Семеніхін І. В. - Вторинні джерела англо-американського права (2014)
Чевичалова Ж. В. - Міжнародні організації як суб’єкти міжнародного приватного права (2014)
Аббакумова Д. В. - Деякі аспекти процедури моніторингу в межах Ради Європи (2014)
Кудас І. Б. - Поняття та види міжнародних банків (2014)
Христова Г. О. - Позитивні зобов’язання держави в системі доктринальних підходів до тлумачення і застосування Європейської конвенції з прав людини (2014)
Хмара М. В. - Філософсько-правове обґрунтування концептуальних основ громадянського суспільства крізь призму епох (2014)
Довгань О. Д. - Правові засади формування і розвитку системи забезпечення інформаційної безпеки України (2015)
Слюсарчук І. В. - Антиукраїнська інформаційна війна Російської Федерації, Пічак Н. Я. (2015)
Солодка О. М. - Генеза наукових та правових підходів до формулювання концепту "інформаційний суверенітет" (2015)
Чеховська М. М. - Стратегічні комунікації суб’єктів сектору безпеки та оборони України (2015)
Шлапаченко В. М. - Роль контррозвідувальної діяльності в забезпеченні збереження державної таємниці, Макаренко В. В. (2015)
Благодарний А. М. - Організаційні аспекти протидії інформаційній агресії як складовій гібридної війни, Штельмах О. В. (2015)
Грищенко І. В. - Етапи становлення правового регулювання державної таємниці в Україні (2015)
Сідак В. С. - Історичні аспекти протистояння інформаційній агресії (2015)
Бова А. А. - Прогнозування кількості умисних убивств в Україні залежно від розміру середньої зарплати (інформаційно-аналітичний аспект) (2015)
Климчук О. О. - Роль і місце спецслужб та правоохоронних органів провідних країн світу в національних системах кібербезпеки, Ткачук Н. А. (2015)
Чумак В. В. - Українська Національна Рада Державного центру Української Народної Республіки в екзилі: правовий статус та компетенція (2015)
Журавель В. І. - Соціальна складова менеджменту інформаційної безпеки, Ткачук Т. Ю. (2015)
Князєв С. О. - Сучасні тенденції віднесення інформації до категорії службової (2015)
Кравченко О. М. - Нові парадигми сучасних загроз комерційній таємниці (2015)
Титул, зміст (2015)
Зеліско В. Р. - Про існування єдиних розв’язків лінійних матричних рівнянь над кільцями з інволюціями, Кучма М. І. (2015)
Шаваровський Б. З. - Про неособливі розв’язки одного типу систем матричних рівнянь (2015)
Стьопочкіна М. В. - Кількість частково впорядкованих множин, (min, max)-еквівалентних множині (1, 2, 7), Черв’яков I. В. (2015)
Лозинська В. Я. - Про згортку в алгебрі поліноміальних $\omega$-ультрарозподілів типу Берлінга з компактними носіями (2015)
Голубчак О. М. - Оператори симетричного зсуву в гільбертовому просторі симетричних аналітичних функцій (2015)
Романів О. М. - Некомутативні ω-евклідові кільця, Саган А. В. (2015)
Білоус А. М. - Одночасна редукція пари матриць над всюди адекватним дуо-кільцем, Гаталевич А. І. (2015)
Пігура О. В. - Максимально негельфандові ідеали комутативної області Безу (2015)
Попович Р. Б. - Обмеження на порядок елементів у вежах Конвея скінченних полів (2015)
Андрійчук Р. М. - Осесиметричне стаціонарне температурне поле у біматеріальному тілі за тепловиділення на круговій області, Кіт Г. С. (2015)
Николишин М. М. - Загальний підхід до моделювання та визначення залишкових напружень, Осадчук В. А., Прокопович І. Б. (2015)
Немировский Ю. В. - Динамическое поведение армированных квадратных пластин со смешанными условиями закрепления сторон при термосиловом нагружении, Романова Т. П. (2015)
Кунець Я. І. - Розсіяння SH-хвиль пружним волокном за наявності тонкого гострокінцевого міжфазного включення малої жорсткості, Матус В. В., Міщенко В. О., Пороховський В. В. (2015)
Попович В. С. - Математичне моделювання та дослідження термопружного стану п’ятишарового термочутливого порожнистого циліндра, Ракоча І. І. (2015)
Процюк Б. В. - Визначення термопружного стану кусково-неоднорідного термочутливого порожнистого циліндра (2015)
Лозинський Ю. Я. - Дослідження термонапруженого стану пружної смуги за відомих переміщень на її сторонах, Токовий Ю. В. (2015)
Зеленяк В. М. - Температурні напруження у напівнескінченній пластині з довільно орієнтованою крайовою тріщиною, зумовлені джерелом тепла (2015)
Сухорольський М. А. - Системи розв’язків рівняння Гельмгольца у комплексній області, Достойна В. В. (2015)
Опанасович В. К. - Про один підхід, пов’язаний з дослідженням напружено-деформованого стану кусково-однорідної ізотропної пластини з тріщиною за згину з урахуванням ширини області контакту її берегів, Слободян М. С., Білаш О. В. (2015)
Козачок О. П. - Вплив ідеального газу у міжповерхневих зазорах на контакт двох пружних тіл із хвилястим рельєфом поверхні, Слободян Б. С., Мартиняк Р. М. (2015)
Артемюк В. Ю. - Характеристики матеріалу неоднорідної вздовж радіуса порожнистої кулі, які забезпечують відсутність у ній радіальних напружень, коли задані теплові навантаження, Калиняк Б. М. (2015)
Турій О. П. - Поширення тепла через поверхню контакту двох середовищ за врахування впливу теплового випромінювання (2015)
Кравчишин О. З. - Ітераційний метод визначення кутів відбивання/заломлення SH-хвилі за взаємодії із неоднорідно деформованим пружним шаром (2015)
Постолакі Л. І. - Дослідження концентрації напружень в околі закріпленого торця циліндра за осьового розтягу з використанням варіаційного методу однорідних розв’язків (2015)
Сеньків Л. М. - Визначення напружень у зоні неоднорідного спірального зварного шва у трубопроводі (2015)
Романів А. М. - Про форму Сміта найбільшого спільного дільника одного класу матриць (2015)
Марчук М. В. - Термопружний стан рівномірно нагрітої шарнірно закріпленої на торцях нижньої лицевої площини композитної пластини-смуги, Пакош В. С., Харченко В. М. (2015)
Щедрик В. П. - Значення матриці на системі коренів діагональних елементів матриці та її властивості (2015)
Дзякович Д. О. - Про симетрії універсальних багатоточкових інваріантів, що лежать в основі елементарних геометрій (2015)
Жегунов Г. Ф. - Загоруйко Геннадий Евгеньевич (к 70-летию со дня рождения), Зюзин В. А., Мишалов В. М. (2016)
Проніна О. М. - Професор Гунас Ігор Валерійович (до 50-річчя з дня народження), Гумінський Ю. Й., Півторак В. І., Костюк Г. Я., Фоміна Л. В., Маєвський О. Є., Прокопенко С. В., Попов О. Г., Слободян О. М., Білаш С. М. (2016)
Гапон Ю. В. - Історія вивчення мохоподібних міст Лівобережжя України (2016)
Груша М. М. - Нові аспекти міжклітинної взаємодії в стінці кишечнику (2016)
Зачепило С. В. - Грибкові захворювання вуха: особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування (огляд літератури) (2016)
Masoud K. - Anticoagulants — a comprehensive review, Pankevych A. I. (2016)
Петров Е. Е. - Некоторые особенности лечения ишемической болезни сердца у женщин. Часть 1, Казаков Ю. М., Треумова С. И., Бурмак Ю. Г. (2016)
Пікас О. Б. - Куріння цигарок серед населення та його роль у розвитку захворювань (2016)
Тагиева Ф. А. - Современные представления о метаболическом синдроме (2016)
Шаторна В. Ф. - Механізми впливу важких металів на морфофункціональний стан травної системи, Гарець В. І., Нефьодова О. О., Кривошей В. В. (2016)
Янішен І. В. - Патогенетичні механізми розвитку змін у рецепторному апараті зубів під час препарування твердих тканин та вплив депульпування на їх витривалість до механічних навантажень (огляд літератури), Дюдіна І. Л. (2016)
Загоруйко Г. Є. - Екологія, харчування і тривалість життя людини від біблейських часів до сьогодення, Загоруйко Ю. В. (2016)
Мироненко С. Г. - Шляхи адаптації до шкільного навантаження дітей молодшого шкільного віку (2016)
Соннік Н. Б. - Стенози гортані, надання невідкладної допомоги. Трахеостомія (2016)
Дунаєвська О. Ф. - Особливості морфології селезінки кролів (2016)
Короткий О. Г. - Дослідження підгострої токсичності хондроїтинпротектора "Драстоп" за показниками загального аналізу та лейкоцитарної формули крові у щурів, Воєйков А. І., Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В., Остапченко Л. І. (2016)
Мирошник Д. Б. - Влияние магнитного поля на жизнеспособность клеток буккального эпителия человека, Кузнецов К. А. (2016)
Пахомов А. В. - Соотношение типов клеток интерстициального пространства семенников при интратестикулярной аллотрансплантации семенников новорожденных мышей, Сидоренко О. С., Легач Е. И., Божок Г. А. (2016)
Бабієнко В. В. - Організація державного соціально-гігієнічного моніторингу у системі пасажирських перевезень (на прикладі водіїв маршрутних таксі), Гванцеладзе К. Р. (2016)
Шохова М. О. - Умови праці в гірничорудній промисловості на сучасному етапі (2016)
Абилова Ф. А. - Влияние на клиническое течение аденоидных вегетаций анатомического расположения глоточной миндалины (2016)
Атаман Ю. О. - Аналіз зв’язку між порушеннями місцевого кровообігу та системної гемодинаміки у хворих на цукровий діабет ІІ типу і пацієнтів з нормальними показниками вуглеводного обміну, Єрмоленко Т. С., Перешивайло О. І. (2016)
Безродна А. І. - Вплив олігоефірів в субтоксичній дозі на гормональний обмін при тривалій токсифікації тварин в підгострому експерименті, Вишницька І. А., Мельник О. Г., Оветчин П. В., Резуненко Ю. К. (2016)
Безшапочний С. Б. - Вплив на патогенетичний аспект алергічного запалення у хворих на гострі риносинусити, Подовжній О. Г., Гришина І. С., Куценко Б. А. (2016)
Беленичев И. Ф. - Влияние Ангиолина на морфо-функциональные показатели СА-1 зоны гиппокампа и процессы нейроапоптоза при моделировании хронической алкогольной интоксикации при лечебном режиме введения, Павлюк И. В., Абрамов А. В., Кучеренко Л. И. (2016)
Бурега І. Ю. - Особливості метаболізму заліза у щурів з пригніченим еритропоезом після введення сироватки крові еритропоетинстимульованих тварин (2016)
Воронкова Ю. С. - Еритроцитарні індекси при розвитку В12-дефіцитної анемії та новоутворень гастродуоденального тракту, Іванська Л. В. (2016)
Гамидов И. М. - Метаболический синдром у больных леченных гемодиализом длительное время, Джалалов М. Р. (2016)
Гончаров М. П. - Аналітична оцінка хірургічного лікування гострого панкреатиту, Шведа Ю. І. (2016)
Горбачева С. В. - Экспериментальное обоснование диагностической значимости коэффициента нитротирозин/глутатион в клинической биохимии для оценки степени тяжести мозгового инсульта, Беленичев И. Ф. (2016)
Животовська Л. В. - Клініко-психопатологічні аспекти психогенно обумовлених депресивних розладів, Сонник Г. Т., Шиндер В. В., Боднар Л. А. (2016)
Zaikina T. S. - Prediction model of hospital mortality among patients with acute myocardial infarction and concomitant type 2 diabetes mellitus (2016)
Ковальова Ю. О. - Імуннозапальні чинники та лептинемія у хворих на стабільну стенокардію з ожирінням (2016)
Колесник Н. М. - Септичні ускладнення вагітності на тлі лікування істміко-цервікальної недостатності (2016)
Коробка О. В. - Вплив генів ренін-ангіотензинової системи на розвиток асфіксії та її перебіг у доношених новонароджених (2016)
Логвиненко В. В. - Результати променевого дослідження пацієнтів з м’якотканинними пошкодженнями плечового суглоба після оперативного лікування (2016)
Малик С. В. - Особливості змін деяких показників ліпідного обміну при обтураційній жовтяниці, Ксьонз І. В. (2016)
Осипчук Д. В. - Активація гранулоцитів, опосередкована Толл-подібними рецепторами при інвазивних бактеріальних інфекціях (2016)
Решетняк Н. А. - Модификация проницаемости альвеолокапиллярной мембраны небулизированным гепарином в модели вентилятор-индуцированного повреждения легких, Якубенко Е. Д., Хрипаченко И. А. (2016)
Сидор Р. І. - Вплив парекоксибу та омнопону на деякі показники клітинної ланки імунної системи за периопераційного знеболення в онкохірургії, Лісний І. І., Храновська Н. М., Стаховський О. Е., Сківка Л. М. (2016)
Трейтяк І. В. - Розповсюдженість захворюваності пухлинами слинних залоз на території Слобожанщини, Кузенко Є. В., Трейтяк В. О., Гаєва Л. М., Олішкевич А. (2016)
Третяк Н. Г. - Клінічне значення фекальної еластази-1 в діагностиці екзокринної недостатності підшлункової залози у хворих на хронічний панкреатит, Петренко В. П., Пушко О. О., Третяк І. М., Булатецький О. Л. (2016)
Удовицька Н. О. - Фактори, що сприяють розвитку слабкості пологової діяльності (2016)
Лозинська М. Р. - Статево-вікові особливості маніфестації колоректального раку, асоційованого з синдромом Лінча, в батьків та нащадків, Лозинський Ю. С., Піняжко Р. О. Прокопчук Н. М., Федота О. М. (2016)
Мицик Н. Й. - Селективний біохімічний скринінг лізосомних хвороб накопичення методом тонкошарової хроматографії олігосахаридів, Ольхович Н. В., Горовенко Н. Г. (2016)
Дмитрієва К. Ю. - Ультразвукове дослідження показників центральної гемодинаміки як метод оцінки ефективності знеболення (2016)
Касимов Э. М. - Микроинвазивные дренирующие технологии активизации увеосклерального оттока в лечении различных форм первичной открытоугольной глаукомы, Ибадова Н. Т. (2016)
Манжалій Е. Г. - Покращення моделювання та діагностики печінкової енцефалопатії у щурів, Кондратюк В. Є., Фалалєєва Т. М., Вірченко О. В., Голишкін Д. В. (2016)
Бубало К. В. - Дослідження мікробних асоціацій мікоплазм з іншими мікроорганізмами урогенітального тракту жінок, Голодок Л. П., Хлопова О. В., Вінніков А. І. (2016)
Воробєй Є. С. - Вплив стафілококового бактеріофагу на біоплівки штамів Staphylococcus aureus чутливих і резистентних до цефотаксиму та азитроміцину залежно від хімічного складу їх матриксу, Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2016)
Єгорова К. І. - Дослідження складу мікрофлори урогенітального тракту жінок різних груп ризику м. Дніпродзержинськ, Гаврилюк В. Г., Вінніков А. І. (2016)
Рябоконь Е. Н. - Сравнительная характеристика антимикробной активности материалов для временной обтурации корневых каналов зубов, Жданова Н. А. (2016)
Бойко В. В. - Субмикроскопические перестройки клеток почечного нефрона крыс с моделированным термическим ожогом, Невзоров В. П., Невзорова О. Ф., Замятин П. Н., Омельченко В. Ф., Проценко Е. С., Ремнёва Н. А. (2016)
Годована О. І. - Вплив глікозаміногліканів на перебіг процесів репаративного остеогенезу в експерименті (2016)
Дмитрієв Д. В. - Експериментальне обгрунтування використання кетаміну для попередження розвитку гіпералгезії (2016)
Колосова І. І. - Морфологічна характеристика яєчників щурів на різних термінах вагітності в нормі та за умов свинцевої інтоксикації (2016)
Кулик В. В. - Влияние ритмических экстремальных холодовых воздействий (-120 °С) на особенности ультраструктурной организации нейронов коры головного мозга молодых и старых крыс, Бабийчук В. Г., Невзоров В. П., Чернявская Е. А. (2016)
Майор В. В. - Дослідження впливу ацетату свинцю при ізольованому введенні та в комбінації з цитратами металів на гістологічну структуру плаценти щурів (2016)
Марценяк І. В. - Поляризаційна характеристика мікроскопічної будови жирового тіла щоки плодів людини, Ушенко О. Г., Олійник І. Ю. (2016)
Матешук-Вацеба Л. Р. - Мікроструктурні зміни піднижньощелепної слинної залози за умов впливу опіоїду в експерименті, Михалевич М. М. (2016)
Николаева О. В. - Влияние несбалансированного питания с повышенным содержанием нутриентов на морфофункциональное состояние экзокринной части поджелудочной железы одномесячного потомства крыс, Ковальцова М. В., Сулхдост И. О. (2016)
Олійник І. Ю. - Особливості закладки та органогенезу підшлункової залози людини, Цигикало О. В. (2016)
Чернявская Е. А. - Динамика ультраструктурных перестроек кардиомиоцитов миокарда старых крыс с алиментарным ожирением на фоне сочетанного применения ритмических экстремальных холодовых воздействий (-120 °С) и кордовой крови, Невзоров В. П., Бабийчук В. Г., Мартынова Ю. В., Кулик В. В. (2016)
Романюк А. М. - Особливості експресії маркера проліферації Кі-67 у тканині первинного раку маткових труб, Гирявенко Н. І., Линдін М. С., Сікора В. В., Золотарьова А. В. (2016)
Тамм Т. И. - Некоторые морфологические и иммуногистохимические особенности строения хронических венозных язв, Олейник А. Е., Решетняк О. М. (2016)
Дорофєєва О. Є. - Напруження адаптаційних механізмів у спортсменів високого класу та його корекція (2016)
Браун Ю. Є. - Дослідження прямого впливу емалевих матричних протеїнів на остеогенні клітини-попередники кісткового мозку in vitro (2016)
Гнідь Р. М. - Динаміка показників ендогенної інтоксикації та гематологічних параметрів у щурів з модельованим пародонтитом за впливу пестицидів, Дирик В. Т. (2016)
Годованець О. І. - Віддалені результати лікування карієсу зубів у дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб (2016)
Коленко Ю. Г. - Роль первинної ланки у профілактиці онкологічних захворювань слизової оболонки порожнини рота (2016)
Нагірний Я. П. - Вивчення окисного стресу при клаптевих операціях, пов’язаних з ліфтингом тканин обличчя (2016)
Островська Л. Й. - Аналіз показників гемограм у пацієнтів із запальними і запально-дистрофічними змінами тканин пародонта, Мошель Т. М., Іваницький І. О. (2016)
Панькевич В. В. - Дослідження репаративного остеогенезу у хворих з переломами кісток лицевого скелету за допомогою комплексної ультрасонографії, Кучер А. Р., Захарків А. М., Камінський М. В., Назаревич М. Р. (2016)
Ткаченко П. І. - Планування дентальної імплантації при складних анатомо-топографічних умовах, Панькевич А. І., Саламаха А. О. (2016)
Удод О. А. - Дослідження ролі різних чинників у відновленні емалі зубів після кислотного впливу, Вороніна Г. С. (2016)
Череп’юк О. М. - Оцінка чинників ризику виникнення карієсу тимчасових зубів у дітей, Мусій-Семенців Х. Г. (2016)
Якименко Д. О. - Гіпосалівація та синдром Шегрена при ревматоїдному артриті (2016)
Янішен І. В. - Клінічна оцінка ортопедичного лікування пацієнтів незнімними металопластмасовими зубними протезами, Бреславець Н. М. (2016)
Плевинскис П. В. - Возможные варианты комбинированных видов автомобильной травмы (2016)
Глазков Е. О. - Корекція порушень адаптаційних реакцій при зміні клімато-географічних умов перебування в іноземних студентів (2016)
Коровіна Л. Д. - Кореляційні зв’язки показників стану вегетативної нервової системи та психоемоційних показників у студентів-медиків молодших курсів, Запорожець Т. М. (2016)
Соколенко В. Л. - Показники клітинного імунітету в осіб з певними особливостями тиреоїдного статусу за умов хронічного опромінення у малих дозах (2016)
Домбалян А. В. - Характеристика методики моделирования и определения перспективного спроса на транспортные передвижения и его распределения в транспортной системе (2015)
Веремеенко Е. Г. - Моделирование системы управления автомобильным транспортом при его прибытии на зерновой терминал (2015)
Колесникова Е. А. - Государственно-частное партнерство в транспортной инфраструктуре (2015)
Шурко Г. К. - Вероятностная модель безотказного функционирования технической системы, Шурко И. Л. (2015)
Грабельников В. А. - Актуальність проблеми чинників, що впливають на ризик скоєння ДТП, Тодоров М.А. (2015)
Александров В. Д. - Использование теплоаккумулирующих материалов на основе кристаллогидратов солей натрия в транспортных средствах, Соболь О. В., Соболев А. Ю., Марченкова Ю. А. (2015)
Прилепский Ю. В. - Повышение эффективности стендовой горячей обкатки двигателей внутреннего сгорания (2015)
Котесова А. А. - Увеличение и оптимизация вероятности безотказной работы детали (2015)
Теплякова С. В. - Анализ принципов обеспечения абсолютной безотказности деталей машин (2015)
Автори номера (2015)
Правила подання та оформлення статей (2015)
Порядок рецензування статей (2015)
Мейш В. Ф. - Математическое моделирование волновых процессов в системе цилиндрическая оболочка–двухслойная грунтовая среда, Мейш Ю. А. (2012)
Кравець В. Г. - Розвиток камуфлетної порожнини при підриванні заряду в свердловині з тампонажним матеріалом, Ремез Н. С., Вапнічна В. В., Францішко А. В. (2012)
Terentiev O. - Мathematical representation of compaction core height when medium crystal structure ailure, Kleshchov A. (2012)
Вовк О. А. - Предупреждение и снижение интенсивности динамических проявлений при отработке пластов на угледобывающих предприятиях (2012)
Самедов А. М. - Описание нелинейного процесса консолидации шельфовых грунтов комбинированными реологическими моделями, Асланов Л. Ф. (2012)
Зуєвська Н. В. - Вплив температурного чинника на структурні зміни лесових просадних ґрунтів (2012)
Луговий П. З. - Про створення дифракційних режимів навантаження для відбійки кам’яних блоків, Ткачук К. К., Гребенюк Т. В. (2012)
Ган А. Л. - Вплив конструкції подовженого заряду на ефективність вибуху (2012)
Масюкевич А. М. - Энергетический подход к определению размеров зон разрушения при взрыве в скальных породах, Воробьев В. Д., Твердая О. Я., Прокопенко В. С. (2012)
Буллер М. Ф. - Калориметрические исследования дымных порохов, Медведева А. Г., Сарана М. А. (2012)
Кириченко М. Т. - Підвищення ефективності дегазації вуглепородного масиву при обмежених об’ємах метановиділення, Богуцький С. Ю., Штанько К. В. (2012)
Закусило В. Р. - Пиротехнические нагреватели для термических источников тока, Ефименко А. А., Закусило Р. В., Слесарева О. В. (2012)
Фролов О. О. - Експериментальні дослідження взаємодії енергетичних потоків при вибуху поруч розташованих зарядів (2012)
Хорошман В. А. - Экспериментальное исследование оптимальной глубины шпура при разрушении монолитов горных пород низкотемпературным методом, Воробьев В. В. (2012)
Коробійчук В. В. - Оцінка результатів дослідження залежності параметрів пружних хвиль від тиску в зразка природного декоративного каменю (2012)
Ісаєв С. Д. - Дослідження ефективності застосування донних прострілочних зарядів на кар’єрах, Пашков А. П., Федоренко П. Й., Нападовська Л. А. (2012)
Лемешко В. А. - Возможности аппаратных комплексов для записи параметров сейсмовзрывных волн, Бойко В. В., Кузьменко А. А., Бойко В. В. (2012)
Матвієнко М. П. - Застосування графiчного методу структурного синтезу автоматiв для проектування схем автоматики (2012)
Зайченко С. В. - Моделювання процесу контактної взаємодії роликового робочого органа з оброблюваним середовищем при формуванні затрубного простору тунелю (2012)
Сергієнко М. І. - Лазерне зміцнення породоруйнуючого інструмента гірничих машин (2012)
Чернявский А. В. - Внедрение систем энергоменеджмента на горных предприятиях Украины на базе международных и национальных стандартов (2012)
Розен В. П. - Математическая модель программного управления электрической нагрузкой производственных систем, Курбака Г. В., Мыльниченко С. М. (2012)
Попов В. А. - Учет фактора изменения опологии распределительных сетей при расчетах потерь электрической энергии, Журавлев А. А., Ткаченко В. В., Лучиане Н. К. (2012)
Розен В. П. - Бенчмаркінг як засіб підвищення рівня енергоефективності промисловості України, Тишевич Б. Л., Городецький В. Г., Розен П. В. (2012)
Соловей О. І. - Державна політика та стан технічного регулювання у сфері використання ідновлюваних джерел енергії, Розен В. П., Марченко Н. В. (2012)
Закладний О. М. - Вплив якості напруги живлення на електроприводи з синхронними двигунами, Закладний О. О., Оборонов Т. Ю. (2012)
Волошко А. В. - Сегментоване відновлення даних при розрахунках режимів електроспоживання, Лутчин Т. М. (2012)
Дерев’янко Д. Г. - Особливості оцінки стійкості та надійності роботи локальних систем з розосередженою генерацією (2012)
Водяник А. О. - Визначення параметрів забруднення пилом робочих зон при подрібненні гранітної маси робарками, Сербінова Л. А. (2012)
Левченко О. Г. - Аналіз методів і методик оцінки уражаючих факторів повітряної вибухової хвилі, Володченкова Н. В. (2012)
Ткачук К. Н. - Адаптивні моделі прогнозування параметрів системи управління охороною праці, Калінчик В. В. (2012)
Барабаш О. В. - Основні напрями робіт зі зниження електромагнітного навантаження на виробниче середовище, Глива В. А., Левченко Л. О., Потапенко Г. Д. (2012)
Пушкин С. П. - Применение микробиологического метода для очистки сточных вод от гексаметилендиамина (2012)
Желтоножко Анатолий Аркадьевич (к 70-летию со дня рождения) (2012)
Кравець Віктор Георгійович (до 75-річчя з дня народження) (2012)
Воробьев Виктор Данилович (к 75-летию со дня рождения) (2012)
Дриженко Анатолий Юрьевич (к 75-летию со дня рождения) (2012)
Петренко Володимир Дмитрійович (до 75-річчя з днем народження) (2012)
Ботеску О. - Структурний та етимологічний аналіз топонімів, утворених внаслідок адміністративно-територіальної реформи епохи Хейсей (平成の大合併) (2014)
Жеребчук С. - Зіставний аналіз лексики та проблема статусу сучасних малайської та індонезійської мов (2014)
Жила В. - Основні джерела походження корейських фразеологізмів (2014)
Козоріз О. - Статистичні характеристики мовних одиниць юридичної термінології китайської мови (2014)
Комісаров К. - Когнітивно-стилістичний підхід до проблеми норми та відхилення від норми (на матеріалі сучасної японської мови) (2014)
Малахова Ю. - Структура словникових статей першого українсько-японського словника Анатолія Діброви та Василя Одинця (2014)
Нестеренко О. - Структурно-фонетичні особливості вигуків сучасної китайської мови (2014)
Руда Н. - Засоби зв'язку в багатокомпонентних безсполучникових складних реченнях з однофункціональними предикативними одиницями (2014)
Халимоненко Г. - Тюркізми арабського походження в українській мові (2014)
Воробей О. - Специфіка історизації дійсностіу творчості Тянь Ханя (2014)
Ісаєва Н. - Роман Мо Яня "Пишні груди, широкі стегна" в оцінці китайської феміністичної критики (2014)
Ковальчук Ю. - Європейці в Кореї: образи в документальній та художній прозі XVII – початку XX ст. (2014)
Левицька О. - Генеза та прототипи героїв повісті Морі Оґай "Бульбашки на воді" (2014)
Мурашевич К. - Особливості та новаторство китайської пейзажної лірики поч. ХХ ст. (2014)
Осадча Ю. - Канон і апокрифи історичної прози в Японії (2014)
Харишин Д. - Збірка Лу Сіня "Дикі трави" в літературознавчій критиці: парадигма наукових інтерпретацій (2014)
Шекера Я. - Віддзеркалення буддійського світогляду у віршах жанру ши сунського поета Лу Ю (2014)
Белов Ю. В. - Совершенствование системы управления транспортом на основе концепции интеллектуальной транспортной системы, Полетайкин А. Н. (2015)
Грабельников В. А. - Усовершенствование государственного регулирования работы городского пассажирского транспорта, Яблуновская И. А. (2015)
Адров Д. С. - Тепловой аккумулятор как средство повышения эффективности пуска стационарного двигателя в условиях низких температур (2015)
Гущин А. М. - Газовые смеси и смесеобразование, Прилепский Ю. В., Останькович А. Д. (2015)
Єфименко А. М. - До апроксимації сили та моменту відведення пружного колеса (2015)
Гущин О. В. - Анализ течения сыпучих материалов на участке загрузки в пневмотранспортный трубопровод агрегата по изготовлению смесей для автомобильных дорог (2015)
Губа К. Р. - Анализ ситуации сбора и обработки данных технического состояния сети автомобильных дорог, Шилин И. В., Грицук Ю. В. (2015)
Рыбалко Р. И. - Исследования аэродинамической классификации сыпучих материалов в двухстадийном сепараторе применительно к машинам для строительства автомобильных дорог (2015)
Автори номера (2015)
Правила подання та оформлення статей (2015)
Порядок рецензування статей (2015)
Титул, зміст (2014)
Буряченко К. О. - Розв’язність задачі Неймана в крузі для правильно еліптичних рівнянь четвертого порядку, Харабара А. І. (2014)
Шахно С. М. - Про збіжність прискореного методу Ньютона при узагальнених умовах Ліпшиця (2014)
Поліщук О. Д. - Про виділення особливостей при чисельному розв’язанні інтегральних рівнянь теорії потенціалу (2014)
Чернега І. В. - Півкільце у спектрі алгебри симетричних аналітичних функцій на просторі l1 (2014)
Прокопишин І. І. - Схеми декомпозиції області на основі методу штрафу для задач про ідеальний контакт пружних тіл (2014)
Попов Г. Я. - Осесимметричная задача для упругого цилиндра конечной длины с защемленной боковой поверхностью при учете собственного веса, Процеров Ю. С. (2014)
Васільєв К. В. - Пружна рівновага простору з викривленим тонким пружним включенням за поздовжнього зсуву, Сулим Г. Т. (2014)
Довбня К. М. - Напружений стан оболонки двоякої кривини з двома колінеарними тріщинами при згинальному навантаженні, Григорчук Ю. В. (2014)
Соляр Т. Я. - Про ефективний підхід до визначення динамічних напружень у шаруватих кільцевих пластинках на основі формули Пруднікова для обернення перетворення Лапласа (2014)
Андрейків О. Є. - Математичні моделі для оцінки залишкового ресурсу пластин з системами тріщин за дії довготривалого статичного навантаження, високої температури і водню, Яворська Н. В., Кухар В. З. (2014)
Авраменко О. В. - Условия прохождения волн в двухслойной жидкости со свободной поверхностью, Нарадовый В. В., Селезов И. Т. (2014)
Несвіт К. В. - Дискретна математична модель задачі дифракції Е-поляризованої хвилі на щілинах в імпедансній площині (2014)
Gandel’ Yu. V. - Mathematical model of scattering of a polarized wave on impedance strips located on screened dielectric layer, Dushkin V. D. (2014)
Грицина О. Р. - Вплив нагрівання на приповерхневу неоднорідність електро-механічних полів у діелектриках (2014)
Будак В. Д. - Определение собственных частот эллиптической оболочки постоянной толщины методом конечных элементов, Григоренко А. Я., Борисенко М. Ю., Бойчук Е. В. (2014)
Плахтієнко М. П. - Некласичні періодичні функції: їх обчислення і застосування (2014)
Varnaliy Z. - Forming the priority guidelines for providing the state economic security, Pugach A. (2015)
Шевченко Л. С. - Інноваційний вектор соціально-економічного розвитку України: виклики і загрози (2015)
Дубровін О. В. - Вплив банківського капіталу на фінансову безпеку держави (2015)
Юрків Н. Я. - Концептуальні засади формування фінансової стратегії розвитку підприємств України, Бердар М. М. (2015)
Момот Т. В. - Оборонно-промисловий комплекс України: пріоритетні напрями реформування в умовах євроінтеграції, Аванесова Н. Е., Віннік І. Ю. (2015)
Бережнюк І. Г. - Проблеми планування та аналізу витрат на промислових підприємствах, Луцкова Л. П., Несторишен І. В. (2015)
Рудніченко Є. М. - Перспективи використання нетрадиційних методів управління витратами на вітчизняних промислових підприємствах, Ядуха С. Й., Лісовський І. В. (2015)
Ілляшенко О. В. - Механізм захисту економічної діяльності підприємства (2015)
Христенко О. В. - Управління розвитком інноваційної культури на підприємстві, Городницька С. І. (2015)
Зернюк О. В. - Логістичний аналіз управління збутовою діяльністю промислового підприємства, Ігнатенко В. О. (2015)
Камінська Т. М. - Вплив мережевої економіки на ринок праці IТ-спеціалістів, Нечипорук Л. В. (2015)
Козаченко Г. В. - Моделі аналізу організаційної поведінки, Лихолобов Е. А. (2015)
Задорожний В. П. - Пріоритети розвитку державної регіональної політики в умовах структурних трансформацій (2015)
Шаховалова Є. О. - Особливості відтворення основних засобів аграрних підприємств в Україні та його фінансове забезпечення (2015)
Дмитренко А. В. - Обґрунтування методів оцінювання фінансових інвестицій у спільну діяльність зі створенням юридичної особи (2015)
Потапова Н. О. - Визначення вартості акцій у системі аналізу фінансового стану приватного акціонерного товариства (2015)
Полянчич Т. М. - Аналіз фінансового забезпечення інноваційного розвитку національної економіки, Пилип’юк Я. В. (2015)
Титаренко Л. М. - Проблеми та пріоритети розвитку промисловості України (2015)
Юрченко І. В. - Теоретичні основи регулювання економічного обігу земель сільськогосподарського призначення (2015)
Лубенченко О. Е. - Взаємовідносини суб’єктів зовнішньоекономічної та суб’єктів аудиторської діяльності (2015)
Конрад Ю. В. - Оцінка ефективності функціонування міжнародних виробничих мереж (2015)
Лебедик Г. В. - Особливості обліку готової продукції та її реалізація на підприємстві (2015)
Рудаков О. М. - Економіко-математична модель визначення ставки депозитного процента з урахуванням інфляційного ризику (2015)
Титул, зміст (2014)
Сторож О. Г. - Деякі аналітичні властивості функції Вейля замкненого оператора (2014)
Гладун В. Р. - Деякі множини відносної стійкості до збурень гіллястих ланцюгових дробів з комплексними елементами та змінною кількістю гілок розгалужень (2014)
Пташник Б. Й. - Задача Діріхле – Неймана для систем гіперболічних рівнянь зі сталими коефіцієнтами, Репетило С. М. (2014)
Савенко П. О. - Синтез випромінюючих систем з плоским розкривом за заданою діаграмою напрямленості за потужністю. ІІ. Знаходження розв’язків у точках біфуркації (2014)
Булацик О. О. - Про взаємне перетворення типів розв’язків одного класу нелінійних інтегральних рівнянь Гаммерштейна (2014)
Гафійчук В. В. - Метод малого параметра в нелінійних системах реакції-дифузії: умови застосування, побудова розв’язків, аналіз біфуркацій, Дацко Б. Й., Васюник З. І. (2014)
Пукач П. Я. - Дослідження згинних коливань у стержнях Фойгта – Кельвіна з урахуванням нелінійних сил опору (2014)
Флячок В. М. - Варіаційна теорема динамічної задачі взаємозв’язаної механотермодифузії неоднорідних анізотропних оболонок з дисторсіями (2014)
Лила Д. М. - Потеря устойчивости вращающегося упругопластического радиально неоднородного ступенчатого кольцевого диска (2014)
Слободян Б. С. - Моделювання контактної взаємодії періодично текстурованих тіл з урахуванням фрикційного проковзування, Ляшенко Б. А., Маланчук Н. І., Марчук В. Є., Мартиняк Р. М. (2014)
Папков С. О. - Пространственная динамическая задача теории упругости для параллелепипеда (2014)
Киричок І. Ф. - Вимушені коливання і вібророзігрів в’язкопружних балок з п’єзоелектричними сенсорами і актуаторами, Сенченков І. К., Червінко О. П. (2014)
Куреннов С. С. - Продольно-изгибные колебания трехслойного стержня. Уточненная модель (2014)
Ковалев Ю. Д. - Изгибные колебания толстостенной оболочки конечной длины при скользящей заделке ее торцов (2014)
Горынин Г. Л. - Математическое моделирование процесса теплопроводности для 2D-периодичных композитных анизотропных материалов, Немировский Ю. В. (2014)
Янковский А. П. - Исследование спектральной устойчивости обобщенных методов Рунге – Кутта применительно к начальной задаче для уравнения переноса (2014)
Попович В. С. - Математичне моделювання і методика визначення статичного термопружного стану багатошарових термочутливих циліндрів, Калиняк Б. М. (2014)
Попадюк І. Й. - Фрикційна взаємодія циліндричної оболонки з деформівним заповнювачем при немонотонному навантаженні, Шацький І. П., Шопа В. М., Величкович А. С. (2014)
Хапко Б. С. - Про вплив змінних коефіцієнтів тепловіддачі на термонапруження у скінченній циліндричній оболонці, Чиж А. І. (2014)
Aristova N. - Participatory-interactive approach as a methodological basis of formation of future philologists’ professional subjectness (2015)
Dobroskok І. - Current trends in the training of the future specialist in commodity science, Rzhevskaya N. (2015)
Horodetska О. - Time-management as the latest mean of self-organization educational-educate process of students (2015)
Nikolaiev L. - Formation of professional competence of students-psychologists using training methods in the educational process (2015)
Ryk S. - Pedagogical ethics and modern society challenges (2015)
Toporenko О. - Тhe system of initial military training of the Ukrainian SSR in 1920s: historical-pedagogical aspect (2015)
Барна Л. - Особливості підготовки вчителів біології в Україні в 20-30-х роках ХХ століття (2015)
Вихор С. - Співпраця сім’ї та школи: історичний досвід (2015)
Волков Л. - Спортивний талант: особливості формування структури загальної спортивної обдарованості на етапі початкової підготовки, Павлова Т. (2015)
Галян О. - Особистість школяра у вимірах суб’єктності (до 100-річчя Київського педагогічного з’їзду) (2015)
Груць Г. - Слово як сакральний символ: педагогічний aспект (2015)
Жирська Г. - Шляхи формування дослідницької компетентності школярів у процесі біологічної освіти (2015)
Кравець В. - Генеза проблеми статевого виховання у вітчизняній педагогіці ХХ століття (20-30-ті роки) (2015)
Мезенцева О. - Антропософські витоки вальдорфської педагогіки (2015)
Носаченко В. - Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі охорони праці (2015)
Опанасенко Н. - Правила реалізації дидактичних принципів Я. А. Коменського в сучасній початковій школі, Черненко Г. (2015)
Отич О. - Українське народне мистецтво як чинник етнокультурної ідентифікації особистості (2015)
Сидоренко М. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів до оцінювання якості освітньої діяльності (2015)
Шабінський М. - Досвід патріотичного виховання молоді на прикладі французької школи (2015)
Ярошинська О. - Удосконалення підготовки майбутніх учителів до створення здоров’язбережувального середовища початкової школи на основі запровадження моделей емпіричного навчання, Осадченко Т. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Жаболенко М. В. - Тенденции развития международного рынка транспортно-логистических услуг (2015)
Калинин А. В. - Влияние вибрационных перегрузок транспортного средства во время транспортировки на физико-химические свойства грузов (2015)
Шевченко А. В. - Анализ обустройства улиц и дорог устройствами принудительного снижения скорости автомобильного транспорта (на примере Донецка), Шевченко С. В. (2015)
Садекова А. М. - Информационное обеспечение процесса управления финансовыми потоками в логистических системах (2015)
Шурко Г. К. - Оценка вероятности нахождения в криволинейных границах интегративного показателя, характеризующего поведение технической системы, Шурко И. Л. (2015)
Мойся Д. Л. - Анализ устойчивости автопоезда с управляемым полуприцепом в круговых стационарных режимах (2015)
Прилепский Ю. В. - Разработка схемы автоматического управления тепловыми потоками при использовании теплового аккумулятора для предпускового прогрева ДВС (2015)
Комов А. Б. - Генезис организации стратегии и тактики технической эксплуатации автомобилей, Комов П. Б., Комов А. П., Комов Е. А. (2015)
Рыбалко Р. И. - Влияние конструктивных и режимных факторов на эффективность классификации в помольных агрегатах сухого измельчения, которые используются для строительства автомобильных дорог (2015)
Автори номера (2015)
Правила подання та оформлення статей (2015)
Порядок рецензування статей (2015)
Баликова Н. - Складнопідрядне речення з підрядним додатковим в японській мові (2013)
Козоріз О. - Критерії виділення спеціальних юридичних дискурсів у межах поняття системи права КНР (2013)
Комарницька Т. - Особливості класифікації фразеологічних одиниць у японській мові (2013)
Комісаров К. - Класифікаційні ознаки прислівника та приакцидентного означення в японській мові (2013)
Несина І. - Китайське прізвище як важливий елемент культури Китаю (2013)
Нечипоренко Б. - Сугестивна функція кліше і мовних штампів в політичному дискурсі китайських ЗМІ (2013)
Озерська О. - Бар'єри у міжкультурній діловій японсько-західній комунікації (2013)
Руда Н. - Представленість моделей багатокомпонентних складних речень у романі Лао Ше "Рикша" (2013)
Шамшур М. - Імпліцитне вираження концепту "любов" у фразеологізмах китайської мови чен'юй (2013)
Шевченко О. - Лексико-семантична та функціональна класифікації фразеологічних одиниць сучасного ділового китайського мовлення (2013)
Бондар Ю. - Естетично-психологічна складова пізніх творів Танідзакі Джюн‘ічіро (2013)
Букрієнко А. - Казка як різновид архетипної історії: європейська та японська традиції (2013)
Воробей О. - Особливості епізованої драми Лао Ше у зіставленні з епічним театром Бертольда Брехта (2013)
Ісаєва Н. - Експериментальна сутність драматургії Ґао Сінцзяня (2013)
Ковальчук Ю. - Образи Кореї та корейців у публіцистичній прозі Джека Лондона (2013)
Мурашевич К. - Відмінність конотацій головних образів у поезії китайських та французьких символістів (2013)
Нечаєва Н. - Теоретичні засади китайської поетики у передмові Кі-но Цураюкі до "Кокін-вака-шю" (2013)
Підмогильна Д. - Концепція людської особистості у творчості Лу Сіня (2013)
Халимоненко Г. - Течія mahallileşme в турецькій поезії першої половини ХІХ століття (2013)
Жаболенко М. В. - Формирование системы логистического обслуживания на основе концепции CRM (2015)
Калинин А. В. - Анализ влияния вибрационных процессов внутри кузовной части автомобиля на физические свойства груза во время движения с целью повышения качества транспортных услуг (2015)
Мойся Д. Л. - Експериментальне визначення маневреності макета триланкового автопоїзда (2015)
Комов А. Б. - Парадигма технической эксплуатации автомобилей, Комов П. Б. (2015)
Єфименко А. М. - До побудови математичної моделі колісного транспортного засобу, Вербицький В. Г. (2015)
Стрельник Ю. Н. - Анализ устойчивости прямолинейного движения модели автомобиля с управляемой задней осью (абсолютно жесткая модель управления) (2015)
Лукичев А. В. - Перспективы использования роботов-ассистентов различной кинематики в автосервисе, Сакно О. П. (2015)
Сунцов Н. В. - К вопросу о потерях энергии на качение эластичных колес автомобиля, Сунцов А. Н., Стрельник Ю. Н. (2015)
Автори номера (2015)
Правила подання та оформлення статей (2015)
Порядок рецензування статей (2015)
Гавриш О. А. - Синтез проривних технологій космічної галузі на основі поєднання дослідницької, науково-технічної, виробничої та інвестиційної діяльності, Войтко С. В., Бухун Ю. В. (2015)
Діденко С. В. - Реформування державного внутрішнього фінансового контролю в Україні (2015)
Барановська І. В. - Якісні параметри модернізації національної економіки (2015)
Момот Т. В. - Оцінка ризиків проведення ІРО та шляхи їх мінімізації в системі забезпечення корпоративної безпеки, Чех Н. О. (2015)
Клюзко О. І. - Аналіз підходів до проектування системи управління економічною безпекою сучасного підприємства (2015)
Завора Т. М. - Теоретико-методичні підходи до оцінювання рівня національної безпеки у соціальній сфері в умовах системної трансформації (2015)
Топорков М. М. - Інституціоналізація тіньової економіки в Україні (2015)
Родченко В. Б. - Ключові структурні пропорції підприємницького середовища регіонів України, Навроцький О. О. (2015)
Горбань А. В. - Проблеми використання автомобільного транспорту УРСР (1960 – 1980 рр.) (2015)
Дешко В. І. - Досвід впровадження міжнародного інвестиційного проекту з підвищення енергоефективності об’єктів соціальної сфери, Шовкалюк М. М., Красовський О. П., Білоус І. Ю. (2015)
Погорелов Ю. С. - Шляхи розвитку соціально-економічного потенціалу підприємства, Лейко К. А. (2015)
Швець П. А. - Теоретико-методологічні аспекти функціонування соціальної інфраструктури країни (2015)
Худолій Ю. С. - Проблеми забезпечення та напрями підвищення фінансової стійкості банків в Україні (2015)
Крекотень І. М. - Європейський досвід ринку іпотечного кредитування (2015)
Манжос С. Б. - Роль банківських установ у забезпеченні фінансової безпеки держави (2015)
Хаджинова Е. В. - Информационное обеспечение механизма управления взаимодействием в предпринимательской сети (2015)
Глущенко О. О. - Принципи формування податкової стратегії підприємства (2015)
Христенко О. В. - Теоретичні аспекти застосування трансферу технологій у діяльності сучасного підприємства, Остапчук А. С. (2015)
Іванова М. І. - Формування понятійно-категоріального апарату логістики (2015)
Христенко Л. М. - Особливості ресурсного забезпечення діяльності підприємства (2015)
Клюс Ю. І. - Визначення складників корпоративної системи управління інноваціями (2015)
Сиваченко О. В. - Побудова семантичного ядра як основа маркетингових комунікацій підприємства машинобудування в мережі інтернет (2015)
Лебедик Г. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку розрахунків з органами соціального страхування, Криуліна А. С. (2015)
Коба О. В. - Визнання, ідентифікація та класифікація нематеріальних активів, Софієнко А. О., Чиж А. О. (2015)
Матюшіна Ю. І. - Формування системи внутрішнього аудиту на підприємстві, Сагайдак Н. В., Туржанська К. С. (2015)
Бендасюк Н. М. - Обзор методов проектирования наноспутников, Лысенко А. И., Липатов А. А. (2015)
Валуйский С. В. - Кодирование видео со встроенными механизмами защиты от несанкционированного доступа, Петрова В. Н., Наземнов В. В., Гуйда А. Г. (2015)
Гусынин А. В. - Применение дифференциальных преобразований к синтезуалгоритма многоэтапного терминального управления летательным аппаратом (2015)
Дубко В. А. - Уравнения Ланжевена согласованные с классическими и неклассическими моделями диффузии, Дубко А. В. (2015)
Еремеев И. С. - Технико-экономические и социальные аспекты тарифной политики в сфере услуг за отопление помещений, Ещенко А. И., Огородник С. С. (2015)
Казанский С. В. - 3D-моделирование тепловых режимов силовых трансформаторов, Моссаковский В. И. (2015)
Коркин С. Е. - Продуктивность Обской пойменной сегментно-островной ландшафтной провинции, Кушанова А. У. (2015)
Кирик В. В. - Оптимизация метода поиска месторасположения источников распределенной мощности, Губатюк О. С. (2015)
Кирик В. В. - Расчет геомагнитных индукционных токов вызванных однородным и неоднородным геоэлектрическим полями, Нагорный Р. В. (2015)
Киселев В. Б. - Методы повышения надежности и масштабируемости безпроводных сенсорных сетей, Новиков В. Н., Трач Б. В. (2015)
Кузьменко Б. В. - Математическое описание гранулометрического (фракционного) состава промышленной кристаллов сахара (2015)
Кузьменко Б. В. - Современные информационные технологии в сфере высшего образования (2015)
Кузьменко Б. В. - Вопрос математического моделирования тепловое самовозгорание пылеугольного смесей, Матвийчук А. С. (2015)
Лебедянцев В. В. - Тензорная модель нелинейного канала святи, Сметанин П. В., Лысенко А. А. (2015)
Лысенко А. И. - Обзор применения спутниковых технологий в беспроводных сенсорных сетях, Кашуба С. В. (2015)
Лысенко А. И. - Математическое моделирование движения квадрокоптера, Тачинина Е. Н. (2015)
Новиков В. И. - Метод адаптивного управления маршрутизацией в условиях нестабильности связей между узлами беспроводной сенсорной сети (2015)
Осьмак А. А. - Оптимизация процесса газификации растительной биомассы, Серегин А. А., Сегай А. М. (2015)
Прищепа Т. А. - Метод повышения пропускной способности беспроводовых сенсорных сетей с мобильными сенсорами и телекомуникационными аэропрлатформами (2015)
Рябоконь Н. В. - Комплексный анализ составляющих мотивации ресурсосбережения в Украине, Серегин А. А., Рындюк Д. В., Сегай А. М. (2015)
Урядникова И. В. - Концепция защиты и управления техногенными рисками на теплоэнергетических объектах критической инфраструктуры, Чумаченко С. Н., Кармазин С. В., Заплатинский В. М. (2015)
Tsomko Elena - Technical education in foreign countries on example of South Korea (2015)
Шилов В. А. - Нагрузка формируемая узлами в беспроводных сенсорных сетях, Прищепа Т. А. (2015)
Сайко В. Ф. - Землеробство в контексті змін клімату (2008)
Іващенко О. О. - Шляхи адаптації землеробства в умовах змін клімату, Іващенко О. О. (2008)
Ромащенко М. І. - Актуальні питання розвитку зрошення у контексті змін клімату, Савчук Д. П., Шевченко А. М., Шатковський А. П., Рябков С. В. (2008)
Мазур Г. А. - Прогнозування змін основних властивостей ґрунтового покриву в умовах коливань клімату (2008)
Боговін А. В. - Підвищення ефективності використання лукопасовищних угідь за потепління клімату (2008)
Слюсар І. Т. - Використання осушуваних земель гумідної зони в контексті глобальних змін клімату (2008)
Свидинюк І. М. - Реалізація біологічного потенціалу зернових культур за різних технологій вирощування, Шморгун О. В. (2008)
Чайка В. М. - Потепління і прогноз фітосанітарного стану агроценозів України, Бакланова О. В., Білявський Ю. В. (2008)
Дегодюк С. Е. - Спеціалізація землеробства в Україні залежно від зміни клімату, Дегодюк Е. Г. (2008)
Бойко П. І. - Роль сівозміни у зменшенні негативної дії погодних умов на формування врожайності сільськогосподарських культур, Коваленко Н. П., Дишлевий В. А. (2008)
Шуль Д. І. - Строки сівби пшениці озимої залежно від погодних умов у Західному Лісостепу, Савчук О. І., Грицевич Ю. С., Кулька Л. С., Солян М. Я. (2008)
Крамарьов С. М. - Вплив технології вирощування і рівня зволоження на продуктивність кукурудзи в Степу, Краснєнков С. В., Артеменко С. Ф., Коцюбан А. І., Льоринець Ф. А., Сидоренко Ю. Я., Яковишина Т. Ф., Шевченко В. М. (2008)
Юхименко А. І. - Ураження пшениці озимої "вірусом жовтої каликовості ячменю" залежно від метеорологічних умов вегетації, Волощук С. І., Кочмарський В. С. (2008)
Волкогон В. В. - Удобрення кукурудзи за інтенсивністю біологічної трансформації азоту ризосфери (2008)
Корсун С. Г. - Агроекологічний моніторинг у контексті глобальної зміни клімату (2008)
Яцик М. В. - Аналіз можливих еволюційних змін властивостей грунтів залежно від клімату, Коломієць С. С. (2008)
Грищенко Р. Є. - Вплив агрометеорологічних умов на структуру врожайності гречки у Лісостепу (2008)
Драган М. І. - Значення погодних умов в онтогенезі культури проса (2008)
Архипенко Ф. М. - Особливості кормовиробництва в умовах зміни клімату (2008)
Гуральчук Ж. З. - Вплив інокуляції рослин арбускулярними мікоризними грибами на стійкість до зміни погодних умов, Гуральчук С. З. (2008)
Наші ювіляри (2008)
Титул, зміст (2015)
Буйських А. В. - Кераміка першої половини VII ст. до н. е. та питання доколонізаційних зв'язків у Північному Причорномор'ї (2015)
Чечуліна І. О. - До історії вивчення аттичної чорнолакової кераміки з Північного Причорномор'я (2015)
Мурзін В. Ю. - Проблема визначення поховань скіфських номархів (2015)
Рейда Р. М. - "Потойбічний бенкет": набори глеків у похованнях черняхівської культури, Гейко А. В., Сапєгін С. В. (2015)
Панікарський А. В. - Списи та дротики ранніх слов'ян: функціональна класифікація (2015)
Моця О. П. - "Внутрішня" Русь у контексті уточнення меж (2015)
Кіосак Д. В. - Крем'яні вироби з поселення Небелівка (2015)
Відейко М. Ю. - Дослідження у центральній цастині Майданецького, Мюллєр й., Бурдо Н. Б., Хофманн Р., Церна С. (2015)
Колода В. В. - Кераміка із Сіверського городища та історія його заселення, Корохіна А. В. (2015)
Никоненко Д. Д. - Пізньоскіфське Консуловське городище (2015)
Рудич Т. О. - Антропологічний матеріал давньоруського могильника Зеленче (2015)
Горбаненко С. А. - Палеоетноботанічні дані з поселення райковецької культури Мала Снітинка (2015)
Бузько О. В. - Друга конференція археологів СРСР в Херсонесі 10-13 вересня 1927 р. та участь у ній М. І. Вязьмітіної (2015)
Чорний А. М. - Скляний посуд черняхівської культури (історіографічний аспект) (2015)
Абашина Н. С. - Н. Булик "Львівська археологія ХІХ - початку ХХ століття: дослідники, наукові установи, музеї". Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Львівський інститут економіки і туризму, 2014. — 304 с., Яненко А. С. (2015)
До 75-річчя Івана Івановича Мовчана (2015)
До 75-річчя Олександра Семеновича Біляєва (2015)
До 70-річчя Аркадія Олександровича Козловського (2015)
Наші автори (2015)
Список скорочень (2015)
Пам'ятка автора (2015)
Волканов С. И. - Стратеги и созыв экклесии (2016)
Заплетнюк О. А. - Роль сім’ї фараона Ехнатона у новому релігійному культі (2016)
Кириченко М. И. - Северяне в недатированной части Повести временных лет (2016)
Дорошок Н. А. - Дослідження міської нерухомості як один із провідних напрямків діяльності статистиків Чернігівського земства (2016)
Литвин Н. М. - Масонство України та національні рухи першої половини XIX ст. (2016)
Михайлов О. І. - Відкриття Акерманської земської каси дрібного кредиту (2016)
Романюк Н. Й. - Зростання чисельності та ролі сільських підприємців в умовах аграрних реформувань другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами Київської, Подільської, Волинської губерній) (2016)
Пасіцька О. І. - Вплив митрополита Андрея Шептицького на господарське життя галицьких українців (кінець ХIХ – перша третина ХХ ст.) (2016)
Саківський І. Б. - Життя та діяльність Еміліяна Ковча (1884–1939 рр.) (2016)
Слесаренко О. О. - Утворення та особливості функціонування Центральної комісії національних меншин при Всеукраїнському центральному виконавчому комітеті (середина 1920–х років) (2016)
Андрущак Р. І. - Антирелігійна діяльність Спілки войовничих безвірників відносно Римо–католицької церкви на Поділлі наприкінці 20–х рр. ХХ століття (2016)
Гай–Нижник П. П. - Концепція основних засад сільськогосподарської (аграрної) політики майбутньої Української Держави в соціально–економічній моделі ОУН(б) (2016)
Лукашів В. Я. - Матеріальні аспекти розвитку "Товариства ім. М. Качковського" у Західній Україні (1919–1939 рр.) (2016)
Щеблюк С. Г. - Становлення та діяльність профспілкових організацій у Волинському воєводстві у 1921–1939 рр. (2016)
Кравчук Л. - Матеріальне становище медицини як фактору впровадження радянського способу життя на окупованих землях Тернопільщини вересень 1939 – червень 1941 рр. (2016)
Гольд Г. - Новий порядок на землях Південної Бессарабії у 1941–1944 рр., Дорошева А. О. (2016)
Пушкарьов В. П. - Реалізація програми легіонерського руху в умовах націонал–легіонерської держави 1940–1941 рр. (2016)
Кропивко О. М. - Законодавчо–нормативне забезпечення підготовки спеціалістів середньої кваліфікації для сільського господарства УРСР в 1950–1960–х рр. (2016)
Лук’яненко О. В. - "Мовна безтурботність" колективів педагогічних ВНЗ Української РСР доби "відлиги" (2016)
Богатирчук К. О. - Ідеологічна складова повсякденного життя учнівської молоді Української РСР в добу "застою" (2016)
Левчук К. І. - Створення та основні напрями діяльності Української спілки ветеранів Афганістану (1985–2000 рр.) (2016)
Павленко Ю. О. - Сільське господарство Миколаївщини в період Перебудови (1985–1991 рр.) (2016)
Шкабко С. - Державна діяльність Леоніда Кучми на посту прем’єр–міністра України (1992–1993 рр.) (2016)
Боблієнко О. П. - Українська національна меншина у Любуcькій землі (Республіка Польща) у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (2016)
Корнієнко Н. В. - Місце демократичної складової у зовнішній політиці США щодо України у 1991–1992 рр. (2016)
Пуля І. - Міжнародні стандарти оцінювання якості (до 20–ї річниці Українського національного конкурсу якості) (2016)
Корсак Р. В. - Реформи Чеської Республіки у правовій, економічний і фінансовій сферах: пропозиції та рекомендації застосування в Україні (2016)
Буглай Н. М. - Польща–Україна: відносини стратегічного партнерства (2016)
Січкаренко Г. Г. - Реформа вищої освіти 1987 р.: уроки для України (2016)
Срібна М. А. - Здобутки та перспективи Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки в кінці ХХ – початку ХХІ ст. (2016)
Савелова М. О. - Спеціальні програми Goethe–Institut Ukraine 2015–2016 в рамках "Східного партнерства" (2016)
Бей Р. В. - Мікроклімат тваринницьких приміщень як центральна проблема гігієни сільськогосподарських тварин та механізації тваринництва (2016)
Дорошенко Л. В. - Ранньосередньовічні слов’янські старожитності Східної Європи в історіографічній практиці кінця ХІХ – початку ХХІ ст.: до постановки проблеми (2016)
Тарасенко О. О. - Спогади М. І. Костомарова про П. В. Павлова (школа істориків Університету Св. Володимира) (2016)
Карпюк Я. - Історіографія дослідження життєдіяльності Юрія Бойко–Блохина (2016)
Сорокіна О. С. - Матеріали Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка про історичну постать Юрія Лавріненка в житті української діаспори другої половини ХХ століття (2016)
Качковська Л. Р. - Діловодна документація Київського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва: особливості оформлення реквізитів та змісту (2016)
Богдалов А. Г. - Трофейні військові прапори часів Другої світової війни в колекції Національного музею історії України (2016)
Козак О. В. - Доброчинність і меценатство в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у російській імперській та радянській історіографії (2016)
Нікітенко А. І. - Подружнє життя народолюбної інтелігенції Наддніпрянської України пореформеної доби: історіографічний аспект (2016)
Мінгазутдінова Г. І. - Висвітлення політики США в Центральній Азії наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. в науковій літературі (2016)
Покляцька В. В. - Інформаційний потенціал преси як джерела для вивчення "образу ворога" в американсько–радянських відносинах у 1980–х рр. (2016)
Ящук О. Ю. - Міжнародні зв’язки українського Червоного Хреста: історіографічний дискурс (2016)
Ботіка Т. С. - Російські часописи про англо–російські зв’язки кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Rahimli R. - North Caucasian peoples’ ethno–political associations and their impact on sociopolitical processes in modern times (2016)
Рзаева Р. Н. - Новые данные о среднебронзовой культуре Кавказа (2016)
Эминова Г. - Эпоха, жизнь и творчество Мешеди Мухаммеда Бюльбюля (2016)
Капітоненко О. М. - Неокласика тоталітарної та посттоталітарної моди (2016)
Лісовський П. М. - Мудрість як феноменологічна якість людської діяльності в контексті української філософії (2016)
Колесніченко М. В. - Дослідження етнічності в Україні у контексті західного наукового дискурсу (2016)
Пальчинська М. В. - Системоутворюючі принципи конструювання соціального простору в умовах становлення інформаційного суспільства (2016)
Єременко Ю. В. - Естетизація як спосіб осмислення феномену смерті (2016)
Піддубна Л. В. - Кіберпростір як соціокультурний фактор мережевого суспільства (2016)
Іванова Н. В. - Ситуація мислення в ґенезі інтелектуальної діяльності (2016)
Семікін М. О. - Культура: витоки і фактори функціонування (2016)
Скотна Н. В. - Реалізація творчого потенціалу особистості, Коновальчук В. І. (2016)
Терепищий С. О. - Ідентичність сучасних освітніх ландшафтів в контексті проблем інтернаціоналізації (2016)
Хижняченко Н. О. - Элитарная и массовая культура: проблема соотношения и взаимодействия (2016)
Чорноморденко І. В. - Теоретико–методологічні засади становлення, розвитку та трансформації філософії техніки в епоху глобалізації, Качак Н. В. (2016)
Бойко А. А. - Человек массы в обществе массового потребления (2016)
Ahmadov E. - The protection of national and moral values (2016)
Біляєва І. І. - Державна та національна інформаційна політика: теоретико–концептуальний аспект (2016)
Богданова Н. Г. - Проблема планування процесу розвитку культури життєтворчості особистості (2016)
Козій І. В. - Ідеологічний "наступ" філософії марксизму на західноукраїнських землях в 20–30–ті рр. XX ст. (2016)
Гудима І. П. - Ідеї божественної іманентності в творчості Клайва Стейплза Льюіса (2016)
Дойчик М. В. - Ідея гідності у філософській творчості Ф. Ніцше (2016)
Антіпова О. П. - Духовний потенціал філософської терміносистеми С. Б. Кримського (2016)
Комаха Л. Г. - Традиція versus принцип "anything goes" в аргументах методології П. Фейєрабенда (2016)
Москальчук М. М. - Ентоні Флю про свободу і права людини (2016)
Павлишин Л. Г. - Надлюдина Ф. Ніцше та Боголюдина М. Бердяєва: єдність всупереч протилежності (2016)
Кохановська М. Г. - Причини міжрелігійних конфліктів (2016)
Соловій Р. П. - Практична еклезіологія Виникаючої Церкви (2016)
Ставрояні С. С. - Церква і суспільство в інтерпретації біблійних наративів українськими протестантами (2016)
Чубарева О. О. - Мистецтво в практичному формуванні аксіологічної палітри сучасного студентства (2016)
Кириленко К. М. - Концептуальні засади викладання філософії як непрофільної дисципліни у вищому навчальному закладі (2016)
Готько Н. В. - Мовні моделі духовної культури як контекст формування освітньо–виховної філософії в інтеграції східної і західної парадигм суспільного розвитку (2016)
Москалик Г. Ф. - Освіта майбутнього: погляд філософа (2016)
Бушман І. О. - Національна свідомість студентства (2016)
Разуменко О. О. - Школа як життєвий світ і як інституціональна форма організації системи освіти (2016)
Фабрика А. А. - Можливі наслідки реалізації нового підходу до вивчення циклу гуманітарних та соціально–економічних дисциплін у вишах (2016)
Ященко Л. Є. - Від текстового формату до інфографічного: філософсько–педагогічні роздуми (2016)
Кравець А. Ю. - Становлення біополітики як самостійної наукової дисципліни в межах сучасної політичної науки (2016)
Теленко О. M. - Невизнані держави сучасного світу: сутність поняття та проблема визнання (2016)
Хонін В. М. - Індивіди – суверенітет розуму та міжсоціумні відносини (2016)
Калінін В. Ю. - Світ–система та держава як одиниці аналізу у політичних дослідженнях (2016)
Гарбадин А. С. - Специфіка симулятивних політичних практик згідно з концепцією Жана Бодріяра (2016)
Чеканов В. Ю. - Питання про транспарентність авторитарного політичного режиму: пострадянський і світовий досвід (2016)
Годлевська В. Ю. - Дослідження процесів демократизації останньої чверті ХХ століття, Денисюк А. В. (2016)
Ткач Т. Я. - Міжнародна гуманітарна система (2016)
Гриньків М. В. - Політична складова діяльності релігійних організацій у комунікації з громадськістю (2016)
Мощенко О. М. - Туреччина–Україна: сучасний стан та перспективи співробітництва в Чорноморсько–близькосхідному регіоні (2016)
Потапенко Я. О. - Геополітичні наслідки Євромайдану, Потапенко О. І. (2016)
Рудень Д. М. - Блок лівих і лівоцентристських сил як чергова спроба об’єднання політичних партій лівого руху України (2016)
Рафальський І. - Основні віхи національно–державного самовизначення України в добу незалежності (2016)
Касьянова М. М. - Кількісні характеристики українських мігрантів до країн Східної Європи (2016)
Радько П. Г. - Популяризація науковими товариствами ідей українського державотворення, Аванесян Г. М. (2016)
Ключник Р. М. - Політична та освітня сфери: проблеми взаємодії в Україні (2016)
Зубрицька Д. - Особливості комунікації кандидат–виборець на місцевих виборах у 2015 році (2016)
Гаджи Фуад Нуруллах. - Взгляд на научное творчество академика Васима Маммедалиева (2016)
Конах В. К. - Інформаційно–психологічні засоби "м’якої сили" в державній політиці Китаю (2016)
Луцишин Г. І. - Шотландія та Каталонія: спільне та відмінне у боротьбі за незалежність, Червінка І. М. (2016)
Mammadov Sh. - United States’ policy in South Caucasus (2016)
Комарніцький О. Б. - Рецензія на книгу: Фенцур В. В. Відродження архітектурно-історичної спадщини Кам’янця-Подільського (40-і рр. ХХ ст. – 2015 р.) / В. В. Фенцур, В. В. Пагор. – Кам’янець-Подільський : ПП "Медобори-2006", 2015. – 164 с. (2016)
Титул, зміст (2009)
Терещенко М. А. - Проблеми ефективної організації підприємств на ринку комбікормової продукції (2009)
Багорка М. О. - Особливості моніторингу процесів формування попиту й стимулювання збуту на продовольчому ринку, Білоткач І. А. (2009)
Гуцуляк Ю. Г. - Концептуальні засади організації системи ландшафтів і земель (2009)
Голданов В. В. - Економічна оцінка втраченої вигоди від нераціонального землекористування (2009)
Жибак М. М. - Характеристика основних етапів відтворення трудового потенціалу західного регіону України (2009)
Костенко О. М. - До формування механізму управління прибутковістю сільськогосподарського підприємства (2009)
Тодоров О. В. - Напрямки активізації ринкових та виробничих процесів у галузі апк на засадах сталого розвитку (2009)
Карасьова Н. А. - Розвиток комерційного лізингу як умова реновації матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств (2009)
Рудь І. Ю. - Оцінка конкурентоспроможності молочної продукції (2009)
Коваль О. А. - Ефективність відносин зі страхового відшкодування збитків і втрат в аграрному секторі економіки України (2009)
Матковський О. - Діяльність кафедри мінералогії Львівського національного університету імені Івана Франка протягом 2005-2014 рр., Скакун Л., Білоніжка П. (2015)
Зинчук Н. - Геолого-минералогические модели в связи с поисками алмазоносных кимберлитов (2015)
Vasilenko V. - Postmagmatic factors of kimberlites diamond content, Kuznetsova L., Minin V., Zinchuk N. (2015)
Шкуренко К. - Мінералогія тонкозернистої речовини оболонок хондр з метеорита Кримка (LL3.1), Семененко В. (2015)
Гаєва Н. - Аспекти золотоносності Чортомлицької зеленокам’яної структури, Сукач В., Ковальчук М. (2015)
Митрохин О. - Хімізм породоутворювальних мінералів як індикаторна ознака під час геологічного розчленування й кореляції інтрузивних утворень Українського щита, Митрохина Т., Вишневська Є., Кирієнко О., Петренко О., Андрєєв О. (2015)
Юрченко Н. - Нові дані щодо хімічного складу піроксенів з фенітів Чернігівського карбонатитового масиву (Західне Приазов’я, Український щит), Шнюков С., Павлов Г. (2015)
Моргун В. - Піроксени фенітів Східного Приазов’я (2015)
Гречановська О. - Структурні перетворення в аланіті анадольського типу в процесі відпалювання (за даними рентгенівських, мікроаналітичних та ІЧ-спектроскопічних досліджень), Ільченко К., Канунікова Л., Курило С. (2015)
Маметова Л. - Мінеральні новоутворення на кварцових зернах (2015)
Яворський Б. - Уточнення петрографічних особливостей батятицьких кварцитоподібних пісковиків як крок на шляху до вирішення проблеми їхнього генезису, Степанов В., Побережська І. (2015)
Slovotenko N. - Signs and proofs of the quartz formation from silica gel in the gold-bearing veins of Berehove ore field (Transcarpathians), Skakun L., Serkiz R. (2015)
Бучинська І. - Свинець як елемент-домішка у вугіллі Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну, Лазар Г., Шевчук О. (2015)
Ворошилов Ю. - Іван Пулюй – велетень української наукової та громадської думки (до 170-річчя від народження), Павлишин В. (2015)
Титул, зміст (2009)
Наумко І. - Дев’яті наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка, Дяків В. (2015)
Новини (2009)
Матковський О. - Академік Євген Федорович Шнюков (до 85-річчя від дня народження), Наумко І. (2015)
Щурик М. В. - Поліпшення земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств як складова оптимізації відтворювального процесу аграрного сектора (2009)
Бакуменко І. - До 80-річчя академіка Миколи Володимировича Соболєва, Матковський О., Білоніжка П. (2015)
Гуцуляк Ю. Г. - Еколого-економічна типологія земель на базі їх біоіндикаційної та грунтово-індикаційної оцінок (2009)
Матковський О. - Внесок П. М. Білоніжки у вивчення мінералогії і геохімії соляних родовищ Передкарпаття та природи деяких шаруватих силікатів (до 80-річчя від народження), Скакун Л. (2015)
Голданов В. В. - Основні напрями відтворення родючості грунтів (2009)
Гецко І. Я. - Родюча земля на закарпатті повинна бути товаром (2009)
Тодоров О. В. - Напрямки активізації ринкових та виробничих процесів у галузі апк на засадах сталого розвитку (2009)
Савченко О. Ф. - Впровадження бухгалтерського екологічного обліку на діючих підприємствах України, Кравцова Л. А., Кулявець Н. О. (2009)
Терещенко М. А. - Розробка концепції маркетингу підприємств на ринку комбікормової продукції (2009)
Прокопенко О. А. - Фіскальне забезпечення розвитку сільського господарства донецького регіону (2009)
Мошенець О. В. - Еволюція рентних відносин: від класичної школи до теорії суспільного вибору (2009)
Кінах Н. В. - Методика оцінки кон'юнктури регіонального зернового ринку (2009)
Федоренко В. Г. - Ринок праці в Україні та економічні тенденції в умовах світової економічної кризи (2009)
Денисенко М. П. - Глобальна велика депресія — криза неоліберальної системи господарювання (2009)
Галушка З. І. - Нова роль держави в сучасній економіці: соціосинергетичний погляд (2009)
Кириченко О. А. - Вплив інфляційних процесів на фінансову безпеку підприємства, Кім Ю. Г. (2009)
Ігнатенко А. В. - Формування фінансових потоків реструктуризації міжнародних холдингів, Кабанов В. Г., Харченко О. І. (2009)
Скулиш Ю. І. - Бюджетне забезпечення соціальної сфери в Україні: оцінка ефективності та підходи до обгрунтування (2009)
Костюкевич О. І. - Теоретичні аспекти функціонування іпотечного ринку (2009)
Тригуб О. В. - Сек'юритизація іпотечних активів: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні (2009)
Детюк Т. Г. - Інвестиційний клімат в Україні (2009)
Винницька М. Я. - Економічні флуктуації в ендогенних моделях економічного зростання (2009)
Чорна Л. О. - Місце системи реалізації продукції в маркетинговій діяльності підприємств (2009)
Антошко Т. Р. - Інсайдерська та аутсайдерська складові сучасного корпоративного управління: системний підхід (2009)
Жалніна І. О. - Застосування інструменту "золотої акції" при приватизації стратегічно важливих підприємств (2009)
Панасюк Л. В. - Удосконалення механізму формування фінансових ресурсів місцевих органів влади з урахуванням світового досвіду (2009)
Шашина М. В. - Управління державним сектором економіки України в сучасних умовах (2009)
Редькіна В. А. - Зовнішньо-торговельна політика держави та теорія міжнародної торгівлі (2009)
Чорнодон В. І. - Роль економічних факторів у розвитку садівництва (2009)
Пащенко Н. В. - Теоретичні засади обліку основних засобів (2009)
Ядранська О. В. - Оцінка персоналу в системі ефективного управління (2009)
Радиш Я. Ф. - До історії символіки села рожнів1 (до проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування на гуцульщині), Ропар В. В. (2009)
Ільченко-Сюйва Л. В. - До проблеми використання потенціалу кредитних спілок у забезпеченні економічного зростання: сучасна практика і реалії України (2009)
Гаман П. І. - Інструменти екологічної політики та їх вплив на рекреаційне природокористування (2009)
Клюй О. В. - Система показників оцінювання відповідності політики забезпечення питною водою потребам населених пунктів (2009)
Франчук І. А. - Аналіз структури ринків електроенергії, диференційованих за видами діяльності і напрямами розвитку їх державного регулювання (2009)
Білюк А. В. - Пріоритети державного податкового стимулювання інноваційної діяльності в Україні (2009)
Алексеєва К. А. - Оцінка інтелектуального капіталу в соціально орієнтованій ринковій економіці (2009)
Коврига О. С. - Державна підтримка інститутів соціальної політики в регіонах (2009)
Кошева А. М. - Удосконалення ролі української держави щодо розв'язання житлових проблем громадян, які потребують соціального захисту (2009)
Плеханов Д. О. - Реалізація державних соціальних гарантій щодо задоволення життєвих потреб сільського населення (2009)
Халецька А. А. - Формування та реалізація соціальної політики держави по підвищенню доходів, рівня життя та захисту населенняформування та реалізація соціальної політики держави по підвищенню доходів, рівня життя та захисту населення (2009)
Казюк Я. М. - Проблеми формування ефективного механізму міжбюджетного регулювання в Україні та шляхи їх вирішення (2009)
Бухаріна Л. М. - Розробка стратегії розвитку сфери туризму в Україні (2009)
Бріт О. В. - Сучасний зареєстрований ринок праці як інструмент державного регулювання забезпечення роботою фахівців з вищою освітою (2009)
Авраменко О. - Внесок першого "червоного ректора” В.М. Фідровського в розвиток історичної науки на Миколаївщині (2014)
Біденко Н. - Проблеми розвитку системи дошкільного виховання у відбудовний період (2014)
Бухаров В. - К истории Болтышского имения Раевских (2014)
Делія О. - Колишні офіцери в контексті радянської соціальної політики 20-х років (на матеріалах Полтавщини) (2014)
Культенко О. - Про задоволення потреби заборони на відчуження Знаменської церкви м. Єлисаветграда в Німеччинi (2014)
Крижанівський В. - До проблеми вивчення особового складу присутствія Єлисаветградської міської управи (вересень 1871 –лютий 1917 рр.) (2014)
Мироненко Н. - Науково-технічне забезпечення навчально-лабараторної бази середньої школи у Кіровоградській області в 1970 –80 рр. (2014)
Опря Б. - Храм Олександра Невського –сакральна пам’ятка туристичного Кам’янця-Подільського (2014)
Парсамов С. - Міфологічний східнослов’янський фольклор про "господарів води” (2014)
Пилипчук Я. - Родина та шлюб у кипчаків (2014)
Романова О. - Культ берези в Семицько-Троїцьких обрядах східних слов’ян (2014)
Синенко О. - Профспілковий рух на Єлисаветградщині на початку ХХ століття (2014)
Тарас Я. - Клака в будівництві українців Молдови: культурно-генетична проблема (2014)
Торубара А. - Організація навчального процесу в ніжинському юридичному ліцеї князя Безбородька (2014)
Федоренко Я. - Стан екологічного середовища життєдіяльності селян у процесі трансформації аграрного сектору: історичний контекст (2014)
Філоретова Л. - Викладачі історичного факультету – учасники Великої Вітчизняної війни (2014)
Чорна Л. - Розвиток тваринництва в селянських господарствах Херсонської губернії другої половини ХІХ ст. (2014)
Ачкіназі Б. - Парламентські вибори 1919 р. у Франції та програма національного блоку (2014)
Баханова С. - Еволюція оцінок історичного феномену "холодної війни” у шкільних підручниках з історії кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2014)
Бондаренко О. - Міщанство Російської імперії дореформеної доби в дорадянській та радянській історіографіях (2014)
Грінченко В. - Увічнення пам’яті полеглих у Першій світовій війні в російській церковній архітектурі (2014)
Демешко Ю. - Діяльність купецтва в банківській структурі Новоросії в другій половині XVIII ст. (2014)
Демуз І. - Діяльність природничих товариств Російської імперії ХІХ –початку ХХ ст. у висвітленні радянських дослідників (2014)
Жеребчук С. - АСЕМ як інструмент взаємодії АСЕАН і ЄС: історіографія питання (2014)
Ковальков О. - Пропагандистське супроводження радянського вторгнення до Афганістану (2014)
Мілютін С. - Антиболгарська політика Візантійських імператорів VIII–IX ст. (2014)
Писаний Д. - Жан Кальвін і проблема рабства на світанку Нового часу (2014)
Агапов В. - Стан соціальної захищеності шахтарів УРСР та боротьба за її підвищення у 1989 –1990 рр. (2014)
Баковецька О. - Історія розвитку римо-католицьких громад Криму в ХІХ столітті (2014)
Бардашевська Ю. - Вплив соціально-економічних реформ на повсякденне життя міського населення України в період перебудови (1985 –1991 рр.) (2014)
Бородій А. - Єврейське населення в аграрних відносинах на території Правобережної України в 1861 –1914 рр. (2014)
Воронін В. - Становлення й розвиток інституту присвоєння почесних звань у нагородній системі радянської України в довоєнний час та період Великої Вітчизняної війни (2014)
Дергачов О. - "Доба Гетьманщини” в інтерпретації Володимира Винниченка (2014)
Дробот М. - "Релігійна політика німецької військової адміністрації мілітаризованих окупаційних зон України 1941 –1944 рр.” (2014)
Молоткіна В. - Реформування видавничої системи в УСРР у другій половині 1920-х –на початку 1930-х років (2014)
Присяжнюк Ю. - Волосний устрій Правобережної України в пореформений період (на матеріалах статистики та описів 1880–1890-х рр.), Касян А. (2014)
Ріжняк Р. - Розвиток науково-технологічного забезпечення формування електронних бібліотек у вищих навчальних закладах України (2014)
Безверха В. - Концепція появи болгарської держави у творчій спадщині В. Златарского (2014)
Брояковський О. - Педагогічна спадщина В.Б. Антоновича в історіографії (2014)
Вівсяна І. - Історичні погляди Т.Г.Шевченка: досвід вітчизняної радянської та зарубіжної інтерпретації (2014)
Губицький Л. - Моральні пріоритети дворянства Київської губернії в І половині ХІХ століття (2014)
Житков О. - Періодичні видання та матеріали особового походження як джерела дослідження аграрної політики Української Центральної ради 1917 –1918 рр. (2014)
Поляруш С. - Розробка проблеми державного піклування й благодійності в українській історіографії кінця ХХ –початку ХХІ століття (2014)
Романько І. - Сучасна історіографія державно-церковних відносин в Україні у 1917 –1939 роках (2014)
Скороход О. - Сербська тематика на сторінках журналу "Кіевская старина” (2014)
Собчук О. - Публікації Володимира Ястребова в "Київській Старовині” (1883 –1896 рр.) (2014)
Чернік С. - Політична ситуація в Сербії на початку ХХ ст. у висвітленні Київської та Одеської газетної періодики (2014)
Шевченко С. - Архів Коша Нової Запорізької Січі і Центральна Україна (2014)
Шпак В. - Техніко-технологічні зміни видавничої галузі початку 90-х років ХХ століття (2014)
До 70-річчя доктора історичних наук, професора Г.Д. Казьмирчука (2014)
Чорний О. - Шевченко С. І. Вершники на Інгулі. –Кіровоград: ПП "Центр оперативної поліграфії "Авангард”, 2013. –332 с. (2014)
Бикова О. В. - Аналіз дослідження проблеми розвитку творчих здібностей: теоретичний аспект (2015)
Лі Ює - Феномен уявлень у структурі художньо-виконавської інтерпретації творів: музично-педагогічний аспект (2015)
Пальчик А. О. - Концепт чуда в освітньому просторі Польщі: від богословської теорії до академічного знання (2015)
Семенова О. В. - Теоретичне обґрунтування структури критеріїв і показників художньо-творчої компетентності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2015)
Горських Ю. В. - Регіональні особливості підготовки вчителів хореографії в країнах пострадянського простору (2015)
Зав’ялова О. К. - Чеська віолончельна школа в концепті європейської музичної культури XVIII – початку ХІХ ст. (2015)
Сулаєва Н. В. - Мистецька освіта України другої половини ХVІ – середини ХVІІІ століть: формальні й неформальні ознаки, Лещенко М. П. (2015)
Андрощук Л. М. - Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії в процесі постановки розгорнутої танцювальної форми як аспект професійної самореалізації в системі хореографічно-педагогічної освіти (2015)
Гекалюк Л. Ю. - Розвиток творчого потенціалу майбутніх педагогів-хореографів у процесі викладання циклу дисциплін "Режисура в танці" (2015)
Криворотенко А. Ю. - Прояв творчої індивідуальності майбутнього вчителя хореографії як аспекту педагогічної майстерності під час проходження педагогічної практики (2015)
Куценко С. В. - Педагогічна майстерність майбутнього вчителя хореографії як гарант ефективності формування творчого потенціалу (2015)
Петрова Ю. В. - Народно-сценічний танець як засіб формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів хореографії (2015)
Чен Люсін - Сутність творчих якостей студента-вокаліста як педагогічна проблема (2015)
Ван Чжун - Підготовка майбутніх учителів музики до керівництва вокально-ансамблевим музикуванням школярів у контексті соціалізації особистості (2015)
Уткан Байкал Демір - Досвід впровадження міждисциплінарної координації у практику підготовки майбутніх учителів музики (2015)
Лі Цзяці - Специфіка підготовки майбутнього вчителя музики до здійснення художньо-проектної діяльності (2015)
Цзяо Їн - Критерії оцінювання стану естетичного розвитку майбутніх учителів музики в процесі навчання гри на фортепіано (2015)
Чжу Цзюньцяо - Критериальный аппарат и его поуровневые характиристики формирования вокальной культуры преподавателя музыкального искусства (2015)
Юань Янь - Умови самопідготовки майбутніх учителів музики до педагогічної практики (2015)
Максименко А. І. - Методика викладання народно-сценічного танцю в позашкільному навчальному закладі (2015)
Ніколаї Г. Ю. - Методичні особливості вивчення творів українських композиторів у підготовці майбутніх учителів музики та хореографії (на прикладі "Космічних алюзій" Олени Чернової) (2015)
Сян Чжао - Методика работы со школьниками на начальном этапе освоения музыкальной письменности (2015)
Грошовик І. С. - Підготовка керівника хореографічного колективу в Уманському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Т. Г. Шевченка (2015)
Дін Юнь - Змістово-структурна характеристика музичної культури молодшого школяра (2015)
Kisiel M. - Uczestnictwo uczniów nauczania początkowego w mini-koncertach muzycznych oraz jego uwarunkowania (2015)
Ткаченко І. О. - Особливості хореографічної підготовки фахівців у вибраних вишах Німеччини: порівняльний аналіз (2015)
Тригуб І. В. - Специфіка роботи дитячого хореографічного колективу, Тригуб С. В. (2015)
Мельничук В. - Обґрунтування інвестицій у вивчення й освоєння покладів міді на прикладі рудопрояву Жиричі (Волинь), Приходько В. (2015)
Ковальчук М. - Золото, мідь і срібло в корі звітрювання рудоносних порід родовища Балка Широка, Крошко Ю., Шестаков О. (2015)
Guliy V. - Peculiarities of the mineral composition and origin of the Siillinjarvi carbonatites (Finland), Stepanov V., Bilyk N., Poberezhska I. (2015)
Кичань Н. - Скульптура поверхні відколу метеорита Челябінськ (LL5), Гіріч А., Ширінбекова С., Сливінський В. (2015)
Горовенко Т. - Морфологічна характеристика кристалів рабдиту в паласиті Омолон (2015)
Яценко Г. - Флюїдизатно-експлозивний рудогенез і мінерагенія окраїни Східноєвропейської платформи в межах України, Бекеша С., Гайовський О., Яценко І. (2015)
Зинчук Н. - Особенности изменения слоистых силикатов в земной коре в связи с поисками алмазных месторождений (2015)
Лазарєва І. - Інформативність типізації монациту з метасоматитів за фізичними, морфологічними та геохімічними ознаками (2015)
Дерский Л. - ЭПР-характеристики кварца золоторудного месторождения Мурунтау (Узбекистан) (2015)
Братусь М. - Мінеральний склад бентонітових глин Ільницького родовища Закарпаття, Наумко І., Белецька Ю., Скульська Л., Любка М., Хренов О. (2015)
Білоніжка П. - Участь мікроорганізмів в утворенні осадових порід, руд і мінералів, Дацюк Ю. (2015)
Занкович Г. - Кальцит прожилково-вкрапленої мінералізації у відкладах північно-західної частини Кросненської зони (Українські Карпати), Наумко І. (2015)
Ревер В. - Особливості мікроструктури та мінерального складу еоценових порід північно-західного шельфу Чорного моря, Дацюк Ю. (2015)
Костюк О. - Геохімія мікроелементів палеоценових відкладів яремчанського горизонту (Скибова зона Українських Карпат) (2015)
Білоніжка П. - Біогеохімія йоду (2015)
Кравчук О. - Тернистий життєвий шлях Я. В. Самойлова (1870–1925) (2015)
Матковський О. - Видатний український учений ХХ ст. академік Микола Пантелеймонович Семененко (до 110-х роковин від дня народження), Наумко І. (2015)
Матковський О. - До 100-річчя від дня народження академіка Олександра Сергійовича Поваренних (2015)
Cливко Євгенія Мартинівна (до 60-річчя від дня народження) (2015)
Михайло Петрович Габінет (некролог) (2015)
Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України 90 років (2009)
Іващук І. О. - Вимоги СОТ до узгодження тарифів країн — членів СОТ та врахування національних інтересів (2009)
Гайдуцький А. П. - Гносеологія ідентифікації грошових переказів мігрантів як різновид капіталу (2009)
Олексюк О. І. - Вплив глобалізації на результативність соціально-економічного розвитку України (2009)
Мних М. В. - Розвиток теорії страхування у сучасних умовах (2009)
Гончарова Н. П. - Концептуальні положення щодо державного супроводження процесу формування промислової політики інноваційної орієнтації (2009)
Харчук В. Ю. - Система стратегічного ризик-планування інноваційно-активних суб'єктів господарювання (2009)
Баженова Ю. В. - Моделювання впливу монетарних та фіскальних змінних на економіку України (2009)
Шумило Ю. О. - Аналіз виробничих витрат у системі бюджетів підприємств (2009)
Ставнича М. М. - Використання бюджетних інструментів у світовій практиці регулювання регіонального розвитку (2009)
Дмитренко Г. А. - Людиноцентрична освіта як імператив підвищення якості життя населення України (2009)
Докучаєв О. А. - Шляхи підвищення ефективності використання потенціалу управлінського персоналу підприємства (2009)
Яншина А. М. - Теоретичні засади функціонування вторинного ринку синдикованого фінансування (2009)
Клименко Д. М. - Банківський нагляд як забезпечення прозорості банківської системи (2009)
Мохонько Г. А. - Оцінювання економічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі: критерії та показники (2009)
Бачуріна І. В. - Методологія виділення кластерів у агропромисловому секторі України (2009)
Кудря Я. В. - Економічна сутність управління корпораціями в машинобудівній галузі економіки України (2009)
Прокопчук С. І. - Економіко-статистичні моделі основних показників діяльності підприємств залізобетонних виробів України як основа для прогнозування (2009)
Уколов О. - Обгрунтування необхідності удосконалення звіту про "фінансові результати" (2009)
Радиш Я. Ф. - Державницькі погляди Патріарха Володимира (за матеріалами "Українського церковно-історичного журналу"), Ропар В. В. (2009)
Паращич І. М. - Права громадян і права пацієнтів та їх захист у системі охорони здоров'я України (2009)
Долгий М. Л. - Системний підхід до державного управління у сфері захисту від надзвичайних ситуацій (2009)
Ріктор Т. Л. - Управлінська еліта як стратегічний ресурс побудови держави: проблеми та перспективи (2009)
Франчук І. А. - Особливості механізму державного регулювання енергетики як природної монополії (2009)
Самофалова Т. О. - Входження України в глобальний економічний простір: альтернативи довготерміновій стратегії не існує (2009)
Стеценко Є. В. - Завдання органів державної влади у здійсненні транскордонного співробітництва територій (2009)
Гребенюк О. О. - Економічна природа і критерії ідентифікації проблемних регіонів (2009)
Орлова Н. С. - Державне регулювання зовнішніх механізмів корпоративного управління (2009)
Шевська О. І. - Механізми фінансового оздоровлення житлово-комунального господарства України (2009)
Кошева А. М. - Стан та перспективи розвитку державно- управлінського впливу на сегментування ринку житла в Україні (2009)
Меленюк В. О. - Вдосконалення механізмів державного регулювання соціального розвитку України (2009)
Мороз В. М. - Система трудового потенціалу країни: теоретичні основи формування дефініції (2009)
Орлов В. В. - Співпраця органів державної влади у сфері державної молодіжної політики та молодіжних громадських організацій в Україні (2009)
Соболь В. А. - Суспільні конфлікти у державному управлінні: аналітико-теоретичні основи (2009)
Содержание (2016)
Юбилей (2016)
Анонс (2016)
Захарова И. Н. - Дефицит железа у подростков и его коррекция препаратами железа, Мачнева Е. Б. (2016)
Охотникова Е. Н. - Ведение детей первых двух лет жизни с интерстициальными заболеваниями легких (по материалам Официального Положения Американского Торакального Общества: "Клиническое руководство: классификация, обследование и ведение младенцев с интерстициальными заболеваниями легких"), Ткачева Т. Н., Горбатюк О. И. (2016)
Новрузова Г. A. - Особенности адаптации дыхательной системы, кислотно-основного состояния и газового состава крови у новорожденных, родившихся от беременности, наступившей путем искусственного оплодотворения (2016)
Бережний В. В. - Нові можливості використання мультиштамових синбіотиків у педіатричній практиці, Козачук В. Г. (2016)
Лайко А. А. - Особенности состояния внутриносовых структур у детей, больных сахарным диабетом 1 типа, Гавриленко Ю. В. (2016)
Леженко Г. О. - Раціональний вибір етіотропної терапії при запальних захворюваннях ЛОР-органів у дітей, Пашкова О. Є. (2016)
Кокоркин Д. Н. - Факторы развития агрессивной холестеатомы у детей и подростков с хроническим гнойным средним отитом (2016)
Марушко Ю. В. - Ультразвукова денситометрія (аксіальне вимірювання) у діагностиці остеопенічного синдрому у дітей з різною соматичною патологією, Волоха Т. І., Асонов А. О. (2016)
Резніченко Ю. Г. - Пошук шляхів покращення ефективності лікування підлітків із вегетативними дисфункціями, Резніченко Н. Ю., Бєлай І. М., Лапа Н. В. (2016)
Пилюк І. І. - Вітрум® Кідз та Вітрум® Юніор для гармонійного розвитку дитини (2016)
Ященко Ю. Б. - Застосування інтегрованих систем оцінки важкості стану у новонароджених при критичних станах, Буряк О. Г., Заболотна І. Е. (2016)
Вертегел А. О. - Мінеральна щільність кісткової тканини у дітей, хворих на рекурентний бронхіт, Овчаренко Л. С. (2016)
Крамарьов С. О. - Інновації у лікуванні та профілактиці гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей, Виговська О. В. (2016)
Гляделова Н. П. - Оценка клинической эффективности и безопасности использования препарата "Биоарон С" в амбулаторном лечении острых респираторных инфекций у детей (2016)
Марушко Ю. В. - Клинико-патогенетическое обоснование и опыт применения препарата интерферона альфа 2b у детей, больных острыми респираторными вирусными инфекциями, Сабадаш Е. Е., Зелена Н. А. (2016)
Абатуров О. Е. - Новые возможности лечения и профилактики острых респираторных заболеваний у детей, Агафонова Е. А., Бабич В. Л., Дитятковский В. А. (2016)
Марушко Ю. В. - Застосування екстракту листя плюща у педіатричній практиці, Іовіца Т. В., Марушко Є. Ю. (2016)
Господарський І. Я. - Сучасні підходи до терапії хронічного тонзиліту з частими загостреннями у підлітків із цілорічним алергічним ринітом, Господарська Х. О. (2016)
Шадрін О. Г. - Жирно-кислотний спектр крові та шляхи корекції його порушень у дітей раннього віку з харчовою алергією, Гайдучик Г. А. (2016)
Колоскова О. К. - Запальні патерни крові як ознака фенотипової неоднорідності бронхіальної астми у дітей (огляд літератури), Тарнавська С. І. (2016)
Березенко В. С. - Особливості прогресування хронічного вірусного гепатиту С у дітей із різними варіантами поліморфізму гена ІЛ-28В, Царьова О. В., Диба М. Б. (2016)
Боброва В. І. - Гастроінтестинальна гіперреактивність та її значення у формуванні хронічного алергічного гастриту у дітей, Богданова Т. А. (2016)
Няньковський С. Л. - Метаболічна терапія та її роль у комплексному лікуванні дисплазій сполучної тканини у дитячій нефрології, Добрик О. О., Іськів М. Ю. (2016)
Кенс К. А. - Ретроспективний аналіз віддалених результатів хірургічного лікування дітей із синдромом гострої калитки, Наконечний Р. А., Наконечний А. Й. (2016)
Кокоркин А. Д. - Ранняя диагностика и лечение гидронефроза в детском возрасте (2016)
Спахи О. В. - Лечение патологии локализации яичка в сочетании с измененной мошонкой в детском возрасте, Пахольчук А. П. (2016)
Гижа Л. Ю. - Безоар шлунка та кишечника у дівчинки з олігофренією, Цюпка Б. В., Гижа Б. І. (2016)
Туболець І. І. - Система заходів щодо підвищення інтересу інвесторів до фондового ринку (2009)
Карачина Н. П. - Інвестиційно-інноваційна діяльність: потенціал чи загроза розвитку машинобудівного комплексу України (2009)
Бондар М. І. - Відображення інвестиційної нерухомості в поточному обліку, Бондар Т. А. (2009)
Салига К. С. - Порівняльна економічна ефективність кумулятивних інвстицій в інноваційні проекти з виробництва засобів праці (2009)
Попельнюхов Р. В. - Інвестиційна привабливість економіки України (інвестиційний клімат) (2009)
Жарова Л. В. - Розвиток ринку квот викидів парникових газів по завершенню дії кіотського протоколу (2009)
Чорна Л. О. - Структуризація управлінської діяльності на машинобудівних підприємствах: теорія та практика застосування, Бондарчук Л. В. (2009)
Тарасенко І. О. - Динамічний аналіз потенціалу підприємства в системі управління сталим розвитком (2009)
Головченко Н. М. - Політика кластеризації як основний засіб зростання конкурентоспроможності органічної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках (2009)
Чурило П. Б. - Наслідки процесів злиття і поглинання в банківській системі України (2009)
Халецька А. А. - Тенденції і чинники приросту фінансових ресурсів економічної бази установ соціального захисту населення (2009)
Олійченко І. М. - Особливості функціонування системи автоматизованого документообігу в обласній державній адміністрації (2009)
Бесчастний В. М. - Державне управління освітою в умовах економічної та освітньої глобалізації (2009)
Федько О. А. - Екобезпечний розвиток суспільства як основа збереження здоров’я людини (2009)
Чечель О. М. - Мета формування економічної політики держави (2009)
Степанов В. Ю. - Інформаційний простір: соціально-економічний аспект (2009)
Куліков А. І. - Геоінвестиційний ринок України та його учасники (2009)
Спаських О. Ю. - Координація взаємодії органів управління державною власністю (2009)
Адамчук В. В. - Сучасні проблеми оранки як особливого прийому обробітку ґрунту, Булгаков В. М., Танчик С. П., Надикто В. Т. (2016)
Балюк С. А. - Сучасні проблеми біологічної деградації чорноземів і способи збереження їх родючості, Носко Б. С., Скрильник Є. В. (2016)
Христенко А. О. - Експертна оцінка забезпеченості орних земель України макроелементами живлення рослин (2016)
Цвей Я. П. - Агрохімічні показники чорнозему залежно від системи удобрення буряків цукрових і ланок сівозмін, Торліна О. М., Воронюк Н. М. (2016)
Патика В. П. - Антиоксидантна і фотохімічна активність фотосинтетичного апарату пшениці ярої за дії Pseudomonas syringae pv. аtrofaciens, Гуляєва Г. Б., Буценко Л. М., Щербина Т. М., Осипенко Б. О., Пасічник Л. А. (2016)
Корсун С. Г. - Особливості фотосинтетичної діяльності посівів кукурудзи на зерно в умовах забруднення агроекотопів свинцем, кадмієм, цинком, Буслаєва Н. Г., Довбаш Н. І. (2016)
Горбенко З. Г. - Вплив комбінованого застосування пробіотику, гіпохлориту та лігнін-вугільного сорбенту на живу масу курчат, Труфанов О. В., Труфанова В. О., Котик А. М., Чорна Г. В., Тертишна В. С., Люта Л. В. (2016)
Петрів М. Д. - Племінні та продуктивні властивості оброшинських сірих і білих гусей за їх розведення, Слобода Л. Я., Загорець Н. М., Слобода О. М. (2016)
Гіптенко Н. М. - Динаміка вмісту пластидних пігментів у листках рослин гібридів F1 помідора (Lycopersicоn esculentum Mill.) залежно від росту і розвитку рослин, Ліханов А. Ф. (2016)
Пелих В. Г. - Ефект поєднаності помісних батьківських пар на підвищення продуктивності свиней, Ушакова С. В. (2016)
Аристархова Е. О. - Проблема підвищеного вмісту мангану у водоймах (2016)
Воротинцева Л. І. - Трансформація властивостей чорнозему звичайного за зрошення водами різної якості (2016)
Радько В. І. - Якість як основа підвищення ефективності виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах , Свиноус І. В., Микитюк Д. М. (2016)
Новаковська І. О. - Платність землекористування та проблеми оцінки земель, Филька В. П., Шведа В. І. (2016)
Гетманенко В. А. - Ефективність дії компостів на основі осадів стічних вод на органічну речовину чорнозему опідзоленого (2016)
Смішна-Старинська Л. В. - Кількісні і якісні зміни гумусу при застосуванні органічних систем удобрення у сірому лісовому ґрунт (2016)
В. Т. Надикту — 60 (2016)
Баранов В. В. - Еволюція бізнес-освіти в світі та інтеграція програм МВА в Україні (2016)
Боголіб Т. М. - Роль держави у створенні університетів світового рівня (2016)
Навальна М. І. - Історія формування економічної лексики на позначення дій та процесів, Спис О. А. (2016)
Гайдук І. С. - Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства (2016)
Горбатенко О. А. - Удосконалення корпоративного управління на акціонерних товариствах з державною часткою в Україні (2016)
Кислий В. М. - Актуальність формування нової парадигми економіки транспорту (2016)
Лондаренко О. О. - Організація технології управлінського обліку в науково-дослідних установах, Подпригора О. А. (2016)
Обиход К. О. - Облік доходів від надання послуг науковими установами (2016)
Сафонов Ю. М. - Аналітичне забезпечення оперативного та стратегічного планування економічних результатів діяльності промислового підприємства, Побережець О. В. (2016)
Слюсар С. Т. - Дослідження рівня організаційно-економічного розвитку сільських територій приміської зони Київського регіону (2016)
Череп А. В. - Інформатизація процесу прийняття управлінських рішень суб’єктами малого підприємництва, Гудзь П. В., Сучков А. В. (2016)
Воловик Л. М. - Використання об’єктів культурної спадщини в рекреаційно-туристській діяльності України: сучасний стан і тенденції (2016)
Герасенко В. П. - Развитие теоретических основ регулирования территориально-отраслевых отношений в регионе (2016)
Коваль С. П. - Державне регулювання зайнятості та безробіття на ринку праці (2016)
Костик Е. П. - Государственный механизм обеспечения макроэкономической стабильности в условиях трансформационных изменений национальной экономики (2016)
Павлов К. В. - Патоинституты, патоинституционализм и модернизация российской экономики (2016)
Пак Н. Т. - Фінансова система України часів козацької держави (1648-1657), Костишин Е. І. (2016)
Уманців Ю. М. - Еволюція ролі та функцій держави в економіці, Міняйло О. І. (2016)
Шимченко Л. А. - Волонтерський рух як один із феноменів забезпечення соціальної безпеки в Україні (2016)
Безгуба М. О. - Фінансовий механізм державного регулювання економіки (2016)
Дмитришин М. В. - Удосконалення політики управління кредитним портфелем ПАТ КБ "ПриватБанк" на основі SWOT-аналізу кредитного портфелю комерційного банку, Панчак Н. В. (2016)
Д’яченко А. В. - Світовий досвід державної підтримки кредитування житлового будівництва (2016)
Козарезенко Л. В. - Бюджет участі в системі державного фінансового регулювання розвитку людського потенціалу (2016)
Кужелєв М. О. - Державна фінансова політика в сфері охорони навколишнього природного середовища: зарубіжний і національний виміри, Новицька О. В. (2016)
Макарчук І. М. - Аналіз податкових надходжень до бюджету України (2016)
Макогон В. Д. - Бюджет як інструмент економічного зростання (2016)
Малишко В. В. - Аналіз доходів державного бюджету України (2016)
Тірбах Л. В. - Динаміка та стан бюджетної децентралізації (2016)
Чугунов І. Я. - Формування видатків бюджету у системі соціально-економічного розвитку країни, Ігнатюк І. М. (2016)
Мірошниченко М. М. - Агрохімічні прийоми адаптації сільсько­господарських культур до екстремальних погодно-кліматичних умов, Носко Б. С., Гладкіх Є. Ю., Панасенко Є. В., Круподеря Ю. О., Арцих Р. С., Голота Є. В. (2016)
Фатєєв А. І. - Продуктивність культур сівозміни і винос елементів живлення за різних систем удобрення та обробітку ґрунту, Мартиненко В. М., Собко М. Г. (2016)
Іващенко О. О. - Проблеми дефіциту води в Степу, Найдьонов В. Г. (2016)
Кирик М. М. - Патогенність збудників фузаріозної кореневої гнилі гороху овочевого (Рisum sativum l.), Таранухо Ю. М. (2016)
Стравський Я. С. - Корекція системи антиоксидантного захисту організму корів у період запуску та сухостою (2016)
Котляр О. С. - Порівняння ефективності впливу сольових і хелатних форм мангану та цинку в годівлі свиней (2016)
Таран Н. Ю. - Морфологічний фенотайпінг сортів пшениці озимої для відбору генотипів з підвищеним адаптивним потенціалом, Мусієнко М. М., Бацманова Л. М., Грудіна Н. С., Артюшенко А. П., Стороженко В. О. (2016)
Сергієнко О. В. - Поновлення сучасного сортименту огірка для вітчизняного тепличного овочівництва, Радченко Л. О., Солодовнік Л. Д. (2016)
Медведєв В. В. - Агровимоги до технології і знарядь передпосівного обробітку чорноземних ґрунтів, Пліско І. В., Бігун О. М., Шейко С. М., Накісько С. Г., Крилач С. І., Бородін А. Л. (2016)
Крученюк В. Д. - Відновлення функціональної здатності зрошувальних систем, Дехтяр О. О., Брюзгіна Н. Д., Шевчук Я. В. (2016)
Коніщук В. В. - Перспективи досліджень збереження біорізноманіття агросфери в Україні (2016)
Крутило Д. В. - Ефективність біопрепаратів на основі нового штаму Rhizo­bium phaseoli фб1 за вирощування квасолі, Надкернична О. В., Іванюк С. В., Куц О. В. (2016)
Чехова І. В. - Функціонування ринку льону олійного в Україні, Чехов С. А. (2016)
Огороднійчук Ю. О. - Ефективність використання оптичних і потенціометричних імунобіосенсорів для визначення salmonella typhimurium (2016)
Протопіш І. Г. - Оцінювання взаємозв’язків показників якості зерна пшениці озимої (2016)
І. І. Ібатулліну — 70 (2016)
О. М. Маменку — 75 (2016)
Алекперова Н. А. - Защита свободы религии в международном праве (2015)
Бабаханова М. Э. - Политическая и юридическая ответственность правительства в Норвегии (2015)
Безпалова О. І. - Значення міжнародно-правових актів у механізмі реалізації правоохоронної функції держави (2015)
Вишневська К. О. - Імплементація міжнародних антикорупційних стандартів у національне законодавство України (2015)
Вороніна І. М. - Теоретико-методологічні засади вдосконалення відомчої нормотворчості в умовах трансформації перехідного суспільства (2015)
Горбова Н. А. - Правомірна поведінка: підходи до визначення дефініцій, соціальна значимість та типологія (2015)
Горган О. Л. - Прокурорська діяльність щодо боротьби з корупцією у контексті реформи органів прокуратури України (2015)
Дронов В. Ю. - Формування й реалізація державної політики у сфері вищої освіти та здійснення освітньої функції держави приватними вищими навчальними закладами (2015)
Дубовик О. І. - Становлення альтернативного правосуддя в Україні (2015)
Звоздецька І. В. - Джерела парламентських процедур (2015)
Костенко О. В. - Принцип гласності в діяльності органів прокуратури України та його обмеження, Макушев П. В. (2015)
Словська І. Є. - Суд присяжних: становлення і функціонування (зарубіжний досвід) (2015)
Давидова Н. О. - Авторське право у сфері вищої освіти США й України: деякі спірні питання (2015)
Дихта Н. М. - До питання про предмет договору доручення (2015)
Драпайло Ю. З. - Правове регулювання відносин у сфері транспорту відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2015)
Пишна Л. Г. - Цивільно-правові аспекти управління об’єднаннями громадян в Україні (2015)
Бєлогубова О. О. - Матеріально-правове регулювання трудових відносин в міжнародному судноплавстві (2015)
Біліченко І. С. - Правове регулювання трудових правовідносин працівника прокуратури на рівні угод і локальних нормативно-правових актів (2015)
Вознюк Н. І. - Щодо процедури забезпечення окремих категорій суб’єктів державною допомогою у зв’язку з вагітністю й пологами (2015)
Гриб К. Є. - Про чергову (періодичну) атестацію працівників освіти (2015)
Іншин М. І. - Загальнотеоретична характеристика дистанційної зайнятості працівників в Україні (2015)
Гетманцев Д. О. - Етапи розвитку непрямого оподаткування (2015)
Головін Д. В. - Дія податково-правових норм у просторі: територіальний та екстериторіальний принципи (2015)
Кафтя А. А. - Інформаційне право як галузь права: плюралізм наукових підходів (2015)
Кашульська К. О. - Співвідношення законодавства України та зарубіжних країн із питань контрольно-міграційного провадження (2015)
Горшков Д. В. - Незаконне заволодіння транспортним засобом: аналіз структури злочинності (2015)
Гринишин О. А. - Використання цивільно-правових конструкцій у Кримінальному кодексі України (на прикладі термінів "угода", "договір", "правочин") (2015)
Іванчишин І. І. - Наукові підходи щодо визначення поняття та ознак організованого злочинного угруповання (2015)
Ахтирська Н. М. - Законодавче врегулювання міжнародного співробітництва під час кримінального провадження у справах, пов’язаних з Інтернетом (2015)
Білічак О. А. - Правове регулювання негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Біліченко Т. О. - Установлення підстав закриття кримінального провадження зі звільненням особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям (2015)
Вишньова Д. В. - Судовий контроль під час застосування застави у кримінальному процесі (2015)
Віротченко С. С. - Завдання кримінального провадження (2015)
Гула Л. Ф. - Використання результатів оперативно-розшукової діяльності у виявленні й розслідуванні злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами (2015)
Даньшин М. В. - Щодо встановлення співвідношення предметних зв’язків криміналістики з кримінологією (2015)
Динту В. А. - Аналіз процесуальних відмінностей у проведенні огляду житла чи іншого володіння особи й обстеженні публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (2015)
Дмитрієва Л. В. - Криміналістичний аспект вивчення особи ґвалтівника (2015)
Кайло І. Ю. - Умови допустимості документів у кримінальному процесуальному доказуванні (2015)
Карпушин С. Ю. - Проведення одночасного допиту у кримінальному провадженні (2015)
Негодченко О. В. - Рецензія на видання "Адміністративно-правова освіта у персоналіях: довідник" (2015)
Носко Б. С. - Баланс фосфору в ґрунтах і землеробстві України, Бабинін В. І., Гладкіх Є. Ю. (2016)
Клечковський Ю. Е. - Сучасні проблеми знезараження підкарантинної продукції в Україні, Черней Л.Б., Ящук В. У., Нямцу Є. Ф. (2016)
Кургак В. Г. - Біоенергетичний потенціал багаторічних трав’янистих фітоценозів, Ткаченко А. М. (2016)
Зельдін В. Ф. - Лінійна оцінка ознак розвитку молодняку свиней та їх зв’язок з м’ясними властивостями, Халак В. І., Гравченко В. О., Чегорка П. Т. (2016)
Гулай О. В. - Динаміка росту культур патогенних бактерій в умовах астатичності температурного чинника, Жукорський О. М., Гулай В. В. (2016)
Олійник О. О. - Вплив фенольних сполук на ефективність уведення сортів rosa damascena mill. у культуру in vitro, Клюваденко А. А., Ліханов А. Ф., Мельничук М. Д. (2016)
Ромащенко М. І. - Продуктивність сівозмін на зрошуваних землях за різного їх насичення зерновими і технічними культурами, Музика О. П., Вожегова Р. А., Малярчук М. П. (2016)
Власов В. В. - Енергетичний баланс ампелоценозів за різної структури насаджень та архітектури рослин, Штірбу А. В. (2016)
Тимчук В. М. - Соя в системі стандартизованих сировинних ресурсів і трансферу цілісних технологій, Цехмейструк М. Г., Матвієць В. Г. (2016)
Балюк С. А. - Про захист ґрунтів під час оренди землі, Гапєєв Л. В. (2016)
Ібатуллін М. І. - Цінове співвідношення на свинину та зерно, як основний чинник функціонування ринку свинини (2016)
Шуліка Л. В. - Генетична структура двох ліній курей комбінованого напряму продуктивності за локусами MSTN і TLR4 (2016)
Слєпцова Л. П. - Інноваційний розвиток садівницьких підприємств України (2016)
Протопіш І. Г. - Залежність зернової продуктивності пшениці озимої від площі прапорцевого листка (2016)
Ушакова С. В. - Вплив кнурів різних порід на відтворювальні якості свиноматок у багатопородному схрещуванні (2016)
Вергунов В. А. - Видатний організатор агробіологічної науки в Україні (до 150-річчя С.Л. Франкфурта) (2016)
Довідник із землеустрою — головна книга в системі управління земельними ресурсами (2016)
С. М. Ніколаєнку — 60 (2016)
До 100-річчя від дня народження Ф. Ф. Ейснера (1916 – 1986) (2016)
Пам’яті В. С. Снігового (2016)
Кеменяш Р. Ю. - Конституційне фіксування економічної сфери, економічна конституція чи конституційна економіка як сфера ефективного функціонування (2015)
Мельничук Н. С. - Причини й наслідки скасування кріпосного права в Галичині в складі Австрійської монархії (історико-правові аспекти) (2015)
Радченко А. Ю. - Правовий статус релігійних об’єднань: проблеми законодавчого врегулювання (2015)
Смілик А. С. - Діалектика співвідношення понять "свобода" та "право" (2015)
Козачук Н. О. - Правові наслідки використання патентів при здійсненні стандартизації (2015)
Колосов Р. В. - Завдаток і аванс: порівняльно-правова характеристика (2015)
Кравченко М. Г. - Судовий спосіб захисту спадкових прав в Україні (2015)
Кулик М. М. - Договори про надання послуг у структурі правочинів щодо бездокументарних цінних паперів (2015)
Лісова Д. О. - Особливості правового статусу андеррайтера як торгівця цінними паперами в господарських правовідносинах (2015)
Мельник Ю. О. - Онтологія оцінних понять і їхнє місце в структурі сімейних правовідносин, Мельник М. Б. (2015)
Пeтpeчeнкo С. А. - Спадкування за заповітом в Україні: історія й сучасність (2015)
Работинська В. О. - Механізм реалізації принципу гласності цивільного процесу (2015)
Рожок Л. П. - Поняття "правові позиції Конституційного Суду України" та їх місце в процесуальних актах суду (2015)
Сидорчук А. О. - Питання донорства крові та її компонентів у вітчизняній правовій науці (2015)
Слабошпицька У. О. - Правова природа європейського свідоцтва про спадкування (2015)
Медвідь А. О. - Право бездомних осіб і безпритульних дітей на додатковий соціальний захист (2015)
Новіков Д. О. - Праця в інформаційному суспільстві: висновки для трудового права (2015)
Менів О. І. - Співіснування генетично модифікованих та інших сільськогосподарських культур: досвід правового регулювання у Європейському Союзі (2015)
Мікулін Д. М. - Щодо проблеми визначення природи договору довгострокового тимчасового користування лісами (2015)
Левчишина О. Л. - Адміністративний договір в Україні: поняття, ознаки, зарубіжний досвід і пропозиції щодо вдосконалення (2015)
Маковська О. В. - Особливості реалізації принципу рівності в умовах адміністративно-правового режиму антитерористичної операції (2015)
Малімон В. І. - Співвідношення механізмів державного управління й механізмів державної підтримки, Дівнич В. М. (2015)
Мех Ю. В. - Окремі аспекти співвідношення державного управління та публічної адміністрації в Україні: номінальні дефініції (2015)
Микитенко Є. В. - Окремі аспекти міграційної політики України: нормативно-правовий огляд (2015)
Павлов Д. М. - Оптимізація законодавства як визначальний чинник підвищення ефективності забезпечення природно-техногенної безпеки (2015)
Політило В. Я. - Інституційний механізм забезпечення права на доступ до податкової інформації (2015)
Решота В. В. - Оскарження рішення митних органів про коригування митної вартості товарів: аналіз судової практики (2015)
Селезень П. О. - Концепція належного управління у сфері оподаткування: сучасні виклики (2015)
Скворцов С. І. - Контроль (нагляд) за особами, звільненими із місць позбавлення волі: розвиток і генезис (2015)
Кузьменко О. В. - Доктринальні підходи до розмежування теоретичних понять "воєнна політика" й "оборона України", Сокуренко В. В. (2015)
Курман О. В. - Відомості, що становлять комерційну таємницю, як предмет злочинного посягання (2015)
Ніколаєнко Т. Б. - Особливості кримінальної відповідальності козаків і військової старшини за звичаєвим правом Запорозької Січі середини ХVІ ст. – середини ХVІІ ст. (2015)
Репешко П. І. - Терористична діяльність і відповідальність за неї за законодавством України (2015)
Савко І. І. - Історія розвитку законодавства, спрямованого на протидію злочинам, учинюваним у сфері державних закупівель (2015)
Сиротюк О. В. - Принципи кримінально-правового заохочення (2015)
Сілкова А. О. - Звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування у кримінальному праві України: окремі теоретичні аспекти (2015)
Макаров М. А. - Оскарження слідчому судді рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування (2015)
Панова А. В. - Проблемні питання відмежування провокації вчинення злочину від негласної діяльності з його контролю у кримінальному провадженні (2015)
Сенченко Н. М. - Підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру (2015)
Полторак С. Т. - Рецензія на видання "Військові злочини: кримінально-правова, криміналістична та кримінологічна характеристика" (2015)
Бінецька Д. І. - Використання сучасних методів навчання в процесі вивчення англійської мови як другої іноземної (2012)
Бодрова І. О. - Різнорівневий підхід до вивчення об’ємів тіл обертання в старшій школі (2012)
Бондар Л. А. - Використання різнорівневих завдань з педагогічних дисциплін для формування самоосвітніх умінь і навичок студентів-філологів (2012)
Варварецька Г. А. - Професійна спрямованість у системі суміжних наукових категорій (2012)
Гладка І. А. - Шляхи удосконалення системи педагогічного контролю в процесі вивчення англійської мови як другої іноземної (2012)
Голубенко М. І. - Зміст і операційний склад вміння математичного моделювання у старшокласників (2012)
Драч І. І. - Активізація самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх викладачів вищої школи у процесі професійної підготовки (2012)
Журавська Н. С. - Методика навчання спеціальних дисциплін (2012)
Ідрісова Н. О. - Поняття "здоровий спосіб життя” як соціально-ціннісна категорія (2012)
Кадубовська С. С. - Ефективність використання методу проектів для формування фахових понять з художнього проетктування у майбутніх вчителів технологій (2012)
Квас О. В. - Еволюція ідей опіки над дітьми у вітчизняній та західноєвропейській виховній практиці (2012)
Ковалькова Т. О. - Діагностичний інструментарій щодо перевірки ефективності підготовки майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі (2012)
Колток Л. Б. - Формування бережливого ставлення до природи як першооснова вивчення природознавства у початкових класах (2012)
Корзун В. В. - Формування професійної майстерності студентів-музикантів в умовах особистісно орієнтованого навчання (2012)
Кузнєцова О. Я. - Методичні особливості поведення лекційних занять в модульно-рейтинговій технології навчання загальної фізики для студентів авіаційних спеціальностей (2012)
Литвак А. А. - Специфіка розучування хорових творів без супроводу в поцесі підготовки майбутнього вчителя музики (2012)
Локшин В. С. - Психолого-педагогічні засади формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівної, будівельної та агропромислової галузей в контексті користування контент-бібліотекою (студійний аспект) (2012)
Лоцман Р. О. - Методичні та українозначні засади фахової підготовки виконавців народної пісні в умовах сучасного міста (2012)
Марченко С. С. - Методика навчання комп’ютерного моделювання та проектування майбутніх учителів технологій (2012)
Мосьпан Н. В. - Художній переклад як засіб формування соціокультурної компетенції учнів (на прикладі збірника казок Р. Кіплінга "JUST SO STORIES”) (2012)
Нізовцев А. В. - Практика професійної підготовки майбутніх інженерів (2012)
Нечипоренко В. В. - Розвиток інформаційної компетентності учнів в умовах навчально-реабілітаційного закладу (2012)
Павлов Ю. О. - Професіоналізм особистості як наукова проблема у професійній підготовці фахівців (2012)
Островська К. О. - Особливості "Я-концепції” дітей із спектром аутистичних порушень (2012)
Скуратівська Г. С. - Характеристика змісту навчання писемного англійського професійно орієнтованого мовлення студентів економічних спеціальностей (2012)
Трунова О. В. - Стохастична компетентність майбутнього економіста (2012)
Турчинова Г. В. - Система вправ для навчання професійно орієнтованого монологічного та діалогічного мовлення методика навчання іноземних мов (2012)
Холоденко О. В. - Проектування як засіб формування критичного милення студентів ВНЗ в процесі вивчення іноземної мови (2012)
Червінська Л. М. - Альтернативні методи оцінювання як інструмент глобальної освіти (2012)
Шахматова Т. В. - Роль етики ділових стосунків у становленні майбутнього фахівця економічного профілю (2012)
Шинкаренко Л. В. - Педагогічні умови формування математичної компетентності майбутніх соціологів (2012)
Шульга М. П. - Методика проведення занять оздоровчим бігом з школярами, Горбенко М. І. (2012)
Шульга М. П. - Методика проведення занять по оздоровчій ходьбі з школярами, Лой Б. І. (2012)
Ярушак М. І. - Етнопедагогічні засади родинного виховання дитини (2012)
Вальчук О. І. - Науково-дослідна робота цуусстраху у сфері історії, теорії та практики соціального страхування (1926-1933 рр.) (2012)
Черкасов О. В. - Історіографія вивчення первісної історії Криму: етапи та методи (2012)
Загальні збори Національної академії аграрних наук України (2016)
Постанова Загальних зборів Національної академії аграрних наук України. Про підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2011–2015 рр. та основні завдання на перспективу (2016)
Юрчишин В. В. - До проблем минулого, сучасного і майбутнього Національної академії аграрних наук України (2016)
Бащенко М. І. - Науково обґрунтовані напрями протилейкозних заходів у сучасному тваринництві, Мандигра М. С., Стегній Б. Т., Горбатенко С. К., Корнєйков О. М. (2016)
Медведєв В. В. - Обґрунтування чинних і перспективних стандартів, що убезпечать орні ґрунти від фізичної деградації (2016)
Кудрявицька А. М. - Вплив тривалого застосування добрив на продуктивність фотосинтезу та врожайність пшениці ярої (2016)
Рудник-Іващенко О. І. - Ефективність застосування стимуляторів для проростання насіння белладонни, Ярута О. Я. (2016)
Дідора В. Г. - Продуктивність сої залежно від інокуляції та удобрення в умовах Полісся України, Ступніцька О. С. (2016)
Козир B. C. - Динаміка гематологічних показників лактуючих корів за використання в їх раціоні вдосконалених рецептур преміксів, Качалова К. Я. (2016)
Долецький С. П. - Вплив мінпанкору на вміст есенційних мінеральних елементів у крові корів (2016)
Вовк С. О. - Захищені ліпіди і жирні кислоти у раціонах годівлі великої рогатої худоби, Павкович С. Я. (2016)
Москалець Т. З. - Синекологічні основи прояву чутливості нових генотипів tribus Triticeae на вплив eurygaster integriceps put., Калініченко А. В., Москалець В. В. (2016)
Булгаков В. М. - Вдосконалення конструкції комбінованого дводисково-анкерного сошника, Горобей В. П. (2016)
Белоліпський В. О. - Оцінка функціонування агроландшафту за гідрологічними показниками, Полулях М. М. (2016)
Новаковська І. О. - Моніторинг сільськогосподарського землекористування (2016)
Мартиненко В. М. - Економічна ефективність систем застосування добрив у сівозміні за різних систем обробітку ґрунту Північно-східного Лісостепу (2016)
Природа і людина потребують захисту (2016)
Чернєй В. В. - Чинники, що сприяють учиненню злочинів на ринку небанківських фінансових послуг в Україні (2015)
Топчій В. В. - Примус як забезпечення освідування в кримінальному провадженні, Карпенко Н. В. (2015)
Катеринчук К. В. - Обумовленість кримінальної відповідальності злочинів проти здоров’я особи: кримінально-правові та кримінологічні чинники (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського