Гигиняк Ф. Ф. - Прогнозирование долговечности теплоустойчивой стали 10ГН2МФА с учетом повреждаемости металла при пульсирующем растяжении в условиях сложного напряженного состояния, Булах П. А. (2012)
Jiang X. -J. - Analysis of the Contact Stresses in Curvic Couplings of Gas Turbine in a Blade-Off Event, Zhang Y. -Y., Yuan S.-X. (2012)
Зубов В. И. - Влияние размеров зерна сплава Д16Т на неоднородность его деформирования при статическом и динамическом нагружении, Олисов А. Н., Степанов Г. В., Чаусов Н. Г., Широков А. В. (2012)
Гоцуляк Є. O. - Стiйкiсть цилiндричної оболонки-опори з недосконалостями форми при комбiнованому навантаженнi, Лук'янченко О. О., Koctiha О. В., Гаран I. Г. (2012)
Орыняк И. В. - Результаты испытаний трубных образцов с надрезами в рамках экспериментального обоснования явления "течь перед разрушением", Власенко Н. И., Козлов В. Я., Андриешин Я. А., Чечин Э. В., Буйских К. П., Агеев С. М., Янко О. А. (2012)
Мутас В. В. - Анализ методов оценки прочности цилиндрических конструкций, работающих в условиях нагружения внутренним давлением, с локальными поверхностными дефектами, Нетребский М. А., Рабкина М. Д. (2012)
Maslennikov E.  - Improving Analytical Support of Strategic and Operational Planning Financial Stability (2015)
Маргасова В. Г.  - Інкорпорація потенціалу ментальності життєзабезпечення: до методологічної схеми дослідження стійкості економіки України (2015)
Паршин Ю. І.  - Оцінка стану економічної системи національного господарства за показниками ентропії (2015)
Тараненко І. В.  - Роль національного інноваційного потенціалу у формуванні конкурентоспроможності країн (2015)
Завальнюк С. О.  - Оцінка факторів ризику та стимулів інвестування розвитку ПЕК (2015)
Иванова Ю. В.  - Тенденции развития туризма в Республике Беларусь: современное состояние и проблемы (2015)
Корінєв В. Л.  - Особливості кластерного підходу в рекреаційно-туристичній індустрії (2015)
Лисенко Ж. П.  - Аспекти формування дохідної частини бюджету україни за 2008–2014 рр (2015)
Олексин А. Г.  - Сучасні тенденції розвитку страхового ринку України (2015)
Попова А. О.  - Сучасний стан, проблеми та напрями розвитку машинобудування в фінансово-економічному механізмі України (2015)
Теряник О. А.  - Аналіз відповідності попиту та пропозиції на ринку праці в Україні (2015)
Попова О. Ю.  - Аналіз моделей та методів стимулювання попиту на туристичні послуги в сучасних умовах (2015)
Болдуєв М. В.  - Методичне забезпечення розробки аудиторських програм з урахуванням надійності системи внутрішнього контролю організації, що перевіряється (2015)
Ващенко А. А.  - Концептуальні аспекти формування механізму управління ефективністю виробничо-господарської діяльності промислового підприємства (2015)
Жилінська Л. О. - Оцінка рівня соціально відповідального управління персоналом промислових підприємств,  Перепадченко Г. В. (2015)
Луценко О. М.  - Сутність поняття "соціальна відповідальність бізнесу” та його видів (2015)
Метеленко Н. Г.  - Методологічні аспекти управління збитковими підприємствами в умовах деструктивних явищ в економіці України (2015)
Павлішина Н. М.  - Посередники у мережі Інтернет (2015)
Пивоваров М. Г. - Використання електронної торгової площадки для матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств,  Хижняк О. С. (2015)
Пуліна Т. В. - Удосконалення методики проведення стратегічного аналізу кластерних об’єднань,  Нарівський О. Е. (2015)
Семенов А. Г. - Методи розробки бізнес-плану для акціонерного товариства,  Ярошевська О. В.,  Семенова Г. А. (2015)
Ушакова-Кирпач І. М.  - Економіко-правові підходи до використання ресурсозберігаючих технологій на підприємствах (2015)
Шитікова Л. В.  - Теоретичні підходи до формування механізму управління персоналом підприємства (2015)
Андрущенко О. Ю.  - Страхування та хеджування як інструменти трансферу ризиків банківських операцій (2015)
Болдуєва О. В.  - Використання сек’юритизації як фінансового інструменту залучення інвесторів до реалізації проектів інфраструктурного розвитку країни (2015)
Валентієва О. В. - Використання потенціалу факторингу у реалізації завдань фінансового менеджменту,  Гноєвий В. Г. (2015)
Васильченко Г. В. - Інвестиційна привабливість регіонів в умовах глобалізації економіки,  Васильченко С. М.,  Стефанишин Б. М. (2015)
Давидков С. О.  - До питань оцінювання ефективності податкової політики (2015)
Покатаєва О. В.  - Український і зарубіжний досвід використання податкового інструменту у сфері екологізації національної економіки,  Віхорт Ю. В. (2015)
Смерічевський С. Ф. - Теоретико-методичні засади визначення основних напрямів структурної трансформації підприємства,  Клімова О. І. (2015)
Тельнова Г. В.  - Ефективність страхової діяльності: теоретичне наповнення та перспективи вдосконалення оцінювання (2015)
Черкасова А. О.  - Фінансові результати діяльності банків України в період економічної нестабільності (2015)
Котко О. К.  - Сутність і природа поняття "інвестиційний процес” (2015)
Науменко А. М.  - Впровадження різновидів державно-приватного партнерства як напрям розвитку підприємств малого та середнього бізнесу в Україні (2015)
Сачовський І. М.  - До особливостей динаміки розвитку сільськогосподарського виробництва у Полтавській області (2015)
Гургула Т. В.  - Кооперативний сектор національного господарства: конкурентний потенціал (2015)
До уваги авторів (2015)
Богдан Л. - Структурно-семантичні особливості японської дитячої ономатопоетичної лексики (2010)
Дрига І. - Редакції мови караманлійських пам’яток (2010)
Ісаєва Н. - Стилістичні особливості епістолярної прози Сань Мао (2010)
Комарницька Т. - Критерії розмежування полісемії та омонімії у сучасній японській юридичній термінології (2010)
Кшановський О. - Словозмінні категорії в системі морфологічного типу сучасної перської мови (2010)
Рижков А. - Словотвірні моделі двокомпонентних термінів-композитів галузі права корейської мови (2010)
Терещенко Т. - Простір як невербальний засіб комунікації: функціональний аспект (на матеріалі сучасної турецької розмовної мови) (2010)
Халимоненко Г. - Походження терміна "бунчук" (2010)
Шуть М. - Відображення ґендерних уявлень у пареміях китайської мови (2010)
Яремчук І. - Концепт "кохання" у поетичній картині світу Форуг Фаррохзад (на матеріалі віршів збірки "Полонянка") (2010)
Алієва З. - Троянди й виноград (до проблеми етнічних взаємин) (2010)
Козоріз О. - Сюжети українських та китайських казок, образи головних героїв (порівняльний аналіз), Передибайло Є. (2010)
Сломчинська А. - Макама як оригінальний еклектичний жанр арабської літератури (2010)
Цутида К. - История перевода "Повести о Гэндзи" (2010)
Шекера Я. - Художня образність сунської поезії в жанрі ци: до проблеми методології дослідження жанру (2010)
Шпорт К. - Твори кіпрських ашугів: минуле та сучасне (2010)
Асадчих О. - Лінгвокраїнознавчі основи методики викладання японської мови, Іщенко А. (2011)
Горошкевич О. - Соматична фразеологія в курсі вивчення японської мови як іноземної (2011)
Жила В. - Семантичні особливості фразеологізмів з компонентом "рука" в корейській мові (2011)
Кірносова Н. - Лічильні слова китайської мови у світлі концепції числа Ж. Піаже (2011)
Козоріз О. - Словосполучення та словотвір у сучасній китайській мові (2011)
Комісаров К. - Головні семантико-функціональні особливості прикметників у сучасній японській мові (2011)
Малахова Ю. - Особливості японських топонімів (2011)
Озерська О. - Етикетні правила у діловому спілкуванні японців (2011)
Ониси Ю. - Мотивация при обучении японскому языку в украинских университетах и стремление учащихся продолжать обучение (2011)
Підвойний В. - Ономастичні дослідження в турецькому мовознавстві (2011)
Ситдиков П. - Генетичний аналіз китайської економічної терміносистеми (2011)
Сліпченко О. - Діахронічні дослідження особливої фразеологічної одиниці китайської мови – чен'юй (2011)
Тищенко К. - Малайсько-полінезійський пласт топонімії Мадагаскару, Іжик М. (2011)
Асадчих О. - Тематика поетичної антології "Хяку-нін-іс-сю" (По одному віршу ста поетів), Чебан Л. (2011)
Величко М. - Панегірик у європейській античній та арабській середньовічній літературних традиціях (2011)
Козоріз О. - Особливості сатиричного змалювання художньої дійсності у романі Лао Ше "Записки про Котяче місто", Завістовська М. (2011)
Мурашевич К. - Образи природи у ранній творчості Вень Ідо (2011)
Шекера Я. - Метафора сну в даоській філософії та у поезії Су Ши (1037–1101) (2011)
Волканов С. И. - Было ли одиннадцать стратегов в 441/0 гг. до н.э. Перикл δέκατος αὐτός στρατηγῶν (2016)
Гай–Нижник П. П. - Історико–герменевтична інтерпретація понять "єдиносущність" і "подібносущність" у ранньохристиянський період в контексті церковно–теологічних догматів Символа Віри (візантійство – латинство – аріанство) (Ч. 1), Батрак О. П. (2016)
Богомолець О. В. - Язичницький вимір києворуського іконопису (2016)
Кириченко М. И. - Северяне в датированной части Повести временных лет (2016)
Заплетнюк О. А. - Єгипет на міжнародній арені в період правління фараона Ехнатона (2016)
Бабкова Н. В. - Ґенеза та становлення атрибуту військової влади українського козацтва XVI – XVIII ст. (2016)
Білявська О. С. - Навчальний процес у Київському політехнічному інституті у перші роки його функціонування (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Жиленкова І. М. - Проблеми зовнішньої торгівлі України кінця ХІХ – початку ХХ ст. у спогадах та мемуарах сучасників (2016)
Гентош Л. Р. - Благочинна діяльність митрополита Української греко–католицької церкви Андрея Шептицького (1901–1944) задля реформування українських інституцій суспільної опіки (2016)
Конта Р. М. - Теорія етногенезу та націогенезу українців у працях М. Грушевського: історіографічні інтерпретації (2016)
Обершт О. М. - "Українське питання" в ідеях російських націоналістів на початку ХХ ст. (2016)
Дрозд П. Ю. - Науково–організаційна діяльність Є. М. Лавренка (1900–1987 рр.) в Українському комітеті охорони пам’яток культури та природи (2016)
Коваль М. В. - Оборонна лінія на сході України в контексті історичного досвіду фортифікаційного будівництва (2016)
Шумінська Н. В. - Участь єврейського населення в становленні Галицької армії (2016)
Бобіна О. В. - П. Сорокін, "Соціологія революції" і соціологія революцій – згадуючи дев’яносту річницю американського видання і десяту річницю українсько–російського видання праці "Соціологія революції" (2016)
Лукашів В. Я. - Фінансові субсидії радянського керівництва для "Товариства ім. М. Качковського" у Західній Україні (1919–1939 рр.) (2016)
Кравчук Л. В. - Партійне керівництво сферою духовної культури на Тернопільщині вересень 1939 – червень 1941 (2016)
Андрєєв А. С. - Ідеологічно–пропагандистська складова в радянській політиці репатріації "переміщених осіб" у період Другої світової війни 1939–1945 рр.: український контекст (2016)
Лаврут О. О. - Реалізація освітньої політики в УРСР у другій половині 1940–х – першій половини 1980–х років: історіографія питання (2016)
Жалюк О. П. - Культуротворча діяльність клубних закладів Поділля: стан, тенденції, перспективи (2016)
Лісовська О. В. - Стан соціального забезпечення українського села на середину 1960–х років (2016)
Лук’яненко О. В. - Колективи педагогічних ВНЗ Української РСР доби "відлиги" на перехресті освітніх реформ (Ч.1) (2016)
Паска Б. В. - Протистояння дисидента Валентина Мороза із радянським режимом в умовах ув’язнення у мордовських таборах (1966–1967) (2016)
Петрик А. М. - Політична діяльність А. Яковліва в еміграції (2016)
Бей Р. В. - Загальнонаукові чинники становлення і розвитку механізації у тваринництві (2016)
Левчук К. І. - Доброчинна діяльність Товариства Червоного Хреста України (1991–2000 роки) (2016)
Корсак Р. В. - Євроінтеграційна співпраця України з Чеською Республікою (2000–2012 рр.) (2016)
Spirkina O. O. - Cultural–artistic life of Cherkasy region in 1991–2001 years in the context of national revival: source study analysis of problem (2016)
Срібна М. А. - Роль і місце українського кіномистецтва у сучасному мистецькому житті України (2016)
Соломатова В. В. - Глобалізація та інтегративні тенденції становлення візуальних мистецтв ХХ – ХХІ століть (2016)
Нагнибіда О. О. - Нейтралітет Ірландії у Другій світовій війні (2016)
Сталоверова Г. В. - Членство Великобританії в Євросоюзі: дискусія в ЄС (2016)
Абдуллаева А. Т. - Библиотеки и информационная культура в контексте обучения (2016)
Азиззаде Х. Г. - Основные особенности Ирано–Афганских отношений (1979–1989–е годы) (2016)
Алиев Е. - Политическая позиция Турецкой Республики в решении конфликта Армения – Азербайджан, Нагорный Карабах (2016)
Дадашев Э. А. - Фотографии Дмитрия Ермакова как источник изучения различных слоев общества XIX – начала XX вв. в Азербайджане (2016)
Khalafova S. A. - Contemporary practice of organizing the work of child libraries with electronic information resources (2016)
Хомич М. О. - Формування православних парафій у Польщі після Другої світової війни: регіональний чинник (2016)
Чеканов В. Ю. - Зміни у сприйнятті фашизму і антифашизму в сучасній політичній культурі Російської Федерації (2016)
Комаха Л. Г. - Взаємозв’язок епістемологічного і соціокультурного аспектів науки в аргументах С. Тулміна (2016)
Михайлов Д. Є. - До нового розуміння сутності людського буття у філософії Мартіна Гайдеггера (2016)
Хвойницька Х. М. - Провідні природно–правові погляди французьких мислителів ХVIII ст. (2016)
Чекаль Л. А. - Структура психіки за З. Фрейдом, Ханіна А. О. (2016)
Lisovskiy P. N. - Socio–philosophical problems in the natural science: constructivism and destructivity of the global civilization (theoretical and applied aspects) (2016)
Лукiян I. А. - Просторові та часові виміри глобалізації (2016)
Бабюк В. Л. - Поняття релевантності: від некласичної до неформальної логіки (2016)
Бережнюк М. М. - Поняття емоційної мови в сучасних концепціях неформальної логіки: компаративний аналіз (2016)
Кохановська М. Г. - Деконструкція як спосіб подолання ієрархізації (2016)
Максименюк М. Ю. - Філософські засади публічного адміністрування (2016)
Іванова Н. В. - Змістовний вимір мислення в ґенезі циклічного поступу: соціофілософський аспект (2016)
Гудима І. П. - Питання чуда в перспективі сучасних світоглядних категорій (2016)
Ємельяненко Є. О. - Поведінкові стратегії маргінальної особистості (2016)
Пальчинська М. В. - Особливості техно–інформаційної детермінації сучасного суспільства (2016)
Перга Т. Ю. - Вплив екологічних катастроф на колективну пам’ять: концептуальні засади дослідження (2016)
Рудакова И. В. - Украинская нация как социально–политический конструкт (2016)
Семикин М. А. - Культура и цивилизация: сущностная демаркация как мировоззренческая потребность (2016)
Софиев Х. А. - Парадигмы в культурологических исследованиях и поиск новизны (2016)
Козій І. В. - Вплив марксистської парадигми на формування української філософії першої половини XX століття (2016)
Костючков С. К. - Компетентнісно–знаннєва підготовка людини до життя в умовах нового громадянського суспільства (2016)
Васильєва Л. А. - Реклама і брендинг в крос–культурній комунікації (2016)
Капітоненко О. М. - Постмодерністські інтенції моди посткомуністичного суспільства (2016)
Красніцька Г. М. - Етикет у ділових стосунках – запорука успіху (2016)
Кубко В. П. - Фірмові константи як засоби ідентифікації корпоративного стилю організації, Баранюк А. В. (2016)
Сенченко А. Я. - Патріотизм як домінуюча сила консолідації і розвитку суспільства: сучасний український контекст, Сенченко О. А. (2016)
Fesenko G. G. - The marking of national identity in state holydays of Slovenia and Ukraine: the comparative analysis (2016)
Соловій Р. П. - Нове чернецтво у постхристиянській культурі (2016)
Усікова Л. С. - Ісихазм в естетосфері монастирської культури Київської Русі (2016)
Лещенко А. М. - Сакральний простір християнського мистецтва (2016)
Иманов Н. - Концепция Имамитских ученых Бада–Насх (2016)
Бутко Ю. Л. - Ґенеза даоської антропомістичної традиції (2016)
Малежик Д. І. - Гуманізація пострадянської культурології у вищій школі України, Хоменко Г. В. (2016)
Кірик Т. В. - Різноманітність впливів на виховну роботу зі студентами в сучасних умовах (2016)
Чубарева О. О. - Аксіологічна палітра студентської молоді: проблема визначення (2016)
Пятишева І. П. - Алгоритм управління здоров’язберігаючою компетентністю педагогічних працівників (2016)
Шахно Ю. Л. - Суб’єктивні умови інституційного оформлення діаспор (2016)
Шкіль С. О. - Трансформації наративів сучасного російського православ’я (2011–2013) (2016)
Бабаева Джамиля. - К вопросу о создании общего языка общения в тюркоязычном мире (2016)
Тимченко М. М. - Теоретико–методологічні засади дослідження внутрішньопартійної комунікації (2016)
Титаренко І. О. - Преса і влада в умовах недемократичного політичного режиму (досвід першої половини ХХ ст.) (2016)
Хорішко Л. С. - Політико–культурний аспект політичної модернізації (2016)
Чарських І. Ю. - Онлайн інфотейнмент у міжнародних новинах медіакорпорацій, Короваєв О. С. (2016)
Морарь М. В. - Толерантність як європейська цінність та принцип політичної діяльності партійних лідерів (2016)
Остап’як В. І. - Концепції множинності політичного партнерства (2016)
Костиря І. О. - Полісемантичність поняття геокультура в сучасній політології (2016)
Гаврилюк Г. И. - Происхождение дефектных демократий (2016)
Гладій В. І. - Чинники трансформації концепту місцевого самоврядування (2016)
Лясота А. Є. - Демократизація освіти як важливий чинник розвитку громадянського суспільства – гендерний підхід (2016)
Макаренко Л. П. - Проблеми комунікативної взаємодії держави та громадянського суспільства (2016)
Макарук І. В. - Роль прагматичного підходу у побудові багаторівневої системи безпеки (2016)
Мартиняк Ю. О. - Типи кореляції вимірів політичного (2016)
Касьянова М. М. - Якісні характеристики українських мігрантів до країн Східної Європи у кінці ХХ – початку ХХІ ст. (2016)
Смирнова І. Є. - Мінські домовленості: шлях до врегулювання конфлікту на Сході або загроза національним інтересам України (2016)
Спиридонова К. О. - Еволюція розвитку спільноти безпеки в рамках ОБСЄ (2016)
Докучиц Д. - Институциональная среда формирования кадрового потенциала исполнительной власти Республики Беларусь (2016)
Шустенко С. О. - Інформаційні операції США на світовому нафтовому ринку (2016)
Гапон О. О. - Зовнішньоекономічна політика США в Південній Америці: "План Колумбія" (2016)
Кузнєцова К. І. - Формування концептуальних засад євроінтеграційної політики Чеської Республіки (2016)
Міфтахов Б. Г. - Пацифістські настрої в німецькому суспільстві як бар’єр для переходу до нової політики національної безпеки (2016)
Висоцька Г. В. - Система вищої освіти у Республіці ПольщаНаукове життя (2016)
Орлик В. М. - Рецензія на книгу: Жиленкова І. Зовнішня торгівля України в контексті інтересів промислового й аграрного капіталу Російської імперії (1890–ті рр. – 1914 р.): монографія / Ірина Жиленкова; відп. ред. член–кореспондент НАН України В. М. Даниленко. – К., 2016. – 668 с. (2016)
Bielie Stanislav. - Recenzja książki: Stephen Harris. Komunizm jutro Ulica: Mass Obudowa i Życie codzienne po Stalinie (2016)
Білокобильський О. В. - Рецензія на монографію: Содомора П. А. Семіотичний аспект у формуванні української філософської терміносистеми: традиція і новаторство. – Львів, 2013 (2016)
Бондар О. - Японські запозичення в українській мові: правила написання (2012)
Кірносова Н. - Когнітивна лінгвістика в Китаї: історія й термінологія (2012)
Козоріз О. - Афіксальний словотвір у юридичній термінології сучасної китайської мови (2012)
Комарницька Т. - Абревіація у японській мові: проблема номінації та класифікації (2012)
Комісаров К. - Специфіка диференціації членів речення в японській мові (2012)
Комісаров К. - Аналіз японських ідіом на позначення злості, Калашнікова О. (2012)
Пойнар Л. - Вербалізація концепту "істинний шлях" у фразеологічних одиницях китайської мови чен'юй (2012)
Покровська І. - Національна маркованість відтінків кольоративу жовтий у сучасній турецькій мові (2012)
Сав'як Н. - Характеристика ключових концептів японської культури в контексті аналізу комунікативної ситуації (КС) "спілкування закоханих" (2012)
Філонова В. - Міжкультурна комунікація та вивчення іноземних мов (2012)
Шамшур М. - Когнітивний аспект дослідження фразеологічних одиниць китайської мови "чен'юй" (2012)
Ястреблянська M. - Фонологiчний аналiз pитму у сучаснiй китайськiй мовi (2012)
Бондар Ю. - Хвала красі: творчість письменників-естетів у процесі становлення сучасної літератури Японії (2012)
Величко М. - Строфічні форми поезії в арабо-іспанській середньовічній ліриці (2012)
Воробей О. - Особливості "поетизованих" п'єс Цао Юя як нової форми китайської драми 30–50-х років ХХ ст. (2012)
Ісаєва Н. - Класичні теорії драми в Китаї та Європі: компаративний аспект, Акімова А. (2012)
Левицька О. - Становлення сексуальності головного героя у романі Морі Оґай "Віта сексуаліс" (2012)
Мурашевич К. - Міфопоетика у творчості Фен Чжи (1905–1993) (2012)
Підмогильна Д. - Осмислення зв'язків "тіла" й "душі" у збірці Лу Сіня "Дикі трави" (2012)
Шекера Я. - Даоська концепція порожнечі у трактатах "Лао-цзи" та "Чжуан Цзи" як основа китайського світобачення (2012)
Шекера Я. - Любовна лірика китайського поета доби Тан Лі Шан-іня (813–858): неоднозначність та алюзійність, Бедненко О. (2012)
Шекера Я. - Аналіз бажань та печалей ліричного героя у творі Тао Юаньміна (365–427) "Заборона кохання" ("闲情赋"), Чижевська Є. (2012)
Щербаков Я. - Вплив індо-буддійської культури на ґенезу драми Цзацзюй та мотивів у фабулі драми (2012)
Морарь М. В. - Партійний лідер у системі політичних комунікацій: теорія і практика (2016)
Хорішко Л. С. - Перспективні моделі дослідження процесів політичної модернізації (2016)
Федунь О. В. - Політико-правові аспекти захисту прав національних меншин в Україні, Папіш Н. І. (2016)
Грачевська Т. О. - Діяльність культурно-інформаційних центрів як компонента культурної дипломатії (2016)
Конон Н. Є. - Українсько-канадські відносини: сучасний стан та перспективи розвитку, Скребнєва А. В. (2016)
Колісніченко Р. М. - Енвайронменталізм і типологічні характеристики глобаліс­тичної свідомості (2016)
Кюрджиева Д. Г. - Идея объединенной Европы в условиях кризиса (2016)
Лаврік В. А. - Етимологічні та соціологічні контексти поняття "місто" (2016)
Черкун Я. С. - Визначення поняття "соціальна темпоральність" (2016)
Медвєдєва Ю. Ю. - Релігійність та економічна безпека в країнах Заходу: до проблеми співвідношення (2016)
Михальчук С. О. - Вплив Інтернет-комунікацій на електоральні процеси в Україні (на прикладі парламентських виборів 2012 року) (2016)
Жиленкова І. М. - Зовнішня торгівля українських губерній Російської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): сучасна вітчизняна історіографія (2016)
Малярчук О. М. - Легка та харчова індустрія, місцева промисловість західного регіону УРСР в часи "розвинутого соціалістичного суспільства" (2016)
Тарасенко О. О. - Спогади В. Г. Авсєєнка про істориків університету Св. Володимира (2016)
Дояр Л. В. - Вони були першими: А. П. Жмайло – випускник Криворізького вечірнього робітничого технікуму 1926 р. (90-річчю першого випуску Криворізького національного університету присвячується) (2016)
Лада М. Д. - Погляди щодо контролю кордонів прибічників вільних імміграційних рухів у Великій Британії (2016)
Дашко В. В. - Становлення польського руху опору в Західній Україні на початку Другої світової війни (2016)
Бабкова Н. В. - Ґенеза та становлення атрибуту військової влади українського козацтва XVI – XVIII ст. (2016)
Шумінська Н. В. - Особливості підготовки кадрів піхоти Галицької армії (2016)
Павлишин Л. Г. - Володимир Винниченко про духовну кризу суспільства як результат нівелювання людини (2016)
Литовченко І. В. - Особливості функціонування соціального інституту освіти в інформаційному суспільстві: соціально-філософський аналіз (2016)
Сагуйченко В. В. - Соціальне розшарування як виклик освітнього інституту (2016)
Patsan V. O. - At the threshold of american personalism: providing the personal access to God’s Word in Elizabethan Bible translations (2016)
Мельничук Ю. І. - Етичні стандарти та нормативні принципи професійної пове­дінки в сфері медіації (2016)
Бутко Ю. Л. - Духовні практики даосизму (2016)
Булєєв І. П. - Удосконалення організаційно-правових форм підприємств металургійної промисловості (2014)
Брюховецька Н. Ю. - Розвиток промислових підприємств та забезпечення їх капіталізації з урахуванням інституціональних змін, Чорна О. А., Богуцька О. А. (2014)
Драчук Ю. З. - Вугільна промисловість: доцільність створення інституції інновацій, Кочешкова І. М., Трушкіна Н. В. (2014)
Акімова О. В. - Формалізація людського капіталу промислового підприємства в умовах інноваційного розвитку, Каменська О. О. (2014)
Бриль І. В. - Нематеріальні активи підприємства: сучасний стан, деякі підходи до оцінки, Ревва А. М. (2014)
Дорофеева А. А. - Механизм управления организационным поведением сотрудников предприятий (2014)
Васильєва Н. Ф. - Інноваційна політика Німеччини в контексті її неоіндустріального розвитку: досвід для України (2014)
Каменська О. О. - Людський капітал та його роль у стратегічному розвитку промислового підприємства (2014)
Матюшин А. В. - Концептуальные подходы к определению специфики национальных банков развития, Аборчи А. В. (2014)
Рассуждай Л. М. - Науково-методичні підходи до формування економічної доданої вартості в гірничодобувному комплексі України, Горощенко В. В. (2014)
Следь О. М. - Використання прибутку підприємства в умовах здійснення модернізації та оновлення виробництва (2014)
Солод М. А. - Підвищення капіталізації та розвиток промислових підприємств на основі адаптаційного підходу (2014)
Стариченко Л. Л. - Институционализация рыночной инфраструктуры угольной отрасли, Фокина И. В. (2014)
Шемякіна Н. В. - Фінансове забезпечення промислового розвитку України (2014)
Ярошевська О. В. - Методи оцінки ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства (2014)
Брюховецкий Я. С. - Интеллектуальный капитал как важный фактор повышения конкурентоспособности предприятия (2014)
Браславська О. В. - Теоретичні аспекти управління потенціалом підприємства на системних засадах (2014)
Василенко Т. Д. - Стратегічні напрями розвитку взаємодії влади, бізнесу та суспільства в галузях соціальної інфраструктури в індустріальних регіонах України (2014)
Гусак А. С. - Щодо страхування активів при упровадженні проектів у вугледобування в умовах концесії (2014)
Іваненко Л. В. - Сутність людського капіталу підприємства (2014)
Рассуждай Э. Я. - Концептуальные подходы к формированию организационно-экономического механизма управления капитализацией угледобывающих предприятий (2014)
Чередниченко К. В. - Экономические модели взаимодействия организаций социально-культурного сектора (2014)
Егиазарова К. Ю. - Некоторые подходы к оценке доверия в процессе кооперации крупного и малого бизнеса (2014)
Бойченко М. В. - Управління професійними ризиками як напрямок розвитку підприємства (2014)
Гуменюк Б. І. - Нові підходи України до формування системи європейської безпеки (2010)
Чекаленко Л. Д. - Безпека України - європейська складова світової безпеки, Попова Д. О. (2010)
Манжола В. А. - Геополітичні контури Європи, Андрущенко С. В., Денисенко К. Ю. (2010)
Хилько О. Л. - У пошуках моделі безпеки для України (2010)
Томаш Ю. - Двосторонні відносини України і Сербії (2010)
Рендюк Т. Г. - Щодо періодизації сучасних українсько-румунських відносин (2010)
Скляр А. В. - Діяльність офіційних Бухареста та Києва на молдовському зовнішньополітичному напрямі в контексті розвитку українсько-румунських двохсторонніх відносин (2010)
Мокляк С. П. - Аналіз загальних результатів реформування воєнно-промислових комплексів країн Вишеградської групи: досвід для України (2010)
Гуменюк Б. І. - Євроінтеграція - шлях до надійних соціально-економічних та правових стандартів життя, Малюська А. Л. (2010)
Манжола В. А. - Інститути і суб'єкти глобального управління, Романова В. О. (2010)
Гуменюк А. Г. - Інтеграція України в загальноєвропейський гуманітарний простір, Денисенко К. Ю. (2010)
Прокаєва В. В. - Світова спадщина ЮНЕСКО і Україна (2010)
Городня Н. Д. - Вплив глобальної фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. на формування нового світового порядку (2010)
Шутак Т. Г. - Політика США щодо України в контексті розширення ЄС на схід у 90-х роках ХХ ст. (2010)
Величко В. В. - Розвиток китайської економічної дипломатії: наукові підходи, досягнення та проблеми (2010)
Вишневська-Черкас І. Г. - Еволюція зовнішньополітичних стратегій США щодо КНР (2010)
Ващенко О. Ф. - Україна-США: розбудова стратегічного партнерства (2010)
Грубінко А. В. - Вплив британо-французького військово-політичного співробітництва на формування і розвиток спільної політики безпеки і оборони ЄС (2010)
Сава-Чайка Є. - Польща-Україна-Росія: головні проблеми у відносинах після 1989 року (2010)
Нечаюк І. О. - Типологія та концептуальний аналіз феномену "євроскептицизму" (2010)
Мамедов І. А. - Перспективи та тенденції вдосконалення українського законодавства у сфері міграції (2010)
Лященко Т. І. - Jus asyli: правова природа та законодавча регламентація (2010)
Герасимчук Т. Ф. - Проблеми війни та миру в теорії демократичного миру (2010)
Будько О. Я. - Аналіз і генезис базових філософсько-світоглядних концептів і релігійних версій світорозуміння, миротворчості, збереження та підтримки миру (2010)
Капітоненко М. Г. - Нормативна сила в реаліях пост-Вестфальської політики (2010)
Акулов-Муратов В. В. - Теоретичні аспекти прогнозування поведінки акторів-стейк-холдерів у процесі міжнародних відносин у світі, що хаотично глобалізується (2010)
Шаповалова О. І. - Структурна роль міжнародних інститутів у системі міжнародних відносин (2010)
Шернін С. О. - Україна і Росія в контексті євразійської парадигми розвитку (2010)
Ткач Д. І. - Дипломатичний протокол в Угорській Республіці: загальне та особливе (2010)
Жильцов С. С. - Ждёт ли Каспий судьба Мексиканского залива, Костяной А. Г., Зонн И. С. (2010)
Дуднік О. Я. - Особливості й визначальні чинники зовнішньої політики Республіки Узбекістан у взаємовідносинах із Заходом (2010)
Удовік В. В. - Основні напрями діяльності Японії в ООН (2010)
Гончаренко І. О. - Досвід ООН і ОБСЄ у локалізації політичного конфлікту на етнічному підгрунті в Таджикистані в 90-х роках ХХ століття: спеціальна ініціатива ОБСЄ для Середньої Азії (2010)
Седякин Ю. М. - Модель ЕС "Восточное партнёрство" и проблемы её реализации (2010)
Нагайчук В. І. - Проблема прав людини в арабському світі: локальний, регіональний та міжнародний виміри (2010)
Циватый В. Г. - Институты дипломатии европейских государств раннего Нового времени (XVI-XVIII вв.) (2010)
Каріков С. А. - Зовнішньополітичний аспект конфесіоналізації у Священній Римській імперії в німецікій політичній публіцистиці другої половини XVI століття (2010)
Шагурі О. М. - Війна між Габсбургами та Османами 1593-1606 рр.: витоки конфронтації, утворення альянсів та складання балансу сил протягом конфлікту (2010)
Паскал Ж. В. - Зовнішні справи і хроніки наукового життя у висвітленні часопису "Україна" (1924-1932 рр.) (2010)
Бессонова С. М. - Східноєвропейський вектор зовнішньої політики США та Україна в період завершення "холодної війни" (2010)
Клочак О. З. - Польська дипломатія Кшиштофа Скубішевського (1989-1993 рр.): традиції, новаторство, здобутки (2010)
Таранова К. О. - Проблеми визнання конституційної назви Республіки Македонія: шляхи вирішення (2010)
Фурса А. О. - Українсько-грузинські відносини впродовж 1991-1999 років: формування ключових договірно-правових основ співробітництва (2010)
Ладний Ю. А. - Стратегія президента США Джорджа У. Буша (2001-2009 рр.): політико-дипломатичний аспект (2010)
Лиман С. І. - Хто різав кілем моря вал заради слави й червонців... (2010)
Ціватий В. Г. - Дипломатичні перегони та інституціоналізація міжнародних союзів останньої третини XIX - першої чверті ХХ століття: режим і статус Чорноморських проток. (2010)
Воронкова В. Г. - Формування концепції гуманістичного менеджменту та її вплив на розвиток людського потенціалу в умовах глобалізації та євроінтеграції, Андрюкайтене Р., Максименюк М. Ю., Нікітенко В. О. (2016)
Олексенко Р. И. - Аксиодуховная составляющая в становлении и гармонизации социокультурного бытия человека, Молодыченко В. В., Тараненко Г. Г. (2016)
Карпенко К. І. - Взаємовплив економіки та екології у феміністському дискурсі, Хагенгрубер Р. (2016)
Троїцька О. М. - Діалог і діалогічність в культурно-освітньому просторі: філософські засади (2016)
Скальська О. М. - Філософсько-антропологічні пріоритети у підготовці фахівців нафтогазового профілю (2016)
Чубарева О. О. - Естетичне в житті сучасного суспільства і людини (2016)
Strashko I. V. - Philosophical and educational orientation of iTunes University as a possibility of satisfying individual needs for education (2016)
Комаха Л. Г. - Концепт "риторики економіки" в аргументах логічного аналізу (2016)
Дуднікова І. І. - Вплив людських чинників на глобальні екологічні зміни в умовах глобального розвитку людства (2016)
Литвинчук О. В. - Трансформації ідентичностей у контексті адаптивних процесів (2016)
Муляр В. І. - Феномен гармонії: концептуальні моделі Піфагора та Геракліта (2016)
Іванова Н. В. - Мислення як фактор розвитку новоєвропейської культури і науки (2016)
Качмар О. В. - Культурна компетентність особистості як чинник упередження агресивності (2016)
Сабадуха М. В. - Дискусія щодо проблеми справедливості в пастирських посланнях митрополита Андрея Шептицького та соціально-філософських творах Івана Франка (2016)
Черниш Т. М. - Культурні маркери світоглядного потенціалу гуманітарної освіти в умовах мовленнєвої глобалізації ХХІ століття (2016)
Соснін О. В. - Проблеми зростаючої ролі інформаційно-комунікаційної функції держави в умовах інформаційного суспільства та шляхи їх вирішення (2016)
Chorna L. - Ideal as a functional system: theoretico-methodological analysis (2016)
Мельник В. В. - Антропологічні засади культури як основи багатовимірності людини в умовах реконфігурації глобального соціального простору (2016)
Мельник О. Е. - Методологические проблемы изучения философии образования (2016)
Федорова Л. М. - Модель соціально-педагогічного осмислення роботи з опікунською сім’єю в загальноосвітній середній школі (2016)
Білогур В. Є. - Філософія спорту епохи постмодерну: соціально-філософський контекст (2016)
Вусатюк А. О. - Национальное государство и национально-государственная мифология в условиях глобализации (2016)
Силкіна С. О. - Постмодерна критика модерної парадигми гуманізму як чинник сучасного гуманістичного дискурсу (2016)
Берегова Г. Д. - Значущість філософії освіти в історичному контексті (2016)
Муц Л. Ф. - Методология исследования проблем социализации иностранных студентов: языковой контекст (2016)
Нікітенко В. О. - Філософські засади українського історичного романтизму ХІХ століття (на прикладі повісті Є. Гребінки "Ніжинський полковник Золотаренко"), Нікітенко Е. К. (2016)
Пунченко О. П. - Рецензия на монографию Лазаревича А. А. "Становление информационного общества: коммуникационно-эпистемологические и культурно-цивилизационные основания" (Минск: Беларуская навука, 2015. – 537 с.) (2016)
Наші автори (2016)
Вимоги до оформлення наукових статей (2016)
Москаленко В. Ф. - Вступна кампанія 2010: основні результати і шляхи вдосконалення (за матеріалами звіту про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця), Яворовський О. П., Науменко О. М., Цехмістер Я. В. (2010)
Діброва В. А. - Фазність ультраструктурних змін в мітохондріях кардіоміоцитів під час фібриляції шлуночків серця, Цема Є. В. (2010)
Клименко О. В. - Вплив кардіотрилу, його метаболіту та АТФ-лонг на метаболізм оксиду азоту в міокарді щурів при гіпоксії, викликаній натрію фторидом, Чекман І. С., Павлов С. В. (2010)
Гак Є. З. - Про медико-біологічний ефект природного радіоактивного фону, Резункова О. П. (2010)
ГІельо І. М. - Гігієнічна оцінка урожаю сільскогосподарських культур, вирощених із застосуванням інсектициду Енжіо 247 SС, к.с, Омельчук С. Т., Бардов В. Г., Сасінович Л. М. (2010)
Гомза Я. Ю. - Комплексне лікування периферичних слухових і вестибулярних розладів у хворих з повільно прогресуючим порушенням мозкового кровообігу (2010)
Дубров С. О. - Перспективи застосування неінвазивної вентиляції легень при відлученні від респіратора, Глумчер Ф. С., Сем'янків А. М., Кузьменко В. Л. (2010)
Жабоєдов Г. Д. - Особливості клінічного перебігу НІА-В27 асоційованих передніх увеїтів, Копаенко Г. І. (2010)
Крамарьова В. Н. - Д-дімер та фактор Вілебранда як показники високого тромбогенного ризику у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію (2010)
Марушко Ю. В. - Кадмій: накопичення та вплив на організм дитини, Таринсъка О. Л., Олефір Т. І., Фус С. В. (2010)
Тіантелеєнко Л. В. - Взаємозв’язок ступеня функціональних порушень, рівня незалежності у повсякденній активності та якості життя хворих через 3 місяці після перенесеного ішемічного інсульту, Соколова Л. Л. (2010)
Пузанова О. Г. - Технологія первинної профілактики серцево- судинних подій з застосуванням аспірину: докази та рекомендації (2010)
Савичук О. В. - Динаміка пародонтального статусу дитячого населення екологічно несприятливих регіонів України, Немирович Ю. Я., Голубева І. М. (2010)
Скрипник Р. Л. - Актуальність лікування синдрому "сухого ока" з дефіцитом муцинового шару слізної плівки, Тихопчук Н. А. (2010)
Соколова І. Л. - Оцінка ризику виникнення та ранньої діагностики кандидозного та герпетичного стоматиту, Томившива Т. В., Воропаева Л. В., Скидан К. В. (2010)
Трупова С. В. - Нейрометамерний алгоритм діагностики і корекції клініко-нейровегетативних проявів і дисмікроелементемій у хворих на хронічні вісцеропатії з артериальною гіпертензією в поєднанні з нейрометамерною патологією (2010)
Тяжка О. В. - Вплив моторно-евакуаторних порушень органів гастродуоденальної зони на перебіг хронічного гастриту і дуоденіту у дітей, Боброва В. Л., Замула В. В. (2010)
Чайка Т. В. - Зв’язки антропосоматометричиих показників з ультразвуковими параметрами яєчників у здорових міських дівчат Поділля юнацького віку в залежності від фаз менструального циклу (2010)
Чжу ВейВей - Стан скронево-нижньощелепного суглобу у пацієнтів з дистальною оклюзією до ортодонтичного лікування (2010)
Свінціцький А. С. - Особливості клінічного обстеження хворих гематологічного профілю в практиці лікаря-інтерніста, Скриппиченко С. В., Родіонова І. О., Москаленко В. В. (2010)
Харьков Л. В. - Алгоритм ведення дітей з гемангіомами щелеп, Яковенко Л. М., Кисельова Н. В. (2010)
Чекман І. С. - Нанофармакологія, нанохімія: стан та перспективи наукових досліджень, Калібабчук В. О., Горнакова Н. O., Вороній Є.Л., Небесна Т. Ю., Телегеєв І. Г. (2010)
Чекман І. С. - Методи дослідження наночастинок, Малапчук В. О., Рибачук А. В. (2010)
Шевчепко-Савчинська Л. Г. - Деякі особливості методики викладання латинської медичної термінології студентам англомовної форми навчання (2010)
Щуліпенко І. М. - Вразливі ланки клініко-практичної підготовки студента-медика на пропедевтичній кафедрі медичного університету (2010)
Петро Миколайович Боднар (до 75 річчя від дня народження) (2010)
Володимир Григорович Коляденко (до75-річчя від дня народження) (2010)
Анатолій Родіонович Уваренко (до 75-річчя від дня народження та 60—ї річниці трудової, наукової, педагогічної і громадської діяльності) (2010)
Юрій Володимирович Хмелевський (до 80-річчя від дня народження) (2010)
Москаленко В. Ф. - Професор Казімєж Імєліньські: лікар, вчений, громадський діяч, Свінаіцький А. С. (2010)
Москаленко В. Ф. - Умирають майстри, залишаючи спогад, як рану, Шевчук В. Г, Яворовський 0. П., Остаток Л. І., Шевель Н. О. (2010)
Москаленко В. Ф. - Система охорони здоров’я Королівства Норвегія: особливості та результативність організаційно-управлінської моделі, Гульчій О. П., Цехмістер Я. В., Грузсва О.В. (2010)
Загородный М. Л. - Вплив тіотриазоліну на систему вільнорадикального перекисного окислення ліпідів у щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією, Стежка В. А., Москаленко В. В. (2010)
Мітенко Д. О. - Експресія Р-селектину, тканинного фактора та ендотеліну-1 в ендотеліальних клітинах повздовжньої артерії: вплив пропофолу, Сенченко Т. Ю., Безродный Б. Г., Мітенко О. Г. (2010)
Ткаченко М. М. - Ультраструктура кардіоміоцитів передсердь за умов дії низьких доз радіації, Гороть І. В., Стечепко Л. О., Куфтырева Т. П. (2010)
Чекман І. С. - Біохімічні і фармакологічні властивості АТФ: нанобіологічний аспект, Юзьків Я. С., Клименко О. В. (2010)
Москаленко В. Ф. - Впровадження програми розробки національних клінічних керівництв у Німеччині, Пузанова О. Г. (2010)
Рыков С. О. - Особливості формування рівнів захворюваності населення України на первинну глаукому, Варивончик Д. В., Вітовська О. П. (2010)
Матасар І. Т - Нутриціологічна характеристика харчування вагітних жінок, які мешкають на радіоактивно забруднених територіях України, Матасар В. Л., Горчакова Л. А., Петрищенко Л. М., Луценко О. Г. (2010)
Омельчук С.Т. - Гігієнічна оцінка сорбційних властивостей глауконітоліту стосовно пестицидів різних хімічних груп, Маненко А. К., Матисік С. І., Хоп’як Н. А., Ткаченко Г. М., Хабровська Л. В., Козуб Ю. Б., Федоришин Ю. І. (2010)
Бородай Н. В. - Клінічні та біологічні особливості пухлин у хворих на рак молочної залози з метаболічним синдромом, Грибач С. М. (2010)
Дудка П. Ф. - Енергетичний метаболізм та ефективність корвітину при гострому інфаркті міокарда з систолічною дисфункцією лівого шлуночка, Іордапова Н. Х. (2010)
Захараш М. П. - Ефективність детралексу при лікуванні геморою 1-І І ступеню в амбулаторній практиці, Владичук Я. В., Мальцев В. М. (2010)
Крамарьова В. Н. - Вплив гіповуглеводної дієти на показники системи гемостазу у хворих на есенціальну артеріатьну гіпертензію з базальною гіперінсул інемією, Савченко О. В. (2010)
Маруиіко Ю. В. - Проблеми мікроелементозів у школярів індустріального мегаполісу, Таринська О. Л., Олефір Т. І., Фус С. В., Леонов А. О., Мовчан О. С. (2010)
Неспрядько В. П. - Особливості оклюзій них взаємовідносин при II класі 1-му та 2-му підкласах за Енглем, Джу ВейВей (2010)
Никуда Т. Д. - Можливості корекції імунологічної реактивності і виявів хронічнних остеопатій, поєднаних з артеріальною гіпертензією га нейрометамерними ураженнями судинних басейнів, Трунова С. В., Бичкова Н. Г., Борисенко Л. М., Бичков О. А. (2010)
Пархоменко О. Г. - Особливості діагностики, перебігу, лікування і прогнозу факоморфічної глаукоми (2010)
Савичук О. В. - Стан стоматологічного здоров'я дітей з хронічним рецидивуючим афтозним стоматитом та шляхи його корекції (2010)
Тяжка О. В. - Особливості формування і перебігу гіпертрофічної форми гастриту у дітей, Задорожиyа Т. Д., Боброва В. Б., Арчакова Т. М. (2010)
Середа П. Л. - Лікарські рослини в терапії неврозів, Лютенко І. О. (2010)
Чекман І. С. - Лабораторія-на-чипі: стан наукових досліджень, перспективи застосування у клінічній практиці, Горчакова Н. О., Свінціцький А. С., Журавльова Л. В., Секрет Г. A., Загородный M. I. (2010)
Боднар П. М. - Методичне забезпечення викладання ендокринології в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу, Михальчишин Г. П. (2010)
Каледіна Є. В. - Біблійні лексики в викладанні мовних дисциплін у медичному вузі, Любомудрова Т. А. (2010)
Москаленко В. Ф. - Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспекти¬ви (за матеріалами Всеукраїнської навчально- наукової конференції з міжнародною участю 20-21 травня 2010 року в м. Тернополі), Яворовський О. П., Остапюк Л. І., Моисеенко В. О. (2010)
Рибак О. Т. - Навчально-методичні основи викладання клінічної фармакології нестероїдних протиза¬пальних лікарських засобів студентам медичних факультетів, Голопихо Л. I. (2010)
Чекман Т. С. - Науково-методичні основи викладання фармакодинаміки лікарських засобів студентам медичного факультету, Казак Л. Т. (2010)
Черкасов В. Г - Методика і практика використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу розвитку творчого потенціалу студентів при вивченні анатомії людини, Дзевульська Т. В., Ковальчук О. І. (2010)
Духовичний С. М. - Спогади однокурсника (2010)
Ткаченко М. М. - Євген Фердинандович Вебер - засновник кафедри рентгенології у Київському медичному інституті, Топчій Т. В. (2010)
Авраменко Л. В. - Субъективные факторы формирования правовой системы общества (2014)
Походзіло Ю. М. - Концепція державного визнання та законодавчого закріплення соціальних прав окремих категорій, класів і верств населення у другій половині XIX ? на початку XX століття: історико-правовий аспект (2014)
Ткаченко Є. В. - Принципи правового статусу дитини (2014)
Новак А. О. - Порівняльно-правовий аналіз делегування повноважень органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування в Україні та країнах-членах ЄС (2014)
Муртіщева А. О. - Місце конституційно-правової відповідальності уряду серед інших видів юридичної відповідальності (2014)
Коморний О. М. - Договір як юридична конструкція (2014)
Крат В. І. - Окремі аспекти недійсності заповіту (2014)
Музика Т. О. - Особливості припинення альтернативного зобов’язання за цивільним законодавством України (2014)
Сурженко О. А. - Суперфіцій – від римського до українського права (2014)
Марценко Н. С. - Встановлення меж здійснення житлових прав шляхом їх законодавчих обмежень (2014)
Исаев А. Н. - Економическая природа денег как объекта гражданских прав (2014)
Дараган В. В. - Корупційні ризики Закону України "Про здійснення державних закупівель" та шляхи їх подолання (2014)
Усатий В. О. - Сучасний стан національної промисловості та напрями законодавчої промислової політики (2014)
Єрьоменко В. В. - Колізії між конкретними нормами та основними засадами правового регулювання трудових відносин (2014)
Кацюба К. В. - Цивільна дієздатність непідприємницьких товариств (2014)
Кононова О. В. - Правові засади забезпечення інформаційної безпеки держави в діяльності телерадіокомпаній (2014)
Шарапова С. В. - Питання інформаційного забезпечення землекористування та охорони земель (2014)
Лісова Т. В. - Сучасні питання правового регулювання використання земель промисловості (2014)
Лисанець О. С. - Правові засади охорони земель від забруднення та псування (2014)
Санніков Д. В. - До питання забезпечення реалізації принципів земельного права (2014)
Хомінець С. В. - Організаційно-правове забезпечення консервації сільськогосподарських угідь (2014)
Самсонова Я. О. - Правові засади розвитку конкурентоспроможного сільськогосподарського виробництва як основного напрямку державної аграрної політики України (2014)
Панченко В. В. - Деякі аспекти інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки України (2014)
Покальчук М. Ю. - Реалії аграрного ринку (2014)
Романко С. М. - Теоретичні засади права на екологічну інформацію (2014)
Савельєва О. М. - Актуальні правові проблеми функціонування сільських територій в Україні (2014)
Коломієць Я. Л. - Про принципи правового регулювання обмежень у здійсненні виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників (2014)
Данилюк Л. Р. - Полювання як вид спеціального використання мисливських тварин (2014)
Лялюк О. Ю. - Особливості територіальної організації публічної влади в містах із спеціальним статусом (2014)
Шульга М. Г. - Переміщення товарів через митний кордон України (2014)
Головкін Б. М. - Віктимізація населення в Україні: стан, детермінанти, запобігання (2014)
Базелюк В. В. - Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за посягання на культурні цінності (2014)
Пивоваров В. В. - Кримінальна відповідальність корпорацій: проблема визначення вини, Маковецька В. В. (2014)
Романов М. В. - Законні інтереси засудженого (2014)
Іванов А. В. - Кримінологічна характеристика податкової злочинності в Україні (2014)
Костенко М. В. - Озброєність як ознака злочинної організації: роль судової балістики при розслідуванні бандитизму (2014)
Капустіна М. В. - Поняття техніко-криміналістичних засобів забезпечення протидії злочинам (2014)
Яремчук В. О. - Участь спеціаліста у кримінальному провадженні: історія та сучасність (2014)
Шаповалов В. В. - Cудово-фармацевтичні ризики: неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником, що заважає забезпеченню лікарськими засобами пільгового контингенту на основі фармацевтичного права, Шаповалов В. В., Шаповалова В. О., Рогожникова О. В. (2014)
Білецька Г. А. - Лікарська таємниця: правові, медичні та деонтологічні аспекти, Ковальова Я. О. (2014)
Семеногов В. В. - Створення уявної моделі інсценування при приховуванні вбивств (2014)
Затенацький Д. В. - Роль негативних обставин у формуванні ідеальних слідів (2014)
В’юнник Д. Ю. - Проблеми організації розслідування крадіжок автотранспортних засобів (2014)
Часова Т. О. - Особливості взаємодії слідчих та оперативних підрозділів ОВС під час розслідування злочинів у сфері державних закупівель (2014)
Домашенко А. М. - К вопросу о сущности следственных ошибок (2014)
Баранчук В. В. - Рефлексія як спосіб установлення психологічного контакту з допитуваним на досудовому розслідуванні (2014)
Колодяжний М. Г. - Запобігання злочинності громадськими формуваннями в Республіці Білорусь (2014)
Яковюк І. В. - Теоретичні основи європейської інтеграції (2014)
Семеніхін І. В. - Вторинні джерела англо-американського права (2014)
Чевичалова Ж. В. - Міжнародні організації як суб’єкти міжнародного приватного права (2014)
Аббакумова Д. В. - Деякі аспекти процедури моніторингу в межах Ради Європи (2014)
Кудас І. Б. - Поняття та види міжнародних банків (2014)
Христова Г. О. - Позитивні зобов’язання держави в системі доктринальних підходів до тлумачення і застосування Європейської конвенції з прав людини (2014)
Хмара М. В. - Філософсько-правове обґрунтування концептуальних основ громадянського суспільства крізь призму епох (2014)
Довгань О. Д. - Правові засади формування і розвитку системи забезпечення інформаційної безпеки України (2015)
Слюсарчук І. В. - Антиукраїнська інформаційна війна Російської Федерації, Пічак Н. Я. (2015)
Солодка О. М. - Генеза наукових та правових підходів до формулювання концепту "інформаційний суверенітет" (2015)
Чеховська М. М. - Стратегічні комунікації суб’єктів сектору безпеки та оборони України (2015)
Шлапаченко В. М. - Роль контррозвідувальної діяльності в забезпеченні збереження державної таємниці, Макаренко В. В. (2015)
Благодарний А. М. - Організаційні аспекти протидії інформаційній агресії як складовій гібридної війни, Штельмах О. В. (2015)
Грищенко І. В. - Етапи становлення правового регулювання державної таємниці в Україні (2015)
Сідак В. С. - Історичні аспекти протистояння інформаційній агресії (2015)
Бова А. А. - Прогнозування кількості умисних убивств в Україні залежно від розміру середньої зарплати (інформаційно-аналітичний аспект) (2015)
Климчук О. О. - Роль і місце спецслужб та правоохоронних органів провідних країн світу в національних системах кібербезпеки, Ткачук Н. А. (2015)
Чумак В. В. - Українська Національна Рада Державного центру Української Народної Республіки в екзилі: правовий статус та компетенція (2015)
Журавель В. І. - Соціальна складова менеджменту інформаційної безпеки, Ткачук Т. Ю. (2015)
Князєв С. О. - Сучасні тенденції віднесення інформації до категорії службової (2015)
Кравченко О. М. - Нові парадигми сучасних загроз комерційній таємниці (2015)
Титул, зміст (2015)
Зеліско В. Р. - Про існування єдиних розв’язків лінійних матричних рівнянь над кільцями з інволюціями, Кучма М. І. (2015)
Шаваровський Б. З. - Про неособливі розв’язки одного типу систем матричних рівнянь (2015)
Стьопочкіна М. В. - Кількість частково впорядкованих множин, (min, max)-еквівалентних множині (1, 2, 7), Черв’яков I. В. (2015)
Лозинська В. Я. - Про згортку в алгебрі поліноміальних $\omega$-ультрарозподілів типу Берлінга з компактними носіями (2015)
Голубчак О. М. - Оператори симетричного зсуву в гільбертовому просторі симетричних аналітичних функцій (2015)
Романів О. М. - Некомутативні ω-евклідові кільця, Саган А. В. (2015)
Білоус А. М. - Одночасна редукція пари матриць над всюди адекватним дуо-кільцем, Гаталевич А. І. (2015)
Пігура О. В. - Максимально негельфандові ідеали комутативної області Безу (2015)
Попович Р. Б. - Обмеження на порядок елементів у вежах Конвея скінченних полів (2015)
Андрійчук Р. М. - Осесиметричне стаціонарне температурне поле у біматеріальному тілі за тепловиділення на круговій області, Кіт Г. С. (2015)
Николишин М. М. - Загальний підхід до моделювання та визначення залишкових напружень, Осадчук В. А., Прокопович І. Б. (2015)
Немировский Ю. В. - Динамическое поведение армированных квадратных пластин со смешанными условиями закрепления сторон при термосиловом нагружении, Романова Т. П. (2015)
Кунець Я. І. - Розсіяння SH-хвиль пружним волокном за наявності тонкого гострокінцевого міжфазного включення малої жорсткості, Матус В. В., Міщенко В. О., Пороховський В. В. (2015)
Попович В. С. - Математичне моделювання та дослідження термопружного стану п’ятишарового термочутливого порожнистого циліндра, Ракоча І. І. (2015)
Процюк Б. В. - Визначення термопружного стану кусково-неоднорідного термочутливого порожнистого циліндра (2015)
Лозинський Ю. Я. - Дослідження термонапруженого стану пружної смуги за відомих переміщень на її сторонах, Токовий Ю. В. (2015)
Зеленяк В. М. - Температурні напруження у напівнескінченній пластині з довільно орієнтованою крайовою тріщиною, зумовлені джерелом тепла (2015)
Сухорольський М. А. - Системи розв’язків рівняння Гельмгольца у комплексній області, Достойна В. В. (2015)
Опанасович В. К. - Про один підхід, пов’язаний з дослідженням напружено-деформованого стану кусково-однорідної ізотропної пластини з тріщиною за згину з урахуванням ширини області контакту її берегів, Слободян М. С., Білаш О. В. (2015)
Козачок О. П. - Вплив ідеального газу у міжповерхневих зазорах на контакт двох пружних тіл із хвилястим рельєфом поверхні, Слободян Б. С., Мартиняк Р. М. (2015)
Артемюк В. Ю. - Характеристики матеріалу неоднорідної вздовж радіуса порожнистої кулі, які забезпечують відсутність у ній радіальних напружень, коли задані теплові навантаження, Калиняк Б. М. (2015)
Турій О. П. - Поширення тепла через поверхню контакту двох середовищ за врахування впливу теплового випромінювання (2015)
Кравчишин О. З. - Ітераційний метод визначення кутів відбивання/заломлення SH-хвилі за взаємодії із неоднорідно деформованим пружним шаром (2015)
Постолакі Л. І. - Дослідження концентрації напружень в околі закріпленого торця циліндра за осьового розтягу з використанням варіаційного методу однорідних розв’язків (2015)
Сеньків Л. М. - Визначення напружень у зоні неоднорідного спірального зварного шва у трубопроводі (2015)
Романів А. М. - Про форму Сміта найбільшого спільного дільника одного класу матриць (2015)
Марчук М. В. - Термопружний стан рівномірно нагрітої шарнірно закріпленої на торцях нижньої лицевої площини композитної пластини-смуги, Пакош В. С., Харченко В. М. (2015)
Щедрик В. П. - Значення матриці на системі коренів діагональних елементів матриці та її властивості (2015)
Дзякович Д. О. - Про симетрії універсальних багатоточкових інваріантів, що лежать в основі елементарних геометрій (2015)
Жегунов Г. Ф. - Загоруйко Геннадий Евгеньевич (к 70-летию со дня рождения), Зюзин В. А., Мишалов В. М. (2016)
Проніна О. М. - Професор Гунас Ігор Валерійович (до 50-річчя з дня народження), Гумінський Ю. Й., Півторак В. І., Костюк Г. Я., Фоміна Л. В., Маєвський О. Є., Прокопенко С. В., Попов О. Г., Слободян О. М., Білаш С. М. (2016)
Гапон Ю. В. - Історія вивчення мохоподібних міст Лівобережжя України (2016)
Груша М. М. - Нові аспекти міжклітинної взаємодії в стінці кишечнику (2016)
Зачепило С. В. - Грибкові захворювання вуха: особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування (огляд літератури) (2016)
Masoud K. - Anticoagulants — a comprehensive review, Pankevych A. I. (2016)
Петров Е. Е. - Некоторые особенности лечения ишемической болезни сердца у женщин. Часть 1, Казаков Ю. М., Треумова С. И., Бурмак Ю. Г. (2016)
Пікас О. Б. - Куріння цигарок серед населення та його роль у розвитку захворювань (2016)
Тагиева Ф. А. - Современные представления о метаболическом синдроме (2016)
Шаторна В. Ф. - Механізми впливу важких металів на морфофункціональний стан травної системи, Гарець В. І., Нефьодова О. О., Кривошей В. В. (2016)
Янішен І. В. - Патогенетичні механізми розвитку змін у рецепторному апараті зубів під час препарування твердих тканин та вплив депульпування на їх витривалість до механічних навантажень (огляд літератури), Дюдіна І. Л. (2016)
Загоруйко Г. Є. - Екологія, харчування і тривалість життя людини від біблейських часів до сьогодення, Загоруйко Ю. В. (2016)
Мироненко С. Г. - Шляхи адаптації до шкільного навантаження дітей молодшого шкільного віку (2016)
Соннік Н. Б. - Стенози гортані, надання невідкладної допомоги. Трахеостомія (2016)
Дунаєвська О. Ф. - Особливості морфології селезінки кролів (2016)
Короткий О. Г. - Дослідження підгострої токсичності хондроїтинпротектора "Драстоп" за показниками загального аналізу та лейкоцитарної формули крові у щурів, Воєйков А. І., Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В., Остапченко Л. І. (2016)
Мирошник Д. Б. - Влияние магнитного поля на жизнеспособность клеток буккального эпителия человека, Кузнецов К. А. (2016)
Пахомов А. В. - Соотношение типов клеток интерстициального пространства семенников при интратестикулярной аллотрансплантации семенников новорожденных мышей, Сидоренко О. С., Легач Е. И., Божок Г. А. (2016)
Бабієнко В. В. - Організація державного соціально-гігієнічного моніторингу у системі пасажирських перевезень (на прикладі водіїв маршрутних таксі), Гванцеладзе К. Р. (2016)
Шохова М. О. - Умови праці в гірничорудній промисловості на сучасному етапі (2016)
Абилова Ф. А. - Влияние на клиническое течение аденоидных вегетаций анатомического расположения глоточной миндалины (2016)
Атаман Ю. О. - Аналіз зв’язку між порушеннями місцевого кровообігу та системної гемодинаміки у хворих на цукровий діабет ІІ типу і пацієнтів з нормальними показниками вуглеводного обміну, Єрмоленко Т. С., Перешивайло О. І. (2016)
Безродна А. І. - Вплив олігоефірів в субтоксичній дозі на гормональний обмін при тривалій токсифікації тварин в підгострому експерименті, Вишницька І. А., Мельник О. Г., Оветчин П. В., Резуненко Ю. К. (2016)
Безшапочний С. Б. - Вплив на патогенетичний аспект алергічного запалення у хворих на гострі риносинусити, Подовжній О. Г., Гришина І. С., Куценко Б. А. (2016)
Беленичев И. Ф. - Влияние Ангиолина на морфо-функциональные показатели СА-1 зоны гиппокампа и процессы нейроапоптоза при моделировании хронической алкогольной интоксикации при лечебном режиме введения, Павлюк И. В., Абрамов А. В., Кучеренко Л. И. (2016)
Бурега І. Ю. - Особливості метаболізму заліза у щурів з пригніченим еритропоезом після введення сироватки крові еритропоетинстимульованих тварин (2016)
Воронкова Ю. С. - Еритроцитарні індекси при розвитку В12-дефіцитної анемії та новоутворень гастродуоденального тракту, Іванська Л. В. (2016)
Гамидов И. М. - Метаболический синдром у больных леченных гемодиализом длительное время, Джалалов М. Р. (2016)
Гончаров М. П. - Аналітична оцінка хірургічного лікування гострого панкреатиту, Шведа Ю. І. (2016)
Горбачева С. В. - Экспериментальное обоснование диагностической значимости коэффициента нитротирозин/глутатион в клинической биохимии для оценки степени тяжести мозгового инсульта, Беленичев И. Ф. (2016)
Животовська Л. В. - Клініко-психопатологічні аспекти психогенно обумовлених депресивних розладів, Сонник Г. Т., Шиндер В. В., Боднар Л. А. (2016)
Zaikina T. S. - Prediction model of hospital mortality among patients with acute myocardial infarction and concomitant type 2 diabetes mellitus (2016)
Ковальова Ю. О. - Імуннозапальні чинники та лептинемія у хворих на стабільну стенокардію з ожирінням (2016)
Колесник Н. М. - Септичні ускладнення вагітності на тлі лікування істміко-цервікальної недостатності (2016)
Коробка О. В. - Вплив генів ренін-ангіотензинової системи на розвиток асфіксії та її перебіг у доношених новонароджених (2016)
Логвиненко В. В. - Результати променевого дослідження пацієнтів з м’якотканинними пошкодженнями плечового суглоба після оперативного лікування (2016)
Малик С. В. - Особливості змін деяких показників ліпідного обміну при обтураційній жовтяниці, Ксьонз І. В. (2016)
Осипчук Д. В. - Активація гранулоцитів, опосередкована Толл-подібними рецепторами при інвазивних бактеріальних інфекціях (2016)
Решетняк Н. А. - Модификация проницаемости альвеолокапиллярной мембраны небулизированным гепарином в модели вентилятор-индуцированного повреждения легких, Якубенко Е. Д., Хрипаченко И. А. (2016)
Сидор Р. І. - Вплив парекоксибу та омнопону на деякі показники клітинної ланки імунної системи за периопераційного знеболення в онкохірургії, Лісний І. І., Храновська Н. М., Стаховський О. Е., Сківка Л. М. (2016)
Трейтяк І. В. - Розповсюдженість захворюваності пухлинами слинних залоз на території Слобожанщини, Кузенко Є. В., Трейтяк В. О., Гаєва Л. М., Олішкевич А. (2016)
Третяк Н. Г. - Клінічне значення фекальної еластази-1 в діагностиці екзокринної недостатності підшлункової залози у хворих на хронічний панкреатит, Петренко В. П., Пушко О. О., Третяк І. М., Булатецький О. Л. (2016)
Удовицька Н. О. - Фактори, що сприяють розвитку слабкості пологової діяльності (2016)
Лозинська М. Р. - Статево-вікові особливості маніфестації колоректального раку, асоційованого з синдромом Лінча, в батьків та нащадків, Лозинський Ю. С., Піняжко Р. О. Прокопчук Н. М., Федота О. М. (2016)
Мицик Н. Й. - Селективний біохімічний скринінг лізосомних хвороб накопичення методом тонкошарової хроматографії олігосахаридів, Ольхович Н. В., Горовенко Н. Г. (2016)
Дмитрієва К. Ю. - Ультразвукове дослідження показників центральної гемодинаміки як метод оцінки ефективності знеболення (2016)
Касимов Э. М. - Микроинвазивные дренирующие технологии активизации увеосклерального оттока в лечении различных форм первичной открытоугольной глаукомы, Ибадова Н. Т. (2016)
Манжалій Е. Г. - Покращення моделювання та діагностики печінкової енцефалопатії у щурів, Кондратюк В. Є., Фалалєєва Т. М., Вірченко О. В., Голишкін Д. В. (2016)
Бубало К. В. - Дослідження мікробних асоціацій мікоплазм з іншими мікроорганізмами урогенітального тракту жінок, Голодок Л. П., Хлопова О. В., Вінніков А. І. (2016)
Воробєй Є. С. - Вплив стафілококового бактеріофагу на біоплівки штамів Staphylococcus aureus чутливих і резистентних до цефотаксиму та азитроміцину залежно від хімічного складу їх матриксу, Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2016)
Єгорова К. І. - Дослідження складу мікрофлори урогенітального тракту жінок різних груп ризику м. Дніпродзержинськ, Гаврилюк В. Г., Вінніков А. І. (2016)
Рябоконь Е. Н. - Сравнительная характеристика антимикробной активности материалов для временной обтурации корневых каналов зубов, Жданова Н. А. (2016)
Бойко В. В. - Субмикроскопические перестройки клеток почечного нефрона крыс с моделированным термическим ожогом, Невзоров В. П., Невзорова О. Ф., Замятин П. Н., Омельченко В. Ф., Проценко Е. С., Ремнёва Н. А. (2016)
Годована О. І. - Вплив глікозаміногліканів на перебіг процесів репаративного остеогенезу в експерименті (2016)
Дмитрієв Д. В. - Експериментальне обгрунтування використання кетаміну для попередження розвитку гіпералгезії (2016)
Колосова І. І. - Морфологічна характеристика яєчників щурів на різних термінах вагітності в нормі та за умов свинцевої інтоксикації (2016)
Кулик В. В. - Влияние ритмических экстремальных холодовых воздействий (-120 °С) на особенности ультраструктурной организации нейронов коры головного мозга молодых и старых крыс, Бабийчук В. Г., Невзоров В. П., Чернявская Е. А. (2016)
Майор В. В. - Дослідження впливу ацетату свинцю при ізольованому введенні та в комбінації з цитратами металів на гістологічну структуру плаценти щурів (2016)
Марценяк І. В. - Поляризаційна характеристика мікроскопічної будови жирового тіла щоки плодів людини, Ушенко О. Г., Олійник І. Ю. (2016)
Матешук-Вацеба Л. Р. - Мікроструктурні зміни піднижньощелепної слинної залози за умов впливу опіоїду в експерименті, Михалевич М. М. (2016)
Николаева О. В. - Влияние несбалансированного питания с повышенным содержанием нутриентов на морфофункциональное состояние экзокринной части поджелудочной железы одномесячного потомства крыс, Ковальцова М. В., Сулхдост И. О. (2016)
Олійник І. Ю. - Особливості закладки та органогенезу підшлункової залози людини, Цигикало О. В. (2016)
Чернявская Е. А. - Динамика ультраструктурных перестроек кардиомиоцитов миокарда старых крыс с алиментарным ожирением на фоне сочетанного применения ритмических экстремальных холодовых воздействий (-120 °С) и кордовой крови, Невзоров В. П., Бабийчук В. Г., Мартынова Ю. В., Кулик В. В. (2016)
Романюк А. М. - Особливості експресії маркера проліферації Кі-67 у тканині первинного раку маткових труб, Гирявенко Н. І., Линдін М. С., Сікора В. В., Золотарьова А. В. (2016)
Тамм Т. И. - Некоторые морфологические и иммуногистохимические особенности строения хронических венозных язв, Олейник А. Е., Решетняк О. М. (2016)
Дорофєєва О. Є. - Напруження адаптаційних механізмів у спортсменів високого класу та його корекція (2016)
Браун Ю. Є. - Дослідження прямого впливу емалевих матричних протеїнів на остеогенні клітини-попередники кісткового мозку in vitro (2016)
Гнідь Р. М. - Динаміка показників ендогенної інтоксикації та гематологічних параметрів у щурів з модельованим пародонтитом за впливу пестицидів, Дирик В. Т. (2016)
Годованець О. І. - Віддалені результати лікування карієсу зубів у дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб (2016)
Коленко Ю. Г. - Роль первинної ланки у профілактиці онкологічних захворювань слизової оболонки порожнини рота (2016)
Нагірний Я. П. - Вивчення окисного стресу при клаптевих операціях, пов’язаних з ліфтингом тканин обличчя (2016)
Островська Л. Й. - Аналіз показників гемограм у пацієнтів із запальними і запально-дистрофічними змінами тканин пародонта, Мошель Т. М., Іваницький І. О. (2016)
Панькевич В. В. - Дослідження репаративного остеогенезу у хворих з переломами кісток лицевого скелету за допомогою комплексної ультрасонографії, Кучер А. Р., Захарків А. М., Камінський М. В., Назаревич М. Р. (2016)
Ткаченко П. І. - Планування дентальної імплантації при складних анатомо-топографічних умовах, Панькевич А. І., Саламаха А. О. (2016)
Удод О. А. - Дослідження ролі різних чинників у відновленні емалі зубів після кислотного впливу, Вороніна Г. С. (2016)
Череп’юк О. М. - Оцінка чинників ризику виникнення карієсу тимчасових зубів у дітей, Мусій-Семенців Х. Г. (2016)
Якименко Д. О. - Гіпосалівація та синдром Шегрена при ревматоїдному артриті (2016)
Янішен І. В. - Клінічна оцінка ортопедичного лікування пацієнтів незнімними металопластмасовими зубними протезами, Бреславець Н. М. (2016)
Плевинскис П. В. - Возможные варианты комбинированных видов автомобильной травмы (2016)
Глазков Е. О. - Корекція порушень адаптаційних реакцій при зміні клімато-географічних умов перебування в іноземних студентів (2016)
Коровіна Л. Д. - Кореляційні зв’язки показників стану вегетативної нервової системи та психоемоційних показників у студентів-медиків молодших курсів, Запорожець Т. М. (2016)
Соколенко В. Л. - Показники клітинного імунітету в осіб з певними особливостями тиреоїдного статусу за умов хронічного опромінення у малих дозах (2016)
Домбалян А. В. - Характеристика методики моделирования и определения перспективного спроса на транспортные передвижения и его распределения в транспортной системе (2015)
Веремеенко Е. Г. - Моделирование системы управления автомобильным транспортом при его прибытии на зерновой терминал (2015)
Колесникова Е. А. - Государственно-частное партнерство в транспортной инфраструктуре (2015)
Шурко Г. К. - Вероятностная модель безотказного функционирования технической системы, Шурко И. Л. (2015)
Грабельников В. А. - Актуальність проблеми чинників, що впливають на ризик скоєння ДТП, Тодоров М.А. (2015)
Александров В. Д. - Использование теплоаккумулирующих материалов на основе кристаллогидратов солей натрия в транспортных средствах, Соболь О. В., Соболев А. Ю., Марченкова Ю. А. (2015)
Прилепский Ю. В. - Повышение эффективности стендовой горячей обкатки двигателей внутреннего сгорания (2015)
Котесова А. А. - Увеличение и оптимизация вероятности безотказной работы детали (2015)
Теплякова С. В. - Анализ принципов обеспечения абсолютной безотказности деталей машин (2015)
Автори номера (2015)
Правила подання та оформлення статей (2015)
Порядок рецензування статей (2015)
Мейш В. Ф. - Математическое моделирование волновых процессов в системе цилиндрическая оболочка–двухслойная грунтовая среда, Мейш Ю. А. (2012)
Кравець В. Г. - Розвиток камуфлетної порожнини при підриванні заряду в свердловині з тампонажним матеріалом, Ремез Н. С., Вапнічна В. В., Францішко А. В. (2012)
Terentiev O. - Мathematical representation of compaction core height when medium crystal structure ailure, Kleshchov A. (2012)
Вовк О. А. - Предупреждение и снижение интенсивности динамических проявлений при отработке пластов на угледобывающих предприятиях (2012)
Самедов А. М. - Описание нелинейного процесса консолидации шельфовых грунтов комбинированными реологическими моделями, Асланов Л. Ф. (2012)
Зуєвська Н. В. - Вплив температурного чинника на структурні зміни лесових просадних ґрунтів (2012)
Луговий П. З. - Про створення дифракційних режимів навантаження для відбійки кам’яних блоків, Ткачук К. К., Гребенюк Т. В. (2012)
Ган А. Л. - Вплив конструкції подовженого заряду на ефективність вибуху (2012)
Масюкевич А. М. - Энергетический подход к определению размеров зон разрушения при взрыве в скальных породах, Воробьев В. Д., Твердая О. Я., Прокопенко В. С. (2012)
Буллер М. Ф. - Калориметрические исследования дымных порохов, Медведева А. Г., Сарана М. А. (2012)
Кириченко М. Т. - Підвищення ефективності дегазації вуглепородного масиву при обмежених об’ємах метановиділення, Богуцький С. Ю., Штанько К. В. (2012)
Закусило В. Р. - Пиротехнические нагреватели для термических источников тока, Ефименко А. А., Закусило Р. В., Слесарева О. В. (2012)
Фролов О. О. - Експериментальні дослідження взаємодії енергетичних потоків при вибуху поруч розташованих зарядів (2012)
Хорошман В. А. - Экспериментальное исследование оптимальной глубины шпура при разрушении монолитов горных пород низкотемпературным методом, Воробьев В. В. (2012)
Коробійчук В. В. - Оцінка результатів дослідження залежності параметрів пружних хвиль від тиску в зразка природного декоративного каменю (2012)
Ісаєв С. Д. - Дослідження ефективності застосування донних прострілочних зарядів на кар’єрах, Пашков А. П., Федоренко П. Й., Нападовська Л. А. (2012)
Лемешко В. А. - Возможности аппаратных комплексов для записи параметров сейсмовзрывных волн, Бойко В. В., Кузьменко А. А., Бойко В. В. (2012)
Матвієнко М. П. - Застосування графiчного методу структурного синтезу автоматiв для проектування схем автоматики (2012)
Зайченко С. В. - Моделювання процесу контактної взаємодії роликового робочого органа з оброблюваним середовищем при формуванні затрубного простору тунелю (2012)
Сергієнко М. І. - Лазерне зміцнення породоруйнуючого інструмента гірничих машин (2012)
Чернявский А. В. - Внедрение систем энергоменеджмента на горных предприятиях Украины на базе международных и национальных стандартов (2012)
Розен В. П. - Математическая модель программного управления электрической нагрузкой производственных систем, Курбака Г. В., Мыльниченко С. М. (2012)
Попов В. А. - Учет фактора изменения опологии распределительных сетей при расчетах потерь электрической энергии, Журавлев А. А., Ткаченко В. В., Лучиане Н. К. (2012)
Розен В. П. - Бенчмаркінг як засіб підвищення рівня енергоефективності промисловості України, Тишевич Б. Л., Городецький В. Г., Розен П. В. (2012)
Соловей О. І. - Державна політика та стан технічного регулювання у сфері використання ідновлюваних джерел енергії, Розен В. П., Марченко Н. В. (2012)
Закладний О. М. - Вплив якості напруги живлення на електроприводи з синхронними двигунами, Закладний О. О., Оборонов Т. Ю. (2012)
Волошко А. В. - Сегментоване відновлення даних при розрахунках режимів електроспоживання, Лутчин Т. М. (2012)
Дерев’янко Д. Г. - Особливості оцінки стійкості та надійності роботи локальних систем з розосередженою генерацією (2012)
Водяник А. О. - Визначення параметрів забруднення пилом робочих зон при подрібненні гранітної маси робарками, Сербінова Л. А. (2012)
Левченко О. Г. - Аналіз методів і методик оцінки уражаючих факторів повітряної вибухової хвилі, Володченкова Н. В. (2012)
Ткачук К. Н. - Адаптивні моделі прогнозування параметрів системи управління охороною праці, Калінчик В. В. (2012)
Барабаш О. В. - Основні напрями робіт зі зниження електромагнітного навантаження на виробниче середовище, Глива В. А., Левченко Л. О., Потапенко Г. Д. (2012)
Пушкин С. П. - Применение микробиологического метода для очистки сточных вод от гексаметилендиамина (2012)
Желтоножко Анатолий Аркадьевич (к 70-летию со дня рождения) (2012)
Кравець Віктор Георгійович (до 75-річчя з дня народження) (2012)
Воробьев Виктор Данилович (к 75-летию со дня рождения) (2012)
Дриженко Анатолий Юрьевич (к 75-летию со дня рождения) (2012)
Петренко Володимир Дмитрійович (до 75-річчя з днем народження) (2012)
Ботеску О. - Структурний та етимологічний аналіз топонімів, утворених внаслідок адміністративно-територіальної реформи епохи Хейсей (平成の大合併) (2014)
Жеребчук С. - Зіставний аналіз лексики та проблема статусу сучасних малайської та індонезійської мов (2014)
Жила В. - Основні джерела походження корейських фразеологізмів (2014)
Козоріз О. - Статистичні характеристики мовних одиниць юридичної термінології китайської мови (2014)
Комісаров К. - Когнітивно-стилістичний підхід до проблеми норми та відхилення від норми (на матеріалі сучасної японської мови) (2014)
Малахова Ю. - Структура словникових статей першого українсько-японського словника Анатолія Діброви та Василя Одинця (2014)
Нестеренко О. - Структурно-фонетичні особливості вигуків сучасної китайської мови (2014)
Руда Н. - Засоби зв'язку в багатокомпонентних безсполучникових складних реченнях з однофункціональними предикативними одиницями (2014)
Халимоненко Г. - Тюркізми арабського походження в українській мові (2014)
Воробей О. - Специфіка історизації дійсностіу творчості Тянь Ханя (2014)
Ісаєва Н. - Роман Мо Яня "Пишні груди, широкі стегна" в оцінці китайської феміністичної критики (2014)
Ковальчук Ю. - Європейці в Кореї: образи в документальній та художній прозі XVII – початку XX ст. (2014)
Левицька О. - Генеза та прототипи героїв повісті Морі Оґай "Бульбашки на воді" (2014)
Мурашевич К. - Особливості та новаторство китайської пейзажної лірики поч. ХХ ст. (2014)
Осадча Ю. - Канон і апокрифи історичної прози в Японії (2014)
Харишин Д. - Збірка Лу Сіня "Дикі трави" в літературознавчій критиці: парадигма наукових інтерпретацій (2014)
Шекера Я. - Віддзеркалення буддійського світогляду у віршах жанру ши сунського поета Лу Ю (2014)
Белов Ю. В. - Совершенствование системы управления транспортом на основе концепции интеллектуальной транспортной системы, Полетайкин А. Н. (2015)
Грабельников В. А. - Усовершенствование государственного регулирования работы городского пассажирского транспорта, Яблуновская И. А. (2015)
Адров Д. С. - Тепловой аккумулятор как средство повышения эффективности пуска стационарного двигателя в условиях низких температур (2015)
Гущин А. М. - Газовые смеси и смесеобразование, Прилепский Ю. В., Останькович А. Д. (2015)
Єфименко А. М. - До апроксимації сили та моменту відведення пружного колеса (2015)
Гущин О. В. - Анализ течения сыпучих материалов на участке загрузки в пневмотранспортный трубопровод агрегата по изготовлению смесей для автомобильных дорог (2015)
Губа К. Р. - Анализ ситуации сбора и обработки данных технического состояния сети автомобильных дорог, Шилин И. В., Грицук Ю. В. (2015)
Рыбалко Р. И. - Исследования аэродинамической классификации сыпучих материалов в двухстадийном сепараторе применительно к машинам для строительства автомобильных дорог (2015)
Автори номера (2015)
Правила подання та оформлення статей (2015)
Порядок рецензування статей (2015)
Титул, зміст (2014)
Буряченко К. О. - Розв’язність задачі Неймана в крузі для правильно еліптичних рівнянь четвертого порядку, Харабара А. І. (2014)
Шахно С. М. - Про збіжність прискореного методу Ньютона при узагальнених умовах Ліпшиця (2014)
Поліщук О. Д. - Про виділення особливостей при чисельному розв’язанні інтегральних рівнянь теорії потенціалу (2014)
Чернега І. В. - Півкільце у спектрі алгебри симетричних аналітичних функцій на просторі l1 (2014)
Прокопишин І. І. - Схеми декомпозиції області на основі методу штрафу для задач про ідеальний контакт пружних тіл (2014)
Попов Г. Я. - Осесимметричная задача для упругого цилиндра конечной длины с защемленной боковой поверхностью при учете собственного веса, Процеров Ю. С. (2014)
Васільєв К. В. - Пружна рівновага простору з викривленим тонким пружним включенням за поздовжнього зсуву, Сулим Г. Т. (2014)
Довбня К. М. - Напружений стан оболонки двоякої кривини з двома колінеарними тріщинами при згинальному навантаженні, Григорчук Ю. В. (2014)
Соляр Т. Я. - Про ефективний підхід до визначення динамічних напружень у шаруватих кільцевих пластинках на основі формули Пруднікова для обернення перетворення Лапласа (2014)
Андрейків О. Є. - Математичні моделі для оцінки залишкового ресурсу пластин з системами тріщин за дії довготривалого статичного навантаження, високої температури і водню, Яворська Н. В., Кухар В. З. (2014)
Авраменко О. В. - Условия прохождения волн в двухслойной жидкости со свободной поверхностью, Нарадовый В. В., Селезов И. Т. (2014)
Несвіт К. В. - Дискретна математична модель задачі дифракції Е-поляризованої хвилі на щілинах в імпедансній площині (2014)
Gandel’ Yu. V. - Mathematical model of scattering of a polarized wave on impedance strips located on screened dielectric layer, Dushkin V. D. (2014)
Грицина О. Р. - Вплив нагрівання на приповерхневу неоднорідність електро-механічних полів у діелектриках (2014)
Будак В. Д. - Определение собственных частот эллиптической оболочки постоянной толщины методом конечных элементов, Григоренко А. Я., Борисенко М. Ю., Бойчук Е. В. (2014)
Плахтієнко М. П. - Некласичні періодичні функції: їх обчислення і застосування (2014)
Varnaliy Z. - Forming the priority guidelines for providing the state economic security, Pugach A. (2015)
Шевченко Л. С. - Інноваційний вектор соціально-економічного розвитку України: виклики і загрози (2015)
Дубровін О. В. - Вплив банківського капіталу на фінансову безпеку держави (2015)
Юрків Н. Я. - Концептуальні засади формування фінансової стратегії розвитку підприємств України, Бердар М. М. (2015)
Момот Т. В. - Оборонно-промисловий комплекс України: пріоритетні напрями реформування в умовах євроінтеграції, Аванесова Н. Е., Віннік І. Ю. (2015)
Бережнюк І. Г. - Проблеми планування та аналізу витрат на промислових підприємствах, Луцкова Л. П., Несторишен І. В. (2015)
Рудніченко Є. М. - Перспективи використання нетрадиційних методів управління витратами на вітчизняних промислових підприємствах, Ядуха С. Й., Лісовський І. В. (2015)
Ілляшенко О. В. - Механізм захисту економічної діяльності підприємства (2015)
Христенко О. В. - Управління розвитком інноваційної культури на підприємстві, Городницька С. І. (2015)
Зернюк О. В. - Логістичний аналіз управління збутовою діяльністю промислового підприємства, Ігнатенко В. О. (2015)
Камінська Т. М. - Вплив мережевої економіки на ринок праці IТ-спеціалістів, Нечипорук Л. В. (2015)
Козаченко Г. В. - Моделі аналізу організаційної поведінки, Лихолобов Е. А. (2015)
Задорожний В. П. - Пріоритети розвитку державної регіональної політики в умовах структурних трансформацій (2015)
Шаховалова Є. О. - Особливості відтворення основних засобів аграрних підприємств в Україні та його фінансове забезпечення (2015)
Дмитренко А. В. - Обґрунтування методів оцінювання фінансових інвестицій у спільну діяльність зі створенням юридичної особи (2015)
Потапова Н. О. - Визначення вартості акцій у системі аналізу фінансового стану приватного акціонерного товариства (2015)
Полянчич Т. М. - Аналіз фінансового забезпечення інноваційного розвитку національної економіки, Пилип’юк Я. В. (2015)
Титаренко Л. М. - Проблеми та пріоритети розвитку промисловості України (2015)
Юрченко І. В. - Теоретичні основи регулювання економічного обігу земель сільськогосподарського призначення (2015)
Лубенченко О. Е. - Взаємовідносини суб’єктів зовнішньоекономічної та суб’єктів аудиторської діяльності (2015)
Конрад Ю. В. - Оцінка ефективності функціонування міжнародних виробничих мереж (2015)
Лебедик Г. В. - Особливості обліку готової продукції та її реалізація на підприємстві (2015)
Рудаков О. М. - Економіко-математична модель визначення ставки депозитного процента з урахуванням інфляційного ризику (2015)
Титул, зміст (2014)
Сторож О. Г. - Деякі аналітичні властивості функції Вейля замкненого оператора (2014)
Гладун В. Р. - Деякі множини відносної стійкості до збурень гіллястих ланцюгових дробів з комплексними елементами та змінною кількістю гілок розгалужень (2014)
Пташник Б. Й. - Задача Діріхле – Неймана для систем гіперболічних рівнянь зі сталими коефіцієнтами, Репетило С. М. (2014)
Савенко П. О. - Синтез випромінюючих систем з плоским розкривом за заданою діаграмою напрямленості за потужністю. ІІ. Знаходження розв’язків у точках біфуркації (2014)
Булацик О. О. - Про взаємне перетворення типів розв’язків одного класу нелінійних інтегральних рівнянь Гаммерштейна (2014)
Гафійчук В. В. - Метод малого параметра в нелінійних системах реакції-дифузії: умови застосування, побудова розв’язків, аналіз біфуркацій, Дацко Б. Й., Васюник З. І. (2014)
Пукач П. Я. - Дослідження згинних коливань у стержнях Фойгта – Кельвіна з урахуванням нелінійних сил опору (2014)
Флячок В. М. - Варіаційна теорема динамічної задачі взаємозв’язаної механотермодифузії неоднорідних анізотропних оболонок з дисторсіями (2014)
Лила Д. М. - Потеря устойчивости вращающегося упругопластического радиально неоднородного ступенчатого кольцевого диска (2014)
Слободян Б. С. - Моделювання контактної взаємодії періодично текстурованих тіл з урахуванням фрикційного проковзування, Ляшенко Б. А., Маланчук Н. І., Марчук В. Є., Мартиняк Р. М. (2014)
Папков С. О. - Пространственная динамическая задача теории упругости для параллелепипеда (2014)
Киричок І. Ф. - Вимушені коливання і вібророзігрів в’язкопружних балок з п’єзоелектричними сенсорами і актуаторами, Сенченков І. К., Червінко О. П. (2014)
Куреннов С. С. - Продольно-изгибные колебания трехслойного стержня. Уточненная модель (2014)
Ковалев Ю. Д. - Изгибные колебания толстостенной оболочки конечной длины при скользящей заделке ее торцов (2014)
Горынин Г. Л. - Математическое моделирование процесса теплопроводности для 2D-периодичных композитных анизотропных материалов, Немировский Ю. В. (2014)
Янковский А. П. - Исследование спектральной устойчивости обобщенных методов Рунге – Кутта применительно к начальной задаче для уравнения переноса (2014)
Попович В. С. - Математичне моделювання і методика визначення статичного термопружного стану багатошарових термочутливих циліндрів, Калиняк Б. М. (2014)
Попадюк І. Й. - Фрикційна взаємодія циліндричної оболонки з деформівним заповнювачем при немонотонному навантаженні, Шацький І. П., Шопа В. М., Величкович А. С. (2014)
Хапко Б. С. - Про вплив змінних коефіцієнтів тепловіддачі на термонапруження у скінченній циліндричній оболонці, Чиж А. І. (2014)
Aristova N. - Participatory-interactive approach as a methodological basis of formation of future philologists’ professional subjectness (2015)
Dobroskok І. - Current trends in the training of the future specialist in commodity science, Rzhevskaya N. (2015)
Horodetska О. - Time-management as the latest mean of self-organization educational-educate process of students (2015)
Nikolaiev L. - Formation of professional competence of students-psychologists using training methods in the educational process (2015)
Ryk S. - Pedagogical ethics and modern society challenges (2015)
Toporenko О. - Тhe system of initial military training of the Ukrainian SSR in 1920s: historical-pedagogical aspect (2015)
Барна Л. - Особливості підготовки вчителів біології в Україні в 20-30-х роках ХХ століття (2015)
Вихор С. - Співпраця сім’ї та школи: історичний досвід (2015)
Волков Л. - Спортивний талант: особливості формування структури загальної спортивної обдарованості на етапі початкової підготовки, Павлова Т. (2015)
Галян О. - Особистість школяра у вимірах суб’єктності (до 100-річчя Київського педагогічного з’їзду) (2015)
Груць Г. - Слово як сакральний символ: педагогічний aспект (2015)
Жирська Г. - Шляхи формування дослідницької компетентності школярів у процесі біологічної освіти (2015)
Кравець В. - Генеза проблеми статевого виховання у вітчизняній педагогіці ХХ століття (20-30-ті роки) (2015)
Мезенцева О. - Антропософські витоки вальдорфської педагогіки (2015)
Носаченко В. - Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі охорони праці (2015)
Опанасенко Н. - Правила реалізації дидактичних принципів Я. А. Коменського в сучасній початковій школі, Черненко Г. (2015)
Отич О. - Українське народне мистецтво як чинник етнокультурної ідентифікації особистості (2015)
Сидоренко М. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів до оцінювання якості освітньої діяльності (2015)
Шабінський М. - Досвід патріотичного виховання молоді на прикладі французької школи (2015)
Ярошинська О. - Удосконалення підготовки майбутніх учителів до створення здоров’язбережувального середовища початкової школи на основі запровадження моделей емпіричного навчання, Осадченко Т. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Жаболенко М. В. - Тенденции развития международного рынка транспортно-логистических услуг (2015)
Калинин А. В. - Влияние вибрационных перегрузок транспортного средства во время транспортировки на физико-химические свойства грузов (2015)
Шевченко А. В. - Анализ обустройства улиц и дорог устройствами принудительного снижения скорости автомобильного транспорта (на примере Донецка), Шевченко С. В. (2015)
Садекова А. М. - Информационное обеспечение процесса управления финансовыми потоками в логистических системах (2015)
Шурко Г. К. - Оценка вероятности нахождения в криволинейных границах интегративного показателя, характеризующего поведение технической системы, Шурко И. Л. (2015)
Мойся Д. Л. - Анализ устойчивости автопоезда с управляемым полуприцепом в круговых стационарных режимах (2015)
Прилепский Ю. В. - Разработка схемы автоматического управления тепловыми потоками при использовании теплового аккумулятора для предпускового прогрева ДВС (2015)
Комов А. Б. - Генезис организации стратегии и тактики технической эксплуатации автомобилей, Комов П. Б., Комов А. П., Комов Е. А. (2015)
Рыбалко Р. И. - Влияние конструктивных и режимных факторов на эффективность классификации в помольных агрегатах сухого измельчения, которые используются для строительства автомобильных дорог (2015)
Автори номера (2015)
Правила подання та оформлення статей (2015)
Порядок рецензування статей (2015)
Баликова Н. - Складнопідрядне речення з підрядним додатковим в японській мові (2013)
Козоріз О. - Критерії виділення спеціальних юридичних дискурсів у межах поняття системи права КНР (2013)
Комарницька Т. - Особливості класифікації фразеологічних одиниць у японській мові (2013)
Комісаров К. - Класифікаційні ознаки прислівника та приакцидентного означення в японській мові (2013)
Несина І. - Китайське прізвище як важливий елемент культури Китаю (2013)
Нечипоренко Б. - Сугестивна функція кліше і мовних штампів в політичному дискурсі китайських ЗМІ (2013)
Озерська О. - Бар'єри у міжкультурній діловій японсько-західній комунікації (2013)
Руда Н. - Представленість моделей багатокомпонентних складних речень у романі Лао Ше "Рикша" (2013)
Шамшур М. - Імпліцитне вираження концепту "любов" у фразеологізмах китайської мови чен'юй (2013)
Шевченко О. - Лексико-семантична та функціональна класифікації фразеологічних одиниць сучасного ділового китайського мовлення (2013)
Бондар Ю. - Естетично-психологічна складова пізніх творів Танідзакі Джюн‘ічіро (2013)
Букрієнко А. - Казка як різновид архетипної історії: європейська та японська традиції (2013)
Воробей О. - Особливості епізованої драми Лао Ше у зіставленні з епічним театром Бертольда Брехта (2013)
Ісаєва Н. - Експериментальна сутність драматургії Ґао Сінцзяня (2013)
Ковальчук Ю. - Образи Кореї та корейців у публіцистичній прозі Джека Лондона (2013)
Мурашевич К. - Відмінність конотацій головних образів у поезії китайських та французьких символістів (2013)
Нечаєва Н. - Теоретичні засади китайської поетики у передмові Кі-но Цураюкі до "Кокін-вака-шю" (2013)
Підмогильна Д. - Концепція людської особистості у творчості Лу Сіня (2013)
Халимоненко Г. - Течія mahallileşme в турецькій поезії першої половини ХІХ століття (2013)
Жаболенко М. В. - Формирование системы логистического обслуживания на основе концепции CRM (2015)
Калинин А. В. - Анализ влияния вибрационных процессов внутри кузовной части автомобиля на физические свойства груза во время движения с целью повышения качества транспортных услуг (2015)
Мойся Д. Л. - Експериментальне визначення маневреності макета триланкового автопоїзда (2015)
Комов А. Б. - Парадигма технической эксплуатации автомобилей, Комов П. Б. (2015)
Єфименко А. М. - До побудови математичної моделі колісного транспортного засобу, Вербицький В. Г. (2015)
Стрельник Ю. Н. - Анализ устойчивости прямолинейного движения модели автомобиля с управляемой задней осью (абсолютно жесткая модель управления) (2015)
Лукичев А. В. - Перспективы использования роботов-ассистентов различной кинематики в автосервисе, Сакно О. П. (2015)
Сунцов Н. В. - К вопросу о потерях энергии на качение эластичных колес автомобиля, Сунцов А. Н., Стрельник Ю. Н. (2015)
Автори номера (2015)
Правила подання та оформлення статей (2015)
Порядок рецензування статей (2015)
Гавриш О. А. - Синтез проривних технологій космічної галузі на основі поєднання дослідницької, науково-технічної, виробничої та інвестиційної діяльності, Войтко С. В., Бухун Ю. В. (2015)
Діденко С. В. - Реформування державного внутрішнього фінансового контролю в Україні (2015)
Барановська І. В. - Якісні параметри модернізації національної економіки (2015)
Момот Т. В. - Оцінка ризиків проведення ІРО та шляхи їх мінімізації в системі забезпечення корпоративної безпеки, Чех Н. О. (2015)
Клюзко О. І. - Аналіз підходів до проектування системи управління економічною безпекою сучасного підприємства (2015)
Завора Т. М. - Теоретико-методичні підходи до оцінювання рівня національної безпеки у соціальній сфері в умовах системної трансформації (2015)
Топорков М. М. - Інституціоналізація тіньової економіки в Україні (2015)
Родченко В. Б. - Ключові структурні пропорції підприємницького середовища регіонів України, Навроцький О. О. (2015)
Горбань А. В. - Проблеми використання автомобільного транспорту УРСР (1960 – 1980 рр.) (2015)
Дешко В. І. - Досвід впровадження міжнародного інвестиційного проекту з підвищення енергоефективності об’єктів соціальної сфери, Шовкалюк М. М., Красовський О. П., Білоус І. Ю. (2015)
Погорелов Ю. С. - Шляхи розвитку соціально-економічного потенціалу підприємства, Лейко К. А. (2015)
Швець П. А. - Теоретико-методологічні аспекти функціонування соціальної інфраструктури країни (2015)
Худолій Ю. С. - Проблеми забезпечення та напрями підвищення фінансової стійкості банків в Україні (2015)
Крекотень І. М. - Європейський досвід ринку іпотечного кредитування (2015)
Манжос С. Б. - Роль банківських установ у забезпеченні фінансової безпеки держави (2015)
Хаджинова Е. В. - Информационное обеспечение механизма управления взаимодействием в предпринимательской сети (2015)
Глущенко О. О. - Принципи формування податкової стратегії підприємства (2015)
Христенко О. В. - Теоретичні аспекти застосування трансферу технологій у діяльності сучасного підприємства, Остапчук А. С. (2015)
Іванова М. І. - Формування понятійно-категоріального апарату логістики (2015)
Христенко Л. М. - Особливості ресурсного забезпечення діяльності підприємства (2015)
Клюс Ю. І. - Визначення складників корпоративної системи управління інноваціями (2015)
Сиваченко О. В. - Побудова семантичного ядра як основа маркетингових комунікацій підприємства машинобудування в мережі інтернет (2015)
Лебедик Г. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку розрахунків з органами соціального страхування, Криуліна А. С. (2015)
Коба О. В. - Визнання, ідентифікація та класифікація нематеріальних активів, Софієнко А. О., Чиж А. О. (2015)
Матюшіна Ю. І. - Формування системи внутрішнього аудиту на підприємстві, Сагайдак Н. В., Туржанська К. С. (2015)
Бендасюк Н. М. - Обзор методов проектирования наноспутников, Лысенко А. И., Липатов А. А. (2015)
Валуйский С. В. - Кодирование видео со встроенными механизмами защиты от несанкционированного доступа, Петрова В. Н., Наземнов В. В., Гуйда А. Г. (2015)
Гусынин А. В. - Применение дифференциальных преобразований к синтезуалгоритма многоэтапного терминального управления летательным аппаратом (2015)
Дубко В. А. - Уравнения Ланжевена согласованные с классическими и неклассическими моделями диффузии, Дубко А. В. (2015)
Еремеев И. С. - Технико-экономические и социальные аспекты тарифной политики в сфере услуг за отопление помещений, Ещенко А. И., Огородник С. С. (2015)
Казанский С. В. - 3D-моделирование тепловых режимов силовых трансформаторов, Моссаковский В. И. (2015)
Коркин С. Е. - Продуктивность Обской пойменной сегментно-островной ландшафтной провинции, Кушанова А. У. (2015)
Кирик В. В. - Оптимизация метода поиска месторасположения источников распределенной мощности, Губатюк О. С. (2015)
Кирик В. В. - Расчет геомагнитных индукционных токов вызванных однородным и неоднородным геоэлектрическим полями, Нагорный Р. В. (2015)
Киселев В. Б. - Методы повышения надежности и масштабируемости безпроводных сенсорных сетей, Новиков В. Н., Трач Б. В. (2015)
Кузьменко Б. В. - Математическое описание гранулометрического (фракционного) состава промышленной кристаллов сахара (2015)
Кузьменко Б. В. - Современные информационные технологии в сфере высшего образования (2015)
Кузьменко Б. В. - Вопрос математического моделирования тепловое самовозгорание пылеугольного смесей, Матвийчук А. С. (2015)
Лебедянцев В. В. - Тензорная модель нелинейного канала святи, Сметанин П. В., Лысенко А. А. (2015)
Лысенко А. И. - Обзор применения спутниковых технологий в беспроводных сенсорных сетях, Кашуба С. В. (2015)
Лысенко А. И. - Математическое моделирование движения квадрокоптера, Тачинина Е. Н. (2015)
Новиков В. И. - Метод адаптивного управления маршрутизацией в условиях нестабильности связей между узлами беспроводной сенсорной сети (2015)
Осьмак А. А. - Оптимизация процесса газификации растительной биомассы, Серегин А. А., Сегай А. М. (2015)
Прищепа Т. А. - Метод повышения пропускной способности беспроводовых сенсорных сетей с мобильными сенсорами и телекомуникационными аэропрлатформами (2015)
Рябоконь Н. В. - Комплексный анализ составляющих мотивации ресурсосбережения в Украине, Серегин А. А., Рындюк Д. В., Сегай А. М. (2015)
Урядникова И. В. - Концепция защиты и управления техногенными рисками на теплоэнергетических объектах критической инфраструктуры, Чумаченко С. Н., Кармазин С. В., Заплатинский В. М. (2015)
Tsomko Elena - Technical education in foreign countries on example of South Korea (2015)
Шилов В. А. - Нагрузка формируемая узлами в беспроводных сенсорных сетях, Прищепа Т. А. (2015)
Сайко В. Ф. - Землеробство в контексті змін клімату (2008)
Іващенко О. О. - Шляхи адаптації землеробства в умовах змін клімату, Іващенко О. О. (2008)
Ромащенко М. І. - Актуальні питання розвитку зрошення у контексті змін клімату, Савчук Д. П., Шевченко А. М., Шатковський А. П., Рябков С. В. (2008)
Мазур Г. А. - Прогнозування змін основних властивостей ґрунтового покриву в умовах коливань клімату (2008)
Боговін А. В. - Підвищення ефективності використання лукопасовищних угідь за потепління клімату (2008)
Слюсар І. Т. - Використання осушуваних земель гумідної зони в контексті глобальних змін клімату (2008)
Свидинюк І. М. - Реалізація біологічного потенціалу зернових культур за різних технологій вирощування, Шморгун О. В. (2008)
Чайка В. М. - Потепління і прогноз фітосанітарного стану агроценозів України, Бакланова О. В., Білявський Ю. В. (2008)
Дегодюк С. Е. - Спеціалізація землеробства в Україні залежно від зміни клімату, Дегодюк Е. Г. (2008)
Бойко П. І. - Роль сівозміни у зменшенні негативної дії погодних умов на формування врожайності сільськогосподарських культур, Коваленко Н. П., Дишлевий В. А. (2008)
Шуль Д. І. - Строки сівби пшениці озимої залежно від погодних умов у Західному Лісостепу, Савчук О. І., Грицевич Ю. С., Кулька Л. С., Солян М. Я. (2008)
Крамарьов С. М. - Вплив технології вирощування і рівня зволоження на продуктивність кукурудзи в Степу, Краснєнков С. В., Артеменко С. Ф., Коцюбан А. І., Льоринець Ф. А., Сидоренко Ю. Я., Яковишина Т. Ф., Шевченко В. М. (2008)
Юхименко А. І. - Ураження пшениці озимої "вірусом жовтої каликовості ячменю" залежно від метеорологічних умов вегетації, Волощук С. І., Кочмарський В. С. (2008)
Волкогон В. В. - Удобрення кукурудзи за інтенсивністю біологічної трансформації азоту ризосфери (2008)
Корсун С. Г. - Агроекологічний моніторинг у контексті глобальної зміни клімату (2008)
Яцик М. В. - Аналіз можливих еволюційних змін властивостей грунтів залежно від клімату, Коломієць С. С. (2008)
Грищенко Р. Є. - Вплив агрометеорологічних умов на структуру врожайності гречки у Лісостепу (2008)
Драган М. І. - Значення погодних умов в онтогенезі культури проса (2008)
Архипенко Ф. М. - Особливості кормовиробництва в умовах зміни клімату (2008)
Гуральчук Ж. З. - Вплив інокуляції рослин арбускулярними мікоризними грибами на стійкість до зміни погодних умов, Гуральчук С. З. (2008)
Наші ювіляри (2008)
Титул, зміст (2015)
Буйських А. В. - Кераміка першої половини VII ст. до н. е. та питання доколонізаційних зв'язків у Північному Причорномор'ї (2015)
Чечуліна І. О. - До історії вивчення аттичної чорнолакової кераміки з Північного Причорномор'я (2015)
Мурзін В. Ю. - Проблема визначення поховань скіфських номархів (2015)
Рейда Р. М. - "Потойбічний бенкет": набори глеків у похованнях черняхівської культури, Гейко А. В., Сапєгін С. В. (2015)
Панікарський А. В. - Списи та дротики ранніх слов'ян: функціональна класифікація (2015)
Моця О. П. - "Внутрішня" Русь у контексті уточнення меж (2015)
Кіосак Д. В. - Крем'яні вироби з поселення Небелівка (2015)
Відейко М. Ю. - Дослідження у центральній цастині Майданецького, Мюллєр й., Бурдо Н. Б., Хофманн Р., Церна С. (2015)
Колода В. В. - Кераміка із Сіверського городища та історія його заселення, Корохіна А. В. (2015)
Никоненко Д. Д. - Пізньоскіфське Консуловське городище (2015)
Рудич Т. О. - Антропологічний матеріал давньоруського могильника Зеленче (2015)
Горбаненко С. А. - Палеоетноботанічні дані з поселення райковецької культури Мала Снітинка (2015)
Бузько О. В. - Друга конференція археологів СРСР в Херсонесі 10-13 вересня 1927 р. та участь у ній М. І. Вязьмітіної (2015)
Чорний А. М. - Скляний посуд черняхівської культури (історіографічний аспект) (2015)
Абашина Н. С. - Н. Булик "Львівська археологія ХІХ - початку ХХ століття: дослідники, наукові установи, музеї". Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Львівський інститут економіки і туризму, 2014. — 304 с., Яненко А. С. (2015)
До 75-річчя Івана Івановича Мовчана (2015)
До 75-річчя Олександра Семеновича Біляєва (2015)
До 70-річчя Аркадія Олександровича Козловського (2015)
Наші автори (2015)
Список скорочень (2015)
Пам'ятка автора (2015)
Волканов С. И. - Стратеги и созыв экклесии (2016)
Заплетнюк О. А. - Роль сім’ї фараона Ехнатона у новому релігійному культі (2016)
Кириченко М. И. - Северяне в недатированной части Повести временных лет (2016)
Дорошок Н. А. - Дослідження міської нерухомості як один із провідних напрямків діяльності статистиків Чернігівського земства (2016)
Литвин Н. М. - Масонство України та національні рухи першої половини XIX ст. (2016)
Михайлов О. І. - Відкриття Акерманської земської каси дрібного кредиту (2016)
Романюк Н. Й. - Зростання чисельності та ролі сільських підприємців в умовах аграрних реформувань другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами Київської, Подільської, Волинської губерній) (2016)
Пасіцька О. І. - Вплив митрополита Андрея Шептицького на господарське життя галицьких українців (кінець ХIХ – перша третина ХХ ст.) (2016)
Саківський І. Б. - Життя та діяльність Еміліяна Ковча (1884–1939 рр.) (2016)
Слесаренко О. О. - Утворення та особливості функціонування Центральної комісії національних меншин при Всеукраїнському центральному виконавчому комітеті (середина 1920–х років) (2016)
Андрущак Р. І. - Антирелігійна діяльність Спілки войовничих безвірників відносно Римо–католицької церкви на Поділлі наприкінці 20–х рр. ХХ століття (2016)
Гай–Нижник П. П. - Концепція основних засад сільськогосподарської (аграрної) політики майбутньої Української Держави в соціально–економічній моделі ОУН(б) (2016)
Лукашів В. Я. - Матеріальні аспекти розвитку "Товариства ім. М. Качковського" у Західній Україні (1919–1939 рр.) (2016)
Щеблюк С. Г. - Становлення та діяльність профспілкових організацій у Волинському воєводстві у 1921–1939 рр. (2016)
Кравчук Л. - Матеріальне становище медицини як фактору впровадження радянського способу життя на окупованих землях Тернопільщини вересень 1939 – червень 1941 рр. (2016)
Гольд Г. - Новий порядок на землях Південної Бессарабії у 1941–1944 рр., Дорошева А. О. (2016)
Пушкарьов В. П. - Реалізація програми легіонерського руху в умовах націонал–легіонерської держави 1940–1941 рр. (2016)
Кропивко О. М. - Законодавчо–нормативне забезпечення підготовки спеціалістів середньої кваліфікації для сільського господарства УРСР в 1950–1960–х рр. (2016)
Лук’яненко О. В. - "Мовна безтурботність" колективів педагогічних ВНЗ Української РСР доби "відлиги" (2016)
Богатирчук К. О. - Ідеологічна складова повсякденного життя учнівської молоді Української РСР в добу "застою" (2016)
Левчук К. І. - Створення та основні напрями діяльності Української спілки ветеранів Афганістану (1985–2000 рр.) (2016)
Павленко Ю. О. - Сільське господарство Миколаївщини в період Перебудови (1985–1991 рр.) (2016)
Шкабко С. - Державна діяльність Леоніда Кучми на посту прем’єр–міністра України (1992–1993 рр.) (2016)
Боблієнко О. П. - Українська національна меншина у Любуcькій землі (Республіка Польща) у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (2016)
Корнієнко Н. В. - Місце демократичної складової у зовнішній політиці США щодо України у 1991–1992 рр. (2016)
Пуля І. - Міжнародні стандарти оцінювання якості (до 20–ї річниці Українського національного конкурсу якості) (2016)
Корсак Р. В. - Реформи Чеської Республіки у правовій, економічний і фінансовій сферах: пропозиції та рекомендації застосування в Україні (2016)
Буглай Н. М. - Польща–Україна: відносини стратегічного партнерства (2016)
Січкаренко Г. Г. - Реформа вищої освіти 1987 р.: уроки для України (2016)
Срібна М. А. - Здобутки та перспективи Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки в кінці ХХ – початку ХХІ ст. (2016)
Савелова М. О. - Спеціальні програми Goethe–Institut Ukraine 2015–2016 в рамках "Східного партнерства" (2016)
Бей Р. В. - Мікроклімат тваринницьких приміщень як центральна проблема гігієни сільськогосподарських тварин та механізації тваринництва (2016)
Дорошенко Л. В. - Ранньосередньовічні слов’янські старожитності Східної Європи в історіографічній практиці кінця ХІХ – початку ХХІ ст.: до постановки проблеми (2016)
Тарасенко О. О. - Спогади М. І. Костомарова про П. В. Павлова (школа істориків Університету Св. Володимира) (2016)
Карпюк Я. - Історіографія дослідження життєдіяльності Юрія Бойко–Блохина (2016)
Сорокіна О. С. - Матеріали Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка про історичну постать Юрія Лавріненка в житті української діаспори другої половини ХХ століття (2016)
Качковська Л. Р. - Діловодна документація Київського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва: особливості оформлення реквізитів та змісту (2016)
Богдалов А. Г. - Трофейні військові прапори часів Другої світової війни в колекції Національного музею історії України (2016)
Козак О. В. - Доброчинність і меценатство в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у російській імперській та радянській історіографії (2016)
Нікітенко А. І. - Подружнє життя народолюбної інтелігенції Наддніпрянської України пореформеної доби: історіографічний аспект (2016)
Мінгазутдінова Г. І. - Висвітлення політики США в Центральній Азії наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. в науковій літературі (2016)
Покляцька В. В. - Інформаційний потенціал преси як джерела для вивчення "образу ворога" в американсько–радянських відносинах у 1980–х рр. (2016)
Ящук О. Ю. - Міжнародні зв’язки українського Червоного Хреста: історіографічний дискурс (2016)
Ботіка Т. С. - Російські часописи про англо–російські зв’язки кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Rahimli R. - North Caucasian peoples’ ethno–political associations and their impact on sociopolitical processes in modern times (2016)
Рзаева Р. Н. - Новые данные о среднебронзовой культуре Кавказа (2016)
Эминова Г. - Эпоха, жизнь и творчество Мешеди Мухаммеда Бюльбюля (2016)
Капітоненко О. М. - Неокласика тоталітарної та посттоталітарної моди (2016)
Лісовський П. М. - Мудрість як феноменологічна якість людської діяльності в контексті української філософії (2016)
Колесніченко М. В. - Дослідження етнічності в Україні у контексті західного наукового дискурсу (2016)
Пальчинська М. В. - Системоутворюючі принципи конструювання соціального простору в умовах становлення інформаційного суспільства (2016)
Єременко Ю. В. - Естетизація як спосіб осмислення феномену смерті (2016)
Піддубна Л. В. - Кіберпростір як соціокультурний фактор мережевого суспільства (2016)
Іванова Н. В. - Ситуація мислення в ґенезі інтелектуальної діяльності (2016)
Семікін М. О. - Культура: витоки і фактори функціонування (2016)
Скотна Н. В. - Реалізація творчого потенціалу особистості, Коновальчук В. І. (2016)
Терепищий С. О. - Ідентичність сучасних освітніх ландшафтів в контексті проблем інтернаціоналізації (2016)
Хижняченко Н. О. - Элитарная и массовая культура: проблема соотношения и взаимодействия (2016)
Чорноморденко І. В. - Теоретико–методологічні засади становлення, розвитку та трансформації філософії техніки в епоху глобалізації, Качак Н. В. (2016)
Бойко А. А. - Человек массы в обществе массового потребления (2016)
Ahmadov E. - The protection of national and moral values (2016)
Біляєва І. І. - Державна та національна інформаційна політика: теоретико–концептуальний аспект (2016)
Богданова Н. Г. - Проблема планування процесу розвитку культури життєтворчості особистості (2016)
Козій І. В. - Ідеологічний "наступ" філософії марксизму на західноукраїнських землях в 20–30–ті рр. XX ст. (2016)
Гудима І. П. - Ідеї божественної іманентності в творчості Клайва Стейплза Льюіса (2016)
Дойчик М. В. - Ідея гідності у філософській творчості Ф. Ніцше (2016)
Антіпова О. П. - Духовний потенціал філософської терміносистеми С. Б. Кримського (2016)
Комаха Л. Г. - Традиція versus принцип "anything goes" в аргументах методології П. Фейєрабенда (2016)
Москальчук М. М. - Ентоні Флю про свободу і права людини (2016)
Павлишин Л. Г. - Надлюдина Ф. Ніцше та Боголюдина М. Бердяєва: єдність всупереч протилежності (2016)
Кохановська М. Г. - Причини міжрелігійних конфліктів (2016)
Соловій Р. П. - Практична еклезіологія Виникаючої Церкви (2016)
Ставрояні С. С. - Церква і суспільство в інтерпретації біблійних наративів українськими протестантами (2016)
Чубарева О. О. - Мистецтво в практичному формуванні аксіологічної палітри сучасного студентства (2016)
Кириленко К. М. - Концептуальні засади викладання філософії як непрофільної дисципліни у вищому навчальному закладі (2016)
Готько Н. В. - Мовні моделі духовної культури як контекст формування освітньо–виховної філософії в інтеграції східної і західної парадигм суспільного розвитку (2016)
Москалик Г. Ф. - Освіта майбутнього: погляд філософа (2016)
Бушман І. О. - Національна свідомість студентства (2016)
Разуменко О. О. - Школа як життєвий світ і як інституціональна форма організації системи освіти (2016)
Фабрика А. А. - Можливі наслідки реалізації нового підходу до вивчення циклу гуманітарних та соціально–економічних дисциплін у вишах (2016)
Ященко Л. Є. - Від текстового формату до інфографічного: філософсько–педагогічні роздуми (2016)
Кравець А. Ю. - Становлення біополітики як самостійної наукової дисципліни в межах сучасної політичної науки (2016)
Теленко О. M. - Невизнані держави сучасного світу: сутність поняття та проблема визнання (2016)
Хонін В. М. - Індивіди – суверенітет розуму та міжсоціумні відносини (2016)
Калінін В. Ю. - Світ–система та держава як одиниці аналізу у політичних дослідженнях (2016)
Гарбадин А. С. - Специфіка симулятивних політичних практик згідно з концепцією Жана Бодріяра (2016)
Чеканов В. Ю. - Питання про транспарентність авторитарного політичного режиму: пострадянський і світовий досвід (2016)
Годлевська В. Ю. - Дослідження процесів демократизації останньої чверті ХХ століття, Денисюк А. В. (2016)
Ткач Т. Я. - Міжнародна гуманітарна система (2016)
Гриньків М. В. - Політична складова діяльності релігійних організацій у комунікації з громадськістю (2016)
Мощенко О. М. - Туреччина–Україна: сучасний стан та перспективи співробітництва в Чорноморсько–близькосхідному регіоні (2016)
Потапенко Я. О. - Геополітичні наслідки Євромайдану, Потапенко О. І. (2016)
Рудень Д. М. - Блок лівих і лівоцентристських сил як чергова спроба об’єднання політичних партій лівого руху України (2016)
Рафальський І. - Основні віхи національно–державного самовизначення України в добу незалежності (2016)
Касьянова М. М. - Кількісні характеристики українських мігрантів до країн Східної Європи (2016)
Радько П. Г. - Популяризація науковими товариствами ідей українського державотворення, Аванесян Г. М. (2016)
Ключник Р. М. - Політична та освітня сфери: проблеми взаємодії в Україні (2016)
Зубрицька Д. - Особливості комунікації кандидат–виборець на місцевих виборах у 2015 році (2016)
Гаджи Фуад Нуруллах. - Взгляд на научное творчество академика Васима Маммедалиева (2016)
Конах В. К. - Інформаційно–психологічні засоби "м’якої сили" в державній політиці Китаю (2016)
Луцишин Г. І. - Шотландія та Каталонія: спільне та відмінне у боротьбі за незалежність, Червінка І. М. (2016)
Mammadov Sh. - United States’ policy in South Caucasus (2016)
Комарніцький О. Б. - Рецензія на книгу: Фенцур В. В. Відродження архітектурно-історичної спадщини Кам’янця-Подільського (40-і рр. ХХ ст. – 2015 р.) / В. В. Фенцур, В. В. Пагор. – Кам’янець-Подільський : ПП "Медобори-2006", 2015. – 164 с. (2016)
Титул, зміст (2009)
Терещенко М. А. - Проблеми ефективної організації підприємств на ринку комбікормової продукції (2009)
Багорка М. О. - Особливості моніторингу процесів формування попиту й стимулювання збуту на продовольчому ринку, Білоткач І. А. (2009)
Гуцуляк Ю. Г. - Концептуальні засади організації системи ландшафтів і земель (2009)
Голданов В. В. - Економічна оцінка втраченої вигоди від нераціонального землекористування (2009)
Жибак М. М. - Характеристика основних етапів відтворення трудового потенціалу західного регіону України (2009)
Костенко О. М. - До формування механізму управління прибутковістю сільськогосподарського підприємства (2009)
Тодоров О. В. - Напрямки активізації ринкових та виробничих процесів у галузі апк на засадах сталого розвитку (2009)
Карасьова Н. А. - Розвиток комерційного лізингу як умова реновації матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств (2009)
Рудь І. Ю. - Оцінка конкурентоспроможності молочної продукції (2009)
Коваль О. А. - Ефективність відносин зі страхового відшкодування збитків і втрат в аграрному секторі економіки України (2009)
Матковський О. - Діяльність кафедри мінералогії Львівського національного університету імені Івана Франка протягом 2005-2014 рр., Скакун Л., Білоніжка П. (2015)
Зинчук Н. - Геолого-минералогические модели в связи с поисками алмазоносных кимберлитов (2015)
Vasilenko V. - Postmagmatic factors of kimberlites diamond content, Kuznetsova L., Minin V., Zinchuk N. (2015)
Шкуренко К. - Мінералогія тонкозернистої речовини оболонок хондр з метеорита Кримка (LL3.1), Семененко В. (2015)
Гаєва Н. - Аспекти золотоносності Чортомлицької зеленокам’яної структури, Сукач В., Ковальчук М. (2015)
Митрохин О. - Хімізм породоутворювальних мінералів як індикаторна ознака під час геологічного розчленування й кореляції інтрузивних утворень Українського щита, Митрохина Т., Вишневська Є., Кирієнко О., Петренко О., Андрєєв О. (2015)
Юрченко Н. - Нові дані щодо хімічного складу піроксенів з фенітів Чернігівського карбонатитового масиву (Західне Приазов’я, Український щит), Шнюков С., Павлов Г. (2015)
Моргун В. - Піроксени фенітів Східного Приазов’я (2015)
Гречановська О. - Структурні перетворення в аланіті анадольського типу в процесі відпалювання (за даними рентгенівських, мікроаналітичних та ІЧ-спектроскопічних досліджень), Ільченко К., Канунікова Л., Курило С. (2015)
Маметова Л. - Мінеральні новоутворення на кварцових зернах (2015)
Яворський Б. - Уточнення петрографічних особливостей батятицьких кварцитоподібних пісковиків як крок на шляху до вирішення проблеми їхнього генезису, Степанов В., Побережська І. (2015)
Slovotenko N. - Signs and proofs of the quartz formation from silica gel in the gold-bearing veins of Berehove ore field (Transcarpathians), Skakun L., Serkiz R. (2015)
Бучинська І. - Свинець як елемент-домішка у вугіллі Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну, Лазар Г., Шевчук О. (2015)
Ворошилов Ю. - Іван Пулюй – велетень української наукової та громадської думки (до 170-річчя від народження), Павлишин В. (2015)
Титул, зміст (2009)
Наумко І. - Дев’яті наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка, Дяків В. (2015)
Новини (2009)
Матковський О. - Академік Євген Федорович Шнюков (до 85-річчя від дня народження), Наумко І. (2015)
Щурик М. В. - Поліпшення земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств як складова оптимізації відтворювального процесу аграрного сектора (2009)
Бакуменко І. - До 80-річчя академіка Миколи Володимировича Соболєва, Матковський О., Білоніжка П. (2015)
Гуцуляк Ю. Г. - Еколого-економічна типологія земель на базі їх біоіндикаційної та грунтово-індикаційної оцінок (2009)
Матковський О. - Внесок П. М. Білоніжки у вивчення мінералогії і геохімії соляних родовищ Передкарпаття та природи деяких шаруватих силікатів (до 80-річчя від народження), Скакун Л. (2015)
Голданов В. В. - Основні напрями відтворення родючості грунтів (2009)
Гецко І. Я. - Родюча земля на закарпатті повинна бути товаром (2009)
Тодоров О. В. - Напрямки активізації ринкових та виробничих процесів у галузі апк на засадах сталого розвитку (2009)
Савченко О. Ф. - Впровадження бухгалтерського екологічного обліку на діючих підприємствах України, Кравцова Л. А., Кулявець Н. О. (2009)
Терещенко М. А. - Розробка концепції маркетингу підприємств на ринку комбікормової продукції (2009)
Прокопенко О. А. - Фіскальне забезпечення розвитку сільського господарства донецького регіону (2009)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського