Бондаренко И. Н. - Особенности побочных эффектов различных режимов химиотерапии рака молочной железы, Прохач А. В. (2016)
Писаревська К. О. - Клінічний стан та функціональні показники серця пацієнтів з персистуючою фібриляцією передсердь у віддалений термін після електричної кардіоверсії (2016)
Шороп Є. В. - Критерії прогнозування перебігу хронічної мієлоїдної лейкемії за змінами розмірів тромбоцитів, Тимченко А. С. (2016)
Кутовий О. Б. - Оптимізація алгоритму діагностики та лікування закритих ушкоджень грудної клітки у хворих з поєднаною торакальною та черепно-мозковою травмою, Пімахов В. В. (2016)
Фесенко В. І. - Вплив комплексного лікування на ліпідний спектр крові та клінічний перебіг ішемічної хвороби серця у працівників гірничорудного виробництва, Потабашній В. А. (2016)
Чередниченко Ю. В. - Опыт эндоваскулярного лечения окклюзионно-стенотических поражений магистральных артерий головы (2016)
Лоскутова Т. О. - Розвиток ускладнень гестації у вагітних з прееклампсією, асоційованою з тромбофілією (2016)
Філіппова О. Ю. - Клінічна характеристика хворих на стеатоз печінки та неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з ожирінням і патологією біліарного тракту залежно від індексу маси тіла (2016)
Чернышева О. Е. - Ремоделирование дыхательных путей у детей с бронхиальной астмой, протекающей на фоне внутриклеточных инфекций, Абатуров А. Е. (2016)
Кондратьєв В. О. - Гендерні відмінності серцевої діяльності у дітей з бронхіальною астмою, Різник А. В. (2016)
Дюдюн А. Д. - Мікробіологічний пейзаж слизових оболонок урогенітальних органів у жінок, Поліон Н. М. (2016)
Дрогомирецька М. С. - Морфологічні та морфометричні дослідження тканин зубо-щелепного апарату у дітей з порушеним перебігом антенатального періоду, Ахмад Салех Халяф Салама (2016)
Ковач І. В. - Загальна характеристика стоматологічної захворюваності у дітей на тлі ортодонтичного лікування, Лавренюк Я. В. (2016)
Сердюк А. М. - Репродуктивне здоров’я чоловіків промислових територій: фактори ризику, донозологічна діагностика, профілактика, Білецька Е. М., Стусь В. П., Онул Н. М. (2016)
Білоус С. В. - Порівняльна оцінка стійкості фунгіцидів класів триазолпіримідинів, триазолів, піримідинів і морфолінів у ґрунті та прогнозування забруднення ними грунтових вод, Омельчук С. Т., Вавріневич О. П., Антоненко А. М. (2016)
Бердник О. В. - Просторово-часова характеристика захворюваності як інструментарій управління процесами формування громадського здоров’я, Рудницька О. П., Добрянська О. В. (2016)
Петросян А. А. - Аналіз міжнародних законодавчих документів, які регулюють якість атмосферного повітря, Черненко Л. М. (2016)
Дужий І. Д. - Прогноз смертності від виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки для різних статево-вікових груп населення України, Мунтян С. О., Дубницький В. Ю., Харченко С. В., Сміянов В. А. (2016)
Спирина И. Д. - Органический галлюциноз при макроаденоме гипофиза (клинический случай), Леонов С. Ф., Шустерман Т. И., Варшавский Я. С., Михалёва В. А. (2016)
Карпенко С. І. - Рідкісний клінічний випадок: солідна псевдопапілярна пухлина підшлункової залози, Шпонька І. С., Завізіон В. Ф., Завізіон Є. М., Скорик В. Р., Снісарь А. В. (2016)
Пам`яті професора К. В. Попової (до 90-річчя від дня народження) (2016)
Пампура М. В. - Політична трансформація як сучасний різновид процесу розвитку політичної системи (2015)
Прошутя І. Д. - Деякі питання кадрового забезпечення діяльності місцевих загальних судів в Україні (2015)
Данко В. Й. - Особливості правової природи актів конституційного суду України: окремі аспекти аналізу (2015)
Погібко О. І. - Воєнна доктрина України – нормативно-правове підґрунтя законодавчого забезпечення оборони держави (2015)
Бурлака О. С. - Щодо міжнародно-правових стандартів соціального захисту сім’ї, дитинства, материнства й батьківства (2015)
Великорода О. М. - Правовий режим об’єктів народної творчості, Вовк А. А. (2015)
Макаренко О. В. - Представництво особи, якій надається допомога в порядку статті 78 Цивільного кодексу України, у судових провадженнях (2015)
Москаленко О. О. - Поведінкові можливості суб’єкта авторського права, що реалізуються поза правовідношенням у зв’язку з вільним ліцензуванням в авторському праві (2015)
Пилипенко С. А. - Договірні зобов’язання в цивільному праві України, Англії та США (порівняльно-правовий аспект) (2015)
Прут Ю. А. - Характеристика цивільного процесуального статусу секретаря судового засідання при здійсненні цивільного судочинства (2015)
Семиполець В. В. - Правові наслідки набрання законної сили рішеннями суду в справах про позбавлення батьківських прав (2015)
Сокуренко О. А. - Щодо проблем визначення змісту особистих немайнових прав (2015)
Спектор О. М. - Тварина як особливий об’єкт речових прав (2015)
Стрілько В. Ю. - Джерела нотаріального процесу з іноземним елементом: види та співвідношення (2015)
Філіпська Н. О. - Проблеми реалізації прав дітей з обмеженими можливостями в Україні (2015)
Хобор Р. Б. - Шлюбний договір як регулятор майнових відносин подружжя за законодавством Франції (2015)
Чанишева А. Р. - Зобов’язання гарантії (2015)
Чуйко Л. А. - Ґенеза категорії "майнові права на землю" як об’єкта господарського обороту (2015)
Гнатенко К. В. - Поняття самостійної зайнятості осіб (2015)
Жигалкін І. П. - Принципи права: теоретичний нарис на прикладі трудового права (2015)
Могілевський Л. В. - Формування системи трудового права України після розпаду Російської імперії (2015)
Погребняк О. Ю. - Принцип свободи об’єднання в актах міжнародної організації праці та його реалізація в законодавстві України (2015)
Подорожній Є. Ю. - Особливості процедури притягнення працівників до юридичної відповідальності в трудовому праві (2015)
Попов О. Г. - Щодо визначення сутності соціальної допомоги як форми соціального забезпечення осіб, які працюють на умовах запозиченої праці (2015)
Француз А. А. - Поняття і види нормативно-правових актів з охорони праці (2015)
Батраченко О. В. - Значення й функції державного управління сферою забезпечення публічної безпеки та порядку (2015)
Боровков Р. О. - Поняття адміністративно-правової охорони права власності на мобільні телефони (2015)
Брулевич В. В. - Підвищення ефективності державного контролю за безпечністю і якістю харчових продуктів (2015)
Вегера Ю. В. - Сутність, завдання і принципи адміністративного провадження у справах про порушення правил дорожнього руху в Україні (2015)
Глуховеря В. А. - Концептуальні питання щодо реформування системи органів внутрішніх справ (2015)
Гошовський В. С. - Проблеми відводу (самовідводу) суддів адміністративному судочинстві України: перспективи розвитку (2015)
Єдаменко І. В. - Адміністративно-правова компетенція зборів суддів як організаційної форми суддівського самоврядування (2015)
Золотоноша О. В. - Особливості публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні (2015)
Іванюк В. І. - Дискреційні повноваження судді як одна з детермінант корупції судової гілки влади (2015)
Карабін Т. О. - Проблеми визначення суб’єктного складу публічної адміністрації (2015)
Кобзар О. Ф. - Використання досвіду поліцейської діяльності провідних країн світу в діяльності правоохоронних органів України (2015)
Колюшева О. С. - Місце й роль англомовної адміністративно-правової термінології в сучасному адміністративному праві України (2015)
Коробцова Д. В. - Класифікація принципів бюджетного права України (2015)
Коротич І. І. - Основні напрями підвищення ефективності діяльності національного антикорупційного бюро України (2015)
Кхасраві О. З. - Співвідношення понять "внутрішньо переміщена особа" й "переселенець" (2015)
Литвин І. І. - Правові засади діяльності контролюючих суб’єктів у сфері надання освітніх послуг (2015)
Маковська О. В. - Поняття і класифікація адміністративних режимів у теорії адміністративного права (2015)
Петрова А. О. - Правове регулювання забезпечення роботи з кадрами в органах прокуратури України (2015)
Пирожкова Ю. В. - Система функцій адміністративного права України: сучасна архітектоніка та властивості (2015)
Прокопенко О. Ю. - Роль і місце регіональних органів внутрішніх справ у забезпеченні використання громадянами України політичних прав і свобод (2015)
Саунін Р. Д. - Адміністративно-правові аспекти застосування зброї військовослужбовцями національної гвардії України (2015)
Сливка О. О. - Поняття, сутність та елементи адміністративно-правового механізму забезпечення прав і свобод осіб у митному контролі (2015)
Терницький С. М. - Окремі питання застосування чинного законодавства у сфері запобігання і протидії корупції (2015)
Трофімцов В. А. - Поняття інформації у світлі інформаційно-аналітичного забезпечення протидії тероризму (2015)
Фелик В. І. - Профілактика правопорушень як особливий напрям діяльності національної поліції України (2015)
Хохлова І. В. - Деякі питання реформування державної служби в Україні, Болдіжар С. О. (2015)
Христинченко Н. П. - Система адміністративно-правових актів, якими регулюється наукова діяльність в Україні (2015)
Царікова О. В. - Нормативно-правові аспекти взаємодії національного банку України та фонду гарантування вкладів фізичних осіб у вітчизняній системі гарантування вкладів (2015)
Цекалова Н. І. - Міграційна політика як одна із форм здійснення державного регулювання в міграційній сфері (2015)
Чорна А. М. - Напрями удосконалення взаємодії органів державної фіскальної служби з іншими державними органами та громадськістю з питань забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності у сфері оподаткування (2015)
Щербина І. В. - Деякі аспекти вдосконалення прокурорського нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю в Україні (2015)
Галабурда Н. А. - Теоретичні основи імплементації норм міжнародного права в кримінальне законодавство України (2015)
Дерев’янко О. В. - Еволюція кримінально-правового регулювання використання малолітньої дитини для зайняття жебрацтвом (2015)
Неміч Ф. Ю. - Генезис поняття підкупу в кримінальному законодавстві України (2015)
Орлов Ю. В. - Політичний антикриміналізм як доктринальна складова кримінологічної політики (2015)
Береза К. Ю. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних зі створенням або утриманням місць розпусти і звідництвом (2015)
Коровайко О. І. - Сутність і зміст права на судовий захист у кримінальному судочинстві (2015)
Король В. В. - Сучасні форми громадського контролю в судах і їх вплив на реалізацію засадничих положень гласності й відкритості кримінального провадження (2015)
Крет Г. Р. - Нагляд прокурора за додержанням законів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Куцкір Г. М. - Заходи забезпечення кримінального провадження, які обмежують майнові права громадян (2015)
Нагорнюк-Данилюк О. О. - Умови спеціального судового провадження в кримінальному процесі України (2015)
Сімонович Д. В. - Правова сутність та система кримінальних процесуальних гарантій (2015)
Іванцова З. А. - Загальна характеристика місцевого самоврядування Австрії (на прикладі землі Тіроль) (2015)
Лаговський В. М. - Принцип розподілу влади та його вплив на систему стримувань і противаг (2015)
Цуркан-Сайфуліна Ю. В. - Право і влада в середньовічній схоластиці (2015)
Бурлака О. С. - Щодо питання визначення сутності соціального захисту сім’ї, дитинства, материнства та батьківства (2015)
Луцький А. І. - Особливості класифікації шкоди та збитків за цивільним законодавством України (2015)
Пилипенко С. А. - Договір страхування (цивільно-правова характеристика) (2015)
Святоцька В. О. - Специфіка правового статусу адвоката та проблемні питання його участі в господарському процесі: аналіз українського законодавства й адвокатської практики (2015)
Могилевський Л. В. - До питання структури системи трудового права (2015)
Воробйов Р. А. - Напрями імплементації норм міжнародного права у сфері миротворчої діяльності у законодавство України (2015)
Дрозд О. Ю. - Методи та загальні напрями оптимізації адміністративно-деліктної діяльності держави (2015)
Засунько С. С. - Сутність поняття "адміністративне стягнення" як адміністративно-правової категорії, Плаз О. М., Волосовський В. В. (2015)
Кошиков Д. О. - Місце адміністративного законодавства у правовому регулюванні діяльності підрозділів поліції особливого призначення (2015)
Кумейко А. В. - Історико-правовий аналіз становлення, розвитку та організації діяльності суб’єктів протидії злочинності (2015)
Левченко О. В. - Адміністративні процедури: оновлені підходи до положень про критерії класифікації (2015)
Лиськов М. О. - Контроль у сфері лотерейної діяльності (2015)
Литвин І. І. - Напрямки вдосконалення адміністративних відносин у сфері надання освітніх послуг (2015)
Мілієнко О. А. - Питання про відкритість чи закритість судових засідань як складова змісту принципу гласності адміністративного судочинства (2015)
Подорожній Є. Ю. - До питання принципів формування інституту юридичної відповідальності (2015)
Сербин Р. А. - Правова характеристика ознак благодійних організацій як суб’єктів благодійництва (2015)
Філютович-Герасименко В. С. - Адміністративно-правове забезпечення взаємодії суб’єктів протидії незаконному гральному бізнесу в Україні (2015)
Гуртовенко О. Л. - Аналіз дії положень про кримінальну відповідальність у контексті запровадження в Україні довічного позбавлення волі (2015)
Дрьомін В. М. - Інституціоналізм як кримінологічна теорія і метод дослідження злочинності (2015)
Сивопляс Ю. Ю. - Сучасний стан та перспективи вдосконалення поняття "неправомірна вигода" (2015)
Дояр Є. В. - Місце та роль захисника при застосуванні до підозрюваного (обвинуваченого) засобів забезпечення кримінального провадження (2015)
Мазурок О. Я. - Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами під час розслідування фактів безвісного зникнення особи (2015)
Олійник С. В. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочинів, передбачених статтею 368 Кримінального кодексу України (2015)
Фесенко О. М. - Особливості дій організованих злочинних угруповань у процесі примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, форми та способи злочинної діяльності в цій сфері (2015)
Холодило П. В. - Призначення процесуального механізму кримінального провадження на підставі угод (аналіз міжнародної практики) (2015)
Content (2015)
Ashok Rao - Effect of Electron Beam Irradiation on Structural, Electrical and Thermo-electric Power of La0.8Sr0.2MnO3, Benedict Christopher J., Ganesh Sanjeev, Okram G. S. (2015)
Femi-Oyetoro J. D. - Projected Range, Straggling and Sputtering Yield of the Ion-Impingement of Inert Gases in Group IV, InP and GaAs Semiconductors, Oyewande O. E. (2015)
Khrypko S. L. - Modeling of Etching Nano-surfaces of Indium Phosphide, Kidalov V. V., Kolominska E. V. (2015)
Daniyel Raj A. - Analysis of Voltage Transfer Charateristics of Nano-scale SOI CMOS Inverter with Variable Channel Length and Doping Concentration, Rajarajachozhan C., Sanjoy Deb (2015)
Petrushenko I. K. - Structural and Mechanical Properties of fluorinated SWCNTs: a DFT Study (2015)
Palash Das - Confined Energy State Based Hypothetical Observations about Device Parameters of Al-GaN / GaN HEMT, Dhrubes Biswas (2015)
Kryuchkov S. V. - Linewidth of Cyclotron Absorption in Band-Gap Graphene: Relaxation Time Approximation vs. Monte Carlo Method, Kukhar’ E. I., Zav’yalov D. V. (2015)
Pushpalatha H. L. - Deposition of Cadmium Sulphide Thin Films by Photochemical Deposition and Characterization, Ganesha R. (2015)
Murashev V. N. - Silicon Photodetectors Matrix Coordinate Bipolar Functionally Integrated Structures, Legotin S. A., El’nikov D. S., Didenko S. I., Rabinovich O. I. (2015)
Mozharova E. A. - Two Approaches in Computer Simulation of the MFM-images, Nefedev K. V. (2015)
Murashev V. N. - Investigation of the Irradiation Influence with High-energy Electrons on the Electrical Parameters of the IGBT-transistors, Konovalov M. P., Legotin S. A., Didenko S. I., Rabinovich O. I., Krasnov A. A., Кuzmina K. A. (2015)
Mukhtarov A. P. - Charge States of Bare Silicon Clusters up to Si8 by Non-Conventional Tight-Binding Method, Normurodov A. B., Sulaymonov N. T., Umarova F. T. (2015)
Orlova M. N. - Film Growth Based on an Organic Basis for Photovoltaic p-Cells, Didenko S. I., Rabinovich O. I., Kolesnikov V. A., Desyatov A. V., Saranin D. S. (2015)
Клочко Н. П. - Пленки сульфида олова, полученные сульфуризацией прекурсоров из электроосажденного олова, Момотенко А. В., Любов В. Н., Волкова Н. Д., Копач В. Р., Хрипунов Г. С., Кириченко М. В., Зайцев Р. В. (2015)
Шевчук О. Ф. - Негативний фотодіелектричний ефект у структурах плівка фулерену-плівка сегнетоелектричного рідкого кристалу, Ковальчук О. В. (2015)
Хрипунов Г. С. - Влияние наноразмерной прослойки оксида олова на эффективность фотоэлектрических процессов в пленочных солнечных элементах на основе теллурида кадмия, Пирогов А. В., Кудий Д. А., Зайцев Р. В., Хрипунова А. Л., Геворкян В. А., Гладышев П. П. (2015)
Музыка Е. Н. - Теоретическое изучение энергетических характеристик "искусственного рецептора" на меламин в предполимеризационной фазе (2015)
Бардаш Л. В. - Нанокомпозити на основі полібутилентерефталату, синтезованого з циклічних олігомерів бутилентерефталату, та мультистінних вуглецевих нанотрубок, Файнлейб О. М., Буато Ж., Григор’єва О. П. (2015)
Бойчук Т. Я. - Електрохімічні властивості гібридних суперконденсаторів, сформованих на основі нанорозмірної шпінелі LiMn1.5Fe0.5O4, Будзуляк І. М., Іванічок Н. Я., Лісовський Р. П., Рачій Б. І. (2015)
Куліш В. В. - Спінові хвилі у феромагнітній плівці з періодичною системою антиточок (2015)
Дяденчук А. Ф. - Использование пористых соединений А3В5 для обкладок суперконденсатора, Кидалов В. В. (2015)
Мусская О. Н. - Пленочные композиционные материалы на основе гидроксиапатита и поливинилового спирта, Кулак А. И., Крутько В. К., Уласевич С. А., Лесникович Л. А., Суходуб Л. Ф. (2015)
Бушкова В. С. - Синтез и изучение свойств наноферритов, полученных методом золь-гель с участием автогорения (2015)
Крышталь А. П. - Морфология островковых систем, формирующихся при плавлении сплошных пленок Bi на Ge и SiO2 подложках, Миненков А. А., Джус С. С. (2015)
Голобородько А. А. - Диагностика реконструкции поверхности золота методами многоугловой эллипсометрии, Крылов А. В., Робур Л. И. (2015)
Соболь О. В. - Закономерности формирования структуры покрытий CrN, полученных вакуумно-дуговым испарением в атмосфере азота, Андреев А. А., Столбовой В. А., Пинчук Н. В., Мейлехов А. А. (2015)
Боледзюк В. Б. - Феромагнетизм при кімнатній температурі в шаруватих напівпровідникових кристалах InTe, інтеркальованих кобальтом, Кудринський З. Р., Ковалюк З. Д., Шевченко А. Д. (2015)
Мізілевська М. Г. - Вплив гідротермальноої обробки на фазовий склад діоксиду титану, отриманого методом гідролізу Ti(OC4H9)4 , Коцюбинський В. О., Тадеуш О. Х. (2015)
Курилюк В. В. - Особливості напруженого стану германієвих нанокристалів в матриці SiOx, Коротченков О. О., Цибрій З. Ф., Ніколенко А. С., Стрельчук В. В. (2015)
Гладких П. И. - FLUX – программный пакет для вычисления характеристик синхротронного излучения, Князь И. А., Мазманишвили А. С., Щербаков А. А. (2015)
Лисенков Е. А. - Вплив розмірів наповнювача на перколяційну поведінку системи поліетиленгліколь / вуглецеві нанотрубки, Клепко В. В., Яковлев Ю. В. (2015)
Бородинова Т. И. - Рост нанокристаллов золота в смеси первичных спиртов, Сапсай В. И., Романюк В. Р. (2015)
Родіонова Т. В. - Вплив лазерного відпалювання на морфологію поверхні та оптичні характеристики нанокремнієвих плівок, Сутягіна А. С., Гуменюк А. Г., Робур Л. Й. (2015)
Соболь О. В. - Структурная инженерия многослойной системы TiN / CrN, полученной вакуумно-дуговым испарением, Андреев А. А., Горбань В. Ф., Столбовой В. А., Пинчук Н. В., Мейлехов А. А. (2015)
Дуванов С. М. - Окисление циркония после облучения ионами аргона, Батурин В. А., Карпенко А. Ю. (2015)
Стебленко Л. П. - Особенности кинетики спада фото-ЭДС в кристаллах кремния, используемых в солнечной энергетике, обусловленные воздействием слабого стационарного магнитного поля, Коротченков О. А., Подолян А. А., Калиниченко Д. В., Курилюк А. Н., Кобзарь Ю. Л., Крит А. Н., Науменко С. Н. (2015)
Жорова А. Н. - Вириальные коэффициенты для термодинамических систем с псевдопотенциалом Хилла, Козлова Л. Г., Муленко И. А., Середа А. С., Хомкин А. Л. (2015)
Горкунов Б. М. - Разработка физических основ емкостного акустического метода дефектоскопии металлов, Тюпа И. В., Зайцева Л. В., Хрипунов Г. С., Зайцев Р. В., Хрипунова А. Л. (2015)
Хоменко А. В. - Влияние внешнего периодического воздействия на кинетику фрагментации металлов при интенсивной пластической деформации, Трощенко Д. С., Бойко Д. В., Захаров М. В. (2015)
Smyrnova K. V. - The Influence of the Ion Implantation of Au– to the Microstructure of the Amorphous-nanocrystaline AlN-TiB2-TiSi2, Demianenko А. A., Radko A. S., Pshyk A. V., Kuzovlev O. V., Amekura H., Oyoshi K., Takeda Y. (2015)
Nyemchenko U. S. - Tribotechnical Characteristics of Multielement Coatings Based on Nitrides of Ti, Zr, Cr, Nb, Si, Obtained by Means of Vacuum-arc Deposition Method, Novikov V. Ju., Sobol’ O. V., Grankin S. S., Tulibiyev E. M., Radko A. (2015)
Бані-насер Фаді - Сутність палестино-ізраїльського конфлікту та міжнародно-правові механізми ООН щодо його мирного врегулювання (2015)
Грималюк П. О. - Недоліки використання актів "м’якого права" ("soft law”) у праві Європейського Союзу (2015)
Дутка Г. І. - Предметна регламентація закону (2015)
Клименко А. Л. - Щодо питання про конституційні гарантії права людини на соціальне забезпечення (2015)
Ковальська В. В. - Регулювання діяльності спеціальних місій у міжнародному праві (2015)
Лаговський В. М. - Характеристика механізму держави та місце судової влади в ньому (2015)
Подорожній Є. Ю. - Сутність механізму правового регулювання юридичної відповідальності (2015)
Припхан І. І. - Конституційний захист моральності населення (2015)
Сагун А. В. - Правовий статус суб’єктів судової системи України як об’єкта забезпечення законності (2015)
Садова Т. В. - Гармонізація законодавства України та країн європейської співдружності у сфері здійснення провадження в кримінальних справах, Савченко В. А. (2015)
Абрамов М. В. - Заподіяння смерті як підстава для усунення від права на спадкування (2015)
Бурлака О. С. - Види соціального захисту сім’ї, дитинства, материнства та батьківства в Україні (2015)
Джуган В. О. - Теоретико-правові характеристики цивільно-правової відповідальності за екологічні правопорушення в Польщі, Коритко Л. Я. (2015)
Луцький А. І. - Право інтелектуальної власності на об’єкти архітектурної діяльності (2015)
Піцик Х. З. - Обов’язки спадкодавця при спадкуванні за законом (2015)
Мендик Л. В. - Юридичний механізм реалізації права громадян на відшкодування шкоди, заподіяної лісопорушеннями (2015)
Могилевський Л. В. - Місце трудового права у системі національного права (2015)
Юрчишин Н. Г. - Юридична природа лісового сервітуту (2015)
Воробйов Р. А. - Завдання миротворчої діяльності як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2015)
Гончаров Є. С. - Теоретичні засади правоохоронної діяльності у сфері забезпечення безпеки у прикордонних районах держави (2015)
Дрозд О. Ю. - Удосконалення адміністративно-юрисдикційної діяльності в контексті міжнародного досвіду (2015)
Коваль Д. О. - Окремі проблеми організації й функціонування адміністративної юстиції в Україні (2015)
Кошиков Д. О. - Юридичні гарантії діяльності підрозділів поліції особливого призначення (2015)
Лазур Я. В. - Правове регулювання інформаційних відносин до питання про доступ громадян до інформації у сфері публічного управління (2015)
Левченко О. В. - Адміністративна процедура як правова форма надання адміністративних послуг: поняття, ознаки та співвідношення із суміжними правовими поняттями (2015)
Олійник С. В. - Зміст термінологічного апарату сучасного антикорупційного законодавства (2015)
Романюк А. Б. - Особливості процесуальної форми судового провадження у справах про адміністративні правопорушення (2015)
Святоцька В. О. - Адвокат в адміністративному процесі України: особливості закріплення та реалізації процесуального статусу (2015)
Сербин Р. А. - Феномен понять "засновники" та "учасники" благодійних організацій (2015)
Тімашов В. О. - Захист авторського права в мережі Інтернет: адміністративно-правовий аспект (2015)
Хромова К. І. - Сучасна корупція та система протидії: адміністративно-правовий аспект (2015)
Авраменко С. М. - Особа злочинця у злочинах, пов’язаних із розбещенням неповнолітніх (2015)
Березнер В. В. - Спеціальна конфіскація як захід кримінально-правового характеру в боротьбі з підкупом працівника підприємства, установи чи організації (2015)
Мальована Я. П. - Засоби протидії правопорушенням неповнолітніх у праві козацько-гетьманської держави (2015)
Шкута О. О. - Нормативно-правове забезпечення функціонування пенітенціарної системи України (2015)
Габлей Н. Г. - Деякі аспекти участі засудженого в касаційному провадженні (2015)
Дердюк Б. М. - Співвідношення огляду з іншими слідчими (розшуковими) діями (2015)
Сердюк В. П. - Розвиток законодавчого забезпечення використання відеозапису у кримінальному провадженні України (2015)
Томин С. В. - Історія розвитку інституту кримінально-процесуальної профілактики в другій половині ХХ–ХХІ століття (2015)
Шкрибайло М. В. - Поняття та криміналістична класифікація шахрайств у сфері працевлаштування (2015)
Айстраханов Д. Д. - Концептуальні засади моделювання змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівного профілю (2015)
Борисюк Л. Р. - Тенденції розвитку навчальних комплексів в системі неперервної освіти (2015)
Булах А. В. - Феномен підприємницької діяльності у професійній підготовці учнів професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю (2015)
Гулай О. І. - Перспективи ступеневого навчання майбутніх будівельників у вищих навчальних закладах в умовах неперервної освіти (2015)
Кулалаєва Н. В. - Обґрунтування імплементації ризик-орієнтованого підходу до системи освіти як умови сталого розвитку (2015)
Матукова Г. І. - Педагогічні умови розвитку в студентів економічних спеціальностей компетентності до підприємницької діяльності (2015)
Пилип Т. Я. - Генезис поняття "міжкультурна компетентність" (2015)
Свиридюк В. З. - Детермінанти якості освіти та перспективні підходи до її удосконалення (2015)
Якимович Т. Д. - Розвиток творчої самостійності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки, Цюприк А. Я. (2015)
Гуменний О. Д. - Використання таксономії Блума для самооцінки рівня розвитку інформаційної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів (2015)
Єльникова Г. В - Реалізація кваліметричного підходу до атестації професійно-технічних навчальних закладів, Дудник Ю., Вергун Ю. (2015)
Поліщук Т.П. - Функції організаційної культури педагогічного колективу професійно-технічного навчального закладу аграрного профілю (2015)
Петренко Л. М. - Інформаційне забезпечення управління маркетингом професійно-технічної освіти в регіоні (2015)
Вайнтрауб М. А. - Сучасні підходи до оцінювання професійної компетентності випускників професійно-технічних навчальних закладів (2015)
Басараб В. Я. - Дослідно-експериментальна перевірка педагогічних умов формування ключових компетентностей майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних у професійно-технічних навчальних закладах (2015)
Грушева А. А. - Мобільне навчання: за і проти, Філіппова Л. Л. (2015)
Шевченко В. Ю. - Електронні підручники як різновид методичного забезпечення в умовах інформатизації суспільства (2015)
Сафонова Н. В. - Формування професійно-особистісних пріоритетів фахівця вищої школи (2015)
Ворначев А. О. - Досвід професійної освіти і навчання у данії: мета, структура, механізми реалізації (2015)
Гарапко В. І. - Сучасні урядові ініціативи щодо професійної освіти та підвищення кваліфікації вчителів у системі освіти Великої Британії (2015)
Господаренко Г. М. - Рециркуляція біогенних елементів у ґрунті за різних сидератів та їх удобрення, Лисянський О. Л. (2016)
Грицаєнко З. М. - Стан ферментної системи рослин соняшника за використання гербіциду Фюзилад Форте 150 і регулятора росту рослин Радостим, Карпенко В. П., Підан Л. Ф. (2016)
Кучеренко Є. П. - Оцінка цитоплазматичної чоловічої стерильності гібридів буряків цукрових на толерантність до церкоспорозу, Бєлік Я. В., Татарчук В. М. (2016)
Дегтярьов В. В. - Ефективне використання ґрунтів, переданих під заліснення, Распопіна С. П. (2016)
Господаренко Г. М. - Ефективність застосування сірчаних добрив під польові культури на чорноземі опідзоленому, Прокопчук І. В., Прокопчук С. В., Рассадіна І. Ю. (2016)
Улянич О. І. - Ефективність розсадного і безрозсадного способів вирощування цибулі порей в умовах Правобережного Лісостепу України, Слободяник Г. Я., Тернавський А. Г., Войцехівський В. І. (2016)
Карпенко В. П. - Розвиток вільноживучих ризосферних азотфіксаторів сої за використання біологічно активних препаратів, Грицаєнко З. М., Івасюк Ю. І. (2016)
Польовий В. М. - Формування фотосинтетичного апарату сої залежно від удобрення та післядії вапнування, Кулик С. М. (2016)
Розборська Л. В. - Продуктивність та економічна ефективність вирощування пшениці озимої залежно від застосування різних норм гербіциду в поєднанні з регулятором росту рослин, Леонтюк І. Б., Голодрига О. В., Заболотний О. І. (2016)
Роїк М. В. - Математична модель післязбиральної обробки стевії, Кузнєцова І. В. (2016)
Savranska L. M. - Influence of pecularities of primary cultivation on its agrophysical indicators of fertility and water regime when growing spring rape, Poltoretskyi S. P. (2016)
Слюсар І. Т. - Врожайність кукурудзи залежно від основного обробітку та удобрення на осушуваних органогенних ґрунтах Лісостепу, Богатир Л. В. (2016)
Труш С. Г. - Створення та оцінка генетичного потенціалу багаторосткових запилювачів гібридного походження в селекції ЦЧС гібридів буряку цукрового, Парфенюк О. О., Баланюк Л. О. (2016)
Фурманець М. Г. - Вплив біологічних препаратів на продуктивність гречки, Фурманець Ю. С. (2016)
Осокіна Н. М. - Технологічна оцінка зерна сортів ячменю, пшениці та тритикале для круп’яного виробництва, Костецька К. В. (2016)
Любченко І. О. - Використання культури in vitro в адаптивній селекції рослин (огляд літератури), Рябовол Л. О., Любченко А. І. (2016)
Балабак О. А. - Урожайність та якість горіхів фундука залежно від сорту, Любич В. В. (2016)
Гаськевич В. Г. - Валовий хімічний склад дерново-підзолистих ґрунтів Надсянської рівнини, Луцишин О. З. (2016)
Єщенко О. В. - Світові тенденції виробництва біоетанолу та використання для цього в Україні як сировини буряків цукрових та цикорію коренеплідного, Манько О. А. (2016)
Ловинська В. М. - Показники компоненти фітомаси деревної зелені Pinus sylvestris L. в умовах степового Придніпров’я України, Маслікова К. П., Балабак А. Ф., Поліщук В. В. (2016)
Лопушняк В. І. - Агроекологічні особливості впливу гумінових добрив та мікробіологічного препарату азотер на фосфорно-калійний режим сірого опідзоленого ґрунту під тритикале яре, Бортнік А. М., Августинович М. Б. (2016)
Попович Г. Б. - Формування вегетативної маси та врожайність огірка на вертикальній шпалері (2016)
Ситник С. А. - Лісівничо-таксаційна характеристика модальних деревостанів Robinia pseudoacacia L. в умовах північно-степової лісорослинної зони України, Маслікова К. П., Балабак А. Ф., Мороз Г. Ю., Черевашко Т. М. (2016)
Ушкаренко В. О. - Економічна ефективність використання різних технологічних прийомів вирощування сочевиці в умовах Південного Степу України, Лавренко С. О., Максимов М. В. (2016)
Хоменко С. О. - Оцінка сортів пшениці ярої за стійкістю до листкових грибних хвороб в умовах Лісостепу України, Федоренко І. В., Федоренко М. В., Раченко О. С., Данюк Т. А. (2016)
Балабак А. Ф. - Представники роду Vaccinium L. та видове їх різноманіття, Поліщук В. В., Пиж’янова А. А. (2016)
Чаплоуцький А. М. - Параметри крони дерев яблуні залежно від способу та строку обрізування, Мельник О. В. (2016)
Крикунов І. В. - Рослиноїдні кліщі в промислових насадженнях яблуні в Південному Лісостепу України, Кравець І. С. (2016)
Макарчук М. О. - Формування елементів структури кукурудзи залежно від генотипу гібридів і зони вирощування (2016)
Цигода В. С. - Біоенергетичний потенціал аграрного сектору як передумова збалансованого розвитку України (2016)
Клименко Н. М. - Приживаність штаму Аgrobacterium radiobacter 204 у ризосфері винограду (2016)
Ключевич М. М. - Розвиток мікозів на тритикале ярому залежно від удобрення в Західному Поліссі, Плакса В. М. (2016)
Новак Ж. М. - Схожість і енергія проростання зразків пшениці спельти, Полянецька І. О. (2016)
Шлапак В. П. - Живоплоти Уманського національного університету садівництва та шляхи покращення їхнього стану, Кравець В. Б. (2016)
Овчарук О. В. - Особливості симбіотичної продуктивності сортів квасолі залежно від глибини загортання насіння в умовах Правобережного Лісостепу (2016)
Миколайко В. П. - Оцінювання селекційних номерів цикорію коренеплідного за хімічним складом в процесі зберігання (2016)
Бурденюк-Тарасевич Л. А. - Вплив співвідношення основних елементів мінерального живлення на урожайність різних генотипів пшениці м’якої озимої в контрастні за погодними умовами роки, Бузинний М. В. (2016)
Варлащенко Л. Г. - Декоративні види роду жимолость (Lonicera L.) та перспективи використання їх в озелененні території у Правобережному Лісостепу України (2016)
Непочатенко О. О. - Кредитні ризики в системі банківського кредитування аграріїв, Бечко П. К., Корнега А. О. (2016)
Тулуш Л. Д. - Податкова реформа у сільському господарстві: ризики та перспективи (2016)
Кучеренко Т. Є. - МСБО 16 "Основні засоби" відповідно до національних стандартів і податкового законодавства (2016)
Нестерчук Ю. О. - Напрями реалізації системи фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств, Мельник К. М. (2016)
Школьний О. О. - Логістично-інфраструктурне забезпечення аграрного сектору економіки (2016)
Боровик П. М. - Вдосконалення механізмів справляння місцевих зборів в Україні, Гузар Б. С., Лиса Н. В. (2016)
Kowalski S. - The agricultural producer groups as a form of consolidation of the producers and agricultural production (2016)
Черненко А. Ф. - Калькуляция при директивном планировании деятельности, Афонина О. А. (2016)
Grzywacz J. - The role of bank loan in financing investments of Polish enterprises, Jarkowska K. (2016)
Прокопчук О. Т. - Досвід створення податкової системи в Канаді (2016)
Семенда Д. К. - Еколого-економічні напрями підвищення родючості та охорони якості ґрунтів в сільськогосподарських підприємствах, Семенда О. В. (2016)
Токар А. Ю. - Конкурентоспроможність консервованих продуктів з плодів та овочів, Руда Н. С. (2016)
Аніщенко Г. Ю. - Облікові аспекти оцінки майна бюджетних установ (2016)
Барабаш Л. В. - Соціальне спрямування податкового регулювання в Україні, Цвілюк Р. М. (2016)
Давлетханова О. Х. - Організація інформаційно-комунікаційного забезпечення управління виробництвом сільськогосподарських підприємств, Миколайчук Я. Л. (2016)
Гвоздєй Н. І. - Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств, Улянич Ю. В. (2016)
Денис О. Б. - Тенденції розвитку банківської системи України (2016)
Колотуха С. М. - Формування рівня заробітної плати в контексті фінансового забезпечення, Коваленко І. Ф. (2016)
Krzętowska A. - Key factors of employees motivation on the example of the voivodeship of Mazowieckie, Jagodziński A. (2016)
Мельник В. В. - Державне регулювання довгострокової інноваційної політики в Україні (2016)
Нечипоренко В. В. - Оцінка конкурентоспроможності систем АПК національного та регіонального рівнів: методологічні аспекти (2016)
Невлад В. Ф. - Формування ринкових відносин в аграрній сфері економіки України, Макушок О. В. (2016)
Оляднічук Н. В. - Інформаційні системи в бухгалтерському обліку (2016)
Щетина М. А. - Еколого-економічна оцінка земельних ресурсів в Черкаській області (2016)
Барабаш Л. О. - Стан і перспективи розвитку виробництва плодів зерняткових культур в Україні та світі (2016)
Власюк С. А. - Альтернативні форми фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств (2016)
Бричко А. М. - Адаптація регіональної економічної системи до постійно змінних факторів внутрішнього та зовнішнього середовища (2016)
Кравцова Л. Л. - Проблеми формування фінансових ресурсів сільськогосподарських товаровиробників в контексті сучасних умов (2016)
Лемещенко Н. М. - Земельний потенціал розвитку сільськогосподарських підприємств Черкаської області, Бурляй О. Л. (2016)
Новак І. М. - Ефективне інвестування економіки країни через інструменти фондового ринку (2016)
Бондарець В. В. - Особливості функціонування молокопродуктового підкомплексу Черкаської області (2016)
Дорошенко О. О. - Трансформація структури балансу бюджетних установ у контексті модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі (2016)
Коренюк Л. М. - Диверсифікація виробничо-господарської діяльності агроформувань (2016)
Гринчак О. В. - Інформаційні технології в навчальному процесі як засіб підвищення якості економічної освіти, Давлетханова О. Х., Марін Б. М. (2016)
Панкратова Л. А. - Особливості обліку факторингових операцій в комерційних банківських структурах (2016)
Ратушна О. П. - Формування та використання інформаційних ресурсів в управлінні підприємством (2016)
Семенда Д. К. - Значення аграрних товаровиробників у забезпеченні розвитку сільських територій, Тупчій О. С., Фротер О. С. (2016)
Харенко А. О. - Особливості збутової діяльності сільськогосподарських підприємств: регіональні аспекти, Бобко В. В. (2016)
Музика Б. Б. - Сучасний стан та перспективи розвитку забійних пунктів в агарній сфері України (2016)
HomzaYu. HomzaYu. - Synthesis of new heterolignanolides with furo|2,3-f|-isoindolone scaffold via tandem acylation/DIels–Alder reaction, Lytvyn R., Horak Yu., Obushak M. (2016)
Мартяк Р. - Арилнафтохінони. 6. Синтез 3-арил-1,2-нафтохінонів та їхні реакції з 1,3-дикарбонільними сполуками, Багнюк І., Обушак М. (2016)
Мельник О. - Синтез (1-арил-4-хлоро-1Н-імідазол-5-іл)оцтових кислот, Мельник Д., Чорноус В., Мельниченко Н., Вовк М. (2016)
Карп’як В. - Синтез та перетворення аліфатичних галогеноізотіоціанатів, Обушак М., Литвин Р., Лесюк О. (2016)
Піткович Х. - Зручний спосіб синтезу 1,2,4,6-тетразаміщених похідних піридину з арилтіофеновими фрагментами, Чудик І., Литвин Р., Горак Ю., Матійчук В. (2016)
Фролов Д. - 3-(Морфолін-4-іл)-2-пропеноат у реакції Яппа–Клінґеманна, Лиу Тхі Фионг Ліен, Стельмах А., Матійчук В. (2016)
Туриця В. - Синтез 1(2Н)-ізохінолонів (2016)
Біла Є. - Дослідження конденсації 5-арилсульфоніл-1,5-дифеніл-1-пентен-3-онів з альдегідами, Штендер І. (2016)
Вахула А. - Синтез диетил 2,6-диметил-4-(5-арил-2-фурил)-1,4-дигідро-3,5-піридиндикарбоксилатів, Литвин Р., Кінжибало В., Лесюк О., Лаба Є.-О., Мотовильський О., Горак Ю. (2016)
Кінаш Н. - Синтез тіосульфоестерів на основі сахаридовмісних тіїранів, Лубенець В., Наконечна А., Монька Н., Надашкевич З., Гевусь О. (2016)
Тупичак М. - Синтез 3-Н-2-амінотіофенів реакцією декарбоксилювання похідних амінотіофенів Ґевальда, Походило Н., Шийка О., Обушак М. (2016)
Лесюк О. - Дослідження гідразидів 5-арил-2-фуранкарбонових кислот у реакціях гетероциклізації, Карп’як В., Горак Ю., Литвин Р. (2016)
Остап’юк Ю. - Синтез 2-(r-феніл)тієно|3,2-b|піридин-5,7(4H,6Н)-діонів, Кравець М., Шегедин М., Остап’юк Л. (2016)
Біла Є. - Купрокаталітичне арилсульфонілювання 1,5-дифеніл-2,4-пентадієн-1-ону (2016)
Маршалек А. - Термодинамічні властивості розчинів оксиму 5-(2-нітрофеніл)-2-фурфуролу та β-|5-(2-нітрофеніл)-2-фурил|-акрилової кислоти в органічних розчинниках, Собечко І., Горак Ю., Кочубей В., Дібрівний В., Раєвський Ю. (2016)
Кос Р. - Ентальпії утворення похідних етилових естерів 2-ціано-3-(5-арил-2-фурил) акрилової кислоти в твердому стані, Собечко І., Горак Ю., Дібрівний В., Сергеєв В., Павловський Ю. (2016)
Киця А. - Вплив іонів Co2+, Cu2+ І Zn2+ на кінетику синтезу та морфологію, Базиляк Л., Калін Д., Решетняк О. (2016)
Дутка В. - Особливості окиснювальної поліконденсації аніліну за наявності водорозчинних полімерів, Заставська Г., Стасишин Г., Коваль М. (2016)
Стеців Ю. - Властивості плівок поліаніліну, осаджених in situ на ацетат целюлозний субстрат, Галущак І., Яцишин М., Серкіз Р. (2016)
Aksymentyeva O. - Effect of doping on thermo-optical behavior of poly-3,4-ethylenedioxythiophene films, Zayarnyuk T., Konopelnyk O., Dyakonov V., Horbenko Yu. (2016)
Базиляк Л. - Синтез біметалевих наночастинок AgxCuy стабілізованих полібутилметакрилатом та їх застосування як наповнювачів для електропровідних композицій (2016)
Яцишин М. - Властивості механохімічно і хімічно синтезованих композитів каолін/поліанілін, Ціко У., Кулик Ю., Серкіз Р., Пандяк Н. (2016)
Остапович Б. - Електродні матеріали на основі композита поліпірол–окиснений графіт, Каліщук Н., Ковалишин Я. (2016)
Макогон В. - Композити глауконіт/поліанілін, допований хлоридною кислотою, Яцишин М., Демченко П. (2016)
Ковалишин Я. - Композити на основі поліаніліну та оксиду ванадію (V) як катодні матеріали для літієвих хімічних джерел струму, Гудзь Ю., Остапович Б., Коновська М. (2016)
Остапович Б. - Молібден оксид(VI) – поліанілінові катодні матеріали для літієвих хімічних джерел струму, Білоус А. (2016)
Мартинюк Г. - Термічна активація АМС-електродів для виділення водню (2016)
Дутка В. - Молекулярне моделювання реакції окиснення хіноліну та 8-оксихіноліну пероксидекановою кислотою, Мацюк М., Заставська Г., Мацюк Н., Ковальський Я. (2016)
Киця А. - Гомогенна нуклеація наночастинок срібла в трактуванні концепції кінетично ефективного ядра та класичної теорії зародження нової фази (2016)
Переверзєва Т. - Комбінована високо- та низькотемпературна модифікація аморфного металевого сплаву Fe – Si – B, Герцик О., Пандяк Н. (2016)
Побігун О. - Кінетика формування субмікронних частинок нікелю в середовищі етиленгліколю, Базиляк Л., Киця А. (2016)
Герцик О. - Вплив елементного складу і форми зразків аморфного сплаву на їхню антикорозійну тривкість у водних розчинах, Бойчишин Л., Ковбуз М., Даниляк М.-О. (2016)
Яремко З. - Дослідження ступеня агрегування частинок діоксиду титану в його водних суспензіях, Федушинська Л., Петришин Р. (2016)
Закордонський В. - Процеси структурування та реологія дисперсій діоксиду титану, модифікованих додецилбензенсульфонатом натрію, Леськів О. О. (2016)
Сезоненко T. - Фрикційна компонента в’язкості розведених розчинів поліметакрилової кислоти у метанолі та диметилформаміді, Медведевських Ю., Дудка В. (2016)
Лисін В. - Вплив дисперсного наповнення сольових систем на їх фізико-хімічні властивості, Мустяца О., Коваленко І. (2016)
Ковальчук М. - Вміст рідкісноземельних елементів на сонці, Стоділка М., Гірняк М. (2016)
Мустяца О. - Про зміну електропровідності деяких халькогенідів за температур плавлення, Лисін В., Коваленко І. (2016)
Галімова В. - Електрохімічний контроль мікрокількостей ртуті у воді (2016)
Айстраханов Д. Д. - Педагогічні умови впровадження моделей змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівного профілю (2015)
Алєксєєва С. В. - Особливості педагогічного процесу підготовки майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри (2015)
Єжова О. В. - Обґрунтування вимог до особистісних якостей кваліфікованої швачки (2015)
Козловська Ю. С. - Підготовка майбутніх фахівців економічних спеціальностей в умовах інформатизації освіти (2015)
Слободяник О. В. - Проблема професійно-практичної підготовки майбутніх столярів будівельної галузі у педагогічній теорії та практиці (2015)
Житник Н. В. - Практико-орієнтована підготовка фахівців в умовах регіонального вищого навчального закладу (2015)
Сідак В.С. - Військово-патріотичне виховання молоді у навчальних закладах України (2015)
Суржок Г. М. - Мотивування майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю до формування культури здоров’я (2015)
Циганок О. А. - Культура спілкування як складова комунікативної культури майбутніх кваліфікованих робітників підприємств торгівлі (2015)
Шевченко Н. Ф. - Розвиток креативності майбутніх маркетологів: психолого-педагогічні аспекти, Кучинова Н. М. (2015)
Зелінський О. І. - Методика викладання предмета "Технології" у професійно-технічних навчальних закладах (2015)
Гоменюк Д. В. - Добір і структурування змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників для автосервісу (2015)
Климович М. В. - Дослідження рівня сформованості готовності студентів педагогічного коледжу до створення науково-методичного середовища в початковій школі (2015)
Курок В. П. - Визначення рівнів сформованих дослідницьких умінь у майбутніх інженерів-педагогів, Опанасенко В. П. (2015)
Павленко І. О. - Застосування міжпредметних зв’язків як педагогічна умова формування валеологічного мислення майбутніх учителів природничих спеціальностей (2015)
Саварин П. В. - Педагогічні умови підготовки майбутнього викладача технічних дисциплін до застосування медіатехнологій у професійній діяльності (2015)
Ворначев А. О. - Роль тренерів у професійному розвитку персоналу підприємств у країнах ЄС: функції, завдання, компетентності (2015)
Ковальчук О. С. - Професійний розвиток педагогічних лідерів в умовах автономії шкіл: досвід країн Західної Європи (2015)
Леу С. - Інтеграція сфери професійної освіти і навчання в європейському просторі у світлі стратегії ЄС "Європа 2020" (2015)
Мельник О. В. - Особливості змісту та організації навчання майбутніх викладачів економічних дисциплін за спеціальністю "Економічна педагогіка" уВНЗ Німеччини (2015)
Benhaliliba M. - AC Impedance Analysis of the Al / ZnO / p-Si / Al Schottky Diode: C-V Plots and Extraction of Parameters, Ocak Y. S., Mokhtari H., Kilicoglu T. (2015)
Mani P. - Surface Potential and Threshold Voltage Model of Fully Depleted Narrow Channel SOI MOSFET Using Analytical Solution of 3D Poisson’s Equation, Manoj Kumar Pandey (2015)
Abdelmadjid Maireche - Deformed Quantum Energy Spectra with Mixed Harmonic Potential for Nonrelativistic Schrödinger Equation (2015)
Arpit Singh - Overview of Nanotechnology in Road Engineering, Dr. Sangita, Arpan Singh (2015)
Ivanitska G. M. - The Effect of the Interatomic Distances Distribution Character on the Radial Distribution Function of Amorphous Solids, Kovtunenko V. S., Ryaboschuk M. M. (2015)
Benhadda Y. - Design and Modeling of an Integrated Inductor in a Buck Converter DC-DC, Hamid A., Lebey T., Derkaoui M. (2015)
Belfar A. - Optimization of Band Gap and Thickness for the Development of Efficient n-i-p+ Solar Cell, Amiri B., Aït-kaci H. (2015)
Долбин А. В. - Влияние температуры восстановления оксида графена на низкотемпературную сорбцию водорода, Есельсон В. Б., Гаврилко В. Г., Манжелий В. Г., Винников Н. А., Баснукаева Р. М., Хлыстюк М. В., Maser W. K., Benito A. (2015)
Станиславов А. С. - Сравнение способов получения сферических наночастиц магнетита в полисахаридных оболочках, Яновская А. А., Кузнецов В. Н., Суходуб Д. Б., Суходуб Л. Ф. (2015)
Лень Т. А. - Дослідження польових та температурних залежностей опору нанокарбонів, модифікованих нікелем та кобальтом, Овсієнко І. В., Мацуй Л. Ю., Ткачук В. Я. (2015)
Дудник С. Ф. - Электрохимические свойства легированных азотом наноструктурных алмазных покрытий, синтезированных в плазме тлеющего разряда постоянного тока, Кошевой К. И., Стрельницкий В. Е., Жолудов Ю. Т., Рожицкий Н. Н. (2015)
Угорчук О. М. - Літієвий ферит у ролі катоду хімічних джерел струму: перспективи застосування золь-гель методу синтезу, Угорчук В. В., Карпець М. В., Кайкан Л. С., Депутат Б. Я., Бойчук А. М., Гасюк М. І. (2015)
Коваль П. В. - Структура і елементний склад плівок Pb1–xSnxS, Опанасюк А. С., Туровець А. І., Ташликов І. С., Пономарьов О. Г., Жуковські П. (2015)
Харченко В. О. - Електронні властивості кристалу цирконію з вакансіями та динаміка вакансій: ab-initio розрахунки та молекулярна динаміка, Кохан С. В. (2015)
Куліш В. В. - Модернізований метод усереднених характеристик для розв’язування задач мультигармонічних резонансних взаємодій у пристроях сильно струмової електроніки, Лисенко О. В., Олексієнко Г. А., Биченко Г. В., Колоскова О. А. (2015)
Перекрестов В. И. - Получение пленок карбида кремния методом магнетронного распіления составной углерод-кремниевой мишени, Корнющенко А. С., Загайко И. В. (2015)
Ковалюк З. Д. - Пористий вуглецевий матеріал з рослинної сировини як поляризаційна складова електродів суперконденсаторів, Юрценюк С. П., Семенчук І. І. (2015)
Коротун А. В. - Енергетичні характеристики металевої наноплівки в діелектричному оточенні, Карандась Я. В. (2015)
Воробйов Г. С. - О моделировании условий возбуждения черенковского и дифракционного излучений на периодических металлодиэлектрических структурах, Петровский М. В., Рубан А. И., Дорошенко Д. Ю. (2015)
Салій Я. П. - Крислографічний та орієнтаційний характер нанокристалітів у тонкоплівкових конденсатах PbTe-Bi2Te3 на ситалі, Фреїк Д. М., Биліна І. С., Галущак М. О. (2015)
Коротун А. В. - Високочастотна провідність вуглецевих нанотрубок zigzag-конфігурації, Тітов І. М., Карандась Я. В. (2015)
Будник А. Ф. - Структурированные нанообъекты политетрафторєтиленовых композитов, Руденко П. В., Берладир К. В., Будник О. А. (2015)
Murashev V. N. - Analysis of the p-i-n-structures Electrophysical Characteristics Influence on the Spectral Characteristics Sensitivity, Yurchuk S. Yu., Legotin S. A., Yaromskiy V. P., Osipov Yu. V., Astahov V. P., El’nikov D. S., Didenko S. I., Rabinovich O. I., Kuz’mina K. A. (2015)
Zaitsev R. V. - Cost-effective Silicon Solar Cells Efficiency Increase by the Magnetic Field Treatment (2015)
Стебленко Л. П. - Влияние нанонаполненных полимерных покрытий и магнитного поля на кинетику спада фото-ЭДС в кристаллах кремния, используемых в солнечной энергетике, Коротченков О. А., Подолян А. А., Ященко Л. Н., Калиниченко Д. В., Курилюк А. Н., Кобзарь Ю. Л., Горбатенко А. Н., Крит А. Н., Науменко С. Н. (2015)
Kareem T. A. - Fabrication and Characterization of ZnScubic : P3HT, ZnShexa : P3HT and ZnShexa : P3HT : PVA-Ag Bulk Heterojunction Solar Cells, Kaliani A. A. (2015)
Кulish V. V. - Energy Method of Finding Distribution Constant of an Antiferromagnetic Vector for an Antidote System in a Two-sublattice Antiferromagnet, Gorobets O. Yu. (2015)
Duvanov S. M. - Surface Oxidation and Fast 18O Implant Diffusion in Nanostructured Layers of Ti-6Al-4V Alloy, Balogh A. G. (2015)
Mosfeta Benhaliliba - Extracted Electronic Parameters of a Novel Ag / SnO2 : In / Si / Au Schottky Diode for Solar Cell Application 02029-1-02029-4 (2015)
Дружинін А. О. - Текстурування кремнієвої підкладки нанопорами та нанонитками Si для антивідбивних поверхонь сонячних елементів, Єрохов В. Ю., Нічкало С. І., Бережанський Є. І., Чекайло М. В. (2015)
Кругляк Ю. А. - Наноэлектроника: эффект Холла и измерение электрохимических потенциалов в концепции "снизу-вверх", Кондратенко П. А., Лопаткін Ю. М. (2015)
Stashans A. - Fe-doped SnO2: A Quantum-chemical Approach, Puchaicela P. (2015)
Петрушенко С. И. - Внутренний размерный эффект в поликристаллических плёнках легкоплавких металлов, Дукаров С. В., Сухов В. Н., Чурилов И. Г. (2015)
Хижняк В. Г. - Формування багатокомпонентних захисних покриттів на нікелі: структура, фазоутворення, фізико-хімічні властивості, Дацюк О. Е., Харченко Н. А., Говорун Т. П., Голубовська Г. А., Шумакова Н. І. (2015)
Соболь О. В. - Влияние потенциала смещения на фазовый состав, структуру, субструктуру и механические характеристики многослойной системы TiN / ZrN, полученной вакуумно-дуговым испарением, Андреев А. А., Горбань В. Ф., Столбовой В. А., Пинчук Н. В., Мейлехов А. А. (2015)
Stetsyk N. V. - Semiconductor Nanomaterials and Nanocrystals, Antonyuk V. G., Rudka M. M. (2015)
Опанасюк А. С. - Моделювання робочих характеристик сонячного елементу зі структурою p+-CuO / p-ZnTe / n-CdSe / n-MoSe2 / Mo, Іващенко М. М., Бурик І. П., Мороз В. А. (2015)
Гусак Є. В. - Вплив експериментального зневоднення організму на структурні характеристики мінералу губчатої кісткової тканини, Данильченко С. М., Кузнецов В. М., Гордієнко О. В., Погорєлов М. В. (2015)
Hani M. Kullab - Slab Waveguide Sensor with Left-handed Material Core Layer for Detection an Adlayer Thickness and Index, Ibrahim M. Qadoura, Sofyan A. Taya (2015)
Nyemchenko U. S. - Adhesion Strenght of Multielement Coatings of the System (TiNbCrZrSi)N, Novikov V. Yu., Grankin S. S., Ganenko V. V., Arseenko M. Yu., Sobol’ O. V., Tkach O. P., Kovaleva M. G., Malikov L. V. (2015)
Dotsenko V. P. - Influence of Ce3+ Ions on the Near Infrared Emission of Eu2+-doped Ca3Sc2Si3O12, Berezovskaya I. V., Zatovsky I. V., Smola S. S., Efryushina N. P. (2015)
Соболь О. В. Пинчук Н. В. - Влияние высоковольтного импульсного потенциала, подаваемого на подложку, на фазовый состав и структуру вакуумно-дуговых покрытий TiN, Aндреев A. A. (2015)
Praveenkumar K. - Conduction Mechanisms in Polypyrrole-Copper Nanocomposites, Sankarappa T., Ashwajeet J. S., Ramanna R., Sujatha T., Jyoti Kattimani, Chandraprabha G. (2015)
Ivanov O. N. - Tunneling Conductivity in the Normal Phase of Superconducting Indium in Porous Glass, Sudzhanskaya I. V. (2015)
Вільчковська А. Е. - Музичне виховання дітей та молоді у Польщі після другої світової війни (40-60-ті роки ХХ століття) (2014)
Воронкін Н. В. - Благотворительная деятельность как педагогический инструмент в процессе формирования планетарного сознания студенческой молодежи (2014)
Гаркавцев Є. І. - Професійно важливі якості особистості майбутніх правоохоронців як складові їх професійної надійності (2014)
Гармаш А. А. - Гуманитарные аспекты стандартизации образовательной деятельности высшей школы (2014)
Горіна О. Т. - Відродження родинно-сімейних цінностей – важливий аспект формування духовної культури студентської молоді (2014)
Губенко Л. М. - Структурно-функціональні компоненти самостійної роботи як системи організації навчання учнів (2014)
Кириченко Л. Г. - Формування естетичних якостей у майбутніх менеджерів соціокультурної сфери засобами краєзнавства (2014)
Куліш С. М. - Вплив Харківського університету на розвиток жіночої освіти на Харківщині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Кушаков К. О. - Виховання еколого-правової відповідальності старшокласників (2014)
Кушакова І. - Дослідження якості екологічного виховання в практиці початкової школи (2014)
Лис В. М. - Формы, методы и содержание формирования профессионально-педагогической идентичности у студентов технических университетов (2014)
Лук’янченко О. Г. - Діяльність бібліотек Луганщини як центрів культосвітньої та ідеологічної роботи у 20-30-их роках ХХ ст. (2014)
Луценко І. В. - Система формування дослідницької культури майбутніх учителів у діяльності студенського наукового товариства (2014)
Осіпцов А. В. - Сутність загальнолюдських цінностей у філософсько-соціологічних дослідженнях (2014)
Письменна Н. О. - Поняття "ціннісно-смислове ставлення до людини" як науково-педагогічна категорія (2014)
Потієнко М. О. - Модель формування креативності студента на прикладі педагогічного вищого навчального закладу (2014)
Сіданіч І. Л. - Етапи розвитку духовно-морального виховання дітей у вітчизняній школі (ХХ – перша чверть ХХІ століття) (2014)
Скляр П. П. - Характеристика концептуальних підходів до визначення соціально-професійної суб’єктності майбутніх фахівців соціальної сфери з навчально-функціональними відмінностями, Мальцева Т. Є. (2014)
Славська Я. А. - Еколого-естетичне виховання в загальноосвітніх школах України (в кінці ХХ- на початку ХХI століть) (2014)
Степаненко В. И. - Диагностика самооценки подростков, склонных к асоциальному влиянию религиозных культов (2014)
Ступіна Є. В. - Культурна ідентичність особистості в умовах глобалізації (2014)
Сура Н. А. - Методика експериментального дослідження в системі професійної іншомовної підготовки немовного ВНЗ (2014)
Хмельницька О. І. - Формування професійної культури майбутніх фахівців у процесі магістерської підготовки (2014)
Чеботарьова І. В. - Духовно-моральний аспект формування професійної моделі поведінки майбутнього фахівця у психологічних вітчизняних дослідженнях (2014)
Чепіга І. В. - Змістовна характеристика сутності почуття громадянськості в учнівської молоді (2014)
Черкашина Т. В. - Коммуникативная культура преподавателя как субъекта самопознавательной деятельности (2014)
Шевчук І. В. - Педагогічна сутність дозвілля та дозвіллєвої діяльності (2014)
Яковлєва В. А. - Особистісно-орієнтована освіта випускників інтернатних закладів як основа формування їх життєвої компетентності (2014)
Содержание (2016)
Труш О. О. - Державне управління мобілізаційними та призовними ресурсами в розвинених країнах світу, Нікулін К. О. (2016)
Бутузова М. А. - Гармоничный цвет или хороший цвет (2016)
Шоонаева Н. Д. - Течение раннего неонатального периода новорожденных от матерей с острыми вирусными гепатитами (2016)
Беркинов Э. Х. - Электр тизимидаги нонормал жараёнларни Mat LAB дастурида тадкик килиш, Юсупов Д. Р., Холбаев Д. Ж. (2016)
Budanova L. - Peculiarities of the educational process organization for students training "pharmacy" at Eastern European universities (2016)
Отамирзаев О. У. - Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов, Зокирова Д. Н., Вахобова С. К. (2016)
Топорков А. Н. - Причины и профилактика травматизма в спортивной практике, Боровская О. Ю. (2016)
Топорков А. Н. - Травматизм и несчастные случаи при занятиях физической культурой и спортом, Боровский С. В. (2016)
Фенцик О. М. - Дослідження історичного аспекту проблеми вивчення художнього твору (2016)
Xamrayeva G. I. - Boshlang’ich sinflarda matematika darslari ingliz tilida, Bafoyeva Z. I. (2016)
Khamraeva G. I. - Benefits of implementation of pre-, while and post reading activities in language learning (2016)
Яковлєва Ю. А. - Побудова тренувального процесу юних лижників-гонщиків 12–13 років на основі врахування їх індивідуальних рухових якостей (2016)
Гоблик В. В. - Труднощі учителів на етапі входження у педагогічну професію (2016)
Щербан Г. В. - Психологічні особливості формування уяви вчителя про особистість учня (2016)
Щербан Т. Д. - Психологічні особливості формування самосвідомості вчителів (2016)
Гайибов Т. Ш. - Оптимизация режимов электрических сетей по коэффициентам трансформации контурных трансформаторов, Сейтмуратов Б. Т., Ширинов Б. Т. (2016)
Павловський В. І. - Комп’ютерна система аналізу ринку нерухомості з нейромережевою оцінкою її вартості, Кокора Д. І. (2016)
Михалько В. Г. - Застосування фільтру калмана для вирішення проблеми локалізації робота, Круш І. В. (2016)
Бичевой П. П. - Пути совершенствования технологии устранения расслоений и вздутий битумно-рубероидного ковра, Мишук Е. Н. (2016)
Саньков П. М. - Захист місць прикладання праці, побуту і відпочинку від шумового забруднення в умовах реконструкції міст (2016)
Саньков П. М. - Розробка інноваційної методики оцінки якості та безпеки життєдіяльності територій і об’єктів містобудування на прикладі місцевості "Дніпровські пороги", Ткач Н. О., Єрмолаєва Ю. П., Лук’яненко В. А. (2016)
Саньков П. Н. - Композиционные строительные материалы и изделия, Ткач Н. А., Возиян Е. А., Лукьяненко В. А. (2016)
Стрюков Р. К. - Разработка диагностического дерева на основе критерия прироста информации (2016)
Журавлёв П. В. - Сравнение моделей данных nosql хранилищ (2016)
Байрамова Л. А. - К вопросу об охране природного и культурного наследия в Азербайджане (2016)
Komarova O. - Teaching professionally oriented foregn language communication at technical higher educational establishments (2014)
Kulish S. M. - Innovative tendencies in search for the model of high quality pedagogical education in the late xix - early xx centuries (experience of Kharkiv imperial university) (2014)
Барилко Є. О. - Місце громадянської релігії в патріотичному вихованні американських школярів, Барилко С. М. (2014)
Бондаренко В. І. - Особливості діяльності викладача вищого навчального закладу в умовах модернізації вищої освіти в Україні (2014)
Борисенко Л. Л. - Психолого-дидактичні умови формування науково-дослідницької компетентності студентів економічних спеціальностей (2014)
Воронина Г. Г. - Психолого-педагогические методы коррекции агрессивного поведения детей старшего дошкольного возраста, Шайкина Е. А. (2014)
Габльовська Н. Я. - Врахування психологічних закономірностей сприймання навчального матеріалу студентом при проведенні експериментальних досліджень в процесі вивчення дисциплін за дистанційною формою навчання, Кононенко М. А. (2014)
Карчевська Н. В. - Індивідуалізація професійної педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів, Сергеєв С. М. (2014)
Кондратюк І. І. - Виховання морально-естетичних почуттів молодших школярів засобами релігійного мистецтва (2014)
Кучменко О. Б. - Формування мотивації до навчання у учнів залежно від їхніх індивідуально-типологічних особливостей (2014)
Лаврентьєв А. О. - Естетичне виховання студентів засобами залучення їх до активної участі в культурному житті ВНЗ (2014)
Мельничук Т. Ф. - Українське село ХХI століття в контексті культурно-просвітницької діяльності (2014)
Мезеря І. В. - Культурологічний підхід до статевого виховання учнівської молоді (2014)
Осіпцов А. В. - Виховання у студентів класичного університету загальнолюдських цінностей як соціально-педагогічна проблема (2014)
Паскаленко В. В. - Розкриття проблеми співвідношення загальної та спеціальної освіти в середніх технічних училищах в країні на початку ХХ століття в педагогічних працях В.В. Рюміна (2014)
Рагозіна В. В. - Вітчизняні досвід і традиції естетичного виховання дитини раннього віку (40-80-ті роки ХХ ст.) (2014)
Рамзані Е. В. - Сутність поняття психологічної компетентності вчителя (2014)
Рашидов С. Ф. - Виховання у студентської молоді цінностей громадянського суспільства: досвід теоретичної концептуалізації (2014)
Самохіна Н. М. - Методика діагностики рівня професійно-творчої самореалізації майбутніх учителів музики в освітньо-виховному середовищі вишу (2014)
Сізов В. В. - Психолого-педагогічні проблеми розвитку студента вищого навчального закладу музичного спрямування (до постановки проблеми) (2014)
Скібіна О. В. - Теоретичні основи формування дослідницької компетентності у майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Сопівник І. - Концептуальні засади виховання моральної відповідальності сільської молоді (2014)
Сопівник Р. В. - Віктор Сидоренко як лідер наукової школи (до 63- ої річниці з дня народження, світлій пам’яті В. К. Сидоренка присвячується ) (2014)
Тушева В. В. - Характеристика аксіологічного компонента науково-дослідної культури майбутнього вчителя музики в умовах вищої педагогічної школи (2014)
Фунтікова Н. В. - Виховання у студентської молоді якостей інтелігентної людини як складова змісту виховання в сучасній вищій школі (2014)
Чепіга І. В. - Фактори впливу на виховання почуття громадянськості в учнівської молоді (2014)
Чеча Г. О. - Джаз як соціокультурний феномен (2014)
Шабанов В. П. - Інформаційна компетентність та інформатична компетентність сучасного інженера: визначення понять, структурні компоненти феномену компетентності (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, зміст (2015)
Жаліло Я. А. - Еволюція чинників дієвості економічної політики держави та інституційна криза в УкраїнІ (2015)
Архієреєв С. І. - Теоретичні основи дослідження парної структурно-технологічної конвергенції (2015)
Бандура О. В. - Ефективність ринків і економічна ефективність:проблеми вимірювання і зв'язок з економічним циклом (2015)
Горлов С. М. - Математична формалізація рівноваги національного виробництва та грошового обігу (2015)
Корнівська В. О. - Мінімізація участі держави у підтримці депресивних фінансових установ: європейський досвід у контексті українських реалій (2015)
Чепелєв М. Г. - Обчислювані моделі загальної рівноваги: аналіз методологічних особливостей (2015)
Каленюк І. С. - Природа лідерства в сучасних умовах, Цимбал Л. І. (2015)
Бобух І. М. - Макроекономіка. Підручник. Тема 28. Економічний розвиток і зростання, Барановська І. В. (2015)
Білоус О. - Економічна теорія і закон діяльності: ретроспектива і перспективи імпленментації (2015)
Локатир Н. М. - Редакційна діяльність М. Шлемкевича (2016)
Козак О. - Доброчинність Богдана і Варвари Ханенків у справі просвітництва й розвитку та популяризації наукових знань в Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Глушан О. В. - Громадська діяльність С. В. Бородаєвського в еміграції: зміст та основні напрями (2016)
Дрозд П. Ю. - Науково–організаційна діяльність Є. М. Лавренка (1900–1987 рр.) в контексті становлення та розвитку Всесоюзного ботанічного товариства (2016)
Стамбол И. И. - Казанско–кубанский период жизни И. Л. Липы (2016)
Гай–Нижник П. П. - Русько–літописний варіант Символу Віри та теологічні системи латинської і візантійської тріадології, Батрак О. П. (2016)
Омельчук Б. А. - Західний вектор культурно–економічних зв’язків княжого Галича (2016)
Різник Ю. М. - Процес відкриття та послуги телеграфного і телефонного зв’язку на Правобережжі в імперський період (2016)
Капшук Ю. С. - Формування складу вчителів та вихованців середніх навчальних закладів Полтавської губернії (1861–1917 рр.) (2016)
Вовчко М. І. - Євреї у початкових та середніх державних школах Галичини у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2016)
Довгалець О. - Проголошення Української Народної Республіки та діяльність загальноросійських партій в складі Центральної Ради (2016)
Лісов О. С. - Новітня археографія діяльності радянських органів державної безпеки в Україні у 1918–1939 рр. (2016)
Ніронович І. І. - Рекламні оголошення в українській пресі у Польщі (1918–1939 рр.): професійні засади та зміст (2016)
Троханяк О. С. - Анексія Західної України 1939–1941 рр. радянською владою та її репресивна політика (на прикладі Бережанщини) (2016)
Куницький М. П. - Засоби й механізми забезпечення збору податкових платежів у Райхскомісаріаті "Україна" (1941–1944 рр.) (2016)
Кір’янова О. Л. - Внесок освітян в українізацію середньої та вищої школи УРСР: аналітичні узагальнення української зарубіжної історіографії (50–ті – 80–ті рр. ХХ ст.) (2016)
Лук’яненко О. В. - Відображення повсякдення колективів педінстиутів УРСР доби "відлиги" у періодиці епохи (Ч. 1) (2016)
Китиченко Т. С. - Критика позитивістської методики вивчення історичних джерел радянськими науковцями (2016)
Буковський І. В. - Концептуальні засади експонування зброї: історико–культурологічний аспект (2016)
Голик М. М. - Кодекс честі офіцера Збройних сил України як чинник формування корпоративної культури (2016)
Василюк О. С. - Методика проведення бінарних уроків з української літератури та історії України в учнів 8–х класів на прикладі долі жінки в історії України ХVI ст. (за твором О. Назарука "Роксолана") (2016)
Корсак Р. В. - Розвиток туризму в країнах Європейського Союзу та досвід організації для України на початку ХХІ століття, Берец А. В. (2016)
Муханов В. М. - Історико–економічний аналіз розвитку галузі промислового вирощування та переробки сої в Україні на початку ХХІ ст. (2016)
Апостол М. В. - Наукова школа "Селекція м’ясної худоби" (2016)
Джус Ю. Я. - Становлення соціальної ринкової моделі економіки у Федеративній Республіці Німеччина (1948–1970–ті рр.) (2016)
Гулузаде Т. Н. - Проблемы семьи и семейно–бытовых отношений в героических дастанах Азербайджана (2016)
Гусейн Г. П. - Деятельность Бакинского морского порта как международного порта в годы Второй мировой войны (2016)
Вашкевич В. М. - Особливості міфічного світогляду в історичної еволюції наукової картини світу (2016)
Іванова Н. В. - Ґенеза мислення в модальності можливості самоздійснення людини: соціософський контекст (2016)
Бондар О. В. - Принцип суб’єктивності і проблема самообґрунтування (2016)
Гудима І. П. - Віра в чудо: окремі питання методології дослідження (2016)
Джалілова О. М. - Роль особистості в теорії соціальних комунікацій (2016)
Зюганов А. П. - Науково–технічний розвиток в контексті конвергентних технологій (2016)
Коцюба М. П. - Фундаментальна етико–антропологічна ситуація: інакшість Іншого (2016)
Савицька І. М. - Поняття щастя та шляхи його досягнення у філософських пошуках Григорія Сковороди, Каменська І. В. (2016)
Красніцька Г. М. - Етикет у міжнародних ділових стосунках (2016)
Кубко В. П. - Удосконалення корпоративного іміджу організації шляхом застосування ребрендингу, Діордієва І. В. (2016)
Лар’яновський І. С. - Аксіологічний аналіз постнекласичного науково–технічного знання на основі інтегральної концепції цінності (2016)
Легенький І. Ю. - Поетика музичного нонконформізму в українській культурі (2016)
Ліпін М. В. - Антропоцентризм як онтологічна крадіжка (2016)
Дронь С. П. - Традиція антроповимірного осмислення часу в історії філософії (2016)
Марасюк С. С. - Український провінціалізм як предмет соціально–філософського дискурсу (2016)
Матюшина І. І. - Розуміння смислу як підсистема мовленнєвої комунікації (2016)
Омельчук І. В. - Плюралістичний потенціал принципу доповнюваності (2016)
Патлайчук О. В. - Розумний егоїзм як філософсько–етична позиція (2016)
Сакун А. В. - Методологічна рефлексія як спосіб розуміння процесів мислення (2016)
Ємельяненко Є. О. - Релігійна ідентичність та маргінальність як інтегративне ядро національного самовизначення в Україні (2016)
Вергелес К. М. - Православна релігія в літературі дореволюційного, радянського і пострадянського періодів (2016)
Грішанов О. М. - Сакральна символіка в рецепції світової філософської думки (2016)
Лещенко А. М. - Коеволюційні процеси у духовній православній музиці (2016)
Ломачинська С. В. - Використання Інтернет–технологій у релігійному вихованні молоді (на прикладі УПЦ) (2016)
Шепетяк О. М. - Юдаїзм: історія та сучасність (2016)
Хахалін О. О. - Сучасний соціокультурний дискурс паломництва (2016)
Шабанов З. - Формирование социального полилога как приоритетное направление профсоюза (2016)
Скалацька О. В. - Філософський аналіз комічного і карнавального в моді (2016)
Ареф’єва А. Ю. - Специфікація освітнянських технологій та виставково–бібліотечної діяльності в умовах глобалізації культури (2016)
Михалик Л. П. - Досвід найбільш ефективних систем освіти у вибудовуванні навчально–виховних стратегій саморозвитку і самореалізації особистості для України (2016)
Середня В. Г. - Філософсько–освітні засади становлення духовності як основи людиновимірного цілепокладання постнекласичної освіти (2016)
Чуйкова О. В. - Концепція нейробіологічної обумовленості моралі у методиці викладання етики та естетики для студентів (психологів та медиків) медичних вузів (2016)
Бірюков Д. С. - Концептуалізація захисту критичної інфраструктури в сучасних безпекових дослідженнях (2016)
Горло Н. В. - Підходи до типології іредентизму (2016)
Карчевський М. В. - Соціальні теореми як концептуальна основа національного діалогу, Карчевська О. В. (2016)
Литвиненко К. О. - Поняття та класифікація сепаратистських рухів (2016)
Мельник О. М. - Концепція "преемптивної війни" та її застосування при веденні бойових дій (2016)
Остап’як В. І. - Парадигма партнерства у викликах глобальних загроз (2016)
Скляр О. Ю. - Співвідношення політичної свободи громадян із їхньою повинністю перед державою (2016)
Кужман О. М. - Формування регіонального політичного порядку денного за стадійним підходом (2016)
Касьянова М. М. - Соціально–політичні передумови міграції українських громадян до країн Східної Європи (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2016)
Варнава У. В. - Деякі аспекти розвитку сучасного українського суспільства, Гладченко С. В. (2016)
Веденєєв В. О. - Особливості політико–культурної детермінації сучасного етапу українського процесу соціально–політичного розвитку (2016)
Войтенко Ю. М. - Сучасні проблеми у механізмі стримувань і противаг закладені в Конституції України (2016)
Докаш О. Ю. - Політична компетентність партійної номенклатури західних областей України (кінця 30–х – початку 50–х рр. ХХ ст.): аксіологічний та діяльнісний аспекти (2016)
Міхейченко М. А. - Східно–Середземноморський вектор зовнішньої політики України "до" та "після" подій "Євромайдану–2014": нові можливості співробітництва (2016)
Іванова І. І. - Данський неокорпоративізм: особливості політичної взаємодії держави і соціальних партнерів (2016)
Вонсович О. С. - Терористичні акти в Брюсселі як прояв недосконалості системи європейської безпеки (2016)
Грабчак К. К. - Етнічні цінності у формуванні політичної нації США (2016)
Jabea Eluke E. - Cameroon in the US foreign policy towards the Gulf of Guinea (2016)
Кулішенко Т. Ю. - Децентралізація влади в європейських країнах в контексті впливу ресурсозабезпечених груп (2016)
Співак М. В. - Досвід скандинавських країн у запровадженні політики збереження здоров’я (2016)
Корчинський М. В. - Двосторонні відносини Іракського Курдистану після завершення війни в Іраку (2003–2011 рр.) (2016)
Вступ (2015)
Маркова О. О. - Право на недоторканність приватного життя (прайвесі) за законодавством зарубіжних країн (2015)
Олейников С. М. - До аналізу чинників системи законодавства (2015)
Чернік С. Д. - Правовий статус короля за Конституцією Сербії 1903 року (2015)
Черновол С. О. - Наукові погляди на систему юридичних джерел права України в ХХ сторіччі (2015)
Гош Д. В. - Правове регулювання участі прокурора в провадженні у справах про адміністративні правопорушення (2015)
Губерська Н. Л. - Види адміністративних процедур у сфері вищої освіти (2015)
Денисенко А. П. - Поняття суб’єкта організації громадського контролю у сфері державного управління (2015)
Єренко Д. В. - Місце та роль Національного антикорупційного бюро України в системі органів публічної влади (2015)
Кайдашев Р. П. - Окремі проблемні питання перегляду судових рішень адміністративними судами України у звязку з проведенням антитерористичної операції (2015)
Клочкова М. В. - Проблеми правового регулювання забезпечення документів як доказів в адміністративному судочинстві (2015)
Кожура Л. О. - Принципи адміністративно-правового захисту бездомних осіб та безпритульних дітей (2015)
Корж Є. М. - Відповідальності науково-дослідних установ: проблеми вдосконалення (2015)
Кравчук О. В. - Поняття та класифікація прав фізичних осіб на публічну власність (2015)
Кузьменко Н. А. - Особливості судового розгляду адміністративної справи та ухвалення судового рішення при гарантуванні прав та законних інтересів публічних службовців (2015)
Лазур Я. В. - Щодо особливостей адміністративно-правового механізму забезпечення прав і свобод громадян у сфері публічного управління (2015)
Литвин І. І. - Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання відносин у сфері надання освітніх послуг (2015)
Литвиненко В. І. - Оптимізація функціональної структури суб’єктів протидії корупції (2015)
Марченко В. В. - Значення органів виконавчої влади в регулюванні суспільних відносин у сучасних умовах (2015)
Михайлов Р. І. - Генезис адміністративно-правового регулювання відповідальності у сфері безпеки дорожнього руху (2015)
Негодченко В. О. - Проблеми визначення концептуальних основ державної інформаційної політики в Україні на сучасному етапі (2015)
Прокопенко О. Ю. - Забезпечення регіональними органами внутрішніх справ реалізації соціально-економічних прав і свобод громадян (2015)
Рунова Н. О. - Проблеми гармонізації законодавства у сфері організації та функціонування державної служби та шляхи їх вирішення (2015)
Савіцький Р. Є. - Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності: поняття та особливості застосування (2015)
Савюк М. Ф. - Права людини в інформаційному суспільства: адміністративно-правові аспекти (2015)
Салманова О. Ю. - Об’єднання громадян як складова системи забезпечення економічної безпеки держави (2015)
Сербин Р. А. - Зміст діяльності засновників та учасників благодійних організацій (2015)
Серединський В. В. - Кадрове забезпечення адміністративного судочинства: визначення поняття (2015)
Сидоренко О. Ю. - Ефективність впровадження дистанційної форми навчання в освітній процес вищого навчального закладу (2015)
Скоренька А. В. - Мета адміністративно-правового регулювання безпечності та якості харчових продуктів (2015)
Струневич О. П. - Оптимізація адміністративно-правового забезпечення надання рекламних послуг (2015)
Терещук О. Д. - Сутність механізму правового регулювання громадського контролю за правоохоронною діяльністю (2015)
Харчук Р. С. - Окремі критерії оцінювання результатів правотворчої діяльності органів виконавчої влади в Україні (2015)
Черниш В. О. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів контролю за діяльністю розвідувальних органів України (2015)
Шандула О. О. - Міжнародні стандарти як основа професійної етики прокурорів України (2015)
Шкребець Є. Ф. - Класифікація джерел адміністративного права щодо забезпечення адвокатської діяльності в Україні (2015)
Борисова Ю. Ю. - Поняття аудиту: теоретико-правовий аналіз (2015)
Вдовічен В. А. - Особливості фінансово-правового режиму казначейської системи виконання бюджетів за доходами (2015)
Гаврилова О. О. - Проблеми правового регулювання загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві (2015)
Іскізаров О. М. - Ознаки банківської діяльності у адміністративно-правовій сфері (2015)
Кінащук Л. Л. - Імплементація міжнародного законодавства щодо фінансового контролю й аудиту підприємств, Білінський І. А. (2015)
Хомов С. М. - Громадська антикорупційна експертиза як засіб запобігання корупції в діяльності Державної фіскальної служби України (2015)
Балюк В. М. - Динаміка рентних правовідносин (2015)
Стефанчук М. О. - Щодо визначення сутності та правових наслідків динаміки фізіологічних індивідуалізуючих ознак фізичної особи (2015)
Теремецький В. І. - Місце договірних відносин роздрібної купівлі-продажу у системі договірних зобов’язань (2015)
Швець В. О. - Деякі особливості судового захисту від рейдерських поглинань в Україні (2015)
Ямненко Т. М. - Доцільність призначення комп’ютерно-технічної експертизи при вчиненні порушень банківського (валютного) законодавства (2015)
Андріїв В. В. - Державні допомоги як вид соціальної підтримки (2015)
Андрійчук О. В. - Проблеми функціонування та розвитку недержавного пенсійного забезпечення та шляхи їх подолання (2015)
Бірюкова А. Г. - Співвідношення понять "джерело права" та "джерело трудового законодавства" (2015)
Волинець В. В. - Напрями вдосконалення організаційно-управлінських відносин при укладанні колективних договорів і угод (2015)
Гончаров Г. Ю. - Заохочення як засіб забезпечення дисципліни праці (2015)
Гринь Т. Г. - Щодо форм працевлаштування в Україні та за кордоном (2015)
Гробова А. А. - Облік робочого часу науково-педагогічних працівників (2015)
Мельничук Н. О. - Невиконання роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору як підстава розірвання трудового договору з ініціативи працівника (2015)
Міщук М. О. - Поняття соціального партнерства у трудовому праві України (2015)
Пироговська В. О. - Правове регулювання соціально-партнерських відносин працівників сільського господарства (2015)
Соцький А. М. - Шляхи оптимізації правового регулювання неповної зайнятості працівників в Україні (2015)
Спiцина Г. О. - Сучасний стан та перспективи правового регулювання трудових відносин в Україні (2015)
Ушверідзе Д. П. - Правові тенденції визначення поняття конкурсної процедури вступу на державну службу (2015)
Чорна К. П. - Поняття і система суб’єктів правовідносин у сфері безпеки та гігієни праці (2015)
Куценко Д. В. - Щодо участі суддів у розгляді кримінальних проваджень, які містять відомості, що становлять державну таємницю (2015)
Осипенко Р. І. - Способи фінансування тероризму (2015)
Хараберюш О. І. - Негласні слідчі (розшукові) дії у протидії контрабанді: проблеми використання (2015)
Чорний Г. О. - Особливості залучення спеціаліста при розслідуванні терористичних актів (2015)
Якимчук Р. В. - Поняття протидії розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням правил дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів (2015)
Содержание (2016)
Абдикаликова Г. А. - О многопериодическом решении одной системы уравнений в частных производных, Жумагазиев А. Х. (2016)
Алиев А. С. - Годовая орбита Земли по направлению к Солнцу и обратно, а не вокруг него (2016)
Катеринчук В. М. - Фоточутлива гетероструктура GaTe — наноструктурований діелектрик — InSe, Кушнір Б. В., Кудринський З. Р., Ковалюк З. Д., Литвин О. С. (2016)
Сухарев В. А. - Космофизическая природа шаровых молний (2016)
Циганкова Г. А. - Застосування програмного пакету MathCAD для розв’язання диференціальних рівнянь, Гузенко С. В. (2016)
Зизинская А. П. - Языковые средства выражения директивных речевых актов в среднеанглийском языке (2016)
Каримова З. Р. - Some ways of adaptation of east literature to Europe. Translational aspect (2016)
Kobilova N. S. - Elaborated methods in the light of writing, Nazarova G. P. (2016)
Kobilova A. B. - Peer editing as a main technique in editing writing (2016)
Дехнич О. В. - Жанровая специфика романа Дэна Брауна "Инферно", Костромина Т. А. (2016)
Курбонова Н. Р. - Ғафур Ғуломнинг "Шум бола" қиссаси таржимаси хусусида (2016)
Nazarova G. P. - Self-confidence and its importance in learning languages, Umurova Kh. H. (2016)
Odinaeva N. L. - Implementation of the learning styles in teaching process (2016)
Odinaeva N. L. - Kasb-hunar kоllеjlarida til matеrialini o’rgatish mеtоdikasi (2016)
Saidova M. U. - The expression of some poetic terms (2016)
Usmonova Z. H. - Ingliz va o’zbek tillarda so’z birikmalarining grammatik xususuyati va sintaktik (binar) tahlili (2016)
Fayzieva A. A. - "Garri Potter” asarida zamon va makonning ifodalanishi (2016)
Шукурова М. А. - Лингвистическая природа социально-этической лексики в современном языкознании (2016)
Юнусова А. А. - Инглиз ва ўзбек тилларида тақлидий сўзларнинг ифодаланиши (2016)
Корнієнко Я. М. - Моделювання стохастичних процесів гранулоутворення мінерально-гумінових добрив у псевдозрідженому шарі, Сачок Р. В. (2016)
Голубка М. М. - Украинская корпоративная пресса и другие экономические издания в развитие финансово-экономического и кооперативного образования на западноукраинских землях во второй половине XIX-начале ХХ в. (2016)
Коніна М. О. - Особливості венчурного інвестування в Україні, Тузова К. О. (2016)
Лисенкова Н. В. - Інноваційний підхід до розвитку економічних процесів у соціокультурній сфері (2016)
Помазан М. Д. - Принцип минимума и равномерности для рационализации (2016)
Пшинка Г. В. - Аналіз історичного досвіду маркетингової діяльності в контексті його використання в сучасній українській практиці (2016)
Скиба С. А. - Особливості компонент людського потенціалу в умовах сталого розвитку (2016)
Сосова Т. К. - Інноваційна діяльність як ключовий фактор розвитку підприємництва в Україні (2016)
Hassan A. A. - Relevance of fuzzy logic in the economy (2016)
Комар В. - Двадцятиліття кафедри історії слов’ян, Федорчак П. (2013)
Кугутяк М. - Професор Петро Степанович Федорчак: 80-річчя від дня народження та 50 років самовідданої науково-педагогічної діяльності у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, Дебенко В., Марущенко О. (2013)
Сіреджук П. - Інвентар Надвірної 28 червня 1717 р. (2013)
Нагірний В. - Інвентарний опис Чернелицького замку 1798 року (2013)
Райківський І. - Уявлення про національну єдність України у пресі ранніх народовців (1862–1866 рр.) (2013)
Волошенко В. - Київське товариство грамотності у поширенні "корисних книг” серед селянства Правобережжя (2013)
Королько А. - Радикальні народні віча на Покутті першої половини 1890-х рр. (2013)
Дрогобицька О. - Роль галицької сільської інтелігенції у розбудові місцевої системи охорони здоров’я (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ cт.) (2013)
Бурдуланюк В. - Українська археологія Галичини ХІХ – першої третини ХХ ст. (2013)
Костючок П. - Основні тенденції національно-політичної трансформації українства Карпатсь¬кого регіону (1914–1918 рр.) (2013)
Голубко В. - Концепція Української держави у баченні Симона Петлюри (2013)
Руккас А. - Українські старшини у польській Вищій Військовій школі (2013)
Стефанюк Г. - Заходи німецької окупаційної адміністрації у сфері зайнятості східногалицького соціуму в 1941–1944 рр. (2013)
Дрогобицький І. - Еволюція організаційно-територіальної структури військової округи ІV "Говерля” УПА-"Захід” (1943–1945 рр.) (2013)
Борчук С. - Друга спроба підготовки "Української Радянської Енциклопедії” (1944–1947 рр.) (2013)
Вітенко М. - Завершальний етап та основні наслідки колективізації на території західних областей УРСР (1948–1953 рр.) (2013)
Кобута С. - Івано-Франківська обласна філія Української Гельсінської спілки (1988–1990 рр.) (2013)
Адамович С. - Ідея соборності в ідеології та діяльності Всеукраїнського об’єднання "Свобода” (2013)
Томин Ю. - Внутрішня та зовнішня політика Болеслава І Хороброго (2013)
Господаренко О. - Еволюція італійської політики Михаїла VIII Палеолога (1259–1282 рр.) (2013)
Федорчак П. - Розвиток чеської та словацької культур (1901–1939 рр.), Федорчак Т. (2013)
Ларіонова В. - Феномен російського філософського зарубіжжя початку ХХ ст. (2013)
Монолатій І. - Українсько-польський антагонізм у земельному питанні в Галичині як етносоціальний конфлікт (2013)
Щербін Л. - Дмитро Донцов і російський лібералізм (2013)
Троян С. - Німецтво versus слов’янство: автрійські концепції Міттельєвропи напередодні та під час Першої світової війни (2013)
Кучера І. - Політика російської окупаційної адміністрації в Східній Галичині в 1914–1917 рр. (2013)
Кобильник Р. - Українське питання в політиці Безпартійного Блоку співпраці з урядом (1927–1935 рр.) (2013)
Бурачок Л. - Миротворча діяльність ООН на початковому етапі "холодної війни”, Яцків О. (2013)
Ґеник М. - Конструювання нового геополітичного устрою Центрально-Східної Європи у програмних положеннях Ліберально-демократичної партії "Niepodleglosc” (2013)
Пендзей І. - Соціально-економічні та політичні перетворення в Угорщині (1988–1990 рр.) Проблеми політичної реформи в УНР у висвітленні угорських учених, засобах масової інформації та матеріалах міжнародної наукової конференції (м. Дьйор, 18–21 березня 1988 р.) (2013)
Скорейко Г. - Німецька еміграція з СРСР та України у другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст.: етапи, потоки, структура, Яворська І. (2013)
Борковський К. - Польща у зовнішній політиці України (2013)
Шологон Л. - Періодичні видання українських студентських товариств Галичини як джерело з історії національно-культурного руху українців краю у 60-х рр. ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Сливка Л. - Епістолярна спадщина та мемуари як джерела до вивчення дрібної шляхти Галичини (ХІХ – поч. ХХ ст.) (2013)
Педич В. - Інституалізація української історіографії в Галичині ХІХ – початку ХХ століття: методологічні проблеми вивчення, Штанько Я. (2013)
Міщук А. - Суспільно-політична діяльність УРП-УСРП: джерелознавча база, Міщук М. (2013)
Кройтор В. - Українське питання в політиці Румунії (1918–1927 рр.): історіографічний контент (2013)
Пуйда Р. - Політика нормалізації Українського національно-демократичного об’єднання (1935–1939 рр.) в сучасній українській історіографії (2013)
Яценко В. - "Ліберальна візія” гетьманства Івана Мазепи в сучасній російській історіографії (1989–2000-ні рр.) (2013)
Жупник В. - Депортаційні процеси 1944–1953 рр. на території західних областей УРСР як засіб тоталітарного "упокорення”: історіографічний аспект (2013)
Стецюк Н. - Джерела до вивчення національно-культурного життя українців у Польщі (1947–1989 рр.) (2013)
Дутчак О. - Теоретико-методологічні проблеми українського етнотуризму: історіографія (2013)
Засипко М. - Формування суспільно-політичних поглядів миргородського полковника Данила Апостола (2013)
Хоміч Д. - Волинська губернія у планах російського військового командування напередодні війни 1812 року (2013)
Яковлєв Ю. - Роман Яросевич – провідний діяч РУРП у першій половині 1890-х рр. (2013)
Коломийчук О. - Поминальні мотиви у ритуально-обрядовій структурі Святого вечора на Бойківщині (кінець XIX – перша половина XX ст.) (2013)
Музичин І. - Публіцистика як відображення громадсько-політичного світогляду Російської імперії щодо західноукраїнських земель на початку ХХ ст. (2013)
Стасюк І. - Повсякденне життя монахинь Станиславівської єпархії УГКЦ (1900–1946 рр.) (2013)
Арсеніч М. - Пожежа Чернелицького замку на початку ХХ століття і спроби його відбудови крізь призму архівних джерел (2013)
Гайсенюк В. - Біженство москвофілів під час Першої світової війни (1915–1918 рр.) (2013)
Морикіт Б. - Артикуляція лобістських інтересів населення у період діяльності уряду Укра¬їнської Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.) (2013)
Мосійчук Т. - Мовне питання в діяльності УНДО (1925–1939 рр.) (2013)
Крюков А. - Аграрні реформи польських урядів міжвоєнної Польщі в українській історіографії (2013)
Надопта А. - Музей "Верховина” в Стрию: досвід збереження, вивчення та популяризації надбань народної культури українців (1932–1939 рр.) (2013)
Ярош О. - Формування української діаспори в Аргентині (2013)
Мосорко М. - Торгівля у структурі повсякденного життя польського населення Галичини у 1939–1941 рр. (2013)
Гордійчук С. - Український національно-визвольний рух на Закарпатті (1944–1958 рр.) (2013)
Самборський Є. - Боротьба радянських карально-репресивних органів із Армією Крайовою у Західній Білорусі (липень 1944 р. – січень 1945 р.) (2013)
Турчин Т. - Репатріація примусових робітників з Німеччини до Станіславської області (1944–1953 рр.) (2013)
Бурачок Н. - Наукова спадщина Миколи Шлемкевича (2013)
Середюк М. - Розвиток польсько-українських освітніх відносин у 1991–2009 рр. (2013)
Мудрієвська І. - Динаміка розвитку співробітництва України з Чеською Республікою (1993–2011 рр.) (2013)
Федяк А. - Формування механізмів внутрішньої політики Російської Федерації в 90-х рр. ХХ ст. (2013)
Ґава П. - Політичні процеси на Лемківщині міжвоєнного періоду в сучасній польській історіографії (2013)
Федорак В. - Етнотуристичний потенціал Бойківщини (на прикладі Івано-Франківської області) (2013)
Содержание (2011)
Дорогі друзі (2011)
Дейнеко Л. Н. - Кафедре термической обработки металлов им. академика К.Ф. Стародубова 80- лет (2011)
Большаков В. И. - Академик Кирилл Федорович Стародубов и его научная школа по термоупрочнению металлопродукции, Большаков В. И. (2011)
Дейнеко Л. Н. - Термическая обработка металлов как металлургическая спе-циальность, Долженков И. Е., Гуль Ю. П., Клюшник Ю. А, Шулаев В. М., Чмелева В. С. (2011)
Amir M Alani - Applications Of Ground Penetrating Radar In Bridge Health Moni-toring And Assessment, Gokhan Kilic, Kevin Banks (2011)
Башев В. Ф. - Влияние переменного электрического тока на механические свойства и структуру промышленных аккумуляторных сплавов, Сергеев Г. А., Житник Н. Е., Иванов В. А. (2011)
Баскевич А. С. - Формирование ближнего порядка аморфных сплавob Cr-C, полученных электроимпульсным осаждением, Филоненко Н. Ю., Хорольский О. А., Бутырина Т. Е. (2011)
Бараненко В. О. - Нечітке моделювання довговічності від утоми розтягнутої панелі з крайовою тріщиною в умовах неповної інформації, Чаплигіна С. М., Дулица І. П. (2011)
Беликов А. С. - Исследование условий труда на предприятии изготовления ре-жущих строительных инструментов им. Войкова, г. Запорожье, Шаломов В. А., Рагимов С. Ю., Крекнина В. Н. (2011)
Бегичев С. В. - Геомониторинг – актуальный аспект безопасности эксплуата-ции зданий и сооружений, Ишутина А. С. (2011)
Бендерський Ю. Б. - Доступне житло в реалізації політики сталого розвитку, Коваль А. С., Савицький М. В. (2011)
Болдарь Л. Н. - О необходимости обеспечения нанодисперсности составляющих материалов поршневых колец ДВС, Щербак О. А., Болдарь Е. Л. (2011)
Большаков В. И. - Об оценке чувствительности качественных характеристик ма-териалов к изменениям их химического состава, Дубров Ю. И., Жевтило Е. Ю. (2011)
Большаков В. И. - Самоорганизация сложной системы и граница ее информаци-онного восприятия, Дубров Ю. И., Ткаченко А. Н. (2011)
Bolshakov V. - Behavior of Ti(C,N) Particles in C22+Al+Ti Steel During Heat Treatment, Uzlov O., Zotov D., Scheller P. R., Franke A, Petzold L. (2011)
Бондаренко С. В. - Изменение параметров песков представленных гранулярными моделями, Севастьянова О. Э., Бондаренко А. С. (2011)
Большаков В. И. - Проблема образования зародыша кристаллизации в кластерной модели жидкости, Воробьев Г. М., Ротт Н. А. (2011)
Большаков В. И. - Использование высокопрочных низколегированных сталей для производства стрел автомобильных кранов, Сухомлин Г. Д., Лаухин Д. В., Бекетов А. В., Носен-ко О. П., Сахник Н. В. (2011)
Большаков В. И. - Ориентационные соотношения феррит-цементит, Сухомлин Г. Д., Лаухин Д. В., Бекетов А. В., Семёнов Т. В. (2011)
Вахрушева В. С. - Влияние масштабного фактора на показатели трещиностойко-сти образцов из сплава ZrNb и стали 17Г1С, Коленкова О. А. (2011)
Власенко Ю. Е. - Численное исследование модели напряженного состояния упру-гопластического основания, загруженного двумя массивными штампами, Кузьменко В. И., Кривенкова Л. Ю. (2011)
Волчок И. П. - Повышение конструкционной прочности низколегированной стали, Бунина Л. Н. (2011)
Волчок И. П. - Влияние лазерной обработки на циклическую усталость вто-ричных алюминиевых сплавов, Широкобокова Н. В., Бельский С. Е. (2011)
Воробьев В. В. - Как вписать экополис в природу, Шило О. С. (2011)
Воронков E. O. - Расчеты гиперполяризуемости молекул в физически адапти-рованном базисе STO##-3G, Большаков В. И., Россихин В. В. (2011)
Гуль Ю .П. - Деформационные воздействия в технологиях термической и комбинированной обработки металлоизделий (2011)
Гуль Ю .П. - Сравнительный анализ эффективности использования стационарных и нестационарных охладителей при термической обработке металлопродукции, Чмелёва В. С. (2011)
Гуль Ю .П. - Релаксационная стойкость низкоуглеродистой стали, упрочненной холодной деформацией и старением, Ивченко А. В., Амбражей М. Ю., Тищенко С. В. (2011)
Гуль Ю. П. - Интенсификация процесса сфероидизирующего отжига стали в поточных линиях, Соболенко М. А. (2011)
Губенко С. И. - Роль неметаллических включений в зарождении коррозионных повреждений в колесной стали, Пинчук С. И., Белая Е. В. (2011)
Губенко С. И. - Влияние боридов на технологические свойства высокохромистой стали, Беспалько В. Н., Жиленкова Е. В., Синицына Ю. П. (2011)
Губенко С. И. - Влияние условий деформации на развитие проскальзывания вдоль границ включение-матрица стали (2011)
Губенко С. И. - Комплексная химико-термическая обработка инструмента из литой быстрорежущей стали Р6М5, Мовчан А. В., Бачурин А. П., Черноиваненко Е. А. (2011)
Гуль Ю. П. - О правомерности определения механических свойств высокопрочных болтов, Ивченко А. В., Мачуская Н. Д., Амбражей М. Ю. (2011)
Давыдов С. И. - Исследование влияния способа введения кислорода на свойства спеченных титановых сплавов, Осипенко А. В., Быков И. О., Шевченко В. Г., Овчинников А. В. (2011)
Дейнеко Л. Н. - Влияние процессов структурообразования на изменение механических свойств термически упрочненных малоуглеродистых сталей при отпуске (2011)
Долженков И. Е. - Пути существенного сокращения времени (продолжительность) и улучшения качества сфероидизации карбидов в стальной металлопродукции (2011)
Дейнеко Л. Н. - Использование аппаратно-программного обеспечения для разработки новых и оптимизации существующих технологий закалочного охлаждения и оборудования, Москаленко А. А., Зотов Е. Н., Проценко Л. Н., Разумцева О. В., Добривечер В. В, Кимстач Т. В. (2011)
Деревянко В. Н. - Влияние примесей фосфогиипса на свойства вяжущего, Тельянов В. О., Чумак А. Г. (2011)
Доненко В. І. - Субстанціональні передумови розробки програмних продуктів для потреб модернізації процесів організації будівництва (2011)
Заблоцкий В. К. - Особенности структурно-фазовых превращений в стали 45Х3ГНМФ при непрерывном охлаждении и в изотермических условиях, Шимко В. И. (2011)
Иванова Л. Х. - Особенности обработки чугунов редкоземельными металлами, Колотило Е. В., Калашникова А. Ю., Белич А. В., Муха Д. В. (2011)
Ивченко З. А. - Механизм влияния веществ примесей и размера микрозерна на механические свойства сплава ВТ5Л (ВТ5Л-МС), Лунёв В. В. (2011)
Ильев И. М. - Проблемы формирования муниципальной системы обслуживания технического состояния жилищного фонда, Безпалько В. Л. (2011)
Калинина Н. Е. - Особенности структуры композиционных материалов, армированных нанодисперсным карбидом кремния, Вилищук З. В., Калинин В. Т. (2011)
Капля О. І. - Дослідження стану радіаційної небезпеки на хвостосховищі "Дніпровське" (2011)
Кисилева И. Ю. - Оценка технологической пластичности ферритной стали 03Х18ТБч, Ольшанецкий В. Е. (2011)
Кирнос В. М. - Модели формирования портфеля проектов, Шевченко Л. П., Яковлев С. Ю. (2011)
Клюшник Ю. А. - Особенности влияния размера ферритного зерна при его измельчении на механические свойства стали, Узлова Л. В. (2011)
Котова Л. І. - Підвищення надійності та довговічності елементів металоконструкцій вагонів, Ротт Н. О. (2011)
Костыря В. Ю. - Структурноупрочняемые самотермообрабатывающиеся СВС – Материалы (2011)
Большаков В. И. - Керамические композиционные материалы для работы при высоких температурах, Харченко В. И., Вашкевич Ф. Ф., Спильнык А. Я., Журавель В. И., Загородний А. Б., Милосердов А. Б., Евтерев Ю. Н. (2011)
Костыря В. Ю. - Особенности методов контроля параметров работоспособности СВС-материалов триботехнического назначения, Морозов Р. В. (2011)
Костыря В. Ю. - Модель структурно-деформированного состояния поликомпонентных материалов, Голобурда Ю. В. (2011)
Костыря В. Ю. - Фрактальный анализ в материаловедении, Федоренко Н. А., Травинина П. В., Ушаков Ю. Н., Кокашинская Г. В., Карпов А. Н., Якименко Д. А. (2011)
Костин В. А. - Физическое моделирование структурных превращений в металле зтв трубных сталей, Филипчук Т. Н. (2011)
Коваль О. О. - Енергоефективність малоповерхових будівель в залежності від їх об'ємно-планувальних, архітектурних та конструктивних особливостей, Савицький М. В., Юрченко Є. Л., Ковтун-Горбачова Т. А., Луценко Ю. О. (2011)
Коновалова Л. С. - Духовный потенциал личности и его роль в развитии творческих способностей студенчества, Подолинный С. И., Горецкий Д. В. (2011)
Коваленко Т. А. - Влияние интенсивной пластической деформации на критическую температуру Ас3 титанового сплава ВТ8, Овчинникова И. А., Омельченко О. С., Глотка Т. А. (2011)
Кравчуновська Т. С. - Організаційні особливості комплексної реконструкції житлової забудови (2011)
Куцова В. З. - Механічні властивості високохромистого чавуну 280х19гнм в литому і термообробленому стані, Ковзель М. А., Гребенева А. В., Чорноіваненко О. О. (2011)
Лаухина Л. Н. - Функция условий работы железобетонных конструкций в агрессивных сульфатных средах, Бардах А. Е., Савицкий Н. В. (2011)
Лоза К. Н. - Твердость и жаропрочность поршневого сплава АЛ25, Митяев А. А., Беликов С. Б., Клочихин В. В. (2011)
Лютова О. В. - Зварюваність алюмінієвого сплаву АК9М2, Волчок І. П. (2011)
Маркашова Л. И. - Роль структуры в оптимизации свойств прочности, пластичности, трещиностойкости сварных соединений, Алексеенко Т. А., Кушнарева О. С., Бердникова Е. Н. (2011)
Махинько Н. Н. - Анализ напряженно – деформированного состояния железобетонных конструкций жилых зданий серии 1-480 при коррозии арматуры узловых соединений стеновых панелей, Линник Р. Я., Зезюков Д. М., Савицкий Н. В. (2011)
Мешков Ю. Я. - Хрупкость металлов и сплавов (2011)
Мирошниченко К. К. - Пути повышения однородности фибробетона (2011)
Надтока В. Н - Разработка концепции комплексной технологии термической и ионно-плазменной обработки изделий специального назначения, Панков Р. В., Дейнеко Л. Н. (2011)
Несин А. А. - Определение рациональной толщины утеплителя ограждающей конструкции с применением каркаса из термопрофилей, Никифорова Т. Д., Савицкий Н. В. (2011)
Никифорова Т. Д. - Параметры рационального проектирования термореконструкции жилых зданий, Перегинец И. И. (2011)
Овчарук А. Н. - Влияние электронно-лучевого рафинирования кремния на его структуру, Тутык В. А., Ладохин С. В., Филев А. С., Литвиненко Е. И., Сафьян П. П., Цветков И. В. (2011)
Ожищенко О. А. - К вопросу об ускорении портландцемента вяжущими эттрингитового типа, Савицкий Н. В. (2011)
Ольшанецкий В. Е. - О формировании кристаллографической текстуры в образцах титана ВТ1-0, подвергнутых винтовой экструзии, Степанова Л. П., Ткач Д. В., Павленко Д. В. (2011)
Панков Р. В. - Исследование влияния температуры осаждения на свойства ионно-плазменных хромовых покрытий (2011)
Панченко А. И. - Закалка коррозинностойких сталей в потоке прокатных станов, Тумко А. Н., Сальников А. С., Логозинский И. Н., Пересаденко О. В. (2011)
Парусов В. В. - Влияния режимов двустадийного охлаждения катанки сварочного назначения на удаляемость поверхностной окалины механическим способом, Парусов О. В., Чуйко И. Н., Сычков А. Б., Завгородний В. П., Перегудов А. В. (2011)
Парусов В. В. - Влияние режимов охлаждения на превращения аустенита в перлит, Парусов Э. В., Сагура Л. В., Сивак А. И. (2011)
Петренко В. О. - Розробка пропозицій по використанню вітропотенціалу в м.Дніпропетровську, Петренко А. О. (2011)
Ткаченко І. Ф. - Кількісна оцінка ефективності зміцнення штрипсової сталі Х70 при термомеханічній прокатці, Візенков Д. В. (2011)
Пересаденко О. В. - Совершенствовании технологии производства проката диаметром 45…130 мм из стали 4Х5МФ(1)С, Волчок И. П., Сальников А. С., Тумко А. Н. (2011)
Погребная Н. Э. - Оценка влияния различных способов упрочнения на механические свойства и структуру строительных сталей (2011)
Погребная Н. Э. - Влияние технологических параметров на характер усталостного излома конструкционных строительных сталей (2011)
Позняков В. Д. - Свариваемость стали 10Г2ФБ, Жданов С. Л., Максименко А. А. (2011)
Подолинный С. И. - Идеологическая основа проектов городов будущего советских архитекторов середины ХХ века, Болдырева Е. Г., Каширина Н. В., Волк А. С. (2011)
Приходько А. П. - Исследование красных шламов с целью их применения в технологии строительных материалов, Сторчай Н. С., Гришко А. Н., Энвальт Е. А., Сыщенко А. А., Климентьева А. А. (2011)
Пшінько П. О. - Вплив комплексної хімічної добавки плкп на фізико-механічні характеристики бетону залізобетонних шпал, Савицький М. В. (2011)
Разумова О. В. - Розробка принципів формування архітектури будівель і споруд з використанням сталевих каркасів (2011)
Рабич Е. В. - Математическая модель поступления естественного освещения в помещения, Линник Р. Я., Чумак Л. А., Лаухина Л. Н., Магала В. С. (2011)
Савицкий Н. В. - Энергоэффективные системы отопления жилого дома на основе солнечных коллекторов и тепловых насосов, Данишевский В. В., Калга И. (2011)
Savytskyi A. M. - Test results of the compatibility of concrete repair materials (2011)
Савицкий Н. В. - Экономическая эффективность термореновации жилых зданий старой застройки, Коваль Е. А., Юрченко Е. Л., Коваль А. С., Пикулина Н. В. (2011)
Савицкий Н. В. - Социально-градостроительные аспекты формирования экопоселений, Бондаренко О. И., Хода Т. (2011)
Середа Б. П. - Розрахунок планетарного пресу кривошипних пресів, Васильченко Т. О., Глебенко Г. В., Бєлоконь Ю. О., Бондаренко Ю. В. (2011)
Сіромолот Г. В. - Вплив розрахункової схеми стіни на достовірність значень напруження, Щербина Л. В., Доненко І. В., Попов М. Є. (2011)
Скуйбіда О. Л. - Модифікатор алюмінієвих сплавів, Волчок І. П., Мітяєв О. А., Островська А. Є. (2011)
Снежной Г. В. - Фазовые превращения в хромоникелевых сталях 18-10 со стабильным и нестабильным аустенитом, Мищенко В. Г., Снежной В. Л. (2011)
Сопильняк А. М. - Прочности треслойных железобетонных элементов, Савицкий Н. В. (2011)
Спектор Я. И. - Структурные и энергосберегающие эффекты современной деформационно-термической обраьотки специальных сталей, Артамонов Ю. В., Куницкая И. Н., Ольшанецкий В. Е., Тумко А. Н. (2011)
Спиридонова И. М. - Особенности ХТО отверстий малого размера в сталях, Колючая В. Д., Мостовой В. И., Федоренкова Л. И. (2011)
Спиридонова И. М. - Повышение надежности определения металлов в сплавах и композиционных материалах. Сообщение 3, Федина Г. П., Здоровец Н. А. (2011)
Сторчай Н. С. - Пористая стеновая керамика с добавкой осадков сточных вод полифункционального действия, Зорина О. А. (2011)
Сулім-Тимовті А. О. - Урахування ризику неповноти опису при визначенні рівня розвитку проектно-орієнтованої організації з використанням спланованого розрахункового експерименту, Должанський А. М. (2011)
Таранова Т. Г. - Структурные и фазовые превращения в зоне термического влияния всвысокопрочного алюминиевого сплава В96 в процессе сварочного нагрева (2011)
Травініна П. В. - Метод структурно - фрактальної оцінка пористості в інструментальних сталях (2011)
Троцан А. И. - Оценка числа дополнительных центров кристаллизации для получения заданной степени дисперсности структуры, Каверинский В. В., Бродецкий И. Л. (2011)
Ушаков Ю. Н. - Особенности структурообразования нитридов титана и кремния при взаимодействии TiSi2 c N2 в режиме свс–горения (2011)
Шаповалова О. М. - Влияние модифицирования на структуру и свойства серого чугуна для изложниц, Татарко Ю. В. (2011)
Шехоркина С. Е. - Бетоны нового поколения в строительстве плавучих зданий, Лаухина Л. Н., Савицкий Н. В. (2011)
Шевченко В. Г. - Вдосконалення розподілу залишкових напружень у поверхневому шарі зміцнених деталей, Попович О. Г. (2011)
Шумков Є. А. - Методологія діагностики залізобетонних конструкцій для оцінки їх технічного стану, Савицький М. В., Бауск Є. А., Титюк А. О., Шевченко Т. Ю., Савицький О. М. (2011)
Тушинский Леонид Иннокентьевич 1926 – 2010, Шаповалова Оксана Михайлівна 1927 – 2010 (2011)
Рефераты (2011)
Исходные данные (2011)
Грищенко К. І. - Час антикризової дипломатії (2009)
Порошенко П. О. - Україна в європейському безпековому контексті (2009)
Гуменюк Б. І. - Формування нової архітектури європейської безпеки: місце і роль України (2009)
Огризко В. С. - Українська дипломатія 2008 року: крізь турбулентність до вагомих результатів (2009)
Тарасюк Б. І. - Сучасна архітектура безпеки в Європі: місце і роль України (2009)
Горбулін В. П. - Україна в новій Європі та світі: безпековий погляд (2009)
Білорус О. Г. - Глобальні тенденції розвитку та трансформації геополітичних і геоекономічних стратегій (2009)
Веселовський А. І. - Європейська інтеграція України: між омріяним поверненням і "домашньою роботою", Куліш І. В. (2009)
Шамшур О. В. - Сучасні українсько-американські відносини (2008-2009 роки) (2009)
Ткач Д. І. - Українсько-угорські відносини новітньоїдоби (2009)
Копійка В. В. - Європейський Союз-Україна: євроінтеграційний марафон (2009)
Перепелиця Г. М. - Парадигма нової архітектури європейської безпеки (2009)
Камінський Є. Є. - Україна в мінливому світі глобалізації (2009)
Цвєтков О. Г. - Королівство Норвегія в сучасних міжнародних відносинах та у співпраці з Україною, Сабор І. В. (2009)
Іжевська Т. І. - Погляд на особливості ватиканської дипломатії (2009)
Троненко Р. В. - Паралелі та меридіани співпраці: португальські перспективи України, Шаров О. М. (2009)
Кривонос П. О. - Щоб світ дивився з повагою. Щорічнику "Україна дипломатична" - десять років (2009)
Чекаленко Л. Д. - Без незалежної України не було б незалежної Польщі (2009)
Кудряченко А. І. - Європейський вибір України: необхідність, реалії, перспективи (2009)
Єнін Є. В. - Неврегульованість придністровського конфлікту: ризики та загрози для України (2009)
Майборода О. М. - Крим: на перетині етнополітики і зовнішньої політики (2009)
Дуднік О. Я. - Офіційна позиція України щодо врегулювання Нагірно-Карабахського конфлікту (2009)
Рахімов Е. - Зовнішня політика Азербайджану в умовах регіональних і глобальних трансформаційних процесів (2009)
Черінько І. П. - Політика Великої Британії щодо кандидатів на членство в ЄС (на прикладі розширення Європейського Союзу-2007) (2009)
Шаповалова О. І. - Нормативна сила Європейського Союзу в Східній Європі (2009)
Аблазов І. В. - Воєнно-політичні цілі України та невоєнні засоби їх досягнення (2009)
Мокляк С. П. - Україна в сучасному геополітичному просторі та проблеми забезпечення її воєнної безпеки (2009)
Малюська А. Л. - Суперечності розвитку співробітництва України з Румунією в контексті забезпечення прав національних меншин двох держав (2009)
Скляр А. В. - Питання забезпечення прав національних меншин як приклад асиметричності взаємин у двосторонніх відносинах між Україною та Румунією (2009)
Нечаюк І. О. - Трансформаційні зміни в Європейському Союзі в 1980-х роках та формування "євроскептицизму" (2009)
Біберман Є. - Оцінюючи втрати внаслідок слабких інститутів дипломатії: ситуація в Держдепартаменті США (2009)
Акулов-Муратов В. В. - К вопросу о теоретическом обосновании и средствах логико-математического обеспечения теории международных отношений и возможном их применении в структуре государственного управления МИД Украины (2009)
Ковальчук Т. - Формування європейської ідентичності в контексті мультикультурної парадигми (2009)
Осташ Н. І. - Досвід асиметричного співіснування Канади та США і можливості його проекції на українсько-російські відносини (2009)
Гончаренко І. О. - СНД, ОБСЄ і ООН у попередженні конфліктів на пострадянському просторі в 90-х роках ХХ століття: досвід співробітництва (теоретико-методологічний аспект) (2009)
Мартиненко П. Ф. - Міжнародний і конституційний вимір основних прав в Україні (2009)
Буткевич О. В. - Міжнародна договірна практика України і сучасне міжнародне право: питання відповідності (2009)
Ільницький А. В. - Ідентифікація особи та її громадянства як складова частина паспортної роботи закордонних дипломатичних установ України (2009)
Захаров В. В. - Аналіз окремих аспектів організації протидії піратству в регіоні Аденської затоки (2009)
Ільченко І. М. - Імплементація Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентного права Європейського суду з прав людини: міжнародно правовий аналіз практики держав (2009)
Шпак Н. А. - Сучасні підходи до вивчення англійської мови в Дипломатичній академії України при МЗС України в контексті Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, Вінічук В. В. (2009)
Бабюк В. А. - Навчання мови дипломатії методом вивчення та аналізу текстів у галузі дипломатії (на матеріалі французької мови) (2009)
Пономаренко О. В. - Ухильність як етноспецифіка мовних і мовленнєвих преференцій у політичному дискурсі Італії (досвід дипломатів) (2009)
Шергін С. О. - Трансформація взаємодій міжнародно-політичних акторів, Фесенко М. В. (2009)
Гуменюк А. Г. - Роль ЮНЕСКО в охороні історичних пам'яток у Республіці Кіпр (2009)
Хоменко Г. Д. - Проблема подолання вразливості від зовнішніх факторів у рамках Карибського співтовариства (2009)
Ткач О. І. - Громадсько-політичні організації як чинник становлення громадського суспільства в країнах Латинської Америки (2009)
Козлова Т. Л. - Глобалізація економіки та сучасні трансформаційні процеси світового господарства (2009)
Скаленко О. К. - Глобально-системний вимір національних інтересів України (2009)
Гримська М. І. - Майбутнє світової системи очима китайських політологів (2009)
Жалоба І. В. - Діяльність консульських установ Габсбурзької монархії половини XIX ст. (за матеріалами засідань Буковинської торгово-промислової палати) (2009)
Мошевський О. П. - Проблема чорноморських проток у політиці країн Троїстого союзу в період східної кризи 1894-1897 рр. (2009)
Ласкавий Д. В. - Нафтовий фактор у світовій політиці і дипломатії: "справа лорда Мюррея оф Елайбенка" (2009)
Савченко О. І. - М. Драгоманов - засновник української зарубіжної періодики (2009)
Прокопчук Л. В. - УСРР у радянській міжнародній політиці (1919-1923 рр.), Купчик О. Р. (2009)
Макар В. Ю. - Дипломатична діяльність Конгресу українців Канади (2009)
Бєлоколос О. Є. - Квебекське питання в зовнішній політиці Канади: десять років після Референдуму 1995 року (до історії питання) (2009)
Ціватий В. Г. - Інституціонально-історичні особливості європейської регіональної політики (2009)
Віднянський С. В. - Актуальні уроки з історії української дипломатії (2009)
Нагайчук В. І. - У пошуках оптимальної парадигми близькосхідної політики США (2009)
Горенко О. М. - Європейське єднання як "подолання Фауста" (2009)
Давыдова И. А. - Взаимодействие государственного и рыночного секторов экономики в структуре государственно-частного партнерства (2016)
Ляшевская В. И. - Взгляд М. И. Туган-Барановского на государственное регулирование конкурентоспособности национальной экономики: попытка критического осмысления (2016)
Задорожна О. Г. - Визначення критеріїв господарського хронотопу в форматі людиномірної економічної науки (методологічний аспект) (2016)
Дорошенко Г. О. - Пріоритетні напрями удосконалення політики управління державним боргом (2016)
Лєщина Ю. В. - Модернізація фінансового забезпечення системи вищої освіти в Україні (2016)
Рахман М. С. - Маркетингові інновації як засіб вдосконалення банківських послуг України, Мангушев Д. В. (2016)
Дорошенко Н. О. - Внутрішній контроль в системі управління банківськими ризиками (2016)
Костенко Г. П. - Передумови впровадження фінансового контролінгу на підприємствах курортно-рекреаційної сфери (2016)
Захарченко П. В. - Модель конкурентоспособности территориального курортно-рекреационного комплекса, Жваненко С. А. (2016)
Кононова К. Ю. - Моделирование бизнес-процессов IT-отдела предприятия в информационной экономике, Журавель Е. А. (2016)
Забуга С. И. - Использование специфичного типа транспортной задачи для анализа логистических проблем в Украине, Клименко М. Н. (2016)
Лубенець С. В. - Моделювання інтегрально-рейтингової оцінки інвестиційної привабливості банків, Гришунін В. В. (2016)
Брославский Ю. Г. - Малобюджетные формы и методы электронной коммерции в Украине, Данич В. М. (2016)
Максимов М. С. - Информационный профиль малого и среднего бизнеса в Украине и ЕС: анализ методик и показателей (2016)
Ievtushenko G. V. - Development trends of network economy in Ukraine and in the world, Sardak Y. I., Pastukhova N. V. (2016)
Носова О. В. - Соглашение об ассоциации Украины и ЕС: экономические и институциональные перспективы (2016)
Шуба О. А. - Резервні валюти у структурі світової валютної системи (2016)
Ковтун Т. Д. - Развитие международной экономической интеграции в азиатско-тихоокеанском регионе: факторы, особенности и современное состояние, Соколан Д. С. (2016)
Чугаєв О. А. - Торговельна інтеграція в умовах асиметрії країн (2016)
Глущенко В. В. - Українська національна школа фінансів і наукова школа фінансів Харківського університету (2016)
Вихідні дані (2016)
Кунець В. - Нарис про життя та наукову діяльність Анатолія Івановича Хватова (2016)
Стрижак Т. А. - Хватов Анатолій Іванович - відомий вчений у галузі розведення та селекції свиней (до 75-ї річниці від дня народження) (2016)
Баньковська І. Б. - Вплив фактору температури перед забоєм свиней на якісні показники м’яса та сала, Березовський М. Д. (2016)
Богороденко С. В. - Перетравність поживних речовин і баланс нітрогену у корів у період сухостою при використанні неорганічних солей та хелатів Купруму, Цинку і Мангану (2016)
Буланова Н. В. - Влияние степени разбавления деконсервированной спермы быков-производителей на ее качество, Бугров А. Д., Бащенко В. М. (2016)
Вакуленко І. С. - Технологія ефективного використання нетрадиційного високобілкового корму в годівлі кролів, Данець Л. М., Лучин І. С., Данілова Т. М. (2016)
Вацький В. Ф. - Організація відтворення поголів’я на ТОВ "НВП "Глобинський свинокомплекс" Полтавської області, Шаферівський Б. С. (2016)
Войтенко С. Л. - Оцінка розвитку та продуктивності свиноматок в умовах племінних господарств України, Васильєва О. О., Бейдик Н. М., Вишневський Л. В. (2016)
Ворожбит Н. М. - Адаптаційна здатність організму теличок червоно-рябої молочної породи в різних умовах утримання за дії літніх температур повітря (2016)
Гуменний В. Д. - Відстеження екологічної та харчової безпеки в маркетингових процесах при розведенні тварин та постачанні аграрно-харчової продукції за умов євроінтеграції, Гумен В. В., Козловська М. В., Остапенко А. І., Ємець О. Ю. (2016)
Джус П. П. - Теоретичні аспекти лінійної оцінки типу будови тіла молодняку великої рогатої худоби м’ясних порід, Сидоренко О. В., Вишневський Л. В. (2016)
Дібіров Р. М. - Залежність виробництва молока від впливу окремих чинників технології за безприв’язного способу утримання корів на глибокій солом’яній підстилці, Шабля В. П., Корх І. В. (2016)
Жукорський О. М. - Оцінювання рівня надходження відпрацьованих розчинів мийно-дезінфікуючих засобів для доїльного устаткування на фермах у довкілля, Кривохижа Є. М. (2016)
Зінов’єв С. Г. - Перетравність поживних речовин корму за використання магнієвмісної кормової добавки, Біндюг Д. О., Біндюг О. А., Манюненко С. А. (2016)
Калініна І. Г. - Динаміка змінення концентрацій амінокислотного складу бджолиного обніжжя протягом пилконосних сезонів (2016)
Калиниченко Г. І. - Вплив різних генотипів на динаміку загального білка та білкових фракцій у сироватці крові молодняку свиней, Кислинська А. І. (2016)
Коваленко Б. П. - Відтворювальна здатність свиноматок як фактор економічної ефективності ведення галузі (2016)
Коваленко В. Н. - Использование прямых и реципрокных кроссов в селекции полтавской мясной породы свиней (2016)
Котляр О. С. - Вплив застосування комбінації чотирьох мікроелементів у різних формах у годівлі ремонтних свинок на їх показники росту (2016)
Кулібаба Р. О. - Порівняльний аналіз продуктивних якостей двох експериментальних мікроліній курей породи бірківська барвиста (2016)
Лихач В. Я. - Поліморфізм генів CTSL та MC4R в популяціях свиней різних порід, Шебанін П. О., Балацький В. М. (2016)
Мартинюк І. М. - Відтворювальні якості свиноматок м’ясного напрямку продуктивності (2016)
Михальченко С. А. - Ефективність вирощування ремонтних телиць за різних сезонів народження, Фадеєнко Я. Ю. (2016)
Нарижный А. Г. - Улучшение функции репродуктивной системы хряков негормональными средствами, Джамалдинов А. Ч., Крейндлина Н. И. (2016)
Небилиця М. С. - Система добору і підбору свиней материнської форми з використанням оцінки за методом BLUP (2016)
Палій А. П. - Інноваційний підхід в оцінці чистоти вимені корів (2016)
Пелих В. Г. - Динаміка росту молодняку свиней різних генотипів, Ушакова С. В. (2016)
Піщан І. С. - Функціональна активність вимені корів швіцької породи як показник адаптації до промислової технології експлуатації (2016)
Рибалко В. П. - Розвиток і продуктивність ремонтних кнурів різних генотипів, Мельник В. О., Кравченко О. О. (2016)
Рубан Н. О. - Продуктивність молодняку гусей за різних рівнів соєвого та соняшникового лецитину в комбікормах, Цап С. В., Оріщук О. С. (2016)
Рукавиця А. А. - Аналіз впливу використання селекційних (оціночних) індексів у якості критеріїв відбору на відтворювальні якості свиноматок української м’ясної породи (2016)
Старко Н. В. - Биотехнологические особенности выращивания рыбы в садках на акватории водоема-охладителя Змиевской ТЭС, Бусыгина И. Э. (2016)
Ткачук О. Д. - Мікроклімат приміщень та продуктивні показники свиней за різних умов їх дорощування в осінньо-зимовий період, Повод М. Г. (2016)
Федяева А. С. - Морфофункциональные показатели спермиев у хряков разных генотипов (2016)
Хватов А. І. - Формування м’ясності свиней різного типу продуктивності у пістнатальному онтогенезі, Хватова М. А. (2016)
Церенюк О. М. - Сучасні аспекти розведення свиней порід ландрас та уельс в Україні, Акімов О. В., Тимофієнко І. М., Череута Ю. В. (2016)
Чалая О. С. - Рекомендації щодо застосування комплексної фітодобавки при відгодівлі свиней в умовах надмірного екоцидного впливу (2016)
Шабля В. П. - Комп’ютерна економетрична модель технології скотарства, Шабля П. В. (2016)
Шаферівський Б. С. - Вплив віку досягнення живої маси 100 кг на товщину шпику гібридного молодняку свиней різних генотипів, Васильєва О. О. (2016)
Юлевич О. І. - Оцінка залежності показників росту підсисних та відлучених поросят від складу раціонів, Лихач А. В., Дехтяр Ю. Ф. (2016)
Юхно В. А. - Изучение стадий эмбриогенеза у свиней крупной белой породы, Барановский Д. И., Хохлов А. М. (2016)
Правила оформлення статей (2016)
Вожегова Р. А. - Перспективи використання зрошення для підвищення продуктивності сільськогосподарської галузі на глобальному та локальному рівнях в умовах змін клімату (2016)
Писаренко П. В. - Трансформація іонно-сольового складу ґрунтового розчину при поливах сої водами Інгулецької зрошувальної системи, Козирєв В. В., Шепель А. В. (2016)
Гулмуродов Р. А. - Эффективность фунгицидов против пятнистостей озимой пшеницы, Хасанов Б. А., Хакимов А. А. (2016)
Шатковський А. П. - Особливості формування та параметри зон зволоження ґрунтів за краплинного зрошення, Журавльов О. В., Черевичний Ю. О. (2016)
Вожегова Р. А. - Продуктивність сої за різних способів основного обробітку ґрунту та доз внесення добрив при зрошенні, Найдьонова В. О., Воронюк Л. А. (2016)
Малярчук М. П. - Вплив основного обробітку та доз добив на біологічну активність ґрунту та продуктивність чотирипільної сівозміни, Влащук О. С., Томницький А. В., Біднина І. О., Козирєв В. В. (2016)
Балашова Г. С. - Ріст та розвиток картоплі на краплинному зрошенні за різних способів внесення добрив в умовах Південного Степу, Юзюк С. М. (2016)
Вожегова Р. А. - Наукове обґрунтування напрямів впровадження інноваційних технологій у зрошуване землеробство півдня України, Біляєва І. М. (2016)
Голобородько С. П. - Деградація земель у Південному Степу України: реалії сьогодення та шляхи вирішення проблеми, Ревтьо М. В., Погинайко О. А. (2016)
Федоренко Э. Н. - Вплив ґрунтових гербіцидів на польову схожість насіння батьківських компонентів гібридів кукурудзи, Алдошин А. В., Кравец С. С., Бернацкий М. М. (2016)
Малярчук М. П. - Економічна ефективність вирощування кукурудзи на зерно за різних способів обробітку ґрунту та удобрення в сівозміні на зрошенні, Котельников Д. І., Шепель А. В. (2016)
Максимов М. В. - Сумарне водоспоживання та ефективність використання води сочевицею залежно від технологічних прийомів вирощування, Лавренко С. О. (2016)
Вожегова Р. А. - Вплив основних технологічних заходів на формування елементів структури врожаю та продуктивність ячменю озимого в сівозміні на зрошенні, Князєв О. В., Резніченко Н. Д. (2016)
Заєць С. О. - Продуктивність пшениці озимої залежно від видів мінеральних добрив та підживлення при вирощуванні після стерньового попередника, Романенко О. Л. (2016)
Вожегов С. Г. - Науково-практичні аспекти моделювання режимів зрошення культур рисової сівозміни за допомогою програмного комплексу Cropwat, Коковіхін С. В., Зоріна Г. Г. (2016)
Хоміна В. Я. - Агроекологічні аспекти вирощування гречки і проса у сумісних посівах в умовах Лісостепу Західного, Пастух О. Д. (2016)
Коваленко А. М. - Поживний режим та мікробіологічна діяльність ґрунту під соняшником залежно від систем його обробітку в сівозміні, Куц Г. М. (2016)
Морозов О. В. - Підвищення ефективності використання зрошувальної води при вирощуванні рису, Корнбергер В. Г., Дудченко К. В. (2016)
Малярчук М. П. - Вплив основного обробітку та сівби в необроблений ґрунт за різного удобрення на забур’яненість посівів і продуктивність кукурудзи в сівозміні на зрошенні, Лопата Н. П. (2016)
Коваленко А. М. - Застосування мікробних препаратів на посівах пшениці озимої за різних способів основного обробітку ґрунту під попередник, Тимошенко Г. З., Новохижній М. В., Сергєєва Ю. О., Черевко Р. В. (2016)
Цілинко М. І. - Вплив крупності насіння на польову схожість та продуктивність сортів рису, Вожегов С. Г., Довбуш О. С., Іздебський О. О. (2016)
Лавриненко Ю. О. - Формування фотосинтетичного потенціалу у сортів ріпаку озимого залежно від строків сівби та норми висіву, Влащук А. М., Прищепо М. М., Шапарь Л. В. (2016)
Гальченко Н. М. - Продуктивність багаторічних трав залежно від складу агрофітоценозу і способу використання травостоїв у Південному Степу України (2016)
Малярчук А. С. - Водно-фізичні властивості ґрунту під посівами ріпаку озимого за різних систем обробітку ґрунту і ранньовесняного підживлення на зрошуваних землях, Суздаль О. С., Мишукова Л. С. (2016)
Влащук А. М. - Формування врожаю нових гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від елементів технології в умовах Степової зони України на зрошенні, Конащук О. П., Желтова А. Г., Колпакова О. С. (2016)
Василенко Р. М. - Ефективність вирощування цукрового сорго в Південному Степу , Заєць С. О., Степанова І. М. (2016)
Васюта В. В. - Ростові й продукційні процеси буряка столового за краплинного зрошення в Південному Степу України (2016)
Малярчук В. М. - Продуктивність соняшнику за різних способів обробітку ґрунту в сівозміні на зрошенні (2016)
Дудченко Т. В. - Гербіцид Топшот 113 м.д. – ефективний контроль бур’янів на посівах рису, Шевчук О. М., Фальковський І. В. (2016)
Мартиненко Т. А. - Урожайність та якість цибулі ріпчастої за краплинного зрошення в умовах півдня України, Шкода О. А., Петричук Л. І. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського