Шишко Н. С. - Цілі користування інтернетом старшокласників з різним рівнем психологічного благополуччя (2015)
Вертель А. В. - Синхронистичность и апофения: философско-психологический анализ (2015)
Посвістак О. А. - Теоретико-методологічні основи психології сім’ї як галузі наукових знань (2015)
Маркова А. С. - Особливості функціонування сімейної системи в родинах, якi займаються спiльним бiзнесом: аналіз проблеми (2015)
Завязкіна Н. В. - Щодо психологічної аргументації правових норм у цивільному процесі (2015)
Крамченкова В. О. - Наукові підходи до дослідження тютюнової адиктивної поведінки (2015)
Попелюшко Р. П. - Психологічні особливості зниження рівня посттравматичного стресового розладу в учасників бойових дій (2015)
Верлата А. С. - Специфіка жанрових структур у драматургії Василя Пачовського (2016)
Віват Г. І. - Місце і роль фразеологізмів у поетичному просторі Ліни Костенко, Гриньків О. В. (2016)
Voronovska L. G. - Complementarity of multicultural pheniomena as theoretical problem of modern humanitarian knowledge (2016)
Гарачковська О. О. - Журналістська та літературознавча спадщина В.І. Дудка в рецепції українських і зарубіжних дослідників (2016)
Денискіна Г. О. - Парадоксальні висловлення: типологія, семантика, функції (на матеріалі есе Юрія Шереха (Шевельова)) (2016)
Дмитренко Н. В. - Між тоталітарним пеклом та споживацьким раєм. Роман-антиутопія Олдоса Хакслі "Прекрасний новий світ" (2016)
Довбня Л. Е. - Агатангел Кримський – подвижник української мовознавчої науки, Товкайло Т. І. (2016)
Жигалова М. П. - Духовные ценности в литературе белорусско-польского пограничья (на примере интерпретации и анализа в вузе переводов произведений Ю.И. Крашевского) (2016)
Ivashchenko О. А. - Borrowings and their historical reasons (2016)
Козубенко Л. М. - Загальнолюдська парадигма малої прозі Рея Бредбері (2016)
Кузьменко В. І. - Книги Михася Ткача "Зойк сови" і "Малярство" на перехресті літературно-критичних та мистецтвознавчих вимірів (2016)
Матусевич Л. М. - Реалізація принципів кооперації та ввічливості у комунікативній ситуації дозволу (2016)
Pangelova М. B. - Features of depiction of justice system and its representatives in the legal thriller by John Grisham (2016)
Поповський А. М. - Українські топоніми із спонукальними дієслівними формами (2016)
Свириденко О. М. - Опозиція "мова/мовлення – мовчання/німота" в художньому світі О. Стороженка (2016)
Смольницька О. О. - Релігійна символіка в поезії Віри Вовк (Ріо-де-Жанейро): проблема ієротопії (2016)
Ткачук Т. П. - Ідентифікаційна функція мови в білінгвальному середовищі (на прикладі міста Вінниці) (2016)
Філіпенко О. І. - Передумови появи феномену науково-художнього осмислення минулого в рецепції Докії Гуменної (2016)
Фонарь В. С. - Лабиринт индивидуальности Виктора Телеукэ сквозь призму мифологического метода А.Ф. Лосева (2016)
Цуркан І. М. - Символічний вимір природи у творчості Олександра Олеся та європейських символістів (2016)
Шарагіна О. В. - Естетичне призначення митця у поетичній творчості "Тихих ліриків" (2016)
Шевченко Р. А. - Контроль партии над Союзом Писателей Молдовы (1963–1987) (2016)
Olkhovyk М. V. - Scandinavian neo-mythologism as the principle of the late XX – early XXI c. literature (by the example of "American gods" by Neil Gaiman), Shinkarenko О. І. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Грубник В. В. - Возможности лапароскопической резекции желудка по поводу гастроинтестинальных стромальных опухолей, Ковальчук А. Л., Малиновский А. В., Баранников К. В. (2016)
Сипливый В. А. - Диагностика и хирургическое лечение синдрома Мirizzi, Евтушенко Д. В., Петренко Г. Д., Андреещев С. А., Евтушенко А. В. (2016)
Лисенко Р. Б. - Обгрунтування вибору виду, розташування та способу фіксації імплантата при алопластиці складних дефектів черевної стінки (2016)
Барало І. В. - Результати симультанної передочеревинної пластики пахвинної грижі з одномоментною залобковою простатектомією, Горовий В. І., Капшук О. М., Кобзін О. Л., Потєха Ю. Б. (2016)
Насибов Э. Я. - Эффективность санации брюшной полости раствором супероксиддисмутазы при лечении перитонита для восстановления функциональной активности почек (2016)
Матящук А. С. - Критерії та клінічне значення ехографічних паттернів аномальної деформації лівого шлуночка, Костилєв М. В. (2016)
Никульников П. И. - Влияние препарата плестазол на гиперплазию внутренней оболочки сосудов у больных при облитерирующем атеросклерозе артерий нижних конечностей после реконструктивных операций, Быцай А. Н., Лысак Л. И., Яценко А. И., Абраменко А. В. (2016)
Бойко В. В. - Лечение и профилактика осложнений стернотомного доступа при операциях на органах грудной полости, Иванова Ю. В., Васильев Д. В., Шафер Я. В., Мушенко Е. В. (2016)
Опанасенко Н. С. - Применение видеоассистированной резекции легкого по поводу туберкулеза легких, Кшановский А. Э., Терешкович А. В., Коник Б. Н., Леванда Л. И. (2016)
Завгородний С. Н. - Нужно ли выполнять центральную лимфодиссекцию при высокодифференцированной микрокарциноме щитовидной железы?, Данилюк М. Б., Рылов А. И., Доля О. С. (2016)
Ковальов О. П. - Особливості оперативного лікування рецидивного зоба, Люлька О. М., Нємченко І. І., Дудченко М. О., Кравців М. І., Ляховський В. І. (2016)
Сагалевич А. И. - Особенности чрескожной нефролитотрипсии в положении больного лежа на спине, Возианов С. А., Джуран Б. В., Когут В. В., Гайсенюк Ф. З., Сергийчук Р. В. (2016)
Велигоцкий А. Н. - Морфофункциональные особенности течения гнойно–септического раневого процесса при воздействии низкодозированного вакуума, Савицкий Р. В., Довженко А. Н., Леонов А. В. (2016)
Михайлусов Р. Н. - Тампон губчатый микропористый для механической очистки огнестрельных ран (2016)
Гуцуляк А. І. - Оцінка біліодигестивних та міжкишкових анастомозів, сформованих за методом високочастотного електрозварювання тканин, в експерименті (2016)
Цимбалюк В. І. - Тривала персистенція біосумісного стороннього тіла у хребтовому каналі за відкритої проникної травми спинного мозку: клініко–експериментальні та патоморфологічні особливості, Медведєв В. В., Семенова В. М., Гридіна Н. Я., Ямінський Ю. Я., Сенчик Ю. Ю., Драгунцова Н. Г., Рибачук О. А., Дичко С. М., Петрів Т. І. (2016)
Коржик Н. П. - Стан амбулаторної хірургії в умовах реформування галузі охорони здоров’я України (2016)
Скумс А. В. - Тотальна панкреатектомія, Криничка К. В. (2016)
Кравців М. І. - Спостереження рецидивної біліарної непрохідності кишечнику, Дудченко М. О., Люлька О. М., Райян Норалдін М. А., Ляховський В. І. (2016)
Yermoshenko A. - Gender responsive budgeting initiatives in Switzerland (2016)
Сафонов Ю. М. - Адаптація міжнародного досвіду при реалізації антикризової монетарної політики України (2016)
Матвєєв В. В. - Нефінансова звітність як складова управління соціальною відповідальністю підприємств виноробної галузі (2016)
Чайковська В. П. - Електронна комерція в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку (2016)
Вітряк Т. Б. - Методичні аспекти моделювання залежності рівня зайнятості від обсягів капітальних інвестицій (2016)
Федулова І. В. - Дослідження структурних змін ефективності використання капіталу (2016)
Шевченко Ю. А. - Формування інвестиційної поведінки ТНК у глобальному середовищі (2016)
Gutkevych S. - Model of product quality management, Punchak L. (2016)
Осецький В. Л. - Організаційні форми міжуніверситетської співпраці у структурі вищої освіти, Татомир І. Л. (2016)
Інформація (2016)
Титул, зміст (2016)
Дребот О. І. - Напрями економічного механізму в раціональному природокористуванні в контексті європейської інтеграції України, Гадзало А. Я. (2016)
Свиноус І. В. - Теоретико-організаційні засади формування системи управління виробничими витратами сільськогосподарських підприємств, Гаврик О. Ю., Іванова Л. С. (2016)
Мних М. В. - Соціально-економічні проблеми ефективності функціонування особистого страхування в Україні (2016)
Крисак А. І. - Перспективні напрями інституціоналізації земельних відносин на засадах сталого розвитку (2016)
Маркова Є. Ю. - Управління економічною безпекою в стратегії розвитку рибодобувних підприємств (2016)
Хаєцька О. П. - Формування й ефективне функціонування організаційно-економічного механізму цукробурякового виробництва (2016)
Вдовиченко А. В. - Перспективні напрями державної підтримки органічного сільського господарства в Україні (2016)
Слободяник А. М. - Проблеми забезпечення кадрами закладів культури агропромислових районів (2016)
Комарніцький І. О. - Оцінка альтернатив проведення конкурсу Євробачення-2017 в містах України (2016)
Горіна Г. О. - Дослідження етимології поняття "економічний простір" як базису категоріального апарату феномену просторової поляризації (2016)
Костюк Т. О. - Інноваційна модель розвитку м'ясо-молочної галузі як елемент зміцнення економічної безпеки сільського господарства України (2016)
Котковський Р. В. - Теоретичні аспекти комплексного оцінювання бюджету реалізації залізорудної сировини гірничо-збагачувальних підприємств України (2016)
Титул, зміст (2016)
Маркова Є. Ю. - Удосконалення організаційно-економічного механізму господарювання підприємств рибної промисловості (2016)
Сітковська А. О. - Формування механізму управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства (2016)
Шамборовський Г. О. - Динаміка та структура доходів населення в Україні в 1991—2015 рр. (2016)
Нагорний Є. О. - Інвестиційний контролінг у фінансовому забезпеченні розвитку аграрних підприємств (2016)
Малюченко К. О. - Ефективність матеріального стимулювання працівників сільського господарства в Україні (2016)
Дергалюк М. О. - Поліпшення виробничо-технічного потенціалу агропромислового комплексу регіонів України за рахунок лізингу (2016)
Затуливітер Ю. С. - Статистичний облік екологічних витрат та методи їх оцінки (2016)
Зеленко О. М. - Сутність заготівельної діяльності в сільському господарстві як об'єкта управління (2016)
Антіпов А. А. - Поширення, вікова динаміка параскарозної інвазії у коней та ефективність бровермектин гелю, Гончаренко В. П., Шаганенко В. С., Джуринський О. М. (2013)
Байматов В. Н. - Цитопатогенный эффект у мышей при герпесной инфекции, Хромова Е. В. (2013)
Berezovskyi А. - Determination of protective capacity Mikrostimulin in experimental infectious synovitis chickens, Fotina А., Kovalenko А. (2013)
Білан А.В. - Хроматографічні методи визначення мікотоксину моніліформіну (2013)
Брошков М. М. - Імунофізіологічний стан організму собак за різних показників індексу навантаження, Найда В. О. (2013)
Буряк Є. І. - Особливості прояву реакції мононуклеарів крові на туберкулін in vitro (РМК) при сенсибілізації організму корів атиповими мікобактеріями, Лісовий І. П. (2013)
Вельбівець М. В. - Поширення, причини, патогенез і лікування за післяродового метриту у корів, Плахотнюк І. М., Ордін Ю. М. (2013)
Гірковий А. Ю. - Вплив імунізації на морфологічні показники крові курчат, інвазованих збудниками еймеріозу, Стибель В. В. (2013)
Готовский Д. Г. - Использование препарата "Перкат" для дезинфекции животноводческих помещений, Фомченко И. В. (2013)
Гутий Б. В. - Вплив мевеселу та Е-селену на активність глутатіонової системи крові бугайців при кадмієвому навантаженні (2013)
Дворська Ю. Є. - Мікотоксини в кормах птиці: оцінка ризику (2013)
Довгій Ю. Ю. - Ефективність бровітакокциду та його вплив на імунологічні показники крові курей, уражених еймеріями, Олійник Г. П., Дубова О. А., Кушнірова Г. А., Довгій М. Ю. (2013)
Євстаф'єва В. О. - Удосконалення методів приготування препаратів in toto за малофагозів курей, Хижня Л. Ю. (2013)
Зайцева Д. - Влияние суспензии хлореллы на биопродуктивные и гематологические показатели у цыплят-бройлеров, Баланеску С., Войницкий Е., Кочу В., Кошман С. (2013)
Заліська І. І. - Ефективність інтраваскулярного лазерного опромінення крові у корів за лікування поверхневого гнійного пододерматиту (2013)
Замазій А. А. - Елементи біотехнології відтворення великої рогатої худоби – показники статевого циклу корів (2013)
Землянський А. О. - Показники ліпідограми в собак за ожиріння, Старицький О. Ю., Бабенко О. П. (2013)
Знамеровський В. Є. - Надання допомоги безпритульним тваринам в БУ "Притулок для захисту і допомоги безпритульним тваринам" м. Одеса, Наумова І. І. (2013)
Іовенко А. В. - Епізоотична ситуація з сибірки у південному регіоні України (2013)
Камбур М. Д. - Використання мікроелементів тканинами молочної залози свиноматок з різними типами вищої нервової діяльності за 21-у добу лактації, Замазій А. А., Піхтірьова А. В., Кассіч В. Ю. (2013)
Канівець Н. С. - Комплексне лікування телят з виразками язика (2013)
Клименко О. С. - Порівняльна ефективність способів діагностики сетаріозу великої рогатої худоби, Кручиненко О. В. (2013)
Кобиш А. І. - Ветеринарно-санітарна експертиза молока коров’ячого незбираного (2013)
Коваль Г. М. - Вплив дефіцитних мікроелементів (Cu, Mn, Co, Se, Fe) та їх метіонатів на морфологічний склад туш бугайців поліської м’ясної та симентальської порід, Васерук Н. Я. (2013)
Ковбасенко В. М. - Санітарна оцінка ковбас, що надходять в реалізацію, Ушаков Ф. О. (2013)
Koreneva Zh. B. - Influence of a flour from bones, meat and a feather on indexes of quality of products of poultry farming, Hostrik V. M., Кrikyn V. N. (2013)
Korytniak A. - Clinical and hematological parameters of clinically healthy dogs (2013)
Костюк В. К. - Лімфатичне русло шлунка вовка – Canis lupus, Максименко О. М. (2013)
Кузьмина Н. - Активність ензимів малат-аспартатного шунта та антиоксидантного захисту репродуктивних органів і епідидимальних сперміїв щурів, Остапів Д. (2013)
Кулинич С. М. - Окремі показники імунного захисту слізної рідини молодняку великої рогатої худоби за гострого катарального кон’юнктивіту, Мельничук В. В. (2013)
Купчинська С. С. - Особливості антиоксидантного статусу в організмі собак залежно від віку, Койнаш М. Г. (2013)
Лавріненко І. В. - Вплив румосолу на окремі показники поствакцинального імунітету у собак (2013)
Лобойко Ю. В. - Ефективність застосування протипаразитарного препарату "Бровермектин-гранулят" за ектопаразитів коропа, Стибель В. В. (2013)
Мазовська С. В. - Випадок діагностування аденокарциноми шлунку у дельфіна афаліни (Tursiops truncatus ponticus), Каганова Н. В., Дон-Іофе О. В., Телига О. В. (2013)
Мазур І. Я. - Розповсюдження еймеріозу курей у птахівничих господарствах західних областей України (2013)
Морозов М. Г. - Порівняльна ефективність різних методів лікування гриж з широкими грижовими воротами у великої рогатої худоби (2013)
Нагорна Л. В. - Ектопаразитофауна у страусівничих господарствах північно-східного регіону України (2013)
Ордін Ю. М. - Біохімічний профіль крові корів за норми і акушерської патології, Плахотнюк І. М., Вельбівець М. В. (2013)
Передера О. О. - Динаміка білкових фракцій сироватки крові за різних схем щеплення цуценят (2013)
Півень О. Т. - Сезонна та вікова динаміка аноплоцефалятозів овець в умовах господарств півдня Одеської області (2013)
Плоский Є. В. - Фармакологічна корекція м’язового стомлення у рисистих коней, Куценко П. Я. (2013)
Пчелінська Л. В. - Судова експертиза при вогнепальних пораненнях собак, Хімич М. С., Янак О. М. (2013)
Роман Л. Г. - Динаміка маститу сухостійних корів (2013)
Свідерський В. С. - Оцінка ризику транскордонної хвороби (на прикладі африканської чуми свиней в Україні), Деркач І. М., Даценко Р. А. (2013)
Сергєєва О. В. - Кістозні патології яєчників у телиць статевої та фізіологічної зрілості, Єнін О. В., Шпилева Л. О., Жигалова О. Є., Тимошенко О. П. (2013)
Соловйова Л. М. - Клінічний перебіг та лікування собак за демодекозу, Опрощенко М. М. (2013)
Стоянов Л. А. - Аскаридоз екзотичних рептилій в Україні (2013)
Тищенко М. Г. - Реакція різних статевовікових груп свиней на дію температурного фактору в умовах глобального потепління, Горбатенко І. Ю. (2013)
Тімченко О. В. - Визначення терморезистентності культур Staphylococcus aureus ізольованих з молока та молочних продуктів (2013)
Тодоров М. І. - Потенціювання біоферону еміцидіном, під час реабілітаційних заходів при гострих розладах травлення у телят, Улизько С. І. (2013)
Трокоз В. О. - Вплив наноцитратів біогенних металів на організм дубового шовкопряда (2013)
Усатенко В. П. - Применение апифитопрепаратов в ветеринарной медицине, Цуркану Ш. П., Якимова Т. В., Доника Н. Н., Доника В. Г., Мороз М. В. (2013)
Фомченко И. В. - Использование растительного биостимулятора для повышения адаптивных свойств организма животных и птиц, Готовский Д. Г., Кондакова В. В. (2013)
Фотіна Т. І. - Оцінка бактерицидних властивостей дезінфекційного препарату Бі-дез, Коваленко І. В. (2013)
Фотіна Т. І. - Визначення гострої токсичності препарату "Цефтіоклин" в експерименті, Левченко А. Г. (2013)
Франчук Л. О. - Моніторинг еймеріозної інвазії кролів в господарствах Одеської області (2013)
Хохлов С. М. - Структурні особливості ендотеліального шару артеріоло-венулярних анастомозів кровоносної сітки плавального міхура коропових риб, Крюкова М. І., Романенко К. І. (2013)
Черчел И. - Распространение полипаразитизма овец в разных зонах Молдовы, Томша М., Болокан Н., Максименко С. (2013)
Чубов Ю. О. - Перспективи застосування біологічно активної добавки "Антиконкримент" для корекції обміну речовин у дрібних тварин, Макаревич Т. В. (2013)
Чубов Ю. О. - Антигомотоксична терапія – можливості і перспективи у ветеринарній медицині, Очеретна Л. П., Артьоменко Н. В. (2013)
Шарандак П. В. - Вплив мінеролу та Е-селену на функціональний стан нирок та печінки вівцематок Луганської області (2013)
Шемет О. С. - Диференційна діагностика стронгілятозів коней в умовах господарств Полтавської області (2013)
Shkromada O. I. - Veterinary and sanitary estimation of swine slaughter products using Bi-dez disinfectant (2013)
Щербакова Ю. В. - Упередження негативного метаболічного впливу мегестрол ацетату на організм кішок, Смолянінов Б. В. (2013)
Якуб Г. - Содержание нитратов и нитритов в мясе разных видов животных, Баланеску С., Гурдис В., Кочу В., Чиоса А. (2013)
Титул, зміст (2016)
Карташова Л. А. - Відкритий мережевий ресурс "Accent": інноваційні можливості для освітян (2016)
Стрижак О. Є. - Управління знаннями — головна парадигма сучасної освіти (2016)
Колос К. Р. - Засоби побудови і реалізації індивідуальних траєкторій підвищення кваліфікації педагогічних працівників (2016)
Пeтрович С. Д. - Використання технології розвитку критичного мислення в процесі проведення освітнього хакатону, Тичук Р. Б. (2016)
Комарова О. В. - Моделювання біологічних процесів у старшій школі засобами комп’ютерних технологій (2016)
Смирнова І. М. - Професійне використання мультимедійних технологій у процесі методичної підготовки майбутніх учителів технологій (2016)
Підгорна Т. В. - Навчення учнів пошуку хімічних відомостей в мережі Інтернет (2016)
Кіт І. В. - Методичні особливості інтеграції курсів інформатики та робототехніки, Кіт О. Г. (2016)
Стеценко І. Б. - Лего-конструювання як компонент STREAM-освіти для дошкільників (2016)
Лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 р. №1/9-437 "Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році. Інформатика" (2016)
Лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 р. №1/9-434 "Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році. Інформатика" (2016)
Результати XXIX Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики (2016)
Добровольська В. В. - Світлій пам’яті вченого, педагога, наставника, Збанацька О. М., Кириленко О. Г. (2015)
Василенко О. М. - Михайло Семенович Слободяник – видатний український учений-бібліотекознавець, Воскобойнікова-Гузєва О. В. (2015)
Палеха Ю. - М. С. Слободяник – науковець, організатор і генератор ідей (2015)
Боряк Т. Г. - Дорогому вчителю (2015)
Горбань Ю. І. - Термінологічний аналіз предметної сфери процесу зберігання книжкових пам’яток у бібліотеках України (2015)
Халецька Л. П. - Цифрове збереження електронних документів на прикладі діяльності Національної бібліотеки Франції (2015)
Малиновський О. Б. - Мультимедійні ресурси в інформаційному обслуговуванні користувачів бібліотек, Ржеуський А. В., Веретеннікова Н. В., Кунанець Н. Е. (2015)
Денисюк Ж. З. - Видання історичних праць Інститутом Дослідів Волині (1949-2007 рр.) (2015)
Каракоз О. О. - Вплив радянської цензури на трансформацію читацьких інтересів у масових бібліотеках України (2015)
Філіпова Л. Я. - Електронний документообіг у системах зарубіжного судочинства: аналітичний огляд, Вдовіна О. О. (2015)
Шевченко О. В. - Визначення місця електронного документа в електронній комерції (2015)
Свердлик З. М. - Організація роботи з вхідними документами в органах міського самоврядування м. Києва (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Бриль Ю. О. - Практика розвитку документознавчої освіти в Україні (2015)
Вєдєнєєв Д. В. - Архівно-документальні матеріали радянських спецслужб як джерело вивчення житія та наукової діяльності святителя Луки Кримського (В. Ф. Войно-Ясенецького) (2015)
Кириленко О. - До історії формування та наукового опрацювання архіву Українського Вільного Університету в Мюнхені, Яценко О. (2015)
Цзя І. - Проблеми збереження кінодокументів у фільмотеках КНР (2015)
Черняк І. - Внесок О. С. Сокальського у розбудову навчальних закладів культури та мистецтва (1953-1964 рр.) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Науково-практична конференція аспірантів та студентів "Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство: історія, сучасність, перспективи" (2015)
Кафедра інформаційних комунікацій та бібліотекознавства оголошує набір студентів (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Анісімов М. - Структурування модульних елементів в процесів вивчення електромонтажних робіт (2014)
Бережний Ю. - Особливості професійного самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних органів (2014)
Брехунець А. - Психолого-педагогічні основи формування графічних понять на уроках креслення (2014)
Гляненко К. - Вдосконалення мовленнєвих навичок на уроках української мови (2014)
Гуцуляк Л. - Взаємодія сім’ї і школи як чинник оптимізації формування та розвитку особистості (2014)
Дзюбенко О. - Роль Д. М. Гродзинського в розвитку та встановленні радіобіологічної освіти в України (2014)
Захарченко А. - Формування професійної майстерності майбутніх учителів музики у процесі виконавської діяльності (2014)
Клименко А. - Практичні аспекти використання мультимедійних презентацій у викладанні іноземних мов (2014)
Кожуховська Л. - Традиційне та інноваційне в методиці викладання мови і літератури в школі у поглядах Н. Й. Волошиної та О. М. Біляєва, Дига Н. (2014)
Колос М. - Етнокультурні витоки вітчизняної хорової культури в професійному становленні вчителя музики (2014)
Лазуріна Н. - Головні чинники формування громадянської компетентності особистості (на прикладі українського громадянського простору) (2014)
Ляшко М. - Мультимедійні технології як інноваційна складова музичного навчання і виховання (2014)
Малишева А. - Інтерактивні методи мовленевої підготовки студентів, Бабій С. (2014)
Маруфенко О. - Стан вокальної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва в системі неперервної художньо-педагогічної освіти (2014)
Петько Л. - Актуальність формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету (2014)
Розсоха А. - Українські сімейні традиції у вихованні молодших школярів (2014)
Сидоренко М. - До проблеми готовності майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів до оцінювання якості освітньої діяльності (2014)
Стрілько В. - Українське національно-патріотичне виховання в нормативно-правових актах України (2014)
Фурса І. - Використання здоров’язберігаючих технологій у професійній підготовці майбутніх учителів біології (2014)
Янц Н. - Риторична компетентність як складова професійної компетентності соціального педагога (2014)
Бочаріна Н. - Соціально-психологічні особливості суїцидального ризику підлітків, Гріненко А. (2014)
Видолоб Н. - Умови подолання психологічного дискомфорту підлітків (2014)
Стеценко А. - Психологічний аналіз фрустраціїних ситуацій (2014)
Темрук О. - Проблема емоційного інтелекту на сучасному етапі розвитку психологічної думки, Колісник Л. (2014)
Хаметова Л. - Психологічне обгрунтування розвитку здібностей у майбутнього викладача вишу: теоретичний аналіз (2014)
Касьянов Д. - Проблеми і перспективи впровадження нанотехнологій в Україні (2014)
Коцур В. - Державна молодіжна політика в Україні та механізми її реалізації на початку 90-х років ХХ ст. (2014)
Морозов В. - Роль громадських організацій і студентського самоуправління у сучасному педагогічному процесі: європейський досвід та українські реалії навчальному закладі (2014)
Шелюк Л. - Засади і проблеми впровадження громадянської освіти (2014)
Відомості про авторів (2014)
Балл Г. О. - Взаємодія гумонітарної та природничонаукової традицій в опрацюванні категорії особистості у психології (2013)
Карпенко З. С. - Сучасний стан аксіопсихологічних досліджень в Україні (2013)
Буняк Н. А. - Адаптація студентів до навчання у вищих навчальних закладах (2013)
Чайкіна Н. О. - Вплив "Я"-базового і "Я"-ситуаційного на адаптивну стратегію особистості (2013)
Лавріненко В. А. - Психологічні особливості становлення смислової сфери підлітків (2013)
Калюжна Ю. І. - Методичні аспекти підготовки майбутніх психологів до роботи у системах "Людина-техніка" (2013)
Титаренко Т. М. - Особистістне самоконструювання: циклічно-поступальна динаміка (2013)
Седих К. В. - Проблема взаємодії між різними системами інтрапсихічного простору людини в контексті психотерапії (2013)
Назар М. М. - Потенціали інтернет-тренінгів для оптимізації психологічного стану студентів (2013)
Рибалка В. В. - Наукові визначення особистості та персонологічне мислення психолога і педагога (2013)
В. О. Моляко-75-річний ювілей (2013)
В. О. Татенко-55-річний ювілей (2013)
О. С. Кочарян-55-річний ювілей (2013)
В. П. Зінченко-до 80-ліття Харківської психологічної школи (2013)
Гошовський Я. О. - Сім'я та освітні інституції: психологія системної взаємодії (2013)
Зязюн І. А. - Особистість в освіті: етнонаціональна сомобутність та глобалізація полікультурного світу (2013)
Правила підготовки рукописів для публікації в журналі "Психологія і особистість" (2013)
Арабаджи Н. Б. - Власна цінність правового порядку у правовій площині (2016)
Серебро М. В. - Сучасна та національна держава: концептуальні основи та перспективи (2016)
Стрілець В. В. - Нормотворча та організаційна діяльність революційних комітетів Полтавської губернії в господарській сфері (грудень 1919 – квітень 1920 рр.) (2016)
Трихліб К. О. - Забезпечення основних прав і свобод людини (2016)
Хряпченко В. П. - Розуміння комплексних галузей українського права (2016)
Ярошенко М. О. - Запобігання корупції в системі губернської адміністрації в Наддніпрянській Україні (друга половина XIX – початок XX ст.) (2016)
Баргілевич М. І. - Шляхи вдосконалення процедури імпічменту Президента в Україні крізь призму досвіду зарубіжних країн (2016)
Бориченко К. В. - Міжнародні гарантії права сімей з дітьми на соціальний захист (2016)
Галкіна М. І. - Теоретична сутність, еволюція та зміст поняття "концепція прав людини" (2016)
Журавльова Г. С. - Розуміння принципу рівності в період Середньовіччя та Ренесансу (2016)
Заворотченко Т. М. - Проблеми захисту виборчих прав громадян у контексті побудови громадянського суспільства (2016)
Омелян С. Б. - Порядок формування органів конституційної юстиції в демократичних державах світу як основна передумова незалежності конституційного правосуддя (2016)
Смук М. М. - Проблема визначення народу як суб’єкта права законодавчої ініціативи (2016)
Сорока О. С. - Забезпечення реалізації права людини на розвиток органами місцевих влад (2016)
Хромей В. В. - Етапи становлення конституційного права людини на працю в Україні (2016)
Чуба В. Д. - Конституційно-правовий статус коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України: сутнісний і структурно-функціональний аспекти (2016)
Шершун К. П. - До питання про межі конституційно-правового регулювання економічних відносин (2016)
Юркевич Х. І. - Концептуальні проблеми вивчення представницького мандата в європейській конституційній доктрині (2016)
Андрієнко В. В. - Зміст договору форфейтингу (2016)
Брюховецька М. С. - Посмертне донорство органів: презумпція погодження або непогодження (2016)
Колядіна Н. Г. - Повернення позовної заяви як процесуальний інститут, покликаний встановити рівновагу між зловживанням правом на позов та його реалізацією (2016)
Коровяк Б. Е. - Охорона власності прав вкладників неплатоспроможних банків на грошові кошти в іноземній валюті (2016)
Кравчук П. С. - Сучасний стан трудової міграції та перспективи регламентування трудових відносин (2016)
Мазур В. В. - Механізм цивільно-правового регулювання: теоретико-методологічний аспект (2016)
Матущак М. Р. - Особливості правового регулювання відносин, що виникають із договору найму (оренди) нежитлових приміщень, в Україні, Російській Федерації та Федеративній Республіці Німеччина (2016)
Мельник Я. Я. - Форма судового засідання як елемент режиму цивільної процесуальної безпеки при здійсненні цивільного судочинства (2016)
Парасюк В. М. - Порушення права на одержання соціальних виплат, які належали спадкодавцеві (аналіз судової практики), Гринь Л. М. (2016)
Рибка І. Є. - Становлення та розвиток законодавства про визнання фізичної особи неплатоспроможною в Україні (2016)
Романів В. Я. - Будівля, інша капітальна споруда як предмет договору оренди нерухомого майна (2016)
Ромащенко І. О. - До питання про можливість визнання припинення правовідношення як способу захисту заходом цивільно-правової відповідальності (2016)
Сумкін С. О. - Загальна характеристика договору перевезення пасажира та багажу (2016)
Устінський А. В. - Щодо питання про відповідальність за договором про надання готельних послуг (2016)
Юркевич Ю. М. - Повні товариства за законодавством України (2016)
Грудницький В. М. - Попередження зловживання монопольним (домінуючим) становищем (2016)
Манзюк В. В. - Договір як правова форма залучення інвестицій в об’єкти капітального будівництва державної й комунальної форм власності, Філіп М. В. (2016)
Фролов О. М. - Реалізація компетенції міжнародного арбітражу щодо вжиття протипозовних заходів (2016)
Череднікова Т. М. - Державне регулювання конкуренції у відносинах із поставки нафти й нафтопродуктів (2016)
Янишен Б. В. - Енергетична безпека як складова національної безпеки: понятійний апарат і смислові взаємозв’язки (2016)
Кайтанський О. С. - Правові аспекти соціального обслуговування молоді в Україні (2016)
Шемелинець І. І. - Співвідношення понять нагляду і контролю в трудовому законодавстві, Позняк О. П. (2016)
Сорочишин М. В. - Визнання незаконним та скасування актів роботодавця як спосіб захисту трудових прав (2016)
Дмитренко І. М. - Сільськогосподарське виробництво органічної продукції як один із чинників забезпечення біологічної безпеки: правовий аспект (2016)
Кобецька Н. Р. - Природоресурсні дозволи в системі документів дозвільного характеру (2016)
Кононов В. В. - Недоцільність вирішення окремих видів земельних спорів в порядку позовного провадження, Петровська М. П. (2016)
Лісова Т. В. - Щодо питання про відновлення земель як виду земельних відносин (2016)
Ліхтер М. П. - Правове забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя у містах (2016)
Піддубна Д. С. - Eкономічні та соціальні факти в процесі втілення органічного виробництва (2016)
Біографія (2015)
Наукова школа (2015)
Андрейчук Н. І. - Потенціал лінгвосеміотичної інтерпретації для розвитку перекладознавчих студій (2015)
Бабелюк О. А. - Поетика спонтанності постмодерністського наративу (2015)
Воробйова О. П. - Мімезис примарного в художньому дискурсі Вірджинії Вулф (2015)
Домброван Т. И. - Текст в научном творчестве профессора Ирины Михайловны Колегаевой (2015)
Жаборюк О. А. - Mова, мислення та мистецтво (діалектика взаємовідношень), Жаборюк І. А. (2015)
Зубов М. І. - Поточний рік vs. поточний рахунок: європейський контекст мовного образу (2015)
Карпенко О. Ю. - Індивідуальний ергонімічний фрейм (2015)
Кондратенко Н. В. - Дискурсивна парадигма досліджень художнього тексту (2015)
Кухаренко В. А. - О нетрадиционном нарративе (2015)
Левицкий А. Э. - Стратегии адресации в профетическом дискурсе (2015)
Мартынюк А. П. - Стратегия как базовый инструмент когнитивного анализа коммуникации (2015)
Матузкова Е. П. - Английская идентичность как лингвокультурный гиперконцепт (2015)
Морозова И. Б. - Речевая мимикрия как коммуникативная игра: гештальт-анализ (2015)
Морозова О. І. - Модифікації базової тональності неправдивих висловлень (2015)
Пихтовникова Л. С. - Самоорганизация когнитивной системы при создании речевого произведения: преимущества и ограничения (2015)
Потапенко С. И. - Непредвзятость или война слов? (2015)
Приходько Г. І. - Біокогнітивна сутність оцінки (2015)
Разинкина Н. М. - Зевгма: учебный материал с вопросами и заданиями (на материале английского и русского языков) (2015)
Ребрій О. В. - Естетичний функціоналізм як принцип художнього перекладу (2015)
Самохина В. А. - Шекспировская феноменология как интертекстовая реальность (2015)
Селіванова О. О. - Метафоричні трансформації в перекладі (на матеріалі роману М. Булгакова "Майстер і Маргарита" та його українського перекладу) (2015)
Солощук Л. В. - Дискурсивна особистість у світлі теорії полікодовості комунікативного процесу (2015)
Фоменко Е. Г. - Субъект художественной коммуникации и коммуникативные парадигмы художественных произведений в концепции И. М. Колегаевой (2015)
Швачко С. О. - Статус вербальних маркерів у лексико-семантичній парадигмі оцінювання (2015)
Шевченко И. С. - Этюды об интердискурсивности (2015)
Ilchenko O. - James Thurber as a master of parody: an interdiscursive take (2015)
Petlyuchenko N. - Prosodic and kinetic means of aggressive impact in political communication (2015)
Наші автори (2015)
Вимоги до рукописів (2015)
Андрущенко І. Г. - Злиття і поглинання фінансових установ на сучасному етапі розвитку ринку фінансових послуг (2016)
Барладян О. С. - Особливості притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, що посягають на об’єкти інтелектуальної власності (2016)
Білецький В. О. - Координаційні повноваження Міністра внутрішніх справ України в діяльності Державної прикордонної служби України (2016)
Бодак Н. В. - Реалізація принципу децентралізації влади в Україні (2016)
Гончаров Є. С. - Сутність та особливості забезпечення безпеки в прикордонній сфері правоохоронними органами, Нікітенко О. І. (2016)
Збінський Є. Ф. - Юридична відповідальність як важливий елемент правового режиму податкової таємниці (2016)
Катрич Д. К. - Адміністративно-правовий статус Національної поліції України: поняття і зміст (2016)
Кушнір І. П. - Інформаційні відносини у прикордонній сфері (2016)
Лазарева М. И. - "Правовой режим" как категория административного права (2016)
Пащенко К. С. - Процесуальні дії щодо розміру і сплати судових витрат як гарантія доступу до правосуддя (на прикладі статті 88 Кодексу адміністративного судочинства України) (2016)
Петрова А. О. - Основні елементи адміністрування кадрової роботи в органах прокуратури України (2016)
Пилаєва В. М. - Проблеми нормативного закріплення принципу транспарентності в діяльності органів виконавчої влади у вітчизняному законодавстві (2016)
Писаренко Г. М. - Юридична відповідальність в інформаційній сфері: окремі аспекти становлення (2016)
Руснак Ю. І. - Правове регулювання ліквідності та платоспроможності банків (2016)
Сарана С. В. - До питання удосконалення правового регулювання податкових режимів (2016)
Сіренко А. М. - Загальні умови адміністративного договору, які породжують адміністративні правовідносини (2016)
Шатрава С. О. - Сутність принципів управління конфліктами інтересів у діяльності органів Національної поліції України (2016)
Айдинян А. В. - Врахування фактичної помилки щодо вчинення злочину у співучасті (на прикладах інсценування умисного вбивства) (2016)
Бабанли Р. Ш. - Проблеми індивідуалізації покарання за незакінчений злочин (2016)
Берднік І. В. - Історія розвитку кримінального законодавства про відповідальність за незаконний видобуток водних біологічних ресурсів у період Нового часу, Погребняк С. В. (2016)
Горбаченко П. А. - Кримінологічний портрет особи злочинця, винної у скоєнні контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів (2016)
Кулик К. Д. - Щодо питання про типологію конкретної життєвої ситуації при вчиненні розбещення неповнолітніх (2016)
Пушкар О. А. - Поняття змішаної форми вини (2016)
Стрільців О. М. - Напрями нормативного забезпечення участі працівників поліції у реалізації програм зменшення шкоди від вживання не за медичним призначенням наркотичних засобів та психотропних речовин (2016)
Топчій В. В. - Кваліфікація злочинів, вчинених групами осіб в місцях масового скупчення людей (2016)
Турлова Ю. А. - Система екологічних злочинів (2016)
Федчун Н. А. - Неоказание помощи терпящим бедствие на море: проблемы определения объекта посягательства (2016)
Шкута О. О. - Алгоритм реформування Державної пенітенціарної служби України (2016)
Шуміло О. О. - Особливості детермінації жорстокого поводження з тваринами (2016)
Ахтирська Н. М. - До питання доказової сили кіберінформації в аспекті міжнародного співробітництва під час кримінального провадження (2016)
Войнарович А. Б. - Особливості проведення окремих процесуальних дій відносно адвоката у кримінальному провадженні як гарантії адвокатської діяльності (2016)
Калужна О. М. - Фактичні підстави проведення судової експертизи в кримінальному судочинств (2016)
Коваленко Л. Б. - Цивільний позивач та цивільний відповідач як суб’єкти доказування у кримінальних провадженнях щодо злочинів проти власності (2016)
Король В. В. - Зізнання особи у вчинені кримінального правопорушення та його правові наслідки у кримінальному провадженні, Верстлер М. В. (2016)
Полюхович О. І. - Щодо специфіки судового контролю при здійсненні негласних слідчих (розшукових) дій як окремого напряму судово-контрольної діяльності (2016)
Столітній А. В. - Місце досудового розслідування у системі стадій кримінального провадження (2016)
Токаренко К. В. - Невстановлення достатніх доказів для доведення винуватості особи як підстава закриття кримінального провадження (2016)
Томас Ж. Ю. - Використання спеціальних знань в розслідуванні злочинів, що посягають на культурні цінності (2016)
Томин С. В. - Історія формування інституту кримінально-процесуальної профілактики правопорушень у XIX – першій половині XX століття (2016)
Халін О. В. - Використання спеціальних знань у розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (2016)
Заборовський В. В. - Правовий статус адвоката свідка (2016)
Запара С. І. - Національні передумови та зарубіжний досвід проведення незалежного моніторингу судового процесу, Гасай М. А. (2016)
Богатчук Д. П. - Нормативне закріплення принципу добросовісного виконання міжнародних зобов’язань та його співвідношення з нормою "pacta sunt servanda" (2016)
Котляр О. І. - Міжнародне регулювання захисту прав дітей, які вимушено залишили свою країну (2016)
Фоміна Л. О. - Регламентація права на безпеку в універсальних актах з прав людини в аспекті захисту учасників міжнародного кримінального судочинства (2016)
Івченко Ю. В. - Морально-етичні засади патріотизму у процесі державотворення (2016)
Веркина Т. - Творящий слух как основа профессиональной деятельности пианиста (2012)
Зуев С. - Полифункционализм музыканта в современной культуре (2012)
Подпоринова Е. - Тональная палитра в творческой мастерской Татьяны Веркиной (2012)
Николаевская Ю. - Музыкант: профессия или призвание? (Листая страницы фестиваля "Харьковские ассамблеи") Musician: profession or vocation? (2012)
Данилов В. - "Шопеновский модус" пианизма в реалиях современной конкурсной практики (2012)
Инюточкина Н. - Становление профессии пианиста-концертмейстера (2012)
Сидоров М. - Формирование исполнительского плана музыкального произведения (на материале кантаты С. И. Танеева "Иоанн Дамаскин") (2012)
Шмелева Н. - Современный певец в общении с классической музыкой (на примере творчества Александра Вострякова) (2012)
Коваленко Ю. - І. А. Гріншпун та Ю. І. Гріншпун: два покоління режисерів музичного театру (2012)
Кияновська Л. - Мета, сенс і завдання магістерських робіт в музичній академії як елемент професійної підготовки музиканта-виконавця (2012)
Мартиненко Е. - Художественное открытие в профессиональной деятельности композитора, исполнителя, музыковеда (2012)
Качмарчик В. - Исполнительское искусство И. И. Кванца и особенности подготовки музыканта-профессионала в эпоху барокко (2012)
Портний Ю. - Діяльність Т. Ганицького в контексті професіоналізації фортепіанного виконавства на Поділлі (початок ХХ ст.) (2012)
Царук С. - Варшавський період педагогічної діяльності Олександра Мишуги (2012)
Дяченко Ю. - Сучасна практика підготовки баяністів (польський досвід) (2012)
Головін Ю. - Учень: особистість чи об’єкт самореалізації педагога? (2012)
Горбунов В. - Профессия "музыкант" на территории театра анимации (2012)
Очеретовська Н. - Віденські класики як творці музично-комічного (2012)
Петренко И. - Принц-музыкант – забытый герой бетховенского посвящения (2012)
Бабий О. - Вагнер – редактор и исполнитель: в поисках первичного содержания увертюры Глюка к "Ифигении В Авлиде" (2012)
Червинская Н. - Классицистская стилематика в полифонии И. Брамса (2012)
Сушанова В. - Миф о музыканте на страницах прозы М. Пруста (2012)
Калениченко О. - Образ музыканта в литературе серебряного века (2012)
Чепалов О. - Музикознавець Б. Асаф’єв як заручник сталінської доби (2012)
Польская И. - Музыкант и его время (из неопубликованных писем С. С. Богатырёва к Л. И. Фаненштилю) (2012)
Жаркова В. - Морис Равель – "композитор-денди" (о правомерности постановки вопроса) (2012)
Фомина Н. - Парадоксы посвящения первого фортепианного концерта Сергея Прокофьева (2012)
Сердюк О. - Музичний театр К. Пендерецького: мандри лабіринтом часу (2012)
Ефименко А. - Фигура церковного композитора в практике католической литургии ХХ века (2012)
Сахно И. - Идея протопсалта в православной певческой традиции (2012)
Рябчун І. - Регіональна специфіка професійного становлення новогрецького композитора Н. Скалкотаса (2012)
Козак О. - Феномен харьковского композитора: И. С. Польский (2012)
Бевз М. - Творча та музично-громадська діяльність Ф. Ф. Богданова у споминах В. Т. Борисова. портрет в портреті (2012)
Рудницький О. - Тип особистості як визначальний фактор у виборі професії композитора: М. Колесса (2012)
Сулім Р. - Композитор у сучасній музичній практиці (на матеріалі творчої діяльності Жанни Колодуб) (2012)
Драч И. - Фигура дирижера в оперном истеблишменте (по версии Т. Бернхарда) (2012)
Панасюк В. - Функции дирижёра в современной постановочной практике (2012)
Сухленко И. - Педагогические принципы Владимира Горовица: в диалоге с традицией (2012)
Гуріна А. - Борис Романович Гмиря і слухачі: історико-комунікативні метаморфози (2012)
Сердюк Я. - Виртуальное в художественной коммуникации музыканта исполнителя (2012)
Приходько И. - Музыковед и его собеседники (2012)
Андреев Е. - Современный музыковед в мире популярной музыки (2012)
Воронцов С. - Формат Vinyl RIP – новая жизнь виниловой пластинки (2012)
Відомості про авторів (2012)
Лисенко Ю. В. - Методичний підхід до формування адаптаційного механізму маркетингового ціноутворення на підприємствах сільськогосподарського машинобудування (2014)
Лісун Я. В. - Теоретико-методологічні засади формування збалансованого стратегічного потенціалу партнерської взаємодії підприємств сфери послуг (2014)
Лозовський О. М. - Управлінський контроль як складова ефективної діяльності підприємства, Чабан Ю. С. (2014)
Малиш І. М. - Основні підходи до управління дебіторською заборгованістю підприємств (2014)
Малюк С. О. - Показники та методи оцінки ефективності системи управління товарним асортиментом хлібопекарських підприємств (2014)
Мартинец В. В. - Разработка научного подхода к классификации трансакционных издержек (2014)
Маслак О. І. - Вплив основних фондів на рівень виробничої складової стратегічної стійкості машинобудівного підприємства: модель оцінки, Мовчан І. В. (2014)
Мацюра С. І. - Основні проблеми збереження виробничого потенціалу вітчизняними гірничо-збагачувальними підприємствами в умовах економічної кризи та перспективні напрямки їх розв’язання (2014)
Миколайчук І. П. - Проблеми та перспективи інноваційного розвитку соціальної відповідальності малого бізнесу (2014)
Михайленко О. Г. - Розвиток органічного сільського господарства в системі євроінтеграційних процесів в Україні (2014)
Мягких І. М. - Основні напрямки вдосконалення механізму управління інтегрованими бізнес-структурами (ІБС) авіапідприємств (2014)
Нараєвський С. В. - Розрахунок загальних витрат на виробництво електричної енергії за методом витратної ефективності (2014)
Оксак А. О. - Вплив злиттів та поглинань на розвиток економіки України (2014)
Охотніков А. В. - Система цільових показників ефективності управління комерційними контрактами підприємства (2014)
Пантелєєв М. С. - Освітня міграція. економічні та соціальні аспекти, Побережна Н. М. (2014)
Парубець О. М. - Проблеми формування і розвитку мережевої взаємодії транспортних підприємств у сфері вантажоперевезень (2014)
Перевозова І. В. - Використання математичних моделей у процесі економічної експертизи в рамках системи контролінгу підприємства (2014)
Перелигін М. М. - Технічні бар’єри експортування промислової продукції вітчизняними підприємствами (2014)
Піняга Н. О. - Ефективність формування і використання ресурсного потенціалу у сільськогосподарських підприємствах львівщини (2014)
Плахотнік О. О. - Управління витратами виробництва та собівартістю продукції підприємства у мережевій економіці (2014)
Поліщук І. І. - Моніторинг діяльності промислових підприємств як фактор інтенсивності їх розвитку, Шарко В. В. (2014)
Полоус О. В. - Формування стратегій розвитку трудового потенціалу аеропортів (2014)
Проволоцька О. М. - Основні напрями оптимізації зарплатомісткості продукції вітчизняних підприємств, Тузніченко О. В. (2014)
Рега М. Г. - Перспективи розвитку рекламної діяльності на ринку туристичних послуг (2014)
Резнікова О. С. - Оцінка пріоритетів альтернативних стратегій підвищення конкурентоспроможності металургійного підприємства в умовах глобалізації (2014)
Розумович Н. Ф. - Розробка та реалізація конкуренто-орієнтованої фінансової стратегії машинобудівних підприємств (2014)
Ротань Н. В. - Методи оцінки інтелектуального капіталу туристичного підприємства, Комліченко О. О. (2014)
Савіна С. C. - Механізм економічного регулювання в системі механізму інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості (2014)
Сак Т. В. - Інноваційна діяльність підприємств у контексті комплексного забезпечення економічної безпеки (2014)
Сахно А. А. - Дерегуляція ринків як основа мотивації рушійних сил гіперконкуренції (2014)
Сергєєв О. П. - Етимологічно-сутнісна оцінка економічного потенціалу підприємства (2014)
Сидоренко Т. М. - Тенденції розвитку підприємств побутового обслуговування в Україні (2014)
Сініцина Т. А. - Маркетингові дослідження у сфері сільськогосподарського виробництва (2014)
Скрипко Т. О. - Удосконалення системи макроекономічного забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності малих і середніх підприємств України (2014)
Соловйов А. І. - Особливості функціонування механізму управління розвитком аграрних виробничих структур (2014)
Спірідонова К. О. - Підхід до обґрунтування доцільності передачі будівельних бізнес-процесів на аутсорсинг (2014)
Струнін В. В. - Актуальні проблеми розвитку енергозабезпечення підприємств цукрової галузі України (2014)
Струніна Л. В. - Організація інноваційного процесу як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємства (2014)
Суворова І. М. - Організація контролінгу на сучасних авіатранспортних підприємствах (2014)
Сукач О. О. - Факторний аналіз показника зарплатовіддачі на підприємстві (2014)
Сумець О. М. - Система оцінних показників результативності логістичної діяльності підприємства (2014)
Ткач О. А. - Мотиваційні процеси в розрізі заробітної плати на підприємствах хлібопекарної галузі Київської області (2014)
Ткач У. В. - Удосконалення економічної діагностики схильності до інноваційного ризику на підприємствах хлібопекарської галузі (2014)
Ткаченко В. А. - Оцінка ефективності управління поточними фінансовими потребами машинобудівних підприємств, Пестовська З. С. (2014)
Тростянська К. М. - Ризикостворюючі фактори репутаційного ризику організації: визначення та упорядкування (2014)
Трусова Н. В. - Фінансові потоки сільськогосподарських підприємств: теоретичний базіс (2014)
Турило А. М. - "Економічна трансформація" як ключове поняття сучасного громадського розвитку, Корнух О. В. (2014)
Устенко А. О. - Факторно-параметричний підхід до мотивації управлінської праці, Попадинець І. Р. (2014)
Ушкаренко Ю. В. - Сутність і місце виробничих кооперативів в аграрному секторі південного регіону України (2014)
Фарат О. В. - Переваги та недоліки інноваційних кластерів у порівнянні з іншими інноваційними структурами (2014)
Фроленко О. М. - Маркетинговий механізм формування системи економічної безпеки підприємства (2014)
Холда А. - Человеческий капитал и финансовая отчетность, Ренкас Ю. (2014)
Хома І. Б. - Формування сутності впливу бізнес-конфліктів на стан економічної захищеності підприємства (2014)
Чаусовський О. М. - Роль внутрішніх інституцій у формуванні стратегії фірми, Романінець Р. М., Бараннік Ю. Г. (2014)
Шахно А. Ю. - Діагностика та планування кадрового потенціалу підприємства в кризових умовах (2014)
Шерман Є. М. - Сутність та принципи формування організаційно-економічного механізму розвитку харчової промисловості (2014)
Шипуліна Ю. С. - Засади комплексного механізму формування інноваційно-сприятливого середовища на підприємстві, Ілляшенко Н. С. (2014)
Дворянінов А. В. - Податкові механізми детінізації прибутків (2014)
Tereshchenko-Kaidan L. V. - Hilandar collection – a unique treasury of ukrainian manuscript heritage (2016)
Ustymenko L. - Weekend tourism as a cultural phenomenon (2016)
Безугла Р. І. - Демонстративне неробство як важливий атрибут гламуру (2016)
Білецька О. О. - Іронія як феномен культури (на прикладі британської літератури) (2016)
Гавеля О. М. - SWOT-аналіз як засіб удосконалення організації та управління культурно-мистецькими проектами (2016)
Гордієнко А. І. - Формування громадянського світогляду підлітків як один із напрямів Діяльностідитячої бібліотеки (2016)
Дубовий О. Г. - Особливості екологічної культури в епоху науково-технічного прогресу (2016)
Линюк О. М. - Жінка у системі "нової соціалістичної обрядовості" (2016)
Малюк Є. О. - Новини-ігри як феномен сучасної медіакультури (2016)
Мірошніченко А. А. - Теоретико-методологічні принципи вищої музичної освіти (2016)
Поплавська А. В. - Гостинність як механізм інтеграції соціуму (2016)
Прима В. - Гостинність як безумовний дар: до постановки проблеми (2016)
Трач Ю. В. - Тенденції та основні прояви вірту алізації сучасної культури (2016)
Школьна О. В. - Академік двох академій Борис Лисін в світлі української матеріальної культури та керамології (2016)
Яковлєв О. В. - Особливості розвитку культури регіонів України в умовах глобалізаційних процесів (2016)
Безручко О. В. - Музична кінокомедія "Інтриган" як переломний момент у долі українського режисера театру і кіно Я. І. Урінова (2016)
Гардабхадзе І. А. - Критерії побудови морфологічної матриці у процесі пошуку інноваціних дизайнерських рішень (2016)
Гресь О. І. - Літературна спадщина Миколи Гоголя у світовому балетному мистецтві (2016)
Наконечна О. В. - Театралізовані танцювальні шоу (шоу-програми) в індустрії розваг (2016)
Підгорбунський М. А. - Проблеми та перспективи в дослідження кондакарної нотації (2016)
Прядко О. М. - Генезис та становлення технології екранного живопису (2016)
Резвухіна Л. О. - Особливості стилю бароко в декоративно-прикладному мистецтві (2016)
Совгира Т. І. - Технологія виробництва творів телевізійної естради (2016)
Ямборська К. С. - Місце музично-фольклорної традиції у творчості режисерів-шістдесятників: мистецькі пошуки Леоніда Осики (2016)
Титул, зміст (2016)
Ізовіт Валентина Аркадіївна (2016)
2015: реалії та вектори розвитку легкої промисловості України (2016)
Грищенко І. М. - Діяльність вітчизняних хутропереробних підприємств, Данилкович А. Г., Мокроусова О. Р. (2016)
Засідання робочої групи з питань експорту товарів легкої промисловості (2016)
Нарада щодо закупівель обмундирування на 2016 рік для структурних підрозділів Збройних Сил України (2016)
Перше засідання учасників освітнього інвестиційно-технологічного кластеру легкої промисловості (2016)
Міністерство оборони України та Київський національний університет технологій та дизайну розпочали співпрацю в частині матеріального забезпечення Збройних Сил України (2016)
Сеник І. В. - Спеціальні покриття для захисту персоналу та спорядження від електромагнітного випромінювання, Барсуков В. З., Крюкова О. А. (2016)
Гудзенко Н. В. - Функционализированные олигомеры на основе диеновых и виниловых мономеров для получения полимерных материалов (2016)
Плешко С. А. - Вплив конструкцій робочих органів вязальної машини на довговічність їх роботи, Ковальов Ю. А. (2016)
Колесникова А. В. - Особливість семантики української вишивки (2016)
Шкільна країна – Україна (2016)
Виставковий потенціал кластеру легкої промисловості (2016)
Міжнародні виставки та конференції II квартал 2016 року (2016)
Aliyeva Z. - The content of the work related to upbringing of volition with primary school pupils (2016)
Афанасьєва Н. Є. - Ефективність психологічного консультування пожежних-рятувальників із проблемами у сфері взаємин (2016)
Бабатіна С. І. - Емпіричний аналіз стресостійкості й життєстійкості як чинників професійної успішності майбутніх моряків, Кудрявченко Г. В. (2016)
Білоцерківська Ю. О. - Обґрунтування та розробка комплексної методики вивчення індивідуально-психологічних якостей військовозобов’язаних до проходження служби в зоні антитерористичної операції (2016)
Бруннер Є. Ю. - Вплив автоматизованої рухової активності на показники уваги (2016)
Джаббарова Л. В. - Теоретичний аналіз досліджень особистісної та соціальної ідентичності студентської молоді (2016)
Журавльова В. В. - Вплив організаційної культури на ціннісні орієнтації особистості (2016)
Кравчук С. Л. - Психологічні особливості зв’язку духовних цінностей та життєстійкості особистості в юнацькому віці (2016)
Крошка Н. П. - Аналіз наукових підходів до визначення поняття "відповідальність" (2016)
Лазорко О. В. - Соціальна зрілість як інтегративний модуль професійної безпеки сучасних студентів (2016)
Мирончак К. В. - Емпіричні параметри страху смерті як способу організації життєвого досвіду (2016)
Моргун А. В. - Психолингвистический аспект русского словообразования (2016)
Павлик О. М. - Акцентуації характеру юних ватерполістів із різним амплуа (2016)
Подкоритова Л. О. - Дослідження рівня розвитку рефлексії майбутніх фахівців соціономічної сфери (2016)
Потапчук Н. Д. - Психологічна експертиза офіційних повідомлень засобів масової інформації про надзвичайну ситуацію (2016)
Степаненко М. І. - Професійна ідентичність особистості: теоретичне вивчення феномена (2016)
Сурякова М. В. - Вживання понять "здатність" і "здібність" у контексті вивчення проблеми інтерпретації (2016)
Третьякова Ю. В. - Особливості динаміки відповідальності військових лікарів у процесі професіоналізації (2016)
Новрузова Айтен Новруз кызы - Особенности проявления чувства патриотизма у подростков (2016)
Блинова О. Є. - Соціально-психологічна адаптація вимушених мігрантів: підходи і проблеми вивчення феномена акультурації (2016)
Гуменюк О. І. - Типологічна модель соціально-психологічних особливостей трансформації способу життя ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції (2016)
Кузікова С. Б. - Психотехнології особистісного саморозвитку в юнацькому віці: генеза образу Я (2016)
Літвінова О. В. - Проблема вивчення родинної ідентичності як складової Я-концепції особистості (2016)
Шишко Н. С. - Темпоральні та організаційні особливості соціальних інтернет-практик старшокласників із різним рівнем психологічного благополуччя (2016)
Заика Е. В. - О вкладе П. Б. Невельского в экспериментальную психологию памяти (к 100-летию со дня рождения) (2016)
Посвістак О. А. - Проблема визначення предмета психології сім’ї: трансдисциплінарний підхід (2016)
Разбеглова T. - Об онтологической сущности музыки и ее интерпретации в философии немецкого романтизма (2011)
Варавкина-Тарасова Н. - Идея ритма единой жизни в "Хоровых ключах" Г. Свиридова (к пьесе А. К. Толстого "Царь Федор Иоаннович") (2011)
Сахно И. - Осмысление Самогласна И Судьба подобна в отечественном богослужении (2011)
Лозенко Е. - Синестезия в системе категорий музыкознания (2011)
Шкет О. - Драма А. П. Чехова "Дядя Ваня" та її композиторська інтерпретація в опері Ю. Іщенка "Ми відпочинемо" (2011)
Куровська І. - Жанрова атрибуція канту як духовного піснеспіву (на прикладі кантів Димитрія Туптала) (2011)
Федорков О. - Исторические прототипы ансамбля тромбонов (2011)
Фекете О. - Художественное пространство Сонаты ор. 111, c-moll Л. Бетховена (2011)
Жаркова В. - Становление принципов "новой музыки" на заре Нового времени (эстетика и музыкальная практика) (2011)
Николаевская Ю. - Коммуникативные условия постижения национальной ментальности в музыке (2011)
Зеленін В. - Самоактуалізаційна модель функціонування пам’яті в практиці музиканта-виконавця (2011)
Приходько И. - Голос и тема в клавирной фуге высокого барокко (2011)
Леонова А. - "Благородные и сентиментальные вальсы" М. Равеля: ладогармонические и композиционные принципы (2011)
Палий И. - Трансдукция в системе "музыкальный язык – речь" (2011)
Русакова Л. - История и "современность" Теодора Адорно в отечественной музыковедческой традиции (2011)
Тимофеева К. - Интерпретология в системе современного музыкознания (2011)
Крижановська Л. - Зміна виконавського стилю в театрі оперети України (Київський Національний театр оперети) (2011)
Снєдкова Л. - Історико-соціальні передумови розвитку ансамблево-інструментального музикування на Слобожанщині (2011)
Коваленко Ю. - "Розумний Арлекін" – С. Пасічник (штрихи творчого портрету актора) (2011)
Михайлова Н. - Роль хорового компонента в подготовке музыкального спектакля на учебной сцене (2011)
Терехов С. - Трудности интерпретации времени в фортепианных произведениях С. Рахманинова (2011)
Стогний В. - Претворение сонатной формы в сочинениях современных украинских композиторов (2011)
Портний Ю. - Шляхи професіоналізаціi фортепіанного виконавства у житомирі на початку ХХ ст. (становлення середньої ланки музичної освіти) (2011)
Чжу Юаньюань - Специфика воплощения концертного жанра в творчестве Р. Шумана (на примере виолончельного концерта) (2011)
Шишкіна О. - Нотні зібрання веснянок та їх використання в сценічній практиці фолькористичних гуртів поетика текстологічних досліджень (2011)
Говорухина Н. - Четыре песни Миньон Х. Вольфа из "Вильгельма Мейстера" Гете (2011)
Деркач Л. - Принципы композиторской интерпретации поэзии А. Блока в творчестве Д. Шостаковича (2011)
Жарких Т. - Вокальний цикл О. Мессиана "Поэмы для ми": фоносемантический анализ (2011)
Пилипенко Н. - "Человек смиренный": о поэтике миросозерцания Ф. Тютчева (2011)
Сорокотягина А. - О принципах воплощения поэзии Г. Аполлинера и П. Элюара в хоровом творчестве Ф. Пуленка (на примере "Семи песен" для смешанного хора а cappella) (2011)
Шаповалова Л. - Метафизика музыкального символа в кантате С. Слонимского "Голос из хора" (2011)
Скорульська Р. - "Харківська сюїта" М. Скорульського (2011)
Шаша К. - Творчий портрет Миколи Манойла (2011)
Киселева Е. - Сурен Кочарян – педагог (о роли личности в истории) (2011)
Відомості про авторів (2011)
Бруннер Є. Ю. - Щодо питання про психологію довільної уваги (2015)
Малик Я. К. - Характеристика функцій зорової пам’яті боксерів із різним спортивним стажем (2015)
Мірошниченко О. А. - Мотивація українських зимівників щодо життєдіяльності в умовах Антарктики (2015)
Олійник О. О. - Психологічні здатності до організації дозвілля у майбутніх культурологів (2015)
Поліщук С. П. - Психологiчнi передумови i особливостi формування психологiчної готовностi студентiв вищих педагогiчних навчальних закладiв до iнновацiйної дiяльностi (2015)
Потапчук Н. Д. - Особливості поведінки населення в умовах надзвичайної ситуації як чинник виникнення та поширення чуток (2015)
Радько О. В. - Особливості соціально-психологічної адаптації курсантів і студентів до навчальної й навчально-службової діяльності (2015)
Сурякова М. В. - Інтерпретація іншого в особистісному й міжособистісному вимірі (2015)
Хаметова Л. М. - Місце й роль маніпуляції в суспільстві (2015)
Шебанова В. І. - Фіксація стратегії переїдання і збільшення ваги як наслідок трансформації внутрішньої картини життєдіяльності (частина 2) (2015)
Боднар В. І. - Психологічне попередження виникнення та подолання внутрішньоособистісних конфліктів у підлітковому віці (на прикладі тренінгової програми "Учимось конструктивно вирішувати конфліктні ситуації") (2015)
Волошина В. О. - До проблеми математико-статистичного виміру метапам’яті, Довгалюк Т. А. (2015)
Зарицька В. В. - Теоретичний аналіз наукових підходів до розуміння феномену "емоційна компетентність", Борисенко В. М. (2015)
Козуб Я. В. - Эмоциональное отношение к учению у студентов с разными видами мотивационной регуляции деятельности, Кузнецов М. А. (2015)
Литвиненко О. О. - Корекція почуття провини у молодших підлітків засобами психологічного тренінгу (2015)
Пустовалов І. В. - Модель розвитку ціннісно-смислової сфери особистості підлітка (2015)
Томаржевська І. В. - Теоретико-методологічний аналіз феномена усвідомленого батьківства (2015)
Цуранова О. О. - Вплив рок-музики на формування особистості підлітків у музично-освітньому процесі, Халєєва О. В. (2015)
Черепєхіна О. А. - Духовна й інтелектуальна співпраця як умова формування професіоналізму майбутніх психологів у вищих навчальних закладах (2015)
Шевяков О. В. - Психолого-педагогічний супровід непрофесійної фізкультурної освіти студентів з вадами здоров’я, Чернігівська С. А., Славська Я. А. (2015)
Бевз Г. М. - Зміна уявлень про батьківство в чоловіків після народження дитини, Трачук Д. В. (2015)
Крайлюк А. І. - Особливості впливу батьківських настанов на вибір подружнього партнера (2015)
Мельничук О. Б. - Розвиток професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери засобами коучингу (2015)
Попович І. С. - Конструювання особистістю моделі очікуваного майбутнього (2015)
Тріфаніна Л. С. - Інформаційна культура молодших підлітків як об’єкт соціальної роботи в сучасному суспільстві (2015)
Уварова С. Г. - Особливості навчальних програм для волонтерів з надання першої психологічної допомоги (2015)
Посвістак О. А. - Теоретичні основи експеріенціального підходу до сімейної психотерапії та його внесок у становлення психології сім’ї як наукової галузі (2015)
Сняданко І. І. - Психологічне консультування студентів технічних університетів з проблем емоційної саморегуляції у формуванні особистісної компетенції для здійснення майбутньої професійно-управлінської діяльності (2015)
Юрченко-Шеховцова Т. І. - Проблема формування правосвідомості особистості в сучасних умовах (2015)
Крамченкова В. О. - Тютюнова адикція з точки зору основних психологічних шкіл (2015)
Марков А. Р. - Дезадаптивні стани у цивільного населення як наслідок інформаційно-психологічної війни: аналіз медико-психологічних аспектів (2015)
Шевченко Н. Ф. - Психокорекція деформації суб’єктивного відображення психосоматичного здоров’я (2015)
Семенцова О. М. - Теоретико-організаційні аспекти корекції комунікативної діяльності дітей із затримкою психічного розвитку в умовах дошкільного навчального закладу (2015)
Василевська О. І. - Психічне здоров’я особистості як соціально-психологічне явище (2016)
Голованова Т. М. - Психологічні особливості самореалізації особи юнацького віку у віртуальному просторі (2016)
Гріньова О. М. - Психологічні особливості смислових структур особистості на ранніх етапах онтогенезу (2016)
Гурак Г. М. - Особливості взаємозв’язку компонентів локусу контролю з емоційною стійкістю особистості підлітків (2016)
Денисов І. Г. - Дослідження психологічних чинників, що спричиняють формування та прояв асоціальної поведінки в підлітковому віці (2016)
Депутатов В. О. - Психокорекційна програма зниження аутоагресивності підлітків засобами транзактного аналізу (2016)
Шевченко С. В. - Теоретичні засади дослідження проблеми емоційного "вигорання" працівників Державної служби надзвичайних ситуацій України, Кірпік Д. Ю. (2016)
Курдибаха О. М. - Гендерна ідентичність підлітків в умовах позашкільних навчальних закладів (2016)
Лохвицька Л. В. - Еволюція теорії морального розвитку особистості в наукових підходах зарубіжних психологів (2016)
Мітіна С.В. - Соціально-психологічний тренінг як засіб формування комунікативної компетентності лікарів-iнтернiв (2016)
Макарова Л. Л. - Характеристики уваги молодших школярів як фактор розбіжностей у рівнях їх навчальної успішності, Гойденко Н. М. (2016)
Мусаелян О. М. - Смисложиттєві орієнтації та особливості їх впливу на схильність до аутоагресивної поведінки студентської молоді (2016)
Найчук В. В. - Психологічні особливості емоційного інтелекту молодших школярів (2016)
Разумна А. Г. - Персоніфікація і персоналізація в структурі професійної ідентичності майбутніх психологів, які набувають другу вищу освіту (2016)
Терлецька Ю. М. - Залежність ефективності фахової діяльності викладачів вищої школи від їх стилю управління (2016)
Усик Д.Б. - Психологічні особливості саморегуляції поведінки у старшому дошкільному віці (результати експериментального дослідження) (2016)
Цумарєва Н. В. - Системний підхід щодо організації психологічної допомоги емоційно депривованим дітям шляхом створення діалогічного середовища в прийомній сім’ї (2016)
Чумак В. В. - Теоретичні підходи до проблеми розвитку креативності в зрілому юнацькому віці засобами нових інформаційних технологій навчання (2016)
Богучарова О. І. - Риторично-мовленнєва компетентність та оптимізація лекційної майстерності аспіранта як викладача університету (2016)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Психологічні особливості управлінських рішень керівників Міністерства внутрішніх справ України (2016)
Кислинська Д. М. - Особливості процесу саморегуляції поведінки майбутніх правоохоронців (2016)
Максимів І. І. - Проблеми правового регулювання жебрацтва дітей як соціально-психологічного феномена (2016)
Міцик Т. О. - Особливості образу світу девіантних підлітків, які схильні до скоєння злочину (2016)
Волошина Н. В. - Соціально-демографічні чинники якості життя післяопераційних пацієнтів (2016)
Завязкіна Н. В. - Психологічні складові прийняття юридично значущих рішень (2016)
Николаенко С. А. - Разновидности когнитивного взаимопереплетения в структуре стандартной процедуры десенсибилизации и переработки движениями глаз (2016)
Супрун Г. В. - Адаптація методу "соціальні історії" у роботі з дошкільниками з розладами аутистичного спектра (2016)
Бялонь А. - Problematyka ochrona sieci trakcyjnej 3 kV pradu stalego przed przepieciami, Фурман Ю., Казімєрчак А., Ласковський М. (2014)
Босий Д. О. - Методика розрахунку миттєвих схем системи тягового електропостачання для споживання постійної потужності (2014)
Данилов О. А. - Спрощений метод розрахунку параметрів мікропроцесорного захисту по збільшенню струму (2014)
Карюк Д. Г. - Статистика эксплуатации высоковольтных проходных изоляторов (2014)
Кім Є. Д. - Методика оценки качества закалки стеклодеталей высоковольтных линейных изоляторов (2014)
Kirilyuk T. I. - Modeling the coefficient of energy losses in a contact line based on the Monte-Carlo method (2014)
Павелек Р. - Влияние тяговых нагрузок на системы электроснабжения, Саєнко Ю. Л. (2014)
Szelag A. - Application of modeling and simulation as methods for feasibility studies and design in electric traction systems (ETS) (2014)
Арпуль С. В. - Выбор рациональных параметров тягового электроподвижного состава (2014)
Афанасов А. М. - Регулирование небалансной электродвижущей силы взаимно нагруженных тяговых электромашин постоянного и пульсирующего тока (2014)
Балійчук О. Ю. - Нагрівання і захист обмоток допоміжних машин електропоїздів змінного струму при короткочасних перевантаженнях (2014)
Бондаренко Ю. С. - Експериментальне дослідження впливу частоти модуляції тягового перетворювача електровозів постійного струму з асинхронним приводом на суміжні системи (2014)
Курган М. Б. - Ефективність впровадження нових типів електровозів, Хмелевська Н. П., Байдак С. Ю. (2014)
Хворост М. В. - Розробка моделей електродвигунів тягового електроприводу транспортних засобів з урахуванням вихрових струмів, Сорока К. О., Шпіка М. В., Бесараб А. І. (2014)
Кузнецов В. Г. - Разработка научных принципов уменьшения потерь электроэнергии в тяговой сети постоянного тока путем регулирования транспортного потока, Калашников К. О. (2014)
Папахов О. Ю. - Обґрунтування руху поїздів на напрямах за погодженими розкладами, Логвінова Н. О. (2014)
Сиченко В. Г. - Процесний інжиніринг удосконалення системи діагностування тягових підстанцій, Матусевич О. О., Кириченко А. О. (2014)
Title (2015)
Table of contents (2015)
Боговін А. В. - Внесок Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" у розвиток еколого-біологічних та агротехнічних основ луківництва в Україні (2015)
Шанда В. І. - Про методологію та теорію біогеоценології, Ворошилова Н. В. (2015)
Зайцева І. О. - Кількісна оцінка впливу гідротермічних факторів на водний обмін деревних рослин роду Acer L. в умовах степової зони, Поворотня М. М. (2015)
Самчук А. І. - Акумуляція макро- і мікроелементів у листках різних деревних порід в умовах Київського мегаполісу, Гродзинська Г. А., Вовк К. В. (2015)
Москалець Т. З. - Аутекологічні та демекологічні прояви модифікаційної здатності генотипів триби Triticeae лісостепового та поліського екотипів, Москалець В. В. (2015)
Крохмаль И. И. - Функциональная анатомия и морфология листа Campanula sibirica L. (2015)
Blinkova O. I. - Analysis of synergies between the vegetation cover and the intensity of outwash in mountain conditions (2015)
Buzhdygan O. Y. - Habitat conditions that drive plant traits in grasslands: phytoindicative analytical approach, Rudenko S. S., Kostyshyn S. S. (2015)
Мустафаева Г. А. - Трофические связи афелинид (Hymenoptera, Aphelinidae) с фитофагами (Homoptera: Coccoidea, Aleurodidea, Aphidoidea) в Азербайджане (2015)
Ushakovа G. A. - Evolutionary progress in the functions of metallothioneins in the ever changing ecosystems, Shiyntum H. N. (2015)
Шеховцева О. Г. - Вплив вмісту іонів хлоридів і сульфатів у ґрунті урбоекосистем м. Маріуполя на склад і біомасу ґрунтових водоростей, Мальцева І. А. (2015)
Мороз О. М. - Утворення пігментів фотолітотрофними сіркобактеріями Lamprocystis sp. Ya-2003 за впливу солей важких металів, Звір Г. І., Гнатуш С. О. (2015)
Лихолат Т. Ю. - Состояние антиоксидантной системы в органах крыс разного возраста, подвергшихся воздействию экзоэстрогенов, Лихолат О. А., Шевченко Т. Н., Сайфиева Н. П. (2015)
Тарахкало И. А. - К вопросу о состоянии природно-заповедного фонда Луганской области (2015)
To authors’ attention (2015)
Содержание (2011)
Зенков В. С. - Формальное определение степени превращения твердофазного вещества в зависимости от состава исходной газообразной фазы. Получение экспресс-информации о реакционной способности системы газ-твердое тело (2011)
Зенков В. С. - О механизме регенерации вольфрама из композиционных материалов, содержащих медь, свинец и углерод, Пасичный В. В., Малов Н. И. (2011)
Падерно В. Н. - Композиционные материалы на основе дисилицида молибдена с повышенной прочностью, Филиппов В. Б., Лященко А. Б., Люкшина С. И. (2011)
Фирстов С. А. - Влияние фазового состава литых высокоэнтропийных сплавов на механические свойства, Горбань В. Ф., Крапивка Н. А., Печковский Э. П. (2011)
Гречанюк В. Г. - Структура и физико-механические свойства композиционных материалов Cu-NbC, полученных методом электронно-лучевого испарения-конденсации, Косторнов А. Г. (2011)
Мамонова А. А. - Влияние фторида алюминия на фазовый состав, параметры кристаллической решетки борированных порошковых углеродистых сталей (2011)
Шевченко О. М. - Карбидостали. Виды и способы их получения (Обзор) (2011)
Солнцев В. П. - Особенности взаимодействия титана с диселенидами переходных металлов IVA группы в области их термодинамической неустойчивости, Скороход В. В., Солнцева Т. А. (2011)
Старосстина А. В. - Исследование демпфирующих свойств материалов на основе МАХ фазы Ti3AlC2, Прихна Т. А., Осадчий А. В., Карпец М. В., Ковыляев В. В., Девин Л. Н., Свердун В. Б., Мощиль В. Е., Козырев А. В., Кузнецов Р. А. (2011)
Petrova A. M. - Influence of molibdenium under the hightemperature friction of titatium materials on wear, Shtern M. B. (2011)
Боровик В. Г. - Локальные коэффициенты интенсивности напряжений вдоль фронта канальной трещины при её пересечении с магистральной трещиной (2011)
Сыч Е. Е. - Гидрогелевые композиты с гидроксиапатитом, Самченко Ю. М., Болдескул И. Е., Иванченко Л. А., Пинчук Н. Д., Данильченко С. Н. (2011)
Гогаєв К. О. - Одержання біметалів методами порошкової металургії (Огляд), Радченко О. К., Нгуен К. К., Радченко Л. О. (2011)
Василега О. П. - Технологія отримання порошку сплаву CoCrAlYSi, Гогаєв К. О., Гречанюк М. І., Затовський В. Г. (2011)
Вихідні дані (2011)
Від редакційної колегії (2015)
Некрасова Т. С. - Пилип Козицький. Універсальність творчої постаті (2015)
Корній Л. П. - Андрій Ольховський. Повернення із забуття (2015)
Копиця М. Д. - Борис Лятошинський. Педагогічна та суспільно-громадська діяльність (2015)
Гомон Т. В. - Муза і Лятошинський (на матеріалі епістоляріїв композитора 1914–1916 років) (2015)
Таранченко О. Г. - "Я йду далі, я йду до світла"… (київський період життєтворчості Віктора Косенка) (2015)
Гнатюк Л. А. - Микола Грінченко і становлення вищої музичної освіти в Україні (2015)
Давидова О. М. - Михайло Вериківський: становлення творчої особистості (1923–1941 роки) (2015)
Антонюк В. Г. - Болеслав Леопольдович Яворський: грані особистості (2015)
Путятицька О. В. - Гліб Павлович Таранов: постать професіонала у контексті часу (2015)
Волосатих О. Ю. - Матвій Гозенпуд. Становлення митця (2015)
Шамаєва К. І. - Слово про піаніста – виконавця і педагога (Ілля Ісакович Тамаров) (2015)
Яковчук Н. Д. - Життя і діяльність Якова Давидовича Фастовського (2015)
Годзяцький В. О. - Спогади про Якова Давидовича Фастовського (2015)
Свірідова С. В. - Олександр Зноско-Боровський: початок творчого шляху (2015)
Забара М. В. - Науково-публіцистична діяльність Віктора Івановського на сторінках часопису "Радянська музика" 1930-х років (2015)
Гайдучик Д. В. - Жанрові традиції у "Службі Божій" Михайла Гайворонського (2015)
Марущак М. Б. - Порфирій Демуцький та хорова капела "Думка": невідомі сторінки творчої співпраці (2015)
Нагулина Н. Ф. - Воспоминания. Профессор Киевской ордена Ленина консерватории Александра Николаевна Шперлинг (2015)
Курковский Г. В. - Воспоминания (2015)
Коган Г. М. - Материалы (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вітання ректора НФаУ В.П.Черних з Днем фармацевтичного працівника (2016)
Чорноус В. О. - Cинтез та біологічна активність азолілтіооцтових кислот, Паламар А. О., Грозав А. М., Вовк М. В. (2016)
Kholodnyak S. V. - 5,6-Dihydro-|1,2,4|triazolo|1,5-с|quinazolines. Message 4. Spirocompounds with |1,2,4|triazolo|1,5-c|quinazolines moieties. The synthesis and spectral characteristics, Schabelnyk K. P., Voskoboynik O. Yu., Antypenko O. M., Kovalenko S. I., Palchykov V. О., Okovyty S. I., Shishkina S. V. (2016)
Derkach G. O. - The synthesis and the study of antimicrobial properties of 5-R,R’-aminometylene derivatives of thiazolidine-2,4-dione and 4-thioxothiazolidine-2-one, Golota S. M., Zasidko V. V., Soronovych I. I., Kutsyk R. V., Lesyk R. B. (2016)
Zalizna E. V. - The intereaction of 4,5-diformyl-2,3,6,7,8,10-hexahydroacridine-8a(1H)-carbonitrile with N-nucleophiles, Polishuk T. P., Varenichenko S. A., Farat O. K., Markov V. I. (2016)
Кемський С. В. - 4-Амінозаміщені 1,6-дигідропіразоло|3,4-e||1,4|діазепіни: синтез, ЯМР-спектральне та квантово-хімічне дослідження, Бойко Ю. С., Больбут А. В., Суйков С. Ю., Кирильчук А. А., Вовк М. В. (2016)
Перехода Л. О. - Синтез похідних N-|4-метил(41-хлорофеніл)-2-R-фенілімінотіазол-3-іл|-морфоліну за реакцією Ганча, Єрьоміна Г. О., Драпак І. В., Сич І. А., Демченко А. М., Комихов С. О. (2016)
Музичка Л. В. - Синтез нових піроло|2,3-d|піримідиновмісних α-гідроксифосфонових кислот, Яремчук І. О., Смолій О. Б., Зубатюк Р. І., Шишкін О. В. (2016)
До ювілею В. М. Ковальова (2016)
Божко В. В. - Особливості конструкції контактної мережі змінного струму для швидкостей руху 160–200 км/год для залізниць України, Краснов О. О., Демченко С. В. (2015)
Большаков Ю. Л. - Діагностування вугільних струмознімальних вставок в експлуатації, Антонов А. В. (2015)
Денисюк С. П. - Інтеграція показників енергоефективності в процес оцінки енергоефективності в секторі транспорту, Опришко В. П. (2015)
Kirilyuk T. I. - The scheme realization for the indirect metering of energy losses in a contact line, Bosiy D. O. (2015)
Косарєв Є. М. - Регулювання напруги в контактній мережі електрифікованих залізниць постійного струму (2015)
Курган М. Б. - Дослідження ефективності електрифікації одноколійних залізниць для підвищення пропускної спроможності, Хмелевська Н. П., Байдак С. Ю. (2015)
Міщенко Т. М. - Моделювання електромагнітних процесів в тяговій мережі при пакетному русі швидкісних поїздів (2015)
Прихода М. С. - Дослідження вимикаючої здатності комутаційного обладнання тягової підстанції при приєднанні сонячної електростанції (2015)
Саєнко Ю. Л. - Чисельний аналіз перехідних процесів у контурі нульової послідовності мереж власних потреб ТЕС, Попов А. С. (2015)
Kostin M. O. - Energy of starting up to speed of DC train, Nikitenko A. V. (2015)
Лоза П. А. - Оценка качества выполнения системы содержания парка электроподвижного состава, Гришечкина Т. С. (2015)
Сінчук О. М. - До питання комплексності контролю параметрів функціонування електромеханічних систем шахтних електровозів, Гузов Е. С., Сінчук І. О., Чорна В. О. (2015)
Логвінова Н. О. - Оптимізація ходової швидкості руху вантажних поїздів на залізничному напрямку в умовах енергооптимального графіку руху поїздів (2015)
Маренич О. Л. - Альтернативне обігрівання навчальної лабораторії вищого навчального закладу, Семенюк К. С. (2015)
Матусевич О. О. - Методика проведення ризик-аналізу технічного стану обладнання тягових мереж, Міронов Д. В. (2015)
Саенко Ю. Л. - Анализ методов определения фактических вкладов в понижение качества электрической энергии по несимметрии и несинусоидальности напряжений, Калюжный Д. Н. (2015)
Від редакційної колегії (2015)
Біля витоків (інтерв’ю з Н. О. Герасимовою-Персидською) (2015)
"Українське музикознавство" вітають (2015)
П’ятницька-Позднякова І. - Категорія "музичне мовлення" у контексті диз’юнкції "вербальне – музичне" (2015)
Бацак К. - Італійська оперна антреприза у Києві 1863-1866 років: pro et contra (2015)
Гусева Г. - Феномен музикальності з позиції одного з ключових компонентів музичного таланту (2015)
Малиновська Н. - Творчий процес композитора у його гендерних проявах: психобіологічний аспект (2015)
Андрійцьо В. - "Запорожець за Дунаєм" на Закарпатті (2015)
Кричинська О. - Французька фортепіанна сюїта періоду Першої світової війни (2015)
Лозова А. - Жанр колискової пісні у творчості Модеста Мусоргського та Миколи Римського-Корсакова: компаративний аспект (2015)
Моцар О. - Риси абсурду в радянській та пострадянській опері (2015)
Путятицька О. - Драматургічний потенціал сакрального тексту "Тебе одеющагося" у музичних проекціях кінця XVI – початку ХХІ ст. (2015)
Дем’яненко Б. - Голосоведення у партесному восьмиголоссі як статистично стійка властивість індивідуального композиторського стилю (2015)
Опанасюк О. - Доба Мессіана лише тільки починається (2015)
Батовська О. - Жанрово-стильова специфіка хорових творів О. Атрашкевич (2015)
Беренбейн І. - Камерно-інструментальні ансамблі Валентина Костенка 1940-х років в аспекті еволюції стилю митця (2015)
Стахевич Г. - Постать І. Мошелеса в історичній ретроспекції та критичних поглядах сучасників (2015)
Савайтан О. - Зв’язок часів як фактор новаторства у творах М. Регера (на прикладі "Варіацій та фуги на тему Л. Бетховена", "Варіацій та фуги на тему Г. Телемана") (2015)
Сулім Р. - Традиції жанру in memoriam у скрипковому концерті Жанни Колодуб (2015)
Фещак Н. - Традиціоналізм у виконавському трактуванні жанрово-стильових особливостей струнного квартету (на прикладі творів В. Кирейка та А. Штогаренка) (2015)
Зуєв С. - Кінематографічний образ композитора Рейнгольда Глієра: проблема осмислення митця та його творчості (2015)
Копелюк О. - Другий фортепіанний концерт Івана Карабиця: авторський текст і виконавський контекст (2015)
Степанченко Г. - Композитор Ігор Щербаков у сучасному музичному просторі (2015)
Сагалова Г. - Деякі шляхи актуалізації музичної класики в сучасній культурі України (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2015)
Звєряков М. І. - Про зміну предмета і методу політичної економії (2015)
Сіденко В. Р. - Глобальні кризи ХХІ століття: політекономічний підхід (2015)
Савчук В. С. - Еволюція і спадкоємність в політичній економії та її викладання в Україні (2015)
Тарасевич В. М. - Політична економія: атрибути субстанційності та долі (2015)
Єщенко П. С. - Ретроспектива і перспектива політичної економії (2015)
Бодров В. - Проблема гармонізації господарського і соціального розвитку в політичній економії постмодерну (2015)
Зайцев Ю. К. - Теоретико-методологічні проблеми становлення сучасної політичної економії, Москаленко О. М. (2015)
Артьомова Т. І. - Політична економія як ціннісний оплот соціально-економічної модернізації (2015)
Шаров О. М. - Політична економія як дзеркало сучасної (2015)
Яременко О. Л. - Інституційні реформи і проблема боргової залежності державних інститутів (2015)
Лагутін В. - Монополія та конкурентна політика: політико-економічні проблеми (2015)
Подлєсна В. Г. - Циклічний характер економічної динаміки в Україні (2015)
Бурлай Т. В. - Політика і перспективи згладжування регіональних диспаритетів у сфері зайнятості Євросоюзу (2015)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Економічна теорія" 2015 року (2015)
Буркова Л. - Проектний підхід в освіті: концептуальні основи (2015)
Ткаченко Л. - Чинники розвитку інтелектуально обдарованої особистості (2015)
Камишин В. - Інформаційні технології формування сучасних систем знань як основа інноваційного розвитку освіти, Стрижак О., Величко В. (2015)
Зубченко О. - Інновації у використанні ІКТ у британських закладах освіти (2015)
Осадчий І. - Освітній округ як інноваційна модель територіальної системи освіти (2015)
Тимошко Г. - Управління інноваційними процесами у загальноосвітніх навчальних закладах (2015)
Неділько В. - Актуальність введення системи інтегрального супроводу дитини в умовах загальноосвітніх навчальних закладів, Руденко С. (2015)
Киричук В. - Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня у ДПК "Універсал 4 OnLine" (2015)
Яцишин А. - Періодична педагогічна преса та проблеми інформатизації середньої освіти України (2015)
Меркулова С. - Проблеми управління процесом педагогічної орієнтації старшокласників ЗНЗ із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Бойко С. - Міжнародні стандарти з питань прав, обов’язків громадянина: стан і практика їх реалізації в Україні (2015)
Гаиблы С. - Модернизация государственного управления Азербайджана на фоне европейской интеграции (2015)
Завалевський Ю. - Сутність професійного становлення конкурентоспроможного вчителя (2015)
Зінченко С. - Педагогічна діяльність учителів загальноосвітніх навчальних закладів: творчий аспект, Закомірний І. (2015)
Наші автори (2015)
Титул, зміст (2016)
Палкин В. А - Книга и Интернет в жизни современного школьника (2016)
Сілаєва І. Є. - Реалізація диференційованого підходу у системі післядипломної освіти педагогів професійної школи (2016)
Стрельніков В. Ю. - Удосконалення форм навчання у сучасній вищій школі: верифікація ідей Михайла Остроградського (2016)
Стрельніков М. В. - Побудова змісту підготовки магістрів бізнес-адміністрування на основі педагогічних ідей Михайла Остроградського (2016)
Лебедик Л. В. - Педагогічні ідеї М. В. Остроградського як методологічна основа підготовки викладачів вищих навчальних закладів споживчої кооперації (2016)
Щукіна О. В. - Особливості позааудиторної діяльності студентів ВНЗ (2016)
Момот О. О. - Сутність поняття "здоров’язбережувальне середовище" вищого навчального закладу (2016)
Ратушко В. А. - Зміст і структура моделі експертного оцінювання управлінської культури керівника ЗНЗ (2016)
Одайський С. І. - Сучасні підходи до управління педагогічним персоналом ПТНЗ: регіональний аспект (2016)
Шумейко Н. В. - Законодавче забезпечення процесу іншомовної підготовки майбутніх фахівців гуманітарного профілю в університетах Словаччини (2016)
Асадчих О. В. - Теоретико-методичні засади інтегративної системи навчання японської мови для академічних цілей (2016)
Береза Л. О. - Модель формування лінгвокраїнознавчої компетентності студентів технічних спеціальностей у процесі навчання української мови як іноземної (2016)
Грегоращук Ю. В. - Дослідження формування іншомовної комунікативної компетенції (2016)
Дмитренко О. В. - Шляхи реалізації естетичного виховання на уроках іноземної мови, Бабаш Л. В., Комарова О. І. (2016)
Компаній О. В. - Робота над твором за картиною в початковій школі на основі принципу наступності (2016)
Передплата Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу "Імідж сучасного педагога" на 2017 рік (2016)
Відомості про авторів (2016)
Баліцька В. В. - Методичні підходи до оцінки впливу чинників фінансової нестабільності на державні фінанси, Короткевич О. В. (2016)
Свиноус І. В. - Економічний зміст витрат виробництва в системі управління сільськогосподарським підприємством, Гаврик О. Ю., Іванова Л. С. (2016)
Ступень М. Г. - Світовий досвід функціонування кадастрових систем у контексті раціонального землекористування (2016)
Демчук Н. І. - Еколого-економічна складова підвищення конкурентоспроможності виробництва насіння соняшнику, Донських А. С. (2016)
Андрющенко К. А. - Формування стратегічних альтернатив підприємством для збільшення частки ринку (2016)
Прокопенко В. Л. - Особливості економічного ефекту інвестицій у розвиток локальних електричних мереж (2016)
Романова Т. В. - Підвищення адаптаційних можливостей національної економіки методами структурної політики (2016)
Сироватченко Л. В. - Порядок застосування аналітичних процедур при оцінці ефективності витрат на утримання та поліпшення водогосподарських об'єктів (2016)
Паляничко Н. І. - Світовий досвід розвитку земельно-іпотечного кредитування (2016)
Тулуб О. М. - Механізм протидії зовнішнім загрозам економічній безпеці суб'єктів господарювання, Василенко В. Е. (2016)
Мельник А. М. - Посилення фіскальних та регулюючих ефектів оподаткування нерухомого майна через методику оцінки бази оподаткування (2016)
Назарова Т. Ю. - Синергетичний підхід як інструмент зростання фінансового потенціалу промислового підприємства (2016)
Красільник О. В. - Інституціональне забезпечення формування та використання фінансових ресурсів вищих навчальних закладів: зарубіжний досвід (2016)
Мельничук Л. М. - Концептуальні основи державного управління соціальним розвитком регіонів (2016)
Делія О. В. - Категорії концепту "середовище": теоретичний аналіз (2016)
Шевченко М. М. - Теоретико-методологічні засади розроблення та функціонування механізмів забезпечення продовольчої безпеки України на сучасному етапі державного будівництва, Бондар З. К. (2016)
Корольчук О. Л. - Посттравматичний стресовий розлад як новий виклик сучасній Україні (2016)
Шведун В. О. - Сучасний стан і перспективи державного регулювання інноваційної реклами (2016)
Неділько Р. В. - Зарубіжний досвід державного регулювання розвитку освіти в медсестринстві (2016)
Содержание (2012)
Фирстов С. А. - Формирование состава дендритов в литых многокомпонентных высокоэнтропийных однофазных сплавах с ОЦК кристалической решеткой, Горбань В. Ф., Крапивка Н. А., Печковский Э. П., Карпец М. В., Пономарев С. С., Ковыляев В. А. (2012)
Мамонова А. А. - Особенности фазообразования порошковых лигатур системы Fe-B4C в зависимости от условий синтеза (2012)
Радченко О. К. - Фазово-структурний стан та технологічні властивості синтезованих порошків сульфідів заліза та міді, Сидорчук О. М., Орел Г. Г., Волощенко С. М., Мамонова А. А. (2012)
Потажевська О. А. - Структура сплавів системи Nb-Mo-B в області Nb-NbB-MoB-Mo, Бондар А. А., Дума Л. А., Довбенко О. І., Соболєв В. Б., Великанова Т. Я. (2012)
Кублій В. З. - Структура литих і відпалених сплавів системи Mo-Ni-B з вмістом бору 41% (ат.), Уткін С. В., Слєпцов С. В., Дума Л. А., Бондар А. А. (2012)
Шевченко М. А. - Термодинамические свойства сплавов систем Al-Co и Al-Co-Sc, Березуцкий В. В., Иванов М. И., Кудин В. Г., Судавцова В. С. (2012)
Романова Л. А. - Термодинамические свойства расплавов тройных систем Al-Ni-элемент, Шевченко М. А., Кудин В. Г., Суботенко П. Н., Судавцова В. С. (2012)
Шевченко М. А. - Корректность термодинамических свойств двойных сплавов, рассчитанных по модели идеальных ассоциированных растворов, Кудин В. Г., Судавцова В. С. (2012)
Кудин В. Г. - Моделирование термодинамических свойств тройных расплавов по данным граничных двойных систем, Шевченко М. А., Кобылинская Н. Г., Судавцова В. С. (2012)
Тищенко Я. С. - Проекція поверхні ліквідуса діаграми стану системи Al2O3-HfO2-Gd2O3, Глабай М. С., Ткач В. В., Лакиза С. М. (2012)
Вдовиченко О. В. - Вплив макродефектів структури оксиду алюмінію на нелінійність резонансних механічних коливань (2012)
Шевченко А. В. - Биоимплантаты на основе ZrO2 устойчивые к процессу старения, Цукренко В. В., Дудник Е. В. (2012)
Сич О. Є. - Вплив легування La3+ на структуру та властивості композиційних біоматеріалів на основі біогенного гідроксиапатиту, Пінчук Н. Д., Биков О. І. (2012)
Бездорожев О. В. - Металофлюоритні та перовскітні аноди для твердооксидних паливних комірок, Васильків О. О. (2012)
Андреева А. Ф. - Магнитоимпеданс наноструктуры Cu-Fe3O4-CeO2-Fe3O4-Cu, Касумов А. М., Хриновский В. З., Микитченко А. А. (2012)
Зенков В. С. - Анапиз физико-химических процессов в редокс-циклах получения водорода при взаимодействии вольфрама и его оксидов с углеродсодержащими окислительными и восстановительными средами, Пасичный В. В. (2012)
Пасічний В. В. - Дослідження процесу термічної переробки відходів карборунду в сонячній печі, Остапенко С. О., Даниленко М. І. (2012)
Пасичный В. В. - Особенности переработки отходов мелких деталей из сплава ВК-8 при концентрированном лучистом нагреве, Остапенко С. А., Рогозинский А. А. (2012)
Дідук І. І. - Дослідження структури поверхні волокон із гірських порід основного складу типу базальтів та силікатних систем, Чувашов Ю. М., Ященко О. М., Горбачев Г. Ф., Черюканов С. Д., Скорик М. А. (2012)
Петухов А. С. - Перспективы разработки режущего материала на основе композиции TiB2-TiN, Хобта И. В., Рагуля А. В. (2012)
Шевченко О. М. - Створення хромової карбідосталі з підвищеною зносостійкістю, Буженець О. І., Максимова Г. О., Молчановська Г. М. (2012)
Радченко А. К. - Коэффициент сухого трения, Орёл А. Г., Радченко Л. А. (2012)
Радченко А. К. - коэффициент трения при прокатке, Орёл А. Г., Радченко Л. А. (2012)
Зорин В. А. - Влияние состояния контактов на диссипативные свойства материалов на основе непрерывных волокон нержавеющей стали, Луговской Ю. Ф., Лучка М. В. (2012)
Вихідні дані (2012)
Гайдуцький І. П. - Методологічні підходи до оцінки інвестиційної привабливості сталого низьковуглецевого розвитку (2016)
Клименко К. В. - Запровадження інституту омбудсмена з фінансів та інвестицій в контексті забезпечення належного рівня фінансової безпеки , Мельник В. В. (2016)
Дубина М. В. - Дослідження особливостей взаємозв'язку фінансового ринку та ринку фінансових послуг (2016)
Шамборовський Г. О. - Реформування митної служби в Україні в умовах європейської економічної інтеграції (2016)
Чорна Л. О. - Оцінювання якості діяльності персоналу підприємств лікеро-горілчаної галузі (2016)
Васильєв О. В. - Краудфандинг — сучасний інструмент фінансування розвитку інтелектуального капіталу, Матющенко С. С. (2016)
Чуб П. М. - Проблемна кредитна заборгованість банків в Україні та світі, Ходакевич С. І. (2016)
Пєтухова О. М. - Діагностика системи корпоративного управління підприємств кондитерської галузі, Чорноштан Г. Г. (2016)
Носань Н. С. - Адаптація європейського досвіду функціонування механізму банкрутства підприємств у вітчизняній практиці (2016)
Кізін Г. В. - Необхідність управління інвестиційно-інноваційним забезпеченням економічної безпеки держави (2016)
Дергалюк М. О. - Аналіз лізингу як інструменту відновлення виробничо-технічного потенціалу апк регіонів (2016)
Чернова Н. С. - Оцінка залізничного рухомого складу дохідним методичним підходом (2016)
Мартинович Д. Є. - Аналіз ефективності публічних закупівель як інструменту державної допомоги (2016)
Кошеваров О. Л. - Вплив професіональних організованих змагань на підвищення конкурентоспроможності футбольних клубів європи (2016)
Лендєл О. М. - Теоретико-методичні аспекти здійснення інвестиційної діяльності в сучасних економічних умовах (2016)
Федун І. Л. - Особливості реалізації інвестиційного проекту виробництва стевії як умови забезпечення продовольчої безпеки, Новицький К. О. (2016)
Котляров В. О. - Залучення іноземних інвестицій в агропромислові формування та їх значення в контексті структурного розвитку економіки України (2016)
Корольчук О. Л. - Охорона психічного здоров'я в умовах ведення АТО (2016)
Нехайчук Д. В. - Домогосподарства як носії інвестиційного потенціалу держави та її регіонів (2016)
Прудиус Л. В. - Щодо реалізації концепції крос-культурного менеджменту на державній службі (2016)
Негрич М. М. - Особливості функціонування інвестиційно-будівельної сфери в Україні (2016)
Соколов В. А. - Теоретичні аспекти модернізації парадигми аналітичної компетентності фахівців-управлінців у сфері національної безпеки України (2016)
Бугайчук К. Л. - Змішане навчання: теоретичний аналіз та стратегія впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів (2016)
Воронкін О. С. - Наукова та навчальна діяльність обчислювального центру Львівського національного університету імені Івана Франка (1970–1977 роки) (2016)
Коневщинська О. Е. - Розвиток медіаосвіти і медіакультури в умовах сучасного інформаційного суспільства (2016)
Бутко О. В. - Особливості розроблення віртуальних зошитів з навчального предмета "Економіка" для профільної школи (2016)
Лещенко М. П. - Теорія і практика використання веб-орієнтованих технологій у здоров'язбережувальному навчанні учнів початкових класів, Ястребов М. М. (2016)
Нетьосов С. І. - Використання програмно-апаратного забезпечення в процесі корекції вад слуху та мовлення у дітей (2016)
Pinchuk O. P. - Perspective analysis of use of social networks as learning tools in learning environment (2016)
Скрипка Г. В. - Формування в учнів навичок XXI століття засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2016)
Балалаєва О. Ю. - Структурно-організаційні і процесуально-організаційні характеристики проектування електронних освітніх ресурсів (2016)
Богданов А. В. - Система інформаційного забезпечення процесу формування індивідуальної освітньої траєкторії, Чеповой І. В., Ухань П. С., Юрчук Л. Ю. (2016)
Бочевар А. Г. - Мультимедійні технології як засіб формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх юристів (2016)
Олексюк В. П. - Проектування моделі хмарної інфраструктури ВНЗ на основі платформи Apache Cloudstack (2016)
Флегантов Л. О. - Диференційований підхід у навчанні студентів аграрних ВНЗ основ математичного моделювання з використанням MS Excel, Овсієнко Ю. І. (2016)
Колос К. Р. - Констатувальний етап експерименту з розвитку комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти, Спірін О. М. (2016)
Усата О. Ю. - Інформаційно-комунікаційні технології на шляху становлення вчителя-акмеолога (2016)
Аранчій В. І. - До 95-річчя Полтавської державної аграрної академії (2015)
Шевніков М. Я. - Аграрно-економічному коледжу – 120 років (2015)
Опара М. М. - Велична подія Полтавського краю (до 150-річчя з часу заснування Полтавського товариства сільського господарства), Опара Н. М. (2015)
Крамарьов С. М. - Зміна вмісту рухомого фосфору в генетичних горизонтах чорнозему звичайного, Крамарьов О. С., Христенко А. О., Токмакова Л. М., Жученко С. І., Сироватко В. А., Цьова Ю. А., Сироватко К. В. (2015)
Харитонов М. М. - Екологічна оцінка варіабельності вмісту нітратів у овочевих та плодово-ягідних культурах у Дніпропетровській області, Лазарєва О. М., Лемішко С. М. (2015)
Писаренко П. В. - Багаторічні зміни врожайності та "хвилі врожайності" у Полтавському регіоні, Хлебнікова Я. О. (2015)
Шевніков М. Я. - Деякі параметри господарськи цінних ознак сорту сої для умов Лівобережного Лісостепу України, Галич О. П., Лотиш І. І., Міленко О. Г. (2015)
Рожков А. О. - Вплив норм висіву та позакореневих підживлень на ефективність вирощування ячменю ярого сорту Докучаєвський 15, Чернобай С. В. (2015)
Лихолат Ю. В. - Редокс-реакція насіння кукурудзи Оржиця 237 МВ на дію гербіцидів, Россихіна-Галича Г. С. (2015)
Ярчук І. І. - Зимостійкість та продуктивність сортів ячменю озимого залежно від строків сівби та норм висіву, Божко В. Ю., Мороз О. О. (2015)
Маслиёв С. В. - Влияние биопрепаратов на рост, развитие и урожайность лопающейся кукурузы (2015)
Кулик М. І. - Вплив ширини міжряддя на формування врожайності сортів проса прутоподібного (2015)
Чередниченко І. В. - Вміст рухомих органічних речовин за різних систем удобрення в умовах органічного землеробства (2015)
Шамро М. О. - Вплив способів створення запасів корму на вирощування бджіл у період осінньої ротації їх генерацій, Шамро Л. П., Соловйова Т. М. (2015)
Борисевич Б. В. - Гістоморфологічні зміни в органах і тканинах мурчаків, інфікованих ентеротоксигенними штамами Y. Enterocoliticа, Скибіцький В. Г., Козловська Г. В., Козловська А. В. (2015)
Бердник В. П. - Засоби і методи специфічної профілактики мікоплазмозу свиней, Бублик О. О., Бердник І. Ю., Щербак В. І. (2015)
Локес П. І. - Характеристика окремих чинників спленомегалії у свійських собак, Кравченко С. О. (2015)
Яценко І. В. - Бактеріальні показники продуктів забою курчат-бройлерів у разі збагачення раціону наномікроелементною кормовою добавкою "Мікростимулін" в аспекті ветеринарно-санітарної експертизи, Кириченко В. М. (2015)
Коне М. С. - Ефективність лікування та профілактики чуми собак в умовах ветеринарних клінік ТОВ "Біоцентр" м. Полтава, Корчан Л. М., Забіяка О. О. (2015)
Шатохін П. П. - Фармакотерапевтична ефективність перитолу та водорозчинного аспірину у лікуванні поросят, хворих на гастроентерит, Супруненко К. В., Каришева Л. П. (2015)
Дідок Ю. В. - Мікросередовище організацій у галузі ветеринарної медицини (2015)
Мельничук В. В. - Дезінвазійна ефективність "Бі-дез" та "Бровадез-плюс" щодо яєць Trichuris Suis (2015)
Рідей Н. М. - Оцінка соціо-економічного розвитку сіл Іванівка і Цвіжин Іванівської сільської ради Вінницького району Вінницької області, Кучеренко Ю. А., Теліжинська Т. В. (2015)
Костенко О. М. - Оптимізація планів експериментів в умовах обмежених матеріальних та часових ресурсів (2015)
Дрючко О. Г. - Перетворення у системах нітратних прекурсорів на підготовчих стадіях формування РЗЕ-вмісних оксидних функціональних матеріалів, Стороженко Д. О., Бунякіна Н. В., Іваницька І. О., Голубятніков Д. В., Китайгора К. О. (2015)
Харак Р. М. - Експериментальне дослідження керованості та тягових показників трактора класу 14 КН на оранці, Левчук В. І., Лихвенко С. П. (2015)
Ляшенко С. В. - Технологія глибокого розпушування ґрунту присадибних ділянок (2015)
Мінькова О. Г. - Еволюція поняття екологічності господарювання в аграрному виробництві (2015)
Козельський О. М. - Особливості розвитку рослин різних сортів пшениці озимої в осінній період веґетації залежно від передпосівної обробки насіння в умовах Північного Cтепу (2015)
Ноздріна Н. Л. - Продуктивність та якість зерна пшениці озимої залежно від азотних підживлень після ячменю ярого (2015)
Абузнайд Карем Р. С. - Динаміка лінійних морфометричних параметрів вентральної поверхні носо-мозкового відділу черепа великої рогатої худоби залежно від віку та статі (2015)
Вусик Д. О. - Удосконалення методів діагностики піометри у кішок за допомогою сонографії (2015)
Чирва І. В. - Буряківництво в економіці сільськогосподарських підприємств (2015)
Ткаченко Р. Н. - Исследование технологических свойств объекта сепарации и функциональных возможностей рабочих органов сепарирующих устройств (2015)
Аранчій В. І. - Піонеру органічного землеробства України – 80, Опара М. М. (2015)
Аннотации (2015)
Аnnotations (2015)
Содержание (2013)
Morteza (Amir) A. - Application of stochastic finite element method to predict the remaining safe life of concrete sewer pipes, Asaad F., Savytskyi M. (2013)
Morteza (Amir) A. - Proposed method of planned testing randomisation for health monitoring of structures, Savytskyi A. (2013)
Naima B. - Beton a base de paille pour l’isolation thermique: etude experimentale des proprietes mecaniques et thermiques, Marwen B., Dashnor H., Muzahim A. (2013)
Авраменко Ю. О. - Дослідження впливу конструктивних параметрів на місцеву стійкість сталевих елементів сталезалізобетонних конструкцій, Семко О. В. (2013)
Антипенко Є. Ю. - Урахування додаткових факторів та обмежень у структурі будівельного процесу у задачах оптимізації діяльності будівельних підприємств (2013)
Безух А. C. - Оптимізація організаційно-технологічних моделей управління будівництвом із застосуванням теорії нечітких множин (2013)
Бекиров Э. А. - Повышение энергетического потенциала Крыма при использовании возобновляемых источников энергии (2013)
Беликов А. С. - Обеспечение радиационной безопасности объектов с учетом требований нормативно-правовых документов Украины, Шаломов В. А., Степанова А. В. (2013)
Білик С. І. - Апроксимація діаграми розтягу сталі, Білик А. С., Балакіна С. В. (2013)
Бобраков А. А. - Вдосконалення логістичної системи ресурсно-календарного забезпечення будівельних проеків (2013)
Большаков В. И. - Защита высотных каркасных зданий от прогрессирующего обрушения, Савицкий Н. В., Котов Н. А., Гросман С. О. (2013)
Бондаренко О. И. - Экологизация городской среды, Демидова Д. В. (2013)
Бугаевский Г. Н. - Сейсмический мониторинг динамических характеристик экологически опасных объектов, Багмут А. В. (2013)
Бугаевский Г. Н. - Точностные характеристики определения фактора трения колебательных систем, Ковалев А. А. (2013)
Воскобійник О. П. - Методика експериментальних досліджень надлегких сталезалізобетонних балок в незнімній опалубці, що працюють на згин з крученням, Скиба О. В. (2013)
Галінська Т. А. - Експериментальні дослідження теплотехнічних властивостей світлопрозорих огороджувальних конструкцій, Носач Б. Л., Лещенко М. В., Ліхтей В. В. (2013)
Гільов В. В. - Оцінка інтенсивності руху автотранспорта та рівня забруднення окисом вуглецю на магістральних вулицях Ленінського району м. Дніпропетровська, Гваджаіа Б. Д. (2013)
Головко С. І. - Підготовка основ фундаментів в системах малоповерхового житлового будівництва (2013)
Golovko S. I. - Improvement of the methodology for evaluation of injection radius during high-pressure cementation, Shekhorkina N. E. (2013)
Дворецкий А. Т. - Особенности проектирования энергоэффективных зданий Юга Украины (2013)
Дмитренко И. С. - Прогнозирование организационно-технологических параметров процесса получения кирпичного щебня из фрагментов кирпичных стен сносимых жилых зданий, Несевря П. И., Дикарев К. Б. (2013)
Доненко В. І. - Формування організаційно-технологічної моделі оцінки будівельного проекту в системі менеджменту якості (2013)
Дудкин К. В. - Трубчатые газовые нагреватели для теплоснабженияна пеллетах, Ткачева В. В., Чернойван А. А. (2013)
Дьяков И. М. - Биопозитивные конструкции в резервировании стойкости подпорных стен к прогрессирующему разрушению (2013)
Єпіфанцева С. В. - Аналіз методів дослідження технологічності проектних рішень для техніко-економічного обґрунтування проектів висотного будівництва (2013)
Заяц Е. И. - Анализ вариантов возведения высотных зданий с использованием металлического и железобетонного каркасов (2013)
Зезюков Д. М. - Изменение НДС рамных систем многоэтажных зданий от направления ветровой нагрузки (2013)
Конончук О. П. - Вплив малоциклових навантажень на несучу здатність згинальних залізобетонних елементів до та після їх підсилення (2013)
Кравчуновська Т. С. - Обґрунтування доцільності та ефективності реалізації проектів комплексної реконструкції житлової забудови (2013)
Крамарьов С. М. - Еколого-гігієнічне обґрунтування застосування органо-мінеральних добрив, отриманих з осадів міських стічних вод (2013)
Кулік М. В. - Вплив організаційних підрозділів системи моніторингу будівельних процесів будівельного підприємства на якість використання засобів механізації (2013)
Куліченко І. І. - Розвиток українського села справжній чи умовний пріоритет державної політики, Євсєєва Г. П., Савицький М. В. (2013)
Куліченко І. І. - Земельні ресурси як фізична основа розвитку екопоселень в Україні, Панченко В. Г., Бендерський Ю. Б., Оніпко О. Ф., Большаков В. І., Пшінько О. М., Савицький М. В. (2013)
Куліченко І. І. - Теоретико-методологічні засади розробки проекту сучасного екопоселення, Савицький М. В. , Складановська М. Г. , Бендерский Ю. Б. (2013)
Лазарєва О. М. - Експериментальні дослідження несучої здатності залізобетонних нерозрізних балок із високоміцних бетонів (2013)
Лапенко О. І. - Створення високотехнологічного теплоізоляційного матеріалу "Перволін" (2013)
Лапенко А. И. - Создание высокотехнологичного комплексного расчета на основе стального каркаса с анализом устойчивости стальных стержневых систем и учетом нелинейной диаграммы деформирования материала, Сокур И. А. (2013)
Laukhin D. V. - Innovation polygonization controlled rolling of slabs for civil engineering (2013)
Любомирский Н. В. - Биопозитивный стеновой материал и ресурсосберегающая технология его изготовления, Федоркин С. И. (2013)
Накашидзе Л. В. - Основные элементы инновационной комплексной системы климатизации с использованием энергии альтернативных источников, Габринец В. А. (2013)
Нечепуренко Д. С. - Моделювання процесу формування раціональних енергозберігаючих рішень щодо житлових та громадських будівель при комплексній реконструкції житлової забудови (2013)
Нілова Т. О. - До розрахунку ефективних перерізів двотаврових елементів з поперечно-гофрованими стінками (2013)
Ozhyshchenko О. А. - Resistance et retrait des mortiers et des betons a la base des liants ettringitiques dans les milieux differents, Savytskyi M. V. (2013)
Павліков А. М. - Конструктивні елементи житлової будівлі за програмою "Доступне житло", Зоценко М. Л., Нестеренко Т. М., Петраш О. В. (2013)
Петренко А. О. - Забезпечення оптимальних умов мікроклімату з урахуванням моделювання теплового режиму приміщення (2013)
Пичкур Н. В. - Возвращение в природу "Задача человека заключается в достижении невозможно большей пользы окружающим" (2013)
Пичугин С. Ф. - Подбор и испытания стальных профилированных настилов в покрытиях зданий, Семко В. А. (2013)
Polishchuk S. Z. - The problems of the air environment quality in industrial regions, Petrenko V. O, Rodkina O., Tanskaya A. (2013)
Приходько А. П. - Керамический материал с применением техногенных минеральных систем, Шпирько Н. В., Сторчай Н. С., Гришко А. Н., Вечер Ю. Н., Кононов Д. В., Богданов Р. В. (2013)
Пшинько А. Н. - Информационная система "Airsim" для прогноза последствий аварий при транспортировке химически опасных грузов, Беляев Н. Н., Машихина П. Б. (2013)
Рабич Е. В. - Анализ эколого-гидрологического состояния украинской части бассейна Азовского моря, Ковтун-Горбачева Т. А., Сытник С. А. (2013)
Savytskyi N. - Progressive collapse resistance of high - rise reinforced concrete buildings, Amir Morteza Alani, Danyshevskyi V., Nikiforova T., Grossman S., Kotov N. (2013)
Savitsky N. V. - Buildings with precast and cast-in-situ deck, Butskaya E. L., Panchenko N. V. (2013)
Савицкий М. В. - Вода, водоподготовка и водоснабжение экопоселения, Гончаренко В. І., Мызников Д. Г., Костенко С. М. (2013)
Savytskyi M. V. - l’un des techniques les plus efficaces du point de vue de la construction des batiments a faible hauteur ou de la surelevation des batiments existants est l’utilisation des constructions en elements a parios minces en acier (Сepma), Zinkevych O. G., Zinkevych A. N., Bereza I. V. (2013)
Savytskyi M. V. - Comparaison des systemes de chauffage radiant dans les locaux du batiment a faible hauteur, Limam K., Adegov А. V., Kudryavcev A. P. (2013)
Savitskiy Andr. V. - Experimental studies of expanded clay lightway concrete models with the use of reinforced keys with a clamp, Makhinko N. N. (2013)
Savitskii N. V. - Calculation of anchors of frame-filling panel with application of frame of rolled-formed galvanized section, Nesin A. A. (2013)
Савицький М. В. - Технологія грунтового екологічного будівництва, Новіченко Н. В., Нікіфорова Т. Д., Бендерский Ю. Б. (2013)
Савицкий Н. В. - Эффективная конструктивно-технологическая система для строительства доступного жилья, Панченко Н. В., Чумак Ю. Г., Медгауз Б. А., Чернец В. А. (2013)
Савицкий Н. В. - Энергоэффективные системы теплоснабжения малоэтажного жилого дома с использованием возобновляемых источников, Скрыпников В. Б., Ляховецкая М. М., Юрченко Е. Л. (2013)
Savitskiy N. V. - Strength and crack resistance of three-layer concrete beams, Sopilnyak A. M. (2013)
Савицький М. В. - Удосконалення технологічного обладнання для виготовлення грунтоблоків, Шатов С. В., Новиченко Н. В., Кучук І. П., Довгаленко Д. О. (2013)
Savitskyi M. - Floating buildings review and design approaches, Shekhorkina S., Bardah A. E. (2013)
Савицкий М. В. - Оценка прочностных характеристик элементов деревянного каркаса экологического малоэтажного здания из местных материалов, Шехоркина С. Е., Бабенко М. М., Перегинец И. И., Бендерский Е. Б. (2013)
Сьомчина М. В. - Визначення напружено-деформованого стану цегляних стін житлових будівель при їх реконструкції (2013)
Sobinova K. S. - Analysis ofexistinginsulationfacade systems. testing of thermal insulating plaster, Оzhyshchenko О. А., Savytskiy М. V. (2013)
Стаценко И. Н. - Особенности оценки использования энергии альтернативных источников при создании систем энергообеспечения в "зеленом строительстве", Накашидзе Л. В. (2013)
Страшко В. В. - Приватні житлові стільникові одиниці екопоселень (2013)
Тимошенко Е. А. - Формулировка принципов организации экологически успешного поселения с учетом потребностей человека, Колохов В. В., Пинчук Е. П. (2013)
Холодова О. Ю. - Безпечне харчування задля щасливого майбутнього, Рижкова Г. А., Оганезова К. (2013)
Семко О. В. - Експериментальні дослідження роботи залізобетоних балок відновлених та підсилених полімерними розчинами, Воскобійник О. П., Зернюк О. І., Солошенко Д. І. (2013)
Чайка Т. О. - Ефективність вирощування органічних продуктів рослинництва на Півдні України (2013)
Чеканович О. М. - Експериментальні дослідження несучої здатності залізобетонних балок, підсилених новою важільно-стрижневою системою, Журахівський В. П. (2013)
Чеканович М. Г. - Синхронізовані залізобетонні елементи (2013)
Чепурная В. В. - Социальные критерии развития современных поселений (2013)
Черноморец Г. Я. - Выбор параметров проектирования трубчатых газовых нагревателей, расположенных в конструкции пола, Иродов В. Ф. (2013)
Чернишова О. С. - Додаткові витрати залізниці на поточне утримання,зумовлені простроченням ремонтів колії (2013)
Tseguelnik А. Y. - la definition de la contribution des parametres constructifs dans l’assurance de la resistance des elements comprimes en beton arme avec l’excentricite, Shevtchenko T. Y., Redikultseva Y. V., Velyka K. O. (2013)
Шмуклер В. С. - Научные основы формирования интеллектуального дома, Гапонова Л. В. (2013)
Yurchenko Y. L. - Economic feasibility of energy-efficient and passive house construction in Ukraine, Koval O. O., Savytskyi M. V. (2013)
Dashnor H. - Jean-baptiste thevard sur l’utilisation des materiaux isolants a base de fibres vegetales dans la renovation thermique des batiments existants, Duc-Phi D. O., Naima B., Hoang H. A. (2013)
Рефераты (2013)
Выходные данные (2013)
Іваник М. - Роль повітових рад у системі місцевого самоврядування Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Тимошенко О. - Діяльність Ліберально-демократичних партій Наддніпрянської України у період Російської революції 1905 – 1907 рр. (2013)
Пасіцька О. - Умови праці Львівських робітників та їх правове регулювання у 1920 – 1930-х рр. (2013)
Сеньків М. - Форми та методи експлуатації колгоспного селянства західного регіону України (кінець 40 – початок 50-х рр. ХХ ст.) (2013)
Ільницький В. - Ідентифікація тіл загиблих націоналістів у Карпатському краї ОУН (1945 – 1954) (2013)
Тиміш Л. - Дослідження місії християнства та української церкви у міжвоєнному Львові (2013)
Біла С. - Унійні процеси у західних єпархіях Київської митрополії в українській історіографії (1991 – 2001 рр.) (2013)
Масненко В. - Самовизначення Дмитра Багалія у науковому та ідентифікаційному просторі українознавчих студій (2013)
Медвідь О. - Військово-мемуарні студії та редакційно-видавнича діяльність Дмитра Палієва (2013)
Лозинська І. - Економічна політика адміністрації Ф.Ф. Трепова у Галичині (2013)
Лазорак Б. - Наукові читання доктора Івана Франка з проблем античності та медієвістики (Самбір, 1903 р.) (2013)
Галик В. - Головні редактори діаспорного часопису у США "Свобода” – кореспонденти Івана Франка (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського