Дудченко В. В. - Г. Радбрух про ціннісну природу права (2013)
Овчиннікова А. П. - Філософські підходи до поняття динаміки культури (2013)
Зелинская Н. А. - Право на свободу вероисповедания сквозь призму постсекулярной парадигмы либеральной политической философии (2013)
Анцупова Т. О. - Становлення парадигми міжнародного процесуального права у пострадянській правовій науці (2013)
Вітман К. М. - Модернізація законодавства про національні меншини в Україні (2013)
Аленін Ю. П. - Шляхи вдосконалення початку досудового розслідування (2013)
Чанишева Г. І. - Профспілки, їх об'єднання як суб'єкти колективних трудових правовідносин (2013)
Біла-Тіунова Л. Р. - Правове регулювання статусу біженця в Україні: стан і перспективи реформування (2013)
Афанасьєва М. В. - Доктрина "політичного питання" в українському виборчому праві (2013)
Кібік О. М. - Передумови розвитку антикризового управління в економічній системі України, Котлубай В. О. (2013)
Журавель М. В. - Принцип законності в процесі розвитку державного управління в Україні (2013)
Яновська І. П. - Особливості і тенденції розвитку регулювання транскордонних операцій з фінансовими інструментами в праві ЄС (2013)
Гриценко В. В. - О проблемах государственного контроля органов исполнительной власти в Российской Федерации (2013)
Тіщенко В. В. - Розкриття злочинів як пізнавальна діяльність і основне завдання розслідування (2013)
Харитонов Є. О. - Формування концепції німецького цивільного кодексу (BGB) та її вплив на розвиток цивілістичної думки в Україні (2013)
Подцерковний О. П. - Щодо необхідності врахування теорії грошових зобов'язань у практиці вирішення господарських спорів (2013)
Каракаш І. І. - Проблеми вдосконалення концептуальних засад права власності на природні об'єкти та їх ресурси у конституційному вимірі (2013)
Якимчук Н. Я. - Фінансові основи місцевого самоврядування: стан конституційно-правового закріплення в Україні та зарубіжних країнах (2013)
Мішина Н. В. - Про перспективи залучення молоді до участі у місцевому самоврядуванні в Україні (2013)
Бехруз Х. - О влиянии римского права на исламское право: формальный и содержательный аспекты (2013)
Дрьоміна-Волок Н. В. - Принцип недискримінації у практиці Європейського суду з прав людини (2013)
Якубовская Н. А. - Развитие как цель: телеологическое толкование международных договоров в практике Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (2013)
Козаченко О. В. - Духовні засади сучасного кримінально-правового впливу в українській класичній літературі (2013)
Картузова І. О. - До проблеми адміністративного позову (2013)
Голубєва Н. Ю. - Вимоги до об'єкта зобов'язальних правовідносин (2013)
Аніщук Н. В. - Фемінізація адвокатури: гендерний аналіз (2013)
Кравець В. Р. - Дозвільна процедура щодо здійснення аутстафінгу в Україні (2013)
Балобанова Д. О. - Динаміка кримінального права як об'єкт наукового дослідження: поняття та ознаки (2013)
Осадчий А. Ю. - Право на звернення з адміністративним позовом (2013)
Ковальчук С. О. - Матеріальні носії секретної інформації: поняття, види і порядок зберігання під час кримінального провадження, Крет Г. Р. (2013)
Ульянова Г. О. - Напрями попередження наукового плагіату (2013)
Латковська Т. А. - Підвищення рівня фінансової грамотності та фінансової освіти – виклик сучасності (2013)
Короткий Т. Р. - Генезис міжнародної правосуб'єктності інтеграційних утворень і еволюція міжнародного права (2013)
Gribincea A. - International economic cooperation: aspects of strategic development, Daniliuc A., Maximilian S., Brovka G. (2013)
Басай О. В. - Право на відновлення дії патенту за законодавством України та Російської Федерації (2013)
Хохуляк В. В. - Вплив ідей А. Сміта на формування вітчизняної фінансово-правової думки XVIII–XIX ст. (2013)
Дрішлюк А. І. - Щодо методології дослідження системи джерел цивільного права України (2013)
Мизецкая В. Я. - Корреляция фидеистического и антропоморфного начал в художественном тексте (2013)
Олюха В. Г. - Поняття та форми капітального будівництва в Україні (2013)
Квасніцька О. О. - Синергія публічно-правових та приватно-правових засад законодавчого забезпечення будівельної діяльності – головний шлях розвитку економічної системи України (2013)
Гловюк І. В. - Деякі проблеми тимчасового вилучення та арешту майна як заходів забезпечення кримінального провадження (2013)
Іванченко О. М. - Методологічні засади універсалізації національного права (2013)
Крумаленко М. В. - Політика держави щодо православної церкви у Великому князівстві Литовському (2013)
Маслій І. В. - До питання про визначення поняття та структури злочинності у фінансово-економічній сфері як елемент її кримінологічної характеристики (2013)
Кулініч О. О. - Вдосконалення порядку обнародування та публічного розповсюдження фотографічних творів з зображенням фізичної особи після її смерті (2013)
Игнатов А. Н. - Страсть как фундаментальная составляющая мотива насильственного преступного поведения (2013)
Прус Е. У. - Попередження правозастосовчих помилок (2013)
Наші автори (2013)
Тулякова Н. О. - Алгоритмы фильтрации электрокардиограммы с динамически изменяемым размером окна, Трофимчук А. Н., Стрижак А. Е. (2016)
Высоцкая Е. В. - Использование маргалефовой модели сукцессии в технологиях дистанционного обнаружения признаков антропогенных воздействий на растительный покров, Беспалов Ю. Г., Печерская А. И., Парвадов Д. А. (2016)
Djurovic I. - Low SNR treshold in rapid estimators of complex sinusoidals, Lukin V. V. (2016)
Васильчук Д. П. - Математическая модель колебаний пьезоэлемента на основе матрично-операторного метода, Хуторненко С. В., Семенец Д. А., Комолов В. М. (2016)
Москаленко В. В. - Оптимізація параметрів функціонування інтелектуальної системи ідентифікації об’єктів на місцевості, Коробов А. Г. (2016)
Карташов А. В. - Сеточные паттерны, как математическая модель многоэлементных измерителей, Чернышева А. Ю. (2016)
Кошевой Н. Д. - Синтез оптимальных по стоимостным или временным затратам планов полного факторного эксперимента, Кошевая И. И., Раскин Л. Г. (2016)
Хламов С. В. - Метод статистического моделирования исследования показателей качества обнаружения околонулевого видимого движения исследуемого объекта на серии CCD-кадров, Саваневич В. Е., Брюховецкий А. Б., Орышич С. С. (2016)
Яшина Е. С. - Использование метода кластеризации в информационно-аналитической системе, Щербак М. А. (2016)
Мигаль Г. В. - Ергономічний підхід до організації навчання та підвищення його ефективності, Виходець Ю. С. (2016)
Кононенко И. В. - Процессы обобщенного свода знаний по управлению проектами, Агаи А. (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Десятник В. О. - Проблема обґрунтування наукового пiзнання (2016)
Цуркан-Cайфуліна Ю. В. - Герменевтичний дискурс права i влади (2016)
Блавацька-Калінська О. М. - Поняття злочину у середньовiчнiй фiлософсько-правовiй парадигмi (2016)
Пастушок Г. I. - Значення основоположних цiнностей Римського права для формування правової традицiї Європейського Союзу (2016)
Слотвінська Н. Д. - Iсторико-правовi аспекти формування судової практики як джерела права в Українi (Х–XVIII ст. ) (2016)
Хлабистова К. В. - Пiдходи до розумiння сутностi люстрацiї: правовий аспект (2016)
Харитонов Є. О. - Менталiтет, правоментальнiсть та концепт приватного права, Харитонова О. I. (2016)
Некіт К. Г. - Кондикцiйнi зобов’язання за цивiльним законодавством україни та проектом загальної довiдкової схеми (DCFR): порiвняльно-правовий аналiз (2016)
Фасій Б. В. - Субсидiарне застосування норм цивiльного законодавства до житлових вiдносин: постановка проблеми (2016)
Будурова Г. М. - Правонаступництво майна суб’єктiв колективної форми власностi: окремi питання тлумачення та застосування законодавства (2016)
Попелюк В. П. - Особливостi перегляду верховним судом україни судових актiв з пiдстав неоднакового застосування норм процесуального права (2016)
Бориченко К. В. - Судовий захист права сiмей з дiтьми на соцiальне забезпечення (2016)
Кайтанський О. С. - Правовi аспекти залучення неповнолiтнiх до роботи в нiчний час (2016)
Скриньковський Р. М. - Дiагностика ефективностi органiзацiйної структури управлiння виробничого пiдприємства та вiдповiдальнiсть за порушення трудового законодавства, Крамар Р. I. (2016)
Медвідь А. О. - Гарантiї права на державну соцiальну допомогу бездомним особам i безпритульним дiтям (2016)
Шишлюк В. Р. - Правове регулювання припинення трудового договору за угодою сторiн за законодавством України та Республiки Польща (2016)
Сорочишин М. В. - Особливостi колективних трудових вiдносин в державних органах (2016)
Притула А. М. - Боротьба з органiзацiєю нелегальної мiграцiї кримiнально-правовими засобами (2016)
Хильченко А. С. - Судова практика як засiб обмеження дискрецiйного елементу у пеналiзацiйному процесi в українi (2016)
Міщенко М. О. - Загально-соцiальне запобiгання контрабандi культурних цiнностей в Українi (2016)
Кузембаєв О. С. - Iндекс БiгМака у визначеннi iнфляцiйних процесiв справедливостi кримiнальної вiдповiдальностi (2016)
Гловюк I. В. - Арешт майна як захiд забезпечення кримiнального провадження: аналiз новел (2016)
Гринюк В. О. - Особливостi реалiзацiї функцiї обвинувачення на стадiї пiдготовчого провадження (2016)
Павич Х. М. - Закриття кримiнального провадження за результатами пiдготовчого провадження (2016)
Фетисенко В. О. - Теоретико-правовi аспекти мiжнародного спiвробiтництва в науково-технiчнiй сферi: поняття та змiст (2016)
Любашенко В. I. - Мiжнародне спiвтовариство в концепцiї "обов’язок захищати" (2016)
Барцось Г. В. - Свобода торгiвлi чи охорона здоров’я через призму практики СОТ щодо торгiвлi тютюновими виробами (2016)
Орінда Е. Н. - Мiжнародно-правове спiвробiтництво у боротьбi з розповсюдженням iнфекцiйних захворювань в Африцi (2016)
Стрішенець О. - До питання про торговельно-економічні звʼязки Правобережної України та західноукраїнських земель із Польщею в другій половині XVI – кінці XVIII ст., Стрішенець М. (2016)
Ліщук В. - Стратегічні напрями політики енергоефективності в Україні, Ліщук М., Московчук А. (2016)
Рейкін В. - Аналіз монетарних методів оцінки тіньової економіки (2016)
Осецький В. - Трансмісійний механізм циклічності інноваційного розвитку економіки, Поліванов В. (2016)
Григорьєв С. - Забезпечення продовольчої безпеки України за допомогою національного виробництва продукції галузі птахівництва (2016)
Полінкевич О. - Методичні підходи до системного аналізу промислових підприємств у підприємницькому середовищі (2016)
Іванків О. - Діагностика загроз економічній безпеці підприємства й напрями їх нівелювання в умовах євроінтеграційних процесів (2016)
Грудзевич Ю. - Характеристика сучасного стану розвитку інноваційної діяльності на машинобудівних підприємствах України (2016)
Лялюк А. - Формування концепції виміру вітчизняних брендів на відповідність моделі 4-D (2016)
Момот В. - Модифікація моделі стратегічного розвитку підприємства з урахуванням екзогенних факторів, Литвиненко О. (2016)
Давиденко Н. - Концептуальні підходи до капіталізації підприємств (2016)
Черчик Л. - Наукові підходи до трактування сутності екологічного менеджменту підприємства (2016)
Стрішенець О. - Світові тенденції розвитку економіки енергетики у ХХІ ст.: адаптація до українських реалій (2016)
Івашко О. - Податкове стимулювання залучення іноземних інвестицій в економіку України в умовах фінансової нестабільності, Цимбалюк І. (2016)
Карлін М. - Використання пропорційного підходу до оподаткування в Україні: проблеми та можливі способи їх розвʼязання (2016)
Левицький В. - Формування механізму управління фінансовою безпекою банківської установи (2016)
Долбнєва Д. - Стан та необхідність стандартизації державного фінансового контролю в Україні (2016)
Букало Н. - Облікова політика: основні аспекти (2016)
Крупка Я. - Балансове узагальнення та звітність підприємств у період реорганізаційних перетворень, Назарова І. (2016)
Кулинич М. - Методичні підходи в обліковому відображенні торговельних знижок (2016)
Begun S. - Applying Econometric Modelling of Time Series for Analysis and Making Product Cost Forecasts (by the Example of NE "LRP "MOTOR”"), Sliepchenko K. (2016)
Стаднюк Т. - Особливості методики аналізу фінансових результатів діяльності підприємств (2016)
Глуха Г. Я. - Концептуальні засади впливу інтеграційних і глобалізаційних процесів на механізм управління економічним зростанням (2015)
Борздова Т. В. - Кадастровая оценка земель населенных пунктов: цели и порядок проведения в Республике Беларусь (2015)
Velychkin V. A. - Analysis of the current state of venture IJI in Ukraine, definition of features and the prediction of the possible trends of the venture capital investment, Morenko M. A. (2015)
Маляр Д. В. - Корпоративне управління: проблеми лістингу акцій та капіталізації лістингових компаній в Україні (2015)
Гетьман О. О. - Проектування демографічного розвитку регіону в забезпеченні його соціальної безпеки (2015)
Киреенко В. П. - Основные тенденции выбросов парниковых газов в Республике Беларусь (2015)
Піскова Ж. В. - Розвиток системи оподаткування природокористування та природоохоронної діяльності в Україні (2015)
Новікова К. І. - Проблеми та перспективи розвитку ринку валютних операцій в Україні, Новікова Л. Ф. (2015)
Дорина Е. Б. - Конкурентоспособность регионов Республики Беларусь и её оценка (2015)
Лобза А. В. - Підходи до створення ефективної системи адаптації персоналу на сучасному вітчизняному підприємстві, Бикова А. Л. (2015)
Осадча Н. В. - Особливості наукового аналізу проблеми захисту національних інтересів в умовах членства у СОТ (на прикладі експорту деревини), Галясовська О. В. (2015)
Однорог М. А. - Український досвід державного фінансового регулювання АПК як об’єкта інвестицій (2015)
Семенова Л. Ю. - Проблеми та перспективи розвитку молодіжного ринку праці в Україні (2015)
Пасічник Т. О. - Особливості інноваційного підходу в логістичній діяльності підприємств (2015)
Гірман А. П. - Державне регулювання міграційних процесів в умовах глобалізації ринку праці, Волкова Н. В. (2015)
Гетьман Д. О. - Нормативно-правові передумови механізму фінансової конкурентоспроможності промислового регіону (2015)
Петрова Г. Є. - Зовнішньоекономічні відносини країн Східної та Центральної Європи та України (2015)
Костенко О. А. - Формування міжбюджетних відносин з метою підвищення рівня фінансової самодостатності місцевих органів влади (2015)
Котко О. К. - Інноваційна культура як компонент національної інноваційної системи (2015)
Лаврук В. В. - Сутність і дефініції поняття модернізації тваринництва в національній економіці (2015)
Шановні автори! (2015)
Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Касмініна О. В. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Литвинова О. М. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Мельника М. І. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Тупицького О. М. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шевчука С. В. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Вдовіченка С. Л. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шаптали Н. К. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Гультая М. М. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Саса С. В. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І. Д. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2016)
Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Мельника М. І. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Литвинова О. М. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Касмініна О. В. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І. Д. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шаптали Н. К. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2016)
Тупицький О. - Конституційний і Верховний суди України та співвідношення їхніх правових позицій в аспекті здійснення інтерпретаційних функцій (2016)
Гультай М. - Вітчизняна конституційна думка: від Нових часів до утвердження радянської влади (Продовження) (2016)
Колос М. - Конституційні основи кримінально-правової політики Української Народної Республіки (1917–1918 роки) (2016)
Вітаємо ювілярів (2016)
До уваги шановних авторів! (2016)
Мальцев Д. В. - Клинический полиморфизм генетического дефицита энзимов цикла фолиевой кислоты, Натрус Л. В., Чуприков А. П., Головченко Ю. И., Кириллова Л. Г., Асауленко Е. И., Клименко А. В. (2016)
Дзяк Л. А. - Актуальные проблемы в лечении пациентов с рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным склерозом, Цуркаленко Е. С. (2016)
Амосова К. М. - Застосування уніфікованого алгоритму антигіпертензивної терапії для зниження ризику інсульту у хворих віком понад 55 років з імовірно резистентною артеріальною гіпертензією, Руденко Ю. В. (2016)
Тріщинська М. А. - Оптимізація первинної профілактики хронічної ішемії мозку шляхом вивчення механізмів її розвитку (2016)
Чеботарьова Л. Л. - Комплексний підхід до оцінки помірних когнітивних порушень у пацієнтів із хронічною ішемією головного мозку, Глоба М. В., Сулій Л. М., Червиць Г. К. (2016)
Стаднік С. М. - Вплив імуномодулювальної терапії статинами на когнітивні функції та рівень С-реактивного білка в пацієнтів з фібриляцією передсердь (2016)
Гев’як О. М. - Гіпертензивні крововиливи в головний мозок (2016)
Салій З. В. - Особливості когнітивного функціонування у хворих з наслідками черепно-мозкової травми, Шкробот С. І. (2016)
Ткаченко О. В. - Особливості ураження нервової системи при ревматоїдному артриті, Найдьонова Ю. Л. (2016)
Кобись Т. О. - Клініко-нейровізуалізаційні предиктори прогресування інвалідизації при рецидивно-ремітивному розсіяному склерозі (2016)
Заводнова З. І. - Лікування розладів сечовипускання у хворих на розсіяний склероз (2016)
Жданова В. М. - Cучасні аспекти лікування хворих на ідіопатичну внутрішньочерепну гіпертензію, Єгорова К. С., Задояний Л. В., Дядечко А. О. (2016)
Масік О. І. - Стан загальноадаптивних та дезадаптивних реакцій при психосоматичних розладах у підлітків (2016)
Орфін А. Я. - Ентеровірусний менінгіт — багатогранна проблема сучасної інфектології, Задорожний А. М., Прикуда Н. М. (2016)
Мілевська-Вовчук Л. С. - Вибір оптимального методу оцінки больового синдрому в пацієнтів із хронічним поперековим больовим синдромом (2016)
Орос М. М. - Міофасціальний біль обличчя (2016)
Соколова Л. І. - Захоплююча неврологія: цікаві факти, Ілляш Т. І. (2016)
Антоненко К. В. - Друга конференція Європейської інсультної організації (10 — 12 травня 2016 р., Барселона, Iспанія) (2016)
Оголошення (2016)
Умови публікації в "Українському неврологічному журналі" (2016)
Латуша Н. В. - Поняття "професійна мобільність" у педагогічному аспекті (2014)
Наливайко О. Б. - Професійна культура як філософська та соціально-педагогічна категорія (2014)
Акімова О. В. - Умови розвитку творчого мислення студентів університету, Сапогов М. В. (2014)
Давидюк М. О. - Моніторинг якості освіти як складова системи управління навчальним закладом (2014)
Марченко А. І. - Дидактичні принципи використання інноваційних освітніх технологій у підготовці майбутнього вчителя, Михалевська Л. М. (2014)
Гудзевич А. В. - Екологічна стежина як унікальна форма реалізації природоохоронної пропаганди, відпочинку й виховання екологічної свідомості (2014)
Залєсова І. В. - Можливості особистісно-зорієнтованого навчання у формуванні толерантної особистості майбутнього вчителя (2014)
Колосова О. В. - Колектив як фактор соціального становлення особистості старшого дошкільника (2014)
Острянська О. А. - Співтворчість науковців і практиків у системі освітньо-виховного комплексу регіону з проблеми формування міжособистісної злагоди у старших дошкільників (2014)
Самойлов А. М. - Концептуальні підходи до розуміння причин девіантної поведінки підлітків (2014)
Столяренко О. В. - Пошук шляхів підвищення ефективності гуманістичного виховання молоді (2014)
Улиська І. В. - Концептуальні підходи до морального виховання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці (2014)
Ціхоцька О. А. - Формування гуманістичних цінностей молоді у виховній діяльності (2014)
Андрущенко І. С. - Структура технічної компетентності майбутніх офіцерів радіоелектронного профілю (2014)
Гуменюк І. П. - Умови ефективного використання інноваційних методів та технологій у викладанні фахових навчальних дисциплін у медичних вишах, Білик О. В. (2014)
Гурман А. В. - Готовність майбутніх учителів до професійного самовдосконалення, Буртник Я. М. (2014)
Зима І. Я. - Формування соціально активної особистості майбутнього біолога у вищому навчальному закладі: окремі психологічні детермінанти (2014)
Калініченко А. І. - Особливості моделювання ситуацій квазіпрофесійної діяльності у вищій школі (2014)
Марчук І. А. - Набуття компетенцій та їх сутність у системі вищої медичної освіти (2014)
Надкернична Л. І. - Готовність майбутніх учителів до розвитку творчих здібностей учнів, Мазур Б. М. (2014)
Павлюк Є. О. - Форми професійної підготовки майбутніх тренерів-викладачів у процесі навчання у ВНЗ (2014)
Полещук Л. В. - Науково-теоретичні підходи до формування професійно-значущих якостей менеджерів освіти (2014)
Столяренко О. В. - Моделювання управлінської діяльності у підготовці майбутного вчителя (2014)
Шапран Ю. П. - Компонентний склад професійної компетентності вчителя (2014)
Ярошинська О. О. - Структурування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2014)
Гавриленко Т. Л. - Трансформація змісту початкової освіти в Українській РСР у період структурної перебудови початкової ланки школи (друга половина 60-х – перша половина 80-х рр. ХХ ст.) (2014)
Довгодько Т. І. - Доуніверситетське навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України: історико-методологічний аспект (2014)
Ігнащук О. В. - Застосування історичного підходу в становленні уявлень про формування здорового способу життя (2014)
Вакуленко О. В. - Формування безпечної поведінки підлітків в інтернет-мережі як психолого-педагогічна проблема, Гнатюк В. В. (2014)
Гудзевич Л. С. - Вплив психосоціальних чинників на стан репродуктивного здоров`я студентської молоді, Дубовик Л. О. (2014)
Шахов В. В. - Особистісний оптимізм як детермінанта професійної самосвідомості майбутніх практичних психологів (2014)
Вознюк В. В. - Нормативні засади діяльності розширених шкіл Великої Британії (2014)
Давиденко Г. В. - Соціальна політика країн Європейського Союзу з питань освітньої інтеграції осіб з інвалідністю (2014)
Першукова О. О. - Аналіз можливостей для розвитку багатомовності європейських школярів в умовах неформальної освіти (2014)
Боблієнко О. П. - Виховний вплив мистецтва на особистість студента (2014)
Грошовенко О. П. - Підготовка майбутнього вчителя до використання інтерактивних технологій навчання на уроках природознавства (2014)
Будас Ю. О. - Організація навчання ділової англійської мови засобами ділової гри (2014)
Водяна В. О. - Інноваційні підходи у підготовці фахівців музично-педагогічного профілю до культурно-просвітницької діяльності (2014)
Галузяк В. М. - Підготовка майбутніх учителів у контексті особистісно зорієнтованого підходу (2014)
Глушко Н. В. - Основні аспекти підготовки педагогів до реабілітаційної діяльності з дезадаптованими підлітками у професійних ліцеях (2014)
Головська I. В. - Роль учителя в реалiзації особистiсно-орiєнтованого пiдходу у моральному вихованні молодших школярів (2014)
Дмітренко Н. Є. - Формування методичної компетенції вчителя іноземної мови в умовах профілізації старшої школи (2014)
Довгань О. З. - Художньо-епістемологічний досвід майбутнього вчителя музики: технологічні підходи, умови та принципи (2014)
Жаровська О. П. - Освітньо-виховне середовище педагогічного університету як необхідна умова патріотичного виховання студентів (2014)
Закраєвська О. Ю. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів умінь учитись (2014)
Карпенко Н. М. - Форми і методи підготовки майбутніх педагогів-вихователів в університетах Швеції (2014)
Клімкіна Н. Г. - Теоретико-діагностичний аспект системи партнерства загальноосвітнього навчального закладу і громади села (2014)
Коржилова О. Ю. - Феномен відкритої освіти у сучасних зарубіжних дослідженнях (2014)
Корягіна Н. В. - Аналіз ефективності методики підготовки майбутніх учителів до організації експериментальних досліджень з природознавства (2014)
Кулик І. О. - Духовно-моральні аспекти професійного розвитку вчителя в педагогічній спадщині Григорія Сковороди (2014)
Куцевол О. М. - Креативно-інноваційна стратегія організації виробничої педагогічої практики студентів-філологів (2014)
Ларіна Т. В. - Формування лексичних навичок у майбутніх учителів (початковий етап, мовна спеціальність) (2014)
Мельник Л. В. - Формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до застосуванняння інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі ВНЗ (2014)
Мінкіна Ю. В. - До проблеми формування змісту екологічної освіти майбутнього вчителя природничих дисциплін у вищих педагогічних закладах України (80-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Молоченко В. В. - Забезпечення діалогічного характеру навчальної взаємодії зі студентами як умова формування готовності до партнерської взаємодії (2014)
Наход С. А. - Діагностика рівня сформованості прогностичних умінь у майбутніх практичних психологів (2014)
Онофрійчук Л. М. - Формування естетично-комунікативної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2014)
Павлова Н. С. - Організація навчально-дослідної діяльності майбутніх учителів інформатики, Шроль Т. С. (2014)
Пушкарьова Т. Е. - Теоретико-методологічні передумови впровадження інноваційних процесів у вітчизняній освіті (2014)
Семенець Л. М. - Особливості формування професійно-педагогічної готовності в умовах компетентнісного підходу (2014)
Стукаленко З. М. - Професійна толерантність у контексті мистецької освіти (2014)
Ткачук О. М. - Формування математичної компетентності майбутніх вчителів початкових класів (2014)
Турчин Т. М. - Застосування та модифікація традиційної форми музичного навчання в сучасній початковій школі (2014)
Уйсімбаєва Н. В. - Педагогічна практика як чинник особистісного самовдосконалення майбутнього вчителя (2014)
Холковська І. Л. - Інтерактивний театр як форма підготовки майбутніх учителів до попередження і розв’язання педагогічних конфліктів, Курганова О. І. (2014)
Хренова В. В. - Модель фахової підготовки майбутніх учителів технологій до викладання у старшій школі основ швейної справи (2014)
Шарненкова Т. О. - Особистісно-професійний розвиток учителя в Україні кінця ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Шкуренко О. В. - Формування професійно-педагогічної комунікації: практичний досвід (2014)
Ярощук Л. Г. - Український досвід моніторингових досліджень: історія та сучасність (2014)
Відомості про авторів (2014)
Приймич М. - Творчість Фердинанда Видри: ужгородський період (2016)
Дундяк І. - Релігійна тематика у творчості Володимира Федька (2016)
Сташук О. - Марта Токар — мисткиня за покликом серця (2016)
Стахієва Н. - Постать Володимира Миколайовича Перетца на терені мистецтвознавства (2016)
Дудич І. - Автопортрет у творчості Мауриція Ґотліба (2016)
Ворон Б. - Cтилістичні та композиційні особливості іконостасів майстерні Олександра Мурашка (2016)
Бокотей Л. - Закарпатське візуальне мистецтво – живописна мова трансаванґардиста Ловранта Бокотея (2016)
Скринник-Миська Д. - Аналітична естетика як світоглядне підґрунтя сучасного мистецтва (2016)
Москальова Н. - Особливості позашкільної мистецької освіти на прикладі дитячої художньої школи ім. М. Мункачі (2016)
Ziołowicz K. - Metodyczne aspekty analizy dzieła plastycznego. Widzieć nie zawsze znaczy rozumieć (2016)
Приймак Х. - Ткацтво i килимарство Сокальщини кінця XIX — початку XX ст.: розвиток в умовах етнокультурного порубіжжя та художні особливості (2016)
Боднар О. - Атрибуція пам’ятника А. М. Понінської з Каліновських на Личаківському кладовищі у Львові (у контексті образно-стилістичних особливостей львівської скульптури на межі ХVІІІ – ХІХ ст.) (2016)
Єфімова А. - Сучасне мистецтво в міському просторі: перспективи та шляхи розвитку в Україні (2016)
Станичнов О. - Еротизм у живописі польської сецесії (2016)
Дерев’янчук Ю. - Богослов’я образу: іконографія Вознесіння (IV-VI ст.) (2016)
Зятик Б. - Поліхромія святилища храму Святих апостолів Петра і Павла с. Липники 2006-2013 рр.: пошуки мистецького стилю та іконографії (2016)
Гурмак М. - Технології виготовлення медалей — від міфу до історії (2016)
Жмурко О. - Герби духовних осіб у кириличних стародруках Галичини XVII століття: художні особливості зображення (2016)
Проців І. - Церква й монастир Святої Анни у Львові: сторінки історії (2016)
Jingsheng H. - Traditional cninese painting (2016)
Мисак М. - Розвиток паперового виробництва: культурно-історичний аспект (2016)
Колмикова А. - Образ футбольного фаната та фанатизму — як семіотичний простір культури (2016)
Шабаліна О. - Розвиток українського хореографічного мистецтва на початку ХХ ст.: джерела та тенденції (2016)
Sikorski S. - Performance — sztuka żywa (2016)
Бокотей М. - Міжнародні симпозіуми гутного скла у Львові: оцінка впливу на розвиток дизайну українського гутного скла (2016)
Соболєв О. - Генеза інформаційного дизайну (2016)
Кюнцлі Р. - Проблеми сучасного храмобудівництва: пошуки нової архітектури християнського самовираження, Степанюк А. (2016)
Тітенков Є. - Особливості художнього проектування сучасних меблів у стилі "Еко": технологічний аспект (2016)
Сосницький Ю. - Апробація екологічного чинника в дизайн-об'єктах міського середовища (на прикладі курсових і дипломних роботах студентів Харківської державної академії дизайну і мистецтв) (2016)
Бадяк В. - Нормативно-правова охорона культурної спадщини (2016)
Мистецька "ВзаємоДія" від тандему молодих живописців Gaieva/Panchyshyn у Галереї ЛНАМ (2016)
Рецензії (2016)
Содержание (2012)
Большаков В. И. - "Стародубовские чтения – 2012" - форум научных открытий и инноваций (2012)
Akbar A. Javadi F. - Anisotropy of computationally tailored microstructures with negative poisson’s ratio, Asaad Faramarzi, Amir M. Alani (2012)
Парусов В. В. - Деформационное старение борсодержащих сталей сварочного назначения, Парусов О. В., Чуйко И. Н., Парусов Э. В., Сагура Л. В. (2012)
Мешков Ю. Я. - Оценка склонности к охрупчиванию как мера качества конструкционных сталей, Котречко С. А., Шиян А. В. (2012)
Маркашова Л. И. - Структура, эксплуатационные свойства сварных соединений высокопрочных сталей в условиях изменения сварочных напряжений, Позняков В. Д., Максименко А. А., Алексеенко Т. А., Бердникова Е. Н. (2012)
Петрунин С. Ю. - Влияние наноразмерного модификатора на прочность цементного композита, Закревская Л. В., Ваганов В. Е. (2012)
Троцан А. И. - Расчёт условий образования упрочняющих фаз при микролегировании стали карбонитридообразующими элементами, Каверинский В. В., Бродецкий И. Л. (2012)
Большаков В. И. - Сравнительный анализ технологических схем производства листового проката для строительных металлических конструкций, Сухомлин Г. Д., Лаухин Д. В., Бекетов А. В., Иванцов С. В. (2012)
Башев В. Ф. - Статистический анализ микроструктуры композиционных материалов, Суховая Е. В., Сыроватко Ю. В. (2012)
Узлов І. Г. - Зіставний аналіз характеру руйнування в експлуатації поверхонь кочення коліс різного рівня твердості, Узлов К. І., Дементьєва Ж. А., Хулін А. М., Баскевич О. С., Сухомлин В. І. (2012)
Горбатенко В. П. - Особенности аустенитизации сталей контролируемой прокатки с феррито-перлитной полосчатостью, Лукин А. В., Данилова Ж. Ю. (2012)
Губенко С. И. - Причины образования микроразрывов водородного происхождения вблизи неметаллических включений (2012)
Маркашова Л. И. - Сварные соединения сложнолегированных алюминий-литиевых сплавов, структура и эксплуатационные свойства, Кушнарева О. С. (2012)
Куцова В. З. - Вплив ізотермічного гартування на фазовий склад білого високохромистого чавуну 28Х32Н3Ф, Ковзель М. А., Гребенєва А. В., Величко О. О. (2012)
Калинина Н. Е. - Состав и строение тугоплавких нанокомпозиций плазмохимического синтеза, Вилищук З. В., Калинин В. Т., Носова Т. В. (2012)
Костыря В. Ю. - Применение поликомпонентных материалов для элементов конструктивной защиты с особыми свойствами, Дейнеко Л. Н., Ушаков Ю. Н., Долженков И. Е., Кокашинская Г. В., Карпов А. Н., Фетищева Л. А., Алифонов А. Ю., Донец Н. В. (2012)
Губенко С. И. - Влияние среды на механические свойства колесной стали, содержащей неметаллические включения, Пинчук С. И., Белая Е. В. (2012)
Пересаденко О. В. - Определение факторов, влияющих на работу удара инструментальных Cr-Mo-V-(Si) сталей, Волчок И. П. (2012)
Кононенко А. А. - Исследование влияния горячей пластической деформации и термической обработки на структуру и свойства литой колесной стали, Бабаченко А. И., Борисенко А. Ю., Яценко А. И., Литвиненко П. Л., Даличук А. А., Федорова И. П. (2012)
Большаков В. И. - Исследования влияния температуры отпуска на изменение структуры термически упрочненного арматурного проката, Чайковская А. О. (2012)
Петров С. - Изменения структуры заэвтектических силуминов при модифицировании расплавов периодическим импульсным электрическим током, Пригунова А. Г. (2012)
Гуль Ю. П. - Основы скоростной сфероидизации цементита в низкоуглеродистых сталях для холодной высадки, Соболенко М. А. (2012)
Спиридонова И. М. - Сравнение способов упрочнения боридов в боридных покрытиях, Мостовой В. И., Федоренкова Л. И., Колючая В. Д., Мамотенко О. А. (2012)
Шулаев В. М. - Подавление захвата макрочастиц при пульсирующем смещении подложки в покрытиях нестехио-метрического кубического нитрида титана (2012)
Вашкевич Ф. Ф. - Розробка технології захисту деталей авіаційних двигунів від високотемпературної ерозії, Спільник А. Я., Рижков Ю. В. (2012)
Волчок І. П. - Вплив термічного оброблення на структуру та властивості графітизованих сталей, Савченко В. О. (2012)
Головко В. В. - Дослідження впливу наноутворень в металі на формування мікроструктури зварного шва та його механічні властивості, Степанюк С. М., Єрмоленко Д. Ю. (2012)
Акімов І. В. - Вплив форми графітових включень на механічні властивості чавунів та графітизованих сталей, Силованюк В. П., Волчок І. П., Овчинникова І. А. (2012)
Большаков В. И. - Влияние тонкой структуры на магнитные свойства холоднодеформированных низкоуглеродистых сталей, Сухомлин В. И., Волох В. И. (2012)
Егоров Н. Т. - Разработка технологии и освоение производства термоупрочненных листов на металлургическом заводе Huta Stalowa Wola, Польша, Остапенко А. Л., Гриценко С. А. (2012)
Гуль Ю. П. - Системный анализ и направления совершенствования технологического процесса изготовления и обработки деталей самолетного шасси, Буштрук С. И., Крепак И. Ю. (2012)
Калинина Н. Е. - Модифицирование жаропрочных никелевых сплавов нанодисперсными композициями, Калиновская А. Е., Калинин А. В., Мамчур С. И. (2012)
Коваль Е. А. - Определение оптимального варианта энергоэффективного малоэтажного здания, Юрченко Е. Л., Савицкий Н. В., Кузнецова В. В. (2012)
Дремов В. В. - Влияние воздушного зазора на движение фронта затвердевания слитка в клинообразной изложнице, Калашникова О .А. (2012)
Дергач Т. А. - Научное обоснование выбора низколегированной стали и технологии изготовления нефтегазопроводных труб повышенной коррозионной стойкости (2012)
Маркашова Л. И. - Структура и механические свойства инструментов из быстрорежущей стали при импульсно-плазменной поверхностной обработке, Колисниченко О. В., Валевич М. Л., Богачёв Д. Г. (2012)
Большаков В. И. - Управление свойствами мелкозернистого бетона за счет механохимической активации доменного гранулированного шлака, Елисеева М. А., Щербак О. С., Щербак С. А. (2012)
Узлов І. Г. - Закономірності утворення повзунів та вищербин на колісах різних рівней твердості в експлуатації, Узлов К. І., Книш А. В., Хулін А. М., Дементьєва Ж. А. (2012)
Шулаев В. М. - Разработка способа диагностики вакуумно-дуговых покрытий нестехиометрического кубического нитрида титана, содержащих в объеме микро- и нановключения металлической фазы при постоянном смещении подложки (2012)
Парусов В. В. - Влияние режимов термомеханической обработки на формирование специальных границ в катанке из низкоуглеродистой стали, Сухомлин Г. Д., Сагура Л. В., Парусов Э. В., Сивак А. И. (2012)
Большаков В. И. - Наноразмерные элементы в структурах сталей широкого назначенния, Сухомлин Г. Д. (2012)
Азарова Н. В. - Влияние различных способов шлифования на состояние поверхностного слоя обрабатываемых материалов, Цокур В. П., Биличенко М. С. (2012)
Архипов О. - Дослідження змін механічних характеристик сталі astm A333 grade 6 після тривалої експлуатації, Любимова-Зінченко О., Борисенко В., Близнюк Д. (2012)
Мовчан А. В. - Механизм перитектоидоподобного превращения при обезуглероживании быстрорежущей стали, Губенко С. И., Бачурин А. П., Черноиваненко Е. А. (2012)
Бердникова Е. Н. - Структурная оценка трещиностойкости сварных соединений методами фрактографического анализа (2012)
Белоконь А. И. - Модель проектно-ориентированной организации в динамическом окружении, Малый В. В., Мазуркевич А. И. (2012)
Бондаренко С. В. - Использование попутных продуктов производства горно-обогатительных комбинатов, Севастьянова О. Э., Бондаренко А. С. (2012)
Губенко С. И. - О возможности превращений в боридных фазах в стали 04Х14Т3Р1Ф, применяемой в атомной энергетике, Беспалько В. Н., Жиленкова Е. В., Пшедромирский С. С. (2012)
Бугаец М. П. - Исследование закономерностей электронно-лучевой обработки стали с целью повышения износостойкости, Тутык В. А., Литвиненко Е. И. (2012)
Волошин А. И. - Особенности нагрева сталей под закалку в термических печах новой конструкции, Заблоцкий В. К., Фельдман В. Е., Шимко А. И. (2012)
Волчок И. П. - Влияние марганца на процессы структурообразования износостойких высокохромистых чугунов, Нетребко В. В. (2012)
Заблоцкий В. К. - Термообработка поковок с использованием нагрева при ковке, Шимко В. И., Шимко А. И., Фельдман В. Е. (2012)
Заруба И. И. - Энергоэффективность трансформаторных источников питания сварочной дуги, Шатан А. Ф., Жерносеков А. М., Сидорец В. Н. (2012)
Загородний А. Б. - Рентгенофазовый анализ защитного покрытия на основе полифосфатов, полученного плазменным напылением, Журавель В. И., Волчук В. Н., Веселова С. И., Лясота А. В., Любушкин В. И. (2012)
Иванова Л. Х. - Модифицированные половинчатые и серые чугуны, Хитько А. Ю., Маймур Я. С., Калашникова А. Ю., Шляпин И. В., Муха Д. В., Кисляков С. А. (2012)
Карпов В. В. - Формирование отливок газаров со сложной структурой, Губенко С. И., Карпов В. Ю. (2012)
Карпов В. Ю. - Взаимодействие н-слоев с порошками железа, Толстенко А. В., Карпов В. В. (2012)
Белоконь А. И. - Снижение неопределенности при формировании и реализации программ развития организаций, Трифонов И. В. (2012)
Березюк А. М. - Методична послідовність вибору можливих варіантів технології та організації робіт з улаштування і відновлення теплоізоляції з легкими штукатурками, Шаленний В. Т., Дікарев К. Б., Скокова А. О. (2012)
Лаухина Л. Н. - Состояние перестрахования и сострахования в Украине, Рабич Е. В., Лаухин В. Д. (2012)
Мирошниченко К. К. - Исследование процессов перемешивания фибробетона (2012)
Мищенко В. Г. - Управление структурой и свойствами двухфазных коррозионностойких хромомарганцевых сталей, Евсеева Н. А. (2012)
Овчинников А. В. - Формирование структуры в сварных швах жаропрочных титановых сплавов путем модифицирования (2012)
Попов М. Ю. - Новые легкие теплоизоляционные бетоны на основе пеностекла, Закревская Л. В., Ваганов В. Е. (2012)
Панченко Н. В. - Технико-экономические характеристики конструктивных систем многоэтажных жилых зданий, Зезюков Д. М., Савицкий Н. В. (2012)
Рабич Е. В. - Возможности использования солнечной энергии при эксплуатации зданий в приднепровском регионе, Чумак Л. А., Магала В. С., Лаухина Л. Н., Рабич В. А., Лаухин В .Д. (2012)
Решетняк В. В. - Квантово-химическое исследование влияния углеродных нанотрубок на структуру композитов на основе ПЭТФ, Ваганов В. Е., Нефедова Е. В. (2012)
Тельянов В. А. - Сухая нейтрализация фтористых и фосфорных примесей в фосфогипсе, Деревянко В. Н., Чумак А. Г., Анисимов К. Е., Кондратьева Н. В. (2012)
Рыжков И. В. - Определение углов пространственной ориентации керноотборника и слоев породы керна в наклонных скважинах, Пономарева Е. А. (2012)
Скребцов А. А. - Исcледование структуры сварных соединений спеченных титановых сплавов, Овчинников А. В., Капустян А. Е., Быков И. О., Селиверстов А. Г. (2012)
Снежной Г. В. - Прогнозирование локальной коррозионной стойкости по содержанию α–фазы в хромоникелевых сталях аустенитного класса, Мищенко В. Г., Снежной В. Л. (2012)
Соколовская Ю. А. - О тройной диаграмме В-С-О, Мостовой В. И., Спиридонова И. М. (2012)
Ткаченко І. Ф. - Вплив температури чорнової деформації при термо-механічній прокатці на характер руйнування сталі Х70, Візенков Д. В. (2012)
Филоненко Н. Ю. - Исследование влияния температуры на фазовый состав борсодержащих сплавов, Береза Е. Ю., Баскевич А. С. (2012)
Чабак Ю. Г. - Изменение микроструктурного состояния чугуна ЧХ16М2 при термической обработке, Ефременко В. Г., Салимовская Ю. Я. (2012)
Филоненко Н. Ю. - Исследование структуры и свойств диффузионной зоны при бороцементации низкоуглеродистых сталей, Пиляева С. Б., Здоровец Н. А. (2012)
Чмелева В. С. - Повышение стойкости пресс-форм для литья под давлением алюминиевых сплавов, Бойко О. В. (2012)
Шаповал А. В. - К определению граничных элементов в рамках модели водонасыщенного грунтового слоя конечной толщины, Головко А. С., Титякова Е. С., Андреев В. С. (2012)
Шевченко В. Г. - Формирование структуры и механических свойств при термообработке субмикрокристаллических (α+β)-титановых сплавов, Глотка Т. А., Коваленко Т. А., Перепелкина М. Н. (2012)
Широкобокова Н. В. - Влияние лазерной обработки на износостойкость вторичных силуминов (2012)
Шибко О. Н. - Причины возникновения кризисных ситуаций на предприятии (2012)
Разумова О. В. - Архитектурно-композиционные решения высотных общественных зданий (2012)
Савін Л. С. - Зменшення негативного впливу на навколишнє середовище шляхом комплексної переробки побічних продуктів промисловості, Макарова В. М. (2012)
Нашы утраты Воробьев Геннадий Михайлович (2012)
Звернення президента національної академії наук України, академіка Б. Є. Патона (2012)
Реферати (2012)
Исходные данные (2012)
Фадєєнко Г. Д. - Особливості харчової поведінки хворих на неалкогольний стеатогепатит з надлишковою масою тіла або ожирінням на тлі артеріальної гіпертензії, Нікіфорова Я. В. (2016)
Бабак О. Я. - Лечебная тактика у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени с учетом уровня цитокератина-18 в плазме крови, Лапшина Е. А. (2016)
Просоленко К. О. - Динаміка вмісту адипонектину, прозапальних цитокінів та деяких метаболічних показників у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки та гіпертонічною хворобою при використанні комбінованої терапії (2016)
Анохіна Г. А. - Вплив препаратів жовчних кислот на ліпідний обмін у хворих з післяхолецистектомічним синдромом, Харченко В. В. (2016)
Губергріц Н. Б. - Раціональний вибір інгібітора протонної помпи для лікування хронічного панкреатиту у поєднанні з медикаментозними ураженнями печінки. Частина 2. Вплив лікування на стан підшлункової залози та печінки, метаболічний гомеостаз, якість життя хворих з поєднаною патологією, Фоменко П. Г., Голубова О. О., Бєляєва Н. В. (2016)
Щербинина М. Б. - Клиническая эффективность препарата "Прогепар" в профилактике прогрессирования неалкогольной жировой болезни печени, Закревская Е. В., Дементий Н. П. (2016)
Колеснікова О. В. - Кишкова мікробіота і метаболічний синдром: що їх об’єднує? (2016)
Швець О. В. - Діагностичні можливості виявлення зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози та оптимізація її лікування (2016)
Щербинина М. Б. - Заболевания печени с холестатическим синдромом, болезни желчного пузыря и урсодезоксихолевая кислота: новые акценты (2016)
Фадєєнко Г. Д. - Чинники ризику розвитку раку підшлункової залози, Курінна О. Г. (2016)
Ткач С. М. - Роль кишечной микробиоты и питания при синдроме раздраженной кишки, Дорофеев А. Э., Сизенко А. К., Купчик Л. М. (2016)
Свінціцький А. С. - Неінвазивна діагностика ступеня стеатозу та фіброзу печінки при неалкогольній жировій хворобі печінки, Соловйова Г. А., Динник Н. В., Богомаз В. М., Бака О. М. (2016)
Соломенцева Т. А. - Синдром раздраженного кишечника. Трудности в диагностике и лечении (2016)
Огляд клінічних випадків пацієнтів із виразковим колітом: поліпшення комплаєнтності лікарських засобів у загальній практиці (2016)
Оголошення (2016)
До уваги авторів (2016)
Бамбура А. М. - Підсилення залізобетонних конструкцій композитними матеріалами фірми sika, Сазонова І. Р., Собко Ю. М. (2014)
Бікус К. М. - Дослідження повторних статичних випробувань ґрунтів набивними палями в пробитих свердловинах, Сєдін В. Л., Винников Ю. Л. (2014)
Бондаренко О. И. - Система аграрно-рекреационных образований Днепропетровской области (2014)
Bosschaerts W. - Using the building mass to obtain thermal comfort in the summer period: a green solution, Nikiforova T., Limam K., Savytskyi M. (2014)
Буркун І. Г. - Огранізаційно-економічні складові міської економіки, Потапенко В. Ю. (2014)
Веревичева М. А. - Определение прочности сталебетонных балок при термосиловом воздействии с учетом граничных условий, Ватуля Г. Л., Игнатенко А. В. (2014)
Гераймович Ю. Д. - Обзор возможностей моделирования жизненного цикла объектов строительства в пк лира версии 10.2, Евзеров И. Д., Марченко Д. В. (2014)
Головко С. И. - Исследование развития кренов внецентренно нагруженных фундаментов, Головко А. С. (2014)
Головко С. И. - Реологические особенности течения вязких и вязко-пластичных жидкостей в пористой среде, Головко А. С., Шехоркина Н. Е. (2014)
Городецкий А. С. - Учет нелинейной работы железобетонных конструкций в практических расчетах, Барабаш М. С. (2014)
Городецкий Д. А. - Реализация требований ДБН В.2.6-162:2011 в пк мономах для расчета и проектирования каркасно-каменных зданий, Максименко В. П., Рассказов А. А. (2014)
Дирк Х. - Технология смешивания для лучшего качества бетона (2014)
Жовква О. І. - Використання тонкостінних просторових конструкцій при проектуванні сучасних культових споруд та комплексів (2014)
Заяць Є. І. - Концептуальні положення формування, вибору та обґрунтування проектних рішень зведення висотних багатофункціональних комплексів (2014)
Клименко Е. В. - Общий метод определения остаточной несущей способности поврежденных железобетонных конструкций, Крутько Т. А., Исмаель А. М. (2014)
Кравчуновська Т. С. - Вплив організаційно-технологічних та економічних факторів на вартість реалізації продукції висотного будівництва, Єпіфанцева С. В. (2014)
Кузьмин Г. И. - Проектирование технологического комплекса по утилизации сероводорода из глубин черного моря, Ожищенко О. А., Савицкий Н. В. (2014)
Лівінський О. М. - Відновлення пошкоджених будівель нагальна проблема сьгодення (2014)
Менабдишвили П. З. - Оценка влияния нового строительсева на фундаменты существующих зданий при любом составе и форме рельефа (2014)
Михайлова І. О. - Аналіз архітектурних, об’ємно-планувальних, конструктивних та технологічних рішень будівництва доступного житла (2014)
Нижник О. В. - Дослідження сталезалізобетонних та залізобетонних плит безбалкового перекриття, Мурза С. О., Дрижирук Ю. В. (2014)
Нижник О. В. - Аналіз досліджень сталезалізобетонних стрижневих конструкцій з урахуванням гнучкості, Мурза С. О., Дрижирук Ю. В. (2014)
Парута В. А. - Теоретические основы проектирования составов штукатурных растворов для защиты стеновых конструкций зданий и сооружений, выполненных из автоклавного газобетона, Брынзин Е. В. (2014)
Парута В. А. - Энергоэффективностьприменения автоклавного газобетона в жилищном, гражданском и транспортном строительстве, Брынзин Е. В. (2014)
Перегінець І. І. - Розвиток малоповерхового житлового будівництва україни через житлово-будівельну кооперацію, Савицький М. В., Юрченко Є. Л., Коваль О. О., Ковтун-Горбачова Т. А., Коваль А. С., Зезюков Д. М., Махінько М. М. (2014)
Petrenko V. D. - The application of injection - grouting for strengthening of the weak subgrade foundations, Sviatko I. O., Yampolskyy D. O. (2014)
Пирадов К. А. - Семь новых чудес света: чудо пятое – Петра (2014)
Пичугин С. Ф. - Оценка надежности железобетонных балок с углепластиковым внешним армированием (2014)
Пономарева Е. А. - Устройство геотехнического мониторинга строительных сооружений (2014)
Пшінько О. М. - Підвищення організаційно-технологічної ефективності при управлінні виконанням ремонтних робіт на залізничних залізобетонних мостах, Сальнікова І. В. (2014)
Савицький М. В. - Показники енергоефективності екологічного малоповерхового будинку з місцевих матеріалів, Бабенко М. М. (2014)
Савицкий Н. В. - Памяти выдающегося ученого валентина михайловича баташева, Баташева К. В., Нагорная Т. Ф., Янковский А. Т. (2014)
Савицкий Н. В. - Усиление строительных конструкций здания РДЭС энергоблоков №1,2 ОП РАЭС, Бауск Е. А., Бардах А. Е., Матюшенко И. Н., Несин А. А., Сопильняк А. М. (2014)
Савицький М. В. - Технології виробництва матеріалів та конструкцій з використанням ґрунтобетону в малоповерховому екобудівництві, Бендерський Ю. Б., Новіченко Н. В., Бабенко М. М., Коваль А. С. (2014)
Savytsky M. - Shearwalls in a lightweight steel framing buildings, Zinkevych O., Zinkevych A. (2014)
Савицкий Н. В. - Структурная прочность золобетонов, Павленко Т. М., Аббасова А. Р. (2014)
Савицкий Н. В. - Морозостойкость бетонов на мелких днепровских песках, Тытюк А. А., Тытюк А. А. (2014)
Семко В. А. - Упрощенная инженерная методика расчета сжатых легких стальных тонкостенных профилей, Прохоренко Д. А. (2014)
Тимошенко Е. А. - Особенности функционирования экологически безопасной жилой среды, Савицкий Н. В., Тимошенко Л. А. (2014)
Чеканович О. М. - Напружено-деформований стан залізобетонних балок, підсилених важільно-стрижневою системою, Чеканович М. Г., Журахівський В. П. (2014)
Шехоркина С. Е. - Конструктивное решение подводной части малоэтажных жилых зданий на воде, Савицкий Н. В. (2014)
Шибко О. Н. - Информационные технологии в строительстве и архитектуре (2014)
Шпирько Н. В. - Теплоизоляционный материал на основе базальтовых волокон и неорганического связующего, Вдовкина Г. Г., Коваленко В. О., Романовский Р. И. (2014)
Яровой С. Н. - Надежность и живучесть железобетонной дымовой трубы высотой 120м печей П-601 И П-602 технологической установки ЛЧ 35/11 после взрыва газа в стволе трубы на ООО Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез г.Кстово Нижегородской области, Горовый А. И., Дорофеев Е. Ю., Сорокин А. Б. (2014)
Реферати (2014)
Исходные данные (2014)
Анкудович Т. Є. - Інноваційна модель розвитку регіонів (2016)
Антонюк В. П. - Проблеми наукового забезпечення інноваційної діяльності в України (2016)
Головатюк В. М. - Євроінтеграційний потенціал української економіки: інноваційний аспект (2016)
Денисюк В. А. - Порівняльний аналіз високотехнологічного експорту, технологічної готовності, розвитку бізнесу, інновацій та якості інститутів України (2016)
Радченко Л. П. - Інноваційний розвиток як пріоритетний напрям макроекономічної політики, Шиловцева Н. В. (2016)
Саломатiна Л. М. - Формування та розвиток інноваційного середовища України, Шкригун В. Л. (2016)
Стеблій Г. Я. - Формування замкнутої біоекономіної системи як необхідної умови сучасного економічного розвитку, Тувакова Н. В. (2016)
Ткачук В. В. - Організаційно-економічний механізм розвитку інноваційної діяльності аграрних підприємств (2016)
Чаплінський В. Р. - Особливості законодавчого захисту інтелектуальної власності в розрізі галузі сільського господарства (2016)
Кавуненко Л. Ф. - Исследовательская инфраструктура Украины: становление, формирование, развитие, Велентейчик Т. Н. (2016)
Кузьменко Л. М. - Инновационная деятельность в свете развития промышленного производства, Солдак М. А. (2016)
Соловьев В. П. - О некоторых проблемах оценки и повышения уровня инновативности экономики Украины (2016)
Wsciubiak L. - The impact of european integration on innovativeness of the polish economy (2016)
Водянка Л. Д. - Інноваційне підприємництво Буковини: стан та перспективи розвитку (2016)
Гарафонова О. І. - Впровадження стратегій здійснення змін на підприємстві в умовах нестабільності зовнішнього середовища, Євдоченко О. О. (2016)
Данилович–Кропивницька М. Л. - Сучасні підходи до визначення мережевих структур, Тревого О. І. (2016)
Гребешкова О. М. - Формування системи контролю за КРІ в організаціях маркетингового типу, Кизенко О. О. (2016)
Крисанов Д. Ф. - Оптимізація інтеграційних зв’язків між підприємствами сільського господарства і переробно-харчових галузей в умовах посилення впливу євроінтеграційних процесів (2016)
Рарок Л. А. - Управління виробничими групами на підприємствах (2016)
Семендяк В. М. - Удосконалення вексельних відносин підприємств аграрного сектору з комерційними банками (2016)
Фурса А. В. - Економічний механізм взаємовідносин у сфері виробництва і переробки цукросировини, Стрельбіцький П. А., Боднар В. С. (2016)
Шульський М. Г. - Результати підприємницької діяльності сільськогосподарських підприємств (2016)
Буга О. - Современные взгляды на управление финансами предприятия. концепция оптимизации управления финансами, Мелник Н. (2016)
Залознова Ю. С. - Обслуживание потребителей угольной продукции: теоретический аспект, Трушкина Н. В. (2016)
Китриш Е. Ю. - Повышение надежности и устойчивости цепей поставок (2016)
Górczyński S. - Trade credit as a result of interorganizational relationship (2016)
Nowak D. - Sources of competences of industrial enterprises (2016)
Андрейцева І. А. - Ефективність оцінювання персоналу: сутність та методика розрахунку (2016)
Гриненко А. М. - Соціальна згуртованість суспільства в умовах демократії, Кирилюк В. В. (2016)
Лисак В. Ю. - Сучасні підходи до управління мотивацією людського капіталу, Хомин О.Й. (2016)
Олійник Н. Ю. - Управління соціально-трудовими конфліктами та їх вирішення (2016)
Попович О. С. - Переформування вікової структури наукових кадрів як фактор життєздатності економічної науки в Україні, Костриця О. П. (2016)
Рарок О. В. - Коучинг в управлінні персоналом підприємства (2016)
Рингач Н. О. - Здоров'я як складова людського капіталу та запорука розвитку (2016)
Тріфаніна Л. С. - Вплив інформаційної культури на розвиток людського потенціалу (2016)
Антонова Т. А. - Состояние и перспективы развития интеллектуального потенциала науки Беларуси (2016)
Новикова О. Ф. - Проблемы преобразования человеческого потенциала в человеческий капитал в условиях децентрализации, Вишневский А. С. (2016)
Павлов К. В. - Этноменеджмент как составная часть этноэкономики (2016)
Амоша О. І. - Роль та місце соціальних ресурсів в системі місцевого самоврядування, Шамілева Л. Л. (2016)
Кобеля З. І. - Вплив міграційних процесів на ринок праці України (2016)
Сидорчук О. Г. - Ресурси громадянського суспільства в процесах забезпечення соціальної безпеки України та її регіонів, Панькова О. В. (2016)
Буторіна В. Б. - Чинники розвитку національного туризму в Україні (2016)
Ковтуник І. І. - Геологічні ресурси Хмельниччини (2016)
Опря Б. О. - Сучасні тенденції індустрії гостинності в туризмі (2016)
Поліщук В. С. - Процес формування якості послуг туристичних підприємств (2016)
Смирнов І. Г. - Маркетингові та логістичні підстави ефективної організації туристичного простору міста (2016)
Вовк М. В. - Стратегія соціально-економічного розвитку України, Франчук І. Б. (2016)
Вовченко О. В. - Інноваційна діяльність у промисловості як фактор впливу на національну безпеку держави (2016)
Гургула Т. В. - Проблеми впливу інтеграційних процесів на розвиток внутрішнього ринку України, Футало Ю. Р. (2016)
Каплинський О. В. - Практика правового забезпечення науково-технологічного співробітництва між Україною та ЄС (2016)
Олійник О. В. - Особливості реструктуризації суверенного боргу України за єврооблігаціями, Сідельнікова І. В., Сотнік А. В. (2016)
Харазішвілі Ю. М. - Зовнішньо-внутрішня економічна безпека регіонів України, Ляшенко В. І. (2016)
Ящишина І. В. - Економічна безпека підприємництва: вплив регуляторної політики держави (2016)
Цилибина В. М. - Энергетическая безопасность Беларуси как составляющая экономической безопасности (2016)
Драчук Ю. З. - Засади державної регіональної політики в умовах децентралізації управління (2016)
Кушнір О. К. - Особливості діяльності суб’єктів господарювання Кам’янець-Подільського району (2016)
Кураксина C. - Проблемы повышения эффективности аграрного сектора в условиях трансформирующейся экономики АТО Гагаузии (2016)
Пармакли Д. М. - Сравнительный анализ эффективности использования земли в сельском хозяйстве республики Молдова и Хмельницкой области Украины, Рудик В. К., Стрельбицкий П. А., Зеленский В. А. (2016)
Варналій З. С. - Соціальна відповідальність суб’єктів підприємництва в умовах скорочення бюджетного фінансування (2016)
Дєєва Н. М. - Негативні тенденції соціальної політики держави і можливості її стабілізації (2016)
Коляда Т. А. - Запровадження довгострокового бюджетного планування у бюджетному процесі України: правовий аспект (2016)
Коновалова М. В. - Соціальне підприємництво як інноваційний спосіб вирішення соціальних проблем, Хариніна О. М. (2016)
Лотоцький І. І. - Розвиток персоналу та соціальна відповідальність на підприємстві, Олійник О. С. (2016)
Маковоз О. С. - Маркетинговий рейтинг як фактор конкурентоспроможності підприємства (2016)
Сталінська О. В. - Пріоритети корпоративної соціальної відповідальності у забезпеченні збалансованого функціонування соціально-економічних систем (2016)
Сніцаренко П. М. - Теоретичні підходи до визначення сутності інформаційного забезпечення в системі державного управління, Саричев Ю. О. (2016)
Радиш Я. Ф. - Здоров’я людини як філософський феномен і важлива складова національної безпеки (2016)
Зозуля О. С. - Зарубіжний досвід державного управління забезпеченням інформаційної безпеки в умовах інформаційно-психологічного протиборства (2016)
Губар О. В. - Організаційно-правові засади функціонування міжнародної системи забезпечення біологічної безпеки (2016)
Устименко О. В. - Індикатори (показники) стану національної безпеки як результат моніторингу національної безпеки за певний проміжок часу, Пеньковський В. І. (2016)
Капосльоз Г. В. - Перспективний порядок державної атестації вищих навчальних закладів щодо провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності (2016)
Головка А. А. - Вдосконалення механізмів залучення громадянського суспільства до реалізації політики безпеки у інформаційній сфері України (2016)
Ситник Г. П. - Вплив глобалізації на воєнну сферу та принципові особливості сучасних воєнних конфліктів (2016)
Смолянюк В. Ф. - Духовна різниця України та Росії (на прикладі патріотичних стратегій) (2016)
Данилюк М. Б. - Гіпопаратиреоз як основне ускладнення після операцій на щитоподібній залозі (2016)
Кущевий Є. В. - Первинна (екстранодальна) лімфома кістки. Огляд літератури та клінічний випадок, Угляр Т. Ю., Крячок І. А., Жулкевич І. В., Антонюк С. А. (2016)
Кліщ М. І. - Вікові особливості розвитку уваги у школярів зі слуховою деривацією, Вадзюк С. Н. (2016)
Сміян С. І. - Поширеність морфофункціонального ураження печінки у хворих на ревматоїдний артрит, Даньків Л. В. (2016)
Поворознюк В. В. - Мінеральна щільність кісткової тканини в українських жінок з ожирінням та метаболічним синдромом, Мартинюк Л. П., Шкробот Л. В. (2016)
Вонс Л. З. - Нові перспективи у лікуванні хворих із діабетичною нефропатією (2016)
Мелеховець О. К. - Особливості перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на гіпотиреоз, Жалдак Д. О. (2016)
Купновицька І. Г. - Патогенетичне значення йоду та тиреоїдних гормонів у розвитку артеріальної гіпертензії, Міщук В. Г., Губіна Н. В., Фітковська І. П., Белегай Р. І. (2016)
П’ятночка І. Т. - Серцево-судинна система і туберкульоз легень, Корнага С. І., П’ятночка В. І. (2016)
Сміян С. І. - Прогнозування перебігу серцевої недостатності та віддалених результатів після хірургічного лікування хворих на токсичний зоб, Кравців В. В., Шідловський О. В. (2016)
Коваленко І. В. - Стратегії подолання стресу та перфекціонізм, Лемещук М. В., Камінська А. О. (2016)
Бордік Н. Ю. - Первинні нодулярні епітеліальні новоутворення печінки у зв’язку із сучасними науковими даними про структуру і функцію цього органа (2016)
Роговий Ю. Є. - Патофізіологічний аналіз змін функції нирок при утворенні ниркових каменів розміром 0,6–1,0 см верхньої чашечки, Арійчук О. І. (2016)
Слободян В. В. - Вплив ендотоксикозу на прояви гіпоксії при лікуванні хворих хірургічного профілю на супутні хронічні обструктивні захворювання легень, Олійник О. В. (2016)
Юрженко А. В. - Вплив кораргіну на мікрофлору ротової порожнини хворих на генералізований пародонти (2016)
Маляр-Газда Н. М. - Рівень інтоксикації та дисбіозу кишечника у хворих на рак молочної залози на фоні проведення хіміотерапії, Бедей Н. В. (2016)
Погорелая Т. Ю. - Некоторые биологические особенности базальноподобного рака молочной железы юго-востока Украины, Щуров Н. Ф. (2016)
Войтенко В. В. - Використання нейром’язової електрофонопедичної стимуляції у лікуванні травм зовнішньої гілки верхнього гортанного нерва та поворотного гортанного нерва в хірургії щитоподібної залози, Паламарчук В. О. (2016)
Павловська О. М. - Клінічна ефективність фітокомплексної терапії при порушеннях ритму серця у вагітних із метаболічним синдромом, Павловська К. М., Лавриненко Г. Л., Краснова Ж. О. (2016)
Лимар Л. Є. - Прегравідарна підготовка жінок з олігоменореєю на тлі хронічних гепатитів – запорука мінімізації перинатальних ризиків, Лимар Н. А. (2016)
Николаева А. В. - Заболевания пародонта у женщин с нарушением секреции эстрогенов, Нагорная В. Ф. (2016)
Слабий О. Б. - Масометрична характеристика камер компенсованого та декомпенсованого легеневого серця, Татарчук Л. В., Гнатюк М. С. (2016)
Говда Р. В. - Порівняльна характеристика структурних компонентів плечових кісток в адаптованих щурів із різним типом вегетативної нервової системи через 6 тижнів після тяжкого позаклітинного зневоднення організму (2016)
Міц І. Р. - Зміни функціональної активності міокарда у тварин різної статі, які зазнали хронічного стресу, Денефіль О. В. (2016)
Регеда М. С. - Роль процесів пероксидного окиснення ліпідів та активності ферментів антиоксидантного захисту в міокарді у патогенезі експериментальної бронхіальної астми, Небелюк Н. М. (2016)
Мокра А. П. - Кількісна морфологічна оцінка вікових особливостей ремоделювання вивідних проток підшлункової залози в умовах легеневої артеріальної гіпертензії (2016)
Дорошенко О. М. - Особливості морфологічних змін термічного ураження слизової оболонки порожнини рота щурів при застосуванні гелю на основі декспантенолу та мірамістину, Волосовець Т. М., Дорошенко М. В. (2016)
Злепко С. М. - Автоматизоване робоче місце дитячого лікаря-невролога перинатального центру, Лепьохіна Г. С., Азархов О. Ю. (2016)
Виноградов А. - Префиксальная валентность русских и венгерских глаголов каузированного перемещения в аспекте их семантических параметров (2016)
Устінова В. - Словотвірні особливості інновацій-запозичень у сучасній німецькій мові сфери телебачення та телекомунікації (2016)
Булава Н. - Роль різних класів лексики у творенні прізвищ північної Донеччини (2016)
Дем’янчук Ю. - Особливості будови національного корпусу російської мови: лексико-граматичні та стилістичні особливості корпусу (2016)
Куранда В. - Лексико-словотвірне гніздо з вершиною "orzo – ячмінь” у біблійних текстах та його дериваційна семантика (2016)
Мотрук В. - Міжнародна наукова мова в історичному розгляді (2016)
Романюк О. - Компаративний аналіз морфологічних особливостей чоловічого і жіночого корпусів на матеріалі мовлення героїв українського дейтинг-шоу (2016)
Гладка В. - Лінгвокультурологічний підхід у вивченні фразеологізмів французької мови (2016)
Моргун А. - Обучение языку на материале дефитонимической и дезоонимической деривации: методические рекомендации (2016)
Вегеш А. - Особливості найменувань літературних героїв у романі Мирослава Дочинця "Горянин" (2016)
Тодорова Н. - Кодування просторової інформації засобами української та англійської зоофразеології (2016)
Kоstіantyn D. - Іndіan-Amerіcan cultural and phraseоlоgіcal unіty іn іmmіgrant fіctіоn (2016)
Мараб’ян К. - Французькі фольклорні тексти як об’єкт лінгвосеміотичних досліджень (2016)
Бобинець С. - Є тільки любов одна... (2016)
Садыкова Л. - "Русские ночи" В. Одо́евского: стратегии эссеизации (2016)
Ісапчук Ю. - Вставна легенда "Таємниці принцеси Каґранської" Інґеборґ Бахман в аспекті духовного простору авторки (2016)
Товт О. - Засоби моделювання образу Сави Чалого в однойменній драмі М. Костомарова (2016)
Бойчук А. - Фіксація станів дитячої рецепції у дитячій літературі (2016)
Урись Т. - Архетип як естетична домінанта художнього вираження модусу національної ідентичності в сучасній українській поезії (2016)
Тиховська О. - Космогонічні міфи у світлі психоаналізу (2016)
Нікоряк Н. - Біографічні експерименти Лу Сіня (на прикладі повісті "Достеменна історія А-Q”) (2016)
Бідзіля Ю. - Монографія Олени Гінди про поетичну творчість українців у Італії, Сенько І. (2016)
Титул, зміст (2016)
Провизору на заметку: что выбрать при молочнице (2016)
Державна фармакопея України — погляд у майбутнє (2016)
Актуальні теми аптечної справи: погляд фахівця. Проблема набряків і тяжкості в ногах у літній період: рекомендації відвідувачам аптек (2016)
Для здоровья нации: Лактувит® (2016)
Малишевская Н. - Современные подходы к назначению фитопрепаратов (2016)
Меланома — не приговор (2016)
Современный взгляд на вакцинацию в Украине и мире (2016)
Сахарный диабет — эпидемия XXI века (2016)
Примак Р. - Немаловажная проблема фармакотерапии (2016)
Дедишина Л. - Сигарета або життя (2016)
Захистіть сім’ю від гельмінтів! (2016)
Дедишина Л. - Європейські стандарти української реабілітології (2016)
Грибку тут не місце (2016)
Демецкая А. - Бронхиальная астма: управление и контроль (2016)
Кожевников А. - Что необходимо знать о проблеме инсульта? (2016)
Новини. Производное кетамина тестируют как антидепрессант (2016)
Кривомаз Т. - Несправедливо недооцененный орган (2016)
Новини. Синтезирована молекула, способная нейтрализовать вирусы (2016)
Демецкая А. - В зоне особого внимания: Helicobacter pylori (2016)
Кривомаз Т. - "Аппетитная мишень" для вирусов гепатита (2016)
Редькин Р. - Как лечить сухой кашель?, Орловецкая Н., Данькевич О. (2016)
Демецкая А. - Абетка фармацевта. О "куриной слепоте", витамине А и "золотом рисе" (2016)
Історії провізорів. Насолоджуйтесь життям без болю! (2016)
Орловецкая Н. - Фитотерапия диареи, Редькин Р. (2016)
Дедишина Л. - Фармацевтична прем’єра (2016)
Кириленко М. - Встреча выпускников: радостное событие или тяжелое испытание? (2016)
Кривомаз Т. - Богатство и справедливость (2016)
Гороскоп (2016)
Боль в спине, шее и суставах. Мнение доказательной медицины (2016)
Сухина Е. Н. - Оценка возможности использования опухолеассоциированного маркера НЕ-4 для диагностики рака яичников, Михановский А. А., Сухин В. С., Немальцова Е. В., Харченко Ю. В. (2016)
Карвасарська В. В. - Особливості вмісту VEGF у сироватці крові хворих на НДРЛ у динаміці конформної променевої терапії, Мітряєва Н. А., Білозор Н. В., Бакай Т. С., Старенький В. П., Шевцов В. Г. (2016)
Лукашова О. П. - Вплив дрібнофракціонованого ікс-випромінення у сумарній дозі 10 Гр та етопозиду на ультраструктуру клітин карциноми Герена (2016)
Грязов А. Б. - Порівняльний аналіз результатів радіохірургічного лікування з використанням метронідазолу при метастазах головного мозку різних нозологій, Главацький О. Я., Хмельницький Г. В. (2016)
Сафонова И. Н. - Антенатальный эхографический мониторинг и прогнозирование перинатальных результатов при раннем и позднем вариантах задержки роста плода (2016)
Білий О. М. - Перспективи використання молекулярно-біологічних маркерів при місцеворозповсюдженому раку грудної залози, Вінніков В. А., Красносельський М. В., Мітряєва Н. А. (2016)
Ткаченко Ю. Г. - Радіаційно-індукований рак привушної залози у підлітка, хворого на рак щитоподібної залози (2016)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "30 років з дня катастрофи на ЧАЕС: унікальний досвід та досягнення Харківського інституту медичної радіології у аварійному медичному реагуванні" (28-29 квітня 2016 р., Харків) (2016)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання радіаційної онкології в Україні" (30 червня - 1 липня 2016 р., м. Ужгород) (2016)
До уваги авторів УРЖ (2016)
Лукашова Ольга Петрівна (2016)
Балецька Л. - Когнітивна гнучкість особистості: діагностична репрезентативність (2016)
Грішко-Дунаєвська В. - Результати дослідження психолого-педагогічних особливостей суб’єкт-суб’єктної взаємодії в процесі вивчення іноземної мови у вищих військових навчальних закладах (2016)
Грицина О. - Психічна стійкість керівника органу охорони державного кордону як предмет психологічних досліджень (2016)
Єрьоменко Д. - Результати дослідження особливостей відновлення психологічної стійкості прикордонників після бойових зіткнень (2016)
Кислинська Д. - Сенсожиттєві орієнтації майбутніх правоохоронців (2016)
Ковальчук Ю. - Структурно-динамічна модель та результати експерименту з розвитку професійної Я-концепції офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України (2016)
Лазорко О. - Копінг-ресурси забезпечення професійної безпеки медичного працівника (2016)
Шпортун О. - Значення гелотології у формуванні психічного здоров’я особистості (2016)
Содержание (2016)
Айша K. - Морфолого-анатомическое изучение представителей родов Jolyna Guimarães и Rosenvingea Børgesen (Scytosiphonales) из прибрежных вод Карачи (Пакистан), Шамиль M. (2016)
Козел Н. В. - Состояние антиоксидантной системы Spirulina platensis (Nordst.) Geitler в условиях светодиодного освещения разного спектрального состава, Мананкина Е. Е., Вязов Е. В., Дремук И. А., Савина С. М., Адамчик К. О. (2016)
Курейшевич А. В. - Активность ферментов-антиоксидантов цианопрокариот и зеленых микроводорослей при их культивировании в условиях разных температур, Незбрицкая И. Н., Станиславчук А. В. (2016)
Лилицкая Г. Г. - Bacillariophyta малых водоемов г. Киева (Украина). 1. Naviculales (2016)
Крахмальный А. Ф. - Dinoflagellata (Dinophyta) прибрежных вод Средиземного моря в районе г. Хайфа (Израиль), Вассер С. П., Крахмальный М. А., Нево Е. (2016)
Романенко Е. А. - Фитогормоны микро-водорослей: биологическая роль и участие в регуляции физиологических процессов. Ч. II. Цитокинины и гиббереллины, Косаковская И. В., Романенко П. А. (2016)
Вассер С. П. - К 90-летию со дня рождения и 65-летию научной деятельности академика НАН Украины Константина Меркурьевича Сытника (2016)
Аванесова Н. Е. - Особливості управління депозитнимиопераціями у банку, Івашкіна К. М. (2016)
Балацька Н. Ю. - Особливості та перспективи розвитку готельного бізнесу в Україні, Репринцева В. М. (2016)
Батракова Т. І. - Причини виникнення девальвації гривні та шляхи її подолання, Синєокий А. О. (2016)
Бевзенко Л. В. - Оцінка впливу макроекономічних факторів на рівень доларизації в Україні, Тодоренко С. В., Піскун О. В. (2016)
Бровко Л. І. - Проблеми формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах, Фоврій Ю. В. (2016)
Веселова М. Ю. - Сучасні тенденції застосування маркетингу в банках України (2016)
Визволенко В. О. - Система управління депозитними операціями банку (2016)
Вороніна А. В. - Прийняття стратегічних рішень в умовах невизначеності та ризику, Копил О. В. (2016)
Гаватюк Л. С. - Прибутковість українських підприємств: реалії сьогодення, Дармограй Н. В., Хімійчук Г. М. (2016)
Ганзюк С. М. - Динамічний моніторинг інвестиційного клімату України, Караканов В. В. (2016)
Гончарова В. А. - Сущностные силы личности как определяющие детерминанты новой экономической парадигмы (2016)
Григораш Т. Ф. - Переваги та недоліки трансфертного ціноутворення, Поплавська В. О., Шутова Д. М. (2016)
Івченко Л. В. - Власний капітал: джерела формування та функції, Удовик Н. Л. (2016)
Ігнатова О. М. - Порівняльна оцінка депозитної політики комерційних банків України та Німеччини, Ромакер В. С. (2016)
Кміть В. М. - Оптимізація та мінімізація податків в системі фінансового управління суб'єктів господарювання, Дзюрій О. І. (2016)
Князь С. В. - Методи реалізації трансферу ресурсів промислових підприємств, Косовська В. В. (2016)
Коренєва О. Г. - Формування резервів під кредитні операції банками України: відповідність міжнародним стандартам, Манжелес Т. І. (2016)
Котковський В. С. - Удосконалення теоретичної платформи фінансового контролінгу у банку, Гузенко О. П. (2016)
Криворучко М. Ю. - Теоретико-методологічні засади інституціональної моделі міжрегіональної конвергенції соціально-економічного розвитку в умовах євроінтеграції (2016)
Кузьміна О. М. - Методи прогнозування фінансових показників діяльності підприємства, Печериця Ю. С., Грищук Л. В. (2016)
Лозовський О. М. - Заробітна плата як основний важіль мотиваційної системи: сучасний стан і тенденції розвитку в Україні, Назаровська Ж. С. (2016)
Лозовський О. М. - Управління інноваційною діяльністю на підприємстві, Бараник Ю. В. (2016)
Лозовський О. М. - Формування іміджу підприємства як елементу конкурентоспроможності, Дрончак І. В. (2016)
Ляшенко В. О. - Науково-методичний підхід до визначення справедливої вартості основних засобів, Пластун О. Л. (2016)
Мазур К. В. - Управління природоохоронною діяльністю Вінницької області, Гавура О. П., Нагірняк І. А., Валько І. М. (2016)
Максимова Є. В. - Cистема управління та контроль ризиків банку (2016)
Марищук Я. В. - Удосконалення стимулювання збуту на підприємстві (2016)
Міцкевич Н. В. - Управління інвестиційним процесом розвитку підприємства, Маньківський В. В. (2016)
Мусієнко О. М. - Ключові аспекти управління ліквідністю комерційного банку в сучасних економічних реаліях, Шамрай O. Ю. (2016)
Нусінов В. Я. - Еволюція наукових поглядів на трактування економічного потенціалу підприємства, Шура Н. О. (2016)
Патряк О. Т. - Види операцій з корпоративними правами та їх вплив на побудову бухгалтерського обліку та контролю (2016)
Полчанінова І. Л. - Оцінювання стану та перспектив розвитку регіонального туристського комплексу, Яценко І. О. (2016)
Різник В. В. - Перспективи використання аутстафінгу в управлінні проектами (2016)
Роєнко В. В. - Оцінка ефективності функціонування машинобудівних підприємств, Гуленок К. М. (2016)
Семенова Л. Ю. - Формування ефективної системи мотивації праці на промислових підприємствах, Мірясов А. С. (2016)
Скиба С. А. - Методологія державного регулювання зростання та розвитку людського потенціалу (2016)
Скляр Є. В. - Прогнозування сценаріїв розвитку показників фінансової стійкості банку "Райффайзен Банк Аваль", Черничук Л. В. (2016)
Skudlarski Ja. - Wind energy development in Poland on the background of the European Union, Zelazinski T., Makarchuk O. G., Zając S. (2016)
Сокач М. І. - Стан та розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні, Цікал А. С., Гаватюк Л. С. (2016)
Ткач Л. М. - Проблеми документаційного забезпечення діяльності підприємств, Акінцева Є. С. (2016)
Трайкун Ю. М. - Вплив логітики на конкурентоспроможність підприємства, Муромець Н. Є. (2016)
Трохимець О. І. - Теоретичні підходи до визначення поняття соціально-орієнтованих товарів та послуг (2016)
Удод Н. М. - Оцінка впливу діяльності транснаціональних торговельних компаній на економіку України (2016)
Успаленко В. І. - Аналіз сучасного стану ліквідності банків України, Хіжняк О. С. (2016)
Успаленко В. І. - Сучасний стан депозитної політики банків, Лубянникова В. В. (2016)
Фоміних В. І. - Проблеми оцінки кредитоспроможності вітчизняних підприємств та шляхи їх вирішення, Житникова Ю. В., Ванічкіна М. О. (2016)
Кокшарова Т. В. - Функции анионов в координационных соединениях переходных металлов (2016)
Ракитская Т. Л. - Влияние продолжительности кислотно-термального модифицирования на адсорбционно-структурные характеристики клиноптилолита, Эннан А. А., Киосе Т. А., Голубчик К. О., Олексенко Л. П., Длубовский Р. М., Герасева В. Г. (2016)
Шматкова Н. В. - Продукты комплексообразования SnCl4 с салицилоил-(β-, γ-пиридиноил)гидразонами 2- и 4-метоксибензойных альдегидов, их антимикробная активность, Сейфуллина И. И., Зинченко О. Ю., Линенко И. С. (2016)
Бельтюкова С. В. - Определение глутамата натрия методом тонкослойной хроматографии с люминесцентным детектированием, Малинка Е. В. (2016)
Бондар К. В. - Індено /1,2,3-de/фталазін-3(2Н)-он та його аналоги - синтез та протизапальні властивості, Клименко К. О., Александрова О. І., Кравченко І. А., Щепеткін І. А., Ляхов С. А. (2016)
Савин С. Н. - Экспериментальное определение модуля юнга полимерных материалов (2016)
Муатс А. - QSAR-анализ аффинитета ряда экдистероидов на основе 2.5D-симплексного представления молекулярной структуры, Артеменко А. Г., Лебедь Е. П., Шапкин В. А., Кузьмин В. Е. (2016)
Хома Р. Е. - Волокнистый хемосорбент оксида серы (IV) и аммиака на основе комплексных соединений хлорида никеля (II) с моноэтаноламином, Эннан А. А., Длубовский Р. М., Абрамова Н. Н. (2016)
Заноза С. О. - Синтез та гемолітичні властивості похідних 4,4'-дигідроксибіфенілу-2,2'-/біфеніл-4,4'-диілбіс(окси)/біс/N-(ω-аміноалкіл)ацетамідів/, Ляхов С. А., Бикова Т. І., Ніколау А. С. (2016)
Table of content (2016)
Fomenko O. - Environmental problems of incineration plants, Maslova V., Fesenko A., Ridniy. R., Pankova O. (2016)
Murava I. - Identification and classification of waste within tourist destinations (2016)
Blakbern A. - Methodology of ecological network formation, Kalinihin O. (2016)
Dychko A. - Waste and wastewater treatment bottleneck management, Opolinskyi I., Yevtieieva L. (2016)
Mukhina K. - The essence of the definition of the term environmental safety of the territory and the solution of the problem of its securing (2016)
Myslyuk O. - Chemical monitoring of water in Zolotonoshka River, Khomenko O. (2016)
Bakharev V. - To the question of stationary air sampling stations location and number determination in urban agglomerations ecological monitoring system, Marenych A., Zhuravska M. (2016)
Hryniuk V. - The quality research of wastewater treatment of Dolyna oil districts of Ivano-Frankivsk region, Arkhipova L. (2016)
Kryvomaz T. - Assessment of mangrove environmental safety by analyzes of metals transition, Andrusishina I. (2016)
Golik Yu. - Analysis of atmospheric air of Poltava city, Maksiuta N. (2016)
Sharavara V. - Strategic envoromental assessment as a preventive mechanism to ensure ecological safety in the defence sector, Gulevets D. (2016)
Semchuk Ya. - The influence of electromagnetic fields of anthropogenic origin on the incidence of cardio-vascular system among residents of urban territory of the city of Ivano-Frankivsk, Merdukh I. (2016)
Кanda M. - Determining the optimal ratio of natural mineral adsorbents with regard to ammonia adsorption, Maliovanyi M., Оdnorih Z., Kharlamova O., Chornomaz N. (2016)
Sheludchenko L. - The results of analytical investigation of aerodynamic properties forest gas-dustproofing strips with artificially created lacunar cavities, Voznyuk S. (2016)
Bedzay A. - Technique improvement of ethanol chromatographing and its detection in biological fluids and air, Scherbіna O., Мykhalichko B., Scherbіna I. (2016)
Сидлярук Н. І. - Морфологічні зміни слизової оболонки порожнини рота експериментальних тварин при гастродуоденіті та вплив на них різних методів лікування, Авдєєв О. В. (2016)
Двуліт І. П. - Актуальність застосування фітопрепаратів як лікувально-профілактичних засобів у паро­донто­логічних хворих (2016)
Бойцанюк С. І. - Oсобливості клінічного перебігу захворювань пародонта у хворих із різною супутньою патологією, Залізняк М. С., Чорній Н. В., Манащук Н. В., Чорній А. В. (2016)
Фурдичко А. І. - Пародонтологічний статус наркозалежних хворих із гепатобіліарною патологією, Федун І. Р., Диба А. Я. (2016)
Єлісєєва О. В. - Оцінка специфічного імунітету порожнини рота при комплексному лікуванні пацієнтів із генералізованим пародонтитом на тлі червоного плоского лишаю (2016)
Щерба В. В. - Тютюнокуріння: розповсюдженість та вплив на органи і тканини порожнини рота (огляд літератури), Лаврін О. Я. (2016)
Нагірний Я. П. - Плеоморфна аденома піднижньощелепної слинної залози у мешканців Тернопільської області (2016)
Бандрівський Ю. Л. - Рівень психологічного комфорту в пацієнтів із генералізованим пародонтитом з різною груповою приналежністю крові, Бандрівська О. О. (2016)
Мандзюк Т. Б. - Формування навичок гігієни ротової порожнини у дітей середнього шкільного віку (2016)
Гузенков С. Г. - Особливості кадрового складу та умов життя вчителів Запорізької області в повоєнний період, Сирцова О. М. (2016)
Товкун Л. П. - Внесок учених-гігієністів у розвиток дієтичного харчування в Україні (20-30-ті роки ХХ століття) (2016)
Хрящевська Л. М. - Національно–культурні об'єднання як прояв національного відродження та розвитку етнічних меншин в 90-х роках ХХ століття (2016)
Бучко А. В. - Орієнт та ідентичність у романі Якоба Вассермана "Александр у Вавилоні" (2016)
Гришкова Н. В. - Специфіка вербального вираження компонентів англійського весільного oбряду (2016)
Куриленко Д. В. - Козак Мамай: тезаурус минулого через рефлексію майбутнього (візуально-історична перцепція) (2016)
Хмілярчук Н. С. - Теоретичні засади аналізу стилістичного аспекту німецькомовної ділової кореспонденції (2016)
Дикий О. В. - Недосконалість законодавчого регулювання відносин у сфері обороту житлової нерухомості в Україні як фактор породження і самовідтворення злочинності у вказаній сфері (2016)
Пащук Т. В. - Аналіз державного архіву Волинської області з кримінально-виконавчої політики польської держави (1918–1939 роки) (2016)
Петришина М. О. - Зарубіжний досвід реформування місцевого самоврядування: на прикладі Франції та Польщі, Колодяжний О. О. (2016)
Романенко Т. В. - Особливості слідової картини шахрайств, що вчиняються в мережі Інтернет (2016)
Романько Г. А. - Страхування кредитних ризиків в Україні (2016)
Алєксєєва С. В. - Емоційна регуляція навчально-пізнавальної діяльності майбутніх дизайнерів з розвитку професійної кар'єри (2016)
Vasylyshyna N. M. - Shaping foreign language competence of tourism faculty undergraduates in Turkish universities (2016)
Глазунова А. В. - Особливості формування образно-просторового мислення у студентів спеціальності "Графічний дизайн" на прикладі викладання дисципліни "Макетування та робота в матеріалі" (2016)
Campbell M. - System of education in Galiciaat the end of the XIX-th – beginning of the XX-th centuries, Sovhar O. M. (2016)
Левицька Н. В. - Удосконалення системи професійної підготовки майбутніх перекладачів в університетах України на основі позитивного досвіду Німеччини (2016)
Мараховська Н. В. - Проведення арт-терапевтичного тренінгу як способу розвитку професійного самопізнання майбутніх психологів (2016)
Отрошко Т. Ф. - Теоретичні аспекти проблеми ґендерного виховання в загальноосвітніх установах, Ільїна О. О. (2016)
Поліщук К. М. - Діагностика сформованості світоглядних уявлень у дітей старшого дошкільного віку (2016)
Русіна Н. Г. - Професійна підготовка фахівців просторової організації економіки в університетах Польщі (2016)
Самосудова-Грозовая О. Б. - Сочетание традиционных форм и методов обучения c интерактивными технологиями в профессиональной подготовке будущих экономистов (2016)
Слободяник О. В. - Педагогічні умови організації виробничого навчання у вищих професійних училищах будівельного профілю (2016)
Чеботарьова Г. В. - Роль і місце інтернет-технологій дистанційного навчання для студентів вищих учбових закладів І-ІІ рівня акредитації, які навчаються творчих професій, Шкарупа Г. М. (2016)
Григора Д. С. - Телевізійні жанри музичного контенту, Синєокий О. В. (2016)
Коробко В. І. - Тематичні різновиди розважального жанру реаліті-шоу в Україні (2016)
Нартов Є. Д. - Критерії визначення якості телевізійних програм, Манакін В. М. (2016)
Самусь А. Ю. - Специфіка висвітлення революції гідності у блогах американських та українських журналістів (2016)
Ткач Л. М. - Семіотичний аспект маніпуляції свідомістю через рекламу та засоби масової комунікації, Клименкова В. О. (2016)
Бантишева О. О. - Гендерно-вікові особливості схильності осіб юнацького віку до віктимної поведінки (2016)
Гейко Є. В. - Психологічні особливості самоорганізації полісистемної цілісності особистості (2016)
Лимар Л. В. - Впровадження елементів елективного курсу "міжособистісна взаємодія лікаря з пацієнтом" на заняттях з іноземної мови у медичному ВНЗ (2016)
Пляка Л. В. - Модель психологічного супроводу професійного становлення майбутніх фахівців фармацевтичного профілю (2016)
Старовойт Т. П. - Особливості мотивації до вивчення іноземної мови у студентів "немовних" спеціальностей, Григоренко Т. О. (2016)
Саблук П. Т. - Агроекономічній науці відповідати новим вимогам часу (2016)
Скрипник А. В. - Оцінка можливостей експортного потенціалу сільськогосподарської продукції України, Стариченко Є. М. (2016)
Збарський В. К. - Розвиток свинарства в регіоні, Шпак О. О. (2016)
Мазуренко О. В. - Промислове свинарство в умовах сучасного ринку (2016)
Kashuba Y. P. - Food security of Ukraine: prospects of development (2016)
Чехов С. А. - Ринок насіння льону олійного (2016)
Карасьова Н. А. - Вектори експортних потоків аграрного сектору України (2016)
Голомша Н. Є. - Перспективи світового ринку зерна, Дзядикевич О. Я. (2016)
Саблук Г. І. - Особливості регулювання зайнятості жінок села в системі ринку трудових ресурсів (2016)
Корінець Р. Я. - Інформаційне забезпечення сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні, Малік М. Й. (2016)
Россоха В. В. - Управління господарською діяльністю аграрних підприємств та її збутова політика, Шарапа О. М. (2016)
Захарченко О. Г. - Енергетичний менеджмент у виробництві сільськогосподарської продукції (2016)
Алили А. А. - Мотивация эффективного использования персонала предприятия (2016)
Вітання колективу Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" з нагоди 60-ї річниці від дня його створення (2016)
Голік І. Л. - Організаційно-економічний механізм формування інноваційних кластерів у насінництві зернових культур (2016)
Пехов В. А. - Виробництво зерна та формування ефективності сільськогосподарських підприємств (2016)
Реферати (2016)
Автори номера (2016)
Попенко В. И. - Новое об атомном ядре (2016)
Петрова В. В. - Індекс якості питної води України, Кримець Г. В. (2016)
Дреженкова І. Л. - Фізіолого-гігієнічна оцінка ступеня ефективності впливу комплексу заходів, спрямованих на оптимізацію рухової активності сучасних студентів, на показники вищої нервової діяльності дівчат і юнаків (2016)
Задорожня І. В. - Вплив інгибіторів NO-синтази на кровонаповнення печінки в умовах алкогольної інтоксикації, Дрегваль І. В., Руденко А. І. (2016)
Михайлова Н. А. - Аналіз дослідження психофізіологічних чинників навчальної успішності підлітків, як основи психічного здоров'я, Гончаров О. В., Гончарова Л. А. (2016)
Ляшенко Д. А. - Картографические проекции для отображения внешнеэкономической деятельности (2016)
Антонів А. А. - Зміни показників ліпідного спектру крові та регуляції ліпідного обміну у хворих із поєднаним перебігом соматоформною вегетативною дисфункцією та хронічним некаменевим холециститом, Окуневич Н. В., Вань М. Р. (2016)
Антонів А. А. - Зміни показників ендотеліальної дисфункції у хворих соматоформною вегетативною дисфункцією та хронічним некаменевим холециститом, Павленко А. В., Микайлу А. В. (2016)
Власова О. В. - Клініко-анамнестичні особливості фенотипу бронхіальної астми фізичного навантаження у дітей, Москалу М. К. (2016)
Каньовська Л. В. - Клініко-фармакологічна характеристика блокаторів протонної помпи та їх місце у фармакотерапії кислотозалежних захворювань, Каушанська О. В., Бедик Н. М., Новицька І. О. (2016)
Колюбакіна Л. В. - Особливості психоемоційного стану матерів новонароджених з напруженою адаптацією, Власова О. В., Заболотна І. Е., Середюк Н. М. (2016)
Malinevska O. V. - Morphofunctional features change of gastric mucosa during differential treatment in patients with chronic kidney disease II and III stages on background of erosive and ulcerative lesions of gastroduodenal area, Vivsiannyk V. V., Serdulets І. І., Gavrysh L. О., Spinda M. S., Savchuk G. P. (2016)
Сажин С. І. - Астма фізичного навантаження: клінічно-параклінічна ефективність профілактичного лікування дітей шкільного віку залежно від типу ацетилювання, Ремовська Н. М. (2016)
Cтоян Н. В. - Особливості змін з боку показників механізмів психологічного захисту особистості студентів в умовах використання психогігієнічних компонентів у структурі сучасних здоров'язберігаючих технологій (2016)
Романенкова Ю. В. - История ювелирного искусства как одна из лакун украинского искусствознания (2016)
Соколовська Ю. С. - Об'ємно-планувальні принципи і методи реновації масової житлової і громадської забудови (2016)
Городинський С. І. - Методи посилення мотивації студентів до занять фізичною культурою (2016)
Куліш Н. М. - Кадрове забезпечення фізичної культури і спорту в Україні з погляду соціальної сфери (2016)
Андреева С. С. - Використання амілопектинових крохмалів в технології соусів солодких (2016)
Бунько В. Я. - Питання якості електричної енергії в розподільних пристроях систем електропостачання (2016)
Варламов Г. Б. - Основні особливості реалізації принципу екологічної рівноваги на енергетичному об'єкті, Дідик І. С. (2016)
Долженкова О. В. - Прогнозування економічного збитку від надзвичайних ситуацій природного характеру, Уварова К. В. (2016)
Котречко О. О. - Нові методи визначення твердості металів і неметалевих конструкційних матеріалів по Котречку (2016)
Лавриков И. Н. - Оценка экономической эффективности мероприятия на перекрестке улиц Карла-Маркса и Комсомольская города Тамбова, Ивлев В. Ю., Косарев А. Б. (2016)
Орлова Н. Я. - Органолептичні властивості заморожених томатів, Белінська С. О., Камєнєва Н. В. (2016)
Савченко С. А. - Огляд небезпечних процесів та явищ в урбосистемі міста Києва, Мовчан Я. І., Науменко К. О., Куценко В. О., Борисенко С. В. (2016)
Семіконь Є. В. - Розробка алгоритму та програмного забезпечення системи керування енергозабезпеченням мікросупутника, Сарибога Г. В. (2016)
Шовкалюк М. М. - Оцінка потенціалу сировини для виробництва пелет, Ахтирський Д. В. (2016)
Лутай Я. М. - Ендотелійзалежна вазодилатація у хворих з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST та відновленим коронарним кровотоком: механізми розвитку та значення для клінічного перебігу захворювання, Пархоменко О. М., Степура А. О., Іркін О. І., Білий Д. О., Шумаков О. В., Сопко О. О., Соколов Ю. М. (2016)
Король С. В. - Шкала оцінки ризику госпітальної летальності STIMUL у пацієнтів з гострим коронарним синдромом з елевацією ceгмента ST (2016)
Сичов О. С. - Ремоделювання міокарда після кардіоверсії та предиктори збереження синусового ритму у хворих із персистентною формою фібриляції передсердь неклапанного походження, Бородай А. О., Вавілова Л. Л. (2016)
Березин A. E. - Предсказующая ценность серийных измерений уровня циркулирующей матриксной металлопротеиназы-9 у пациентов с гипертонической болезнью III стадии, Лисовая O. A. (2016)
Коваленко В. М. - Дослідження варіабельності серцевого ритму та структурно-функціонального стану серця в пацієнтів з міокардитом та дилатаційною кардіоміопатією, Несукай О. Г., Федьків С. В., Чернюк С. В., Кириченко Р. М., Дмитриченко О. В. (2016)
Кваша Е. А. - Динамика структуры липидного фактора сердечно-­сосудистого риска на протяжении 35 лет в городской популяции мужчин, Смирнова И. П., Горбась И. М., Срибная О. В. (2016)
Єпанчінцева О. А. - Оцінювання якості життя в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця, Борхаленко Ю. А., Жарінов О. Й., Тодуров Б. М. (2016)
Stulc T. - Statin intolerance: the clinician’s perspective, Ceska R., Gotto A. M. Jr. (2016)
Вережнікова Г. П. - Електрокардіографічна діагностика інфаркту міокарда в поєднанні з порушеннями внутрішньо шлуночкової провідності (2016)
Коваленко В. М. - Діагностика та лікування хвороб перикарда. Рекомен дації робочої групи з хвороб міокарда, перикарда, ендокарда та клапанів серця Асоціації кардіологів України, Несукай О. Г., Воронков Л. Г., Ілляш М. Г., Рябенко Д. В., Целуйко В. Й., Козлюк А. С. (2016)
Heidbuchel H. - Оновлені практичні настанови Європейської асоціації серцевого ритму щодо застосування вітамін К-незалежних антикоагулянтів у пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь. Частина 2, Verhamme P., Alings M., Antz M., Diener H.-C., Hacke W., Oldgren J., Sinnaeve P., Camm A. J., Kirchhof P. (2016)
Дмитро Деонисович Зербіно (до 90-річчя від дня народження) (2016)
Ілля Миколайович Ємець (до 60-річчя від дня народження) (2016)
До відома авторів (2016)
Присяжнюк І. - Особливості кримінально-правової охорони права особи на приватність (2016)
Маслова О. - Прокурорське самоврядування як гарантія незалежності прокурора (2016)
Дьомін Ю. - Функції органів прокуратури в контексті конституційних змін (2016)
Казак О. - Діяльність прокурора регіональної прокуратури з питань представництва в суді законних інтересів держави (2016)
Коваленко Л. - Проблеми доказування обставин злочинів проти власності групою прокурорів (2016)
Годуєва К. - Удосконалення порядку доступу до ухвал суду на стадії досудового розслідування корупційних злочинів Національним антикорупційним бюро України (2016)
Штанько А. - Віндикаційний захист права власності та інших речових прав (огляд останніх досліджень) (2016)
Кравчук В. - Громадський контроль у функціонуванні судової влади (2016)
Книженко С. - Особливості розслідування злочинів проти правосуддя, що вчиняються свідками, потерпілими або іншими особами шляхом перешкоджання встановленню істини у справі (2016)
Турлова Ю. - Кримінологічний аналіз сучасного стану екологічної злочинності в Україні (2016)
Чолан Т. - Декриміналізація розголошення таємниці усиновлення (2016)
Неділько В. - Подвійна система регулярних пенітенціарних інспекцій у зарубіжних країнах: порівняльна характеристика (2016)
Луцик В. - Повноваження прокурора, спрямовані на усунення порушень закону в ході досудового розслідування (за законодавством України та Польщі), Кордіяка Т. (2016)
Столітній А. - Формування та розвиток засад кримінального процесу в Україні в умовах електронного кримінального провадження (2016)
Топчий Н. - Шляхи удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції (2016)
Цимбал П. - Приватне обвинувачення як особливий порядок кримінального провадження: історико-правові аспекти, Діков І. (2016)
Гошовська Ю. - Особливості проведення окремих слідчих дій за участю неповнолітніх (2016)
Пономарьова М. - Безпосередній об’єкт злочину "Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови" (2016)
Кравець О. О. - Поняття правової роботи і юридичної служби в органах місцевого самоврядування (2016)
Семенюк О. Г. - Адміністративно-правозастосовна діяльність у сфері охорони державної таємниці (2016)
Ходак Є. С. - Регуляторна діяльність фонду гарантування вкладів фізичних осіб: адміністративно-правовий аспект (2016)
Ахтирська Н. М. - Кримінальне провадження щодо військовослужбовців інших держав: національна усталеність та міжнародні особливості (2016)
Сарнавський О. М. - Кримінально-правова охорона суспільних відносин у сфері забезпечення обороноздатності держави (2016)
Короєд С. О. - Проблема правонаступництва в цивільному і господарському судочинстві при реорганізації (злитті) юридичних осіб (2016)
Курило М. П. - Процедури доказування в цивільному, господарському та адміністративному судочинстві: порівняльно-правове дослідження (2016)
Софіюк Т. О. - Механізм цивільно-правового захисту права фізичної особи на ознайомлення з особистими паперами, переданими до фонду бібліотек або архівів (2016)
Брулевич В. В. - Безпечність харчових продуктів за законодавством України та Європейського Союзу (2016)
Резніченко Л. В. - Захист як складова суб’єктивного цивільного права споживача освітніх послуг (2016)
Дударець Д. В. - Джерела міжнародно-правового регулювання інвестиційних відносин в Україні (2016)
Фурса Є. Є. - Виконання консулом України функції представництва в іноземному суді чи інших органах держави перебування (2016)
Шебуєва В. А. - Узагальнення практики застосування місцевими судами м. Києва та Апеляційним судом міста Києва законодавства, що регулює захист прав споживачів, у справах про визнання кредитних договорів недійсними за 2013-2015 рр. (2016)
Титул, зміст (2016)
Гришко У. - Особливості цивільно-правової відповідальності перевізника за порушення прав споживачів транспортних послуг (2016)
Гуйван Д. - Сторони договору постачання гарячої води населенню: особливості їх визначення та місце у системі правовідносин з побутового гарячого водопостачання (2016)
Ільченко І. - Звернення до Європейського Суду з прав людини як спосіб захисту права власності (2016)
Кочина О. - Поняття та види інтелектуального піратства в Україні (2016)
Мільман М. - Проблеми оборотоздатності інформаційних об’єктів особистих немайнових прав (2016)
Москаленко А. - Інститут службового житла для військовослужбовців: загальна характеристика (2016)
Найдьон А. - Професійний зберігач та його відповідальність за неналежне виконання договору зберігання цінностей у банку (2016)
Найман Н. - Сімейно-правовий статус дитини (2016)
Khomenko M. - Right to an effective remedy and non-defined remedies under the civil law of Ukraine (2016)
Бабій А. - Одностороння відмова від правочинів (договорів) боржника у судовій процедурі санації (2016)
Ваколюк О. - Антидемпінгове мито як засіб митно-тарифного регулювання зовнішньо-економічної діяльності в Україні (2016)
Замрига А. - Проблематика оновлення господарського законодавства в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2016)
Савченко О. - Досудове врегулювання господарських спорів (2016)
Шевченко М. - Електронні торги в Збройних Силах України: проблемні питання, шляхи їх подолання, перспективи застосування (2016)
Бірюкова А. - Поняття і сутність локальних нормативно-правових актів у системі джерел трудового права (2016)
Вавженчук С. - Трудова правосуб’єктність: антиномії праворозуміння (2016)
Гетьманцева Н. - Забезпечення реалізації права на працю і захисту громадян від безробіття (2016)
Гостюк О. - Концепція гідної праці як елемент правової політики держави (2016)
Колосов І. - Докази та доказування у трудовому процесі: проблемні питання сьогодення (2016)
Кузьменко Н. - Правове регулювання викупу земельних ділянок для суспільних потреб: проблеми та перспективи вдосконалення (2016)
Алябов Є. - Деякі питання правового регулювання проходження військової служби у Збройних Силах України в особливий період (2016)
Єсімов С. - Електронний протокол у справі про адміністративні правопорушення: теоретичні та практичні аспекти, Крижановський А., Крижановська В. (2016)
Литвин І. - Об’єкти адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг (2016)
Марченко В. - Місце адміністративного законодавства у системі нормативно-правового регулювання електронного урядування в органах виконавчої влади України (2016)
Пилипів Р. - Новий формат діяльності правоохоронного органу – поліції в Україні (2016)
Скриньковський Р. - Діагностика формування і використання прибутку підприємства та відповідальність керівника за порушення податкового законодавства, Крамар Р. (2016)
Трофімцов В. - Роль органів спеціального призначення в системі суб’єктів протидії тероризму в Україні (2016)
Шешко С. - Деякі особливості списання військового майна (2016)
Деревянко Б. - Особливості бюджетної відповідальності як різновиду фінансово-правової відповідальності, Острий Д. (2016)
Літвінцева А. - Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства (2016)
Варданян Л. - Возможные пути развития уголовного права (2016)
Михайленко Д. - Ресурси теорії "раціонального злочину" в контексті протидії корупції в Україні (2016)
Бабчинська Т. - Деякі аспекти реалізації права на захист у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування (2016)
Веселов М. - Правосуб’єктність учасників кримінального провадження: проблеми законодавчого врегулювання, Гайденко В., Приходько К. (2016)
Негребецький В. - Перевірка показань на місці як процес пізнання (2016)
Ємельяненко К. - Формування самоврядування українського села в ХІ-ХХ століттях (2016)
Скибенко О. - Проблеми реформування функцій прокуратури України в механізмах судочинства та забезпечення законності (2016)
Береза О. - Щодо правового регулювання (sui generis) пенсійного забезпечення у морській галузі України (2016)
Дужич Л. - Гуманітарна дипломатія Мальтійського ордену та її роль у сучасному міжнародному праві (2016)
Озель В. - Звичай у системі права України (2016)
Цуркан-Сайфуліна Ю. - Владність як властивість права: філософсько-правовий вимір (2016)
Волошина Л. - Розголошення адвокатської таємниці як підстава юридичної відповідальності адвоката (2016)
Титул, зміст (2016)
Супрун О. М. - Державне регулювання галузі тваринництва (2016)
Олійник О. В. - Удосконалення матеріального стимулювання працівників скотарства як напрям підвищення доходності сільськогосподарських підприємств, Міщенко В. С. (2016)
Яців С. Ф. - Формування ефективності м'ясного скотарства у сільськогосподарських підприємствах, Станько В. Ю. (2016)
Ночовна Ю. О. - Протиріччя та проблеми обліку капітальних інвестицій, Радевич Т. В. (2016)
Бабич М. М. - Продуктивність праці в сільському господарстві як фактор забезпечення продовольчої безпеки, Загребаленко Ю. Ю. (2016)
Литвинчук І. Л. - Внутрішній трансфер технологій в системі "наука — виробництво": вплив на конкурентні позиції українського агробізнесу, Самойленко К. А. (2016)
Савченко Р. О. - Інтегральний механізм розробки стандартів управлінського контролю (2016)
Chryniewicz L. - The European union water frame directive and its impact on the economic development of rural areas in Poland, Wojtaszek M., Kyryliuk D. (2016)
Бурковський П. А. - Агропромислова інтеграція як засіб пом'якшення диспаритетності економічних відносин в агросекторі (2016)
Сагалакова Н. О. - Інформаційне забезпечення процесу ціноутворення на туристичних підприємствах (2016)
Чернишова О. С. - Вибір раціонального значення максимального ухилу для проектування високошвидкісних магістралей, Ковальов В. В. (2016)
Кірічек Ю. О. - Класифікація нерухомості, в тому числі земельних ділянок, Андреєва І. Г., Ландо Є. О. (2016)
Яковишина Т. Ф. - Порівняльний аналіз підходів до екологічної оцінки поліелементного забруднення ґрунтів урбоекосистеми важкими металами (2016)
Смирнова О. В. - Основные закономерности формирования инновационных исторических архитектурно-градостроительных объектов в городской среде (2016)
Лисенко Г. І. - Історія і сучасність поселень XVI – XVIII століть на теренах Дніпропетровська очима студентів, Волкова С. П., Толстущенко А. (2016)
Воробьев В. В. - Архитектурно-градостроительное освоение островов у Днепровских порогов, Жак О. Д. (2016)
Ткач Л. М. - Зв’язки з громадськістю як феномен управління інформаційними процесами, Прокоф’єва К. А., Ходаковська А. Ю. (2016)
Бабенко В. А. - Українська хата – повернення до історії (Рецензія на колективну монографію "Історія та традиції українського народного житла Придніпровського регіону" / Г. П. Євсєєва, М. В. Савицький. − Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – 269 с.) (2016)
Title, Table of Contents (2016)
Editorial board (2016)
Morkun V. - Ultrasonic testing of the crushed ore particle size distribution in the pulp flow, Morkun N. (2016)
Lobov V. - Field of asynchronous electric drive application with parametric control, Shatrovoy B., Gavenko A. (2016)
Rud V. D. - Experimental research of mechanical characteristics of porous ceramics on the basis of machine-building scrap, Povstiana Yu. S., Saviuk І. V., Samchuk L. M. (2016)
Galkin A. - Thermal control in the ore mines of cryolithic zone (2016)
Zinchenko V. - Characteristic aspects of system approach in pedagogy (2016)
Lovska V. - Research of dynamic loads acting on the supporting structures of car bodies in train ferries (2016)
Bolshakov V. I. - System reliability of blast furnace process using pulverized coal injection, Chayka A. L., Lebed V. V., Sokhatskiy A. A., Tsyupa K. S., Kornilov B. V. (2016)
Ganush V. I. - Investigation of basic elements loading and tension of heavy hydraulic presses for metallurgical production (2016)
Lishchyna N. - Synthesis and implementation of the ordered access memory in programmable logic devices, Lishchyna V., Herasymchuk O., Yashchuk A. (2016)
Aydosov A. A. - Mathematical modeling and numerical methods of atmospheric processes determining pollutants transfer at emergency emissions, Zaurbekov N. S., Absamatova K. A., Aydosov G. A., Zaurbekova G. N., Zaurbekov I. S. (2016)
Vengryniuk T. P. - Kinematic analysis of the piston-type pump mechanisms by numerical methods, Osadtsa L. V., Rachkevych І. O. (2016)
Shyshkanova G. - Stress and elastic displacement in doubly-connected rectangular contact areas of machine pieces, Zaytseva T., Frydman O. (2016)
Danilenko T. - The question of determination of grain size in researches of metal structures (2016)
Povstyanoy O. - Peculiarities of protective coating of constructional details with powder obtained from industrial wastes, Imbirovuch N., Kuts Yu. (2016)
Guliieva N. - The filtration efficiency of porous permeable materials of saponite – titanium system composite (2016)
Yongsheng Men - Research on key technology of waterproof refuge chamber for non-coal mine disaster, Longzhe Jin, Yang Zhe (2016)
Golik V. - The economic efficiency of ore fields development technology combination, Komashchenko V., Morkun V (2016)
Vilkul Yu. - Optimization of capacity and the number of crushing and transfer stations at the deep open pits, Slobodyanyuk V., Мaximov I. (2016)
Mormul T. - The improvement of methodic principles to make technological decisions in the context of open-pit mining while land saving (2016)
Chubenko V. - Research of influence of inoculator particles dispersion on the period of liquid steel crystallization at roll continuous casting for obtaining thin plates, Hinotskaya A., Chubenko V. (2016)
Kariuk A. M. - Air temperature valuation for designing of thermal protective shell of buildings, Mishchenko R. A., Ilchenko V. V., Tkachenko I. V. (2016)
Титул, зміст (2016)
З нагоди 80-річчя видатного сподвижника та лідера фармації професора Дмитра Степановича Волоха (2016)
Черкашина А. В. - Аналіз асортименту лікарських засобів для лікування акне на фармацевтичному ринку України (2016)
Глущенко О. М. - Порівняльна оцінка ринків дерматологічних лікарських засобів із кортикостероїдами України та Російської Федерації, Тернова О. М., Каневський Р. С. (2016)
Дроздова А. О. - Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку України на наявність аерозолів, Соловйов О. С. (2016)
Бойко А. І. - Формування та розвиток системи післядипломної освіти провізорів із фармацевтичної інформатики (2016)
Бавикіна М. Л. - Дослідження з вибору солюбілізатора у разі розроблення вагінального гелю з олією розторопші плямистої, Вишневська Л. І., Мегалінський В. А. (2016)
Романіна Д. М. - Вивчення реологічних властивостей м’якої лікарської форми празіквантелу для зовнішнього застосування, Гладишев В. В., Бурлака Б. С. (2016)
Тихонов О. І. - Кількісне визначення вмісту фенольних сполук у гелі з фенольним гідрофобним препаратом прополісу та азелаїновою кислотою, Бобро С. Г., Блажеєвський М. Є. (2016)
Жук Ю. М. - Cпектрофотометричне визначення соталолу в таблетках, Васюк С. О. (2016)
Крутських А. А. - Ідентифікація та визначення кількісного вмісту флавоноїдів у льонку звичайного (Linaria vulgaris Mill.) траві, Кисличенко В. С., Омельченко З. І. (2016)
Винницька Р. Б. - Дослідження фталатів скабіози голубиної (Scabiosa columbaria L.) (2016)
Лукіна І. А. - Дослідження нітратного забруднення та елементного складу рослинної сировини та настоїв із Polygonum hydropiper L. та Polygonum persicaria L., Мазулін О. В. (2016)
Чорнокнижний С. І. - Лабораторне виготовлення та контроль якості лікарської композиції на основі нанокремнезему та поліметилсилоксану, Чепляка О. М., Геращенко І. І. (2016)
Шаповалова В. О. - Вивчення системи обігу екстемпоральних лікарських засобів в Україні на засадах фармацевтичного права, Васіна Ю. В., Шаповалов В. В., Ковальова К. І. (2016)
Малюгіна О. О. - Вивчення гострої токсичності ліпофільних екстрактів каротиноїдовмісних сортів роду Чорнобривці (Tagetes L.), Мазулін О. В., Бєленічев І. Ф., Смойловська Г. П. (2016)
Серединська Н. М. - Кардіотропна дія целекоксибу за комбінованого застосування з амлодипіном у щурів на тлі ад’ювантного артриту, поєднаного з артеріальною пертензією, Сушинська А. А., Хоменко В. С., Омельяненко З. П., Бершова Т. А. (2016)
Пам’яті видатного вченого та педагога Петюніна Геннадія Павловича (2016)
Пам’яті видатного вченого Оридороги Валентина Олександровича (2016)
Правила для авторів (2016)
Сорокина И. В. - Клинико-морфологические аспекты листериозной инфекции в системе "мать-плацента-плод", Мирошниченко М. С., Плитень О. Н., Омельченко О. А., Калужина О. В., Симачова А. В., Зверева И. С. (2016)
Дніпровська А. В. - Взаємозв’язок параметрів сагітального контуру хребта з показниками функціонального стану опорно-рухової системи у пацієнтів з хворобою Шейермана, Колесніченко В. А., Фіщенко О. В. (2016)
Мамытова Э. М. - Характер деструктивных и компенсаторно-восстановительных процессов в головном мозге крыс после экспериментальной средне-тяжелой черепно-мозговой травмы и возможности их фармакологической коррекции (2016)
Новиков С. П. - Оптимизация анестезиологического обеспечения при хирургическом лечении колоректального рака: морфологические аспекты, Кириллова Л. А., Петрук Н. С., Фролов К. Б., Твердохлеб И. В. (2016)
Павлова Т. М. - Взаємозв'язок електричного опору та морфологічних змін стегнової кістки щурів після моделювання відкритого перелома (експериментальне дослідження), Березка М. І. (2016)
Перцева Н. О. - Ультраструктурні зміни гранул тромбоцитів у хворих на цукровий діабет 2 типу з артеріальною гіпертензією при застосуванні блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ (2016)
Потоцкая О. Ю. - Разновидности атипичных лимфатических узлов человека, выделенные на основании сравнительного морфологического анализа, Лапсарь А. С. (2016)
Прохач А. В. - Прогностическая ценность клинических, лабораторных и молекулярных предикторов в формировании персонифицированных подходов к лечению рака молочной железы, Эльхажж М. Х., Бондаренко И. Н., Завизион В. Ф., Гуртовой В. А. (2016)
Путілін Д. А. - Особливості імунометаболізму лімфоцитів панкреатичних лімфатичних вузлів при експериментальному стрептозотоциновому діабеті та після введень метформіну, Камишний О. М. (2016)
Пятикоп В. А. - Прогнозирование эффективности послеоперационного лечения метастатических опухолей головного мозга, Аль-Травнех М. А., Бурьян А. В., Гаврюшин А. Ю., Марченко А. Е., Посохов Н. Ф., Старенький В. П. (2016)
Русин В. В. - Альтернативний підхід до реєстрації змін рівня периімплантатної кісткової тканини у віддалений реабілітаційний період, Гончарук-Хомин М. Ю. (2016)
Шевченко К. М. - Морфологічні зміни скоротливого апарата кардіоміоцитів передсердь щурів у нормі та за умов впливу гострої та хронічної пренатальної гіпоксії. Роль α-гладком’язового актину у міофібрилогенезі (2016)
Шевченко Н. О. - Динаміка активності та тривалості функціонування кріоконсервованих кріоекстракту, клітин та фрагментів плаценти в організмі експериментальних тварин, Сомова К. В., Воліна В. В., Прокопюк В. Ю., Прокопюк О. С. (2016)
Дяговець К. І. - Лекції у системі медичної освіти сьогодні. Бути чи не бути… Ретроспективний погляд, Твердохліб І. В. (2016)
Станишевская Н. В. - Методика проведения практических занятий по теме "Сердечно-сосудистая система” (2016)
Петріас К. - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців, Вендлінг Д. (2016)
Науково-практична конференція "Теорія та практика сучасної морфології" (2016)
Судинна патологія нирок : монографія / Зербіно Д. Д., Багрій М. М., Дядик О. О. /та ін./ – Вінниця: Нова книга, 2015. – 456 с. (2016)
Патоморфологія: національний підручник / за ред. В. Д. Марковського, В. О. Туманського. – К.: ВСВ "Медицина", 2015. – 936 с. (2016)
Чернобай Ю. М. - Мережеве розширення методологічних меж природничої музеології (2016)
Гураль-Сверлова Н. В. - Колекція наземних молюсків А. А. Полевіної в Зоологічному музеї Ужгородського національного університету (2016)
Бедернічек Т. Ю. - Швидкість деструкції рослинного опаду: проблеми порівняння та узагальнення результатів досліджень (2016)
Бурлака М. Д. - Порівняльна оцінка популяцій та оселищ Linnaea borealis L. в Україні (2016)
Кияк В. Г. - Сучасні структурні зміни популяцій рослин високогір’я Українських Карпат, Білонога В. М. (2016)
Бублик Я. Ю. - Екологічні ніші ксилосапротрофних аскомікотів гірських лісових екосистем, Климишин О. С. (2016)
Вихор Б. І. - Заходи контролю інвазійних видів рослин: експериментальні дослідження на Закарпатті, Проць Б. І. (2016)
Франчук М. В. - Гніздова екологія та екологічна сегрегація дроздів роду Turdus в лісових екосистемах Західного Полісся, Пєсков В. М., Тарасенко М. О. (2016)
Гуштан К. В. - Методичні підходи до виділення категорій екоморф личинок бабок (Insecta: Odonata) (2016)
Кукшин О. О. - Синурбізація та зміни чисельності дрозда чорного в Європі та Україні, Бокотей А. А. (2016)
Кузьо Г. О. - Порівняння гніздової орнітофауни двох лісових масивів у передмісті Львова (2016)
Zamoroka A. M. - The first record of Calamobius filum (Coleoptera: Cerambycidae) in Western Ukraine with notes on its biology, ecology and distribution in Europe, Mateleshko O. Yu. (2016)
Кравець Н. Я. - Видове різноманіття та еколого-фауністичний огляд антофілільних комах ряду твердокрилі (Coleoptera) суходільних лук Західно-Подільського Придністров’я (2016)
Різун В. Б. - Еколого-біологічні особливості угруповань жуків-турунів (Coleopterа, Carabidae) Винниківського лісопарку м. Львова, Дєдусь В. І. (2016)
Barkasi Z. - The taxonomy of rodents of the Eastern Carpathians, Zagorodniuk I. (2016)
Середюк Г. В. - Сітчастокрилі підродини Nothochrysinae (Insecta, Neuroptera, Chrysopidae) фауни України (2016)
Пікулик Л. І. - Етапи і напрями дослідження рослинності річкових долин басейну верхів'я Дністра (2016)
Дригант Д. М. - Таксономія та еволюція плейстоцен-голоценових коней на Передкарпатті і Волино-Поділлі (2016)
Бакаєва С. Г. - Поширення окремих надродин черевоногих молюсків у пізньокрейдову епоху в межах Північноєвропейської провінції (2016)
Мальчик О. В. - Верхньокрейдові Nautiloidea заходу України та Польщі: перспектива подальших досліджень (2016)
Партика Т. В. - Емісія СО2 з поверхні мінеральних та органогенних ґрунтів Верхньодністерської алювіальної рівнини та її температурна чутливість, Гамкало З. Г. (2016)
Слободян О. М. - Статева структура турунів смерекових пралісів природного заповідника "Ґорґани" (2016)
Дребет М. В. - Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermuller, 1775) (Lepidoptera, Papilionidae) в НПП "Подільські Товтри", Ліщук А. В. (2016)
До 70-ліття від дня народження професора Ю. М. Чернобая (2016)
Вовк О. Б. - Про діяльність Державного природознавчого музею НАН України у 2015 році (2016)
Різун В. Б. - X Львівська ентомологічна школа "Актуальні проблеми вивчення ентомофауни Придністровського Поділля", Бачинський А. І. (2016)
Новіков А. В. - International Seminar: Перший науковий семінар з питань жовтецевих (Львів, 20-21 квітня 2016 р.) (2016)
Правила для авторів (2016)
Боковець В. В. - Aгентські відносини та агентські витрати у формуванні ефективної системи корпоративного управління, Заїнчковський А. О. (2016)
Осаул А. О. - Облік інтелектуального капіталу як складова стратегії управління підприємством (2016)
Швець Ю. О. - Вплив чинників зовнішнього та внутрішнього середовища на ефективність стратегічного управління оборотними коштами підприємств машинобудування (2016)
Яровий В. Ф. - Правове регулювання економічних відносин туристичних підприємств в Україні (2016)
Глазова Я. В. - Aналіз змісту, структури та складових інформаційного простору територіальної громади (2016)
Ларікова Т. В. - Oрганізація технології облікового процесу в бюджетних установах: особливості та ключові позиції, Шилко І. С. (2016)
Шаповалова В. О. - Aналіз кредитного потенціалу комерційного банку на базі когнітивного моделювання (2016)
Корінний С. О. - Доцільність запровадження технологій генерації біогазу в паливно-енергетичний комплекс України, Хохлов Б. Ю. (2016)
Переверзєва А. В. - Оцінка сучасного стану залучення іноземних інвестицій в економіку України (2016)
Рибінцев В. О. - Оцінка регіональних факторів впливу при управлінні територіальною структурою банку, Хацер М. В. (2016)
Узун В. В. - Тенденції розвитку процесів регіоналізації в країнах-членах АСЕАН (2016)
Гетьман О. О. - Розвиток персоналу в забезпеченні безпеки ринку праці, Плясун А. В. (2016)
Мостенська Т. Г. - Соціально-відповідальний маркетинг як складова корпоративної соціальної відповідальності (2016)
Сиваченко О. В. - Пошукові системи як засіб оперативної маркетингової комунікації підприємства машинобудування (2016)
Сьомченко В. В. - Заробітна плата як соціально-економічна категорія, Засипко К. О. (2016)
Терент’єва Н. В. - Принципи та функції управління збутовою діяльністю (2016)
Вахлакова В. В. - Еколого-економічна оцінка інвестиційних проектів (2016)
Iващенко О. В. - Теоретичні основи оцінки рівня фінансової безпеки підприємства (2016)
Северина С. В. - Інформаційна безпека та методи захисту інформації (2016)
Худолєй Л. В. - Основні принципи та місце фінансової безпеки в системі економічної безпеки підприємства (2016)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2016)
Котик Б. Є. - Молекулярно-біологічні основи термінаторних технологій. ІІ. Ознакоспецифічні генетичні технології обмеження використання. Застосування для отримання гібридних сортів, Галкін О. Ю., Горчаков В. Ю. (2016)
Тигова А. В. - Влияние новых химических мутагенов на растения Linum humile Mill. в поколении М1, Сорока А. И. (2016)
Shevchuk S. Ye. - The features of Pinus sylvestris L. Development on the initial stages of ontogenesis as well as structural and functional patterns of its regeneration (2016)
Aliyev S. I. - To the study of macrozoobenthos of the rivers, situated in the southern slopes of greater caucasus (2016)
Мамедова С. Н. - Экологический анализ паразитофауны кефалей в Абшеронском прибрежье Каспийского моря (2016)
Амінов Р. Ф. - Морфометричні показники тіла щурів на ранніх етапах постембріонального розвитку на фоні впливу антигенів сольового екстракту медичної п’явки в передембріональний і ембріональний періоди розвитку, Фролов О. К., Федотов Є. Р., Макєєва Л. В. (2016)
Єщенко Ю. В. - Порівняльний популяційний аналіз депресивності та порушень металолігандного гомеостазу, Бовт В. Д., Короленко В. В. (2016)
Задорожня В. Ю. - Використання інтегральних індексів структури лейкоцитарної формули для оцінки ступеня напруження адаптаційних процесів Pelophylax ridibundus (Amphibia: Ranidae) в умовах природної гемопаразитарної інвазії (2016)
Корчан Н. О. - Розробка технології культивування ооцит-кумулюсних комплексів in vitro за осциляції рН і температури середовища їх дозрівання, Галкін О. Ю. (2016)
Кучковський О. М. - Особливості показників кардіореспіраторного блоку студентів, які мешкають у сільській місцевості та в умовах міста, Малько М. М., Занкова Г. А. (2016)
Лискина И. В. - Цитологические и гистологические особенности нарушений жирового обмена в легочной ткани человека при туберкулемах легких, Мельник О. А., Кузовкова С. Д. (2016)
Приймак С. Г. - Соматологічні особливості тілобудови спортсменів різних спеціалізацій (2016)
Станішевська Т. І. - Залежність типу мікроциркуляції крові від типу вищої нервової діяльності в студентів, Горбань Д. Д., Денисенко В. І. (2016)
Третяк Т. О. - Вегетативні показники фізіологічного забезпечення та психоемоційний стан студентів при логічному мисленні, Дрегваль І. В., Севериновська О. В. (2016)
Дармостук В. В. - Polycoccum aksoyi Halici & V. Atienza – новий вид для мікобіоти України, Головенко Є. О. (2016)
Домбровський К. О. - Структура зоопланктонних угруповань річкової ділянки літоралі Каховського водосховища, Бичок С. В. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського