Solionova A. - Definition and meaning of the victim’s testimony (2015)
Ремський В. В. - Кримінально-правова та кримінологічна характеристики "етнічних" злочинних груп і злочинних організацій (2015)
Грибовський О. В. - Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії під час виявлення й фіксації одерження неправомірної вигоди (2015)
Kobko V. - Peculiarities of employees professional deformation at the state emergency service of Ukraine (2015)
Греченко С. Ю. - Отримання та використання оперативної інформації (2015)
Vozniuk A. - Current issues of differentiating the criminal responsibility for creation of terrorist group or terrorist organization (2015)
Хоменко В. П. - Напрями законодавчого вдосконалення протидії злочинам у сфері державних фінансів (2015)
Кревсун О. М. - Місце й роль диференціації та індивідуалізації виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк у теорії кримінально-виконавчого права (2015)
Мотлях О. І. - Окремі засади використання поліграфа під час Розслідування кримінальних правопорушень (2015)
Ємець О. М. - Пошук фактичних даних про втягнення особи в зайняття проституцією (2015)
Ніколенко Д. О. - Принцип "community policing" як інтегральна складова роботи правоохоронних органів щодо профілактики девіантної поведінки неповнолітніх з особливими потребами, Григоренко І. А. (2015)
Ніколаюк С. І. - Використання можливостей нечіткої логіки для алгоритмізації дій оперативних працівників під час виявлення та фіксації злочинів, Радченко Р. А. (2015)
Щербак Н. О. - Особливості діяльності царської адміністрації на правобережжі України в першій половині ХІХ ст., Яцишин М. М. (2015)
Радченко О. В. - Генезис прав людини як передумови виникнення правової держави: неоінстинктивістський підхід (2016)
Ткачук О. С. - Альтернативне вирішення спорів як форма захисту цивільних прав, свобод та інтересів (2016)
Gusarov K. V. - Question of certain provisions efficiency of the draft of the Economic Procedure Code оf Ukraine (2016)
Bintoro R. W. - Sharia business and the challenge of dispute settlement in Indonesian Religious Court (2016)
Остапенко Ю. І. - "Економічне право" як результат макросистематизаційних процесів у системі законодавства: постановка проблеми (2016)
Shpak M. V. - Professional representation of a lawyer in civil procedure: questions of reformation (2016)
Чорна О. О. - Правова природа договору валютного банківського рахунка (2016)
Хмельова Н. А. - Теоретичні основи дослідження відшкодування шкоди державою фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення (2016)
Orlov М. M. - Legislative providing of introduction of single organ of management by regional forces of public law enforcement in Ukraine (2016)
Федотов О. П. - Взаємодія та координація діяльності територіальних органів митного спрямування державної фіскальної служби України з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування (2016)
Герман О. О. - Митний контроль та митне оформлення товарів за товарними позиціями 8701–8707, 8711, 8716 згідно УКТ ЗЕД, що ввозяться громадянами на митну територію України для вільного обігу (2016)
Самородов А. С. - Місцеві державні адміністрації як суб’єкти земельних відносин (2016)
Гаврилов В. А. - Право на належні та безпечні умови праці в Україні (2016)
Киричко В. М. - Законодавчий вірус в системі КК України: визначення і актуалізація проблеми на прикладі ст. 368-2 КК "незаконне збагачення" (2016)
Radutniy O. E. - Legalization of prostitution and decriminalization of related activities in Ukraine (2016)
Булулуков О. Ю. - Оптимізація тактичних рішень: суб’єктивна та об’єктивна обумовленість (2016)
Зінов’єва І. А. - Особливості відповідальності виконавця при вчиненні злочинів з двома формами вини (2016)
Голіна В. В. - Кримінологічна політика як основа розробки теорії і практики запобігання злочинності в Україні (2016)
Головкін Б. М. - Злочинність неповнолітніх як суспільна проблема (2016)
Оболенцев В. Ф. - Предметна форма опису системи запобігання злочинності (морфологічний аналіз) (2016)
Поліщук І. О. - Правова ментальність: інтерпретації у науковому дискурсі (2016)
Калиновський Ю. Ю. - Цивілізаційно-історичні витоки правосвідомості українського народу (2016)
Сатохіна Н. І. - Юриспруденція як фронетичний досвід: постановка проблеми (2016)
Куц Г. М. - Неолібералізм в європейській та англо-американській традиціях (2016)
Комаров В. В. - Кафедра цивільного процесу та становлення її наукової школи (2016)
Кучерявенко Н. П. - Поможет ли Крыму и Севастополю предлагаемая помощь российских ученых (финансово-правовой аспект) (2016)
Беспалова Н. С. - Особенности эпизоотологии телязиоза крупного рогатого скота в Липецкой области, Григорьева Н. А., Возгорькова Е. О. (2016)
Искандарова Г. Т. - Гигиенические и противоэпидемические требования к размещению территории лечебных учреждений и профилактика внутрибольничных инфекций в Республики Узбекистан, Юсупова Д. Ю. (2016)
Искандаров Т. - Оценка риска развития профессионально обусловленных заболеваний у трактористов, занятых посевом семян хлопчатника, обработанных стимулятором роста растений "ДАГ-2", Славинская Н. В., Искандарова Г. Т. (2016)
Муратова Ж. К. - Атопический дерматит у детей, проживающих на юге Кыргызстана, Сулайманов Ш. А. (2016)
Узаков О. Ж. - Оценка уровня базовых знаний врачей по стандартам диагностики, тактике ведения, терапии крапивницы и ангиоотека на юге Кыргызстана, Муратова Ж. К. (2016)
Уразаева С. Т. - Бруцеллез в Казахстане, Нурмухамедова Ш. М., Умарова А. Е. (2016)
Уразаева С. Т. - Заболеваемость бешенством в Казахстане, Таскалиев С. Е., Умарова А. Е., Таскалиева Д. С. (2016)
Дадамирзаев Г. - Мухандислик таълимининг стратегияси: "кейс–стади" ёндашиш, Юсупов О. Я., Файзуллаев К. М. (2016)
Дадамирзаев Г. - Фанлараро богланишнинг мухандислик таълимидаги ўрни, Файзуллаев К. М. (2016)
Дадамирзаев Г. - Модулли таълим мустакил иш учун дидактик максадга эришиш воситаси сифатида, Вахобова С. (2016)
Брецко І. І. - Діалогічне мовлення — основа для розвитку здібностей міжособистісного спілкування, Кравченко Т.М. (2016)
Мулик К. В. - Туризм, як засіб фізичного виховання дітей 6–10 років (2016)
Павлиш Т. Г. - До проблеми професійної мобільності викладача коледжу (2016)
Романишин Ю. Л. - Інформаційні технології у розвитку професійних знань майбутніх фахівців інформаційної сфери (2016)
Sinyaeva N. I. - On some problems when translating (2016)
Синяева Н. И. - Мотивация, как стимул изучения иностранного языка профессионального общения (2016)
Сопотницкая Е. В. - Общие аспекты формирования готовности будущих учителей физической культуры к тренерской деятельности (2016)
Федоренко Ю. Ю. - Аналіз навчально-методичного комплексу як дидактична умова формування пізнавальних умінь учнів з фізичної географії (2016)
Юсупов Д. Р. - Олий таълим муассасаларида муxандислик фанларини ўkитишда ахборот технологияларининг ўрни, Беркинов Э. Х., Холбаев Д. Ж. (2016)
Авдеева Е. В. - Воздействие техногенных факторов урбосреды на зеленые насаждения (на примере г. Красноярска), Надемянов В. Ф., Шмарин Н. В. (2016)
Гайибов Т. Ш. - Оптимизация режимов электрических сетей по напряжениям узлов, Сейтмуратов Б. Т. (2016)
Демченко О. О. - Синтез дипентаеритриту в реакторі змішення з рециклом пентаеритриту (2016)
Мамаджанов А. Б. - Электр таъминоти тизимига энергия назорати ва хисоблашнинг автоматлаштирилган тизимларини жорий этишнинг самарадорлиги хакида, Шарипов Ф. Ф. (2016)
Оладько В. С. - Алгоритм проверки соответствия веб-браузера требованиям пользователя, Белозерова А. А., Микова С. Ю. (2016)
Саликов В. А. - Исследование производственного процесса на модели anylogic, Кузьменко Т. С. (2016)
Сергеев А. В. - Роль распределённых хеш-таблиц в построении эффективных децентрализованных сетей (2016)
Сухарев В. А. - Бициклическая природа солнечной активности (2016)
Сухарев В. А. - Физическая природа и прогнозирование минимумов солнечной активности (2016)
Сінченко О. С. - Апроксимація паде аналітичної функції, Качан А. І. (2016)
Аванесов Э. Ю. - Кадровый потенциал как предпосылка дальнейшего развития методики спортизированного физического воспитания школьников Армении (2016)
Boyko G. N. - Structure of motivation of sports activity of athletes in paralympic sport, Voloshko L. B. (2016)
Галімова В. М. - Екологічний моніторинг вмісту важких металів у ґрунтах, Суровцев І. В., Кравченко О. О., Галімов С. К. (2016)
Галімова В. М. - Контроль вмісту важких металів у воді за допомогою аналізатора М-ХА1000-5, Суровцев І. В., Кравченко О. О., Аксьонова М. О. (2016)
Павленко О. Ю. - Формирование наноразмерных частиц гематита при прокаливании продуктов ротационно-коррозионного диспергирования, Лавриненко Е. Н., Щукин Ю. С. (2016)
Каєнко О. О. - Особливості формування правового статусу капітана морського судна (2016)
Ювілейні привітання до 80-ліття від дня народження Г. В. Самойленка (2015)
Чоботько А. В. - Художественное пространство повести Н. Гоголя "Страшная месть" (2015)
Киричок Г. А. - Слово и тело в ранней прозе Н. Гоголя (теоретический аспект) (2015)
Сквіра Н. М. - "Преображение моей судьбы я глубокопочувствовал". Ключові моменти переродження героїв у "Капітані Боппі" та "Агасфері" В. Жуковського (2015)
Ісаєнко К. П. - "Гра з читачем" як вибір наративної стратегії(на матеріалі роману Л. Костенко "Записки українського самашедшого") (2015)
Ковальчук О. Г. - Візуальне у процесах трансформації особистості ("Сміх", "Він іде", "Невідомий", "Persona grata", "В дорозі") (2015)
Muchka M. - Preconditions and peculiarities of H. von Kleist’s creative work reception in Ukrainian literary process of the 19th – the beginning of the 20th century (2015)
Shtohryn M. V. - Mystic toposes of Kyiv in the novel "Love in Baroque style" by V. Danylenko (2015)
Заєць Г. В. - Художня деталь в епіці Володимира Ярошенка (2015)
Краснобаєва О. Д. - Просторово-часова організація тексту в романі-епопеї А. Корольова "Ерон" (2015)
Оспапенко Л. М. - "Ловець у житі" як духовна практика: про рецепцію роману Дж. Д. Селінджера (2015)
Бойко Н. І. - Паралінгвальні фразеологізми в мовотворчості М. Коцюбинського (2015)
Зіневич Л. В. - Художній переклад у контексті ідей європеїзму М. Коцюбинського (2015)
Красавіна В. В. - Земля як мірило цінностей і парадигма зради у творах М. Коцюбинського "Fata morgana" та О. Кобилянської "Земля" (2015)
Поворознюк С. І. - Мовні засоби експлікації етнічних стереотипів татарського народу в кримському циклі оповідань Михайла Коцюбинського (2015)
Сазонова О. В. - Дискурс "кохання–зрада–смерть" у творах М. Коцюбинського та М. Могилянського (2015)
Хомич Т. Л. - Фразеологічні одиниці в дитячих текстах Михайла Коцюбинського, Воробей А. В. (2015)
Шлєіна Л. І. - Концептуальні риси літературного й живописного імпресіонізму у новелі "Intermezzo" Михайла Коцюбинського (2015)
Задорожний В. Б. - Про позамовну дійсність деяких лексикографічних явищ (2015)
Хомич Т. Л. - Лексико-фразеологічний рівень мовної компетенції сучасного студента професійно-технічного навчального закладу, Мусієнко І. В. (2015)
Цінько С. В. - Психолінгвістичні особливості сприймання школярами усного мовлення (2015)
Стасюк Н. В. - Структурно-синтаксичні особливості мовленнєвого акту заклику (2015)
Томіленко Л. М. - Позасловникова лексика у творі Дмитра Донцова "Націоналізм" (2015)
Федунович-Швед О. Т. - Реалізація словотвірного потенціалу української мови у перекладах Миколи Лукаша (2015)
Харитонов І. К. - Про три переклади поезії О. Поупа "Самопізнання" (2015)
Капніна Г. І. - Категорія експресивності у перекладі (на матеріалі оригінального та трансформованого на українську мову варіантів роману Е. М. Ремарка "На західному фронті без змін") (2015)
Самойленко Г. В. - Садиби письменників, художників, акторів як гнізда культури на Чернігівщини (2015)
Драчук Л. І. - Проблеми регіонального розвитку культури на сторінках наукового збірника "Література та культура Полісся" (2015)
Наші автори (2015)
Подання (2015)
Титул, зміст (2016)
Кривонос Ю. Г. - Новые средства альтернативной коммуникации для людей с ограниченными возможностями, Крак Ю. В., Бармак А. В., Багрий Р. А. (2016)
Ковальчук Л. В. - Алгоритмы генерации базовой точки кривой Эдвардса с использованием критериев делимости точки, Бессалов А. В., Беспалов А. Ю. (2016)
Годлевский А. Б. - Методика разработки и средства формализации функциональных спецификаций систем и устройств, Мищенко Н. М., Мороховец М. К., Фелижанко О. Д., Щеголева Н. Н. (2016)
Галкин А. А. - Алгоритмические аспекты определения функций глубины в процедуре выбора оптимальной гипотезы для задач классификации данных (2016)
Сергиенко И. В. - Взвешенная псевдоинверсия с вырожденными весами, Галба Е. Ф. (2016)
Кнопов П. С. - Об одной полумарковской модели управления запасами, Пепеляева Т. В., Демченко И. Ю. (2016)
Булавацкий В. М. - Дробно-дифференциальный аналог бипараболического эволюционного уравнения и некоторые его применения (2016)
Маций О. Б. - Рекуррентный алгоритм решения задачи о взвешенном паросочетании, Морозов А. В., Панишев А. В. (2016)
Майко Н. В. - Оценка точности разностной схемы для двумерного уравнения Пуассона с учетом эффекта от краевых условий, Рябичев В. Л. (2016)
Жерновый Ю. В. - Метод потенциалов для систем типа M/G/1/m с гистерезисными стратегиями функционирования (2016)
Савченко И. А. - Оценивание чувствительности решения при использовании модифицированного метода морфологического анализа (2016)
Крывый С. Л. - Алгоритмы решения систем линейных уравнений в кольцах вычетов (2016)
Гнатив Л. А. - Целочисленные косинусные преобразования для высокоэффективного кодирования изображений и видео (2016)
Белоус М. В. - Дополнение Nadra-3D add-on для программного комплекса Blender (2016)
Стасюк О. І. - Математичні моделі комп’ютерної інтелектуалізації технологій синхронних векторних вимірювань параметрів електричних мереж, Гончарова Л. Л. (2016)
Содержание (2016)
Ворошилова Г. О. - Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму у формуванні глобально-конкурентних переваг (2016)
Гоблик В. В. - Використання світового досвіду залучення іноземних інвеститцій у процесі подолання кризових явищ перехідного періоду (2016)
Горлачук В. В. - Компроміс між державою і суспільством як фактор ефективного сільськогосподарського землекористування, Дзюбак К. М. (2016)
Даниляк Л. Я. - Закордонний досвід функціонування приватної і державної медицини: механізм фінансування (2016)
Дзюбак К. М. - Проблеми сучасного визначення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення (2016)
Dobosevych N. - Manipulacje występujące w komunikacji biznesowej (2016)
Домбик О. М. - Внутрішній контроль спеціалізованих робочих активів підприємств готельно-ресторанного бізнесу: методичний аспект (2016)
Дудкевич Ю. А. - Проблеми та можливості збільшення прибутку готелю в сучасних умовах, Погасій С. О. (2016)
Калюжна Г. Я. - Зарубіжний досвід формування звітності про інтелектуальний капітал (2016)
Кислицын Е. В. - Типы олигополистических рынков и пути их исследования: рынок природного газа (2016)
Колодій Х. В. - Проблеми розвитку маркетингу в Україні за умов глобалізації економіки (2016)
Колєсник М. О. - Організація безпеки як важлива складова роботи готельних підприємств, Погасій С. О. (2016)
Коробкова О. М. - Економічні аспекти діючої системи державного регулювання митної брокерської діяльності (2016)
Косенко Т. Г. - Анализ производства и использования кормов на предприятии (2016)
Лавров М. В. - Проблема оцінювання та використання земельних ресурсів в умовах зміни системи цінностей (2016)
Лойко В. В. - Особливості економічної безпеки держави в умовах розвитку економіки знань, Авдєєва Н. Є. (2016)
Лойко В. В. - Система управління витратами промислового підприємства, Журавський Б. О. (2016)
Лукьянов А. Н. - Особенности разработки стратегического плана развития предприятия (2016)
Манюк Н. А. - Особливості оподаткування банківських установ в Україні, Савчук Т. М. (2016)
Norkina O. - Problems of investment programs profitability (2016)
Оболенцева Л. В. - Проблеми та перспективи формування туристського іміджу України як важливої складової розвитку туризму та економіки держави, Александрова С. А., Петренко К. О. (2016)
Островський І. В. - Техногенні і екологічні ризики потенційно небезпечних виробництв (2016)
Ошерович И. Л. - Проблемы актуальности деятельности международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch в 2015 году (2016)
Полчанінова І. Л. - Дослідження процесів трансформації готельного комплексу регіону, Опанович В. Г. (2016)
Приходченко Т. А. - Проблеми підвищення ефективності державної стратегії регіонального розвитку України (2016)
Пугачевська К. Й. - Проблеми та перспективи розвитку міжнародного маркетингу в умовах глобалізації, Пугачевська К. С. (2016)
Ремига Ю. С. - Теоретичні аспекти поняття "ланцюг доставки" (2016)
Tymchenko O. M. - Effects and alternative ideas of tax reform in Ukraine (2016)
Троценко В. В. - Основні проблеми стратегічного планування у готельному господарстві та шляхи їх вирішення, Погасій С. О. (2016)
Хасянов О. Р. - Оценка эффективности землепользования на примере СПК имени Н.К. Крупской, Нуретдинова Ю. В. (2016)
Чугайнова А. А. - Эколого–экономическая оценка обезвреживания нефтесодержащих отходов биотенологическими и термическими методами, Халецкая М. И., Лобовиков А. О. (2016)
Шаймарданов П. М. - Бухгалтерская документация в процессе управления (2016)
Шевчук Я. В. - Імітаційне моделювання транспортних систем (2016)
Шокот О. А. - Аудит розрахунків з оплати праці з використанням комп’ютерних технологій (2016)
Title (2016)
Table of content (2016)
Maliarchuk L. - Comparative analysis of the application to the European Court of Human Rights and the constitutional complaint to the Polish Constitutional Court (2016)
Guérassimtchouk N. - "Les pouvoirs d’etendre les pouvoirs” dans les actes constitutifs des institutions internationales: la pratique contemporaine (2016)
Мельник А. - Свобода вираження поглядів: досвід Міжамериканської системи захисту прав людини (2016)
Басиста А. - Міжнародне регулювання питань захисту людей з інвалідністю в нормотворчій діяльності Ради Європи (2016)
Катинська Л. - Правове регулювання електронної комерції в міжнародному праві (2016)
Chelak O. - Evolution of the regional policy and its instruments in the European Union (2016)
Trach A. - Ukraine’s political development and its move towards EU (2016)
Korobko I. - The genesis of international legal standards of animal welfare (2016)
Krupenia I. - Black flag rising ISIL in Southeast Asia (2016)
Маруховська-Картунова О. - Сучасний науковий дискурс щодо визначення та сутності етнополітичної конфліктології (2016)
Миронець О. - Теоретико-правові аспекти реалізації функцій адміністративного права (2016)
Юркевич Х. - Проблеми реалізації представницького мандата: вітчизняний та європейський досвід (2016)
Koltsov V. - Research of political institutions within neoinstitutional theories (2016)
Sandul V. - Structuring the field of politics: political activities, ethics, communication (2016)
Пелішенко В. - Проблемне поле клієнтелізму у сучасному політологічному дискурсі (2016)
Докаш О. - Зміст та політико-культурні форми реалізації інтересів суб’єктів політичного життя закарпатської України (жовтень 1944-січень 1945 рр.) (2016)
Vovk S. - Civil war as illegitimate model to change state power (2016)
Воротинський В. - Зміна ролі інтернету в зонах конфлікту на прикладі ситуації в Україні періоду 2014-15 рр. (2016)
Bagatskyi I. - Post-war reforms in Bosnia and Herzegovina: changing role of the office of high representative (2016)
Grabina G. - Subculture of power in modern Ukraine: features of presidents' value code (2016)
Timashova V. - Interaction of political sphere with creative spheres and over-spheres of public life (2016)
Мотречко В. - Механізми впровадження молодіжної політики на регіональному та місцевому рівні в Україні (2016)
Kornieiev V. - Designing of communication media as political and legal representation of reality: scholarly view (2016)
Bilan N. - Essential features of social communications (2016)
Riznyk S. - The reform of constitutional justice in Ukraine: modern stage (2016)
Stefanov S. - Some aspects of legal regulation of the project "Electronic court” during its implementation in the legal procedure of Ukraine (2016)
Lahutina I. - The implementation of the labour rights of employees in non-standard forms of employment (2016)
Кулініч О. - Обмеження права на власне зображення фізичних осіб, що не є публічними фігурами (2016)
Вернидубов І. - Прокурор - сторона обвинувачення: проблемні питання щодо пред’явлення та захисту цивільного позову, Белікова С. (2016)
Ільченко С. - Актуальні проблеми, пов’язані із об'єднанням матеріалів досудового розслідування (2016)
Старенький О. - Отримання доказів захисником у досудовому розслідуванні шляхом застосування тимчасового доступу до речей і документів (2016)
Адамович С. В. - Спроби реформування адміністративно-територіального устрою в Україні (1990-2012 рр.) (2013)
Білоус Л. В. - Про стан національних прав та боротьбу за них в діяльності української громадської групи сприяння виконанню Гельсінськіх Угод (УГГ сприяння) – Української Гельсінськоїх Спілки (УГС) (2013)
Боринська О. Л. - Використання політичної трансформації для встановлення авторитарного режиму (на прикладі країн Центральної Азії) (2013)
Вархов Г. В. - Сім’ї політичних партій Європарламенту: засади функціонування та ідеологічні особливості (2013)
Венгринюк Л. Я. - Громадські організації у сфері політики пам’яті: регіональний вимір (порівняльний аналіз Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей) (2013)
Голуб’як Н. Р. - Концептуальні основи аналізу регіональної політики: політичний вимір (2013)
Міщук А. І. - Критика УРП-УСРП тоталітаризму та його різновидів – більшовизму і фашизму, Міщук М. Б. (2013)
Коваль І. В. - Релігійна модернізація України у контексті євроінтеграційних процесів (2013)
Ломака І. І. - Релігія як інститут модернізації суспільства: аналіз політичних теорій (2013)
Пояркова Т. К. - Олігархізація як кризовий синдром модернізації незалежної України (2013)
Притуляк С. І. - Український вимір світової соціал-демократії періоду постбіполярності: пошук оптимальної моделі взаємодії (2013)
Пуйда Р. Б. - Політика українського націонал-демократичного об’єднання в польському сеймі та сенаті (2013)
Сливка Н. І. - Особливості моделювання іміджу політичної партії: феномен і структурні компоненти (2013)
Федорів Х. І. - Український інститут національної пам’яті як механізм формування колективної пам’яті суспільства (2013)
Щербін Л. В. - Еволюція національного питання у програмі Конституційно-демократичної партії (1905-1917 рр.) (2013)
Журжа І. В. - До історії боснійського конфлікту 1992-1995 рр.: політичне протистояння провладних та опозиційних сил Сербії щодо врегулювання ситуації в Боснії і Герцеговині (2013)
Криворучко Н. В. - Політика безпеки Чеської Республіки у контексті американсько-російських відносин (2013)
Масловська О. М. - Політико-правове формування дипломатичної служби України (2013)
Остап’як В. І. - Китай під призмою глобальних трансформацій (феномен глобалізації) (2013)
Юрчак В. М. - Сирійська криза: франко-американська позиція (2013)
Березовська-Чміль О. Б. - Сучасні політологічні концепції в теорії соціальних мереж (2013)
Кобець Ю. В. - Політичне життя через призму синергетичного підходу: концепттуальні засади (2013)
Монолатій І. С. - Використання теоретико-методологічних дискурсів політичної участі для дослідження взаємодії етнічних акторів: варіанти (по)розуміння підходів і принципів (2013)
Гон М. М. - Етнополітичний дискурс міжетнічної взаємодії в інтерпретації українських та російських вчених: загальний огляд (2013)
Гулай В. В. - Комунікативні технології ескалації міжетнічної конфліктно-конфронтаційної взаємодії (на матеріалах періодичних видань Західної України літа–осені 1941 р.) (2013)
Лазарович М. В. - Політико-правове забезпечення прав національних меншин: ґенеза світової традиції (XVІ – перша половина ХХ ст.) (2013)
Липчук О. І. - Сучасні концепції та підходи щодо аналізу проблем національних меншин (2013)
Максимець Б. В. - Концепція організованої демократії Петра Федуна ("Полтави") (2013)
Мандрик Я. І. - Вклад Івано-Франківського інституту нафти і газу (ІФІНГ) у підготовку кадрів для нафтогазового комплексу України (1967-1994 рр.) (2013)
Монолатій І. С. - "… Шок сучасна українська нація ще мусить пережити" (роздуми над українським виданням праці Норберта Еліаса "Про німців" – переможця конкурсу "100 німецьких книг – 100 buch.in.ua" (2013)
Пояркова Т. К. - "Не існує дрібниць, якими можна знехтувати заради наукової цілісності…" (думки з приводу виходу у світ монографії Івана Монолатія "Інші свої. Політична участь етнічних акторів пізньогабсбурзьких Галичини і Буковини") (2013)
Монолатій І. С. - У пошуках нового виміру етнонаціональної політики України (думки з приводу виходу у світ монографії Оксани Липчук "Інституційні засади реалізації прав національних меншин в Україні") (2013)
Титул, содержание (2016)
Барабаш М. В. - Взаимодействие крепи горных выработок с приконтурными породами в условиях образования областей их предельного равновесия (2016)
Колдунов И. А. - Исследование деформирования околоствольного массива горных пород (2016)
Кабанов А. І. - Інвестування інноваційного розвитку вітчизняної вугільної промисловості: проблеми та перспективи, Залознова Ю. С., Драчук Ю. З., Трушкіна Н. В. (2016)
Череватський Д. Ю. - Про можливість віднесення спільної розробки вугільних родовищ до державно-приватного партнерства, Фокіна І. В. (2016)
Сердюк О. С. - Залучення приватного капіталу до процесів ліквідації вугледобувних підприємств (2016)
Балов С. В. - Основные направления энергосберегающего проветривания шахт, Гатауллин Н. Н., Озеркин Ю. М. (2016)
Вареник Е. А. - Новая серия взрывозащищенных трансформаторных подстанций ТВПШ, Налбатов В. Е., Савицкий А. В., Савицкий В. Н., Чернов И. Я. (2016)
Ванеев Б. Н. - Диагностирование взрывозащищенных рудничных асинхронных двигателей, Вареник Е. А., Омельченко А. Н. (2016)
Алимов В. И. - Комбинированное объемно-поверхностное упрочнение тяжелонагруженных деталей транспортного оборудования, Георгиаду М. В., Зубенко В. В. (2016)
Пашковский П. С. - Метод определения группы эндогенной пожароопасности шахтопластов, Греков С. П., Всякий А. А., Глушенко К. В. (2016)
Трофимов В. О. - Властивості паралельних вентиляційних з’єднань (2016)
Зубова Л. Г. - Оценка радиоактивности породных отвалов угольных шахт ПАО "Лисичанскуголь", Зубов А. Р. (2016)
Верех-Білоусова К. Й. - Оцінка впливу породного відвалу вугільної шахти на ґрунти прилеглих територій (2016)
Содержание (2009)
Берестнев С. И. - К вопросу о "погребениях" и "могильниках" каменного века (2009)
Бойко Ю. Н. - О функциональном назначении некоторых майданообразных сооружений украинской Лесостепи (2009)
Чередниченко А. Г. - К проблеме происхождения этеокритян (2009)
Бабенко Л. І. - Поховальний обряд Протопопівського курганного могильника (2009)
Гречко Д. С. - Погребальные сооружения восточноевропейской Лесостепи скифского времени: вариант типологии (2009)
Гуцалов С. Ю. - Могильник у с. Песочин под Харьковом в контексте истории древних кочевников Южного Урала (2009)
Монева С. Г. - Средоточия политической жизни в демократических Афинах (2009)
Мызгин К. В. - "Варварские" подражания римским монетам на территории черняховской культуры (2009)
Литовченко С. Д. - Великая Армения во время третьей войны Рима с Митридатом VI (2009)
Колесников К. М. - Митні відносини на півночі римського Понту: історіографічно-джерелознавчий аналіз проксеній (2009)
Беликов А. П. - Последние Иллирийские войны Римской республики (2009)
Мартемьянов А. П. - Сельское самоуправление во фракийских землях в первых веках н. э. (2009)
Сергеев И. П. - Представления императоров Галлиена и Аврелиана о путях вывода Римской империи из политического кризиса: опыт сравнительной характеристики (2009)
Бардола К. Ю. - Был ли в Византии "налог на воздух"? Проблема "аэрикона" в историографии (2009)
Сорочан С. Б. - О византийском принципе перенесения сакрального пространства на примере херсонского храма Богоматери Влахернской (2009)
Каріков С. А. - Конфесіоналізація в Німеччині XVI ст.: зміст та основні напрями (2009)
Пастушенко А. А. - О морском разбое французов в Вест-Индии (1528–1559 гг.) (2009)
Лиман С. И. - История генуэзских владений в Крыму в трудах медиевистов Украины (30—первая половина 80-х гг. XIX в.) (2009)
Киселева Ю. А. - Историография в научной и преподавательской деятельности В. П. Бузескула (2009)
Шультце Э. - Керамика черняховской культуры из участка "В" поселения Войтенки 1 (по раскопкам 2004–2006 годов), Любичев М. В. (2009)
Алексеенко Н. А. - Новые императорские моливдовулы из Херсона (к вопросу о малых печатях византийских императоров) (2009)
Аксенов В. С. - К вопросу о славяно-салтовских контактах (на примере катакомбы № 93 могильника у с. Верхний Салтов), Лаптев А. А. (2009)
Майко В. В. - Археологические материалы для реконструкции посада раннесредневековой Сугдеи (2009)
Свистун Г. Е. - Раннесредневековые жилища на Чугуевском городище (по материалам исследований 2006 и 2007 годов) (2009)
Сніжко І. А. - Архівна спадщина М. В. Сібільова (2009)
Колода В. В. - Находка двух новых античных амфорных клейм близ Харькова (2009)
Дьячков С. В. - VI Международная научная конференция "Проблемы истории и археологии Украины", посвященная 150-летию со дня рождения академика В. П. Бузескула, Пряхин А. Д., Берестнев С. И., Медведев А. П., Ручинская О. А., Литовченко С. Д., Домановский А. Н., Фомин М. В., Колода В. В., Куделко С. М. (2009)
Аксьонов В. С. - Володимир Кузьмич Міхеєв (1937–2008 рр.), Скирда В. В., Тортіка О. О. (2009)
Список сокращений (2009)
Наши авторы (2009)
Гон М.М. - Маніпулювання "іншістю" в політичному конфлікті (на прикладі революції честі і гідності в Україні) (2014)
Пояркова Т.К. - Руйнація режиму Януковича крізь призму "кризового синдрому модернізації" (2014)
Федорищак Х.І. - Україна – Республіка Польща: ідея стратегічного партнерства в сфері політики пам’яті (2014)
Венгринюк Л.Я. - Політика пам’яті в сфері освіти: навчальні заклади як осередки її формування та ретрансляції (досвід Івано-Франківської області) (2014)
Міщук А.І. - УСРП – практичне втілення соборницьких ідей галицьких радикалів та волинських соціалістів-революціонерів, Міщук М.Б. (2014)
Максимець Б.В. - Трансформація ідеології українського націоналізму у світлі рішень третього надзвичайного великого збору ОУН (2014)
Мадрига Т.Б. - Особливості впливу української телевізійної політичної реклами на цільову аудиторію (на прикладі рекламних сюжетів 2014 року) (2014)
Вархов Г.В. - Структура, повноваження та особливості діяльності Євро-пейського парламенту (2014)
Бутирська І.В. - Громадянське суспільство – повноправний партнер реалізації європейської соціальної моделі (2014)
Білоус Л.В. - Україна і НАТО: до питання історіографії дослідження проблеми (2014)
Бурдяк В.І. - Трансформація в сфері освіти та культури посткомуністичної республіки Болгарія (2014)
Лаврук Т.П. - Концепт геополітики: понятійна і образно-метафорична компоненти (2014)
Польовий Т.Є. - Формування "особливих відносин" між республікою Білорусь і Російською Федерацією в середині 90-х років ХХ століття (2014)
Слободян Т.З. - Абсентеїзм у республіці Польща: особливості та динаміка (2014)
Остап’як В.І. - Концепції партнерства та загроз у просторі центрально-східного регіону Європи (2014)
Кириленко О.М. - Політика в сфері збереження здоров’я: національні проблеми та глобальні виклики (2014)
Степанюк І.О. - Виборча кампанія у процесі політичної діяльності: організація, технології, мистецтво (2014)
Маленков Є.І. - Імідж політичного лідера: ґендерний вимір (2014)
Молдованенко А.О. - Вплив соціальних медіа на політичну мобілізацію: теоретичний аспект (2014)
Тимофєєва А.О. - Організаційні та правові засади соціальної політики в Україні (2014)
Лагетко В.В. - Український зорепад: Василь Чумак (2014)
Мандрик Я.І. - Вклад Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу у підготовку кадрів наф-тогазового комплексу України (1994-2001 рр.) (2014)
Хроніка міжнародної співпраці (2014)
Титул, зміст (2016)
Лаврищева Е. М. - Объектно-компонентная разработка изменяемых программных систем, Слабоспицкая О. А., Стеняшин А. Ю., Колесник А. Л. (2016)
Нікітченко М. С. - Алгебри квазіарних та бі-квазіарних реляцій, Шкільняк С. С. (2016)
Шкільняк О. С. - Відношення логічного наслідку в логіках квазіарних предикатів (2016)
Глибовець А. М. - Алгоритм пошуку зв’язків і залежностей між даними Web-сторінок (2016)
Гришанова І. Ю. - Аналітичний огляд методів і засобів інформаційного пошуку в Semantic Web (2016)
Рогушина Ю. В. - Використання онтологій для персоніфікованого пошуку знань у природномовних текстів (2016)
Ильина Е. П. - Методы и модели использования экспертно-аналитического знания для поддержки принятия решений в организации. Часть 1. Модели знания о решениях (2016)
Дорошенко А. Ю. - Автоматизоване проектування програм для розв’язання задачі метеорологічного прогнозування, Іваненко П. А., Овдій О. М., Яценко О. А. (2016)
Ignatenkо O. P. - Game theoretic modeling of AIMD network equilibrium (2016)
Яловець А. Л. - Мультиагентне моделювання послідовних багатоелементних японських аукціонів (2016)
Ортинський В. Л. - Теоретико-правовий аналіз державної кадрової політики Воєнної організації України (2016)
Баїк О. І. - Податкове право: фінансово-правовий інститут, наука та навчальна дисципліна (2016)
Білоус В. Т. - Деякі питання становлення інституту адміністративних послуг в Україні на підзаконному рівні, Буханевич О. М. (2016)
Бортник Н. П. - Проблеми нормативно-правового регулювання діяльності Національної поліції у сфері безпеки дорожнього руху, Єсімов С. С. (2016)
Бригінець О. О. - Особливості формування механізму правового забезпечення фінансової безпеки України (2016)
Гула Н. Л. - Інформаційне забезпечення протидії правопорушенням у сфері цільових спеціалізованих державних фондів (2016)
Єсімов С. С. - Банківська таємниця у країнах ЄС та адаптація національного законодавства у контексті інформаційного права (2016)
Заросило В. В. - Досвід підготовки і проведення масових заходів у зарубіжних країнах, адміністративного забезпечення порядку під час їх підготовки і проведення та можливість його застосування в Україні (2016)
Зільник Н. М. - Поняття та особливості адміністративно-правових відносин у галузі стандартизації, якості продукції, метрології і сертифікації (2016)
Ковалів М. В. - Діяльність органів внутрішніх справ в умовах воєнного стану, Іваха В. О. (2016)
Когут В. М. - Різновиди засобів інформації та їх застосування у провадженні в справах про адміністративні правопорушення (2016)
Лазор Я. О. - Поняття та види інформаційних систем (2016)
Лесько Н. В. - Загальна характеристика статусу суб’єктів попередження насильства в сім’ї (2016)
Остапенко О. І. - Про юридичну кваліфікацію військових адміністративних правопорушень (2016)
Радейко Р. І. - Регуляторна політика в Україні: особливості формування і тенденції розвитку (2016)
Тернущак М. М. - Про публічно-правову охорону прав людини в Україні в контексті кримінального та адміністративно-деліктного проваджень (2016)
Богів Я. С. - Теоретико-правові засади розгляду функцій та повноважень місцевого самоврядування (2016)
Бучин А. В. - Історіографія державно-правової концепції Володимира Старосольського: прижиттєвий період (2016)
Забокрицький І. І. - Поділ влади як елемент сучасного конституціоналізму: український та зарубіжний досвід у контексті моделей організації влади (2016)
Кобрин В. С. - Поняття та зміст конституційно-правового статусу Прем’єр-міністра України (2016)
Ковальчук В. Б. - До питання про роль та місце Конституційного суду України в системі вищих органів державної влади: в контексті європейського досвіду (2016)
Ковальчук О. Б. - Організація роботи інформаційного блоку Адміністрації Президента Сполучених Штатів Америки (2016)
Крижова О. Г. - Структура принципу верховенства права: аналіз крізь призму його правозастосування (2016)
Мальський М. М. - Генезис транснаціонального виконавчого процесу крізь призму розвитку міжнародного права (2016)
Онищук І. І. - Теоретичні та прикладні засади моніторингу правозастосування (2016)
Бек У. П. - Особливості вирішення трудових спорів про поновлення на роботі працівника (2016)
Бльок Н. В. - Про деякі питання трудової міграції в Україні (2016)
Василів С. С. - Правові колізії підвідомчості розгляду справ про адміністративні правопорушення (2016)
Дутко А. С. - Поняття та правова природа шлюбного договору (2016)
Заболотна Н. Я. - Вимоги до техніки творення нормативно-правових договорів: загальна характеристика (2016)
Остапенко Л. О. - Про специфіку трудових відносин та діяльності в Європі у Середні віки (2016)
Паньонко І. М. - Становлення та розвиток договору зберігання на українських землях від X до ХІХ ст., Коваль В. А. (2016)
Афончанка Т. П. - Заканадаучыя вытокі узаемадзеяння дзяржауных і грамадскіх устаноу пры ажыццяуленні мерапрыемствау па сацыяльнай рэабілітацыі асоб, вызваленых ад пакарання (2016)
Барабаш О. О. - Четверте покоління прав людини: загальнотеоретична характеристика (2016)
Гарасимів Т. З. - Самореалізація як соціальний розвиток особистості, Базарник Б. І. (2016)
Гарасимів Т. З. - Становлення особистості: соціоприродні аспекти, Базарник М. В. (2016)
Гарасимів Т. З. - Соціалізація особистості: до проблем методологічних підходів, Іванишин Т. І. (2016)
Гарасимів Т. З. - Індивідуальне в соціалізації: філософсько-правовий вимір, Мартинюк Н. В. (2016)
Гараасимів Т. З. - Формування особистості: кореляція "соціальне-індивідуальне” (2016)
Грень Н. М. - Право на справедливий суд: проблеми незалежності та безсторонності (2016)
Жаровська І. М. - Сучасна теорія держави і права: традиційність та новаторство підходів (2016)
Кельман М. С. - Переосмислення методології сучасного правознавства (2016)
Коваль І. М. - Філософсько-правові детермінанти антропології менталітету (2016)
Колич О. І. - Генезис української полемічної течії та її значення для формування філософсько-правових концепцій (2016)
Купчак М. Я. - Права і свободи людини у філософії права українських народників: зародження і формування, Саміло А. В., Шишко В. В. (2016)
Маськовіта М. М. - Деонтологічні кодекси як морально-правова основа підвищення ефективності реалізації присяти (2016)
Медвідь А. Б. - Історичні передумови конституційного закріплення прав людини у ХІІІ–ХVIII століттях: європейська та вітчизняна теорія і практика (2016)
Муж В. В. - Правосвідомість: теоретичні аспекти поняття (2016)
Ортинська Н. В. - Співвідношення принципів гуманності та ефективності при притягненні неповнолітнього до кримінальної відповідальності (2016)
Пунько Т. М. - Рэалізацыя рэпрадукцыйных праў грамадзян пры ўжыванні дапаможных рэпрадукцыйных тэхналогій (2016)
Рожко В. В. - Опора судового розсуду (2016)
Романова А. С. - Позитивна правова активність людини у природно-правовому просторі (2016)
Сковронська І. Ю. - Лексико-граматичні варіації правової концептосфери, Юськів Б. М. (2016)
Сковронський Д. М. - Теоретичне підґрунтя концепту "соціальна держава” (2016)
Сливка С. С. - Дорожна мапа правової методології науковця (2016)
Саракавік І. А. - Некаторыя асаблівасці развіцця юрыдычнай навукі і адукацыі Беларусі ў міжваенны перыяд (2016)
Фігель Ю. О. - Теоретичні аспекти обмеження прав людини (2016)
Чорнобай О. Л. - Теорія аргументації: основні філософсько-правові аспекти (2016)
Шай Р. Я. - Теоретико-правовий підхід щодо розуміння сутності держави в історії політико-правової думки (2016)
Щирба М. Ю. - Ознаки трансформації прав людини в умовах глобалізації суспільства (2016)
Ярмол Л. В. - Співвідношення понять світогляду та поглядів людини: теоретико-правові аспекти (2016)
Гарасимів Т. З. - Християнська релігія в житті та творчості Т. Г. Шевченка, Ряшко В. І. (2016)
Макарчук В. С. - Галицькі москвофіли та австрійський суд: досвід конституційної монархії (2016)
Остапенко О. І. - Соціальні цінності та орієнтації у професійній діяльності молодих спеціалістів, випускників вищих навчальних закладів України, Ряшко В. І. (2016)
Пулим О. В. - Агресивна сутність політики державного керівництва Росії проти України (історико-правовий аспект) (2016)
Ряшко В. І. - Теоретико-методологічний аналіз національно-патріотичного виховання студентської молоді (2016)
Терлюк І. Я. - Розвиток українського національного (органічного) конституціоналізму: доба ЗУНР – ЗО УНР (2016)
Токарська А. С. - Стратег-керманич і правник: проекції на сучасність (до 75-річчя від дня смерті Костя Левицького) (2016)
Бараняк В. П. - Допустимість збирання експертом об’єктів експертизи (2016)
Гнот Х. Я. - Принципи забезпечення виконання судових рішень установами виконання покарань в Україні (2016)
Гула Л. Ф. - Дослідження проблеми виникнення організованих злочинних груп: історико-правовий аспект (2016)
Канцір В. С. - Деформація міжнародних відносин опосередком транснаціонального тероризму (2016)
Коміссарчук Ю. А. - Проблеми порядку виконання органами внутрішніх справ України ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, Ратнова А. В. (2016)
Кушпіт В. П. - Типологізація у методології оперативно-розшукової діяльності (2016)
Марисюк К. Б. - Питання протидії торгівлі людьми та боротьби з незаконною еміграцією у Дохійській декларації 2015 р. (2016)
Палюх А. І. - Участь прокурора в доказуванні при повідомленні про підозру під час досудового розслідування (2016)
Ромців О. І. - Кримінально-правові та кримінально-процесуальні заходи подолання протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності (2016)
Ряшко О. В. - Проблеми реформування кримінального провадження на підставі угод, Гулей О. В. (2016)
Сибірна Р. І. - Проблеми боротьби із загрозою біотероризму в Україні, Сибірний А. В. (2016)
Сорока С. О. - Підстави та процесуальний порядок застосування тимчасового доступу до речей і документів, Марко С. І. (2016)
Сосніна О. В. - Питання відповідальності юридичних осіб за порушення недоторканності приватного життя (2016)
Цилюрик І. І. - Про процесуальні гарантії захисту прав і свобод учасників кримінального судочинства (2016)
Шульган І. І. - Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як окрема функція органів прокуратури (2016)
Якимова С. В. - Особистість економічного злочинця, Боровікова В. С. (2016)
Абрамчук В. С. - Проблеми, методи, алгоритми розв’язування систем лінійних рівнянь з погано зумовленими матрицями, Абрамчук І. В. (2016)
Бойчук М. В. - Моделювання однопродуктової макроекономіки зростання з ендогенним науково-технічним прогресом із урахуванням споживання та інвестиційного запізнення, Вінничук О. Ю. (2016)
Веригіна І. В. - Конфліктний перерозподіл ресурсного простору: оцінка швидкості збіжності мір захоплених територій, Бузинний О. М. (2016)
Громик А. П. - Інтегральне зображення розв'язку гіперболічної крайової задачі в неоднорідному циліндрично-круговому просторі з циліндричною порожниною, Конет І. М., Пилипюк Т. М. (2016)
Гудима У. В. - Задача найкращого у розумінні сім’ї опуклих функцій рівномірного відновлення функціональної залежності, заданої неточно з допомогою опуклозначного багатозначного відображення, Гнатюк В. О. (2016)
Карвацький А. Я. - Розв’язання нелінійних нестаціонарних задач теплопровідності з використанням Cad-систем, Педченко А. Ю. (2016)
Kinash A. V. - Asymptotic Dissipativity of Lorenz model with Markov Switching for the City Development, Khimka U. T. (2016)
Ковальчук О. В. - Про один трикроковий метод з пам’яттю для розв’язування систем нелінійних алгебраїчних рівнянь (2016)
Листопадова В. В. - Про одну багатоточкову задачу для диференціальних рівнянь нейтрального типу з параметрами (2016)
Литвин О. М. - Дослідження методу знаходження ліній розриву функції двох змінних, Першина Ю. І., Пташний О. Д. (2016)
Літовченко В. А. - Граничні значення гладких розв’язків вироджених (p, h)-параболічних рівнянь типу Колмогорова (2016)
Мельник О. О. - Магнітореологія розведених суспензій у крові, Лісовська В. П. (2016)
Нечуйвітер О. П. - Обчислення 2 D інтегралів від тригонометричних функцій з використанням кусково-сталої інтерлінації, Кейта К. В. (2016)
Омелян О. М. - Лінеаризація систем нелінійних рівнянь конвекції-дифузії за допомогою нелокальних перетворень, Сєрова М. М. (2016)
Пичугина О. С. - Поверхностные и комбинаторные отсечения в задачах Евклидовой комбинаторной оптимизации (2016)
Поселюжна В. Б. - До питання умови застосування модифікованого колокаційно-ітеративного методу розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь (2016)
Прищепа О. В. - Порогова стратегія керування системою з обмеженнями на число спроб почати обслуговування (2016)
Сеньо П. С. - Деякі застосування математики функціональних інтервалів (2016)
Сєров М. І. - Умовні симетрії і точні розв’язки системи рівнянь реакції-дифузії, Плюхін О. Г. (2016)
Ясинський В. К. - Існування майже напевно сильного розв’язку нелінійного стохастичного диференціально-функціонального рівняння з випадковими збуреннями, Донець Н. П. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Содержание (2016)
Вотинов М. А. - Гуманизация транспортно-пешеходной инфраструктуры в крупнейших городах Украины (2016)
Крижановская Н. Я. - Этимология термина "инновации" в архитектурно-градостроительной деятельности, Смирнова О. В. (2016)
Сарсекова Д. Н. - Исследования влияния ассортимента древесных и кустарниковых пород на распределение орнитофауны в зеленых насаждениях города Астана, Бексеитова А. К. (2016)
Петрига А. А. - Нерастворимые частицы в снеге Шпицбергена (весенний сезон, 2008–2014), Горюнова Н. В. (2016)
Тимків М. М. - Статистична обробка гідрогеологічних даних з пропусками (2016)
Полевик С. Н. - Гендерные аспекты применения информационных технологий в библиотеке (2016)
Литвинчук В. Г. - Фізичні (реологічні) властивості крові та їх залежність від величини крововтрати (2016)
Slobodyan K. - Evaluation of the disorders of renal functions in sexually immature rats with sublimate nephropathy under salt load and blockade of renal prostaglandins (2016)
Шандренко О. М. - Позиціонування модних інновацій в комунікативному просторі сучасної культури (2016)
Сухарев В. А. - Космические резонансные мета-циклы как предвестники чрезвычайных событий на Земле (2016)
Сухарев В. А. - Космофизическая природа явления таинственного исчезновения людей (2016)
Исакова Р. Ш. - Алишeр навоий — буюк маърифатпарвар сиймо, Жўрабоев М. М. (2016)
Bidzilya Y. M. - Contemporary transcarpathian media in the context of the language information policy (2016)
Гилёв В. В. - Определение уровня шумового загрязнения примагистральной территории с усадебной застройкой, Макарова В. Н., Соболь Т. А., Лозицкая А. А., Благинина О. А. (2016)
KeKe G. - An improved ekf‑slam algorithm for mobile robot (2016)
Korniyenko B. Y. - The classification of information technologies and control systems (2016)
Tkachenko D. A. - A comparative study of some metaheuristic algorithms for solving travelling salesman problem (2016)
Саликов В. А. - Анализ влияния погрешностей вычисления собственных векторов на качество выбора методом анализа иерархий (2016)
Ladieva L. R. - Mathematical modeling of heat and mass transfer in membrane distillation process, Onishchenko V. O., Dybik R. M. (2016)
Боровік Л. В. - Стан економічного розвитку сільського господарства регіонів Причорномор’я та шляхи його покращення (2016)
Верстяк О. М. - Тінізація і конкурентоспроможність національної економіки України, Келару І. О. (2016)
Гусєва М. О. - Проблеми корегування структурних диспропорцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності регіонів України, Підлипний Ю. В., Шевчук О. І. (2016)
Дулік Т. О - Вектори розвитку сучасної фіскальної політики України, Александрюк Т. Ю. (2016)
Куліш А. Ю. - Стан та аналіз безготівкових розрахунків в Україні та особливості їх обліку на вітчизняних підприємствах (2016)
Лазур С. П. - Податки як механізми державного антикризового регулювання економіки (2016)
Лойко В. В. - Індикатори економічної безпеки суб’єкта підприємницької діяльності, Мороз Я. О. (2016)
Помазан М. Д. - Рационалиция организации учебного процесса вуза (2016)
Ротозей К. А. - Сущность и необходимость разработки и принятия управленческих решений (2016)
Сырцева С. В. - Государственная поддержка венчурного финансирования инновационной деятельности в аграрном секторе экономики Украины (2016)
Тўрабеков С. Ш. - Ўзбекистонда инвестицион мухитни ривожлантириш, Одилова Д. И. (2016)
Гарбуз Т. О. - Форми і методи державного управління у сфері об’єктів промислової власності (2016)
Гулак О. В. - До питання правового регулювання забезпечення екологічної безпеки в Україні (2016)
Майданевич А. Г. - Відповідальність посадових осіб за порушення прав інтелектуальної власності (2016)
Сезонов В. С. - Организационно-тактические аспекты проведения криминалистической экспертизы транспортных средств и сопроводительных документов (2016)
Терениченко А. А. - Институты гражданского общества в сфере обеспечения социальной (общественной) безопасности (2016)
Бебик В. - Політичний менеджмент суб’єктів соціально-політичного маркетингу, Агарков О. (2011)
Кривошеїн В. - Зміст і співвідношення понять "політичний ризик" і "ризик країни" (2011)
Денисюк С. - Толерантність у просторі політичної комунікації: від теоретичних основ до практичного втілення (2011)
Остапенко М. - Політичний плюралізм: багатогранність змісту (2011)
Ржевська Н. - Політичне та стратегічне прогнозування: суть і ознаки (2011)
Неліпа Д. - Застосування технологій кореляційного та регресійного аналізу при здійсненні системного аналізу в політології (2011)
Михальченко М. - Чи чекає соціальний вибух Україну найближчим часом? (2011)
Соколов В. - Дві іпостасі електронного уряду, Шевчук І. (2011)
Гречко О. - Концептуальні засади у державної міграційної політики України (2011)
Траверсе О. - Політичне лідерство у процесі українського державотворення: реалії та перспективи (2011)
Бойко С. - Політичне лідерство в Україні: генезис і динаміка розвитку (2011)
Луцький І. - Політико-правовий ракурс гендерної асиметрії в Україні, Васильєв-Мюллер О., Лукач У. (2011)
Городецький О. - Глобальність як системна ознака інформаційного суспільства (2011)
Ключник Р. - Сепаратизм як світова мегатенденція сучасності (2011)
Семигіна Т. - Транснаціональна демократія і охорона громадського здоров’я (2011)
Рудакевич О. - Засади типології національної політичної культури (2011)
Шайгородський Ю. - Динаміка економічних цінностей в умовах ринкових трансформацій (2011)
Романенко І. - Актуальні проблеми участі України в створенні європейської протиракетної оборони, Саганюк Ф., Кулагін В. (2011)
Авраменко В. - Еволюція північноатлантичної політики Франції від Ф. Міттерана до Н. Саркозі (2011)
Телешун С. - Системний аналіз у політології (2011)
Головченко В. - Українське владознавство: історія та перспективи розвитку (2011)
Зеленько Г. - Політичні знання чи політична наука? (2011)
Смольніков Ю. - Про політику і політологію студентам-іноземцям (2011)
Недюха М. - Авторська наука у підручниковій інтерпретації: спроба рецензування непересічного видання (2011)
Книжкова полиця (2011)
Покажчик статей і матеріалів, опублікованих у журналі "Політичний менеджмент" 2011 року (2011)
Галицька Є. І. - Динаміка аерозолів у атмосфері над східною Європою за даними aeronet під впливом погодних умов протягом літа 2010, Данилевський В. О., Сніжко С. І. (2016)
Ляшенко Г. В. - Оцінка якості ґрунтів за реакцією грунтового розчину та вмістом важких металів на півдні Одеської області, Прикуп Л. О. (2016)
Степаненко С. Н. - Расчет скорости ветра в нижнем 300-х метровом слое атмосферы по данным метеорологических наблюдений с учетом температурной стратификации и шероховатости поверхности, Волошин В. Г., Курышина В. Ю. (2016)
Хохлов В. М. - Зміна погодних умов на території України в умовах зміни клімату, Боровська Г. О., Уманська О. В., Тенетко М. С. (2016)
Івус Г. П. - Циркуляційні умови виникнення сильного та стихійного вітру над південним заходом України, Агайар Е. В., Гурська Л. М., Семергей-Чумаченко А. Б. (2016)
Серга Э. Н. - Особенности распределения однородных зон в полях гидрометеорологических характеристик северотихоокеанского региона в холодный период года (2016)
Слиже М. О. - Современное распределение ветра в Марокко, Семергей-Чумаченко А. Б., Юссеф Эль Хадри (2016)
Польовий А. М. - Характеристика радіаційно-теплових ресурсів в Україні на період до 2050 р. в умовах зміни клімату, Божко Л. Ю. (2016)
Дронова О. О. - Вплив лісового господарства півдня України на регулювання вуглекислого газу в атмосферному повітрі, Кузнєцова Ю. О. (2016)
Жигайло О. Л. - Оцінка впливу змін клімату на агрокліматичні умови вирощування соняшнику в Україні, Жигайло Т. С. (2016)
Данілова Н. В. - Оцінка зміни агрокліматичних умов вирощування проса в південних областях України в зв'язку зі зміною клімату (2016)
Полевой А. Н. - Моделирование формирования всходов зерновых культур, Синицына В. В. (2016)
Лобода Н. С. - Водні ресурси України XXI сторіччя за сценаріями змін клімату (RCP8.5 ТА RCP4.5), Божок Ю. В. (2016)
Шахман І. О. - Оцінка якості води у створі р. Інгулець – м. Снігурівка за гідрохімічними показниками, Лобода Н. С. (2016)
Тучковенко Ю. С. - Результати чисельного моделювання внутрішньорічної мінливості характеристик гідрологічного режиму Куяльницького лиману, Кушнір Д. В. (2016)
Содержание (2016)
Базаров Б. М. - Mорфофизиологическoй особенности каракульских овец и химико-ботанический состав пастбищных травы, Ражамурадов З. Т. (2016)
Красников Є. В. - Механізм державного оборонного замовлення у США (2016)
Suray I. - Political and administrative leadership in executive system of Ukraine: features and appointments (2016)
Набиев Ш. И. - "Узбек" — сам себе князь или "Угузбек" — князь огузов?, Умарова Г. Ш. (2016)
Искандаров Т. - Гигиенические нормативы нового дефолианта хлопчатника "УзДЕФ-К" в объектах окружающей среды и пищевых продуктах, Романова Л. Х., Искандарова Г. Т. (2016)
Искандарова Ш. Т. - Безопасное водоснабжение — профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, Искандарова Г. Т. (2016)
Щуров В. А. - Влияние внутриутробной задержки роста плода на динамику постнатального развития детей, Мурадисинов С. О., Холодков В. А., Сафонова А. В. (2016)
Ananko T. V. - Professional education and its place in vocational guidance of students of secondary schools in Ukraine (2016)
Кравченко Л. М. - Маркетинговий підхід у професійній підготовці майбутнього менеджера індустрії дозвілля, Яремака Н. С. (2016)
Соснин Э. А. - Практическая значимость создания курса лекций "методы решения научных, технических и социальных задач", Гольцова П. А. (2016)
Гулак О. В. - Тавистокская модель наблюдения за младенцем как фактор развития профессиональной идентичности психолога (2016)
Щербан Т. Д. - Психологічні детермінанти спілкування у процесі навчання у ВНЗ, Гоблик В. В. (2016)
Лісова С. В. - Іміджева стратегія ведучої українських телевізійних новин (2016)
Масі Н. І. - Теоретичне осмислення тенденцій формування сучасної комунікативної культури суспільства (2016)
Беседина О. А. - Риск жестокого обращения с детьми в российских семьях: по результатам социологического исследования (2016)
Се И. - Проблемы китайской трудовой миграции в Забайкальском крае (2016)
Сидельник Э. А. - Роль техники в современной структуре производства, Шевченко Ю. И. (2016)
Закиров Е. А. - Роботизация опыления растений в сельском хозяйстве, Малёв М. В. (2016)
Козловский А. Н. - Математические модели элементарного и простого объекта изображения на основе контурного анализа (2016)
Микитенко В. И. - Показатель качества изображений в многоканальных оптико-электронных системах с поляризационным каналом, Плави-Ванзос Э. С. (2016)
Ромашко В. Н. - Обобщенная модель деформирования железобетонных элементов и конструкций (2016)
Стрюков Р. К. - Краткий обзор некоторых математических методов решения задачи медицинской диагностики (2016)
Тимошин Ю. А. - Цільове застосування та основні тенденції сумісного впровадження Big Data та IoT, Гохкаленко С. Д. (2016)
Богатирчук А. С. - Визначення концентрації напружень навколо отвору в оболонці, Гузенко С. В. (2016)
Ветлужский А. Ю. - Методы определения параметров локализации электромагнитного излучения в случайной дискретной среде (2016)
Сухарев В. А. - Волновые космические резонансы как предвестники солнечных вспышек, геомагнитных бурь и энергетических катастроф (2016)
Циганкова Г. А. - Аналіз застосування програмних засобів до наукових розрахунків, Гузенко С. В. (2016)
Гриненко М. А. - Історія української філософії як предмет "історико-філософського українознавства" (на основі робіт Вілена Горського) (2016)
Костюк Т. В. - Духовна сфера особистості: простір ціннісної орієнтації (2016)
Тасымбекова С. А. - Топырақтағы мұнай өнімдерінің биодеградациясына биосурфактанттардың әсері (2016)
Бабіна Н. О. - Боротьба з рейдерством в системі управління економічною безпекою сучасного підприємства (2016)
Кулыгина О. И. - Программа количественного смягчения фрс как причина возникновения новых рисков для финансовой системы США (2016)
Ренгольд О. В. - Управления затратами грузового автотранспортного предприятия с использованием налогового менеджмента (2016)
Поддєрьогіна Я. А. - Функціонування фондового ринку України: стан та перспективи розвитку (2016)
Сухорукова М. О. - Глобальна інституалізація як фактор формування національної фіскальної політики (2016)
Умарова Г. Ш. - Роль иностранных инвестиций в развитии национальной экономики (2016)
Мотрук Н. В. - Выделение матриксной металлопротеиназы-2 из нетрансформированной ткани молочной железы женщин (2016)
Бондаренко О. Ю. - Біоморфологічна структура флори лиманів межиріччя Дністер – Тилігул (Україна) (2016)
Васильєва Т. В. - Рослини середземноморського походження в урбанофлорі м. Одеси, Коваленко С. Г., Немерцалов В. В. (2016)
Дармостук В. В. - Лишайники та ліхенофільні гриби заповідного урочища "Недогірський ліс" (Великоолександрівський район, Херсонська область, Україна) (2016)
Кириленко Н. А. - Анатомо-морфологічні особливості стебел та листків плівчастих пшениць Triticum spelta L. та T. dicoccum (Schrank) Schuebl. ), Ружицька О. М., Борисова О. В. (2016)
Слюсаренко О. М. - Мікроміцети ризосфери Salvia splendens L. при внесенні спор Penicillium roseo – purpureum Dierckx, іммобілізованих на анальцимі, Кривицька Т. М., Кулак Ю. О., Ляховецька О. Б. (2016)
Бакума А. О. - Генотипи сучасних миронівських сортів озимої м’якої пшениці за Ppd-a1-, Ppd-b1-, Ppd-d1-генами та їх чутливість до фотоперіоду, Булавка Н. В., Чеботар С. В. (2016)
Гончарова А. І. - Вплив алелів генів короткостебловості на довжину колеоптиля пшениці м’якої в умовах осмотичного стресу, Моцний І. І., Чеботар С. В. (2016)
Топтіков В. А. - Особливості асоціативних зв’язків між негомологічними алелями ген-ензимних систем в різних угрупованнях R. venosa Чорного моря, Тоцький В. М., Алєксєєва Т. Г., Ковтун О. О. (2016)
Говорин И. А. - Межгодовые изменения численности и биомассы мидии Mytilus galloprovincialis Lam. и митилястера Mytilaster lineatus Gmel. в перифитонных поселениях у одесского побережья Черного моря, Шацилло Е. И. (2016)
Герасим’юк В. П. - Мікроскопічні водорості бентосу Хаджибейського лиману (Одеса, Україна), Долінська А. О. (2016)
Філімонов В. М. - Вплив консорціума штамів Lactobacillus plantarum на ростові характеристики паростків салату Lactuca sativa l., Мерліч А. Г., Ліманська Н. В. (2016)
Мельничук О. А. - Факторна структура параметрів ізометричного скорочення ex vivo м'язу Gastrocnemius medialis у лабора-торних щурів з гострою ішемією тазових кінцівок, Швайко С. Є. (2016)
Кір’яков О. Є. - Беотійський союз у Священній війні (2016)
Кагамлик С. Р. - Гомілетичні твори українських православних ієрархів XVII–XVIII ст. (2016)
Гончарова Н. О. - Стипендії як форма дворянської благодійності в південноукраїнських губерніях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Левченко І. - Історичний огляд наукових досягнень членів медичних товариств Півдня України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Мінгазутдінова Г. І. - Формування поняття Центральної Азії як стратегічного регіону в ХІХ – ХХ ст. та її історико–географічні характеристики (2016)
Мусіяченко О. С. - Музично–концертне життя Києва у кінці ХІХ ст. на сторінках газети "Жизнь и искусство" (2016)
Чирук С. В. - Шлюбність в лютеранських колоніях Південної України ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Барановська Н. М. - Проблеми та підходи до питань українського державотворення в історико–політичній та культурній спадщині періоду Національної революції 1917 – початку 1918 років (2016)
Лаврут О. О. - Відлуння Закону "Про зміцнення зв’язку школи із життям і подальший розвиток системи народної освіти в Українській РСР" в Українській РСР: досвід перших років (2016)
Чирко Б. В. - Структура спеціалізованих органів радянської влади та організація їхньої роботи із запровадження українізації та забезпечення запитів національних меншин України (1920 – початок 1930–х років) (2016)
Давидюк Р. П. - Українська політична еміграція і розвиток кооперації у Волинському воєводстві (1921–1926 рр.) (2016)
Розовик О. Д. - Участь ходаків Волині у виборі земельних ділянок для переселення на південь України (1920–ті – початок 1930–х рр.) (2016)
Бондаренко В. Г. - Ідея "Казакии" в ідеології козаків–націоналістів (1927–1987 рр.) (2016)
Карпенко А. А. - Документи НТШ у Львові як джерело до дослідження історії публікації "Гуцульщини" Володимира Шухевича (2016)
Терновський А. М. - Винищувальні батальйони на Дніпропетровщині (осінь 1943 – зима 1944 років) (2016)
Марчук О. А. - Кількісно–якісний показник педагогічних кадрів в повоєнне двадцятиріччя (1945–1965 рр.) (2016)
Лук’яненко О. В. - Велика і мала політика у відображенні освітянської преси УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.2) (2016)
Красько О. І. - Іn memoria: стилістика та емотивність меморіальних спогадів про істориків Харківського університету другої половини ХХ ст. (2016)
Гергель Ю. В. - Взаємодія України та Сирії у політичній сфері у 1991 – першій половині 2011 рр. (2016)
Кругляк Д. М. - Дискусії щодо прийняття закону "Про місцеве самоврядування в Україні" (1996–1997 рр.) (2016)
Барвінська П. І. - Воєнно–історичні музеї та "подолання" минулого у Федеративній Республіці Німеччині (за матеріалами проекту "Репрезентації та функціоналізація історії в Україні та Німеччині. Пам’ять і пам’яткова культура в демократичному суспільстві") (2016)
Бойко Ю. О. - Енциклопедія Сучасної України – основний науковий проект Інституту енциклопедичних досліджень НАН України (2016)
Корсак Р. В. - Розвиток туризму в Україні (початок ХХІ ст.), Фуртій В. В. (2016)
Буц М. А. - Наукові пошуки академіка В. І. Скока в галузі фармакології (2016)
Апостол М. В. - Внесок академіка М. В. Зубця в становлення Національної академії аграрних наук України (2016)
Муха Д. І. - Наукова та трудова діяльність П. О. Христюка в еміграційний період (2016)
Калитвянська В. Л. - Основні напрямки науково–дослідницької роботи В. Данилова за 1957–1968 рр. (2016)
Яцентій Б. Р. - Діяльність О. Т. Калачикова як керівника Центральної агрохімічної лабораторії (2016)
Вожегова Р. А. - Значення галузі насінництва в розвитку сільського господарства, Клубук В. В. (2016)
Садовнік О. В. - Бої за Бендери у червні 1992 року як кульмінація Придністровського збройного конфлікту 1989–1992 рр. (2016)
Бака В. О. - Розплата із комуністичним минулим в Чехословаччині напередодні прийняття люстраційного законодавства (січень 1990 – жовтень 1991) (2016)
Юрова Т. М. - Головні убори і взуття та їх роль для військовослужбовців Армії Оборони Ізраїлю в умовах бойових дій ХХІ ст. (2016)
Авшарова И. Н. - "Культ огня" в веровании азербайджанских племен Энеолита и бронзового века (2016)
Азимова С. А. - Земельная и налоговая политика в период правления Шаха Аббаса II (2016)
Гулиев Б. Н. - К описанию архитектуры Азербайджана в периоды Ильханата (по англоязычной историографии) (2016)
Воронкова В. Г. - Саморозгортання організації як складної ієрархічної системи в умовах стохастичності інформаційного суспільства, Максименюк М. Ю. (2016)
Бондар О. В. - Спекулятивне самообґрунтування суб’єктивності: постановка проблеми (2016)
Громова О. В. - Феномен одиночества у античных философов (2016)
Дзьобань О. П. - До питання про сутність суспільного ідеалу (2016)
Дубина О. О. - До проблеми визначення поняття постсекулярного (2016)
Загудаєва О. А. - Особливості трьох підходів до моделювання в юридичній аргументації (2016)
Загурська С. М. - Масова свідомість як засіб утвердження влади (2016)
Іванова Н. В. - Інтенції творчого мислення в трансформаціях середньовічної метафізики: соціально–філософський аспект (2016)
Корсак Ю. К. - Ноотермінологія та успішність дій сучасного людства (2016)
Кохановська М. Г. - Деконструкція як пошук справедливості (2016)
Рябека О. Г. - Вrеxit у дзеркалі провідних тенденцій глобалізації сучасного планетарного світу (2016)
Савицька І. М. - Трансформація свободи як форми обмеженої свідомості в тоталітарному суспільстві, Медведенко Л. К. (2016)
Максюта М. Є. - Рецепції ідей громадянського гуманізму у вітчизняній філософії другої половини XIX – першої третини XX століття, Мала Я. Л. (2016)
Марусіна О. С. - Нонкогнітивність конструктивного постмодернізму (2016)
Маруховська–Картунова О. О. - Логіка та методологічні принципи парадигми трансформації конфліктів (2016)
Марчук О. Т. - Феномени задоволення та страждання в ідейній системі антропології здоров’я східної патристики (Частина II) (2016)
Петриковская Е. С. - Проблема человека в свете риторической ситуации (2016)
Скалацька О. В. - Різноманіття дефініцій концепту "мода" в сучасному соціально–філософському знанні (2016)
Слюсар В. М. - Ненасилля як принцип подолання відкритих форм насилля у період соціальних трансформацій (2016)
Стовпець О. В. - Інститут інтелектуальної власності у відкритому суспільстві: соціально–філософські аспекти (2016)
Тарасюк Л. С. - Цілісність особистості у кореляції з екзистенційними вимірами світогляду (2016)
Чорна Л. В. - Алгоритм зловживання суспільними ідеалами (2016)
Вячеславова Е. А. - О междисциплинарных моделях в эстетике: риторика текста в изобразительном искусстве (2016)
Несправа М. В. - Руйнування всіх досягнень культури та моралі як сутність зла в умовах суспільства споживачів (2016)
Ющенко П. А. - Родинно–спадковий, династичний характер влади руських князів Рюриковичів (2016)
Джалілова О. М. - Поняття символічної генералізації в теорії комунікації за Н. Луманом (2016)
Дойчик М. В. - Гідність генія у філософській творчості А. Шопенгауера (2016)
Карпенко С. Р. - Метафора потока и социальная успешность в концепции М. Чиксентмихайи (2016)
Колотілова Н. А. - Діалектика та риторика в творах Ф. Прокоповича (2016)
Матвієнко І. С. - Державотворчі параметри самовизначення людини у суспільстві та державі (філософські ідеї Жака Марітена) (2016)
Платика Е. С. - Образ дома в творческом наследии К. Бальмонта (2016)
Шкіль С. О. - Наративний світ російського православ’я у риториці Олександра Щіпкова (2016)
Акберов М. Г. - Соображения об изучении Платоновского наследия (2016)
Богород А. В. - Релігієзнавчі аспекти дансо–ритуального термінотворення (2016)
Вергелес К. М. - Самоідентифікація людини і релігійна культура в просторі сучасної глобалізації (2016)
Гончаренко Д. І. - Релігієзнавчий аналіз соціально–економічних проблем у Біблії (2016)
Грицишин В. П. - Соціальна теорія православної теології доби постмодерну (2016)
Христокін Г. В. - Методологія сучасної православної теології та грецька патристика (2016)
Сагуйченко В. В. - Культурні смисли і людинотворчий потенціал безперервної освіти (2016)
Шиндаулова Р. Б. - Ноогуманистический подход в философии образования: теоретико–методологическое обоснование (2016)
Бурак О. С. - Метафізичний вимір освіти як вектор формування особистості (2016)
Похресник А. К. - Філософія освіти про науково–освітні комплекси ХХІ століття (2016)
Цзоу Ченчжан - Відкрита освіта та віртуальний університет: соціально–філософський аналіз проблеми (2016)
Шевчук О. О. - Інформаційне суспільство як чинник трансформації ціннісних засад вищої освіти (2016)
Головка А. А. - Взаємодія громадянського суспільства та держави в умовах сучасних інформаційних викликів (2016)
Колісніченко Р. М. - Глобалістична свідомість в умовах світового демографічного зростання (2016)
Сащук Г. М. - Інформаційне насильство в сучасному суспільстві (2016)
Угрин Л. Я. - Ідентичність і безпека: проблеми співвідношення в контексті соціального конструктивізму (2016)
Хилько М. І. - Пріоритет сталого екобезпечного розвитку (2016)
Ціватий В. Г. - Новітні тенденції в теорії та практиці європейської зовнішньої політики і дипломатії доби раннього нового часу: історико–інституціональний аспект (2016)
Широв М. А. - Еволюція концепції держави постійного нейтралітету (2016)
Лаврук І. М. - Чинники структурної взаємодії у виборчому процесі (2016)
Мордовець М. В. - Сутність політичної участі: теорія та український контекст (2016)
Заславська О. О. - Проблема залученості особистості до процесу формування громадянського суспільства: український контекст (2016)
Остапець Ю. О. - Парламентські вибори в Україні 2012 року: загальнонаціональний та регіональний виміри (2016)
Касьянова М. М. - Проблеми соціально–психологічної адаптації українських мігрантів у країнах Східної Європи кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2016)
Заболотна М. Ф. - Вплив громадянського суспільства на вибір інтеграційного курсу на прикладі України та Латинської Америки (2016)
Вонсович О. С. - Варшавський саміт НАТО – 2016: нові підходи щодо забезпечення європейської безпеки (2016)
Граціотова В. І. - Політична практика мультикультуралізму у Німеччині (2016)
Махотіло К. В. - Поетапний синтез зростаючої модульної нейронної мережі для регулятора температури теплоносія на ТЕЦ (2016)
Перебинос А. Р. - Застосування державних норм та стандартів в процесі моніторингу пошкоджень дерев’яних конструкцій в НМНАПУ "Пирогів" (2016)
Дячок В. В. - Очищення стічних вод виробництва харчових олій, Гуглич С. І., Мараховська А. О. (2016)
Олійник А. П. - Комплексна математична модель забруднення ґрунтів внаслідок реалізації технологічних процесів в нафтогазовій промисловості, Мороз А. А. (2016)
Березюк О. В. - Моделювання поширеності компостування як методу поводження з твердими побутовими відходами, Березюк Л. Л. (2016)
Зянько В. В. - Роль внутрішнього контролю в процесі управління підприємством, Тесьолкіна А. О. (2016)
Лесько О. Й. - Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств за сучасних умов, Причепа І. В. (2016)
Сердюк В. Р. - Актуальність формування інвестиційного клімату та залучення інвестицій в Україну (на прикладі Вінницької області) (2016)
Лесько О. Й. - Дерегуляція підприємницької діяльності та покращення умов ведення бізнесу в Україні, Глущенко Л. Д., Мещерякова Т. К. (2016)
Мокін О. Б. - Модифікація методу ідентифікації моделей оптимального руху гібридного автомобіля з непрацюючою системою електропривода для випадку, коли, досягнувши кінцевого пункту, автомобіль продовжує рух, Мокін Б. І., Лобатюк В. А. (2016)
Журахівський А. В. - Імпульсний опір заземлення опор повітряних ліній та його вплив на надійність грозозахисту, Ліщак І. В., Бінкевич Т. В. (2016)
Танкевич Є. М. - Підвищення точності вимірювальних каналів напруги систем керування електроенергетичних об’єктів, Яковлєва І. В., Варський Г. М. (2016)
Граняк В. Ф. - Компенсаційний метод та засіб вимірювання різниці фаз високочастотних електромагнітних сигналів, Кухарчук В. В. (2016)
Стогній Б. С. - Моделювання електромагнітних процесів в групах високовольтних трансформаторів струму, Сопель М. Ф., Паньків В. І., Танкевич Є. М. (2016)
Михайлюк О. Б. - Задачі, що потребують розв’язання при використанні асинхронних генераторів на електростанціях відновлювальної енергетики (2016)
Аветісян О. В. - Розробка та застосування віртуальних ієрархічних структур для моделювання режимів, навчання і тренажу персоналу ОЕС України, Гурєєв В. О., Сангінова О. В. (2016)
Марченко І. О. - Визначення впливу кольорової характеристики об’єкта на оперативність роботи алгоритму Віоли–Джонса на прикладі локалізації облич, Петров С. О., Лисак Н. В. (2016)
Штовба С. Д. - Аналіз наукометричних індикаторів для оцінювання здобутків вченого, Штовба О. В. (2016)
Штовба С. Д. - Навчання нечіткого класифікатора з урахуванням лише головних конкурентів, Галущак А. В. (2016)
Бойків М. В. - Зміна тривалості реакції водіїв протягом доби залежно від їх функціонального стану (2016)
Митко М. В. - Визначення доцільності створення виробничих підрозділів з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів (2016)
Шевчук Є. І. - Визначення закону зміни сили, що діє на заготовку зі сторони деформувального ролика під час ротаційної витяжки осесиметричних деталей, Шевчук К. І., Сивак І. О. (2016)
Пристая О. Д. - Практична підготовка фахівців для деревообробної галузі: дуальний формат, Врублевська О. В. (2016)
Головченко О. М. - Інноваційні технології в навчанні енергетиків, Нанака О. М. (2016)
Єлисєєва Л. В. - Проблеми та перспективи національної боргової безпеки в контексті європейського досвіду, Яковець Л. С. (2016)
Лантух І. В. - До питання про роль вітчизняної банківської системи в модернізації сільськогосподарського сектору економіки наприкінці ХІХ–початку ХХ ст. (2016)
Носик О. М. - Інноваційний розвиток та його особливості в умовах постіндустріальних суспільних трансформацій (2016)
Мішин Ю. Р. - Інтелектуальна власність як складова інтелектуального капіталу в постіндустріальній економіці, Паустовська Т. І. (2016)
Азаренкова О. В. - Функціонування енергетики в сучасному світі (2016)
Бєлялов Т. Е. - Міжнародний бізнес у контексті національних вимірів, Несенюк Є. С. (2016)
Варшавська Н. Г. - Детермінанти формування системи міжнародної конкурентоспроможності (2016)
Горіна Г. О. - Соціально-економічні аспекти розвитку ринку туристичних послуг країн ЄС (2016)
Ємельянова Л. О. - Євроінтеграційні процеси та розвиток фондового ринку в країнах Центральної та Східної Європи (2016)
Кулаковський К. О. - Сутність та глобальні детермінанти трансформації міжнародного економічного порядку (2016)
Пробоїв О. А. - Подолання економічного колапсу шляхом участі України в міжнародному економічному співробітництві (2016)
Резнікова Н. В. - Проблема економічного розвитку та зростання в контексті подолання глобальних асиметрій, Іващенко О. А. (2016)
Мартинович Д. Є. - Інституційне забезпечення державної допомоги в Україні в контексті угоди про асоціацію з ЄС (2016)
Пинда Ю. В. - Удосконалення механізму інституціонального забезпечення розвитку будівельного сектора економіки України (2016)
Присяжнюк А. Ю. - Експлікація складності економічних систем (2016)
Романова Т. В. - Оптимізація структури економіки як чинник зростання конкурентоспроможності держави в умовах інтеграційних процесів (2016)
Деренська Я. М. - Створення офісу управління проектами в умовах фармацевтичного виробництва (2016)
Дикань В. Л. - Обеспечение конкурентоспособности железнодорожного транспорта как основной составляющей его экономической безопасности, Воловельская И. В. (2016)
Євтушенко В. А. - Стратегія інституціоналізації соціальної відповідальності в організації, Шуба Т. П. (2016)
Журило В. В. - Специфіка формування технологічної культури споживання на сучасному етапі розвитку українського суспільства (2016)
Зайцева Л. О. - Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємств легкої промисловості (2016)
Заїнчковський А. О. - Науково-теоретичні аспекти сутності понять "ефективність" та "результативність" в управлінні підприємствами (2016)
Зигрій О. В. - Вплив ризиків та загроз на стан фінансово-економічної безпеки підприємств (2016)
Ігнатишин М. В. - Оцінка ризику збитку підприємства та достовірності очікуваного прибутку, Ігнатишин М. І. (2016)
Ільченко Н. Б. - Концептуальні підходи до формування логістичної стратегії підприємством торгівлі (2016)
Колодяжна І. В. - Інноваційні підходи до розвитку підприємств харчової промисловості як умова сталого економічного зростання (2016)
Кузьміна О. В. - Структурний аналіз розвитку промислових підприємств України з позиції їхньої збалансованості (2016)
Лемішовський В. І. - Збалансована система показників як інструмент формування контролінгу машинобудівного підприємства (2016)
Лизунова О. М. - Вплив розвитку виробничого потенціалу та соціальної політики на стратифікаційні процеси в Україні, Цвєтнова О. В. (2016)
Македон В. В. - Упровадження методу аналізу ієрархій для визначення пріоритетності факторів ризику угод корпоративних злиттів та поглинань, М’ячин В. Г. (2016)
Пастушенко А. І. - Сучасні тенденції збільшення прибутку сільськогосподарських підприємств (2016)
Poberezhets A. V. - Forming analytical tools for objective performance assessment industrial enterprises (2016)
Продіус О. І. - Упровадження системи контролінгу на підприємстві: стандартні помилки та шляхи вирішення, Лацина С. А. (2016)
Данило C. І. - Структурно-функціональний аналіз інституційно-економічного механізму регіональної політики розвитку роздрібної торгівлі (на прикладі Закарпатської області) (2016)
Коломицева О. В. - Прогнозування конфліктів інтересів економічних суб’єктів для ефективного формування оптимальної територіальної організації закладів загальної середньої освіти (2016)
Андрощук І. В. - Основні напрямки екологізації економіки міста Луцька як фактор сталого розвитку, Дубинчук Л. І. (2016)
Кубатко О. В. - Енергетична вразливість еколого-економічних систем при цінових ресурсних флуктуаціях (2016)
Геращенко І. М. - Модель гармонізації рівня конкурентоспроможності людських ресурсів та підприємства на ринку праці (2016)
Маркова Н. С. - Формування сталого професійного розвитку працівників (2016)
Алексеєнко Л. М. - Інституційні імперативи забезпечення фінансової безпеки розвитку ринків капіталу та нерухомості, Карпа І. С. (2016)
Гуменюк О. Г. - Сиcтема оцінки ризиків митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2016)
Дем’янчук О. І. - Інноваційні методи управління місцевими бюджетами України (2016)
Дехтяр Н. А. - Оцінка фінансової стійкості підприємства із застосуванням методів економіко-математичного моделювання, Дейнека О. В., Черніговець К. В. (2016)
Краснова І. В. - Інституційно-функціональна структура банківського сектору України (2016)
Больботенко І. В. - Напрями реформування макроекономічних рамкових умов аудиторської діяльності в Україні (2016)
Вакун О. В. - Економічна сутність обліково-аналітичного забезпечення системи управління підприємством (2016)
Єршова Н. Ю. - Роль обліково-калькуляційного інструментарію стратегічного управлінського обліку в управлінні витратами промислових підприємств (2016)
Кобець С. П. - Застосування теорії графів для оптимального управління економічними об’єктами, Скрильник І. І. (2016)
Антоненко І. - Круїзний туризм в Україні: тенденції та перспективи розвитку, Мельник І. (2016)
Ейтутіс Г. - Продуктивність вагона – комплексний показник використання вантажних вагонів ПАТ "Укрзалізниця", Зіць О. (2016)
Шевчук В. - Тенденції розвитку системи рефінансування банків України (2016)
Котенко Т. - Діагностика соціальної результативності національної сфери рекреації та туризму (2016)
Яковлєв А. - Засоби визначення ефективності від створення й реалізації наукоємної продукції (2016)
Бойко В. - Безпека атмосферного повітря як складова екологічної безпеки прикордонних регіонів Західної України (2016)
Мозаїка першого кварталу 2016 (2016)
Лехан В. М. - Резерви підвищення ефективності використання ліжкового фонду терапевтичного профілю, Крячкова Л. В., Волчек В. В., Росточило С. С., Борвінко Е. В., Кий–Кокарєва В. Г. (2016)
Gorbenko O.V. - The role of patients and patient community in value-based assessment of health technologies and decision-making processes within healthcare (2016)
Шевченко М.В. - Об’єднання фінансових ресурсів і закупівля медичних послуг: міжнародний досвід і українські реалії (2016)
Myronyuk І. S. - Mathematical prediction of the number of officially registered HIV-positive people in the region as a tool for planning expenses in different directions of epidemic counteraction, Mulesa О. Yu. (2016)
Ященко Ю. Б. - Фінансова децентралізація в системі охорони здоров?я, Шевченко М. В. (2016)
Слабкий Г. О. - Соціально-економічні аспекти формування здорового початку життя дітей (аналітичний огляд наукової літератури), Ковальова О. М. (2016)
Потокій Н. Й. - Оцінка доцільності впровадження в Закарпатській області ранньої діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, Миронюк І. С. (2016)
Слабкий В.Г. - Визначення термінів в економіці охорони здоров’я (2016)
Шафранський В. В. - Основи Європейської політики і стратегія для ХХІ століття: стратегічне керівництво в інтересах здоров’я, Слабкий Г. О., Качала Л. О. (2016)
Ярош Н. П. - Нормативно-правове регулювання розвитку стандартизації у сфері охорони здоров’я населення України (2016)
Пінчук І. Я. - Якісно нова функціонально-організаційна система психіатричної допомоги в межах проведення реформування системи охорони здоров’я України: організаційно-правовий аспект (2016)
Рудий С. А. - Порівняння структурних елементів управління систем охорони здоров’я окремих країн Європи та України, Гук А. П. (2016)
Красовський К. С. - Аналіз політики щодо тютюнових акцизів в Україні у 2013–2016 роках з точки зору охорони здоров’я (2016)
Ціборовський О. М. - Приказна медицина в Київській губернії: кроки розвитку, Сорока В. М. (2016)
Богомолець О. В. - Онтологічний статус культурного простору села (2016)
Goncharenko М. - The philosophical and ideological understanding of human development and the formation of his health (2016)
Соловій Р. П. - Проповідь як прогресивний діалог (2016)
Сошніков А. О. - Знак Посейдона над країною замріяних янголів: сучасні обриси української національної ідеї (2016)
Семікін М. О. - Наука на терезах світогляду і культури (2016)
Маркозова О. О. - "Фарца": фрейм, що ламає стереотипи про радянську людину (2016)
Чугай О. М. - Економічний гуманізм у філософсько-антропологічному вимірі глобалізації (постановка проблеми) (2016)
Ігнатко В. С. - Знаряддя праці та техніко-технологічні чинники зміни контурів життєвого простору людини (2016)
Єрахторіна О. М. - Чинники та механізми особистісного самовдосконалення (на прикладі біографічного проекту Малали Юсуфзай) (2016)
Богун К. М. - Онтології літературних казок першої половини ХХ ст. в контексті антифобіального дискурсу (2016)
Куліш Ю. О. - Протидія міфологізації історичної пам’яті в контексті національної і державної ідентифікації особистості (2016)
Радіонова І. О. - Ризики освітньої нерівності у добу креативності як національна загроза: теоретичні розвідки (2016)
Скубашевська О. С. - Масова відкрита онлайн освіта як можливість навчання протягом життя (2016)
Попова І. В. - Поняття і структура екологічного виховання особистості в системі виховної діяльності (2016)
Комаха Л. Г. - Смисл та істинність знання в аргументах "натуралістичної епістемології" У. Куайна (2016)
Сагуйченко В. В. - Родина і школа: перспективи взаємодії у нових соціокультурних контекстах (2016)
Дроботенко М. О. - "Ментальна карта" як дидактичний прийом викладання філософії (2016)
Войдило Я. - Основні напрями підвищення ефективності гуманітарної підготовки інженерних кадрів (2016)
Готько Н. В. - Проблеми гуманітаризації глобального розвитку та світоглядні "мовно-раціональні" засади стратегій просвітництва і суспільного виховання (2016)
Шамрай В. В. - Криза демократії і сингулярність (2016)
Байрачний В. О. - Концептуальні та онтологічні основи соціального простору (2016)
Фандеева А. К. - Особенности социальной идентификации в интернет-пространстве (2016)
Титут (2016)
Содержание (2016)
Большова О. В. - Рівень С-реактивного білка в плазмі крові молодих дорослих із соматотропною недостатністю, що виникла в дитинстві, Ткачова Т. О., Вишневська О. А. (2016)
Кияк Ю. Г. - Кальцифікація й апоптоз клітин крові як маркер наявності, тяжкості і прогресування ішемічної хвороби серця у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу: ультраструктурні та цитологічні дослідження, Когут М. А., Андрушевська О. Ю., Когут Л. М., Кияк Г. Ю., Барнетт О. Ю. (2016)
Поворознюк В. В. - Дефіцит та недостатність вітаміну D у жителів Буковини та Прикарпаття, Паньків І. В. (2016)
Думанский Ю. В. - Кальцитонин, остеокальцин и остеопонтин при раке легкого, Степко В. А., Синяченко О. В., Такташов Г. С., Гомозова Е. А. (2016)
Савустьяненко А. В. - Терапия первичного гипотиреоза α-липоевой кислотой. Обзор результатов исследований (2016)
Комиссаренко Ю. И. - Аутоиммунные нарушения при эндокринной патологии. Новый взгляд на диагностику и менеджмент. По материалам 18th European Congress of Endocrinology (Munich, May 2016), Бобрик М. И. (2016)
Процюк О. В. - У фокусі глімепірид: деякі аспекти використання оригінальних та відтворених препаратів (2016)
Тлустова Т. В. - Радіологічні обстеження: що необхідно знати ендокринологу (2016)
Полторак В. В. - Новый базальный инсулин Тожео Солостар: увеличенный терапевтический потенциал для контроля дисгликемии при сахарном диабете (2016)
Рыкова О. В. - Недостаточность лютеиновой фазы: лабораторные аспекты диагностики. Мнение практического комитета Американского общества репродуктивной медицины (American Society for Reproduction Medicine) (2016)
Паньків В. І. - Вивчення ефективності препарату Вазонат у комплексному лікуванні хворих на цукровий діабет 2-го типу (2016)
Ніжинська-Астапенко З. П. - Клініко-діагностичні аспекти діабетичного кетоацидозу, Власенко М. В. (2016)
Синяченко О. В. - Гонартроз и коксартроз на фоне сахарного диабета, Ермолаева М. В., Головкина Е. С., Такташов Г. С., Гейко И. А. (2016)
Урманова Ю. М. - Нейровизуализационная характеристика гигантских аденом гипофиза в зависимости от механического фактора, Алимова К. Б. (2016)
Алимова К. Б. - Клинико-гормональная характеристика больных с гигантскими образованиями хиазмально-селлярной области, Урманова Ю. М. (2016)
Войтенко В. В. - Можливості комплексного медикаментозного лікування при комбінованих травмах гортанних нервів у тиреоїдній хірургії, Паламарчук В. О. (2016)
Гончарова О. А. - Пути совершенствования профилактики послеродового тиреоидита (обзор и собственные данные) (2016)
Милославський Д. К. - Сучасні погляди на лікувально-профілактичне харчування та найбільш ефективні європейські дієти при метаболічному синдромі та його компонентах, Коваль С. М., Снігурська І. О., Божко В. В., Щенявська О. М. (2016)
Астапенко З. П. - Синдром Нельсона: питання та відповіді (клінічний випадок), Власенко М. В., Гуріна Н. І. (2016)
Ляшук П. М. - Випадок синдрому Паскуаліні, Ляшук Р. П. (2016)
Присяжнюк І. - Проблеми визначення завдань кримінального провадження (2016)
Толочко О. - Гуманізація сучасної моделі кримінального процесу України (2016)
Бевзюк І. - Етапи формування управлінської команди в місцевій прокуратурі (психологічні аспекти) (2016)
Богатирьова О. - Особливості прокурорського нагляду за додержанням законів при наданні психіатричної допомоги (2016)
Севрук О. - Інтерес як предмет прокурорського представництва за новим Законом України "Про прокуратуру" (2016)
Козьяков І. - Принципи постійної професійної підготовки прокурорів (2016)
Туркот М. - Військова складова національної безпеки України" (2016)
Дьомін Ю. - Шляхи підвищення ефективності боротьби з корупцією (2016)
Сеник В. - Інша оплачувана діяльність як складова обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, Загиней З. (2016)
Кузнецов В. - Проблеми визначення малозначності діяння у правозастосуванні, Кузнецова Л. (2016)
Арушанян К. - Прокурор у кримінальному провадженні з перегляду ухвал, постановлених на стадії виконання судових рішень (2016)
Козій В. - Преюдиціальність судових рішень при застосуванні виділення кримінальних проваджень у законодавстві України (2016)
Мозгова В. - Законодавче вирішення проблеми допиту в суді неповнолітніх, які постраждали від сексуального насильства (2016)
Сапін О. - Процесуальна діяльність прокурора під час відкриття матеріалів іншій стороні (2016)
Столітній А. - Особливості використання інформаційних технологій при здійсненні кримінального переслідування в англо-американській правовій системі (2016)
Турлова Ю. - Організація роботи органів прокуратури у сфері ювенальної юстиції: досвід окремих зарубіжних країн, Одуденко В. (2016)
Єрмак О. - Кримінально-правова характеристика спеціальної конфіскації (2016)
Пилипенко І. - Відповідність криміналізації самоправства загальним принципам її здійснення (2016)
Чернієнко А. - Відстрочка виконання вироку військовослужбовцеві або військовозобов’язаному на період проведення антитерористичної операції (2016)
Онищенко В. О. - Сучасні засади комерціалізації інноваційних технологій, Комеліна А. А. (2015)
Филюк Г. М. - Бар’єри на шляху інноваційного розвитку вітчизняних промислових підприємств та їх подолання (2015)
Брижань І. А. - Формування стратегії підвищення конкуренто-спроможності підприємства: методика та практика, Чевганова В. Я. (2015)
Геращенко І. О. - Управління ефективністю використання основних засобів, Стрижко О. А. (2015)
Мокляк М. В. - Маркетинг інновацій як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості України в кризових умовах, Попова Ю. М., Нелень Л. Ф. (2015)
Прохорова В. В. - Формування економічного потенціалу підприємства: теоретичний аспект, Тарасюк Д. С. (2015)
Ґудзь П. В. - Оцінювання ефективності регіонального проекту (2015)
Гришко В. В. - Регіональні чинники сталого розвитку регіону (2015)
Chychkalo-Kondratska I. - Conceptual principles of implementing investment marketing in the industry of Ukraine’s regions, Buriak A. (2015)
Дубіщев В. П. - Сучасні проблеми розвитку земельних відносин: регіональний аспект (2015)
Chekhov S. А. - Functioning of the market of soybean in Ukraine (2015)
Маловичко С. В. - Тенденції та перспективи розвитку електронної торгівлі в Україні (2015)
Ptashchenko L. O. - The antimonopoly policy of regulating anticompetitive concerted actions in the goods markets, Rudych O. A. (2015)
Чепурний О. В. - Пріоритети розвитку Полтавського регіону в контексті забезпечення соціальної безпеки (2015)
Komelina O. V. - Economic insecurity of households as a key indicator in estimating economic security of the country, region, city, Pluzhnyk A. W. (2015)
Кулінська А. В. - Систематизація підходів до оцінювання боргової безпеки та її складових елементів в Україні (2015)
Білик Р. В. - Інституціональне забезпечення економічної безпеки регіонів України (2015)
Сотник І. М. - Теоретико-концептуальні засади організаційно-економічного механізму управління екологічно збалансованим ресурсозберігаючим розвитком регіону, Кулик Л. А. (2015)
Мельник Л. Г. - Предпосылки развития социально-экономических систем на основе смарт-инноваций в условиях "зеленой" экономики, Шкарупа Е. В., Шкарупа И. С. (2015)
Корнилюк Р. В. - Банківська паніка в Україні: причини, динаміка, наслідки (2015)
Shynkarenko R. - Evaluating of national agricultural holdings’ working capital, Kornyliuk A. (2015)
Худолій Ю. С. - Особливості сучасної концепції управління капіталізацією банків в Україні (2015)
Погорелов Ю. С. - Організація внутрішньо-господарського контролю на промислових підприємствах, Миронова Ю. Ю., Мазурьонок В. В. (2015)
Андрушків Б. - Роль освіти в організації використання європейських підходів до забезпечення сталого розвитку економіки у постконфліктний період, Кирич Н., Мельник Л., Погайдак О. (2016)
Антонюк В. П. - Проблема бідності та соціальні ризики для розвитку України (2016)
Вишневський О. С. - Проблеми стратегічного управління соціально-економічним розвитком України з урахуванням процесів децентралізації (2016)
Войт С. М. - Активізація трудового творчого потенціалу через інтелектуальний капітал, Холод С. Б. (2016)
Гриценко С. І. - Цифровий маркетинг – нова парадигма розвитку освітніх кластерів в умовах глобалізації (2016)
Драчук Ю. З. - Порівняльний аналіз розвитку інноваційного потенціалу промисловості в регіонах України, Трушкіна Н. В. (2016)
Дубницький В. І. - Парадигма функціонування ринкових процесів в умовах трансформації регіонів, Федулова С. О. (2016)
Жихаревич В. В. - Розв’язання задачі маршрутизації з використанням модифікованого мурашино-клітинно-автоматного алгоритму, Мацюк Н. О. (2016)
Зайцев В. Є. - Використання інтелектуальної власності як основа ефективної інноваційної діяльності та підвищення конкурентного потенціалу підприємств (2016)
Іванов С. В. - Оцінка перспектив неоіндустріальної модернізації промислового регіону, Котов Є. В. (2016)
Кравченко С. И. - Оптимизация конкурентоспособности инновационного проекта в условиях стратегической синергетизации, Квилинский А. С. (2016)
Кучерова Г. Ю. - Податковий сертифікат — фінансова альтернатива стратегічного розвитку оподаткування на місцевому рівні (2016)
Лернер Ю. И. - Основные методологические подходы к оценке финансового состояния банковской структуры (2016)
Новак І. М. - Соціальні інновації на ринку праці: флексибілізація та прекаризація зайнятості в Україні (2016)
Осадча Н. В. - Теорія організації як основа формування засад самоменеджменту, Літовченко Б. В. (2016)
Падерін І. Д. - Механізм стратегічного управління ефективністю підприємств малого та середнього бізнесу регіону, Новак Є. Е. (2016)
Перебийніс В. І. - Техніко-технологічне забезпечення конкурентоспроможності на засадах енергетичного менеджменту, Федірець О. В., Гавриш В. І. (2016)
Підоричева І. Ю. - Модернізація економіки: теоретичний аспект (2016)
Сердюк О. С. - Методичні підходи до реструктуризації державного сектору вугільної галузі (2016)
Сидорчук О. Г. - Механізми залучення соціальних ресурсів громадянського суспільства у контексті забезпечення соціальної безпеки України (2016)
Солоха Д. В. - Маркетингові важелі екологізації експортоорієнтованого сегменту збуту продукції металургійних підприємств України (2016)
Ткаченко А. М. - Формування цін і тарифів на електроенергію та їх застосування для обґрунтування енергозберігаючих заходів, Бобровникова Р. Г. (2016)
Трохимець О. І. - Систематизація факторів впливу на формування цін на цукор як соціально-орієнтовний продукт харчування в Україні (2016)
Філіпішина Л. М. - Особливості оцінки виробничого потенціалу промислових підприємств, Жувагіна І. О. (2016)
Харазішвілі Ю. М. - Соціо-еколого-економічний розвиток регіонів з позицій економічної безпеки (на прикладі Донецької області) (2016)
Шевченко А. І. - Моніторинг транспортної інфраструктури у забезпеченні економічної безпеки України (на прикладі залізничного транспорту) (2016)
Шелеметьєва Т. В. - Формування механізму підвищення ефективності діяльності промислового підприємства, Маляр Е. М. (2016)
Шинкарюк О. В. - Глобальные и национальные оценки инноваций и развития человеческого капитала, Столяров В. Ф., Островецкий В. И. (2016)
Юріна Н. О. - Діяльність суб’єктів підприємництва України: статистична складова (2016)
Якубовський М. М. - Модернізація економіки промислових регіонів: спроба концептуалізації, Ляшенко В. І. (2016)
Макогон Ю. В. - Причины и факторы экономического кризиса в Украине в условиях военно-политического кризиса на востоке страны (2016)
Носова О. В. - Влияние притока прямых иностранных инвестиций на экономический рост (2016)
Білопольський М. Г. - Концептуальні засади економічної програми щодо виходу України з кризи, Волошин В. С., Кленін О. В. (2016)
Звіт президії АЕН України на щорічних загальних зборах 13-14 травня 2016 р. (2016)
Постанова (проект) загальних зборів Академії економічних наук України по звіту Президії про роботу АЕН України з 23 травня 2015 р. по 13 травня 2016 p. (2016)
Орієнтовний зміст монографії (проект) "Чи потрібна промисловість Україні майбутнього?" (2016)
До 80-річчя з дня народження та 45-річчя наукової діяльності доктора економічних наук, професора, академіка-засновника Академії економічних наук України Кукурудзи Івана Івановича (2016)
Пам’яті Першого віце-президента Академії економічних наук України, заслуженного діяча науки и техніки України, доктора економічних наук, професора, завідуючого кафедрою інвестиційного менеджменту Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Аптекаря Савелія Семеновича (2016)
Пам’яті академіка-засновника Академії економічних наук України, доктора економічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Гриньової Валентини Миколаївни (2016)
Пам’яті відомого вченого і патріота України Леоніда Лазаровича Стариченка (2016)
Титул, зміст (2016)
Гаркава В. В. - Основні педагогічні технології при викладанні курсу "Цитологія, гістологія, ембріологія" в Сумському національному аграрному університеті (2016)
Зажарська Н. М. - Вміст імуноглобулінів G у козиному молоці, Блискавка К. Ю. (2016)
Брошков М. М. - Вікові зміни відносної кількості розеткоутворюючих нейтрофілів, лейкоцитарного Т-індексу та Т\В-індексу у собак, Смолянінов Б. В., Кадонська В. В. (2016)
Сотніченко М. А. - Динаміка кількості тромбоцитів крові свиней різних типологічних особливостей вищої нервової діяльності за умов технологічного стресу, Поліщук М. С., Кладницька Л. В., Карповський В. І. (2016)
Ніщеменко М. П. - Дослідження вмісту деяких вітамінів в яйцях перепілок за впливу комплексу незамінних амінокислот в поєднанні з вітаміном Е, Саморай М. М., Порошинська О. А., Стовбецька Л. С. (2016)
Кладницька Л. В. - Отримання культури стовбурових клітин із жирової тканини собаки, Мазуркевич А. Й., Величко С. В., Жигунова О. В. (2016)
Камбур М. Д. - Вплив синтетичного DL-метіоніну на рубцеву ферментацію та секретоутворюючу функцію молочної залози корів, Замазій А. А. (2016)
Назарук Н. В. - Вплив метіфену та вітаміксу SE на рівень вітамінів А і Е у крові бичків за нітратно-кадмієвого навантаження, Гутий Б. В., Мурська С. Д., Гуфрій Д. Ф. (2016)
Водоп’янова Л. А. - Зберігання клітин кісткового мозку собак (2016)
Плюта Л. В. - Добова динаміка використання натрію тканинами молочної залози корів у період спаду лактаціі (2016)
Приходченко В. О. - Динаміка активності ферментів гліколізу в постнатальному онтогенезі бройлерів, Гладка Н. І. (2016)
Лайтер-Москалюк С. В. - Лабораторні дослідження дослідних варіантів кислотного мийно-дезінфікуючого засобу для санітарної обробки доїльного устаткування, Кухтин М. Д., Перкій Ю. Б. (2016)
Горюк Ю. В. - Контамінація стафілококами сметани "домашнього" виробництва, яка реалізується на агропродовольчих ринках міст Тернополя та Кам’янця-Подільського, Кухтин М. Д., Перкій Ю. Б. (2016)
Яценко І. В. - Визначення віку і статі великої рогатої худоби за інфрачервоними спектрами поглинання тіла озоленої нижньощелепної кістки в аспекті судово-ветеринарної експертизи, Шевченко К. О., Гетманець О. М. (2016)
Скляр І. О. - Санітарний стан доїльного обладнання та його вплив на розповсюдження субклінічного маститу корів, Фотіна Т. І., Скляр О. І. (2016)
Назаренко С. М. - Бактерицидна активність діоксиду хлору на тест-об’єктах відносно польових ізолятів культур мікроорганізмів (2016)
Салата В. З. - Деякі мікробіологічні дослідження мийно-дезинфікуючого засобу "Сан-актив" для санітарної обробки на м’ясопереробних підприємствах (2016)
Данілова І. С. - Вимоги щодо території та проектування приміщень лабораторій в установах, які працюють зі збудниками III-IV групи патогенності, Рисований В. І., Тонкошкур Т. І., Максуль Т. Є., Богородицький В. В., Гаєва О. А., Звєрєва Н. В. (2016)
Фотін А. І. - Ефективність дезінфектантів для знезараження шкірного покриву тварин, Бабарук А. В., Улько Л. Г. (2016)
Ткаченко О. А. - Зернисті некислотостійкі форми у біологічному циклі розвитку дисоціативних M. bovis, Алексєєва Н. В., Зажарський В. В. (2016)
Романишина Ю. Р. - Ідентифікація нового виду хламідій в Україні, Скрипник В. Г., Скрипник А. В. (2016)
Пінчук Н. Г. - Виявлення коагулазної активності в Erysipelothrix Rhusiopathiae, Колеснікова К. Ю. (2016)
Дерябін О. М. - Випробування специфічності ПЛР тест-системи "Campylobacter spp.-ПЛР-ТЕСТ” для виявлення та ідентифікації ДНК бактерій роду Campylobacter, Пустовіт Н. А., Пінчук Н. Г. (2016)
Алексєєва Н. В. - Вивчення стану інфікованості патогенними мікобактеріями тварин зоологічних колекцій, Сосницький О. І., Шулешко О. О. (2016)
Суркова М. М. - Сучасний стан проблеми респіраторних захворювань свиней (2016)
Байдевлятов Ю. А. - Ефективність специфічної профілактики хвороби Ньюкасла птиці при використанні вакцин з різною біологічною активністю, Байдевлятова Ю. В. (2016)
Лівощенко Л. П. - Особливості епізоотичного процесу інфекційного ринотрахеїту та його профілактика у молодняка великої рогатої худоби в умовах Сумської області, Лівощенко Є. М. (2016)
Лівощенко Л. П. - Поширення та особливості прояву ринотрахеїту ВРХ в умовах Сумської області України, Лівощенко Є. М. (2016)
Омельченко Г. О. - Аналіз епізоотичної ситуації щодо африканської чуми свиней (2016)
Авраменко Н. О. - Епізоотичний моніторинг африканської чуми свиней (2016)
Кистерна О. С. - Епізоотичний стан заразних хвороб бджіл та потенціал розвитку бджільництва в умовах північно-східної України, Мусієнко В. М., Мусієнко О. В. (2016)
Головко В. О. - Сучасні проблеми інфекційної патології в Україні, Кассіч О. В., Кассіч В. Ю. (2016)
Зон Г. А. - Чутливість патогенних для птахів міксоміцетів Mucor та Aspergillus до синтетичних протигрибкових препаратів, Кінаш О. В. (2016)
Канівець Н. С. - Мікрофлора ротової порожнини великої рогатої худоби за виразкового глоситу (2016)
Байдевлятова Ю. В. - Вивчення стимулюючого впливу бактеріального полісахариду на показники імунорезистентності у птиці, Байдевлятов Ю. А. (2016)
Фотіна Т. І. - Підвищення неспецифічної резистентності з метою профілактики факторних хвороб поросят при відлученні, Ребенко Г. І. (2016)
Калашник М. В. - Дослідження патологічного матеріалу від лабораторних тварин на туберкульоз (2016)
Фотіна Т. І. - Моніторинг сальмонельозної інфекції птиці, Фотін О. В., Коваленко І. В., Клещова Ж. Є. (2016)
Корнюшин В. В. - Собаки як чинник формування паразитологічної ситуації в сільській місцевості, Ємець О. М. (2016)
Пономаренко В. Я. - Криптоспоридіоносійство у собак – це проблема, як фактор зараження інших тварин та людини?, Булавіна В. С., Ткач Р. М., Юрченко О. О. (2016)
Осадча Д. О. - Аналіз гематологічного та біохімічного досліджень за асоційованого перебігу гельмінтозів та еймеріозу нутрій, Зон Г. А. (2016)
Мазанний О. В. - Кишкові гельмінтози вовків природних біоценозів та зоопарків Харківської області, Нікіфорова О. В., Євтушевський М. Н., Пієв С. М. (2016)
Коваленко Л. М. - Вивчення гельмінтозів органів травлення у жуйних (2016)
Бібен І. А. - Оптимізація технології отримання біомаси Aerococcus viridans штам BI-07 при виготовленні пробіотиків (2016)
Березовський А. В. - Епізоотичний процес за фасціольозу великої рогатої худоби в Рівненській області, Грицик О. Б. (2016)
Нагорна Л. В. - Сучасні аспекти боротьби з паразитичними членистоногими у птахівничих підприємствах України, Березовський А. В., Нечипоренко О. Л. (2016)
Федорович О. В. - Природна резистентність коропових риб, інвазованих моногенеозами (2016)
Березовський А. В. - Ефективність та вплив "Клозафену" на біохімічні показники крові тварин хворих на фасціольоз, Коваль І. В. (2016)
Фотіна Г. А. - Фармакологічна оцінка імуномодулятору "Авесстим™", Олефір О. М. (2016)
Петров Р. В. - Розробка антибактеріального препарату "Рибосан" для лікування риби за аеромонозу, Балим Ю.П. (2016)
Оробченко О. Л. - Токсикокінетика купруму, феруму та мангану в організмі добових курчат за умов введення курям-несучкам з кормом нанокомпозиту (Ag, Cu, Fe, двоокис Mn) (2016)
Філатова О. І. - Динаміка залишкових кількостей імідаклоприду у шлунково-кишковому тракті курей-бройлерів після експериментального гострого отруєння Конфідором 200 SL (2016)
Козій Н. В. - Фармакотерапевтичне обґрунтування використання Кетопрофену за ендометриту у корів, Авраменко Н. В., Підборська Р. В., Шаганенко В. С. (2016)
Краєвський А. Й. - Частота виникнення кіст та втрата ними функціональної активності у яєчниках високопродуктивних корів за різного стану рубцевого травлення, Захарченко В. А., Краєвський С. А., Рошка Ф. Г. (2016)
Краєвський А. Й. - Причини анафродизії у високпродуктивних корів, Травецький М. О., Осмола В. В., Рошка Ф. Г. (2016)
Бондар С. В. - Зміни гематологічних та біохімічних показників крові собак за простатиту (2016)
Фотіна Т. І. - Підготовка зразків Staphylococcus aureus для досліджень методом растрової електронної мікроскопії, Левченко А. Г., Івченко В. Д. (2016)
Гутий Б. В. - Вплив Урсовіту-Адес та Мевеселу ін'єкційного на ензимну ланку глутатіонової системи антиоксидантного захисту бичків за гострого кадмієвого токсикозу (2016)
Кричинська І. В. - Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2015 року щодо діагностики та лікування захворювань перикарда. Частина І, Руденко Ю. В. (2016)
Амосова К. М. - Вплив контролю артеріального тиску за допомогою блокатора кальцієвих каналів і різних інгібіторів ренін-ангіотензинової системи на показники центральної гемодинаміки й жорсткості артерій у пацієнтів з неускладненою артеріальною гіпертензією: результати шестимісячного спостереження, Лазарева К. П., Лазарев П. О., Руденко Ю. В. (2016)
Мішалов В. Г. - Трансплантація автологічних стовбурових клітин жирової тканини в комплексному лікуванні хронічної ішемії нижніх кінцівок, Черняк В. А., Літвінова Н. Ю., Панчук О. В. (2016)
Савчук Т. В. - Синдром лівобічної гіпоплазії серця: залежність шлуночково-перегородкового кута від структури лівого шлуночка, Азаров О. І., Жежера В. М. (2016)
Амосова К. М. - Порівняльна оцінка змін показників брахіального й центрального артеріального тиску в різних категорій хворих з неускладненою артеріальною гіпертензією та детермінанти ампліфікації пульсового тиску, Шишкіна Н. В., Рокита О. І., Руденко Ю. В., Кацитадзе І. Ю. (2016)
Омельченко А. Н. - Особенности нейроваскулярного гемодинамического ответа на активацию коры головного мозга в норме и при остром нарушении мозгового кровообращения: функциональная магнитно-резонансная томография, Рожкова З. З., Стрепетова Е. В. (2016)
Амосова К. М. - Медико-соціальне значення відсутності ефективного контролю артеріального тиску у хворих із неускладненою артеріальною гіпертензією в амбулаторній практиці, Руденко Ю. В. (2016)
Могильницька Л. А. - Рівень фібронектину та ендотеліну-1 у сироватці крові хворих з метаболічним синдромом, Маньковський Б. М. (2016)
Сиченко Ю. О. - Порівняльна ефективність методів реперфузійної терапії в різних категорій хворих з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST (2016)
Сидорова Н. Н. - Резистентность к ацетилсалициловой кислоте в кардиологии: а была ли зебра? Часть 2. О биодоступности некоторых форм ацетилсалициловой кислоты (2016)
Сало С. В. - Ендопротезування коронарних артерій у пацієнта з алергійною реакцією на йодовмісні рентгеноконтрастні препарати: шлях до вирішення проблеми, Лебедєва Є. О., Ружин Ю. О. (2016)
Волошин А. Н. - Эндоваскулярная реканализация хронической окклюзии наружной подвздошной артерии и бедренной артерии c контралатеральной стороны через один чрескожный доступ, Матерухин А. Н. (2016)
Кузик Ю. І. - Коронарит у дитячому віці: аналіз автопсійного випадку і постановка проблеми, Бойко О. І., Гошовська І. І., Бабич Р. О. (2016)
Зербіно Д. Д. - Облітераційний тромбангіїт (хвороба Бюргера): особливості діагностики та лікування, Зімба О. О., Багрій М. М., Данилишин І. Є., Закалик М. С. (2016)
Нішкумай О. І. - Кальцифікація судин, атеросклероз і остеопороз: чи є взаємозв’язок? (2016)
З нагоди ювілею Дмитра Деонисовича Зербіно (2016)
До 60-річчя Леоніда Владиленовича Кушніра (2016)
Умови публікації в журналі "Серце і судини" (2016)
Думанский Ю. В. - Факторы риска летальных осложнений в раннем послеоперационном периоде у больных при раке органов гастроэзофагеальной зоны, Степко В. А., Синяченко О. В. (2016)
Жученко О. П. - Динаміка показників місцевого імунітету при гострому апендициті (2016)
Кравченко С. П. - Шляхи покращення хірургічного лікування пілонідальної хвороби (2016)
Иоффе И. В. - Коррекция синдрома энтеральной недостаточности у больных при разлитом перитоните, Лесной В. В. (2016)
Дронов О. І. - Прогнозування гострої пострезекційної печінкової недостатності, Бакунець Ю. П., Козачук Є. С., Токарчук І. М. (2016)
Сипливый В. А. - Морфологические изменения печени при обтурационной желтухе, обусловленной холедохолитиазом, в зависимости от ее длительности, Евтушенко Д. В., Наумова О. В., Андреещев С. А., Евтушенко А. В. (2016)
Гаджиев Дж. Н. - Влияние ронколейкина на баланс цитокинов при комплексном лечении обтурационной желтухи неопухолевого генеза, Тагиев Э. Г., Гаджиев Н. Дж. (2016)
Дронов О. І. - Діагностика інвазії судин пухлинами підшлункової залози, Земсков С. В., Бакунець П. П. (2016)
Мішалов В. Г. - Ефективність та безпечність конвенційної методики плазмаферезу у комплексі лікування небіліарного гострого панкреатиту у ранній фазі захворювання, Маркулан Л. Ю., Матвеєв Р. М. (2016)
Копчак В. М. - Біліарна гіпертензія при хронічному панкреатиті та особливості її діагностики, Пилипчук В. І., Хомяк І. В., Перерва Л. О., Шевколенко Г. Г., Давиденко Н. Г. (2016)
Дітківський І. О. - Результати ендоваскулярного закриття вторинного дефекту міжпередсердної перегородки (2016)
Torma N. - Екстраанатомічна реконструкція при атеросклеротичному ураженні гілок дуги аорти, Кополовець І. I., Sihotský V., Kubiková M., Буцко Є. С., Frankovičová M. (2016)
Зайниддин Норман угли - Хирургическое лечение травматической артериальной аневризмы, Бахриддинов Ф. Ш., Сапаев Д. А. (2016)
Османов Р. Р. - Среднесрочные результаты эндовенозной лазерной абляции по поводу варикозной болезни нижних конечностей (2016)
Коржик Н. П. - Варикозна хвороба нижніх кінцівок: причини, ускладнення, вибір методу лікування та профілактики (2016)
Загаба Л. М. - Діагностичне значення цитологічного й гістологічного дослідження біопсійного матеріалу для встановлення етіології синдрому внутрішньогрудної лімфаденопатії, Опанасенко М. С., Борисова В. І., Яцина М. Ф., Терешкович О. В., Кшановський О. Е., Купчак І. М., Конік Б. М., Калениченко М. І., Обремська О. К. (2016)
Павлова О. М. - Респіраторні порушення після протезування грижі передньої черевної стінки та їх предиктори (2016)
Гур’єв С. О. - Аналіз ризику летального наслідку травми у ВІЛ–інфікованих за полісистемного пошкодження, Соловйов О. С., Танасієнко П. В. (2016)
Сабрин Али Мохаммед Азим - Влияние ураностафилопластики на качество жизни пациентов (2016)
Черенько С. М. - Фіксація селезінки як важливий елемент виконання лапароскопічної лівобічної адреналектомії, Товкай О. А., Нечай О. П. (2016)
Пономаренко Е. В. - Опыт проведения рациональной антибактериальной терапии при лечении детей по поводу ожоговой травмы, Скрипникова Я. С., Мангуренко О. И. (2016)
Ничитайло М. Ю. - Порівняльна характеристика різних способів моделювання жовчного перитоніту в експерименті, Фурманов Ю. О., Гуцуляк А. І., Савицька І. М., Загрійчук М. С., Гоман А. В. (2016)
Скиба В. В. - Хірургічне лікування карциносаркоми яєчника, що утворилася у гігантській кістозній тератомі, Гичка С. Г., Іванько О. В., Кузик П. В., Лисиця В. В. (2016)
Броніслав Станіславович Полінкевич до 80–річчя з дня народження (2016)
Хотинська-Нор О. З. - Вплив "малої судової реформи" на розвиток судової системи України: організаційні аспекти (2016)
Булкат М. С. - Концепція судової влади (до питання про історіографію досліджень) (2016)
Камінська І. В. - Концепція поняття "гарантії незалежності суду": до питань класифікації (2016)
Семенюк О. Г. - Реалізація конституційних прав громадян на доступ до державної таємниці (2016)
Бризгалова А. І. - Характеристика прийняття судового рішення в адміністративному судочинстві (2016)
Катеринчук К. В. - Особливості злочинів проти здоров’я особи, що вчиняються на замовлення (2016)
Шармар О. М. - Вплив правової інтеграції на кримінальне право України (2016)
Халін О. В. - Особливості організації розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (2016)
Короєд С. О. - Оптимізація механізму судового розгляду окремих категорій справ у господарському судочинстві України (2016)
Курило М. П. - До питання про сутність позову та позовної форми захисту права (2016)
Боєва О. С. - Тлумачення дефініції "несумісність з продовженням даної роботи" при звільненні за п. 3 ч. 1 ст. 41 КЗпП України (2016)
Немеш П. Ф. - Особливості правової охорони звукових торговельних марок у країнах ЄС та в Україні (2016)
Ігнатов Р. М. - Аналіз судової практики у справах про злочини, вчинені організованими групами або злочинними організаціями (частини 3, 4 статті 28 Кримінального кодексу України), створення злочинної організації або сприяння учасникам лочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності статті 255, 256 Кримінального кодексу України), Богацька М. М. (2016)
Шебуєва В. А. - Аналіз проблемних і спірних питань, які виникають при вирішенні судами справ про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України, Обухівський О. В. (2016)
Ткаченко В. І. - Принципи структурної побудови системи управління силами внутрішньої і зовнішньої безпеки країни, Смірнов Є. Б. (2016)
Астахов О. О. - Удосконалені показники та критерії досягнення цілей ведення збройної боротьби у повітрі (2016)
Загорка О. М. - Основні положення методу обґрунтування раціонального складу сил та засобів маскування військових об’єктів від технічних засобів повітряної розвідки противника, Коваль В. В. (2016)
Худов Г. В. - Пропозиції щодо маскування позиції радіотехнічного підрозділу від засобів повітряної оптико-електронної розвідки, Купрій В. М., Гребенчук О. А., Свіргун Д. В. (2016)
Пєвцов Г. В. - Методика оцінювання ефективності виконання заходів протидії негативному інформаційно-психологічному впливу противника, Гордієнко А. М., Залкін С. В., Сідченко С. О., Хударковський К. І. (2016)
Біленко О. І. - Вплив кратності оптичного прицілу снайперської гвинтівки на ймовірність ураження цілі, Бєлашов Ю. О. (2016)
Панченко В. Ю. - Аналіз досвіду проти диверсійних дій військових формувань у війнах та збройних конфліктах, Радченко І. О. (2016)
Гурін О. М. - Проведення аналізу шляхів формування обґрунтованого раціонального варіанту тилового забезпечення бойових дій Повітряних Сил Збройних Сил України (2016)
Семененко О. М. - Щодо оцінювання ефективності виконання основних бюджетних програм Міністерства оборони України за період 2006 – 2014 рр., Водчиць О. Г., Бойко Р. В., Іванов В. Л. (2016)
Шелякін О. М. - Обґрунтування алгоритмічних завдань сучасних аналітичних засобів бортового комплексу оборони літальних апаратів, Борисюк О. П., Шейн І. В. (2016)
Кудрявцева А. П. - Дослідження ефективності шляхів видалення накипу з систем охолодження двигунів засобів наземного забезпечення польотів літальних апаратів, Мухіна Т. П., Леоненко О. М. (2016)
Білак П. В - Пропозиції щодо покращення виявлення маловисотних та малорозмірних повітряних цілей за допомогою використання системи стільникового зв'язку, Худов Г. В. (2016)
Висоцький О. В. - Аналіз показників якості сумісного пошуку та виявлення об’єктів (2016)
Воїнов В. В. - Результати аналізу характеристик спрямованості кругової циліндричної антенної решітки при малих фазових помилках, Демков М. М., Опенько П. В., Шевченко А. Ф. (2016)
Дончак Д. А. - Методи оцінювання достовірності контролю технічного стану радіолокаційних засобів системи радіолокаційної розвідки, Камалтинов Г. Г., Тютюнник В. О. (2016)
Кандырин Н. П. - Формирователь многочастотного сигнала на основе прямого цифрового синтезатора для управления акустооптическими фильтрами (2016)
Прилипко О. В. - Мінімізація помилок вимірювання величини ЕПР об’єктів, що досліджуються в безлунних камерах НВЧ, які обумовлені фоном, Орєхов С. В., Лезік О. В. (2016)
Сальник С. В. - Модель вторгнень в мобільні радіомережі класу MANET, Сальник В. В., Сова О. Я., Стемпковська Я. А. (2016)
Челпанов А. В. - Адаптація пристроїв та алгоритмів вторинної обробки радіолокаційної інформації, Карпейчик С. О., Прядко О. Ю., Решетнік В. М. (2016)
Горюшкина А. Е. - Применение систолической системы на основе метода моментов для усовершенствования дискретного преобразования Хартли, Семенов С. Г. (2016)
Косенко И. В. - Формализация требований гарантий безопасности (в соответствии со стандартом ISO / IEC 15408) на основе CASE-подхода, Усачева О. А., Стадниченко М. Г. (2016)
Романченко І. С. - Метод таксономія-ядро та його використання для багатокритеріального порівняння альтернатив, Потьомкін М. М. (2016)
Рубан И. В. - Подход к оцениванию уязвимости стеганографического канала на основе усечённого преобразования Фурье в поле Галуа к атаке "по известной математической модели", Дуденко С. В., Смирнов А. А. (2016)
Творошенко І. С. - Практичні аспекти створення вихідної інформації для проведення геоінформаційного аналізу у сфері управління нерухомістю, Мгеброва В. Р., Білий В. В. (2016)
Гудков Д. Н. - Постановка завдання щодо руху об'єктів в неоднорідному середовищі і шляхи його вирішення при експлуатації засобів водного транспорту, Тихонов І. В. (2016)
Чуприна В. М. - Тензорно-математичне моделювання точності обробки деталей в динамічній системі металорізального верстату (2016)
Альравашдех Бакер - Метод площадей на основе амплитудно-частотных характеристик для идентификации параметров акселерометров, Сергиенко М. П. (2016)
Кухар М. А. - Аналіз конструкції та характеристик оптичних прицілів, Науменко А. М., Щербінін С. О. (2016)
Скляр О. Р. - Аналіз атмосферних систем лазерного оперативного зв'язку, Науменко А. М., Рєвін О. В. (2016)
Шевченко Р. І. - Формування теоретичних основ інформаційно-комунікативного компенсування функціональної критичності гібридних систем від дії зовнішнього впливу різної природи, в рамках концепції створення матеріально-інформаційно-розумної системи моніторингу надзвичайних ситуацій (2016)
Братко А. В. - Рекомендації щодо застосування резервів при ускладненні обстановки на державному кордоні (2016)
Городнов В. П. - Модель витрачання матеріальних засобів угрупування Національної гвардії України в особливий період, Власюк В. В., Овчаренко В. В. (2016)
Купрієнко Д. А. - Методологічні основи розвідувального аналізу в оперативно-розшуковій діяльності прикордонних підрозділів щодо протидії незаконним збройним формуванням при проведенні антитерористичної операції, Фаріон О. Б. (2016)
Ролін І. Ф. - Метод визначення раціональної організації заходів матеріального забезпечення оперативних дій Національної гвардії України, Морозов І. Є. (2016)
Бунаков С. В. - Організація індивідуально-виховної роботи зі студентами вищого навчального закладу, Петренко А. О. (2016)
Наші автори (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Родинський О. Г. - Викликана біоелектрична активність еферентних волокон сідничного нерва білих щурів за умов експериментальної менопаузи, Ткаченко С. С., Гузь Л. В. (2016)
Десятерик В. І. - Механізми гематогенного метастазування пухлин, Шевченко Є. С. (2016)
Перцева Т. О. - Особливості психічного статусу хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у різні фази патологічного процесу, Конопкіна Л. І., Губа Ю. В. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського