Сіданіч І. Л. - Етапи розвитку духовно-морального виховання дітей у вітчизняній школі (ХХ – перша чверть ХХІ століття) (2014)
Скляр П. П. - Характеристика концептуальних підходів до визначення соціально-професійної суб’єктності майбутніх фахівців соціальної сфери з навчально-функціональними відмінностями, Мальцева Т. Є. (2014)
Славська Я. А. - Еколого-естетичне виховання в загальноосвітніх школах України (в кінці ХХ- на початку ХХI століть) (2014)
Степаненко В. И. - Диагностика самооценки подростков, склонных к асоциальному влиянию религиозных культов (2014)
Ступіна Є. В. - Культурна ідентичність особистості в умовах глобалізації (2014)
Сура Н. А. - Методика експериментального дослідження в системі професійної іншомовної підготовки немовного ВНЗ (2014)
Хмельницька О. І. - Формування професійної культури майбутніх фахівців у процесі магістерської підготовки (2014)
Чеботарьова І. В. - Духовно-моральний аспект формування професійної моделі поведінки майбутнього фахівця у психологічних вітчизняних дослідженнях (2014)
Чепіга І. В. - Змістовна характеристика сутності почуття громадянськості в учнівської молоді (2014)
Черкашина Т. В. - Коммуникативная культура преподавателя как субъекта самопознавательной деятельности (2014)
Шевчук І. В. - Педагогічна сутність дозвілля та дозвіллєвої діяльності (2014)
Яковлєва В. А. - Особистісно-орієнтована освіта випускників інтернатних закладів як основа формування їх життєвої компетентності (2014)
Содержание (2016)
Труш О. О. - Державне управління мобілізаційними та призовними ресурсами в розвинених країнах світу, Нікулін К. О. (2016)
Бутузова М. А. - Гармоничный цвет или хороший цвет (2016)
Шоонаева Н. Д. - Течение раннего неонатального периода новорожденных от матерей с острыми вирусными гепатитами (2016)
Беркинов Э. Х. - Электр тизимидаги нонормал жараёнларни Mat LAB дастурида тадкик килиш, Юсупов Д. Р., Холбаев Д. Ж. (2016)
Budanova L. - Peculiarities of the educational process organization for students training "pharmacy" at Eastern European universities (2016)
Отамирзаев О. У. - Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов, Зокирова Д. Н., Вахобова С. К. (2016)
Топорков А. Н. - Причины и профилактика травматизма в спортивной практике, Боровская О. Ю. (2016)
Топорков А. Н. - Травматизм и несчастные случаи при занятиях физической культурой и спортом, Боровский С. В. (2016)
Фенцик О. М. - Дослідження історичного аспекту проблеми вивчення художнього твору (2016)
Xamrayeva G. I. - Boshlang’ich sinflarda matematika darslari ingliz tilida, Bafoyeva Z. I. (2016)
Khamraeva G. I. - Benefits of implementation of pre-, while and post reading activities in language learning (2016)
Яковлєва Ю. А. - Побудова тренувального процесу юних лижників-гонщиків 12–13 років на основі врахування їх індивідуальних рухових якостей (2016)
Гоблик В. В. - Труднощі учителів на етапі входження у педагогічну професію (2016)
Щербан Г. В. - Психологічні особливості формування уяви вчителя про особистість учня (2016)
Щербан Т. Д. - Психологічні особливості формування самосвідомості вчителів (2016)
Гайибов Т. Ш. - Оптимизация режимов электрических сетей по коэффициентам трансформации контурных трансформаторов, Сейтмуратов Б. Т., Ширинов Б. Т. (2016)
Павловський В. І. - Комп’ютерна система аналізу ринку нерухомості з нейромережевою оцінкою її вартості, Кокора Д. І. (2016)
Михалько В. Г. - Застосування фільтру калмана для вирішення проблеми локалізації робота, Круш І. В. (2016)
Бичевой П. П. - Пути совершенствования технологии устранения расслоений и вздутий битумно-рубероидного ковра, Мишук Е. Н. (2016)
Саньков П. М. - Захист місць прикладання праці, побуту і відпочинку від шумового забруднення в умовах реконструкції міст (2016)
Саньков П. М. - Розробка інноваційної методики оцінки якості та безпеки життєдіяльності територій і об’єктів містобудування на прикладі місцевості "Дніпровські пороги", Ткач Н. О., Єрмолаєва Ю. П., Лук’яненко В. А. (2016)
Саньков П. Н. - Композиционные строительные материалы и изделия, Ткач Н. А., Возиян Е. А., Лукьяненко В. А. (2016)
Стрюков Р. К. - Разработка диагностического дерева на основе критерия прироста информации (2016)
Журавлёв П. В. - Сравнение моделей данных nosql хранилищ (2016)
Байрамова Л. А. - К вопросу об охране природного и культурного наследия в Азербайджане (2016)
Komarova O. - Teaching professionally oriented foregn language communication at technical higher educational establishments (2014)
Kulish S. M. - Innovative tendencies in search for the model of high quality pedagogical education in the late xix - early xx centuries (experience of Kharkiv imperial university) (2014)
Барилко Є. О. - Місце громадянської релігії в патріотичному вихованні американських школярів, Барилко С. М. (2014)
Бондаренко В. І. - Особливості діяльності викладача вищого навчального закладу в умовах модернізації вищої освіти в Україні (2014)
Борисенко Л. Л. - Психолого-дидактичні умови формування науково-дослідницької компетентності студентів економічних спеціальностей (2014)
Воронина Г. Г. - Психолого-педагогические методы коррекции агрессивного поведения детей старшего дошкольного возраста, Шайкина Е. А. (2014)
Габльовська Н. Я. - Врахування психологічних закономірностей сприймання навчального матеріалу студентом при проведенні експериментальних досліджень в процесі вивчення дисциплін за дистанційною формою навчання, Кононенко М. А. (2014)
Карчевська Н. В. - Індивідуалізація професійної педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів, Сергеєв С. М. (2014)
Кондратюк І. І. - Виховання морально-естетичних почуттів молодших школярів засобами релігійного мистецтва (2014)
Кучменко О. Б. - Формування мотивації до навчання у учнів залежно від їхніх індивідуально-типологічних особливостей (2014)
Лаврентьєв А. О. - Естетичне виховання студентів засобами залучення їх до активної участі в культурному житті ВНЗ (2014)
Мельничук Т. Ф. - Українське село ХХI століття в контексті культурно-просвітницької діяльності (2014)
Мезеря І. В. - Культурологічний підхід до статевого виховання учнівської молоді (2014)
Осіпцов А. В. - Виховання у студентів класичного університету загальнолюдських цінностей як соціально-педагогічна проблема (2014)
Паскаленко В. В. - Розкриття проблеми співвідношення загальної та спеціальної освіти в середніх технічних училищах в країні на початку ХХ століття в педагогічних працях В.В. Рюміна (2014)
Рагозіна В. В. - Вітчизняні досвід і традиції естетичного виховання дитини раннього віку (40-80-ті роки ХХ ст.) (2014)
Рамзані Е. В. - Сутність поняття психологічної компетентності вчителя (2014)
Рашидов С. Ф. - Виховання у студентської молоді цінностей громадянського суспільства: досвід теоретичної концептуалізації (2014)
Самохіна Н. М. - Методика діагностики рівня професійно-творчої самореалізації майбутніх учителів музики в освітньо-виховному середовищі вишу (2014)
Сізов В. В. - Психолого-педагогічні проблеми розвитку студента вищого навчального закладу музичного спрямування (до постановки проблеми) (2014)
Скібіна О. В. - Теоретичні основи формування дослідницької компетентності у майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Сопівник І. - Концептуальні засади виховання моральної відповідальності сільської молоді (2014)
Сопівник Р. В. - Віктор Сидоренко як лідер наукової школи (до 63- ої річниці з дня народження, світлій пам’яті В. К. Сидоренка присвячується ) (2014)
Тушева В. В. - Характеристика аксіологічного компонента науково-дослідної культури майбутнього вчителя музики в умовах вищої педагогічної школи (2014)
Фунтікова Н. В. - Виховання у студентської молоді якостей інтелігентної людини як складова змісту виховання в сучасній вищій школі (2014)
Чепіга І. В. - Фактори впливу на виховання почуття громадянськості в учнівської молоді (2014)
Чеча Г. О. - Джаз як соціокультурний феномен (2014)
Шабанов В. П. - Інформаційна компетентність та інформатична компетентність сучасного інженера: визначення понять, структурні компоненти феномену компетентності (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, зміст (2015)
Жаліло Я. А. - Еволюція чинників дієвості економічної політики держави та інституційна криза в УкраїнІ (2015)
Архієреєв С. І. - Теоретичні основи дослідження парної структурно-технологічної конвергенції (2015)
Бандура О. В. - Ефективність ринків і економічна ефективність:проблеми вимірювання і зв'язок з економічним циклом (2015)
Горлов С. М. - Математична формалізація рівноваги національного виробництва та грошового обігу (2015)
Корнівська В. О. - Мінімізація участі держави у підтримці депресивних фінансових установ: європейський досвід у контексті українських реалій (2015)
Чепелєв М. Г. - Обчислювані моделі загальної рівноваги: аналіз методологічних особливостей (2015)
Каленюк І. С. - Природа лідерства в сучасних умовах, Цимбал Л. І. (2015)
Бобух І. М. - Макроекономіка. Підручник. Тема 28. Економічний розвиток і зростання, Барановська І. В. (2015)
Білоус О. - Економічна теорія і закон діяльності: ретроспектива і перспективи імпленментації (2015)
Локатир Н. М. - Редакційна діяльність М. Шлемкевича (2016)
Козак О. - Доброчинність Богдана і Варвари Ханенків у справі просвітництва й розвитку та популяризації наукових знань в Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Глушан О. В. - Громадська діяльність С. В. Бородаєвського в еміграції: зміст та основні напрями (2016)
Дрозд П. Ю. - Науково–організаційна діяльність Є. М. Лавренка (1900–1987 рр.) в контексті становлення та розвитку Всесоюзного ботанічного товариства (2016)
Стамбол И. И. - Казанско–кубанский период жизни И. Л. Липы (2016)
Гай–Нижник П. П. - Русько–літописний варіант Символу Віри та теологічні системи латинської і візантійської тріадології, Батрак О. П. (2016)
Омельчук Б. А. - Західний вектор культурно–економічних зв’язків княжого Галича (2016)
Різник Ю. М. - Процес відкриття та послуги телеграфного і телефонного зв’язку на Правобережжі в імперський період (2016)
Капшук Ю. С. - Формування складу вчителів та вихованців середніх навчальних закладів Полтавської губернії (1861–1917 рр.) (2016)
Вовчко М. І. - Євреї у початкових та середніх державних школах Галичини у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2016)
Довгалець О. - Проголошення Української Народної Республіки та діяльність загальноросійських партій в складі Центральної Ради (2016)
Лісов О. С. - Новітня археографія діяльності радянських органів державної безпеки в Україні у 1918–1939 рр. (2016)
Ніронович І. І. - Рекламні оголошення в українській пресі у Польщі (1918–1939 рр.): професійні засади та зміст (2016)
Троханяк О. С. - Анексія Західної України 1939–1941 рр. радянською владою та її репресивна політика (на прикладі Бережанщини) (2016)
Куницький М. П. - Засоби й механізми забезпечення збору податкових платежів у Райхскомісаріаті "Україна" (1941–1944 рр.) (2016)
Кір’янова О. Л. - Внесок освітян в українізацію середньої та вищої школи УРСР: аналітичні узагальнення української зарубіжної історіографії (50–ті – 80–ті рр. ХХ ст.) (2016)
Лук’яненко О. В. - Відображення повсякдення колективів педінстиутів УРСР доби "відлиги" у періодиці епохи (Ч. 1) (2016)
Китиченко Т. С. - Критика позитивістської методики вивчення історичних джерел радянськими науковцями (2016)
Буковський І. В. - Концептуальні засади експонування зброї: історико–культурологічний аспект (2016)
Голик М. М. - Кодекс честі офіцера Збройних сил України як чинник формування корпоративної культури (2016)
Василюк О. С. - Методика проведення бінарних уроків з української літератури та історії України в учнів 8–х класів на прикладі долі жінки в історії України ХVI ст. (за твором О. Назарука "Роксолана") (2016)
Корсак Р. В. - Розвиток туризму в країнах Європейського Союзу та досвід організації для України на початку ХХІ століття, Берец А. В. (2016)
Муханов В. М. - Історико–економічний аналіз розвитку галузі промислового вирощування та переробки сої в Україні на початку ХХІ ст. (2016)
Апостол М. В. - Наукова школа "Селекція м’ясної худоби" (2016)
Джус Ю. Я. - Становлення соціальної ринкової моделі економіки у Федеративній Республіці Німеччина (1948–1970–ті рр.) (2016)
Гулузаде Т. Н. - Проблемы семьи и семейно–бытовых отношений в героических дастанах Азербайджана (2016)
Гусейн Г. П. - Деятельность Бакинского морского порта как международного порта в годы Второй мировой войны (2016)
Вашкевич В. М. - Особливості міфічного світогляду в історичної еволюції наукової картини світу (2016)
Іванова Н. В. - Ґенеза мислення в модальності можливості самоздійснення людини: соціософський контекст (2016)
Бондар О. В. - Принцип суб’єктивності і проблема самообґрунтування (2016)
Гудима І. П. - Віра в чудо: окремі питання методології дослідження (2016)
Джалілова О. М. - Роль особистості в теорії соціальних комунікацій (2016)
Зюганов А. П. - Науково–технічний розвиток в контексті конвергентних технологій (2016)
Коцюба М. П. - Фундаментальна етико–антропологічна ситуація: інакшість Іншого (2016)
Савицька І. М. - Поняття щастя та шляхи його досягнення у філософських пошуках Григорія Сковороди, Каменська І. В. (2016)
Красніцька Г. М. - Етикет у міжнародних ділових стосунках (2016)
Кубко В. П. - Удосконалення корпоративного іміджу організації шляхом застосування ребрендингу, Діордієва І. В. (2016)
Лар’яновський І. С. - Аксіологічний аналіз постнекласичного науково–технічного знання на основі інтегральної концепції цінності (2016)
Легенький І. Ю. - Поетика музичного нонконформізму в українській культурі (2016)
Ліпін М. В. - Антропоцентризм як онтологічна крадіжка (2016)
Дронь С. П. - Традиція антроповимірного осмислення часу в історії філософії (2016)
Марасюк С. С. - Український провінціалізм як предмет соціально–філософського дискурсу (2016)
Матюшина І. І. - Розуміння смислу як підсистема мовленнєвої комунікації (2016)
Омельчук І. В. - Плюралістичний потенціал принципу доповнюваності (2016)
Патлайчук О. В. - Розумний егоїзм як філософсько–етична позиція (2016)
Сакун А. В. - Методологічна рефлексія як спосіб розуміння процесів мислення (2016)
Ємельяненко Є. О. - Релігійна ідентичність та маргінальність як інтегративне ядро національного самовизначення в Україні (2016)
Вергелес К. М. - Православна релігія в літературі дореволюційного, радянського і пострадянського періодів (2016)
Грішанов О. М. - Сакральна символіка в рецепції світової філософської думки (2016)
Лещенко А. М. - Коеволюційні процеси у духовній православній музиці (2016)
Ломачинська С. В. - Використання Інтернет–технологій у релігійному вихованні молоді (на прикладі УПЦ) (2016)
Шепетяк О. М. - Юдаїзм: історія та сучасність (2016)
Хахалін О. О. - Сучасний соціокультурний дискурс паломництва (2016)
Шабанов З. - Формирование социального полилога как приоритетное направление профсоюза (2016)
Скалацька О. В. - Філософський аналіз комічного і карнавального в моді (2016)
Ареф’єва А. Ю. - Специфікація освітнянських технологій та виставково–бібліотечної діяльності в умовах глобалізації культури (2016)
Михалик Л. П. - Досвід найбільш ефективних систем освіти у вибудовуванні навчально–виховних стратегій саморозвитку і самореалізації особистості для України (2016)
Середня В. Г. - Філософсько–освітні засади становлення духовності як основи людиновимірного цілепокладання постнекласичної освіти (2016)
Чуйкова О. В. - Концепція нейробіологічної обумовленості моралі у методиці викладання етики та естетики для студентів (психологів та медиків) медичних вузів (2016)
Бірюков Д. С. - Концептуалізація захисту критичної інфраструктури в сучасних безпекових дослідженнях (2016)
Горло Н. В. - Підходи до типології іредентизму (2016)
Карчевський М. В. - Соціальні теореми як концептуальна основа національного діалогу, Карчевська О. В. (2016)
Литвиненко К. О. - Поняття та класифікація сепаратистських рухів (2016)
Мельник О. М. - Концепція "преемптивної війни" та її застосування при веденні бойових дій (2016)
Остап’як В. І. - Парадигма партнерства у викликах глобальних загроз (2016)
Скляр О. Ю. - Співвідношення політичної свободи громадян із їхньою повинністю перед державою (2016)
Кужман О. М. - Формування регіонального політичного порядку денного за стадійним підходом (2016)
Касьянова М. М. - Соціально–політичні передумови міграції українських громадян до країн Східної Європи (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2016)
Варнава У. В. - Деякі аспекти розвитку сучасного українського суспільства, Гладченко С. В. (2016)
Веденєєв В. О. - Особливості політико–культурної детермінації сучасного етапу українського процесу соціально–політичного розвитку (2016)
Войтенко Ю. М. - Сучасні проблеми у механізмі стримувань і противаг закладені в Конституції України (2016)
Докаш О. Ю. - Політична компетентність партійної номенклатури західних областей України (кінця 30–х – початку 50–х рр. ХХ ст.): аксіологічний та діяльнісний аспекти (2016)
Міхейченко М. А. - Східно–Середземноморський вектор зовнішньої політики України "до" та "після" подій "Євромайдану–2014": нові можливості співробітництва (2016)
Іванова І. І. - Данський неокорпоративізм: особливості політичної взаємодії держави і соціальних партнерів (2016)
Вонсович О. С. - Терористичні акти в Брюсселі як прояв недосконалості системи європейської безпеки (2016)
Грабчак К. К. - Етнічні цінності у формуванні політичної нації США (2016)
Jabea Eluke E. - Cameroon in the US foreign policy towards the Gulf of Guinea (2016)
Кулішенко Т. Ю. - Децентралізація влади в європейських країнах в контексті впливу ресурсозабезпечених груп (2016)
Співак М. В. - Досвід скандинавських країн у запровадженні політики збереження здоров’я (2016)
Корчинський М. В. - Двосторонні відносини Іракського Курдистану після завершення війни в Іраку (2003–2011 рр.) (2016)
Вступ (2015)
Маркова О. О. - Право на недоторканність приватного життя (прайвесі) за законодавством зарубіжних країн (2015)
Олейников С. М. - До аналізу чинників системи законодавства (2015)
Чернік С. Д. - Правовий статус короля за Конституцією Сербії 1903 року (2015)
Черновол С. О. - Наукові погляди на систему юридичних джерел права України в ХХ сторіччі (2015)
Гош Д. В. - Правове регулювання участі прокурора в провадженні у справах про адміністративні правопорушення (2015)
Губерська Н. Л. - Види адміністративних процедур у сфері вищої освіти (2015)
Денисенко А. П. - Поняття суб’єкта організації громадського контролю у сфері державного управління (2015)
Єренко Д. В. - Місце та роль Національного антикорупційного бюро України в системі органів публічної влади (2015)
Кайдашев Р. П. - Окремі проблемні питання перегляду судових рішень адміністративними судами України у звязку з проведенням антитерористичної операції (2015)
Клочкова М. В. - Проблеми правового регулювання забезпечення документів як доказів в адміністративному судочинстві (2015)
Кожура Л. О. - Принципи адміністративно-правового захисту бездомних осіб та безпритульних дітей (2015)
Корж Є. М. - Відповідальності науково-дослідних установ: проблеми вдосконалення (2015)
Кравчук О. В. - Поняття та класифікація прав фізичних осіб на публічну власність (2015)
Кузьменко Н. А. - Особливості судового розгляду адміністративної справи та ухвалення судового рішення при гарантуванні прав та законних інтересів публічних службовців (2015)
Лазур Я. В. - Щодо особливостей адміністративно-правового механізму забезпечення прав і свобод громадян у сфері публічного управління (2015)
Литвин І. І. - Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання відносин у сфері надання освітніх послуг (2015)
Литвиненко В. І. - Оптимізація функціональної структури суб’єктів протидії корупції (2015)
Марченко В. В. - Значення органів виконавчої влади в регулюванні суспільних відносин у сучасних умовах (2015)
Михайлов Р. І. - Генезис адміністративно-правового регулювання відповідальності у сфері безпеки дорожнього руху (2015)
Негодченко В. О. - Проблеми визначення концептуальних основ державної інформаційної політики в Україні на сучасному етапі (2015)
Прокопенко О. Ю. - Забезпечення регіональними органами внутрішніх справ реалізації соціально-економічних прав і свобод громадян (2015)
Рунова Н. О. - Проблеми гармонізації законодавства у сфері організації та функціонування державної служби та шляхи їх вирішення (2015)
Савіцький Р. Є. - Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності: поняття та особливості застосування (2015)
Савюк М. Ф. - Права людини в інформаційному суспільства: адміністративно-правові аспекти (2015)
Салманова О. Ю. - Об’єднання громадян як складова системи забезпечення економічної безпеки держави (2015)
Сербин Р. А. - Зміст діяльності засновників та учасників благодійних організацій (2015)
Серединський В. В. - Кадрове забезпечення адміністративного судочинства: визначення поняття (2015)
Сидоренко О. Ю. - Ефективність впровадження дистанційної форми навчання в освітній процес вищого навчального закладу (2015)
Скоренька А. В. - Мета адміністративно-правового регулювання безпечності та якості харчових продуктів (2015)
Струневич О. П. - Оптимізація адміністративно-правового забезпечення надання рекламних послуг (2015)
Терещук О. Д. - Сутність механізму правового регулювання громадського контролю за правоохоронною діяльністю (2015)
Харчук Р. С. - Окремі критерії оцінювання результатів правотворчої діяльності органів виконавчої влади в Україні (2015)
Черниш В. О. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів контролю за діяльністю розвідувальних органів України (2015)
Шандула О. О. - Міжнародні стандарти як основа професійної етики прокурорів України (2015)
Шкребець Є. Ф. - Класифікація джерел адміністративного права щодо забезпечення адвокатської діяльності в Україні (2015)
Борисова Ю. Ю. - Поняття аудиту: теоретико-правовий аналіз (2015)
Вдовічен В. А. - Особливості фінансово-правового режиму казначейської системи виконання бюджетів за доходами (2015)
Гаврилова О. О. - Проблеми правового регулювання загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві (2015)
Іскізаров О. М. - Ознаки банківської діяльності у адміністративно-правовій сфері (2015)
Кінащук Л. Л. - Імплементація міжнародного законодавства щодо фінансового контролю й аудиту підприємств, Білінський І. А. (2015)
Хомов С. М. - Громадська антикорупційна експертиза як засіб запобігання корупції в діяльності Державної фіскальної служби України (2015)
Балюк В. М. - Динаміка рентних правовідносин (2015)
Стефанчук М. О. - Щодо визначення сутності та правових наслідків динаміки фізіологічних індивідуалізуючих ознак фізичної особи (2015)
Теремецький В. І. - Місце договірних відносин роздрібної купівлі-продажу у системі договірних зобов’язань (2015)
Швець В. О. - Деякі особливості судового захисту від рейдерських поглинань в Україні (2015)
Ямненко Т. М. - Доцільність призначення комп’ютерно-технічної експертизи при вчиненні порушень банківського (валютного) законодавства (2015)
Андріїв В. В. - Державні допомоги як вид соціальної підтримки (2015)
Андрійчук О. В. - Проблеми функціонування та розвитку недержавного пенсійного забезпечення та шляхи їх подолання (2015)
Бірюкова А. Г. - Співвідношення понять "джерело права" та "джерело трудового законодавства" (2015)
Волинець В. В. - Напрями вдосконалення організаційно-управлінських відносин при укладанні колективних договорів і угод (2015)
Гончаров Г. Ю. - Заохочення як засіб забезпечення дисципліни праці (2015)
Гринь Т. Г. - Щодо форм працевлаштування в Україні та за кордоном (2015)
Гробова А. А. - Облік робочого часу науково-педагогічних працівників (2015)
Мельничук Н. О. - Невиконання роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору як підстава розірвання трудового договору з ініціативи працівника (2015)
Міщук М. О. - Поняття соціального партнерства у трудовому праві України (2015)
Пироговська В. О. - Правове регулювання соціально-партнерських відносин працівників сільського господарства (2015)
Соцький А. М. - Шляхи оптимізації правового регулювання неповної зайнятості працівників в Україні (2015)
Спiцина Г. О. - Сучасний стан та перспективи правового регулювання трудових відносин в Україні (2015)
Ушверідзе Д. П. - Правові тенденції визначення поняття конкурсної процедури вступу на державну службу (2015)
Чорна К. П. - Поняття і система суб’єктів правовідносин у сфері безпеки та гігієни праці (2015)
Куценко Д. В. - Щодо участі суддів у розгляді кримінальних проваджень, які містять відомості, що становлять державну таємницю (2015)
Осипенко Р. І. - Способи фінансування тероризму (2015)
Хараберюш О. І. - Негласні слідчі (розшукові) дії у протидії контрабанді: проблеми використання (2015)
Чорний Г. О. - Особливості залучення спеціаліста при розслідуванні терористичних актів (2015)
Якимчук Р. В. - Поняття протидії розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням правил дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів (2015)
Содержание (2016)
Абдикаликова Г. А. - О многопериодическом решении одной системы уравнений в частных производных, Жумагазиев А. Х. (2016)
Алиев А. С. - Годовая орбита Земли по направлению к Солнцу и обратно, а не вокруг него (2016)
Катеринчук В. М. - Фоточутлива гетероструктура GaTe — наноструктурований діелектрик — InSe, Кушнір Б. В., Кудринський З. Р., Ковалюк З. Д., Литвин О. С. (2016)
Сухарев В. А. - Космофизическая природа шаровых молний (2016)
Циганкова Г. А. - Застосування програмного пакету MathCAD для розв’язання диференціальних рівнянь, Гузенко С. В. (2016)
Зизинская А. П. - Языковые средства выражения директивных речевых актов в среднеанглийском языке (2016)
Каримова З. Р. - Some ways of adaptation of east literature to Europe. Translational aspect (2016)
Kobilova N. S. - Elaborated methods in the light of writing, Nazarova G. P. (2016)
Kobilova A. B. - Peer editing as a main technique in editing writing (2016)
Дехнич О. В. - Жанровая специфика романа Дэна Брауна "Инферно", Костромина Т. А. (2016)
Курбонова Н. Р. - Ғафур Ғуломнинг "Шум бола" қиссаси таржимаси хусусида (2016)
Nazarova G. P. - Self-confidence and its importance in learning languages, Umurova Kh. H. (2016)
Odinaeva N. L. - Implementation of the learning styles in teaching process (2016)
Odinaeva N. L. - Kasb-hunar kоllеjlarida til matеrialini o’rgatish mеtоdikasi (2016)
Saidova M. U. - The expression of some poetic terms (2016)
Usmonova Z. H. - Ingliz va o’zbek tillarda so’z birikmalarining grammatik xususuyati va sintaktik (binar) tahlili (2016)
Fayzieva A. A. - "Garri Potter” asarida zamon va makonning ifodalanishi (2016)
Шукурова М. А. - Лингвистическая природа социально-этической лексики в современном языкознании (2016)
Юнусова А. А. - Инглиз ва ўзбек тилларида тақлидий сўзларнинг ифодаланиши (2016)
Корнієнко Я. М. - Моделювання стохастичних процесів гранулоутворення мінерально-гумінових добрив у псевдозрідженому шарі, Сачок Р. В. (2016)
Голубка М. М. - Украинская корпоративная пресса и другие экономические издания в развитие финансово-экономического и кооперативного образования на западноукраинских землях во второй половине XIX-начале ХХ в. (2016)
Коніна М. О. - Особливості венчурного інвестування в Україні, Тузова К. О. (2016)
Лисенкова Н. В. - Інноваційний підхід до розвитку економічних процесів у соціокультурній сфері (2016)
Помазан М. Д. - Принцип минимума и равномерности для рационализации (2016)
Пшинка Г. В. - Аналіз історичного досвіду маркетингової діяльності в контексті його використання в сучасній українській практиці (2016)
Скиба С. А. - Особливості компонент людського потенціалу в умовах сталого розвитку (2016)
Сосова Т. К. - Інноваційна діяльність як ключовий фактор розвитку підприємництва в Україні (2016)
Hassan A. A. - Relevance of fuzzy logic in the economy (2016)
Комар В. - Двадцятиліття кафедри історії слов’ян, Федорчак П. (2013)
Кугутяк М. - Професор Петро Степанович Федорчак: 80-річчя від дня народження та 50 років самовідданої науково-педагогічної діяльності у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, Дебенко В., Марущенко О. (2013)
Сіреджук П. - Інвентар Надвірної 28 червня 1717 р. (2013)
Нагірний В. - Інвентарний опис Чернелицького замку 1798 року (2013)
Райківський І. - Уявлення про національну єдність України у пресі ранніх народовців (1862–1866 рр.) (2013)
Волошенко В. - Київське товариство грамотності у поширенні "корисних книг” серед селянства Правобережжя (2013)
Королько А. - Радикальні народні віча на Покутті першої половини 1890-х рр. (2013)
Дрогобицька О. - Роль галицької сільської інтелігенції у розбудові місцевої системи охорони здоров’я (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ cт.) (2013)
Бурдуланюк В. - Українська археологія Галичини ХІХ – першої третини ХХ ст. (2013)
Костючок П. - Основні тенденції національно-політичної трансформації українства Карпатсь¬кого регіону (1914–1918 рр.) (2013)
Голубко В. - Концепція Української держави у баченні Симона Петлюри (2013)
Руккас А. - Українські старшини у польській Вищій Військовій школі (2013)
Стефанюк Г. - Заходи німецької окупаційної адміністрації у сфері зайнятості східногалицького соціуму в 1941–1944 рр. (2013)
Дрогобицький І. - Еволюція організаційно-територіальної структури військової округи ІV "Говерля” УПА-"Захід” (1943–1945 рр.) (2013)
Борчук С. - Друга спроба підготовки "Української Радянської Енциклопедії” (1944–1947 рр.) (2013)
Вітенко М. - Завершальний етап та основні наслідки колективізації на території західних областей УРСР (1948–1953 рр.) (2013)
Кобута С. - Івано-Франківська обласна філія Української Гельсінської спілки (1988–1990 рр.) (2013)
Адамович С. - Ідея соборності в ідеології та діяльності Всеукраїнського об’єднання "Свобода” (2013)
Томин Ю. - Внутрішня та зовнішня політика Болеслава І Хороброго (2013)
Господаренко О. - Еволюція італійської політики Михаїла VIII Палеолога (1259–1282 рр.) (2013)
Федорчак П. - Розвиток чеської та словацької культур (1901–1939 рр.), Федорчак Т. (2013)
Ларіонова В. - Феномен російського філософського зарубіжжя початку ХХ ст. (2013)
Монолатій І. - Українсько-польський антагонізм у земельному питанні в Галичині як етносоціальний конфлікт (2013)
Щербін Л. - Дмитро Донцов і російський лібералізм (2013)
Троян С. - Німецтво versus слов’янство: автрійські концепції Міттельєвропи напередодні та під час Першої світової війни (2013)
Кучера І. - Політика російської окупаційної адміністрації в Східній Галичині в 1914–1917 рр. (2013)
Кобильник Р. - Українське питання в політиці Безпартійного Блоку співпраці з урядом (1927–1935 рр.) (2013)
Бурачок Л. - Миротворча діяльність ООН на початковому етапі "холодної війни”, Яцків О. (2013)
Ґеник М. - Конструювання нового геополітичного устрою Центрально-Східної Європи у програмних положеннях Ліберально-демократичної партії "Niepodleglosc” (2013)
Пендзей І. - Соціально-економічні та політичні перетворення в Угорщині (1988–1990 рр.) Проблеми політичної реформи в УНР у висвітленні угорських учених, засобах масової інформації та матеріалах міжнародної наукової конференції (м. Дьйор, 18–21 березня 1988 р.) (2013)
Скорейко Г. - Німецька еміграція з СРСР та України у другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст.: етапи, потоки, структура, Яворська І. (2013)
Борковський К. - Польща у зовнішній політиці України (2013)
Шологон Л. - Періодичні видання українських студентських товариств Галичини як джерело з історії національно-культурного руху українців краю у 60-х рр. ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Сливка Л. - Епістолярна спадщина та мемуари як джерела до вивчення дрібної шляхти Галичини (ХІХ – поч. ХХ ст.) (2013)
Педич В. - Інституалізація української історіографії в Галичині ХІХ – початку ХХ століття: методологічні проблеми вивчення, Штанько Я. (2013)
Міщук А. - Суспільно-політична діяльність УРП-УСРП: джерелознавча база, Міщук М. (2013)
Кройтор В. - Українське питання в політиці Румунії (1918–1927 рр.): історіографічний контент (2013)
Пуйда Р. - Політика нормалізації Українського національно-демократичного об’єднання (1935–1939 рр.) в сучасній українській історіографії (2013)
Яценко В. - "Ліберальна візія” гетьманства Івана Мазепи в сучасній російській історіографії (1989–2000-ні рр.) (2013)
Жупник В. - Депортаційні процеси 1944–1953 рр. на території західних областей УРСР як засіб тоталітарного "упокорення”: історіографічний аспект (2013)
Стецюк Н. - Джерела до вивчення національно-культурного життя українців у Польщі (1947–1989 рр.) (2013)
Дутчак О. - Теоретико-методологічні проблеми українського етнотуризму: історіографія (2013)
Засипко М. - Формування суспільно-політичних поглядів миргородського полковника Данила Апостола (2013)
Хоміч Д. - Волинська губернія у планах російського військового командування напередодні війни 1812 року (2013)
Яковлєв Ю. - Роман Яросевич – провідний діяч РУРП у першій половині 1890-х рр. (2013)
Коломийчук О. - Поминальні мотиви у ритуально-обрядовій структурі Святого вечора на Бойківщині (кінець XIX – перша половина XX ст.) (2013)
Музичин І. - Публіцистика як відображення громадсько-політичного світогляду Російської імперії щодо західноукраїнських земель на початку ХХ ст. (2013)
Стасюк І. - Повсякденне життя монахинь Станиславівської єпархії УГКЦ (1900–1946 рр.) (2013)
Арсеніч М. - Пожежа Чернелицького замку на початку ХХ століття і спроби його відбудови крізь призму архівних джерел (2013)
Гайсенюк В. - Біженство москвофілів під час Першої світової війни (1915–1918 рр.) (2013)
Морикіт Б. - Артикуляція лобістських інтересів населення у період діяльності уряду Укра¬їнської Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.) (2013)
Мосійчук Т. - Мовне питання в діяльності УНДО (1925–1939 рр.) (2013)
Крюков А. - Аграрні реформи польських урядів міжвоєнної Польщі в українській історіографії (2013)
Надопта А. - Музей "Верховина” в Стрию: досвід збереження, вивчення та популяризації надбань народної культури українців (1932–1939 рр.) (2013)
Ярош О. - Формування української діаспори в Аргентині (2013)
Мосорко М. - Торгівля у структурі повсякденного життя польського населення Галичини у 1939–1941 рр. (2013)
Гордійчук С. - Український національно-визвольний рух на Закарпатті (1944–1958 рр.) (2013)
Самборський Є. - Боротьба радянських карально-репресивних органів із Армією Крайовою у Західній Білорусі (липень 1944 р. – січень 1945 р.) (2013)
Турчин Т. - Репатріація примусових робітників з Німеччини до Станіславської області (1944–1953 рр.) (2013)
Бурачок Н. - Наукова спадщина Миколи Шлемкевича (2013)
Середюк М. - Розвиток польсько-українських освітніх відносин у 1991–2009 рр. (2013)
Мудрієвська І. - Динаміка розвитку співробітництва України з Чеською Республікою (1993–2011 рр.) (2013)
Федяк А. - Формування механізмів внутрішньої політики Російської Федерації в 90-х рр. ХХ ст. (2013)
Ґава П. - Політичні процеси на Лемківщині міжвоєнного періоду в сучасній польській історіографії (2013)
Федорак В. - Етнотуристичний потенціал Бойківщини (на прикладі Івано-Франківської області) (2013)
Содержание (2011)
Дорогі друзі (2011)
Дейнеко Л. Н. - Кафедре термической обработки металлов им. академика К.Ф. Стародубова 80- лет (2011)
Большаков В. И. - Академик Кирилл Федорович Стародубов и его научная школа по термоупрочнению металлопродукции, Большаков В. И. (2011)
Дейнеко Л. Н. - Термическая обработка металлов как металлургическая спе-циальность, Долженков И. Е., Гуль Ю. П., Клюшник Ю. А, Шулаев В. М., Чмелева В. С. (2011)
Amir M Alani - Applications Of Ground Penetrating Radar In Bridge Health Moni-toring And Assessment, Gokhan Kilic, Kevin Banks (2011)
Башев В. Ф. - Влияние переменного электрического тока на механические свойства и структуру промышленных аккумуляторных сплавов, Сергеев Г. А., Житник Н. Е., Иванов В. А. (2011)
Баскевич А. С. - Формирование ближнего порядка аморфных сплавob Cr-C, полученных электроимпульсным осаждением, Филоненко Н. Ю., Хорольский О. А., Бутырина Т. Е. (2011)
Бараненко В. О. - Нечітке моделювання довговічності від утоми розтягнутої панелі з крайовою тріщиною в умовах неповної інформації, Чаплигіна С. М., Дулица І. П. (2011)
Беликов А. С. - Исследование условий труда на предприятии изготовления ре-жущих строительных инструментов им. Войкова, г. Запорожье, Шаломов В. А., Рагимов С. Ю., Крекнина В. Н. (2011)
Бегичев С. В. - Геомониторинг – актуальный аспект безопасности эксплуата-ции зданий и сооружений, Ишутина А. С. (2011)
Бендерський Ю. Б. - Доступне житло в реалізації політики сталого розвитку, Коваль А. С., Савицький М. В. (2011)
Болдарь Л. Н. - О необходимости обеспечения нанодисперсности составляющих материалов поршневых колец ДВС, Щербак О. А., Болдарь Е. Л. (2011)
Большаков В. И. - Об оценке чувствительности качественных характеристик ма-териалов к изменениям их химического состава, Дубров Ю. И., Жевтило Е. Ю. (2011)
Большаков В. И. - Самоорганизация сложной системы и граница ее информаци-онного восприятия, Дубров Ю. И., Ткаченко А. Н. (2011)
Bolshakov V. - Behavior of Ti(C,N) Particles in C22+Al+Ti Steel During Heat Treatment, Uzlov O., Zotov D., Scheller P. R., Franke A, Petzold L. (2011)
Бондаренко С. В. - Изменение параметров песков представленных гранулярными моделями, Севастьянова О. Э., Бондаренко А. С. (2011)
Большаков В. И. - Проблема образования зародыша кристаллизации в кластерной модели жидкости, Воробьев Г. М., Ротт Н. А. (2011)
Большаков В. И. - Использование высокопрочных низколегированных сталей для производства стрел автомобильных кранов, Сухомлин Г. Д., Лаухин Д. В., Бекетов А. В., Носен-ко О. П., Сахник Н. В. (2011)
Большаков В. И. - Ориентационные соотношения феррит-цементит, Сухомлин Г. Д., Лаухин Д. В., Бекетов А. В., Семёнов Т. В. (2011)
Вахрушева В. С. - Влияние масштабного фактора на показатели трещиностойко-сти образцов из сплава ZrNb и стали 17Г1С, Коленкова О. А. (2011)
Власенко Ю. Е. - Численное исследование модели напряженного состояния упру-гопластического основания, загруженного двумя массивными штампами, Кузьменко В. И., Кривенкова Л. Ю. (2011)
Волчок И. П. - Повышение конструкционной прочности низколегированной стали, Бунина Л. Н. (2011)
Волчок И. П. - Влияние лазерной обработки на циклическую усталость вто-ричных алюминиевых сплавов, Широкобокова Н. В., Бельский С. Е. (2011)
Воробьев В. В. - Как вписать экополис в природу, Шило О. С. (2011)
Воронков E. O. - Расчеты гиперполяризуемости молекул в физически адапти-рованном базисе STO##-3G, Большаков В. И., Россихин В. В. (2011)
Гуль Ю .П. - Деформационные воздействия в технологиях термической и комбинированной обработки металлоизделий (2011)
Гуль Ю .П. - Сравнительный анализ эффективности использования стационарных и нестационарных охладителей при термической обработке металлопродукции, Чмелёва В. С. (2011)
Гуль Ю .П. - Релаксационная стойкость низкоуглеродистой стали, упрочненной холодной деформацией и старением, Ивченко А. В., Амбражей М. Ю., Тищенко С. В. (2011)
Гуль Ю. П. - Интенсификация процесса сфероидизирующего отжига стали в поточных линиях, Соболенко М. А. (2011)
Губенко С. И. - Роль неметаллических включений в зарождении коррозионных повреждений в колесной стали, Пинчук С. И., Белая Е. В. (2011)
Губенко С. И. - Влияние боридов на технологические свойства высокохромистой стали, Беспалько В. Н., Жиленкова Е. В., Синицына Ю. П. (2011)
Губенко С. И. - Влияние условий деформации на развитие проскальзывания вдоль границ включение-матрица стали (2011)
Губенко С. И. - Комплексная химико-термическая обработка инструмента из литой быстрорежущей стали Р6М5, Мовчан А. В., Бачурин А. П., Черноиваненко Е. А. (2011)
Гуль Ю. П. - О правомерности определения механических свойств высокопрочных болтов, Ивченко А. В., Мачуская Н. Д., Амбражей М. Ю. (2011)
Давыдов С. И. - Исследование влияния способа введения кислорода на свойства спеченных титановых сплавов, Осипенко А. В., Быков И. О., Шевченко В. Г., Овчинников А. В. (2011)
Дейнеко Л. Н. - Влияние процессов структурообразования на изменение механических свойств термически упрочненных малоуглеродистых сталей при отпуске (2011)
Долженков И. Е. - Пути существенного сокращения времени (продолжительность) и улучшения качества сфероидизации карбидов в стальной металлопродукции (2011)
Дейнеко Л. Н. - Использование аппаратно-программного обеспечения для разработки новых и оптимизации существующих технологий закалочного охлаждения и оборудования, Москаленко А. А., Зотов Е. Н., Проценко Л. Н., Разумцева О. В., Добривечер В. В, Кимстач Т. В. (2011)
Деревянко В. Н. - Влияние примесей фосфогиипса на свойства вяжущего, Тельянов В. О., Чумак А. Г. (2011)
Доненко В. І. - Субстанціональні передумови розробки програмних продуктів для потреб модернізації процесів організації будівництва (2011)
Заблоцкий В. К. - Особенности структурно-фазовых превращений в стали 45Х3ГНМФ при непрерывном охлаждении и в изотермических условиях, Шимко В. И. (2011)
Иванова Л. Х. - Особенности обработки чугунов редкоземельными металлами, Колотило Е. В., Калашникова А. Ю., Белич А. В., Муха Д. В. (2011)
Ивченко З. А. - Механизм влияния веществ примесей и размера микрозерна на механические свойства сплава ВТ5Л (ВТ5Л-МС), Лунёв В. В. (2011)
Ильев И. М. - Проблемы формирования муниципальной системы обслуживания технического состояния жилищного фонда, Безпалько В. Л. (2011)
Калинина Н. Е. - Особенности структуры композиционных материалов, армированных нанодисперсным карбидом кремния, Вилищук З. В., Калинин В. Т. (2011)
Капля О. І. - Дослідження стану радіаційної небезпеки на хвостосховищі "Дніпровське" (2011)
Кисилева И. Ю. - Оценка технологической пластичности ферритной стали 03Х18ТБч, Ольшанецкий В. Е. (2011)
Кирнос В. М. - Модели формирования портфеля проектов, Шевченко Л. П., Яковлев С. Ю. (2011)
Клюшник Ю. А. - Особенности влияния размера ферритного зерна при его измельчении на механические свойства стали, Узлова Л. В. (2011)
Котова Л. І. - Підвищення надійності та довговічності елементів металоконструкцій вагонів, Ротт Н. О. (2011)
Костыря В. Ю. - Структурноупрочняемые самотермообрабатывающиеся СВС – Материалы (2011)
Большаков В. И. - Керамические композиционные материалы для работы при высоких температурах, Харченко В. И., Вашкевич Ф. Ф., Спильнык А. Я., Журавель В. И., Загородний А. Б., Милосердов А. Б., Евтерев Ю. Н. (2011)
Костыря В. Ю. - Особенности методов контроля параметров работоспособности СВС-материалов триботехнического назначения, Морозов Р. В. (2011)
Костыря В. Ю. - Модель структурно-деформированного состояния поликомпонентных материалов, Голобурда Ю. В. (2011)
Костыря В. Ю. - Фрактальный анализ в материаловедении, Федоренко Н. А., Травинина П. В., Ушаков Ю. Н., Кокашинская Г. В., Карпов А. Н., Якименко Д. А. (2011)
Костин В. А. - Физическое моделирование структурных превращений в металле зтв трубных сталей, Филипчук Т. Н. (2011)
Коваль О. О. - Енергоефективність малоповерхових будівель в залежності від їх об'ємно-планувальних, архітектурних та конструктивних особливостей, Савицький М. В., Юрченко Є. Л., Ковтун-Горбачова Т. А., Луценко Ю. О. (2011)
Коновалова Л. С. - Духовный потенциал личности и его роль в развитии творческих способностей студенчества, Подолинный С. И., Горецкий Д. В. (2011)
Коваленко Т. А. - Влияние интенсивной пластической деформации на критическую температуру Ас3 титанового сплава ВТ8, Овчинникова И. А., Омельченко О. С., Глотка Т. А. (2011)
Кравчуновська Т. С. - Організаційні особливості комплексної реконструкції житлової забудови (2011)
Куцова В. З. - Механічні властивості високохромистого чавуну 280х19гнм в литому і термообробленому стані, Ковзель М. А., Гребенева А. В., Чорноіваненко О. О. (2011)
Лаухина Л. Н. - Функция условий работы железобетонных конструкций в агрессивных сульфатных средах, Бардах А. Е., Савицкий Н. В. (2011)
Лоза К. Н. - Твердость и жаропрочность поршневого сплава АЛ25, Митяев А. А., Беликов С. Б., Клочихин В. В. (2011)
Лютова О. В. - Зварюваність алюмінієвого сплаву АК9М2, Волчок І. П. (2011)
Маркашова Л. И. - Роль структуры в оптимизации свойств прочности, пластичности, трещиностойкости сварных соединений, Алексеенко Т. А., Кушнарева О. С., Бердникова Е. Н. (2011)
Махинько Н. Н. - Анализ напряженно – деформированного состояния железобетонных конструкций жилых зданий серии 1-480 при коррозии арматуры узловых соединений стеновых панелей, Линник Р. Я., Зезюков Д. М., Савицкий Н. В. (2011)
Мешков Ю. Я. - Хрупкость металлов и сплавов (2011)
Мирошниченко К. К. - Пути повышения однородности фибробетона (2011)
Надтока В. Н - Разработка концепции комплексной технологии термической и ионно-плазменной обработки изделий специального назначения, Панков Р. В., Дейнеко Л. Н. (2011)
Несин А. А. - Определение рациональной толщины утеплителя ограждающей конструкции с применением каркаса из термопрофилей, Никифорова Т. Д., Савицкий Н. В. (2011)
Никифорова Т. Д. - Параметры рационального проектирования термореконструкции жилых зданий, Перегинец И. И. (2011)
Овчарук А. Н. - Влияние электронно-лучевого рафинирования кремния на его структуру, Тутык В. А., Ладохин С. В., Филев А. С., Литвиненко Е. И., Сафьян П. П., Цветков И. В. (2011)
Ожищенко О. А. - К вопросу об ускорении портландцемента вяжущими эттрингитового типа, Савицкий Н. В. (2011)
Ольшанецкий В. Е. - О формировании кристаллографической текстуры в образцах титана ВТ1-0, подвергнутых винтовой экструзии, Степанова Л. П., Ткач Д. В., Павленко Д. В. (2011)
Панков Р. В. - Исследование влияния температуры осаждения на свойства ионно-плазменных хромовых покрытий (2011)
Панченко А. И. - Закалка коррозинностойких сталей в потоке прокатных станов, Тумко А. Н., Сальников А. С., Логозинский И. Н., Пересаденко О. В. (2011)
Парусов В. В. - Влияния режимов двустадийного охлаждения катанки сварочного назначения на удаляемость поверхностной окалины механическим способом, Парусов О. В., Чуйко И. Н., Сычков А. Б., Завгородний В. П., Перегудов А. В. (2011)
Парусов В. В. - Влияние режимов охлаждения на превращения аустенита в перлит, Парусов Э. В., Сагура Л. В., Сивак А. И. (2011)
Петренко В. О. - Розробка пропозицій по використанню вітропотенціалу в м.Дніпропетровську, Петренко А. О. (2011)
Ткаченко І. Ф. - Кількісна оцінка ефективності зміцнення штрипсової сталі Х70 при термомеханічній прокатці, Візенков Д. В. (2011)
Пересаденко О. В. - Совершенствовании технологии производства проката диаметром 45…130 мм из стали 4Х5МФ(1)С, Волчок И. П., Сальников А. С., Тумко А. Н. (2011)
Погребная Н. Э. - Оценка влияния различных способов упрочнения на механические свойства и структуру строительных сталей (2011)
Погребная Н. Э. - Влияние технологических параметров на характер усталостного излома конструкционных строительных сталей (2011)
Позняков В. Д. - Свариваемость стали 10Г2ФБ, Жданов С. Л., Максименко А. А. (2011)
Подолинный С. И. - Идеологическая основа проектов городов будущего советских архитекторов середины ХХ века, Болдырева Е. Г., Каширина Н. В., Волк А. С. (2011)
Приходько А. П. - Исследование красных шламов с целью их применения в технологии строительных материалов, Сторчай Н. С., Гришко А. Н., Энвальт Е. А., Сыщенко А. А., Климентьева А. А. (2011)
Пшінько П. О. - Вплив комплексної хімічної добавки плкп на фізико-механічні характеристики бетону залізобетонних шпал, Савицький М. В. (2011)
Разумова О. В. - Розробка принципів формування архітектури будівель і споруд з використанням сталевих каркасів (2011)
Рабич Е. В. - Математическая модель поступления естественного освещения в помещения, Линник Р. Я., Чумак Л. А., Лаухина Л. Н., Магала В. С. (2011)
Савицкий Н. В. - Энергоэффективные системы отопления жилого дома на основе солнечных коллекторов и тепловых насосов, Данишевский В. В., Калга И. (2011)
Savytskyi A. M. - Test results of the compatibility of concrete repair materials (2011)
Савицкий Н. В. - Экономическая эффективность термореновации жилых зданий старой застройки, Коваль Е. А., Юрченко Е. Л., Коваль А. С., Пикулина Н. В. (2011)
Савицкий Н. В. - Социально-градостроительные аспекты формирования экопоселений, Бондаренко О. И., Хода Т. (2011)
Середа Б. П. - Розрахунок планетарного пресу кривошипних пресів, Васильченко Т. О., Глебенко Г. В., Бєлоконь Ю. О., Бондаренко Ю. В. (2011)
Сіромолот Г. В. - Вплив розрахункової схеми стіни на достовірність значень напруження, Щербина Л. В., Доненко І. В., Попов М. Є. (2011)
Скуйбіда О. Л. - Модифікатор алюмінієвих сплавів, Волчок І. П., Мітяєв О. А., Островська А. Є. (2011)
Снежной Г. В. - Фазовые превращения в хромоникелевых сталях 18-10 со стабильным и нестабильным аустенитом, Мищенко В. Г., Снежной В. Л. (2011)
Сопильняк А. М. - Прочности треслойных железобетонных элементов, Савицкий Н. В. (2011)
Спектор Я. И. - Структурные и энергосберегающие эффекты современной деформационно-термической обраьотки специальных сталей, Артамонов Ю. В., Куницкая И. Н., Ольшанецкий В. Е., Тумко А. Н. (2011)
Спиридонова И. М. - Особенности ХТО отверстий малого размера в сталях, Колючая В. Д., Мостовой В. И., Федоренкова Л. И. (2011)
Спиридонова И. М. - Повышение надежности определения металлов в сплавах и композиционных материалах. Сообщение 3, Федина Г. П., Здоровец Н. А. (2011)
Сторчай Н. С. - Пористая стеновая керамика с добавкой осадков сточных вод полифункционального действия, Зорина О. А. (2011)
Сулім-Тимовті А. О. - Урахування ризику неповноти опису при визначенні рівня розвитку проектно-орієнтованої організації з використанням спланованого розрахункового експерименту, Должанський А. М. (2011)
Таранова Т. Г. - Структурные и фазовые превращения в зоне термического влияния всвысокопрочного алюминиевого сплава В96 в процессе сварочного нагрева (2011)
Травініна П. В. - Метод структурно - фрактальної оцінка пористості в інструментальних сталях (2011)
Троцан А. И. - Оценка числа дополнительных центров кристаллизации для получения заданной степени дисперсности структуры, Каверинский В. В., Бродецкий И. Л. (2011)
Ушаков Ю. Н. - Особенности структурообразования нитридов титана и кремния при взаимодействии TiSi2 c N2 в режиме свс–горения (2011)
Шаповалова О. М. - Влияние модифицирования на структуру и свойства серого чугуна для изложниц, Татарко Ю. В. (2011)
Шехоркина С. Е. - Бетоны нового поколения в строительстве плавучих зданий, Лаухина Л. Н., Савицкий Н. В. (2011)
Шевченко В. Г. - Вдосконалення розподілу залишкових напружень у поверхневому шарі зміцнених деталей, Попович О. Г. (2011)
Шумков Є. А. - Методологія діагностики залізобетонних конструкцій для оцінки їх технічного стану, Савицький М. В., Бауск Є. А., Титюк А. О., Шевченко Т. Ю., Савицький О. М. (2011)
Тушинский Леонид Иннокентьевич 1926 – 2010, Шаповалова Оксана Михайлівна 1927 – 2010 (2011)
Рефераты (2011)
Исходные данные (2011)
Грищенко К. І. - Час антикризової дипломатії (2009)
Порошенко П. О. - Україна в європейському безпековому контексті (2009)
Гуменюк Б. І. - Формування нової архітектури європейської безпеки: місце і роль України (2009)
Огризко В. С. - Українська дипломатія 2008 року: крізь турбулентність до вагомих результатів (2009)
Тарасюк Б. І. - Сучасна архітектура безпеки в Європі: місце і роль України (2009)
Горбулін В. П. - Україна в новій Європі та світі: безпековий погляд (2009)
Білорус О. Г. - Глобальні тенденції розвитку та трансформації геополітичних і геоекономічних стратегій (2009)
Веселовський А. І. - Європейська інтеграція України: між омріяним поверненням і "домашньою роботою", Куліш І. В. (2009)
Шамшур О. В. - Сучасні українсько-американські відносини (2008-2009 роки) (2009)
Ткач Д. І. - Українсько-угорські відносини новітньоїдоби (2009)
Копійка В. В. - Європейський Союз-Україна: євроінтеграційний марафон (2009)
Перепелиця Г. М. - Парадигма нової архітектури європейської безпеки (2009)
Камінський Є. Є. - Україна в мінливому світі глобалізації (2009)
Цвєтков О. Г. - Королівство Норвегія в сучасних міжнародних відносинах та у співпраці з Україною, Сабор І. В. (2009)
Іжевська Т. І. - Погляд на особливості ватиканської дипломатії (2009)
Троненко Р. В. - Паралелі та меридіани співпраці: португальські перспективи України, Шаров О. М. (2009)
Кривонос П. О. - Щоб світ дивився з повагою. Щорічнику "Україна дипломатична" - десять років (2009)
Чекаленко Л. Д. - Без незалежної України не було б незалежної Польщі (2009)
Кудряченко А. І. - Європейський вибір України: необхідність, реалії, перспективи (2009)
Єнін Є. В. - Неврегульованість придністровського конфлікту: ризики та загрози для України (2009)
Майборода О. М. - Крим: на перетині етнополітики і зовнішньої політики (2009)
Дуднік О. Я. - Офіційна позиція України щодо врегулювання Нагірно-Карабахського конфлікту (2009)
Рахімов Е. - Зовнішня політика Азербайджану в умовах регіональних і глобальних трансформаційних процесів (2009)
Черінько І. П. - Політика Великої Британії щодо кандидатів на членство в ЄС (на прикладі розширення Європейського Союзу-2007) (2009)
Шаповалова О. І. - Нормативна сила Європейського Союзу в Східній Європі (2009)
Аблазов І. В. - Воєнно-політичні цілі України та невоєнні засоби їх досягнення (2009)
Мокляк С. П. - Україна в сучасному геополітичному просторі та проблеми забезпечення її воєнної безпеки (2009)
Малюська А. Л. - Суперечності розвитку співробітництва України з Румунією в контексті забезпечення прав національних меншин двох держав (2009)
Скляр А. В. - Питання забезпечення прав національних меншин як приклад асиметричності взаємин у двосторонніх відносинах між Україною та Румунією (2009)
Нечаюк І. О. - Трансформаційні зміни в Європейському Союзі в 1980-х роках та формування "євроскептицизму" (2009)
Біберман Є. - Оцінюючи втрати внаслідок слабких інститутів дипломатії: ситуація в Держдепартаменті США (2009)
Акулов-Муратов В. В. - К вопросу о теоретическом обосновании и средствах логико-математического обеспечения теории международных отношений и возможном их применении в структуре государственного управления МИД Украины (2009)
Ковальчук Т. - Формування європейської ідентичності в контексті мультикультурної парадигми (2009)
Осташ Н. І. - Досвід асиметричного співіснування Канади та США і можливості його проекції на українсько-російські відносини (2009)
Гончаренко І. О. - СНД, ОБСЄ і ООН у попередженні конфліктів на пострадянському просторі в 90-х роках ХХ століття: досвід співробітництва (теоретико-методологічний аспект) (2009)
Мартиненко П. Ф. - Міжнародний і конституційний вимір основних прав в Україні (2009)
Буткевич О. В. - Міжнародна договірна практика України і сучасне міжнародне право: питання відповідності (2009)
Ільницький А. В. - Ідентифікація особи та її громадянства як складова частина паспортної роботи закордонних дипломатичних установ України (2009)
Захаров В. В. - Аналіз окремих аспектів організації протидії піратству в регіоні Аденської затоки (2009)
Ільченко І. М. - Імплементація Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентного права Європейського суду з прав людини: міжнародно правовий аналіз практики держав (2009)
Шпак Н. А. - Сучасні підходи до вивчення англійської мови в Дипломатичній академії України при МЗС України в контексті Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, Вінічук В. В. (2009)
Бабюк В. А. - Навчання мови дипломатії методом вивчення та аналізу текстів у галузі дипломатії (на матеріалі французької мови) (2009)
Пономаренко О. В. - Ухильність як етноспецифіка мовних і мовленнєвих преференцій у політичному дискурсі Італії (досвід дипломатів) (2009)
Шергін С. О. - Трансформація взаємодій міжнародно-політичних акторів, Фесенко М. В. (2009)
Гуменюк А. Г. - Роль ЮНЕСКО в охороні історичних пам'яток у Республіці Кіпр (2009)
Хоменко Г. Д. - Проблема подолання вразливості від зовнішніх факторів у рамках Карибського співтовариства (2009)
Ткач О. І. - Громадсько-політичні організації як чинник становлення громадського суспільства в країнах Латинської Америки (2009)
Козлова Т. Л. - Глобалізація економіки та сучасні трансформаційні процеси світового господарства (2009)
Скаленко О. К. - Глобально-системний вимір національних інтересів України (2009)
Гримська М. І. - Майбутнє світової системи очима китайських політологів (2009)
Жалоба І. В. - Діяльність консульських установ Габсбурзької монархії половини XIX ст. (за матеріалами засідань Буковинської торгово-промислової палати) (2009)
Мошевський О. П. - Проблема чорноморських проток у політиці країн Троїстого союзу в період східної кризи 1894-1897 рр. (2009)
Ласкавий Д. В. - Нафтовий фактор у світовій політиці і дипломатії: "справа лорда Мюррея оф Елайбенка" (2009)
Савченко О. І. - М. Драгоманов - засновник української зарубіжної періодики (2009)
Прокопчук Л. В. - УСРР у радянській міжнародній політиці (1919-1923 рр.), Купчик О. Р. (2009)
Макар В. Ю. - Дипломатична діяльність Конгресу українців Канади (2009)
Бєлоколос О. Є. - Квебекське питання в зовнішній політиці Канади: десять років після Референдуму 1995 року (до історії питання) (2009)
Ціватий В. Г. - Інституціонально-історичні особливості європейської регіональної політики (2009)
Віднянський С. В. - Актуальні уроки з історії української дипломатії (2009)
Нагайчук В. І. - У пошуках оптимальної парадигми близькосхідної політики США (2009)
Горенко О. М. - Європейське єднання як "подолання Фауста" (2009)
Давыдова И. А. - Взаимодействие государственного и рыночного секторов экономики в структуре государственно-частного партнерства (2016)
Ляшевская В. И. - Взгляд М. И. Туган-Барановского на государственное регулирование конкурентоспособности национальной экономики: попытка критического осмысления (2016)
Задорожна О. Г. - Визначення критеріїв господарського хронотопу в форматі людиномірної економічної науки (методологічний аспект) (2016)
Дорошенко Г. О. - Пріоритетні напрями удосконалення політики управління державним боргом (2016)
Лєщина Ю. В. - Модернізація фінансового забезпечення системи вищої освіти в Україні (2016)
Рахман М. С. - Маркетингові інновації як засіб вдосконалення банківських послуг України, Мангушев Д. В. (2016)
Дорошенко Н. О. - Внутрішній контроль в системі управління банківськими ризиками (2016)
Костенко Г. П. - Передумови впровадження фінансового контролінгу на підприємствах курортно-рекреаційної сфери (2016)
Захарченко П. В. - Модель конкурентоспособности территориального курортно-рекреационного комплекса, Жваненко С. А. (2016)
Кононова К. Ю. - Моделирование бизнес-процессов IT-отдела предприятия в информационной экономике, Журавель Е. А. (2016)
Забуга С. И. - Использование специфичного типа транспортной задачи для анализа логистических проблем в Украине, Клименко М. Н. (2016)
Лубенець С. В. - Моделювання інтегрально-рейтингової оцінки інвестиційної привабливості банків, Гришунін В. В. (2016)
Брославский Ю. Г. - Малобюджетные формы и методы электронной коммерции в Украине, Данич В. М. (2016)
Максимов М. С. - Информационный профиль малого и среднего бизнеса в Украине и ЕС: анализ методик и показателей (2016)
Ievtushenko G. V. - Development trends of network economy in Ukraine and in the world, Sardak Y. I., Pastukhova N. V. (2016)
Носова О. В. - Соглашение об ассоциации Украины и ЕС: экономические и институциональные перспективы (2016)
Шуба О. А. - Резервні валюти у структурі світової валютної системи (2016)
Ковтун Т. Д. - Развитие международной экономической интеграции в азиатско-тихоокеанском регионе: факторы, особенности и современное состояние, Соколан Д. С. (2016)
Чугаєв О. А. - Торговельна інтеграція в умовах асиметрії країн (2016)
Глущенко В. В. - Українська національна школа фінансів і наукова школа фінансів Харківського університету (2016)
Вихідні дані (2016)
Кунець В. - Нарис про життя та наукову діяльність Анатолія Івановича Хватова (2016)
Стрижак Т. А. - Хватов Анатолій Іванович - відомий вчений у галузі розведення та селекції свиней (до 75-ї річниці від дня народження) (2016)
Баньковська І. Б. - Вплив фактору температури перед забоєм свиней на якісні показники м’яса та сала, Березовський М. Д. (2016)
Богороденко С. В. - Перетравність поживних речовин і баланс нітрогену у корів у період сухостою при використанні неорганічних солей та хелатів Купруму, Цинку і Мангану (2016)
Буланова Н. В. - Влияние степени разбавления деконсервированной спермы быков-производителей на ее качество, Бугров А. Д., Бащенко В. М. (2016)
Вакуленко І. С. - Технологія ефективного використання нетрадиційного високобілкового корму в годівлі кролів, Данець Л. М., Лучин І. С., Данілова Т. М. (2016)
Вацький В. Ф. - Організація відтворення поголів’я на ТОВ "НВП "Глобинський свинокомплекс" Полтавської області, Шаферівський Б. С. (2016)
Войтенко С. Л. - Оцінка розвитку та продуктивності свиноматок в умовах племінних господарств України, Васильєва О. О., Бейдик Н. М., Вишневський Л. В. (2016)
Ворожбит Н. М. - Адаптаційна здатність організму теличок червоно-рябої молочної породи в різних умовах утримання за дії літніх температур повітря (2016)
Гуменний В. Д. - Відстеження екологічної та харчової безпеки в маркетингових процесах при розведенні тварин та постачанні аграрно-харчової продукції за умов євроінтеграції, Гумен В. В., Козловська М. В., Остапенко А. І., Ємець О. Ю. (2016)
Джус П. П. - Теоретичні аспекти лінійної оцінки типу будови тіла молодняку великої рогатої худоби м’ясних порід, Сидоренко О. В., Вишневський Л. В. (2016)
Дібіров Р. М. - Залежність виробництва молока від впливу окремих чинників технології за безприв’язного способу утримання корів на глибокій солом’яній підстилці, Шабля В. П., Корх І. В. (2016)
Жукорський О. М. - Оцінювання рівня надходження відпрацьованих розчинів мийно-дезінфікуючих засобів для доїльного устаткування на фермах у довкілля, Кривохижа Є. М. (2016)
Зінов’єв С. Г. - Перетравність поживних речовин корму за використання магнієвмісної кормової добавки, Біндюг Д. О., Біндюг О. А., Манюненко С. А. (2016)
Калініна І. Г. - Динаміка змінення концентрацій амінокислотного складу бджолиного обніжжя протягом пилконосних сезонів (2016)
Калиниченко Г. І. - Вплив різних генотипів на динаміку загального білка та білкових фракцій у сироватці крові молодняку свиней, Кислинська А. І. (2016)
Коваленко Б. П. - Відтворювальна здатність свиноматок як фактор економічної ефективності ведення галузі (2016)
Коваленко В. Н. - Использование прямых и реципрокных кроссов в селекции полтавской мясной породы свиней (2016)
Котляр О. С. - Вплив застосування комбінації чотирьох мікроелементів у різних формах у годівлі ремонтних свинок на їх показники росту (2016)
Кулібаба Р. О. - Порівняльний аналіз продуктивних якостей двох експериментальних мікроліній курей породи бірківська барвиста (2016)
Лихач В. Я. - Поліморфізм генів CTSL та MC4R в популяціях свиней різних порід, Шебанін П. О., Балацький В. М. (2016)
Мартинюк І. М. - Відтворювальні якості свиноматок м’ясного напрямку продуктивності (2016)
Михальченко С. А. - Ефективність вирощування ремонтних телиць за різних сезонів народження, Фадеєнко Я. Ю. (2016)
Нарижный А. Г. - Улучшение функции репродуктивной системы хряков негормональными средствами, Джамалдинов А. Ч., Крейндлина Н. И. (2016)
Небилиця М. С. - Система добору і підбору свиней материнської форми з використанням оцінки за методом BLUP (2016)
Палій А. П. - Інноваційний підхід в оцінці чистоти вимені корів (2016)
Пелих В. Г. - Динаміка росту молодняку свиней різних генотипів, Ушакова С. В. (2016)
Піщан І. С. - Функціональна активність вимені корів швіцької породи як показник адаптації до промислової технології експлуатації (2016)
Рибалко В. П. - Розвиток і продуктивність ремонтних кнурів різних генотипів, Мельник В. О., Кравченко О. О. (2016)
Рубан Н. О. - Продуктивність молодняку гусей за різних рівнів соєвого та соняшникового лецитину в комбікормах, Цап С. В., Оріщук О. С. (2016)
Рукавиця А. А. - Аналіз впливу використання селекційних (оціночних) індексів у якості критеріїв відбору на відтворювальні якості свиноматок української м’ясної породи (2016)
Старко Н. В. - Биотехнологические особенности выращивания рыбы в садках на акватории водоема-охладителя Змиевской ТЭС, Бусыгина И. Э. (2016)
Ткачук О. Д. - Мікроклімат приміщень та продуктивні показники свиней за різних умов їх дорощування в осінньо-зимовий період, Повод М. Г. (2016)
Федяева А. С. - Морфофункциональные показатели спермиев у хряков разных генотипов (2016)
Хватов А. І. - Формування м’ясності свиней різного типу продуктивності у пістнатальному онтогенезі, Хватова М. А. (2016)
Церенюк О. М. - Сучасні аспекти розведення свиней порід ландрас та уельс в Україні, Акімов О. В., Тимофієнко І. М., Череута Ю. В. (2016)
Чалая О. С. - Рекомендації щодо застосування комплексної фітодобавки при відгодівлі свиней в умовах надмірного екоцидного впливу (2016)
Шабля В. П. - Комп’ютерна економетрична модель технології скотарства, Шабля П. В. (2016)
Шаферівський Б. С. - Вплив віку досягнення живої маси 100 кг на товщину шпику гібридного молодняку свиней різних генотипів, Васильєва О. О. (2016)
Юлевич О. І. - Оцінка залежності показників росту підсисних та відлучених поросят від складу раціонів, Лихач А. В., Дехтяр Ю. Ф. (2016)
Юхно В. А. - Изучение стадий эмбриогенеза у свиней крупной белой породы, Барановский Д. И., Хохлов А. М. (2016)
Правила оформлення статей (2016)
Вожегова Р. А. - Перспективи використання зрошення для підвищення продуктивності сільськогосподарської галузі на глобальному та локальному рівнях в умовах змін клімату (2016)
Писаренко П. В. - Трансформація іонно-сольового складу ґрунтового розчину при поливах сої водами Інгулецької зрошувальної системи, Козирєв В. В., Шепель А. В. (2016)
Гулмуродов Р. А. - Эффективность фунгицидов против пятнистостей озимой пшеницы, Хасанов Б. А., Хакимов А. А. (2016)
Шатковський А. П. - Особливості формування та параметри зон зволоження ґрунтів за краплинного зрошення, Журавльов О. В., Черевичний Ю. О. (2016)
Вожегова Р. А. - Продуктивність сої за різних способів основного обробітку ґрунту та доз внесення добрив при зрошенні, Найдьонова В. О., Воронюк Л. А. (2016)
Малярчук М. П. - Вплив основного обробітку та доз добив на біологічну активність ґрунту та продуктивність чотирипільної сівозміни, Влащук О. С., Томницький А. В., Біднина І. О., Козирєв В. В. (2016)
Балашова Г. С. - Ріст та розвиток картоплі на краплинному зрошенні за різних способів внесення добрив в умовах Південного Степу, Юзюк С. М. (2016)
Вожегова Р. А. - Наукове обґрунтування напрямів впровадження інноваційних технологій у зрошуване землеробство півдня України, Біляєва І. М. (2016)
Голобородько С. П. - Деградація земель у Південному Степу України: реалії сьогодення та шляхи вирішення проблеми, Ревтьо М. В., Погинайко О. А. (2016)
Федоренко Э. Н. - Вплив ґрунтових гербіцидів на польову схожість насіння батьківських компонентів гібридів кукурудзи, Алдошин А. В., Кравец С. С., Бернацкий М. М. (2016)
Малярчук М. П. - Економічна ефективність вирощування кукурудзи на зерно за різних способів обробітку ґрунту та удобрення в сівозміні на зрошенні, Котельников Д. І., Шепель А. В. (2016)
Максимов М. В. - Сумарне водоспоживання та ефективність використання води сочевицею залежно від технологічних прийомів вирощування, Лавренко С. О. (2016)
Вожегова Р. А. - Вплив основних технологічних заходів на формування елементів структури врожаю та продуктивність ячменю озимого в сівозміні на зрошенні, Князєв О. В., Резніченко Н. Д. (2016)
Заєць С. О. - Продуктивність пшениці озимої залежно від видів мінеральних добрив та підживлення при вирощуванні після стерньового попередника, Романенко О. Л. (2016)
Вожегов С. Г. - Науково-практичні аспекти моделювання режимів зрошення культур рисової сівозміни за допомогою програмного комплексу Cropwat, Коковіхін С. В., Зоріна Г. Г. (2016)
Хоміна В. Я. - Агроекологічні аспекти вирощування гречки і проса у сумісних посівах в умовах Лісостепу Західного, Пастух О. Д. (2016)
Коваленко А. М. - Поживний режим та мікробіологічна діяльність ґрунту під соняшником залежно від систем його обробітку в сівозміні, Куц Г. М. (2016)
Морозов О. В. - Підвищення ефективності використання зрошувальної води при вирощуванні рису, Корнбергер В. Г., Дудченко К. В. (2016)
Малярчук М. П. - Вплив основного обробітку та сівби в необроблений ґрунт за різного удобрення на забур’яненість посівів і продуктивність кукурудзи в сівозміні на зрошенні, Лопата Н. П. (2016)
Коваленко А. М. - Застосування мікробних препаратів на посівах пшениці озимої за різних способів основного обробітку ґрунту під попередник, Тимошенко Г. З., Новохижній М. В., Сергєєва Ю. О., Черевко Р. В. (2016)
Цілинко М. І. - Вплив крупності насіння на польову схожість та продуктивність сортів рису, Вожегов С. Г., Довбуш О. С., Іздебський О. О. (2016)
Лавриненко Ю. О. - Формування фотосинтетичного потенціалу у сортів ріпаку озимого залежно від строків сівби та норми висіву, Влащук А. М., Прищепо М. М., Шапарь Л. В. (2016)
Гальченко Н. М. - Продуктивність багаторічних трав залежно від складу агрофітоценозу і способу використання травостоїв у Південному Степу України (2016)
Малярчук А. С. - Водно-фізичні властивості ґрунту під посівами ріпаку озимого за різних систем обробітку ґрунту і ранньовесняного підживлення на зрошуваних землях, Суздаль О. С., Мишукова Л. С. (2016)
Влащук А. М. - Формування врожаю нових гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від елементів технології в умовах Степової зони України на зрошенні, Конащук О. П., Желтова А. Г., Колпакова О. С. (2016)
Василенко Р. М. - Ефективність вирощування цукрового сорго в Південному Степу , Заєць С. О., Степанова І. М. (2016)
Васюта В. В. - Ростові й продукційні процеси буряка столового за краплинного зрошення в Південному Степу України (2016)
Малярчук В. М. - Продуктивність соняшнику за різних способів обробітку ґрунту в сівозміні на зрошенні (2016)
Дудченко Т. В. - Гербіцид Топшот 113 м.д. – ефективний контроль бур’янів на посівах рису, Шевчук О. М., Фальковський І. В. (2016)
Мартиненко Т. А. - Урожайність та якість цибулі ріпчастої за краплинного зрошення в умовах півдня України, Шкода О. А., Петричук Л. І. (2016)
Петкевич З. З. - Нут, сочевиця – перспективні зернобобові культури для вирощування на півдні України, Мельніченко Г. В. (2016)
Погинайко О. А. - Агробіологічні основи формування врожаю насіння пирію середнього (Elytrigia intermedia (Host) Nevski) залежно від способу сівби і системи удобрення в Південному Степу (2016)
Приведенюк Н. В. - Водоспоживання валеріани лікарської за краплинного зрошення в умовах лівобережного Лісостепу України (2016)
Шевель В. І. - Забур'яненість посівів проса у незрошуваних умовах Південного Степу України (2016)
Сергєєва Ю. О. - Перспективи вирощування сорго в степовій зоні України (2016)
Воротинцева Л. І. - Моніторинг еколого-агромеліоративного стану земель інгулецької зрошувальної системи (2016)
Вожегова Р. А. - Урожайність проса залежно від мікробних препаратів та мікродобрив, Коваленко А. М., Чекамова О. Л. (2016)
Лавриненко Ю. О. - Ріст і розвиток рослин гібридів кукурудзи ФАО 180-430 за впливу регуляторів росту і мікродобрив в умовах зрошення на Півдні України, Гож О. А. (2016)
Булигін О. І. - Меліорація водно-сольового режиму ґрунтів на краснознам’янській зрошувальній системі, Булигін Д. О. (2016)
Мунтян Л. В. - Структурні показники врожай-ності сортів пшениці озимої залежно від норм висіву та доз добрив в умовах рисових сівозмін (2016)
Дзюбецький Б. В. - Роль зародкових плазм та гетерозисної моделі при створенні гібридів кукурудзи спеціального призначення, Федько М. М., Ільченко Л. А., Чабан В. І. (2016)
Паламарчук Д. П. - Особливості загальної та специфічної комбінаційної здатності за кількісними ознаками колекційних зразків рису, Козаченко М. Р. (2016)
Лавриненко Ю. О. - Стан і динаміка виробництва зернових бобових культур у світі та Україні, Кузьмич В. І., Боровик В. О., Михаленко І. В. (2016)
Люта Ю. О. - Успадкування основних кількісних ознак гібридів томата першого покоління, Кобиліна Н. О. (2016)
Шпак Д. В. - Формування господарсько-біологічних ознак у селекційного матеріалу рису з різним вмістом амілози та крохмалю в зерні, Марущак Г. М., Петкевич З. З., Паламарчук Д. П. (2016)
Бондаренко К. В. - Оцінка нових сортів та ліній рису середньої групи стиглості за якісними показниками (2016)
TkalIch Yu. V. - The adaptive potential of the inbred lines of the cutting lettuce (2016)
Анотація (2016)
Аннотация (2016)
Summary (2016)
Іменний покажчик (2016)
Абашнік В. О. - Рання філософсько-правова позиція Ганса Кельзена (2014)
Долинська М. С. - Загальна характеристика Положення про державний нотаріат Української РСР 1964 року як джерела українського нотаріального законодавства (2014)
Дронов В. Ю. - Государственно-частное партнерство в образовательной сфере: проблемы теории и практики (2014)
Душек Н. М. - Юридично-правовий аналіз феномену правоутворення (2014)
Каненберг-Сандул О. К. - Устав о колониях иностранцев в Российской империи 1857 года: историко-правовой анализ (2014)
Кузенко У. І. - Місце та роль політичної функції в системі функцій сучасної держави (2014)
Мельничук О. С. - Зовнішні джерела міського права: поняття та види (2014)
Несинова С. В. - Правові інститути в контексті взаємодії й розвитку права та моралі (2014)
Паславська Н. Т. - Історичний досвід запровадження та функціонування інституту конституційної скарги у Федеративній Республіці Німеччина (2014)
Савченко О. О. - Еволюція правового закріплення та регулювання проведення виховної роботи з неповнолітніми засудженими до позбавлення волі в Україні в 1918–1935 рр. (2014)
Тимченко Г. В. - Розмежування понять "ефективність законодавства" та "ефективне законодавство" (2014)
Турчак О. В. - Дослідження державно-правових інститутів Другої Речі Посполитої в польській історіографії (2014)
Щетініна Т. О. - Історичні аспекти правового регулювання договору контрактації сільськогосподарської продукції (2014)
Беляєва М. В. - Інститути громадянського суспільства в механізмі реалізації політичної функції держави Україна (2014)
Квач С. С. - Особливості та основні складові процесу конституціоналізації права (2014)
Поспєлова І. М. - Поняття та особливості передвиборної агітації як стадії виборчого процесу (2014)
Братель С. Г. - Права громадян під час звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування: порівняльно-правовий аналіз (2014)
Гетманцев Д. О. - До питання про зловживання платниками податків своїми правами (2014)
Головко Т. В. - Гарантії реалізації та захисту права іноземців у сфері працевлаштування в Україні (2014)
Корсун С. І. - Імплементація Конвенції ООН про боротьбу з фінансуванням тероризму в Україні (2014)
Костенко І. В. - Структура механізму забезпечення реалізації права приватних осіб на доступ до інформації, що перебуває в розпорядженні суду (2014)
Краснояров Ф. Ф. - Щодо поняття адміністративно-правового забезпечення форм і методів управління органами внутрішніх справ (2014)
Лисенко В. І. - Громадські організації як суб’єкти співпраці із закордонними українцями (2014)
Маліков В. В. - Адміністративно-правове регулювання забезпечення громадського порядку в Україні (2014)
Мельник В. І. - Сутність профілактичної роботи працівника органів внутрішніх справ у селищі (2014)
Міщенко Т. М. - До питання правової природи корупції та організованої злочинності як складних і соціально небезпечних явищ (2014)
Полякова О. С. - Адміністративна відповідальність військовослужбовців Збройних Сил України (2014)
Правдюк А. Л. - Адміністративні послуги у сфері виробництва альтернативних джерел енергії (2014)
Пузирна Н. С. - Стан правового забезпечення адміністративно-правових засад діяльності омбудсмана в Україні (2014)
Пунда О. О. - Митне забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності: досвід Європейського Союзу, Молдован Е. С., Жданова В. П. (2014)
Радченко О. Ю. - Елементи змісту адміністративно-правового режиму забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг (2014)
Русецький А. А. - Особливості розгляду справ про притягнення до адміністративної відповідальності юридичних осіб (2014)
Скочиляс-Павлів О. В. - Публічно-правовий спір як предмет розгляду в адміністративних судах (2014)
Скрипнюк А. В. - Cоціально-правовий захист працівників органів прокуратури (2014)
Соболь Є. Ю. - Адміністративно-правові засади організації взаємодії громадських організацій інвалідів з публічною адміністрацією щодо реалізації і захисту прав та свобод інвалідів (2014)
Титко А. В. - Коррупционные правонарушения: административно-правовой аспект (2014)
Тригубенко С. М. - Структура та завдання Міністерства аграрної політики та продовольства України в умовах реформування (2014)
Удяк В. І. - Особливості компетенції фіскальних органів зарубіжних країн при реалізації податкової політики (2014)
Чвалюк А. М. - Проблематика притягнення до відповідальності суб’єктів бюджетного процесу під час формування Державного бюджету України (2014)
Чубенко А. Г. - Організаційно-правові засади функціонування системи цивільного захисту в умовах проведення антитерористичної операції (2014)
Yurko S. S. - The private police (2014)
Білоусов Є. М. - Деякі аспекти юридичного змісту інновацій (2014)
Гринько Р. В. - Заходи оперативного впливу та способи самозахисту: порівняльно-правовий аналіз (2014)
Избаш О. О. - Международные аспекты борьбы с нарушениями интеллектуальных прав (2014)
Кулішенко О. Ю. - Право власності і право володіння в Гетьманській Україні: характеристика понять (2014)
Олефір А. О. - Господарсько-правові наслідки виконання Угоди про асоціацію з ЄС для України (2014)
Панова С. І. - До питання про ефективність правових засобів охорони пам’яток архітектури (2014)
Синєгубов О. В. - Право дитини на безпечне для життя та здоров’я довкілля: юридична характеристика та специфіка здійснення (2014)
Холод В. В. - Деякі аспекти визначення правового режиму земельної ділянки та багаторічних насаджень (2014)
Цілинко І. С. - Проблема визначення компетенції Верховного Суду України (2014)
Чучкова Н. О. - Поняття іноземної юридичної особи: проблеми термінології (2014)
Шурин О. А. - Докази і доказування у справах про поновлення на роботі у зв’язку із розірванням трудового договору за ініціативи роботодавця при систематичному невиконанні працівником без поважних причин трудових обов’язків (2014)
Яриш О. М. - Правове регулювання цивільних відносин, об’єктом яких є інформація (2014)
Білко Т. М. - Вплив аліментарного дефіциту жиророзчинних вітамінів на ендокринний статус дівчат-підлітків, Омельчук С. Т. (2015)
Нагорная В. Ф. - Гиперандрогения как причина невынашивания беременности (2015)
Макарчук О. М. - Недиференційована дисплазія сполучної тканини як фактор імовірних гестаційних ускладнень, Римарчук О. М., Дрогомирецький Л. В. (2015)
Куса О. В. - Парвовірусна інфекція та її роль у генезі перинатальних втрат, Макарчук О. М. (2015)
Начьотова Т. А. - Особливості розподілу дерматогліфічних ознак в ядерних сім’ях дівчат-підлітків із вторинною аменореєю, Багацька Н. В. (2015)
Гнатко О. П. - Патогенетичні підходи до оптимізації репаративних процесів після деструктивних методів лікування доброякісної патології шийки матки, Скурятіна Н. Г. (2015)
Дубчак А. Є. - Вплив L-аргініну на реалізацію репродуктивної функції в жінок із хронічними запальними захворюваннями внутрішніх статевих органів, Мілєвський О. В., Обейд Н. М. (2015)
Геряк С. М. - Особливості лікування анемії при хронічних ювенільних аномальних маткових кровотечах, Петренко Н. В. (2015)
Гнатко Е. П. - Клинико-иммунологическая характеристика пациенток с бесплодием, обусловленным генитальным туберкулезом, Юкало В. Е. (2015)
Коваль Г. Д. - Значення толл-подібних рецепторів як можливих факторів розвитку ендометріозу та асоційованого з ним безпліддя, Юзько О. М. (2015)
Большова О. В. - Ідіопатична затримка росту: особливості системи гормон росту/ростові фактори в пубертатному періоді, Вишневська О. А., Самсон О. Я. (2015)
Рак молочної залози. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (2015) (2015)
Міжнародна виставка "Охорона здоров’я 2015": платформа, що об’єднує спеціалістів галузі (2015)
Медичні події (2015)
Антоненко А. М. - Особливості токсикодинаміки та оцінка небезпечності нового фунгіциду індуктору мікросомальних ферментів седаксану (2016)
Білоус С. В. - Гігієнічна оцінка безпечності продуктів овочівництва при застосуванні фунгіциду на основі нової сполуки аметоктрадину (2016)
Галунко Г. М. - Морфологічні зміни в тонкій кишці в пізні стадії після опіку шкіри при використанні лактопротеїну з сорбітолом, Баерилюк А. О., Мішалое В. Д. (2016)
Гарапко Т. В. - Особливості мікросіруктурних змін часточок загруднинної залози щурів після чотиритижневого впливу на організм опіоїду (2016)
Ковальчук О. І. - Особливості показників клітинного циклу в аденогіпофізі в пізні терміни після опікової травми шкіри у щурів за умов окремої інфузії у перші 7 діб 0,9% розчину иась, розчинів лактопротеїну з сорбітолом або haes-lx-5% (2016)
Корінна В. М. - Клінічний випадок акромегалії внаслідок мікроаденоми гіпофіза з розвитком цукрового діабету 2 типу, Приступюк Л. О. (2016)
Лютая Е. А. - Реакция параметров вариабельности сердечного ритма на сеансы биологи¬ческой обратной связи с контуром метро-номизированного дыхания у пациентов с артериальной гипертензией на фоне стандартной медикаментозной терапии, Белал С. А. С., Водяницкая Н. А., Мартыненко А. В., Яблучанский Н. И. (2016)
Місюра О. М. - Сучасні уявлення про роль психосотцального стресу у генезі артеріальної гіпертензії (2016)
Мороз В. В. - Динаміка рівня цитокінів сироватки крові у хворих на гострий холецистит помірного ступеня тяжкості з високим операційно-анестезіологічним ризиком, залежно від обраної хірургічної тактики, Захараш Ю. М., Бичкоеа Н. Г. (2016)
Новосад Д. І. - Імунний статус дітей, хворих на бронхіальну астму, при персистенції chlamydia pneumonia, Бичкова Н. Г., Прохорова М. П., Хайтович М. В. (2016)
Поладич І. В. - Особливості імуногістохімічних змін експресії прогестеронових рецепторів плацентарних структур, при передчасних пологах у жінок з багатопліддям обумовленим допоміжними репродуктивними технологіями, Венцкіеський Б. М. (2016)
Приступюк М. О. - Використання бактеріостатичної дренуючої пов’язки в комплексному хірургічному лікуванні хворих із неврон немічною формою синдрому діабетичної стопи (2016)
Руденко Т. А. - Галектин-3 та матриксна металопротеїназа-1 в патогенезі диссинхронії міокарда у хворих з хронічною серцевою недостатністю та цукровим діабетом 2-го типу (2016)
Тарасова В. И. - Современные представления о клинико¬патогенетических механизмах коморбидности гипертонической болезни и синдрома раздраженного кишечника (2016)
Тарасюк Т. В. - Обгрунтування застосування методики лапароскопічної пластики пупкових гриж та діастазу прямих м’язів живота і-іі ступеню, Швець І. М., Іоффе О.Ю. (2016)
Трещинська М. А. - Прогностичне значення добового моніторингу артеріального тиску у осіб з початковими стадіями цереброваскулярної патології, Бельська І. В., Цимбалюк І. Л. (2016)
Шидловський А. Ю. - Церебральні гемодинамиш порушення при початковій сенсоневральній приглуховатості судинного ґенезу (2016)
Парій А. М. - Місце фотодинамічної терапії в лікуванні карієсу в осіб із генетичною детермінацією до каріозної хвороби, Зелінська Н. А., Значкова О. А., Антоненко М. Ю. (2016)
Сороченко Г. В. - Порівняльна характеристика морфології поверхневого шару емалі постійних зубів на різних етапах мінералізації (2016)
Gasyuk N. V. - Description of polymorphic variants of nuclear transcription factor nf-kb1 as predictors of generalised periodontitis development (2016)
Седько K. В. - Дослідження гострої токсичності оксазолвмісного пептидоміметика при внуірішньошлунковому введенні, Ніженковська І. В., Броеарець В. С., Головченко О. В. (2016)
Іншин М. І. - Пенсійне забезпечення працівників ОВС в умовах бойових дій у мирний час (2014)
Андрійчук О. В. - Зарубіжний досвід правового регулювання нагляду та контролю за додержанням трудового законодавства (2014)
Задоя І. І. - Види дисциплінарних стягнень адвокатів: проблеми законодавчого регулювання (2014)
Курова А. А. - Загальні правові підстави притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників (2014)
Кучма О. Л. - Проблеми визначення кола осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню (2014)
Литвиненко В. М. - Гарантії права на соціальні послуги (2014)
Мотрич А. І. - Особливості правового регулювання праці жінок в Україні (2014)
Овсянко Д. С. - Особливості розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за п. 2 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України (2014)
Олексюк Т. І. - Поважні причини як оціночне поняття в трудовому праві (2014)
Севрюков Д. Г. - Реформування соціальної держави в Данії (2014)
Швець В. О. - Діяльність органів виконавчої влади, які входять до умовної групи спеціальних антирейдерських органів влади (2014)
Городецька І. А. - До розуміння та визначення поняття "тваринний світ" (2014)
Зуєв В. А. - Принцип розширеної відповідальності виробника та перспективи його впровадження в національне законодавство про відходи (2014)
Попова А. О. - Історичні аспекти розвитку законодавства щодо правової охорони земель від забруднення небезпечними речовинами в Україні (2014)
Федчишин Д. В. - Особливості права користування землями громадської забудови (2014)
Білоконь О. В. - Методи ідентифікації іноземного громадянина (2014)
Бондаренко О. С. - Аналіз понятійного аспекту "безпредметних злочинів" у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг (2014)
Грищенко О. П. - Фікція в законодавчій конструкції повторності злочинів (2014)
Калініна А. В. - Якісні показники злочинності іноземців та осіб без громадянства в Україні (за матеріалами емпіричного дослідження) (2014)
Луцак О. О. - Кримінальна відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинених із залученням неповнолітніх та щодо неповнолітніх: поняття та шляхи вдосконалення (2014)
Михалко І. С. - Поняття принципів політики у сфері виконання кримінальних покарань (2014)
Міняйло Н. Є. - Посилення покарання та його застосування як спосіб протидії корупції в сучасних умовах України (2014)
Навроцький Д. М. - Поняття наказу (розпорядження) та його види в кримінальному праві України (2014)
Орловський Б. М. - Застосування механічних засобів та пристроїв як сучасний спосіб здійснення необхідної оборони (2014)
Петренко О. І. - Кримінально-правове визначення поняття "спорт" (2014)
Попов Г. В. - Забезпечення прокурором додержання законів щодо соціального захисту неповнолітніх засуджених (2014)
Хлопчик О. В. - Категорії "ціль" та "доцільність" у кримінальному праві України (2014)
Горошко В. В. - Правові основи державно-процесуального примусу для кримінального провадження України (2014)
Євмін А. М. - Правова природа касаційного оскарження судових рішень у кримінальному провадженні (2014)
Жувака С. О. - Слідчий експеримент: проблеми застосування (2014)
Канфуі І. В. - Правовідносини слідчого судді, прокурора та слідчого під час проведення слідчих (розшукових) дій (2014)
Мамка Г. М. - Рівність перед законом і судом – конституційна засада кримінального провадження, її сутність і зміст (2014)
Рожнова В. В. - Гуманістичний підхід до здійснення кримінального провадження (2014)
Романько П. С. - Международно-правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов (2014)
Северин К. М. - Проблеми нормативного регулювання та реалізації принципу конфіденційності адвокатської діяльності (2014)
Степаненко А. С. - Предмет доказывания: сущность и понятие (2014)
Шевченко Е. М. - Виконання ухвал суду про застосування примусових заходів виховного характеру: теорія та практика (2014)
Арар О. - Реализация права палестинского народа на самоопределение в 1948–1967 гг. (2014)
Болгов О. Є. - Правові аспекти реалізації Організацією Об’єднаних Націй операцій із підтримки миру (2014)
Лебедєва А. Б. - Особливості антидемпінгового законодавства Європейського Союзу (2014)
Демська О. М. - До початків вивчення омонімії (2015)
Kолесник В. - Раритетни заемки от турски в един съртски говор в Бесарабия (2015)
Пейчева О. М. - Аксіологема душа в сербській лінгвокультурі (2015)
Садовая А. Ю. - К вопросу об интерпретации компаративных конструкций в современном русском языке (на материале паремий с союзом что) (2015)
Совтис Н. М. - Аспекти дослідження та принципи опису мовної картини світу (2015)
Taranec W. G. - Nowa koncepcja pochodzenia etnonimu Polacy (aspekt historyczno-etymologiczny) (2015)
Тропина Н. П. - Архаичные стереотипы восприятия и новое в метафорической номинации терминами родства (2015)
Гапонова Л. Є. - Афіксальні способи творення термінів криміналістики (2015)
Демешко І. М. - Дериваційно-морфонологічна специфіка словотвірних гнізд девербативів: синхронічний аспект (2015)
Дмитрієв С. В. - Метафорична інтеграція концептосфер "артефакт – людина” в номінаціях особи (на матеріалі сучасних українських соціолектів) (2015)
Зеленко Л. П. - Реалізація зв’язків заголовка з текстом у постмодерністському творі (на матеріалі романів Ю. Андруховича "Рекреації” та "Московіада”) (2015)
Мінкевич Е. Е. - Топоніми як база творення оказіональних дериватів (2015)
Олексюк О. М. - Рекламні повідомлення в аспекті сугестивного дискурсу (2015)
Романченко А. П. - Структурно-семантична організація оглядової статті як жанру наукового дискурсу (2015)
Арефьева Н. Г. - Брак и семья в славянской фразеологической картине мира (2015)
Voytseva O. A. - Means and Ways of naming women's outerwear(in modern Russian and Polish languages) (2015)
Касім Г. Ю. - Нові польські запозичення в українській мові: примхи мовців чи потреби мови? (2015)
Корольова Т. М. - Особливості перекладу українських прагматонімів англійською мовою, Пєліна О. В. (2015)
Леонова Н. В. - Синтаксичні особливості повідомлень автоінформаторів транспортних засобів (2015)
Мазурок И. Л. - Особенности обучения специальной лексике студентов-иностранцев по сПециальности "Компьютерные системы и сети” (2015)
Mойсеєнко Н. Г. - Засоби інтенсифікації вивчення російської мови студентами-іноземцями економічних спеціальностей за допомогою текстів професійного спрямування, Сізова Л. В. (2015)
Процик І. Р. - Польсько-українські лексичні паралелі в соціолекті футбольних фанатів (2015)
Степанов Е. Н. - Глаголы движения в современном русском и польском языках (2015)
Хрустик Н. М. - Стилістичне навантаження звертання,вираженого кличним відмінком, у поезії Т.Шевченка та в перекладах його творів російською та англійською, Конопелько Я. Г. (2015)
Яковенко Л. І. - Лексика на позначення явищ нематеріального світу в українських та польських фразеологічних одиницях на позначення ЗНИКНЕННЯ (2015)
Беспаленко Д. И. - Антропонимы в романе И. С. Шмелева "Пути небесные” (2015)
Волянська Є. В. - Морфонологічні моделі віддієслівних нових слів у сучасній українській мові (2015)
Губич В. В. - Кодифікація польської морфологічної термінології у "Граматиці Польської мови” о. Копчинського і "Словнику Польської мови” С. Б. Лінде (2015)
Зелінська М. З. - Особливості сучасної мовної ситуації: використання польської мови в західних регіонах України (2015)
Костянко Ю. О. - Хоронимы в языковой картине мира А. С. Пушкина (2015)
Леонова А. Ю. - Лингвокультурный типаж "Украинец”в российском масс-медиа дискурсе (2015)
Rubcowa M. I. - Niektóre problemy funkcjonowania feminatywów w języku polskim z formantem -k /a (2015)
Світлицька В. Р. - Словотвірні особливості діалектної лексики українських говорів Одещини (2015)
Фартушняк К. О. - Назви тварин як лексична база творення українських прізвищ (на матеріалі прізвищ мешканців Тростянецького району Вінницької області) (2015)
Содержание (2015)
Безпальчук В. М. - Узагальнення кінетичного середньопольового методу на вакансійний механізм та його застосування до опису спинодального розпаду, Гусак А. М. (2015)
Тащук О. Ю. - Еволюція дефектних підсистем в ауксетичному берилії в процесі деформації, Мишилюк М. К., Раранський М. Д., Олійнич-Лисюк А. В. (2015)
Васильєв М. О. - Масоперенесення при ультразвуковому ударному обробленні пари Al—Fe, Мордюк Б. М., Сидоренко С. І., Волошко С. М., Бурмак А. П. (2015)
Ляшенко Ю. О. - Розрахунок впливу сеґреґаційних ефектів на рух міжфазних меж за коміркового розпаду, Дерев'янко С. І., Шматко О. А. (2015)
Коршак В. Ф. - Структурно-фазовая релаксация в сверхпластичном эвтектическом сплаве Sn—38% вес. Pb, Шаповалов Ю. А., Васеленко Н. Н. (2015)
Семеренко Ю. А. - Акустические свойства новых сплавов Inconel 52 и Inconel 52MSS в интервале температур 77—1200 К, Мозговой А. В., Скибина Л. В., Ющенко К. А., Звягинцева А. В. (2015)
Гогаєв К. О. - Структура та властивості загартованої сталі 40Х3Н5М3Ф, одержаної електрошлаковим перетопленням за високих температур, Сидорчук О. М., Радченко О. К., Карпець М. В., Пятачук С. Г. (2015)
Калеко Д. М. - Импульсная конденсаторная сварка функциональных сплавов на основе системы Cu—Al и её влияние на структуру зоны соединения, Кедровский С. Н., Коваль Ю. Н., Слепченко В. Н. (2015)
Носенко В. К. - Формирование аморфного состояния в объёмных образцах многокомпонентных сплавов на основе железа, Руденко А. Ю., Моисеева Т. Н., Максимов В. В., Низамеев М. С., Лимановский А. И., Семирга А. М., Ткач В. И. (2015)
Медведовская О. Г. - Влияние неоднородного магнитного поля на фазовые превращения в металлосодержащих полимерных композитах, Стадник А. Д., Чепурных Г. К., Соколов С. В. (2015)
Остафійчук Б. К. - Мессбауерівські дослідження нанорозмірних фракцій шпінелей LiMn2-хFeхO4, одержаних золь—ґель-методом, Будзуляк І. М., Бойчук Т. Я., Ільницький Р. В., Мокляк В. В., Бойчук А. М. (2015)
Рувінський М. А. - Мінімальна провідність графену, обумовлена ефективним згасанням носіїв заряду внаслідок ефекту "дрижання" Шрединґера, Костюк О. Б. (2015)
Содержание (2003)
Юрченко Т. Н. - Влияние криопротектора Me2SO на активность окислительно-восстановительных ферментов в ткани плаценты, Белоножко А. П., Жуликова Е. П., Шарлай Т. М., Строна В. И., Шепитько В. И. (2003)
Ревенко Е. Б. - Аллотрансплантация свежевыделенных и криоконсервированных мезенхимальных эмбриональных клеток, стимулирующая репаративную регенерацию хряща крыс, Бабалян В. А., Горголь Н. И., Волкова Н. А., Петренко А. Ю. (2003)
Волкова Н. А. - Влияние ксенотрансплантации криоконсервированной органной культуры щитовидной железы на физиологические параметры экспериментальных животных, Божок Г. А., Алабедалькарим Н. М., Легач Е. И., Бондаренко Т. П. (2003)
Самохина Л. М. - Влияние ритмического холодового воздействия на активность отдельных ферментов у старых крыс со стимулированной гипертензией (2003)
Гулевский А. К. - Молекулярные шапероны и холодовая адаптация организмов, Релина Л. И. (2003)
Гордієнко О. І. - Вплив температури на проникність мембран еритроцитів людини для 1,2-пропандіолу та диметилсульфоксиду (2003)
Гольцев А. Н. - Влияние различных режимов криоконсервирования на некоторые характеристики эмбриональных нервных клеток, Гурина Т. М., Бабенко Н. Н., Останков М. В. (2003)
Лебединский А. С. - Особенности выделения, криоконсервирования и аллогенной трансплантации гепатоцитов кроликов, Петренко А. Ю. (2003)
Орлова Н. В. - Влияние амфифильных соединений на чувствительность частично обезвоженных эритроцитов к гипертоническому стрессу, Шпакова Н. М. (2003)
Дунаевская А. В. - Активность акрозина в криоконсервированных спермиях человека, Чуб Н. Н., Крамар М. И., Родионова В. Л. (2003)
Высеканцев И. П. - Изучение жизнеспособности микроорганизмов и сохранности структурных участков их ДНК, амплифицируемых в ПЦР, после низкотемпературного хранения в различных условиях, Омельченко Е. А., Гурина Т. М. (2003)
Грищенко В. И. - Использование криоконсервированной плацентарной ткани в лечении невынашивания беременности, Лазуренко В. В., Прокопюк О. С., Аралов О. Н. (2003)
Мозговий Ю. С. - Порівняльна характеристика протекторної дії кріокорду-С і біотриту в профілактиці патології печінки та органів репродуктивної системи, Берегова Ю. П., Ліпіна О. В. (2003)
Содержание (2003)
Международной ассоциации академий наук – 10 лет (2003)
Маркарян Ш. А. - Кинетические параметры роста E. coli после глубокого замораживания в присутствии диэтилсульфоксида, Баграмян К. А., Аракелян В. Б. (2003)
Зинченко А. В. - Влияние ДМСО на фазовые переходы и стеклование в суспензии эритроцитов кордовой крови ниже 0°C, Боброва Е. Н., Щетинский М. И. (2003)
Олейник О. А. - Влияние различных анионов на постгипертонический лизис эритроцитов, Абу Аль Асаль Ф., Рамазанов В. В., Бондаренко В. А. (2003)
Горская А. Ю. - Особенности проявления модулирующей активности клеток эмбриональной печени на лимфогемопоэтическом комплексе мышей с аутоиммунной гемолитической анемией, Луценко Е. Д., Останкова Л. В., Дубрава Т. Г., Гольцев А. Н. (2003)
Бабийчук В. Г. - К концепции экзистоэнцефалической системы охлажденного мозга. Часть 5. Фрактальная гомеометрия структурно-функционального состояния иммунной и сердечно-сосудистой систем при холодовом стрессе, Грищенко В. И., Марченко В. С., Бабийчук Г. А., Марченко Л. Н. (2003)
Гольцев А. Н. - Обоснование возможности использования эмбриональных нервных клеток при лечении органоспецифических аутоиммунных заболеваний, Бабенко Н. Н. (2003)
Фуллер Б. - Криоконсервирование для создания банка клеток: современные концепции на рубеже XXI столетия, Грин К., Грищенко В. И. (2003)
Скоробогатова Н. Г. - Сравнение методов оценки жизнеспособности клеток эмбриональной печени человека после криоконсервирования (2003)
Говоруха Т. П. - Структурная характеристика ткани плаценты после инкубации с ДМСО, Репин Н. В., Цупиков О. М. (2003)
Луговой С. В. - Органная культура щитовидной железы новорожденных поросят как объект криоконсервирования, Бондаренко Т. П., Губина Н. Ф., Олефиренко А. И., Олефиренко А. А. (2003)
Тимченко Н. Н. - Влияние замораживания-оттаивания на конформацию фетального гемоглобина и взаимодействие его с липосомами (2003)
Волкова Н. А. - Влияние криоконсервирования на функциональные характеристики органных культур щитовидной железы кроликов и новорожденных поросят, Алабедалькарим Н. М., Божок Г. А., Бондаренко Т. П. (2003)
Высеканцев И. П. - Сохранность жизнеспособности и биологических свойств бактерий S. aureus и P. aeruginosa после хранения при температуре –196°С в течение 3-х лет, Кощий С. В., Кудокоцева Е. В., Шаповалова О. В., Белоконь О. Н. (2003)
Грищенко В. И. - Опыт применения ткани криоконсервированного плодового тимуса в лечении послеродовых инфекционных заболеваний, Аветисян Н. Н. (2003)
Танцура Л. М. - Порівняння перебігу фармакорезистентних форм епілепсій у хворих, яких лікували засобами кетогенної дієти та тканинної трансплантації, Шатілло А. В. (2003)
Содержание (2003)
Академику Б.Е. Патону – 85 лет (2003)
Академику В.И. Грищенко – 75 лет (2003)
Марченко В. С. - К концепции экзистоэнцефалической системы охлажденного мозга. Часть 6. Фрактальная геометрия функциональной архитектоники ультраструктурных элементов синаптического аппарата центральной терморегуляции при гипотермии и гибернации, Грищенко В. И., Бабийчук В. Г., Бабийчук Г. А., Марченко Л. Н. (2003)
Олейник О. А. - Постгипертонический лизис модифицированных эритроцитов в цитратной среде, Рамазанов В. В., Бондаренко В. А. (2003)
Абу-Аль Асаль Ф. - Модифицирующее влияние амфипатических соединений на чувствительность эритроцитов к изменению осмотических и температурных условий среды, Мелихова С. В., Бондаренко В. А. (2003)
Никишкова И. Н. - Особенности морфофункциональных изменений структур головного мозга крыс различного возраста при формировании поведения активного избегания после общего охлаждения (2003)
Гольцев А. Н. - Межклеточные взаимодействия в иммунокомпетентной сфере при ревматоидном артрите после применения гемопоэтических клеток эмбриональной печени, Рассоха И. В., Луценко Е. Д., Дубрава Т. Г., Останкова Л. В. (2003)
Лебединский А. С. - Течение экспериментальной гиперхолестеринемии после аллотрансплантации криоконсервированных гепатоцитов, Петренко А. Ю., Сукач А. Н. (2003)
Гольцев А. Н. - Аутоиммунная патология как предрасполагающий фактор изменения криочувствительности клеток лимфогемопоэтической системы, Козлова Ю. А. (2003)
Грищенко В. І. - Дослідження впливу охолодження й гліцерину на фізичний перетворювач біосенсорів, Нардід О. А., Розанова К. Д., Щетинський М. І., Мангасаров Д. О. (2003)
Черкашина И. В. - Динамика накопления лактата в спермиях человека при введении перфторана в среду гипотермического хранения (2003)
Петренко Ю. А. - Криоконсервирование клеток эмбриональной печени человека с использованием ДМСО и высокомолекулярных полимеров (2003)
Стегний М. Ю. - Свойства вирусов крупного рогатого скота, консервированных при умеренно низких температурах (2003)
Шевченко Н. О. - Вплив заморожування насіння сої за дії кріопротекторів на енергію проростання і схожість, Стрибуль Т. Ф., Жмурко В. В., Кобизєва Л. М. (2003)
Грищенко В. И. - Беременность и роды после трансплантации деконсервированных эмбрионов человека, Петрушко М. П., Геродес А. Г., Терпячая И. В., Гурина Т. М. (2003)
Содержание (2003)
Козлова Ю. А. - Влияние изолированных физико-химических факторов криоконсервирования на клетки костного мозга с различным исходным структурно-функциональным статусом, Гольцев А. Н., Останков М. В. (2003)
Рамазанов В. В. - Влияние ПЭГ-1500 на связывание дипиридамола с анионным каналом эритроцитов, Нардид Я. О., Олейник О. А., Бондаренко В. А. (2003)
Кулешова Л. Г. - Гипертоническая устойчивость фетальных эритроцитов человека в электролитной среде (2003)
Землянских Н. Г. - Кинетические характеристики Са2+-АТФазы эритроцитов в присутствии ПЭО-1500, Бабийчук Л. А., Никольченко А. Ю., Тягилева В. П. (2003)
Горбунов Л. В. - Оценка жизнеспособности эмбрионов млекопитающих и эффективности технологии их криоконсервирования (2003)
Гольцев А. Н. - Возможность использования продуктов эмбриофетоплацентарного комплекса как корректора апоптотических процессов при аутоиммунных заболеваниях, Грищенко В. И., Рассоха И. В., Останков М. В. (2003)
Черкашина Д. В. - Влияние предобработки крыс эмбриоспецифическими факторами на состояние антиоксидантной системы печени при гипотермическом хранении и нормотермической реперфузии, Петренко А. Ю. (2003)
Черепанов В. В. - Влияние факторов криоконсервирования на энергетический обмен активированных спермиев сазана (Cyprinus carpio L.) (2003)
Кучеренко Ю. В. - Сорбція БТС метгемоглобіном донорської і плацентарної крові у розчинах етиленгліколю і ПЕГ-3000, Леонов Б. М., Розанова К. Д. (2003)
Капрельянц О. С. - Структура ендотеліальних клітин синусоїдів печінки за умов загального охолодження щурів, Марченко Л. М., Мігунова Р. К. (2003)
Сандомирский Б. П. - Сохранность фрагментов печени половозрелых свиней и новорожденных поросят при разных условиях криоконсервирования, Гальченко С. Е., Тыныныка Л. Н. (2003)
Грищенко В. И. - Влияние аллотрансплантации криоконсервированных тканей фетоплацентарного комплекса на эндокринный статус мужчин с олигозооспермией, Геродес А. Г., Керос В. А., Алипова Е. К., Луцкая Л. И., Юрченко Г. Г. (2003)
Снурников А. С. - Создание технологии и аппаратуры для криоконсервирования эмбрионов крупного рогатого скота (2003)
Содержание (2004)
Смольянинова Е. И. - Влияние эквилибрации в среде замораживания на осмотическую устойчивость и жизнеспособность 8-клеточных эмбрионов мыши, Хроменкова О. Б., Жерноклев Г. В., Пишко О. В. (2004)
Денисова О. Н. - Чувствительность эритроцитов различных животных к гипертоническому криогемолизу, Рамазанов В. В., Жегунов Г. Ф. (2004)
Cереда Т. П. - Влияние рН и ионного состава среды на устойчивость изолированных гепатоцитов крыс к гиперосмотическому стрессу, Лежанин С. Н., Коптелов В. А., Бондаренко В. А. (2004)
Цуцаева А. А. - Жизнеспособность споровой культуры Streptomyces fradiae ВНИИГ-25А’ после воздействия некоторых факторов процесса лиофилизации, Ананьина А. Е., Павленко Н. В. (2004)
Никишкова И. Н. - Роль общего умеренного охлаждения в обучении животных с разным типом возбудимости нервной cистемы (2004)
Гольцев А. Н. - Особенности изменения иммунологических и биохимических показателей организма крыс с экспериментальным аллергическим энцефаломиелитом, Козлова Ю. А., Бабенко Н. Н., Овсянников С. Е., Никитченко Ю. В. (2004)
Цуцаева А. А. - Влияние состава защитных сред и температуры хранения на сохранность лиофилизированных дрожжей Saccharomyces cerevisiae, Балыбердина Л. М., Павленко Н. В. (2004)
Петрушко М. П. - Возникновение многоядерных бластомеров эмбрионов человека после криоконсервирования (2004)
Грищенко В. І. - Зміна активності дегідрогеназ, вмісту гормонів і стану ліпопероксидації в алогенній плаценті в залежності від дії низьких температур, Шепітько В. І., Строна В. І., Юрченко Т. М., Рязанцев В. В., Цебржинський О. І. (2004)
Шепітько К. В. - Вплив препаратів кріоконсервованої плаценти на перекисні показники у хворих на стабільну стенокардію (2004)
Грищенко В. И. - Иммунотерапия сопровождения с использованием криоконсервированных гемопоэтических клеток кордовой крови в лечении больных подострым сальпингоофоритом, Лазуренко В. В., Мерцалова О. В., Конько Д. И. (2004)
Яковлева Е. А. - Влияние низкотемпературного хранения на стабильность содержания стероидных гормонов в фолликулярной жидкости яичника человека, Геродес А. Г. (2004)
Содержание (2004)
100-летие со дня рождения члена-корреспондента АН Украины А.М. Утевского (2004)
Горобченко О. А. - Влияние режимов замораживания на диэлектрические свойства сыворотки кордовой крови, Мошко Ю. А., Николов О. Т., Нардид О. А., Липина О. В., Гаташ С. В. (2004)
Орлова Н. В. - Действие алкилдиметиламмоний пропансульфонатов на гипертонический гемолиз эритроцитов, Шпакова Н. М. (2004)
Шило А. В. - Активность протеиназ и их ингибиторов при искусственном гипометаболическом состоянии у крыс, Ломако В. В., Самохина Л. М., Бабийчук Г. А. (2004)
Кабачный В. И. - Производные гетерозидов – эффективные добавки к криозащитным средам, Горбунова Н. И. (2004)
Кулешова Л. Г. - Криогемолиз фетальных эритроцитов человека в гипертонической среде электролита (2004)
Горская А. Ю. - Что мы еще не знаем о криоконсервированных эритроцитах?, Гольцев А. Н., Луценко Е. Д. (2004)
Гулевский А. К. - Количество продуктов перекисного окисления липидов и активность каталазы у чернотелки Tenebrio molitor при длительном холодовом воздействии, Релина Л. И., Грищенкова Е. А., Рязанцев В. В., Федулова Е. С., Кальницкая О. Н. (2004)
Пишко О. В. - Влияние концентрации этиленгликоля на проницаемость мембран одно- и двухклеточных эмбрионов мыши (2004)
Бабийчук В. Г. - Структурно-функциональные механизмы действия экстремального охлаждения на терморегуляторные центры гипоталамуса, Марченко В. С., Бабийчук Г. А., Марченко Л. Н., Бондарь Т. И. (2004)
Стегний М. Ю. - Анализ белков вируссодержащих суспензий, хранившихся в условиях умеренно низких температур, Семенченко А. Ю. (2004)
Козлова Ю. А. - Предпосылки оптимизации метода криоконсервирования клеток костного мозга животных с аутоиммунной патологией, Гольцев А. Н., Дубрава Т. Г., Гурина Т. М. (2004)
Юрченко Т. Н. - Влияние низкотемпературного консервирования без криопротектора и под защитой Me2SO на активность окислительно-восстановительных ферментов в ткани плаценты, Белоножко А. П., Жуликова Е. П., Шарлай Т. М. (2004)
Демин Ю. А. - Эффективность применения криоконсервированных эмбриональных нейрональных клеток в комплексном лечении склеротических макулодистрофий, Петренко А. Ю., Литвинова Л. В. (2004)
Содержание (2004)
Пишко О. В. - Прогнозирование осмотического поведения эмбрионов мыши на основных этапах криоконсервирования, Смольянинова Е. И., Коваленко И. Ф., Коваленко С. Е., Розанов Л. Ф. (2004)
Кабачный В. И. - Роль про- и антиоксидантных свойств биологически активных веществ в повышении устойчивости клеток к гипотермии и криоконсервированию, Горбунова Н. И. (2004)
Розанов Л. Ф. - Чувствительность клеток перевиваемой клеточной линии СПЭВ и грибов Candida albicans к процессам вне- и внутриклеточной кристаллизации, Высеканцев И. П., Петренко Т. Ф., Коваленко И. Ф., Кощий С. В. (2004)
Олексієнко Н. В. - Участь адрен- та холінергічних систем мозку в регуляції активності нейроцитів гіпоталамуса та тиреотропоцитів аденогіпофіза птахів при дії хронічного холодового стресу, Пазюк Л. М., Бузинська Н. О., Дзержинський М. Е. (2004)
Пахомов А. В. - Гормонпродуцирующая способность органной культуры семенников взрослых крыс при совместных культивировании и аллотрансплантации, Божок Г. А., Легач Е. И. (2004)
Устиченко В. Д. - Влияние сохранения архитектоники ткани на криочувствительность надпочечных желез мышей и новорожденных поросят, Алабедалькарим Н. М., Бондаренко Т. П. (2004)
Родионова В. Л. - Диэлектрическая проницаемость эякулятов человека при нормо- и патоспермии после взаимодействия с криозащитной средой, Чуб Н. Н., Щеголева Т. Ю., Тодоров П. (2004)
Ершов С. С. - Чувствительность эритроцитов млекопитающих к изменению температурных и осмотических условий среды, Орлова Н. В., Шпакова Н. М. (2004)
Фуллер Б. - Охлаждение, криоконсервирование и экспрессия генов в клетках млекопитающих, Грин К., Грищенко В. И. (2004)
Гальченко С. Є. - Показники окислювального метаболізму фрагментів печінки свиней та поросят після їх кріоконсервування в присутності поліетиленоксидів (2004)
Шевченко Н. А. - Действие многоатомных спиртов, амидов и ДМСО на сохранность меристем винограда и картофеля, Стрибуль Т. Ф., Розанов Л. Ф. (2004)
Луценко Н. С. - Применение гетеротопической трансплантации криоконсервированной ткани плаценты в комплексном лечении женщин с дисфункцией нервной системы на фоне гипоэстрогении, Грицай А. В., Карпенко В. Г. (2004)
Содержание (2004)
Пишко О. В. - Проницаемость мембран ооцитов и эмбрионов мыши для молекул 1,2-пропандиола и повреждающее действие его концентрированных растворов, Смольянинова Е. И., Коваленко И. Ф., Розанов Л. Ф. (2004)
Грищенко В. И. - Влияние различных режимов низкотемпературного хранения на содержание гормонов в криоэкстракте плаценты, Прокопюк О. С., Волкова Н. А., Перчик О. А. (2004)
Егоров М. И. - Влияние глицерина, этиленгликоля на морфофункциональные характеристики сперматозоидов собак на разных этапах криоконсервирования, Копейка Е. Ф., Линник Т. П., Кучков И. Н. (2004)
Рассоха И. В. - Влияние разных режимов криоконсервирования на способность суспензии плаценты проявлять иммунокоррегирующую активность при лечении адъювантного артрита у мышей, Гольцев А. Н., Гурина Т. М. (2004)
Шевченко Н. А. - Сохранность меристем винограда и картофеля при использовании режимов быстрого замораживания (2004)
Ревенко Е. Б. - Изучение возможности биостимуляции заживления ожоговых ран суспензией свежевыделенных и криоконсервированных мезенхимальных эмбриональных клеток, Петренко А. Ю., Гончарук Е. И., Волкова Н. А., Петренко Т. Ф., Волина В. В. (2004)
Белых И. А. - Стимулирующее действие малых доз озона на рост микроорганизмов, Зинченко В. Д., Высеканцев И. П. (2004)
Шкодовская Н. Ю. - Влияние экстракта кожи новорожденных поросят на заживление ожоговых ран, Гальченко С. Е., Мамонтова А. В., Сандомирский Б. П. (2004)
Яковлева Е. А. - Влияние криоконсервированной фолликулярной жидкости человека на кинетическую активность спермиев, Юрченко Г. Г., Крамар М. И., Геродес А. Г. (2004)
Гисина И. Л. - Температурная зависимость активности нейраминидазы вирусов гриппа птиц и человека, Перский Е. Э. (2004)
Бичко С. В. - Кріоконсервування сперми гусаків у пластикових соломинках, Артеменко О. Б., Терещенко О. В., Ліннік Т. П. (2004)
Репин Н. В. - Влияние криоконсервирования на сохранность ультраструктуры плаценты, Говоруха Т. П., Строна В. И., Юрченко Т. Н. (2004)
Гальченко С. Є. - Склад водно-сольових екстрактів кріоконсервованих фрагментів органів свиней (2004)
Микитюк М. Р. - Влияние локального дистанционного индуцирующего криовоздействия и фактора времени на гуморальный иммунитет больных гипотиреозом, оперированных по поводу аутоиммунного тиреоидита, Караченцев Ю. И. (2004)
Содержание (2005)
Шило А. В. - Конечные продукты метаболизма оксида азота при искусственном гипометаболизме у крыс и хомяков, Ломако В. В., Бондарь Т. Н., Бабийчук Г.А. (2005)
Тодрин А. Ф. - Влияние гематокрита на вязкость суспензии эритроцитов в капиллярном вискозиметре при малых размерах капилляров (2005)
Боброва Е. Н. - Динамика насыщения ткани плаценты диметилсульфоксидом, Зинченко А. В., Щетинский М. И. (2005)
Бондаренко В. А. - Особенности гипертонического криогемолиза и постгипертонического лизиса эритроцитов человека при действии фенобарбитала и барбитала, Прокопенко Н. В. (2005)
Высеканцев И. П. - Влияние колебаний температуры хранения на жизнеспособность криоконсервированных клеток про- и эукариот, Кудокоцева О. В., Петренко Т. Ф., Гурина Т. М., Грошевой М. И., Марценюк В. Ф., Кощий С. В. (2005)
Грищенко В. И. - Возможные механизмы мембранного транспорта белков: перенос цитохрома С через митохондриальные мембраны и его роль в механизме криообновления, Алексеевская Э. И. (2005)
Онищенко Е. В. - Исследование влияния некоторых проникающих криопротекторов на микросомы методом хемилюминесценции, Зинченко А. В. (2005)
Петрушко М. П. - Скорость морфогенеза эмбрионов человека после криоконсервирования (2005)
Попович Я. О. - Препарат кріоконсервованої сироватки кордової крові "Кріокорд-С” в лікуванні синдрому діабетичної стопи (2005)
Петренко А. Ю. - Внутривенное введение эмбриональных нервных клеток крысам с хроническим отравлением алкоголем, Ковалёв Г. А., Грищенко В. И. (2005)
Шідловський В. О. - Імунокорегуюча терапія в комплексному лікуванні хворих на важку гнійну патологію в хірургії, Дейкало І. М., Чепіль І. В., Ліпіна О. В., Мусатова І. Б. (2005)
Снурников А. С. - Криобанки для различных биологических объектов (2005)
Содержание (2005)
Кулешова Л. Г. - Криомикроскопический анализ замораживания эмбрионов мыши ранних стадий развития, Пишко О. В. (2005)
Бабенко В. И. - О высоких скоростях замораживания и охлаждения биологических объектов в цилиндрических контейнерах при их погружении в жидкий азот, Грищенко В. И., Дунаевская А. В. (2005)
Осецкий А. И. - Изучение кинетики расстеклования водных растворов криопротекторов методом термопластической деформации, Кирилюк А. Л., Гурина Т. М. (2005)
Боброва Е. Н. - Исследование насыщения ткани плаценты глицерином и 1,2-пропандиолом, Зинченко А. В., Щетинский М. И. (2005)
Гальченко С. Є. - Тканинна та вікова специфічність водно-сольових екстрактів кріоконсервованих фрагментів ксеноорганів (2005)
Алексєєва Л. І. - Витік калію і щільність розподілу за індексом сферичності в популяціях еритроцитів при експозиції в гіпертонічних розчинах хлориду натрію, Коваленко С. Є., Холодний В. С., Гордієнко О. І. (2005)
Землянских Н. Г. - Модификация активности Са2+-АТРазы эритроцитов под влиянием глицерола, замораживания и в средах с различной ионной силой, Кофанова О. А., Бабийчук Л. А. (2005)
Онищенко Е. Н. - Влияние проникающих криопротекторов и низкой температуры на конформационное состояние микросомальных белков по данным УФ-спектрофотометрии, Дюбко Т. С. (2005)
Денисова О. Н. - Криоконсервирование эритроцитов животных под защитой диметилсульфоксида, полиэтиленоксида, глицерина, Жегунов Г. Ф., Бабийчук Л. А. (2005)
Петрушко М. П. - Роль фаз клеточного цикла и морфологии пронуклеусов в жизнеспособности нативных и криоконсервированных зигот человека (2005)
Родионова В. Л. - Сукцинатдегидрогеназная и глюкозо-6-фосфатдегидрогеназная активность спермы человека на этапах низкотемпературного консервирования, Никитченко Ю. В., Чуб Н. Н., Черепанов В. В. (2005)
Кудревич И .А. - Новый подход к терапии раннего гестоза (2005)
Субота Н. П. - Екстракт хоріону – відновлювач біохімічних показників крові щурів з експериментальною опіковою хворобою, Щербак І. М. (2005)
Содержание (2005)
Грищенко В. И. - Достижения и перспективы развития криобиологии в Украине (2005)
Балтайтис Ю. В. - Прямая имплантация в миокард криоконсервированных стволовых фетальных клеток человека у пациентов с сердечной недостаточностью (2005)
Осецкий А. И. - Экспериментальное определение пороговых концентраций криопротекторных повреждений криоконсервируемых биообъектов, Кирилюк А. Л. (2005)
Петрушко М. П. - Оценка состояния хроматина в бластомерах после криоконсервирования, Пиняев В. И., Ерогова Н. Н. (2005)
Фуллер Барри Дж. - Гипотермическая перфузия для сохранения органов: назад в будущее в 2005 г, Грин Колин Дж. (2005)
Грищенко В. И. - Влияние субнизких температур на морфофункциональную сохранность овариальной ткани человека, Чуб Н. Н., Демина Л. Г., Тодоров П. (2005)
Ващенко В. И. - Сравнительная характеристика молекулярно-биологической эффективности криопротекторов при криоконсервировании костного мозга, Чечеткин А. В., Ващенко Т. Н., Борисова Т. К. (2005)
Горбунов Л. В. - Оценка эффективности технологии криоконсервирования ооцитов и эмбрионов млекопитающих, Салина А. С. (2005)
Высеканцев И. П. - Опыт хранения аспорогенных анаэробных бактерий при температуре жидкого азота, Марценюк В. Ф., Кудокоцева Е. В., Кощий С. В., Петренко Т. Ф. (2005)
Панасенко Ю. В. - Изучение сохранности плазмидных штаммов Escherichia coli после инкубации с криопротекторами и охлаждения до –196 °С, Высеканцев И. П., Бирюкова С. В. (2005)
Дюбко Т. С. - Роль гетерогенности состава липидного бислоя во взаимодействии с ним криопротекторов (2005)
Бычко С. В. - Выявление повреждений сперматозоидов птицы при низкотемпературном консервировании, Дунаева О. В., Артеменко О. Б., Терещенко О. В. (2005)
Стегний М. Ю. - Исследование РНК штаммов вируса диареи, подвергнутых воздействию низких температур (2005)
Гордиенко Е. А. - Модуль упругости плазматической мембраны изолированных гепатоцитов крысы, Кулешова Л. Г., Тимофеева Е. В. (2005)
Никишина Т. В. - Криосохранение семян редкой орхидеи умеренных широт, Попов А. С., Попович Е. А. (2005)
Арапетян Э. Р. - Влияние криоконсервирования семян на биохимические показатели проростков на начальных этапах развития, Галан М. Б., Панасюк М. Р., Усатенко Ю. М., Васьков А. П. (2005)
Сандомирский Б. П. - Использование лиофилизированного молозива коров как пищевой добавки (2005)
Зинченко В. Д. - Озоновые методы в криобиологии, Белых И. А., Мусина И. А. (2005)
Ананьина А. Е. - Опыт многолетнего хранения промышленных микроорганизмов и высших грибов в жидком азоте, Цуцаева А. А., Балыбердина Л. М., Степанюк Л. В., Чернышенко Л. Г. (2005)
Олейник О. А. - Влияние состава среды регидратации и ионофора нигерицина на уровень постгипертонического лизиса эритроцитов человека, Рамазанов В. В., Бондаренко И. В., Бондаренко В. А. (2005)
Писаренко Н. А. - Влияние ацетазоламида на транспорт ионов водорода и чувствительность эритроцитов человека к гипертоническому криогемолизу, Рамазанов В. В. (2005)
Мелихова С. В. - Регуляция чувствительности эритроцитов к постгипертоническому лизису, Даниленко Н. А., Нипот Е. Е., Бондаренко В. А. (2005)
Сафина Г. Ф. - Влияние замораживания-оттаивания при криоконсервации семян яблони на их жизнеспособность (2005)
Фролова Н. А. - Сохранность витаминов в растительных маслах при их длительном хранении, Бондаренко В. А., Паранич А. В. (2005)
Вержук В. К. - Жизнеспособность пыльцы плодовых культур после низкотемпературного хранения и криоконсервации, Тихонова Н. Г., Жестков А. С. (2005)
Шабунин С. В. - Скрининг биологически активных веществ в зависимости от технологических параметров криогенного фракционирования плаценты, Востроилова Г. А., Шабанов И. Е. (2005)
Смольянинова Е. И. - Влияние среды замораживания на жизнеспособность и катионный состав ранних эмбрионов мыши, Погорелов А .Г., Лисина Е. Г., Колесникова А. А., Розанов Л. Ф. (2005)
Тыныныка Л. Н. - Белково-пептидный состав водно-солевого экстракта неоплодотворенной икры лягушки Rana ridibunda в зависимости от способов его получения, Семенченко А. Ю., Мамонтова А. В., Сынчикова О. П., Шиндер А. В., Сандомирский Б. П. (2005)
Жучков А. В. - Разработка технологических комплексов для криосублимационного фракционирования биологических тканей, Шабунин С. В., Осецкий А. И., Шабанов И. Е. (2005)
Зинченко А. В. - Термоденатурация микросомальных белков в присутствии глицерина, 1,2-пропандиола и диметилсульфоксида, Онищенко Е. В. (2005)
Гольцев А. Н. - Оценка гемопоэтического потенциала стволовых кроветворных клеток костного мозга с измененным исходным статусом под действием факторов криоконсервирования, Дубрава Т. Г., Козлова Ю. А., Гурина Т. М., Останков М. В. (2005)
Петренко А. Ю. - Стволовые клетки печени (2005)
Шевченко Л. А. - Некоторые патофизиологические механизмы, реализующиеся в мозге в ответ на его очаговое поражение (инсульт) и их изменения при использовании клеточной терапии, Грищенко В. И., Прокопюк О. С., Чадаев В. Е., Карпенко В. Г. (2005)
Субота Н. П. - Тканево-клеточные криоконсервированные препараты при лечении печеночной патологии в эксперименте, Паламарчук В. И. (2005)
Лисяный Н. И. - Изменение содержания нейрональных стволовых клеток в онтогенезе, Бельская Л. Н. (2005)
Любич Л. Д. - Экспрессия маркерных протеинов в процессе культивирования прогенеторных нейроклеток in vitro, Лисяный Н. И. (2005)
Семенова В. М. - Получение нейральных стволовых клеток из ольфакторной луковицы постнатального мозга человека в условиях культивирования, Лисяный Н. И., Высоцкий Н. С., Стайно Л. П. (2005)
Гнедкова И. А. - Распределение рецепторов к лектинам на клетках головного мозга эмбрионов человека различных сроков гестации (2005)
Юрченко Т. Н. - Влияние ксенотрансплантации фетальной щитовидной железы человека при гипотериозе в эксперименте, Строна В. И., Строна Д. В., Чуйкова В. И. (2005)
Кушнарев А.А. - Ксенотрансплантация яичка (2005)
Лисяный Н. И. - Опыт использования модельного аутоиммунного демиелинизирующего процесса для изучения эффективности лечебного применения эмбриональных и фетальных клеток, Маркова О. В., Цымбалюк В. И., Бельская Л. Н., Пичкур Л. Д., Семенова В. М., Носов А. Т., Васлович В. В., Вотякова И. А., Василовская С. В. (2005)
Ревенко Е. Б. - Способность криоконсервированных эмбриональных клеток стимулировать восстановление соединительной ткани после травматического повреждения, Петренко А. Ю. (2005)
Лебединский А. С. - Влияние аллогенной трансплантации криоконсервированных гепатоцитов и клеток плодовой печени на течение экспериментальной гиперхолестеринемии кроликов, Волкова Н. А., Черкашина Д. В., Петренко А. Ю. (2005)
Гольцев А. Н. - Модификация структурно-функциональной организации стволовых кроветворных клеток костного мозга после действия факторов низкотемпературного консервирования, Дубрава Т. Г., Бабенко Н. Н., Останкова Л. В., Мацевитая И. Ю., Шатнева О. М. (2005)
Сипитый В. И. - Экспериментальное обоснование применения стволовых эмбриональных клеток при лечении больных с экстрапирамидальными гиперкинезами, Кутовой И. А., Ганулич Т. В., Петренко А. Ю. (2005)
Андросов С. И. - Современные вопросы клеточной и тканевой терапии. Способ стимуляции репаративного остеогенеза в условиях использования фетальной костной ткани в эксперименте, Гамрецкий А. А., Андросова О. С. (2005)
Петренко Ю. А. - Влияние высокомолекулярных соединений на жизнеспособность и функциональную активность клеток эмбриональной печени человека до и после криоконсервирования, Горохова Н. А., Петренко А. Ю. (2005)
Оченашко О. В. - Трансплантация криоконсервированных гепатоцитов и клеток фетальной печени крысам с экспериментальным циррозом, Никитченко Ю. В., Петренко А. Ю. (2005)
Сукач А. Н. - Особенности поведения эмбриональных нервных клеток человека в условиях культивирования in vitro, Петренко А. Ю. (2005)
Черкашина Д. В. - Перспективы применения биорегуляторов стволовых клеток при трансплантации печени, Ткачева Е. Н., Сомов А. Ю., Семенченко О. А., Петренко А. Ю., Фуллер Б. Дж. (2005)
Бондаренко Т. П. - Трансплантация криоконсервированного эндокринного материала как метод коррекции различных патологий у экспериментальных животных, Божок Г. А., Алабедалькарим Н. М., Волкова Н. А., Устиченко В. Д., Самченко И. И., Сирота В. В. (2005)
Грищенко В. И. - Ранний гестоз. Современное решение проблемы, Кудревич И. О., Белявская С. Ю. (2005)
Гальченко С. Е. - Экстракты криоконсервированных фрагментов ксеноорганов: получение и биологическое действие (2005)
Гончарук Е. И. - Экспрессия CD34 рецепторов на нативных и культивированных клетках эмбрионального происхождения, Петренко Т. Ф., Волкова Н. А., Парфенова В. В., Бабийчук Л. А., Грищенко В. И. (2005)
Гладких Ю. В. - Клеточные и тканевые препараты в регенеративной медицине (лечение ожоговой болезни), Лобынцева Г. С., Ельская А. В., Лукаш Л. Л., Козинец Г. П., Рубизов Ю. П., Коваленко О. Н., Воронин А. В., Лобынцев Д. В., Гладких В. Ю. (2005)
Катков И. И. - Новые подходы к криоконсервированию и долгосрочной стабилизации клеток-предшественников (2005)
Ковалёв Г. А. - Влияние внутривенного введения криоконсервированных эмбриональных клеток на прооксидантно-антиоксидантное состояние печени крыс при алкогольном поражении, Черкашина Д. В., Рязанцев В. В., Петренко А. Ю. (2005)
Ямпольская Е. Е. - Влияние факторов криоконсервирования на структурно-функциональные свойства клеток адгезивной фракции костного мозга, Гольцев А. Н., Мацевитая И. Ю., Дубрава Т. Г., Луценко Е. Д. (2005)
Божок Г. А. - Функциональная активность криоконсервированной органотипической культуры щитовидной железы при ксенотрансплантации, Легач Е. И., Алабедалькарим Н. М., Билявская С. Б., Бородина Н. П., Бондаренко Т. П. (2005)
Алабедалькарим Н. М. - Влияние димексида и криоконсервирования на эффективность ксенотрансплантации надпочечников, Устиченко В. Д., Дудецкая Г. В., Бондаренко Т. П. (2005)
Сукач А. Н. - Влияние ДМСО на жизнеспособность эмбриональных нервных клеток человека и их поведение в условиях культивирования in vivo (2005)
Пахомов А. В. - Морфофункциональные характеристики криоконсервированной органотипической культуры семенников новорожденных поросят после ксенотрансплантации, Божок Г. А., Легач Е. И., Губина Н. Ф., Марков Б. И., Бондаренко Т. П. (2005)
Кондаков И. И. - Антиатерогенные эффекты криоконсервированного препарата фетоплацентарного комплекса при экспериментальном атеросклерозе (2005)
Куцевляк В. Ф. - Состояние прооксидантно-антиоксидантного баланса гомогенатов печени крыс с индуцированным генерализованным пародонтитом и его коррекция криоконсервированным экстрактом плаценты человека, Никитченко Ю. В., Грищенко В. В. (2005)
Литовченко В. О. - Дослідження впливу фетальної кісткової тканини та препарату "Фетотек” на перебіг остеорегенерації при діафізарних переломах довгих кісток щурів на підставі даних світлової мікроскопії, Бітчук Д. Д., Фахд Ель Абдаллах, Григорук В. В. (2005)
Мужичук Е. П. - Аутогенная трансплантация стволовых клеток лимба в лечении рецидивирующего птеригиума и офтальмогерпеса, Бездетко П. А., Власко Е. В. (2005)
Пятикоп В. А. - Восстановление структурно-функциональных параметров у крыс с криогенной травмой головного мозга после трансплантации КСКМ, индуцированных в нейробласты, Щегельская Е. А., Микулинский Ю. Е., Шеверева В. М., Дворцевой В. К. (2005)
Пятикоп В. А. - Динамика изменений уровня дофамина в головном мозге и крови крыс с моделью паркинсонизма после трансплантации КСКМ, индуцированных в нейробласты, Щегельская Е. А., Горбач Т. В., Микулинский Ю. Е., Кирошка В. В. (2005)
Попандопуло А. Г. - Использование аутологичных кератиноцитов в лечении пациентов с послеоперационными гипертрофическими рубцами, Корчак О. М., Слипченко И. О., Зубов Д. А. Разенкова И. А. (2005)
Зубов Д. А. - Культивированные ходроциты человека и возможности их клинического применения, Корчак О. М., Попандопуло А. Г., Слипченко И. О., Разенкова И. А. (2005)
Бабийчук В. Г. - Влияние экстремальной криотерапии на морфофункциональное состояние центральной нервной и сердечно-сосудистой систем (2005)
Бабийчук Г. А. - Химаза, тонин и кальпаины в условиях гипометаболического состояния у крыс, Самохина Л. М., Шило А. В., Ломако В. В., Войтенко О. И., Зубов П. М. (2005)
Сосин И. К. - Перспективы исследования экстремальной криотерапии в наркологии, Антонова Е. Н. (2005)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського