)
Мавров Г. И. - Коррекция эндотелиальной дисфункции у больных обычным псориазом, Сариан Е. И. (2012)
Ащеулова Т. В. - Інтерлейкін-10 у пацієнтів артеріальною гіпертензією з супутніми глюкометаболічними порушеннями, Ковальова О. М., Амбросова Т. М., Аль Шекх Діб Х. Х. (2012)
Мельников О. Ф. - Исследование влияния фитопрепаратов на механизмы антивирусной защиты, Бредун А. Ю., Рыльская О. Г, Пелешенко Н. А., Шматко В. И. (2012)
Кузнецова Л. В. - Состояние клеточного и гуморального иммунитетау больных неалкогольным стеатогепатитом, протекающимна фоне аллергодерматозов, Елизарова Т. А. (2012)
Курченко А. І. - Особливості субпопуляційного складу лімфоцитів периферійної крові хворих на червоний плоский лишай слизової оболонки порожнини рота, Драннік Г. М., Регурецька Р. А. (2012)
Любич Л. Д. - Вплив супернатанту прогеніторних нейроклітин щура на експресію антигенів hla мононуклеарами периферичної крові та клітинами пухлин хворих з гліомами головного мозку in vitro (2013)
Скачкова О. В. - Вплив протипухлинної дендритноклітинної вакцинотерапії на кількість та функціональний склад т-регуляторних клітин у онкологічних хворих, Храновська Н. М., Горбач О. І., Свергун Н. М., Сидор Р. І., Нікуліна В. В., Совенко В. М., Вікарчук М. В., Жукова В. М., Чечіна Д. Е. (2013)
Андрис С. - Подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження сублінгвальної алергенспецифічної імунотерапії пилком злакових трав у порівнянні з пероральним методом, Качиркова М., Касл М., Кржикова Д., Котасова Д., Лесна І., Мравцова А., Пертраш П., Пенінгрова Л., Сікора Т. (2013)
Мальцев Д. В. - Эффективность и безопасность лечения анемии препаратом человеческого рекомбинантного эритропоэтина-альфа у больных с иммунодефицитами, Казмирчук В. Е. (2013)
Луценко Е. Д. - Использование криоконсервированных клеток плаценты для снижения аутореактивности клеток селезенки при адъювантном артрите (2013)
Савченко В. С. - Вплив імунотропних препаратів на продукцію цитокінів лімфоїдними клітинами периферичної крові здорових донорів різного віку в умовах in vitro (2013)
Прилуцкий А. С. - Исследование уровней молекул адгезии icam-i при гнойно-септических процессах абдоминальной полости, Деев В. А., Лесниченко Д. А. (2013)
Кузнецов А. Г. - Влияние полиоксидония на показатели клеточного иммунитета и циркулирующие иммунные комплексы у больных поллинозом с сенсибилизацией к пыльце амброзии (2013)
Назаренко О. П. - Зміни імунітету у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень на фоні хронічного некалькулезного холециститу у комплексній терапії хворих, за допомогою ронколейкіну та НВЧ терапії (2013)
Бутов Д. О. - Особливості імунологічної активності цитокінів сироватки крові у хворих на рецидив туберкульозу легень (2013)
Шитиков Д. В. - Ранние проявления индукции возрастных изменений Т-клеточного звена иммунной системы молодого животного при гетерохронном парабиозе, Родниченко А. Е., Пишель И. Н. (2013)
Коваль Г. Д. - Інтерлейкін - 17 у жінок з ендометріозом асоційованим з безпліддям (2013)
Шуляк М. А. - Значимость эозинофильного катионного белка при лечении больных полипозным риносинуитом на фоне с круглогодичным аллергическим ринитом (2013)
Зубов Д. А. - Спонтанная генерация провоспалительных мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток первого типа из костного мозга человека ex vivo (2013)
Лисяный Н. И. - Иммунологические свойства клеток стромально-васкулярной фракции жировой ткани, Гнедкова И. А, Гнедкова М. А., Шмелева А. А. (2013)
Дріянська В. В. - Особливості HLA-антигенів у хворих на пієло- та гломерулонефрит, їх асоціативні зв҆язки з прозапальними цитокінами (2013)
Регурецька Р. А. - Клітинний та цитокіновий профіль периферійної крові хворих на червоний плоский лишай слизової оболонки порожнини рота, Курченко А. І., Пластун О. М. (2013)
Руденко М. Ю. - Клинико-иммунологические эффекты при лечении больных хронической рецидивирующей герпесвирусной инфекцией, Курченко А. И., Дриянская В. В. (2013)
Шевцова Т. В. - Експресія алергену Bet v 1 пилку української betula verrucosa ehrh, Гаркава К. Г, Бриндза Я., Жаровська Я., Лабайова М. (2013)
Курченко А. І. - Експресія CLA-антигену мононуклеарними клітинами у хворих на хронічні форми атопічного дерматиту (2013)
Титул, зміст (2014)
Zagorodniuk I. - Changes in taxonomic diversity of Ukrainian mammals for the last three centuries: extinct, phantom, and alien species (2014)
Антонець Н. - Таксономічне багатство ссавців Дніпровсько-Орільського природного заповідника (2014)
Домбровский В. - К териофауне Национального парка "Припятский" (Беларусь), Болотина И. (2014)
Мерзлікін І. - Еколого-фауністичні дослідження ссавців природного заповідника "Михайлівська цілина" (Сумська область) (2014)
Зайцева-Анциферова Г. - Синантропні тенденції в українських вовчків (2014)
Наглов В. - Значение видов мелких млекопитающих в эпизоотиях туляремии на территории Харьковской области (2014)
Саварин А. - Краниологический патоморфологический мониторинг: проблемы и перспективы (на примере ежей, Erinaceidae) (2014)
Селюніна З. - Зміни складу теріофауни регіону Чорноморського заповідника в результаті інвазії видів (історія вивчення ссавців та господарського освоєння регіону) (2014)
Боровик Е. - Изменения структуры семейных участков сурка (Marmota bobak) в условиях резерватных сукцессий (2014)
Коробченко М. - Огляд поширення та морфометричні особливості сліпачка Ellobius talpinus (Arvicolidae) у регіоні Нижнього Подніпров’я (Україна), Загороднюк І., Редінов К. (2014)
Філіпенко С. - Знахідки тхора степового (Mustela eversmanni Lesson, 1827) в Україні: огляд зоологічних колекцій (2014)
Вікирчак О. - Знахідки кота лісового, Felis silvestris Schreber, 1777 (Carnivora, Felidae), на Тернопільщині (Україна) (2014)
Ребров С. - Кажани долини річки Ковсуг (Луганська область) (2014)
Загороднюк І. - Теріологічні дослідження Леоніда Гіренка (2014)
Слюсар М. - Сергій Тесленко (1959–2000): біографічний нарис (2014)
Селюніна З. - Звіт про роботу XІX Теріологічної школи-семінару "Роль заповідних територій у збереженні фауністичних комплексів", Зізда Ю., Загороднюк І. (2014)
Брусенцова Н. - Рік Борсука в Україні (2014) (2014)
Випуски "Праць Теріологічної школи" та правила для авторів (2014)
Резюме статей, вміщених у томі 12 (російською мовою) (2014)
Лисяный Н. И. - Изучение иммуномодулирующих свойств адгезивных клеток костного мозга, Задорожная Е. В., Гнедкова И. А., Бельская Л. Н., Станецкая Д. Н., Ключникова А. И. (2013)
Сакевич В. Д. - Розповсюдженість поліморфної алелі RS420297 C/T гену Галектину-10 (CLC-10) та її зв’язок з окремими імунологічними показниками серед хворих на алергічний риніт, Шликова О. А., Ізмайлова О. В., Кайдашев І. П. (2013)
Белоглазов В. А. - Экспрессия эндотоксин-связывающих рецепторов на моноцитах и гранулоцитах и уровень С-реактивного белка у больных хронической болезнью почек находящихся на программном гемодиализе, Климчук А. В. (2013)
Самбур М. Б. - Показники ситемної та локальної імунологічної реактивності у хворих на респіраторний папіломатоз, Заболотний Д. І., Савченко Т. Д., Кривохатская Л. Д , Заєць Т. А., Тимченко М. Д., Тимченко С. В., Сидоренко Т. В., Шукліна Ю. В. (2013)
Курченко А. І. - Функціональна активність мононуклеарних клітин in vitro у хворих на атопічний дерматит за продукцією цитокінів (IL-10 TGF-p) у гострому хронічному періоді захворювання (2013)
Кузнецова Л. В. - Содержание цитокинов в сыворотке крови больных поллинозом до и после лечения АСИТ + Immufix (Wellmune® бета-глюкан), Кузнецов О. Г., Юркина А. В., Кравченко Е. В. (2013)
Чуйко М. М. - Динаміка змін імунного статусу недоношених новонароджених з внутрішньошлуночковими крововиливами (2013)
Кузнецов А. Г. - Влияние полиоксидония на показатели клеточного иммунитета у больных поллинозом с сенсибилизацией к пыльце амброзии на фоне хронического бескаменного холецистита (2013)
Бичкова Н. Г. - Проблеми та перспективи застосування імунокоригуючих препаратів у хворих із поєднаною патологією: хронічним обструктивним захворюванням легень та метаболічним синдромом, Бичкова С. А. (2013)
Фролова Л. А. - Исследование уровней СРБ, отдельных провоспалительных цитокинов и антиэндотелиальных антител у женщин с артериальной гипертензией в различные периоды климакса, Фролов А. К., Фуштей И. М., Прилуцкий А. С., Кольцова И. Г. (2013)
Липковская И. В. - Особенности диагностики токсоплазмозной инфекции у беременных в одесском регионе в соответствии со стандартами ВОЗ и МКБ 10, Маричереда В. Г., Чуева Т. П., Лаврюкова С. Я., Пастерниченко М. С. (2013)
Литвиненко Е. А. - Цитокиновый статус у больных сахарным диабетом 2 типа с неалкогольной жировой болезнью печени, Боднар П. Н., Лисяный Н. И., Бельская Л. Н. (2013)
Сигаєва І. А. - Алергія до косметичних засобів, Дріянська В. В. (2013)
Гриньох В. О. - Склад мікрофлори та стан місцевого імунітету порожнини рота у підлітків з хронічним катаральним гінгівітом, Пшенична І. В. (2013)
Курченко А. И. - Исследование in vitro функциональной активности клеток иммунной системы периферической крови у больных с красным плоским лишаем слизистой оболочки полости рта, Регурецкая Р. А., Пластун О. М. (2013)
Хоменко І. М. - Циркулюючі імунні комплекси та фагоцитарна активність моноцитів у хворих з хворобами ендокринної системи, які проживають в радіоактивно забруднених районах України, Кузнецова Л. В., Назаренко О. П., Бондаренко Т. М., Назар О. В. (2013)
Курченко А. І. - Вивчення показників стану імунної системи у хворих з цукровим діабетом при недостатній забезпеченості вітаміном D3, Комісаренко Ю. І., Антоненко О. В. (2013)
Кащенко И. Н. - Влияние препарата Эрбисол® Ультрафарм на продукцию ФНО-α, ИЛ-12 и ИФН-γ у женщин с рецидивирующей герпетической инфекцией, Дранник Г. Н., Свидро Е. В., Курченко А. И. (2013)
Воробєй Є. С. - Застосування бактеріофагів як один з варіантів зниження алергенної дії антибіотиків, Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2013)
Дріянська В. Є. - Вплив нуклеїнату на показники імунітету і лізосомальної ензимурії у хворих на пієлонефрит, Степанова Н. М., Гайсенюк Ф. З., Руденко М. Ю., Король Л. В., Лавренчук О. В., Бусигіна Ю. С., Малашевська Н. М., Мігаль Л. Я., Білоглазов В. О. (2013)
Бисюк Ю. А. - C159T полиморфизм гена рецептора CD14 у взрослых больных с атопическим и неатопическим фенотипом бронхиальной астмой в популяции Крыма, Белоглазов В. А., Дубовой А. И., Знаменская Л. К. (2013)
Клемин B. A. - Иммуно-цитогенетические особенности рецидивирующего герпетического стоматита, Бутук Д. В., Руденский В. Г. (2013)
Курченко А. И. - Фоновый уровень сывороточных цитокинов у больных атопическим дерматитом (2013)
Ляховська Н. В. - Поліморфізм гену білка клітин Клара у хворих на атопічну бронхіальну астму, Шликова О. А., Ізмайлова О. В., Кайдашев І. П. (2013)
Курченко А. І. - Вивчення показників стану імунної системи у хворих з поєднаною ендокринною патологією у разі використання препаратів вітаміну D3, Комісаренко Ю. І., Антоненко О. В. (2013)
Липковская И. В. - Особенности токсоплазмозной инфекции у беременных, ассоциированной с цитомегаловирусной, герпетической и EBV-инфекцией, Нагорный А. Е., Чуева Т. П., Лаврюкова С. Я., Пастерниченко Н. С. (2013)
Коваленко О. В. - Імуноцитогенетичний аналіз периферичної крові хворих на менігіоми, Корнелюк О. І. (2013)
Покровська Т В. - Стан специфічного імунітету при хронічній Епштейна-Барр вірусній інфекції (2013)
Сенишин Н. Ю. - Роль порушень в імунній системі у виникненні та перебігу рожевих вугрів (2013)
Фролов А. К. - Модификация функционального состояния СD2+ лимфоцитов крови доноров экстракорпоральной холодовой инкубацией, Литвиненко Р. А., Макеева Л. В., Фролова Л. А., Федотов Е. Р., Зверева О. А. (2013)
Руденко А. В. - Стан імунітету сечовидільних шляхів у жінок, хворих на гострий пієлонефрит, в залежності від біологічних властивостей збудників, Корніліна О. М., Мітченко М. В. (2013)
Єпанчінцева О. А. - Амілоїдоз серця: клінічний випадок (2013)
Курченко А. И. - Факторы межклеточной кооперации у больных с красным плоским лишаем слизистой оболочки полости рта (продолжение), Регурецкая Р. А., Пластун О. Н. (2013)
Бичкова Н. Г. - Рецидивуюча герпетична інфекція у хворих із поєднаною соматичною патологією: хронічним обструктивним захворюванням легень та метаболічним синдромом, Степаненко В. І., Бичкова С. А., Сенишин Н. Ю. (2013)
Попов М. М. - Состояние гуморального иммунитета у детей с синдромом вегетативной дисфункции, что родились недоношеными с перинатальным поражением центральной нервной системы (ЦНС), Оленич В. Б., Савво О. М. (2013)
Микитюк М. В. - Вплив фулерену С60 на показники неспецифічної резистентності під час розвитку експе- риментального алергічного енцефаломієліту, Мамонтова Т. В., Куценко Л. О., Весніна Л. Е., Кайдашев І. П. (2013)
Ізмайлова О. В. - Наявність поліморфної алелі 896G гену TLR4 (RS4986790) визначає знижену продукцію прозапальних цитокінів ІЛ-6 та ФНП-а, Шликова О. А., Кайдашев І. П. (2013)
Кузнецова Л. В. - Зміна показників цитокінів у хворих на поліпозний риносинуїт у поєднанні з цілорічним алергічним ринітом при лікуванні в комплексі з імодином, Шуляк М. А., Юр’єв С. Д. (2013)
Чимпой К. А. - Характеристика титрів антитіл до тканини щитоподібної залози та показників тиреоїдного гомеостазу у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки залежно від від нозологічної форми та ступеня активності захворювань, Пашковська Н. В., Курченко А. І., Павлюкович Н. Д. (2013)
Лісяний М. І. - Вплив мезенхімальних стовбурових клітин жирової тканинина перебіг експериментального аутоімунного енцефаломієліту в щурів, Бельська Л. М., Гнєдкова І. О., Станецька Д. М. (2013)
Белоглазов В. А. - Антиэндотоксиновый иммунный статус и уровень системного воспаления у больных хронической болезнью почек на гемодиализе, Климчук А. В. (2013)
Ліщук-Якимович Х. О. - Особливості клініко-імунологічного перебігу анца-асоційованих васкулітів залежно від причинного фактору (2013)
Андрощук І. М. - Ультраправі політичні партії, їхнє походження, ідеологічне позиціонування та місце в партійній системі Чехії (1990–2015 рр.) (2016)
Васильєва І. А. - Значення анархізму як типу політичної свідомості в рамках синергетики (2016)
Мартиняк Ю. О. - Спатіалізація як базова характеристика простору політичного (2016)
Міщенко А. М. - Особливості інтерпретації моральної дилеми в політиці на прикладі концепції Майкла Оукшота (2016)
Пальшков К. Є. - Ліберальні вчення Людвіґа фон Мізеса та Мілтона Фрідмана як теоретичне підґрунтя реформування планової економіки (2016)
Панчак-Бялоблоцька Н. В. - Феномен урядів меншості в парламентських демократіях: історія дослідницького інтересу, підстави наукового виокремлення і сутність (2016)
Потерейко О. О. - Теоретико-методологічні підходи аналізу детериторіалізації у контексті віртуалізації держави (2016)
Сичик К. Б. - Нові виміри політичного у добу комунікаційного перенасичення (2016)
Стоцький В. В. - Плюралізм як індикатор демократичності соціально-політичних перетворень у суспільстві (2016)
Травлос Т. - Теоретико-методологічні підходи у дослідженні феномена політичного протесту (2016)
Угрин Л. Я. - Ідентичність як категорія аналізу сепаратизму: український контекст (2016)
Хлівнюк Т. П. - Основні визначення терміна "політичний активізм" у сучасному політичному дискурсі (2016)
Шафиев У. А. - Особенности развития современного электорального поведения (2016)
Швець С. Л. - Теоретико-концептуальні засади вивчення моделей міграційної політики (2016)
Арабаджиєв Д. Ю. - Спеціальні політологічні методи дослідження громадського моніторингу виборчого процесу (2016)
Бабарикіна Н. А. - Участь громад в самоврядуванні як необхідна умова процесу децентралізації (2016)
Вовк С. О. - Динаміка громадянських війн (2016)
Воробйова Г. Ю. - Особливості використання політичних метафор у тоталітарних та демократичних суспільствах (2016)
Ворчакова І. Є. - Проблеми та перспективи розвитку лобізму як політичного інституту в Україні (2016)
Ємельянова Г. І. - Аналіз діалогу та фасилітації в аспекті розвитку гражданських ініціатив (2016)
Згурська В. Л. - Організаційна структура соціальних рухів: можливості та обмеження (2016)
Меженська О. В. - Сучасний стан наукового дослідження проблеми державних переворотів (2016)
Мірчук І. С. - Електоральний процес за змішаною системою (на прикладі виборів до Верховної Ради України від Волинської області у 1998, 2002, 2012 та 2014 рр.) (2016)
Мірчук І. Л. - Політична самоідентифікація молоді Східної та Західної України після Майдану (на матеріалах соціологічного дослідження) (2016)
Naumkina S. - The positive and negative consequences of the local self-government development in Ukraine in the context of European experience (2016)
Палазова Т. М. - Елітарна демократія (2016)
Перегуда Є. В. - "Комунальна революція": деякі параметри громадянської участі, Місержи С. Д. (2016)
Проноза І. І. - Гібридна російсько-українська війна як загроза європейській безпеці (2016)
Ростецька С. І. - Еволюція теорії ідентичності в суспільних науках (2016)
Сандул В. А. - Місце та роль іміджевих технологій у процесі професійної політичної діяльності (2016)
Сарбаш К. О. - Специфіка еволюції політико-режимних трансформацій посткомунізму, Кисленко Р. В. (2016)
Тімашова В. М. - Нова якість політичного класу в Україні (2016)
Ткачук Ю. В. - Особливості стратегії інтеграції України до Європейського Союзу та правове регулювання міграційних процесів (2016)
Юсифзаде А. М. - Особенности механизма выборов в Азербайджанской Республике (2016)
Аббасова З. M. - "Арабская весна" и женский вопрос (2016)
Дмитрашко С. А. - Специфіка формування та функціонування ідеології націонал-соціалізму (2016)
Крижантовский А. В. - Внутренняя обусловленность системного кризиса в Украине, Каранфилова Е. В. (2016)
Шедяков В. Е. - Политическая рефлексия ценностно-смыслового пространства и осуществление геостратегической самоидентификации (2016)
Байрамов И. М. - Сепаратизм как крайнее проявление этнической идентичности (2016)
Балацька О. Б. - Роль насилля у процесі суспільного розвитку в марксистській політичній теорії (2016)
Басняк Ю. А. - Загрози та виклики сучасному трансатлантичному простору безпеки і "українське питання" (2016)
Єремєєва І. А. - Проблеми миротворчості ООН в умовах трансформації міжнародних безпекових інститутів (2016)
Звездова О. О. - Де-факто держави Південного Кавказу як дестабілізаційний чинник регіональної системи міжнародних відносин (2016)
Маєвська О. М. - Сучасні тенденції діяльності провідних "мозкових центрів" США (2016)
Маслов Ю. К. - Позитивні і негативні наслідки трансформаційних перетворень в країнах Центральної і Східної Європи (кінець ХХ – поч. ХХI ст.) (2016)
Ржевська Н. Ф. - Роль глобалізації в транснаціоналізації політичної експертизи та прогнозування (2016)
Седляр Ю. О. - Зовнішньополітичний аналіз: предметне поле дослідження та етапи становлення, Стадніченко О. І. (2016)
Скриль С. А. - Політичні процеси в державах Центральної та Східної Європи в умовах європейської інтеграції (2016)
Худолій А. О. - Регіональні та глобальні виклики в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (2016)
Черник П. П. - Стратегічні прорахунки Російської Федерації в розв’язанні війни в Україні навесні 2014 року (2016)
Рябінін Є. В. - Механізми попередження етносепаратистських конфліктів (2016)
Семко В. Л. - Інституціонально-політичні форми організації етнічних спільнот (2016)
Прилуцкий А. С. - Определение сенсибилизации к отдельным молекулам и использование результатов данных тестов в аллергологии, Ткаченко К. Е (2014)
Гаврилюк А. М. - Профіль популяцій та субпопуляцій т-лімфоцитів периферичної крові чоловіків із порушеннями репродуктивної функції, Чопяк В. В., Кріль І. Й., Курпіш М. (2014)
Дріянська В. Є. - Прозапальні цитокіни (ІЛ-1β, ФНO-α) та оксидантно-антиоксидантний баланс крові хворих на хронічну хворобу нирок V д стадії з різним станом коморбідності, Король Л. В., Дудар І. О., Мигаль Л. Я., Гончар Ю. І., Шіфріс І. М., Малашевська Н. М. (2014)
Абрамова Н. О. - Динаміка експресії судинного ендотеліального фактору росту та інтенсивності десквамації ендотеліальних клітин у хворих на метаболічний синдром на тлі застосування селеніту натрію, Пашковська Н. В., Курченко А. И. (2014)
Бичкова Н. Г - Роль порушень в імунній системі в патогенезі артропатичного псоріазу, Степаненко В. І., Циганенко А. В., Пуришкіна О. Д., Савченко В. С. (2014)
Василевская С. В. - Особенности лечения больных поллинозом, протекающего на фоне кишечного микробиоценоза и нарушения пищевого статуса (2014)
Бичкова С. А. - Цитокінсинтезуюча функція імунокомпетентних клітин периферичної крові у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з метаболічним синдромом (2014)
Господарський І. Я. - Застосування гепатопротекторів у хворих на хронічний гепатит с за умови супутнього автоімунного синдрому, Волинець К. В., Грушко В. В. (2014)
Круцко А. С. - Содержание цитокинов в сыворотке крови больных хроническим простатитом в процессе лечения (2014)
Кузнецова Л. В. - Зміна показників клітинного та гуморального імунітету у хворих на поліпозний риносинуїту поєднанні з цілорічним алергічним ринітом при імуномодуляції імодином на тлі базисної терапії, Шуляк М. А., Юркіна А. В., Юр’єв С. Д. (2014)
Литвиненко Е. А. - Особенности субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови у больных сахарным диабетом 2 типа и неалкогольной жировой болезнью печени, Боднар П. Н., Лисяный Н. И., Потапова А. И. (2014)
Прилуцкий А. С. - Оценка аналитической чувствительности, вариабельности и сравнительный анализ ифа тест-систем для определения специфического Ige, Лесниченко Д. А., Кузнецова Л. В., Прилуцкая И. А., Пузик А. А., Назаренко А. П., Мацегора А. С., Борзенко Б. Г., Резниченко Н. А. (2014)
Решетняк О. В. - Дослідження деяких показників системного та місцевого імунітету при хронічних запальних процесах ротової порожнини, Лісяний М. І., Потапова А. Г., Бичкова Н. Г. (2014)
Коваль Г. Д. - Діагностичне значення визначення цитокінів для діагностики безпліддя поєднаного з ендометріозом, Чоп’як В. В., Юзько О. М. (2014)
Гриньох В. O. - Ефективність застосування лазерної терапії при лікуванні хронічного катарального гінгівіту в підлітків (2014)
Руденко М. Ю. - Клиническая эффективность и особенности цитокинового звена иммунитета при разных подходах к лечению больных хронической рецидивирующей герпесвирусной инфекцией, Курченко А. И., Дриянская В. В. (2014)
Курченко А. І. - Імунофенотипова картина і цитокіновий профіль периферійної крові хворих на червоний плоский лишай слизової оболонки порожнини рота в стадії загострення, Драннік Г. М., Регурецька Р. А. (2014)
Від редколегії (2016)
Лещенко І. Ч. - Перспективи функціонування газотранспортної системи України в умовах інтеграції ринків природного газу, Спітковський А. І. (2016)
Білан Т. Р. - Моделювання постачання енергетичного вугілля за марками в економіку країни в умовах світового ринку та скорочення обсягів власного видобутку, Каплін М. І. (2016)
Костюк В. О. - Триточкова апроксимація функцій розподілу мінливого параметра для стохастичних моделей оцінювання техніко-економічних показників (2016)
Дрёмин И. В. - Определение предельных мощностей солнечных электростанций в ОЭС Украины (2016)
Черноусенко О. Ю. - Вплив роботи у маневрених режимах енергоблоків ТЕС на техніко-економічні характеристики, Бутовський Л. С., Грановська О. О., Пешко В. А., Мороз О. С. (2016)
Дубровський В. В. - Плівкова градирня із профільованою поверхнею зрошувачів (2016)
Шрайбер О. А. - Визначення оптимального режиму роботи порожнистого скрубера для очистки газів від твердих частинок, Антонець І. В. (2016)
Реферати (2016)
Інформація для авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Абульханова К. - Пам’яті Володимира Андрійовича Роменця (2016)
Furman A. - Volodymyr Romenets as the Аrchitect of the methodology of humanitarian cognition (2016)
Гусельцева М. - Творчість В. А. Роменця в еволюції психологічних знань (2016)
М’ясоїд П. - Творчість В. А. Роменця і проблема людини у психології (2016)
Титаренко Т. - Життєтворення особистості у психологічній спадщині В. А. Роменця (2016)
Кириленко Т. - Володимир Роменець про зміст переживань у процесі самопізнання особистості (2016)
Карпенко З. - Аксіометрика вчинку: модус самотворення (2016)
Болтівець С. - Психіка, вивірена вчинком (2016)
Буян І. - Суспільство – соціальний чинник задоволення нужд людини (2016)
Бібліографія посмертних праць академіка В. А. Роменця, праць про нього та праць про його творчість (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані іноземними мовами (2016)
Содержание (2016)
Ащеулов А. А. - Радиационно стойкая фотоструктура на основе Cr/In2Hg3Te6 для диода Шоттки, Галочкин А. В., Романюк И. С., Дремлюженко С. Г. (2016)
Ефименко А. А. - Расчет упругих элементов в конструкциях электрических соединителей на основе гибких печатных кабелей, Мерлян С. В. (2016)
Невлюдов И. Ш. - Проектирование многозондовых устройств для тестирования электронных компонентов с шариковыми выводами, Палагин В. А., Разумов-Фризюк Е. А., Жарикова И. В. (2016)
Глушеченко Э. Н. - Особенности конструктивно-технологических решений приемной системы малых радиотелескопов, Пилипенко А. М., Слонин Э. В., Сундучков И. К., Чмиль В. В. (2016)
Леховицкий Д. И. - Рекуррентные алгоритмы настройки адаптивных решетчатых фильтров, Рябуха В. П., Рачков Д. С., Семеняка А. В. (2016)
Неврев А. И. - Эффективность методов синтеза последовательностей со свойством "не более одного совпадения", Галчёнков О. Н. (2016)
Махний В. П. - Высокотемпературная люминесценция кристаллов ZnSe:Yb, Кинзерская О. В., Сенко И. М., Слётов А. М. (2016)
Ярмолич М. В. - Синтез и исследование нанопорошков ферромолибдата стронция с высокой степенью сверхструктурного упорядочения для спинтроники, Каланда Н. А., Демьянов С. Е., Силибин М. В., Горох Г. Г. (2016)
Алиева А. П. - Влияние самоинтеркаляции меди на термоэлектрические свойства легированных кристаллов Bi2Te3 в процессе их хранения, Кахраманов С. Ш., Кахраманов А. Ш. (2016)
Глушеченко Э. Н. - Роль личности в научном прогрессе (к 80-летию со дня рождения Л. Г. Гассанова), Нарытник Т. Н. (2016)
Титул, зміст (2010)
Березівський З. П. - Теоретико-методологічні засади формування та розвитку організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі економіки, Березівська О. Й. (2010)
Лебеденко О. В. - Принципи раціонального використання земельних ресурсів (2010)
Одінцов М. М. - Вплив інтеграційних процесів на розвиток міжрегіональних продовольчих зв'язків (2010)
Багорка М. О. - Swot-аналіз як основа формування маркетингових стратегій підприємств, Білоткач І. А. (2010)
Березівський П. С. - До питання про суть те економічний зміст категорій "інтенсивність" та "інтенсифікація", Особа Н. П. (2010)
Головня Ю. І. - Організація стратегічного управління на підприємствах по переробленню сільськогосподарської продукції (2010)
Козіна Н. Ю. - Структурно-динамічні тенденції у розвитку галузі скотарства львівської області в пореформений період (2010)
Олійник Т. І. - Відновлення основних засобів апк: управлінський аспект (2010)
Дмитренко Д. Г. - Проблематика українського села в контексті забезпечення сільськогосподарських товаровиробників необхідною технікою на прикладі діяльності національної акціонерної компанії "украгролізинг" (2010)
Несторяк Ю. Ю. - Методичні засади обліку та оцінки стану біорізноманіття в лісах (2010)
Артюх Т. О. - Маркетингові аспекти забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств — виробників овочевої продукції (2010)
Титул, зміст (2010)
Бутко М. П. - Розвиток харчової промисловості в регіональних господарських системах України, Ясько А. Г. (2010)
Бліннікова О. В. - Еколого-економічні аспекти відтворення лісових ресурсів регіону (2010)
Сахно О. В. - Агрострахування в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи (2010)
Комірна В. В. - Методологічні особливості організації процесу стратегічного планування регіонального розвитку в Україні (2010)
Мельник Л. Ю. - Залежність економічної стійкості і ефективності аграрних господарств від їх розмірів, Семенова Л. Ю. (2010)
Пельтек Л. В. - Ефективність заходів реалізації державної цільової програми розвитку українського села на регіональному рівні, Агєєв Д. О. (2010)
Мартусенко І. В. - Особливості розвитку ринку молока та молочних продуктів в Україні, Бойківська Г. М. (2010)
Осадча І. М. - Організаційно-економічний механізм формування галузевої системи стандартизації та нормування у сфері сталого аграрного землекористування (2010)
Климова О. С. - Амортизаційний фонд як джерело самофінансування сільськогосподарських підприємств (2010)
Міщенко Я. О. - Статистичний аналіз прибутку та рентабельності малих підприємств (2010)
Спринчук Н. А. - Оцінка ефективності інвестицій у систему охорони родючості грунтів (2010)
Стеценко О. М. - Досвід розвитку оренди земель в Україні та країнах з розвиненою ринковою економікою (2010)
Тимоць М. В. - Найважливіші передумови поліпшення використання, збереження та охорони земельних угідь у апк карпатського макрорегіону (2010)
Титул, зміст (2010)
Шкільов О. В. - Підприємницька діяльність сільськогосподарських підприємств на пореформеному етапі ринкових відносин (2010)
Бутко М. П. - Ефективність розвитку харчопродовольчих комплексів у складі регіональних господарських систем, Ясько А. Г. (2010)
Сахно О. В. - Агрострахування як інструмент управління ризиками в агропромисловому комплексі України (2010)
Безус Р. М. - Розвиток напрямів інвестиційної діяльності у системі підприємств елеваторної промисловості (2010)
Лаврук В. В. - Комплексна система оцінки ефективності інновацій у сільському господарстві (2010)
Крючко Л. С. - Економічна суть та основні стадії інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2010)
Пельтек Л. В. - Нормативно-правове регулювання підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, Агєєв Д. О. (2010)
Демчук Н. І. - Особливості впливу глобалізаційних і кризових процесів на фінансову стабілізацію діяльності комерційних банків (2010)
Савченко О. Ф. - Організація стратегічного планування корпоративного розвитку акціонерного товариства (2010)
Трофимова В. В. - Проблеми та перспективи конкурентоспроможного та самодостатнього розвитку України в умовах становлення глобальної економіки знань (2010)
Кириченко А. В. - Прогнозування обсягів податкових надходжень до зведеного бюджету України від агропромислових підприємств (2010)
Лобова Н. В. - Критерії економічної стійкості агарних підприємств (2010)
Титул, зміст (2010)
Міненко М. А. - Методологічні підходи до формування виробничих об'єднань в аграрному секторі економіки (2010)
Лаврук В. В. - Обгрунтування cтворення регіональних центрів у системі інноваційного забезпечення сільського господарства (2010)
Вініченко І. І. - Концепція формування й функціонування організаційно-економічного механізму інвестиційної діяльності аграрних підприємств (2010)
Безус Р. М. - Удосконалення інвестиційного забезпечення аграрного виробництва шляхом створення всеукраїнського аграрно-інвестиційного центру (ваіц) (2010)
Водянка Л. Д. - Державне регулювання інноваційної діяльності підприємств харчових галузей України (2010)
Демчук Н. І. - Проектне фінансування в Україні в умовах глобалізації, Дуброва Н. П. (2010)
Щурик М. В. - Використання земельних ресурсів фермерськими господарствами карпатського макрорегіону (2010)
Дубас А. О. - Стале землекористування як основа соціально-економічного розвитку країни та екологізації суспільства (2010)
Яшкіна Н. В. - Аналіз секторів бізнесу підприємства (модель bcg) (2010)
Олексенко Р. І. - Управління продуктивністю праці на підприємствах (2010)
Сачок В. Л. - Визначення ділової активності підприємства на основі методики інтегральної оцінки (2010)
Савельєв В. В. - Стратегічний аналіз бізнес-середовища при формуванні глобальної маркетингової стратегії (2010)
Миронова О. О. - Проблеми ідентифікації і опису бізнес-процесів підприємства (2010)
Content (2016)
Dreus A. Yu. - Study on thermal strength reduction of rock formation in the diamond core drilling process using pulse flushing mode, Sudakov A. K., Kozhevnikov A. A., Vakhalin Yu. N. (2016)
Chen Zijian - Determination of facture toughness of rocks of a shale gas reservoir using straight-notched Brazilian disc (SNBD) specimen and well logs, Yu Baohua, Yuan Junliang, Zhang Yanan, Deng Jingen (2016)
Liakh M. M. - Improving the efficiency of foamgenerating devices of pump-circulative systems of drilling sets, Savyk V. М., Molchanov P. О. (2016)
Kravets S. V. - The determination of the force of blocked cuting of soil and coefficient of energy intensity of deep ripping of soil, Stinio O. V. (2016)
Shevchuk S. P. - Analytical study of rock cutting mechatron vibration system by flat auger tools, Shevchuk N. A., Vovk O. O., Zaichenko S. V. (2016)
Vinogradov B. V. - The stress state of heavy loaded open gearing with incomplete tooth contact, Fedin D. O. (2016)
Ishchenko B. S. - Simulation modelling of stress field in the vicinity of the stope of orebody, Ishchenko O. K. (2016)
Ilin S. R. - Influence of dynamic processes in mine hoists on safety of exploitation of shafts with broken geometry, Samusia V. I., Ilina I. S., Ilina S. S. (2016)
Маtviienko А. М. - The substantiation of construction, peculiarities of assembling and calculting multi-level system of heating of reservior products conducted on the basis of "DTH” deep pipe heaters (2016)
Miltykh V. S. - Numerical studies on the effect of impeller outlet width on characteristic curve slope of the centrifugal impeller, Sotnyk M. I. (2016)
Radiuk M. V. - Exergy analysis of waste heat recovery systems of mine compressors (2016)
Sammal A. S. - Geomechanical estimation of the effectiveness of sewer tunnel repair by the "pipe in pipe” technology, Afanasova O. V., Levishcheva O. M. (2016)
Zagirnyak M. - The optimal control of dynamic loads in a pump complex with adjustable pipeline valves, Kravets О., Korenkova T. (2016)
Belokon K. V. - Environmental assessment of the intermetallic catalysts utilization efficiency for deactivation of the pollutants emitted by electrode production enterprises, Belokon Y. A., Kozhemyakin G. B., Matukhno E. V. (2016)
Pliatsuk L. D. - Indudustrial research studies of gas treatment device with a large hole sieve trays, Gurets L. L., Kozii I. S., Vaskin R. A. (2016)
Haixiao Chi - An improves principal component analysis method based on wavelet denoising preprocessing for modal parameter identification, Feng Hou, Zongwen Fan, Wangping Guo, Meizhen Chen (2016)
Guoliang Sun - Wavelet image denoising based on fusion threshold functions (2016)
Shuang Zhang - Circle detection based on artificial bee colony algorithm, Xiaoqin Zhou, Yiqiang Wang, Jingang Gao, Hua Wang (2016)
Xiaorong Xue - A parallel fusion algorithm of multi-spectral image and panchromatic image based on wavelet transform, Fang Xiang, Hongfu Wang, Jinxi Peng (2016)
Kormakova V. N. - Strategic management training of future specialists in the system of higher education: conceptual basis, Musaelian E. N., Romanov V. A. (2016)
Yegorov V. V. - Forming mining students’ professional competences while studying humanities, Portnov V. S., Ogoltsova Ye. G. (2016)
Xionglin Zhang - Third party logistics provider service performance evaluation based on triangular fuzzy TOPSIS, Jingjun Pan, Caiyun Zhang (2016)
Lingbing Tang - Financial statement fraud detection through multiple instance learning, Pin Peng, Changqing Luo (2016)
Події червня (2016)
Бобух І. - Поведінкова економіка та сталий розвиток: ключові аспекти взаємозв’язку (2016)
Редзюк Є. - Фінансовий ринок та інвестиційні процеси в Україні: досягнення, проблеми та перспективи розвитку (2016)
Ільїна М. - Проблеми оцінювання економічної діяльності підприємств сільського зеленого туризму (2016)
Дзюбенко О. - Інвестування лісового господарства: перспективи інституціоналізації нових форм та методів (2016)
Омельченко А. - Екологізація економічного розвитку як фактор модернізації виробництва, Обиход Г., Нечитайло Т. (2016)
Кузьменко С. - Пріоритети розвитку аграрного підприємництва в зоні осушення (2016)
Миклуш Т. - Еколого-економічні засади та змістовна характеристика комплексного природокористування (2016)
Осипов В. - Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств: нові дослідження (рецензія на монографію "Проблеми підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств" / Є.А.Бельтюков, Т.І. Черкасова, Л.А. Некрасова та ін.) (2016)
Балан Л. А. - Педагогические условия формирования у будущих инженеров-программистов готовности к использованию дистанционных образовательных технологий (2016)
Бедрань Р. В. - Виховання культури здоров’я дітей старшого дошкільного віку (2016)
Гвоздій С. П. - Культура безпечної життєдіяльності студентів: акмеологічний підхід (2016)
Демченко О. М. - Критеріальний підхід до сформованості вмінь професійного спілкування іноземною мовою у студентів внз морського транспорту (2016)
Добровольська А. М. - Структурно-логічна модель формування і розвитку іт-компетентності майбутніх лікарів і провізорів у процесі навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки (2016)
Лісовська О. М. - Формування креативності в майбутніх кваліфікованих робітників (2016)
Літовченко О. В. - Запобігання порушень письма в дітей передшкільного віку з особливостями психічного і фізичного розвитку (2016)
Любива В. В. - До педагогічних умов формування готовності майбутніх вихователів до твочої самореалізації (2016)
Патик Ю. В. - Формування підготовленості майбутніх соціальних працівників до роботи з дітьми з обмеженими можливостями здоров’я (2016)
Попова О. В. - Професійно-мовленнєва підготовленість майбутніх перекладачів китайської мови на сучасному етапі у вищих педагогічних навчальних закладах (2016)
Русалкіна Л. Г. - Дієве засвоєння знань у процесі іншомовної підготовки майбутніх лікарів (2016)
Саламатов П. В. - Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до навчання плавання дітей в оздоровчому таборі (2016)
Самокиш І. І. - Моніторинг фізичної підготовленості студентів перших-других курсів щодо стану регуляторних механізмів серцевого ритму (2016)
Царенко М. О. - Сучасні інформаційні технології в освіті, Полянська К. В. (2016)
Шапошнікова Н. П. - Соціальна складова професійної освіти у процесі підготовкикваліфікованих робітників (2016)
Юань Янь - Методичне забезпечення самопідготовки майбутніх учителів музики до педагогічної практики (2016)
Воробьев В. Д. - Оценка скорости движения забойки при взрывах скважинных зарядов во взаимосвязи с результатами дробления горных пород, Крючков А. И., Твердая О. Я. (2014)
Пєєв А. М. - Вплив неруйнуючого динамічного навантаження на залишкову міцність матеріалів, Матюхіна Г. О. (2014)
Гапеев С. Н. - Оценка влияния негидростатического начального поля напряжений на протекание потери упругопластической устойчивости пород почвы одиночной горной выработки, Логунов Д. М. (2014)
Бойко В. В. - Математичне моделювання короткоуповільнених вибухів для управління спектром коливань, Ремез Д. А. (2014)
Долударев В. Н. - Влияние оболочек цилиндрических накладных зарядов на трещинообразование в твердых средах (2014)
Маслов И. Ю. - Оценка характеристической плотности эмульсионного взрывчатого вещества, сенсибилизированного гранулами пенополистирола (2014)
Коваленко И. Л. - О взаимодействии аммиачноселитренных взрывчатых веществ с активированными порошками пирита, Куприн В. П., Колтунов О. В. (2014)
Горинов С. А. - Особенности детонации низкоплотного эмульсионного взрывчатого вещества, сенсибилизированного легкими малопрочными гранулами , Маслов И. Ю. (2014)
Долударев В. Н. - Снижение переизмельчения горных пород при взрывном дроблении негабарита, Пеев А. М., Беззубченкова М. В. (2014)
Паламарчук Т. А. - К расчету размеров опорных целиков трещиноватого породного массива с использованием результатов геофизического контроля, Войтович Т. Г. (2014)
Логунова А. О. - Управление геомеханическими процессами в окрестности подземных выработок с помощью анкерных систем (2014)
Крючков А. І. - Оптимізація продуктивності екскаваторів на кар’єрі за критерієм енергоємності, Євтеєєва Л. І. (2014)
Бондаренко А. А. - Обоснование параметров и внедрение комплекса "землесосный снаряд–пульпопровод–классификационная установка" для разработки Подгороднянского месторождения песка (2014)
Иванова А. П. - Исследование долговечности и оптимальное проектирование стропильной металлической фермы (2014)
Іliaş N. - Safety and economic jiu valley's hard coal and gas exploitation, Radu Sorin M., Andras I., Gruneantu I., Chiril G. (2014)
Солодянкин А. В. - Напряженно деформированное состояние сложно-структурного основания сооружения, возведенного на просадочных грунтах, под действием динамической нагрузки, Рубан Н. М. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського