Поляков С. И. - Ф. Ф. Мартенс об экстрадиции лиц за совершение так называемых "политических преступлений" и "преступлений политического характера" (2015)
Караман И. В. - Современная наука международного морского права: возможности, школы и персоналии (2015)
Келестин М. В. - Міжнародні товарні угоди щодо кави (2015)
Коберник У. В. - Правова охорона географічних зазначень в Україні та в інших державах Європейського Союзу: порівняльно-правовий аспект (2015)
Рзаев Р. - Международно-правовая регламентация деятельности специализированных судов по добыче и перевозке нефти и нефтепродуктов: правореализация в Азербайджанской Республике (2015)
Валігура К. Ю. - Значення моральних норм у цивільному законодавстві України та зарубіжних країн (2016)
Вахонєва Т. М. - Вплив міжнародного права на формування та правову охорону авторських і суміжних прав в Україні (2016)
Мельник В. М. - Еволюція міжнародно-правового статусу Святого Престолу (2016)
Chackiewicz M. - Zjawisko przemytu ginących gatunków fauny na przejściach granicznych pomiędzy Polską a Ukrainą (2016)
Мартинишин Г. Я. - Міжнародно-правові стандарти та кримінальна відповідальність за посягання на статеву недоторканість в зарубіжних державах (2016)
Васько Є. А. - Міжнародна цивільна служба: поняття та сутність (2016)
Асірян С. Р. - Концепція захисту прав людини в статуті ООН (2016)
Котляр О. І. - Роль Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у захисті прав біженців (2016)
Олійник С. М. - Інститут реадмісії осіб у системі міжнародного права (2016)
Ригіна О. М. - CША: проблеми ратифікації Конвенції про права дитини 1989 р. (2016)
Саванець Л. М. - Acquis communautaire з європейського споживчого права (2016)
Трихліб К. О. - Динамічна інтерпретація основних прав і свобод людини в Європейській конвенції з прав людини (2016)
Бочарова Н. В. - Охорона інтелектуальної власності в праві Ради Європи (2016)
Костюченко Я. М. - Загальнотеоретичні підходи до міжнародно-правових форм співробітництва Європейського Союзу з третіми країнами (2016)
Хороша Т. С. - Міжнародні договори як засіб регулювання спадкових відносин з іноземним елементом (2016)
Самойленко Є. А. - Проблеми та перспективи вдосконалення міжнародно-правового режиму судноплавства на Дніпрі (2016)
Грабинський М. І. - Основні етапи розвитку міжнародних валютних правовідносин (2016)
Васко А. Р. - Проблеми забезпечення права людини на безпечне навколишнє природне середовище в Україні в контексті глобальної екологічної кризи, Яцишин Н. Г. (2016)
Стукаленко В. А. - До питання контролю за виконанням рішень Європейського суду з прав людини (2016)
Title (2015)
Contents (2015)
Haasz V. - Precise Synchronization in Industrial System Using IEEE 1588 Precise Time Protocol, Roztocil J., Breuer J., Vigner V. (2015)
Kolokolov Yu. - Fractal Approach to Analyze the Instrumental Time Series of Temperature Observations, Monovskaya A. (2015)
Fotiadis D. A. - A Novel Signal Processing Method Based on Frequency Modality for Intra-body Medical Instrument Tracking, Papathanasiou K., Astaras A., Bamidis P. D., Kalfas A. (2015)
Rusyn B. - Probabilistic Approach to Domain Selection for Integrating the Normal’s Field in 3D Reconstruction, Lutsyk O., Varetskyy Y. (2015)
Golovko V. - Towards Automatic Epileptic Seizure Detection in EEGs Based on Neural Networks and Largest Lyapunov Exponent, Artsiomenka S., Kisten V., Evstigneev V. (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Winiecki W. - Implementation of Symmetric Cryptography in Embedded Measurement Systems, Bilski P. (2015)
Zeno P. J. - Emulating the Functionality of Rodents’ Neurobiological Navigation and Spatial Cognition Cells in a Mobile Robot (2015)
Yang H. - Attribute-based Authentication Schemes: A Survey, Oleshchuk V. (2015)
Momennezhad A. - The Effect of using Hamming Window and Linear Predictive Coding Model in EEG-P300 Signals Classification, Shamsi M., Ebrahimnezhad H., Asgharian L. (2015)
Gupta S. - Boosting Simulated Annealing with Fitness Landscape Parameters for Better Optimality, Arora S. (2015)
Титул, зміст (2016)
Абрамов Ф. В. - Критерії доцільності реформування умовно та безумовно неефективних формальних правил (2016)
Бабій М. В. - Адаптивна поведінка домогосподарств і ризики інституційних пасток в умовах трансформаційних процесів (2016)
Горіна Г. О. - Систематизація наукових підходів до визначення сутності поняття "просторова поляризація" (2016)
Довгаль О. А. - Особливості змісту й форм міжнародного бізнесу в умовах глобалізації, Панкoва Ю. М. (2016)
Думікян М. М. - Вплив ТНК на розвиток ринку телекомунікаційних послуг України (2016)
Петухова В. О. - Напрямки інтеграції України в глобальну систему міжнародної торгівлі (2016)
Макарчук К. О. - СAGE-модель транснаціоналізації міжнародного бізнесу у країнах Східної Азії, Гончаренко Н. І. (2016)
Vlasenko M. A. - Europeanization in the Context of Group Interests Politics: Case of Ukraine, Kurinna I. G. (2016)
Ярошенко І. В. - Результативність управління соціально-економічним регіональним розвитком у країнах Європейського Союзу: динаміка, тенденції, аналіз соціально-економічних показників ефективності регіональної політики, Семигуліна І. Б. (2016)
Ізмайлов Я. О. - Впровадження позитивного досвіду реформ зарубіжних країн для забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України (2016)
Коваль О. В. - Світовий досвід податкового регулювання суб’єктів індустрії програмної продукції (2016)
Кизим М. О. - Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України: системні складові та пріоритетні напрями, Шпілєвський В. В., Салашенко Т. І., Борщ Л. М. (2016)
Яблонська-Агу Н. Л. - Методичний підхід до формування інвестиційних стратегій інноваційної діяльності підприємств (2016)
Усатенко О. В. - Сутнісно-логічна модель венчурного інвестування венчурних фондів для цілей бухгалтерського обліку (2016)
Валіулліна З. В. - Фактори впливу на процес забезпечення інформаційної безпеки корпоративної економіки (2016)
Коцюба О. С. - Аналіз розбіжностей в оцінках ступеня ризику на основі альтернативних методів у межах нечітко-множинної методології (2016)
Гирман А. П. - Анализ рынка образовательных услуг Украины в контексте социально-экономической безопасности, Земляной Д. А., Гнатченко К. С. (2016)
Станкевич І. В. - Оцінювання якості вищої освіти та навчально-виробничої діяльності освітніх організацій на основі акредитаційних критеріїв (2016)
Юшкевич О. О. - Модернізація державного регулювання розвитку сільськогосподарських підприємств зони радіаційного забруднення: стратегічний підхід (2016)
Тулай О. І. - Соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності: практика і проблематика (2016)
Сахно А. А. - Вмотивованість та невмотивованість машинобудівних підприємств у середовищі функціонування Вінницької області (2016)
Каткова Н. В. - Технічний стан основних засобів підприємств України: аналітичний погляд (2016)
Сюркало Б. І. - Галузеві особливості складу та структури оборотних активів підприємств, Рябець Я. В. (2016)
Гальчинський Л. Ю. - Факторний аналіз ринку програмного забезпечення України, Луговець В. В. (2016)
Рожелюк В. М. - Алгоритмізація вирішення проблем гармонізації обліку в Україні з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності (2016)
Маренич Т. Г. - Транспонування вимог Директиви ЄС № 2013/34/ЄС до національного законодавства України (2016)
Воінова Т. С. - Інформаційно-аналітичне забезпечення формування професійного судження аудитора щодо безперервності, Мултанівська Т. В. (2016)
Кітц Р. Р. - Порівняння механізмів забезпечення фінансової стабільності в Україні та в розвинутих країнах в умовах кризи, Мізюк Б. М. (2016)
Костюк Б. В. - Дієвість і ефективність здійснення аудиту для економічної стабілізації держави (2016)
Антонов М. С. - Впровадження фіскальних правил як основи управління борговою стійкістю в Україні в умовах проциклічності фіскальної політики (2016)
Примостка О. О. - Стратегії розвитку банківської системи України (2016)
Остапишин Т. П. - Реструктуризація заборгованості за іпотечними кредитами в іноземній валюті: реалії та шляхи вирішення проблем (2016)
Бодарецька О. М. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінського супроводу інноваційних технологій мотивування персоналу в системі забезпечення полівекторного розвитку підприємств, Дідик А. М. (2016)
Ткаченко С. А. - Рекомендації щодо вибору комплексу технічних засобів підсистеми апокрифічного економічного моніторингу у функціонально розвинутих системах стратегічного регулювання регіональної структури і територіальної організації суб’єктів промислової сфери (2016)
Андрєєва Л. О. - Методичні аспекти стратегічного розвитку підприємств, Лисак О. І. (2016)
Гуля Ю. В. - Обґрунтування маркетингової стратегії розвитку підприємств галузі птахівництва на основі бренд-підходу, Циганок В. М. (2016)
Скриньковський Р. М. - Діагностика ефективності реклами в діяльності підприємства (2016)
Сторінка головного редактора (2014)
Шаповал В. В. - Cозологічний елемент у флорі судинних рослин асканійського степу: сучасний склад та стан охорони (2014)
Родінка О. С. - Про необхідність введення регламентованого пасовищного режиму на частині території "Михайлівської цілини", Піддубина М. Г. (2014)
Родінка О. С. - Вплив багаторічного режимного викошування травостою у відділенні "Михайлівська цілина" Українського степового природного заповідника на стан збереження та динаміку чисельності видів рослин та тварин, занесених до "Червоної книги України", Піддубина М. Г. (2014)
Листопадський М. А. - Роль подових екосистем у формуванні водно-болотних орнітокомплексів Дніпровсько-Молочнянського межиріччя, Гавриленко В. С., Мезінов О. С., Чегорка П. П. (2014)
Петрович О. З. - Птахи полезахисних лісосмуг в межах Вознесенського району Миколаївської області у гніздовий період (2014)
Смаголь В. О. - Морфологічні показники сайгака Saiga tatarica асканійської популяції (2014)
Смаголь В. О. - Особливості репродуктивної поведінки сайгака Saiga tatarica асканійської напіввільної популяції (2014)
Пенькевич В. А. - Биологические группы (по способу заражения) в сообществе гельминтов волка в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике (2014)
Рубцов А. Ф. - Огляд та аналіз колекції родини Rosaceae Juss. в дендропарку "Aсканія-Нова" (2014)
Корниенко В. О. - Криоскопия влаги и температурная зависимость модуля упругости древесины, Нецветов М. В. (2014)
Скрипченко Н. В. - Динаміка вмісту проліну та адаптаційна здатність деревних ліан за умов інтродукції в Лісостепу України, Дзюба О. І., Книш В. П. (2014)
Звегинцова Н. С. - Гельминтозы представителей подсемейства Сaprinae зоопарка "Аскания-Нова": диагностика и меры борьбы (2014)
Ясинецкая Н. И. - Фенотипическая характеристика кулана туркменского (Equus hemionus kulan Groves & Mazak, 1967) локальной популяции зоопарка "Аскания-Нова" (2014)
Гавриленко Н. О. - Морфологічна мінливість рослин "червонокнижних" видів у дендропарку "Асканія-Нова (2014)
Литвиненко Ю. С. - До методів розмноження видів роду Pinus L. в умовах дендропарку "Асканія-Нова" (2014)
Памяти Валентины Николаевны Зубко (06.06.1938–11.09.2014) (2014)
Дo увагі авторів (2014)
Содержание (2013)
Патон Б. Є. - Шановні колеги! (2013)
Большаков В. И. - "Стародубовские чтения" – форум научного поиска и продуктивного сотрудничества (2013)
Сухомлин Г. Д. - Поверхностная энергия межфазных γ→α границ при диффузионном превращении аустенита (2013)
Шпаковская Т. А. - Академик предвидел будущее (2013)
Мешков Ю. Я. - Прочность и надежность конструкционных металлов и сплавов (2013)
Парусов В. В. - Влияние режимов термомеханической обработки на качественные характеристики катанки из стали марки 30ХГСА и ее технологичность, Чуйко И. Н., Сычков А. Б., Парусов О. В., Парусов Э. В. (2013)
Троцан А. И. - Влияние содержания циркония на карбонитридо-образование в микролегированной низкоуглеродистой стали, Каверинский В. В., Бродецкий И. Л. (2013)
Дзензерский В. А. - Влияние неравновесных условий кристаллизации на свойства лент для положительного токоотвода свинцово-кислотной аккумуляторной батареи, Башев В. Ф., Тарасов С. В., Казача Ю. И., Иванов В. А., Костина А. А. (2013)
Беликов С. Б. - Влияние состава на структуру и свойства термо-обработанных графитизированных сталей, Акимов И. В. (2013)
Губенко С. И. - Особенности развития интенсивной пластической деформации вблизи неметаллических включений (2013)
Куліченко І. І. - Будівництво аграрних соціоекокомплексів як напрямок реалізації політики збалансованого розвитку, Савицький М. В., Бендерський Ю. Б. (2013)
Волчок И. П. - Повышение качества вторичных силуминов (2013)
Філоненко Н. Ю. - Вплив енергії зв'язку на утворення фаз, що містять бор у сплавах системи Fe-B-C, Береза О. Ю., Баскевич О. С., Хорольский О. О. (2013)
Приходько А. П. - Опыт производства жаростойких вяжущих и бетонов на основе отходов производств, Шпирько Н. В., Дзюбан А. В., Папирнык Р. Б., Сыщенко А. А., Коваленко В. О., Лазоренко И. В., Маляр Д. О. (2013)
Ваганов В. Е. - Умные бетоны. Актуальность направления. перспективы развития и применения, Петрунин С. Ю., Смирнов Е. В. (2013)
Піляєва С. Б. - Дослідження структуроутворення квазікристалічної фази в сплавах Al-Cu-Cr, Спиридонова І. М., Устінова К. В., Здоровець Н. О. (2013)
Калинина Н. Е. - Структурные изменения в жаропрочных никелевых сплавах при наномодифицированиИ, Калиновская А. Е., Калинин В. Т., Борисенко А. Ю. (2013)
Большаков В. И. - Особенности процессов структурообразования при изготовлении труб из ферритно-аустенитных сталей, Дергач Т. А., Панченко С. А., Балев А. Е. (2013)
Головко С. И. - Устройство, эксплуатация и техническая реабилитация фундаментов в сложных условиях при плотной застройке (2013)
Дейнеко Л. Н. - Влияние термо-деформационных параметров на положение критических точек и структуру сталей типа Cr13, Силантьева O. Е., Соколов С. Ф., Безобразов Ю. А. (2013)
Архипов О. Г. - Дослідження механічних характеристик металу аміакопровіду після тривалої експлуатації (2013)
Дудкін К. В. - Методичне та технічне забезпечення для побудови трубчастих газових нагрівачів з природним рухом теплоносія, Данішевський В. В., Ткачова В. В. (2013)
Laukhin D. V. - Polygonizing controlled rolling of slabs for civil engineering (2013)
Мищенко В. Г. - Жаростойкие стали для шахтных печей сопротивления магниетермического производства титана, Гречка А. В. (2013)
Костыря В. Ю. - Пружинная броня. Структурные возможности СВС-композитов, Дейнеко Л. Н., Ушаков Ю. Н., Долженков И. Е., Мурадян Е. А., Фетищева Л. А., Лиференко В. М., Морока А. К. (2013)
Рыжков И. В. - К вопросу устранения влияния магнитной помехи на показания инклинометрического преобразователя, Пономарева Е. А. (2013)
Губенко С. И. - Оптимизация режимов деформации труб из высоколегированых сталей, Беспалько В. Н., Балев А. Е., Жиленкова Е. В., Ромащенко В. В., Кузьменко В. В. (2013)
Дейнеко Л. Н. - Возможность применения алюминия и его сплавов для элементов конструктивной защиты, Костыря В. Ю., Ушаков Ю. Н., Кокашинская Г. В., Бондаренко О. В., Грицак А. П., Лифиренко Е. В. (2013)
Иродов В. Ф. - Самоорганизация поиска решений в задачах механики сплошной среды, Хацкевич Ю. В. (2013)
Снежной Г. В. - Кинетика выделения карбидной фазы в хромоникелевой коррозионностойкой стали 10Х13Н16Б, Мищенко В. Г., Снежной В. Л. (2013)
Ковальов В. В. - Можливості підвищення надійності земляного полотна армуванням (2013)
Тріфонов І. В. - Дослідження ефективності використання трудових ресурсів організації при реалізації програм енергозбереження (2013)
Сулім-Тимовті А. О. - Аналіз існуючих моделей компетнцій членів команди проекту як одного із найважливіших елементів інтелектуального потенціалу проектно-орієнтованої організації (2013)
Кравчуновская Т. С. - Системный подход к организации и управлению реконструкцией жилой комплексной застройки, Дадиверина А. В. (2013)
Чернишова О. С. - Встановлення раціональної послідовності при-значення ремонтно-колійних робіт (2013)
Головко С. И. - Усовершенствование методики определения радиуса инъектирования при усилении основания методом высоконапорной цементации, Головко А. С., Шехоркина Н. Е., Кучук И. П. (2013)
Чабак Ю. Г. - Влияние режима отжига на микроструктуру и твердость высокохромистых чугунов с повышенным содержанием аустенитообразующих элементов (2013)
Полишко С. А. - Повышение однородности и измельчение структуры строительных сталей обработкой многокомпонентными модификаторами, Ивченко Т. И., Маркова И. А., Бабенко Е. П., Кушнир М. А. (2013)
Мищенко В. Г. - Формирование фазового состава хромоникель-марганцевых коррозионностойких сталей при нагреве и охлаждении, Евсеева Н. А., Снежной Г. В. (2013)
Рабич Е. В. - Анализ средств и методов защиты рабочих мест при нагревательном микроклимате, Чумак Л. А., Лаухина Л. Н., Рагимов С. Ю., Лаухин В. Д. (2013)
Кононенко Ю. І. - Прямий ріст пластинчастих зерен разом із частинками надлишкової фази в однофазному середовищі, Ольшанецький В. Ю. (2013)
Петрунин С. Ю. - Исследвание механических свойств, структуры и фазового состава материалов на основе цементных композитов и углеродных нанотрубок в зависимости от концентрации и поверхностной функционализации, Ваганов В. Е., Ким Б. Г., Осипов Н. Н. (2013)
Скребцов А. А. - Формирование свойств спеченного порошкового титана, Капустян А. Е., Овчинников А. В. (2013)
Большаков В. И. - Усовершенствование технологии приготовления механоактивированных мелкозернистых бетонных смесей из доменных гранулированных шлаков, Елисеева М. А., Щербак О. С., Щербак С. А., Яковенко Д. Д. (2013)
Приходько А. П. - Влияние комплексной механо-химической активации на формовочные свойства сырьевой смеси, Шпирько Н. В., Сторчай Н. С., Гришко А. Н., Вечер Ю. Н., Кононов Д. В., Богданов Р. В. (2013)
Кушнеров Е. А. - Численное определение эффективных упругих ха-рактеристик волокнистого композитного материала (2013)
Кононенко Ю. І. - Зворотній ріст пластинчастих зерен разом із частинками надлишкової фази в однофазному середовищі, Ольшанецький В. Ю. (2013)
Танская А. А. - Взаимосвязь показателей качества атмосферного воздуха и внутренней среды помещений (2013)
Ротт Н. А. - Зависимость мехнических характеристик стали 110Г13Л от частоты вибрации (2013)
Попов М. Ю. - Исследования щелочной коррозии в легких бетонах с поризованными заполнителями на основе отходов стекольной промышленности, Ваганов В. Е., Решетняк В. В. (2013)
Решетняк В. В. - Взаимодействие ионов кальция с каркасными углеродными структурами, Ваганов В. Е., Петрунин С. Ю., Чумак А. Г., Попов М. Ю. (2013)
Деревянко В. Н. - Прочность и структурные изменения композитов на основе гипса, модифицированных чистыми и функционализированными многослойными угле-родными нанотрубками, Чумак А. Г., Ваганов В. Е., Петрунин С. Ю., Носков А. В. (2013)
Большаков В. И. - Влияние дисперсности перлита на магнитные свойства эвтектоидной стали, Сухомлин В. И., Волох В. И. (2013)
Башев В. Ф. - Cтруктурно-фазовые характеристики многокомпонентного высокоэнтропийного сплава CoCrCuFeNiSnх, Кушнерев А. И. (2013)
Беликов А. С. - Основные методы оценки радиационно-гигиенических параметров в зданиях и сооружениях при выборе защитных средств, Степанова А. В., Пилипенко А. В., Чередниченко Л. А. (2013)
Литвиненко Е. И. - Структурообразование в стали после электролитно-плазменной обработки, Тутык В. А., Бугаец М. П., Маслеников Д. В., Рожков А. Д., Баскевич А. С., Салиньш А. И. (2013)
Большаков В. И. - Влияние дробности деформации в черновой клети и снижения содержания углерода в сталях, микролегированных ниобием и ванадием, на формирование структуры и комплекса свойств проката, Сухомлин Г. Д., Лаухин Д. В., Бекетов А. В., Аскеров Х. А., Иванцов С. В. (2013)
Бондаренко С. В. - Экологические аспекты использования строительных материалов из попутных продуктов производства, Севастьянова О. Э., Бондаренко А. С. (2013)
Кравчуновська Т. С. - Обґрунтування організаційно-технологічних рішень комплексної реконструкції житлової забудови (2013)
Юрченко Е. Л. - Анализ методов определения энергоэффективности зданий, Коваль Е. А., Каноева С. Г., Коваль А. С. (2013)
Большаков В. И. - Влияние температуры и длительности отжига на удельное количество специальних границ в доэвтектоидном феррите низкоуглеродистых сталей, Сухомлин Г. Д., Лаухин Д. В., Бекетов А. В., Семенов Т. В., Щудро А. Е., Силантьева М. О. (2013)
Гуль Ю. П. - Статистическое исследование стабильности получаемых свойств деталей самолетного шасси при используемой технологии их термической обработки, Буштрук С. И. (2013)
Сидорец В. Н. - Выбор энергетических параметров процесса гибридной сварки сталей по уровню термического воздействия, Бушма А. И., Хаскин В. Ю., Бердникова Е. Н. (2013)
Ткач Т. В. - Контролируемая прокатка строительных низкоуглеродистых сталей с охлаждением от температур межкритического интервала (2013)
Калинушкин Е. П. - Влияние формы аустенита на свойства стали р6м5, Ситало Ю. А. (2013)
Сокуренко В. І. - Особливості навчання за дистанційними технологіями в технічних ВНЗ, Огданський І. Ф., Папірник Р. Б., Солод Л. В., Чорнойван А. А. (2013)
Нетребко В. В. - Особенности распределния хрома в высокохромистых чугунах (2013)
Широкобокова Н. В. - Вплив лазерного оброблення на корозійну стійкість вторинних силумінів, Повзло В. М. (2013)
Лютова О. В. - Влияние железа на структуру и механические свойства сплава АК9М2 (2013)
Любимова-Зінченко О. В. - Деякі аспекти деградації металу аміакопровіду Тольяті-Одеса (2013)
Большаков В.И. - Замковые соединения стального шпунта, Носенко О. П. (2013)
Башев В. Ф. - Структурообразование композиционных материалов, армированных микрокристаллическим наполнителем, Суховая Е. В., Сыроватко Ю. В. (2013)
Большаков В. И. - Специальные границы в обезуглероженном слое строительных сталей, Сухомлин В. И., Волох В. И. (2013)
Андрєєв В. С. - Особливості роботи земляного полотна під поїздним навантаженням (2013)
Кимстач Т. В. - Исследование влияния вида охлаждающей среды на механические свойства металла соединительных деталей трубопроводов (2013)
Глотка Т. А. - Повышение деформационной способности жаропрочного титанового сплава ВТ25У, Перепелкина М. Н., Коваленко Т. А., Шевченко В. Г. (2013)
Петренко А. О. - Моделирование работа абсорбционного преобразователя теплоты (АПТ), Петренко В. О. (2013)
Карпов А. Н. - Фрактальные принципы при проектировании церквей Украины, Афанасьев Н. В., Костыря Н. А., Костыря В. Ю., Ушаков Ю. Н., Лукьяненко К. А., Селюкова И. С. (2013)
Реферати (2013)
Исходные данные (2013)
Galishin A. Z. - Thermal stress-strain state of thin laminated shells of revolution under convective heat exchange with the environment, Steblyanko P. А., Shevchenko Yu. N. (2013)
Бабешко М. Е. - Исследование влияния температуры отжига листовой стали 25ХГСА на прочность сосудов высокого давления, Савченко В. Г. (2013)
Зеленский В. С. - Влияние геометрических параметров слоистой прямоугольной пластины на величину критической нагрузки при одноосном сжатии, Быстров В. М., Декрет А. В. (2013)
Панасюк О. М. - Числовий аналіз поширення квазіпоперечних хвиль у нестисливому композитному матеріалі з початковими напруженнями (2013)
Назаренко В. М. - Руйнування півпростору під час стиску вздовж приповерхневої дископодібної тріщини, коли відстань між тріщиною та вільною поверхнею мала 23-28, Довжик М. В. (2013)
Тонконог Е. А. - Построение на основе сплайнов решения задачи моделирующей движение с вязким трением, Худая Ж. В., Стеблянко П. А. (2013)
Сасов А. А. - Исследование влияния компонентов агрессивной среды дорожного полотна на коррозию днища и элементы кузова автобусов, Кульшенко В. В. (2013)
Богданов С. Ю. - Некоторые приложения теории обобщённых функций в задачах динамики подкреплённых цилиндрических оболочек (2013)
Бащук Е. Ю. - Плоская задача трехмерной устойчивости жестко защемленной пластины с трещиной (2013)
Бащук Е. Ю. - Зависимость критической нагрузки от геометрических характеристик жестко защемленной пластины с центральной трещиной (2013)
Майбородина Н. В. - Влияние месторасположения подкрепляющих поперечных ребер на напряженно - деформируемое состояние эллипсоидальных оболочек при действии нестационарной нагрузки, Мейш В. Ф., Герасименко В. А. (2013)
Аникьев И. И. - Методика экспериментального исследования деформаций консольной пластины с подкрепляющим стержнем при действии ударной волны, Максимюк В. А., Михайлова М. И., Сущенко Е. А. (2013)
Дегтярь С. В. - Дослідження стійкості сім’ї розв’язків системи диференціальних рівнянь з випадковою правою частиною, Дегтярь В. Г. (2013)
Бабич С. Ю. - Две смешанные задачи для слоя с начальными напряженими, Дегтярь С. В., Кулик А. Б., Щекань Н. П. (2013)
Дерец Е. В. - О приближении линейными положительными полиномиальными операторами классов функций, определяемых интегральным модулем непрерывности (2013)
Давидчик А. Н. - О приближении функций двух переменных (2013)
Луговий П. З. - Моделювання дії навантажувального клинового елементу ударного механічного обладнання, Прокопенко Н. Я., Головко К. Г. (2013)
Оксенчук Н. Д. - Чисельне моделювання поверхневого зміцнення півпростору при імпульсному термомеханічному навантаженні з врахуванням мікроструктурного перетворення (2013)
Стеблянко П. О. - Побудова та аналіз стиковки поверхонь побудованих за допомогою двовимірних сплайн-функцій, Кравчук Т. В. (2013)
Ігнатишин М. І. - Дослідження АЧХ гасника механічних коливань за формулами Вієта, Бабич С. Ю., Дегтяр С. В. (2013)
Дерец Е. В. - Об оптимальной интервальной квадратурной формуле для некоторых классов периодических дифференцируемых функций (2013)
Волошин Р. В. - Алгоритм расчета процесса плавления раскислителя цилиндрической формы с использованием криволинейной сетки (по радиусу r и углу v) в сталеразливочном ковше, Павлюченков И. А., Сало Е. В., Волошин В. Ф. (2013)
Ляшенко Я. Г. - Характеристики нелінійного деформування полімерного композитного матеріалу зі сфероїдальними включеннями (2013)
Луговой П. З. - Дисперсионные кривые для гармонических волн, распространяющихся вдоль продольно подкрепленных цилиндрических оболочек на упругом основании, Прокопенко Н. Я., Головко К. Г. (2013)
Мейш Ю. А. - Динамическое поведение дискретно подкрепленных цилиндрических оболочек на упругом основании при нестационарной нагрузке (2013)
Коваленко А. П. - Построение математической модели исследования переходных процессов в системе упругий трубопровод – жидкость при продольных динамических ударных нагружениях (2013)
Мещанинов С. К. - Синергетическая модель оценки надежности функционирования аппаратуры для медико-биологических исследований (2013)
Бащук Е. Ю. - Численное исследование устойчивости пластины с центральной трещиной при одноосном сжатии, Быстров В. М., Зеленский В. С. (2013)
Мейш В. Ф. - Використання апроксимації Річардсона для чисельного моделювання динамічної поведінки багатошарових дискретно підкріплених циліндричних оболонок при нестаціонарних навантаженнях, Арнаута Н. В. (2013)
Червинко О. П. - Усталостное термическое разрушение вязкоупругой слоистой прямоугольной призмы при гармоническом нагружении, Доля Е. В., Якименко Н. С. (2013)
Сенченков И. К. - Численное моделирование НДС и микроструктурного состояния валка горячей прокатки в процессе многослойной наплавки и эксплуатации, Червинко О. П., Рябцев И. А. (2013)
Левченко В. В. - Электроупругие колебания пъезокерамических кольцевых пластин с радиальными разрезами электродов, Макиевский А. И. (2013)
Зайцев В. Г. - Подавление неизмеряемых возмущений в технических задачах управления, Пышный М. А. (2013)
Ільченко М. Г. - Вдосконалення процесу рихтування заготовок вагонних вісей на пресі, Безцінний І. І., Волосова Н. М. (2013)
Крылова Т. В. - Информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе высшей школы, Гулеша Е. М. (2013)
Нікулін О. В. - Багатомовність в едукології вищої математики (2013)
Вишенська О. В. - Діагностично – корегуюче тестування при вивченні фундаментальних понять аналізу, Мейш Ю. А. (2013)
Белова М. А - Перспективные методики преподавания высшей математики в вузах, направленнные на развитие способностей и формирование научных взглядов студентов, Гладкая Ю. А., Мащенко Л. З. (2013)
Моторіна В. Г. - Логічний аналіз змісту навчального – основа проектування технології навчання математики ВНЗ (теоретичний аспект), Сизоненко Е. Ю. (2013)
Водолаженко А. В. - Концепт-карты – основа электронных справочных пособий, Сизоненко Е. Ю. (2013)
Захарійченко Л. І. - Якісна теорія диференціальних рівнянь: з чого починати?, Захарійченко Ю. О. (2013)
Реферати (2013)
Abstracts (2013)
Титул, зміст (2015)
Панченко С. В. - Розвиток наукової діяльності в Українському державному університеті залізничного транспорту (2015)
Стасюк О. І. - Методи організації мікропроцесорних архітектур захисту фідерів контактної мережі, Гончарова Л. Л., Голуб Г. М. (2015)
Даренський О. М. - Застосування методу кінцевих елементів для визначення раціональних способів посилення рейкошпальної основи, Бугаєць Н. В. (2015)
Асауленко І. О. - Аналіз методів відновлення даних у телекомунікаційних мережах з комутацією пакетів, Приходько С. І., Штомпель М. А. (2015)
Мірошник М. А. - Розробка методів оцінки ефективності захисту інформації в розподілених комп'ютерних системах (2015)
Баленко О. І. - Дослідження можливостей графічних процесорів при реалізації алгоритмів симетричного шифрування, Семенов С. Г., Можаєв О. О. (2015)
Лаврухін О. В. - Наукові підходи до вдосконалення технології експлуатації вантажних вагонів всіх форм власності, Бауліна Г. С., Богомазова Г. Є. (2015)
Баранник В. В. - Методология позиционирования полиадических кодовых конструкций на основе классифицирующих признаков в системе криптокомпрессионного представления, Сидченко С. А., Тупица И. М., Королева Н. А. (2015)
Пецков Р. О. - Вдосконалення програмних компонентів аналітичних моніторингових систем (2015)
Петренко Ю. А. - Принципы и задачи управления интеграцией при синтезе системы офисов управления программой (2015)
Панченко В. В. - Гармонический состав выходного напряжения выпрямительного агрегата с широтно-регулируемым вольтодобавочным преобразователем (2015)
Бабаев М. М. - Управление стрелочным электроприводом с применением нейросетевого преобразователя управляемого сигнала, Блиндюк В. С., Богатырь Ю. И. (2015)
Антошкіна Л. І. - Прогнози глобальної конкуренції у світовій економіці (частина І), Сологуб О. П. (2015)
Кірова Л. Л. - Розвиток аграрного сектору країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) з точки зору кластеризації сільськогосподарського виробництва, Пєтков О. С. (2015)
Горпинич О. В. - Аналіз наукових поглядів на формування ринкових відносин (2015)
Настич В. Г. - Стан та проблеми продовольчої безпеки України (2015)
Рунчева Н. В. - Маркетингові стратегії корпоративних агроформувань (2015)
Соловйов Д. І. - Оцінка ефективності програми створення закордонних туристичних представництв (2015)
Степанчук С. О. - Сучасний стан розвитку людського потенціалу в національній економіці України (2015)
Єлісєєнко О. В. - Принципи формування цін на послуги підприємств санаторно-курортної сфери, Скобєлєва Г. С. (2015)
Компанієць Т. І. - Психологічні аспекти реклами як інструменту успішного збуту продукції (2015)
Маркова Н. О. Кіосєва І. А. - Імітаційне моделювання управління запасами (2015)
Олійник Т. І. - Агроінтеграція — фактор підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, Олійник О. О. (2015)
Сталінська О. В. - Чинники інституціонального забезпечення економічної безпеки промислових підприємств (2015)
Антошкін В. К. - Рівень соціально-економічної безпеки регіонів України (2015)
Пятак І. В. - Кластеризація економіки як найефективніша форма організації інноваційної діяльності та соціально-економічного розвитку регіонів (2015)
Бучакчийська Ю. А. - Фінансове планування як передумова фінансової стабільності підприємства (2015)
Комарова І. В. - Пріоритети державної фінансової підтримки аграрного сектору України в умовах бюджетних обмежень кризового періоду (2015)
Руда Р. В. - Фінансово-кредитне забезпечення соціально-економічного регулювання регіонів (2015)
Чорна І. О. - Проблеми правового забезпечення страхування майна громадян в Україні (2015)
Содержание (2014)
Патон Б. Є. - Звернення Б. Є. Патона до учатників конференції (2014)
Шпаковская Т. А. - Многовекторная стратегия научного поиска К. Ф. Стародубова (2014)
Мешков Ю. Я. - Проблема хрупкости конструкций (обзор) (2014)
Bashev V. F. - Physic-chemical properties Pb-Ca-Sn based alloys, Ivanov V. A., Kostina A. A., Valovoy A. Y. (2014)
Trotsan A. I. - The influence of carbon concentration at the isothermal precipitation of carbonitride phases based on Ti, Nb and Al, Kaverinsky V. V., Brodetsky I. L. (2014)
Позняков В. Д. - Сопротивляемость сварных соединений высокопрочных конструкционных сталей образованию холодных трещин (2014)
Губенко С. И. - Структурные дефекты и сопротивление разрушению межфазных границ включение-матрица (2014)
Узлов К. І. - Використання математичного апарату для аналізу ретикулярних характеристик структурних перетворень при відпуску мікролегованої сталі марки "Т", Петров С. С., Писарєв В. О. (2014)
Kalinina N. E. - The influence of nanomodification on structure and properties of multicomponent alloys, Yukhimenko A. E. (2014)
Шиян А. В. - Методические основы определения критической температуры хрупкости сталей в условиях концентрации напряжений, Сорока Е. Ф., Носенко О. П. (2014)
Бабаченко А. И. - Кинетика распада переохлажденного аустенита стали для железнодорожных колес при непрерывном охлаждении, Кныш А. В., Кононенко А. А., Дементьева Ж. А., Шпак Е. А., Чехута Ж. З., Клиновая О. Ф. (2014)
Bolshakov V. I. - Role in the formation sublayer thermal barrier coating, Vashkevich F. F., Spilnyk A. Y., Juravel V. I., Lyubushkin V. I. (2014)
Філоненко Н. Ю. - Дослідження фазових перетворень у сплавах системи Fе-B-C з малим вмістом бору, Піляєва С. Б., Здоровець Н. О. (2014)
Хитько А. Ю. - Исследование и совершенствование центробежнолитых биметаллических заготовок роликов МНЛЗ, Шапран Л. А., Иванова Л. Х., Симоненко В. В. (2014)
Буряк Т. М. - Причини пошкодження деталей із сталі 35ХГФЛ, що експлуатуються в гірничо-металургійному комплексі, Ярошенко Н. В., Тараненко А. О. (2014)
Sheyko S. P. - Increase of mechanical properties of low-alloy steel by optimization of her chemical composition, Belokon’ Y. A. (2014)
Скребцов А. А. - Влияние содержания гидрированного титана в смеси порошков на механические свойства спеченного сплава ВТ1-0, Овчинников А. В., Шевченко В. Г., Капустян А. Е., Джуган А. А. (2014)
Pashynsky V. V. - Research of the heterogeneous alloy properties via indentation and finite-element method simulationи, Subbotina M. G. (2014)
Максимов С. Ю. - Эффективность управления структурой металла сварных соединений в условиях сварки под водой путем применения внешнего электромагнитного поля, Прилипко Е. А. (2014)
Снежной Г. В. - О возможности классификации по магнитному состоянию степени стабильности аустенитных Fe-Cr-Ni сталей, Мищенко В. Г., Снежной В. Л. (2014)
Волошин В. Ф. - Створення безвідхідної тхнології отримання інгібуючих композицій для захисту чорних металів в сірководнево – вуглекислотних електролітах, Скопенко В. С., Волошина В. В., Панін Є. О. (2014)
Олейник Я. В. - Усовершенствование технологии производства и термической обработки высокопрочных сварных цепей для горношахтного оборудования, Олейник В. А., Чмелева В. С. (2014)
Міщенко В. Г. - Особливості формування структури та властивостей жаростійких сталей у металургійному виробництві, Гречка О. В. (2014)
Евсеева Н. А. - Влияние холодной деформации на свойства и структуру хромомарганцевых коррозионностойких сталей, Мищенко В. Г., Багрийчук А. С. (2014)
Середа Б. П. - Получение защитных покрытий на основе бора в условиях свс с использованием наноматериалов, Бабаченко Є. В., Середа Д. Б. (2014)
Bronevytskyi S. P. - Planning innovative development of construction sector in Kyiv general plan (2014)
Skuibida O. L. - Comprehensive influence of heat treatment and iron impurities on the structure of secondary silumins (2014)
Осипов М. Ю. - Износостойкость сплавов с нестабильным аустенитом в условиях абразивного изнашивания при повышенных температурах (2014)
Іванова Л. Х. - Модифікування чавунів диспрозієм, Муха Д. В., Страшна А. В. (2014)
Глотка Т. А. - Формирование структуры путем термообработки субмикрокристаллического титанового сплава, Перепелкина М. Н., Коваленко Т. А., Михайлютенко О. А., Омельченко О. С. (2014)
Семыкин С. И. - Исследование влияния электромагнитного воздействия малой удельной мощности на микроструктуру литой и термически обработанной стали с 0,3% С, Голуб Т. С., Борисенко А. Ю., Кононенко А. А., Тараненко А. А., Баскевич А. С. (2014)
Mityayev O. A. - Influence of intermetallic phases on fracture resistance of silumins, Volchok I. P., Gnatenko O. V., Lukinov V. V., Frolov R. A. (2014)
Гуль Ю. П. - Аналитическое исследование скорости диффузионных превращений при нагреве на основании кинетического и термодинамического факторов, Кондратенко П. В. (2014)
Панченко С. А. - Разработка нового неразрушающего метода количественной оценки интерметаллидных фаз в структуре труб из ферритно-аустенитных сталей, Балев А. Е., Большаков В. И., Дергач Т. А. (2014)
Лезинская Е. Я. - Новые методы анализа и оценки зеренной структуры металлов и сплавов, Вахрушева В. С. (2014)
Парусов В. В. - Влияние величины зерна и других факторов на дисперсность перлита углеродистых сталей, Парусов Э. В., Сагура Л. В., Парусов О. В., Чуйко И. Н. (2014)
Лаухин Д. В. - Анализ зависимости механических свойств низкоуглеродистых низколегированных сталей от температурно-деформационных параметров горячей прокатки (2014)
Пономарева Е. А. - Перспективы развития информационно-измерительной системы контроля пространственной ориентации объектов, Рыжков И. В. (2014)
Сухомлин Г. Д. - Особенности кристаллографических связей между решётками первичного и эвтектоидного ферритов (2014)
Бекетов О. В. - Аналіз механізмів руйнування листів з низьковуглецевих низьколегованих сталей при статичних та динамічних випробуваннях. Частина 1 (2014)
Маркашова Л. И. - Структура и свойства соединений высокопрочной стали в условиях внешнего статического нагружения, Позняков В. Д., Бердникова Е. Н., Алексеенко Т. А., Жданов С. Л. (2014)
Головко С. И. - Исследование динамических характеристик зданий в дальнем поле источника колебаний (2014)
Каховский Н. Ю. - Формирование структуры металла шва в коррозионностойких сталях Х18Н10Т при подводной сварке, Булат А. В., Максимов С. Ю. (2014)
Дейнеко Л. Н. - Разработка технологии и оборудования для термического упрочнения соединительных деталей магистральных трубопроводов, Мясоед Р. В., Перчун Г. И., Сони А. (2014)
Чейлях А. П. - Влияние параметров импульсно-плазменной обработки на структурообразование и свойства стали 40Х, Куцомеля Ю. Ю., Федун В. И., Рябикина М. А. (2014)
Костыря В. Ю. - Анализ влияния различных видов структурной обработки на структуру и свойства оксиднолегированных СВС – металлокомпозитов, Ушаков Ю. Н., Марусов А. В., Карпова Карпова, Т. П., Берелет Д. H. (2014)
Некролог Долженков И. Е. (2014)
Реферати (2014)
Исходные данные (2014)
Title (2014)
Content (2014)
Ananina O. - Hydrogen adsorption on the diamond C(111) surface: quantum-chemical simulation, Severina E. (2014)
Andrusenko V. - Simulation of neural networks by the analog calculating machine (ACM) (in the task of approximation of mathematical functions), Bekh I., Novak S. (2014)
Babich D - Temperature measurement in microwave-irradiated systems using a temperature-dependent fluorescent dye, Kuzkova N., Popenko O., Yakunov A. (2014)
Bondar B. - Radiation safety aspects during 11-Mev medical cyclotron operation and maintenance, Kmetyuk Ya. (2014)
Gaidar V. - Removal EMG and EOG artifacts from EEG signal, Radchenko S., Sudakov O. (2014)
Gaidar O. - Enviromental impact assessment of operation of positron emission tomography center, Tryshyn V., Svarichevska O. Pavlenko I., Gaidar V. (2014)
Glushenkov A. - Complete family of H-bonded 1-methylcytosine homoassociates: quantum-mechanical investigation, Hovorun D. (2014)
Gorbachenko V. - Development and testing of the experimental system for registration of food reflex in rats, Chereda I., Vrublevsky S., Kruchenko J., Lukyanetz O. (2014)
Goriachko A. - A novel nanopositioning system for scanning probe microscopy, Melnik P., Sydorov R., Popova O., Nakhodkin M. (2014)
Denbnovetskiy S. - Analytical relations for calculation the energetic efficiency of triode glow discharge electron guns, Melnyk I., Tuhai S. (2014)
Zabolotnyy M. - Main problems of anticancer drugs’ modification, Dovbeshko G., Solyanyk G., Kondratskyy Y., Estrela–Lyopis V., Kulysh M., Dmytrenko O., Momot A., Poluyan N., Busko T. (2014)
Zavislyak I. - Passive ferrite resonator-based millimeter wave band components, Popov M., Movchan M. (2014)
Zaitsev S. - Polarimerty of galilean satellites of jupiter near opposition in 2012–2014, Kiselev N., Rosenbush V., Velichko F., Kolesnikov N. (2014)
Zelenyuk M. - The influence of an external electric field and unaxial pressure on the dielectric properties of TGS+Cu2+ crystals, Susla A., Guyvan H., Slivka A., Kedyulich V. (2014)
Ishchenko O - Luminescent properties of organic dyes in polymers PEPK and PVE, Shkavro A., Braiman O., Nechepurenko D. (2014)
Karlash A. - Pl and ftir spectroscopy of powdered silica aerogel ar-SIOX (2014)
Koronovskyy V. - Visualization of magneto-electric displays in FG/GGG epitaxial structures, Vakyla Y. (2014)
Kulish M. - Evaluation of dose distribution in penumbra area by using lidht emitting structures, Dmytrenko O., Melnyk O., Malyi E., Pinkovska M., Tartachnyk V., Shlapatska V. (2014)
Lavrenko K. - The evolution of polarization state in longitudinally inhomogeneous medium with linear birefringence, Kolomiets I., Savenkov S., Oberemok Ye., Klimov A. (2014)
Lavrenko M. - Relation between the anisotropy parameters of multiplicative and homogeneous model for medium with elliptical birefringence, Kolomiets I., Savenkov S., Oberemok Ye. (2014)
Levitsky S. - On the possibility to detect any traces of signal before it's beginning (2014)
Martysh E. - Autonomous rendez-vous with uncooperative space objects, Yatsenko V. (2014)
Machulansky A. - Selective energy-saving metal-dielectric nanocomposite coatings based on copper, Babych B. (2014)
Melnyk O. - Synthesis of nanoelectronic devices with programmable structures, Kozarevych V., Sobchenko A. (2014)
Miroshnichenko S. - Theoretical estimation of the reconstructed slice thickness in digital tomsynthesis, Motolyga O., Nevgasimii A., Senchurov S. (2014)
Nakhodkin N. - Special joints of grain boundaries in nanosilicon films with equiaxed and fibrous structures, Kulish N., Lytvyn P., Rodionova T., Sutyagina A. (2014)
Oberemok Ye. - The Mueller matrix structure of media with orthogonal eigenpolarizations (2014)
Shyian I. - Digital processing of medical image with maple, Chuiko G., Pavlenko A. (2014)
Iakovenko V. - Metal micro-detectors for imaging and beam profile monitoring in radiation therapy, Kovalchuk A., Sorokin I., Pugatch V., Okrimenko O., Prezado Y., Martinez-Rovira I., Iliukhina A. (2014)
Ivanisik A. - Self-phase modulation of laser pulse in stratified self-focusing medium, Isaienko O., Korotkov P., Ponezha G. (2014)
Kostrobij P. - Statistical theory of electro-diffusion processes of ions intercalation in "electrolyte – electrode" system, Markovych B., Chernomorets Yu., Tokarchuk R., Tokarchuk M. (2014)
Кошель С. О. - Кінематичне дослідження плоских механізмів четвертого класу зі змінним за формою замкненим контуром та трьома складними ланками, Кошель Г. В. (2016)
Бекирова М. М. - Несущая способность балок при расчете по первому предельному состоянию, Калинина Т. А. (2016)
Орловський Б. В. - Аналіз використання дискретних датчиків для орієнтування об’єкта в зоні обробки незрячим оператором на швейній машині, Ефіменко В. Б. (2016)
Scherban V. Y. - Determination of the transfer function of the comb tensioner of the threa, Semenova I. S., Kolysko О. Z., Sholudko М. I., Murza N. I. (2016)
Каплун В. В. - Умовний динамічний тариф як критерій ефективності функціонування мікроенергетичних систем локальних об’єктів (2016)
Резанова В. Г. - Оптимізація складу чотирикомпонентних сумішей полімерів із застосуванням методу штрафних функцій (2016)
Березін Л. М. - Розрахунок податливої грані клину за критеріями жорсткості та довговічності (2016)
Бекшаев С. Я. - Качественные методы в задачах повышения устойчивости сжатых стержней (2016)
Корнеева И. Б. - Деформированное состояние пластин с учетом наследственной неоднородностью (2016)
Балдук Г. П. - Алгоритм определения bal-индекса и методики получения сравнительных характеристик с его использованием, Балдук П. Г. (2016)
Лисак О. В. - Натурні дослідження тривалості використання вентилятора в динамічних теплоакумулюючих електропечах (2016)
Чабан В. В. - Механізм накатування полотна круглов’язальної машини з приводним накатним валиком та вибір його параметрів, Коробченко Є. О. (2016)
Костюк А. И. - Двухфакторная модель в моделировании поведения бетона под нагрузкой, Столевич И. А., Столевич О. И. (2016)
Щербань В. Ю. - Динамічні навантаження рукавичних автоматів зі зворотно-поступальним рухом кареток, Піпа Б. Ф., Чабан О. В. (2016)
Білей-Рубан Н. В. - Надійність ниткових з’єднань трикотажних виробів як характеристика технічного рівня якості одягу (2016)
Євстратенко І. Г. - Аналіз методів контролю вологості текстильних матеріалів, Галаган Р. М. (2016)
Круглий Д. Г. - Перспективи створення сировинної бази для целюлозно-паперових підприємств України (2016)
Назарчук Л. В. - Якість та комфортність дитячого одягу з елементами трансформації (2016)
Пастухов П. В. - Експлуатаційні властивості матеріалів на основі самозгасаючих епоксиамінних композицій, Лавренюк О. І., Михалічко Б. М. (2016)
Суховій А. В. - Модифікація природних волокнистих наповнювачів для одержання високоякісних полімерних композиційних матеріалів, Тіхосова Г. А., Круглий Д. Г. (2016)
Куриптя Я. А. - Електропровідні полімерні гібридні композити на основі полівінілхлориду, Савченко Б. М., Шостак Т. С., Новак Д. С., Іскандаров Р. Ш. (2016)
Борисенко Ю. В. - Дослідження електрохімічних властивостей алюмінієвого сплаву В1341 системи Al-Cu-Mg-Si у нейтральних розчинах та його стійкості проти розшаровуючої корозії, Нуріахметова М. М. (2016)
Іщенко О. В. - Поліпшення споживчих властивостей полімерних матеріалів, Ляшок І. О., Стрілець А. А., Пронін А. О. (2016)
Слєпцов О. О. - Математичне моделювання процесу отримання привитих поліолефінів, Сова Н. В., Савченко Б. М., Шостак Т. С. (2016)
Слєпцова І. Л. - Термічна деполімеризація промислових відходів полімерів, Сова Н. В., Савченко Б. М. (2016)
Джалилиан Ф. - Построение пространственной линии проймы женского жилета на основе национального костюма, Богушко А. А., Николаева Т. В. (2016)
Прасол С. І. - Аналіз художніх творів як засіб вивчення дисципліни "Перспектива та тіні", Струмінська Т. В., Пашкевич К. Л. (2016)
Від редакційної колегії (2015)
Парфанович І. - Соціально-педагогічні умови профілактики девіантної поведінки дівчат-школярок (2015)
Кобернік С. - Особливості підготовки школярів до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання з географії (2015)
Козинець І. - Особливості формування засобів невербальної комунікації (2015)
Кравченко І. - Дидактичні аспекти організації самостійної роботи студентів педагогічного університету в умовах реформування вищої школи, Удовиченко Н. (2015)
Лутфуллін В. - Навчальні перевантаження-катастрофічна загроза здоров'ю школярів (2015)
Сайко Н. - Зміст роботи соціального педагога у дошкільних закладах (2015)
Бойко А. - Інститут педагогічної україністики як системотвірний компонент національного дослідницького університету, Степаненко М. (2015)
Кузьменко Г. - Масові відкриті онлайн-курси у контексті трансформації вищої освіти України, Хорольський О. (2015)
Майковська В. - Управління збутовою політикою вищого навчального закладу в умовах конкурентного середовища (2015)
Кравченко А. - Національно-патріотичне виховання молоді в Україні-вимога сьогодення, Сахно М. (2015)
Ольховська А. - Сат-програми у структурі навчання майбутніх перекладачів (2015)
Сакало О. - Методика підготовки студентів педагогічних вишів до здійснення навчально-соціологічних досліджень (2015)
Гребеник Ю. - Зміст формування комунікативної культури майбутніх медичних працівників у медичних коледжах Великої Британії (2015)
Дем'яненко Н. - Парадигмальний вимір історії вищої освіти України (ХІХ - початок ХХІ ст.) (2015)
Ільченко О. - Внесок дружин генерал-губернаторів у розвитку жіночої освіти в Україні: досвід княгині Варвари Волконської-Рєпніної (2015)
Семеновська Л. - Теоретико-методичні засади організації продуктивної праці учнів (друга половина ХХ століття) (2015)
Цебрій І. - Проблема життя і смерті в моральному вихованні майбутніх правителів стародавнього Єгипту (2015)
Мокляк В. - Обгрунтування поняття "Автоманія вищого навчального закладу" (2015)
Погрібняк О. - Ключові чинники формування педагогічного світогляду Івана (Іоанна) Максимовича (1651-1715 рр.) (2015)
Бойко А. - Концепція підготовки магістра за спеціальністю "Педагогіка вищої школи", Ільченко О. (2015)
Наші автори (2015)
Супруновская Н. И. - Процессы обмена энергией между нелинейными и линейными звеньями электрической схемы замещения суперконденсаторов, Щерба А. А., Иващенко Д. С., Белецкий О. А. (2015)
Korotyeyev I. Ye. - Spectrum Analysis of Current in Single-Phase Half-Bridge Inverter in Domain of Two Variables (2015)
Ямненко Ю. С. - Фільтро-компенсуючий перетворювач з системою заряду/розряду акумуляторної батареї, Терещенко Т. О., Миколаєць Д. А. (2015)
Бондаренко О. Ф. - Втрати енергії в багатокоміркових транзисторних перетворювачах для контактного зварювання, Хижняк Т. А., Кузін Д. В. (2015)
Клепиков В. Б. - Итерационный двухканальный электропривод подачи для прецизионных станков и механизмов, Худяев А. А., Поленок В. В. (2015)
Антонов А. Е. - Особенности работы ручного инструмента с высокооборотным электроприводом (2015)
Pavlovskyi V. - Analysis of Electromechanical Oscillation in the IPS of Ukraine using Eurostag and Digsilent Powerfactory Software Tools, Lukianenko L., Lenga O., Lambillon V., Rese L. (2015)
Авраменко В. М. - Спектральний аналіз коливань потужності і методика моніторингу статичної стійкості енергосистеми, Мартинюк О. В., Гурєєва Т. М. (2015)
Марченко А. А. - Аналіз низькочастотних коливань в енергосистемі з використанням вейвлет-перетворення, Тимохін О. В., Тимохіна А. О. (2015)
Яндульський О. С. - Ідентифікація моделі електроенергетичної системи на основі синхронізованих вимірів режимних параметрів під час перехідних процесів, Нестерко А. Б. (2015)
Тыршу М. С. - Моделирование циклоконвертора на базе фазорегулирующего трансформатора с круговым преобразованием фазы, Калинин Л. П., Зайцев Д. А., Голуб И. В. (2015)
Глухенький О. І. - Система стабілізації рівня рідкого металу в установці для виробництва металевих гранул, Гориславець Ю. М., Павленко В. Є., Павлов В. Б., Токаревський А. В., Тугаєнко Ю. П. (2015)
Виштак Т. В. - Мощность синхронного электромагнитного перемешивателя жидкого металла в кристаллизаторе , Карлов А. Н., Кондратенко И. П., Ращепкин А. П. (2015)
Назарова Е. С. - Математическое моделирование электромеханических систем станов холодной прокатки (2015)
Борщев П. И. - Дистанционное измерение электрических параметров высоковольтной изоляции под рабочим напряжением (2015)
До 75-річчя академіка НАН України Г.Г.Півняка (2015)
Пам'яті Феодосія Борисовича Гриневича (2015)
Дуфинець В. А. - Медико-соціальна характеристика пацієнтів офтальмологічного профілю приватного закладу охорони здоров’я, Грузєва Т. С. (2016)
Безрук В. В. - Організаційна модель управлінських рішень щодо підвищення якості надання нефрологічної допомоги дитячому населенню на регіональному рівнi (2016)
Ринда Ф. П. - Стан застосування профілактичних методів у практичній діяльності лікарів загальної практики – сімейних лікарів (2016)
Дзюба О. М. - Сучасні тенденції смертності населення працездатного віку від хвороб органів травлення, Чепелевська Л. А., Карамзіна Л. А. (2016)
Кіосєва О. В. - Особливості психоемоційної характеристики студентів молодших курсів із розладами адаптації (2016)
Сороченко Г. В. - Європейські індикатори стоматологічного здоров’я дітей шкільного віку Київської областi, Скульська С. В., Ішутко І. Ф. (2016)
П’ятночка І. Т. - Аналіз недоліків і їх усунення – запорука зниження поширення хіміорезистентного туберкульозу, Корнага С. І., Тхорик Н. В. (2016)
Михальчук В. М. - Економічне обґрунтування впровадження нових медичних технологій в охороні здоров’я (2016)
Ціборовський О. М. - Перехід лікарської справи у Київській губернії до земської медицини та його результати, Сорока В. М. (2016)
Содержание (2014)
Bashev V. F. - Phase constitution of Al-Ni-Fe alloys in a compositional range of decagonal quasicrystals formation, Sukhova О. V., Ustinova К. V. (2014)
Шиян А. В. - Оценка качества конструкционных сталей по их способности сопротивляться хрупкому разрушению в условиях концентрации напряжений (2014)
Ивченко А. В. - Опробование производства райки повышенной прочности без закалки ротовой продукции, Мачуская Н. Д. Кондратенко П. В., Клименко А. П., Якушев А. С., Щербина А. Н., Анисимкин В. В. (2014)
Олейник Я. В. - Влияние режима термической обработки на свойства высокопрочных сварных цепей для рорношахтноро оборудования из стали 25XГНМА, Олейник В. А., Чмелева В. С. (2014)
Середа Б. П. - Утворення жароміцних сплавів на основі інтерметалідних сполук, отриманих в умовах СВС, Бабаченко Є. В. (2014)
Федоренкова Л. П. - Влияние состава смеси для борирования на ее насыщающую способность, Мостовой В. И., Скорбященский Е. С., Федина Р. П. (2014)
Башев В. Ф. - Структура и свойства высокоэнтропийных сплавов системы AlxCoCrFexNiV, Кушнерев А. И. (2014)
Arkhipov O. G. - Metal degradation as collection of changes instructure and mechanical characteristics (2014)
Гуль Ю. П. - Аналитическое исследование массива информации по положительному использованию эффекта деформационного старения стали, Моргун М. П. (2014)
Узлов К. І. - Аналіз нормативних вимог до чавунів для фрикційних елементів залізничного призначення (2014)
Lubymova-Zinchenko О. V. - Degradation of sparingey abeoyed steep (2014)
Волчок И. П. - Усталостное разрушение графитизированных сталей при высоких частотах нагружения, Акимов И. В. (2014)
Чейлях А. П. - Разработка новейших способов комплексного создания износостойких слоїв с метастабильной структурой, самоупрочняющихся при изнашивании, Чейлях Я. А., Караваева Н. Е., Рябикина М. А. (2014)
Веселов A. С. - Особенности определения НДС плит перекрытий в robot structural analysis professional при расчете высотных зданий (2014)
Кулябко B. В. - Особенности применения пространственной статико-динамической модели основания для учета его взаимодействия со зданиями и сооружениями, Банах В. А. (2014)
Лаухіна Л. Н. - Теоретико-методологічні та правові засади модернізації економіки України, Сюрмакова Д. О., Лаухін В. Д. (2014)
Савицький М. В. - Сучасний стан та шляхи вирішення проблеми підвищення енергоефективності будівель і споруд в Україні, Юрченко Є. Л., Коваль О. О., Фаренюк Є. Г., Колесник Є. С. (2014)
Конопляник А. Ю. - Лёгкие бетоны для конструкций индивидуальных жилых домов и малоэтажного строительства, Бондаренко С. В., Севастьянова О. Э., Конопляник Ю. А., Бондаренко А. С. (2014)
Нетребко В. В. - Влияние химического состава и структуры на обрабатываемость высокохромистых чугунов (2014)
Савченко В. А. - Оптимизация химического состава и технологии модифицирования графитизированных сталей с целью повышения механических свойств (2014)
Мороз І. В. - Вирішення проблеми реконструкції з використанням об’ємно-просторових блоків в багатоповерхових і висотних будівлях, Разумова О. В. (2014)
Верёвкина С. Е. - Критерии оценки энергоэффективных конструктивных решений (2014)
Нечепуренко Д. С. - Систематизація організаційно-технологічних факторів, які впливають на тривалість та вартість реалізації енергозберігаючих проектів комплексної реконструкції житлової забудови (2014)
Тимошенко О. А. - Екологічні аспекти проекту реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Жовті Води, Вергун О. О., Тонкошкур A. B., Рибальченко А. П. (2014)
Климчук О. О. - Аналіз стандартів з управління проектами та рекомендації щодо їх застосування, Лагода І. А. (2014)
Деревянко В. Н. - Высокопрочные ремонтные растворы с базальтовыми волокнами для ремонта трамвайных плит, Мартыненко Т. В., Кондратьева Н. В. (2014)
Березюк А. Н. - Использование современных конструктивно-технологических решенний для устранения мостиков холода в гражданском строительстве, Дикарев К. Б., Кузьменко А. Н., Мялик Т. В. (2014)
Шибко О. М. - Планування виробничих потреб в будівельних матеріалах за допомогою інформаційної системи MRP (2014)
Дмитренко И. С. - О совершенствовании технологии ремонта опор линий электропередач, выполненных в виде решетчатых металлических мачт, Мартыш А. П., Ценацевич Т. А., Хливенко Н. И. (2014)
Большаков В. І. - Економічна доцільність проведення механічної активації компонентів бетонної суміші при виробництві дрібнозернистих бетонів, Єлісєєва М. А., Щербак С. А., Шокодько К. М., Яковенко Д. Д. (2014)
Пирадов К. А. - Трещиностойкость бетонов на лёгких заполнителях, Ротт H. A. (2014)
Силогаева В. В. - Реновация промышленных территорий как путь решения проблем с социальным жильем на примере г. Запорожья (2014)
Лаухин Д. В. - Формирование субзёренной структуры аустенита в стали 10Г2ФБ во время последеформационных пауз (2014)
Головко А. С. - Технологические решения по выравниванию кренов сооружений инъекцией цементного раствора (2014)
Кравчуновская Т. С. - Анализ методов по оптимизации очередности освоения объектов при комплексной реконструкции жилой застройки, Дадиверина Л. Н., Дадиверина А. В. (2014)
Большаков В. И. - Повышение коррозионной стоикости труб из ферритно-аустенитных сталей с использованием метода зернограничного конструирования, Сухомлин Г. Д., Дергач Т. А., Панченко С. А., Балев А. Е. (2014)
Bolshakov V. I. - Grain-boundary engineering in making tubes of low-carbon steel, Oprishko E. V., Stradomsky Z., Deyneko E. N., Sukhomlin G. D. (2014)
Беликов А. С. - Оценка условий труда на рабочих местах операторов с избыточным теплоизлучением производственной среды, Лаухина Л. Н., Рабич Е. В, Рагимов С. Ю., Мещерякова И. В. (2014)
Сабитова О. А. - К вопросу применения шлем-касок при выполнении работ повышенной опасности (2014)
Седин В. Л. - Уточнённая методика обследования состояния грунтового основания брызгальных бассейнов АЭС и ТЭС с использованием малогабаритного оборудования, Ульянов В. Ю., Бикус Е. М., Ульянов Я. В. (2014)
Большаков В. И. - Влияние холодной деформации на количество специальных границ в ферритной составляющей низкоуглеродистых сталей, Семенов Т. В., Сухомлин Г. Д., Лаухин Д. В., Бекетов А. В., Аскеров Х. А., Мурашкин А. В., Ткач В. Н., Бурыкина И. С. (2014)
Belikov A. S. - Lа caracteristique des directions d'innovation de lа production de construction dans tes batiments eleves et peu eeeves et eeur infeuence sur lе niveau de lа securite radiative en ukraine, Pilipenko A. V., Stepanova A. V. (2014)
Рыжков И. В. - Моделирование инклинометрического преобразователя на основе твердотельного волнового гироскопа, Пономарева Е. А. (2014)
Реферати (2014)
Исходные данные (2014)
Калетнік Г. М. - Методичні підходи до оцінки та аналіз індикаторів продовольчої безпеки України, Дармограй О. В. (2016)
Власенко І. В. - Еколого-економічні проблеми молочної галузі у Вінницькому регіоні та перспективи розвитку виробництва молока (2016)
Бурлака Н. І. - Стан та перспективи розвитку агропромислового комплексу України, Балтремус О. М. (2016)
Рибачук В. П. - Формування інноваційної моделі розвитку агропромислового виробництва регіону: теоретичні засади і визначення (2016)
Кобеля З. І. - Стимулювання розвитку підприємництва в регіоні, Антохова І. М. (2016)
Зось-Кіор М. В. - Використання нейронних мереж при прийнятті управлінських рішень, Бучнєв М. М., Хуторський П. О., Чайкіна А. О. (2016)
Мамчур В. А. - Інституційне середовище системи пенсійного забезпечення населення (2016)
Чемерис В. А. - Ефективність функціонування інформаційно-комунікаційної інфраструктури аграрного ринку Львівської області, Душка В. І., В. Л. Максим (2016)
Коляденко С. В. - Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі (2016)
Мазур В. А. - Навчально-практичний семінар на тему: "Розвиток сільськогосподарського дорадництва у Вінницькій області", Тітаренко О. М. (2016)
До уваги авторів публікацій в журналі "Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики (2016)
Title (2015)
Table of contents (2015)
Krakhmalyova N. - The tools of communication activity of higher educational institutions of Ukraine (2015)
Seliverstova L. - Management of innovation potential of the country (2015)
Hrashchenko I. - The concept of management of innovation and investment activity of enterprises, Krasniuk S. (2015)
Havrylenko T. - The main aspects of preparation the competent specialists in the context of sustainable development, Shabatyn N. (2015)
Shcherbak V. - Pricing based on perception of the product value by agricultural machinery consumers, Marchenko S. (2015)
Dibrova O. - Analysis of information security management provisions in modern conditions (2015)
Zaburanna L. - Diversification of business activities in rural areas (2015)
Vergun O. - Management concept of higher education establishments investment potential (2015)
Ivanova Z. - Integrated business structures' optimization principles (2015)
Pysanets K. - Step-by-step method of credit scoring model development for risk dynamics estimation and management (2015)
Muzichenko A. - Scientific and methodological approaches and integrated assessment of economic security in Ukraine (2015)
Title (2016)
Table of contents (2016)
Gryshchenko I. - The model of evaluating the efficiency of educational services market based on the balanced scorecard, Bebko S. (2016)
Denisenko M. - Funding for the operation and development of higher education in Ukraine: trends, problems and prospects, Zakharin S., Odotuk I. (2016)
Morgulets О. - Modern concept of service management, Khomenko О. (2016)
Skrypnyk M. - Organizational aspects of strategic managerial accounting with consideration of international practice, Matyukha M. (2016)
Shcherbak V. - Genesis of creation and development of brand-capital of Kyiv national university of technologies and design (2016)
Tarasenko I. - Measurings of globalization: estimation of problems and ways of providing of steady development of Ukraine (2016)
Ganushchak-Yefimenko L. - The decision-making process in regards to the economic integration of small and medium businesses (2016)
Khmurova V. - Stages erfolgreiche management von organisatorischen änderungen in der unternehmen, Odotuk I. (2016)
Zakhozhai V. - Information and analytical support of marketing on the principles of applied statistics (2016)
Zharinova A. - Intellectual capital formation and development conditions in Ukraine (2016)
Титул, зміст (2016)
Довгаль О. А. - Теоретичні аспекти технологічного лідерства національних економік, Таран А. Ю. (2016)
Otenko I. P. - Economic Sustainability in International Business: Peculiarities, Methods and Approaches (2016)
Винятинська Л. В. - Статистичний аналіз та оцінка рівня платоспроможності лісових господарств (2016)
Ізмайлов Я. О. - Активізація інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України через удосконалення бухгалтерського обліку й аналізу іноземних інвестицій (2016)
Кизим Н. А. - Перспективы укрепления энергетической безопасности Украины путем развития нетрадиционной газодобычи, Салашенко Т. И., Борщ Л. М. (2016)
Ревак І. О. - Активізація інвестиційної діяльності у сфері культури як один із критеріїв забезпечення інвестиційної безпеки України, Охримович М. М. (2016)
Слава С. С. - Організаційно-функціональна основа економічного розвитку громад та особливості її потенційної динаміки в умовах децентралізації влади, Гапак Н. М. (2016)
Чечетова-Терашвили Т. М. - Новая методика проведения анализа регуляторного воздействия нормативно-правового акта: за и против, Удовенко А. А., Лосева О. Г. (2016)
Ярошенко І. В. - Реалізація реформи децентралізації в Україні: актуальні питання модернізації системи публічного управління, Семигуліна І. Б. (2016)
Данько Н. І. - Брендинг міста Харкова як туристичної дестинації, Довгаль Г. В. (2016)
Козирєва О. В. - Аналіз теоретичних підходів до визначення факторів економічного зростання регіонів (2016)
Бондаренко С. А. - Концептуальні засади інноваційного розвитку в системі управління підприємством (2016)
Кузьмін О. Є. - Стан застосування соціально-економічних важелів для забезпечення полівекторного розвитку промислових підприємств в Україні, Дідик А. М. (2016)
Пономаренко Т. В. - Безкомпромісність стійкого стану підприємства: реальність чи утопія? (2016)
Семчук Ж. В. - Інструментарій соціально-економічного розвитку освітніх послуг підприємств в умовах підвищеного ризику в системі забезпечення вищої якості життя (2016)
Скриньковський Р. М. - Діагностика транспортної діяльності як складової логістичної системи підприємства, Костюк Н. Р., Коваль Н. М., Галелюк М. М. (2016)
Шарко М. В. - Роль аутсорсинга и инжиниринга в повышении конкурентоспособности перерабатывающих предприятий, Алексеев А. В., Кокина Л. А. (2016)
Шульгіна Л. М. - Роль компетенцій персоналу в інноваційній діяльності підприємства, Барчик Р., Клісіньський Я. (2016)
Мирясов Ю. А. - Реальный капитал: комплементарность и структурные характеристики (2016)
Ломейко Ю. А. - Державний фінансовий контроль в Україні: напрями вдосконалення його організації та оцінювання (2016)
Портна О. В. - Державна політика модернізації сукупного фінансового потенціалу України (2016)
Рогач Ф. И. - О мировой и региональных валютах (2016)
Оганезова А. В. - Соціальна відповідальність роботодавців як основа збереження здоров'я працюючого населення (2016)
Маренич Т. Г. - Обґрунтована попередня облікова оцінка як невід’ємна складова облікової політики підприємства (2016)
Sergienko O. A. - The Catastrophe Theory as a Conceptual and Methodological Basis for Assessing the Stability of Socio-Economic Systems, Golofaieva I. P., Tatar M. S. (2016)
Стрижиченко К. А. - Циклічність розвитку економіки України в контексті її політико-правових трансформацій (2016)
Бурдін М. Ю. - Філософсько-правова парадигма розуміння категорій "земля", "держава", "право", "власність", "земельні відносини" (2016)
Кисляк Л. Н. - Політико-правові погляди Івана Яковича Франка (2016)
Могілевський Л. В. - Сутність поняття "норма права" (2016)
Раданович Н. М. - Загальнодозвільний тип юридичного регулювання (до історії визнання) (2016)
Чуприна Ю. Ю. - Система методів правового регулювання в сучасній Україні (2016)
Бондар М. Ю. - Особливості проведення конституційного референдуму у Франції 1958 року (2016)
Гараджаев Д. Я. - К вопросу о "Конституции" Европейского Союза (2016)
Герасимчук Н. В. - Генезис системи міжнародних інституцій. Частина 1, Хонін В. М. (2016)
Калініченко О. Ф. - Конституційний процес як основа державного будівництва (2016)
Колюх В. В. - Судова реформа в контексті конституційних змін в Україні (2016)
Михайлова О. С. - Міжнародні договори як первинне джерело права Європейського Союзу (2016)
Perebyinis M. O. - Multilateral treaties: their strengths and weaknesses (2016)
Смолій А. В. - Становлення інституту митних союзів у ХХ ст. (2016)
Ткачук О. С. - Класифікація елементів права на справедливий суд: національна теорія та практика Європейського Суду з прав людини (2016)
Топчій В. В. - Межі державного суверенітету: теорія та практика (2016)
Чапля О. В. - Організаційно-правова форма місцевого самоврядування (2016)
Наконечна Г. Я. - Сучасна боргова політика: співпраця України з міжнародними інвесторами на шляху до стабілізації стану державного боргу, Походій А. Ю. (2016)
Романюк А. Б. - Проблеми правового регулювання строків реалізації права на судовий захист (2016)
Ставицький В. А. - Форма договору про порядок володіння та користування спільним нерухомим майном і її вплив на механізми переходу прав і обов’язків за ним (2016)
Сущ О. П. - Поняття та ознаки договору про управління активами корпоративного фонду (2016)
Гнатенко К. В. - Напрями удосконалення соціального захисту самозайнятих осіб (2016)
Подорожній Є. Ю. - Співвідношення юридичної відповідальності працівників у трудовому праві з іншими видами юридичної відповідальності (2016)
Попов О. Г. - Організаційно-правові форми соціального забезпечення осіб, які працюють на умовах запозиченої праці (2016)
Ганьба Б. П. - Юридична відповідальність військовослужбовців у сфері охорони й захисту державного кордону України: поняття, становлення та специфічні риси, Ганьба О. Б. (2016)
Грушевський В. А. - Місце юридичних гарантій діяльності регіональних управлінь державної фіскальної служби України в структурі їх адміністративно-правового статусу (2016)
Єдаменко І. В. - Адміністративно-правові форми здійснення суддівського самоврядування (2016)
Завгородній В. А. - Права поліцейського як елемент правового статусу: вітчизняний та зарубіжний досвід, Фоменкова К. С. (2016)
Завгородня Ю. С. - Особливості отримання статусу біженця в Україні та Польщі: порівняльна характеристика, Федьора О. М. (2016)
Іваненко Д. Д. - Система органів і суб’єктів, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав на земельні ділянки, в аспекті законодавчих змін (2016)
Коваленко Н. В. - Прецеденти в адміністративному судочинстві, Кулінич К. А. (2016)
Легеза Є. О. - Характеристика деяких видів публічних послуг у сфері соціального захисту населення (2016)
Лиськов М. О. - Недоліки закону України "Про державні лотереї в Україні" (2016)
Литвин І. І. - Нормативно-правові акти, що регулюють адміністративні правовідносини у сфері надання освітніх послуг (2016)
Літовченко В. С. - Історія становлення адміністративно-правового регулювання діяльності підприємств агропромислового комплексу України (2016)
Мізіна І. В. - Банківське регулювання та нагляд в умовах фінансової кризи в Україні (2016)
Мусієнко О. П. - Роль громадських організацій у здійсненні адміністративних заходів щодо запобігання корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування (2016)
Наконечна Г. Я. - Сучасний стан і перспективи розвитку міжбюджетних відносин в Україні, Пряміцина І. О. (2016)
Пархоменко-Цироциянц С. В. - Податкові спори: причини виникнення та проблеми вирішення (2016)
Сердюк А. М. - Патрульна поліція як суб’єкт реалізації правоохоронної функції держави (2016)
Сімонова І. П. - Методи адміністративно-правового регулювання державно-службових відносин у контролюючих органах у сфері оподаткування: поняття та зміст (2016)
Сквірський І. О. - Правоохоронні органи України як об’єкт громадського контролю (2016)
Стрельник В. В. - Класифікація контрольної діяльності у сфері охорони надр (2016)
Тищенкова І. О. - Особливості надання електронних послуг Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (2016)
Джуган В. О. - Загальнотеоретичні аспекти кримінально-правової відповідальності за екологічні правопорушення в Польщі, Коритко Л. Я. (2016)
Лагоцька В. Ф. - Історична ґенеза дослідження проблеми жіночої рецидивної злочинності в кримінологічній науці (2016)
Лихова С. Я. - Кримінологічна характеристика злочинів проти моральності (2016)
Трофімцов В. А. - Принципи організації забезпечення протидії тероризму (2016)
Федотова Г. В. - До питання об’єктивної сторони кримінального проступку (2016)
Шкуро В. В. - Характеристика об’єктивних факторів відтворення суїцидальності як фонового для злочинності явища в Україні (2016)
Веселов М. Ю. - Доцільність існування інституту присяжних у кримінальному процесі України, Каптур О. С., Моргун Н. М. (2016)
Габлей Н. Г. - Права виправданого в кримінальному провадженні (2016)
Дердюк Б. М. - Тактичні прийоми подолання конфліктної ситуації під час допиту (2016)
Канюка І. М. - Реалізація принципу процесуальної економії в судовому провадженні (2016)
Качмар Б. М. - Щодо дефініції "забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" (2016)
Макаров М. А. - Окремі аспекти продовження строку тримання підозрюваного під вартою (2016)
Маньковський Н. Я. - Стан наукової розробки виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованих груп (2016)
Мельниченко А. В. - Особливості виявлення злочинів, пов’язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (2016)
Смирнов М. І. - Особливості нагляду прокурора у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням (2016)
Стєбєлєв А. М. - Деякі аспекти примусового відшкодування (компенсації) шкоди в кримінальному провадженні (2016)
Фелик В. І. - Проблеми діяльності слідчих підрозділів в умовах нового кримінального процесуального законодавства, Долішний Г. П. (2016)
Щербина І. В. - Стан наукової розробки проблеми прокурорського нагляду за додержанням законності під час проведення оперативно-розшукової діяльності органами національної поліції України (2016)
Зіновчук Н. В. - Трансформація земельних угідь у контексті концепції суспільних благ (2016)
Len P. - Use of Quantum GIS to assess the spatial structure of rural areas on the example of the Kelyanivka village, Biały B., Stupen R. (2016)
Бутенко Є. В. - Удосконалення системи природно-сільськогоспо дарського районування в розрізі адміністративно-територіального поділу, Харитоненко Р. А. (2016)
Никитюк Ю. А. - Фінансово-економічні аспекти розвитку органічного лікарського рослинництва в Україні, Сологуб Ю. О. (2016)
Бадзян В. В. - Теоретичні засади використання лісових і земельних ресурсів (2016)
Ткачів С. М. - Сутність механізму фіскального регулювання в лісовому господарстві (2016)
Гетман Н. Я. - Продуктивність сумішей тритикале ярого з горошком посівним залежно від рівня удобрення та норм висіву в умовах Лісостепу Правобережного, Чернецька С. Г. (2016)
Бочко О. І. - Підвищення рівня інвестиційної привабливості земельних ресурсів Львівської області (2016)
Палапа Н. В. - Особливості використання лікарських рослин у тваринництві, Пронь Н.Б., Устименко О. В. (2016)
Миколайко В. П. - Кореляційні зв’язки між господарсько-цінними ознаками сортів цикорію коренеплідного (2016)
Шиянов О. Ю. - Сучасні еколого-економічні підходи до відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва (2016)
Лазаренко В. І. - Сутність екологічного маркетингу в аграрному секторі економіки (2016)
Моклячук Л. І. - Адаптація агроекосистеми до зміни клімату на етапі переходу від традиційного до органічного землеробства, Плаксюк Л. Б. (2016)
Люшин В. Г. - Удосконалення фінансового інструментарію охорони земель, Свиридова Л. А., Умєров М. А. (2016)
Кустовська О. В. - Розвиток і трансформація мережі озеленених територій великих міст (2016)
Богіра М. С. - Особливості державного контролю за використанням і охороною земель в умовах приватної власності (2016)
Савченко Ю. М. - Протекторна дія похідного n-оксид-2-метилпіридину на температурний стрес при проростанні насіння сосни звичайної, Григорюк І. П., Ліханов А. Ф., Пінчук А. П. (2016)
Деркульський Р. Ю. - Сучасний стан і тенденції використання зелених зон у м. Києві (2016)
Душко П. М. - Оптимізація органо-мінерального удобрення сої на сірому лісовому ґрунті (2016)
Карпюк Н. А. - Баланс важких металів в організмі відгодівельних бугайців за різних типів раціонів (2016)
Касперевич Л. В. - Аналіз показників фінансування об’єктів природно-заповідного фонду Львівської області (2016)
Добряк Д. С. - Еколого-економічне оцінювання процесів, що спричинюють деградацію земельних ресурсів, Кузін Н. В. (2016)
Третяк А. М. - Стан та проблеми методичного забезпечення оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні, Третяк В. М., Ковалишин О. Ф., Третяк Н. А. (2016)
Гуцуляк Г. Д. - Методологічні та методичні засади оптимізації природокористування і землекористування, Гуцуляк Ю. Г. (2016)
Сохнич А. Я. - Роль земельних ресурсів у формуванні ринкової економіки, Кульбака В. М. (2016)
Кошель А. О. - Аналіз міжнародних стандартів щодо оцінки земель з метою оподаткування (2016)
Новаковська І. О. - Методологічні основи запровадження платності землекористування та розвитку системи оцінки міських земель (2016)
Дудич Г. М. - Еколого-економічні аспекти землеустрою на землях сільськогосподарського призначення, Ступень Н. М. (2016)
Аврамчук Б. О. - Особливості фрагментації земель в країнах Східної Європи та колишнього Радянського Союзу (2016)
Дем’янюк О. С. - Спрямування біологічних процесів у ґрунті за різних систем удобрення пшениці озимої та погодних умов, Шерстобоєва О. В., Чайковська В. В. (2016)
Цвей Я. П. - Плодородие чернозёма в зависимости от удобрения сахарной свёклы, Торлина О. М. (2016)
Макаренко Н. А. - Оцінка ґрунтово-кліматичних умов Черкаської області для виробництва органічної продукції рослинництва стандартизованої якості, Подзерей Р. В. (2016)
Ткачук О. П. - Вплив аміачної селітри на концентрацію важких металів у ґрунті (2016)
Твердовська О. В. - Соціальні аспекти інноваційного розвитку людини в контексті гармонізації її сутнісних сил (2016)
Андросович К. А. - Інтернет-ресурс як спосіб організації роботи з обдарованими старшокласниками (2016)
Голінська Т. М. - Зміст, форми і методи арт-терапевтичного впливу на особистість дитини (2016)
Мельник Н. І. - Соціалізація дітей дошкільного віку на засадах групової взаємодії у різновікових групах (2016)
Філіпович В. М. - Експериментальне вивчення згуртованості студентських груп у сумісній навчальній діяльності (2016)
Зємба Б. А. - Проект виховного простору для розвитку обдарованої дитини (2016)
Величко В. Ю. - Застосування онтології задачі раціонального вибору у процесі виявлення акцентуацій характеру підлітків, Володченко А. Є., Стрижак О. Є. (2016)
Чудакова В. П. - Аналіз та інтерпретація результатів дослідження "індивідуально-психологічних особливостей особистості" . критерій сформованості інноваційності та конкурентоздатності (2016)
Лукач С. Р. - Тренінг "Почуття провини: ознака духовності чи інструмент саморуйнування?" (2016)
Сидоренко Н. О. - Психологічні перлинки для кожної дитинки (2016)
Скрипник А. І. - Вплив сучасних педагогічних технологій на формування креативності в учнів молодших класів (2016)
Віценко Л. А. - Плекаємо надійну елітну зміну (2016)
Федорова Н. Ф. - Один день фінських учнів або система середньої освіти Фінляндії (аналіз Інтернетджерел) (2016)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2016)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на червень 2016 року (2016)
Боднарук І. І. - Компоненти, критерії, показники та рівні готовності майбутніх соціальних працівнкиів до професійної діяльності (2014)
Гириловська І. В. - Бенчмаркінговий підхід до здійснення моніторингу якості освітньої діяльності професійно-технічних навчальних закладів (2014)
Демянчук М. Р. - Критерії, компоненти, показники, рівні і стан сформованості основ професійної компетентності майбутніх бакалаврів медсестринської справи (2014)
Залібовська-Ільніцька З. В. - Специфіка роботи соціального педагога в ДНЗ з дітьми, які мають особливі потреби (2014)
Козак А. Р. - Сучасні проблеми фахової підготовки майстрів ресторанного обслуговування (2014)
Козяр М. М. - Сучасні проблеми підготовки майбутніх інженерів у галузі охорони праці (2014)
Кулалаєва Н. В. - Інформаційно-комунікаційні технології у професійній освіті будівельників (2014)
Макаренко А. І. - Окремі аспекти розробки методики викладання матеріалознавства для майбутніх учителів технологій (2014)
Пілевич О. А. - "Культура", "Професійна культура" як базові категорії дослідження професійної культури майбутнього економіста (2014)
Пятничук Т. В. - Обґрунтування моделі формування професійної компетентності майбутніх опоряджувальників будівельних (2014)
Савельєв М. Г. - Забезпечення наступності формування професійної компетентності студентів в умовах навчально-наукового комплексу "коледж-університет (2014)
Яворська Т. М. - Структура, критерії та рівні сформованості самоосвітньої компетентності у майбутніх фахівців економічної галузі (2014)
Грушева А. А. - Моделювання управлінської компетентності студентів вищих навчальних закладів економічного профілю (2014)
Помаран П. І. - Маркетингове управління птнз як об’єктивна необхідність в умовах ринкової економіки: результати експерименту (2014)
Кузьмінська Л. Д. - Вітчизняний досвід соціального партнерства в управлінні професійно-технічною освітою: проблеми та перспективи розвитку (2014)
Артюшин Г. М. - Підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу спеціальних кафедр як вагомий чинник удосконалення професійної підготовки співробітників служби безпеки України (2014)
Вітюк О. І. - Використання методу проектів у формуванні професійної компетентності молодших спеціалістів технічного профілю у коледжах (2014)
Герасименко О. А. - Мультимедійні інформаційні технології як засіб реалізації проектів у трудовому навчанні (2014)
Малич Н. Г. - Развитие инженерного мышления у студентов на примере использования моделей расчета основных параметров машин для земляных работ (2014)
Михнюк М. І. - Педагогічні умови розвитку професійної культури викладачів спеціальних дисциплін будівельного профілю (2014)
Москалюк Г. О. - Напрями вдосконалення системи викладання облікових дисциплін у вищих навчальних закладах економічного спрямування, Чернецька О. Ю. (2014)
Поповський Ю. Б. - Системотворчі функції змісту організації навчання на основі комп’ютерних розумних технологій (2014)
Сичов Р. О. - Проблемно-орієнтоване навчання як засіб розвитку когнітивних та соціальних навичок студентів-медиків (2014)
Тінькова Д. С. - Формування професійної компетентності газозварників у процесі вивчення математики у ПТНЗ (2014)
Гарапко В. І. - Міжнародний вимір проблеми інформаційних технологій у підготовці вчителів початкової школи (2014)
Зеліковська О. О. - Особливості сучасної методики викладання англійської мови професійного спрямування у немовних вищих навчальних закладах, Степаненко О. І. (2014)
Остапенко А. А. - Особенности классического университета как элитарного вуза (2014)
Подолянська А. О. - Зміст, форми та методи професійної підготовки філологів у Великій Британії на прикладі Лідського університету (2014)
Подолянська Н. О. - Історичні умови формування державної мовної політики США та її вплив на розвиток мовної освіти (2014)
Белокуров А. А. - Метод определения необходимой длительности многочастотных сигналов для их анализа методами линейной алгебры, Вотяков О. И., Кузниченко В. С., Писарёнок Г. Г. (2016)
Буданов П. Ф. - Влияние фрактальных свойств информационного пространства на процесс формирования случайного сигнала с признаками аварийности, Бровко К. Ю. (2016)
Гудков Д. М. - Алгоритм автоматичного регулювання для коригування режиму обкатки двигунів судна, Тихонов І. В. (2016)
Кандырин Н. П. - Моделирование фазовых шумов цифровых синтезаторов сигналов табличного типа (2016)
Корж Ю. Н. - Оценка эффективности симметричных цифровых нерекурсивных фильтров предсказания, Сомов С. В., Курчанов В. Н. (2016)
Ларін В. В. - Засоби відеоаналітики рухомих цілей на основі отриманого зображення, Ткачук В. В., Лисенко Є. М. (2016)
Левченко Л. О. - Моделювання просторових розподілів електромагнітних полів повітряних ліній електропередачі (2016)
Свид І. В. - Збір інформації в інформаційній мережі систем спостереження повітряного простору, Обод А. І., Штих І. А. (2016)
Стасєв Ю. В. - Модель функціонування системи зв’язку в умовах радіоелектронної протидії, Сєров С. С., Ткаченко І. О., Мелешенко О. О. (2016)
Стрельницький О. О. - Інформаційна модель локальної системи спостереження повітряного простору, Заволодько Г. Е., Андрусевич В. А. (2016)
Струтинський В. Б. - Розробка тензорно-геометричної моделі просторової жорсткості шпиндельного вузла металорізального верстата, Чуприна В. М. (2016)
Чепурний В. А. - Аналіз радіолокаційних систем виявлення малорозмірних повітряних об’єктів, Альберт В. Й., Сердюк О. В., Худов Г. В. (2016)
Шмельова Т. Ф. - Нейромережева модель оцінювання своєчасності та безпомилковості прийняття рішень авіадиспетчером в процесі тренажерної підготовки, Сікірда Ю. В., Землянський А. В. (2016)
Брынза Н. А. - Информационное обеспечение процессов управления большими организациями в условиях неустойчивости внешней среды, Гребенник И. В., Комяк В. В., Писклакова В. П., Писклакова О. А. (2016)
Horielova K. A. - Long-term and medium-term forecasting of water consumption of large cities, Zadachyn V. M. (2016)
Замула А. А. - Нечеткое моделирование при проектировании структуры интеллектуальной системы управления (2016)
Капранов В. А. - Формализация знаний о процессах распределения боевых авиационных средств в виде иерархической нечеткой продукционной модели (2016)
Королюк Н. О. - Процедура формування черговості знищення засобів повітряного нападу противника на пункті управління тактичного рівня, Тимощук Б. В., Швець В. А., Коршець О. А. (2016)
Кучеренко Є. І. - Аналіз сучасного стану кадастрової оцінки земельних ділянок, Анопрієнко Т. В. (2016)
Левченко О. В. - Методика виявлення заходів негативного інформаційного впливу на основі аналізу відкритих джерел, Косогов О. М. (2016)
Романченко І. С. - Метод TOPSIS-ядро та його використання для багатокритеріального порівняння альтернатив, Потьомкін М. М. (2016)
Дубницкий В. Ю. - Финансово-аналитический программный калькулятор для выполнения валютных расчётов в условиях стохастически неопределённой внешней экономической среды, Кобылин А. М., Шкодина И. В. (2016)
Кучеренко Е. И. - Нечеткие Е-сети в задачах моделирования дискретных систем, Ходак М. В. (2016)
Шабанова-Кушнаренко Л. В. - Построение структуры линейного пространства для предикатной модели метрики (2016)
Василенко І. В. - Універсальній метод захисту веб-додатків (2016)
Сальник С. В. - Методика аудиту вторгнень в мобільні радіомережі класу MANET, Сальник В. В., Бовда Е. М. (2016)
Стабецька Т. А. - Умови невиродженості нелінійних операцій розширеного матричного криптографічного перетворення, що містять неповні функції РМКП (2016)
Шипова Т. Н. - Анализ современных методов обнаружения вторжений в компьютерные системы, Босько В. В., Березюк И. А., Пархоменко Ю. М. (2016)
Al-Sudani Mustafa Qahtan Abdulmunem - The method of IMECA-based security assessment: case study for building automation system, Ahmed Waleed Al-Khafaji, Kharchenko V. S. (2016)
Бульба С. С. - Создание композитных приложений на основе распределённых сервисов, Кучук Г. А., Лисица Д. А. (2016)
Гурц А. В. - Функциональные возможности программных пакетов Network Calculus для вычисления задержки передачи VPN- узла, Голубничий Д. Ю. (2016)
Лемешко А. В. - Повышение масштабируемости и производительности решений по отказоустойчивой маршрутизации в телекоммуникационных сетях, Еременко А. С., Тарики Н., Арус К. М. (2016)
Коровай С. В. - Метод визначення загрози передчасних пологів на ранніх стадіях вагітності, Порван А. П., Печерська А. І., Стеценко П. І., Макайда С. В. (2016)
Беккауер А. О. - Використання технологій Data Mining для автоматизації бізнес-процесів на виробництві (2016)
Віткін Л. М. - Контролінг витрат та оцінювання результативності і ефективності інтегрованої системи управління, Ролько О. Р. (2016)
Нескородева Т. В. - Методика моделирования проблем аудита первичного учета в информационных технологиях обработки информации и управления (2016)
Васильева И. К. - Структура системы экологического мониторинга на основе вероятностной модели локального загрязнения атмосферы, Нечаусов А. С. (2016)
Тютюник В. В. - Використання енергетичного підходу для оцінки ефективності функціонування комплексної автоматизованої системи моніторингу, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій на локальній території, Чорногор Л. Ф., Калугін В. Д. (2016)
Шевченко Р. І. - Дослідження варіації складників покомпонентного внеску інтегрального коефіцієнту функціональної критичності системи моніторингу надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру (2016)
Леонтьєва О. С. - Математичне моделювання ієрархії цілей людини для задачі складання особистого розкладу, Мазурова О. О. (2016)
Наші автори (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Радомська Л. А. - Мотиваційні відношення зовнішньої подібності у структурі термінологічних іменників - юкстапозитів (2016)
Ричагівська Ю. Є. - Специфіка порядку слів у віршовому мовленні в аспекті стилістики (2016)
Романишин Н. І. - Поезія Семюела Тейлора Кольріджа у контексті національної ідентичності (2016)
Романова Н. В. - Особливості формування текстової семантики сучасного німецькомовного слова "angst / страх" (на матеріалі роману Т. Бруссіга "Am kürzeren Ende der Sonnenallee" та роману Р. Їргля "Die Stille") (2016)
Романюк С. К. - Стратегія аргументативного впливу в американській комерційній журнальній рекламі (2016)
Рябченко О. Л. - Новомова і культура мовлення студентів радянської України 1920-х років (2016)
Савченко О. О. - Паремійна вербалізація концепту "гора" (на матеріалі української та англійської мов) (2016)
Семашко Т. Ф. - Антропостереотипи із густативним компонентом як репрезентанти лінгвокультурної інформації (2016)
Скляренко О. Б. - Особливості метафоричної вербалізації концепту "demokratie" у німецькому політичному дискурсі (2016)
Слабоуз В. В. - Про початок лінгвокультурологічного підходу до висвітлення проблем взаємодії мови і культури та його орієнтація на лінгвокультурологічну онімографію (2016)
Славова Л. Л. - Кулінарна метафора в американському та українському політичному дискурсі (2016)
Слободинська Т. С. - Семантична диференціація категорій часу, відносного часу і таксису (2016)
Смоляна Т. А. - Концепт "Ordnung", вербалізований німецькомовною максимою (2016)
Сокол М. М. - Терміни "поняття" та "концепт" у контексті сучасних лінгвістичних студій (2016)
Солодовник О. Є. - Структурні особливості уточнювальних конструкцій у публіцистичному стилі (на матеріалі української та англійської мов) (2016)
Станіславова Л. Л. - Застосування електронних тестових завдань та інтерактивних вправ у викладанні дисципліни "Культура української мови" (2016)
Старова О. О. - Професійний жаргон пожежників у сучасній англійській мові: семантика, способи творення й особливості перекладу (2016)
Стецик М. С. - Український культурний іменник як фрагмент поетичного ономастикону Ліни Костенко (2016)
Столяр М. Ю. - Аксіологічні особливості лексики молодіжного сленгу (на матеріалі художнього дискурсу кінця ХХ – початку ХХІ століття) (2016)
Судус Ю. В. - "Згадування в негативному світлі" як основна тактика реалізації стратегії дискредитації в англомовному дипломатичному дискурсі (на матеріалі промов В. Нуланд) (2016)
Сукаленко Т. М. - Мовні уявлення про типаж "жид" в українських пареміях (2016)
Таценко Н. В. - Аксіологічний модус емпатії в сучасному англомовному дискурсі (2016)
Тєлєжкіна О. О. - Фітоніми в поетичному мовленні Леоніда Талалая (2016)
Терещенко Л. В. - Тропеїчне та символічне вживання байкопоетонімів (на матеріалі української байки ХІХ ст.) (2016)
Терещенко Т. В. - Комунікативно-прагматичний потенціал еліптичних конструкцій (на матеріалі заголовків німецькомовної преси) (2016)
Тесленко В. М. - Функціонування фразеологізованих речень із незмінною парадигмою (2016)
Тищенко О. В. - Засоби перекладу деяких лінгвокультурем та концептуальних метафор у поетичному тексті: спроба реконструкції образу (на матеріалі перекладів А. Ахматової, Л. Костенко, І. Драча, Д. Павличка, М. Влад та ін. польською мовою) (2016)
Торчинська Н. М. - Реалізація чужого мовлення в рекламних монологах: структурний аспект (2016)
Торчинський М. М. - Систематизація власних назв за їх функціонуванням у мові та мовленні (2016)
Трумко О. М. - Кореляція "сімейне мовлення ↔ етнічний чинник" (на матеріалі творів Івана Франка) (2016)
Ущаповська І. В. - Ідіоетнічні ознаки проксеміки та хронеміки як невербальних кодів кроскультурної комунікації (2016)
Федурко О. М. - Відприкметникові прислівники як відокремлені члени речення в українській та англійській мовах (2016)
Філінюк В. А. - Лінгвопоетичні особливості онімного простору роману "Фелікс Австрія" Софії Андрухович (2016)
Філіпчук М. В. - Концептуальна картина світу народних обрядовій (2016)
Хмара В. В. - Констративний аналіз фразеологічних одиниць з соматичним компонентом "tonguе, zunge, язик, язик" в західногерманських та східнослов’янських мовах (2016)
Ходаківська В. С. - Проблематика перекладу та мовні відмінності, що виникають при цьому (2016)
Циганкова З. М. - Семантичні неологізми в сучасній англійській мові (на матеріалі романів жанру "чикліт") (2016)
Чабан В. М. - Концептосфера "гідність" в українській лінгвокультурі (за матеріалами корпусу текстів) (2016)
Четвертак Є. О. - Стратегія репрезентації американської національної ідентичності у політичному дискурсі США (2016)
Шайковський О. В. - Образна основа фразеологічних одиниць англійської та української лінгвокультури (на матеріалі фразеосемантичного поля "працьовитість") (2016)
Шелюх О. М. - Художнє слово в лінгвокультурологічному дискурсі Василя Сімовича (2016)
Шеретюк Р. М. - Русифікація освітньої сфери Холмщини і Південного Підляшшя впродовж другої половини ХІХ ст. (2016)
Шульженко Ю.М. - До проблеми кіноперекладу: культурний аспект (на матеріалі екранізацій романів Гелен Філдінг) (2016)
Шуляк С. А. - Пейоративна лексика у текстах українських замовлянь (2016)
Юдко Л. В. - Концепт "толерантність" у російській та українській лінгвокультурах (2016)
Юлдашева Л. П. - Семантико-стилістичне явище мовної гри в заголовках сучасних творів (2016)
Юрчишин Т. В. - Висловлення узагальненого змісту як директиви, Янкова Т. М. (2016)
Янісів М. П. - Стилістичні функції просторіччя у романі Джерома Девіда Селінджера "Над прірвою у житі", Іщук М. М. (2016)
Яремко Я. П. - Характер терміна у когнітивно-дискурсному вимірі (2016)
Ярун Г. М. - Семантичні явища у перекладному змісті українського "бити" (на матеріалі англійської, німецької, польської та російської мов) (2016)
Ястремська Т. О. - Деривати з коренем -верх- у говорах південно-західного наріччя: семантичний аспект (2016)
Яцків Р. Б. - Біблійні оніми в поетичному дискурсі Марії Матіос (2016)
Білас Л. М. - Розвиток національної самосвідомості особистості студента у процесі навчання англійській мові (2016)
Мізін К. І. - Методологічні проблеми відтворення "чужокультурної" інформації в мовних знаках: симбіоз зіставної лінгвокультурології та перекладознавства (2016)
Пірська Х. О. - Флороморфні метафоризації у сучасних англійсько-, польсько- та українськомовному дискурсах: гендерний аспект (2016)
Tikan Y. G. - Theoretical aspects of the socialization of lexical innovations, Kokoruz M. B. (2016)
Tubaltseva S. A. - Category of gender in English nouns and the criteria of its marking on the example of the extracts from the novel "The Sandcastle" by I. Murdoch (2016)
Барсуков А. Н. - Применение Q-статистики в задаче обнаружения хаотической последовательности, искаженной гауссовым шумом (2016)
Безкоровайний П. Ю. - Дослідження мікропроцесорної системи вимірювання температури, Клименко А. М., Любченко Н. Ю., Мирко Е. К. (2016)
Грищенко І. В. - Підвищення структурної живучості шляхом підтримки параметру "посередництво", Зіменко Л. М. (2016)
Громыко И. А. - Плоская спиральная катушка в качестве элемента новых конструкций приборов (2016)
Кириллов И. Г. - Анализ эффективности мультипараллельных вычислений в системах первичной и вторичной обработки радиолокационной информации, Сахаров А. П., Лашин В. В. (2016)
Лавріненко В. Ф. - Аналіз реалізації диференційних зв'язків у цифрових системах автоматичного супроводження водного транспорту (2016)
Лазурик В. М. - Подготовка эталонных наборов данных для оценки неопределенности методов компьютерной дозиметрии электронного излучения, Салах С., Лазурик Р. В., Починок А. В. (2016)
Ланецкий Б. Н. - Комплексное оценивание показателей безотказности и остаточной долговечности сложных технических систем, эксплуатируемых по техническому состоянию. Основные положения, Лукьянчук В. В., Артеменко А. А. (2016)
Логинов В. В. - Сравнительный анализ аэродинамических характеристик учебно-боевого самолёта (2016)
Обод І. І. - Захист інформації в мережі систем спостереження повітряного простору, Стрельницький О. О. (2016)
Семенов С. Г. - GERT-модель прогнозування параметрів функціональної безпеки технічних систем, Гавриленко С. Ю., Кассем Халіфе (2016)
Стасєв Ю. В. - Умови реалізації динамічного режиму функціонування захисту системи зв’язку та управління, Мелешенко О. О., Ткаченко І. О. (2016)
Струтинський В. Б. - Тензорно-геометрична модель просторової жорсткості металорізального верстату, Чуприна В. М. (2016)
Титов С. В. - Математическое и информационное обеспечение многоступенчатого V-образного управления частотой пространственно-распределенной передающей системы, Титова Е. В. (2016)
Чуйков Я. А. - Выбор энергоэффективных FPGA: методика и инструментальное средство, Харченко В. С., Перепелицын А. Е. (2016)
Щербакова Г. Ю. - Исследование автоматизированной кластеризации с использованием вейвлет-преобразования, Крылов В. Н., Писаренко Р. А., Логвинов О. В. (2016)
Кучеренко Є. І. - Моделювання та оцінювання станів складних об’єктів із застосуванням формальної логіки, Творошенко І. С., Анопрієнко Т. В. (2016)
Вамболь А. С. - Мажоранто-суперпозиционный алгоритм генерации случайной величины, имеющей робастное распределение солитона (2016)
Бреславець В. С. - Методи підвищення пропускної спроможності мереж радіодоступу, Нікітін С. О. (2016)
Даник Ю. Г. - Метод формування енергоефективного маршруту в бездротових інформаційно-комунікаційних мережах, Воротніков В. В., Бойченко О. С. (2016)
Yevsieieva O. Yu. - Centralized and hierarchical cross-layer routing in WiMAX mesh networks: performance analysis, Al-Azzawi Essa Mohammed (2016)
Жук О. Г. - Метод оцінки стану каналу зв’язку при передачі МІМО-ОFDM сигналів, Борознюк М. В. (2016)
Lemeshko O. V. - Method of presentation integer problem frequency resource allocation in LTE and WiMAX networks as nonlinear programming, Al-Dulaimi A. M., Al-Janabi H. D. (2016)
Осадча К. П. - Аналіз методів розробки алгоритмів розв’язання математичних задач засобами мови Python, Хромишев О. В. (2016)
Свид І. В. - Пропускна здатність мобільних систем телекомунікацій, Мальцев О. C. (2016)
Субач І. Ю. - Методика послідовної оптимізації розподілу обмежених ресурсів між параметрами інформаційно- телекомунікаційних мереж (2016)
Тиртишніков О. І. - Класифікація комунікаційних мереж багатопроцесорних комп’ютерних систем на основі уточненого поняття розмірності, Корж Ю. М., Ботвін О. О. (2016)
Чайников С. И. - Организация вычислительных процессов для заданной предметной области с использованием модели конечных автоматов, Солодовников А. С. (2016)
Гнатюк С. Є. - Методика оцінки і прогнозування значень показників надійності програмно-керованих засобів зв’язку, Корнейко О. В. (2016)
Дубницкий В. Ю. - Оценка статистической связи между показателями частоты госпитализации и территориальной распространённостью язвенной болезни, Дужий И. Д., Харченко С. В., Ходырев А. И. (2016)
Базилевич К. А. - Определение вероятности выплат по страховым полисам на основе методов Data Mining, Мазорчук М. С., Сухобрус А. А. (2016)
Віткін Л. М. - Методика оцінювання ступеню професійного ризику в умовах виробничої діяльності на м'ясопереробному підприємстві, Ролько О. Р. (2016)
Карпенко В. В. - Управление распределением ресурса в иерархической складской системе, Ямен Хазим. (2016)
Кочергина С. С. - Модель подсистемы автоматизированного формирования оптимального состава нестандартного изделия в комплексной автоматизации производства (2016)
Романишена И. В. - Разработка имитационной модели виртуального издательско-полиграфического предприятия, Колесникова Т. А. (2016)
Al-Tamееmі Raheem Qasim Naser - Scientific substantiation of circuit solutions of creation a functional stable complexes with the usе of environmental monitoring with usage of pseudo satellite technologies, Lami Dheyaa Juhi Hussein. (2016)
Glukhova N. V. - Application of wavelets transform for analysis of images of gas-discharge radiation of water, Pesotskaya L. A., Kuchuk N. G., Kharlamova J. N. (2016)
Гордієнко Ю. О. - Визначення осередку сейсмічної події за результатом спостереження трикомпонентної сейсмічної станції (2016)
Nechausov A. S. - The information model of the system for local atmospheric air pollution monitoring (2016)
Пащенко Р. Э. - Оперативное принятие решения о масштабах паводкового наводнения, Весельская Л. С., Барданова О. А. (2016)
Шевченко Р. І. - Розробка методу інформаційно-комунікативної компенсації для системи моніторингу надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру (2016)
Kotov O. B. - Views on the improvement of educational activities (2016)
Гроза П. М. - Застосування інформаційних технологій для автоматизації діяльності викладача вишу, Сомов С. В., Гроза О. П., Сайко Т. С. (2016)
Кирвас В. А. - Горизонтальная междисциплинарная интеграция при формировании информационно- коммуникационной компетентности студентов, Ситникова П. Э. (2016)
Макогон Е. А. - Определение ведущей роли общеучебных навыков при обучении иностранному языку учащихся с нулевой мотивацией, Новик С. А., Аненкова Е. В. (2016)
Поморцева Е. Е. - Особенности изучения геоинформационных систем в высшей школе, Маслий Л. А., Конь Д. А., Сальников М. В. (2016)
Наші автори (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Іванов В.Г. - Самоподібність включень графіту в чавунах (2016)
Харченко А.В. - Вторичное электротермическое легирование и рафинирование металла с участием газовой фазы, Личконенко Н.В. (2016)
Гутіляр А.А. - Аналіз методів поліпшення якості нержавіючих сталей, які одержують під час електрошлакового переплавлення, Румянцев В.Р. (2016)
Колобов Г.А. - Переработка отходов вольфрам- и молибденсодержащих сталей и сложнолегированных сплавов, Воденников С.А. , Мосейко Ю.В. , Кириченко А.Г. , Павлов В.В. , Печерица К.А. , Карпенко А.В. (2016)
Лупінос С.М. - Про вплив кінетичних факторів на вибір технологічної схеми процесу хлорування магнезиту, Прутцков Д.В. , Нестеренко Т.М. , Куріс Ю.В. , Беспалов Р.І. , Воляр Р.М. , Бережна О.Р. (2016)
Павлов В.В. - Механическая активация как способ подготовки губчатого титана к гидрированию, Шульга К.С. , Колобов Г.А. , Яременко Е.Л. (2016)
Малишев В.В. - Сплави та інтерметаліди молібдену (вольфраму) з нікелем (кобальтом): електрохімічне вивчення, електроосадження покриттів та їх властивості, Ускова Н.М. , Глушаков В.Г. , Габ А.І. , Нікуліна Г.Ф. (2016)
Бєлоконь Ю.О. - Термодинамічний аналіз протікання свс-реакцій у системі "нікель-алюміній", Харченко О.В. , Бєлоконь К.В. , Башлій С.В. (2016)
Малышев В.В. - Строение и электрохимическое поведение расплавленных галогенидных систем, содержащих ионы бора, Ускова Н.Н, Шахнин Д.Б. , Рыженко О.А. (2016)
Критська Т.В. - Електроімпульсне дроблення високочистого кристалічного кремнію у водному середовищі, Литвиненко Т.М. (2016)
Коваль М.В. - Про підвищення надійності роботи електродів дугових сталеплавильних печей, Тарасов В.К. , Пилипенко С.С. , Єгоров Ю.П. , Власов А.О. (2016)
Гроздєв А.В. - Аналіз конструкцій валкових млинів для підготовки пиловугільного палива та шляхи їх подальшого розвитку, Таратута К.В. (2016)
Николаенко А.Н. - Исследование скорости движения алюминиевой заготовки на литейно-прокатном модуле, Таран Ю.П. (2016)
Ревун М.П. - Розробка математичної моделі й алгоритму розрахунків нагрівання термічно масивних тіл у полуменевих термічних печах камерного типу, Зінченко В.Ю. , Іванов В.І. , Чепрасов О.І. (2016)
Зинченко В.Ю. - Разработка и исследование стадийного режима отопления термических колодцев, Лютый А.П. , Овчинникова И.А. , Матказина Р.Р. , Радченко Ю.Н. (2016)
Гупало Е.В - Использование технологического кислорода в нагревательных печах трубопрокатного цеха, Строменко А.С. , Яшный В.В. (2016)
Качан Ю.Г. - Методика визначення оптимальних енергетичних параметрів термічної печі, що працює на біогазовій суміші, за умови наявності в її камері просторового електричного поля, Коваленко В, Л., Візер А.А. (2016)
Рашевченко Р.В. - Щодо підвищення ефективності використання доменного газу в парогенераторах тец ПАТ "Металургійний комбінат "Запоріжсталь", Чепрасов О.І. , Кузьменко А.А. (2016)
Манідіна Є.А. - Очищення технологічних газів агломераційного виробництва, Рижков В.Г. , Манідін В.С. (2016)
Вітаємо (2016)
Авторський покажчик (2016)
Вимоги до статей, які подають до редакції збірника (2016)
Журба К. О. - Виховання свободи як пріоритетної смисложиттєвої цінності зростаючої особистості (2014)
Красильникова Г. В. - Стан вітчизняної системи моніторингу якості освіти та перспективи її реформування (2014)
Бабенко К. П. - Активізація навичок іншомовного спілкування студентів за допомогою англомовного художнього тексту (на прикладі казки В. Гауфа "Каліф-чорногуз") (2014)
Вишник О. О. - Методичні засади формування комунікативно-мовленнєвих умінь учнів початкових класів (2014)
Друзь Ю. М. - Педагогіка як мистецтво викладання, Гусак Т. М. (2014)
Каплінський В. В. - Теоретичні засади класифікації комунікативних умінь педагога (2014)
Кравцова І. В. - Дистанційний навчальний модуль "Ландшафтознавство": структура, призначення, зміст (2014)
Коломієць А. А. - Використання прикладних задач при вивченні теми "Диференціальні рівняння" як шлях до фундаменталізації навчального процесу (2014)
Огуй І. М. - Організація самостійної роботи іноземних студентів на підготовчому відділенні (2014)
Пономаренко О. В. - Розвиток умінь англомовного читання на початковому етапі навчання в мовному виші (2014)
Постоян Т. Г. - Модерація як технологія управління навчально-виховним процесом у вищій школі: дидактичний аспект (2014)
Ранюк О. П. - Принципи вивчення риторики у вищому навчальному закладі (2014)
Стадник О. Г. - Періодізація створення засобів навчання шкільної географії (2014)
Цецик С. П. - Методика використання задач професійного змісту в математичній підготовці майбутніх екологів (2014)
Чухно О. А. - Реалізація принципу врахування рідної мови в процесі формування слухо-вимовних навичок студентів мовних і немовних спеціальностей (2014)
Брылин Б. А. - Любительское музыкальное творчество молодежи: постановка проблемы (2014)
Бабачук Ю. М. - Педагогічні умови використання спортивних ігор як практичного засобу фізичного виховання в умовах дошкільного навчального закладу (2014)
Брилін Е. Б. - Активізація музично-творчої діяльності студентів ВНЗ як полікультурна проблема, Карасанов Р. Н. (2014)
Галузяк В. М. - Стилі педагогічного керівництва та їх ефективність (2014)
Демченко О. П. - Створення виховної системи сільської школи в контексті педагогічного досвіду В.Сухомлинського (2014)
Мальцева М. В. - Міжособистісні стосунки молодших школярів в економічному просторі (2014)
Мoцар М. М. - Формування полікультурної компетентності майбутніх перекладачів на основі варіативності діалогу й полілогу культур (2014)
Палкін В. А. - Ставлення до сімейних цінностей населення сучасної України (2014)
Сідорова І. С. - Шляхи формування художньо-естетичного досвіду майбутніх учителів у дозвіллєвий час (2014)
Сікалюк А. І. - Роль ціннісних орієнтацій у процесі формування соціально-етичних цінностей майбутніх менеджерів-економістів (2014)
Столяренко О. В. - Міжкультурний підхід як стратегія виховання толерантних взаємин молоді (2014)
Столяренко О. В. - Соціокультурний аспект у вихованні толерантності студентської молоді (2014)
Афанасьєва О. С. - Дослідження літературознавчої компетентності майбутніх учителів зарубіжної літератури у контексті сучасних наукових студій (2014)
Василенко Н. В. - Розвиток творчої активності особистості: технологія, досвід, практика (2014)
Волошина О. В. - Модель підготовки майбутніх учителів до виховання толерантності в учнів основної школи, Дудник Б. М. (2014)
Гащук В. А. - Визначення критеріїв та показників деонтологічної підготовленості майбутніх офіцерів-прикордонників (2014)
Гвяздовська М. Р. - Формування системи професійних цінностей студентів педагогічного університету (2014)
Герасимова І. Г. - Професійна мобільність як необхідна вимога до професійної підготовки сучасного менеджера, Марценюк Н. А. (2014)
Герлянд Т. М. - Компоненти, критерії та показники сформованості загальноосвітньої компетентності майбутніх кваліфікованих робітників аграрного профілю (2014)
Глушок Л. М. - Сучасні педагогічні технології професійної підготовки майбутніх учителів англійської мови в початкових класах (2014)
Гнидюк О. П. - Критерії, показники та рівні готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до фізичного самовдосконалення (2014)
Головня Н. М. - Педагогічна модель формування професійної мобільності майбутнього вчителя на засадах дидактичного вибору (2014)
Грицай Н. Б. - Модель методичної підготовки майбутніх учителів біології у вищому навчальному закладі (2014)
Децюк Т. М. - Особливості становлення професійної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери (2014)
Добровольська К. В. - Чинники професійного самовизначення студентів медичних ВНЗ (2014)
Ерсьозоглу І. - Професійна діяльність менеджерів освіти шкільного рівня (2014)
Жарова О. В. - Проблема формування інформаційної компетентності майбутніх фахівців-радіотехніків у технічних універитетах (2014)
Ігнатова О. М. - Педагогічна майстерність як складова професійної підготовки викладачів іноземної мови, Леонтієва В. А. (2014)
Кінєшева А. Ю. - Прогнозування як складова професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти (2014)
Коростелін М. О. - Уміння попередження конфліктів майбутніх фахівців з товарознавства та комерційної діяльності (2014)
Кубанов Р. А. - Зміст професійної підготовки студентів економічних спеціальностей і показники її якості (2014)
Левчук Н. В. - Самостійна пізнавальна діяльність у змісті еколого-педагогічної підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін (2014)
Любченко О. В. - Педагогічні умови формування управлінських умінь майбутніх фахівців економічного профілю засобами інтерактивних технологій (2014)
Макодай І. І. - Формування культури педагогічного спілкування у майбутніх учителів (2014)
Марлова А. С. - Особливості формування готовності майбутніх лікарів до опрацювання іншомовної фахової літератури (2014)
Марусечко І. - Теоретичні засади формування педагогічного професіоналізму вчителя (2014)
Мельник О. В. - Вивчення іноземних мов студентами-агрономами (2014)
Мисловська С. К. - Сутність і структура інформаційної культури студентів медичних ВНЗ (2014)
Михальчук Ю. О. - Теоретичний аналіз особистісного компонента професійної культури майбутнього менеджера (2014)
Мішенюк Р. М. - Професійна компетентність офіцерів управління органами охорони державного кордону як предмет наукових досліджень (2014)
Нечепоренко М. А. - Дефінітивний аналіз поняття готовності майбутніх учителів іноземних мов до професійно-особистісного саморозвитку (2014)
Нємцева Н. С. - Сутність і характеристика професійно-особистісного становлення майбутнього інженера (2014)
Остраус Ю. М. - Підходи до визначення сутності поняття "професійно-комунікативна культура майбутніх сімейних лікарів" (2014)
Павленко Є. А. - Підготовка фахівців у галузі фізичного виховання: сучасні теорії і концепції (2014)
Петрова А. І. - Формування іншомовної компетентності студентів немовних спеціальностей у педагогічному вищому навчальному закладі (2014)
Полуда В. В. - Особливості професійної діяльності фахівців з готельного обслуговування в сучасних умовах праці (2014)
Прушковська Н. Н. - Способи збагачення творчої діяльності студентів у контексті підготовки музиканта-педагога, Дабіжа К. Л. (2014)
Сакалюк О. О. - Особливості формування і розвитку організаційної культури сучасного закладу освіти (2014)
Сапогов В. А. - Особливості профорієнтаційної роботи в школі на сучасному етапі розвитку освіти в Україні, Костинюк І. С. (2014)
Сорочан Н. Ю. - Особливості практичного застосування інтерактивних технологій навчання у фаховій підготовці майбутніх маркетологів (2014)
Сліпчук В. Л. - Професійна підготовка майбутніх фахівців фармацевтичної галузі в умовах неперервної професійної освіти (2014)
Слюта А. М. - Педагогічні основи проектування змісту професійної діяльності майбутнього еколога в процесі виробничої практики (2014)
Хом’юк В. В. - Особистісно орієнтований підхід до формування математичної компетентності майбутнього інженера-машинобудівника (2014)
Шикова Ю. О. - Підготовка майбутніх учителів до організації учнівського самоврядування в загальноосвітній школі (2014)
Балтремус В. Є. - Етапи розвитку демократичних шкіл (2014)
Барбаш Є. М. - Соціально-педагогічні передумови визначення цілей та об’єктів контролю іншомовних навчальних досягнень у вітчизняній середній школі (70-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Бахов І. С. - Становлення полікультурної освіти канади: історичний аспект (2014)
Мельник Ю. В. - Народні знання та їхній вплив накультурний розвиток подільської сім’ї (перша половина ХХ століття) (2014)
Янченко Т. В. - Соціально-політичні та культурно-наукові умови розвитку педології в Україні (20-ті роки XX ст.) (2014)
Бойчук М. П. - Структура взаємозв’язку між показниками пам’яті та типами репрезентативних систем (2014)
Давидюк М. О. - Зміст етнічних стереотипів сучасного студентства в ситуації воєнізованого конфлікту між державами, Поливана А. С. (2014)
Подоляк М. В. - Психічний розвиток дитини у дослідженнях Степана Балея (2014)
Черненко Н. М. - Сучасні підходи до визначення феномена "ризик" (2014)
Шахов В. І. - Формування мотивації навчально-професійної діяльності студентів (2014)
Goral-Polrola J. M. - Organic speech non-fluency as a communication barrier (2014)
Бордюженко Т. А. - Напрями організації первинної профілактики підліткової залежності від психоактивних речовин (2014)
Василюк А. В. - Стратегії та прогнози розвитку освіти у Польщі (2014)
Клим М. І. - Стратегічні орієнтири розвитку ідей полікультурного виховання в контексті фахової лінгвістичної підготовки студентів у вищих начальних закладах Великої Британії (2014)
Короткова Ю. М. - Зміст іншомовної освіти студентів-філологів в університеті Кіпру наприкінці ХХ – початку ХХІ століття (2014)
Снісар О. А. - Зарубіжний досвід впровадження проблемного навчання в медичну освіту (2014)
Відомості про авторів (2014)
Шиша Е. Н. - Генетическая трансформация растений льна-долгунца (Linum usitatissimum L.) химерным геном GFP-TUA6 для визуализации микротрубочек, Корховой В. И., Баер Г. Я., Гузенко Е. В., Лемеш В. А., Картель Н. А., Емец А. И., Блюм Я. Б. (2013)
Чеботар Г. О. - Уточнення ступеня зчеплення генів Rht8 ТА Ppd-D1 на хромосомі 2D озимої м’якої пшениці, Чеботар С. В., Моцний І. І., Сиволап Ю. М. (2013)
Козеко Л. Е. - Фенотипическая вариабельность проростков Arabidopsis thaliana как результат ингибирования шаперонов Hsp90 (2013)
Сорока А. И. - Дифференциация гаплоидных и дигаплоидных растений рапса на цитологическом и морфологическом уровнях (2013)
Kaur H. - Cytomorphological studies in some members of tribe Paniceae (Poaceae) from district Kangra of Himachal Pradesh (Western Himalayas), Kumari S., Gupta R. C. (2013)
Kumar P. - Chromosome Number and Secondary Chromosome Associations in Wild Populations of Geranium Pratense L. from the Cold Deserts of Lahaul-Spiti (India), Singhal V. K. (2013)
Феськов А. М. - Связь морфологических аномалий сперматозоидов с наличием анеуплоидий в их ядрах у мужчин с астено-, олиго- и тератозооспермией, Жилкова Е. С., Безпечная И. М., Сомова Е. В., Феськов В. А. (2013)
Arencibia-Arrebola D. F - Comparison of micronuclei frequency in bone marrow cells of three rat lines, Rosario-Fernandez L. A., Suarez-Fernandez Y. E., Vidal-Novoa A. (2013)
Bilousov O. O. - The downregulation of the miniature gene does not replicate miniature loss-of-function phenotypes in Drosophila melanogaster wing to the full extent, Katanaev V. L., Kozeretska I. A. (2013)
Ківалов С. В. - Адміністративно-правова природа відносин у сфері проходження служби в органах прокуратури (2010)
Орзіх М. П. - Конституційна модернізація та реформування в Україні (2010)
Скакун О. Ф. - Правосознание – компонент правовой системы или ее предсистема? (2010)
Завальнюк В. В. - Антропологічний вимір глобалізаційних процесів у правовій сфері (2010)
Сумарокова Л. Н. - Юридическая логика: предмет и перспективы развития (2010)
Ивакин А. А. - О вкладе Фридриха Ницше в формирование современной онтологии (размышления над текстом лекций М. Хайдеггера о Ф. Ницше) (2010)
Аракелян М. Р. - Ставлення суспільної думки в Російській імперії до інституту адвокатури напередодні судової реформи 1864 р. (2010)
Дудченко В. В. - Плюралістична теорія джерел права: нові можливості в осягненні права (2010)
Оборотов Ю. Н. - Инфляция власти и права как индикаторы слабого государства (2010)
Овчинникова А. П. - Культурный кризис и интеллектуалы (2010)
Дрёмин В. Н. - Институциональный кризис и криминализация власти в транзитивном обществе: политико-криминологический анализ (2010)
Вітман К. М. - Конфліктність етнічності як загроза етнополітичній стабільності держави (2010)
Крестовська Н. М. - Ювенальна правова культура (2010)
Чанишева Г. І. - Реалізація прав людини у сфері праці та соціального забезпечення: проблеми теорії та практики (2010)
Додін Є. В. - Зміст правоохоронної функції митних органів України (2010)
Зелинская Н. А. - Пиратство как преступление jure gentium (2010)
Тищенко В. В. - Криминалистическая методика расследования: современное состояние и перспективы развития (2010)
Харитонова О. І. - Одеська школа права інтелектуальної власності: початок формування та напрямки дослідження (2010)
Харитонов Є. О. - Школа цивілістики в ОНЮА – НУ ОЮА: традиції та новації (2010)
Ківалова Т. С. - Діалектичний метод та системний підхід як методологічна основа наукових досліджень у галузі цивільного права (на прикладі деліктних зобов’язань) (2010)
Подцерковний О. П. - Про розбіжність економічного змісту та юридичної форми суспільних відносин (2010)
Мінченко Р. М. - Проблеми провадження щодо перегляду судових рішень Верховним Судом України (2010)
Вишняков О. К. - Особливості правового статусу емітентів цінних паперів на внутрішньому ринку ЄС, Яновська І. П. (2010)
Голубєва Н. Ю. - Система зобов’язань у цивільному праві України (2010)
Романадзе Л. Д. - Суб’єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку та зміст та строк дії їх прав (2010)
Латковська Т. А. - Поняття та види джерел банківського права (2010)
Каракаш І. І. - Соціально-філософські аспекти відносин власності на природні об’єкти та їх ресурси (2010)
Бехруз Хашматулла - Сравнительное правоведение как учебная дисциплина: современное состояние, некоторые существующие проблемы и пути их решения (2010)
Пережняк Б. А. - Модернізація і реформування системи центральних органів управління соціально-культурною сферою в ході адміністративної реформи в Україні (2010)
Афанасьєва М. В. - Інженерно-технологічний підхід до законодавства про місцеві вибори (2010)
Крусян А. Р. - Сутність сучасного українського конституціоналізму (2010)
Мішина Н. В. - Формування моральних традицій сучасного українського конституціоналізму (2010)
Григорьев В. А. - Актуализация и правовая регламентация института индивидуальной конституционной жалобы в Украине (2010)
Анцупова Т. О. - Періодизація історії міжнародного процесуального права (2010)
Короткий Т. Р. - Демократизация международного права (2010)
Додіна Є. Є. - Питання повернення культового майна релігійним організаціям (2010)
Аніщук Н. В. - Система гендерного права: поняття та основні структурні елементи (2010)
Дамирли М. А. - Проблема классификации в сравнительном уголовном праве (2010)
Чугуников І. І. - Об’єкт злочину як підстава для побудови системи Особливої частини Кримінального кодексу України (2010)
Полянський Є. Ю. - Актуальні проблеми призначення покарань у кримінально-правовій доктрині та законодавстві США (2010)
Аркуша Л. І. - Значення тіньової економіки в процесі легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності (2010)
Орловська Н. А. - Засади та принципи побудови кримінально-правових санкцій: питання визначення методологічного підходу (2010)
Наші автори (2010)
Topdar N. - A complete genetic linkage map and QTL analyses for bast fibre quality traits, yield and yield components in jute (corchorus olitorius l.), Kundu A., Sinha M. K., Sarkar D., Das M., Banerjee S., Kar C. S., Satya P., Balyan H. S., Mahapatra B. S. (2013)
Емец А. И. - Введение в культуру in vitro, регенерация и генетическая трансформация рыжика посевного (Camelina sativa), Бойчук Ю. Н., Шиша Е. Н., Рахметов Д. Б., Блюм Я. Б. (2013)
Shcherbak N. - Lox-dependent gene expression in transgenic plants obtained via Agrobacterium-mediated transformation, Kishchenko O., Sakhno L., Komarnytsky I., Kuchuk M. (2013)
Коршиков И. И. - Генетическая изменчивость можжевельника высокого (Juniperus excelsa Bieb.) на северном и южном пределах естественного распространения, Николаева А. В. (2013)
Kucherenko A. M. - IL1Β, IL6 and IL8 gene polymorphisms involvement in recurrent corneal erosion in patients with hereditary stromal corneal dystrophies, Pampukha V. M., Drozhyna G. I., Livshits L. A. (2013)
Левченко Л. Ю. - Поліморфізм 896A/G гена TLR4, а не 1196C/T гена TLR4 ТА 2258G/A гена TLR2 визначає тяжкий та ускладнений перебіг атопічного дерматиту у дітей, Ізмайлова О. В., Шликова О. А., Кайдашев І. П. (2013)
Цимбалюк В. І. - Стимуляція холіногенезу в культурі фетальних нервових клітин людини, Васильєва І. Г., Олексенко Н. П., Чопик Н. Г., Цюбко О. І., Галанта О. С. (2013)
Чехун В. Ф. - Оцінка цито- та генотоксичної дії наноферомагнетика та постійного магнітного поля в системі in vivo, Лозовська Ю. В., Лук'янова Н. Ю., Демаш Д. В., Тодор І. М., Налєскіна Л. А. (2013)
Сиволап Ю. М. - Молекулярные маркеры и селекция (2013)
Климишин Д. О. - Гетерологічна експресія генів lndYR та wblAgh у продуцентах антрациклінових антибіотиків, Німець О. Я., Стефанишин О. М., Федоренко В. О. (2013)
Коцаренко Е. В. - Изменение экспрессии гена MGMT под действием экзогенных цитокинов в клетках человека in vitro, Лыло В. В., Мацевич Л. Л., Бабенко Л. А., Корнелюк А. И., Рубан Т. А., Лукаш Л. Л. (2013)
Копыл С. А. - Генетические модификаторы формирования эктопического глаза на крыле у Drosophila melanogaster, Дубатолова Т. Д., Волкова Е. И., Омельянчук Л. В. (2013)
Ciampolini R. - Investigation on the genetic variability of the american pit bull terrier dogs belonging to an italian breeder using microsatellite markers and genealogical data, Cecchi F., Paci G., Policardo C., Spaterna A. (2013)
Циганкова В. А. - Підвищення стійкості рослин ріпака до паразитичної нематоди Heterodera schachtii з використанням технологій РНК-інтерференції, Ємець А. І., Іутинська Г. О., Білявська Л. О., Галкін А. П., Блюм Я. Б. (2013)
Лозовська Ю. В. - Зміна стабільності геному та мітохондріального потенціалу пухлинних клітин у системі in vivo внаслідок впливу наноферомагнетиків з різними розмірами наночастинок, Тодор І. М., Лук'янова Н. Ю., Єфімова С. Л., Боровий І. А., Малюкін Ю. В., Чехун В. Ф. (2013)
Bucci A. - Analysis of chromosome number and speculations on the origin of Arundo donax L. (Giant Reed), Cassani E., Landoni M., Cantaluppi E., Pilu R. (2013)
Антонюк М. З. - Перманентна генетична мінливість у інтрогресивних лініях та амфідиплоїдах Triticeaе, Шпильчин В. В., Терновська Т. К. (2013)
Ференц І. В. - Структурні та кількісні зміни вуглеводних детермінант глікопротеїнів еритроцитарних мембран при введенні агматину за умов експериментального цукрового діабету, Бродяк І. В., Люта М. Я., Сибірна Н. О. (2013)
Гоцуляк Ю. В. - Наукова освіта в Україні: теоретичний та нормативно-правовий контекст, Гальченко М. С. (2016)
Зємба Б. А. - Умови ефективного застосування методів діагностики обдарованих маргінальних учнів (2016)
Кузнецова А. А. - Формування готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти до взаємодії з обдарованими дітьми засобами музичного мистецтва (2016)
Зелений П. О. - Особливості обдарованості старшокласників у природничо-науковій сфері навчальної діяльності (2016)
Лук’янчук Н. В. - Психолого-педагогічна модель формування соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів (2016)
Процик Л. С. - Розвиток інтелектуальної обдарованості та формування конструктивних механізмів психологічного захисту підлітків (матеріали корекційнорозвивальної програми "Розвиток конструктивних механізмів психологічного захисту інтелектуально обдарованих підлітків") (2016)
Васіна В. А. - Виховання дітей засобами музики, Середа С. О. (2016)
Демірджі Т. В. - Аналіз психологічної діяльності з розвитку ідентичності прийомних дітей в умовах замінної сім’ї (2016)
Чудакова В. П. - Діагностичний компонент дослідження "індивідуально-психологічних особливостей особистості", за тестом Р. Кеттелла (форма А), як критерія сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатності (2016)
Дацко О. В. - Програма тренінгу "Навички безконфліктного спілкування учнів" (2016)
Банах С. В. - Тренінг "Їжа та здоров’я" (5–7 класи) (2016)
Скрипник А. І. - Вплив сучасних педагогічних технологій на формування креативності в учнів молодших класів (2016)
Віценко Л. А. - Талант – то крапля здібностей та море праці (2016)
Жерліцин С. О. - Робота з обдарованою молоддю луганщини як провідний напрям відновлення інтелектуального потенціалу та сталого розвитку регіону, Жерліцин Н. С. (2016)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2016)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на травень 2016 року (2016)
Галаєва М. В. - Зв'язок алелів мікросателітних локусів п’ятої групи хромосом з морозостійкістю озимої пшениці, Файт В. І., Чеботар С. В., Галаєв О. В., Сиволап Ю. М. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського