Тонкачеев Г. Н. - Эфективность технологий возведения стен малоэтажних зданий, Клыс М. В. (2016)
Нестеренко М. Є. - Методи оцінювання підприємницького ризику (2016)
Сорокіна Л. В. - Аналітична характеристика розвитку ринку житла м. Києва, Гойко А. Ф. (2016)
Бондаренко О. М. - Проблеми узгодження в законодавчій базі та зміни в методичних підходах до обліку в бюджетних установах, Сліпенчук Г. В. (2016)
Іванейко І. Д. - Збалансування термінів виконання будівельних процесів для потокової організації робіт з використанням універсальних машин, Олексів Ю. М. (2016)
Юрченко Ю. О. - Класифікаційні аспекти стратегії будівельних підприємств (2016)
Ященко В. А. - Теоретико-методичні аспекти оцінювання інтелектуального капіталу будівельних підприємст (2016)
Омельяненко О. П. - Історія економіки та економічної думки, як когнітивна складова підготовки бакалаврів в КНУБА, Зінченко М. М. (2016)
Титок В. В. - Комплексний попередній аналіз інноваційно-інвестиційного проекту в житловому будівництві (2016)
Доненко В. І. - Щодо оновлення методики визначення ефективності використання методів механізації в будівельному виробництві, Іщенко О. С., Кулік М. В. (2016)
Савйовский А. В. - Напрями ефективної термомодернізації існуючих будівель (2016)
Климчук М. М. - Соціально-відповідальний маркетинг на підприємствах будівельної індустрії: акцент на енергозбереження, Шегда М. В. (2016)
Дорошенко В. М. - Державне сприяння розвитку інфраструктурного забезпечення енергозбереження підприємств цивільного будівництва (2016)
Вахович І. В. - Особливості функціонування будівельних саморегулівних організацій в Україні (2016)
Матвієвський С. В. - Визначення межі небезпечної зони при переміщенні вантажів баштови краном, Нікогосян Н. І. (2016)
Інформація для авторів (2016)
Приклад оформлення основних елементів статті (2016)
Для нотаток (2016)
Борейко В. І. - Роль держави у забезпеченні благополуччя населення (2016)
Васіна А. Ю. - Теоретичний концепт структурного реформування економіки (2016)
Лукомська О. І. - Сільський зелений туризм як інноваційний напрям диверсифікації агробізнесу (2016)
Мних М. В. - Вступ України до ЄС – особливі виклики для реформування економіки України (2016)
Артеменко І. С. - Теоретико-методичні основи концентрації виробництва на підприємствах агропромислового комплексу (2016)
Boiarchuk А. - Innowacyjne zrodla finansowania Chersonskiego regionu: technoparky (2016)
Володін С. А. - Концептуальні засади розвитку Національної академії аграрних наук України на інноваційній основі (2016)
Дзюба Т. А. - Способи мінімізації інвестиційних ризиків машинобудівних підприємств (2016)
Климчук А. О. - Методи мотивації персоналу на промислових підприємствах (2016)
Непочатенко О. О. - Конкурентне середовище та напрями економічного розвитку сільськогосподарських підприємств, Пташник С. А. (2016)
Осадча О. О. - Інтелектуальний капітал як об’єкт генерування доходу фінансово-господарської діяльності (2016)
Сас О. О. - Природничо-ринкова концепція управління в аграрних підприємствах (2016)
Герман Л. Т. - Оцінка впливу соціальних факторів на глобальний економічний розвиток (2016)
Коцюк Ю. А. - Системи електронного документообігу у вищому навчальному закладі: тенденції та перспективи впровадження, Данилець Ю. О. (2016)
Садова У. Я. - Структурні дисбаланси якості людського потенціалу у фокусі викликів політики зайнятості населення України, Степура Т. М. (2016)
Бєлова І. В. - Концептуальні засади функціонування трансмісійного механізму системного фінансового ризику (2016)
Dziekanski P. - Efficiency of the municipality’s action in the context of the synthetic assessment оf the financial condition on the example of the Kamienna basin municipalities (2016)
Дем’янчук О. І. - Особливості формування доходів місцевих бюджетів України в умовах бюджетно-податкових змін (2016)
Карлін М. І. - Проблема вибору моделі оподаткування в Україні в умовах соціально-економічної кризи (2016)
Левицька С. О. - Методичні та прикладні підходи ефективності землекористування в умовах податкового реформування, Стець Н. В. (2016)
Пінь А. М. - Аналіз природи державного боргу в концепціях А. Лернера та П. Кругмана (2016)
Примостка О. О. - Контролінг як інноваційна концепція управління банком (2016)
Фоміних М. В. - Стратегічні орієнтири формування політики управління сектором системно важливих банків (2016)
Ambarchian V. S. - Financial statements as indicator of the autonomy level of higher educational institution аnd transparency of economy as a whole (2016)
Левицька С. О. - Організація обліку діяльності суб’єків як синергетичий процес інформаційного забезпечення їх менеджменту (2016)
Харчук Ю. Ю. - Перспективи розвитку суб’єктів господарювання малого бізнесу України в контексті нововведень у спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, Танчин А. І. (2016)
Григоревська О. О. - Шляхи вдосконалення організації бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві, Христос І. В. (2016)
Новоселецький О. М. - Соціально-економічні детермінанти злочинності, Шепель А. В. (2016)
Анісімова А. О. - Специфічні особливості формування граматичних навичок говоріння німецькою мовою після англійської у майбутніх перекладачів (2012)
Андрієнко Т. П. - Стратегії відтворення іншомовних елементів у мовленні персонажів художнього твору (2012)
Бондарук Л. В. - Міфокритика та міфокритична методологія дослідження художнього твору: перекладознавчий аспект (на матеріалі роману Marcel Proust "Noms de pays: le nom") (2012)
Гаврилович О. Г. - Зооморфный код культуры во фразеологии белорусского, русского и английского языков: сравнительно-сопоставительный анализ (2012)
Ємельянова О. В. - Модальність дискурсу фінансового прогнозу (2012)
Здражко А. Є. - Критерії оцінювання перекладу дитячої літератури (2012)
Красікова М. Б. - Еквіваленти перекладу віддієслівних іменників з ознакою дії з англійської мови на українську (2012)
Лещенко О. И. - Типология авторской представленности в сильных позициях текста (2012)
Лещинская О. А. - Национальное выражение эмоции страха в фразеологизмах белорусского и русского языков (2012)
Малкович Т. І. - Міжмовна синхронія в укладанні реплік художнього кінофільму (2012)
Олікова М. О. - Когнітивно-комунікативні характеристики еліпсису (2012)
Омельченко Л. Ф. - Трансформаційний аналіз англійських структурно-складних лексем (2012)
Павлов В. В. - Інверсія як мовне явище (2012)
Палійчук А. Л. - Теперішній наративний час як засіб інтимізації (2012)
Пименова М. В. - Эквивалентные концепты (2012)
Полевая Т. Н. - О влиянии замен на оценочный компонент значения при переводе текстов публицистического дискурса (2012)
Семенюк А. А. - Вікові особливості мікроструктури фемінінного прескриптивного дискурсу (2012)
Скалевська Г. О. - Лінгвостилістичні та структурні особливості перекладу пантумів: від традиційної малайської поезії до сучасної американської та української літератури (2012)
Стрельченко Д. В. - Мовні засоби англомовного рекламного дискурсу (2012)
Теркулов В. І. - Базові категорії лінгвальної когнітології (2012)
Федоренко С. В. - Міжкультурний аспект перекладу наукової літератури (2012)
Черноватий Л. М. - Навчання письмового перекладу: навички та уміння етапу аналізу тексту оригіналу і вправи для їх формування (2012)
Шведова З. В. - Фразеологическая концептуализация хороших умственных способностей человека (2012)
Юшак В. М. - Порівняльний аналіз перекладу антропонімів-символів та значущих власних імен (2012)
Азаренков Г. Ф. - Місце компетентнісного підходу в теорії управління економічною безпекою підприємства, Бондаренко К. В. (2016)
Ачкасова С. А. - Теоретичні аспекти визначення сутності фінансової безпеки страхової компанії, Клімчук О. В. (2016)
Балдик Д. О. - Формування фінансово-економічних результатів діяльності сільськогосподарських підприємств (2016)
Барвинок В. Ю. - Роль персонального бренда в самореализации студентов (2016)
Бегун С. І. - Статистичне дослідження відтворення населення Волинської області (2016)
Білоцерківський О. Б. - Статистичний аналіз виробництва електроенергії в Україні (2016)
Бойда С. В. - Інституційні проблеми формування бізнес-середовища в Україні (2016)
Бондаревська К. В. - Шляхи удосконалення систем винагородження працівників у сучасних умовах, Суха М. І. (2016)
Вільхова Т. В. - Оцінка ефективності землекористування для беззбиткового виробництва та з розширеним відтворенням (2016)
Головацька С. І. - Внутрішній контроль витрат підприємства: організаційно-методичні аспекти, Сашко О. П. (2016)
Голубка М. М. - Вклад провідних економічно-просвітницьких товариств у прогрес фінансово-економічної та кооперативної освіти на західноукраїнських землях (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Громова А. Є. - Аналіз фінансового стану підприємства з огляду ефективного використання фінансових ресурсів, Крамаренко К. В., Рудик Т. О. (2016)
Дєєва Н. Е. - Управління репутацією підприємства: основні фактори впливу на формування та підвищення, Грабчак В. І. (2016)
Дмитренко А. В. - Принципи бухгалтерського обліку як складова методології бухгалтерського обліку спільної діяльності суб’єктів господарювання, Пустяк О. В. (2016)
Ігнатова О. М. - Статистична оцінка динамічних змін на депозитному ринку в Україні, Попрожук К. О. (2016)
Карамушка О. М. - Економічний розвиток підприємств зернового комплексу в умовах ризиків та глобалізації (2016)
Келюх О. О. - Інформаційні технології в розвиненні екологічного мислення майбутніх фахівців аграрної сфери (2016)
Кравець М. О. - Інформаційна підтримка обслуговуючої кооперації (2016)
Красілич І. О. - Фактори впливу на ефективність експортно-імпортної діяльності машинобудівних підприємств (2016)
Кривець Ю. М. - Методологічні засади та показники ефективності оцінки функціонування корпоративних агроформувань та управління ними (2016)
Крючко Л. С. - Особливості непрямого оподаткування в Україні (2016)
Лесік І. М. - Інфраструктурне забезпечення оптових ринків продукції овочівництва, Рочняк В. В. (2016)
Лобза А. В. - Особливості підбору персоналу на сучасних українських підприємствах, тенденції розвитку рекрутингу, Клименко С. Ю. (2016)
Макарчук О. Г. - Теоретико-методологічні основи обліку основних засобів в сільськогосподарських підприємствах, Новосядлова К. В. (2016)
Маляренко А. В. - Напрямки розвитку банківських установ в Україні, Марущак І. О. (2016)
Маршук Л. М. - Теоретичні засади формування ресурсно-фінансового потенціалу підприємства (2016)
Маршук Л. М. - Децентралізація влади та формування місцевих бюджетів в Україні, Матяш О. О., Репа Н. С. (2016)
Мирошниченко Ю. В. - Сучасні методи управління персоналом, Навіцкас В. А., Сорокіна А. В. (2016)
Мірзоєва Т. В. - Щодо розвитку галузі тваринництва в Київській області (на прикладі СВК агрофірми "Перемога"), Шевченко Н. Ю. (2016)
Мосора Л. С. - Природний і міграційний рух населення в Івано-Франківській області: причини та наслідки (2016)
Нестеренко О. М. - Основні принципи та особливості організації логістики у військових частинах Національної гвардії України, Чирва Ю. Є. (2016)
Петренко В. С. - Теоретичні та методологічні аспекти грошових потоків на підприємстві, Кузнецова Д. С. (2016)
Петюх В. М. - Загальні компетенції та якості, необхідні молоді для створення власного бізнесу, Шеіна В. О., Шепель А. Ю. (2016)
Поліщук І. І. - Проблеми та перспективи розвитку хлібопекарської галузі в Україні, Ящишена Я. О. (2016)
Полях В. М. - Маркетингова стратегія розвитку свинарства в сільськогосподарських підприємствах (2016)
Пономарьова О. Б. - Особливості розвитку страхування в умовах поширення Інтернету, Зінченко О. М. (2016)
Пономарьова О. Б. - Проблеми та перспективи розвитку медичного страхування в Україні, Проценко К. В., Стовбун А. О. (2016)
Романова Ю. С. - Привлечение инвестиций в экономику России (2016)
Сіпайло Л. Г. - Обґрунтування альтернативних витрат при формуванні інвестиційної політики підприємства, Ляшук А. М. (2016)
Скляр Є. В. - Теоретичні засади дослідження дебіторської та кредиторської заборгованостей, Храпливий А. І. (2016)
Скоромна О. Ю. - Вплив галузевої структури на формування прибутку аграрних підприємств (2016)
Сліпченко Г. М. - Особливості бухгалтерського обліку податку на додану вартість в Україні (2016)
Слободянюк Н. О. - Стан страхового ринку України на сучасному етапі, проблеми та перспективи його розвитку, Прокопчук Г. Ю. (2016)
Станкевич Ю. Ю. - Корпоративна соціальна відповідальність: сутність та проблеми поширення в Україні (2016)
Тарасевич Н. В. - Сучасні аспекти залучення та утримання клієнтів банку, Гурба Н. О. (2016)
Фісуненко П. А. - Роль бюджету та процесу бюджетування в управлінні підприємством, Сорока А. А. (2016)
Фісуненко П. А. - Сутність та оцінка економічної привабливості та економічної ефективності інвестиційних проектів, Щепеткова А. С. (2016)
Чернишова А. В. - Використання власних торгових марок у дрогері-рітейлі (2016)
Шевченко Ю. В. - Проблеми впровадження інформаційних технологій на підприємства різних форм бізнесу (2016)
Шеремет О. О. - Проблеми розвитку сільських територій в контексті демографічної і поселенської кризи (2016)
Шкрабак І. В. - Методичний підхід до оцінки впливу характеристик НІС на розвиток малого підприємництва, Ахунзянов О. В. (2016)
Юрчик І. Б. - Іноземні інвестиції в Україні: роблеми та перспективи, Маценко А. А. (2016)
Байцим А. І. - Використання нормалізованого вегетаційного індексу для моніторингу стану рослинного покриву НПП "Вижницький" на основі даних супутникової зйомки, Талах М. В., Стратій В. І. (2016)
Волков В. А. - Об одном из методов атаки на протокол TLS (2016)
Головенко Т. М. - Загальна характеристика показників льону олійного з метою виготовлення інноваційних товарів, Бойко Г. А., Іваненко О. О., Шовкомуд О. В. (2016)
Гуртовий М. Ю. - Моделювання та оптимізація параметрів електромобілів з комбінованими режимами енергоживлення, Попов С. В. (2016)
Єгорова О. В. - Нечіткі штрафні функції в задачі управління запасами з урахуванням товарних втрат, Снитюк В. Є. (2016)
Котвицький Р. С. - Система технічного зору в задачах стабілізації безпілотного літального аппарату, Сарибога Г. В. (2016)
Махровська Н. А. - Аналіз алгоритмів розпізнавання образів для оптимізації рішення задачі пошуку об’єкта у відеоряді, Безрукава В. Г., Погромська Г. С. (2016)
Мосора Ю. Р. - Про довговічність клинопасових трансмісій в приводах нафтогазового обладнання, Костриба І. В. (2016)
Нестеров О. В. - Дослідження впливу іонного азотування на зносостійкість поверхневого шару феритної неіржавіючої сталі, Лавренко А. С., Бялік Г. А., Журавель С. М. (2016)
Поліщук М. О. - Дослідження роботи роторно-плівкового апарата з шарнірним кріпленням лопатей, Зубрій О. Г. (2016)
Сай В. М. - Функціонально-планувальні аспекти формування вартості земельних ділянок населених пунктів, Винарчик Л. В. (2016)
Силка І. М. - Інноваційні підходи до виробництва натуральних ароматизаторів (2016)
Тимчик Г. С. - Вдосконалення алгоритмів біопульсової діагностики, Осадчий О. В., Божеску А. О., Кедись А. О. (2016)
Тимчик Г. С. - Мінімізація набору показників для визначення функціонального стану, Осадчий О. В., Кедись А. О., Божеску А. О. (2016)
Шаповалова Н. П. - Фактори формування та зберігання якості кави натуральної смаженої, Кравченко О. В. (2016)
Буринюк Х. П. - Порівняльний аналіз показників киснезалежного метаболізму нейтрофільних гранулоцитів крові та мокротиння у школярів, хворих на нееозинофільний фенотип бронхіальної астми, Ортеменка Є. П. (2016)
Гавриш Л. О. - Прогностична характеристика та диференційований підхід до лікування уражень шлунково-кишкового тракту у пацієнтів з хронічною хворобою нирок, Дубінська М. В., Золотун І. М., Вівсянник В. В. (2016)
Дудка Т. В. - Зміни показників функції зовнішнього дихання, морфо-функціонального стану жовчного міхура та гомеостазу жовчі за комбінованого клінічного перебігу хронічного холециститу та бронхіальної астми, Дудка І. В., Олексій М. В., Ткач Ж. О., Шуневич І. В. (2016)
Дученко К. А. - Вплив фуроксану на водно-сольовий обмін у щурів (2016)
Егорченко О. Б. - О ранней диагностике заболеваний кистей рук пользователей компьютеров с помощью вибротестирования, Шмырко В. И., Лавренко А. С., Троян Ю. И. (2016)
Живоложний А. Ю. - Постінсультний больовий синдром: сучасне бачення патогенезу та діагностики, Макєєва О. М. (2016)
Мочалов Ю. О. - Теоретичне обґрунтування застосування комплексу фотодинамічної терапії та озонотерапії при запальних захворюваннях пародонту (oгляд літератури), Тукало І. В. (2016)
Павленкова О. В. - Деякі аспекти виникнення підвищеної чутливості зубів, Павленко С. А., Петрушанко В. М., Сидорова А. І. (2016)
Потапчук А. М. - Аналіз можливостей реставрації ділянок рецесії ясен з використанням композитних матеріалів, Цуперяк С. С. (2016)
Боднарчук Т. В. - Вплив Дністровського гідровузла на навколишнє природне середовище і формування антропогенних ландшафтів у зоні його впливу (2016)
Макаренко В. В. - Вплив антропогенного навантаження на стан родючості ґрунтів на прикладі Коростенського району Житомирської області, Матвієнко Б. Я. (2016)
Самойленко Н. М. - Екологічно сталий розвиток міст Казахстану, Сулайманова Ж. А. (2016)
Бобошко В. І. - Взаємодія школи, сім’ї і громадськості на засадах соціального партнерства (досвід Великої Британії) (2016)
Венгловська О. А. - Ідеї С. Русової про виховання дітей дошкільного віку на сторінках часопису "Світло"(1910–1914), Свяженіна М. В. (2016)
Єремеєвич М. О. - Комп’ютерні системи тестування знань та їх аналіз, Турка Т. В. (2016)
Заболоцький А. Ю. - Проблема якості дистанційного навчання (2016)
Ковальчук Л. І. - Проблеми результативності навчального процесу в контексті педологічної науки (перша третина ХХ століття) (2016)
Козубенко Ю. Л. - Особливості проведення занять з лікувальної фізичної культури при гіпертонічній хворобі (2016)
Коломієць Т. В. - Результати сформованості фахової комунікативної компетентності у майбутніх провізорів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін після проведення формувального експерименту (2016)
Костик Е. П. - Качественная подготовка будущих специалистов профессионального образования как педагогическая проблема (2016)
Кочубей Л. В. - Проблема формирования учебного диалога в школе (2016)
Курчій О. В. - Розвиток творчих здібностей учнів середньої школи на заняттях у гуртках, Кушнерьова А. В. (2016)
Кухарчук І. О. - Формування соціокультурної компетентності у майбутнього вчителя-словесника (на матеріалі регіональних антропонімів) (2016)
Левандовська І. З. - Формування позитивної мотивацiї вивчення iноземної мови у студентiв вищого навчального закладу, Дудар О. В. (2016)
Прищепа С. М. - Сутність та зміст поняття "підприємницька компетентність" (2016)
Сінельник І. П. - Серендипіті як інтерактивна методика виховання толерантності майбутніх учителів початкової школи (2016)
Стельмах Н. В. - Психолого-педагогічні умови педагогічної взаємодії (2016)
Tonkonoh N. I. - Strategic competence formation of future foreign language teachers (2016)
Федорченко Г. М. - Формування національної самосвідомості учнів засобами фольклору (2016)
Форостюк Т. В. - Дидактичні й лінгвістичні основи вивчення лексики в початковій школі (2016)
Tsurkan T. G. - Parental involvement in children's education (2016)
Чернякова О. І. - Використання мультимедійних засобів навчання на уроках в початкових класах (2016)
Шиліна А. Г. - Використання тренінгу для викладання англійської мови студентам немовних вищих навчальних закладів (2016)
Шкарбан Л. В. - Формування готовності вчителів початкової школи до роботи з ліворукими дітьми (2016)
Шкарупа Г. М. - Досвід конструювання робочого зошиту з дисципліни "Перспектива і тіні" для студентів коледжу КНУТД (Спеціальності "Графічний дизайн" та "Художнє фотографування") (2016)
Бондарчук О. А. - Цивілістичні аспекти договору позички (2016)
Коляда Т. А. - Теорія та практика нормативного регулювання щодо зовнішнього вигляду працівників (2016)
Kryvtsova I. S. - Synergetics in law: foundation, limits and possibilities of general theoretical and sectoral applications (2016)
Лазаренко С. В. - Конституційна реформа і модернізація: співвідношення понять (2016)
Матросова І. Ю. - Виявлення особливостей правового регулювання діяльності транснаціональних компаній (ТНК) (2016)
Салей М. І. - Предмет конституційної аксіології як напряму конституційно-правових досліджень (2016)
Сіліч Є. Г. - Правовідносини, що виникають в пенітенціарній діяльності. Теоретичний аспект (2016)
Смирнов М. І. - Функціональна спрямованість діяльності прокурора у кримінальному провадженні (2016)
Бондар В. Д. - Місія університету в умовах реалізації концепції сталого розвитку суспільства (2016)
Дзядзіна Н. М. - Визначення стратегічних пріоритетів регіонального розвитку України (2016)
Нагорна Г. О. - Соціальне проектування: історія становлення та розвитку (2016)
Сироватка С. О. - Засоби впливу держави на раціоналізацію поведінки учасників ринку житлово-комунальних послуг (2016)
Привроцький В. П. - Становлення та функціонування американських "фабрик думок" (2016)
Сандул В. А. - Місце та роль іміджевих технологій у процесі професійної політичної діяльності (2016)
Березняк В. І. - Форми та методи ідеологічної та атеїстичної роботи навчального осередку на Рівненщині в 70-80-ті роки ХХ століття (2016)
Орленко О. М. - Петроград і реалізація податкової політики напередодні непу (2016)
Павлів О. В. - Голодомор 1946-1947 років. Реґіони західної України та Бесарабії (2016)
Гаврилюк О. О. - Невербальні засоби реалізації комунікативно-прагматичної інтенції коментатора текстової трансляції спортивного змагання (на матеріалі англійської мови) (2016)
Грабівська Г. І. - Традиції українського театру у візії І. Франка на шпальтах польського часопису "Kurjer Lwowski" (2016)
Довбня Л. Е. - Мовознавча діяльність Юрія Шевельова в Українському вільному університеті Мюнхена, Товкайло Т. І. (2016)
Калашнікова О. Л. - Тема пам’яті у творчості Патріка Модіано та її втілення у жанровому репертуарі письменника, Шубкіна К. А. (2016)
Костик Є. В. - Проблеми транслітерування українських власних назв студентами немовних факультетів (2016)
Кучик Г. Б. - Стилістичні риси мови установчих документів міжнародних організацій (2016)
Молодиченко Н. А. - Основні аспекти поняття політичної коректності в сучасній англійській мові, Танана С. М. (2016)
Ніколайчук А. С. - Розвиток паратаксису й гіпотаксису в студіях учених Московської лінгвістичної школи, Козорог А. І. (2016)
Тищенко О. О. - Символ у контексті поетичного мовлення Б.-І. Антонича, Калмикова А. С. (2016)
Цилюрик Т. В. - Рецепція поетики "комічної епопеї" в романі Джейн Остен "Емма" (у порівнянні з романом Г. Філдінга "Історія Тома Джонса, знайди") (2016)
Чумакова Г. А. - Полісемія в контексті роману М. Дочинця "Вічник" (2016)
Шапран Д. П. - Мілітарна метафора в українській маркетинговій термінології (2016)
Шпинта Г. М. - Особливості використання терміноелементів "mania", "philia" в латинськомовній клінічній термінології (2016)
Баташева Н. І. - Особливості емоційної сфери дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку (2016)
Бєлякова С. М. - Психологічні особливості професійного становлення студентів (2016)
Бончук Н. В. - Суб’єктивне розуміння щастя сучасною молоддю та підлітками (2016)
Глубока І. О. - Особливості створення психологічних умов розвитку асертивної поведінки учнів професійно-технічних навчальних закладів (2016)
Журавель А. В. - Тривожність як індивідуально-психологічний фактор суїцидального ризику у юнацькому віці, Четверикова І. Ю. (2016)
Калюжна Є. М. - Вплив акцентуацій характеру ув’язнених на особливості їх міжособистісних стосунків, Лойко Ю. В. (2016)
Калюжна Є. М. - Вплив самооцінки особистості на її академічну успішність у молодшому шкільному віці, Шевергіна М. В. (2016)
Кондратенко В. С. - Вплив рівня конфліктності на процес соціально-психологічної адаптації молодших школярів, Губа Н. О. (2016)
Міцик Т. О. - Етапи розвитку образу світу у підлітків з погляду онтогенетики (2016)
Tukyun Ch. J. - Cruel behavior models in classical psychological theories (2016)
Чернята Н. О. - Слово – основна одиниця мовленнєвої діяльності, ядро внутрішнього лексикону (2016)
Яновська Т. А. - Особливості творчої уяви дітей молодшого шкільного віку (2016)
Опалько М. С. - Автоматизація управління туристичним підприємством як засіб підвищення ефективності його діяльності, Примак Т. Ю. (2016)
Верхова А. О. - Синтез мистецтв у просторі естрадного видовища (2016)
Геренко С. С. - Розвиток графічного дизайну і реклами в Україні 2009–2015 рр. (2016)
Логвінова О. О. - Культурно-мистецькі трансформації арт-проекту у видовищній культурі України (на прикладі театралізованих fashion-шоу) (2016)
Булах І. В. - Основні положення методики символізації архітектурно-художнього образу середовища міста (2016)
Баранова С. В. - "Філософія" кількісно-якісних відношень (2012)
Бевз Н. В. - Герменевтико-коммуникативные аспекты непереводимости в поле переводческой культуры (2012)
Бондаренко Ю. С. - The Phonemic Tendencies оf Estuary English (2012)
Жулавська О. О. - Кількісний аналіз частотності актуалізації ознак повсякденного поняття "тероризм" у сучасному британському газетному дискурсі (2012)
Князєва А. - Перекладацький аспект гендерних маркерів (на матеріалі спічів англомовних політдіячів), Медвідь О. М. (2012)
Коломієць Л. В. - Алюзивні фрази Ґреґорі Корсо та їх "друге життя" як назв і цитат з погляду перекладу (2012)
Куліш В. С. - Інтерпретація стилістично-маркованих номінацій мовчання (на матеріалі англомовного та російського поетичних дискурсів) (2012)
Лукьянова Т. Г. - Жанрово-стилістичні особливості перекладу субтитрів (на матеріалі англомовних художніх фільмів) (2012)
Овсянников В. В. - Направление перевода на инязах, Сласная Е. В. (2012)
Огуй О. Д. - Західно- та східноєвропейський переклади в епоху Середньовіччя (476-1492): нова спроба викладу в посібнику з історії перекладу, Івасюк О. Я. (2012)
Плющ Б. О. - Особливості відтворення в англомовних перекладах контрастності як провідної риси ідіостилю В. Винниченкa (2012)
Попова О. В. - Конкатенація інтра- та екстралінгвальних факторів (2012)
Потреба Н. А. - Лінгвокультурна адаптація художнього тексту (2012)
Прокопенко А. В. - Конфліктні стратегії політдіяча в аспекті стратегій перекладу (на снові американського політінтерв’ю) (2012)
Ребрій О. В. - Творчі виміри перекладу дитячої літератури (2012)
Свєтлова А. І. - Вербалізація концепту "silence” в англомовній картині світу (2012)
Совенко А. M. - Реалізація позитивної оцінки в англійському та американському сленгу, Дорда В. О. (2012)
Соколова І. В. - Категоріальна представленість інформаційно-рекламних текстів (на матеріалі сучасної англійської мови) (2012)
Тіліга А. Ю. - Відтворення топоніміки як складової фантастичної художньої картини світу в англо-українських перекладах (2012)
Троць О. В. - Номінації давньогерманських магічних технік: порівняльно-історичний аспект (2012)
Федоренко С. В. - Міжкультурний аспект перекладу наукової літератури (2012)
Шукало І. М. - Англомовні метафоричні рекламні слогани та їх переклад українською мовою (2012)
Буката М. В. - Екстеріоризація силенціального ефекту у мистецькому дискурсі (2012)
Содержание (2013)
Корнацька А. Г. - Використання ендохірургії в лікуванні маткового чинника безпліддя, Даниленко О. Г. (2013)
Гордиенко С. - Чемпионат бригад скорой медицинской помощи завершился победой киевлян (2013)
Старение репродуктивной системы: новые критерии STRAW+10 (2013)
Іванюта Л. І. - Проблеми небезпеки застосування лікарських засобів під час вагітності, Іванюта І. С. (2013)
Бенюк В. А. - Особенности комплексной интерферонотерапии при рецидивирующем генитальном герпесе, Никонюк Т. Р. (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Аналіз показників кесаревих розтинів з приводу неспроможності рубця на матці за 2001–2011 роки, Гончарук Н. П., Гурженко О. Ю. (2013)
Набер К. Г. - Обзор эффективности и безопасности препарата Канефрон® Н при лечении и профилактике урогенитальных и гестационных заболеваний, Перепанова Т. С. (2013)
Hodis H. N. - Концепция возраста при гормональной терапии в профилактике коронарных заболеваний сердца: прошлое, настоящее и будущие перспективы, Collins P., Mack W. J., Schierbeck L. L. (2013)
Голяновский О. В. - Клиническое применение комбинированных гипертонических/ коллоидных растворов у родильниц при тяжелом геморрагическом шоке, Жежер А. А., Кулаковский М. М. (2013)
Веропотвелян П. Н. - Преждевременный разрыв плодных оболочек – инфекционный фактор, Гужевская И. В., Веропотвелян Н. П., Цехмистренко И. С. (2013)
Вороненко Н. Ю. - Метаболічний синдром та дисфункція жирової тканини у жінок (2013)
Корнацька А. Г. - Комплексна підготовка до майбутньої вагітності з урахуванням психоемоційних змін, Даниленко О. Г., Біль І. А., Флаксемберг М. А. (2013)
Шлапак И. М. - Клинико-функциональные и иммуногистохимические критерии несостоятельности рубца на матке после операции кесарева сечения (2013)
Бакшеев С. Н. - Клиническое течение беременности у женщин с первым медицинским абортом в анамнезе (2013)
Баскаков П. М. - Прегравідарна підготовка і профілактика невиношування вагітності у жінок з патологією шийки матки в анамнезі, Ігоніна О. В. (2013)
Назаренко Л. Г. - Фенотипические особенности беременных низкого роста с позиций дисплазии соединительной ткани, Тарусина Е. В. (2013)
Артеменко В. В. - Диагностическое значение клинико-лабораторного исследования амниотической жидкости при физиологическом и патологическом течении беременности (2013)
Манжула Л. В. - Содержание гомоцистеина и фибронектина при плацентарной дисфункции у беременных с варикозной болезнью (2013)
Ткачик С. Я. - Особенности концентрации метаболитов стероидных гормонов при дискоординированной родовой деятельности (2013)
Курицина С. А. - Морфологические особенности фетоплацентарного комплекса при аномально расположенной плаценте (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Бактериальный вагиноз и неспецифический вагинит – дифференциальная диагностика и выбор средства местной терапии, Гопчук Е. Н. (2013)
Лянна М. В. - Актуальні питання преконцепційної підготовки жінок з лейоміомою та патологією шийки матки в анамнезі (2013)
Степанова Є. В. - Тактика ведення жінок репродуктивного віку з гіперпластичними процесами ендометрія на фоні гіпотиреозу (2013)
Орлова В. В. - Мелатонін – універсальний гормон жіночого організму, Сімрок В. В., Коробкова О.А. (2013)
Кишакевич И. Т. - Влияние менопаузального остеопороза на изменения качества жизни пациенток (2013)
Зарічанська Х. В. - Оптимізація лікування запальних захворювань придатків матки, Антонюк М. І., Дола О. Л., Ємець Н. О. (2013)
Сеидбекова Ф. О. - Врожденные локальные пороки развития костно-суставной системы у новорожденных г. Баку (2013)
Лембрик І. С. - Бактеріальний вагіноз у дівчаток із патологією кишечнику: чинники ризику, клінічні особливості, принципи діагностики, Лембрик С. П. (2013)
Луценко Н. С. - Комплексное лечение цервикальных интраэпителиальных неоплазий, ассоциированных с HPV-инфекцией, Евтерева И. А., Киосова М. Н. (2013)
Пирогова В. І. - Гормональна контрацепція у жінок з фоновими захворюваннями шийки матки і папіломавірусним інфікуванням – діагностичні і лікувальні аспекти, Голюк Н. Я. (2013)
Ромащенко О. В. - Стан сексуального здоров'я жінок, які використовують перерваний статевий акт та чоловічий презерватив для запобігання небажаній вагітності, Мельников С. М., Білоголовська В. В., Ященко Л. Б., Щербак М. О. (2013)
Берая Д. Ю. - Особенности состояния иммунной системы, патоморфологического и иммуногистохимического состояния эндометрия у женщин с бесплодием и аутоиммунной патологией щитовидной железы (2013)
Льовкіна О. Л. - Зміни в ендометрії та особливості кровообігу в артеріях матки у жінок репродуктивного віку із первинним стрес-індукованим непліддям (2013)
Гален, маммология, мастэктомия и силиконовая грудь: радикальные методы (2013)
До читачів (2016)
Переднє слово (2016)
Баумейстер А. - Логічна термінологія: проблема кодифікації, Васильченко А., Кебуладзе В., Козаченко Н., Конверський А., Лактіонова А., Маєвський О., Навроцький В., Остроушко О., Попович М., Хоменко І., Шрамко Я., Щербина О. (2016)
Хоменко І. - Неформальна логіка та арґументативне міркування (2016)
Шрамко Я. - Принцип дуальності в логіці і філософії (2016)
Сепетий Д. - Психофізичний дуалізм Декарта у сучасній ретроспективі (2016)
Довга Л. - Посібник із курсу "Історія української культури": питання до дискусії (2016)
Кислюк К. - Меморіальний ландшафт української культури: минуле та сучасність (2016)
Гомілко О. - Сердечне порозуміння в присутності величі університету: Щорічна конференція (2016)
Єрмоленко А. - Проблеми перекладу понять, похідних від слова "Welt", в етиці, практичній філософії та соціології, Кебуладзе В. (2016)
Бандура О. О. - Основне питання філософії (загальний нарис) (2016)
Костицький М. В. - Нормативізм як методологія юриспруденції (2016)
Шевчук Р. М. - Методологія наукового пізнання: від явища до сутності (2016)
Павлишин О. В. - Міждисциплінарні зв’язки семіотики права (2016)
Братасюк М. Г. - Співвідношення загальних принципів та норм права в основних типах право розуміння (2016)
Бровко Н. І. - Аналіз феномену правосвідомості людини у філософсько-правовій думці (2016)
Шевченко О. С. - Філософсько-політичне розуміння концепції солідаризму (2016)
Вовк В. М. - Реформи та позитивне право (на прикладі римського права) (2016)
Мамчин П. І. - Філософські засади давньогрецького правосуддя ахейського періоду (2016)
Дурдинець М. Ю. - Бікамералізм як продукт історичної еволюції (2016)
Стукалов А. В. - Сучасна соціальна держава як результат історичного розвитку концепту ідеальної держави платона (2016)
Кушакова-костицька Н. В. - Інформаційне суспільство: сутність та основні концептуальні підходи, Сердюк І. В. (2016)
Івченко Ю. В. - Соціально-філософський зміст патріотизму (2016)
Мотиль І. І. - Кримінально-правова характеристика та її методологічне значення, Семенюк О. О., Грудзур О. М. (2016)
Михайленко Р. В. - Приватна власність у філософській традиції (2016)
Гальонкіна Ю. С. - Інкультурація та професійна етика юриста (2016)
Содержание (2013)
Тучкина И. А. - Клинико-патогенетическая характеристика и терапия гиперандрогений женского организма в подростковом возрасте, Тучкина М. Ю., Гиленко Ж. О., Пионтковская О. В. (2013)
Шурпяк С. А. - По материалам ХI Всемирного конгресса по перинатальной медицине. Москва, 2013 (2013)
Тысячка Г. М. - Диагностика воспалительных заболеваний женской половой системы у подростков с учетом экстрагенитального фона и характера микробной флоры (2013)
Корженкова Г. П. - Фиброзно-кистозная мастопатия: вариант нормы или болезнь? (2013)
Шишкова В. Н. - Проблемы старения и заместительная гормональная терапия у женщин в постменопаузе (2013)
Руднева О. Д. - Преждевременные роды: джунгли контраверсий. Коллегиальное обсуждение проблемы (2013)
Коденцова В. М. - Йод в питании беременных, Вржесинская О. А. (2013)
Широбоков В. П. - Энтеросорбенты на основе смектита и их влияние на микробную экологию человека (обзор литературы), Янковский Д. С., Дымент Г. С. (2013)
Шурпяк С. О. - Гідроксид-полімальтозний комплекс тривалентного заліза (Мальтофер) у лікуванні та профілактиці анемій під час вагітності, лактації та в ранній неонатальний період (2013)
Мельников C. М. - Лікування ектопії шийки матки з використанням препарату Пантекрем (2013)
Макаренко М. В. - Хірургічне лікування загрози передчасних пологів. Клінічний випадок, Говсєєв Д. О., Городнича Л. М., Денисенко Н. М. (2013)
Борис Е. Н. - Новые подходы к негормональной коррекции нарушений функции гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы в комплексной терапии синдрома истощения яичников и эндокринного бесплодия, Суменко В. В., Шалько М. Н., Сербенюк А. В. (2013)
Макаренко М. В. - Инородные тела в полости матки как причина маточных кровотечений, Говсеев Д. А., Гридчин С. В., Дидух Т. Э. (2013)
Памфамиров Ю. К. - Опыт применения ультразвукового скальпеля при экстирпации матки с придатками лапаротомным доступом, Заболотнов В. А., Карапетян О. В., Пучкина Г. А. (2013)
Круть Ю. Я. - Многоплодная беременность. Современный взгляд на проблему, Бабинчук Е. В. (2013)
Тучкіна І. О. - Профілактика та лікування прееклампсії у вагітних групи ризику, Виговська Л. А., Мальцев Г. В., Благовещенський Є. В., Покришко С. В. (2013)
Назаренко Л. Г. - Применение орального пробиотика как альтернативная клиническая стратегия профилактики акушерских и перинатальных инфекций, Соловьева Н. П. (2013)
Вовк І. Б. - Алгоритм обстеження та лікування жінок з різними формами ранніх втрат вагітності, Кондратюк В. К., Трохимович О. В., Борисюк О. Ю. (2013)
Довлетханова Э. Р. - Возможность применения комплексных препаратов в лечении вульвовагинитов полимикробной этиологии, Абакарова П. Р. (2013)
Макарчук О. М. - Оцінка ступеня інфікованості статевих шляхів у жінок з фоновими захворюваннями шийки матки та доброякісними пухлинами яєчників, Матвійків Н. І., Юнгер В. І. (2013)
Дубоссарская З. М. - Возможности оптимизации терапии при вазомоторных пароксизмах у женщин в перименопаузе и постменопаузе (2013)
Пирогова В. І. - До питання медикаментозного супроводу діагностичного процесу при генітальному ендометріозі, Козловський І. В. (2013)
Макарчук О. М. - Особливості ліпідного профілю та гормонального фону у жінок з постгістеректомічним синдромом, Гаврилюк Г. М. (2013)
Герасимова Т. В. - Пробиотик с уроантисептическим действием в терапии воспалительных заболеваний органов малого таза, Гопчук Е. Н. (2013)
Прилуцкая А. Б. - Особенности нестероидной противовоспалительной терапии в лечении хронических воспалительных заболеваний органов малого таза неспецифической этиологии, Прилуцкий А. И., Дрижай Н. В. (2013)
Пирогова В. І. - Застосування препарату Мастодинон для корекції передменструального синдрому з переважанням мастодинії у жінок фертильного віку з функціональною гіперпролактинемією, Вереснюк Н. С., Малачинська М. Й., Шурпяк С. О. (2013)
Бенюк В. А. - Профилактика рецидивов хронического кандидозного вульвовагинита у женщин в период ранней постменопаузы, Ластовецкая Л. Д., Щерба Е. А., Мельник В. В. (2013)
Линников В. И. - Генетические мутации системы гемостаза в патогенезе преэклампсии (2013)
Гордієнко І. Ю. - Комплексна ультразвукова біометрія легень плода, Гребініченко Г. О., Тарапурова О. М., Слєпов О. К., Нідельчук О. В., Весельський В. Л., Величко А. В., Носко А. О. (2013)
Барановская Г. А. - Особенности дисбиоза влагалища у женщин репродуктивного возраста с трихомониазом (2013)
Прилуцкая А. Б. - Значение гепатопротекторной терапии в лечении пациенток с урогенитальным хламидиозом, Прилуцкий А. И., Батюк А. И., Харитонцева И. С. (2013)
Прилепская В. Н. - Возможности использования спермицидных методов контрацепции, Межевитинова Е. А., Иванова Е. В., Сасунова Р. А., Летуновская А. Б. (2013)
Резниченко Н. А. - Клинико-патогенетическое значение нарушений гормональной системы и их коррекция при бесплодии на фоне генитального микст-кандидоза у женщин (2013)
Микитенко Д. О. - Оцінювання ролі чоловічого фактора при лікуванні безпліддя у пацієнтів із множинними невдалими спробами використання допоміжних репродуктивних технологій, Маслій Ю. В., Лаврова К. В. (2013)
Абдуллаев Р. Я. - Возможности ультрасонографии в диагностике саркомы матки, Сухин В. С., Семикоз Н. Г., Сухина Е. Н., Поздняков С. А. (2013)
Свинаренко А. В. - Современные подходы к месту радиотерапии в комплексном лечении саркомы матки (2013)
Карташов С. М. - Ферментативные и генетические особенности рака эндометрия разной степени дифференцировки у больных разных возрастных групп, Мусаев Р. И., Сухин В. С. (2013)
Левитская Л. Н. - Спиральная компьютерная томография и магнитно-резонансная томография в диагностике сарком матки, Сухин В. С. (2013)
Слободянюк О. В. - Паллиативная помощь больным саркомой матки, Сухин В. С., Щит Н. Н. (2013)
Сухин В. С. - Клиническая характеристика сарком матки (2013)
Быть женщиной – не быть врачом (2013)
Vinnikova L. G. - Study of lactic acid bacteria as a bio-protective culture for meat, Kishenya A. V., Strashnova I. V., Gusarenko A. M. (2016)
Черно Н. К. - Використання надвисокочастотного випромінювання при виділенні полісахаридів клітинних стінок дріжджів, Бурдо О. Г., Науменко К. І. (2016)
Бельтюкова С. В. - Визначення цитрат-іонів в солодких безалкогольних напоях за молекулярною люмінесценцією рутину в комплексі з ітрієм (ІІІ), Малинка О. В., Бойченко В. Д., Ситникова Ю. С. (2016)
Vinnikova L. G. - The changes of characteristics of the pork whole muscle meat products while using the electrolyzed water, Pronkina K. V. (2016)
Звягінцева-Семенець Ю. П. - Дослідження процесу набухання полісахаридів для використання в технології вершкових кремів, Камбулова Ю. В., Соколовська І. О. Кобилінська О. В., Колесник М. (2016)
Коваленко О. А. - Дослідження процесу обсмажування картопляних чіпсів, Ковбаса В. М., Купріянова Т. М., Гребень Б. В., Нагорний В. Ю. (2016)
Овсянікова Т. О. - Вплив молочної кислоти на якість хлібобулочних виробів і втрати мікроелементів при зберіганні та випіканні, Кричковська Л. В. (2016)
Черно Н. К. - Технологія отримання залізовмісного комплексу на основі полісахаридів печериці двоспорової, Озоліна С. О., Нікітіна О. В. (2016)
Біленька І. Р. - Technological aspects of production of the candied fruits from non-traditional raw material, Голінська Я. А. (2016)
Поп Т. М. - Технологія пісочних кондитерських виробів з порошком листя волоського горіху та борошном "Здоров’я" (2016)
Кепін М. І. - Моделювання процесу переробки плодів кісточкових культур у свіжому стані на перфорованій поверхні в полі відцентрованих сил (2016)
Хомічук В. А. - Моделювання і обгрунтування робочого процесу пластифікатора ВВ-ПМЛ, Бескровний О. І., Макаринський В. В. (2016)
Титул, зміст (2016)
Ягольник О. Г. - Україна нарощує експорт цукру (2016)
Корнєєва М. О. - Маса коренеплоду і цукристість як компоненти врожаю цукру та їх взаємозв’язок у ліній закріплювачів стерильності цукрових буряків (Beta Vulgaris L.), Фалатюк Л. В., Суслик Л. О., Навроцька Е. Е. (2016)
Вербняк А. А. - Сорго цукрове – перспективна біоенергетична культура в умовах недостатнього зволоження Східного Лісостепу України, Ганженко О. М., Смірних В. М., Левченко Л. М. (2016)
Войтова Г. П. - Вплив погодних умов на продуктивність та якість коренеплодів у системі альтернативного удобрення буряків цукрових (2016)
Стефанюк В. Й. - Фертигація і позакореневе підживлення стевії медової (2016)
Олександров О. О. - Регіон вирішив відродити цукрову галузь (2016)
Методичні рекомендації з технології вирощування і переробляння міскантусу гігантського (2016)
Вергунов В. А. - Повернення із забуття (2016)
Содержание (2016)
Горпинченко І. І. - Еректильна дисфункція: етіологія, патогенез, діагностика та методи лікування, Ситенко А. М. (2016)
Гурженко Ю. М. - Науково-практична конференція сексологів та андрологів України "Актуальні питання сучасної сексології та андрології", Спиридоненко В. В., Щербак М. О. (2016)
Лесовой В. Н. - Научно-практическая конференция "Урология, андрология, нефрология – 2016", Антонян И. М., Андоньева Н. М., Щукин Д. В., Гарагатый И. А., Савенков В. И., Мальцев А. В., Гурженко Ю. Н., Дударь И. А., Шамраев С. Н. (2016)
Возианов С. А. - Сравнительная оценка применения различных видов открытой уретропластики при длинных стриктурах и облитерациях мочеиспускательного канала, Горпинченко И. И., Шамраев С. Н., Бабюк И. А., Ридченко М. А., Козачихина С. И., Корниенко А. М., Романюк М. Г. (2016)
Драгомир І. О. - Перший досвід застосування ін’єкційної форми парацетамолу для знеболювання під час проведення сеансів дистанційної ударно-хвильової літотрипсії (2016)
Зайцев В. І. - Сучасні підходи до антибіотикотерапії ускладнених інфекцій сечової системи з урахуванням бактеріальної антибіотикорезистентності, Ілюк І. І. (2016)
Черненко Д. В. - Клінічна ефективність комбінованої терапії пацієнтів із сечокам’яною хворобою з використанням препарату Солідагорен, Черненко В. В. (2016)
Гурженко Ю. М. - Психологічний статус чоловіків із еректильною дисфункцією на тлі виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, Сорока В. В. (2016)
Никитин О. Д. - Повышение эффективности комплексной терапии хронического неспецифического простатита, осложненного экскреторно-токсическим бесплодием (2016)
Горпинченко И. И. - Комбинированная фитотерапия при хронических воспалительных заболеваниях предстательной железы и их осложнения у больных сахарным диабетом, Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В. (2016)
Романюк М. Г. - Эффективность Нимесила при хроническом простатите/синдроме хронической тазовой боли у мужчин, Корниенко А. М., Аксенов П. В. (2016)
Пустовойт Г. Л. - Визначення деструкції ендотеліоцитів як маркера ураження судин у чоловіків літнього віку (2016)
Гурженко Ю. М. - Психоемоційний стан хворих із еректильною дисфункцією та доброякісною гіперплазією передміхурової залози, Квач М. Д. (2016)
Головко С. В. - Активне спостереження хворих на рак передміхурової залози (Огляд літератури) (2016)
Любчак А. М. - Лихен склерозирующая болезнь мочеиспускательного канала, Любчак М. А. (2016)
Серняк Ю. П. - Лапароскопическая пластика нижней трети мочеточника после ятрогенной травмы. Случай из практики, Литвинов А. И., Фролов А. С., Кардонов А. О. (2016)
Кочарян Г. С. - Гипносуггестия в конверсии гомосексуального компонента либидо: случай из практики (2016)
Кукурекин Ю. В. - Эректильная дисфункция при прогредиентных психических расстройствах, Акулинин В. Н., Бушученко А. Н. (2016)
Литвинець Є. А. - Дослідження ефективності та безпечності лікування хворих на хронічний абактеріальний простатит, Сандурський О. П., Тріщ В. І., Кабіру А. (2016)
Лесовой В. Н. - Выбор метода оперативного лечения пациентов с девиациями полового члена, осложненными эректильной дисфункцией, Аркатов А. В., Книгавко А. В. (2016)
Горпинченко И. И. - Исследование эффективности использования препарата Зиман для коррекции метаболизма половых гормонов при лечении вторичного гипогонадизма у мужчин, Гурженко Ю. Н., Квач Н. Д. (2016)
Lytvynets’ Ye. A. - Sexual disorders in men suffering from hypertension and their possible correction, Vintoniv O. R. (2016)
Гурженко Ю. Н. - Опыт использования селективной коагуляции нервных ветвей nervus dorsalis penis в комплексной терапии преждевременной эякуляции у мужчин, Синицкий Ю. Ю. (2016)
Нікітін О. Д. - Критерії прогнозування потенціалу чоловічої фертильності, Чорнокульский І. С. (2016)
Быстрица Р. А. - Репродуктивная функция у больных хроническим абактериальным простатитом (2016)
Баранник С. І. - Андрологічні аспекти хірургічного лікування пахвинних гриж у чоловіків, Панікова Т. М., Задорожний В. В. (2016)
Гайбуллаев А. А. - Влияние длительного лечения препаратом Канефрон® Н на факторы риска мочевой системы, связанные с идиопатическим кальциевым уролитиазом, Кариев С. С. (2016)
Гурженко Ю. М. - Профілактика ускладнень після оперативного втручання при доброякісній гіперплазії передміхурової залози, Спиридоненко В. В., Гайсенюк Ф. З. (2016)
Люлько А. А. - Комбинированные методы лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы, Бурназ А. О., Никитюк И. Н., Сагань А. С., Депутат В. А. (2016)
Литвинець Є. А. - Дослідження ефективності препарату Новірин у лікуванні чоловіків з папіломавірусною інфекціею, Козак О. О., Литвинець-Кондрат В. Є., Кондрат А. В., Федорів А. І. (2016)
Стусь В. П. - Відновлення сперматогенезу у пацієнтів з екскреторно-токсичним безпліддям, Поліон Ю. М., Поліон М. Ю. (2016)
Гурженко Ю. М. - Загальна характеристика чоловіків із безпліддям, які скористалися допоміжними репродуктивними технологіями для запліднення in vitro, Куценко А. О. (2016)
Григоренко В. М. - Виявлення анти-Hsp60 антитіл у сироватці крові хворих на рак передміхурової залози, Яковенко Л. Ф., Вікарчук М. В., Данилець Р. О., Косюхно М. О., Крупська І. В., Сидорик Л. Л. (2016)
Титул, зміст (2015)
Друге дихання: чи закінчилася криза для українських агрохолдингів (2015)
Новини АПК (2015)
Карпенко С. - Отечественные производственные площадки не соответствуют требованиям ЕС (2015)
Ковальчук Н. Л. - Міжнародний семінар "Сучасне птахівництво 2015 - технології, якість та кадри": успішне започаткування (2015)
Варенкова М. С. - Міжнародна яєчна комісія (2015)
Шиша О. А. - Як святкують Всесвітній День яйця в різних країнах світу? (2015)
Алексеев В. О. - Влияние диформиата натрия на продуктивность цыплят-бройлеров (2015)
Голубєва Т. А. - Вплив проензиму на забійні показники молодняку перепелів залежно від рівня сухої пивної дробини в комбікормах (2015)
Kryvenok M. - Rationale of arginine and lysine ratio in the diets of repair chickens, Iastrebov K. (2015)
Бойко Н. І. - Дослідження комбінованої дії охратоксину А та дезоксиніваленолу на гематологічні показники курчат-бройлерів, Бойко Ю. В. (2015)
Ляшенко Ю. В. - Оцінка рівня генетичної мінливості у вітчизняних породних групах сірих та глинястих качок з використанням RAPD-маркерів (2015)
Гончарик О. А. - Оцінювання якості інкубаційних яєць курей за різних термінів їх зберігання, Пономаренко Н. П. (2015)
Пономаренко Н. П. - Свято заради знання! (2015)
Вервейко Б. Н. - Эффективный менеджмент – результативность отрасли, Кучеров В. А. (2015)
Яйца – это вкусно (2015)
Яцюк В. М. - Синтез арилалкільних азидоамідів на основі продуктів бромарилювання акриламіду і метакриламіду, Симчак Р. В., Барановський В. С., Тулайдан Г. М., Грищук Б. Д. (2015)
Кос Р. В. - Термодинамічні характеристики етил-2-ціано-3-(2-фурил)-2-пропеноата, Собечко І. Б., Горак Ю.І., Сергеєв В. В., Раєвський Ю. А., Мельник Г. В. (2015)
Микула С. О. - Вплив деяких технологічних чинників на випалювання сировинних сумішей з відходами збагачення вугілля (2015)
Семенишин Д.І. - Порівняння кристалічних структур октаціанідо-комплексів молібдену та вольфраму з рідкісноземельними елементами, Типіло І. В. (2015)
Шаповал Й. М. - Обгрунтування складу водних технологічних мастильно-охолоджувальних рідин на основі поліакриламіду, Полюжин І. П., Коцан М. П., Полюжин Л. І. (2015)
Ранський А. П. - Сульфурвмісні комплексони як потенційні антидоти при отруєнні сполуками меркурію, Діденко Н. О., Гордієнко О. А., Авдієнко Т. М. (2015)
Шаповал П. Й. - Синтез і властивості плівок цинк сульфіду (ZNS), отриманих з використанням комплексоутворювача натрій гідроксиду, Созанський М. А., Ятчишин Й. Й. (2015)
Полюжин І. П. - Термодинамічний та кінетичний компенсаційні ефекти реакцій ацилювання гідроксиполі-алкіленокси(мет)акрилатів малеїновим та фталевим ангідридами, Гладій А.І., Ятчишин Й. Й., Цюпко Ф. І., Ларук М. М. (2015)
Гаргай Х. І. - Похідні фолієвої кислоти для модифікації поверхні ліпосом, Дончак В. А., Ріпак Л. М., Воронов С. А. (2015)
Кінаш Н. І. - Синтез похідних амінокислот із сахаридними фрагментами, Небораць І. О., Надашкевич З. Я., Долинська Л. В., Гевусь О. І. (2015)
Нагорняк М. І. - Реакційна здатність гідроксильних груп зі складу сахарози в реакції Стегліха, Самарик В. Я., Ференс М. В., Дронь І. А. (2015)
Скібіцький Р. П. - Синтез нових сахаридовмісних тіосульфонатів, Іваницька О. В., Лубенець В. І., Гевусь О. І. (2015)
Боброва К. І. - Одержання гідроксилвмісних та бромовмісних пероксидів на основі оксетанів, Флейчук Р. І., Гевусь О. І. (2015)
Чверенчук А. І. - Одержання з глинистих матеріалів гранульованого цеолітокерамічного адсорбенту типу 13Х та його використання в газовій хроматографії, Солоха І. В., Пона М. Г., Полюжин І. П., Чернуха А. М. (2015)
Якимечко Я. Б. - Вплив гіпсу на формування структури неавтоклавного газобетону (2015)
Солоха І. В. - Кольорові ангоби на основі залізовмісних відходів промисловості, Вахула О. М., Пона М. Г., Боровець З. І. (2015)
Бесага Х. С. - Особливості технології порошків S-TiO2 для фотокаталізу, Луцюк І. В., Вахула Я. І. (2015)
Жеплинський Т. Б. - Хімічна стійкість листового скла, гартованого контактним методом, Серкіз О. К. (2015)
Якимечко Я. Б. - Композиційні в’яжучі та теплоізоляційні бетони на їх основі, Семеген Р. І., Чеканський Б. Б. (2015)
Боровець З. І. - Воластонітовмісні поливи з використанням синтетичних гідросилікатів кальцію, Пона М. Г., Солоха І. В., Кобрин О. В. (2015)
Яворський В. Т. - Виділення хлоридів із сольових сумішей водно-органічними екстрагентами, Блажівський К. І., Максимович І. Є., Ващук Ю. П. (2015)
Масюк А. С. - Вплив полівінілового спирту на закономірності одержання і морфологію Bа-Zn вмісних силікатних матеріалів, Левицький В.Є., Чекайло М. В. (2015)
Харибіна Ю. В. - Дослідження впливу ортофосфорної кислоти на властивості безвипальних мулітокорундових вогнетривів, Пітак Я. М., Пітак О. Я. (2015)
Нагурський А. О. - Модифікування дорожнього бітуму катіонним латексом BUTONAL NS 198, Гринишин О. Б., Хлібишин Ю. Я. (2015)
Небесний Р. В. - Одержання акрилової кислоти методом альдольної конденсації на B2O3–P2O5–MoO3–V2O5/SiO2 каталізаторі в газовій фазі, Шпирка І. І., Петелька О. А., Івасів В. В., Дмитрук Ю. В., Лапичак. Н. І. (2015)
Топільницький П. І. - Зневоднення суміші нафт та пасткового продукту, Голич Ю. В., Романчук В. В. (2015)
Червінський Т. І. - Регенерація відпрацьованих моторних олив у присутності карбаміду, Гринишин О. Б., Корчак Б. О. (2015)
Оробчук О. М. - Оптимізація процесу дисперсійної коолігомеризації фракції С9 побудовою математичної моделі, Фуч У. В., Субтельний Р. О., Дзіняк Б. О. (2015)
Олійник Л. П. - Дослідження гідрофобізації та наповнення волокнистих матеріалів дисперсією мінеральних частинок каоліну, модифікованого епоксидами вищих жирних кислот, Максимів Н. Л. (2015)
Луценко Т. М. - Обгрунтування параметрів стандартизації препаратів на основі рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини, Галкін О. Ю., Карпенко О. Я., Дуган О. М. (2015)
Матвійків С. О. - Дослідження структури мікроплівок на основі фіброїну шовку, Петріна Р. О., Новіков В. П. (2015)
Zvarych V. І. - Synthesis of new 1,5-substituted tetrazoles based on n-benzoyl-n’-(9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracenyl)-thioureas, Lunin V. V., Stasevych M. V. (2015)
Василюк С. В. - Синтез та властивості амінотіосульфозаміщених похідних 5,8-хінолінхінону, Монька Н. Я., Шиян Г. Б., Баранович Д. Б., Хоміцька Г. М. (2015)
Фігурка О. М. - Дослідження антиоксидантної активності 3-амінокислотнозаміщених-2-(3,5-ди-трет-бутил-4-гідроксифеніл)-1,4-нафтохінонів, Ратушна О. П., Хом’як С. В., Яремкевич О. С. (2015)
Шах Ю. І. - Регіоселективність реакції нуклеофільного заміщення між 5-заміщеними 1,4-нафтохінонами та амінотіотріазолами, Кархут А. І., Болібрух Х. Б., Половкович С. В. (2015)
Паляниця Л. Я. - Розмноження хлібопекарських дріжджів після їх кріостатування, Косів Р. Б., Березовська Н. І., Паньків Н. О., Харандюк Т. В. (2015)
Петріна Р. О. - Розроблення біотехнологічного методу культивування косариків черепитчастих (Gladiolus imbricatus) in vitro, Крвавич А. С., Січевська Н. О., Новіков В. П. (2015)
Заярнюк Н. Л. - Розчинення нових похідних оксазолів і тіофенів в ультрамікрогетерогенних організованих середовищах, Міцкевічене К., Вільданова Р. І., Федорова О. В., Стасевич М. В., Ткаченко Ю. О., Дуда Т. Й. (2015)
Дейчаківський Ю. І. - Про діазотування β-аміно-9,10-антрахінону, Лучкевич Є. Р., Тарас Т. М., Болібрух Л. Д., Губицька І. І. (2015)
Швед О. М. - Біотехнологія очищення побутових стічних вод невеликих населених пунктів у біоінженерних ставках, Новіков В. П. (2015)
Хом’як С. В. - Азометини з просторово екранованим фенолом (2015)
Павлюк І. В. - Оптимізація умов технологічного процесу переробки шроту Origanum vulgare, Daucus сarota, Humulus lupulus, Стадницька Н.Є. (2015)
Корецька Н. І. - Перспективи використання біогенних поверхнево-активних речовин та етилтіосульфанілату у технології вирощування тютюну, Карпенко І. В., Плотникова Т. В., Тютюнникова Є. М., Мідяна Г. Г., Лубенець В. І. (2015)
Толкачова Н. В. - Біологічна активність стероїдних глікозидів цибуль, Комаровська-Порохнявець О. З., Марінцова Н. Г., Журахівська Л. Р. (2015)
Лень Ю. Т. - Синтез 2,3-фталоїлпіроколін-1-карбонової кислоти та її нових похідних, Курка М. С., Мусянович Р. Я. (2015)
Монька Н. Я. - Синтез s-естерів 4-фталімідометилбензентіосульфо-кислоти, Василюк С. В., Наконечна А. В., Баранович Д. Б., Шиян Г. Б., Лубенець В. І. (2015)
Атаманюк В. М. - Тепломасообмін під час виробництва адсорбентів з торфової сировини, Кіндзера Д. П., Сеник А. С. (2015)
Голець Н. Ю. - Вплив природних умов розташування Грибовицького сміттєзвалища на поширення забруднень у гідросфері, Малик Ю. О. (2015)
Мараховська А. О. - дослідження структруктури емульсій у стічних водах виробництв харчових олій (2015)
Хомко Н. Ю. - Забруднення води річки Верещиця пестицидами, Ковальчук О. З., Чайка О. Г. (2015)
Атаманюк В. М. - Сушіння зерна пшениці фільтраційним методом, Матківська І. Я., Барна І. Р. (2015)
Симак Д. М. - Нестаціонарний процес розчинення шару зернистого матеріалу, Люта О. В. (2015)
Дерейко Х. О. - Оцінка екологічного впливу використання сонячної енергетики за методологією оцінювання життєвого циклу, Козяр Н. І., Одноріг З. С. (2015)
Одноріг З. С. - Зниження негативного впливу підприємства із виготовлення фігурних елементів мощення на стан довкілля, Балан О. Б., Дерейко Х. О. (2015)
Мартинюк І. М. - Оцінка ризику у разі біологічного зараження місць дислокації військових підрозділів, Матикін О. В., Грек А. М., Марущенко В. В., Чернявський О. Ю., Марінцова Н. Г., Платонов М. О. (2015)
Стаднічук О. М. - Екологічний вплив полідегазуючої рецептури "РД-1” на грунтові та водні екосистеми, Платонов М. О., Мартинюк І. М., Журахівська Л. Р. (2015)
Сабадаш В. В. - Кінетика внутрішньодифузійного поглинання оксіпропіонової кислоти цеолітом, Гивлюд А. М., Гумницький Я. М. (2015)
Дулеба В. П. - Дослідження процесу осадження поліакриламіду з водного розчину з метою одержання його в сухому вигляді, Жаровська М. Р., Климишин Ю. М. (2015)
Семенишин Є. М. - Дослідження кінетики екстрагування олії з насіння рижію посівного як альтернативи ріпаку, Стадник Р. В., Андрияшева М. О., Псюк Я. Я. (2015)
Сухацький Ю. В. - Енергетичний аналіз роботи гідродинамічного струменевого кавітатора у процесах очищення стічних вод за кавітаційно-флотаційною технологією, Знак З. О., Мних Р. В. (2015)
Рубай О. І. - Вплив температури на швидкість окиснення іонів Fe2+ у горизонтальному абсорбері з ковшоподібними диспергаторами (2015)
Дячок В. В. - Вивчення впливу температури на кінетику поглинання вуглекислого газу мікроводоростями, Катишева В., Левко О. Б. (2015)
Коваль Ю. Б. - Встановлення температурного режиму одержання металогідрогелів полівінілпіролідону на стадії полімеризації, Гриценко О. М., Суберляк О. В., Волошкевич П. П. (2015)
Красінський В. В. - Термогравіметричні дослідження полівініл-піролідону, модифікованого монтморилонітом, Кочубей В. В., Клим Ю. В., Гайдос І. (2015)
Земке В. М. - наповнення композицій полівінілпіролідону гідроксиапатитом, Чопик Н. В. (2015)
Самойлюк Д. С. - Закономірності структурування модифікованих полівінілхлоридом поліестерних композитів, Левицький В.Є., Гуменецький Т. В., Фігурка О. М. (2015)
Ларук Ю. В. - Закономірності желювання модифікованих полівінілхлоридних матеріалів, Левицький В.Є. (2015)
Яцульчак Г. В. - Метод формування композиційних мембран на основі гідрогелевих плівок, Мельник Ю. Я., Цвик В. Р., Суберляк О. В. (2015)
Семенюк Н. Б. - Особливості одержання сферичних гідрогелів для систем контрольованого вивільнення ліків, Когут О. О., Чернигевич І. Д., Небога Г. Б., Скорохода В. Й. (2015)
Семенюк Н. Б. - Вплив природи мінерального наповнювача на закономірності формування та властивості гідрогелевих пористих композитів, Дзяман І. З., Боровець З. І., Скорохода В. Й. (2015)
Тимків І. А. - Технології металізації полівінілхлоридного пластику та одержання металовмісних композитів із підвищеними фізико-механічними властивостями, Моравський В. С., Качмарчик І. В., Суберляк О. В. (2015)
М’ягкота О. - Термочутливі полімери блочної та гребенеподібної будови на основі олігопероксидних прекурсорів-макроініціаторів, Рябцева А., Мітіна Н., Карабін М., Кречик Н., Заіченко О. (2015)
Демчук З. І. - Поверхнево-активні холестерилвмісні кополімери для солюбілізації ліпофільних речовин, Савка М. З., Вострес В. Б., Будішевська О. Г., Воронов C. А. (2015)
Борова С. Г. - формування полімерних гідрогелів з включеними частинками гідроксиапатиту, Чобіт М. Р., Петришин І. В. (2015)
Чобіт М. Р. - Модифікація крейди рослинними оліями, Васильєв В. П., Кот В. А. (2015)
Ференс М. В. - Флуоресцеїновмісні кополіестери глутамінової кислоти та поліетердіолів, Носова Н. Г., Фігурка Н. В., Варваренко С. М., Кір’янчук В. Ф., Воронов С. А. (2015)
Сердюк В. О. - Нанокомпозитні плівки, наповнені вуглецевими нанотрубками, допованими нанокристалами СdS, Нікітішин Є. Ю., Долинська Л. В., Надашкевич З. Я. (2015)
Шевчук О. М. - Нанокомпозитні плівки з комбінованим наповненням вуглецевими нанотрубками та нанокристалами СdS, Букартик Н. М., Петрусь Р. Ю., Токарев В. С. (2015)
Тарас Р. С. - Синтез магнітонаповнених перехресно-зшитих частинок поліестеру на основі похідних глутамінової кислоти, двохатомних спиртів та гліцерину, Самарик В. Я., Надашкевич З. Я., Ільчук В. О., Нагорняк М. І. (2015)
Тарнавчик І. Т. - Сорбція альбуміну на поверхні частинок дисперсної фази поліестеретерів, Носова Н. Г., Панченко А. В., Максимів А. Б., Варваренко С. М. (2015)
Титул, зміст (2012)
Литвин В. - 8 Березня – про свято і не тільки (2012)
Цирфа Ю. - Виборчий марафон "по-російськи". Гри з нульовою сумою не існує (2012)
Сищук О. - Перехід до нової моделі кримінального процесу набагато складніший, ніж, приміром, зміна правостороннього автомобільного руху на лівосторонній (2012)
Демський О. - Виправдувальні вироки скасовують, а суддів... карають (2012)
Костенко О. - Юридичний позитивізм – ідеологічна основа для зловживань кримінальним законодавством (2012)
Будник С. - Наука на службі безпеки дорожнього руху (2012)
Красовська О. - Уклін вам, гуру журналістики! (2012)
Ковальський В. - "Україні загрожує... кібертероризм" (2012)
Ковальський В. - Куди летять "повітряні змії"? (2012)
Цирфа Ю. - Небезпечна гра у високу дипломатію (2012)
Тедеєв Е. - Осетини як національна меншина України, Бузаров А. (2012)
Удод Є. - Маємо реальні здобутки, є і перспективи (2012)
Гніденко Л. - Краса України — Поділля, Скрипник В. (2012)
Гніденко Л. - Єврорегіон "Дністер" — перший крок до ЄС, Скрипник В. (2012)
Гніденко Л. - "Моє завдання – нанести Вінниччину на карту Європи", Скрипник В. (2012)
Гніденко Л. - Гортаючи сторінки історії, Скрипник В. (2012)
Тищук Є. - За кожним курганом чатують вічність і буття якогось племені чи народу, котрих заносили сюди вітри кочових мандрів… (2012)
Тищук Є. - Сьогодення степової перлини Причорномор’я (2012)
Тищук Є. - Одещина відновлює славу провідного регіону у сфері літакобудування (2012)
Тищук Є. - "Зростання ролі органів місцевого самоврядування – це шлях до Європи, шлях до справжньої демократії",– стверджує голова Одеської обласної ради Микола Пундик (2012)
Тищук Є. - Білгород-Дністровська фортеця – одне з чудес України! (2012)
Сищук О. - Що робити з "матрьошками"? (2012)
Сищук О. - Голова Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Анатолій Семинога: "Екологічні проблеми "консервували" через брак коштів" (2012)
Пасякін В. - Як у Севастополі рятували лебедів (2012)
Марчук Л. - Скільки у Львові левів? (2012)
Ясень М. - Там, де гори, котеджі й перший ряст (2012)
Лозяна О. - Виставка збирає друзів (2012)
Пузикова Л. - Скільки коштує фунт лиха для туриста? (2012)
Пузикова Л. - Школа незрівнянних образів (2012)
Гарач Н. - Параолімпійці показують приклад (2012)
Голобородько Я. - Кредо митця (2012)
Голобородько Я. - Неприйнятий гамбіт (2012)
Славинський М. - Прямий нащадок генія (2012)
Ясень М. - Порадіймо за живого класика! (2012)
Славинський М. - Тарас Шевченко: не в мармурі, не в бронзі (2012)
Супруненко В. - "Помним Тарас" (2012)
Клейменова О. - "Мені остогидла моя п'єса. Я хотів би втекти..." (2012)
Красовська О. - Іпостасі рівноваги (2012)
Бараневич Л. - Золота палітра (2012)
Передмова (2016)
Aksiutina T. V. - New dialect features in north east england (2016)
Anisimova A. I. - Some aspects of doing multilingual research (2016)
Бірюкова Д. В. - Лінгвокогнітивний алгоритм конструювання інтер’єру в художньому дискурсі (2016)
Блошко В. Ю. - Взаємодія концептів "time" та "love" у вірші "love songs in age" Філіпа Ларкіна (2016)
Брославська Л. Я. - Номінативний простір концепту war / війна в американській мовній картині світу (2016)
Glukhova L. O. - Peculiarities of verbalization of the frame international affairs in modern english (2016)
Колісниченко Т. В. - Моделювання концептосфери ‘settlement’ в англомовній картині світу (2016)
Konopelkina O. O. - Neologisms in the context of political discourse (2016)
Панченко О. І. - Концепт "житло" в англійській літературі (2016)
Свєтлічна А. А. - Лексичне наповнення текстів англомовних митних документів (2016)
Stankevych O.I. - Bilingualism in Political Discourse (2016)
Suima I. P. - Responsive as reaction to the verbal stimulus (2016)
Бондар О. Є. - Особливості розробки тестових завдань з іноземної мови (2016)
Волкова Г. К. - Вдосконалення навчання іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах України (2016)
Lukianenko L. N. - Ways of increasing motivation in teaching speaking to efl students majoring in english within the framework of the learner-centred approach (2016)
Осадча О. В. - Міжкультурна комунікація як складова змісту навчання іноземної мови (2016)
Пономарёва Л. Ф. - К вопросу о формировании фонетических навыков немецкого языка, как второго иностранного языка на базе английского языка (2016)
Safonova N. A. - The use of information technologies in multilingual foreign language teaching (2016)
Teterina L. M. - Training students' skills of identifying and interpreting sociocultural information in the text (2016)
Цвєтаєва О. В. - Навчання іншомовної діалогічної мови у внз: психологічні та лінгвістичні аспекти (2016)
Білова А. Г. - Відображення особливостей рецепції оригиналу у стилі перекладу: Шеллі – Бальмонт (2016)
Гончаренко Е. П. - Найсерйозніші перекладацькі помилки усіх часів: сторінками BBC Culture (2016)
Коломойченко О. Є. - Використання прийому компенсацiї втрат як засобу досягнення адекватностi при перекладi (2016)
Міненко О. В. - Українська шекспіріана мовою пера панаса мирного: історія перекладу, Дядюшенко О. О. (2016)
Тарасова А. В. - Переклад образності англійських компаративних фразеологізмів (2016)
Шпак І. В. - Особливості перекладів поттеріани українською та російською мовами та рецепція творів в Україні та Росії, Лисенко Н. О. (2016)
Яшкіна В. В. - Поетика звукосимволізму в аспекті перекладу (2016)
Гайдар В. П. - Тема голодомору в творчості Івон Боланд (2016)
Гонсалєс-Муніс С. Ю. - Особливості "жіночого письма" в поезії Едріенн Річ (2016)
Кальницкая В. Б. - Функциональность названий поздних романов Грэма Грина (2016)
Кіракосян Г. А. - Драма "Бертрам" Чарльза Роберта Метьюріна: готичний компонент поетики (2016)
Липин Г. В. - Изучение японской позии на западе: принципы компаративной поэтики Бэзила Чемберлена (2016)
Lipina V. I. - Joseph Addison and the formation of the theoretical poetics of the essay genre (2016)
Потницева Т. Н. - "Приключения моего дядюшки" (1824) Вашингтона Ирвинга: своеобразие европейского вектора художественного мышления (2016)
Прищепа Т. В. - "Мотив творчості у постмодерністській інтерпретації міфу про Франкенштейна (Пітер Акройд "журнал Віктора Франкенштейна") (2016)
Русских И. В. - Герой и его история в романе т. Дж. Смоллетта "Приключения Фердинанда, Графа Фатома" (2016)
Семешко Н. М. - Деякі синтаксичні особливості організації персонажного мовлення в п’єсі Б. Джонсона "ярмарок у день святого Варфоломія" (2016)
Шишкіна І. В. - Стилістична природа поезій Джона Донна (2016)
Інформація (2016)
Вахітова Л. М. - Визначення довговічністі та атмосферостійкості інтумесцентного покриття з нанодисперсними речовинами, Таран Н. А., Дріжд В. Л., Придатько С. П., Попов А. Ф. (2016)
Негрей С. Г. - Исследование напряженно-деформированного состояния бутовых опор (2016)
Исаенков А. А. - Исследование влияния размера зоны разрушенных пород на передачу давления от фронта разрушения на контур почвы выработки (2016)
Солодянкин А. В. - Обоснование рациональных параметров технологии тампонажа закрепного пространства, Кравченко К. В., Прокудин А. З., Выгодин А. М. (2016)
Конопелько Е. И. - Программа мероприятий по нормализации тепловых параметров воздуха на глубоких горизонтах шахты им. М. И. Калинина, Бойко И. И. (2016)
Подкопаев С. В. - Исследования причин обрушений пород в выработках, закрепленных анкерной крепью, Сахно С. В. (2016)
Солодянкин А. В. - Исследование деформационных процессов в выемочных выработках ОП "Шахта "Партизанская" ГП "Антрацит", Дудка И. В. (2016)
Вовк О. О. - Механізм виникнення небезпечних сейсмічних проявів та ефективні протисейсмічні заходи, Зайченко С. В., Вапнічна В. В. (2016)
Солодянкин А. В. - Количественная оценка устойчивости протяженных выработок с учетом выполнения ремонтных работ, Машурка С. В. (2016)
Таран Н. А. - Дослідження фізико-хімічних властивостей монтморилоніту Дашуківського родовища, Вахітова Л. М., Придатько С. П., Махно А. Я. (2016)
Халимендик Ю. М. - Закономерности деформирования подготовительной выработки при различной скорости подвигания лавы в условиях слабометаморфизованых пород, Барышников А. С. (2016)
Подкопаев С. В. - Об исследованиях устойчивости подготовительных выработок глубоких шахт, Чепига Д. А., Волков С. В. (2016)
Хорольский А. А. - Исследование области рациональной эксплуатации очистного оборудования на шахтах Донбасса, Гринев В. Г., Сынков В. Г. (2016)
Негрей Т. А. - О безопасности труда горнорабочих при выполнении основных производственных операцій (2016)
Шашенко А. Н. - Обоснование критерия целесообразности повторного использования подготовительных выработок угольных шахт, Дубовик А. И. (2016)
Легенченко В. А. - Предельно допустимые осадки большеразмерных фундаментов (2016)
Стовпник С. Н. - Оптимизация комбинированной конструкции временной крепи тоннелей для сложных инженерно-геологических условий флишевого сложения массива пород, Осипов А. С. (2016)
Довгаль Д. О. - Структурна систематизація бурових виконавчих органів тунелепрохідницьких машин суцільного руйнування (2016)
Костюченко М. П. - Інформаційні аспекти наукового дослідження (2016)
Костенко В. К. - Якісна оцінка впливу видобутку енергоносіїв на довкілля (2016)
Шамаев В. В. - Микропроцессорная система управления вентиляцией подготовительной горной выработки, Тахтаров Е. В. (2016)
Титул, зміст (2012)
Цирфа Ю. - ... І створити хороший проєвропейський тил (2012)
Сищук О. - Вибори "за новими стандартами", Цирфа Ю. (2012)
Ковальський В. - Андрій Магера: "Ми бігаємо за виборцями, як за малими дітьми" (2012)
Сєрова Г. - Перший в Україні підручник з вітчизняного парламентаризму* (2012)
Теплюк М. - Деякі питання методології визначення поняття введення закону в дію (2012)
Буздуган Я. - Роль громадського контролю в управлінні соціально-економічним розвитком суспільства (2012)
Демський О. - Як повернути матеріальні цінності? (2012)
Цирфа Ю. - Український арбітраж: двадцять років діяльності за світовими стандартами (2012)
Ковальський В. - Орган для VIP-персон. У бій з хабарниками кинуть ще 1500 бійців? (2012)
Тищук Є. - Військові прокурори підуть у запас (2012)
Кедровська Ю. - Новий ковпак над аварійним блоком (2012)
Недашковський Ю. - Уроки "Фукусіми" (2012)
Білявський Г. - Атомна енергетика: перспективний напрям чи глухий кут науково-технічного прогресу?, Бондар О., Кутлахмедов Ю., Ковальов М. (2012)
Клименко Е. - Зона тривоги нашої (2012)
Фоменко О. - Випробування на професіоналізм витримали з честю (2012)
Сищук О. - Голова Комітету з питань транспорту і зв'язку Михайло МИРОНЕНКО: "Ми даємо зелене світло інвестиціям у залізницю" (2012)
Демський О. - Збудував? Спробуй задекларуй (2012)
Сищук О. - Місцеві бюджети: недофінансування продовжується (2012)
Корніюк В. - "Якщо немає стимулів і важелів, не буде й розвитку" (2012)
Скрипник В. - Реформі самоврядування чинять спротив (2012)
Марчук Л. - Реальність… з казковою Феєю (2012)
Ткаченко В. - "Хто стукає, тому двері відчиняють" (2012)
Красовська О. - "Усе це пече до болю!" (2012)
Ясень М. - Острів знань, шляхетності й віри в майбутнє (2012)
Лозяна О. - Мрія навчатися за кордоном стала реальнішою (2012)
Лозяна О. - Освіта для життя (2012)
Тищук Є. - Ірина Мерлені. Тендітна жінка із залізною хваткою (2012)
Клейменова О. - Цілюща магія медового бору (2012)
Пузикова Л. - Крим. Сезон-2012 і перспективи (2012)
Супруненко В. - Життя - гра (2012)
Бараневич Л. - Два портрети в інтер'єрі (2012)
Погребна О. - Большой театр та "Молодий балет Києва" на сцені Національної опери України (2012)
Лозяна О. - У танці зішлися консерватизм і ексцентричність (2012)
Дубровін С. - Ткаченко. Зірка в небі, зірка на сцені (2012)
Марчук Л. - Майстер-зодчий десятків кілометрів живописних декорацій (2012)
Іваненко Н. - Тіло як оповідач (2012)
Мараховська Г. - Від "наскального" до "настінного" живопису - один... проесіоналізм (2012)
Майданик Р. А. - Право фізичної особи на життя: поняття, елементи, виникнення і припинення (2016)
Стеценко С. Г. - Перспективи розвитку медичного права України (2016)
Стефанчук Р. О. - Кодифікація медичного законодавства в Україні: pro et contra (2016)
Пищита О. М. - Правові механізми управління якістю медичної допомоги (російською мовою) (2016)
Пашков В. І. - Правове забезпечення діяльності національної служби крові (2016)
Стеценко В. Ю. - Обов’язкове медичне страхування як крок до вирішення багатьох проблем української медицини: правові засади (2016)
Гергелійник В. О. - Евтаназія в аспекті конституційного права особи на медичну допомогу (2016)
Васечко Л. О. - Місце сучасного медичного права у системі права України (2016)
Задорожний Ю. А. - Деякі сучасні кримінальні та кримінологічні аспекти правового регулювання вилучення донорських органів і тканин людини в Україні, Мусієнко В. В., Мусієнко А. В. (2016)
Сідей О. В. - Захист права на здоров’я на Європейському та національному рівнях (2016)
Шевченко А. Є. - Вдосконалення конституційно-правових гарантій забезпечення прав і свобод людини і громадянина на сучасному етапі державотворення, Гапоненко Л. В. (2016)
Подорожна Т. С. - Конституційний Суд України як гарант конституціоналізації правового порядку (2016)
Мацюк А. А. - Удосконалення місцевого самоврядування в контексті конституційної модернізації (2016)
Арістова І. В. - Становлення науки "інформаційне право": питання методології (частина 2) (2016)
Анпілогов О. В. - Теоретична основа дослідження організаційної побудови територіального та галузевого управління регіоном (2016)
Городецька І. А. - Механізм адміністративно-правового регулювання охорони, використання і відтворення тваринного світу: теоретичні аспекти (2016)
Марченко В. В. - Механізм впровадження електронного урядування в органах виконавчої влади (2016)
Чернуха М. М. - Нормативно-правове забезпечення адміністративно-правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні (2016)
Коломієць П. В. - Проблематика вдосконалення понятійного апарату в частині адаптації податкового законодавства України до стандартів ЄС (2016)
Михальський Ю. А. - Грошовий обіг та його зв'язок із ціновою політикою: правові питання (2016)
Столяр Т. В. - Особливості розуміння деяких ознак перевищення меж необхідної оборони за кримінальним правом України (2016)
Теслюк І. О. - Рекомендації щодо тактики застосування методу криміналістичного прогнозування під час допиту (2016)
Костюк В. Л. - Організація праці осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи законодавчого регулювання (2016)
Вавженчук С. Я. - Суб’єктивний охоронний обов’язок як елемент складу охоронного трудового правовідношення (2016)
Сіроха Д. І. - Стадії нормотворчого процесу суб’єктів трудового права: теоретико-правовий аспект (2016)
Баклан О. В. - Громадський контроль та громадська думка: окремі думки щодо сфери вітчизняного підприємства (2016)
Косович В. М. - Особливості застосування нормативно-правових актів з техніко-юридичними недоліками (2016)
Оксьом І. Г. - Публічне регулювання соціальної сфери: правовий аспект (2016)
Рабінович А. В. - Колізійність господарсько- і цивільно-правового регулювання: об’єктивний та суб’єктивний чинники (2016)
Кравчук В. М. - Зловживання правом громадського контролю за діяльністю органів публічної влади: теоретико-правовий аналіз (2016)
Ігнатенко І. В. - Правова охорона водних ресурсів при здійсненні містобудівної діяльності (2016)
Савенко В. В. - Імплементація закону у правосвідомість громадянина (2016)
Короташ Я. О. - Проблеми солідарної відповідальності учасників товариства з обмеженою відповідальністю, що не виконали свій обов’язок із внесення вкладу до статутного капіталу товариства (2016)
Орлов Г. С. - Проблемні аспекти результатів впровадження інституту пробації в Україні , Панчук О. М. (2016)
Процевський О. І. - Комплексне дослідження правовідносин у сфері пенсійного забезпечення: крізь теорію до наукової новизни (рецензія на монографію М.М. Шумила "Правовідносини у сфері пенсійного забезпечення в Україні”) (2016)
Гнатковська О. - Семантичний та синтаксичний статус аппозиції (на матеріалі роману Стефані Майєр "Сутінки”), Сапожник І., Суродейкіна Т. (2015)
Ікалюк Л. - Частиномовний статус вигуку (2015)
Ковбаско Ю. - Лексикалізація та граматикалізація як способи творення і функціонування локативних й темпоральних лексичних одиниць (2015)
Мусурівська О. - Проблематика визначення типу родової системи сучасної англійської мови, Садовник-Чучвага Н. (2015)
Садовник-Чучвага Н. - Функціонування категорії роду в сучасних міфопоетичних текстах: гетеронімія, словоскладання, суфіксація (2015)
Трутяк І. - Кількісний аспект вживання модальних дієслів у заперечних реченнях із присудком у І та ІІ особі у Біблії Короля Якова І (2015)
Бабій О. - Прагматичне навантаження "please”, "thanks / thank you” як засобів вираження категорії ввічливості (на матеріалі англійської художньої прози), Лопатюк Н. (2015)
Батринчук З. - Кольороніми як елемент індивідуально–авторської мовної картини світу Сильвії Плат (2015)
Горченко О. - Проблематика підходів до дослідження ідіостилю (2015)
Збіглей І. - Стилістичні особливості заголовків у публіцистичному та науковому стилях, Мусурівська О. (2015)
Коломийська І. - Гендерний аспект функціонування парних сполучень (на матеріалі німецькомовного видання "Süddeutsche Zeitung”) (2015)
Кузьменко О. - Взаємодія вербальних та невербальних чинників у текстах інтерв’ю з порушеною діалогічністю (2015)
Микитюк І. - Текстотворча функція вторинних найменувань (2015)
Сунько Н. - Квантитативний підхід до вивчення прецедентних одиниць мови в англійському газетному заголовку (2015)
Тулюлюк К. - Гендерні особливості зорових сенсоризмів (кольороназв) в жіночому та чоловічому наративах (2015)
Бабій С. - Комунікативно–прагматичний аспект багатозначних висловлювань (2015)
Борисов О. - Фазовість розгортання діалогічної взаємодії у британському та українському ток–шоу (2015)
Герасимів Л. - Структурні характеристики моделі комунікативної ситуації звинувачення / виправдання (2015)
Гудзь Н. - Комунікативні стратегії і тактики у сучасному англомовному екологічному інтернет-дискурсі (на матеріалі веб-сайтів міжнародних неурядових природоохоронних організацій) (2015)
Сабадаш Д. - Комунікативні стратегії маніпуляції прагматичним значенням медичних термінів у художній комунікації (2015)
Вуєк О. - Вербалізація екзистенційних феноменів у збірці Шеймаса Хіні "Human Chain” (2015)
Власенко М. - Проблема співвідношення понять "Frame" та "Konzept" (2015)
Колесник О. - Енігматичні феномени в аспекті міфологічно орієнтованого семіозису (2015)
Попович Т. - Функціональна класифікація засобів актуалізації емоційного концепту страх у сучасному американському художньому дискурсі (2015)
Ходос І. - Коцептосистема ідіодискурсу С. Фіцджеральда у макро– і мікровимірах (2015)
Yesypenko N. - Language as One of the Cognitive Faculties (2015)
Moskal T. - Language Learning Acquisition: Effective Methods (2015)
Осовська І. М. - Рецензія на монографію Марії Іваницької "Особистість перекладача в українсько-німецьких літературних взаєминах" Чернівці : Книги – ХХІ, 2015. – 604 с. (2015)
Ворощук О. Д. - Теорія і практика учнівського самоуправління в гімназіях Галичини першої третини ХХ століття (2015)
Кухарчук О. С. - Розвиток середньо-професійної освіти на Закарпатті (2015)
Любченко І. І. - Інноваційна діяльність із впровадження логіко-математичного розвитку в дошкільному навчальному закладі (2015)
Мерзлякова О. Л. - Алгоритм добору змісту інформаційного повідомлення в педагогічній практиці (2015)
Притуляк Л. М. - Розвиток проблеми заохочення дошкільних працівників до самовдосконалення наприкінці XIX століття (2015)
Товканець Г. В. - Тенденції розвитку європейської вищої освіти на початку ХХІ століття (2015)
Човрій С. Ю. - Adalékok a munkácsi tanítóképzés történetéből (1914–1919) (2015)
Вієвська М. Г. - Педагогічна діагностика в дослідженні проблеми формування соціальної відповідальності майбутніх менеджерів з економіки в процесі фахової підготовки (2015)
Залановська Л. І. - Аналіз дослідження компонентів міжетнічної толерантності в процесі підготовки фахівців (2015)
Kampov S. - Terms formation independence of future teachers in the vocational training (2015)
Лаппо В. В. - Передумови використання Інтернет-ресурсів в якості засобів духовно-морального виховання студентів (2015)
Telychko N. - The conception of pedagogic mastery basis formation of future teachers at elementary schooly (2015)
Харківська А. А. - Діагностика внутрішнього середовища ВНЗ (2015)
Бабакова О. О. - Міжкультурна толерантність в структурі професійно обумовлених компонентів особистості майбутнього фахівця, Повідайчик О. С. (2015)
Клименко І. М. - Групові технології в умовах сучасної модернізації літературної освіти (2015)
Кузьма-Качур М. І. - Роль аксіосфери краєзнавства у моральному вихованні молодших школярів (2015)
Петриченко Л. О. - Форми та технологія організації позакласної виховної роботи з учнями (2015)
Чала А. Г. - Проблема організації самостійної роботи у підготовці майбутніх педагогів у вищих навчальних закладах (2015)
Курило О. Й. - Проблема асиметрії в мові професійного спілкування, Фенцик О. М. (2015)
Хома О. М. - Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь на уроках рідної мови в початковій школі (2015)
Shcherban T. - Suggestion in the perception of educational texts (2015)
Мельничук І. М. - Формування професійної ідентичності майбутніх фахівців як педагогічна проблема (2015)
Романюк К. О. - Педагогіка толерантності у дошкільних навчальних закладах зарубіжжя (2015)
Вікторова Л. В. - Досвід іншомовної підготовки військовослужбовців Німеччини (2015)
Чаговець А. І. - Компаративістський аналіз теорій та практик фізичного виховання дітей дошкільного віку – історичний аспект (2015)
Гошовський Я. О. - "Парадигма колонії" та специфіка постпенітенціарної ресоціалізаціїї людини (2015)
Корчакова Н. В. - Ознайомлення майбутніх педагогів із закономірностями вікового розвитку просоціальних тенденцій особистості (2015)
Костю С. Й. - Психолого-педагогічні передумови формування світогляду сучасного студента (2015)
Соловей Я. Г. - Музика у духовному розвитку особистості (2015)
Чаплінська Л. В. - Проблема психологічного насильства над дітьми дошкільного віку: причини, види та наслідки (2015)
Березовська Л. І. - Професійне вигоряння працівників сучасних освітніх організацій (2015)
Воронова О. Ю. - Особливості когнітивного компоненту у формуванні професійної рефлексії майбутніх вихователів (2015)
Горбань Г. О. - Модель соціально-психологічного забезпечення процесів прийняття управлінських рішень на регіональному рівні (2015)
Дишкант О. В. - Особливості самооцінки рятувальників в залежності від їх рівня схильності до ризику (2015)
Корнієнко І. О. - Проблема опанування у ситуації високої тривожності (2015)
Потапчук Є. М. - Впровадження власних проектів як умова успішної професійної самореалізації фахівця, Потапчук Н. Д. (2015)
Сенько Т. В. - Основные компоненты современной системы подготовки специалистов высшего звена в рамках процесса глобализации (2015)
Скуловатова О. В. - Психологічні особливості просування сторінок в соціальних мережах (2015)
Атрощенко Т. О. - Розвиток художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку в ДНЗ (2015)
Лупаренко С. Є. - Діяльність громадських товариств із соціокультурного забезпечення дітей в Україні (кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст.) (2015)
Рего Г. І. - Вплив діяльності спілок та організацій на поширення дошкільних закладів в Закарпатті (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2015)
Шусть В. В. - Чинники формування соціально-політичних цінностей українського суспільства (2015)
Щербан Г. В. - Проблема готовності до педагогічної діяльності (2015)
Борин Г. В. - Професійна підготовка студентів до просвітницько-консультативної взаємодії засобами педагогічної практики (2015)
Ворожбіт-Горбатюк В. В. - Компоненти готовності майбутніх вихователів до організації конструктивної діяльності дітей дошкільного віку, Попович О. М. (2015)
Жданова-Неділько О. Г. - Організація продуктивної навчальної взаємодії при вивченні педагогічних дисциплін (2015)
Кравченя А. О. - Управління якістю професійної підготовки майбутніх учителів інформатики як педагогічна проблема (2015)
Павко А. І. - Теоретичні та методологічні детермінанти педагогіки вищої школи як науки і мистецтва, Курило Л. Ф. (2015)
Фенчак Л. М. - Педагогічні особливості розвитку екологічної культури студента в умовах ВНЗ (2015)
Циркунова Н. И. - Психосемантический подход как метод выявления содержания учебной мотивации студентов высших учебных заведений, Петров Д. В. (2015)
Гирка І. В. - Професійна компетентність майбутніх учителів інформатики у контексті модернізації педагогічної освіти (2015)
Качур М. М. - Реалізація ідей педагогіки життєтворчості у контексті гуманізації змісту професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (2015)
Крутій К. Л. - Проблеми запровадження моніторингу дошкільної освіти та шляхи їх вирішення (2015)
Морквян І. В. - Суть та види інтелектуальних умінь (2015)
Селезньова А. В. - Символічний зміст орнаменту подільського рушника (2015)
Стеценко І. Б. - Організація інтерактивної проектної діяльності дошкільників та учнів молодших класів за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Tovkanets Н. - Role-play game as a modeling and simulation of professional activities of training future specialist (2015)
Барна Х. В. - Експериментування як засіб організації діяльності дітей у дошкільному навчальному закладі (2015)
Fóris-Ferenczi R. - Ápedagόgiai paradigma befolyásolása az értekelésre (2015)
Барчій М. С. - Психолого–педагогічні аспекти набуття комунікативних умінь майбутніми педагогами (2015)
Дроздова І. П. - Формування особистості фахівця у процесі навчання студентів-нефілологів професійного мовлення у вищій школі (2015)
Demény Piroska - Kolozsvári negyedikesekolvasási preferenciái és attitűdje (2015)
Козубовська І. В. - Трансформаційні процесив сучасній вищій школі США, Стойка О. Я. (2015)
Комар Т. В. - Суттєвий чинник професійної зрілості майбутнього фахівця (2015)
Пазюра Н. В. - Особливості підготовки фахівців з середньою кваліфікацією в США (2015)
Бохонкова Ю. О. - Психологічні особливості прояву випереджальної стратегії поведінки особистості (2015)
Варга В. С. - Процедура та методи дослідження етнопсихологічних чинників адаптації дитини до шкільного середовища (2015)
Гошовська Д. Т. - Фемінінна самоакцептація: основні базові постулати (2015)
Шаповалов Б. Б. - Система самозахисту та виживання як засіб формування готовності старшокласників до поведінки в екстремальних ситуаціях (2015)
Щербан Т. Д. - Психологічні особливості формування життєстійкості у підлітків з неповних сімей, Терновай А. В. (2015)
Volobueva O. - Effective Teaching Foreign Language Reading of Future Specialists: Psychological Aspect (2015)
Гошовська О. Я. - Сутнісна специфіка й диференціація психозахисних механізмів особистості (2015)
Martseniuk М. - Peculiar features and psychological nature of evaluative attitude to healthy lifestyle (2015)
Михальчук Н. О. - Екологізація суспільної свідомості та становлення творчого потенціалу особистості студентів (2015)
Михальчук Ю. О. - Розвиток професійного мислення та самосвідомості в професійному становленні майбутніх менеджерів (2015)
Shevchenko N. - Structural content analysis of professional consciousness (2015)
Штих І. І. - Здатність до емпатії як компонент професійних здібностей психолога (2015)
Ямчук Т. Ю. - Інтеграція логічних рівнів у становленні професійної самоідентичності майбутніх психологів (2015)
Содержание (2016)
Шурпяк С. О. - Синдром хронічного тазового болю у гінекологічній практиці (Оглядова стаття) (2016)
Пирогова В. І. - До питання профілактики ускладненого перебігу вагітності при недостатності та дефіциті вітаміну D, Шурпяк С. О., Жемела Н. І., Голота Л. І. (2016)
Куценко А. О. - Аналіз ефективності застосування програми ІМSI при заплідненні in vitro (2016)
Пекарь А. Ю. - Прогнозування акушерських ускладнень у жінок із вірусною Епштейна–Барр інфекцією, Міцода Р. М., Краснов В. В. (2016)
Сюсюка В. Г. - Мастодиния в контексте заболеваний грудных желез у женщин репродуктивного возраста: комплексный подход к диагностике и коррекции, Нерянов К. Ю., Кирьякова П. Е., Мусин И. И., Быков О. Л. (2016)
Гончаренко В. М. - Інноваційні підходи до оперативного лікування жінок репродуктивного та пременопаузального віку з гіперпластичними процесами ендометрія (2016)
Дерменжи Т. В. - Нервосохраняющая радикальная гистерэктомия у больных инфильтративным раком шейки матки, Свинцицкий В. С., Неспрядько С. В., Лигирда Н. Ф., Стаховский Э. А., Яцина А. И., Кабанов А. В. (2016)
Щурук Н. В. - Обґрунтування лікувальної тактики на преконцепційному етапі у пацієнток з патологічними вагінальними виділеннями та обтяженим невиношуванням анамнезом, Пирогова В. І. (2016)
Бондаренко Н. П. - Імунний фенотип вагітних, інфікованих парвовірусом В19, з неімунною водянкою плода: клінічні випадки, Лакатош В. П., Аксьонова А. В. (2016)
Голяновский О. В. - Ведение беременности и родоразрешение пациенток с синдромом Марфана (Случай из практики), Рубинштейн А. М., Страшевич К. В. (2016)
Цмур О. В. - Результати застосування вітчизняного синбіотику Біфітен для терапії бактеріальних вагінозів у вагітних, Левчук О. Б., Ляшина К. В., Бойко Н. В. (2016)
Венцківська І. Б. - Морфологічні особливості плаценти при прееклампсії за даними гістохімії, Аксьонова А. В., Лагода Н. М. (2016)
Туманова Л. Є. - Кольпоскопічно-цитологічні паралелі у вагітних з великим інтергенетичним інтервалом, Коломієць О. В., Бадзюк Н. П. (2016)
Корнієць Н. Г. - Клініко-патогенетичне обґрунтування профілактики акушерських ускладнень у вагітних з варикозною хворобою, Кравцова Ю. А. (2016)
Жук С. І. - Психосоціальні аспекти загрози передчасних пологів, Щуревська О. Д. (2016)
Нагорная В. Ф. - рН влагалищного секрета в оценке влагалищной микробиоты во время беременности, Москаленко Т. Я., Гриценко А. А. (2016)
Маланчук О. Б. - Особливості стану мікробіоценозу піхви у вагітних у терміні 22–28 тиж вагітності, ускладненої передчасним розривом плодових оболонок, Лакатош В. П., Костенко О. Ю., Поладич І. В. (2016)
Рыкова О. В. - ВПЧ-тестирование в цервикальном скрининге (2016)
Радзинский В. Е. - Молочные железы и гинекологические болезни: от общности патогенетических воззрений к практическим решениям. Возможности оздоровления женщин с сочетанием миомы матки и доброкачественных дисплазий молочных желез, Ордиянц И. М., Масленникова М. Н., Павлова Е. А. (2016)
Лигирда Н. Ф. - До питання діагностики та лікування дисплазій епітелію шийки матки, що супроводжуються кератозом, Кротевич М. С., Свінціцький В. С., Скорода Л. В. (2016)
Рибін М. С. - Переваги застосування ТАР-блоку для знеболювання після тoтальної абдомінальної гістеректомії (2016)
Щербина Н. А. - Патогенетическое обоснование консервативного лечения лейомиомы матки, Липко О. П., Потапова Л. В., Щербина И. Н., Мерцалова О. В. (2016)
Ситнік П. О. - Стан мікробіоценозу статевої системи у жінок з гнійними запальними процесами органів малого таза (2016)
Рудакова Е. Б. - Папилломавирусная инфекция и влагалищный микробиоценоз (2016)
Ромащенко О. В. - Лікування запальних захворювань органів малого таза, спричинених мікст-інфекцією, Возіанова С. В., Руденко А. В., Яковенко Л. Ф. (2016)
Анфілова М. Р. - Визначення факторів ризику епітелій-мезенхімального переходу у слизовій оболонці урогенітального тракту жінок в умовах запального процесу, індукованого C. trachomatis, U. urealyticum та M. genitalium (2016)
Смоланка І. І. - Сучасний погляд на лікування хворих на фіброзно- кістозну мастопатію, Лобода А. Д. (2016)
Palyichuk O. V. - The role of molecular-genetic counseling in detection of benign and malignant pathology of female reproductive system organs (2016)
Суханова А. А. - Проліферативна активність та рецепторний статус доброякісних та пограничних епітеліальних пухлин яєчників, Неспрядько С. В., Мельник М. М., Єгоров М. Ю. (2016)
Дубініна В. Г. - Оваріальний резерв у безплідних жінок репродуктивного віку з неоперованими ендометріомами яєчників, Носенко О. М., Чужик О. І., Гриценко Г. С. (2016)
Бойчук О. Г. - Комплекс лікувально-профілактичних заходів для жінок з неалкогольною жировою хворобою печінки на етапі підготовки до програм допоміжних репродуктивних технологій (2016)
Венцківський Б. М. - Патогенетичні механізми невиношування у жінок з багатоплідною вагітністю, зумовленою застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, Поладич І. В. (2016)
Содержание (2016)
Назаренко Л. Г. - Нестероїдні протизапальні препарати: окремі аспекти застосування в акушерсько-гінекологічній клініці (2016)
Веропотвелян П. Н. - Современное представление о миоме матки и ее лечении, Веропотвелян Н. П., Цехмистренко И. С., Бондаренко А. А. (2016)
Жук С. І. - Чи можливе прогнозування плацентарної дисфункції?, Мельник Ю. М., Пехньо Н. В. (2016)
Резніченко Г. І. - Перспективи лікування загрози передчасних пологів із застосуванням сублінгвальної форми мікронізованого прогестерону, Резніченко Н. Ю., Потебня В. Ю., Антонюк І. Л. (2016)
Веропотвелян П. Н. - Профилактическая сальпингэктомия – необходимость или вариант нормы?, Цехмистренко И. С., Веропотвелян Н. П., Воленко Н. В. (2016)
Хилькевич Е. Г. - Возможности фитотерапии при инфекции мочевых путей в акушерской практике (2016)
Лахно И. В. - Современные возможности прогнозирования и профилактики преэклампсии (2016)
Дерпак Ю. Ю. - Особливості розподілення еритроцитів периферійної крові за об’ємом клітин в активних донорів крові (2016)
Гаврилюк Г. М. - Постгістеректомічні порушення, їхня діагностика і профілактика, Макарчук О. М. (2016)
Бойко В. І. - Диференційований підхід до хірургічного лікування міоми матки великих розмірів, Терехов В. А. (2016)
Назаренко Л. Г. - Оптимізація клінічних підходів до розродження жінок з кесаревим розтином в анамнезі, Недорезова К. М. (2016)
Королевский колледж акушеров-гинекологов Великобритании. Менеджмент синдрома гиперстимуляции яичников (2016)
Авраменко Т. В. - Оценка эффективности и безопасности применения препарата Вибуркол для подготовки шейки матки к родам и профилактики аномалий родовой деятельности, Мощич А. П. (2016)
Остафійчук С. О. - Клінічна характеристика жінок з патологічним збільшенням маси тіла під час вагітності (2016)
Щербинина М. Б. - Оценка эффективности препарата Гавискон Форте в терапии изжоги беременных, Луговская Т. В., Иванченко Н. А., Коваленко Г. А. (2016)
Волосовський П. Р. - Особливості функціонального стану фетоплацентарного комплексу у жінок з позаматковою вагітністю в анамнезі (2016)
Садигов Ю. М. - Прогнозування та профілактика завмерлої вагітності у пізні терміни у жінок з вірусними інфекціями (2016)
Басистый А. В. - Содержание аргинина и аргиназы в плазме крови у беременных с задержкой роста плода (2016)
Луценко Л. А. - Лабораторная диагностика и ведение гестационного сахарного диабета на современном этапе (2016)
Жилка Н. Я. - Інноваційні підходи до лікування лейоміоми матки (2016)
Татарчук Т. Ф. - Особенности состояния шейки матки у женщин репродуктивного возраста с полипами и микрополипами эндометрия, Герман Д. Г. (2016)
Бойко В. І. - Профілактика невиношування вагітності у жінок з хронічним ендометритом в анамнезі, Радько В. Ю. (2016)
Носенко Е. Н. - Комбинация препаратов Левоксимед и Секнидокс в лечении воспалительных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ) (2016)
Кондратюк В. К. - Діагностично-лікувальний підхід при цервікальних інтраепітеліальних неоплазіях у жінок репродуктивного віку з доброякісними гіперплазіями матки, Задорожна Т. Д., Нарольська А. І., Горбань Н. С., Боцюн П. М., Пустовалова О. І. (2016)
Цубанова Н. А. - Возможности применения Нормоменса в терапии эндометриоза, Севастьянова Т. В. (2016)
Кишакевич І. Т. - Особливості патогенезу остеопорозу у жінок у період природної менопаузи (2016)
Макарчук О. М. - Комплексне лікування міоми матки у жінок з метаболічними розладами у репродуктивний період, Абдулрахман Абдулбасет Мослем (2016)
Жук С. І. - Роль імуногістохімічного дослідження у діагностиці цервікальної інтраепітеліальної неоплазії різного ступеня тяжкості, Таран О. А., Кошмеринська А. М., Лобастова Т. В. (2016)
Дубініна В. Г. - Стан маткового кровотоку при гіперплазії ендометрія у жінок у репродуктивний період, Візір К. М. (2016)
Shrivastava D. - Эффективность внутривенного введения сахарозы железа в связи с железодефицитной анемией в период беременности, Inamdar S., Bhute S., Singh A. (2016)
Lind T. - Послеоперационное снижение АМГ не связано со снижением фертильности в течение двух лет после операции по поводу кист яичников, Lampic C., Olofsson Jan I., Rodriguez-Wallberg Kenny A. (2016)
Lind T. - Postoperative AMH reduction is not associated with reduced fecundity two years following ovarian cyst surgery, Lampic C., Olofsson Jan I., Rodriguez-Wallberg Kenny A. (2016)
Веропотвелян Н. П. - Полиморфизм С677Т MTHFR у матери как возможный фактор риска формирования хромосомных анэуплоидий у плода, Погуляй Ю. С., Нестерчук Д. А., Свиридов М. Н. (2016)
Камінський В. В. - Клініко-діагностичні особливості герпесвірусних інфекцій у ВІЛ-інфікованих вагітних, Суменко В. В., Аношина Т. М., Коломійченко Т. В. (2016)
Воробій В. Д. - Особливості патогенезу безплідності у жінок з ендометріозом (2016)
Маслій Ю. В. - Досвід проведення циклів допоміжних репродуктивних технологій з розморожуванням, біопсією, генетичним обстеженням та рефризингом ембріонів у пацієнток з багаторазовими невдалими імплантаціями, Судома І. О., Мазур П. С., Микитенко Д. О., Осадчук С. В. (2016)
Гончарук Н. П. - Діагностика неспроможності рубця на матці після кесарева розтину (Огляд літератури), Ковида Н. Р. (2016)
Berezhnyk S. - Modern music bands in the festival movement of Ukraine (2016)
Burlutskyi A. - Scenic speech in the "new Ukrainian theatre": specificity of functioning (2016)
Батовська О. М. - Інноваційні форми виконавської презентації сучасної академічної хорової музики a capella (на прикладі "Прощай, ХХ век" В. Мужчиля) (2016)
Безклубенко С. Д. - Слово як носій інформації, або українські таємниці Індо-Європи (2016)
Безручко О. В. - Доля учнів Леся Курбаса, які перейшли з театру до кінематографа (др. пол. 30-Х рр. ХХ ст.) (2016)
Вакуленко О. М. - "Світ танцю" Філіпа Річардсона (2016)
Варивончик А. В. - Порцеляна в контексті художніх промислів України (2016)
Гардабхадзе І. А. - Художньо-естетична та утилітрана складові фешн-проекту (2016)
Зущенко Н. А. - Анатолій Юхимович Грицай – засновник професійного академічного бандурного виконавства на Рівненщині (2016)
Кузьменко А. В. - Художнє гутне скло з фондової колекції НІЕЗ "Переяслав" (2016)
Лігус О. М. - Стильовий поступ романтизму в українській фортепіанній музиці ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Маслова-Лисичкіна І. А. - Масове свято як засіб виховання людини в радянську добу (2016)
Отрох Н. В. - Турецькі шовкові тканини в українській художній і релігійній культурі XVII – XVIII ст. (2016)
Підгорбунський М. А. - Соціально-історичні чинники появи партесного співу в українській православній церкві (2016)
Прядко О. М. - Еволюція станкового живопису та його технологічні складові (2016)
Пудов Г. О. - О двух произведениях украинского народного искусства (2016)
Рязанцев Л. В. - Функції шумів і тиші в фільмі (2016)
Сапфірова Н. М. - Епістолярна спадщина нащадків Й. Маршака як джерело вивчення віх його життя та творчості (2016)
Фока М. В. - "Катерина" Т. Шевченка: закодований смисл картини (2016)
Цімох Н. І. - Персоніфікація інформації та персоніфікований образ ведучого як невід’ємна складова успіху телевізійної програми (2016)
Чорна К. В. - Прийоми і методи виробництва телевізійних програм в жанрі інфотеймент (2016)
Школьна О. В. - Никанор Онацький в українському мистецтвознавстві та музейній справі (2016)
Шмегельська Ю. В. - Еволюція пастижерного мистецтва (2016)
Ямборська К. С. - Народна музика в кінематографічній творчості Івана Миколайчука (2016)
Тітул (2015)
Антонюк В. П. - Інтелектуальний капітал України: проблеми його формування та нагромадження (2015)
Драчук Ю. З. - Тенденції та закономірності інвестування інноваційного розвитку вітчизняної добувної промисловості, Кочешкова I. М., Трушкіна Н. В. (2015)
Іванов С. В. - Розвиток національної економіки на засадах неоіндустріальної модернізації, Перебийніс В. І., Котов Є. В., Федiрець О. В. (2015)
Кузьменко Л. М. - Децентралізація управління як фактор забезпечення модернізації промисловості України, Солдак М. О. (2015)
Ляшенко В. І. - Світові тенденції реформування державного регулювання малого і середнього підприємництва, Толмачова Г. Ф. (2015)
Миценко І. М. - Формування інноваційного механізму в умовах асиметричності глобального розвитку (2015)
Павлов К. В. - Инновационная экология как научно-методологическая основа модернизации экологической системы интенсивного типа (2015)
Столяров В. Ф. - Удосконалення методики визначення ринкової вартості комерційного банку на основі дохідного підходу, Артеменко Д. М. (2015)
Берсуцька С. Я. - Методичний підхід до складання стратегічних бюджетів промислового підприємства, Каменська О. О. (2015)
Ильин С. Ю. - Современные тенденции развития управленческой деятельности организаций (2015)
Прокопенко Р. В. - Анализ перспектив отраслей украинской экономики при выходе из кризиса (2015)
Турлакова С. С. - Рефлексивные модели поведения агентов управления в процессе проявления стадности на предприятии (2015)
Головач А. А. - Модернизация машиностроительных предприятий в соответствии с требованиями мировых рынков (2015)
Ляшенко А. Ю. - Характеристика "точек развития" в промышленности регионов Юго-Востока Украины (2015)
Ніколаєнко А. І. - Вплив глобалізації на ефективність регулювання інноваційної моделі розвитку (2015)
Петрова І. П. - Перспективи застосування державно-приватного партнерства як каталізатора економічного зростання (2015)
Сташкевич І. І. - Теоретичні аспекти опору персоналу організаційним змінам на підприємстві (2015)
Фроліна К. Л. - Наукові засади державного регулювання інвестиційної діяльності в будівельній сфері України (2015)
Кучерова Г. Ю. - Закордонний досвід стратегічного розвитку податкової свідомості громадян європейської спільноти (2015)
Аннотації (2015)
Аннотации (2015)
Abstracts (2015)
Бенаи Х. А. - Динамическое преобразование объектов типовой застройки в условиях реконструкции, Балюба И. Г., Радионов Т. В. (2016)
Шолух Н. В. - Проектирование для нужд маломобильных групп населения в фокусе внимания академической науки: опыт Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, Анисимов А. В., Надьярная А. Е., Бородина А. В. (2016)
Лобов И. М. - Градостроительные аспекты размещения центров хранения и обработки данных на территории недействующих угольных шахт, Лобов М. И., Джерелей Д. А. (2016)
Гайворонский Е. А. - Региональные особенности архитектуры и градостроительства Донбасса в научных исследованиях, в проектной практике, творчестве и подготовке специалистов на архитектурном факультете донбасской национальной академии строительства и архитектуры (2016)
Нездойминов В. И. - Математическое описание основных факторов, влияющих на формирование взвешенного слоя осадка в илоотделителе, Зятина В. И., Рожков В. С., Лесной В. И. (2016)
Рыбалко Р. И. - Исследование рабочих процессов аэродинамической классификации сыпучих материалов в двухстадийном сепараторе, Кралин А. К. (2016)
Остапенко В. В. - Схемы работы аккумуляторов теплоты фазового перехода в системах теплоснабжения с котлами на органическом топливе, Остапенко Д. В., Лукьянов А. В. (2016)
Мущанов В. Ф. - К вопросу о классификации воздействий во время возведения, Югов А. М., Тимошко А. А. (2016)
Бумага А. И. - Оптимизация состава комбинированного заполнителя мелкозернистого бетона методами БН-исчисления, Братчун В. И., Конопацкий Е. В. (2016)
Історія людства – історія життя особистостей (2016)
20 років з журналом "Упаковка" (ювілейні досягнення) (2016)
Книга "Галкін" (2016)
Ювілейна в Княжичах (2016)
Интерагропак: почти 20 лет на рынке Украины (2016)
Накануне двадцатилетия (2016)
10 лет успеха (2016)
Погляд на пакування в Латвії (очима керівника пакувальної асоціації) (2016)
Маркетологи информируют... (2016)
Инновации в упаковке (2016)
Кривошей В. М. - Упаковка для фастфуду (стан та тенденції) (2016)
Ведь Г. І. - Взаємозв’язок між деякими реологічними характеристиками полімерних матеріалів, Пєтухов А. Д., Мікульонок І. О., Шнирук О. М. (2016)
Банкманн Д. - Миграция ароматических аминов из пленочной упаковки в пищевые продукты, Россихин Г. С. (2016)
Упаковка со всех континентов (2016)
Вторинна переробка полімерної упаковки (2016)
Эдер С. - Полимерная упаковка? Да, пожалуйста! (2016)
Маркировка в отрасли напитков (что выбрать – каплеструйную или лазерную технологии?) (2016)
Гриценко О. О. - Маркування паковань мітками з нанофотонними елементами (технічні та дизайнерські аспекти), Шерстюк В.П. (2016)
Маценко Г. - Дещо з історії пачок для сигарет (2016)
Ивченко А. И. - Этикетка – путеводитель в мир виски (2016)
Служба коротких повідомлень (2016)
Жовті сторінки (2016)
Веретенникова О. В. - Самообеспечение социума: сущность и особенности оценки русловий, Сухина А. А., Палкина М. А. (2016)
Веретенникова О. В. - Понятийно-категориальный аппарат изучения устойчивого развития, Мурай В. Ю. (2016)
Зерова О. Н. - Особенности разработки инвестиционных программ развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства города (2016)
Норкина Т. П. - Инвестиции в человеческий капитал: теория и практика (2016)
Хистева Е. В. - Современные формы финансирования государственных программ (2016)
Чайковская О. В. - Развитие малого бизнеса в современных условиях, Колено И. В. (2016)
Черниш Н. Й. - Прелюдія. Tягар "радянської спадщини”: ідентифікаційні моделі жителів Львова і Донецька (1994–2010 рр.), Сусак В. І. (2016)
Савельєв Ю. Б. - Перешкоди розвитку України і перспективи модернізації: особливості цінностей чи "пастка бідності”? (2016)
Артьомов П. М. - Особливості становлення та розвитку вітчизняних навколофутбольних субкультур (2016)
Стегній О. Г. - Соціологічна рефлексія екологічної проблематики: проміжні результати 25-річного спостереження (2016)
Близнюк В. В. - Український ринок праці: історичні виклики та нові завдання (2016)
Супрун Н. А. - Рамкові умови та інституційні детермінанти розвитку корпоративного сектору національної економіки (2016)
Рущенко І. П. - Гібридна агресія та громадянський спротив у Харкові 2014 р.: уроки першої фази російсько-української війни, Рущенко Ю. І. (2016)
Балакірєва О. М. - Соціально-економічні наслідки фінансової кризи та девальвації гривні, Дмитрук Д. А. (2016)
Бондар Т. В. - Голос молоді: можливості та перші результати U-Report в Україні, Дмитрук Н. А., Нагорняк К. М., Павлова Д. М., Пивоварова Н. П. (2016)
Бєльська Т. В. - Роль громадянської освіти у просуванні демократії (2016)
Інноваційний соціальний проект (2016)
Соціологія і сучасні соціальні трансформації (запрошення до участі) (2016)
Автори номера (2016)
Герасимова- Персидська Н. О. - Музика ХХ – початку ХХІ століть: рух до нової епохи? (2015)
Тукова І. Г. - Значення принципу детермінізму в організації музичної мови Нового часу (на прикладі клавірних фантазій В.-Ф. Баха) (2015)
Glivinsky V. - Stravinsky, Krenek and serial-rotational technique (2015)
Лагунов П. А. - Три проекції класичної бінарної логіки: філософія, математика, музична теорія (2015)
Ржевська М. Ю. - Жанрово-стильові особливості камерної інструментальної музики Геннадія Ляшенка (2015)
Коновалова І. Ю. - Творчість В. Рунчака: сутність, контексти, суб’єктивно-особистісні проекції (2015)
Ivannikov T. - The intensions of modern classical guitar schools: achivements of British players (2015)
У Хун Юань - Синтез традицій класичної китайської поезії німецької Kunstlied у вокальному циклі Хуан Цзи "Три бажання троянди" (2015)
Золотарьова Н. С. - Жанр Reminiscences у фортепіанній творчості Ференца Ліста (2015)
Щепакін В. М. - Професійне камерне виконавство в Полтаві, Миколаєві та Херсоні на початку ХХ століття (2015)
Зосім О. Л. - Західноєвропейська богослужбова музика нового часу у вимірах "нової сакральності" (2015)
Антоненко О. М. - Культурне життя Мелітополя початку ХХ століття: панорама та провідні тенденції (2015)
Антоненко М. М. - Духовна пісня православної традиції в контексті розвитку культури України періоду незалежності (2015)
Шворак І. Ю. - Весільний обряд на Потур’ї в контексті традиційної культури західної Волині (2015)
Михайлова Р. Д. - "Пластика" та "пластичність" як мистецтвознавчі категорії (2015)
Будник А. В. - Формування національної специфіки українського видовищного плакату кінця ХІХ – першої третини ХХ століть (2015)
Кривушенко Я. О. - Види імітації виробів севрської фарфорової мануфактури на сучасному ринку антикваріату (2015)
Шак Т. Ф. - О вариационном принципе развития тематизма в прикладной музыке (на материале кинематографа) (2015)
Фіалко В. О. - Сценографія українського театру 1980-х років:пошуки у просторі малої сцени (2015)
Вовкун В. В. - Спеціальні сценічні ефекти (2015)
Бут О. В. - Творческая аранжировка звукового поля в пространственных системах (2015)
Пасічник А. Ю. - З історії діяльності кіносекції політичного відділу 41-ї стрілецької дивізії в Одесі (1919 рік) (2015)
Бадалов О. П. - Музично-педагогічна діяльність Ангеліни Стриги у контексті розвитку баянної культури Чернігівщини (2015)
Крипчук М. В. - Сценічний етюд як форма створення сучасного естрадного номеру (2015)
Чекан Ю. І. - Динаміка оновлення (2015)
Долгіх Я. В. - "Два серця, два голуби співзвучно затріпочуть…" (2015)
Гавріна О. І. - Мистецтво миру із дійсністю (2015)
Содержание (2016)
Гайнуллин Р. А. - Оценка воздействия региональных факторов и напряжения образовательного процесса на систему кровотока и вегетативные характеристики гомеостаза студентов, Исаев А. П., Кораблева Ю. Б. (2016)
Когут И. А. - Организационное обеспечение физкультурно-оздоровительной работы со студенческой молодежью во внешкольных учебных заведениях, Маринич В. Л. (2016)
Козина Ж. Л. - Сравнительная характеристика взаимосвязи между пульсовыми и субъективными показателями реакции на физическую нагрузку у студенток и школьниц, Ермаков С. С., Кадуцкая Л. А., Собянин Ф. И., Кржеминский М., Собко И. Н., Репко Е. А. (2016)
Колумбет А. Н. - Методика совершенствования профессионально значимых координационных качеств у студенток на занятиях по физическому воспитанию (2016)
Копейкина Е. Н. - Модификация Гарвардского степ-теста для оценки функциональных возможностей студентов с отклонениями в состоянии здоровья, Дрогомерецкий В. В., Кондаков В. Л., Ковалева М. В., Ермаков С. С. (2016)
Shabani R. - Effects of high dose coffee intake on aerobic power in dragon female athletes, Rahmatian R., Izaddoust F. (2016)
Требования к статьям (2016)
Бєлка К. Ю. - Дексмедетомiдин, пропофол та їх комбiнацiя для седацiїї пацiєнтiв зi станом вiдмiни алкоголю у вiддiленнi iнтенсивної терапiї: проспективне контрольоване дослiдження, Глумчер Ф. С., Кучин Ю. Л., Мухоморов А. Є., Перебийнiс М. В. (2015)
Тарабрiн О. О. - Визначення характеристик уваги у студентiв, Щербаков С. С., Гавриченко Д. Г., Мазуренко Г. I., Туренко О. В., Кiрпiчнiкова К. П. (2015)
Снисарь В. И. - Лактат как предиктор тяжести и смертности детей и новорожденных в критическом состоянии, Сурков Д. Н. (2015)
Свiтлик Ю. О. - Особливостi змiн ехокардiографiчних параметрiв при iшемiчнiй хворобi серця на тлi застосування епiдуральної анестезiї з рiзними мiсцевими анестетиками, Пiдгiрний Я. М., Гарбар М. О., Свiтлик Г. В. (2015)
Фесенко В. С. - Пiсляпункцiйна цефалгiя: етiологiя, патогенез, вияви (2015)
Ячник I. М. - Багатопараметричний аналiз показникiв клiтинного iмунiтету, Бiляєв А. В., Танцюра Л. Д (2015)
Артеменко В. Ю. - Причини тяжкої iнтубацiї трахеї у хворих з флегмоною шиї, Буднюк О. О. (2015)
Черний В. И. - Венозный тромбоэмболизм. вопросы тромбопрофилактики в анестезиологии (2015)
Сорокiна О. Ю. - Нейронспецифiчна енолаза як маркер пошкодження нервової тканини у хворих з тяжкою термiчною травмою, Буряк Т. О. (2015)
Титул, содержание (2016)
Степашко В. С. - Концептуальные основы интеллектуального моделирования (2016)
Тимашова Л. А. - Проблемы интеллектуализации решения задач моделирования и управления производственными процессами (2016)
Бажан Л. И. - Концептуальные аспекты интеллектуализации моделирования устойчивого развития транспортно-логистической системы на базе Интернет при условии неопределенности внешней среды (2016)
Мейтус В. Ю. - Интеллектуализация систем управления предприятием (2016)
Лещенко В. А. - Система представления предметно-ориентированных знаний для создания "умного" предприятия на основе интеллектуальных средств обработки и онтологических подходовl, Морозова А. И., Таран Л. Ю. (2016)
Макарова М. В. - Интеллектуальное моделирование Е-готовности информационной экономики (2016)
Соболевская Л. И. - Подход к интеллектуализации системы поддержки принятия решений при оценке и анализе состояния предприятий растениеводства (2016)
Кайдан Л. И. - Интеллектуальная технология моделирования процессов устойчивого развития финансово-кредитных учреждений в условиях риска для поддержки управленческих решений (2016)
Ефименко С. Н. - Построение систем прогнозных моделей многомерных взаимосвязанных процессов (2016)
Савченко Е. А. - Методика анализа данных, моделирования и прогнозирования уровня развития человеческого потенциала стран мира и регионов Украины, Тутова Е. В. (2016)
Наши авторы (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського