Висідалко Н. Л. - Розумові дії студентів та їх типи при розвʼязанні задач (2015)
Андреєв Д. Я. - Вивчення іноземної мови засобами електронних освітніх середовищ (2015)
Касьянов В. А. - Эволюция активных изолированных систем с точки зрения принципа максимума субъективной энтропии, Гончаренко А. В. (2015)
Хижняк Л. М. - Еволюція соціальної відповідальності університету (2015)
Горбов В. В. - Освітній аудит як дієва складова управління та соціального контролю якості вищої освіти (2015)
Хижняк О. В. - Локальний соціальний контроль як колективна дія (на прикладі колективно-договірної практики) (2015)
Степико М. Т. - Проблеми ідентифікації громадян України в умовах іноземної агресії (2015)
Етенко М. П. - Основні форми нестандартної зайнятості та їх класифікація (2015)
Щілінська Г. В. - Комунікативні бар’єри у процесі міжкультурної взаємодії студентів та шляхи їх вирішення (2015)
Аббасова К. Я. - Проблемы организации совместного досуга детей и родителей, Бугадинова Р. А. (2015)
Мамедова Г. - Этнопсихологические особенности азербайджанской семьи (2015)
Кямалова А. Г. - Модернизация и семейные ценности (2015)
Байрамов И. М. - Антропогенные установки в психологических основах этнического сепаратизма в условиях модернизации (2015)
Насирова Н. Р. - Об экспериментально-психологическом исследовании национального самопознания у молодежи (2015)
Акбар Э. - Природа девиантного поведения (2015)
Кулиева Д. А. - Метасистемная оптимизация гендерных исследований социально-анормального поведения в психологии (2015)
Гасанова Г. А. - Использование восточной мудрости в практике работы психолога с агрессивными детьми (2015)
Мамедова А. Э. - Роль школьного психолога в формировании внутришкольного психологического климата (2015)
Кулиев Б. - Интерактивность на уроках физического воспитания в начальной школе (2015)
Джаббаров Р. В. - Экспериментально-психологическое исследование степени самоактуализации студентов разных специальностей (2015)
Зайченко Д. С. - Адаптація студентів-випускників до нових соціальних умов та майбутньої професійної діяльності (2015)
Гальцева Т. О. - Соціально-психологічне навчання у державній службі зайнятості (2015)
Акініна Н. Л. - Основні теоретичні та методичні засади створення підручників для вищої школи (2015)
Петько Л. В. - Професійно орієнтовані технології навчання як засіб формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету (2015)
Галаган І. М. - Реалізація педагогічної взаємодії у середовищі електронних навчально-методичних комплексів при вивченні фахових дисциплін (2015)
Братанич А. А. - Навчання інформатичних дисциплін майбутніх учителів технологій в умовах особистісно орієнтованого підходу (2015)
Дзус С. Б. - Інтеграція програмних засобів комп’ютерного імітаційного моделювання в систему інформатичної підготовки майбутніх учителів технологій (2015)
Авраменко А. А. - К вопросу о необходимости тестирования на НР-инфекцию больных гастропатией и о безопасности применения ингибиторов протонной помпы в гастроэнтерологической практике (2016)
Ананевич І. М. - Морфофункціональні особливості слизової оболонки піднебіння та щоки, слинних залоз, ясен в умовах гіпотиреозу, Барчук Р. Р., Репецька О. М., Попадинець О. Г., Саган О. В. (2016)
Багрій М. М. - Ішемічна кардіоміопатія: питання нозологіч­ної самостійності та діагностичні критерії, Якубенко Ю. П., Данилишин І. Є., Закалик М. С., Войтановський І. М. (2016)
Бахтиярова Л. Б. - Показатели функций почек на ранних стадиях диабетической нефропатии при сахарном диабете 2, Гасанова М. Г., Эминбейли Х. Р. (2016)
Бірюкова М. М. - Порівняльний аналіз властивостей ново­го вітчизняного мікрогібридного пломбувального матеріалу для відновного лікування / реставрації каріозних дефектів зубів (2016)
Бучко О. Ю. - Сучасні предиктори прогнозу виживання та методи їх корекції у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю в практиці лікаря (2016)
Волос Л. І. - Деменція судинного генезу: квалітативний аналіз ангіоархітектоніки кори головного мозку (2016)
Воянський Р. С. - Структурні особливості скронево-нижньощелепного суглоба та жувальних м’язів в умовах гіпотиреозу, Саган Н. Т., Попадинець О. Г., Карапутна І. В., Дубина Н. М. (2016)
Данилишин І. Є. - Хронічна серцева недостатність ішемічного генезу у патологоанатомічній практиці, Багрій М. М., Закалик М. С., Сливка В. І., Гурський Р. В. (2016)
Дубенко Д. Є. - Зміни дизайну піхви у фертильних жінок під час генітального герпесу, Кобилінський І. А., Ву Вей Вей, Щерба О. А., Ластовецька Л. Д. (2016)
Дубенко Д. Є. - Лікування доброякісних процесів матки у жінок репродуктивного віку, Ковальчук Х. В., Ластовецька Л. Д., Курочка В. В., Голопиха Л. І. (2016)
Карамзіна Л. А. - Психофізіологічні моделі відчуття і сприйняття мовних сигналів: в чому різниця відтворення (2016)
Карая О. В. - Формування остеопенічного синдрому у хворих на хронічний некалькулезний холецистит із супутньою гіпертонічною хворобою (2016)
Кіча Н. В. - Вплив на фактори серцево-судинного ризику у хворих на хронічний некалькульозний холецистит в амбулаторних умовах, Данилюк С. В. (2016)
Макаренко А. Н. - Динамика биоэлектрической активности мозга и концентрации нейромедиаторов при терапии экспериментальной хронической язвы желудка у крыс, Федулова Л. В., Петров Ф. И., Арашанова Э. Б. (2016)
Неспрядько В. П. - Оцінка змін геометричних параметрів силіконових зубних відбитків внаслідок впливу хімічного та мікрохвильового методів дезінфекції за допомогою 3D технологій, Шевчук В. О. (2016)
Петріщак А. А. - Можливості використання анкети CARAT для скринінгу алергічного риніту та бронхіальної астми, Петріщак В. В., Колесник П. О. (2016)
Степаненко О. Ю. - Особливості індивідуальної анатомічної мінливості видимої поверхні мозочка людини, Мар’єнко Н. І. (2016)
Ступницький М. А. - Порівняння прогностичної цінності об’єктивних шкал оцінки тяжкості політравми для тяжкої поєднаної торакальної травми (2016)
Токаренко О. І. - Особливості змін ліпідного обміну у пацієнтів з синдромом обструктивного апное сну, Андреєва Я. О. (2016)
Філіпюк А. Л. - Структурно-функціональний стан серця у хворих на хронічну ІХС з надвагою та ожирінням: предиктори виживання (2016)
Шаркань М. П. - Державна медична політика підвищення рівня якості медичної допомоги в Україні, Шаркань Я. П., Чемирисов В. В. (2016)
Шешукова О. В. - Особливості поширення стоматологічної захворюваності у дітей із патологією органів шлунково-кишкового тракту, Падалка А. І., Труфанова В. П., Поліщук Т. В., Мосіенко А. С. (2016)
Шкапо В. Л. - Оцінка якості життя у хворих високого кардіоваскулярного ризику з коморбідною патологією, Несен А. О., Чирва О. В., Висоцька О. В., Печерська Г. І. (2016)
Антонець Н. В. - Вартість питання вивчення дрібних ссавців в наукових цілях у Дніпровсько-Орільському заповіднику (2016)
Безугла В. В. - Відмінності структурних перебудов міокарда за гострих та тривалих фізичних навантажень в експерименті, Розова К. В., Вінничук Ю. Д. (2016)
Гасюк О. М. - Інтерлейкіновий профіль дітей в умовах слухової сенсорної депривації, Бесчасний С. П. (2016)
Головченко І. В. - Взаємозв’язки між показниками системної гемодинаміки у дітей 8-12 років з порушенням рухової активності центрального походження, Гайдай М. І. (2016)
Дунаєвська О. Ф. - Макроскопічні особливості селезінки хребетних тварин (огляд літератури), Васильченко В. С. (2016)
Ена М. С. - Влияние производного пиролана на слизистую оболочку толстой кишки крыс в сравнении с 5-фторурацилом, Дзюбенко Н. В., Рыбальченко В. К. (2016)
Завьялов В. П. - Полиадгезины: противоиммунное оружие патогенных бактерий (2016)
Загоруйко Н. В. - Оцінка репродуктивного здоров’я серед різних вікових груп населення Черкаської області, Ящук Л. Б. (2016)
Колосова І. І. - Визначення ембріотоксичності ацетату свинцю у комбінації з цитратами металів на різних строках вагітності щурів, Майор В. В., Бельська Ю. О., Гарець В. І., Шаторна В. Ф. (2016)
Корженевська О. Р. - Електрокардіограічні зміни у працівників залізничного транспорту, Севериновська О. В. (2016)
Кучеренко В. П. - Вплив метилкарбітолу і 2-метоксиетанолу на естетичні показники води, санітарний стан водойм і віддалені наслідки дії на теплокровних тварин, Щербань М. Г., Жуков В. І., Безродна А. І. (2016)
Лановенко О. Г. - Регіональні аспекти поширеності та структури спадково зумовленої вродженої патології, Дорошенко В. В. (2016)
Ломако В. В. - Активность α-2-макроглобулина при патологии (депрессия, алкоголизм, гипотония), Самохина Л. М., Сомова Е. В. (2016)
Popova L. D. - Interrelation between Extraversion Level, Neuroticism and Aggressiveness, Vasylyeva I. M., Nakonechna O. A. (2016)
Федота А. М. - Полиморфизм гена FLG у больных ихтиозом простым, Рощенюк Л. В., Воронцов В. М., Солодянкин А. С., Садовниченко Ю. А., Гонтарь Ю. В. (2016)
Шаторна В. Ф. - Методичні підходи до визначення ембріотоксичності та тератогенності важких металів в морфологічних експериментах, Гарець В. І., Островська С. С., Кононова І. І., Краснов О. (2016)
Шкуропат А. В. - Нормована спектральна потужність еег головного мозку приглухуватих підлітків під час ортостатичної проби (2016)
Янко Р. В. - Порівняння стану паренхіми печінки щурів різних ліній після введення мелатоніну, Чака О. Г., Плотнікова Л. М. (2016)
Бріскін Ю. А. - Вербальні та наочні методи в теоретичній підготовці спортсменів, Пітин М. П. (2016)
Бугаєвський К. А. - Особливості морфологічних та антропо­метричних показників студенток спеціальної медичної групи з низьким ростом (2016)
Высочина Н. Л. - Психолого-акмеологические направления формирования психологической готовности спортсменов в современном олимпийском спорте (2016)
Вьюнков М. Ю. - Методика развития точности ударов по воротам у юных футболистов учебно-тренировочной группы, Собянин Ф. И., Руцкой И. А. (2016)
Гунина Л. М. - Системные принципы применения разрешенных фармакологических средств восстановления и стимуляции физической работоспособности (2016)
Larisa G. - Mechanisms of Antioxidant’s Action on the Physical Performance of Athletes, Milashyus K. (2016)
Казімірко Н. К. - Вплив фізичних навантажень на імунний, метаболічний та мікробіологічний статус спортсменів та корекція порушень, які розвиваються, Шанько В. М., Мовчан Т. Л., Ступницька Н. С. (2016)
Коробейніков Г. В. - Прояв нейродинамічних функцій та вегетативної регуляції ритму серця у передстартових реакціях спортсменів високого класу, Коробейнікова Л. Г., Міщенко В. С., Ричок Т. М. (2016)
Кручинский Н. Г. - Сочетанное влияние вибрационных нагрузок и цеолит-содержащей диетической добавки на специальную работоспособность и параметры гомеостаза квалифицированных гребцов, Гунина Л. М., Чикина І. В. (2016)
Пустолякова Л. М. - Пошук ефективних форм і методів підвищення рівня фізичної підготовленості та позитивного ставлення студентів до занять з фізичного виховання у вищих медичних навчальних закладах, Дяченко А. П., Зіва В. П. (2016)
Радченко Ю. А. - Структура та зміст змагальної діяльності з рукопашного бою, Радченко А. А., Міненко О. В. (2016)
Скиба О. О. - Оцінка психічної надійності спортсменів залежно від рівня їх фізичної працездатності, Хіра К. А. (2016)
Славітяк О. С. Твеліна А. О. - Особливості структури програм тренувальних занять юних бодибілдерів на етапі початкової підготовки, Чабан І. О, Кулаков К. С. (2016)
Станкевич Л. - Індивідуальні адаптаційні реакції організму спортсменів на комплекс контрольно-тестувальних навантажень, Земцова І., Антонівна Г. (2016)
Хмельницька Ю. К. - Індивідуально-типологічні властивості функціональної напруженості лижниць високої кваліфікації при проходженні підйомів різної складності, Єфанова В. В. (2016)
Чернозуб А. А. - Вплив різних за обсягом режимів навантажень на організм людини в умовах силового фітнесу, Міненко О. В., Тітова А. В., Димова А. М., Димов К. В. (2016)
Chernozub A. - Determination Secure Loads in A Power Fitness, Minenko A., Titova А., Dymov К. (2016)
Содержание (2016)
Boshernitsan V. I. - Synthesis of cadmium sulfide nanoparticles embedded in polymer matrixes and fabrication of electronic devices based on them (2016)
Великонская Н. М. - Аналитическое применение салицилфлуорона для определения скандия(III) в присутствии поверхностно-активных веществ, Величко В. В., Ломинога Е. А. (2016)
Гиренко Д. В. - Определение микроколичеств хлоратов в растворах гипохлорита натрия, Вашкевич Е. Ю., Николенко Н. В. (2016)
Голиченко А. А. - Антирадикальная активность цис-тетрахлороди-μ-карбоксилатов дирения(III), Третяк С. Ю., Штеменко А. В. (2016)
Донченко М. И. - Механизм пассивации углеродистой стали оксометаллатами и галогенатами в водных растворах, Фроленкова С. В., Мотронюк Т. И. (2016)
Kolomieitsev D. O. - The direction of heterocyclization of 4-hydrazino-5,6,7,8-tetrahydro(1)- benzotieno(2,3-d)pyrimidine in reaction with dicarboxylic acid anhydride, Varenichenko S. A., Astakhina V. O., Markov V. I., Kovalenko S. I., Kharchenko O. V. (2016)
Перлова О. В. - Cорбция катионов UO22+ на полимерном ионите, модифицированном гидрофосфатом циркония, Дзязько Ю. С., Перлова Н. А., Сазонова В. Ф., Пальчик А. В. (2016)
Смотраев Р. В. - Кинетика процесса абсорбции оксида серы(IV) растворами солей железа(II) и железа(III), Манидина Е. А. (2016)
Денисюк Р. О. - Взаємодія монокристалів твердих розчинів ZnxCd1–xTe та Cd0,2Hg0,8Te з травильними композиціями І2–НІ, Томашик В. М., Гвоздієвський Є. Є. (2016)
Зублев Д. Г. - Исследование эффективности рециркуляции продуктов горения в коксовых печах. Отопительные каналы в середине простенка, Барский В. Д. (2016)
Калініченко О. О. - Оксидні каталізатори на металевих носіях для випалювання дизельної сажі, Гуревіна Н. Л., Міснянкін Д. О., Сніжко Л. О. (2016)
Касьяненко І. М. - Вплив об’ємної концентрації пігменту на паро- та водопроникність покриттів на основі воднодисперсійних лакофарбових матеріалів, Крамаренко В. Ю. (2016)
Кольцова Я. І. - Кольорові покриття для будівельної кераміки з використанням відходів металургійних виробництв (2016)
Омельчук А. О. - Пам’яті академіка Сергія Васильовича Волкова (1935–2016), Півоваров О. А., Кравченко О. В., Данилов Ф. Й., Штеменко О. В. (2016)
Білий О. - Круглий стіл "Філософської думки", Гардашук Т., Головаха Є., Єременко О., Єрмоленко А., Климчук В., Кобец Р., Козловський В., Куценко О., Лобода Ю. (2015)
Бистрицький Є. - Проект війни: від ідентичності до насильства (2015)
Панич О. - Філософ і війна (2015)
Кобець Р. - Виднокола "декадентського нігілізму". Пізній Ніцше і криза європейської культури (2015)
Зимовець Р. - Дві концепції суспільного договору і специфіка правової моралі (2015)
Мельниченко А. - Великі війни, великі трансформації: історична соціологія XX століття, 1914–2014, Кутуєв П., Якубін О., Багінський А. (2015)
Кутуєв П. - Модерн як продукт революцій (2015)
Филипович Л. - Майдан і Церква, Горкуша О. (2015)
Abstracts (2015)
Шевцов С. В. - Феномен пространства и времени в творчестве И. Бродского: антропный срез (2015)
Осетрова О. О. - Обдарованість як філосовська проблема: сутність, перспективи розв'язання в університеті (2015)
Данканіч Р. І. - М. Гайдеггер про співведнесення понять "життя" і "воля" до влади (2015)
Окороков В. Б. - Бытие и странные этические петли существования человека в концепции Э. Левинаса (2015)
Вершина В. А. - Социальная философия Семена Франка: этика служения (2015)
Макогонова В. В. - Мурад Вилфрид Хофманн: смысложизненная рефлексия как основа мусульманского выбора европейца (2015)
Кулик А. В. - Термин "хаос" в историко-философском исследовании (2015)
Боревой М. Б. - Рефлексия понятия "экзистенция" в философии С. Кьеркегора (2015)
Павлова Т. - Соціально-філософський зміст обов'язку у філософії Гегеля (2015)
Пронякин В. И. - Репрудокционизм когнитивных установок и универсалистский идеал постнеклассической науки (2015)
Шаталович О. М. - Експлікація платонівського розуміння сім'ї (2015)
Шаталович И. В. - Проблема детерминизма в современном научном дискурсе: PRO ET CONTRA (2015)
Березинський В. П. - Політична інституціоналізація в самоорганізаційних процесах громади як важливий диспатичний чинник (2015)
Манько В. І. - Неурядові організації як інструменти "розумної сили" (2015)
Кремена В. І. - Партійна система України та традиційні типології політичних партій (2015)
Содержание (2016)
Боброва Л. С. - Низькотемпературні евтектичні суміші, що містять іони хрому(III). Вплив вмісту води на фізико-хімічні властивості електролітів та електроосадження хрому, Проценко В. С., Данилов Ф. Й. (2016)
Матвеев В. В. - Потенциодинамические характеристики хинонов при отсутствии и наличии кристаллов (2016)
Овчаренко А. А. - Комплексные соединения дирения(ІІІ) с цистином, Голиченко А. А., Штеменко А. В. (2016)
Сліпкань А. В. - Шаруваті наночастки цирконій гідрофосфату як форма упаковки для trans-Re2(RCOO)2Cl4, Китова Д. Є., Штеменко О. В. (2016)
Смирнова О. В. - Регулирование антиоксидантных свойств гуминовых кислот путем их химической модификации, Ефимова И. В. (2016)
Шайдеров Д. А. - Використання електроліту на основі низькотемпературної евтектичної суміші для електроосадження твердих нікелевих покриттів, Кітик А. А., Проценко В. С., Данилов Ф. Й., Кумар У. Прамод, Кеннаді К. Джозеф (2016)
Швед Е. Н. - Кинетические аспекты реакции гомополимеризации эпоксидной смолы ЭД-20 под действием комплексов аминов с трифторидом бора, Синельникова М. А., Беспалько Ю. Н. (2016)
Шмычкова О. Б. - Влияние ионов Ni2+ на электроосаждение PbO2, Лукьяненко Т. В., Величенко А. Б. (2016)
Будзінська В. Л. - Особливості структурування органосилікатних композитів у присутності аміновмісних кремнієорганічних компатибілізаторів, Слісенко О. В., Бей І. М. (2016)
Данченко Ю. М. - Вплив кислотно-основних властивостей поверхні полімінеральних наповнювачів на структуру та характеристики епоксикомпозитів, Попов Ю. В., Барабаш О. С. (2016)
Кабат О. С. - Термостойкие композиты на основе фенилона С2 с высоким уровнем технологичности при переработке в изделия, Сытар В. И. (2016)
Николенко Н. В. - Комплексная переработка отработанного железо-молибденового катализатора, Самчилеев И. С., Захаров Р. И., Коваленко В. Л. (2016)
Опарин С. А. - Критерии оценки и методика расчета технико-экономических показателей плазменной газификации углеродсодержащих сред, Холявченко Л. Т., Давыдов С. Л. (2016)
Орешкин Д. А. - Снижение водопоглощения стеклокомпозитных материалов поверхностной обработкой органосилоксанами, Колесник Ю. Р., Черваков О. В. (2016)
Саввова О. В. - Дослідження кристалізаційної здатності літійалюмосилікатних стекол в умовах термічного оброблення, Бабіч О. В., Гривцова А. О. (2016)
Якого кольору XXІ століття? (2015)
Попович М. - До витоків "Червоного століття": погляд крізь оптику сьогодення (2015)
Пролеєв С. - Сучасний геополітичний пасьянс (2015)
Єрмоленко А. - Тоталітаризм: суперечності модернізації і деструкція морально-політичного універсалізму (2015)
Скуратівський В. - Уроки XX століття (2015)
Козловський В. - Чи рухає ресентимент історію? (2015)
Білий О. - Ідентичність і національна держава (2015)
Майборода О. - Майбутнє національної державності: оптимізм переважає (2015)
Шаповал Ю. - Друга світова війна: український контекст (2015)
Грабовський С. - Українці у Другій світовій війні: про бездержавну суб’єктність української нації (2015)
Мандрищук Л. - Поняття Dasein у філософії Карла Ясперса (2015)
Дениско П. - Розпізнання мети та джерела метафори у візуальних творах мистецтва (2015)
Довгополова О. - Чверть сторіччя розвитку філософії у пострадянських державах (2015)
Киричок О. - 8 Давньоруські історико-філософські читання пам’яті Вілена Сергійовича Горського (2015)
Abstracts (2015)
Вимоги до авторів (2015)
Клячин А. К. - Потенційні акценти у тематиці місцевих виборів у Дніпропетровську (2015 рік) (2015)
Третяк О. А. - Публічна сфера політики та демократичний політичний процес: параметри концептуальної демаркації (2015)
Микитчук Н. М. - Взаємовплив українсько-казахстанських та російсько-казахстанських відносин в умовах трансформації міжнародної системи (2015)
Щедрова Г. П. - Виборча система як чинник ефективності ротації еліт і демократичних зрушень в Україні (2015)
Мацышина И. В. - Тероризм, экстремизм, ксенофобия (2015)
Белгасем М. - Чинники впливу на формування потенціалу протестної активності громадян України (2015)
Барановський Ф. В. - Проблема національного суверенітету та європейська інтеграція: у пошуках балансу (2015)
Лисак В. Ф. - Відносини з Грецькою республікою в контексті середземноморського напрямку зовнішньої політики України (2015)
Матлай Л. С. - Мексика у міжнародній інтеграції: політико-економічний аспект (2015)
Осельська О. С. - Можливості застосування політичного аналізу при дослідженні міждержавної інтеграції (2015)
Пилипенко О. В. - Громадські рухи: особливості формування та функціонування у сучасному світі (2015)
Полянська В. Ю. - Репрезентація монархії і республіки естетичними засобами (2015)
Риженкова Л. І. - Партії як чинник політичного структурування громадськості (2015)
Кондратенко О. Ю. - Геополітика: сутність феномену та його еволюція (2015)
Тимченко М. М. - Процеси внутрішньої та зовнішньої політичної комунікації в сучасних партіях: основні концептуальні позиції (2015)
Jabea Eluke E. - US-Cameroon cooperation in the fight against Boko Haram (2015)
Кравець А. Ю. - Підходи до вивчення біополітики у зарубіжній та вітчизняній науковій літературі (2015)
Славіна О. В. - Технологічні обмеження в управлінні процесами політичних трансформацій: символічний аспект (2015)
Угрин Л. Я. - Ідентичність і консолідація транзитних суспільств (2015)
Стряпко І. - Представництво угорської національної меншини у виборних органах України (2015)
Буравченко Р. В. - Політика влади Російської імперії від початку XIX ст. до 1895 р. стосовно цукрової галузі: закономірності та наслідки (2015)
Бірюков Д. С. - Політизація загроз в сфері цивільного захисту: сучасний досвід України, Лещенко О. Я. (2015)
Яшна Н. О. - Розвиток арктичного регіону в умовах сучасних геополітичних трансформацій (2015)
Мінєнкова Н. Є. - Особливості люстрації в Польщі та ставлення до цієї ідеї та практики у польському суспільстві (2015)
Леськів М. - Філософсько-теологічне осмислення "людини політичної" в епоху Середньовіччя (2015)
Береговий А. І. - Основні геополітичні гравці арктичного регіону та національні інтереси Канади в Арктиці (2015)
Бесчасна І. В. - Газова коаліція арабських країн у діяльності форуму країн-експортерів газу (2015)
Бучин М. А. - Особливості впливу російсько-українського конфлікту на трансформацію сучасної міжнародної системи, Забавська Х. Ю. (2015)
Вдовиченко Є. В. - Особливості автономізації вищих навчальних закладів України (2015)
Лаврук Т. П. - Геополітика як детермінанта масової культури (2015)
Кужман О. М. - Аналітичний потенціал концепції "множинних потоків" Джона Кінґдона у дослідженні регіонального політичного порядку денного (2015)
Магда Є. В. - Міжнародний імідж України в контексті гібридної війни (2015)
Седляр Ю. О. - Ефективність зовнішньої політики у міжнародно-політичних дослідженнях (2015)
Кремена В. И. - Концепция картельных политических партий и партийная система Украины (2015)
Кремень В. - Трансформаційний потенціал класичної моделі університету (2016)
Lewowicki T. - O modelu szkolnictwa wyższego – uniwersytecka tradycja, przemiany, problemy i sugestie rozwiązań (2016)
Іваній О. - Історичні засади відродження та популяризації римського права середньовічними університетами (2016)
Дерека Т. - Тенденції розвитку фізкультурної освіти в Україні на початку ХХІ століття (2016)
Сліпчук В. - Мережа фармацевтичних закладів освіти в Україні у 90-х рр. ХХ століття (2016)
Огнев’юк В. - Освіта та конкурентоспроможність суспільства (2016)
Мосьпан Н. - Механізми регулювання взаємодії вищої освіти з ринком праці в Європейському Союзі (2016)
Линьов К. - Управління закладом середньої освіти на основі парадигми лідерства (2016)
Чернуха Н. - Оцінка сформованості професійно значущих якостей студентів-випускників спеціальності "Управління персоналом та економіка праці", Головач Н. (2016)
Szafrańska-Gajdzica A. - Uwarunkowania uprawiania polityki oświatowej w środowiskach zróżnicowanych kulturowo (2016)
Батечко Н. - Формування державної освітньої політики: синергетичний аспект (2016)
Грищук Ю. - Адаптація польського законодавства про вищу освіту до вимог Європейського Союзу (2016)
Сисоєва С. - Наукові ступені Ph.D. та Ed.D. в галузі освіти у США: дискусійні аспекти (2016)
Вдовиченко Є. - Інтеграція у світовий науковий простір (на прикладі реформ у Китайській Народній Республіці) (2016)
Іваницька О. - Розвиток освітнього середовища закладів середньої освіти в умовах інтеграції в європейський простір освіти, Панченко А., Редько С. (2016)
Korczak L. - Środowisko szkolne jako problem agresji i przemocy (2016)
Zieba B. - Kryzys w rodzinie czynnikiem wywołującym problemy wychowawcze z dziećmi (2016)
Bartosiak Ł. - Ojciec w procesie opieki nad dzieckiem w rodzinach wiejskich: dzień powszedni z dzieckiem (2016)
Karpińska A. - Tożsamość kobiety z atypową cielesnością (2016)
Kwolek K. - Wychowanie do odbioru kultury masowej (2016)
Чжеюань Вей - Обґрунтування технології міжкультурного виховання студентів у позааудиторій роботі засобами музики (2016)
Grabowska B. - Poczucie tożsamości polaków na emigracji (2016)
Дічек Н. - Шляхи утвердження в Україні особистісно орієнтованої парадигми шкільної освіти: психолого-педагогічний аспект (2016)
Мартинчук О. - Інклюзивна педагогіка в контексті розвитку cучасного наукового знання про освіту (2016)
Олексюк О. - Антропологічний поворот в мистецькій педагогіці – "золотий" перетин століть (2016)
Minczanowska A. - Znaczenie praktyk pedagogicznych w kształtowaniu warsztatu zawodowego przyszłychnauczycieli – doniesienie z badań, Hruzd-Matuszczyk A. (2016)
Лозова О. - Освітні інновації у підготовці практичного психолога на компетентнісній основі (2016)
Лисенко О. - Система компетентностей лікаря: післядипломний етап становлення (2016)
Кульбашна Я. - Педагогічне оцінювання у підготовці компетентного лікаря в Україні: проблеми застосування і перспективи вирішення, Астапенко О. (2016)
Содержание (2016)
Професор Дорошенко Світлана Іванівна (2016)
Shaughnessy T. G. - Современные методы ортодонтического лечения с использованием вспомогательной светотерапии (2016)
Lau C. K. - Ортодонтический апрайтинг ретинированных вторых моляров на нижней челюсти, Whang C. Z. Y., Bister D. (2016)
Mahony D. - Раннее лечение патологии класса III, Jefferson Y. (2016)
Markic G. - Оценка длинны ветви нижней челюсти и мыщелкового отростка: сравнение измерений оптг, клкт, кт, мрт и трг, Muller L., Patcas R., Roos M., Lochbuhler N., Peltomaki T., Karlo C. A., Ullrich O., Kellenberger C. J. (2016)
Стороженко К. В. - Влияние внешних факторов на формирование прогенических форм прикуса (2016)
Неспрядько В. П. - Анализ динамики изменения показателей метода оценки функциональной окклюзии t-scan у пациентов с окклюзионными нарушениями, которые возникли или были спровоцированы в результате некорректных стоматологических вмешательств, Скрипник И. Л., Терещук Е. Г., Тихонов Д. А., Клитинский Ю. В. (2016)
Ирха С. В. - Причины развития посттравматических осложнений зубов у детей и подростков, и возможность их комплексного лечения, Черепинский А. А. (2016)
Кульгинский Е. А. - Этапы изготовления и конструктивные особенности аппарата мю 1 (биоблок 1 "bioblock 1", Яковчук В. П., Трофилова О. А. (2016)
Сокур Л. И. - Круглый стол (2016)
Иванова Е. В. - Первый конгресс европейского общества элайнеров — большой успех (2016)
План ортодонтических мероприятий на I-II кв. 2016 г. (2016)
Кульгинский Е. А. - Научно-практическая конференция с международным участием "Украинская ортодонтическая школа: вчера, сегодня, завтра" (2016)
Нагрий О. Н. - Ортодонтические пружины (2016)
Голуб’як Н. - Громадянська активність та громадянськість: політична складова (2015)
Доцяк І. - Соціально-економічні чинники політичної поведінки в умовах українських суспільних трансформацій (2015)
Жекало Г. - Активізація громадянського суспільства після Євромайдану: стан і тенденції змін (2015)
Костишин В. - Псевдореферендум про статус Криму: рівень легітимності, Матвієнків С. (2015)
Максимець Б. - Національно-демократичні партії в політичній системі України (2015)
Марчук В. - Політико-культурні чинники інституціоналізації громадянського суспільства в Україні, Матійчик А. (2015)
Шотурма Н. - Доступ до публічної інформації як засіб громадського контролю органів місцевого самоврядування (2015)
Костюк В. - Михайло Павлик і українське питання (2015)
Міщук А. - Державний вимір національної ідентичності в поглядах Кардинала Любомира Гузара, Міщук М. (2015)
Владика Л. - Федералізм у контексті викликів Української державності (2015)
Вархов Г. - Особливості проведення виборів до європейського парламенту 2014 року (2015)
Пендзей І. - Процес інтеграції країн Східної Європи у Європейський Союз: історичні передумови, етапи, результати (2015)
Будзович Ю. - ГУАМ в контексті забезпечення безпеки та співробітництва Чорноморського регіону (2015)
Марченко А. - Політика Східного партнерства: виклики та перспективи для України (2015)
Турчин Н. - Напрями реформування ООН: Рада безпеки (2015)
Федорів У. - Американські концепції парламентаризму (2015)
Чорнописький В. - Діяльність неурядових аналітичних центрів в напрямку євроінтегаційного курсу України (2015)
Шинкарук В. - Інформаційна політика євроінтеграційного курсу України (2015)
Філософ, політолог, митець (2015)
Відомості про авторів (2015)
Ґеник М. - Проблема миру в католицькій суспільній доктрині (2016)
Жекало Г. - Теоретичні підходи до детермінації політичного конфлікту (2016)
Лодин П. - Роль Богдана Осадчука в розробці концепцій інтеграції в регіоні Центрально-Східної Європи (2016)
Міщук А. - Національна ідентичність та етико-моральні принципи побудови держави в поглядах Владик УГКЦ, Міщук М. (2016)
Штерн В. - Лобізм як явище політичного життя (теоретико-методологічний аспект) (2016)
Березовська-Чміль О. - Порівняльно-типологічна характеристика моделей соціальної політики (2016)
Дерев’янко С. - Електронні петиції до органів влади України як інструмент електронної демократії (2016)
Кобута Л. - Фантомні партії України (2016)
Корнелюк І. - Соціологічні опитування як технологія політичного маніпулювання (2016)
Мадрига Т. - Використання можливостей фізіономіки при дослідженні сучасних політичних лідерів в Україні (2016)
Марчук В. - Концептуалізація громадянського суспільства: сучасний політологічний дискурс (2016)
Матвієнків С. - Особливості трансформації вітчизняної політичнрої культури в умовах становлення демократичного політичного режиму, Цюпа Ю. (2016)
Насадюк Ю. - Соціалізація особистості як система втілення політичних цінностей (2016)
Шотурма Н. - Інтернет як механізм здійснення державної інформаційної політики в місцевих органах виконавчої влади (2016)
Monolatii I. - Political participation of ethnic actors of the West -Ukrainian Lands in 1867-1914 (2016)
Голуб’як Н. - Модель інституційного забезпечення регіональної політики Республіки Польща (2016)
Зварич І. - Міжнародно-правові стандарти захисту прав етнонаціональних меншин у контексті їх імплементації в Україні (2016)
Kobets Yu. - Features of regional policy of modern Greece through the prism of modern of the European Communities region’s politics (2016)
Федорищак Х. - Порівняльний аналіз досліджень "політики пам’яті" та "історичної політики" в Україні та Республіці Польща (2016)
Гураль Л. - Політичні права людини і громадянина в сучасній Україні (2016)
Лещишин О. - Євроінтеграційна тематика в парламентській передвиборчій кампанії 2014 р (2016)
Томашик І. - Проблема наступництва президентської посади: досвід Венесуели (2016)
Черниш Т. - Формування та інституціоналізація політичної науки (2016)
Відомий політолог і талановитий педагог: до 60-річчя професора Анатолія Романюка (2016)
Дмитро Дзвінчук - вчений, педагог, громадський діяч (2016)
Відомості про авторів (2016)
Лисенко О. А. - Стан підготовленості золоторудних родовищ України до промислового освоєння (2016)
Рудько Г. І. - Безкисневий період в історії землі та життя в ньому (2016)
Зинчук Н. Н. - О структурно-тектоническом контроле кимберлитового магматизма (2016)
Зинчук Н. Н. - О значении ассоциаций глинистых минералов, Зинчук М. Н. (2016)
Гошовский С. В. - Моделирование режимов работы системы c несколькими возобновляемыми источниками энергии, Зурьян А. В. (2016)
Макогон Ю. В. - Инновации в сфере энергетики в Украине (2016)
Лукин А. Е. - Дегазация земли, нафтидогенез и нефтегазоносность. Статья 1 (2016)
Вітаємо з ювілеєм Василя Миколайовича Гулія! (2016)
Гулій В. М. - Потоки "молодих вуглеводнів” і катастрофічні явища під час розробки вугільних і нафтогазових родовищ, Лепігов Г. Д. (2016)
Рой М. М. - Визначення рівняння припливу для кожного режиму промивання при газопроявах у процесі буріння (2016)
Нечаев С. В. - К разработке поисковых критериев месторождений рудных полезных ископаемых (в связи с монографией "Кировоградский рудный район”). Статья 2 (2016)
Костенко М. М. - Геотектонічне районування Українського щита як єдина основа тектонічних, стратиграфічних та інших побудов (2016)
Павлюк В. І. - Просторовий розвиток процесів природного вилуговування солей (карсту) в умовах Передкарпаття (2016)
Бежан О. - Локус концтабору в сучасній американській та російській прозі (В. Стайрон, ДЖ. Фоер, В. Гроссман, А. Кузнєцов) (2016)
Адамович А. - Рецепція історичного минулого у романах м. шолохова І М. Стельмаха (2016)
Штельмухова Ю. - "Чеховське" у драматургії Бернарда Шоу (2016)
Ильинская Н. - Типология анакреонтического мотива цикады в поэзии Джона Китса и Арсения Тарковского (2016)
Кеба А. - Библейские реминисценции в творчестве Андрея Платонова (2016)
Кистанова А. - Образ Екатерины II в художественном сознании Г. Державина: вербализация и визуализация (2016)
Климчук О. - Художественная интерпретация социокультурного контекста в книге А. Наймана "Славный конец бесславныхпоколений" (2016)
Шлапак И. - Маска имени в содержательно-смысловом пространстве художественного текста (2016)
Голобородько Я. - Discoverism українського простору (дискусійні спостереження над романом Михайла Слабошпицького) (2016)
Сахневич М. - К вопросу о формах авторского сознания в лирике (2016)
Чик О. - Жанрові ознаки роману виховання: теоретичні пошуки у літературознавстві ХVIII – XIX ст (2016)
Самарин А. - Русская драматургия рубежа XX–XXI столетий: проблемы изучения (2016)
Burtseva І. - Stylistic devices used to express spatiality in literary discourse (2016)
Семенец О. - Особенности рецепции античного текста во французской литературе Средневековья (2016)
Главацька Ю. - Гносеологічні властивості тексту англомовної байки (2016)
Борисова Т. - Критерии стереотипности персонажа художественного произведения (на материале английской прозы) (2016)
Запорожченко Ю. - Имидж Германии в романе Б. Шлинка "Чтец" (2016)
Береза І. - Вітаїстичний компонент характерів у п’єсі "Не Зрозуміли" Дмитра Марковича (2016)
Куценко М. - Телеологія егоцентризму як незавершений проект Миколи Хвильового (2016)
Трофименко Т. - Микола Куліш та Іван Дніпровський: діалог крізь час (2016)
Меншій А. - Семантика зооморфних образів у прозі М. Коцюбинського та М. Чернявського (2016)
Назарець В. - Адресована лірика Миколи Зерова (2016)
Науменко Н. - Фольклорні контамінації у творенні прозово-ліричної оповіді (2016)
Чухонцева Н. - Міфологема степу в художній прозі Дмитра Марковича (2016)
Isaboke H. N. - The effect of weather index based micro-insurance on food security status of smallholders, Zhang Q., Nyarindo W. N. (2016)
Krzyzanowska K. - Wykorzystanie zrodel informacji fachowych przez mieszkancow obszarow wiejskich, Sikorska A. (2016)
Kowalewski M. - Physical activity as a form of leisure of young people in Warsaw in the context of human capital (2016)
Muzyka P. - Improved policy making through enhanced dialogue and focused education, Filyak M. (2016)
Байдала В. - Вплив біоекономіки на продовольчу безпеку України (2016)
Данкевич Є. - Переваги і ризики надконцентрації агропромислового виробництва та земельних ресурсів: економічний, екологічний та соціальний аспект, Данкевич В. (2016)
Дем’янюк І. - Капітал як основа обліку сукупного потенціалу підприємства: теоретичний аспект, Воробей Д. (2016)
Залознова Ю. - Класифікація форм державно-приватного партнерства: узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду, Петрова І., Трушкіна Н. (2016)
Пармакли Д. - Прямой и сопутствующий эффект прироста урожайности: какой больше? (2016)
Пахуча Е. - Сутність категорії "соціальна відповідальність" у контексті трансформації аграрного сектора (2016)
До відома авторів (2016)
Степанова А. - Синтез аполлонического / дионисийского как модус реализации фаустовской темы в романе Олдоса Хаксли "О дивный новый мир (2016)
Запорожченко Ю. - Герой-коллекционер в немецком постмодернистском романе (П. Зюскинд, М. Байер) (2016)
Іконнікова М. - Концепт curiosity у романі грема свіфта "Земноводний край" (2016)
Milova M. - Working on literary analysis: from theory to practice (2016)
Долгая Н. - "Достоевское" в малой прозе Р. Л. Стивенсона ("Маркхейм", "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда") (2016)
Силантьева В. - Рильке и Цветаева в контексте европейского модерна (литература и живопись) (2016)
Абабина Н. - А. П. Чехов и П. О. Ренуар. Городская сценка в эстетике художников, Кочеткова Г. (2016)
Пашкуров А. - Оссианическая мифология в повести О. М. Сомова "Киевские ведьмы" (2016)
Микитин І. - Інтегральність образу Юрія Федьковича у творчості Каєтана Абгаровича (2016)
Мацапура В. - Рассказ Чехова "Припадок": поэтика и литературный контекст (2016)
Хомчак Е. - Проблема сознательного / бессознательного в творчестве И.А. Гончарова (2016)
Висоцький А. - Найсвятіший Синод і Володимир Святий (з цензурної історії роману М. Загоскіна "Аскольдова могила. Повесть времён Владимира Первого") (2016)
Бикова Т. - Концептосфера "земля" як один із смислових центрів мегаобразу Гуцульщини у поетичній візії "молодомузівців" (2016)
Бокшань Г. - Християнсько-екзистенційний вимір проблеми вибору в повісті Галини Пагутяк "Кіт з потонулого будинку" (2016)
Йолкіна Л. - Українська поезія XVI – XVIІІ ст. у науковій рецепції Володимира Перетца (2016)
Бітківська Г. - Проблеми драматургії на сторінках українських часописів на межі ХХ–ХХІ століття (2016)
Степанков В. С. - Володимир Прокопович Газін: кілька штрихів до портрета Людини, вченого, педагога (до 80-річчя від дня народження Володимира Прокоповича Газіна) (2016)
Віднянський С. В. - Історія Центрально-Східної Європи у творчому доробку професора В. П. Газіна, Боровець І. І. (2016)
Список наукових та навчально-методичних праць професора В. П. Газіна (2016)
Вирський Д. С. - Кримськотатарське військо в поході 1575 р. (за Б. Папроцького "Історією жалісною...") (2016)
Брехуненко В. А. - Кримський ханат і проблема міжнародного визнання Ранньомодерної Української держави та суб’єктивації Війська Запорозького Низового (2016)
Степанков В. C. - "Світло" й "тіні" українсько-кримських політичних відносин у роки Національної революції XVII ст. (1648-1676) (2016)
Чухліб Т. В. - "А буде Черкаська земля нам великій Аділ-Гіреєвій царській величності учиниться в підданство...": спроби протекції Криму над Україною (1660 – поч. 1680-х рр.) (2016)
Бачинська О. A. - Служба запорожців і татар в Османській імперії. Кінець XVIII – початок ХІХ ст. (за документальними джерелами) (2016)
Казаров С. C. - Додонский источник: мифологическая фикция или историческая реальность? (2016)
Жданович О. П. - Римська імперія епохи Діоклетіана і Константина: основні тенденції розвитку політичної історії (2016)
Головко О. Б. - Формування вищої володарської влади в Західній і Центральній Європі в добу раннього і класичного середньовіччя (2016)
Сегеда С. П. - Історичне підґрунтя політичних репресій в Україні: сибірська епопея гетьмана Дем’яна Многогрішного (Ігнатовича) (2016)
Опря І. А. - Взаємини в середовищі православного парафіяльного духовенства у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Правобережної України), Опря Б. О. (2016)
Кравчук О. М. - Політичні концепції лідерів чехословацького визвольного руху в роки Першої світової війни (2016)
Болгов Н. Н. - Образ римской истории в ранней Византии (Зосим и Иоанн Лид), Синица М. М. (2016)
Юга О. A. - Проблема пошуку політичною елітою Речі Посполитої шляхів розв’язання "української проблеми" в середині XVII ст. в українській історіографії (2016)
Лиман С. I. - Історія середньовічної Франції в працях учених Харківського університету (ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Казарова Н. A. - Пятьдесят лет на службе истории (варшавский историк Николай Николаевич Любович) (2016)
Балушок В. Г. - Етногенез українців: до історії вивчення, питання методології (2016)
Мицик Ю. А. - Польські рукописні газети – новини з Кам’янця-Подільського (1670-1673 рр.) (2016)
Головко О. Б. - Кривизюк Л., Юрчук О. Танки і танкові війська: вчора, сьогодні, завтра. – Львів : Ліга Прес, 2014. – 362 с. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Содержание (2016)
Рева О. М. - Ефективність інтегративного методу виявлення ставлення авіаційних операторів "переднього краю" до порушень стандартних експлуатаційних процедур, Мухтаров П. Ш., Мiрзоєв Б. М. (2016)
Тогрул Иса Оглы Каримли - Моделирование системы начальной выставки пьезоэлектрических акселерометров, Васиф Айдын Оглы Нейматов (2016)
Русанов А. В. - Влияние окружного навала лопастей рабочего колеса осевой гидротурбины на структуру потока в отсасывающей трубе, Хорев О. Н., Косьянов Д. Ю., Рябова С. А., Сухоребрый П. Н. (2016)
Ткач М. Р. - Утилизация тепла вторичных энергоресурсов малооборотных двигателей стационарных электростанций металлогидридными установками непрерывного действия, Тимошевский Б. Г., Доценко С. М., Галынкин Ю. Н. (2016)
Чередниченко А. К. - Моделирование энергокомплексов с термохимической регенерацией тепла для судов-газовозов (2016)
Шостак Е. И. - Нечеткая модель оценивания допустимости включения претендентов в состав команды исполнителей высокотехнологичных проектов по уровню компетентности (2016)
Улитенко Ю. А. - Обоснование выбора алгоритмов системы автоматического управления прямоточным воздушно-реактивным двигателем, Еланский А. В., Логинов В. В. (2016)
Яценко С. Я. - Комплексний підхід до вирішення багатокритеріальної задачі розробки електронної системи регулювання складного технічного об’єкта, Сидоренко М. Ф., Євсюков М. П., Китайчук I. Є., Дашкiєв В. М. (2016)
Ранченко Г. С. - Программный симулятор для разработки и проверки алгоритмов функционирования САУ, Волков Д. И., Данилов В. В. (2016)
Миргород В. Ф. - Численная реализация дробных интегральных операторов в задачах моделирования температурного режима газотурбинных двигателей (2016)
Рева В. С. - Формирование комплексного подхода к проектированию систем электроснабжения стационарных и подвижных комплексов, Земляной К. Н., Фролов В. П. (2016)
Дронь Н. М. - Оценка энергетических и массовых характеристик систем увода космических аппаратов на базе электроракетных двигателей, Хорольский П. Г., Дубовик Л. Г. (2016)
Мельник В. Н. - Возникновение акустической вибрации в круглой пластине.Нестационарная задача, Бойко Г. В. (2016)
Карачун В. В. - Развитие резонанса совпадения в оболочке под действием звуковой волны (2016)
Назин В. И. - Влияние температуры рабочей жидкости на статические характеристики сдвоенного радиального гидростатодинамического подшипника (2016)
Лоян А. В. - Исследование прочностных свойств термодросселя, Цаглов А. И., Писаный А. И. (2016)
Конох В. И. - Исследование ресурсных характеристик сильфонного пневмонасосного агрегата, Калиниченко И. И., Гордиец И. Н., Шпак А. В. (2016)
Третяк О. В. - Складнонапружений стан деталей генераторів великої потужності, Сенецький О. В., Шуть О. Ю., Доценко В. М., П’ятницька Є. С. (2016)
Бадун О. П. - Особенности использования плавающих колец в кислородных насосах, Дешевых С. А., Иванов Я. Н. (2016)
Суховей С. И. - Улучшение динамики регулирования степени повышения давления вентилятора в наружном контуре ТРДДФ при доводке САУ (2016)
Ершов С. В. - Верификация алгебраической модели ламинарно-турбулентного перехода при расчете трехмерного течения в турбинной решетке, Яковлев В. А., Деревянко А. И. (2016)
Русанов Р. А. - Разработка дизайна проточной части турбины для лабораторной энергетической ORC установки, Клонович П., Русанов А. В., Лампарт П., Шиманяк М., Чугай М. А., Пащенко Н. В. (2016)
Шевченко С. А. - Особенности расчета агрегатов автоматики пневмосистем ракетной техники при учете фактора сжимаемости гелия, Митиков Ю. А., Григорьев А. Л. (2016)
Михайленко Т. П. - Особенности моделирования теплогидравлических процессов в маслосистеме ГТД, Петухов И. И., Дуаиссиа Омар Хадж Аисса, Немченко Д. А. (2016)
Третьяк В. В. - Возможности использования интерактивного программного комплекса классификации листовых деталей для изготовления импульсными технологиями, Сотников В. Д., Худяков С. В., Федорова А. С. (2016)
Суворов М. А. - Перспективная схема устройства для финишной обработки поверхностей пера лопаток авиационных двигателей, Сорокин В. Ф. (2016)
Тамаргазiн О. А. - Вплив магнітного поля на експлуатаційні характеристики прецизійних пар енергетичних установок авіаційної наземної техніки, Лiннiк I. I., Приймак Л. Б. (2016)
Качан А. Я. - Критерии оценки выходных параметров процессов обработки деталей ГТД, Уланов С. А. (2016)
Березовский Е. К. - Влияние режимов чистового высокоскоростного фрезерования на параметры качества поверхностного слоя образцов из титанового сплава ВТ6 (2016)
Калинина Н. Е. - Повышение механических и коррозионных свойств многокомпонентных жаропрочных сплавов, Джур Е. А., Калинин В. Т., Кошелева И. Ю., Белоярцева В. П. (2016)
Носова Т. В. - Упрочнение кремниймарганцовистых модифицированных сталей при горячей деформации, Калинин А. В. (2016)
Солнцев В. П. - Разработка жаропрочного сплава на основе ниобия для тепловой защиты изделий ракетно-космической техники, Скороход В. В., Фролов Г. А., Петраш К. Н., Солнцева Т. А., Потапов А. М., Гусарова И. А. (2016)
Титов М. Ю. - Результаты измерений локальных параметров плазмы в разрядном канале стационарного плазменного двигателя, Лоян А. В., Чупрына Н. Б. (2016)
Хаустова А. Н. - Измерительный комплекс метода ОЭССК и методика диагностики износа кромок изолятора стационарного плазменного двигателя, Рыбалов О. П. (2016)
Титул, зміст (2016)
Могильний О. М. - Гідна праця та її вплив на індекс людського розвитку: регіональна нерівномірність і політика щодо її подолання, Костриця В. І. (2016)
Черкасов А. В. - Інвестиційне забезпечення агропромислових інтеграційних об’єднань – фактор підтримання якості життя сільського населення в умовах кризи, Гладких Ю. М. (2016)
Дрозач М. І. - Підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями в Україні (досвід та пропозиції), Стульпінас Н. К. (2016)
Рісна Р. Р. - Формування процесів трудової рееміграції населення Львівщини: соціотрудовий аспект (2016)
Vitriak T. B. - Regional labour market forecasting: a modeling concept (2016)
Туленков М. В. - Організаційна взаємодія як форма соціальної солідарності (2016)
Мітрова О. В. - Почуття гумору – ресурс стресоподолання працівників служби зайнятості (2016)
Костриця В. І. - Сучасна політика ЄС щодо скорочення неформальної зайнятості та адаптація її підходів в Україні, Бурлай Т. В. (2016)
Рибалко В. М. - Онлайн-обслуговування – сучасна складова послуг Донецької обласної служби зайнятості (2016)
Гнатченко І. А. - Залучення до громадських робіт у практиці Київської обласної служби зайнятості (2016)
Стоян Б. С. - Інформаційно-роз’яснювальна робота в різних цільових аудиторіях (досвід Кіровоградського обласного центру зайнятості) (2016)
Смєсова В. Л. - Сучасні проблеми реалізації економічних інтересів суб’єктів соціально-економічної системи (2016)
Мячин В. Г. - Нечётко-логический подход к оценке рисков при разработке стратегии инновационного развития промышленных предприятий (2016)
Науменко Н. Ю. - Розробка інформаційно-аналітичної системи аналізу фінансової діяльності підприємств, Коротка Л. І. (2016)
Рябич О. Н. - Обеспечение конкурентоспособности угледобывающих предприятий в условиях устойчивого развития (2016)
Anarbayeva S. O. - Competitiveness analysis of the construction brunch in Kazakhstan, Nurasheva K. K., Ibraimova S. S. (2016)
Кіріс С. П. - Ефективне управління житловим фондом і житлово-комунальними послугами (2016)
Ткаченко А. М. - Вибір найбільш вигідного ланцюга поставок продукції на ринок, Колєсніков Є. В. (2016)
Бигельдиева З. А. - Пути совершенствования налоговой политики предприятий, Айтымбетова А. Н., Жошыбаева Д. А., Дырка С. (2016)
Колесніков В. П. - Управління промисловістю України в умовах інтеграційних процесів у світовій економіці, Худомака М. А. (2016)
Ткачук А. В. - Особливості податкової системи Швейцарської Конфедерації, Радін В. В., Радін В. М. (2016)
Бакута А. В. - Кількісно-якісні методи оцінювання фінансово-господарського стану промислового підприємства, Гуслова Я. О. (2016)
Дідченко О. І. - Оцінювання ефективності управління інноваційним розвитком ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод", Григорьєва О. С. (2016)
Іванова М. В. - Статистичне забезпечення управління ефективним розвитком промислових підприємств (2016)
Кунаєв А. Ю. - Методика оцінювання ефективності менеджменту машинобудівного підприємства (2016)
Куцинська М. В. - Формування рекомендацій щодо оздоровлення діяльності підприємства за результатами проведення санаційного аудиту, Прудніков В. Ф., Слюсарєва А. С. (2016)
Кучкова О. В. - Логістична інформаційна систем промислового підприємства в Україні (2016)
Негру И. К. - Определение эффективности складского хозяйства на предприятии, Ворновицки Д. П. (2016)
Прялін М. А. - Конкурентоспроможність продукції як напрям підприємницької діяльності на промисловому підприємстві, Гуцалова В. І. (2016)
Рябцева О. Є. - Сучасні методи оцінювання ефективності діяльності відділу управління персоналом, Рябцев О. О. (2016)
Чернишева О. М. - Управлінські рішення в діяльності сучасних підприємств (2016)
Яшкіна Н. В. - Використання інструментів антикризового менеджменту в процесі управління організаційними змінами (2016)
Лепеха А. Ю. - Маркетинговое исследование предпочтений выбора сока в г. Днепропетровск, Чуприна Н. Н. (2016)
Маметьєва А. В. - Аналіз вимог країн ЄС до промислової продукції українського виробництва (2016)
Ткаченко А. М. - Імідж як складова формування успіху суб’єкта господарювання (2016)
Малихін О. - Методологічні аспекти формування соціальної компетентності майбутніх педагогів, Василюк Т. (2016)
Ніколаєску І. - Організаційно-педагогічні умови професійно-педагогічної самореалізації викладача системи післядипломної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2016)
Арістова Н. - Аналіз сутності феномену "Особистість” в сучасній психолого-педагогічний літературі (2016)
Осадча К. - Інформаційно-комунікаційні технології здійснення тьюторської діяльності у системі шкільної освіти (2016)
Колісник-Гуменюк Ю. - Роль правової підготовки у формуванні професійної культури майбутніх фахівців ПТНЗ (2016)
Борейко О. - Еволюція змісту вищої історичної освіти в Україні крізь призму партійних постанов (1945 – 1991 рр.) (2016)
Калічак Ю. - Підготовка фахівців дошкільної освіти в контексті Болонського процесу (2016)
Ревть А. - Сутність та специфіка організації соціальної роботи з дітьми із функціональними обмеженнями (2016)
Кузан Г. - Інноваційні технології у формуванні мотивації до вивчення іноземної мови у студентів непрофільних вишів (2016)
Шерстюк Л. - Класифікація стратегій вивчення мови у педагогічних дослідженнях (2016)
Гевко О. - Розвиток творчості дітей дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема (2016)
Ванівська О. - Комунікативно-прагматичний підхід у формуванні стратегічної іншомовної компетентності (2016)
Ручкіна М. - Компетентнісний підхід у підготовці магістрів з управління навчальним закладом (2016)
Жидкова Н. - Проблемна правова ситуація як компонент проблемного навчання (2016)
Безлюдна В. - Аналіз змісту і якості професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у 70 – 80-ті рр. ХХ століття (2016)
Корж О. - Роль англомовної комунікативної компетентності в професійній взаємодії майбутніх працівників соціономічної сфери (2016)
Клим М. - Розвиток ідей соціальної педагогіки у Німеччині (1895 – 1933 рр.) (2016)
Розлуцька Г. - Підготовка фахівців лісового господарства Закарпаття (1919 – 1939 рр.) (2016)
Васюк О. - Можливості проблемного навчання у професійній підготовці фахівців соціономічних професій, Ліснічук Н. (2016)
Подозьорова А. - Готовність викладачів до реалізації компетентнісно-орієнтовного навчання як запорука формування базових компетентностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах (2016)
Mazur J. - Controversy around social justice (2016)
Сніца Т. - Аналіз стану сформованості полікультурної компетентності у майбутніх офіцерів-прикордонників (2016)
Поліхроніді А. - Специфіка професійної діяльності вчителя музики в умовах інклюзивної освіти (2016)
Ніконенко Т. - Роль технології контекстного навчання у процесі підготовки магістрів початкової освіти (2016)
Василик Дз. - Кантанта "Каменярі” Романа Паньківа (2016)
Бохонько Є. - Філософські аспекти підготовки інженерів-педагогів галузі автотранспорту до моделювання (2016)
Тітаренко І. - Професійна підготовка майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю з метою формування їх конфліктологічної компетентності (2016)
Головач Н. - Управління професійною адаптацією студентів протягом усього періоду навчання у вищому навчальному закладі (2016)
Слуцький Я. - Педагогічна діяльність волонтерів корпусу миру в навчальних закладах України (2016)
Вей Ц. - Експертно-аналітична діяльність керівника навчального закладу: теоретичний аспект (2016)
Бикова О. - Педагогічні умови розвитку індивідуальних творчих здібностей майбутніх учителів хореографії у процесі фахової підготовки (2016)
Воронцова К. - Формування змісту вищої юридичної освіти України у другій половині ХХ століття (2016)
Бутко О. - Економічний профіль навчання в системі профільного навчання старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня (2016)
Семенова О. - Педагогічні умови формування художньо-творчої компетентності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2016)
Manchul B. - The integration of scientific knowledge and the problem of interdisciplinary synthesis (2016)
Лактіонова А. - Контрфактичні узагальнення (2016)
Каралаш Н. - Духовність як вимір життя сучасної людини (2016)
Мартиненко О. - Проблема істини у філософському та науковому пізнанні (2016)
Кірик Т. - Сучасний рух від гуманізму до неогуманізму (2016)
Shkriblіak M. - Kiev council in 1685: socially political and church-historical preconditions of convocation and consequences (2016)
Балух В. - Відносини держави і релігійних організацій: українські реалії і проблеми (2016)
Шкіль С. - Контекст виникнення наративного світу сучасного російського православ’я (2016)
Куліш Н. - Міжконфесійні вияви соціальної діяльності релігійних спільнот в Україні (2016)
Богомолець О. - Синкретичний характер домашніх ікон Гуцульщини (2016)
Шеремет Л. - Становлення та розвиток спортивної гри в античній культурі (2016)
Скрипник Є. - Правова культура та її значення в духовному розвитку особистості (2016)
Балух В. - Сучасний стан і специфіка міжнаціональних відносин у Чернівецькій області (на прикладі соціологічних досліджень 2015 р.), Докаш В. (2016)
Туленков М. - Соціальний захист у науковому дискурсі (2016)
Шаповалова Т. - Соціальний капітал як механізм соціального розвитку в Україні (2016)
Петришин Г. - Основні засоби конструювання реальності повсякдення в умовах динаміки перетворень українського суспільства (2016)
Докаш В. - Релігійність Буковинців: стан, специфіка проявів (на матеріалах соціологічних досліджень), Балух В. (2016)
Бродецький О. - Параметри етноконфесійної толерантності у вимірі транскордонних регіонів України (приклад Львівської області), Горохолінська І. (2016)
Медіна Т. - Особливості становища жінки в сучасному українському суспільстві: проблематика та методи вирішення, Мельничук К. (2016)
Мизак Н. - Ольга Кобилянська про духовні обов’язки священиків у творі "Апостол черні" (на прикладі о. Костянтина Балицького), Яремчук А. (2016)
Балух О. - Воєнно-політичне становище Буковини у складі Молдавської держави у 1600-1621 рр. (2016)
Пальчевська О. - Особливості екзистенційно-смисложиттєвих орієнтацій Християн Віри Євангельської (п᾽ятидесятників) (2016)
Яроцька О. - Секулярна релігійність як виявлення утрати досвіду "живої віри" (2016)
Ломачинська С. - Інтернет-ресурси паломницьких центрів у релігійно-культурному просторі України (2016)
Зінкевич Т. - Уявлення митрополита Іларіона про сакральність руської державності (2016)
Довідка про авторів (2016)
Title (2015)
Contents (2015)
Coibion O. - Inflation Expectations In Ukraine: A Long Path To Anchoring?, Gorodnichenko Y. (2015)
Lepushynskyi V. - A Strategic Document On Monetary Policy For the Period of the Inflation Targeting Adoption In Ukraine (2015)
Vavra D. - Inflation Targeting Experience: Lessons For Ukraine (2015)
Nikolaychuk S. - Using Macroeconomic Models For Monetary Policy In Ukraine, Sholomytskyi Y. (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Rashkovan V. - Concentration of Ukraine’s Banking System: Myths and Facts, Kornyliuk R. (2015)
Diuba Y. - The NBU Approach to Stress Testing the Ukrainian Banking System, Murina H. (2015)
Pokidin D. - National Bank of Ukraine Econometric Model for the Assessment of Banks’ Credit Risk and Support Vector Machine Alternative (2015)
Title (2016)
Contents (2016)
Koziuk V. - Independence of Central Banks in Commodity Economies (2016)
Repko M. - International Experience of Capital Flows Liberalization, Kashko O., Piontkivska I. (2016)
Lysenko R. - Nowcasting of Economic Development Indicators Using the NBU’s Business Survey Results, Kolesnichenko N. (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Nikolaychuk S. - Transformation of Central Banking.Annual Research Conference of the NBU. Key Issues, Pidvysotskyy R. (2016)
Danylenko A. - Institutional Set-Up and Mandates of Macroprudential Authorities:International Experience and Benchmarks for Ukraine, Sanzharovska V. (2016)
Faryna O. - Nonlinear exchange rate pass-through to domestic prices in Ukraine (2016)
Войнова Є. І. - Структура ринку послуг (2014)
Данилейчук Р. Б. - Теоретичні основи оцінки впливу конкуренції на розвиток підприємництва (2014)
Дегтярьова С. А. - Фандрайзинг інноваційного процесу на мезорівні, огляд українських венчурних компаній (2014)
Жмай А. В. - Анализ современных подходов к социальной ответственности бизнеса: возможности применения в Украине, Орлова Н. В. (2014)
Кутузов Р. В. - Погляди В.Ф. Левитського (1834-1939) на проблеми поліцейського права (2014)
Ляшок Я. А. - Услуги, обеспечивающие жизнедеятельность населения: диалектический анализ (2014)
Наумов М. С. - Еволюція змісту праці під впливом інформатизації економіки (2014)
Островський І. А. - Протиріччя системного підходу до аналізу модернізації економіки України (2014)
Помінова І. І. - Глобальні детермінанти інституційних перетворень національних освітніх систем (2014)
Савицька Н. Л. - Архітектоніка суб’єктів національного господарства: інституціонально-структурний аспект (2014)
Станкевич Ю. Ю. - Характеристика споживчої поведінки вітчизняних домогосподарств (2014)
Тимофієва С. Б. - Суперечності формування національної інноваційної системи України (2014)
Антоненко Є. В. - Особливості нормативно-правової бази та державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні, Нагайченко С. Є. (2014)
Безрукова Н. В. - Брендингові аспекти інтернаціоналізації компаній, Свічкарь В. А. (2014)
Ваніна Н. М. - Модернізація української економіки в посткризовий період (2014)
Вдовичин Я. І. - Роль єдиного наглядового механізму в забезпеченні стабільності Єврозони (2014)
Вінська О. Й. - Особливості середземноморської соціально-економічної моделі: кейс Італії (2014)
Ворошилова Г. О. - Розвиток міжнародного ринку туристичних послуг в умовах кризи (2014)
Гєєва А. П. - Маркетингові стратегії підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств при виході на зовнішній ринок, Задира О. О. (2014)
Грицьков Є. В. - Будівельна галузь: стан та напрями трансформацій (2014)
Жнакіна Е. Г. - Умови формування інноваційно-інвестиційного потенціалу України у контексті підвищення міжнародної конкурентоспроможності (2014)
Запроводюк А. В. - Концепції корпоративного венчурного капіталу (2014)
Каймашнікова К. С. - Генезис та сутність категорії "глобальна стратегія економічного розвитку" (2014)
Калашник М. В. - Особливості реалізації політики регіонального розвитку ЄС (2014)
Крижановський В. В. - Формування та реалізація експортного потенціалу аграрних підприємств (2014)
Лесів М. М. - Особливості реалізації політики розвитку сільських територій у 2007–2013 роках країнами членами ЄС (2014)
Лисецька Н. М. - Аналіз використання базового інструментарію державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Мамалига О. О. - Еволюція економічної дипломатії в міжнародному підприємництві (2014)
Мікаелян С. Г. - Концепція інноваційного розвитку: національний вимір (2014)
Набок І. І. - Вплив розширення ЄС на євроінтеграційні процеси, Пасічник О. В. (2014)
Николюк В. П. - Економіки країн Центральної та Східної Європи в умовах санкцій та боргів (2014)
Петрашко Л. П. - Антикризові стратегії міжнародних банківських груп, Цівина М. С. (2014)
Побоченко Л. М. - Оцінка сучасного стану міжнародного франчайзингу в розвинутих країнах світу, Марценюк Х. С. (2014)
Поліщук О. В. - Аналіз торговельно-економічної співпраці України з країнами Європейського Союзу , Багой М. Ю. (2014)
Поліщук О. В. - Оподаткування малого бізнесу у провідних країнах світу, Василевський В. О. (2014)
Проценко І. В. - Вплив функціонування міжнародного ринку послуг на макроекономічні показники розвитку національних економік (2014)
Рябець Н. М. - Імперативи та механізми "нового регіоналізму" в Європейському Союзі в умовах глобальних трансформацій, Тимків І. В., Дворник І. В. (2014)
Свердлова Ю. О. - Проблеми розвитку людського капіталу в Україні (2014)
Стройко Т. В. - Сучасні аспекти функціонування основних інструментів і механізмів регіонального розвитку ЄС (2014)
Турянський Ю. І. - Мито в системі фіскально-економічних важелів регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Хвалінський С. О. - Оцінка критеріїв ризику відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні в умовах глобалізації (2014)
Чернюк Д. С. - Концептуальні основи функціонування світового ринку банківських послуг (2014)
Якубовська К. В. - Формування та розвиток експортного потенціалу підприємств аграрного сектору Миколаївської області, Завірюха Н. А. (2014)
Ярмолович Д. Ю. - Анализ деятельности транснациональных морских компаний на примере морских агентских компаний (2014)
Болдирєва Л. М. - Формування логістичних систем як напрям удосконалення розвитку економіки (2014)
Газуда М. В. - Алгоритм оцінки ефективності механізму управління відновлюваними природними ресурсами у сільському господарстві (2014)
Галич Ю. А. - Обслуговуючі кооперативи при сільських громадах (2014)
Голікова К. П. - Стан продовольчої безпеки України: соціально-економічний аспект (2014)
Голобородько Т. В. - Економічна оцінка та досвід стимулювання інвестиційних процесів у сільському господарстві Дніпропетровської області (2014)
Жмудська І. Б. - Теорії формування конкурентних переваг корпоративного підприємництва в умовах членства в СОТ (2014)
Зуб О. М. - Методологічні аспекти оцінки рівня економічної безпеки держави (2014)
Іртищева І. О. - Державне регулювання соціальної орієнтації національної економіки, Крупіца І. В. (2014)
Title (2016)
Contents (2016)
Kachur I. - The NBU’s Balance Sheet: Before, During, and After the Crisis, Lepushynskyi V., Zammit R. (2016)
Engler P. - Economic Impact of the Recent Decrease in Social Security Contributions in Ukraine, Voigts S., Kirchner R., Betliy O. (2016)
Makarenko І. - Quasi-Competitiveness of the Audit Services Market in Ukraine:The Aspect of European Integration, Plastun O. (2016)
Брехуненко В. А. - Конструювання українського історичного міфу в часи Гетьманщини, Семергей Н. В. (2016)
Олексенко Р. І. - Формування Московської держави в контексті історичної спадщини Київської Русі (2016)
Лахно О. П. - Статутна реформа радянського баптизму1959 – 1960-х років як каталізатор конфесійного розколу (2016)
Лобач К. В. - "Хлібні" справи Полтавського кущнарсуду (2016)
Скрипчук В. П. - ЧК–ДПУ Харківщини у придушенні повстанського руху в перші роки НЕПу(1921 – 1923) (2016)
Нижнікова С. В. - Викладачі єпархіальних жіночих училищ України(друга половина ХІХ – початок ХХ століття): колективний портрет (2016)
Сливенко В. А. - Роль прокуратури у витісненні з ринку приватного сектора господарства наприкінці НЕПу (2016)
Оніпко Т. В. - Книговидавнича діяльність вітчизняної споживчої кооперації в20-і роки ХХ століття (2016)
Пивоварська К. Б. - Вірменські національні школи і політика коренізації (2016)
Год Б. В. - Місце та роль магістра в середньовічних і ранньомодерних західноєвропейських університетах, Год Н. В. (2016)
Вільховий Ю. В. - Антирелігійна політика в СРСР: механізм вироблення і проблеми втілення(середина1940-х – 1960-і роки) (2016)
Луценко С. М. - Міжцивілізаційні контакти та їхні наслідки у німецьких африканських колоніях ХІХ – ХХ століть (2016)
Цебрій І. В. - Образ середньовічного правителя Піренеїв у спадщині Рамона Менендеса Підаля, Опенько В. В. (2016)
Калакура Я. С. - Петро Тронько в інтер’єрі української радянської та пострадянської історіографій (2016)
Киридон П. В. - Західна історіографія про радянську політичну номенклатуру повоєнного двадцятиріччя (2016)
Год Н. В. - V Всеукраїнська наукова конференція"Держава і церква в новітній історії України" (2016)
Тронько Т. В. - Вшанування пам’яті лицарів національної звитяги (2016)
Лобач О. О. - Год Б. Дитячі ігри(від Античності до початку ранньомодерного часу): монографія/ Борис Год. – Полтава: Вид-во ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 182 с., Ставнюк В. В. (2016)
Сердюк І. О. - Мариновський Ю. Гулаки на Правобережжі Дніпра. Родовід і власність правобережних Гулаків з Артема. Матеріали до біографії роду / Ю. Мариновський. – Черкаси: Вертикаль, 2014. – 510 с. (2016)
Якименко М. А. - Жванко Л. М. Біженці Першої світової війни: український вимір (1914 – 1918 рр.): монографія/ Л. М. Жванко. – X. : Віровець А. П. "Апостроф", 2012. – 568 с. (2016)
До60-річчя Петра Якимовича Гавриша (2016)
Довідка про авторів (2016)
Орієнтири для авторів збірника"Історична пам’ять" (2016)
Третяк О. А. - Публічна сфера політики та громадянське суспільство: особливості взаємної інтерналізації (2015)
Двуреченська О. С. - Відносини США та ЄС за часів президентства Б. Обами: суперництво та співробітництво (2015)
Арабаджи Ю. І. - Відродження фашизму на тлі політичної ситуації в Росії і Україні (2015)
Березинський В. П. - Темпоральність у забезпеченні ефективності політичної самоорганізації громад (2015)
Бучин М. А. - Особливості та тенденції мілітаризації/демілітаризації сучасного світу в контексті агресивної зовнішньої політики Росії, Гасяк М. С. (2015)
Гречко О. Ю. - Актуальні виклики і тенденції розвитку міграційної політики України (2015)
Гримська М. І. - Крайні праві політичні партії в Швеції: від маргінальності до успіху (2015)
Діброва А. О. - Лідерство як суспільно-політичний інститут: сутність та типології (2015)
Денисова А. Ю. - Чорний піар в Україні під час місцевих виборів 2015 (2015)
Докаш О. Ю. - Політико-правові механізми включення північної Буковини до складу УРСР та формування інституційно-процедурної основи функціонування радянської політичної системи в Чернівецькій області (1940-1941 рр.) (2015)
Заболотна М. Ф. - Особливості розвитку субрегіональних інтеграційних об’єднань в Латинській Америці: політичний аспект (2015)
Кіянка І. Б. - Популізм як знаряддя харизматичних лідерів (2015)
Клюй А. І. - Категорія "природний стан" в історії політичної думки (2015)
Магда Є. В. - Гібридна загроза для центрально-Східної Європи: "Землі, де можна майже все" (2015)
Тимченко М. М. - Особливості політичної взаємодії груп інтересів у внутрішньопартійних комунікаційних процесах (2015)
Лаврук Т. П. - Конструювання політичних пріоритетів: ціннісний аспект (2015)
Пугачова Д. В. - Миротворча діяльність країн Скандинавії у постбіполярний період (2015)
Забродін C. І. - Партійно-ідеологічні чинники електоральної структуризації: український контекст (2015)
Кірієнко О. Д. - Принципи трансформації політичної ідентичності індивіда в контексті індивідуалізації суспільства (2015)
Павлов Д. М. - Природа політичної пропаганди (2015)
Савойська С. В. - Інформаційно-комунікативна модель мовної політики регіонального розвитку та територіальної інтеграції у сучасній Україні: біхевіористський підхід до розгляду проблеми (2015)
Митко А. М. - Е-петиції як інструмент політичних консультацій (2015)
Федик Л. Б. - Погляди митрополита Андрея Шептицького на геополітичне становище України (2015)
Сарбаш К. О. - Двополюсна модель гібридного політичного режиму (2015)
Лаврук І. М. - Особливості феномену електоральної невизначеності в українських та польських передвиборчих кампаніях (2015)
Балацька О. Б. - Політичне насилля як державотворчий фактор у теоріях насилля другої половини ХіХ – початку ХХ століття (2015)
Manko V. - The source base of power concept research in international relations (2015)
Бірюков Д. С. - Поняття "стійкість" в сучасних безпекових дослідженнях (2015)
Лещенко О. Я. - Питання забезпечення цивільного захисту в зонах воєнно-політичного конфлікту: досвід України в умовах "гібридної війни" (2015)
Жнакіна Е. Г. - Умови формування інноваційно-інвестиційного потенціалу України у контексті підвищення міжнародної конкурентоспроможності (2016)
Журба І. Є. - Інтеграційні імперативи розвитку транскордонного співробітництва країн Центральної та Східної Європи (2016)
Karkuzashvili N. - Communication strategy – one of the major barriers for successful strategy execution in the organizations of emerging countries (2016)
Voyt S. M. - Investment mechanisms of transport infrastructure logistics Ukraine and regions, Zavgorodniy K. V. (2016)
Galtsova O. L. - Current policy approaches to pricing in agriculture Ukraine (2016)
Окселенко Н. О. - Сільськогосподарська галузь України: сучасний стан та напрями розвитку (2016)
Верхоглядова Н. І. - Аналіз підходів до визначення сутності потенціалу підприємства, Коваленко Є. В. (2016)
Грицина В. В. - Особливості корпоративної реструктуризації в сучасних умовах (2016)
Грозний І. С. - Кваліметрічна оцінка якості виробничих процесів (2016)
Демчук Н. І. - Індикатори і критерії ефективності інвестицій та інвестиційного забезпечення харчових підприємств (2016)
Єлькін А. В. - Аналіз динаміки та структури основних виробничих фондів підприємства (2016)
Irtyshcheva I. O. - Logistics infrastructure development in Ukraine maritime economy, Yakovleva I. G. (2016)
Казакова Т. С. - Сучасні підходи до визначення корпоративного управління в умовах інформаційної економіки (2016)
Коваленко О. В. - Роль інформаційно-аналітичних джерел у забезпеченні безпеки функціонування підприємства, Биткін С. В., Големба В. Є., Балюра Ю. О. (2016)
Антошкін В. К. - Методологічні засади врахування та регулювання соціальних складових формування економічної безпеки регіонів країни (2016)
Ванієва А. Р. - Соціально-економічна сутність та складники формування галузевих трансформаційних процесів (2016)
Koval V. V. - Terms of institutional transformation transaction costs in business telecommunication services market (2016)
Міронова Л. Г. - Оцінювання нереалізованого трудового потенціалу регіонів України, Макаренко О. І. (2016)
Stroyko T. V. - The role of public-private partnership in regional development (2016)
Shaposhnykov K. S. - Business processes in the corporate sector: management in telecommunications (2016)
Лебедєва О. А. - Оцінювання рівня та складових соціального розвитку України (2016)
Мармуль Л. О. - Конкурентоспроможність плодоовочевої продукції та маркетингові стратегії розвитку її ринку, Романюк І. А., Полегенько А. С. (2016)
Боголиб Т. М. - Финасовая система как составная социально-экономического развития страны (2016)
Власенко Т. А. - Визначення сценаріїв формування синтезованого капіталу під впливом чинників зовнішнього середовища (2016)
Покатаєва О. В. - Концептуальні засади дослідження податкової політики як чинника соціально-економічного розвитку країни, Давидков С. О. (2016)
Давидкова Н. М. - Концепція регулювання ринку банківських послуг в Україні (2016)
Khrushch N. A. - Financial and economic essence and trends of crowdfunding in today’s business environment, Prystupa L. A. (2016)
Титул, зміст (2016)
Должанський А. М. - Застосування методів аналізу та оцінки ризиків в діяльності вищого навчального закладу, Пройдак Ю. С., Ревенко О. О. (2016)
Хіміч О. М. - Інтелектуальний персональний супер ком п’ютер для розв’язування науково-технічних задач, Молчанов І. М., Мова В. І., Ніколайчук О. О., Попов О. В., Чистякова Т. В., Яковлев М. Ф., Тульчинський В. Г., Ющенко Р. А. (2016)
Стрижак П. Є. - Автономний безполум’яний генератор тепла на основі каталітичного окиснення метану або пропан-бутанової суміші для опалення різних об’єктів, в тому числі в польових умовах, Соловйов С. О., Трипольський А. І., Кирієнко П. І., Столярчук І. Л. (2016)
Дещиця С. А. - Оцінка стану екологічно проб лемних об’єктів Калуського гірничо-промислового району електромагнітними методами та їх моніторинг, Підвірний О. І., Романюк О. І., Садовий Ю. В., Коляденко В. В., Савків Л. Г., Мищишин Ю. С. (2016)
Анатичук Л. І. - Термоелектричний прилад "АЛТЕК-7012" для охолодження голови людини, Книшов Г. В., Крикунов О. А., Кобилянський Р. Р., Тюменцев В. А., Москалик І. А. (2016)
Пономаренко О. М. - Створення концентратів з відходів збагачення окислених залізних руд з використанням перетворення їх магнітних характеристик та подальшої магнітної сепарації, Брик О. Б., Дудченко Н. О. (2016)
Наші автори (2016)
Правила для авторів (2016)
Burov O. Y. - Individual abilities and lifelong learning (2016)
Воронкін О. С. - Інформаційно-комунікаційні технології як ключовий фактор інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний вимір (2016)
Осадчий В. В. - Розробка інтелектуальної системи інформаційного та когнітивного супроводу функціонування національної рамки кваліфікацій, Шаров С. В., Осадча К. П. (2016)
Коневщинська О. Е. - Електронні соціальні мережі як складник сучасних соціальних медіа, Литвинова С. Г. (2016)
Соколюк О. М. - Включення мережних соціальних сервісів у діючі моделі організації навчання учнів (2016)
Богачков Ю. Н. - Euro Skills Tools как модель управления персональными компетентностями для обучения и профессиональной занятости, Мруга М. Р., Милашенко В. Н., Ухань П. С., Фельдман Я. А. (2016)
Marcial D. E. - End-user training on digital teaching tools: reaction, learning, behavior, results, and management, Arcelo A. Q. (2016)
Щербина О. А. - Нові засоби для оцінювання компетентностей в Moodle (2016)
Колос К. Р. - Педагогічний експеримент із розвитку комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти, Лупаренко Л. А. (2016)
Демида Є. Ф. - Сервіси електронних каталогів як засіб розвитку інформаційної компетентності користувачів наукової бібліотеки (2016)
Спірін О. М. - Використання електронних систем відкритого доступу для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень, Яцишин А. В., Іванова С. М., Кільченко А. В., Лупаренко Л. А. (2016)
Богдан В. О. - Стан використання хмарних сервісів керівниками вітчизняних дошкільних навчальних закладів у професійній діяльності (2016)
Мельник С. В. - Понятійно-категоріальний апарат у системі професійної підготовки майбутніх фахівців з кібербезпеки (2016)
Грицюк В. - Розрахунок поперечного удару тілом по вільному стержню (2016)
Кузнецов Ю. - Учебно-исследовательская лаборатория малогабаритных станков с компьютерным управлением на модульном принципе (2016)
Михайлов М. - Влияние статистических параметров и форм сменных многогранных пластин на точность их расположения относительно корпуса сборного инструмента (2016)
Филоненко С. - Описание энергии акустического излучения при изменении свойств обрабатываемого композиционного материала (2016)
Анисимов В. - Перспективные направления исследований в области измерения усилия резания при точении, Анисимов В., Чуприна А. (2016)
Веремей Г. - Анализ эффективности процесса восстановления сёдел клапанов в авторемонтном производстве (2016)
Ковальова Л. - Моделювання зусиль різання круглими пилками з різнонаправленими зубцями, Майданюк С. (2016)
Литвин О. - Взаємозв’язок морфології затискного патрона з особливостями конструктивно-функціонального синтезу структур, Кравець О., Ящук І. (2016)
Пасов Г. - Анімаційне моделювання механізмів для створенняm реверсивного, обертального руху, Венжега В., Рудик А. (2016)
Рудик А. - Визначення товщини зрізу кромкою кругу із врахуванням стану поверхні інструменту та кінематики (2016)
Таранова Т. - Влияние режимов термической обработки на структуру и свойства сварных соединений жаропрочного титанового сплава, выполненного электронно-лучевой сваркой, Вржижевский Э., Соломийчук Т., Половецкий Е., Новомлинец О. (2016)
Мошель М. - Практикум з фізики рідких кристалів у навчальному процесі студентів інженерних спеціальностей, Гриценко М., Рогоза О., Ковтун А., Тепла Т. (2016)
Мухін В. - Аналіз ефективності оброблення запитів серверами гетерогенних розподілених баз даних, Корнага Я. (2016)
Сахно Є. - Побудова інформаційно-вимірювальної системи моніторингу енергоефективності будівель та споруд, Маргасов Д., Корнієць К. (2016)
Вавіленкова А. - Структура інформаційної технології порівняльного аналізу текстових документів (2016)
Войтенко В. - Електронна система реєстрації та оброблення біоелектричних сигналів, Федорова О., Єршов Р. (2016)
Волокита А. - Дослідження можливості моделювання хмарних систем з використанням клітинного автомата, Кондратюк В. (2016)
Корнієнко І. - Розроблення моделі мережі роздільного збирання твердих побутових відходів, Корнієнко С., Кошма А. (2016)
Крячок С. - Удосконалення безбазисного створного способу визначення сталої електронного віддалеміра (2016)
Ревко А. - Електронна система розпізнавання образів для керування частково автономною рухомою платформою на колесах Ілона, Фесенко А. (2016)
Малік Т. - Метод автоматичного геодезичного суцільного контролю деформацій інженерних споруд, Бурачек В., Брик Я. (2016)
Науменко Т. - Особливості управління розвитком електронного інструментарію у складі системи оцінювання якості знань (2016)
Машейко Г. - Інформаційна технологія діагностування та аналізу стану клієнтів для підприємства, що підтримує клієнтоорієнтовану стратегію, Орловський Д. (2016)
Kazymyr V. - Real time network planning in cloud, Lytvyn S., Posadska A. (2016)
Verovko M. - Analysis and comparison of the functionality of network monitoring tools, Posadska I. (2016)
Михайленко В. - Дослідження електромагнітних процесів у напівпровідниковому перетворювачі з дев’ятнадцятизонним регулюванням вихідної напруги, Сапегін А., Левочка К., Карпчук Г., Дрьомов Р., Бабенко А. (2016)
Наумчик П. - Універсальний прилад для визначення ефективності джерел світла, Миронцов В. (2016)
Беца М. - Використання енергогенеруючих установок (2016)
Сидоренко О. - Ринок фасованої мінеральної води в Україні: проблеми якості та безпечності, Якобчук Ю., Победаш М. (2016)
Бондар О. - Похідні піримідину та їх інгібувальна дія на корозію маловуглецевої сталі (2016)
Гуменюк О. - Удосконалення способу приготування білого хліба з добавкою пшеничних зерен, Ксенюк М., Ільїн Р. (2016)
Золотухіна І. - Визначення оптимального співвідношення компонентів білково-вуглеводних напівфабрикатів (2016)
Пилипенко Т. - Дослідження фізико-хімічних показників якості піномийних косметичних засобів, Чигиринець О., Воробйова В., Єфімова В. (2016)
Савченко О. - Вплив цикорію, кави, лимонного соку на ферментативну активність дріжджів та якість пшеничного хліба, Сиза О., Зінченко Ю., Деркач Т., Михайлова М. (2016)
Савченко О. - Фітодобавки на основі зелених паростків пшениці у хлібопекарському виробництві, Сиза О., Коваленко М., Купчик О. (2016)
Сахно Є. - Створення навчальної лабораторії для визначення параметрів якості виробничих процесів, Двоєглазова М., Ітченко Д. (2016)
Дубровская В. - Кризис технологии моделирования популяционных процессов и варианты ее корректировки, Переварюха А., Соловьёва И. (2016)
Никифоров А. - Выбор альтернатив при проведении противоаварийных мероприятий и конструктивно-технологических ограничений, Менейлюк И., Ершов М. (2016)
Рудич Ф. - Політичний режим в Україні: спроба політологічного аналізу (2011)
Кремень В. - Толерантність як імператив: національна ідентичність в добу глобалізації, Ткаченко В. (2011)
Телешун С. - Механізми правового забезпечення реалізації засад публічної політики, Ситник С. (2011)
Шедяков В. - Стратегічне управління модернізацією країни: межі, можливості, оптимізація впливів (2011)
Шайгородський Ю. - Аксіометрія державної молодіжно політики (2011)
Кравченко Т. - Політичний конфлікт в умовах демократичних політичних систем (2011)
Модліцький О. - Політико-юридичні проблеми визначення змісту та елементів цивільно-процесуальних відносин (2011)
Швирков О. - Партія-ФПГ як ключовий елемент української партійної системи (2011)
Траверсе О. - Політичне лідерство як universum (2011)
Дем’янко М. - Популізм: засоби маніпулятивного впливу на електорат (2011)
Клим І. - Особливості діяльності Верховної Ради України в періоди політичних криз (2011)
Васильчук Є. - Тенденції політичної ідеологізації радянсько-російської панк-ідеології (2011)
Пивоваров Ю. - Програмові засади українських політичних партій у дихотомії "націоналізм-демократія" (2011)
Паламарчук М. - Національна безпека: діалектика застосування широкого і вузького підходів (2011)
Недзельський Ю. - Програма "Партнерство заради миру" та особливості приєднання до неї України (2011)
Сидорук Т. - Внутрішньополітичні фактори стримування євроінтеграційного курсу України (2011)
Сапсай А. - Сучасна ООН як дорадчий інститут глобального упрвління (2011)
Ковальова Т. - Особливості виборів до регіональних рад у країнах – членах Європейського Союзу, Каплан Ю. (2011)
Негуляєва Г. - Особливості функціонування тіньових урядів у деяких західних країнах (2011)
Книжкова полиця (2011)
Круглий стіл (2011)
Вийшов у світ №2 (46) журналу "Соціальна психологія" (2011)
Содержание (2016)
Kolesnyk Yu. M. - Features of the inducible nitric oxide synthase expression in paraventricular and supraoptic nuclei of hypothalamus in different models of arterial hypertension, Kuzo N. V., Hancheva O. V., Abramov A. V. (2016)
Сиволап В. В. - Особливості добового профілю артеріального тиску (за даними добового моніторування) у хворих на гіпертонічну хворобу, які не досягли цільового рівня артеріального тиску, Жеманюк С. П. (2016)
Vizir V. A. - Features of blood pressure variability and arterial stiffness in hypertensive men with androgen defi ciency, Sadomov A. S., Nasonenko O. V. (2016)
Vizir V. A. - State of free-radical processes and antioxidant defence of patients with psoriasis and concomitant essential hypertension, Makurina G. I. (2016)
Турлюн Т. С. - Динаміка порушення ендотеліальної функції у хворих на артеріальну гіпертензію з помірним кардіоваскулярним ризиком за умов антигіпертензивної терапії (2016)
Лашкул Д. А. - Вплив фармакотерапії на віддалений прогноз у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного генезу зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка та нирковою дисфункцією (2016)
Бідзіля П. П. - Особливості показників ліпідного обміну при хронічній серцевій недостатності різного генезу із супутньою надлишковою масою тіла та ожирінням (2016)
Витриховський А. І. - Предиктори розвитку дисфункції лівого шлуночка, що індукована шлуночковою екстрасистолією (2016)
Степанченко К. А. - Прогнозирование риска развития головной боли напряжения у подростков (2016)
Tsybulskaya T. Ye. - Interconnection between several eye biomechanical and biometric parameters in children with axial and refractive mild myopia (2016)
Ріга О. О. - Оцінювання порушень моторного розвитку в дітей раннього віку, які народилися передчасно, за даними стандартної електроенцефалографії, Гордієнко І. В. (2016)
Ivanko O. G. - System analysis of the quality of life self-assessments from the SF-36 questionnaire in breast-feeding or milk formula feeding women, Patreva K. P., Skrypnykova Ya. S. (2016)
Ясінський Р. М. - Виразність ендогенної інтоксикації у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ (2016)
Сохань А. В. - Рівень нейрон-специфічної енолази та білка S-100 у цереброспінальній рідині хворих на гострі бактеріальні менінгіти (2016)
Самура Б. Б. - Влияние программ химиотерапии на качество жизни пациентов с множественной миеломой: результаты 3-летнего проспективного исследования (2016)
Христенко Т. А. - Сравнительная иммуногистохимическая характеристика экспрессии Ki-67, p53, каспазы-3 в гиперпластических полипах и неинвазивной аденокарциноме желудка кишечного типа (2016)
Martynenko Yu. V. - 2-(|1,2,4|triazolo|1,5-c|quinazolin-2-yl-)alkyl-(alkaryl-, aryl-)-amines and their derivatives. (3Н-quinazolin-4-yliden)hydrazides (1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)alkyl-(alkaryl-, aryl-)carboxylic acids: features of synthesis, modification and antibacterial activity of synthesized compounds, Kazunin M. S., Selivanova Ye. А., Kovalenko S. I. (2016)
Shcherbyna R. О. - The study of antimicrobial activity of 2-((4-R-3-(morpholinomethylene)-4H-1,2,4-triazole-5-yl)thio)acetic acid salts, Panasenko O. I., Knysh Ye. G., Fotina H. A., Vashchyk Ye. V., Fotina T. I. (2016)
Rak A. - Development of national standards volume and volumetric flowrate of natural gas in Ukraine, Korobko I. (2015)
Зилинский А. И. - Математическая модель процесса фильтрации в ультразвуковом поле повышенной интенсивности, Луговской А. Ф., Гришко И. А. (2015)
Юхимчук В. М. - Синтез інструментального забезпечення для оброблення отворів на основі декомпозиції виробу на оброблювані поверхні, Пасічник В. А. (2015)
Руденко Л. С. - Експериментальне дослідження технологічних схем мембранної очистки стічних вод, Буртна І. А., Шафаренко Н. В. (2015)
Гнатів Р. М. - Варіаційні принципи при розвязку нестаціонарних задач руху рідини в трубах, Яхно О. М. (2015)
Плащинская А. В. - Моделирование распространения усталостной трещины с учетом двухосного напряженного состояния у ее вершины, Башта Е. Т., Джурик Е. В. (2015)
Маковей В. О. - Вплив механічних властивостей порошкових сталей на стійкість карбувальних штемпелів, Заховайко О. П. (2015)
Шидловський М. С. - Біомеханічні характеристики різних способів фіксації переломів таранної кістки, Турчин А. М., Димань М. М. (2015)
Pasternak S. - Machining strategies for gear cutting with disc-shaped milling tools, Danylchenko Yu., Heisel U. (2015)
Рудаков К. М. - Чисельне обґрунтування застосування змішаних 3D-моделей пкм при розрахунках болтових з'єднань, Шандура А. С. (2015)
Кухарь В. В. - Применение пакета DEFORM 3D для анализа вариантов технологий штамповки поковок "Суппорт", Николенко Р. С., Бурко В. А. (2015)
Долматов А. И. - Методы интенсификации точения дисков и валов ГТД из труднообрабатываемых материалов, Курин М. А., Воронько В. В., Скорченко И. В. (2015)
Турик В. Н. - Формирование завихренности внутри и вблизи поперечно обтекаемой полуцилиндрической траншеи на плоской поверхности, Бабенко В. В., Воскобойник В. А., Воскобойник А. В. (2015)
Почужевський О. Д. - Дослідження навантажень на великогабаритні шини колісних транспортних машин як пошук ресурсозберігаючих технологій на експлуатуючому підприємстві (2015)
Кирчу Ф. И. - Численное моделирование отрывных течений и управление пограничным слоем в диффузорных каналах, Пейман Мохаммади, Богданов Н. Ю., Али Джалали (2015)
Костенюк Д. Н. - Оптическая методика определения размеров и формы пластических зон трещин в алюминиевых сплавах (2015)
Iakovliev A. - Response localization in disordered structures governed by the Sturm-Liouville differential equation. (Review) (2015)
Мовчанюк А. В. - Методика расчета цилиндрисеских ультразвуковых кавитационных камер, возбуждаемых на основной моде радиальных колебаний (2015)
Турманидзе Р. С. - Конструкции воздушных винтов с изменяемыми геометрическими параметрами в динамике и их применение в авиации и ветроэнергетике (2015)
Петраков Ю. В. - Моделювання системи адаптивного управління фрезеруванням на верстаті з ЧПК, Мацківський О. С. (2015)
Ganpantsurova O. - Effective control of independent wind turbine by using a hydraulic system (2015)
Іртищева І. О. - Сучасний стан наукової сфери та її вплив на інноваційний розвиток, Стегней М. І., Білак Г. Г. (2014)
Кіфоренко О. В. - Покращення якості сировини як джерело підвищення конкурентоспроможності продукції на регіональному продовольчому ринку (2014)
Криленко В. І. - Оцінка технологічної безпеки сільськогосподарських підприємств (2014)
Мазур І. М. - Енергонезалежність як критерій оцінювання енергетичної безпеки національної економіки (2014)
Мазуркевич Л. Є. - ВВП як макроекономічний індикатор кон’юктурних коливань та шляхи його збільшення в Україні (2014)
Майборода Ю. В. - Європейський досвід ліцензування господарської діяльності на автомобільному транспорті (2014)
Мінаков В. М. - Економіко-екологічні аспекти функціонування портової галузі України (2014)
Мінакова С. М. - Умови формування ефективних господарських відносин у портовому комплексі України (2014)
Міщук О. В. - Стимулювання інноваційної активності суб’єктів національної економіки у контексті зарубіжного досвіду (2014)
Нісходовська О. Ю. - Розвиток насінництва як чинник удосконалення та підвищення ефективності виробництва круп’яних культур (2014)
Паук М. І. - Іноземне інвестування туристично-рекреаційного комплексу регіону: суть, види та методи інвестування (2014)
Пічугіна М. А. - Інституційні передумови розвитку кластерів (2014)
Подзігун С. М. - Теоретичні аспекти розвитку ринку освітніх послуг в Україні у контексті зарубіжного досвіду (2014)
Рамський А. Ю. - Поняття теорії економічної рівноваги як основи формування ринку інвестицій (2014)
Рега М. Г. - Роль сучасної концепції маркетингу в умовах економічної кризи (2014)
Рубан В. М. - Типи і види стратегій в антикризовому управлінні. Тактики антикризового управління (2014)
Семененко В. В. - Регіональний аспект формування енергетичної безпеки держави (2014)
Слюсар С. Т. - Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій у Київському регіоні (2014)
Соколюк К. Ю. - Формування інноваційного ресурсу інтелектуального капіталу людини (2014)
Сорокін О. Г. - Оцінка впливу середовища функціонування на розвиток уранової промисловості України (2014)
Стегней М. І. - Механізм екологічно сталого розвитку сільських територій: сутність, складові та функції (2014)
Тинська І. І. - Державне підприємництво як наслідок реформування відносин власності в Україні та за кордоном у 90-х рр. XX ст. (2014)
Ухналь Н. М. - Трансформація системи фінансового забезпечення інноваційного розвитку (2014)
Хмельницька Д. В. - Сучасні підходи до планування розвитку людського потенціалу (2014)
Чернійчук Н. Ю. - Молочна промисловість України (2014)
Чорна Г. Ю. - Визначення фактичного впливу інтернету на економічний розвиток країни (2014)
Шапошников К. С. - Екологічні пріоритети природно-ресурсного забезпечення розвитку аграрного сектора (2014)
Акулов М. Г. - Логістична система управління інноваційною діяльністю промислового кластера, Помірча О. М. (2014)
Амєт-устаєва Д. М. - Оцінка та аналіз сайту як інструменту динамічного розвитку туристичної компанії (2014)
Баранець Г. В. - Потенціал складської логістики в підвищенні конкурентоспроможності автомобілебудівного підприємства, Швець Л. В., Гаврилишина О. В. (2014)
Безпарточний М. Г. - Формування ефективної цінової політики торговельних підприємств (2014)
Бердар М. М. - Гармонізація інтересів фінансово-економічних відносин як умова стійкого розвитку промислового підприємства (2014)
Бесараб Д. А. - Сучасні тенденції та проблеми розвитку будівельної галузі в Україні (2014)
Биловол Р. И. - Системный подход к характеристике видов диагностики предприятия (2014)
Борейко В. І. - Пріоритетні форми організації сільськогосподарського виробництва в Україні (2014)
Бутило Р. І. - Історичний генезис технологічних підходів до виробництва молока (2014)
Бучинська Т. В. - Розвиток персоналу як основний чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства (2014)
Волгіна Н. О. - Формування інноваційної складової реформування житлово-комунального господарства України (2014)
Волянська-Савчук Л. В. - Сучасне поняття системи управління персоналом (2014)
Ганущак Т. В. - Кадрова безпека підприємства (2014)
Глєбова А. О. - Трансакційні витрати: сутність, види та особливості управління (2014)
Гнатченко Є. Ю. - Маркетингова стратегія підприємств будівельного комплексу, Дріль Н. В. (2014)
Грицюк Н. О. - Принципи і фактори, що впливають на формування податкової політики на підприємствах хімічної промисловості України (2014)
Гришко М. Г. - Система цілей інформаційного забезпечення управління торговельними мережами (2014)
Даниленко М. І. - Мобільний маркетинг: реалії та перспективи (2014)
Дзюба О. М. - Міжнародний досвід відображення в обліку інформації про прибуток підприємства (2014)
Дишкант М. В. - Система забезпечення економічної безпеки підприємства (2014)
Дорофеева А. А. - Базовые условия обеспечения мотивированности персонала в системе управления промышленным предприятием (2014)
Дубініна В. В. - Теоретичні аспекти класифікації бізнес-процесів підприємства (2014)
Дунська А. Р. - Організаційні методи забезпечення функціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств (2014)
Живко З. Б. - Забезпечення моніторингу системи економічної безпеки підприємства (2014)
Жидецька Х. В. - Визначення вагових коефіцієнтів факторів безпеки кадрів виробничих підприємств (2014)
Жуковська В. М. - Соціальний вектор розвитку підприємств торгівлі (2014)
Кобець Д. Л. - Формування системи маркетингового управління промисловими підприємствами (2014)
Андреєв С. О. - Підхід до періодизації історії розвитку функції держави щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (2016)
Бекіров Н. В. - Право на самовизначення як соціокультурний принцип епохи подолання наслідків колоніалізму (2016)
Губенко А. О. - Механізми державного впливу на формування виховної стратегії вищих навчальних закладів в Україні (2016)
Демченко В. М. - Українська мова як чинник державної безпеки України (2016)
Лопушинський І. П. - Криптократія (тіньова влада) як противага публічній владі, Акимченков О. В. (2016)
Молодцов О. В. - Методологічні аспекти теорії інституціональних матриць у контексті динаміки інституціональних змін (2016)
Попович Н. Г. - Компетентнісний вектор у процесі формування суб’єктів державного управління (2016)
Радченко О. В. - Політико-ідеологічні конструкти Візантії у дзеркалі сьогодення (2016)
Філіппова В. Д. - Управління ризиками в процесі формування та реалізації державної політики в галузі педагогічної освіти, Грабарь Ю. Г. (2016)
Антонова О. Р. - Понятійно-категорійні особливості взаємодії держави з громадськістю у процесі реалізації сімейної політики (2016)
Вірлич Є. М. - Громадська експертиза як складова громадського контролю щодо механізмів державного управління видатками місцевих бюджетів (на прикладі м. Херсона) (2016)
Гандзюк К. В. - Контроль за змістом інформації в державній інформаційній політиці України (2016)
Держановська С. Л. - Політико-управлінське лідерство у сфері державної політики безпеки і благополуччя дітей Канади (2016)
Дурман О. Л. - Системи підтримки ухвалення рішень у соціальних ієрархічних системах, Мазур О. О. (2016)
Карпеко Н. М. - Правові основи державного управління розвитку дистанційного навчання у сфері середньої освіти (2016)
Кризина Н. П. - Державна політика розвитку системи охорони здоров’я в Україні та пострадянських країнах, Коваленко О. О. (2016)
Мишко А. М. - Розвиток морських портів України у контексті євроінтеграційних процесів (2016)
Огнєва О. Є. - Пріоритетні напрямки розвитку електронного уряду та електронної демократії на прикладі електронних консультацій з громадянами міста та регіону, Чечет А. С. (2016)
Палагнюк Ю. В. - Оптимізація інформаційно-ресурсного забезпечення діяльності університетів третього віку, Павлова Ю. В. (2016)
Парубчак І. О. - Забезпечення ефективності державного управління у Карпатському Єврорегіоні в контексті європейської інтеграції України (2016)
Полковниченко Д. Ю. - Особливості формування системи державного управління в умовах безпеки та надзвичайних ситуаціях (2016)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Методологія дослідження проблеми забезпечення державою гідного рівня життя в регіонах та їх безпеки (2016)
Тронь О. Я. - Сучасний стан розвитку сфери використання паливно-енергетичних ресурсів України (2016)
Фоменко О. П. - Економічна свобода, економічні ризики та публічно-приватне партнерство в Україні (2016)
Бранецька М. С. - Інтенсифікація професійно орієнтованого навчання іноземної мови державних службовців (акмеологічний підхід), Акінгін М. О. (2016)
Артеменко А. Г. - Модель поєднання регіонального кластеру та суб’єктів місцевого самоврядування на рівні об’єднаних територіальних громад з центрами в малих містах: системний аспект (2016)
Записний Д. Ю. - Поліпшення якості надання адміністративних послуг в умовах розвитку співробітництва територіальних громад в Україні (2016)
Мануілова К. В. - Роль народного віча у формуванні політики децентралізації публічної влади України (кінець 2013 – початок 2014 рр.) (2016)
Мочков О. Б. - Нормативно-правове забезпечення безпосередньої демократії на місцевому рівні в Україні (еволюція системи місцевих виборів і референдуму) (2016)
Дудко В. - Допоміжні лучники римської армії у бою за часів принципату (І-ІІІ ст. н.е.) (2015)
Іванов О. - Альтернатива для Німеччини – партія євроскептиків у найпотужнішій країні ЄС, Андрієвський О. (2015)
Ігнатенко І. - Хворе тіло: магічно-лікувальні дії, маніпуляції, вплив на тіло через одяг та інші сакральні практики у традиційній культурі українців (2015)
Казакевич О. - Концепція етномовного розвитку українського народу Костянтина Михальчука (2015)
Команрніцький О. - Партійний та комсомольський осередки і студентство Київського педагогічного вишу (20-30-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Кошмаль В. - Терапія та утопія: маленька Україна в Регенсбурзі (1945 – 1949 рр.) (2015)
Папакін А. - Найбільш сильний протест" проти Брестського миру: приєднання ІІ бригади легіонів до 2-го польського корпусу в Україні (2015)
Прищепа Т. - Навчання болгар у Київській духовній академії (1878-1915 рр.) (2015)
Розовик О. - Матеріальна допомога біженцям з голодуючих районів Поволжя в УСРР у 1921 – 1925 рр. (2015)
Сидорова О. - Внесок В. Міяковського у формування і функціонування музею-архіву УВАН у США (2015)
Трохименко О. - Проблеми етнодемографічного розвитку сучасної Німеччини (2015)
Патриляк І. - 1969 рік в радянській Україні очима КДБ (2015)
Професор Борис Михайлович Гончар (1 березня 1945 р. - 22 березня 2015 р.) (2015)
Вихідні дані (2015)
Содержание (2016)
Алексейчук Б. М. - Модели формирования законов распределения погрешностей навигационных измерений, Сикирин В. Е. (2016)
Брошков С. Д. - Формализация управления рисками на морских судах (2016)
Бурмака И. А. - Выбор безопасного курса судна с учетом его инерционности (2016)
Вагущенко А. А. - Качество рекомендаций ЭКНИС по расхождению с судами, Вагущенко Л. Л. (2016)
Ворохобин И. И. - Повышение точности управления судном минимизацией ковариационной матрицы векториальной погрешности его поворота (2016)
Горб С. И. - Модернизация структуры упрощённой системы технического менеджмента судов, Каменева А. В., Запорожченко Н. В. (2016)
Горб С. И. - Техническое обеспечение подготовки судовых инженеров по системам автоматизации с программируемыми контроллерами, Никольский В. В., Хнюнин С. Г., Шапо В. Ф. (2016)
Донской В. Г. - Аспекты деятельности механика-оператора в системе контроля и управления судовой силовой установкой (2016)
Донской В. Г. - Оптимизация операторской деятельности в управлении и контроле судовой энергетической установки, Ивановский В. Г. (2016)
Копанский С. В. - Графический способ оценки значения ситуационного возмущения, Волков Е. Л. (2016)
Кулаков М. А. - Использование областей опасных скоростей для выбора маневра расхождения судов, Калиниченко Г. Е., Петриченко Е. А. (2016)
Поповский А. Ю. - Оценка эксплуатационных свойств смазочно-охлаждающих жидкостей судовых технических средств, Сагин С. В. (2016)
Пятаков Э. Н. - Формирование системы бинарной координации судов с учетом закона необходимого разнообразия Эшби (2016)
Сандлер А. К. - Поворотный волоконный соединитель для судовых информационно-измерительных систем, Цюпко Ю. М. (2016)
Сандлер А. К. - Схемотехнічне рішення датчика швидкості потоку, Цюпко Ю. М., Каменєва А. В. (2016)
Северин В. В. - Стохастическая характеристика бокового отклонения судна при проводке по заданному маршруту, Казак Ю. В. (2016)
Солодовников В. Г. - Определение оптимальной частоты ультразвуковой кавитационной обработки судовых топлив (2016)
Рефераты (2016)
Загороднюк О. В. - Удосконалення прийняття управлінських рішень за допомогою методу сітьового планування (2014)
Замятіна Н. В. - Методичні підходи до комплексного оцінювання впливу зовнішніх чинників на інвестиційну привабливість сільськогосподарського підприємства (2014)
Зелена М. І. - Атестація персоналу підприємства як дієвий метод оцінювання його діяльності (2014)
Зелінська Г. О. - Взаємозв’язок генези підприємства та економічної сутності людини-працівника, Запухляк І. Б. (2014)
Іванченко Д. Ф. - Проблеми застосування інформаційних технологій в управлінні прибутком підприємств (2014)
Ізвєкова І. М. - Напрями зменшення витрат машинобудівного підприємства за рахунок забезпечення бездефектного виробництва (2014)
Ільчук П. Г. - Параметри систематизації оцінювання взаємозв’язку фінансових результатів діяльності та рівня інтернаціоналізації підприємств (2014)
Ільчук О. О. - Наслідки впливу державної політики на розвиток аграрних підприємств, Івашків Н. Л. (2014)
Калініченко Л. Л. - Стратегічний маркетинг як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства (2014)
Килинчук О. Є. - Використання маркетингового аутсорсингу на підприємствах з виробництва сокової продукції (2014)
Кіпіоро І. М. - Удосконалення державної підтримки розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності у сільському господарстві (2014)
Кісь Г. Р. - Відтворення економічного потенціалу в системі стратегічного розвитку торговельних підприємств (2014)
Клюєва В. І. - Формування персоналу як складової управління інтелектуальним капіталом підприємств водного транспорту (2014)
Князева Е. А. - Интеллектуальный потенциал предприятия связи: понятие, структура и методика оценки, Полянская А. В. (2014)
Корнух О. В. - Напрями формування інноваторів в умовах інноваційного розвитку підприємства (корпорації) (2014)
Кравченко М. В. - Технологія виробництва та отримання товарного меду на пасіці (2014)
Кривоконь М. О. - Реінжиніринг виробництва як ефективна стратегія антикризового управління (2014)
Крупський О. П. - Роль благодійності в побудуванні сильної організаційної культури (2014)
Кулик Ю. М. - Застосування економіко-математичних методів в оцінці ефективності управління і ризиків функціонування логістичних систем підприємств (2014)
Ладунка І. С. - Сучасні проблеми активізації розвитку малих виробничих підприємств (2014)
Лазарєва Є. В. - Методичний підхід до оцінки кадрового потенціалу промислового підприємства у контексті інтелектуалізації праці, Світлична В. Л. (2014)
Латишев К. О. - Методика оцінки рівня конкурентоспроможності вагонобудівних підприємств, Пирогов Д. Л., Караулова Ю. В. (2014)
Літітанскас І. Ю. - Світовий досвід та моделі інтеграції поштових підприємств із фінансовими установами (2014)
Лотоцький В. А. - Наукові підходи до організації взаємодії підприємств і банківських установ (2014)
Макарова Г. С. - Аналіз джерел реальної капіталізації будівельних підприємств України (2014)
Малюк С. О. - Інвестування інноваційної діяльності на підприємствах України, Шевченко К. А. (2014)
Мартинюк Н. В. - Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності персоналу сільськогосподарських підприємств (2014)
Мартіянова М. П. - Дослідження основних підходів до визначення поняття "трудовий потенціал", Яцун Я. С. (2014)
Мельникова К. В. - Економічні передумови функціонування господарської системи на туристичному ринку (2014)
Мельникович О. М. - Методичні засади проведення рекламних та ПР-тендерів, Яцюк Д. В. (2014)
Немикіна Г. Ю. - SWOT-аналіз як інструмент управління стратегією експортоорієнтованого машинобудівного підприємства (2014)
Ніколаєва Я. В. - Fналіз застосування маркетингових комунікацій у діяльності вітчизняних підприємств експрес-доставки (2014)
Новікова Н. М. - Економічне обгрунтування надання знижок покупцям-дебіторам (2014)
Новікова М. М. - Організація системи управління знаннями, Боровик М. В. (2014)
Одношевна О. О. - Інтеграція господарюючих суб’єктів як основа ефективного виробництва та переробки продукції садівництва (2014)
Оліховський В. Я. - Використання резервів як інструменту податкового планування (2014)
Остапченко А. А. - Проблеми та способи розвитку корпоративної соціальної відповідальності в мінливих умовах сучасного розвитку бізнесу, Сучков А. В. (2014)
Охрущак К. О. - Управління витратами сучасних телекомунікаційних підприємств: принципи, завдання, елементи системи управління (2014)
Пікінер В. В. - Класифікація відходів діяльності підприємств для цілей обліку і контролю (2014)
Плахотнік О. О. - Особливості побудови механізму управління витратами виробництва та собівартістю продукції підприємства у мережевій економіці (2014)
Погребняк А. Ю. - Напрями удосконалення методичних підходів до оцінки ефективності механізму антикризового управління на підприємствах машинобудування (2014)
Редько В. Є. - Проектний підхід до управління розвитком туризму (2014)
Седікова І. О. - Інформаційні ресурси – ключові елементи розвитку зернового ринку (2014)
Селезньова О. О. - Сучасні тенденції маркетингу (2014)
Семенчук Т. Б. - Сучасна модель формування іміджу організації, Гера О. Г. (2014)
Скриль В. В. - Удосконалення системи нормування праці на промисловових підприємствах, Галайда Т. О. (2014)
Смоляр Л. Г. - Управління портфелем інноваційних проектів підприємства, Лободзинська О. Ю. (2014)
Субота М. В. - Реалізація стратегії енергоефективності на олійножирових підприємствах України (2014)
Судомир С. М. - Методологія формування менеджменту синергетичного інституціонально-структурного спрямування (2014)
Трусова Н. В. - Методологічні засади оцінювання фінансового потенціалу підприємств сільського господарства (2014)
Турило А. А. - Систематизація видів потенціалів підприємства і роль в них потенціалу власників (2014)
Фандеева А. Е. - Оценка уровня мотивации персонала автотранспортного предприятия (2014)
Чепелюк М. І. - Теоретичні основи корпоративної культури підприємства в процесах організаційних змін (2014)
Корсунов В. А. - Порушення печінкової гемодинаміки як механізм розвитку гострого пошкодження печінки при сепсисі у дітей (2015)
Хитрий Г. П. - Оцінка транспортабельності поранених під час медичної евакуації, Тхоревський О. В., Білецька Н. В. (2015)
Падалко А. А. - Влияние синтетических коллоидных растворов на гемодинамику при проведении спинномозговой анестезии для обезболивания кесарева сечения, Жежер А. А. (2015)
Альбокрiнов А. А. - Аналiз гемодинамiчного профiлю дiтей на тлi рiзних видiв блокад передньої черевної стiнки (2015)
Георгiянц М. А. - Особливостi перебiгу пiсляоперацiйного перiоду у травматологiчних пацiєнтiв молодого вiку залежно вiд методу анестезiологiчного забезпечення, Маркова М. В., Богуславська Н. М., Богуславський Д. П. (2015)
Тарабрiн О. О. - Проблема кровотечi у дiтей iз вродженими вадами серця в пiсляоперацiйний перiод, Лекан Р. Й., Лазанюк В. М. (2015)
Покришень Д. О. - Визначення Со2-статусу пацiєнтiв пiд час високочастотної струминної вентиляцiї в мiкроларингохiрургiї: чи виправданий рутинний аналiз газового складу артерiальної кровi при тривалих втручаннях?, Павлик Б. I., Дубров С. О. (2015)
Волков А. О. - Общая анестезия кесарева сечения: возможно ли улучшение когнитивных функций родильниц? (2015)
Пушкар М. Б. - Оцiнка адекватностi анестезiї та частоти виникнення синдрому постнаркозного збудження при аденотомiї у дiтей, Георгiянц М. А. (2015)
Дубров С. О. - Особливостi нутрiтивного забезпечення пацiєнтiв з захворюваннями печiнки (2015)
Бензар І. М. - Вісцеральні гемангіоми у дітей: особливості клінічних проявів, ускладнення, лікування (2016)
Горша О. В. - Варіабельність серцевого ритму в дітей із цервікогенним головним болем, Короленко Н. В., Михайленко В. Є. (2016)
Колоскова О. К. - Генетичні предиктори бронхіальної астми фізичної напруги в дитячому віці, Безруков Л. О., Білоус Т. М. (2016)
Сельська З. В. - Досвід застосування холекальциферолу в лікуванні алергічного риніту в дітей (2016)
Сенаторова Г. С. - Cтан сполучної тканини в дітей, хворих на реактивний артрит та ювенільний ревматоїдний артрит, Пугачова К. А. (2016)
Станіславчук Л. М. - Середовищні фактори ризику стенозуючого ларинготрахеїту в дітей (2016)
Федорців О. Є. - Cтан клітинного та гуморального імунітету, цитокіновий статус і медіатори запалення при атопічному дерматиті в дітей, Мочульська О. М., Олійник Я. В. (2016)
Аксьонова А. В. - Гістохімічні особливості плаценти в прогнозуванні прееклампсії та її віддалених наслідків (2016)
Бенедикт В. В. - Причини порушень моторики тонкої кишки в жінок після акушерсько-гінекологічних операцій. Профілактика і лікування (2016)
Бойчук А. В. - Дефіцит вітаміну D і вагітність, Буднік Т. О. (2016)
Бойчук А. В. - Морфологічні особливості плаценти при багатоплідній вагітності, Нікітіна І. М., Сміян С. А., Бегош Б. М. (2016)
Бойчук А. В. - Оцінка якості життя у жінок із фіброміомою матки до та після оперативного лікування, Формазюк Т. В., Коблош Н. Д. (2016)
Бойчук А. В. - Віддалені результати лікування позаматкової вагітності оперативним і консервативним методами, Якимчук Ю. Б. (2016)
Гаврилюк Г. М. - Постгістеректомічні порушення та особливості оцінки якості життя, Макарчук О. М. (2016)
Геник Н. І. - Профілактика післяопераційних гнійно-запальних ускладнень у гінекології, Ласитчук О. М., Пахаренко Л. В., Кінаш Н. М., Оріщак І. К. (2016)
Громова А. М. - Оптимізація вибору методу ендоскопічної операції у пацієнтів з непліддям, обумовленим синдромом полікістозних яєчників, Нестеренко Л. А., Тарасенко К. В., Мартиненко В. Б., Крутікова Е. І. (2016)
Євтушок Б. А. - Особливості репродуктивного анамнезу як фактор ризику виникнення вад невральної трубки, Горовенко Н. Г., Кузнєцов І. П. (2016)
Коптюх В. І. - Прегравідарна підготовка у пацієнток із завмерлою вагітністю, Дуве Д. М. (2016)
Кривопустов О. С. - Сучасні погляди на діагностику та лікування звичного аборту (2016)
Курило О. Ю. - Гормональний фон хворих з великими ендометріоїдними кістами яєчників (2016)
Лимар Л. Є. - Ризики реалізації репродуктивної функції у жінок із порушеннями менструальної функції на тлі хронічних гепатитів і шляхи їх усунення, Лимар Н. А., Коблош Н. Д. (2016)
Лоя Н. О. - Деякі аспекти функціонування фетоплацентарного комплексу у жінок із деструктивним лікуванням цервікальних інтраепітеліальних неоплазій в анамнезі (2016)
Маляр В. В. - Моніторингова оцінка біофізичного профілю плода при ідіопатичному маловодді і багатоводді (2016)
Нагорна В. Ф. - Особливості діагностики та лікування баквагінозу у вагітних, Гриценко А. А., Москаленко Т. Я. (2016)
Овчарук В. В. - Оптимізація методів діагностики при затримці росту плода у вагітних (2016)
Олійник О. В. - Застосування об’єктивної оцінки глибини наркозу для оптимізації знеболення кесарського розтину, Якимчук О. М. (2016)
Поліщук І. П. - Характеристика функціонального стану гомеостазу постоваріоектомічного синдрому в жінок з ожирінням (2016)
Сенчук А. Я. - Патоморфологічні та імуногістохімічні маркери ендометрія та лейоміоматозних структур на фоні аденоміозу, Гичка С. Г., Покровенко О. Б., Доскоч І. О. (2016)
Скурятіна Н. Г. - Доброякісні захворювання шийки матки: шляхи оптимізації деструктивних методів лікування (2016)
Филипюк Д. О. - Хронічні вірусні захворювання як причина запальних процесів жіночих статевих органів та безпліддя (2016)
Щербина М. О. - Маркери розпаду колагену в розвитку пролапсу геніталій у жінок в перименопаузі, Алайя Ламіа. (2016)
Яремчук Т. П. - Профілактика перинатальних втрат при сифілісі, Сіра О. Т., Грабовська Т. В., Луцик Т. О., Марченко Н. Є. (2016)
Дука Ю. М. - Оцінка причин аномального розташування плаценти залежно від маси тіла вагітної (2016)
Бабаєв Л. - Створення перших сил прикордонної охорони Азербайджанської Демократичної Республіки (2015)
Бевзюк Є. - Угорський чинник в словацькому національному пробудженні (30-ті – середина 40-х рр. ХІХ ст.) (2015)
Венгерська В. - На порозі самостійності: 1990 рік в новітній історії України (2015)
Єкабсонс Е. - Українці в Латвії (кінець ХІХ ст. – 1945 р.) (2015)
Котляров П. - Портрети Меланхтона: співвідношення візуального образу і наративних характеристик (2015)
Лубенець Є. - Формування партійно–державної політики в УСРР у галузі фізичної культури та спорту (1920-ті рр.) (2015)
Осіпян О. - Уявлення про прибуття вірмен на Русь за даними звіту католицького місіонера Клементе Галано від 20 червня 1664 року (2015)
Садикова В. - Торговельно-економічне співробітництво Великої Британії та СРСР (кінець 70-х – перша половина 1980-х рр.) (2015)
Zariczniak L. - A political history of Polish-Ukrainian relations during the interwar years (1917–1939) (2015)
Патриляк І. - Діяльність радянських органів держбезпеки на Львівщині (липень 1944 – травень 1945 рр.) у світлі звіту оперативної бригади НКДБ СРСР, Пижик А. (2015)
Зубко О. - Восень 1939 года ў гістарычнай традыцыі і вуснай гісторыі / Пад рэд. д-ра гіст. Н. А. Смаленчука. – Мінск: Зцімер Колас, 2015. – 288 с. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського