Анцупова Т. О. - Періодизація історії міжнародного процесуального права (2010)
Короткий Т. Р. - Демократизация международного права (2010)
Додіна Є. Є. - Питання повернення культового майна релігійним організаціям (2010)
Аніщук Н. В. - Система гендерного права: поняття та основні структурні елементи (2010)
Дамирли М. А. - Проблема классификации в сравнительном уголовном праве (2010)
Чугуников І. І. - Об’єкт злочину як підстава для побудови системи Особливої частини Кримінального кодексу України (2010)
Полянський Є. Ю. - Актуальні проблеми призначення покарань у кримінально-правовій доктрині та законодавстві США (2010)
Аркуша Л. І. - Значення тіньової економіки в процесі легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності (2010)
Орловська Н. А. - Засади та принципи побудови кримінально-правових санкцій: питання визначення методологічного підходу (2010)
Наші автори (2010)
Topdar N. - A complete genetic linkage map and QTL analyses for bast fibre quality traits, yield and yield components in jute (corchorus olitorius l.), Kundu A., Sinha M. K., Sarkar D., Das M., Banerjee S., Kar C. S., Satya P., Balyan H. S., Mahapatra B. S. (2013)
Емец А. И. - Введение в культуру in vitro, регенерация и генетическая трансформация рыжика посевного (Camelina sativa), Бойчук Ю. Н., Шиша Е. Н., Рахметов Д. Б., Блюм Я. Б. (2013)
Shcherbak N. - Lox-dependent gene expression in transgenic plants obtained via Agrobacterium-mediated transformation, Kishchenko O., Sakhno L., Komarnytsky I., Kuchuk M. (2013)
Коршиков И. И. - Генетическая изменчивость можжевельника высокого (Juniperus excelsa Bieb.) на северном и южном пределах естественного распространения, Николаева А. В. (2013)
Kucherenko A. M. - IL1Β, IL6 and IL8 gene polymorphisms involvement in recurrent corneal erosion in patients with hereditary stromal corneal dystrophies, Pampukha V. M., Drozhyna G. I., Livshits L. A. (2013)
Левченко Л. Ю. - Поліморфізм 896A/G гена TLR4, а не 1196C/T гена TLR4 ТА 2258G/A гена TLR2 визначає тяжкий та ускладнений перебіг атопічного дерматиту у дітей, Ізмайлова О. В., Шликова О. А., Кайдашев І. П. (2013)
Цимбалюк В. І. - Стимуляція холіногенезу в культурі фетальних нервових клітин людини, Васильєва І. Г., Олексенко Н. П., Чопик Н. Г., Цюбко О. І., Галанта О. С. (2013)
Чехун В. Ф. - Оцінка цито- та генотоксичної дії наноферомагнетика та постійного магнітного поля в системі in vivo, Лозовська Ю. В., Лук'янова Н. Ю., Демаш Д. В., Тодор І. М., Налєскіна Л. А. (2013)
Сиволап Ю. М. - Молекулярные маркеры и селекция (2013)
Климишин Д. О. - Гетерологічна експресія генів lndYR та wblAgh у продуцентах антрациклінових антибіотиків, Німець О. Я., Стефанишин О. М., Федоренко В. О. (2013)
Коцаренко Е. В. - Изменение экспрессии гена MGMT под действием экзогенных цитокинов в клетках человека in vitro, Лыло В. В., Мацевич Л. Л., Бабенко Л. А., Корнелюк А. И., Рубан Т. А., Лукаш Л. Л. (2013)
Копыл С. А. - Генетические модификаторы формирования эктопического глаза на крыле у Drosophila melanogaster, Дубатолова Т. Д., Волкова Е. И., Омельянчук Л. В. (2013)
Ciampolini R. - Investigation on the genetic variability of the american pit bull terrier dogs belonging to an italian breeder using microsatellite markers and genealogical data, Cecchi F., Paci G., Policardo C., Spaterna A. (2013)
Циганкова В. А. - Підвищення стійкості рослин ріпака до паразитичної нематоди Heterodera schachtii з використанням технологій РНК-інтерференції, Ємець А. І., Іутинська Г. О., Білявська Л. О., Галкін А. П., Блюм Я. Б. (2013)
Лозовська Ю. В. - Зміна стабільності геному та мітохондріального потенціалу пухлинних клітин у системі in vivo внаслідок впливу наноферомагнетиків з різними розмірами наночастинок, Тодор І. М., Лук'янова Н. Ю., Єфімова С. Л., Боровий І. А., Малюкін Ю. В., Чехун В. Ф. (2013)
Bucci A. - Analysis of chromosome number and speculations on the origin of Arundo donax L. (Giant Reed), Cassani E., Landoni M., Cantaluppi E., Pilu R. (2013)
Антонюк М. З. - Перманентна генетична мінливість у інтрогресивних лініях та амфідиплоїдах Triticeaе, Шпильчин В. В., Терновська Т. К. (2013)
Ференц І. В. - Структурні та кількісні зміни вуглеводних детермінант глікопротеїнів еритроцитарних мембран при введенні агматину за умов експериментального цукрового діабету, Бродяк І. В., Люта М. Я., Сибірна Н. О. (2013)
Гоцуляк Ю. В. - Наукова освіта в Україні: теоретичний та нормативно-правовий контекст, Гальченко М. С. (2016)
Зємба Б. А. - Умови ефективного застосування методів діагностики обдарованих маргінальних учнів (2016)
Кузнецова А. А. - Формування готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти до взаємодії з обдарованими дітьми засобами музичного мистецтва (2016)
Зелений П. О. - Особливості обдарованості старшокласників у природничо-науковій сфері навчальної діяльності (2016)
Лук’янчук Н. В. - Психолого-педагогічна модель формування соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів (2016)
Процик Л. С. - Розвиток інтелектуальної обдарованості та формування конструктивних механізмів психологічного захисту підлітків (матеріали корекційнорозвивальної програми "Розвиток конструктивних механізмів психологічного захисту інтелектуально обдарованих підлітків") (2016)
Васіна В. А. - Виховання дітей засобами музики, Середа С. О. (2016)
Демірджі Т. В. - Аналіз психологічної діяльності з розвитку ідентичності прийомних дітей в умовах замінної сім’ї (2016)
Чудакова В. П. - Діагностичний компонент дослідження "індивідуально-психологічних особливостей особистості", за тестом Р. Кеттелла (форма А), як критерія сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатності (2016)
Дацко О. В. - Програма тренінгу "Навички безконфліктного спілкування учнів" (2016)
Банах С. В. - Тренінг "Їжа та здоров’я" (5–7 класи) (2016)
Скрипник А. І. - Вплив сучасних педагогічних технологій на формування креативності в учнів молодших класів (2016)
Віценко Л. А. - Талант – то крапля здібностей та море праці (2016)
Жерліцин С. О. - Робота з обдарованою молоддю луганщини як провідний напрям відновлення інтелектуального потенціалу та сталого розвитку регіону, Жерліцин Н. С. (2016)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2016)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на травень 2016 року (2016)
Галаєва М. В. - Зв'язок алелів мікросателітних локусів п’ятої групи хромосом з морозостійкістю озимої пшениці, Файт В. І., Чеботар С. В., Галаєв О. В., Сиволап Ю. М. (2013)
Лиманська О. Ю. - Потенційні температурно-чутливі рибоперемикачі в геномі сальмонел, Муртазаєва Л. О., Лиманський О. П. (2013)
Lin Sheyu - The association between GAD1 gene polymorphisms and cerebral palsy in Chinese infants, Li Tongchuan, Zhu Dengnan, Ma Caiyun, Wang Yinghong, He Lin, Zhu Changlian, And Xing Qinghe (2013)
Ulucan K. - Evaluation of vitamin d receptor (VDR) gene polymorphisms (FOKI, TAQI and APAI) in a family with dentinogenesis imperfecta, Akyüz S., Özbay G., Pekiner F. N., İlter Güney A. (2013)
Атаман О. В. - Аналіз асоціації G-7A поліморфізму гена матриксного GLA-протеїну (MGP) з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб з різними факторами його ризику, Полоніков О. В., Гарбузова В. Ю., Атаман Ю. О., Матлай О. І. (2013)
Карелов А. В. - Аллельное состояние молекулярного маркера гена устойчивости к золотистой нематоде (Globodera rostochiensis) Н1 среди сортов картофеля (Solanum tuberosum ssp. tuberosum) украинской и мировой селекции, Пилипенко Л. А., Козуб Н. А., Бондус Р. А., Борзых А. И., Созинов И. А., Блюм Я. Б., Созинов А. А. (2013)
Недуха О. М. - Ультраструктура та склад пігментів листків Sagittaria sagittifolia L. (2013)
Акопян Г. Р. - Порівняльний аналіз каріотипу нової лінії клітин людини 4BL6 в умовах тривалого культивування. Плоїдність хромосомного набору, Гулеюк Н. Л., Кушнірук В. О., Микитенко Д. О., Яцишина А. П., Лукаш Л. Л. (2013)
Skivka L. M. - Antineoplastic drug NSC631570 modulates functions of hypoxic macrophages, Fedorchuk O. G., Rudic M. P., Pozur V. V., Khranovska N. M., Grom M. Yu., Nowicky J. W. (2013)
Ківалов С. В. - Виборчий спір як різновид публічно-правового спору (2011)
Завальнюк В. В. - Соматичні права людини з позицій юридичної антропології (2011)
Орзіх М. П. - Конституція України діє, конституційні перетворення тривають (до 15-ї річниці Конституції України), Єзеров А. А. (2011)
Крусян А. Р. - Конституційне законодавство України: сучасний стан та тенденції розвитку (2011)
Рабінович П. М. - Делікти проти людяності як специфічний вид правопорушень (2011)
Скакун О. Ф. - Основные понятия исходной материально-правовой субстанции "суд" и их соотношение (2011)
Полянський Ю. Є. - Незалежність судді – правова і соціальна цінність (2011)
Додін Є. В. - Роль суду в забезпеченні законності правоохоронної діяльності митних органів (2011)
Долежан В. В. - Судова реформа і раціоналізація судової системи України (2011)
Подцерковний О. П. - Про процесуальні чинники підвищення авторитету судді та суду (на прикладі господарського судочинства) (2011)
Чанишева Г. І. - Профспілкове представництво у соціальному діалозі у сфері праці (2011)
Біла-Тіунова Л. Р. - Функції національного агентства з питань державної служби України (2011)
Мішина Н. В. - Органы территориального общественного самоуправления в системе местного самоуправления (2011)
Афанасьєва М. В. - Зловживання правом у виборчому процесі (2011)
Вишняков О. К. - Вплив прецедентної практики Європейського суду з прав людини на судову практику України: нові можливості (2011)
Зелинская Н. А. - Транснациональное уголовное право: новые возможности и риски (2011)
Короткий Т. Р. - Екологізація міжнародного права (2011)
Дрёмина-Волок Н. В. - Экономическое неравенство и дистрибутивная парадигма международного антидискриминационного права (2011)
Полянський Є. Ю. - Доктрина Пінкертона в кримінальному праві США: критичний огляд та перспективи вдосконалення (2011)
Оборотов Ю. Н. - К вопросу о формировании глобальной правовой системы (2011)
Колесниченко В. В. - Общее и особенное в правовой и политической системе общества (2011)
Аракелян М. Р. - Эффективность права в контексте правозащитной деятельности государства: теоретический аспект (2011)
Дудченко В. В. - Класична юридична освіта у центрі правової культури суспільства (2011)
Вітман К. М. - Криза толерантності (2011)
Калинин С. А. - Методологическое измерение аксиологии права (2011)
Крестовська Н. М. - Скарбниця як критерій типології держави (2011)
Овчинникова А. П. - Творческий характер юридической педагогики (2011)
Хашматулла Бехруз - Правовые системы современных исламских государств в эпоху глобализации: особенности функционирования (2011)
Юдин З. М. - Понятие и основания правового контрактивизма (2011)
Харитонов Є. О. - Динаміка концепції радянського цивільного права та відображення її в основах цивільного законодавства СРСР 1991 р. (2011)
Харитонова О. І. - Категорія корпоративних правовідносин у контексті цивільних організаційних правовідносин (2011)
Каракаш І. І. - Законодавчі засади нової Cтратегії державної екологічної політики України (2011)
Міщенко І. В. - Деякі питання визначення правового статусу митних посередників в Україні (2011)
Дрьомін В. М. - Мехінізми інституціоналізації тіньової економіки (2011)
Тищенко В. В. - Теоретические основы криминалистической методики расследования преступлений: проблемы и тенденции (2011)
Аркуша Л. І. - Особливості початкового етапу розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності (2011)
Заморська Л. І. - Нормативний підхід до аналізу правових санкцій: теоретичний зміст (2011)
Скуріхін С. М. - Особливості правового мислення офіцерів Збройних Сил України (2011)
Мизецкая В. Я. - Лексико-семантический анализ письменного текста как средство идентификации личности адресанта (2011)
Хохуляк В. В. - Призначення науки фінансового права: підходи до розуміння і трактування (2011)
Квасніцька О. О. - Сутність будівельної діяльності: теоретичний погляд (2011)
Мельничук О. С. - Просторова основа міської правосвідомості (2011)
Наші автори (2011)
Дмитрук К. В. - Метаболическая инженерия дрожжей Hansenula polymorpha для создания эффективных продуцентов этанола, Сибирный А. А. (2013)
Ткаченко А. Ф. - Липиды микроорганизмов как источник биотоплива, Тигунова Е. А., Шульга С. М. (2013)
Корховой В. И. - Биодизель из микроводорослей: пути повышения эффектиности накопления липидов методами генетической инженерии, Блюм Я. Б. (2013)
Янєва О. Д. - Ізоляція та характеристика лактозоферментуючих дріжджів Candida kefyr, Вороніна Г. О., Підгорський В. С. (2013)
Тигунова Е. А. - Альтернативный вид топлива – биобутанол, Шульга С. М., Блюм Я. Б. (2013)
Кривдік С. Г. - До проблеми карбонатитів і карбонатитових комплексів (2016)
Боярина Н. И. - Макрофлористические зоны среднего и верхнего карбона (пенсильванской подсистемы) Донецкого бассейна (2016)
Иванова А. В. - Влияние геотектонических условий на формирование угленосных формаций Львовского и Преддобруджинского прогибов (2016)
Карпенко А. М. - Пізньоміоцен-пліоценові тераси Північноукраїнської палеоседиментаційної провінції. Стаття 1. Еволюція поглядів (2016)
Shatalov N. N. - Tectonics of the Pokrovo-Kireevan ore cluster of the Near-Azovian (2016)
Цымбал С. Н. - Цифровая структурно-литологическая модель Тарасовского месторождения титано-циркониевых руд, Хрущев Д. П., Лобасов А. П. (2016)
Вижва С. А. - Принципи та методи моделювання стану геологічного середовища з метою прогнозування газодинамічних явищ, Іванік О. М., Литвинов В. В., Назаренко М. В., Бондар К. М. (2016)
Рыбин В.Ф. - Assessment of technogenic influence on historical and architectural monuments of Kiev-Pechersk Lavra, Беспалова Е.Н. Оценка техногенных воздействий на историко-архитектурные памятники Киево-Печерской Лавры (2016)
Парамонова Н. К. - Влияние колебания уровня грунтовых вод на формирование остаточных и защемленных легких нефтепродуктов, Голуб Г. И., Запольский И. Н., Логвиненко О. И., Негода Ю. А. (2016)
Брикс А. Л. - Деякі аспекти розчинення вуглеводнів у трансформації скупчень легких нафтопродуктів у геологічному середовищі, Негода Ю. О. (2016)
Лукин А. Е. - "Это мой путь…" (воспоминания и размышления одного из пионеров освоения углеводородного потенциала недр юго-востока Днепровско-Донецкого региона) (2016)
Гожик П. Ф. - Павло Аполлонович Тутковский – засновник i перший директор Інституту геологічних наук НАН України, фундатор мікропалеонтологічної школи, Макаренко Д. Є. , Маслун Н. В., Клюшина Г. В. (2016)
Багрій І. Д. - Геолого-структурно-геохімічні особливості формування родовищ горючих сланців та вуглеводневих покладів Бовтиської імпактної структури, Почтаренко В. І., Дубосарський В. Р., Янцевич О. О., Семенюк В. Г., Грига М. В., Малишев О. М., Гафіч І. П. (2016)
Шкапенко В. В. - Биотрансформация углеводородов в донных осадках, Кадошников В. М., Мусич Е. Г., Писанская И. Р. (2016)
Драгомирецький О. В. - Принцип суперпозиції при побудові геолого-генетичних моделей золоторудних систем Українського щита, Кадурін В. М. (2016)
Присяжнюк В. А. - Місцезнаходження і комплекси наземних молюсків неогену південно-західної частини Східно-Європейської платформи (2016)
Іщенко І. І. - Стратиграфія крейдових відкладів Рівнинного Криму. Стаття 1. Нижня крейда, Лещух Р. Й., Якушин Л. М. (2016)
Огняник Н. С. - Теоретическая база расчета флюидных систем в загрязненной легкими нефтепродуктами геологической среде в процессе колебания уровня грунтовых вод. Статья 1. Теоретическая база расчета двухфлюидной системы "воздух – смачивающий флюид" в пористой среде, Парамонова Н. К. (2016)
Люта Н. Г. - Особливості змін якості підземних вод у процесі експлуатації водозаборів на території Львівської області, Лютий Г. Г., Приходько С. М. (2016)
Багрий И. Д. - Гидро-геосинергетическая биогенно-мантийная гипотеза образования углеводородов и ее роль при обосновании прямопоисковой технологии (2016)
Шаталов Н. Н. - Пётр Федорович Шпак – выдающийся министр, ученый, человек (К 85-летию со дня рождения) (2016)
Титул,зміст (2015)
Kyrchanov M. - The neo-feudalism theory in the context ofcontemporary economic neo-Marxism (2015)
Yadranskyi D. - The categories of "labour" and "labour process" in information economics (2015)
Фліссак К. А. - Європейські орієнтири диверсифікації економічної дипломатії України (2015)
Lincenyi M. - Quantitative analysis of mass media impact on information processing: the example of crisis in Ukraine Topics presenting in selected Slovak newspapers (2015)
Gburova J. - Perception of tourist destination brand, Matusikova D., Benkova E. (2015)
Gryshova I. - Ukraine’s positions inn international ratings evaluation as a factor of its competitiveness, Kriukova I., Mitiai O. (2015)
Собкевич О. В. - Напрями антикризової політики для інноваційної модернізації промисловості і забезпечення економічної безпеки України (2015)
Jakubek P. - Reform of financial administration in the Slovak Republic: reviews of participants, Tej J. (2015)
Ziyadin S. - Prerequisites for development and diversification of production in industry, Yessenova G. (2015)
Брижань І. А. - Концептуальні основи антикризової політики екологічно орієнтованого розвитку України, Григор’єва О. В. (2015)
Гриценко Л. Л. - Узгодження інтересів інвесторів при формуванні портфеля проектів державно-приватного партнерства, Боярко І. М. (2015)
Tulush L. - Tax policy efficiency in agriculture of Ukraine (2015)
Vdovenko N. - Mechanisms of regulatory policy applicationin agriculture (2015)
Моskalenko A. - Principles and problems of agricultural land rational use (2015)
Kravcakova-Vozarova I. - V4 countries’ agricultural sector evaluation in terms of competitive advantage, Kotulic R., Sira E. (2015)
Mazaraki A. - System approaches to economic diagnostics of the tourism enterprises, Sagalakova N. (2015)
Popovic Z. - Online presence quality assessment in tourism companies of developing countries (Montenegro case study), Rondovic B. (2015)
Semenova V. - Evaluation criteria for enterprise’s intellectual property management effectiveness (2015)
Коваленко Ю. М. - Розвиток фінансового сектору та економічні чинники його забезпечення в Україні (2015)
Возняк Г. В. - Бюджетна політика в умовах трансформації фінансових основ місцевого самоврядування в Україні (2015)
Varenyk V. - Threats to the economic security of the banking activity and the means of its protection, Samura Yu. (2015)
Davydenko N. - Modern paradigm of agrarian units’ financial security assessment (2015)
Чмутова І. М. - Стратегічний вибір банку на стадіях його життєвого циклу (2015)
Femic B. - The role of online word of mouth in influencing consumer behavior in banking services, Jovovic M. (2015)
Шкарлет С. М. - Територіальна реформа в системі стратегічного управління енергоекономічною та інформаційною сферами держави, Холявко Н. І., Дубина М. В. (2015)
Kundenko A. - Crisis management of small and medium businesses in regional economic policy system, Dorosh M., Baraniuk I., Itchenko D. (2015)
Кондрашихін А. Б. - Наукові кадри в інтеграційній парадигмі економіки міста (2015)
Polіshchuk O. - Accounting information support relevant to surveillance of substandard goods (2015)
Куца О. П. - Володимир Гнатюк на "перехресних стежках" української літератури (2016)
Лановик М. Б. - Фольклор як ідеологічний код художньої літератури (на матеріалі невольничої поезії Ігоря Калинця) (2016)
Карпенко С. Д. - Роль Володимира Гнатюка у формуванні українського казкознавства (2016)
Мельничайко В. Я. - Голос В. Гнатюка в дискусії про літературну мову на початку ХХ століття, Криськів М. Й. (2016)
Панчук Г. Д. - Питання мови у листуванні Володимира Гнатюка й Михайла Грушевського (2016)
Карбан А. І. - Фольклор Великого голоду: історіографія дослідження (2016)
Лісняк Н. І. - Абстрактні поняття "добро і "зло" у лемківських піснях (2016)
Буда В. А. - Діалектизми в етнографічних описах роману Петра Шекерика-Доникового "Дідо Иванчік" (2016)
Бачун Л. І. - Історичний аспект творення назв осіб у романі Василя Шкляра "Чорний ворон" (2016)
Журба С. С. - Інтентертекстуальні зв’язки малої прози Галини Пагутяк (2016)
Заоборна М. С. - Смислотвірний потенціал драматичної поеми Лесі Українки "Одержима" в екстрополяції на постмодерну релігійну свідомость (2016)
Кушнір О. В. - Національна парадигма інтерпретації "міфу про землю" українськими модерністами (Ольга Кобилянська, М.Яцків, М. Коцюбинський) (2016)
Особа О. В. - Історіографічний аспект пресової сатиричної публіцистики Західної України 20 – 30-х років ХХ століття (2016)
Савицька Я. В. - Концепт душі в українських фольклорних снотлумаченнях кінця ХІХ – початку ХХ століття (2016)
Шевчук Т. М. - Історична проблема неволі в українській міфології (сокіл і соколя) (2016)
Головата Л. М. - Опрацювання простого ускладненого речення на краєзнавчому матеріалі (з життя і творчості Володимира Гнатюка) (2016)
Бабій І. М. - Оказіонально-предметна номінація у художньому дискурсі Аркадія Любченка (2016)
Палихата Е.Я. - Формування ввічливості у процесі навчання культури діалогічного спілкування (2016)
Свистун Н. О. - Складнопідрядні речення розчленованої структури зі значенням прямої і розчленованої структури зі значенням прямої і зворотної зумовленості (на матеріалі творів Бориса Харчука "Межі і безмежжя", "Майдан") (2016)
Веретюк О. М. - Reflections on Identities in Andrzej Stasiuk’s and Juriy Andruhovych’s Travel Narratives (2016)
Карабович Т. Б. - Єднання розбитого світу в літературній творчості еміграційних поетів Нью-Йорської групи (2016)
Апанович М. М. - Художній наратив поетичних збірок Г.А.Мороза "Земля", "Замок дитинства мого" (2016)
Верлата А. - Еволюція протагоніста у драматургії Василя Пачовського (2016)
Кебало М. С. - Художній світ творів німецького та українського натуралізму (2016)
Желновач А. О. - Соціальний міф у п’єсі "Морітурі" Івана Багряного (2016)
Ленська С. В. - Екзистенційний вимір ранньої новелістики Олеся Бабія (2016)
Куца О. П. - Критичні рефлексії І. Я. Франка у контексті літературних теорій Михайла Драгоманова (2016)
Писко Н. І. - Поезія Олени Теліги як художнє середовище націоцентричного сенсу (2016)
Савчин Т. О. - "Білі сонети" Д.Павличка: новаторство форми (2016)
Ткачук М. П. - Наративний дискукрс прози Елізи Ожешко (2016)
Шмега К. М. - Маскулінні типи в Галичині другої половини ХІХ ст. та їх художня репрезентація у прозі Івана Франка (2016)
Тарасюк Г. Т. - Особливості мовної поетики прози Галини Тарасюк (2016)
Ткачук О. М. - Жанрова модель містерії та "Великий льох" Т.Шевченка (2016)
Федунь М. І. - Мемуарний літературний портрет у західноукраїнських спогадах першої половини ХХ століття: специфіка творення (2016)
Швець А. І. - "Між нами антагонізм двох культур, а надто конкуренція…" (Наталія Кобринська та Михайло Павлик: діалектика особистого й творчого) (2016)
Грицак Н. Р. - Анна Ахматова і Марина Цвєтаєва: дві перекладні версії однієї поезії Івана Франка (2016)
Джафарова Ф. - "Китаби деде горгуд" глазами русских исследований, Джаббарлы А. (2016)
Кохан Р. А. - Радість пізнання як смислова константа роману Юстейна Ґордера "Світ Софії" (2016)
Мацевко-Бекерська Л. В. - Складні лабіринти буттєвості в романі Марка Леві "Усе, що не було сказано" (2016)
Притолюк С. А. - Війна як театр абсурду в творах Вольфганга Борхерта (2016)
Алиева Ш. - Традиции детского фольклора в драматических произведениях (2016)
Науменко Н. В. - Взаємодія мовностильових концептів у поезії Т.С. Еліота (2016)
Петрусь О. В. - Архетипний аналіз наративної організації роману Пітера Акройда "Журнал Віктора Франкенштейна" (2016)
Белова Ю. С. - Интернет-дневник как средство интерпретации образа автора (на материале книги Є. Гришковца "Год жизни" (2016)
Булаховська Ю. Л. - Світле обличчя твоє, як надія. Інтерв’ю з Юлією Леонідівною Булаховською (2016)
Краснова Л. - Через терни – до зірок. Життєпис Миколи Зимомрі, Ткачук М. (2016)
Зимомря М. І. - Праця епохального значення, Ткачук М. П., Науменко Н. (2016)
Зимомря М. І. - Підтексти на тлі літературного процесу, Науменко Н. (2016)
Ткачук М. П. - Дискурсивне слово про Кобзаря, збагачене галицьким шевченкознавством (2016)
Науменко Н. - Слово – золотого горіха зерно, Ткачук м. П. (2016)
Зимомря М. І. - Автографи Миколи Мушинки: до питання про сутність інтелектуальної основи діалогу (2016)
Ткачук М. П. - Змістова значущість творчих пріоритетів, Зимомря І. М. (2016)
Зимомря М. І. - Уста, в яких животворило слово, замовкли, Ткачук М. П., Зимомря І. М. (2016)
Шановні колеги! (2015)
Заморська Л. I. - Інтегральний підхід у сучасному праворозумiннi: загальнотеоретичний аспект (2015)
Нiколаєнко Т. Б. - Особливостi кримiнальної вiдповiдальностi української шляхти за статутами Великого князівства Литовського (2015)
Батанов О. В. - Конституцiйна модель мiсцевого самоврядування в сучаснiй Українi: доктринальнi та прикладнi проблеми модернiзацiї (2015)
Дробуш I. В. - Розвиток соцiальної функцiї мiсцевого самоврядування у контекстi трансформацiї взаємовiдносин територiальних громад, суспiльства та держави: мунiципально-правовi проблеми (2015)
Пузирний В. Ф. - Принципи адмiнiстративної дiяльностi органiв та установ державної кримiнально-виконавчої служби України (2015)
Благодарська О. О. - Органiзацiйно-правовi передумови створення органiв державної фiскальної служби в Українi (2015)
Душкова Г. Г. - Розвиток законодавства у сферi визнання та виконання iноземних судових рiшень в Українi: генеза та сучаснiсть (2015)
Коч О. В. - Визнання та примусове виконання рiшень iноземних арбiтражiв в Українi: деякi проблемнi питання (2015)
Сотула О. С. - Злочини проти життя на пострадянському законодавчому просторi (2015)
Бурячок А. А. - Характеристика окремих груп негативних соцiальних явищ, пов’язаних зi злочиннiстю (2015)
Висоцька В. В. - Об’єктивна сторона зайняття гральним бiзнесом: проблемнi питання (2015)
Владимиренко С. В. - Економiчний злочинець: спроба визначення (2015)
Головiн Д. В. - Фiзичне насильство та iншi елементи об’єктивної сторони злочину, передбаченого статтею 350 КК України (2015)
Орловська Н. А. - Чи є в Українi ювенальна пробацiя? (2015)
Притула А. М. - Кримiнально-правова охорона державного кордону України в перiод окупацiї: постановка проблеми (2015)
Паламарчук Г. В. - Мiсце контрабанди в тiньовiй економiцi України: актуальнi питання економiчного вимiру (2015)
Сиротюк О. В. - Значення кримiнально-правового заохочення для запобiгання злочинностi неповнолiтнiх (2015)
Митрофанов I. I. - Проблеми пропуску процесуальних строкiв (2015)
Меденцев А. М. - Особливостi окремих слiдчих (розшукових) дiй при розслiдуваннi злочинiв у сферi державних закупiвель (2015)
Кiпер О. О. - Роль процесуальної самостiйностi слiдчого у всебiчному, повному й неупередженому розслiдуваннi кримiнального провадження (2015)
Kolkutina М. - International advocatory (2015)
Нiгреєва О. О. - Мiжнародна правотворчiсть крiзь призму юридичного процесу (2015)
Бурма С. К. - Дружнє врегулювання в практицi органiв мiжамериканської системи захисту прав людини (2015)
Вишневський Ю. А. - Сучасна практика україни щодо надання згоди на обов’язковiсть для неї мiжнародного договору (2015)
Мякота О. В. - Особливостi визначення лiнiї державного кордону мiж Україною i Республiкою Молдова (2015)
Кузьмiн Е. Е. - Щодо критерiїв визначення збройних конфлiктiв: їх значення для квалiфiкацiї та типологiї конфлiктних ситуацiй (2015)
Шевченко-Бiтенська О. В. - Стандарти Ради Європи у сферi захисту дiтей вiд насильства (2015)
Стратонов В. М. - Рецензiя на монографiю "Правова доктрина України (у 5 томах)" (2015)
Важливий крок у напрямку європейської iнтеграцiї (2015)
Безпалова О. І. - Особливості реалізації правоохоронної функції держави інституціями громадянського суспільства (2016)
Мина В. В. - Системні зв’язки системи права, Коцан-Олинець Ю. Я., Тополевський Р. Б. (2016)
Хряпченко В. П. - Різомна модель галузей права як прояв креативності в сучасній юриспруденції (2016)
Рустамзаде А. Х. - Проблемные вопросы объектов конституционно-правовых отношений (2016)
Святокум І. О. - Досвід взаємодії поліції з органами місцевого самоврядування в Чеській Республіці та перспективи його застосування в Україні (2016)
Голоядова Т. О. - Перспективи запровадження медіації для вирішення податкових спорів в Україні (2016)
Баранов С. О. - Актуальні проблеми протидії та запобігання корупції в органах Державної фіскальної служби України (2016)
Коваленко Н. В. - Правове регулювання функціонування митної адміністрації Танзанії (2016)
Литвин І. І. - Напрями вдосконалення правового регулювання адміністративних відносин у сфері надання освітніх послуг (2016)
Діденко С. В. - Методи адміністративної діяльності публічної адміністрації у сфері забезпечення обігу та застосування зброї в Україні (2016)
Стукаленко О. В. - Сучасне розуміння контролю та нагляду у будівельній галузі (2016)
Кононець В. П. - Актуальні питання законного застосування технічних засобів фото-, кінозйомки, відеозапису в діяльності працівників Національної поліції (2016)
Лиськов М. О. - Повноваження та компетенція органів виконавчої влади у сфері лотерейної діяльності (2016)
Колюшева О. С. - Місце та роль англомовної адміністративно-правової термінології в сучасному адміністративному праві України (2016)
Туркова О. К. - Надання електронних послуг в Естонії: адміністративно-правовий аспект (2016)
Яковенко А. В. - Адміністративно-правовий аспект проблематики виконання судових рішень та бездіяльності посадових осіб суду щодо розгляду справ (2016)
Барладян О. С. - Інтелектуальна власність як різноманітність практичних правових інструментів правоохоронних органів України (2016)
Кучма К. С. - Стадії провадження надання адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів в Україні (2016)
Кхасраві О. З. - Співвідношення понять "мігрант", "біженець", "переселенець","внутрішньо переміщена особа" (2016)
Мусієнко О. П. - Адміністративно-правові заходи запобігання виникнення корупційних ризиків в органах місцевого самоврядування (2016)
Падалка О. А. - Юридична відповідальність Національної поліції України (2016)
Бек У. П. - Про законодавче поняття "мінімальна заробітна плата" в сучасних умовах (2016)
Ніколенко Л. І. - Сутність конституційних положень, що визначають основи регулювання праці в Україні (2016)
Ізарова І. О. - Паралельний судовий розгляд у цивільному процесі: приклад Європейського Союзу та українські перспективи (2016)
Михальський Ю. А. - Емісійне право держави та його вплив на грошовий обіг (2016)
Коваленко А. В. - Про присвоєння авторства (плагіат) (2016)
Бурлака О. С. - Щодо поняття державної соціальної допомоги як виду соціального захисту сім’ї, дитинства, материнства та батьківства (2016)
Сергієнко Н. А. - Захист прав та інтересів майнового поручителя при спливі позовної давності за основним зобов’язанням (2016)
Ляшенко О. В. - Окремі наукові джерела інституту поруки римського права та сучасний погляд (2016)
Zharko O. H. - The legal act of regulating relationships of co-authors against a backdropof European integration (2016)
Зубенко К. В. - Рухомі речі, на які поширено правовий режим нерухомості: постановка проблеми (2016)
Федотова Г. В. - Форма і зміст кримінального проступку (2016)
Кукіна З. О. - Корпоративний злочин. Поняття і сутність (2016)
Ташлицька Н. М. - Згода особи на медичне втручання у системі кримінального та медичного законодавства України (2016)
Фінчук В. В. - Організована злочинна діяльність у паливно-енергетичному комплексі (ПЕК) України (2016)
Павлюк Н. В. - Засоби інформаційного забезпечення розслідування корупційних злочинів у воєнній сфері (2016)
Галицька О. К. - Дослідження документів, що мають значення для розслідування екологічних злочинів (забруднення морів та інших водних джерел) (2016)
Гресь Ю. О. - Допит: визначення тактичного та технологічного аспектів (2016)
Лисецький О. О. - Особливості реалізації функції обвинувачення слідчим (2016)
Андрейко Ю. О. - Протидія розслідуванню одержання неправомірної вигоди: зміст, суб’єкти, способи (2016)
Сердинський В. С. - Особливості здійснення правосуддя судом присяжних у Французькій Республіці (2016)
Гутник В. В. - Право на безоплатну правову допомогу захисника в міжнародних кримінальних судах (2016)
Зубарева А. Є. - Окремі аспекти виконання рішень Комітету ООН з прав людини в Україні (2016)
Цвікі В. Ю. - Юрисдикція держав стосовно злочину насильницького зникнення (2016)
Зубар І. В. - Міжнародно-правові аспекти функціонування африканської підсистеми міжнародного права в рамках сучасного універсального правопорядку (2016)
Бараш Ю. С. - Визначення економічної ефективності залізничних екскурсій, Марценюк Л. В. (2016)
Копитко В. І. - Тенденції розвитку залізничного туризму в західному регіоні України, Орловська О. В. (2016)
Разумова К. М. - Еволюція наукових знань про менеджмент економічних проблем пасажирських перевезень (2016)
Зіць О. Є. - Удосконалення методики оцінки використання інвентарного парку вантажних вагонів ПАТ "Укрзалізниця" (2016)
Керничний Б. Я. - Інноваційні шляхи підвищення ефективності використання автомобільного важковагового транспорту (на прикладі оранізації сезонних перевезень сільськогосподарських вантажів) (2016)
Чаркіна Т. Ю. - Аналіз ринку пасажирських залізничних перевезень (2016)
Бобиль В. В. - Оцінка потенціалу будівельних підприємств в умовах економічної кризи, Оберемок Т. С. (2016)
Копитко C. Б. - Моделювання систем і процесів захисту економічної інформації на транспорті (2016)
Рогова К. О. - Удосконалення обліку витрат у дистанції електропостачання, П’ятигорець Г. С. (2016)
Савицька Т. М. - Методичний підхід щодо визначення плати за доступ до інфраструктури залізничного транспорту (2016)
Кириленко О. М. - Пepcпeктивнi нaпpямки poзвитку тpaнcпopтнoї cиcтeми з уpaxувaнням cтpaтeгiчниx пpiopитeтiв нaцioнaльнoї eкoнoмiки, Міщенко М. І. (2016)
Содержание (2004)
Жулицька О. В. - Історія Південної України за матеріалами археологічних з’їздів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2004)
Филиппенко Р. И. - Е. К. Редин – секретарь Харьковского предварительного комитета по подготовке ХІІ Археологического съезда (2004)
Литвиненко Р. О. - Курганне будівництво бабинської культури (2004)
Сергеева М. С. - Об одном типе изображений на срубной керамике (2004)
Шрамко И. Б. - Селище скифского времени у с. Червоносово, Задников С. А., Зоря А. О. (2004)
Щербань А. Л. - Кружала в похованнях Лівобережного лісостепу України скіфського часу (2004)
Чередниченко А. Г. - Об источниках по проблеме этногенеза древних македонян (2004)
Абрамова В. В. - Фракийский племенной союз астов в военно-политической истории Балканского полуострова (2004)
Бардола К. Ю. - Особенности римской налоговой системы в эпоху Диоклетиана и Константина І (2004)
Храпунов Н. И. - О континуитете администрации византийского Херсона (2004)
Сорочан С. Б. - Больница в ранневизантийском Херсоне (2004)
Пашкевич Г. О. - Палеоботанічні дані за відбитками на кераміці Верхносалтівського селища, Колода В. В., Горбаненко С. А. (2004)
Домановський А. М. - Причини нечисленності знахідок візантійських монет на території Давньої Русі ІХ – Х ст.: погляд з Візантії (2004)
Мироненко К. М. - До питання про хронологічні особливості керамічного матеріалу з роменсько-літописної Лтави (2004)
Балушок В. Г. - З історії української етнонімії (2004)
Майко В. В. - Кырк-Ерский клад XV в. и его место среди синхронных кладов Таврики (2004)
Маслов М. П. - Селянські вітряки України: історико-технічний аспект (2004)
Кавун М. Е. - Деякі особливості історіографічних підходів до вивчення історії міст Півдня та Сходу України кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2004)
Тощев Г. Н. - К вопросу о Кеми-обинской культуре (2004)
Берестнев С. И. - Об одной из групп населения восточноукраиской лесостепи в эпоху палеометалла (2004)
Иванова С. В. - Воинство в ямном обществе Северо-Западного Причерноморья, Цимиданов В. В. (2004)
Буйнов Ю. В. - Итоги раскопок поселения Студенок-5 и некоторые вопросы генезиса бондарихинской культуры (2004)
Шевченко А. В. - Херсонесские терракоты и их художественная значимость (2004)
Рыжов С. Г. - Малые храмы-часовни Херсонеса (2004)
Литовченко С. Д. - Великая Армения в системе международных отношений в середине 50-х гг. І в. до н. э. (2004)
Сергеев И. П. - О межэтнических противоречиях в Римской империи в период кризиса ІІІ века (2004)
Болгов Н. Н. - Локальный территориально-хозяйственный комплекс (Китей и его округа в IV–VI вв.) (2004)
Сорочан С. Б. - О строительном деле как показателе развития раннесредневековой Византии (2004)
Жиронкина О. Ю. - Несколько интерпретационных стереотипов в свете стратиграфических и иных наблюдений на Нетайловском могильнике, Цитковская Ю. И. (2004)
Пашкевич Г. А. - К вопросу о земледелии племен салтовской культуры (по материалам поселения Рогалик), Горбаненко С. А. (2004)
Бойко Ю. Н. - Вишенка-2 – новый чернолесско-жаботинский памятник в Среднем Побужье (2004)
Алексеенко Н. А. - Булла патриарха Николая Мистика из Херсона (2004)
Колода В. В. - Исследования Волчанского городища (2004)
Маслійчук В. Л. - Матеріали для історії старшинського побуту на Слобідській Україні XVII – XVIII ст. (Козацька старшина у колі речей) (2004)
Латышева В. А. - К. Э. Гриневич как археолог (2004)
Мартемьянов А. П. - Еще раз о сельских виллах Нижней Мезии и Фракии (по поводу книги В. Динчева "Римските вили в днешта българска територия") (2004)
Сорочан С. Б. - Рецензия на кн.: Романчук А. И. Очерки истории и археологии византийского Херсона. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2000. – 390 с., 120 рис. (2004)
Мартемьянов А. П. - Памяти В. А. Латышевой (1934 – 2002) (2004)
Дьячков С. В. - Светлой памяти друга и учителя. Валерий Федорович Мещеряков (11.01.1947 – 11.07.2002) (2004)
Памяти А. К. Гриневич (1952—2004) (2004)
Список сокращений (2004)
Наши авторы (2004)
Zamorska L. - Structural analysis of legal normativity (2015)
Батанов О. В. - Концептуальнi проблеми конституцiйної регламентацiї статусу територiальних громад в Українi та зарубiжних країнах (2015)
Савчин М. В. - Захист конституцiйних цiнностей в умовах екстраординарних обставин (2015)
Товпеко Я. К. - Правовий захист прав людини за ознакою сексуальної орiєнтацiї та гендерної iдентичностi: генеза i сучаснiсть (2015)
Пузирна Н. С. - Щодо функцiй дiяльностi омбудсмана в українi (2015)
Харитонов Є. О. - Принципи DCFR як підґрунтя сучасного концепту приватного права ЄС (2015)
Маркова Е. О. - Предпосылки и факторы развития процедуры примирения в гражданском праве и процессе Украины (2015)
Грабовий О. А. - Вiдмiннiсть загальноцивiльного представництва вiд процесуального представництва (2015)
Харитонова О. I. - До проблеми визначення правової природи мережi Інтернет, Позова Д. Д. (2015)
Клiм С. I. - Деякi аспекти категорiального апарату у сферi мiжнародної охорони прав дитини (2015)
Малолiтнева В. К. - Захист та розвиток економiчної конкуренцiї у контекстi мiжнародних зобов’язань України перед ЄС: спiввiдношення державних закупiвель i державної допомоги, Колосова О. Е. (2015)
Чанишева Г. I. - Юридична природа права на ведення переговорiв i укладення колективних договорiв, угод (2015)
Люлько С. П. - Службовi злочини прокурорiв в Українi: причини, умови та мотивацiя (2015)
Михайлов I. М. - Кримiнальна вiдповiдальнiсть за незаконнi дiї з незаконно виготовленими, одержаними, пiдробленими марками акцизного податку: пропозицiї щодо удосконалення чинного законодавства (2015)
Митрофанов I. I. - Запобiжна функцiя кримiнального права i кримiнально-правовi вiдносини: який мiж ними зв’язок? (2015)
Погребицький М. Л. - Роль та мiсце управлiння у системi протидiї органiзованiй злочинностi (2015)
Продан Т. В. - Злочинне мислення жiнок, якi вчиняють насильницькi злочини (2015)
Яновська О. Г. - Окремi питання дотримання адвокатом адвокатської таємницi при проведеннi процесуальних дiй у досудовому розслiдуваннi, Погорецький М. М. (2015)
Притула А. М. - Досудове слiдство держприкордонслужби україни як засiб протидiї злочинностi на державному кордонi України (2015)
Малахова О. В. - Витребування та отримання речей та документiв як спосiб збирання доказiв стороною захисту (2015)
Ревака В. Н. - Место и роль моделирования в научном познании (2015)
Кукiн I. В. - Перспективи використання 3D технологiй у кримiналiстичних дослiдженнях (2015)
Божков В. В. - До питання iнституту мирового суддi в Українi: зарубiжний досвiд та перспективи запровадження (2015)
Рецензiя на колективну монографiю "військовi злочини: кримiнально-правова, кримiналiстична та кримiнологiчна характеристика" (2015)
Рецензiя на колективну монографiю "Вiдповiдальнiсть за порушення порядку здiйснення мiжнародних передач товарiв, що пiдлягають державному експортному контролю, за кримiнальним законодавством України" (2015)
Проблеми української кримiнально-правової полiтики в сучасних умовах обговорюються в Нiмеччинi (2015)
Алишов Н. И. - Технология системной интеграции аппаратно-программных средств защиты потоковой информации на базе нераскрываемых шифров, Алишов А. Н., Бойко А. Я., Бойко Н. А., Зинченко С. В., Палагин А. В., Сапунова Н. А. (2016)
Гавриленко С. Ю. - Разработка адаптивных шаблонов фиксации аномального поведения компьютерной системы, Горносталь А. А. (2016)
Давыдов В. В. - Разработка системы формирования цифрового идентификатора программного обеспечения для защиты авторских прав, Мовчан А. В., Сидоренко И. И. (2016)
Dubrovskyi M. S. - Comparative overview of basic cybervulnerabilities of mobile applications for Android operating system, Semenov S. G. (2016)
Кассем Халифе - GERT-модель процесса безопасного тестирования программного обеспечения, Горюшкина А. Е., Змиевская В. Н. (2016)
Косогов О. М. - Методика визначення заходів протидії інформаційним загрозам державі у воєнній сфері (2016)
Певнев В. Я. - Методика построения псевдопростых чисел (2016)
Порошин С. М. - Методологія проведення pen-тестування веб-додатків, Можаєв О. О., Можаєв М. О. (2016)
Смирнов А. А. - Модели системы нейросетевых экспертов безопасной маршрутизации в облачных антивирусных системах, Дидык А. К., Дреев А. Н., Смирнов С. А. (2016)
Смирнов А. А. - Проблемы анализа и оценки рисков информационной деятельности, Коваленко А. В., Якименко Н. Н., Доренский А. П. (2016)
Глухова Н. В. - Оцінка невизначеності інформативних ознак зображень газорозрядного випромінювання (2016)
Голобородько Г. М. - Вимірювальний стенд для експериментального визначення параметрів вільних коливань, Перпері Л. М., Паленний Ю. Г., Мигущенко Р. П. (2016)
Калашник Г. А. - Забезпечення стійкого функціонування засобів навігації літальних апаратів під впливом зовнішніх дестабілізуючих факторів, Обідін Д. М., Калашник М. А. (2016)
Калюжный Н. М. - Информационно-расчетная система и результаты оценивания эффективности функционирования системы радиочастотного мониторинга в полосах частот общего пользования, Попов А. М., Ковшарь В. А. (2016)
Кандырин Н. П. - Формирование широкополосных ЛЧМ сигналов методом прямого цифрового синтеза и перенос их в диапазон СВЧ. Часть 1. Формирование прецизионных ЛЧМ сигналов DDS синтезаторами (2016)
Коваленко А. С. - Метод визначення оптимального комплексу робіт з відновлення працездатності інтегрованої системи технічної діагностики в умовах ресурсних обмежень (2016)
Курцева Л. Б. - Оптимальна аналогова двохмасова система управління швидкістю обертання і натягом багатодвигуновим електроприводом папірообмотувальної машини з урахуванням пружних елементів, Ковальчук С. Л. (2016)
Лавріненко В. Ф. - Інваріантний метод синтезу структур систем автоматичного керування пристроїв судна (2016)
Lazurik V. T. - Comparison of the methods of processing the results of depth dose distribution measurements initiated by electron beam, Popov G. F., Zimek Z., Lazurik R. V., Sowan Salah. (2016)
Морозов О. О. - Алгоритм контролю та управління складними системами, Морозова Л. В. (2016)
Мусорін О. О. - Вибір критеріїв оптимальності перетворень в цифрових системах управління пристроїв судноводіння (2016)
Обод І. І. - Оптимізація обробки даних в мережах систем спостереження повітряного простору, Стрельницький О. О., Заволодько Г. Е., Андрусевич В. А. (2016)
Синотин А. М. - Исследование точности методов регулярного теплового режима при расчёте температурных полей нагретых зон РЭА (2016)
Сітков О. М. - Вибір ділянки корекції координат місцеположення літака з врахуванням геометричного фактору навігаційного поля радіонавігаційних систем, Афанасьєв Ю. В. (2016)
Слободянюк В. В. - Вплив виду розгортки цифрового зображення на характеристики якості методу фільтрації шуму, що використовує технологію сурогатних даних, Висоцький О. В., Шаповалов О. В. (2016)
Фролов В. Ф. - Методика определения параметров космического мусора (2016)
Хаустов Д. Є. - Використання додаткового потоку потужності у гідрооб'ємному механізмі повороту гусеничної машини (2016)
Бархударян М. В. - Особливості організації метрологічного та метеорологічного забезпечення в складі всебічного забезпечення полігонного випробувального комплексу, Ізюмський М. П., Чумак Б. О. (2016)
Гамалій Б. Р. - Модель підготовки до роботи передового авіанавідника при наведенні армійської авіації на наземні цілі при проведенні антитерористичної операції, Зінченко І. О., Мажара І. П. (2016)
Гогонянц С. Ю. - Модель радіолокаційного забезпечення бойових дій угруповання сил і засобів протиповітряної оборони в операціях, Поліщук С. В. (2016)
Корсунов С. І. - Застосування засобів повітряного нападу провідних країн світу у збройних конфліктах і локальних війнах, Левагін Г. А., Коротій В. О. (2016)
Таран І. А. - Методика визначення елементів системи протиповітряної оборони - об’єктів удару з використанням мінімаксного мурашиного алгоритму (2016)
Більчук В. М. - Методичний підхід щодо формування когнітивної карти передконфліктної ситуації в умовах врахування впливу нестохастично невизначених факторів природи, Дзеверін І. Г., Воробйов О. В., Хмелевська О. О. (2016)
Гридин М. М. - Анализ лингвистических характеристик структурных описаний в распознавании визуальных объектов, Гороховатский В. А. (2016)
Мамедов А. А. - Семиотическая модель для создания мультимодельной логической структуры знаний (2016)
Раскин Л. Г. - Планирование многофакторного эксперимента при рациональной организации тестирования систем, Серая О. В. (2016)
Lazurenko B. А. - Peculiarities’ of synergetic approach in complex system analysis (2016)
Масляк Т. А. - Исследование возможностей фреймворков при разработке web-ресурсов, Колесникова Т. А. (2016)
Осадчий В. В. - Концепція інтелектуальної системи психоемоційного контент-аналізу вітчизняного телепростору на основі інтернет-відгуків та ефірних аудіо-даних, Пятниченко В. О. (2016)
Романенко І. О. - Аналіз ефективності сучасних методів сегментації цифрових зображень (2016)
Швачич Г. Г. - Особенности применения сетевого интерфейса InfiniBand в многопроцессорных системах с распределенной областью вычислений, Холод Е. Г., Ткач М. А. (2016)
Шишацький А. В. - Математична модель спотворення сигналу в системах радіозв’язку з ортогональним частотним мультиплексуванням при впливі навмисних завад, Лютов В. В., Борознюк М. В., Рубцов І. Ю. (2016)
Дубницкий В. Ю. - Моделирование эпидемического процесса язвенной болезни с учётом факторов времени и уровня административно-территориального деления, Дужий И. Д., Смеянов В. А., Харченко С. В., Ходырев А. И. (2016)
Тимчик С. В. - Класифікація медичних інформаційних систем і технологій за інтегральним сукупним критерієм, Злепко С. М., Костішин С. В. (2016)
Вандоловський О. Г. - Моделювання властивостей безвипалювальних глиновапняношлакових компопозитів, отриманих методом формування під тиском, Григоренко О. А., Деденьова О. Б. (2016)
Віткін Л. М. - Ризики в системах управління, Ролько О. Р. (2016)
Казимагомедов И. Э. - Моделирование компонентов составов арболита на основе костры льна, Лобанова А. В., Казимагомедов Ф. И. (2016)
Олійник Ю. С. - Аналіз та впровадження АСКОЕ на підприємствах (2016)
Угрюмов М. Л. - Математические модели организационного управления составом исполнителей комплекса работ неопределенной степени сложности, Гончар И. А., Жебель Ю. Ю., Лысенко А. А. (2016)
Швачич Г. Г. - Застосування багатопроцесорних систем для удосконалення технологічних процесів, Семенов С. Г., Карпова Т. П., Волнянський В. В. (2016)
Буданов П. Ф. - Экспериментальные исследования пространственно-временной модели информационного пространства для процесса формирования случайного сигнала с признаками аварийности, Бровко К. Ю. (2016)
Дятлов Є. І. - Інтегрування даних з небезпек для системи державного управління ризиками в Україні, Бєгун В. В. (2016)
Коваленко В. В. - Інноваційні підходи до підвищення ефективності екранування високочастотних електромагнітних випромінювань, Тихенко О. М., Колумбет В. П. (2016)
Конєв В. В. - Вдосконалені алгоритми навчання нейромережевої системи ідентифікації безпечного стану нерухомих об’єктів систем критичного застосування (2016)
Соболь О. М. - Особливості математичної моделі оптимізації розміщення пожежно-рятувальних підрозділів для захисту об’єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об’єктів (2016)
Шевченко Р. І. - Дослідження природи виникнення та ступеню впливу інформаційно-комунікативної критичності тезаурусного типу на функціонування системи моніторингу надзвичайних ситуацій (2016)
Кирвас В. А. - "Перевёрнутый класс" при обучении информационно-коммуникационным технологиям в гуманитарном университете (2016)
Мирутенко Л. В. - Система оцінки якості дистанційної освіти в Україні: основні проблеми і задачі (2016)
Онипченко П. М. - Напрямки підвищення оперативності і якості бойової підготовки льотного складу авіації Повітряних Сил Збройних Сил України, Павленко М. А., Тимочко О. І. (2016)
Наші автори (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Andrukiewicz Elżbieta - Technical feasibility of the system for location and tracking goods in distribution center based on RFID and UAV technologies, Waćkowski Kazimierz (2016)
Борисенко А. А. - Исправление ошибок в минимальных кодах Фибоначчи, Маценко С. М., Чередниченко В. Б., Мальченков С. М., Савостьян А. Н. (2016)
Бурдаев В. П. - Формирование компетентностей и их оценка с помощью интеллектуальных тестов (2016)
Гусарова И. Г. - Численное моделирование режимов течения газа методом конечных разностей, Мелиневский Д. В. (2016)
Двухглавов Д. Э. - Проектирование программной реализации компрессии на основе битового представления блоков видеокадров, Николаев Н. Н., Твердохлеб В. В. (2016)
Eremenko D. I. - Analytical review of methods of monitoring industrial objects and possibilities of their complexation, Babakova L. M. (2016)
Засядько А. А. - Решение задачи восстановления параметров объектов информационного обеспечения автоматизированных систем управления (2016)
Ізмайлов А. В. - Трійкові симетричні функції та їх застосування у цифровій обробці інформації, Петришин Л. Б. (2016)
Корнєєв Д. А. - Розробка програмного забезпечення для управління колісним роботом з використанням нечіткої логіки, Шматко О. В. (2016)
Кулик И. А. - Биномиальная модель векторного представления базы данных с колоночной структурой, Новгородцев А. И., Скордина Е. М. (2016)
Петришин М. Л. - Метод двовимірного кодування даних за допомогою рекурсивних кодових систем, Ровінський В. А. (2016)
Рзаев Х. Н. - Обеспечение безопасности информации в системе управления бурением морских нефтегазодобывающих сооружений, Самедов Ф. Г., Иманова З. Б., Джамалова Ж. С. (2016)
Семеренко В. П. - Реконструкция линейных скремблеров на основе автоматных моделей (2016)
Григоренко С. М. - Кількісний аналіз відмінностей оригінального цифрового зображення від зображення, що піддалося клонуванню, в умовах збереження у форматі із втратами (2016)
Дудикевич В. Б. - Комунікаційне середовище кіберфізичної системи "Wi-Fi – Bluetooth – хмарні обчислення – IOT”: інформаційна безпека, моделі управління інформаційною безпекою, Микитин Г. В., Ребець А. І. (2016)
Дудикевич В. Б. - Аналіз моделей захисту інформації в інформаційних мережах держави, Опірський І. Р. (2016)
Евсеев C. П. - Синергетический подход к оценке безопасности банковских систем (2016)
Жевандрова Я. М. - Комплексная биометрическая аутентификация личности, Сыропятов А. А., Буряк В. Д. (2016)
Касумов В. А. - Стеганографическое скрытие информации в матричных (табличных) данных (2016)
Король О. Г. - Оценка статистических свойств хеш-функций с помощью пакета NISTSTS 800-22, Федько В. В., Огурцов В. В. (2016)
Мельник М. О. - Створення вдосконаленого плагіна захисту адміністративної панелі для інтернет-магазину на платформі Word Press (WP), Клєвєць В. О., Столовський О. В. (2016)
Хорошко В. О. - Оцінка параметрів безпеки зв’язку, Тимченко М. П. (2016)
Бринза Н. О. - Підходи вирішення задач оптимального розподілу ресурсів в умовах нечіткої інтервальної невизначеності, Затхей В. А., Вільхівська О. В. (2016)
Гонтар Ю. М. - Розробка розподіленої системи обробки бізнес-інформації з використанням агентного підходу, Чередніченко О. Ю., Янголенко О. В., Вовк М. А. (2016)
Horielova K. A. - Planning of city water supply system modernization based on water consumption forecast, Zadachyn V. M. (2016)
Гороховатський О. В. - Особливості розпізнавання зображень символів із використанням лінійних описів та корекції результатів (2016)
Гусак Ю. А. - Визначення математичного інструментарію для ідентифікації та оцінки ризику техногенних аварій, Ткаченко В. В. (2016)
Дмитрієва О. О. - Оцінювання еколого-соціального ефекту впровадження екологічно безпечного водовідведення в населених пунктах України, Тертичний О. О., Хоренжая І. В. (2016)
Zolotaryova I. О. - Model of use serious games and simulations in education: methodological approach, Plokha O. В. (2016)
Кузнецова Л. А. - Анализ проблематики использования изображений в цифровом формате в медицинской практике, Мельник М. А., Катилова К. А. (2016)
Лосєв М. Ю. - Нечітко-множинний аналіз негативного впливу підприємства на якість атмосферного повітря (2016)
Машейко Г. О. - Діагностування стану клієнтів та споживачів як один із способів підвищення ефективності управління взаємовідносинами з клієнтами, Орловський Д. Л. (2016)
Пушкар О. І. - Моделі освітнього процесу на сучасному етапі розвитку IT-технологій, Климнюк В. Є. (2016)
Ушакова І. О. - Вплив соціальних каналів на просування освітніх послуг (2016)
Федько В. В. - Captivate-реалізація тестів з дисципліни "Організація баз даних та знань", Тарасов О. В. (2016)
Чередніченко О. Ю. - Розробка інформаційно-пошукової системи ідентифікації та вимірювання результатів діяльності, Янголенко О. В. (2016)
Шматко О. В. - Розробка автоматизованої системи управління для оперативно-диспетчерської служби оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Харківській області, Калиновський А. Я., Коваленко Р. І., Смолянінов С. С. (2016)
Яковишин K. Н. - Обучение профессионалов для телекоммуникаций на примерах моделирования протоколов и сетевых программ (2016)
Бережна О. Б. - Управління взаємодією підприємства поліграфічної галузі із замовниками (2016)
Браткевич В. В. - Оценка качества систем поддержки E-learning (2016)
Грабовський Є. М. - Автоматизація процесу створення електронних книг у форматі eрub (2016)
Молчанов В. П. - Анализ реализации новых WEB-стандартов в массовом программном обеспечении (2016)
Потрашкова Л. В. - Комплекс задач прийняття рішень з управління партнерськими відносинами поліграфічного підприємства з постачальниками, Андрющенко Т. Ю. (2016)
Сысоева Ю. А. - Компьютерные инструменты визуализации данных (2016)
Хорошевский А. И. - Проблемы персонализации и адаптации представления информации на ВЕБ-сайтах для пользователей (2016)
Хроніка та інформація (2016)
Наші автори (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Передмова (2012)
Кивалов С. В. - "Дисфункции" национальных правовых систем в контексте реформирования Европейского суда по правам человека (2012)
Завальнюк В. В. - Принцип антропології права у теоретико-правових дослідженнях сучасності (2012)
Аракелян М. Р. - Трансформация правозащитной функции современного Украинского государства (2012)
Анцупова Т. А. - Право Совета Европы: новая правовая система или подсистема международного права? (2012)
Юрчишин В. Д. - Практика Європейського суду з прав людини як джерело права: колізії у національному законодавстві та шляхи їх вирішення (2012)
Долежан В. В. - Юрисдикційна діяльність Вищої ради юстиції та шляхи її удосконалення (2012)
Полянский Ю. Е. - Актуальные аспекты организационного устройства Высшего совета юстиции (2012)
Мельник М. Г. - Гарантії належного кваліфікаційного рівня судді: європейський досвід та його імплементація у законодавство України (2012)
Словська І. Є. - Теоретичні і практичні проблеми організації та діяльності Уповноваженого Верховної Ради з прав людини (2012)
Рабінович П. - Основоположні права людини: сучасні позиції православних церков Росії та України (2012)
Зелинская Н. А. - Свобода совести и совесть свободы: к вопросу о диффамации религий и защите религиозных чувств верующих (2012)
Мишина Н. В. - Универсальная концепция прав человека: миф или реальность? (2012)
Біла-Тіунова Л. Р. - Службова кар’єра державного службовця: поняття та особливості (2012)
Личман Л. Г. - К вопросу о концепциях судебного правоприменения (2012)
Вітман К. М. - Антидискримінаційний закон у контексті формування етнонаціонального законодавства України (2012)
Дрьоміна-Волок Н. В. - Розвиток ідеалів рівності та апологетика расового рабства в працях Дж. Локка і Т. Гоббса (2012)
Свида Т. О. - Сучасний стан міжнародно-правового співробітництва у зміцненні демократії (2012)
Афанасьєва М. В. - Роль прохідного бар’єра в технології пропорційного розподілу представницьких мандатів (2012)
Оборотов Ю. Н. - Многоаспектность содержания права (2012)
Козловський А. А. - Право і буття: феноменологічний аспект праворозуміння (2012)
Омельчук О. М. - Філософсько-правове розуміння поведінки людини в доктринах природного та позитивного права (2012)
Дудченко В. В. - Тенденції антиформалізму та цінностей у сучасній юриспруденції (2012)
Крусян А. Р. - Модернізація Конституції України: досвід, сучасність та перспективи (2012)
Глушков В. О. - Україна: конфліктогенні фактори в умовах сучасного світового порядку (2012)
Бехруз Х. - Конституционализм в исламских государствах: становление, современное состояние и направления трансформации (2012)
Оборотов И. Г. - Каноническое право как правовая система (2012)
Заморська Л. І. - Дія та дійсність нормативності права (за Г. Кельзеном) (2012)
Поздняков В. П. - Олег Емельянович Кутафин и его "Глава государства": путь в историю (2012)
Сквірський І. О. - Громадянське суспільство та громадський контроль: нотатки до наукової дискусії про взаємообумовленість понять (2012)
Овчинникова А. П. - Книга как средство коммуникации (2012)
Польовий М. А. - Зміст синергетичного параметра порядку, який визначає політичну динаміку пострадянських держав на шляху до демократії (2012)
Лютіков П. С. - Трансформація предмета адміністративного права та його складових як сфери об’єктивізації участі юридичних осіб: аналіз адміністративно-правової літератури кін. XIX – 1917 р. (2012)
Коломоєць Т. О. - Термінологія адміністративного процесу: проблеми визначеності суміжного термінологічного ряду (2012)
Приймаченко Д. В. - Функції адміністративно-правового забезпечення функціонування системи судів загальної юрисдикції, Ігонін Р. В. (2012)
Іванченко О. М. - Співвідношення норм національного і міжнародного права: методологія дослідження (2012)
Стрельцов Є. Л. - Сучасність та перспективи розвитку кримінального права України: 20 років потому (2012)
Дрёмин В. Н. - Становление и развитие криминологического институционализма (2012)
Туляков В. О. - Дія кримінального права: динамічні аспекти (2012)
Аленін Ю. П. - Особливості початку досудового розслідування за новим КПК України (позитивні і негативні аспекти) (2012)
Тіщенко В. В. - Сучасні тенденції розвитку понятійно-категоріального апарату криміналістики, Барцицька А. А. (2012)
Козаченко О. В. - Культуро-антропологічна концепція заходів здійснення кримінально-правового впливу (2012)
Нетудихатка О. Ю. - Етика і казуїстика в судово-медичній експертизі (2012)
Басай В. Д. - Поняття і види процесуальних строків за новим Кримінальним процесуальним кодексом України, Ковальчук С. О. (2012)
Романюк А. Б. - Проблемні питання правового регулювання відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в Україні (2012)
Шепитько В. Ю. - Модель расследования преступлений и средства криминалистической тактики (2012)
Щукин В. В. - Общественная благотворительность и попечительство в пенитенциарных учреждениях Российской империи (2012)
Полянський Є. Ю. - Доктрина відповідальності за незаплановане вбивство під час вчинення злочину в американській науковій літературі та судовій практиці (2012)
Саінчин О. С. - Кримінально-процесуальне та криміналістичне визначення стадій та етапів розслідування умисних вбивств (2012)
Наші автори (2012)
Передмова (2012)
Латковська Т. А. - Розвиток науки фінансового права — запорука розвитку Української держави (2012)
Кормич Б. А. - Еволюція режиму найбільшого сприяння у митному регулюванні (2012)
Монаєнко А. О. - Сучасні проблеми застосування бюджетного законодавства України (2012)
Кучерявенко Н. П. - К проблеме о межинституциональной природе регулирования бюджетных доходов (2012)
Царьова Л. К. - Правова природа відносин, що складаються в сфері емісійної діяльності держави (2012)
Чернадчук В. Д. - Заходи впливу Національного банку України за порушення банківського законодавства: актуальні питання теорії та практики (2012)
Кас’яненко Л. М. - Особливості правового регулювання елементів спрощеної системи оподаткування як традиційного виду спеціального податкового режиму, Коломієць П. В. (2012)
Хохуляк В. В. - Наука фінансового права у Новоросійському університеті м. Одеси (кін. ХIX – поч. ХX ст.) (2012)
Лукашев А. А. - К проблеме комплексности в финансово-правовом регулировании (2012)
Дмитрик О. О. - Фінансовий закон: поняття й ознаки (2012)
Ніщимна С. О. - Фінансовий контроль як складова фінансової діяльності держави та місцевих органів влади (2012)
Онищук Н. Ю. - Відповідальність суб’єктів фінансових правововідносин (2012)
Ємельянов С. Л. - Проблемні аспекти класифікації інформації з обмеженим доступом в Україні (2012)
Скуріхін С. М. - Форми правового виховання офіцерського складу Збройних Сил України (2012)
Харитонов Є. О. - Категорії "приватне право", "цивільне право України" та "цивільне законодавство України": до проблеми співвідношення (2012)
Харитонова О. І. - До проблеми виокремлення категорії "творчі правовідносини інтелектуальної власності" (2012)
Мінченко Р. М. - Касаційне провадження: об’єкти та суб’єкти касаційного провадження (2012)
Подцерковний О. П. - Про проблеми застосування способів захисту порушеного права (на прикладі вимог про визнання права власності у заставних відносинах) (2012)
Чанишева Г. І. - Співвідношення трудового договору із цивільно-правовими договорами про працю (2012)
Каракаш І. І. - Право власності та користування на землях лісогосподарського призначення (2012)
Кізлова О. С. - Стан дослідження категорії застави у цивілістиці (2012)
Погрібний С. О. - Про правову природу зобов’язань гаранта за банківською гарантією (2012)
Дрішлюк А. І. - Вплив судової практики Верховного Суду України на систему джерел цивільного та цивільно-процесуального права України (2012)
Антонюк У. В. - Правова охорона земель: міжнародний та європейський досвід (2012)
Кибик О. Н. - Предпосылки инновационного развития экономической системы Украины (2012)
Yakubovska N. O. - International development cooperation – moral duty or legal obligation? (2012)
Василенко М. Д. - Просунута співпраця, диференціація і субсидіарність в правовій основі інноваційного регулювання в країнах – членах ЄС (2012)
Сирота І. М. - Пенсійна реформа та новації її здійснення в солідарній системі (2012)
Голубєва Н. Ю. - Дійсність немайнових зобов’язань за ЦК України (2012)
Андронов І. В. - Мова цивільного судочинства та судового рішення у цивільній справі (2012)
Гонгало Р. Ф. - Деякі сучасні аспекти участі держав у розгляді справ щодо спадкування за законом (2012)
Адамова О. С. - Договір бодмереї та "сірі схеми" як передумови виникнення морського страхування (2012)
Семаніва Ю. В. - Внутрішня організація роботи Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України (2012)
Кулініч О. О. - Авторське право на фотографічні твори та право фізичної особи на власне зображення: визначення напрямків наукового дослідження (2012)
Ульянова Г. О. - Захист прав творців реклами від неправомірного використання рекламних матеріалів (2012)
Квасніцька О. О. - Історичний розвиток та становлення будівельного законодавства у правовому досвіді України (2012)
Басай О. В. - Первинні підстави виникнення прав інтелектуальної власності (2012)
Петлюченко Н. В. - Модель харизматичної комунікації у німецькому та українському публічному дискурсі (2012)
Мизецкая В. Я. - Особенности вербальной коммуникации в конфликтном дискурсе (2012)
Наші автори (2012)
Белокуров А. А. - Распознавание многочастотных сигналов при известном числе их классов в автоматизированных системах радиомониторинга (2016)
Ванкевич П. І. - Оптимізація параметрів рухомих контактних засобів вимірювання температури з магнітними термочутливими елементами для модернізації контрольно-вимірювальних систем військово-технічних комплексів (2016)
Заволодько Г. Е. - Аналіз якості об'єднання інформації в інформаційній мережі систем спостереження повітряного простору, Обод А. І., Андрусевич В. А. (2016)
Замирец О. Н. - Методы и компоненты построения астроизмерительных систем для ориентации космических аппаратов, Замирец Я. О. (2016)
Калінін Є. І. - Вплив нестаціонарності гакового навантаження на буксування рушіїв колісного трактора, Шуляк М. Л., Мальцев В. П. (2016)
Кандырин Н. П. - Формирование широкополосных ЛЧМ сигналов методом прямого цифрового синтеза и перенос их в диапазон СВЧ. Часть 2. Шумовые характеристики синтезаторов ЛЧМ сигналов на основе DDS (2016)
Обод І. І. - Інформаційна модель системи спостереження повітряного простору, Черних О. П., Заволодько В. В., Ткаченко О. Ю. (2016)
Пічугін М. Ф. - Розв`язання задачі оцінювання параметрів траєкторій літальних об`єктів на основі принципу інваріантності, Карлов Д. В., Клімішен О. О., Воловодюк А. С. (2016)
Удовенко С. Г. - Стратегии нечеткого управления колесным мобильным роботом, Сорокин А. Р. (2016)
Куделина Д. Б. - Управление знаниями разработчиков софтверной фирмы по сертификации программных продуктов на основе онтологического подхода, Шостак И. В., Груздо И. В. (2016)
Лысенко Д. Э. - Модели компонентного синтеза аналогов объектов оценивания, имеющих многоуровневую структуру (2016)
Борисенко А. А. - Синтез сочетаний с повторениями на основе многозначных биномиальных чисел, Протасова Т. А., Бережная О. В., Лопатченко Б. К. (2016)
Вишневський О. А. - Визначення компонентів рівняння Лагранжа, що описує взаємодію циліндра і площини, Давидов А. С. (2016)
Голубок М. Г. - Математична модель перехоплення зовнішнього правопорушника на підступах до життєво важливих центрів АЕС з урахуванням часу подолання фізичних бар’єрів забороненої зони (2016)
Петренко О. М. - Програмно-орієнтована математична модель руху транспортного засобу, Любарський Б. Г. (2016)
Бескоровайный В. В. - Выбор многокритериальных решений при реинжиниринге топологических структур систем крупномасштабного мониторинга, Подоляка К. Е. (2016)
Dudykevych V. B. - The concept of creation of multi-level complex system of cyber-physical systems safety, Mykytyn G. V., Kret T. B. (2016)
Мельник М. О. - Створення вдосконаленого модуля захисту інформації для Інтернет-проекту на платформі DataLife Engine, Чернишов А. І., Шейкина Н. В. (2016)
Мельник М. А. - Теоретические основы обеспечения устойчивости стеганоалгоритма к сжатию, Головатюк А. С., Чабан В. Р. (2016)
Хорошко В. А. - Управление информационными потоками в системе защиты, Иванченко Е. В., Хохлачева Ю. Е. (2016)
Опірський І. Р. - Визначення математичної моделі конфлікту загроз з комплексною системою захисту інформації в інформаційних мережах держави (2016)
Баранник В. В. - Метод селективной обработки базового кадра для повышения пропускной способности закрытого видеоканала в ведомственных системах, Комолов Д. И. (2016)
Бешлей М. І. - Розвиток методів передавання даних реального часу шляхом вдосконалення процесів пріоритезації потоків у маршрутизаторах, Червенець В. В., Демидов І. В., Романчук В. І., Панченко О. М. (2016)
Гороховатский В. А. - Изучение свойств методов кластеризации применительно к множествам характерных признаков изображений, Дунаевская М. Д., Струненко В. А. (2016)
Кучук Г. А. - Використання методів зміни простору рішень для оптимізації управління трафіком мультисервісних мереж, Коваленко А. А. (2016)
Лысенко И. В. - Анализ возможностей решения задач оптимизации средствами систем компьютерной математики, Бутенко В. О. (2016)
Попхадзе О. А. - Розгляд перспективної концепції побудови композитних веб-додатків (2016)
Свистунов Ю. Д. - Методи організації взаємодії розподілених комп'ютерних систем на основі сервіс-орієнтованої архітектури (2016)
Смирнов А. А. - Алгоритмы формирования множества маршрутов передачи метаданных в облачные антивирусные системы, Дидык А. К., Дреев А. Н., Смирнов С. А. (2016)
Смирнов А. А. - Методы качественного анализа и количественной оценки рисков разработки программного обеспечения, Коваленко А. В. (2016)
Субач І. Ю. - Методика визначення вагових коефіцієнтів напрямків зв’язку інформаційно-телекомунікаційної мережі (2016)
Бондаренко Д. О. - Математичне моделювання та розробка системи підтримки прийняття рішень для розв’язку багатопродуктових транспортних задач, Старкова О. В., Бондаренко О. І. (2016)
Вільхівська О. В. - Методичний підхід до вибору технологій електронного бізнесу на підприємстві (2016)
Попов В. А. - Моделирование производственной деятельности предприятия на основе метода функционально-стоимостного анализа, Белоконь Ю. А., Емец О. А., Резникова О. В. (2016)
Федорович О. Е. - Оптимизация многоуровневой компонентной архитектуры программной системы, Бабич А. В. (2016)
Здановський В. Г. - Електроструми витоку як джерела магнітних полів ненормативних рівнів та методи їх зниження, Дармофал Е. А., Перельот Т. М. (2016)
Мироненко В. К. - Передумови створення системи підтримки прийняття рішень щодо ліквідації наслідків залізничних надзвичайних ситуацій на основі мережецентричних методів управління, Кацман М. Д., Мацюк В. І. (2016)
Пахалович М. Є. - Розрахункові методи оцінки технічного стану тепломеханічного обладнання Південноукраїнської АЕС на відповідальність нормативного забезпечення щодо продовження ресурсу, Кучер С. О., Левуцький Ю. П., Малишко С. П. (2016)
Чернявский И. Ю. - Биологические аспекты импульсного воздействия радиационного фактора военного характера, Марущенко В. В., Гайдабука В. Е., Писарев А. С., Меньшов С. М., Матикин В. Б. (2016)
Шевченко Р. І. - Визначення теоретичних основ інформаційно-комунікативного підходу до формування та аналізу системи моніторингу надзвичайних ситуацій (2016)
Касумов В. А. - Информационная потребность научной и образовательной деятельности, Исмаилова С. З. (2016)
Пушкар О. І. - Проблеми впровадження інтернет-методологій у освітній простір, Климнюк В. Є. (2016)
Тарасов О. В. - Особливості побудови електронного навчального посібника для вивчення профільної дисципліни за напрямком "Комп’ютерні науки", Федько В. В. (2016)
Наші автори (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Plavich V. - Legal interpretation of legal norms and application of law (2016)
Мельничук С. М. - Законодавча дiяльнiсть як правова форма здiйснення функцiй держави (2016)
Чорний О. М. - Правовi основи регулювання антитерористичної дiяльностi в Українi, через призму її прагнення до європейської iнтеграцiї (2016)
Юрочкин М. А. - К вопросу современного понимания категории "Государство" в теории права и правоотношениях (2016)
Словська I. Є. - Витоки iдей парламентаризму (зарубiжний досвiд) (2016)
Сеньків О. I. - Адмiнiстративно-правовi пiдходи щодо визначення сутностi поняття i функцiй судового розсуду (2016)
Шаталова Л. М. - Органiзацiйно-правова форма публiчного адмiнiстрування колегiї Мiнiстерства освiти i науки України (2016)
Харитонова О. I. - Вiдносини, що виникають у мережi Iнтернет: специфiка i проблеми визначення правової природи (2016)
Маньковский И. А. - Структура предмета гражданского права: современный взгляд на проблему, Вабищевич С. С. (2016)
Козыревская Л. А. - Проблема реализации прав супругов на доли (акции) в уставных фондах хозяйственных обществ (по законодательству Украины и Республики Беларусь) (2016)
Pokora I. - Current state of the regulation of carriage of goods by sea through international treaties (2016)
Орловська Н. А. - Лiбералiзацiя чи гуманiзацiя: до питання про тренд розвитку кримiнального законодавства України (2016)
Скулиш Є. В. - Кримiнально-правовi вiдносини в механiзмi реалiзацiї кримiнальної вiдповiдальностi, Митрофанов I. I. (2016)
Гоманюк О. О. - Поняття та види органiв i установ виконання покарань, Овчаренко А. C. (2016)
Павленко I. В. - Проблемнi питання розмежування складiв шпигунства та розголошення державної таємницi (2016)
Плекан В. В. - "Посередництво у пiдкупi": до питання про доцiльнiсть виокремлення окремої статтi (2016)
Давтян Л. Г. - Системнi зв’язки податкових злочинiв: податковi злочини як елемент економiчної злочинностi (2016)
Максимiв I. I. - Актуальнi проблеми правового регулювання бродяжництва та жебрацтва дiтей (2016)
Паламарчук Г. В. - Актуальнi питання кримiнологiчної характеристики особи контрабандиста (2016)
Неледва Н. В. - Системний пiдхiд як методологiчне пiдгрунття дослiдження проблем кримiнального провадження на пiдставi угод (2016)
Завтур В. А. - Прийняття рiшень про застосування заходiв забезпечення кримiнального провадження: проблемнi питання (2016)
Притула А. М. - Допустимiсть доказiв (2016)
Воронiна I. М. - Теоретичнi основи дослiдження класифiкацiї правових цiнностей (2016)
Рецензия на монографию "Проблемы теории криминалистики: взгляд из-за рубежа" (2016)
Дмитренко М. Г. - Комплексний підхід щодо оцінки ефективності стратегій кредитно-інвестиційної діяльності банків, Шльончак В. В. (2015)
Анісімов В. В. - Банківська система Криму в умовах окупації Російською Федерацією (2015)
Лапко О. О. - Сучасні методи реструктуризації кредитів, наданих в іноземній валюті, Запорожець С. В., Карчева Г. Т. (2015)
Ласукова А. С. - Канали взаємозв’язку корпоративної соціальної відповідальності та вартості банківського бізнесу (2015)
Лінтур І. В. - Економічні нормативи НБУ як спосіб регулювання кредитного ризику в банківській діяльності (2015)
Лотоцький В. А. - Етапи організації та критерії оцінювання взаємодії підприємств і банків (2015)
Міщенко В. І. - Вплив банківської кризи на зміну умов банківського кредитування (2015)
Рогожнікова Н. В. - Основні тенденції банківського кредитування в сучасних умовах фінансово-економічної кризи (2015)
Циганов С. А. - Розвиток електронних платіжних систем в Україні: міжнародний аспект та інституціональні засади, Апалькова В. В. (2015)
Гобаді М. - Взаємозв'язок між цінами на нафту та індексами фондової біржі в Ірані , Шаріфі Е. (2015)
Ганусик Ю. Б. - Взаємодія органів фінансового та монетарного регулювання при оптимізації параметрів інфляції (2015)
Гордєєва Д. В. - Аналіз зовнішніх активів реального сектору економіки України (2015)
Камбур О. Л. - Особливості функціонування депозитарної системи України, Костенок Я. О. (2015)
Момотюк Л. Є. - Теоретичні підходи до визначення індикаторів фінансової стабільності держави (2015)
Ткаченко Н. В. - Уточнення економічної сутності дефініції "фінансовий посередник" (2015)
Ткаченко Н. В. - Дискусійні питання теорії страхового портфеля, Водолазська О. А. (2015)
Цікановська Н. А. - Видова систематизація фінансових посередників як основа формалізації їх системи (2015)
Чернявська Л. В. - Особливості кредитних операцій у сфері сільськогосподарського виробництва (2015)
Шевчук О. О. - Цінові бульбашки на фінансовому ринку: ознаки утворення та алгоритм виявлення, Дробінко Р. Р. (2015)
Гедз М. Й. - Виклики та перспективи розвитку аудиту в Україні (2015)
Тимрієнко І. Ю. - Удосконалення методики проведення аудиту кредитних операцій комерційних банків, Любахін В. (2015)
Вишневська О. М. - Інноваційні особливості технологічного оновлення підприємств аграрного сектора, Дюміна С. С. (2015)
Тяжкороб І. В. - Інституційне забезпечення оцінювання ефективності стратегій розвитку регіонів (2015)
Лещух І. В. - Механізм формування інфраструктури підтримки малого бізнесу у системі метрополія-периферія (2015)
Оксак А. О. - Інституціональний підхід до оцінювання ефективності злиттів та поглинань (2015)
Буяр К. В. - Інноваційні стилі та методи управління людськими ресурсами (2015)
Мазоренко О. В. - Е-рекрутмент як альтернатива традиційним інструментам управління персоналом (2015)
Гуменюк В. В. - Кредитування підприємств курортно-рекреаційної сфери (2015)
Ільчак О. В. - Методичне забезпечення економічного контролю земель сільськогосподарського призначення (2015)
Тарасова А. Ю. - Развитие региональной мараловодческой отрасли в АПК (2015)
Ткаленко Н. В. - Застосування принципів логістичної інформаційної системи в автодорожньому господарстві чернігівської області, Михайловська О. В., Коваль Р. Ю. (2015)
Матвійчук О. В. - Екологічні показники еколого-економічного оцінювання в контексті покращення регіональної екологічної політики (2015)
Карчева І. Я. - Сучасні тенденції інноваційного розвитку банків україни в контексті концепції банк 3.0 (2015)
Ніколаєнко Ю. В. - Організаційно-економічний механізм державної підтримки малого та середнього бізнесу в розвинутих країнах (2015)
Остапчук Я. М. - Класифікація банківського кредиту: позичка, позика, депозит (2015)
Пилипенко Б. Г. - Про визначення економічної ефективності венчурного фінансування (2015)
Пшик Б. І. - Формування ринку цільового капіталу в Україні: передумови, проблеми, перспективи, Печенко О. О. (2015)
Альравашдех Бакер - Проблемы стандартизации в области динамических измерений, Сергиенко М. П. (2016)
Альравашдех Раки - Разработка модели внешнего магнитного поля для измерений его параметров, конфигурации и координат источника (2016)
Андрусишина И. Н. - Опыт использования стандартных образцов сыворотки крови человека для межлабораторного контроля качества результатов элементного анализа, Голуб И. А., Лампека Е. Г. (2016)
Боцюра О. А. - Сравнительный анализ различных способов вычисления коэффициентов охвата при реализации байесовского подхода к оцениванию неопределенности измерений, Захаров И. П. (2016)
Виткин Л. М. - Оценка рисков на мясоперерабатывающем предприятии, Ролько О. Р. (2016)
Vladimirova T. M. - Uncertainty of the measurement of level and flow using EHP-TEKNIIKKA measurement system (2016)
Глухова Н. В. - Метод расчета неопределенности измерений геометрических параметров газоразрядных изображений (2016)
Грибанов Д. Д. - Методика измерений массы сжиженных углеводородных топлив, Вячеславова О. Ф., Зайцев С. А. (2016)
Гринев Б. В. - Оценивание неопределенности результатов измерений ослабления света в цилиндрических сцинтилляторах, Гурджян Н. Р., Зеленская О. В., Любинский В. Р., Мицай Л. И., Молчанова Н. И., Тарасов В. А. (2016)
Еремеев И. С. - Проблема неопределенности при мониторинге окружающей среды, Дичко А. О. (2016)
Зинченко В. П. - Автоматизированные системы измерения давления в аэродинамическом эксперименте, Зинченко С. В., Добролюбова М. В. (2016)
Кадацкая О. И. - Методы метрологического обеспечения параметров качества NGN-сетей, Сабурова С. А. (2016)
Кириченко И. А. - О повышении точности построения тарировочных характеристик заглубленных цилиндрических резервуаров, Кашура А. Л., Кашура М. А. (2016)
Клочко Н. Б. - Оптимізація алгоритму опрацювання вимірювальної інформації турбінних лічильників газу при їх калібруванні, Долішній Б. В., Піндус Н. М., Чеховський С. А. (2016)
Коваленко І. В. - Проблеми визначення якості півмасок фільтруючих, Кійко В. В. (2016)
Кононенко М. А. - Розрахунковий метод оцінювання якості різьбової частини труб нафтового сортаменту за допомогою зведеного коефіцієнту, Габльовська Н. Я. (2016)
Крюков О. М. - Принцип побудови засобу вимірювання геометричних характеристик поверхонь каналів стволів (2016)
Кузніченко В. В. - Використання системи комп’ютерної математики МарІе для дослідження роботи осцилографа, Нікітенко О. М. (2016)
Кучірка Ю. М. - Дистанційна лабораторія для вивчення методів основних технологічних параметрів рідини і навколишнього середовища, Баран С. В., Винничук А. Г., Витвицька Л. А. (2016)
Левин С. Ф. - Стандартизованный пример расчета неопределенности поверки термопреобразователя сопротивления (2016)
Мартынюк А. В. - Метрологический мониторинг систем измерения характеристик шумовых процессов, Щербак Л. Н. (2016)
Михайленко В. В. - Вимірювання напруг та струмів у напівпровідниковому перетворювачі з двадцятидвохзонним регулюванням вихідної напруги, Маков Д. К., Святненко В. А., Чуняк Ю. М. (2016)
Михайлова Г. М. - Оцінювання невизначеності результатів вимірювання вмісту вільного формальдегіду в постільних виробах, Гілевіч Ю. В., Матієнко-Купріянова Н. М. (2016)
Мокійчук В. М. - Методика оцінювання невизначеності вимірювання пружних констант матеріалів, Монченко О. В., Олійник Ю. А. (2016)
Монченко Е. В. - Определение дискретных характеристик сигналов ультразвукового контроля, Мельник E. C. (2016)
Моргун Б. А. - Метрологическое обеспечение АСУ ТП непрерывного литья медной катанки, Прокопович И. В., Костина М. М., Моргун Ю. Б. (2016)
Новоселов О. А. - Аккредитация калибровочной деятельности – гарантия достоверности и объективности результатов измерений (2016)
Остапів В. В. - "Віртуальні еталони" як засіб підвищення точності вимірювань, Піндус Н. М., Чеховський С. А., Клочко Н. Б. (2016)
Паленный Ю. Г. - Информационно-измерительная система контроля процесса глубокого сверления, Гнатюк А. П., Жеглова В. М., Фоменко Д. С. (2016)
Пацера С. Т. - Алгоритм імітаційно-статистичного дослідження контрольно-вимірювальної системи та його програмна реалізація у Ni LabVIEW, Корсун В. І., Дербаба В. А., Ружин П. О. (2016)
Петришын И. С. - Уменьшение суммарной неопределенности измерений при воспроизведении единиц объема и объемного расхода газа эталонными установками, Присяжнюк Т. И., Бас А. А. (2016)
Полищук А. А. - Опыт участия центральной химико- бактериологической лаборатории в межлабораторных сравнительных испытаниях, Мозолевская Т. Н. (2016)
Прокуда Э. Ю. - Сравнение расчетных и экспертных методов при оценке состояния базовых элементов карьерных автосамосвалов (2016)
Романів В. М. - Алгоритмічне забезпечення засобу контролю вищих вуглеводневих компонент природного газу, Мельничук С. І. (2016)
Руженцев И. В. - Дискретно-вероятностные информационные модели расчета суммарной погрешности механообработки, Луцкий С. В., Фетькив В. П. (2016)
Середюк О. Е. - Метрологическая модель измерения энергетической ценности природного газа с использованием расходомеров переменного перепада давления, Малисевич В. В., Середюк Д. О., Малисевич Н. Н. (2016)
Синиця В. І. - Навчально-дослідницька система моделювання авторегресійних алгоритмів на базі технології LabVIEW, Подрубайло М. В. (2016)
Skliarov V. V. - Investigation of the influence of duration of preliminary and total forces for measurement of hardness, Dovzhenko Ya. S. (2016)
Слабінога М. О. - Комп'ютерна система збору та фіксації інформації про негативний антропогенний вплив на території українських Карпат, Депутович А. І., Шевчук М. І. (2016)
Сніжко Д. В. - Мікро- та наноелектроди для електрохімічних вимірювальних систем, Сушко О. А. (2016)
Тихенко В. Н. - Методика оценки состояния узлов станка для обработки колесных пар, Старцев В. И., Анисимов А. А., Пчелинский С. В. (2016)
Туз Ю. М. - Спосіб визначення динамічних характеристик термопар за допомогою радіоімпульсу струму, Козир О. В., Порхун А. В. (2016)
Харламова Ю. Н. - Использование метода тяжелого шарика в задаче адаптивного оценивания параметров квазистационарного объекта, Корсун В. И. (2016)
Черепащук Г. А. - Оценка неопределенности измерения плотности жидкости прибором с поплавком изменяемой массы, Потыльчак А. П., Быкова Т. В. (2016)
Шевкун С. М. - Аналіз і оптимізація схем передавання і способів відтворення одиниць параметрів імпедансу, Сурду М. М., Величко О. М., Добролюбова М. В. (2016)
Шнира А. В. - Система моніторингу 3D-принтеру з технологією друку FDM, Чапалюк Б. В., Алімов А. І., Добролюбова М. В. (2016)
Штефан І. Ю. - Організаційно-правові проблеми метрологічного забезпечення вимірювальних систем, Штефан Н. В. (2016)
Шумков Ю. С. - Автоматичне узгодження опору навантаженням з хвильовим опором кабелю у вимірювальних системах (2016)
Яремчук Н. А. - Оценивание неопределенности ординального измерения, Года О. Ю. (2016)
Заковоротный А. Ю. - Стабильно-пластичные нейронные сети на основе перцептрона в задачах прогнозирования буксования (2016)
Зори С. А. - GPU-реализация параллельной вычислительной системы 3D-стерео визуализации с использованием метода трассировки лучей (2016)
Корытченко К. В. - Механизмы влияния свечей накаливания на рабочий процесс в дизельных двигателях, Стаховский О. В., Серпухов А. В., Бизоныч Д. В., Санчит Аджмани. (2016)
Носан С. Л. - Методика керівництва роботою обслуг радіолокаційних станцій та рухомих радіовисотомірів при управлінні екіпажами винищувальної авіації в умовах радіоелектронної протидії, Фединський О. І., Сургай В. М. (2016)
Лысенко И. А. - Разработка упорядоченных каскадных таблиц решений с использованием матриц следования, Смирнов А. А. (2016)
Наші автори (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Вiдбулись звiтнi загальнi збори Нацiональної академiї правових наук України (2016)
Нашi гостi (2016)
Cherif Bassiouni M. - Human rights and international criminal justice in the twenty first century (права людини i мiжнародна кримiнальна юстицiя у ххi столiттi) (2016)
Заморська Л. I. - Системний пiдхiд у дослiдженнях правової реальностi (2016)
Десятник В. О. - Проблеми дiалектичного мислення (2016)
Верба I. О. - Вiдкритiсть судової влади як гарантiя права на доступ до правосуддя: теоретико-правовi засади (2016)
Мельничук С. М. - Контрольно-наглядова форма правозастосовної дiяльностi: особливостi теоретичного розумiння (2016)
Батанов О. В. - Феноменологiя сучасного унiтаризму: аксiологiчнi, онтологiчнi та телеологiчнi аспекти, Приходько Х. В. (2016)
Кириченко А. А. - Новая доктрина четырнадцатиуровневого юридического образования и науки: приглашение к дискуссии (2016)
Бочарова Н. В. - Конституцiоналiзацiя iнтелектуальної власностi в iнформацiйному суспiльствi: сучасний досвiд США (2016)
Березенко В. В. - Законодавче регулювання захисту та охорони державного кордону україни: унiверсалiзацiя норм мiжнародного i нацiонального права (2016)
Влащенко С. С. - Реалiзацiя права громадян на доступ до публiчної iнформацiї в контекстi європейської iнтеграцiї i гармонiзацiї нацiонального законодавства (2016)
Васильченко Г. М. - Проблеми нормативно-правового забезпечення захисту прав бiженцiв в Українi (2016)
Стрільчук В. А. - Мунiципально-правовий вимiр дiалектики глобального та локального на прикладi реформи децентралiзацiї публiчної влади в Українi (2016)
Кирилюк А. В. - Змiст та обсяг авторських прав в мережi Iнтернет (2016)
Гуренко М. А. - Правова природа iнвестицiйних договорiв за участю органiв державної влади чи органiв мiсцевого самоврядування (2016)
Чанишева Г. I. - Матерiальна вiдповiдальнiсть роботодавця за проектом Трудового кодексу України (2016)
Скриньковський Р. М. - Дiагностика безпеки пiдприємства в полiтико-правовiй сферi, Крамар Р. I., Машталiр Х. В. (2016)
Стукаленко О. В. - Саморегулiвнi органiзацiї у системi регуляторних органiв будiвельної галузi України (2016)
Митрофанов I. I. - Механiзм реалiзацiї кримiнальної вiдповiдальностi: у чому дискусiйнiсть? (2016)
Березнер В. В. - Спецiальна конфiскацiя як захiд протидiї корупцiйним злочинам: юридична природа та змiст (2016)
Тимчук О. Л. - Фiлософськi засади сучасної кримiнологiї: методологiчнi аспекти (2016)
Торбас О. О. - Кримiнальна процесуальна характеристика майна, яке було вилучене пiд час обшуку (2016)
Волоско I. Р. - Процесуальний статус присяжного у кримiнальному провадженнi україни (2016)
Kolkutina M. - Institute of evidence in international criminal court’s activity (2016)
Бакала А. А. - Мiграцiйна криза в Європейському Союзi (2016)
Бондаренко А. Ю. - Правова iнституалiзацiя нацiональної мiграцiйної полiтики: пiдходи i стратегiї (2016)
Камінський I. I. - Категорiя "сила" у доктринi мiжнародного права (2016)
Береза В. В. - Гармонiзацiя законодавства України з правом Європейського Союзу в сферi транспорту (2016)
Ківалов С. В. - Підсудність та підвідомчість справ щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування (2013)
Крусян А. Р. - Конституційний Суд України: питання удосконалення конституційно-правового регулювання (2013)
Оборотов Ю. Н. - Изменение парадигмы методологии юриспруденции (2013)
Махніцький О. І. - Застосування та інтерпретація принципу верховенства права у конституційному правосудді (2013)
Завальнюк В. В. - Ірраціональне у праві з позицій юридичної антропології (2013)
Бондар О. В. - Види адміністративних послуг у сфері морського транспорту (2013)
Аракелян М. Р. - Адвокатура Украины – институт гражданского общества: правовая природа (2013)
Самсін І. Л. - Про наслідки невиконання податкового зобов’язання (2013)
Туляков В. О. - Тенденції кримінальної політики України та деякі інститути сучасного законодавства (2013)
Дрёмин В. Н. - Методологические вопросы формирования институциональной криминологии (2013)
Ивакин А. А. - Принципиальная важность истинного знания о бытии (2013)
Дудченко В. В. - Г. Радбрух про ціннісну природу права (2013)
Овчиннікова А. П. - Філософські підходи до поняття динаміки культури (2013)
Зелинская Н. А. - Право на свободу вероисповедания сквозь призму постсекулярной парадигмы либеральной политической философии (2013)
Анцупова Т. О. - Становлення парадигми міжнародного процесуального права у пострадянській правовій науці (2013)
Вітман К. М. - Модернізація законодавства про національні меншини в Україні (2013)
Аленін Ю. П. - Шляхи вдосконалення початку досудового розслідування (2013)
Чанишева Г. І. - Профспілки, їх об'єднання як суб'єкти колективних трудових правовідносин (2013)
Біла-Тіунова Л. Р. - Правове регулювання статусу біженця в Україні: стан і перспективи реформування (2013)
Афанасьєва М. В. - Доктрина "політичного питання" в українському виборчому праві (2013)
Кібік О. М. - Передумови розвитку антикризового управління в економічній системі України, Котлубай В. О. (2013)
Журавель М. В. - Принцип законності в процесі розвитку державного управління в Україні (2013)
Яновська І. П. - Особливості і тенденції розвитку регулювання транскордонних операцій з фінансовими інструментами в праві ЄС (2013)
Гриценко В. В. - О проблемах государственного контроля органов исполнительной власти в Российской Федерации (2013)
Тіщенко В. В. - Розкриття злочинів як пізнавальна діяльність і основне завдання розслідування (2013)
Харитонов Є. О. - Формування концепції німецького цивільного кодексу (BGB) та її вплив на розвиток цивілістичної думки в Україні (2013)
Подцерковний О. П. - Щодо необхідності врахування теорії грошових зобов'язань у практиці вирішення господарських спорів (2013)
Каракаш І. І. - Проблеми вдосконалення концептуальних засад права власності на природні об'єкти та їх ресурси у конституційному вимірі (2013)
Якимчук Н. Я. - Фінансові основи місцевого самоврядування: стан конституційно-правового закріплення в Україні та зарубіжних країнах (2013)
Мішина Н. В. - Про перспективи залучення молоді до участі у місцевому самоврядуванні в Україні (2013)
Бехруз Х. - О влиянии римского права на исламское право: формальный и содержательный аспекты (2013)
Дрьоміна-Волок Н. В. - Принцип недискримінації у практиці Європейського суду з прав людини (2013)
Якубовская Н. А. - Развитие как цель: телеологическое толкование международных договоров в практике Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (2013)
Козаченко О. В. - Духовні засади сучасного кримінально-правового впливу в українській класичній літературі (2013)
Картузова І. О. - До проблеми адміністративного позову (2013)
Голубєва Н. Ю. - Вимоги до об'єкта зобов'язальних правовідносин (2013)
Аніщук Н. В. - Фемінізація адвокатури: гендерний аналіз (2013)
Кравець В. Р. - Дозвільна процедура щодо здійснення аутстафінгу в Україні (2013)
Балобанова Д. О. - Динаміка кримінального права як об'єкт наукового дослідження: поняття та ознаки (2013)
Осадчий А. Ю. - Право на звернення з адміністративним позовом (2013)
Ковальчук С. О. - Матеріальні носії секретної інформації: поняття, види і порядок зберігання під час кримінального провадження, Крет Г. Р. (2013)
Ульянова Г. О. - Напрями попередження наукового плагіату (2013)
Латковська Т. А. - Підвищення рівня фінансової грамотності та фінансової освіти – виклик сучасності (2013)
Короткий Т. Р. - Генезис міжнародної правосуб'єктності інтеграційних утворень і еволюція міжнародного права (2013)
Gribincea A. - International economic cooperation: aspects of strategic development, Daniliuc A., Maximilian S., Brovka G. (2013)
Басай О. В. - Право на відновлення дії патенту за законодавством України та Російської Федерації (2013)
Хохуляк В. В. - Вплив ідей А. Сміта на формування вітчизняної фінансово-правової думки XVIII–XIX ст. (2013)
Дрішлюк А. І. - Щодо методології дослідження системи джерел цивільного права України (2013)
Мизецкая В. Я. - Корреляция фидеистического и антропоморфного начал в художественном тексте (2013)
Олюха В. Г. - Поняття та форми капітального будівництва в Україні (2013)
Квасніцька О. О. - Синергія публічно-правових та приватно-правових засад законодавчого забезпечення будівельної діяльності – головний шлях розвитку економічної системи України (2013)
Гловюк І. В. - Деякі проблеми тимчасового вилучення та арешту майна як заходів забезпечення кримінального провадження (2013)
Іванченко О. М. - Методологічні засади універсалізації національного права (2013)
Крумаленко М. В. - Політика держави щодо православної церкви у Великому князівстві Литовському (2013)
Маслій І. В. - До питання про визначення поняття та структури злочинності у фінансово-економічній сфері як елемент її кримінологічної характеристики (2013)
Кулініч О. О. - Вдосконалення порядку обнародування та публічного розповсюдження фотографічних творів з зображенням фізичної особи після її смерті (2013)
Игнатов А. Н. - Страсть как фундаментальная составляющая мотива насильственного преступного поведения (2013)
Прус Е. У. - Попередження правозастосовчих помилок (2013)
Наші автори (2013)
Тулякова Н. О. - Алгоритмы фильтрации электрокардиограммы с динамически изменяемым размером окна, Трофимчук А. Н., Стрижак А. Е. (2016)
Высоцкая Е. В. - Использование маргалефовой модели сукцессии в технологиях дистанционного обнаружения признаков антропогенных воздействий на растительный покров, Беспалов Ю. Г., Печерская А. И., Парвадов Д. А. (2016)
Djurovic I. - Low SNR treshold in rapid estimators of complex sinusoidals, Lukin V. V. (2016)
Васильчук Д. П. - Математическая модель колебаний пьезоэлемента на основе матрично-операторного метода, Хуторненко С. В., Семенец Д. А., Комолов В. М. (2016)
Москаленко В. В. - Оптимізація параметрів функціонування інтелектуальної системи ідентифікації об’єктів на місцевості, Коробов А. Г. (2016)
Карташов А. В. - Сеточные паттерны, как математическая модель многоэлементных измерителей, Чернышева А. Ю. (2016)
Кошевой Н. Д. - Синтез оптимальных по стоимостным или временным затратам планов полного факторного эксперимента, Кошевая И. И., Раскин Л. Г. (2016)
Хламов С. В. - Метод статистического моделирования исследования показателей качества обнаружения околонулевого видимого движения исследуемого объекта на серии CCD-кадров, Саваневич В. Е., Брюховецкий А. Б., Орышич С. С. (2016)
Яшина Е. С. - Использование метода кластеризации в информационно-аналитической системе, Щербак М. А. (2016)
Мигаль Г. В. - Ергономічний підхід до організації навчання та підвищення його ефективності, Виходець Ю. С. (2016)
Кононенко И. В. - Процессы обобщенного свода знаний по управлению проектами, Агаи А. (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Десятник В. О. - Проблема обґрунтування наукового пiзнання (2016)
Цуркан-Cайфуліна Ю. В. - Герменевтичний дискурс права i влади (2016)
Блавацька-Калінська О. М. - Поняття злочину у середньовiчнiй фiлософсько-правовiй парадигмi (2016)
Пастушок Г. I. - Значення основоположних цiнностей Римського права для формування правової традицiї Європейського Союзу (2016)
Слотвінська Н. Д. - Iсторико-правовi аспекти формування судової практики як джерела права в Українi (Х–XVIII ст. ) (2016)
Хлабистова К. В. - Пiдходи до розумiння сутностi люстрацiї: правовий аспект (2016)
Харитонов Є. О. - Менталiтет, правоментальнiсть та концепт приватного права, Харитонова О. I. (2016)
Некіт К. Г. - Кондикцiйнi зобов’язання за цивiльним законодавством україни та проектом загальної довiдкової схеми (DCFR): порiвняльно-правовий аналiз (2016)
Фасій Б. В. - Субсидiарне застосування норм цивiльного законодавства до житлових вiдносин: постановка проблеми (2016)
Будурова Г. М. - Правонаступництво майна суб’єктiв колективної форми власностi: окремi питання тлумачення та застосування законодавства (2016)
Попелюк В. П. - Особливостi перегляду верховним судом україни судових актiв з пiдстав неоднакового застосування норм процесуального права (2016)
Бориченко К. В. - Судовий захист права сiмей з дiтьми на соцiальне забезпечення (2016)
Кайтанський О. С. - Правовi аспекти залучення неповнолiтнiх до роботи в нiчний час (2016)
Скриньковський Р. М. - Дiагностика ефективностi органiзацiйної структури управлiння виробничого пiдприємства та вiдповiдальнiсть за порушення трудового законодавства, Крамар Р. I. (2016)
Медвідь А. О. - Гарантiї права на державну соцiальну допомогу бездомним особам i безпритульним дiтям (2016)
Шишлюк В. Р. - Правове регулювання припинення трудового договору за угодою сторiн за законодавством України та Республiки Польща (2016)
Сорочишин М. В. - Особливостi колективних трудових вiдносин в державних органах (2016)
Притула А. М. - Боротьба з органiзацiєю нелегальної мiграцiї кримiнально-правовими засобами (2016)
Хильченко А. С. - Судова практика як засiб обмеження дискрецiйного елементу у пеналiзацiйному процесi в українi (2016)
Міщенко М. О. - Загально-соцiальне запобiгання контрабандi культурних цiнностей в Українi (2016)
Кузембаєв О. С. - Iндекс БiгМака у визначеннi iнфляцiйних процесiв справедливостi кримiнальної вiдповiдальностi (2016)
Гловюк I. В. - Арешт майна як захiд забезпечення кримiнального провадження: аналiз новел (2016)
Гринюк В. О. - Особливостi реалiзацiї функцiї обвинувачення на стадiї пiдготовчого провадження (2016)
Павич Х. М. - Закриття кримiнального провадження за результатами пiдготовчого провадження (2016)
Фетисенко В. О. - Теоретико-правовi аспекти мiжнародного спiвробiтництва в науково-технiчнiй сферi: поняття та змiст (2016)
Любашенко В. I. - Мiжнародне спiвтовариство в концепцiї "обов’язок захищати" (2016)
Барцось Г. В. - Свобода торгiвлi чи охорона здоров’я через призму практики СОТ щодо торгiвлi тютюновими виробами (2016)
Орінда Е. Н. - Мiжнародно-правове спiвробiтництво у боротьбi з розповсюдженням iнфекцiйних захворювань в Африцi (2016)
Стрішенець О. - До питання про торговельно-економічні звʼязки Правобережної України та західноукраїнських земель із Польщею в другій половині XVI – кінці XVIII ст., Стрішенець М. (2016)
Ліщук В. - Стратегічні напрями політики енергоефективності в Україні, Ліщук М., Московчук А. (2016)
Рейкін В. - Аналіз монетарних методів оцінки тіньової економіки (2016)
Осецький В. - Трансмісійний механізм циклічності інноваційного розвитку економіки, Поліванов В. (2016)
Григорьєв С. - Забезпечення продовольчої безпеки України за допомогою національного виробництва продукції галузі птахівництва (2016)
Полінкевич О. - Методичні підходи до системного аналізу промислових підприємств у підприємницькому середовищі (2016)
Іванків О. - Діагностика загроз економічній безпеці підприємства й напрями їх нівелювання в умовах євроінтеграційних процесів (2016)
Грудзевич Ю. - Характеристика сучасного стану розвитку інноваційної діяльності на машинобудівних підприємствах України (2016)
Лялюк А. - Формування концепції виміру вітчизняних брендів на відповідність моделі 4-D (2016)
Момот В. - Модифікація моделі стратегічного розвитку підприємства з урахуванням екзогенних факторів, Литвиненко О. (2016)
Давиденко Н. - Концептуальні підходи до капіталізації підприємств (2016)
Черчик Л. - Наукові підходи до трактування сутності екологічного менеджменту підприємства (2016)
Стрішенець О. - Світові тенденції розвитку економіки енергетики у ХХІ ст.: адаптація до українських реалій (2016)
Івашко О. - Податкове стимулювання залучення іноземних інвестицій в економіку України в умовах фінансової нестабільності, Цимбалюк І. (2016)
Карлін М. - Використання пропорційного підходу до оподаткування в Україні: проблеми та можливі способи їх розвʼязання (2016)
Левицький В. - Формування механізму управління фінансовою безпекою банківської установи (2016)
Долбнєва Д. - Стан та необхідність стандартизації державного фінансового контролю в Україні (2016)
Букало Н. - Облікова політика: основні аспекти (2016)
Крупка Я. - Балансове узагальнення та звітність підприємств у період реорганізаційних перетворень, Назарова І. (2016)
Кулинич М. - Методичні підходи в обліковому відображенні торговельних знижок (2016)
Begun S. - Applying Econometric Modelling of Time Series for Analysis and Making Product Cost Forecasts (by the Example of NE "LRP "MOTOR”"), Sliepchenko K. (2016)
Стаднюк Т. - Особливості методики аналізу фінансових результатів діяльності підприємств (2016)
Глуха Г. Я. - Концептуальні засади впливу інтеграційних і глобалізаційних процесів на механізм управління економічним зростанням (2015)
Борздова Т. В. - Кадастровая оценка земель населенных пунктов: цели и порядок проведения в Республике Беларусь (2015)
Velychkin V. A. - Analysis of the current state of venture IJI in Ukraine, definition of features and the prediction of the possible trends of the venture capital investment, Morenko M. A. (2015)
Маляр Д. В. - Корпоративне управління: проблеми лістингу акцій та капіталізації лістингових компаній в Україні (2015)
Гетьман О. О. - Проектування демографічного розвитку регіону в забезпеченні його соціальної безпеки (2015)
Киреенко В. П. - Основные тенденции выбросов парниковых газов в Республике Беларусь (2015)
Піскова Ж. В. - Розвиток системи оподаткування природокористування та природоохоронної діяльності в Україні (2015)
Новікова К. І. - Проблеми та перспективи розвитку ринку валютних операцій в Україні, Новікова Л. Ф. (2015)
Дорина Е. Б. - Конкурентоспособность регионов Республики Беларусь и её оценка (2015)
Лобза А. В. - Підходи до створення ефективної системи адаптації персоналу на сучасному вітчизняному підприємстві, Бикова А. Л. (2015)
Осадча Н. В. - Особливості наукового аналізу проблеми захисту національних інтересів в умовах членства у СОТ (на прикладі експорту деревини), Галясовська О. В. (2015)
Однорог М. А. - Український досвід державного фінансового регулювання АПК як об’єкта інвестицій (2015)
Семенова Л. Ю. - Проблеми та перспективи розвитку молодіжного ринку праці в Україні (2015)
Пасічник Т. О. - Особливості інноваційного підходу в логістичній діяльності підприємств (2015)
Гірман А. П. - Державне регулювання міграційних процесів в умовах глобалізації ринку праці, Волкова Н. В. (2015)
Гетьман Д. О. - Нормативно-правові передумови механізму фінансової конкурентоспроможності промислового регіону (2015)
Петрова Г. Є. - Зовнішньоекономічні відносини країн Східної та Центральної Європи та України (2015)
Костенко О. А. - Формування міжбюджетних відносин з метою підвищення рівня фінансової самодостатності місцевих органів влади (2015)
Котко О. К. - Інноваційна культура як компонент національної інноваційної системи (2015)
Лаврук В. В. - Сутність і дефініції поняття модернізації тваринництва в національній економіці (2015)
Шановні автори! (2015)
Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Касмініна О. В. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Литвинова О. М. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Мельника М. І. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Тупицького О. М. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шевчука С. В. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Вдовіченка С. Л. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шаптали Н. К. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Гультая М. М. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Саса С. В. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І. Д. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2016)
Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Мельника М. І. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Литвинова О. М. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Касмініна О. В. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І. Д. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шаптали Н. К. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2016)
Тупицький О. - Конституційний і Верховний суди України та співвідношення їхніх правових позицій в аспекті здійснення інтерпретаційних функцій (2016)
Гультай М. - Вітчизняна конституційна думка: від Нових часів до утвердження радянської влади (Продовження) (2016)
Колос М. - Конституційні основи кримінально-правової політики Української Народної Республіки (1917–1918 роки) (2016)
Вітаємо ювілярів (2016)
До уваги шановних авторів! (2016)
Мальцев Д. В. - Клинический полиморфизм генетического дефицита энзимов цикла фолиевой кислоты, Натрус Л. В., Чуприков А. П., Головченко Ю. И., Кириллова Л. Г., Асауленко Е. И., Клименко А. В. (2016)
Дзяк Л. А. - Актуальные проблемы в лечении пациентов с рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным склерозом, Цуркаленко Е. С. (2016)
Амосова К. М. - Застосування уніфікованого алгоритму антигіпертензивної терапії для зниження ризику інсульту у хворих віком понад 55 років з імовірно резистентною артеріальною гіпертензією, Руденко Ю. В. (2016)
Тріщинська М. А. - Оптимізація первинної профілактики хронічної ішемії мозку шляхом вивчення механізмів її розвитку (2016)
Чеботарьова Л. Л. - Комплексний підхід до оцінки помірних когнітивних порушень у пацієнтів із хронічною ішемією головного мозку, Глоба М. В., Сулій Л. М., Червиць Г. К. (2016)
Стаднік С. М. - Вплив імуномодулювальної терапії статинами на когнітивні функції та рівень С-реактивного білка в пацієнтів з фібриляцією передсердь (2016)
Гев’як О. М. - Гіпертензивні крововиливи в головний мозок (2016)
Салій З. В. - Особливості когнітивного функціонування у хворих з наслідками черепно-мозкової травми, Шкробот С. І. (2016)
Ткаченко О. В. - Особливості ураження нервової системи при ревматоїдному артриті, Найдьонова Ю. Л. (2016)
Кобись Т. О. - Клініко-нейровізуалізаційні предиктори прогресування інвалідизації при рецидивно-ремітивному розсіяному склерозі (2016)
Заводнова З. І. - Лікування розладів сечовипускання у хворих на розсіяний склероз (2016)
Жданова В. М. - Cучасні аспекти лікування хворих на ідіопатичну внутрішньочерепну гіпертензію, Єгорова К. С., Задояний Л. В., Дядечко А. О. (2016)
Масік О. І. - Стан загальноадаптивних та дезадаптивних реакцій при психосоматичних розладах у підлітків (2016)
Орфін А. Я. - Ентеровірусний менінгіт — багатогранна проблема сучасної інфектології, Задорожний А. М., Прикуда Н. М. (2016)
Мілевська-Вовчук Л. С. - Вибір оптимального методу оцінки больового синдрому в пацієнтів із хронічним поперековим больовим синдромом (2016)
Орос М. М. - Міофасціальний біль обличчя (2016)
Соколова Л. І. - Захоплююча неврологія: цікаві факти, Ілляш Т. І. (2016)
Антоненко К. В. - Друга конференція Європейської інсультної організації (10 — 12 травня 2016 р., Барселона, Iспанія) (2016)
Оголошення (2016)
Умови публікації в "Українському неврологічному журналі" (2016)
Латуша Н. В. - Поняття "професійна мобільність" у педагогічному аспекті (2014)
Наливайко О. Б. - Професійна культура як філософська та соціально-педагогічна категорія (2014)
Акімова О. В. - Умови розвитку творчого мислення студентів університету, Сапогов М. В. (2014)
Давидюк М. О. - Моніторинг якості освіти як складова системи управління навчальним закладом (2014)
Марченко А. І. - Дидактичні принципи використання інноваційних освітніх технологій у підготовці майбутнього вчителя, Михалевська Л. М. (2014)
Гудзевич А. В. - Екологічна стежина як унікальна форма реалізації природоохоронної пропаганди, відпочинку й виховання екологічної свідомості (2014)
Залєсова І. В. - Можливості особистісно-зорієнтованого навчання у формуванні толерантної особистості майбутнього вчителя (2014)
Колосова О. В. - Колектив як фактор соціального становлення особистості старшого дошкільника (2014)
Острянська О. А. - Співтворчість науковців і практиків у системі освітньо-виховного комплексу регіону з проблеми формування міжособистісної злагоди у старших дошкільників (2014)
Самойлов А. М. - Концептуальні підходи до розуміння причин девіантної поведінки підлітків (2014)
Столяренко О. В. - Пошук шляхів підвищення ефективності гуманістичного виховання молоді (2014)
Улиська І. В. - Концептуальні підходи до морального виховання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці (2014)
Ціхоцька О. А. - Формування гуманістичних цінностей молоді у виховній діяльності (2014)
Андрущенко І. С. - Структура технічної компетентності майбутніх офіцерів радіоелектронного профілю (2014)
Гуменюк І. П. - Умови ефективного використання інноваційних методів та технологій у викладанні фахових навчальних дисциплін у медичних вишах, Білик О. В. (2014)
Гурман А. В. - Готовність майбутніх учителів до професійного самовдосконалення, Буртник Я. М. (2014)
Зима І. Я. - Формування соціально активної особистості майбутнього біолога у вищому навчальному закладі: окремі психологічні детермінанти (2014)
Калініченко А. І. - Особливості моделювання ситуацій квазіпрофесійної діяльності у вищій школі (2014)
Марчук І. А. - Набуття компетенцій та їх сутність у системі вищої медичної освіти (2014)
Надкернична Л. І. - Готовність майбутніх учителів до розвитку творчих здібностей учнів, Мазур Б. М. (2014)
Павлюк Є. О. - Форми професійної підготовки майбутніх тренерів-викладачів у процесі навчання у ВНЗ (2014)
Полещук Л. В. - Науково-теоретичні підходи до формування професійно-значущих якостей менеджерів освіти (2014)
Столяренко О. В. - Моделювання управлінської діяльності у підготовці майбутного вчителя (2014)
Шапран Ю. П. - Компонентний склад професійної компетентності вчителя (2014)
Ярошинська О. О. - Структурування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2014)
Гавриленко Т. Л. - Трансформація змісту початкової освіти в Українській РСР у період структурної перебудови початкової ланки школи (друга половина 60-х – перша половина 80-х рр. ХХ ст.) (2014)
Довгодько Т. І. - Доуніверситетське навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України: історико-методологічний аспект (2014)
Ігнащук О. В. - Застосування історичного підходу в становленні уявлень про формування здорового способу життя (2014)
Вакуленко О. В. - Формування безпечної поведінки підлітків в інтернет-мережі як психолого-педагогічна проблема, Гнатюк В. В. (2014)
Гудзевич Л. С. - Вплив психосоціальних чинників на стан репродуктивного здоров`я студентської молоді, Дубовик Л. О. (2014)
Шахов В. В. - Особистісний оптимізм як детермінанта професійної самосвідомості майбутніх практичних психологів (2014)
Вознюк В. В. - Нормативні засади діяльності розширених шкіл Великої Британії (2014)
Давиденко Г. В. - Соціальна політика країн Європейського Союзу з питань освітньої інтеграції осіб з інвалідністю (2014)
Першукова О. О. - Аналіз можливостей для розвитку багатомовності європейських школярів в умовах неформальної освіти (2014)
Боблієнко О. П. - Виховний вплив мистецтва на особистість студента (2014)
Грошовенко О. П. - Підготовка майбутнього вчителя до використання інтерактивних технологій навчання на уроках природознавства (2014)
Будас Ю. О. - Організація навчання ділової англійської мови засобами ділової гри (2014)
Водяна В. О. - Інноваційні підходи у підготовці фахівців музично-педагогічного профілю до культурно-просвітницької діяльності (2014)
Галузяк В. М. - Підготовка майбутніх учителів у контексті особистісно зорієнтованого підходу (2014)
Глушко Н. В. - Основні аспекти підготовки педагогів до реабілітаційної діяльності з дезадаптованими підлітками у професійних ліцеях (2014)
Головська I. В. - Роль учителя в реалiзації особистiсно-орiєнтованого пiдходу у моральному вихованні молодших школярів (2014)
Дмітренко Н. Є. - Формування методичної компетенції вчителя іноземної мови в умовах профілізації старшої школи (2014)
Довгань О. З. - Художньо-епістемологічний досвід майбутнього вчителя музики: технологічні підходи, умови та принципи (2014)
Жаровська О. П. - Освітньо-виховне середовище педагогічного університету як необхідна умова патріотичного виховання студентів (2014)
Закраєвська О. Ю. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів умінь учитись (2014)
Карпенко Н. М. - Форми і методи підготовки майбутніх педагогів-вихователів в університетах Швеції (2014)
Клімкіна Н. Г. - Теоретико-діагностичний аспект системи партнерства загальноосвітнього навчального закладу і громади села (2014)
Коржилова О. Ю. - Феномен відкритої освіти у сучасних зарубіжних дослідженнях (2014)
Корягіна Н. В. - Аналіз ефективності методики підготовки майбутніх учителів до організації експериментальних досліджень з природознавства (2014)
Кулик І. О. - Духовно-моральні аспекти професійного розвитку вчителя в педагогічній спадщині Григорія Сковороди (2014)
Куцевол О. М. - Креативно-інноваційна стратегія організації виробничої педагогічої практики студентів-філологів (2014)
Ларіна Т. В. - Формування лексичних навичок у майбутніх учителів (початковий етап, мовна спеціальність) (2014)
Мельник Л. В. - Формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до застосуванняння інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі ВНЗ (2014)
Мінкіна Ю. В. - До проблеми формування змісту екологічної освіти майбутнього вчителя природничих дисциплін у вищих педагогічних закладах України (80-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Молоченко В. В. - Забезпечення діалогічного характеру навчальної взаємодії зі студентами як умова формування готовності до партнерської взаємодії (2014)
Наход С. А. - Діагностика рівня сформованості прогностичних умінь у майбутніх практичних психологів (2014)
Онофрійчук Л. М. - Формування естетично-комунікативної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2014)
Павлова Н. С. - Організація навчально-дослідної діяльності майбутніх учителів інформатики, Шроль Т. С. (2014)
Пушкарьова Т. Е. - Теоретико-методологічні передумови впровадження інноваційних процесів у вітчизняній освіті (2014)
Семенець Л. М. - Особливості формування професійно-педагогічної готовності в умовах компетентнісного підходу (2014)
Стукаленко З. М. - Професійна толерантність у контексті мистецької освіти (2014)
Ткачук О. М. - Формування математичної компетентності майбутніх вчителів початкових класів (2014)
Турчин Т. М. - Застосування та модифікація традиційної форми музичного навчання в сучасній початковій школі (2014)
Уйсімбаєва Н. В. - Педагогічна практика як чинник особистісного самовдосконалення майбутнього вчителя (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського