Корольова Л. М. - Застосування методу моделювання як головного консиґнатора процесу формування креативних здібностей молодших школярів (2016)
Косюк В. Р. - Розвиток творчих художніх здібностей майбутніх дизайнерів: сутність, зміст та особливості (2016)
Мартинюк І. А. - Психологічне підґрунтя впровадження інтерактивної технології в освітній процес ВНЗ (2016)
Омельченко Л. М. - Психологічна готовність до інновацій як умова успішної професійної діяльності майбутніх керівників навчальних закладів (2016)
Сопівник Р. В. - Проблема лідерства у контексті трансакційного аналізу Еріка Берна (2016)
Товт-Коршинська М. І. - Особливості психоемоційного реагування студентів курців тютюну, Ростока-Резнікова М. В., Товт В. А. (2016)
Філіпович В. М. - Групова рефлексивність у контексті розвитку професійних здібностей студентів (2016)
Шмаргун В. М. - Освіченість та інтелігентність в освітньому середовищі, Шмаргун Т. М. (2016)
Зотов О. С. - Фітоестрогени: молекулярні механізми дії в онкологічному контексті, Поступаленко О. В., Верещако Р. І. (2015)
Зелінська Н. Б. - Ефективність лікування дітей із синдромом Шерешевського-Тернера препаратами гормону росту в Україні, Шевченко І. Ю., Глоба Є. В., Погадаєва Н. Л. (2015)
Могильницька Л. А. - Васкулоендотуліальний фактор росту та ендотейлійзалежна дилатація у хворих з дитинства на цукровий діабет 1 типу з мікроангіопатіями та в осіб молодого віку з ожирінням (2015)
Алтуніна Н. В. - Параоксоназа-1 у хворих на цукровий діабет 2 типу, що перенесли не-Q-інфаркт міокарда (2015)
Любота Р. В. - Роль метформіну в лікуванні злоякісних новоутворень, Зотов О. С., Верещако Р. І., Чешук В. Є., Любота І. І. (2015)
Товажнянська В. Д. - Порівняльна морфологічна характеристика коркового шару наднирників плодів та новонароджених щурів лінії WAG, Яковцова І. І., Сорокіна І. В. (2015)
Приступюк Л. О. - Особливості вмісту холестерину в крові дітей з родин хворих на цукровий діабет (2015)
Рибаков С. Й. - До історії феохромоцитоми (2015)
Щекатурова Л. В. - Субклінічний синдром Кушинга надниркового генезу в поєднанні з рецидивом інциденталоми гіпофізу, Товкай О. А., Третяк О. Е. (2015)
Нечай О. П. - Деякі причини занедбаних випадків раку щитоподібної залози (2015)
Виленский Ю. - Макар Петрович Черенько: камертоны призвания (2015)
Паньків В. І. - Місце і значення селеновмісних препаратів у лікуванні автоімунного тиреоїдиту (2015)
Кирилюк М. Л. - Взаємозв’язок композитного складу тіла з мінеральною щільністю кісткової тканини у жінок із цукровим діабетом 2 типу в постменопаузі, Підаєв А. В. (2015)
Кирилюк М. Л. - Баланс між ризиком та бенефіціями баріатричної хірургії за цукрового діабету 2 типу (2015)
Зуєв К. О. - Інгібітори ДПП-4 безпечні щодо серцевої недостатності: дані інтервенційних досліджень та реальної клінічної практики, висвітлені на 75-й конференції Американської діабетичної асоціації, Юзвенко Т. Ю. (2015)
Афанасьєва О. М. - Функції ритуалу в соціокомунікативній перспективі (2014)
Басыров Ш. Р. - Глаголы морского дела в немецком разговорном языке (2014)
Басыров Ш.Р. - Структурно-семантическая характеристика наименований человека в сфере искусства (на материале современного немецкого разговорного языка), Косицкая А. Г. (2014)
Біляніна В. І. - Типи діалогових конструкцій у мові китайської художньої літератури XIX С. (2014)
Велика І. О. - Шлюбне оголошення як різновид рекламного дискурсу (на матеріалі німецької мови) (2014)
Воробйова М. В. - Способи відтворення англомовних ґендерно забарвлених неологізмів сфери економічної діяльності людини українською мовою, Шаповалова А. І. (2014)
Гаврилова И. Н. - HIOB как прецедентное имя (2014)
Гусєва Г. Г. - Стратегічна реалізація комічного в дитячому дискурсі, Скриль О. І. (2014)
Дзикович О. В. - Змістовність та способи її реалізації у текстах анонсів ток-шоу (2014)
Іванченко М. Ю. - Матефорична акуалізація концепту повідомлення як феномену мовленнєвої діяльності в англійській мові (2014)
Казак М. Ю. - Субъектная организация журналистского текста (на материале разнотипных цитат), Махова А. А. (2014)
Качмар О. Ю. - Комунікативний акт як одиниця комунікації (2014)
Ковальова О. М. - Вербалізація константи культури "СМЕРТЬ" в індивідуально-авторській концепції Томаса Манна (2014)
Костенко Н. Д. - Англомовна лексика-вербалізатор семантичного поля "НАВЧАННЯ" як об’єкт новітніх досліджень (2014)
Литвак С. Я. - Многогранный английский перфект (2014)
Лужаниця О. І. - Концепт GEORDIE: асоціативно-образний рівень (на матеріалі англомовних художніх і публіцистичних текстів XIХ-XX ст.), Романюк Н.М. (2014)
Лук’янець М. Г. - Когнітивно-прагматичні особливості реактивних та респонсивних реплік адресата в сучасному англомовному діалогічному дискурсі (2014)
Лут К. А. - Енантіосемія у сучасній англійській мові, Іваніків Л. І. (2014)
Мороз О. Л. - Інконгруентність як когнітивний механізм реалізації комічної тональності (2014)
Мосієвич Л. В. - Когнітивні механізми утворення евфемізмів та дисфемізмів в сучасній англійській мові (2014)
Олімська А. К. - Аранжування синтаксичного простору поетичних текстів: когнітивно-синтаксичний аспект (на матеріалі американських поетичних текстів блюзу та джазу) (2014)
Передерій В. А. - Жанрова типологія англомовного он-лайн щоденника (2014)
Петренко С. В. - Репрезентація мовленнєвих актів в англомовному інтерв’ю з письменником (2014)
Петрова Г. Л. - Особливості рекламного тексту друкованої та телевізійної реклами продуктів харчування (на матеріалі української, англійської та новогрецької мов) (2014)
Соколов В. В. - Репрезентація концептів LOVE/ЛЮБОВ в пареміях англійської та української мов, Влезько О. С. (2014)
Тимощук Т. І. - Вплив сучасних мультимедійних технологій на збагачення англомовного лексикону кінематографічної галузі (2014)
Уділова Т. М. - Стратегія осуду як шлях до підриву авторитета конкурента (на прикладі політичних виступів Жан-Марі Ле Пен), Шкода К. В. (2014)
Ущина В. А. - Позиціонування англомовних суб’єктів у ситуації ризику як конструювання ментальних просторів (2014)
Четвертак Є. О. - Стратегія позитивної самопрезентації американської нації у політичному дискурсІ США (2014)
Чухно Т. В. - Особливості суфіксації однокомпонентних термінів митної сфери в англійській мові (2014)
Шапочка Н. В. - Специфика темпоральной структуры текстов немецкой народной песни (2014)
Шаргай І. Є. - Роль лексичного повтору у творі Ж. Дерріди "Привиди Маркса" та способи його відтворення в українському перекладі (2014)
Grynyuk S. - Some theoretical aspects of second language acquisition and learning (2014)
Білоусенко П. І. - Сучасне дослідження українського староукраїнського наукового тексту / Рецензія на монографію Г.М.Наєнко "Науковий текст середньоукраїнського періоду в лінгвостилістичному, текстолінгвістичному й комунікативно-функціональному висвітленні. – К.: Освіта України, 2013.- 404 с. (2014)
Зябліцев С. В. - Загальні та специфічні патологічні ендокринні процеси, що супроводжують розвиток остеопоротичних змін скелета, Ларін О. С., Зябліцев Д. С. (2015)
Джус М. Б. - Ювенільний ревматоїдний артрит, ендокринна артропатія чи гіпермобільний синдром?, Марушко Т. В., Івашківський О. І., Карасевcька Т. А., Кондратюк В. Є., Курішко О. С. (2015)
Веселовська Н. М. - Cиндром сухого ока при ендокринній офтальмопатії: нові можливості лікування на основі природних речовин (2015)
Паньків І. В. - Вплив компенсації дифузного токсичного зоба на вміст вітаміну D у сироватці крові (2015)
Чернявська І. В. - Поєднання цукрового діабету 2 типу та серцево-судинної патології: структура, особливості клінічного профілю і зміни метаболізму (2015)
Дідушко О. М. - Динаміка рівнів моноцитарного хемоатрактантного протеїну під впливом лікування гіпотиреозу (2015)
Хижняк О. О. - Антипроліферативний ефект високих доз каберголіну у хворих із органічною гіперпролактинемією, Гогітідзе Т. Г., Микитюк М. Р. (2015)
Ткач С. М. - Практичні підходи до діагностики та лікування екзокринної панкреатичної недостатності у хворих на цукровий діабет, Юзвенко Т. Ю. (2015)
Третяк О. Е. - Терапія остеопорозу у пацієнток із цукровим діабетом 2 типу в постменопаузі, Щекатурова Л. В. (2015)
Марунчин Н. А. - Вплив карбамазепіну на рівень тиреоїдних гормонів при гіпотиреозі: клінічний випадок, Юзвенко Т. Ю., Когут Д. Г., Юзвенко В. С. (2015)
Черенько С. М. - Патогенетичні варіанти первинного гіперальдостеронізму: аналіз клінічної серії спостережень, Щекатурова Л. В., Товкай О. А. (2015)
Черенько С. М. - Огляд нових (2015) клінічних рекомендацій Американської тиреоїдної асоціації (АТА) щодо ведення дорослих пацієнтів з тиреоїдними вузлами та диференційованим раком щитовидної залози (2015)
Бондаренко С. В. - Оцінка впливу похибки апроксимації аналітичними функціями табличних значень опору повітря на розрахунок дальності польоту снаряда (2016)
Дущенко В. В. - Використання інтелектуальних матеріалів у вузлах систем підресорювання перспективних військових гусеничних і колісних машин, Маслієв А. О. (2016)
Івасюк М. О. - Вплив динаміки канату на частоту його власних поперечних коливань в ході вантажопідйомних робіт, Сокіл М. Б. (2016)
Матвейчук Т. А. - Моделювання та програмна реалізація процесу планування вантажоперевезень у військовій логістиці (2016)
Міщенко Я. С. - Експериментальні дослідження процесу взаємодії рушіїв бойових броньованих машин з ґрунтовими поверхнями, що деформуються, Купріненко О. М. (2016)
Мирончук Ю. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку наземних мобільних робототехнічних комплексів для Сухопутних військ Збройних Сил України (2016)
Одосій Л. І. - Створення сонячних елементів нового покоління на основі ТіО2 та їх застосування у військовій справі, Королько С. В., Козлинський М. П. (2016)
Пєвцов Г. В. - Спосіб послідовного енергетичного виявлення радіосигналів при апріорній невизначеності їх тривалості, Яцуценко А. Я., Карлов Д. В., Пічугін М. Ф., Трофименко Ю. В., Карлов А. Д., Пічугін І. М., Борцова М. В. (2016)
Петрученко О. С. - Тиск броні на об’єкт захисту при дії куль чи осколків за нелінійності пружних властивостей підкріплюючого шару (2016)
Середюк Б. О. - Аналіз елетричних та магнітних властивостей напівпровідникових кристалів типу InSe, легованих металами, з огляду на їх військове застосування (2016)
Стеля О. Б. - Використання параболічного сплайна для інтерполяції функцій опору повітря, Сіренко І. П., Потапенко Л. І. (2016)
Стукота С. А. - Аналіз перспектив застосування різних типів рушіїв автотранспортних засобів та спеціальної техніки, Кохан В. Ф. (2016)
Ткачук П. П. - Використання генетичних алгоритмів у задачах цілерозподілу в АСУ тактичної ланки, Живчук В. Л., Литвин В. В., Оборська О. В. (2016)
Фіцич О. І. - Нейтральні дефекти МПЕ плівок CdHgTe (2016)
Хитряк О. І. - Динаміка бойового модуля із нелінійною пружною характеристикою підкріплення (2016)
Глебов В. В. - О возможности применения средств маскировки при модернизации объектов бронетанковой техники, Девятилов Ю. И., Роленко С. А. (2016)
Казаков В. М. - Проблеми виконання завдань балістичної підготовки для забезпечення точності стрільби артилерійських підрозділів за досвідом АТО (2016)
Казмірчук Р. В. - Моделі операцій військ (сил) у надзвичайних ситуаціях, Хом’як К. М., Ларіонов В. В. (2016)
Колос О. Л. - Обґрунтування доцільності застосування габіонних конструкцій при фортифікаційному обладнанні районів (позицій) військ (сил) (2016)
Нікул C. О. - Моделі забезпечення процесу прогнозування обрису зразка артилерійського озброєння (2016)
Свідерок С. М. - Метод корегування вогню артилерійських систем відповідно до сучасних вимог до підготовки даних для стрільби, Шабатура Ю. В., Прокопенко А. О. (2016)
Таран І. А. - Методика визначення напрямків ударів повітряного противника з використанням мультиагентного алгоритму (2016)
Казмірчук В. О. - Існуюча проблематика надійного функціонування елементів та рівнів підсистеми управління екологічною безпекою Сухопутних військ в рамках системи ЗС України, Саврун Б. Є., Цибуля С. А. (2016)
Крук О. Г. - Прикладні аспекти автоматизованого діагностування пристроїв електроживлення електронних систем (2016)
Поляков А. П. - Техніко-економічне обгрунтування і рекомендації щодо оптимального забезпечення автотранспортних підприємств відповідною кількістю та номенклатурою запасних частин, Нагачевський В. Й., Миронюк М. Ю. (2016)
Цибуляк Б. З. - Деградація параметрів стволів артилерійського озброєння в процесі експлуатації (2016)
Ванкевич П. І. - Дослідження динамічних характеристик паразитних сигналів у системах вимірювального контролю рухомих елементів механізованих засобів військової техніки (2016)
Ніконець І. І. - Вогнезахисне покриття для металевих конструкцій, Івасюк М. О., Мартинюк І. М., Стаднічук О. М. (2016)
Булгаков Р. В. - Процедура комплексного оцінювання наукових проектів у вищих військових навчальних закладах (2016)
Окіпняк Д. А. - Особливості професійної готовності саперів (водолазів-підривників) до виконання завдань за призначенням (2016)
Павелко І. І. - Модель професійно-психологічної готовності до діяльності в екстремальних умовах військових розвідників та підрозділів спеціального призначення (2016)
Чорний М. В. - Методика обгрунтування організації практичних занять з дисциплін професійної та практичної підготовки імітаційним моделюванням (2016)
Якимова А. М. - Вплив інвестицій на ефективність функціонування підприємств транспорту (2010)
Герасименко О. М. - Вплив індексів фондового ринку на економічну безпеку торговців цінними паперами (2010)
Большаков А. В. - Философский взгляд на безопасность предпринимательской деятельности в Украине (2010)
Мельник І. Л. - Маркетингові аспекти підвищення якості готельних послуг (2010)
Губарик О. М. - Вдосконалення обліку дебіторської заборгованості (2010)
Дук І. В. - Основні умови і чинники розвитку та управління діяльності державного банківництва в Україні (2010)
Зубко О. В. - Зовнішня торгівля інноваційними продуктами в умовах глобалізаційних викликів (2010)
Маслак О. І. - Система показників оцінки інноваційного потенціалу промислового підприємства, Квятковська Л. А. (2010)
Нишпал С. О. - Паливоємність продукції підприємств легкої промисловості: проблеми забезпечення енергоефективності та пріоритети економічного зростання (2010)
Орлова Н. С. - Удосконалення напрямів реалізації стратегії соціально-економічного розвитку України, Іващенко А. І. (2010)
Гущак Я. В. - Ризики в діяльності недержавних пенсійних фондів (2010)
Маркова Н. С. - Принципи, функції та моделі управління розвитком персоналу (2010)
Львіцина С. А. - Застосування  методу "золотий перетин" в управлінні прибутком будівельного підприємства (2010)
Зєніна-Біліченко А. С. - Реалізація функції цілепокладання і розвитку підприємств в системі управління (2010)
Кушнірчук-Ставнича О. М. - Управління міграцією трудових ресурсів в системі економічної безпеки держави (2010)
Кончин В. І. - Ефект зростаючих скалярних доходів: можливості його використання для України, Ситник І. В. (2010)
Курищук В. В. - Система банківського кредитування експортної діяльності підприємств та напрями її формування в Україні (2010)
Шульга І. П. - Вплив державного регулювання та саморегулювання діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів на їх економічну безпеку (2010)
Проскуріна Н. М. - Конститутивно-ключові аспекти управління ризиком в аудиті (2010)
Одинцова Н. А. - Государственное управление экономикой: обоснование системы менеджмента (2010)
Чорногуз Л. П. - Особливості управління оборотним капіталом торговельних підприємств (2010)
Хворост О. О. - Особливості оцінки об’єктів інтелектуальної власності в Україні (2010)
Железняк В. В. - Дослідження підходів до формування системи показників кількісної та якісної оцінки економічного потенціалу підприємства, Шило Л. А. (2010)
Рожков В. О. - Системне управління конкурентоспроможністю металургійних підприємств (2010)
Яременко О. О. - Вплив валютного регулювання на фондовий ринок в Україні (2010)
Романова Т. В. - Формування державної регіональної економічної політики зростання інвестиційного потенціалу регіонів України (2010)
Сапачук Ю. М. - Політика фінансової безпеки на макрорівні (2010)
Смірнов О. О. - Вплив інновацій на підвищення конкурентоспроможності персоналу промислових підпрємств (2010)
Реутов В. Є. - Закономірності і парадигми регіонального розвитку (2010)
Петренко І. П. - Кредитний рейтинг як інтегральна оцінка інвестиційної привабливості облігацій (2010)
Петровська Н. В. - Банківські операції як об’єкт оподаткування (2010)
Офік М. П. - Резерви підвищення ефективності кооперування в системі інноваційного розвитку підприємств (2010)
Божкова В. В. - Дослідження категорійного апарату стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції (2010)
Мельниченко А. О. - "фінансові схеми" як сповільнюючий чинник розвитку страхування фінансових ризиків (2010)
Бойківська Г. М. - Вплив окремих факторів на результативність роботи переробних підприємств вінницької області (2010)
Мельников І. Ю. - Фінансова криза та шляхи її подолання (2010)
Зубко О. В. - Зовнішня торгівля інноваційними продуктами в умовах глобалізаційних викликів (2010)
Пшенична В. П. - Формування моделі реалізації державної інвестиційної політики економічного зростання України (2010)
Пашко М. М. - Особливості формування фінансового ринку як форми руху фінансового капіталу (2010)
Міненко М. А. - Умови побудови стійкого фахового конкурентного середовища (2010)
Кравчук А. Ю. - Система управління методичним забезпеченням економічної безпеки на підприємстві, Кліменко Т. Л. (2010)
Кліменко О. В. - Методичні підходи до оцінки рівня екологічності інвестиційної діяльності (2010)
Боняр С. М. - Стратегия интеграции морского и речного транспорта Украины в транс-европейскую транспортную систему (2010)
Козловський С. В. - Стратегічне управління розвитком регіональних економічних систем (2010)
Чорна Л. О. - Система бюджетування для торговельного підприємства, Нестеренко Н. М., Чорна Н. Ю. (2010)
Титул, зміст (2015)
Kalenyuk P. I. - Problem for nonhomogeneous second order evolution equation with homogeneous integral conditions, Nytrebych Z. M., Kohut I. V., Kuduk G. (2015)
Gutik O. V. - Pseudocompactness, products and topological Brandt λ°-extensions of semitopological monoids, Ravsky O. V. (2015)
Пирч Н. М. - Про узагальнені ретракти та ізоморфну класифікацію вільних об’єктів. I (2015)
Ладзоришин Н. Б. - Цілочислові розв’язки матричних лінійних односторонніх і різносторонніх рівнянь над квадратичними кільцями (2015)
Пукальський І. Д. - Крайова задача для параболічних рівнянь з імпульсними умовами і виродженнями (2015)
Григоренко А. Я. - Свободные осесимметричные колебания полого цилиндра конечной длины из функционально-градиентного материала, Ефимова Т. Л., Коротких Ю. А. (2015)
Немировский Ю. В. - Динамический расчет композитных стержней при термосиловом воздействии, Мищенко А. В., Терлецкий Р. Ф. (2015)
Попович В. С. - Напружено-деформований стан кусково-однорідного термочутливого циліндра за тепловідведення кипінням рідини, Ракоча І. І. (2015)
Процюк Б. В. - Квазістатичний термопружний стан термочутливого трискладового шару за конвективно-променевого теплообміну, Горун О. П. (2015)
Артемюк В. Ю. - Інтегральне рівняння для визначення радіальних напружень у радіально-неоднорідній термочутливій порожнистій кулі, Калиняк Б. М. (2015)
Турчин І. М. - Плоска квазістатична задача термопружності для півпростору з покриттям за змішаних умов нагріву, Колодій Ю. О. (2015)
Максимович О. В. - Напруження в анізотропній півплощині з вирізами, Іллюшин О. В., Соляр Т. Я. (2015)
Ясінський А. В. - Оптимізація нестаціонарних температурних переміщень у заданому перерізі півпростору, що перебуває у стані плоскої деформації, Єрохова О. В. (2015)
Шевчук В. А. - Теплопровідність пластини з тонким двостороннім багатошаровим покриттям за умов нестаціонарного нагріву (2015)
Титул, зміст (2015)
Колот А.М. - Людина і нова економіка: теоретико-методологічний аналіз взаємодії та домінант розвитку, Кравчук О. І. (2015)
Дементьєв В. В. - Сучасна теорія інститутів: ідентифікація предметного поля (2015)
Кричевська Т. О. - Історія Інститутів грошово-кредитного регулювання США. Стаття 2. Федеральна резервна система у пошуках балансу між функціями гаранта золотого стандарту, банку банків і банку уряду (1913–1951) (2015)
Шумська С. С. - Взаємозв’язок дисбалансів у фінансовій сфері України (2015)
Гриценко А. А. - Тема 27. Соціально-економічні цикли: історичні форми і державне регулювання, Подлєсна В. Г. (2015)
Політична економія: минуле, сучасне, майбутнє. Матеріали круглого столу, присвяченого 400-літтю політичної економії (2015)
Титул, зміст (2015)
Попович В. С. - Моделювання та аналіз термопружного стану шаруватого по осі термочутливого циліндра за тепловідведення шляхом випаровування рідини, Ракоча І. І. (2015)
Чир І. А. - Коректність варіаційної задачі динамічної термопружності Ґріна – Ліндсея, Шинкаренко Г. А. (2015)
Максимук О. В. - Термопружність циліндричної оболонки із низькою зсувною жорсткістю у локальному температурному полі, Гануліч Н. В. (2015)
Грицько Б. Є. - Числово-аналітична методика розв’язування нестаціонарної задачі теплопровідності у локально-неоднорідних середовищах (2015)
Тучапський Р. І. - Рівняння тонких анізотропних пружних оболонок обертання методу (m,n)-апроксимації (2015)
Бернакевич І. Є. - Дослідження процесів акустичної взаємодії оболонок з рідиною, Вагін П. П., Козій І. Я., Харченко В. М. (2015)
Шептилевський О. В. - Напружений стан частково закріпленої сферичної оболонки з рідиною за імпульсного збудження, Селезов І. Т. (2015)
Піддубняк O. П. - Випромінювання звуку літаком під час зльоту, Піддубняк Н. Г. (2015)
Успенский Б. В. - Нелинейные нормальные формы существенно нелинейных периодически возбуждаемых кусочно-линейных систем, Аврамов К. В. (2015)
Максимович В. М. - Визначення в’язкопружних напружень у пластинах із включеннями, Соляр Т. Я. (2015)
Карлаш В. Л. - Аналіз методів визначення в’язкопружних коефіцієнтів п’єзокерамічних резонаторів (2015)
Грицина О. Р. - Електротермомеханіка неферомагнітних поляризовних твердих тіл за врахування тензорної природи локального зміщення маси (2015)
Сеньків Л. М. - Напружений стан циліндричної ортотропної оболонки з тріщиною під кутом (2015)
Процеров Ю. С. - Осесимметричная задача теории упругости для полого цилиндра конечной длины с учетом собственного веса (2015)
Міжнародна математична конференція ім. В. Я. Скоробогатька (2015)
Андрій Феофанович Улітко (28.08.1934 – 24.06.2015) (2015)
Титул, зміст (2015)
Антонова Т. М. - Достатні умови еквівалентної збіжності послідовностей різних наближень двовимірних неперервних дробів, Сусь О. М. (2015)
Шаваровський Б. З. - Напівскалярна еквівалентність і квазідіагональна подібність матриць (2015)
Пирч Н. М. - Про узагальнені ретракти та ізоморфну класифікацію вільних об’єктів. IІ (2015)
Сухорольський М. А. - Розв’язки крайових задач для рівняння Гельмгольца в однозв’язних областях комплексної площини (2015)
Лила Д. М. - Эксцентричная форма потери устойчивости вращающегося упругопластического радиально неоднородного ступенчатого кругового диска, Мартынюк А. А. (2015)
Ободан Н. І. - Нелінійна деформація і галуження розв’язків крайової задачі теорії оболонок з розшаруванням при дії зовнішнього тиску, Громов В. О. (2015)
Григоренко Я. М. - Аналіз напруженого стану порожнистих циліндрів з угнутим гофрованим поперечним перерізом, Рожок Л. С. (2015)
Кіт Г. С. - Вплив стаціонарного джерела тепла на напружений стан півпростору з жорстко, гладко або гнучко закріпленою межею, Андрійчук Р. М. (2015)
Вайсфельд Н. Д. - Плоска змішана задача термопружності для півсмуги, Журавльова З. Ю. (2015)
Махоркін І. М. - Про один аналітично-числовий спосіб розв’язування одновимірної квазістатичної задачі термопружності для термочутливого тіла простої геометрії, Мастикаш Л. В. (2015)
Токова Л. П. - Наближений розв’язок одновимірної задачі теорії пружності для неоднорідного суцільного циліндра, Ясінський А. В. (2015)
Швайко М. Ю. - Пластична деформація матеріалів при навантаженні по кусково-гладких траєкторіях з ділянками розвантаження за пружним законом (2015)
Опанасович В. К. - Двовісний згин ізотропної пластини з наскрізною прямолінійною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів і за наявності пластичних зон біля її вершин, Слободян М. С. (2015)
Сачук Ю. В. - Контактна задача про зношування штампами канонічної форми пружної півплощини з покриттям Вінклера, Максимук О. В. (2015)
Алфавітний покажчик за 2015 рік (том 58) (2015)
Андрієвська О. В. - Формальні підстави обмеження прав і свобод людини і громадянина в Україні (2016)
Байрачна Л. К. - Легітимність влади як імператив сталого розвитку держави (2016)
Білецька А. М. - Загальна характеристика реалізації принципу спеціалізації суддів (2016)
Дем’яненко І. В. - Проблеми навантаження на місцеві загальні суди як основну ланку судової системи України (2016)
Нестерович В. Ф. - Постмодерні нормативні підходи конституційно-правових засад впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів (2016)
Подковенко Т. О. - Стандарти справедливого суду відповідно до конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2016)
Слободяник Т. М. - Поняття, ознаки та джерела муніципально-правової відповідальності (2016)
Торяник В. М. - Філософські погляди А. Шопенгауера на деякі питання теорії держави та права, Сітало А. І. (2016)
Валігура К. Ю. - "Моральні засади суспільства" як оціночна категорія цивільного права та її вплив на формування механізму цивільно-правового регулювання (2016)
Дрогозюк К. Б. - Сучасні джерела доказування у цивільному процесі України та Франції (2016)
Ковальчук А. М. - До питання про прийняття спадщини за правом на обов’язкову частку у спадщині (2016)
Лузан Т. Л. - Специфіка провадження у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, у сімейних відносинах до судового розгляду (2016)
Мельник Я. Я. - Режим цивільної процесуальної безпеки та його доктрина як правова матерія цивільної процесуальної форми (2016)
Німак М. О. - Спеціальні передумови права на звернення до суду в справах, що виникають із шлюбних правовідносин (2016)
Самілик Л. О. - Співвідношення понять "суб’єкт права", "особа", "суб’єкт правовідносин", "учасник відносин", Корбут Л. П. (2016)
Юркевич Ю. М. - Командитні товариства за законодавством України (2016)
Грудницький В. М. - Характеристика видів зловживання монопольним (домінуючим) становищем (2016)
Панькова Л. О. - Господарсько-правовий аспект укладення договору про постачання електричної енергії (2016)
Колосов І. В. - Актуальні питання забезпечення позову у цивільних справах про трудові спори: проблеми та реалії сьогодення (2016)
Сидоренко А. С. - Об’єктивні підстави диференціації правового регулювання праці (2016)
Любчич А. М. - Класифікація організаційно-управлінських процедурних норм в аграрних правовідносинах (2016)
Глуховеря В. А. - Окремі напрями реформування системи органів внутрішніх справ на сучасному етапі (2016)
Дембіцька С. Л. - Адміністративний примус як вид державного примусу (2016)
Дубас Т. В. - Роль національної стратегії у сфері прав людини в правовому регулюванні захисту інформаційних прав громадян (2016)
Збінський Є. Ф. - Правовий режим податкової таємниці України: герменевтичний аналіз поняття (2016)
Кайдашев Р. П. - Загальна характеристика структури апеляційного провадження в адміністративному судочинстві України (2016)
Корольов Ю. О. - Адміністративно-правові аспекти координації управління вищими навчальними закладами України (2016)
Костенко О. В. - Механізм забезпечення режиму інформації з обмеженим доступом у роботі органів прокуратури (2016)
Левченко О. В. - Адміністративно-правовий статус державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру як суб’єкта надання безконтактних адміністративних послуг (2016)
Сіренко А. М. - Стадії укладення адміністративних договорів (2016)
Устименко Є. В. - Принцип адекватності в застосуванні адміністративних санкцій (2016)
Ченшова Н. В. - Сучасний стан та перспективи вдосконалення нормативно-правового регулювання обігу зброї й вибухових речовин (2016)
Богатирьов І. Г. - Вчення про жертву злочину в кримінологічній науці (2016)
Ломакіна А. А. - Протидія злочинам проти інтелектуальної власності: загально-соціальний аспект (2016)
Лень В. В. - Незаконний обіг вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та пристроїв, пов’язаний із проведенням антитерористичної операції: окремі питання запобігання, Олійников Г. В. (2016)
Черкашин С. В. - Кримінально-правова характеристика доведення до банкрутства (2016)
Проданик І. В. - Окремі аспекти створення й діяльності спільних слідчо-оперативних груп під час розслідування взаємопов’язаних злочинів: на прикладі окремих країн Співдружності Незалежних Держав (2016)
Бардашевич Я. В. - Дифференциация периодов человеческой жизни до и после рождения как основа защиты права личности на жизнь (2016)
Кирич Н. Б. - Технологічне підприємництво і науково-дослідні програми інноваційного малого бізнесу, Вовк Ю. Я., Погайдак О. Б., Вовк І. П. (2010)
Паранчук С. В. - Елементи системи антикризового управління машинобудівним підприємством, Топій І. І. (2010)
Чорна М. В. - Стратегія взаємодії підприємств роздрібної торгівлі з постачальниками (2010)
Абрамчук М. Ю. - Рентный подход в управлении природопользованием в сфере использования биоинноваций (2010)
Шлапак О. А. - Концептуальні підходи до управління персоналом на засадах критеріїв ефективного комунікаційного середовища (2010)
Сергійчик О. С. - Оперативне управління активами як інструмент антикризового управління будівельним підприємством (2010)
Соколовська В. В. - Концепція створення стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки (2010)
Краплина В. В. - Пріоритетні складові механізму інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку України (2010)
Горобченко Д. В. - Формирование организационно-экономических основ управления экологическим долгом (2010)
Стеблюк Н. Ф. - Підготовка фахівців з вищою освітою в умовах підвищення значущості знаннєвого ресурсу (2010)
Мірко Н. В. - Оцінка стану та тенденцій розвитку внутрішнього ринку продукції легкої промисловості (2010)
Данилишин Б. М. - Реалізація базових положень інтегрованої концепції формування інтелектуального капіталу та його ідентифікації, Бауліна Т. В. (2010)
Должанский И. З. - Управление ассортиментом торгового предприятия на основе портфельной теории, Лозюк В. Н. (2010)
Андрійчук Ф. Ю. - Етапи розвитку системи фінансування зовнішньоекономічної діяльності (2010)
Гребінчук О. М. - Стратегічне, тактичне та оперативне управління виробництвом машинобудівних підприємств (2010)
Огаренко Т. Ю. - Концепція моделювання динаміки попиту на послуги вищих навчальних закладів (2010)
Львіцина С. А. - Фінансове планування на будівельному підприємстві (2010)
Глухова С. В. - Методичний підхід щодо оцінки результативності інноваційної діяльності будівельних підприємств (2010)
Трофименко О. О. - Світові тенденції застосування та виробництва електроенергії з використанням відновлюваних джерел енергії (2010)
Чеснакова Л. С. - Систематизація ризиків при управлінні дебіторською заборгованістю на автотранспортних підприємствах (2010)
Солодкий М. О. - Біржовий ринок сша: стан та перспективи розвитку, Гниляк В. О. (2010)
Сидоренко П. О. - Вплив стадної поведінки інветорів на міжнародних фондових ринках на ціни та показники доходності акцій (2010)
Чернихівська А. В. - Стратегічна екологічна оцінка регіонального розвитку: нормативно-правові та організаційно-управлінські аспекти впровадження (2010)
Парасюк І. Л. - Аспекти взаємодії територіальних громад та органів місцевої виконавчої влади агломерації задля спільного економічного розвитку (2010)
Ткаченко М. І. - Формування програми контролю ризиків при використанні банківських електронних інформаційних систем (2010)
Святослав Князь - Характеристики інноваційного розвитку комерційних банків з позиції системного підходу, Тетяна Неклюдова, Володимир Бодаковський (2010)
Янченко З. Б. - Сучасні особливості та перспективи розвитку венчурного фінансування в Україні (2010)
Тормосов Р. Ю. - Економічні проблеми енергозбереження на місцевому рівні (2010)
Сердюк Б. М. - Теоретичні основи класифікації збитків, Лещук А. А. (2010)
Большаков А. В. - Психология управления и управляемости. где заканчивается функциональность и начинается эффективность? (2010)
Лучко Г. Й. - Стратегії застосування деривативів компаніями з управління активами (2010)
Шульга І. П. - Сучасні підходи до формування системи економічної безпеки акціонерного товариства (2010)
Герасименко І. М. - Діагностика організаційних структур машинобудівних підприємств, Горбатовська Н. В. (2010)
Денисов О. Е. - Математичні моделі в державній стратегії розвитку олігопольного ринку в Україні (2010)
Сисоєва І. М. - Особливості моделювання облікових процесів (2010)
Коцюба О. С. - Властивості показника економічного прибутку інвестиційного проекту в контексті фундаментальної теорії (2010)
Рижак О. Ю. - Ризики підприємств в процесі аутсорсингу маркетингових функцій (2010)
Тарасова В. В. - Міжгалузева диференціація рівнів землемісткості сільськогосподарської продукції (2010)
Чорна Л. О. - Виробнича програма. проблеми організації, Чумак О. М., Чорна Н. Ю. (2010)
Аржевітін С. М. - Розвиток ринку цінних паперів: проблеми та перспективи (2010)
Земляков І. С. - Формування стратегічних напрямів підвищення обсягів продажу оптових підприємств (2010)
Шкрабак І. В. - Аналіз і прогнозування структурних трансформацій господарського комплексу регіону (2010)
Приходько В. П. - Бюджетування як метод забезпечення збалансованого розвитку регіональних соціальних та виробничих систем (2010)
Дудченко О. С. - Організаційна структура народних комісаріатів УСРР в 1920-х рр.: правові аспекти (2016)
Коротя А. М. - Особливості правового регулювання статусу дружинників Київської Русі (2016)
Крусян Р. А. - Судова влада в Україні: характеристика етапів реформування (2016)
Легін Л. М. - Нормативно-правовий акт: поняття та система ознак (2016)
Лень В. В. - Правовідносини, пов’язані з правом позбавлення державних нагород СРСР (2016)
Опольська Н. М. - Правове регулювання свободи творчості на території Німеччини в період Відродження (2016)
Полонка І. А. - Теоретико-онтологічне підґрунтя розуміння поняття та класифікації принципів правомірної поведінки (2016)
Гринюк О. В. - Принцип заборони комерціалізації у сфері трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів (2016)
Ізарова І. О. - Забезпечення права відповідача на організацію захисту: європейський досвід та українські перспективи (2016)
Митник А. К. - Поняття наукового парку як суб’єкту правовідносин інтелектуальної власності (2016)
Рибка І. Є. - Зарубіжний досвід цивільно-правового регулювання визнання фізичної особи неплатоспроможною (2016)
Ліпська О. С. - До питання визначення інноваційної інфраструктури при реалізації інноваційних проектів (2016)
Бориченко К. В. - Реформування законодавства у сфері соціального захисту сімей із дітьми в Україні (2016)
Могілевський Л. В. - Кодифікація як спосіб систематизації нормативно-правових актів у сфері правового регулювання трудових відносин (2016)
Наливайко Л. Р. - Гарантування трудових прав державних службовців в умовах очищення влади в Україні (2016)
Подорожній Є. Ю. - Принципи формування юридичної відповідальності в трудовому праві (2016)
Антонюк У. В. - Діяльність державних інституцій як гарантія забезпечення екологічних прав в Україні (2016)
Піддубна Д. С. - Правове регулювання виноробства як складової частини органічного виробництва (2016)
Волік В. В. - Характеристика додаткових послуг у сфері перевезень міським транспортом (2016)
Глуховеря В. А. - Вплив світових стандартів на сучасний статус поліцейського в Україні (2016)
Дембіцька С. Л. - Теоретичні проблеми визначення поняття та змісту адміністративної деліктності (2016)
Макушев П. В. - Поняття та зміст адміністративно-правового статусу державного виконавця (2016)
Мілієнко О. А. - Принципи адміністративного судочинства та їх класифікація (2016)
Поклад О. В. - Поняття та зміст громадського контролю за діяльністю поліції в Україні (2016)
Рєзнік О. М. - Реформування правоохоронних органів в аспекті забезпечення фінансово-економічної безпеки держави (2016)
Торяник В. М. - Інформаційна безпека як складова національної безпеки держави. роль ЗМІ в забезпеченні інформаційного суверенітету України (2016)
Хрідочкін А. В. - Особливості адміністративно-правового статусу контролюючих державних органів охорони інтелектуальної власності України (2016)
Черникова А. О. - Правова природа письмового провадження в адміністративному судочинстві України (2016)
Муравйов К. В. - Теоретико-правові основи формування системи податкових відносин в Україні (2016)
Семенко Б. М. - Ефективне використання власних надходжень від діяльності підсобних господарств, утворених у закладах освіти (2016)
Білоус В. П. - Чинники віктимізації неповнолітніх в Україні (2016)
Шкута О. О. - Формування сучасного кадрового забезпечення в Державній пенітенціарній службі України: теоретико-прикладні засади (2016)
Білоус В. В. - Актуальні питання розбудови національної системи ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства в умовах глобального зростання терористичної загрози (2016)
Книженко С. О. - Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються шляхом незаконного втручання в діяльність судових органів або протиправного впливу на учасників судочинства (2016)
Макаренко Є. І. - Затримання підозрюваних у вчиненні злочинів (чи відповідають вимоги Кримінального процесуального кодексу України європейським стандартам) (2016)
Кісіль М. Ю. - Особливості використання методів економіко-математичного моделювання в стратегічному менеджменті сільськогосподарських підприємств (2010)
Вахнюк С. В. - Характеристика впливу банківської системи на індекс економічного та інституціонального режиму економіки знань (2010)
Власова І. В. - Терміни та поняття інноваційної сфери (2010)
Юр’єва-Юрій А. В. - Моделювання організаційно-економічного механізму стимулювання праці туристичних підприємств (2010)
Стадник В. Г. - К проблеме повышения эффективности управления качеством транспортно-экспедиторской компании (2010)
Лукашов О. О. - Стратегічне планування розвитку трудового потенціалу промислових підприємств (2010)
Демчук Н. І. - Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України в умовах фінансової глобалізації (2010)
Ковшова І. О. - Медіа-планування рекламної кампанії на підприємстві, Гриджук І. А. (2010)
Медецька С. П. - Організаційно-методологічні особливості кадрового менеджменту збройних сил України (2010)
Смірнов О. О. - Удосконалення методичних підходів до оцінювання конкурентоспроможності персоналу промислових підприємств (2010)
Скидан О. В. - Регіональні особливості реалізації аграрної політики, Зінчук Т. О. (2010)
Длігач А. О. - Системно-рефлексивний маркетинг у стратегічному управлінні (2010)
Юрик Н. Є. - Удосконалення механізму вибору антикризової стратегії підприємствами машинобудівної галузі, Кужда Т. І. (2010)
Вдовиченко Ю. В. - Особливості використання стратегій економічної діяльності міжнародним бізнесом (2010)
Магалецький А. В. - Комунікаційна політика як ефективний інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємств готельного господарства (2010)
Іванова Н. В. - Генезис економічної категорії "інфраструктура" та її роль у суспільному поділі праці (2010)
Некрасов Я. С. - Історія економіки операційного менеджменту (2010)
Степаненко І. І. - Проблеми та перспективи розвитку енергоефективності в житловому секторі міст України (2010)
Люзняк М. Е. - Практичні аспекти управління банківською діяльністю у контексті формування економічного потенціалу регіонів України, Костогриз В. Г. (2010)
Фаріон Д. О. - Фінансове забезпечення житлового будівництва в Україні (2010)
Тормосов Р. Ю. - Комплексний аналіз джерел фінансування муніципальних енергетичних інвестиційних проектів у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії (2010)
Ярошенко О. В. - Розрахунок помилки спостереження як сучасна система оцінки інвестиційної діяльності недержавного пенсійного фонду (2010)
Гусєва І. І. - Методологічний підхід до визначення рівня енергетичної безпеки України на основі теорій ризику та надійності (2010)
Ключевська А. В. - Альтернативи інтеграції України: схід чи захід (2010)
Шульга І. П. - Рейтинг корпоративного управління акціонерних товариств: порівняння світового та вітчизняного досвіду (2010)
Трубей О. М. - Аналіз обсягів та структури торговельно-посередницької діяльності на споживчому ринку України (2010)
Момот В. Є. - Диверсифікація як напрямок стратегічного розвитку підприємства в контексті невизначеності середовища господарювання (2010)
Шелудько Е. І. - Структурно-технологічні засади модернізації харчової промисловості України (2010)
Ульянченко О. В. - Інвестиційний процес і його складові елементи (2010)
Спасів Н. Я. - Кластер як імператив інвестиційної активності, Хопчан В. М., Хопчан М. І. (2010)
Земляков І. С. - Аналіз маркетингової діяльності оптових торговельно-посередницьких підприємств (2010)
Bielenka G. V. - Stress testing application in risk-management systems of ukrainian banks (2010)
Куценко В. І. - Моделювання вищої освіти – ключового фактора формування кадрового потенціалу, Гаращук О. В. (2010)
Ахромкін Є. М. - Ресурси України: регіональний аспект (2010)
Приходько В. П. - Етапи реалізації регіональної політики розвитку просторових систем (2010)
Федоренко В. Г. - Удосконалення управління будівельними підприємствами України шляхом впровадження процесного менеджменту (2010)
Хоменко І. А. - Превентивна демонстрація ідеологічного концепту у контексті медійної гібридної війни (2015)
Чернявська Л. - Соціальний простір як простір руху смислів в медіадискурсі (2015)
Шебештян Я. М. - Обов'язкові та необов'язкові ознаки медіатексту крізь призму основних категорій тексту як лінгвальної одиниці, Шаповалова Г. В. (2015)
Гінзбург М. - Класифікація значень ся-дієслів в українських текстах (2015)
Загоруйко Н. - Альтернативний дискурс епістолярної публіцистики В'ячеслава Чорновола (2015)
Гресько О. - Мовне питання в системі іномовлення України і ЄС (2015)
Мірошниченко П. - Звуковий образ українського радіомовлення як репрезентат мовної ситуації в країні (2015)
Навальна М. - Дифузні процеси в лексиці наукового та публіцистичного стилів (2015)
Мариненко І. - Антропонімні номінації політика як засіб руйнування іміджу (2015)
Чепуряк Т. - Поетика фейлетонів Степана Васильченка (2015)
Аксьонова В. - Трансформація мовностилістичних особливостей контенту медіа в контексті національного єднання (2015)
Бикова О. - Мовно-текстові параметри модифікацій у жанрі сучасного репортажу (2015)
Лешко У. - Вінницький журнал для чоловіків "Свой мир": структура, жанрово-тематичне наповнення (2015)
Іванюха Т. В. - Жанрово-тематичний спектр духовно-просвітницьких програм українського телебачення (2015)
Грубич К. - Якість ефірного мовлення як елемент успішності кулінарних телешоу (2015)
Каралкіна Н. В. - Роль регіонального телебачення у формуванні громадської думки (2015)
Артемчук Д. О. - Організація поділу влади: базові моделі (2016)
Васильєв С. В. - Соціальний захист фармацевтичних працівників в українських губерніях Російської Імперії у 2-й половині XIX ст. – на початку XX ст. (2016)
Добренька Н. В. - Взаємозв’язок і взаємодія суспільства, держави та права (2016)
Жукова А. В. - Історично-правові передумови та особливості становлення міграційного законодавства (2016)
Омелян С. Б. - Забeзпeчeння нeзалeжноcтi конcтитуцiйного правосуддя у демократичних дeржавах iз європeйcькою модeллю конституційного контролю (2016)
Шуп’яна М. Ю. - Регіональні органи місцевого самоврядування в Україні: сучасність та перспективи в процесі децентралізації (2016)
Ярошенко М. О. - Протидія корупції в Російській Імперії в другій половині XIX – на початку XX ст.: історіографія проблеми (2016)
Ільющенкова К. О. - Тенденції і юридичні моделі донорства крові в Україні та зарубіжних країнах: порівняльно-правова характеристика (2016)
Рябченко Ю. Ю. - До питання ролі суду у встановленні обставин у справах за позовами на захист прав невизначеного кола осіб (2016)
Кайтанський О. С. - Поняття соціального обслуговування молоді (2016)
Теличко О. А. - Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері охорони праці молоді (2016)
Гуща К. О. - Постанова "Про земельну реформу" 1990 року: початок реформування земельних відносин в Україні (2016)
Андрущенко І. Г. - Правове регулювання злиття і поглинання компаній за законодавством країн-членів ЄС (передовий досвід та недоліки) (2016)
Барін О. Р. - Принцип визначеності податків і зборів як базовий принцип системи оподаткування, що має конституційно-правове значення (2016)
Макогонюк Ю. Ю. - Юридична відповідальність за порушення права на доступ до публічної інформації в екологічній сфері (2016)
Шестак В. С. - Освітній та науковий потенціал України в контексті глобалізаційних тенденцій і викликів часу (теоретико-правове дослідження) (2016)
Мороз Д. О. - Виявлення "податкових ям" податковою міліцією: інформаційна складова (2016)
Руснак Ю. І. - Вплив політико-правових чинників на формування інвестиційного клімату (2016)
Сарана С. В. - Загальний податковий режим: співвідношення з іншими податковими режимами (2016)
Фіщенко Л. М. - Фінансово-економічна безпека підприємств (юридичні аспекти) (2016)
Берднік І. В. - Генезис кримінально-правової охорони водних ресурсів у законодавстві нового часу, Погребняк С. В. (2016)
Ленська Л. В. - Історико-правові аспекти грабежу як суспільно-небезпечного явища (2016)
Лосич С. В. - Проблемні питання визначення предмета злочину, передбаченого ст. 324 КК України (2016)
Павлишин К. О. - Віктимна поведінка жертв крадіжок, вчинених неповнолітніми (2016)
Підвисоцький Р. М. - Правове забезпечення безпеки засуджених та персоналу в установах виконання покарань (2016)
Бобечко Н. Р. - Суть, значення та класифікація рішень суду апеляційної та касаційної інстанцій у кримінальному провадженні (2016)
Корольов В. О. - Сутність оперативно-розшукової діяльності ДПСУ щодо запобігання транскордонної організованої злочинної діяльності на державному кордоні України (2016)
Миронов А. М. - Прокурорський нагляд за законністю закриття кримінального провадження (2016)
Слюсарчук Х. Р. - Співвідношення термінів "стандарти доказування" та "стандарти переконання" (2016)
Столітній А. В. - Документи реагування за новим Законом України "Про прокуратуру", Каланча І. Г. (2016)
Цимбалістенко О. О. - Прокурорська перевірка додержання закону під час прийняття органами досудового розслідування заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення (2016)
Юрченко А. М. - Поняття та форми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами під час кримінального провадження (2016)
Буряк С. І. - Ukrainian legislation adaptation in sphere of joint-companies regulation according to rules of European law (2016)
Грищенко І. В. - Правова основа обміну інформацією з обмеженим доступом між Україною і міжнародними організаціями (2016)
Гутник В. В. - Право на захист за допомогою обраного захисника у міжнародних кримінальних судах: загальна характеристика (2016)
Дудоров О. О. - Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України (2016)
Чухліб Т. В. - Мазепинська Україна у Північній війні 1700-1721 років: особливості міжнародного становища та зміни політико-правового статусу (2009)
Щербак В. О. - Імперські перетворення в Гетьманщині після Полтавської битви (2009)
Лобач К. В. - Політвідділи МТС у системі координат "влада-селянство" (2009)
Пащенко В. О. - Питання релігії та церкви в творчій спадщині Олеся Гончара (2009)
Кальніцька Н. Д. - Українські удільні князівства у добу литовського панування (2009)
Якименко М. А. - Роль земства у фінансовій підтримці сільського господарства Полтавщини епохи вільного підприємництва (кінець ХІХ —початок ХХ століття) (2009)
Кравченко П. А. - Історичні особливості суспільно-географічних досліджень Полтавщини у першій чверті ХХ століття, Шевчук С. М. (2009)
Нагорний В. В. - Еволюція інституту кримінальної відповідальності представників православного сектантства у російському кримінальному законодавстві середини XVII — початку ХХ століть (2009)
Белько О. О. - Напрями діяльності Полтавського губернського земства щодо підтримки гончарного промислу (2009)
Дмитренко В. А. - Родина священика XVIIІ століття: спроба реконструкції за матеріалами сповідних розписів (на прикладі села Усівка Пирятинської протопопії) (2009)
Литвин О. Ю. - Актуальність і значимість економічних ідей християнства (2009)
Селегенєв В. М. - Єврейське питання в діяльності Товариства українських поступовців (2009)
Вітринська О. В. - Антирелігійна агітація серед єврейської молоді у 1920-их — на початку 1930-их років в Україні (2009)
Дятлов В. О. - Очікування "великого заколоту" в період ранньої Реформації в Німеччині (1517-1524 роки) (2009)
Год Н. В. - Дитина, сім’я та гендерна проблематика у творах гуманіста Еразма Роттердамського (2009)
Бабенко Л. Л. - ІІІ Міжнародна наукова конференція "Держава і церква в Україні за радянської доби" (2009)
Волошин Ю. В. - Міжнародна конференція "Полтава 1709: переосмислення ключового моменту в європейській історії" (2009)
Турченко Ф. Г. - Коваленко О. Глиняні люльки XVII — XVIIІ століть (за матеріалами Полтавщини) / Оксана Коваленко. — Опішне: Українське Народознавство, 2008. — 144 с.: іл. (Керамологічне двокнижжя "Люлька в історії та гончарстві України", книга 1; Академічна серія "Українські керамологічні студії", випуск 1) (2009)
Бойко Н. І. - Степаненко М. І. Публіцистична спадщина Олеся Гончара (мовні, навколомовні й деякі інші проблеми): Монографія /М. І. Степаненко. — Полтава: АСМІ, 2008. — 396 с. (2009)
Уткін О. І. - Сітарчук Р. Адвентисти сьомого дня в українських землях у складі Російської імперії (друга половина ХІХ століття — 1917 рік) / Роман Сітарчук. — Полтава: Скайтек, 2008. — 324 с. (2009)
Панченко П. П. - Лахно О. Церковна опозиція Євангельських християн-баптистів в Україні (1940 — 1980-ті роки): Монографія / Олександр Лахно. — Полтава: Друкарська майстерня, 2009. — 288 с. (2009)
Довідка про авторів (2009)
Орієнтири для авторів збірника "Історична пам’ять" (2009)
Дегтярьов С. І. - Подорожні журнали чиновника з особливих доручень при Київському, Подільському та Волинському генерал-губернаторі майора Гайворонського (2015)
Демиденко Н. М. - Вплив православної церкви та звичаєвого права на шлюбно-сімейні традиції як складову духовної культури українців у ХVI-ХVII ст.: права жінки у шлюбі (2015)
Кривошея І. І. - Персональний склад неурядової старшини гетьманщини: проблема стабільності на прикладі значкового товариства в 30-х роках XVIII ст. (2015)
Михайличенко М. А. - Діяльність харківського дворянського депутатського зібрання (1786-1796 рр.) (2015)
Власенко В. М. - Соціальна структура міжвоєнної української політичної еміграції в Румунії (2015)
Кравченко О. М. - Історія та проблематика вивчення літописних міст Сіверщини (2015)
Білинська Л. І. - Населення Сум XVII-XVIII ст. за результатами археологічних і краніологічних досліджень, Долженко Ю. В. (2015)
Гребенюк В. С. - Эволюция колониальной доктрины Великобритании во время первого кабинета Уильяма Питта Старшего (XII.1756-IV.1757) (2015)
Грицай С. Я. - Еволюція соціальної держави в умовах модернізації соціальної політики Російської Федерації (1991-2011 рр.) (2015)
Єпик Л. І. - Реалізація мовних прав населення Сумщини на початковому етапі кампанії з ліквідації неписьменності (1921-1923 рр.) (2015)
Вегера Л. Р. - Культурно-освітня діял ьність В.П. Науменка в дореволюційний період (друга половина ХІХ ст. - 1917 р.) (2015)
Кудінов Д. В. - Перший український поет-робітник: короткий нарис життя і літературної творчості Антона Шабленка, Опанащук П. В. (2015)
Осадчий Ю. Г. - Мазепа: истинное, надуманное, ложное (2015)
Власенко В. М. - Нове видання у галуpі русиністики (2015)
Гончар Д. В. - Адвокат як суб’єкт захисту прав особи в правозахисному механізмі (2016)
Колюх В. В. - Оптимізація конституційного складу Верховної Ради України в контексті конституційних змін в Україні (2016)
Куракін О. М. - Право громадян України збиратися мирно, без зброї: вітчизняний та європейський досвід, Романов М. Ю. (2016)
Мартьянова Т. С. - Вплив принципів права на формування судової влади (2016)
Пильгун Н. В. - Вплив правової реформи на формування національної безпеки України та захист прав людини, Капустяк І. О. (2016)
Сливка С. С. - Парадигма "ургентного" права у вищій школі (до 5-річчя створення Науково-навчального інституту права і психології НУ "Львівська Політехніка) (2016)
Стефанчук М. О. - Публічно-правовий аспект зловживання правом (2016)
Заботін В. В. - Соціально-правові та доктринальні витоки права на правову допомогу у цивільному судочинстві (2016)
Ільченко І. В. - Застосування способів захисту у зв’язку з порушенням договірних зобов’язань (2016)
Мельник Я. Я. - Формування системи процесуальних інститутів режиму цивільної процесуальної безпеки (2016)
Нечитайло Т. О. - Правосуб’єктність держави як учасника корпоративних правовідносин, Луць В. В. (2016)
Парасюк В. М. - Захист цивільних прав та інтересів неповнолітніх та малолітніх осіб, Грабар Н. М., Баліцька О. Ю. (2016)
Устименко О. А. - Оборотоздатність тварин як об’єктів цивільних прав (2016)
Кириченко М. С. - Оцінка системи пенсійного забезпечення в Україні: правовий та економічний аспекти, Аллахвердян А. В. (2016)
Собакарь А. О. - Структура правового інституту охорони праці (2016)
Правдюк А. Л. - Механізм правового регулювання державного екологічного контролю (2016)
Боровиков Г. М. - Актуальні питання відповідальності перевізника за договором морського перевезення (2016)
Ведькал В. А. - Міжнародна співпраця України у сфері запобігання та протидії корупції (2016)
Горбач О. В. - Деякі питання реалізації права на захист в адміністративно-деліктному процесі, Кучерчук Ю. С. (2016)
Кандуєв Д. В. - Адміністративна відповідальність військовослужбовців Збройних Сил України відповідно до чинного законодавства (2016)
Коваленко Л. А. - Теоретико-правова характеристика державних агентств як центральних органів виконавчої влади (2016)
Міхровська М. С. - Деякі аспекти впровадження електронного урядування в Україні на прикладі досвіду зарубіжних країн, Чорноус А. Г. (2016)
Пилаєва В. М. - Наукові підходи щодо визначення принципу транспарентності в діяльності органів виконавчої влади у вітчизняній науці адміністративного права (2016)
Гаркуша Ю. О. - Інформаційна безпека сучасного українського суспільства (2016)
Дика Є. О. - Доктринальні підходи до класифікації криміногенних ситуацій та їх значення для сучасної кримінологічної науки (2016)
Рябченюк Ю. В. - Щодо питання встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб за умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду (2016)
Федотова Г. В. - Особливості правового врегулювання інституту кримінального проступку в законодавстві Литовської Республіки та Республіки Польща (2016)
Ференець О. Б. - Окремі аспекти правового регулювання протидії корупції в Україні (2016)
Черненко О. О. - Превентивна діяльність слідчого: кримінологічний аналіз змісту та основних напрямків (2016)
Чудик Н. О. - Правові основи статусу засуджених, Бобрик М. Б. (2016)
Чудик Н. О. - Проблеми відбування покарання у виді арешту в Україні, Мудрик К. А. (2016)
Чудик Н. О. - Особливості відбування покарань неповнолітніми особами, Немоскальов А. Є. (2016)
Рівчаченко О. А. - Експертизи у кримінальних провадженнях, відкритих за фактом незаконного обігу обладнання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин (2016)
Цюприк І. В. - Особливості організації досудового розслідування фінансування тероризму (2016)
Шульженко А. В. - Принципи та особливості судово-експертної діяльності (2016)
Скрипчук Г. В. - Аналіз державної політики сфери культури в Україні (1991 – 2001 рр.) (2015)
Походзіло Ю. М. - Еволюція правового регулювання шлюбно-сімейних відносин на українських землях у Х – ХІХ століттях, Силенок К. П. (2015)
Процюк І. В. - Глава держави у президентській республіці (2015)
Вільчик Т. Б. - Конституційно-правовий статус адвокатури України (2015)
Ткаченко Є. В. - Право на свободу віросповідання: судовий захист та деякі проблеми реалізації (2015)
Радченко А. Ю. - Конституційне закріплення свободи совісті: основні напрямки розвитку (2015)
Сурженко О. А. - Іпотека майнових прав на нерухоме майно (2015)
Кущ О. Є. - Закордонний досвід оптимального співвідношення різних форм власності в комунальному господарстві (2015)
Баранова Л. М. - Одностороння відмова від зобов’язання як спосіб неюрисдикційної форми захисту суб’єктивних цивільних прав (2015)
Васильєв С. В. - Принцип доцільності у цивільному судочинстві України (2015)
Хмельова Н. А. - Умови відшкодування шкоди державою фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення (2015)
Ігнатенко І. В. - Деякі правові аспекти комплексного освоєння підземного простору мегаполісів (2015)
Дроваль О. М. - Деякі аспекти правового регулювання земель водного фонду на території України часів російської імперії (2015)
Блавацька Д. А. - Реформування екологічного законодавства України – провідний напрямок державної екологічної політики (2015)
Перепелиця М. О. - Значення державного кредиту як елемента фінансової системи держави (2015)
Макух О. В. - Поняття і значення юридичних фактів у динаміці фінансових правовідносин (2015)
Дуравкин П. М. - Пеня в податковому праві: між способом забезпечення і санкцією (2015)
Кобильнік Д. А. - Деякі міркування стосовно дискреційних повноважень органів, що здійснюють фінансову діяльність в Україні (2015)
Янишен В. П. - Договір позики: спірні питання форми та предмета (2015)
Книженко О. О. - Щодо внеску Василя Яковича Тація у дослідження об’єкта злочину, Крайник Г. С. (2015)
Костенко М. В. - Використання криміналістичного обліку вогнепальної зброї при розслідуванні злочинів, вчинених організованими групами (2015)
Яремчук В. О. - Проблеми залучення спеціалістів до проведення огляду місця події (організація і тактика) (2015)
Манжос І. О. - Планування розслідування крадіжок, учинених групами неповнолітніх (2015)
Кудас І. Б. - Міжнародне банківське право: публічне чи приватне? (2015)
Чевичалова Ж. В. - Розуміння терміна "сімейне життя" в контексті ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2015)
Бень А. П. - Человеческий фактор при принятии решений в судовождении и пути снижения его влияния, Паламарчук И. В. (2015)
Бондаренко О. В. - Аналіз головних розмірів та конструктивних особливостей суден для обслуговування вітроенергетичних установок (2015)
Годованюк С. П. - Определение местоположения судна с неработающим двигателем при ветровом дрейфе в Черном море (2015)
Голиков В. В. - Анализ вектора смещения пути судна от ветра, Мальцев С. Э. (2015)
Коробко В. В. - Числове моделювання суднової термоакустичної системи регазифікації lng палив, Московко О. О., Тимошенко Д. О. (2015)
Лошкарев А. Г. - Методические аспекты оптимизации расчета стоимости лоцманской проводки, Стовба Т. А. (2015)
Лысый А. А. - Влияние факторов ледяного покрова на суда ледового класса как объект управления (2015)
Настасенко В. О. - Сучасний стан суднової гідрохвильової енергетики та його аналіз, Блах І. В. (2015)
Петров И. М. - Роль морского агента в повышении эффективности функционирования эргатических систем управления эксплуатацией СЭУ (2015)
Хомяков В. Ю. - Определение координат центра массы штабеля навалочного груза при наличии дифферента судна, Савчук В. Д. (2015)
Шевченко В. А. - Исследование процесса перехода судна на заданный курс при различных законах управления (2015)
Шишкин А. В. - Статистическое мультиплексирование дополнительной информации в каналах радиосвязи ГМССБ (2015)
Волошинов С. А. - Оцінка результатів навчання студентів, Сокол І. В., Тригуб С. М. (2015)
Евдокимова В. А. - Повышение безопасности корабля посредством психологического тренинга совместимости экипажа, Деева О. В., Хает Л. Г. (2015)
Круглий Д. Г. - Використання новітніх освітніх технологій для реалізації компетентнісного підходу при вивченні курсів "Глобальний морський зв’язок для пошуку та рятування" та "Експлуатація суднових систем радіо та супутникового зв’язку" (2015)
Кудрявцева В. Ф. - Коммуникативная методика обучения морскому английскому языку как элемент реализации компетентностного подхода (2015)
Кулікова Л. Б. - Концептуальні засади проведення дослідно-експериментальної роботи за темою "Теоретико-методичні засади реалізації компетентністного підходу в системі ступеневої підготовки фахівців морської галузі" у Херсонській державній морській академії на 2014-2018 роки (2015)
Богатчук І. М. - Методика визначення настання моменту необхідності очищення накипу котла пересувних парогенераторних установок нафтогазового технологічного транспорту, Прунько І. Б., Богатчук М. І. (2015)
Ходаков В. Е. - Концептуальные основы управления социально-экономическими системами с учетом природно-климатических факторов, Соколова Н. А. (2015)
Білий О. Л. - Оцінка небезпеки формування тріщин різної форми у сферичних конструктивних елементах (2015)
Браїло М. В. - Дослідження теплофізичних властивостей епоксикомпозитів для захисту СЕУ при експлуатації суден, Бень А. П., Скирденко В. О., Рудакова Г. В., Акімов О. В., Білий Л. М. (2015)
Гнатов А. В. - Силы притяжения в универсальном инструменте магнитно-импульсной рихтовки (2015)
Гусев В. Н. - Вибрация вынужденных колебаний мачты, Селиванов С. Е. (2015)
Добротвор І. Г. - Умови коливності розв’язків деяких класів рівнянь з оператором Лапласа-Бельтрамі при моделюванні задач в необмежених областях (2015)
Ищенко И. М. - Особенности расчета асинхронных машин с ферромагнитным ротором, Вороненко С. В., Данык В. В. (2015)
Казак В. М. - Синтез прецизійної системи стабілізації вертольота на режимі висіння над точковим об’єктом, Тимошенко Н. А., Казак В. А. (2015)
Проценко В. О. - Геометричні умови існування муфти з торцевими канатами тангенціального розташування, Бабій М. В., Клементьєва О. Ю. (2015)
Селиванов С. Е. - Влияние различных факторов на скорость химических реакции углерода с воздухом в процессе горения, Тригуб С. Н., Калинчак В. В., Черненко А. С. (2015)
Худяков И. В. - Особенности проектирования амплитудных оптоволоконных датчиков, Белоусов Е. В., Савчук В. П. (2015)
Волков В. П. - Особливості інформаційної системи моніторингу технічного стану і визначення статусу несправностей транспортного засобу в умовах ITS, Грицук І. В., Волков Ю. В., Грицук Ю. В. (2015)
Ляшенко Е. Н. - Постановка задачи координации в системе гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций регионального уровня управления, Кирийчук Д. Л. (2015)
Нефедов Л. И. - Системная концепция синтеза системы мониторинга регионального газоснабжения, Шевченко М. В. (2015)
Рева О. М. - Вплив специфіки застосування норми ешелонування на особливості прояву рівнів домагань авіадиспетчерів, Борсук С. П. (2015)
Сафонова Г. Ф. - Формалізація та реалізація математичної моделі перетворення базових конструкцій одягу, Сафонов М. С., Яковенко О. Є. (2015)
Шевченко В. А. - Способ верификации функциональных алгоритмов системы управления многоагрегатной судовой электрической станцией (2015)
Шерстюк В. Г. - Гибридизация динамической сценарно-прецедентной системы поддержки принятия решений (2015)
Бойчук А. Ю. - Нормативне закріплення права на місцеве самоврядування (2016)
Журба Ю. А. - Право на доступ до Інтернету: нормативне закріплення (2016)
Носіков Д. М. - Генеза фіскальної функції держави (2016)
Cмілик А. С. - Філософсько-правовий аналіз свободи та відповідальності (2016)
Волкова Л. О. - Юридичні особи публічного права: історія і сучасність (2016)
Гончарова А. В. - Цивільно-правове регулювання контрактних відносин при державних закупівлях, Лада В. Ю. (2016)
Ішина Н. А. - Інститут спадкового договору у законодавстві України та Німеччини: порівняльно-правовий аналіз (2016)
Мікуліна М. М. - Автономія особи: особисте і сімейне життя (2016)
Мороз Б. В. - Особливості формування поняття судової помилки, Лазько Г. З. (2016)
Найдьон А. В. - Дискусійні питання характеристики загальних положень договору зберігання цінностей у банку (2016)
Поліщук М. Я. - Розвиток та поширення медіації як спосіб вирішення цивільно-правових спорів у межах правової системи Канади (2016)
Самойленко Г. В. - Правова природа оплатних та безоплатних договорів перевезення пасажирів (2016)
Янчук А. В. - Інтерес як об’єкт цивільно-правового захисту (2016)
Кім Г. А. - Окремі аспекти цивільно-правової відповідальності у сфері охорони, використання та відтворення об’єктів рослинного світу, занесених до Зеленої книги України (2016)
Статівка О. О. - Законодавчі підходи до поняття природно-заповідного фонду як елемента екологічної мережі у деяких країнах СНД (2016)
Боярчук К. О. - Державно-приватне партнерство як правова платформа розвитку електронного урядування в Україні (2016)
Задорожній О. В. - Правові стандарти формування службових відносин в органах юстиції (2016)
Капітаненко Н. П. - Особливості адміністративних проступків у сфері торгівлі, Кравченко О. В. (2016)
Кравцова К. М. - Сутність методів адміністративно-правового регулювання обігу пестицидів у сільському господарстві України (2016)
Лиськов М. О. - Міжнародний досвід щодо публічного адміністрування лотерейної сфери (2016)
Проценко А. Т. - Правовий статус віртуальних валют: світовий досвід та українські реалії (2016)
Чишко К. О. - Класифікація об’єктів адміністративних правопорушень у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки (2016)
Коломієць П. В. - Проблематика адаптації вітчизняного фінансового законодавства до стандартів ЄС (2016)
Шестак Л. В. - Причини банкрутства банків у країнах, що розвиваються, Веремієнко С. В. (2016)
Данченко К. М. - Поняття та зміст кримінально-правової політики у сфері покарання (2016)
Пащенко О. О. - Повнота складу злочину як обставина соціальної обумовленості Закону про кримінальну відповідальність (2016)
Тимчаль М. В. - Порядок застосування заходів безпеки до осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: проблемні питання та шляхи їх вирішення (2016)
Бічурін Р. Х. - Сутність і зміст криміналістичної характеристики умисних убивств із хуліганських мотивів (2016)
Гирович В. В. - Процесуальні наслідки недотримання засади безпосередності та деякі особливості її дії (2016)
Мельник Р. В. - Організація та практичне використання криміналістичних обліків при розкритті та розслідуванні злочинів, Голдинський І. А. (2016)
Рогатинська Н. З. - Роль захисника у забезпеченні прав і законних інтересів осіб під час кримінального провадження, Кусмарцева М. О. (2016)
Bataeva К. V. - Female ageing visuality in Ukrainian TV advertisement (2015)
Бевзюк Н. П. - Религиозно-философская парадигма онтологии ценности (2015)
Бурий А. Р. - Методологія вивчення рецепції екзистенціалізму в образах західноєвропейського кіномистецтва (2015)
Видриган М. В. - Філософський аналіз передумов виникнення феноменів "воля" та "свобода" в еллінів (2015)
Глушко Т. П. - Економічна нація як продуцент ефективної соціальної ідентичності (2015)
Горбова І. О. - Влада – інтелігенція – народ: особливості соціальних взаємовідносин (2015)
Готинян-Журавльова В. В. - Чи існує онтологічний взаємозв’язок понять "класифікація" та "безеталонне вимірювання"? (2015)
Дем’янюк М. Б. - Античний дискурс у романі Дж. Джойса "Улісс" (2015)
Дуденок В. И. - Особенности формирования смысложизненных интенций в культуре (2015)
Коган К. М. - Соціальна мережа як комунікаційна система: погляд крізь призму компаративістського аналізу основних соціологічних концепцій (2015)
Колісник О. В. - Феномен сміху в соціально-інформаційному просторі сьогодення (2015)
Леонова Є. В. - Постсучасність як тло феноменологізації екстремальності (2015)
Лисоколенко Т. В. - Игра в медиапространстве (2015)
Лісіцин В. В. - Освітня рівність та справедливість у дискурсі постмодерної філософії (2015)
Найдьонов О. Г. - Наслідки для соціально-гуманітарного пізнання та суспільної життєдіяльності світорозуміння класичної науки (2015)
Павловська О. В. - Логіка як метод аналізу в сучасній філософській теології (2015)
Петренко Д. В. - Людина й техніка: стратегії філософського осмислення (2015)
Полихов О. Л. - Феномен музыки в этико-социальном контексте: опыт философского осмысления (2015)
Попова Ю. В. - Роль линейных параметров в системно-параметрическом измерении форм выводного знания (2015)
Райхерт К. В. - О понятии "техно-анимизм" (2015)
Рожанская Н. В. - Социально-философские представления о судьбе человека в античности: возникновение, развитие, научное изучение (2015)
Сірий Є. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження представників великого бізнесу як еліт-суб’єктів соціальної трансформації та їх соціальні заміри (2015)
Самборська О. М. - Реалізація прогностичної функції науки у фундаментальних наукових дослідженнях (2015)
Сень А. О. - Поняття "редескрипції" у творчості Р. Рорті (2015)
Сепетий Д. П. - Матеріалізм, феноменальне знання та інтроспекція (2015)
Скалацька О. В. - Інсценізація в просторі моди: філософський вимір (2015)
Слюсар В. М. - Вальтер Беньямін про насилля як соціальний феномен (2015)
Сторожук А. П. - Смисл у контексті проблеми розуміння: постнекласичний погляд (2015)
Суріна Г. Ю. - Міфологізація буденної політичної свідомості в українському соціумі (2015)
Сюсель Ю. В. - Соціальна каузальна атрибуція процесу етнічного споживання (2015)
Терепищий С. О. - Ідеали глобальної та локальної ідентичності у сфері вищої освіти (2015)
Удовицька Т. А. - Ризик як характеристика сучасного суспільства: специфіка, можливості, протиріччя наукового осмислення (2015)
Ходус Е. В. - "Идея субъекта" как эпистемологическая и онтологическая проблема: к вопросу вариативности форм современной субъективности (2015)
Чурсінова О. Ю. - Осмислення феномену техніки українськими мислителями XIX – початку XX століття (2015)
Шаповал А. В. - Критика ранніх протестантів в українській полемічній літературі XVI ст. (2015)
Шапошникова І. В. - Вплив соціального простору на професіоналізацію випускників вищих закладів освіти (2015)
Яковенко А. І. - Кафолічність як сакрально-теологічний креатив: патристичний аспект (2015)
Наші автори (2015)
Атаманова Н. В. - Історико-правове підґрунтя правового порядку доби Запорозької Січі (2015)
Бахновська І. П. - Асоціальна поведінка особи як суспільна проблема становлення надійної особистості (2015)
Биркович О. І. - Роль релігійних організацій як інститутів громадянського суспільства в розбудові української державності (2015)
Бисага Ю. Ю. - Історико-правові аспекти виникнення сучасного українського нотаріату (2015)
Годун Н. Ю. - Українське козацтво: цивілізаційно-правова ідентифікація (2015)
Джолос С. В. - Деспотія як форма державного режиму: теоретичний аспект (2015)
Кравчук В. М. - Характеристика концептуальних підходів щодо сутності контрольної влади (2015)
Матат Ю. І. - До питання визначення кола суб’єктів правозастосовної діяльності, уповноважених на використання засобів подолання прогалин у законодавстві (2015)
Мельничук М. О. - Правове регулювання діяльності профілактичних установ УСРР у 20-х рр. ХХ ст. (2015)
Моісєєнко Л. М. - Правові та соціальні аспекти сучасного громадського руху в Україні, Пархоменко М. М. (2015)
Стахура Б. І. - Роль органів внутрішніх справ у забезпеченні прав, свобод та обов’язків людини і громадянина (2015)
Терещук М. М. - Актуальні питання відповідальності уряду в сучасних республіках (2015)
Тітова Н. В. - Політика "українізації" на території Подільської губернії УСРР (1920–1923 роки): історико-правовий аналіз (2015)
Шевердін М. М. - Правове регулювання прямих податків в Україні в другій половині ХVІІ – першій половині ХVІІІ ст. (2015)
Юрій І. А. - Правові аспекти національно-патріотичного виховання особистості в системі відомчих навчальних закладів МВС України (2015)
Бєлов Д. М. - Проблеми виконання рішень Конституційного Суду України, Мишанич К. С. (2015)
Дацюк Д. І. - Становлення свободи пересування фізичних осіб у Європейському Союзі (2015)
Заворотченко Т. М. - Охорона виборчих прав громадян на виборах в Україні: теоретичні та практичні аспекти (2015)
Москалюк О. В. - Переваги та недоліки інституту референдуму, Маркова А. О. (2015)
Міліціанов Р. В. - Змагальність сторін як основна конституційна засада судочинства (2015)
Москальчук К. М. - Зміст суб’єктивного права особистості (на матеріалах права доступу громадян україни до служби в органах місцевого самоврядування) (2015)
Рустамзаде А. Х. - Конституционно-правовой статус Судебно-правового Совета в Республике Азербайджан (2015)
Серьогіна С. Г. - Повноваження органів державної влади в законодавчій сфері за монархічної форми правління (2015)
Хоббі Ю. С. - Проблеми конституційно-правового вирішення питання порядку мобілізації в Україні, Татай Е. О. (2015)
Амеліна А. С. - Принципи кодифікації цивільного законодавства (2015)
Бонтлаб В. В. - Право на звернення до суду за захистом цивільних прав та інтересів: проблеми й перспективи (2015)
Валах В. В. - Відмежування правонаступництва від суміжних явищ у цивільному праві (2015)
Голубенко І. І. - Види міжнародних інвестиційних угод (2015)
Донцов Д. Ю. - Спільний заповіт подружжя: актуальність дослідження й деякі перешкоди до застосування (2015)
Жук В. Д. - До питання визначення категорії "цивільно-правовий режим майна" (2015)
Кармаза О. О. - До питання про забезпечення прав на житло на тимчасово окупованій території України (2015)
Козловська Л. В. - Функції юридичних фактів у динаміці підстав спадкових правовідносин (2015)
Лозовий А. І. - Розмежування припинення суб’єктивного права спільної власності на нерухомість і відповідного правового режиму (2015)
Мельниченко Р. В. - Обмеження договірної свободи сторін у цивільному праві України (2015)
Огренчук Г. О. - Договори про проведення медіації (2015)
Рябенко О. В. - Право фізичної особи на репродукцію (відтворення): поняття та історико-правові аспекти становлення (2015)
Самсін Р. І. - Виникнення права слідування як особливого авторського повноваження в законодавстві країн Європи (2015)
Стоянов А. Д. - До питання забезпечення дотримання прав дитини на нерухоме майно в сімейних правовідносинах (2015)
Ходико Ю. Є. - Звернення стягнення на об’єкт іпотеки в договірному порядку (2015)
Ільницька Л. Ю. - Актуальні проблеми регулювання аудиторської діяльності в умовах переходу на міжнародні стандарти (2015)
Манзюк В. В. - Об’єкт концесійних правовідносин: проблеми інтерпретації правових норм (2015)
Кисельова О. І. - Питання вдосконалення соціального захисту працівників-мігрантів, Мотрюк А. Д. (2015)
Межевська Л. В. - Відсторонення від роботи працівників органів внутрішніх справ (2015)
Орлова Н. Г. - Щодо відсторонення від роботи працівника водного транспорту (2015)
Спiцина Г. О. - Особливості правового регулювання трудових відносин у Республіці Польща (2015)
Хвесюк В. І. - Законодавство України про соціальне забезпечення працівників органів прокуратури (2015)
Шабанова С. О. - Правовий статус працівників нафтогазової промисловості як суб’єктів трудового права (2015)
Шершун С. М. - Поняття екологічного аудиту: правовий аспект (2015)
Головатий М. - Концептуальні засади політичної теорії та методів її дослідження (2012)
Андрійчук Т. - Концепт громадянського суспільства в сучасних теоріях демократії (2012)
Іванов І. - Теоретико-методологічний концепт взаємодії ідентичностей (2012)
Рубанов В. - Про співвідношення предметних меж політичного аналізу і аналізу політики як політико-управлінських наукових дисциплін (2012)
Дерев’янко С. - Термін "референдум" у новітньому українському політичному дискурсі (2012)
Кравець Г. - Еволюція поняття "революція" в політичній теорії: від виникнення до сучасного розуміння (2012)
Шедяков В. - Мегапроект як умова існування країни (2012)
Траверсе О. - Політичні традиції панівного класу України (2012)
Волвенко Н. - Домінантні інтенції феномену моди у процесах трансформації політичного дискурсу (2012)
Бульбенюк С. - Психологічний вияв атрибутивних властивостей (форм) політичної влади (2012)
Бондар А. - Соціальні мережі як інструмент формування внутрішнього і зовнішнього бренду території (2012)
Коротков Д. - Контреліта України в контексті електорального процесу (2012)
Кривобок Ю. - Соціальні послуги у системі соціального захисту: проблеми та перспективи удосконалення в Україні (2012)
Горло Н. - Особливості політичної регіоналізації України в контексті впливу глобалізаційних процесів (2012)
Семигіна Т. - Охорона здоров’я у глобальному та європейському порядку денному (2012)
Дашутін Г. - Національна ідея та суспільно-політичний ідеал як фактори модернізації політики сучасної України, Штика О. (2012)
Хорішко Л. - Вплив PR-технологій на функціонування політичної системи (2012)
Лепська Н. - Рекламна комунікація як символічний ресурс формування політичної компетенції (2012)
Лісовська Н. - Партійний бренд як засіб впливу на електорат (2012)
Ржевська Н. - "Мозкові центри" як суб’єкти експертного середовища: функціональний аналіз (2012)
Васильчук Є. - Соціально-політичні умови розвитку панк-субкультури у Західній Європі та США (2012)
Вонсович О. - Стан національної безпеки України в сучасній геополітичній ситуації (2012)
Стародуб О. - Реформування системи національної безпеки: досвід Нової Зеландії, можливості для України (2012)
Деменко О. - Європейська протиракетна оборона: значення для України (2012)
Федина С. - Проблематика роззброєння у сучасній міжнародній політиці. Концепція миру через роззброєння (2012)
Гребенюк М. - Європейський Союз: від економічно інтеграції до організації колективної оборони?, Пошедін О. (2012)
Марадик Н. - Специфіка демократичних транзитів у постсоціалістичних країнах (на прикладі Чеської Республіки (2012)
Блінова Є. - Державний брендінг країн Центрально-Східної Європи (на прикладі Польщі) (2012)
Пономарьова І. - Специфіка сепаратистських рухів у країнах Європейського Союзу, Мурза К. (2012)
Гіря К. - Запорізьке та донське козацтво: історіографія проблеми (XVIII – 40 – ві рр. XIX ст.) (2012)
Івацький В. - Новогрецька мова як чинник у політичних процесах Османської імперії та Грецької республіки у XVIII-XIX ст. (2012)
Шайгородський Ю. - "Політична енциклопедія". Київ, 2012 (2012)
Дикань В. Л. - Інноваційні тенденції розвитку бізнес-процесів приміських пасажирських перевезень, Єлагін Ю. В. (2016)
Бараш Ю. С. - Методи організації туристичних перевезень, Марценюк Л. В. (2016)
Бараш Ю. С. - Стратегія управління реформуванням залізничним транспортом України, Чаркіна Т. Ю. (2016)
Зіць О. Є. - Удосконалення методики оцінки ефективності експлуатації локомотивного парку ПАТ "Укрзалізниця" (2016)
Кравченко О. А. - Формирование финансовой стратегии обновления необоротных активов железнодорожного транспорта (2016)
Лапін П. В. - Шляхи підвищення економічної ефективності воєнізованої охорони у забезпеченні безпеки на залізничному транспорті (2016)
Пилипенко О. В. - Формування ПАТ "Українська залізниця": аналіз майнового та фінансового стану, Соколова Е. О. (2016)
Попова Н. В. - Сучасні тенденції розвитку транспортно-логістичних систем, Шинкаренко В. Г. (2016)
Рачинська А. В. - Залізничний транспорт – складова матеріального виробництва держави (2016)
Дубініна В. В. - Діагностика стану бізнес-процесів підприємств: імперативи розвитку (2016)
Копитко В. І. - Напрямки підвищення якості транспортного туризму підприємствами туристичної галузі в рекреаційних регіонах України, Терещак Ю. В. (2016)
Котов А. М. - Удосконалення принципів формування та функціонування наглядових рад в системі економічної безпеки підприємства, Мозгова Л. О., Іванієнко В. В. (2016)
Мішина С. В. - Класифікація кадрових ризиків підприємства, Мішин О. Ю. (2016)
Каличева Н. Є. - Напрями інноваційного розвитку пасажирських перевезень на залізничному транспорті (2016)
Легкий С. А. - Формування попереджуючих та коригувальних дій в системі управління цінністю послуг пасажирського автомобільного транспорту (2016)
Підопригора І. В. - Формування системи стратегічного контролінгу, Мінка В. Ф. (2016)
Соколовський С. А. - Управління процесом контролю якості продукції підприємства харчування, Науменко М. О. (2016)
Токмакова І. В. - Стратегічне управління персоналом на підприємствах залізничного транспорту, Кузуб А. В. (2016)
Воловельськая И. В. - Генезис логистики как отрасли знаний, Стоноженко Ю. В., Батаева К. В. (2016)
Кривуц Ю. Н. - Обоснование классиками английской экономической науки доктрины свободной торговли (2016)
Маковоз О. В. - Теоретична сутність кризових явищ в розвитку економічних систем, Жарко О. О. (2016)
Савін Р. С. - Аналіз сучасних тенденцій розвитку міжнародного фондового ринку (2016)
Євсєєва О. О. - Розвиток освітнього комплексу України в умовах євроінтеграції (2016)
Пакуліна А. А. - Побудова інноваційної системи оплати праці в умовах трансформації економіки України, Пакуліна Г. С., Рубан Л. Р. (2016)
Янченко Н. В. - Маркетингові новації на ринку освітніх послуг: вітчизняний та зарубіжний досвід, Польова В. В. (2016)
Блавацький С. - Контрпропаганда в українській періодиці романо-германськими мовами Європи періоду Паризької мирної конференції (1919–1920 рр.) (2014)
Грень З. - Українська нація в журналістському дискурсі "The Economist" (1991–2014 рр.) (2014)
Давидчак Х. - Нова євангелізація і медійні виклики: контекст світських ЗМІ України (2014)
Квасниця О. - Феномен Майдану та дисфункціональність політичної еліти у світлі ЗМІ: синергетичний підхід (2014)
Колісник Ю. - Радіозаглушування – невід’ємний складник радянської цензури, його роль у трансформації інформаційного проcтору (2014)
Коник А. - Роль мобілізаційного, політичного та духовно-релігійного ресурсу історичної пам’яті у сакралізації влади (на прикладі публіцистичного дискурсу "Нашого современника") (2014)
Мельник А. - Публічний інтелектуал у ролі судді: проблеми рецепції та відповідальності у пострадянській ситуації (2014)
Мельник Ю. - Преса української та італійської політичних еміграцій міжвоєнного двадцятиріччя: основні тематичні вектори (2014)
Павленко В. - Медіарепрезентація Євромайдану: дискурсивний аналіз (на матеріалах якісних видань Великої Британії) (2014)
Павлюх М. - Практичні польські жіночі часописи Львова господарського характеру (1839–1940) (2014)
Рашкевич М. - Епістолярна публіцистика: література VS. журналістика (2014)
Семенко С. - Віддзеркалення конфлікту з українською еміграцією у публіцистичних виступах Юрія Косача на сторінках журналу "За синім океаном" (2014)
Cергеєв М. - Софіологія як спосіб самопізнання російської національної ідеї в російському комунікативному просторі (2014)
Сіріньок-Долгарьова К. - Мегамедіа як наслідок комерціалізації і концентрації у комунікаційній сфері світу (2014)
Бабенко В. - Інформаційний перехід телебачення на нові платформи мовлення: український досвід (2014)
Білоус О. - Наукове підгрунтя використання телебачення у процесі національно-патріотичного виховання дітей (2014)
Грубич К. - Основні принципи диференціації технологій кулінарних телепроектів (2014)
Дворянин П. - Нейтралізація агресії у телевізійних випусках регіональних новин (2014)
Калинів А. - Smart TV як чинник суспільного мовлення: структурно-контентний аналіз панельних пропозицій (2014)
Луцюк І. - Регіональні ЗМІ в сучасному суспільстві: функції, завдання та проблеми (2014)
Любченко Ю. - Музика в контексті формування виражальної системи радіожурналістики (2014)
Пилип’юк В. - Художня фотографія у системі засобів масової комунікації (2014)
Сафроньєва Г. - Телебачення як інструмент моделювання іміджу держави (2014)
Степанюк Н. - Формування рейтингу телеканалу: економічний підхід (2014)
Ятчук О. - Контент інтерактивного мовлення (2014)
Бондаренко І. - Комунікаційні технології у контексті філософії соціальної інженерії (2014)
Васіна О. - Специфіка створення штучної повсякденності в новітніх медіа (2014)
Гадьо Н. - Нові можливості та функції католицьких засобів комунікації в Інтернеті (2014)
Доброва С. - Аналіз контенту сучасних українських інтернет-телеканалів ("Громадське ТБ", "Еспресо TV", "Ukrlife TV") (2014)
Лавриш Ю. - Соціальне підґрунтя релігійної тематики в Інтернеті на прикладі українських нових медій (2014)
Михайлова А. - Інтернет-видання для вчителiв української мови (2014)
Носова Б. - Комунікативна роль конвергентних ЗМІ в системі нових медіа (2014)
Палійчук А. - Характерні зміни в типологічній структурі періодичних видань України (1991-1998 рр.) (2014)
Плюта Н. - Інтерактивні можливості українських ділових Інтернет-медій (2014)
Рєвунова І. - Соціальні мережі як джерело новин для онлайн-медій під час висвітлення антитерористичної операції на Донбасі (2014)
Холод О. - Телевізійні та відеокомунікаційні технології революційного фашизму як інмутації суспільства (колоради та гвардійці скрізь призми теорії В. Райха) (2014)
Щур О. - Суспільно-політичний термін як засіб концептуалізації дійсності (2014)
Бондар М. - Журналістська майстерність: риторичний аналіз медіатексту (2014)
Гурч Л. - Діалогізація авторської колонки як модель взаємодії з читачами (2014)
Дацишин Х. - Концепт "чужий" у політичному дискурсі періоду Євромайдану (на матеріалі газети "День") (2014)
Капелюшний А. - Значення лексикографічних праць учених Львівської школи журналістики для практики мовлення сучасних телевізійників (2014)
Мірошниченко П. - Мовна норма в імпровізованому радіовиступі (2014)
М’яснянкіна Л. - Структурні типи надфразних єдностей у рекламному дискурсі (2014)
Рак О. - Комунікативні й психологічні аспекти журналістської діяльності з використанням інтроформаційної взаємодії (2014)
Ріпей М. - Лексеми "істотний" та "істотно" в газетних матеріалах (2014)
Шевченко В. - Символьна мова міжкультурної комунікації (2014)
Яцимірська М. - Мова ЗМІ в культурному і творчому дискурсі (2014)
Титул, зміст (2015)
Беккер І. - План реформ – передбачуваність дій (2015)
Романюк Т. - Оцінки й завдання від Президента (2015)
Луцький трикутник (2015)
Стадільна Я. - Стратегія і правда. Систему колективної безпеки – на референдум? (2015)
Костров В. - Cвіт дотисне?! (2015)
Стадільна Я. - Не конкурс краси, але… (2015)
Рахновецький Є. - Півострів надії (2015)
Яніна І. - Словаччина допоможе подолати монополію "Газпрому" (2015)
Суходоля О. - Ринок газу: економічні реалії і політичні чинники (2015)
Марищенко Л. - Угода про асоціацію: і шанс на успіх, і випробування на міцність (2015)
Довбенко М. - Єврокарпатська ініціатива (2015)
Рахновецький Є. - Дискусії. Нині – наукові, згодом – політичні (2015)
Сищук О. - Заступник голови ЦВК Андрій Магера: "Не радив би для місцевих виборів запроваджувати якісно нову виборчу систему" (2015)
Стадільна Я. - Дорога додому (2015)
Писаренко С. - Як змінити філософію діяльності місцевого самоврядування, або Чому "індики" проти? Чи дочекається "жаба" золотої стріли інвестицій? (2015)
Тищук Є. - Міський голова Одеси Геннадій Труханов: "Завдання міської влади – забезпечити всім необхідним сім’ї тих, хто нині виконує військовий обов’язок" (2015)
Тихонов М. - Тут буде "місто-сад" (2015)
Тищук Є. - Морські профспілки готуються до активних дій (2015)
Тихонов М. - Михайло Саакашвілі: "Одеса – це місто, де неможливе можливо" (2015)
Марчук Л. - Як у Львові перейменовували вулиці (2015)
Лазар О. - Новояворівськ – місто молоді та розвитку (2015)
Передерій Л. - Полтавщина на історичних паралелях, Скобельський В. (2015)
Скобельський В. - Два життя Анелі Кживонь (2015)
Кубік В. - "Помирити" ветеранів, відновити історичну й соціальну справедливість (2015)
Красовська О. - Шпиталь - легенда Печерських пагорбів (2015)
Скоростецький В. - "Ми ж "Залізна" – прорвемося!" (2015)
Бекеер І. - "Золоті правила" військової медицини (2015)
Супруненко В. - "И пустыня внемлет… Марсу" (2015)
Дубровін С. - "Кубок нації" – тріумф українських спортсменів (2015)
Клейменова О. - Метод пана Ковалика (2015)
Малієнко О. - Журналістська братія проти "Парламентської партії" (2015)
Малієнко О. - Третій шлях до другої "золотої" вершини (2015)
Світланова В. - Про мир співають діти! (2015)
Пригорницький Ю. - Олександр Хоменко: "Припинивши ставити запитання, людство відвернулося від себе" (2015)
Скобельський В. - Письменник-гуморист Олександр Володарський: "Я видалив би з "поля" всіх, хто спекулює на проблемах мови. Такої проблеми в Україні немає!" (2015)
Красовська О. - Читання: мода поза часом (2015)
Красовська О. - Кроками хмаринки – примари свободи (2015)
Красовська О. - Усмішка — зброя. Ще й яка! (2015)
Іваненко Н. - Легко-складно бути молодим (2015)
Тези доповідей за матеріалами дванадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика" (2-4 червня 2016 р. м. Харків) (2016)
Поколодна О. В. - Формування доходів місцевих бюджетів в Україні в 2016 році, Бойко А. С. (2016)
Поколодна О. В. - Недоліки та переваги змін спрощеної системи оподаткування в 2016 році, Голуб О. О. (2016)
Бараш Ю. С. - Методичний підхід щодо розподілу усіх витрат та визначення інфраструктурної складової на курсування окремого пасажирського поїзда, Кравченко Х. В. (2016)
Бараш Ю. С. - Методичний підхід щодо розподілення витрат на утримання інфраструктури залізничнго транспорту, Савицька Т. М. (2016)
Боровик Ю. Т. - Проблеми будівельного комплексу залізничного транспорту України, Дрожжина А. Г. (2016)
Елагин Ю. В. - Маркетинго-логистические подходы в организации транзитных перевозок, Букин Е. А. (2016)
Жихарєва В. В. - Методологічні підходи до формування портових зборів у морських портах (2016)
Марценюк Л. В. - Класифікація туристичних подорожей по вузьким коліям (2016)
Чередниченко О. Ю. - Удосконалення діяльності з протидії та нейтралізації загроз від несанкціонованого втручання в системі економічної безпеки залізничного транспорту (2016)
Дикань О. В. - Культурно-ціннісна мотивація до підвищення якості продукції промислових підприємств залізничного транспорту в умовах формування Інноваційно-логістичного кластеру (2016)
Корінь М. В. - Напрямки підвищення конкурентоспроможності аграрного виробництва в умовах євроінтеграції, Міжевська К. В. (2016)
Криворученко О. А. - Управління рухом оборотного капіталу підприємства, Чернік А. М. (2016)
Сухорукова Т. Г. - Актуальные вопросы развития отечественных сельскохозяйственных предприятий, Сараева Н. В. (2016)
Токмакова І. В. - Адаптивний підхід в забезпеченні стійкого розвитку підприємства, Булгакова О. М. (2016)
Череватенко О. М. - Особливості комплексної діагностики економічного потенціалу підприємства (2016)
Чумак Л. Ф. - Складові стійкого розвитку промислових підприємств України в сучасних умовах (методологічний аспект) (2016)
Шинкаренко В. Г. - Ціноутворення на автотранспортні послуги, Пєшкова С. Р. (2016)
Зайцева И. Ю. - Обоснование направлений реальных инвестиций и условий их осуществления, Гулиев Р. (2016)
Кондратюк Н. В. - Разработка механизма формирования и реализации инновационных процессов на предприятии, Мадждуб С. (2016)
Назаренко І. Л. - Удосконалення методики оцінки інноваційного потенціалу локомотивного депо, Маслова В. О., Івануна Я. О. (2016)
Полякова О. М. - Проблеми і напрями комерціалізації наукових розробок та інноваційної діяльності в Україні (2016)
Гриценко Н. В. - Діяльність менеджера в сфері управління людськими ресурсами (2016)
Зубенко В. О. - Забезпечення ефективності процесу управління змінами, Півень К. О. (2016)
Мельник В. І. - Сучасні проблеми впровадження методології управління проектами у сфері регіонального розвитку, Шумська Г. М. (2016)
Науменко М. О. - Аналіз специфіки підвищення ефективності маркетингових заходів підприємств харчування, Черкашина М. В. (2016)
Стешенко О. Д. - Антикризове фінансове управління підприємством, Каленський О. В. (2016)
Попова Н. В. - Крос-культурний менеджмент як механізм адаптації підприємств до сучасних умов розвитку, Шинкаренко В. Г. (2016)
Бойко Д. І. - Фінансові ресурси банку: визначення та класифікація, Коковіхіна О. О., Цебенко О. В. (2016)
Бормотова М. В. - Дослідження основних дефініцій поняття ліквідність банку, Грибкова В. С. (2016)
Бормотова М. В. - Систематизація трактування сутності поняття депозитна політика, Федоренко М. С. (2016)
Зайцева І. Ю. - Класифікація нематеріальних активів за групами та ознаками, Ситник Н. С. (2016)
Косич М. В. - Изменение формы собственности в естественномонопольных структурах (2016)
Стешенко О. Д. - Страхування в системі управління банківськими ризиками, Мінаєва О. О. (2016)
Шраменко Е. В. - Изменение вектора мировых экономических процессов в разрезе развития транснациональных корпораций (2016)
Временко Л. В. - Порівняльний аналіз рівня життя населення у європейських країнах, Мужилівський В. В. (2016)
Содержание (2013)
Корниенко О. А. - Фазовые соотношения в системе CeO2―Yb2O3 при температуре 1500 °C, Андриевская Е. Р., Макудера А. А., Суббота И. С. (2013)
Кублій В. З. - Фазові рівноваги в області багатих на молібден сплавів системи Mo—Ni—B при температурах плавлення—кристалізації, Уткін С. В., Слєпцов С. В., Довбенко О. І., Бондар А. А. (2013)
Solodkyi I. - Nanostructured samaria-doped ceria with improved grain-boundary conductivity via SPS and post-SPS annealing, Borodianska А., Vasylkiv O. (2013)
Товстоног А. Б. - Дослідження процесу мікрохвильового спікання біогенного гідроксиапатиту при 900 °С, Сич О. Є., Евич Я. І., Скороход В. В. (2013)
Братаніч Т. І. - Вплив структурного фактора на об’ємну деформацію і механічну деструкцію частинок і пресованих зразків TiNi у процесах деструктивного гідрування і рекомбінації, Гетьман О. І., Копилова Л. І. (2013)
Пасичный В. В. - Термическая переработка в оптической печи отходов твердого сплава ВН10, Остапенко С. А. (2013)
Зенков В. С. - Анализ возможности преобразования отходов вольфрамокобальтового композита в среде воздуха для процессов получения водорода металлопаровым методом, Пасичный В. В. (2013)
Фирстов С. А. - Упругость и усталость деформированных сплавов системы Ti—Si при высокочастотном нагружении, Луговской Ю. Ф., Кузьменко Н. Н., Кулак Л. Д., Спиридонов С. А. (2013)
Давидчук Н. К. - Получение композиционного порошкового материала путем восстановления оксида хрома нестехиометрическим карбидом кремния и его практическое применение (2013)
Вдовиченко О. В. - Дослідження механічної поведінки інтерметаліду Ti3Sn в області гомогенності, Подрезов Ю. М., Буланова М. В., Фартушна Ю. В. (2013)
Вдовиченко О. В. - Дослідження процесів консолідації пористого порошкового титану за результатами вимірювань параметрів резонансних коливань (2013)
Котко А. В. - Деформационное упрочнение легированных сплавов титана (2013)
Старостина А. В. - Стойкость к высокотемпературному окислению материалов на основе МАХ-фаз систем Ti—Al—(C, N), Прихна Т. А., Свердун В. Б., Мощиль В. Е., Карпец М. В., Туркевич Д. В., Басюк Т. В., Козырев А. В., Лицкендорф Д., Кабьйош Т., Шартье П. (2013)
Боровик А. В. - Суммарные коэффициенты интенсивности напряжений и фазовые углы напряженного состояния в вершине внутренней осесимметричной конической трещины в волокне при растяжении, Тесленко Л. О. (2013)
Гогаєв К. О. - Вплив технології одержання на структуру та властивості елінварів. 1. Сучасний стан питання, Лобода П. І., Романенко Ю. М., Радченко О. К., Пінчук М. О. (2013)
Гогаєв К. О. - Вплив технології одержання на структуру та властивості елінварів. 2. Сплав типу 44НХТЮ, Лобода П. І., Романенко Ю. М., Радченко О. К., Пінчук М. О., Грабін В. В. (2013)
Луданов К. І. - Математичне моделювання способу спільного визначення капілярного комплексу та кінематичної в’язкості рідини (2013)
Гончаров И. А. - Управление вязкостью расплавов агломерированных сварочных флюсов путем формирования в них тугоплавких дисперсных соединений, Галинич В. И., Мищенко Д. Д., Судавцова В. С., Давиденко А. О., Сокольский В. Э. (2013)
Романова Л. А. - Термодинамические свойства расплавов тройных систем Al—Ni—РЗМ, Шевченко М. А., Кудин В. Г., Суботенко П. Н., Судавцова В. С. (2013)
Кудін В. Г. - Фазові рівноваги і термодинамічні властивості сплавів потрійних систем Ni—B—Ме (2013)
Грищишина Л. Н. - Информационная база данных вспомогательных микроскопи¬ческих параметров энергетического взаимовлияния (ВМПЭВ) для кальция, как элемента, изоморфно замещающего структурные позиции в атомной решетке материалов разного назначения (2013)
Солнцев В. П. - Термокинетика начальной стадии контактного плавления в перитектических системах с химическим соединением, Скороход В. В., Петраш К. Н., Шахновский А. М. (2013)
Сидорчук О. М. - Фазово-структурний стан сталі 40Х3Н5М3Ф в процесі перекристалізації (2013)
Савченко А. С. - "Підводне каміння" істотних умов інвестиційних договорів на будівництво житла (2016)
Камінська І. В. - Концепція поняття "гарантії незалежності суду": до питань класифікації (2016)
Бояров В. І. - Щодо концептуальних засад (основ) методики розслідування кримінально-караних проявів екстремістської діяльності (2016)
Вереша Р. В. - Вина і норми Загальної частини КК України (2016)
Бояров В. І. - Деякі особливості розслідування злочинів, передбачених ст. 368 КК України (2016)
Гончаренко В. С. - Організація доступу іноземних адвокатів до професійної діяльності на власній території: іноземний досвід (2016)
Гора І. В. - Експертне забезпечення досудового розслідування корупційних злочинів (2016)
Горох О. П. - Законодавчі обмеження щодо звільнення від покарання корупціонерів (2016)
Задоя К. П. - "Антикорупційний" принцип чинності кримінального закону України в просторі (2016)
Карпінська Н. В. - Використання психологічних знань в досудовому розслідуванні корупційних злочинів (2016)
Колесник В. А. - Тактико-криміналістичні аспекти взаємодії слідчих із оперативними підрозділами під час розслідування корупційних злочинів (2016)
Коновалова Г. В. - Деякі питання тактики захисту у справах про корупційні діяння (2016)
Колесник Ю. В. - Тактичні засоби слідчого у досудовому розслідуванні корупційних злочинів (2016)
Корж В. П. - Проблемні питання розслідування корупційних виборчих технологій (2016)
Кураткіна Н. - Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні України (2016)
Куц Я. О. - Обмеження прав захисника під час захисту прав та законних інтересів неповнолітнього на стадії досудового розслідування (2016)
Легких К. В. - Особливості тактики захисту в кримінальних провадженнях щодо корупційних правопорушень (2016)
Лук’янець О. О. - Подання доказів після завершення досудового розслідування (2016)
Лук’янчиков Є. Д. - Зустрічне впізнання при розслідуванні корупційних злочинів (2016)
Маленко О. В. - Проблемні питання участі захисника у кримінальному провадженні за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (2016)
Масалітін А. О. - Особливості огляду місця події у провадженнях про масові заворушення, що вчиняються футбольними уболівальниками (2016)
Микитчик А. В. - Основні напрямки запобігання корупції в України (2016)
Ольховська М. М. - Оскарження слідчому судді рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора стороною захисту як протидія корупції під час досудового розслідування кримінального провадження (2016)
Павлишин Б. О. - До поняття техніко-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів (2016)
Павлишина А. А. - Поняття науково-технічних засобів у криміналістиці та питання їх класифікації (2016)
Політова А. С. - Протидія корупції кримінально-правовими засобами (2016)
Птащенко Д. С. - Деякі особливості нормативної регламентації уявної оборони як обставини, що виключає злочинність діяння, в Кримінальному кодексі України (2016)
Расюк Е. В. - Соціальна небезпека корупції та її наслідки для держави і суспільства (2016)
Рева І. О. - Актуальні проблеми перешкоджання корупції (2016)
Савченко А. В. - Практика застосування дисциплінарної відповідальності адвокатів в Україні (2016)
Сиза Н. П. - Кримінально-процесуальні аспекти поняття неправосудного вироку суду (2016)
Усатий Г. О. - Дійове каяття як кримінально-правовий інститут протидії корупції (2016)
Фекийшгазі К. С. - Проблемні аспекти здійснення тимчасового доступу до речей і документів (2016)
Фесенко Є. В. - Кримінологічні та кримінально-правові аспекти запобігання корупції (2016)
Штерн А. В. - Деякі аспекти доцільності кримінальної відповідальності за провокацію підкупу (2016)
Яновська О. Г. - Обрання Директора Національного антикорупційного бюро України: шляхи вдосконалення конкурсної процедури (2016)
Нове керівництво для авторів (2016)
Бєлявська С. Ю. - Концептуальні засади впровадження інновацій у судове управління (2015)
Біла В. Р. - Адміністративна процедура як нормативна модель процесуальних правовідносин (2015)
Бондаренко Д. С. - Щодо правової природи договору про державно-приватне партнерство: нотатки до наукової дискусії (2015)
Брус І. І. - Окремі питання оптимізації діяльності консультанта, спеціаліста й експерта у правозастосовній діяльності (2015)
Гетманець О. П. - Сутність і значення фінансово-правової відповідальності в бюджетному процесі (2015)
Губерська Н. Л. - Стадії адміністративних процедур: поняття й види (2015)
Дзисюк Я. М. - Деякі особливості оскарження рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби (2015)
Кінаш У. Я. - Інформатизація як напрям розвитку державних нотаріальних архівів: переваги та недоліки (2015)
Кононець В. П. - Державна фіскальна служба й органи внутрішніх справ як суб’єкти, що застосовують санкції за порушення податкового законодавства (2015)
Левчук С. М. - Класифікація адміністративних послуг, що надаються органами державної фіскальної служби України (2015)
Міхрін В. К. - Актуальні проблеми правового забезпечення реалізації права громадян на доступ до публічної інформації в Україні, Волкович О. Ю. (2015)
Мішустін М. К. - Основні етапи історичного розвитку адміністративно-правового регулювання державного управління нерухомістю на території України (2015)
Нікітенко О. І. - Діяльність правоохоронних органів щодо забезпечення внутрішньої економічної безпеки (2015)
Поперечнюк В. М. - Інтелектуалізація суспільства як правова категорія: теоретичний аналіз дефініції (2015)
Попович Л. В. - Функції Європейського парламенту як інституту управління аграрним сектором економіки ЄС (2015)
Припутень Д. С. - Взаємодія приватних охоронних структур з правоохоронними органами та громадськістю у сфері забезпечення безпеки фізичних осіб та охорони права власності (2015)
Саєнко А. І. - Особливості правового регулювання платності адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності (2015)
Селезньова О. М. - Лекція як одна з форм занять навчальної дисципліни "інформаційне право" (2015)
Сидор М. Я. - Договірно-правова форма в системі взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування (2015)
Сірош Д. М. - Порядок фінансування витрат на безоплатну правову допомогу в Україні (2015)
Токарєва К. С. - Причини пропуску строків накладення адміністративних стягнень (2015)
Чорномаз О. Б. - Джерела адміністративного права: сучасний стан та перспективи розвитку (2015)
Ментух Н. Ф. - Фінансово-правові засади діяльності Національного банку України у сфері стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України, Шевчук О. Р. (2015)
Шестак Л. В. - До питання про звільнення від адміністративної відповідальності за незначне правопорушення, Веремієнко С. В. (2015)
Владимиренко С. В. - Об’єкт шахрайства в системі страхування (2015)
Дєдов Є. В. - До питання поняття та сутності правопорушень, пов’язаних із протиправним використанням електричної енергії (2015)
Кузнецов В. В. - Кримінально-правова охорона: проблеми визначення поняття (2015)
Кулакова Н. В. - Особливості злочинів, що посягають на об’єкти культурної спадщини (2015)
Ліховицький Я. О. - Покарання в системі заходів протидії злочинності (2015)
Сердюк П. П. - Определение стохастичности колебаний преступности (2015)
Ступник Я. В. - До питання звільнення від кримінальної відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, Горінецький Й. І. (2015)
Діденко Є. В. - Угода про примирення (медіація) як судовий прецедент кримінального процесу України (2015)
Дудич А. В. - Відповідальність експерта у кримінальному провадженні України (2015)
Лоскутов Т. О. - Щодо типів правового регулювання у кримінальному процесі (2015)
Овакімян М. А. - Порушення принципу законності, що виникають під час винесення рішення судом касаційної інстанції (2015)
Пашковський В. В. - Прокурорський нагляд у формі процесуального керівництва за органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, Кучинська О. П. (2015)
Плєва В. А. - Процесуальна діяльність прокурора щодо цивільного позову у кримінальному провадженні (2015)
Пчеліна О. В. - Технологічні підходи до побудови криміналістичної методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності (2015)
Сіверський О. М. - Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід як захід забезпечення кримінального провадження (2015)
Сокиринська О. А. - Формування поняття слідів-відображень людини та їх місце в сучасній класифікації слідів у криміналістиці (2015)
Томін Е. Є. - Кримінально-процесуальні порушення, що вчиняються під час досудового розслідування (2015)
Топчій В. В. - Взаємодія та координація в діяльності органів внутрішніх справ з виявлення та розкриття злочинів (2015)
Хижна О. Р. - Історичний розвиток та порівняльно-правове дослідження засади свободи від самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї у законодавстві зарубіжних країн (2015)
Заборовський В. В. - Перевірка відомостей про дисциплінарний проступок адвоката як початкова стадія дисциплінарного провадження щодо адвоката (2015)
Соловйов І. М. - Визначення ефективності діяльності адміністративних судів (2015)
Березюк Т. В. - Діяльність інституційних утворень у межах упровадження рамкової конвенції оон зі зміни клімату (2015)
Задорожній О. В. - Наслідки анексії кримського півострова для міжнародного правопорядку (2015)
Колотуха І. О. - Окремі питання визначення правового статусу добровольця та найманця під час збройного конфлікту (2015)
Пахомов Д. С. - Обмеження права на свободу мирних зібрань у практиці Європейського суду з прав людини (2015)
Овчинникова А. П. - О культурологическом подходе к праву (2015)
Романова А. С. - Природно-правові властивості свободи людини в буттєвому просторі (2015)
Pavol Kubicek - Review "Regulation and supervision of activities of financial market entities” Bratislava: Wolters Kluwer s. r. o., 2014 (2015)
Єрошкін О. А. - Черезшкірна радіочастотна селективна ризотомія Гасерового вузла у лікуванні невралгії трійчастого нерва(НТН) та кластерного головного болю (2016)
Хомула Є. В. - Молекулярні механізми больових синдромів при периферичній діабетичній нейропатії: роль іонів кальцію, Войтенко Н. В., Білан П. В. (2016)
Романенко В. И. - Особенности психовегетативных нарушений при хроническом болевом синдроме, Романенко И. В., Романенко И. Ю. (2016)
Алейнік В. А. - Лікування міофасціального синдрому дельтоподібного м’яза методом екстракорпоральної ударно-хвильової терапії (2016)
Андрющенко В. П. - Реалізація принципу мультимодальної анальгезії в хірургічному лікуванні хворих на гострий панкреатит, Куновський В. В., Андрющенко Д. В. (2016)
Буцкая Л. В. - Мультидисциплинарный подход при лечении больных с дорсалгиями, Древицкая О. О., Данилова О. А. (2016)
Грищенко О. В. - Курабельність естрогендифіцитних артралгій у клімактерії, Васильєва І. А., Грищук К. О. (2016)
Вознюк Л. А. - Оценка качества жизни у пациентов с коморбидными состояниями: возможности оптимизации лечения и профилактики (2016)
Воронкова Н. М. - Хронічний тазовий біль при зовнішньому ендометріозі, Яроцький М. Є., Семенюк Л. М., Ларіна О. В. (2016)
Вырва О. Е. - Периневральное КТ контролируемое введение стероидов при грыже межпозвонкового диска шейного отдела позвоночника, Долуда Я. А. (2016)
Дубоссарская З. М. - Иммунологические аспекты синдрома хронической тазовой боли у пациенток с воспалительными заболеваниями органов малого таза, Грек Л. П. (2016)
Губина Г. Л. - Дифференцированный подход к лечению ликворно-гипертензионного синдрома в отдаленном периоде закрытой черепно- мозговой травмы с учетом возрастного аспекта, Гладкая-Губина Я. Н., Павлова О. П., Цымбал А. М., Погорелова О. В, Слепак Е. Н. (2016)
Яроцький М. Є. - Особливості лікування лейоміоми матки з больовим та гемморагічним синдромом у жінок репродуктивного віку з метаболічним синдромом, Дем’яненко Л. В., Яроцька К. М. (2016)
Звягина Л. А. - Лечение дорсалгий под контролем ультразвуковой навигации (2016)
Квасніцький М. В. - Ранні результати лікування хворих з нижньопоперековим больовим синдромом методом радіочастотної денервації фасеткових суглобів, Квасніцька О. М. (2016)
Куновський В. В. - Больовий синдром у пацієнтів з гострим панкреатитом: дослідження якості оцінки ліквідації болі у хірургічних хворих (2016)
Мельник Р. В. - Лікування болю в українських реаліях.Проблеми і перші надбання з досвіду Луцької міської клінічної лікарні (2016)
Оринчак М. А. - Вплив мелоксикаму на больовий синдром при остеоартрозі, Човганюк О. С., Гаман І.О., Вакалюк І. І., Василечко М. М., Артеменко Н. Р., Александрук Д. П., Краснопольський С. З. (2016)
Павлов Б. Б. - Радиочастотные методики в лечении хронической боли (2016)
Павлов Б. Б. - Вертеброгенные болевые синдромы: эпидуральное введение кортикостероидов (2016)
Поворознюк В. В. - Нейропатичний компонент болю в пацієнтів різного віку з остеоартрозом колінних суглобів, Приймич У. І. (2016)
Процюк Л. О. - Особливості больового синдрому та психологічного стану хворих на ревматоїдний артрит залежно від варіанту поліморфних ділянок промоторного регіону гену 5-HTR2A серотонінових рецепторів Т102С ТА A-1438-G (2016)
Свирков В. Н - Фибромиалгия, или "Всё вы, милочка, выдумали" (2016)
Сердюк В. В. - О природе спинального болевого синдрома у ортопедических больных (2016)
Сиделковский А. Л. - Использование современной физиотерапевтической аппаратуры и средств лечебной физкультуры в амбулаторном лечении пациентов с вертеброгенными болевыми синдромами, Овсянников А. А., Макареня В. В. (2016)
Станіславчук М. А. - Фіброміалгія – модель дифузного нейропатичного болю (2016)
Станіславчук М. А. - Досвід використання опитувальників LANSS та DN4 для визначення нейропатичного компоненту болю у хворих на анкілозивний спондиліт, Шаповал І. І. (2016)
Фурса И. А. - Оценка эффективности комплексного консервативного лечения больных с компрессионно-корешковыми синдромами, обусловленными грыжами межпозвоночных дисков, Кас И. В. (2016)
Чухраев Н. В. - Применение антигомотоксической терапии и электронейростимуляции при дорсопатиях, Буцкая Л. В., Данилова О. А. (2016)
Юров И. В. - Дискинезии при акинетико-ригидной форме болезни Паркинсона. Пути решения проблемы (2016)
Arons M. - Radiofrequency procedures in chronic pain management: clinical effectiveness and mechanisms of action, Vasilevskis E., Pilmane M., Evansa I., Panihins I. (2016)
Bartiuk R. S. - Cerebrovascular Changes in TensionType Headache (2016)
Flor-de-Lima Maria Teresa Silveira Dias - Regional Pain Control Program as a Good Practice (2016)
Schenk M. - Multidisciplinary multimodal pain therapy (MMPT) (2016)
Schenk M. - Opioids in pain management – it's role in chronic non-cancer pain (CNCP) (2016)
Tondiy O. - Use of the non-medication on the treatment of neuropathic discogenic low back pain, Korenev S., Pasyura I., Kol’tsov D. (2016)
Wells Ch. - Evidence Based Management of Low Back Pain and Sciatica, the new NICE Guideline (2016)
Паентко В. В. - Иммобилизованые клетки и ферменты в фармакохимии болеутоляющих средств, Богданова Н. А., Матковский А. К. (2016)
Нишкумай О. И. - Особенности вертеброгенного болевого синдрома при остеопорозе и его лечение (2016)
Сонина Е. В. - Диабетическое поражение сердца у женщин с инфарктом миокарда, Аллянова Л. Н., Сонина Д. Д. (2016)
Юров И. В. - Боль и качество жизни пациентов, "живущих с Паркинсоном" (2016)
Андріяшек Ю. І. - Медична реабілітація больових синдромів при дорсопатіях поперекового відділу хребта, Стукалін В. О., Левковська В. І., Лябах М. О. (2016)
Филатова Е. Г. - Новые подходы к лечению мигрени (2016)
Эпидемиология абдоминальной боли (2016)
Нейробиология висцеральной боли (2016)
Проявления висцеральной боли острая и хроническая боль (2016)
Болевые функциональные кишечные нарушения:психологические факторы (2016)
Панкреатит (2016)
Интерстициальный цистит/Синдром болезненного мочевого пузыря (2016)
Синдром хронической тазовой боли у мужчин (2016)
Хроническая боль в грудной клетке (2016)
Синдром функциональной абдоминальной боли (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського