Мінаєва Ю. І - Інтелектуальні інформаційні технології в задачах формування портфеля цінних паперів (2012)
Иносов С. В. - Влияние перекрестных связей в объекте на динамику двухконтурного автоматического регулирования, Бондарчук О. В. (2012)
Наші автори (2012)
Бондарчук О. В. - Cтруктура проектов изменений в составе мультипроекта реструктуризации и развития проектно-управляемой организации (2013)
Бродська А. О. - Використання інформаційних технологій в управлінні проектами підприємств (2013)
Бушуев С. Д. - Системная модель механизмов конвергенции в управлении проектами, Неизвестный С. И., Харитонов Д. А. (2013)
Колеснікова К. В. - Аналіз структурної моделі компетенцій з управління проектами національного стандарту України, Лук’янов Д. В. (2013)
Лисицін О. Б. - Оптимізація управління інформацією в продуктових системах управління проектами, Катаєв Д. С., Єгорченков О. В. (2013)
Осауленко І. А. - Використання систем підтримки прийняття рішень у проектному управлінні розподіленими структурами (2013)
Подаенко М. Ю. - Предварительное формирование портфеля проектов, Кошкин В. В., Чернова Л. С. (2013)
Полотай О. І. - Напрями вдосконалення управління проектами запровадження дистанційного навчання у вищому навчальному закладі (2013)
Рич М. І. - Цінності зацікавлених сторін в соціальних та комерційних проектах (2013)
Саінчук А. О. - Аутсорсинг: види, класифікаційні ознаки та форми. Класифікація аутсорсингових проектів (2013)
Тесля Ю. Н. - Применение теории несилового взаимодействия в проактивном управлении качеством проекта, Концевич В. В. (2013)
Харитонов Ю. Н. - Модель динамического управления формированием портфеля проектов., Кошкин К. В., Чернов С. К. (2013)
Цюцюра С. В. - Основні тенденції прозорості бюджетного процессу, Криворучко О. В., Цюцюра М. І. (2013)
Белощицкий А. А. - Методы управления информационно-продуктовыми проектами через определение оптимальной траектории движения объектов образовательных сред в проектно-векторном пространстве, Вацкель В. Ю. (2013)
Берзлев О. Ю. - Сучасний стан інформаційних систем прогнозування часових рядів (2013)
Доманецкая И. Н. - Разработка апаратно- программного комплекса мониторинга перевозки опасных грузов, Хроленко А. В., Федусенко Е. В., Федусенко А. А. (2013)
Задоров В. Б. - Мова моделювання будівельних технологій "AIMO", Васильєв О. О., Дерев’янко І. В. (2013)
Задоров В. Б. - Використання імітаційного моделювання для формування нормативів витрат ресурсів для будівельних процесів, Шпирний В. Т., Шабала Є. Є. (2013)
Иносов С. В. - Оптимизация алгоритма автоматического регулирования тепловыми процессами, Корниенко В. М. (2013)
Ляшенко І. О. - Прогнозування можливості реалізації загроз інформаційно-управляючим системам спеціального призначення., Мурасов Р. К., Поплінський О. В. (2013)
Горда О. В. - Вплив формуючого тракту на представлення дефекту типу "тріщина" на цифровому зображенні, Пузько О. О. (2013)
Невмержицький О. В. - Аналіз сучасних знання орієнтованих моделей та методів прийняття рішень (2013)
Полтораченко Н. І. - Задача розміщення в умовах невизначеності інформації (2013)
Тістол Н. В. - Концептуальний підхід до оцінки якості житлового середовища з використанням інформаційних технологій (2013)
Білощицький А. О. - Створення інформаційної технології управління навчальним процесом у ВНЗ, Білощицька С. В., Білоконь С. С. (2013)
Данченко О. Б. - Метод експертної оцінки ризиків в умовах модульно-рейтингової системи навчання, Занора В. О., Царик Т. Ю., Савельєва Т. В (2013)
Діхтяренко О. В. - Проблеми і перспективи стану сучасного документообігу та діловодства (2013)
Палій С. В. - Соціальні мережі як засіб комунікації електронного навчання (2013)
Терейковська Л. О. - Проблема голосової взаємодії в дистанційному навчанні вищого навчального закладу., Терейковський І. А. (2013)
Федусенко О. В. - Системи управління навчальним процесом студентів з розгалуженою організацією дистанційного навчання у вищому навчальному закладі, Рафальська О. О. (2013)
Иносов С. В. - Идентификация динамических характеристик магнитострикционного датчика удельного теплосопротивления строительных материалов, Пристайло Т. Ю., Шикалов В. С. (2013)
Наші автори (2013)
Мануйлов Є. М. - Правові аспекти проблеми соціальної відповідальності особистості (2013)
Панфілов О. Ю. - Комунікативний дискурс у стрвтегії цивілізаційного діалогу, Соболєва С. М. (2013)
Фінін Г. І. - Релігійний компонент військової освіти: філософський аналіз (2013)
Стасевська О. А. - Абсолютна етика в культурному просторі нового часу: до проблеми становлення (2013)
Чхеайло І. І. - Самореалізація особистості в просторі суспільства сталого розвитку (2013)
Осипова В. Ю. - Трансгресивна магія гламуру (2013)
Шапіро О. О. - Масова комунікація в on-line вимірі: зміна парадигми (2013)
Годзь Н. Б. - Час і майбутне у філософських поглядах та наукових уявленнях: невеликий екскурс до питання (2013)
Міхеєва В. В. - Особливості соціорегуляторної діяльності системи освіти в Україні (2013)
Мухіна І. Г. - Освітньо-культурні засоби радянського громадянського виховання: філософський вимір (2013)
Яковлев А. О. - Філософські концепції освіти: методологічний і аналітичний потенціал (2013)
Савченко О. О. - Аксіологічні аспекти сучасної освіти, Панфілова Я. О. (2013)
Якимова С. І. - Європейський вимір екоправової культури в умовах кризи техногенної цивілізації (2013)
Дзьобань О. П. - Інформаційна картина світу: філософський підхід до розуміння сутності, Романюк С. М. (2013)
Калиновський Ю. Ю. - Правове виховання у вищих навчальних закладах України: проблеми та перспективи, Аксьонова О. М. (2013)
Коваленко І. І. - Про влативості правової антикультури в архітектоніці правокультурного простору (2013)
Трофименко В. А. - Професійна правосвідомість та правова культура як предмет правового виховання у правоохоронній системі (2013)
Кравченко С. С. - Становлення громадянського суспільства в уявленнях представників філософії американського прагматизму і нинішня політика України (2013)
Ковальова Г. П. - Правове суспільство як об’ект філософсько-правового дискурсу (2013)
Лукашевич С. Ю. - Історичні та теоретичні підвалини застосування синергетичної парадигми в соціфльно-гуманітарному знанні, Груба Д. І. (2013)
Горленко В. В. - Філософсько-правовий аналіз та історичні передумови становлення виборчої системи України в контексті розвитку громадянського суспільства (2013)
Требін М. П. - Феномен інформаційної війни у світі, що глобалізуеться (2013)
Поліщук І. О. - Політичне маніпулювання: сутність та проблема його обмеження, Рум’янцева С. В. (2013)
Зінченко О. В. - Аналіз концепції конституційної монархії Ш. Л. Де Монтеск’е в науковому доробку Б. М. Чичеріна (2013)
Jason Royce Lindsey. - Reflections on american political culture after the 2012 presidential election (2013)
Wawryniuk A. W. - Granica Polski i Rumunii. Analiza walki z prezesterstwami skarbowo – celnymi za rok 1935 (2013)
Березинський В. П. - Специфіка зворотнього зв’язку як механізму самоорганізації політичних систем (2013)
Закіров М. Б. - Політична теорія І. О. Ільїна у дослідженнях сучасних російських учених (2013)
Зимогляд В. Я. - Місцеве самоврядування як феномен культури (2013)
Нагорняк Т. Л. - Основні категорії дослідження брендингу територій у політологічному вимірі (2013)
Рак О. Ю. - Комунікативно-інформаційний вплив політичної влади на громадськість та громадську думку (2013)
Головко І. В. - Особливості демократичних перетворень у посткомуністичних суспільствах (2013)
Мастєрук Д. А. - Методи політичного аналізу і прогнозування в політичному маркетингу (2013)
Осипова Н. П. - Синергетичний понятійний інструментарій дослідження проблем середнього класу (2013)
Погрібна В. Л. - Професійна мотивація юриста: теоретичні та емпіричні виміри (2013)
Сердюк О. В. - Засади розрізнення еволюційних форм соціологічного підходу у правознавстві (2013)
Маркозова О. О. - Роль культури у розумінні життевого успіху людиною европейської ментальності (2013)
Золотарьова Ю. І. - Громадянське суспільство та соціальна нерівність (2013)
Рецензія на монографію "Філософське призначення освіти у морально-правовій ідентифікації людини" (2013)
Наші автори (2013)
Іменний покажчик (2013)
Інформація для авторів (2013)
Вихідні дані (2013)
Богатир В. В. - Зміна компетенції Феодосійського комерційного суду і його практична діяльність у першій половині ХIХ ст. (2013)
Горуйко Х. П. - Засади обрання та призначення суддівського корпусу ЗУНР (1918–1921 рр.) (2013)
Мищак І. М. - Правове становище військовослужбовців і державних службовців у Стародавньому Вавилоні (2013)
Войналович М. В. - Проблемні аспекти реалізації права на об’єднання в Законі України "Про громадські об’єднання" (2013)
Губань Р. В. - Полк та паланка як адміністративно-територіальні одиниці на українських землях у XVII–XVIII століттях (2013)
Данилюк Ю. В. - До питання про необхідність законодавчого врегулювання свободи мирних зібрань в Україні (2013)
Кириченко Ю. В. - Конституційне закріплення права на невтручання в особисте і сімейне життя в Україні та європейських державах: порівняльно-правовий аналіз (2013)
Мацюк А. А. - Громадянське суспільство – соціальна основа формування, організації та здійснення народовладдя (2013)
Петрецька Н. І. - Обов’язки та відповідальність студента як учасника навчально-виховного процесу (2013)
Поповичук О. М. - Особливості формування системи нормативно-правового забезпечення місцевого самоврядування та регіональної політики Австрії (1945–1995 роки) (2013)
Утвенко В. В. - Особливості нормативно-правового забезпечення управління житлово-комунальною сферою міст України органами місцевого самоврядування (2013)
Ківелюк Д. А. - Реклама в мережі Інтернет як об’єкт цивільних правовідносин (2013)
Михайлюк Г. О. - Модернізація законодавчого регулювання права інтелектуальної власності в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2013)
Федюк Л. В. - Засоби індивідуалізації юридичної особи (2013)
Черленяк І. І. - Стратегічні проблеми системи вищої освіти України та гармонізація засобів їх законопроектного і нормопроектного розв’язання, Карабін Т. О. (2013)
Гуменюк І. О. - Напрямки розвитку трудового законодавства України: окремі аспекти проблеми (2013)
Новак Т. С. - Законодавство України про охорону праці: задачі, тенденції, перспективи (2013)
Адам В. М. - Екологізація суспільного розвитку в контексті розбудови демократичної держави (2013)
Муза О. В. - До питання про місце правових актів управління в адміністративному процесі України (2013)
Кононенко Ю. В. - Адміністративно-деліктне провадження у справах про порушення права на справедливий судовий розгляд в Україні (2013)
Романченко Є. Ю. - Поняття і зміст процесуальних функцій в адміністративному судочинстві України (2013)
Степашко О. І. - Деякі питання судового провадження щодо податкових спорів (2013)
Барабаш Т. М. - Проблемні питання етапності досудового розслідування в кримінальному провадженні України (2013)
Ковалевська Є. С. - Визначення понять "знищення" та "пошкодження" військового майна для кваліфікації діяння за статтями 411 та 412 КК України (2013)
Бабін Б. В. - Відображення права власності народів у сучасному праві (2013)
Бардіна О. О. - Міжнародне нормативне забезпечення вирішення проблем зміни клімату (2013)
Величко Д. С. - Конституційно-правовий вимір зовнішньополітичної діяльності України (2013)
Вишневська К. О. - Правова природа транскордонного хабарництва (2013)
Кулько А. В. - Перспективи вдосконалення сучасних договірних механізмів регламентації співробітництва держав із судноплавного використання основних міжнародних рік Європи: значення для України (2013)
Магрело М. В. - Справи "єдиної інстанції" у Вищому адміністративному суді України та відповідність їх вирішення праву ЄКПЛ (2013)
Третьякова В. Г. - Науково-теоретичні засади розвитку галузі міжнародного біоетичного права (2013)
Палагнюк Ю. В. - Проблеми розвитку ЄС після фінансово-економічної кризи: уроки для України (2013)
Петрашенко Д. В. - Аналіз державної політики фінансування вищої освіти України (2013)
Бігуняк Т. В. - Медико-генетичні та біохімічні аспекти мітохондріальних хвороб (2010)
Хара М. Р. - Оксид азоту та серцево-судинна система (огляд літератури), Дорохіна А. М. (2010)
Хара М. Р. - Холінергічні реакції серця, їх статева диференціація, роль у механізмах пошкодження міокарда, Сатурська Г. С., Усинський Р.С. (2010)
Швед М. І. - Взаємозв’язок між порушенням функціонування печінки та перебігом гострого інфаркту міокарда, Прокопович О. А. (2010)
Бобрик Ю. В. - Особливості динаміки показників, що характеризують рухливість хребта у хворих на остеохондроз хребта з неврологічними проявами при використанні комплексної реабілітації (2010)
Боднар Я. Я. - Патоморфологічні особливості гострих респіраторних вірусних інфекцій з летальним наслідком у дитячому віці, Орел Ю. М., Герасимюк І. Є., Беркита Н. Д., Боднар Л. П., Орел М. М. (2010)
Боярчук О. Р. - Особливості специфічного імунітету у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом (2010)
Бугай Б. Г. - Окремі клініко-імунологічні зміни та функціональний стан щитоподібної залози у хворих з хронічними запальними ураженнями гепатобіліарної системи в контексті HBV- і HCV-інфекцій (2010)
Волохова Г. О. - Нейропротекторна терапія ішемічного інсульту у щурів, Стоянов О. М. (2010)
Гомза Я. Ю. - Результати координаційних тестів у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію (2010)
Єфременкова Л. Н. - Вплив комплексного лікування з включенням преформованих фізичних факторів і лікувальної фізкультури на якість життя, інсулінорезистентність і імунний статус хворих на остеоартроз на фоні метаболічного синдрому (2010)
Загребельна І. В. - Використання оксиду азоту для стимуляції овуляції й нормалізації структури ендометрія при терапії ендокринної безплідності, Кузьміна І. Ю. (2010)
Зубченко С. О. - Зміни вмісту ФНП- під впливом різних видів фізичної активності у здорових людей (2010)
Каратєєва С. Ю. - Стан згортальної системи крові щурів з гнійними процесами на фоні цукрового діабету при застосуванні озонотерапії, Польовий В.П. (2010)
Ковальчук Л. Я. - Особливості периферійної гемодинаміки при атеросклеротичному ураженні клубово-стегно-підколінного сегмента, Венгер І. К., Костів С. Я., Вайда А. Р., Венгер І. Й. (2010)
Ковальчук Л. Я. - Лейкоферез у профілактиці синдрому системної запальної відповіді, Венгер І. К., Якимчук О. А., Чепіль І. В. (2010)
Колеснікова І. А. - Вплив стромального компонента на інвазивні якості раку шлунка, Кондратюк Р. Б., Сургай Н. М. (2010)
Колосович І. В. - Морфологічне обгрунтування хірургічного лікування тяжких травматичних ушкоджень селезінки, Лагода С. В., Красовський В. О., Бутирін С. О., Ганоль І. В., Сичов В. В., Малай Ю. (2010)
Криницька І. Я. - Вплив карнітину хлориду на показники протеїназо-інгібіторної системи у щурів за умови гострого алкогольного отруєння на тлі інтоксикації солями кадмію та свинцю, Марущак М. І., Лазарчук О. В., Мудра А. Є., Яворська С. І., Габор Г. Г. (2010)
Кузьменко Ю. Ю. - Вплив медикаментозної корекції на ультраструктуру нефрона нирки щурів з гіпотиреозом (2010)
Куричьова Н. Ю. - Чутливість рецепторів ендометрія до різноманітних гестагенів при гіперпластичних процесах у жінок пізнього репродуктивного віку, Кузьміна І. Ю. (2010)
Макарчук О. І. - Порівняльна характеристика результатів відкритого та ендоскопічного фронтліфтингу у пацієнток з інволютивними змінами шкіри ІІІ ступеня (2010)
Моногарова Н. Є. - Морфологічне й імуногістохімічне дослідження імунних реакцій при деяких варіантах ідіопатичних інтерстиціальних пневмоній, Василенко І. В., Сургай Н. М., Стеценко Л. А. (2010)
Назаренко Л. Г. - Прогнозування цервікальної недостатності й втрати вагітності другого триместру, Руміех Ісмаїл Хані (2010)
Нейко Є. М. - Кисеньнезалежні функції фагоцитів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Герич П. Р., Островський М. М., Томащук Л. М. (2010)
Нечіпай Ж. А. - Зміни моторно-евакуаторної функції шлунка та порушення функцій ендотелію у хворих на діабетичну гастропатію, Ковалюк І. В., Хухліна О. С., Андрусяк О. В. (2010)
Ніколенко Д.Є. - Гістохімічні та каріометричні особливості солідної форми внутрішньопротокового раку молочної залози (2010)
Зоркота Н. - Про роль факторів спадковості й запалення в передчасному відшаруванні плаценти (2010)
Пастухова В. А. - Морфометричний аналіз гранул секреторних клітин передміхурової залози статевозрілих щурів в умовах поєднаної дії екстремальної гіпертермії з фізичним навантаженням (2010)
Підручна С. Р. - Патогенетичне обгрунтування використання ксенодермопластики в корекції порушень гуморальної ланки імунітету при комбінованій травмі, Корда М. М., Кулянда О. О., Кулянда І. С., Копитчак І. Р., Острівка О. І., Шершун Г. Г., Кузьмак І. П., Суслова Н. О., Ярошенко Т. Я. (2010)
Поляков К. В. - Патоморфологія легеневих судин при вроджених вадах серця з гіперкінетичним типом легеневої гіпертензії, асоційованих із синдромом Дауна (2010)
Посохова К. А. - Фармакологічний скринінг потенційних антигіпоксантів – похідних ксантину, Корда М. М., Хара М. Р., Гудима А. А., Марущак М. І., Пришляк А. М., Коробко Д. Б., Олещук О. М., Яворська С. І., Криницька І. Я. (2010)
Потапов В. О. - Комплексне дослідження ендометрія у жінок з гіперпластичними процесами в перименопаузі, Шпонька І. С., Ханіна О. І. (2010)
Романюк А. М. - Ультрамікроскопічні зміни в емалі зубів осіб, які мешкають в районі підвищеного вмісту солей важких металів, Лахтін Ю. В., Кузенко Є. В. (2010)
Селіхова Л. Г. - Динаміка показників функції зовнішнього дихання у робітників машинобудівної промисловості, хворих на ХОЗЛ, після лікування, Коломієць Г. О. (2010)
Стоєва Т. В. - Застосування методів ефективного прогнозування при респіраторних та нефрологічних захворюваннях у дітей, Кравченко Л. Г., Федін М. В., Копійка Г. К. (2010)
Федорців О. Є. - Особливості стану здоров’я та адаптаційних можливостей дітей дошкільного віку в сучасних умовах, Воронцова Т. О., Лучишин Н. Ю., Кубей І. В., Кінаш М. І., Гощинський П. В., Галіяш Н. Б., Ревчук В. С., Ковальчук Т. А. (2010)
Цвень П. В. - Відновлювальне лікування хронічних дерматозів у дітей та підлітків, Голяченко Г. Б., В. С. Килівник (2010)
Ярема Н. І. - Особливості лікування хворих на гіпертонічну хворобу з діастолічною серцевою недостатністю із супутнім остеопорозом, Гребеник М. В., Ярема О. І. (2010)
Авдєєв О. В. - Вивчення мікробіоценозу порожнини рота в осіб різних вікових груп і кліматичних умов проживання, Бегош Є. Б., Видойник О. Я. (2010)
Банадига Н. В. - Місце вторинної екзокринної недостатності підшлункової залози у дітей з патологією органів травлення, Дутчак О. М., Рогальський І. О. (2010)
Куценко А. В. - Цитокіновий профіль у вагітних із метаболічним синдромом (2010)
Макойда І.Я. - Клінічні особливості та ендоскопічна характеристика слизової оболонки гастродуоденальної зони у хворих на виразковку хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні з хронічним безкам’яним холециститом (2010)
Мисак А. І. - Неінвазивні шляхи лікування симптомів нижніх сечових шляхів у хворих з доброякісною гіперплазією простати, Твердохліб В. В., Хорош В. Я., Корильчук Т. Б., Микитин І. Я., Нестерук С. О. (2010)
Франчук А. Ю. - Черевна вагітність: клінічний випадок, Бойчук А. В., Берегуляк О. О., Сидорчук О. М., Данилюк О. І. (2010)
Колонка головного редактора (2011)
Линская А. В. - Ультразвуковые предикторы ишемического мозгового инсульта и возрастная динамика параметров жесткости артерій (2011)
Матяш М. Н. - Современные томографические методы визуализации изменений в отдаленном периоде закрытой черепно-мозговой травмы (2011)
Романко Н. М. - КТ-ангіографія судин головного мозку (2011)
Орел В. Е. - Дослідження впливу радіочастотної гіпертермії та магніточутливого нанокомплексу на карциному легені Льюїс, Шевченко А. Д., Дзятковська Н. М., Ніколов М. О., Романов А. В., Бурлака А. П., Лукін С. М., Щепотін І. Б. (2011)
Шаповалова В. В. - Рентгенологічна характеристика змін легень при бронхолегеневій дисплазії та їх ускладнень у новонароджених та дітей раннього віку (повідомлення I), Спузяк М. І., Вороньжев І. О., Крамний І. О. (2011)
Мангов А. В. - 64-зрізова кт6коронарографія у скринінгу атеросклеротичного ураження і звуження коронарних артерій, Кушнір А. В., Кульпіна К. О. (2011)
Рябинская О. С. - Классификация гемодинамических вариантов варикозной болезни малой подкожной вены (на основании дуплексных характеристик), Османов Р. Р. (2011)
Орел В. Е. - Ультразвукова візуалізація підвищення внутрішньопухлинного кровотоку у хворих на рак грудної залози під впливом локальної радіочастотної гіпертермії, Головко Т. С., Смоланка І. І., Крахмальова А. С., Ніколов М. О. (2011)
Момот Н. В. - Роль мультизрізової комп'ютерної томографії в диференційній діагностиці вогнищевих уражень печінки, Танасічук-Гажиєва Н. В., Шпак С. О., Соловйова Є. М., Танасічук В. С. (2011)
Дыкан И. Н. - Мультиспиральная компьютерная томография в диагностике мелких образований в почне, Степаненко Н. А. (2011)
Косенко А. Н. - Стадирование рака мочевого пузыря: компьютерная томография, Бабкина Т. М. (2011)
Шкондин Л. А. - Комплексная лучевая диагностика аномалий развития почек (нефроптоз), Шумаков А. В., Шкондина М. Л. (2011)
Резников Г. Д. - Биопсия предстательной железы под контролем трансректальной сонографии. Наш опит и современные аспекты, Федоришин Р. П., Резников Д. Б., Рощин Ю. В. (2011)
Черняева Ю. В. - Ультразвуковая диагностика кистозных образований органов малого таза во время беременности (2011)
Титоренко Р. С. - Компьютерная томография в диагностике экстранодального лимфоидного поражения: клиническое наблюдение, Первак М. Б. (2011)
Каменецький М. С. - Легеневий рисунок у нормі та при патології, Первак М. Б. (2011)
Спузяк Р. М. - Рентгендиагностика рака лёгкого, Шаповалова В. В. (2011)
Федусенко А. А. - Диффузные поражения почек. УЗ- и КТ-визуализация, Мягков А. П., Губарь А. А. (2011)
Киношенко Ю. Т. - "Современный" рак желудка и возможности рентгенодиагностики и дифференциальной диагностики его отдельных эволюционных форм (2011)
Потрахов Н. Н. - Микрофокусная рентгенография в медицинской диагностике, Мазуров А. И., Васильев А. Ю. (2011)
Чирков Ю. Э. - Минимально инвазивные вмешательства на почках под ультразвуковым контролем в урологии и нефрологи (2011)
Щербіна Олег Володимирович (2011)
Язиков Олександр Сергійович (2011)
Евсей Владимирович Эпштейн (2011)
Інформаційне повідомлення (2011)
Божко В. П. - Использование методики планирования экспериментов для оценки рыночной стоимости предприятия как бизнеса, Синько Г. С. (2008)
Вартанян В. М. - Разработка маркетинговых стратегий предприятия на основе комплексного прогнозного моделирования, Ревенко Д. С. (2008)
Войтко С. В. - Прогнозування ринку високотехнологічних послуг (на прикладі космічної галузі), Григораш Д. І. (2008)
Діденко С. О. - Засіб підвищення якості ревізійної діяльності, Діденко Є. В. (2008)
Душин Б. И. - Резервы величины и времени входящих денежных потоков в оперативном управлении наличностью (2008)
Зеленков А. В. - Минимизация логистических издержек в дистрибутивных сетях, Бабий Л. А. (2008)
Камнєва А. В. - Адаптація страхування ризиків в діяльності підприємств в умовах трансформаційної економіки України, Діденко Ю. Ю. (2008)
Кракос Ю. Б. - Управління фінансовою безпекою підприємств, Разгон Р. О. (2008)
Кудря Я. В. - Бюджетування у системі управління корпораціями в машинобудуванні України та врахування ризиків за ним (2008)
Морозова Ю. А. - Критерии и проблемы оптимизации методов оценки рыночной стоимости предприятия, Черный Л. Е. (2008)
Соломянова-Кирильчук К. О. - Методичний підхід щодо діагностики неплатоспроможності машинобудівних підприємств України, Гребенікова О. В. (2008)
Чумаченко И. В. - Выбор степени децентрализации управления по элементам производственных затрат в условиях нестабильности параметров функционирования, Лысенко А. И., Сорокина И. А. (2008)
Ястремська О. М. - Методика визначення узагальнюючого показника ефективності маркетингового комунікаційного процесу, Челенко Ю. В. (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
До відома авторів (2008)
Волощук І. С. - Типологія творчості (2013)
Синчишина О. А. - Інноваційні комп’ютерні технології для розвитку учнів та вчителів – основа вдосконалення мислення при створенні проектів (2013)
Пионтковский-Выхватень Б. А. - Духовно-ценностная одарённость и духовные способности (2013)
Демченко В. В. - Обдарованість, духовність, мудрість: сфери перетинання понять (2013)
Третяк Т. Н. - Одаренность и творчество как инструменты духовности (2013)
Колісник О. П. - Траекторії духовного саморозвитку особистості (2013)
Шкіренко О. В. - Психологічні умови розвитку духовних цінностей та особистісно-професійної складової духовної культури особистості студента (2013)
Максимович О. М. - Вплив сімейного укладу на розвиток духовності у дитини (2013)
Перкин В. Г. - Система зависимости в процессе прогрессивной эволюции живого (2013)
Буров О. Ю. - Діагностика інтелектуальних якостей обдарованих підлітків: результати та прогноз, Вінник н. Д., Плаксенкова І. О., Перцев М. А., Черняк Ю. М. (2013)
Денисюк Н. В. - Саморазвитие ребенка раннего возраста в игровой деятельности (2013)
Крикун А. Ю. - Формування професійної готовності педагогів до роботи з обдарованими дітьми в системі післядипломної педагогічної освіти (2013)
Ліференко Д. О. - Лінгвістична обдарованість як вид спеціальної обдарованості (2013)
Малиношевська А. В. - Особливості комп’ютерних методів діагностики академічної обдарованості (2013)
Полубоярина І. І. - Проблема інтерпретації музичного твору в процесі професійної підготовки музично обдарованих студентів (2013)
Гончаренко А. М. - Фонетична компетентність як основа мовленнєвого розвитку у дошкільному віці (2013)
Чудакова В. П. - Експертиза організаційно-інноваціного середовища як чинника забезпечення формування інноваційності й конкурентоздатності особистості в швидкозмінних умовах (2013)
Лебідь Л. І. - Науково-методичний супровід упровадження у навчально-виховний процес авторських програм, Бєлаш С. В. (2013)
Козлова Г. А. - Інноваційний проект "Обдарована дитина" (2013)
Макаренко Н. М. - Реалізація авторської програми "Розвиток креативного мислення студентів" (2013)
Огороднік І. І. - Про обдаровану дівчинку − Лізу Саєнко (2013)
Бельская Н. А. - Академическая одаренность и ее место в структуре общих способностей (2013)
Працює психологічна служба "Психолого-педагогічної підтримки та розвиткуобдарованості" (2013)
Черговий випуск фахового збірника наукових праць (перша половина 2013 р., № 1(10) (2013)
Про журнал "Освіта і розвиток обдарованої особистості" (2013)
Наукова діяльність Інституту обдарованої дитини на лютий місяць (2013)
Гіхер З. О. - Використання тесту "Pозчинення" в дослідженнях еквівалентності препарату-генерика "Інтагра ІС", Єгорова А. В., Анельчик Г. В., Головенко М. Я., Борисюк І. Ю. (2009)
Ковальов В. В. - Дослідження впливу твину-80 на кінетику вивільнення екстракту хлорофіліпту густого з мазі на гідрофільній основі, Грудько В. О., Чуєшов В. І. (2009)
Данькевич О. С. - Використання тесту "Розчинність" для оцінки біоеквівалентності твердих лікарських форм, Орловецька Н. Ф. (2009)
Рубан О. А. - Біофармацевтичні дослідження мазі для лікування алергічних захворювань шкіри, Краснопьорова А. П., Гладух Є. В. (2009)
Ярних Т. Г. - Біофармацевтичні дослідження супозиторіїв із парацетамолом 0,250 ex tempore, Чушенко В. М., Смирнова О. С., Лисогор Ю. С. (2009)
Вороніна Л. М. - Вивчення ранозагоювальної активності олії кісточок винограду на моделі опікових ран, Загайко А. Л., Файзуллін О. В., Бакір Махер Назен (2009)
Сирова Г. О. - Експериментальне вивчення протизапальної дії препарату "Мігрепін" (2009)
Исмаилова З. Д. - Изучение антиоксидантной активности флавоноидов кермека полукустарникового, произрастающего в Азербайджане, Мусаева Э. М., Гараев Э. А., Мовсумов И. С. (2009)
Парченко В. В. - Розробка методики кількісного визначення піперидинію 2-, Панасенко О. І., Книш Є. Г., Васюк С. О., Тарханова О. О. (2009)
Каплаушенко А. Г. - Методи синтезу та біологічна активність 1,2,4-триазол-3-тіонів (2009)
Чумаченко І. В. - Економіко-математичне моделювання управління інноваційною діяльністю в умовах ринкової конкуренції (2008)
Воробйов Є. М. - Теоретичні аспекти дослідження принципу багатоваріантності прийняття управлінських рішень за умов трансформаційного стану економіки, Кадикова І. М., Сорокіна І. А. (2008)
Назарова Г. В. - Управління організаційною культурою на основі соціального партнерства (2008)
Бубенко П. Т. - Організаційно-інформаційне забезпечення інноваційного розвитку регіонів, Снісаренко О. Б. (2008)
Тимофеев В. А. - Модель маркетинговых исследований и ее использование, Ивченко Н. Б., Ковтун В. С. (2008)
Тімарцев О. Ю. - Методичні аспекти реструктуризації інфраструктури підприємства великого міста промислового регіону, Маковецький С. О. (2008)
Горелов Д. А. - Совершенствование организации оперативного учета на предприятиях черной металлургии, Вербицкая В. И., Бредихин В. М. (2008)
Гавва В. М. - Підготовка господарського рішення за допомогою людино-машинних процедур, Харіх Л. О. (2008)
Гончаренко А. М. - Економічний зміст та етапи управління капіталом у машинобудуванні та сфері послуг (2008)
Кміть В. М. - Вдосконалення механізму адміністрування ПДВ як запорука фінансової безпеки України (2008)
Кучерова Г. Ю. - Метод визначення ціни верхньої межі на нову техніку (2008)
Рибіна А. М. - Обґрунтування необхідності ефективного управління накладними витратами машинобудівних підприємств (2008)
Тютюнникова С. В. - В2В-маркетинг: влияние характеристик упаковочного оборудования на потребительский выбор, Голованова М. А. (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
До відома авторів (2008)
Горелов Д. А. - К вопросу о необходимости совершенствования методов измерения производительности труда, Вербицкая В. И., Бредихин В. М. (2008)
Гусєва Ю. Ю. - Розроблення моделі діагностики фінансового стану машинобудівних підприємств з використанням дискримінантного аналізу, Гребенікова О. В. (2008)
Божко В. П. - Деякі аспекти оптимізації відсоткових платежів при формуванні фінансових ресурсів підприємства за рахунок банківського кредитування, Карацева І. Ю. (2008)
Гришко С. В. - Экономико-математическая модель управления торговыми запасами, Пересада Е. В. (2008)
Калініна О. М. - Бюджетування промислового підприємства в умовах економічної кризи (2008)
Рибіна А. М. - Парадокси управління накладними витратами підприємств (2008)
Довгань Л. Є. - Сучасні аспекти сталого розвитку машинобудівних підприємств, Сімченко Н. О. (2008)
Татар М. С. - Особливості використання методу ковзаючих цін в бюджетуванні грошових потоків від операційної діяльності металургійного підприємства, Черний Л. О. (2008)
Гришко С. В. - Механизм материального стимулирования работников торгового предприятия, Майзель В. А. (2008)
Вартанян В. М. - Дослідження розвитку українського ринку ювелірної продукції, Гавва В. М., Турко Д. О. (2008)
Момот В. М. - Решение задачи прогнозирования товара с сезонным характером продаж, Тевзадзе Г. Г. (2008)
Зеленков А. В. - Організація набору та відбору персоналу, Кононенко А. В., Налапко М. М. (2008)
Тімофєєв В. О. - Визначення факторів і напрямків оцінки функціонування господарського механізму промислових підприємств, Овсюченко Ю. В. (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
Кузьмин О. Е. - Инструментарий обеспечения оценки развития предприятий машиностроения на основе концепции управления стоимостью, Яремко И. И. (2008)
Галуза С. Г. - Детермінанти системного розвитку національної економіки: глобалізаційний та інтеграційний аспекти, Шевченко О. О. (2008)
Бубенко П. Т. - Бюджетне фінансування соціальних гарантій населення України: нові стандарти соціального забезпечення, Снісаренко О. Б., Ротару В. В. (2008)
Момот Т. В. - Дослідження підходів до оцінки рівня соціально-економічного розвитку регіонів, Тофанюк. О. В. (2008)
Ревенко Д. С. - Статистическая оценка динамических процессов с неопределенными данными, Вартанян В. М., Романенков Ю. А. (2008)
Смерічевський С. Ф. - Моделювання динаміки зростання надвеликих економічних систем України, Клімова О. І. (2008)
Івченко Є. І. - Інформаційно-комунікаційні технології як ключовий фактор управління інноваційним розвитком підприємств (2008)
Кадикова І. М. - Систематизація рентоутворюючих факторів земель населених пунктів (2008)
Барбакова Л. В. - Фінансові інструменти і проблеми залучення фінансових засобів в малий і середній бізнес (2008)
Болховітіна І. Е. - Сутність стратегічного планування діяльності підприємства в сучасних умовах (2008)
Літвінов Є. І. - Здобуття конкурентних переваг у глобальній економіці (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
Дейнека О. Г. - Регіональний аспект диспропорцій соціально-економічного розвитку України (2009)
Усов А. В. - Робастные методы в исследовании устойчивости экономических систем, Гончаренко Е. Н. (2009)
Ревенко Д. С. - Разработка метода формирования интервальных данных на основе экспертной информации, Вартанян В. М. (2009)
Гришко С. В. - Моделирование процессов производственной логистики на промышленных предприятиях, Ефременко А. В. (2009)
Онищенко С. П. - Формирование и оптимизация эффекта синергизма в процессе развития корпоративных структур (2009)
Душин Б. И. - Метод оценки фактической эффективности маркетинговой деятельности (2009)
Кадыкова И. Н. - Оценка бизнеса в системе project expert как элемент антикризисного менеджмента, Шевченко Е. А. (2009)
Хмель С. Н. - О методике определения производительности труда, Хмель В. И. (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Вартанян В. М. - Неопределенность в экономических процессах: факторы возникновения и методы ее описания, Ревенко Д. С., Лыба В. А. (2009)
Рева О. М. - Нечітка модель номінальної зарплати науково-педагогічних працівників, Суворова І. М. (2009)
Усов А. В. - Исследование моделей экономической устойчивости функционирования предприятий в условиях параметрической неопределенности, Гончаренко Е. Н. (2009)
Калініна О. М. - Функція контролю в бюджетуванні (2009)
Димченко О. В. - Специфіка управління інноваційним розвитком в контексті просторово-мережної взаємозалежності, Димченко В. В., Шевчук В. В. (2009)
Снисаренко Е. Б. - Оценка и оценивание инновационного потенциала, Есина В. А. (2009)
Полчанинова И. Л. - Теоретико-методический подход к системе сбалансированных показателей (2009)
Стогній В. Г. - Систематизація теоретико-методичних засад побудови корпоративної стратегії підприємств будівельної галузі, Лобанов О. А. (2009)
Соловйова О. Є. - Мотивація як чинник підтримки стратегічних цілей підприємства (2009)
Зеленков А. В. - Принятие решений по применению аутсорсинга логистических услуг, Новикова К. К. (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Вербицька В. І. - Економічна сутність заробітної плати як ціни товару на ринку праці, Бредіхін В. М., Горєлов Д. О. (2009)
Божко В. П. - Моделирование и управление безубыточной деятельностью производственного предприятия, Карацева И. Ю. (2009)
Шаболтас Е. Н. - Выбор иностранного поставщика в условиях неопределенности, Волошин М. А. (2009)
Гончаренко Е. Н. - Управление устойчивостью экономических систем на основе оптимизации прогнозных характеристик, Усова И. А. (2009)
Мамонов К. А. - Аналіз науково-методичних підходів до оцінки економічного потенціалу будівельного підприємства (2009)
Акольська О. В. - Управлінський облік та проблеми його функціонування в сучасних умовах управління підприємством, Білоцерківський О. В. (2009)
Лобанов О. А. - Удосконалення інструментарію стратегічного управління прибутком будівельних акціонерних товариств (2009)
Морозова Ю. А. - Систематизація заходів, щодо підвищення ефективності управління вартістю підприємства акціонерної форми власності (2009)
Онищенко С. В. - Інструментарій оцінки та моніторингу інвестиційної привабливості акціонерних товариств будівельної галузі в системі вартісно-орієнтованого корпоративного управління (2009)
Ревенко Д. С. - Метод комплексной идентификации и прогнозирования структурных компонент динамических процессов с неопределенными данными (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Сінько Г. С. - Аналіз та оцінка ділової репутації підприємств машинобудівної галузі, Божко В. П. (2009)
Барышникова В. В. - Современный порт в логистической цепочке доставки грузов (2009)
Шаболтас Е. Н. - Метод определения эффективности ведения ВЭД с применением давальческого сырья, Богатыренко А. В. (2009)
Выходец Ю. С. - Оценка международной конкурентоспособности предприятия, Лисунов К. В. (2009)
Бондарева Т. И. - Модель позиционирования предприятия на внешнем рынке, Алферова Т. В. (2009)
Выходец Ю. С. - Бизнес-модель внешнеэкономической деятельности компании-посредника на рынке продукции машиностроения, Миронов В. А. (2009)
Узун Д. Д. - Методика розрахунку оптимального розміру партії в контексті маркетингового розуміння товару, Узун Ю. О. (2009)
Осадчук А. И. - Оценка эффективности деятельности предприятия-субъекта ВЭД, Лисунов Д. В. (2009)
Півень А. І. - Фактори кризового стану підприємств машинобудівної галузі (2009)
Білоусова С. Ю. - Споживче кредитування в Україні: аналіз та перспективи розвитку в умовах кризи (2009)
Шевченко Ю. О. - Проблема "валютизації" іпотечного кредитування (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Павлова В. А. - Розробка моделі вибору конкурентної стратегії промислового підприємства, Губарєв Р. В. (2010)
Снісаренко О. Б. - Оцінка фінансової стійкості місцевих бюджетів, Гавриленко А. О., Гребенікова О. В. (2010)
Чорна О. Є. - Система управління запасами "Канбан" на підприємствах машинобудівної галузі (2010)
Білоцерківський О. В. - Аналіз можливостей використання фінансового аутсорсингу на підприємствах України, Чудновець Ю. Ю. (2010)
Головко И. С. - Регулирование ликвидности банковских учреждений как направление деятельности НБУ, Успаленко В. И. (2010)
Калініна О. М. - Етапи розробки і впровадження бюджетування (2010)
Узун Д. Д. - Огляд особливостей інноваційних стратегій підприємств у сучасних умовах українського ринку, Узун Ю. О. (2010)
Алькема В. Г. - Управління економічною безпекою машинобудівного підприємства в умовах значної варіації параметрів замовлення (2010)
Гатило В. П. - Фактори, що впливають на формування корпоративного іміджу підприємства (2010)
Семенченко А. В. - Методика розрахунку надбавок фахівцям з використанням міжгалузевих нормативів та інформаційних технологій (2010)
Сорокіна А. О. - Банкрутство комерційних банків України: причини виникнення та шляхи запобігання (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Момот Т. В. - Інтеграція мотиваційного механізму з бізнес-стратегією дорожньо-будівельного підприємства, Колонтаєвський О. П. (2010)
Рижакова Г. М. - Економетричні залежності обсягів реалізації продукції (робіт, послуг) малих підприємств в Південному регіоні України (2010)
Татар М. С. - Формалізація врахування динаміки валютних курсів при визначенні ціни експортноорієнтованої продукції, Черний Л. О. (2010)
Калініна О. М. - Оцінка вартості підприємства в сучасних умовах, Божко Е. А. (2010)
Турко Д. О. - Аналіз зміни переліку високотехнологічних продуктів та визначення особливостей високотехнологічних галузей України, Дронова-Вартанян І. В., Артьомова А. В. (2010)
Узун Д. Д. - Дослідження особливостей комутантних стратегій інноваційних організацій, Узун Ю. О. (2010)
Хмель С. Н. - Учет и элиминирование рыночноконъюнктурных факторов при оценке экономической эффективности выпуска продукции, Хмель В. И. (2010)
Гончаренко Е. Н. - Детерминированный подход в исследовании устойчивости экономических систем в переходных условиях (2010)
Голованова М. А. - Формування цінових рішень на основі аналізу беззбитковості, Петрик В. Л., Жеребко Г. В. (2010)
Сафронов Я. В. - Факторы экономического обоснования автоматизации прочностных испытаний самолетов, Сафронова О. В., Спасителев Я. Я. (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Гончаренко Е. Н. - Анализ основных причин, влияющих на устойчивость развития предприятия (2010)
Черничинець С. П. - Інституціональне проектування системи корпоративного управління в акціонерних товариствах (2010)
Ігнатова Є. М. - Інновація як об’єкт товарної інноваційної політики (2010)
Кадикова І. М. - Застосування збалансованої системи показників для управління факультетом ВНЗ, Алфьорова А. Л., Челпанова І. В. (2010)
Гусєва Ю. Ю. - Рейтингова оцінка інвестиційної якості акцій промислових підприємств України, Снісаренко О. Б. (2010)
Сафронов Я. В. - Методикa оценки экономической эффективности инвестиций в новые технические решения, Сафронова О. В., Спасителев Я. Я. (2010)
Узун Д. Д. - Дослідження особливостей патієнтних стратегій інноваційних організацій, Узун Ю. О. (2010)
Бондарєва Т. І. - Методика формування портфелю інноваційних проектів, Остроушко Д. Є. (2010)
Мірошник Р. О. - Методика позиціювання машинобудівних підприємств у матриці "нематеріальні активи-інноваційна активність", Сорочак О. З. (2010)
Каширина О. В. - Оптимизация соотношения между доходами и прибылью хозяйствующего субъекта, Карацева И. Ю., Карацева Н. З., Потапова М. В. (2010)
Грицай О. І. - Економічна сутність терміну "інноваційний процес" (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Горелов Д. А. - Стратегические направления снижения трансакционных издержек предприятия, Вербицкая В. И., Бредихин В. М. (2010)
Вартанян В. М. - Методы исследования поведения индустриального потребителя в процессе принятия хозяйственных решений, Дронова-Вартанян И. В., Турко Д. А. (2010)
Кадничанський М. В. - Інтелектуальні активи як ключовий фактор реалізації комбінаторних переваг холдингових компаній, Тараруєв Ю. О. (2010)
Снисаренко Е. Б. - Регулирование развития региональной социально-экономической системы, Демьяненко Е. C. (2010)
Узун Д. Д. - Исследование границ области применения показателя наукоёмкости (2010)
Полубєдова А. О. - Оцінка практичного інтелекту персоналу, Костін Д. А. (2010)
Михайленко Д. Г. - Емоційне забезпечення трудової активності персоналу (2010)
Захаркіна Л. С. - Перспективна оцінка технологічних рішень у стратегічному плануванні інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України (2010)
Дергоусова А. О. - Щодо питання визначення сутності поняття стратегії розвитку транспортного підприємства (2010)
Кадикова І. М. - Інтеграція стандартів GMP у виробничий менеджмент фармакологічних підприємств України, Ситник В. І. (2010)
Білоусова С. Ю. - Проблема купівлі житла на первинному ринку під заставу майнових прав на нерухомість в рамках фонду фінансування будівництва, Успаленко В. І. (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Тімофєєв В. О. - Задача планування ресурсів ремонтно-будівельної організації, Чуб О. І. (2011)
Юдін М. А. - Оцінка та перспективи використання вітчизняного обладнання з переробки альтернативних видів палива (2011)
Сафронов Я. В. - Методика расчета экономической эффективности автоматизации прочностных испытаний самолетов, Сафронова О. В., Спасителев Я. Я. (2011)
Снісаренко О. Б. - Оптимізація трансфертної політики на рівні місцевих бюджетів, Котеленець Е. В. (2011)
Сорокіна А. О. - Організація послуг банку з касового обслуговування, Успаленко В. І. (2011)
Зеленков А. В. - Управління проектами дорожньо-будівних робіт, Нестеренко Г. В. (2011)
Захаркіна Л. С. - Формування стратегії інноваційного розвитку машинобудівного підприємства (матричний підхід) (2011)
Сумец А. М. - Ключевые факторы организации региональных логистических кластеров (2011)
Білошенко І. А. - Удосконалення методу визначення впливу інвестиційного проекту на рівень соціально-економічного розвитку регіону (держави) (2011)
Пецкович М. Д. - Методи контролювання діяльності підприємства (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Сімченко Н. О. - Застосування методу нечітких множин до оцінювання ділової репутації машинобудівних підприємств (2011)
Момот Т. В. - Економічна безпека корпоративних підприємств будівельної галузі, Філатова І. О., Тофанюк О. В. (2011)
Тімофєєв В. О. - Інформаційна система інтерактивної оптимізації параметрів формування навчального навантаження, Денищук П. М. (2011)
Петриківа О. С. - Особливості організації споживчого кредитування: проблеми та перспективи, Цеберман М. В. (2011)
Дронова-Вартанян И. В. - Модель принимаемого решения о производстве высокотехнологичного товара с учетом роли высококвалифицированного труда в моделях внешней торговли в условиях построения инновационной экономики, Турко Д. А. (2011)
Білоцерківський О. В. - Оцінка привабливості зарплатного проекту банку, Чудновець Ю. Ю. (2011)
Мамонов К. А. - Організаційно-економічний механізм управління стейкхолдерами будівельних компаній: сутність, структура й інформаційний захист (2011)
Тофанюк О. В. - Розробка підходів до визначення надходжень від податку з доходів фізичних осіб в бюджет Харківського регіону з урахуванням законодавчих змін, Новікова Н. Ю. (2011)
Филипковская Л. А. - Обеспечение экономической безопасности авиапромышленного предприятия, Скачков А. Н. (2011)
Кадикова І. М. - Проекологічна політика управління на підприємствах теплоенергетичної галузі, Бондарєва Т. І., Голованьова Г. М. (2011)
Шуліков А. Е. - Статистичне дослідження часових рядів цін на В2В-ринку, Голованова М. А. (2011)
Можевенко Т. Ю. - Визначення імовірності контакту цільової аудиторії із різними елементами медіакомбінації при здійсненні рекламних комунікацій, Чумаченко І. В. (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Гнилицкая Л. В. - Манипулирование учетными данными – угроза экономической безопасности предприятия (2011)
Кракос Ю. Б. - Передумови реструктуризації кадрової стратегії вітчизняних промислових підприємств, Калініна О. М. (2011)
Кадыкова И. Н. - Использование сценарного анализа при управлении отечественными компаниями в современных условиях, Триусова В. А. (2011)
Костель М. В. - Плата за природний капітал як інструмент управління природокористуванням, Деркач М. А. (2011)
Выходец Ю. С. - Семантические барьеры в международных коммуникациях университетов, Костроминова Е. Д. (2011)
Бортніченко С. Д. - Оптимізація управління збутовими запасами, Лисенко Д. Е. (2011)
Момот В. М. - Способи управління якістю на підприємствах ресторанного типу, Нежурко В. В. (2011)
Зеленков А. В. - Использование имитационного моделирования при выполнении реинжиниринга бизнес-процессов, Кононенко А. В., Хайрединова Г. А. (2011)
Бондарєва Т. І. - Оцінка ефективності експортної діяльності підприємства, Осадчук А. І. (2011)
Лісовенко С. А. - Корпоратизація підприємств як основа конкурентоспроможності авіакосмічної галузі України (2011)
Косенко С. В. - Теоретичні положення стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств: визначення та класифікація (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Гатило В. П. - Підвищення інвестиційної привабливості за рахунок позитивного іміджу підприємства на ринку праці, Назарова Г. В. (2011)
Мартиненко І. О. - Формування системи професійного навчання персоналу машинобудівних підприємств, Чумаченко І. В. (2011)
Татар М. С. - Аналіз індикаторів конкурентоспроможності металургійних підприємств України, Гребенікова О. В., Черний Л. О. (2011)
Тофанюк О. В. - Застосування механізмів державно-приватного партнерства у бюджетному регулюванні регіонального розвитку, Чалий І. Г. (2011)
Кобушко І. М. - Інвестиційний ринок України: актуальні тенденції розвитку сегменту фінансових інструментів (2011)
Тофанюк О. В. - Дослідження та розробка підходів до прогнозування показників регіонального розвитку в Україні, Ісаєнко Ю. В. (2011)
Малаксиано Н. А. - О моделировании физического износа портового оборудования в условиях непостоянной занятости (2011)
Петрик В. Л. - Подходы к оценке затрат на создание сайта, Голованов И. С., Голованова М. А. (2011)
Новикова І. В. - Стратегічна цінність як основа оцінки ефективності інвестиційної діяльності (2011)
Багіров Е. Г. - Особливості логістичного аутсорсингу в Україні, Лисенко Д. Е., Бугас Д. Н. (2011)
Антоненко М. А. - Система комплексного оцінювання проекту технологічного оновлення машинобудівного підприємства (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Shaganov V. V. - Taxonomic structure and Kerch Strait ichthyofauna environmental features (2013)
Корзун Ю. В. - Состояние ресурсов в зоне НАФО и их доступность для рыболовного флота Украины, Парамонов В. В., Кухарев Н. Н. (2013)
Бердиева А. В. - Новые данные о скелете некоторых видов черноморских рыб, Кузьминова Н. С. (2013)
Желтов Ю. А. - Способы нормирования кормления искусственными кормами при выращивании двухлетнего карпа до товарной массы в прудах, Дворецкий А. И., Микитюк В. В., Дерень О. В., Грех В. И. (2013)
Дворецкий А. И. - Новые данные о скелете некоторых видов черноморских рыб, Желтов Ю. А., Немировская Е. В., Дерень О. В. (2013)
Подольская О. Г. - Применение эффекта аэроионизации на современном морском транспорте, Семенов К. (2013)
Сухенко В. Ю. - Опір спрацюванню евтектичних покриттів у розчинах харчової солі, Сухенко Ю. Г., Мануілов В. В. (2013)
Горбенко А. Н. - Анализ причин возникновения крутильных колебаний в турбокомпрессоре судового двигателя, Демьяненко М. В. (2013)
Корниенко В. С. - Исследование динамики низкотемпературной коррозии и загрязнения поверхностей нагрева утилизационных котлов (2013)
Серёгин С. С. - Механизм управления конкурентоспособностью предприятий рыбной отрасли (2013)
Салій О. О. - Розробка технології виготовлення та масштабування процесу виробництва капсул рибавiрину, Літка В. В., Лось О. В. (2010)
Шевченко В. О. - Полімерні контейнери — первинне пакування парентеральних розчинів (2010)
Ісмаїлова З. Д. - Вивчення впливу мірицетину і його похідних на антитоксичну функцію печінки на моделі перитоніту, Мусаєва Е. М., Гараєв Е. А., Мовсумов І. С. (2010)
Матвійчук А. В. - Дослідження залежності гострої токсичності та діуретичної активності від хімічної структури n-r-заміщених амідів аренсульфонілоксамінових кислот, Таран А. В., Кириченко О. М., Самура Б. А., Живора Н. В. (2010)
Зупанець І. А. - Церебропротекторна дія похідних глюкозаміну в умовах експериментальної гіпоксії у щурів, Гринцова О. Є. (2010)
Джафарова Р. Е. - Дослідження антидіабетичних властивостей трави звіробою Hypericum perforatum L. (2010)
Цубанова Н. А. - Дослідження церебропротекторної дії та гострої токсичності нової – сполуки спіроциклічного похідного оксіндолу, Штриголь С. Ю. (2010)
Ковальов С. В. - Дослідження речовин первинного синтезу з трави лядвенця українського та лядвенця польового (2010)
Ковальова А. М. - КОМПОНЕНТИ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ GALIUM HUMIFUSUM BIEB, Ільїна Т. В., Горяча О. В. (2010)
Криворучко О. В. - Хромато-мас-спектрометричне дослідження летких речовин листя і плодів аронії чорноплідної (2010)
Бурда Н. Є. - Кількісне визначення органічних кислот у траві Filipendula ulmaria (L.) Maxim, Журавель І. О., Кисличенко В. С., Дємьохін В. Б. (2010)
Ісакова Т. І. - Особливості складу ефірних олій деяких видів полину флори України. Повідомлення 1. Монотерпеноїди ефірних олій полину гіркого та полину звичайного, Ковальова А. М., Очкур О. В., Сидора Н. В., Гриценко О. М. (2010)
Таран К. В. - Порівняльний аналіз антиоксидантних властивостей 17β-естрадіолу та його 16- ариліденпохідних в умовах in vitro, Горбенко Н. І., Кондратюк Ж. О., Яременко Ф. Г. (2010)
Шатілова О. А. - Зміни рівня моноамінів головного мозку в мишей під впливом нового протидіабетичного засобу діакамфу, Штриголь С. Ю., Мерзлікін С. І. (2010)
Зупанець К. О. - Експериментальна оцінка впливу композиції на основі кверцетину та похідних глюкозаміну на перебіг остеоартриту з синовітом у щурів, Дєдух Н. В., Отрішко І. А., Шебеко С. К. (2010)
Добра О. О. - Дослідження аналгетичної активності рослинних зборів з парилом звичайним та волошкою синьою, Самура Б. А. (2010)
Шадлинский Э. А. - Изменения биомаркеров некроза миокарда и летальности при остром нарушении коронарного кровообращения под влиянием антиагрегантов с различным механизмом действия в эксперименте (2010)
Домар Н. А. - Пошук потенційних фрігопротекторів серед водорозчинних і ліпосомальних форм кверцетину, Штриголь С. Ю. (2010)
Щокіна К.Г. - Експериментальне вивчення кардіопротекторної активності рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну- 1 (АРІЛ- 1) та ліпіну на моделі іммобілізаційного стресу в щурів, Штриголь С.Ю., Бєлік Г.В., Бутко Я.О (2010)
Дученко М. А. - Хромато-мас-спектрометричне визначення компонентного складу ефірної олії гледичії звичайної, Демешко О. В., Ковальов С. В. (2010)
Журавель І. О. - Вивчення складу ефірної олії плодів кардамону (2010)
Ісакова Т. І. - Особливості складу ефірних олій деяких видів полину флори України. Повідомлення 2. Сесквітерпеноїди та ароматичні сполуки ефірних олій полину гіркого та полину звичайного, Ковальова А. М., Очкур О. В., Сидора Н. В., Гриценко О. М. (2010)
Попик А. І. - Дослідження салідрозиду і тирозолу в надземних і підземних органах бузку звичайного, Кисличенко В. С., Король В. В. (2010)
Баюрка С. В. - Ізолювання Тразодону з біологічного матеріалу за допомогою хлороформу, Карпушина С. А., Бондар В. С. (2010)
Гусак А. Г. - Расширение области применения свободновихревых насосов, Герман В. Ф., Котенко А. И., Яхненко С. М. (2013)
Ковалёв И. А. - Перспективы совместного применения некоторых нетрадиционных способов повышения напорности, Ратушный А. В., Павловская Н. А. (2013)
Папченко А. А. - Аналіз обтікання кулі потоком повітря як перше наближення для визначення аеродинамічних характеристик крилоподібних профілів ортогональних вітродвигунів, Липовий В. М., Барикін О. О. (2013)
Беда О. І. - Аналіз демпфувальної та циркуляційної сил у шпаринному ущільненні довільної довжини (2013)
Артюхов А. Е. - Анализ результатов промышленного внедрения вращающихся вибрационных грануляторов плава в агрегатах получения аммиачной селитры, Кононенко Н. П. (2013)
Артюхова Н. О. - Експериментальне дослідження гідродинаміки руху потоків на каскаді полиць у багатоступінчастих гравітаційних сушарках, Юхименко М. П. (2013)
Мандрыка А. С. - Исследование износа проточной части свободновихревого насоса (2013)
Острога Р. О. - Режимні параметри процесу капсулювання мінеральних добрив органічною оболонкою, Юхименко М. П. (2013)
Галич Р. В. - К вопросу осаждения твёрдых частиц на поверхность жидкости, Якуба А. Р., Склабинский В. И., Стороженко В. Я. (2013)
Скиданенко М. С. - Аналіз гідродинаміки стаціонарного витікання струменя, Склабінський В. І. (2013)
Найда М. В. - Аналіз розрахункових залежностей, що враховують вплив кінцевого числа лопатей відцентрового насоса на його теоретичний напір, Ткачук Ю. Я. (2013)
Косторной С. Д. - Выбор толщины лопасти рабочего колеса при проектировании лопастной гидравлической машины, Мартынова Н. С. (2013)
Ткачук Ю. Я. - Приближенная оценка ущерба от аварий в гидросетях водоснабжения, Шатрюк Е. В., Лобан С. А. (2013)
Рудяк Ю. А. - Оптимізація експериментально-розрахункового методу розв’язання задач механіки руйнування (2013)
Акилов А. И. - Оценка обрабатываемости материалов по затратам энергии разрушения, Чижов И. Г., Геращенко Ю. А., Майборода С. А. (2013)
Жигуц Ю. Ю. - Термітні ливарні нержавіючі сталі аустенітно-феритного класу (2013)
Залога В. А. - Исследование колебаний токарного станка. Часть 1. Исследование закономерностей изменения динамики обрабатывающей системы в зависимости от состояния режущего инструмента, Нагорный В. В. (2013)
Швец С. В. - Наросты на элементах системы резания, Астахов В. П. (2013)
Охріменко О. А. - Аналіз та особливості сучасних САПР черв’ячних фрез (2013)
Запорожченко В. С. - Усовершенствование конструкции штамповой оснастки для прецизионной штамповки, Запорожченко А. В. (2013)
Попова Н. В. - Антибиотические свойства Лютеолина, Дихтярев С. И., Маслова Н. Ф., Литвиненко В. И. (2011)
Загайко А. Л. - Дослідження біологічної активності продуктів з поліфенолами винограду за умов моделювання емоційно-больового стресу, Красильнікова О. А., Кравченко Г. Б., Галузінська Л. В., Кочубей Ю. І. (2011)
Єрьоменко Р. Ф. - Дослідження впливу екстракту з трави люцерни посівної на стан мембранних білків та мембран в умовах гемолізу еритроцитів (2011)
Цубанова Н. А. - Дослідження кардіопротекторної дії спіроциклічного похідного оксіндолу (2011)
Набока О. І. - Вивчення міотропної спазмолітичної активності карборену на ізольованих кільцях грудного сегменту аорти та нирковій артерії щурів, Желясков Р. П., Кравченко В. М. (2011)
Малоштан А. В. - Гістоморфологічне дослідження стану стінки піхви щурів при експериментальному вагініті та лікування песаріями "Фітовагін", Загайко А. Л., Лар'яновська Ю. Б. (2011)
Філімонова Н. І. - Рівень антимікробної здатності пробіотиків залежно від кислотно-лужної рівноваги, Дика О. М., Місюрьова В. О., Мухамед Мофтах Єлааті (2011)
Гладух Є. В. - Розробка технології виробництва м'якої лікарської форми для лікування ран у другій та третій фазах ранового процесу, Безрукавий Є. А., Шмирьова Ю. В. (2011)
Грудько В. О. - Дослідження механізму лужного гідролізу пірацетаму при кількісному визначенні методом зворотної алкаліметрії, Ханін В. А., Шмирьова Ю. В. (2011)
Ахмедов Е. Ю. - Аналітичне застосування трамалселективних електродів, Болотов В. В., Бризицький О. А., Мороз В. П., Білопольська О. О. (2011)
Толочко К. В. - Біофармацевтичні дослідження ректальних супозиторіїв для лікування простатитів, Ярних Т. Г., Чушенко В. М. (2012)
Половко Н. П. - Біофармацевтичні дослідження гелю Клотримазолу, Гусаров В. І., Губарь С. М., Коваленко С. М., Ковальова Т. М. (2012)
Левачкова Ю. В. - Біофармацевтичні дослідження песаріїв "Клімедекс", Ярних Т. Г., Чушенко В. М. (2012)
Шевченко В. О. - Вивчення основних фізико-хімічних показників субстанції – один з етапів фармацевтичної розробки (2012)
Кричковська А. М. - Ретроспективний моніторинг змін термінів придатності основних лікарських засобів, Пузанова І. П., Громовик Б. П., Стасевич М. В., Журахівська Л. Р., Хоменко І. М., Новіков В. П. (2012)
Шведський В. В. - Вплив діакамфу гідрохлориду на кровопостачання головного мозку за ішемії-реперфузії на тлі алоксанового цукрового діабету у щурів (2012)
Чекман І. С. - Встановлення квантово-хімічних основ фармакокінетичних властивостей компонентів нової лікарської композиції, Звягінцева Т. В., Сирова Г. О., Небесна Т. Ю., Загайко А. Л. (2012)
Тюпка А. О. - Вплив наноемульсії ліпосом з поліфенолами виноградного насіння на структурні компоненти клітин слизової оболонки шлунка при її виразковому ураженні, Загайко А. Л., Кононенко Н. М. (2012)
Ткачова О. В. - Дослідження репаративної та місцевоанестезуючої дії мазі "Пролідоксид" (2012)
Хохлова Н. О. - Фармакологічне вивчення Iris Pseudocarus, Деркач Н. В., Затильникова О. О., Ковальов В. Н., Волковой В. А. (2012)
Загайко А. Л. - Вивчення ліпотропної дії поліфенольних екстрактів з насіння винограду на моделі гострого тетрахлорометанового гепатиту, Заїка С. В., Красільнікова О. А., Сенюк І. В. (2012)
Луцак І. В. - Психотропні властивості екстракту кори осики, Штриголь С. Ю. (2012)
Зупанець І. А. - Експериментальне вивчення гастропротекторної дії комбінації на основі похідних глюкозаміну з кверцетином в умовах хронічного оцтовокислого ураження слизової оболонки шлунка, Сахарова Т. С., Андрєєва О. О., Семенов А. М. (2012)
Луканюк М. І. - Фармацевтична хімія та фармакогнозія жирнокислотний склад листків деяких видів рослин родини липові, Марчишин С. М. (2012)
Сахацька І. М. - Встановлення жирнокислотного складу квіток та листя півонії лікарської сортів "Alba Plena" та "Rosea Plena", Кисличенко В. С., Журавель І. О., Бурда Н. Є. (2012)
Гарна С. В. - Валідація методики кількісного визначення нікотинаміду методом спектрофотометрії у складі комплексного фітопрепарату, Проскуріна К. І., Георгіянц В. А. (2012)
Кошовий О. М. - Терпеноїдний склад листя деяких представників підроду Sclarea роду Salvia (2012)
Воробець Н. М. - Фізіологічно активні речовини та антиоксидантна активність суцвіть арніки гірської (ARNICA MONTANA L.), Піняжко О. Б. (2012)
Толочко К. В. - Кількісне визначення екстракту кори осики сухого у супозиторіях під умовною назвою "Трецивіт-Прост", Ярних Т. Г., Чушенко В. М. (2012)
Філімонова Н. І. - Експериментальне відтворення дисбіозу кишечника під впливом застосування нестероїдних протизапальних засобів, Пасісниченко В. О., Мохамад Мехді Ельааті (2012)
Біркун О. О. - Оцінка впливу екзогенного сурфактанту на антибактеріальні властивості препаратів, активних у відношенні полірезистентних збудників госпітальної пневмонії, Криворутченко Ю. Л., Постнікова О. М., Коняєва О. І., Бабанін А. А., Загорулько О. К. (2012)
Баюрка С. В. - Розробка методів ідентифікації та кількісного визначення пароксетину, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу, Карпушина C. А., Семенов А. М. (2012)
Лук’янчук В. Д. - Токсикометричні параметри потенційного церебропротектора ВІТІН-1, Крилова О. В. (2009)
Сирова Г. О. - Вивчення дозозалежних жарознижуючих властивостей нового лікарського засобу (2009)
Головенко М. Я. - Особливості фармакокінетики похідного калікс (4) арену за різних умов введення білим мишам, Шнейдер Н. В., Борисюк І. Ю. (2009)
Гололобова О. В. - Порівняння антиексудативної активності сучасних гепатопротекторів антраля та тютриазоліна, Щокіна К. Г. (2009)
Охріменко С. М. - Вплив унітіолу на стан енергетичного метаболізму у щурів при введенні хлориду кобальту, Каліман П. А. (2009)
Малоштан Л. М. - Вплив екстракту сої на концентрацію білків плазми крові на фоні доксорубіцінової кардіоміопатії (ДКМП), Єрьоменко Р. Ф., Шаталова О. М., Субота *Н. П. (2009)
Вороніна Л. М. - Вивчення гепатозахисної активності поліфенольних комплексів з винограду сортів "Каберне" та "Ркацителі" в умовах гострого токсичного гепатиту у щурів, Загайко А. Л., Файзуллін О. В., Заїка С. В., Кравченко Г. Б. (2009)
Борщевский Г. И. - К вопросу применения низкомолекулярных гепаринов (обзор литературы), Борщевская М. И. (2009)
Содержание (2013)
Contents (2013)
Кухарчук В. В. - Дослідження динамічних режимів роботи системи привода похилого дифузійного апарата методом імітаційного моделювання, Родінков В. І., Коваль А. М. (2013)
Моргун А. С. - Прогнозування за методом граничних елементів технічних ресурсів кільцевого пальового поля силосу зерносушарки, Франчук О. В., Довгопол Д. С. (2013)
Березюк О. В. - Моделювання динаміки санітарно-бактеріологічного складу твердих побутових відходів під час літнього компостування, Горбатюк С. М., Березюк Л. Л. (2013)
Джеджула В. В. - Економічна ефективність маловитратних заходів з енергозбереження в системах кондиціювання повітря промислових підприємств (2013)
Сінельнік В. В. - Формування вартості страхових компаній в умовах розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні (2013)
Федорук О. В. - Економічна безпека держави з відкритою економікою: сутність та пріоритети зміцнення (2013)
Рассуждай Е. Я. - Підвищення конкурентоспроможності вугледобувних підприємств на основі оцінки їх капіталізації, Шестакова О. С. (2013)
Єпіфанова І. Ю. - Перспективи підвищення ефективності управління інноваційною діяльністю вітчизняних підприємств (2013)
Грабовецький Б. Є. - Ідентифікація змісту та ранжування факторів, що обмежують розвиток венчурного бізнесу, на основі методу експертних оцінок Дельфі, Зянько В. В. (2013)
Зянько В. В. - Моделювання реальної відсоткової ставки для США та КНР і їх порівняння з українською моделлю, Зянько П. В. (2013)
Штовба С. Д. - Ідентифікація взаємозв’язку корупції та тіньової економіки в європейських країнах в 2003—2012 роках, Штовба О. В. (2013)
Саїнський Д. А. - Аналіз фінансово-організаційного забезпечення державної підтримки розвитку галузі хмелярства в Україні (2013)
Яковлєва О. В. - Розрахункова оцінка параметрів U-подібного трубного випромінювача, представленого умовним (розрахунковим) прямокутним джерелом променистої енергії, Павленко А. М. (2013)
Левицький С. М. - Математична модель системи діагностування гальмівних кіл перетворювачів частотних електроприводів, Бартецький А. А. (2013)
Квєтний Р. Н. - Метод синтезу фільтра для усунення розмитості з використанням другої фундаментальної форми поверхні зображення, Софина О. Ю., Буняк Ю. А. (2013)
Азаров О. Д. - Динамічні характеристики двотактних підсилювачів постійного струму із роздільними каналами перетворення сигналів, Теплицький М. Ю. (2013)
Самчук Л. М. - Виготовлення фільтрувальних елементів методом саморозповсюджуваного високотемпературного синтезу для регенерації технічних рідин та мастил (2013)
Божко Т. Є. - Визначення оптимальних умов високоякісної фінішної обробки спеченого порошкового матеріалу ПЖР-3 (2013)
Філинюк М. А. - Пристрої узгодження відеоімпульсних та імітансних схем, Лазарєв О. О., Ліщинська Л. Б. (2013)
Кравцов І. Ю. - Принцип побудови систем просторово-часової фільтрації, Кичак В. М., Кравцов Ю. І. (2013)
Мокін Б. І. - Підвищення ступеня адекватності моделі процесу забування знань, Мокін О. Б. (2013)
Клочко В. I. - Типові помилки студентів при вивченні Excel та причини їх виникнення, Воюш В. I. (2013)
Хом’юк І. В. - Застосування нетрадиційних інструментів оцінювання навчальних результатів студентів з вищої математики (2013)
Сердюк В. Р. - Белецька Н. Г. Професійна підготовка висококваліфікованих трудових кадрів для будівельної галузі (2013)
Трояновська Т. І. - Метод обробки даних дослідження індивідуальних характеристик суб’єкта системи комп’ютеризованої підготовки спеціалістів (2013)
Реферати (2013)
Рефераты (2013)
Abstracts (2013)
Шульга Т. Я. - Влияние интенсивности полей приводного ветра на динамические процессы и трансформацию пассивной примеси при наличии стационарных течений в Азовском море (2013)
Слепышев А. А. - Нелинейные эффекты при распространении захваченных топографических волн на бароклинном течении, Начешников С. Ю. (2013)
Доценко С. Ф. - Изменения уровня моря в мелководном заливе, вызванные прохождением барического фронта, Миклашевская Н. А. (2013)
Морозов А. Н. - Характеристики звукорассеивающего слоя Черного моря по данным LADCP-наблюдений, Лемешко Е. М. (2013)
Сизов А. А. - Аномалии поверхностной температуры Черного моря в годы четного и нечетного циклов солнечной активности, Чехлан А. Е., Анисимов А. Е. (2013)
Яровая Д. А. - Численное моделирование валиковых структур в мезомасштабных вихрях над Черным морем, Ефимов В. В. (2013)
Симов В. Г. - Водообмен Таганрогского залива с Азовским морем, Морозов В. И., Фомина И. Н., Мартынов Е. С. (2013)
Баштан Л. П. - Стан гемодинаміки при спинномозковій анестезії у літніх пацієнтів, Ващенко О. М. (2012)
Березин А. Е. - Роль элевации мозгового натрийуретического пептида у пациентов, перенесших Q-инфаркт миокарда, как маркера раннего постинфарктного ремоделирования, Самура Т. А. (2012)
Івченко А. В. - Хімічний склад регенерату кісткової тканини, що формується в місці дефекту, на фоні стрептозотоцинового діабету у щурів статевозрілого віку (2012)
Клименко В. І. - Вплив чинників середовища на виникнення та перебіг психічних порушень серед населення похилого та старечого віку, Діхтяр А. Ю. (2012)
Разнатовская Е. Н. - Биохимические и иммунологические аспекты эндогенной интоксикации у больных химиорезистентным туберкулезом легких (2012)
Руденко С. О. - Причини летальності хворих з церебро-васкулярними хворобами, оперованих з приводу артеріальної аневризми та артеріо-венозної мальформації (2012)
Рябоконь Ю. Ю. - HCV-асоційовані ураження щитоподібної залози у хворих на хронічний гепатит С (2012)
Рязанов Д. Ю. - Удосконалення режиму антибактеріальної терапії при гнійно-некротичних захворюваннях м'яких тканин нижніх кінцівок (2012)
Сиволап В. В. - Діастолічна міжшлуночкова взаємодія у хворих з серцевою недостатністю ішемічного генезу залежно від функціонального класу, Туманська Н. В., Барська К. С., Руденко Д. Ю., Нордіо О. Г. (2012)
Сырбу И. Ф. - Дифференциальная диагностика гастродуоденальной язвы и острого панкреатита, Рязанов Д. Ю., Новохатний П. В. (2012)
Усачова О. В. - Оцінка місця та ефективності еубіотичного препарату в комплексній терапії ротавірусної інфекції у дітей раннього віку, Пахольчук Т. М., Сиволап В. К., Матвєєва Т. Б. (2012)
Шуляк В. И. - Принципы организации функциональных систем у больных менингитом, Присяжнюк Е. А., Тарасова А. В., Сорокин В. А., Сардак А. А., Сорокина Л. А., Кириченко О. А. (2012)
Степанов Ю. М. - Хронічний панкреатит: біліарний механізм, чинники та перебіг, Заіченко Н. Г. (2012)
Пестун І. B. - Порівняльний аналіз окремих складових національної лікарської політики в Україні та за кордоном, Мнушко З. M. (2012)
Фади Ал Зедан - Изучение консистентных свойств интраназальной лекарственной формы амлодипина, Гладышев В. В., Бурлака Б. С., Бирюк И. А. (2012)
Демиденко А. В. - Педагогические аспекты контроля качества подготовки и самоподготовки иностранных студентов 58-60, Визир И. В. (2012)
Доценко С. Я. - Професійна патологія в Запорізькій області за останні 10 років 61-62, Афанасьєв А. В., Кулинич О. В., Заіка І. B., Тягла В. М., Євтушенко В. О. (2012)
Корниенко Г. В. - К вопросу о повышении качества оказания хирургической помощи детям Запорожской области, Дмитряков В. А., Скалозубов М. А. (2012)
Сюсюка В. Г. - Оценка исходов родоразрешения в современных условиях работы родовспомогательного учреждения, Нерянов К. Ю., Комарова Е. В., Пейчева Е. В., Аверченко Е. Г., Маменко И. А., Белявская С. И. (2012)
Качан I. С. - Оцінка прихильності до лікування хворих на гіпертонічну хворобу (2012)
Кочін І. B. - Математико-статистична технологія визначення впливу факторів способу життя на рівень захворюваності з тимчасовою втратою працездатності (2012)
Власова С. Н. - Гигиеническая оценка качества воды Днепра в местах водопользования населения в акваториях организованных и неорганизованных пляжей Запорожья, Колеров О. И., Зверев Г. В., Шиловская Н. М. (2012)
Врюкалова Л. Т. - Гигиеническая оценка содержания хлорорганических соединений (хлороформа) в питьевой воде, Дудка Г. И., Тимченко О. В., Бережная И. Д. (2012)
Зарудная О. В. - О рисках заражения дирофиляриозом населения Запорожской области и Запорожья, Линник Ю. В., Шаповал Л. Л. (2012)
Клименко Л. И. - Оценка качества вакцинации БЦЖ по развитию поствакционального знака, Полякова Т. С., Бучковская И. Ю. (2012)
Костенецький М. І. - Ґрунт під будинком - основне джерело радону в приміщенні, Севальнєв A. І., Куцак А. В. (2012)
Литвиненко Л. М. - Лептоспіроз як природно-вогнищева інфекція в Запорізькій області, Циганкова A. M., Чеботок Є. М. (2012)
Севальнєв А. І. - Радон у печерах - нова проблема в спелеології, Костенецький M. І., Куцак А. В. (2012)
Севальнєв A. І. - Аналіз професійної захворюваності у Запорізькій області за період з 2001 до 2010 року, Шаравара Л. П., Козлова І. C. (2012)
Соколовська І. А. - Характер зрушень ліпідного обміну у хворих на хронічні неспецифічні запальні захворювання статевих органів у мешканців Орджонікідзевського району міста Запоріжжя, Берегова О. Г. (2012)
Соколовська Соколовська - Хронічні неспецифічні запальні захворювання статевих органів у мешканців промислового міста, І. А., Берегова О. Г. (2012)
Федорченко Р. А. - Особливості повікової смертності міського населення Запорізької області залежно від статі за 2005-2009 роки (2012)
Федорченко Р. А. - Особливості смертності міського та сільського населення Запорізької області, Волкова Ю. В., Таранов В. В. (2012)
Хомутов В. О. - Вплив дитячих іграшок на розвиток і здоров'я дитини та умови їх реалізації в торгівельній мережі Шевченківського району Запоріжжя, Ульяник Л. В., Белікова Л. І., Линник М. Г., Костенко О. М. (2012)
Шаравара Л. П. - Онкологічна захворюваність працівників Запорізької області за період з 1991 до 2011 року як наслідок впливу професійних ризиків, Севальнєв A. І., Козлова І. С. (2012)
Ахмедов Э. И. - Влияние "Байкокса" на белковый состав печени цыплят при экспериментальном кокцидиозе (2012)
Захарієва З. Є. - Біохімічні показники у щурів в умовах їх утримування на раціоні з підвищеним вмістом жирів та доданням кормових добавок з ріпаку, Будняк О. К., Федорко Н. Л., Чернадчук С. С., Сорокін А. В., Будняк О. Л., Данилова О. І., Запорожченко О. В. (2012)
Лабунец Г. П. - Активность катепсина Н в опухоли молочной железы у женщин разного возраста, Вовчук И. Л., Орел Н. А., Ногин В. А. (2012)
Марченко М. М. - Рівень S-нітрозотіолів у клітинах печінки мишей при нестачі вітаміну А та частковій гепатектомії, Копильчук Г. П., Бучковська І. М. (2012)
Пастернак С. Л. - Генотипические особенности экспрессии аллозимов β-эстеразы у отдельных видов дрозофил (2012)
Сытников Д. М. - Физиологическое значение растительных лектинов в условиях симбиоза "соя – клубеньковые бактерии" (2012)
Білоконь С. В. - Генотоксичний ефект гербіцидів і плодючість Drosophila melanogaster, Скляр В. С. (2012)
Кивганов Д. А. - Видовое разнообразие клещей перьевого покрова куликов семейства Charadriidae vigors, 1825 юга Украины, Черничко Е. И. (2012)
Горделі О. О. - Вплив одноразового γ-опромінення на кількість еритроцитів крові щурів після курсового профілактичного прийому спіруліни (штам 27G) та комплексу вітамінів групи В, Кузьмінська Н. Л., Карпов Л. М. (2012)
Тоцкий В. Н. - Состояние антиоксидантной системи у представителей Rapana venoza (Valenciennes, 1846), обитающих в разных акваториях Одесского залива (Черное море), Ершова О. Н., Топтиков В. А., Ковтун О. А., Драгоева А. Г. , Лавренюк Т. И. (2013)
Герасим’юк В. П. - Мікроскопічні водорості Одеських полів фільтрації, Герасим’юк Н. В. (2013)
Назарчук Ю. С. - Еколого-географічні особливості ліхенобіоти степової зони південного заходу України (2013)
Моцний І. І. - Дискримінація за кількісними ознаками короткостеблових аналогів м’якої пшениці в залежності від ступеня відновлення генофонду рекурентного сорту, Чеботар Г. О., Чеботар С. В., Кульбіда М. П. (2013)
Січняк О. Л. - Вплив гербіцидів на мейоз ярого ячменю, Копитчук Т. Є. (2013)
Джуртубаев Ю. М. - Макрозообентос озера Котлабух в современных экологических условиях (2013)
Ковальчук А. Н. - Пресноводная ихтиофауна раннего туролия из местонахождения Фрунзовка 2 (Одесская обл.) (2013)
Лобков В. А. - Динамика воспроизводства лисицы (Vulpes vulpes linnAeus, 1758) в условиях пониженного антропогенного воздействия (2013)
Шахмаев А. Е. - Технологические принципы получения липосомальных лекарственных препаратов, Краснопольский Ю. М., Волчик И. В., Швец В. И. (2012)
Штробля А. Л. - Активність вільнорадикальних процесів у щурів в умовах пошкодження міокарду адреналіном та при використанні сухого екстракту з листя абрикоса, Фіра Л. С., Вашкеба Е. М., Бойко Л. А. (2012)
Гриценко В. І. - Біофармацевтичні дослідження вивільнення α-адреноблокаторів з супозиторіїв для лікування гіперплазії передміхурової залози, Рубан О. А., Грудько В. О. (2012)
Трунова Т. В. - Вибір дози N,N’- дибензиламіду малоновоі кислоти в складі супозиторіїв протиепілептичної дії на підставі фармакологічних досліджень, Штриголь C. Ю., Крутських Т. В., Кухтенко О. С., Степаненко С. В. (2012)
Цубанова Н. А. - Вивчення токсичності спіроциклічного похідного оксіндолу на щурах за умов тривалого введення (2012)
Позднякова А. Ю. - Експериментальне вивчення противиразкової активності поліфенольного комплексу липи серцелистої та сиропу на його основі на моделі аспіринової виразки шлунка у щурів (2012)
Караковська Н. Є. - Дослідження антиандрогенної активності екстрактів листя та кореня лопуха великого, Щокіна К. Г., Дроговоз С. М. (2012)
Мохамад Махмуд Ассаф - Експериментальне вивчення впливугустих екстрактів лопуха великого на перебіг модельного гепатиту у щурів, Щокіна К. Г., Дроговоз С. М. (2012)
Маркін П. М. - Вивчення простатопротекторної активності оксіпросту при експериментальній гіперплазії передміхурової залози, Кононенко Н. М. (2012)
Бігдан О. А. - Отримання ряду потенційних фармакологічно активних сполук на основі 5-(2-, 3-, 4-фторфеніл)-1,2,4-тріазол-3-тіонів, Каплаушенко А. Г., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2012)
Марчишин С. М. - Компоненти ефірної олії трави розхідника звичайного (Glechoma Hederacea L.), Ющенко Т. І., Гарник М. С. (2012)
Луцак І. В. - Порівняльні особливості хімічного складу та проявів адаптогенної дії родіоли екстракту рідкого та екстракту кори осики, Бородіна Н. В., Волочай В. І., Ковальов В. М., Штриголь С. Ю. (2012)
Кошовий О. М. - Оптимізація процесу модифікації спиртового екстракту з листя евкаліпту, Кухтенко О. С., Комісаренко А. М., Винник О. В., Подгайний Д. Г. (2012)
Содержание (2013)
Бондаренко А. В. - Совершенствование управления факельным горением в котле (2013)
Бондарь С. А. - Обеспечение надежности работы судовых дизелей путем корректирования остаточного ресурса работы (2013)
Брошков С. Д. - Выбор экономичной скорости хода судна с учетом характеристик главного двигателя (2013)
Горб С. И. - Совершенствование системы управления пуском главного двигателя с винтом фиксированного шага, Никольский В. В., Никольский М. В. (2013)
Донской В. Г. - Вариантное проектирование объёмов централизованного контроля судовой энергетической установки (2013)
Ковальков В. И. - Измеритель динамических параметров электронных устройств, Никольский В. В., Хнюнин С. Г. (2013)
Лещев В. А. - Электропривод для демпфирования колебаний кранового груза (2013)
Лисовал А. А. - Настройка электронного регулятора дизеля, Вербовский А. В. (2013)
Никольский В. В. - Автоматизация учёта контейнеров портового терминала, Гура В. И., Хнюнин С. Г. (2013)
Онищенко О. А. - Энергосберегающая система управления судовыми холодильными установками, Никольский В. В., Биленко А. А., Живица Ю. В. (2013)
Сандлер А. К. - Схемотехнічне рішення комбінованого датчика клімат-контролю, Цюпко Ю. М., Сандлер О. А., Цюпко К. Ю. (2013)
Суворов П. С. - Критерий экономичности рейса судна на коротких морских линиях, Тарасенко Т. В. (2013)
Шевченко В. А. - Повышение быстродействия системы управления курсом судна, Захарченко В. Н. (2013)
Шишкин А. В. - Алгоритмы формирования цифровых водяных знаков для автоматической идентификации радиотелефонных передач (2013)
Рефераты (2013)
Содержание (2011)
Гайдачук А. В. - Особенности применения термогазоструйных резаков в ручном и механизированном (машинном) вариантах исполнения, Грушенко А. М., Набокина Т. П. (2011)
Горбенко А. В. - Безопасность ракетно-космической техники и надежность компьютерных систем: 2000-2009 гг., Засуха С. А., Рубан В. И., Тарасюк О. М., Харченко В. С. (2011)
Пилипенко О. В. - Математическое моделирование совместных продольных колебаний конструкции трубопровода и жидкости в гидравлической системе при установке байпасного демпфирующего трубопровода, Жулай Ю. А., Долгополов С. И. (2011)
Амброжевич А. В. - Определение областей целесообразного применения аэробаллистических летательных аппаратов с различными типами двигательных установок, Карташев А. С., Силевич В. Ю., Вороньков А. А. (2011)
Николаев А. Г. - Базисность осесимметричных решений системы уравнений равновесия для трансверсально-изотропного вытянутого сфероида, Щербакова Ю. А. (2011)
Халилов С. А. - Плоский нелинейный изгиб балки. вывод замкнутой системы уравнений, Минтюк В. Б. (2011)
Зосимович Н. В. - Структурно-параметрическое проектирование информационных панелей наземного комплекса управления беспилотным летательным аппаратом, Ревенко В. Б. (2011)
Лемко О. Л. - Оценка параметров переходных режимов полета самолета вертикального взлета и посадки с поворотными винтами, Сухов В. В., Силка Н. В. (2011)
Бойчук И. П. - Визуализация численного решения задач аэрогазодинамики (2011)
Лученко О. А. - Определение параметров установки двигателей-маховиков системы ориентации и стабилизации несимметричного малогабаритного космического аппарата, Таран А. Н., Фирсов C. Н., Постников В. Н. (2011)
Хращевський Р. В. - Принципи вибору методів виявлення проблемних ситуацій та формування моделі адаптивно-скоординованої системи планування повітряного простору (2011)
Абдуллаев П. Ш. - Идентификация технического состояния АГТД методами математической статистики и нейронных сетей, Мирзоев А. Дж., Абдуллаев Э. А., Тахири Т. В. (2011)
Огиенко С. A. - Два подхода к изучению процесса эрозии разрядной камеры двигателя Холла (2011)
Лукин В. В. - Сжатие гиперспектральных изображений с потерями и их классификация, Кривенко С. С., Зряхов М. С., Попов М. А., Станкевич С. А., Лищенко Л. П. (2011)
Алфавитный указатель (2011)
Шумарова Н. П. - Слово пошани і вдячності (з нагоди ювілеїв професорів Анастасії Мамалиги й Олександра Пономарева) (2012)
Мамалига А. І. - Сучасні напрями досліджень мови соціальних комунікацій (2012)
Стехіна В. М. - Соціокомунікаційний аспект дискурсу сучасних суспільних протестних рухів (2012)
Рижко О. М. - Мовна проблематика в греко-католицьких мас-медіа (2012)
Нагорняк М. В. - Обробка новин як одна із проблем підготовки навчальної інформаційної радіопрограми "Студентська хвиля" (2012)
М'яснянкіна Л. І. - Типи міжфразового зв'язку в рекламному тексті (2012)
Гінзбург М. Д. - Особливості української мови, що ними часто нехтують (2012)
Селігей П. О. - Нормативний підхід у мовознавстві й мовна критика (2012)
Єлісовенко Ю. П. - Параметри комунікативної майстерності ведучого (на прикладі телепрограми "Паралельний світ"), Тарасова К. (2012)
Дроботенко В. Ю. - Засоби вираження ритуальної та інклюзивної адресантності в українській публіцистиці (2012)
Бикова О. М. - Вживання зниженої лексики у мові сучасного пресового репортажу (2012)
Каленич В. М. - Функціонально-стилістичні параметри фразеологічних одиниць у газеті "Україна молода" (2012)
Романюк Н. В. - Вербальні засоби атракції на сторінках журналу для дітей "Стежка" (2012)
Крайнікова Т. С. - Мовна культура українських ЗМІ: тлумачення інтернет-користувачів (2012)
Сахарова О. В. - Жанр інтерв'ю як спосіб вияву мовної особливості (2012)
Бондаренко І. С. - Формування жанрово-стильових ознак нарису у регіональній пресі 20-х рр. ХХ ст.: соціокультурний контекст (2012)
Горбенко І. Ф. - Критерії якості та особливості новинних випусків (на прикладі телеканалу "Інтер", Спиця І. (2012)
Шарлова Л. - Формування іміджу України засобами сайту інформагентства УНІАН: жанрово-стильові особливості (2012)
Кушнір О. Ю. - Жанрово-стильові особливості публіцистики словацьких українців (на матеріалі публікацій журналу "Дукля" (2012)
Харитоненко О. І. - Життєва історія як жанр сучасної публіцистики: види, структура, особливості редагування (2012)
Шумицька Г. В. - Науково-популярний кінотекст: етапи й логіка творення (на матеріалі документального фільму про професора Йосипа Дзендзелівського, Путрашик В. І. (2012)
Платонова А. В. - Рекламні жанри як чинник обсягу рекламної інформації у рейтингових друкованих мас-медіа Криму (2012)
Головешко Д. - Програма Запорізької ОДТРК "Запоріжжя" "Мова як море": 15 років мовного виховання (2012)
Поціпух О. О. - SMS- та MMS-повідомлення як новий жанровий різновид епістолярного стилю (2012)
Шаповал О. М. - Зміст поняття "електронний підручник" у контексті видавничої справи (2012)
Музалевська А. М. - Вплив особистісних характеристик ведучого на перебіг телевізійного діалогу (на прикладі програми "Tkachenko.ua") (2012)
Шилінгер В. - Тематика та оцінність текстів юридичної преси (на прикладі видання "Судебно-юридическая газета") (2012)
Сіденко А. - Топонімія у жанровому розмаїтті журналістських матеріалів (на прикладі газети "Високий замок") (2012)
Паримський І. С. - Динамізм творчості сучасного українського журналіста: соціально-політичні та стилістичні аспекти (2012)
Литвиненко В. В. - Збереження смислової компоненти журналістського тексту при перекладі (2012)
Морозова О. О. - Інфотейнмент як методика здійснення масовокомунікаційного впливу на аудиторію (2012)
Сафонова В. И. - Экономическая роль экологической сети Украины в агроландшафтном земледелии, Рощина Ю. В. (2013)
Беспалов В. А. - Теоретические аспекты менеджмента природопользования, Заворотин Е. Ф., Верна В. В., Корниенко Г. В. (2013)
Майданевич П. Н. - Методика организации судебно-бухгалтерского экспертного исследования операций наличных денежных средств (2013)
Дадашев Б. А. - Анализ особенностей и совершенствование механизма оценки кредитоспособности предприятий аграрного сектора экономики (2013)
Шиян Д. В. - Удосконалення підходів до формування аналітичного забезпечення управління виробничими витратами в сільськогосподарських підприємствах (2013)
Резникова О. С. - Приоритетные направления развития агропродовольственного подкомплекса (2013)
Червен І. І. - Роль інновацій у вирощуванні багаторічних трав та підвищенні ефективності господарювання агропідприємств, Цуркан Н. В., Дорожинець В. О. (2013)
Лебедєв К. А. - Стійкість та циклічність виробництва зерна в АР Крим (2013)
Заготов В. А. - Формирование объединений (союзов, ассоциаций) пайщиков, сельскохозяйственных производственных и обслуживающих кооперативов: выгоды и преимущества (2013)
Рощина Ю. В. - О совершенствовании учета оплаты труда работников сельскохозяйственных предприятий (2013)
Острик В. Ю. - Современные проблемы менеджмента в агропредприятиях (2013)
Полюхович Е. А. - Совершенствование логистических форм агромаркетинга садоводческого предприятия (2013)
Плакса Ю. В. - Совершенствование организации построения бухгалтерской службы на сельскохозяйственных предприятиях (2013)
Голуб Г. А. - Аналіз динаміки співвідношення цін на зерно та паливо для дизелів, Лук’янець С. В. (2013)
Сафонова В. И. - Особенности учета затрат на производство готовой продукции в соответствии с Международными стандартами и П(С)БУ и отражение их в отчетности, Аблитарова Э. Ф. (2013)
Бабкіна С. І. - Проблеми та перспективи відродження в Україні спеціальних (вільних) економічних зон (2013)
Мабиала Ж. - Параметрическое моделирование макроэкономических показателей системы национального хозяйства, Макуха Г. В. (2013)
Волошина Е. И. - Методические подходы к внутреннему контролю готовой продукции растениеводства, Таранова Т. П. (2013)
Дементьева С. Я. - Теоретико-методические аспекты формирования учетной информации о собственном капитале, Галас О. С. (2013)
Сафонов В. О. - Механізми адаптації виробників сільскогосподарської продукції до умов світового ринку (2013)
Ротанов Г. М. - Формування вартістсних параметрів системи управління конкурентоспроможністю підприємства (2013)
Добровольский А. В. - Законы Паркинсона и их актуальность для Украины (2013)
Богданова Ж. А. - Систематизація існуючих підходів щодо відображення в бухгалтерському обліку господарської діяльності туристичних операторів (2013)
Доможилкина Ж. В. - Целевой подход к управлению конкурентоспособностью продукции сельского хозяйства, Ресутова З. Ш. (2013)
Жидяк. О. Р. - Податковий менеджмент в системі управління аграрним підприємством (2013)
Волошина Е. И. - Методические подходы ведения учета запасов в международной и национальной практике, Гасанова Р. Ф. (2013)
Куклінова Т. В. - Шляхи скорочення об’єктів незавершенного житлового будівництва на прикладі Одеського регіону (2013)
Мабиала Ж. - Факторы формирования эффективной системы производства продукции скотоводства (2013)
Бугаева Т. Н. - Особенности государственного регулирования АПК (2013)
Станкевич А. А. - Методические подходы к оценке эффективности использования ресурсов в сельскохозяйственных предприятиях (2013)
Туварчиева Г. А. - Методические подходы к оценке качества продукции овцеводства и эффективность ее производства (2013)
Майданевич Ю. П. - Особливості організації обліку в агрохолдингах (2013)
Торопова И. С. - Управління витратами виробництва рибоконсервної продукції за місцями їх виникнення та центрами відповідальності (2013)
Чернобай О. В. - Экологический учет долгосрочных биологических активов животноводства: предпосылки и общие принципы его восстановления (2013)
Доможилкина Ж. В. - Организация управления как основной элемент внутренней среды предприятия, Жабко Е. Ю. (2013)
Богосян М. В. - Організація обліку в аграрних підприємствах: проблеми та шляхи їх подолання (2013)
Белик В. Д. - Формування системи управління персоналом в умовах кризи (2013)
Малахова А. В. - Підходи до оцінки проблемних питань в управлінні підприємством (2013)
Клименко О. П. - Внутрішній контроль поточних біологічних активів тваринництва на сільськогосподарських підприємствах (2013)
Дементьєв С. Ю. - Сучасний стан та перспективи виробництва продукції овочівництва в сільськогосподарських підприємствах АР Крим (2013)
Мартиненко О. В. - Порядок проведення річного перерахунку податку на доходи фізичних осіб, Шнурко А. М. (2013)
Гарна С. О. - Аналіз підходів до трактування економічної сутності та класифікації основних засобів (2013)
Акуленко Г. М. - Методичні підходи щодо оцінки економічної ефективності виробництва винограду (2013)
Тарасенко О. В. - Індикатори критичного рівня ефективності функціонування підприємств з переробки сільськогоcподарської продукції (2013)
Глушко Ю. В. - Формирование эффективных каналов сбыта продукции виноградарско-винодельческих предприятий (2013)
Семененко В. С. - Перспективные направления эффективного использования основных средств агропромышленных предприятий (2013)
Доможилкина Ж. В. - Пути повышения конкурентоспособности производства зерна в сельскохозяйственных предприятиях АР Крым, Яценко Ю. П. (2013)
Ізмодєнова Н. К. - Методичні засади оцінки ефективності функціонування економічного механізму (2013)
Крайнюк М. М. - Вдосконалення стратегічного планування в виноградарсько-виноробних підприємствах (2013)
Сліва-Щерба Ю. В. - Вектори інтеграції України в світовий економічний простір, Шачко Т. І. (2013)
Гроздева Е. А. - Экономико-математическое моделирование интеграционных процессов в санаторно-курортном комплексе АР Крым (2013)
Пам’ятка для авторів статей (2013)
Обов’язкові вимоги щодо оформлення (2013)
Криштофорова Б. В. - Морфология вен костных органов млекопитающих (2013)
Ковальов В. Л. - Аспергільоз птиці. Аргументація щодо необхідності вивчення цієї хвороби на території АР Крим, Горіна О. В. (2013)
Лемещенко В. В. - Особливості структури нирок та їх кровоносних судин у ягнят, Нехайчук О. В. (2013)
Кораблёва Т. Р. - Влияние химиотерапевтических препаратов на фагоцитарную активность клеток молока у коров (2013)
Степанов В. Г. - Клинико-рентгенологическая оценка консолидации переломов длинных трубчатых костей конечностей у собак и кошек в различные посттравматические периоды при остеосинтезе компоновками системы VOSYS-OPTIMA, Киселёв И. Г. (2013)
Лукьянова Г. А. - Влияние акарицидов на медовую продуктивность пчел, Перебийнис А. В. (2013)
Криштофорова Б. В. - Морфология звеньев сосудов микроциркуляторного русла почек у щенков собаки новорожденного периода, Стегайло-Стоянова А. В. (2013)
Скрипник В. И. - Лечение фибромы молочной железы у сук (2013)
Лукашик Г. В. - Клинико-патоморфологические изменения при патологии обмена веществ у кошек, Карунина Е. Н. (2013)
Воложанинова Н. В. - Клиническое проявление аскароза в зависимости от интенсивности инвазии (2013)
Лысенко С. Е. - О зараженности промысловой рыбы личинками нематод рода Anizakis, Гапоненко М. Г. (2013)
Бєлявцева О. А. - Обгрунтування технологічних режимів виробництва живильного середовища геосгідролізин для культивування клітин ссавців і птиці (2013)
Воротілова Н. Г. - Випадок загибелі великих бакланів на Азовському узбережжі Керченського півострову, Іонкіна І. Б., Белявцева О. А., Данільченко С. І., Чирній В. І. (2013)
Полищук С. В. - Случай аспергиллеза у страусов, Гуренко И. А. (2013)
Радзиховський М. Л. - Визначення вмісту інтерферону в сироватках крові коней після застосування ізамбену (2013)
Романишина Т. О. - Морфологічні та біохімічні зміни крові великої рогатої худоби при папагрипі-3 (2013)
Саенко Н. В. - Применение средств химической асептики при кровавом методе кастрации у быков (2013)
Сахацький Г. І. - Удосконалення технології виробництва інкубаційних яєць качок (2013)
Сенчук И. В. - Изучение влияния ферментно-пробиотического препарата "Бацелл+" на состояние рубцового пищеварения овцематок, Агалаков А. И. (2013)
Соколов В. Г. - Клинико-патоморфологические изменения у кур при ожирении, Масленникова М. В. (2013)
Куценко Ю. П. - Фармакологічна дія гомеопатичних препаратів на біохімічні показники сироватки крові ягнят, хворих на катаральну бронхопневмонію, Усеінов С. М. (2013)
Бирка В. І. - Особливості епізоотології, діагностика та боротьба з трихурозом і супутніми інвазіями дрібної рогатої худоби при сумісному утриманні, Приходько Ю. О., Мазанний О. В., Гілєва М. І. (2013)
Бездітко Л. В. - Біохімічні показники крові хворих телят на шлунково-кишкові інфекції (2013)
Бородиня В. І. - Ефективність лікування корів, хворих субклінічним маститом, препаратами для внутрішньоцистернального застосування, Гончаренко В. Б. (2013)
Антонов А. В. - Роль перекисного окисления липидов в формировании молочной продуктивности коров, Плющик И. А. (2013)
Бусол В. О. - Вплив споживання нанокарбоксилатів германію і заліза на гематологічні та біохімічні показники крові курчат-бройлерів, Ситнік М. Г. (2013)
Гадзевич О. В. - Вдосконалення засобів специфічної профілактики стрептококозів та стафілококозів тварин (2013)
Герун Л. В. - Зміни активності колагенази, обміну гідрооксипроліну та глікозаміноглікану в синовіальній рідині і сироватці крові при асептичному артриті у коней (2013)
Головаха В. І. - Біохімічний спектр крові корів за лептоспірозу, Петренко О. С., Алєксеєва Г. Б., Паценко О. В., Піддубняк О. В. (2013)
Дубина И. Н. - Стресс как механизм неспецифической адаптации при развитии личиночных цестодозов животных (2013)
Євстаф’єва В. О. - Патоморфологічні зміни в нирках свиней за асоціативних інвазій (2013)
Зайцев О. О. - Спосіб відновлення природного забарвлення при виготовленні анатомічних препаратів (2013)
Каширина Л. Г. - Влияние способа введения наноразмерного порошка кобальта на морфологические показатели крови у кроликов, Деникин С. А. (2013)
Кириленко О. Ф. - Репродуктивна здатність яєчних курей в залежності від концентрації в їх раціоні вітаміну Е та селену (2013)
Колич Н. Б. - Клінічний прояв та патоморфологічні зміни при ринопневмонії у лошат, Бруско Є. П. (2013)
Костюк В. К. - Особливості будови внутрішніх органів свійської гуски, Кирилюк А. М., Волощук О. В., Костюк В. В. (2013)
Коцюмбас Г. І. - Гістоструктура та морфометричні показники порожньої кишки курчат-бройлерів за впливу пробіотиків, застосованих у різних дозах, Костинюк А. К., Щебентовська О. М. (2013)
Мельник В. В. - Перспективы применения фоспренила с целью профилактики бронхопневмонии телят (2013)
Матвієнко Н. М. - Визначення ефективності анти паразитарної обробки риби препаратами "Жавель-Клейд" та "Діамант" при різних гідрохімічних режимах, Олійник О. Б. (2013)
Остапенко О. В. - Ультраструктура клеток поджелудочной железы на ранних сроках манифестного гипотиреоза, Барсуков Н. П. (2013)
Мазуркевич А. Й. - Вплив мезенхімальних стовбурових клітин на активність ферментів сироватки крові щурів за експериментального хронічного токсичного гепатиту, Золтан Н. І., Малюк М. О., Данілов В. Б., Ковпак В. В., Харкевич Ю. О. (2013)
Мазанна М. Г. - Епізоотологія кишкових нематодозів свиней у лісостеповій і степовій зонах Сходу України, Приходько Ю. О. (2013)
Недосєков В. В. - Вплив імуномодуляторів на антирабічний імунітет, Мартинюк О. Г., Козленко Т. Г., Сливко І. А., Сливко В. В. (2013)
Стегней М. М. - Київська школа ветеринарних морфологів – основа морфологічної науки ХХ ст. України (2013)
Тибінка А. М. - Кількісна характеристика сполучної тканини у кишковій стінці курей з різними типологічними особливостями автономного тонусу, Гриневич Н. Є. (2013)
Панікар І. І. - Показники неспецифічної резистентності поросят віком 24 доби (2013)
Хомич В. Т. - Морфофункціональний стан лімфоїдної тканини імунних утворень органів травного каналу курчат і каченят віком від однієї до 25 діб, Дишлюк Н. В., Мазуркевич Т. А., Усенко С. І. (2013)
Мельник О. П. - Біоморфологія тазостегнового суглобу деяких представників ряду горобцеподібних (ORDO PASSERIFORMES), Друзь Н. В. (2013)
Ященко С. Г. - Эпидемиологический метод и биологическое моделирование в оценке биотропности электромагнитных факторов, возникающих при работе персональных компьютеров и мобильных телефонов, Рыбалко С. Ю., Колбасин П. Н. (2013)
Мирний О. М. - Особливості динаміки росту та розвитку осередків енхондрального остеогістогенезу та універсального гемопоезу в скелеті плодів свині свійської (2013)
Пам’ятка для авторів статей (2013)
Обов’язкові вимоги щодо оформлення (2013)
Гончар А. И. - Методы подавления кратных волн при обработке информации профилограмм, Федосеенков С. Г., Шундель А. И. (2013)
Богушевич В. К. - О возможности акустического мониторинга неоднородностей морской среды в условиях эффекта сдвига термоклина. Численное моделирование, Замаренова Л. Н., Никонюк Н. С., Скипа М. И. (2013)
Гончар А. И. - Оценка погрешности построения планшетов панорамной гидроакустической съемки на мелководье, Попова Т. А., Федосеенков С. Г. (2013)
Коршенко А. Н. - Гидрохимический мониторинг вод Черного и Азовского морей в Российской Федерации (2013)
Стунжас П. А. - О внедрении отечественного фотолюминесцентного датчика кислорода для работы в условиях гипоксии, Мошаров В. Е., Радченко В. Н. (2013)
Мальченко Ю. А. - Экспериментальный автономный мониторинг размерных характеристик аэрозолей в прибрежных районах Крыма, Боброва С. А., Таранов В. В., Кузнецов А. С. (2013)
Удовик В. Ф. - К вопросу об инструментальных измерениях деформаций рельефа дна во время шторма (2013)
Лебедев Н. Е. - Определение скорости приводного ветра и степени загрязненности морской поверхности по излучению, регистрируемому спутнико-выми оптическими сканерами в зоне солнечного блика (2013)
Воликов М. С. - Опыт разработки и применения седиментационных ловушек (2013)
Фадевнин А. А. - Системы мониторинга волновой обстановки радиолокационными средствами судна (2013)
Пустовойтенко В. В. - Спутниковый радио-локационный мониторинг морских акваторий. (К 30-летию запуска океа-нографического космического аппарата "Космос-1500"), Терехин Ю. В., Станичный С. В., Запевалов А. С., Цымбал В. Н., Ефимов В. Б., Курекин А. С., Ермолов П. П. (2013)
Зацепин А. Г. - Текущее состояние и развитие гидрофизического полигона ИО РАН в шельфово-склоновой зоне российского сектора Черного моря, Островский А. Г., Баранов В. И., Кондрашов А. А., Корж А. О., Кременецкий В. В., Кубряков А. А., Куклев С. Б., Куклева О. Н., Москаленко Л. В. (2013)
Андрющенко Е. Г. - БОД МГИ НАН Ук-раины: информационное обеспечение мониторинговых исследований Черного и Азовского морей, Галковская Л. К., Годин Е. А., Жук Е. В., Ингеров А. В., Исаева Е. А., Касьяненко Т. Е., Пластун Т. В., Халиулин А. Х. (2013)
Бардин М. Ю. - Изменения экстремальных квантилей распределения основных климатических переменных в европейской части СНГ, Платова Т. В. (2013)
Гиппиус Ф. Н. - Оценка современных характеристик и многолетней изменчивости экстремального волнения на Черном море, Архипкин В. С., Суркова Г. В. (2013)
Матыгин А. С. - Изменчивость климатических характеристик морских вод в северо-западной части Черного моря, Сытов В. Н., Попов Ю. И., Ковалишина С. П. (2013)
Тараріко О. Г. - Прогнозна оцінка впливу змін клімату на урожайність зернових культур та їх валові збори в Україні з використанням космічної інформації, Сиротенко О. В., Ильєнко Т. В., Кучма Т. Л. (2013)
Леснік В. В. - Характеристика і динаміка земель лісового фонду степової зони України в умовах кліматичних змін (2013)
Вышкваркова Е. В. - Изменение полей экстремальных осадков по территории Украины в ХХІ веке, Воскресенская Е. Н., Юровский А. В., Дунаевская Е. В (2013)
Коротаев Г. К. - Архитектура и результаты работы Международного Черноморского центра морских прогнозов, созданного на базе МГИ НАН Украины в рамках проекта Европейского Союза "Мой Океан", Демышев С. Г., Дорофеев В. Л., Кныш В. В., Кубряков А. И., Суслин В. М., Баянкина Т. М., Воронина Н. Н., Иванчик А. М., Иванчик М. В. (2013)
Коротаев Г. К. - Итоги развития экспериментального центра морских прогнозов МГИ НАН Украины в 2011 – 2013 гг., Кубряков А. И., Баянкина Т. М., Воронина Н. Н., Иванчик А. М., Иванчик М. В., Крыль М. В., Мамчур Н. Л., Ратнер Ю. Б., Холод А .Л. (2013)
Фомин В. В. - Технология моделирования штормовых нагонов и ветрового волнения в Азовском море на неструктурированных сетках, Полозок А. А. (2013)
Гончар А. И. - Моделирование рассеяния геоакустических волн в средах, содержащих карстовые полости, Титов И. Н., Титова Н. И. (2013)
Гончар А. И. - Некоторые аспекты создания структурных моделей неоднородного слоистого дна, Шундель А. И., Федосеенков С. Г. (2013)
Демышев С .Г. - Тестирование численной модели МГИ НАН Украины на основе прогностического расчета циркуляции Черного моря в период 2007 – 2008 гг., Дымова О. А. (2013)
Маслова В. Н. - Климатический анализ синоптических вихрей в Черноморском регионе (2013)
Евстигнеев В. П. - Поиск и устранение неоднородностей в рядах наблюдений как необходимый этап обработки и анализа гидрометеорологических данных, Наумова В. А., Евстигнеев М. П. (2013)
Башарин Д. В. - Вероятные изменения в поле температуры и осадков в Европе к концу текущего столетия, Полонский А. Б., Станкунавичус Г. (2013)
Билюнас М. В. - Неустойчивость двухслойных течений в проливах Черного моря, Доценко С. Ф. (2013)
Доценко С. Ф. - Численное моделирование распространения длинных волн в проливе Босфор, Базыкина А. Ю. (2013)
Ингеров А. В. - Численный анализ распространения поверхностных длинных волн в бассейне Черного моря, Санникова Н. К. В. (2013)
Воскресенская Е. Н. - Параметры антициклонов в Черноморско-Средиземноморском регионе и их климатические изменения, Коваленко О. Ю. (2013)
Полонский А. Б. - Исследование завихренности в атмосфере и океане в регионе Северной Атлантики, Сухонос П. А., Шокурова И. Г. (2013)
Запевалов А. С. - Определение характеристик морской поверхности средствами дистанционного зондирования, работающими в оптическом диапазоне (2013)
Васечкина Е. Ф. - Технология мониторинга полей поверхностных характеристик моря по спутниковым данным (2013)
Чечина Е. В. - База волнографических данных, полученных со стационарной океанографической платформы Экспериментального отделения МГИ НАН Украины (2013)
Белевич Р. Р. - Количественная оценка переноса масс воды Черноморскими потоками по климатическим данным, Скипа М. И., Сриберко А. В. (2013)
Белокопытов В. Н. - О климатической изменчивости термохалинной структуры Черного моря (2013)
Шапарь А. Г. - Особенности влияния техноэкосистемы бассейна р. Днепр на шельф Черного моря, Скрипник О. А., Емец Н. А. (2013)
Лоева И. Д. - Современное экологическое состояние северо-западной части Черного моря, Украинский В. В., Орлова И. Г., Ковалишина С. П. (2013)
Кукушкин А. С. - Многолетняя изменчивость прозрачности вод в шельфовых и глубоководных районах Черного моря в ХХ столетии, Прохоренко Ю. А., Хорошун С. А. (2013)
Липченко А. Е. - Мониторинг атмосферных осадков, выпадающих на поверхность Черного моря, Репетин Л. Н. (2013)
Мезенцева И. В. - Многолетняя изменчивость содержания биогенных элементов в акватории Ялтинского залива, Совга Е. Е., Годин Е. А., Пластун Т. В. (2013)
Хоружий Д. С. - Соотношение компонентов карбонатной системы и направление потока CO2 на границе раздела вода-атмосфера в зоне апвеллинга у берегов Крыма по данным экспедиционных исследований на океанографической платформе (П. Кацивели), Медведев Е. В., Моисеенко О. Г. (2013)
Мирзоева Н. Ю. - 90Sr и 137Cs в севастопольских бухтах после аварии на Чернобыльской АЭС, биогеохимические факторы самоочищения экосистем (2013)
Кудрик И. Д. - Негативные антропогенные факторы, влияющие на состояние экосистемы Керченского пролива, Портной В. С. (2013)
Совга Е. Е. - Ресурсный потенциал озера Сиваш и современное экологическое состояние его акватории, Щурова Е. С. (2013)
Орехова Н. А. - Изменение геохимических характеристик в донных осадках Крымского побережья, Коновалов С. К., Овсяный Е. И. (2013)
Терещенко Н. Н. - Радиоэкологический мониторинг плутония в донных отложениях севастопольских бухт, Проскурнин В. Ю., Гулин С. Б., Крылова Т. А. (2013)
Тимченко И. Е. - Закон сохранения баланса влияний в адаптивных моделях морских экосистем, Игумнова Е. М., Лазарчук И. П., Солодова С. М. (2013)
Миньковская Р. Я. - Соленость воды как критерий зонирования морских устьев рек (2013)
Щурова Е. С. - Изменчивость характеристик озера Сиваш по данным спутникового дистанционного зондирования (2013)
Кременчуцкий Д. А. - Распределение бериллия-7 (7Ве) между взвешенным веществом и морской водой в шельфовой зоне Черного моря (2013)
Котельянец Е. А. - Влияние геохимических характеристик на распределение тяжелых металлов в донных отложениях прибрежных районов Черного моря, Овсяный Е. И., Орехова Н. А., Буров К. В., Коновалов С. К. (2013)
Медведев Е. В. - Многолетние изменения кар-бонатной системы Черного моря с 1932 по 2010 гг., Моисеенко О. Г., Хоружий Д. С. (2013)
Гаврилова Т. А. - Международное геоинформационное поле экологии Черного моря, Лисовский Р. Й. (2013)
Митропольский А. Ю. - Некоторые особенности трансформации седиментационного вещества в системе "грунты побережья – атмосферный аэрозоль – морская взвесь – донные отложения", Наседкин Е. И., Иванова А. Н., Никитина А. А. (2013)
Свищев С. В. - Сопоставление сезонных изменений концентрации кислорода в поверхностном слое для ключевых периодов в эволюции Черного моря (2013)
Еремеев В. Н. - Использование решения сопряженных задач при ассимиляции данных измерений и оценка поля концентрации пассивной примеси, Кочергин С. В. (2013)
Шуйский Ю. Д. - Основные проблемы исследования природы береговой зоны морей Украины (2013)
Игнатов Е. И. - Антропогенный фактор в функционировании бе-реговых морфосистем побережья Крыма, Санин А. Ю. (2013)
Долотов В. В. - Информационно-справочная система "Морские берега Крыма", Горячкин Ю. Н. (2013)
Удовик В. Ф. - Межгодовая изменчивость вдольберегового потока наносов в береговой зоне Западного Крыма, Горячкин Ю. Н. (2013)
Выхованец Г. В. - Влияние берегозащитных сооружений на морфологию и динамику Днестровской пересыпи (2013)
Фомин В. В. - Моделирование морфодинамики Бакальской косы, Алексеев Д. В., Харитонова Л. В. (2013)
Ломакин П. Д. - Особенности абразионно-аккумулятивных процессов о. Коса Тузла при меридиональных ветрах, Чепыженко А. И., Чепыженко А. А. (2013)
Шуйский Ю. Д. - Сравнение многолетних тенденций изменения уровня на станциях Черного и Азовского морей, Андрианова О. Р. (2013)
Кубряков А. А. - Распространение речных вод в Черном и Карском морях по спутниковым измерениям уровня, солености и хлорофилла а, Станичный С. В., Зацепин А. Г., Кременецкий В. В. (2013)
Моисеенко О. Г. - Индексы оценки экологического статуса бухт в общей стратегии управления прибрежной средой в целях её устойчивого развития на примере б. Севастопольской (Черное море), Коновалов С. К., Орехова Н. А. (2013)
Олиферов А. Н. - Изучение предустьевого взморья рек Южного берега Крыма (2013)
Моисеенко О. Г. - Карбонатная система вод р. Черной и зоны биогеохимического барьера р. Черная – Севастопольская бухта (Черное море), Хоружий Д. С., Медведев Е. В. (2013)
Маккавеев П. Н. - Работы по изучению приустьевых областей малых и средних рек в прибрежной зоне Российского сектора Черного моря, Полухин А. А., Степанова С. В. (2013)
Слепчук К. А. - Применение оптимизационного метода Хука-Дживса при калибровке параметров биогеохимической модели (2013)
Смирнова Л. Л. - Микробиологические методы при экологическом мониторинге донных отложений черноморского шельфа (2013)
Витер Т. В. - Донные сообщества в районе причалов б. Голландия и в районе ГРЭС (б. Севастопольская) (2013)
Дьяков Н. Н. - Оценка составляющих водного баланса залива Сиваш, Белогудов А. А., Тимошенко Т. Ю. (2013)
Бессмертная Е. А. - Искусственные островные комплексы в условиях прибрежной зоны Черного моря, Бессмертный А. Ф., Рыжий М. Н. (2013)
Мінцер О. П. - Інформатизація охорони здоров’я. Особливості аналізу інформації в реабілітаційному процесі, Бабінцева Л. Ю., Панченко О. А. (2013)
Денисенко С. В. - Дистанційне навчання сучасним медичним технологіям за допомогою структурованих і формалізованих декларативних знань (2013)
Джундубаєва С. О. - Стратегія вдосконалення медичного страхування на основі показників якості надання медичної допомоги (2013)
Краснов В. В. - Контентна колаборація як перспектива забезпечення якості освіти (2013)
Кучма І. Л. - Порівняльна оцінка якості життя пацієнтів, які отримують ниркову замісну терапію, при використанні стандартних та індивідуальних програм лікування (2013)
Сельський П. Р. - Результати дослідження показників гемодинаміки в якості маркерів включення до груп ризику розвитку ускладнень у хворих з гіпертензією: аналіз на основі roc-кривої (2013)
Семенець А. В. - Організаційно-методичні підходи впровадження emr-систем в охороні здоров’я україни (2013)
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "сучасні здобутки медичної інформатики” Київ, 13–14 червня 2013 року (2013)
Вороненко Ю. В. - Pизик виникнення освітньої сингулярності: тенденції та можливі наслідки, Мінцер О. П. (2013)
Панченко О. А. - інформаційні технології в реабілітології (2013)
Банчук М. В. - державне управління охороною здоров’я та проблема сингулярності (2013)
Джундубаева С. О. - Hекоторые подходы к определению рисков медицинской страховой деятельности (первое сообщение), Бабинцева Л. Ю. (2013)
Денисенко С. В. - Технології екстракорпорального запліднення та проблема сингулярності (2013)
Московко М. В. - Pоль профілактично-лікувальних заходів у професійній адаптації молодих фахівців до умов професійної діяльності, Азархов О. Ю., Тимчик С. В., Бондарчук М. Т. (2013)
Чурпій І. К. - Прогнозування летальності у пацієнтів з перитонітом із урахуванням післяопераційних ускладнень (2013)
Шупяцький І. М. - Протокол політики безпеки в медицині (2013)
Марценюк В. П. - Iнформативне значення індексу кердо для визначення рівня порушень вегетативної регуляції при остехондрозі шийного відділу хребта, Вакуленко Д. В., Вакуленко Л. О. (2013)
Іванчук М. А. - Hормальний закон розподілу в медичних дослідженнях, Іванчук П. Р. (2013)
Содержание (2011)
Гайдачук А. В. - Становление и развитие ракетно-космической науки и образования в ХАИ (2011)
Туркин И. Б. - Разработка программного обеспечения для автоматизации испытаний систем электроснабжения космических аппаратов, Лучшев П. А. (2011)
Крашаница Ю. А. - Проблемы и перспективы создания суборбитальных космических аппаратов многоразового использования, Чмовж В. В., Тюрев В. В., Бастеев А. В., Базыма Л. А., Сахно А. Г., Гирька Ю. В. (2011)
Воловодюк М. Л. - Структурные превращения в зоне термического влияния при восстановлении деталей наплавкой из закаливающихся сталей, Кравченко Л. П. (2011)
Долматов А. И. - К вопросу формализации абразивного инструмента при получении аналитических зависимостей для расчета функциональных характеристик процесса шлифования, Нижник С. Н., Курин М. А. (2011)
Костюк Г. И. - Инженерная модель действия ионов различных сортов, зарядностей, энергий и капель, сконденсированных на поверхности, Мелкозерова О. М. (2011)
Третьяк В. В. - Особенности импульсной штамповки объемных деталей авиационной техники (2011)
Филимошкин Н. А. - К вопросу проектирования технологических процессов изготовления корпусных деталей агрегатов авиадвигателей с применением унифицированного оснащения, Ивченко Н. П. (2011)
Колесник В. П. - Применение автономных ионных источников для предварительной очистки поверхностей лопаток газо- турбинных двигателей , Степанушкин Н. П., Гарин А. О., Колесник В. В., Слюсарь Д. В., Исаков А. В. (2011)
Спесивцев В. В. - Параметры газа в ядре свободной сверхзвуковой струи при течении с потерей массы (2011)
Амброжевич А. В. - Исследование рабочего процесса в эжекторном ПВРД, Ларьков С. Н., Мигалин К. В., Середа В. А. (2011)
Гаркуша А. И. - Выбор параметров турбины с регулируемым сопловым аппаратом , Чигрин В. С. (2011)
Абросимова И. И. - Анализ влияния пористости кадмиевого электрода на емкость никель-кадмиевых аккумуляторов, Безручко К. В., Давидов А. О., Харченко А. А. (2011)
Березюк В. В. - Получение жидких топлив из продуктов газификации растительной биомассы, Яковлев А. И. (2011)
Кислов О. В. - Обеспечение потребной мощности наземного газотурбинного привода при повышенных температурах атмосферы, Попович Н. И. (2011)
Зряхов М. С. - Особенности сжатия изображений при сигнально-зависимых помехах, Кривенко С. С., Абрамов С. К., Пономаренко Н. Н., Лукин В. В. (2011)
Кравченко А. И. - Сравнительный анализ эффективности подавления пассивной помехи от гидрометеоров традиционным и адаптивным методами, Печенин В. В. (2011)
Алфавитный указатель (2011)
Владзимирський А. В. - Об’ективізація ефективності телемедичної мережі "Телекард", Павлович Р. В., Мозговой В. В. (2012)
Лехан В. М. - Автоматизація планування ресурсів стаціонарів, Павленко М. В., Волчек В. В., Литвинов О. А. (2012)
Mihova P. - Робоча гіпотеза для моделі комп´ютерної системи відбору і обліку результатів діагностичних тестів, Vinarova J., Pendzhurov I., Ranchev S. (2012)
Осташко В. Г. - Концептуальні основи створення межрегіональної телемедичної мережі (2012)
Вихованець Ю. Г. - Нейромережова модель біологічного віку в діагностиці функціональних станів людини, Гур’янов В. Г., Черняк А. М., Остапенко В. І, Прокопець В. І. (2012)
Безсмертний Ю. О. - Прогнозування порушення репаративного остеогенезу та формування хибних суглобів довгих кісток (2012)
Золотухин С. Є. - Математичне визначення критеріїв оцінки домінування ушкоджень при поєднаній травмі в експерименті, Берест Е. Л., Шпаченко М. М. (2012)
Климовицький Ф. В. - Цифрове визначення мінеральної щільністі кісткової тканини та дефіцит вітаміну D у дітей Донецька (2012)
Педорець О. П. - Електронно-мікроскопічне вивчення зовнішньої резорбації зуба при експериментальному періодонтиті, Білоус А. П., Ісакова Н. О., Максютенко С. І. (2012)
Гур’єв С. О. - Математичне визначення клінічних ризиків виникнення летального результату перебігу травматичного процесу у постраждалих з травмою таза, Максименко М. А. (2012)
Ступіна Т. А. - Залежність кількісних характеристик суглобова хряща від умов подовження суміжного сегмента кінцівки автодистрактором з підвищеним темпом в експерименті, Щудло М. М. (2012)
Лях Ю. Є. - Математичне моделювання для задач класифікації в біомедицині, Гур’янов В. Г. (2012)
Хоружа Р. Ю. - Електронний навчально-методичний посібник як одна з форм дистанційного навчання, Педорець О. П., Каліновський Д. К. (2012)
Каліновський Д. К. - Використання дистанційних технологій навчання з метою запобігання можливих помилок у діагностиці захворювань, Хоружа Р. Ю., Татаренко Л. Л. (2012)
Яковлев Г. М. - Досвід використання MIDletPascal в практиці створення програм для мобільних телефонів, Ардашев В. М., Чибісов В. І., Рейдерман Ю. І., Череднік Є. О. (2012)
Бойко В. І. - Моніторінгова мобільна мережа контролю функціонального стану спортсменів, Нельга А. Т., Рейдерман Ю. І., Чибісов В. І., Сухомлин В. І. (2012)
Курділь Н. В. - Особливості біотрансформації та адаптаційно-компенсаторні можливості ксенобіотиків (2012)
Чундак С. С. - Визначення клініко-анатомічної структури пошкоджень органів черевної порожнини у постраждалих внаслідок ДТП за ознакою участі в дорожньому русі, Гур’єв С. О., Сацик С. П. (2012)
Матеріали IХ міжнародної конференції "Телемедицина-досвід@перспективи” (2012)
Содержание (2011)
Сагалович А. В. - Экспериментальные исследования покрытий типа Avinit, Кононыхин А. В., Попов В. В., Дудник C. Ф., Сагалович В. В. (2011)
Костюк Г. И. - Оценка адгезионных характеристик контактирующих материалов с покрытиями, Мелкозерова О. М. (2011)
Бондарчук П. С. - Резонансный рулевой электрический привод. Современное состояние и анализ показателей качества (2011)
Середа В. А. - Комплексно–сопряженная модель вакуумного наземного пускового устройства легкого беспилотного летательного аппрата (2011)
Максимович О. В. - Определение фундаментальных функций в задаче изгиба ортотропной пластины, Оробей В. Ф., Сурьянинов Н. Г. (2011)
Минтюк В. Б. - Исследование нелинейного плоского изгиба балки (2011)
Гоцуленко В. В. - Демпфирование автоколебаний вибрационного горения проточными динамическими демпферами, Гоцуленко В. Н. (2011)
Маравилла Эррера К. - Формирование моделей для определения статического давления газа на входе в рабочее колесо турбины в системах мониторинга выработки ресурса, Епифанов С. В. (2011)
Гонтарь М. Г. - Солнечное электроснабжение автономной метеостанции, Губин С. В. (2011)
Никитин С. В. - Определение потерь мощности в гибридном подшипнике при воздушно-масляной смазке, Ковеза Ю. В. (2011)
Тропина А. А. - Минимальная энергия воспламенения при зажигании импульсным наносекундным разрядом (2011)
Юдин А. Ю. - Исследование осесимметричных диффузоров выходных патрубков турбомашин со специальным вдувом потока (2011)
Илюшко В. М. - Логистика геораспределенных производственных систем. формирование архитектуры, размещение на земной поверхности, прокладка магистралей, оптимизация грузопотоков, космический мониторинг, Федорович О. Е., Греков Л. Д. (2011)
Куртсеітов Т. Л. - Метод синтезу антенних обтікачів літальних апаратів на основі нерегулярних середовищ (2011)
Еремеев А. В. - Оптимизация обработки сигналов в интерферометрических радарах с синтезированной апертурой антенны для повышения точности определения высоты рельефа (2011)
Алфавитный указатель (2011)
Матвійчук О. П. - Комп’ютерний пошук потенційних діуретичних сполук серед похідних 7-п-метилбензил-8-заміщених теофіліну, Таран А. В. (2012)
Іванцик Л. Б. - Вивчення спектру фармакологічної активності нової мазі з антисептиком для лікування ран в першій фазі раньового процесу, Бутко Я. О., Гербіна Н. А., Осолодченко Т. П. (2012)
Гевоян С. Р. - Вивчення фармакологічної дії супозиторіїв з ліпофільним екстрактом пилка квіткового в умовах експериментального простатиту у щурів, Зайченко Г. В., Файзуллін О. В. (2012)
Міщенко О. Я. - Морфологічні аспекти впливу препаратів адаптогенної дії на стан центральної нервової системи в умовах хронічного стресу, Яковлєва Л. В., Лар’яновська Ю. Б. (2012)
Халєєва О. Л. - Перспективи використання солей четвертинних амонієвих основ у м’яких лікарських препаратах для лікування дерматомікозів, Печенізька Л. О. (2012)
Лук’янова Л. В. - Вивчення впливу ібупрофену, кофеїну та їх композиції на емоційно-поведінкові реакції щурів в умовах формалінового набряку, Сирова Г. О., Грабовецька Є. Р., Бачинський Р. О., Шаповал О. В. (2012)
Кононенко А. В. - Дослідження антиексудативної активності екстракту листя горобини звичайної на моделях зимозанового та карагенінового набряків, Дроговоз С. М., Щокіна К. Г. (2012)
Кухтенко Г. П. - Фармакологічні дослідження кремів із вмістом метилпреднізолону ацепонату, Ляпунова О. О., Чайка Л. О. (2012)
Єрьоменко Р. Ф. - Гістоморфологічне дослідження структури та функції печінки здорових щурів під впливом коректора білкового обміну екстракту з трави люцерни посівної (2012)
Гаман Д. В. - Вплив іноксарилу на енергетичний обмін серцевого м’яза в умовах експериментального адреналінгідрокортизонового інфаркту міокарда, Кононенко Н. М., Рибалкін М. В., Гнатюк В. В. (2012)
Андріяненков О. В. - Вивчення фармакологічної дії густого екстракту талабану польового на моделі експериментального скипидарного простатиту у щурів, Зайченко Г. В. (2012)
Ель Аараж Ахмад - Експериментальне дослідження функціонального стану міокарду під впливом комбінації кверцетину з похідними глюкозаміну за умов розвитку фуразолідон-ізадринового міокардиту, Зупанець І. А., Шебеко С. К., Тарасенко О. О. (2012)
Юрченко Н. С. - Фармацевтична хімія та фармакогнозія дослідження складу хлороформної фракції трави маренки запашної, Ільїна Т. В., Ковальова А. М. (2012)
Иванников Р. В. - Коллекция тропических и субтропических растений in vitro в НБС им. Н. Н. Гришко НАН Украины, Лаврентьева А. Н., Иванникова Н. С., Белякова И. Л., Шурыга Ю. М. (2011)
Щербакова О. Ф. - Біоморфологічний аналіз раритетної фракції флори Кодимо-Єланецького Побужжя (2011)
Зосимович В. Ю. - Геологические памятники Киевско-Каневского Приднепровья (2011)
Крочак М. Д. - Геологические памятники района Каневских дислокаций (Черкасская область) и их современное состояние, Менасова А. Ш. (2011)
Михайлов В. А. - Застосування методик геолого-економічного аналізу при комплексних оцінках геологічних пам’яток Волино-Поділля, Курило М. М., Бондар Ю. О. (2011)
Самойленко Л. В. - Вплив інженерно-геологічних процесів на стан геологічних пам’яток, Дубицька А. В. (2011)
Анфимова Г. В. - К анализу палеонтологического собрания Геологического музея, Руденко К. В. (2011)
Загороднюк І. В. - Іван Сахно та розвиток зоології й музейної справи на Луганщині: історичні розвідки (2011)
До уваги авторів (2011)
Содержание (2011)
Кривцов В. С. - Программно-аппаратный комплекс для исследования алгоритмов и процессов в станках с ЧПУ, Комбарова Е. В., Варнас Р. В., Аксенов Е. А. (2011)
Князев М. К. - Влияние электрогидроимпульсной штамповки на микроструктуру сплава Д16Т, Ткаченко Д. Н., Жовноватюк Я. С. (2011)
Белик А. А. - Анализ проектно-баллистических характеристик комбинированной схемы выведения космического аппарата на геостационарную орбиту с использованием ракет-носителей среднего класса, Егоров Ю. Г., Кульков В. М., Обухов В. А. (2011)
Дронь Н. М. - Сравнительная оценка эффективности двух маневров очистки околоземного пространства космическим тральщиком при разных способах его выведения на требуемую орбиту, Хорольский П. Г., Дубовик Л. Г. (2011)
Подзирей Ю. С. - Мобильный технологический комплекс для дистанционной обработки радиоактивных отходов (2011)
Шнякин В. Н. - Разработка многорежимного жидкостного ракетного двигателя с пневмонасосной подачей топлива для взлетно-посадочных модулей, Шульга В. А., Конох В. И., Животов А. И., Дибривный А. В. (2011)
Рева В. С. - Формирование требований к системе контроля качества электроэнергии наземных комплексов для ракет космического назначения, Земляной К. Н., Шевченко Е. Ю. (2011)
Азарнов А. Л. - Обзор и анализ оборудования для определения технического состояния электрохимических аккумуляторов, Безручко К. В., Давидов А. О., Лазненко В. И., Синченко С. В., Ширинский С. В., Харченко А. А. (2011)
Хитько А. В. - Оценка эффективности работы полого катода с вспомогательным разрядом, Черкун А. М. (2011)
Лоян А. В. - Исследование параметров плазмы в канале мспд при повышенных напряжениях разряда, Максименко Т. А., Кошелев Н. Н. (2011)
Рябков В. И. - Большой адронный коллайдер – альтернативный взгляд, Толмачев Н. Г. (2011)
Лепешкин А. Р. - Методы управления обрывом лопаток рабочих колес при испытаниях корпусов авиационных двигателей на непробиваемость, Бычков Н. Г., Ваганов П. А. (2011)
Скоб Ю. А. - Численная оценка эффективности устройств снижения избыточного давления при взрыве водорода (2011)
Воронович Д. А. - Спектральные (λ = 0,65 мкм) излучательные способности монокристаллов боридов лютеция, Таран А. А., Шицевалова Н. Ю., Левченко А. В. , Филиппов В. Б. (2011)
Кононов В. Б. - Обгрунтування складу виїзних метрологічних груп та їх можливостей (2011)
Неділько С. М. - Формування процедури виявлення існуючої області надмірності та її використання для забезпечення функціональної стійкості автоматизованої системи управління повітряним рухом, Неділько В. М. (2011)
Грецких Д. В. - Методика расчета приемно-выпрямительных элементов ректенн систем беспроводной передачи энергии, Гомозов А. В., Назаренко В. А., Аль-Самарай Ш. Ф. А. (2011)
Козелкова К. С. - Аналіз вихідного ефекту оптимальної й субоптимальної схем обробки складних просторово-часових сигналів (2011)
Алфавитный указатель (2011)
Содержание (2011)
Михаил Кузьмич Янгель (штрихи к портрету) (2011)
Безручко К. В. - Научно-технические аспекты разработки, изготовления и эксплуатации систем электроснабжения космических аппаратов, Борщов В. Н., Давидов А. О., Замирец Н. В., Замирец О. Н., Листратенко А. М., Перекопский И. Т., Туркин И. Б., Шовкопляс Ю. А. (2011)
Коваленко В. А. - Применение полимерных композиционных материалов в изделиях ракетно-космической техники как резерв повышения ее массовой и функциональной эффективности, Кондратьев А. В. (2011)
Гакал П. Г. - Экспериментальный стенд для исследования теплогидравлических процессов в системе терморегулирования телекоммуникационного спутника, Рузайкин В. И., Турна Р. Ю., Чайка Д. В., Тимощенко В. М., Иваненко Н. И. (2011)
Лякун С. Ф. - Создание управляющих программ для механической обработки внутренней поверхности трехгранных углов деталей на станках с ЧПУ, Юркевич В. Е. (2011)
Иванов П. И. - Крутка парапланерных арочных крыльев большого удлинения и проблемы оптимизации в компьютерном аналитическом проектировании (2011)
Симбирский Д. Ф. - Планирование и оценивание точности параметрической идентификации температурного состояния динамических объектов, Симбирский Г. Д. (2011)
Юревич Е. В. - Построение математической модели комбинированного приемника солнечного излучения с голографическим концентратором, Губин С. В. (2011)
Радченко А. Н. - Ресурсосберегающая теплоиспользующая установка кондиционирования воздуха на входе дизеля транспортного судна, Коновалов Д. В. (2011)
Loboda I. I. - A more realistic presentation of measurement deviation errors in gas turbine diagnostic algorithms (2011)
Пономаренко Н. Н. - Сжатие РСА-изображений без визуально-заметных искажений, Лукин В. В., Февралев Д. В., Зеленский А. А. (2011)
Попов А. В. - Экспериментальный анализ информативности поляризационных передаточных характеристик объектов активного дистанционного зондирования (2011)
Февралев Д. В. - Эффективность фильтрации изображений при ограниченных априорных сведениях о свойствах помех, Абрамова В. В., Абрамов С. К., Лукин В. В. (2011)
Алфавитный указатель (2011)
Загороднюк І. В. - Таксономія і номенклатура ссавців України, Ємельянов І. Г. (2012)
Влащенко А. С. - Результаты кольцевания рукокрылых (Chiroptera) на территории Харьковской области (за период 2002–2012 гг.) (2012)
Цюпка В. О. - Белка обыкновенная, Sciurus vulgaris (Rodentia, Sciuridae), в Украине (современное состояние популяции, проблемы внутривидовой структуры). Сообщение 1 (2012)
Крицька Л. І. - Географічна структура флори Кодимо-Єланецького Побужжя (аборигенна фракція), Новосад В. В. (2012)
Попова Л. В. - Северная Украина: фаунистические свидетельства плейстоценовых оледенений (2012)
Манюк В. В. - "Кам’яна Могила" в Україні: геологічна та археологічна спадщина світового значення (2012)
Огиенко О. С. - Скальные навесы под уступом столовых гор и определение геологического возраста пещерного палеолита Крыма, Попова Л. В., Рыжов С. Н. (2012)
Кепин Д. В. - Концептуальные подходы к созданию археодрома "Пещерный палеолит Украины", Крахмальная Т. В. (2012)
До уваги авторів (2012)
Березін О. Є. - Динаміка вмісту циркулюючих металопротеїназ-3 і -9, N-термінального фрагмента мозкового натрійуретичного пептиду у пацієнтів з гострим Q-інфарктом міокарда залежно від інвазивної та тромболітичної стратегії лікування. Результати когортного дослідження, Самура Т. О. (2012)
Величко В. І. - Вплив помірної контрольованої фізичної активності на дітей з ожирінням (2012)
Губка В. А. - Результаты хирургического лечения облитерирующего атеросклероза аорты и подвздошных артерий нижних конечностей (2012)
Заріцька Г. М. - Фармакоекономічний аналіз схем терапії остеоартрозу за методом "витрати - ефективність", Панфілова Г. Л. (2012)
Колесник М. Ю. - Особенности функционирования митохондрий миокарда у крыс со спонтанной гипертензией (SHR) на фоне экспериментального сахарного диабета и атеросклероза, Беленичев И. Ф., Дзяк Г. В., Чекман И. С. (2012)
Косяченко К. Л. - Кластерний аналіз захворюваності населення та пільг і дотацій на ліки в регіонах України за 2006-2010 рр., Немченко А. С. (2012)
Кривенко В. І. - Роль навантажувальних електрокардіографічних проб у виявленні груп підвищеного кардіального ризику щодо занять спортом, Колесник М. Ю., Різник Я. Ю. (2012)
Курочкин М. Ю. - Метаболический стресс-ответ при многокомпонентных анестезиях с использованием центральных нейроаксиальных блокад у новорожденных и детей грудного возраста (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського