Зіміна А. І. - Пріоритети розвитку логістичної активності національної економіки в сучасному бізнес-середовищі (2016)
Орленко О. М. - Інноваційна діяльність підприємств України та Одеської області як засіб збільшення продуктивності праці (2016)
Гернего Ю. О. - Економічні відносини соціального інвестування (2016)
Щербакова І. Б. - Адаптивність теоретичних засад у визначенні понять "інвестиційна діяльність" та "інвестиційний проект" до залучення інвестицій малими промисловими підприємствами на засадах проектного бізнес-партнерства (2016)
Проданова Л. В. - Економіка регіонів України: втрачені ресурси і резерви майбутнього, Фоміна О. О. (2016)
Ярошенко І. В. - Аналіз і оцінка промислового сектора в соціально-економічному розвитку Харківської області (2016)
Ярошенко І. В. - Аналіз і оцінка структурних процесів у соціально-економічному розвитку Харківської області, Семигуліна І. Б. (2016)
Касич А. О. - Ресурсне забезпечення модернізаційних процесів в Україні: регіональний аспект (2016)
Тростянська К. М. - Розробка сценаріїв управління репутаційним ризиком підприємства-посередника (2016)
Вініченко О. М. - Методика визначення ступеня важливості та стабільності критеріїв ефективності системи контролю соціально-економічного розвитку підприємства на основі АВС- і XYZ-аналізу (2016)
Галіцин В. К. - Моделювання механізму керування організаційними проектами, Суслов О. П., Галіцина О. В. (2016)
Скриньковський Р. М. - Діагностика фінансового стану підприємства з метою попередження кризи та ідентифікації банкрутства, Семчук Ж. В., Візняк Ю. Я., Горічко Х. І. (2016)
Мельников В. В. - Моделювання процесів підтримки прийняття рішень в інноваційних кластерах (2016)
Дем’янченко А. Г. - Дослідження ефективності діяльності державних і приватних стивідорів у морських портах України (2016)
Олійник А. Д. - Хімічна та нафтохімічна промисловість України: стан, тенденції та напрями стратегічного розвитку, Антоненко С. В. (2016)
Охота В. І. - Чинники підвищення конкурентоспроможності підприємства сфери послуг, Сагайдак Т. Я. (2016)
Гросул В. А. - Діагностика ресурсної компоненти адаптаційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі, Рачкован О. Д. (2016)
Соколовський С. А. - Критерії оцінки пропозицій конкурсних торгів у системі державних закупівель для підрозділів Національної гвардії України, Науменко М. О. (2016)
Бріль М. С. - Безробіття в Україні: теоретичні та практичні аспекти, Пивавар І. В. (2016)
Щетініна Л. В. - Проект Трудового кодексу: бажані зміни та обґрунтування їх необхідності, Рудакова С. Г. (2016)
Тулай О. І. - Фінансові засади соціального захисту безробітних (2016)
Ястремська О. М. - Методичний інструментарій узгодження рівнів конкурентоспроможності людських ресурсів та підприємства на ринку праці, Геращенко І. М. (2016)
Рибалко Л. П. - Ретроспективний аналіз складових трудового потенціалу українського суспільства (2016)
Березюк С. В. - Особливості формування соціальних стандартів у контексті споживчих витрат в Україні, Колесов О. С. (2016)
Козловський С. В. - Формування алгоритму розробки комплексної системи забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі, Жураківський Є. С. (2016)
Сапич В. І. - Інституційні фактори ефективності використання сільськогосподарських угідь, Сапич Н. М. (2016)
Tkachenko S. A. - Features of Solving Operational Tasks of the Monitoring Subsystem in Systems for Strategic Control of the Regional Structure and Territorial Organization of Entities in the Agri-Food Sphere (2016)
Найденко О. Є. - Фінансова політика держави в молочно-продуктовому підкомплексі АПК: перспективи та недоліки, Бєлосвєт О. В. (2016)
Назаренко І. М. - Фінансові індикатори діагностики капіталу з позиції ціннісного та вартісного підходів (2016)
Теплюк М. А. - Ресурсний портфель як ключовий фактор ефективності ресурсозабезпечення діяльності підприємства (2016)
Марченко В. М. - Методологічні основи оцінювання трансакційних витрат у контексті взаємовпливу суб’єктів інституціонального середовища, Макалюк І. В. (2016)
Рябкова О. В. - Функціональна модель моніторингу економічних показників результативності підприємства (2016)
Піхоцький В. Ф. - Зовнішній державний фінансовий контроль за діяльністю виконавчої влади – важливий чинник захисту суспільства (2016)
Піхоцький Ю. В. - Подальший розвиток державного фінансового контролю – через державний аудит (2016)
Бурденко И. Н. - Модернизация международно-правового регулирования рынка деривативов (2016)
Козарезенко Л. В. - Роль недержавних пенсійних фондів та компаній зі страхування життя в розвитку людського потенціалу (2016)
Клокар О. О. - Характеристика основних видів фінансового контролінгу та їх впливу на побудову ефективної контролінгової системи суб’єкта господарювання (2016)
Мацелюх Н. П. - Місце фінансового посередництва у процесах ціноутворення на ринку цінних паперів (2016)
Павловський С. В. - Ризики і витрати на залучення підприємствами інвестиційного капіталу в період фінансово-економічної кризи (2016)
Рязанова Н. С. - Концепция стоимости информационного продукта финансового счетоводства (2016)
Калапа Т. В. - Удосконалення матричного методу вибору стратегії розвитку для машинобудівних підприємств з виготовлення технологічних машин (2016)
Тімар І. В. - Науково-методичні підходи до оцінки іміджу підприємств сфери готельних послуг (2016)
Бала Р. Д. - Індикатори оцінювання управління персоналом на засадах коучингу, Тарнавський М. І., Бала О. І. (2016)
Цзяфей Го - Основные научные подходы к определению понятия "корпоративное управление" (2016)
Болдырев К. А. - Конкурентно-мотивационный характер повышения конкурентоспособности творческого потенциала квалифицированных работников (2016)
Korzhenko K. A. - Peculiarities of Developing the Complex of Marketing Communications in Tourism Organizations (2016)
Лісогор Л. С. - Рецензія на монографію Мартиненко М. В. "Розвиток системи організаційних знань: професійно-освітній аспект" (2016)
Сухомлинська О. В. - В. О. Сухомлинський про життєві (вітальні) потреби дітей: піклування і захист (2016)
Пустовіт Г. П. - Педагогіна складова дозвіллєвої діяльності дитини у позашкільних навчальних закладах: соціокультурні виклики (2016)
Павелків Р. В. - Роль навчання і виховання у формуванні моральної свідомості особистості молодшого школяра (2016)
Петренко О. Б. - Постнекласична парадигма освіти й виховання: теоретичний аналіз (2016)
Потапчук Т. В. - Педагогічні умови формування у студентів позитивного ставлення до навчання на заняттях із хорового класу (2016)
Budz I. F. - Рrospects in gifted education development: worldwide tendencies (2016)
Антонець Н. Б. - Мікроісторія освіти: Ровенська школа-інтернат № 1 у долі її вихованців (початок 1960-х рр.) (2016)
Бісовецька Л. А. - Роль періодичної преси у формуванні особистості школяра (2016)
Бричок С. Б. - Психолого-педагогічна діагностика у роботі куратора студентської групи (2016)
Ганжа М. В. - Вплив мистецтва дизайну на виховання патріотичних почуттів молодших школярів (2016)
Гринькова Н. М. - До проблеми формування педагогічної компетентності батьків з питань морального виховання молодших школярів в умовах позашкільного навчального закладу. (2016)
Гудовсек О. А. - Інноваційна технологія диференційованого навчання Світлани Логачевської (2016)
Жданович Ю. М. - Теоретичні засади організації змістовного дозвілля для дітей переселенців (2016)
Петренко С. В. - Мультимедійні презентації як інноватика у виховній діяльності (2016)
Семенов О. С. - Психолого-педагогічні чинники та закономірності формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника у позашкільному навчальному закладі (2016)
Сергєєва Н. В. - Психолого-педагогічні методи дослідження ціннісно-орієнтованої активності підлітків (2016)
Сойчук Р. Л. - Особливості організації проектної діяльності у процесі виховання національного самоствердження учнівської молоді (2016)
Стельмашук Ж. Г. - Педагогічні умови ефективної взаємодії сім’ї і школи у вихованні дисциплінованості учнів (2016)
Трохимчук І. М. - Дослідницька діяльність як засіб формування екологічної вихованості учнів (2016)
Ціпан Т. С. - Професійна компетентність сучасного вчителя (2016)
Ярмощук О. О. - Використання мнемотехніки як активного методу навчання на заняттях зі студентами спеціальності "Фізичне виховання", Василюк В. М. (2016)
Баліка Л. М. - Бібліопедагогіка як наука про вивчення читацьких інтересів (2016)
Бірюк Д. О. - Інноваційні підходи як стратегія й педагогічна умова реалізації менеджменту у вітчизняних вищих педагогічних освітніх закладах початку ХХІ століття (2016)
Брончук О. Л. - Роль поетичного слова як засобу стимулювання творчої активності молодших школярів (2016)
Булавіна Ю. В. - Організація правового виховання учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах як педагогічна проблема (2016)
Гаврилюк О. С. - Морально-естетичне виховання молодших школярів засобами мистецтва (2016)
Давидюк І. В. - Основні інноваційні напрями підготовки майбутніх вчителів початкових класів до оздоровчо-спортивної роботи (2016)
Долженко С. Г. - Попередження неуспішності молодших школярів як психолого-педагогічна проблема (50-80-ті роки ХХ ст.) (2016)
Кашуба А А. - Теоретичні аспекти підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації змагальної діяльності зі спортивних ігор (2016)
Котлярчук Г. Й. - Формування в учнів основної і старшої школи пізнавального інтересу до природи за допомогою ТРВЗ-технології у процесі вивчення української літератури (2016)
Максимюк Л. П. - До питання професійно-педагогічної культури вчителя (2016)
Мар’юсик І. В. - Ігрова діяльність як засіб формування еколого-валеологічної культури молодших школярів (2016)
Михальчук Ю. Б. - Естетичне світосприймання як соціально-педагогічна проблема (2016)
Паврозник В. Ю. - Естетичне виховання дітей молодшого шкільного віку засобами мистецтва (2016)
Пироженко П. В. - Гуманізація навчального процесу як складова реформи шкільної освіти в КНР (2016)
Пташук О. А. - Естетична культура особистості як мета естетичного виховання: теоретичний аналіз (2016)
Стрілецька К. А. - Казкотерапія як метод формування моральних якостей молодших школярів (2016)
Федорук О. М. - Професійна підготовка документознавця в інформаційному середовищі як об’єкт педагогічного дослідження (2016)
Шелюк Г. В. - Специфіка виховного процесу у початкових школах Св. Синоду (на матеріалах журналу "Церковно-приходская школа") (2016)
Шидловський А. І. - Змістовно-організаційні особливості технології формування професійної компетентності майбутніх учителів фізико-технологічного профілю (2016)
Відомості про авторів (2016)
Мярковський А. І. - Інновації в інформаційному забезпеченні управління державними фінансами (2016)
Бортніков Г. П. - Удосконалення процесу розробки стратегії розвитку банківського сектору України, Любіч О. О. (2016)
Савлук М. І. - Трансформація функціональних завдань НБУ в умовах системної розбалансованості економіки (2016)
Швець С. М. - Фіскальний сеньйораж та інфляція в Україні (2016)
Нікіфоров П. О. - Імплементація модифікованої моделі кумулятивної побудови (modified build-up method, MBM) у процес оцінки ставки витрат на власний капітал вітчизняних корпорацій, Семенюк В. О. (2016)
Фукс А. Е. - Форми залучення іноземного капіталу в національну економіку, Малько К. С. (2016)
Непран А. В. - Формування та використання фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в Україні (2016)
Автори (2016)
Показники роботи легкої промисловості в 2014 році (2015)
14 червня 2015 року - Професійне свято! (2015)
Енергоефективний університет (2015)
День науки в Україні 16 травня 2015 р. (2015)
Царьова Є. С. - Співпраця з провідними підприємствами Хмельниччини -запорука якості підготовки висококваліфікованих робітничих кадрів професій легкої промисловості (2015)
"Талан" (2015)
Нелегка євроінтеграція Полтавської фабрики "Євро-стиль" (2015)
Пашкевич К. Л. - Нові технології: програма візуалізації одягу в тривимірному просторі julivi сіоЗd (2015)
Нові слова з модного лексикона (2015)
Галузевий ярмарок вакансій (2015)
"Берегиня" З Ювілеєм! (2015)
До 85 –річчя Київського національного університету технологій та дизайну. Історія і сьогодення кафедри технології і конструювання швейних виробів (2015)
Погляд на демократію (2015)
Війна, чи мир? (2015)
З Ювілеєм! Достойний України син Вадим Крищенко (2015)
Модний акцент (2015)
Мода минулих тисячоліть (2015)
Бабич А. І. - Аналіз основних видів спеціального взуття і матеріалів для його виготовлення (2015)
Як Московія привласнила історію Київської Русі (2015)
Міжнародна спеціалізована виставка хутра та шкіри FUR EXPO UKRAINE (2015)
Бабич А. І. - Аналіз результатів сертифікаційних випробувань щодо надійності дитячого взуття (2015)
Модний акцент (2015)
Колір одягу свідчить про характер (2015)
Корисні поради (2015)
Moda Pelle (2015)
На нас впливає Місяць (2015)
XV Міжнародний конкурс молодих дизайнерів "Печерські каштани" (2015)
Камінська О. А. - Правове регулювання кадрової політики поштово-телеграфного відомства Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., Федорченко О. В. (2016)
Лєнь Т. В. - Формування особистості в умовах розбудови громадянського суспільства (2016)
Юрій І. А. - Правові аспекти формування інституту внутрішньої безпеки України (2016)
Ілларіонов О. Ю. - Організаційно-господарські правовідносини в контексті виконання положень угоди про асоціацію з Європейським Союзом (2016)
Бондар В. В. - Особливості розгляду адміністративних справ деякими органами (2016)
Жильцов О. Л. - Окремі питання удосконалення діяльності органів та посадових осіб щодо розгляду скарг на постанови у справах про адміністративні правопорушення (2016)
Корнієнко М. В. - Правоохоронна діяльність в Україні (2016)
Мазур М. В. - Адміністративна відповідальність за порушення порядку переміщення товарів до району проведення антитерористичної операції (2016)
Тошматов В. А. - Правові аспекти використання автомобільних відео реєстраторів в Україні (2016)
Benytsky A. S. - Signs of participation in a crime (2016)
Грицюк А. Г. - Передумови посилення кримінально-правової охорони податку на додану вартість (2016)
Афонін Д. С. - Проблеми використання методу ситуаційного моделювання в криміналістичних експертизах (2016)
Бараненко Р. В. - Дослідження особливостей функціонування програмного забезпечення системи централізованого управління нарядами патрульної служби "ЦУНАМІ" (2016)
Дундич Л. В. - Висунення слідчих версій на початковому етапі розслідування злочинів в сфері грального бізнесу (2016)
Любчик В. Б. - Деякі аспекти протидії наркообігу оперативними підрозділами ОВС, Ноздрін Д. О. (2016)
Янковий М. О. - Морально-етичні засади тактики слідчих (розшукових) дій в світлі вимог нового КПК України (2016)
Барко В. І. - Психологічна ефективність програми розвитку управлінських здібностей керівників органів внутрішніх справ України, Лапчук В. С. (2016)
Бовдир О. С. - Розвиток професіоналізму майбутніх юристів: комунікативний підхід (2016)
Бутенко В. Г. - Підвищення ефективності навчально-виховного процесу як актуальне завдання вищої юридичної школи (2016)
Вайда Т. С. - Прокрастинація як компонент поведінки працівників ОВС та її профілактика під час професійної підготовки курсантів у ВНЗ МВС України (2016)
Титул, зміст (2015)
Беккер І. - Місцеві вибори: пофарбую лавочку, поверну ядерну зброю! , Марчук Л., Тищук Є., Скобельський В. (2015)
Романюк Т. - А ти знаєш, як голосувати? (2015)
Красовська О. - Особливо небезпечний гедоніст (2015)
Рахновецький Є. - На черзі конституційних змін – правосуддя, прокуратура, Конституційний Cуд (2015)
Батура С. - Проблема законодавчого регулювання виборів до Верховної Ради України: реалії та перспективи (2015)
Романюк Т. - Компетенція публічної влади – служіння людям (2015)
Тютюнник В. - Удосконалення засад правового режиму надзвичайного стану, Горовенко В. (2015)
НАТО готова допомогти модернізувати українську армію (2015)
Стадільна Я. - Кремль почав окупацію ще за Януковича й під час Олімпіади (2015)
Кудря І. - Сирійський культурно-цивілізаційний розкол (2015)
Сергеєва Я. - Об’єднання заради миру не відбулося (2015)
Париж запитань (2015)
Чекаленко Л. - Про просування кандидатури України на місце непостійного члена Ради Безпеки ООН (2015)
Костров В. - Нова Воєнна доктрина України (2015)
Романюк Т. - Академік Кришталь про мозок і те, чому вчені світового рівня тікають з України (2015)
Спільна заява Голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана та Президента Європейського парламенту Мартіна Шульца з нагоди річниці ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2015)
Стадільна Я. - Київ і Брюссель: пишемо європейську історію разом (2015)
Марищенко Л. - Гроші для реформ (2015)
Стадільна Я. - Джерела зцілення Європи (2015)
Стадільна Я. - "Глуха" політика (2015)
Стадільна Я. - Wi-Fi у "Гуцульській піраміді" (2015)
Немилостива С. - "Знаряддя праці" сільського голови Босівки: від лопати до печатки, Панченко Н. (2015)
Славинський М. - "Стою на своїй землі" (2015)
Сокол Є. - Кроки до успіху (2015)
Марчук Л. - Військова академія у Львові дістала статус національної (2015)
Марчук Л. - Досвід бойових дій – найцінніше у вишколі курсантів, (2015)
Романюк Т. - Тримаймо кулаки за Надію (2015)
Красовська О. - Нескорена: варіації на тему (2015)
Гусєв В. - Нюрнберзький трибунал: створення та відкриття (2015)
Скобельський В. - Роман Руденко: "Я звинувачую!.." (2015)
Тищук Є. - Безцінний досвід найсильнішої армії світу (2015)
Тищук Є. - Державний океанаріум потребує підтримки (2015)
Марчук Л. - Не той сильний, що камінь верже, а той, що серце в собі держе (2015)
Гродзинська Г. - Жовтневі тези, або Кілька порад до грибного сезону (2015)
Світланова В. - Кінбурнська сага (2015)
Івашко О. - Первозданність VS цивілізація (2015)
Шестак А. - Мирослав Вантух: "Завжди казав: як побачу, що в залі половина чи третина, піду з професії. Але досі шукаю вільного стільця і, слава Богу, не знаходжу" (2015)
Малієнко О. - Вундеркінда називають Шевою (2015)
Стадільна Я. - Майдан VS ідоли комунізму (2015)
Для мене "Голос" — це... (2015)
Про життя, закони й Раду (2015)
Марчук Л. - Коли видавці продають книжки на заправках, у супермаркетах, кав’ярнях і ресторанах... (2015)
Клейменова О. - Музей сучасного мистецтва: модель для збирання (2015)
Барбашова І. - Засоби навчання молодших школярів перцепції: сутність і систематизація (2016)
Блощинський І. - Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників на основі технологій дистанційного навчання (2016)
Вихрущ В. - Навчальний діалог як базовий концепт розвивальної парадигми сучасної освіти, Романишина Л. (2016)
Галус О. - Організаційно-методичні умови практичної підготовки технологів харчової промисловості у коледжах, Очеретна І. (2016)
Георгинова Л. - Влияние респективного отношения учителя к учащимся в процессе формирования их интеллектуальной самостоятельности, Курыляк В. (2016)
Гуцол Л. - Критерії, показники та рівні самореалізації студентів ВНЗ у процесі дозвіллєвої діяльності (2016)
Дзюбата З. - Англійська мова як мова викладання (ЕМІ) у вищих навчальних закладах освіти (2016)
Дорошенко Ю. - Дидактичні засади конструювання курсів за вибором інформатичного спрямування для профільного навчання, Очеретний В. (2016)
Дяков І. - Формування концепції позашкільного виховання особистості в умовах діяльності Софії Русової в Міністерстві освіти періоду Директорії (2016)
Завгородня Т. - Управління системою фізичного виховання і спорту Румунії: нормативні засади (1948–1989), Цибанюк О. (2016)
Казакова Н. - Організаційно-методичні засади практики студентів-філологів у вищій школі (2016)
Карпенко О. - Опіка над дітьми у літніх таборах Польщі (2016)
Коржинська Т. - Порівняльно-педагогічний аналіз професійної підготовки фахівців митної служби у вищих навчальних закладах Республіки Польща та України (2016)
Котлярчук Г. - Взаємодія з природою та виховання в учнів дбайливого ставлення до неї у творчій спадщині В. Сухомлинського (2016)
Кочина В. - Педагогічні умови формування культури професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі (2016)
Кравчук Н. - Формування здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх вихователів ДНЗ у процесі професійної підготовки (констатувальний етап експерименту) (2016)
Круглик В. - Аналіз змісту та організації підготовки фахівців з програмної інженерії в університетах США, Осадчий В., Симоненко С. (2016)
Крутій К. - Аналіз чинників та індикаторів, що впливають на розвиток сучасних дітей та їхню стратифікацію за категоріями, Зданевич Л. (2016)
Левчук Н. - Сутність і структура економічної компетентності офіцерів управління органами Державної прикордонної служби України (2016)
Мафтин Л. - Актуалізація проблематики концентру українознавства "Україна – етнос" в умовах оновлення змісту вітчизняної освіти (2016)
Мозолев О. - Методологічні підходи до вивчення системи управління розвитком освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі (2016)
Наливайко О. - Система ціннісних орієнтацій як складова професійно-комунікативної культури у підготовці майбутніх сімейних лікарів (2016)
Новаківська Л. - Лекційний метод викладання літератури в середині XIX – на початку XX століття (2016)
Прус А. - Категорійний аналіз понять "самореалізація" та "професійна самореалізація" (2016)
Романюк С. - Проблема збереження і розвитку української мови в іншомовному середовищі (2016)
Свистак-Яроцька О. - Концепція природи в релігійній та філософсько-етичній думці Японії як основа особливого ставлення японців до природи (2016)
Скрипник С. - Особливості формування активної екологічної позиції учнів старших класів (2016)
Соловей М. - Нормативно-правове регулювання підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів України (90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.) (2016)
Сущенко Р. - Педагогічні умови впливу масової позааудиторної роботи на формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту (2016)
Тимчик М. - Християнські засади доброчинної діяльності Олександра Духновича (2016)
Тур О. - Структура комунікативної компетентності особистості (2016)
Фасоля О. - Роль шкільної і позашкільної освіти у формуванні екологічної культури старшокласників (2016)
Шквир О. - Науково-дослідна робота як засіб підготовки майбутніх учителів початкових класів до дослідницької діяльності (2016)
Шоробура І. - Сучасні виклики в початковій освіті (2016)
Ярошинська О. - Конструювання форм професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на основі педагогіки конструктивізму (2016)
Безруков А. В. - Метафізики і маринізм: "поетика відповідностей"? (2015)
Белімова Т. В. - Образ села в романах Марії Матіос і Люко Дашвар (2015)
Берегова Д. А. - Образ гетьмана Мазепи в українській та світовій літературі: типологічні паралелі (2015)
Бондарева О. Є. - Лесь Подерв’янський: "Я просто бавився" (2015)
Бригадир Я. О. - Феміністична складова сучасної української детективної прози (на матеріалі творчості Євгенії Кононенко) (2015)
Бродська О. О. - Осмислення проблеми ідентичності у німецькомовній літературі Швейцарії кінця ХХ ст. (2015)
Гольник О. О. - Езотеричний дискурс прози Володимира Єшкілєва (2015)
Гончарова Н. В. - Біблія у масовій свідомості Київської Русі (2015)
Гуменна В. Ю. - Роман О. Гончара "Твоя зоря": концепція і архітектоніка, Мельникова Р. М. (2015)
Гуменний М. Х. - Антивоєнний роман А. Барбюса, Е. Ремарка й О. Гончара: специфіка формотворчого аспекту (2015)
Гурдуз А. І. - Метагероїня романів Дари Корній (2015)
Демченко А. В. - Метаморфози міфологеми дзеркала у романі Наталки та Олександра Шевченків "Бранці мороку" (2015)
Джигун Л. М. - Масова література як естетична цінність: художні константи діаспорної мемуарної прози (2015)
Дмитренко В. І. - Гастрономічний дискурс сучасної жіночої прози (2015)
Довгаленко О. Ю. - Вертепна модель світу в "Подорожі ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію" Майка Йогансена (2015)
Донцова О. В. - Cинестезия как элемент авторского стиля в психологической прозе В. Набокова (2015)
Дубровська О. Т. - Образ Наполеона для одичної традиції в європейській літературі (на прикладі російської оди) (2015)
Дудурич Г. С. - Злодії та апостоли в романі "Країна Ірредента" Романа Іваничука (2015)
Єгорова Ю. М. - Феномен карнавалу в масовій літературі (на матеріалі роману Оксани Забужко "Музей покинутих секретів"), Копєйцева Л. П. (2015)
Жаданов Ю. А. - Концепт брака в романе Дорис Лессинг "Браки между зонами три, четыре и пять", Савина В. В. (2015)
Жаданова Т. В. - Сюжетно-композиционное своеобразие произведений К. С. Льюиса (2015)
Журба С. С. - Виробничий роман як текст масової літератури доби соцреалізму (2015)
Зайдлер Н. В. - Своєрідність зображення простору храму як важливого топосу сакрального хронотопу в романі Галини Тарасюк "Храм на болоті", Зінченко К. В. (2015)
Кавун Л. І. - Роман Зінаїди Тулуб "Людолови" в контексті літературних ієрархій 20-х років ХХ століття (2015)
Казанжи О. В. - "Слово о полку Ігоревім" у перекладі В. Капніста: проукраїнське тлумачення (2015)
Кобилко Н. А. - Романтична домінанта образу дороги в дилогії Василя Земляка "Лебедина зграя" та "Зелені млини" (2015)
Костецька Л. О. - Жанр трилеру в творчості М. Кідрука (2015)
Лапушкіна Н. П. - "Розірваність" особистості як шлях до пошуку власного "Я" у прозі 20-х років ХХ століття, Журавльова В. В. (2015)
Ляшов Н. М. - Досвід синхронно-діахронічного аналізу французької літературної комунікації пізнього ренесансу та пізнього класицизму (2015)
Майстренко М. І. - Питання онтології в поезії Шевченка (2015)
Мельник Н. Г. - Фольклорні модуси роману М. Матіос "Майже ніколи не навпаки": семантика соціально-побутових кодів (2015)
Мельникова К. В. - Своєрідність позасюжетних елементів в архітектоніці романів Т. Гарді "Тесс із роду д’Ербервіллів" і Панаса Мирного "Повія" (2015)
Меншій А. М. - Феномен свята як засіб рецепції міфу у новелістиці М. Коцюбинського та В. Даниленка (2015)
Міненко О. В. - Естетичні принципи романтизму в перших перекладах творів В. Шекспіра в Україні, Дядюшенко О. О. (2015)
Мирзоева А. - Абдулла Шаиг о современной ему литературной среде (2015)
Мусий В. Б. - Мифопоэтика как поле проявления художественности романа Гастона Леру "Призрак оперы" (2015)
Насалевич Т. В. - Раскрытие образа в жанре социальной фантастики (на материале романа Дэниэла Киза "Flowers for Algernon") (2015)
Науменко Н. В. - Колективна віршова збірка "Революційна поезія жовтня": нове прочитання (2015)
Нестелєєв М. А. - Масова література, канон і культ (до проблем взаємодії та дефініції) (2015)
Нікітова І. І. - Жанрово-тематичні канони творів Олександра Смотрича в контексті проблеми елітарна / масова література (2015)
Новиков А. О. - Концепти "добро" і "зло" в художньому світі Олександра Довженка (2015)
Овдійчук Л. М. - Хронотоп як жанротворчий чинник у сучасній фантастичній прозі та фентезі для дітей (2015)
Онікієнко І. М. - Кітч в жанровій структурі роману С. Жадана "Депеш мод" (2015)
Підгорна О. М. - Можливості клінічної демонстрації на етапі інтерпретаційного аналізу художнього тексту в умовах медичного ВНЗ (2015)
Поліщук К. М. - Системотвірні фактори цілісності драматургічної спадщини Івана Тобілевича (2015)
Почебут Ю. І. - Феномен "масової літератури" в контексті постмодернізму (2015)
Прищепа Т. В. - Роман Сьюзан Хейбур О'Кіф "Чудовисько Франкенштейна": взаємодія елементів масової та елітарної літератури у постмодерністському творі (2015)
Разживін В. М. - "Загублені світи" Владислава Івченка (2015)
Родіонова І. Г. - Жанрові трансформації роману Надії Гуменюк "Енна" (2015)
Романюк Л. М. - Дилема "Європи" і "Просвіти" в памфлетах Миколи Хвильового (2015)
Рупенко (Зарицька) Л. В. - Поетика інтимного листування кінця XІX – початку ХХ ст. (теоретичне дослідження) (2015)
Савенко О. П. - Народження і воскресіння Христа у Борисо-Глібському циклі (2015)
Свиридюк Л. А. - Образ юнака у романі "БЖД" С. Ушкалова та "Границы первого уровня" Є. Альохіна: психологічний аспект (2015)
Селігей В. В. - Образна система роману "Червоний гаолян": життя та смерть в містичному світі гаолянового краю (2015)
Сільман К. В. - Письменницька інтернет-есеїстика як різновид масової літератури (2015)
Солецький О. М. - Емблематичний код міфу (синкретичні форми первісних культово-релігійних відображень) (2015)
Сухарєва С. В. - "Lament" Шимона Старовольського: до проблеми формування громадської думки у ХVІІ ст. (2015)
Ткаченко А. О. - До критеріїв оцінки романів масової культури (2015)
Тупахіна О. В. - Вікторіанський претекст у дзеркалі масової літератури (на прикладі сучасних реінтерпретацій роману Ш. Бронте "Джен Ейр") (2015)
Філатова О. С. - Мас-медіа і масова література в ідеологічному форматі (стратегія комунікації) (2015)
Цебрик О. Є. - "Тюремні" мотиви в українській літературі ХХ століття (2015)
Чаура Н. С. - Масова література в українському (на прикладі журналу "Кур’єр Кривбасу") (2015)
Черниш А. Є. - Дискурс національної ідентичності у творах Ю. Андруховича (за романами "Рекреації", "Московіада", "Перверзія") (2015)
Шарова Т. М. - Трагічні колізії роману К. Гордієнка "Буймир" (2015)
Швець Т. В. - "Високий" і "масовий" компоненти в літературних мемуарах Докії Гуменної (2015)
Шестопалова Т. П. - Масовій літературі – "масову філософію"? (антропологічний аспект) (2015)
Юдин Л. А. - Комикс-адаптация как феномен современной массовой литературы (2015)
Яблонська Н. М. - Жанр іронічної новели у творчості Володимира Даниленка (2015)
Яровенко Т. С. - Маргіналії Олександра Суржавського: інтерпретації жанру (2015)
Івахненко Т. П. - Лінгвопсихологічний аспект "Листів щастя" (2015)
Янкова Н. І. - Мотиви кохання в поезії Михайля Семенка (2015)
Кіраль С. С. - "… Моя любов до Закарпаття не заважає мені любити всієї української землі…": листи І. Чендея до К. Волинського (2015)
Дербеньова Л. В. - Фейлетон: нове дослідження жанру (2015)
Відомості про авторів (2015)
Блистів Т. І. - Концептуальні підходи до визначення методологічної функції законодавчого забезпечення національної безпеки України, Колесник В. Т., Пригунов П. Я., Карпова К. В. (2015)
Апаров А. М. - Державно-приватне партнерство як особлива правова форма співпраці держави з приватним бізнесом, Яценко А. В. (2015)
Якубівська Ю. Є. - Колізії норм права та компетенції органів управління у сфері інтелектуальної власності як загроза інформаційній безпеці (2015)
Анцелевич Г. А. - Международно-правовые аспекты экологической защиты морской среды (2015)
Панфилова Ю. М. - Некоторые международно-правовые аспекты защиты труда моряков (2015)
Павленко А. В. - Політика Європейського Союзу у сфері боротьби із незаконним обігом наркотичних речовин (2015)
Гончарова Ю. А. - Правові аспекти двостороннього міжнародного співробітництва України у сфері захисту прав жінок (2015)
Дудник Л. М. - Протидія фіктивному господарюванню на стадії державної реєстрації (2015)
Демський О. С. - Дихотомія права щодо регулювання відповідальності за порушення порядку господарювання (2015)
Стукаленко О. В. - Принципи контролю в сфері містобудівельної діяльності (2015)
Нікончук А. М. - Україна і угода про торгові аспекти прав інтелектуальної власності: міжнародно-правові ризики та переваги (2015)
Козачук Н. О. - Основні механізми протидії зловживанню правами на патенти, що включені до недержавних стандартів (2015)
Ільченко Г. О. - Окремі аспекти захисту права споживачів страхових послуг на отримання страхової виплати (2015)
Карпов Н. С. - Слідчі ситуації: поняття, сутність та значення у досудовому кримінальному провадженні про податкові злочини (2015)
Смітієнко З. Д. - Медіація як кримінально-процесуальна категорія та її застосування в кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх (2015)
Шамрай В. О. - Сучасний стан офіційного визнання волонтерської діяльності в Україні, Ольховський М. А. (2015)
Тімашова В. М. - Формування концепту державного імунітету: історіологічний аспект (2015)
Биркович О. І. - Державне управління у сфері вищої освіти: вимоги нового законодавства (2015)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні протягом 2003-2015 рр. на тему "Україна - Європейський Союз" (2015)
Вихідні дані (2015)
Абрамович С. Д. - Культурологические аспекты формирования русской нарративной прозы нового времени (2016)
Беценко Т. П. - Ідіостиль Василя Стефаника: синтаксичні засоби поетики (2016)
Кизилова В. В. - Мотив сну в казках Валерія Шевчука збірки "Панна квітів": типологія, функції (2016)
Меньшиков И. И. - Предикативная зона как фрагмент речевой цепи и синтаксическая категория (2016)
Новиков А. О. - Українська історія крізь призму творчості Василя Шкляра (2016)
Юган Н. Л. - Субъективная модальность в повести В. И. Даля "Бедовик" (2016)
Ворова Т. П. - Особливості інтерпретації зооморфних образів у казці "Коник-горбоконик" П. П. Єршова (2016)
Городиловська Г. П. - Мовна палітра творів Романа Іваничука (2016)
Григорук С. И. - Особенности функционирования цветонаименований Багряный, Багровый и их производных в поэзии Г. Р. Державина (2016)
Гурдуз А. І. - Колір у творчому переосмисленні Дарою Корній "Лісової пісні" Лесі Українки, Бугайова А. С. (2016)
Коновалова О. С. - Девербативи з опредметненим значенням дії/процесу і стану в казках Івана Франка (2016)
Куцак Г. М. - Ономасіологічні особливості похідних дієслів (2016)
Онищенко Г. А. - Відображення гендерного стереотипу "жінка" у мові творів Степана Руданського, Онищенко М. Ю., Ганжа С. А. (2016)
Панченко В. А. - Песенный текст vs текст поэтический (2016)
Пономаренко В. В. - Особливості творення образу героїні народної антибільшовицької боротьби у романі "Маруся" Василя Шкляра (2016)
Проскуріна Т. В. - Метатекстуальність прози Лесі Українки (2016)
Семак О. І. - Драматургія Людмили Коваленко: націо-екзистенціальний аспект (2016)
Середницька А. Я. - Відмінності між мовною і концептуальною картинами світу з погляду сучасного мовознавства (2016)
Умрихіна Л. В. - Категорія модальності в контексті лінгвістичних досліджень (2016)
Кушнірова Т. В. - Мотивна організація художньої прози Елізабет Страут (на матеріалі роману "Олівія Кіттерідж") (2016)
Белова Ю. С. - Символы-стереотипы как способ идентификации образа автора в художественном тексте (на материале повести Е. Гришковца "Реки") (2016)
Сидоренко Т. В. - Лінгвальна репрезентація запаху і смаку в романах Дж. Харріс: функціональний підхід (2016)
Яворська Г. Х. - Мовна толерантність у контексті соціально-гуманітарних наук (частина 2), Ларіна Е. В. (2016)
Дем’янчук Ю. І. - Категорія багатомовного корпусу тексту у сучасній лінгвістиці: історіографічний аналіз (2016)
Пампура С. Ю. - Принцип причиновості в етимологічних дослідженнях (2016)
Савчук Г. В. - Мовленнєві акти в структурі сучасного судового дискурсу (2016)
Шалдаісова Г. В. - Фразеологізація термінологічних словосполучень в українській мові (2016)
Глушаниця Н. В. - Способи та особливості перекладу англійської будівельної термінології, Іщенко Л. Й. (2016)
Голубєв О. П. - Реалізація прийому симулякра в романі О. Гакслі "Brave new world" ("Прекрасний новий світ") (2016)
Zuienko T. M. - Cultural aspectof notions "lacunae” and "lacunarity” in modern linguistics (2016)
Кузнєцова І. В. - Особливості перекладу англійських архітектурно-будівельних термінів, Шишлаков М. Ю. (2016)
Кукаріна А. Д. - Cпособи перекладу абревіатур-голофразисів англомовного та україномовного медичного дискурсу (2016)
Маслова Г. М. - Особливості та способи перекладу жаргонної лексики (на матеріалі художнього тексту) (2016)
Медведєва А. О. - Перекладознавчий аспект графону у світлі стилістичних теорій (2016)
Panchenko Е. I. - Metaphor in "Harry Potter” as a translation problem (2016)
Пасенчук Н. В. - Особливості відтворення американських реалій у перекладі фейлетону (на матеріалі перекладу англомовного фейлетону Д. Баррі) (2016)
Тащенко Г. В. - Переклад прецедентних імен: когнітивний аспект (2016)
Щеголєва Т. Л. - Способи перекладу безеквівалентної лексики в текстах американської преси (2016)
Потапенко С. И. - Воссоздание украинского кризиса в англоязычных новостях: вербализация принуждения (2016)
Badan А. А. - Board & chalk vs Multimedia in foreign languages teaching (2016)
Derik I. M. - The overview of the business internet-discourse (2016)
Искендерова В. Ф. - Репрезентативная точность заимствованных единиц в промышленных рекламных текстах (2016)
Морошану-Демьянова Л. И. - Первая одесская газета "Messager de la Russie Meridionale" ("Вестник Южной России"), Никитина И. В. (2016)
Кедун І. С. - Археологічні дослідження в околицях міста Ніжин у 2014–2015 рр., Пархоменко О. Г. (2016)
Шкарбан Ю. В. - Значення та роль Івана Cамойловича у зближенні стосунків Моcкви і Поpти (2016)
Іллюша О. В. - Історичні ідеї Миколи Гоголя на фоні еволюції життєвих поглядів (2016)
Чернега П. М. - Епічні ідеї у творчості Миколи Гоголя (2016)
Лущай В. І. - Етнографічна спадщина українського народу у творчості Миколи Гоголя (2016)
Рой С. В. - Діяльність Ніжинської науково-дослідної кафедри історії культури та мови у вітчизняній історіографії (2016)
Бурдіашвілі М. - Фрагменты одной из известных грузинских фамильных историй (2016)
Богдашина О. М. - Лекторська практика в імперській провінції: (з неопублікованих лекційних курсів, щоденників та спогадів професора М. М. Бережкова) (2016)
Зеленько О. А. - Історик і психолог М. Я. Грот – попередник теорії трансформування вищої школи України (2016)
Кузнець Т. В. - Духовна еліта нації: Порфирій Демуцький (2016)
Луговик Т. В. - Етнографічно-народознавчі студії Є. Ю. Спаської в Галичині та Буковині (2016)
Козак О. В. - Українське меценацтво і благодійництво в російській імперській та радянській історіографії (2016)
Моціяка П. П. - Благодійна діяльність Інституту князя Безбо¬родька в роки Першої світової війни (1914–1918 рр.) (2016)
Кательницька Л. В. - Вибори до Верховної Ради СРСР 1989 р. на Чернігівщині: особливості та характерні риси (2016)
Яременко В. В. - Політично-правова легітимізація "чужоземних громадян" на території УСРР (1919–1929 рр.) (2016)
Зубченко С. П. - Адміністративне виселення радянських громадян німецького, фінського, болгарського та грецького походження з постійного місця проживання в роки Другої світової війни (2016)
Mytsyk L. M. - Un peacekeeping at the present stage (2016)
Кузьменко Ю. В. - Повсякденне життя провінційної освітянської інтелігенції УРСР у 60–80-ті рр. ХХ ст., Корпас О. (2016)
Циватый В. Г. - Внешнеполитические диллемы и контрасты безопасности на постсоветском пространстве конца ХХ – начала ХХІ века: институционально-дипломатический аспект (2016)
Бойко О. Д. - Політична ідентичність населення Центрального регіону України: фактори формування, характерні риси та особли¬вості виявів (2016)
Корочанська А. О. - Пан’європейський рух: ідея та втілення (2016)
Мінгазутдінова Г. І. - США та ядерне роззброєння пострадянської Центральної Азії (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.) (2016)
Тютюнник Р. С. - Корупція – загроза національній та міжнародній безпеці. Зарубіжний досвід антикорупційної діяльності (2016)
Гулак І. В. - Зміни у податковій системі на Чернігівщині в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2016)
Наші автори (2016)
Правила оформлення статей до збірника (2016)
Mykhaylenko V. V. - The corpus-based meaning differentiation of the adjective public (2016)
Анастасьєва О. А. - Мовні засоби реалізації прагматичної настанови на констатацію та резюмування в англомовному афоризмі (2016)
Брона О. А. - Семантика і структура терміноконцептів: досвід застосування дефініційних шаблонів (на матеріалі англомовних геологічних текстів) (2016)
Варешкина Н. В. - Словарь-минимум как важнейший компонент системы обучения иностранным языкам в гуманитарном вузе, Смирнова Н. Н. (2016)
Варламова А. А. - Эллиптические конструкции в современном английском языке (на примере произведения Дж. Роуллинг "Гарри Поттер и философский камень") (2016)
Глущук-Олея Г. І. - Типологія заперечення в іспанській мові: огляд різних підходів та їх уніфікація (2016)
Горбач І. М. - Методологічні засади дослідження наративної структури сучасного французького художнього тексту (2016)
Гриня Н. О. - Контраст у фактурі англійськомовного прозового художнього тексту (2016)
Гусейнов Аміралі Самір огли - Історія розвитку кулінарної терміносистеми як мікросистеми наукової термінології (на матеріалі німецької мови) (2016)
Дмитренко О. П. - Штрихи до портрета "людина соціальна" засобами фразеологічного фонду сучасної німецької мови (2016)
Жигоренко І. Ю. - Трансформація концепту KLOSTER у творах Г. Гессе (2016)
Калініченко О. М. - Мультимодальність художнього тексту: напрями лінгвопоетологічних досліджень (2016)
Коропатніцька Т. П. - Функціонування порівняння в науково-популярному тексті (2016)
Косович О. В. - Лексичний новотвір у контексті мовної інтерференції (2016)
Котова І. А. - Дискурсивна поведінка героя та антигероя в американському кінодискурсі (2016)
Кривенець І. В. - Мовні засоби вираження ірреального в жанрі фентезі (на матеріалі роману Бернара Вербера "L’empire des anges”) (2016)
Кулина О. В. - Конститутивні ознаки англомовного мовленнєвого жанру заповіту (2016)
Ланчуковська Н. В. - Просодичне оформлення інверсії як способу створення комічного в англомовному художньому дискурсі (2016)
Лисова К. А. - Лінгвальні засоби вираження лімінального часу та простору в сучасній англомовній поезії (2016)
Маркіна С. В. - Роль семантичної ізотопії в утворенні складного фрейма художнього тексту (2016)
Мельничук Р. І. - Специфіка фонологічних ознак сучасного німецького вокалізму (2016)
Молгамова Л. О. - Засоби вираження наративного дейксиса в сучасній англійській літературній мові (на матеріалі роману G. Forman "If I Stay”) (2016)
Нагорна О. П. - Стратегія й тактики усунення неоднозначності (2016)
Наумович Т. В. - Вербалізація імені концепту ZEIT/ЧАС у німецькомовних лексикографічних джерелах (2016)
Пєшкова О. А. - Імпліцитні та експліцитні засоби вербалізації сенсорних кодів у художньому тексті (на матеріалі романУ Джона Фаулза "The Magus”) (2016)
Попельнух Д. А. - Архетипізація концепту НІЧ у давньоанглійській мові (2016)
Прима В. В. - Синонімічні відношення в англомовній термінології туризму (2016)
Пуш О. М. - Про динаміку роду в сучасній англомовній картині світу: пошуки та міркування (2016)
Русакова А. В. - Типи лексичної номінації лінгвокультурного типажу "авантюристка" за частиномовною належністю (2016)
Рыжкова В. В. - Категория интертекстуальности: подходы к исследованию и новые перспективы с позиции лингвосинергетики (2016)
Слабковська В. О. - Шекспірівський інтертекст у сучасних англомовних кіно- та теледискурсах (2016)
Сологуб Л. В. - Мовні засоби вираження тактики психологічної напруги в сучасному науково-дидактичному дискурсі в галузі екології (2016)
Сухова А. В. - Формально-змістовий рівень композиції англомовної новели (2016)
Устименко С. Є. - Соціальна зумовленість непрямих респонсивних реплік у нестандартних комунікативних ситуаціях в англомовному дискурсі (2016)
Фоменко Е. Г. - Аттрактор эпифанического соприкосновения в "Поминках по Финнегану" Джеймса Джойса (2016)
Цапенко Л. В. - Мовностилістичні засоби виразності в текстах англомовної детективної розповіді (2016)
Чуян С. О. - Ключові концепти авторської моделі світу романУ Г. Мелвілла "Мобі Дік" (2016)
Галинська О. М. - Репрезентація мотивів субстантивного граматичного коду в англійських та українських фразеологізмах (2016)
Каустов А. В. - Роль риторичних стратегій в організації полемічного дискурсу: зіставний аспект (на матеріалі англійської та української мов) (2016)
Піскунов О. В. - Причини мовних змін в українській компаративістиці 30-х рр. ХХ ст. (2016)
Птуха В. А. - Номінації одягу як прототип походження онімної лексики в англійській та українській мовах (2016)
Вимоги до матеріалів, що публікуються в науковому журналі "Маркетинг і менеджмент інновацій" (2016)
Стенин А. А. - Формирование экспертных групп на основе методов взаимной компетенции и диаграмм Вейча, Стенин С. А., Губский А. Н. (2012)
Ходаков В. Е. - Система адаптации пользовательского интерфейса, Величко Ю. И. (2012)
Рябченко І. М. - Розробка моделі для вирішення задачі прогнозування, Гагарін В. В., Рябченко Д. І. (2012)
Аркатов Д. Б. - Модели декомпозиции и параллельной обработки данных автоматизированной системы координации движения подвижных средств (2012)
Астіоненко І. О. - Багатопараметричні інтерполяційні поліноми серендипового елемента четвертого порядку (2012)
Веселовська Г. В. - Концепції підвищення ефективності інформаційного обслуговування користувачів інформаційних ресурсів комп'ютерної графіки, Чеклін А. Д., Кибалко І. І. (2012)
Врублевский Р. Е. - Использование методов искусственного интеллекта для управления магнитно-импульсной обработкой (2012)
Панферова И. Ю. - Разработка базы данных информационной системыдиагностики атопического дерматита, Высоцкая Е. В., Порван А. П., Беспалов Ю. Г., Трубицын А. А. (2012)
Вишемирська С. В. - Врахування невизначеності в задачах управління виробничими системами (2012)
Гучек П. Й. - Система управління базою моделей скінченних елементів, Литвиненко О. І. (2012)
Катеринич Л. О. - Системна адаптація нейронних мереж (2012)
Кулинич Э. М. - Моделирование процесса приготовления возвратного шлама из технологических отходов производства газобетона (2012)
Огнева О. Е. - Модель определения стратегии ценообразования промышленного предприятия (2012)
Парамонов А. И. - Автоматизированная система дистанционного проведения олимпиад, Суровский А. Э. (2012)
Петренко Ю. М. - Основні аспекти моделювання та впровадження автоматизованої системи обробки та класифікації документів в митній справі (2012)
Приходько С. Б. - Определение доверительного интервала точечной оценки параметра экспоненциального распределения, Макарова Л. Н. (2012)
Райко Г. А. - Применение коинтеграционного метода в системе управления регионом, Игнатенко Г. А. (2012)
Семенякін В. С. - Розширений спосіб опису відношень між об'єктами в об'єктно-орієнтованій парадигмі програмування, Заболотня Т. М. (2012)
Славич В. П. - Гібридна модель задачі про максимальний потік вантажу у матричній постановці із додатковими обмеженнями (2012)
Славко О. Г. - Адаптивне забезпечення qos на основі модифікованого алгоритму активного керування чергами (2012)
Соколов А. Є. - Моделювання процесу індивідуалізованого комп'ютеризованого навчання (2012)
Петренко Т. Г. - Выделение границ на изображении с использованием нечетких множеств второго типа, Сальков И. Г., Тимчук О. С., Адамец А. А. (2012)
Ульяновская Ю. В. - Представление нечеткой экспертной информации, полученной при оценивании качественных признаков (2012)
Анотації (2012)
Будянський Д. В. - Використання українського фольклору в системі розвитку риторичної культури особистості (2016)
Галян О. І. - Моніторинг суб’єктності школяра засобом психолого-педагогічної характеристики: історико-педагогічний аспект (2016)
Голубнича Л. О. - Організація самостійної роботи студентів ВНЗ Східної України у 80-ті рр. ХХ ст.: історіографія (2016)
Дембровська Г. М. - Організаційно-педагогічна структура та наповнюваність дитячо-юнацьких спортивних шкіл у 50–70-ті роки ХХ століття в Україні (2016)
Желан А. В. - Становлення та розвиток професійної музичної освіти в Херсонській губернії (II половина XIX – початок XX століття) (2016)
Замороцька В. В. - Навчально-методичне забезпечення підготовки майбутнього вихователя у ВНЗ України: історіографічний аспект (2016)
Запотічна М. І. - Характеристика інтеграційних процесів в історії розвитку освіти корінних народів Канади (2016)
Кін О. М. - Витоки розвитку громадської активності студентів вищих навчальних закладів України (2016)
Кравцова Н. Г. - Чиказька експериментальна школа-лабораторія Джона Дьюї як "громадоцентричний" заклад середньої освіти (2016)
Новаківська Л. В. - Розвиток поняття словесність: історико-педагогічний аспект (2016)
Прокоф’єв Є. Г. - Принципи методологічного проектування в сучасній педагогічній освіті (2016)
Саяпіна С. А. - Системний підхід до визначення предмета та основних категорій дошкільної педагогіки (2016)
Сокол М. О. - Наукові підходи щодо проведення педагогічних досліджень з проблеми детермінації поняття "виховання" (2016)
Сотер М. В. - Сутність поняття "міжкультурна комунікація" (2016)
Терлецька Л. М. - Навчання усного іншомовного мовлення учнів педагогічних училищ України в другій половині XX століття (2016)
Федчишин Н. О. - До витоків гербартіанської педагогіки (2016)
Царик О. М. - Формування культури писемного мовлення учнів у загальноосвітніх закладах Галичини початку XX століття (2016)
Сяо Су - Распространение идей В. А. Сухомлинского в контексте развития образования в Китае, Цзян Сяоянь (2016)
Чижик Т. Г. - Сучасні напрями наукових досліджень у галузі фізичної культури і спорту (2016)
Ярова О. Б. - Роль шкільної інспекції в забезпеченні якості європейської початкової освіти (2016)
Асадчих О. В. - Теоретико-методичні основи формування вмінь академічної грамотності у студентів-японістів мовних ВНЗ України (2016)
Білоцерковець М. А. - Модель евристичного освоєння студентами теоретичних знань (2016)
Боряк О. В. - Психолого-педагогічні умови формування та корекції мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку (2016)
Буданoва Л. Г. - Теоретичні основи моніторингу якості навчальних досягнень студентів за спеціальністю "Фармація" в університетах країн Східної Європи (2016)
Бурлака О. В. - Формування в учнів з порушеннями слуху географічних понять (2016)
Женжера Ю. О. - Педагогічна взаємодія вчителя й учнів у процесі проектної діяльності на уроках фізики (2016)
Компаній О. В. - Організація навчання створювати тексти різних жанрів розповідного характеру на завершальному етапі мовної початкової освіти з позиції наступності (2016)
Кріт Н. В. - Модель формування вмінь самостійної роботи учнів основної школи з підручником фізичної географії (2016)
Кузьміна Л. В. - Навчання українського професійного мовлення в технічних ВНЗ: особистісно орієнтований підхід (2016)
Касперський А. В. - Особливості інтегрованого тестового контролю технічних дисциплін і природничо-математичних дисциплін в середніх професійно-технічних навчальних закладах, Немченко Ю. В., Кучменко О. М., Дейнека О. М. (2016)
Маркова Т. В. - Аналіз застосування ігор у позааудиторній навчальній діяльності (2016)
Миркович И. Л. - Экспериментальная апробация методики интегрированного обучения англоязычной диалогической речи учащихся четвёртых классов на основе драматизации сказок (2016)
Титул, зміст (2013)
Большаков В. И. - Большаков В. И., Тубольцев Л. Г., Плискановский С. Т., Тубольцев Л. Г., Плискановский С. Т. (2013)
Василев Я. Д. - Разработка энергосберегающих режимов деформации на новом двухклетевом реверсивном стане холодной прокатки 1700 для комбината "Запорожсталь", Самокиш Д. Н., Замогильный Р. А. (2013)
Ноговицын А. В. - Коэффициент скорости кристаллизации при двухвалковой разливке-прокатке стали и алюминия, Баранов И. Р. (2013)
Бирюков А. Б. - Аэродинамическая характеристика дымового тракта печного агрегата и ее использование для анализа мероприятий по совершенствованию тепловой работы печи (2013)
Щерецкий В. А. - Изменение комплекса свойств алюмоматричных материалов вследствие упрочнения дискретными частицами, Затуловский А. С. (2013)
Молчанов Л. С. - Термодинамический анализ процессов восстановления оксидов магния для десульфурации железоуглеродистых расплавов, Низяев К. Г., Бойченко Б. М., Стоянов А. Н., Синегин Е. В. (2013)
Чернега Д. Ф. - Обработка результатов однофакторного эксперимента металлургического процесса при помощи функции "Линия тренда" программы Microsoft Excel 2010, Рыбак В. Н. (2013)
Охотский В. Б. - Мал золотник, да дорог... Размеры (2013)
Титул, зміст (2013)
Харлашин П. С. - Исследование поперечных сил в газодисперсных потоках, Ассил Кадхим Мохаммед, Куземко Р. Д. (2013)
Хаджинов Е. А. - Экспериментальное исследование кинетики горения одиночных частиц пылеугольного топлива (2013)
Калинчак В. В. - Высокотемпературный массообмен и кинетика химических реакций углеродных частиц с газами, Зинченко Ю. А., Черненко А. С., Волошин В. С., Куземко Р. Д. (2013)
Сталинский Д. В. - Проектные решения по строительству новых и реконструкции действующих установок приготовления и вдувания пылеугольного топлива в горн доменных печей, Павленко А. А., Шаповалова Н. Г., Давыденко П. Д. (2013)
Ярошевский С. Л. - Перспективные технологии доменной плавки с применением пылеугольного топлива, Кузин А. В., Косолап Н. В., Лукьяненко И. А. (2013)
Томаш М. А. - Совершенствование технологии доменной плавки с вдуванием пылеугольного топлива, Сущенко А. В. (2013)
Бєляєв С. Б. - Аналіз і перспективи вибору концептуальних підходів до формування змісту освіти (2016)
Бойченко В. В. - Зміст і методика діагностики розвитку педагогічного мислення майбутніх учителів (2016)
Булах А. В. - Результати дослідно-експериментальної роботи з формування підприємницької компетентності учнів ПТНЗ швейного профілю (2016)
Вікторова Л. В. - Організаційні засади та зміст фахової іншомовної підготовки у Франції (2016)
Ворона І. І. - Значення латинської мови у процесі міжкультурної комунікації (2016)
Гириловська І. В. - Сучасний погляд на складові професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах (2016)
Голубенко Т. О. - Міждисциплінарна інтеграція навчальних дисциплін як ефективний засіб професійної підготовки фахівців за спеціальністю "Соціальна робота" (2016)
Дармограй П. В. - Організація педагогічного експерименту з формування у майбутніх офіцерів пенітенціарної служби професійної компетентності у процесі їх фахової підготовки (2016)
Демір М. І. - Критерії, показники та рівні сформованості інтерпретаційної культури майбутніх учителів музики (2016)
Жорняк Н. Є. - Врахування аналізу потреб спеціальності при розробці курсу фахової іноземної мови, Новосілець О. В. (2016)
Істоміна К. Ю. - Методи і форми організації навчального процесу фахівців-міжнародників в університетах Канади (2016)
Корчагіна Г. С. - Роль інструментально-виконавської підготовки у формування інтелектуально-творчих умінь майбутніх вчителів музичного мистецтва (2016)
Корчова О. М. - Філософсько-методологічні засади риторичної освіти майбутніх фахівців соціономічної сфери (2016)
Кузнецова О. В. - Особливості організації самостійної роботи студентів у вищому педагогічному навчальному закладі за європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, Одарченко В. І. (2016)
Купрієвич В. О. - Безперервне самовдосконалення керівників професійних навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти (2016)
Лебідь О. В. - Стратегічне управління як необхідна умова конкурентоспроможності загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Ліба О. М. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів початкових класів до використання інноваційних технологій навчання математики молодших школярів (2016)
Мазур Ю. Я. - Обґрунтування змісту професійної іншомовної компетентності майбутніх учителів-філологів (2016)
Макеєва О. А. - Інтерактивні методи навчання у процесі формування професійної культури майбутніх соціальних працівників (2016)
Марченко О. Г. - Моніторинг освітнього середовища вищого військового навчального закладу (2016)
Микуліна А. К. - Художня культура як наукове поняття та професійна якість педагога (2016)
Наумчук В. І. - Анімаційна діяльність у складі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2016)
Паржницький О. В. - Результати експериментальної перевірки педагогічних умов та моделі формування професійної компетентності у майбутніх токарів (2016)
Пермінова Л. А. - Компетентнісний підхід щодо формування конкурентоздатності майбутнього вчителя початкових класів (2016)
Ратич Б. Я. - Результати дослідно-експериментальної перевірки педагогічних умов формування у майбутніхофіцерів-прикордонників готовності до лідерства (2016)
Рокосовик Н. В. - Педагогічний аналіз навчальних планів і програм підготовки магістрів педагогіки у Великій Британії засобами дистанційного навчання (2016)
Сембрат А. Л. - Компетентнісний підхід у сучасному вітчизняному та зарубіжному освітньому просторі, Самойленко Н. І. (2016)
Сердюк Н. М. - Становлення та розвиток викладання психології в Україні (2016)
Сілютіна І. О. - Особливості професійної підготовки вчителів іноземних мов в системі вищої освіти Швеції (2016)
Сороквашин С. В. - Сутність, зміст і структура інформаційно-комунікаційної компетентності майбутнього кваліфікованого робітника (2016)
Стрельбицька С. М. - Психологічна готовність до професійної діяльності майбутніх соціальних працівників у ВНЗ (2016)
Тимофєєва О. Я. - Педагогічні умови формування соціально-комунікативної компетентності в майбутніх судноводіїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2016)
Тимцуник Ю. М. - Модель підготовки майбутніх магістрів управління навчальними закладами до маркетингової діяльності (2016)
Тронь Т. В. - Структура берегової охорони США й особливості підготовки її фахівців (2016)
Хміль Н. А. - Навчання майбутніх учителів методики застосування хмарного сервісу Google Форми в навчально-виховному процесі (2016)
Адамюк Н. Б. - Перекладач у вищому навчальному закладі як модель жестової мови для глухих студентів (2016)
Алєко О. А. - Реалізація проекту "Я і моя сім’я" в дошкільному навчальному закладі як важлива умова формування первинного соціального досвіду дошкільників (2016)
Алексєєва В. В. - Соціалізація особистості як соціально-педагогічна проблема (2016)
Березан В. І. - Можливості використання ІКТ у роботі соціального педагога в умовах інклюзивної освіти (2016)
Білик Н. М. - Медіація як соціально-педагогічна технологія вирішення конфліктів у школі (2016)
Грінченко М. С. - Кібербулінг як чинник розвитку девіацій у процесі соціалізації молоді (2016)
Земба Б. А. - Социально-педагогическая работа с безработной молодежью из маргинальных семей (2016)
Сосюра М. О. - Критерії та показники сформованості соціальної суб’єктності неповнолітніх, які опинилися в складних життєвих обставинах (СЖО) (2016)
Спіріна Т. П. - Фактори ризику щодо алкоголізації підлітків та молоді, Щендригін О. М. (2016)
Швець Т. М. - Соціальна дезадаптація підлітків у теоретичному контексті: сутність і причини виникнення (2016)
Воробель Г. М. - Проблеми й перспективи впровадження білінгвального підходу у навчання дітей із порушеннями слуху, Замша А. В. (2016)
Красницька О. В. - Технологічні аспекти профілактики сімейної депривації вихованців інтернатних закладів спортивного профілю (2016)
Сидорук А. В. - Перспективи використання анімаційних програм у розвитку сільського туризму, Бондар К. А. (2016)
Фатєєва Е. М. - Сучасні технології підготовки майбутніх менеджерів освіти (2016)
Бублик А. Г. - Вплив особистісних особливостей учнів на ставлення до вчителя (2016)
Голотюк О. В. - Аналітичне читання як ефективний засіб патріотичного виховання студентів на уроках французької мови (2016)
Данченко І. О. - Методологічні засади формування соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів (2016)
Діденко А. М. - Питання розвитку дитячого самоврядування як основи формування у дітей та молоді власного соціального захисту у науковій спадщині Я. Корчака (2016)
Дробот О. А. - Комунікативне середовище родини і дошкільного закладу як чинник формування навичок спілкування у глухих дошкільників (2016)
Дячук В. І. - Педагогічні умови формування життєвої компетентності старшокласників у позаурочній діяльності (2016)
Іванець Н. В. - Етапи мультикультурного виховання учнів початкової школи у позакласній роботі (2016)
Кисла О. Ф. - Формування культури здорового способу життя дітей дошкільного віку, Кошель А. П. (2016)
Кучина К. О. - Підготовка майбутніх вчителів до виховання громадянськості як фундаментальної моральної якості молодших школярів (2016)
Лемещук М. А. - Проблеми соціалізації дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення в емоційно-вольовій сфері (2016)
Ляпунова В. А. - Функції толерантності як соціально значущої цінності (2016)
Абдуллаєв А. К. - Педагогічні та морально-етичні аспекти фізичної культури і спорту, Ребар І. В., Нестеров А. С. (2016)
Сікалюк А. І. - Соціально-етичні цінності у процесі професійної підготовки менеджерів економічної сфери (2016)
Славська Я. А. - Практика еколого-естетичного виховання школярів у другій половині XX – на початку XXI століть (2016)
Філімонова Т. В. - Національно-патріотичне виховання особистості як педагогічна проблема (2016)
Базилевська О. О. - Комплексне використання корекційно-розвивальних методів на заняттях з образотворчого мистецтва з дітьми з особливими потребами (2015)
Барко В. В. - Науковий доробок І.С. Моргуліса і сьогодення вітчизняної тифлопедагогіки (2015)
Бартєнєва Л. І. - Психолінгвістична модель підручника "Читанка" для молодших школярів з ТПМ (2015)
Боряк О. В. - Структура дефекту при системному недорозвиненні мовлення обумовленого розумовою відсталістю (2015)
Голуб Н. М. - Використання наочності в логокорекційній роботі з молодшими школярами із ЗНМ та порушеннями писемного мовлення (2015)
Гребенюк Т. М. - Вивчення мотивів здобуття вищої педагогічної освіти особами з порушеннями зору (2015)
Грибань Г. В. - Психолінгводидактичне підґрунтя опанування знань про дієслово молодшими школярами із ТПМ (2015)
Гудим І. М. - Педагогічні технології раннього втручання для дітей з глибокими порушеннями зору (2015)
Дмитрієва І. В. - Збагачення словникового запасу учнів спеціальної школи на уроках української мови, Гриненко О. М., Тимощук І. В. (2015)
Жук В. В. - Освіта дітей з порушеннями слуху: сучасний стан та перспективи розвитку (2015)
Зборовська Н. А. - Батьки – педагоги – дитина: погляди громадських організацій (2015)
Золотарьова Т. В. - Вплив мікроструктури методичної системи опосередкованого корекційного управління розвитком молодших школярів на їх увагу, сприймання і мислення під час розвивальної роботи з математики (2015)
Іваненко А. С. - Основні напрямки корекційної роботи з підготовки учнів з вадами розумового розвитку до майбутнього сімейного життя (2015)
Ільяна В. М. - Особливості організації корекційно-розвивальної роботи вчителя-логопеда з попередження та подолання дислексії у дітей молодшого шкільного віку з ТПМ (2015)
Коваль Л. В. - Організація діяльності асистента вчителя щодо забезпечення індивідуалізації навчання учнів з особливими освітніми потребами (2015)
Компанець Н. М. - Використання програмово-методичного комплексу в організації психолого-педагогічного супроводу інклюзії дитини з особливими освітніми потребами (2015)
Кондратенко С. В. - Методика обстеження стану сформованості навичок просторового орієнтування у дітей з глибокими порушеннями зору молодшого шкільного віку (2015)
Кузнецова Т. Г. - Попередження девіантної поведінки учнів з порушеннями інтелектуального розвитку засобами корекції їх самооцінки, Лісова Л. С. (2015)
Кульбіда C. В. - Теоретичні засади формування жестомовної комунікативної компетенції (2015)
Легкий О. М. - Особливості трудового навчання в спеціальних школах для дітей з порушеннями зору (2015)
Луценко І. В. - Організація діяльності психолого-педагогічного консиліуму в інклюзивному навчальному закладі (2015)
Макарчук Л. О. - Особливості пізнавальної активності дошкільників з особливими освітніми потребами (2015)
Малишевська І. А. - Інклюзивна освіта як соціально-педагогічний феномен (2015)
Мартинчук О. В. - Інклюзивна освіта: формування наукового тезаурусу (2015)
Омельченко М. С. - Заняття образотворчою діяльністю як засіб корекції уяви дітей з порушеннями інтелекту, Боброва Г. Ю. (2015)
Рібцун Ю. В. - До питання створення навчальної програми "Історія стародавнього світу” для роботи зі школярами із тяжкими порушеннями мовлення (2015)
Рожко Н. М. - Наступність у роботі спеціального дошкільного закладу для дітей з порушеннями зору та загальноосвітньої школи (2015)
Рубан О. М. - Соціально-педагогічний супровід вихованців центру соціальної реабілітації (2015)
Софій Н. З. - Особливості викладання в інклюзивному навчальному середовищі: практика спільного викладання (2015)
Таранченко О. М. - Пріоритетні напрями розвитку системи освіти осіб з порушеннями слуху в Україні (2015)
Федоренко О. Ф. - Особливості навчання школярів зі зниженим слухом в контексті поширення інклюзивної парадигми (2015)
Хворова Г. М. - Роль громадських об’єднань батьків дітей з полісистемними порушеннями розвитку у формуванні батьківської компетентності:1990–2015 рр. (2015)
Базалук О. А. - Основы современных образовательных технологий: нейрофилософия, планетарно-космическая личность (2016)
Борєвой М. Б. - Проблема ідейних витоків християнського екзистенціалізму С. Кієркеґора та змісту поняття "екзистенціальна філософія" (2016)
Борисова Т. В. - Кризис ценностей и его влияние на культуру (2016)
Волик Н. Г. - Нравственность в условиях глобализации (2016)
Волотко Л. В. - Інтелектуальний лабіринт палімпсестів Олександра Дубовика (2016)
Громова О. В. - Значение аналитического дискурса для осознания экзистенциальных категорий (2016)
Грабовська И. М. - "Русская идея" та філософсько-релігійні пошуки В. Розанова в контексті сучасності, Талько Т. М. (2016)
Голубович И. В. - Современные дискуссии об актуальности знания о человеке: "Антропология умерла. Да здравствует антропология!", Петриковская Е. С., Тихомирова Ф. А. (2016)
Данканич А. С. - Пауль Тиллих и Карл Барт: переосмысление теизма (2016)
Данканіч Р. І. - Сутність істини в філософії пізнього М. Гайдеггера (2016)
Єременко Ю. В. - Екзистенціальний та естетичний вимір феномену смерті (2016)
Иванчук В. В. - Модели отчуждения у М. Фуко и Т. Адорно (2016)
Карпова С. Г. - Становлення проблемного поля кризи в філософських побудовах Е. Левінаса (2016)
Константинов М. В. - Понятие структуры у Ю. Лотмана и Р. Барта (2016)
Корх О. М. - Перспективи поширення ліберальних цінностей в контексті сучасної вітчизняної культури (2016)
Красіков М. - Представлення свободи в інформаційному суспільстві (2016)
Кузьменко В. В. - Онтология правотворчества Ф. М. Достоевского и Л. И. Петражицкого в контексте глобальных проблем правовой антропологии (2016)
Макогонова В. В. - Зеньковский В. В. о диалектике понятий "художник", "мыслитель", "философ" (2016)
Окороков В. Б. - Жизнь знака и смысловые потоки европейского сознания в контексте мифилогических трансформаций современной культуры (символизация мифологии К. Леви-Строса) (2016)
Павленко І. В. - Контексты истини (2016)
Пагута Л. Ю. - Основні особливості саморозвитку особистості: філософський аспект (2016)
Палагута В. И. - Самоидентификация субъекта в контексте дискурсивных практик как основы властных отношений (2016)
Пацан В. О. - Форми саморозкриття "Я" в літературній творчості У. Уітмена і становлення персоналістичної філософії США (2016)
Плавич В. П. - Філософсько-правове дослідження сучасної правотворчості (2016)
Полисюк М. С. - Доказательство бытия бога в философии Алвина Плантинги (2016)
Романенко М. І. - Філософія освіти у системі філософського знання (2016)
Романов А. А. - Понятие переживания у Г. С. Салливана: философская предыстория (2016)
Салій А. В. - Самотність Василя Розанова (2016)
Секундант С. Г. - Синтетическая философия Лейбница (2016)
Стовпець О. В. - Специфіка інтелектуальної діяльності в умовах NBIC-конвергенції: соціально-філософські аспекти дослідження інституту інтелектуальної власності (2016)
Стокалич І. С. - Образ "великого інвізитора" Ф. М. Достоєвського у філософії Срібного Віку (2016)
Суходуб Т. Д. - Достоевский и философская культура Серебряного века (2016)
Філіна І. О. - Універсалізація чи спеціалізація: перманентна проблема вищої освіти (2016)
Чуйкова О. В. - Головний конфлікт позицій Христа та Великого Інквізитора: свобода та гідність людини чи бухгалтерія суспільних відношень? (2016)
Шабанова Ю. А. - Homo culturae: к проблеме самовыживання (2016)
Шаталович А. М. - Соотношение идей Эроса и Агапе в русской религиозно-философской мысли (2016)
Шаталович И. В. - Современное прочтение идей Г. Лейбница в контексте проблемы построения целостной картины мира (2016)
Салій А. В. - Самотність Василя Розанова (2016)
Радченко Д. - Наближення вiдображеннями з додатнiм якобiаном у тривимiрному просторi (2016)
Громик А. - Гіперболічна крайова задача математичної фізики в напівобмеженому кусково-однорідному просторовому середовищі, Конет І. (2016)
Романюк І. - Глобальний атрактор для однієї многозначної імпульсної динамічної системи (2016)
Яременко М. - Квазілінійні параболічні системи з сингулярними коефіцієнтами (2016)
Ільченко О. - Існування розв’язку стохастичних диференціальних рівнянь в частинних похідних параболічного типу з випередженням, Шовкопляс Т. (2016)
Сербенюк С. - Нега-Q-представлення як узагальнення деяких знакопочережних представлень дійсних чисел (2016)
Кіфоренко Б. - Ефективність дворежимних ракетних двигунів при виконанні навколоземних орбітальних маневрів, Васильєв І., Куценко О., Харитонов О. (2016)
Мольченко Л. - Магнітопружне деформування гнучкої кільцевої пластини змінної жорсткості з урахуванням джоулевого нагріву, Федорченко Л., Колесник С. (2016)
Хашемі М. - Influence of frequency and amplitude of harmonic loading on complex moduli for polymer materials, Жук Я. (2016)
Ободан Н. - Нейромережеві моделі обернених задач для нелінійних еліптичних крайових задач , Гук Н., Магас О. (2016)
До 70-річчя від дня народження Миколи Олексійовича Перестюка (2016)
Титул, зміст (2013)
Зинченко Ю. А. - Научно-технологический прорыв в металлургии (2013)
Большаков В. И. - Опыт и перспективы применения пылеугольного топлива на доменных печах Украины, Чайка А. Л., Лебедь В. В., Сохацкий А. А. (2013)
Зинченко Ю. А. - Освоение технологии вдувания пылеугольного топлива при производстве чугуна на ПАО "ММК им. Ильича", Струтинский В. А. (2013)
Волошин В. С. - Исследование полидисперсного течения в форсунке для подачи пылеугольного топлива в доменную печь, Зинченко Ю. А, Куземко Р. Д., Курпе А. Г. (2013)
Калинчак В. В. - Зажигание, горение и погасание углеродных частиц при параллельно-последовательном образовании оксидов углерода, Черненко А. С., Зинченко Ю. А. (2013)
Климанчук В. В. - Технология и эффективность замены природного газа и части кокса пылеугольным топливом на ПАО "ММК им. Ильича", Косолап Н. В., Лукьяненко И. А., Струтинский В. А., Ярошевский С. Л., Ивлева Т. А. (2013)
Безкрила С. - Про оцінки типу Джексона – Стєчкіна для кусково q-опуклого наближення функцій (2016)
Лопотко О. - Інтегральне зображення пари мішаних додатно визначених функцій двох змінних (2016)
Приймак М. B. - Функції із змінним періодом (2016)
Вакал Є. - Найкраща апроксимація ядра інтегрального рівняння фредгольма з використанням генетичного алгоритму, Вакал Ю., Вакал Л. (2016)
Конет І. - Гіперболічна крайова задача для необмеженого кусково-однорідного циліндра , Пилипюк Т. (2016)
Яременко М. - Квазілінійні еліптичні системи з сингулярними коефіцієнтами (2016)
Сєров М. - Про конформну інваріантність нелінійних еволюційних багатовимірних рівнянь, Ічанська Н. (2016)
Боднарчук І. - Асимптотична поведінка м’якого розв’язку стохастичного рівняння теплопровідності (2016)
Василь‘єв І. - Оптимальний переліт з малою кутовою дальністю між віддаленими компланарними орбітами, Кіфоренко Б., Ткаченко Я. (2016)
Жук О. - Визначення радіаційної сили, що діє в рідині на тверду рухому кулю, Жук Я. (2016)
Сулим Г. - Поздовжній зсув біматеріалу з міжфазною тріщиною з урахуванням фрикційного проковзування, Оліярник Н., Піскозуб Л., Пастернак Я. (2016)
Vasylevych L. - Membership functions of modified terms of linguistic variables and their analysis (2016)
Овсієнко Сергій Адамович (01.05.1953 – 25.01.2016) (2016)
Бех І. Д. - Два етапи розвитку педагогічної науки – дві експериментально-виховні стратегії (2016)
Борхович С. М. - Релігійний світогляд сучасного вчителя у площині педагогічного професіоналізму (2016)
Брехунець А. І. - Дидактичні умови формування понять на уроках креслення в основній школі (2016)
Вербовський О. В. - Військово-патріотичне виховання в Україні: історико-генетичний аналіз (2016)
Власенко К. О. - Сутність поняття "ціннісне ставлення до сільськогосподарської праці" (2016)
Волинець К. І. - Інноваційний потенціал вищого навчального закладу як необхідна умова підготовки педагога до інноваційної діяльності (2016)
Вус В. І. - Специфіка прояву агрессивності у дорослих осіб з психічними розладами (межові стани), Тимофієнко А. В. (2016)
Гиков А. - Аспекты дидактической сетизации текста (2016)
Греб М. М. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальній діяльності майбутніх учителів початкової школи (на матеріалі вивчення лексикології і фразеології української мови) (2016)
Єресько О. В. - Сутність і структура методики виховання валеологічних цінностей дітей-підлітків на основі формування життєвих навичок (2016)
Журавська Н. С. - Професійно орієнтаційна компетентність майбутніх магістрантів (2016)
Зеленько О. А. - Проблема трансформації вищої школи в аспекті теорії соціальної оптимізації (2016)
Іваненко Б. Б. - Психологічна травма як чинник самодеструктивної поведінки особистості (2016)
Каніболоцька Л. В. - Педагогічні умови формування риторичної компетентності майбутніх викладачів вищих аграрних навчальних закладів у процесі фахової підготовки (2016)
Канішевська Л. В. - Виховання відповідальності у старших підлітків у позаурочній діяльності (2016)
Качмарчик С. Г. - Фундаментальна підготовка майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності: стан проблеми і тенденції (2016)
Киричок І. І. - Формування вмінь та навичок педагогічної інтуїції як складової перцептивної техніки у майбутніх вчителів початкової школи, Терещенко В. Я. (2016)
Ковальчук Т. І. - Соціально-педагогічна робота з молоддю у Ковельській виховній колонії, Тарасюк А. П. (2016)
Кононенко І. А. - Аналіз наукових підходів до вивчення сутності поняття "професійне становлення майбутніх учителів" (2016)
Короленко В. Л. - Сучасні аспекти морального виховання школярів (2016)
Криворот Т. Г. - Організація та перевірка методики підготовки майбутніх викладачів до використання засобів математичної статистики (2016)
Куценко Я. М. - Актуальні проблеми адаптації студентської молоді до умов вузівського навчання (2016)
Лаптєва І. С. - Діагностика особливостей соціальної спрямованості особистості дошкільників, Кубіцький С. О. (2016)
Лещенко Л. А. - Роль самоосвітньої компетентності у формуванні конкурентоспроможного еколога (2016)
Малінкіна В. Л. - Педагогічні умови формування професійного саморозвитку майбутніх викладачів дизайну (2016)
Моісєєв В. В. - Сутність поняття "військово-патріотичне виховання" (2016)
Омельченко Л. М. - Мотивація укладення шлюбу сучасної молоді: психологічні аспекти (2016)
Палагнюк М. В. - Діагностика складових громадянської позиції у студентів аграрних вищих навчальних закладів (2016)
Пекач К. А. - Структура поняття "громадянська відповідальність учнівської молоді" (2016)
Прохорчук О. М. - Педагогічні умови формування дослідницької компетентності майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки (2016)
Русіна Н. Г. - Реалізація компетентнісного підходу при викладанні дисциплін просторової організації території у фаховій підготовці землевпорядників: польський та вітчизняний досвід (2016)
Сопівник І. В. - Ціннісний (аксіологічний) підхід у вихованні особистості (2016)
Сопівник Р. В. - Планування виховної роботи у вищому навчальному закладі (2016)
Співакова І. Б. - Проблема розвитку інноваційної діяльності вчителя у науково-практичній рецепції (2016)
Сук А. М. - Провідні принципи проектування процесу цілеспрямованого формування санітарно-гігієнічної культури у студентів агроекологічного коледжу (2016)
Сухопара І. Г. - Педагогічні умови виховання толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності (2016)
Терещенко Т. С. - Актуальні проблеми підготовки фахівців соціально роботи на сучасному етапі (2016)
Теслюк В. М. - Особливості виховання студентської молоді у ВП НУБІП України "Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого", Мотринчук М. Д. (2016)
Ткаченко О. М. - Сутність та структура поняття "життєзначущі цінності" (2016)
Шанаєва-Цимбал Л. О. - Cоціально-педагогічна технологія підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з різними типами сімей (2016)
Шинкарук В. Д. - Мова і нація у творчості Михайла Грушевського (2016)
Шинкарук Л. В. - Конструювання кластеру особистісних якостей бізнес лідера: зарубіжний і національний досвід (2016)
Шинкарук О. В. - Проблеми держави і права в теоретико-політичній спадщині Івана Франка (2016)
Школьна М. С. - Аналіз феномена "соціальна зрілість" в гуманітарних науках (2016)
Шостак А. В. - Управління якістю освіти за допомогою кількісних критеріїв, Рудик Я. М. (2016)
Яшник С. В. - Характеристика основних проблем становлення управлінської культури керівників сільськогосподарських підприємств (2016)
Ящук С. П. - Складові професійно-правової компетентності майбутніх соціальних працівників (2016)
Давидова Н. П. - Сутність поняття "інтерес до книги" (2016)
Ковалинська І. В. - Основи мультикультуралізму в освіті західноєвропейських країн (2016)
Афанасьев С. - Особенности вегетативной регуляции и адаптационные возможности детей младшего школьного возраста с нарушениями осанки (2016)
Бабич Т. М. - Фізичне та патріотичне виховання молоді у військово-козацьких традиціях (2016)
Блавт О. - "Формуюче" оцінювання, як технологія комплексної оцінки у тестовому контролі студентів спеціальних медичних груп (2016)
Бобровник В. И. - Основы совершенствования технического мастерства спортсменов высокой квалификации в соревновательных упражнениях легкой атлетики, Колот А. В., Евтушевская Н. Ю. (2016)
Вахнова А. П. - Формування ціннісного ставлення та мотивації до здоров’я у дітей старшого шкільного віку на уроках фізичної культури, Смоляр І. І., Толкунова І. В. (2016)
Вишенський С. А. - Техніко-тактична підготовленість студентів, які займаються баскетболом в системі фізичного виховання непрофільних вузів, Юдін В. А., Оробець С. П. (2016)
Галашко М. І. - Аналіз фізичної підготовленості кваліфікованих боксерів, Жадан А. Б., Поворозка М. Г. (2016)
Глиняна О. А. - Оценка эффективности кинезиотейпирования при отеках нижних конечностей, Гудованая А. Н., Сёмич Ю. В. (2016)
Гулбани Р. Ш. - Коррекция асимметричной осанки у школьников 12-14 лет средствами физической реабилитации (2016)
Демчук С. - Ігрова діяльність як головний чинник соціальної адаптації молодших школярів із депривацією слуху, Випасняк І. (2016)
Довгопол Е. П. - Динамика сердечній діяльності волейболісток у передзмагальному періоду (2016)
Долбишева Н. Г. - Особливості тенденцій розвитку всесвітніх ігор (2016)
Донець О. В. - Етапний контроль як функція управління системою функціонального стану тренованості спортсмена-єдиноборця на етапі безпосередньої підготовки до змагань (2016)
Єрмолаєва Я. С. - Типологічні особливості нервової системи танцюристів в спортивних танцях, які впливають на формування емоційної стійкості (2016)
Єфіменко В. М. - Секційні заняття з баскетболу в НТУУ "КПІ” (2016)
Жосан І. А. - Порівняння техніко-тактичних дій крайніх захисників на чемпіонаті світу з футболу 2014 року, Хоменко В. В., Шалар О. Г. (2016)
Іващенко С. Н. - Особливості побудови фазової моделі фізичної реабілітації військовослужбовців, що постраждали внаслідок бойових дій, Шахліна Л. Я., Лазарєва О. Б. (2016)
Ігнатенко Н. В. - Планування тренувального навантаження у відповідності з віковими особливостями розвитку фізичних здібностей учнів ДЮСШ (2016)
Климович В. Б. - Динаміка фізичного розвитку та фізичного стану юнаків як результат функціонування вищої освіти, Ольховий О. М., Романчук С. В. (2016)
Коцюба С. Ю. - Вплив занять з фізичного виховання за методом С.Триліса на підвищення рівня здоров’я студентів коледжу (2016)
Кощеев А. С. - Организация и проведение соревнований по тхэквондо ВТФ в разделе Пумсэ (2016)
Крук Б. Р. - Фізична реабілітація осіб з метаболічним синдромом як чинник зниження ризику ішемічного інсульту (2016)
Кушнір В. - Настільний теніс на Івано-Франківщині: статистичні дані десятиліття (2016)
Мельник М. - Структура та зміст діяльності в студентському спорті України, Пітин М. (2016)
Назимок В. В. - Психологічна підготовка боксерів до змагань (2016)
Остапов А. В. - Обґрунтування педагогічних умов організації самостійної роботи з формування фізичного вдосконалення студентів вищих навчальних закладів, Гордієнко О. В., Мусіяченко Є. В. (2016)
Павлось Р. - Стан фізичної підготовленості студентів ВНЗ як індикатор якості їхнього фізичного виховання, Світлик В., Боровик Ю., Булатов О. (2016)
Пристінський О. В. - Професійної підготовки правоохоронних органів у контексті континентально-європейської поліцейської організаці, Грищук В. Л., Жаров А. І. (2016)
Проценко О. В. - Роль плавання в корекції порушеннь постави та лікуванні деформацій хребта (2016)
Ремзи И. В. - Оптимизация тренировочного процесса квалифицированных пловцов-спринтеров, Аксёнов В. В., Аксёнов Д. В. (2016)
Сеймук О. А. - Стрес у житті та діяльності сучасного працівника та студента, Хаджинов В. А., Чекмарьова Н. Г. (2016)
Сергієнко Ю. П. - Формування професійних якостей правоохоронця в контексті континентально-європейської поліцейської діяльності, Якименко О. В. (2016)
Стасюк Р. М. - Обгрунтування рухової активності, яка направлена на формування мотивації в процесі занять фізичним вихованням студентів, Левковец О. Г., Пєсоцький С. М. (2016)
Стасюк Р. М. - Мотивація як детермінанта пізнавальної активності студентів ВНЗ в процесі фізичного виховання, Лисенко О. В., Бойко В. М. (2016)
Cушко Р. О. - Підвищення спортивної майстерності в процесі багаторічного вдосконалення висококваліфікованих баскетболістів в умовах глобалізації спорту (2016)
Таможанская А. В. - Влияние занятий футзалом на физическое состояние детей 12-13 лет (2016)
Тимо Є. В. - Передумови створення та складові діяльності приватних спортивних клубів з фехтування (2016)
Тодорова В. Г. - Місце хореографії в структурі змагальних програм спортсменів у спортивній аеробіці (2016)
Толкунова И. В. - Психологические особенности предстартовых состояний квалифицированных спортсменов (на примере стрелкового спорта), Комарова А. М. (2016)
Усачев Ю. А. - Фитнес-культура студентов – актуальность, реалии, перспективы, Величенко Н. А., Коротя В. В. (2016)
Фотинюк В. Г. - Поліатлон як ефективний засіб фізичної підготовки та тестування студентської молоді (2016)
Футорный С. М. - К вопросу использования современных оздоровительных технологий в процессе физической реабилитации (2016)
Хрипач А. - Ефективність використання диференційованої програми фізичного виховання студентів із захворюваннями дихальної системи, Король О., Пономарьов С., Незгода С. (2016)
Циганенко О. І. - Проблема підготовки фахівців з екології для спортивно-фізкультурної галузі. Шляхи вирішення, Першегуба Я. В., Склярова Н. А., Оксамитна Л. Ф. (2016)
Шарапа В. Г. - Роль мотивації у керуванні тренувальним процесом (2016)
Яримбаш К. С. - Прогнозування часу змагальної дистанції плавців-спринтерів 15-17 років на основі показників інтегральної підготовленості (2016)
Ящур М. - Результати впровадження програми корекції морфофункціональних показників гімнасток віком 14-17 років з урахуванням стану харчового статусу (2016)
Агафоненко О. Ю. - Щодо питання трансформації регіональних економічних систем (2013)
Аксьонова О. О. - Регіональна політика в контексті ринкової трансформації економіки України (2013)
Аламі Фалах Амер - Формування ресурсної бази для зменшення впливу кризових явищ на аграрні підприємства (2013)
Балуєва О. В. - Методологічні підходи до вирішення екологічних проблем урбанізованих територій (2013)
Бесчастна Т. Г. - Концепція формування ринку праці в умовах антикризового розвитку (2013)
Боднарук О. В. - Використання кадрової логістики в управлінні персоналом організації (2013)
Болотських Т.В. - Організаційне забезпечення рефлексивного управління процесом освоєння нових ринків збуту страхових послуг (2013)
Буткевич О. В. - Соціальна природа ризику в умовах сучасного суспільства та економічні інструменти мінімізації соціальних ризиків людського розвитку (2013)
Веріга Г. В. - Національний банк України як регулятор валютного ринку: проблеми посткризового періоду (2013)
Волощенко Л. М. - Вплив глобалізації на фінансово-економічний розвиток регіонів (2013)
Гальцова О. Л. - Основні напрями удосконалення цінового механізму в агропромисловому комплексі України (2013)
Георгієв В. А. - Еколого-економічні аспекти водопостачання міста, Чорна Л. I. (2013)
Гура Н. А. - Формування науково-технічної політики держави в умовах евроінтеграції України (2013)
Дзюблюк О. В. - Проблеми та перспективи активізації банківського кредитування реального сектору економіки України, Прийдун Л. М. (2013)
Дубницький В. І. - Економічні проблеми комплексного розвитку регіону і аспекти промислового маркетингу, Іванов С. В. (2013)
Жидченко В. Д. - До стратегії інноваційного розвитку господарства Донецького регіону (2013)
Зайцева І. Ю. - Інвестиційна стратегія в управлінні розвитком машинобудівної галузі, Савченко М.С. (2013)
Кірієнко О. Е. - Актуальні питання щодо стану та перспектив розвитку біржового фондового ринку України (2013)
Ковальова Ю. М. - Шахрайство у сфері банківського споживчого кредитування (2013)
Комірна В. В. - Диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів: сучасний стан і тенденції (2013)
Кондрашова Т. М. - Аналіз інвестиційно-будівельної діяльності Донецького регіону, Плітченко Г. Ю. (2013)
Корнев М. М. - Прогнозування стратегії інтеграційного розвитку економічних систем (2013)
Кравцова І. В. - Подолання тіньової економіки для вступу України в ЄС (2013)
Маєвський В. С. - Регіональні аспекти в оцінці ефективності державного регулювання в агропродовольчій системі, Княженко І. І. (2013)
Манько І. М. - Аналіз системи факторних показників оцінки стійкості потенціалу підприємств (2013)
Мірошниченко П. І. - Визначення сутності економічної безпеки підприємства (2013)
Овєчкіна О. А. - Теоретичні основи формування інноваційної моделі управління інтелектуальним потенціалом підприємств (2013)
Одинцова Н. О. - Фінансово-економічні проблеми розвитку вугільної промисловості в контексті забезпечення енергетичної безпеки держави (2013)
Перевозчикова Н. О. - Основні напрями підвищення ефективності виробництва в вугільній галузі, Заіка А. В. (2013)
Перевозчикова Н. О. - Порівняльний аналіз тіньової економіки країн пострадянського союзу, Мазинг Г. М. (2013)
Петенко І. В. - Концептуальні основи кільскісної оцінки еколого-соціальної політики у вуглепромисловому регіоні (2013)
Поважний О. С. - Теоретичні аспекти розвитку інвестиційних процесів в національній економіці, Шаплавська Н. М. (2013)
Пономарьов І. Ф. - Удосконалення управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів України, Полякова Е. І. (2013)
Попова Ю. М. - Вплив соціально-економічних показників на відтворення населення, Бабіч-Вєпрєва В. О. (2013)
Рассуждай Е. Я. - Проблеми капіталізації вугледобувних підприємств України (2013)
Светлична Т. В. - Інвестиційна привабливість регіону в умовах світових інтеграційних процесів, Шапошнікова О. М. (2013)
Ситнік І. В. - Соціально-демографічні чинники економічного розвитку регіону (на прикладі Миколаївської області) (2013)
Солоха Д. В. - Необхідність і механізми екологізації діяльності промислових підприємств, Шеремет А. В. (2013)
Скороход О. В. - Сталий розвиток регіону, теоретичний аспект (2013)
Стьопочкін А. I. - Напрямки підвищення інвестиційної привабливості регіонів (2013)
Тарасова О. В. - Сучасні особливості визначення і функціонування транснаціональних банківських організацій (2013)
Тимець Ю. С. - Формування мотиваційного механізму управління персоналом агропромислових підприємств (2013)
Уманець Т. В. - Критерії інтегральної оцінки економічної самодостатності регіону, Шаталова Л. С. (2013)
Шабаліна О. В. - Концепції управління персоналом на українських підприємствах (2013)
шаповалова Т. В. - Довіра як економічна категорія та складова соціального капіталу (2013)
Шепілова В. Г. - Роль страхових компаній у реалізації реформи пенсійної системи, Безгінова Л. А. (2013)
Шкрабак І. В. - Напрями удосконалення стратегії державного управління структурно-інноваційним розвитком територіальних утворень (2013)
Шулюк Є. В. - Удосконалення системи управління регіональним розвитком (2013)
Тарасенко О. Ю. - Сутність і особливості національної інноваційної системи розвитку, Тарасенко Д. Л. (2013)
Залізко В. Д. - Про доцільність використання системного підходу під час дослідження економічної безпеки сільських територій (2013)
Бурячок В. Л. - Проблемні питання та актуальні завдання підготовки фахівців з кібернетичної безпеки галузі знань "Інформаційні технології", Пархомей І. Р., Степанов М. М., Толубко В. Б. (2016)
Комарова Л. О. - Інформаційно-аналітична діяльність як шлях забезпечення безпеки прийняття управлінських рішень у кризових ситуаціях (2016)
Толюпа С. В. - Захист від несанкціонованого доступу в масштабах організації за допомогою використання можливостей мережевої інфраструктури на прикладі CISCO, Розум'як М. В. (2016)
Салієва О. В. - Фактори загроз міграційних процесів для інформаційної безпеки держави (2016)
Вишнівський В. В. - Застосування інфрачервоних засобів виявлення в оперативно-службовій діяльності кримінально-виконавчих установ, Бірюков П. В. (2016)
Kodlubovskyi D. G. - Data hiding in images using combined steganography and cryptography, Oksiiuk O. G., Pentsak T. O. (2016)
Бессалов А. В. - Свойства точек малых порядков кривых в обобщенной форме Едвардса, Третьяков Д. Б., Цыганкова О. В. (2016)
Мякухін Ю. В. - Проблеми проектування технічних засобів охорони і оснащення ними особливо важливих об'єктів енергетики, Наконечний В. С., Розорінов Г. М. (2016)
Бурячок В. Л. Астапеня В. М. - Способы повышения доступности информации в беспроводных системах стандарта IEEE 802.11 с MIMO, Соколов В. Ю. (2016)
Krulikovskyi O. V. - PRNG based on modified tratas chaotic system, Haliuk S. D., Politanskyi L. F. (2016)
Мужанова Т. М. - Організаційне забезпечення інформаційної безпеки підприємства: основні засад (2016)
Кузьо Г. - Сучасний стан і перспективи досліджень орнітофауни передмість міста Львова (2016)
Полохіна К. - Вивчення взаємодії між кластерними сполуками ренію з біологічно активними лігандами та суперспіралізованою ДНК методом електронної спектроскопії, Голіченко О., Бабій С., Джуманіязова О., Штеменко О., Штеменко Н. (2016)
Карковська М. - Використання флавоцитохрому b2, іммобілізованого на магнітних мікрочастинках, у багатократному ензиматичному аналізі L-лактату, Смуток О., Гончар М. (2016)
Семенов С. - Редокс-стан тканин нирок щурів за введення кластерних сполук Ренію з адамантильними лігандами у моделі токсичної нефропатії, Бабій С., Плахотний Є., Штеменко Н., Величко О., Штеменко О. (2016)
Богдановська Н. - Розвиток оксидативного стресу у спортсменок високої кваліфікації в умовах змагального періоду, Голубенко А. (2016)
Андрейко Г. - Концентрація хімічних елементів в органах і тканинах білих щурів після навантаження плюмбум ацетатом в умовах 15-добового періоду адаптації, Коновалова О., Гончаренко М. (2016)
Корнійчук Н. - Порівняння кількісних показників розвитку водоростевих угруповань обростань різнотипних субстратів річки Тня, Киричук Г. (2016)
Фокшей С. - Родина Boletасеае Chevall. (Basidiomycota) на території НПП "Гуцульщина", Погрібний О. (2016)
Rokytskyy I. - Optimal models of nucleotide and amino acid substitution for sequences derived from actinobacterial genera, Ostash B. (2016)
Іванченко О. - Вміст важких металів у листках деревних рослин парків м. Дніпропетровська, Бессонова В., Капелюш Н. (2016)
Романюк О. - Розробка методу оцінки токсичності нафтозабруднених ґрунтів (2016)
Волощук М. - Зміни лучної рослинності під впливом традиційного господарювання в Карпатському біосферному заповіднику (2016)
Вінічук М. - Мікоризація соняшнику арбускулярним мікоризним грибом Funneliformis mosseae та її вплив на перехід радіоцезію із ґрунту в рослину (2016)
Чернишова Т. - Екологічні особливості поширення молюсків підроду Limacus (Pulmonata: Limacidae) на території України (2016)
Юсипіва Т. - Зміни анатомічних характеристик стебла однорічного пагона Betula pendula Roth. за дії антропогенного навантаження (2016)
Степанюк Я. - Порівняльна морфологія нюхового органа тритона звичайного (Lissotriton vulgaris) та жаби озерної (Pelophylax ridibundus) (2016)
Макарова (Стельмащук) Н. - Деякі аспекти біології та демекології молюсків роду Fagotia (Gastropoda, Pectinibranchia, Melanopsidae) України (2016)
Микітчак Т. - Гіллястовусі (Cladocera) й веслоногі (Copepoda) ракоподібні масиву Свидівець (Українські Карпати) (2016)
Ляшина К. - Поширеність і сезонна динаміка чисельності видів родини Cryptophagidae (Cucujoidea, Coleoptera) широколистяних лісів передгір’їв Українських Карпат (2016)
Струс Ю. - Стан гніздових популяцій лучних видів куликів на Львівщині упродовж 2009–2014 рр. та рекомендації щодо їхньої охорони, Шидловський І. (2016)
Stakh V. - Inter-population morphometric variability of Pelophylax ridibundus (Anura, Amphibia) in the water bodies of Lviv province, Reshetylo O., Khamar I. (2016)
Петруша Ю. - Ноотропна й антигіпоксична активність динатрієвої солі 2-(піридин-4-ілтіо)бурштинової кислоти в дослідах in vivo (2016)
Bychkova S. - Influence of taurolithocholate 3-sulphate on activity of Na+, K+-ATPase, Ca2+-ATPase and basal Mg2+-ATPase in rat liver subcellular fraction (2016)
Дунаєвська О. - Морфометричні особливості селезінки свиней (2016)
Кавулич Я. - Вплив саліцилової кислоти на пігментну систему рослин гречки за токсичного впливу кадмію хлориду, Кобилецька М., Терек О. (2016)
Puka E. - Distribution and mineral element content of fine roots in the natural norway spruce forest stand of Chornogora mountain region (Eastern Carpathians, Ukraine), Rozhak V., Shpakivska I., Kozlovsky V. (2016)
Зелінська Н. Б. - Аналіз статистичних показників дитячої ендокринологічної служби України у 2015 році, Руденко Н. Г. (2016)
Загребаева О. Ю. - Взаимосвязь серотонина с показателями метаболического статуса у детей с ожирением (2016)
Чайченко Т. В. - Динамика концентрации инсулина и глюкозы крови после стандартной пероральной углеводной нагрузки у подростков с нормальной, недостаточной и избыточной массой тела, Рыбка Е. С., Бужинская Н. Р., Шульга Н. В., Лутай Т. В. (2016)
Гаврилова И. В. - Опыт проведения феминизирующих операций при нарушениях половой дифференцировки, Бачинская И. В. (2016)
Большова О. В. - Низькорослість: удосконалення діагностики та вибір оптимальної тактики лікування, Самсон О. Я., Спринчук Н. А., Вишневська О. А., Музь Н. М., Лукашук І. В., Пахомова В. Г., Ткачова Т. О. (2016)
Пилипенко В. М. - Дисфункція гіпоталамуса в дітей та підлітків: сучасні аспекти етіопатогенезу і комплексної терапії (2016)
Зелінська Н. Б. - Діабет дорослого типу в молодих (MODY) (2016)
Зелінська Н. Б. - Цукровий діабет 1 типу (2016)
Зелінська Н. Б. - Цукровий діабет 2 типу (2016)
Анопрієнко О. В. - Формування психосексуального розвитку дитини з порушенням статевого диференціювання (2016)
Цимбаліста О. Л. - Характеристика артеріальної гіпертензії в дітей з виявами метаболічного синдрому на Прикарпатті, Бобрикович О. С., Любінець Л. В., Чорна Н. В., Вовк З. В., Сушко І. В. (2016)
Фоменко Н. М. - Генетичні аспекти аномалій статевої диференціації, Синоверська О. Б., Чорна Н. В., Ганущак Г. О., Величкович Р. С. (2016)
Фоменко Н. М. - Мукополісахаридоз на Прикарпатті: клініко-фенотипові характеристики, Синоверська О. Б., Березна Т. Г., Коновалова М. Т., Масленнікова О. В. (2016)
Малашонок В. Б. - Ризик неоплазії в педіатричних хворих, які отримують лікування гормоном росту, — доповідь Комітету з лікарських препаратів і терапії Товариства педіатрів-ендокринологів (2016)
Малашонок В. Б. - Генетична та епігенетична модуляція чутливості до гормона росту визначається за дослідженням утворення ІФР-1 (2016)
Малашонок В. Б. - Незалежний від інсуліноподібного фактора росту вплив гормона росту на утворення хряща ростових пластин і зростання кісток у довжину (2016)
Чорна Н. В. - Від хлопчика до чоловіка: вплив расової належності та маси тіла на терміни статевого дозрівання (результати дослідження й коментарі експерта) (2016)
Єрін Ю. С. - Хімічні речовини, які впливають на ендокринну систему (ендокринні дизраптори, ендокринно активні речовини) (2016)
Єрін Ю. С. - Міфи проти фактів. Гормони "фонтану молодості" (2016)
Водолажський М. Л. - Кваліметричний аналіз інформаційних та інноваційних ресурсів, створених за результатами досліджень за напрямком "дитяча ендокринологія" (2001—2014 рр.), Сидоренко Т. П., Фоміна Т. В., Кошман Т. В. (2016)
Умови публікації в "Українському журналі дитячої ендокринології" (2016)
Ліцензійні умови використання наукової статті в "Українському журналі дитячої ендокринології" (2016)
Буденкова Е. А. - Результаты применения модели формирования общекультурных компетенций студентов-бакалавров средствами электронного обучения в вузе (2016)
Зайцева М. Л. - Ультрахроматизм как звукосозерцание (2016)
Вагіна Ю. Ю. - Сучасні елементи іміджу підприємства роздрібної торгівлі, Картава М. Ю. (2016)
Катаєв А. В. - Релевантність комунікацій на місцях продажу у сучасній концепції мерчандайзингу (2016)
Аначенко К. В. - Побудова річного циклу в групах спортивного вдосконалення курсантів-єдиноборців, Пакулін С. Л., Белошенко Ю. К. (2016)
Чухрай Н. І. - Застосування методів логістики і проектного менеджменту для побудови моделі управління бізнес-процесами в мережі, Новаківський І. І. (2016)
Гусєва Ю. Ю. - Управління зацікавленими сторонами освітніх проектів, Сидоренко М. В., Чумаченко І. В. (2016)
Кошкин К. В. - Принятие решений при реализации IT-проектов на основе имитационного моделирования, Возный А. М., Кнырик Н. Р. (2016)
Олех Т. М. - Дослідження поглинаючих станів системи за допомогою марківських ланцюгів та фундаментальної матриці, Гогунський В. Д., Барчанова Ю. C., Дмитренко К. М. (2016)
Morozov V. V. - The integration models of procurement management of hybrid projects in development of project-oriented enterprises, Liubyma I. O. (2016)
Ковтун Т. А. - Управление интеграционными рисками в проектах мультимодальных комплексов, Смокова Т. Н. (2016)
Рак Ю. П. - Класифікація та комплексна цінність стану торгово-розважальних центрів: проектно-орієнтований підхід, Головатий Р. Р. (2016)
Руденко С. B. - Модель формирования портфеля проектов международной деятельности вуза, Гловацкая С. Н. (2016)
Прокопенко Т. О. - Використання методів ситуаційного аналізу в управлінні проектами з врахуванням сезонності виробництва, Коломицева О. В. (2016)
Сидорчук О. В. - Науково-методичні засади управління конфігурацією проектів пожежогасіння, Ратушний Р. Т., Щербаченко О. М., Ратушний А. Р. (2016)
Тимочко В. О. - Структурна модель інформаційної системи прийняття рішень з управління ресурсами у портфелі проектів сільськогосподарського підприємства, Падюка Р. І., Городецький І. М. (2016)
Пономарьов О. С. - Формування відповідальності як поведінкової компетенції фахівця з управління проектами (2016)
Kovalenko I. I. - Modified moving-average method in problems of short-term forecasting of technical and economic indicators in high-technology enterprises, Chernova L. S. (2016)
Івануса А. І. - Проектно-орієнтоване управління ресурсами при реагуванні на надзвичайні ситуації у сільській місцевості, Сеник Ю. Я., Герасимчук А. І. (2016)
Ковальчик Ю. І. - Розрахунок ймовірності дискретних станів системи із п'ятьма одиницями збиральної техніки, Говда О. І. (2016)
Кучма О. А. - Моделирование организационных структур управления инвестиционными строительными проектами, Сологуб И. А. (2016)
Онищенко І. І. - Когнітивне моделювання як метод якісного аналізу ризиків ІТ-проектів (2016)
Луб П. М. - Управління проектами технологічних систем вирощування сільськогосподарських культур, Шарибура А. О., Тригуба І. Л., Пукас В. Л. (2016)
Зачко О. Б. - Моделі та методи безпеко-орієнтованого управління проектами розвитку складних систем: методологічний підхід, Зачко І. Г. (2016)
Бондарь А. В. - Жизненный цикл проекта лизинга морского судна судовладельца и фрахтователя (2016)
Шпильовий І. Ф. - Розробка моделі оцінки та методу відбору персоналу команди проекту міських пасажирських перевезень, Марунич В. С., Вакарчук І. М., Харута В. C. (2016)
Сукач Р. Ю. - Модель підтримки прийняття рішення в проектах захисту складних об‘єктів потенційної небезпеки, Рак Ю. П. (2016)
Тригуба А. М. - Системно-ціннісні засади управління інтегрованими програмами розвитку молочарства на основі моделювання, Шолудько П. В., Сидорчук Л. Л., Боярчук О. В. (2016)
Лепський В. В. - Концепція реформування медичної галузі з використанням проектного підходу (2016)
Максютинський О. П. - Проектно-орієнтоване управління роботою системи локального моніторингу торфовищ, Мартин Є. В. (2016)
Реферати (2016)
Шутова Н. А. - Современный взгляд на роль эозинофильного гранулоцита в воспалительном процессе различного генеза (обзор литературы), Николаева О. В. (2016)
Аббуд Аймен - Дифференцированный комплексный подход к терапии больных псориазом мужчин и женщин с учетом состояния нейроэндокринной и иммунной систем, вегетативной регуляции (2016)
Авраменко А. А. - Влияние ингибиторов протонной помпы на формирование гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у больных хроническим неатрофическим гастритом при проведении стандартной антихеликобактерной терапии (2016)
Баранова М. С. - Метаболические и морфологические признаки уменьшения кариес-резистентности зубов у потомков гипокинетичных матерей, Горбач Т. В., Губина-Вакулик Г. И. (2016)
Вастьянов Р. С. - Перспективы развития и совершенствования преподавания патологической физиологии в медицинских университетах, Гуркалова И. П., Бабий В. П., Кузьменко И. А. (2016)
Вастьянов Р. С. - Патогенетична роль системи цитокінів при хронічному судомному синдромі, Стрельнікова Ю. С. (2016)
Гарматіна О. Ю. - Нетравматичний інтракраніальний крововилив: можливості мультиспіральної комп’ютерної томографічної ангіографії у визначенні його причин (2016)
Герасимчук М. Р. - Вплив поліетіологічних експериментальних станів на функціональний стан легень, Заяць Л. М., Черкасова В. В., Кліщ І. П. (2016)
Герасимчук М. Р. - Морфофункціональні особливості щитоподібної залози при експериментальному гіпотиреозі та фізичному навантаженні, Попадинець О. Г., Побігун Н. Г. (2016)
Голицына А. А. - Анализ показателей цитокинов сыворотки крови при пародонтите у пациентов с сахарным диабетом, Югай Ю. В., Маркелова Е. В., Романчук А. Л. (2016)
Гринцова Н. Б. - Перебіг функціональних змін гіпофізарно-наднирковозалозної та репродуктивної системи статевозрілих щурів-самиць в період реадаптації після важкого ступеня позаклітинного зневоднення, Романюк А. М., Сміянов Ю. В. (2016)
Гушул І. Я. - Патоморфологічні зміни внутрішніх органів при гострому поширеному перитоніті на тлі раку товстої кишки в експерименті (2016)
Дегтяренко Т. В. - Взаємозв’язок між показниками, які характеризують ступінь порушень перцептивно-когнітивних і психомоторних функцій (2016)
Дорофеев А. Э. - Коморбидность гипертонической болезни и синдрома раздраженного кишечника: нейрогуморальные предпосылки, Тарасова В. И., Пархоменко Т. А., Кузеванова М. В. (2016)
Заморський І. І. - Потенціювання антигіпоксантних ефектів мелатоніну дипіридамолом (2016)
Зябліцев С. В. - Вплив поліморфізму rs1137101 гена рецептора лептину на розвиток цукрового діабету 2-го типу, Чернобривцев П. А., Чернобривцев О. П., Антонов Є. В. (2016)
Іоффе І. В. - Вплив толуолу на кислотну резистентність еритроцитів крові людини in vitro, Гайдаш І. С., Бурцев О. В. (2016)
Іоффе І. В. - Цитокіновий статус хворих на аутоімунні захворювання щитоподібної залози та його корекція полібіоліном, Храброва О. П., Гайдаш І. С. (2016)
Казімірко Н. К. - Вплив фізичних навантажень на імунний, метаболічний та мікробіологічний статус спортсменів і корекція порушень, які розвиваються, Шанько В. М., Ступницька Н. С., Мочалова І. С., Мовчан Т. Л. (2016)
Колдунов В. В. - Методологічні особливості викладання патологічної фізіології студентам стоматологічного факультету, Бібікова В. М., Терещенко Н. М., Анісімова О. В. (2016)
Коляда О. Н. - Особенности цитокинпродуцирующих свойств моноцитарной фракции мононуклеаров периферической крови при ВЭБ-инфекции (2016)
Коршняк В. А. - Влияние магнитных бурь на содержание антител к нейроспецифическим белкам у больных с неврологическими последствиями закрытой черепно-мозговой травмы, Гоженко А. И., Насибуллин Б. А. (2016)
Котюжинская С. Г. - Роль гепарина в патологии липидтранспортной системы, Уманский Д. А. (2016)
Кремінська І. Б. - Патогенетичні та морфологічні аспекти ендотеліальної дисфункції при фізичних навантаженнях різної інтенсивності, Заяць Л. М., Герасимчук М. Р., Федорченко Ю. В., Водославська Н. Ю., Сікомас М. Т. (2016)
Маркелова Е. В. - Состояние гуморальных факторов врожденного иммунитета у пациентов с острым инфарктом миокарда, подвергшихся чрескожному коронарному вмешательству, Грачев Н. И., Семенихин А. А. (2016)
Миронченко С. И. - Механизмы ультрафиолет-индуцированных повреждений кожи и их фармакологическая коррекция, Звягинцева Т. В., Мишина М. М. (2016)
Нетюхайло Л. Г. - Дія ліпіну на ферментативну ланку антиоксидантної системи нирок щурів при опіковій хворобі, Басараб Я. О. (2016)
Ніколаєва О. В. - Динаміка морфофункціональних зрушень підшлункової залози потомства щурів внаслідок дії незбалансованого харчування, Павлова О. О., Сіренко В. А., Ковальцова М. В., Сулхдост І. О. (2016)
Павлова Е. А. - Влияние антиоксидантной терапии на состояние свободнорадикального окисления липидов при хронической сердечной недостаточности тяжелой степени (2016)
Похил С. І. - Онтогенез бабезій та його вплив на патогенетичний сценарій бабезійної інфекції, Торяник І. І., Тимченко О. М., Чигиринська Н. А., Костиря І. А., Круглова Т. А. (2016)
Рикало Н. А. - Структурні зміни тканини печінки щурів при моделюванні хронічного токсичного гепатиту та корекції лізиноприлом, Береговенко Ю. М. (2016)
Рикало Н. А. - Патоморфологічні зміни печінки та біохімічні зміни сироватки крові при гострому алкогольному гепатиті в умовах експерименту, Романенко І. В. (2016)
Розова К. В. - Вплив α-ліпоєвої кислоти на про- та антиоксидантний баланс і активність тромбоцитів у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу, Гончар О. О., Путій Ю. В., Маньковська І. М. (2016)
Савицький І. В. - Патогенетичне обґрунтування удосконалення сучасної діагностики крововтрат, Руснак С. В., Наговіцин О. П., Кузьменко І. А., М’ястківська І. В., Свірський О. О. (2016)
Сергієнко К. В. - Типи міокардіальної дисфункції у дітей із неревматичним міокардитом і дилатаційною кардіоміопатією, Ніколаєва О. В., Морозов О. В. (2016)
Смирнов С. Н. - Коррекция изменений состояния стенки пилорического отдела желудка, вызванных ингаляциями эпихлоргидрина, Смирнов А. С., Мирзебасов М. А. (2016)
Сопова И. Ю. - Содержание окислительно-модифицированных белков в базальных ядрах мозга в условиях сочетанного действия гипофункции эпифиза и острой гипоксии, Новлюк А. Г. (2016)
Сорокина И. В. - Динамика изменений в органах иммунной системы при действии хронического светового стресса, Бочарова Т. В. (2016)
Срібна В. О. - Функціональна активність клітин уродженого імунітету при інгібуванні полі(АДФ-рибозо)полімерази за умов експериментальної імунокомплексної патології, Грушка Н. Г., Мартинова Т. В., Макогон Н. В. (2016)
Стоянов О. М. - Коморбідне вегетативне супроводження посттравматичної епілепсії, Вастьянов Р. С., Муратова Т. М., Антоненко С. О., Бурля О. К., Олійник С. М. (2016)
Сулхдост І. О. - Дія селективного блокатора опіоїдних к-рецепторів норбіналторфіміну на імуногістохімічну зміну селезінки при гострому запаленні (2016)
Таравнех Д. Ш. - Стан системи гемостазу у пацієнток з тромбофілією та невдалими спробами екстракорпорального запліднення в анамнезі (2016)
Тарасенко К. В. - Особливості метаболічних змін у вагітних жінок з ожирінням ІІІ ступеня, Громова А. М. (2016)
Тарасенко Л. М. - Особенности влияния высококалорийного питания на стрессоустойчивость крыс, Омельченко А. Е., Билец М. В., Цубер В. Ю. (2016)
Трясак Н. С. - Морфологические особенности антиген-индуцированного развития атеросклероза венечных сосудов у лабораторных крыс, Силкина Ю. В. (2016)
Худяков А. Е. - Особенности преподавания патофизиологии иностранным студентам в высшем медицинском учебном заведении (2016)
Шевченко А. Н. - Выраженность лейкоцитарной реакции периферической крови при карагиненовом вторично хроническом воспалении на фоне применения глюкозаминилмурамилдипептида, Бибиченко В. А. (2016)
Шевченко О. А. - Оцінка забруднення нафтопродуктами земель різного цільового призначення (на прикладі м. Дніпропетровська), Кулагін О. О. (2016)
Щербань М. Г. - Вплив лапроксиду марки Л-303 на структурно-метаболічний стан мембран в умовах підгострої інтоксикації, Жуков В. І., Ніколаєва О. В., Кучерявченко М. О., Литвиненко О. Ю. (2016)
Якименко Е. А. - Патогенетические механизмы коморбидной патологии при анкилозирующем cпондилоартрите (болезни Бехтерева), Вастьянов Р. С., Гуркалова И. П., Закатова Л. В., Антипова Н. Н., Тбилели В. В. (2016)
Ящишин З. М. - Вплив перев’язки лівої шлункової артерії на зміни в структурі м’язово-кишкового нервового сплетення стравоходу, Заяць Л. М., Свистак О. Д., Водославська Н. Ю., Федорченко Ю. В. (2016)
75 років з дня народження Миколи Григоровича Сергієнка (1941–1997) (2016)
К 80-летию Шафрана Леонида Моисеевича (2016)
Титул, зміст (2016)
Здоров’я та комфорт для стомлених ніг (2016)
На зустріч VIII Національного з’їзду фармацевтів України (2016)
Малишевская Н. - Европейский выбор: отсчет времени начался (2016)
Кривомаз Т. - Теперь — слово за потребителем (2016)
Костин И. - Следственные действия и налоговые проверки в офисе компании. Защита бизнеса и личная безопасность (2016)
Визначено переможців VII Всеукраїнського конкурсу малюнка серед дітей із цукровим діабетом (2016)
Михайлюк О. - Підведено підсумки XVI Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності "Panacea-2016" (2016)
Актуальні теми аптечної справи. Соціальна відповідальність аптек та виробників аптечної продукції (2016)
FDA призвало ограничить применение фторхинолонов (2016)
Дедишина Л. - Вагітність і ліки: раціональне та безпечне застосування ЛЗ для народження здорових дітей (2016)
Легка вагітність без нудоти (2016)
Дедишина Л. - Львівські науковці і світ: не словом, а ділом (2016)
Есть ли у вас гельминты? (2016)
Примак Р. - Про назви ліків (2016)
Летние проблемы: диарея (2016)
Кривомаз Т. - Вместилище жизни (2016)
Секрет здорових ніг — зарядка (2016)
Кривомаз Т. - Вирус, "принесенный ветром" (2016)
Рассеянный склероз пробуют лечить полной "перезагрузкой" иммунной системы (2016)
Дедишина Л. - Аптека — активний учасник навчального і наукового процесу (2016)
В Германии испытали универсальную вакцину против рака (2016)
Редькин Р. - ИПП : "неприятные неожиданности", к которым мы готовы, Орловецкая Н., Данькевич О. (2016)
Демецкая А. - Абетка фармацевта. Страсти по витамину Е (2016)
Історії провізорів. Для краси та здоров’я ніг без болю! (2016)
Орловецкая Н. - Ex tempore. Приготовление коллоидных растворов: раствор протаргола, Данькевич О., Редькин Рю (2016)
Орловецкая Н. - Фитотерапия холецистита, Редькин Р. , Очкур А. (2016)
Кириленко М. - C психологическим старением можно бороться (2016)
Гороскоп (2016)
Демецкая А. - Мания: болезнь или хобби? (2016)
Михайло Антонович Сухорольський - вчений, математик, механік, педагог (2016)
Вавричук П. - Дослідження впливу тиску на наявність газу у воді в пластах підземних сховищ газу (2016)
Власов А. - Системний підхід і математичне моделювання біологічних та природних об’єктів і процесів, Демічковський А., Іващенко О., Лопатьєв А., Пітин М., П’янило Я., Худолій О. (2016)
Гайвась Б. - Сушіння зерна в активних гідродинамічних режимах з урахуванням шаруватості його структури, Дмитрук В., Дмитрук А. (2016)
Гачкевич О. - Про постановку задачі електродинаміки для неферомагнітного шару за двостороннього індукційного нагрівання, Солодяк М., Івасько Р. (2016)
Гладун С. - Моделювання й оптимізація масопереносу в системі "пласт підземного сховища газу – магістральний газопровід" (2016)
Голубець Т. - Ймовірністні методи опису рівноважного термодинамічного стану двохкомпонентних взаємодіючих сумішей (2016)
Грицина О. - Модель термопружного твердого розчину з урахуванням необоротності та інерції локального зміщення маси (2016)
Жук Я. - Частотні й амплітудні залежності комплексних модулів композитного матеріалу, зміцненого нановолокнами, Хашемі М. (2016)
Костробій П. - Узагальнене рiвняння дифузiї у дробових похідних в статистиці Рені , Маркович Б., Візнович О., Токарчук М. (2016)
Мусій Р. - Термонапружений стан біметалевого шару за електромагнітної дії в режимі з імпульсним модулівним сигналом, Мельник Н. (2016)
Муха І. - Дослідження поведінки наближеного розв’язку нелінійної крайової задачі в околі втрати стійкості (2016)
Прокопишин І. - Контактна взаємодія пружних тіл, одне з яких має покриття, з’єднане з основою через вінклерівський прошарок (2016)
Середницька Х. - Ефективні міжфазні параметри біматеріалу з періодичною системою міжфазних теплопроникних тріщин, Мартиняк Р. (2016)
Сподар Н. - Обчислювальні аспекти різномасштабного методу скінченних елементів, Савула Я. (2016)
Станкевич В. - Розв’язування першої і другої крайових задач теорії пружності про усталені коливання півпростору з еліптичною тріщиною методом граничних інтегральних рівнянь (2016)
Вимоги до оформлення статті (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського