Задорожна Г. О. - Просторова та часова динаміка твердості педозему (2016)
Крупєй К. С. - Пігментосинтезувальна активність бактеріальних та дріжджових клітин за дії важких металів (2016)
Лебедєва Н. І. - Сучасний стан та показники динаміки природно-заповідного фонду Запорізької області, Петриченко В. В., Компанієць А. В. (2016)
Мельниченко Г. М. - Календар пилення основних алергенних рослин у м. Івано-Франківську (2015 рік) (2016)
Скляр В. Г. - Узагальнюючі моделі вертикальної структури деревостанів лісових фітоценозів Лівобережного Полісся України (2016)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” (серія ‘‘Біологічні науки”) (2016)
Білоус В. М. - Вплив сильного електричного поля на ріст і розвиток сіянців дуба звичайного (2016)
Бойко Л. М. - Вплив захисно-декоративного покриття на довговічність плит MDF, Анциферова О. В. (2016)
Борячинський В. В. - Щодо можливості застосування підвищених температур для сушіння заготовок із деревини дуба (2016)
Горбачова О. Ю. - Щодо впливу термічного модифікування на властивості деревини граба (2016)
Ковалишин І. Б. - Епідерма листків дрібноквіткових представників роду Clematis L., Ліханов А. Ф., Пінчук А. П., Вахновська Н. Г. (2016)
Левченко В. В. - Оптимізація догляду за дубовими молодняками природного насіннєвого походження Правобережного Лісостепу України (2016)
Марченко Н. В. - Технологічні рішення у процесах ресурсоощадного виробництва пилопродукції, Сірко З. С., Мазурчук С. М., Борячинський В. В. (2016)
Миронюк В. В. - Порівняльний аналіз різних підходів до моделювання твірної стовбурів берези повислої, Поліщук В. В. (2016)
Олексійченко Н. О. - Ретроспективний аналіз розвитку та сучасний стан дендропарку Клесівського лісництва, Подольхова М. О. (2016)
Яворовський П. П. - Ріст і розвиток рослин дуба звичайного (Quercus robur L.) у Правобережному Лісостепу України за умов лісовідтворення контейнерним садивним матеріалом, Сегеда Ю. Ю. (2016)
Алексєєв В. - Теоретики державного управління: мислителіепохи Відродження (2016)
Боднарчук В. - Сутність і зміст поняття "компетенція" в державному управлінні (2016)
Гончар В. - Передумови становлення парламентаризму в незалежній Україні (2016)
Криворучко І. - Конституційно-правові принципи адміністративної процедури в Україні (2016)
Новак А. - Організаційно-правовий аспект формування національної антикорупційної стратегії в умовах реалізації положень Угоди про асоціацію Україна – ЄС (2016)
Прилипчук О. - Європейський адміністративний простір: принципи та засади (2016)
Роман В. - Досвід децентралізації та деконцентрації влади країн ЄС (2016)
Чебан О. - Оцінювання виконання комунікаційної функції органів публічної влади (2016)
Черевко А. - Еволюція наукових поглядів на державотворчі процеси та ступінь їх демократизації в сучасній вітчизняній теорії державного управління (2016)
Бобровська О. - Створення кластерно-логістичної системи пасажирських автотранспортних перевезень як чинник впливу на зниження безробіття в регіонах (2016)
Верещак В. - Механізми впровадження накопичувального складника в систему обов’язкового пенсійного страхування України (2016)
Кірєєва О. - Перспективи краудсорсингу як інструменту співпраці органів влади та громадськості в контексті розвитку публічного управління (2016)
Молоканова В. - Методологічні засади портфельного управління стратегічним розвитком регіонів (2016)
Омельчак К. - Механізми державного регулювання ринку земель: підходи до визначення сутності (2016)
Тарасенко Т. - Волонтерська діяльність як пріоритет державної молодіжної політики в Україні (2016)
Ботвінов Р. - Спеціалізована державна служба: ідентифікація поняття (2016)
Кізілов Ю. - Правове регулювання проходження державної служби в Україні в умовах адміністративної реформи (2016)
Коваленко О. - Наближення засад підготовки сучасних керівних кадрів з охорони здоров’я України до світових стандартів (2016)
Котик Л. - Формування професійної компетентності державних службовців у контексті розвитку персонального капіталу (2016)
Онуфрієнко О. - Підходи до класифікації моделей організації державної служби: порівняльний аналіз (2016)
Хаїтов П. - Удосконалення управління людськими ресурсами на державній службі в умовах інституціональних змін (2016)
Бородін Є. - Реалізація права громадянина на службу в органах місцевого самоврядування: вітчизняний та зарубіжний досвід, Онасенко І. (2016)
Манзя М. - Шляхи реформування системи місцевого самоврядування України в умовах трансформаційних змін в Україні (2016)
Ященко Т. - Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій з питань реалізації делегованих повноважень (2016)
Відомості про авторів (2016)
Бруннер Є. Ю. - До питання про психологію післядовільної уваги (2016)
Вертель А. В. - Синхронистичность и психофизическая проблема, или альтернативные интерпретации квантовой механики (2016)
Галян А. І. - Соціально-психологічні аспекти адаптаційної здатності майбутніх медичних працівників (2016)
Іващенко О. А. - Моральні цінності психолога (2016)
Карпенко Є. В. - Перфекціонізм як джерело невротизації особистості (2016)
Каткова Т. А. - Залежність професійної активності особистості від її індивідуально-психологічних якостей, Варіна Г. Б. (2016)
Коваль К. І. - Сучасні тенденції в дослідженні професіонально-рольових дій студентів-психологів (2016)
Козіна А. В. - Аналіз мотивації повторного навчання в контексті життєтворення особистості (2016)
Кузікова С. Б. - Особистість у розвитку: потенціал суб’єктності як модус самозмінювання (2016)
Лісова Л. І. - Характеристики самоефективності та локусу контролю особистості як предиктори стресостійкості, Салюк М. А. (2016)
Мирошник О. Г. - Професійна рефлексія в системі підготовки майбутнього вчителя (2016)
Петровська І. Р. - Розробка та психометрична перевірка опитувальника "громадянська ідентичність" (2016)
Погрібна А. О. - До питання про емоційне вигорання в професіях суб’єкт-суб’єктного типу (2016)
Подляшаник В. В. - Економічна успішність особистості: професійно-кваліфікаційні координати (2016)
Попелюшко Р. П. - Генетико-психологічна теорія особистості як основа реабілітації комбатантів із віддаленими наслідками стресогенних впливів (2016)
Сабат Н. В. - Використання релаксаційних технік у роботі з агресивними підлітками (2016)
Савченко О. В. - Рефлексивна компетентність як важливий фактор організації системи рефлексивного досвіду на особистісному рівні (2016)
Солтик О. О. - Сучасні уявлення про надійність суб’єкта праці (2016)
Шебанова В. І. - Ситуація харчового насильства як детермінація викривлення патернів харчової поведінки (2016)
Венгер Г. С. - Теоретичне дослідження проблеми: фахівець із соціальної роботи із сім’ями (2016)
Гальцева Т. О. - Тренінг як технологія підвищення навчальної самоефективності студентів (2016)
Гончаренко Ю. В. - Вивчення життєвого простору особистості: філософсько-психологічний аспект (2016)
Камінська С. В. - Емпіричне дослідження соціально-психологічних чинників професійної маргінальності випускників вищих навчальних закладів (2016)
Крайлюк А. І. - Типологія співвідношення батьківських настанов та особливостей вибору шлюбного партнера в жінок і чоловіків (2016)
Крупник І. Р. - Проблеми дослідження особливостей уявлень про майбутнє сімейне життя дітей із родин трудових мігрантів (2016)
Мельничук О. Б. - Адаптивність у системі регулятивних функцій професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери (2016)
Равлюк Г. І. - Психологічна готовність студентської молоді до безпечної взаємодії в колі значущого спілкування (2016)
Тарасенко Н. В. - Формування гендерної культури дітей і молоді методами соціальної вуличної роботи, Кріпак Н. М. (2016)
Tzarkova O. V. - The psychological work with family relations with a help of projective drawing, Guz N. V. (2016)
Бантишева О. О. - Особливості схильності осіб юнацького віку до віктимної поведінки залежно від майбутньої професії (2016)
Гаркуша І. В. - Проблема батьківсько-дитячих стосунків у психології, Кайко В. І. (2016)
Гаркуша І. В. - Особливості механізмів психологічного захисту дітей із неповних сімей, Плоха К. М. (2016)
Гуленко А. С. - Динаміка формування цілісної особистості студентів під час навчання в університеті (2016)
Дубчак Г. М. - Аналіз стратегій копінг-поведінки майбутніх фахівців соціономічних професій (2016)
Зінченко О. В. - Емпіричне дослідження зв’язку поняттєвого мислення підлітків із характеристиками інтернет-спілкування (2016)
Корнієнко І. О. - Копінг-поведінка особистості у стресових ситуаціях у процесі розвитку сімейних відносин (2016)
Коць М. О. - Психологічна специфіка пам’яті дітей молодшого шкільного віку з вадами зору (2016)
Мусаелян О. М. - Гендерно-вікові та організаційно-професійні особливості схильності студентської молоді до віктимної поведінки (2016)
Новик Л. М. - Механізми розвитку суб’єктності юнаків як предмет психологічного дослідження (2016)
Фалько Н. М. - Психологічні умови розвитку у майбутніх практичних психологів здатності до встановлення довірливих стосунків із клієнтом, Пижик Д. І. (2016)
Рисинець Т. П. - Психологічний аналіз категорій життєвої ситуації та складної життєвої ситуації, Потоцька І. С., Лойко Л. С. (2016)
Томаржевська І. В. - Теоретичні засади дослідження проблеми професійно-особистісного розвитку спеціаліста соціономічної сфери, Хартман О. Ю. (2016)
Шамне А. В. - Моделювання структури предикторів кризи психосоціального розвитку у підлітково-юнацькому віці (2016)
Щербак Т. І. - Психологічні особливості образу фізичного я спортсменів-юнаків (2016)
Потапчук Є. М. - Вплив постмодернізму на психологічні підходи до вивчення сім’ї, Посвістак О. А. (2016)
Бреус Ю. В. - Роль емоційного інтелекту сучасного керівника закладу середньої освіти у професійній діяльності (2016)
Підбуцька Н. В. - Психологічні особливості інженерної діяльності (2016)
Скуловатова О. В. - Використання даних, отриманих з інтернету, для психологічного аналізу особистості (2016)
Васильченко О. М. - Соціальна поведінка особистості у різних сферах суспільної взаємодії: соціально-психологічний аналіз (2016)
Кайманова Я. В. - Особливості психологічної культури адвоката, Турянський О. Д. (2016)
Пархоменко О. О. - Особистісні особливості військовослужбовців підрозділів Національної гвардії України з охорони атомних електростанцій з різним рівнем професійної успішності (2016)
Пономаренко В. В. - Розвиток комунікативної компетентності майбутніх адвокатів, Кузьміна В. Ю., Турянський Г. Д. (2016)
Вавілова А. С. - Деструктивні прояви перфекціонізму в ситуації досягнення: досвід корекції (2016)
Гульбс О. А. - Психологічні особливості неврозів у хворих з нирковою недостатністю, Сергачова В. Е. (2016)
Кадыров Р. В. - Взаимосвязь психической травмы с психологическими характеристиками у пациентов с психическими расстройствами (2016)
Проскурня А. С. - Перфекціонізм та стратегії сімейного виховання як детермінанти виникнення депресивних та тривожних розладів у молоді (2016)
Іваненко А. С. - Дослідження характеру знань про сімейно-шлюбні відносини та уявлень про майбутню сім’ю у розумово відсталих підлітків (2016)
Кордонець В. В. - Основні напрями в дослідженні проблеми мовлення у психологічній науці (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Bakhareva A. S. - Effective long term adaptation and metabolic state regulation of ski-racers, Isaev A. P., Erlikh V. V., Aminov A. S. (2016)
Ilyin V. N. - Ubiquity and formation of chronic fatigue in qualified sportsmen, Alwani A. R. (2016)
Karatnyk I. V. - Perfection of badminton players’ speed-power fitness with the help of training means’ variable modules, Hrechanyuk O. O., Bubela O. Y., Pityn M. P. (2016)
Karaulova S. I. - Optimization of special physical fitness of sportswomen - super long distances runners by means of run training, Klochko L. I. (2016)
Kotelevskiy V. I. - Integrative technology of massage manipulations in physical rehabilitation of students with backbone pathology (2016)
Lopatenko G. O. - Influence of extra training means on effectiveness of fencers’ technical tactic actions (2016)
Mouloud K. - Job satisfaction for physical education teachers and its relationship to job performance and organizational commitment, Bougherra B., Bacha Foudil Samir (2016)
Shahram S. - Studying the relationship between leadership style of coaches and sportsmanship commitment of athletes (A case study of professional athletes in I.R. I. Karate Super League), Fikoouei Mohammad Hossein, Noshin B. (2016)
Information for Authors (2016)
Титул, зміст (2016)
Братель О. - Процесуальні юридичні факти в контексті неправомірних дій (бездіяльності) учасників цивільних процесуальних правовідносин (2016)
Микитин В. - Захист порушених прав на об’єкти інтелектуальної власності: деякі теоретичні аспекти (2016)
Огнев’юк Г. - Особливості використання об’єктів інтелектуальної власності в соціальних мережах (2016)
Яворська О. - Управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав (2016)
Якубівський І. - Договірні відносини зі створення за замовленням об’єктів права інтелектуальної власності (2016)
Орленко Б. - Особливості здійснення дилерської діяльності на фінансовому ринку (2016)
Сагайдак Ю. - Підприємницька діяльність як основна форма реалізації економічних прав людини. Теоретико-правовий аспект (2016)
Скриньковський Р. - Діагностика конкурентного потенціалу підприємства та відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, Чубенко А. (2016)
Вавженчук С. - Правовий статус працівника як суб’єкта охоронних трудових правовідносин (2016)
Гетьманцева Н. - Поняття і сутність праці як правової категорії (2016)
Григор’єва Х. - Правові питання надання державної підтримки суб’єктам господарювання у галузі тваринництва (2016)
Бахуринська М. - Конституційні аспекти правового режиму земельної ділянки державно-приватного партнерства (2016)
Доценко О. - Адміністративно-правове забезпечення розвитку автомобільних перевезень в Україні (2016)
Кологойда О. - Адміністративний позов як засіб захисту прав і законних інтересів учасників фондового ринку (2016)
Предместніков О. - Міністр юстиції України як державний політичний діяч: статус, порядок призначення на посаду та припинення повноважень (2016)
Фещенко І. - Історико-правові аспекти становлення та розвитку інспектування освітніх установ в Україні (2016)
Дешко Л. - Право звертатися за захистом своїх прав до міжнародних судових установ чи організацій у контексті генезису національної системи конституційного права (2016)
Маринчак Є. - Фінансово-правовий погляд на державну політику щодо тимчасово окупованих територій України (2016)
Діордіца І. - Класифікація інформаційних прав і свобод людини та громадянина (2016)
Мандзюк О. - Правова природа аналітичної діяльності (2016)
Мисак О. - Теоретичні проблеми визначення змісту юридичної відповідальності (2016)
Павлова М. - Класифікація видів преюдиції як інструмент визначення її суті (2016)
Кукіна З. - Особливості суб’єктів корпоративного злочину (2016)
Вегера І. - Проблемні питання участі адвоката при проведенні обшуку (2016)
Кавун Д. - Повноваження слідчого у забезпеченні прав і законних інтересів потерпілого (фізичної особи) (2016)
Мурзановська А. - Проблеми кримінально-процесуальної відповідальності в контексті підвищення ефективності досудового провадження (2016)
Побережник А. - Суб’єкти реалізації процесуальних гарантій захисту права на свободу та особисту недоторканність у кримінальному провадженні (2016)
Рогатинська Н. - Діяльність органів прокуратури у забезпеченні процесуального порядку екстрадиції, Вакіряк В. (2016)
Негребецький В. - Моделювання як основа процесу пізнання під час перевірки показань на місці (2016)
Кісліцина І. - Прокурор – гарант дотримання прав людини та основних засад судочинства при укладанні угод про визнання винуватості (2016)
Аліменко О. - Консультативна робота адвоката у справах щодо стягнення заборгованості за кредитними договорами (2016)
Новіков В. - Розвиток свободи совісті в демократичному суспільстві (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Kolumbet A. N. - Methodic of perfection of higher pedagogical educational establishments girl students’ rhythm, Dudorova L. Yu. (2016)
Kudryavtsev M. D. - Influence of study in hee on ubiquity and strength of students’ computer gambling, Kramida I. E., Kuzmin V. A., Iermakov S. S., Cieslicka Miroslawa, Stankiewicz Blazej (2016)
Romanov Y. N. - Integrative assessment of kick boxers’ brain blood circulation and bio-electrical activity in conditions of correction technologies’ application, Isaev A. P., Shevtsov A. V., Romanova L. A., Cieslicka M., Muszkieta R. (2016)
Benar N. - Factorial analysis of mass media influence on academic sports development, Emami M., Eftekhari O., Yeganeh Far Nastaran, Khan Mohammadi Ali Mohammad (2016)
Kenioua Mouloud - Sport and mental health level among university students, Boumasjed Abd Elkader. (2016)
Kudryavtsev M. D. - Personality oriented system of strengthening of students’ physical, psychic and social-moral health, Kopylov Yu. A., Kuzmin V. A., Ionova O. M., Yermakova T. S. (2016)
Pop C. L. - Overweight and obesity risk assessment – two methods, different results (2016)
Shahram S. - The relationship between biorhythm (physical cycle) and sports performance in women’s basketball, Ramezaninezhad R., Afrouzeh H., Rabbani V. (2016)
Information for Authors (2016)
Малиновский А. В. - Двадцатилетний опыт лапароскопической пластики грыж пищеводного отверстия диафрагмы: анализ отдаленных результатов 2500 операций, Грубник В. В. (2016)
Ковальчук В. П. - Динаміка видового складу мікрофлори бойових (вогнепальних та мінно-вибухових) ран кінцівок, одержаних під час антитерористичної операції на сході України у 2014 році, Кондратюк В. М. (2016)
Іващенко В. Є. - Диференційована тактика при відеоторакоскопічній етіологічній діагностиці у хворих із синдромом плеврального випоту, Калабуха І. А. (2016)
Онищенко Ю. І. - Переваги хордектомії з використанням електротермоадгезії перед традиційними методиками у хворих на рак гортані І—ІІ стадії (2016)
Кравчук Б. О. - Доброякісні пухлини і кісти межистіння у дітей. Діагностика. Лікування (2016)
Кирилюк А. А. - Возможности электросварочных технологий в торакальной хирургии, Шипулин П. П., Севергин В. Е., Байдан В. В., Тронина Е. Ю., Аграхари А., Козяр О. Н., Целиков М. Ю., Неткачев В. О. (2016)
Саволюк С. І. - Лікування постлапароскопічного больового плечолопаткового синдрому у хворих після лапароскопічної холецистектомії, Зубаль В. І., Балацький Р. О. (2016)
Хомяк І. В. - Ендотоксинова агресія при синдромі ентеральної недостатності у хворих на гострий некротичний панкреатит, Ротар О. В., Петровський Г. Г., Ротар В. І., Грушко О. І. (2016)
Насташенко И. Л. - Транспапиллярные вмешательства у больных с неопухолевой билиарной обструкцией (2016)
Насиров М. Я. - Взаимосвязь содержания цитокинов ИЛ-6 и ФНО-α в крови с биохимическими показателями при экспериментальной механической желтухе, Гараев Г. Ш., Алекберова С. А. (2016)
Морар І. К. - Особливості загоєння рани передньої черевної стінки за наявного сітчастого імплантату і на тлі онкопроцесу (2016)
Лисенко Р. Б. - Модифікована абдомінопластика при хірургічному лікуванні хворих зі складними дефектами черевної стінки (2016)
Галич С. П. - Хірургічне лікування тубулярних грудей II типу, Дабіжа О. Ю., Костенко А. А., Гомоляко І. В., Самко К. А., Боровик Д. В. (2016)
Жильчук А. В. - Значення прогностичних чинників для вибору тактики лікування хворих на рак молочної залози, зокрема з метастатичним ураженням кісток, Проценко В. В. (2016)
Іоффе О. Ю. - Шляхи поліпшення результатів хірургічного лікування хворих з некомпенсованою непрохідністю дистальних відділів лівої половини товстої кишки, Буренко Г. В., Стець М. М., Перепадя В. М., Стеценко О. П. (2016)
Антонів В. Р. - Можливості малоінвазивного методу лікування вогнищевих утворень щитоподібної залози з використанням крізьшкірної абляції етанолом, Стець М. М., Сук Л. Л. (2016)
Лесной И. И. - Стратегии в периоперационной медицине, которые могут влиять на результаты хирургического лечения пациентов с онкологическими заболеваниями (2016)
Стрєпетова О. В. - Успішний досвід глюкокортикостероїдної терапії синдрому Лайєлла, який розвинувся на тлі едикаментозного лікування первинної бешихи у хворої з ВІЛ-позитивним статусом, Куценко О. В., Раєвський В. В., Горак Г. В., Ліходієвський В. В. (2016)
Фелештинський Я. П. - Тонкокишкові кровотечі: причини, діагностика, лікувальна тактика, Гречана У. І., Пироговський В. Ю. (2016)
Османов Р. Р. - К вопросу о растворах для тумесцентной анестезии, Рябинская О. С., Кабаков Б. А., Кузьменко О. В. (2016)
Мальцев Д. В. - Иммуноглобулинотерапия сепсиса (2016)
Пам’яті Тараса Адамовича Кадощука (2016)
Умови публікації в журналі "Хірургія України" (2016)
Передмова (2015)
По местам боевой славы Харьковшины (2015)
1941-945: Фотоісторія у родинному альбомі (2015)
Интерес к семейной истории не исчезнет (2015)
Гаевая А. В. - Некоторые аспекты проблем третейских судов (2015)
Семко М. А. - Правовой нигилизм в современной Украине (2015)
Морозова Д. Ю. - Зв’язок мовознавства з природничими та технічними науками, Сергієва А. В. (2015)
Левченко Е. В. - До питання розвитку української культури, Махоніна О. Г. (2015)
Фрадкіна Н. В. - Становлення нових інтелектуальних еліт: інтелігенція, культуральність чи культуртрегерство (2015)
Маліков В. В. - Взаємодія між музеєм і відвідувачем: британський досвід для розвитку музейної справи в Україні (2015)
Кузьменко О. В. - Ділова гра "Модель ООН" як ефективна форма громадянського виховання молоді, Решетняк Н. Б. (2015)
Шанідзе Н. О. - Теоретико-методологічні засади пенітенціарної філософії (2015)
Тарароев Я. В. - Физика как элемент культуры (2015)
Бірюк М. О. - Інноваційний менеджмент, його розвиток та вплив на економіку України (2015)
Гаєвська Я. К. - Методи прогнозування в інноваційній діяльності, Друца К. М., Поврозіна Л. В. (2015)
Гаєвська Я. К. - Сучасні підходи в управлінні позиціонуванням інноваційної продукції, Друца К. М., Поврозіна Л. В. (2015)
Матросова О. А. - Контролінг збутової діяльності підприємства, Міщенко В. А. (2015)
Матросова О. А. - Контролінг, його сутність та економічне значення, Міщенко В. А. (2015)
Тютюнник І. В. - Інвестиційна привабливість машинобудівних підприємств для іноземних інвесторів, Міщенко В. А. (2015)
Тютюнник І. В. - Аналіз сучасного стану машинобудівної галузі України, Міщенко В. А. (2015)
Слюсаренко О. Ю. - Чинники формування конкурентоспроможності підприємств-виробників будівельних матеріалів (2015)
Слюсаренко О. Ю. - Проблеми розвитку промисловості будівельних матеріалів і шляхи їх подолання (2015)
Власов М. О. - Використання інтернет-маркетингу з метою просування товарів та послуг (2015)
Канівець Я. А. - Визначення основних підходів до формування стратегії патентування інноваційних об’єктів на підприємстві, Задорожна Ю. О., Хопшаносова Д. А. (2015)
Горбунов Н. П. - Теоретические аспекты конкурентных преимуществ в стратегическом менеджменте, Колонтаевская К. Ю. (2015)
Реферати (2015)
Рефераты (2015)
Abstracts (2015)
Пам'яті ученого (2015)
Пам'ятка авторам (2015)
Вихідні дані (2015)
Содержание (2014)
Yastremsky I. A. - Relaxation of strongly suppressed modulus of magnetization following ultrafast demagnetization (2014)
Дехтяр А. И. - Особенности фазообразования при контролируемом гидрировании и дегидрировании титана разными методами, Ивасишин О. М., Ковалёв Д. И., Кордубан А. М., Прокудина В. К., Ратников В. И., Саввакин Д. Г., Сычёв А. Е., Гуменяк Н. М. (2014)
Кучук-Яценко С. И. - Диффузия при действии ударного сжатия и переменного электрического тока в условиях высоких температур, Харченко Г. К., Миронов В. М., Миронов Д. В., Мазанко В. Ф., Герцрикен Д. С., Богданов С. Е. (2014)
Полищук С. С. - Структура и свойства композита A356—AlCuFe, полученного с использованием электромагнитного перемешивания, Березина А. Л., Давиденко А. А., Спусканюк В. З., Фикссен В. Н., Ященко А. В., Бурховецкий В. В. (2014)
Гаценко О. С. - Комп’ютерне моделювання механізму виникнення локалізованих синергетичних дефектних субструктур при пластичній деформації нанокристалів металів, Засимчук О. Е., Теселько П. О., Стіренко С. Г., Гордієнко Ю. Г. (2014)
Байдышев В. С. - Структурные переходы ГЦК—икосаэдр в нанокластерах алюминия и свинца, Гафнер Ю. Я. (2014)
Сидский В. В. - Зависимость структурных свойств SBT-плёнок от температуры синтеза, Рыбаков А. Г., Семченко А. В., Осипова И. Ю., Колос В. В., Турцевич А. С., Асадчий А. Н. (2014)
Çavdar U. - Thermal Analyses for Induction Sintering of Powder Metal Compacts up to Sintering Temperature, Atik E., Akgül M. B., Karaca H. (2014)
Енек М. - Тонкая структура поверхностного слоя и трибологические свойства деталей из улучшенной стали 40Х после чистовой токарной обработки резцами с покрытиями, Фельдштейн Е. (2014)
Лизунов В. В. - Возможности диагностики нескольких типов дефектов кристалла на основе эффекта различного влияния дефектов разного типа на деформационную зависимость полной интегральной интенсивности динамической дифракции, Бровчук С. М., Низкова А. И., Молодкин В. Б., Лизунова С. В., Шелудченко Б. В., Гранкина А. И., Рудницкая И. И., Дмитриев С. В., Толмачёв Н. Г. (2014)
Бабій І. В. - Аналіз наукових поглядів у формуванні стратегічного управління підприємством (2016)
Гринюк О. І. - Науково-методичні підходи до оцінювання та прогнозування ризиків діяльності нафтогазовидобувних підприємств (2016)
Коцеруба Н. В. - Факторний аналіз фінансових результатів діяльності підприємства, Грицина Р. Р., Білецька Н. В. (2016)
Нижник О. В. - Прогнозування ризиків у формуванні конкурентного потенціалу підприємств з використанням логіки розвитку подій (2016)
Ткаченко М. А. - Особливості застосування комунікативного потенціалу підприємства як економічної категорії (2016)
Климчук А. О. - Аналіз наукових підходів до проблем управління персоналом підприємств (2016)
Оверчук В. А. - Особливості формування мотивації до праці в осіб з особливими потребами за сучасних умов соціально-економічного розвитку України (2016)
Жадан О. В. - Функції контролю щодо виконання місцевих бюджетів (2016)
Кемарська Л. Г. - Формування облікової інформації для складання звітності суб’єктів державного сектору в умовах трансформації до міжнародних стандартів (2016)
Кладницька Т. А. - Вдосконалення обліку господарської діяльності бюджетних установ в умовах дії національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі (2016)
Романова О. В. - Облікове відображення витрат на утримання і розвиток персоналу: стан та шляхи вдосконалення (2016)
Яремко С. А. - Розробка інтегрованого середовища автоматизації обліку навчального процесу, Кузьміна О. М. (2016)
Єлісєєва О. К. - Економіко-статистичний аналіз стану галузі зв’язку і телекомунікацій в Україні, Земляной Д. В. (2016)
Хомик Х. Р. - Організаційне забезпечення служби внутрішнього аудиту екологічних витрат (2016)
Чебан Т. М. - Зміни облікової політики та облікових оцінок: алгоритм ідентифікації та розкриття в звітності (2016)
Стадник В. В. - Вплив структури інтелектуального капіталу машинобудівного підприємства на вибір типу інноваційної стратегії, Гризовська Л. О. (2016)
Орлик І. О. - Механізми та засоби активізації інноваційного розвитку підприємств роздрібної торгівлі, Васильців Т. Г., Рудик C. А. (2016)
Рибалко Л. П. - Застосування інновацій та інформаційних технологій у системі вищої освіти України (2016)
Скалюк Р. В. - Оцінка інвестиційної привабливості підприємства, Лоїк О. І. (2016)
Федорова Ю. В. - Перспективи інноваційного розвитку України: технологічні уклади (2016)
Хорольський В. П. - Експертна оцінка інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств на основі параметрів корпоративної соціальної відповідальності та якості корпоративного управління, Хорольський К. Д., Гайдай Д. Д. (2016)
Рзаєва Т. Г. - Напрями оцінки інвестиційної привабливості підприємства, Грицаюк М. (2016)
Рзаєв Г. І. - Методичні підходи оцінки інвестиційної привабливості підприємства, Вакулова В. О. (2016)
Благун І. С. - Еволюція підходів європейського союзу щодо класифікації регіонів за ознаками інноваційності, Кизимишин Н. М. (2016)
Гавловська Н. І. - Активізація інноваційно-інвестиційних процесів на підприємствах роздрібної торгівлі в умовах посилення конкурентної боротьби, Рудніченко Є. М. (2016)
Ісаєва О. В. - Особливості оцінки діяльності держави на фінансовому ринку (2016)
Лучаківський А. О. - Проблемні аспекти оцінювання фінансової стійкості банку у вигляді інтегрованого показника (2016)
Новосьолова О. С. - Зовнішні фінансові дисбаланси та їх зв’язок з показниками боргового сектору (2016)
Фаринович І. В. - Формування моделі вибору факторингового портфелю торгівельних підприємств (2016)
Шпаковський А. О. - Фінансова стійкість як кінцева мета реструктуризаційних процесів у банках України (2016)
Булатова А. С. - Застосування контент-аналізу під час дослідження цінностей у телевізійній рекламі, Сагер Л. Ю., Мельник Ю. М. (2016)
Волошин В. С. - Формування віртуального ринку для нарощування потенціалу інформаційних систем машинобудівних підприємств (2016)
Горобець Н. М. - Застосування SWOT-аналізу як інструменту стратегічного управління маркетинговою діяльністю птахівничого підприємства (2016)
Дима О. О. - Забезпечення сталого розвитку посередницьким підприємством на останньому етапі життєвого циклу товару (2016)
Кузик О. В. - Управління маркетинговими комунікаціями підприємствами агропромислового комплексу в Україні (2016)
Міронова Ю. В. - Науково-теоретичні основи дослідження маркетингових комунікаційних процесів на підприємстві, Кагляк О. О., Пітик О. В. (2016)
Дайновський Ю. А. - Актуальні проблеми теорії і практики вітчизняного маркетингу (2016)
Яцишина Л. К. - Організаційно-економічні критерії формування сили бренду, Зимбалевська Ю. В. (2016)
Клєвцєвич Н. А. - Впровадження системи моніторингу діяльності підприємств комунального сектору міських господарств (2016)
Троц І. В. - Аналіз та оцінка кризового рівня діяльності машинобудівних підприємств Хмельниччини (2016)
Хоменко М. М. - Розвиток туристичних інформаційних центрів на регіональних рівнях індустрії туризму (2016)
Гнатенко І. А. - Параметри та показники соціальної безпеки населення України, Рубежанська В. О. (2016)
Давиденко Н. М. - Вплив податкової реформи на сільськогосподарські підприємства (2016)
Казанджі А. В. - Сутність дефініцій "управління", "менеджмент", "керівництво" та діалектика їх зв’язку (2016)
Кравчук І. І. - Екологічні детермінанти формування концепції економічного розвитку соціуму (2016)
Стадник В. В. - Державна інвестиційна політика і зростання експортоспроможності промислового сектора національної економіки (2016)
Сус Л. М. - Особливості цінової політики та ціноутворення в Україні (2016)
Цундер О. Е. - Аналіз і перспективи розвитку конкурентоспроможності послуг телекомунікаційних оператор ІВ в Україні (2016)
Щербан О. Я. - Особливості формування моделі управління економічною безпекою суб’єктів туристичної діяльності (2016)
Stankevych I. V. - Internal and external factors of impact on the quality of higher education (2016)
Содержание (2014)
Швець В. Т. - Багаточастинкова взаємодія протонів у металічному водні (2014)
Курек Є. І. - Аномалії зворотного магнетопластичного ефекту в магнійтермічному берилійовому конденсаті, Курек І. Г., Олійнич-Лисюк А. В., Раранський М. Д. (2014)
Ates H. - Joinability of Particulate Reinforced Alumix 231 Based Composite Materials Produced by Powder Metallurgy Route, Gokmen U., Cinici H., Uzun A., Karakoc H., Turker M. (2014)
Надутов В. М. - Исследования структуры и распределения химических элементов в литых высокоэнтропийных сплавах системы AlxFeNiCoCuCr, Макаренко С. Ю., Волосевич П. Ю., Залуцкий В. П. (2014)
Рамазанов М. А. - Дефекты пластинчатых фаз эвтектик Bi2Те3—Te, Алескеров Ф. К., Кахраманов К. Ш., Набиева С. А. (2014)
Макогон Ю. Н. - Дифузійне фазоутворення в нанорозмірних шаруватих плівкових композиціях Pt(15 нм)/Fe(15 нм) і (Pt(7,5 нм)/Fe(7,5 нм))2 на підкладках SiO2(100 нм)/Si(001), Павлова О. П., Сидоренко С. І., Вербицька Т. І., Владимирський І. А., Фігурна О. В., Круглов І. О. (2014)
Васильєв М. О. - Ґенерація дефектів поверхні Al(111) під впливом йонів Ar+ низької енергії, Макеєва І. М., Тіньков В. О., Волошко С. М. (2014)
Бобырь С. В. - Неравновесный термодинамический анализ процесса образования карбидов в хромистой стали при отпуске (2014)
Teus S. M. - Grain-Boundary Diffusion of Hydrogen Atoms in the a-Iron, Gavriljuk V. G. (2014)
Лысенко А. Б. - Кинетика кристаллизации объёмно-аморфизирующегося сплава Cu47Ni8Ti34Zr11 в условиях кокильного литья, Косинская О. Л., Губарев С. В., Калинина Т. В. (2014)
Назустріч VIIІ Національному з’їзду фармацевтів України (2016)
До 75-річчя заслуженого діяча науки і техніки України, доктора фармацевтичних наук, професора Ковальова Володимира Миколайовича (2016)
До 65-річчя доктора фармацевтичних наук, професора Ковальової Алли Михайлівни (2016)
Bukataru Yu. S. - Effect of the derivative of 2-benzamido-2-(2-oxoindolin-3-iliden) acetic acid on the activity of free-radical processes in traumatic brain injury, Zamorskii I. I., Kolisnyk S. V. (2016)
Mikheytseva I. N. - Oxidative stress correction with metabolic preparations, new possibilities of antioxidant protection in primary glaucoma, Yelskiy V. N. (2016)
Mkhitaryan L. S. - Protein factors of oxidative stress and atherogenesis in patients with arterial hypertension, Kuchmenko O. B., Kupchynska O. G., Ievstratova I. N., Vasylynchuk N. M., Mostovyak M. P., Drobotko T. F. (2016)
Drachuk V. M. - The influence of glutathione on the prooxidant-antioxidant activity in kidneys and blood of rats with rhabdomyolytic model of acute kidney injury, Zamorskii I. I., Goroshko O. M. (2016)
Гольцев А. М. - Патогенетичні фактори розвитку аутоімунних захворювань. Сучасні підходи до їх лікування, Дубрава Т. Г., Бабенко Н. М., Гаєвська Ю. О., Луценко О. Д., Останков М. В. (2016)
Галузінська Л. В. - Вивчення впливу крему "Енопсор" на перебіг алергічного запалення шкіри, викликаного 2,4-динітрохлоробензолом, Загайко А. Л. (2016)
Загайко А. Л. - Дослідження впливу екстрактів з листя стевії та чорниці на показники розвитку експериментального цукрового діабету, індукованого високофруктозною дієтою з додаванням ін’єкцій дексаметазону, Чумак О. І., Филимоненко В. П. (2016)
Dorovsky D. A. - Lipoprotein lipase as an attractive target for correcting dyslipidemia and reduction of CVD residual risk, Zagayko A. L. (2016)
Бурдак К. С. - Вивчення стабільності таблеток на основі субстанції адеметіоніну 1,4-бутандисульфонату, Ярних Т. Г., Борщевська М. І., Коноваленко В. А. (2016)
Barashovets O. V. - The mineral composition of herbal drug of safflower (Carthamus tinctorius. L.), Popova N. V. (2016)
Каплаушенко Т. М. - Окиснення 2-(5-(хінолін-2-іл)-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)етанової кислоти та її естерів до 3-ілсульфініл- та 3-ілсульфонілпохідних, Панасенко О. І., Кучерявий Ю. М. (2016)
Brun L. V. - Pharmacokinetic study of diclophenac sodium in rat plasma by high-performance liquid chromatography, Makolinets V. I., Gubar S. N. (2016)
Кalko K. O. - Circadian characteristics of the glutargin influence on protein and purine metabolism under the conditions of chronodeterminated acetaminophen hepatitis in rats, Drogovoz S. M., Shtrigol S. Yu., Kononenko A. V., Ulanova V. A., Yudkevich T. K. (2016)
Karpenko N. O. - The influence of the rare-earth metals nanoparticles on the rat’s males reproductive function in the descending stage of ontogenesis, Korenieva Ye. M., Chystiakova E. Ye., Smolienko N. P., Bielkina I. O., Seliukova N. Yu., Kustova S. P., Boiko M. O., Larianovska Yu. B., Кlochkov V. K. (2016)
Загайко А. Л. - Изучение антиоксидантной активности новых потенциальных ингибиторов JNK киназ, Красильникова О. А., Мусмари Мухамед Ахмед (2016)
Рецензія на підручник "Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія" для студентів вищих медичних закладів IV рівня акредитації за редакцією академіка НАН, НАМН України В. П. Широбокова / Вінниця: Нова книга, 2011. – 952 с.: іл. (2016)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2016)
Резнікова Н. В. - Боргові важелі макроекономічної взаємозалежності: канали впливу на економічне зростання (2016)
Маслак О. І. - Визначення перспектив розвитку інвестиційної діяльності в полтавському регіоні з використанням кореляційно-регресійної моделі, Безручко О. О., Таловер В. А. (2016)
Іванова О. М. - Характеристика та класифікація інформаційних потоків підприємств (2016)
Диба В. М. - Методологічні основи оцінки нематеріальних активів корпорації (2016)
Демчишак Н. Б. - Роль венчурних фондів у формуванні інноваційного потенціалу економіки України, Мамчук В. В. (2016)
Марценюк Л. В. - Концептуальний підхід до управління економічною ефективністю залізничних туристичних перевезень (2016)
Слободянюк Н. О. - Зарубіжний досвід стратегічного державно-приватного партнерства в інвестиційній сфері (2016)
Дзебих І. Б. - Корпоративне лідерство у глобальному нафтогазовому бізнесі (2016)
Ходакевич С. І. - Комунікаційна політика національного банку України при застосуванні різних монетарних режимів, Уткина О. О. (2016)
Асланова Ильхама Эйбулла гызы - Оценка экологических воздействий обеспечения макроэкономического равновесия (2016)
Севидова И. А. - Экономический потенциал развития промышленного овощеводства в аграрных предприятиях (2016)
Лещенко Л. О. - Фактори ціноутворення на овочевому ринку (2016)
Філатова Л. С. - Теорія циклічності, Бардадин О. А. (2016)
Салахов Фариз Рафиг оглы - Методология и методика оценки влияния стимулирующей функции налогов на развитие отрасли промышленности азербайджана (2016)
Чукут С. А. - Смарт-сіті чи електронне місто: сучасні підходи до розуміння впровадження е-урядування на місцевому рівні, Дмитренко В. І. (2016)
Бандура І. С. - Інструменти та моделі державної соціальної політики різних країн (2016)
Дудка О. І. - Механізм державного регулювання аграрного сектору економіки (2016)
Шихненко Д. В. - Становлення особистості інноваційного лідера крізь призму соціально-психологічних вимірів (2016)
Орлов В. Н. - Инвестирование сферы икт Украины в современных условиях, Отливанская Г. А. (2016)
Денисенко М. П. - Економічна безпека вищих навчальних закладів: основні тенденції на ринку праці, Бреус С. В. (2016)
Диба В. М. - Ідентифікація нематеріальних активів у формі гудвілу (2016)
Дробязко С. І. - Сучасний стан та тенденції розвитку ринків фінансових послуг в Україні (2016)
Демчишак Н. Б. - Зарубіжний досвід фінансового регулювання інноваційної діяльності та напрями його імплементації у вітчизняну практику, Швець М. Б. (2016)
Зачосова Н. В. - Організація протидії ризикам інтерфейсній безпеці в системі економічної безпеки суб'єктів господарювання, Горячківська І. В., Недзельський В. М. (2016)
Сагалакова Н. О. - Експертна система формування ціни на туристичний продукт (2016)
Козловський А. Т. - Напрями контролінгу інвестиційної діяльності відповідно до етапів реалізації інвестиційних проектів (2016)
Гаджиева Севда Тофик кызы - Современное состояние и перспективы развития малого и среднего предпринимательства в азербайджанской республике (2016)
Шевченко М. М. - Поняття "суспільно-політична стабільність": смисловий простір державно-управлінського змісту, Давиденко О. Г. (2016)
Гайду О. В. - Сучасні підходи до формування системи державного управління інвестиційними ресурсами морегосподарського комплексу регіону (2016)
Дудка О. І. - Об'єктивна необхідність державного регулювання аграрного сектора економіки (2016)
Савранська Г. М. - Порівняльний аналіз сучасних підходів до визначення поняття "соціальна безпека" (2016)
Глущенко К. С. - Сучасні механізми формування іміджу центральних органів виконавчої влади: теоретико- методологічний аналіз (2016)
Голян В. А. - Економічна криза в Україні: феномен "голландської хвороби" та рецидив "ресурсного прокляття" (2016)
Черкасов А. В. - Соціально-економічний розвиток окремих районів донецької та луганської областей України: сучасний стан, загрози, перспективи (2016)
Пустовійт Р. Ф. - Військово-економічна безпека держави (2016)
Куценко Т. Ф. - Реформа бюджетної децентралізації в Україні: соціальна функція , Ємельяненко Л. М. (2016)
Исаева Н. И. - Стратегия развития повята, ее роль и место в системе стратегического планирования польши (на примере краковского повята малопольского воеводства) (2016)
Іванова О. М. - Інтернет-технології в управлінні туристичними підприємствами (2016)
Ворсовський О. Л. - Фінансовий потенціал підприємств, основним видом діяльності яких є охорона здоров'я та надання соціальної допомоги (2016)
Саенко В. Г. - Кадровая политика на предприятии и значение кадров, Панасейко С. И. (2016)
Денисов О. Є. - Сутність поняття економічної безпеки та її вплив на розвиток державності (2016)
Олійник Г. І. - Особливості об'єднання банку і страхової компанії у межах фінансового супермаркету (2016)
Слободянюк Н. О. - Вітчизняна практика державно-приватного партнерства в інвестиційній сфері: проблеми і перспективи (2016)
Дробязко С. І. - Особливості функціонування недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2016)
Харчук С. А. - Безробіття як одне з глобальних проблем світу та напрями його подолання, Пенькна І. С. (2016)
Залуцька Н. С. - Управління процесом формування державного оборонного замовлення України в контексті економії бюджетних видатків, Ватаманюк-Зелінська У. З., Кочерган О. М. (2016)
Зачосова Н. В. - Концептуальні засади формування комплексної системи забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств та фінансових установ України, Шостак А. В. (2016)
Наконечна Ю. Л. - Державна політика у сфері бюджетних видатків в Україні та напрями її вдосконалення, Льодіна О. Т. (2016)
Ковальчук М. В. - Інституціональні складові фінансової безпеки держави (2016)
Костенко А. О. - Митний постаудит в Україні: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2016)
Дергільова О. Г. - Правові акти: поняття, класифікація та соціальне призначення (2016)
Журба Ю. А. - Лобізм: загальнотеоретичний аналіз, Гончаренко О. А. (2016)
Кісс С. В. - Конституційне визначення України як соціальної держави: історико-правовий аналіз (2016)
Наливайко Л. Р. - Процедура імпічменту: проблемні питання, Пізнюр І. В. (2016)
Грабильнікова О. А. - Інституційні гарантії конституційного статусу виборців в Україні (2016)
Морозюк С. М. - Принципи реалізації Конституції України: поняття, ознаки, місце в системі принципів права (2016)
Браславець Ю. Ю. - Основні проблеми відповідальності об’єднання (2016)
Вилегжаніна В. В. - Актуальні питання передачі об’єкта оренди за договором оренди землі (2016)
Грабовий О. А. - Вплив норм процесуального представництва на формування та розвиток загальноцивільного представництва (2016)
Даниляк Ю. В. - Ефективність засобів судового захисту прав осіб, не залучених до участі у справі, за законодавством Європейських країн та України (2016)
Найдьон А. В. - Особливості визначення поняття "банківська таємниця" щодо договору зберігання цінностей у банку (2016)
Патинка Ю. О. - Правові проблеми укладення договору купівлі-продажу з використанням мережі Інтернет (2016)
Півовар Д. П. - Типовий договір як регулятор договірних відносин (2016)
Рєзнікова М. О. - Щодо меж розгляду справи судом апеляційної інстанції (2016)
Коверзнев В. О. - Порядок створення кооперативних організацій в Україні: порівняльний аналіз (2016)
Щербина Є. М. - Особливості правового регулювання розміщення зовнішньої реклами на земельних ділянках, Кулікова Д. Ю. (2016)
Скіпенко Р. Е. - Перспективи розвитку накопичувальної системи пенсійного забезпечення на сучасному етапі (2016)
Волох О. К. - Питання реалізації права на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в умовах розвитку електронного урядування в Україні (2016)
Георгієвський Ю. В. - Баланс повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування як найважливіший принцип управління (конституційно-правовий аспект) (2016)
Діденко С. В. - Адміністративно-правовий статус Національної поліції у сфері забезпечення обігу та застосування зброї в Україні (2016)
Єлісєєва М. В. - Практика розгляду судами справ щодо порушень у частині ліцензування суб’єктів приватної охоронної діяльності (2016)
Коваленко Н. В. - Про правовий режим кібербезпеки в Україні (2016)
Мандичев Д. В. - Функції господарських судів України як суб’єктів адміністративного права (2016)
Нижник О. С. - Адміністративно-правове закріплення системи суб’єктів державної регіональної політики у сфері вищої освіти (2016)
Остропілець В. Р. - Форми взаємодії органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України з іншими правоохоронними органами (2016)
Смотрич Д. В. - Правове забезпечення виконання судових рішень в адміністративних справах і рішень Європейського суду з прав людини (2016)
Судаков Ю. О. - Сучасні реалії нормативно-правового забезпечення запобігання та протидії корупції в Україні (2016)
Тиліпська О. Ю. - Поняття і зміст адміністративно-правового забезпечення права на мирні зібрання в Україні (2016)
Школа С. М. - Правові засади профілактичної роботи Національної поліції України (2016)
Щавінський В. Р. - Поняття правового інтересу та його теоретична й адміністративно-правова сутність (2016)
Яковенко А. В. - Європейська практика розгляду справ Європейського суду з прав людини щодо невиконання судових рішень в Україні (2016)
Багіров С. Р. - Суспільна небезпека необережного злочину, що вчиняється кількома суб’єктами (2016)
Богатырев А. И. - Профилактика совершения коррупции в местах несвободы Министерства юстиции Украины (2016)
Гайдук Ю. А. - Попередження домашнього насилля у національному та міжнародному законодавстві (2016)
Галицька О. К. - Використання спеціальних знань під час розслідування забруднення морів та інших водних джерел (2016)
Головійчук Л. Т. - Динаміка запобігань проявам корупції серед працівників митних органів Державної фіскальної служби України (2008–2016 рр.) (2016)
Господаренко В. М. - Кримінально-правова політика США в галузі викорінення підліткової злочинності (2016)
Єфімов М. М. - Сутність та система криміналістичної характеристики хуліганства (2016)
Іванченко О. Ю. - Кримінологічна характеристика кіберзлочинності, запобігання кіберзлочинності на національному рівні (2016)
Ільченко О. В. - Актуальні питання щодо впровадження кримінального проступку в законодавство України (2016)
Кавун Д. М. - Прокурор у механізмі забезпечення прав і законних інтересів потерпілого (фізичної особи) під час проведення досудового розслідування кримінального правопорушення (2016)
Кукіна З. О. - Інститут корпоративної кримінальної відповідальності, порівняльна характеристика підходів загальної та континентальної правових систем (2016)
Михайлик Д. О. - Місце інституту умовно-дострокового звільнення від відбування покарання у кримінально-виконавчому процесі України (2016)
Науменко Ю. О. - Деякі кримінально-правові аспекти кваліфікації злочину, передбаченого статтею 364 Кримінального кодексу України в контексті законодавчих змін (2016)
Нечай В. В. - Стан теоретичного розроблення питань використання негласних слідчих (розшукових дій) при ухиленні від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) організованою групою або злочинною організацією (2016)
Павлійчук К. В. - Поняття та сутність обвинувальної діяльності прокурора (2016)
Скитенко Л. О. - Кримінологічне дослідження теоретичних і практичних аспектів превентивної діяльності щодо агресивної злочинності неповнолітніх (2016)
Фінчук В. В. - Організована злочинна діяльність у паливно-енергетичному комплексі (ПЕК) України (2016)
Чередник О. Ф. - Кримінологічна характеристика й запобігання насильницьким злочинам проти правосуддя, скоєним щодо свідків і потерпілих (2016)
Чоха К. О. - Застосування амністії за кримінальним законодавством зарубіжних держав (2016)
Рустамзаде А. Х. - Правовые аспекты функционирования и деятельности Верховных Судов Азербайджанской Республики и Украины: сравнительный анализ (2016)
Ємець О. В. - Значення однонуклеотидного поліморфізму rs4769628 гена РОМР у розвитку атопічних захворювань у дітей (2016)
Диннік В. О. - Досвід застосування вагінальних пробіотиків при лікуванні вульвовагінітів у дівчат, Удовікова Н. О., Шелудько О. Ю., Козьмук Т. М. (2016)
Охотнікова О. М. - Ефективність застосування протизапального препарату антилейкотрієнової дії — монтелукасту натрію як засобу контролюючої терапії бронхіальної астми та алергічного риніту у дітей (2016)
Леженко Г. О. - Терапевтична тактика при хронічному головному болі у дітей, Пашкова О. Є. (2016)
Данилов О. А. - Застосування пентозану полісульфату при місцевому лікуванні реактивних артритів у дітей, Рибальченко В. Ф., Талько М. О., Стрельцова С. В. (2016)
Марушко Ю. В. - Роль та місце дефіциту магнію в розвитку вегетосудинної дисфункції у дітей (2016)
Марушко Ю. В. - Сухий кашель у дітей: причини, особливості перебігу респіраторних захворювань та лікування, Московенко О. Д. (2016)
Сміян О. І. - Ефективність використання Траумелю С у комплексному лікуванні гострого синуситу в дітей, Мощич О. П., Бинда Т. П., Дичко М. М. (2016)
Чернышова О. Е. - Ювенильный анкилозирующий спондилит (обзор литературы и собственные данные), Полесова Т. Р., Егудина Е. Д., Синяченко О. В. (2016)
Калашникова Е. А. - Дефект межжелудочковой перегородки: особенности ранней неонатальной и постнатальной диагностики, клинической манифестации, лечения и прогноза на современном этапе, Никитина Н. А. (2016)
Разнатовская Е. Н. - Особенности течения милиарного туберкулеза у подростков, Мирончук Ю. В., Чернышова Л. И., Субботина Н. И., Пушнова О. А. (2016)
Одинец Ю. В. - Гистиоцитоз из клеток Лангерганса у детей, Поддубная И. Н., Макеева Н. И. (2016)
Абатуров А. Е. - Антиоксидантная система респираторного тракта. Антиоксидантные эффекторы в надэпителиальном и экстрацеллюлярном пространстве (часть 2), Волосовец А. П., Худяков А. Е. (2016)
Антошкина Л. И. - Рейтинги высших учебных заведений в международных и национальных сравнениях (часть ІІ), Висящев В. А. (2016)
Беседін В. Ф. - Методи і моделі декомпозиції економічного розвитку (2016)
Горпинич О. В. - Державне регулювання сталого використання земель сільськогосподарського призначення (2016)
Клименко А. А. - Роль місцевого самоврядування у сталому розвитку сільських територій (2016)
Тарлопов І. О. - Еволюція маркетингу як теорії управління (2016)
Ушенко Н. В. - Гуманістичні імперативи економічного розвитку (2016)
Бритвєнко А. С. - Логістичні концепції на підприємствах масложирової галузі (2016)
Горяча О. Л. - Інвестиційна привабливість промислового підприємства (2016)
Олійник Т. І. - Стратегічний аналіз — чинник управління та прийняття рішень в діяльності аграрних підприємств, Олійник О. О. (2016)
Pihnastyi О. М. - About the problem of selecting models for production lin, Bondarenko K. M. (2016)
Пужай­-Череда А. М. - Концепція управління відтворювальним процесом оборотних засобів сільськогосподарських підприємств (2016)
Міхов Л. І. - Фактори, що формують корпоративну культуру, Пєтков О. С. (2016)
Пелішенко В. П. - Підвищення ефективності використання інтелектуального капіталу у розвитку підприємств сфери послуг (2016)
Фролова Г. І. - Стратегічні пріоритети розвитку туризму на регіональному рівні, Фролова В. Ю. (2016)
Олійник Є. О. - Ринок праці у забезпеченні аграрного виробництва робочою силою (2016)
Сільченко І. А. - Особливості сучасних систем управління персоналом та їх ефективність (2016)
Трофимов А. В. - Системний аналіз в методології дослідження державного регулювання соціального захисту (2016)
Федотова Т. А. - Дистанційна форма реалізації освітніх програм в процесі підготовки висококваліфікованих фахівців для ринку праці, Антоненко С. О., Морілов М. В. (2016)
Колесник Н. В. - Особливості функціонування спрощеної системи оподаткування в Україні в сучасних умовах (2016)
Комарова І. В. - Фіскальна автономія регіонів України (2016)
Пишик Н. - Джерела загроз економічній безпеці газорозподільних підприємств (2012)
Подра О. - Визначення принципів інвестування людського капіталу в умовах розвитку інформаційного суспільства (2012)
Пожарицька І. - Аналіз як вид аудиторських послуг: організаційні аспекти (2012)
Попович П. - Методологія й організація операційного аналізу в управлінні холодильним виробництвом (2012)
Рибакова Т. - Аналіз і оцінка конкурентоспроможності промислового підприємства, Костьєв О. (2012)
Романенко О. - Системний підхід до стратегічного аналізу на промислових підприємствах (2012)
Савко О. - Основні засади формування стратегії розвитку підприємств газотранспортної системи (2012)
Свиридко С. - Логістизація виробничого процесу на промисловому підприємстві (2012)
Селіверстова Л. - Управління інвестиційною політикою корпорації (2012)
Сівашенко Т. - Удосконалення системи управління персоналом підприємства (2012)
Сітка М. - Економічні передумови формування і розвитку соціально-трудових відносин у сфері товарно-грошового обміну (2012)
Спільник І. - Факторне моделювання та аналіз рентабельності власного капіталу, Шупа Л. (2012)
Строков Є. - Інформаційно-аналітичне забезпечення як рушійна сила інноваційних процесів (2012)
Струк Н. - Оцінка й оцінювання діяльності промислових підприємств України: фінансово-статистичний підхід, Корицька О. (2012)
Сус Ю. - Структуризація інвестиційно-інноваційного середовища аграрних підприємств (2012)
Тимош І. - Аналіз та оцінка економічних ризиків при прийнятті господарських рішень (2012)
Тимошенко Д. - Управління людським капіталом: мотиваційний аспект (2012)
Ткаченко Є. - Аналіз основних засобів сільськогосподарських підприємств, Нікітін О., Новосьолова М. (2012)
Устенко А. - Діагностика рівнів управління нафтогазовидобувних підприємств, Василик І. (2012)
Федорович І. - Теоретичне обґрунтування процесу відтворення лінійної частини магістральних газопроводів (2012)
Фесенко І. - Підходи до оцінки фінансового стану вугледобувних підприємств у процесі їх приватизації (2012)
Хіленко О. - Удосконалення методичного забезпечення діагностики неплатоспроможності підприємства-боржника (2012)
Хлістунова Н. - Аналіз поточної діяльності підприємства як основа формування стратегічної гнучкості на прикладі "ТДЦ-АВТО" (2012)
Черчата А. - Особливості впровадження логістичної служби на будівельному підприємстві (2012)
Чуприна Н. - Особливості залучення інвестиційних ресурсів промисловими підприємствами в сучасних ринкових умовах (2012)
Швець В. - Досвід фінансової санації товариства "Просвіта" в умовах світової кризи (1929-1932 рр.), Петрушко Я. (2012)
Шендерівська Л. - Показники оцінки ефективності виставкової діяльності (2012)
Шкуліпа Л. - Можливості соціального анкетування для аналізу соціального захисту працівників залізничного транспорту (2012)
Шкурупій О. - Актуальні аспекти виробничої та інвестиційної діяльності ТНК, Дейнека Т., Білоброва Т. (2012)
Шушко О. - Особливості проведення судово-економічної експертизи при встановлені нестачі товарно-матеріальних цінностей (2012)
Яцкевич І. - Теоретичні аспекти трансфертного ціноутворення (2012)
Ажаман І. - Концептуально-методологічні дослідження принципів розвитку будівництва в сільському господарстві (2012)
Антипенко Є. - Формування доходів місцевих бюджетів, Ткаченко Є., Охріменко І. (2012)
Артюхіна М. - Визначення поняття "трудовий потенціал освітньої галузі", Крутогорський Я. (2012)
Баранець Г. - Визначення ролі логістики в інноваційних процесах трансферу технологій (2012)
Бовсуновський В. - Особливості функціонування молокопереробних підприємств (2012)
Бойко С. - Науково-методичний підхід до розвитку механізму реалізації державної інвестиційної політики України (2012)
Болдуєва О. - Формування трирівневої системи регулювання ринку цінних паперів в Україні (2012)
Ботвіна Н. - Упровадження фінансових інновацій в аграрній сфері як інструмент підвищення ефективності галузі (2012)
Бударіна Н. - Оцінка сучасного стану фондового ринку держави під впливом фундаментальних чинників, Прокопенко А. (2012)
Букреев И. - Сезонность в системе реализации рекреационного потенциала Крыма (2012)
Бурлуцький С. - Аналіз формування споживчого кошика за критерієм умовної якості (2012)
Волосова Н. - Оцінювання якості освіти у державних вищих навчальних закладах, Стеблюк Н. (2012)
Горбачова О. - Концепції життєвого циклу організації і можливості відродження українського аеропортового бізнесу (2012)
Грициняк О. - Державне регулювання відтворення робочої сили в Україні (2012)
Гулай О. - Реформування системи надання пільг на залізничному транспорті України (2012)
Dyukina T. - Assessment and analysis of the effectiveness and efficiency of processes in systems management (2012)
Ємцев В. - Реалізація кластерного підходу як фактор забезпечення продовольчої безпеки країни (2012)
Каленська О. - Економічні наслідки впливу забруднення довкілля на здоров’я населення та доходи домогосподарств (2012)
Кальченко С. - Сучасні особливості демографічної ситуації в системі сільських територій (2012)
Кам'янська О. - Світовий досвід формування та розвитку автомобільних кластерів, Боярин Ю. (2012)
Катерна О. - Сутність і особливості використання технологій інтелектуальних транспортних систем (2012)
Квак М. - Національне багатство – запорука незалежності та суверенності України (2012)
Кирилич Х. - Еволюція поглядів на проблеми нерівномірності економічного розвитку світового господарства (2012)
Кобилянська А. - Аналіз чинників участі України в транскордонній інвестиційній діяльності (2012)
Коломицева О. - Концептуальні складові модернізації машинобудівного комплексу (2012)
Коляда Ю. - Адаптивне якісне і кількісне моделювання обсягів тіньової економіки суспільства, Семашко К. (2012)
Коробченко Н. - Формування регіональної стратегії управління відходами електричного та електронного устаткування (2012)
Кратт О. - Інструментарій оцінки соціально-економічного розвитку держави, Кірнос І. (2012)
Круп’як Л. - Аналіз рівня забезпечення зайнятості населення в контексті трансформаційних перетворень у соціальній сфері (2012)
Кузнецова Т. - Аналіз інноваційної активності промислових підприємств регіону, Сіпайло Л. (2012)
Кукла О. - Основи формування собівартості утримання робочих коней (2012)
Куцинська М. - Інформаційне забезпечення оцінки рентабельності підготовки фахівців у ВНЗ за різними спеціальностями (2012)
Лазаришина І. - Економіко-екологічне обгрунтування впливу автомобільних доріг на довкілля, Солодка Л. (2012)
Макарова О. - Теоретичні основи та сутність поняття "земля" (2012)
Мараховська К. - Удосконалення державного регулювання та оцінки ефективності діяльності підприємств держсектору (2012)
Марченко О. - Розвиток малого підприємництва: теорія і практика державної підтримки (2012)
Матусова О. - Аналіз конкурентоспроможності економіки України в умовах трансформації системи світового господарства (2012)
Мискін Ю. - Сутність прискорення процесу концентрації управління виробничими силами людства та його вплив на аналітичне забезпечення управління (2012)
Нараєвський С. - Аналіз розвитку вітрової енергетики на світовому ринку (2012)
Обаранчук О. - Актуальні проблеми вітчизняного підприємництва та його вплив на економічний розвиток України, Оливко О. (2012)
Павлюк Т. - Необхідність та механізм поєднання економічних інтересів (2012)
Перерва М. - Нормативно-правове регулювання ринку природного газу в Україні (2012)
Петрук Т. - Державне регулювання приватних навчальних закладів в Україні та за кордоном (2012)
Полякова Н. - Житлово-комунальне господарство України: сучасні перспективи розвитку (2012)
Полянко В. - Сучасний стан та перспективи розвитку торгівлі в місті Чернівці, Бозуленко О. (2012)
Рощина Ю. - Рациональное использование ресурсов орошения как важное направление устойчивого аграрного природопользования (2012)
Семенов В. - Оцінювання методичних підходів до ідентифікації потенціалу конкурентоспроможних підприємницьких мереж, Білега О. (2012)
Смутчак З. - Особливості оцінки дієвості регулювання соціально-трудових відносин на різних економічних рівнях (2012)
Солодуха О. - Актуалізація використання технологій управлінського консалтингу як необхідна передумова сталого інноваційного розвитку держави (2012)
Тринько Р. - Державне регулювання аграрного виробництва у справі зміцнення продовольчої безпеки країни, Стадник М. (2012)
Федоренко О. - Методика формування регіонального машинобудівного кластера (2012)
Шерстюк С. - Зовнішня торгівля продукцією садівництва та її вплив на конкурентоспроможність галузі (2012)
Юхно А. - Оптимізація площ земельних угідь з урахуванням показників зонування земель (2012)
Содержание (2014)
Уваров В. Н. - Исследование электронного строения оксидов SmMeO3 (Me = V, Ni) с помощью рентгеноэлектронных спектров и зонных расчётов, Мельник М. П., Уваров Н. В., Немошкаленко М. В. (2014)
Мехед А. А. - Влияние нестехиометричности карбидной фазы системы Fe—Al—C на её электронную структуру и магнитные свойства, Андрющенко В. А. (2014)
Gomonay O. V. - The Anisotropy Induced by a Magnetostriction in Exchange-Biased Two-Layer Films, Lukyanchuk I. (2014)
Руденко Э. М. - Джозефсоновский р-контакт в структуре MoRe—Ni2MnGa—I—Pb/Sn, Короташ И. В., Краковный А. А., Перепелица В. К. (2014)
Мицек А. И. - Кластерная модель жидкого или аморфного металла. Квантово-статистическая теория. Жидкость (2014)
Коцюбинський В. О. - Структурні, морфологічні та магнетні властивості мезопористого магеміту, синтезованого цитратною методою, Груб'як А. Б., Мокляк В. В., Пилипів В. М., Лісовський Р. П. (2014)
Макогон Ю. М. - Формування хемічно впорядкованої фази L10(FePt) в нанорозмірній плівковій композиції Fe50Pt50 (15 нм)/Au (30 нм)/Fe50Pt50 (15 нм) при відпалі у вакуумі, Павлова О. П., Сидоренко С. І., Вербицька Т. І., Вербицька М. Ю., Фігурна О. В. (2014)
Алимов В. Д. - Моделирование условий существования эмиттера тугоплавкого материала в процессе катодного вакуумно-дугового осаждения, Недоля А. В., Титов И. Н. (2014)
Долматов А. И. - Моделирование распределения частиц в двухфазном потоке детонационно-плазменной установки, Данько К. А., Невешкин Ю. А. (2014)
Monastyrsky G. E. - Mechanical Testing of the Shape-Memory Materials Synthesized by a Plasma-Spark Method, Gilchuk A. V., Ochin P., Ivanova O. M., Podrezov Yu. N., Koval Yu. N. (2014)
Ates H. - Investigation of Changes in Mechanical Properties and Microstructures of Mild Steel Joint by Oxy-Hydrogen Welding, Cakır M. E., Kurt A., Uygur I., Turker M. (2014)
Резнікова Н. В. - Стратегічне партнерство як нова форма економічної інтеграції: аспекти неозалежності єс та кнр, Іващенко О. А. (2015)
Великий Ю. В. - Державне регулювання інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України (2015)
Радько В. І. - Поглиблення спеціалізації та концентрації як чинник інтенсифікації виробництва молока , Свиноус І. В. (2015)
Глубіш Л. Я. - Теоретичні платформи груп економічних інтересів та їх узгодження в ході ринкової взаємодії (2015)
Антохов А. А. - Концепт технолого-сингулярних регіональних економічних систем (2015)
Педько І. А. - Науково-методичний підхід до формування портфелю замовлень підприємств-виробників бетону та виробів з бетону (2015)
Кравченко М. О. - Формалізація концепції економічної стійкості підприємства з позицій системно-структурної економічної теорії (2015)
Гайдуцький І. П. - Мотиваційний характер міжнародних антивуглецевих санкцій (2015)
Лаврик О. Л. - Підвищення рівня довіри вкладників банку при здійсненні банківського кредитування (2015)
Ніколаєнко Ю. В. - Економічна сутність кредитного ризику в банківській сфері: особливості і проблеми (2015)
Попик Н. В. - Застосування економетричної моделі для оцінки політичного ризику (2015)
Біляк Ю. В. - Конфлікт інтересів та шляхи його розв'язання в господарському товаристві корпоративного типу (2015)
Ворсовський О. Л. - Вплив ринку цінних паперів на фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємств в Україні (2015)
Каламбет С. В. - Специфічні особливості категорії фінанси домогосподарств, Плохіх Д. С. (2015)
Мороз О. В. - Моделювання впливу агрохолдингів на розвиток сільського господарства і сільських територій України, Семцов В. М., Кукель Г. С. (2015)
Швець Ю. О. - Регулювання грошових потоків від інвестиційної діяльності пат кб "приватбанк", Захаренко А. О. (2015)
Павлюк Т. І. - Макроекономічні принципи регулювання як передумови для зростання національної економіки, Панісько М. В. (2015)
Марценюк Л. В. - Обгрунтування необхідності будівництва залізниць у ісламській республіці іран, Мохаммадреза Ахмаді (2015)
Волобуєв М. І. - Розвиток персоналу підприємства — сучасні аспекти, Дідусь М. О. (2015)
Вітренко Л. О. - Теоретичні аспекти капітальних видатків у процесі бюджетування вищих навчальних закладів України (2015)
Клименко О. В. - Кадрова політика в Україні: напрям розвитку та шляхи реалізації (2015)
Крицун К. І. - Економіко-математичне моделювання впливу макроекономічних факторів на котирування курсу долара сша на валютному ринку України (2015)
Табачок Ю. С. - Напрями оптимізації обсягів надання державних гарантій під інвестиційно-інноваційні проекти (2015)
Гаврикова А. О. - Формування інформаційної системи моніторингу розвитку ринку електричної енергії України (2015)
Великсар Т. І. - Державна соціальна допомога як елемент системи соціального захисту населення: реалії та перспективи удосконалення (2015)
Валявська Н. О. - Розвиток контейнерних вантажоперевезень в морських та річкових портах світу (2015)
Марченко И. С. - Стратегии повышения уровня развития национальных экономик: опыт новых индустриальных стран азии (2015)
Сікорський Д. О. - Характеристика методів і засобів аналізу й управління інформаційними ризиками (2015)
Руснак А. В. - Макроекономічні стимули збалансування ринку праці (2015)
Немировська О. В. - Механізм регулювання взаємодії національної економіки з транснаціональними корпораціями (2015)
Степанова Г. М. - Розвиток системи регулювання фінансового ринку в Україні (2015)
Балоглу М. Г. - Принципы и факторы нормального функционирования нефтепровода баку-тбилиси-джейхан (2015)
Рябоконь О. О. - Проблеми формування місцевих бюджетів в Україні (2015)
Содержание (2014)
Иванов М. А. - Анализ пространственных структур, возникающих при эвтектической кристаллизации и ячеистом распаде пересыщенных твёрдых растворов, Наумук А. Ю. (2014)
Boyko V. V. - Structural Characterization and Precipitation in AlMg5Si2Mn Alloy, Link T., Mykhalenkov K. V. (2014)
Tynkova A. A. - Low-Temperature Interdiffusion and Ordered Phase Formation in Au/Cu Nanocrystalline Thin Films at the Different Atmospheres, Sidorenko S. I., Kotenko I. E., Svetchnikov V. L., Voloshko S. M. (2014)
Макогон Ю. Н. - Термостабильность наноразмерных плёнок Co—Sb, Павлова Е. П., Сидоренко С. И., Беке Д., Чик А., Шкарбань Р. А. (2014)
Kornyushin Yu. - On the Frequencies of Collective Electron Oscillations in Conductive Nanofibers (2014)
Билык В. Н. - Влияние неоднородного магнитного поля на физические свойства металлосодержащих полимерных композитов, Кирик Г. В., Медведовская О. Г., Стадник А. Д., Чепурных Г. К., Соколов С. В. (2014)
Кедровский C. Н. - Сплавы на основе Zr—Nb – перспективные функциональные материалы, Коваль Ю. Н., Слепченко В. Н. (2014)
Бублей И. Р. - Особенности гистерезиса мартенситного превращения в сплавах Cu—Al—Mn, Коваль Ю. Н., Титов П. В. (2014)
Козлова Л. Е. - Влияние повторных мартенситных превращений на свойства сплава с памятью формы Cu—Al—Mn, Перекос А. Е., Залуцкий В. П., Коноплюк С. М., Кокорин В. В., Трояновский Д. М. (2014)
Надутов В. М. - Влияние электроискрового диспергирования на магнитные и электротранспортные свойства сплава Гейслера Cu—Mn—Al, Перекос А. Е., Кокорин В. В., Коноплюк С. М., Ефимова Т. В., Залуцкий В. П. (2014)
Стебленко Л. П. - Особливості зміни мікромеханічних характеристик кремнію при комбінованій дії магнетного поля та малих доз Рентґенового випромінення, Курилюк А. М., Науменко С. М., Кобзар Ю. Л., Кріт О. М., Калініченко Д. В., Теселько П. О., Когутюк П. П. (2014)
Сошко В. А. - Водородная хрупкость и водородная пластичность стали, Симинченко И. П., Ляшков В. С. (2014)
Титул, зміст (2016)
Консультативна Рада європейських суддів. Висновок №17 (2014) "Щодо оцінювання діяльності суддів, якості правосуддя і поваги до незалежності судової влади" (2016)
Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (30 січня 2016 року №2-в/2016) (2016)
Доповідь Голови Вищого господарського суду України на пленумі 25.02.2016 р. (2016)
Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2016 р. №1 "Про підсумки роботи господарських судів України в 2015 році та завдання на 2016 рік" (2016)
Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2016 р. №2 "Про хід виконання постанови пленуму Вищого господарського суду України від 05.03.2015 №1 "Про підсумки роботи господарських судів України у 2014 році та завдання на 2015 рік" (2016)
Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2016 р. №3 "Про внесення змін до Положення про Науково-консультативну раду Вищого госпо-дарського суду України та додатку 2 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 10.07.2014 №4" (2016)
Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2016 р. №4 "Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин" (2016)
Інструкція з підготовки та надсилання, приймання та обробки, оприлюднення та зберігання електронних копій судових рішень в Єдиному державному реєстрі судових рішень (затверджена наказом Державної судової адміністрації України від 16 січня 2016 року N2 9) (2016)
Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 28.01.2016 №01-06/131/16 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням господарськими судами Закону України "Про виконавче провадження" (зі змінами відповідно до Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 04.02.2016 №01-06/177/16) (2016)
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 23.02.2016 №01-06/348/16 "Про деякі питання застосування положень Закону України "Про прокуратуру" щодо представництва прокуратурою інтересів держави в господарському суді" (2016)
Інформація за результатами надання методичної допомоги Господарському суду Дніпропетровської області з питань застосування банківського та корпоративного законодавства (2016)
Інформація за підсумками надання Вищим господарським судом України методичної допомоги господарським судам Львівського апеляційного округу (2016)
Про затвердження Положення про конкурс на кращу публікацію (2016)
Отрош І. - Запровадження інституту визнання рішення суду нечинним як спосіб подолання прогалин у господарському процесуальному праві, Бойко Р. (2016)
Бойко Р. - Питання визначення підсудності у спорах про звернення стягнення на предмет іпотеки, Любченко М. (2016)
Ковальський Д. В. - Про визнання банкрутом (2016)
Ковальський Д. В. - Про визнання прилюдних торгів недійсними (2016)
Устименко В. А. - Господарський кодекс України - шлях до європейських правових традицій, Джабраілов Р. А. (2016)
Рєзнікова В. В. - Представництво органом юридичної особи її' інтересів у господарському процесі, Россильна О. В. (2016)
Плакся Н. А. - Правові аспекти здійснення окремих видів податкового контролю, Мушенок В. В. (2016)
Клепікова О. В. - Інституційно-правовий характер транспортної безпеки (2016)
Орленко Б. М. - Форми здійснення дилерської діяльності (2016)
Худенко О. О. - Узгоджені дії щодо прав інтелектуальної власності в законодавстві про захист економічної конкуренції (2016)
Чорна Ю. В. - Інститут арбітражного управління: вітчизняні недоліки та зарубіжний досвід (2016)
Кот Олександр Васильович (2016)
Цвігун Валентина Леонідівна (2016)
Пономарев В. В. - Лабораторные биомаркеры ранней диагностики болезни Паркинсона, Бойко А. В., Ионова О. А. (2016)
Карабань И. Н. - Сосудистый паркинсонизм: возможность и/или объективная реальность (2016)
Мальцев Д. В. - Сучасні підходи до діагностики герпесвірусних нейроінфекцій (науковий огляд), Євтушенко С. К. (2016)
Кобись Т. О. - Прогностичне значення клінічних та нейровізуалізаційних факторів ризику активності перебігу розсіяного склерозу (2016)
Смолко Д. Г. - Рівень антитіл до NMDA-рецепторів у хворих із хронічною недостатністю мозкового кровообігу (2016)
Евтушенко И. А. - Адъювантная терапия при хроническом болевом синдроме (научный обзор), Марусиченко В. В. (2016)
Савченко Е. А. - МР-семиотика синдрома Вернике — Корсакова у пациентов с ВИЧ, Евтушенко С. К., Гамова Е. Н., Иванова М. Ф., Гарипов А. Ф. (2016)
Абдрахманова М. Г. - Эффективность противоотечной терапии при инсультах, Беляев Р. А., Омарова Ш. К., Иванчина М. В. (2016)
Мищенко Т. С. - Современные подходы к фармакотерапии мигрени, Мищенко В. Н. (2016)
Цымбалюк В. И. - Хирургическое лечение больных с синдромом грудного выхода, обусловленным изменениями в передней лестничной мышце, Третяк И. Б., Буркуш И. И. (2016)
Нікішкова І. М. - ЕЕГ-ознаки ризику розвитку симптомного інсульту в пацієнтів із множинними "німими" інфарктами мозку, Міщенко В. М., Забродіна Л. П. (2016)
Тріщинська М. А. - Актуальні аспекти взаємозв’язків між судиноруховою функцією ендотелію та артеріальним тиском В осіб з початковими проявами хронічної ішемії мозку, Головченко Ю. І., Клименко А. В., Бельська І. В. (2016)
Морозова О. Г. - Мигрень: новые международные критерии постановки диагноза и принципы терапии, основанные на доказательной медицине и собственном клиническом опыте (2016)
Бараненко О. М. - Досвід лікування загострення розсіяного склерозу у дітей, Погорєлов О. В., Кальбус О. І., Петров О. С., Шайкевич Р. С., Василенко Л. В., Романов О. Ф. (2016)
Безуглова И. О. - Нарушение оксидантной и липидотранспортной систем у больных с сахарным диабетом 2-го типа и диабетической энцефалопатией (2016)
Васильєва І. Г. - Інформативність дослідження герпесвірусних інфекцій для диференційної діагностики патологій головного мозку, Хонда О. М., Чопик Н. Г., Міхаль Г. В., Олексенко Н. П., Галанта О. С., Цюбко О. І., Сніцар Н. Д. (2016)
Глушко А. В. - Клініко-параклінічні особливості перебігу геморагічного інсульту при приєднанні супутньої патології у мешканців міста Полтави, Литвиненко Н. В. (2016)
Горева Г. В. - Клініко-нейропсихологічне співставлення когнітивного дефіциту із показниками церебральної гемодинаміки при різних підтипах синдрому помірних когнітивних порушень, Слободін Т. М., Головченко Ю. І., Насонова Т. І., Чеборака Т. О., Гончар О. Ю., Гурмак О. М. (2016)
Гостєва Г. В. - Досвід проведення тромболітичної терапії при ішемічному інсульті (2016)
Гребеник М. В. - Динаміка когнітивного функціонування у хворих в ранньому післяопераційному періоді, Салій І. І. (2016)
Гриб В. А. - Оцінка рівня нейронспецифічної енолази як прогностичний критерій перебігу раннього відновного періоду ішемічного інсульту, Герасимчук В. Р., Михалойко О. Я. (2016)
Дельва І. І. - Патологічна втома у пацієнтів, які перенесли ішемічний інсульт, Дельва М. Ю., Литвиненко Н. В. (2016)
Дзяк Л. А. - Особенности нарушений кровообращения при травме шейного отдела спинного мозга, Сальков Н. Н., Цуркаленко Е. С. (2016)
Дзяк Л. А. - Церебральная гемодинамика у пациентов с артериовенозными мальформациями, Цуркаленко Е. С. (2016)
Евтушенко С. К. - От клинически изолированного синдрома к достоверной диагностике рассеянного склероза и его эффективной терапии у детей (2016)
Здесенко І. В. - Корекція постінсультних когнітивних розладів (2016)
Кальбус А. И. - Уровень тревожности у больных миастенией, Шастун Н. П., Погорелов А. В., Бараненко А. Н., Петров А. С., Скребец Ю. В. (2016)
Кальбус А. И. - Депрессивные нарушения у больных миастенией, Школьник В. М., Сидоренко Д. В., Гуща И. А. (2016)
Коленко О. І. - Питання ефективної ранньої реабілітації хворих із гострим ішемічним інсультом, Чемерис І. О. (2016)
Лапшина Л. А. - Особливості клінічного перебігу больових синдромів у хворих на мозковий інсульт, Лапшина І. О. (2016)
Мар’єнко Л. Б. - Можливості прогнозування перебігу епілепсії у дорослих після першого неспровокованого нападу (2016)
Мар’єнко К. М. - Проблеми діагностики та лікування епілепсії в практиці сімейного лікаря (2016)
Марковская Е. В. - Содержание аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы в сыворотке крови в зависимости от формы рассеянного склероза (2016)
Насалик Р. Б. - Зміни параметрів церебральної гемодинаміки у хворих із гідроцефалією при хронічній ішемії мозку, Шкробот С. І. (2016)
Некрасова Н. О. - Допплерографічні ознаки різних ступенів спондилогенної вертебробазилярної недостатності у хворих молодого віку (2016)
Піддубна О. О. - Ятрогенні аспекти ураження нервової системи при лікуванні хронічних лейкозів, Литвиненко Н. В. (2016)
Пітик М. І. - Поширеність спадкових хвороб нервово-м’язової системи серед дитячого населення Прикарпаття, Ліскевич І. І. (2016)
Пітик М. І. - Ураження нервової системи у дітей при бореліозі, Шашала М. В., Ставникович В. В. (2016)
Погорєлов О. В. - Використання габапентину при синдромі зап’ястного каналу, Бараненко О. М., Петров О. С., Кальбус О. І., Сорочан О. І., Щирова Е. Н. (2016)
Погорєлов О. В. - Клінічні особливості та інтрацеребральний кровообіг у пацієнтів з вертеброгенними синдромами та головним болем при мануальній терапії, Бараненко О. М., Юдіна Т. В., Петров О. С., Кальбус О. І., Шастун Н. П. (2016)
Погорєлов О. В. - Особливості проведення електроенцефалографії при пароксизмальних епілептичних та інших станах, Бараненко О. М., Юдіна Т. В., Петров О. С., Кальбус О. І., Шастун Н. П. (2016)
Погорєлов О. В. - Електрофізіологічні маркери мігрені та пароксизмальних станів при профілактичному лікуванні, Бараненко О. М., Юдіна Т. В., Петров О. С., Кальбус О. І., Шастун Н. П. (2016)
Сагайдак Л. О. - Біль нижнього відділу спини у хворих різного віку із супутнім ожирінням, Шкробот С. І. (2016)
Салій З. В. - Структура когнітивних розладів у хворих з наслідками черепно-мозкової травми (2016)
Салій М. І. - Когнітивне функціонування у хворих із лакунарним інсультом залежно від типу церебральної атрофії, Шкробот С. І. (2016)
Салій З. В. - Характеристика когнітивного функціонування у хворих з наслідками черепно-мозкової травми різних вікових груп, Шкробот С. І. (2016)
Сікорська М. В. - Застосування радіальної ударно-хвильової терапії при больових синдромах плеча після мозкового інсульту, Візір І. В., Ременюк Ю. К., Душенко В. В., Маріхін В. Г. (2016)
Сікорська М. В. - Досвід застосування мікрополяризації в лікуванні хворих з неврологічними захворюваннями, Ременюк Ю. К., Душенко В. В., Маріхін В. Г., Гостіщєва І. В. (2016)
Скрипко Л. А. - Зв’язок між ступенем ураження мієліну периферичних нервів та рівнем антитіл до периферичного мієлінового білка 22 у хворих на ЦД 2-го типу, ускладнений діабетичною полінейропатією, Сегін Н. Т. (2016)
Соловьева Е. Т. - Когнитивные нарушения у ВИЧ-инфицированных лиц, перенесших менингоэнцефалиты различной этиологии, Товажнянская Е. Л., Каук О. И. (2016)
Старовойтова Г. О. - Особливості прогресування когнітивних порушень у пацієнтів з хворобою Паркінсона, Чеборака Т. О., Горева Г. В., Слободін Т. М., Головченко Ю. І., Насонова Т. І., Клименко О. В., Гончар О. Ю., Гурмак О. М. (2016)
Сулій Л. М. - Клініко-нейрофізіологічна оцінка когнітивних порушень та професійної дезадаптації у пацієнтів з хронічною ішемією головного мозку, Чеботарьова Л. Л., Глоба М. В., Червиць Г. К. (2016)
Ткачук Н. П. - Розлади сну у хворих із синдромом неспокійних ніг, особливості лікування, Кліщ Т. В., Сорохман А. В. (2016)
Третяк І. Б. - Мікрохірургічні денерваційні втручання при різних формах спастичної кривошиї, Медведєв Ю. М., Дунаєвська Л. О., Фрейдман М. Ю. (2016)
Yavorska N. P. - The Development of Self-Reported Questionnaire for Patients with Suspected Peripheral Nervous System Disorders, Smilevska V. V. (2016)
Харіна К. В. - Аналіз частоти больових синдромів у хворих, які перенесли інсульт (за даними медичної документації), Балкова Н. Б. (2016)
Чеботарьова Л. Л. - Об’єктивізація функціональних порушень у хворих з вертебробазилярною недостатністю, Третьякова А. І., Глоба М. В., Ващенко В. В., Сулій Л. М., Солонович О. С. (2016)
Школьник В. М. - Особливості формування когнітивних порушень у хворих у віддаленому періоді черепно-мозкової травми, Фесенко Г. Д. (2016)
Шульга О. Д. - Рівень сечової кислоти як потенційний маркер активності та функціональної неспроможності у пацієнтів з розсіяним склерозом (2016)
Шульга О. Д. - Валідація україномовної версії шкали Patient Determined Disease Steps при розсіяному склерозі (2016)
Бурименко Ю. И. - Оценка эффективности программы развития предприятия в условиях неопределенности, Урикова О. М., Копытина М. В. (2016)
Кондратюк Т. В. - Єс та його регіони: характеристика в контексті пошуку шляхів підвищення ефективності українського суспільства (2016)
Тропіна В. Б. - Заощадження населення як основа формування інвестиційного потенціалу домогосподарств (2016)
Марценюк Л. В. - Визначення оптимальних організаційних структур управління туристичними перевезеннями (2016)
Шпильовий В. А. - Підходи до класифікації банківських послуг (2016)
Гайдуцький І. П. - Мотиваційний потенціал глобального антивуглецевого податку (2016)
Шамрін Р. В. - Імітаційне моделювання економічних систем: програмні засоби та напрями їх вдосконалення (2016)
Князевич А. А. - Математическое моделирование минимизации дефицитности финансового обеспечения деятельности субъектов инновационной инфраструктуры, Крайчук А. В. (2016)
Аграмакова Н. В. - Нефінансова звітність як інструмент інформування інтересів стейкхолдерів соціально відповідального підприємства, Гончарова С. Ю., Затєйщикова О. О. (2016)
Лихолет С. І. - Трансфер технологій як елемент технологічного оновлення промислових підприємств (2016)
Кулінська А. В. - Кризові ситуації, які викликають загрозу індикаторам економічної безпеки України (2016)
Борисова О. В. - Перспективи розвитку військового туризму. регіональний аспект (2016)
Мацелюх Н. П. - Фактори недооцінки акцій в дворівневій системі ціноутворення (2016)
Грабовський І. С. - Методичні аспекти формування та оцінки зони фінансової стабільності підприємства, Якименко А. М. (2016)
Дмитрієв Є. Є. - Управління трудовими ресурсами як елемент стратегії конкурентних переваг в контексті життєвого циклу компанії, Сисова Є. В. (2016)
Гетьман О. О. - Підготовка молодих спеціалістів (фахівців) у навчальних закладах відповідно до вимог ринку праці, Безбатько А. О. (2016)
Хмурова В. В. - Соціалізація та нові можливості в вищій освіті, Макатьора Д. А. (2016)
Скиба А. В. - Метод упраління загальним станом захищеності інформаційної безпеки компанії за допомогою аналізу причинно-наслідкових взаємозв'язків за методом ісікави, Архипов О. Є. (2016)
Ситник О. В. - Основні завдання, функції та система принципів управління інвестиційною привабливістю підприємства (2016)
Недбалюк І. Р. - Теоретична концеаптуалізація поняття системи бюджетного контролю (2016)
Каменева Н. В. - Концептуальні підходи до управління еколого-економічною безпекою металургійного підприємства (2016)
Гатаулліна Е. І. - Податкова політика в умовах економічних перетворень (2016)
Лиско Н. А. - Організація бухгалтерського обліку у вищих навчальних закладах за новими нормами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (2016)
Данилишин М. С. - Ефективність діяльності бурякоцукрової галузі України (2016)
Мінакова Т. П. - Особливості освітніх послуг у сучасних умовах (2016)
Харченко М. О. - Абсолютні та відносні продуктивні сили та роль територіальної організації закладів загальної середньої освіти у їх розвитку (2016)
Лелюк Ю. В. - Специфіка оцінки та контролю підготовки мистецьких кадрів xxi століття (2016)
Содержание (2015)
Джежеря Ю. И. - Термомагнитные эффекты в пространственно неоднородной системе с комбинированным резистивно-магнитным фазовым переходом первого рода, Грищук А. Н. (2015)
Мицек А. И. - Кластерная модель жидкого или аморфного металла. Квантово-статистическая теория. Электрические и магнитные свойства, Пушкарь В. Н. (2015)
Касияненко В. Х. - Рентгеноспектральные исследования аморфного металлического сплава Fe82Si4B14, Карбовский В. Л., Смоляк С. С., Слуховский О. И., Карбовская Л. И., Носенко В. К. (2015)
Носенко В. К. - Влияние замены никеля кобальтом на термическую устойчивость и микротвёрдость сплавов Al86Ni8Gd6 и Al86Ni8Y6 с аморфной и нанокомпозитной структурой, Сегида Е. А., Назаренко А. А., Моисеева Т. Н., Костыря С. А., Свирдова Е. А., Ткач В. И. (2015)
Нищенко М. М. - Отражение медленных электронов от графена на грани (110)W, Смольник С. В., Шевченко Н. А. (2015)
Бублей И. Р. - Прецизионные функциональные материалы – сплавы с эффектом памяти формы на медной основе, Коваль Ю. Н., Титов П. В. (2015)
Безпальчук В. М. - Проблема вибору першої фази в реакції між наноплівками ніклю та алюмінію, Марченко С. В., Римар О. М., Богатирьов О. О., Гусак А. М. (2015)
Ворона С. П. - Загальна кінетика комірчастого розпаду твердих розчинів свинець—олово, Мазанко В. Ф., Савчук М. І., Храновська К. М., Шматко І. О., Шматко О. А. (2015)
Mikadze O. I. - Thermodynamic Modelling of Oxide Conversion Processes for Metals of Life, Bagdavadze J. I., Dzigrashvili T. A., Maisuradze N. I. (2015)
Васильев М. А. - Ультразвуковая ударная обработка поверхностного слоя титана ВТ1-0 в субмикрокристаллическом состоянии, Мордюк Б. Н., Павленко Д. В., Яценко Л. Ф. (2015)
Авторский указатель тома 36 за 2014 г. (2015)
Кубарко А. И. - Световая чувствительность зрительной системы как функциональный биомаркер нейрональных повреждений при рассеянном склерозе у пациентов с перенесенным острым ретробульбарным оптическим невритом и без него, Кубарко Н. П., Кубарко Ю. А. (2016)
Мищенко Т. С. - Глиатилин в лечении постинсультных больных, Мищенко В. Н., Лапшина И. А. (2016)
Софілканич Н. В. - Епілепсія після ішемічного інсульту: чи є сенс призначати антиконвульсанти після першого нападу?, Орос М. М., Смоланка В. І., Луц В. В. (2016)
Тріщинська М. А. - Взаємозв’язок показників автоімунореактивності та судинорухової функції ендотелію у пацієнтів із початковими проявами хронічної ішемії мозку (2016)
Григорова И. А. - Сравнительная оценка клинико-инструментальных показателей у больных в восстановительном периоде полушарного ишемического инсульта, получавших курс базисной терапии в сочетании с Церебролизином, Гелетка А. А. (2016)
Товажнянська О. Л. - Клініко-нейрофізіологічні особливості у хворих на міастенію залежно від структурних змін тимуса, Самойлова Г. П. (2016)
Дзюба О. М. - Особливості біохіміко-метаболічних показників у хворих на первиний гострий ішемічний інсульт на тлі метаболічного синдрому та без такого, Бабенко В. В. (2016)
Симоненко Г. Г. - Стан автономної регуляції серцевої діяльності в студентів НМУ (2016)
Горанский Ю. И. - Астенический синдром при черепно-мозговой травме как отражение вегетативной дисфункции, Герцев В. Н. (2016)
Бодулєв О. Ю. - Анестезіологічне забезпечення у хворих на епілепсію, Саник О. В. (2016)
Бурчинский С. Г. - Препараты гинкго билоба: по пути открытий в клинической нейрофармакологии (2016)
Кирилова Л. Г. - Диференціальна діагностика макроцефалій (мегаленцефалій) у дітей, Ткачук Л. І., Мірошников О. О., Юзва О. О. (2016)
Коршняк В. О. - Роль мелатоніну в нейроендокринній регуляції нервової системи у хворих із наслідками закритих черепно-мозкових травм (огляд літератури) (2016)
Кононов В. И. - Основные диагностические синдромы традиционной китайской медицины и терапевтическая коррекция выявленных нейровегетативных нарушений (2016)
Резнікова Н. В. - Неозалежність української економіки як прояв викликів економічній безпеці: перспективи структурної трансформації та макроекономічної стабілізації , Іващенко О. А. (2016)
Косова Т. Д. - Валютна політика та структура платіжного балансу України: діалектика взаємозв'язку, Стеблянко І. О. (2016)
Жовнірчик Я. Ф. - Модернізація державної влади в умовах глобалізації (2016)
Міненко М. А. - Формування репутації адміністративного менеджменту суб'єкту господарювання (2016)
Чорна Н. П. - Якість продуктів харчування — запорука здоров'я нації (2016)
Ортіна Г. В. - Модернізація та інноваційність як напрями антикризового розвитку підприємств реального сектора економіки (2016)
Маловичко С. В. - До питання про дефініцію електронного бізнесу (2016)
Міхель Р. В. - Можливості для участі промислових підприємств західного регіону України у фінансових програмах єс в контексті дії зони вільної торгівлі між україною та єс (2016)
Шамрін Р. В. - Розробка динамічної моделі діяльності комерційного банку (2016)
Коваль Н. В. - Соціально-економічна нерівність в Україні та світі: проблеми оцінювання та шляхи їх вирішення (2016)
Новікова Н. Л. - Інституціональна концепція наукової ідентифікації економічних інтересів (2016)
Хорішко К. С. - Забезпечення інвестиційної привабливості підприємства через формування його потенціалу у виробничо-господарській, збутовій і маркетинговій діяльності (2016)
Бірюк С. О. - Регіональна дискретність фінансової інфраструктури в Україні: причини та наслідки (2016)
Cлободянюк О. В. - Страховий ринок у категоріях інституціональних теорій (2016)
Назаренко І. М. - Економіко-математичне моделювання залежності фінансового стану підприємств від складових капіталу (2016)
Станкевич І. В. - Аналіз і прогнозування розвитку сфери зв'язку та інформатизації України: можливості та загрози, Тігарєва В. А. (2016)
Скіцько В. І. - Використання генетичних алгоритмів у економіко-математичному моделюванні: проблеми, досвід та перспективи, Третяк Т. Б., Бондарчук Д. В. (2016)
Коробкова О. М. - Формування ефективного механізму регулювання митної брокерської діяльності (2016)
Мельничук Я. П. - Калькулювання собівартості органічної продукції рослинництва (2016)
Савушкін Д. І. - Трансформація стратегії розвитку національної курортно-рекреаційної сфери (2016)
Данілкова А. Ю. - Ключові аспекти організації системи енергетичного менеджменту промислових підприємств України (2016)
Нечипуренко А. В. - Теоретичні основи державного управління регіональним розвитком (2016)
Мельник А. М. - Критеріальні параметри надання податкових пільг в оподаткуванні нерухомості в Україні (2016)
Клименко О. В. - Євроінтеграція сфери ринків небанківських фінансових послуг України (2016)
Євтушенко В. М. - Аналіз публікаційноїі патентної активності за результатами моніторингу виконання наукових досліджень і розробок бюджетного фінансування, Осадча А. Б. (2016)
Березняк Н. В. - Формування інформаційної інфраструктури у складі національної інноваційної системи України (2016)
Редзюк Є. В. - Системні ризики формування конкурентоспроможного фондового ринку України (2016)
Кочетков В. М. - Обґрунтування напрямів розвитку іноземних банків у контексті забезпечення ефективного функціонування банківської системи України, Рихлюк М. М. (2016)
Кочеткова О. П. - Науково-освітянська діяльність ВНЗ за міжнародними показниками, Вавіліна Н. І., Чаркіна О. О. (2016)
Михальченкова О. Є. - Система АСФИМІР як інструмент маркетингу, Баланчук І. С. (2016)
Іващук В. В. - Автоматизоване управління процесом випарювання асортиментних продуктів харчової промисловості, Швець В. В. (2016)
Рішан О. Й. - Ультразвуковий тіньовий метод вимірювання ширини пакувальної стрічки у повітрі та дослідження параметрів вимірювальних перетворювачів для його реалізації, Новачевський Я. В., Зайко В. М. (2016)
Морозов А. О. - Досвід інституту проблем математичних машин і систем НАН України у проектуванні та впровадженні систем світлодіодного освітлення, Клименко В. П., Ієвлєв М. Г., Бутко В. Г. (2016)
Тарасов В. О. - Пристрій і стабілізація управління переміщенням рухомих елементів, Назаренко Т. М., Злочевська Л. О. (2016)
Хімічні технології (2016)
Металургія (2016)
Медицина (2016)
Матеріалознавство (2016)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація" (2015.01.01 – 2016.01.01) (2016)
Резнікова Н. В. - Роль монетарної політики в досягненні економічної стабільності: асиметрії трансмісійного механізму, Іващенко О. А. (2016)
Макарова І. С. - Шляхи зниження державного боргу в умовах розвитку інформаційного суспільства, Андрейшина Н. Б. (2016)
Пандас А. В. - Стратегічні імперативи управління просторовим розвитком великого міста (2016)
Хомяк М. С. - Специфіка формування валового регіонального продукту в Україні (2016)
Марценюк Л. В. - Організаційні моделі управління туристичним бізнесом (2016)
Харабара В. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку валютного ринку України (2016)
Дороніна І. І. - Модернізація податкової системи в умовах європейської інтеграції , Криштоф Н. С. (2016)
Підлипна Р. П. - Аналіз сутності, змісту та цілей соціальної політики в суспільно-політичному вимірі (2016)
Єфремова Н. Ф. - Державна регіональна політика та її роль у забезпеченні сталого економічного розвитку регіонів, Чічкань О. І., Роєнко В. І. (2016)
Сизов А. І. - Досвід королівства нідерланди з впровадження внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в збройних силах України, Шрамко О. В., Пєлєшко В. І. (2016)
Солодовник Л. М. - Взаємозв'язок еколого-економічних та технологічних параметрів гірничого підприємства, Черненко Н. О., Шагоян С. М. (2016)
Масловська Л. Ц. - Діагностика фінансового стану сільськогосподарських підприємств як основа антикризового управління, Головач К. С. (2016)
Маліновська О. Я. - Соціальні програми та проекти як інструменти здійснення державної соціальної політики в умовах програмно-цільового методу організації бюджету, Демкович О. В. (2016)
Струнін В. В. - Управління бізнес-процесами логістичної системи підприємства, Гордієнко А. В. (2016)
Тлуста Г. Ю. - Формування комплексу маркетингу страхової компанії, Гефтар М. І. (2016)
Возіанов К. С. - Сучасні тенденції розвитку ринку деривативів в Україні (2016)
Штурба А. Ю. - Публічно-приватне партнерство як об'єкт теоретико-економічних досліджень (2016)
Ситник О. В. - Аналіз фінансово-економічних індикаторів інвестиційної привабливості підприємств машинобудівної галузі в місті києві та київській області (2016)
Нам'ясенко В. М. - Соціальна інженерія як одна із загроз економічній безпеці, що спричиняє негативний вплив на ефективність діяльності підприємства (2016)
Валявська Н. О. - Вибір стратегії розвитку річкових портів України (2016)
Брязкало А. Є. - Місцеві запозичення як джерело формування фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування (2016)
Артеменко І. Л. - Вплив трансформаційних процесів на інвестиційне середовище (2016)
Мазярко І. С. - Оцінювання передумов реалізації соціального діалогу у роздрібній торгівлі України (2016)
Бердинських C. О. - Визначення пріоритетних принципів створення графічних моделей дизайн-об’єктів (2016)
Васильєва О. С. - Удосконалення проектних баз для розробки колекцій сучасних головних уборів, Колосніченко М. В., Васильєва І. В. (2016)
Гардабхадзе І. А. - Управління інноваційністю проектної діяльності магістрів спеціалізації "дизайн одягу" (2016)
Гегер А. Д. - Концептуальна модель візуальних рекурсивних систем в об’єктах дизайну (2016)
Гнатюк Л. Р. - Формування дизайну інтер’єрів планетарію за допомогю інтерактивно-навчальних засобів, Давлятов А. Р. (2016)
Гнатюк Л. Р. - Особливості формування дизайну інтер’єру готелю за допомогою дзеркальних поверхонь, Орищенко М. А. (2016)
Дмитраш О. Ю. - Історичний аспект формування архітектури об’єктів культури в об’ємно-планувальній структурі університетів (2016)
Корнійчук А. В. - Розробка та анімація тривимірної моделі персонажа для комп’ютерної гри, Глібко О. А., Максимова М. О. (2016)
Кузнецова І. О. - Особливості змісту дисципліни "Основи формоутворення" в НАУ (2016)
Мартинов В. Л. - Гармонізація пропорцій енергоефективних будівель (2016)
Матвеев В. В. - Проблемы адаптации и усовершенствования жилой среды для слепых и слабовидящих людей (2016)
Новік Г. В. - Три підходи до формотворення металевих конструкцій як засобів виразності інтер`єра в період з кінця ХVІІІ - до початку ХІХ ст. (2016)
Овчарек В. Є. - Особливості презентації фотографічних творів на мистецьких та торгово-промислових виставках, Мироненко В. О. (2016)
Остапенко Н. В. - Узагальнена систематизація виробів спеціального призначення, Луцкер Т. В., Рубанка А. І., Колосніченко О. В. (2016)
Пашкевич К. Л. - Аналіз факторів і закономірностей зміни композиційно-конструктивних параметрів жіночого одягу, Вець Т. В. (2016)
Петрушевський А. О. - Естетика класичних орнаментальних заповнень в комп’ютерному проектуванні вітражів, Петрушевська Н. І. (2016)
Приходько-Кононенко І. О. - Визначення закономірностей побудови гармонійного форменого одягу провідників Укрзалізниці, Колосніченко О. В., Третякова Л. Д., Колосніченко М. В. (2016)
Скляренко Н. В. - Парадокс як основа самоорганізації штучних дизайн-систем (2016)
Третяк Ю. В. - Основні закономірності формоутворення в органічному дизайні, Корпусова О., Клещова А. (2016)
Тимовчак І. Ю. - Cвітові тенденції розвитку архітектури дипломатичних установ в ХХ - XXI столітті (2016)
Трошкіна О. А. - Фотографічний метод дослідження архітектурного середовища та людських контактів в ньому (2016)
Ус В. Ф. - Архітектурний компонент православних сакральних пам’ятників (2016)
Цымбалова Т. А. - Модульное жилище в структуре городской среды (2016)
Янковська Л. Є. - Критерії оцінювання проектних завдань у процесі навчання творчим дисциплінам, Родак К. О. (2016)
Вигівський В. Л. - Комунікативно-прагматичні та стилістичні особливості утворення та функціонування експресивно-образних знаків лінгво-креативної діяльності (на матеріалі англомовного військового дискурсу) (2015)
Ковальова Т. П. - Фоностилістичні особливості слоганів німецькомовної комерційної реклами (2015)
Коляда О. В. - Фонетичні особливості Семюела Беккета (на прикладі радіоп'єси "Всі, що падають") (2015)
Котнюк Л. Г. - Особливості номінативного поля концепту "РОЗМІР" у англійській мові (2015)
Штогрин М. В. - Дискурс міста у сучасній українській драматургії (2015)
Антонов О. В. - Освіта персонажа як компонент його комунікативного стилю (на матеріалі сучасної американської драми) (2015)
Анхим О. І. - Гельмут Байєрль і його театр (2015)
Білюк І. Л. - Експресивний потенціал невербальних компонентів на веб-сайтах міст (2015)
Дмитрієва І. В. - "Театр-вам-в обличчя". Основні принципи (на матеріалі драматургічних творів Керіл Черчіл) (2015)
Кириченко Т. С. - Когнітивна сутність перебивання мовлення (2015)
Кхеліл О. І. - Прагматичний потенціал середньоанглійського умовного речення (2015)
Левченко О. М. - Жанрові особливості сімейної драми Трейсі Леттса "Серпень: округ Осейдж" (2015)
Мальченко М. С. - Брехтівське розуміння епічної опери (на матеріалі "Тригрошової опери" (2015)
Масель Ю. С. - Особливості реалізації субстандартних лексико-фразеологічних інтенсифікаторів в публіцистичному дискурсі (на матеріалі сучасної англомовної преси) (2015)
Матушевська Н. В. - Структура концепту СПОКУСА (на матеріалі англомовних лексикографічних джерел (2015)
Сташко Г. І. - Роль засобів стилістичного синтаксису в створенні жіночих образів (на матеріалі американських фольклорних пісень (2015)
Akhmedov G. - Super-Abilities of the Famous Literary Image of Sherlock Holmes Created by Arthur Conan Doyle (2015)
Galadzhun Ya. - Isothermal section of phase diagrams of the Gd–Ag–In and Y–Ag–In systems at 870 K, Kalychak Ya. (2016)
Кравець О. - Система Pr–Ge–In при 870 K, Ничипорук Г., Серкіз Р., Качоровський Д., Заремба В. (2016)
Левицький В. - Система Tb–Cr–C при 800 °С: фазові рівноваги та кристалічні структури тернарних сполук, Гембара М., Бабіжецький В., Котур Б. (2016)
Лучит Л. - Перерізи GdSi1,5 – RGe1,5 (R=Tm, Dy), Шпирка З., Герман Н., Серкіз H. (2016)
Ромака Л. - Взаємодія компонентів у потрійних системах |Ho, Er|–Ni–Sn при 870 K, Романів I., Ромака В., Горинь A. (2016)
Коник М. - Системи |Nd, Sm|–Co–Sb при 770 K, Ромака Л., Горинь А., Кужель Б., Стадник Ю. (2016)
Хмель Н. - Розчинність Cо у бінарній сполуці ТiMn2 при 1 070 К, Дмитрів Г., Кнап М., Еренберг Г. (2016)
Зелінський А. - Уточнення кристалічної структури сполук RTi2Ga4, Гладишевський Р. (2016)
Бабіжецький В. - Борокарбіди рідкісноземельних металів з плоскими бор-карбоновими сітками: кристалічна структура YbB2C2 (2016)
Стецьків А. - Структура твердих розчинів RCo2-xLixSi2 (R = Gd, Dy), Павлюк В. (2016)
Семусьо Н. - Нові сполуки зі структурою типу Y3NiAl3Ge2, Луцишин Ю., Пукас С., Токайчук Я., Гладишевський Р. (2016)
Демченко П. - Хімічний зв’язок в алюмогерманідах ербію та нікелю (2016)
Сенчук О. - Нові сполуки RTi6Sn4 (R = La–Nd, Sm), Демченко П., Токайчук Я., Гладишевський Р. (2016)
Жак О. - Кристалічні структури нових тернарних антимонідів La8Pd24Sb0,78 та La2Pd9Sb3, Федина А., Гладка І. (2016)
Сліпець А. - Синтез та дослідження зразків складу La1-xEuxVO4 та La1-xCaxVO4 (0 ≤ x ≤ 0,5), Войтенко Т., Неділько С. А., Неділько С. Г., Чукова О., Щербацький В. (2016)
Павлюк О. - Синтез та кристалічна структура купрокомплексів з N етил/алілізохінолінієм, Миськів М. (2016)
Ардан Б. - Вплив нековалентних взаємодій у структурній побудові π-комплексів Cu2SiF6 з алільними похідними 1,3,4-тіадіазолу (2016)
Кордан В. - Електрохімічне літування магнію та олова, Павлюк В., Зелінська О. (2016)
Стадник Ю. - Дослідження напівпровідникового твердого розчину Hf1-xYxNiSn. I. Дослідження кристалічної та електронної структур, Ромака Л., Ромака В. В., Крайовський В., Гук. О. (2016)
Стадник Ю. - Дослідження напівпровідникового твердого розчину Hf1-xYxNiSn. II. Електрокінетичні дослідження, Ромака В. А., Крайовський В., Ромака В. В., Горинь А., Лах О. (2016)
Зінчук В. - Хемілюмінесцентний метод визначення кобальту, Багдай С. (2016)
Коркуна О. - Вольтамперометричне визначення сульфадиметоксину за допомогою моноазобарвника тропеоліну О, Ридчук П., Врублевська Т., Смолінська М. (2016)
Сиротчук О. - Особливості розділення компонентів лікарського препарату, що містить парацетамол, кофеїн, фенілпропаноламін та хлорфеніраміну малеат на колонках з інкорпорованою поляною вставкою, Дідух І., Маркін Р., Зайцев В. (2016)
Пацай І. - Флуориметричний аналізатор на основі ультрафіолетових світлодіодів, Воробець Д. (2016)
Плотиця С. - Валідація методики полярографічного визначення лідокаїну в розчинах для ін’єкцій, Дубенська Л., Блажеєвський М., Сарахман О. (2016)
Андріанова О. - Дослідження паперу сучасними методами недеструктивного аналізута визначення часу його виробництва, Біскулова С., Фесенко О. (2016)
Хвальбота Л. - Спектрофотометричне визначення деяких 5-(арилгідразоно)тіазолідин-2-онів за власним світлопоглинанням, Тимошук О., Матійчук В. (2016)
Таранов В. - Оптико-спектральний метод визначення концентрації нітратів у воді, Курлянцева А. (2016)
Василечко В. - Концентрування Sm(III) на закарпатському клиноптилоліті, Грищук Г., Вітер М., Каличак Я. (2016)
Мицук О. - Сорбція хрому (VI) на модифікованому клиноптилоліті, Мідяний С. (2016)
Tupys A. - Improving the determination of Cu(II) ions with 1-(5-benzylthiazol-2-yl)azonaphthalen-2-ol using micellar solutions of Тriton X-100, Tymoshuk O., Tupys K., Kalembkiewicz J. (2016)
Гайдуцький І. П. - Транснаціональне корпоративне інвестування сталого низьковуглецевого розвитку (2016)
Лихолет С. І. - Сучасні підходи оцінки ефективності економічного стимулювання інноваційної діяльності промислових підприємств (2016)
Макаренко Ю. П. - Проблеми формування депозитного портфеля банків в умовах нестабільності депозитної бази та шляхи їх вирішення, Сагач Т. О. (2016)
Мелещенко А. І. - Сучасні тенденції функціонування та розвитку транснаціональних корпорацій і їх вплив на світову економіку в умовах глобалізації, Цимбал Ю. В. (2016)
Ревтюк Є. А. - Мотивація в умовах застосування концепції управління людським капіталом (2016)
Шамрін Р. В. - Концептуальні передумови моделювання динаміки запасів на основі мультиагентного підходу (2016)
Дідух В. В. - Ієрархія рівнів бізнес-процесів управління при реінжинірингу на прикладі машинобудівних підприємств (2016)
Корецька О. В. - Дослідження конкурентоспроможності підприємств машинобудування. аналітичні моделі (2016)
Мехметхан Байрактар - Рынок жилой недвижимости (2016)
Рябоконь О. О. - Стан та перспективи розвитку місцевих бюджетів в Україні (2016)
Скиба А. В. - Информационные риски: модели рисков, исследование и использование, Архипов О. Є. (2016)
Ситник О. В. - Теоретико-методичне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств (2016)
Орлова Н. С. - Механізм організації системи моніторингу інвестиційної політики сталого розвитку в Україні, Максимова Т. В. (2016)
Сергєєва О. Р. - Можливість криз і необхідність антикризового управління на вітчизняних підприємствах (2016)
Долот В. Д. - Здоров'я як економічна категорія: фактори, що впливають на рівень здоров'я населення та охорону здоров'я (2016)
Відлер О. М. - Особливості організаційно-правових механізмів з протидії нелегальній міграції в Україні (2016)
Неділько А. І. - Зарубіжний досвід публічного управління на місцевому рівні (2016)
Шамрай Н. В. - Навчання адміністраторів центрів надання адміністративних послуг (2016)
Архипова Є. О. - Ефективна комунікація між органами державної влади та громадськістю як умова розвитку демократичного суспільства, Дмитренко Н. О. (2016)
Тимощук К. А. - Екологізація політики в Україні: проблеми та перспектива розвитку (2016)
Гайдуцький П. І. - Конституція — фундамент державності (2016)
Гринько Т. В. - Функції логістичної системи в умовах забезпечення конкурентоспроможності підприємств галузі металургії (2016)
Карташов Є. Г. - Європейська практика реалізації стратегії охорони довкілля (2016)
Семцов В. М. - Фінансова децентралізація в Україні: пошук нової моделі, можливості та межі (2016)
Козарезенко Л. В. - Податкова політика розвитку людського потенціалу (2016)
Мельник Л. Л. - Теоретико-практичні засади дослідження прибутковості сільськогосподарських підприємств (2016)
Мостова А. Д. - Стратегія продовольчої безпеки держави: теоретико-методичний аспект (2016)
Пасічний М. Д. - Особливості реалізації вітчизняної бюджетної політики (2016)
Юрик Я. І. - Законодавчий захист зайнятості в Україні: оцінювання жорсткості та напрями лібералізації (2016)
Добровольская Е. В. - Совершенствование деятельности кредитных союзов на рынке небанковских финансовых услуг (2016)
Ворсовський О. Л. - Позичкові джерела формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності підприємств (2016)
Туболець І. І. - Прямі іноземні інвестиції як фактор забезпечення розвитку економічної системи (2016)
Залуцький І. В. - Взаємозв'язок віку топ-менеджерів країни та економічних успіхів держав, Войтко С. В., Шашина М. В. (2016)
Фуад Хидаят оглы Баширов - Пути роста эффективной предпринимательской деятельности на рынке строительных материалов азербайджана (2016)
Кльоба Л. Г. - Маркетинговий підхід до вдосконалення управління банківською кредитною діяльністю (2016)
Ковнір Д. А. - Економічні проблеми функціонування державних вищих навчальних закладів (2016)
Марченко І. С. - Конкурентоспроможність економіки України: стан та перспективи (2016)
Хаянок Т. М. - Психологічна складова формування кадрового потенціалу працівників аграрного підприємства (2016)
Олексійчук C. В. - Теоретичні домінанти дослідження сутності внутрішнього державного боргу (2016)
Євсейцева О. С. - Сучасні методики прогнозування кон'юнктури ринку та їх використання при проведенні маркетингових досліджень, Новіков Д. В. (2016)
Голян В. А. - Соціально-економічні детермінанти природокористування: синдром бурштинової лихоманки (2016)
Макаренко Ю. П. - Управлінський напрям забезпечення економічної стійкості та зростання продуктивності малих підприємств (2016)
Кльоба Л. Г. - Банківська інвестиційна діяльність на ринку цінних паперів (2016)
Исаева Н. И. - Система стратегического планирования развития воеводств на примере малопольского воеводства в южной польше (2016)
Ковешніков В. С. - Питання класифікації в сфері туризму, Ліфіренко О. С., Стукальська Н. М. (2016)
Афендікова Н. О. - Інноваційний розвиток аграрного виробництва в сучасних умовах (2016)
Козарезенко Л. В. - Підвищення рівня соціально-економічного забезпечення населення через розвиток ринку страхових послуг (2016)
Новак Н. П. - Розвиток та удосконалення державної підтримки підприємств з виробництвом органічної продукції (2016)
Никонович М. О. - Імплементація гіпотетичного методу у праксеологію державного аудиту, Федорів В. В., Баранюк Ю. Р. (2016)
Савченко Р. О. - Елементи системи управлінського контролю (2016)
Тлуста А. Ю. - Методи визначення кредитно-рейтингової оцінки банку , Савкова О. С. (2016)
Гаджизаде М. Э. - Перспективы развития отраслей икт и высоких технологий в азербайджане (2016)
Куценко Т. Ф. - Публічні фінанси в Україні: зміст та структура з урахуванням сучасних тенденцій розвитку (2016)
Кузьменко О. А. - Управління якістю зерна круп'яних культур у сільськогосподарських підприємствах (2016)
Русін В. М. - Особливості планування видатків місцевих бюджетів на управління (2016)
Безгуба М. О. - Фінансова складова регулювання економічного розвитку (2016)
Билінська О. Б. - Формування принципів функціонування системи страхування вкладів в Україні (2016)
Марусей Т. В. - Впровадження crm-систем у маркетингову діяльність підприємства (2016)
Скворцов І. Б. - Рецензія на монографію "формування інтеграційно орієнтованого підприємницького середовища для машинобудівних підприємств України" (автор — ватаманюк-зелінська у. з.) (2016)
Бабич Н. - Державна мова як предмет в національних навчальних закладах України (2011)
Петришин М. - Викладання української мови у світі: досвід Методичного центру української мови, Шиян В. (2011)
Огієнко І. - Україністика в Софійському університеті (2011)
Барань Є. - Підготовка студентів-україністів у Ніредьгазькій Вищій Школі (історія створення кафедри, сучасний стан і перспективи розвитку) (2011)
Шевченко Н. - Викладання української мови у французьких вищих навчальних закладах. Методичні посібники з української мови (2011)
Мельник С. - Лінгвістична меншина та її мова : становлення і розвиток українських освітніх програм в Альберті (2011)
Соколова С. - Концептуальні основи організації курсів підвищення кваліфікації для викладачів української мови як іноземної (2011)
Кузь Г. - Спецкурс "Методика викладання української мови як іноземної” у системі комплексної навчально-методичної підготовки викладача української мови (2011)
Шутак Л. - Програма з української мови для іноземних студентів: пошуки та альтернативи, Собко І. (2011)
Тепла О. - Підручник з української мови як модель міжкультурної комунікації, Хомич В. (2011)
Кревс В. - Іспит з української мови як іноземної в контексті співпраці освітніх закладів України та Канади, Мазурик Д., Цісар Н., Петришин М., Шиян В. (2011)
Тростинська О. - Особливості викладання курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)” іноземцям (2011)
Бакум З. - Формування фонетико-орфоепічної компетентності студентів у процесі навчання української мови як іноземної (2011)
Качала О. - Типові фонетичні помилки іспаномовних студентів під час вивчення української мови (2011)
Туркевич О. - Унормування термінів методики викладання української мови як іноземної на лексичному рівні (2011)
Яремчук С. - Вивчення сакральної та богословської термінології на заняттях з української мови як іноземної (2011)
Селіверстова Л. - Українські антропоніми в когнітивному аспекті в курсі української мови як іноземної (2011)
Сотова Т. - Фразеологізми української мови на позначення заможності / незаможності зі словом-компонентом хліб (2011)
Мацюк З. - Методичне осмислення граматичного матеріалу української мови як іноземної (2011)
Юзвяк І. - Граматична інтерференція під час навчання української мови як іноземної в тюркомовній аудиторії (2011)
Середницька А. - Методи ідеографічного поділу дієслівної лексики української мови (2011)
Бойко Г. - Прикметники на позначення кольору у французькій та українській мовах за повістю І. С. Нечуя-Левицького "Микола Джеря” на заняттях з української мови як іноземної (2011)
Станкевич Н. - Особливості створення навчальної текстотеки з української мови як іноземної (2011)
Буднік А. - Теоретичні засади сприймання художнього твору студентами-інофонами: лінгвокраїнознавчий аспект (2011)
Швець Г. - Художній текст на різних етапах навчання української мови як іноземної (2011)
Єрмоленко С. - Сучасна українська белетристика на заняттях з української мови як іноземної у вишах (на матеріалі творчості Люко Дашвар) (2011)
Єлісова М. - Особливості роботи над текстом української народної казки з іноземними студентами (2011)
Сокіл Б. - Дотекстові та післятекстові вправи: типологія та особливості побудови (2011)
Палінська О. - Корекція помилок студентів у курсі української мови як іноземної (2011)
Маргітич К. - Система роботи з розвитку зв’язного мовлення в старших класах угорськомовних шкіл Закарпаття (2011)
Стрілець І. - Українсько-німецькі паралелі при вивченні мовленнєвого етикету, Фоік М. (2011)
Богиня Л. - Про навчання студентів–іноземців запису інформації зі слуху на початковому етапі (2011)
Мацько Л. - Інноваційні технології викладання української мови як іноземної на підготовчому відділенні університету, Кудіна Т. (2011)
Колодіна Л. - Новітні технології викладання української мови як іноземної (на прикладі досвіду ПВНЗ "Європейський університет”, м. Київ) (2011)
Онуфрієнко Г. - Алґоритмізація пізнавальної діяльності іноземних студентів як ефективна технологія навчання української мови (2011)
Дерба С. - Застосування мультимедійних засобів на практичних заняттях з української мови як іноземної (2011)
Білик О. - Навчальні відеоматеріали у формуванні соціокультурної компетенції під час вивчення української мови як іноземної, Сухорукова О. (2011)
Довгий І. - Освітні можливості Інтернет-технологій у вивченні мови як іноземної (2011)
Антонів О. - Метод проектів як один із способів активізації вивчення української мови в іншомовній аудиторії (2011)
Ольшанська О. В. - Методологічні засади визначення чинників формування інвестиційного потенціалу домогосподарств (2016)
Дмитрієв Є. Є. - Методичний підхід до оцінки рівня фінансової стабільності республіки казахстан в умовах волатильності світових товарних ринків (2016)
Шамрін Р. В. - Оцінювання ефективності системи безготівкових карткових розрахунків із застосуванням нейромережевої моделі попиту (2016)
Шкатула В. П. - Влияние всемирных экономических тенденций на формирование глобальной цепи поставок (2016)
Бублик М. І. - Системи державного регулювання національною економікою для екологізації виробництва, Рура В. І. (2016)
Фещенко О. Л. - Оцінка впливу діяльності металургійних підприємств на навколишнє природне середовище України, Каменева Н. В. (2016)
Тюха І. В. - Стан ринку молока: світовий та вітчизняний аспект, Козачок І. А. (2016)
Шереметинська О. В. - Розробка програми маркетингу для розвитку експортної діяльності на підприємстві-суб'єкті зед у фруктово-овочевій галузі, Андрушко В. В. (2016)
Ащаулов В. В. - Моделювання процесу моніторингу розвитку галузей економіки з урахуванням невизначеності параметрів державного регулювання (2016)
Татарульєва А. О. - Розробка практичних інструментів регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку металургійної галузі України в контексті державної політики (2016)
Мамедова Кямаля Мехти кызы - Макроэкономическая динамика управления строительным сектором азербайджана (2016)
Грищенко І. М. - Ґенеза теорій лідерства (2016)
Долот В. Д. - Економічні ресурси медичної організації (матеріальні, трудові, інтелектуальні та фінансові): теоретичні засади їх сутності та вартісного виміру (до проблеми ціноутворення та визначення вартості медичних послуг) (2016)
Марова С. Ф. - Аналіз механізмів державного управління ефективністю функціонування еколого-економічних систем, Бурих Ю.В. (2016)
Нехайчук Д. В. - Про нову модель розвитку держави: концептуальний підхід (2016)
Відлер О. М. - Загальноєвропейський досвід протидії нелегальній міграції (2016)
Мовчан П. П. - Державна політика щодо національної ідентичності в Україні: організаційно-правовий аспект (2016)
Семененко М. В. - Напрями удосконалення державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні (2016)
Олениченко Ю. А. - Експертна оцінка результативності механізмів державного управління у сфері безпеки поводження з твердими побутовими відходами (2016)
Сташенко В. Ю. - Ґенеза та сучасний стан розвитку системи державного управління земельними ресурсами України (2016)
Титул, зміст (2016)
Редакційна рада наукового фахового журналу "Будівельні матеріали та вироби" (2016)
Привітання з Днем будівельника (2016)
Інтерв’ю Президента Будівельної Палати України П. С. Шилюка (2016)
Привітання з Днем будівельника (2016)
Купрієнко П. Й. - Алгоритмічна послідовність узагальнених етапів виконання масштабного проекту – "комплексне вирішення проблем екології і утилізації промислово-побутових відходів на базі технології "ресайклінгу", Лаповська С. Д., Дюжилова Н. О., Купрієнко Н. П. (2016)
Привітання з Днем будівельника (2016)
Корпорація "ДБК-Житлобуд" (2016)
Dvorkin L. - Estimated forecasting concrete water impermeability (2016)
ТОВ "Сіка Україна" – будуємо довіру (2016)
Лаповська С. Д. - Оцінка міцності цементобетону існуючого покриття, Мозговий В. В., Куцман О. М., Баран С. А. (2016)
Привітання з Днем будівельника (2016)
Кривенко П. В. - Наповнення та армування матриці лужних алюмосилікатних захисних покриттів для бетону, Киричок В. І., Гузій С. Г. (2016)
Дворкін Л. Й. - Оптимізація складу високоміцного сталефібробетону, Ковальчук Т. В. (2016)
Гоц В. І. - Ефективність дії добавок в шлаколужному цементі та бетоні на його основі з використанням відходу флотації золотовмісної руди, Руденко І. І., Ластівка О. В., Волинська Є. В., Томін О. О. (2016)
Шумаков И. В. - Применение магнезіального бетона для тонкостенных блоков несъемной опалубки, Казимагомедов И. Е., Юнис Башир, Ассаад Мустафа (2016)
Юнис Башир - Перспективы рынка композитной арматуры в Иордании, Аль-хавари Юсеф Рияд (2016)
Переваги цегли Євротон (2016)
Огородник И. В. - Использование ниобий-магнезитового концентрата как пигмента для керамических глазурей широкий цветовой гаммы, Оксамыт Т. В. (2016)
Керамейя – керамічні будівельні матеріали (2016)
Привітання з Днем будівельника (2016)
Парута В. А. - Концепции и критерии проектирования состава штукатурных растворов, Бринзін Е. В. (2016)
Энергоэффективные стены AEROC по антикризисным ценам (2016)
Привітання з Днем будівельника (2016)
Bilyk S. - Field welding of steel girders for bridges, Natheer Aied Athaab Al-Taie, Adil Jabbar Abbas (2016)
Утеплення піною Icenene (2016)
Как сократить расходы на отопление дома и сделать его энергоэффективным? (2016)
10 фактів про пінополістирол (2016)
Alyeksyeyeva L. V. - Comparative researches of properties of expanded perlite made from perlite raw materials of Fogosh deposit of Ukraine and deposits of Greece, Armenia, Turkey, Georgia (2016)
ООО "Завод "ТЕХНО" – крупнейшее современное предприятие (2016)
Технология базальтов-путь от промышленной теплоизоляции к энергоэффективности и HI-TECH материалами (2016)
Грибанов А. Н. - Ремонт старых покрытий, продление срока службы антикоррозионных систем и восстановление бетонных поверхностей (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського