Скляр І. - Оцінка фінансової стійкості місцевого бюджету, Котенко Н., Черв’як В. (2012)
Собкова Н. - Світовий досвід організації державного фінансового контролю в бюджетному процесі (2012)
Сокіл Л. - Дотримання зобов’язань в автотранспортному страхуванні перед споживачами страхових послуг (2012)
Тимошенко О. - Потенціал фінансового забезпечення місцевого самоврядування (2012)
Тополенко Н. - Проблеми та перспективи здійснення державних закупівель у митних органах, Нетовчена О. (2012)
Федун І. - Оцінка потенціалу ресурсних платежів у системі екологічного оподаткування, Якуша Я. (2012)
Шевчук О. - Напрямки удосконалення системи показників для оцінки діяльності органів Державної податкової служби в сучасних умовах (2012)
Аптекар С. - Валютні ф’ючерси як інструмент хеджування на валютному ринку, Дорохольський В. (2012)
Височин І. - Сучасні тенденції розвитку товарообороту підприємств роздрібної торгівлі України (2012)
Горовий В. - Оцінювання вартості звичайних акцій підприємства із використанням методів нечіткої логіки (2012)
Заболоцький Т. - Емпіричні властивості оцінки дохідності портфеля цінних паперів з найменшим рівнем CVaR (2012)
Коваленко Н. - Особливості визначення інвестиційної привабливості підприємства: інституційний підхід, Красюк О. (2012)
Иванов К. - Проблемы оценки и анализа риска и доходности инвестиционной деятельности страховых компаний (2012)
Кубарева І. - Концептуальні засади забезпечення інвестиційної привабливості підприємства, Батенко Л. (2012)
Кузів І. - Привабливість інструментів фондового ринку України для домогосподарств (2012)
Лаговська О. - Оцінка вартості підприємства: аналіз підходів та методів (2012)
Ліхновський П. - Практика застосування коефіцієнта Р/CF в аналізі інвестиційної привабливості акцій вітчизняних емітентів (2012)
Мороз О. - Методи оцінювання об’єктів інтелектуальної власності, Азарова А., Года К. (2012)
Бородай Є. С. - Зміна морфометричних та фізіолого-біохімічних показників газоноутворюючих трав як механізм адаптації до дії важких металів, Лихолат Ю. В., Серга О. І., Григорюк І. П., Сокур О. В. (2016)
Пентелюк О. С. - Зміна морфометричних та фізіолого-біохімічних показників газоноутворюючих трав як механізм адаптації до дії важких металів, Ліханов А. Ф., Григорюк І. П. (2016)
Польовий В. М. - Тривала динаміка обмінної кислотності дерново-підзолистого ґрунтузалежно від доз вапна, Лукащук Л. Я., Кулик С. М. (2016)
Бурденюк-Тарасевич Л. А. - Роль агроекологічних умов у реалізації генетичного потенціалу продуктивності сортів озимої пшениці Triticum aestivum L., Бузинний М. В. (2016)
Каленська С. М. - Поверхневі ліпіди та стійкість рослин зернобобових культур до стресових чинників в умовах Правобережного Лісостепу України, Нідзельський В. А., Пилипенко В. С., Таран Н. Ю., Стороженко В. О. (2016)
Папченко О. В. - Репродуктивна діяльність бджолиних маток за різних медозбірних умов (2016)
Крук О. П. - Технологічні, хімічні і дегустаційні властивості м’яса бугайців української чорно-рябої молочної породи різного віку та живої маси (2016)
Цвіліховський В. І. - Організація роботи ветеринарно-діагностичної лабораторії, Томчук В. А. (2016)
Грищенко В. А. - Фосфоліпіди молока у коригуванні холатоутворної функції печінки за диспепсії телят (2016)
Макаренко В. В. - Використання кормової добавки Імунобактерин-D за вирощування телят, Литвиненко В. М. (2016)
Лабза В. Ю. - Використання пробіотиків мультибактерин та Імунобактерин-L в якості засобів профілактики захворювань поросят, Литвиненко В. М. (2016)
Гаркуша І. Є. - Показники крові коропа звичайного за умов використання пробіотичних мікроорганізмів (Bacillus subtilis та Lactobacillus acidophilus) в комплексі та монокультурі, Мазур Т. В. (2016)
Бокотько Р. Р. - До патогенезу експериментального дифузного токсичного зоба в щурів (2016)
Салівон В. О. - Спленоманометрія як діагностичний метод встановлення портальної гіпертензії (2016)
Москальова К. О. - Вплив комбінації сироваток різних видів тварин на ефективність клонування первинних мультипотентних стовбурових клітин кісткового мозку кролів, Малюк М. О. (2016)
Засєкін Д. А. - Патоморфологічні зміни в організмі білих мишей за впливу різних доз дезінфікуючого засобу "Унівайт”, Димко Р. О., Сердюков Я. К., Коваленко В. Л. (2016)
Стояновський В. Г. - Особливості морфофункціонального стану органів імуногенезу перепелів у постнатальному онтогенезі, Гармата Л. С., Коломієць І. А. (2016)
Ковпак В. В. - Проліферативна активність мезенхімальних стовбурових клітин щура за впливу культурального середовища, Ковпак О. С. (2016)
Данильченко А. Ю. - Моніторинг епізоотичної ситуації щодо сказу в Україні за 1995 – 2015 рр., Недосєков В. В. (2016)
Perotska L. - Bacteriological control and regularities of Erysipelothrix insidiosa in Odessa region, Nedosekov V. (2016)
Карповський В. В. - Жирнокислотний склад сироватки крові свиней різних типів вищої нервової діяльності, Карповський В. І., Данчук О. В., Постой Р. В. (2016)
Зібцева О. В. - Видовий склад деревно-чагарникових насаджень на території школи у м. Вишгороді Київської області (2016)
Вітенко В. А. - Калькуляція собівартості вирощування декоративних форм Morus alba L. (2016)
Волоха М. П. - Вплив експлуатаційно-технологічних факторів на точність сівби буряків цукрових (2016)
Содержание (2015)
Красовский В. П. - Определение смачиваемости компактных материалов на основе меди оловосодержащими сплавами, Вишняков Л. Р., Красовская Н. А., Коханый В. А. (2015)
Найдич Ю. В. - Смачивание диоксида олова расплавами серебро—медь в воздушной среде, Сидоренко Т. В., Лупин Б. К. (2015)
Сидоренко Т. В. - Діоксид олова: будова, властивості, застосування та перспективи подальшого дослідження його капілярних властивостей (Огляд), Полуянська В. В. (2015)
Дуров А. В. - Роль стехиометрии в процессах смачивания и контактного взаимодействия для системы расплав никеля—диоксид циркония (2015)
Уманський О. П. - Особливості контактної взаємодії та структуроутворення в системі NiAl―СrB2, Полярус О. М., Українець М. С. (2015)
Найдіч Ю. В. - Кінетика диспергування-коагулювання при відпалі у вакуумі наноплівок паладію та платини, нанесених на оксидні та неоксидні матеріали, Габ І. І., Стецюк Т. В., Костюк Б. Д., Мартинюк С. І. (2015)
Суховая Е. В. - Структура и свойства твердых сплавов Fe—P—B и композиционных материалов на их основе, Карпенко Н. В., Лябах Н. С. (2015)
Shapiro A. E. - Brazing of alumina ceramic and graphite to titanium by amorphous foil Ti-20Zr–20Cu–20Ni. As the filler metal (2015)
Журавлев В. С. - О возможности пайки ниобия с алюмооксидной керамикой ВК94-1 медью и медно-никелевыми припоями без приложения давления (2015)
Сидоренко Т. В. - Использование припоев на основе системы Ag—Cu—О для пайки на воздухе и металлизации перовскитной керамики (2015)
Адамовский А. А. - Триботехнические характеристики сверхтвердых материалов на основе кубического нитрида бора, Костенко А. Д., Варченко В. Т. (2015)
Габ И. И. - Адгезионно-механическое соединение оксидных материалов с металлами, Стецюк Т. В., Костюк Б. Д., Мартынюк С. И., Найдич Ю. В. (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2011)
Ульев Л. М. - Теплоэнергетическая интеграция блока гидроочистки сырья установки Л-35-11/600, Нечипоренко Д. Д. (2011)
Арсеньева О. П. - Проектирование пластинчатого теплообменника при ограничениях на его стоимость, Бабак Т. Г., Демирский А. В., Хавин Г. Л. (2011)
Єрмоленко І. Ю. - Енергозаощаджувальний рециклінг псевдосплавів вольфраму, Ведь М. В., Сахненко М. Д., Богоявленська О. В. (2011)
Ульев Л. М. - Определение полезной нагрузки трубчатых печей с помощью учета тепловых потерь в системе теплообмена на установке первичной переработки нефти АВТ А12/2 в режиме работы без вакуумного блока, Мельниковская Л. А. (2011)
Александрова Т. Е. - Расчет параметров автоколебаний давления рабочей жидкости в гидросистеме стабилизатора канала вертикального наведения танковой пушки, Александрова И. Е., Лазаренко А. А. (2011)
Анипко О. Б. - Звуковые портреты объектов бронетехники для обнаружения и распознания целей, Бирюков И. Ю., Бусяк Ю. М. (2011)
Товажнянский Л. Л. - Моделирование и технико-экономическая оптимизация теплообменных систем, Арсеньева О. П., Капустенко П. А., Хавин Г. Л. (2011)
Семеней А. Р. - Модель термогидравлических процессов в теплогенераторе пиролизного типа, Тарасов А. И., Братута Э. Г. (2011)
Моргунов В. В. - Численное моделирование физико-химических процессов, происходящих при электронно-лучевой очистке дымовых газов, Шкилько А. М. (2011)
Сахненко М. Д. - Електрокінетичні явища при бурінні та експлуатації нафтогазових свердловин, Шевченко Р. О. (2011)
Товажнянский Л. Л. - Анализ теплообменных систем установок газификации нефтеперерабатывающих производств, Капустенко П. А., Перевертайленко А. Ю., Бухкало С. И., Арсеньева О. П. (2011)
Рассоха А. Н. - Структурные и структурно-реологические свойства дисперсных наполнителей фурано-эпоксидных композитов, Черкашина А. Н. (2011)
Шерстюк А. В. - Термодинамическое тестирование сверхкритических циклов холодильных машин и тепловых насосов, Харлампиди Д. Х., Братута Э. Г. (2011)
Некрасов П. О. - Оптимізація параметрів процесу ферментативного ацидолізу жирів, Подлісна О. В. (2011)
Дзевочко А. М. - Система автоматизированного управления процессом получения инвертного сиропа, Литвиненко Е. И. (2011)
Бабиченко А. К. - Оптимизация и аппаратурно-технологическое оформление процесса первичной конденсации агрегатов синтеза аммиака, Тошинский В. И. (2011)
Анипко О. Б. - Анализ приоритетов и прогнозирование тенденций танкостроения, Бусяк Ю. М., Баулин Д. С., Цебрюк И. В. (2011)
Вархолова Т. - Экономический рост и его измерение, Дубовицка Л. (2016)
Газуда Л. - Конвергенція людського і соціального капіталу територіальних економічних систем (2016)
Дерій Ж. - Вплив механізмів державного регулювання на процеси функціонування людського потенціалу, Скиба С. (2016)
Кичко І. - Мотиваційний чинник антикризового управління персоналом, Ольхович М. (2016)
Забаштанська Т. - Історичні аспекти розвитку франчайзингу в діяльності посередницьких підприємств (2016)
Забаштанський М. - Концептуальні засади стимулювання праці персоналу підприємства, Сирбу І. (2016)
Iванова Т. - Особливості робочого часу в галузі охорони здоров’я та напрями покращення його використання, Зосенко Н. (2016)
Ільєнко Р. - Вплив мотивації персоналу на підвищення рівня продуктивності праці, Губенко Д. (2016)
Попело О. - Світовий досвід розвитку державно-приватного партнерства як фактора побудови та ефективного функціонування інноваційної моделі економіки (2016)
Ющенко Н. - Порівняльний аналіз програмних продуктів, що реалізовують моделі і методи управління постачанням та матеріальними запасами, Ворох М. (2016)
Palaščáková D. - Analysis of the expenses for the provision of the presidency of the Slovak Republic in the council of EU (2016)
Газуда М. - Брендинг як компонента маркетингового менеджменту виноробної промисловості (2016)
Гришова І. - Ефективність маркетингово-збутових систем аграрних підприємств на цільових продуктових ринках, Зайцев Ю. (2016)
Савченко В. - Інноваційний розвиток сільськогосподарського машинобудування в Україні, Козлянченко О. (2016)
Клопов І. - Механізми державної підтримки альтернативної енергетики (2016)
Маркова Є. - Формування системи оцінювання та моніторингу соціально-економічної ефективності діяльності підприємств рибної галузі (2016)
Демченко О. - Трансформація ресурсного потенціалу в умовах інноваційного розвитку аграрної економіки (2016)
Єлінєвський В. - Державна підтримка соціально-економічного розвитку аграрної сфери (2016)
Бухун Ю. - Оптимізаційна модель розподілу інвестицій на підприємствах космічної галузі України (2016)
Смоленніков Д. - Важливість впровадження принципів соціально-екологічної відповідальності на підприємствах теплоенергетики (2016)
Solomakha I. - State and trends of the flower market in Ukraine in the economic crisis environment, Svetenok L., Zhabynska A. (2016)
Польовська В. - Законодавчо-нормативна складова розвитку гірських територій (2016)
Абакуменко О. - Зарубіжний досвід функціонування санаційних банків, Бондаренко Д., Коваленко К. (2016)
Кравчук Г. - Дослідження проблем формування фінансових результатів страховиків, Бережна Т. (2016)
Дубина М. - Активізація використання інструментів безресурсного фінансування на ринку фінансових послуг України, Пінчук А., Нітченко К. (2016)
Кальченко О. - Історичні аспекти розвитку теоретичних підходів до фінансового планування, Панченко О. (2016)
Островська Н. - Фінансово-економічна стійкість держави: стратегія та напрямки досягнення, Пітик О., Жаворонок А. (2016)
Петрицька О. - Місце стратегічного фінансового аналізу у формуванні фінансової стратегії підприємства (2016)
Шабатура Т. - Формування інвестиційного потенціалу підприємства в контексті вирішення економічних конфліктів (2016)
Повжик К. - Деформації розвитку фондового ринку України у кризовий період (2016)
Волот О. - Інформаційна модель автоматизованого аудиту ефективності діяльності підприємства, Акименко О. (2016)
Іванова Л. - Теоретичні аспекти бухгалтерського обліку трансакційних витрат в умовах антикризових заходів (2016)
Король С. - Контроль як функція обліку й управління (2016)
Лень В. - Обліково-аналітична система підприємства: обґрунтування визначення, модель (2016)
Лубенченко О. Е. - Організація і методика перевірки аудитором фінансової звітності, представленої в іноземній валюті (2016)
Лумпова Т. - Передумови формування виробничої архітектури за CSPA в органах державної статистики України, Остапчук О. (2016)
Онищенко В. - Виключення внутрішньогрупового прибутку під час складання консолідованої фінансової звітності у виробничих групах (2016)
Шульга C. - Вплив регулятора на аудиторський ринок: приклади Великобританії та України (2016)
Штупун М. - Інформаційне забезпечення складання звітності з корпоративної соціальної відповідальності (2016)
Contents (2016)
Veklich T. O. - The inhibitory influence of calix arene of C-90 on the activity of Ca2+,Mg2+-ATPases in plasma membrane and sarcoplasmic reticulum in myometrium сells (2016)
Yatsenko T. A. - Effect of fibrin degradation products on fibrinolytic process, Rybachuk V. М., Yusova O. I., Kharchenko S. M., Grinenko T. V. (2016)
Minchenko O. H. - Inhibition of IRE1 modifies the hypoxic regulation of GADD family gene expressions in U87 glioma cells, Kryvdiuk I. V., Riabovol О. O., Minchenko D. O., Danilovskyi S. V., Ratushna О. O. (2016)
Sahu A. - Cardiovascular disease among patients with type 2 diabetes: Role of homocysteine as an inflammatory marker, Gupta T., Kavishwar A., Singh R. K. (2016)
Vovk O. I. - Effects of the combined arginase and canavanine treatment on leukemic cells in vitro and in vivo, Chen O. I., Igumentseva N. I., Senchuk O. Yu., Barska M. L., Sybirna N. O., Stasyk O. V. (2016)
Pyrogova L. V. - Level of overall hemostasis potential in donor and patient plasma in pathology, Chernyshenko T. M., Kolesnikova I. N., Platonova T. N., Bereznitsky G. K., Makogonenko Y. M., Lugovskoy E. V. (2016)
Kopylchuk G. P. - Peculiarities of the free radical processes in rat liver mitochondria under toxic hepatitis on the background of alimentary protein deficiency, Voloshchuk O. M. (2016)
Golovenko N. Ya. - Physical-chemical properties and the reactivity of pyridoxine and pyrrolidone carboxylate and their protolytic forms, Larionov V. B., Karpova O. V. (2016)
Nozdrenko D. M. - The effect of chlorpyrifos upon ATPase activity of sarcoplasmic reticulum and biomechanics of skeletal muscle contraction, Miroshnychenko M. S., Soroсa V. M., Korchinska L. V., Zavodovskiy D. O. (2016)
Kovalenko N. O. - Gene expression of H+-pumps in plasma and vacuolar membranes of corn root cells under the effect of sodium ions and bioactive preparations, Palladina T. A. (2016)
Rushchak V. V. - Cytochrome P450 2E1 participation in the pathogenesis of experimental metabolic syndrome in guinea pigs, Chashchyn M. O. (2016)
Данилова В. М. - Винахідницька діяльність відділу структури і функції білка Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України. Частина І. Розроблення діагностичних методів для виявлення порушень системи гемостазу і характеристика окремих факторів зсідання крові, Виноградова Р. П., Григор’єва М. В. (2016)
Варбанець Л. Д. - Рецензія на книгу "Основи глікобіології" (за ред. проф. Н. О. Сибірної) (2016)
Пам’яті Михайла Дмитровича Курського (2016)
Микола Борисович Луцюк (До 85-річчя від дня народження) (2016)
Титул, зміст (2016)
Кудряшов В. П. - Механізми фінансування державного бюджету в умовах подолання фіскальних дисбалансів (2016)
Богдан Т. П. - Зовнішнє боргове навантаження та виклики для валютно-фінансової політики України (2016)
Клименко О. В. - Ринки небанківських фінансових послуг України в умовах кризового стану економіки (2016)
Хвесик М. А. - Просторова організація та напрями використання природного багатства України, Бистряков І. К., Клиновий Д. В. (2016)
Синельников Б. В. - Відновлення лідерства бурякоцукрового кластера України в контексті VI довгої хвилі М. Д. Кондратьєва (2016)
Бубенко П. Т. - Продовжуємо заговорювати інноваційний розвиток, Гусєв В. А. (2016)
Стефанишин О. В. - Дослідник економічної україніки, Кічурчак М. В. (2016)
Пам’яті професора, доктора економічних наук В. С. Будкіна (2016)
Summaries (2016)
Титул, зміст (2011)
Бабак Т. Г. - Оптимальное проектирование теплообменников двухступенчатой смешанной схемы, Хавин Г. Л. (2011)
Максимов М. В. - Реконструкция установки ЭЛОУ-АВТ на основе оптимизации холодных и горячих потоков, Крывда В. И. (2011)
Редько А. А. - Термодинамическая эффективность теплоутилизационных установок с каскадным циклом органического теплоносителя, Павловский С. В. (2011)
Мирошник А. А. - Энергосберегающая система электроснабжения сельских потребителей (2011)
Арсеньева О. П. - Расчет термического сопротивления загрязнений по стороне охлаждающей воды в пластинчатых теплообменниках промышленных предприятий (2011)
Шмельков В. В. - Равновесие и кинетика растворения натрия хлорида в растворе аммиака и аммонийных солей карбонатной кислоты, Райко В. Ф., Цейтлин М. А. (2011)
Ковтонюк И. Б. - Некоторые приближенные соотношения для определения аэродинамических характеристик при проведении предварительных вариантных проработок аэродинамической компоновки маневренного самолета, Зинченко А. Г., Анипко О. Б. (2011)
Козуб П. А. - Использование методов рН-метрии для определения концентрации сильных кислот, Мирошниченко В. В., Козуб С. Н., Лобойко В. А., Лавренко А. А., Бондаренко Л. Н., Резниченко А. М., Довбий Т. А. (2011)
Фокин В. С. - Моделирование и оптимизация процессов выпаривания солевых растворов, Павлова В. Г., Данилов Д. Ю. (2011)
Котов А. Б. - Влияние внешней среды на массовые и высотно-скоростные характеристики сверхлегких дистанционно пилотируемых летательных аппаратов (СДПЛА), Таврин В. А. (2011)
Анипко О. Б. - Диапазоны варьирования массо-габаритных показателей основных конструктивных элементов объектов бронетанковой техники, Бусяк Ю. М., Цебрюк И. В. (2011)
Лебедь В. Г. - Оценка целесообразности использования концентраторов воздушного потока в ветроэнергетических установках, Калкаманов С. А., Сушко А. Л. (2011)
Фокин В. С. - Изучение зоны кипения в трубе вскипания выпарного аппарата, Ушенко П. А., Глинько А. И. (2011)
Анипко О. Б. - О влиянии критерия Прандтля на теплоотдачу, Горбунов К. А. (2011)
Лебедев В. В. - Бимодальные технологии получения полиэтилена 3-го поколения (обзор) (2011)
Tитул, зміст (2014)
Гаскевич Д. Л. - Проблеми радіовуглецевого датування буго-дністровської неолітичної культури (2014)
Бунятян К. П. - Час формування городоцько-здовбицької культури (2014)
Гаврилюк Н. О. - Ліпна кераміка античних центрів Північного Причорномор'я як джерело для вивчення етнічної та економічної історії (2014)
Шелехань О. В. - Односічний меч із кургану біля с. Мирне на Херсонщині (2014)
Болтрик Ю. В. - Соляні промисли Північного Причорномор'я в скіфський час (2014)
Рейда Р. М. - Прокреслені знаки на денцях посуду культури Черняхів-Синтана-де-Муреш, Гейко А. В., Сапєгін С. В., Володарець-Урбанович Я. В. (2014)
Готун І. А. - Велике Ходосівське городище - визначна пам'ятка археології, Казимір О. М. (2014)
Усачук А. М. - Пізньотрипільський кубок з Північно-Східного Приазов'я, Коваль Ю. Г. (2014)
Капустін К. М. - Давньоруські пам'ятки Курщини (за матеріалами розвідок І. І. Ляпушкіна 1947 р.) (2014)
Жигола В. С. - Новітні дослідження напольного валу городища Коровель (2014)
Петраускас О. В. - Особливості керамічного комплексу з поселення Велика Бугаївка, Горбаненко С. А. (2014)
Граб В. І. - Місце народження Володимира Грінченка (2014)
Кузьміщев О. Г. - Боспорські дослідження Е. Р. фон Штерна (2014)
Разумов С. М. - Г. Ф. Коробкова, М. Б. Рысин, О. Г. Шапошникова. Проблемы изучения древнеямной культурной общности в свете исследования Михайловского поселения (2014)
До 75-річчя Валентини Миколаївни Корпусової (2014)
Пам'яті Ірми Фантинівни Тоцької (2014)
Пам'яті Володимира Опанасовича Круца (2014)
Світлої пам'яті Деонізія Никодимовича Козака (2014)
Наші автори (2014)
Список скорочень (2014)
Алфавітний покажчик змісту журналу "Археологія" за 2014 р. (2014)
Абрамович С. Д. - Библейская диалогичность и чеховская драматургия (2016)
Бабакова О. В. - Асоціативні ознаки концепту лелека в українській лінгвокультурі (2016)
Беценко Т. П. - Природа художньо-образної організації поетичного тексту: закон звукової гармонії (2016)
Бортун К. О. - Імперативність і категоричність у структурі висловлення: основні підходи до аналізу (2016)
Гогуленко О. П. - Система українських іменувань у прозових творах Панаса Мирного, Дзинглюк О. С. (2016)
Доценко М. В. - Зв’язок топонімікону і жанрово-стильової природи тексту (2016)
Карпенко Н. А. - Національно-маркована складова концепту жінка в "живому" мовленні П. Загребельного (2016)
Кириленко Н. І. - Історіософська концепція буття у творах Миколи Вінграновського (2016)
Масловська Т. О. - Концептосфера ідіостилю Василя Симоненка (2016)
Медвідь Н. О. - О. Довженко і світ (2016)
Морошану (Демьянова) Л. И. - Лексические материалы к словарю говора селА Липовень-Соколинцы Сучавского округа Румынии (VIІ) (2016)
Попов С. Л. - О перцептивно-логической эволюции фонетического строя русского языка: гласные (2016)
Сіроштан Т. В. - Абстрактні іменники в словотвірній системі сучасної української мови (на матеріалі "малої прози" початку ХХІ століття) (2016)
Циганок І. Б. - Концепти хліб і вода в українських говірках Наддунав’я, Чеботар К. С. (2016)
Шатілова О. С. - Оцінність як інтенційна категорія публіцистичного тексту (2016)
Шестакова С. О. - Пуристичні тенденції в українському термінознавстві (2016)
Юган Н. Л. - Концептуальная оппозиция "правда – ложь" в пословицах и поговорках, собранных В. И. Далем (2016)
Ляшов Н. Н. - "Опыты" и "характеры": коммуникативный дискурс (2016)
Дмитрієва І. В. - П’єса-колаж та її особливості (на матеріалі п’єси Сари Кейн "Психоз 4.48") (2016)
Мельнікова Т. В. - Літературна пародія: визначення та різновиди (2016)
Oleynikova G. A. - Method of alienation in science-fiction (2016)
Yudkin-Ripun I. N. - Predication and situation in the scenic scripts of lyrics (2016)
Гурдуз А. І. - Цикл романів Дари Корній про Мальву в компаративному висвітленні, Шитік М. О. (2016)
Микитюк С. С. - В. А. Жуковский и Т. Мур: рецепция восточной романтической поэмы (2016)
Нагірний Л. Я. - Лінгвістичні вектори вивчення поняття "звернення" (2016)
Приступа Т. І. - Українські та російські мовознавці 70-х РР. ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст. про джерела вивчення історії морфологічних форм східнослов’янських моВ (2016)
Чистяк Д. О. - Дослідження художньої концептуалізації в лінгвостилістичній перспективі (діахронічний аспект) (2016)
Шепель Ю. А. - Математизация как следствие структурно-функционального принципа и ее роль при системном подходе к анализу языковых явлений (2016)
Яворська Г. Х. - Мовна толерантність у контексті соціально-гуманітарних наук (частина 1), Ларіна Е. В. (2016)
Озмаден Гюльчин Исмет - Сравнительный анализ турецкого и азербайджанского языков на диалектном уровне (2016)
Джура М. З. - Про спільнокореневі слова на позначення частин тіла в українській мові, англійській, латинській та санскриті (2016)
Рыжих В. И. - Арабский и аккадский языки в сравнительно-историческом освещении (2016)
Смазнова М. В. - Сторичний і релігійний аспекти наявності категорії подвійного числа в англійській та арабській мовах. Причини його зникнення (2016)
Жибак Д. М. - До питання особливостей та функцій політичного дискурсу (2016)
Знанецький В. Ю. - Навчання іншомовному професійно-орієнтованому спілкуванню (2016)
Нечаюк І. О. - Доцільність і особливості використання мультимедійних технологій у викладанні іноземних мов (2016)
Пена Л. І. - Лексико-словотвірні інновації в сучасній українській періодиці (2016)
Шевченко М. Ю. - Шляхи репрезентації концепту імені користувача мережі інтернет як засобу масової комунікації, Медяник Г. А. (2016)
Березинская Е. В. - Межкультурная совместимость как условие жизни (2016)
Козирєва М. В. - Графічна адаптація галліцизмів у алжирському діалекті арабської мови (2016)
Козловський В. В. - Рецензія на монографію Ю. Є. Кійка "Німецько-українські паралелі в інформаційних медіажанрах: фрактальний підхід" (2016)
Таранець В. Г. - Рецензія на монографію Т. О. Козлової "Іконічність у лексиці індоєвропейської прамови" (2016)
Bobrovnyk S. M. - Etymology of English idioms (2016)
Борис Д. П. - Механізми та моделі реалізації апелятивації в англійських неосленгізмах початку ХХІ століття (2016)
Vysotska R. R. - La realisation syntaxique de la negation dans la langue française (2016)
Грищенко Я. С. - Сучасні напрями досліджень віршованого твору (2016)
Дорошенко О. В. - Мовні засоби вираження експресивності лінгвокультурного типажу der deutsche bürger (2016)
Кійко С. В. - Синергетичний потенціал омонімії складних слів (2016)
Ковальова С. М. - Місце концепту BEAUTY в концептосфері англомовного рекламного дискурсу (2016)
Кравцова І. І. - Фразеологізми в сучасній англійській мові: визначення, підходи, класифікації (2016)
Ладыженская С. Ю. - Мелодические особенности молодежной речи в гендерном аспекте (2016)
Лазебна Н. В. - Лексичні та візуально-графічні інновації англомовних соціальних мереж: лінгвальний та перекладацький аспекти (2016)
Mesut Kurnaz - The category of intensity and its reflection in the Azerbaijani phraseology (2016)
Mykhaylenko V. V. - Structuring advertizing discourse (2016)
Морошану Л. И. - "Méthode courte, facile et pratique de langue italienne" Антонио Пиллера как памятник лингво-дидактической литературы XIX века (статья 2), Никитина И. В. (2016)
Нікітіна І. В. - Структури вторинної предикації у світлі сучасних теорій ускладненого речення (2016)
Ницполь В. І. - Психолінгвістичний аналіз персонажа-маніяка (на матеріалі романів Томаса Гарріса "The silence of the lambs" і Стівена кінга "Misery") (2016)
Новаковская О. Н. - Оппозитивные семантические категории ЖИЗНЬ/СМЕРТЬ в вербализованном концепте BLOOD (2016)
Підгірна Н. М. - Комунікативні типи компресивних конструкцій у художньому тексті (2016)
Попович Е. С. - Определение понятия "абсолютный" в английской грамматике, Цапенко Л. Е., Данцевич Л. Г. (2016)
Правдівцева Ю. С. - Креативні прийоми навчання граматики іноземної мови, Здвізова М. О. (2016)
Soroka L. T. - Aspectual classes of predicates in modern English, Pukaliak M. V. (2016)
Савчук Р. І. - Методологічні засади вивчення наративного текстотворення французького художнього дискурсу XVIII–XXI століть (2016)
Сай І. В. - Щодо питання про семантичний аспект гомерівських фразеологізмів (на основі поем "ІЛІАДА" й "Одіссея") (2016)
Смаглий В. М. - Воспринимаемые просодические характеристики молитвы в англиканском богослужении (2016)
Суима И. П. - Экстраполяция коммуникативных систем функционирования респонсивных предложений (2016)
Ходаковська Н. Г. - Фігури поетичного мовлення поезії Генріха Гейне (2016)
Черныш Н. О. - Новый сентиментализм поэзии Чжан Цзыяна (2016)
Tchystiak D. О. - Problèmes de la conceptualisation dans la sémantique interprétative (2016)
Шевченко М. Ю. - Роль инновационных технологий в процессе преподавания английского языка в высшей школе, Хлынина М. Н. (2016)
Шенько М. М. - Модальні конструкції зі значенням припущення в дискурсному сегменті наративу (2016)
Shchypachova D. S. - Differentiated approach in foreign language training of students of non-linguistic specialties (2016)
Ануріна І. С. - прийом компенсації як основний засіб відтворення порушеної мовної норми в художніх творах (на матеріалі перекладів роману Д. Кіза "Квіти для елджернона" українською та російською мовами) (2016)
Бережна О. О. - Особливості перекладу неживого підмета в ролі агента дії в англомовних текстах астрономічного дискурсу (2016)
Buts J. V. - Principaux procédés du transfert de la valeur pragmatique des néologismes français, Ibraguimova S. V. (2016)
Гапоненко Л. П. - Герундій в українському перекладі роману Ф. С. Фіцджеральда "Великий гетсбі" (2016)
Гончаренко Е. П. - "Інерція першого враження": сонет Шекспіра № 66 у перекладі Івана Франка, Осипа Румера та Самуїла Маршака (2016)
Государська О. В. - Методологічні засади дослідження терміносполучень із соматичним компонентом (2016)
Желясков В. Я. - Структура і сутність професійної компетентності майбутнього перекладача (2016)
Зуєнко Н. О. - Лексичні прийоми перекладу термінології рибництва та аквакультури (на матеріалі англійської та німецької мов), Добринська Д. М. (2016)
Кириллова М. Д. - Соотношение длины предложения в оригинале и переводе художественного прозаического текста, Яровенко Л. С., Воробьева Е. В. (2016)
Коваленко И. Н. - Языковые трансформации в переводе на русский язык книги П. Друкера "Management: tasks, responsibilities, practices": случаи лексико-стилистического и синтаксического искажения исходного текста (2016)
Пуга О. О. - Прикметники лексико-семантичної групи зовнішність людини та способи їх передачі в українському перекладі роману Оскара Уайльда "Портрет доріана грея", Білик О. О. (2016)
Ремньова А. М. - Поезії Е. А. По в українських і російських перекладах (2016)
Шніп Ю. В. - Переклад англійських фразеологічних одиниць із компонентом "час" українською мовою (2016)
Солдатенко В. Ф. - Василь Шахрай і його творчість в історіографічному дискурсі (Ч. 2) (2016)
Гай–Нижник П. П. - Русько–літописний варіант Символу Віри та теологічні системи латинської і візантійської тріадології, Батрак О. П. (2016)
Юрченко О. О. - Ґенеза та зміст нумерологічного матеріалу в оригінальних пам’ятках козацького літописання: "Літопис Самовидця" (друга половина XVII–XVIII століття) (2016)
Омельчук Б. А. - Західний вектор культурно–економічних зв’язків княжого Галича (2016)
Тлєуш В. М. - Особливості організації губернаторської влади в Катеринославській губернії (2016)
Гринчак М. О. - Джерельна база дослідження великої промислової буржуазії південноукраїнських губерній пореформеної доби (2016)
Поливач М. А. - Формування наукового світогляду П. Д. Пшеничного (2016)
Апостол М. В. - Життєвий і творчий шлях академіка НААН М. В. Зубця (1938–2014) (2016)
Балян І. В. - Науково–педагогічна діяльність професора М. М. Кулешова з екологічного напряму у біологічній науці (2016)
Павленко С. Ф. - Джерела з історії корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка першої половини ХХ ст. в особовому фонді П. Альошина (2016)
Пословська А. В. - Археологічні джерела у дослідженнях мурованих замків Волині (2016)
Бойко Ю. О. - Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України: історія створення та діяльність (2016)
Січка М. Л. - Наукові дослідження історії українського мистецтва у Всеукраїнській академії наук (2016)
Олешко Н. П. - Висвітлення українською наддніпрянською пресою боротьби українців за виборчу реформу до Галицького сейму початку ХХ ст. (2016)
Ніронович І. І. - Реклама в українських науково–технічних виданнях у міжвоєнній Польщі (1918–1939 рр.) (2016)
Махорін Г. Л. - Форми опору українського селянства у часи Голодомору 1932–1933 рр. (2016)
Лаврут О. О. - Відлуння Закону "Про зміцнення зв’язку школи із життям і подальший розвиток системи народної освіти в Українській РСР" в Українській РСР: досвід перших років (2016)
Ластовець Н. О. - Освітній рівень та вікова сегрегація українських дипломатичних представників початку ХХ століття (2016)
Лісов О. С. - Діяльність радянських спецслужб в Україні у період Другої світової війни (1939–1945 рр.): новітня вітчизняна історіографія (2016)
Ніколаєва Н. Б. - Репресії НКВД проти підозрілих радянській владі київських викладачів і науковців одразу після початку німецько–радянської війни 22 червня 1941 р. (2016)
Ярошинський О. Б. - Стратегія визволення рідного народу та відновлення державної незалежності України в теорії лідерів ОУН(б): кінець 1950–х – 1980–ті рр. (2016)
Лук’яненко О. В. - Відображення повсякдення колективів педінстиутів УРСР доби "відлиги" у періодиці епохи (Ч. 2) (2016)
Сайфудинова Е. В. - Отношение к труду и профессиональной деятельности молодых людей в конце ХХ – первых десятилетиях ХХІ вв. (2016)
Корсак Р. В. - Україна – ЄС: співробітництво у сфері туризму (початок ХХІ ст.), Фуртій В. В. (2016)
Священко З. В. - Особливості аграрних перетворень в Польщі у другій половині ХХ ст. (2016)
Фалько С. А. - Военно–инструкторская миссия под руководством полковника К. В. Церпицкого в Бухарский эмират (1884 г.) (2016)
Исмайлов У. С. - Исследование государственности истории Азербайджана XV–XVI веков в советской историографии (2016)
Омаров А. - Взаимоотношения между Азербайджанским государством Сефевидов и Англии в XV–XVII веках (2016)
Мамедов М. А. - Организация информационного обеспечения читателей в научно–отраслевых библиотеках (опыт работы Республиканской научно–технической библиотеки) (2016)
Abbasova E. I. - Metal working art in Aghsu (2016)
Гасанов Б. К. - Развитие хлопководства в Карабахском регионе Северного Азербайджана в начале XX века (2016)
Вашкевич В. М. - Історична еволюція наукової картини світу (2016)
Козачинська В. В. - Експлікації самості: "розмикання" виміру Я (2016)
Іванова Н. В. - Параметри "лінійного" та "продуктивного" мислення в інтелектуально–рефлексивній діяльності (2016)
Качмар О. В. - Тролінг як форма соціальної та індивідуальної агресії у віртуальних мережах (2016)
Кірик Т. В. - Суспільство і медицина у ХХІ столітті: філософський аналіз нових явищ і протиріч (2016)
Гнилицька І. С. - До питання про епістемологічний статус історії (2016)
Нарядько Г. Я. - Роль средств массовой информации в развитии элементов панорамного мышления, Карапетров В. В. (2016)
Петренко Д. В. - Феномен техники в контексте философской антропологии (2016)
Полянська В. І. - Спільність ідей російського формалізму, структуралізму і англо–американської Нової критики (2016)
Сазонов В. В. - Формування сучасної екологічної політики держави (2016)
Суський Я. С. - Репрезентація людини у теорії соціальних систем (2016)
Цвібель А. О. - Теоретичні витоки філософії прагматизму (2016)
Чернышов В. А. - Благотворительность как вид технологий "мякой силы" (2016)
Джалілова О. М. - Ризик у сучасному суспільстві: соціально–філософський аналіз (2016)
Стокалич И. С. - Философская антропология Н. Бердяева в оценке О. Клемана (2016)
Довбня В. М. - Філософсько–педагогічна спадщина Григорія Ващенка як культурно–історичне явище (2016)
Лаута О. Д. - Темпоральність досвіду Е. Гусерля як одна з ключових засад сприйняття інформації, Пугач Х. Р. (2016)
Ленард-Криськів І. В. - Кастократичний принцип створення української національної спільноти як ознака закритого суспільства: Микола Міхновський (2016)
Лукашенко А. І. - Другий осьовий час світової історії: формування духу капіталізму в межах дуалістичного світогляду християнства (2016)
Бегей О. І. - Стан та майбутнє релігії в секулярному суспільстві (2016)
Вергелес К. М. - Російська релігійна філософія ХІХ – початку ХХ століття у контексті сучасних глобалізаційних проблем (2016)
Шевчук В. М. - Інтеграція церкви "Слово життя" в Східній Україні (2016)
Лишній Б. В. - Динаміка розвитку мережі православних релігійних організацій на території Волині (2016)
Maskevich O. L. - Value orientations of the modern Ukrainian family: religious studies perspective (2016)
Мельничук В. В. - Осмислення глобальних екологічних проблем у православному віровченні: філософсько–релігієзнавчий аналіз (2016)
Карпенко О. О. - Ідея абсолютної музики в контексті філософії ХІХ століття (2016)
Гарбар Г. А. - Національна модель культурного туризму (2016)
Кирилюк О. С. - Поетично–крилаті та прозово–пішохідні види наукових досліджень (2016)
Єгорова Д. І. - Роль ірраціонального відношення до смерті у мистецтві (2016)
Бурлуцький А. В. - Сценічне мовлення акторів нового українського театру (2016)
Масі Н. І. - Тенденції іграїзації соціальних практик у формуванні ціннісно–змістовної складової комунікативної культури сучасної молоді, Ященко Л. Є. (2016)
Максюта М. Є. - Національна особистісність гідності жінки (український фемінізм першої половини XX століття), Мала Я. Л. (2016)
Чуйкова О. В. - "Скляна стеля" і "липка підлога" як прояв гендерної нерівності в кар’єрі: нейробіологія про жіночий потенціал керівника (2016)
Чубарева О. О. - Освіта як чинник підвищення ролі естетичного в аксіологічному полі сучасних студентів (2016)
Готько Н. В. - Соціальна пропедевтика предмету філософії суспільного виховання: раціональність аналітики "соціальної мови" у методології негативної діалектики (2016)
Лавлинский Р. А. - Проблема креативности в образовательном процессе, Николенко К. В. (2016)
Разуменко О. О. - Професійний розвиток вчителя: нові перспективи (2016)
Гасанов Э. Л. - Научные основы исследования образов классиков азербайджанской поэзии (2016)
Зейналов А. Э. - К проблеме изучения русской фразеологии в азербайджанской аудитории (2016)
Буцикін Є. C. - Філософсько–антропологічна концептуалізація феномену етизованого простору (2016)
Цзоу Ченчжан - Віртуальний університет як статегія розвитку вищої освіти в інформаційному суспільстві (2016)
Шиндаулова Р. Б. - Философские основания ноогуманистической педагогики как стратегии развития высшего образовании эпохи глобализации (2016)
Вонсович О. С. - Недоліки процесу боротьби з нелегальною міграцією в рамках системи європейської безпеки (2016)
Герасимович В. А. - Специфіка підготовки, організації та проведення політичних переговорів (2016)
Береза В. О. - Роль політичної освіти і самоосвіти у політичній соціалізації особистості (2016)
Кіндратець О. М. - Війна як чинник зміни світопорядку (2016)
Климчук І. І. - Формування і розвиток феміністських підходів у теорії міжнародних відносин (2016)
Колісніченко Р. М. - Глобалістична свідомість в умовах диспропорцій глобального економічного розвитку (2016)
Лаврук Т. П. - Концепт геополітики: просторова та економічна детермінанти (2016)
Мадрига Т. Б. - Імідж політичного лідера: теоретичні і практичні аспекти (2016)
Набі І. М. А. - Специфіка та особливості сучасного міжнародного порядку (2016)
Остап’як В. І. - Економічне партнерство в геополітичному просторі (2016)
Піддубний С. А. - Поняття і сутність сім’ї у політологічному аналізі (2016)
Руденко А. Ф. - Теоретичні засади осмислення феномену електронного врядування (2016)
Свідерська О. І. - Теоретико–методологічні аспекти віртуальної масової політичної поведінки в сучасних суспільствах (2016)
Тарнавський О. Р. - Формування поняття та типологій євроскептицизму (2016)
Чорна Л. В. - Алгоритм зловживання суспільними ідеалами (2016)
Шустенко С. О. - Концепція євразійства в інформаційному вимірі сучасної геополітики (2016)
Буравченко Р. В. - Політичний режим сучасної України: перспективи еволюції (2016)
Гісса О. К. - Причини виникнення євроскептичних настроїв в Україні (за результатами соціологічних досліджень) (2016)
Богомолець О. В. - Візуалізація української ідентичності в домашніх іконах Слобожанщини (2016)
Касьянова М. М. - Нелегальна міграція українських громадян в країни Східної Європи (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2016)
Манчуленко О. Г. - Україна в зовнішній політиці США: аспекти фінансово–технічної допомоги (2016)
Міщенко А. Б. - Суспільна довіра як гарантія проведення реформ в період трансформації України (2016)
Нагорна М. М. - Вплив європеїзації на реформування системи публічного адміністрування та місцевого самоврядування постсоціалістичних країн: уроки для України (2016)
Щурко О. М. - Динаміка образу України в міжнародних рейтингах (2014–2016 рр.) (2016)
Кан Ден Сик - Анализ экономического роста Республики Корея и пути дальнейшего развити (2016)
Ниязов Х. Г. - Государственная информационная политика и средства массовой информации (на примере Азербайджана) (2016)
Петренко І. М. - Рецензія на монографію: Лукашенко А. І. Образ Бога і Диявола та їх вплив на повсякденне життя та суспільно–трансформаційні процеси в Європі / А. І. Лукашенко. – К.: КиМУ, 2016. – 468 с. (2016)
Передмова (2016)
Васильковська М. А. - Історична ностальгія: пошук ідентичності в епоху глобалізації (2016)
Демчук Р. В. - Крим як Храмова гора (2016)
Задирака К. І. - Віртуальне тіло: приклади соціальних мереж та анонімних форумів (2016)
Левицький В. В. - Концепції фашизму (2016)
Кирилова О. О. - Культурологічна модель декадентського твору (2016)
Оляніна С. В. - Світове дерево на царських вратах: до інтерпретації символічного задуму українського іконостаса XVII–XVIII ст. (2016)
Pavlichenko N. - Art Galleries as an Important Component of the Art Market in Kyiv during the Years of 1990–2010 (2016)
Петрова О. М. - Озираючись на 1960-ті роки (2016)
Briukhovetska O. - Parajanov’s Metamorphoses: from Versified Film to the Cinema of Poetry (2016)
Собуцький М. А. - Етичний вибір героя серіалу з погляду психоаналізу (2016)
Данченко М. Л. - Витоки німецької літературної казки рококо в першій половині XVIII ст. (2016)
Калантарова О. Ю. - Цивілізаційні та ідеологічні трансформації в Центральній Азії. Спроба культурологічного аналізу праць Б. І. Кузнєцова, Король Д. О. (2016)
Копівська А. Р. - Статус і роль імператриці у візантійському суспільстві (2016)
Шагурі М. С. - Трагедія як один із механізмів заміщення насильства в стародавніх Афінах (2016)
Пустовалов С. Ж. - Зброя в жіночих похованнях катакомбної спільноти (2016)
Новальська Т. В. - Рец. на: Пустовалов С. Ж. Етносоціальна структура ямно-катакомбного суспільства Північного Причорномор’я. – К. : ФОП Жовтий, 2015. – 197 с. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Martynov A. V. - Tuberculosis as an infectious pathology of immune system, Bomko T. V., Nosalskaya T. N., Lisnyak Yu. V., Romanova E. A., Kabluchko T. V., Sidorenko T. A., Igumnova N. I., Pogorelaya M. S., Shcherbak E. M. (2016)
Свєженцева І. О. - Роль лейкозної стовбурової клітини у патогенезі хронічної мієлоїдної лейкемії (2016)
Лисняк Ю. В. - Структурная организация бактериальных уреаз, Мартынов А. В. (2016)
Волянский А. Ю. - Влияние герпесвирусной инфекции на иммунную систему и иммунный ответ организма на вакцинацию, Кучма М. В., Колотова Т. Ю., Клыса Т. Л., Кучма И. Ю., Конорева Е. С., Смелянская М. В., Перемот С. Д., Кашпур Н. В., Давиденко М. Б. (2016)
Smelyanskaya M. V. - Etiologic factor in the development of myocarditis in the Kharkiv region, Peremot S. D., Kashpur N. V. (2016)
Pohorila M. S. - New formyl-peptides, as stimulator of non-specific organism resistance against mycobacteria, Martynov A. V., Romanova O. A., Sidorenko T. A., Igumnova N. I., Yukhimenko V. I., Shcherbak O. M. (2016)
Бруснік С. В. - Інфікованість HHV-6 військовослужбовців хворих на негоспітальну пневмонію, Попова Н. Г., Попова Л. О. (2016)
Хохлова Е. А. - Контроль качества настойки боярышника методом ВЭТСХ (2016)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичне дослідження організації доступності обігу лікарських засобів для хворих на злоякісні новоутворення у США, Зброжек С. І., Шаповалова В. О., Шаповалов В. В., Куликова О. В. (2016)
Алексахіна Т. О. - Методика розроблення ідеографічної класифікації фразеологізмів (2014)
Біскуб І. П. - Когнітивні моделі знань у сучасних експертних системах (2014)
Борис Д. П. - Лексичні інновації в сучасній мовознавчій терміносистемі (2014)
Єнікєєва С. М. - Відонімна телескопія в сучасній англійській мові (2014)
Клименко О. Л. - Стилістичні транспозиції у словниковому складі сучасної англійської мови (2014)
Козлова Т. О. - Фонетична типологія Індоєвропейської прамови (2014)
Лобанова Л. П. - Языковая картина мира в концепции Л. Вайсгербера (2014)
Свєтлічна А. А. - Сучасні трактовки терміна "дискурс" (2014)
Форманова С. В. - Інвектива як засіб енергоінформаційного ураження (2014)
Воробйова М. В. - Способи перекладу неологізмів сфери комп'ютеризації економічної діяльності людини з англійської мови на українську, Шаповалова А. І. (2014)
Вороніна К. В. - Особливості перекладу креолізованих текстів з елементами нонсенсу (2014)
Запольських С. П. - Специфіка прагматичної адаптації при перекладі телесеріалу "Dexter” українською та російською мовами, Гусак А. С. (2014)
Калужська Л. О. - Ідеологічне маркування політичного тексту: перекладознавчий аспект (2014)
Ковтун О. В. - Художній переклад як джерело фразеографії (2014)
Кришталь С. М. - Несовпадение жанрово-стилевых норм в разных языках как переводческая проблема (2014)
Линтвар О. М. - Екранізація роману В. М. Теккерея "Ярмарок суєти" як спосіб відображення і відтворення іронічної дійсності в оригіналі і перекладі (2014)
Литвак С. Я. - Граматичні значення різних типів і проблема їх відтворення в перекладі (2014)
Скрильник С. В. - Трансференція у перекладі (2014)
Шевчук О. В. - Функціонування генітивних конструкцій в англійській, українській та російській мовах (2014)
Альошина І. Г. - Семантико-дериваційна характеристика словотвірних гнізд із вершиною "Дієслово обертального руху": зіставний аспект (2014)
Артюхова А. О. - Риторичні особливості українського та німецького мітингових дискурсів (зіставний аспект) (2014)
Баланаева О. В. - Синонимия и антонимия в сфере юридической лексики (на материале украинской, русской, немецкой терминологий) (2014)
Велика І. О. - Базові семантичні компоненти рекламного дискурсу (на матеріалі німецької мови) (2014)
Голуб О. М. - Вивчення фразеологічних одиниць у курсі порівняльної типології англійської та української мов (2014)
Емельянова Д. В. - Особенности английско-русской межъязыковой асимметрии (на примере слова easy и его русских эквивалентов) (2014)
Жукова А. О. - Особливості формування та розвитку англомовної терміносистеми телебачення (2014)
Ігнатенко Д. Є. - Образна основа фразеологізмів зі значенням інтенсивної фізіологічної дії та стану в германських та слов’янських мовах (2014)
Кущ Е. О. - Макроструктури упередженого дискурсу американських, британських і російських політиків (2014)
Лучечко Т. М. - Фонетичні чинники кодування образу в загадці (на матеріалі української та англійської мов) (2014)
Максимова Н. В. - Гендерний аспект в ядрово-концептуальній структурі феномену "Ідентичність" в художньому творі Сандри Синсерос "The house оn Mango Street" (2014)
Міхальова К. І. - Метонімія іменників в статтях військової тематики (на матеріалі англійської, німецької, української та російської мов) (2014)
Моргунова О. О. - Методика зіставного дослідження каузативних посесивних дієслів в англійській та українській мовах (2014)
Орленко О. В. - Просторові опозиції у прийменникових системах англійської й української мов (2014)
Прохорова П. В. - Кулінароніми німецькомовної діалектної картини світу (2014)
Разумович І. А. - Паратекст як засіб вербалізації можливих світів в англомовному художньому текстопросторі (на матеріалі роману Дж. Ффорде "The Eyre Affair") (2014)
Романчук С. - Інституційний дискурс скарги в англомовному соціумі (2014)
Сафьян Ю. О. - Этноспецифические особенности концепта Charm/Чарівність в англоязычной и украиноязычной картинах мира (2014)
Служинська Л. Б. - Порівняльна типологія вираження означеності / неозначеності в німецькій та українській мовах (2014)
Старченко О. А. - Запозичення як спосіб термінологічної номінації в термінології виборчого процесу й виборчих процедур англійської та російської мов (2014)
Столярчук О. В. - Афіксація як один з продуктивних способів деривації молодіжних сленгових одиниць (на прикладах з англійської, німецької, української та російської мов) (2014)
Сухова А. В. - Архітектоніко-мовленнєві форми як основне членування тексту (на матеріалі англомовної новели) (2014)
Тарасюк І. В. - Вербалізація ігрових тактик у фразеологічних одиницях французької та української мов (2014)
Тимощук Т. І. - Транстермінологізація англомовної лексики театрального та фотомистецтва як один із шляхів формування лексикону кінематографічної галузі (2014)
Тупахіна О. В. - Запозичення як механізм неологізації німецької мови кінця XX – початку XXI століття, Влезько О. С. (2014)
Хохлова В. А. - Межкультуные источники происхождения английской и украинской топонимической фразеологии в свете фразеологической глобализации (2014)
Шевчук А. В. - Організація словникової статті зоонімів у тлумачних словниках сучасної англійської мови: зіставний аспект (2014)
Шлапаков О. С. - Событие ситуации поздравления в украинской и русской речевых культурах (2014)
Махачашвили Р. К. - Матузкова Е. П. "Идентичность и лингвокультура: методология изучения": научная монографія (2014)
Гусєв В. І. - Метафізика як філософська наука (2016)
Бондаревська І. А. - Некрасиве мистецтво (2016)
Cватко Ю. І. - Фрагментарій "великої гри" для ХХІ століття. Вступ (2016)
Котусенко В. В. - Еволюція окремих епістемологічних ідей у філософії західноєвропейського пізнього Середньовіччя (2016)
Лютий Т. В. - Критика ідеології: соціокультурний вимір (М. Штірнер, К. Маркс, Ф. Ніцше, З. Фройд) (2016)
Самчук В. А. - До питання про філософсько-прагматичні інтерпретації абсолютизму Геґеля в історико-філософському контексті (2016)
Речич Л. Л. - Еммануель Левінас та його Інший (2016)
Лисий І. Я. - Проблема філософської національності в дискурсі Жака Дерріда (2016)
Головащенко С. І. - Значущість реконструкції персональних дослідницьких практик у вивченні біблієзнавчої спадщини КДА (2016)
Бурега В. В. - У пошуках "нового богослов’я": випускник Київської духовної академії Чедомир Мар’янович (2016)
Відомості про авторів (2016)
Abbas N. - Ukraine`s higher education and the bologna process (2016)
Schaefer M. - The university as a modern educational enterprise in the future global market (2016)
Алендарь Н. - Особистісно орієнтовані технології навчання молодших школярів (2016)
Бальсис Р. - Свадебные сады: генезис и символика (2016)
Бісовецька Л. - Комплексний підхід до вивчення слова під час опрацювання теми "Будова слова" в початковій школі (2016)
Васьківська Г. - Формування комунікативної компетентності особистості як основна проблема сучасної лінгводидактики (2016)
Горбач Н. - Жанр авторської казки в українській дитячій літературі: витоки та перспективи, Здіховська Т. (2016)
Дзеблюк Ю. - Педагогічна підтримка адаптації молодших школярів до умов освітнього розвивального середовища (2016)
Іванова Л. - Використання літературного краєзнавства у початковій школі (2016)
Іванців М. - Основні інноваційні підходи до методики роботи над математичними задачами у початковій школі (2016)
Каптур Г. - Формування образного мовлення молодших школярів засобами художнього слова, Остапюк М. (2016)
Карповець Х. - Ситуаційний метод як засіб формування правописної компетентності студента-філолога (2016)
Компаній О. - Формування вмінь створювати тексти-жанри описового характеру на завершальному етапі мовної початкової освіти з позиції принципу наступності (2016)
Лещенко Г. - Особливості роботи з текстом на уроках української мови за компетентнісним підходом (2016)
Лук’яник Л. - Фонетична основа мовного матеріалу в початкових класах (2016)
Хом'як І. - Самостійна робота в системі навчальної діяльності студентів (2016)
Фенко М. - Історичнозумовлений периферійний статус прислівника в системі частин мови, Мацюк З. (2016)
Даниляк Р. - Мова як структурно-змістовий компонент дитячого періодичного видання і засіб морального виховання молодших школярів (2016)
Кульчицький В. - Патріотичне виховання у контексті формування гуманітарної освіченості фахівців нового покоління (2016)
Кутняк І. - Національні та культурно-історичні умови створення української музично-виховної системи, Околович І. (2016)
Семенов О. - Технологія формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника у позашкільному навчальному закладі (2016)
Наші автори, інформація для авторів (2016)
Андреєв Д. В. - Проблема дуалізму засобів масової інформації в забезпеченні масових комунікацій (2015)
Процюк І. В. - Поділ державної влади: сутність і зміст (2015)
Єрмоленко Д. О. - Загальнотеоретична характеристика професійної правосвідомості (2015)
Кравченко М. Г. - Генезис розуміння правової системи в радянській, пострадянській і вітчизняній юридичних науках (2015)
Завгородній В. А. - Правова природа рішень Європейського суду з прав людини (2015)
Ортинська Н. В. - Історико-правовий аналіз розвитку правового статусу неповнолітніх (від додержавного суспільства до XVIII століття) (2015)
Кравчук В. М. - Діяльність громадських рад: ефективність і перспективи для розвитку народовладдя (2015)
Горбенко Л. А. - Окремі види суб’єктів права (2015)
Ковалик Г. І. - Правове регулювання сервітутів за Цивільним кодексом Австрії 1811 року (2015)
Хомюк Н. С. - Трансформація чи реформування сучасної системи джерел права України? (2015)
Собків Я. М. - Засади взаємодії інститутів держави й громадянського суспільства в реалізації інформаційних прав і свобод людини та громадянина (2015)
Садовський М. М. - Загальна характеристика універсальних принципів доктринального тлумачення права (2015)
Гробова В. П. - Виборча система місцевих органів влади у Швеції: досвід для України (2015)
Бєлов Д. М. - Конституційно-правове регулювання реформ у державі: загальнотеоретичні питання, Фрідманський Р. М. (2015)
Забокрицький І. І. - Допустимість існування "формальних" моделей конституціоналізму (на прикладі концепції "ісламського конституціоналізму") (2015)
Шестак В. С. - Правові дефініції в механізмі адміністративно-правового забезпечення розвитку й діяльності засобів масової інформації (2015)
Сквірський І. О. - Категорія "публічне управління": сучасний погляд та нові орієнтири дослідження (2015)
Галіцина Н. В. - Що розуміти під категорією "соціальна функція"? (2015)
Сокуренко В. В. - Характеристика системи Збройних Сил України (2015)
Федотов О. П. - Суб’єктний склад контрольованої поставки наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, Авдєєв О. Р. (2015)
Манжула А. А. - Принципи діяльності науково-дослідних установ в Україні (2015)
Михайленко Д. О. - Адміністративна відповідальність за порушення принципу гласності у сфері обігу екологічної інформації (2015)
Польщиков В. В. - Інститут адміністративної відповідальності юридичних осіб в Україні та зарубіжних державах: порівняльно-правовий аналіз (2015)
Решота В. В. - Електронна петиція як новий інструмент звернення громадян до органів публічної адміністрації (2015)
Чумак В. В. - Принципи діяльності поліції Грузії: адміністративно-правовий аспект (2015)
Сухий Р. М. - Поняття банківського права та його місце в системі права України (2015)
Джох Р. В. - Трансфертне ціноутворення: причини виникнення й історія розвитку правового регулювання (2015)
Попович Л. В. - Загальна характеристика інститутів управління аграрним сектором економіки Європейського Союзу (2015)
Політило В. Я. - Нормативно-правове регулювання права на доступ до податкової інформації в Республіці Білорусь: компаративний аналіз (2015)
Горзов А. П. - Структура адміністративно-правового статусу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (2015)
Івчук Ю. Ю. - До питання охорони праці працівників АЕС (2015)
Сорочишин М. В. - Консультації як організаційно-правова форма соціального діалогу у сфері праці (2015)
Середа О. Г. - Повноваження профспілок у механізмі правового захисту прав працівників (2015)
Єрофєєнко Л. В. - Трудова правосуб’єктність як елемент правового статусу працівника (2015)
Жигалкін І. П. - Роль юридичних документів у трудовому праві України (2015)
Грицай Ю. В. - Складові, що визначають сутність поняття "молодь": сучасні підходи (2015)
Бородкін М. В. - Поняття та ознаки юридичних фактів у праві соціального забезпечення (2015)
Василько І. В. - Міжнародно-правове регулювання реалізації права на працю працівниками, які працюють у роботодавців – фізичних осіб (2015)
Поворознюк В. В. - Роль FRAX в прогнозировании риска переломов, Григорьева Н. В. (2012)
Фролова Т. В. - Інтегральний підхід до планування регіонально-популяційних досліджень патології кісткової тканини в дітей та підлітків: досвід та перспективи, Охапкіна О. В. (2012)
Поворознюк В. В. - Дефіцит вітаміну D у пацієнтів із остеопорозом, Балацька Н. І., Орлик Т. В., Бистрицька М. А. (2012)
Андруша А. Б. - Недифференцированная соединительнотканная дисплазия: особенности костного обмена и метаболизма соединительной ткани, Паровина А. В. (2012)
Минасов Т. Б. - Распространенность белково-энергетической недостаточности питания у пациентов пожилого и старческого возраста, госпитализированных по поводу перелома проксимального отдела бедра, Гиноян А. О., Минасов И. Б. (2012)
Хвисюк А. Н. - Особенности показателей состояния костной ткани и функционирования тромбоцитарного звена гемостаза при экспериментальном моделировании нарушений костной ткани, Павлов С. Б., Гончарова А. В., Кумечко М. В., Семко Н. Г. (2012)
Ковальчук Т. А. - Характеристика показників фізичного розвитку хворих ювенільним ревматоїдним артритом дітей (2012)
Бобошко Р. О. - Особливості лікування та ортопедичного забезпечення хворих при гострій стадії діабетичної нейроостеоартропатії, Дондорєва І. С., Зайцев М. В., Півоваров В. В., Баєв П. О. (2012)
Моргулис М. В. - Реализация вторичного остеопороза у больных хроническим панкреатитом и хроническим бронхитом, Железнякова Н. М. (2012)
Поворознюк В. В. - Деякі особливості діагностики та лікування хворих з остеоартрозом великих суглобів за наявності вітамін D-дефіцитних станів, Муц В. Я. (2012)
Беловол А. Н. - Эффективность диклофенака в лечении остеоартроза, Князькова И. И., Шаповалова Л. В. (2012)
Бобро Л. Н. - Остеопенічний синдром у хворих з біліарною дисфункцією, Карая О. В. (2012)
Гречаніна О. Я. - Клінічний випадок мітохондріальної форми остеопорозу, Гречаніна Ю. Б., Здибська О. П., Васильєва О. В. (2012)
Дудник Т. А. - Ультразвуковая диагностика травматических повреждений сухожильно-связочного аппарата крупных суставов у больных с остеопорозом, Абдуллаев Р. Я. (2012)
Зяблицев С. В. - Роль полиморфизма гена α1-цепи коллагена I типа в патогенезе постменопаузального остеопороза, Кишеня М. С., Чернобривцев П. А., Пищулина С. В. (2012)
Івченко А. В. - Особливості хімічного складу регенерату кісткової тканини на тлі стрептозотоцинового діабету, Лузін В. І., Єрьомін А. В. (2012)
Канзюба А. И. - Эндопртезирование тазобедренного сустава при переломах шейки бедренной кости на фоне инволютивного остеопороза, Донченко Л. И., Канзюба М. А., Чучварева С. С. (2012)
Ковальчук Т. А. - Якість життя дітей з ювенільним ревматоїд ним артритом та гіпокальціємією (2012)
Прохоров Є. В. - Критерії диференційної діагностики реактивного артриту та суглобової форми ревматоїдного артриту в дітей, Ходаніч Н. О. (2012)
Резуненко О. В. - Особливості вмісту остеозалежних макро-та мікроелементів у хворих на гіпертонічну хворобу та хронічний холецистит (2012)
Танько О. П. - Менопауза та остеопороз, Вигівська Л. А., Мальцев Г. В., Самойлова М. В., Гайворонська С. І. (2012)
Фролова Т. В. - Аналіз моніторингу структурно-функціонального стану кісткової тканини в дітей Харківського регіону, Охапкіна О. В. (2012)
Фролова Т. В. - Ризик формування остеопенії в дітей шкільного віку при порушеннях фібрилогенезу, Барська Л. Я., Охапкіна О. В., Сороколат Ю. В. (2012)
Хопта Н. С. - Корекція порушень у мінеральній фазі кісткової тканини щурів, що виникає за умов кадмієво-нітритної інтоксикації, Витвицький З. Я. (2012)
Починок Т. В. - Порушення кальцій–фосфорного обміну в дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини та їх корекція, Кухарська Н. Г., Мельничук В. В., Васюкова М. М., Горобець Н. І., Чернишова О. В., Мельничук В. А. (2012)
Павлов С. Б. - Особенности функциональной активности тромбоцитов при экспериментальном моделировании нарушений состояния костной ткани, Гончарова А. В., Блажко Т. А., Черных Л. В., Павлова О. С. (2012)
Журавльова Л. В. - Клінічні особливості й пербіг діабетичних остеоартропатій, Федоров В. О., Александрова Н. К., Олійник М. О., Ткачук Е. Ю., Щічка А. І. (2012)
Гук Ю. М. - Передопераційна підготовка дітей та підлітків, хворих на метаболічні остеопатії, Кінча-Поліщук Т. А., Поворознюк В. В., Зима А. М., Марциняк С. М., Балацька Н. І. (2012)
Поворознюк В. В. - Хронічні за хворювання нирок у дітей І-ІІІ стадії: вітамін D-статус та структурно-функціональний стан кісткової тканини, Багдасарова І. В., Буднік Т. В., Балацька Н. І. (2012)
Виноградова О. П. - Дослідження механізму заглиблення одиничного індентору в блок твердого крихкого матеріалу в процесі його руйнування алмазним інструментом (2015)
Войтік Т. Г. - Матричні рівняння з двома трикутними невідомими, Полєтаєв Г. С. (2015)
Воропаєв В. С. - Дослідження несиметричного процесу прокатки металевих порошків при швидкісній асиметрії робочих валків, Калуцький Г. Я., Потіпака Е. О. (2015)
Гавриш А. П. - Швидкісне ельборове шліфування поверхонь деталей тертя зі зносостійких композитів на основі алюмінію для поліграфічних машин, Роїк Т. А., Зоренко О. В., Олійник В. Г. (2015)
Грабар І. Г . - Перколяційно-фрактальні моделі в сучасному матеріалознавстві (2015)
Грабар І. Г. - Прискорене прогнозування тривалої міцності та універсальна діаграма професора Грабара (2015)
Григор’єва Н. С. - Техніко-економічна ефективність модульного гнучкого автоматичного складання (2015)
Даниленко М. І. - Вплив ступеню деформації на структурні перебудови та механічні властивості маловуглецевої сталі 20X, Подрезов Ю. М., Фірстов С. О. (2015)
Дем’янчук Я. М. - Вплив хімічного складу електродів для електроіскрового легування на трибологічну поведінку штоків нафтових насосів, Войцехівська Т. Й., Сумер А. Р. (2015)
Дудніков А. А. - Моделювання динаміки зношування ріжучих елементів грунтообробних машин, Беловод А. І., Пасюта А. Г., Келемеш А. А. (2015)
Жигуц Ю. Ю. - Вплив технології термітних ливарних додатків на структуру прокатних валків, Лазар В. Ф. (2015)
Жигуц Ю. Ю. - Вплив лазерного поверхневого зміцнення і свс на структуру обробленого матеріалу, Опачко І. І. (2015)
Жигуц Ю. Ю. - Технологія одержання та властивості термітних чавунів легованих міддю, Талабірчук В. Ю. (2015)
Зінько Р. В. - Дослідження роботи пральної машини барабанного типу, Серкіз О. Р. (2015)
Зубовецька Н.Т. - Система підтримки прийняття рішень у верстатобудуванні (2015)
Калюжний В. Л. - Вплив кута матриці на формоутворення виробів при холодній роздачі трубчатих заготовок з дією тиску рідини на внутрішню поверхню заготовки, Олександренко Я. С. (2015)
Калюжний О. В. - Використання тиску рідини при холодному формоутворенні під кутом плоских фланців на трубчастих заготовках, Мехнін Д. С. (2015)
Ласковнев А. П. - Стійкість складу і структури матеріалу до впливу факторів навколишнього середовища при створенні поліакрилонітрильних охолоджуючих середовищ, Гарост А. І., Кривоносова Е. В. (2015)
Лук’яненко О. Г. - Інженерія поверхні цирконієвого сплаву Zr-1 % Nb, Труш В. С. (2015)
Маткова А. В. - Дослідження механічних методів видалення рекристалізаційного шару з поверхні лопаток турбін авіадвигунів, Матвійчук С. М. (2015)
Омесь Д. В. - Проблемы виброакустической диагностики повреждений зубчатых колес многовальных приводов, Драган А. В. (2015)
Оргіян А. А. - Статична модель стійкості процесу різання прецизійних конічних отворів, Голобородько А. М., Перпері Л. М., Гугнін В. П. (2015)
Павлиго Т. М. - Небезпека наноматеріалів і стандартизація методів її оцінки, Сердюк Г. Г., Павлиго І. Ю. (2015)
Пертросян Г. Л. - Інженерні методи визначення пористості конічної частин спечених тонкостінних труб гарячого волочіння та пресування, Петросян В. Г., Карапетян А. К., Арустамян А. М. (2015)
Петраков Ю. В. - Правка шліфовальних кругів для шліфування доріжок гайок кочення на верстаті з ЧПК, Середа А. М. (2015)
Проц Л. А. - Застосування циклоїдальних рухів обертання інструменту для механічної обробки плоских поверхонь композитів на основі боросилікатного скла з напівпровідниковими нанокристалами CdSe1-xTex (2015)
Радченко О. К. - Отримання порошків нікель-фосфорного сплаву, Радченко Л. О., Лучка М. В. (2015)
Савуляк В. І. - Вплив мікроструктури високовуглецевих шарів, отриманих методом електродугового наплавлення з використанням вуглецевих волокнистих матеріалів, на параметри зносостійкості в умовах сухого тертя ковзання, Шенфельд В. Й., Панасюк С. О. (2015)
Сулим Г. Т. - Ріст втомних тріщин в анізотропних пластинках за теплового навантажування, Ясній О. П., Пастернак Я. М. (2015)
Троцан А. І. - Модифікування доевтектичних силумінів порошком алюміниду титану, Іценко А. І., Каверинський В. В. (2015)
Хоменко О. І. - Кількісний показник регулярності мікроструктури матеріалу, Баглюк Г. А. (2015)
Чабак Ю. Г. - Комбінована об’ємно-поверхнева термічна обробка деталей машин з високохромистого чавуну, Єфременко В. Г., Зайчук Н. П. (2015)
Чернега С. М. - Комплексне насичення вуглецевої сталі бором і міддю, Поляков І. А., Красовский М. А. (2015)
Шабайкович В. А. - Забезпечення якості промислової продукції, Григор’єва Н. С. (2015)
Шаповал А. А. - До інженерних розрахунків впливу характеристик пористих структур-покриттів на процеси закипання води, Панов Є. М., Сауліна Ю. В. (2015)
Шацький І. П. - Двобічні оцінки граничного навантаження згину для пластини з періодичною системою контактних тріщин (2015)
Шепелєв А. О. - Дослідження нанодисперсних алмазно-абразивних композитів інструментального призначення для підвищення продуктивності і якості обробки композиційних матеріалів, Сороченко В. Г., Шепелев О. А., Гржибовський Б. Б., Стафецький Л. П. (2015)
Шимчук С. П. - Прилад для дослідження тертя ковзання в умовах вібрацій, Селезньов Е. Л., Шимчук Ю. П., Микитюк О. О. (2015)
Шуляр І. О. - Дослідження технологічного процесу виготовлення відцентрово армованого оснащення методом математичного планування експерименту (2015)
Яворська Н. М. - Вплив дифузійного відпалу на склад і структуру КЕП на основі нікелю, Підгайчук С. Я., Дробот О. С. (2015)
Примостка О. О. - Фінансові механізми в реалізації регіональної політики ЄС (2016)
Богашко О. Л. - Дослідження регіональної інноваційної політики зарубіжних країн, заснованої на кластерному підході (2016)
Гужва І. Ю. - Участь України в зонах вільної торгівлі та можливості адаптації її національної економіки до умов, сформованих унаслідок створення мегарегіональних торговельних блоків (2016)
Кожухова Т. В. - Фінансування світовим банком проектів розвитку в Україні (2016)
Кіржецька М. С. - Основні економічні загрози функціонуванню цукрової галузі України (2016)
Душейко Д. М. - Аналіз регуляторного впливу як механізм вдосконалення інституційного середовища національної економіки (2016)
Сугак Т. М. - Структура та методи державного регулювання ринку питного водопостачання (2016)
Момот Т. В. - Удосконалення методичного прийому визначення комплексного показника ефективності функціонування підприємств України, Аванесова Н. Е. (2016)
Ганін В. І. - Стратегічні основи формування цінової стабільності та конкурентного середовища: концептуальний підхід, Соляр В. В. (2016)
Бутенко Т. В. - Трансфертне ціноутворення в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку, Круковська Л. М. (2016)
Василішин С. І. - Управління оборотними засобами сфери обігу в системі зміцнення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств (2016)
Гудзь Ю. Ф. - Методичні підходи до оцінки економічного потенціалу переробних підприємств АПК (2016)
Ільченко Н. Б. - Оцінювання логістичних ризиків підприємства торгівлі (2016)
Кулініч О. А. - Міжпідприємницька логістична інтеграція та координація комерційної діяльності торговельного підприємства, Ковальова Я. Г. (2016)
Орлов В. В. - Теоретичні підходи до визначення та структури організаційно-економічного механізму підвищення ефективності виробництва насіння високих генерацій (2016)
Хомчук М. В. - Особливості формування логістичних стратегій підприємства оптової торгівлі (2016)
Огданський К. М. - Шляхи державного регулювання суспільного розвитку України в контексті соціальної складової (2016)
Александрова Г. М. - До питання регулювання оподаткування недержавних пенсійних фондів в Україні (2016)
Бутенко В. В. - Виокремлення напрямків оптимальної боргової політики держави (2016)
Голинський Ю. О. - Методи наукових досліджень та аналізу процесу виконання бюджетів (2016)
Голюк В. Я. - Аналіз кореляції динаміки грошової маси, ВВП та інфляції у постсоціалістичних та розвинутих країнах (2016)
Лук’янюк М. Е. - Деякі аспекти забезпечення стійкості державних фінансів з урахуванням зарубіжного досвіду (2016)
Святаш С. В. - Податкове рахівництво як базова складова управління податками (2016)
Брадул О. М. - Бінарність при відображені корпоративних прав в обліку, Шепелюк В. А. (2016)
Язлюк Б. О. - Організація обліку витрат операційної діяльності в умовах комплексної автоматизації, Волошина В. В. (2016)
Андросенко О. О. - Економічна сутність витрат виробництва та їх роль у системі управління діяльністю промислових підприємств (2016)
Больботенко І. В. - Трансферне ціноутворення: обліковий та податково-контрольний аспекти (2016)
Єршова Н. Ю. - Інновації стратегічного управлінського обліку (2016)
Лебедик Г. В. - Проблеми організації управлінського обліку на підприємствах, Іващенко К. Ю., Світловська А. М. (2016)
Литвинець Ю. І. - Зменшення корисності активів: методика розрахунку та документальне оформлення (2016)
Мазур Н. В. - Економіко-правова сутність поняття "внутрішньогрупові операції" (2016)
Мельничук О. П. - Економічна сутність та методологічні аспекти виробничих витрат на підприємствах, що надають послуги з постачання готових страв (2016)
Кузнєцов П. В. - Використання маркетингових інструментів у системі електронної комерції, Куценко Т. М. (2016)
Скрильник І. І. - Побудова прогнозної моделі чистого доходу підприємства сфери обслуговування в Україні, Власенко Н. С. (2016)
Голод А. П. - Інноваційні фактори безпеки регіональних туристичних систем (2016)
Бондаренко О. О. - Основні напрями удосконалення національного законодавства у сфері охорони промислових зразків в Україні (2015)
Возняковська К. А. - Актуальні питання участі торгово-промислових палат у господарських відносинах (2015)
Герц А. А. - Медична послуга як об’єкт правового регулювання (2015)
Голубєва Н. Ю. - Особливості відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою (2015)
Клімовський С. С. - Цивільно-правові гарантії здійснення та захисту права на особисті папери (2015)
Колосова О. Е. - Правова оцінка форм державної допомоги суб’єктам господарювання (2015)
Коршакова О. М. - Проблематика відшкодування моральної шкоди за позовами про захист прав споживачів (2015)
Кузьменко С. Г. - Медіація, або 15 років законодавчих ініціатив (2015)
Куриліна О. В. - Категорія "житло" та його різновиди в позитивному праві України (2015)
Лата Н. Ф. - Процесуальні особливості заміни неналежного відповідача в господарському процесі (2015)
Махінчук В. М. - Обставини, які суд приймає до уваги при розгляді справи про зняття корпоративної вуалі (2015)
Мельник М. Б. - Правова природа та сутність майнових інтересів дитини при припиненні права на аліменти у зв’язку із набуттям у власність нерухомого майна (2015)
Мельник Ю. О. - Цивільна процесуальна правоздатність інших учасників цивільного процесу (2015)
Менська О. А. - Охоронний договір на пам’ятки культурної спадщини: особливості та подвійна природа (2015)
Старинець К. О. - Місце переддоговірних відносин у предметі цивільно-правового регулювання (2015)
Зубкова Л. А. - Проблемні питання судової практики розгляду спорів у зв’язку зі страхуванням цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (2015)
Степанова Т. В. - Класифікація учасників господарського процесу (2015)
Томма Р. П. - Поняття та наслідки фіктивного банкрутства як заходу економічної відповідальності господарюючого суб’єкта, Шевчук О. О. (2015)
Чурпіта Г. В. - Щодо поняття "вид цивільного судочинства" (2015)
Шекера Ю. О. - Щодо значення та функцій процесуальних строків у господарському судочинстві (2015)
Гавриш Н. С. - Ґрунтові ресурси та ґрунтокористування: правові аспекти (2015)
Шуміло О. М. - Екологічні (зелені) інвестиції: правовий аспект (2015)
Вечерова Є. М. - "Науковий супровід" кримінальної законотворчості: сучасний стан і перспективи подальшого розвитку (2015)
Галушко Б. С. - Суспільна небезпечність як критерій класифікації злочинів (2015)
Головкін Б. М. - Кримінологічне поняття віктимізації (2015)
Кіслов О. І. - Підходи до розуміння поняття "безпека особистості" у виправних колоніях (2015)
Nesterova I. А. - Regarding the problem of crime victim in the tourism industry (2015)
Олефір Л. І. - Оптимізація функціонування кримінально-виконавчої інспекції в орган пробації в Україні (2015)
Орловський Р. С. - Поняття і значення ексцесу співучасника (2015)
Павликівський В. І. - Особливості кваліфікації перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (2015)
Плотнікова А. В. - Щодо визначення предмета шахрайства за Кримінальним кодексом України (2015)
Сердюк П. П. - Миграция и преступность (2015)
Шуляк Ю. Л. - Наслідки незаконного заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ст. 2391 Кримінального кодексу України): теоретичний аспект, Олійник О. С. (2015)
В’юник М. С. - Генезис провадження з виконання судових рішень у світі (2015)
Кайло І. Ю. - Належне документальне оформлення речових доказів як одна із умов їх допустимості (2015)
Комісарчук Р. В. - Особливості тактики огляду місця події при розслідуванні терористичних актів (2015)
Кочура О. О. - Окремі аспекти визначення загального поняття шкоди при проведенні досудового розслідування за участю неповнолітнього потерпілого (2015)
Луценко М. М. - Корупція в Україні: сучасний стан і проблеми протидії, Щербина Л. І. (2015)
Музиченко О. В. - Поняття, зміст та стандарти обмеження принципу недоторканності права власності в кримінальному процесі України (2015)
Замула А. Ю. - Кваліфікаційі характеристики катування як злочину за міжнародним правом (2015)
Манжул І. В. - Польський досвід забезпечення енергетичної безпеки (2015)
Терехова Т. А. - Міжнародно-правове забезпечення гармонізації українського законодавства з європейським правом у сфері ЗМІ на сучасному етапі (2015)
Коновалова В. В. - Модифікування полісульфонових мембран магнітними наночастинками, Побігай Г. А., Іваненко О. І., Царик С. М., Бурбан А. Ф., Перхун П. І. (2016)
Побігай Г. А. - Отримання целюлозних мембран з іммобілізованою глюкооксидазою, Мешкова Т. Г., Коновалова В. В., Савченко М. О., Бурбан А. Ф. (2016)
Bortnyk N. - Catalase-like activity of carbon nanotubes supported nanoceria, Brichka A., Bakalinska O., Brichka S., Kartel M. (2016)
Михальонок Я. С. - Нові амінокислоти з сульфоновим фрагментом як будівельні блоки для твердофазного пептидного синтезу, Придьма С. О., Жалніна Г. Г., Момот Л. М., Бурбан А. Ф. (2016)
Сачук О. В. - Механохімічнa активація та фотокаталітична активність оксидної цинк-молібденової композиції, Зажигалов В. О., Кобулей О. П. (2016)
Bilko D. - Entrapment modification of the polyacrylamide gel with chitosan polymers for the purposes of surface activation for tissue engineering, Borodulin Y., Antoniuk N., Kolesnyk I., Burban A. (2016)
Коломієць О. В. - Основні експлуатаційні характеристики композитних сорбентів "силікагель/сульфат натрію" та "силікагель/ацетат натрію" для адсорбційних холодильників, Сухий К. М., Бєляновська О. А., Вакулюк П. В., Томіло В. І., Прокопенко О. М. (2016)
Будзінська В. Л. - Вплив аміносилану на особливості формування органосилікатних систем, Слісенко О. В., Бей І. М., Юхименко Н. М. (2016)
Haliarnyk D. - Benzoyl peroxide decomposition by nanoporous and nanoscale carbon materials in nonaqueos media, Bakalinska O., Kartel M. (2016)
Рожнова Р. А. - Розробка плівкових матеріалів з декаметоксином на основі поліуретансечовин, які містять у своїй структурі фрагменти кополімеру N-вінілпіролідону з вініловим спиртом, Карпенко О. С., Руденчик Т. В., Галатенко Н. А., Кісельова Т. О. (2016)
Куколевська О. С. - Нанокомпозитні матеріали з регульованим вивільненням біоактивних речовин, Геращенко І. І., Пахлов Є. М. (2016)
Kaurkovska V. - Effect of adsorption of simple molecules on phase transition in vanadium dioxide, Grebenyuk A., Lobanov V. (2016)
Smirnova O. - Effect of nitrogen doping on the spatial and electronic structure of TiO2 thin films and on the efficiency of water molecules adsorption onto their surfaces, Grebenyuk A., Linnik O., Chorna N., Lobanov V. (2016)
Samsonenko M. - Tin (IV) oxide and oxo-hydroxide modification and investigation of their properties, Khalameida S., Skubiszewska-Zięba J. (2016)
Михайленко О. В. - Особливості утворення комплексів типу "гість–господар" між двошаровими карбоновими нанотрубками та біс(?5-циклопентадієніл)кобальтом (2016)
Мага І. М. - Визначення 2-бромоаніліну у вигляді триазену методом верх (2016)
Відомості про авторів (2016)
Содержание (2016)
Коцюба А. А. - Анализ эффективности конструктивно-технологических решений агрегатов воздушных судов из полимерных композиционных материалов и реализующих их технологий (2016)
Головин И. И. - Применение теории теплового разрушения материалов для математического моделирования процессов лазерной очистки в промышленности, Головина А. Г. (2016)
Бычков А. С. - Структура покрытий, формирующихся при конденсации (2016)
Ивановский В. С. - Определение уровня экологической безопасности композитных баллонов, Ивановская О. В. (2016)
Миронов К. В. - Экспериментальные исследования остаточной прочности тканевых элементов парашютных систем, Пинчук Д. А. (2016)
Остапчук В. В. - Математическая модель деформирования при калибровке листовых деталей импульсным нагружением (2016)
Мураховская Е. А. - Изменение величины и положения "коридора выживания" при повреждениях системы управления самолета для преодоления ПВО на сверхмалых высотах, Рыженко А. И., Цуканов Р. Ю. (2016)
Перерва В. А. - Исследование механических свойств сварных соединений сплава ВТ6С, выполненных сваркой полым катодом (2016)
Третьяков А. С. - Влияние размера зерен материала на долговечность образцов из листа алюминиевого сплава В95Т2 при регулярном нагружении, Завгородняя С. С. (2016)
Царицынский А. А. - Определение напряженно-деформированного состояния локальных зон усиления сотовых каркасов солнечных батарей с помощью конечно-элементной поддержки (2016)
Чубукин А. С. - Влияние криогенной обработки на износостойкость штамповой стали (2016)
Рефераты (2016)
Сведения об авторах (2016)
Геєць В. М. - 25 років трансформаційних змін. Що далі? (2016)
Гриценко А. А. - Економіка України на шляху до інклюзивного розвитку (2016)
Гордіца К. А. - Трансформація власності в Україні: підсумки інституційних змін (2016)
Шаров О. М. - Валютна політика України: чверть сторіччя невизначеності (2016)
Кораблін С. О. - Модель "відстаючого зростання": економічні фактори та наслідки для України (2016)
Пустовойт О. В. - Українська економіка: хаотичні та циклічні коливання навколо довгострокового тренду зростання (2016)
Лір В. Е. - Енергонезалежність України: досягнення та перспективи (2016)
Бородіна О. М. - Cело і селянство на роздоріжжі можливостей і перехресті надій, Прокопа І. В. (2016)
Молдаван Л. В. - Суперечності земельної реформи в аграрному секторі України в контексті світової практики (2016)
Андрущенко В. - Професор і сучасна освіта (2012)
Дитинство та юнацькі роки В. Й. Борисенка (2012)
Студентські роки (2012)
Початок наукового шляху (2012)
У Національному Педагогічному Університеті імені М. П. Драгоманова і суспільному житті країни (2012)
Коцур В. - Вчений і наставник (2012)
Натикач П. - Совісна людина (2012)
Гончар Б. - Мій друг і товариш (2012)
Сушко О. - Слово про професора (2012)
Потильчак О. - Історична оцінка характеру міграційних процесів на Лівобережній Україні у другій половині XVII cт. в наукових працях В. Й. Борисенка (2012)
Бабінська М. - Рolskie Towarzystwo Heraldyczne в полеміці навколо тотожності титулів "kniaź" і "książe" (2012)
Двірна К. - Світозор Драгоманов в окупованому Києві (1941 – 1942 рр.): сторінками архівних документів (2012)
Жулканич Н. - Мілена Рудницька – ідеолог та провідна діячка українського жіночого руху в Західній Україні, Барбара Л. (2012)
Зосімович О. - Регулювання діяльності судових урядовців та адвокатів нормами Другого та Третього Литовських Статутів на рубежі XVIII – XIX ст. (2012)
Іванченко Р. - Перші історичні кроки української державності (до 1400-х роковин утворення першої державностІ українського народу – Київської Руси) (2012)
Кордон М. - Безпека державного кордону України (2012)
Кривошея І. - Неурядова старшина Миргородського полку XVII – першої третини XVIII ст. (2012)
Побірченко Н. - Повернення Миколи Аркаса (2012)
Сегеда Р. - Титуляція та номенклатура вищих урядовців Києва часів Речі Посполитої (1569 – 1648 рр.) (2012)
Телегуз І. - Аполітичність і політичність української інтелігенції в освітній діяльності 1920-х рр. (2012)
Філоретова Л. - Єлисаветградська громада (2012)
Борисенко М. - Житло та житлова забудова міст Гетьманщини ХVІІІ ст. за картографічними джерелами (2012)
Вєтров І. - Відбудова важкої промисловості України: плани і засоби реалізації (друга половина 40-50 роки ХХ ст.) (2012)
Вигівська О. - Місце та роль господарської діяльності міщанок у повсякденності міст Волинської губернії наприкінці ХVIII – середині ХІХ ст. (2012)
Заєць О. - Земська меліорація в Полтавській губернії в другій половині ХІХ – На початку ХХ ст. (2012)
Мочернюк Я. - Оренда землі у поміщицьких маєтках Київської губернії другої половини XIX –початку XX ст. (2012)
Скрипчинська Н. - Податкова політика радянської влади в українському селі в першій половині 20-х років ХХ ст.: особливості та трансформаційні зміни, Олександр С. (2012)
Ткаченко О. - Роль приватного капіталу в розвитку вітчизняного музеєзнавства (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.), Соловйова Т. (2012)
Андрусишин Б. - Особливості державно-церковних відносин напередодні національної революції та в часи української гетьманської держави XVІI ст., Бондаренко В. (2012)
Баляс І. - Міжконфесійне протистояння православного уніатського та католицького духовенства Волинської губернії на основі "Волынских епархиальных ведомостей" (2012)
Берендєєва О. - Становлення туристичної діяльності в радянській державі в 20-х роках ХХ СТ. (2012)
Візер С. - Луцька єпархія в конфесійному житті України наприкінці XVI – в першій половині XVII ст. (2012)
Кривошея І. - Рецепція культурного життя Умані в мемуарній літературі: доба польських аристократів Потоцьких (1726 – 1832 р.) (2012)
Молоткіна В. - Особливості змістовного наповнення книжкової продукції Радянської України в 20-ті рр. ХХ ст. (2012)
Потапова О. - Православні братства періоду Української держави гетьмана П. Скоропадського (2012)
Радчук А. - Михайло Старицький і Дмитро Яворницький: до історії співпраці вченого та митця (2012)
Херсонець Н. - Ставлення демократичних сил Півдня України до народних бібліотек і читалень у другій половині ХІХ ст. (2012)
Главацький М. - Формування окупаційною владою нормативно-правового та адміністративного забезпечення діяльності місцевих органів влади в генеральній області "Київ" у 1941-1944 рр. (2012)
Левченко Ю. - Місце України в планах нацистськоЇ Німеччини в роки Другої Світової війни (2012)
Стоян Т. - Офіцерські зібрання армії Російської імперії кінця XIX - Початку XX ст. (2012)
Чорний О. - Військово-морська освіта на півдні України в епоху вітрильного флоту (2012)
Коваленко О. - Українсько-польська співпраця в галузі вищої освіти (1991-2010 рр.) (2012)
Наюк А. - Соціально-економічне та політичне становище в Ірландській Республіці напередодні вступу до ЕС (2012)
Борисенко В. - Синьоводська битва – початок творення нового євразійського простору (2012)
Гренишен А. - Діалектика поглядів російських істориків на розвиток політичної системи Російської держави першої чверті ХІХ ст. (2012)
Жєлєзко А. - Особливості історичного краєзнавства в Україні у 30-х роках ХХ ст. (2012)
Журба М. - Доктринальні засади використання селянства в соціалістичному суспільному експерименті 1920 – 1930-х років (2012)
Іванова Л. - Українсько-польський погляд на селянське питання у другій половині ХVІІІ ст. (2012)
Потапенко Я. - Історія тіла як комплексний міждисциплінарний напрямок історичної науки наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2012)
Терлецька І. - Громадські та громадсько-політичні об’єднання як складові елементи політичної системи сталінізму в Україні наприкінці 20-х – у 30-х роках ХХ ст. (2012)
Ярмошик І. - Історія уніатськоЇ (греко-католицької) церкви в дослідженнях Едварда Ліковського (1836 – 1915 рр.) (2012)
Алфьоров О. - Чернігівська полкова сотня за матеріалами невідомої ревізії (2012)
Виговський М. - Українська нація і національна освіта: сучасна інтерпретація реалій Радянської України 20 – 30-х років ХХ ст., Гречка А. (2012)
Бех В. - Нове дослідження про відображення тілесності в соціогуманістаристиці (2012)
Гуржій О. - Нове слово з історії природничої науки в Україні (2012)
Дробот І. - Видавнича справа в Україні 20 – 30-х рр. ХХ ст. (2012)
Відомості про авторів (2012)
Gernego Iu. - The Potential for Innovative Development of Crowdfunding (2016)
Азьмук Н. А. - Безробіття і можливості цифрової зайнятості для його зниження (2016)
Филипова Л. - Влияние санкций Европейского Союза против Российской Федерации на туризм в Словацкой Республике, Чoванова-Супекова С. (2016)
Afanasieva L. - Improvement of the State Policy for the Public-Private Partnership Development in Ukraine, Shemayev V. (2016)
Dikan L. - The Development of a Typology of State Audit in the International and National Practice, Shevchenko I. (2016)
Lepeyko T. - A Modern Approach to the Leadership Dimension, Jamal Ya. (2016)
Корчевська Л. О. - Синергетичне управління економічною безпекою підприємства (2016)
Чмутова І. М. - Вибір спеціальних технологій управління фінансами банку з урахуванням циклічності його розвитку (2016)
Сєвідова І. О. - Застосування органо-мінеральних добрив як елемент формування прибуткового виробництва овочів, Лещенко Л. О. (2016)
Потрашкова Л. В. - Модель зв'язку соціально відповідальної поведінки та соціального капіталу підприємства (2016)
Milov A. - Corporate Decision-Making Multiagent Models, Milevskiy S. (2016)
Якимова Л. П. - Детерминанты цикличности доверия населения к негосударственному пенсионному обеспечению (2016)
Довгань Л. Є. - Інноваційний підхід до підвищення ефективності роботи проектної команди, Мохонько Г. А. (2016)
Нилова Н. М. - Исследование жизнеспособности некоторых теорий микроэкономического анализа (2016)
Новак У. П. - Облік та документальне оформлення автомобільних пасажирських перевезень, Падюка М. В., Пилипенко С. М. (2016)
Носик О. М. - Синергетика інвестицій у людський капітал (2016)
П’ясецька-Устич С. В. - Генезис спільної аграрної політики ЄС: перспективи та ризики для України (2016)
Трофімчук Т. М. - Генезис теорії людського капіталу (2016)
Антонюк Б. О. - Міжнародна конкурентоспроможність світових мегаполісів (2016)
Кравцова І. В. - Методика дослідження глобальних ланцюгів створення вартості (2016)
Дикань В. Л. - Перспективи фінансування приміських пасажирських перевезень в умовах акціонування залізничного транспорту, Єлагін Ю. В. (2016)
Кабаці С. Б. - Динаміка та структура державного боргу України (2016)
Солодовнік О. О. - Теоретико-методологічні основи формування системи фінансово-економічних інтересів сторін ППП (2016)
Чайка Ю. М. - Розвиток методичних підходів до оцінки національної конкурентоспроможності (2016)
Ращупкина В. Н. - Методология управления бизнес-процессами технологических подсистем, Козлова Л. В. (2016)
Борбулевич В. З. - Методи оцінювання інвестицій для проектів модернізації промислових підприємств (2016)
Гонтюк В. А. - Групування територіальних органів державної статистики України за рівнем кадрового забезпечення на основі багатовимірного моделювання (2016)
Mokhniuk A. M. - Modern approaches to employee motivation (2016)
Парубок Н. В. - Розвиток цукробурякового підкомплексу Черкаської області (2016)
Пономаренко Т. В. - Стейкхолдерський контекст економічної стійкості підприємства (2016)
Сагалакова Н. О. - Методичні аспекти ціноутворення в туризмі (2016)
Урсакій Ю. А. - Удосконалення управління конкурентоспроможністю підприємств на засадах якості життя (2016)
Шендерівська Л. П. - Тенденції розвитку ринку упаковки України, Савенок Д. А. (2016)
Шеховцова В. В. - Аналіз господарської діяльності малого підприємства як наукова база прийняття управлінських рішень (2016)
Хохуляк О. О. - Тенденції розвитку мегарегіональних ринків юридичних послуг (2016)
Ценклер Н. І. - Прогнозні моделі та сценарії розвитку економіки карпатського регіону в контексті активізації євроінтеграційних процесів (2016)
Погоріла І. І. - Сучасний стан та проблеми безробіття в Україні (2016)
Демчук Н. І. - Структура капіталу як метод захисту від рейдерства, Окселенко Н. О. (2016)
Голіков С. С. - Загрози податковій безпеці України (2016)
Гончар Т. Г. - Еволюція портфельної теорії та сучасні реалії фінансових відносин (2016)
Лелюк С. В. - Моніторинг фінансової безпеки економічних систем (2016)
Радова Н. В. - Фінансове забезпечення консолідації банків (2016)
Ткаченко І. П. - Інноваційні перетворення вітчизняних фінансових інституцій: проблеми розробки та впровадження, Очеретяний В. В. (2016)
Баранник З. П. - Моніторинг ефективності організаційно-економічного стану підприємств гірничого комплексу, Берідзе Т. М. (2016)
Усатенко О. В. - Бухгалтерський облік викупу та вторинного розміщення цінних паперів венчурних фондів (2016)
Ібатуллін Ш. І. - Теоретико-методологічні основи формування природно-господарських територіальних систем в Україні, Степенко О. В. (2013)
Гордієнко В. П. - Науково-методичні підходи до оцінки інвестиційної безпеки регіону, Боярко І. М. (2013)
Cаженюк В. С. - Метод реалізації математичних моделей оптимального інвестування на фінансових ринках (2013)
Федун І. Л. - Інноваційний потенціал агропромислового виробництва: методологічний вимір (2013)
Гулей А. І. - Управління сталим розвитком у сучасних умовах на вітчизняних харчових підприємствах (2013)
Булуй О. Г. - Формування власних інвестиційних ресурсів сільськогосподарських підприємств Житомирської області (2013)
Вишневська О. М. - Інформаційні технології землеробства у концепції сталого розвитку аграрного сектора, Гаркуша Ю. В. (2013)
Сагайдак М. П. - Внутренний маркетинг в управлении производительностью предприятия, Криворучкина Е. В. (2013)
Клименко О. В. - Теоретичне визначення сутності й структури фінансового ринку (2013)
Ткаченко І. П. - Фінансові ресурси підприємств: управління ефективністю формування та використання (2013)
Бричко М. М. - Системний підхід оцінювання ефективності корпоративного управління як складової управління діяльністю банків в системі фінансових відносин їх стейкхолдерів (2013)
Анін В. І. - Моделювання ресурсної структури процесу бюджетування підприємства, Гєллєр Є. Б. (2013)
Журавель Ю. Г. - Інституційні засади консолідації фінансових ресурсів для цілей модернізації економіки (2013)
Бутко Б. О. - Експліцитні чинники геоекономічного розвитку ринку високих технологій (2013)
Кліонський О. М. - Формування ситуаційної моделі управління цінами в системі міжнародного маркетингу аеропортів (2013)
Бойда С. В. - Напрями удосконалення формування та реалізації стратегічного потенціалу деревообробних підприємств Чернівецької області (2013)
Гаврилюк Т. Ю. - Фінансова безпека суб'єктів підприємництва основних видів економічної діяльності в Україні (2013)
Кузнецов А. А. - Моделювання полікритеріальної оцінки стану управління корпоративною культурою машинобудівних підприємств (2013)
Дашко І. М. - Аналіз ефективності використання мотивації персоналу при соціально-економічному механізмі управління трудовим потенціалом підприємств харчової промисловості та його обгрунтування (2013)
Камінський С. І. - Основні тенденції зміни тривалості фінансового циклу на підприємствах торгівлі (2013)
Слободчикова О. А. - Венчурне інвестування як напрям інвестиційного забезпечення реструктуризації металургійних підприємств (2013)
Узунов Ф. В. - Інвестиційне партнерство держави та приватного сектору в галузях інфраструктури України (2013)
Дєгтяр О. А. - Організація інформаційно-аналітичної роботи в органах державного управління соціальною сферою (2013)
Узунов В. В. - Загальні засади формування зон інноваційного розвитку регіону (2013)
Орленко Я. Ю. - Особливості державного управління продовольчим забезпеченням в контексті активізації інвестиційних процесів в аграрному секторі економіки (2013)
Рудешко В. В. - Організаційно-правове регулювання бюджетного обліку та казначейського контролю в Україні (2013)
Ушакова О. І. - Децентралізація управління та фінансування у сфері охорони здоров'я: міжнародний досвід для України (2013)
Єфіменкова Н. М. - Державне управління інноваційним розвитком України: радянський досвід та сучасні реалії (2013)
Міщенко Р. І. - Контроль державних органів влади в сфері державних закупівель (2013)
Садовська А. Л. - Державне регулювання інформаційно-комунікативної сфери: міжнародний досвід для України (2013)
Фірсова О. Д. - ГІС-технології як елемент інформатизації галузі охорони здоров'я: основні терміни та визначення (поняттєвий аспект) (2013)
Титул, зміст (2016)
Мамутов В. К. - Передовой опыт регионализации государственного управления экономикой (2016)
Ахромкін Є. М. - Економіко-правове забезпечення стратегічного розвитку новоутворених територіальних громад: до обговорення, Бурбело О. А., Алексєєв А. С., Заблодська Д. В. (2016)
Гудзь П. В. - Визначення сценаріїв виробництва валового регіонального продукту, Гудзь М. В. (2016)
Заблодська І. В. - Економічні передумови оновлення та реалізації стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, Носкова С. А., Татарченко О. М., Завойських Ю. А. (2016)
Іщук С. О. - Економічні проблеми розвитку промислового виробництва у західному регіоні України, Кудря Я. В. (2016)
Перепелюкова О. В. - Геоекономічна стратегія України та її регіонально-інтеграційні пріоритети, Денисюк О. В. (2016)
Чиж В. І. - Податкове адміністрування як спосіб забезпечення економічної безпеки регіону (2016)
Гречана С. І. - Cучасні проблеми та тенденції розвитку міжрегіонального співробітництва в Україні (2016)
Корсакова О. С. - Організаційні аспекти інтеграції підприємств у кластери: зарубіжна та вітчизняна практика (2016)
Попова І. А. - Оцінка інформаційної інфраструктури міжрегіонального співробітництва (2016)
Рогозян Ю. С. - Національна регламентація міжрегіонального співробітництва (2016)
Serebryak K. Ig. - The problems of agreement pro visions implementation between Ukraine and the EU: in formation support (2016)
Іванова М. І. - Особливості використання сучасних технологій менеджменту персоналу: теоретичний аспект, Варяниченко О. В. (2016)
Косар Н. С. - Формування попиту та пропозиції на фахівців з маркетингу в Україні, Кузьо Н. Є., Данилик І. В. (2016)
Tarasevich E. V. - Human resource management as a basis for economic development of the enterprise (2016)
Беро В. М. - Удосконалення законодавства щодо оподаткування єдиним податком суб’єктів господарювання (2016)
Бурбело О. А. - Прогнозування цін на сировину у сільському господарстві, Бурбело С. О. (2016)
Житар М. О. - Фондовий ринок та механізм його регулювання в умовах економічного розвитку країн (2016)
Корнійчук О. П. - Порядок обрахунку втрат соціально-економічного потенціалу України, спричинених окупацією Донбасу та анексією Криму (2016)
Кудріна О. Ю. - Стратегічні особливості відновлення промисловості: Україна повертається до ідеї спеціальних економічних зон (2016)
Линник О. О. - Стратегія макроекономічного розвитку України в умовах боргової кризи: досвід, теорія та практика (2016)
Хандій О. О. - Сучасний стан та особливості децентралізації влади в Україні (2016)
Шевцова Г. З. - Трансформація концептуальних підходів до управління розвитком хімічної промисловості в контексті неоіндустріалізації (2016)
Тимошенко О. В. - Проблеми створення та реалізації механізму економічної безпеки держави (2016)
Поворознюк В. В. - Мінеральна щільність кісткової тканини, жирова та знежирена маса в дітей різного віку та статі, Климовицький Ф. В., Балацька Н. І., Дзерович Н. І., Голубєва Т. М., Чучварьова С. С., Чирах Т. М. (2012)
Янковская Л. В. - Дефицит инедостаточность витамина D у лиц западного региона Беларуси с кардиоваскулярной патологией, Снежицкий В. А., Поворознюк В. В., Балацкая Н. И. (2012)
Балацька Н. І. - Дефіцит вітаміну D у школярів Тернопільської області (2012)
Масік Н. П. - Переломи кісток у хворих на хронічні обструктивні захворювання легенів: гендерно-вікова структура, локалізація і клініко-лабораторні маркери (2012)
Поворознюк В. В. - Особливості гіперурикемії в чоловіків та жінок старших вікових груп, Дубецька Г. С. (2012)
Кочиш А. Ю. - Анализ распространенности метаболических заболеваний скелета посредством двухэнергетической абсорбциометрии, Минасов Т. Б. (2012)
Федорович Б. О. - Променева дiаностика різних видів травматичних ушкоджень колінного суглоба у футболістів (2012)
Поворознюк В. В. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини в пацієнтів, які перенесли інсульт, Бистрицька М. А. (2012)
Охапкіна О. В. - Регіональні особливості проявів недиференційованої дисплазії сполучної тканини в дитячій популяції Харківського регіону, Фролова Т. В. (2012)
Щербина И. А. - Актуальные аспекты постменопаузального остеопороза, Лазуренко В. В., Мерцалова О. В., Горбатовская Э. В. (2012)
Дуденко В. Г. - Алгоритм оцінки онтогенетичної гармонійності м’язової компоненти тіла з урахуванням соматотипу, Терещенко О. А., Шкляр А. С., Барчан Г. С. (2012)
Поворознюк В. В. - Изучение эффективности и безопасности препарата Гиалуаль-Артро в лечении пациентов с остеоартрозом коленных суставов II-III степени, Орлик Т. В., Быстрицкая М. А., Дзерович Н. И., Козицкая С. В. (2012)
Ковальова О. М. - Вікові особливості цитокінового профілю у хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім предіабетом, Кочубєй О. А. (2012)
Морозова К. М. - Вплив модельованої бронхіальної астми та базисної терапії на морфогенез стегнової кістки лабораторних тварин в умовах експерименту, Каладзе М. М. (2012)
Неєлова О. В. - Регіональні відмінності проявів недиференційованої сполучнотканинної дисплазії, Грабар В. В., Лещинюк І. І., Бондаренко Л. В. (2012)
Савво В. М. - Остеопороз у больных ревматоидным артритом детей, Киселева Л. П., Лупальцева С. Е., Филонова Т. А., Мамалуй Н. И., Золотайкин Д. А. (2012)
Цодікова О. А. - Особливості харчування підлітків у промисловому місті, Гарбар К. Б., Барчан Г. С., Крилова О. Б. (2012)
Гарник К. В. - Показники кальцій-фосфорного метаболізму та імунний статус хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з остеопорозом на тлі синдрому екологічного імунодефіциту, Фролов В. М., Пересадін М. О., Круглова О. В., Бикадоров В. І. (2012)
Брага Д. О. - Комерціалізація інновацій в країнах ЄС (2016)
Vasylieva V. - Economic and legal base of the formation the accounting information about export operations, Lukashuk V. (2016)
Звіргзде К. І. - Податкові механізми реалізації національної інвестиційної стратегії Франції (2016)
Опалько В. В. - Мегатренди розвитку у світовій енергетиці (2016)
Українець Л. А. - Інвестиції у розвиток людського капіталу в Китаї (2016)
Богуславська С. І. - Проблеми та перспективи програмно-цільового планування регіонального розвитку (2016)
Бойко О. В. - Комплексний збалансований розвиток туристської інфраструктури (2016)
Букреєва Д. С. - Удосконалення механізму розвитку малого бізнесу в Україні: податково-інтеграційний аспект (2016)
Овсієнко О. В. - Правова економіка як інституціональна складова підвищення енергоефективності промислових підприємств України (2016)
Поснова Т. В. - Роль середнього класу в системі економічної безпеки (2016)
Аберніхіна І. Г. - Комплексний підхід до виокремлення і систематизації ризиків діяльності страхових організацій, Сокиринська І. Г. (2016)
Андросова О. Ф. - Формування іміджу комерційних банків України та шляхи підвищення довіри серед клієнтів, Лащенко А. О. (2016)
Васечко Л. І. - Актуальні питання розвитку страхового ринку України (2016)
Швец Ю. А. - Налоговая нагрузка: оценка ее влияния на деятельность и развитие промышленных предприятий, Цыкало Е. С. (2016)
Єрмак С. О. - Дослідження інноваційних технологій на молокопереробних підприємствах, Бугаєнко О. В. (2016)
Матіщак Ю. І. - Використання методу таксономії для оцінки фінансово-економічної складової розвитку підприємств (2016)
Міронова Ю. В. - Пріорітетні напрямки вдосконалення комунікаційних процесів на вітчизняному підприємстві, Кухар А. В., Роїк О. М., Кагляк О. О. (2016)
Потрашкова Л. В. - Показники потенціалу діяльності підприємства з виконання його функцій у суспільстві (2016)
Соляник Л. Г. - Фінансові важелі управління прибутком аграрних підприємств, Прийтенко Н. І. (2016)
Федорова В. А. - Основні проблеми та виклики інноваційної діяльності підприємства, Татарчук Ю. І. (2016)
Shtefan N. M. - Determining the companies value: modern approaches, Shtefan T. Y. (2016)
Aliyev Z. M. - The investigation of culture by "cultural studies” and "culturology” (2016)
Bataeva K. V. - Social codes of chat-communication: ethnomethodological approach (2016)
Бузаров А. И. - Религиозный фактор в событиях "арабской весны" и конфликтах на Ближнем Востоке (2016)
Вдовиченко Є. В. - Сутність корупції, її принципи і властивості (філософський контекст) (2016)
Глушко Т. П. - Нація як продукт економічних процесів (2016)
Горохов С. В. - Порівняльний аналіз систем медичного страхування зарубіжних країн, Старинчук С. Д. (2016)
Грищенко Н. В. - Ноmo informaticus: еволюція людини в умовах інформаційного суспільства (2016)
Гудима І. П. - Промисел Божий і чудо як елементи теологічних витлумачень релігійної картини світу (2016)
Дуденок В. И. - Особенности развития религиозного сознания в эпоху постмодерна (2016)
Зубов В. О. - Переформатування світу: субстанційні засади (2016)
Ігнатьєв В. А. - Естезис апофазису некласичної філософської парадигми (2016)
Кривега Л. Д. - Четвертая индустриальная революция: атрибуты и последствия, Сухарева Е. В. (2016)
Кротов К. В. - Теологія як антропологія у філософії неопротестантизму (2016)
Кушерець Т. В. - Варіативність змісту поняття суб’єкта історії в ідеологічному дискурсі модерну (2016)
Лисоколенко Т. В. - Игра как феномен культуры в описаниях Ф. Шиллера, Г. Гессе, Э. Финка (2016)
Литовченко І. В. - Інституційна структура суспільства: соціально-філософський аналіз (2016)
Ломачинська С. В. - Проповідницька діяльність як вагомий чинник релігійної комунікації в православній традиції (2016)
Мозгова Т. А. - Філософсько-антропологічні засади теорії виховання дітей у східній культурній традиції (на прикладі сучасної Японії) (2016)
Московая Е. А. - Дискурс: различия исследовательских ракурсов (2016)
Найдьонов О. Г. - Значення соціально-філософського спадку Лестера Уорда для формування інформаційного суспільства в Україні (2016)
Павлишин Л. Г. - Проблема людини в посткласичній традиції (2016)
Попович В. М. - Соціальне вчення православної церкви в системі богословської освіти (2016)
Поцюрко О. Ю. - Концепт нації та її ознак у творчості М. Драгоманова (2016)
Разуменко О. О. - Формування суб’єктності студента як передумова педагогічних відносин (2016)
Райхерт К. В. - Теоретическая социология и философия (2016)
Рябой Ю. О. - Специфіка політичного плюралізму в умовах політичного процесу 2013–2015 рр. (2016)
Савонова А. И. - Пути поиска божественного бытия М. Хайдеггером (2016)
Сайфудинова Е. В. - Основные этапы изучения социальной мобильности в социальной философии ХХ–ХХI веков (2016)
Сало Г. В. - Аксіологічні орієнтири у творчій спадщині мислителів української діаспори (2016)
Скрицька Н. В. - "Єдність" і "множинність" як категорії метафізики (2016)
Соловий Р. П. - Реакция современных евангелических богословов на философию постмодернизма (2016)
Ставрояні С. С. - Наративна теологія в сучасній протестантській думці (2016)
Уварова Т. И. - Культурологический анализ концепта "политическая культура" (2016)
Fesenko G. G. - The culture of state-building in Slovenia and Ukraine: the comparative analise (2016)
Халиман М. А. - Мировоззренческое противостояние мужчины и женщины (2016)
Шедяков В. Е. - Возможности информационного воздействия для осуществления гибкого управления (2016)
Шкіль С. О. - Криза наративу сучасного російського православ’я (2016)
Шумка М. Л. - Українська національна символіка як репрезентант національної ідентичності (2016)
Щедрин А. Т. - Философские аспекты "CETІ – SETI": проблемы субъектности межзвёздного диалога (2016)
Наші автори (2016)
Kaminska T. M. - Конкурентоспроможність медичних і рекреаційних послуг в Україні (2016)
Якименко-Терещенко Н. В. - Стратегічне управління розвитком внутрішнього ринку країни в контексті забезпечення її конкурентоспроможності (2016)
Пронкіна Л. І. - Якість як критерій та чинник конкурентоспроможності національної економіки, Гавриш О. М. (2016)
Ярмак О. В. - Ціна інтелектуальних послуг у контексті ціннісно-мережевого підходу (2016)
Марченко О. С. - Деструкції національного ринку юридичних послуг: зміст та наслідки для формування правової економіки (2016)
Шевченко Л. С. - Юридичний маркетинг: від теорії до практики (2016)
Hrytsenko O. А. - The role of confidence in the structure of the legal economy (2016)
Kaminska T. М. - Contradictory economic and legal approaches to comprehension of the medical services market (2016)
Marchenko O. S. - Law quasi-consulting as a threat to a legal economy (2016)
Nechyporuk L. V. - Peculiarities and directions of the Ukrainian insurance market toward development of the legal economy (2016)
Pylypenko А. А. - Organizing financial security management of the integrated structure of a business on principles of controlling (2016)
Popov О. Ye. - A system of financing corporate development of integrated joint-stock companies (2016)
Serdiukov K. H. - Problems of managing corporate rights under conditions of concentration of share capital (2016)
Shevchenko L. S. - Unfair competition in the legal services business: challenges to the legal economy (2016)
Vovk І. А. - Reformation of the ukrainian economy: what’s wrong? (2016)
Hubin K. H. - Rent-seeking as an obstacle to development of the legal economy in Ukraine (2016)
Hutsaliuk A. N. - The criterion of economic efficiency of structural changes in corporate integration processes (2016)
Levkovets О. М. - Development of legal practices and legislative novelties in the context of intellectual property protection (2016)
Mozhaikina N. V. - Problems of fighting against corruption in Ukraine (2016)
Nabatova О. О. - "Law and economics": potential and problems of development in Ukraine (2016)
Ovsiienko O. V. - The constitutional economic order and its influence on formation of the legal economy in Ukraine (2016)
Chuprina О. О. - Low salary as an instrument of "hidden privatization" (2016)
Yarmak О. V. - Problems of institutionalization of ownership relations in the intellectual services field (2016)
Budetskyi R. V. - The ministry of justice as a subject of administration of legal reformation processes in Ukraine (2016)
Кузьміна М. М. - Систематизація законодавства у сфері відновлювальної енергетики (2016)
Остапенко Ю. І. - Законодавче регулювання відносин у сфері господарювання: порівняльно-правовий аспект (2016)
Швидка Т. І. - Удосконалення механізму господарсько-правової відповідальності у сфері економічної конкуренції (2016)
Бударна В. О. - Правовий механізм формування інвестиційної політики держави (2016)
Врублевська К. М. - Договірно-правові форми інноваційного інвестування (2016)
Лебьодкін К. С. - Державна підтримка суб’єктів господарювання малого бізнесу (2016)
Лісовий М. А. - Правове регулювання діяльності національного оператора поштового зв’язку в Україні (2016)
Останіна А. В. - Господарсько-правове забезпечення інноваційної діяльності у сфері обігу лікарських засобів (2016)
Рудяга І. М. - Залізничний транспорт України як суб’єкт природної монополії: господарсько-правовий аспект (2016)
Шпаков В. В. - Законодавча політика держави щодо удосконалення механізму державного регулювання (2016)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Економічна теорія та право" (2016)
Вихідні дані (2016)
Поворознюк В. В. - Саркопения и возраст: обзор литературы и результаты собственных исследований, Дзерович Н. И., Поворознюк В. В., Паламарчук А. А., Мусиенко А. С. (2012)
Фролова Т. В. - Эндемический деформирующий остеоартроз: этиология, диагностика, лечение, профилактика, Охапкина О. В., Сороколат Ю. В., Колеушко Е. Г. (2012)
Поворознюк В. В. - Гиперурикемия и подагра: современный взгляд на проблему, Дубецкая Г. С. (2012)
Поворознюк В. В. - Вікові та статеві особливості переломів кісток передпліччя у населення Донецької області, що проживає на території з підвищеним вмістом фтору, Климовицький Ф. В., Орлик Т. В. (2012)
Ковальчук Т. А. - Якість життя хворих на ювенільний ревматоїдний артрит дітей в Україні, Росії, країнах Європи та Південної Америки (2012)
Поворознюк В. В. - Гістоморфометричне дослідження кісткової тканини щурів з експериментально модельованим хронічним обструктивним захворюванням легень, Масік Н. П. (2012)
Поворознюк В. В. - Дефіцит та недостатність вітаміну D у пацієнтів з остеоартрозом колінних суглобів, Балацька Н. І., Муц В. Я. (2012)
Дубецька-Грабоус І. С. - Фізичний розвиток дітей дошкільного віку з ураженням зубів карієсом (2012)
Пузанова О. Г. - Доказове обгрунтування скринінгу на остеопороз у первинній ланці охорони здоров’я (2012)
Григор'єва Н. В. - Антиостеопоротичні препарати в лікуванні остеоартрозу, Поворознюк В. В., Крочак С. П. (2012)
Поворознюк В. В. - Эффективность препарата Терафлекс-адванс в лечении болевого синдрома у пациентов с остеоартрозом коленных суставов, Григорьева Н. В., Орлик Т. В., Дзерович Н. И., Дубецкая Г. С., Атоян М. Л., Гриценко Г. Н., Колпакова Е. Ф., Копылова Н. В., Кривошеин В. М. (2012)
Шармазанова О. П. - Ретроспективне дослідження травм ліктьового суглоба в дітей за рентгенологічними даними, Миронова Ю. А. (2012)
Гук Ю. М. - Наш досвід корекції стану кісткової тканини та хірургічного лікування деформації у хворих на недосконалий остеогенез, Кінча-Поліщук Т. А., Зима А. М., Марциняк С. М. (2012)
Зелинский А. А. - Системный уровень фактора некроза опухоли–α (ФНО-α) и его динамика на фоне лечения у беременных с остеопенией и перинатальным инфицированием, Манасова Г. С. (2012)
Коваленко И. Н. - О некоторых противоречиях в понимании базовых терминов в переводах работы М. Вебера "Протестантская этика и дух капитализма", Коваленко Н. П. (2016)
Белей С. І. - Проблемні аспекти дослідження змісту дефініції "сільська територія" (2016)
Сари Гхаит - Концептуальные основы стратегии социального развития стран Евро-средиземноморского партнерства (2016)
Довгань Д. А. - Конкурентоспроможність вітчизняного експорту продукції чорної металургії на світовому ринку (2016)
Ліфанова М. І. - Міжнародні фінансові центри: поняття, умови та стадії формування (2016)
Борщ Л. М. - Економічна доцільність інтенсифікації видобутку природного сланцевого газу в Україні (2016)
Вороніна Р. М. - Аналіз ключових факторів впливу на розвиток міської логістики, Маргіта Н. О. (2016)
Гаража О. П. - Стандартизація оцінки майна у світі (2016)
Гончарук В. В. - Проблема асиметричної збалансованості соціального та економічного в суспільному поступі та шляхи її вирішення (2016)
Євтушенко Г. В. - Особливості управління ризиками в аграрному секторі економіки, Тимків Н. Я., Шешеня А. А. (2016)
Гришко В. В. - Системний аналіз ризиків у логістичній діяльності промислового підприємства, Гунченко М. В. (2016)
Могилова А. Ю. - Сучасні проблеми автобрендингу в Україні, Матвєєва Д. В. (2016)
Болдирєва А. С. - Облік реалізації продукції: практичний аспект у країнах світу, Корчагіна Г. А. (2016)
Бондаренко К. А. - Еволюція розвитку рекламного ринку України (2016)
Братюк В. П. - Інвестиційна діяльність страхових компаній, Бошинда І. М. (2016)
Грудзевич Ю. І. - Система стимулювання інтрапренерства на підприємствах (2016)
Королович О. О. - Вдосконалення організаційного забезпечення контролю фінансової безпеки малого підприємництва (2016)
Кузьміна О. С. - Аналіз машинобудівної промисловості України на предмет відповідності сталому розвитку (2016)
Рубан В. В. - Теоретичні основи визначення ефективності інвестиційної діяльності підприємств (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського