Киприч Т. В. - Диагностика загрязнения топливного фильтра в насос–дозаторе с помощью S-дискриминанта сигнала датчика давления топлива перед рабочими форсунками, Харитонов В. Н. (2010)
Томашевский А. В. - Мониторинг надежности функционирования технических систем (2010)
Миська А. Р. - Трендовый контроль режимных параметров дизель-генераторных установок (2010)
Миргород В. Ф. - Двумерная форма сингулярного анализа временных рядов параметров регистрации газотурбинных двигателей, Багаутдинов Н. Д. (2010)
Тарасенко А. А. - Применение обобщенных зависимостей для построения характеристик турбин с помощью ЭВМ (2010)
Григорьев В. А. - Анализ состояния проблемы повышения эффективности турбоприводов сверхмалой мощности и пути ее решения, Калабухов Д. С., Радько В. М., Мусаткин Н. Ф. (2010)
Арасланов А. М. - Анализ "квадратурных" дискретных аналогов непрерывных распределений вероятности при решении задач надежности конструкций, Махнев М. С. (2010)
Степаненко С. М. - Вопросы каталогизации промышленной продукции применительно к проектным предприятиям, Волошина О. И., Харченко В. Г. (2010)
Касьянов В. А. - Субъективные предпочтения и правовое воздействие как факторы развития двигателестроения, Гончаренко А. В., Кружкова С. В. (2010)
Алфавитный указатель (2010)
Бенько М. М. - Можливості здійснення фінансового аудиту у середовищі інформаційних технологій (2013)
Вигівська І. М. - Розкриття інформації про ресурсний потенціал корпорації у бухгалтерській звітності, Іваненко В. О., Шевченко Л. Я. (2013)
Городиський М. П. - Види внутрішнього контролю господарських операцій з укладання та виконання договорів підряду (2013)
Гріщенко О. О. - Стійкий розвиток в системі управління фінансово-економічною безпекою: трансформаційний підхід, Грицишен Д. О. (2013)
Жиглей І. В. - Облікове забезпечення соціально відповідальної діяльності в умовах антикризового управляння (2013)
Жук В. М. - Стандартизація обліку капіталу в контексті інституційних змін (2013)
Іваненко В. О. - Особливості облікового відображення руху товарів за різними каналами збуту, Дроздова О. Г. (2013)
Коротаєв С. Л. - Перехід майнових і зобов’язальних прав в умовах трансформації відносин власності: проблеми міждисциплінарного синтезу (2013)
Кузнєцова О. В. - Облікове забезпечення управління відходами виробництва в системі еколого-економічної безпеки (2013)
Лаговська О. А. - Оцінка вартості підприємства на основі показника економічної доданої вартості: новий підхід через призму теорії зацікавлених осіб (2013)
Легенчук С. Ф. - Фінансова звітність футбольного клубу: галузеві особливості представлення фінансової інформації, Батіщева Н. М. (2013)
Лисюк А. В. - Організація бухгалтерського обліку у рекламному агенстві: трансформація в сучасних умовах господарювання (2013)
Мельниченко О. В. - Методологія аудиту електронних грошей (2013)
Михальська О. Л. - Оцінка діючої методики управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах з метою її вдосконалення (2013)
Мороз Ю. Ю. - Облік фінансових результатів діяльності підприємства (2013)
Овсюк Н. В. - Затрати на оплату праці як облікова категорія: сутність та ідентифікація складових (2013)
Романова О. В. - Людський капітал як соціально-економічна та облікова категорії: аналіз наукових джерел (2013)
Хомик П. М. - Внутрішній контроль на автотранспортних підприємствах (2013)
Данилко В. К. - Концепція управління персоналом в умовах подолання кризи, Гриценко О. І. (2013)
Мельничук Д. П. - Пострадянська практика модернізації суспільства та її наслідки для системи управління національним людським капіталом (2013)
Піжук О. І. - Методика оцінки рівня привабливості вітчизняного підприємства як об’єкта недружніх поглинань, Тимощук О. С. (2013)
Череп А. В. - Економічна безпека підприємств з виробництва органічної продукції Запорізької області та елементи її системи, Коробов О. О. (2013)
Валуєв Б. І. - Необґрунтованість концепції антикризового фінансового управління промисловим підприємством, Валуєв Ю. Б., Узунов Ф. Н. (2013)
Виговський В. Г. - Визначення кредитоспроможності в економічній літературі: оцінка підходів (2013)
Григорук І. О. - Теоретичні аспекти поняття "іпотека” та "іпотечне кредитування”, Клімчук О. Л. (2013)
Дячек С. М. - Оцінка рівня фінансової безпеки держави: проблеми та шляхи вирішення, Легенчук Ю. О. (2013)
Дячек С. М. - Грошово-кредитна безпека України: сутність, загрози, оцінка, Панасюк О. О. (2013)
Залєтов О. М. - Сутність та принципи саморегулювання на страховому ринку (2013)
Копиця І. М. - Зарубіжний досвід організації системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Смагло О. В. (2013)
Краснова І. В. - Антикризове управління в банківських установах, Майстер А. В. (2013)
Лебедзевич Я. В. - Основні методи аналізу податкових ризиків в процесі прийняття управлінських рішень, Кузмінська Т. С. (2013)
Лисенок О. В. - Капіталізація вітчизняних банків та її вплив на валовий внутрішній продукт (2013)
Литвинчук І. В. - Економічна сутність поняття "міжбюджетні відносини”, Михалюк Р. С. (2013)
Лосіхін О. О. - Шляхи удосконалення страхового захисту пасажирів від нещасних випадків на транспорті (2013)
Новак О. С. - Світові та вітчизняні тенденції сек’юритизації активів фінансових інститутів (2013)
Петрук О. М. - Особливості розвитку фінансового моніторингу, Левківська К. Д. (2013)
Полчанов А. Ю. - Перспективи використання рейтингової оцінки компаній зі страхування життя в Україні (2013)
Стеблянко О. Л. - Модель організації державного внутрішнього фінансового контролю в системі держземагенства: адаптація закордонного досвіду (2013)
Череп О. Г. - Бюджетування як елемент підвищення ефективності управління діяльністю підприємства, Шешіна М. В. (2013)
Яременко Н. В. - Сутність та завдання малого бізнесу на страховому ринку (2013)
Азовцева С. В. - Творчість Кирила Транквіліона-Ставровецького в історико-літературних працях ХІХ–ХХІ століть (2013)
Антонова В. Ф. - Жанровая система произведений С. Кольриджа (2013)
Афанасьева С. И. - Концепт "Дом" в лирике поэтессы первой волны русской эмиграции Ирины Кнорринг: крымский дискурс (2013)
Белоус А. В. - Об основных особенностях поэтической книги Д.С. Мережковского "Стихотворения (1883 – 1887)" (2013)
Бережная С. В. - Історизація міфів в античні часи (2013)
Веретюк Т. В. - Образ матері у поетичній спадщині Ігоря Муратова (2013)
Висоцький А. А. - Одінічне у "Сазі про синів Дроплауг". Стаття перша (2013)
Горячева Т. В. - Роль поведенческой стратегии "ухода" в творческой биографии Л. Семенова (2013)
Гуртовая Я. В. - Трансформация И.С.Турненевым физиологических очерков (2013)
Доценко В. И. - Бетховен в творческом мире И.С.Тургенева (2013)
Зубенко С. В. - События и лица революционной эпохи в стихах молодого П. Г. Антокольского (2013)
Каданер О. В. - Некоторые особенности поэтики антинигилистической прозы Н. С. Лескова (2013)
Ковпік С.І. - Функції густативів у прозі письменників "української школи" в російській літературі першої половини ХІХ століття 78-85 (2013)
Ленская С. В. - Жанрова специфіка малих епічних форм у теоретико-літературознавчому дискурсі (2013)
Мараховская Т. А. - Образы сада в романе Уиллы Кесер "Смерть приходит за архиепископом" (2013)
Наумова О. О. - Роман В. Домонтовича "Дівчина з ведмедиком” в аспекті ігрової пародійності (2013)
Петухова Е. И. - Особенности архитектоники романа А. Чернецова и В. Леженды "Слепящая пустота" (2013)
Погорєлова Н. І. - Жанр оповідання у творчості Федора Абрамова (2013)
Подмогильная Н. В. - Забытые страницы шевченкианы (2013)
Сергеева В. А. - К проблеме развития литературной сказки в России в первой трети ХІХ века (2013)
Скуратовська Л. І. - Лірика і правда (про книгу Євгенії Чернокової "Англійська лірика 1900-1920-х років і становлення модернізму") (2013)
Соловьева Т. И. - Проблема "лишнего человека" в "Марине из Алого Рога" Б.М.Маркевича и "Дворянском гнезде" И.С.Тургенева (2013)
Солошенко-Заднепровская Н. К. - Особенности включения пушкинского "слова" в книге Д. Самойлова "Дни" (2013)
Сомова Е. В. (Москва) - Рецензия на монографию Л.Н. Корнильевой "Поэтический мир Р. Саути" (2013)
Стирнік Н. С. - Змалювання природи як один із засобів експресивності в художньому тексті (на матеріалі оповідань Д. Г. Лоуренса) (2013)
Чернуха А. О. - Категорія правди як самодостатній структурант поетичної спадщини Ігоря Муратова (2013)
Янкова А. Г. - Вектори аналізу рецептивної реконструкції постмодерністського сценічного тексту (2013)
Колонка головного редактора (2013)
Степанюк К. О. - Нейровізуалізаційні показники хворих на множинний склероз за результатами МРТ досліджень головного мозку, Ковальський О. В., Ковальська О. О., Гордійчук О. О., Костюченко А. В., Довгань О. М. (2013)
Бортний М. О. - Можливості променевої діагностики тромбоемболії легеневої артерії у багатопрофільному лікувальному закладі, Сиротніков Є. Л., Бортна Т. М., Бобкова І. Л., Медвідь О. П. (2013)
Романко Н. М. - Особливості судин головного мозку у пацієнтів із гіпертонічною хворобою низького рівня сумарного серцево-судинного ризику за даними СКТ-ангіографії (2013)
Бортний М. О. - Порівняльна характеристика стану малого кола кровообігу і внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих на інфаркт міокарда лівого і правого шлуночків, Шармазанова О. П., Сиротніков Є. Л., Лучков А. Б. (2013)
Кучер А. Р. - Можливості ультрасонографії в діагностиці сіалолітіазу, Рум'янцева Д. В., Філіпська Т. А., Філіпський А. В. (2013)
Крадинов А. И. - Актуальные вопросы лучевой диагностики сочетанной туберкулезной и ВИЧ инфекции, Черноротова Е. В., Кочемазова Л. С. (2013)
Куликова Ф. И. - Мультиспиральная компьютерная томография в диагностике опухолей поджелудочной железы (лекция 2. Рак поджелудочной железы), Семашко А. В., Кожан С. И., Белая Н. С. (2013)
Фірсова М. М. - Роль ПЕТ-КТ при обстеженні хворих на рак молочної залози (2013)
Тютюнник І. М. - МРТ діагностика синдрому хронічного перевантаження сухожилків як причини пахових болів, Негря Н. М., Скорохода А. О., Блонський Р. І. (2013)
Негря Н. М. - Непряма магнітно-резонансна артрографія кульшових суглобів в оцінці анатомічних структур з метою диференційованого проведення реконструктивних втручань у пацієнтів із синдромом фемороацетабулярного конфлікту, Філіпчук В. В. (2013)
Пустовойт Б. А. - Роль рентгенологического исследования диспластической патологии коленного сустава в планировании хирургического лечения, Пустовойт Е. Б., Купин В. И., Збукарь О. А. (2013)
Рижик В. М. - Особливості магнітно-резонансної анатомії непошкоджених менісків колінного суглобу, варіанти будови та вікові відмінності, які сворюють складнощі в діагностиці, Скальський Л. В., Величко Я. І., Карабин І. І. (2013)
Бабуркина Е. П. - Рентгенологическая диагностика менискогенного синдрома, обусловленного наследственной предрасположенностью (2013)
Іванкова В. С. - Сучасні технології високоенергетичної брахітерапії у променевому лікуванні раку шийки матки, Хруленко Т. В., Шевченко Г. М., Барановська Л. М., Хруленко Л. Т., Гореліна Г. Л., Палій М. І., Нестеренко Т. М., Магдич І. П., Галяс Г. В. (2013)
Соколов В. Н. - Рентгено-томографическая картина лимфопролиферативных заболеваний, Овчаренко Е. П., Рожковская Г. М., Дорофеева Т. К., Цвиговский В. М., Анищенко Л. В., Ситникова Е. С., Стасюк Ю. В., Мудрова А. И., Костов Е. Ю. (2013)
Медведев В. Е. - Методы интервенционной радиологии в диагностике и лечении больных обтурационной желтухой опухолевого генеза, Яцишин М. В., Негря Е. В. (2013)
Ткаченко М. М. - Удосконалення служби променевої діагностики на догоспітальному етапі, Морозова Н. Л. (2013)
Спузяк М. І. - Трирічний досвід проведення курсів української школи безперервної післядипломної освіти в радіології, Шармазанова О. П. (2013)
Медведєв В. Є. - Зауваження стосовно типового положення про безперервний професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів, закладів післядипломної освіти та медичних університетів України, Мечев Д. С., Бабій Я. С., Краснов В. В. (2013)
Мирошниченко С. И. - Реализация томосинтеза на рентгенографическом комплексе с линейной томографией, Мотолыга А. В., Невгасимый А. А., Сенчуров С. П. (2013)
Вітаємо Мечева Дмитра Сергійовича (2013)
Тези доповідей Національного форума з міжнародною участю "Радіологія в Україні" (2013)
Нові книги (2013)
Аблязова Е. З. - Світовий досвід оподаткування нерухомості (2013)
Агафоненко О. Ю. - Пізнання природи регіону як економічної системи (2013)
Амєт-устаєва Д. М. - Використання платіжної системи мережі Інтернет у фінансових розрахунках на підприємствах туристичної галузі (2013)
Артем’єв Б. В. - Основні аспекти аналізу cтруктурних елементів економічного потенціалу підприємства (2013)
Артищук І. В. - Оцінка та прогнозування впливу ризиків на стабільність функціонування торговельного підприємства (2013)
Афанас’єва І. І. - Формування облікової політики підприємства: теорія і практика (2013)
Афанас’єва О. Є. - Визначення фінансового результату: вітчизняна та зарубіжна практика (2013)
Березюк С. В. - Особливості регулювання діяльності державних службовців в Україні, Фіщук Н. Ю. (2013)
Бєлоусова К. О. - Індикаторна оцінка ресурсного потенціалу розвитку підприємства (2013)
Боднар А. В. - Динамика системы коммуникаций на предприятиях финансовых посредниках (2013)
Бодрецький М. В. - Забезпечення стійкості банківської системи (2013)
Бойко Е. Н. - Современное состояние развития моногородов (мировой опыт) (2013)
Больботенко І. В. - Економичні інтереси як об’єкт економічної безпеки суб’єктів аудиторської діяльності (2013)
Бонарев В. В. - Теоретико-методологічні основи організації обліку трансакційних витрат на підприємстві (2013)
Брайловський І. А. - Аналіз підходів до класифікації моделей державно-приватного партнерства (2013)
Точилін В. О. - Стан та напрями розвитку внутрішнього ринку металопродукції України, Венгер В. В. (2013)
Волохова Л. Ф. - Статистичне оцінювання соціальної напруги на ринку праці в Україні, Євсєєнко О. Ф. (2013)
Ганжуренко І. В. - Сучасний стан і розвиток рибопродуктового підкомплексу України та світу (2013)
Ганусич В. О. - Стадії кругообігу капіталу, вкладеного в основні засоби (2013)
Голович Н. М. - Методика аналізу та оцінки рівня економічної безпеки сільськогосподарських підприємств (2013)
Горбачук В. М. - Шляхи подолання ринкових недосконалостей у галузі телекомунікацій (2013)
Городиська Н. А. - Метод оцінювання потенціалу інжинірингової діяльності машинобудівних підприємств (2013)
Горохова О. І. - Механізм управління кризовими ситуаціями промислового підприємства (2013)
Гречко Т. А. - Ризик інвестиційного проекту як величина можливих втрат (2013)
Грудзевич І. Т. - Недержавне пенсійне забезпечення: проблеми і перспективи (2013)
Гудима Р. Р. - Світовий досвід використання дієвих механізмів для ефективного функціонування транспортної інфраструктури прикордонного регіону (2013)
Гуменюк І. М. - Фінансові потоки агроформувань та управління ними (2013)
Данилюк В. О. - Боргова політика держави: поняття, види, особливості реалізації (2013)
Деркач К. І. - Суть та проблеми становлення транскордонної трудової міграції (2013)
Джеджула В. В. - Енергетичний аудит як засіб забезпечення ефективності енергоспоживання промислових підприємств (2013)
Дулиба Н. Г. - Типові методи формування холдингових структур в Україні та за кордоном (2013)
Дяченко Б. І. - Генезис розвитку науково-кадрового та науково-технічного потенціалу, Король М. М. (2013)
Євтушенко Н. О. - Важливість стратегічного аналізу як чиннику успіху у довгостроковій перспективі, Черкащенко А. С. (2013)
Єпіфанова І. Ю. - Ефекти інноваційної діяльності вітчизняних підприємств (2013)
Єрмішова С. В. - Теоретичні положення системи державного фінансового контролю (2013)
Жебчук Р. Л. - Бюджетний потенціал та його місце в процесі бюджетного планування (2013)
Жежуха В. Й. - Система діагностики інноваційної складової технологічних процесів промислових підприємств (2013)
Жук О. П. - Кластерний підхід у процесі оптимізації системи освіти України, Дроздовська Л. О. (2013)
Крапівницька С. М. - Розвиток системи управління витратами підприємства, Зарукевич М. В. (2013)
Зосимова Ж. С. - Зарубіжний досвід менеджменту зовнішньоекономічної діяльності і можливість застосування в Україні (2013)
Ильченко М. А. - Калькулирование расходов на предприятиях ресторанного бизнеса: учетный аспект (2013)
Наші автори (2013)
Ковбасюк Ю. - Наука державного управління в умовах системних державно-управлінських реформ і суспільних трансформацій (2012)
Войтович Р. - Глобалізація як універсальна форма історичної динаміки перехідних суспільств (2012)
Матвєєва Л. - Періодизація виконання Верховною Радою УРСР контрольної функції: радянська доба, Пашко Л. (2012)
Мороз В. - Застосування наукового інструментарію інституціоналізму в межах науки державного управління: теоретико-методологічний аспект (2012)
Олійник О. - Традиції врядування у національному державотворенні: міфи й реальність (2012)
Сельський А. - Концепція стратегічного управління в управлінській діяльності (2012)
Суший О. - Психосоціальна культура як практика і механізм розвитку суспільно-владних відносин (2012)
Надоша О. - Теоретико-методологічний аналіз державного управління в умовах сталого розвитку (2012)
Рачинський А. - Політико-управлінська еліта в перехідних суспільствах: особливості становлення та розвитку (2012)
Сіцінський А. - Концептуальні засади розробки Національної стратегії формування Президентського кадрового резерву сектору безпеки України, Петросова О. (2012)
Карлова В. - Національна еліта як суб'єкт державотворення: український досвід (2012)
Семенченко А. - Вимірювальна система розвитку інформаційного суспільства та електронного врядування: інструмент формування й реалізації державної політики і протидії корупції, Журавльов А. (2012)
Оржель О. - Європейська політика згуртування 2007-2013 років: вироблення та впровадження на національному рівні (2012)
Сіцінська М. - Цивільний контроль у системі державного управління сектором безпеки та можливі негативні наслідки його відсутності (2012)
Клименко Н. - Окремі аспекти відповідальності за порушення бюджетного законодавства в Україні (2012)
Руднєва В. - Публічна дипломатія: теоретичні основи застосування нової інформаційно-комунікаційної технології в державному управлінні (2012)
Шульга В. - Становлення та розвиток державного регулювання трансплантації в Україні (2012)
Амосов О. - Підконтрольність Національного банку України та центральних банків зарубіжжя, Коваленко М. (2012)
Балдич Н. - Роль саморегулівних організацій у зменшенні інформаційної асиметрії фінансових ринків (2012)
Сафронова О. - Ризики реалізації державної приватизаційної політики в сучасних умовах України (2012)
Соколова О. - Амортизаційна політика в системі антикризового регулювання економіки (2012)
Лобас І. - Зарубіжний досвід державної підтримки венчурного інвестування інноваційної діяльності (2012)
Гарькавий І. - Управління містообслуговуючою сферою:моделювання та технологічне забезпечення (2012)
Колтун В. - Організація взаємодії органів місцевого самоврядування з місцевими органами виконавчої влади у сфері надання муніципальних послуг (2012)
Лозовицький О. - Виборча система як імператив дієвості сучасного державотворення (2012)
Мельниченко В. - Забезпечення конституційності процесу реформування міжпоселенських територіальних утворень (2012)
Крейденко В. - Розподіл управлінських функцій між Президентом України та Кабінетом Міністрів України в контексті адміністративної реформи (2012)
Сибіга І. - Форми та методи впливу неурядових організацій на прийняття державно-владних рішень (2012)
Солоненко І. - Розвиток діяльності місцевих органів влади у сфері охорони здоров'я на рівні адміністративного району, Солоненко Н., Торбас О. (2012)
Купрійчук В. - Українська преса 1917-1920 років як джерело вивчення державотворчих процесів гуманітарного розвитку в добу національної революції (2012)
Петроє О. - Концептуалізація ідей соціального діалогу в зарубіжній суспільній думці (2012)
Шульга Н. - Законодавче забезпечення і чинники, що впливають на стан сучасної освітньої політики в Україні (2012)
Холодок В. - Довірче управління об'єктами історико-культурної та природної спадщини: зарубіжний досвід (2012)
Коваль В. - Єдність мети, завдань та принципів державного управління у сфері розвитку поліетнічності (2012)
Кравчук І. - Визначення "спроможності проводити оцінювання" ("evaluation capacity") у державному управлінні (2012)
Попович Н. - Аргументативні аспекти стратегій комунікативної взаємодії (2012)
Шевцов О. - Технологічні аспекти впровадження концепції сервіс-орієнтованої архітектури у сфері державних електронних послуг (2012)
Ільчук О. О. - Перспективи зростання інвестиційної привабливості регіону в умовах модернізації економіки (2013)
Карнаушенко А. С. - Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Катан Л. І. - Еколого-економічні засади фінансового забезпечення раціонального використання агроландшафтів України (2013)
Квятковська Л. А. - Проблеми формування інвестиційного клімату України, Волкова Ю. В., Бурська М. В. (2013)
Кириченко Н. В. - Генезис наукових поглядів на сутність інновацій у діяльності аграрних підприємств (2013)
Кінах Н. В. - Стратегія розвитку інфраструктури зернового ринку Волинської області (2013)
Кірей О. С. - Оприбуткування необоротних активів, які перебували у приватній власності підприємця до започаткування бізнесу (2013)
Коваль В. Ю. - Суть та призначення регіональної банківської системи (2013)
Козлова В. Я. - Инновации экологически устойчивого развития в контексте международного опыта (2013)
Комар Т.В. - Еволюція поглядів на сутність та природу походження інфляції (2013)
Корзаченко О. Ю. - Удосконалення адміністрування податку на додану вартість в Україні (2013)
Котлубай В. О. - Удосконалення тарифної політики на морському транспорті, Хаймінова Ю. В., Старник Н. Ю. (2013)
Краківський Ю. С. - Особливості системи страхових послуг для суб`єктів аграрної сфери (2013)
Красноштан О. М. - Публічно-приватне партнерство як інструмент фінансування розвитку транспортної системи (2013)
Кубік В. Д. - Проблеми обліку доходів на підприємстві у світлі застосування національних і міжнародних стандартів обліку (2013)
Кудріна О. Ю. - Дослідження стратегічних змін у структурі промислового потенціалу регіонів (2013)
Кузнецов В. Г. - Стратегические альянсы как фактор повышения конкурентоспособности металлургической отрасли Украины, Шаповалова В. С. (2013)
Кульга А. А. - Информационная система поддержки принятия решений в управлении инновационным потенциалом металлургического предприятия (2013)
Курносова-Юркова О. А. - Современные методы управления логистическими бизнес-процессами на предприятиях (2013)
Кухар М. Ф. - Теоретичні підходи щодо визначення сутності економічної безпеки підприємства (2013)
Лактионова А. А. - Анализ взаимосвязи внутренних факторов стоимости финансовых ресурсов и структуры финансирования субъектов хозяйствования, Закорко М. В. (2013)
Левітан І. А. - Концептуальні засади стратегічного контролю маркетингу (2013)
Люльчак З. С. - Транспортне забезпечення та обслуговування на підприємствах роздрібної торгівлі, Ізьо О. О. (2013)
Ляшенко С. І. - Облікова політика торговельних підприємств для цілей управління (2013)
Лященко О. В. - Методи активізації регіональної інноваційної політики (2013)
Мазур О. Є. - Розширення предметно-змістовного трактування підприємництва в роздрібній торгівлі: інтегрально-функціональний підхід (2013)
Макєєва О. А. - Необхідність використання переваг сучасного етапу глобалізації для підвищення конкурентоспроможності України (2013)
Маменко О. О. - Ефективність переробки зерна в АПК в Полтавській області (2013)
Маслюк О. В. - Ресурсний підхід в управлінні економічною стійкістю машинобудівного підприємства (2013)
Матвіїшин Є. Г. - Порівняння економічного розвитку регіонів України на основі бенчмаркінгу (на прикладі Львівської області) (2013)
Медвідь В. Ю. - Систематизація концептуальних підходів до визначення сутності регіону (2013)
Чумак О. В. - Модель обліку витрат на організацію страхової справи: стан та вдосконалення, Мельничук І. І. (2013)
Міщук О. В. - Теоретичні аспекти формування моделей економічного розвитку (2013)
Мосійчук І. В. - Основні напрями вдосконалення системи управління відтворенням кадрового потенціалу соціальної сфери (2013)
Музичка О. М. - Особливості та пріоритети розвитку кооперативної бізнес-моделі банку (2013)
Науменко Ж. Г. - Аналіз оцінок ендогенних та екзогенних диспропорцій на рівні регіону (2013)
Новак У. П. - Інвестиційна складова екологізації національної економіки, Мандрик В. О. (2013)
Огданський К. М. - Сучасне розуміння процесу соціальної динаміки і її складових (2013)
Олійник А. В. - Проблемні банки та методи їх врегулювання в механізмі протидії банкрутству (2013)
Омельчук А. О. - Суть та значення цільових програм в управлінні національним господарством (2013)
Омельяненко В. А. - Аналіз можливостей розвитку галузевих екосистем інновацій (на прикладі космічного приладобудування) (2013)
Наші автори (2013)
Осипчук М. Д. - Тенденції та особливості нетарифного регулювання міжнародної торгівлі в сучасних умовах (2013)
Пантєлєєва Н. М. - Методологія та практика оцінки ефективності діяльності банків (2013)
Панченко О. В. - Маркетингові комунікації в умовах розвитку концепції маркетингу відносин (2013)
Пастушенко О. О. - Закордонний досвід нестандартних форм зайнятості у сфері соціально-трудових відносин (2013)
Пецкович М. Д. - Система поточного контролювання кадрового забезпечення підприємства (2013)
Пішеніна Т. І. - Економічні аспекти удосконалення системи розвитку освіти (2013)
Пожарицька І. М. - Процесний підхід в аудиторської діяльності (2013)
Пойта І. О. - Аналіз системи управління розвитком ринку послуг України (2013)
Полиця А. О. - Створення системи мотивації професійного розвитку персоналу підприємств, Швець І. Б. (2013)
Попкова О. О. - Методика обліку витрат на оплату праці на будівельному підприємстві згідно з П(С)БО (2013)
Постоленко Ю. П. - Удосконалення бюджетного процесу на різних рівнях економічної системи (2013)
Правдивцев П. А. - Сучасний стан трансформаційних процесів в економіці України (2013)
Разінькова М. Ю. - Форми та методи активізації інноваційної діяльності машинобудівного підприємства, Гриньова В. М. (2013)
Редина Е. В. - Основные положения по защите украинских моряков, Романенко К. М. (2013)
Резнікова О. С. - Класифікація підходів до прийняття управлінських рішень у контролінгу (2013)
Ремига Ю. С. - Формування методики нейтралізації ризиків в діяльності транспортно-експедиторських підприємств (2013)
Руженська Т. М. - Фінансове забезпечення модернізації підприємств електроенергетики України (2013)
Савченко Т. Г. - Кредитно-інвестиційне забезпечення інноваційної активності підприємств регіону (2013)
Савчук О. П. - Когнітивне моделювання як інструмент дослідження народжуваності (2013)
Святаш С. В. - Рейтингування як інноваційний інструмент оцінки кредитоспроможності підприємства, Погоріла І. І. (2013)
Соколовський Є. А. - Модернізація системи іпотечного кредитування в контексті гарантування фінансової безпеки України (2013)
Сорочан Д. В. - Роль маркетингових досліджень "Mystery Shoppіng" у підтримці лояльності покупців в роздрібних магазинах самообслуговування (2013)
Сподарева О. Г. - Особливості функціонування системи медичного страхування у провідних країнах світу (2013)
Стельмашенко О. В. - Комплексна система стратегічного управління персоналом підприємства (2013)
Сосновская О. А. - Прогнозирование уровня управления гибкостью ресурсного потенциала страховых компаний в Украине, Терещенко Э. Ю. (2013)
Тітаренко Г. Б. - Формування стратегії інноваційного розвитку України (2013)
Титаренко Л. М. - Структурні зрушення національної економіки в умовах євроінтеграції (2013)
Томашевська О. Ю. - Економічний інструментарій ефективного водозабезпечення суб’єктів господарювання (2013)
Трішкіна Н. І. - Сутність торговельного посередництва у системі маркетингу (2013)
Усатюк Т. М. - Россия в структуре ВТО: влияние внешних факторов на развитие российской экономики и на ее дальнейшие перспективы, Корольков В. Е. (2013)
Фураева Н. В. - Аспекты сбалансированной модели мотивации менеджеров отдела сбыта (2013)
Хобта В. М. - Підвищення ефективності логістичної діяльності підприємства на основі аутсорсингу, Кондратова А. І. (2013)
Холод В. В. - Оцінка конкурентних ризиків у системі стратегічного маркетингового управління ризиками (2013)
Царук А. Ю. - Теоретико-методичні засади оцінки економічної ефективності природоохоронної діяльності залізорудних гірничозбагачувальних підприємств (2013)
Цибульська Е. І. - Формування механізму інституціональної адаптації економічної системи перехідного типу (2013)
Чобіток В. І. - Ефективність формування та використання кадрового потенціалу на вітчизняних промислових підприємствах (2013)
Чумак Л. Ф. - Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства (2013)
Шилова Л. І. - Аналіз і моделювання тенденцій розвитку інвестиційної діяльності, Золотухіна В. Б. (2013)
Штуца В. М. - Проблеми розвитку фондового ринку в Україні (2013)
Юрій Е. О. - Санація як система заходів оздоровлення підприємства (2013)
Яцентюк С. В. - Формування ідентичності та іміджу бренду у процесі його позиціонування (2013)
Наші автори (2013)
Колонка головного редактора (2013)
Шкаредных В. Ю. - Роль современных методов лучевой диагностики в выявлении венозных инфарктов головного мозга, Ростовцева Л. Ю. (2013)
Романко Н. М. - Можливості МСКТ-ангіографії судин головного мозку у пацієнтів із гіпертонічною хворобою (2013)
Рейті А. - Особливості комплексної діагностики дрібновогнищевих уражень щитоподібної залози, Вітюк Н. В., Медведєв В. Є., Яцишин М. В., Старушок У. О. (2013)
Лаврук Х. З. - Ефективність ультразвукового обстеження при діагностиці запальних процесів м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки, Дудій П. Ф., Івасів А. П., Витвицький З. Я. (2013)
Мальчугина Е. Л. - Возможности планарной маммосцинтиграфии по методу BSGI в ранней диагностике рака молочной железы, Диомидова В. Н. (2013)
Бортний М. О. - Діагностика дисфункції та змін гемодинаміки правого шлуночка у хворих на інфаркт міокарда за даними променевих методів дослідження (сучасний погляд на проблему), Шармазанова О. П. (2013)
Вакуленко И. П. - Степень стеноза и особенности кровотока во внутренних сонных артериях в зависимости от фракции выброса у больных ишемическим инсультом мозга при ишемической болезни сердца, Джемая Ахмед, Палкина А. А., Винников С. Ю., Шульженко Н. А. (2013)
Вакуленко И. П. - Ультразвуковой анализ структурных особенностей стеноокклюзирующих поражений общих сонных артерий у больных ишемической болезнью сердца и ишемическим инсультом мозга, Джемая Ахмед, Палкина А. А., Винников С. Ю., Шульженко Н. А. (2013)
Вакуленко И. П. - Характеристика кровотока в позвоночных артериях при ишемическом инсульте мозга и ишемической болезни сердца, Джемая Ахмед, Палкина А. А., Винников С. Ю., Шульженко Н. А. (2013)
Федунків Н. О. - Розпізнавання тромбоемболії легеневої артерії за допомогою сучасних методів променевої діагностики (2013)
Авдосьев Ю. В. - Методы интервенционной радиологии в комплексном лечении различных заболеваний гепатопанкреатодуоденальной зоны, осложненных механической желтухой (2013)
Припа В. М. - Роль рентгенологических методов исследования в диагностике дуоденальных язв на фоне хронических моторно-эвакуаторных нарушений двенадцатиперстной кишки, Хотиняну В. Т., Дынга В. П. (2013)
Самарин А. Г. - Применение эластографии сдвиговой волной в комплексной диагностике хронического панкреатита, Бабочкин А. Б. (2013)
Клецко І. Я. - Особливості радіологічного забезпечення ендоскопічних черезпапілярних втручань в аспекті профілактики інтра- та післяопераційних ускладнень, Кушнірук О. І., Іванів Ю. А., Сало В. М., Погорецький Р. М. (2013)
Черняева Ю. В. - Роль ультразвуковой визуализации в лечении миомы матки методом эмболизации маточных артерий у пациенток с планируемой беременностью (2013)
Вершиніна Д. В. - Клініко-променеві паралелі у пацієнтів із раннім ревматоїдним артритом (РРА), Рижик В. М., Михальченко О. М., Дудій П. Ф., Витвицький З. Я. (2013)
Кондрашова І. А. - Актуальні питання клініко-рентгенологічної діагностики HALLUX VALGUS та поперекової плоскостопості, Давлєтова Н. О. (2013)
Спузяк М. І. - Ефективність консервативного лікування дисплазії кульшових суглобів у дітей раннього віку за даними рентгенографії, Шармазанова О. П., Лисенко Н. С., Лопіна Т. О., Корольков О. І., Оніщенко О. В. (2013)
Шаповалова В. В. - Oсобливості рентгенологічної картини ускладнень штучної вентиляції легень у недоношених новонароджених, Спузяк М. І., Крамний І. О., Вороньжев І. О. (2013)
Чернова О. Н. - Случай продолжительного наблюдения пациентки с туберозным склерозом и трудности диагностики, Важенин А. В., Суханов В. А., Решетова Т. А. (2013)
Овсієнко О. В. - Дозиметричні інструменти та методики IMRT у променевій терапії (огляд), Будник М. М. (2013)
Соколовська М. В. - Oсобливості планування та променевого лікування раку гортані І-ІІ стадій на лінійному прискорювачі (2013)
Сенченко О. В. - Оценка диагностической ценности ультразвукового исследования. Взгляд с позиций доказательной медицины, Зубов А. Д. (2013)
Коваленко Ю. Н. - Практические аспекты обеспечения качества и безопасности рентгенологических исследований, Балашов С. В. (2013)
Ипатов А. В. - Медико-социальная экспертиза и лучевая диагностика, Шармазанова Е. П., Мирончук Л. В., Ханюкова И. Я. (2013)
Обеснюк В. Ф. - Биномиальная регрессия в оценках пожизненного радиационного риска (2013)
Вітаємо Каменецького Михайла Соломоновича (2013)
Пам’яті професора Спузяка Михайло Івановича (2013)
Правила для авторів (2013)
Наукові матеріали конференції з міжнародною участю "Радіологічні читання" (Одеса, 25-27 вересня 2013 р.) (2013)
Нові книги (2013)
Contents (2013)
Мінченко О. Г. - Стрес ендоплазматичного ретикулума, його сенсорно-сигнальні системи та роль у регуляції експресії генів за злоякісного росту і гіпоксії, Харькова А. П., Бакалець Т. В., Кривдюк І. В. (2013)
Гудзенко О. В. - Субстратна специфічність α-L-рамнозидаз Cryptococcus albidus і Eupenicillium erubescens, Варбанець Л. Д. (2013)
Котлярова А. Б. - ІР3-чутливі Са2+-канали ендоплазматичного ретикулума секреторних клітин зовнішньоорбітальної сльозової залози щура, Манько В. В. (2013)
Акопова О. В. - Влияние Ca2+-индуцированного открывания циклоспоринчувствительной поры на потребление кислорода и функциoнальное состояние митохондрий печени крыс, Носарь В. И., Маньковская И. Н., Сагач В. Ф. (2013)
Семчишин Г. М. - Дефекти антиоксидантного захисту посилюють токсичний вплив гліоксалю на дріжджі Saccharomyces cerevisiae (2013)
Ровенко Б. М. - Обмеження вмісту вуглеводів у дієті личинок спричинює оксидативний стрес у дорослих комах Drosophila melanogaster, Лущак В. І., Лущак О. В. (2013)
Tanchuk V. Yu. - Analysis of conformational flexibility of loop 110-120 of protein tyrosine phosphatase 1B, Tanin V. O., Vovk A. I. (2013)
Галкін О. Ю. - Одержання та дослідження властивостей нових моноклональних антитіл до IgЕ людини, Савченко А. А., Нікітіна К. І., Дуган О. М. (2013)
Онопченко О. В. - Вплив N-стеароїлетаноламіну на активність ензимів антиоксидантного захисту, вміст продуктів ПОЛ і нітрит-аніона в плазмі крові та печінці щурів з індукованою інсулінорезистентністю, Косякова Г. В., Горідько Т. М., Бердишев А. Г., Мегедь О. Ф., Гула Н. М. (2013)
Ґудзь Є. А. - Антитоксичні та антиоксидантні ефекти N-стеароїлетаноламіну в складі нанокомпозитного комплексу з доксорубіцином в органах мишей з карциномою Льюїс, Гула Н. М., Горідько Т. М., Башта Ю. М., Воєйков А. І., Бердишев А. Г., Косякова Г. В., Панчук Р. Р., Стойка Р. С., Рябцева А. О., Заіченко О. С. (2013)
Якубець О. І. - Особливості аргіназного та NO-синтазного шляхів метаболізму L-аргініну в лімфоцитах периферичної крові хворих на рак яєчника, Фафула Р. В., Воробець Д. З., Воробець З. Д. (2013)
Дворщенко К. О. - Вплив окисного стресу на рівень експресії генів TGFB1 і HGF у печінці щурів в умовах тривалої шлункової гіпохлоргідрії та за введення мультипробіотика Симбітер, Берник О. О., Драницина А. С., Сенін С. А., Остапченко Л. І. (2013)
Привроцька І. Б. - Окислювальний стрес у лейкоцитах крові, про/антиоксидантний статус та жирнокислотний склад ліпідів підшлункової залози за експериментального гострого панкреатиту в щурів, Кучмеровська Т. М. (2013)
Пасічна Е. П. - Використання вітамінів для корекції функціонального стану цитохром Р450-залежних систем в умовах експериментального алергічного енцефаломієліту, Донченко Г. В., Бурлака А. П., Недзвецький В. С., Сидорик Є. П., Ганусевич І. І., Делеменчук Н. В. (2013)
Григор’єва М. В. - Кінетичні закономірності вивільнення фолієвої кислоти з поліуретанових носіїв різної структури (2013)
Недошитко Х. Ю. - Зміни прооксидантно-антиоксидантної системи печінки щурів за дії етилового спирту та тетрацикліну (2013)
Zadyra S. V. - Seasonal dynamics of products of lipid peroxidation in liver of bank vole (Myodes glareolus) under conditions of environmental pollution by heavy metals, Lukashov D. V. (2013)
Цивінська М. В. - Ідентифікація складників молочного соку гриба Lactarius pergamenus (Fr.)Fr за допомогою газорідинної хроматографії/мас-спектрометрії, Панчак Л. В., Стойка Р. С., Антонюк В. О. (2013)
Карахим С. А. - Математическое моделирование кальциевого гомеостаза в гладкомышечных клетках в условиях модуляции активности кальциевого насоса плазматической мембраны, Горчев В. Ф., Жук П. Ф., Костерин С. А. (2013)
Grytsay V. I. - Self-organization and fractality in a metabolic processes of the krebs cycle, Musatenko I. V. (2013)
Данилова В. М. - Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна 1991–1992 рр., Виноградова Р. П. (2013)
Завьялов В. П. - Слово об учителе (К 100-летию со дня рождения чл.-кор. НАН Украины Г. В. Троицкого) (2013)
Костерін С. О. - Міжнародна наукова конференція "Біохімія і біотехнологія – сучасній медицині", Данилова В. М. (2013)
Contents (2013)
Cлово від головного редактора (2013)
Huanming Yang - "A man of Four" - Mr. Komisarenko in My Eyes (2013)
Арчаков А. И. - Хромосомоцентричный подход к преодолению трудностей в реализации международного проекта "Протеом человека", Згода В. Г., Копылов А. Т., Нарыжный С. Н., Чернобровкин А. Л., Пономаренко Е. А., Лисица А. В. (2013)
Ткачук В. А. - Роль мультидоменной структуры урокиназы в регуляции роста и ремоделирования сосудов, Плеханова О. С., Белоглазова И. Б., Парфенова Е. В. (2013)
Skorokhod O. - Identification of Tudor domain containing 7 protein as a novel partner and a substrate for ribosomal protein S6 kinases – S6K1 and S6K2, Panasyuk G., Nemazanyy I., Gout I., Filonenko V. (2013)
Киселев О. И. - Иммуносупрессия при беременности и риски при вирусных инфекциях (2013)
Pearson G. S. - The vital importance of providing sound scientific advice to policy makers in government (2013)
Novossiolova T. - The creation of a contagious H5N1 influenza virus: implications for the education of life scientists, Minehata M., Dando M. (2013)
Lishko V. K. - A novel mechanism controlling the growth of hemostatic thrombi, Yermolenko I. S., Podolnikova N. P., Ugarova T. P. (2013)
Komisarenko S. V. - Calixarene methylene bisphosphonic acids as promising effectors of biochemical processes, Kosterin S. O., Lugovskoy E. V., Kalchenko V. I. (2013)
Burdyga T. - Seeing is believing! Live confocal imaging of microvascular networks in situ: morphology, Ca2+ signalling and tone, Borysova L. (2013)
Skok M. V. - Nicotinic acetylcholine receptors: specific antibodies and functions in humoral immunity, Koval L. M., Lykhmus O. Yu., Kalashnyk O. M., Gergalova G. L., Komisarenko S. V. (2013)
Lebedev T. D. - Specific silencing of leukemic oncogenes using RNA-interference approach, Spirin P. V., Orlova N. N., Gornostaeva A. S., Stocking C., Prassolov V. S. (2013)
Halytskiy V. A. - Non-coding RNAs and epigenome: de novo DNA methylation, allelic exclusion and X-inactivation, Komisarenko S. V. (2013)
Sibirny A. A. - Sensing and signaling for peroxisome autophagic degradation (pexophagy) in yeasts (2013)
Bilyy R. - Sweet taste of cell death: role of carbohydrate recognition systems, Stoika R. (2013)
Саатов Т. С. - Биологические эффекты гормонов щитовидной железы, Абдувалиев А. А. (2013)
Drobot L. B. - Reactive oxygen species in signal transduction, Samoylenko A. A., Vorotnikov A. V., Tyurin-Kuzmin P. A., Bazalii A. V., Kietzmann T., Tkachuk V. A., Komisarenko S. V. (2013)
Титул, зміст (2013)
Пирог Т. П. - Влияние Cu2+ на синтез поверхностно-активных веществ Acinetobacter calcoaceticus ІМВ-7241 и Rhodococcus erythropolis IMВ Aс-5017, Конон А. Д., Софилканич А. П., Шевчук Т. А., Парфенюк С. А. (2013)
Головач Т. Н. - Влияние криоконсервации и лиофилизации на синтез екзополисахарида и жизнеспособность Хantomonas campestris pv. campestris ІМВ В-7001, Грома Л. И. (2013)
Огірчук К. С. - Антагоністичні властивості молочнокислих бактерій виділених від жінок практично здорових і хворих на остеопороз, Коваленко Н. К., Полтавська О. А. (2013)
Грицай Р. В. - Моносахаридний склад ліпополісахаридів Ralstonia solanacearum, Броварська О. С., Варбанець Л. Д. (2013)
Паренюк О. Ю. - Якісний склад домінуючих форм мікроорганізмів, виділених із забруднених радіонуклідами ґрунтів, та їх здатність до акумуляції 137Сs, Мошинець О. В., Титова Л. В., Левчук С. Є. (2013)
Коптева Ж. П. - Влияние липолитической и каталазной активности гетеротрофных бактерий на физикомеханические свойства покрытия Поликен 980-25, Занина В. В., Борецкая М. А., Коптева А. Е., Козлова И. А. (2013)
Кадырова Г. Х. - Идентификация цианобактерий рода Аnabaena,выделенных из ризосферы хлопчатника, Коробкова Е. С. (2013)
Курченко И. Н. - Использование источников углерода штаммами Fusarium poae (Peck) Wollenw.разных трофических групп, Василевская А. И., Артышкова Л. В., Наконечная Л. Т., Юрьева Е. М. (2013)
Какарека Н. Н. - Получение иммунодиагностикумов на основе штаммов фитовирусов, Волков Ю. Г., Козловская З. Н., Плешакова Т. И. (2013)
Балко А. Б. - Оптимизация условий индукции бактериоцинов Рseudomonas aeruginosa, Видасов В. В., Авдеева Л. В. (2013)
Алфавітний покажник статей, надрукованих в "Мікробіологічному журналі" №1-6, Том 74, 2012 року (2013)
Колонка головного редактора (2010)
Серова Н. С. - Цифровая объемная томография в стоматологической имплантологии (2010)
Коваль Г. Ю. - Особливості променевих проявів менінгіом (рентген, КТ, МРТ дослідження), Грабовецький С. А. (2010)
Соколов В. Н. - Трехмерная реконструкция и виртуальная эндоскопия злокачественных опухолей гортаноглотки и гортани, Шавладзе 3. Н., Пилипюк Н. В., Евчев Ф. Д., Овчаренко Е. П., Мирза Е. Ю. (2010)
Синицын В. Е. - Компьютерно-томографическая ангиография: новое место в диагностике болезней сердца и коронарных артерій (2010)
Мершина Е. А. - Оценка ремоделирования левого желудочка в течение первого года после протезирования аортального клапана по данным эхокардиографии и магнитно-резонансной томографи, Синицын В. Е., Селявко Ю. А. (2010)
Пацкань И. И. - Возможности мультисрезовой компьютерной томографии в диагностике распространенных форм буллезной эмфиземы легких, Момот Н. В., Первак М. Б. (2010)
Вороньжев І. О. - Рентгенологічна характеристика крововиливу в легені у дітей раннього віку з гіпоксично-ішемічними та травматичними ураженнями ЦНС, Спузяк М. І., Крамний І. О. (2010)
Панченко О. В. - Особливості променевої діагностики переломів ребер (2010)
Солодянникова О. І. - Мамосцинтиграфія з 99mТС-метокси6ізобутилізонітрилом в прогнозуванні хіміорезистентності пухлини у хворих на рак молочної залози, Піперкова Є. Н., Войт Н. Ю., Скляр С. Ю., Джужа Д. О. (2010)
Терновой С. К. - Роль современных методов лучевой диагностики в оценке состояния силиконового имплантата и окружающих его тканей после увеличивающей маммопластики, Абдураимов А. Б. (2010)
Яцик В. І. - Ультразвукова діагностика хронічного панкреатиту, Медведєв В.Є. (2010)
Крадинов А. И. - Клинико-рентгенологические диагностические критерии острой кишечной непроходимости, Чемоданов Е.Б. (2010)
Іванкова В. С. - Можливості удосконалення поєднананої променевої терапії місцево поширених форм раку шийки матки, Храновська Н. М., Шевченко Г. М., Барановська Л. М., Хруленко Т. В. (2010)
Медведєв В. Є. - Ультразвуковое исследование в диагностике и выборе метода лечения при хроническом парапроктите, Яцишин М. В., Тараненко А. О., Злобенец С. О. (2010)
Коваленко Ю. Н. - Возможности клинического применения цифровой микрофокусной рентгенографии, Мирошниченко С. И., Балашов С. В., Миронова Ю. А., Потрахов Е. Н., Потрахов Н. Н., Грязнов А. Ю. (2010)
Первак М. Б. - Компетентностный подход в преподавании лучевой диагностики на додипломном этапе медицинского образования (2010)
Рогожин В. А. - Применение МСКТ при травмах головы (2010)
Новикова М. Н. - Изолированное повреждение селезенки при тупой травме живота: ультразвуковое исследование, Бабкина Т. М. (2010)
Бойко В. В. - Возможности лучевой диагностики химических ожогов пищевода и их ослонений, Шармазанова Е. П., Кравцова Е. А. (2010)
Алексей Иванович Крадинов (к 80-летию со дня рождения) (2010)
Володимиру Олексійовичу Рогожину — 60 років (2010)
Олександр Васильович Ковальский (2010)
Памяти Анатолия Ивановича Позмогова. К 90-летию со дня рождения (2010)
Процюк І. В. - Головні компоненти поділу державної влади (2012)
Жуган М. Г. - Конституційно-правове забезпечення відповідності законів та інших нормативно-правових актів Конституції України, Васильєва І. Г. (2012)
Марченко В. В. - Щодо сутності виконавчої влади (2012)
Процевський В. О. - Публічно-правовий характер правових приписів як умова досягнення необхідної поведінки суб’єктів трудових відносин (2012)
Пономаренко О. М. - Об актуальности и основных концептуальных подходах исследования места семейного права в системе права Украины (2012)
Таланов Ю. Ю. - Сурогатне материнство: морально-правові аспекти (2012)
Шабанов Р. І. - Питання правового регулювання зайнятості населення в світлі нового законодавства України (2012)
Спіцина Г. О. - Право іноземних працівників на працю (2012)
Коваленко О. О. - Щодо визначення факторів, що впливають на формування волі потенційних сторін трудового договору (2012)
Бойко А. К. - Щодо правовідносин із працевлаштування (2012)
Білоус С. Г. - Відносини професійної підготовки кадрів на виробництві (2012)
Яковець І. Ю. - Відмежування категорії "зловживання правом" від категорії "правопорушення" відносно трудових відносин (2012)
Новіков Д. О. - Правове регулювання праці осіб у сфері медичної діяльності за часів Київської Русі (2012)
Єрофєєнко Л. В. - Окремі питання оплати праці на залізничному транспорті (2012)
Даниліна Ю. С. - Соціальний діалог як засіб попередження конфліктів у сфері соціально-трудових відносин (2012)
Марченко В. В. - Щодо визначення поняття "переведення на іншу роботу" у трудовому праві України (2012)
Головань Т. Г. - Поняття та склад спеціальних податкових режимів: порівняльно-правовий аналіз (2012)
Задихайло О. А. - Щодо визначення адміністративного договору в адміністративному праві України (2012)
Іванова Л. Ю. - Поняття та ознаки адміністративно-юрисдикційних актів органів внутрішніх справ України (2012)
Москаленко О. В. - Роль органів місцевого самоврядування у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні (2012)
Вєннікова В. В. - Проблеми розгляду та вирішення спорів у сфері соціального забезпечення (2012)
Шевченко Д. А. - Теоретико-правовий погляд на діяльність суду з реалізації принципу індивідуалізації покарання при призначенні покарань (2012)
Федоренко Д. М. - Вимагання: конкуренція норм частини і цілого (2012)
Чернозуб Л. В. - Деякі питання караності ухилення від відбування покарання (2012)
Арманов М. Г. - Окремі питання визначення вини у злочинах з формальним складом (2012)
Козак В. А. - Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (2012)
Плотнікова А. В. - Щодо розмежування примушування до заняття проституцією, до вступу в статевий зв’язок та зґвалтування (2012)
Півненко Л. В. - Належна організація взаємодії слідчого з органами дізнання в ході розслідування кримінальних справ (2012)
Нікіфорова С. М. - Особливості юридичної термінології в англійській мові (2012)
Яковлєв В. В. - Принцип взаємної вигоди у міжнародному економічному праві (2012)
Фоміна С. В. - Поняття та ознаки голосування як стадії виборчого процесу в зарубіжних країнах (2012)
Андрюшкова О. А. - Поняття та підстави обмеження цивільної дієздатності фізичної особи за законодавством України та зарубіжних країн (2012)
Ілляшова К. В. - Етимологія поняття "корисливий мотив": окремі питання (2012)
Відомості про авторів, вимоги до оформлення статті (2012)
Колонка шеф-редактора (2010)
Дудій П. Ф. - Спірально-комп'ютерно-томографічна оцінка стану кісткової тканини щелеп при генералізованому пародонтиті (2010)
Колотилов Н. Н. - Гистографический анализ компьютерных томограмм: дистрофически-деструктивные изменения пародонта больных генерализованным пародонтом, Терницкая Ю. П., Печковский К. Е. (2010)
Бубновська Л. М. - Прогностичне значення метаболічних співвідношень у тканині раку шлунка людини, визначених ЯМР-спектроскопією перхлорних екстрактів, Ковельська А. В., Болдескул І. Є., Олійніченко Г. П., Осинський С. П. (2010)
Миронова Е. В. - Радиоиммунологические методы в контролировании течения острого миелобластного Лейкоза, Мазур А. Г., Горяинова Н. В. (2010)
Лурин И. А. - Холесорбция в литотрипсии желчных конкрементов: информативность технологий Визуализации, Макаров Г. Г., Колотилов Н. Н., Варуск С. В. (2010)
Медведєв В. Є. - Ультразвукова діагностика хронічного панкреатиту, Яцик В. І., Остапенко Т. А. (2010)
Динник О. Б. - Випадок трансабдомінальної ультразвукової діагностики раку тонкої кишки, Опарін С. О., Жайворонок М. М., Кисельов Ю. О. (2010)
Макомела Н. М. - Идиопатическая симметричная энцефальная кальцификация (2010)
Волик Н. К. - Плацентарная недостаточность, Вдовиченко Ю. П., Бабкина Т. М., Дыкан И. Н. (2010)
Дыкан И. Н. - Педиатрическая радиология. Кризис или контролируемая ситуация?, Лукьянова И. С., Тарасюк Б. А., Гончар А. А. (2010)
Гончарук О. М. - Артеріовенозні мальформації та аневризми головного мозку. Клінічні прояви та методи сучасної променевої діагностики, Бабкіна Т. М. (2010)
Поспелов С. В. - Диагностические возможности туморотропного радиофармпрепарата 99mTc(V)-DMSA (Обзор литературы и результаты собственных исследований), Сатыр М. В., Кундин В. Ю., Миронова Е. В. (2010)
Джужа Д. А. - Паллиативная радионуклидная терапия костных метастазов, Саган Д. Л. (2010)
Дисертаційні роботи (2010)
Кунсткамера (2010)
Коротич О. Б. - Формування позитивного іміджу керівників державних інституцій (2012)
Єлагін В. П. - Гармонізація соціальних відносин суб’єктів соціальної держави на основі модифікації базових інститутів суспільства (2012)
Заблоцький В. В. - Політико-філософська рефлексія феномену української державності наприкінці ХІ – початку ХХ ст. (2012)
Непомнящій О. М. - Реалізація функцій організації і мотивації в управлінні житловою системою (2012)
Орлов М. М. - Принципи взаємодії регіональних органів виконавчої влади в сфері охорони правопорядку при ускладненні обстановки в регіоні (2012)
Орлов О. В. - Державне управління як процес розробки, фіксації і впровадження соціальних інновацій (2012)
Рогова О. Г. - Теоретичні засади державного управління у сфері охорони здоров’я (2012)
Сичова В. В. - Модель впливу інституту політичної опозиції на державне управління в Україні (1991 – 2012 рр.) (2012)
Степаненко С. В. - Соціальні трансформації: стратегічні підходи до формування і реалізації інноваційної політики України (2012)
Тамм А. Є. - Наукові підходи до вивчення сутності соціальної політики і її регіональних аспектів (2012)
Татаренко В. Б. - Реформи державного управління в Україні: організаційно-правові засади (2012)
Бажинова О. А. - Теоретичні засади комунікативної діяльності в сфері державного управління (2012)
Волощук В. А. - Проблемні питання реалізації парламентського контролю в Україні (2012)
Кохан А. І. - Вибір ефективного методу комунікації у процесі прийняття політико-управлінських рішень (2012)
Кулик Г. Ю. - Cтандартизація ризик-менеджменту: державно-управлінський аспект (2012)
Лемішко Б. Б. - Модель державного управління розвитком сімейної медицини на перехідний період (2012)
Матвєєва Л. О. - Нормативно-правове забезпечення виконання Парламентом України контролюючої функції (2012)
Юрченко Є. О. - Розвиток системи державного контролю у сфері будівництва в Україні (2012)
Куліш П. Ю. - Потенціал соціальних мереж Facebook та Twitter як сучасний метод електронної взаємодії влади та громадськості (2012)
Сурнін В. О. - Сучасний стан та перспективи вдосконалення виборчої системи в Україні (2012)
Майстро С. В. - Особливості основних конкурентних типів ринків сільськогосподарської продукції, Шевченко С. В. (2012)
Мельниченко О. А. - Концептуальні основи побудови механізмів державного регулювання розвитку ЖКГ, Ващенко В. О. (2012)
Жадан О. В. - Проблеми і протиріччя поширення глобалізаційних процесів у соціально-трудовій сфері (2012)
Кармінська-Бєлоброва М. В. - Шляхи вдосконалення державного податкового контролю (2012)
Коваленко М. М. - Банківський сектор та інноваційно-інвестиційна діяльність в Україні: від пригноблення до стимулювання (2012)
Коваль Г. В. - Принципи державної молодіжної політики в Україні (2012)
Ковальчук В. Г. - Впровадження державної гуманітарної політики в сучасних умовах (2012)
Корецький А. В. - Удосконалення економіко-правових основ відчуження земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб (2012)
Куліков А. І. - Засоби, методи і система формування партнерських відносин держави і бізнесу (2012)
Кучерук Т. Г. - Концептуальні засади формування інтеграційного механізму інноваційно орієнтованого економічного розвитку регіонів України у межах глобального простору (2012)
Мельников О. С. - Моделювання впливу початкової ціни конкурсних торгів на їх результати при здійсненні державних закупівель (2012)
Пархоменко О. С. - Вплив держави на формування дивідендної політики підприємств в Україні (2012)
Поспєлова Т. В. - Освіта в Україні в контексті людського розвитку та демократичного об’єднання суспільства, Халецький А. В. (2012)
Ревенко О. В. - Дослідження впливу інструментів податкової політики на розвиток регіональних фондових ринків в Україні, Ревенко Т. В., Гулій О. А. (2012)
Соболь Р. Г. - Сутність страхової діяльності в умовах трансформації ринку фінансових послуг (2012)
Янов В. В. - Індексація грошових доходів як державний механізм соціального захисту населення (2012)
Глуха В. В. - Удосконалення механізму державної інвестиційної підтримки проблемних регіонів (2012)
Грем’яцька К. А. - Напрями розвитку ринку нерухомості в Україні (2012)
Казюк Я. М. - Сучасний стан бюджетно-податкового законодавства в Україні (2012)
Калюга О. О. - Державне регулювання фондового ринку в Україні: проблеми і шляхи вирішення (2012)
Коваленко О. М. - Походження соціального аудиту як інструменту активізації соціальної відповідальності (2012)
Косенко А. В. - Інвестиційна складова у формуванні раціональної структури суспільного відтворення (2012)
Коротич А. А. - Державне регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності (2012)
Попок А. А. - Механізми забезпечення державно-конфесійного діалогу в Україні, Решетніков Ю. Є. (2012)
Парсяк В. Н. - Реконструкція структури органів місцевого самоврядування міст, Ломоносов Д. А. (2012)
Меляков А. В. - Топонімічна політика органів місцевого самоврядування в Україні (2012)
Наконечний В. В. - Управлінська еліта великого міста (на прикладі депутатського корпусу Харківської міської ради) (2012)
Вишлова-Пилєва І. І. - Проблема ефективності у місцевому самоврядуванні (2012)
Деркач В. А. - Механізм розробки стратегії місцевого економічного розвитку (2012)
Оргієць О. М. - Розробка моделі комунізованих адміністративно-територіальних одиниць базового рівня в умовах етнонаціонального різноманіття (2012)
Хомич Л. В. - Реформування місцевих органів державної виконавчої влади в контексті адмінреформи: теоретичний аспект (2012)
Черкас О. Г. - Законодавча регламентація взаємодії Верховної Ради України з органами місцевого самоврядування (2012)
Ковенко О. Ю. - Адміністративна реформа як крок до створення успішних територіальних громад (2012)
Діуліна В. В. - Концептуальні засади соціокультурного розвитку державних службовців в контексті професійного становлення (2012)
Древаль Ю. Д. - До питання про особливості формування організаційної (адміністративної) культури (2012)
Клімушин П. С. - Єдина інформаційна інфраструктура консультування та підвищення кваліфікації державних службовців, Смаглюк Н. М. (2012)
Міненко В. Л. - Профорієнтація молоді як механізм формування свідомого професійного вибору (2012)
Дунаєв І. В. - Уточнення складових підсистем управління зовнішньоекономічним комплексом регіонів України (2012)
Черчатий О. І. - Реформування місцевого рівня управління в Російській Федерації (2012)
Шамраєва В. М. - Основи зовнішньополітичної концепції Президента США Б. Обами (2012)
Афонина Т. Н. - Формирование системы менеджмента качества в ВУЗах Российской Федерации, Кузьмина Л. В. (2012)
Волик С. В. - Міжнародні спортивні змагання в сучасних моделях формування та реалізації державної політики на регіональному рівні (2012)
Добрєва Н. Ф. - Правове забезпечення транскордонного співробітництва в Україні: проблеми та шляхи вирішення (2012)
Козир С. М. - Удосконалення міжнародних економічних відносин України на світовому ринку агропродовольчої продукції в сучасних геоекономічних умовах (2012)
Тітул (2013)
Прокопенко І. Ф. - Розвиток і модернізація ринку послуг вищої освіти в Україні (2013)
Гузенко Г. М. - Фінансові потоки як чинник цілісносної економічної системи, Шкодіна Л. Г. (2013)
Гуцан Т. Г. - Умови проживання як складова рівня життя населення та шляхи їх покращення в України (2013)
Поплавський М. В. - Динаміка регулювання інфляційних процесів на сучасному етапі розвитку економіки України (2013)
Радченко Л .П. - Диференціація доходів населення і проблеми сталого соціально-економічного розвитку (2013)
Сідельнікова В. К. - Соціальна політика України: стан та перспективи розвитку (2013)
Шиловцева Н. В. - Освітньо-професійна підготовка як фактор забезпечення конкурентоспроможності трудового потенціалу України (2013)
Антоненко К. В. - Інноваційна активність як фактор формування конкурентних переваг вітчизняних компаній на світовому ринку, Котлярова О. І. (2013)
Гончаров Д. О. - Інвестиційний клімат в Україні та напрями його покращення (2013)
Гузенко Г. М. - Інтелектуальний потенціал як основа формування економіки знань, Гайдученко Ю.О. (2013)
Олійник Ю. О. - Державна інноваційна політика в умовах економічної кризи (2013)
Соляр В. В. - Фінансові джерела розвитку нафтогазового комплексу в умовах ресурсоефективної стратегії (2013)
Стовбун Т. О. - Податкова система як фактор стимулювання інноваційної діяльності в Україні (2013)
Шелест О. Л. - Розвиток вітчизняного ринку облігацій внутрішньої державної позики в посткризовий період (2013)
Капінос Р. В. - Характерні риси процесу праці в колективних господарствах конфесійного типу (2013)
Слободчук М. С. - Напрями трансформації ринку праці України (2013)
Терно А. В. - Регулювання ринку інтелектуальної праці України: інституціональний підхід (2013)
Олійник О. В. - Агропромислові компанії України на ринку єврооблігацій, Сідельнікова І. В. (2013)
Сідельнікова І. В. - Аграрний сектор національної економіки: тенденції та перспективи розвитку в умовах глобалізації (2013)
Азізова К. М. - Визначення змісту та структури тренінгу з питань фінансового обліку у банках (2013)
Вєтров О. С. - Організація інноваційного сервісу на промислових підприємствах (2013)
Зеленько О. О. - Проблеми визначення ділової активності в економіці України, Мельникова О. В. (2013)
Кузічкіна Н. І. - Актуальні проблеми теорії та практики валютних кредитних операцій в Україні (2013)
Синиця Т. В. - Необхідність та ймовірні ризики застосування професійного судження бухгалтера в обліковій практиці (2013)
Синиця Т. В. - Удосконалення змісту практичної підготовки майбутніх економістів, Осьмірко І. В. (2013)
Собчак А. П. - Роль упаковки в підвищенні ефективності маркетингової політики підприємств, Коваленко С. В. (2013)
Шевченко Т. П. - Стратегічний маркетинговий аналіз корпоративної соціальної відповідальності підприємств (2013)
Антоненко К. В. - Шалдишева В.Ю. Причини та динаміка зовнішньої трудової міграції в Україні, Айзенберг Т. В. (2013)
Гура А. О. - Особливості зовнішньоторговельної політики України в сучасних умовах (2013)
Кадеєва І. В. - Роль і місце України в міжнародних міграційних процесах (2013)
Побоченко Л. М. - Аналіз інвестиційної привабливості України для КНР, Аліфонська Т. О., Авраменко А. О., Семенов Є. В. (2013)
Дєгтяр А. О. - Методологічні підходи до формування інноваційної інфраструктури (на прикладі Харківської області), Тарабан С. В. (2012)
Газарян С. В. - Технології розвитку людського потенціалу як нова наукова та навчальна дисципліна (2012)
Мельниченко О. А. - Сучасні концепції державної структурної політики, Миколюк В. М. (2012)
Бєлай С. В. - Дослідження соціальної напруженості як передумови виникнення кризових явищ (2012)
Васильєв С. В. - Нормативно-правові засади державного управління у сфері ліцензування фармацевтичної діяльності (2012)
Дробязко Л. В. - Корпоративна культура як інструмент ефективного управління персоналом (2012)
Заблоцький В. В. - Світоглядно-ментальні чинники формування української державноуправлінської думки XVI–XVІІI ст. (2012)
Козлов К. І. - Соціальна взаємодія акторів політики як фактор публічного урядування (2012)
Меняйло В. І. - Державна підтримка розвитку науки як один з головних пріоритетів у реалізації ефективної інноваційної політики в Україні (2012)
Непомнящий О. М. - Житлові субсидії як важливий елемент житлової політики (2012)
Новак-Каляєва Л. М. - Деякі аспекти теоретичних досліджень інформаційно-технологічних впливів на функціонування суспільства і влади (2012)
Орлов М. М. - Структурно-функціональний метод побудови системи взаємодії регіональних органів виконавчої влади у сфері охорони правопорядку (2012)
Орлов О. В. - Методологічні аспекти взаємовідносин предметної та проблемної складової теорії державного управління (2012)
Полтавець В. Д. - Проблеми та актуальність впровадження механізмів міжмуніципального співробітництва в Україні (2012)
Поступна О. В. - Механізми інтеграції науки, освіти й виробництва: проблеми та особливості (2012)
Сергієнко М. Г. - Інформаційно-аналітична підтримка управлінських рішень у діяльності Служби безпеки України як суб’єкта національної безпеки (2012)
Серенок А. О. - ІКТ та економіка знань в умовах переходу до інформаційного суспільства (2012)
Степанов В. Ю. - Механізм інформаційно-аналітичнного забезпечення державної інформаційної політики (2012)
Білоконь М. В. - Психологічні архетипи соціально-політичних систем (2012)
Дипко С. С. - Теоретичний концепт переходу від покарання до ресоціалізації засуджених неповнолітніх (2012)
Кутьков В. П. - Роль територіального маркетингу в управлінні регіональним розвитком (2012)
Дроздова Н. Г. - Інституціональні проблеми задоволення державних потреб в умовах ринкових відносин: теоретико-методологічний аспект (2012)
Кириченко К. Я. - Ефективність використання трудових ресурсів у сільському господарстві Харківської області (2012)
Марченко Т. Г. - Показники та методи оцінки якості системи надання послуг call-центрів (2012)
Набока Л. В. - Удосконалення механізму реалізації суб’єктно-об’єктних відносин у державному управлінні загальною середньою освітою, Михайленко Г. В. (2012)
Попова О. І. - Компетентність та компетенція як наукові категорії: різноманітність підходів до визначення сутності (2012)
Степанко О. В. - Сутність, мета, завдання та складові гуманітарної сфери (2012)
Майстро С. В. - Підвищення конкурентоспроможності підприємств на основі запровадження управлінських інновацій (2012)
Хижняк Л. М. - Принципи державного регулювання трудових відносин в умовах постіндустріального суспільства, Сичова В. В. (2012)
Гетьман Л. Г. - Роль інформаційної складової в прийнятті економічного рішення (2012)
Жадан О. В. - Організаційно-економічне забезпечення загальнодержавної системи моніторингу функціонування соціально-трудових відносин (2012)
Каховська О. В. - Оцінка стану економічної бази країни в контексті її можливостей щодо забезпечення соціальності в просторі і часі (2012)
Клунко Н. С. - Механізм державного управління фармацевтичним сектором України (2012)
Коваленко М. М. - Забезпеченість грошима української економіки (2012)
Мілаш Л. М. - Економічна безпека держави в контексті бюджетної політики та механізмів фінансового контролю (2012)
Мусієнко І. І. - Соціально орієнтована модель державного управління освітою як чинник посилення ефективності національної безпеки України (2012)
Пшинка Г. В. - Напрямки розробки і обґрунтування інноваційної стратегії (2012)
Ревенко О. В. - Особливості формування іміджу та соціальної відповідальності податкових органів в Україні, Ревенко Т. В. (2012)
Соболь Р. Г. - Страхова політика в Україні (2012)
Степаненко С. В. - Стратегічні пріоритети економічної політики як фактор економічного зростання та формування конкурентоспроможної національної економіки (2012)
Ульянченко Ю. О. - Конкуренція та конкурентне середовище в аграрному секторі економіки (2012)
Чечель А. О. - Про підхід до визначення пріоритетів сталого розвитку урбанізованих промислових вугільних територій (2012)
Гребенюк Н. О. - Динамічний аналіз фінансової стійкості підприємств (2012)
Кравчун О. С. - Механізми державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні (2012)
Литвин П. В. - Розвиток нормативно-правової бази страхування в Україні (2012)
Олійник В. О. - Напрямки удосконалення механізму державного регулювання продовольчої безпеки України в умовах глобалізації (2012)
Шульгінова Л. А. - Державне регулювання заробітної плати в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення (2012)
Іляшенко А. Х. - Методологічні підходи фінансового планування та прогнозування (2012)
Коваленко В. М. - Пріоритети державного регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення (2012)
Васильєв А. О. - Державна молодіжна політика України в сучасних дисертаційних дослідженнях (2012)
Казюк Я. М. - Сучасний стан та шляхи вдосконалення механізмів надходжень місцевих податків і зборів (2012)
Ковальчук В. Г. - Застосування суспільних теорій регіоналізму для вдосконалення державного управління розвитком регіону (2012)
Наконечний В. В. - Ґенеза управлінських структур міста Харкова (кінець XVII – початок XX століть) (2012)
Стаскевич Ю. М. - Основні напрямки покращення взаємодії органів влади в вирішенні проблем регіонального розвитку (2012)
Калашник Н. С. - Мотивація та демотивація самоосвіти державних службовців у розвитку людського потенціалу державного управління (2012)
Медвідь М. М. - Вплив глобалізації на формування вимог до професійного рівня військовослужбовця (2012)
Міненко В. Л. - Система інституціонального забезпечення функціонування ринку праці в умовах інтеграції України у світову економіку (2012)
Мельников О. С. - Організація системи державних закупівель в країнах ЄС (2012)
Волик В. С. - Зарубіжний досвід використання компетентнісного підходу в управлінні персоналом державної служби (2012)
Лаврик О. Л. - Світові моделі фінансового посередництва (2012)
Сердюкова О. Є. - Особливості застосування кластерів як форми інноваційного розвитку територій в Німеччині (2012)
Загребельний О. М. - Актуальні проблеми адаптації правового регулювання злиття та поглинання компаній в Україні до права ЄС (2012)
Титул, зміст (2013)
Смирнова Г. Ф. - Особенности метаболизма бактерий, устойчивых к высоким концентрациям хроматов, Подгорский В. С. (2013)
Пирог Т. П. - Влияние одновалентных катионов на синтез поверхностно-активных веществ Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241, Шевчук Т. А., Антонюк С. И., Кравченко Е. Ю., Иутинская Г. А. (2013)
Патика В. П. - Мікробіологічний моніторинг ґрунту природних та трансформованих екосистем Закарпаття України, СимочкоЛ. Ю. (2013)
Грицай Р. В. - 16S РНК та PagL генів Ralstonia solanacearum, Антіпов І. О., Варбанець Л. Д. (2013)
Василів О. М. - Вплив сполук перехідних металів на активність супероксиддисмутази сірко відновлюваних бактерій Desulfuromonas acetoxidans, Гнатуш С. О. (2013)
Борецкая М. А. - Методы выделения экзополимерного комплекса из планктона и биопленки Stenotrophomonas maltophilia 22M, Суслова О. С. (2013)
Балко А. Б. - Формирование биопленки штаммами Pseudomonas aeruginosa украинскойколлекции микроорганизмов, Балко О. И., Авдеева Л. В. (2013)
Курченко И. Н. - Полигалактуроназная активность микроскопических грибов разных трофических групп (2013)
Чуркина Л. Н. - Изменчивость свойств Pseudomonas batumici 17/20 после длительного хранения, Авдеева Л. В., Войчук С. И., Ярошенко Л. В. (2013)
Брехлічук П. П. - Біологічна деконтамінація відбитків, виготовлених із різних стоматологічних матеріалів, Петров В. О., Баті В. В., Левчук О. Б., Бойко Н. В. (2013)
Товкач Ф. И. - Поливалентность бактериофагов, изолированных из плодовых деревьев,пораженных бактериальным ожогом, Мороз С. Н., Король Н. А., Фай дюк Ю. В., Кушкина А. И. (2013)
Міщенко Л. Т. - Властивості томатних ізолятів M- та Y- вірусів картоплі В Україні, Дуніч А. А., Данилова О. І., Поліщук В. П. (2013)
Бойко Анатолій Леонідович. До 75-річчя з дня народження (2013)
Світлої пам’яті Анатолія Яковича Циганенка (2013)
Гончарук О. М. - Прогнозування наслідків при аневризматичних крововиливах у задню черепну яму, Щеглов Д. В. (2011)
Кебкало А. Б. - Особливості змін в системі регуляції агрегатного стану крові у хворих на панкреонекроз (2011)
Кравец Н. С. - Особенности интраоперационной тактики при скелетно-абдоминальной травме, Рылов А. И., Олейник О. В., Труфанов И. И., Зотеев А. В., Никитин В. В. (2011)
Лєбєдь Є. І. - Систолічна і діастолічна функція серця у чоловіків і жінок з ІХС: стенокардією напруги при аналізі повздовжньої швидкості руху міокарда в режимі тканинної допплерографії (2011)
Левченко Л. А. - Показники здоров’я лабораторних щурів на фоні незбалансованого харчування, Заведея Т. Л., Левченко К. А., Воробйова О. В., Пилипак Т. А., Галушко С. С., Островський А. В., Марченко І. В. (2011)
Нерянов Ю. М. - Особенности диагностики повреждений капсульно-связочного аппарата передне-медиального отдела коленного сустава в остром посттравматическом периоде, Шишка И. В., Головаха М. Л., Гавриленко Б. С., Банит О. В. (2011)
Сиволап В. Д. - Прогнозування фатальних і нефатальних коронарних подій у хворих на Q-інфаркт міокарда з метаболічним синдромом, Михайловська Н. С. (2011)
Цурканенко А. Д. - Гормональная регуляция системы мать–плацента–плод у женщин, которые до беременности перенесли операцию на яичниках (2011)
Щекин О. В. - Консервативное лечение врожденной плоско-вальгусной деформации стоп у детей, Щекин А. О. (2011)
Пухальська Н. С. - Проблемні ланки вакцинації проти туберкульозу погляд на проблему у світі (за матеріалами міжнародного симпозіуму присвяченого вакцинації БЦЖ) (2011)
Севальнєв А. І. - Обмеження опромінення людини за рахунок радону в контексті історичного розвитку цього питання, Костенецький М. І., Куцак А. В., Шаравара Л. П. (2011)
Астахіна В. О. - Етиловий естер 4-меркапто-6,8-диметил-1-оксо-1,2-дигідропіроло(1,2-d)(1,2,4)-триазин-7-карбонової кислоти: функціоналізація та біологічна активність, Воєвудський М. В., Коваленко С. І., Комаровська-Порахнявець О. З., Новіков В. П., Крищик О. В., Харченко О. В. (2011)
Бурлака Ю. В. - Розробка і валідація методики кількісного визначення німодипину в субстанції, Тарханова О. О., Васюк C. O., Гладишев В. В. (2011)
Гарна С. В. - Оптимізація технології екстракції ліпофільних комплексів з лікарської рослинної сировини. (Повідомлення III). Подрібнення рослинної сировини та оцінка її якості для екстрагування, Вєтров П. П., Русинов О. І., Георгіянц В. А. (2011)
Георгиевский Г. В. - Разработка комплекса физико-химических методик, обеспечивающих создание и контроль качества оригинальных отечественных препаратов, производных 1,2,4-триазола (2011)
Ґудзь О. В. - Методичні підходи до стандартизації гелю детоксикуючого для очищення шкіри і волосся від важких металів і радіонуклідів, Роїк О. М. (2011)
Журавльов М. С. - Фармакогностичне дослідження Rumex crispus L. Виділення агліконів антрахінонів із підземних органів рослин, Крючкова Т. М. (2011)
Здрайковська М. В. - Дослідження комплексного впливу реакції середовища і температурного режиму стерилізації на стабільність поліелектролітного інфузійного розчину "Сорбіцин", Торхова Т. Е. (2011)
Казакова А. А. - Вивчення спектру фармакологічної активності нових похідних ряду 3-аміно-1,4-бенздіазепін-2-онів, Годован В. В. (2011)
Кацев А. М. - Оптимизация выбора органических растворителей для проведения скринигового биотестирования лекарственных веществ, Шандровская А. С., Абдураманова Э. Р. (2011)
Оридорога В. О. - Термографічне дослідження зразків монокарбоксилцелюлози, отриманих при підвищених тиску й температурі, Трохимчук В. В., Шматенко О. П. (2011)
Романенко М. І. - Синтез 8-бромо-7-β-гідрокси-γ-(4'-хлорофенокси)пропілксантинів і вивчення їх реакцій з діамінами та амінокислотами, Черчесова О. Ю., Мартинюк О. О., Іванченко Д. Г. (2011)
Щербина P. O. - Нейропротективна активність S-похідних 1,2,4-тріазолу, Парченко В. В., Павлов С. В., Панасенко О. І., Книш Е. Г., Белєнічев І. Ф. (2011)
Яковенко В. К. - Дослідження якісного складу препарату комплексної дії Клімасед (2011)
Разнатовська О. М. - Кредитно-модульна система оцінки навчальної діяльності студентів на кафедрі фтизіатрії і пульмонології (2011)
Рыжов А. А. - Самооценка профессионального мышления провизоров-интернов на основе социологического метода исследования, Райкова Т. Е., Дарий В. И. (2011)
Сікорська М. В. - Організація самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи на кафедрі нервових хвороб, психіатрії, наркології та медичної психології, Візір І. B. (2011)
Визир В. А. - Современные подходы к лечению гиперлипидемий, Березин А. Е. (2011)
Воробьева О. В. - Клинический опыт проведения энтерального кормления у недоношенных новорожденных, Левченко Л. А., Подоляка В. Л., Мухина Н. И., Василенко Б. А., Нудьга Т. В. (2011)
Шеховцева Т. Г. - Регресс нефротического синдрома при вторичном амилоидозе, развившемся на фоне ювенильного ревматоидного артрита после эндопротезирования коленных суставов, Свистун С. И., Долинная М. А. (2011)
Тугаров Ю. Р. - Досвід пластики передньомедіального пучка передньої схрещеної зв’язки у людей молодого віку в гострий післятравматичний період, Яворський А. В., Марченкова Н. О., Цибік О. Т., Серафин Ю. Я., Ломніцький О. Я. (2011)
Кочін І. В. - Об’єктивна оцінка діяльності лікарів як компонент управління державною службою медицини катастроф при наданні екстреної шпитальної хірургічної допомоги за умов надзвичайних ситуацій, Акулова О. М., Гайколя О. О., Трошин Д. О. (2011)
Кравченко О. - Суть поняття "правовий нігілізм" та шляхи його подолання (2011)
Криштоф С. Д. - Використання інтернет-технологій як засобу урізноманітнення форм організації навчальної діяльності (2011)
Крохмаль А. М. - Підходи до проблеми самовдосконалення особистості (2011)
Кулешова В. В. - До проблеми післядипломної освіти викладачів технічних дисциплін, Мальована В. В. (2011)
Кулик Д. В. - Навчання студентів вирішенню навчально-професійних задач (2011)
Лисак Н. О. - Педагогічна взаємодія у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу (2011)
Логвінова Є. В. - Проблема підготовки фахівця з викладання дисципліни "основи безпеки життєдіяльності" (2011)
Лозова В. І. - Етика науковця (2011)
Максименко А. Е. - Формы и методы профессиональной подготовки будущих дизайнеров (2011)
Мальнєва О. В. - Технологія педагогічного спілкування вчителя з учнями (2011)
Матвєєва О. О. - Діагностика результатів якості освіти (2011)
Мірошник З. М. - Про рольову структуру особистості вчителя початкових класів, Хомуленко Т. Б. (2011)
Павленко В. О. - Обґрунтування етапів забезпечення готовності майбутніх інженерів-педагогів до фізичного самовиховання (2011)
Порохня Л. А. - Влив суб‘єкт-суб‘єктної взаємодії як педагогічна умова формування готовності майбутнього вчителя (2011)
Портян М. О. - Можливості реалізації технології формування ділових якостей студентів педагогічних університетів (2011)
Макєєв С. Ю. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі початкової освіти (2011)
Нудьга М. О. - Основні переваги й недоліки використання комп‘ютера в навчанні школярів (2011)
Ричкова Л. В. - Моніторинг як підґрунтя для розробки ефективної системи управління загальноосвітнім закладом (2011)
Размолодчикова І. В. - Імідж як соціальна проблема: теоретико-методологічний підхід (2011)
Рассказова О. І. - Діагностика соціальності учнів як напрям соціально-педагогічної діяльності в умовах інклюзивної освіти (2011)
Рижанова А. О. - Люди похилого віку в інформаційному суспільстві:соціально-педагогічний підхід (2011)
Ефанов А. В. - Профессиональное ремесленное образование: от традиционного к постиндустриальному обществу, Тельманова Е. Д. (2011)
Золотухіна C. Т. - Проблема професійно-педагогічної компетентності в сторичній ретроспективі, Зеленська Л. Д. (2011)
Кот О. П. - Розвиток антропологічних ідей у вітчизняній педагогіці (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2011)
Мусхаріна Ю. Ю. - Ретроспективні особливості підготовки вчителів фізичної культури в Україні (2011)
Прокопенко А. І. - Витоки тeopiї i практики управління вищими навчальними закладами в icтopiї вітчизняної освіти (2011)
Ревіна Д. О. - Розвиток давніх мов та їх запровадження в освітню практику українських навчальних закладів (2011)
Содержание (2010)
Гайдачук А. В. - Расчет параметров мотокомпрессорных воздушно-реактивных двигателей технологического назначения, Грушенко А. М., Набокина Т. П. (2010)
Третьяк В. В. - Алгоритм и его реализация в расчетах параметров технологических процессов импульсной штамповки (2010)
Коновалова Д. Ю. - Микропроцессорный зонд для измерения вектора скорости в проточной части ГТД, Атаджанов И. А., Кудин М. М. (2010)
Кирилаш Е. И. - Анализ точности численных оценок гидравлических характеристик и неравномерности температурного поля газа камер сгорания ГТД методами вычислительной аэрогидродинамики (обзор), Костюк В. Е. (2010)
Радченко Р. Н. - Использование сбросного тепла малооборотных дизелей для охлаждения воздуха на входе турбокомпрессоров, Хлопенко Н. Я. (2010)
Радченко А. Н. - Испарительное охлаждение воздуха в компрессорах ГТД с предварительным осушением теплоиспользующей холодильной машиной, Cтахель А., Радченко Н. И. (2010)
Коровин Б. Б. - Апробация метода временного анализа состояния многовального гтд на основе модели сложного источника для эксплуатационного контроля соосности его валов, Грызлова Т. П., Былинкина О. Н. (2010)
Пономарев А. Н. - Обработка результатов импульсно-акустического метода диагностики элементов автоматики авиационно-космической техники, Сичевой А. В. (2010)
Афонин Ю. С. - Обзор методов и реализаций защиты ГТД при аварийном рассоединении трансмиссии, Манило Т. В., Харитонов В. Н., Дубровин В. И. (2010)
Ткач М. Р. - Повышение точности вибродиагностики голографической интерферометрией рабочих лопаток компрессоров ГТД в условиях резонансной вибрации, Золотой Ю. Г., Довгань Д. В. (2010)
Игуменцев Е. А. - Демодуляция помпажных колебаний газотурбинного двигателя, Прокопенко Е. А. (2010)
Парафейник В. П. - Влияние характеристик центробежного компрессора на эффективность ГПА с газотурбинным приводом судового типа, Нефедов А. Н., Тертышный И. Н., Чобенко В. Н., Лютиков А. Л. (2010)
Лоян А. В. - Предварительные испытания W-BA-SC эмиттеров катодов ЭРД, Кошелев Н. Н., Солонинко Е. П., Агеева Е. Г. (2010)
Губин С. В. - Модификация нейросетевой модели электрохимического накопителя в составе энергоустановки, Наказненко М. Н. (2010)
Алёхин С. А. - Диагностика предзадирного состояния цилиндропоршневой группы двигателей с противоположно движущимися поршнями, Кондратенко В. Г., Вахрушев В. И., Савич В. К. (2010)
Гордиенко Е. К. - Повышение производительности обработки пальцевого отверстия поршня двс, Белогуб А. В. (2010)
Концевич Г. Ю. - Сопровождение эксплуатации и сервисное обслуживание газотурбинных двигателей ГП НПКГ "Зоря" – "Машпроект" с использованием удаленного мониторинга и системы технической диагностики, Цой К. В., Нерубасский В. В., Мазурков А. П. (2010)
Рева О. М. - Проактивна модель комплектування диспетчерської зміни за показниками безпомилковості, своєчасності і взаємозамінності, Бірюков Ю. Ю., Шульгін В. А., Корж С. І. (2010)
Кулик Н. С. - Стратифицированный подход к построению формальных структур моделей авиационных двигателей, Тамаргазин А. А., Линник И. И. (2010)
Хусточка А. Н. - Математическая модель турбовального газотурбинного двигателя АИ 450М, Калюжный И. А. (2010)
Тарасенко А. И. - Экспериментальное обоснование расчетных схем переходных процессов ГТД со свободной силовой турбиной (2010)
Шевченко М. В. - Определение изменения параметров ГТД с использованием ридж-оценивания, Епифанов С. В. (2010)
Панин В. В. - Использование ортогональных разложений в задачах идентификации помпажных явлений в компрессорах авиационных газотурбинных двигателей, Енчев С. В., Волянская Л. Г. (2010)
Куликов Г. Г. - Информационная интеграция стадий жизненного цикла ГТД и системы автоматического контроля и диагностики в соответствии с требованиями CALS, Ризванов К. А. (2010)
Кучер О. Г. - Методика визначення оптимальної архітектури нейронної мережі діагностування ТРДД, Дмитрієв С. О., Попов О. В., Якушенко О. С. (2010)
Афанасьевская В. Е. - Применение методов нечеткой кластеризации при решении задач диагностики авиационных двигателей, Радивоненко О. С., Соколов А. Ю., Угрюмов М. Л. (2010)
Герасименко В. П. - Поузловое диагностирование технического состояния ГТД, Каемиан С. (2010)
Миська А. Р. - Информационный подход к мониторингу технического состояния судовых дизель-генераторных установок, Дранкова А. О., Муха Н. И. (2010)
Миргород В. Ф. - Регрессионные формы математических моделей процессов управления и контроля состояния газотурбинных двигателей, Черкасов Ю. В. (2010)
Ройзман В. П. - Надежность радиоэлектронной аппаратуры при работе на транспортных средствах, Воронов С. А., Богорош А. Т., Бубулис А., Юренас В. (2010)
Квасніков В. П. - Розподілення задач в неоднорідній групі роботів в процесі колективного управління, Бабіч Л. О. (2010)
Сташинський О. П. - Система інтелектуального управління робототехнічним пристроєм для діагностики трубопроводів компресорних станцій (2010)
Шепель О. Ю. - Математична модель визначення пошкоджень магістральних трубопроводів (2010)
Дзюбаненко А. В. - Реалізація адаптивного пошуку шаблонів з використанням класифікаторів на базі комп’ютерних систем цифрового відеоспостереження (2010)
Покидько Л. М. - Керування лазерною вимірювальною головкою при контролі деталей зі складною просторовою поверхнею (2010)
Михнева Г. П. - Автоматизированная система управления координатно-измерительными машинами (2010)
Міцай Т. С. - Алгоритм руху мобільного робота вздовж заданої траєкторії, Тимофієва М. А. (2010)
Туркин И. Б. - Интервальные модели в задачах автоматического контроля достоверности и актуальности телеметрии космических аппаратов, Соколова Е. В., Лучшев П. А. (2010)
Шостак И. В. - Подход к формированию стратегии применения методологий разработки с учетом особенностей программных проектов, Данова М. А. (2010)
Ярмоленко С. П. - Газохроматографічний метод визначення вмісту токсичних мікродомішок (2010)
Михнев С. С. - Применение нейронных сетей с обучением хебба для классификации образов знаний обучающихся, Пешкуров Р. О. (2010)
Степаненко С. М. - К вопросу о стандартах интегрированной логистической поддержки жизненного цикла изделий, Головинова М. С., Харченко В. Г. (2010)
Паршакова О. Н. - Стратегический анализ коммуникативной эффективности Internet-предприятия, Егорова Е. Ю., Божененко Т. А. (2010)
Алфавитный указатель (2010)
Мінченко О. Г. - Роль транскрипційного фактора ZXDC у регуляції диференціювання промієлоцитів, Галкін О. В., Мінченко Д. О. (2012)
Ратушняк Я. И. - Эффекты аллоплазматических взаимодействий у реципрокных цибридов высших растений, Кочевенко А. С. (2012)
Сидоров Ю. І. - Лабораторні ферментери ємнісного типу (2012)
Перерва Т. П. - Повышение продуктивности рекомбинантных штаммов Escherichia coli обогащением питательной среды добавкой растительного происхождения, Кобозев Ю. А., Мойса Л. Н., Дворник А. С., Мирюта А. Ю., Можилевская Л. П., Кунах В. А. (2012)
Меленевська Н. В. - Вуглецеві нанотрубки як модулятори спонтанної скорочувальної активності гладеньких м’язів кишечника, Цимбалюк О. В., Романенко О. В., Давидовська Т. Л., Прилуцький Ю. І., Черепанов В. В., Марченко О. А. (2012)
Рогальова Н. С. - Амперометричний біосенсор, модифікований багатошаровими, вуглецевими нанотрубками, для визначення глюкози, Шкотова Л. В., Львова О. В., Гарбуз В. В., Муратов В. Б., Дуда Т. І., Васільєв О. О., Корпан Я. І., Білоіван О. А. (2012)
Коршун Л. Н. - Оптимизация условий получения Очищенной субстанции рекомбинантного Альфа-2B интерферона человека из фракции растворимого протеина, экспрессируемого в бактериях Escherichia coli, Орловская И. В., Мойса Л. Н., Вудмаска М. И., Мельник А. И., Горлов А. Ю., Михалап С. В., Спивак Н. Я. (2012)
Андріяш Г. С. - Aуксотрофність продуцентів лізину, Заболотна Г. М., Шульга С. М. (2012)
Панчак Л. В. - Хімічний склад та антипроліферативна активність фракцій метанольного екстракту базидіом Lactarius pergamenus (Fr.)Fr, Ключівська О. Ю., Цивінська М. В., Стойка Р. С., Лесик Р. Б., Антонюк В. О. (2012)
Горбунова С. Ю. - Кинетика субстратзависимого роста водного гиацинта Eichornia crassipes (Martius.), Фомин Н. В. (2012)
Лиманська О. Ю. - Видоспецифічна детекція збудника сибірки, Муртазаєва Л. О., Лиманський О. П. (2012)
Нестерова Н. В. - Иммуносенсорная тест-система для выявления антител к вирусу Эпштейна-Барр, Рыбалко С. Л., Загородняя С. Д., Баранова Г. В., Головань А. В. (2012)
Древаль К. Г. - Культивування базидіоміцетів — Активних продуцентів целюлозолітичних Ензимів І. Загальна целюлозолітична активність культуральних фільтратів базидіоміцетів, Бойко М. І. (2012)
Палладіна Т. О. - Залежність адаптогенної дії препарату метіур на рослини за умов сольового стресу від його молекулярної структури, Рибченко Ж. І., Контурська О. О. (2012)
Новини (2012)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дтсциплін (2012)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2012)
Езепчук Ю.В. - З листів до редакції (2012)
Правила для авторів (2012)
Амосов О. Ю. - Побудова організаційної структури банківського контролю, Коваленко М. М. (2012)
Мельниченко О. А. - Теоретичні засади персональної соціальної відповідальності (2012)
Бєлай С. В. - Дослідження рівня та якості життя населення як передумови виникнення кризових явищ в регіонах держави (2012)
Єлагін В. П. - Моделювання взаємовідносин головних субєктів соціальної держави в системному просторі інституціональних матриць (2012)
Заблоцький В. В. - Історично-легітимуючі конструкти української державної традиції часів козаччини (2012)
Калашник Н. С. - Концептуальний підхід до розуміння самоосвіти в державному управлінні (2012)
Клімушин П. С. - Інформаційно-методологічне забезпечення дозвільної політики в сфері господарської діяльності, Горбенко Н. Ю. (2012)
Кривачук Л. Ф. - Теоретичні основи ефективності державного управління охороною дитинства (2012)
Купрійчук В. М. - Позашкільна освіта як чинник розвитку державотворчих процесів в Україні у період національно-визвольної боротьби 1917-1920 рр. (2012)
Медвідь М. М. - Зайнятість найманих працівників у військових формуваннях (2012)
Мороз В. М. - Свобода совісті як детермінанта розвитку системи трудового потенціалу держави (2012)
Непомнящій О. М. - Чинники впливу на ефективність житлової політики (2012)
Олійник О. Л. - Врядування і державотворення: стан та деякі перспективи розвитку (2012)
Орлов М. М. - Взаємодія регіональних органів виконавчої влади з єдиним органом управління сил охорони правопорядку при ускладненні обстановки в регіоні (2012)
Грабовський В. А. - Законодавство України про доступ до публічної інформації: проблеми застосування, Гіль Є. В. (2012)
Степаненко С. В. - Суспільне відтворення як чинник соціально-економічних перетворень: фактори формування економіки знань (2012)
Чала Н. Д. - Система інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління розвитком переваг країни (2012)
Янов В. В. - Застосування програми MS Project в діяльності державних службовців (2012)
Білоконь М. В. - Демократичне державотворення в Україні: пошук релевантної моделі демократії (2012)
Крейденко В. В. - Порівняльний аналіз розподілу управлінських функцій між Президентом України та Кабінетом Міністрів України: 1996-2004 роки (2012)
Сердюкова О. Є. - Категорія "інновація" в контексті розвитку територіальних громад: узагальнення наукової думки (2012)
Фадєйкін В. В. - Інформаційні технології в організаційному забезпеченні діяльності органів публічної влади (2012)
Шевцов А. Л. - Теоретичні аспекти впливу держави на міграційні процеси в Україні (2012)
Юрченко В. Е. - Електронне врядування як перспективна комунікаційна технологія у державному управлінні (2012)
Дєгтяр А. О. - Методологічні аспекти економіко-статистичного аналізу ефективності діяльності фінансово-кредитних установ, Гончаренко М. В. (2012)
Василевська Т. Е. - Молодіжні організації як дієві представники громадянського суспільства у взаємодіях з органами державної влади, Кудренко Б. В. (2012)
Баришнікова Л. П. - Аналіз сталого розвитку економіки регіону: формалізація задачи, Полякова Л. П. (2012)
Головій В. М. - Соціальна цінність грошей в категоріях фінансових відносин (2012)
Дрожжин Д. Ю. - Державне регулювання енергоефективності в промисловості України (2012)
Дунаєв І. В. - Ідентифікація існуючих організаційно-методичних механізмів забезпечення ефективності впровадження транскордонних проектів в прикордонній Харківській області, Кірюхін О. М. (2012)
Жадан О. В. - Соціально-трудові аспекти взаємодії держави і транснаціональних корпорацій (2012)
Меляков А. В. - Гуманітарна сфера як предмет досліджень в науці державного управління (2012)
Мельникова М. О. - Прогнозування рівня фінансового стану досліджуваного підприємства в умовах нестабільного розвитку економіки (2012)
Пантелєєв В. П. - Єдиний підхід до формування парадигми фінансової безпеки суб’єктів підприємництва, Лепілін М. Г. (2012)
Ревенко О. В. - Вплив податкової конкуренції на соціально-економічні процеси в країні: переваги та недоліки, Рисікова Л. О. (2012)
Рогова О. Г. - Тенденції розвитку державного управління вітчизняною системою охорони здоров’я (2012)
Бульба В. Г. - Сучасний стан і проблеми реалізації соціальних функцій держави (2012)
Соболь Р. Г. - Становлення системи державного соціального страхування в Україні (2012)
Ульянченко Ю. О. - Структурні особливості АПК та роль державного регулювання у формуванні та функціонуванні агропромислових кластерів на регіональному рівні (2012)
Баранова А. В. - Оцінка ефективності державної виховної політики (2012)
Глуха В. В. - Сутність та причини соціально-економічної диференціації регіонів (2012)
Грем’яцька К. А. - Державне управління ринком нерухомості (2012)
Дмитрук П. М. - Вдосконалення організаційно-правового механізму державного регулювання економічної безпеки АР Крим (2012)
Коваленко О. М. - Соціальний захист як елемент соціальних стандартів в категоріях соціальної справедливості (2012)
Суханова Н. В. - Законодавче забезпечення державного регулювання розвитку фізичної культури і спорту (2012)
Мамонова В. В. - Соціально-педагогічна технологія як засіб формування соціальності неповнолітніх у місті, Пахомова О. М. (2012)
Наконечний В. В. - Теоретичні засади системи організації влади міста (2012)
Гопцій Д. О. - Оцінка сталого розвитку міст за допомогою SWOT-аналізу, Сотніков Ю. О. (2012)
Гвазава Н. Г. - Роль держави у формуванні місцевих бюджетів (2012)
Покатаєв П. С. - Інституційна складова місцевого самоврядування в Україні (2012)
Сидоренко Н. О. - Суб’єкти місцевого самоврядування України: теоретичні аспекти (2012)
Юрченко Є. О. - Актуальні проблеми в управлінні містобудівними процесами в Україні (2012)
Астапова Т. О. - Сучасні підходи у методиці викладання іноземних мов державним службовцям (2012)
Савченко Б. Г. - Соціально-психологічні фактори діяльності керівника органів державного управління (2012)
Волик В. С. - Нормативно-правове забезпечення компетенційного підходу управління державною службою (2012)
Іманбердієв Д. Ч. - Концептуальні основи безперервної підготовки державних службовців в кадровій політиці Киргизької Республіки (2012)
Суший О. В. - Глибинні регулятиви суспільно-політичної трансформації: вимір ідентичності (Росія, Бєларусь) (2012)
Бедін С. В. - Зарубіжний досвід державного регулювання процесу формування енергетичного ринку (2012)
Пилипенко Н. М. - Закордонний досвід організації діяльності казначейських органів з управління державними фінансами (2012)
Ткаченко В. І. - Європейський вибір освітньої політики та проблеми розвитку управління освітою: досвід країн Балтії (2012)
Хашиєва Л. В. - Governance як постмодерна форма економічної та політичної організації: досвід ЄС (2012)
Стрельцов В. Ю. - Націонаьний суверенитет і ціннісні орієнтири державного управління інтеграційними процесами (2012)
Крайдашенко О. В. - Функціональний стан серцево-судинної системи та гомоцистеїнемія у хворих на стенокардію напруження похилого та старечого віку, Саржевська А. В. (2011)
Кужко М. М. - Вплив комплексу соціально-психологічної підтримки на ефективність лікування хворих на туберкульоз легень, Михайлова А. О., Ахтирський О. І. (2011)
Левченко Л. А. - Гастроинтестинальные нарушения у недоношенных новорожденных с внутриутробными пневмониями (2011)
Милица Н. Н. - Выбор метода хирургического лечения больных с раком прямой кишки, Постоленко Н. Д. (2011)
Ушеніна Л. О. - Взаємозв’язки ступеня фіброзу печінки та показників імунно-ендокринного гомеостазу у хворих на хронічний гепатит C з метаболічними факторами ризику при інфікуванні різними генотипами вірусу, Туманський В. О., Абрамов А. В., Рябоконь О. В. (2011)
Фролов А. К. - Изменения иммунитета у больных гипертонической болезнью под влиянием биологически активных веществ медицинской пиявки, Токаренко А. И. (2011)
Черняк В. О. - Показники діастолічної функції лівого шлуночка у хворих на ІХС та їх зміни під впливом лікування івабрадином (2011)
Шевченко А. І. - Застосування добових біоритмів злоякісної пухлини молочної залози у хіміотерапевтичному лікуванні, Шмикова О. В., Воробйов О. М., Воробйов М. О. (2011)
Гоцуля Т. С. - Дієтичні добавки у фармації, Самко А. В., Галиця В. В. (2011)
Омельянчик В. М. - Характеристика нейровегетативної регуляції серцевої діяльності у дітей молодшого шкільного віку в умовах промислового регіону. (Розділ 1). Сучасні погляди на стан вегетативної нервової системи та її роль у регуляції серцевої діяльності у дітей, Журавльова О. А. (2011)
Разнатовская Е. Н. - Актуальность проблемы сочетанного течения туберкулеза и рака легких, Просветов Ю. В., Писаренко Т. Д. (2011)
Астахина В. О. - Изучение гепатопротекторного действия производного 6,8-диметил-4-R-тио-1-оксо-1,2-дигидропирроло(1,2-d)(1,2,4) триазин-7-карбоновой кислоты при токсическом и алкогольном гепатите, Беленичев И. Ф., Воевудский М. В., Абрамов А. В., Коваленко С. И., Харченко А. В., Бухтиярова Н. В., Павлов С. В., Жернова Г. В. (2011)
Бурлака Ю. В. - Спектрофотометричне визначення амлодипіну бесилату в субстанції, Тарханова О. О., Васюк С. О., Гладишев В. В. (2011)
Вишневська М. С. - Прогноз спектра біологічної активності сполук як основа для пошуку нових ліків, Косяченко Н. М., Вишневська Л. І. (2011)
Гаврилюк Д. Я. - Синтез, антимікробна й протипаразитарна активності нових похідних 4-тіазолідону з 4-оксохіназоліновим фрагментом у молекулах, Зіменковський Б. С., Коваленко С. І., Лесик Р. Б. (2011)
Здрайковська М. В. - Випробування на стерильність і аномальну токсичність поліелектролітних інфузійних розчинів "Глютацин" і "Сорбіцин", Торхова Т. В. (2011)
Галиця В. В. - Особливості роботи викладачів вищих навчальних закладів з обдарованими студентами: досвід і перспективи, Самко А. В., Толмосова Н. М., Варванський П. А., Білий О. П. (2011)
Оніщенко Т. Є. - Про історичні аспекти тестології як однієї зі складових диференціальної психології, Савельєв В. Г., Рябоконь Ю. Ю., Пришляк О. Я., Рябоконь О. В. (2011)
Гінзбург В. Г. - Людський ресурс - важливий резерв підвищення якості медичної допомоги, Полішко Т. М., Лугова О. В., Саусь О. К., Татаровський В. О. (2011)
Бездетко Т. В. - Ретроспективный анализ типа "случай-контроль" бронхиальной астмы в Харьковском регионе и некоторые факторы риска ее развития и обострения, Химич Т. Ю., Овчаренко Л. А., Еременко Г. В. (2011)
Бессікало Т. Г. - Стан довкілля у Запорізькому регіоні та його клінічне значення у формуванні та перебігу алергічних захворювань у дітей, Недєльська C. М., Токар О. І., Солодова І. В., Жиленко І. О., Кляцька Л. І., Тарасевич Т. В. (2011)
Борисенко Т. В. - Патогенетическая роль метаболитов оксида азота в течение кардитов у детей раннего возраста с цитомегаловирусной инфекцией, Леженко Г. О. (2011)
Клименко В. А. - Озонотерапія в лікуванні гострого обструктивного бронхіту у дітей раннього віку, Давиденко О. В. (2011)
Клименко В. А. - Клиническое наблюдение ребенка с муковисцидозом и бронхиальной астмой, Кандыба В. П., Колиушко Е. Г., Древаль Д. Т., Пасичник Е. В., Адарюкова Л. М., Серветник А. В. (2011)
Кузнєцова О. Д. - Програма контролю за перебігом сезонної алергії та її ефективність, Недєльська С. М., Солодова І. В., Бессікало Т. Г., Жиленко І. О., Шумна Т. Є., Тарасевич Т. В. (2011)
Кузнєцова О. Д. - Діагностика підвищеної чутливості до грибків у дітей з сезонною алергією, Ярцева Д. О., Пахольчук О. П., Мазур В. І., Кляцька Л. І., Шевченко О. О., Недєльська Є. В. (2011)
Леженко Г. О. - Ремоделювання міокарда лівого шлуночка й ендотеліальна дисфункція у дітей, хворих на муковісцидоз, Пашкова О. Є. (2011)
Мазур В. І. - Методичне і методологічне забезпечення викладання дитячої алергології на IV курсі медичного факультету, Недєльська С. М., Солодова І. В., Тарасевич Т. В., Жиленко І. О., Пахольчук О. П. (2011)
Недєльська С. М. - Клініко-імунологічна характеристика сезонної алергії в залежності від виду гіперчутливості, Кузнєцова О. Д., Раскіна К. В., Марчук Н. М., Толмачова Ю. С., Прасад Прасад, Кізілова І. А. (2011)
Недєльська С. М. - Місце харчової сенситизації в структурі гіперчутливості у дітей Запоріжжя, Пахольчук О. П., Бессікало Т. Г. (2011)
Овчаренко Л. С. - Місцева терапія атопічного дерматиту у дітей, Самохін І. В., Вертегел А. О., Андрієнко Т. Г., Жихарева Н. В., Кряжев О. В. (2011)
Пухлик Б. М. - Аллергия - проблема не только аллергологов (2011)
Раскина Е. В. - Лейкотриеновый путь воспаления при бронхиальной астме у детей и методы его коррекции, Недельская С. Н. (2011)
Резніченко Ю. Г. - Профілактика розвитку алергічної патології у дітей раннього віку в умовах проживання в індустріальному центрі, Ярцева М. О. (2011)
Сенаторова Г. С. - Роль атопії у перебігу та наслідках бронхолегеневої дисплазії, Логвінова О. Л., Башкірова Н. В., Черненко Л. М. (2011)
Уманец Т. Р. - Аллерген-специфическая иммунотерапия атопических заболеваний: положения доказательной медицины (2011)
Шумна Т. Є. - Сучасний погляд на імунні механізми розвитку алергічних захворювань в умовах несприятливих факторів навколишнього середовища (2011)
Ярцева Д. О. - Вплив алерген-специфічної імунотерапії на процеси елімінації клітин запалення при полінозах у дітей: роль FasL-опосередкованого апоптозу, Недєльська С. М., Мазур В. І., Солодова І. В., Жиленко І. О., Тарасевич Т. В. (2011)
Антипкін Ю. Г. - Фактори ризику формування фенотипів бронхіальної астми у дітей, Лапшин В. Ф., Уманець Т. Р., Степанова Л. С., Семіног А. Б., Кондратенкова Т. В., Вербицька Л. Є. (2011)
Будовська Л. О. - Вміст метаболітів оксиду азоту у хворих на бронхіальну астму, поєднану з патологією серцево-судинної системи, Победьонна Г. П. (2011)
Гаврилов А. О. - Прояви синдрому ендогенної метаболічної інтоксикації у хворих на бронхіальну астму, поєднану з артеріальною гіпертензією, Победьонна Г. П. (2011)
Кобец Т. В. - ГИС-технологии в оценке влияния аэрополлютантов на развитие бронхиальной астмы у детей, Танага В. А. (2011)
Москаленко Е. Н. - Контроль бронхиальной астмы: всегда ли он достижим?, Победенная Г. П. (2011)
Победьонна Г. П. - Системні та місцеві маркери загострення бронхіальної астми, Борисова С. Ю., Победьонна Т. А. (2011)
Победенная Г. П. - Состояние местных факторов неспецифической резистентности у больных атопической бронхиальной астмой под влиянием АСИТ, Ревунова Н. В., Андреева З. Б., Белозерова Н. А. (2011)
Победьонна Г. П. - Фармакоекономічне значення освітніх програм для пацієнтів з бронхіальною астмою, Рокотянська В. В., Ревунова Н. В., Клишина Л. С. (2011)
Решетілов Ю. І. - Аероіонний скринінг уражень печінки у хворих на атопічну патологію, Дмитрієва С. М., Васильченко О. Ю., Проценко Н. М. (2011)
Тяжка О. В. - Структура алергограм у дітей раннього віку залежно від виду патології, Горобець Н. І., Починок Т. В., Горобець А. О., Лобода І. М., Горобець Н. М., Кошова А. О., Омельченко А. В. (2011)
Чумак Ю. Ю. - О некоторых механизмах управления суточными паттернами дыхания у больных бронхиальной астмой, Победенная Т. А. (2011)
Чуменко О. Г. - Застосування сиропу кореня солодки у реабілітації хворих на бронхіальну астму в поєднанні з хронічним некалькульозним холециститом, Ревунова Н. В., Победьонна Т. А., Белозьорова Н. А., Борисова С. Ю. (2011)
Титул, зміст (2013)
Огірчук К. С. - Ідентифікація та біологічні властивості молочнокислих бактерій, ізольованих від жінок старших вікових груп, Коваленко Н. К., Полтавська О. А. (2013)
Ногина Т. М. - Способность актинобактерий к усвоению н-алканов в микроаэробных условиях, Думанская Т. У., Кистень А. Г., Подгорский В. С. (2013)
Пирог Т. П. - Влияние факторов роста и некоторых микроэлементов на синтез поверхностно-активных веществ Аcinetobacter calcoaceticus ИМВ В-7241, Шевчук Т. А., Мащенко О. Ю., Парфенюк С. А., Иутинская Г. А. (2013)
Гудзенко Е. В. - Кинетические характеристики α-l-рамнозидазы Еupenicillium erubescens, Варбанец Л. Д. (2013)
Гурина Т. М. - Стандартизация процесса криоконсервирования дрожжей Saccharomyces boulardii для использования в коллекциях и банках промышленных штаммов микроорганизмов, Высеканцев И. П., Бабинец О. М. (2013)
Поліщук Л. В. - Спадкова мінливість ознаки синтезу каротиноїдів у Streptomyces globisporus 1912, Голембіовська С. Л., Мацелюх Б. П., Лук‘янчук В. В. (2013)
Курченко И. Н. - Ростовые характеристики штаммов Fusarium poae (Peck) Wollenw. и Penicillium funiculosum Thom, Павличенко А. К., Юрьева Е. М. (2013)
Савчук Я. І. - Антибіотична активність деяких мікроміцетів, Циганенко К. С., Зайченко О. М. (2013)
Чеботарев А. Ю. - Особенности роста Bacillus subtilis и стрептомицинустойчивого мутанта в среде с сапонитом, Гордиенко А. С., Курдиш И. К. (2013)
Товкач Ф. И. - Электронная микроскопия и рестрикционный анализ бактериофагов, изолированных из айвы и груши с симптомами бактериального ожога, Файдюк Ю. В., Король Н. А., Кушкина А. И., Мороз С. Н., Мучник Ф. В. (2013)
Степанова О. А. - Компьютерный анализ геномов трех морских альговирусов, Бойко А. Л., Щербатенко И. С. (2013)
Вітання Дмитра Олексійовича Мельничука – Pектора Національного університету біоресурсів і природокористування України, академіка НАН України та НААН України (2013)
Демченко О. П. - Нанобіотехнологія: шлях у новий мікросвіт, створений синтезом хімії та біології, Назаренко В. І. (2012)
Гурмач В. В. - Метод молекулярного докінгу за участю SH2-доменів, Балинський О. М., Платонов М. О., Бориско П. О., Прилуцький Ю. І. (2012)
Vasylchenko O. A. - Biotechnological aspects of hydrocarbons biodegradation, Aliievа O. R., Matvеyeva O. L., Salata A. M. (2012)
Пирог Т. П. - Біотехнологічний потенціал бактерій роду Rhodococcus та їх метаболітів, Шулякова М. О., Шевчук Т. А., Софілканич А. П. (2012)
Сидоров Ю. І. - Пілотні ферментери ємнісного типу (2012)
Шаблій В. А. - Фенотипова характеристика культури клітин, одержаних із кріоконсервованої тканини хоріона, Кучма М. Д., Кирик В. М., Лукаш Л. Л., Лобінцева Г. С. (2012)
Древаль К. Г. - Культивування базидіоміцетів — активних продуцентів целюлозолітичних ензимів. ІІ. Ендоглюканазна активність культуральних фільтратів базидіоміцетів стосовно Na-карбоксиметилцелюлози (2012)
Шестеренко Ю. А. - Кинетические особенности окисления фенола и пирокатехина свободной и иммобилизованной тирозиназой, Севастьянов О. В., Романовская И. И. (2012)
Мокрозуб В. В. - Антибактеріальні й імуномодулювальні властивості штамів лакто- та біфідобактерій за експериментальної стафілококової інфекції, Лазаренко Л. М., Бабенко Л. П., Шинкаренко Л. М., Співак М. Я. (2012)
Рамазанов В. В. - Свойства эритроцитов, замороженных в комбинированной среде с полиэтиленгликолем и диметилсульфоксидом, Дейнеко Т. И., Воловельская Е. Л., Коптелов В. А., Бондаренко В. А. (2012)
Бобик В. І. - Оцінювання автоімунного та ДНК-ушкоджувального впливу наночастинок золота, Капустян Л. М., Морозова Л. М., Погрібний П. В., Дибкова С. М., Рєзніченко Л. С., Грузіна Т. Г., Ульберг З. Р., Коваленко В. Ф., Сидорик Л. Л. (2012)
Новини (2012)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дтсциплін (2012)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2012)
Содержание (2010)
Планковский С. И. - Смесеобразование в камерах термоимпульсных машин при обработке деталей агрегатов двигателей ЛА, Шипуль О. В., Трифонов О. В., Козлов В. Г. (2010)
Утяшев Ф. З. - Теоретические и прикладные аспекты получения и примения объемных ультрамелкозернистых и наноструктурных материалов (2010)
Балушок К. Б. - Технология обработки поверхностей со сложным профилем (моноколёс и широкохордных вентиляторных лопаток) фрезерованием на станках с числовым программным управлением, Басов А. Ю., Панасенко В. А., Путилин С. В. (2010)
Комаров А. Ю. - Результаты классификационной обработки данных для выбора специальных приемов при изготовлении деталей импульсной штамповкой, Третьяк В. В. (2010)
Мананков О. В. - Влияние базирования заготовки на процесс изготовления деталей способом электрогидравлической штамповки, Жовноватюк Я. С., Маслов А. Ю. (2010)
Ершов С. В. - Многорежимная аэродинамическая оптимизация пространственной формы лопаточных аппаратов турбин, Яковлев В. А. (2010)
Шаровский М. А. - Расчетно-экспериментальное исследование осецентробежного компрессора со специальным профилированием лопаточных венцов, Шелковский М. Ю., Токарева Е. А., Ивченко А. В. (2010)
Щербаков М. А. - Способ пассивного воздействия на поток в компрессорной решетке, Марчуков Е. Ю., Картовицкий Л. Л., Юн А. А. (2010)
Шкабура В. А. - Исследование турбокомпрессоров с общим рабочим колесом для применения в газотурбинных двигателях (2010)
Костюк В. Е. - Чувствительность температурной неравномерности потока за дырчатым смесителем к отклонениям коэффициента расхода отверстий, Кирилаш Е. И. (2010)
Радченко Н. И. - Охлаждения наружного воздуха на входе ГТД теплоиспользующими установками в условиях переменных температуры и влажности, Эл Гирби Рами (2010)
Тарасенко М. А. - Оптимальное промежуточное охлаждение ГТД разных схем на частичных режимах (2010)
Радченко Р. Н. - Утилизационный циркуляционный испарительный контур низкокипящего рабочего тела для предварительного охлаждения воздуха дизелей, Бохдаль Т. (2010)
Финкельберг Л. А. - Применение новых технологий и материалов при разработке современных авиационных поршневых двигателей, Никитин Ю. Н., Костюченков А. Н. (2010)
Алехин С. А. - Совершенствование выпускной системы двухтактного дизеля, Васильев Е. С., Герасименко В. П., Опалев В. А., Салтовский В. В. (2010)
Петухов А. Н. - Проблемы многоцикловой усталости в современных ГТД (2010)
Голубовский Е. Р. - Характеристики конструкционной прочности (МЦУ и СРТУ) металла штамповок дисков из сплава ЭИ698ВД производства ОАО "Русполимет", Волков А. С., Волков С. Н., Демидов А. Г., Гвоздева Е. Н., Ларионова Л. А. (2010)
Шатохин В. Ф. - Влияние параметров в месте контакта ротора со статором на развитие обката после мгновенной разбалансировки ротора, Циммерман С. Д. (2010)
Шереметьев А. В. - Определение работоспособности на большие ресурсы материалов деталей конвертируемых ГТД, Костин Н. Н., Сульдина О. В. (2010)
Пейчев Г. И. - Сравнительные характеристики износостойких сплавов для упрочнения бандажных полок рабочих лопаток, Замковой В. Е., Андрейченко Н. В. (2010)
Покровский В. В. - Прогнозирование характеристик вязкости разрушения жаропрочной стали типа 12CR-2NI-MO с учётом температуры и эффекта масштаба, Кулишов С. Б., Сидяченко В. Г., Ежов В. Н., Замотаев В. С. (2010)
Великанова Н. П. - Анализ статической нагруженности рабочих лопаток турбин авиационных ГТД большого ресурса на основе вероятностного подхода, Киселёв А. С. (2010)
Милешкин М. Б. - Применение компьютерного моделирования для оценки рассеяния характеристик сопротивления усталости, Библик И. В. (2010)
Шимановская Н. А. - Программный комплекс для мониторинга выработки ресурса основных деталей вспомогательного двигателя АИ-450-МС, Симбирский Д. Ф., Гликсон И. Л., Шанькин С. И. (2010)
Макаров П. В. - Автоматизация процесса обработки данных тензометрирования в программном комплексе WinПОС (2010)
Букатый А. С. - Прогнозирование технологических остаточных деформаций лопаток компрессора ГТД после сквозного упрочнения кромок методом выглаживания шариком, Букатый С. А., Иванов А. А. (2010)
Снежной Г. В. - О возможности контроля малых деформаций аустенитных хромоникелевых сталей магнитометрическим методом (2010)
Малахатко А. В. - Особенности моделирования напряженно-деформированного состояния неотожженных керамических стержней (2010)
Павленко В. П. - Экспериментальное определение центробежной силы ротора, действующей на подшипники, Никитин С. В., Усик В. В. (2010)
Хлистун А. И. - Моделирование и диагностика тепловых характеристик транспортных самолетов, Бочаров В. П. (2010)
Повгородний В. О. - Численно-аналитическое решение обратной коэффициентной задачи термоупругости для платы с электронными радиотехническими элементамИ (2010)
Хорольский П. Г. - Баллистическая эффективность применения глубокого гибкого регулирования тяги для решения задачи встречи на орбите, Бондаренко С. Г. (2010)
Шнякин В. Н. - Двухкомпонентная жидкостная двигательная установка космического аппарата с пневмонасосной системой подачи, Шульга В. А., Конох В. И., Животов А. И., Калиниченко И. И., Дибривный А. В., Кукса И. Ю. (2010)
Лоян А. В. - Выявление двухпиковости функции распределения ионов по энергиям двигателя МСПД-12, Максименко Т. А., Приходько П. С., Солонинко Е. П. (2010)
Азарнов А. Л. - Влияние добавок в электролите на емкостные характеристики электрохимических аккумуляторов, Безручко К. В., Давидов А. О., Лазненко В. И., Харченко А. А. (2010)
Толмачев Н. Г. - Проявление тахионовой энергии в процессах синтеза нового вещества, Рябков В. И. (2010)
Епифанов С. В. - Сравнительное исследование эффективности критериев тренда параметров рабочего процесса ГТД, Щербань Б. А. (2010)
Maravilla C. - Definition of models to determine the gas temterature at the inlet of the turbine’s rotor in a life-time monitoring system, Yepifanov S. V. (2010)
Пятницкая М. В. - Организация научных мероприятий: общие проблемы и частные решения (2010)
Паршаков Е. А. - Создание Internet-предприятия как инновационный подход совершенствования коммерческой деятельности, Паршакова О. Н., Божененко Т. А. (2010)
Анчевский И. Э. - Контроль качества материалов – первостепенная задача. Инновационный подход компании "Мелитэк" в оснащении испытательных центров и лабораторий качества предприятий и институтов авиационной промышленности, Ильин В. В. (2010)
ООО "Мелитэк" – металлография, аналитика, экология (2010)
Алфавитный указатель (2010)
Лучакивская Ю. С. - Получение трансгенных растений моркови (Daucus carota L.), экспрессирующих гены секреторных протеинов Mycobacterium tuberculosis, Кищенко Е. М., Василенко М. Ю., Симоненко Ю. В., Кучук Н. В. (2011)
Мірюта Н. Ю. - Динаміка клітинних систем in vitro. ІІ. Організація у часі та стабільність системи культури тканин раувольфії зміїної на пасажному рівні, Кунах В. А. (2011)
Романовська І. І. - Окиснення фенолу ковалентно іммобілізованою пероксидазою хрону, Осійчук О. В., Декіна С. С., Шестеренко Ю. А., Севастьянов О. В., Громовий Т. Ю. (2011)
Борзова Н. В. - Использование методов химической модификации для стабилизации грибных гликозидаз, Варбанец Л. Д. (2011)
Сытников Д. М. - Влияние лектина сои на метаболизм и симбиотические свойства штаммов Bradyrhizobium japonicum, Кругова Е. Д., Мандровская Н. М. (2011)
Андрусишина И. Н. - Структура, свойства и токсичность наночастиц оксидов серебра и меди, Голуб И. А., Дидикин Г. Г., Литвин С. Е., Громовой Т. Ю., Горчев В. Ф., Мовчан В. А. (2011)
Круподьорова Т. А. - Ріст Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. І G. lucidum (Curtis) P. Karst. та синтез екзополісахаридів в умовах глибинного культивування (2011)
Бублик О. М. - Живильні середовища для культивування in vitro тканин Ungernia victoris Vved. ex Artjushenko, Андрєєв І. О., Спірідонова К. В., Можилевська Л. П., Кунах В. А. (2011)
Горда А. І. - Вплив дизельного палива на біосинтез протеїнів, вуглеводів і ліпідів у Chlorella vulgaris Beijer., Грубінко В. В. (2011)
Prylutska S. V. - Comparative study of antitumor effect of pristine C60 fullerenes and doxorubicin, Burlaka А. P., Prylutskyy Yu. I., Ritter U., Scharff P. (2011)
Левицький Є. Л. - Рецензія на монографію "Наноматеріали та нанокомпозити в медицині, біології, екології" (2011)
Новини (2011)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дтсциплін (2011)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2011)
Сторінка пам’яті (2011)
Содержание (2010)
Гайдачук А. В. - Анализ эффективного применения углерод-углеродных композиционных материалов в газотурбинных двигателях, Чесноков А. В. (2010)
Клименко Л. П. - Аналіз впливу термозміцнюючої обробки виливків гільз з різним хімічним складом на зносостійкість деталей циліндропоршневої групи двигунів, Андрєєв В. І., Прищепов О. Ф. (2010)
Белик А. А. - Исследование проектно-баллистических характеристик и анализ эффективности применения комбинированной двигательной установки для доставки полезных грузов на ГСО, Егоров Ю. Г., Кульков В. М., Обухов В. А., Попов Г. А. (2010)
Дронь Н. М. - Сравнительная оценка характеристик космических тральщиков при трех вариантах маневра их выведения, Кондратьев А. И., Хорольский П. Г., Дубовик Л. Г. (2010)
Ємець В. В. - Перспектива реалізації ефективної мікроракети-носія шляхом використання полімерної бакової оболонки як пального (2010)
Фролов Г. А. - Тепловые испытания элементов изделий ракетно-космической техники при радиационном нагреве, Цыганенко В. С., Пасичный В. В. (2010)
Безручко К. В. - Классификация и сравнительные характеристики стартовых комплексов современных ракет-носителей, Давидов А. О., Свищ В. М., Харченко А. А. (2010)
Фролов В. П. - Формирование рациональных структур систем электрообеспечения современных стартовых комплексов (2010)
Конопленко А. А. - Анализ точности прогнозирования методами вычислительной аэрогидродинамики выбросов оксидов азота газотурбинными двигателями (обзор), Костюк В. Е., Гусев В. Н. (2010)
Герасименко В. П. - Аэродинамическая оптимизация рабочего колеса компрессора ГТД, Шелковский М. Ю. (2010)
Епифанов К. С. - Оценка влияния теплообмена с конструктивными элементами и окружающей средой на переходные процессы в системе воздушного запуска, Епифанов С. В., Снитко А. А., Корнилков Н. А. (2010)
Гусев Ю. А. - Газотурбинная установка с многофазным разгонным устройством для нанесения кремнийорганических покрытий, Бугаенко О. М. (2010)
Радченко Н. И. - Анализ применения тригенерационной дизельной энергетической установки для получения пресной воды, Коновалов А. В. (2010)
Радченко М. І. - Підвищення ефективності газового двигуна внутрішнього згоряння турбодетандерним охолодженням газоповітряної суміші, Коновалов Д. В., Воробйов Л. М. (2010)
Радченко Р. Н. - Теплоиспользующие контуры непосредственного и промежуточного охлаждения воздуха на входе дизельных установок, Бес Т., Cирота А. А. (2010)
Радченко А. Н. - Особенности проектов модернизации газоперекачивающих агрегатов с учетом климатических условий, Морозова А. С. (2010)
Шнякин В. Н. - Оптимизация типа системы подачи жду космического буксира по критерию суммарного импульса тяги, Шульга В. А., Конох В. И., Животов А. И., Дибривный А. В. (2010)
Корельский А. В. - Моделирование процессов нагрева рабочего тела в аммиачном ракетном двигателе, Джеппа В. Л., Дураченко В. М. (2010)
Оглих В. В. - Особенности проектирования и экспериментальной отработки малогабаритных вспомогательных РДТТ для космических ракет, Косенко М. Г., Доценко В. М., Вахромов В. А., Кублик В. Ф., Мамонтов В. Г. (2010)
Задонцев В. А. - Автономные испытания насоса окислителя маршевого двигателя второй ступени ракеты-носителя "зенит” в режимах кавитационных автоколебаний, Дрозд В. А., Долгополов С. И., Грабовская Т. А. (2010)
Rajesh N. Muneshwar - Pressure feed with gas generator upper stage engine for a hypersonic suborbital Cube-Sat launch vehicle and sounding rocket "Shivastra-1”, Ajay Vikram Singh (2010)
Никитиных И. В. - Уточнённая оценка средней температуры аргоновой плазмы на срезе сопла высокоресурсного плазматрона, Рябый В. А. (2010)
Хитько А. В. - Методика расчета полого катода с внутренним разрядом, Черкун А. М. (2010)
Loyan A. - Energy deposition and surface analysis of the SPT20-M7 hall effect thruster, Kosselev N., Maksymenko T., Pellerin N., Véron E., Pellerin S., Gibert T., Balika L., Gafari F., Lefevre J-B., Dudeck M. (2010)
Парахин Г. А. - Результаты анализа тепловых процессов сильноточных катодов мощных ЭРД, Кошелев Н. Н., Лоян А. В., Рыбалов О. П. (2010)
Толмачев Н. Г. - Энергетические параметры суперчастиц "темной" массы (2010)
Великанова Н. П. - Изменение характеристик прочностной надежности дисков турбин авиационных ГТД в процессе длительной эксплуатации, Великанов П. Г. (2010)
Милешкин М. Б. - Новый подход к применению метода компьютерного моделирования для оценки влияния состояния поверхностного слоя на циклическую долговечность, Библик И. В. (2010)
Меркулов В. М. - О влиянии бандажной связи на напряженно-деформированное состояние рабочих лопаток турбин, Придорожный Р. П., Зиньковский А. П. (2010)
Олейник А. В. - Концепция и опыт разработки систем мониторинга выработки ресурсов авиационных газотурбинных двигателей, Симбирский Д. Ф., Епифанов С. В., Шимановская Н. А., Шереметьев А. В., Грищенко В. В. (2010)
Стасевич А. А. - Итерационный метод коррекции динамического спектра ГТД, Коровин Б. Б. (2010)
Панченко Р. Н. - Плоско-параллельная пластина в акустической среде, Ружинская Л. И. (2010)
Карачун В. В. - Волновое совпадение и особенности его проявления, Мельник В. Н. (2010)
Ковалец О. Я. - Дифракционные явления на плоско-параллельной пластине (2010)
Шифрин Б. М. - О критериях шимми буксируемого колеса (2010)
Доценко В. Н. - Оценка потерь мощности в подшипниках качения со стальными и керамическими шариками при различных условиях смазывания, Ковеза Ю. В., Никитин С. В. (2010)
Повгородний В. О. - Определение механических характеристик материалов на основе решения обратных задач термоупругости (2010)
Епифанов С. В. - Обеспечение инвариантности САУ авиационных двигателей при изменении полетных условий, Суховей С. И., Кулик Т. В. (2010)
Loboda I. I. - Radial basis functions for gas turbine fault recognition, Miro Zarate L. A., Leal Bolanos A. E. (2010)
Юр Т. В. - Метод анализа технического состояния подшипников качения, основанный на использовании вейвлет-математики, Харитонов В. Н., Дубровин В. И. (2010)
Кулик А. С. - Идентификация математической модели вихревого энергоразделителя, Пасичник С. Н. (2010)
Божененко Т. А. - Тренинг с элементами профессионального обучения, Паршакова О. Н., Паршаков Е. А. (2010)
Анчевский И. Э. - Современные системы для испытания авиационных материалов и других объектов, Ильин В. В. (2010)
ООО "Мелитэк" – металлография, аналитика, экология (2010)
Алфавитный указатель (2010)
Наєнко М. - Про помежів’я літератури й паралітератури (2011)
Надъярных Н. - Классика как паралитература или путь к энтропии? (2011)
Поліщук Я. - Література: структура, функція, процес? або Про наслідки Аристотелевої двозначності (2011)
Ткаченко А. - Симптоми паралітературознавства (2011)
Астаф’єв О. - Трансформація класичного тексту як наративна стратегія масової літератури (2011)
Бернадська Н. - Сучасний роман як жанр масової літератури (2011)
Александрова Г. - "Великі" і "другорядні" письменники: взаємодія рядів і рівнів (2011)
Пеха М. - Масова література як продукт літературного дискурсу (2011)
Гаврилюк Н. - Література чи ні? (2011)
Сидоренко О. - "Низова" література як джерело реконструкції світогляду пізнього Середньовіччя та Відродження (2011)
Соболь В. - Паралітературні ухили в барокових панегіриках (2011)
Ніколенко О. - Форми інтертекстуальності в романі О. С. Пушкіна "Євгеній Онєгін" (2011)
Конєва Я. - "Лісова пісня" про Орфея та Евридику (метаморфози античного міфу у творчості Лесі Українки) (2011)
Ткалич І. - Іронічний дискурс памфлетів Миколи Хвильового (2011)
Левицький В. - Паралітература та міський текст: від "київського романсу" до "слобідського шансону" (2011)
Костенко Н. - Сучасна українська естрадно-пісенна парапоезія. Версифікаційний аспект (2011)
Гребенюк Т. - Специфіка подієвості в структурі наративу сучасного українського бойовика (2011)
Яровий О. - Література в координатах етичного виміру: погляд із початку третього тисячоліття (2011)
Титул, зміст (2013)
Нідялкова Н. А. - Фізико-хімічні властивості фібринолітичної пептидази Bacillus thuringiensis IMV B-7324, Мацелюх О. В., Варбанець Л. Д. (2013)
Смирнова Г. Ф. - Восстановление хроматов Pseudomonas sp шт. 10 в присутствии некоторых тяжелых металлов и альтернативных акцепторов электронов, Подгорский В. С. (2013)
Пирог Т. П. - Интенсификация синтеза поверхностно-активных веществ Nocardia vaccinii К-8 на техническом глицерине, Покора К. А., Мащенко О. Ю., Шевчук Т. А. (2013)
Абдулина Д. А. - Возможность переноса плазмид в бактерии - компоненты сульфидогенного микробного сообщества, Пуриш Л. М., Иутинская Г. А. (2013)
Курченко И. Н. - Трихотеценовые микотоксины Fusarium poae, выделенных из различных источников, Цыганенко Е. С. (2013)
Тугай Т. И. - Влияние низких доз облучения на рост Aspergillus versicolor и Paecilomyces lilacinus, Тугай А. В., Желтоножская М. В., Садовников Л. В. (2013)
Пасичник Л. А. - Pseudomonas syringae – возбудитель бактериальных болезней сорняков, Савенко Е. А., Буценко Л. Н., Щербина Т. Н., Патыка В. Ф. (2013)
Данкевич Л. А. - Ідентифікація збудників бактеріальних хвороб ріпаку за жирокислотним складом клітинних ліпідів, Воцелко С. К., Захарова О. М., Мельничук М. Д., Патика В. П. (2013)
Ianieva O. D. - Biosurfactant-Producing Yeasts Isolated from Flowering Plants and Bees (2013)
Kriuchkova L. O. - Micromycetes Associated with Wheat Diseasesin Different Regions of Ukraine (2013)
Волощук Н. М. - Особливості формування мікобіоти жолудів Quercus robur L. в умовах Київського Полісся, Білоус В. М. (2013)
Титул, зміст (2012)
Жеребов М. Є. - Трудові здобутки птахівників Київщини напередодні 80-річчя створення області та стан роботи галузі птахівництва у 2011 році (2012)
Бородай В. П. - Стан наукового забезпечення галузі птахівництва України, Вертійчук А. І. (2012)
Отченашко В. В. - Споживання корму та перетравність поживних речовин у перепелів за використання комбікормів із різним вмістом протеїну (2012)
Вервейко Б. Н. - Просто добавь зерна, Кучеров В. А. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського