Регрут В. Й. - Семантичні властивості оперного тексту (на прикладі творчості В. А. Моцарта) (2015)
Григор’єв Г. М. - Форми концертной діяльності духових оркестрів (2015)
Рябоконєва М. О. - Поняття "неокласицизм" у сучасному музикознавстві (2015)
Каленська С. М. - Формування площі листкової поверхні сої під впливом інокуляції та підживлення, Новицька Н. В., Джемесюк О. В. (2016)
Маслійов С. В. - Вплив густоти рослин на урожайність кременистої кукурудзи в умовах східної частини Степу України (2016)
Стригун О. О. - Видовий склад шкідливої ентомофауни агробіоценозу пшениці озимої в Правобережному Лісостепу України, Судденко Ю. М. (2016)
Каленська С. М. - Формування продуктивності та якості пшениці твердої ярої залежно від мінерального живлення у Правобережному Лісостепу України, Шутий О. І. (2016)
Танчик С. П. - Вплив "нульового" і традиційного обробітків ґрунту на кількість дощових черв’яків у посівах ячменю ярого Правобережного Лісостепу України, Одарченко О. М. (2016)
Скрипніченко C. В. - Зміна водно-фізичних властивостей осушуваних торфових ґрунтів під впливом антропогенних факторів, Скиба Г. В. (2016)
Кучер М. Ф. - Оцінка впливу мульчування прикущових смуг і зрошення на ріст та продуктивність смородини чорної, Постоленко Л. В. (2016)
Кулик М. І. - Потенціал та економічна ефективність використання рослинних решток сільськогосподарських культур, Пасічніченко О. М. (2016)
Shavanova K. - Biological effect of some metal oxides nanocomposites on Saccharomyces cerevisiae, Starodub N., Taran M. (2016)
Гончар Л. М. - Вплив передпосівного обробляння насіння нуту на польову схожість та густоту стояння рослин, Щербакова О. М. (2016)
Поздняков В. В. - Создание гибридов сверхсахарной кукурузы с высоким уровнем антиоксидантной активности с использованием тест-системы на основе стабильного радикала DPPH, Харченко Ю. В., Харченко Л. Я., Анцыферова О. В. (2016)
Мороз М. С. - Оптимізоване живильне середовище для культивування Podisus maculiventris Say. (Heteroptera: Pentatomidae) (2016)
Лукашук В. П. - Вплив удобрення та обробітку ґрунту на баланс поживних речовин сільськогосподарських культур у сівозміні (2016)
Шевченко Т. С. - Біохімічні показники сироватки крові молодняку великої рогатої худоби за трихурозної інвазії (2016)
Панікар І. І. - Патоморфологічні зміни в нирках голубів за спонтанного колібактеріозу, Скрипка М. В., Коломак І. О. (2016)
Ковпак В. В. - Фенотипові та морфологічні зміни в культурі клітин підшлункової залози щурів під час культивування (2016)
Колич Н. Б. - Особливості патоморфологічних змін за асоціативного перебігу мікоплазмозу (2016)
Мельничук В. В. - Вікова динаміка стронгілятозів органів травлення овець на території Полтавської області, Степанюк В. К. (2016)
Лєві Л. І. - Метод сингулярного спектрального аналізу з інтервальною невизначеністю для прогнозування агрокліматичних умов, Петровський О. М. (2016)
Пилипенко В. С. - Формування та симбіотична активність бульбочкових бактерій рослин гороху вусатого в Лісостепу України (2016)
Цьова Ю. А. - Дискримінантний аналіз агроекологічного впливу способів механічного обробітку ґрунту (2016)
Аранчій В. І. - Професійний шлях як приклад (науково-педагогічна та організаційна діяльність Людмили Олександрівни Дорогань-Писаренко), Рудич А. І., Єгорова О. В. (2016)
До 80-річчя від дня народження Валентина Павловича Рибалка (2016)
Опара М. М. - Його життя – служіння людям і науці, Опара Н. М., Колєсніков Л. О., Кигим С. Л., Ольховська Л. О. (2016)
Опара М. М. - Ізмаїльський О. О. та його діяльність в Полтавському товаристві сільського господарства, Опара Н. М. (2016)
Передера С. Б. - Пам’яті Петра Івановича Локеса, Кравченко С. О., Кулинич С. М. (2016)
Соколова І. М. - Докладно, обґрунтовано, вчасно. Рецензія на книгу: Самородов В. М., Кигим С. Л. Полтавське сільськогосподарське товариство (1865–1920 рр.): Історія, звитяги, першопостаті / наук. ред. В. М. Самородов. – Полтава : Дивосвіт, 2015. – 160 с. (2016)
Аннотации (2016)
Аnnotations (2016)
Гоцуляк Ю. В. - Законопроект "Про освіту обдарованих дітей" (2016)
Твердовська О. В. - Трансформації становлення особистості в умовах сучасних соціальних викликів (2016)
Андросович К. А. - Феномен соціальної адаптації як предмет наукового аналізу (2016)
Крамар В. Й. - Ідея просвiтлення в українськiй етнопедагогiцi як система цiннісних знань про Україну (2016)
Мороховець Г. Ю. - Методика формування інформаційно-комунікаційної компетенції майбутніх лікарів у освітньому середовищі вищого медичного навчального закладу (2016)
Єзерська Н. В. - Cоціально-психологічні особливості процесу адаптації підлітків (2016)
Процик Л. С. - Діагностика та розвиток інтелектуального потенціалу обдарованих підлітків (матеріали корекційно-розвивальної програми "Розвиток конструктивних механізмів психологічного захисту інтелектуально обдарованих підлітків") (2016)
Чудакова В. П. - Тест Р. Кеттелла (форма А) та процедура проведення дослідження "індивідуальнопсихологічних особливостей особистості" – критерію сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатності (2016)
Дацко О. В. - Програма тренінгу "Навички безконфліктного спілкування учнів" (2016)
Банах С. В. - Тематична бесіда "Ми за здоровий спосіб життя" (2016)
Скрипник А. І. - Вплив сучасних педагогічних технологій на формування креативності в учнів молодших класів (2016)
Абрамов І. М. - Мої сходинки до Олімпу (2016)
Буркова Л. В. - Звітна довідка "Про наукову і науково-організаційну діяльність Інституту обдарованої дитини НАПН України за 2011–2015 рр. та перспективи його розвитку" (2016)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2016)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на квітень 2016 року (2016)
Кириленко К. М. - Світоглядні основи інформальної освіти як реалізація засад інноваційної культури (2016)
Денисюк Ж.. З. - Віртуальність масової культури як поле конструювання уявних ідентичностей (2016)
Доманська О. А. - Формування національного культурного простору як духовний фундамент української державності (2016)
Копієвська О. Р. - Культурний капітал як компонента сучасної держави (2016)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Слов’янська кирилична рукописна спадщина – взірець нематеріальної культури України (2016)
Трач Ю. В. - Траснформація культурного середовища в контексті розвитку інформаційних технологій (2016)
Alexander Ya. - Synergetic discourse of culturological creative processes in modern Ukraine (2016)
Власова А. Ю. - Культурологічний аспект сучасної української пісні та її мова (2016)
Гуренко Л. О. - Полемічні думки М. Вороного з приводу кризи бездуховної ідеології європейського мистецтва: кінець ХІХ – початок ХХ століття (2016)
Дмитрук Л. І. - Народний лемківський одяг як семіотична система (2016)
Осадчук Т. Р. - Передумови творчого покликання Федора Стригуна (2016)
Рябоконева М. А. - Музыкальный неоклассицизм в исполнительском искусстве (2016)
Чумаченко М. О. - Світло і темрява як маніфестанти етичних цінностей у Новому завіті (2016)
Афоніна О. С. - Методологічні проблеми аналізу коду і "подвійного кодування" в контексті семіотики, структуралізму і постструктуралізму (2016)
Зосім О. Л. - Псалтирні пісні в українській духовно-пісенній традиції XVII – початку XХІ століття (2016)
Коляденко Н. В. - Змiстовнi особливостi мистецтва трипiльської культури: iсторiя дослiджень (2016)
Сєрова О. Ю. - Музичний мінімалізм: між Сходом і Заходом (2016)
Татаренко М. Г. - Режисерська інтерпретація В. Василька п’єси Г. Квітки-Основ’яненка "Шельменко-денщик" (2016)
Тормахова В. М. - Характерні особливості стилю World music крізь призму творчості гурту "ДахаБраха" (2016)
Цюпа Н. П. - До питання розвитку народної манери співу в сучасній культурі України (2016)
Баранова В. О. - Значення музики та її вплив на свідомість людини, Копитова А. В. (2016)
Грицан Н. В. - Майстерня художнього слова: пошуки підтексту в авторському тексті (2016)
Заяц Н. В. - Жанрово-стилевые аспекты "Иберии" И. Альбениса и "Гойесок" Э. Гранадоса в русле музыкально-исторической традиции Ренасимьенто (2016)
Квецко О. Я. - Збереження автентичності в хореографічних постановках Марії Ляшкевич та Федора Даниляка (2016)
Голуб І. Л. - Художні особливості символізму українського мистецтва іконопису (2016)
Матоліч І. Я. - Мистецтвознавство Львова у період радянського тоталітаризму (2016)
Ніколаєва Г. О. - Архетип Учителя у життєписі народного артиста СРСР М. Водяного (2016)
Павленко Л. О. - Ґенеза теоретичних досліджень бандурного виконавства (2016)
Вороненко Ю. В. - Наукова діяльність співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика у 2015 році, Савичук Н. О., Зозуля І. С., Дроздова А. О., Смаглюк О. Є. (2016)
Бекетова Г. В. - Визначення органічних кислот в сечі методом газової хроматографії-мас-спектрометрії у дітей з синдромом ацетонемічного блювання, Гречаніна О. Я., Гнатенко Т. М. (2016)
Гавриленко Ю. В. - Особливості біохімічних показників у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу та хронічний тонзиліт (2016)
Гладченко О. І. - Стан клітинної ланки імунітету у дітей з гострими стенозуючими ларинготрахеїтами, Надрага О. Б., Грушка О. І., Кріль І. Й. (2016)
Іванців-Гріга І. С. - Ахалазія стравоходу у дітей: опис клінічного випадку (2016)
Козярін І. П. - Адекватність методик визначення рівня фізичного здоров’я дітей для занять фізичною культурою, Івахно О. П. (2016)
Лемко О. І. - Можливості застосування фізичних і преформованих лікувальних факторів в імунореабілітації дітей, які страждають на рецидивуючі бронхіти, Вантюх Н. В., Лукащук С. В. (2016)
Солдатова О. В. - Порушення ритму серця у дітей з пролапсом мітрального клапана (2016)
Степанова Є. І. - Оцінка ефективності застосування переривчастої нормобаричної гіпокситерапії для корекції ендотеліальної дисфункції у дітей - мешканців радіоактивно забруднених територій, Березовський В. Я., Колпаков І. Є., Кондрашова В. Г., Вдовенко В. Ю., Литвинець О. М., Лісуха Л. М., Зигало В. М. (2016)
Шунько Е. Е. - Нейромоніторинг в неонатології: диференційна діагностика пароксизмальних станів у передчасно народжених дітей, Іванова Т. П., Костюкова Д. М., Орлова Т. А., Ніконова Л. В., Чайковська О. Е. (2016)
Юхименко О. О. - Особливості співвідношення т-хелперів 2 та 17 у дітей з рецидивуючим обструктивним бронхітом, Руденко А. О., Стасенко А. А., Дмитрієвський П. О., Стаценко Т. В., Зелена Н. А., Березіна М. Г. (2016)
Гараздюк М. С. - Визначення давності настання смерті за методом просторово-частотної фільтрації поляризаційно-неоднорідних зображень полікристалічних плівок ліквору (2016)
Михайленко О. В. - Встановлення напрямку обертання кулі при пострілі з нарізної вогнепальної зброї за особливостями відкладення слідів її контактної взаємодії з одягом (2016)
Мішалов В. Д. - Випадок вогнепального поранення щелепно-лицевої ділянки, Хохолєва Т. В., Костенко Є. Я. (2016)
Аугунас С. В. - Основні тенденції розвитку "сімейних аптек" – як однієї з складових розвитку сімейної фармації в Україні (2016)
Бабій О. В. - Розробка технології гелю для зовнішнього лікування герпетичної інфекції, Ващенко К. Ф. (2016)
Бисага Є. І. - Дослідження обладнання для одержання рослинних олій та асортименту лікарських препаратів на їх основі, Вишневська Л. І., Герасимова І. В., Олійник С. В. (2016)
Білоус С. Б. - Дослідження з фармацевтичної розробки очних крапель з нанокомпозицією срібла (2016)
Богуцька О. Є. - Виготовлення та аналіз гомеопатичних лікарських препаратів з mentha piperita, Вишневська Л. І. (2016)
Ващенко О. О. - Обгрунтування складу шампуню для застосування при псоріазі волосистої частини голови (2016)
Глущенко О. М. - Дослідження асортименту гомеопатичних препаратів екстемпорального виготовлення гомеопатичної аптеки №12 міста Києва, Сворень Н. В. (2016)
Говоруха М. О. - Роль педагога-андрагогау професійній підготовці фахівців фармацевтичного менеджменту, Гульчій О. П., Пономаренко М. С., Загорій Г. В. (2016)
Гудзенко А. В. - Аналіз ринку багатокомпонентних лікарських засобів рослинного походження, що виявляють ЦНС-тонізуючу активність, Анзіна К. М. (2016)
Гудзь Н. І. - Вплив розчинів для перитонеального діалізу на життєздатність і біохімічні маркери клітин різних типів in vitro i ex vivo, Коритнюк Р. С., Воробець Н. М. (2016)
Зубченко Т. М. - Дослідження гідрофільних основ для розробки гелю ібупрофену (2016)
Зуйкіна С. С. - Гормональна терапія мастопатії, Вишневська Л. І. (2016)
Івахненко О. Л. - Дослідження стабільності "0,5 % мазі катіазину", Калюжная О. С., Кустова С. П. (2016)
Іроко Імамузо Метью - Дослідження актуальності створення нового гелю для лікування стоматологічних захворювань, Хохленкова Н. В., Палій О. В., Пащенко К. В. (2016)
Кабачна А. В. - Фармакотерапевтичні комісії як ключовий інструмент в процесі впровадження формулярної системи на локальному рівні, Шелкова Е. В., Бутко А. Ю. (2016)
Кайдалова А. В. - Аналіз cучасних систем рейтингування вищих навчальних закладів на національному рівні: вітчизняний та зарубіжний досвід (2016)
Квітчата Г. І. - Стан вітчизняного ринку лікарських засобів, що використовуються при вестибулярних розладах, Якущенко В. А., Шульга Л. І., Бур’ян К. О. (2016)
Ковальова Т. М. - Аналіз асортименту лікарських препаратів для негормональної терапії клімактеричного синдрому, Половко Н. П., Гавриш Н. Б. (2016)
Левицька О. Р. - Дослідження споживання лікарських засобів: методологічні підходи та їх проблемні аспекти, Громовик Б. П. (2016)
Негода Т. С. - Практика застосування антигіпертензивних лікарських препаратів (2016)
Полова Ж. М. - Мікробіологічні дослідження препарату срібла у м’якій лікарській формі (2016)
Рибалкін М. В. - Експериментальне обгрунтування інтенсивності ультразвуку для руйнування клітин грибів candida, Стрельников Л. С. (2016)
Саханда І. В. - Маркетингові дослідження сучасного стану ринку лікарських засобів рослинного походження (2016)
Соловйов С. О. - Етапи фармакоекономічного аналізу лабораторного моніторингу цервікальних дисплазій та раку шийки матки, Дзюблик І. В. (2016)
Стрілець О. П. - Дослідження мікробіологічних властивостей ефірних олій, Стрельников Л. С. (2016)
Струс О. Є. - Аналіз методів екстрагування та удосконалення технології екстракту сапропелю (2016)
Убогов С. Г. - Функціональна модель проведення вхідного контролю якості лікарських засобів в аптечних закладах. Частина ІІ, Ветютнева Н. О., Пилипенко Г. Г., Федорова Л. О. (2016)
Шевченко В. О. - Особливості процесу фільтрації при виробництві оральних розчинів у полімерних ампулах (2016)
Шпичак О. С. - Обгрунтування вибору консерванта при розробці складу гелю "Артпромент", Стрілець О. П., Тихонов О. І. (2016)
Шульга Л. І. - Розробка лікарських засобів у формі зборів: обгрунтування вибору складових компонентів, Журавель І. О., Трутаєв С. І. (2016)
Якущенко В. А. - Вивчення деяких технологічних показників порошку гусені тутового шовкопряду (2016)
Borodina N. V. - The volatile components of salix myrsinifolia salisb. Shoots (2016)
Бурда Н. Є. - Вивчення елементного складу грибів кордіцепс, шиїтаке, рейши та майтаке, Журавель І. О. (2016)
Вельма В. В. - Мінеральний склад коренеплодів петрушки кореневої, Кисличенко В. С. (2016)
Гудзенко А. В. - Вивчення компонентного складу летких сполук трави приворотню звичайного (alchemilla vulgaris l.) з використанням методу газової хроматографії з мас-детекцією, Власенко С. О. (2016)
Гуцол В. В. - Порівняльний аналіз вмісту тритерпенів у рослинній сировині салату посівного сорту "Лолло россо", Журавель І. О., Гур’єва І. Г. (2016)
Давидович С. І. - Порівняльна оцінка та розробка методів виділення сертиндолу з біологічного матеріалу, Галькевич І. Й. (2016)
Дегтярьова К. О. - Експериментальні дослідження з вибору оптимального екстрагенту для визначення вмісту біологічно активних речовин в ЛРС, Горлачова В. І. (2016)
Калитовська М. Б. - Оцінка ефективності визначення кадмію в крові без проведення мінералізації біологічного матеріалу (2016)
Карпюк У. В. - Корені кукурудзи звичайної: аспекти досліджень поліфенольних сполук та мікроскопічних ознак сировини, Кисличенко В. С., Чолак І. С., Ємельянова О. І., Абудеійх З. Х. (2016)
Кініченко А. О. - Мінеральний склад трави портулаку городнього (portulaca oleracea l.) та портулаку великоквіткового (portulaca grandiflora hook.), Тржецинський С. Д., Мозуль В. І. (2016)
Литвиненко Є. Ю. - Хімічні реакції ідентифікації фамотидину, Коноваленко Є. В., Мигаль А. В., Головченко О. С., Георгіянц В. А. (2016)
Лукіна І. А. - Морфолого-анатомічне дослідження будови надземної частини гірчаку перцевого (Polygonum hydropiper L.), Мазулін О. В., Вакуленко Т. Б., Паламарчук О. П. (2016)
Мезенцев Д. О. - Поліфенольні сполуки трави десмодіуму канадського сорту persei: вивчення противірусної активності, Кисличенко В. С. (2016)
Мусієнко К. С. - Дослідження полісахаридних фракцій листя бирючини звичайної, Кисличенко В. С. (2016)
Нікішина Л. Є. - Розробка методів контролю якості нової фармакологічно активної субстанції, Кустова С. П., Яременко Ф. Г., Бойко М. О., Кравченко С. В., Черняєва О. І., Свидло І. М. (2016)
Осьмачко А. П. - Дослідження гідроксикоричних кислот трави Veronica longifolia L., Ковальова А. М., Комісаренко А. М., Очкур О. В. (2016)
Паламар А. О. - Вивчення впливу |(1-феніл-5-форміл-1h-імідазол-4-іл)тіо| оцтової кислоти на стан оксидантно-антиоксидантної системи крові щурів за умов інтоксикації тетрахлоретаном, Яремій І. М., Чорноус В. О., Грозав А. М., Вовк М. В. (2016)
Prokopenko Yu. S. - Study of chemical composition of the solanaceae family members for new antiepileptic remedies creation, Georgiyants V. A., Mishchenko V. A. (2016)
Процька В. В. - Кількісне визначення флавоноїдів у сировині хости подорожникової та хости ланцетолистої, Журавель І. О. (2016)
Савельєва О. В. - Вивчення амінокислотного складу трави сону лучного Pulsatilla pratensis (l.) mill, Шумова Г. С., Владимирова І. М. (2016)
Стремоухов О. О. - Вивчення фізико-хімічних та біохімічних показників жовчі тварин (2016)
Тимофєєва С. В. - Визначення кількісного вмісту гідроксикоричних кислот в сировині канни садової (canna x hybrida hort.), Журавель І. О. (2016)
Федченкова Ю. А. - Кількісне визначення ряду груп фенольних сполук у сировині деяких представників родини березових betulaceae, Хворост О. П. (2016)
Блага О. С. - Зміни рівня насичених та ненасичених жирних кислот ліпідів плазми крові хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з ожирінням, Товт-Коршинська М. І., Ростока-Резнікова М. В. (2016)
Гуменюк Г. Л. - Результати застосування метотрексату у лікуванні хворих на саркоїдоз органів дихання, Меренкова Є. О. (2016)
Дзюблик О. Я. - Частота і спектр вірусних збудників у хворих з загостренням хронічного бронхіту, Сімонов С. С., Денисова О. В., Свінціцький А. С. (2016)
Коржов В. І. - Перекисна резистентність еритроцитів при експериментальній емфіземі легень, Ліскіна І. В., Пономаренко О. Б., Жадан В. М., Мельник О. О. (2016)
Литвиненко Н. А. - Ефективність застосування протитуберкульозних препаратів 5-ї групи (кларитроміцину, клофазиміну) у хворих на туберкульоз із розширеною резистентністю мікобактерій туберкульозу, Чоботар О. П., Погребна М. В., Сенько С. О., Давиденко В. В., Процик Л. М. (2016)
Литвинюк О. П. - Результати лікування туберкульозу у медичних працівників вінницької області (2016)
Ніколаєва О. Д. - Аналіз причин розвитку невдач лікування туберкульозу легень, Гріцова Н. А. (2016)
Рубцов Р. В. - Значимость учета производных гемоглобина в оценке состояния кислородно - транспортной системы крови у рабочих горнорудной промышленности с хроническим обструктивным заболеванием легких профессиональной этиологии в постконтактный период, Левина Е. В. (2016)
Сухан В. С. - Застосування інгаляційної терапії у лікуванні хворих на бронхіальну астму з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень (2016)
Юдіна Л. В. - Застосування азитроміцину при інфекційному загостренні бронхіальної астми, Денисова О. В., Панчук С. І. (2016)
Возняк О. М. - Клінічні прояви велетенських аденом гіпофіза, що секретують пролактин (2016)
Гудим М. С. - Клінічний перебіг пухлин краніоорбітальної ділянки, Обливач А. А., Виваль К. М. (2016)
Гук М. О. - Критерії оцінки радикальності видалення гормонально-неактивних аденом гіпофіза (2016)
Бандажевский Ю. И. - Лабораторный скрининг в диагностике состояний щитовидной железы у детей из радиоактивно загрязненных районов спустя 30 лет после аварии на чернобыльской атомной электростанции, Дубовая Н. Ф. (2016)
Зайцев В. В. - Гігієнічна оцінка ефективності застосування діоксиду хлору з метою знезараження питної води, Рублевська Н. І. (2016)
Шевченко О. А. - Ефективність впровадження установок з доочищення питної води у сільських таксонах дніпропетровської області, Григоренко Л. В. (2016)
Блажевич Ю. А. - Клініко-психопатологічні особливості перших психотичних розладів на доманіфестному, маніфестному етапах та етапі розгорнутих клінічних проявів (2016)
Омелянович В. Ю. - Гендерні особливості взаємозв'язків структури копінг-поведінки та психологічного феномену ворожості (2016)
Дорошенко М. В. - Профілактика та лікування патологічних змін пародонту під час виготовлення незнімних конструкцій зубних протезів (2016)
Слонецький Б. І. - Геронтологічні особливості перебігу гострих судинних захворювань кишечника, Тутченко М. І., Лобанов С. М., Вербицький І. В., Коцюбенко В. О. (2016)
Хіміон Л. В. - Особливості факторів ризику серцево-судинних захворювань у хворих на артеріальну гіпертензію, Бойко А. В. (2016)
Башкірова Л. М. - Використання нових мнемосхем і мнеморечень при викладанні питань ураження пучків плечового сплетення і поєднаного ураження периферичних нервів верхніх кінцівок при проведенні занять з лікарями-слухачами передатестаційних циклів з неврології (2016)
Боброва О. В. - Освітній процес в системі післядипломної освіти, Долженко М. М., Давидова І. В., Конопляник Л. І., Лобач Л. Є., Мимренко С. М., Поташев С. В., Кожухарьова Н. А., Сімагіна Т. В., Нудченко О. О. (2016)
Вдовиченко Ю. П. - Андрагогічний супровід при підвищенні кваліфікації педагогів, Коритнюк Р. С., Давтян Л. Л., Роздорожнюк О. Я., Дроздова А. О. (2016)
Волгіна Л. М. - Інтегративна медицина та анти-гомотоксична терапія: можливості використання в спортивній медицині, Рідковець С. Г. (2016)
Волгіна Л. М. - Значення знання превентивної реабілітації в системі підготовки лікарів, Рідковець С. Г., Куртян Т. В., Олексенко І. М. (2016)
Кирик Д. Л. - Мікробіологічна діагностика кампілобактеріозної інфекції (2016)
Луньова Г. Г. - Методологічні прийоми викладання на циклах тематичного удосконалення морфологічної спрямованості за спеціальністю "клінічна лабораторна діагностика", Завадецька О. П., Олійник О. А., Сергієнко Л. І., Федорова Т. Т., Кривенко Є. О., Архипова С. І. (2016)
Луньова Г. Г. - Стратегія підготовки спеціалістів з лабораторної медицини в Україні, Олійник О. А., Завадецька О. П., Сергієнко Л. І., Кривенко Є. О., Федорова Т. Т. (2016)
Луньова Г. Г. - Організація самостійної роботи слухачів під час навчання на прикладі теми "гостра постгеморагічна анемія", Федорова Т. Т., Кривенко Є. О., Завадецька О. П., Олійник О. А., Сергієнко Л. І. (2016)
Пилягіна Г. Я. - Особливості емоційного інтелекту у лікарів-психіатрів та можливості його розвитку на етапі післядипломної освіти, Зубатюк О. В., Носова Є. С. (2016)
Пономаренко М. С. - Реалізація професійно-освітньої функції формулярної системи у навчальному процесі кафедри організації і економіки фармації НМАПО імені П.Л.Шупика, Кабачна А. В., Шелкова Е. В., Бутко А. Ю., Кабачний О. Г., Бутко Л. А. (2016)
Савельєва-Кулик Н. О. - Теоретичні аспекти музичної медицини в післядипломній освіті лікарів (2016)
Сличко І. Й. - Особливості післядипломного військово-медичного навчання лікарів (2016)
Фещенко Ю. І. - Етіологія, патогенез та клініко-рентгенологічна класифікація гострої серцевої недостатності при туберкульозі органів дихання, Гріцова Н. А., Разнатовська О. М., Ніколаєва О. Д. (2016)
Фещенко Ю. І. - Клінічні прояви, діагностичні критерії та невідкладна допомога при гострій серцевій недостатності при туберкульозі органів дихання, Гріцова Н. А., Разнатовська О. М., Ніколаєва О. Д. (2016)
Артюх В. - Про деякі історіософські ідеї в філософській публіцистиці Миколи Шлемкевича: спроба екзистенціальної інтерпретації (2009)
Бідюк О. В. - Архетип та його трансформації в художньому тексті як вияв психічної бінарності автора (2009)
Боровець Т. П. - Особливості розвитку антиутопії в радянській літературі в період тоталітарного режиму (2009)
Бистрова О. О. - Поліфункціональність авторських паремій в романі "Підліток" Ф. Достоєвського (2009)
Гоца Н. М. - Проблема визначення поняття "стиль" жанру роману та методи його аналізу (2009)
Лопатіна Н. С. - Політичний та національний міфи у романі П. Загребельного "Тисячолітній Миколай" (2009)
Юферева О. В. - Поетична подорож ХІХ століття: особливості синтетичної організації жанру (2009)
Анохіна Т. О. - Онтологічне буття силенціальних лакун (2009)
Буга Т. В. - Особливості українсько-німецького іменника Центральної Донеччини в порівнянні з українським (2009)
Viana V. - Quantitative Research in Practice: Applying a Differential Scale Questionnaire to Literature, Zyngier S., Chesnokova A., Jandre J., Nero S. (2009)
Замощина-Шеріф Н. О. - Локативні іменники із суфіксом -(er)ei у німецькій та -erie у французькій мовах (2009)
Кикоть В. М. - Риторичне питання, підтекст та переклад (2009)
Косенко Ю. В. - Проблеми перекладознавства на Заході (2009)
Левицький А. Е. - Функціональний аспект неактивних типів словотворення: українсько-англійські та англо-українські паралелі, Шелудько А. В. (2009)
Липко И. П. - Вариативность лексической системы современного английского языка, Липко З. Н., Ковалева А. В. (2009)
Радчук О. В. - Опір оригіналу і метод тлумача: "Джон Андерсон” Р. Бернза в перекладах П. Грабовського, В. Мисика і М. Лукаша (2009)
Сердюк А. М. - Емотивна прагматика газетного дискурсу у французьких ЗМІ (2009)
Таценко Н. В. - Картини світу як базові поняття когнітивно-дискурсивної парадигми лінгвістики (2009)
Чернюк Н. І. - "Несанкціоновані" паузи: аспекти усного перекладу (2009)
Вертій О. - Спадкоємність наукових звичаїв (2009)
Marina O. V. - Teaching reading to students of philological departments in Ukraine: reconsidering western experience (2016)
Stapor M. - Educational situation of teaching Polish language in Norway (2016)
Zhorniak N. - The stylistic role of syntactic parallel constructions in artistic prose (on the example of Sinclair Lewis’s "Babbit") (2016)
Авраменко Т. В. - Специфіка перекладу термінології в аграрному дискурсі, Козуб Л. С. (2016)
Агібалова Т. М. - Англомовний фразеологічний дискурс сучасних медійних джерел (ідеографічна класифікація на матеріалі мовних одиниць із соматичним компонентом) (2016)
Адамович А. Є. - Архітектоніка образу князя Данила Галицького у "Галицько-Волинському літописі", Шлєіна Л. І. (2016)
Акімова А. О. - Дискурс кохання у тематиці класичних цзацюй та розмовної драми ХХ ст. (2016)
Ахмад И. М. - Актуализация квалитативных семантических признаков в рефлексемах названий частей суток (2016)
Балацька О. Л. - Потенціал прагматичних характеристик слабкої критики в англомовній науковій статті (2016)
Баньоі В. Ф. - Малопродуктивні моделі творення закарпатських мікротопонімів басейну річки Ужа (2016)
Берест Т. М. - Поетоніми в словнику поезії 80-90 років ХХ століття (2016)
Бехта І. А. - Комунікативна природа невласне-прямого мовлення та його роль у творенні внутрішньотекстової комунікації у текстах Чака Поланіка, Орищук Є. С. (2016)
Бехта І. А. - Заголовок у смисловому просторі британського постмодерністського художнього тексту, Сподарик О. В. (2016)
Билиця У. Я. - Коди культури в образі людини в англомовній картині світу (на матеріалі компаративної фразеології) (2016)
Бітківська Г. В. - "Український текст" російських літературних журналів (2016)
Богачик М. С. - Особливості формування комунікативної компетентності студентів-філологів у процесі вивчення англійської мови (2016)
Борзенко О. П. - Тотожність асоціативного значення, аналогічності, характеру ситуації вживання при порівнянні деяких українських та англійських прислів’їв та приказок (2016)
Буяльська Т. І. - Інтердискурсивний потенціал вираження комунікативної підтримки в сучасній англійській мові (2016)
Валько О. В. - Емфаза як категорія комунікативної структури речення (2016)
Варениця Е. Я. - Кількісні характеристики структурних моделей національної та регіональної варіантної фразеології сучасної німецької мови (2016)
Винник О. Ю. - Стратегія мотивування читача в сучасному англомовному дискурсі програмування, Рубель Н. В. (2016)
Вікторова Л. В. - Особливості іншомовної підготовки співробітників спеціальних відомств Німеччини (2016)
Волкова С. В. - Метаморфоза як художній прийом формування міфолорно-авторських образів у сучасних англомовних амеріндіанських прозових текстах (2016)
Гаврилащук О. Д. - Гендерно маркована національна ідентифікація у зверненому мовленні українців (2016)
Гаврилюк І. С. - Семантика і функції онімів у протестних гаслах (на прикладі гасел травневих протестів 1968 року у Франції) (2016)
Гайденко Ю. О. - Взаємодія денотативного, сигніфікативного та прагматичного компонентів у структурі лексичного значення слова (2016)
Гальчук О. В. - Критична рефлексія української античності: етапи та тенденції (2016)
Гач Н. О. - Символізм флори в афро-американській поезії: лінгвокогнітивний аспект дослідження (2016)
Гладиш Н. М. - Особливості використання виражальних засобів мови в портретному описі, Грижак Л. М. (2016)
Глінка Н. В. - Жанр "кіберпанк" в американській літературі: причини виникнення та мовно-стилістичні особливості, Гавриленко В. М. (2016)
Гошовська Л. М. - Використання методів "ділова гра" та "кейс-стаді" для розвитку професійно-спрямованої іншомовної комунікативної компетентності студентів (2016)
Грижак Л. М. - Художньо-образне порівняння в поезії Езри Паунда, Лейб’юк М. Д. (2016)
Гроховська Т. В. - Елементи просторічної лексики у мові прози Юрія Андруховича (на базі твору "Лексикон інтимних міст"), Качала О. А., Юзвяк І. П., Яремчук С. М. (2016)
Губарєва О. С. - Розвиток іншомовної комунікативної компетентності студентів технічних ВНЗ (2016)
Гурбанська С. О. - Особливості функціонування прецедентних імен у постмодерністських художніх текстах (2016)
Гуцуляк Т. Є. - Порівняльно-уподібнювальна семантика як основа образних дериваційних відношень (на матеріалі адвербіалізованих іменників) (2016)
Дайнека Н. М. - Інтердискурсивність кіберпростору як онтологічна передумова для актуалізації кібербуллінгу (2016)
Дейна Л. В. - Складне синтаксичне ціле як особливий репрезентант оцінки в щоденниковому дискурсі (2016)
Діброва В. А. - Фрейм "заперечення" в англійському й українському офіційно-діловому дискурсі (2016)
Діденко М. О. - Особливості створення ситуації успіху на заняттях з англійської мови у ВНЗ (2016)
Дмитрієва О. В. - Нестандартні підходи до формування лінгвокраїнознавчої компетенції майбутніх учителів іноземної мови (2016)
Дяків Ю. О. - Етимологічний аспект словникового складу сучасної англійської та його вплив на українську мову (2016)
Ивасюк О. В. - Реализация актантной рамки глагола в медийном тексте (2016)
Іванюк С. М. - Ніцшеанський тип "людини-паразита" як прояв діонісійського начала в оповіданнях В. С. Моема "The ant and the grasshopper" ("Мураха та коник") та В. Підмогильного "Проблема хліба" (2016)
Іщенко Н. Г. - Текст – цілісна смислова і мовленнєва структура (2016)
Іщенко О. В. - Автономне навчання в умовах міжкультурної інтеграції (2016)
Караваєва Т. Л. - Іноземна мова у професійній діяльності спеціаліста-юриста (за результатами соціологічного дослідження), Мітіна О. М. (2016)
Карп М. А. - Взаємодія засобів контамінованої лексичної когезії в тексті англійських мультимодальних літературних казок Філіпа Арда (2016)
Карпенко Н. А. - Моделювання мовної гри на базі актуалізації прецедентності (на матеріалі газетних заголовків), Коваль А. В. (2016)
Киселюк Н. П. - Вплив образливої та неполіткоректної лексики на екологію спілкування (на матеріалі сучасного англомовного дискурсу) (2016)
Кіор Р. В. - Етнолінгвістичне декодування деяких обрядових термінів греків Приазов’я (2016)
Кіяниця К. Ю. - Відтворення національного колориту українських ономастичних реалій німецькою мовою (2016)
Кобута С. С. - Мотив свободи в соціальній поезії Івана Багряного та Джорджа Орвелла (2016)
Ковальчук О. С. - Інноваційні методи викладання англійської мови професійного спрямування у технічних ВНЗ (2016)
Козубська І. Г. - Відмінність мовленнєвого жанру "монографія" від інших жанрів наукового стилю в англійській мові (2016)
Коломийська І. А. - Особливості вживання фразеологічних одиниць у фемінному мовленні (на матеріалі німецькомовних газетних статей щотижневого видання "Die Zeit") (2016)
Колосова Г. А. - Статус міфоніму cthulhu у повісті Говарда Філліплса Лавкрафта "The Call of Cthulhu" (2016)
Комар О. С. - Peculiarities of the cultural constituent of professional terminology in the internet media discourse (2016)
Компанієць Л. Г. - Принципи та стратегії формування дискурсивних вмінь як основа ефективної іншомовної ділової комунікації (2016)
Кононець Ю. В. - Методи графічного аналізу вербальних товарних знаків в англомовному рекламному дискурсі (2016)
Королік І. О. - Прагматичний аспект перекладу аграрних текстів, Козуб Л. C. (2016)
Космацька Н. В. - Структурні особливості французьких термінів у галузі енергозбереження та їхнє відтворення у перекладі, Бердичевська В. О. (2016)
Костевич Н. С. - Йоджіджюкуґо як особливий вид фразеологічних одиниць в японській мові. Порівняльний аналіз японських фразеологічних одиниць та йоджіджюкуґо на позначення почуттів (2016)
Кочубей О. С. - Роль міжкультурної комунікації у процесі набуття студентами перекладацької компетентності (2016)
Крапчатова Я. А. - Поняття анломовної компетентності в аудіюванні у сучасному лінгводидактичному дискурсі (2016)
Кратюк Ю. К. - Сфера лексичної варіантності в польському діалекті Городка подільського (2016)
Крисанова Т. А. - Функціональний стиль vs дискурс (2016)
Кучерява Л. В. - Семантика географічних назв (2016)
Левчук П. - Чому українській мові як іноземній потрібна сертифікаційна програма. Порівняльний аналіз з польською мовою як іноземною (2016)
Лесневська К. В. - Розвиток іншомовної комунікативної компетенції у контексті рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (2016)
Літінська О. Ю. - "Айдзуці" у повсякденному спілкуванні японців та проблема міжкультурного діалогу (2016)
Лосєва І. В. - Політична метафорика як чинник політичної культури (2016)
Лутай Н. В. - Творчі завдання на заняттях з вивчення англійської мови, Бесараб Т. П. (2016)
Макар І. С. - Афористичність мови Ахілла Татія (2016)
Макарук Л. Л. - Британці "очима" українців: лінгвокультурний аспект (на матеріалі англомовних анекдотів), Пундик І. В. (2016)
Манохіна Ю. Є. - Особливості сполучуваності іменників із семантикою збірності зі словами різної частиномовної належності (2016)
Матковська Г. О. - Лінгвостилістичні засоби актуалізації композиційного ритму художніх творів (2016)
Мегель О. П. - Типологія означень в епіграфічних текстах посвят Боспорського царства (2016)
Мельничук Н. О. - Словотвірний потенціал англійських ад’єктивних емосемізмів (2016)
Микитенко А. В. - Тлумачення поняття символу як найбільш складного знаку (2016)
Миколенко Т. М. - Когнітивна структура аудіальних порівнянь (2016)
Миронова Т. Ю. - Дієслівність у вибудовуванні авторського смислу одного із британських текстів (в оповіданні Дж.Оруелла "Як я стріляв у слона / Shooting an elephant") (2016)
Миськів В. А. - Принципи відбору навчального матеріалу у процесі навчання граматики англійської мови після німецької (2016)
Мікульська А. - Навчання лексики дітей у ранньому шкільному віці у польських школах Великої Британії (2016)
Мокрівська М. Т. - Семантична структура прикметників зі значенням "мудрий" у давньогрецькому романі (2016)
Морошкіна Г. Ф. - Рефлексія деконструкції у франкомовному мистецтвознавчому тексті музейного каталогу (2016)
Мунтян Л. В. - Вербальне вираження концепту globalisation в мас-медійному дискурсі, Твердохліб Д. Ю. (2016)
Нагірний Л. Я. - Таксономічна організація категорії звернення як перформативного компонента висловлювання у сучасній лінгвістиці (2016)
Наливайко М. Я. - Патроніми в говірках південно-західного наріччя (іменування дочок) (2016)
Негрич Н. Д. - Індивідуально-авторські перетворення фразеологічних одиниць у текстопросторі романів Джаспера Ффорде (2016)
Новик О. О. - Іронічний аспект гендерної проблематики постмодерністського роману (2016)
Новосадська О. Б. - Образ вікторіанської жінки у романі Мері Бреддон "Таємниця Леді Одлі" (2016)
Одинецька Л. В. - Метафора з концептосферою "вибори" в мові українського публіцистичного дискурсу (2016)
Онушканич І. В. - Способи та методи термінотворення термінологічного словосполучення як варіанту терміна англомовних науково-технічних текстів, Пристай С. М. (2016)
Палєй Т. А. - Стилістичні засоби реалізації категорії оцінки в англійських прислів’ях (на матеріалі репліки-реакції в діалогічному дискурсі) (2016)
Пелепейченко Л. М. - Когнітивний досвід читача як орієнтир у перекладі синестетичної метафори, Ревуцька С. М. (2016)
Перова С. В. - Перекладацька компетенція викладача іноземної мови (2016)
Підгірна Н. М. - Прагматичні особливості синтаксичної компресії у художньому діалогічному мовленні (2016)
Поворознюк В. М. - Огляд теоретичних підходів до трактування поняття "ідіостиль" (2016)
Поздняков О. В. - Мовний субкод молоді в германістиці: терміновживання та дефініція (2016)
Потюк І. Є. - Методика формування іншомовної лексичної компетентності студентів в умовах стратегічного вивчення іноземної мови (комунікативний аспект) (2016)
Приходько В. Б. - Фразеологія вірша Р. Кіплінга "If": проблеми іншомовної рецепції та інтерпретації (2016)
Просяннікова Я. М. - Мікрополе нерівності як складова функціонально-семантичного поля порівняння (2016)
Пухонська О. Я. - Травматична пам’ять культури та її літературна репрезентація (2016)
Рязанцева Д. В. - Функціонування оцінних форм прикметників із префіксом пре-: відображення аксіологічних смислів (2016)
Серебрянська О. В. - Кінопереклад: специфіка та сратегії (2016)
Сидоренко Т. В. - Словесна образність запаху і смаку в англомовному художньому дискурсі: когнітивно-семіотичний аспект (2016)
Скробот А. І. - Концепт любов в іспаномовній Біблії: лінгвокультурологічний аспект (2016)
Соловей-Змієвська О. М. - Мотивація та її вербалізація у сучасному німецькомовному туристичному рекламному дискурсі (2016)
Сонник Н. С. - Основні теоритичні та методологічні установки когнітивної лінгвістики, Щеглова Т. Е. (2016)
Соценко Н. Ф. - Словообразовательная характеристика производных глаголов на материале повести "Джамиля" Чингиза Айтматова (2016)
Стаднік І. О. - Поняттєвий компонент концепту war/війна як об’єкт перекладу (2016)
Станіслав О. В. - Наука та культура ХХ століття: спільність тенденцій розвитку (2016)
Станіславчук Н. І. - Жанрові форми і модифікація політичної драми Г. Пінтера (2016)
Стовба А. С. - До проблеми жанрового визначення твору Йоко Тавади "Підозрілі пасажири твоїх нічних поїздів" (2016)
Тиха У. І. - Мультимодальна еклектика постмодерністського художнього тексту (2016)
Тікан Я. Г. - Функціонування та переклад англомовних метафор-неологізмів у суспільно-політичних текстах, Волик І. С. (2016)
Ткачівська М. Р. - Обсценізм der arsch і його потенціал в німецькомовних перекладах (2016)
Федунович-Швед О. Т. - Переклади Миколи Лукаша як джерело відтворення українсько-німецьких лексичних зв’язків (2016)
Філоненко Н. Г. - Конструкція присудок + додаток у сучасному французькому художньому прозовому тексті: лінгвосинергетичний та когнітивний аспекти (2016)
Чайковська О. Ю. - Усне мовлення в телевізійних випусках новин (2016)
Чередніченко О. М. - Мовні засоби вираження вибачення (2016)
Чрділелі Т. В. - Лінгвістичні особливості локалізації програмного забезпечення, Кожемяченко Н. В. (2016)
Чугаєва В. В. - Парадигма вербалізаторів символьних значень бібліоніма Ісус Христос (2016)
Чумак Н. А. - World englishes: словотворчі процеси у варіантах англійської мови (2016)
Шашкіна Н. І. - Природа та характер семантичної деривації в термінології будівельного машинобудування, Дружиніна Л. В., Соколова К. В. (2016)
Швелідзе Л. Д. - Лінгводидактичний аспект навчання майбутніх юристів англійського фахового мовлення (на матеріалі текстів про кіберзлочини) (2016)
Шевченко М. Ю. - Формування комунікаційних навичок майбутніх спеціалістів немовних спеціальностей за допомогою навчально-методичних рекомендацій, Грицай К. В. (2016)
Штогрин М. В. - Місто як спогад у романі Сергія Жадан "Ворошиловград" (2016)
Шумейко О. А. - Мовні засоби творення комічного: індивідуально-авторські видозміни фразеологізмів (2016)
Коцюк Л. М. - Параметразиційні характеристики корпусу текстів біатлону сучасної англійської мови, Очеретович О. О. (2016)
Бобков В. О. - Основні теоретичні засади контекстологічного, описового та варіаційного методів дослідження фразеології (2016)
Чобанюк М. М. - Творчість Мілана Кундери у руслі теорії концептуального художнього синтезу (2016)
Арабаджи С. С. - Описово-статистичні джерела як носії інформації про повсякденність грецького населення Маріупольського повіту у ХIX – на початку ХХ ст. (2015)
Беликова Н. Ю. - Российское законодательство середины XIX – начала XX в. как источник по истории повседневности православного приходского духовенства (2015)
Бодо М. - Історія і події. Поняття і концепція історії (2015)
Войтович Н. М. - Жебрацтво як соціальна девіація (на прикладі української демонологічної традиції) (2015)
Volonits V. - The industrial development of Mariupol during the nineteenth – the early twentieth centuries, Novikova S. (2015)
Зубченко С. П. - Освітня та культурна політики в АР Крим: історія й сучасність (2015)
Ільницький В. І. - До проблеми військового і господарського забезпечення повстанців у ВО-4 "Говерля" (1943 – 1949) (2015)
Іорданова Ю. В. - "Боротьба" побуту та науки в житті українських жінок науковців: аналіз епістолярної спадщини (1920-1930-ті рр.) (2015)
Ісаєнко О. М. - Постать гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного в працях українських істориків першої половини ХІХ ст. (2015)
Комар Я. В. - Болгарське населення Азовського узбережжя в кінці ХIX – початку XX ст. (2015)
Коробка В. М. - Адміністративно-територіальний устрій українського Надазов’я наприкінці XVIII – у 70-ті роки XIX ст., Коробка Ю. В. (2015)
Крилова Н. І. - Огляд історико-культорологічних есе Івана Дзюби "Донецька рана України" (2015)
Кухлєв А. С. - Фонди особового походження державного архіву Миколаївської області як джерело з історії Південної України (друга пол. ХІХ - поч. ХХ ст.) (2015)
Лубчинський А. А. - Інститут кредитування як стимулюючий фактор розвитку українського села в 20-х рр. ХХ ст. (2015)
Македон В. В. - Просвітництво в діяльності одеських національно-культурних oб’єднань у середині XIX – на початку XX ст. (2015)
Москальова Ю. Р. - Матеріали діловодства як джерела з історії дитячої безпритульності та бездоглядності на Півдні України (друга половина ХVIII — початок XX ст.) (2015)
Podgayko M. - Greeks of Ukraine in the legislative policies of the ruling Government in the second half of XVII-XIХ centuries (2015)
Радченко Н. М. - Кредитно - фінансові установи України середини ХІХ початку ХХ ст. у працях дореволюційних дослідників (2015)
Романцов В. М. - Становлення маріупольського Міського Громадського Виконавчого комітету (березень 1917 р.) (2015)
Романцова Н. І. М. - Грушевський і конфлікт 1911 – 1913 рр. в науковому товаристві імені Шевченка: проблема в сучасній українській історіографії (2015)
Шипік Н. Ф. - Обсяги і структура міграцій до міських поселень Донецької області у 1944-1946 рр. (2015)
Балацька О. Б. - Типологія політичного насилля як складової сучасного політичного процесу (2015)
Булик М. В. - Провідні політичні партії Іспанії та європейська інтеграція, Ковчуга М. А. (2015)
Булик М. В. - Eнергетична складова національної безпеки КНР, Котов А. Г. (2015)
Бусленко В. В. - Інституційні механізми взаємодії уряду та парламентської опозиції в країнах Вишеградської групи (2015)
Валюшко І. В. - Залучення громадянського суспільства до протидії корупції: уроки для України (2015)
Вінникова Н. А. - Глобальні рішення: "jus manuarium"? (2015)
Гаврилова Н. В. - Зовнішньополітичний курс Венесуели за президентства Ніколаса Мадуро, Кокуріна І. В. (2015)
Горло Н. В. - Політична ситуація в Україні в контексті теорії післяреволюційного іредентизму Дж.К. Дженкінса (2015)
Дем’янчук А. М. - Посилення концепції превентивної дипломатії в системі ООН (2015)
Заболотна М. Ф. - Вплив нового регіоналізму на розвиток країн Латинської Америки (2015)
Касьянова М. М. - Політико-правове положення трудового мігранта в міжнародних документах (2015)
Пашина Н. П. - Вплив глобалізації на формування національної ідентичності: концептуальний аналіз (2015)
Piliaiev I. - Evolution of the anti-Bolshevik Russia’s nationalities policy in 1917-1920 (2015)
Рябінін Є. В. - Екзогенний чинник етносепаратистських конфліктів на пострадянському просторі (2015)
Рябченко Е. В. - Культурний аспект інтеграції мігрантів в єЄС на сучасному етапі (2015)
Сергієнко Т. І. - Місце та роль партії в політичній системі держави: європейський досвід (2015)
Соколюк О. Д. - Еволюція поглядів керівництва США на розвиток протиракетної оборони (2015)
Трофименко М. В. - Публічна дипломатія ФРН (2015)
Хома Н. М. - Теле- та інтернет-популізм (на прикладі італійських політичних партій) (2015)
Yuskiv Ch. - "Frozen conflicts” in Europe: historical experience of origin and management (2015)
Ясірова Ю. Ф. - Вибори до Європарламенту в Республіці Кіпр як фактор впливу на партійну систему країни (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику наукових праць (2015)
Поглиблення науково-технічного співробітництва між Європейським Союзом та Україною (інформаційний день Об’єднаного дослідницького центру Європейської комісії) (2016)
Із зали засідань Президії НАН України (14 вересня 2016 р.) (2016)
Багрій І. Д. - Сучасні наукові підходи до розроблення екологічно орієнтованих технологій пошуків родовищ вуглеводнів та підземних вод (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 14 вересня 2016 р.) (2016)
Кіндзерський Ю. В. - Антикризова промислова політика: варіант вітчизняного концепту (2016)
Круть О. А. - Вугільні технології: теорія і практика селективної масляної агрегації, Білецький В. С. (2016)
Гольдін П. Є. - Підземні кити України (2016)
Долінський А. А. - Чорнобильська аварія: тридцять років потому (до 30-річчя аварії на Чорнобильській АЕС), Басок Б. І., Базєєв Є. Т. (2016)
Трощенко В. Т. - Забезпечення міцності матеріалів і конструкцій – запорука створення високонадійної техніки (до 50-річчя заснування Інституту проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України), Матвєєв В. В., Харченко В. В., Зіньковський А. П. (2016)
Воскобойнікова-Гузєва О. В. - Видавничий дім "Академперіодика": результати двадцятирічного розвитку (рецензія на книгу "Періодичні та книжкові видання Видавничого дому "Академперіодика" НАН України: 1996–2015") (2016)
Життя і діяльність академіка Г. Є. Пухова (Ювілейна сесія загальних зборів Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, присвячена 100-річчю від дня народження академіка НАН України Г. Є. Пухова) (2016)
Кремень В. Г. - Філософія як життя в освіті (до 75-річчя академіка НАН України Л.В. Губерського), Андрущенко В. П. (2016)
Горчакова Н. О. - Відомий учений, справжній педагог і патріот (до 80-річчя члена-кореспондента НАН України І.С. Чекмана) (2016)
75-річчя академіка НАН України В. В. Гончарука (2016)
75-річчя члена-кореспондента НАН України І. П. Григорюка (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України К. О. Гогаєва (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Федірка (2016)
60-річчя члена-кореспондента НАН України П. І. Лободи (2016)
Foreword (2014)
Abstracts (2014)
Горбулін В. П. - Пріоритетні напрями розвитку системоутворюючих підприємств космічної галузі України в умовах ресурсних обмежень, Шеховцов В. С., Шевцов А. І. (2016)
Cуходоля О. М. - Енергетичне Співтовариство та Україна: цілі, пріоритети та проблеми співпраці (2016)
Борщевський В. В. - Ризики впливу зони вільної торгівлі з ЄС на українсько-польське співробітництво в аграрній сфері: міждержавний і транскордонний аспекти, Куцаб-Бонк К. К. (2016)
Касперович Ю. В. - Акцизна політика в системі економічної безпеки держави (2016)
Олійник Д. І. - Європейські чинники формування технологічної платформи інтелектуальних енергетичних мереж (2016)
Коваль О. П. - Семантика та сутність терміна "соціальна безпека" (2016)
Ilyash O. I. - A holistic territorial approach to the social security system reformation and the social complex reorganization in the western region, Voloshyn V. I. (2016)
Пухир С. Т. - Аналіз чинного нормативно-правового забезпечення реформування державної регіональної політики в Україні (2016)
Іванова І. М. - Особливості формування вартості продукції оборонного призначення (2016)
Григоренко Я. О. - Співробітництво транзитивних економік з офшорними зонами: висновки для України (2016)
Сьомін С. В. - Проблеми патріотичного виховання в Україні: теоретико-методологічний та правовий аспект (2016)
Кравченко В. В. - Проблеми та перспективи імплементації Ланкастерської угоди Великобританії та Франції: досвід для України (2016)
Черненко Т. В. - Ідея сепаратизму як один з інструментів інформаційної війни проти України (2016)
Ємельяненко Є. О. - Добробут та самопочуття населення як пріоритети політики гуманітарної безпеки держави (2016)
Розумна О. П. - Регіональна ідентичність в Україні: потенціал культурного розмаїття (2016)
Литвиненко О. М. - Проблема формування/збереження національної ідентичності у світлі зарубіжного досвіду (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до статей/Requirements for research papers (2016)
Алещенко В. - Психологічні умови формування іміджу майбутнього офіцера Збройних сил України (2016)
Антонець В. - Емоційна стійкість як складова психологічної підготовки юних волейболістів до ефективної змагальної діяльності (2016)
Багас О. - Вплив психологічної підготовки на формування готовності до змагальної діяльності спортсменів, Ковальчук Р. (2016)
Багрій Г. - До питання про психологічну сутність професійних іншомовних здібностей майбутніх перекладачів, Торічний О. (2016)
Волобуєва О. - Психологічний контекст визначення медіації як міждисциплінарної науки, Урусова О. (2016)
Дaцкoв A. - Ocoбливocтi впливу мoтивaцiйнo-cмиcлoвoї сфери нa пicляeкcтрeмaльну aдaптaцiю кoмбaтaнтiв (2016)
Дем’янюк К. - Розвиток технічного мислення у курсантів-прикордонників засобами комп’ютерних технологій на заняттях із загальнотехнічних дисциплін, Шевчук В. (2016)
Журавльов В. - Обгрунтування результатів теоретичного дослідження підготовки керівників органів охорони державного кордону на психологічних засадах (2016)
Земба Б. - Психолого-профессиональная подготовка будущих специалистов социально-педагогической работы (2016)
Зінченко О. - Теоретичні засади дослідження суб’єктивного благополуччя внутрішньо переміщених осіб (2016)
Купчишина В. - Процес формування майбутнього психолога-прикордонника як представника соціономічної сфери (2016)
Кушнірова Т. - Психологічні особливості засуджених жінок молодіжного віку, які готуються до материнства, Харченко М. (2016)
Лазоренко О. - Застосування аутогенного тренування для саморозвитку емоційно-вольової стійкості прикордонників (2016)
Махлай О. - Творчі здібності та креативність в системі розвитку творчого мислення офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України (2016)
Потапчук Н. - Психологічна допомога населенню щодо корегування тривожних і панічних станів в умовах надзвичайної ситуації (2016)
Caфiн O. - Ocoбливi умoви життєдiяльнocтi тa aдaптaцiйний пoтeнцiaл ocoбиcтocтi: пcиxoлoгiчний аспект, Кузьмeнкo Ю. (2016)
Cоловей Т. - Динаміка психічних станів осіб, які відбувають кримінальне покарання в місцях позбавлення волі, Сова М. (2016)
Солтик О. - Аналіз теоретичних підходів до проблеми надійності (2016)
Фрадинська А. - Стрес як чинник психосоматичних захворювань людини (2016)
Хіміч В. В. - Особливості сутності та структури психологічної готовності офіцерів-прикордонників до прийняття рішень в умовах ведення сучасних бойових дій (2016)
Хуртенко О. - Психологічні особливості особистості в умовах посттравматичних стресових станів (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Вихідні дані (2016)
Борщевська І. М. - Особливості акумуляції важких металів у агрофітоценозах зони впливу ПАТ "Волинь-цемент" (2015)
Клименко О. М. - Оцінка рівнів забруднення cільськогосподарської продукції радіонуклідами, Клименко М. О. (2015)
Буднік З. М. - Комплексна оцінка якості води річки Іква в межах Дубенського району (2015)
Вознюк Н. М. - Біомоніторинг в системі оцінювання стану гідроекосистем, Копилова О. М. (2015)
Бєдункова О. О. - Донні відклади як потенційне джерело вторинного забруднення поверхневих вод, Глаз С. М. (2015)
Гурський А. Й. - Цинковмісні препарати як профілактичний засіб порушень фізичного розвитку і статевого дозрівання дітей та підлітків, які мешкають в регіоні йодного дефіциту та радіоактивного забруднення (2015)
Долженчук В. С. - Агроекологічний стан ґрунтового покриву Поліської частини Рівненської області, Долженчук Н. В. (2015)
Залеський І. І. - Екологічні проблеми міст (2015)
Золотарьова І. Б. - Особливості та принципи меліорування земель Львівської області (2015)
Koval S. I. - Influence of Petrol and Petrol Products on Soils Properties and Their Agricultural Use, Kosolapova E. V. (2015)
Ковальчук Н. С. - Вплив ферментованого органічного добрива на продуктивність агроекосистеми на дерново-слабопідзолистих ґрунтах, Гаврилюк В. А., Колесник Т. М. (2015)
Коптюк Р. М. - Вплив розвиненого рельєфу місцевості на продуктивність осушуваних земель (2015)
Ліхо О. А. - Особливості водозабезпечення населення Поліських районів Рівненської області, Гакало О. І. (2015)
Гриб Й. В. - Особливості формування кисневого режиму заморних водойм, складу аборигенної іхтіофауни в підлідний період і її відновлення, Климнюк О. М., Бузевич І. Ю., Михальчук М. А. (2015)
Петрук А. М. - Оцінювання тісноти кореляційного зв’язку між показниками якості поверхневих вод водойми-охолоджувача ХАЕС (2015)
Фурманець О. А. - Прогнозування оптимальних строків посіву та збору пшениці озимої в умовах Західного лісостепу України, Піддубняк В. А. (2015)
Лебедь О. О. - Радонометрія природних водних джерел Здолбунівського району Рівненщини, Мислінчук В. О., Прищепа А. М. (2015)
Портухай О. І. - Аналіз агрофізичного стану торфового неглибокого ґрунту Західного Полісся (2015)
Фурман В. М. - Моніторинг гумусового стану ґрунтів Сарненського району Рівненської області, Олійник О. О., Солодка Т. М., Яцкова В. (2015)
Солодка Т. М. - Вивчення алелопатичного впливу ріпаку озимого, Вавринчук М. А. (2015)
Портухай О. І. - Оцінювання антропогенного навантаження на лісові екосистеми Рівненської області в контексті збалансованого розвитку, Лисенко Н. А. (2015)
Галік О. І. - Аналіз коливань елементів кліматотворних процесів тепло- та вологообігу за даними деяких пунктів спостережень різних агрокліматичних зон України, Стріха В. А., Леошек О. М. (2015)
Полтавченко Т. В. - Інтродукція вугра річкового європейського у водойми Рівненської області, Парфенюк І. О., Юськов А. В. (2015)
Господаренко Г. М. - Поживний режим чорнозему опідзоленого та врожай рижію ярого залежно від удобрення, Рассадіна І. Ю. (2015)
Світельський М. М. - Еколого-біологічні особливості формування кореневої маси валеріани лікарської в умовах Полісся України, Коткова Т. М., Іщук О. В., Федючка М. І. (2015)
Title (2016)
Contents (2016)
Stegniy B. T. - The dynamics of the specific immunity formation in sheep under the inactivated vaccines against contagious agalactia of sheep and goats, Obuchovska O. V., Glebova K. V., Bogach M. V., Bogach D. M. (2016)
Sapachova M. A. - Comparative analysis of the methods of molecular detection of avian influenza virus subtype H5N1, Postoienko V. O., Shaposhnik V. M. (2016)
Morozova V. V. - Clinical and epizootic characteristics of dermatomycosis manifestation and their role in nosological structure of skin diseases in dogs and cats in Kharkiv, Symonenko S. I., Severyn R. V., Golovko V. A. (2016)
Orekhova G. A. - Seroprevalence of Yersinia enterocolitica serovar O:9 in farm animals (2016)
Gerilovych A. P. - Risk analysis and molecular epidemiology aspects for emergent diseases of animals (African swine fever, brucellosis, avian influenza and Newcastle disease), Stegniy B. T., Vovk D. V. (2016)
Braun P. - Unearthing anthrax — application of genotyping for exploring a cryptic life cycle of Bacillus anthracis in soil, von Buttlar H., Woelfel R., Grass G. (2016)
Табачніков С. І. - Соціально-демографічна та клініко-психопатологічна характеристика вживання психоактивних речовин, коморбідного з посттравматичним стресовим розладом, в учасників бойових дій антитерористичної операції в Україні, Осуховська О. С., Харченко Є. М., Кіосєва О. В., Орловська Я. В., Синіцька Т. В., Чепурна А. М. (2015)
Пінчук І. Я. - Парламентські слухання на тему: "про реформу охорони здоров’я в Україні", Здорик І. Ф. (2015)
Пропозиції щодо змін до законодавчих актів щодо надання психіатричної допомоги (2015)
Чабан О. С. - Современные реалии по оказанию помощи пациентам с депрессией: итоги первого года внедрения национального протокола, Юрьева Л. Н., Хаустова Е. А., Мамчур А. Й., Николенко А. Е., Барна О. Н. (2015)
Ільницька Т. Ю. - Арт-терапія як ефективний метод реабілітації пацієнтів із захворюваннями психіки (2015)
Літвінов О. О. - Розлади аутичного спектра та ендогенно-процесуальна патологія: тільки факти (2015)
Лобасюк Б .А. - Системный анализ электрогенеза при счете в уме, Боделан М. И., Мартынюк В. В., Аймедов К. В. (2015)
Матусова М. А. - Регуляция сердечного ритма и изменения на электроэнцефалограмме у детей с расстройством спектра аутизма под влиянием внешних факторов, Марценковский И. А. (2015)
Цілісність білої речовини головного мозку – новий біомаркер шизофренії (2015)
Перегляд телевізора погіршує когнітивні функції (2015)
Аріпіпразол – безпечний та ефективний препарат для підтримувальної терапії при шизофренії (2015)
Метилфенідат може допомогти при ПТСР та черепно-мозковій травмі (2015)
Порівняльний аналіз ефективності клозапіну при резистентній шизофренії (2015)
Плахотна Л. В. - Напрацювання та перспективи освітньої галузі Волині (2016)
Олешко П. С. - Завдання на шляху реформування системи освіти (2016)
Бобак Н. В. - Теоретичні та практичні аспекти психолого-педагогічної підготовки суб’єктів освітнього процесу до ЗНО (2016)
Корнейко А. О. - Громадянська компетентність як складова патріотичного виховання молоді: зміст, структура, особливості формування, Корнейко М. М. (2016)
Носова К. В. - Деякі аспекти виховання при формуванні культури професійного спілкування майбутніх тележурналістів (2016)
Поліщук Н. А. - Теоретичні основи сутності здоров’язбережувальної компетентності вчителя (2016)
Юровчик В. Г. - Проблемне навчання як метод організації навчальної діяльності учнів (2016)
Ясінська Н. В. - До питання про термінологію методики педагогіки (2016)
Дикий О. Ю. - Формування готовності школярів до служби у Збройних силах України засобами проектних технологій (2016)
Сова О. О. - Значимість розвитку обдарованості школярів для майбутнього України (2016)
Березіна О. М. - Підготовка до школи? Годі! (2016)
Мочкіна Л. І. - Українська історична думка ХІХ століття, Коровицька Л. П. (2016)
Бас М. П. - Розвиток української культури у 1917–1921 роках (2016)
Войчук Н. А. - Формування громадянської компетентності учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури (2016)
Кащенюк М. Р. - Хімічні властивості кисню, Сущик М. М. (2016)
Василюк Д. П. - Розвиток обдарованості учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Косміна Т. І. (2016)
Гребенюк Т. С. - Інноваційна діяльність учителя економіки в роботі з обдарованими дітьми, Тарасюк О. М. (2016)
Мацюк Л. М. - Інтеграція сучасних педагогічних технологій у практику роботи вчителя біології (2016)
Сподарик С. О. - Міжнародні навчально-освітні проекти як інноваційний напрямок діяльності позашкільного навчального закладу (2016)
Сміховська В. Є. - Бібліографічний покажчик за темою "Формування культури екологічної поведінки", Леськів Є. Б. (2016)
Москаленко В. Ф. - Вступна кампанія 2013 року в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця: особливості, інновації, підсумки, завдання, Яворовський О. П., Науменко О. М., Цехмістер Я. В., Терлецький Р. В. (2013)
Ковальчук О. І. - Фармакокорекція патологічних змін при опіковій хворобі (експериментальні дослідження) (2013)
Колесова Н. А. - Зміни енергетичного обміну та структури нирок за відтворення коразолової моделі судомного синдрому, Хайтович М. В., Аршиннікова Л. Л., Антоненко Л. І., Брюзгіна Т. С., Чухрай С. М., Литвиненко В. І., Сухарева Н. М., Жданова О. О. (2013)
Черкасов В. Г. - Структурно-функціональні порушення нирки при термічних опіках, Дзевульська І. В., Маліков О. В. (2013)
Берзінь В. І. - Особливості формування стану здоров’я дітей дошкільного віку – мешканців великого промислового міста, Стельмахівська В. П., Мартиненко Ю. В. (2013)
Печковський К. Є. - Організаційні передумови та становлення профілактичного напрямку в стоматології України, Несин О. Ф., Печковська І. М., Татченко А. О. (2013)
Бичкова С. А. - Нові підходи до застосування імунокоригуючої терапії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане із метаболічним синдромом, Хайтович М. В., Бичкова Н. Г. (2013)
Борисенко А. В. - Застосування внутрішньо тканинної озонодеструкції при лікування гіпертрофічного гінгівіту, Хоцяновський А. М., Протівень М. Ф., Відерська Г. В., Андрушко О. М. (2013)
Дудар Л. В. - Вплив комбінованої тракції на психологічний компонент якості життя у хворих з люмбалгіями та люмбоішилгіями, Гончаренко Л. І., Мельниченко Л. В. (2013)
Дудар Л. В. - Залежність життєвої активності студентів-медиків за шкалою опитувача SF-36 від їх фізичної підготовленості та способу життя, Гончаренко Л. І., Секретний В. А. (2013)
Дудар І. О. - Прогресування хронічної хвороби нирок: роль оксидативного стресу та хронічного запалення, Лобода О. М., Красюк І. В., Алєксєєва В. В., Дріянська В. Є., Король Л. В. (2013)
Жабоедов Д. Г. - Шовная фиксация ИОЛ SL-907 в хирургии катаракты у больных с псевдоэксфолиативным синдромом (2013)
Клитинський Ю. В. - Характер функціонально-оклюзійного ведення у пацієнтів з груповою направляючою функцією в залежності від їх віку, Коваль Є. А. (2013)
Коваль Є. А. - Особливості моделювання оклюзійної поверхні мостоподібних протезів, що опираються на імпланти, Лисейко Н. В. (2013)
Плюто І. В. - Аналіз енергетичних аспектів безпечного використання випромінювачів в фундус-системах огляду ока ФС 11 та ІРИС, Комісаренко Ю. І., Антоненко О. В. (2013)
Стець М. М. - Особливості лікування авгітних з ектопією децидуальної тканини, Черненко В. М. (2013)
Троян О. І. - Аналіз результатів хірургічного лікування пацієнтів із інтрамедулярними пухлинами шийного відділу спинного мозку (2013)
Щукин Ю. В. - Коррекция окислительного стресса и воспаления у пациентов с атеросклерозом при сосудистых реконструкциях , Медведева Е. А. (2013)
Яременко О. Б. - Общие и частные вопросы иммунологической диагностики в ревматологии (2013)
Антоненко М. Ю. - Особливості організації лікувальної та профілактичної допомого при стоматологічних захворюваннях в Європі та світі (2013)
Середа П. І. - Фітокорекція порушень при судомному синдромі, Ємельянова О. І. (2013)
Селиванова Е. - К истории санитарно-эпидемилоогической службы Киева. 1941-1943 (2013)
Москаленко В. Ф. - Все неосяжне охопити, незрозуміле зрозуміти: перехресними стежками академіка І. М. Трахтенберга (до 90-річчя від дня народження), Яворовський О. П. (2013)
Содержание (2013)
Самойлик В. Г. - Особенности эксплуатации колонных флотомашин Coalpro, Друц В. И. (2013)
Селезнев И. Н. - Анализ особенностей угледобычи и их влияние на эффективность деятельности шахт (2013)
Даваацэрэн Г. - Качественные характеристики и обогатимость угля месторождения Нарийнсухайт, Монголия, Цэгмид Ц., Базаррагчаа М., Сэрдамба Б. (2013)
Моркун В. С. - Исследование влияния ультразвуковых колебаний высокой интенсивности на динамику газового пузырька в по токе пульпы, Пикильняк А. В. (2013)
Олейник М. О. - Принципы развития топологии технологической схемы обогащения титан содержащих руд (2013)
Кратт О. А. - Встановлення законів розподілу темпів видобувних робіт календарного плану проекту вуглевидобутку, Назимко В. В., Мерзлікін А. В. (2013)
Тормоз В. В. - Исследование процесса осветления воды, содержащей угольный шлам, с использованием флокулянтов марки Besfloc, Майборода Ю. В., Назимко Е. И. (2013)
Brodny J. - Analysis of influence of values initial axial forces in the bolts of stirrups on value of a yield in the frictionaljoint, Chmurko M. (2013)
Науменко В. Г. - Методика исследования физико-механических свойств осадков, определяющих результаты механического обезвоживания (2013)
Олійник Т. А. - Дослідження кінетики розкриття мінералів при подрібнені жовнових фосфоритових руд, Скляр Л. В. (2013)
Голиков А. С. - Энергетическая интерпретация динамических свойств водно-шламовых систем углеобогатительных фабрик (2013)
Сахно И. Г. - Деформирование и разрушение невзрывчатой саморасширяющейся смеси в твердой фазе при объемном нагружении, Молодецкий А. В. (2013)
Неснов Д. В. - Використання комп’ютерної графіки при виконанні гірничо-графічної документації (2013)
Корчевский А. Н. - Кинематические характеристики движения рабочего органа аппаратов с наклонной подвижной поверхностью, определяющие состояние постели (2013)
Білецький В. С. - Удосконалення аеродинамічного зневоднення тонкодисперсних матеріалів ежектуванням, Садовой М. І. (2013)
Степаненко Е. Ю. - Влияние способа управления подачей исполнительного органа проходческого комбайна на величину перебора породы (2013)
Назимко Е. И. - Моделирование процесса накопления шлама в технологической схеме ЦОФ "Кураховская", Корчевский А. Н., Голиков А. С., Копарев А. В. (2013)
Исаенков А. A. - Лабораторные исследования механизма передачи нагрузки через зону разрушенных пород в почве выработки при повторном нарушении равновесного состояния, Петренко Ю. А., Сахно И. Г. (2013)
Шавлак В. Ф. - Математическая модель расчета основных эксплуатационных параметров промежуточного привода магистрального ленточного конвейера, Трутень И. Н. (2013)
Сергеев П. В. - Определение рациональных параметров для получения композиционного брикетного топлива с применением твердого и жидкого связующего, Корчевский А. Н., Сурженко А. Н., Рахманов С. О. (2013)
Brodny J. - Influence of stirrups on the work of frictional joint (2013)
Білецький В. С. - Вдосконалення технології збагачення солоного вугілля, Друц В. І. (2013)
Білецький В. С. - Феноменологічний метод дослідження технологічних процесів у гірництві (2013)
Brodny J. - Work analysis of arch frictional joint loaded with the impact mass (2013)
Сторчак Г. Г. - К вопросу о необходимости разработки методики оценки состояния протяженных выработок (2013)
Рижков В. Г. - Застосування методу побудови дерева відмов для профілактики електротравматизму на промислових підприємствах, Бєлоконь К. В., Румянцев В. Р., Манідіна Є. А., Матухно О. В. (2013)
Надь А. - Исследование механических свойств образцов нерегулярной формы на примере карбонатных пород с польского предприятия KGHM Polska Miedź S.A., Брожек М. (2013)
Мостыка Ю. С. - Экспериментальные исследования определения коэффициента трения частиц при использовании сухого барабанного магнитного сепаратора, Зубарев А. И. (2013)
Младецкий И. К. - Обоснование периода опробования показателей обогатительных процессов, Пилов П. И., Лысенко А. А., Левченко К. А. (2013)
Костенко В. К. - Особенности эмиссии метана при интенсивной отработке угольных пластов (2013)
Клычков А. А. - Определение температуры системы конвейерная лента приводной барабан ленточного конвейера при проскальзывании, Дикенштейн И. Ф., Толкачев О. Э. (2013)
Звягинцева Н. А. - Имитационное исследование элементарного акта флотации (2013)
Березняк А. А. - Экспериментальные результаты классификации размагниченного магнетита, Березняк Е. А., Алмейда А. (2013)
Білецький В. С. - Гідравлічний транспорт вугілля: стан і перспективи, Потапенко С. Ю. (2013)
Антоненко Л. І. - Особливості функціонального стану еритроцитарних мембран у щурів за умов коразолових судом, Аршиннікова Л. Л., Хайтович М. В., Колесова Н. А., Жданова О. О. (2013)
Дзевульська І. В. - Структурно-функціональні зміни кори надниркової залози при опіковій травмі в експерименті (2013)
Тарасова К. В. - Вікові зміни співвідношення аденіннуклеотидів в міокарді щурів при фармакологічній активації КАТФ каналів (2013)
Гунас І. В. - Структурні зміни органів нейроімуноендокринної системи при експериментальній опіковій хворобі та її інфузійній терапії, Ковальчук О. І., Черкасов Е. В., Дзевульська І. В., Титаренко В. М. (2013)
Біляков А. М. - Коефіцієнт співвідношення вмісту ефірів холестерину/холестерину в тканині наднирників людини як діагностичний критерій визначення тривалості перебігу смертельної механічної травми (2013)
Боднар П. М. - Ендокринна система як діагностичний маркер визначення тривалості перебігу смертельної травми в судово-медичній практиці, Кривда Г. Ф., Филипчук О. В. (2013)
Витовская О. П. - Современный взгляд на проблему стероидной глаукомы (2013)
Горяінова Н. В. - Ризик-адаптована стратифікація лікування хворих на гостру мієлобластну лейкемію, Третяк Н. М., Аношина М. Ю., Коваль А. І., Настенко О. П., Кубарова В. О. (2013)
Губская Е. Ю. - Серонегативная целиакия или непереносимость глютена без целиакии? Дифференцийная диагностика целиаки и непереносимости глютена без целиакии по результата собственных наблюдений (2013)
Пасєчникова Н. В. - Опыт фиксациииол SL-907 CENTRIX DZ в окне капсулорексиса хрусталиковой сумки, Жабоедов Д. Г. (2013)
Жегулович З. Є. - Клініко-інструментальний аналіз послідовності формування дентальних оклюзійних контактів при змиканні щелеп (2013)
Коваль Н. І. - Хейліти,зумовлені впливом інгредієнтів косметики та засобів гігієни по догляду за порожниною рота, Вороніна І. Є., Муха А. М. (2013)
Комісаренко Ю. І. - Результати впливу використання препаратів вітаміну D3 на показники стану імунної системи у хворих з поєднанням цукрового діабету та автоімунного тиреоїдиту, Курченко А. І., Антоненко О. В. (2013)
Лизогуб В. Г. - Місце агоністів дофамінових рецепторів в комплексному лікування хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім ожирінням, Соболь В. О., Мошковська Ю. О. (2013)
Мельник В. С. - Вплив порушень фібринолітичної ланки гемостазу на динаміку когнітивного дефіциту в гострому періоді ішемічного інсульту, Шандюк В. Ю., Соколова Л. І., Савчук О.М. (2013)
Родіонова І. О. - Геморагічний синдром у ВІЛ інфікованих пацієнтів, Скрипниченко С. В., Скрипниченко Т. С. (2013)
Стець М. М. - Особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування гострого панкреатиту у вагітних, Черненко В. М. (2013)
Антоненко М. Ю. - Становлення інституту лікаря загальної (сімейної) практики в стоматології: досвід та проблеми (2013)
Бондур В. В. - Научно–методические основы преподавания фармакологии гормональных препаратов коры надпочечников студентам медицинского факультета, Чекман И. С. (2013)
Васильєва І. В. - Вплив релігії та освіти на духовне становлення людини (2013)
Дяченко В. Ю. - Науково-методичні аспекти викладання основ біоетики в курсі лекцій та семінарських занять з фармакології, Чекман І. С. (2013)
Захарова Н. М. - Деякі аспекти вдосконалення педагогической деятельности з талановитою молоддю, Литвинова Л. О. (2013)
Клименко В. І. - Формування експертного мислення у студентів та лікарів-інтернів під час навчання в вищих медичних навчальних закладах освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації (2013)
Чекман І. С. - Науково-методичні основи викладання нанофармакології (2013)
Чекман І. С. - Науково-методичні основи виписування рецептів на лікарські засоби в умовах реформування медичної галузі, Кава Т. В. (2013)
Пішель В. Я. - Проблемні питання психофармакотерапії посттравматичного стресового розладу, Полив’яна М. Ю. (2016)
Безшейко В. Г. - Ефективність короткотривалих психологічних інтервенцій при посттравматичному стресовому розладі (2016)
Хаустова О. О. - Аналіз психопатологічних особливостей розладів психіки та поведінки у вимушених переселенців, Коваленко Н. В. (2016)
Хаустова О. О. - Коморбідність посттравматичного стресового розладу та черепно-мозкової травми: мультифакторна модель взаємодії, Смашна О. Є. (2016)
Пінчук І. Я. - Сучасний стан психологічного забезпечення населення України, Ячнік Ю. В. (2016)
Мудренко І. Г. - Аналіз якості надання психіатричної допомоги у Сумському обласному клінічному психоневрологічному диспансері за 2012–2014 роки та критерії її оцінки (2016)
Заседа Ю. И. - Протокол методической селекции индивидуально конгруэнтных методов психотерапии при психосоматических заболеваниях и соматоформных расстройствах (2016)
Скрипніков А. М. - Предиктори формування психосоціальної дезадаптації у жінок із соматоформною вегетативною дисфункцією серцево-судинної системи, Герасименко Л. О., Ісаков Р. І. (2016)
Дзеружинская Н. А. - Гендерные различия показателей социальных потерь у больных параноидной шизофренией, Ломтева В. А. (2016)
Подлубный В. Л. - К разработке концептуальной модели психосоциальной реабилитации работников промышленности в условиях профессиональной деятельности (2016)
Рахманов Р. В. - Психічні розлади непсихотичного рівня у батьків, діти яких хворіють на дитячий церебральний параліч та аутизм (діагностика, клініка, лікування та реабілітація) (2016)
Кіосєва О. В. - Інтерактивний тренінг розладів адаптації у студентської молоді (2016)
Мишаківська О. М. - Вплив нейропсихіатричних симптомів на дистрес доглядача за амбулаторним пацієнтом з деменцією (2016)
Венгер О. П. - Особливості суїцидальної поведінки емігрантів та реемігрантів, хворих на психогенні депресивні розлади (2016)
Огоренко В. В. - Роль стрессовых факторов в патогенезе психических расстройств при опухолях головного мозга (2016)
Крамар Ю. А. - Профілактика залежної поведінки у комплексній системі заходів первинної та вторинної профілактики шизофренії (2016)
Кирилюк С. С. - Контамінаційно-інфекційна ідея психічного захворювання як варіант психологічного опрацювання депресивного страждання (2016)
Блажевич Ю. А. - Структура депрессивных расстройств и их динамика у пациентов с первым психотическим эпизодом (2016)
Отрощенко Н. П. - Диагностика и лечение депрессии у больных раком шейки матки, Отрощенко И. П., Отрощенко П. А. (2016)
Авраменко О. М. - Принципи терапії непсихотичних психічних розладів у пацієнтів з хронічним больовим синдромом: від комплексної діагностики до комплексної курації (2016)
Аймедов К. В. - Індивідуально-психологічні характеристики пацієнтів з параноїдною формою шизофренії з урахуванням статевої належності, Морванюк Г. В. (2016)
Коршняк О. В. - Динаміка непсихотичних психічних розладів у хворих із віддаленими наслідками легкої черепно-мозкової травми та їх корекція (2016)
Сапон Д. Н. - Сучасні аспекти лікування тривожно-депресивних розладів при фіброміалгії (2016)
Кидонь П. В. - Деякі аспекти наркотизації канабіноїдами хворих на параноїдну форму шизофренії (2016)
Напрєєнко Н. Ю. - Профілактика депресивних розладів при алкогольній залежності (2016)
Васильєва Н. Ю. - Оцінка впливу ситуаційного фактора у формуванні кримінальної агресії жінок (2016)
Авраменко А. А. - Особенности выявления внутриклеточных "депо" неактивных форм хеликобактерной инфекции по уровню натуральных киллеров (2016)
Безруков Л. О. - Ризик персистувального перебігу фенотипу ранньої бронхіальної астми у дітей (результати проспективного когортного спостереження), Колоскова О. К., Безрукова Т. Л., Шевченко Н. О. (2016)
Богдан Н. М. - Ефективність комплексної медичної реабілітації хворих, що страждають на остеоартроз колінних суглобів із супутнім метаболічним синдромом (2016)
Бойко В. В. - Роль сонографії у ранньому виявленні рецидиву раку яєчників, Харченко К. В., Манжура О. П., Карачарова І. Ю. (2016)
Вергун А. Р. - Хірургічне видалення нігтів та окремі особливості комплексного лікування деструктивного поліоніхомікозу, ускладненого вторинним вростанням нігтів у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Красний М. Р., Паращук Б. М., Вергун О. М. (2016)
Витриховський А. І. - Порівняльна характеристика показників варіабельності серцевого ритму пацієнтів з явищем турбулентності серцевого ритму і без нього, у межах однотипної патології (2016)
Воронцова Л. Л. - Стан ендотоксин-антиендотоксинової системи у чоловіків з порушеннями репродуктивної функції, Коваленко В. А., Дуб М. І. (2016)
Галютіна О. Ю. - Метаболічний синдром у хворих на ревматоїдний артрит: зв’язок із перебігом захворювання та структурно-функціональним станом серця (2016)
Гарас М. Н. - Ефективність лікування дітей, хворих на бронхіальну астму фенотипу раннього початку залежно від ацетиляторного статусу (2016)
Гошовська А. В. - Профілактика плацентарної дисфункції у жінок груп ризику. Оцінка результатів, Бирчак І. В., Гошовський В. М. (2016)
Григорова А. О. - Інтраопераційна профілактика когнітивної дисфункції, як складова лікувально-реабілітаційної програми захисту пародонта при пошкодженнях та запальних захворюваннях щелепно-лицевої ділянки (2016)
Гуцуляк А. І. - Макроскопічна оцінка біліодигестивних анастомозів, сформованих методом ВЧ-електрозварювання м’яких тканин в експерименті (2016)
Думанський Ю. В. - Чинники, що визначають ускладнення хіміотерапії у хворих на рак легенів, Степко В. А., Синяченко О. В., Такташов Г. С., Гомозова О. А. (2016)
Зінчук О. М. - Клініко-епідеміологічні аспекти менінгітів у Львівській області, Орфін А. Я., Прикуда Н. М., Задорожний А. М., Оленин М. М. (2016)
Іванова Л. А. - Діагностична цінність лабораторних показників у підтвердженні нестрептококової етіології гострих тонзилофарингітів у дітей, Горбатюк І. Б. (2016)
Іоффе І. В. - Вплив "Селен активу" на енергетичний метаболізм в еритроцитах, які знаходилися під дією толуолу in vitro, Гайдаш І. С., Бурцев О. В., Глазков Е. О. (2016)
Калиновський С. В. - Якість життя у хворих на грижу білої лінії живота після хірургічного лікування, Власов В. В. (2016)
Калуцький І. В. - Динаміка фібринолітичної активності ексудату у хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синуїт при комплексному лікуванні із застосуванням тіотриазоліну, Плаксивий О. Г., Мазур О. О., Яковець К. І. (2016)
Комаревцева І. О. - Вплив застосування мезенхімальних стовбурових клітин, культивованих в апоптоз-індукованому оточенні на активність системи оксиду азоту в ішемічній тканині, Чеботарьова А. А., Яковлева Т. П., Журба О. А., Кравцова Ю. В., Комаревцева К. В., Морару-Бурлеску Р. П. (2016)
Ларичева О. М. - Прооксидантно-антиоксидантний баланс легень за умов карагінінового плевриту та короткотривалої гіперфункції епіфіза, Цебржинський О. І., Черно В. С. (2016)
Левицька С. А. - Зв'язок інтенсивності головного болю і результатів комп’ютерної томографії навколоносових синусів (2016)
Левицька С. А. - Лікувальна тактика у дітей із хронічним тонзилітом і гіпертрофією мигдаликів глотки, Понич О. М., Яковець К. І., Солдат О. М., Максимюк О. І., Геруш О. Л. (2016)
Левицька С. А. - Особливості хірургічного лікування захворювань глотки у дітей із синдромом Дауна, Стефанюк І. С., Курулюк Р. С. (2016)
Леонт’єва З. Р. - Біологічний вік та темпи старіння студентів, Дутка Р. Я. (2016)
Мазур О. О. - Таксономічний склад та популяційний рівень мікробіоти вмісту верхньощелепних пазух у хворих на хронічний гнійний синуїт із цукровим діабетом 1-го типу залежно від тяжкості його перебігу, Плаксивий О. Г., Калуцький І. В., Яковець К. І. (2016)
Машура Г. Ю. - Взаємозв’язок антропометричних показників та порогу смакової чутливості до кухонної солі у пацієнтів з поєднаним перебігом неалкогольної жирової хвороби печінки та гіпертонічної хвороби, Ганич Т. М., Фатула М. І., Рішко О. А., Безушко Б. В. (2016)
Міськів В. А. - Морфофункціональна організація панкреатичних острівців щурів 24-місячного віку та їх перебудова на 56-ту добу розвитку експериментального цукрового діабету, Жураківська О. Я., Князевич-Чорна Т. В., Дутчак У. М., Клипич Я. І., Кулинич-Міськів М. О., Жураківський В. М., Іванців О. Р. (2016)
Митченок М. П. - Секреторна активність привушних слинних залоз у хворих на цукровий діабет 2-го типу, що потребують хірургічної санації порожнини рота (2016)
Nechytaylo Y. M. - Overweight and obesity in school-age children, Kovtyuk N. I. (2016)
Оніщенко Н. В. - Клінічні особливості перебігу вітряної віспи у дорослих на сучасному етапі, Рябоконь О. В. (2016)
Павликівська Б. М. - Особливості варіабельності серцевого ритму у дітей з гострими захворюваннями нижніх дихальних шляхів на фоні субклінічного гіпотиреозу (2016)
Роговий Ю. Є. - Патофізіологічний аналіз змін функції нирок за утворення ниркових конкрементів розміром 0,6-1,0 см cередньої чашки, Арійчук О. І. (2016)
Рожковська Н. М. - Прогнозування ризику ускладнень запальних процесів органів малого таза у жінок, Ситнік П. О. (2016)
Рябоконь О. В. - Клінічні особливості перебігу гострого гепатиту в на сучасному етапі, Фурик О. О., Калашник К. В. (2016)
Садигов Ю. М. - Оцінка стану фетоплацентарного комплексу у вагітних із генітальним герпесом та вірусом цитомегалії (2016)
Салютін Р. В. - Застосування алогенних мультипотентних мезенхімальних стовбурових клітин, що виділені з жирової тканини, та їх вплив на процеси резорбції пересадженого жирового графту, Паляниця С. С., Запольська К. М., Панченко Л. А., Шаблій В. А. (2016)
Сапунков О. Д. - Будова середнього вуха у плодів людини 8-го місяця внутрішньоутробного розвитку, Косаківський А. Л., Сапункова Л. О. (2016)
Сапунков О. Д. - Розвиток і становлення ембріотопографії передньої стінки барабанної порожнини в ранньому періоді онтогенезу людини, Косаківський А. Л., Сапункова Л. О. (2016)
Семчишин М. Г. - Особливості клініки та перебігу закритої черепно-мозкової травми легкого ступеня тяжкості у вояків антитерористичної операції у віддаленому періоді, Шевага В. М., Задорожна Б.В. (2016)
Сулим С. О. - Характер циркадної і вегетативної регуляції артеріального тиску в жінок із гіпертонічною хворобою залежно від наявності супутньої залізодефіцитної анемії, її тяжкості і тривалості (2016)
Федів О. І. - Оксидантно-антиоксидантний стан та маркери системного запалення у хворих на ревматоїдний артрит у поєднанні з абдомінальним ожирінням, цукровим діабетом типу 2 та артеріальною гіпертензією, Букач О. П., Гараздюк І. В. (2016)
Федів О. І. - Вплив дисліпідемії та величини вісцерального жиру на перебіг бронхіальної астми на тлі надмірної маси тіла та ожиріння, Мельник О. Б. (2016)
Цвях О. О. - Оксидативний стрес у тканинах шлунка щурів при моделюванні гастропатій на тлі нестачі та надлишку мелатоніну, Чеботар Л. Д. (2016)
Юрчишин О. І. - Вивчення протимікробної дії антисептиків відносно стафілококів – збудників піодермій з різними механізмами MLS-резистентності (2016)
Голотюк В. В. - Біологічні ефекти окисно-модифікованої ДНК і діагностичне значення молекулярних маркерів оксидної модифікації ДНК під час дії на організм агентів радіаційної природи (огляд літератури), Романчук В. Р., Доскалюк Б. В., Попович Л. О. (2016)
Касьян Д. А. - Хирургические и малоинвазивные вмешательства на перфорантных венах голени при варикозной болезни (обзор литературы) (2016)
Остафійчук Д. І. - Магнітне поле. Магнітобіологія. Магнітотерапія (огляд літератури), Волощук В. В., Білобрицький Ю. А. (2016)
Хмара Т. В. - Сучасні уявлення про варіантну анатомію гілок дуги аорти (огляд літератури), Базік Н. О., Лопушняк Л. Я. (2016)
Бирчак І. В. - Особливості загального та акушерсько-гінекологічного анамнезу жінок з ендометріозом, Гошовська А. В. (2016)
Польовий П. В. - Перспективи державного управління стоматологічною службою на регіональному рівні (2016)
Авраменко А. А. - Случай выявления хеликобактерной инфекции у всех членов семьи при их комплексном обследовании (2016)
Ляшук Р. П. - Випадок первинного альдостеронізму, Ляшук П. М. (2016)
Митченок О. В. - Шляхи організації навчального процесу в поєднанні з інтерактивними технологіями в модернізації викладання, Козак Р. В. (2016)
Татарчук Л. В. - Вплив психофізіологічних особливостей студентів на засвоєння практичних навичок із нормальної фізіології, Гнатюк Р. М., Вадзюк С. Н. (2016)
Чорнописка О. П. - Методичні аспекти викладання дисципліни "Основи психології. Основи педагогіки" англомовним студентам (2016)
Kovalchuk P. E. - Experience of the femoral neck fractures' treatment in selenium deficiency region' patients, Tulyulyuk S. V. (2016)
Медичні internet-вісті. Частина XІ (2016)
Палій Гордій Кіндратович (до 80-річчя від дня народження) (2016)
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу "Буковинський медичний вісник” (2016)
Попова В.В. - Теоретико-методологічні засади статистичного оцінювання економічного розвитку балансовим методом В. Леонтьєва "витрати-випуск" (2015)
Кулинич Р. О. - Статистичний аналіз взаємозвязків між доходами та витратами населення (2015)
Саріогло В. Г. - Статистична оцінка соціально-демографічних процесів на основі синтетичних сукупностей населення (2015)
Holubova H.V. - Investment in Ukraine as Factor for Expansion of its Foreign activities (2015)
Попов В. Ю. - Конвергентність української економіки (2015)
Шишкін В. С. - Сучасні тенденції рівня життя населення України та моделювання його змін на короткострокову перспективу (2015)
Демчак Р. Є. - Бюджетна політика і загрози економічній безпеці на етапі суспільних трансформацій (2015)
Колеснік Я. В. - Методологічні підходи до статистичної оцінки конкурентоздатності комерційних банків (2015)
Лумпова Т. І. - Підходи до використання GSIM та GSBPM моделей для раціоналізації процесу статистичного виробництва (2015)
Мельничк Н. Ю. - Статистичний аналіз особливостей формування та використання місцевих бюджетів в Україні (2015)
Семениченко Ю. К. - Стандартизація фінансової звітності банків як потужний аналітичний ресурс (2015)
Ющенко Н. Л. - Про статистику як узагальнюючий облік (2015)
Яровенко Т. С. - Фінансування та інвестиційне забезпечення розвитку освіти в Україні (2015)
Вінницька О. А. - Фінансовий механізм державної підтримки сільського господарства (2015)
Кисельов К. Ю. - Прогнозування сукупних витрат домогосподарств на основі кореляційно-регресійного аналізу (2015)
Горна М. О. - Статистичний аналіз діяльності пенсійного фонду України (2015)
Baranyk L. M. - Problems and Prospects of Tourism Development in Ukraine (2015)
Заворуєва О. С. - Статистичне вивчення тенденцій туристичних потоків України (2015)
Іриневич Ю. В. - Диспропорції молодіжного ринку праці (2015)
Кикош Ю. В. - Теоретичне обгрунтування основних положень статистичної методології аналізу ринку освітних послуг (2015)
Смоляр Н. І. - Шановні читачі (2016)
Сідельнікова Л. Ф. - Гігієнічні і психологічні аспекти підвищення ефективності лікування запальних захворювань пародонта у молоді, Ревенок Б. А., Мялківський К. О. (2016)
Романенко О. Г. - Вміст про- та антиоксидантних факторів, метаболітів оксиду азоту в крові і тканинах ясен при експериментальному хронічному гастриті та дуоденіті, Ковач І. В., Штомпель А. В. (2016)
Горохівський В. Н. - Профілактика та лікування уражень твердих тканин зубів у регіонах з підвищеним вмістом фтору в питній воді, Дєньга О. В. (2016)
Сов’як О. - Цікаві новини (2016)
Харьков Л. В. - Помилки хірургічного лікування анкілозуючих захворювань скронево-нижньощелепного суглоба у дітей, Коротченко Г. М. (2016)
Каськова Л. Ф. - Ураженість зубів карієсом у дітей з лейкемією, Ващенко І. Ю., Андріянова О. Ю. (2016)
Якубова І. І. - Погляд дитячого стоматолога та юриста на особливості отримання згоди на лікування дитини, Ісаєва Н. С., Левченкова О. А., Якубова А. І. (2016)
Харьков Л. В. - Експресія мРНК міогеніну та міостатину у м’язах м’якого піднебіння при вроджених його незрощеннях, Єгоров Р. І. (2016)
Хоменко Л. О. - Морфологія кореневої системи тимчасових зубів.Частина 5. Форма дна пульпової камери, топографія усть кореневих каналів у других молярах верхньої щелепи, Шаповалова Г. І., Наконечна О. М. (2016)
Традиційна конференція дитячих стоматологів — завжди нові враження, знання та досвід (2016)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Профілактична та дитяча стоматологія" у 2016 році (2016)
Титул, зміст (2016)
Балан В. - Формування стратегії розвитку підприємства на основі динамічного SPACE-аналізу, Тимченко І. (2016)
Voitseshchuk A. - Risks of moving cultural property across the customs border: challenges for Ukraine, Stopenchuk S. (2016)
German L. - Social entrepreneurship in securing economic development of countries and overcoming territorial disproportions (2016)
Klenin O. - Forming term "strategic consulting" in context of scientific approaches (2016)
Колісник Г. - Механізм управління та напрями державного регулювання трансакційних витрат (2016)
Степанова А. - Інвестиційно-інноваційний розвиток економіки України: проблеми та перспективи (2016)
Шамборовський Г. - Політика протекціонізму в трансформаційних економіках (2016)
Гайдукевич О. - Українська Греко-Католицька Церква (УГКЦ): туризм і охорона природи в Карпатах (30-ті роки ХХ ст.) (2016)
Левик Б. - Зміна геополітичного вибору незалежної України (сучасний історичний аспект) (2016)
Москаленко Л. - Эволюция общественно-правового статуса раввина в Российской империи в XIX - нач. XX вв. (в контексте формирования законодательной базы) (2016)
Садикова В. - Гуманітарна співпраця Великої Британії та Радянського Союзу в 1979-1985 рр. (2016)
Сергійчук Г. - Співпраця Михайла Грушевського з українцями Москви на початку XX століття (2016)
Шалашна Н. - Уявлення про державу Єпифанія Славинецького (2016)
Загурська С. - Комунікативна зумовленість гендерної ідентичності в соціально-філософському вимірі (2016)
Карпенко А. - Вступ до порівняльного гайдеґґерознавства: американський контекст (2016)
Стругацький В. - Агресорний технологічний вплив на масову свідомість на тлі східноукраїнського конфлікту. Міфологія мілітарної фази (2016)
Христокін Г. - Персоналізм у православній теології (2016)
Чувашова Д. - Жіночі елементи в образно-символічних уявленнях слов'янської міфології (2016)
Махуренко Г. С. - Экономическое регулирование деятельности портов (2016)
Melnikov S. V. - Optimal pricing and inventory decisions of retailer in EOQ model with linear demand (2016)
Холоденко А. М. - Оптимізація механізму надання знижок з портових тарифів, Кондельчук К. А. (2016)
Нєнно І. М. - Реалізація концепції управління ризиками морського торговельного порту (2016)
Щербина В. В. - Розвиток трансшипменту як режиму перевалки контейнерних вантажів (2016)
Лысенко Ю. Ю. - Выбор оптимальной маркетинговой стратегии развития порта "Южный", Кушнир Л. В. (2016)
Shumlianska O. I. - Point sdandard multifactor index of sensitivity (2016)
Тростянецкая Е. В. - Удосконалення кадрового планування на підприємстві (2016)
Яцкевич І. В. - Концептуальні положення державного регулювання інтеграційних процесів підприємницької діяльності телекомунікаційної сфери України (2016)
Анотації (2016)
Автори збірника (2016)
Вимоги до оформлення наукових статей (2016)
Содержание (2016)
Симоненко Р. В. - Применение пасты "Remin Pro" (VOCO) при лечении гиперестезии эмали твердых тканей зубов (клинико-экспериментальное исследование) (2016)
Brostek A. - Поліпшення результатів відбілювання зубів за допомогою GC MI Paste PlusTM (2016)
Белоиваненко И. О. - Клинический случай прямой фотокомпозитной реставрации центральных верхних резцов (2016)
Антоненко М. Ю. - Обґрунтування впровадження фотодинамічної терапії в комплексне лікування карієсу в осіб з генетичною детермінацією до каріозної хвороби, Зелінська Н. А., Значкова О. А., Парій А. М. (2016)
Ткач О. Б. - Мікробіологічне обґрунтування застосування наночасточок золота та срібла для лікування запальних захворювань тканин пародонту, Волощук О. М. (2016)
Ищенко П. В. - Эффективность ортопедического лечения больных генерализованным пародонтитом в стадии ремиссии и современные критерии их оценки (2016)
Чумакова Ю. Г. - Оценка терапевтических эффектов зубной пасты и бальзама для полости рта "VIVAX DENT" на модели пародонтита у крыс, Бороденко Д. И., Косоверова М. А. (2016)
Борисенко А. В. - Обґрунтування використання нового засобу місцевої дії в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту (експериментальне дослідження, частина 2), Кучмеровська Т. М., Воловик І. А. (2016)
Шнайдер С. А. - Вивчення біомеханічних показників опорних зубів при змінах у тканинах пародонту за допомогою комп’ютерного моделювання, Громов О. В., Чуйко А. М., Ашрафов Д. С. (2016)
Сидельникова Л. Ф. - Эффективность различных форм антисептических средств в комплексном лечении вирусных заболеваний слизистой оболочки полости рта, Скибицкая Е. А. (2016)
Коленко Ю. Г. - Іммунногістохімічні маркери в діагностиці різних форм червоного плоского лишаю слизової оболонки порожнини рота, Каленська О. В. (2016)
Клітинська О. В. - Особливості застосування Тантум Верде® (Tantum Verde®) в лікуванні запальних захворювань порожнини рота в дітей (2016)
Коган Л. Б. - Изменение пародонтальных индексов после проведения лечебно-профилактических мероприятий у детей, ранее прооперированных по поводу врожденных расщелин мягкого и твердого неба в динамике (2016)
Мілюс С. В. - Особливості дітей із селективним мутизмом: коли мовчання – не золото, Якубова І. І. (2016)
Ковач И. В. - Гигиенический статус детей, больных острыми формами лейкемии, Хотимская Ю. В., Хотимский Б. Л. (2016)
Тимофеев А. А. - Постлучевой остеонекроз челюстей в практике челюстно-лицевого хирурга (2016)
Тимофеев А. А. - Показатели периотестометрии зубов у здоровых людей, Ушко Н. А., Тимофеев А. А., Ярифа М. А., Фесенко Е. И. (2016)
Tymofieiev O. - Prevention of the Inflammatory Complications, Fesenko I., Ushko N., Yarifa M. (2016)
Барило О. С. - Мікробіологічна ефективність використання назубних шин з антисептичним покриттям при лікуванні переломів нижньої щелепи, Кравчук П. О., Фурман Р. Л. (2016)
Тимофеев А. А. - Особенности диагностики, клинического течения и лечения боковых кист шеи, Фесенко Е. И., Зарицкая В. И., Черняк О. С. (2016)
Фурман Р. Л. - Патоморфологічна картина при експериментальному моделюванні травми нерва та лікуванні нуклеотидним препаратом (2016)
Кабанчук С. В. - Деякі питання первинної та вторинної стабільності дентальних імплантатів, Павленко М. О., Першуков А. О. (2016)
Варес Я. Е. - Горбово-крилоподібні імплантати – терапевтична опція для пацієнтів з дефектами дистальних відділів верхньої щелепи, Павленко О. В., Іде С., Павленко М. О. (2016)
Говорун Н. В. - Оптимизация хирургического протокола лечения стоматологических больных с применением метода дентальной имплантации в сложных клинических случаях при мультидисциплинарном подходе к реабилитации, Shterenberg А. (2016)
Сіренко О. Ф. - Порівняльна оцінка ефективності застосування суцільнокерамічних конструкцій із гвинтовою та цементною фіксацією при протезуванніна дентальних імплантатах, Листопад О. П. (2016)
Захарова Г. Є. - Планування фіксації часткових знімних протезівпри субтотальних дефектах зубних рядів (2016)
Бокоч А. В. - Аналіз можливостей естетичної реабілітації пацієнтів з легкою формою ортодонтичної патології у фронтальній ділянці, Гаврилешко К. І. (2016)
Пам’яті професора Анатолія Павловича Грохольського (2016)
Артюх Т. М. - Стан та проблеми розвитку ринку продуктів нафти в Україні, Федій В. В., Григоренко І. В. (2016)
Байдакова Л. І. - Проблеми екологічно чистого виробництва шкіри для верху взуття, Речун О. Ю. Байдакова І. М. (2016)
Голодюк Г. І. - Теоретичні дослідження закономірностей формування кольору фарбувальним складом на основі алкідних смол (2016)
Дзюбинський А. В. - Споживні властивості та класифікація побутових холодильників, Дзюбинська О. В., Шух В. В. (2016)
Бойко Г. А. - Потенційні можливості виходу на ринки товарівз волокон льону олійного, Головенко Т. М., Поліщук Л. М. (2016)
Пахолюк О. В. - Особливості формування у студентів навичок організаторської діяльності (2016)
Передрій О. І. - Розробка номенклатури показників споживних властивостей пилососів, Пахолюк О. В. (2016)
Передрій О. І. - Особливості ідентифікаційної експертизи монетпри їх переміщенні через митний кордон України (2016)
Ткачук В. В. - Тенденції розвитку біопаливного ринку в Україні, Речун О. Ю., Байдакова І. М. (2016)
Тернова А. С. - До питання класифікації деяких товарів для активноговідпочинку, Григоренко І. В. (2016)
Шегинський О. В. - Оцінка властивостей синтетичних шкір на основі поліуретану, Дзюбинський А. В., Симчук С. Є. (2016)
Ягелюк С. В. - Стан ринку лляної сировини в Україні та світі (2016)
Апач М. В. - Безпечність Чорноморських молюсків за показником вмісту важких металів, Боліла Н. О., Сидоренко О .В. (2016)
Буряченко Л. Ю. - Використання морських водоростей в якості біологічно цінної добавки, Лебединець В. Т. (2016)
Головко М. П. - Товарознавча оцінка якості настоїв спиртових із рослинної сировини для лікеро-горілчаного виробництва, Пенкіна Н. М., Колесник В. В. (2016)
Голодюк Г. І. - Порівняльна комплексна оцінка якості біокефірів вітчизняного та імпортного виробництва, Климовець А. О. (2016)
Колтунов В. А. - Хімічний склад зерна кукурудзи цукрової молочно-воскової стадії стиглості та його зміни в процесі дозрівання, Коваль А. В. (2016)
Міневич Г. Я. - Експертиза якості кисломолочних продуктів, що реалізуються у м. Львові, Шкробинець Я. І. (2016)
Мотузка Ю. М. - Дослідження показників мікробіологічної безпечностіпродуктів для ентерального харчування, Казаченко С. В. (2016)
Нездолій А. О. - Термогравіметричні дослідження цукерок для осіб із тривалим статичним фізичним навантаженням (2016)
Победаш М. М. - Оптимізація терміну зберігання рибних пресервів на основі дрібних оселедцевих риб (2016)
Чорна А. І. - Оцінка якості полімерних пакувальних матеріалів для хлібобулочних виробів, Шульга О. С., Арсеньєва Л. Ю. (2016)
Ягелюк С. В. - До питання про стан досліджень безпечності мінеральної води, Cидорук А. В. (2016)
Ярошевич Т. С. - Товарознавча оцінка хліба пшеничного, збагаченого пшоном шліфованим, Ярошевич О. М. (2016)
Ярошевич Т. С. - Сучасні заходи запобігання мікробіологічному псуванню хліба (2016)
Прядко О. А. - Аналіз системи менеджменту якості молочної галузі та розробка пропозицій щодо покращення (2016)
Відомості про авторів (2016)
Титул, зміст (2016)
Бутовский А. - Афины весной 1896 года (2016)
Костюкевич В. - Модельные тренировочные задания как инструмент построения тренировочного процесса спортсменов командных игровых видов спорта, Щепотина Н. (2016)
Безмылов Н. - Подготовка резерва и отбор игроков в национальную сборную команду по баскетболу, Мурзин Е. (2016)
Нестеренко Н. - Скоростно-силовая подготовка юных баскетболистов 13–14 лет в зависимости от игрового амплуа, Соловей А. (2016)
Митова Е. - Совершенствование технической подготовки футболистов на основе контроля дискриминативных признаков при выполнении сочетаний приемов в игре, Матяш В. (2016)
Гунина Л. - Бронхиальная астма физического напряжения: проблемы профилактики и требования WADA (2016)
Олешко В. - Совершенствование технической подготовки квалифицированных тяжелоатлетов путем варьирования величины отягощений, Иванов А., Приймак С. (2016)
Платонов В. - Допинг в олимпийском спорте: кризисные явления и пути их преодоления (2016)
Розенфельд А. - Ацидоз как фактор, лимитирующий мышечную активность при физических нагрузках, и механизмы его формирования, Рямова К. (2016)
Колесник І. - Передмова. "Нова біографічна історія" як метод (2014-2015)
Попова Т. - Жизнеописание ученого-историка на перекрестке историографических традиций: теория, методология, практика (2014-2015)
Калакура Я. - Образ українського радянського історика в контексті інтроспекції (2014-2015)
Оноприенко В. - Апории биографического письма и научная биография (2014-2015)
Лубский А. - Человек второго плана: методологические проблемы "нового биографизма" ("игра в бисер" или нарративная стратегия историко-биографического исследования) (2014-2015)
Андрєєв В. - Патографія як жанр біографічного дослідження: журнал "Клинический архив гениальности и одаренности (1925-1930) (2014-2015)
Буряк Л. - Психологізація як стратегія біографічного дослідження в українській історіографії першої третини XX ст. (2014-2015)
Ващенко В. - Тіла історика: body politic у текстах М. Грушевського (2014-2015)
Масненко В. - "Різні обличчя" одного мислителя: візуалізація тілесності в самопрезентації В’ячеслава Липинського (2014-2015)
Киридон А. - "Тіло" в просторі пам’яті (2014-2015)
Виноградов Г. - Парадокси феномену тілесності в інтелектуальному моделюванні середньовічної християнської цивілізації (2014-2015)
Щукин В. - Город и поэтосфера природы (2014-2015)
Аксенов В. - Трагический нарратив: к вопросу об особенностях самоубийств учащихся в период Первой мировой войны (2014-2015)
Шелудякова Н. - Ідея смерті та безсмертя в контексті колекціонування М. Грушевського (2014-2015)
Шандра В. - Фізичні покарання чиновників в Російській імперії (за законами кінця XVIII – початку XIX ст.) (2014-2015)
Кульчицький С. - Компаративні аспекти політичної біографістики (2014-2015)
Будзар М. - Проблема ідентичності як механізму конструювання соціальних практик особистості: до створення "інтелектуальної біографії" Григорія Ґалаґана (2014-2015)
Світленко С. - Борис Грінченко: структура інтелектуальної біографії (2014-2015)
Богдашина Е. - Роль семейных традиций в жизненном сценарии М. Ковалевского (2014-2015)
Суздаль М. - Феномен духовної біографії М. Цертелєва (2014-2015)
Панченко В. - Професія як вимір біографії (на прикладі мирового судді Житомирського округу А. Токаржевського-Карашевича) (2014-2015)
Савчук В. - Метод інтерв’ю в історико-біографічному дослідженні зі звуженою джерельною базою, Чаплиць О. (2014-2015)
Сальнікова А. - "Вспомнить все", или материалы анкетных обследований как коммеративный нарратив (2014-2015)
Барабаш Н. - "Автобіографічні записки" М. Маркевича – джерело з історії родини (2014-2015)
Вирський Д. - Історія – сьогодні: теоретичні проблеми знання про минуле (Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości / redakcja Ewa Domańska, Rafał Stobiecki, Tomasz Wiślicz. – Kraków: Universitas, 2014. – 413 s.) (2014-2015)
Ясь О. - Якою має бути сучасна українська історіографія? (Колесник Ірина. Українська історіографія: концептуальна історія / За ред. В. Смолія. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – 566 с.) (2014-2015)
Острянко А. - Позитивізм – методологія оптимістів (Богдашина О. М. Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.): |монографія|. – 2-е вид.; доп. та переробл. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 560 с.) (2014-2015)
Відомості про авторів (2014-2015)
Анотації (2014-2015)
Романенко В. Д. - Гідроекологічні проблеми в умовах урбанізації (2015)
Абакумов А. Н. - Новые виды рыб прибрежных вод о. Змеиный, обнаруженные в 2012-2014 гг. , Пицык В. З., Куракин А. П., Снигирев С. М. (2015)
Абрам’юк І. І. - Застосування гідродинамічного критерію для виокремлення іхтіопланктону (на прикладі молоді коропових риб), Афанасьєв С. О. (2015)
Александров Б. Г. - Закономерности вселения новых видов в черное море и некоторые подходы к их изучению (2015)
Арсан О. М. - Динаміка фізіолого-біохімічних показників в тканинах молюсків Unio tumidus Ph. за дії неорганічного фосфору водного середовища, Савлучинська М. О., Бурмістренко С. П., Ситник Ю. М., Мардаревич М. Г. (2015)
Астахова Л. Є. - Вивчення в лабораторних умовах впливу солей важких металів, смз та гербіцидів на морфологічні показники Elodea canadensis, Муж Г. В. (2015)
Барбухо О. В. - Іхтіопатологічний моніторинг водойм уповільненого водобміну Чернігівської області (2015)
Белоус Е. П. - Фитопланктон как показатель гетерогенности реки Южный Буг, Баринова С. С. (2015)
Беляев В. В. - Особенности радиоактивного загрязнения олиготрофных водоемов, Волкова Е. Н., Пришляк С. П., Пархоменко А. А. (2015)
Бияк В. Я. - Білково-нуклеїновий обмін у організмі коропа із малих річках Західного Поділля, Хоменчук В. О. , Курант В. З. (2015)
Богатова Ю. И. - Соединения фосфора и фосфатмобилизующие бактерии в донных отложениях взморья Дуная, Тропивская А. Г. (2015)
Бондаренко О. С. - Видове різноманіття поліхет евмейобентосу північно-західної частини Чорного моря (2015)
Бондарєв Д. Л. - Іхтіофауна природного заповідника "Дніпровсько-Орільський" (2015)
Боруцька Ю. З. - Кавітаційний та аераційний вплив гідродинамічних бар’єрів на якість природних вод басейну р. Стрий (2015)
Бучацька Г. М. - Закономірності формування хімічного складу вод Червоноградського гірничопромислового району за результатами гідрогеологічного моделювання (2015)
Бібчук К. В. - Стан коропових риб в умовах інтенсивного застосування гербіцидів, Жиденко А. О. (2015)
Білик Т. І. - Порівняльна характеристика акумуляції важких металів макрофітами водойм міста Києва, Тихенко О. М. (2015)
Варигин А. Ю. - Сезонная изменчивость развития Lekanesphaera monodi (Arcangeli, 1934) (Crustacea, Isopoda) в сообществе обрастания Одесского залива Черного моря (2015)
Василенко О. М. - Вплив іонів хрому (ІІІ) на особливості живлення Lymnaea corvus (Mollusca: Pulmonata) (2015)
Василенко О. В. - Особливості енергетичного та азотного обміну Chlorella vulgaris Beij. за сумісної дії селеніту натрію та іонів металів, Боднар О. І., Вінярська Г. Б. (2015)
Виноградов А. К. - Важнейшие абиотические особенности и биотопическая структура акваторий морских портов, Синегуб И. А. (2015)
Водяніцький О. М. - Репродуктивні властивості краснопірки за дії екологічних чинників, Потрохов О. С., Зіньковський О. Г. (2015)
Воліков Ю. М. - Оцінка еколого-санітарного стану основного річкового русла київської ділянки Канівського водосховища за показниками макрозообентосу і зоопланктону, Рибка Т. С. (2015)
Вінярська Г. Б. - Накопичення есенціальних металів макромолекулами Chlorella vulgaris Beij. (Chlorophyta) у присутності селеніту натрію, Боднар О. І., Станіславчук А. В., Грубінко В. В. (2015)
Воробьева Л. В. - Мейобентос пелоконтура Одесского морского региона (Черное море) (2015)
Гандзюра В. П. - Оценка состояния гидроэкосистем, качества среды обитания и экотоксикологических эффектов по изменениям энтропии системы (2015)
Гандзюра В. П. - Особливості впливу важких металів на риб за хронічного та періодичного забруднення водного середовища, Томищ Ю. С., Корево Н. І. (2015)
Ганжа Д. - Накопичення радіонуклідів, іонів калію й кальцію листками Phragmites australis (Cav. ) Trin. ex Steud, Ганжа Х. (2015)
Гончаров Г. Л. - Сучасний стан популяцій Carassius carasius (Actinopterigii: Cyprinidae) у басейні річки Сіверський Донець (2015)
Гончарова М. Т. - Вміст важких металів у біотичній та абіотичній складовій гідроекосистеми київської ділянки Канівського водосховища, Кіпніс Л. С., Коновець І. М., Крот Ю. Г., Ніконоров О. С. (2015)
Гриб О. М. - Наукове обґрунтування та практична реалізація заходів по управлінню гідроекологічним режимом Куяльницького лиману на основі моделювання водно-сольового балансу водойми в умовах змін глобального клімату (2015)
Григоренко Т. В. - Особливості формування природної кормової бази вирощувальних ставів при застосуванні різних добрив, Кражан С. А., Базаєва А. М., Москаленко Н. М., Чужма Н. П. (2015)
Григор’єва О. О. - Вплив нафтопродуктів на кількісні характеристики культури Scenedesmus obliquus (Turpin) Kutz. , Березовська М. А. (2015)
Гроза В. А. - Фрактально-статистичні методи аналізу динаміки рівнів води у річках, Гай А. Є. (2015)
Громова Ю. Ф. - Фіто- і зоопланктон р. Ікви (басейн р. Прип’яті), Мантурова О. В. (2015)
Гудзенко Т. В. - Біотехнологія оздоровлення морського середовища з використанням іммобілізованих мікроорганізмів, Горшкова О. Г., Бєляєва Т. О., Ракітська С. І., Лісютін Г. В., Іваниця В. О. (2015)
Гудков Д. И. - Современные уровни и динамика радионуклидного загрязнения компонентов водных экосистем в Чернобыльской зоне отчуждения, Каглян А. Е., Кленус В. Г., Широкая З. О., Ганжа К. Д. (2015)
Гулай О. В. - Моделювання екологічних взаємодій бактерій Erysipelothrix rhusiopathiae з Myriophyllum verticillatum (2015)
Гулейкова Л. В. - Особливості формування потамопланктону рівнинних річок (2015)
Гуменюк Г. Б. - Прогноз динаміки водневого показника та концентрацій важких металів в річці Ріка Закарпатської області (2015)
Гусейнова В. П. - Планктонні угруповання трансформованих водойм урбанізованих територій, Рибка Т. С. (2015)
Гопченко Є. Д. - Проблеми нормування розрахункових характеристик максимального стоку дощових паводків і весняних водопіль в Україні, Овчарук В. А., Романчук М. Є., Кічук Н. С. (2015)
Горбатюк Л. О. - Поглинання фосфору зануреним макрофітом Najas guadelupensis L. в модельному водному середовищі, Пасічна О. О., Кукля І. Г., Платонов М. О. (2015)
Давидов О. А. - Трансформація структури літорального альгоценозу мікрофітобентосу річкової частини Канівського водосховища в межах промислової зони м. Києва, Ларіонова Д. П. (2015)
Дворецький А. І. - Роль Дніпропетровської гідробіологічної школи у дослідженні водойм Придніпров`я, Байдак Л. А. (2015)
Демченко Н. Р. - Зміни кількісного та якісного складу мікроміцетів поверхні шкіри та зябер Cyprinus specularis як відповідь на забруднення водного середовища полютантами (2015)
Дерезюк Н. В. - Підсумки багаторічних досліджень структури та біорізноманітності фітопланктону дністровського лиману в літній період (2003-2014 рр. ) (2015)
Джуртубаев Ю. М. - Макрозообентос дунайских проток Викета и Большая Репида, Джуртубаев М. М. (2015)
Дзеціна Д. В. - Гідродинамічна характеристика малого водосховища (на прикладі Шушківського – р. Гнилий Тікич) (2015)
Долинский В. Л. - Комбинированный метод оценки численности рыб, Кирилюк О. П. (2015)
Доценко C. А. - Нефтепродукты в водах Одесского региона северо–западной части Черного моря в условиях усиления антропогенной нагрузки, Подплетная Н. Ф. (2015)
Дятлов С. Е. - Токсикологическая характеристика дренажных и ливневых вод Одесского побережья, Кошелев А. В., Адобовский В. В., Секундяк Л. Ю. , Подплетная Н. Ф. , Кирсанова Е. В., Девятых Г. Н., Запорожец С. А. (2015)
Дьяченко Т. Н. - Изменение экологической структуры флоры макрофитов в заливах Килийской дельты Дуная (2015)
Дяків В. О. - Моделювання впливу самоізоляції бортів, гравіта¬ційної диференціації та хвильового змішування на формування хімічного складу озерних вод в процесі затоплення домбровського соляного кар’єру (м. Калуш) (2015)
Дятлов С. Е. - Гис-технологии в оценке уровня загрязнения донных отложений авандельты Килийского рукава Дуная (2015)
Єрмошина Т. В. - Структура поселень перлівницевих басейну річок Случ і Уж, Марчук О. М., Москальова О. М. (2015)
Жежеря В. А. - Вплив різних чинників середовища на міграцію хімічних елементів в системі "донні відклади – вода”, Линник П. М. , Жежеря Т. П. (2015)
Жиденко А. А. - Реакция карповых рыб на действие глифосата, Мищенко Т. В., Кривопиша В. В. (2015)
Задорожна Г. М. - Динаміка автотрофної ланки Канівського водосховища, Семенюк Н. Є. (2015)
Зайцев Ю. П. - Ключевая роль контурных биотопов и их биоценозов в экологии морской среды (2015)
Заморов В. В. - Динамика сетных уловов бычковых рыб (Gobiidae) в прибрежной зоне Одесского залива, Черникова С. Ю., Караванский Ю. В., Леончик Е. Ю. (2015)
Заморова М. П. - Живлення ляща Abramis brama в Придунайському озері Котлабух (2015)
Зарубин О. Л. - Особенности радиоэкологического состояния водоема-охладителя ЧАЭС после начала его трансформации (2011-2014 гг. ), Зарубина Н. Е., Малюк И. А., Костюк В. А. (2015)
Золотарев В. Н. - Роль сезонного термоклина в формировании структуры прибрежных поселений мидий Mytilus galloprovincialis Черного моря, Адобовский В. В. (2015)
Зорина-Сахарова Е. Е. - Влияние солености на структуру зоопланктона акваторий переднего края Килийской дельты Дуная, Ляшенко А. В., Марченко И. С. (2015)
Зуб Л. М. - Особливості заростання макрофітами водосховищ малих ГЕС (на прикладі Стеблівського та Корсунь-шевченківського водосховищ р. Рось), Карпова Г. О. (2015)
Зуб Л. М. - Антропогенна трансформація водозборів та екологічна структура угруповань макрофітів малих річок, Томченко О. В. (2015)
Зубенко И. Б. - Формы миграции Cr(III) и Mn(II) в воде прудов национального природного парка ”Голосеевский” (г. Киев) (2015)
Іванець О. Р. - Таксономічний склад коловерток роду Polyarthra (Rotifera: Monogononta) та його морфо-екологічна характеристика в умовах водойм українського Pозточчя (2015)
Іваниця В. О. - Біологічна різноманітність бактерій грунту батіалі та поверхневих вод Чорного моря, Боброва О. Є., Остапчук А. М., Крістофферсен Й. Б. , Коротаєва Н. В., Лісютін Г. В., Чабан М. М., Штенніков М. (2015)
Іванова Н. О. - Водообмін як фактор формування сучасних умов функціонування екосистеми водосховища Сасик (2015)
Иванович Г. В. - Распределение органического вещества и хлорофилла ”а” в зоне штормового воздействия в Одесском регионе (2015)
Ігнатенко І. І. - Сезонна динаміка вмісту і особливості міграції молібдену у воді Київського і Канівського водосховищ залежно від компонентного складу розчинених органічних речовин, Осипенко В. П., Євтух Т. В. (2015)
Киризий Т. Я. - Особенности среды обитания животных Понто-каспийского комплекса на мелководьях Киевского водохранилища, Бабич Г. Б. , Мирошниченко М. В. (2015)
Кириленко Н. А. - Мікрофітобентос ріки Південний Буг, Герасимюк В. П. (2015)
Кирилюк О. П. - Биологическая характеристика плотвы устьевой области р. Вита, Гупало Е. А., Мантурова О. В. (2015)
Кирпенко Н. И. - Содержание углеводов в биомассе зеленых водорослей при разной длительности и температуре выращивания, Мусий Т. О., Усенко О. М. (2015)
Кицмур І. І. - Чинники формування хімічного складу річкових вод у зоні техногенезу калійних родовищ Передкарпаття (2015)
Клепець О. В. - Фітомаса вищої водної рослинності р. Ворскла в умовах впливу урболандшафту (2015)
Клоченко П. Д. - Кількісні показники розвитку епіфітних водоростей на русловій ділянці Канівського водосховища, Шевченко Т. Ф., Таращук О. С. (2015)
Ковалишина С. П. - Макрозообентос филлофорного поля Зернова в мае-июне 2012 г. , Качалов О. Г. (2015)
Коваль В. О. - Вплив іонів мангану на фізіолого-біохімічні показники коропа лускатого (2015)
Ковальова Н. В. - Інтегральна оцінка якості морських прибережних вод острова Зміїний, Медінець В. І. (2015)
Ковалёва М. А. - Многолетняя динамика макрофауны скал в акватории Карадага (Чёрное море), Макаров М. В., Болтачёва Н. А., Бондаренко Л. В. (2015)
Кірсанова О. В. - Первинна продукція у Одеському регіоні південно-західної частини Чорного моря (2015)
Козійчук Е. Ш. - Продукційні характеристики фітомікробентосу водойм та водотоків Кілійської дельти Дунаю (2015)
Конарева О. П. - Мікробіологічні аспекти якості прибережних вод острова Зміїний, Ковальова Н. В. , Солтис І. Є. (2015)
Константиненко Л. А. - Видовий склад та особливості екології круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) постійних водойм, Онищук І. П. (2015)
Корнійчук Н. М. - Структурна організація водоростевих угруповань обростань різних типів субстратів річки Тня (2015)
Коротецький В. П. - Перспективи ефективного розвитку осетрівництва в Україні, Сидоренко О. В., Сильчук Ю. І. (2015)
Костюк К. В. - Регенерация клеточных мембран Lemna minor L. после токсического воздействия, Грубинко В. В. (2015)
Кошелев О. В. - Екоморфологічні особливості Artemia parthenogenetica (Bowen and Sterling, 1978) в Куяльницькому лимані (2015)
Кравець М. О. - Роль водних рослин в депонуванні радіонуклідів у каскаді ставків у Голосієво (Київ), Бевза А. Г., Кутлахмедов Ю. О. (2015)
Красота Л. Л. - Оцінка якості довкілля північно-західної частини Чорного моря по результатах біотестування вод у 2008-2014 роках (2015)
Красюк Ю. М. - Вплив підвищеної температури водного середовища на фізіологічний стан прісноводних двостулкових молюсків (2015)
Кружиліна С. В. - Потенційні біопродукційні можливості водосховищ Дніпровського каскаду (2015)
Кузьменко М. І. - Гідроекологія в системі природничих наук і джерела термінології, Юришинець В. І., Юрчук Л. П. (2015)
Кулакова І. І. - Сравнительная оценка таксономического разнообразия свободноживущих нематод устьевого взморья украинской части дельты Дуная (2015)
Кулікова О. В. - Динаміка генетичної структури угруповання бичка-кругляка Neogobius melanostomus в Тилігульському лимані за локусами естераз, Заморов В. В., Кучеров В. О., Радіонов Д. Б. (2015)
Курейшевич А. В. - Связь содержания хлорофилла а фитопланктона с температурой воды в водохранилищах Днепра и р. Дунай, Медведь В. А. (2015)
Кушнір Д. В. - Моделювання впливу водообміну з морем на мінливість гідрологічних характеристик Тилігульського лиману, Тучковенко Ю. С. (2015)
Кушнірик О. В. - Амінокислотний склад Simocephalus vetulus (Muller) за умов використання різних видів дріжджів як кормових субстратів, Худий О. І. (2015)
Ларіонова Д. П. - Трофо-сапробіологічний статус руслових водних об’єктів придаткової мережі річкової частини Канівського водосховища за біомасою мікрофітобентосу, Давидов О. А. (2015)
Линник П. М. - Розчинні форми металів у поверхневих водах: біодоступність та потенційна токсичність, Жежеря В. А., Линник Р. П. (2015)
Луців А. І. - Енергетичне забезпечення біосинтезу ліпідів у Chlorella vulgaris Beij. за дії дизельного палива (2015)
Ляшенко В. А. - Оцінка рівня токсичного забруднення р. Удай у межах НПП "Пирятинський" (Полтавська обл. ), Лукашов Д. В. (2015)
Лєтицька О. М. - Методичні підходи до вивчення донних макробезхребетних гірських річок (2015)
Лєтицька О. М. - Гідробіологічна оцінка водотоків межиріччя Тиса-Тур за угрупованями водних тварин, Афанасьєв С. О., Гулейкова Л. В., Голуб О. О. (2015)
Линецкий Б. Г. - Визуально наблюдаемые реакции талитрид (Crustacea: Amphipoda: Talitridae) северо-западного Причерноморья на повышение солености (2015)
Лобода Н. С. - Оцінка перспектив функціонування Тилігульського лиману в умовах змін глобального клімату (сценарій А1В) на основі імітаційного моделювання водно-сольового балансу водойми, Гриб О. М. (2015)
Майстрова Н. В. - Водорості планктону як природний індикатор стану екосистеми водосховища (2015)
Макаров М. В. - Макрозообентос естественных твёрдых субстратов в акваториях примымыкающих к Керченскому полуострову (Крым), Ковалёва М. А., Болтачёва Н. А., Копий В. Г., Бондаренко Л. В. (2015)
Маліщук І. В. - Особливості культивування Acutodesmus dimorphus (Turpin) Tsarenko на скидній воді із рибоводної установки замкнутого водопостачання, Чебан Л. М., Марченко М. М. (2015)
Маренков О. М. - Стан популяції та оцінка запасів ляща (Abramis brama Linnaeus, 1758) Запорізького водосховища, Федоненко О. В. (2015)
Матвієнко Н. М. - Захворювання лина (Tinca tinca L. ), та ляща (Abramis brama L. ) у Київському та Канівському водосховищах, Курганський С. В., Бучацький Л. П. (2015)
Медінець С. В. - Оцінка та складові річкового стоку сполук азоту та фосфору до Дністровського лиману, Морозов В. М., Бойко В. М., Котогура С. С., Мілева А. П., Грузова І. Л. (2015)
Медінець В. І. - Інструментальні дослідження змін границь плавневої зони і водної рослинності Дністровського лиману, Павлік Т. В., Газетов Є. І., Роженко М. В. (2015)
Мельникова Е. Б. - Свечение сообществ гидробионтов в прибрежных водах Черного моря, Лямина Н. В. (2015)
Метальникова К. В. - Биоразнообразие кижуча Oncorhynchus kisutch (Walbaum, 1792), обусловленное разными местами его обитания (2015)
Миничева Г. Г. - Структура приоритетного экологического менеджмента лиманов северо-западного Причерноморья, Соколов Е. В. (2015)
Митяй І. С. - Сучасний гідроекологічний стан Лоташівського водосховища річки Гнилий Тікич, Шевченко П. Г., Хомич В. В. (2015)
Михалечко Е. Ю. - Морфология челюстно-глоточного аппарата рыб как показатель их экологии и этологии (2015)
Мігас Р. В. - Стан розвитку деяких представникив меропланктону Одеського узбережжя у 2013-2014 рр. (2015)
Мінічева Г. Г. - Автотрофні поверхні – інструмент фітоіндикації для моніторингу водних екосистем, Зотов А. Б. , Большаков В. М. , Калашнік К. С. , Маринець Г. В. , Швець Г. В. (2015)
Молдован О. М. - Характеристика показників зараженості риб Дністровського водосховища цестодами, Худий О. І. (2015)
Монченко В. І. - Сезонна динаміка деяких безхребетних водойм парку "Феофанія", Гапонова Л. П., Костенко О. Г. (2015)
Морозова А. А. - Абиотические факторы водной среды и их роль в формировании режима и динамики биогенных веществ в замкнутых водоёмах (2015)
Музика Л. В. - Вплив трематодної інвазії на вміст каротиноїдних пігментів в організмі Lymnaea stagnalis, Киричук Г. Є. (2015)
Назарук К. - Добова вертикальна динаміка зоопланктону в озері Пісочне Шацького національного природного парк, Хамар І. (2015)
Наум Е. А. - Некоторые аспекты изучения морфологии раковины разных фенотипических групп черноморской мидии Mytilus galloprovincialis Одесского морского региона (2015)
Незбрицька І. М. - Вплив температурного чинника на вміст фікобілінових пігментів у Phormidium autumnale F. uncinata (с. Agardh. ) N. V. Kondrat, Курейшевич А. В. (2015)
Некрасова О. Д. - Направления мониторинга амфибий водно-болотных экосистем (2015)
Никонова С. Е. - Пространственное распространение цист динофлагеллят в северной части Черного моря (2015)
Новоселова Т. Н. - Пространственная гетерогенность планктона в техно-экосистеме АЭС, Громова Ю. Ф., Протасов А. А. (2015)
Осадчий В. И. - Стохастическое разделение гидрографа равнинной реки на генетические составляющие стока, Осадчая Н. Н., Ковальчук Л. А., Набиванец Ю. Б. (2015)
Осипова О. Ф. - Состояние зоопланктонных сообществ специальных промышленных водоёмов в-10 и в-11 ПО "Маяк", Осипов Д. И. (2015)
Пашкова О. В. - Стан зоопланктону водойми-охолоджувача в різні періоди після зупинки Чорнобильської АЕС (2015)
Першко І. О. - Особливості каріології представників роду Lithoglyphus (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia: Lithoglyphidae) фауни України (2015)
Плігін Ю. В. - Процес відновлення структури бентосного ценозу "Dreissena bugensis + Dreissena polymorpha / псамопелоконхіофільний" Київського водосховища після гострої гіпоксії взимку 2009–2010 рр. , Матчинська С. Ф. , Железняк Н. І. (2015)
Подрезенко И. Н. - Обоснование новых возможностей оценивания антропогенного влияния на гидроэкосистемы, Остапенко Н. С., Тяпкин О. К., Крючкова C. В. (2015)
Поморцева Н. А. - Структурные нарушения форменных элементов крови у красноперки Scardinius erythrophthalmus L. при хроническом радиационном воздействии, Гудков Д. И. (2015)
Портянко В. В. - Harpacticoida (Crustacea, Copepoda) пелоконтура Одесского морского региона (Черное море) (2015)
Потрохов О. С. - Гормональний статус окуня та плітки за зміни екологічних чинників водного середовища, Зіньковський О. Г., Худіяш Ю. М. (2015)
Примак А. Б. - Велигеры моллюсков Р. dreissena в планктоне верхнего участка Каневского водохранилища, Калениченко К. П. (2015)
Причепа М. В. - Вміст кортизолу в тканинах йоржа та судака за різних умов зимівлі (2015)
Пришляк С. П. - Радіонуклідне забруднення вищих водних рослин водойм україни у віддалений після аварії на Чорнобильській АЕС час, Волкова О. М., Беляєв В. В., Пархоменко О. О. (2015)
Прокопчук Е. И. - Связывание аммония высшими водными растениями в гидроэкосистемах в зависимости от его содержания в воде, Суходольская И. Л. (2015)
Просяник Ю. І. - Радіонуклідне забруднення білого товстолобика Запорізького водосховища, Ананьєва Т. В. (2015)
Протасов А. А. - Исследования полимерных необрастающих покрытий в условиях Каневского водохранилища, Морозовская И. А., Гурьянова Г. А., Ласковенко Н. Н. (2015)
Рачинська О. В. - Біоіндикація якості морського довкілля Одеського регіону за показниками розвитку мікрофітобентосу (2015)
Рижко І. Л. - Відмінності деяких морфологічних параметрів крові бичка пінчука Ponticola cephalargoides (Pinchuk, 1976) та бичка ратана Ponticola ratan (Nordmann, 1840) в Одеській затоці, Караванський Ю. В. (2015)
Романенко О. В. - Біоетичні аспекти гідроекологічних досліджень, Груша М. М. (2015)
Романенко В. Д. - Структурно–функціональний стан угруповань гамарид мілководної зони Київського водосховища під впливом високих температур, Крот Ю. Г., Леконцева Т. І. , Подругіна А. Б. , Фриновська Т. В. (2015)
Романенко В. Д. - Вплив температури та фотоперіоду на рівень спонтанного мутагенезу в клітинах риб, Стойка Ю. О., Кіпніс Л. С. (2015)
Романенко О. В. - Токсичні пептиди молюсків Conus як екологічні чинники та потенційні лікарські засоби (2015)
Романенко П. О. - Асиміляція сполук фосфору мікроводоростями при культивуванні на стічних водах, Яровий О. О. (2015)
Семенюк Н. Є. - Багаторічна динаміка фітомікроепіфітону київського водосховища (2015)
Серикова И. М. - Влияние гидрофизических параметров на интенсивность поля биолюминесценции в северо-западной части Черного моря в осенний период, Токарев Ю. Н., Василенко В. И., Жук В. Ф. (2015)
Силаева А. А. - Оценка качества среды водоема-охладителя аэс в условиях влияния техногенных и биотических факторов, Новоселова Т. Н., Протасов А. А. (2015)
Силаева А. А. - Высшие водные растения техно-экосистемы Хмельницкой АЭС, Савицкий А. Л. (2015)
Синегуб И. А. - Современное состояние макрозообентоса прибрежной зоны Одесского морского региона (Черное море), Бондаренко А. С., Кудренко С. А., Рыбалко А. А. (2015)
Снигирев С. М. - Динамика уловов основных промысловых видов рыб Днестровского лимана 2009-2014 гг. (2015)
Снигирева А. А. - Микроводоросли псаммона Одесского залива (Черное море) (2015)
Сон М. О. - Местообитания супралиторали северо-западной части Черного моря (2015)
Стадниченко С. В. - Продукционные характеристики Mya arenaria Linnaeus, 1758 в северо-западной части Черного моря (2015)
Старосила Є. В. - Динаміка параметрів мікробоценозу мілководної зони Київського водосховища (2015)
Стах В. О. - Фенотипний розподіл зелених жаб (Pelophylax) водойм Львівської області різного господарського призначення, Поворозник М. В., Хамар І. С. (2015)
Сеник Ю. І. - Зміни фосфоліпідного складу мітохондрій клітин печінки коропа та щуки за дії йонів кадмію, Рабченюк О. О., Курант В. З. (2015)
Теренько Г. В. - Зимний фитопланктон Одесского залива Черного моря (2015)
Ткаченко П. В. - О встречаемости морского судака Sander marinus (Cuvier, 1828) в районе Черноморского биосферного заповедника и юго-западной части Днепровско-Бугского лимана в последние 20 лет (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського