Новіков Д. О. - Праця в інформаційному суспільстві: висновки для трудового права (2015)
Менів О. І. - Співіснування генетично модифікованих та інших сільськогосподарських культур: досвід правового регулювання у Європейському Союзі (2015)
Мікулін Д. М. - Щодо проблеми визначення природи договору довгострокового тимчасового користування лісами (2015)
Левчишина О. Л. - Адміністративний договір в Україні: поняття, ознаки, зарубіжний досвід і пропозиції щодо вдосконалення (2015)
Маковська О. В. - Особливості реалізації принципу рівності в умовах адміністративно-правового режиму антитерористичної операції (2015)
Малімон В. І. - Співвідношення механізмів державного управління й механізмів державної підтримки, Дівнич В. М. (2015)
Мех Ю. В. - Окремі аспекти співвідношення державного управління та публічної адміністрації в Україні: номінальні дефініції (2015)
Микитенко Є. В. - Окремі аспекти міграційної політики України: нормативно-правовий огляд (2015)
Павлов Д. М. - Оптимізація законодавства як визначальний чинник підвищення ефективності забезпечення природно-техногенної безпеки (2015)
Політило В. Я. - Інституційний механізм забезпечення права на доступ до податкової інформації (2015)
Решота В. В. - Оскарження рішення митних органів про коригування митної вартості товарів: аналіз судової практики (2015)
Селезень П. О. - Концепція належного управління у сфері оподаткування: сучасні виклики (2015)
Скворцов С. І. - Контроль (нагляд) за особами, звільненими із місць позбавлення волі: розвиток і генезис (2015)
Кузьменко О. В. - Доктринальні підходи до розмежування теоретичних понять "воєнна політика" й "оборона України", Сокуренко В. В. (2015)
Курман О. В. - Відомості, що становлять комерційну таємницю, як предмет злочинного посягання (2015)
Ніколаєнко Т. Б. - Особливості кримінальної відповідальності козаків і військової старшини за звичаєвим правом Запорозької Січі середини ХVІ ст. – середини ХVІІ ст. (2015)
Репешко П. І. - Терористична діяльність і відповідальність за неї за законодавством України (2015)
Савко І. І. - Історія розвитку законодавства, спрямованого на протидію злочинам, учинюваним у сфері державних закупівель (2015)
Сиротюк О. В. - Принципи кримінально-правового заохочення (2015)
Сілкова А. О. - Звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування у кримінальному праві України: окремі теоретичні аспекти (2015)
Макаров М. А. - Оскарження слідчому судді рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування (2015)
Панова А. В. - Проблемні питання відмежування провокації вчинення злочину від негласної діяльності з його контролю у кримінальному провадженні (2015)
Сенченко Н. М. - Підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру (2015)
Полторак С. Т. - Рецензія на видання "Військові злочини: кримінально-правова, криміналістична та кримінологічна характеристика" (2015)
Бінецька Д. І. - Використання сучасних методів навчання в процесі вивчення англійської мови як другої іноземної (2012)
Бодрова І. О. - Різнорівневий підхід до вивчення об’ємів тіл обертання в старшій школі (2012)
Бондар Л. А. - Використання різнорівневих завдань з педагогічних дисциплін для формування самоосвітніх умінь і навичок студентів-філологів (2012)
Варварецька Г. А. - Професійна спрямованість у системі суміжних наукових категорій (2012)
Гладка І. А. - Шляхи удосконалення системи педагогічного контролю в процесі вивчення англійської мови як другої іноземної (2012)
Голубенко М. І. - Зміст і операційний склад вміння математичного моделювання у старшокласників (2012)
Драч І. І. - Активізація самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх викладачів вищої школи у процесі професійної підготовки (2012)
Журавська Н. С. - Методика навчання спеціальних дисциплін (2012)
Ідрісова Н. О. - Поняття "здоровий спосіб життя” як соціально-ціннісна категорія (2012)
Кадубовська С. С. - Ефективність використання методу проектів для формування фахових понять з художнього проетктування у майбутніх вчителів технологій (2012)
Квас О. В. - Еволюція ідей опіки над дітьми у вітчизняній та західноєвропейській виховній практиці (2012)
Ковалькова Т. О. - Діагностичний інструментарій щодо перевірки ефективності підготовки майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі (2012)
Колток Л. Б. - Формування бережливого ставлення до природи як першооснова вивчення природознавства у початкових класах (2012)
Корзун В. В. - Формування професійної майстерності студентів-музикантів в умовах особистісно орієнтованого навчання (2012)
Кузнєцова О. Я. - Методичні особливості поведення лекційних занять в модульно-рейтинговій технології навчання загальної фізики для студентів авіаційних спеціальностей (2012)
Литвак А. А. - Специфіка розучування хорових творів без супроводу в поцесі підготовки майбутнього вчителя музики (2012)
Локшин В. С. - Психолого-педагогічні засади формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівної, будівельної та агропромислової галузей в контексті користування контент-бібліотекою (студійний аспект) (2012)
Лоцман Р. О. - Методичні та українозначні засади фахової підготовки виконавців народної пісні в умовах сучасного міста (2012)
Марченко С. С. - Методика навчання комп’ютерного моделювання та проектування майбутніх учителів технологій (2012)
Мосьпан Н. В. - Художній переклад як засіб формування соціокультурної компетенції учнів (на прикладі збірника казок Р. Кіплінга "JUST SO STORIES”) (2012)
Нізовцев А. В. - Практика професійної підготовки майбутніх інженерів (2012)
Нечипоренко В. В. - Розвиток інформаційної компетентності учнів в умовах навчально-реабілітаційного закладу (2012)
Павлов Ю. О. - Професіоналізм особистості як наукова проблема у професійній підготовці фахівців (2012)
Островська К. О. - Особливості "Я-концепції” дітей із спектром аутистичних порушень (2012)
Скуратівська Г. С. - Характеристика змісту навчання писемного англійського професійно орієнтованого мовлення студентів економічних спеціальностей (2012)
Трунова О. В. - Стохастична компетентність майбутнього економіста (2012)
Турчинова Г. В. - Система вправ для навчання професійно орієнтованого монологічного та діалогічного мовлення методика навчання іноземних мов (2012)
Холоденко О. В. - Проектування як засіб формування критичного милення студентів ВНЗ в процесі вивчення іноземної мови (2012)
Червінська Л. М. - Альтернативні методи оцінювання як інструмент глобальної освіти (2012)
Шахматова Т. В. - Роль етики ділових стосунків у становленні майбутнього фахівця економічного профілю (2012)
Шинкаренко Л. В. - Педагогічні умови формування математичної компетентності майбутніх соціологів (2012)
Шульга М. П. - Методика проведення занять оздоровчим бігом з школярами, Горбенко М. І. (2012)
Шульга М. П. - Методика проведення занять по оздоровчій ходьбі з школярами, Лой Б. І. (2012)
Ярушак М. І. - Етнопедагогічні засади родинного виховання дитини (2012)
Вальчук О. І. - Науково-дослідна робота цуусстраху у сфері історії, теорії та практики соціального страхування (1926-1933 рр.) (2012)
Черкасов О. В. - Історіографія вивчення первісної історії Криму: етапи та методи (2012)
Загальні збори Національної академії аграрних наук України (2016)
Постанова Загальних зборів Національної академії аграрних наук України. Про підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2011–2015 рр. та основні завдання на перспективу (2016)
Юрчишин В. В. - До проблем минулого, сучасного і майбутнього Національної академії аграрних наук України (2016)
Бащенко М. І. - Науково обґрунтовані напрями протилейкозних заходів у сучасному тваринництві, Мандигра М. С., Стегній Б. Т., Горбатенко С. К., Корнєйков О. М. (2016)
Медведєв В. В. - Обґрунтування чинних і перспективних стандартів, що убезпечать орні ґрунти від фізичної деградації (2016)
Кудрявицька А. М. - Вплив тривалого застосування добрив на продуктивність фотосинтезу та врожайність пшениці ярої (2016)
Рудник-Іващенко О. І. - Ефективність застосування стимуляторів для проростання насіння белладонни, Ярута О. Я. (2016)
Дідора В. Г. - Продуктивність сої залежно від інокуляції та удобрення в умовах Полісся України, Ступніцька О. С. (2016)
Козир B. C. - Динаміка гематологічних показників лактуючих корів за використання в їх раціоні вдосконалених рецептур преміксів, Качалова К. Я. (2016)
Долецький С. П. - Вплив мінпанкору на вміст есенційних мінеральних елементів у крові корів (2016)
Вовк С. О. - Захищені ліпіди і жирні кислоти у раціонах годівлі великої рогатої худоби, Павкович С. Я. (2016)
Москалець Т. З. - Синекологічні основи прояву чутливості нових генотипів tribus Triticeae на вплив eurygaster integriceps put., Калініченко А. В., Москалець В. В. (2016)
Булгаков В. М. - Вдосконалення конструкції комбінованого дводисково-анкерного сошника, Горобей В. П. (2016)
Белоліпський В. О. - Оцінка функціонування агроландшафту за гідрологічними показниками, Полулях М. М. (2016)
Новаковська І. О. - Моніторинг сільськогосподарського землекористування (2016)
Мартиненко В. М. - Економічна ефективність систем застосування добрив у сівозміні за різних систем обробітку ґрунту Північно-східного Лісостепу (2016)
Природа і людина потребують захисту (2016)
Чернєй В. В. - Чинники, що сприяють учиненню злочинів на ринку небанківських фінансових послуг в Україні (2015)
Топчій В. В. - Примус як забезпечення освідування в кримінальному провадженні, Карпенко Н. В. (2015)
Катеринчук К. В. - Обумовленість кримінальної відповідальності злочинів проти здоров’я особи: кримінально-правові та кримінологічні чинники (2015)
Сакал В. М. - Місце та роль прокурора – процесуального керівника в організації досудового розслідування (2015)
Нєбитов А. А. - Законодавче забезпечення протидії сексуальній експлуатації в Україні (2015)
Казміренко В. О. - Психологічна сутність суб’єктивної сторони розбою (2015)
Грибовський О. В. - Оперативно-розшукова характеристика одержання неправомірної вигоди (2015)
Рудик М. М. - Соціально-психологічні фактори в детермінації молодіжної злочинності в Україні (2015)
Нелін О. І. - Юридична відповідальність нотаріуса: теоретичний аспект і практичні виміри (2015)
Вознюк А. А. - Організовані форми співучасті за кримінальним кодексом України (2015)
Федченко М. С. - Особливості класифікації кримінальних татуювань, Мазниченко Ю. О. (2015)
Голоколосова А. С. - Криміналістичне дослідження сюрикенів як різновиду метальної холодної зброї (2015)
Кравченко Н. С. - Участь цивільного відповідача в доказуванні цивільного позову (2015)
Гуральник М. М. - Муніципальна служба як чинник визначення правового статусу посадових осіб місцевих органів публічної влади в Україні (2015)
Кашперська Т. Ц. - Особливості розгляду судом справ про встановлення факту батьківства (материнства) (2015)
Кастарнов Д. Б. - Місце обставин, що характеризують особу обвинуваченого, у системі обставин, які підлягають доказуванню (2015)
Орлов Ю. Ю. - Нормативно-правове регулювання оперативно-розшукової діяльності міліції (2015)
Ніколаюк С. І. - Проведення спеціального слідчого експерименту під час фіксації фактів злочинів у сфері службової діяльності, Радченко С. І. (2015)
Пясковський В. В. - Процесуальні форми взаємодії слідчих з іншими співробітниками правоохоронних органів під час розслідування насильницьких злочинів, учинених щодо неповнолітніх (2015)
Кисленко Д. П. - Розвиток сили в майбутніх правоохоронців ВНЗ МВС України у зв’язку із застосуванням прийомів фізичного впливу, Бутов С. Є. (2015)
Ємець о. М. - Пошук фактичних даних про ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів (2015)
Шаповаленко Є. В. - Правові аспекти встановлення місцезнаходження підозрюваного та обвинуваченого з використанням телекомунікації (2015)
Василинчук В. І. - Заходи щодо запобігання та протидії корупції: міжнародний досвід, Калюк С. М. (2015)
Трепак В. М. - Міжнародний досвід та проблеми очищення влади в Україні (2015)
Єзерський Д. О. - Порівняльно-правова характеристика надзвичайного стану в різних країнах світу (2015)
Рогатюк і. В. - Становлення кримінальних процесуальних засад участі прокурора в кримінальному судочинстві: зв’язок історії та сучасності (2015)
Капічон О. Г. - Еволюція поглядів академіка Володимира Копєйчикова в царині права людини та громадянина (2015)
Марчак В. Я. - Новий погляд на генезис та профілактику психосоматичних розладів у працівників органів внутрішніх справ (2015)
Cherney V. - Facilitating factors of crimes committing at nonbank financial services market (2015)
Topchiy V. - The compulsion as a provision of inspection in criminal proceeding, Karpenko N. (2015)
Katerynchuk K. - The conditionality of criminal charges of crimes against the person’s health: criminal and criminological factors (2015)
Sakal V. - Prosecutor’s place and role as a procedure supervisor in pretrial investigation management (2015)
Nebytov A. - Legislative support against sexual exploitation in Ukraine (2015)
Kazmirenko V. - The psychological nature of the subjective side of robbery (2015)
Gribovsky A. - Оperational-detective characteristic of illegal benefits (2015)
Rudik M. - Psychosocial factors in the determination youth crime in Ukraine (2015)
Nelin O. - Notary’s legal responsibility: theoretical aspect and practical measures (2015)
Vozniuk A. - Organized forms of participation according to the criminal code of Ukraine (2015)
Fedchenko M. - On the classification criminal tattoos, Maznychenko Y. (2015)
Golokolosova A. - Forensic examination of a variety shuriken throwing knives (2015)
Kravchenko N. - Taking part civil defendant in proving a civil claim (2015)
Huralnyk M. - Municipal service as a factor determining legal status of the local public body officials in Ukraine (2015)
Kashperska T. - Procedural peculiarities of consideration by the court of the cases of the establishment of the fact of maternity and paternity (2015)
Kastarnov D. - Place circumstances characterizing the personality of the accused in the system circumstances to be proved (2015)
Orlov Y. - As for the legal regulation of operational activities of police (2015)
Nikolayuk S. - Conducting a special investigative experiment upon recording of the facts of crimes in the course of official activity, Radchenko R. (2015)
Paskowski V. - Procedural forms of interaction of investigators from other law enforcement agencies during the investigation of violent crimes committed against minors (2015)
Kislenko D. - Future limbs of the law institute of higher of MVS of Ukraine have development of physical force through application of receptions of physical influence, Butov S. (2015)
Yemets О. - Identification evidence of the importation, manufacture, sale and distribution of pornographic materials (2015)
Shapovalenko E. - Legal aspects of suspect’s and accused locating using telecommunication (2015)
Vasylynchuk V. - Preventative and combating actions against corruption: international experience, Kalyuk S. (2015)
Trepak V. - International experience and problems of cleaning power in Ukraine (2015)
Jezerskii D. - Comparative legal characteristic of the emergency state in different countries of the world (2015)
Rohatiuk I. - Formation of the criminal procedural principles of the prosecutor’s role in the criminal proceedings: connection history with modernity (2015)
Kapichon O. - The evolution of academician Vladimir Kopyeychykov in the field of human and civil rights (2015)
Медведєв В. В. - Дослідження ґрунтозахисного обробітку в Німеччині (2016)
Лихочвор В. В. - Фотосинтетична продуктивність буряків цукрових залежно від строків сівби та системи удобрення, Костючко С. С. (2016)
Власов В. В. - Великомасштабна картографічна модель ампелоекологічного районування, Ляшенко Г. В., Бузовська М. Б., Булаєва Ю. Ю. (2016)
Савченко Ю. І. - Концентрація Pb і Cd у свинині за використання в раціонах різних зерносумішей, Савчук І. М., Савченко М. Г. (2016)
Охрим С. А. - Пероксидне окиснення ліпідів та антиоксидантний захист організму корів у період сухостою за впливу антибіотика пролонгованої дії (2016)
Бащенко М. І. - Досвід і перспективи використання кросбридингу в молочному скотарстві, Костенко О. І., Рубан С. Ю. (2016)
Романенко В. П. - Молекулярно-генетичні властивості ентеровірусів свиней (2016)
Кринична Н. В. - Використання колекційного матеріалу гороху та нуту для пошуку джерел за господарсько цінними ознаками і створення колекцій цих культур, Хромяк В. М. (2016)
Мироненко В. Г. - Передумови та особливості створення елементів штучного інтелекту в системах оперативного керування АПК (2016)
Лисенко В. П. - Прогнозування якості ентомокультур, Бельченко В. М., Чернова І. С. (2016)
Ромащенко М. І. - Особливості застосування методу "Рenman – Мonteith" в умовах краплинного зрошення Степу України (на прикладі зернової кукурудзи), Шатковський А. П., Журавльов О. В. (2016)
Тарасов В. І. - Розвиток яружної ерозії в Степу Північному України (2016)
Сало І. А. - Ринок плодів і ягід як модель соціально орієнтованої ринкової економіки в Україні (2016)
Забалуєв С. В. - Зміни стану органічної речовини рекультивованих ґрунтів за їх тривалого сільськогосподарського використання (2016)
Вергунов В. А. - Національній академії аграрних наук України — 85: віхи історії (2016)
Пам’яті Л. М. Тіщенка (2016)
Пам’яті В. О. Найдьонової (2016)
Калінеску Т. В. - Наш журнальний "потяг" летить вперед … (2016)
Ильин С. Ю. - Современные тенденции развития управленческой деятельности (2016)
Мохначев С. А. - Научное наследие И. С. Фотина в методологии управления инновационной экономикой (2016)
Нусратуллин В. К. - Общественный интеллект как фактор эволюции экономики и общества (2016)
Павлов К. В. - Этноменеджмент как составная часть этноэкономики (2016)
Романовська Ю. А. - Кластери в системі охорони здоров’я в умовах децентралізації (2016)
Фирсова С. Н. - Инновации как источник экономического роста и движущая сила качественных преобразований (2016)
Lopushnyak H. - Budgetary relations reform in Ukraine, Lobodina Z., Lyvdar M. (2016)
Костирко Л. А. - Зарубіжний досвід регулювання міжбюджетних відносин та можливості його адаптації в Україні, Велентейчик Н. Ю. (2016)
Кучерова Г. Ю. - Податкова поведінка: систематизація наукових поглядів (2016)
Смирнова І. І. - Підвищення управлінської ефективності керівника лінійного рівня в системі управління підприємством, Сімаков К. І. (2016)
Ильин С. Ю. - Современные тенденции развития маркетинговой деятельности организаций, Кочеткова И. А. (2016)
Однорог М. А. - Методичні підходи до оцінки інвестиційної та інноваційної привабливості сільськогосподарських підприємств (2016)
Бурлуцька С. В. - Шокові збурення соціально-економічних систем (2016)
Калінеску Т. В. - Параметризація стимулів ефективного функціонування механізму реалізації соціально-економічної політики, Альошкіна Л. В. (2016)
Ліхоносова Г. С. - Роль соціодинаміки в тенденціях соціально-економічного відторгнення (2016)
Заблодська І. В. - Передумови та необхідність підвищення конкурентоздатності трудового потенціалу регіонів України, Большенко С. Ф. (2016)
Грахов В. П. - Особенности государственной поддержки жилищного строительства в регионе, Мохначев С. А., Кислякова Ю. Г. (2016)
Исламов Ф. Ф. - Воспроизводственный потенциал рынка страховых услуг Приволжского федерального округа России (2016)
В Університеті економіки і права "КРОК" визначили шляхи впровадження дистанційної освіти в України (2016)
Редакційна колегія рекомендує (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Вимоги щодо змісту та оформлення статей для подання в науково-виробничий журнал "Часопис економічних реформ" (2016)
Іваніна В. В. - Енергетична ефективність агротехнологій в різноротаційних сівозмінах (2016)
Петренкова В. П. - Домінуючі вірусні хвороби зернових колосових в умовах Східного Лісостепу, Лучна І. С., Олейніков Є. С., Міщенко Л. Т. (2016)
Бабаєва Г. І. - Сорти плодової шовковиці для органічного садівництва, Литвин В. М., Войтенко В. І., Хмельова Т. С. (2016)
Дудченко Т. В. - Зниження ефективності гербіциду цитадель 25 OD м.д. на посівах рису, Цілинко Л. М., Фальковський І. В. (2016)
Бащенко М. І. - Удосконалення системи оцінки якості та безпечності меду бджолиного в Україні, Постоєнко В. О., Лазарєва Л. М. (2016)
Риженко Г. Ф. - Розробка та випробування асоційованої вакцини вельшиколісан проти шлунково-кишкових бактеріозів свиней, Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Уховська Т. М., Тютюн С. М. (2016)
Кравченко В. А. - Ефективність селекційних досліджень в овочівництві, Корнієнко С. І., Горова Т. К., Хареба О. В., Терьохіна Л. А. (2016)
Лимар В. А. - Стратегія селекції нових сортів помідора для Півдня України, Холодняк О. Г. (2016)
Копилов К. В. - Молекулярно-генетичний моніторинг у системі збереження генетичних ресурсів тварин, Метлицька О. І., Мохначова Н. Б., Супрович Т. М. (2016)
Горобей В. П. - Системний підхід до селекційно-насінницької сівби з умовними етапами робіт (2016)
Тертична О. В. - Екологічні проблеми промислового тваринництва сучасної агломерації, Пінчук В. О., Степанов Р. А., Бородай В. П. (2016)
Ібатуллін М. І. - Історико-економічні аспекти виробництва продукції свинарства агротоваровиробниками України в дорадянський період (2016)
Торліна О. М. - Вплив короткоротаційних сівозмін і системи удобрення на забур’яненість посівів буряків цукрових (2016)
Шовковська А. В. - Проблеми діяльності вимірювальних лабораторій галузі якості ґрунтів та способи їх розв’язання (2016)
Остапчук Л. В. - Аналіз сільсько­господарського землекористування Київської області (2016)
Ю. О. Приходьку — 60 (2016)
Бочевар А. Г. - Стан сформованості інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх юристів (2016)
Буховець Б. О. - Контроль психофізичного розвитку дітей під час корекції рухових порушень (2016)
Ягоднікова В. В. - Особливості управління інноваціями у виховному процесі загальноосвітньої школи (2016)
Балан Л. А. - Формирование у будущих инженеров-программистов готовности к использованию дистанционных образовательных технологий: практический аспект (2016)
Боделан М. В. - Вулична соціальна робота: сутність і специфіка (2016)
Бадюл Л. М. - Застосування передового науково-методичного досвіду з метою удосконалення рівнів володіння іноземною мовою у професійному середовищі (2016)
Левицька І. М. - Особливості діалогової взаємодії в навчально-виховному процесі майбутніх учителів музичного мистецтва (2016)
Ашихміна Н. В. - Сутність і компонентна структура фахової культури майбутніх учителів музики (2016)
Патик Ю. В. - Мотиваційні тенденції майбутніх соціальних працівників (2016)
Цзяо Їн - Методичне забезпечення естетичного розвитку майбутніх учителів музики в процесі навчання гри на фортепіано (2016)
Черняк С. Г. - Виховання в контексті інтересів суспільства доби Середньовіччя (2016)
Єрмакова С. С. - Фундаментальні аспекти впровадження ощадливого виробництва у навчальний процес вищого технічного навчального закладу (2016)
Богатов А. О. - Компоненти і критерії підготовленості майбутніх учителів фізичної культури до формування здоров’язбережувального середовища (2016)
Линенко А. Ф. - Професійна ідентичність в контексті професійної підготовки майбутнього вчителя: теоретичний аспект дослідження (2016)
Ду Цзі Лун - Педагогічні умови оптимізації особистісного становлення школярів молодшого шкільного віку у процесі занять естрадним співом, Мамикіна О. А. (2016)
Sakharova V. - Implementation of pedagogical conditions of foreign students’ professional and pedagogical culture formation in the process of professional training (2016)
Татарнікова А. А. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців-музикантів з арт-менеджменту: організаційно-педагогічні засади (2016)
Гільман А. Ю. - Емпіричне дослідження особливостей саногенного мислення студентської молоді (2016)
Рожко І. В. - Наукові підходи до розвитку музичної пам’яті молодших школярів (2016)
Імерідзе М. Б. - Реалізація експериментальної моделі формування медіаосвітньої компетентності майбутніх учителів (2016)
Деділова Т. В. - Сучасні реалії впровадження ґендерного підходу в системі вищої освіти України, Токар І. І. (2016)
Голик Б. Г. - Якість освітнього середовища професійної підготовки фахівця дизайну (2016)
Марченко В. С. - Формування професійного іміджу сучасного вчителя (2016)
Черненко Н. М. - Характеристика рівнів готовності майбутніх менеджерів освіти до управління ризи-ками у навчальних закладах (2016)
Вей Цісюань - Експертне оцінювання у професійній діяльності менеджерів освіти (2016)
Поліхроніді А. Г. - Використання аудіотренувань у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами (2016)
Деділова Т. В. - Ґендерний аспект уявлень студентів про діяльність викладача, Токар І. І., Філатов А. В. (2016)
Янь Юань - Методика формування умінь самопідготовки майбутніх учителів музики до педагогічної практики (2016)
Очеретна О. Ю. - Залучення майбутніх інженерів електрозв’язку до самостійної творчої роботи в процесі професійної підготовки як педагогічна умова формування їхньої акмеологічної культури (2016)
Печерська Е. П. - Формування художнього мислення підлітків у процесі участі у культурно-масових заходах, Усачов О. С. (2016)
Титул, зміст (2016)
Сенченко М. - Центр державної бібліографії в цифрову епоху (2016)
Буряк С. - Аналітичний огляд книговидавничої діяльності за підсумками 2015 року (2016)
Жигун Т. - Аналіз стану доставляння обов'язкових примірників видань України у 2015 році (2016)
Устіннікова О. - Інформаційний ресурс української журнальної періодики (за матеріалами державного бібліографічного покажчика "Літопис журнальних статей" 2015 р.), Клюшніченко О. (2016)
Бондар Ю. - Пропагандистсько-видавничі стратегії Октавіана Августа (2016)
Гуцол Г. - Концепція реформ у галузі створення та використання державних бібліографічних ресурсів і реорганізації бібліотечного фонду України (2016)
Кияниця Є. - Тенденції та перспективи співпраці сучасної бібліотеки зі ЗМІ (2016)
Васьківська О. - Історіографія книговидавництва в Україні: становлення та розвиток (2016)
Вовк Н. - Інформаційно-аналітичні документи: сфера використання та класифікація (2016)
Курбан О. - Історія становлення та розвитку технологій інформаційних війн (2016)
Бобаль Н. Р. - Основні композиційно-структурні особливості текстів ЗМІ (2015)
Борис Д. П. - Продуктивність телескопних неосленгізмів початку ХХІ сторіччя крізь призму морфотактичного підходу (2015)
Буць Ж. В. - Образно-символічний простір розгортання текстового концепту ЖІНОЧНІСТЬ у французьких соціально-побутових романах ХІХ-ХХ століть (2015)
Вербицька Н. В. - Вплив залученості на регулювання референційного коду (2015)
Гайданка Д. В. - Лінгвокреативність та її роль в оказіональному словотворенні (2015)
Гідора-Шишковська А. Л. - Характерні риси правового євролекту як фахової мови (2015)
Головащенко Ю. С. - До питання внутрішньої організації семантичного поля: принципи, проблеми, шляхи вирішення (2015)
Дакі О. А. - Семантика та лексикографічне опрацювання морського терміна порт (2015)
Деркач В. В. - Мовна експресія риторичних звертань (на прикладі українського та кримськотатарського пісенного фольклору), Кулікова Т. В. (2015)
Довбенко Л. В. - Вербалізація образу ненадійного наратора (на матеріалі оповідання Едгара По "The tell-tale heart") (2015)
Єловська Ю. В. - Реалізація табу в діловому дискурсі (на матеріалі ділового мовлення українців) (2015)
Жигоренко І. Ю. - Відбиття віку автора у тексті: постановка проблеми (2015)
Заблоцький Ю. В. - Аналіз передвиборчих промов кандидатів у президенти США у 2012 році (М. Ромні та Б. Обама) (2015)
Ковалевська Т. І. - Стилістичні функції графо-фонемних засобів комбінаторики сучасних англомовних постколоніальних художніх текстів (2015)
Ковтун О. В. - Функції повторів у діалогах професійного дискурсу "радіообмін цивільної авіації" (2015)
Кокнова Т. А. - Аналіз морських фразеологізмів у компаративному аспекті (2015)
Корпало О. Р. - Іменник у позиції суб’єкта як засіб вираження категорії синтаксичної особи в українській і польській мовах (2015)
Кшановський О. Ч. - Графічні, фонетичні та фонологічні проблеми гамзи в сучасній перській мові (2015)
Любимова Ю. С. - Засоби і способи вираження категорії модальності в сучасній китайській мові (2015)
Магеррамова М. А. - Семантико-синтаксична класифікація термінів-композитів у німецькій мові (2015)
Мікава Н. М. - Вербалізація концепту HAIR в англійських тлумачних словниках (2015)
Мороз Т. Ю. - Семантико-граматична асиметрія в системі морфологічної категорії числа абстрактних іменників (2015)
Нетреба Е. С. - Репрезентация концепта SEASONS в произведении А. Картер "Лесной царь" ("The Erl-King") (2015)
Оруджева С. Э. - Цветообозначения как элементы концептуальной картины мира испанцев и украинцев (2015)
Панасенко К. О. - Відтворення символіки контакту (вертикальний вимір) в українських та російських перекладах англомовної поезії XIX–XX ст. (2015)
Потапенко С. И. - Сопоставительная когнитивная риторика: в поисках tertium сomparationis (2015)
Приступа Т. І. - Українські та російські мовознавці про розвиток граматичної будови східнослов’янських мов (2015)
Сабадаш (Плисак) Д. В. - Структура терміноконцепту MEDICINE у світлі лінгвокогнітивних досліджень (2015)
Савченко А. Л. - Особливості конструкцій локативних складнопідрядних речень (2015)
Сардарян К. Г. - Відновлення рідної мови як національної святині в контексті літературного процесу періоду "хрущовської відлиги" (на матеріалі творчості І. В. Жиленко) (2015)
Сіленко Н. В. - Вербалізація концепту ПРАЦЯ в турецькій мовній картині світу (2015)
Скрильник С. В. - Запобігання інтерференції у професійно-орієнтованому усному перекладі (2015)
Слободян О. В. - Географічні терміни на позначення низини в східнослобожанських говірках Луганщини (2015)
Стойкова Г. Г. - Основні аспекти щодо мовної стійкості в Україні (2015)
Талавіра Н. М. - Орієнтаційні звороти англійської мови: лінгвокогнітивна основа класифікації (2015)
Троєглазова М. М. - Походження юридичної термінології сучасної арабської літературної мови (2015)
Фокша Ю. О. - Вербалізація лінгвокультурного концепту PERFECCION/ДОСКОНАЛІСТЬ в іспанській та українській мовах (контрастивне дослідження) (2015)
Фоменко Е. Г. - Методология исследования индивидуально-авторской концепции писателя (2015)
Ходоренко А. В. - Общие вопросы типологического изучения номинации групп лиц (2015)
Чернякова В. А. - Гендерные особенности женского испаноязычного и украиноязычного политического дискурса (2015)
Шепель Ю. А. - Общая теория систем и вопросы симметрии и асимметрии (2015)
Кantur К. А. - Historisch-vergleichende Methode in der europaischen Sprachwissenschaft der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts: Grimmsches Gesetz (2015)
Lange А. - Praktische Landeskunde – Erfahrungen und Unterrichtsaufbau fur das Thema "Zeitungskunde” (2015)
Банах Л. Я. - Виброгашение колебаний и отсутствие критической скорости в многосекционных роторных системах, Никифоров А. Н., Ройзман В. П. (2010)
Білоус Б. Д. - Програма для проектного розрахунку механічних характеристик вібраційного перетворювача руху з механізмом вільного ходу, Мандзюк М. Ф., Пістун І. П. (2010)
Булгаков В. М. - Порівняльна оцінка застосування вібраційних викопуючих робочих органів бурякозбиральних машин, Головач І. В., Калетнік Г. М., Кравченко І. Є. (2010)
Веселовська Н. Р. - Подійно-орієнтований графо-аналітичний опис елементів гнучких інтегрованих виробничих систем (2010)
Надутый В. П. - Обоснование динамических параметров виброударного грохота на основе метода бинарной логит регресси, Лапшин Е. С., Хмеленко И. П. (2010)
Паламарчук І. П. - Динамічні навантаження коливального характеру в гнучких спірально-фасонних конвеєрах поступального руху, Любін М. В., Токарчук О. А. (2010)
Проців В. В. - Ослаблення гальмівної сили магніторейкового гальма на одиничних нерівностях рейкової колії (2010)
Рахманов С. Р. - Некоторые вопросы упрощения развитых динамических моделей рядных механических систем на примерах станов трубопрокатного производства, Вышинский В. Т. (2010)
Струтинський В. Б. - Інваріанти просторової жорсткості обладнання з паралельною кінематикою, Кириченко А. М. (2010)
Франчук В. П. - Особенности движения материала по рабочей поверхности грохота с пространственными колебаниями, Куница В. Ф. (2010)
Франчук В. П. - Влияние параметров щеки на динамику вибродробилки с наклонной камерой дробления, Федоскина Е. В. (2010)
Яковенко В. Б. - Системне моделювання динаміки глибинних циліндричних вібромашин, Забродський М. М. (2010)
Беловод А. И. - Анализ стендовых и эксплуатационных испытаний, Дудников И. А., Дудников А. А., Донченко С. А.Капустянский М. В. (2010)
Гаврильченко О. В. - Оптимізація розміщення деталей різної форми, що обробляються на вібровикінчувальних верстатах, Повидайло В. А., Захаров В. М. (2010)
Дудников А. А. - Напряжённо-деформированное состояние металлов при обработке давлением, Беловод А. И., Дудников И. А., Донченко С. А., Капустянский М. В. (2010)
Дудников И. А. - Влияние вибрационной обработки на упрочнение обрабатываемой поверхности, Беловод А. И., Кившик А. П., Дудников А. А., Донченко С. А., Капустянский М. В (2010)
Иванов В. В. - Формирования оксидной пленки в условиях виброобработки с использованием полимерных рабочих сред, Цуркан О. В. (2010)
Лопата Л. А. - Остаточные напряжения при упрочнении деталей электроконтактным припеканиемостаточные напряжения при упрочнении деталей электроконтактным припеканием, Сорока Е. Б., Яропуд В. Н. (2010)
Музычук В. И. - Исследования пластичности титановых сплавов при деформировании заготовок в калибрах различных систем, Шкрылев Р. В., Печенюк В. В. (2010)
Поліщук О. В. - Кульковий двокаскадний генератор імпульсів тиску (2010)
Мисюра Т. Г. - Дослідження кінетичних характеристик процесу віброекстрагування в системі рослинна сировина – екстрагент, Зав’ялов В. Л., Бодров В. С., Попова Н. В. (2010)
Тищенко Л. Н. - О колебаниях скорости зерновой смеси на виброрешете, Ольшанский В. П., Ольшанский С. В. (2010)
Федоскин В. А. - Особенности загрузки вибротранспортера сушильной установки, Ерисов Н. Н. (2010)
Ярошенко Л. В. - Вібраційна шахтна сушарка переміжного нагрівання зі складеним вертикальними привідним валом, Омельянов О. М., Омельянов М. О. (2010)
Титул, зміст (2016)
Петрова Н. - Окремі аспекти наукових досліджень Книжкової палати України (2016)
Бондар Ю. - Марк Туллій Цицерон як публікатор-видавець (2016)
Женченко М. - Дитяча література в електронному форматі: типологічна характеристика, бізнес-моделі (2016)
Кулешов С. - Інноваційне дослідження торговельної документації в Україні (2016)
Кіраль С. - "…Ми долю собі вибирали по совісті, не з принуки": до видання біобібліографічного покажчика Галини Гордасевич (2016)
Бєлякова Т. - Книжкові пам'ятки у фондах бібліотек медичних ВНЗ України: історія та сучасний стан (2016)
Іванова М. - Питання авторського права при створенні електронних інформаційних ресурсів бібліотек, Іванов Ю. (2016)
Дроншкевич О. - Періодичні видання іноземними мовами ХIX — початку ХХ ст. як джерело інформації з питань розвитку освіти, науки й культури (2016)
Зикун Н. - Композиційно-оформлювальні особливості українського сатиричного видання початку ХХ століття (2016)
Фіялка С. - Прийоми акцентування уваги в навчальній літературі (2016)
Остапчук Ю. - Роль електронної комунікації в інформаційному суспільстві (2016)
Булах Т. - Теоретичне осмислення феномену реклами як засобу соціальних комунікацій (2016)
Горлач Д. - Феномен "кліпового мислення" в контексті радикалізації перетворень інформаційного середовища (2016)
Спрінсян В. - Комунікаційне середовище документознавства в Україні (на прикладі Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття"), Панькевич О. (2016)
Тарабрін О. - Наукове дослідження системи виявлення та розповсюдження сільськогосподарської науково-технічної інформації в США, Капралюк О. (2016)
Титул, зміст (2015)
Буряк С. - Поточна статистика випуску книг і брошур в Україні у 2015 році (2015)
Петренко О. - Статистика друку сучасної дитячої книги в Україні (2015)
Клюшніченко О. - Книги України у дзеркалі державної бібліографії: аналітичний огляд (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис книг" за 2014 р.) (2015)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2015 році (за матеріалами надходжень обов'язкових примірників у Книжкову палату України) (2015)
Бондар Ю. - На розстаннях видавничої історії (2015)
Батєєва Н. - Традиція створювати історію… (2015)
Букшина Т. - Галузевий реферативний сегмент із періодичних і продовжуваних видань України психолого-педагогічної тематики в УРЖ "Джерело" (2009—2013 рр.) (2015)
Сидоренко Т. - Етапи розвитку культурно-просвітницької діяльності бібліотек Півдня України (друга половина ХIX ст. — сучасний стан) (2015)
Соколов В. - Діяльність Київської міської публічної бібліотеки у 1914—1917 роках (2015)
Черняк І. - Внесок О. Сокальського у розбудову структурних підрозділів Харківського державного інституту культури (2015)
Кобєлєв О. - Інформаційно-аналітична складова в системі підготовки фахівців соціокомунікаційної сфери (2015)
Іванюк І. - Вплив цензурних заборон на комплектування фондів монастирських бібліотек Києва у ХІХ столітті (2015)
Киричок А. - Освіта у сфері зв'язків з громадськістю: міжнародний досвід та українські реалії (2015)
Покажчик статей і матеріалів, опублікованих у журналі за 2015 рік (2015)
Об основателе НИЛ "ОСА" (2010)
Бранспиз Е. В. - К описанию движения тел в контейнере вио-станка (2010)
Бурлакова Г. Ю. - Вибрационная обработка деталей, склонных к слипанию, Мелконов Г. Л. (2010)
Волков И. В. - Об упрочнении поверхностного слоя деталей на вибрационных станках, Дегтярева Ю. Ю. (2010)
Журавлёва Л. А. - Комбинированный процесс вибрационного механохимического оксидирования, Колодяжный П. В. (2010)
Калмыков М. А. - Моделирование процессов, протекающих при вибрационной обработке деталей (2010)
Кашура М. А. - К вопросу исследования работы подшипников в конструкциях дебалансных вибровозбудителей станка УВИ-25, Пшеничный И. Н. (2010)
Левинская И. М. - К вопросу обработки деталей турбоабразивным способом (2010)
Лубенская Л. М. - Механизация вспомогательных операций при виброобработке деталей (2010)
Лубенская Л. М. - Обработка деталей тел вращения в U-образном колеблющемся контейнере, Молчанов Д. В. (2010)
Мицык А. В. - Определение теоретической зависимости съема металла от основных параметров технологического процесса виброобработки (2010)
Мицык В. Я. - Развитие научных основ проектирования технологии и оборудования отделочно-зачистной и упрочняющей виброобработки (2010)
Нечай Е. В. - Анализ финишных методов обработки деталей в среде свободных абразивов, Пичугин Н. И. (2010)
Николаенко А. П. - Формирование поверхности изделия при вибрационной обработке (2010)
Романченко А. В. - Вибрационная обработка длинномерных деталей, Дзей С. Е. (2010)
Цыгановский А. Б. - Технологические возможности гидроабразивной обработки затопленными струями (2010)
Шумакова Т. А. - Влияние формы абразивных гранул на производительность процесса вибрационной обработки, Мельникова Е. П., Чесноков И. А. (2010)
Ясуник С. Н. - Вибрационная обработка мелких деталей (2010)
Послесловие (2010)
Бойко І. І. - Абревіація як спосіб творення термінів в галузях естетичної медицини та косметології (2015)
Бритвін Д. В. - Фреймове моделювання домену маргінальна людина та його вербалізація (на матеріалі французьких романів): предметний фрейм (2015)
Васильченко О. В. - Особливості відтворення композиційної структури англомовних зовнішньоекономічних договорів українською мовою (2015)
Вінтонів М. О. - Складносурядні речення в аспекті актуального членування (2015)
Гарлицька Т. С. - Динаміка та соціолінгвістичні особливості розвитку мови міського ареалу (2015)
Глущук-Олея Г. І. - Еволюція заперечення у деяких мовах романського ареалу (2015)
Давиденко А. О. - Структурно-семантичні особливості лексичного матеріалу науково-технічної літератури та його переклад (2015)
Дельва О. В. - Художній образ "маленької людини": когнітивно-комунікативний підхід (2015)
Доскоч І. О. - Постмодерністська природа художнього гіпертексту (2015)
Єфименко Т. М. - Засоби вираження лінгвістичних категорій фантастичного, містичного, таємничого в англійських готичних романах XVIII ст. (2015)
Зроднікова К. В. - Найменування меблів як частина лексичної системи позначення предметів штучного походження в англійській та українській мовах (2015)
Климентова Е. В. - Суггестивное мотивирование платежных решений в сфере спортивных услуг (2015)
Коваль Л. М. - Семантико-синтаксична основа головного компонента вокативного речення в українській мові (2015)
Козак С. В. - До питання про поняття "суб’єктивність" як об’єкта лінгвістичних досліджень (2015)
Коляса О. В. - Критерії виокремлення ігрового абсурду та методологія його вивчення у лінгвопоетиці (2015)
Коккіна Л. Р. - Прагматика пасивних прикметників у франкомовному інтернет-дискурсі (2015)
Корсун О. В. - Амбієнтні безсуб’єктні речення в англійській та українській мовах (2015)
Кузьменко Ю. С. - Вплив західноєвропейської модерністської естетики на ранню творчість Танідзакі Джюн’ічіро (2015)
Лектоваров К. С. - Ядерно-медиальная зона номинативного поля концепта SECURITY (2015)
Лісна М. І. - Комплексний метод лексикографічного опрацювання реалій (2015)
Максименко Е. В. - Отличительные черты англоязычного шахматного дискурса (2015)
Марчишина А. А. - Актуалізація поняття "гендерна ідентичність" у постмодерністському дискурсі (2015)
Назаревич Л. Т. - Професійний та молодіжний жаргони: особливості вживання у студентському середовищі, Гавдида Н. І. (2015)
Новосельцева І. В. - Природа поля зі статичними компонентами у лінгвальних гештальтах ІНВЕСТУВАННЯ vs ИНВЕСТИРОВАНИЕ (2015)
Охріменко В. О. - Ономатопеїчна лексика як предмет лінгвістичного дослідження (на матеріалі сучасної корейської мови) (2015)
Паночко М. М. - Лексичні особливості української юридичної термінології початку ХХ століття (2015)
Потенко Л. О. - Методологія дослідження емотивності німецьких фразеологічних дериватів (2015)
Румянцева Е. А. - Креолизация вербальных и визуальных метафор в реализации стратегии убеждения (2015)
Савченко А. В. - Словосочетание как разновидность текста улицы (2015)
Савчин Н. Б. - Творчість Романа Андріяшика в рецепції радянської критики (2015)
Сарміна Г. Л. - Інноваційні мовні явища в німецькомовних шантажних листах (2015)
Скриль О. І. - Лінгвокультурна особистість блазня (на матеріалі творів У. Шекспіра) (2015)
Слізченко С. В. - Британські фразеологізми з семантичним компонентом МАРНОВІРСТВО/ЗАБОБОН: когнітивно-семасіологічний підхід (на матеріалі британського варіанту англійської мови) (2015)
Стацюк Р. В. - Калькування як засіб творення нових терміноелементів (на матеріалі військової термінології сучасної арабської літературної мови) (2015)
Субота Л. А. - Комунікативний підхід до навчання професійно-орієнтованому читанню іноземних студентів у немовному ВНЗ (2015)
Томахів М. В. - Англомовний науковий дискурс: сучасний стан та перспективи подальших досліджень (2015)
Тьопенко Ю. А. - Місце і роль Прообразу України в англомовному рецептивно-інтерпретативному дискурсі української літератури (2015)
Форманова С. В. - Прикметники на позначення негативної оцінки: асоціативний експеримент (2015)
Ходоренко А. В. - Фронезис или эффективное суждение? Нарративные исследования: общие вопросы (2015)
Циновая М. В. - Влияние экстралингвистического фактора на формирование модальной глагольной конструкции типа "модальный глагол + be+ прилагательное" (на материале текстов научно-технического дискурса) (2015)
Шкамарда О. А. - Маркери особистісної ідентичності в англомовному Інтернет-блозі (2015)
Януш Х. М. - До проблеми вивчення ідеологічної складової концепту БАТЬКІВЩИНА в німецькій мові (2015)
Lypska I. I. - Social and cultural peculiarities of French lexis in the administrative and law area and criteria of its usage by communicants, Glynska O. M. (2015)
Титул, зміст (2016)
Бєлікова Н. В. - Теоретичні аспекти формування світоглядної платформи реформування економіки регіонів України (2016)
Микитась В. В. - Інституційна складова ефективної економічної політики держави (2016)
Шталь Т. В. - Систематизация методов оценки международной конкурентоспособности предприятия, Змеева А. А. (2016)
Шолом А. С. - Організаційно-функціональна структура ГАТТ/СОТ та її спряження із системою міжнародних інституцій (2016)
Благун І. С. - Узагальнення світового досвіду диференціації регіонів за ознакою інноваційності, Кизимишин Н. М. (2016)
Гейман О. А. - Світовий досвід розвитку теорії просторового розміщення продуктивних сил, Козирєва О. В., Красноносова О. М. (2016)
Полікевич Н. І. - Індекси спотових ринків як орієнтири формування майбутніх цінових тенденцій на біржах електроенергії країн Східної Європи (2016)
Перерва П. Г. - Дослідження зарубіжного досвіду оцінки інтелектуального потенціалу організацій, Глізнуца М. Ю. (2016)
Звіргзде К. І. - Ключові тенденції розвитку зовнішньоторговельної діяльності Франції у глобальному конкурентному середовищі (2016)
Кудрявець Є. В. - Досвід побудови стратегій економічного розвитку Німеччини: уроки для України (2016)
Ащаулов В. В. - Обґрунтування рекомендацій щодо вибору ефективної стратегії державного регулювання системи моніторингу галузей економіки (2016)
Шевченко А. В. - Пріоритети та інструменти державної промислової політики в забезпеченні відновлення зростання реального сектора економіки України (2016)
Бубенко П. Т. - Стратегічне планування та управління інноваційним розвитком: теорія і практика (2016)
Вострякова В. Ю. - Підприємницький контекст розвитку інноваційного потенціалу підприємства (2016)
Лубенченко О. Е. - Роль зовнішнього аудиту в залученні іноземних інвестицій та виході вітчизняних компаній на ринок ІРО (2016)
Татарульєва А. О. - Моделювання ефективного процесу державного регулювання залучення прямих іноземних інвестицій у технічне забезпечення металургійної галузі України (2016)
Щербакова І. Б. - Методичний інструментарій оцінювання доцільності та ефективності залучення інвестицій малими промисловими підприємствами (2016)
Ярошенко І. В. - Аналіз основних показників соціально-економічного розвитку Харківської області та її адміністративно-територіальних одиниць, Семигуліна І. Б. (2016)
Решетняк О. І. - Регулювання процесу фінансування післядипломної педагогічної освіти, Пєнцова Н. В. (2016)
Глотов Є. О. - Аналіз операцій із векселями в табличному процесорі Libre Calc, Попова О. М. (2016)
Блудова Т. В. - Зв’язок між зовнішніми інвестиціями і централізованими капіталовкладеннями на підприємстві АПК, Кулик А. Б., Манжос Т. В. (2016)
Козырь-Чепурная М. А. - Задача согласования планов смежных иерархических уровней в системе стратегического планирования реструктуризации предприятий (2016)
Бурєннікова Н. В. - SEE-управління на базі складових результативності як засіб підвищення дієвості процесу функціонування складних систем: сутність, методологія, Ярмоленко В. О. (2016)
Васильчук І. П. - Фінансові детермінанти результативності корпоративної соціальної діяльності компаній в Україні: методика та результати емпіричного дослідження (2016)
Тростянська К. М. - Концептуальні засади моделювання оцінювання та управління репутаційним ризиком підприємства-посередника (2016)
Попова Н. В. - Транспортно-логістична система: дефініція та складові (2016)
Товма Л. Ф. - Методика оптимізації складу трикомпонентної харчової системи з метою створення харчових продуктів для військовослужбовців, Крамаренко Д. П., Дейниченко Г. В. (2016)
Omelianchuk T. M. - Development Trends of Enterprises of Catering Industry as Potential Customers of the Financial Status Auditing (2016)
Тульчинская С. А. - Фундаментальные основы исследования социальной инфраструктуры в контексте когнитивно-сетевой парадигмы, Кириченко С. А. (2016)
Гончарук С. М. - Сучасний стан і проблеми фінансування установ охорони здоров’я в Україні, Приймак С. В., Даниляк Л. Я. (2016)
Свинчук А. А. - Гармонізація цілей діяльності соціального підприємства (2016)
Сапич В. І. - Оренда як інструмент реалізації відносин власності на землю в аграрному секторі економіки (2016)
Погріщук Г. Б. - Стратегічні засади екологобезпечного ведення інноваційно-орієнтованого сільськогосподарського виробництва (2016)
Ткаченко С. А. - Удосконалення методології підсистеми економічного моніторингу у функціонально розвинутих системах стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації суб’єктів агропродовольчої сфери (2016)
Ватаманюк-Зелінська У. З. - Стимулювання розвитку машинобудівного підприємництва в умовах інтернаціоналізації економічної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання (2016)
Григораш О. В. - Оцінка ефективності застосування бюджетних важелів стимулювання розвитку малого підприємництва (2016)
Левіна М. В. - Організація та методика внутрішнього контролю трансакційних витрат на підприємствах готельного господарства (2016)
Візняк Ю. Я. - Діагностика бізнес-середовища підприємства і роль неурядових організацій щодо запобігання та протидії корупції у сфері оподаткування, Скриньковський Р. М., Процюк Т. Б. (2016)
Смолякова О. М. - Моніторинг виконання діючих стратегій на підприємстві на основі результатів оцінювання їх економічної стійкості (2016)
Білецька Н. В. - Роль аналітичних процедур в аудиті результатів основної діяльності підприємства (2016)
Пилипенко Л. М. - Сукупний дохід в репрезентації ефективності діяльності підприємств постіндустріальної економіки (2016)
Богатирьов І. І. - Сутність, природа та мотиваційна значимість фінансів в умовах глобалізації (2016)
Макогон І. І. - Інституційні засади розвитку фінансового механізму управління державним сектором економіки (2016)
Томнюк Т. Л. - Податкова реформа в Україні: основні досягнення та напрями підвищення ефективності (2016)
Зачосова Н. В. - Визначення стратегічних орієнтирів зміцнення економічної безпеки фінансових установ як необхідний етап формування стратегії економічної безпеки України (2016)
Клименко В. І. - Саморегульована організація кредитних спілок як запорука ефективного розвитку кредитно-кооперативного сектора національної економіки (2016)
Колодізєва С. О. - Розвиток ринку факторингових послуг України в умовах європейської інтеграції (2016)
Курдидик Н. І. - Поточний стан і перспективи синдикованого кредитування банків (2016)
Слободянюк Н. О. - Формування масиву даних з використанням MS EXCEL для побудови системи бюджетування страхової компанії (2016)
Іванов Ю. Б. - Складові інформаційного забезпечення маркетингової діяльності промислового підприємства, Ус М. І. (2016)
Зима Ю. П. - Дефініція обліково-аналітичного забезпечення корпоративного управління (2016)
Посохов І. М. - Аналіз ризиків управління в системі менеджменту якості підприємства (2016)
Пасічник І. Ю. - Теоретичні положення управління конкурентоспроможністю продукції (2016)
Шимко О. В. - Дослідження споживачів як інструмент підвищення ефективності функціонування споживчого ринку (2016)
Скобло Т. С. - Разработка технологического процесса повышения эксплуатационной стойкости тонкостенного инструмента, Сидашенко А. И., Романюк С. П., Гаркуша И. Е., Таран В. С., Незовибатько Ю. Н. (2016)
Селихов Ю. А. - Системы охлаждения высокотемпературного агрегата ванного типа, Коцаренко В. А., Жилин Д. А., Лузан С. А., Лузан А. С., Захаров С. Н. (2016)
Рублёв В. И. - Влияние свойств длинномерных деталей на оценку их износостойкости (2016)
Рогатинський Р. М. - Дослідження кінематики зернового матеріалу у гвинтовому конвеєрі із обертовим кожухом, Дячун А. Є., Вар’ян А. Р. (2016)
Василенко М. О. - Підвищення ресурсу плугів та відвалів в умовах їх використання, що викликають променевидне зношення, Калінін О. Є. (2016)
Калюжний А. Б. - Количественный метод определения обводнености дизельного топлива, Платков В. Я. (2016)
Білик С. П. - Дослідження силових характеристик процесу завальцювання кульок, Диня В. І., Фльонц О. І., Семенів І. І. (2016)
Рыбалко И. Н. - Разработка методики оценки культиваторных лап и их состояния после эксплуатации (2016)
Лысенко С. В. - Использование вибрационных технологий для улучшения показателей обрабатываемости материалов (2016)
Клендій В. М. - Нове технологічне оснащення для відновлення і виготовлення внутрішніх поверхонь різьбових деталей, Фльонц І. В., Марчук Н. М. (2016)
Сайчук А. В. - Технология восстановления трещинообразования корпусных деталей при их производстве (2016)
Білик С. Г. - Обгрунтування параметрів копачів коренеплодів, Диня В. І., Гудь В. З., Фльонц О. В. (2016)
Калінін Є. І. - Дослідження перехідних процесів в коробці змінних передач мобільного енергетичного засобу, Шуляк М. Л., Шевченко І. О. (2016)
Комар Р. В. - Обґрунтування параметрів патрона для нарізання різі, Дубиняк Т. С., Яким І. С., Марчук М. І. (2016)
Гевко І. Б. - Синтез телескопічних гвинтових конвеєрів, Гудь В. З., Шуст І. М., Мельничук А. Л. (2016)
Пік А. І. - Стенд для дослідження характеристик піднімально-транспортних лебідок, Фльонц І. І., Мельничук С. Л. (2016)
Гевко І. Б. - Техніко-економічне обґрунтування вибору способу виготовлення вигнутого профілю на гвинтових спіралях, Гарматюк О. О., Нагорняк Г. С., Гупка А. Б., Гевко О.-М. І. (2016)
Гурик О. Я. - Шнековий патрон з гвинтовими затискними елементами, Навроцька Т. Д., Клендій М. І. (2016)
Тарельник В. Б. - Ресурсосберегающие технологии нанесения упрочняющих и защитных покрытий поверхностей трения стальных деталей машин, Коноплянченко Е. В., Марцинковский В. С., Косенко П. В., Антошевский К. (2016)
Ляшук О. Л. - Дослідження технологічного процесу змішування гвинтовим шарнірно-секційним робочим органом, Клендій В. М., Навроцька Т. Д. (2016)
Марченко М. В. - Сучасні каркасні будівлі і споруди з металоконструкцій для підприємств технічного сервісу, Квітчатий С. М. (2016)
Гевко І. Б. - Синтез розточних головок для формоутворення канавок в корпусних деталях машин, Босюк П. В., Казмірчук П. В., Навроцька Т. Д. (2016)
Бантковский В. А. - Экономическая оценка качества среднего икапитального ремонта оборудования, Иванов В. И., Близнюков Р. О. (2016)
Рогатинський Р. М. - Синтез гвинтових транспортно-технологічних механізмів з транспортуючими кожухами, Гевко І. Б., Дячун А. Є., Вар’ян А. Р. (2016)
Автухов А. К. - Прогрессивные направления повышения эксплуатационной стойкости валков изхромоникелевого чугуна (2016)
Власовець В. М. - Розрахунок економічного ефекту від збільшення гамма-відсоткового ресурсу стійки культиватора, Заєць В. М. (2016)
Скобло Т. С. - Оценка степени неоднородности карбидов гетерогенных сплавов методом оптико-математического анализа при помощи изменчивости условных цветов, Клочко О. Ю., Белкин Е. Л., Тришевский О. И. (2016)
Содержание (2016)
Пiпiч А. А. - Пoрiвняння зacoбiв бaзoвaних нa пoшуку грaфiчних eлeмeнтiв для рoзпiзнaвaння eлeмeнтiв грaфiчнoгo iнтeрфeйcу кoриcтувaчa (2016)
Симак А. И. - Роль и место современного гобелена в пространстве интерьеров, Бабина Ю. И. (2016)
Вільцанюк О. М. - Права людини в радянському векторі зовнішньої політики адміністрації Дж. Картера (2016)
Куц М. С. - Розробка алгоритму для прискорення порівняння файлів (2016)
Мулява І. Я. - Система формування розкладу навчального занять з використанням суб’єктивних переваг (2016)
Мулява І. Я. - Програмна модель формування розкладу навчальних занять, Куц М. С. (2016)
Лимар Б. О. - Моделювання руху транспорту на перехрестях у задачах оптимізації процесу регулювання (2016)
Юрчук А. О. - Прогнозування респіраторних вірусних захворювань з використанням прихованих марківських ланцюгів (2016)
Белевский Е. В. - Электроанальгезия в комплексной схеме терапии послеоперационного болевого синдрома у пациентов перенесших операции высокой травматичности на органах ЖКТ, Федерякин Д. В., Козачук А. В. (2016)
Симак А. И. - Технические приёмы и технология изготовления современного художественного гобелена, Бабина Ю. И. (2016)
Єрохіна Н. В. - Розвиток творчості вихователя у навчально-виховній роботі з дошкільниками (2016)
Кривонос О. М. - Використання елементів дистанційного навчання у процесі вивчення сучасних інформаційних технологій студентами-філологами, Кривонос М. П. (2016)
Ященко Л. Є. - Модифікований варіант технології об’єктно-документального аналізу як інструмент прийняття рішень (2016)
Балдинюк А. О. - Прогнозування результатів спортивних подій на основі методів інтелектуального аналізу даних (2016)
Бортняк О. М. - Перспективи використання нафтотранспортних систем України в умовах диверсифікації джерел постачання вуглеводневих енергоносіїв, Якимів Й. В. (2016)
Дорошенко Я. В. - Дослідження динаміки руху багатофазних потоків фасонними елементами обв’язки компресорної станції магістрального газопроводу, Марко Т. І., Дорошенко Ю. І. (2016)
Клименко Ю. М. - Синтез асинхронного электропривода с разрывным полеориентированным управлением, Садовой А. В. (2016)
Лаврій Б. П. - Моделювання валового внутрішнього продукту України, Бідюк П. І. (2016)
Логін В. В. - Підвищення ефективності масової рекламної розсилки (2016)
Маняк Ю. В. - Моделі та прогнози нестаціонарних процесів в економіці та фінансах (2016)
Маняк Ю. В. - Нечіткі методи в задачі когнітивного моделювання, Роговий А. В. (2016)
Михалків В. Б. - Вибір оптимальних режимів роботи газопроводу при недовантаженні (2016)
Оладько В. С. - Стратегии и показатели обеспечения непрерывности бизнеса, Микова С. Ю. (2016)
Піпко А. С. - Дослідження методів автоматичної частиномовної розмітки текстів (2016)
Прасолов А. П. - Cистема аналізу науковців університету по параметрам Google Scholar (2016)
Сергеєв Є. І. - Порівняння мов програмування Typescript та Javascript в розробці сучасних веб-додатків, Прасолов А. П. (2016)
Скороход А. В. - Прогнозування результатів спортивних подій на основі глибокої нейронної мережі (2016)
Сльота М. Р. - Застосування методів штучного інтелекту для розв’язання системних задач розпізнавання критичних ситуацій (2016)
Тішков М. О. - Методи і моделі прогнозування страхових випадків на виробництві (2016)
Чудинов В. А. - Оптимальное формирование траекторий движения манипуляционных роботов с использованием динамического программирования, Бруданов А. М. (2016)
Zelensky A. G. - Method of solution equation system within the variant of mathematical theory of non-thin shallow shells (2016)
Рись А. А. - Концпеція сталості у дослідженні міста Славутич (2016)
Рись А. А. - Побудова математичної моделі глобальних світових конфліктів (2016)
Сухарев В. А. - Волновые космические резонансы и сейсмо-вулканическая активность, Дядичев В. С. (2016)
Сухарев В. А. - Неопознанные летающие объекты: истина и заблуждения, Дядичев В. С. (2016)
Сухарев В. А. - Неопознанные летающие объекты — порождение волновых космических резонансов, Дядичев В. С. (2016)
Дибовська О. В. - Особливості хронотопу в літературній казці (2016)
Ціпко А. - Обряд — духовна спільнота як середовище творення смисло-культурного тексту (2016)
Вавилова Е. В. - Правовое регулирование уплаты таможенных платежей в условиях Евразийскогоэкономического союза, Свинухов В. Г., Сенотрусова С. В. (2016)
Вечтомова І. І. - Шляхи розвитку економічного аналізу в сучасних умовах, Ніценко В. С. (2016)
Жебричук А. В. - Сегментарний аналіз діяльності компанії, Ніценко В. С. (2016)
Мухсинова Л. Х. - Малый бизнес России в поисках "золотого сечения", Криволапов В. С. (2016)
Пугачов О. М. - Аналіз деяких моделей для прогнозування нестаціонарних процесів (2016)
Губіна Г. Л. - Реформування національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (2016)
Східноукраїнському національному університету імені Володимира Даля – 90 років (2010)
Бурлакова Г. Ю. - Исследование слипаемости мелких плоских деталей, Кожемякин В. Г., Николаенко А. П. (2010)
Жидков А. Б. - Основные подходы к управляемой виброобработке сварных конструкций (2010)
Иванов В. В. - Технологические возможности комбинированного вибрационного механохимического нанесения покрытия, Цуркан О. В. (2010)
Калмыков М. А. - Вибрационные станки, их классификация, Бурлакова Г. Ю, Молчанов Д. В. (2010)
Калмыков М. А. - Современные методы проектирования вио станков, Кашура М. А. (2010)
Калмыков М. А. - Поведение рабочей среды в контейнерах вибрационных станков, Ясуник С. Н., Романченко А. В. (2010)
Кравченко В. И. - Автоматизация расчета послеремонтных параметров виброударной машины (2010)
Левинская И. М. - Обзор математических моделей по описанию процесса турбоабразивной обработки, Зуев А. С. (2010)
Лубенська Л. М. - Інтенсифікація процесу обробки поверхні сталей при використанні низькочастотних коливань робочого середовища, Колодяжний П. В. (2010)
Лубенская Л. М. - О влиянии массы гранул на производительность процесса вибрационной обработки, Шумакова Т. А., Пичугин Н. И. (2010)
Мицык А. В. - Определение влияния параметров виброобработки на величину давления гранул и деталей (2010)
Мицык В. Я. - Динамическое моделирование процесса движения гранул рабочей среды при виброобработке (2010)
Нечай Е. В. - Основы теории отделочно-зачистных операций, Щелоков В. С. (2010)
Остапенко В. А - Главный резонанс при периодических вращениях валков вибрационных классификаторов (2010)
Рахманов С. Р. - Математическое моделирование процессов вибрационной прошивки трубной заготовки на прошивном прессе (2010)
Струтинский В. Б. - К вопросу разработки математического аппарата определения оптимальной формы гранулы, Калмыков М.А., Шумакова Т. А. (2010)
Струтинський В. Б. - Статичні деформаційні характеристики регульованих шпиндельних гідростатичних опор, Федориненко Д. Ю. (2010)
Струтинська А. Л. - Визначення пружних характеристик сферичної опори ковзання вібраційного механізму (2010)
Черевко А. Н. - Управляемый синтез вибрационных полей блоком трехдебалансных вибровозбудителей, Черевко П. А. (2010)
Чурносов А. П. - Математические модели магнитных полей в измерительных преобразователях твердости и толщины виброупрочненного верхнего слоя металла, Калмыков М. А., Карлов Д. Б., Яковенко В. В. (2010)
Шатохин В. М. - Моделирование динамических процессов в вибрационных монтажных устройствах для сборочных роботов (2010)
Ярошевич Н. П. - Развитие теоретических основ метода двойного пуска вибрационных машин с дебалансным приводом, Сылывонюк А. В., Ярошевич Т. С. (2010)
Бортник К. В. - Особливості новаторських трактувань балету П. Чайковського "Лускунчик" (2015)
Жарких Т. В. - Вокальные циклы в контексте творческого наследия О. Мессиана (2015)
Зуб Г. О. - Концертмейстерське мистецтво: методи вивчення та провідні наукові дискурси (2015)
Колодочка Н. И. - Работа певца над сценическим воплощением художественного образа (по материалам мемуаров, посвященных И. С. Паторжинскому) (2015)
Коновалова И. Ю. - Творческая личность В. Рунчака в синтезе его композиторской, исполнительской и организаторской деятельности (2015)
Ляхович А. В. - Варіантність в музиці Рахманінова (на прикладі Першої сонати) (2015)
Осипенко В. В. - Традиційна пісенність с. Червоний Шахтар Ізюмського району Харківської обл. (до проблеми відтворення локального вокального стилю), Шишкіна О. А. (2015)
Романова А. В. - Виконавське інтонування як художня цінність (2015)
Ткаченко В. Н. - Стиль инструмента в триаде "музыкант– произведение–слушатель" (на примере феномена "гитарный стиль") (2015)
Уманець О. В. - Особливості інтерпретації концепту жіночого начала як складової фаустіанскої тематики в "Трьох сценах із "Фауста” Гете" О. Локшина (2015)
Шемет Л. В. - Народно-інструментальне мистецтво Дніпропетровщини в контексті музичної культури України ХХ ст. (2015)
Аль-Ода Насир Али Абдульхуссейн. - Генезис архитектурного образа Вавилонской башни (2015)
Шубович С. А. - Информативность архитектурно-исторической среды города (на примере ул. Черноглазовской в Харькове), Жмурко Ю. В., Майстренко В. И. (2015)
Бондаренко І. В. - До визначення терміну "модуль" в контексті методики інтегрування системи вищої дизайнерської освіти в болонський процесс, Васіна О. В., Іваненко Т. О. (2015)
Мурашко М. В. - Визуальные средства инфографики в видеорекламе (2015)
Соколова М. В. - Використання паперових схем орігамі на тканині, Кириченко О. М. (2015)
Соловьева О. С. - Рекреационные зоны промышленных объектов как составляющая дизайна городской среды (на примере г. Харькова) (2015)
Сьомкін В. В. - Дизайн в контексті семантичної і візуальної гармонізації реклами і фірмового стилю (2015)
Храмова-Баранова О. Л. - Засоби графічної виразності в дизайні інтерактивних видань (2015)
Целуйко Ф. В. - Професійна ретуш у контексті розвитку журнального дизайну (2015)
Bernar G. B. - Dialogue in Tom Stoppard’s "Rosencrantz and Guildenstern are Dead" (2015)
Chugu S. - Modality of the literary text: translation challenges, Gladio S. (2015)
Honchar K. L. - Peculiarities of the lexico-semantic field "envy" in modern English (2015)
Mykhaylenko V. V. - Political discourse actualising a word pragmatic component (2015)
Rebenko M. Yu. - Transformations of J. D. Salinger’s vocabulary of hapax legomena within literary translation (2015)
Алексєєва О. М. - Зіставний аналіз антропонімічних систем України і США в генеалогічному, типологічному і лінгвокульторологічному аспектах (2015)
Бережна О. О. - Проблема політичної коректності та стигматизації в сучасній англомовній суспільнополітичній літературі (2015)
Бистров Я. В. - Фрактальна рекурсія у біографічному оповідному тексті: лінгвосинергетичний аспект (2015)
Борисов О. О. - Ізоморфні та аломорфні риси конструювання діалогу у британських та українських парламентських дебатах (2015)
Борковська І. П. - Кліше як стандартизована мовна одиниця текстів ділових документів (2015)
Боровська О. О. - Методологічні засади дослідження німецьких партиципів у рамках генеративної граматики (2015)
Венгринович Н. Р. - Репрезентація теорії та практики натуралізму у творчості Івана Франка та Френка Норріса (2015)
Вітрів Х. В. - Витоки латинської юридичної термінології (2015)
Вовчанська С. І. - Семантична параметризація термінів маркетингу у фахових текстах (2015)
Галамага О. В. - Окремі аспекти генологічної класифікації сакральних латиномовних текстів (2015)
Гач Н. О. - Парадигма еко-лінгвістичних досліджень у контексті сучасних підходів до дискурс-аналізу (2015)
Глінка Н. В. - Функція мови і "тиші" в прозових творах Кларісе Ліспектор, Гавриленко В. М. (2015)
Голікова Н. С. - Інтертекстуальність у художньому дискурсі П. Загребельного (2015)
Гринько О. С. - Вербализация концептов-архетипов earth и air в современном английском языке (2015)
Гурбанська С. О. - Інтертекстуальність як маркер постмодерністського художнього дискурсу в контексті лінгвосеміотичних досліджень (2015)
Демиденко О. П. - Мовні репрезентанти анімалістичних символів україномовної та англомовної лінгвокультур (2015)
Дмитришина Н. М. - Використання технічних засобів навчання у процесі вивчення іноземної мови студентами немовних спеціальностей (2015)
Єрмоленко І. І. - Лінгвопоетичні особливості епіграфів у детективних текстах Даніеля Пеннака (2015)
Завертайло К. А. - Порівняльний аналіз сполучників "чи"/"или"/"或者"/"还是" та правила його використання в українській, російській та китайській мовах (2015)
Зеліковська О. О. - Інтерпретація комунікативної поведінки як засіб формування міжкультурної комунікативної компетенції, Степаненко О. І. (2015)
Іванцова О. П. - Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції у вищих військових навчальних закладах (2015)
Ільченко О. А. - Політичні евфемізми як складова сучасної мови ЗМІ (2015)
Іовхімчук Н. В. - Концепт "чужина" в українській народній пісні (2015)
Калита О. М. - Формування лінгвокультурної компетенції студентів засобами художнього фільму під час вивчення української мови як іноземної, Поворознюк С. І. (2015)
Каширіна І. В. - Перекладацька концепція С. Караванського у світлі постколоніальних досліджень (2015)
Кірковська І. С. - Когнітивні моделі представлення часу в сучасних романських мовах (2015)
Козловська Д. В. - Антропоетонім як потужний засіб розкриття образу денотата (на матеріалі роману Люко Дашвар "Мати все") (2015)
Коновалова М. М. - Жанрово-стильові особливості п’єси Юрія Тарнавського "Чотири проєкти на український національний прапор" (2015)
Косолапов В. И. - О конкуренции (lexical clashes) отрицательных префиксов in- и un- в современном английском языке (аналитический обзор) (2015)
Кошіль Н. Є. - Лінгвістичні особливості конспекту як специфічного мовленнєвого писемного жанру (2015)
Кравченко О. Г. - Аналіз комбінаторних властивостей англійського іменника economy (2015)
Кузенко Г. М. - Розвиток і структура мовної особистості перекладача (2015)
Кузнєцова І. В. - Структурні особливості утворення англійських термінів ландшафтного дизайну (2015)
Курудз О. М. - Лексико-семантичне поле "вічнозелені рослини" у латинській мові (етимологічний аналіз) (2015)
Лазаревич Н. Ю. - Специфіка персонажів у романах-метафорах "Процес" Ф. Кафки, "Галас і шаленство" В. Фолкнера та "Сто років самотності" Г. Г. Маркеса: порівняльний аналіз (2015)
Лебедєва А. В. - Тематична специфіка нестандартних лексичних одиниць сучасної англійської мови (2015)
Левицька Л. Я. - Zum problem der grundzuge des wirtschaftsdeutschen, Микитка І. С. (2015)
Липецький А. Д. - "Naturalis historiae" Плінія Старшого як джерело дослідження лексики мистецтва епохи Римської Імперії (2015)
Лисенко Г. Л. - Проблеми перекладу німецьких фразеологічних одиниць з анімальним компонентом українською мовою, Чепурна З. В. (2015)
Лисенко Л. О. - Концепт "колір" в англомовній фразеологічній картині світу як прояв національної специфіки (2015)
Марценюк М. О. - Емотивна компетентність працівника сфери туризму, як запорука здійснення успішної професійної діяльності, Фельцан І. М. (2015)
Мельничук І. В. - "Плач, альбо Лямент по зестю з свђта сего вђчной памяти годного Григорія Желиборского" в системі танатологічних жанрів української барокової поезії (2015)
Михайлова Є. В. - Лексико-граматичні розряди прикметників турецької мови (2015)
Мігірін П. І. - Особливості формування професійної іншомовної комунікативної компетенції (2015)
Мінкова О. Ф. - Соціальні конотації онімів, Надольська Ю. А. (2015)
Мірошниченко І. Г. - Фразеологічні одиниці як засоби компресії стислого мас-медійного українського тексту (2015)
П’ятничка Т. В. - Неособові форми дієслова та часові кореляції (2015)
Паславська І. Б. - Прагматичні чинники сучасної перекладацької діяльності (2015)
Пац Л. І. - Традиційні й нові параметри мовленнєвої реалізації концептів "чоловік" і "жінка" (2015)
Пєшкова О. А. - Сучасні підходи до трактування поняття інтремедіальність та суміжних термінів (2015)
Пєшкова О. Г. - Мовна гра в науково-популярних текстах (2015)
Плотникова А. А. - Міфологема лисиці у творчості Пу Сунліна та Віктора Пелевіна, Климчук Л. В. (2015)
Поздняков О. В. - Німецька молодіжна лексика з пейоративними компонентами: структурно-квантитативний аналіз (2015)
Попович Ю. О. - Відтворення алюзії як маркера соціального статусу персонажу в українських перекладах британських художніх творів ХІХ століття (2015)
Пустовойт Н. И. - Проблемы перевода французской прессы (2015)
Путівцева Н. К. - Образні домінанти роману Едуара Ґліссана "Ріка Лезарда" (2015)
Решетняк О. О. - Щодо питання статусу біблійної картини світу в сучасному узусі (2015)
Рибачок С. М. - Маніпулятивні засоби у педагогічному дискурсі (2015)
Рибіна Н. В. - Білінгвізм та інтерференція як тенденції мовного розвитку сучасного суспільства: проблеми та способи їх вирішення (2015)
Сабадаш Ю. О. - Еволюція лінгвокультурного концепту love в англомовних версіях Біблії (2015)
Сатановська Г. С. - Концепція екзистенціальної межової ситуації в хронотопній моделі роману Марґеріт Юрсенар "Філософський камінь" (2015)
Семененко Л. Л. - Теоретичні засади вивчення способів категоризації політичної дійсності в мовних картинах світу (2015)
Сенькович О. Р. - Паравербальні маркери психоемоційного портрета людини (на матеріалі української соціально-психологічної прози першої третини ХХ ст.) (2015)
Сікорська В. Ю. - Документалізм як прикметна риса сучасної прози: Григорій Гусейнов "Між часом і морем. Колекція невигаданих історій" (2015)
Соболєва О. В. - Актуалізація гендерно-культурної диференціації глянцевих видань (2015)
Соболєва О. В. - Прагматична настанова неологізмів (на матеріалі сучасної французької преси) (2015)
Старко В. Ф. - Ідеалізовані когнітивні моделі як теорія категоризації (2015)
Степанюк М. П. - Гендерні особливості комунікативної поведінки художніх персонажів в емоційному стані у романах Ш. Бронте та Е. Бронте (2015)
Стисло І. Б. - Концептуалізація опозиції молодий – старий у публіцистичних текстах (на матеріалі корпусу української мови) (2015)
Суима И. П. - Респонсивные предложения в современной английской литературе (2015)
Тищенко О. О. - Міська тематика в контексті поетичної спадщини Б.-І. Антонича, Лапенкова А. С. (2015)
Ткачик О. В. - Особливості способів утворення та перекладу неологізмів, Великодська О. О. (2015)
Ткачук И. В. - Перевод как средство межкультурной коммуникации (2015)
Ткачук-Мірошниченко О. Є. - Роль іконічного компоненту в англомовному рекламному дискурсі (2015)
Тригуб А. М. - Самоцензура Митрофанова-перекладача (на прикладі роману Гаррієт Бічер-Стоу "Хатина дядька Тома") (2015)
Федецька Ю. В. - Фразовий фрейм номінативного поля концепту "батьківство" в сучасній англійській мові (2015)
Фінчук Г. В. - Проблема семантичної та граматичної взаємодії іменників та прикметників у французькій мові, Палій В. П. (2015)
Хожаіж І. В. - Загальнопитальні висловлення у гіпотетичному кондиціоналі (на матеріалі сучасної французької мови) (2015)
Чабан О. М. - Реалізація практичних методів навчання письма при викладанні української (російської) мови як іноземної (2015)
Чеботар Л. Я. - Ітеративність як тип предикатної множинності (на матеріалі Гомерової "Іліади") (2015)
Червінко Є. О. - Специфіка фразеологічної репрезентації концепту public relations в англійській мові (2015)
Чистяк Д. О. - Концепт символ у теоріях бельгійських символістів (2015)
Шарова Т. М. - Реалістичне відтворення життєвої правди у творах І. Маслова, Супрун С. О. (2015)
Шарова Т. М. - Художня правда у творі К. Гордієнка "Зимова повість", Таран В. В. (2015)
Шкамарда О. А. - Стратегії суб’єктного позиціонування в англомовному блог-дискурсі (2015)
Юрчишин Т. В. - Інваріантний характер семантичної структури речень узагальненого змісту (2015)
Яблочнікова В. О. - Особливості перекладу безеквівалентної лексики (2015)
Яцків Н. - Інтермедіальність роману братів Ґонкурів "Манетта Саломон" (2015)
Єрченко О. В. - Структурно-композиційні особливості текстуально-маркованих анотацій в американській науковій медичній періодиці (2015)
Шевчук І. В. - Особливості формування творчого підходу в студентів вищої школи економічного профілю у процесі вивчення іноземної мови (2015)
Билінська О. С. - Структурно-семантичні моделі слоганів в українському політичному дискурсі (2015)
Бронських С. В. - Євангельський сюжетно-образний матеріал в літературі як відповідь на загальнолюдські одвічні питання (2015)
Каленюк С. О. - Взаємозв’язок мови та культури як показник соціально-політичних процесів у країні (2015)
Sklyarenko I. - Die rolle der fremdsprachenfachkompetenz in der ausbildung zum qualifizierten schiffsfurer und schiffsbetriebsoffizier (2015)
Любченко О. В. - Использование увлажняющего агента для профилактики постреставрационной гиперчувствительности, Иванов А. Е. (2016)
Медвідь Ю. О. - Клінічна оцінка ефективності застосування препаратів на основі сорбітолу та ксилітолу в комплексному лікуванні хворих на флегмони щелепно-лицевої ділянки (2016)
Мельник В. С. - Оцінка стоматологічного статусу дітей із хворобами шлунково-кишкового тракту, Горзов Л. Ф. (2016)
Октисюк Ю. В. - Дослідження біофізичних показників ротової рідини дітей хворих на карієс зубів, що проживають у різних клімато-географічних зонах Івано-Франківської області, Рожко М. М. (2016)
Петрушанко А. М. - Динаміка показників місцевого імунітету порожнини рота у пацієнтів із запаленням та рецесією ясен на тлі ортопедичного протезування під дією розроблених методів лікування (2016)
Риберт Ю. О. - Аналіз стану зубощелепного комплексу пацієнтів з м'язовими скронево-нижньощелепними розладами та методів їх лікування (2016)
Рябоконь Е. Н. - Экспериментальная оценка качества герметизации корневых каналов при разных видах их обработки, Днестранский В. И. (2016)
Удод А. А. - Клиническое обоснование оптимальной конструкции адгезивных мостовидных протезов, Драмарецкая С. И. (2016)
Янішен І. В. - Клінічно-орієнтовані технології забезпечення якості лікування пацієнтів мостоподібними протезами (2016)
Аксьонов Є. В. - Дослідження функціонального стану ендотелію у пацієнтів з ішемічною хворобою серця при проведенні інтервенційних процедур (2016)
Александрова Н. К. - Діагностика та лікування вагітних з супутнім хронічним некалькульозним холециститом в практиці сімейного лікаря, Вовк К. В., Сокруто О. В., Ніколенко Є. Я., Ларичева Л. В., Філіпповська О. О. (2016)
Асадова С. И. - Уровень оксигенации у недоношенных новорожденных на фоне ранней назальной СРАР и сурфактанта (2016)
Багрій М. М. - Епендимома кінського хвоста, Данилишин І. Є., Закалик М. С., Богдан І. С., Іваник Р. Ю. (2016)
Бондарь В. Н. - Артериальная гипертензия и метаболический синдром: особенности ремоделирования левого желудочка и диастолическая дисфункция (2016)
Гордієнко І. В. - Характеристика темпів збільшення маси тіла у передчасно народжених дітей упродовж перших двох років життя (2016)
Гриднев А. Е. - Особенности уровней апелина-12 у пациентов с гастроэзофагеальнорефлюксной болезнью и при ее коморбидности с гипертонической болезнью (2016)
Дмитрієва К. Ю. - Зміни кровотоку в магістральних судинах черевної порожнини в залежності від виду знеболення в ранньому післяопераційному періоді при синдромі інраабдомінальної гіпертензії у дітей (2016)
Ємченко Я. О. - Вплив метформіну гідрохлорид на показники системного запалення у хворих на псоріатичну хворобу з супутнім метаболічним синдромом (2016)
Кадикова О. І. - Взаємозв’язок структурно-функціональних змін лівого шлуночка з різними генотипами поліморфізму Gln27Glu гена β2-адренорецепторів у хворих на ішемічну хворобу серця й ожиріння (2016)
Козакевич О. Б. - Фізичний розвиток передчасно народжених дітей із бронхолегеневою дисплазією та детермінанти, що його визначають, Похилько В. І., Козакевич В. К., Гончарова Ю. О. (2016)
Колеснікова О. В. - Вплив факторів серцево-судинного ризику на перебіг перименопаузального періоду у жінок, Яресько М. В. (2016)
Конопліцький В. С. - Фенотипічний просторовий континуум дисплазії сполучної тканини у дітей з доліхосігмою, Погорілий В. В., Лукіянець О. О., Нестеренко І. Г. (2016)
Костюк И. Ф. - Саркоидоз легких у рабочих пылевых профессий машиностроения, Мельник О. Г., Стеблина Н. П., Бязрова В. В. (2016)
Котелюх М. Ю. - Вплив міжклітинного матриксу на стан коронарних артерій у хворих на гострий інфаркт міокарда та цукровий діабет 2 типу (2016)
Молотягин Д. Г. - Клинический случай болезни Олье с болевым синдромом, Паштиани Р. В., Кудрик Е. А., Кравчун П. Г. (2016)
Муравський А. В. - Особливості МРТ змін у боксерів з перенесеними черепно-мозковими травмами, Земскова О. В. (2016)
Пекарь А. Ю. - Оцінка гормонального стану фетоплацентарного комплексу у вагітних із Епштейна-Барр вірусною інфекцією, Міцода Р. М. (2016)
Пятикоп В. А. - Сравнительный анализ результатов радиотерапии метастатических опухолей головного мозга изолированно и в комбинации с нейрохирургическим лечением, Аль-Травнех М. А., Старенький В. П., Карвасарская В. В., Котляревский Ю. А. (2016)
Романюк А. М. - Екологічні чинники виникнення патології сечового міхура, Сікора В. В., Линдін М. С., Сікора В. В., Піддубний А. М. (2016)
Серік С. А. - Стан антиоксидантної системи і рівень малонового діальдегіду у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2 типу, Сердобінська-Канівець Е. М., Ченчик Т. О. (2016)
Скибчик В. А. - Атиповий перебіг розшаровуючої аневризми аорти, Онищук Ю. І., Омеляш У. В., Белюсова В. М., Будзінська О. Л. (2016)
Шляхтиченко Т. Ю. - Зміни секреції прозапальних та протизапальних цитокінів в процесі таргетної терапії хронічної мієлоїдної лейкемії, Дягіль І. С., Мінченко Ж. М., Дмитренко І. В., Федоренко В. Г., Дмитренко О. О. (2016)
Яценко Л. Д. - Вплив поліплатиллену на ступінь токсичності та больового синдрому хворих на рак тіла матки (2016)
Акімов О. Є. - Функціонування аргіназного та no-синтазного шляху метаболізму l-аргініну в крові щурів за умов поєднаного надлишкового надходження нітрату та фториду натрію та застосування суспензії нанодисперсного кремнезему, Ковальова І. О., Костенко В. О. (2016)
Артеменко О. І. - Особливості розподілу вмісту вільних фракцій біогенних амінів (гістаміну та серотоніну) в легеневій тканині людини (2016)
Бабкіна О. П. - Визначення змін гістологічних показників товстої кишки при механічній травмі за відсутності алкогольної інтоксикації, Стогнієв Ю. О., Гладар В. Ю., Коробко І. С. (2016)
Березнякова А. І. - Стан антиоксидантного гомеостазу у щурів з алергічним дерматитом, Жемела О. Д., Черемісіна В. Ф. (2016)
Бурега І. Ю. - Особливості змін показників метаболізму заліза крові щурів після введення сироватки крові, отриманої за умов моделювання експериментальної гемолітичної анемії (2016)
Гаврелюк С. В. - Исследование состояния периферических сосудов у мальчиков подросткового возраста в зависимости от функционального состояния вегетативной нервной системы (2016)
Дирик В. Т. - Динаміка імунологічних показників та шляхи їх корекції у тварин з модельованим пародонтитом при пероральному та інгаляційному навантаженні пестицидів, Дирик О. Т. (2016)
Дмитрієв Д. В. - Морфологічне обгрунтування використання регіональної аналгезії до лікування гіперальгезії (2016)
Довгань Р. С. - Вивчення дії метаболітних препаратів на жирнокислотний склад ліпідів тканин щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією, Загородний М. І., Брюзгіна Т. С., Горчакова Н. О. (2016)
Дученко Е. А. - Исследование антигипоксической активности 7-гидроксипропил-8-аминозамещенных теофиллина, Корниенко В. И., Самура Б. А., Иванченко Д. Г., Ладогубец Е. В., Романенко Н. И. (2016)
Іванців О. Р. - Вплив тривалого введення ексенатиду та інсуліну на ультраструктурну організацію підшлункової залози при експериментальному цукровому діабеті (2016)
Кузык Ю. И. - Применение методов биомеханики в прогнозировании поведения каротидного атеросклероза, Иванов Д. В., Доль А. В. (2016)
Макаренко О. М. - Порівняльна оцінка кількісно-якісного стану гліальної системи в цереброкортексі головного мозку щурів, Ковтун А. М., Петров П. І. (2016)
Марусин О. В. - Гісто-ультраструктурна будова язика при цукровому діабеті і типу (2016)
Наконечная С. А. - Характер нейромедиаторного ответа в организме животных на воздействие ксенобиотиков бытового назначения (2016)
Рамазанов В. В. - Определение содержания аденозинтрифосфата и 2,3-дифосфоглицерата в эритроцитах донорской крови при замораживании, Бондаренко В. А. (2016)
Самура І. Б. - Механізм антиаритмічної дії 8-заміщених 7-β-гідрокси-γ-(2'-метилфенілокси) пропілксантину, Григор’єва Л. В., Самура Б. A. (2016)
Ткачук Ю. Л. - Морфологічна характеристика судин гемомікроциркуляторного русла кори надниркових залоз при цукровому діабеті та його корекції (2016)
Токарук Н. С. - Характеристика гемосудин сечового міхура щурів при цукровому діабеті (2016)
Бабкіна О. П. - До питання про впровадження європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу при вивченні судово-медичної стоматології, Гладарь В. Ю., Варуха К. В. (2016)
Безрук В. В. - Фахова думка як ідентифікатор можливостей вдосконалення якості медичної допомоги пацієнтам з нефрологічною патологією (2016)
Горбань А. Є. - Підходи до розробки автоматизованої системи одержання інформації про інноваційну діяльність в сфері охорони здоров’я України (2016)
Горчакова Н. О. - Науково-методичні основи викладання фармакології слухачам на факультеті підвищення кваліфікації викладачів, Чекман І. С. (2016)
Ковтун М. І. - Результати вивчення професійної думки лікарів щодо стану та реформування системи офтальмологічної допомоги (2016)
Ананьєва М. М. - Вірус Ебола: патогенетичні аспекти та принципи лабораторної діагностики, напрямки імунопрофілактики, Книш О. В. (2016)
Важнича О. М. - Фармакологічні властивості наночастинок магнетиту, Дев’яткіна Т. О., Мокляк Є. В. (2016)
Капустянська А. А. - Ретроспективний аналіз комплексних методів лікування подагричного артриту з урахуванням індивідуальних особливостей перебігу, Вахненко А. В., Моісєєва Н. В., Рум’янцева М. О. (2016)
Микитюк О. Ю. - Хемілюмінесцентний аналіз у біології та медицині (2016)
Моложавая О. С. - Влияние физиологического старения организма на микрофлору желудочно-кишечного тракта, Ивахнюк Т. В., Макаренко А. Н. (2016)
Янішен І. В. - Клініко-лабораторне обґрунтування застосування а-силіконового матеріалу для безкламерної фіксації знімних протезів при мезіо-дистальному нахилі зубів, Герман С. А. (2016)
Дзевульська І. В. - Морфофункціональне дослідження лімфатичної системи у її історичному аспекті, Маліков О. В. (2016)
Пилипенко Н. О. - Клинико-диагностические особенности хронических обструктивных заболеваний легких профессионального генеза (2016)
Бабій Н. П. - Станіславівський спадок Дмитра Яблонського в архіві Зеновія Соколовського (2015)
Бойко О. В. - Прикладное искусствоведение в структуре деятельности галереи: проблемы, функции, задачи (2015)
Бондаренко Е. Н. - Клавирная токката: феномен жанра (2015)
Будник А. В. - Нестандартні види видовищних плакатів1920–30-х рр. і способи їх донесення до глядача (2015)
Герман Є. С. - Українське кураторство першої половини 1990-х рр. та постать Олександра Ройтбурда (2015)
Колодко А. І. - Формування контентуальтернативної української та зарубіжної музики у 1990-х роках на каналі ICTV на прикладі програм "Територія-А" та "Хмарочос" (2015)
Кондратьева Т. С. - Основные этапы развития функциональной системы гармонии и ее место в анализе современной музыки (2015)
Королева М. М. - Фортепианный альбом в творчестве В. Золотухина (2015)
Лиманська О. В. - До питання витоків сакрального танцю (2015)
Рижова О. О. - Богослужбові тексти та тексти Святого Письма як джерело іконограф ії Лаврського іконопису XVIII століття (на прикладі ікон з іконостаса церкви Всіх Святих над Економічною брамою Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври) (2015)
Ткаченко В. М. - Мислення і стиль у гітарній музиці: аспекти взаємозв’язку (2015)
Філімонова А. С. - Творчість В. Орловського періоду навчання у Петербурзькій академії мистецтв (2015)
Хрисанфова Д. В. - Визуально-эстетические аспекты восприятия натюрморта. Визуальный код восприятия (2015)
Коваль Л. М. - Вплив різних видів LED-динаміки на формування проектно-образних рішень освітлення предметно-просторового середовища (2015)
Мажула О. В. - Особливості проектування одягу для собак, Попова Т. І. (2015)
Малик Т. В. - Современные тенденции в использовании материалов и технологий в дизайне интерьерного текстиля (2015)
Павлов А. Є. - Графічний дизайн в субкультурі хіпстерів (2015)
Попова Т. І. - Оздоблення одягу сучасної жінки елементами східного стилю, Кобзар Ю. І. (2015)
Фролов І. В. - Особливості розробки бренду в умовах сучасної української fashion-індустрії, Колосніченко М. В., Пашкевич К. Л. (2015)
Цуркан К. С. - Творчо-методичні пріоритети кафедри художнього текстилю ЛНАМ у 1970–1980-х роках (2015)
Солдатенко В. Ф. - Василь Шахрай і його творчість в історіографічному дискурсі (Ч. 3) (2016)
Пасічник І. М. - Новітні російські історичні інтерпретації державницьких поглядів Павла Скоропадського (2016)
Кузнець Т. В. - Історія в журналі "Труды Киевской Духовной Академии": тематична спрямованість публікацій (2016)
Юрченко О. О. - Думи про море: загальна характеристика та способи передачі числової символіки (2016)
Козак О. - Доброчинність в Україні: до історії становлення і розвитку (Х – перша половина ХІХ ст.) (2016)
Свердлик З. М. - Особливості оформлення архівних справ і зберігання документів в органах міського управління Києва кінця ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі Київської міської думи і управи) (2016)
Яцків О. Я. - Формування осередків, поширення та діяльність Згромадження сестер святого Фелікса з Канталісйо на теренах Галичини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Іванченко Л. А. - Науковий доробок П. М. Дубровського в контексті розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Луценко М. В. - Харків як мультикультурний центр дворянства слобідсько–української губернії (2016)
Кузьмин Р. Я. - Український студентський союз: центральний координаційний орган студентських товариств Галичини в 1909–1914 роки (2016)
Магась В. О. - Активізація громадськості Наддніпрянської України в другій половині 1904 р. (2016)
Пиріг М. І. - Проблеми становлення організованого українського ліворадикального руху у Польщі (1919–1923 рр.) (2016)
Крамар Ю. В. - Культурно–мистецьке життя міжвоєнного Луцька (2016)
Петренко А. А. - Релігійно–просвітницька програма митрополита Київського і Галицького Платона (Городецького) (2016)
Ніколаєва Н. Б. - Репресії НКВД проти підозрілих радянській владі київських викладачів на прикладі Єфимовича (Єфімович) Сергія Іларіоновича (1937 р.) (2016)
Гай–Нижник П. П. - Ставлення вищого керівництва німецького Райху до Акту проголошення відновлення Української Держави у 1941 р. й військово–політична тактика Проводу ОУН(р) у 1941–1943 рр. (2016)
Кудінова Л. В. - Роль радянської контрпропаганди в протидії добровільному виїзду населення з окупованих українських територій на роботи до Німеччини (2016)
Фазан М. І. - Діяльність Волинського обласного інституту вдосконалення кваліфікації вчителів у 1944–1953 рр. (2016)
Яцентій Б. Р. - Внесок професора О. Т. Калачикова у розробку основ підвищення родючості ґрунтів України в 50–х рр. ХХ ст. (2016)
Лук’яненко О. В. - Велика і мала політика у відображенні освітянської преси УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.1) (2016)
Ярликова О. А. - Вплив радянської зовнішньої політики на формування образу "Заходу" у друкованих ЗМІ УРСР 1953–1964 рр. (2016)
Гергель Ю. В. - Українсько–ліванське співробітництво в гуманітарній галузі (освіта, культура, наука) в 1990–х – 2011 роках (2016)
Садовнік О. В. - Історичні корені виникнення Придністровського конфлікту 1989–1992 рр.: Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка у складі УРСР 1924–1940 рр. як одна із основних передумов конфлікту (2016)
Василюк О. С. - Методика проведення бінарних уроків з української літератури та історії України в учнів 8–х класів на тему: "Українські землі у другій половині XVII століття" (за твором П. Куліша "Чорна Рада") (2016)
Ілляшенко Ю. Ю. - Висвітлення окремих аспектів становища дітей в Україні періоду розбудови громадянського суспільства у вітчизняній історіографії 90–х років ХХ ст. – початку ХХІ ст., Лисенко А. І. (2016)
Карпусь Д. О. - Історіографія дослідження київської школи економічної історії М. В. Довнар–Запольського (2016)
MykhailiukV. P. - Conflict potential and conflict at the societ allevel in modern Ukraine: historiographical approach esto the research problem, DubrovskiiP. S., Zolotar S. A. (2016)
Кривошея І. І. - Участь ОБСЄ у вирішенні збройних конфліктів на пострадянському просторі: проблема Нагірного Карабаху (1992–2016) і Донбасу (2014–2016) (на матеріалі електронних видань), Якименко Л. М. (2016)
Бондаренко В. Г. - Самостійницький рух козаків Дону, Кубані і Тереку після Другої світової війни (1945–1999 рр.) (2016)
Верезомська С. Ж. - Діяльність Федора Ернста з дослідження і збирання творчої спадщини художників Г. Гольпейна та Гроте (2016)
Апостол М. В. - Перша українська спеціалізована молочна порода (2016)
Исмаилова З. - Организация и развитие высшей и средней специальной школы в Нахичеванской АССР (1922–1927 гг.) (2016)
Асланов Э. - Деятельность Бакинского СНК и его председателя Степана Шаумяна в историографии Азербайджана в годы независимости (2016)
Наджиев Э. Р. - Демографические проблемы в Сефевидском государстве, вызванные болезнями (2016)
Алиева–Мамедова Г. - Азербайджан в начале XXI века (Азербайджан напочатку XXI століття) (2016)
Керимов Э. - Археологическое исследование архитектурных памятников Самухского и Газахского районов (2016)
Матвієнко І. С. - Проблема нігілізму у європейській культурі (філософські погляди Ф. Ніцше) (2016)
Скалацька О. В. - Концепція соціального простору Анрі Лефевра: евристичний потенціал щодо дослідження феномену моди (2016)
Астахова Т. Г. - Принцип всеєдності В. С. Соловйова в контексті взаємозв’язку духовного і тілесного (2016)
Савицька І. М. - Філософсько–релігійні ідеї в творчості Т. Г. Шевченка, Мельник В. С. (2016)
Христокін Г. В. - Містико–поетична теологія Спиридона Кислякова як особливий феномен в історії київської християнської традиції (2016)
Шкіль С. О. - Зустріч патріарха Кирила та папи Франциска в політичному та релігійному контекстах (2016)
Артюшенко О. В. - Інформаційне суспільство: джерела, проблеми, тенденції розвитку (2016)
Бондар О. В. - Трансцендентальне самообґрунтування суб’єктивності (2016)
Гасанов А. - Традиционные и современные ценностив условиях модернизации (2016)
Гнилицкая И. С. - К вопросу об эпистемологическом статусе истории (2016)
Загурська С. М. - Соціально–філософський аналіз владних констант гендеру в історичному контексті (2016)
Лавлинский Р.А. - Креативность как объект экономической деятельности, Николенко К.В. (2016)
Мельник В. В. - Проблема взаємодії людини і суспільства в глобалізованому соціумі (2016)
Муратова И. А. - Управление – творчество – технология: социально–философская экспликация (2016)
Незабитовський Г. В. - Особливості стратегічного маневрування в науковій аргументації (2016)
Стовпець О. В. - Соціально–філософська проблематика охорони інтелектуальної власності в умовах глобального інформаційного обміну (2016)
Черниш Т. М. - Епістемологічні виміри методологічних підходів до аналізу проблем інформаційного суспільства: теоретико–концептуальний контекст (2016)
Бережнюк М. М. - Проблема невиражених засновків в аргументації (2016)
Дубина О. О. - До проблеми визначення поняття постсекулярного (2016)
Марусіна О. С. - Когнітивна складова мовлення як атрибут комунікації (2016)
Матюшина І. І. - Комунікативна модель дослідження смислу: методологічні засади та труднощі (2016)
Діденко Л. В. - Соціальний капітал: філософсько–економічні візії, Кондрашова–Діденко В. І. (2016)
Лисоколенко Т. В. - Игровой характер симулякров (2016)
Марчук О. Т. - Феномени задоволення та страждання в ідейній системі антропології здоров’я східної патристики (Частина I) (2016)
Utiuzh I. G. - Methodological problems in the philosophy of medicine, Spytsia N. V. (2016)
Чуйкова О. В. - Контекстно–залежний та контекстно–незалежний гендерні когнітивні стилі прийняття адаптивних рішень (2016)
Мороз Ю. А. - Національна традиція біблійних перекладів в Україні (2016)
Чорна Л. В. - Ідеал як соціокультурний хронотоп (2016)
Вергелес К. М. - Культура і релігія в контексті глобалізації (2016)
Іванова Н. В. - Креатив мислення в стратегіях соціокультурних і методологічних рефлексій (2016)
Кушнарьова М. Б. - Особливості виникнення та функціонування цехового устрою в італійських містах раннього Ренесансу (2016)
Русаков С. С. - Нові тенденції молодіжної культури в контексті розвитку креативної індустрії (2016)
Соболь Т. В. - Особливості реалізації принципів Болонського процесу в європейських країнах, Туренко В. Е., Ярмоліцька Н. В. (2016)
Сагуйченко В. В. - Розбудова мережі вищої освіти у національному і наднаціональному просторі: пошуки відповіді на виклики глобалізації (2016)
Бойченко Н. М. - Соціальні рівність/нерівність як цінності університетських спільнот (2016)
Петренко Н. В. - Саморозвиток особистості як філософсько–освітня проблема (2016)
Шиндаулова Р. Б. - Ноогуманизм в современной философии образования: поиск новой парадигмы развития (2016)
Коломієць Д. В. - Особливості соціалізації особистості у сучасному культурно–освітньому просторі (2016)
Калюжна Т. Г. - Професійно–педагогічна підготовка майбутнього вчителя: аксіологічний підхід (2016)
Абакумова О. О. - Дистанційна освіта у трансформаціях соціального хронотопу (2016)
Цзоу Ченчжан. - Віртуальний університет як стратегія розвитку вищої освіти в інформаційному суспільстві (2016)
Мустафаева Х. Б. - Роль детской литературы в развитии азербайджанского национального мышления (2016)
Угрин Л. Я. - Політика ідентичності: теоретичні засади осмислення (2016)
Хомин І. Є. - Основні засади формування принципів міжпартійних взаємодій у трансформаційних суспільствах (2016)
Вербицька В. В. - Функціонування віртуальної дипломатії в умовах становлення глобального інформаційного суспільства: національне та міжнародне регулювання (2016)
Вєтринський І. - Геополітичні чинники у контексті формування стратегії національного розвитку держави (2016)
Граціотова В. І. - Індивідуальний мультикультуралізм як модель ефективного мультикультуралізму (2016)
Дахній З. В. - Імідж та політична репутація держави: сутність та співвідношення понять (2016)
Кіндратець О. М. - Способи відновлення функціональної здатності політичної системи (2016)
Макаренко Л. П. - Теоретичні засади аналізу ролі політичної комунікації в сучасній політичній системі (2016)
Mammadov R. K. - International and domestic legal problems of the fight against trafficking in women (2016)
Шотурма Н. В. - Комунікативна політика органів місцевого самоврядування України та Республіки Польща: методологія дослідження (2016)
Авксентьєв А. О. - "Ефект ототожнення" в українській електоральній практиці (2016)
Бабка В. Л. - Політика пам’яті в перші роки незалежності України (2016)
Висоцький О. Ю. - Образ України в дзеркалі американських медіа: особливості позитивного та негативного позиціонування, Лук’яненко А. П. (2016)
Вонсович О. С. - Стратегічний оборонний бюлетень України до 2020 р.: аналітичні оцінки (2016)
Гoцуляк В. М. - Сучасні реалії та особливості політичного лобізму в Україні (2016)
Касьянова М. М. - Моделі соціальної адаптації українських мігрантів у країнах Східної Європи кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2016)
Коваль І. В. - Вплив громадянського суспільства на модернізаційні процеси в українській церкві, Кисляк Л. Н. (2016)
Михальчук С. О. - Використання Інтернет–комунікацій у виборчому процесі України: досвід президентської кампанії – 2010 (2016)
Мігальчан І. - Участь Верховної Ради України четвертого скликання в конституційному процесі (2016)
Нагорна М. М. - Децентралізаційні реформи в Україні як інструмент розвитку місцевої демократії: правові та політичні аспекти (2016)
Намазов Х. Ш. - Переход от Организации Исламской Конференции к Организации Исламского Сотрудничества как главное обстоятельство интеграции в мусульманском мире (2016)
Стойко О. М. - Групи інтересів у Євросоюзі: між необхідністю та прозорістю (2016)
Міфтахов Б. Г. - Вплив Європейської політики сусідства на рівень свободи медіа в країнах партнерах (2016)
Ясінська А. Ю. - До питання політичної довіри французького та польського виборця в контексті проблематики політичної невизначеності (2016)
Авер’янов С. В. - Формування спільноти безпеки АСЕАН: теоретичний та практичний аспекти (2016)
Ладані В. О. - Модернізація парламентської виборчої системи Угорщини в умовах демократичного транзиту (2016)
Mahmudova O. A. - The role of the North Atlantic Treaty Organization in ensuring international peace and security (2016)
Дерев’янко С. М. - Національно-культурне відродження в Галичини в історичних джерелах. Рецензія на книгу : Шологон Л. Джерела з історії національно-культурного руху українців Галичини (1848-1914). – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 460 с. (2016)
Ройзман В. П. - Доктор технічних наук, професор Р. І. Сілін – видатний вчений і педагог сучасності, Григоренко О. П. (2011)
Бурдейна О. В. - Застосування конформних відображень до дослідження частотного спектру деяких двомірних систем, Гель П. В., Бурдейний В. М. (2011)
Ройзман В. П. - Вплив хвилеутворення на вільній поверхні рідини в камері автобалансуючого пристрою на зрівноваженість ротора, Драч І. В. (2011)
Ройзман В. П. - Дослідження можливості автобалансування коліс автомобіля під час його руху рідиною, залитою в камеру колеса, Ткачук В. П. (2011)
Сілін Р. І. - Напрямки розвитку та особливості методики проектування вібромашин на основі гідропульсатора, Гордєєв А. І. (2011)
Сілін Р. І. - Вібраційний кавітатор поршневого типу для змішування мастильно- охолоджуючої рідини та її знезаражування, Гордєєв А. І., Копицяк О. А. (2011)
Сокіл Б. І. - Асимптотичний метод і періодичні ATEB-функції у дослідженні нелінійних поздовжньо-кутових коливань транспортних засобів, Чаган Ю. А., Хитряк О. І. (2011)
Франчук В. П. - Учет большого слоя материала вибрационных машин технологического назначения (2011)
Jonusas R. - Research of vibrations and complicated dynamical situations in complex rotary systems, Juzenas E., Juzenas K. (2011)
Анциферов А. В. - Расчет технологических режимов вертикальной вибрационной мельницы, Драбан Д. И. (2011)
Бадьора Н. П. - Експериментальне дослідження просочувального агрегату з гідроімпульсним приводом, Петрусь В. В., Коц І. В. (2011)
Дудник В. В. - Иследование упрочнения поверхностного слоя деталей при вибрационном и обычном деформировании (2011)
Дудников І. А. - К вопросу деформируемости металлов при обработке давлением, Дудников А. А., Беловод А. И., Канивец А. В., Дудник В. В. (2011)
Канивец А. В. - Влияние метода упрочнения на напряженное состояние обрабатываемой поверхности (2011)
Кірієнко О. А. - Застосування звукорезонансних режимів роботи при безтраншейному прокладанні труб методом вібропроколу (2011)
Клочко А. А. - Технологические особенности кинематики зубообработки крупномодульных закаленных колес дисковыми немодульными фрезами (2011)
Коробко Е. В. - Электрореологический метод обеспечения качества вибропередачи при аттестации изделий электронной промышленности, Кузьмин В. А., Коробко А. О., Ройзман В. П. (2011)
Рахманов С. Р. - Экспериментальное исследование виброактивности станов винтовой прокатки труб трубопрокатного агрегата ТПА 140, Тополов В. Л. (2011)
Ройзман В. П. - Проблемы вибрационной и ударной прочности изделий электронной техники, Коробко Е. В. (2011)
Сілін Р. І. - Технологічні особливості керування процесом абразивної доводки поверхонь деталей, Третько В. В. (2011)
Франчук В. П. - Определение зависимости эффективности грохочения от режимных параметров вертикального вибрационного грохота, Надутый В. П., Левченко П. В. (2011)
Штефан Є. В. - Визначення амплітудних напружень при вібраційних крутних навантаженнях валопроводів турбомашин, Куєвда В. П., Башта Д. А. (2011)
Анісімов В. Ф. - Зменшення впливу фізико-хімічних і біологічних особливостей біопалива на якість роботи двигуна, Яцковський В. І., Музичук В. І., Рябошапка В. Б., П’ясецький А. А. (2011)
Зав’ялов В. Л. - Математична модель зовнішнього масообміну при віброекстрагуванні, Бодров В. С., Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Запорожець Ю. В. (2011)
Литвиненко О. А. - Приготування композицій засобів захисту рослин за допомогою гідродинамічної кавітації, Некоз О. І., Логвінський Р. В. (2011)
Минченя В. Т. - Ультразвуковая система разогрева жидкости при низких температурах, Асимов Р. М., Роппельт Х., Бубулис А., Юренас В. (2011)
Ольшанский В. П. - Гармонические колебания неоднородного псевдоожиженного слоя зерна на плоском виброрешете, Ольшанский С. В. (2011)
Паламарчук І. П. - Обґрунтування в’язкісної характеристики рідкого дисперсійного середовища в умовах вібромеханічної дії, Полєвода Ю. А., Янович В. П. (2011)
Берестова А. А. - Типологія прецедентних релігійних імен (на матеріалі творів сучасних українських письменників) (2016)
Бобчинець Л. І. - Лексико-семантичні й структурні особливості лексики картярства в сучасній іспанській мові (2016)
Бойко І. О. - Особливості апелятивних номінацій сучасного українського розмовного дискурсу (на матеріалі серіалу "Одного разу під Полтавою”) (2016)
Брижаченко Н. С. - Мультимедійний принцип формування інтерактивного предметно-просторового середовища (2015)
Голодов А. Г. - Политические контаминанты с серийными компонентами (на материале немецкого и русского языков) (2016)
Баньковська А. К. - Особливості меблювання та декорування українського традиційного житлового простору (2015)
Zosimova О. V. - Main types of informal place names in the USA: a motivational perspective (2016)
Кулешов Р. Н. - Семиотика виртуальной реальности видеоигр в антропологическом контексте (2015)
Максимчук В. В. - Неологічна лексика як система (2016)
Соболєв О. В. - Історичні аспекти становлення інформаційного дизайну (2015)
Малаш О. В. - До питання про структуру і семантику назв рослин у болгарських говірках Одещини (2016)
Бермес І. Л. - Наукові горизонти музикознавчої спадщини Романа Кухаря (2015)
Михайлова Т. В. - Гіпонімія як лексико-семантична категорія (2016)
Дядюх-Богатько Н. Й. - Майстри вітчизняної типографіки XVII–XVIIІ ст. (оптичні ілюзії в поезії) (2015)
Намачинська Г. Я. - Функціонування українізмів у щоденнику Т. Г. Шевченка (2016)
Жерздев А. В. - Лютня: истоки, период расцвета и дальнейшие модификаци и инструмента (2015)
Стишов О. А. - Семантична деривація жаргонізмів у сучасній українській мові (2016)
Куртбединова Л. Т. - Народно-национальная основа стилистики струнного квартета "Памяти Бекира Чобан-заде" М. Халитовой (2015)
Черемська О. С. - Фоніка й лексика в поетичній мові Майка Йогансена, Масло О. В. (2016)
Ляхович А. В. - Рахманінов та американська розважальна музика (2015)
Купріянов Є. В. - Лінгвістичний стан іспанських мовних одиниць та його параметризація в лексикографічній базі даних (2016)
Малецька І. В. - Формування креативних якостей студентів-філологів під час наукової роботи (2015)
Амичба Д. П. - Библейские фразеологизмы – конституенты "общечеловеческих” смыслов и значений (2016)
Мужчиль В. С. - Акустическая структура звукообразования в инструментоведении и инструментовке (2015)
Денисюк В. В. - Репрезентація парадигми обману у фразеології української мови ХVІ–ХVІІІ ст. (2016)
Овчар О. П. - Роль Франца Кучери у формуванні культурного простору Харкова 1890–1911 років (2015)
Князь Т. М. - Ідеографічна характеристика фразеологізмів української мови на позначення заможності (2016)
Половна-Васильєва О. А. - Творчий шлях Володимира Падуна. Мистецтвознавчий аналіз (2015)
Кузь Г. Т. - Методики відбору фразеологічного мінімуму (2016)
Присталов И. К. - Вокально-методические принципы в свете "Теории энергетического равновесия в исполнительском искусстве" (2015)
Омельяненко О. В. - Фразеологізми зі словами-компонентами на позначення реалій помирання й поховання людини (2016)
Рум’янцева А. Ю. - Діяльність Н. С. Радченко в контексті соціокультурних тенденцій в Україні 40–70-х рр. ХХ століття (2015)
Решетова А. С. - Теоретико-методологічні засади ептонімів та їх диференційні ознаки суміжних категорій (2016)
Сотник Л. І. - Рисунок складок і фігури в одязі (2015)
Станкевич А. А. - Речевые средства создания контраста в белорусских пословицах и поговорках (2016)
Станичнов О. О. - Особливості автопортретів митців польської сецесії (2015)
Яцьків М. Ю. - Семантичні особливості компаративних фразем у романі Мирослава Дочинця ”Горянин” (2016)
Тан Чжанчен. - Оперный Алеко: к вопросу эволюции оперно-сценического амплуа (2015)
Бугаєвська Ю. В. - Функціонування економічної термінології та номенклатури у фаховому мовленні (2016)
Хананаєв С. В. - Шляхи формування мовної інтерпретації художнього образу музичного твору (2015)
Вус М. І. - Транстермінологізація як чинник динаміки біологічної терміносистеми (2016)
Храмова-Баранова О. Л. - Особливості становлення національного стилю в українському мистецтві на початку ХХ ст. (2015)
Германович Г. О. - Медичні терміни з компонентами гем-(гем(о)-, гемат(о)-) та кров(о)- у сучасній українській мові (2016)
Ященко І. А. - Принципи позиційної аплікатури у грі на лівій клавіатурі баяна (2015)
Ісаєнко О. В. - Міжгалузеві терміни в термінологічній системі української сфери кіно (2016)
Книшенко Н. П. - Національна фахова мова в царині дорожнього будівництва на сторінках часопису "Авто і шляхи” (2016)
Нікуліна Н. В. - Зв’язок терміна і поняття (на матеріалі транспортної термінологічної мегасистеми) (2016)
Добровольська Д. М. - Типологічна специфіка рекламних слоганів у перекладацькому аспекті (на матеріалі англійської та української мов) (2016)
Бардаш С. В. - Методологічні обмеження класифікації трансакційних витрат в бухгалтерському обліку, Осадча Т. С. (2016)
Височан О. С. - Концепція кластерного обліку: характеристика та особливості (2016)
Драчук В. Ю. - Теоретичні аспекти формування облікової політики щодо розрахункових операцій з бюджетом за податковими платежами (2016)
Канцедал Н. А. - Адитивний і процедурний підходи як способи пізнання в методології наукових досліджень обліку (2016)
Легенчук С. Ф. - Основні тенденції у сфері бухгалтерського обліку: шляхи розвитку в ХХІ столітті, Рабошук А. В. (2016)
Лень В. С. - Обліково-аналітичне забезпечення управління: поняття та структура (2016)
Панадій О. П. - Стан управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах (на прикладі товаровиробників Київщини) (2016)
Патряк О. Т. - Алгоритмічні моделі операцій з корпоративними правами як методичний підхід до їх обліку та оподаткування (2016)
Пилипенко Л. М. - Концептуально-методологічна спрямованість гармонізації систем бухгалтерського обліку та фінансової звітності (2016)
Правдюк Н. Л. - Облікове забезпечення управління виробництвом біологічного палива (2016)
Дема Д. І. - Стан та перспективи розвитку банківської системи України, Абрамова І. В. (2016)
Деньга С. М. - Визначення, класифікація та використання похідних фінансових інструментів, Джейн A. (2016)
Жарікова О. Б. - Оцінка об’єктів нерухомості як предметів іпотеки в аграрному секторі економіки, Пащенко О. В. (2016)
Карасик О. М. - Методика оцінки венчурних інвестиційних проектів для підприємств аграрного сектору, Петрюк М. В. (2016)
Поплавський О. О. - Діяльність страхових компаній на фінансовому ринку: аналіз світового досвіду (2016)
Синчак В. П. - Формування попиту та пропозиції на продукцію молокопереробних підприємств при зміні податкового навантаження з ПДВ, Самарічева Т. А. (2016)
Стецюк П. А. - Модернізація механізмів фінансового забезпечення аграрного виробництва (2016)
Сьомченков О. А. - Індивідуальні інвестори у формуванні ресурсного потенціалу фондового ринку України (2016)
Бондар Ю. В. - Суттєвість встановлених помилок при аудиті сільськогосподарського бізнесу та її взаємозв’язок із документуванням аудиторських процедур (2016)
Дерун І. А. - Розвиток економічного аналізу як науки в Україні: ретроспектива та виклики сьогодення (2016)
Назаренко І. М. - Прикладні аспекти нейронного моделювання в процесі діагностики капіталу сільськогосподарських підприємств (2016)
Слободяник Ю. Б. - Постулати як основа філософії державного аудиту (2016)
Крушельницький М. В. - Теоретичні аспекти соціально-економічної спрямованості аграрної економіки (2016)
Відомості про авторів (2016)
Дейнеко Л. Н. - Становление и развитие днепропетровской научно-педагогическойшколы термистов, созданной академиком Кириллом федоРовичем Стародубовым и перспективность специальности "Термическая обработка металлов", Долженков И. Е., Гуль Ю. П., Клюшник Ю. А., Чмелева В. С. (2016)
Бабаченко А. И. - Влияние температуры испытаний на механические свойства стали для железнодорожных колес с новой системой легирования, Кононенко А. А., Кныш А. В., Дементьева Ж. А., Шпак Е. А., Клиновая О. Ф. (2016)
Башев В. Ф. - Влияние способа охлаждения на формирование структуры сплава Pb–0.1%Ca–0.3%Sn, Иванов В. А., Костина А. А., Тютюнник В.О. (2016)
Башев В. Ф. - Разработка состава сплава-связки на железной основе для макрогетерогенных композиционных материалов, Суховая Е. В, Сыроватко Ю. В. (2016)
Белоконь А. И. - Управление интеграцией и связями на примере образовательных проектов, Маланчий С. А., Коцюба Т. В. (2016)
Березюк А. М. - Результати хронометражних досліджень виробничих процесів влаштування додаткової теплоізоляції житлових будинків, Дікарев К. Б., Скокова А. О., Кузьменко О. М. (2016)
Большаков В. И. - Диффузионные цинковые покрытия в системе антикоррозионной защиты труб и крепёжных изделий строительных конструкций, Сотсков Н. И., Сухомлин Д. А., Проскуркин Е. В. (2016)
Волчок И. П. - Повышение механических свойств вторичных сплавов АК7ч и А356.2, Митяев А. А., Фролов Р. А., Лоза К. Н., Клочихин В. В., Лукинов В. В. (2016)
Глотка Т. А. - Механические свойства сложнолегированного титанового сплава, полученного интенсивной пластической деформацией, Перепелкина М. Н., Омельченко О. С. (2016)
Губенко С. И. - К вопросу о формировании вторичных границ в центробежнолитой стали 40Х25Н20С2, Беспалько В. Н., Юрковский В. В., Балева Ю. И. (2016)
Гуль Ю. П. - Эффект "Упрочнения в надрезе” при единичном надрезе и системе надрезов в зависимости от исходного уровня прочности, Ивченко А. В., Кондратенко П. В., Чмелева В. С., Перчун Г. И. (2016)
Дергач Т. А. - Влияние микролегирования и температуры конца деформации при горячей прокатке на структуру и свойства нефтегазопроводных труб из стали 06Х1 (2016)
Деревянко В. Н. - Факторы пористости керамического кирпича на основе техногенного сырья, Гришко А. Н., Кушнерова Л. А., Мороз Л. В., Бегун А. И. (2016)
Корчуганова О. М. - Забарвлення керамічної глазурі компонентами металовмісних відходів (2016)
Маркашова Л. И. - Структура и механические свойства сварных соединений высокопрочной стали при гибридной лазерно-дуговой сварке, Позняков В. Д., Бердникова Е. Н., Шелягин В. Д., Жданов С. Л., Алексеенко Т. А. (2016)
Нечитайло Н. П. - Применение ингибиторов коррозии на основе фосфоновых кислот в оборотных системах охлаждения, Косюк Е. Н. (2016)
Носенко О. П. - Повышение прочностных характеристик малоуглеродистой микролегированной стали типа 10Г2ФБ (2016)
Петренко В. О. - Оцінка тепловтрат будинку, які мають дефекти та моральний знос огороджуючих конструкцій, Петренко А. О., Папірник Р. Б. (2016)
Пирадов К. А. - Трещиностойкость лёгких бетонов на пористых заполнителях, Гурешидзе Г. Г., Пономарёва Е. О. (2016)
Полторацкая В. Н. - Алгоритм численного моделирования экологического риска от группы точечных источников по данным подфакельных измерений, Вергун О. А., Васильцова О. И. (2016)
Разумова О. В. - Анализ классификационных систем продуктов промежуточного превращения стали, Барыбин Д. А., Большаков В. И. (2016)
Разумова О. В. - Влияние сложной иерархии на распространение хрупкой трещины в бейнитных и мартенситных структурах стали, Барыбин Д. А., Большаков В. И. (2016)
Саньков П. М. - Організації безпечних умов праці та відпочинку громадян по фактору шумового забруднення (2016)
Саньков П. Н. - Методика формирования домов – интернатов для социальной адаптации детей дошкольного и школьного возрастов, Ткач Н. А., Подолинный С. И., Близнюк А. Н. (2016)
Седин В. Л. - О причинах аварий в глубоких котлованах, Грабовец О. Н., Трященко А. Ю. (2016)
Трифонов И. В. - Усовершенствование существующих методов возведения сооружений промышленного назначения, Кислица Л. В., Дацько В. Г. (2016)
Цымбалова Т. А. - Анализ развития мобильного жилья на территории Украины (2016)
Челноков А. В. - Реновация приречного промышленного района центральной части Днепропетровска, Самойленко Е. В., Козлова Е. С. (2016)
Шпирько Н.В. - Получение гидравлической извести из сырьевой смеси с пониженным энергопотенциалом, Бондаренко С.В., Севастьянова О.Э., Бондаренко А.С. (2016)
Остання сторінка (2016)
Вступ (2016)
Хмара Л. А. - Кафедра "Будівельні і дорожні машини" (до 85 річного ювілею ПДАБА) (2016)
БАЛОВНЕВУ Владилену Ивановичу – 90 лет! (2016)
19 июля 2016г. Заведующему кафедрой строительных и дорожных машин ПГАСА Хмаре Леониду Андреевичу - 70 лет ! (2016)
Хмара Л. А. - Огляд тенденцій розвитку гідравлічних екскаваторів оснащених робочим обладнанням зі змінними геометричними параметрами, Дахно О. О. (2016)
Хмара Л. А. - Формування телескопічного робочого обладнання одноківшевого екскаватора як задача дискретної оптимізації, Дахно О. О. (2016)
Дахно О. О. - Енергетична оптимізація процесу копання ґрунту одноківшевим екскаватором оснащеним телескопічним робочим обладнанням (2016)
Хмара Л. А. - Оцінка ефективності одноківшевого екскаватора оснащеного телескопічним робочим обладнанням, Дахно О. О. (2016)
Мусийко В. Д. - Специальные землеройные машины непрерывного действия, как средство восстановления надежной эксплуатации трубопроводных магистралей (2016)
Хмара Л. А. - Про невідповідність темпів виконання земляних робіт темпам ремонтних робіт на трубопроводах та шляхи їх усунення, Мусійко В. Д. (2016)
Мусійко В. Д. - Визначення тиску спеціальних землерийних машин на ґрунт в робочому та транспортному режимах (2016)
Хмара Л. А. - Раціональні параметри ковша скрепера з напівкруглим днищем, Спільник М. А. (2016)
Хмара Л. А. - Удосконалення обладнання для вивезення уламків пошкоджених та зруйнованих будівель, Шатов С. В. (2016)
Хмара Л. А. - Гибридный привод машин для земляных работ – путь к снижению энергоемкости рабочих процессов, Холодов А. П. (2016)
Кроль Р. М. - Оптимізаційний розрахунок ширини відвала бульдозера телескопічного типу за узагальненим критерієм оптимізації ПNG (2016)
Хожило М. Е. - Визначення напружено-деформованого стану фрези методом кінцевих елементів, Шевченко Є. С. (2016)
Балєсний С. П. - Експерементальний комплекс для дослідження процесу проколу грунту з коррекцією траекторії руху (2016)
Коваль А. Б. - Визначення поправочних коефіцієнтів для розрахунку складових сил копання ґрунту універсальною землерийною машиною (2016)
Гурко А. Г. - Анализ математической модели движения манипулятора екскаватора (2016)
Данілов Р. Г. - Особливості приводу спеціального обладнання технологічних машин, Добров О. О. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського