Білокінь С. - Інтертекстуальний простір роману В. Домонтовича "Доктор Серафікус" (2010)
Біла А. - Постмодерністський контекст "Палімпсестів" В. Стуса (2010)
Хамедова О. - Парадигма автор-герой-читач у романі Бориса Тимошенка "Потала" (2010)
Черниш А. - Роман С. Процюка "Троянда ритуального болю" як зразок інтертекстуального твору (2010)
Чорна О. - Інтертекст повісті Івана Микитенка "Брати" (2010)
Школа В. - Сакральне і профанне у драмі М.Куліша "Патетична соната" (2010)
Ягушкіна В. - Балада М. І. Костомарова "Наталя" в інтертекстуальному аспекті (2010)
Мазоха Г. - Явище інтертекстуальності в приватному листуванні Василя Барки (2010)
Кравченко О. - "Ты еси" как коммуникативный принцип в интерпретации Вяч. Иванова и М. Бахтина (2010)
Росінська О. - Хронотоп межі в творчості В. Стуса і Н. Зборовської (2010)
Олійник Н. - Функції інтертекстуальних елементів у повістях Ю. Збанацького "Славко" та В. Нестайка "Одиниця з обманом", Тараненко А. (2010)
Загоруйко Н. - Епістолярна есеїстика як феномен літературної критики: за листами українських в'язнів сумління (2010)
Карабльова А. - Сюжетні моделі у малій прозі Ірини Вільде (2010)
Коваленко Т. - Феномен "зворотного зв'язку" в системі формалізму: до проблеми співвідношення російської та української версій (2010)
Ляшов Н. - Інтертекстуальна парадигма українських символів у історичних романах Вал. Шевчука "На полі смиренному" і В. Кулаковського "Дике поле" (2010)
Мельничук О. - Соціальна та національна проблематика пореволюційної доби у драмах Я. Мамонтова та М. Куліша (2010)
Цибулько О. - Конструктивні та деструктивні стратегії інтертекстуальності (на матеріалі поетичного циклу "10 віршів про Батьківщину" Дерибаса (Ю. Іздрика) (2010)
Райбедюк Г. - Експліцитні форми інтертекстуальності у творчості українських поетів-дисидентів (2010)
Чернышева О. - Автор и герой в романе М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" ("Бэла", "Максим Максимыч") (2010)
Домащенко А. - О шекспировском и мольеровском контекстах в комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума" (2010)
Ромас Л. - Сакральні топоси в історичній прозі Ю. Мушкетика (2010)
Мірошніченко Л. - Відтворення біблійного інтертексту в романі "Любов і гріх Марії Магдалини" Г. Тарасюк (2010)
Пасько І. - "Артурівські" мотиви у збірках Михайла Ореста "Луни літ" та "Душа і доля" (2010)
Паращук О. - Святе письмо в повчаннях Феодосія Печерського (2010)
Урсані Н. - Біблеїзми у "Сказанні страсті та похвали святим мученикам Борису та Глібу" (2010)
Несвіт С. - Збірка В. Стуса "Круговерть": коди самореалізації (2010)
Редакційна політика (2010)
Урсані Н. - Взаємовідданість закоханих в українських народних баладах (2010)
Буга О. - Модель світу в українській фольклорній баладі з точки зору аналітичної психології (2010)
Цибулько О. - Амбівалентність символіки у похоронних голосіннях (2010)
Регуш Ю. - Фольклорні елементи в творах Якова Щоголева (2010)
Жилін М. - Версифікація "Клейноди" Андрія Римші "На Гербы ясновельможного пана, пана Теодора Скумина, Воєводы Новгородского" (2010)
Боговін О. - Кадікс як "межовий простір" у драмі Лесі Українки "Камінний господар" (2010)
Присяжнюк О. - Образ Криму в ліриці Лесі Українки (2010)
Думнова О. - Г. Чупринка і О. Олесь біля витоків концептології раннього символізму (2010)
Пуніна О. - До творчої методи Гео Шкурупія (Роман "Жанна-батальйонерка") (2010)
Дружинович Л. - Образно-змістові координати концепту "земля" в поетичній рецепції Є. Плужника (2010)
Молотков С. - Анахронія у поезії Юрія Дарагана (2010)
Рибка О. - Сковородинські відгомони екзистенціальних вимірів українського шістдесятництва (2010)
Бурлакова І. - Потенціал біблійних образів та сюжетів в інтерпретації проблеми зради (на матеріалі оповідання Петра Балея "Антошко") (2010)
Присяжнюк О. - Поезія Миколи Сома: ідейно-тематичні орієнтири та художньо-стильові засоби поетики (2010)
Погорєлова О. - Герметична традиція у ліриці Василя Стуса (2010)
Денисенко О. - Наукова діяльність Соломії Павличко та Юрія Шевельова в контексті модерністської парадигми (2010)
Гнатюк М. - Поетична аксіосфера Олександра Астаф'єва (2010)
Філоненко С. - "Небезпечна, розумна і надзвичайно живуча": жінка-супергерой у романі Алли Сєрової "Правила гри" (2010)
Ярошевич І. - Донеччина у житті і творчості Григорія Кривди (2010)
Просалова В. - Художній текст і дискурс: кореляція понять (2010)
Новик О. - Мотиви та образи творів Якова Щоголева: проявлення традиції (2010)
Лугова Т. - Зміст і форма художнього твору в літературознавчому дискурсі М. С. Грушевського (2010)
Соловей О. - Заради культури нації (2010)
Редакційна політика (2010)
Слово до читачів (2016)
Іванов М. - Цінності модерної ери: ґендерні студії (2016)
Харченко С. - Подолання неконструктивних ґендерних стереотипів у старшокласників за умов розбудови в Україні суспільства рівних можливостей, Рассказова О., Костенко Ю. (2016)
Садівничий В. - Ґендерна нерівність як ознака редакторського складу спеціалізованих медичних видань ХІХ – початку ХХ століть (2016)
Сидоренко Н. - Жіноча преса в Україні періоду незалежності (кількісно-якісні параметри) (2016)
Бойко А. - "Жіноче питання" у контексті релігійних медіа України (2016)
Георгієвська В. - Ґендерна презентація в політиці (за матеріалами сучасної партійної преси в Україні) (2016)
Ковальчук О. - Ґенеза жіночої субкультури та її віддзеркалення в універсальній і спеціалізованій пресі (історія та сучасність) (2016)
Дубецька О. - Часописи для хлопчиків і дівчаток в Україні: стиль, настанови (2016)
Гридчина В. - Ґендерна інтерпретація образів журналу "Країна" (2016)
Василенко К. - Ґендерний дискурс і самореалізація журналісток у редакціях національних інтернет-видань (2016)
Волобуєва А. - Жінка на передовій: осмислення проблеми в українській та зарубіжній пресі, Головач Г. (2016)
Риженко Л. - Тенденції розвитку гендерного питання на сторінках періодичної преси (2016)
Боярська Л. - Професія і влада: феміністична література кінця ХІХ – початку ХХ ст. про шляхи та небезпеки жіночого самовияву (2016)
Семенко С. - Жіночі постаті у письменницькій публіцистиці Лесі Українки (2016)
Дубецька О. - Огляд літератури з проблем ґендеру (2016)
Биковська А. - Ґендерна проблема як тягар сучасності (2016)
Правила подачі статей (2016)
Балашов Д. І. - Гімнастичні вправи в роботі зі слабочуючими дітьми, Бермудес Д. В. (2016)
Востоцька І. Ф. - Використання рухливих ігор як засіб фізичного виховання слабочуючих дітей, Скачек А. І. (2016)
Зелінська-Любченко К. О. - Теоретичний аналіз досліджень проблеми мовленнєвої діяльності (2016)
Кравченко А. І. - Загальна характеристика адаптаційно-корекційно-реабілітаційного етапу роботи центру "СКІФ" СумДПУ імені А. С. Макаренка (2016)
Біденко Л. В. - Індивідуальна спрямованість навчальної траєкторії дистанційного курсу в системі вищої школи, Казанджиєва М. С. (2016)
Білоус Т. Л. - Шляхи формування надійності працівників органів внутрішніх справ до роботи в екстремальних умовах (2016)
Бондар Л. В. - Оволодіння риторичними засобами виразності студентами фізико-технічних факультетів у процесі навчання франкомовної дискусії, Шумченко Т. І. (2016)
Васильєва Н. В. - Особливості музично обдарованих студентів педагогічних навчальних закладів (2016)
Герман В. В. - Промова в системі формування риторичної культури майбутнього філолога (з досвіду практичної роботи) (2016)
Диченко Т. В. - Особливості мотивації іноземних слухачів до вивчення хімії на підготовчому факультеті, Чайченко Н. Н. (2016)
Дубініна О. В. - Дидактичні принципи виробничого навчання майбутніх автослюсарів у центрах професійно-технічної освіти (2016)
Єременко О. В. - Теоретико-методологічні орієнтири підготовки фахівців мистецько-педагогічного профілю (2016)
Захарова В. А. - Формування вмінь студентів розрізняти художню деталь під час роботи над поезією Ліни Костенко (2016)
Lavrenova M. V. - Training of primary school teachers for the Ukrainian language lessons in an inclusive learning environment, Lalak N. V. (2016)
Мантуленко С. В. - Методичні аспекти формування готовності майбутніх учителів географії до профільного навчання старшокласників (2016)
Нищак І. Д. - Формування інженерно-графічних умінь і навичок майбутніх учителів технологій як психолого-педагогічна проблема (2016)
Носаченко Т. Б. - Культурологічний аспект практичної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2016)
Ратєєва В. О. - Формування готовності майбутніх психологів до використання засобів естетотерапії у професійній діяльності: практико зорієнтований аспект (2016)
Реброва О. Є. - Інформальна складова в структурі організаційно-методичної системи підготовки майбутніх учителів хореографії (2016)
Саєнко Н. С. - Корпусний підхід у навчанні іноземних мов у технічному університеті (2016)
Спіріна Т. П. - Формування професійно-етичних якостей майбутніх фахівців соціальної сфери (2016)
Тесленков О. Ю. - Діагностика професійної самоорганізації майбутніх учителів фізичного виховання (2016)
Школа О. В. - Результати експериментальної перевірки ефективності методичної системи навчання теоретичної фізики в педагогічному університеті (2016)
Шокірова З. Р. - Формування професійної майстерності майбутніх учителів образотворчого мистецтва засобами традиційної символіки орнаменту (2016)
Богута В. М. - Формування хореографічних творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку як психолого-педагогічна проблема (2016)
Ворона В. В. - Стан здоров’я учнів та їх мотивація до занять фізичною культурою в школі (2016)
Гвоздецька С. В. - Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку на основі використання індивідуальних завдань, Рибалко П. Ф., Прокопова Л. І. (2016)
Дерев’янко Т. Є. - Педагогічні умови формування дослідницької культури вчителя загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Кендзьор П. І. - Основні засади організації полікультурного виховання в педагогічній системі школи (2016)
Коваленко А. С. - Інструментальна (гітарна) освіта як об’єкт наукового дослідження (2016)
Коротун О. В. - Хмаро орієнтована система управління навчанням CANVAS (2016)
Курач М. С. - Психолого-педагогічні вимоги до професії вчителя технологій у контексті художньо-проектної підготовки (2016)
Лазоренко С. А. - Психоемоційна підготовка одноборців у спорті вищих досягнень, Чхайло М. Б., Романова В. Б. (2016)
Любарець В. В. - Особливості соціалізації юного лідера громадянського суспільства (2016)
Неліпович В. В. - Саморобне обладнання для дослідження твіст-ефекта рідкого кристала в загальноосвітній школі (2016)
Олійник О. В. - Сучасні наукові підходи до визначення сутності конструктивних умінь молодших школярів (2016)
Оранюк Б. Ю. - Вікові особливості підлітків у контексті формування інформаційної культури в мережевому спілкуванні (2016)
Приходько В. В. - Рухова активність. Звичка до занять фізичною культурою. Фізкультурна діяльність особи (2016)
Рожко І. В. - Питання типології музичної пам’яті особистості (2016)
Семенов О. C. - Структурно-функціональна модель змісту діяльності позашкільного навчального закладу з раннього формування творчо спрямованої особистості вихованця (2016)
Тимошенко Н. Є. - Професійна самоорганізація як засіб підвищення професійної компетентності соціального педагога (2016)
Чуричканич И. - Использование метода Д. Хамблина и дивергентных карт на уроках английского языка (2016)
Шумський О. Л. - Структура психологічного механізму формування іншомовних здібностей (2016)
Ягоднікова В. В. - Чинники формування інноваційної спрямованості виховного процесу загальноосвітньої школи (2016)
Бугрій В. С. - Професійна педагогічна освіта на Сумщині (друга половина 40-х – 50-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Йовенко Л. І. - Духовний подвиг особистості в поемі Т. Шевченка "Неофіти" та його трактування у шкільних підручниках радянської доби (2016)
Кравченко І. В. - Історико-педагогічні аспекти розвитку спеціальної освіти в Україні (2016)
Прищепа С. М. - Основні тенденції побудови вітчизняних освітньо-виховних систем (2016)
Буданoва Л. - Мοнітοринг якοсті навчальних досягнень студентів спеціальнοсті "Фармація" у вищих навчальних закладах Східнοї Єврοпи (2016)
Гриненко Д. В. - Альтернативні методи оцінювання іншомовних знань учнів у школах Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (2016)
Кобюк Ю. М. - Тенденції реформування вищої освіти: австралійський досвід (2016)
Мозолев О. М. - Організаційно-змістові основи діяльності державних органів влади з розвитку освіти у сфері фізичної культури і спорту в Польщі (2016)
Терьохіна Н. О. - Підготовка педагогів для системи освіти дорослих: американський контекст (2016)
Чирва А. С. - Інтернаціоналізація курикулуму на прикладі австралійських університетів (2016)
Андрейкова І. Б. - Професійна компетентність викладача іноземної мови з формування навичок міжкультурної взаємодії студентів політехнічного університету (2016)
Візнюк В. В. - Експериментальна модель формування професійної надійності майбутніх керівників навчальних закладів (2016)
Грицай Н. Б. - Формування суб’єктного досвіду методичної діяльності майбутніх учителів біології в умовах вищого навчального закладу (2016)
Давидченко І. Д. - Цілісність педагогічної системи підвищення культури мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2016)
Іваній І. В. - Модель формування професійно-педагогічної культури майбутнього фахівця фізичного виховання та спорту у процесі професійної підготовки (2016)
Клєба А. І. - Потенціал освітнього процесу вищого навчального закладу в контексті формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів (2016)
Ковтун Г. І. - Роль педагогічної практики у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя, Мартиненко О. В. (2016)
Коломієць С. С. - Метод моделювання текстів у навчанні професійно орієнтованого писемного мовлення, Лубянова О. В. (2016)
Лазарєв М. О. - Діагностика самореалізації пізнавально-творчих якостей студентів і старшокласників в евристичному навчанні (2016)
Шпитальова О. В. - Формування творчої особистості студента засобами народного декоративно-прикладного мистецтва (2016)
Заслужена А. А. - Підготовка магістрів англійської мови та літератури як проблема порівняльної педагогіки (2016)
Лянной Ю. О. - Аналіз досвіду професійної підготовки фізичних терапевтів у провідних університетах США (2016)
Томенко О. А. - Особливості та ефективність програм з фізичного виховання в коледжах та університетах США, Мазний Д. О. (2016)
Блудова Ю. О. - Нематеріальна культурно-історична спадщина регіону як ефективний засіб формування художньо-естетичного смаку дітей молодшого шкільного віку (2016)
Дяченко-Богун М. М. - Дидактогенні фактори, що негативно впливають на рівень здоров’я дітей у загальноосвітніх навчальних закладах (2016)
Єфремова Г. Л. - Формування готовності педагогів-організаторів до інноваційної професійної діяльності (2016)
Ястребов М. М. - Експериментальне дослідження ефективності методики навчання вчителів використовувати веб-орієнтовані технології у здоров’язбережувальному навчанні учнів початкових класів (2016)
Авраменко О. В. - Формування вмінь доводити твердження теорії границь засобами тестових технології, Білецька Ю. Г. (2016)
Антонюк О. П. - Історичні відомості як засіб активізації діяльності студентів із засвоєння низки фундаментальних геометричних ідей (2016)
Ачкан В. В. - Принципи формування готовності майбутнього вчителя математики до інноваційної педагогічної діяльності (2016)
Бабенко М. О. - Основні чинники формування середньої технічної освіти на Катеринославщині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст (2016)
Благодир Л. А. - Формування методичної компетентності майбутніх учителів математики у ВНЗ (2016)
Васаженко Н. О. - Застосування інноваційних технологій у процесі формування професійної компетентності майбутніх фахівців економічних спеціальностей (2016)
Васильєва Д. В. - Науково-дослідницька діяльність учнів в умовах реалізації компетентнісного підходу до навчання математики (2016)
Возносименко Д. А. - Підготовка майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання шляхом проектної діяльності (2016)
Годованюк Т. Л. - Формування мовленнєвої культури майбутнього вчителя математики в системі методичної підготовки (2016)
Грицик Т. А. - Організація дослідницької діяльності студентів при вивченні вищої математики (2016)
Грубінко В. В. - Система формування дослідницьких умінь майбутніх учителів природничих дисциплін, Степанюк А. В. (2016)
Грудинін Б. О. - Педагогічне моделювання як технологія розвитку дослідницької компетентності старшокласників у процесі навчання фізики (2016)
Данюк М. І - Педагогічна система виховання милосердного ставлення майбутніх медичних сестер до пацієнта (2016)
Єфімов Д. В. - Земська реформа та її вплив на розвиток народної освіти Донбасу у другій половині XIX – на початку XX ст. (2016)
Казнадій С. П. - Використання комп’ютерних технологій в навчальному процесі, Мурашковська В. П., Руновська Л. А. (2016)
Калюжка Н. С. - Закономірності та принципи формування інноваційної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2016)
Кислова М. А. - Професійна спрямованість навчання вищої математики майбутніх інженерів-електромеханіків (2016)
Колесник Є. А. - Прояв рис творчого мислення студентів у ході навчання дисциплін математичного циклу (за результатами експериментального дослідження) (2016)
Кравченко З. І. - Цілепокладання як основа планування навчальної діяльності (2016)
Кугай Н. В. - Методологічні знання конкретнонаукового рівня з навчальної дисципліни "комплексний аналіз" майбутнього вчителя математики (2016)
Лобачова І. М. - Імплементація концептуальних карт для підвищення іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців (2016)
Лук’янова С. М. - Формування ключових і спеціально-предметних компетентностей учнів основної школи під час навчання алгебри із застосуванням проектних технологій, Мовчан С. М. (2016)
Лук’янова С. М. - Адаптація учнів 5-х класів у процесі вивчення математики, Насадюк Т. О. (2016)
Мартиненко О. В. - Використання соцмереж як засобу формування математичної компетентності майбутніх учителів математики, Чкана Я. О. (2016)
Москаленко О. А. - Ситуаційні задачі як продуктивна основа сучасної системи фахового становлення майбутнього вчителя математики, Москаленко Ю. Д., Коваленко О. В. (2016)
Розуменко А. О. - Дистанційний курс історії математики в підготовці майбутніх учителів математики (2016)
Ротаньова Н. Ю. - Вирішення проблеми формування мотивації до вивчення математики на основі її системного аналізу (2016)
Савельєв М. Г. - Науково-дослідна робота з проблем наступності у проектно-технологічній підготовці майбутніх учителів технологій (2016)
Семеніхіна О. В. - Програми динамічної математики як засоби компьютерної візуалізації математичних знань: аналіз термінологічного поля, Друшляк М. Г. (2016)
Сергійчук О. М. - Деякі аспекти реалізації особистісно орієнтованого підходу в навчальному процесі ВНЗ (2016)
Силенок Г. А. - Структура інтелектуальних умінь і шляхи їх розвитку у студентів-аграріїв під час навчання математики (2016)
Терепа А. В. - Аналіз зарубіжного досвіду методичної діяльності вчителів початкової школи в навчанні учнів математики (2016)
Тітова О. А. - Феномен творчого потенціалу у психолого-педагогічній теорії та практиці (2016)
Ткач Ю. М. - Розвиток позитивної мотивації учбової діяльності в майбутніх економістів засобами математики (2016)
Тягай І. М. - Використання технологій інтерактивного навчання на практичних заняттях з математичних дисциплін (2016)
Чашечникова О. С. - Підготовка учнів до виконання тестових завдань з математики. Теорія і практика, Одарченко Н. І., Захарченко Н. М. (2016)
Черкаська Л. П. - Корекція знань і вмінь учнів як засіб забезпечення неперервності математичної освіти, Москаленко О. А., Марченко В. О. (2016)
Швай О. Л. - Наступність при формуванні дослідницьких умінь з математики (2016)
Школьний О. В. - Про дворівневе ЗНО з математики та особливості підготовки до нього (2016)
Кравченко А. І. - Особливості надання комплексної допомоги підліткам із сенсорними порушеннями в центрі "Скіф" СумДПУ імені А. С. Макаренка (2016)
Титул, зміст (2016)
Ємельянов І. Г. - Нариси з історії Національного науково-природни¬чого музею НАН України (до 50-річчя з дня створення), Червоненко О. В. (2016)
Рябчикова Ф. Д. - Природничі предмети у музеях: музеологічний аналіз правових дефініцій (2016)
Grytsenko V. - A New Discovery of Metazoa Imprints and Ichnofossils in the Vendian Mohyliv Suite from the Bernashivka Quarry (2016)
Дернов В. С. - Нові дані щодо палеонтологічної характеристики відкладів дяківської серії (башкирський ярус) Донбасу (2016)
Gorobets L. V. - The Avian Osteological Collection (Non-Passeriformes) Deposited in the National Museum of Natural History, NAS of Ukraine (2016)
Ковальчук О. М. - Іхтіологічна колекція Д. К. Третьякова у фондовому зібранні Національного науково-природни¬чого музею НАН України, Червоненко О. В. (2016)
Тайкова С. Ю. - Сорокопуди роду Lanius з України: огляд таксономії, історія досліджень та представленість у колекції Національного науково-природничого музею НАН України (2016)
Фесенко Г. В. - Вітчизняна номенклатура надродового рівня птахів світу (2016)
Martynov A. V. - The Life Cycles of Mayflies (Insecta: Ephemeroptera) of the Eastern Ukraine. Second Report (2016)
Акімов І. А. - Наукові фондові колекції Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Харченко В. О., Пучков О. В., Зерова М. Д., Колодочка Л. О., Аністратенко В. В., Фурсов В. М., Чернєй Л. С., Левчук О. М. (2016)
Герасимець І. М. - Колекції мікромінералів: новий крок у розвитку музейної справи (2016)
Третяк І. П. - Огляд наукових фондових колекцій Національного науково-природничого музею НАН України, Червоненко О. В. (2016)
Загороднюк І. - Природничі колекції в Педагогічному музеї Києва 1902–1917 років (2016)
Коробченко М. - Євдокія Решетник (1903–1996) — видатна постать в історії академічної зоології та екології в Україні (2016)
Правила для авторів (2016)
Ломотько Д. В. - Удосконалення переробки вантажів залізничним транспортом в умовах системи транспортно-експедиційного обслуговування, Ярмак Г. М. (2016)
Примаченко Г. О. - Аналіз технології роботи високошвидкісного залізничного транспорту, Аскеров З. А. (2016)
Ломотько Д. В. - Аналіз рівня сервісу в умовах транспортно-пересадочних вузлів на високошвидкісних залізничних магістралях, Даценко Г. Г. (2016)
Ватуля Г. Л. - Некоторые особенности задачи оптимизации шпренгельных балок, Китов Ю. П., Веревичева М. А., Синчук С. Д. (2016)
Прогонний О. М. - Аналіз сучасного стану математичного моделювання вихідного струму каналу передачі сигналів системи АЛСН, Зінченко О. Є., Сапова Д. В., Волошин В. В., Болдирєва Ж. А. (2016)
Малішевська А. С. - Експериментальне визначення характеристик жорсткості підрейкових прокладок для проміжних рейкових скріплень типу "Метро" (2016)
Грицук І. В. - Тепловий акумулятор фазового переходу як засіб підвищення ефективності передпускової і післяпускової теплової підготовки двигуна в умовах низьких температур, Вербовський В. С. (2016)
Огар О. М. - Аналіз роботи підсистем регулювання швидкості скочування відчепів в автоматизованих системах управління сортувальними станціями, Асеєв М. А., Іваненко О. А. (2016)
Вінніченко В. І. - Теоретичне визначення витрат енергії на отримання клінкерних мінералів у доломітовому клінкері, Віценко Н. Ю., Рязанова О. М. (2016)
Гибаленко А. Н. - Мониторинг коррозионной опасности металлоконструкций на основе характеристики потери качества (2016)
Мозговий А. О. - Імовірнісна оцінка надійності монтажних майданчиків будівель гідроелектростанцій за критеріями втрати стійкості проти зсуву і спливання на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду (2016)
Шмуклер В. С. - Работа опертой по контуру ячейки перекрытия, составленной из сборных железобетонных балочных плит, Стоянов Е. Г., Резник П. А., Набока А. В. (2016)
Фомін С. Л. - Чисельне моделювання напружено-деформованого стану фундаментів коксових батарей, Кравченко О. М. (2016)
Сироменко А. Н. - Расчетная оценка трещинообразования от усадки бетона в ребрах монолитных железобетонных перекрытий, Седышев Е. С. (2016)
Ягуп Е. В. - Моделирование несимметрической системы электроснабжения с использованием оптимизации для определения параметров симметрирующего устройства (2016)
Куценко М. Ю. - Аналіз досліджень, присвячених реконструкції проміжних роздільних пунктів при введенні швидкісного руху, Дудін О. А., Рибін А. В., Сініцина О. О., Лобода О. В. (2016)
Фомин С. Л. - Расчет огнестойкости железобетонных плит перекрытия по уточненным и упрощенным методам, Плахотникова И. А., Парафенко А. А. (2016)
Золотов С. М. - Реологические исследования и определение адсорбции модифицированных наполнителей метилметакрилата, Фирсов П. М., Клиценко К. А. (2016)
Ємельянова І. А. - Оцінка надійності безпоршневого шлангового універсального бетононасоса на стадії його проектування, Андренко П. М., Чайка Д. О. (2016)
Шпачук В. П. - Рівні статичної взаємодії трамвая з рейковою колією на четвертій фазі проходження вагоном стикової нерівності, Чупринін О. О., Гарбуз А. О., Супрун Т. О. (2016)
Кобзева Е. Н. - Алгоритм подбора размеров сталебетонных балок по несущей способности, исключающей работу растянутой зоны, Петров А. Н., Игнатенко А. В. (2016)
Іванов І. Є. - Визначення впливу параметрів пасажирських транспортних систем на загальну кількість пасажиромісць у місті (2016)
Зохрабов Н. Р. - Организация железнодорожных контейнерных перевозок при помощи логистических цепей (2016)
Гасій Г. М. - Аналіз напружено-деформованого стану трапецієподібної сталевої пластини вузла з’єднання елементів нижнього пояса експериментальної структурно-вантової сталезалізобетонної циліндричної оболонки (2016)
Фомин С. Л. - Экспериментальное исследование фрагментов монолитных железобетонных фундаментов коксовых батарей, Кравченко А. М. (2016)
Альошинський Є. С. - Удосконалення технології роботи контейнерної площадки на основі теорії графів, Ковальов А. О., Іванюк О. І. (2016)
Потапов Д. О. - Планування періодичності та обсягів колійних робіт на підставі даних вагонів-колієвимірювачів, Вітольберг В. Г., Падалка О. В. (2016)
Потапов Д. О. - Засоби рейокової дефектоскопії для перспективних ділянок впровадження швидкісного руху на залізницях України, Сторчай В. Т. (2016)
Бєліков Е. А. - Жорсткість скріплень ТРЕП-Ш та ТРЕП при крученні рейки (2016)
Буряковський С. Г. - Математичне моделювання системи модального керування з двигуном постійного струму, Старченко В. С. (2016)
Шульдінер Ю. В. - Інтеграція українських пасажирських швидкісних перевезень до міжнародної транспортної мережі, Кальян В. М. (2016)
Goncharenko D. F. - Approach to structuring of building costs for construction and operation of utility tunnels, Aleinikova A. I., Volkov V. N. (2016)
Примаченко Г. О. - Побудова математичної моделі ліквідації ворожих маршрутів пасажирських поїздів у горловині залізничної станції, Трохименко Р. О. (2016)
Кулешов В. В. - Удосконалення автоматизованих систем пасажирського комплексу при швидкісних перевезеннях в умовах розвитку інформатизації, Чеботарьов Д. М. (2016)
Борзилов І. Д. - Моделі та алгоритми оптимізації управління вагонного депо в сучасних умовах, Антонець А. Є. (2016)
Фомін О. В. - Розрахункові методи оцінки втомної міцності литої бокової рами візка вантажного вагона, Багров О. М. (2016)
Ивакина Е. Я. - Динамические свойства системы автоматического регулирования с двухсторонней широтно-импульсной модуляцией (2016)
Розсоха О. В. - Визначення впливу соціально-економічних факторів на пасажиропотік при проектуванні високошвидкісних залізничних магістралей, Рафальський К. О., Ткачов В. С. (2016)
Левандовський С. І. - Методологія визначення кращого варіанта конструкції пристрою для сортування вагонів, Яцура О. М., Мудрий І. О. (2016)
Лоцман П. І. - Побудова умовної реперної мережі залізниць за допомогою сучасних програмних комплексів та приладів, Орел Є. Ф., Бєліков Е. А., Подибайло С. Б. (2016)
Калашнікова Т. Ю. - Визначення найкращої моделі використання високошвидкісних магістралей для залізниць України, Чередніченко Ю. М. (2016)
Бауліна Г. С. - Удосконалення технології функціонування перевантажувального комплексу прикордонної перевантажувальної станції, Дідух П. О., Карпаш А. М., Федорняк І. І. (2016)
Шабанова Г. Н. - Влияние добавки азотнокислого кальция на эмиссию аммиака из цементного камня, Логвинков С. М., Школьникова Т. В., Шумейко В. Н. (2016)
Кириченко В. А. - Розрахунок залізобетонних колон з урахуванням повної діаграми деформування бетону, Крупченко О. А., Юрко І. А. (2016)
Запара В. М. - Удосконалення вантажної і комерційної роботи регіональних філій в умовах створення ПАТ "Укрзалізниця", Запара Я. В., Торгонська А. Л., Калин М. М., Яременко П. І. (2016)
Крашенінін О. С. - Оцінка придатності стану локомотивів у період понаднормативного терміну експлуатації, Одегов М. М. (2016)
Виноград Н. О. - Гарячка західного Нілу - актуальна інфекція в Україні, Шуль У. А. (2016)
Рудень В. В. - Надмірне споживання кухонної солі (NaCl) як поведінкова детермінанта людини у виникненні / розвитку гострого інфаркту міокарда, Ковальська О. Р., Тімченко Н. Ф. (2016)
Ничитайло М. Ю. - Можливості лапароскопічних втручань у пацієнтів із гормональноактивними нейроендокринними пухлинами підшлункової залози, Шкарбан В. П. (2016)
Товкай О. А. - Метастатичні новоутворення надниркових залоз: питання хірурґічної тактики, Черенько С. М. (2016)
Пасічник С. М. - Аналіз впливу радикальної нефректомії у порівнянні із резекцією нирки на наростання хронічної ниркової недостатності у хворих із однобічним раком нирки, Борис Ю. Б. (2016)
Пасічна І. О. - Порівняння ефективності профілактичного лікування синдрому подразненої кишки після завершення антибіотикотерапії, Вдовиченко В. І. (2016)
Гнатейко О. З. - Структура вроджених вад системи кровообігу серед дитячого населення Львівщини, Куриляк О. Б., Мальська А. А. (2016)
Зінчук О. М. - До питання екстреної профілактики Лайм-бореліозу (2016)
Грушка О. І. - Експериментальне дослідження сенсибілізуючих властивостей синтетичних мийних засобів для виробів дитячого асортименту, Туркіна В. А., Альохіна Т. А. (2016)
Павлюк Р. П. - Гемоліз: порядок дослідження та клінічне значення антиеритроцитних антитіл, Мироненко Г. А. (2016)
Кобза I. I. - Клініка, діаґностика, тактика лікування ускладнень мультифокального атеросклерозу у 67-річного хворого, Кобза Т. І., Мота Ю. С., Гаврилів Б. М., Федоренко В. П. (2016)
Мота Ю. С. - Застосування шкали Alvarado в діаґностиці гострого апендициту у вагітних, Федоренко В. П. (2016)
Олійник Ю. Ю. - Combination of gastric cancer and multiple diverticula of the small bowel and colon, Матусяк М. Б., Матусяк Б. М., Гиря П. І. Рак шлунка в поєднанні з множинним дивертикульозом тонкої і ободової кишок (2016)
Корнійчук О. П. - Рецензія на підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації "Медична мікробіолоґія, вірусолоґія, імунолоґія" (за редакцією академіка НАН і НАМН України В.П. Широбокова, Вінниця: Нова книга, 2011.-952 с.:іл.) (2016)
До відома наших авторів (2016)
Biliaiev M. M. - Numerical Simulation of Toxic Chemical Dispersion After Accident at Railway, Muntian L. Ya. (2016)
Biliaiev M. M. - Complex of Numerical Models for Computation of Air Ion Concentration in Premises, Tsygankova S. G. (2016)
Кравченко М. С. - Стратегия инновационной деятельности промышленных предприятий, Марченко Н. В. (2016)
Марценюк Л. В. - Страховий ринок України: сучасний стан та проблеми розвитку, Чорновіл О. В., Біла К. В., Удовиченко А. О., Шарма Ануп Кумар (2016)
Музикіна С. І. - Дослідження пропускної спроможності сортувальної станції, Музикін М. І., Нестеренко Г. І. (2016)
Лахно В. А. - Модель автоматизованої системи підтримки прийняття рішень диспетчерського управління міським пасажирським автотранспортом, Собченко В. М. (2016)
Овчаренко С. М. - Аналіз графіка виконаного руху в інформаційній системі пат "Укрзалізниця": перспективи розвитку (2016)
Полисский Ю. Д. - О выполнении сложных операций в непозиционной системе счисления остаточных классов (2016)
Шинкаренко В. И. - Конструктивная модель адаптации структур данных в оперативной памяти: часть II. Конструкторы сценариев и процессов адаптации, Забула Г. В. (2016)
Patlasov O. M. - Establishment of the Permissible Train Speed on the Curved Turnouts, Tokariev S. O., Patlasov Ye. O. (2016)
Vakulenko L. I. - Influence of Self-Tempering Temperature on Strength of Railway Wheel Disk After Accelerated Cooling, Bolotova D. M., Proydak S. V., Grischenko M. A., Vakulenko I. O. (2016)
Гибаленко А. Н. - Оценка живучести металлоконструкций при моделировании факторов эксплуатации, Трофимчук Т. С. (2016)
Neduzha L. O. - Application of APM Winmachine Software for Design and Calculations in Mechanical Engineering, Shvets A. O. (2016)
Reidemeister O. H. - Modernization as a Way to Improve the Use of Universal Cars, Kalashnyk V. O., Shykunov O. A. (2016)
Reidemeister O. H. - Dependence of Air Spring Parameters on Throttle Resistance, Kivisheva A. V. (2016)
Урсуляк Л. В. - О форме кривой наполнения тормозных цилиндров в грузовых поездах, Вайчиунас Г., Романюк Я. Н., Петренко В., Степченкова Е. С. (2016)
Коваленко В. В. - Структуроутворення в бетонах підрейкових основ, Заяць Ю. Л., Пшінько П. О., Коваленко С. В. (2016)
Sybis M. - Impact of Matrix Inversion on the Complexity of the Finite Element Method, Smoczkiewicz-Wojciechowska A., Szymczak-Graczyk A. (2016)
Содержание (2015)
Степанов Н. - Дорогие авторы и читатели! (2015)
Нюпик К. - Добро пожаловать в Украину (2015)
Вязовский Б. - Колыбель Запорожского казачества (2015)
Уварова П. - Прикарпаття – скарбниця зеленого туризму (2015)
Белик Е. - Усадьбы Сумщины приглашают (2015)
Семака Л. - Очки от Lucky Look: здоровье, имидж и комфорт (2015)
Научно-практический сборник № 7. Содержание (2015)
Гаманков Д. В. - Об'єктивні чинники становлення та розвитку світового ринку перестрахування, Домнина О. Л., Комарова Н. В., Чернова Г. В. (2015)
Гаманкова О. А. - Страховые рынки России и Украины в глобальном страховом пространстве (2015)
Краєвий О. Д. - Актуальні проблеми формування дохідноїчастини бюджетів України та регіонів (2015)
Нестерова Д. С. - Управління активами страхових компанійв Україні (2015)
Становление делового туризма в Украине (2015)
Туризм в Израиле – динамичная отрасль для финансов и творчества (2015)
Фесенко Д. - Жемчужина Европы – Будапешт (2015)
Особенности организации медицинской помощи в Венгрии (2015)
Особенности организации медицинской помощи в Таиланде (2015)
Особенности организации медицинской помощи в Польше (2015)
Титул, зміст (2015)
Белорус О. Г. - Воспроизводственная эволюция и структурная трансформация глобального капитала (2015)
Дугінець Г. В. - Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ЗВТ+) між Україною та ЄС: реалії і перспективи, Тронько В. В. (2015)
Ziyadin S. - Economic factors influencing the development of China’s foreign trade policy with Kazakhstan, Khamitova D., Khassenova K., Suieubayeva S., Agumbayeva A. (2015)
Chuguryan S. - Economic aspects of Finland’s development in the context of Finnish cooperation with NATO (2015)
Kyrchaniv M. - Political and sociocultural factors of post-Soviet economic regionalisation: from economic anthropology to identity economics (2015)
Holovatyi M. - Spontaneous mass behavior: psychological aspects in the context of social and economic circumstances (2015)
Soltys D. - Constructing quality education through quality citizenship: challenges for Ukraine between post-Soviet and Bologna process bureaucratic elitism (2015)
Afanasyeva L. - Use of statistical tools when monitoring threats to national security, Tkacheva T. (2015)
Janshanlo R. - Methodological aspects of inflation management by example of Kazakhstan, Andybaeva G., Beysenbaeva A. (2015)
Сидорова Е. Ю. - Совершенствование методов оценки эффективности механизма налогового регулирования Российской Федерации (2015)
Оліфіренко Л. Д. - Структурні зв’язки інституціонального механізму регулювання розвитку суб’єктів господарювання (2015)
Karpenko V. - Economy’s agricultural sector potential in Ukrainian energy self-sufficiency forming, Burliai O., Mostoviak I. (2015)
Mitiai O. - Competitiveness of agriculture enterprises as the main factor of sustainable development in agricultural sphere, Lagodiienko V., Safonov V. (2015)
Fabus M. - Impact of foreign direct investment on unemployment development in selected regions of Slovak Republic (2015)
Azatbek T. - Measurement of Kazakhstan’s non-observed economy (based on the principles of the System of National Accounts), Ramazanov A. (2015)
Гнидюк І. В. - Сучасний стан фінансового забезпечення галузі охорони здоров’я (2015)
Мальська М. П. - Впровадження зарубіжного досвіду стратегічного управління розвитком туризму: можливості та перспективи для України, Грищук А. М., Масюк Ю. О. (2015)
Глушко О. В. - Визначення рівня економічної стійкості підприємств на основі показників ефективності, Гришова І. Ю., Щербата М. Ю. (2015)
Tuan N. Ph. - Determinants of Innovation: an empirical analysis for Vietnamese manufacturing firms (2015)
Dubovyk T. - Internet-marketing communications of trade companies based on consumer typology, Ortynska V. (2015)
Крупський О. П. - Роль організаційної культури в забезпеченні інноваційного розвитку підприємств туризму й гостинності (2015)
Cas M. - Debate on reserve constraints and its implications for economic theory (2015)
Васильчук І. П. - Сталий розвиток як нова стратегія комерційних банків (2015)
Zibrinova L. - Emotions in relation to cognitive distortions in thinking of the employed and unemployed individuals, Birknerova Z., Frankovsky M., Litavcova E. (2015)
Tej J. - Carnival as a tourist product and its place in the localdevelopment, Matusikova D. (2015)
Kosiciarova S. - Register of financial statements as instrument of transparency in financial administration, Vincurova Z. (2015)
Антоненко М. Ю. - Оптимізація передопераційної підготовки в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит, Зелінська Н. А., Значкова О. А., Мельничук Т. А., Сироїшко М. В. (2016)
Безрук В. В. - Стан та якість надання спеціалізованої нефрологічної допомоги дитячому населенню Чернівецької області (2016)
Борисенко В. Б. - Нарушение дистальной проходимости холедоха: причины, принципы диагностики и лечения, Сивцев А. В. (2016)
Братусь-Гриньків P. Р. - Оцінка стану кісткової тканини нижньої щелепи у пацієнтів із поодиноко збереженими зубами методом конусно-променевої компютерної томографії, Студент В. О. (2016)
Бріскін Ю. А. - Характеристики психоемоційного стану та якості життя у жінок з постмастектомічним синдромом з різними типами ставлення до хвороби, Одинець Т. Є. (2016)
Варфоломеєв Є. А. - Сучасний стан питання щодо судово-медичної оцінки механічних ушкоджень, спричинених при проведенні непрямого масажу серця (2016)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка структурної перебудови судин гемомікроциркуляторного русла передсердь при гіпертензії у малому колі кровообігу, Слабий О. Б., Татарчук Л. В. (2016)
Говбах И. А. - Клинический полиморфизм наследственной мото-сенсорной нейропатии 1А типа (2016)
Головатюк Л. М. - Токсичний гепатит як фактор структурно-функціональних змін в товстій кишці, Пришляк А. М., Ремінецький Б. Я. (2016)
Гонцарюк Д. А. - Хронический панкреатит: сочетание с заболеваниями гастродуоденальнй зоны (2016)
Горбач Т. В. - Особенности энергетического обмена у крыс при гипермикроэлементозе меди, Мартынова С. Н., Ткаченко А. С., Резуненко Ю. К., Ткаченко М. А. (2016)
Горбач Т. В. - Особенности состояния соединительной ткани у больных колоректальным раком, Ткаченко А. С., Мартынова С. Н., Литвиненко Е. Ю., Моисеенко А. С. (2016)
Дегтярь Н. И. - Физическая активность снижает уровень системного воспаления и риск развития внутренних заболеваний, Герасименко Н. Д., Расин М. С. (2016)
Дячук Д. Д. - Задоволеність умовами та оплатою праці, системою мотивації медичних працівників багатопрофільного закладу охорони здоров’я, Гур’янов В. Г., Шевченко М. В., Ященко Ю. Б. (2016)
Евтушенко А. С. - Результаты использования факторных моделей для оценки функционального состояния человека при зрительном труде, Козак Л. М., Кочина М. Л., Лад С. Н., Яворский А. В. (2016)
Зайцев Д. В. - Применение объемного пневмопрессинга в сочетании с фармакотерапией при артериальной гипертензии (2016)
Исаева А. С. - Применение препарата небивалол в комбинации с гормональной заместительной терапией у женщин со стабильной стенокардией при интактных коронарных артериях, Вовченко М. Н., Резник Л. А., Буряковская А. А. (2016)
Ісаєва І. М. - Стан вегетативної реактивності в осіб молодого віку з артеріальною гіпотензією, Маракушин Д. І., Чернобай Л. В., Кармазіна І. С., Глоба Н. С. (2016)
Кабанова А. А. - Прогнозирование замедленного купирования острого воспаления при остром гнойном одонтогенном периостите челюстей, Походенько-Чудакова И. О., Козловский В. И., Плотников Ф. В. (2016)
Карлова О. О. - Порушення гомеостазу та стратифікована оцінка ризику ускладнень при експозиції свинцем, Яворовський О. П., Солоха Н. В., Кузмінська О. В. (2016)
Керецман А. О. - Особливості епідеміології злоякісних новоутворень органів травлення населення Закарпатської області та України за статтю та окремим нозологіями в динаміці за 2009 – 2014 рр., Рингач Н. О. (2016)
Козак Х. І. - Ішемічна хвороба серця та роль медичної сестри кардіологічного відділення (2016)
Коцаба Ю. Я. - Ефективність застосування ДЕНС-терапії у хворих на хронічний панкреатит, Бабінець Л. С., Семенова І. В. (2016)
Крячкова Л. В. - Застосування компетентнісного підходу для післядипломного навчання керівників медичних закладів шляхам забезпечення чутливості Охорони здоров’я (2016)
Курочкін М. Ю. - Оцінка ефективності центральних нейроаксіальних анестезій у новонароджених хірургічного профілю, Давидова А. Г., Городкова Ю. В. (2016)
Кучеренко В. П. - Функціональний стан печінки щурів при тривалому впливі простого олігоефіру марки Лп-2102 та 2-метоксиетанолу, Жуков В. І., Стеценко С. О. (2016)
Latoguz S. I. - Treatment Features of Ciliary Arrhythmia in Patients with Ischemic Heart Disease in Combination with Diabetes Innocens (2016)
Литвинова О. Н. - Экспериментальное изучение аспектов терапевтического действия нового производного оксаминовой кислоты (2016)
Maksymova І. G. - The Enzyme Membrain-Associated Complex Activity in Rat Brain under Imidazolin Containing Organic Compounds Action (2016)
Мельникова С. В. - Медико-социологический анализ состояния здоровья студентов-педагогов (2016)
Мусхаріна Ю. Ю. - Раціональне харчування як складова здорового способу життя студента, Бабак В. В., Гутарєва Н. В., Буров Ю. В., Руденко А. С., Макаренко А. В. (2016)
Несен А. О. - Коморбідні патологічні стани у хворих високого кардіоваскулярного ризику, Чирва О. В., Валентинова І. А., Грунченко М. М., Шкапо В. Л. (2016)
Пашкевич С. А. - Порівняльна оцінка проб Руф’є та Мартіне-Кушелевської учнів 2-го класу, Даниленко Г. М. (2016)
Плетенецька А. О. - Аналіз судово-медичних експертиз за кри­мінальними справами у відношенні медичних працівників у зв’язку з виконанням професійних обов’язків за даними ДУ "Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України" (2016)
Попандопуло А. Г. - Стимуляция неоваскулогенеза как способ лечения хронических облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей, Савчук М. В., Буше В. В., Кавелина А. С., Попивненко Ф. С. (2016)
Редькина М. С. - Морфологические особенности буккального эпителия у курящих студентов Белгородской области, Морозова Е. Н., Морозов В. Н., Заболотная С. В., Михайлик Т. А. (2016)
Родинський О. Г. - Зміна збудливості рухових волокон сідничного нерва білих щурів за умов тривалої гіпоестрогенемії, Ткаченко С. С., Зінов`єва О. Г. (2016)
Савченко В. Н. - Антистрессовые эффекты L – триптофана и его метаболические корреляты, как предикторы неврологических заболеваний, Кратенко А. С., Николенко Е. Я., Сокруто О. В., Вовк К. В., Летик И. В., Квитчатая А. И. (2016)
Саяпина Л. М. - Особенная тактика врача-стоматолога при санации пациентов с нейро-эндокринными расстройствами (клинический случай), Сироишко М. В., Решетник Л. Л. (2016)
Саяпина Л. М. - Тактика врача-стоматолога при осложнении эндодонтического лечения – перфорации зуба, Сироишко М. В., Решетник Л. Л. (2016)
Сенюк Л. В. - Стан обізнаності студентів новонабраних груп Чортківського державного медичного коледжу з питань профілактики йододефіцитних захворювань (2016)
Сірчак Є. С. - Комплексний підхід до лікування хворих із неалкогольною жировою хворобою печінки, Опаленик С. М. (2016)
Славчева О. С. - Роль макрофагов в развитии болевого синдрома при аденомиозе, Бондаренко С. А, Сулаева О. Н. (2016)
Слобода М. Т. - Результати оцінки рівня здоров’я осіб молодого віку із захворюваннями тканин пародонта на фоні деформуючих дорсопатій, Пупін Т. І., Мандич O. В. (2016)
Терещенко В. В. - Відношення дітей-підлітків до проблемної шкіри обличчя, Коляденко К. В. (2016)
Ткач О. Б. - Експериментальне визначення токсичності та оцінка сенсибілізуючої дії мукозального гелю "Нанозолото", Левицький А. П. (2016)
Трофімова К. О. - Біологічні властивості біоплівкоутворюючих штамів Staphylococcus Epidermidis, виділених з піхви жінок, Сідашенко О. І., Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2016)
Ферфецька К. В. - Показники вуглеводного обміну у хворих на хронічний панкреатит, поєднаний з цукровим діабетом 2 типу та ожирінням, Федів О. І. (2016)
Чемирисов В. В. - Особливості діагностики цукрового діабету в практиці медико-соціальної експертизи, Задесенець Задесенець, П. П., Казанова А. М., Соловйов О. Я., Мороз О. Л. (2016)
Шаркань М. П. - Проблеми захисту прав пацієнтів, та можливі шляхи вдосконалення даного механізму, Чемирисов В. В. (2016)
Содержание (2015)
Степанов Н. - Уважаемые Дамы и Господа, дорогие наши читатели! (2015)
Щелкунов В. - Жіноче обличчя сучасного підприємництва (2015)
Названы лучшими в мире бизнеса (2015)
Виват, королевы! (2015)
Пыж Н. - Каждое положительное событие в жизни – закономерность! (2015)
Линник Е. - Управлять изменениями, расширяя возможности развития бизнеса (2015)
Залізнюк В. - "За кожним тріумфом стоїть клопітка наполеглива праця й натхнення" (2015)
Платонова Л. И. - Мировые стандарты ведения бизнеса (2015)
Выбрать духи, чтобы изменить жизнь (2015)
Павлюченко Т. В. - Про страхування та сервіс від "Аско-Медсервіс" (2015)
Волошина В. Л. - СК "Нова": команда профессионалов (2015)
Тищенко А. - Деловая репутация и качество обслуживания клиентов – визитная карточка успешной компании (2015)
Булаєнко О. - Кредитна спілка "Господар" – свій до свого по своє (2015)
Шевцова Т. С. - Аудитор – лучший помощник (2015)
Предлагаем выбрать именно ваше путешествие! (2015)
Наумец Н. - Работайте с профессионалами (2015)
Подлесна С. С. - Успеха в мире хватит на всех! Улыбнитесь - все хорошо и у Вас тоже (2015)
Кушнир Л. - Дисциплина, смелость и мудрость приводит к финансовому успеху (2015)
Соболева Н. - "Арктур": Готовность решать задачи и вера в победу (2015)
Кононенко А. - Наше кредо – гармония во всем, красота через здоровье (2015)
Жукова Л. П. - "Даже безнадежно больного мы вновь возвращаем к жизни" (2015)
Ресторан "Device-Club" баланс вкуса и стиля (2015)
Ткаченко Е. - Праздник – это всегда радость и положительные эмоции (2015)
Титул, зміст (2016)
Іномістова М. - Експресія мікроРНК родини miR-34 та клінічний перебіг нейробластоми, Храновська Н., Скачкова O., Шайда Е., Демидов С. (2016)
Сидор Р. І. - Вплив перiопераційного знеболення омнопоном і парекоксибом на ендоцитарну активність фагоцитів мишей на моделі хірургічного видалення пухлини, Храновська Н. М., Скачкова О. В., Сківка Л. М. (2016)
Гарасим Н. П. - Глутатіон-S-трансферазна активність зародків в’юна впродовж ембріогенезу за дії гіпохлориту натрію, Зинь А. Р., Безкоровайний А. О., Санагурський Д. І. (2016)
Горбулінська О. - Розробка способу отримання стабільних субстанцій для функціональних харчових продуктів на основі порошку кореневих бульб якона (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) та дослідження їхньої цукрознижувальної активності у щурів, Хохла М., Гачкова Г., Зинь А., Вільданова Р., Шульга О., Міщенко Л., Сибірна Н. (2016)
Шатинська О. А. - Дія цитрату магнію на про/антиоксидантний статус печінки за експериментального цукрового діабету у щурів, Іскра Р. Я. (2016)
Байляк М. М. - Вплив бікарбонатів і альфа-кетоглутарату на чутливість дріжджів Saccharomyces cerevisiae до дії пероксиду водню та іонів заліза (2016)
Дяків С. В. - Сірковідновлювальні бактерії породних відвалів вугільних шахт Червоноградського гірничопромислового району, Гнатуш С. О., Мороз О. М., Припін О. Я., Кулачковський О. Р., Боднарук В. Є. (2016)
Задорожна Г. О. - Будова дерново-літогенного ґрунту на червоно-бурій глині в екологічному аспекті (2016)
Кобилецька М. C. - Індуковані саліцилатом зміни розподілу важких металів у пшениці та кукурудзи за дії кадмію хлориду (2016)
Баранов В. І. - Використання біогенних поверхнево-активних речовин під час вирощування сорго на субстратах відвалів вугільних шахт, Баня А. Р., Карпенко О. Я., Пристай М. В., Карпенко О. В. (2016)
Довгаюк-Семенюк М. В. - Вміст вільних амінокислот у конюшини лучної за дії умов нафтозабрудненого ґрунту, Величко О. І., Терек О. І. (2016)
Клименко Г. О. - Основні підходи у визначенні стійкості популяцій рідкісних видів рослин, Коваленко І. М. (2016)
Дармостук В. В. - Лишайники та ліхенофільні гриби Русової балки (Великоолександрівський район, Херсонська область) (2016)
Мокросноп В. М. - Динаміка накопичення парамілону та хлорофілів у клітинах Euglena gracilis за міксотрофних умов культивування (2016)
Бабенко Л. М. - Структурно-функціональні особливості фотосинтетичного апарату водяної папороті Salvinia natans (L.) All., Щербатюк М. М., Поліщук О. В., Косаківська І. В. (2016)
Лавров В. В. - Консортивні зв’язки афілофороїдних грибів та Quercus robur L. У місцях промислового добування граніту і рекреаційної діяльності, Блінкова О. І., Іваненко О. М., Поліщук З. В. (2016)
Яковлєв Є. Б. - Щодо поширення ентомопатогенних нематод родин Steinernematidae та Heterorhabditidae (Nematoda, Panagrolaimida et Rhabditida) у світі, Харченко В. О. (2016)
Трохимець В. М. - Видове різноманіття та сезонна динаміка структури угруповань літорального зоопланктону Бакшалинського водосховища (2016)
Сачок О. С. - Роль комах у запиленні та розповсюдженні репродуктивних зачатків деяких видів рослин високогір’я Українських Карпат, Царик І. Й. (2016)
Сабат М. Я. - Фруктани: хімічна структура, біологічні властивості та метаболізм кишковою мікрофлорою, Іскра Р. Я. (2016)
Стойка Р. С. - Володимир Корнійович РИБАЛЬЧЕНКО. До 75-річчя від дня народження (2016)
Горбань І. М. - Професорові Йосифу Царику – 70!, Назарук К. М. (2016)
Царик Й. В. - Рецензія, Хамар І. С. (2016)
Содержание (2015)
Степанов Н. - Дорогие авторы и читатели! (2015)
Назаренко М. - Приоритетное реформирование отечественного АПК (2015)
Луговой Н. - Курс на реформы (2015)
Процюк О. - Золоті правила лізингу в агробізнесі (2015)
Бондарська О. - Як і чим живе свинарство в Україні? (2015)
Гриценко М. - Чи втримаються безцінні ціни на молоко? (2015)
Терновской Т. - "Кролики – это не только ценный мех" (2015)
Вернигора М. - Ты чья, недвижимость? (2015)
Семченко А. А. - Надежный партнер отечественного агрария (2015)
Костюкова Т. - "Камелия" – бизнес, приносящий праздник (2015)
Назаренко В. - Агрострахование в Украине (2015)
Уварова П. - Роль агропула на страховом рынке Украины (2015)
Луговий М. - Чи підтримують Україну міжнародні донори (2015)
Рєпін К. - Аграрні розписки – панацея? (2015)
Куабіон О. - Інфляційні очікування в Україні: довгий шлях до закріпленння?, Городніченко Ю. (2015)
Лепушинський В. - Стратегічний документ з монетарної політики в умовах запровадження в Україні інфляційного таргетування (2015)
Вавра Д. - Досвід інфляційного таргетування: уроки для України (2015)
Ніколайчук С. - Використання макроекономічних моделей для монетарної політики в Україні, Шоломицький Ю. (2015)
Толубко В. Б. - Метод синтезу систем з постійними параметрами, інваріантних до адитивних завад, Беркман Л. Н., Козелков С. В., Дищук А. С. (2016)
Климаш М. М. - Тензорна модель телекомунікаційної мережі на основі криволінійної системи координат, Кайдан М. В., Стрихалюк Б. М. (2016)
Сайко В. Г. - Визначення оптимальних параметрів сигналів з підвищеною завадостійкістю для когнітивних радіомереж FH-OFDMA, Дікарєв О. В., Лисенко Д. О., Грищенко Л. М., Дакова Л. В., Кравченко В. І. (2016)
Торошанко Я. І. - Управління надійністю телекомунікаційної мережі на основі аналізу чутливості складних систем (2016)
Власов О. М. - Використання ефектів нелінійного двопроменевого заломлення волоконних світловодів (2016)
Мороз С. М. - SEO-тренды для оптимизации веб-ресурсов, Мельник В. И. (2016)
Данилина Г. В. - Уровни взаимодействия и конфликтного управления в защищенных информационных системах с псевдосервисами (2016)
Андреева Н. А. - Лавинный фотодиод на основе системы металл-окисел-полупроводник для волоконно-оптической телекоммуникации, Зуев В. А. (2016)
Максимов В. В. - Методи вирішення проблеми прихованих та незахищених вузлів в безпроводових Ad Hoc мережах, Литвин О. О. (2016)
Модэнов С. Ю. - Оценка асимптотической эффективности метода управления состоянием гетерогенной компьютерной сети (2016)
Колиснык Е. В. - Метод управления надежностью компьютерной сети большого масштаба, Колиснык Д. С. (2016)
Одарченко Р. С. - Дослідження основних недоліків базових станцій різних поколінь стільникового зв’язку, Полігенько О. О., Дика Н. В., Поліщук В. В. (2016)
Сітнікова О. О. - Побудова мета-моделі універсального медичного приладу (2016)
Лактіонов О. І. - Індекс професійної компетентності оператора верстата з числовим програмним керуванням (2016)
Красносельський М. В. - Практично-організаційна та наукова діяльність Державної установи "Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України" з проблем медичних наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Гайсенюк Л. О., Кулініч Г. В., Васильєв Л. Я. (2016)
Кіношенко Ю. Т. - Правда гірчить і донині (2016)
Артамонова Н. О. - 30 років Чорнобильської катастрофи: наукометричний аналіз наукових публікацій, Павліченко Ю. В., Шепелєв А. Г. (2016)
Прилипко В. А. - Соціальні та медико-організаційні питання захисту населення зони спостереження АЕС, Петриченко О. О., Озерова Ю. Ю., Коцюбинський О. В. (2016)
Левченко В. А. - Аналіз радіаційної обстановки в зоні техногенного впливу Бурштинської ТЕС, Вакалюк І. П., Карабанович М. М., Свистун І. І., Овчар А. І., Криль М. З. (2016)
Захарченко Т. Ф. - Кумулятивний вплив радіойоду на функціональну активність NK-клітин та нейтрофілів у хворих з віддаленими метастазами диференційованого раку щитоподібної залозив, Гулеватий С. В., Волинець І. П. (2016)
Чернявский И. Ю. - Военно-радиологические аспекты пространственного распределения поглощенной дозы импульсного гамма-нейтронного излучения, Марущенко В. В. (2016)
Степура Н. М. - Вміст циркулюючих імунних комплексів у хворих на рак щитоподібної залози різного віку з легеневими метастазами у процесі радіойодотерапії, Замотаєва Г. А. (2016)
Мечев Д. С. - Променева терапія в комплексному лікуванні злоякісних пухлин головного мозку у дітей, Івчук В. П., Соколовська М. В., Єфремова Н. А., Говоруха Т. М. (2016)
Спиженко Н. Ю. - Олигометастазы и локальное облучеиие, Чеботарева Т. И., Шкиряк А. А., Ярмак О. Г. (2016)
Іванкова В. С. - Втілення сучасних технологій у практику променевої терапії хворих на злоякісні пухлини верхніх дихальних шляхів, Скоморохова Т В., Столярова О. Ю. Доценко Н. П., Макаренко А. А., Галяс Г. В. (2016)
Іванкова В. С. - Профілактичні заходи запобігання пізнім променевим ускладненням при консервативному хіміопроменевому лікуванні місцево-поширених форм раку шийки матки, Нестеренко Т. М., Барановська Л. М., Хруленко Т. В. (2016)
Єгоров О. О. - Використання магнітно-резонансної томографії в дослідженні плаценти у жінок, які перенесли органозберігальне лікування передраку і початкових стадій раку шийки матки (2016)
Хворостенко М. И. - Влияние тканевой неоднородности опухоли на качество планирования лучевой терапии, Кихтенко И. Н., Хворостенко Ю. М. (2016)
Ткаченко Ю. Г. - Современные подходы к ранней диагностике рецидивов дифференцированного рака щитовидной железы (2016)
Васильев Л. Л. - Современные аспекты предлучевой подготовки для проведения конформной радиотерапии больных раком легкого, Старенький В. П. (2016)
Красносельський М. В. - Клінічний випадок променевого ушкодження при проведенні ангіографії, Кулініч Г. В., Гоні Сімеха А. Т., Кульчаєва Т. В. (2016)
Резолюція науково-практичної конференції з міжнародною участю "30 років з дня катастрофи на ЧАЕС: унікальний досвід та досягнення Харківського інституту медичної радіології у аварійному медичному реагуванні" (28-29 квітня 2016 р., Харків) (2016)
Артамонова Н. О. - Научная и практическая деятельность выдающегося ученого профессора В. И. Шантыря, Красносельский Н. В. (2016)
Рашкован В - Концентрація банківської системи України:міфи та факти, Корнилюк Р. (2015)
Дюба Ю. - Підхід Національного банку України до стрес-тестування української банківської системи, Муріна А. (2015)
Покідін Д. - Економетрична модель Національного банку України для оцінки кредитного ризику банку та альтернативний метод опорних векторів (2015)
Козюк В. - Незалежність центральних банків у сировинних економіках (2016)
Репко М. - Міжнародний досвід лібералізації руху капіталу, Кашко О., Піонтківська І. (2016)
Лисенко Р. - Використання результатів опитувань щодо ділових очікувань підприємств для короткострокового прогнозування економічного розвитку, Колесніченко Н. (2016)
Ніколайчук С. - Міжнародна дослідницька конференція "Трансформація діяльності центральних банків”. Головне, Підвисоцький Р. (2016)
Даниленко А. - Архітектура та повноваження макропруденційних органів:світовий досвід та дороговкази для України, Санжаровська В. (2016)
Фарина О. - Нелінійний ефект перенесення обмінного курсу на внутрішні ціни в Україні (2016)
Качур І. - Баланс Національного банку України: до, під час та після кризи, Лепушинський В., Замміт Р. (2016)
Енглер Ф. - Економічні результати зниження єдиного соціального внеску в Україні, Войтс C., Кірхнер Р., Бетлій О. (2016)
Макаренко І. - Квазіконкурентність ринку аудиторських послуг України: євроінтеграційний аспект, Пластун О. (2016)
Содержание (2015)
Степанов Н. - Дорогие наши читатели! (2015)
Щелкунов В. - Вітальне слово від ICC Ukraine (2015)
Гомівка М. - Як зробити страхування успішним бізнесом (2015)
Селивончик В. С. - Надежная поддержка спокойной жизни (2015)
Ривак А. І. - "Формула успіху – якісно робити те, що подобається, і отримувати від цього задоволення" (2015)
Безбах Н. - Наш основной критерий – надежность (2015)
Петренко О. П. - Доверие – залог стабильности и успеха (2015)
Тищенко А. В. - Репутация и качество обслуживания – визитная карточка успешной компании (2015)
Гришин Г. - Страхование – это "бизнес с человеческим лицом" (2015)
Толстенко О. Ю. - Честность с клиентами – успех компании (2015)
Торб’як М. П. - Прозорість та всебічне урахування інтересів (2015)
Луцишин Н. П. - "Виконуйте свою роботу якісно, щоб за неї не було соромно" (2015)
Стецюк В. М. - Боремся и будем бороться за место под солнцем (2015)
Залізнюк В. - "Тріумф – це наполеглива праця й натхнення" (2015)
Алексеенко Д. - Секреты успеха от "Эксперта" (2015)
Пахаренко-Андерсон А. - Залог успеха – интеллектуальная собственность (2015)
Шусторович К. В. - Главное – правильно выбрать партнеров (2015)
Струтинський Б. Д. - Крок до свята! (2015)
Кобзов М. - Засновник найбільшого цирку України (2015)
Содержание (2015)
Степанов Н. - Дорогие наши читатели! (2015)
Дубко М. - Царство нетронутой степи (2015)
Борисенко С. - Полтава на перекрестке времен (2015)
Романюк А. - Удивительные фонтаны Украины (2015)
Дубко М. - Наши любимые Карпаты (2015)
Нюпик К. - Не экономьте на своем здоровье (2015)
Увлекательный Узбекистан (2015)
Ankristur – эксклюзив для Украины (2015)
Аргентина – страна на краю земли! (2015)
VI Международная конференция участников финансового рынка (2015)
Від редакційної колегії (2016)
Бойко А. - Педагог як співавтор духовно-морального змісту поняття "субєкт-субєктивні відносини у загальноосвітній і вищій школі" (2016)
Семеновська Л. - Освітній портал як засіб упровадження ідей політехнізму (2016)
Хоменко А. - Полісемантичність поняття "парадигма" у теорії науково-педагогічного знання (2016)
Нищак І. - Аналіз впливу інженерно-графічної підготовки майбутніх учителів технологій на успішність розв'язання проектно-технологічних задач (2016)
Кравченко І. - Громадянське виховання - основна складова формування майбутнього вчителя, Тур О. (2016)
Лутфуллін В. - Єдність морального і трудового виховання у цілісному педагогічному процесі (2016)
Кравченко А. - Правове виховання - як складник формування громадянина України, Бартош О. (2016)
Юрченко І. - Основні психолого-педагогічні особливості неповних сімей в сучасній Україні (2016)
Остраус Ю. - Ціннісні орієнтації як критерій сформованості професійно-комунікативної культури майбутніх сімейних лікарів (2016)
Іноземцев Т. - Гуманістична спрямованість виховної роботи в підрозділах збройних сил України (2016)
Карпенко А. - Упровадження суб'єкт-суб'єктивних відносин у практику загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Дем'яненко Н. - Дискурс і практики університетської автономії від початку ХІХ ст. до сьогодення (2016)
Мокляк В. - Аналіз автономії університетів України в літературних джерелах ХІХ - ХХІ ст. (2016)
Лаптінова Ю. - Ситуаційна методика у формуванні іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців у галузі театрального мистецтва (2016)
Істоміна К. - Результати навчання фахівців-міжнародників в університетах Канади (2016)
Мельник О. - Гуманізація змісту освіти в коледжах І-ІІ рівнів акредитації (2016)
Макеєва О. - Структура професійної культури майбутніх соціальних працівників (2016)
Кожуріна І. - Вплив індивідуальної підготовки на функціональні якості та фізичний стан студентів вищого навчального закладу (2016)
Троценко Р. - Формування професійної компетентності майбутніх фінансистів (2016)
Ільченко О. - Княгиня Єлизавета Воронцова в організації благодійності в освіті України (2016)
Фазан В. - Освітній процес в духовних навчальних закладах православних лавр України (ХVІІІ - поч. ХІХ ст.) (2016)
Петренко Л. - Науково-педагогічна діяльність вченого Г. Ващенка в умовах історичних особливостей епохи (2016)
Наші автори (2016)
Провотар О. І. - До питання про інтерпретацію можливості, Провотар О. О. (2016)
Кургаев А. Ф. - Метаязык нормальных форм знаний, Григорьев С. Н. (2016)
Галкин А. А. - Распознавание действий медицинских работников на основе показателей акселерометров с использованием глубинной сети убеждений (2016)
Галкина О. А. - Исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации (2016)
Меликов А. З. - Иерархический алгоритм фазового укрупнения для анализа тандемных открытых сетей обслуживания, Пономаренко Л. А., Рустамов А. М. (2016)
Юдин А. К. - Основные понятия и математические аспекты в задачах канального кодирования: многоальтернативные правила, Зиатдинов Ю. К., Воронин А. Н., Ильенко А. В. (2016)
Koroliouk D. V. - Stochastic behavioral models. Classification, Bertotti M. L., Koroliuk V. S. (2016)
Емец О. А. - Нечеткие линейные системы уравнений: сильная разрешимость и сильная допустимость, Емец А. О. (2016)
Стойкова Л. С. - Точные нижние границы вероятности отказа системы в интервале времени при неполной информации о функции распределения времени до отказа системы, Красников С. Н. (2016)
Березовский О. А. - Критерии точности SDP-релаксаций квадратичных экстремальных задач (2016)
Пичугина О. С. - О непрерывных представлениях и функциональных продолжениях в задачах комбинаторной оптимизации, Яковлев С. В. (2016)
Номировский Д. А. - Обобщенные постановки и свойства моделей процессов переноса в областях с разрезами, Востриков А. И. (2016)
Иванчук М. А. - Алгоритм построения разделимых ε-сетей двух множеств, Малык И. В. (2016)
Семенюта М. Ф. - (a,d)-дистанційна антимагічна розмітка окремих типів графів (2016)
Гнатив Л. А. - Метод построения простого целочисленного косинусного преобразования большой размерности для кодирования изображений и видео с высоким разрешением (2016)
Рачковский Д. А. - Вещественные вложения и скетчи для быстрой оценки расстояний и сходств (2016)
Писаренко В. Г. - Новая модель функционирования живой нейросети, учитывающая запаздывающее взаимодействие нейронов (2016)
Содержание (2016)
Степанов Н. - Уважаемый читатель! (2016)
Нюпик К. - Автотуризм набирает обороты (2016)
Степанов Н. - Украина таинственная и прекрасная (2016)
Аргентина манит и пленит! (2016)
Классика и модерн, мистика и реалии аргентинской столицы (2016)
Семака Л. - "Академик Вернадский": уроки чистоты и человечности (2016)
Пензова С. - Одесса зовет в гости! (2016)
Страхование выезжающих за рубеж (2016)
Туголукова И. - Европротокол: точка зрения юристов (2016)
Семака Л. - Місто легенд – Чернігів (2016)
Каракалпакстан – цивилизация среди барханов (2016)
Божок А. - Формування сучасних логістичних інформаційних систем на транспорті (2016)
Вертель В. - Управління плануванням діяльності дистанції електропостачання, Бодрягіна Д. (2016)
Войченко T. - Ефективність управління транспортними підприємствами з використанням системи контролінгу (2016)
Кучерук Г. - Антикризове управління логістичними системами (2016)
Познякова О. - Фулфілмент як перспективний напрямок діяльності логістичної компанії, Душко Н. (2016)
Садловська І. - Використання контролінгу як інструменту управління на транспортному підприємстві, Демченко М., Садловська Н. (2016)
Харчук О. - Роль якості перевезень в розвитку транспортного обслуговування, Герега Т. (2016)
Андрєєва О. - Зовнішні фактори впливу на діяльність залізничного Транспорту, Варфоломєєва O. (2016)
Демченко М. - Відтворення основних засобів колійного господарства на інноваційній основі (2016)
Кириленко O. - Економічна характеристика малодіяльних ділянок залізничного транспорту (2016)
Пилипенко О. - Методичні підходи до оцінки і оптимізації структури капіталу підприємства залізничного транспорту, Соколова Е. (2016)
Пінчук С. - Фінансування основних засобів підприємств залізничної галузі в сучасних умовах, Ясінська А. (2016)
Приймук О. - Узагальнення основних напрямів удосконалення системи управління локомотивним господарством, Безштанько А. (2016)
Фомін О. - Оцінка ефективності використання вантажних вагонів удосконалених конструкцій з урахуванням мультиплікативного ефекту для економіки України, Стукало А. (2016)
Александров О. - Колізійні норми в трудових правовідносинах, ускладнених іноземним елементом (2016)
Ананченко О. - Питання безпеки при використанні ресурсів корпоративних інформаційних систем (2016)
Андрєєва О. - Дослідження міжнapoдного pинку cтpaхoвих пocлуг, Вoдoлaженкo І. (2016)
Грознецька Л. - Особливості формування та використання прибутку будівельної організації, Данилюк А. (2016)
Грознецька Л. - Прибуток суб’єктів господарювання – важлива категорія ринкової економіки, Мисенко К. (2016)
Гудкова В. - Діагностика підприємства: від специфічних особливостей до загального змісту (2016)
Zits A. - Review genesis of theoretical approaches to the concept and effectiveness enterprise (2016)
Карась О. - Впровадження системи "HACCP" як складової управління ризиками ЗЕД підприємств, Костюченко Л. (2016)
Костюченко Л. - Оцінка можливостей конструкторського бюро арматуробудування виходу на зовнішні ринки, Турова С. (2016)
Кравченко О. - Статистичний аналіз формування кредитного ризику банків (2016)
Кравченко O. - Особливості планування фінансового стану підприємств в умовах ринкової економіки, Гребеннікова B. (2016)
Кравченко O. - Довгострокове планування як обов’язкова складова фінансового механізму підприємства, Козловська M. (2016)
Кравченко М. - Aналіз та формування інноваційної стратегії конкурентоспроможного розвитку промислових підприємств на ринку, Марченко Н. (2016)
Кравченко О. - Mісце казначейства в системі управління місцевими фінансами, Попович А. (2016)
Польова B. - Mеханізм формування цільової організаційної культури в контексті стратегічного управління персоналом підприємства (2016)
Радзієвська С. - Співвідношення неолібералізму, глобалізації і фінансіалізації: сутність і основна суперечність (2016)
Радзієвська С. - Світ і Україна: технологічні аспекти розвитку (2016)
Разумова К. - Організація обліку основних засобів, Лубенченко О., Педора О. (2016)
Савіцька Г. - Особливості фінансування бюджетних установ в сучасних умовах їх функціонування, Голота Л. (2016)
Соколова Е. - Вдосконалення політики управління необоротними активами підприємства, Скляр Г. (2016)
Соколова Е. - Проблеми управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства, Чернявська Г. (2016)
Сологуб С. - Оптимізація джерел формування капіталу підприємств, як передумова досягнення ефективності господарювання, Фідоренко Н. (2016)
Фоміна О. - Відповідальність суб’єктів господарювання в аспекті сталого розвитку економіки (2016)
Черниш С. - Системний підхід до аналізу інвестиційних проектів (2016)
Чубак А. - Аналіз сучасного стану дефіциту державного бюджету України, Кушнір А., Стібель О. (2016)
Белінська М. - Особливості формування фінансової звітності щодо обліку доходних надходжень при впровадженні нової системи розрахунків за вантажні перевезення за принципом "резервування платежів" (2016)
Левченко О. - Ефективність використання механізму управління логістичним потенціалом підприємств залізничного транспорту (2016)
Бакаєв Л. - Стан і перспективи розвитку міжнародних туристичних потоків: світові, регіональні і національні тенденції, Літвінчук О., Вертель В. (2016)
Бакаєв Л. - Міжнародні порівняння масштабів сектора державного управління країн ОЕСР, Ярема О. (2016)
Бакаєва І. - Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства – суб’єкта ЗЕД, Верес О. (2016)
Бакаєва І. - Міжнародні транспортні послуги України: сучасні теденції і перспективи розвитку, Рубан Н. (2016)
Бакаєв Л. - Китайський юань на шляху до отримання статусу міжнародної валюти: стан і перспективи (2016)
Черній Л. В. - Вплив наукових здобутків українських вчених в еміграції на розвиток української соціологічної думки (2014)
Чернова К. О. - Ідентифікація соціосистемних засад інституту освіти: розгортання проблеми та прояви нерівності (2014)
Крячко В. І. - Опціональна сруктура знання в етносоціології релігії (2014)
Гвоздецька Б. Г. - Роль західного пограниччя України у формуванні європейської ідентичності українців (2014)
Коротич О. М. - Динаміка соціально-демографічних характеристик української етнічності у США (2014)
Щілінська Г. В. - Перебіг процесу міжкультурної комунікації в контексті євроінтеграції українського суспільства (2014)
Хижняк О. В. - Громадська думка і розгортання колективних соціальних дій в контексті демократичних перетворень (2014)
Степико В. П. - Розлучення як ризик сучасних шлюбно-сімейних відносин, Грєбєннікова Н. В. (2014)
Ставицька С. О. - Взаємозв'язок особистісної корекції суб'єкта із становленням його духовності (2014)
Філіпов В. К. - Розвиток управлінської культури сучасних керівників (2014)
Зінченко А. В. - Психологічна характеристика адаптації у контексті різних наукових підходів (2014)
Пуертас С. Д. К. - Соціокультурний підхід до вивчення цінностей (2014)
Лохвицька Л. В. - Аналіз теорії моралі у філософських і психологічних концепціях (2014)
Волошина В. В. - Психологічні особливості становлення Я-образу матері у дівчат старшого віку, Бондарчук О. Ю. (2014)
Микитенко А. П. - До проблеми визначення рівнів розвитку пізнавальної активності старшокласників (2014)
Хаметова Л. М. - Формування самооцінки та самовиховання як основні аспекти підготовки викладача до міжособистісного спілкування (2014)
Чуканова С. А. - Освітні стандарти Американської бібліотечної асоціації для акредитації магістерських програм із бібліотекознавства та інформології (2014)
Рябець І. В. - Передумови становлення професійної підготовки фахівців із зв'язків з громадськістю в Україні (2014)
Подолянчук С. В. - Формування кількісного і якісного складу експертної групи зі створення моделі моніторингу наукової діяльності у педагогічних ВНЗ (2014)
Перунін В. І. - Історична топоніміка Волинського Полісся і тисячолітня етнічна культура (2014)
Левків М. О. - Морфологічні основи розвитку хронічного інтерстиційного сіалоаденіту при патології гепатобіліарної системи (2016)
Літинська О. В. - Перспективи вивчення генетичних і епігене­тичних чинників у виникненні та розвитку карієсу зубів, Мельничук Г. М., Ковальчук Л. Є. (2016)
Чорній A. В. - Особливості імунного статусу в осіб із захворюваннями пародонта у поєднанні з гіпотиреозом (2016)
Кулигіна В. М. - Динаміка стану гігієни порожнини рота фізико-хімічних та мінералізуючих властивостей ротової рідини після лікування дітей з ювенільним ревматоїдним артритом, Пилипюк О. Ю. (2016)
Хомич H. М. - Дослідження стану жувальних м’язів після атипового видалення нижніх зубів мудрості, Огоновський Р. З., Олекшій П. В. (2016)
Сороківський I. С. - Атрофія альвеолярного відростка верхньої щелепи після пластики гострих після­екс­трак­ційних ороантральних сполучень трапеціє­подібним клаптем, Машкова К. О., Готь І. М. (2016)
Кулінченко Р. В. - Аналіз варіантів поєднання різних форм скронево-нижньощелепних розладів за результатами обстеження хворих, Макєєв В. Ф., Кінаш Ю. О. (2016)
Риберт Ю. О. - Аналіз ефективності лікування пацієнтів із суглобовими скронево-нижньощелепними розладами (2016)
Олійник М. Ю. - Значення тимчасового протезування для визначення постійної конструкції протезів у пацієнтів із вродженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння після операційних утручань (2016)
Каськова Л. Ф. - Зависимость состояния тканей пародонта от поведенческих факторов риска у детей школьного возраста г. Полтавы, выявленных с использованием европейских индикаторов, Леус П. А., Кузьминская В. В., Новикова С. Ч., Аноприева Н. М., Мандзюк Т. Б., Попик Е. М. (2016)
Мартиць Ю. М. - Порівняльний аналіз електроміографічної активності жувальних м’язів у осіб з ортодонтичною патологією та осіб з ортогнатичним прикусом, Плавуцька І. P. (2016)
Титул, зміст (2016)
Курило В. С. - Можливості оптимізації науково-дослідної роботи студентів, Щука Г. П. (2016)
Сташевська І. О. - Сутність, структура і взаємозв'язки музичної педагогіки як наукової системи та музично-освітньої практики (2016)
Бутенко Л. Л. - Концептуалізація поняття "методологізація професійної підготовки педагогічних та науково-педагогічних працівників” (2016)
Лозова О. М. - Форми і методи розвитку професійного мислення майбутніх практичних психологів (2016)
Скрипник Т. В. - Умови зменшення дестабілізаційних чинників в освітньому процесі дітей з аутизмом (2016)
Безпалько О. В. - Сучасні практики профілактичної роботи в соціальних центрах матері та дитини (2016)
Трубавіна І. М. - Історія розробки та започаткування корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім'ї, в Україні (2016)
Ваховський М. Л. - Кількісний і якісний підходи в порівняльно-педагогічному дослідженні (2016)
Золотухіна С. Т. - Педагоги, реабілітовані історією, Башкір О. І., Гарбуз Т. П., Синепол І.І. (2016)
К вопросу о росте частоты выполнения кесарева сечения и влиянии на материнские и неонатальные исходы (часть 2) (2016)
Юбилей (2016)
Cherpak B. - A Case of Еndovascular Repair of Mid-Aortic Syndrome Diagnosed During Pregnancy, Davydova I., Ditkivskyy I., Yaschuk N., Batsak B., Lazoryshynets V. (2016)
Давыдова Ю. В. - Профилактика инфекционных осложнений после кесарева сечения у женщин с оперированными врожденными пороками сердца и анемией, Лиманская А. Ю., Бутенко Л. П. (2016)
Макаренко М. В. - Ефективність накладання циркулярного шва мерсиленовою ниткою при центральному передлежанні плаценти, Говсєєв Д. О., Городнича Л. М., Ворона Р. М. (2016)
Голяновський О. В. - Перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок із захворюваннями гепатобіліарної системи, Журавльова Л. А., Савонік А. О. (2016)
Авраменко Т. В. - Оценка эффективности и безопасности применения препарата Вибуркол при угрозе прерывания беременности, Мощич А. П. (2016)
Давыдова Ю. В. - Антиэметическая терапия раннего токсикоза у беременных с врожденными пороками сердца, Лиманская А. Ю., Бутенко Л. П., Огородник А. А. (2016)
Туманова Л. Є. - Сучасна діагностика захворювань піхви у вагітних, Коломієць О. В., Мілєвський О. В. (2016)
Сюсюка В. Г. - Оцінка впливу програми медико-психологічної корекції психоемойційної дезадаптації у вагітних на перинатальні наслідки їх розродження (2016)
Алексенко О. О. - Вивчення перистальтики матки у жінок з лейоміомою матки як необхідний етап преконцепційної підготовки, Медведєв М. В. (2016)
Подольський В. В. - Прегравідарна підготовка жінокфертильного віку з безпліддям, Подольський В. В. (2016)
Лента новостей (2016)
Воробйова І. І. - Визначення ролі поліморфізму генів-кандидатів у передчасному перериванні вагітності різних термінів, Скрипченко Н. Я., Ткаченко В. Б., Рудакова Н. В., Живецька-Денісова А. А., Толкач С. М. (2016)
Скрипченко Н. Я. - Порівняльний аналіз перебігу вагітності, пологів та стану новонароджених при двійнях природного походження та після використання ДРТ, Шамаєва О. В., Гребініченко А. О., Подольський В. В., Мазур Т. М., Павлова О. М. (2016)
Маркевич В. В. - Уміст токсичних мікроелементів у біосередовищах вагітних жінок різного репродуктивного віку, що народжують уперше (2016)
Сафонова И. Н. - Определение степени перинатального риска по результатам антенатальных эхографических мониторингов (2016)
Тихолаз В. О. - Порівняння структурної організації довгастого мозку в плода людини з баштовим черепом та в плодів без аномалій розвитку для вдосконалення пренатальної діагностики вроджених вад розвитку центральної нервової системи (2016)
Слєпов О. К. - Вісцеро-абдомінальна диспропорція і стан евентрованих органів при гастрошизисі у новонароджених дітей в залежності від способу родорозрішення, Гордієнко І. Ю., Авраменко Т. В., Сорока В. П., Пономаренко О. П., Джам О. П., Мигур М. Ю., Шипот О. Г. (2016)
Беляева Л. М. - Опыт использования сиропа дезлоратадина в комплексной терапии атопического дерматита у детей, Микульчик Н. В., Войтова Е. В., Буза Д. В., Бондарь Т. А., Жиркевич И. И. (2016)
Чумаченко Н. Г. - Клініко-анамнестичні особливості бронхіальної астми у дітей з екологічно несприятливого регіону (2016)
Станіславчук Л. М. - Ураження дихальних шляхів у дітей, які перенесли стенозуючий ларинготрахеїт: ретроспективний аналіз (2016)
Степанова Л. С. - Эффективность применения дифференцированных иммунореабилитационных комплексов у детей с рецидивирующим бронхитом на санаторном этапе реабилитации (2016)
Слєпов О. К. - Випадок кістозної атрезії дванадцятипалої кишки у новонародженої дитини з множинними природженими вадами розвитку та глибокою морфофункціональною незрілістю, Сорока В. П., Мигур М. Ю., Шипот О. Г. (2016)
Слєпов О. К. - Рідкісний випадок успішного симультанного хірургічного лікування природженої атрезії дванадцятипалої кишки та омфалоцелє в недоношеної новонародженої дитини, Гордієнко І. Ю., Пономаренко О. П., Мигур М. Ю., Коцовський В. В., Шипот О. Г. (2016)
Березенко В. С. - Оцінка розповсюдження поліморфізму генів системи детоксикації у дітей з запальними захворюваннями кишковика, Ткалик О. М., Россоха З. І., Диба М. Б. (2016)
Марушко Ю. В. - Діагностичні коефіцієнти клінічних симптомів транзиторної лактазної недостатності у дітей першого півріччя життя, Іовіца Т. В. (2016)
Чумаченко Н. Г. - Роль екологічних та генетичних чинників у формуванні бронхіальної астми в дітей (огляд літератури) (2016)
Слєпов О. К. - Сучасні проблеми діагностики та лікування природженої обструкції дванадцятипалої кишки у новонароджених дітей (огляд літератури), Мигур М. Ю., Сорока В. П. (2016)
Информационное сообщение (2016)
Хижняк О. В. - Колективні соціальні дії та модернізація суспільно-владних відносин: нові виклики (2014)
Євтух В. Б. - Деякі аспекти етнічного виміру соціальних процесів в українському просторі, Євтух О. В. (2014)
Крячко В. І. - Експлікація елементів сигніфікативного поля католицизму у соціальному просторі: етнорелігійний ракурс (2014)
Зорба Н. Ф. - Соціальні мережі та Євромайдан у розрізі експертного дослідження (2014)
Ільчук Ю. О. - Специфіка солідарності у кризових ситуаціях: на прикладі Майдану (2014)
Коган К. М. - Соціальні мережі як елемент нового соціального середовища (2014)
Гвоздецька Б. Г. - Еміграційні установки мешканців західного пограниччя України (2014)
Кісла Г. О. - Етнічні стереотипи польських та українських студентів: симетрія та асиметрія сприйняття (порівняльне соціологічне дослідження) (2014)
Щілінська Г. В. - Cпособи формування міжкультурної комунікативної компетентності студентів (2014)
Марусяк Т. С. - Деформації правосвідомості у сучасному українському суспільстві: соціальний контекст та причини виникнення (2014)
Гончарова О. О. - Соціальна апатія та соціальний протест як форми біфуркації в умовах трансформаційних суспільств (2014)
Козаченко О. О. - Музей як соціокультурний феномен: основні трансформаційні тенденції (2014)
Пашко Н. Ю. - Парадокси інституціоналізації ОССБ у контексті розвитку соціального капіталу та громадянського суспільства в Україні (на прикладі міста Львова) (2014)
Черній Л. В. - Українські соціологічні студії в еміграції (2014)
Садова М. А. - Структура професійної відповідальності: теоретичний аспект (2014)
Кутішенко В. П. - Емоційне благополуччя молодших школярів в учбовому процесі як чинник збереження їх здоров’я (2014)
Андрощук О. В. - Роль гри у розвиткові творчих здібностей старших дошкільників (2014)
Курдибаха О. М. - Гендерні стереотипи як чинник особистісної ідентифікації підлітків у процесі соціалізації (2014)
Яшанов М. С. - Проблеми впровадження електронних освітніх ресурсів у процес інформатичної підготовки майбутніх учителів технологій (2014)
Цуркан Т. Г. - Організація педагогічної просвіти батьків в умовах сучасної школи (2014)
Ксяоінг Ч. - Парадокс журналу "The Economist" у висвітленні питань глобалізації та глобального потепління (2014)
Кислий О. Є. - Періодизація історії як сучасна соціологічна потреба: марксистська періодизація (2014)
Bohatyrets V. - Ethnicity as a Vital Part of the Vernacular Milieu (2014)
Семигіна Т. В. - Міжнародна соціальна робота: глобальні пріоритети соціального розвитку і нове визначення соціальної роботи (2015)
Шапошникова І. В. - Фактори професійної орієнтації студентської молоді Фактори професійної орієнтації студентської молоді (2015)
Анзін Р. О. - Використання моделі дисконтованих грошових потоків для оцінки вартості компанії (2015)
Бабина О. Є. - Детермінанти розвитку транспортного потенціалу України, Шуляренко С. М. (2015)
Бесчастна М. В. - Державні нагороди як вища форма заохочення працівників сільського господарства (2015)
Варналій З. С. - Дерегулювання економіки як чинник зміцнення економічної безпеки України, Панасюк О. В. (2015)
Власова В. Л. - Концесія як інструмент оновлення портової інфратруктури (2015)
Величко О. В. - Використання виробничих функцій в дослідженнях ефективності використання ресурсного потенціалу сільсько-господарських підприємств (2015)
Веселова М. Ю. - Маркетингове дослідження взаємовідносин між комерційними банками і клієнтами (2015)
Галушко В. П. - Економічна оцінка та методичні підходи до оптимізації ціни землі в умовах ринкової економіки (2015)
Гераймович В. Л. - Удосконалення класифікаційних ознак інвестицій та взаємозв’язок між ними (2015)
Гладка І. В. - Сучасні тенденції та особливості розвитку туризму в Україні (2015)
Горна М. О. - Статистичне дослідження діяльності фондів соціального страхування як складової економічної безпеки України (2015)
Денисенко Л. С. - Варіативна оцінка ефективності функціонування ринку сої (2015)
Дутчак А. В. - Структурний взаємозв’язок економічних і соціальних процесів у механізмі функціонування ринкового розподілу доходів (2015)
Кудінова І. П. - Інформаційно-консультаційне забезпечення аграрного сектору України (2015)
Пічка А. М. - Модель розрахунку оптимальної структури позикових коштів на суднобудівному та судноремонтному підприємстві (2015)
Ракітіна Н. О. - Високі технології в бізнесі та специфіка функціонування високотехнологічних компаній в умовах посиленої конкуренції (2015)
Рогач С. М. - Інституціональні домінанти екологізації аграрного природокористування, Голян В. А. (2015)
Сталінська О. В. - Економічна складова ресурсозберігаючих технологій на металургійних підприємствах (2015)
Шумський А. В. - Менеджмент ефективних туристичних послуг з врахуванням технології проектування різних стадій життєвого циклу та розробки нового туристичного продукту (2015)
Язлюк Б. О. - Прийняття прикладного характеру управлінських рішень відносно вирівнювання територіальної асиметрії соціально-економічного розвитку якості життя населення (2015)
Якуба К. І. - Вартість людського капіталу та його вимір (2015)
Гедін М. С. - Аскольдове хрещення Русі в науковій спадщині М. О. Максимовича (2015)
Ступак Ф. Я. - Сторінка історії товариства червоного хреста (2015)
Фесенко В. В. - Літературно-публіцистична творчість представників польської меншини в УСРР у 1920 - 1930-х роках (2015)
Радзік Р. - Ставлення білорусів до Євромайдану в соціологічних дослідженнях 2014 року (2015)
Мішталь В. - Навіщо полякам потрібна соціальна активність? (2015)
Висоцький А. - Зіткнення культур – між конфліктом і діалогом культур (2015)
Єкатеринчук А. - Кілька спостережень про вплив Євромайдану та війни Росії проти України на ставлення українців до совєтського та національного наративів свого минулого (2015)
Золотухін О. О. - До питання насильницької асиміляції українців у минулому і сьогодні (2015)
Крячко В. І. - Експлікація контемпоральних досліджень концептoфеномену "щастя" в Україні, Штепа С. О. (2015)
Щерба Г. І. - Роль Володимира Кубійовича у розвитку освіти на Лемківщині в 40-х роках XIX століття (2015)
Хижняк Л. М. - Ідеологія організації як елемент її корпоративної культури (2015)
Булатевич М. М. - Напрями розробки питань легітимності та ефективності глобальної громадської думки представниками європейської критичної теорії (2015)
Марусяк Т. С. - Методи та форми впливу на громадську думку у сучасному українському суспільстві (2015)
Сальніков С. З. - Громадянська активність студентської молоді: особливості та фактори впливу (на прикладі дослідження у м. Мелітополі) (2015)
Клочек Л. В. - Справедливість у психолого-педагогічному вимірі (2015)
Бушуєва Т. В. - Задоволеність життям та особливості копінг-поведінки людей середнього віку (2015)
Цибуляк Н. Ю. - Моделювання розвитку спостережливості майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Бойко Л. М. - Психодіагностика уявлень про світ у дошкільників (2015)
Бобровська К. В. - Особливості образу світу підлітків з прийомних сімей (2015)
Яшанов С. М. - Концептуальні засади проектування системи інформатичної підготовки майбутніх учителів в умовах компетенційного підходу (2015)
Висідалко Н. Л. - Розумові дії студентів та їх типи при розвʼязанні задач (2015)
Андреєв Д. Я. - Вивчення іноземної мови засобами електронних освітніх середовищ (2015)
Касьянов В. А. - Эволюция активных изолированных систем с точки зрения принципа максимума субъективной энтропии, Гончаренко А. В. (2015)
Хижняк Л. М. - Еволюція соціальної відповідальності університету (2015)
Горбов В. В. - Освітній аудит як дієва складова управління та соціального контролю якості вищої освіти (2015)
Хижняк О. В. - Локальний соціальний контроль як колективна дія (на прикладі колективно-договірної практики) (2015)
Степико М. Т. - Проблеми ідентифікації громадян України в умовах іноземної агресії (2015)
Етенко М. П. - Основні форми нестандартної зайнятості та їх класифікація (2015)
Щілінська Г. В. - Комунікативні бар’єри у процесі міжкультурної взаємодії студентів та шляхи їх вирішення (2015)
Аббасова К. Я. - Проблемы организации совместного досуга детей и родителей, Бугадинова Р. А. (2015)
Мамедова Г. - Этнопсихологические особенности азербайджанской семьи (2015)
Кямалова А. Г. - Модернизация и семейные ценности (2015)
Байрамов И. М. - Антропогенные установки в психологических основах этнического сепаратизма в условиях модернизации (2015)
Насирова Н. Р. - Об экспериментально-психологическом исследовании национального самопознания у молодежи (2015)
Акбар Э. - Природа девиантного поведения (2015)
Кулиева Д. А. - Метасистемная оптимизация гендерных исследований социально-анормального поведения в психологии (2015)
Гасанова Г. А. - Использование восточной мудрости в практике работы психолога с агрессивными детьми (2015)
Мамедова А. Э. - Роль школьного психолога в формировании внутришкольного психологического климата (2015)
Кулиев Б. - Интерактивность на уроках физического воспитания в начальной школе (2015)
Джаббаров Р. В. - Экспериментально-психологическое исследование степени самоактуализации студентов разных специальностей (2015)
Зайченко Д. С. - Адаптація студентів-випускників до нових соціальних умов та майбутньої професійної діяльності (2015)
Гальцева Т. О. - Соціально-психологічне навчання у державній службі зайнятості (2015)
Акініна Н. Л. - Основні теоретичні та методичні засади створення підручників для вищої школи (2015)
Петько Л. В. - Професійно орієнтовані технології навчання як засіб формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету (2015)
Галаган І. М. - Реалізація педагогічної взаємодії у середовищі електронних навчально-методичних комплексів при вивченні фахових дисциплін (2015)
Братанич А. А. - Навчання інформатичних дисциплін майбутніх учителів технологій в умовах особистісно орієнтованого підходу (2015)
Дзус С. Б. - Інтеграція програмних засобів комп’ютерного імітаційного моделювання в систему інформатичної підготовки майбутніх учителів технологій (2015)
Авраменко А. А. - К вопросу о необходимости тестирования на НР-инфекцию больных гастропатией и о безопасности применения ингибиторов протонной помпы в гастроэнтерологической практике (2016)
Ананевич І. М. - Морфофункціональні особливості слизової оболонки піднебіння та щоки, слинних залоз, ясен в умовах гіпотиреозу, Барчук Р. Р., Репецька О. М., Попадинець О. Г., Саган О. В. (2016)
Багрій М. М. - Ішемічна кардіоміопатія: питання нозологіч­ної самостійності та діагностичні критерії, Якубенко Ю. П., Данилишин І. Є., Закалик М. С., Войтановський І. М. (2016)
Бахтиярова Л. Б. - Показатели функций почек на ранних стадиях диабетической нефропатии при сахарном диабете 2, Гасанова М. Г., Эминбейли Х. Р. (2016)
Бірюкова М. М. - Порівняльний аналіз властивостей ново­го вітчизняного мікрогібридного пломбувального матеріалу для відновного лікування / реставрації каріозних дефектів зубів (2016)
Бучко О. Ю. - Сучасні предиктори прогнозу виживання та методи їх корекції у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю в практиці лікаря (2016)
Волос Л. І. - Деменція судинного генезу: квалітативний аналіз ангіоархітектоніки кори головного мозку (2016)
Воянський Р. С. - Структурні особливості скронево-нижньощелепного суглоба та жувальних м’язів в умовах гіпотиреозу, Саган Н. Т., Попадинець О. Г., Карапутна І. В., Дубина Н. М. (2016)
Данилишин І. Є. - Хронічна серцева недостатність ішемічного генезу у патологоанатомічній практиці, Багрій М. М., Закалик М. С., Сливка В. І., Гурський Р. В. (2016)
Дубенко Д. Є. - Зміни дизайну піхви у фертильних жінок під час генітального герпесу, Кобилінський І. А., Ву Вей Вей, Щерба О. А., Ластовецька Л. Д. (2016)
Дубенко Д. Є. - Лікування доброякісних процесів матки у жінок репродуктивного віку, Ковальчук Х. В., Ластовецька Л. Д., Курочка В. В., Голопиха Л. І. (2016)
Карамзіна Л. А. - Психофізіологічні моделі відчуття і сприйняття мовних сигналів: в чому різниця відтворення (2016)
Карая О. В. - Формування остеопенічного синдрому у хворих на хронічний некалькулезний холецистит із супутньою гіпертонічною хворобою (2016)
Кіча Н. В. - Вплив на фактори серцево-судинного ризику у хворих на хронічний некалькульозний холецистит в амбулаторних умовах, Данилюк С. В. (2016)
Макаренко А. Н. - Динамика биоэлектрической активности мозга и концентрации нейромедиаторов при терапии экспериментальной хронической язвы желудка у крыс, Федулова Л. В., Петров Ф. И., Арашанова Э. Б. (2016)
Неспрядько В. П. - Оцінка змін геометричних параметрів силіконових зубних відбитків внаслідок впливу хімічного та мікрохвильового методів дезінфекції за допомогою 3D технологій, Шевчук В. О. (2016)
Петріщак А. А. - Можливості використання анкети CARAT для скринінгу алергічного риніту та бронхіальної астми, Петріщак В. В., Колесник П. О. (2016)
Степаненко О. Ю. - Особливості індивідуальної анатомічної мінливості видимої поверхні мозочка людини, Мар’єнко Н. І. (2016)
Ступницький М. А. - Порівняння прогностичної цінності об’єктивних шкал оцінки тяжкості політравми для тяжкої поєднаної торакальної травми (2016)
Токаренко О. І. - Особливості змін ліпідного обміну у пацієнтів з синдромом обструктивного апное сну, Андреєва Я. О. (2016)
Філіпюк А. Л. - Структурно-функціональний стан серця у хворих на хронічну ІХС з надвагою та ожирінням: предиктори виживання (2016)
Шаркань М. П. - Державна медична політика підвищення рівня якості медичної допомоги в Україні, Шаркань Я. П., Чемирисов В. В. (2016)
Шешукова О. В. - Особливості поширення стоматологічної захворюваності у дітей із патологією органів шлунково-кишкового тракту, Падалка А. І., Труфанова В. П., Поліщук Т. В., Мосіенко А. С. (2016)
Шкапо В. Л. - Оцінка якості життя у хворих високого кардіоваскулярного ризику з коморбідною патологією, Несен А. О., Чирва О. В., Висоцька О. В., Печерська Г. І. (2016)
Антонець Н. В. - Вартість питання вивчення дрібних ссавців в наукових цілях у Дніпровсько-Орільському заповіднику (2016)
Безугла В. В. - Відмінності структурних перебудов міокарда за гострих та тривалих фізичних навантажень в експерименті, Розова К. В., Вінничук Ю. Д. (2016)
Гасюк О. М. - Інтерлейкіновий профіль дітей в умовах слухової сенсорної депривації, Бесчасний С. П. (2016)
Головченко І. В. - Взаємозв’язки між показниками системної гемодинаміки у дітей 8-12 років з порушенням рухової активності центрального походження, Гайдай М. І. (2016)
Дунаєвська О. Ф. - Макроскопічні особливості селезінки хребетних тварин (огляд літератури), Васильченко В. С. (2016)
Ена М. С. - Влияние производного пиролана на слизистую оболочку толстой кишки крыс в сравнении с 5-фторурацилом, Дзюбенко Н. В., Рыбальченко В. К. (2016)
Завьялов В. П. - Полиадгезины: противоиммунное оружие патогенных бактерий (2016)
Загоруйко Н. В. - Оцінка репродуктивного здоров’я серед різних вікових груп населення Черкаської області, Ящук Л. Б. (2016)
Колосова І. І. - Визначення ембріотоксичності ацетату свинцю у комбінації з цитратами металів на різних строках вагітності щурів, Майор В. В., Бельська Ю. О., Гарець В. І., Шаторна В. Ф. (2016)
Корженевська О. Р. - Електрокардіограічні зміни у працівників залізничного транспорту, Севериновська О. В. (2016)
Кучеренко В. П. - Вплив метилкарбітолу і 2-метоксиетанолу на естетичні показники води, санітарний стан водойм і віддалені наслідки дії на теплокровних тварин, Щербань М. Г., Жуков В. І., Безродна А. І. (2016)
Лановенко О. Г. - Регіональні аспекти поширеності та структури спадково зумовленої вродженої патології, Дорошенко В. В. (2016)
Ломако В. В. - Активность α-2-макроглобулина при патологии (депрессия, алкоголизм, гипотония), Самохина Л. М., Сомова Е. В. (2016)
Popova L. D. - Interrelation between Extraversion Level, Neuroticism and Aggressiveness, Vasylyeva I. M., Nakonechna O. A. (2016)
Федота А. М. - Полиморфизм гена FLG у больных ихтиозом простым, Рощенюк Л. В., Воронцов В. М., Солодянкин А. С., Садовниченко Ю. А., Гонтарь Ю. В. (2016)
Шаторна В. Ф. - Методичні підходи до визначення ембріотоксичності та тератогенності важких металів в морфологічних експериментах, Гарець В. І., Островська С. С., Кононова І. І., Краснов О. (2016)
Шкуропат А. В. - Нормована спектральна потужність еег головного мозку приглухуватих підлітків під час ортостатичної проби (2016)
Янко Р. В. - Порівняння стану паренхіми печінки щурів різних ліній після введення мелатоніну, Чака О. Г., Плотнікова Л. М. (2016)
Бріскін Ю. А. - Вербальні та наочні методи в теоретичній підготовці спортсменів, Пітин М. П. (2016)
Бугаєвський К. А. - Особливості морфологічних та антропо­метричних показників студенток спеціальної медичної групи з низьким ростом (2016)
Высочина Н. Л. - Психолого-акмеологические направления формирования психологической готовности спортсменов в современном олимпийском спорте (2016)
Вьюнков М. Ю. - Методика развития точности ударов по воротам у юных футболистов учебно-тренировочной группы, Собянин Ф. И., Руцкой И. А. (2016)
Гунина Л. М. - Системные принципы применения разрешенных фармакологических средств восстановления и стимуляции физической работоспособности (2016)
Larisa G. - Mechanisms of Antioxidant’s Action on the Physical Performance of Athletes, Milashyus K. (2016)
Казімірко Н. К. - Вплив фізичних навантажень на імунний, метаболічний та мікробіологічний статус спортсменів та корекція порушень, які розвиваються, Шанько В. М., Мовчан Т. Л., Ступницька Н. С. (2016)
Коробейніков Г. В. - Прояв нейродинамічних функцій та вегетативної регуляції ритму серця у передстартових реакціях спортсменів високого класу, Коробейнікова Л. Г., Міщенко В. С., Ричок Т. М. (2016)
Кручинский Н. Г. - Сочетанное влияние вибрационных нагрузок и цеолит-содержащей диетической добавки на специальную работоспособность и параметры гомеостаза квалифицированных гребцов, Гунина Л. М., Чикина І. В. (2016)
Пустолякова Л. М. - Пошук ефективних форм і методів підвищення рівня фізичної підготовленості та позитивного ставлення студентів до занять з фізичного виховання у вищих медичних навчальних закладах, Дяченко А. П., Зіва В. П. (2016)
Радченко Ю. А. - Структура та зміст змагальної діяльності з рукопашного бою, Радченко А. А., Міненко О. В. (2016)
Скиба О. О. - Оцінка психічної надійності спортсменів залежно від рівня їх фізичної працездатності, Хіра К. А. (2016)
Славітяк О. С. Твеліна А. О. - Особливості структури програм тренувальних занять юних бодибілдерів на етапі початкової підготовки, Чабан І. О, Кулаков К. С. (2016)
Станкевич Л. - Індивідуальні адаптаційні реакції організму спортсменів на комплекс контрольно-тестувальних навантажень, Земцова І., Антонівна Г. (2016)
Хмельницька Ю. К. - Індивідуально-типологічні властивості функціональної напруженості лижниць високої кваліфікації при проходженні підйомів різної складності, Єфанова В. В. (2016)
Чернозуб А. А. - Вплив різних за обсягом режимів навантажень на організм людини в умовах силового фітнесу, Міненко О. В., Тітова А. В., Димова А. М., Димов К. В. (2016)
Chernozub A. - Determination Secure Loads in A Power Fitness, Minenko A., Titova А., Dymov К. (2016)
Содержание (2016)
Boshernitsan V. I. - Synthesis of cadmium sulfide nanoparticles embedded in polymer matrixes and fabrication of electronic devices based on them (2016)
Великонская Н. М. - Аналитическое применение салицилфлуорона для определения скандия(III) в присутствии поверхностно-активных веществ, Величко В. В., Ломинога Е. А. (2016)
Гиренко Д. В. - Определение микроколичеств хлоратов в растворах гипохлорита натрия, Вашкевич Е. Ю., Николенко Н. В. (2016)
Голиченко А. А. - Антирадикальная активность цис-тетрахлороди-μ-карбоксилатов дирения(III), Третяк С. Ю., Штеменко А. В. (2016)
Донченко М. И. - Механизм пассивации углеродистой стали оксометаллатами и галогенатами в водных растворах, Фроленкова С. В., Мотронюк Т. И. (2016)
Kolomieitsev D. O. - The direction of heterocyclization of 4-hydrazino-5,6,7,8-tetrahydro(1)- benzotieno(2,3-d)pyrimidine in reaction with dicarboxylic acid anhydride, Varenichenko S. A., Astakhina V. O., Markov V. I., Kovalenko S. I., Kharchenko O. V. (2016)
Перлова О. В. - Cорбция катионов UO22+ на полимерном ионите, модифицированном гидрофосфатом циркония, Дзязько Ю. С., Перлова Н. А., Сазонова В. Ф., Пальчик А. В. (2016)
Смотраев Р. В. - Кинетика процесса абсорбции оксида серы(IV) растворами солей железа(II) и железа(III), Манидина Е. А. (2016)
Денисюк Р. О. - Взаємодія монокристалів твердих розчинів ZnxCd1–xTe та Cd0,2Hg0,8Te з травильними композиціями І2–НІ, Томашик В. М., Гвоздієвський Є. Є. (2016)
Зублев Д. Г. - Исследование эффективности рециркуляции продуктов горения в коксовых печах. Отопительные каналы в середине простенка, Барский В. Д. (2016)
Калініченко О. О. - Оксидні каталізатори на металевих носіях для випалювання дизельної сажі, Гуревіна Н. Л., Міснянкін Д. О., Сніжко Л. О. (2016)
Касьяненко І. М. - Вплив об’ємної концентрації пігменту на паро- та водопроникність покриттів на основі воднодисперсійних лакофарбових матеріалів, Крамаренко В. Ю. (2016)
Кольцова Я. І. - Кольорові покриття для будівельної кераміки з використанням відходів металургійних виробництв (2016)
Омельчук А. О. - Пам’яті академіка Сергія Васильовича Волкова (1935–2016), Півоваров О. А., Кравченко О. В., Данилов Ф. Й., Штеменко О. В. (2016)
Білий О. - Круглий стіл "Філософської думки", Гардашук Т., Головаха Є., Єременко О., Єрмоленко А., Климчук В., Кобец Р., Козловський В., Куценко О., Лобода Ю. (2015)
Бистрицький Є. - Проект війни: від ідентичності до насильства (2015)
Панич О. - Філософ і війна (2015)
Кобець Р. - Виднокола "декадентського нігілізму". Пізній Ніцше і криза європейської культури (2015)
Зимовець Р. - Дві концепції суспільного договору і специфіка правової моралі (2015)
Мельниченко А. - Великі війни, великі трансформації: історична соціологія XX століття, 1914–2014, Кутуєв П., Якубін О., Багінський А. (2015)
Кутуєв П. - Модерн як продукт революцій (2015)
Филипович Л. - Майдан і Церква, Горкуша О. (2015)
Abstracts (2015)
Шевцов С. В. - Феномен пространства и времени в творчестве И. Бродского: антропный срез (2015)
Осетрова О. О. - Обдарованість як філосовська проблема: сутність, перспективи розв'язання в університеті (2015)
Данканіч Р. І. - М. Гайдеггер про співведнесення понять "життя" і "воля" до влади (2015)
Окороков В. Б. - Бытие и странные этические петли существования человека в концепции Э. Левинаса (2015)
Вершина В. А. - Социальная философия Семена Франка: этика служения (2015)
Макогонова В. В. - Мурад Вилфрид Хофманн: смысложизненная рефлексия как основа мусульманского выбора европейца (2015)
Кулик А. В. - Термин "хаос" в историко-философском исследовании (2015)
Боревой М. Б. - Рефлексия понятия "экзистенция" в философии С. Кьеркегора (2015)
Павлова Т. - Соціально-філософський зміст обов'язку у філософії Гегеля (2015)
Пронякин В. И. - Репрудокционизм когнитивных установок и универсалистский идеал постнеклассической науки (2015)
Шаталович О. М. - Експлікація платонівського розуміння сім'ї (2015)
Шаталович И. В. - Проблема детерминизма в современном научном дискурсе: PRO ET CONTRA (2015)
Березинський В. П. - Політична інституціоналізація в самоорганізаційних процесах громади як важливий диспатичний чинник (2015)
Манько В. І. - Неурядові організації як інструменти "розумної сили" (2015)
Кремена В. І. - Партійна система України та традиційні типології політичних партій (2015)
Содержание (2016)
Боброва Л. С. - Низькотемпературні евтектичні суміші, що містять іони хрому(III). Вплив вмісту води на фізико-хімічні властивості електролітів та електроосадження хрому, Проценко В. С., Данилов Ф. Й. (2016)
Матвеев В. В. - Потенциодинамические характеристики хинонов при отсутствии и наличии кристаллов (2016)
Овчаренко А. А. - Комплексные соединения дирения(ІІІ) с цистином, Голиченко А. А., Штеменко А. В. (2016)
Сліпкань А. В. - Шаруваті наночастки цирконій гідрофосфату як форма упаковки для trans-Re2(RCOO)2Cl4, Китова Д. Є., Штеменко О. В. (2016)
Смирнова О. В. - Регулирование антиоксидантных свойств гуминовых кислот путем их химической модификации, Ефимова И. В. (2016)
Шайдеров Д. А. - Використання електроліту на основі низькотемпературної евтектичної суміші для електроосадження твердих нікелевих покриттів, Кітик А. А., Проценко В. С., Данилов Ф. Й., Кумар У. Прамод, Кеннаді К. Джозеф (2016)
Швед Е. Н. - Кинетические аспекты реакции гомополимеризации эпоксидной смолы ЭД-20 под действием комплексов аминов с трифторидом бора, Синельникова М. А., Беспалько Ю. Н. (2016)
Шмычкова О. Б. - Влияние ионов Ni2+ на электроосаждение PbO2, Лукьяненко Т. В., Величенко А. Б. (2016)
Будзінська В. Л. - Особливості структурування органосилікатних композитів у присутності аміновмісних кремнієорганічних компатибілізаторів, Слісенко О. В., Бей І. М. (2016)
Данченко Ю. М. - Вплив кислотно-основних властивостей поверхні полімінеральних наповнювачів на структуру та характеристики епоксикомпозитів, Попов Ю. В., Барабаш О. С. (2016)
Кабат О. С. - Термостойкие композиты на основе фенилона С2 с высоким уровнем технологичности при переработке в изделия, Сытар В. И. (2016)
Николенко Н. В. - Комплексная переработка отработанного железо-молибденового катализатора, Самчилеев И. С., Захаров Р. И., Коваленко В. Л. (2016)
Опарин С. А. - Критерии оценки и методика расчета технико-экономических показателей плазменной газификации углеродсодержащих сред, Холявченко Л. Т., Давыдов С. Л. (2016)
Орешкин Д. А. - Снижение водопоглощения стеклокомпозитных материалов поверхностной обработкой органосилоксанами, Колесник Ю. Р., Черваков О. В. (2016)
Саввова О. В. - Дослідження кристалізаційної здатності літійалюмосилікатних стекол в умовах термічного оброблення, Бабіч О. В., Гривцова А. О. (2016)
Якого кольору XXІ століття? (2015)
Попович М. - До витоків "Червоного століття": погляд крізь оптику сьогодення (2015)
Пролеєв С. - Сучасний геополітичний пасьянс (2015)
Єрмоленко А. - Тоталітаризм: суперечності модернізації і деструкція морально-політичного універсалізму (2015)
Скуратівський В. - Уроки XX століття (2015)
Козловський В. - Чи рухає ресентимент історію? (2015)
Білий О. - Ідентичність і національна держава (2015)
Майборода О. - Майбутнє національної державності: оптимізм переважає (2015)
Шаповал Ю. - Друга світова війна: український контекст (2015)
Грабовський С. - Українці у Другій світовій війні: про бездержавну суб’єктність української нації (2015)
Мандрищук Л. - Поняття Dasein у філософії Карла Ясперса (2015)
Дениско П. - Розпізнання мети та джерела метафори у візуальних творах мистецтва (2015)
Довгополова О. - Чверть сторіччя розвитку філософії у пострадянських державах (2015)
Киричок О. - 8 Давньоруські історико-філософські читання пам’яті Вілена Сергійовича Горського (2015)
Abstracts (2015)
Вимоги до авторів (2015)
Клячин А. К. - Потенційні акценти у тематиці місцевих виборів у Дніпропетровську (2015 рік) (2015)
Третяк О. А. - Публічна сфера політики та демократичний політичний процес: параметри концептуальної демаркації (2015)
Микитчук Н. М. - Взаємовплив українсько-казахстанських та російсько-казахстанських відносин в умовах трансформації міжнародної системи (2015)
Щедрова Г. П. - Виборча система як чинник ефективності ротації еліт і демократичних зрушень в Україні (2015)
Мацышина И. В. - Тероризм, экстремизм, ксенофобия (2015)
Белгасем М. - Чинники впливу на формування потенціалу протестної активності громадян України (2015)
Барановський Ф. В. - Проблема національного суверенітету та європейська інтеграція: у пошуках балансу (2015)
Лисак В. Ф. - Відносини з Грецькою республікою в контексті середземноморського напрямку зовнішньої політики України (2015)
Матлай Л. С. - Мексика у міжнародній інтеграції: політико-економічний аспект (2015)
Осельська О. С. - Можливості застосування політичного аналізу при дослідженні міждержавної інтеграції (2015)
Пилипенко О. В. - Громадські рухи: особливості формування та функціонування у сучасному світі (2015)
Полянська В. Ю. - Репрезентація монархії і республіки естетичними засобами (2015)
Риженкова Л. І. - Партії як чинник політичного структурування громадськості (2015)
Кондратенко О. Ю. - Геополітика: сутність феномену та його еволюція (2015)
Тимченко М. М. - Процеси внутрішньої та зовнішньої політичної комунікації в сучасних партіях: основні концептуальні позиції (2015)
Jabea Eluke E. - US-Cameroon cooperation in the fight against Boko Haram (2015)
Кравець А. Ю. - Підходи до вивчення біополітики у зарубіжній та вітчизняній науковій літературі (2015)
Славіна О. В. - Технологічні обмеження в управлінні процесами політичних трансформацій: символічний аспект (2015)
Угрин Л. Я. - Ідентичність і консолідація транзитних суспільств (2015)
Стряпко І. - Представництво угорської національної меншини у виборних органах України (2015)
Буравченко Р. В. - Політика влади Російської імперії від початку XIX ст. до 1895 р. стосовно цукрової галузі: закономірності та наслідки (2015)
Бірюков Д. С. - Політизація загроз в сфері цивільного захисту: сучасний досвід України, Лещенко О. Я. (2015)
Яшна Н. О. - Розвиток арктичного регіону в умовах сучасних геополітичних трансформацій (2015)
Мінєнкова Н. Є. - Особливості люстрації в Польщі та ставлення до цієї ідеї та практики у польському суспільстві (2015)
Леськів М. - Філософсько-теологічне осмислення "людини політичної" в епоху Середньовіччя (2015)
Береговий А. І. - Основні геополітичні гравці арктичного регіону та національні інтереси Канади в Арктиці (2015)
Бесчасна І. В. - Газова коаліція арабських країн у діяльності форуму країн-експортерів газу (2015)
Бучин М. А. - Особливості впливу російсько-українського конфлікту на трансформацію сучасної міжнародної системи, Забавська Х. Ю. (2015)
Вдовиченко Є. В. - Особливості автономізації вищих навчальних закладів України (2015)
Лаврук Т. П. - Геополітика як детермінанта масової культури (2015)
Кужман О. М. - Аналітичний потенціал концепції "множинних потоків" Джона Кінґдона у дослідженні регіонального політичного порядку денного (2015)
Магда Є. В. - Міжнародний імідж України в контексті гібридної війни (2015)
Седляр Ю. О. - Ефективність зовнішньої політики у міжнародно-політичних дослідженнях (2015)
Кремена В. И. - Концепция картельных политических партий и партийная система Украины (2015)
Кремень В. - Трансформаційний потенціал класичної моделі університету (2016)
Lewowicki T. - O modelu szkolnictwa wyższego – uniwersytecka tradycja, przemiany, problemy i sugestie rozwiązań (2016)
Іваній О. - Історичні засади відродження та популяризації римського права середньовічними університетами (2016)
Дерека Т. - Тенденції розвитку фізкультурної освіти в Україні на початку ХХІ століття (2016)
Сліпчук В. - Мережа фармацевтичних закладів освіти в Україні у 90-х рр. ХХ століття (2016)
Огнев’юк В. - Освіта та конкурентоспроможність суспільства (2016)
Мосьпан Н. - Механізми регулювання взаємодії вищої освіти з ринком праці в Європейському Союзі (2016)
Линьов К. - Управління закладом середньої освіти на основі парадигми лідерства (2016)
Чернуха Н. - Оцінка сформованості професійно значущих якостей студентів-випускників спеціальності "Управління персоналом та економіка праці", Головач Н. (2016)
Szafrańska-Gajdzica A. - Uwarunkowania uprawiania polityki oświatowej w środowiskach zróżnicowanych kulturowo (2016)
Батечко Н. - Формування державної освітньої політики: синергетичний аспект (2016)
Грищук Ю. - Адаптація польського законодавства про вищу освіту до вимог Європейського Союзу (2016)
Сисоєва С. - Наукові ступені Ph.D. та Ed.D. в галузі освіти у США: дискусійні аспекти (2016)
Вдовиченко Є. - Інтеграція у світовий науковий простір (на прикладі реформ у Китайській Народній Республіці) (2016)
Іваницька О. - Розвиток освітнього середовища закладів середньої освіти в умовах інтеграції в європейський простір освіти, Панченко А., Редько С. (2016)
Korczak L. - Środowisko szkolne jako problem agresji i przemocy (2016)
Zieba B. - Kryzys w rodzinie czynnikiem wywołującym problemy wychowawcze z dziećmi (2016)
Bartosiak Ł. - Ojciec w procesie opieki nad dzieckiem w rodzinach wiejskich: dzień powszedni z dzieckiem (2016)
Karpińska A. - Tożsamość kobiety z atypową cielesnością (2016)
Kwolek K. - Wychowanie do odbioru kultury masowej (2016)
Чжеюань Вей - Обґрунтування технології міжкультурного виховання студентів у позааудиторій роботі засобами музики (2016)
Grabowska B. - Poczucie tożsamości polaków na emigracji (2016)
Дічек Н. - Шляхи утвердження в Україні особистісно орієнтованої парадигми шкільної освіти: психолого-педагогічний аспект (2016)
Мартинчук О. - Інклюзивна педагогіка в контексті розвитку cучасного наукового знання про освіту (2016)
Олексюк О. - Антропологічний поворот в мистецькій педагогіці – "золотий" перетин століть (2016)
Minczanowska A. - Znaczenie praktyk pedagogicznych w kształtowaniu warsztatu zawodowego przyszłychnauczycieli – doniesienie z badań, Hruzd-Matuszczyk A. (2016)
Лозова О. - Освітні інновації у підготовці практичного психолога на компетентнісній основі (2016)
Лисенко О. - Система компетентностей лікаря: післядипломний етап становлення (2016)
Кульбашна Я. - Педагогічне оцінювання у підготовці компетентного лікаря в Україні: проблеми застосування і перспективи вирішення, Астапенко О. (2016)
Содержание (2016)
Професор Дорошенко Світлана Іванівна (2016)
Shaughnessy T. G. - Современные методы ортодонтического лечения с использованием вспомогательной светотерапии (2016)
Lau C. K. - Ортодонтический апрайтинг ретинированных вторых моляров на нижней челюсти, Whang C. Z. Y., Bister D. (2016)
Mahony D. - Раннее лечение патологии класса III, Jefferson Y. (2016)
Markic G. - Оценка длинны ветви нижней челюсти и мыщелкового отростка: сравнение измерений оптг, клкт, кт, мрт и трг, Muller L., Patcas R., Roos M., Lochbuhler N., Peltomaki T., Karlo C. A., Ullrich O., Kellenberger C. J. (2016)
Стороженко К. В. - Влияние внешних факторов на формирование прогенических форм прикуса (2016)
Неспрядько В. П. - Анализ динамики изменения показателей метода оценки функциональной окклюзии t-scan у пациентов с окклюзионными нарушениями, которые возникли или были спровоцированы в результате некорректных стоматологических вмешательств, Скрипник И. Л., Терещук Е. Г., Тихонов Д. А., Клитинский Ю. В. (2016)
Ирха С. В. - Причины развития посттравматических осложнений зубов у детей и подростков, и возможность их комплексного лечения, Черепинский А. А. (2016)
Кульгинский Е. А. - Этапы изготовления и конструктивные особенности аппарата мю 1 (биоблок 1 "bioblock 1", Яковчук В. П., Трофилова О. А. (2016)
Сокур Л. И. - Круглый стол (2016)
Иванова Е. В. - Первый конгресс европейского общества элайнеров — большой успех (2016)
План ортодонтических мероприятий на I-II кв. 2016 г. (2016)
Кульгинский Е. А. - Научно-практическая конференция с международным участием "Украинская ортодонтическая школа: вчера, сегодня, завтра" (2016)
Нагрий О. Н. - Ортодонтические пружины (2016)
Голуб’як Н. - Громадянська активність та громадянськість: політична складова (2015)
Доцяк І. - Соціально-економічні чинники політичної поведінки в умовах українських суспільних трансформацій (2015)
Жекало Г. - Активізація громадянського суспільства після Євромайдану: стан і тенденції змін (2015)
Костишин В. - Псевдореферендум про статус Криму: рівень легітимності, Матвієнків С. (2015)
Максимець Б. - Національно-демократичні партії в політичній системі України (2015)
Марчук В. - Політико-культурні чинники інституціоналізації громадянського суспільства в Україні, Матійчик А. (2015)
Шотурма Н. - Доступ до публічної інформації як засіб громадського контролю органів місцевого самоврядування (2015)
Костюк В. - Михайло Павлик і українське питання (2015)
Міщук А. - Державний вимір національної ідентичності в поглядах Кардинала Любомира Гузара, Міщук М. (2015)
Владика Л. - Федералізм у контексті викликів Української державності (2015)
Вархов Г. - Особливості проведення виборів до європейського парламенту 2014 року (2015)
Пендзей І. - Процес інтеграції країн Східної Європи у Європейський Союз: історичні передумови, етапи, результати (2015)
Будзович Ю. - ГУАМ в контексті забезпечення безпеки та співробітництва Чорноморського регіону (2015)
Марченко А. - Політика Східного партнерства: виклики та перспективи для України (2015)
Турчин Н. - Напрями реформування ООН: Рада безпеки (2015)
Федорів У. - Американські концепції парламентаризму (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського