Бірюкова Т. - Методологічні підходи до дослідження функцій документно-комунікаційних інститутів (2013)
Мілясевич І. - Еволюція волинської преси в останнє десятиріччя російського самодержавства (1906—1916) (2013)
Зніщенко М. - "Красный библиотекарь" — роки 1927, 1928: події, факти, коментарі. Погляд із XXI століття. Хроніка надій та ілюзій (2013)
Шекера І. - Праці відомих релігійних діячів у фонді колекції "Бібліотека Київського Михайлівського Золотоверхого монастиря" (2013)
Рева Л. - Помітний набуток української поезії (2013)
Солонська Н. - Християнство: історія і сучасність (2013)
Серпневий книжковий зорепад в Одесі (2013)
Дубовий В. М. - Підхід до визначення безпеки системи, що розвивається, Дерман Г. Ю. (2012)
Різун Н. О. - Методологія системного експрес-аназізу якості тестового матеріалу (2012)
Савчук Т. О. - Оцінювання результатів моделювання процесу кластерного аналізу надзвичайних ситуацій на залізниці, Петришин С. І. (2012)
Азаров О. Д. - Похибки прецизійних перетворювачів струм-напруга та напруга-напруга на базі двотакних підсилювачів постійного струму, Богомолов С. в. (2012)
Азаров О. Д. - Методи покращення статичних характеристик відбивачів струму, Яцик В. Є. (2012)
Кожем'яко В. П. - Аналіз паралельних методів та засобів оптико-електронної обробки та порівняння зображень, Новицький Р. М., Кожем'яко К. В. (2012)
Яковлєв Ю. С. - Новые парадигмы построения компьютерных систем (2012)
Богаєнко В. О. - Наближення геоінформаційних даних з використанням методики псевдообернення, Даниленко Ю. Ю., Фінін Г. С. (2012)
Квєтний Р. Н. - Методи формування навчальної вибірки в задачах моделювання часових рядів нейронними мережами, Дружиніна О. О. (2012)
Кучерук В. Ю. - Метод компенсації вологості димових газів котельних установок з покращеними метрологічними характеристиками, Дудатьєв І. А. (2012)
Багацький О. В. - Показники якості та оцінка якості надання комунальних послуг (2012)
Глушак В. В. - Підхід до аналізу загроз інформаційної безпеки з використанням байєсівських мереж, Новіков О. М. (2012)
Дубовой В. М. - Оптимізація параметрів СППР при управлінні розгалуженим технологічним процесом, Пилипенко І. В. (2012)
Лужецький В. А. - Адаптивний метод ущільнення даних одним проходом з рівномірним розбиттям на блоки, Савицька Л. А. (2012)
Ляшенко І. В. - Оптико-електронні вимірювання струму і напруги високовольтних електричних мереж, Танкевич C.Є, Танкевич Є.М. (2012)
Хоменко В. А. - Подход к созданию программных имитаторов шума на основе управляемых образцов для авиационных тренажеров, Сидоров Е. Н. (2012)
Азаров О. Д. - Відбивачі струму для аналогових пристроїв із покращеними статичними і динамічними характеристиками, Гарнага В. А., Яцик В. Є. (2012)
Перевозніков С. І. - Формування компонентних структур тестування цифрових пристроїв на основі їх графового представлення, Арсенюк І. Р., Озеранський В. С. (2012)
Romanuke V. V. - Optimality under nonempty sets of local mis-evaluations of uncertainties in a generalized model of fitting CSS of supports (2012)
Квєтний Р. Н. - Метод нульового простору для сліпої ідентифікації функції розсіювання точки зображення, Софина О. Ю., Буняк Ю. А. (2012)
Ковриго Ю. М. - Математична модель синтезу робастного H?-регулятора для систем керування теплоенергетичними об’єктами, Баган Т. Г. (2012)
Маловик К. Н. - Систематизация свойств ресурсоспособности оборудования объектов критического применения (2012)
Баштанник В. - Структурні характеристики та тенденції організованого розвитку національних систем публічного управління в умовах сучасних євроінтеграційних процесів (2009)
Лахижа М. - Умови та причини трансформації урядів у Республіці Польща (1989-2008 роки) (2009)
Буханевич А. - Публічний контроль у контексті сучасних дослідницьких підходів (2009)
Капінос М. - Генеза управління: методологія визначення поняття в контексті дослідницьких підходів (2009)
Ситник Г. - Актуальні напрями підвищення ефективності системи забезпечення національної безпеки України в сучасних умовах державотворення (2009)
Олійник Н. - Становлення та розвиток ринку житла в умовах суспільно-економічних трансформацій в Україні (2009)
Рожкова І. - Розвиток механізмів формування консолідованого бюджету на охорону громадського здоров'я в Україні (2009)
Буренко В. - Засоби масової інформації в системі урядової комунікації Федеративної Республіки Німеччини: теоретико-прикладні аспекти (2009)
Гаврилюк А. - Туристично-інформаційні центри як чинники державного регулювання туристичної галузі (2009)
Киричук Ю. - Показник доступності житла як основний критерій ефективності державної житлової політики (2009)
Коваленко С. - Ефективність діяльності державних холдингових компаній (2009)
Мельников О. - Організаційно-правові аспекти та еволюція розвитку європейської системи державного управління у сфері прикордонної безпеки (2009)
Протасенко К. - Огляд нормативно-правової бази режиму надзвичайного стану в Україні (2009)
Руликівський В. - Система показників оцінювання впливу агропромислового комплексу на ефективність забезпечення продовольчої безпеки держави (2009)
Бабінова О. - Забезпечення самодостатності територіальних громад як необхідна умова сталого місцевого та регіонального розвитку (2009)
Бойко-Бойчук О. - Теоретичні засади системного моделювання державного управління розвитком міста (2009)
Гарькавий І. - Обґрунтування розподілу ресурсів у проектах з розвитку соціальної та виробничої інфраструктури в місті (2009)
Горбик В. - Ідентифікація та моделювання процесів формування державної регуляторної політики в органі місцевого самоврядування (2009)
Якимчук С. - Управлінські рішення в діяльності органів місцевого самоврядування: зміст, особливості та сутність (2009)
Ворона П. - Особливості та суперечності проведення місцевих виборів на пропорційній основі в Україні (2009)
Кучабський О. - Адміністративно-територіальна реформа в системі суспільних реформ України (2009)
Савков А. - Активізація участі держави у виборчому процесі як виклик сьогодення (2009)
Усаченко Л. - Органи державної влади та неурядові організації: функції системи взаємовідносин (2009)
Михалюк С. - Правотворчість як складова державного управління (2009)
Сибіга І. - Лобізм як механізм впливу неурядових організацій на державні структури України (2009)
Трощинський В. - Розробка моделі оцінювання державної соціальної політики на регіональному рівні, Петроє О. (2009)
Рингач Н. - Роль управління охороною громадського здоров'я в організації боротьби з чинниками ризику серцево-судинних захворювань (2009)
Шиян О. - Молодь як цільова група державної освітньої політики з питань забезпечення здорового способу життя (2009)
Горбатюк С. - Соціальна робота як засіб впливу на формування соціального самопочуття населення України (2009)
Савченко Н. - Роль соціального партнерства в державному регулюванні професійного навчання безробітних (2009)
Крушельницька Т. - Деякі аспекти моніторингу діяльності органів державної влади щодо співпраці з інститутами громадянського суспільства в Україні, Ралдугін Є. (2009)
Драгомирецька Н. - Громадянська відповідальність як віддзеркалення розвитку громадянського суспільства, Матвєєнко І. (2009)
Кошевая Л. А. - Модификация решающих правил при принятии решений по результатам биологических испытаний (2012)
Кузовик В. Д. - Новітні технології ремонту медичного діагностичного обладнання за фактичним технічним станом, Кучеренко В. Л. (2012)
Павлов C. В. - Генератор на инфракрасных светодиодах для милли­метровой терапии, Перегудов С. Н., Яненко А. Ф. (2012)
Paata Gogishvili - Determination of the vehicle location in case of incomplete GPS data (2012)
Замятін Д. С. - Організація програмного забезпечення корпоративного документо-орієнтованого сховища даних освітньої установи, Кебкало О. С., Лукашевська Л. І., Михайлюк А. Ю., Михайлюк О. С., Петрашенко А. В., Тарасенко В. П. (2012)
Мокін В. Б. - Нові підходи до автоматизованого створення геоінформаційної бази екологічної інформації, Богомолов Ю. С. (2012)
Первунінський С. М. - Завадостійкість бінарного автокореляційного приймача шумового сигналу з n лініями затримки, Вовченко О. В., Журавель П. Д. (2012)
Азаров О. Д. - Метод підвищення навантажувальної здатності високолінійних двотактних буферних пристроїв напруги, Богомолов С. В., Теплицький М. Ю., Яцик В. Є. (2012)
Лужецький В. А. - Аналіз алгоритмів симетричного блокового шифрування, Остапенко А. В. (2012)
Мельник В. А. - Засоби автоматичного генерування програмних моделей спеціалізованих процесорів у самоконфігуровній комп’ютерній системі (2012)
Володарський Є. Т. - Статистичне оцінювання професійної придатності операторів екстремальних видів діяльності, Булигіна О. В. (2012)
Дивак Т. М. - Параметрична ідентифікація інтервального різницевого оператора на прикладі макромоделі розподілу вологості у листі гіпсокартону в процесі його сушіння (2012)
Дмитриева О. А - Формирование условий порядка методов Рунге-Кутты с использованием метода помеченных деревьев, Куприй Я. А. (2012)
Лежнюк П. Д. - Вплив вибору балансуючого вузла на чутливість втрат потужності в ЕЕС, Лесько В. О., Видмиш В. А. (2012)
Міхненко А. - Владні інститути та громадянське суспільство: діалог чи маніпуляція суспільною свідомістю?, Месюк М. (2009)
Древаль Ю. - Поняття в науці державного управління (2009)
Кравчук І. - Порівняння понять:"контроль", "оцінювання", "моніторинг" та "адміністративний аудит" (2009)
Радченко О. - Ціннісні витоки та передумови інститування влади й держави (2009)
Буханевич А. - Особливості реалізації публічного контролю в системі органів державної влади та місцевого самоврядування в умовах розвитку громадянського суспільства (2009)
Плющ В. - Державна послуга як різновид функцій органів виконавчої влади (2009)
Сурмін Ю. - Підготовка магістрів державної служби у вищих навчальних закладах України в контексті професіоналізації державної служби в Україні: організаційний аспект, Пригородова С., Крушельницька Т., Гогіна Л., Науменко Р., Ралдугін Є. (2009)
Балдич Н. - Державне регулювання рейтингових агентств в умовах кризи фінансових ринків (2009)
Дмитренко Г. - Основні напрями бюджетної політики: трансформація ролі в бюджетному процесі (2009)
Кравченко С. - Моделювання механізму здійснення державно-управлінських реформ (2009)
Олійник Н. - Досвід прибалтійських країн у проведенні модернізації житлового фонду (2009)
Приходченко Л. - Структура механізму державного управління: взаємозв'язок компонентів та фактори впливу на ефективність (2009)
Кризська Р. - Використання податкових інструментів регулювання інвестиційно-інноваційних процесів у системі антикризових заходів України (2009)
Репетько О. - Пріоритетні напрями розвитку державного фінансового аудиту в сучасних умовах України (2009)
Слюсар А. - Пріоритетні завдання вдосконалення спеціальних податкових режимів в Україні (2009)
Бойко-Бойчук О. - Загальносистемні принципи управління розвитком міста (2009)
Драган І. - Закономірності державного регулювання розвитку житлово-комунального господарства на регіональному рівні (2009)
Малиновський В. - Логіка і методологія дослідження трансформації територіальної організації влади (2009)
Кучабський О. - Проблеми та перспективи реорганізації адміністративно-територіального устрою України на обласному рівні (2009)
Базів Д. - Шляхи оптимізації системи виконавчої влади та місцевого самоврядування в місті Севастополь (2009)
Гарькавий І. - Методологічні підходи до вдосконалення управління соціальною і виробничою інфраструктурою в місті (2009)
Яловий В. - Принципи державного управління та місцевого самоврядування в умовах столичної агломерації (2009)
Голубь В. - Політико-адміністративне управління посттоталітарного суспільства: ревізія традиційних функцій держави (2009)
Грицяк І. - Основні концепції диференційованої європейської інтеграції, Хоменко О. (2009)
Чекаленко Л. - Нові виклики європейської та євроатлантичної інтеграції як застереження для України (2009)
Бабінова О. - Проблеми реалізації політичної реформи в Україні та її наслідки: регіональний аспект (2009)
Пухкал О. - Методологічні основи дослідження структурної та функціональної адекватності політичної системи України (2009)
Гнатенко Н. - Депутатська фракція у Верховній Раді України: елемент політичної структуризації парламенту чи інструмент лобізму? (2009)
Яценко О. - Законодавчі умови перебування іноземних військових формувань в Україні (2009)
Мороз В. - Динаміка зміни індексу освіченості населення в Україні як якісна характеристика системи трудового потенціалу країни (2009)
Петроє О. - Інституційна структура і функції тристороннього соціального діалогу в системі європейського врядування (2009)
Суший О. - Ціннісно-нормативні основи соціокультурної взаємодії індивідів і соціальних спільнот за умов глобалізації (2009)
Фойгот Н. - Здоров'я населення як сучасний науково-управлінський підхід: історичний контекст (2009)
Шапран О. - Соціально-історичні витоки освітньої політики держав з питань здорового способу життя (2009)
Шапран О. - Соціальне самопочуття населення як критерій результативності надання соціальних послуг державними службовцями (2009)
Худоба Н. - Духовно-релігійна складова державотворення України (2009)
Жовнірчик Я. - Управлінські рішення щодо забезпечення динамічного відтворювального процесу в регіоні (2009)
Єжеєв М. - Підготовка офіцерського корпусу та фахівців у сфері національної безпеки в США. Досвід для України, Ніколаєнко С., Устименко О. (2009)
Шестопалов П. - Зарубіжний досвід державної політики у сфері іпотечного кредитування молодіжного житлового будівництва (2009)
Дрешпак В. - Семіотична підсистема державного управління: склад та підходи до класифікації елементів (2009)
Рачинський А. - Стратегічне управління в контексті сучасних західноєвропейських підходів (2009)
Самара С. - Теоретична модель взаємодії уряду України з місцевими державними адміністраціями в науці державного управління (2009)
Сурмін Ю. - Підготовка магістрів державної служби у вищих навчальних закладах України в контексті професіоналізації державної служби: навчально-методичний та науковий аспект, Пригородова С., Крушельницька Т., Гогіна Л., Науменко Р., Ралдугін Є. (2009)
Сіцинська М. - Сутнісні характеристики та соціальний характер державної служби (2009)
Грай М. - Статус суб'єктів державно-службових відносин в Україні (2009)
Балдич Н. - Державне регулювання інформаційної асиметрії фінансових ринків: симптоми проблеми (2009)
Борисенко О. - Митна вартість як об'єкт і інструмент державного регулювання та контролю (2009)
Дмитренко Г. - Роль фіскальної політики в антициклічному регулюванні економіки (2009)
Долгий А. - Визначення мотиваційних спрямувань персоналу у процесі управління реформуванням залізничної галузі (2009)
Мірошниченко О. - Перспективи оптимізації системи спрощеного оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності в контексті економічної безпеки України (2009)
Олійник Н. - Державні житлові програми: стан реалізації і шляхи вдосконалення системи будівництва та придбання житла для громадян (2009)
Сафронова О. - Принципи і механізми державного сприяння розвитку корпоративних інтегрованих структур у суднобудуванні, Марецький Р. (2009)
Головатенко О. - Перспективи державно-приватного партнерства у житлово-комунальному господарстві України в умовах фінансової кризи (2009)
Косинський Р. - Місце державного фінансового контролю в системі державного управління (2009)
Чуприна А. - Функціонування податкової служби Нідерландів: уроки для України (2009)
Бабінова О. - Регіональна політика як предмет науково-теоретичного аналізу (2009)
Малиновський В. - Місто-регіон: аргументи за і проти (2009)
Бабич А. - Особливості регіонального управління в Україні в контексті сучасної кризи (2009)
Дяченко С. - Структура ринку місцевих запозичень в Україні (2009)
Заяць Д. - Проблеми розробки модельного статуту територіальної громади в Україні (2009)
Грицяк І. - Створення, розширення та діяльність Північноатлантичного Альянсу (НАТО), Камінська Т. (2009)
Гонюкова Л. - Політичний плюралізм як умова розвитку демократичної держави: європейський досвід (2009)
Максимець Б. - Історія становлення інституту парламентаризму в Україні (2009)
Полтораков О. - Стратегічне співтовариство в політичній структурі систем національної та міжнародної безпеки (2009)
Гнатенко Н. - Особливості сучасного етапу законодавчого пошуку засад боротьби з корупцією та регулювання лобістської діяльності (2009)
Савчук М. - Передумови виникнення корупційних проявів серед співробітників органів внутрішніх справ (2009)
Петроє О. - Соціальний діалог як інструмент підвищення довіри громадян до органів державної влади (2009)
Толуб'як В. - Теоретико-організаційні основи реформування пенсійної системи України (2009)
Фойгт Н. - Парадигма постмодернізму в управлінні здоров'ям населення: спроба усвідомлення (2009)
Шевченко С. - Моніторинг у державно-громадському управлінні якістю вищої освіти: сутність, специфіка, особливості (2009)
Плоский К. - Основні проблеми та напрями залучення молоді до державної служби (2009)
Усенко О. - Інноваційні моделі державного управління освітою на шляху до створення громадянського суспільства в Україні (2009)
Філіпчук П. - Поняття та правове регулювання недержавного пенсійного забезпечення (2009)
Сурмін Ю. - Докторська дисертація з державного управління: методологічні проблеми, Шпильовий І. (2009)
Романова З. - Адаптація зарубіжного досвіду у сфері розвитку інституту праці в державному управлінні України (2009)
Кошева Л. О. - Забезпечення оптимальних показників штучної вентиляції легенів, Федоренко І. В. (2013)
Pavlov S. V. - Fuzzy expert opto-electronic system for the analysis of biomedical images (for example diagnosing glaucoma), Azarov O. D., Saldan I. R., Rozman A. O., Babyuk N. P. (2013)
Дружиніна О. О. - Підвищення ефективності функціонування веб-серверів з використанням технології прогнозування часових рядів на основі нейромереж, Квєтний Р. Н. (2013)
Дудатьєв А. В. - Аксіоматика теорії комплексної безпеки соціотехнічних систем (2013)
Кулик А. Я. - Порівняльний аналіз складності реалізації методів декодування турбо-кодів, Кривогубченко С. Г., Іванов Ю. Ю. (2013)
Потапова Е. В. - Инструментальная система для создания многоязычной онтологии предметной области (2013)
Шушура А. Н. - Способ задания многомерных функций принадлежности термов лингвистических переменных, Тарасова И. А. (2013)
Азаров О. Д. - Спеціалізовані відбивачі струму з парафазними входами для двотактних підсилювальних схем, Теплицький М. Ю., Яцик В. Є. (2013)
Базіло К. В. - Дослідження впливу додаткових елементів на амплітудно-частотні характеристики п’єзоелектричних перетворювачів, Сотула Ж. В., Ткаченко О. С. (2013)
Анопрієнко O. Я - Принцип роботи, структура і моделювання блоку перетворювача форматів у складі постбінарного співпроцесора, Іваниця С. В., Кулібаба С. В. (2013)
Обідник М. Д. - Прискорена нормалізація векторів для формування зображень високополігональних сцен, Романюк О. Н. (2013)
Кацив С. Ш. - Штучна нейроподібна мережа для діагностування дефектів гідроагрегату (2013)
Кардаш А. І. - Задача розпізнавання людських облич методами штучного інтелекту, Левицька С. М., Дудикевич А. Т. (2013)
Шевчук Б. М. - Системний підхід до вирішення проблем оптимізації обчислень засобами об'єктних систем сенсорних мереж (2013)
Осадчук В. С. - Мікроелектронний перетворювач магнітного поля з частотним виходом з магніточутливим елементом холла, Осадчук О. В., Мартинюк В. В., Білилівська О. П. (2013)
Півторак Г. П. - Проблеми етно- і глотогенезу кривичів та новгородських словенів у контексті ранньої історії слов’янських племен (2013)
Лукінова Т. Б. - Українська лексика: семантичні зміни в запозичених словах (2013)
Лучик В. В. - "Етимологічний словник суфіксів української мови" — новий етап у слов’янській компаративістиці (2013)
Черниш Т. О. - Дослідження праслов’янської синонімії в контексті гніздового підходу (2013)
Тараненко О. О. - Мова української західної діаспори і сучасна мовна ситуація в Україні (2013)
Єрмоленко С. Я. - Мовотворчість Тараса Шевченка в слов’янській рецепції ХІХ–ХХІ ст, Мойсієнко А. К., Гнатюк Л. П. (2013)
Прискока О. В. - Київська спадщина у писемності Великого князівства Литовського, Франчук В. Ю. (2013)
Бріцин В. М. - Когнітивні аспекти теорії модальності, Мозгунов В. В. (2013)
Радзієвська Т. В. - Дискурсивні аспекти динаміки української мови в контексті активних мовних процесів у слов’янському світі (2013)
Ажнюк Б. М. - Сучасні тенденції в розвитку слов’янської соціолінгвістичної термінології (статус мов) (2013)
Даниленко Л. І. - Чеський паремійний фонд: культурно-історичні джерела формування і тенденції розвитку (2013)
Шевченко Л. Л. - Концептологія Нового Заповіту (2013)
Любченко Т. П. - Граматичні лексикографічні системи з флективним і аглютинативним компонентом словозміни, Шевченко І. В., Широков К. В. (2013)
Шишкін В. І. - Мова як складник державотворення (2013)
Кравчук І. - Удосконалення стратегічного планування європейської інтеграції України (2009)
Оржель О. - Принципи європейського врядування (2009)
Солоненко І. - Вплив Європейського Союзу на процеси державотворення та демократизації в Україні (2009)
Пархоменко-Куцевіл О. - Реформування системи оцінювання державних службовців у контексті євроінтеграції України (2009)
Рачинський А. - Стратегічна культура управлінської діяльності керівника органу державної влади (2009)
Піддубчак О. - Розвиток корпоративної культури молодих політико-управлінських кадрів (2009)
Яценко С. - Теоретико-методологічні підстави дослідження ділової комунікації державних службовців (2009)
Балдич Н. - Державне гарантування вкладів та проблеми асиметричності інформації в банківському секторі (2009)
Дніпренко Н. - Запровадження комунікативної політики - об'єктивний виклик часу (2009)
Олійник Н. - Концептуальні підходи до формування стратегії реновації житлового фонду (2009)
Рябцев Г. - Причини й наслідки кризи на світовому ринку нафти та їх значення для України (2009)
Сапронов О. - Основні напрями забезпечення транспортної безпеки України (2009)
Сафронова О. - Механізми державного сприяння розвитку інтегрованих корпоративних структур у промисловості України (2009)
Приймак Ю. - Організація єдиного реєстру національних інформаційних ресурсів в електронному урядуванні (2009)
Бабінова О. - Агентства регіонального розвитку: європейський досвід (2009)
Валентюк І. - Інституційне забезпечення розвитку територій України, Сухенко В., Сич Н. (2009)
Дегтярьова І. - Методологічні основи формування механізмів підвищення конкурентоспроможності регіону в сучасній Україні (2009)
Королюк Ю. - Інтелектуальний аналіз управлінського впливу місцевої влади на соціально-економічний стан регіону (на прикладі Чернівецької області) (2009)
Малиновський В. - Регіональний рівень України: підходи до реформування (2009)
Шарий В. - Місцеве самоврядування в Україні як механізм реалізації делегованих повноважень (2009)
Корчміт О. - Pestle-аналіз мілітаризованого регіону на передконверсійному етапі (2009)
Гонюкова Л. - Багатопартійність по-українськи (2009)
Логунова М. - Морально-психологічна складова соціальної взаємодії в контексті політики й державного управління, Пшеничнюк О. (2009)
Пухкал О. - Політична еліта і громадянське суспільство в Україні: становлення і взаємодія (2009)
Федоренко В. - Інститут прокуратури у механізмі Української держави: сучасний стан і перспективи реформування (2009)
Батушан В. - Політичне лідерство в контексті державного управління: історичний досвід (2009)
Ринковий Т. - Політичні технології як складова публічної політики та управління на сучасному етапі державотворення (2009)
Баєва О. - Формування державних освітньо-кваліфікаційних вимог до підготовки фахівців з менеджменту підприємств і організацій у сфері охорони здоров'я, Солоненко І. (2009)
Крентовська О. - Проблеми збереження і розвитку людського потенціалу в умовах старіння населення України (2009)
Науменко Р. - Державне регулювання позашкільної освіти в умовах модернізації системи освіти в Україні (2009)
Паращенко Л. - Державне регулювання запровадження автономії загальноосвітніх навчальних закладів (2009)
Толуб'як В. - Демографічні процеси та їх вплив на систему пенсійного забезпечення населення в Україні (2009)
Шиян О. - Поняттєво-категоріальний апарат дослідження державної освітньої політики з питань забезпечення здорового способу життя молоді (2009)
Юрчук Л. - Тенденції децентралізації управління освітою в Україні (2009)
Красняков Є. - Державна політика в галузі освіти та її фінансове забезпечення (2009)
Линдюк О. - Сутність пенсійної системи та її місце в забезпеченні соціальної безпеки суспільства (2009)
Сурмін Ю. - Імідж Національної академії державного управління при Президентові України в професійному середовищі: експертні оцінки, Крушельницька Т. (2009)
Тітул (2012)
Копчак В. М. - Возможности изучения до операции сосудистой анатомии в хирургии опухолей периампулярной зоны, Копчак К. В., Симонов О. М., Зелинский А. И., Сухачев С. В., Егорова О. М. (2012)
Огородник П. В. - Ендоскопічні транспапілярні методи лікування холедохолітіазу, спричиненого множинними конкрементами, Дейниченко А. Г., Христюк Д. І., Бойко О. Г. (2012)
Клименко А. В. - Клинико-морфологические обоснования паренхимосохраняющих операций в хирургии хронического панкреатита, Клименко В. Н., Стешенко А. А., Туманский В. А., Коваленко И. С. (2012)
Дронов О. І. - Спосіб обчислення максимально допустимої маси шкірно-жирового клаптя, що видаляють під час абдомінопластики, Ковальська І. О., Рощина Л. О., Федорук В. І., Буров Є. Ю., Федорук П. В. (2012)
Четверіков С. Г. - Корекція дисплазії сполучної тканини при лікуванні післяопераційних гриж черевної стінки, Вододюк В. Ю., Єрьомін Ю. В., Осадчий Д. М. (2012)
Иоффе А. Ю. - Лапароскопическая интраабдоминальная герниопластика как операция выбора при лечении паховой грыжи, Васильев А. В. (2012)
Бойко В. В. - Сравнительная оценка эффективности применения препаратов цефтриаксон и Гепацеф комби в лечении абдоминальной инфекции, Иванова Ю. В. (2012)
Косульников С. О. - Симптомы и хирургическая тактика при осложненных формах туберкулеза брюшной полости, Кравченко К. В., Тарнопольский С. А., Беседин А. М. (2012)
Омаров Т. И. - Роль D-димера и фибринопептида А в диагностике нарушений системы гемостаза, Султанов Г. А., Рагимов В. С. (2012)
Джафаров Ч. М. - Диагностика и лечение постинтубационного стеноза трахеи, Исрафилова С. Б., Рустамзаде У. Ч. (2012)
Пономаренко О. В. - Хірургічне лікування ранових дефектів тулуба та кінцівок, Перцов В. І., Григор'єва М. Ю. (2012)
Шамаєв М. І. - Анатомо-топографічні особливості суб- та супратенторіальних петроклівальних менінгіом, Трош Р. М. , Цюрупа Д. М., Онищенко П. М., Гудков В. В., Лисяний О. М., Федірко В. О. (2012)
Козинець Г. П. - Анестезіологічне забезпечення оперативних втручань у потерпілих з холодовою травмою, Хитрий Г. П., Калашников В. В., Соболь В. П. (2012)
Коваленко О. М. - Цитокіни як біомаркери тяжкості стану хворих і прогнозування при опіках: нові терапевтичні можливості та переосмислення існуючих лікувальних підходів. Частина 2, Мальцев Д. В., Казмірчук В. Є., Козинець Г. П. (2012)
Шор Н. А. - Киста Бейкера: патогенез, диагностика, лечение, Андреева И. В. (2012)
Фищенко Я. В. - Комплексное консервативное лечение идиопатического сколиоза, Рой И. В. (2012)
Іоффе О. Ю. - Перший досвід виконання лапароскопічної резекції сигмоподібної ободової кишки з використанням єдиного трансумбілікального доступу, Стеценко О. П., Тихонов О. А., Тарасюк Т. В., Цюра Ю. П., Мельник Р. О., Кобзар А. Я. (2012)
Нагайчук В. І. - Відновлення шкіри з використанням мікроаутодермотрансплантатів у потерпілих з поширеними дермальними глибокими опіками, Зеленько В. О., Поворозник А. М., Присяжнюк М. Б., Нагайчук В. В., Бевз С. М., Гірник І. С. (2012)
Анатолій Васильович Макаров до 75-річчя від дня народження (2012)
Сеньків Ю. - Механізми посилення антинеопластичної активності рутеній-вмісного препарату шляхом іммобілізації на полімерному носії, Рябцева А., Бойко Н., Мітіна Н., Заіченко О., Стойка Р. (2013)
Заболотна В. - Ефективність інокуляції сої культурної (Glycine max) мутантами Bradyrhizobium japonicum (2013)
Мартинов С. - Використання діагностичних методів для виявлення ступеня ураження сортів персика вірусом шарки сливи (Plum pox potyvirus), Митрофанова О., Митрофанова І. (2013)
Головчак Н. - Вільнорадикальні процеси в серцевому м’язі птиці за дії гіпохлориту натрію (2013)
Гопаненко О. - Жирнокислотний склад плазми крові та печінки кролів за гострого аргінінового панкреатиту і його корекції (2013)
Люта М. - Кисеньтранспортна функція гемоглобіну при введенні агматину за експериментального цукрового діабету, Ференц І., Бурда В., Федорович А., Дудок К., Сибірна Н. (2013)
Хохла М. - Дослідження компонентного складу екстракту козлятника лікарського, Клевета Г., Лупак М., Канюка О., Чайка Я., Скибіцька М., Сибірна Н. (2013)
Салига Н. - Вплив L-глутамінової кислоти на активність ензимів метаболізму глутатіону та інтенсивність пероксидних процесів у щурів, Салига Ю. (2013)
Біленко О. - Дослідження системи глутатіону за умов гальмування пухлинного росту, Руденко М., Леус І., Бабій С., Скорік О., Штеменко Н. (2013)
Челебієва Е. - Місце в системі Chlorophyta одноклітинної автоспороутворюючої водорості Pseudospongiococcum protococcoides, Скребовська С. (2013)
Гапон С. - Антропогенна трансформація бріофлори та мохового покриву Лісостепу України (2013)
Грицина М. - Структура та генезис парціальних суцвіть видів підсекції Isandra Franch. ex Murb. секції Fasciculata Murb. роду Verbascum L. (2013)
Фіщук О. - Морфологія та васкулярна анатомія квітки Sansevieria hyacinthoides (L.) Druce (Asparagaceae Juss.), Одінцова А. (2013)
Вітушинська М. - Чутливість до умов оксидативного стресу, тривалість життя та нейродегенеративні зміни в структурі мозку у мутантів Drosophila melanogaster за генами супероксиддисмутази, Матійців Н., Черник Я. (2013)
Могиляк І. - Вплив тканинно-специфічного функціонального інгібування гена SWS на формування структури складного ока Drosophila melanogaster, Матійців Н., Черник Я. (2013)
Штапенко О. - Вплив гіпертермії на експресію генів у тканинах мишей (2013)
Гірна А. - Фауна павуків (Aranei) лісових екосистем Верхньодністровських Бескидів (Українські Карпати) (2013)
Дідур О. - Середовищеперетворювальний вплив екскреторної діяльності дощових черв’яків (Lumbricidae) на Pн-буферні властивості відновлених ґрунтів, Лоза І., Кульбачко Ю., Пахомов О., Крючкова А. (2013)
Глібовицька Н. - Вплив урбанізованого середовища на інтенсивність плодоношення та масу вегетативних і генеративних органів липи серцелистої (Tilia cordata L.) (2013)
Решетило О. - Механізми самовідновлення популяцій земноводних у високогір’ї Українських Карпат (2013)
Рожак В. - Запаси й елементний склад опаду та підстилки в лісових екосистемах Стрийсько-Сянської Верховини (Українські Карпати), Козловський В. (2013)
Кияк Н. - Фотосинтетична активність мохів на девастованих територіях видобутку сірки (2013)
Соханьчак Р. - Сезонні зміни у пігментному комплексі моху Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. на вершині відвалу шахти "Надія”, Лобачевська О., Бешлей С. (2013)
Дядькова К. - Біогеохімія Cu, Zn, Cd, Mn, Fe, Co в зелених зонах міста Мелітополь (Запорізька область, Україна), Романюк Н., Козловський В. (2013)
Задира С. - Вплив забруднення довкілля важкими металами на процеси перекисного окиснення ліпідів клітин печінки природних популяцій жовтогорлої миші, Лукашов Д. (2013)
Лисенко Г. - Порівняльна синфітоіндикаційна оцінка оселищ ксеротермної рослинності Подільської височини та Закарпатської низовини, Данилик І. (2013)
Усенко О. - Терпенові сполуки вищих водяних рослин і їх вплив на функціональну активність гідробіонтів, Баланда О. (2013)
Чернишова Т. - Мінливість видів роду Limax (Linnaeus, 1758) (Pulmonata, Limacidae) фауни України (2013)
Франчук М. - До гніздової біології співочого дрозда (Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831) на природоохоронних територіях Західного Українського Полісся (2013)
Брезвин О. - Контроль мікотоксинів у кормах і їх знешкодження, Отчич В., Коцюмбас І. (2013)
Охрей А. - Когнітивні викликані потенціали у музикантів і немузикантів при моно- та бінауральному подаванні тонового сигналу, Куценко Т., Макарчук М. (2013)
Сирватка В. - Функціональна активність сперміїв кролів за дії наночастинок срібла при короткочасному зберіганні in vitro, Сливчук Ю., Розгоні І., Гевкан І. (2013)
Длябога Ю. - Трансформація холестеролу в органах щурів за експериментальної гіперхолестеринемії та її корекції (2013)
Бичкова С. - Особливості функціонування ріанодинчутливого Са2+-депо гепатоцитів щурів (2013)
Омельковець Я. - Особливості макроморфології мозочка птахів різних екологічних груп, Березюк М. (2013)
Бондаренко О. - Вплив N-стеароїлетаноламіну та хронічної алкоголізації на поведінку щурів у тесті відкрите поле , Гула Н., Макарчук М., Горідько Т., Бабан В., Коваленко О. (2013)
Султанова І. - Особливості варіабельності серцевого ритму у дівчат підліткового віку різних соматотипів Прикарпатcького регіону, Іванишин І., Лісовський Б., Арламовський Р. (2013)
Котюк Л. - Біохімічний склад інтродуцента Hyssopus officinalis L. залежно від сортових особливостей (2013)
Ващук С. - Вплив нових регуляторів росту на вміст пігментів фотосинтезу та розчинних вуглеводів у рослин Polygonum cuspidatum Sieb. et Zuc. за умов росту на субстратах породних відвалів вугільних шахт, Рахметов Д., Романчук О., Баранов В. (2013)
Россихіна-Галича Г. - Компоненти прооксидантно-антиоксидантної системи вегетативних органів рослин кукурудзи як показники їх реакції на дію гербіцидів (2013)
Хромих Н. - Координована реакція глутатіон-залежної системи насіння дерев роду Acer на хронічний вплив полютантів (2013)
Бойко І. - Спектральний аналіз фотосинтетичних пігментів рослин за дії іонів кадмію та саліцилової кислоти, Кобилецька М., Лобачевська О., Соханьчак Р., Терек О. (2013)
Арапетьян Е. - Кріозбереження насіння спорадично поширених трав’яних рослин флори України, Усатенко Ю. (2013)
Barylyak L. G. - Comparative estimation of informativeness of leucocytary index of adaptation by Garkavi and by Popovych, Malyuchkova R. V., Тоlstanov О. K., Тymochko О. B., Hryvnak R. F., Uhryn М. R. (2013)
Babelyuk V. Ye. - The parameters of gaz disharge visualization (kirlianogram) appropriately associated with some psychophysiological and endocrine parameters of healthy men (2013)
Babelyuk V. Ye. - The modulation by phytoadaptogen "Balm Truskavets” neuro-endocrine, immune and biophysic effects of stress in healthy men, Kundych O. O., Dubkova G. I., Starodub A. G. (2013)
Подольський О. В. - Особливості нейро-ендокринної регуляції та ліпідного обміну жінок з кардіологічним анамнезом в періоді перименопаузи та шляхи профілактики кардіоваскулярних катастроф. частина ІІ: застосування фізичних лікувальних чинників в лікуванні артеріальної гіпертензії на фоні естрогенного дефіциту (2013)
Дівоча В. П. - Протеїназно-інгібіторна теорія патогенезу грипу: практичне значення та наукові перспективи, Кобрин Т. М., Михальчук В. М., Гоженко А. І. (2013)
Шафран Л. М. - Комплексний підхід до медико-психологічної реабілітації пожежних-рятувальників, Чумаєва Ю. В., Нехорошкова Ю. В., Грізанова А. О. (2013)
Покровський М. М. - Вплив магнітного поля на стан піднебінного шва у процесі розширення верхнього зубного ряду в щурів, Горицький В. М. (2013)
Левченко В. А. - Функціональний стан серцево-судинної системи в умовах стрес-тесту в дівчат із гіпотензивним типом нейроциркуляторної дистонії, Карабанович П. П. (2013)
Іжицька Н. В. - Ентеральна оксигено-терапія в комплексному лікуванні хворих на вірусну пневмонію, Бичков М. А. (2013)
Хуторянский В. А. - Экстакционно-хроматографиеское концентрирование и определение органических компонентов минеральной воды "Мунок”, Смирнов А. И., Матвеев Д. А., Огаркова Л. А., Гамбужапова Л. Б. (2013)
Бабов К. Д. - Фізична працездатність хворих ішемічною хворобою серця з артеріальною гіпер-тензією на санаторно-курортному етапі лікування, Усенко О. А., Гоженко О. А., Полторацький Г. Б. (2013)
Кундич О. О. - Аналіз взаємозв’язків між деякими психофізіологічними, гемодинамічними і метаболічними показниками пацієнтів курорту Трускавець, Попель С. Л., Романський І. Ю., Малючкова Р. В., Величко Л. М. (2013)
Попель С. Л. - Анксіолітичні ефекти бальнеотерапії на курорті Трускавець та супутні зміни деяких показників метаболізму і гемодинаміки, Романський Р. Ю., Кіндракевич Г. В., Лідська А. М., Шацька О. М. (2013)
Березовський В. Я. - Роль ендогенного сірководню в регуляції фізіологічних функцій організму, Плотнікова Л. М. (2013)
Гоженку Анатолію Івановичу 65 років (2013)
Гоженко А. И. - Aктовая речь на торжественном заседании Ученого совета НИИ медицины транспорта Украины 16 февраля 2013 года, г. Одесса (2013)
Авторам про журнал (2013)
Nebojša Nikolić - Should we change a strategy of aids prevention for seafarers? (2013)
Хом’яков В. М. - Особливості інвалідності дорослого населення внаслідок травм верхніх кінцівок в Україні (2013)
Яковенко Л. Н. - Сравнительная характеристика церебральной дигитальной ангиографии и компьютерной томографии в диагностике артерио-венозныx мальформаций полушарий большого мозга с ядром малого и среднего размеров, Полковников А. Ю., Яроцкий Ю. Р. (2013)
Штанько В. А. - Логические подходы к конструированию клинического диагноза смешанного системного заболевания соединительной ткани, определению взаимоотношения его с сопутствующей патологией и выбору эффективной фармакотерапии, Тихонова С. А., Нефидова Е. А., Хурцидзе Е. Т., Коврига З. П., Хижняк Е. В. (2013)
Левицкий А. П. - Влияние антибиотика линкомицина на протеолиз в десне крыс, Томилина Т. В., Ступак Е. П., Шнайдер С. А., Аншукова О. И. (2013)
Левицкий А. П. - Сравнительное действие кверцетина, инулина и квертулина на состояние печени крыс после оральной аппликации липополисахарида, Левченко Е. М., Макаренко О. А. (2013)
Волянская А. Г. - Влияние аргинина на процесс формирования посттравматических спаек брюшной полости у самок крыс (2013)
Игнатьев А. М. - Ведущие синдромы внутренней патологии в практике морской медицины. Часть 2 – Коматозное состояние, Мацегора Н. А., Ярмула К. А. , Панюта А. И., Чернецкая А. В. , Митасова Н. Ю., Андреев В. П. (2013)
Дмитрієнко В. В. - Удосконалення реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень пилової етіології, Туйнова С. В., Бондаренко Г. О. , Петренко О. А. (2013)
Логоша A. І. - Стимуляція репаративного остеогенезу в умовах дегідратаційних порушень водно-сольового обміну (2013)
Лузин В. И. - Гистологическое строение проксимального эпифизарного хряща большеберцовых костей половозрелых крыс после воздействия различных режимов хронической гипертермии, Лукьянцева Г. В., Смоленчук С. М. (2013)
Ніколенко О. Ю. - Порушення клітинного імунітету у щурів з моделлю синдрому Коліне-Каплана (2013)
Ніколенко А. В. - Клініко-неврологічні прояви гострих отруєнь метаном у гірників вугільних шахт, Могилевська Х. Е., Ніколенко В. Ю. , Ладарія О. Г., Тищенко Г. В. (2013)
Сатаева Т. П. - Биохимические аспекты компенсаторных процессов при нефрэктомии в условиях моделирования хронической алкогольной нефропатии (2013)
Слісаренко O. B. - Корекція морфологічних змін регенерату великогомілкових кісток за умов важкого ступеня клітинної дегідратації організму (2013)
Тюренков А. А. - Динамика изменений основных антропометрических параметров девушек донбасского региона за истекшее десятилетие, Стклянина Л. В., Лузин В. И. , Чистолинова Л. И., Нужная Е. К. (2013)
Алиева А. А. - Особенности реагирования надпочечных желез в нагревающем микроклимате при коррекции инозином, Мищенко Н. П., Кожемяка И. Я., Нужная Е. К. (2013)
Величко В. И. - Неалкогольная жировая болезнь печени – дополнительный фактор кардиоваскулярного риска, Колотвина Л. И., Саид Е. В., Гурьев А. М. (2013)
Волошина Е. Б. - Комплексная восстановительная терапия больных гипертонической болезнью в сочетании с ишемической болезнью нижних конечностей, Павлега А. Е., Дукова О. Р. , Лысый И. С., Радченко-Субич В. В., Бугерук В. В., Дычко Т. А. (2013)
Гоженко А. І. - Вегетативна реакція на водне навантаження у пацієнтів з хол та супутніми захворюваннями шлунково-кишкового тракту, Ковалевська Л. А., Кучер О. В. (2013)
Горбенко Т. М. - Рівень альдостерону та передсердного натрійуретичного пептиду у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень (2013)
Куница В. Н. - Морфологическое обоснование развития остеопороза после резекции желудка, Воюцкий В. П., Девятова Н. В., Куница В. В. (2013)
Navneet Kaur - General characteristics of the macrophages, Naqsha Aminath, Morozova E. N., Petizina O.N., Morozov V. N. (2013)
Ковешников В. Г. - Показатели морфометрии органов костной, иммунной и репродуктивной систем после ингаляционного воздействия толуола, Лузин В. И., Волошин В. Н., Волошина И. С., Скоробогатов А. Н., Шутов Е. Ю., Луговсков А. Д. (2013)
Ковешников В. Г. - Динамика изменений ширины пучковой зоны коркового вещества надпочечных желез после хронического воздействия на организм толуола и фармокоррекции тиотриазолином, Белик И. А., Шутов Е. Ю., Грищук М. Г., Баюра Н. И. (2013)
Лузин В. И. - Обзор расчетных методов калькуляции процента жира в организме у девушек донбасского региона, Тюренков А. А., Стклянина Л. В. , Прочан В. Н. (2013)
Лях Ю. М. - Макрофаг как автономная клетка или как часть организма, Гужва Е. А., Морозова Е. Н., Морозов В. Н., Петизина О. Н. (2013)
Скрябіна О. М. - Особливості формування кісток скелету щурів під впливом гормонів підшлункової залози (2013)
Пастухова В. А. - Особливості ультраструктури скелетних м’язів при фізичному навантаженні на фоні введення янтарної кислоти, Лук'янцева Г. В. (2013)
Рыкова Ю. А. - Особенности ультраструктурных показателей щитовидной железы половозрелых крыс при воздействия на их организм хронической гипертермии средней степени в сочетании с физической нагрузкой, Чистолинова Л .И., Скрябина Е. Н., Бережной Е. П. (2013)
Скорочнений зміст статей, що надруковані в журналі "International maritime health" (2013)
Правила для авторів (2013)
Титул, зміст (2013)
Панчук Р. Р. - Синергічна антинеопластична дія комплексів доксорубіцину і фулерену С60 як засобу його доставки до злоякісних клітин людини у дослідах in vitro: клітинні та молекулярні механізми, Чумак В. В., Скорохід Н. Р., Легка Л. В., Прилуцька С. В., Хеффетер П., Бергер В., Стойка Р. С., Прилуцький Ю. І. (2013)
Цимбалюк О. В. - Термомеханокінетика високоеластичої деформації гладеньких м’язів шлунково-кишкового тракту щура. ІІІ. Робота високоеластичного розтягування гладеньких м’язів антрального відділу шлунка, Костерін С. О. (2013)
Кузнєцова Г. М. - Протипухлинна активність похідного дигідропіролу на моделі раку товстої кишки щурів, індукованого диметилгідразином (2013)
Линчак О. В. - Морфологічні зміни у печінці щурів під впливом похідного малеіміду на фоні хемоіндукованого раку товстої кишки (2013)
Березюк М. І. - Деякі аспекти дослідження структури м'язової тканини in vitro методом просторово-часової кореляції спеклів, Максименко О. П., Ткаченко В. І., Санагурський Д. І. (2013)
Конопельнюк В. В. - Ключові показники шляху біосинтезу серотоніну в мозку щурів за умов хронічної дії алкоголю, Войтенко В. В., Савчук О. М., Остапченко Л. І. (2013)
Іскра Р. Я. - Особливості функціонування глутатіонової ланки антиоксидантного захисту і ліпідного обміну у вагітних самок щурів за дії хром цитрату (2013)
Гопаненко О. О. - 25-OH-вітамін D3-синтезувальна здатність і склад жирних кислот естерифікованого холестеролу печінки кроликів за гострого аргінінового панкреатиту та його корекції лляною олією, Рівіс Й. Ф. (2013)
Масловська О. Д. - Показники системи антиоксидантного захисту клітин Desulfuromonas аcetoxidans за впливу ферум (ІІІ) цитрату й арґентум нітрату, Гнатуш С. О., Білий О. І., Цап О. Р., Новіцька К. Б. (2013)
Ващук С. П. - Вплив гібереліну на проростання насіння І накопичення важких металів у проростках гірчиці білої та щавнату за росту на витяжках субстратів породного відвалу, Баранов В. І., Рахметов Д. Б. (2013)
Кузярін О. Т. - Бріофлора вугільних відвалів Львівсько-волинського гірничопромислового регіону (2013)
Баня А. Р. - Вплив біогенних поверхнево-активних речовин і мікробного препарату на морфометричні показники проростків Raphanus sativus L. і Pisum arvense L., Баранов В. І., Карпенко І. В., Корецька Н. І., Вільданова Р. І., Карпенко О. В. (2013)
Дика О. О. - Морфологія та васкулярна анатомія квітки Scilla bifolia L. (Hyacinthaceae) (2013)
Прилуцький О. В. - Субстратні вподобання плевротоїдних грибів Харківського Лісостепу (2013)
Фіщук О. С. - Морфологія та васкулярна анатомія квітки Sansevieria suffruticosa N. E. Br. (Asparagaceae Juss.), Одінцова А. В. (2013)
Шевчук І. О. - Приуроченість вищої водяної рослинності до озер різної трофності Шацького національного природного парку, Борсукевич Л. М., Хамар І. С. (2013)
Мінченко Д. О. - Молекулярні механізми регуляції експресії генів за гіпоксії, Губеня О. В., Кубайчук К. І., Бакалець Т. В., Гармаш Я. А., Кривдюк І. В., Марунич Р. Ю., Терлецький Б. М., Сулік Р. В., Мурашко Н. К. (2013)
Кушкевич М. В. - Фізіологічна роль пріонів у регуляції транспорту Ca2+ і нейродегенеративні захворювання, Влізло В. В. (2013)
Довгалюк А. - Забруднення довкілля токсичними металами та його індикація за допомогою рослинних тестових систем (2013)
Фесенко Г. В. - Зоогеографічні особливості поширення птахів. Частина 2. Палеогейська і Арктогейська суші, Шидловський І. В. (2013)
Царик Й. В. - Деякі міркування щодо сучасних підходів до вивчення та збереження біотичного різноманіття (2013)
Титул, зміст (2013)
Бабський А. М. - Вклад перфузійних процесів у дифузійно-градієнтних 1Н-зображеннях магнітно-резонансної томографії ортотопної та підшкірної гепатоклітинної карциноми у щурів, Джордж Б., Гренюх В. П., Банзал Н. (2013)
Фінюк Н. C. - Оцінка цитотоксичної та мутагенної дії нових поверхнево-активних гребенеподібних поліамфолітів, що використовуються для доставки нуклеїнових кислот у клітини-мішені, Філяк Є. З., Бойко Н. М., Мітіна Н. Є., Заіченко О. С., Стойка Р. С. (2013)
Компанець І. В. - Вплив мультипробіотика "Апібакт®" на продукцію інтерферону й активність 2',5'-олігоаденілат-синтетази в лімфоцитах тимусу щурів за умов гіпоацидності, викликаної омепразолом, Пилипенко С. В., Короткий О. Г., Карповець Т. П., Нікольська В. В., Остапченко Л. І., Берегова Т. В., Янковський Д. С. (2013)
Маслак Г. С. - Ступінь сіальованості й галактозильованості глікопротеїнів плазми крові за умов алкілуючої поліхіміотерапії хворих на хронічний лімфолейкоз, Костюк О. В., Кулініч А. О., Машейко І. В. (2013)
Мороз О. М. - Вплив солей металів на відновлення нітратів сульфатвідновлювальними бактеріями (2013)
Шоляк К. В. - Акцептори електронів для сульфатвідновлювальних бактерій Desulfomicrobium sp. у процесі окиснення органічних сполук, Перетятко Т. Б., Гудзь С. П. (2013)
Отчич О. О. - Мембранозалежні процеси в еритроцитах крові хворих на туберкульоз легень за впливу гелій-неонового лазерного випромінювання, Мажак К. Д., Іванов Г. А., Дика М. В., Санагурський Д. І. (2013)
Кобилецька М. - Фенольні сполуки як компоненти саліцилат-індукованої адаптивної відповіді рослин пшениці на токсичну дію кадмій хлориду, Бойко І., Кавулич Я., Терек О. (2013)
Котюк Л. А. - Вміст аскорбінової кислоти і каротину у сировині пряно-ароматичних рослин родини Lamiaceae Lindl. (2013)
Родінкова В. - Закономірності пилкування видів роду Betula у містах лісостепової та степової зон України (2013)
Сичук А. М. - Запрограмована загибель клітин у патогенезі, індукованому гербіцидами – інгібіторами ацетил-коА-карбоксилази, Радченко М. П., Мордерер Є. Ю. (2013)
Дудка І. О. - Міксоміцети букових пралісів і старовікових ялинових лісів Національного природного парку "Зачарований край” (Українські Карпати), Кривомаз Т. І. (2013)
Вихор Б. І. - Клен ясенелистий (Acer negundo L.) на Закарпатті: екологія, поширення та вплив на довкілля, Проць Б. Г. (2013)
Мінарченко В. М. - Хоролого-ресурсна оцінка Rubus idaeus L. (Rosaceae) в Українських Карпатах, Гончаренко В. І. (2013)
Струс Ю. М. - Міграція набережника Actitis hypoleucos L. (Aves: Charadriiformes) в орнітологічному заказнику "Чолгинський”, Шидловський І. В. (2013)
Зимароєва А. А. - Аналіз антропотолерантності воронових (Corvidae) в урбоценозах міста Житомира, Мацюра О. В., Жданова Д. В. (2013)
Ковальчук О. М. - Фауна костистих риб пізнього меотису Північно-Західного Причорномор’я (2013)
Пєсков В. М. - Визначення біологічного віку сірих нориць за допомогою багатовимірного фенотипування (на прикладі Microtus arvalis Pallas, 1779 і M. socialis Pallas, 1773), Синявська І. О. (2013)
Єфіменко О. Ю. - Вікові зміни моторики травного тракту, Савченко Ю. О., Берегова Т. В. (2013)
Бичкова С. - Процес вивільнення Ca2+ і нікотинацидаденіндинуклеотид фосфат (2013)
Дзеверін І. І. - Генетичні основи появи нових структур в еволюції хребетних (2013)
Одінцова А. В. - Особливості репродуктивних процесів у голонасінних. Розвиток гаметофітів, запилення та запліднення, Ругузова Г. І. (2013)
Дзюбенко Н. В. - В. Ю. Чаговець – перший мембранолог України: життєвий I творчий шлях, Опанасенко С. М., Рибальченко Т. В. (2013)
Титул, зміст (2013)
Цимбалюк О. В. - Вплив каліксарену C-90 на скоротливу активність гладеньких м’язів міометрія щурів, Костерін С. О. (2013)
Рясний В. М. - Вплив вітаміну D3 та метиленбісфосфонату на імунну систему щурів за дисфункціонального остеопорозу, Апуховська Л. І., Великий М. М., Шиманський І. О., Лабудзинський Д. О., Комісаренко С. В. (2013)
Панчук Р. Р. - Селеновмісні сполуки і D-пантетин модулюють дію доксорубіцину та цисплатину на злоякісні клітини із резистентністю до цих препаратів, Скорохід Н. Р., Чумак В. В., Легка Л. В., Мойсєєнок А. Г., Бергер В., Стойка Р. С. (2013)
Клименко К. І. - Застосування Ліпофлавону® для фармакологічної корекції ендотеліальної дисфункції у щурів за умов цукрового діабету, Паршиков О. В., Соловйов А. І. (2013)
Федякова О. І. - Вплив Т-2 токсину на активність ферментів антиоксидантної системи та процеси пероксидного окиснення ліпідів у еритроцитах щурів, Коцюмбас І. Я. (2013)
Долайчук О. - Структура тканин внутрішніх органів щурів першого покоління за згодовування сої натурального i трансгенного сортів, Федорук Р. (2013)
Корчинська С. Ю. - Вплив канабіноїдних рецепторів GPR55 на слиновиділення підщелепної слинної залози щура, Макаровська Р. Є., Федірко Н. В. (2013)
Салига Ю. Т. - Показники антиоксидантної системи у головному мозку щурів, інтоксикованих хлорпірифосом (2013)
Бішко О. І. - Вплив гістаміну та гіпохлориту натрію на вільнорадикальні процеси у легеневій тканині щура, Головчак Н. П., Санагурський Д. І. (2013)
Бено Ю. Й. - Дослідження впливу постійного магнітного поля на проростання насіння Physostegia virginiana alba (L.) Benth., Дика М. В., Скварко К. О. (2013)
Кушкевич І. В. - Ідентифікація штамів сульфатвідновлювальних бактерій товстого кишечника людини (2013)
Притула І. Р. - Застосування редокс-індикаторів для вимірювання окисно-відновного потенціалу під час росту культур мікроорганізмів, Таширев О. Б. (2013)
Яворська Г. - Ефективність використання бактеріологічного та імунохроматографічного методів виявлення бактерій Helіcobacter pylori серед дітей шкільного віку, Хім’як Л., Кушарська О. (2013)
Шоляк К. В. - Використання сульфату і нітрату сульфатвідновлювальними бактеріями Desulfomicrobium sp. CrR3 за наявності біхромату в середовищі, Перетятко Т. Б., Верхоляк Н. С., Гудзь С. П. (2013)
Скочиляс Н. Б. - Вплив ніпазолу на склад порожнинної мікрофлори товстої кишки щурів, Колісник Я. І. (2013)
Пацула О. І. - Протекторна роль іонів феруму в рослин Brassica juncea L. за дії плюмбум ацетату, Гаранджа О. Р., Філяк О. С., Микієвич І. М. (2013)
Надрага М. Д. - Особливості онтоморфогенезу Rumex scutatus L. У природних популяціях, Прокопів А. І. (2013)
Пікулик Л. - Мохоподібні (Bryobionta) скельних виходів урочища Бубнище (Сколівські Бескиди), Рагуліна М. (2013)
Дмитрах Р. - Внутрішньопопуляційна організація та перспективи збереження популяцій різностатевих видів рослин в Українських Карпатах (2013)
Рукавець Є. В. - Таксономічна і синекологічна характеристика асамблей ногохвісток болотних біотопів Волинського Полісся (2013)
Ковальчук О. М. - Нові рештки плітки Rutilus sp. (Cyprinidae: Leuciscinae) із відкладів пізнього міоцену півдня України (2013)
Мінарченко В. М. - Розробка методів експрес-обліку ресурсів Hypericum perforatum L. (2013)
Кияк В. Г. - Репродуктивна ніша популяції (2013)
Мекіч М. З. - Функціональне і прикладне значення біологічної активності ґрунту, Джура Н. М., Терек О. І. (2013)
Куцоконь Ю. - Поширення ротаня-головешки (Perccottus glenii Dybowski 1877) на Житомирщині, Пухтаєвич П., Коломицев Г. (2013)
Ничитайло М. Ю. - Алгоритм диференційної і топічної діагностики обтураційної жовтяниці та мініінвазивної корекції прохідності магістральних жовчовивідних шляхів, Огородник П. В., Дейниченко А. Г., Бойко О. Г., Христюк Д. І., Шалковська Г. І., Кича Г. М. (2012)
Ярошенко К. О. - Застосування антигелікобактерної терапії у пацієнтів при виразках пілородуоденальної зони, ускладнених гострою кровотечею (2012)
Трофимов Н. В. - Динамика основных иммунологических показателей у больных при гастродуоденальных язвах, осложненных кровотечением, Крышень В. П. (2012)
Иоффе И. В. - Коррекция нарушений иммунитета у больных при хирургическом лечении сочетанных гастродуоденальных язв, Фролов В. М. (2012)
Котенко О. Г. - Функциональное состояние печени у больных при хроническом абсцессе после резекции органа, Гусев А. В., Коршак А. А., Попов А. О., Гриненко А. В., Минич А. А., Кича Г. Н. (2012)
Сипливый В. А. - Биофункциональная симметрия индивидуальных значений клинико–лабораторных показателей у больных с тяжелыми формами острого панкреатита, Конь К. В., Робак В. И., Евтушенко А. В. (2012)
Ищенко Р. В. - Анатомические варианты печеночной артерии при метастатическом поражении печени, Сидюк А. В., Ласачко П. С. (2012)
Иоффе И. В. - Применение плазмафереза в послеоперационном периоде у больных при обтурационной желтухе, Потеряхин В. П. (2012)
Гончар М. Г. - Інтраопераційні ускладнення під час виконання лапароскопічної холецистектомії, Глущук О. М. (2012)
Полухов Р. Ш. - Изменения илеоцекального клапана при хроническом запоре у детей (2012)
Шор Н. А. - Ятрогенное повреждение магистральных сосудов, Бурилов М. В. (2012)
Ляховський В. І. - Особливості діагностики та лікування варикотромбофлебіту нижніх кінцівок, Дем’янюк Д. Г., Дудченко М. О., Безкоровайний О. М., Ляховська А. В., Кравців М. І. (2012)
Коваленко О. М. - Тактика лікування поширених опіків за різної глибини ураження (2012)
Дєєва Ю. В. - Стан внутрішнього вуха у хворих на цукровий діабет та особливості лікування вестибулярної дисфункції (2012)
Безруков О. П. - Захворювання, що симулюють утворення вузлового зобу, Філоненко Т. Г., Клішевіч І. Б., Влахова І. О. (2012)
Радзиховский Анатолий Павлович к 70–летию со дня рождения (2012)
Ничитайло M. Ю. - Симультанні лапароскопічні оперативні втручання з приводу жовчнокам'яної хвороби, Булик І. І., Загрійчук М. С., Демченко О. Р. (2012)
Сипливый В. А. - Портальная гемодинамика и морфологические изменения печени у больных циррозом, Петюнин А. Г., Марковский В. Д., Евтушенко Д. В., Мороз Е. Л. (2012)
Олексенко В. В. - Гастрэктомия с формированием кишечного резервуара как способ профилактики основных постгастрэктомических осложнений (2012)
Иоффе И. В. - Выбор оптимального оперативного пособия у больных при острой опухолевой непроходимости толстого кишечника, Алексеев А. В., Пепенин А. В., Жаданов В. И., Лисовой Р. В. (2012)
Четверіков С. Г. - Вплив дисплазії сполучної тканини на якість життя хворих з післяопераційною грижею черевної стінки, Єрьомін Ю. В., Осадчий Д. М., Вододюк В. Ю. (2012)
Суходоля А. І. - Пошкодження дванадцятипалої кишки: діагностика, хірургічна тактика лікування, Чубар І. В. (2012)
Видмане-Озола И. - Опыт применения лапароскопии в лечении пациентов с гематологическими заболеваниями в Латвии, Бока В., Цунскис Э., Лейниеце С., Pивкина A., Калниньш И. (2012)
Салахов З. А. - Спорные вопросы огнестрельного торакоабдоминального повреждения при тангенциальном ранении, Гасанов М. И., Исмаилова Д. А. (2012)
Шипулин П. П. - Лечение посттравматического свернувшегося гемоторакса. Видеоторакоскопия или открытая операция, Байдан В. И., Байдан В. В., Козяр О. Н., Мартынюк В. А., Севергин В. Е., Кирилюк А. А., Поляк С. Д., Агеев С. В., Амит Аграхари (2012)
Ничитайло М. Е. - Эволюция хирургической тактики лечения больных по поводу панкреонекроза, Аблаев Э. Э. (2012)
Жернов А. А. - Лечение послеожоговой деформации и контрактуры шеи с использованием растянутых лоскутов с осевым типом кровоснабжения, Жернов Ан. А. (2012)
Біляєва О. О. - Залежність частоти рецидиву врослого нігтя від вибору методу оперативного втручання та передопераційної підготовки, Коржик Н. П., Миронов О. М. (2012)
Сухін І. А. - Експериментальне дослідження коагуляційних можливостей некогерентних оптико-електронних систем при операціях на паренхіматозних органах, Фурманов Ю. О., Кожухар О. Т., Савицька І. М., Качан С. Г., Білиловець О. М., Савицький О. В. (2012)
Скумс А. В. - Лапароскопическая дистальная резекция поджелудочной железы, Шкарбан В. П., Литвин А. И., Скумс А. А. (2012)
Ерко И. П. - Толсто-толстокишечная инвагинация, обусловленная гастроинтестинальной стромальной опухолью поперечной ободочной кишки, у больной с гипофизарным нанизмом, Василинчук В. В., Молошок А. А., Саргош И. Д. (2012)
Актуальні проблеми клінічної хірургії. Щорічна науково—практична конференція з міжнародною участю. Матеріали конференції (2012)
Волков Д. Е. - Опыт хирургического лечения брадиаритмий и сердечной недостаточности методом электрокардиостимуляции: оперативные доступы, имплантируемые устройства, осложнения, особенности техники имплантации (2012)
Ничитайло М. Е. - Применение орнигила в периоперационной профилактике и терапии инфекционных осложнений после абдоминальных операций, Булик Л. М. (2012)
Скомаровський О. А. - Діагностика та корекція порушень жовчовідтоку у хворих на хронічний панкреатит, Швець Ю. П., Уваров В. Ю., Федорук В. І., Любенко Д. Л. (2012)
Поляченко Ю. В. - Історичні аспекти та досягнення трансплантації в Національному інституті хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, Котенко О. Г., Костенко А. А. (2012)
Яшков Ю. И. - Отдаленные результаты операции билиопанкреатического шунтирования в модификации Hess - Marceau: рецидив или стабилизация, Никольский А. В. (2012)
Меліссас Дж. - Лапароскопічна рукавна резекція шлунка: досвід баріатричного відділення Університету Криту, Греція, Даскалакіс М., Аскоксилакіс І. (2012)
Четверіков С. Г. - Морфологічна діагностика дисплазії сполучної тканини у хворих при післяопераційній грижі черевної стінки, Ященко А. М., Єрьомін Ю. В., Вододюк В. Ю. (2012)
Чубар І. В. - Спосіб хірургічного лікування травматичного пошкодження дванадцятипалої кишки (2012)
Хомяк І. В. - Ультраструктурні особливості мононуклеарних макрофагів демаркаційної зони при гострому некротичному панкреатиті та розробка способів прогнозування перебігу захворювання і його лікування (2012)
Ляховський В. І. - Досвід діагностики та лікування флегмони при синдромі діабетичної стопи, Дем'янюк Д. Г., Безкоровайний О. М., Боркунов А. Л., Люлька О. М., Ляховська А. В. (2012)
Дроняк М. М. - Особливості лікування хворих з приводу післяопераційного перитоніту, ускладненого абдомінальним сепсисом (2012)
Грубник В. В. - Метод формирования сосудистого анастомоза, Смирнов А. Б., Воротынцева К. О. (2012)
Опанасенко Н. С. - Использование наропина (ропивакаина) для интра- и послеоперационного обезболивания у пaциентов фтизиохирургического профиля, Обремская О. К., Клименко В. И., Калениченко М. И., Терешкович А. В., Бычковский В. Б., Коник Б. Н., Демус Р. С., Кононенко В. А., Леванда Л. И. (2012)
Смирнова Л. М. - Рациональное использование кислорода в анестезиологии, Шкрупская В. Ф., Полевик Н. Ф., Ларченко Т. Ф. (2012)
Байрамов Р. Б. - Роль компьютерной и магниторезонансной томографии в диагностике воспалительных заболеваний крестцово-подвздошного сочленения (2012)
Терехов Г. В. - Создание моделей неполного наружного губовидного толстокишечного свища в эксперименте, Фурманов Ю. А., Сухин И. А., Савицкая И. М., Гейленко О. А., Шалковская А. И. (2012)
Полінкевич Б. С. - Роль гастрину у патологічних процесах травного каналу, Пікас П. Б. (2012)
Иоффе И. В. - Гигантский трихобезоар желудка, осложненный множественными хроническими язвами желудка, Ковешников А. В., Алексеев А. В., Пицул С. Д., Карлов Д. И. (2012)
Гончар М. Г. - Субтотальний некроз дванадцятипалої кишки нез'ясованої етіології, Пиптюк О. В., Багрій М. М., Ризюк М. Д. (2012)
Лаврик А. С. - Баріатрична хірургія: історія до сьогодення (2012)
Фобі М. - Операція шунтування шлунка у лікуваннi морбідного ожиріння, Станчик М. (2012)
Скопінаро Н. - Біліопанкреатичне шунтування (2012)
Седлецкий Ю. И. - Сравнительные результаты различных методов хирургического лечения тяжелых форм метаболического синдрома, Мирчук К. К., Неймарк А. Е., Седлецкая Э. Ю., Анисимова К. А. (2012)
Ничитайло М. Ю. - Особливості мікроциркуляторного кровообігу передньої черевної стінки у хворих з надмірною масою тіла, Малик С. В., Осіпов О. С., Кравченко С. П. (2012)
Грубник В. В. - Возможности совершенствования видеоторакоскопических операций по поводу спонтанного пневмоторакса, Шипулин П. П., Мартынюк В. А., Байдан В. В., Кирилюк А. А. (2012)
Кисельов В. О. - Використання лапароскопічної спленектомії в лікуванні хірургічних захворювань селезінки, Гурь'єв А. М., Береговий О. В., Грепачевський В. Є., Бонь Д. О., Шолох В. М. (2012)
Березовчук Л. В. - Коэффициент активации подкорковых структур мозга при коматозном состоянии (2012)
Тандилава Р. З. - Оптимизация хирургической коррекции варикоцеле у детей, Тандилава З. Р. (2012)
Заболотний Д. І. - Інтраопераційна пластика складних кісткових та м'якотканинних дефектів краніофаціальної ділянки, Паламар О. І., Гук А. П., Поліщук М. Є., Галич С. П., Оконський Д. І., Симулик Є. В., Дабіжа О. Ю. (2012)
Смирнова Л. М. - Изменения энергетического баланса у пациентов во время анестезии, Полевик Н. Ф., Ларченко Т. Ф. (2012)
Сухін І. А. - Експериментальне дослідження можливостей ультразвукового та рідинно-струминного дисектора при операціях на паренхіматозних органах (2012)
Барамия Н. Н. - Опыт работы отделения политравмы (2012)
Нугзар Миколайович Барамія до 70-річчя з дня народження (2012)
Памяти профессора Валентина Ивановича Бондарева (2012)
Олтаржевський Д. О. - Внутрішньофірмові медіа та їх значення в корпоративних комунікаціях (2012)
Чекалюк В. В. - Конкуренція в сучасних медіа як стимул розвитку журналістів і фахівців PR в Україні (2012)
Хавкіна Л. М. - Реклама в дискурсі повсякдення (2012)
Грицюта Н. М. - Рекламна комунікація Японії як об'єкт інформаційних правовідносин: етичний контекст (2012)
Щегельська Ю. П. - Законодавче регулювання промоційної діяльності України на міжнародній арені (1991-2011) (2012)
Товстенко В. Д. - Антисемітський міф як брудна PR-технологія кон'юнктурі сучасної української журналістики (2012)
Дідиченко А. Л. - Рекламні кампанії проти СНІДу як впровадження викривленої стереотипізації (2012)
Іванов В. Ф. - Медіаосвіта та медіаграмотність: визначення термінів, Шкоба О. Я. (2012)
Паримський І. С. - Розвиток традиційних комунікаційних центрів у інформаційному суспільстві (2012)
Городенко Л. М. - Цифрова та інформаційна нерівність у мережевій комунікації (2012)
Плещенко К. В. - Ієрархічний розвиток блогосфери. Медіафілософський погляд (2012)
Повний текст випуску (2012)
Ларін О. С. - Ефективність хірургічного лікування медулярного раку щитоподібної залози у хворих з місцевими та віддаленими метастазами, Черенько С. М., Нечай О. П., Черенько М. С. (2012)
Нечай О. П. - "Випадкове" виявлення раку щитоподібної залози у пацієнтів при хірургічному втручанні з приводу непухлинних захворювань органа, Ларін О. С., Черенько С. М., Шептуха С. А., Смоляр В. А., Золотарьов П. О. (2012)
Шідловський О. В. - Лазеріндукована інтерстиціальна термотерапія в лікуванні солідних вузлів щитоподібної залози, Карел О. І. (2012)
Черенько С. М. - Мініінвазивні та ендоскопічні методи хірургічного лікування пацієнтів з приводу первинного гіперпаратиреозу: переваги та обмеження, Товкай О. А., Шептуха С. А. (2012)
Бойко Н. І. - Застосування відеоасистованої паратиреоїдектомії у лікуванні хворих з приводу первинного гіперпаратиреозу, Хом'як В. В., Лерчук О. М., Павловський М. П. (2012)
Бойко Н. І. - Карциноїдні пухлини підшлункової залози та травного каналу: клініка, діагностика, лікування, Кемінь Р. В., Павловський М. П. (2012)
Кваченюк А. Н. - Применение высокочастотной электросварки в хирургии надпочечников. Современное состояние и перспективы, Супрун И. С., Негриенко К. В., Баренфельд А. И., Датта М. Р., Датта Л. Р., Нелеп А. Д. (2012)
Павловський М. П. - Пухлини надниркових залоз: діагностика та сучасні хірургічні, зокрема, мініінвазивні методи лікування хворих, Бойко Н. І., Гавриш Я. І. (2012)
Гаджиев Н. Дж. - Влияние озонотерапии на некоторые параметры иммунитета у больных при распространенном перитоните, Сушков С. В., Климова Е. М., Лавинская Е. В. (2012)
Иванов С. В. - Динамика профиля цитокинов у больных с послеоперационными грыжами брюшной стенки при протезировании с использованием политетрафторэтилена и поливинилиденфторида, Иванов И. С., Мамедов Р. A., Катунина Т. П., Цуканов А. В. (2012)
Ничитайло М. Е. - Применение эcсенциальных фосфолипидов в лечении и профилактике постхолецистэктомического синдрома, Булик Л. М. (2012)
Береговий О. В. - Сучасний мініінвазивний комбінований хірургічний підхід до лікування пацієнтів з приводу варикозної хвороби вен нижніх кінцівок, Гур'єв А. М., Кисельов В. О., Грепачевський В. Є., Шолох В. М., Бонь Д. О. (2012)
Шевчук І. М. - Торакоскопічна фенестрація перикарда під час лікування хворих з приводу ексудативного перикардиту, Сніжко С. С., Гладун Б. В. (2012)
Ничитайло М. Е. - Ингибирование активированных звездчатых клеток лизиноприлом для предупреждения фиброза поджелудочной железы в модели хронического алкогольного панкреатита, Кравченко Д. А., Медвецкий Е. Б., Шпонька И. С., Савицкая И. М. (2012)
Сухін І. А. - Використання високотемпературних методів здійснення гемостазу під час операцій на паренхіматозних органах (2012)
Габрієлян А. В. - Симультанне оперативне втручання з приводу ішемічної хвороби серця і пухлини прямої кишки, Тодуров І. М., Мазур А. П., Белейович В. В., Кучерук В. В., Сморжевський В. Й., Перехрестенко О. В. (2012)
Суходоля А. І. - Хвороба Кастлемана: проблеми діагностики та лікування, Чубар І. В., Суходоля С. А., Грищук О. В. (2012)
5-та Українська конференція "Хірургічне лікування ожиріння і супутніх метаболічних розладів" (2012)
Сухін І. А. - Мобілізація шлунка та товстої кишки з використанням апарата високочастотного електричного зварювання тканин, Остапенко О. М., Качан С. Г., Білиловець О. М., Гончар І. В. (2012)
Брицкая Н. Н. - Хирургическое лечение больных по поводу некротического панкреатита в фазе гнойных осложнений (2012)
Косован В. М. - Досвід застосування Y-подібного анастомозу в хірургічному лікуванні гострої обтураційної непрохідності товстої кишки пухлинного генезу (2012)
Хом'як В. В. - Синдром множинної ендокринної неоплазії 2 типу, Павловський М. П., Бойко Н. І., Довгань Ю. П., Гавриш Я. І., Кемінь Р. В. (2012)
Данилов М. В. - Кисты и кистозные опухоли поджелудочной железы / М. Е. Ничитайло, Ю. В. Снопок, И. И. Булик. - К.: ЧАО Полиграфкнига, 2012. - 544 с., ил. (2012)
ANSELL: оптимальная защита рук хирурга (2012)
Тодуров І. М. - Біліопанкреатичне шунтування з вимкненням дванадцятипалої кишки у хворих на морбідне ожиріння: перший клінічний досвід, Білянський Л. С., Перехрестенко О. В., Косюхно С. В., Кучерук В. В., Калашніков О. О. (2012)
Косован В. Н. - Оценка качества жизни больных, у которых сформирована толстокишечная стома (2012)
Даниленко І. А. - Оптимізація лікувального процесу у пацієнтів за гострого порушення мезентеріального кровообігу, Кононенко М. Г., Леонов В. В., Кащенко Л. Г. (2012)
Скорый Д. И. - Функциональное состояние печени до и после ее резекции с применением различных методов диссекции (2012)
Ничитайло М. Е. - Методы профилактики острого послеоперационного панкреатита в абдоминальной хирургии, Булик Л. М., Булик И. И. (2012)
Мошківський Г. Ю. - Методологічні та тактико-технічні основи виконання черезшкірних ехоконтрольованих втручань (2012)
Грубник В. В. - Современные методы лечения грыжи Морганьи – Ларрея, Бойчук А. А., Воротынцева К. О. (2012)
Нікульніков П. І. - Оцінка стану системи зсідання крові після операції з приводу аневризми черевної частини аорти, Ліксунов О. В., Ратушнюк А. В., Луговськой Е. В., Колеснікова І. М., Литвинова Л. М., Костюченко О. П., Чернишенко Т. М., Горницька О. В., Платонова Т. М. (2012)
Дрюк Н. Ф. - Альтернативный метод хирургического лечения аортоартериита при нереконструктабельных формах поражения сосудов, Барна И. Е., Киримов В. И. (2012)
Буга Д. А. - Ортовольтная рентгенотерапия в лечении лимфореи после реконструктивных операций на артериях нижних конечностей, Ермолаев Е. В., Мягков А. П., Титаренко С. Г., Капустин И. П., Даниленко А. И. (2012)
Опанасенко М. С. - Двобічний плевральний випіт, Демус Р. С., Обремська О. К., Клименко В. І., Конік Б. М., Терешкович О. В., Бичковський В. Б., Калениченко М. І., Леванда Л. І., Кононенко В. А. (2012)
Сухін І. А. - Модель інфільтрату кишечнику в умовах хронічного експерименту (2012)
Мельниченко М. Г. - Патогенетичні механізми апендикулярного перитоніту у дітей (2012)
Костырной А. В. - Комплексное лечение синдрома функциональной недостаточности кишечника в послеоперационном периоде, Шестопалов Д. В., Трофимов П. С. (2012)
Демидов С. М. - Наблюдение гангренозно-измененного червеобразного отростка гигантских размеров, Кадышев Ю. Г., Копылович А. В., Осадчий А. В. (2012)
Лупальцов В. И. - Миниинвазивные методы лечения гнойно-воспалительных послеоперационных осложнений у больных при разлитом перитоните, Ягнюк А. И., Ворощук Р. С., Дехтярук И. А. (2012)
Русин В. І. - Дренувальні оперативні втручання з приводу невідмежованого інфікованого ретроперитонеонекрозу, Філіп С. С. (2012)
Кондратенко П. Г. - Антибактериальная терапия при остром небилиарном инфицированном некротическом панкреатите, Ширшов И. В. (2012)
Ганжий В. В. - Диагностика некротической формы острого панкреатита в первые 3 суток после госпитализации пациентов, Колесник И. П., Матюшкина И. С. (2012)
Тамм Т. И. - Влияние тяжести осложнений и степени зрелости ложных кист поджелудочной железы на объем оперативного вмешательства, Непомнящий В. В., Бардюк А. Я., Захарчук А. П., Крамаренко К. А. (2012)
Костирной О. В. - Зміни лікувальної програми гострого панкреатиту (2012)
Безручко М. В. - Можливості застосування пункційного дренування під контролем ультразвукового дослідження в хірургічному лікуванні псевдокіст підшлункової залози, Малик С. В., Кравченко С. П., Осіпов О. С., Драбовський В. С. (2012)
Захараш М. П. - Пути улучшения результатов хирургического лечения больных язвенным колитом, Кучер Н. Д., Пойда А. И., Захараш Ю. М., Криворук М. И. (2012)
Грубник В. В. - Анализ отдаленных результатов лапароскопической пластики грыж пищеводного отверстия диафрагмы и фундопликации по Ниссену, Малиновский А. В. (2012)
Шапринський В. О. - Підходи до лікування стенозуючих захворювань стравоходу, Кривецький В. Ф., Шапринський Є. В. (2012)
Білянський Л. С. - Нейропатія пахвинних нервів в структурі синдрому хронічного болю у пахвинній ділянці, Тодуров І. М., Мялковський Д. С., Крєстянов М. Ю. (2012)
Иващенко А. В. - Некоторые вопросы эпидемиологии желчнокаменной болезни у пациентов молодого возраста в свете 20-летнего опыта лапароскопической хирургии (2012)
Мамчич В. І. - Сучасні аспекти хірургічного лікування вузлових форм зоба, Погорєлов О. В., Воскобойнік О. Ю. (2012)
Кебкало А. Б. - Використання оперативних втручань та клітинних технологій в комплексному лікуванні хворих з некротичним панкреатитом (2012)
Капшитарь А. В. - Особенности диагностических лапароскопических вмешательств у пострадавших с закрытым травматическим повреждением тонкой кишки (2012)
Борота А. В. - Тактика восстановительной хирургии при заболеваниях, требующих тотальной колопроктэктомии, Полунин Г. Е., Булавицкий Ю. В., Мирошниченко Е. Ю. (2012)
Комарчук В. В. - Оценка качества жизни пациентов при осложненных формах язвенной болезни в сочетании с рефлюксной болезнью (2012)
Кравцова Н. В. - К 70-ти летию онкологической службы Донецкой области (2013)
Бондарь Г. В. - Первично-восстановительная хирургия рака прямой и ободочной кишок, Думанский Ю. В., Яковец Ю. И., Башеев В. Х., Семикоз Н. Г., Золотухин С. Э., Бондаренко Н. В., Фефелов А. И., Кравцова В. Н., Кудряшов А. Г. (2013)
Седаков И. Е. - Персонализация лечения больных ранним раком молочной железы, Смирнов В. Н., Поминчук Д. В., Кошик Е. А. (2013)
Стернюк Ю. М. - Концепція хірургічного лікування раку щитоподібної залози (2013)
Борота А. В. - Ранние предопухолевые морфологические предикторы у пациентов с неспецифическим язвенным колитом, Василенко И. В., Дорофеев А. Э., Плахотников И. А., Полунин Г. Е. (2013)
Добровольский Н. А. - Методы профилактики и лечения орального мукозита на фоне химио- и/или лучевой терапии, Таварткиладзе Н. Е., Стороженко С. А., Шумилина Е. С., Деньга О. В. (2013)
Дубініна В. Г. - Оптимiзацiя комбiнованого лiкування хворих на рак яєчникiв, Рибін А. I., Лук’янчук О. В., Кузнецова О. В. (2013)
Стариков В. И. - Особенности хирургического лечения рака пищевода и рака проксимального отдела желудка, Винник Ю. А., Баранников К. В., Майборода К. Ю. (2013)
Золотухин С. Э. - Рак толстой кишки на фоне дивертикулеза: оптимизация методов лечения, Бондаренко А. И. (2013)
Галайчук І. Й. - Діагностичний алгоритм і вибір хірургічної тактики у хворих на поверхневу меланому шкіри, Домбрович М. І., Гоцко О. С., Болюх О. А., Мариняк Т. Г. (2013)
Попович А. Ю. - Торакоскопия в комплексном лечении распространенного почечно-клеточного рака, Кудряшов А. Г., Остапенко Ю. В., Осипенков Р. А., Кубышковский А. Л., Мартынов А. В. (2013)
Клюсов О. М. - Ефективність неоад’ювантної променевої терапії у хворих на рак молочної залози І стадії, Анікусько М. Ф., Любота І. І., Єфремова Н. А. (2013)
Бондарь Г. В. - Варианты лечения больных раком молочной железы с осложненным течением заболевания, Думанский Ю. В., Седаков И. Е., Трухин Д. В. (2013)
Ельхажж М. Х. - Вплив системного лікування на імунофенотип раку молочної залози, Бондаренко І. М., Завізіон В. Ф., Куник А. В., Асєєв О. І., АртеменкоМ. В. (2013)
Седаков И. Е. - Оценка качества жизни, как метод прогнозирования риска развития рака и предраковых состояний толстой кишки, у пациентов с язвенным колитом и болезнью крона, Борота А. В., Полунин Г. Е., Коктышев И. В., Гюльмамедов В. А. (2013)
Борзенко Б. Г. - Перспективи індивідуалізації хіміотерапії фторпіримідинами гастроінтестинального рака, Бакурова О. М., Миронова К. О., Резніченко Л. П., Попович Ю. О. (2013)
Бестанчук Е. Н. - Изменение миокарда крыс при введении блеомицина в эксперименте, Марцинковская Н. В., Нарбутова Т. Е., Кащенко О. А. (2013)
Манжура О. П. - Iндивiдуалiзацiя лiкування хворих на серозно-папiлярний рак ендометрiя, Вакуленко Г. О., Клеветенко М. П., Міцкевич В. Є., ХарченкоК. В. (2013)
Крижанівська А. Є. - Фактори прогнозу у хворих на рак шийки матки IIВ стадії (2013)
Смирнов В. Н. - Сочетанное применение внутриартериальной полихимиотерапии и криодеструкции в лечении распространенного рака молочной железы, Хлопушин Е. Ю., Трухин Д. В. (2013)
Черний В. И. - Исследование динамики сывороточной концентрации кортизола и глюкозы у больных во время резекций печени, Колганова Е. А., Олейников К. Н., Нестеренко А. Н. (2013)
Щепотін I. Б. - Стратифiкацiя пiдходiв до реконструкцiї товстого кишечника пiсля низьких ректальних резекцiй з приводу раку, Колеснік О. О., Приймак В. В., Безносенко А. П., Яцина О. I., Єрко I. П., Балабушко С. Б. (2013)
Пироговський В. Ю. - Результати трансанальних ендоскопiчних мiкрохiрургiчних резекцiй пухлин прямої кишки, Сорокін Б. В., Задорожній С. П., Тащієв Р. К., Тараненко А. О., Злобенець С. О., Лященко М. М., Плем’яник С. В., Шетелинець У. I., Ноєс А. Дж. (2013)
Совпель И. В. - Комплексное лечение резектабельного рака прямой кишки, Кияшко А. Ю., Мутык М. Г. (2013)
Башеев В. Х. - Отдаленные и функциональные результаты лечения больных, оперированных по поводу аденокарцином анального канала, Кетов В. Г. (2013)
Кудряшов А. Г. - Распространённый рак почки, пути повышения эффективности лечения, Чистяков Р. С., Анищенко А. А., Дьяченко А. М., Конопко А. В., Волошин А. С. (2013)
Литвиненко А. А. - Роль функцiональних i структурних змiн щитоподiбної залози в формуваннi i протiканнi дисгормональних процесiв i раку молочної залози, Бугайцов С. Г. (2013)
Куприенко Н. В. - Наиболее значимые варианты комплексного лечения муцинозных опухолей яичников, Малик А. В. (2013)
Семикоз Н. Г. - Роль культуры безопасности при проведении лучевой терапии, Горовенко Р. Е., Селивра Ю. Н., Возняк О. И., Ушакевич В. В. (2013)
Попович А. Ю. - Международные клинические исследования новых лекарственных препаратов – опыт коммунального клинического лечебно-профилактического учреждения "Донецкий областной противоопухолевый центр", Винничук М. В., Остапенко Ю. В., Осипенков Р. А., Мартынов А. В., Полякова Е. В. (2013)
Бондар Г. В. - Перспективи вiдкриття першого на Українi центра болю на базi Донецького обласного протипухлинного центру, Черній В. I., Бондар В. Г., Iсаєв В. П., Кагадєєва С. В. (2013)
Гордійчук П. I. - Роль сучасних телекомунiкацiй в пiдвищеннi квалiфiкацiї та обмiнi досвiдом лiкарiв хiрургiв-онкологiв, Клюсов О. М., Кошель К. В., Мисник А. О. (2013)
Попович А. Ю. - Сравнительная оценка стоимости химиотерапевтического лечения при распространенном неоперабельном раке желудка и мелкоклеточном раке легкого, Лисовская Н. Ю., Лифарь П. В., Попович Ю. А. (2013)
Вимоги до авторів (2013)
Рани й виразки, ранова інфекція, стопа діабетика. Пластика та електрозварювання живих тканин. ХІI щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю. Матеріали коференції (2012)
Бойко В. В. - Повышение эффективности стартовой антибактериальной терапии интраабдоминальных инфекций, Иванова Ю. В. (2012)
Вансович В. Є. - Ефективність застосування тіопоетинів в комплексі лікування гострої спайкової непрохідності кишечнику у хворих при порушенні функції печінки, Ільїна-Стогнієнко В. Ю. (2012)
Сухін І. А. - Клінічне використання гармонічних скальпелів різного типу в лапароскопічній хірургії, Соснін М. Д., Бойко А. І., Білиловець О. М., Кочерга Н. В. (2012)
Косован В. Н. - Прогностические факторы риска возникновения параколостомных осложнений (2012)
Дужий І. Д. - Симультанні втручання з приводу туберкульозу легень, поєднаного з хронічним туберкульозним плевритом, Глазунова Н. І., Ель-Асталь Р. З., Піддубна Г. П. (2012)
Klos Jan - Faith — Reason — Identity: the Fundamental Triangle (2013)
Wormser Gérard - Business models for the digital publishing: an unachieved hybrid (2013)
Chantraine Olivier - Scribal work in the context of institutional social working: towards a pragmatic approach, Delabroise Patrice, Matuszak Celine (2013)
Сергеева О. В. - Социология новых медиа: опыт зарубежных исследователей, Парамонова В. А. (2013)
Нестерова С. Л. - Адаптационные практики населения Молдовы в условиях трансформирующегося общества (2013)
Щудло С. А. - Життєві цілі молоді українсько-польського пограниччя: погляд по обидва боки кордону, Длугош Пьотр (2013)
Яковенко А. В. - Современный кризис глобализирующегося общества: традиционность и уникальность (2013)
Победа Н. А. - Между прошлым и будущим: структурные сопряжения ценностно-нормативных изменений в социуме (2013)
Лисиця Н. М. - Цінності як основа диференціації поведінки споживачів (2013)
Сірий Є. В. - "Ціннісна" мапа України в системі аксіологічних досліджень (2013)
Полторак В. А. - Політична стратифікація сучасного демократичного суспільства та соціально-політичні групи (2013)
Лисеенко Е. В. - Динамика социально-политических настроений населения Украины (по результатам исследований в г. Одессе) (2013)
Гансова Е. А. - Соціологія соціальної політики як галузь соціологічної науки (2013)
Отрешко Н. Б. - Социальная политика объединенной Европы: ответы на вызов глобализации (2013)
Онищук В. М. - Контури етнічності як суспільного ідеалу (2013)
Кононов И. Ф. - Идентичности крымских татар в контексте крымского сообщества, Певная В. В. (2013)
Аблаев М. Ф. - Глобальные социальные сети в локальном (сельском) социуме (2013)
Бєлікова Ю. В. - Управління емоціями як соціальна технологія зниження комунікативних ризиків (2013)
Бродецкая Ю. Ю. - От культуры как объективного знания о порядке к цивилизации: кризис современного социального развития (2013)
Ганчев О. І. - Між Україною та Болгарією: навчальні настрої та студентські міграції болгарської молоді Південної Бессарабії (2013)
Горячева Е. А. - Трансформация национальных идентичностей под воздействием распространения технически опосредованных практик: перспективы технографического подхода (2013)
Гуменюк Л. Й. - Інтернет-адикція молоді у соціальному вимірі (2013)
Довейко А. Б. - Проблема интеграции науки и образования в современном вузе (2013)
Довгаль І. В. - Споживач та виробник: соціальні та регіональні протиріччя інтересів у рамках українських реалій соціального діалогу (2013)
Дышлевой И. А. - Социальная проблематизация личного выбора актора в контексте изменяющихся социальных взаимодействий (2013)
Зінюк А. В. - Роль сучасних мас-медіа в популяризації масового спорту та здорового способу життя (2013)
Злотин В. Я. - Ментальная карта Луганска: образ города в сознании студентов (2013)
Іванкова-Стецюк О. Б. - Соціально-економічні практики українських трудових мігрантів у вимірах соціокультурних орієнтацій: самоорганізація vs патерналізм, Селещук Г. П. (2013)
Іванов О. В. - Соціологічний аналіз політичної репрезентації: основні підходи та шляхи вдосконалення (2013)
Иконникова Н. К. - Репрезентации социальных отношений в предметной среде города: власть и сопротивление (2013)
Ильдарханова Ч. И. - Социально-демографический потенциал сельского населения Республики Татарстан: локальное измерение (2013)
Князева Е. В. - Детство в контексте трансформации социокультурной системы: постановка проблемы (2013)
Крупенина Н. А. - Социокультурная идентичность и проблемы обучения арабских студентов в высших учебных заведениях Украины (2013)
Лебідь Л. І. - Особливості аналізу механізмів відтворення соціальної нерівності в сучасному українському суспільстві (2013)
Лычковская О. Р. - Дискурс коммуникативных практик социальных медиа (на примере анализа Twitter) (2013)
Мачуліна І. І. - Інноваційні тенденції у сфері дозвілля сучасної української молоді (2013)
Мельников А. С. - Аутентичность как категория экзистенциальной социологии (2013)
Набруско І. Ю. - Особливості споживання як соціальної дії в умовах постмодерноепохи (2013)
Нечитайло И. С. - Социально-педагогические технологии как движущая сила трансформации образования (2013)
Пелін О. В. - Міжетнічна толерантність у контексті регулювання міжетнічних відносин в Україні, Новосад К. Я. (2013)
Петренко-Лисак А. О. - Мобільна телефонія як фактор соціальних трансформацій в глокальному просторово-часовому вимірі (2013)
Прохоренко Є. Я. - Особливості соціальної інтеграції дітей з обмежиними можливостями (2013)
Мошківський Г. Ю. - Порівняльна оцінка ефективності відкритих та мініінвазивних втручань в лікуванні абсцесів печінки та скупчень рідини післяопераційного походження (2012)
Косован В. М. - Прогнозування факторів ризику виникнення неспроможності швів та вибір методу формування анастомозу під час реконструктивно-відновних операцій на товстій кишці (2012)
Мамедов Р. А. - Оптимизация лечения острого деструктивного холецистита путем применения минилапаротомного доступа, лазерного излучения и регионарной лимфотропной терапии, Мамедов К. М., Юсубов М. О., Гасымов Э. М., Дадашев А. И., Агаева Н. И. (2012)
Бойко В. В. - Досвід застосування розчину декаметоксину в лікуванні хірургічного перитоніту, Логачов В. К., Тимченко М. Є. (2012)
Мазур С. Г. - Комбіноване хірургічне лікування стенозу сонних артерій високого ступеня та оцінка його ефективності з використанням методу ультразвукового дуплексного сканування, Костюк М. Р. (2012)
Дрюк Н. Ф. - Применение аутологичных аспиратов, а также мультипотентных стромальных клеток костного мозга и жировой ткани в сосудистой хирургии, Киримов В. И., Барна И. Е., Дмитренко И. П., Шкуропат В. Н. (2012)
Опанасенко М. С. - Методи загальної анестезії при відеоторакоскопічних оперативних втручаннях: пріоритети і можливості, Леванда Л. І., Кононенко В. А., Калениченко М. І., Терешкович О. В., Конік Б. М., Демус Р. С., Обремська О. К., Клименко В. І. (2012)
Бойко В. В. - Критерии выбора метода хирургического лечения пострадавших с внутриплевральным посттравматическим кровотечением при закрытой травме груди, Замятин П. Н., Хащина В. А., Замятин Д. П. (2012)
Козинец Г. П. - Коррекция метаболической гипоксии у пострадавших с тяжелой термической травмой в стадии ожоговой септикотоксемии, Осадчая О. И., Цыганков В. П., Исаенко Н. П., Жернов А. А., Боярская А. М. (2012)
Кришень В. П. - Особливості лікувальної тактики при виразковій шлунково-кишковій кровотечі з верхніх відділів травного каналу, Трофімов М. В., Діденко В. І. (2012)
Русак П. С. - Комплексне лікування післяопераційного перитоніту як метод профілактики спайкової хвороби у дітей (2012)
Воровський О. О. - Особливості хірургічного лікування дефектів попереково-бічної ділянки черевної стінки у хворих похилого й старечого віку (2012)
Поляченко Ю. В. - Трансплантація жирової тканини, збагаченої алогенними мезенхімальними мультипотентними стовбуровими клітинами, в умовах експерименту, Запольська К. М., Кучук О. В., Кирик В. М., Цупіков О. М., Клименко П. П., Салютін Р. В., Онищенко Г. М., Шаблій В. А. (2012)
Зубкова О. В. - Експериментальне дослідження стану нейромедіаторного та водно-іонного обміну під магніто-лазерним впливом (2012)
Сухін І. А. - Наслідки впливу високонапірного струменя рідини на стінку порожнистого органа (2012)
Тодуров І. М. - Хірургічне лікування цукрового діабету ІІ типу, асоційованого з морбідним ожирінням, Білянський Л. С., Перехрестенко О. В., Калашніков О. О., Давиденко Н. Г., Винниченко О. В. (2012)
Котенко О. Г. - Лечение стеноза печеночной артерии после ортотопической трансплантации правой доли печени от живого родственного донора, Попов А. О., Гусев А. В., Гриненко А. В., Григорян М. С., Коршак А. А., Федоров Д. А., Мошковский Г. Ю., Фуркало С. Н. (2012)
Рыбаков С. И. - М. И. Коломийченко - выдающийся украинский хирург, ученый, педагог, организатор здравоохранения (2012)
Сапаева Л. С. - Глобальные прогнозы и кризисное общество (2013)
Сарна А. Я. - Методология исследований новых медиа: теория и практика (2013)
Середа В. В. - Роль шкільної історичної освіти та вчителів історії у формуванні міжгрупової толерантності в Україні (2013)
Скок Н. С. - Якість соціального часу як чинник формування соціальних зв’язків молоді (2013)
Соболевська М. О. - Сучасна соціологічна теорія як дискурсивна формація в контексті прагматичного повороту в гуманітарному знанні (2013)
Сусак В. І. - "Традиційний" регіоналізм vs "новий" регіоналізм: соціологічне моделювання для реалій сьогочасного українського суспільства (2013)
Терещенко О. В. - Человеческий фактор информатизации высшего образования (2013)
Уколова А. А. - Ринок праці в умовах периферійного капіталізму (на прикладі України) (2013)
Хижняк А. В. - Коллективные действия, созидающие территориальную идентичность (2013)
Хобта С. В. - Внешнеполитические ориентации жителей Донбасса (2013)
Хуткий Д. О. - Мотивації вибору професії, кар’єрні орієнтації і працевлаштування студентів-соціологів НАУКМА (2013)
Шевченко Н. В. - Модернизация образования как центральная задача образовательной политики в Украине (2013)
Шеремет И. И. - Воспитание как резерв обновления образования (2013)
Широкова Є. О. - Політична модернізація: теоретичні моделі та досвід України, Широкова М. С. (2013)
Ятвецкая А. В. - Адюльтер как социальный феномен, Кривошея Т. И. (2013)
Авраменко К. Ю. - История и память как формы репрезентации прошлого (2013)
Автенюк Д. А. - Методология детерминантов этносоциальных конфликтов в глобализирующемся мире (2013)
Арестова Д. В. - Модели устройства детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения: сравнительный анализ (2013)
Білич І. О. - Мімікрія волонтерського руху в Україні (2013)
Бліхар М. П. - Духовні цінності сучасної студентської молоді (за результатами експертного опитування) (2013)
Буш К. А. - Роль молоді в політичних змінах України (2013)
Громоклицька К. І. - Проблеми євроінтеграції вищої освіти в Україні (2013)
Дёмина Д. О. - Религиозность моряков в контексте профессиональной субкультуры (2013)
Дячук Л. В. - Культура вільного часу: умови та перспективи розвитку в сучасному українському суспільстві (2013)
Заріцька Н. Ю. - Передумови та причини виникнення cучасних стилежиттєвих практик, заснованих на альтернативній мобільності (2013)
Калашнікова А. О. - Життєвий цикл твору мистецтва на ринку (2013)
Коваль Н. І. - Стан наукового опрацювання дефініції та проблеми дослідження політичного маркетингу (2013)
Кошовец М. К. - Мораль в глобализованном обществе: перспективы существования (2013)
Кравченко А. С. - Актуализация концепции предпринимательского университета в украинском обществе (2013)
Krupnov S. P. - Search of definitions of the civil society phenomenon: highlighting of the "shadow discourse" (2013)
Кухаренко О. В. - Соціальна справедливість у соціальних науках: аналіз ідей та концепцій (2013)
Ліштован Г. В. - Проблема визначення ідентичності русинів Закарпаття (2013)
Макарова Л. С. - Обзор зарубежных социологических подходов к изучению онлайновых социальных сетей (2013)
Міхно Н. К. - Регіональна ідентичність сучасних українців: особливості конструювання (2013)
Мосьондз М. В. - Практики соціальної інтеграції сучасної молоді в українських реаліях (2013)
Передерій М. О. - Соціально-демографічні складові соціального портрету посадових осіб місцевого самоврядування (2013)
Петренко О. С. - Інтернет як соціальний простір: характеристики та фактори стратифікації (2013)
Рапопорт А. В. - До історії автономії університетів (2013)
Тарасова Н. С. - Візуальний образ: спроба соціологічної концептуалізації поняття (2013)
Тупикова С. В. - Проблематика телесности в отечественном социологическом дискурсе: специфика социокультурной детерминации теоретизирования (2013)
Фролова В. М. - Соціальна стандартизація в соціальній політиці як вид соціальної технології (2013)
Фудорова О. М. - "Життєвий успіх" очима осіб з обмеженими можливостями: експертні оцінки (2013)
Шаповалов А. С. - Дигитализация обучения как путь к образованию 2.0 (2013)
Широканова А. А. - Научная коммуникация в эпоху новых медиа: от личных сетей к глобальному сотрудничеству (2013)
Шпіц-Чечота І. А. - Освітні трансформації в сучасному суспільстві: нововведення, проблеми та шляхи вирішення (2013)
Юрасов В. С. - Благодійність: приклад внеску в якості обмежуючої характеристики соціальної солідарності (2013)
Власенко Е. Г. - Экологическое сознание населения г. Одессы: подходы к изучению и современное состояние (2013)
Кондратьева Н. А. - Межпоколенческий анализ жизненных стратегий и ценностей в структуре идентификационных процессов (2013)
Подольская Е. А. - Современный студент: портрет на фоне постмодернизационных изменений, Назаркин П. А. (2013)
Шинкаренко О. Є. - Динаміка електорального ринку в Україні: проблеми трансформації (2013)
Олександр Олексійович Шалімов (2013)
Ничитайло М. Ю. - Лапароскопічне лікування органічного гіперінсулінізму, Скумс А. В., Шкарбан В. П., Кожара С. П., Скумс А. А. (2013)
Шабат Г. І. - Вибір методу жовчовідведення за тривалої обтураційної жовтяниці (2013)
Щеглов Д. В. - Оцінка результатів ендоваскулярної оклюзії мішкоподібних аневризм басейну середньої мозкової артерії (2013)
Ходос В. А. - Діагностичний алгоритм амбулаторного лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок (2013)
Русин В. І. - Радикальна нефректомія та тромбектомія у хворих на нирково-клітинний рак, ускладнений пухлинним тромбозом ниркової і нижньої порожнистої вен, Корсак В. В., Русин А. В., Бойко С. О. (2013)
Гур'єв С. О. - Стандартизована клінічна характеристика постраждалих з переломами кісток таза внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, Соловйов О. С., Максименко М. А. (2013)
Копчак А. В. - Лікарські помилки та ускладнення при хірургічному лікуванні травматичних переломів нижньої щелепи (2013)
Пінчук В. Д. - Використання полімерних клейових композицій при лікуванні естетичної деформації верхньої частини обличчя, Ткач О. С. (2013)
Ничитайло М. Е. - Применение комбинированных антибактериальных препаратов в лечении хирургических интраабдоминальных инфекций, Булик Л. М. (2013)
Песоцкий О. Н. - Опыт применения гепацефа комби при острых хирургических заболеваниях органов гепатопанкреатобилиарной зоны (2013)
Бондарь Г. В. - Неоадъювантная химиотерапия и лучевая терапия резектабельного рака прямой кишки дистальной локализации, Башеев В. Х., Золотухин С. Э., Совпель И. В., Совпель О. В. (2013)
Косован В. М. - Порівняльна оцінка якості життя хворих, у яких сформовано колостому (2013)
Бондарь Г. В. - Двухэтапное вмешательство по поводу осложненного рака ободочной кишки, Башеев В. Х., Понсе Прадо А. О., Бондаренко А. И., Золотухин С. Э. (2013)
Грубник В. В. - Новый метод шунтирования желудка для лечения больных по поводу сверхожирения, Голляк В. П., Кресюн М. С. (2013)
Дубчак А. Є. - Особливості ендовідеохірургічної діагностики та лікування безплідності у жінок за хронічного тазового болю, Ракша І. І., Дубенко О. Д., Мандзій І. М. (2013)
Иоффе И. В. - Эффективность хирургического лечения больных по поводу острого гнойного лактационного мастита с применением радиочастотного скальпеля и озоно-ультразвукового метода, Чернова Н. В. (2013)
Винник Ю. А. - Пути уменьшения частоты возникновения и тяжести алиментарно-энтерогенного вегетативного синдрома после гастрэктомии, Олексенко В. В. (2013)
Мунтян С. О. - Сорбційна терапія у комплексному лікуванні абдомінального сепсису, Кришень В. П., Лященко П. В., Задорожній В. В., Гайтеров А. М., Мартем`янов А. В., Шкітак Я. Я. (2013)
Сухін І. А. - Дослідження впливу на паренхіматозні органи високотемпературних методів розсічення та коагуляції тканин в експерименті, Худецький І. Ю., Качан С. Г., Білиловець О. М. (2013)
Виктор Викторович Жебровский (2013)
Попков В. В. - Методология Аристотеля для демократических практик ХХI века (2013)
Бортніков В. І. - Політичні аспекти регіональної ідентифікації населення України, Майко Т. С. (2013)
Баранов А. В. - Электоральные ориентации украинского общества в отношении партий накануне выборов 2012 г. (2013)
Шахин Ю. В. - Численность пролетариата Украины после двадцатилетия реформ (2011 г.) (2013)
Шумілов А. В. - Маніпуляції підсумками виборів у країнах "молодої демократії" (2013)
Узун Ю. В. - Сучасні трансформації стратегій міжкультурної взаємодії: щодо проблеми ефективності політичного втілення концепції мультикультуралізму (2013)
Щерба Г. І. - Транскордонне співробітництво в контексті євроінтеграційного курсу України в умовах кризи (2013)
Кушнір М. М. - Категорія "меншина" як об’єкт наукового аналізу в ліберальній думці ХIХ ст. (2013)
Світайло Н. Д. - Порівняльний аналіз міграційних орієнтацій населення Сумської області, Іванова Т. В., Костенко А. М. (2013)
Рак О. Ю. - Культурний феномен етичної соціалізації та інтроформаційної взаємодії у політичному середовищі (2013)
Прошин Д. В. - Террорист-одиночка: трансформация политической субъектности (2013)
Kakulia Nazira - Mistakes of Economic Reforms in Georgia and its Results during Global Economic Crisis (2013)
Liudas Mazylis - Europeanization of Asylum Policy, Aushra Jankauskaite (2013)
Брусиловська О. І. - Динаміка політичних трансформацій на пострадянському просторі: цілі та моделі транзиту (2013)
Кравченко В. В. - Франція та Організація Північноатлантичного договору: майбутнє крізь призму минулого (2013)
Исаев Л. М. - Исламисты в политическом процессе Тунисской Республики после "Арабской весны" (2013)
Шишкина А. Р. - Инструменты контроля в виртуальном пространстве и социально-политические трансформации в Арабских странах (2013)
Артюх Ю. І. - Процес європейської інтеграції країн Західних Балкан: проблеми і перспективи (2013)
Багацький Є. В. - Невідворотність конституційних змін в Боснії та Герцеговині (2013)
Козловська Ю. І. - Відносини США з країнами Західних Балкан в умовах глобальної кризи (2008–2013 роки) (2013)
Рытченко Е. С. - Региональная политика Турции в рамках НАТО в постбиполярный период: балканский вектор (2013)
Цирфа Ю. А. - Природа зовнішньополітичної ідентичності держави як політико-соціального конструкту (2013)
Червінка І. М. - Самовизначення націй та його роль у врегулюванні етнополітичних конфліктів (2013)
Чирков С. Ю. - Трансформация энергетической политики НАТО в Арктическом регионе в условиях глобального кризиса (2013)
Прибегин И. С. - Трансформация политики "ишува" в отношении "внутренних" арабов после создания Государства Израиль (2013)
Бондарь Г. В. - Непосредственные результаты комплексного лечения резектабельного рака прямой кишки дистальной локализации, Башеев В. Х., Золотухин С. Э., Совпель И. В., Совпель О. В. (2013)
Мясоєдов С. Д. - Наслідки комбінованої лівобічної геміколектомії, виконаної з приводу раку ободової кишки (2013)
Косован В. М. - Автоматизована експертна система кількісної оцінки операційного ризику при реконструктивно-відновних операціях на товстій кишці (2013)
Іскра Н. І. - Морфологічні зміни в тканинах печінки у хворих при контрактурі Дюпюітрена та хронічному гепатиті, Шатрова К. М., Гур'єв С. О., Кузьмін В. Ю., Рощін Г. Г. (2013)
Ничитайло М. Е. - Лапароскопическая адреналэктомия в хирургии заболеваний надпочечных желез, Литвиненко А. Н., Гулько О. Н., Кваченюк А. Н., Лукеча И. И. (2013)
Крикунов А. А. - Предрасполагающие факторы инфекционного эндокардита протезированных клапанов сердца, Харченко Н. Л., Федько В. В., Руснак А. О. (2013)
Ситнік Д. А. - Апоптоз нейтрофільних гранулоцитів у хворих за високого ризику виникнення перитоніту після операції з приводу гострих захворювань органів черевної порожнини, Шейко В. Д., Крижановський О. А., Шкурупій О. А., Прихідько Р. А., Черкун О. Ю. (2013)
Щеглов Д. В. - Ендоваскулярний метод лікування мішкоподібних аневризм басейну середньої мозкової артерії з використанням відокремлюваних спіралей (2013)
Паламарчук В. І. - Алгоритм сучасних лікувальних технологій в амбулаторній хірургії варикозної хвороби нижніх кінцівок, Ходос В. А., Черняк В. А., Криса В. М. (2013)
Грубник В. Ю. - Метод миниинвазивной операции по поводу варикозно-измененных вен дна желудка, Воротынцева К. О., Грубник В. В. (2013)
Кондратюк В. А. - Роль чрезъюгулярной биопсии печени в подготовке пациентов к обширной резекции печени (2013)
Борисенко В. Б. - Нерешенные вопросы классификации механической желтухи (2013)
Иоффе И. В. - Эффективность применения радиочастотного скальпеля и озоно-ультразвукового метода в динамике планиметрических показателей раневого процесса у больных острым гнойным лактационным маститом, Чернова Н. В. (2013)
Пустовойт К. Б. - Моделювання умов навантаження колінного суглоба з позицій механіки, Карпінський М. Ю. (2013)
Потапов А. Л. - Влияние заместительной сурфактантной терапии на продолжительность жизни пациентов при остром респираторном дистресс-синдроме, Новиков Н. Ю., Туманский В. А., Бабанин А. А. (2013)
Поляченко Ю. В. - Перспективи застосування алогенних мультипотентних мезенхімальних стовбурових клітин для захисту жирового трансплантата від тканинної резорбції, Запольська К. М., Салютін Р. В., Кучук О. В., Кирик В. М., Клименко П. П., Онищенко Г. М., Шаблій В. А. (2013)
Ничитайло М. Е. - Ингибирование звездчатых клеток поджелудочной железы лизиноприлом и ловастатином для предупреждения фиброза ее культи после дистальной резекции в модели хронического алкогольного панкреатита, Кравченко Д. А., Шпонька И. С., Медвецкий Е. Б., Савицкая И. М., Булик И. И., Хилько Ю. А. (2013)
Крилюк В. О. - Вплив інфузійної терапії на показники ендогенної інтоксикації за тяжкої поєднаної травми органів черевної порожнини (2013)
Підручна С. Р. - Динаміка змін показників ендогенної інтоксикації у тварин за тяжкої та комбінованої травми після корекції з використанням ксеноімплантатів (2013)
Семенюк Ю. С. - Ультразвукова діагностика гострого апендициту, Панасюк М. Г., Євкевич С. А., Бурець С. А., Домбровський О. А. (2013)
Абизов Р. А. - Роль електротермоадгезії в утворенні штучної голосової складки, покращанні якості голосу при хордектомії з приводу раку гортані, Онищенко Ю. І., Ромась О. Ю. (2013)
Владимир Валентинович ГАНЖИЙ к 50-летию со дня рождения (2013)
Чайковський М. Є. - Модель соціально-педагогічної роботи в інклюзивному освітньому просторі (2009)
Бурдаш М. В. - Соціально-економічні та педагогічні умови формування економічного мислення у студентів з особливими потребами (2009)
Василенко О. М. - Використання комп’ютерних технологій у навчанні дітей з особливими потребами загальноосвітніх шкіл (2009)
Галатир І. А. - Особливості навчального процесу дітей з особливими потребами (2009)
Делик І. С. - Зарубіжний досвід дистанційного навчання студентів з особливими потребами, Діденко О. В. (2009)
Деркач М. В. - Підготовка майбутніх фахівців в умовах інтегрованого навчання (2009)
Дражниця С. А. - Роль інформаційно-дистанційних технологій в організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів інтегрованого типу, Дражниця О. М. (2009)
Бамбурак Н. М. - Акмеологічна модель Я-концепції особистості майбутнього соціального працівника (2009)
Волчелюк Ю. І. - Комп’ютерні технології як чинник соціалізації студентської молоді з особливими потребами (2009)
Галімов А. В. - Дослідження можливостей соціально-психологічного тренінгу щодо формування комунікативних та емпатійних якостей майбутніх фахівців соціальної сфери (2009)
Данченко О. М. - Особливості організації соціально-педагогічної роботи з різними категоріями молоді: досвід неурядової організації інтернаціонального союзу (Німеччина) (2009)
Драч С. В. - Інтеграційні аспекти навчання студентської молоді з обмеженими можливостями: аналіз досвіду США (2009)
Завальнюк О. О. - Дошкільна інклюзивна освіта як шлях максимальної соціалізації дітей з вадами психофізичного розвитку (2009)
Кулешова О. В. - Теоретичні основи вивчення соціального пізнання та самореалізації особистості (2009)
Саранча І. Г. - Cоціально-реабілітаційна діяльність як шлях соціалізації дітей та молоді з вадами психофізичного розвитку (2009)
Церклевич В. С. - Реалізація права на отримання вищої освіти молоддю з обмеженими функціональними можливостями у зарубіжній практиці: від дискримінації до інтеграції (2009)
Болкун Т. А. - Гендерна ідентифікація підлітків із неблагополучних сімей: результати аналізу малюнкового тесту (2009)
Дудікова Л. В. - Психолого-педагогічні аспекти готовності майбутніх медиків до професійного самовдосконалення (2009)
Кондратюк С. М. - Соціально-психологічна адаптація студента до навчальної діяльності (2009)
Лісіцин В. Д. - Взаємозв’язок поведінкового типу А та стресового стану у студентів вищого навчального закладу (2009)
Матвійчук Т. В. - Педагогічні здібності викладача вищого навчального закладу з позицій інтегрального дослідження індивідуальності (2009)
Панькевич О. О. - Підготовка майбутніх правознавців в умовах сучасного освітнього простору вищого навчального закладу (2009)
Старобрянська К. Я. - Психологічні особливості навчання усного мовлення (2009)
Білоус А. М. - Використання наукових концепцій при підготовці фахівців економіко-правового факультету, як суб'єктів педагогічно-психологічного процесу (2009)
Кудінов Ю. В. - Педагогічні шляхи підвищення ефективності процесу професійної підготовки студентів у вищій школі (2009)
Лук’янович Є. В. - Освітній рівень робочої сили як запорука її конкурентоспроможності на ринку праці (2009)
Матвійчук В. М. - Педагогічні умови використання інтерактивного навчання студентів ВНЗ (2009)
Мащенко О. П. - Модульно-рейтинговий комплекс як засіб формування мовленнєвої компетенції у студентів вищих навчальних закладів (2009)
Піхур І. В. - Проблеми і пріоритетні напрямки розвитку сфери освіти Хмельничинни, Лук’янович Є. В. (2009)
Рогозіна О. В. - Вплив інформаційних технологій на формування професійних навичок студентів, Савченко Л. О. (2009)
Стецюк Л. О. - Проблеми вищої юридичної освіти та шляхи їх вирішення (2009)
Ткачук О. В. - Пошук інноваційних форм і методів підготовки юристів: проблеми сьогодення (2009)
Васил'євих Л. Г. - Вплив навчального та екзаменаційного стресу на процес адаптації студентів першого курсу до навчання у ВНЗ та рівень розумової працездатності у студентів з інвалідністю (2009)
Кравчук Л. С. - Психофізіологічні аспекти тижневої динаміки розумової працездатності студентів ДЦП з різним розвитком пізнавальних процесів (2009)
Петерчук Ф. Т. - Методи формування практичних навичок у студентів 3-4 курсу спеціальності "Соціальна робота" і "Фізична реабілітація" Хмельницького інституту соціальних технологій ВМУРоЛ "Україна" (2009)
Сидорченко К. М. - Взаємозв’язки між соматичним типом конституції та станом здоров’я дітей шкільного віку (2009)
Томіч Л. М. - Комплексна система корекційно-реабілітаційної роботи в дошкільному закладі для дітей з порушеннями мовлення (2009)
Відомості про авторів (2009)
Анотації (2009)
Вимоги до оформлення статей (2009)
Губицький В. Й. - Електрошкірний опір точок акупунктури корелює з деякими параметрами нейроендокринно-імунного комплексу, Гуменна О. П., Бариляк Л. Г., Болюк В. В., Попович І. Л., Малючкова Р. В. (2013)
Хомич Н. М. - Динаміка показників місцевого кровоплину післяопераційної ділянки після атипового видалення ретенованих та дистопованих нижніх третіх молярів, Огоновський Р. З., Погранична Х. Р., Сороківський І. С. (2013)
Сидорчук С. Г. - Інтенсивність катаболічних процесів в експериментальних дерматомних ранах при локальній терапії 3% мазі композиційної суміші похідних похідних γ-кротонолактону та Zn-карнозину, Регеда М. С., Огоновський Р. З. (2013)
Алексєєнко Н. О. - Питні мінеральні води як коректори функціональних порушень в організмі експериментальних тварин при хронічній алкогольній інтоксикації, Ярошенко Н. О., Гуща С. Г. (2013)
Огоновський Р. З. - Новий засіб у формі спрею для терапії ран, опіків, гнійно-виразкових ушкоджень слизової оболонки рота та шкіри (2013)
Данильчук Г. О. - Вплив частоти гострих респіраторних захворювань на гемодинамічні показники серця у дітей з пролапсом мітрального клапана (2013)
Матолич У. Д. - Особливості загоєння кісткової рани при посттравматичному остеомієліті нижньої щелепи (2013)
Покровський М. М. - Вплив магнітного поля на стан піднебінного шва у процесі розширення верхнього зубного ряду в щурів, Горицький В. М. (2013)
Васильева-Линецкая Л. Я. - Сравнительный анализ влияния методов физиотерапии на болевой синдром у больных с дорсалгией на амбулаторно-поликлиническом этапе лечения, Манойленко Н. Ю. (2013)
Суворов Н. П. - Концепции космотеории. Принципы оптимизации энергоинформационных систем в соответствии с критерием максимума гармонии (Сообщение 25), Суворова И. Г. (2013)
Іваницька О. М. - Нейро-гуморальна регуляція шлункової секреції, Попович І. Л., Модрицький Я. М., Флюнт І. С. (2013)
Панчишин Ю. М. - Частота ожиріння у хворих із серцевою недостатністю, Кондратюк М. О., Гук-Лешневська З. О., Зенін В. В. (2013)
Радченко О. М. - Роль стресу та загальних адаптаційних реакцій у розвитку та прогресуванні гіпертонічної хвороби (Огляд літератури та власні дослідження), Філіпюк А. Л. (2013)
Вадим Федорович Сагач (до 70-річчя з дня народження) (2013)
Роман Іванович Янчій (до 70-річчя з дня народження) (2013)
Авторам про журнал (2013)
Даценко Б. М. - Критерии диагностики и принципы лечения обтурационной желтухи и ее осложненных форм острого холангита и билиарного сепсиса, Борисенко В. Б. (2013)
Подпрятов С. С. - Значення нетравматичного розслаблення сфінктера відхідника для успіху пластичних та мініінвазивних втручань в колопроктології, Корчак В. П., Іваненко С. В., Ступак М. І., Зубарєв О. В., Іваха В. В., Сидоренко О. В., Штаєр А. А., Перехрест О. В., Щепетов В. В. (2013)
Шудрак А. А. - Оптимізація хірургічного лікування хворих з приводу хронічного геморою, Нечай В. С., Палієнко Р. К. (2013)
Польовий В. П. - Ендоскопічне лікування кровотечі за ерозивно-виразкового ураження травного каналу, Сидорчук Р. І., Георгіца В. М., Нурдінов Х. Н. (2013)
Ратчик В. М. - Хирургическая коррекция осложненных форм хронического панкреатита, Гайдар Ю. А. (2013)
Безручко М. В. - Залежність ступеня операційного стресу від виду оперативного втручання з приводу гострого холециститу у пацієнтів за високого операційно-анестезіологічного ризику, Малик C. В., Кравченко С. П., Осіпов О. С., Ситнік Д. А. (2013)
Сухін І. А. - Клінічне впровадження методики розділення інфільтрату черевної порожнини з збереженням анатомічної цілісності та функціональної спроможності органів, залучених до запального процесу (2013)
Гур'єв С. О. - Клінічні результативні ризики у постраждалих з абдомінальною травмою внаслідок дорожньо-транспортної пригоди залежно від інформативної ознаки участі в дорожньому русі, Чундак С. С., Сацик С. П. (2013)
Лукач П. М. - Досвід застосування механічних та біологічних клапанів аорти (2013)
Русин В. І. - Ендоваскулярні втручання з приводу критичної ішемії нижніх кінцівок, Корсак В. В., Попович Я. М., Русин В. В. (2013)
Ходос В. А. - Визначення обсягу і вибір методу хірургічного втручання з приводу варикозної хвороби нижніх кінцівок в амбулаторних умовах (2013)
Хижняк М. В. - Эпидуральная фармакотерапия в лечении болевого синдрома при остеохондрозе, осложненном протрузией межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника, Приймак Е. В. (2013)
Пасичный Д. А. - Пластика голени и стопы с применением кожно-фасциальных лоскутов голени с двойным осевым кровоснабжением (2013)
Фурманов А. Ю. - Результаты хирургического лечения посттравматической деформации трехфаланговых пальцев кисти, Дабижа А. Ю. (2013)
Маланчук В. О. - Визначення режимів функціонального навантаження у пацієнтів при травматичному переломі нижньої щелепи після здійснення остеосинтезу з застосуванням сучасних методів комп'ютерного моделювання, Копчак А. В., Крищук М. Г. (2013)
Підручна С. Р. - Вплив ксеноімплантатів на метаболічні зміни у печінці щурів за комбінованої травми (2013)
Жернов О. А. - Метод розтягування м'яких тканин з використанням тканинних розширювачів у реконструктивній хірургії, Козинець Г. П., Жернов А. О. (2013)
Тандилава Р. З. - Инородное тело прямой кишки у ребенка 6 лет, Тандилава З. Р. (2013)
Арсенюк В. В. - Спостереження проникаючого ножового поранення черевної порожнини з пошкодженням діафрагми та серця, Гринів О. В. (2013)
Черенько С. М. - Симультанне видалення альдостероми надниркової залози та інсуліноми підшлункової залози під час лапароскопічної операції, Товкай О. А. (2013)
Юрчишин В. В. - До проблеми системної переорієнтації розвитку агросфери на засадах соціоекономіки (2013)
Пасхавер Б. Й. - Малі форми аграрного виробництва (2013)
Якубів В. М. - Розвиток органічного землеробства в Україні: екологічний та соціоекономічний ефекти (2013)
Примаков О. А. - Шляхи розвитку льонарства в Україні, Маринченко І. О., Козорізенко М. П. (2013)
Шиян Н. І. - Концентрація виробництва молока в системі чинників підвищення його ефективності (2013)
Буняк Н. М. - До питання формування пропозиції на ринку насіння озимого жита (2013)
Грецька Н. А. - Розбудова та функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні (2013)
Гуцаленко О. О. - Формування ціни на органічну продукцію (2013)
Малік М. Й. - Монетарні інструменти стимулювання кредитної активності комерційних банків, Вдовенко Л. О. (2013)
Reznik N. P. - Investment attractiveness of the agricultural sector in Ukraine: status and ways to enhance (2013)
Бурковська А. В. - Стан і перспективи лізингової діяльності в сільському господарстві України, Бурковський І. Д., Лункіна Т. І. (2013)
Пивовар А. М. - Перспективи розвитку трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств Житомирської області (2013)
Яркина Н. Н. - Управление рыбным хозяйством Украины: этапы реформирования и современная государственная политика (2013)
Балян А. В. - Узгодженість аграрної та регіональної політики як передумова прискорення інтеграції України до світового економічного простору (2013)
Кваша К. С. - Тарифні квоти та мита на аграрну продукцію при формуванні зони вільної торгівлі між Європейським Союзом та Україною (2013)
Калашнікова Т. В. - Особливості сучасної моделі державної підтримки сільського господарства в Росії (2013)
Школенко О. Б. - Шляхи раціонального розподілу бюджетних коштів для ефективного розвитку вітчизняних сільгоспвиробників (2013)
Єрємєєва А. В. - Iнтелектуальний капітал у розвитку аграрного сектору економіки (2013)
Luzan O. Y. - Cooperation as an institutional mechanism for the development of agricultural business (2013)
Materynska O. А. - Investigating the dependence of profitability in barley production upon economic indicators of agricultural enterprises (2013)
Рекомендації Всеукраїнської науково-практичної конференції "Екологічно чисте виробництво – основа підвищення якості продукції на товарних ринках України" (2013)
Сичевському Миколі Петровичу – 60 (2013)
Реферати (2013)
Автори номера (2013)
Ничитайло M. Ю. - Симультанні лапароскопічні операції з приводу жовчнокам'яної хвороби, запальних та кістозних захворювань органів черевної порожнини, Загрійчук М. С., Гоман А. В. (2013)
Даценко Б. М. - Коррекция печеночной дисфункции у больных при обтурационной желтухе, Тамм Т. И., Борисенко В. Б., Крамаренко К. А. (2013)
Тарабрин О. А. - Диагностика и коррекция нарушений гемостаза при оперативных вмешательствах по поводу заболеваний желчных протоков, Ткаченко А. И., Салех Е. Н., Кушнир О. С., Заруцкий Я. Л., Тучков А. В. (2013)
Гаджиев Дж. Н. - Профиль цитокинов у больных при остром калькулезном холецистите и коррекция его нарушений, Тагиев Э. Г., Гусейналиев А. Г., Гаджиев Н. Дж., Талышинская Л. Р. (2013)
Байрамов Н. Ю. - Сравнительная характеристика предоперационной магниторезонансной и интраоперационной холангиографии в диагностике поражения общего желчного протока, Гюрарас А. С., Пашазаде В. А. (2013)
Дронов О. І. - Вплив апаратного плазмаферезу на бар'єрну і моторно-евакуаторну функції кишечнику у хворих на гострий некротичний панкреатит, Ковальська І. О., Уваров В. Ю., Горлач А. І., Федорук В. І., Бурміч К. С., Лиходей К. О., Швець Ю. П. (2013)
Литвиненко О. М. - Альтернативний метод прогнозування гострого панкреатиту, Гомоляко І. В., Калюжка А. C. (2013)
Лаврик А. С. - Антидіабетичний ефект баріатричних операцій, Лаврик О. А. (2013)
Модин И. В. - Применение миниинвазивной хирургической пластики у больных по поводу пупочной грыжи, Баулин А. А., Баулин В. А., Середин С. А., Баулина Е. А. (2013)
Рощін Г. Г. - Багатофакторний аналіз летальності при поєднаній травмі органів черевної порожнини, Іванов В. І., Крилюк В. О. (2013)
Сухін І. А. - Використання апарата дозованого лігувального впливу LigaSure під час виконання оперативних втручань на органах черевної порожнини, Амбруш О. О., Білиловець О. М., Гончар І. В., Ігнатьєва О. К., Кочерга Н. В. (2013)
Пітик О. І. - Вибір методу реваскуляризації у хворих за критичної ішемії нижніх кінцівок, Прасол В. А., Бойко В. В. (2013)
Черняк В. А. - Субфасціальна ендоскопічна дисекція пронизних вен в амбулаторній хірургії варикозної хвороби, Ходос В. А., Паламарчук В. І. (2013)
Косинський О. В. - Обґрунтування вибору хірургічного лікування пацієнтів з приводу післятромботичної хвороби, Бузмаков Д. Л. (2013)
Опанасенко М. С. - Клінічна оцінка катетеризації центральних вен у фтизіохірургічних пацієнтів, Леванда Л. І., Кононенко В. А., Клименко В. І., Терешкович О. В., Калениченко М. І., Конік Б. М., Обремська О. К., Демус Р. С., Кшановський О. Е. (2013)
Цимбалюк Ю. В. - Використання прямої тривалої електростимуляції при наслідках ушкодження сідничого нерва (2013)
Барыш А. Е. - Усовершенствование методики стабилизации шейных позвонков с использованием цилиндрических имплантатов, Бузницкий Р. И. (2013)
Фурманов А. Ю. - Ампутация пястных костей у пациентов при последствиях травмы длинных пальцев кисти (2013)
Мерецький В. М. - Морфологічні зміни у внутрішніх органах тварин в різні періоди черепно-мозкової травми на тлі цукрового діабету, Головата Т. К. (2013)
Олещук О. М. - Протективний вплив ішемічного прекондиціонування на стан печінки за її ішемічно-реперфузійного пошкодження (2013)
Академік Михайло Петрович ПАВЛОВСЬКИЙ (2013)
Аймедов К. В. - Синдром емоційного вигоряння студентів-медиків, Жогно Ю. П. (2013)
Барна О. М. - Методичне забезпечення та особливості викладання аптечної технології ліків в умовах кредитно-модульної системи (2013)
Васенда М. М. - Технологія лікарських засобів промислового виробництва як дисципліна в системі підготовки провізора-косметолога (2013)
Гарматюк Н. Д. - Особливості застосування тестового контролю при вивченні іноземної мови у вищих навчальних закладах, Марценюк В. П. (2013)
Гнатюк М. С. - Оперативна хірургія та топографічна анатомія – важлива навчальна дисципліна в освоєнні практичних навиків, Данилевич Ю. О., Татарчук Л. В. (2013)
Гощинський П. В. - Деякі аспекти сучасного викладання дитячої хірургії на додипломному рівні у підготовці сімейних лікарів (2013)
Грицан Л. Д. - Ключові питання викладання змістового модуля "Фізико-хімія поверхневих явищ” у курсі фізичної та колоїдної хімії в Національному фармацевтичному університеті (2013)
Громовик Б. П. - Комплексний аналіз навчальної літератури з фармацевтичного менеджменту для студентів вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації, Горілик А. В. , Глуховський П. В. (2013)
Гуцол Л. П. - Аналіз тематичної структури навчальної дисципліни "Основи гомеопатії”, Горілик А. В. (2013)
Денефіль О. В. - Інноваційні методи підходу до оптимізації читання лекцій з патологічної фізіології, Сатурська Г. С., Потіха Н. Я. (2013)
Кравчук Л. В. - Філософія трипілля як фактор формування гармонії та духовності людини, Кадобний Т. Б., Чикита А. В. (2013)
Ласитчук О. М. - Написання історії пологів як один із видів самостійної роботи студентів (2013)
Мандзій З. П. - Викладання дисципліни "Фактори і механізми фармацевтичної активності і токсичності лікарських засобів на етапах фармакокінетики” в умовах кредитно-модульної системи на кафедрі клінічної фармації (2013)
Марущак М. І. - Впровадження елективного курсу "Клінічна патофізіологія” у навчальний процес студентів медичного факультету на кафедрі функціональної діагностики та клінічної патофізіології ТДМУ імені I. Я. Горбачевського, Дзига С. В., Бакалець О. В., Бегош Н. Б. (2013)
Марценюк В. П. - Кафедрі медичної інформатики – 15 років. Основні надбання та перспективи розвитку, Кравець Н. О. (2013)
Матолич У. Д. - Формування науково-дослідної роботи студентів в умовах входження України в європейський освітній простір на основі Болонської конвенції, Федько В. В., Лаповець Л. Є. (2013)
Налужна Т. В. - Психологічна підготовка викладачів як умова гуманізації відносин викладач–студент (2013)
Олійник О. В. - Особливості організації служби швидкої медичної допомоги в Польщі (2013)
Педанов Ю. Ф. - Проблеми формування світогляду майбутніх спеціалістів у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації як підготовка до впровадження кредитно-модульної системи освіти на відповідних кафедрах вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, Славута О. П., Гоженко А. І. (2013)
Попадюк О. Я. - Підвищення якості самостійної підготовки студентів до тестового контролю знань в умовах кредитно-модульної системи (2013)
Родинський О. Г. - Досвід впровадження кредитно-модульної системи навчання при викладанні фізіології, Демченко О. М. (2013)
Самойленко А. В. - Кредитно-модульна організація виробничої практики в системі вищої стоматологічної освіти, Фастовець О. О., Орищенко В. Ю., Альберт Є. Л. (2013)
Сиротинська І. Д. - Особливості організації самостійної роботи студентів-першокурсників медичного університету: труднощі та шляхи їх вирішення (2013)
Талалаєнко О. М. - Вплив кредитно-модульної системи викладання на показники успішності студентів з фармакології, Абрамець І. І., Зайка Т. О., Зіньковська Л. Я., Донець В. Ф., Євдокимов Д. В., Образцова О. Г., Савустьяненко А. В., Самойлович І. М., Сидорова Ю. В. (2013)
Унгурян Л. М. - Дистанційне навчання студентів-заочників фармацевтичного факультету в медичному ВНЗ, Чернецька Г. В., Науменко І. А. (2013)
Фастовець О. О. - Впровадження електронного обліку поточної успішності в контексті вимог Болонського процессу, Котелевський Р. А. (2013)
Федько В. В. - Викладач – студент: деспот чи друг? (2013)
Федько В. В. - Застосування методу конкурентних або корпоративних груп при проведенні семінарського заняття на тему "Комплексне лікування генералізованого пародонтиту щелеп”, Матолич У. Д., Нетлюх А. В., Гайдук Р. В. (2013)
Фітькало О. С. - Моніторинг поширеності розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин серед населення м. Львова та Львівської області (2013)
Чулак Л. Д. - Застосування навчальних посібників з самостійної роботи студентів і портфоліо в навчальному процесі на кафедрі ортопедичної стоматології ОНМедУ, Бас А. О., Шутурмінський В. Г. (2013)
Чурпій К. Л. - Роль закладів освіти у вихованні здорового способу життя у молоді через розвиток духовності (2013)
Шатило В. Й. - Мотивація до занять фізичною культурою студентів вищих медичних навчальних закладів, Андрієвський І. Ю., Дронова О. В. (2013)
Шевчук Т. І. - Організаційно-методичні аспекти викладання медичної генетики в умовах модернізації вищої медичної освіти (2013)
Шустваль М. Ф. - Формування пізнавальної самостійності студентів у контексті Болонського процессу, Шустваль С. М., Лядова Т. І., Волобуєва О. В. (2013)
Савченко І. П. - Основні досягнення та концепція розвитку кафедри внутрішньої медицини № 1 двнз "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України” на 2013–2017 рр. (2013)
Іванець Л. М. - Роль розрахункових задач з модулів "Колоїдна хімія” та "Фармацевтична хімія” у підготовці спеціалістів фармації, Поляк О. Б. (2013)
До славного ювілею (2013)
Баранніков К. В. - Ефективність мініінвазивних методів діагностики та лікування раку шлунка, пов’язаних з організацією ендоскопічної служби (2013)
Гаджиев Н. Дж. - Сравнительная оценка эффективности иммунокорригирующей сочетанной трехуровневой цитокино- и озонотерапии в комплексном лечении распространенного перитонита, Сушков С. В., Климова Е. М., Кордон Т. И. (2013)
Дронов О. І. - Склад жовчі у хворих на хронічний панкреатит, Ковальська І. О., Швець Ю. П., Весельський С. П. (2013)
Баулина Е. А. - Хирургическая тактика у больных при холецистите, осложненном билирубинемией, Николашин В. А., Баулин А. А., Николашин О. А., Баулин В. А. (2013)
Ничитайло M. Ю. - Симультанні лапароскопічні операції з приводу жовчнокам'яної хвороби та грижі передньої черевної стінки, Загрійчук М. С., Булик І. І., Масюк Ю. І., Гоман А. В., Кондратюк В. А. (2013)
Велигоцкий Н. Н. - Комбинированная реконструктивная герниопластика по поводу малой и средней грыжи брюшной стенки, Комарчук Е. В., Велигоцкий А. Н., Мехтиханов З. С., Горбулич А. В., Комарчук В. В. (2013)
Тодуров І. М. - Фактор внутрішньочеревного тиску у хворих на морбідне ожиріння, Білянський Л. С., Перехрестенко О. В., Косюхно С. В., Калашніков О. О., Плегуца О. І. (2013)
Василюк С. М. - Характеристика гепаторенальної перфузії у хворих на гострий аппендицит, Лаб'як І. Р. (2013)
Фуркало С. Н. - Отдаленные результаты эндопротезирования аневризмы инфраренальной части аорты, Сморжевский В. И., Никульников П. И., Власенко Е. А., Хасянова И. В., Кондратюк В. А., Сухачев С. В. (2013)
Лукач П. М. - Безпосередні та віддалені результати застосування механічних та біологічних протезів клапана аорти в Україні (2013)
Ходос В. А. - Амбулаторне склерохірургічне лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок4 (2013)
Шаповал С. Д. - Особенности перфузии нижних конечностей у больных при осложненном синдроме диабетической стопы, Савон И. Л., Смирнова Д. А., Мартынюк В. Б., Василевская Л. А., Якунич А. Н., Софилканыч М. М. (2013)
Живиця Д. Г. - Залежність функціонально-метаболічного стану фагоцитів і активності комплементу від ступеня імунодефіциту у хворих на ВIЛ-інфекцію (2013)
Курочкин М. Ю. - Центральная нейроаксиальная блокада и метаболический стресс-ответ у новорожденных и младенцев при хирургических заболеваниях (2013)
Смирнова Л. М. - Клиническая оценка тяжести операционной травмы (2013)
Опанасенко М. С. - Можливості хірургічної допомоги хворим на ВІЛ/СНІД в умовах фтизіохірургічного стаціонару, Конік Б. М., Клименко В. І., Демус Р. С., Терешкович О. В., Калениченко М. І., Бичковський В. Б., Обремська О. К., Леванда Л. І., Кононенко В. А. (2013)
Бойко В. В. - Роль предварительной ишемической подготовки в возникновении ишемически-реперфузионного повреждения печени в эксперименте, Писецкая М. Э., Тищенко А. М., Скорый Д. И., Козлова Т. В., Горголь Н. И., Волченко И. В. (2013)
Крилюк В. О. - Вплив інфузійної терапії на ферментну ланку антиоксидантного захисту за тяжкої поєднаної травми органів черевної порожнини в експерименті, Гудима А. А., Іванов В. І. (2013)
Мерецький В. М. - Зміни гуморального імунітету при експериментальній черепно-мозковій травмі у поєднанні з цукровим діабетом (2013)
Харченко А. В. - Исследование термодинамических функций металлического расплава методом молекулярной динамики, Личконенко Н. В. (2012)
Рахуба В. О. - Управління роботою тарілчастого гранулятора на основі математичної моделі, Пазюк М. Ю., Бакшеєв О. В. (2012)
Воденников С. А. - Разработка способа получения качественного полуфабриката для металлургического передела в условиях ОАО "Металлургический комбинат Запорожсталь", Гаврилко С. А., Громак Г. А., Личконенко Н. В., Мосейко Ю. В., Гаврилко Ю. С. (2012)
Воденников С. А. - Анализ эффективности доменной плавки с заменой кокса пылеугольным топливом, Аносов В. Г., Лаптев Д. А. (2012)
Громак Г. А. - Способы загрузки доменных печей в условиях ОАО "Металлургический комбинат "Запорожсталь", Ковшов В. Н., Фоменко А. П., Харченко А. В. (2012)
Сигарев Е. Н. - Особенности модификации чугуна диспергированным магнием с использованием вращающейся погружной фурмы (2012)
Шульга В. О. - Физико-химический анализ процесса раскисления стали, Червоный И. Ф., Егоров С. Г., Грицай В. П. (2012)
Щербань Г. И. - Определение отношения плотностей электролита и расплава алюминия в электролизере (2012)
Шаломеев В. А. - Литые магниевые сплавы с улучшенными свойствами (2012)
Баранник И. А. - Современная промышленная линия производства гранул из магния и его сплавов, Колобов Г. А., Свиридов Д. Е., Башмаков А. М. (2012)
Середа Б. П. - Дослідження процесу утворення жароміцних сплавів на основі інтерметалідів сполук моноалюмініду титану за умов СВС-пресування, Жеребцов О. А., Бєлоконь Ю. О., Бондаренко Ю. В., Бабаченко Є. В. (2012)
Колобов Г. А. - Новые технологии извлечения редких металлов из вторичного сырья, Елютин А. В. (2012)
Цыганкова О. В. - К вопросу о прецизионном огневом рафинировании вторичной меди, Егоров С. Г., Червоный И. Ф. (2012)
Козловский К. П. - Расширение возможностей применения обогатительных технологий при подготовке лома радиоэлектронной аппаратуры к металлургической переработке, Мирович И. Э., Токарева В. А. (2012)
Малышев В. В. - Высокотемпературный синтез диборана алюминия в галогенидно-оксидных расплавах, Шахнин Д. Б., Габ А. И., Брускова Д. -М. Я., Никулина А. Ф. (2012)
Малышев В. В. - Коррозионная стойкость нанопорошков боридов и карбидов металлов IV-VIB групп в электролитах никелирования, Шахнин Д. Б., Габ А. И., Руденко В. Н., Кущевская Н. Ф., Брускова Д. -М. Я. (2012)
Кулиш И. Ю. - Влияние природы исходного кобальтсодержащего катализатора на морфологическую форму углеродных материалов, полученных диспропорционированием монооксида углерода, Кириченко А. Г., Колесник Н. Ф. (2012)
Скачков В. А. - Профилирование пористости и плотности углеродных композитов в среде диоксида углерода, Иванов В. И., Бережная О. Р. (2012)
Скачков В. О. - Розрахунково-експериментальна оцінка комплексу теплофізичних характеристик багатокомпонентних композитів триботехнічного типу, Баглюк Г. А., Воденнікова О. С., Іванов В. І. (2012)
Швець Є. Я. - Вплив діаметра тигля на співвідношення концентрацій комплексоутворюючих домішок у монокристалах кремнію, Головко Ю. В., Головко О. В. (2012)
Критская Т. В. - Эффект влияния азота на свойства кристаллического кремния полупроводниковой чистоты, Шварцман Л. Я. (2012)
Критская Т. В. - Изучение деградации характеристик кремниевых диодов Шоттки, изготовленных с применением аморфного сплава Pb-Sn, Пашаев И. Г. (2012)
Левинзон Д. И. - Мониторинг поверхности пористого кремния на изображениях электронной микроскопиии (2012)
Середа Б. П. - Анализ условий горячей прокатки металлов в вакууме методом термодинамического моделирования реакций в системе "металл-газ", Михайлин В. Н., Проценко В. М., Прищип Н. И., Кругляк И. В. (2012)
Шулаев В. М. - Вакуумное обезжиривание поверхности титановых пластин, Лобода А. М., Редкокаша А. П., Листопад Д. А., Нестеренко Т. Н. (2012)
Голубцов В. М. - О влиянии плотности пульпы на объемную производительность напорного гидроциклона (2012)
Ничитайло М. Е. - Профилактика повреждений желчных протоков при лапароскопической холецистэктомии: клинические рекомендации украинской ассоциации специалистов по миниинвазивным, эндоскопическим и лазерным технологиям, Грубник В. В., Скумс А. В., Огородник П. В., Ткаченко А. И., Малиновский А. В. (2013)
Ярошенко Е. А. - Прогнозирование рецидива кровотечения у пациентов при остром язвенном гастродуоденальном кровотечении, Диденко В. И., Ципко В. И., Грабчук В. Н., Чередниченко Е. И., Бендецкий А. М., Писарева Н. Н., Гаспарян Н. Г. (2013)
Баранніков К. В. - Результати хірургічного лікування хворих на ранній рак шлунка, отримані на основі раннього встановлення зон місцевого поширення та реґіонарного лімфогенного метастазування (2013)
Байрамов Р. Б. - Влияние частоты диагностики раннего рака желудка на показатели выживаемости больных после радикальной хирургической операции, Абдуллаева Р. Т. (2013)
Бойко В. В. - Хирургическое лечение единичного абсцесса печени, Тищенко А. М., Гусак И. В. , Малоштан А. А., Скорый Д. И., Смачило Р. М. (2013)
Гюльмамедов П. Ф. - Применение препарата Гепасол Нео в лечении больных по поводу обтурационной желтухи, Заруцкий Я. Л., Тучков А. В. (2013)
Костырной А. В. - Оптимизация диагностики и контроль лечения пареза желудка и кишечника в раннем послеоперационном периоде при разлитом перитоните, Шестопалов Д. В., Трофимов П. С., Древетняк А. А., Гавриленко С. П., Рубан В. В. (2013)
Огородник П. В. - Особливості виконання ендоскопічних транспапілярних втручань у ранньому періоді після холецистектомії, Коломійцев В. І., Сироїд О. М., Дейниченко А. Г. (2013)
Стернюк Ю. М. - Тиреоїдектомія завершення та повторні операції з приводу раку щитоподібної залози (2013)
Книшов Г. В. - Перебіг коронарного атеросклерозу у хворих після втручань на вінцевих артеріях, Левчишина О. В., Настенко Є. А., Носовець О. К., Фанта С. М. (2013)
Никоненко А. А. - Аневризма непарных висцеральных ветвей аорты, Никульников П. И., Фуркало С. Н. (2013)
Ковальчук Л. Я. - Вплив поєднаного застосування еластичного бинтування нижніх кінцівок та аутогемотрансфузії на біохімічні показники крові та тяжкість ендогенної інтоксикації у хворих з супутньою серцево-судинною недостатністю, Герасимюк Н. І. (2013)
Рощин Г. Г. - Гемоперитонеум як предиктор ускладнень травматичного процесу у постраждалих за тяжкої поєднаної травми органів черевної порожнини, Крилюк В. О., Іванов В. І., Новіков Ф. М., Кузьмін В. Ю. (2013)
Цимбалюк В. І. - Хірургічне лікування ушкодження плечового сплетення з використанням довготривалої електростимуляції, Третяк І. Б., Цимбалюк Ю. В. (2013)
Шейко В. Д. - Синдром верхньої порожнистої вени у постраждалих при травматичній нестабільності груднинно-ребрового каркасу внаслідок політравми, Панасенко С. І. (2013)
Курочкин М. Ю. - Каудально-эпидуральное введение адъювантов к местным анестетикам у новорожденных при хирургических заболеваниях (2013)
Мерецький В. М. - Динаміка показників імунного статусу за умови черепно-мозкової травми на тлі стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету в експерименті, Корда М. М. (2013)
Ляховський В. І. - Терміновим хірургічним захворюванням - єдину узагальнену назву, Дем'янюк Д. Г., Кравців М. І., Боркунов А. Л., Сапун Л. В. (2013)
Иващенко В. В. - Успешное выполнение лапароскопической холецистэктомии по поводу хронического калькулезного холецистита у больной, ранее многократно оперированной на органах брюшной полости, Скворцов К. К., Иващенко А. В. (2013)
Татарчук В. З. - Ліпома мошонки, Арсенюк В. В., Гринів О. В. (2013)
Пам'яті Михайла Дмитровича Василюка (2013)
Іванов В. Ф. - Інформація і знання: взаємозв'язок і взаємовідношення, Іванова Т. В. (2013)
Лобойко Т. В. - Соціальна реклама як фактор соціалізації сучасної студентської молоді (2013)
Орєхов В. В. - Телевізійний вплив як чинник формування української суспільної свідомості (2013)
Почепцов Г. Г. - Смислові та інформаційні війни (2013)
Рудницька Г. В. - Роль економіки та бізнесу в системі італійської щоденної преси (2013)
Сербін С. М. - Модель рефлекторної системи радіомовлення (2013)
Смусь А. Г. - Зв'язки з громадськістю у сфері релігії. Визначення кола проблем на прикладі телевізійних ток-шоу (2013)
Сугак Ю. О. - Роль регіонального телебачення в системі інформаційно-комунікаційних процесів сучасного міста (2013)
Безчотнікова С. В. - Корпоративна соціальна відповідальність в системі PR-комунікацій бізнесу: український досвід та перспективи (2013)
Крилов О. Н. - Стимулювання корпоративної соціальної відповідальності (2013)
Поважний О. С. - Формування корпоративної культури університету у взаємодії з роботодавцями в контексті нової освітньої парадигми (2013)
Тульчинський Г. Л. - Соціальне позиціонування бізнесу в Росії: проблема і технології (2013)
Барсук Т. В. - Проблеми просування та становлення іноземних брендів в Україні (2013)
Башук А. І. - Владні зв'язки з громадськістю як засіб формування іміджу території (на прикладі постконфліктних регіонів) (2013)
Вялкова І. О. - Формування іміджу підприємства засобами корпоративної преси (на прикладі корпоративних видань м. Маріуполя) (2013)
Ковальчук І. В. - Засоби просування іміджу "Lenovo" Ukraine у соціальних мережах (2013)
Кутнякова Г. І. - Етнічна культура як засіб просування іміджу території (2013)
Попова В. В. - Роль регіональних медіа у формуванні професійного іміджу (2013)
Ребане Р. - Формат як засіб успішної комунікації. Досвід Естонії (2013)
Черемних І. В. - Творчі стратегії створення і просування конкурентоспроможного промоційного продукту (2013)
Яненко Я. В. - PR-комунікації сучасних підприємств (2013)
Брадов В. В. - Управлінська концепція як чинник успішності реформування державних та комунальних ЗМК в умовах медіаринку (2013)
Захарченко А. П. - Кількісна оцінка ефективності інтернет-комунікації (2013)
Сазонова Ю. О. - Жанри статті-презентації та похвали у спортивній клубній пресі: синтез журналістського, паблік рилейшнз та рекламного дискурсів (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського