Карлов В. Д. - До питання про суть та види інформаційної зброї в сучасних інформаційних конфліктах, Лукашук О. В., Шолохов С. М. (2016)
Косогов О. М. - Інформаційна безпека у сфері оборони як складова воєнної безпеки України (2016)
Певнев В. Я. - RSA и простые числа (2016)
Потий А. В. - К вопросу о максимальном периоде последовательностей генерируемых регистров сдвига с линейной обратной связью второго порядка, Полуяненко Н. А. (2016)
Рассомахин С. Г. - Универсальный многоключевой алгоритм получения стеганограмм, Борщов Ф. А. (2016)
Gordeeva D. V. - Analysis of effects of insufficient quality of computer software, Girchenko L. A (2016)
Песоцкая Л. А. - Оценка изменения энерго-информационного гомеостаза организма человека при помощи метода газоразрядной визуализации, Глухова Н. В., Кучук Н. Г., Евдокименко Н. М. (2016)
Семенец В. В. - Разработка биомедицинской системы жизнедеятельности при воздействии электромагнитных излучений, Стыценко Т. Е. (2016)
Андрєєв С. М. - Методика оцінки енергетичного потенціалу торфових родовищ з використанням ГІС-технологій, Вовк І. Ю., Жилін В. А. (2016)
Лернер Ю. И. - Оценка вероятности сложного события в вероятностной экономике (2016)
Романенков Ю. А. - Средства инфографического анализа агрегированных показателей многомерных объектов и систем, Вартанян В. М., Прончаков Ю. Л., Зейниев Т. Г. (2016)
Федорович О. Е. - Последовательность действий разработчиков при формировании качественного состава компонентной программной системы, Бабич А. В. (2016)
Альбощій О. В. - Підвищення ефективності атестації робочих місць шляхом застосування лінійного програмування для планування робіт (2016)
Дармофал Е. А. - Заходи з підвищення надійності роботи комп'ютерного обладнання та безпеки персоналу в енергонасичених будівлях і спорудах, Коваленко В. В., Русаловський А. В. (2016)
Іванець Г. В. - Алгоритм прогнозування надзвичайних ситуацій природного характеру в цілому, за видами та рівнями, можливих завданих збитків внаслідок них (2016)
Пахалович М. Є. - Нормативне забезпечення оцінки міцності трубопроводів реакторного відділення Південно-Української АЕС при сейсмічній дії (2016)
Пащенко Р. Э. - Система поддержки принятия решения при определении масштаба паводкового наводнения, Весельская Л. С., Марюшко М. В. (2016)
Пивовар-Томаля О. В. - Якісний аналіз впливу фізичних факторів виробничого середовища лікувальних закладів на медичний персонал (2016)
Сірик А. О. - Методика оцінки ефективності організаційно-технічних заходів забезпечення заданого рівня безпеки праці в енергетичному господарстві підприємств, Євтушенко О. В., Барабаш О. В. (2016)
Третьяков О. В. - Основні методи математичного моделювання для методичного забезпечення басейнового підходу в управлінні якістю водних ресурсів, Безсонний В. Л. (2016)
Шевченко Р. І. - Дослідження умов зовнішнього управління інформаційно-комунікативним потоком в рамках розбудови інформаційної логістики системи моніторингу надзвичайних ситуацій (2016)
Наші автори (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Содержание (2015)
Васильев М. А. - Влияние импульсного лазерного излучения на состав поверхностных слоёв титанового сплава ВТ6, Ченакин С. П., Нищенко М. М., Яценко Л. Ф. (2015)
Долматов А. И. - Кинематика твёрдой частицы, разгоняемой потоком газа в сверхзвуковом сопле, и деформационное упрочнение обработанной поверхности, Сергеев С. В., Курин М. А., Воронько В. В., Лоза Т. В. (2015)
Удовицька Р. С. - Наноструктурування поверхні гетероепітаксійної плівки CdHgTe методом йонної імплантації Ag+ (2015)
Погребняк А. Д. - Особенности термодинамических процессов на контактных поверхностях многокомпонентных нанокомпозитных покрытий с иерархическим и адаптивным поведением, Дядюра К. А., Гапонова О. П. (2015)
Boshko O. I. - Nanocomposites of Copper—Titanium—Multiwall Carbon Nanotubes, Dashevskyi M. M., Ivanenko K. O., Revo S. L. (2015)
Бякова А. В. - Термостабильность структуры и механических свойств наноквазикристаллического Al94Fe3Cr3-сплава, консолидированного экструзией, Юркова А. И., Власов А. А. (2015)
Бадиян Е. Е. - Пластические ротации в поликристаллических фольгах алюминия, Тонкопряд А. Г., Шеховцов О. В., Шуринов Р. В. (2015)
Грищенко В. Н. - Влияние прочности на охрупчиваемость сталей под действием концентраторов напряжений, Мешков Ю. Я., Полушкин Ю. А., Шиян А. В. (2015)
Дмитриева Г. П. - Структура и свойства износостойкого сплава на основе кобальта с карбидом ниобия, Черепова Т. С., Косорукова Т. А., Ничипоренко В. И. (2015)
Nadutov V. M. - Effect of Al Content on Magnetic Properties and Thermal Expansion of As-Cast High-Entropy Alloys AlxFeCoNiCuCr, Makarenko S. Yu., Svystunov Ye. O. (2015)
Титул, зміст (2015)
Вступне слово головного редактора (2015)
"Педагічна компаративістика" – масштабність та багатовимірність (2015)
Локшина О. І. - Comparative education in Ukraine: trajectory of development (2015)
Patricia K. Kubow - Comparative education in the USA, Paul R. Fossum (2015)
Марія Мензон - Порівняльна педагогіка: інтелектуальне поле у мікросвіті (2015)
Сокол М. О. - Концептуальні основи експлікації педагогічних понять: людина – індивід – особистість (2015)
Хриков Є. М. - Аналіз стану дослідженості наукової проблеми у галузі порівняльної педагогіки (2015)
Цюра С. Б. - Методологія порівняльних педагогічних досліджень: принципи, особливості (2015)
Штомпель Г. О. - Післядипломна педагогічна освіта: виклики компаративізму глобалізації (2015)
Шарл Уолгутер - Порівняльна педагогіка та міжнародна освіта: минуле, сьогодення, майбутній розвиток і значення цієї галузі науки (2015)
Бєсєдіна А. А. - Вітчизняний та європейський вимір здоров’яспрямованої діяльності (2015)
Волинець Л. Л. - Ідеї гуманізації освіти у філософії Едгара Морена (2015)
Гоштанар І. В. - Поняття "естетичної необхідності" в педагогічній спадщині Й. Ф. Гербарта (2015)
Маріуц І. О. - Теоретичні аспекти гуманізації шкільної освіти: погляди учених зарубіжжя (2015)
Равчина Т. В. - Теоретико-методичні аспекти організації процесу навчання студентів вищої школи в контексті теорії конструктивізму (2015)
Царик О. М. - Теоретичні аспекти писемного мовлення (зарубіжний досвід) (2015)
Чистякова І. А. - Феномен дистрибутивного лідерства в умовах вищої освіти (2015)
Шпарик О. М. - Проблема диференціації навчання в дослідженнях українських учених та науковців близького зарубіжжя (2015)
Гаджієв Асіф Хатабала оглу - О личностно-ориентированных школьных учебниках, Ганділов Рафік Таги огли (2015)
Джурило А. П. - Актуальні проблеми управління освітніми системами у зарубіжжі: централізація і децентралізація (2015)
Заячук Ю. Д. - Структурні реформи та реформи освітнього менеджменту в рамках сучасного європейського простору вищої освіти (2015)
Гриненко Д. В. - Навчання впродовж усього життя в контексті сучасної європейської іншомовної освіти (2015)
Овчарук О. В. - Сучасні підходи до розробки та впровадження навчальних курсів з питань демократичного громадянства (2015)
Поголша Л. В. - Развитие куррикулума – основа модернизации школьного учебника (2015)
Регейло І. Ю. - Освітня складова освітньо-наукових програм докторської підготовки в університетах Фінляндії, Базелюк Н. В. (2015)
Сбруєва А. А. - Розвиток європейської вищої освіти в умовах глобальної фінансово-економічної кризи (2015)
Чернякова Ж. Ю. - Порівняльна характеристика моделей інтернаціоналізації освітнього простору (2015)
Шевлякова-Борзенко И. Л. - Электронный учебник-навигатор для учреждений общего среднего образования: методические особенности использования (2015)
Пуховська Л. П. - Рецензія на колективну монографію "Світоглядний потенціал шкільної гуманітарної освіти в країнах ЄС та США" (2015)
Березівська Л. Д. - Рецензія на хрестоматію "Порівняльна педагогіка: методологічні орієнтири українських компаративістів" (2015)
Содержание (2015)
Иванов М. А. - Влияние дислокационных петель на осевую теневую картину, Квашнина Л. Б., Наумук А. Ю. (2015)
Molodkin V. B. - Quantum-Mechanical Model of Interconsistent Amplitude and Dispersion Influences of Structure Imperfections on the Multiple Scattering Pattern for Mapping and Characterization of Strains and Defects in Ion-Implanted Garnet Films, Olikhovskii S. I., Skakunova E. S., Len E. G., Kislovskii E. N., Reshetnyk O. V., Vladimirova T. P., Lizunov V. V., Skapa L. N., Lizunova S. V. (2015)
Михайловский В. А. - Выбор модели реконструкции температурного поля для ультразвукового неразрушающего контроля замкнутой конструкции с односторонним доступом в нестационарных тепловых условиях, Дордиенко Н. А., Запорожец О. И. (2015)
Gursel A. - The Wear Treatment by Nd:YAG Laser on Ti—6Al—4V Alloy: Effect of the Spot Size on Laser Beam and Seam Morphology (2015)
Воробйов С. І. - Магнетні та магнеторезистивні властивості плівок феромагнетних металів, Литвиненко Я. М., Шпетний І. О., Шутилєва О. В., Чорноус А. М. (2015)
Zaulychnyy Ya. V. - Effect of Mechanical Activation of Highly Disperse SiO2/a-Fe2O3 Mixtures on Distribution of Valence Electrons, Gun’ko V. M., Yavorskyi Yu. V., Zarko V. I., Piotrowska S. S., Mishchenko V. M. (2015)
Касияненко В. Х. - Электронная структура ванадийсодержащих апатитоподобных соединений кальция, изоморфно модифицированных щелочными и редкоземельными металлами, Карбовский В. Л., Курган Н. А., Карбовская Л. И., Гетьман Е. И. (2015)
Рассолов С. Г. - Термическая устойчивость, кинетика и механизмы распада нанокомпозитных структур в сплавах на основе Al, Свиридова Е. А., Максимов В. В., Носенко В. К., Жихарев И. В., Матвеев Д. В., Першина Е. А., Ткач В. И. (2015)
Гапонова О. П. - Теоретична аналіза динамічного знеміцнення в спечених матеріялах, Говорун Т. П. (2015)
Надутов В. М. - Влияние пластической деформации методом осадки на свойства инварного сплава Fe—35%Ni—0,49%Mn, Ващук Д. Л., Запорожец О. И., Давиденко А. А., Свистунов Е. А., Марковский Е. В. (2015)
Гольцова М. В. - Модуль упругости и нанотвёрдость ненаклёпанного гидрида палладия, Любименко Е. Н., Толмачева Г. Н., Жиров Г. И. (2015)
Содержание (2015)
Олійник О. В. - Особливості енергетичних параметрів "деформаційної" та "електрохемічної" взаємодій вакансій у ОЦК-металах, Татаренко В. А. (2015)
Дмитриев С. В. - Теория динамического фактора Кривоглаза—Дебая—Валлера, Лехняк Р. В., Молодкин В. Б., Лизунов В. В., Скапа Л. Н., Скакунова Е. С., Лизунова С. В., Олиховский С. И., Лень Е. Г., Толмачёв Н. Г. (2015)
Нищенко М. М. - Отражение медленных электронов от графена на грани (110)Mo, Смольник С. В., Шевченко Н. А. (2015)
Бігун Р. І. - Квазикласичне та квантове перенесення заряду в полікристалічних плівках a-Mn нанометрової товщини, Бучковська М. Д., Гаврилюх В. М., Стасюк З. В., Леонов Д. С. (2015)
Гудыменко А. И. - Исследование плазмонных плёночных наноструктур золота методами рентгеновской рефлектометрии и дифрактометрии, Кривой С. Б., Станчу Г. В., Кладько В. П., Сафрюк Н. В., Слободян Н. В. (2015)
Найдіч Ю. В. - Кінетика дисперґування при відпалі у вакуумі паладійових і платинових наноплівок, нанесених на оксидні матеріяли, Габ І. І., Стецюк Т. В., Костюк Б. Д., Мартинюк С. І. (2015)
Karabulut Ş. - Experimental Investigation of B4C Particulate Reinforced Aluminium 6061 Based Composite Material in Wire-Cut EDM, Gökmen U., Karakoç H., Kalkan Ö. K., Çıtak R. (2015)
Міщук О. О. - Ґрадієнтна релаксація сталевої поверхні в зоні Герцового контакту під час тертя, Телемко О. В. (2015)
Васильєв М. О. - Еволюція структурного стану та мікротвердости поверхні алюмінійового стопу Д16 внаслідок ультразвукового ударного оброблення в різних атмосферах, Мордюк Б. М., Сидоренко С. І., Волошко С. М., Бурмак А. П. (2015)
Ошкадёров С. П. - Рецензия на монографию: "Техника осаждения вакуумно-дуговых покрытий". И. И. Аксёнов, Д. С. Аксёнов, В. А. Белоус. ННЦ "Харьковский физико-технический институт", Харьков, 2014. 280 с. (2015)
Поздравление Виктора Григорьевича Барьяхтара в связи с 85-летним юбилеем (2015)
Редакційна стаття - О задачах журнала "Фотобиология и Фотомедицина" на современном этапе (2010)
Пантьо В. І. - Лазерна реваскуляризуюча остеотрепанація (ларот) великогомілкової кістки у лікуванні хворих із ішемією тканин нижніх кінцівок, Шимон В. М., Сливка Р. М., Полянський П. А., Чундак С. С. (2010)
Пантьо В. І - Склерохірургічне лікування варикозної хвороби з використанням пункційної ендовазальної лазерної коагуляції вен (певлк), Шимон В. М., Пантьо В. А., Сливка Р. М., Полянський П. А., Чундак С. С., Карпюк А. С. (2010)
Шимон В. М. - Лазерна денервація дуговідросчатих суглобів хребта при спонділоартралгії, Пічкар І. Й., Пантьо В. І. (2010)
Шимон В. М. - Особливості виконання лазерної вапоризації при застарілих протрузіях міжхребцевих дисків, Пічкар І. Й., Пантьо В. І. (2010)
Шимон В. М. - Динаміка рентгенологічних показників при лазерній вапоризації міжхребцевих дисків, Пічкар І. Й., Пантьо В. І. (2010)
Кишко Т. В. - Вплив лазеротерапії на клінічні прояви і стан метаболічних киснезалежних реакцій у хворих на остеоартроз колінних суглобів із надмірною масою тіла, Кишко М. М., Корсак Ю. В., Трохимович А. А. (2010)
Семенов В. В. - Досвід використання хірургічного діодного лазера у гінекологічній практиці, Севостьянова О. С., Бугро В. В. (2010)
Захарьян А. Л. - Венэктомии с использованием лазерного излучения в хирургическом лечении варикозного расширения вен нижних конечностей с сафенофеморальным рефлюксом, Йовбак В. М., Потапенков М. А., Береговая Н. М., Мальченко О. А., Усеинов А. С., Калгин В. В. (2010)
Криса В. М. - Досвід використання ендовенозної лазерної когуляції в лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок, Криса Б. В. (2010)
Свириденко Л. Ю. - Опыт лечения часто болеющих детей с применением лазеротерапии и спелеотерапии (2010)
Коваль Э. Ю. - Опыт применения диодного лазера "Лика-хирург" в хирургической стоматологии, Свириденко Л. Ю., Холин В. В. (2010)
Ерофеева О. В. - Эффективность применения лазеротерапии в комплексной коррекции функционального состояния эндотелия сосудов у пациенток с гипоэстрогенемическим типом кожных покровов (2010)
Странадко Е. Ф. - Роль фотодинамической терапии в лечении плоскоклеточного рака головы и шеи, Титова В. А., Рябов М. В., Петровский В. Ю., Ибрагимов Т. М. (2010)
Гамалія М. Ф. - Підвищення ефективності фотодинамічної терапії пухлин шляхом застосування колоїдного золота, Лісняк І. О., Прокопенко І. В., Шишко Є. Д., Долинський Г. А., Мамчур А. А., Усатенко О. В., Щербаков О. Б., Холін В. В., Корунець А. В. (2010)
Гамалія М. Ф. - Визначення розподілу імунокон’югату гематопорфірину в тканинах мишей та аналіз добових коливань його накопичення пухлинами, Прокопенко І. В., Лісняк І. О., Шишко Є. Д., Мамчур А. А., Холін В. В. (2010)
Пантьо В. В. - Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на біологічні об’єкти та чутливість мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів, Ніколайчук В. І., Пантьо В. І., Корунець А. В. (2010)
Павлючок-Гогерчак О. В. - Молекулярні механізми фотодинамічної активності природних барвників, виділених із рослин роду heracleum, Стецович В. В., Суховія М. І. (2010)
Войцехович В. С. - Фемтосекундный лазер с возможностью изменения длины волны для биомедицинских исследований, Каневский В. А., Матяш В. И., Фильчаков И. В., Зайцев С. Л. (2010)
Коляда Т. І. - Лейкоцитарна реакція периферичної крові експериментальних тварин з моделлю гострого запалення на дію немонохроматичного випромінювання інфрачервоного діапазону спектра з довжиною хвилі 0,8 мкм, Коробов А. М., Лісна Т. О., Коробов В. А. (2010)
Осінський В. І. - Аналіз та перспективи застосування лазерних та світлодіодних джерел світла на квантово-розмірних структурах для фотомедицини, Павлов С. В., Тужанський С. Є., Камінський О. С. (2010)
Киселев В. К. - Терагерцевые лазерные установки для биомедицинских исследований, Мизрахи С. В., Радионов В. П. (2010)
Содержание (2016)
Лоскутов О. Є. - Сучасна концепція діагностики та лікування вогнепальних і мінно-вибухових поранень кінцівок, Заруцький Я. Л. (2016)
Король С. О. - Аналіз хірургічного лікування поранених із переломами кісток гомілки під час антитерористичної операції (2016)
Вирва О. Є. - Математичне моделювання динамічного навантаження кульшового суглоба після видалення пухлин проксимального відділу стегнової кістки, Малик Р. В., Головіна Я. О. (2016)
Волосюк В. К. - Обоснование применимости спектрально-волновых VF-преобразований для физической реализации пространственно-временной обработки сверхширокополосных полей, Павликов В. В., Тимощук Е. Н. (2016)
Филиппенко В. А. - Биомеханическое обоснование методики уплотнения стенок вертлужной впадины при эндопротезировании в условиях остеопороза, Бондаренко С. Е., Танькут В. А., Аконджом М., Яресько А. В. (2016)
Кайдалов Р. О. - Дослідження можливості зниження енергетичних втрат автомобіля при використанні гібридного електромеханічного приводу ведучих коліс (2016)
Попсуйшапка О. К. - Переміщення відламків під час лікування діафізарних переломів та їх значення для процесу регенерації кістки, Литвишко В. О., Ашукіна Н. О., Яковенко С. М. (2016)
Калюжный Н. М. - Моделирование распознавания летательных аппаратов по излучениям бортовых радиоэлектронных средств коллективом решающих правил, Колесник В. И., Хряпкин А. В., Николаев И. М. (2016)
Григоровський В. В. - Морфологічні ознаки стану кровопостачання та життєздатності тканин стегнової і великогомілкової кісток упродовж турнікетної ішемії кінцівки та періоду рециркуляції, Долгополов О. В., Григоровська А. В., Лисак А. С. (2016)
Кононов Б. Т. - Імітаційна модель електропривода антени радіолокаційної станції, Любарський Б. Г., Куравська Н. М. (2016)
Маколинец В. И. - Эффективность разных схем комплексной консервативной терапии животных с индуцированным гонартрозом, Малышкина С. В., Никольченко О. А., Гращенкова Т. Н., Шевцов Б. Н., Маколинец К. В. (2016)
Лєнков С. В. - Алгоритм прогнозування для показників надійності і вартості експлуатації об'єктів радіоелектронних засобів озброєння, Банзак Г. В., Цицарєв В. М., Проценко Я. М. (2016)
Радченко В. О. - Формування заднього спондилодезу залежно від різної фізичної активності у тварин, Скіданов А. Г., Ашукіна Н. О., Данищук З. М., Левицький П. Б. (2016)
Морозов О. О. - Інтелектуальна система класифікації повітряних суден, які можуть використовуватися для здійснення терористичних актів, на основі методів теорії нечітких множин та нечіткої логіки (2016)
Боскін Г. Л. - Спосіб остеосинтезу через- та надвиросткових переломів плечової кістки в дітей (2016)
Обод А. І. - Вимоги до якості інформації багатопозиційних систем спостереження (2016)
Головаха М. Л. - Тенодез сухожилия длинной головки бицепса при его патологии, Шишка И. В., Забелин И. Н. (2016)
Обод І. І. - Аналіз внутрішньосистемних завад в запитальних системах спостереження повітряного простору, Стрельницький О. О., Алферов М. Є., Мерзлікін А. О. (2016)
Бур’янов О. А. - Периопераційна мультимодальна аналгезія в ортопедо-травматологічних хворих у разі малоінвазивних хірургічних втручань, Соболевський Ю. Л., Омельченко Т. М., Бабочкін Р. О., Андрєєва М. О. (2016)
Олизаренко С. А. - Методика формирования платформы для моделирования глубокого обучения в интересах разработки систем автоматизированного дешифрирования аэрофотоснимков, Лавров О. Ю., Капранов В. А. (2016)
Grifka J. - Advancements for an approved component positioning in hip arthroplasty with navigation technique (2016)
Орышич С. С. - Исследования показателей качества обнаружения околонулевого видимого движения исследуемого объекта на серии CCD-кадров методом статистического моделирования, Хламов С. В., Саваневич В. Е. (2016)
Белозеров И. В. - Мухин Ефрем Осипович (к 250-летию со дня рождения), Рожкова Е. Ю. (2016)
Павленко М. А. - Направления развития интерфейсов взаимодействия в автоматизированных системах управления специального назначения, Смеляков С. В., Руденко В. Н., Хмелевский С. И. (2016)
Ненько А. М. - Роль академика Коржа А. А. в становлении детской ортопедии в Евпаторийском Центральном детском клиническом санатории Министерства обороны Украины (2016)
Рассомахин С. Г. - Математические модели случайных и псевдослучайных кодов, Лавровская Т. В. (2016)
Богдан Ілліч Сіменач (2016)
Саваневич В. Е. - Вычислительный метод выбора опорных звезд на цифровых кадрах, Мовсесян Я. С., Дихтяр Н. Ю. (2016)
Станислав Дмитриевич Шевченко (2016)
Смоляр Вік. Г. - Спектральне детектування імпульсів в умовах впливу білого шуму з використанням процедури "ковзного вікна" та прийняттям рішення за мажоритарним принципом, Симоненко О. М., Тройко А. В., Горобець Д. О., Смоляр Вол. Г. (2016)
Фрида Соломонівна Леонтьєва (2016)
Сухаревський О. І. - Розрахунок радіолокаційних характеристик моделі висотного розвідувального безпілотного літального апарату RQ-4 "Global Hawk”, Василець В. О., Белевщук Я. О., Московченко І. В. (2016)
Антон Тимофійович Бруско (2016)
Худов В. Г. - Аналіз відомих методів сегментування зображень, що отримані з бортових систем оптико-електронного спостереження, Кучук Г. А., Маковейчук О. М., Крижний А. В. (2016)
Коструб О. O. - Наукові "запозичення", Зазірний І. М. (2016)
Чуприна В. М. - Розробка параметричних моделей агрегатних комплектних шпиндельних вузлів на опорах кочення в САПР (2016)
Филиппенко В. А. - Перипротезная инфекция: диагностика и лечение. Часть 1 (обзор литературы), Марущак А. П., Бондаренко С. Е. (2016)
Барабаш О. В. - Інформаційний підхід до забезпечення функціональної стійкості складних організаційних ерготехнічних систем, Пашков Д. П., Горський О. М. (2016)
Кальченко А. В. - Хірургічне лікування остеопоротичних переломів проксимального відділу стегнової кістки (огляд літератури), Бабалян В. А., Гурбанова Т. С., Мазняков С. М. (2016)
Василенко Д. Е. - Разработка процедуры контроля непротиворечивости знаний для открытой экспертной системы реального времени, Обидин Д. Н., Бердник П. Г. (2016)
Корж Н. А. - Использование оссеин-гидроксиапатитного комплекса в лечении остеопороза и переломов (обзор литературы), Дедух Н. В. (2016)
Лещинская И. А. - Формулы исчисления высказываний (2016)
Яковенко С. М. - Сучасні уявлення про плечолопатковий больовий синдром (огляд літератури), Котульський І. В. (2016)
Лещинский В. А. - О теоремах исчисления высказываний (2016)
Пащетник О. Д. - Вплив процесів підтримки прийняття рішення органами управління на інформаційно-моделюючу систему, Поліщук Л. І., Пащетник В. І. (2016)
Підгородецький М. М. - Комплексна методика оцінювання ефективності водопостачання військ (сил) в операціях (2016)
Бондаренко А. Ю. - Построение математических моделей пироэлектрического детектора. Нагревание. Отклик на единичное ступенчатое воздействие (2016)
Лосев Ю. И. - Анализ эффективности Байесовского классификатора, Волков Ю. В. (2016)
Дудикевич В. Б. - Послідовна перевірка декількох прогнозів несанкціонованого доступу в умовно екстремальній постановці задачі, Опірський І. Р. (2016)
Евсеев С. П. - Усовершенствование метода двухфакторной аутентификации на основе использования модифицированных крипто-кодовых схем, Абдуллаев В. Г., Агазаде Ж. Ф., Аббасова В. С. (2016)
Косогов О. М. - Механізми попередження заходам інформаційній кампанії на ранніх стадіях її підготовки (2016)
Пєвцов Г. В. - Методичний підхід до вибору оптимального сценарію проведення інформаційно-психологічної операції, Гордієнко А. М., Залкін С. В., Сідченко С. О., Хударковський К. І. (2016)
Суховерх О. С. - Математична модель процесу виявлення та подавлення небезпечних сигналів на об’єкті інформаційної діяльності, Прокопенко Є. М. (2016)
Гіблов А. О. - Аналіз ефективності алгоритмів керування пам’яттю коммутаторів в програмно-конфігурованих мережах, Руккас К. М. (2016)
Zholtkevych G. M. - Regular event processing and machine learning correctness verification, Dorozhinsky V. V., Khadikov A. V. (2016)
Косенко В. В. - Моделювання технічної структури інформаційно-телекомунікаційної мережі на основі конкретної реалізації її інформаційної структури, Кучук Н. Г. (2016)
Лєнков Є. С. - Формування топології бездротової ad hoc мережі спеціального призначення на основі динаміки подвійних найкращих відповідей, Зайцев Д. В., Муляр І. В., Михалечко Р. М. (2016)
Харченко В. С. - Розрахунок показників безвідмовності для IT-систем з хмарною послугою NaaS, Поночовний Ю. Л., Вшивцева К. С., Безугла К. Д. (2016)
Левыкин В. М. - Компонентная модель представления знаний о бизнес-процессе, Чалая О. В. (2016)
Єрохін А. Л. - Інформаційна технологія аналізу конвективного теплообміну в приміщенні будівлі, Зацеркляний Г. А. (2016)
Лис Ю. С. - Оцінка ризиків в системі управління охороною праці (2016)
Сукач С. В. - Дослідження температурно-вологісного режиму приміщення під час роботи вентиляційного комплексу (2016)
Халіль В. В. - Керування охороною праці на підприємстві із застосуванням методології IDEF0 (2016)
Левченко Л. О. - Сучасний стан нормативно-правового забезпечення оцінювання рівнів авіаційного шуму (2016)
Мироненко В. В. - Компетентність в комп’ютерній графіці (2016)
Наші автори (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Бойчук В. М. - Сучасні тенденції технологічної освіти в Україні (2016)
Воєвода А. Л. - Аналіз закордонного досвіду підсумкової атестації з математики випускників школи (2016)
Дабіжа Л. П. - Використання навчальних комп'ютерних програм у образотворчій діяльності молодших школярів (2016)
Імбер В. І. - Комп'ютерна грамотність та інформаційна безпека дітей молодшого шкільного віку на уроках інформатики: дуальний підхід (2016)
Kowolik P. - Proces zmian w dochodzeniu do jakosci pracy wspolczesnej szkoly (2016)
Колеснік К. А. - Особливості організації групової діяльності учнів у початковій школі (2016)
Комарівська Н. О. - Розвиток творчого потенціалу дітей дошкільного та молодшого шкільного віку засобами фольклору (2016)
Мамус Г. М. - Використання диференційованих завдань у процесі навчання учнів проектуванню та виготовленню швейних виробів, Уруський А. В. (2016)
Михайленко Л. Ф. - Розв'язування текстових задач як засіб формування математичної компетентності старшокласників, Ковальчук М. Б. (2016)
Наконечна Л. Й. - Нестандартний урок з математики з використанням ІКТ як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів, Стецюк А. В. (2016)
Радудік О. Є. - Мотивація на навчання - ключ до успіху (2016)
Свіржевський М. П. - Професійно-особистісний саморозвиток учителя (2016)
Сіваш Т. Д. - Проблема художньо-творчого розвитку учнів початкової школи в контексті діалозі традиційних підходів та педагогічної інноватики (2016)
Москов В. А. - Тенденції розвитку та вдосконалення фахової підготовки кваліфікованих робітників будівельного профілю з використання сучасних засобів навчання (2016)
Петренко Л. М. - Концептуальні засади підготовки педагогів професійно-технічних навчальних закладів до впровадження дистанційного навчання кваліфікованих робітників (2016)
Величко Т. Г. - Застосування блочно-модульної технології з рейтинговою системою оцінки знань у аграрному коледжі, Нагачевська С. М., Асауленко Л. М., Прокопенко Н. А. (2016)
Гаврилюк О. А. - Методичні аспекти організації творчої діяльності на заняттях музично-теоретичних дисциплін у педагогічних коледжах (2016)
Зайцева О. - Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у освітній процес як складова професійної діяльності викладача коледжу (2016)
Кордонська А. В. - Ефективність використання інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі коледжу, Дрючило О. О., Савицька Г. М. (2016)
Крижановський А. І. - Модель формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи з використанням веб-технологій у педагогічних коледжах (2016)
Лутковська С. М. - Екологічне виховання студентів аграрних коледжів як складова фахової підготовки (2016)
Можаровська О. Е. - Експериментальна перевірка формування готовності до професійно орієнтованого іншомовного спілкування майбутніх фахівців у коледжах технічного профілю (2016)
Очкань Г. О. - Соціокультурний розвиток особистості на заняттях української мови у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (2016)
Адабашев Б. В. - Педагогические условия информатизации учебно-воспитательного процесса в вузах автотранспортного (2016)
Бадюк Ю. В. - Формування ключових компетенцій студентів у проектній діяльності (2016)
Баюрко Н. В. - Сутність поняття екологічної компетентності майбутніх вчителів біології (2016)
Безуглий А. І. - Віртуальний університет: проблеми створення і функціонування (2016)
Бондаренко З. В. - Інтегративний підхід до формування професійних компетенцій майбутніх інженерів шляхом використання засобів математичного моделювання, Клочко В. І., Кирилащук С. А. (2016)
Браніцька Т. Р. - Практика як важливий чинник розвитку кофліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій (2016)
Будас Ю. - Формування професійної іншомовної компетентності майбутніх фахівців (2016)
Вернигора О. Л. - Формування фольклористичної компетентності у майбутнії учителів української мови та літератури (2016)
Візнюк І. М. - Детермінанти розвитку іпохондричних явищ у фахівців різних професій (2016)
Virych S. - Euro coordinates of Ukrainian education on labor protection (2016)
Волкова Н. В. - Умови професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових технологій у контексті сучасних євроінтеграційних процесів (2016)
Гвоздій С. П. - Змістова модернізація дисциплін "Безпека життєдіяльності", "Основи охорони праці", "Основи медичних знань та валеології" за допомогою інформаційних технологій (2016)
Герасімова О. В. - Використання інновацій під час підготовки педагогів до міжкультурної комунікації (2016)
Гомонюк О. М. - Особливості формування валеологічної компетентності як складової професійно-педагогічної культури майбутнього педагога (2016)
Гордійчук Г. Б. - Підготовка майбутніх педагогів в умовах використання інформаційного освітнього порталу навчального закладу (2016)
Грабовська І. Л. - Особливості формування культури безпеки майбутніх фахівців вищих навчальних закладів системи ДСНС (2016)
Гузь С. І. - Розвиток IT-компетентності майбутніх керівників вищих навчальних закладів як проблема сучасної освіти, Кадемія М. Ю. (2016)
Дмітренко Н. Є. - Застосування проблемно-орієнтованого навчання на заняттях з іноземної мови у вищому навчальному закладі, Доля І. В. (2016)
Добровольська Н. В. - Особливості методики викладання дисципліни "Імітаційне моделювання економічних систем" (2016)
Жаровська О. П. - Сучасні підходи до розуміння національної самосвідомості у системі патріотичного виховання студентів педагогічних університетів (2016)
Задворняк Л. С. - Особливості формування активної громадянської позиції студентів у позааудиторній виховній роботі (2016)
Зарішняк І. М. - Особливості самовдосконалення особистості студента-економіста (2016)
Зюков М. Є. - Навчання інтегруванню з використанням Microsoft Mathematics (2016)
Кадемія М. Ю. - Організація навчального процесу у віртуальному університеті (2016)
Каплінський В. В. - Педагогічні умови забезпечення ефективності практичних занять з педагогіки у вищій школі як важливої складової формування загальнопедагогіної компетентності сучасного вчителя (2016)
Кізім С. С. - Он-лайн сервіси у процесі графічної підготовки майбутніх педагогів (2016)
Кобися А. П. - Використання хмарних технологій для створення освітнього середовища викладача та студента у вищих навчальних закладах (2016)
Кобися В. М. - Особливості вивчення програмування з використанням стандарту запитів в SQL на платформах Oracle DataBase XE та MS SQL Server (2016)
Козловський Ю. М. - Наукова освіта викладача вищого навчального закладу (2016)
Козяр М. М. - Інновації у навчальному процесі сучасних вищих навчальних закладів (2016)
Корець О. М. - Умови формування технічної компетентності вчителів технологій у процесі фізико-математичної підготовки (2016)
Корсун Ю. О. - Використання інтерактивних методів навчання у формуванні професійної самосвідомості майбутніх інженерів-механіків (2016)
Кравецька Л. О. - Використання сучасних інформаційних технологій у процесі формування іншомовної компетентності майбутніх викладачів вищої школи (2016)
Кравченко Т. В. - Удосконалення освітньо-кваліфікаційних вимог до інженерів-педагогів харчових технологій (2016)
Krokhmal A. - Effective presentation as the way to develop the students' need of professional (2016)
Куленко Т. В. - Створення і використання відеороликів як метод проведення виховної роботи зі студентами (2016)
Lysa A. - Implementing of problem-based learning in the ESL classroom, Khmyzenko D., Prokopovych N. (2016)
Лисак Г. О. - Місце контролю й оцінювання у структурі професійної діяльності викладача (2016)
Люльчак С. Ю. - Аналіз можливостей використання технологій Веб - 2.0 у процесі підготовки педагогів (2016)
Марусечко І. П. - Ідеї В. Сухомлинського у контексті вимог до сучасного вчителя (2016)
Марущак О. В. - Інтегративний підхід у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів технологій з безпеки життєдіяльності та основ охорони праці (2016)
Матіюк Д. В. - Генеза концепції неперервної освіти та її основні положення (2016)
Мельник О. В. - Отруйні речовини загальноотруйної дії та їх фізіологічний вплив на людину (2016)
Мельник Ю. В. - Педологія у структурі вітчизняної педагогічної науки (20-ті-30-ті роки ХХ ст.) (2016)
Найко Д. А. - Перевірка непараметричних гіпотез у педагогічному експерименті (2016)
Наливайко О. Б. - Формування професійної культури майбутніх сімейних лікарів як педагогічна проблема (2016)
Невмержицька О. В. - Самоосвіта вчителя як важлива форма методичної роботи в умовах становлення інформаційного суспільства (2016)
Пагута М. В. - Застосування інтерактивних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів трудового навчання і технологій до профорієнтаційної роботи (2016)
Пацкань І. В. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва під час проходження педагогічної практики, Штепа Ж. В. (2016)
Покудіна Л. С. - Міждисциплінарна інтеграція як засіб формування готовності майбутніх фінансистів до професійної діяльності (2016)
Рагільська О. О. - Інтернет-технології у навчанні іноземних мов: переваги та недоліки, Тарасова О. В. (2016)
Савчук І. В. - Використанні інтерактивних технологій з метою розвитку творчих здібностей студентів, Абрамчук О. В. (2016)
Се Фан - Основні методи формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя музики в процесі фортепіанного навчання (2016)
Симак А. - Применение традиций народного орнамента в современном ковроткачестве Молдовы и Украины, Бабин Ю. (2016)
Тарнауз О. І. - Розвиток соціокультурної компетентності (2016)
Твердохліб Н. В. - Формування компонентів та критеріїв креативності у майбутніх учителів музичного мистецтва (2016)
Тимейчук А. А. - Роль проектної діяльності у навчанні майбутніх магістрів туризмознавства (2016)
Троцький Р. - Сутність поняття готовності до управлінської діяльності майбутніх офіцерів у системі МВС України (2016)
Уманець В. О. - Методичні особливості використання елементів дистанційного навчання в процесі вивчення дисципліни "Системне програмне забезпечення" (2016)
Фрицюк В. А. - Підготовка майбутніх педагогів до професійного саморозвитку (2016)
Чучмій І. І. - Державні стандарти управління вищою освітою у Великобританії (2016)
Швець І. Б. - Формування вокально-виконавської культури майбутнього педагога-музиканта як педагогічна проблема (2016)
Шевченко І. А. - Розвиток фахової компетентності вчителів природничих дисциплін у системі післядипломної освіти: компоненти та рівні готовності (2016)
Шустова Н. Ю. - Психолого-педагогічні засади формування основ професійного самовдосконалення майбутніх учителів початкової школи (2016)
Якимович О. Н. - Вплив середовища вищого навчального закладу на професійне виховання майбутніх фахівців, Ільчишин Я. В. (2016)
Якимович Т. Д. - Форми і методи оцінювання результатів виробничої практики, Макогін О. В. (2016)
Яковліва О. П. - Роль комунікативної компетентності у розвитку психолого-педагогічної майстерності, Яковлів В. Л., Яковлів Є. В. (2016)
Яцишин О. М. - Психолого-педагогічні особливості навчання іноземної мови дорослих слухачів (2016)
Содержание (2015)
Корниенко С. В. - Влияние источников и стоков вакансий на кинетику реакционной диффузии в бинарной системе, Гусак А. М. (2015)
Скворцова С. В. - Структурные и технологические аспекты получения качественных полуфабрикатов из жаропрочного интерметаллидного сплава на основе Ti2AlNb с высоким комплексом свойств, Ильин А. А., Штуца М. Г., Александров А. В., Андреев А. В., Умарова О. З. (2015)
Özer A. - Investigation and Characterization of Residual Stress on Prestressed Steel I-Beams Manufactured by Welding, Özçatalbaş Yu. (2015)
Коваль Ю. М. - Особливості мартенситного перетворення в зоні зварювання стопу Ti49,2Ni50,6Ag0,2 медичного призначення, Мусієнко Р. Я., Сліпченко В. М., Сич Т. Г., Кедровський С. М., Калеко Д. М. (2015)
Чабак Ю. Г. - Твердофазные превращения в металлической матрице высокохромистого чугуна в субкритическом интервале температур (2015)
Руденко Э. М. - Магнитные и релаксационные явления в плёночных гетероструктурах Si—TiN—Fe с углеродными нанотрубками, Зубов Э. Е., Белоголовский М. А., Короташ И. В., Шаповалов А. П., Полоцкий Д. Ю., Бондаренко С. И., Савина Ю. А. (2015)
Литвиненко Я. М. - Структурно-фазовий стан, магнеторезистивні та магнетні властивості плівок пермалою, Пазуха І. М., Пилипенко О. В., Бібик В. В. (2015)
Полек Т. І. - Структурні, електричні та магнеторезистивні властивості заміщених стронцієм манганітів лантану, Товстолиткін О. І., Солопан С. О., Білоус А. Г., Недух С. В., Тарапов С. І. (2015)
Лень Е. Г. - Концентрационная зависимость магнитных свойств бинарных ОЦК-сплавов с беспорядком замещения, Лизунов В. В., Лень Т. С., Ушаков Н. В., Татаренко В. А. (2015)
Швець В. Т. - Термодинамічні та кінетичні властивості одновалентного металічного гелію (2015)
Богун Т. А. - Антивірусна й інтерфероніндукуюча активність нових сполук – похідних індолохіноксаліну, Жолнер Л. Г., Бикова Т. І., Жолобак Н. М., Співак М. Я. (2016)
Голуб Н. Б. - Продукування водню при анаеробній ферментації відходів кукурудзи і соняшнику, Драпой Д. І. (2016)
Данилова В. В. - Біобезпека в контексті охорони праці. Біотехнологічний і нормативно-правовий аспекти, Дехтяренко Н. В., Горшунов Ю. В., Галкін О. Ю. (2016)
Дзигун Л. П. - Підбір методів екстракції каротиноїдів із глибинного міцелію Laetiporus sulphureus, Палюшок О. А., Чуднівець О. М. (2016)
Карпенко І. В. - Біогенні рамноліпідні ПАР у комплексних регуляторах росту рослин, Мідяна Г. Г., Карпенко О. В. (2016)
Кравченко О.В. - Застосування окисників для інтенсифікації біологічної складової процесів знезалізнення і деманганації води (2016)
Луценко Т. М. - Методи оцінки біологічної активності рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини і дослідження стабільності препарату на його основі, Старосила Д. Б., Рибалко С. Л., Галкін О. Ю. (2016)
Молочко М. В. - Фермент пуллуланаза: аналіз різних типів пуллуланаз, їх продуцентів, галузей використання, Дехтяренко Н. В. (2016)
Петерсон А. А. - Вплив опромінювання світлом синього діапазону спектра на підвищення рівня транзієнтного накопичення рекомбінантного репортерного білка GFP у рослинах Nicotiana benthamiana, Василенко М. Ю., Прищепа Ю. С., Орябінська Л. Б., Кучук М. В. (2016)
Поліщук В. Ю. - Сучасні можливості отримання ефірної олії з ароматом троянди, Дуган О. М. (2016)
Хрокало Л. А. - Метанопродукція мезофільних бактеріальних угруповань, виділених із відходів тваринницьких комплексів, Доломан А. І., Черненко В. Ю. (2016)
Барбаш В. А. - Одержання оксицелюлози із бавовняних волокон дією різних окисників, Нікітюк Ю. Я., Дейкун І. М. (2016)
Іванова О. М. - Сорбційне концентрування слідових кількостей хлорамфеніколу на поверхні силікагелю, модифікованого октадецильними групами, Сіколенко Т. В. (2016)
Смирнова О. В. - Радикально-ланцюгове окиснення кумолу за наявності різних супрамолекулярних систем, що містять аніон-радикал кисню, Єфімова І. В. (2016)
Автори номера (2016)
Абизов В. А. - Методологічні засади створення етнодизайну середовища (2016)
Артеменко М. П. - Засоби гармонізації навчальних приміщень в аспекті еко-виховання, Чепелюк О. В. (2016)
Блажієвська Н. І. - Задачі використання та різновиди дошки настрою (mood board) як засобу дизайну в процесі проектування інтер’єрів (2016)
Голобородько В. М. - Екологічний дизайн: передумови становлення і розвитку в Україні, Рубцов А. Л., Свірко В. О. (2016)
Гнатюк Л. Р. - Дизайн інтер’єрів oфісних приміщeннях з викoристaнням сучасних екологічних тeндeнцій, Синиця Т. С. (2016)
Гнатюк Л. Р. - Особливості футуристичного стилю в дизайні інтер’єрів готельних комплексів, Терлецька М. В. (2016)
Захарова С. Г. - Формування професійного мислення майбутніх дизайнерів у процесі їх підготовки (2016)
Єременко Л. К. - Дизайн і технічний прогрес (2016)
Кісіль М. В. - Фактурне формоутворення в сучасному дизайні одягу (2016)
Кисельова К. О. - Особливості професійної підготовки дизайнерів одягу в українських та европейських вищих навчальних закладах (2016)
Ковальов Ю. М. - Принципи організації цілісного середовища (2016)
Кузнецова І. О. - Особливості типів конструкцій cучасних меблів - трансформерів, Ус В. Ф., Залізко Ю. В. (2016)
Кузнецова І. О. - Історія озеленення інтер'єрів від найдавніших часів до ХХ століття нашої ери, Ткач Н. А. (2016)
Лагода О. М. - Атрактивність негативних ідентичностей гламуру в ХХ столітті, Будяк В. В. (2016)
Назаркевич Є. П. - Архітектонічні особливості видань зі стереоілюстраціями різних за соціально-функціональним призначенням (2016)
Олійник О. П. - Архітектурно-планувальна структура внутрішнього простору київського прибуткового житла, Яків’юк О. І. (2016)
Олійник О. П. - До питання про атрибуцію будівель с. Германівка, Верес М. К. (2016)
Петрушевський А. О. - Використання комп’ютерної технології дизайну вітражів в проектуванні флорентійської мозаїки (2016)
Повшик С. Я. - Особливості графічного вираження процесу проектування одягу в умовах автоматизації виробництва (2016)
Привольнева С. О. - Взаємозвязок функції та декорованої форми в архітектурі та дизайні, Циганок А. В. (2016)
Сафронов В. К. - Проблеми впорядкування рекламно-інформаційного простору міста Києва, Сафронова О. О. (2016)
Сідорова О. І. - Збереження стилеформуючих особливостей модерну в історичній забудові, Чертов Д. С. (2016)
Скляренко Н. В. - Інтегрована дизайн-система як модель сучасних художньо-проектних процесів (2016)
Шнайдер А. Б. - Сучасна текстильна скульптура (2016)
Меженський В. М. - До питання впорядкування українських назв рослин. Повідомлення 7. Написання назв сортів рослин (2016)
Сліщук Г. І. - Біоінформатичний аналіз гена кукурудзи, що кодує ензим розгалуження крохмалю SBEIIb, Жернаков Т. Ю., Волкова Н. Е. (2016)
Kolesnyk O. O. - Associations of alleles of microsatellite markers with agronomical traits of modern bread winter wheat varieties in Southern Ukraine, Khokhlov O. M., Chebotar S. V. (2016)
Bentivenga G. - Agronomic evaluation of Fusarium Head Blight (FHB) resistance in Italian durum wheat cultivars and screening of advanced lines MAS selected for FHB resistance, Camerini M., Belocchi A., Fornara M., Melloni S., Spina A., Quaranta F. (2016)
Люта Ю. О. - Характеристика нових сортів помідора (Solanum lycopersicum L.), Кобиліна Н. О. (2016)
Ожерельева З. Е. - Устойчивость сортов яблони на карликовом подвое и вставках в условиях теплового шока, Красова Н. Г., Галашева А. М. (2016)
Швартау В. В. - Фізіологічна роль амінокислот у живленні високопродуктивних сортів пшениці озимої, Михальська Л. М., Мірошниченко І. М. (2016)
Стариченко В. М. - Порівняльний аналіз гранулометричного складу крохмалю зразків тритикале озимого, Корягін О. М., Шляхтуров Д. С. (2016)
Полторецький С. П. - Оцінка взаємозвязку посівних якостей і врожайних властивостей насіння проса посівного (Panicum meliaceum L.) (2016)
Бобось І. М. - Вплив строків сівби на продуктивність видів гуньби (Trigonella foenum-graecum L., Trigonella coerulea (Desr.) Ser.) (2016)
Вишнівський П. С. - Формування врожайності ріпаку ярого залежно від фракційного складу посівного матеріалу, Катеринчук І. М. (2016)
Мамчур Т. В. - Біологічні особливості стеблового зеленого живцювання декоративних садових рослин і використання їх в озелененні (2016)
Духницький Б. В. - Торгівля України зерновими та олійними культурами, Сіліфонов Т. В. (2016)
Коровко І. І. - Екологічна пластичність і стабільність нових гібридів цукрових буряків (2016)
Бабич Є. М. - Застосування сталефібробетону в дорожньому будівництві, Андрійчук О. В., Ужегов С. О., Шаповал І. В. (2015)
Бєліченко О. А. - Активація субмікрорівня структури цемент-ного бетону (2015)
Боярчук Б. А. - Міцнісні характеристики дослідних залізобетонних балок підсилених різними способами в розтягнутій зоні, Маліков В. В. (2015)
Гордіюк Т. Л. - Небезпека від нехтування впливу поверхневих та ґрунтових вод на основи будівель та споруд, Біскуб П. І. (2015)
Дробишинець С. Я. - Теоретичне визначення напружено- деформаційного стану та міцності сталефібробетонних згинальних елементів (2015)
Дробишинець С. Я. - Дослідження впливу дисперсного мікро-армування на фізико-механічні властивості бетону, Киричук М.В. (2015)
Дробишинець С. Я. - Закордонний досвід в галузі енергозбереження та енергоефективності, Романюк Н. Г. (2015)
Жданюк В. К. - Порівняльні дослідження асфальтобетонів різних гранулометричних типів за критерієм міцності при зсуві, Богомолов В. О., Костін Д. Ю., Воловик О. О., Цинка А. О. (2015)
Задорожнікова І. В. - Вплив опалювальних приладів на параметри мікроклімату в приміщеннях будівель, Ужегова О. А., Ротко С. В., Поремчук В. В. (2015)
Задорожнікова І. В. - Сучасні методи розрахунків будівельних конструкцій, Павлів О. І. (2015)
Коваль М. І. - Аналіз вантажопотоків у місті Луцьку на сучасному етапі (2015)
Коваль М. І. - Стан та перспективи розвитку будівельної галузі у місті Луцьку (2015)
Максимович О. В. - Напруження біля висвердлених отворів у околі вершин тріщин, Іллюшин О. В. (2015)
Маліков В. В. - Визначення морозостійкості комплексно укріплених ґрунтів, Боярчук Б. А., Панасюк Я. І. (2015)
Маліков В. В - Вплив водонасичення на міцнісні характеристики комплексно укріплених ґрунтів, Панасюк Я. І., Ящук Ю. Ф., Бурак А. В., Недоходюк Р. П., Яцьковський В. Ю. (2015)
Маліков В. В. - Вплив кількості цементу для укріплення ґрунтів на визначення стиранності, Панасюк Я. І., Вінцюк М. В., Пекар С. Б., Шишков Б. М. (2015)
Мельник Ю. А. - Сучасні методи озеленення міської забудови, Синій С. В., Сунак П. О., Парасюк Б. О. (2015)
Пасічник Р. В. - Комп’ютерна програма "Розрахунок оболонок". Область застосування та можливості, Ужегов С. О., Пасічник О. С. (2015)
Пасічник Р. В. - Математичні методи та моделі розрахунку будівельних конструкцій на вогнестійкість, Шаповал І. В., Кіриша К. В. (2015)
Пахолюк О. А. - Дослідження роботи пласких сонячних повітряних колекторів, Ящинський А. Л. (2015)
Процюк В. О. - Дослідження впливу товщини шарів основи із місцевих матеріалів на загальний модуль пружності конструкції дорожнього одягу, Гречко О. Г. (2015)
Ротко С. В. - До розрахунку довговічності бетонних і залізобетонних конструкцій методами механіки руйнування, Ужегова О. А., Задорожнікова І. В., Ротко В. О. (2015)
Самчук В. П. - Комп’ютерні технології проектування просто-рових конструкцій будівель та споруд, Кислюк Д. Я., Пасічник Р. В. (2015)
Самчук В. П. - Бітумна черепиця: аналіз попиту в Україні та переваг використання, Нікітюк Ю. В. (2015)
Смаль М. В. - Виготовлення бруківки методом вібро-пресування з використанням щебеню з вторинного бетону в якості крупного заповнювача, Дзюбинська О. В. (2015)
Сунак П. О. - Дослідження залежності деформацій в арматурі від відносної висоти стиснутої зони сталефібробетону, Мельник Ю. А., Синій С. В., Парасюк Б. О. (2015)
Сунак П. О. - Дослідження статистичних характеристик міцнісних та деформативних властивостей бетону при короткочасному навантаженні, Синій С. В., Мельник Ю. А., Парасюк Б. О. (2015)
Сунак О. П. - Аналіз факторів, що впливають на змінюваність міцнісних та деформативних характеристик крупнозернистого та дрібнозернистого бетонів в часі, Сунак П. О. (2015)
Сунак О. П. - Експериментальні дослідження усадки сталефібробетону, Сунак П. О. (2015)
Талах Л. О. - Обстеження будівлі промислового призначення (2015)
Толмачов С. М. - Проблеми підвищення міцності дорожніх бетонів на розтяг, Рідкозубов О. О., Захаров Д. С. (2015)
Чапюк О. С. - Стан дерев’яних конструкцій та їх реставрація в замку Любарта м. Луцька, Кислюк Д. Я. (2015)
Чапюк О. С. - Напружено-деформований стан зчеплення композитної склопластикової арматури з важким бетоном, Кислюк Д. Я., Гришкова А. В., Орєшкін Д. О. (2015)
Шваб’юк В. І. - Розрахунок некласичної моделі згину ортотропних плит методом лінійного спряження, Ротко С. В., Ужегова О. А., Гуда О. В. (2015)
Ясюк І. М. - Тріщиностійкість сталефібробетонних лотків при дії одноразових короткочасних наванта-жень (2015)
Содержание (2016)
Арустамян О. М. - Сучасні отруйні речовини як терористична загроза суспільству, Ткачишин В. С., Алексійчук О. Ю. (2016)
Лысенко В. И. - Диагностика и неотложная помощь при отравлении монооксидом углерода, Голянищев М. А. (2016)
Левченко О. Є. - Медичні аспекти сучасної нелетальної зброї: травмуючі фактори нового типу (підготовлено за матеріалами Управління з нелетальної зброї (Joint Non-Lethal Weapons Directorate) Міністерства оборони США, Вірджинія, 2011 р.), Курділь Н. В., Луценко О. Г., Падалка В. М. (2016)
Ніконов В. В. - Проблеми недиференційної терапії у хворих із синдромом гострої церебральної недостатності (аналітичний огляд). Частина 2, Курсов С. В., Загуровський В. М., Феськов О. Е., Кіношенко Є. І., Яцина Г. С., Шкурат А. М. (2016)
Курсов С. В. - Острое отравление опиоидами, Скороплет С. Н. (2016)
Хмызов А. А. - Спинальная анестезия у детей (обзор литературы) (2016)
Семененко А. І. - Вивчення впливу Гліятону® (холіну альфосцерату) на перебіг післяопераційного періоду у хворих після загальної анестезії, Сурсаєв Ю. Є., Дацюк О. І., Семененко Н. О. (2016)
Гармиш О. С. - Возможности регионарной анестезии при радикальной цистэктомии у больных мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря, Фомченко К. А., Забашный С. И., Молчанов Р. Н., Кобеляцкий Ю. Ю. (2016)
Левченко О. Є. - Сучасна семіотика синдромів гострих отруєнь хімічної етіології: токсидроми, Курділь Н. В., Євдотьєв О. А., Падалка В. М., Іващенко О. В., Андрющенко В. В. (2016)
Левченко О. Є. - Феномен спайс: суміші для паління або нова хімічна зброя, Курділь Н. В., Луценко О. Г. (2016)
Курділь Н. В. - Синтетичні каннабіноїди спайс: актуальні питання клінічної діагностики та екстреної медичної допомоги, Луценко О. Г., Маркова С. О., Струк В. Ф., Богомол А. Г. (2016)
Левченко О. Є. - Практичні аспекти надання медичної допомоги у випадках хімічних інцидентів на виробництві, Курділь Н. В., Падалка В. М., Богомол А. Г., Луценко О. Г., Андрющенко В. В., Струк В. Ф. (2016)
Курділь Н. В. - Токсичні синдроми при гострих отруєннях умовно їстівними та отруйними грибами, Падалка В. М., Іващенко О. В., Луценко О. Г., Богомол А. Г., Струк В. Ф., Андрющенко В. В. (2016)
Бабанов С. А. - Оценка и прогнозирование респираторных нарушений при заболеваниях легких, связанных с воздействием фиброгенных аэрозолей, Будаш Д. С. (2016)
Петрушенко В. В. - Оксидативний стрес у хворих на гострий панкреатит: асоціації із синдромом системної запальної відповіді та органною дисфункцією, Столярчук О. В. (2016)
Галушко О. А. - Синдром апное сну при гострому інсульті у хворих на цукровий діабет: особливості перебігу та лікування (2016)
Мартинчук Ю. М. - Порівняльна характеристика радіологічних та сонографічних критеріїв у динаміці півкульного ішемічного інсульту під впливом тромболітичної терапії (2016)
Завгородня Т. К. - Проблеми змісту професійно-технічної освіти в дослідженнях Західного регіону України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.), Стражнікова І. В. (2016)
Рідкоус О. В. - Основи організації навчально-виховної роботи авторської Сахнівської школи-комплексу О. А. Захаренка (2016)
Комінарець Т. В. - Культурологічна змістова лінія у процесі викладання зарубіжної літератури як засіб формування морально-ціннісної складової особистості учня (2016)
Петров В. Ф. - Концептуально-іноваційні засади психолого-педагогічного забезпечення учнівського самоврядування (2016)
Воронюк І. В. - Діяльнісний підхід у розумовому розвитку учнів, Коротич Л. Г. (2016)
Карась О. П. - Формування екологічної свідомості як складової компетентності особистості, Лисенко Н. В. (2016)
Слободенюк Л. І. - Формування здоров’язбережувальних, здоров’язміцнювальних та здоров’яформувальних компетентностей у школярів, Горкуша В. В., Дзьоба Т. І. (2016)
Філончук З. В. - Апробація як засіб підвищення якості навчально-методичного комплексу з курсу "Фінансова грамотність" (2016)
Батова А. В. - Наказ як управлінське рішення (2016)
Гончаренко Л. А. - Підготовка вчителів-словесників до формування в учнів підприємницької компетентності (2016)
Задніпряний Г. О. - Науково-методичний супровід діяльності молодого вчителя (2016)
Остапчук О. К. - Формування цінності здорового способу життя у вихованців Херсонського ліцею Херсонської обласної ради (2016)
Подозьорова А. В. - Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх фахівців: дефінітивний аналіз (2016)
Сагач Г. М. - Професійна харизма державного службовця-оратора у вимірах християнської етики, Мартиненко В. Ф. (2016)
Тасжанова С. М. - Управління самоосвітою педагогів (2016)
Голівець Е. Е. - Використання вербальних та невербальних засобів спілкування при вивченні англійської мови в початковій школі, Мотрюк Н. (2016)
Кудак А. І. - Використання експонатів шкільного музею на уроках географії (2016)
Луків А. М. - Педагогічне спілкування як засіб соціалізації дитини: управлінський аспект (2016)
Мазурець А. В. - Соціалізація особистості учня шляхом розвитку творчого мислення у процесі навчання німецькій мові (2016)
Мамренко М. А. - Ознайомлення учнів зі становленням і діяльністю Української Греко-Католицької церкви на Херсонщині (2016)
Осинкіна О. П. - Формування життєвих компетенцій під час вивчення хімії (2016)
Павленко І. І. - Розвиток самостійної діяльності учнів на уроках української мови і літератури як засіб підвищення їхніх навчальних досягнень (2016)
Петрук Л. В. - Формы контроля и оценки знаний учащихся на уроках истории (2016)
Сівак А. В. - Створення ситуації успіху на уроці в початковій школі (2016)
Тарабанова Я. В. - Мовленнєва соціалізація учнів на уроках української мови (2016)
Чебикіна І. В. - Комунікативна спрямованість уроків української мови і літератури (2016)
Чигринова Г. В. - Формування екологічної культури в учнів на уроках географії (2016)
Безгінов С. О. - Сучасні форми та методи контролю навчальних досягнень учнів на уроках географії (2016)
Власенко Т. В. - Використання елементів технології укрупнення дидактичних одиниць при вивченні математики в початкових класах (2016)
Глущенко Л. А. - Персональний блог учителя як засіб підвищення інтресу учнів до вивчення історії (2016)
Крюкова Л. М. - Внеурочная деятельность как средство создания языковой среды (2016)
Лисицька О. О. - Роль нестандартних уроків географії в розвитку творчих здібностей учнів (2016)
Скрипек Р. П. - Мотивація учнів на уроках соціально-побутового орієнтування в початкових класах спеціальних шкіл, Левицька В. І. (2016)
Федь Н. Б. - Розвиток творчих здібностей учнів основної школи під час проведення практичних занять з історії (2016)
Чуча О. А. - Віртуальні екскурсії на уроках української літератури як засіб розвитку загальнокультурної компетентності учнів (2016)
Шевченко С. Г. - Використання аудіовізуальних засобів навчання в курсі географії (2016)
Янчук Н. Г. - Сучасні ефективні освітні технології в роботі вчителя географії (2016)
Воскова И. В. - Психологические аспекты формирования правосознания личности (2016)
Грудініна Н. Д. - Бібліографічний апарат наукової публікації (2016)
Кемпе В. Ю. - Видова різноманітність навчальної літератури у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з питань національно-патріотичного виховання (2016)
Єлікова О. Г. - Нашій школі – 30, Мальчикова Л. М. (2016)
Кузьменко В. В. - Особистий приклад професора М. І. Пентилюк, Слюсаренко Н. В. (2016)
Кузьменко В. В. - Організатор, проректор, особистість…, Примакова В. В. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2016)
Вихідні відомості (2016)
Шпак Л. О. - Соціальна інфраструктура як складова соціально-економічного розвитку регіону (2016)
Яценко В. М. - Сутність поняття та методичні підходи до оцінки фінансової стабільності і фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств (2016)
Дмитрук Б. П. - Світові міграційні процеси: мотивація, види й наслідки для країн виїзду та приймаючих країн, Свєтлова Н. М. (2016)
Лисенко О. М. - Системи управління якістю: особливості впровадження згідно з новою версією стандарту ISO 9001 (2016)
Гирник Л. В. - Діяльність агрохолдингів в Україні та їхній вплив на розвиток сільського господарства (2016)
Коваль В. В. - Сучасні методи автоматизації навчального процесу ВНЗ, Опаленко А. М., Манькута Я. М. (2016)
Костьян Н. Л. - Оптимізація роботи відділу логістики в сфері транспортних послуг (2016)
Мостенська Т. Г. - Ієрархія принципів соціально відповідального маркетингу (2016)
Усманова М. Р. - Теоретичні засади формування інноваційної інфраструктури в Україні (2016)
Яценко О. В. - Механізм банківського кредитування в системі залучення коштів у сільськогосподарське виробництво (2016)
Добрянская Н. А. - Сущность модели финансового обеспечения диверсификации, Шевченко А. А., Попович О. М. (2016)
Сукач О. М. - Страховий ринок України: сучасні реалії та перспективи, Сарана Л. А. (2016)
Голубка М. М. - Цінність фінансово-економічної та кооперативної освіти на західноукраїнських землях (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) та її вплив на свідомість українця (2016)
Серватинська І. М . - Сценарії прогнозування обсягів фінансових ресурсів у державних фондах соціального страхування (2016)
Богач Д. С. - Сучасний стан фондового ринку України (2016)
Яценко О. В. - Розвиток підприємства в Україні: погляд науковців, Сукач О. М. (2016)
Про набір до аспірантури зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (2016)
Наші автори (2016)
Summary (2016)
Запрошуємо авторів до співпраці (2016)
Stezhko N. V. - Substantiation of imperatives of the global food problem solution (2016)
Rukon Ataul Karim - Impact of innovation on economic growth in the Baltic Sea region (by way of example of studies for Latvia and Denmark) (2016)
Смирнов С. А. - Конструкционизм в качественной оценке кредитной деятельности, Павлов Р. А. (2016)
Дугінець Г. В. - Людський капітал в умовах розвитку глобальних ланцюгів створення вартості (2016)
Бондаренко В. М. - Конкурентні переваги підприємств переробної галузі в умовах економічної кризи (2016)
Сокол П. М. - Теоретичні основи формування механізму маркетингу підприємства (2016)
Паламарчук Н. О. - Активізація розвитку гірських територій регіону (2016)
Баніт О. П. - Формування інноваційного потенціалу регіону (2016)
Мартинова Л. Б. - Еволюція наукових поглядів та концепцій формування і підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу (2016)
Бондаренко Л. М. - Особливості формування ринку земель сільськогосподарського призначення (2016)
Andreevа K. A. - Conceptual foundations of innovation clusters development (2016)
Minochkina O. N. - Convergent institutional mechanisms of the system of property as the basis of a single mechanism of the capital’s functioning formation (2016)
Марущак Д. Ю. - Особливості торгової інтеграції в країнах АСЕАН (2016)
Заріцька Я. О. - Програми розвитку бізнес-інкубаторів в Україні (2016)
Парфенчук І. О. - Управління конкурентоспроможністю підприємств у системі національного господарства (2016)
Ткаченко Ю. В. - Глобальне партнерство як нова парадигма регіонального розвитку (2016)
Титул, зміст (2016)
Розов В. Ю. - Повышение эффективности контурного экранирования магнитного поля высоковольтных кабельных линий, Добродеев П. Н., Ерисов А. В., Ткаченко А. О. (2016)
Кузнецов Б. И. - Метод синтеза замкнутых систем активного экранирования магнитного поля воздушных линий электропередачи, Туренко А. Н., Никитина Т. Б., Волошко А. В., Коломиец В. В. (2016)
Коновалов О. Я. - Движущиеся координаты в электромагнитном поле устройств с движущимися проводниками, Михайлов В. М. (2016)
Шерба М. А. - Влияние электропроводности водных триингов на плотности токов и давления, возникающие в полиэтиленовой изоляции (2016)
Иващенко Д. С. Супруновская Н. И. - Переходные процессы в электрических цепях со стохастической нагрузкой, характеризующейся непрерывной случайной величиной (2016)
Маков Д. К. - Визначення коефіцієнта несинусоїдальності фазних напруг з використанням трифазних фільтрів симетричних складових, Поліщук О. В. (2016)
Красножон А. В. - Розрахунок втрат активної потужності у грозозахисному тросі повітряних ліній електропередачі, Буйний Р. О., Пентегов І. В. (2016)
Петухов И. С. - Оптимизация процесса сходимости периодического решения при моделировании нелинейного поверхностного эффекта методом конечных элементов (2016)
Терещенко Т. А. - Исследование автокорреляционных функций в электрических цепях с использованием преобразования в ориентированном базисе, Хижняк Т. А., Лайкова Л. Г., Пархоменко А. С. (2016)
Жук А. К. - Управляемое фильтрокомпенсирующее устройство для автономной электроэнергетической системы с мощными преобразователями, Жук Д. А., Криворучко Д. В., Степенко С. А. (2016)
Бойко Н. И. - Моделирование работы генератора импульсных напряжений по схеме Аркадьева-Маркса в режиме покаскадного обострения фронта импульсов и сравнение с экспериментальными результатами (2016)
Павлов Г. В. - Резонансный преобразователь с дозированной передачей энергии для низковольтных сетей распределенного питания, Обрубов А. В., Винниченко И. Л. (2016)
Розіскулов С. С. - Змінення тривалості перехідних процесів розряду конденсатора для регулювання параметрів біполярних імпульсних струмів у навантаженні, Михайленко В. В., Перетятко Ю. В. (2016)
Денисов Ю. А. - Сравнение потерь мощности в ключах повышающих КРИП с параллельным и последовательным резонансными контурами, Городний А. Н., Гордиенко В. В., Степенко С. А., Ершов Р. Д., Теплая Т. М. (2016)
Зозулев В. И. - Основные тенденции развития магнитно-полупроводниковых генераторов импульсов, Шолох Д. А., Кобыльчак В. В., Христо А. И. (2016)
Гурін В. К. - Зменшення кондуктивних завад на вході транзисторних перетворювачів з накопичувальним дроселем, Павловський В. О., Юрченко О. М. (2016)
Шуруб Ю. В. - Оптимізація регуляторів частотно керованих асинхронних електроприводів при стохастичних навантаженнях, Дудник А. О., Лавінський Д. С. (2016)
Крищук Р. С. - Магнитное поле в зазоре торцевого дугостаторного асинхронного двигателя с параллельным включением обмоток противоположных статоров (2016)
Кириленко О. В. - Методологія розроблення мультиагентних систем керування в електроенергетиці, Рибіна О. Б., Танкевич С. Є. (2016)
Денисюк С. П. - Аналіз та оптимізація енергопроцесів у розосереджених електроенергетичних системах (2016)
Авраменко В. М. - Прискорення дії автоматичного частотного розвантаження енергосистеми за рахунок використання інформації про швидкість зниження частоти, Юнєєва Н. Т., Гурєєва Т. М. (2016)
Черненко П. О. - Моделювання та короткострокове прогнозування технологічної складової електричного навантаження обласної енергосистеми, Мартинюк О. В., Мірошник В. О. (2016)
Буславець О. А. - Вплив транзитних перетоків потужності на втрати електроенергії в електричних мережах, Бурикін О. Б., Лежнюк П. Д. (2016)
Загирняк М. В. - Особенности энергопотребления и качество электрической энергии в низковольтных сетях промышленных и коммунальных предприятий, Прус В. В., Никитина А. В. (2016)
Опришко В. П. - Регулювання режимів електропостачання в локальних системах Microgrid (2016)
Танкевич Є. М. - Підготовка вхідної інформації для автоматичної корекції похибок вимірювальних каналів струму систем керування електроенергетичними об'єктами, Яковлєва І. В., Варський Г. М., Паньків В. І. (2016)
Гребченко М. В. - Визначення відстані до місць однофазних замикань на повітряних лініях, Максимчук В. Ф., Пилипенко Ю. В. (2016)
Мислович М. В. - Алгоритми функціонування та програмне забезпечення багаторівневої системи моніторингу стану та технічного діагностування обладнання об'єктів електроенергетики, Сисак Р. М., Остапчук Л. Б., Гижко Ю. І., Герцик С. М. (2016)
Говоров П. П. - Вимірювання електроенергії в умовах несиметрії струмів за часткової відмови системи обліку, Момот В. В. (2016)
Бондар О. І. - Моделювання фізичних процесів у пічному агрегаті з електромагнітним перемішуванням рідкого металу, Глухенький О. І., Гориславець Ю. М. (2016)
Вінниченко Д. В. - Вплив електричних параметрів високовольтних електророзрядних установок синтезу нановуглецю на їхню продуктивність і питомі енерговитрати (2016)
Yamnenko Yu. - Dynamic Routing of Wireless Electrical Sensors Based on Neural Networks, Khokhlov Yu., Redko O. (2016)
Титул, зміст (2016)
Сушко Н. І. - Державний бюджет як об’єкт казначейського обслуговування бюджетних коштів (2016)
Босенко О. С. - Управління державними борговими зобов’язаннями в зарубіжних країнах (2016)
Котляревський Я. В. - Ієрархічне впорядкування факторів, що стримують або стимулюють розвиток інформаційної сфери України, Мельников О. В., Штангрет А. М., Ратушняк Ю. В. (2016)
Ловінська Л. Г. - Міжнародні ініціативи щодо методичного забезпечення моніторингу запровадження та дотримання МСФЗ, Ястремський О. І. (2016)
Безверхий К. В. - Облікові підходи до формування фінансової звітності: національний та міжнародний аспекти (2016)
Маркевич О. В. - Правила "тонкої капіталізації” в Україні: аспект оподаткування (2016)
Башко В. Й. - Розмежування інституційних секторів та квазіфіскальні операції в Україні (2016)
Коваленко К. В. - Узгодження визначення сектору державного управління в законодавстві України з міжнародними підходами (2016)
Жадан О. В. - Фінансовий контроль планування бюджетних програм для місцевих бюджетів (2016)
Чумак О. В. - Оцінка чинників публічності діяльності державних підприємств у системі соціальної відповідальності (2016)
Камінська О. С. - Удосконалення фінансування видатків на охорону здоров’я: зарубіжний досвід (2016)
Осипенко М. В. - Партнерські відносини економічних агентів: здоров’я нації і розвиток людського капіталу в Україні (2016)
Грабильніков А. В. - Конституційна юстиція в Україні: до визначення поняття (2016)
Драган О. В. - Виконання конституційної функції представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді в умовах законодавчих змін (2016)
Словська І. Є. - Сесійна форма діяльності зарубіжного парламенту – ефективний взірець для наслідування? (2016)
Артеменко Л. В. - Особливості правового регулювання засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг (2016)
Борисова В. О. - Критерії визначення розміру відшкодування моральної шкоди, Андрєєва Г. Д. (2016)
Гордієнко Т. О. - Щодо розміру відшкодування матеріальних збитків (шкоди) у господарській діяльності (2016)
Зубатенко О. М. - Аналіз поняття "електронна комерція" у контексті Закону України "Про електронну комерцію" (2016)
Ніконова Н. О. - Проблемні питання погодження продажу заставного майна боржника при розгляді справ про банкрутство (2016)
Збінський Є. Ф. - Інституційно-функціональний механізм забезпечення податкової таємниці в Україні: стан та перспективи (2016)
Виноградова С. О. - Проблеми утримання засуджених інвалідів у місцях позбавлення волі (2016)
Корнякова Т. В. - Кримінологічний аналіз жіночої злочинності (2016)
Кузьміна Т. В. - Аналіз інституту кримінальної відповідальності юридичних осіб у країнах загального права (2016)
Олефір Л. І. - Пробація як важлива сфера діяльності у напрямку виконання альтернативних видів покарань в Україні (2016)
Шкута О. О. - Реформування та модернізація кримінально-виконавчої системи України: вимоги сьогодення (2016)
Юзікова Н. С. - Місце і значення покарання у системі засобів запобігання злочинності (2016)
Береза К. Ю. - Особливості проведення допиту підозрюваного під час розслідування злочинів, пов’язаних зі створенням або утриманням місць розпусти і звідництвом (2016)
Богатирьов А. І. - Вчення про злочинність та її ознаки (2016)
Єфімов М. М. - Організація і тактика проведення огляду місця події при розслідуванні хуліганства (2016)
Іванчишин І. І. - Тактика слідчого експерименту при розслідуванні злочинів, учинених злочинними угрупованнями (2016)
Кушнір Л. В. - Забезпечення поваги до честі і гідності людини при здійсненні досудового розслідування Національною поліцією України (2016)
Лютий В. В. - Криміналістичне забезпечення розслідування незаконних заволодінь транспортними засобами, вчинених організованими злочинними групами (2016)
Одинцова І. М. - Наявність виняткових прав сторони захисту як обов’язкова умова забезпечення принципів процесуальної рівності та змагальності сторін у кримінальному судочинстві України (2016)
Очеретяний М. А. - Проблемні питання тактичного забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій при розслідуванні хуліганства (2016)
Титул, зміст (2016)
Самсонкин В. Н. - Математическая модель информационно-управляющей системы контроля операционной деятельности машиниста скоростного поезда, Петинов Я. П. (2016)
Приходько С. І. - Методи ітеративного декодування кодів з малою щільністю перевірок на парність, Штомпель М. А. (2016)
Бодянский Е. В. - Ядерная кластеризация на основе обобщенной регрессионной нейронной сети и самоорганизующейся карты Т. Кохонена, Дейнеко А. А., Куценко Я. В. (2016)
Мирошник М. А. - Методи параллельного решения SAT-задач для реализации процедур прогнозирования трудоемкости, Клименко Л. А., Герман Э. Е. (2016)
Стасюк О. І. - Методи комп’ютерної інтелектуалізації процесів обробки інформації аномальних режимів систем електропостачання залізниць, Гончарова Л. Л. (2016)
Мінухін С. В. - Дослідження засобів створення обчислювального кластеру на основі технологій віртуалізації, Задачин В. М. (2016)
Кульбовський І. І. - Аналіз нормативно-технічної бази впровадження інтелектуальних енергетичних систем на основі технологій Smart Grid, Голуб Г. М. (2016)
Мазіашвілі А. Р. - Аналіз залізничних систем телекомунікації та зв'язку з використанням методів, алгоритмів стиску (2016)
Володарский В. А. - Оптимизация технического содержания аппаратуры автоматики и телемеханики (2016)
Івченко Ю. В. - Патріотизм як ціннісний орієнтир сучасної держави (дискусійні питання) (2016)
Куракін О. М. - Аналіз співвідношення категорії "ефективність правового регулювання" й суміжних понять (2016)
Марущак Н. В. - Щодо питання співвідношення міжнародного й національного права у сфері забезпечення прав людини (2016)
Матейчук Р. І. - Поняття й характерні ознаки методів організаційно-правових форм діяльності народних депутатів України (2016)
Мингела О. А. - Юридическая практика: техника и технология юридического труда (2016)
Павлова М. А. - Співвідношення преюдиції з деякими суміжними категоріями (2016)
Подорожна Т. С. - Юридичні чинники конституціоналізації правового порядку (2016)
Чан Бін Лінь - Ключові принципи кримінального права Китайської Народної Республіки (2016)
Звоздецька І. В. - Правові ознаки парламентських процедур (2016)
Звоздецький В. М. - Допоміжний апарат депутатських об’єднань (2016)
Чистоколяний Я. В. - Права і свободи людини в конституційному праві України та Європейського Союзу: порівняльний аспект (2016)
Аксютіна А. В. - Щодо об’єктів продюсерських послуг (2016)
Булат Є. А. - Правові цінності як основа розвитку юриспруденції: філософсько-правовий аспект (2016)
Бутрин-Бока Н. С. - Правове закріплення визначення поняття "корпоративні права" за законодавством України (2016)
Дрoгoзюк К. Б. - Прoцeсуaльнo-прaвoвий хaрaктeр рiшeнь Єврoпeйськoгo суду з прaв людини в доказуванні в цивiльнoму прoцeci Укрaїни (2016)
Мальський М. М. - Практика судів України як джерело транснаціонального виконавчого процесу (2016)
Немеш П. Ф. - Юридична природа сертифікаційних знаків в інтелектуальній власності (2016)
Могілевський Л. В. - Інститут трудового права як елемент структури системи трудового права (2016)
Соцький А. М. - Професійний відбір: правові проблеми (2016)
Ткач О. А. - Проблемні питання правового регулювання конкурсу як організаційно-правової форми оцінювання професійних характеристик особи (2016)
Боднарчук О. І. - Правове забезпечення системи опіки над дітьми-сиротами в Польщі: досвід для України (2016)
Легеза Є. О. - Характеристика принципів провадження з надання публічних послуг (2016)
Литвин І. І. - Зміст адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг (2016)
Літвінова Є. В. - Процесуальні норми фінансового права: практика на крок попереду дослідників (2016)
Мулявка Д. Г. - Інформаційне забезпечення митних органів України (2016)
Мусієнко О. П. - Органи, що здійснюють адміністративні заходи запобігання та протидії корупції за новим антикорупційним законодавством України (2016)
П’ятков П. В. - Критерії розмежування компетенції суб’єктів забезпечення законності надання адміністративних послуг у галузі містобудування (2016)
Ракул О. В. - Актуалізація факторів, що обумовлюють особливості формування фіскальної політики України в сучасних умовах (2016)
Reshetnik A. R. - Some of the controversial issues concerning civil service reform in Ukraine (2016)
Сімонова І. П. - Форми адміністративно-правового регулювання державно-службових відносин у контролюючих органах в сфері оподаткування (2016)
Бабанін С. В. - Об’єкт рейдерства (2016)
Безкоровайний Б. В. - Щодо питання застосування засобів психологічного впливу під час ідентифікації за уявними образами (2016)
Винокуров О. В. - Захист прав підозрюваного під час обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (2016)
Мельниченко С. П. - Криміналістичне забезпечення проведення допиту підозрюваних під час розслідування злочинів, учинених із використанням вогнепальної зброї (2016)
Нестерова І. А. - Причини й умови вчинення злочинів у сфері туристичного бізнесу (2016)
Ніколаєнко Т. Б. - Забезпечення безпеки засуджених військовослужбовців при відбуванні покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні (2016)
Плетенець В. М. - Організація й тактика допиту підозрюваних у вчиненні корисливо-насильницьких кримінальних правопорушень (2016)
Пчеліна О. В. - Тактичні завдання розслідування злочинів у сфері службової діяльності (2016)
Рябих Н. В. - Нормативно-правове забезпечення прав на охорону життя і здоров’я засуджених до позбавлення волі (2016)
Хижна О. Р. - Суб’єкти свободи від самовикриття й права не свідчити проти близьких родичів і членів сім’ї (2016)
Чуприна А. О. - Запобігання шахрайству з нерухомістю в житловій сфері як об’єкт наукового дослідження (2016)
Топчій В. В. - Моделі систем військових судів у країнах Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз (2016)
Бортник Н. П. - Рецензія на монографічне дослідження О. О. Сурілової "Державне управління використанням і охороною надр України" (2016)
Кононенко І. С. - Кріоконсервування статевих продуктів — ефективний метод збереження біорізноманіття осетрових видів риб (огляд), Бех В. В. (2016)
Назаров О. Б. - Харчова цінність та методи технологічної переробки пеляді (Сoregonus peled Gmelin) (огляд), Куріненко Г. А. (2016)
Барило Є. О. - Біохімічні та морфометричні показники передличинок трьох видів лососевих в однодобовому віці (2016)
Залоїло О. В. - Сучасні методи молекулярної діагностики захворювань риб (огляд), Рудь Ю. П., Залоїло І. А., Грициняк І. І. (2016)
Mendrishora Р. - Peculiarities of the genetic structure of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) groups at the fish farm "Sloboda Banilov”, Chernivtsi region, Nagornjuk Т., Тarasjuk S. (2016)
Паламарчук Р. А. - Вплив згодовування амаранту (Amaranthus) на рибницькі та деякі фізіолого-біохімічні показники дволіток коропа, Дерень О. В., Качай Г. В. (2016)
Желтов Ю. О. - Рекомендації із застосування вітамінних та ферментних препаратів у годівлі коропа, Олексієнко О. О., Грех В. І. (2016)
Бєлошапка Т. В. - Вплив вітамінів А i В6 на рибницько-біологічні показники цьоголіток коропа кої (Cyprinus carpio koi) (2016)
Симон М. Ю. - Застосування артемії (Artemia) в годівлі молоді осетрових видів риб (Acipenseridae) (огляд) (2016)
Грициняк І. Й. - Минь (Lota lota L., 1758). Тематична бібліографія, Швець Т. М. (2016)
Грициняк І. І. - Істотний внесок у дослідження екологічного стану водойм урбанізованих територій, Колесник Н. Л. (2016)
Некролог. Пам’яті Балтаджі Р. А. (2016)
Шмалько О. О. - Дослідження з вивчення ефективності антимікробних консервантів у розробці складу комбінованого сиропу, Вишневська Л. І., Стрілець О. П., Яковенко В. К. (2016)
Леонтьев Д. А. - Изучение возможности применения термогравиметрического анализа для определения летучих примесей для аттестации стандартных образцов, Воловик Н. В., Бевз Е. В., Ващенко О. В., Будянская Л. В. (2016)
Мезенцев Д. О. - Визначення кількісного вмісту флавоноїдів в комплексі поліфенольних сполук з трави десмодіуму канадського сорту Persei, Кисличенко В. С., Бурда Н. Є., Дьяконова Я. В. (2016)
Панькевич О. Б. - Аналіз судово-фармацевичної практики щодо фальсифікації лікарських засобів та обігу фальсифікованих лікарських засобів, Громовик Б. П. (2016)
Процька В. В. - Аналіз жирнокислотного складу сировини хости ланцетолистої, Кисличенко О. А., Журавель І. О. (2016)
Стадниченко А. В. - Исследование стабильности иринотекана при использовании различных методов активной загрузки липосом, Краснопольский Ю. М., Швец В. И., Ярных Т. Г. (2016)
Ткаченко Н. О. - Вивчення чинників, що впливають на якість підготовки фармацевтичних фахівців, Громовик Б. П. (2016)
Чикалова С. О. - Збіжність результатів фармакопейних випробувань методами титрування: критерії прийнятності та експериментальні характеристики, Гризодуб О. І., Бевз О. В., Зінов’єва І. Г., Кобець Г. В. (2016)
Довгаль Є. О. - Вивчення летких фракцій сировини рогозу вузьколистого (Typha Angustifolia L.), Гур’єва І. Г., Кисличенко В. С., Журавель І. О. (2016)
Вісич С. Ю. - Первинний аналіз та пріоритезація ризиків процедури біовейвер, Русанова С. В., Андрюкова Л. М., Доровський О. В. (2016)
Сакипова З. Б. - Определение технологических параметров травы полыни гмелина, Маматова А. С., Кисличенко В. С., Новосел Е. Н. (2016)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 33: Электромагнитная совместимость и защита от воздействия мощных электромагнитных помех радиоэлектронного, электротехнического и электроэнергетического оборудования (2016)
Васьковський Ю. М. - Електромагнітні віброзбуджуючі сили при наявності ексцентриситету ротора турбогенератора, Мельник А. М., Титко О. І. (2016)
Pantelyat M. G. - Finite element technique for solution of thermo-contact problems and its application in numerical analysis of devices working with induction heating, Doležel I. (2016)
Shevchenko V. V. - Influence of manufacturing quality of laminated core on a turbogenerator exploitation term (2016)
Будашко В. В. - Підвищення ефективності керування судновим двомасовим електроприводом (2016)
Тугай Д. В. - Моделирование режимов работы трехфазных систем электроснабжения при оценке составляющих суммарной мощности потерь (2016)
Batygin Yu. V. - Magnetic-pulse car body panels flattening. Theoretical aspects and practical results, Chaplygin E. A., Sabokar O. S. (2016)
Щебенюк Л. А. - Дослідження втрат в ізоляції високовольтних силових кабелів з полімерною ізоляцією, Антонець Т. Ю. (2016)
Зайцев Р. В. - Розрахунок робочих параметрів високовольтної системи відбору потужності фотоелектричної станції, Кіріченко М. В., Холод А. В., Зайцева Л. В., Прокопенко Д. С., Хрипунов Г. С. (2016)
Петрушин В. С. - Методическое, программное и лабораторное обеспечение инновационной электротехнической дисциплины (2016)
Човнюк Ю. - Розробка універсального динамічно-інерційного демпфера подвійного призначення для гасіння низько- та високочастотних коливань транспортних засобів, Діктерук М., Комоцька С., Похиленко Є., Химич І. (2015)
Човнюк Ю. - Аналіз нелінійних маятникових коливань вантажу на канаті мостового крана при вібраціях точки підвісу, Діктерук М., Комоцька С. (2015)
Бондар Р. - Електромагнітні параметри та електромеханічні характеристики лінійного двигуна з постійними магнітами приводу вібратора. Частина 2 (2015)
Пелевін Л. - Метод нечіткого визначення границь повної керованості гідроприводу будівельних машин за рахунок власних ресурсів в умовах його планового розвитку , Карпенко М., Чемерис В. (2015)
Ловейкін В. - Реалізація оптимального динамічного режиму реверсування роликової формувальної установки, Почка К. (2015)
Черненко В. - Методика визначення об’єму вибірки перспективної висоти поверховості будівель, Черненко К., Гавалешко В. (2015)
Запривода А. - Параметри і режими роботи вібропристрою для формування горизонтальних поверхонь (2015)
Абрашкевич Ю. - Вплив армування на безпеку експлуатації абразивних кругів, Мачишин Г., Тишковець В. (2015)
Галинский А. - Определение усилий перемещения рабочего органа в песке при исследовании технологии устройства горизонтального экрана на стенде (2015)
Сукач М. - Техногенно-екологічні проблеми використанняземлерийно-транспортної техніки, Шкабура Ю. (2015)
Паламарчук Д. - Універсальна машина для підготовчих робіт та її кінематичний аналіз, Соловка В., Чорній М. (2015)
Гавриш В. - Дослідження форми зубців для руйнування льодових утворень на дорожніх покриттях, Тхорук Є., Голотюк М., Паламарчук Д. (2015)
Пелевін Л. - Аналіз процесу імпульсної подачі зуба розпушника, Фомін А., Мельниченко Б. (2015)
Сукач М. - В КНУБА започатковано міжнародну науково-практичну конференцію "Підводні технології" (2015)
Відомості про авторів (2015)
Рецензенти (2015)
Єщенко О. Г. - Аналіз основних нормативно-правових документів України в сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (2016)
Ахтирський О. І. - Формування у хворих на туберкульоз прихильності до лікування, Скороходова Н. О. (2016)
Фещенко Ю. І. - Лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз та туберкульоз із розширеною резистентністю мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів: основні причини низьких результатів, Литвиненко Н. А., Погребна М. В., Сенько Ю. О., Процик Л. М., Гранкіна Н. В. (2016)
Думанский Ю. В. - Половой диморфизм течения рака легкого, Синяченко О. В., Столярова О. Ю., Степко В. А. (2016)
Lesnic E. - Social features of patients with pulmonary tuberculosis in Сhisinau, Ustian A., Niguleanu A., Malic A., Paladi C. (2016)
Матвеева С. Л. - Влияние функционального состояния щитовидной железы на показатели иммунитета больных туберкулезом (2016)
Бутов Д. О. - Асоціація між геном rpoB Mycobacterium tuberculosis та поліморфізмом генів інтерлейкінів, C-реактивного білка у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень (2016)
Платонова І. Л. - Паралелі імунологічних порушень у хворих з уперше діагностованим хіміочутливим і мультирезистентним туберкульозом легень, Лаповець Н. Є., Штибель Г. Д., Пурська М. Б., Щурко Г. В. (2016)
Тодоріко Л. Д. - Оптимізація етіотропного та патогенетичного лікування хворих із вперше діагностованим чутливим туберкульозом з урахуванням функціонального стану кишечника, Підвербецька О. В. (2016)
Миколишин Л. І. - Особливості туберкульозу периферичних лімфатичних вузлів, поєднаного з туберкульозом органів дихання у дітей, Піскур З. І. (2016)
Суханова Л. А. - Исходы туберкулеза органов дыхания в сочетании с дисплазией соединительной ткани (2016)
Тодоріко Л. Д. - Алельний стан генів біотрансформації ксенобіотиків глутатіон-S-трансферази класів T1 (GSTТ1) і M1 (GSTМ1) у хворих на туберкульоз легень, Сем’янів І. О. (2016)
Дужий І. Д. - Синдром плеврального випоту та хвороба Лайма, Олещенко Г. П., Гресько І. Я., Юрченко А. В. (2016)
Ігнатьєва В. І. - Застосування комп’ютерної томографії скроневих кісток для діагностики туберкульозного середнього отиту та оцінки ефективності лікування хворих, Зайков С. В., Ніколаєва О. Д., Святненко В. А. (2016)
Дужий І. Д. - Особливості перебігу туберкульозного плевриту залежно від терміну виявлення і резистентності мікобактерій, Олещенко Г. П., Кузенко Є. В., Москаленко Р. А. (2016)
Мальцев Д. В. - Ідіопатична CD4+ Т-клітинна лімфопенія: клінічна картина, діагностика і лікування, Батушкін В. В., Мішина В. В. (2016)
Линник Н. И. - Возможности компьютерной денситометрии в оценке эффективности антибактериальной терапии больных туберкулезом легких, Аврамчук О. В. (2016)
До 65­річчя Олександра Івановича Ахтирського (2016)
Петренко В. І. - Ім’я в історії української фтизіатрії та фтизіохірургії. Професор Пилипчук Микола Степанович, Віленський Ю. Г., Процюк Р. Г., Пікас О. Б., Потайчук В. І. (2016)
Умови публікації в журналі "Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція" (2016)
Ліцензійні умови використання наукової статті в журналі "Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція" (2016)
Дем’янюк О. Й. - Формування плавскладу та артилерійське оснащення Чорноморського флоту в другій половичні ХVІІІ ст. (2016)
Єзерський М. П. - Особливості підготовки спецмінерів у навчальних закладах Українського штабу партизанського руху в 1943-1944 роках, Печенюк І. С. (2016)
Ковалець Т. Р. - Тарас Федорович: спроба реконструкції історичного образу, або Козацька доля - наче голлівудський сценарій (2016)
Омельчук Б. А. - Історія дослідження оборонних укріплень княжого Галича (2016)
Терський С. В. - Культ святих воїнів та військові відзнаки у Галицько-Волинському війську (2016)
Тютенко Р. В. - Українські офіценри на службі Центральної Ради: проблема взаємовідносин з урядом та солдатами (2016)
Фуртес О. О. - Воєнно-історична робота в Армії УНР (2016)
Задунайський В. В. - Перший піший козацький батальйон Кубанського козацького війська в 1862 р. (2016)
Кривизюк Л. П. - Підготовка молодших спеціалістів для бронетанкових і механізованих військ СРСР у міжвоєнний період і під час Другої світової війни, Мокоївець В. І. (2016)
Лук’янченко С. В. - Роль українських комбатантських організацій у врегулюванні проблем денатуралізації та депортації українців Канади у 1970-1980-х роках (2016)
Pytlovana L. - Russia in Punch cartoons: 1914–1918 (2016)
Скорич Л. В. - Аналіз подій Варшавського повстання 1944 року з позицій сучасності (2016)
Соколюк С. М. - Участь підводних човнів ВМС Великобританії в ході бойовичх дій під час англо-аргентинського конфлікту 1982 р. (2016)
Тичка Г.-М. І. - Ідея "передмур’я Європи" в українсько-польському простистоянні за Східну Галичину під час Паризької мирної конференції (2016)
Щеглов А. Ю. - Організація навчально-виховного процесу та повсякденне життя вихованців Кадетського корпусу у Львові (1921-1939 рр.) (2016)
Бураков Ю. В. - Теоретичні аспекти класифікації локальних війн та збройних конфліктів сучасності (2016)
Гулай В. В. - Загрози інформаційно-психологічній безпеці особи в реаліях інформаційно-психологічної війни як складової "гібрідної війни" Росіської Федерації проти України (2016)
Казан Е. М. - Проблеми медичного забезпечення Збройних Сил України в Антитерористичній операції (2014-2015 рр.) (2016)
Харук А. І. - Висвітлення у спеціалізованій періодиці участі української авіації в Антитерористичні операції: спроба історіографічного аналізу (2016)
Гапеєва О. Л. - Іноформаційно-пропагандистська кампанія Росії проти України під час конфлікту на Острові Коса Тузла у 2003 році (2016)
Ткачук П. П. - Нова монографія з історії світових воєн (2016)
Гетьманчук М. П. - Органи державної влади та місцевого самоврядування на Волині, Папікян А. Л. (2016)
Содержание (2016)
Симоненко Р. В. - Применение пасты "Remin Pro" (VOCO) при лечении гиперестезии твердых тканей зубов (клинико-экспериментальное исследование) (2016)
Самедова С. И. - Показатели самооценки и тревожности у лиц с кариесом зубов, Гараев З. И. (2016)
Антоненко М. Ю. - Обґрунтування тактики лікування карієсу емалі в підлітків, генетично детермінованих до каріозної хвороби, Зелінська Н. А., Значкова О. А., Шумінська Т. А., Парій А. М., Сироїжко М. В. (2016)
Алексеева Е. Г. - Использование суперопаковых оттенков композитного материала "Jen-Radiance" для реализации минимально инвазивной эстетической реставрации зубов фронтального участка, Кравцов Р. В. (2016)
Мазур И. П. - Применение фармацевтических препаратов в стоматологии, Ставская Д. М., Гелашвили Л. Т. (2016)
Борисенко А. В. - Порівняльне вивчення протимікробної активності силікагелю з наночастинками золота та антисептиків різних груп відносно мікрофлори пародонтальних кишень, Ткач О. Б. (2016)
Чумакова Ю. Г. - Сравнительная оценка антимикробной активности препаратов на основе хлоргексидина на микрофлору пародонтальных карманов, Бороденко Д. И. (2016)
Коленко Ю. Г. - Зв’язок вірусу папіломи людини з малігнізацією передракових захворювань слизової оболонки порожнини рота, Каленська О. В. (2016)
Скрипникова Т. П. - Применение Тантум Верде® в комплексной терапии грибковых поражений слизистой оболочки полости рта, Лобань Г. А., Ступак Е. П., Ганчо О. В. (2016)
Скібіцька О. О. - Обґрунтування вибору місцевої етіотропної терапії при ерозивно-виразкових ураженнях слизової оболонки порожнини рота (2016)
Лавренюк Я. В. - Стан неспецифічної резистентності порожнини рота в дітей, які мають карієс зубів і хронічний катаральний гінгівіт, на тлі ортодонтичного лікування в динаміці (2016)
Тимофеев А. А. - Профилактика постимплантационных воспалительных осложнений, Тимофеев А. А., Ярифа М. А. (2016)
Ідашкіна Н. Г. - Клінічні та патогенетичні аспекти сповільненої консолідації кісткових відламків у хворих з переломами нижньої щелепи (2016)
Тимофеев А. А. - Диагностический тест тяжести повреждения тройничного нерва после удаления опухолей и опухолеподобных образований челюстей, Весова Е. П., Ушко Н. А. (2016)
Тимофеев А. А. - Особенности ультразвукового обследования больных и его оценка при посттравматических повреждениях челюстно-лицевой области, Фесенко Е. И., Черняк О. С. (2016)
Костенко Є. Я. - Аналіз методів оцінки втрати рівня кісткової тканини в периімплантатній ділянці на основі результатів рентгенологічних досліджень, Кенюк А. Т., Дичек З. З. (2016)
Павленко М. О. - Внутрішньоротове зварювання абатментів як спосіб стабілізації дентальних імплантатів з негайним навантаженням, Кабанчук С. В., Першуков А. О. (2016)
Макєєв В. Ф. - Вікова динаміка змін висоти залишкового альвеолярного відростка в бічних ділянках беззубої нижньої щелепи, Заблоцька О. Я., Дидик Н. М. (2016)
Біда О. В. - Ефективність ортопедичного лікування пацієнтів із включеними дефектами зубних рядів незнімними конструкціями зубних протезів з опорою на дентальні імплантати в умовах недостатньої щільності кісткової тканини (2016)
Ищенко П. В. - Лазерная допплеровская флоуметрия и гемодинамика тканей пародонта при использовании различных ортопедических конструкций (2016)
Филиппенкова Л. А. - Диоксид циркония – выбор конструкции в зависимости от клинической ситуации (2016)
Дрок В. О. - Строки лікування зубощелепних аномалій, ускладнених захворюваннями пародонту, у пацієнтів, хворих на сколіоз (2016)
Дрогомирецька М. С. - Результати геометричного аналізу сагітальних оклюзійних кривих і лікування патології скронево-нижньощелепного суглоба, Мірза Р. О. (2016)
Якубова І. І. - Вплив дієти зі збільшеним вмістом пірофосфату (E-450) на експресію генів, що кодують кістковий морфогенетичний протеїн та остеокальцин у тканинах нижньої щелепи ембріонів мишей, морфологічні зміни зачатків зубів у ембріонів мишей, хімічний склад і поверхне, Досенко В. Є., Тумановська Л. В. (2016)
Борисенко А. В. - Обґрунтування використання нового засобу місцевої дії в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту (експериментальне дослідження), Кучмеровська Т. М., Воловик І. А. (2016)
Костенко Є. Я. - Аналіз змін стоматологічного статусу в пацієнтів з наркотичною залежністю, Форос А. І. (2016)
Лось В. В. - Структура и коррозионные свойства сплавов Ti-Nb-Si в тканевой жидкости, Гуща Д. К., Парий В. В., Кулак Л. Д., Талаш В. Н., Кузьменко Н. Н. (2016)
Захарова Г. Є. - Запровадження інтерактивної освітньої технології "Метод ситуаційного аналізу" в педагогічний процесс кафедри ортопедичної стоматології Національногомедичного університету ім. О. О. Богомольця (2016)
Горб-Гаврильченко И. В. - Организация самостоятельной работы студентов IV курса на кафедре терапевтической стоматологии (2016)
Марушко Є. Ю. - Транскатетерна імплантація протеза аортального клапана у хворих з високим хірургічним ризиком: світовий досвід та перспективи застосування в Україні, Руденко Н. М., Маньковський Г. Б., Ревенко К. А., Ємець І. М. (2016)
Іванюк Н. Б. - Клінічні характеристики та якість життя пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією, відібраних для реваскуляризаційних втручань, Жарінов О. Й., Міхалєв К. О., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2016)
Яременко О. Б. - Можливості диференційованого підходу до призначення кардіопротекторів у хворих з гострим інфарктом міокарда зі стійкою елевацією сегмента ST з урахуванням амінокислотного спектра крові, Іорданова Н. Х. , Дудка П. Ф. , Кучмеровська Т. М. (2016)
Живило І. О. - Створення загальнодержавного реєстру хворих із легеневою гіпертензією – вимога сучасності?, Радченко Г. Д., Сіренко Ю. М. (2016)
Крушинська Н. А. - Аналіз поширеності синдрому обструктивного апное сну у хворих із резистентною артеріальною гіпертензією, Сіренко Ю. М. (2016)
Сичов О. С. - Функція міокарда і якість життя в пацієнтів з уперше виявленою фібриляцією передсердь, Бородай А. О. (2016)
Шанина И. В. - Изменения параметров электрокардиостимуляции у пациентов с имплантированными электрокардиостимуляторами с разной длительностью комплекса QRS при наблюдении в течение 6 месяцев, Волков Д. Е., Яблучанский Н. И. (2016)
Федьків С. В. - Використання мультидетекторної комп’ютерної томографії для оцінки атеросклеротичного ураження вінцевих артерій у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та супутніми захворюваннями, Танасічук В. С. (2016)
Синяченко О. В. - Поражение сердца при системных васкулитах, ассоциированных с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами, Ермолаева М. В., Седая Л. В., Бевзенко Т. Б., Малахова Ж. В. (2016)
Сагаловски С. - Кальцификация сосудов и остеопороз: от понимания единства клеточно-молекулярных механизмов к поиску молекул как потенциальных мишеней терапии, Рихтер Т. (2016)
Heidbuchel H. - Оновлені практичні настанови Європейської асоціації серцевого ритму щодо застосування вітамін К-незалежних антикоагулянтів у пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь. Частина 1, Verhamme P., Alings M., Antz M., Diener H.-C., Hacke W., Oldgren J., Sinnaeve P., Camm A. J., Kirchhof P. (2016)
Перелік статей, опублікованих в "Українському кардіологічному журналі" у 2015 р. (2016)
До відома авторів (2016)
Баті В. В. - Біологічні властивості штамів лактобактерій виділених із продуктів харчування рослинного походження та їстівних рослин, Бойко Н. В. (2016)
Шевченко С. І. - Вивчення морфологічних ознак аутофагії як типу програмованої смерті рослинної клітини за умов бактеріальної інфекції, Аносов І. П. (2016)
Любінська Л. Г. - Allium strictum schrad. у західному поділлі (Україна), Рубановська Н. В. (2016)
Якименко В. Є. - Вплив тіаміну і тіохрому на вміст загальних та субстратних лабільних фосфатів в органах білих щурів, Петров С. А. (2016)
Павлюк В. І. - Вплив полімінерального складу солей на розчинні та гідродинамічні властивості соляних відкладів передкарпаття (2016)
Вовчак О. Д. - Оцінка сучасного стану розвитку банків іноземних банківських груп в Україні, Миськів Г. В. (2016)
Korsunska M. - Health economics modern aspects in germany (2016)
Браніцька Т. Р. - Психолого-педагогічні умови формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій (2016)
Демидов О. А. - Встановлення розвитку септоріозу листя на сортах тритикале озимого в умовах лісостепу України, Ключевич М. М., Волощук С. І. (2016)
Халапсис А. В. - Виза на небеса: орфей, пифагор и бессмертие (2016)
Lytvinenko A. - Approaches towards judicial and scientific definition of the ‘personal data protection’ discipline maxims, their explanatory and correlation (2016)
Трухан С. В. - Застосування мереж байєса до побудови моделей оцінювання ризику актуарних процесів, Бідюк П. І. (2016)
Терентьєв О. О. - Розробка моделей та методів визначення фізичного зношення елементів для задачі діагностики технічного стану будівель і споруд, Полторак О. Б. (2016)
Харитонов Ю. Н. - Моделирование процессов управления коммуникациями региональных проектов энергосбережения, Фоменко Г. В. (2016)
Москалец Н. В. - Анализ методов обнаружения вызывных сигналов абонентских станций в мобильных системах связи (2016)
Рибальченко Л. І. - Визначення основних напрямів удосконалення експлуатаційної роботи залізниць, Котельнікова А. А., Парфьонова Ю. В., Пономаренко Г. М. (2016)
Боков И. П. - Построение фундаментального решения уравнений статики 1,2-аппроксимации безмоментного напряженного состояния для трансверсально-изотропных пластин, Бондаренко Н. С., Стрельникова Е. А. (2016)
Жарінов О. Й. - Маркери запалення до і після аортокоронарного шунтування та ефективність статинів, Єпанчінцева О. А., Шклянка І. В., Курченко А. І., Тодуров Б. М. (2016)
Целуйко В. И. - Значение реваскуляризации и приверженности к терапии в развитии сердечно-сосудистых осложнений при длительном наблюдении у больных с инфарктом миокарда правого желудочка на фоне инфаркта миокарда c зубцом Q задней стенки левого желудочка, Лозовая Т. А., Железный В. П., Сасюк О. С. (2016)
Репин О. Е. - Хирургическое лечение сопутствующей патологии при корригированной транспозиции магистральных сосудов, Манюк Л. С., Корча В. И., Кептанару Э. К., Малыга О. Е., Вырлан Е. И., Куку И. В. (2016)
Орищин Н. Д. - Ехокардіографічна діагностика механічних ускладнень інфаркту міокарда (2016)
Тодуров Б. М. - Удаление фиброэластомы аортального клапана c использованием малоинвазивного доступа, Глагола М. Д., Дарвиш Г. И., Бицадзе А. Г., Иванюк А. В., Шателен Н. В., Болгова А. С., Дорофеева С. И. (2016)
Ватутин Н. Т. - Лечение аритмогенной кардиомиопатии (дисплазии) правого желудочка, Смирнова А. С., Ещенко Е. В., Дегтярева А. Э., Колесников В. С., Гриценко Ю. П. (2016)
De Bonis M. - Хірургічна та інтервенційна корекція мітральної регургітації: позиційний документ Робочих груп з питань кардіохірургії та клапанних захворювань серця Європейського товариства кардіологів, Al-Attar N., Antunes M., Borger M., Casselman F., Falk V., Folliguet T., Iung B., Lancellotti P., Lentini S. (2016)
Международная научно-практическая конференция "Реконструктивная хирургия сердца" (2016)
"Дні аритмології в Києві": світовий досвід і реалії вітчизняної практики (2016)
Геннадій Васильович Книшов (1934–2015) (2016)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2016)
Титул, зміст (2016)
Євпак Н. - Спеціальна працездатність кваліфікованих спортсменок- ватерполісток на передзмагальному етапі підготовки (2016)
Ніколаєнко В. - Теоретичне обґрунтування ефективності індивідуального підходу до побудови тренувального процесу зі спеціальної фізичної підготовки футбольних арбітрів, Чопілко Т. (2016)
Пясківська О. - Фізична підготовка спортсменів, які спеціалізуються у вітрильному спорті (2016)
Афанасьєв С. - Адаптаційні можливості вегетативної нервової системи у дітей молодшого шкільного віку з порушеннями постави (2016)
Ведерніков В. - Ставлення професорсько-викладацького складу ВНЗ МВС України до необхідності вдосконалення системи фізичної та спеціальної підготовки майбутніх правоохоронців (2016)
Джевага В. - Методичні підходи до корекції порушень координаційних здатностей дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху в процесі адаптивного фізичного виховання (2016)
Кенсицька I. - Компоненти здорового способу життя студенток вищих навчальних закладів, Пальчук М. (2016)
Альальван М. - Современные представления о физической реабилитации спортсменов командных видов спорта с повреждением ахиллова сухожилия, Никаноров А. (2016)
Ольховий О. - Оптимізація системи фізичної підготовки курсантів, Климович В., Романчук С. (2016)
Сергієнко К. - Особливості опорно-ресорної властивості стопи хлопчиків старшого дошкільного віку, які займаються футболом, Жарова I., Чередніченко П. (2016)
Пасічняк Л. - Стимулюючі та стримуючі чинники впливу на залучення населення до спортивної анімації у міських парках (2016)
Футорний С. - Формування здорового способу життя молодого покоління у процесі фізичного виховання, Шкребтій Ю. (2016)
Виноградов В. - Умови комплексного застосування позатренувальних і тренувальних засобів стимуляції працездатності та відновлювальних реакцій кваліфікованих спортсменів у процесі спортивної діяльності, Рибачок Р. (2016)
Бардіна Л. - Умотивований переклад іншомовних номінацій як один із способів поповнення спортивної термінології, Назаренко Н. (2016)
Дев’ятаєва О. - Організація та управління пляжним волейболом у світі та Україні, Кропивницька Т. (2016)
Лях-Породько О. - Всесокільський зліт 1948 року: особливості підготовки та проведення і його вплив на розвиток сокільського руху (2016)
Породько-Лях О. - Етапи розвитку української спортивної термінології, Кудря М. (2016)
Толкунова I. - Освітні аспекти навчального курсу "Психологія здоров’я і здорового способу життя" (2016)
Єфименко Т. І. - Концептуальні підходи щодо розвитку механізмів фінансування науки (2016)
Білорус О. Г. - Глобальна конвергенція ринків та реекспортні геофінанси світового АПК, Власов В. І., П’ятаченко Г. О. (2016)
Козюк В. В. - Пов’язане кредитування: олігархічний банкінг і фінансова нестабільність (2016)
Соколовська А. М. - Шляхи наближення розділу V Податкового кодексу України до 112-ї Директиви Ради ЄС (2016)
Стефанюк І. Б. - Кваліметрична оцінка організаційної спроможності урядового фінансового контролю й аудиту, Завистовська Г. І. (2016)
Богдан І. В. - Сектор загальнодержавного управління України у 2015 році, Яра Т. Ю., Коноваленко Д. В. (2016)
Автори (2016)
Титул, зміст (2016)
Музиченко Н. - Аналітичний огляд випуску в Україні періодичних і продовжуваних видань (крім газет) у 2015 році (2016)
Женченко М. - Проблеми ціноутворення в електронному книговиданні (2016)
Усатенко Т. - Рецепція бібліографічного тексту (2016)
Симоненко Т. - Глобальна бібліометрика: концептуальна модель (2016)
Назаровець С. - Перспективи використання сервісів альтметрікс в університетських бібліотеках України (2016)
Прибєга Н. - Література з питань мистецтва в бібліотеках України: читацькі запити та склад фонду, Луговцев Ю. (2016)
Якубовський В. - Інформаційне забезпечення національно-патріотичного виховання через комплексні бібліотечні заходи (2016)
Петренко А. - Довідково-інформаційний ресурс Відділу рідкісних книг та рукописів Наукової бібліотеки імені М. Максимовича: від картотеки до оцифрування (2016)
Чегринець М. - Історичні віхи створення та розвитку перших каталогів ХДНБ імені В. Г. Короленка (2016)
Булах Т. - Специфічні властивості рекламної комунікації у сфері книговидання та книгорозповсюдження (2016)
Курбан О. - Мережеві онлайн-проекти: структура та принципи функціонування (в рамках інформаційної війни) (2016)
Джолос О. - Правові засади організації суспільного телерадіомовлення в Україні (2016)
Бурдіна Е. - Інформаційно-публіцистичний сегмент телемовлення як сприятливе підґрунтя для реалізації формату інфотейнмент (2016)
Уалиев К. - Государственная политика в области издательского дела и нормативно-законодательная база книжного дела в Казахстане, Сейдуманов А., Сейдуманов Ж. (2016)
Медведєва А. - Зарубіжний досвід оцінювання ефективності наукової діяльності (2016)
Специфіка підготовки навчальних видань до випуску (2016)
"Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах" (2016)
Постанова від 12 лютого 2016 року № 1 "Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикцій у 2015 році та завдання на 2016 рік" (2016)
Рішення у цивільних справах (2016)
Рішення у кримінальних справах (2016)
Ткачук О. С. - Функції судової влади та сфера цивільного судочинства (2016)
Полюхович О. І. - До питання використання як доказів матеріалів, отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій (за матеріалами судової практики) (2016)
Булкат М. С. - До питання про специфіку формування поняття судової влади (теоретико-правовий аспект) (2016)
Хотинська-Нор О. З. - Легітимність як форма комунікації судової системи з громадянським суспільством (2016)
Гарагонич О. В. - Правова природа корпоративних відносин між акціонерами та акціонерним товариством (2016)
Борисенко М. О. - Вплив практики Європейського суду з прав людини на єдність правозастосування в судовій системі України (2016)
Асоян І. М. - Аналіз взаємозв’язків між індикаторами дисинхронії серця та структурно-функціональними показниками міокарда (2016)
Бен Амор Мариам - Анализ показателей системы гемостаза при преэклампсии различной степени тяжести, Гнатко Е. П., Турос Е. И., Брезицкая Н. В. (2016)
Карпенко О. О. - Фармакогенетичне тестування на поліморфізм гену cyp2c19 для оптимізації використання антитромбоцитарної терапії у хворих на ішемічну хворобу серця (2016)
Костіцька І. О. - Порівняльна ефективність методів лікування уповільнення моторики шлунку у хворих на цукровий діабет 1-го типу (2016)
Кошель І. В. - Вивчення жирнокислотного спектру сироватки крові хворих на аспіринасоційований поліпозний риносинусит (2016)
Литвиненко М. В. - Дослідження особливостей копінг-поведінки хворих з вугровою хворобою (2016)
Лядова Т. И. - Исследование профиля специфических аутоантител при различных формах ВЭБ-инфекции (2016)
Паєнок А. В. - Характеристика взаємозв’язку післяінсультної спастичності із клінічними та параклінічними факторами, Мітельман І. М. (2016)
Михайлусов Р. Н. - Использование устройства для мониторинга температуры тела в клинической практике (2016)
Михайловська Н. С. - Дослідження особливостей серцево-судинного ремоделювання та зміни маркерів метаболізму кісткової тканини у жінок з ішемічною хворобою серця, асоційованою з постменопаузальним остеопорозом, Стецюк І. О., Зеленіна О. О., Нікітюк О. В. (2016)
Тріщинська М. А. - Дослідження варіабельністі ритму серця у пацієнтів з початковими проявами хронічної ішемії мозку (2016)
Fedorchenko S. - Studying of vertigo in acute ischemic brain disorders in the vertebrobasilar system (2016)
Шкарбан В. П. - Хірургічне лікування метастатичних нефункціонуючих нейроендокринних пухлин підшлункової залози (2016)
Дацюк О. І. - Оптимізація інфузійної терапії в передопераційному періоді у хворих на гострий панкреатит (2016)
Гусейнов А. В. - Профилактика гнойно–воспалительных осложнений после холецистэктомии при наличии коричневых камней в желчном пузыре и его деструктивных изменениях (2016)
Лисенко Р. Б. - Виконання симультанних операцій при алопластиці складних дефектів черевної стінки (2016)
Самарський І. М. - Інтракраніальна гемодинаміка при виконанні ендартеректомії з приводу стенозу сонної артерії: результати інтраопераційного моніторингу, Волковинська Т. В. (2016)
Дубровін О. Г. - Безпосередні результати мезокавального шунтування у хірургічному лікуванні портальної гіпертензії у дітей, Годік О. С., Соручан В. П., Янович Л. Є. (2016)
Русин В. І. - Хірургічна анатомія приток нижньої порожнистої вени, Корсак В. В., Бойко С. О., Попович Я. М. (2016)
Діденко С. М. - Гібридні хірургічні втручання у хворих з приводу ішемічної форми синдрому діабетичної стопи (2016)
Шаповал С. Д. - Деякі показники імунного статусу у хворих при синдромі діабетичної стопи та сепсисі, Воронцова Л. Л., Трибушний О. В., Савон І. Л., Слободченко Л. Ю. (2016)
Кваченюк А. Н. - Операции на щитовидной железе с применением электросварки биологических тканей: течение раннего послеоперационного периода, Сук Л. Л. (2016)
Жехонек А. - Особенности рентгенологического исследования у больных раком легкого и при метастатическом поражении легких, Панченко Е. В., Макаров В. В., Иванова Ю. В., Бодрова А. Ю. (2016)
Велигоцкий А. Н. - Изменение площади раневой поверхности при воздействии низкодозированного вакуума, Савицкий Р. В., Довженко А. Н., Павлов С. Б., Леонов А. В. (2016)
Пантьо В. В. - Клініко–експериментальне дослідження впливу низькоінтенсивного лазерного випромінювання на перебіг гнійно–запальних процесів, спричинених Staphylococcus аureus, Коваль Г. М., Пантьо В. І. (2016)
Моравська О. А. - Інвагінація кишечнику у дітей: клініко–діагностичні паралелі, досвід лікування, Дмитрієва К. Ю., Дмитрієв Д. В. (2016)
Баштан В. П. - Оцінка якості життя хворих за місцево поширених злоякісних новоутворень слизової оболонки порожнини рота після комплексного лікування, Муковоз О. Є., Купріян В. І. (2016)
Горовий В. І. - Результати промежинної пластики сечівника з приводу його стриктури та облітерації після перелому кісток таза, Барало І. В., Капшук О. М., Кобзін О. Л., Потєха Ю. Б. (2016)
Беляева О. А. - Показатели фагоцитарной активности моноцитов и профиля цитокинов у больных при рожистом воспалении различной тяжести, Шендрик В. Г., Кузнецова Л. В. (2016)
Михайлусов Р. Н. - Результаты применения хирургических магнитных инструментов для обследования ран и удаления ферромагнитных инородных тел, Негодуйко В. В. (2016)
Грищук Я. І. - Тестування з використанням атомно–силової мікроскопії індивідуальної сумісності алотрансплантатів з організмом реципієнта, Алексєєва Т. А., Картель М. Т., Лазаренко О. М., Лазаренко Г. О., Литвин П. М., Ничитайло М. Ю. (2016)
Макаренко М. В. - Сучасні підходи до лікування позаматкової вагітності, Говсєєв Д. О., Мартинова Л. І., Тян Т. В. (2016)
Усенко О. Ю. - Морфологічні та імунофенотипові характеристики клітин ліпоаспірату, Салютін Р. В., Запольська К. М., Паляниця С. С., Панченко Л. А. (2016)
Абизов Р. А. - Експериментальне обґрунтування застосування методики хордектомії з використанням електротермоадгезії з приводу раку гортані, Онищенко Ю. І. (2016)
Цехмістер Я. В. - Практичний курс невідкладної допомоги як обов’язковий базис професійної компетентності лікарів хірургічних спеціальностей, Кучин Ю. Л., Лисенко О. Ю., Галига Т. М. (2016)
Костилєв М. В. - Ехографічні паттерни аномальної деформації міокарда лівого шлуночка, Матящук А. С. (2016)
Василенко М. М. - Тезаурус дослідження професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у вищому навчальному закладі (2016)
Нищета В. А. - Роль риторики в процесах гуманізації та гуманітаризації сучасної шкільної освіти (2016)
Гусєв В. О. - Управління формуванням компетентностей здобувачів вищої освіти шляхом використання хмарних сервісів, Ушеренко С. В. (2016)
Линьов К. О. - Лідерство у контексті еволюції підходів до осмислення феномену в освіті (2016)
Огороднійчук І. А. - Значення та роль активних методів навчання на практичних заняттях у вищій школі (2016)
Седов В. Є. - Обґрунтування критеріїв та показників сформованості фахової компетентності майбутніх інженерів-програмістів у системі магістратури (2016)
Василенко О. М. - Система формування соціальної відповідальності учнів у мікросередовищі: теоретичний аспект (2016)
Aristova N. - Istota i perspectywy stosowania podejścia akmeologicznegi w procesie kształtowania podmiotowości zawodowej przyszlych filologów (2016)
Шовкун В. В. - Розробка технологічної картки як засобу підвищення якості квазіпрофесійної діяльності майбутніх учителів інформатики (2016)
Вінник Т. О. - Педагогічні умови культурологічної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2016)
Асадчих О. В. - Аналіз психолінгвістичних особливостей навчання японського академічного продуктивного мовлення (2016)
Вінник М. О. - Розроблення моделі системи формування науково-дослідницької компетентності майбутніх інженерів-програмістів (2016)
Чаркіна Т. І. - Історико-антропологічні аспекти розвитку культурного діалогу у глобалізаційному вимірі (2016)
Пивоварська К. С. - Фолксономія у віртуальних соціальних мережах (2016)
Павлишин Л. Г. - Людина і суспільство: конфлікт інтересів та необхідність взаємодії (2016)
Безена І. М. - Соціокультурні аспекти самореалізації особистості школяра в контексті структурних змін в освіті (2016)
Богомолець О. В. - Феномени двовір’я і культурного діалогу в українській світоглядній традиції (2016)
Баранівський В. Ф. - Українська мова – фундаментальний чинник культури та єдності українського суспільства (2016)
Богданова Н. Г. - Вальдорфська педагогіка як один з креативних підходів формування культури життєтворчості особистості (2016)
Глушко Т. П. - Філософсько-економічна освіта та розвиток соціального капіталу нації (2016)
Осетрова О. О. - Суїцидальна превенція як важливий напрям соціальної політики (2016)
Висоцька О. Є. - Споживання масмедіа в контексті цінностей Пост-модерну (2016)
Глазунов С. В. - Соціальний захист населення та соціальна робота в контексті суспільно-політичних трансформацій в Україні (2016)
Дениско П. В. - Про переваги аплікації інтеракційної і концептуальної теорій метафори до творів візуальних мистецтв (2016)
Доній Н. Є. - Стигматизація осіб, які оступилися: питання новітнього часу (2016)
Киселиця С. В. - Віра як феномен людського буття (2016)
Кірик Т. В. - Спроби відновлення неогуманізму на пострадянських теренах (2016)
Лавлинский Р. А. - Трансформация стереотипов в условиях глобализации (2016)
Лісіцин В. В. - Сутність історичної справедливості та її виявлення в минулому України (2016)
Мацнєва Є. А. - Полілінгвізм у суспільстві: діахронічний аспект (2016)
Петленко І. В. - Діалог Сходу і Заходу у "вічній релігії" С. Радхакрішнана (2016)
Райхерт К. В. - Теоретическая нагруженность концептуальной метафоры "логический язык" (2016)
Печеранський І. П. - Постіндустріальна кратологія Елвіна Тоффлера (2016)
Піддубна Л. В. - Соціальні практики медіації у кіберпросторі (2016)
Пірог Л. А. - Особливості превентивної педагогіки при роботі з дисфункціональними сім’ями в системі шкільної освіти (2016)
фесенко Г. Г. - Культурфілософське окреслення стратегій урбандизайну (на прикладі Нової Гориці, Словенія) (2016)
Харченко С. П. - Концепт права как производная контроверзы "человек-мораль" (2016)
Чуйкова О. В. - Гендерне виховання і нейропластичність. (участь медиків у гендерній дискусії через біонебезпеку "theorie du genre" на прикладі Бернара Дебре) (2016)
Шабаєва Л. М. - Крос-культурна комунікація в контексті філософії освіти (2016)
Яшина О. М. - Теоретико-методологічні засади формування постнекласичної моделі художньо-естетичної освіти (2016)
Бродецкая Ю. Ю. - Антиномии тотальности: зависимость vs свободы (2016)
Аулін В. В. - Роль принципів максимуму та мінімуму виробництва ентропії в еволюційному розвитку станів трибосистем (2016)
Каплун П. В. - Підвищення зносостійкості та довговічності підшипників кочення іонним азотуванням (2016)
Українець М. С. - Закономірності нанесення та зношування електроіскрових покриттів системи "NiAl-CrB2" (2016)
Буряк А. В. - Зв'язок фізико-механічних, теплофізичних і акустичних властивостей обробних і інструментальних матеріалів у механообробці, Буряк В. Г. (2016)
Дьяченко Н. Н. - Приближенно аналитическое решение плоской контактной задачи с учетом изнашивания тонкого упругого слоя при фиксированной области контакта, Манько Н. И.-В. (2016)
Василевский О. В. - Взаимосвязь причин поломок, показателей качества и технологии ковки изделий для металлургического оборудования и транспорта, Кухарь В. В. (2016)
Буряк В. Г. - Показники енергетичного стану матеріалів, що визначають працездатність інструментів, Буряк А. В. (2016)
Слащук В. О. - Порушення цілісності номінально-нерухомого контакту при тепловому розширенні, Заспа Ю. П. (2016)
Иванов В. П. - Приготовление эмульсий на основе отработавших пластичных смазок, Дронченко В. А., Троцан Г. Н., Лопата В. Н. (2016)
Слащук О. О. - Внутрішній синтез руху із задіянням різних степенів вільності на прикладі ударної взаємодії, Заспа Ю. П. (2016)
Парусов Э. В. - Перспективы использования экологически чистого способа подготовки поверхности бунтового проката к волочению, Сычков А. Б., Губенко С. И., Чуйко И. Н. (2016)
Диха О. В. - Зносоконтактна задача для циліндричної опори ковзання при граничному терті (2016)
Синюк О. М. - Вплив тертя на об’ємну продуктивність переміщення відходів полімерного матеріалу в шнековому конвеєрі (2016)
Вельбой В. П. - Аналіз умов навантаження та мащення підшипникових систем ковзання механізмів газорозподілу ДВЗ, Диха К. О., Бабак О. П. (2016)
Маковкін О. М. - Вплив геометричних параметрів роликового підшипника долота на його моторесурс (2016)
Титул, зміст (2016)
Tsyrulnyk A.O. - Optimization of the Cultivation Conditions and the Basic Molecular Tools For Roseoflavin Producer Streptomyces Davawensis, Kordiaka R., Dmytruk K.V., Fedorovych D.V., Sybirny A.A. (2016)
Гармашева І.Л. - Взаємодія клітин штаму Lactobacillus plantarum 337Д УКМ В-2627 з глинистими мінералами in vitro, Коваленко Н.К., Підгорський В.С., Лівінська О.П., Войчук C.І., Олещенко Л.Т., Томила Т.В., Лобунець Т.Ф. (2016)
Fomina M.O. - PH Effect on Antagonistic Activity Towards Bacteria of Yeasts Isolated From Hucul Dairy Products and Gastrointestinal Tract of Human, Dabrowska I.V., Tkachenko K.S., Pidgorskyi V.S. (2016)
Білявська Л.О. - Антинематодна активність метаболітів, що продукуються грунтовими стрептоміцетами, Галаган Т.О., Іутинська Г.О. (2016)
Пирог Т.П. - Влияние Zn2+ на синтез поверхностно-активных веществ Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 с антимикробными и антиадгезивными свойствами, Савенко И.В., Шевчук Т.А. (2016)
Вознюк С.В. - Формування та функціонування симбіотичних систем та мікробіоценозу ризосфери сої за використання різних фунгіцидів, Титова Л.В., Ратушинська О.В., Іутинська Г.О. (2016)
Харчук М.С. - Особенности волютиновых гранул Saccharomyces cerevisiae в условиях изменения космической погоды, Григорьев П.Е., Качур Т.Л., Громозова Е.Н. (2016)
Pidgorskyi V.S. - Ethanol Production From Starch by Yeasts Isolated From Crops and Dairy Products, Ianieva O.D., Fomina M.O., Tkachenko K.S., Stoyan V.S. (2016)
Кириченко О.В. - Комплексна оцінка нодуляційної здатності бульбочкових бактерій та особливості формування симбіотичних систем сої за інокуляції насіння мікробними композиціями (2016)
Цюк А.А. - Влияние систем земледелия на биологическую активность чернозема типичного в лесостепи Украины, Кирилюк В.И. (2016)
Болтовець П.М. - Нестерова Н.В. Поверхневий плазмонний резонанс: підходи і перспективи використання для дослідження вірус-специфічних взаємодій (2016)
Галина Олександрівна Іутинська (2016)
Кравченко Я. - Мистецькі настанови Михайла Бойчука та філософські символи Григорія Сковороди у творчій долі Ярослави Музики. До 120-ліття від дня народження (2015)
Федорук О. - Життя людське в одному листі… (2015)
Бокотей М. - Авторська індивідуальність у скляних композиціях Ремігіюса Крюкаса (2015)
Болсун А. - Творчість Юрія Новосельського як іконописне явище другої половини XX століття (2015)
Юрченко І. - Особливості формування універсальної моделі процесу формотворення (2015)
Куліш О. - Мистецтвознавчий дискурс щодо виявлення архетипів у художній творчості (на прикладах власного проекту та експонатів) (2015)
Тканко О. - Мода і кітч: метаморфози образів костюму (2015)
Луковська О. - Рецепція релігійних образів у творчості Анатолія Слободяна, Крохмалюк О. (2015)
Майстренко-Вакуленко Ю. - Рисунок у творчості галицьких майстрів (кінець XVII – початок XX століття) (2015)
Мартиненко Н. - Художня школа західного Лондона як провідний формотворчий чинник становлення британського дизайнера другої половини ХІХ століття (2015)
Фомічова Н. - Формування творчого потенціалу художника-живописця на засадах академічної художньої освіти (2015)
Кость С. - Мистецтво спілкування: сутнісні характеристики (2015)
Дударець В. - Благоустрій територій у ландшафтному дизайні та його особливості (2015)
Бабунич Ю. - Модернізм і пошуки нових принципів формотворення в українському живописі кінця XIX – першої третини XX ст. (2015)
Чупріна Н. - Сучасні концепції та моделі модного процесу (2015)
Чаплій О. - Типологія української звукової керамічної пластики (2015)
Якимова О. - Образи старозавітних персонажів у сюжетних композиціях поліхромій Східної Галичини першої третини ХХ ст. (2015)
Дідух А. - Проста аплікація у колекціях прет-а-порте сучасних вітчизняних дизайнерів-модельєрів (2015)
Драницький Ю. - Дизайн інтер’єрів сучасних готельних комплексів України: концептуальні підходи до проектування (2015)
Лисун Я. - Збереження пам’яток монументального живопису Галичини XVIII – початку ХХ ст.: Домініканський костел у Підкамені (2015)
Король Н. - Народні традиції в моделюванні дитячого одягу: історичний досвід українських дизайнерів (2015)
Го К. - Китайське художнє скло в контексті мистецького руху "glass studio movement” (2015)
Шпонтак Т. - Українська кераміка на міжнародних мистецьких акціях 1970-х – 1980-х років (2015)
Юрчишин Г. - Становлення сучасної архітектурної школи Прикарпаття та архітектор Олег Козак (2015)
Стеф’юк Р. - Композиційно-стильові особливості церковної обстави художнього деревообробництва в церкві Успіння св. Анни с. Бистрець Верховинського району на Івано-Франківщині (2015)
Руденко О. - Вірменський слід у розвитку львівського мистецтвознавства: Ян Болоз Антонєвич (2015)
Дутка В. - Етнореґіональна специфіка Буковини та її вплив на формування килимарства (2015)
Ненашева О. - Сакральні пам’ятки Вірменії в культурологічних студіях І. В. Моргілевського 1920-1930-ті рр. (2015)
Приймак Х. - Художні особливості Сокальської традиційної писанки кінця ХІХ ― початку ХХ ст. (2015)
Нікітенко К. - Розвиток самоменеджменту у творчій діяльності митців (2015)
Рецензія на книгу Р. Шмагала (2015)
Визнання (2015)
Репрезентації (2015)
Акції (2015)
Кравців В. С. - М. І. Долішній: учений, керівник, особистість (2016)
Шульц С. Л. - Школа регіоналістики М. І. Долішнього: ідейні витоки та сучасні здобутки (2016)
Садова У. Я. - Соціальні пріоритети регіональної політики України у ретроспективах наукової спадщини М. І. Долішнього (2016)
Вовканич С. Й. - Префекти в системі децентралізації влади: новий інститут, модерна інституція (організація) чи розвиток в Україні неоінституціоналізму? (2016)
Дубницький В. І. - Передумови трансформаційних процесів у регіонах України, Федулова С. О. (2016)
Тибінка І. Я. - Оцінка центрально-периферійних відмінностей соціально-економічного розвитку міст Львівської області (2016)
Мельник М. І. - Просторовий розвиток індустріальних парків у контексті метрополізації, Кушнірецька О. В. (2016)
Mikhel R. V. - The analysis of exports of goods dynamics from Lviv region to the European Union (2016)
Качан Н. С. - Стан і перспективи розвитку громадянської активності населення України (2016)
Примостка О. О. - Методичні підходи до оцінки індикаторів якості життя населення України (2016)
Телюк К. Ф. - Екологічна безпека Львівщини як складова екологічної безпеки держави, Гирик О. С., Коблик М. Ю. (2016)
Кузьменко О. Б. - Трансформація територіальної структури аграрного виробництва України: оцінка стану та пріоритетні напрями корегування (2016)
Куліш І. М. - Вплив новітніх тенденцій виробництва і споживання продуктів харчування на конкурентні переваги сільських територій (2016)
Колодійчук В. А. - Інтегральна оцінка економічної ефективності регіональних логістичних систем підприємств зернопродуктового підкомплексу АПК України (2016)
Кравців І. К. - Маркетинг сільських територій у розвитку економіки регіону: проблеми, завдання, перспективи (2016)
Карлін М. І. - Фіскальна консолідація і фіскальна децентралізація: проблема взаємозв’язку та шляхи її вирішення (2016)
Кічурчак М. В. - Фіскальна децентралізація як чинник удосконалення відтворення суспільних благ в економіці України (2016)
Шевчук О. О. - Підходи до оптимізації перестрахового захисту, Сух Я. І. (2016)
Васильчишин О. Б. - Аналіз наявних моделей оцінки фінансової безпеки банків і банківської системи і напрями їх удосконалення (2016)
Мокій А. І. - Інноваційний потенціал конкурентоспроможності прикордонних регіонів України на сучасному етапі євроінтеграції, Полякова Ю. В., Кучер Р.-Д. А. (2016)
Борщевський В. В. - Соціально-економічна конвергенція людського потенціалу в контексті розвитку транскордонного регіону, Куцаб-Бонк К. (2016)
Притула Х. М. - Сучасний стан і перспективи розвитку транскордонного співробітництва за участю прикордонних регіонів України: соціологічна оцінка, Цибульська Ю. О., Калат Я. Я., Цісінська О. Б. (2016)
Kwiatkowski C. A. - Military facilities as tourists attractions on the example of fortress in Zamosc, Maziarz P. (2016)
Чубка О. М. - Фінансова стійкість машинобудівних підприємств: поняття та оцінка (2016)
Кудря Я. В. - Економічні резерви управління ефективністю розвитку промислових корпорацій регіону (2016)
Давимука С. А. - Інституційні механізми формування регіональної інноваційної екосистеми, Федулова Л. І. (2016)
Левицька О. О. - Пріоритети транскордонного співробітництва між Україною та ЄС в умовах лібералізації візового режиму та міграційної кризи, Ковальчук Л. В. (2016)
Демченко В. В. - Проблеми територіального розвитку регіональної політики в центрі уваги наукової економічної еліти України (2016)
Рекомендації Міжнародної науково-практичної конференції "Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ" (2016)
Академіку НАН України Туниці Юрію Юрійовичу – 75 років (2016)
Полищук Н. Е. - Эндоскопические вмешательства при опухолях боковых желудочков, Мехрзи М. К. (2016)
Огородник П. В. - Ендоскопічні транспапілярні втручання при пухлинах периампулярної зони ускладнених обтураційною жовтяницею, Дейниченко А. Г. (2016)
Севергин В. Е. - Применение радиочастотной термоабляции в лечении опухолевых стенозов трахеи и бронхов, Шипулин П. П., Аграхари А., Кирилюк А. А., Агеев С. В., Тронина Е. Ю., Душко Н. Е. (2016)
Шевченко Б. Ф. - Сучасні можливості ендохірургічних втручань при кістозних утвореннях підшлункової залози, Бабій О. М., Ратчик В. М., Пролом Н. В., Тарабаров С. О. (2016)
Клочков Є. І. - Морфологічне обґрунтування застосування ауто-люмінесцентної ендоскопії для діагностики раку гортані, Сережко Ю. О. (2016)
Тивончук О. С. - Абсцес черевної порожнини як наслідок перфорації кишківника риб’ячою кісткою: огляд літератури та клінічний випадок, Москаленко В. В., Попов О. М., Щербина С. І. (2016)
Тульчинський Г. В. - Гістопатологія тканин ложа імплантації Біосіталу в клініці у хворих з дефектами кісток склепіння черепа, Бурковський М. І., Григоровський В. В. (2016)
П'ятикоп В. О. - Огляд застосування комбінацій емболізуючих засобів для передопераційної емболізації судинної сіті інтракраніальних менінгіом, Сергієнко Ю. Г., Кутовий І. О., Котляревський Ю. О. (2016)
Вельмишановні автори! Запрошуємо Вас надсилати статті/рукописи на адресу редакції! (2016)
Гудима В. Д. - Природне відновлення ялини європейської (Picea abies (L.) Karst.) у лісах північного мегасхилу Українських Карпат, Гайда Ю. І., Гудима В. М., Яцик Р. М. (2014)
Кичилюк О. В. - Суцільні санітарно-оздоровчі заходи на території природно-заповідного фонду ДП "Цуманське лісове господарство", Войтюк В. П., Гетьманчук А. І., Андреєва В. В. (2014)
Лакида П. І. - Особливості функціонування соснових деревостанів Придніпровського Північного Степу України, Ловинська В. М. (2014)
Лакида П. І. - Особливості таксаційної структури деревостанів Robinia pseudoacacia L. Придніпровського Північного Степу України, Ситник C. А. (2014)
Орловський В. К. - Залежність якісної структури стовбурів модрини сибірської від густоти культур у Лівобережному Лісостепу України (2014)
Пастернак В. П. - Якісні характеристики деревини сосни звичайної та фітомаса сосняків Лісостепу Харківщини, Назаренко В. В., Карпець Ю. В. (2014)
Порохняч І. В. - Підвищення біологічної стійкості ялинових культур Новгород-Сіверського Полісся рубками догляду (2014)
Тарнопільська О. М. - Динаміка показників і відносної продуктивності крон штучних соснових деревостанів різної густоти в Степовій зоні (2014)
Ткач В. П. - Стан і життєздатність дуба в Лісостепу України, Купріна Н. П., Лук’янець В. А. (2014)
Ткач В. П. - Результати дослідів з переформування ослаблених порослевих дубових насаджень Лівобережного Лісостепу України, Лук’янець В. А., Купріна Н. П., Румянцев М. Г. (2014)
Устименко П. М. - Букові праліси НПП "Синевир": лісознавчий та созологічний аспекти, Дубина Д. В. (2014)
Шпарик Ю. С. - Формове різноманіття та санітарний стан ялини (Picea abies (L.) Karst.) в основних типах лісу Українських Карпат (2014)
Белеля С. О. - Вплив способів підготовки насіння до сівби на ріст і вихід садивного матеріалу Larix decidua Mill. (2014)
Горєлов О. М. - Гібридизація та селекція верб як перспективний напрям отримання високопродуктивних клонів, Фучило Я. Д., Кругляк Ю. М., Вірьовка В. М., Горєлов О. О. (2014)
Колчанова О. В. - Мінливість морфологічних ознак сережок сортів фундука української селекції, Лось С. А. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського