Архипенко С. В. - Регіональна інвестиційна політика як інструмент вирівнювання розвитку територій області (2016)
Білоус С. П. - Наукові підходи до територіальної організації виробництва на основі використання сучасних управлінських та кластерних технологій (2016)
Бикова А. Л. - Прожитковий мінімум як базовий соціальний стандарт в Україні: реалії та проблеми вдосконалення, Лобза А. В., Семенова Л. Ю. (2016)
Васильєв О. В. - Методи прогнозування фінансової стійкості підприємства в умовах кризи, Гой В. В. (2016)
Гончаренко О. М. - Перспективи розвитку морського страхування в Україні, Світлична О. С. (2016)
Гордієнко Л. А. - Оцінка фінансового забезпечення соціальної сфери в Україні (2016)
Грищук Н. В. - Сучасний стан фінансової безпеки України та напрями її зміцнення в умовах глобалізації (2016)
Еш С. М. - Депозитна політика банків та інструменти її реалізації, Ляховецька В. М. (2016)
Завора Т. М. - Аналіз доходів місцевих бюджетів (на прикладі Полтавської області), Чумак Ю. М. (2016)
Малий В. Ю. - Роль фінансового моніторингу в запобіганні та протидії фінансуванню тероризму (2016)
Хомутенко В. П. - Деякі аспекти трансформації податкового регулювання корпоративних фінансів України, Волкова О. Г. (2016)
Голінач Л. І. - Аналітичний облік витрат соціально відповідальної діяльності машинобудівних підприємств (2016)
Кемарська Л. Г. - Трансформація фінансової звітності суб’єктів державного сектору (2016)
Коба О. В. - Облік орендних операцій, Катькало С. О., Павленко А. І. (2016)
Миронова Ю. Ю. - Необхідність впровадження системи внутрішнього контролю витрат виробництва на промислових підприємствах: теоретичний та методичний аспекти, Матюшіна Ю. І., Копиця Я. О. (2016)
Кам’янецька О. В. - Сучасний стан світового ринку зброї та його транснаціоналізація (2016)
Карачина Н. П. - Сутність поняття "Стратегія зовнішньоекономічної діяльності" та особливості її формування, Зозуля І. В., Вінницька А. О. (2016)
Олійник А. А. - Національна валютна система в умовах глобалізації (2016)
Sezhko N. - Global food problem and its displays in the context of the asymmetric world development (2016)
Сухорукова М. О. - Національні фіскальні політики в умовах глобальної інституалізації, Педь І. В. (2016)
Чала В. С. - Селективний аналіз ефективності ринкових реформ Болгарії в умовах євроінтеграції України, Хорольська А. О., Голєв А. А. (2016)
Шевченко І. Ю. - Теоретична модель підготовки практико-орієнтованих фахівців в умовах регіоналізації (2016)
Яневич Н. Я. - Сутність, функції та механізм соціального інвестування (2016)
Євтушенко Н. О. - Особливості фінансування інновацій венчурним капіталом (2016)
Кишакевич Б. Ю. - Оцінювання економічного капіталу банку на покриття процентного ризику, Лучаківський А. О. (2016)
Балковська В. В. - Економічний механізм управління конкурентоспроможністю підприємств молокопереробної галузі України в сучасних умовах господарювання (2016)
Богодистов Е. В. - Динамические способности: сравнение методов измерения на примере малых и средних предприятий Украины, Крупский А. П., Сардак С. Э. (2016)
Гопкало Л. М. - Соціально-орієнтовані лікувально-оздоровчі заклади для дітей: результати SWOT-аналізу (2016)
Іванова О. М. - Оцінка результативності вдосконалення управління інформаційними потоками туристичних підприємств (2016)
Кленін О. В. - Концептуальні основи стратегічного консалтингу в системі управління розвитком (2016)
Конащук В. Л. - Стратегічні аспекти кластерного розвитку потенціалу ПАТ "Мотор-Січ", Севастьянов Р. В., Касіч О. М. (2016)
Косовська В. В. - Оцінка економічної ефективності трансферу технічних інновацій (2016)
Тронь С. П. - Моделювання ефективності інформаційного забезпечення процесно-орієнтованого управління торговельним підприємством (2016)
Енгельс І. О. - Перспективи розвитку енергозбереження вітчизняних суб’єктів господарювання (2016)
Абабілова Н. М. - Молодіжний сленг в аспекті теорії перекладу, Нікішина В. В. (2016)
Башук Н. П. - Переклад безеквівалентної лексики у публіцистичних текстах (2016)
Бойчук Д. О. - П’єса Ґ. Бюхнера "Войцек” у прочитанні Л. Курбаса, Возненко Н. В. (2016)
Воєхевич А. І. - Особливості перекладу компаративних фразеологізмів у сучасній іспанській мові (2016)
Гончарук Р. А. - Читацька рецепція як складова літературної комунікації (2016)
Ємець О. В. - Стратегії та стилістичні прийоми перекладу поетичних текстів (2016)
Кириченко О. А. - Антонімічний переклад як ефективний прийом контекстуального перекладу лексичних одиниць, Ступак В. Г. (2016)
Лисенко Г. - Досягнення функціональної тотожності як основи перекладацьких перетворень, Чепурна З. (2016)
Мазур О. В. - Методологія вивчення творчої особистості перекладача: інструментарій теорії контекстів (2016)
Муратова В. Ф. - Актуальні проблеми редагування перекладу (2016)
Науменко А. М. - Боротьба двох течій (моделей) в історії європейського перекладу (2016)
Образцова О. М. - Синтаксичні особливості мовлення персонажу художнього твору: перекладацький аспект (2016)
Поворознюк Р. В. - Інформована згода як об’єкт перекладознавчих студій (2016)
Радецька С. В. - Відтворення ідіолекту підлітка у повісті Дж. Д. Селінджера "Над прірвою у житі”: особливості передачі сленгізмів (2016)
Радецька С. В. - Субтитрування як вид аудіовізуального перекладу: переваги та недоліки, Каліщак Т. Т. (2016)
Черноватий Л. М. - Засоби передачі однорідності у конфесійному стилі в англійській та українській мовах (2016)
Шеремета К. Ю. - Англомовний сленг: перекладацький аспект (2016)
Білецька І. О. - Контроль навчальних досягнень студентів – майбутніх учителів іноземних мов: американський досвід (2016)
Білозерська Т. В. - Поділ на групи як ефективний елемент інтерактивних методів навчання іноземним мовам (2016)
Бранецкая М. С. - Реализация компетентностно ориентированных технологий обучения иностранному языку государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления (2016)
Василенко О. М. - Застосування інтерактивних технологій у колективному і кооперативному навчанні англійської мови, Кондратюк С. А. (2016)
Гончарова-Ільїна Т. О. - Акмеологічний аспект в навчанні дорослих іноземній мові (2016)
Данік Л. В. - Розвиток кроскультурної компетенції при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням (2016)
Залеская Ю. А. - Интенсификация обучения иностранному языку студентов технического вуза (2016)
Karpenkova N. Yu. - Deutsch аls Zweitsprache (Daz) (2016)
Кіщенко Ю. В. - Становлення лекційного методу в англійській системі підготовки педагогічних кадрів (2016)
Колкунова В. В. - Формування іншомовних лексичних навичок студентів-філологів у контексті корпусної лінгвістики (2016)
Кудрявцева В. Ф. - Впровадження компетентнісного підходу у практику комунікативного навчання (2016)
Ніколаєнко О. А. - Теоретико-методологічні засади укладання робочого зошита для практичних занять з латинської мови для студентів-фармацевтів вищих медичних закладів України (2016)
Подвойська О. В. - Редагування перекладів як навчальна дисципліна (2016)
Приходько О. О. - Організація факультативних занять з іноземної мови (англійської) у технічному ВНЗ (2016)
Смелікова В. Б. - Експериментальна перевірка ефективності методики підготовки майбутніх судноводіїв до професійно-орієнтованого спілкування засобами кейс-технологій (2016)
Статкевич Е. К. - Коммуникативно-ориентированный подход в обучении английскому языку в технических вузах (2016)
Тоцька Н. Л. - Технічний переклад – формування професійних мовленнєвих навичок студентів ВНЗ (2016)
Фоменко Н. С. - Индивидуализация обучения зрелому профессиональному чтению студентов экономических специальностей (2016)
Фролова О. О. - Педагогічні умови формування соціокультурної компетенції у процесі підготовки майбутніх судноводіїв до професійно орієнтованого спілкування (2016)
Якушенко И. А. - Конструктивистское смешанное обучение как средство повышения эффективности обучения профессиональному иностранному языку в техническом вузе (2016)
Наші автори (2016)
Правила подання рукописів (2016)
Стадник О. Н. - Онкологія та радіологія у Львові: від перших кроків до становлення, Триль О. В. (2015)
Вороньжев І. О. - Можливості рентгенологічного методу у встановленні ступеня тяжкості пневмомедіастинуму у недоношених дітей з малою масою тіла при використанні штучної вентиляції легень, Сорочан О. П., Крамний І. О., Коломійченко Ю. А., Лімарєв С. В. (2015)
Васильєва І. М. - Особливості обміну біогенних моноамінів і процесів дезамінування у хворих на рак шлунка, Красносельський М. В., Віннік Ю. О., Жуков В. І., Богдан Ю. А. (2015)
Шустакова Г. В. - Использование термографического метода для контроля и прогнозирования уровня мукозита при лучевой терапии опухолей головы/шеи, Фоменко Ю. В., Гордиенко Э. Ю., Глущук Н. И., Винник Ю. А., Ефимова Г. С., Мирошниченко Л. Г., Лисанец М. П. (2015)
Михайлов И. Ф. - Рентгенофлуоресцентный анализ следов йода в моче, Будрейко Е. А., Батурин А. А., Шляхова Н. В., Михайлов А. И., Борисова С. С., Решетняк М. В., Галата Д. И. (2015)
Важенин А. В. - Опыт организации и результаты работы ПЭТ-центра в ГБУЗ "Челябинский областной клинический онкологический диспансер", Афанасьева Н. Г., Важенина Д. А., Зотова А. С., Калантаев Д. Б., Чиркова М. С., Субботин А. С. (2015)
Крамний І. О. - Можливості комп’ютерної томографії в діагностиці пневмоцистозу легень у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, Лімарєв С. В., Вороньжев І. О., Сорочан О. П. (2015)
Ткаченко М. М. - Порівняльна характеристика остеосцинтиграфії та комп’ютерної томографії при ендопротезуванні кульшових суглобів, Король П. О. (2015)
Довгич Т. А. - Роль радіоімунологічного аналізу у клінічній практиці, Мечев Д. С., Щербіна О. В., Старчак Н. М., Овчаренко В. І. (2015)
Копилова О. В. - Особливості функціонування гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної системи дітей, народжених від осіб, опромінених унаслідок аварії на ЧАЕС, Степаненко О. А. (2015)
Романенко Г. О. - Радіонуклідна діагностика функціонального стану при хворобах жовчовивідних шляхів у дітей (2015)
Ткаченко М. М. - Аналіз результатів динамічної гепатобілісцинтиграфії при дискінезіях жовчовивідних шляхів у дітей, Романенко Г. О., Макаренко А. В., Камінська А. Л. (2015)
Момот Н. В. - Мультисрезовая компьютерная томография и магнитно-резонансная томография в оценке ремоделирования левого желудочка у больных хронической ишемической болезнью сердца, Танасичук В. С., Танасичук-Гажиева Н. В. (2015)
Мазур А. Г. - Радіоімунологічний аналіз у прогнозуванні перебігу злоякісних захворювань системи крові, Миронова О. В., Ткаченко М. М., Горяінова Н. В. (2015)
Ковзун О. І. - Захисна дія паклітакселу від гамма-опромінення у клітинах анапластичної карциноми щитоподібної залози, Пушкарьов В. В., Пушкарьов В. М., Гуда Б. Б., Тронько М. Д. (2015)
Джужа Д. О. - Особливості кінетики 153Sm-оксабіфору в кісткових метастазах злоякісних пухлин різної локалізації при радіонуклідній терапії, Саган Д. Л., Даниленко В. В. (2015)
Зелінська Г. В. - Цитоморфологічні та імуноцитохімічні особливості первинних папілярних карцином щитоподібної залози та їх метастазів (радіойодорезистентних та радіойодочутливих), Кулініченко Г. М., Устименко Г. Я. (2015)
Лучицький Є. В. - Стан гіпофізарно-статевої системи та морфофункціональні показники сперми у чоловіків, хворих на рак щитоподібної залози, в динаміці лікування, Лучицький В. Є., Зубкова Г. А., Рибальченко В. М., Гулеватий С. В., Складанна І. І., Марков В. В. (2015)
Макеєв С. С. - Порівняння можливостей ультразвукового та сцинтиграфічного досліджень у діагностиці вогнищевої патології паращитоподібних залоз. результати власних спостережень, Церковняк В. І. (2015)
Розуменко В. Д. - Застосування методики суміщення даних ОФЕКТ/МРТ у діагностиці та лікуванні дифузної гліоми головного мозку. розбір клінічного випадку, Коваль С. С., Макеєв С. С., Розуменко А. В., Новікова Т. Г. (2015)
Новикова Т. Г. - Собственный опыт использования 99mTc-Tektrotyd в диагностике локализации эктопической АКТГ-секретирующей опухоли у пациентов с синдромом Кушинга, Макеев С. С., Коваль С. С., Гук Н. А. (2015)
Литвинчук В. Д. - Дифференциация метастазов в легкие при высокодифференцированном раке щитовидной железы, Таварткиладзе Н. Е., Стоян В. Т., Богданович Л. И., Чеботарева А. М., Куличкова О. В. (2015)
Кундін В. Ю. - Комплексна радіонуклідна оцінка структурно-функціональних порушень нирок при хронічному обструктивному пієлонефриті у дітей (2015)
Кундін В. Ю. - Застосування технологій ОФЕКТ та ОФЕКТ/КТ у діагностиці атипово розташованих аденом паращитоподібних залоз, Новерко І. В., Сатир М. В. (2015)
Кметюк Я. В. - Організаційно-методичні підходи побудови системи ПЕТ/КТ-досліджень в Україні (2015)
Сатир М. В. - Порівняння планарної остеосцинтиграфії та ОФЕКТ при доброякісних та злоякісних ураженнях опорно-рухового апарату у пацієнтів з онкологічними захворюваннями, Солодянникова О. І., Кундін В. Ю., Ярошенко О. Ю., Ніколов М. О. (2015)
Астап’єва О. М. - Вивчення факторів рецидивування тироїдного раку, Луховицька Н. І., Васильєв Л. Я., Ткаченко Г. І., Ткаченко Ю. Г., Грушка Г. В., Підченко Н. С. (2015)
Луховицька Н. І. - Клініко-економічний аналіз методів діагностики рецидивів диференційованого тироїдного раку, Бездітко Н. В., Васильєв Л. Я., Підченко Н. С. (2015)
Мечев Д. С. - Мировой опыт последипломной подготовки диагностических радиологов в резидентуре, Бабий Я. С. (2015)
Олександр Іванович Авраменко (2015)
Валер’ян Миколайович Рижик (2015)
Неоніла Олегівна Артамонова (2015)
Крамний І. О. - Михайло Іванович Спузяк. До 75-річчя від дня народження, Вороньжев І. О. (2015)
Титул, зміст (2011)
Члену-корреспонденту РАН В. П. Мешалкину – 70 лет (2011)
Мешалкин В. П. - Методы логистики ресурсоэнергосбережения как организационно-управленческие инструменты модернизации нефтегазохимического комплекса (2011)
Ульев Л. М. - Энергосберегающй потенциал процесса гидроочистки на установке каталитического риформинга, Нечипоренко Д. Д. (2011)
Подустов М. А. - Энерго- и ресурсосберегающие технологии в производстве поверхностно-активных веществ, Дзевочко А. М., Литвиненко Е. И., Бабиченко Ю. А., Черноног Р.С. (2011)
Капустенко П. А. - Моделирование процесса непрерывного травления листовой углеродистой стали в условиях неопределенности, Илюнин О. О., Перевертайленко А. Ю., Самер Лага (2011)
Шапорев В. П. - Принципиальная схема реакторной установки для пиролиза твердых бытовых отходов в подвижном слое и экспериментально установленные особенности процесса, Себко В. В., Михайлюк В. М. (2011)
Болюх В. Ф. - Концепция баллистического лазерного гравиметра повышенной эффективности, Винниченко А. И. (2011)
Кравченко И. В. - К вопросу о сосуществовании NO2, NO и O2 (2011)
Огурцов О. М. - Моделювання кінетики дегідрування біополімерів ДНК стимульованого дисоціативним приєднанням електронів в технології модифікації матеріалів електронними збудженнями, Масалітіна Н. Ю., Близнюк О. М. (2011)
Анипко О. Б. - Дефекты производства и старение как основные факторы возможного ненормального действия артиллерийских боеприпасов, Хайков В. Л. (2011)
Борисюк М. Д. - О применении силовой установки с двигателем 3ТД-3А в бронетранспортере БТР-4Е, Вакуленко В. В., Бобер А. В., Зарянов В. А., Иванов Ю. П., Фолунин С. А. (2011)
Вакуленко В. В. - Исследование возможности экономичного управления двигателем 3ТД-3А на из-делии БТР-4, Толстолуцкий В. А., Мущинский Ю. М., Герасименко В. И., Чучмарь И. Д. (2011)
Сядристый М. А. - Анализ современных тенденций развития конструкций силовых установок моноблочного типа для колесных боевых бронированных машин, Федоренко Е. В., Воловик Н. В., Мормило Я. М., Рассказов И. И. (2011)
Толстолуцкий В. А. - Исследование возможности динамического и экономичного управления трансмиссией БТР-4 с двигателем 3ТД-3А (2011)
Рассоха А. Н. - Влияние природы межфазного слоя на свойства фурано-эпоксидных композитов, Черкашина А. Н., Храмова Т. И. (2011)
Хавина Д. Г. - Технико-экономические аспекты внедрения нового теплообменного оборудования (2011)
Ковтонюк И. Б. - Статический показатель рациональности аэродинамической компоновки органов управления истребителя для оценки влияния принимаемых конструктивно-компоновочных решений на эффективность поперечного управления, Анипко О. Б., Иленко Е. Ю., Ковтонюк Я. И. (2011)
Андрєєва І. О. - Мультимодальний аналіз дискурсу: методологічна основа та перспективи напряму (2016)
Бабич В. І. - Лінгвокогнітивний аналіз засобів вираження ліричного Я в поетичних ідіодискурсах Р. Фроста та К. Сендберга (2016)
Бардіна Н. В. - Англійські антропоніми в психолінгвістичному епістемологічному просторі (2016)
Бердіна О. О. - Методика опису семантики дієслів з градаційним компонентом в англійській мові (2016)
Biletska I. O. - Communicative and functional features of paraphrase in the England journalistic texts (2016)
Борис Д. П. - Феномен фонетической мимикрии в английских неосленгизмах начала ХХІ века (2016)
Глущенко О. В. - Функціонування середньоверхньонімецьких дифтонгів на прикладі твору "Das Nibelungenlied" ("Пісня про нібелунгів") (2016)
Гурбанська С. О. - Джерела інтертекстів у постмодерністському художньому дискурсі (2016)
Домнич О. В. - Английский язык как полинациональный лингвальный феномен (2016)
Забужанська І. Д. - Перцептивний аналіз просодичних характеристик сучасного поетичного мовлення (на матеріалі американських віршованих текстів) (2016)
Загребельная Н. В. - Номинативный аспект лексико-семантического поля "водное транспортное средство" (на материале англоязычных номинаций круизных лайнеров) (2016)
Кириченко Т. С. - Етапи та методи дослідження дискурсивної реалізації явища перебивання в сучасному англомовному діалогічному дискурсі (2016)
Кійко C. В. - Омонімія в світлі когнітивного оператора норми (на матеріалі сучасної німецької мови) (2016)
Ковбаско Ю. Г. - Кореляція категорій модальності та дейксису у процесі формуванні "загального" значення лексичних одиниць в сучасній англійській мові (2016)
Козак С. В. - Роль фреймових структур на позначення природи у відображенні почуттів людини в німецькомовному поетичному дискурсі (2016)
Котова І. А. - Антропоніми-номінації героя та антигероя в американському кінодискурсі (2016)
Міщенко Т. В. - Фразеологічні одиниці орієнтаційно-просторової семантики в сучасній англійській мові: лінгвокогнітивний аспект (2016)
Нижникова Л. В. - Семантические типы и композиционно-речевые особенности делового юридического письма (на материале английского языка), Доленко Л. В. (2016)
Павленко Н. О. - Гендерний компонент у структурі та семантиці англійських ідіом – номінацій людини за родом діяльності (2016)
Павлюк Х. Т. - Художні символи в молодіжному романі-дистопії Сьюзен Коллінз "The hunger games” (2016)
Редька І. А. - Діахронічний аспект реалізації категорії емотивності в текстах англомовної поетичної пасторалі (2016)
Романова Н. В. - Словарная семантика немецкоязычной лексемы Zorn: диахронический аспект (2016)
Сорокіна Л. Є. - Комунікативно-прагматичний рівень мовленнєвої маніпуляції в англомовному діалогічному дискурсі: соціальна ситуація "флірт" (гендерний аспект) (2016)
Сташко Г. І. - Образ матері в американському пісенному фольклорі: лінгвостилістичний та лінгвокультурний аспекти (2016)
Четверікова О. Р. - Форми реалізації мовлення тінейджерів (на матеріалі роману Джоан Ролінг "Гаррі Поттер і кубок вогню") (2016)
Шепітько С. В. - Аксіологічні характеристики англомовних прислів’їв: питання теорії (2016)
Щербак О. М. - Аргументативні стратегії структурування текстів німецькомовних інтернет-новин (2016)
Юлинецкая Ю. В. - Дефиниционные разделы как основа интерпретационных блоков международных нормативно-правовых актов (на материале англоязычных версий международных нормативно-правовых актов) (2016)
Дегтярьова Є. О. - Методика дослідження способів відтворення внутрішнього мовлення персонажів у французькій мінімалістичній прозі кінця ХХ – початку ХХІ століття (2016)
Космацька Н. В. - Засоби вираження темпорального дейксису у гетерогенному тексті (на матеріалі французької мови) (2016)
Морошану Л. И. - "Италиянский букварь" Александра Мараки (Одесса, 1831–1832) как памятник итальянской лингводидактической литературы (2016)
Панчишин Н. З. - Латинські темпоральні ад’єктиви: ознаки та функціонування (2016)
Станіслав О. В. - Структурно-композиційні особливості синтаксичної когезії в сучасній французькій мові (2016)
Удовенко І. В. - Комбінаторні можливості адвербіальних інтенсифікаторів (на матеріалі французької мови), Подворна Л. А., Арделян М. В. (2016)
Ковтун О. В. - Особливості експлікації приєднувального семантико-синтаксичного відношення аналітичними сполучними комплексами (на матеріалі української мови) (2016)
Крисенко Т. В. - Проблема білінгвізму та лексико-семантична інтерференція як ознака мовної ситуації в сучасній Україні на прикладі лінгвокультурної ситуації Харкова, Суханова Т. Є. (2016)
Масловська Т. О. - Стилістичні фігури в поезіях Василя Симоненка (2016)
Немировська О. Ф. - Функціонування алюзивних власних назв у художньому контексті (на матеріалі роману О. Т. Гончара "Твоя зоря") (2016)
Олексенко І. П. - Хронотоп як елемент структури віртуального дискурсу (2016)
Піскунов О. В. - Реконструкція прамовних станів у студіях учених казанської школи та українських учених 30-х рр. ХХ ст., Рябініна І. М. (2016)
Попов С. Л. - Дифференциация нерегулярных грамматических вариантов перцептивно-аргументационным методом: синтаксические варианты "видно деревню – видна деревня", "слышно песню – слышна песня" (2016)
Романова О. К. - Вариативность на грамматическом уровне в языке газеты (на материале современной украинской прессы) (2016)
Топчій Л. М. - Експресивно-стилістичний потенціал вставлених конструкцій в україномовному газетному дискурсі (2016)
Шепель Ю. А. - Менталитет при формировании национального характера (2016)
Юган Н. Л. - Аксиология времени: лингвокультурологический аспект (на материале пословиц В. Даля) (2016)
Tomay Ramazan Hasan - Manifestation of ancient Turkish mythological meetings in Kumuk epics (2016)
Кравченко О. О. - Роль мережі Інтернет у формуванні молодіжного китайського сленгу (2016)
Цимбал С. В. - Категорії темпоральності та локативності в мовній картині світу китайського етносу (2016)
Ван Ицзинь - Колоратив "белый": специфика национально-культурной информации в китайском и русском языках (2016)
Вікторова Л. В. - Особливості процесу номінації в румунській та слов’янських мовах (2016)
Колесник О. С. - Лінгвокультурні й лінгвосеміотичні особливості вербалізації концепту-міфологеми ДРАКОН (2016)
Манакін В. М. - Універсальні смисли мови та ноосфера (2016)
Правдун Т. О. - Структурно-морфологічний аналіз репрезентацій функціонально-семантичного поля "кордон" / "border” в українській та англійській мовах (2016)
Чобан О. С. - Лексико-синтаксические особенности законодательных текстов во французском и украинском юридических дискурсах (контрастивный анализ) (2016)
Якубовська Н. О. - Генетична спорідненість українських і французьких превербів та специфікація їхніх функцій (2016)
Алексєєв М. Е. - Особливості підготовки перекладачів-синхроністів, Алексєєва Л. І., Синьова Т. В. (2016)
Боднар О. Б. - До питання автентичності перекладної поезії (на прикладі вибраних балад та віршів І. Драча), Ничко О. Я. (2016)
Загородня Л. З. - Когнітивна модель як оптимальна модель репрезентації артикля в цільовому тексті (2016)
Коваленко И. Н. - Языковые трансформации в современных переводах научных текстов как социолингвокультурная проблема (2016)
Новікова К. О. - Методи відтворення стилістичних фігур і тропів у процесі перекладу художніх текстів (на матеріалі роману Е. А. По "Падіння дому Ашерів") (2016)
Бабелюк О. А. - Міжуніверситетський круглий стіл "англійська мова у ХХІ столітті: спосіб мислення, професійної комунікації та діалогу культур" (2016)
Єнікєєва С. М. - Рецензія на монографію Я. В. Бистрова "Англомовний біографічний наратив у вимірах когнітивної лінгвістики і синергетики" (2016)
Наші автори (2016)
Титул, зміст (2012)
До 70-річчя з Дня народження О. Г. Бурдо (2012)
Некрасов П. О. - Оптимізація параметрів процесу ферментативної етерифікації жирних кислот етанолом (2012)
Крутиков Г. А. - Свободнопрограммируемый дискретный пневмопривод с энергосберегающим режимом работы, Стрижак М. Г. (2012)
Анипко О. Б. - Модель молекулярно-диффузного переноса в метательных взрывчатых веществах артиллерийских боеприпасов, Хайков В. Л. (2012)
Панасенко В. В. - Термодинамика химических реакций в технологии карбоната калия, Гринь Г. И., Лобойко В. А., Лавренко А. А., Кобзев А. В. (2012)
Братах М. И. - Математическая модель залпового выброса жидкости из полости газопровода, Топоров В. Г., Варавина Е. П., Кутя М. М. (2012)
Огурцов А. Н. - Моделирование нестационарной кинетики радиационной модификации материалов электронными возбуждениями: эволюция характеристической люминесценции модельных кристаллов и диссоциация биополимеров ДНК, Близнюк О. Н., Масалитина Н. Ю. (2012)
Жунь Г. Г. - Исследование поверхности изоляционных материалов для криососудов адсорбционным методом (2012)
Рассоха. А. Н. - Структура фурано-эпоксидных композитов: фрактально-перколяционный подход, Черкашина А. Н. (2012)
Цимбал О. О. - Комплексні геохімічні дослідження для пошуку покладів вуглеводнів, Омельченко Н. О., Галкін С. С., Варавіна О. П., Кутя М. М. (2012)
Братах М. І. - Оцінка впливу втрат тиску в системі збору газу на обсяги його видобутку (2012)
Григоров А. Б. - Вакуумная перегонка как основной метод регенерации гидравлических масел (2012)
Братах М. И. - Компьютеризация учебного процесса контроля гидратообразования и квазистационарных режимов работы газопроводов системы добычи и сбора газа, Кутя М. М., Петрова А. В., Лавров В. С., Сероус В. С. (2012)
Трошенькин В. Б. - Сравнительный анализ способов автономного производства водорода (обзорная статья), Зипунников Н. Н., Трошенькин Б. А. (2012)
Титул, зміст (2012)
Сивак В. В. - Экстракция данных для теплоэнергетической интеграции процесса очистки четыреххлористого титана методом ректификации, Ульев Л. М., Сулима А. Н. (2012)
Жилина М. В. - Актуальность исследования процесса карбонизации для получения активированного угля с целью утилизации отходов растительного происхождения, Карножицкий П. В. (2012)
Ульєв Л. М. - Визначення потенціалу енергозбереження процесу концентрації гідролізної сірчаної кислоти, Нехаенко М. В., Данілов Ю. Б. (2012)
Александрова Т. Е. - Цифровой инвариантный стабилизатор танковой пушки, Александрова И. Е, Лазаренко А. А. (2012)
Анипко О. Б. - Коррекция зависимости начальной скорости пули 7,62-мм винтовочного патрона по результатам экспериментальных стрельб, Муленко А. О., Баулин Д. С., Хань С. П. (2012)
Вертелецкий В. Ф. - Прогнозирование изменения физико-химических свойств порохового заряда и начальной скорости 30 мм артиллерийских боеприпасов морской номенклатуры (2012)
Ковтонюк И. Б. - Рациональный синтез аэродинамической компоновки органов управления креном маневренного самолета (2012)
Тошинский В. И. - Математическая модель гофрированной кольцеобразной насадки и её гидродинамические испытания, Голуб В. Л., Медяник А. В. (2012)
Моргунов В. В. - Численное моделирование электронно-лучевой очистки дымовых газов. Система N2-NO, Шкилько А. М., Файнштейн А. Л. (2012)
Илюнин О. О. - Управление концентрацией травильного раствора непрерывного травильного агрегата с использованием нечетких LR-интервалов, Капустенко П. А., Перевертайленко А. Ю., Тимофеев В. А. (2012)
Рассоха А. Н. - Статистический анализ адгезионно-прочностных свойств фурано-эпоксидных композитов строительного назначения, Черкашина А. Н. (2012)
Анипко О. Б. - Ренессанс парового двигателя. Транспортная паротурбинная силовая установка с низкокипящим рабочим телом (2012)
Арсеньева О. П. - Влияние геометрических параметров пластин и их гофрировки на тепло-гидравлические характеристики пластинчатых теплообменных аппаратов (2012)
Болдырев С. А - Интеграция аммиачного холодильного цикла в тепловую систему зданий, Клемеш Й. Я., Товажнянский Л. Л., Капустенко П. А., Гарев А. О., Арсеньева О. П. (2012)
Кощий В. А. - Оптимизация свойств многокомпонентной керамики, Ведь В. Е., Пономаренко А. В. (2012)
Крутиков Г. А. - Улучшение энергетических и динамических характеристик пневмоагрегатов за счёт выбора рационального режима торможения рабочего органа, Стрижак М. Г. (2012)
Некрасов П. О. - Інтенсифікація олієдобування із м’ятки насіння соняшника ферментативним методом, Данилова Л. А. (2012)
Товажнянский Л. Л. - Практическая реконструкция системы подогревателей сахарного сока перед выпариванием, Арсеньева О. П., Демирский А. В., Хавин Г. Л. (2012)
Щепцов А. В. - Влияние геронтологических изменений химических источников электрической энергии на основные энергетические показатели малоразмерных автономных подводных аппаратов (2012)
Башинский В. Г. - Анализ основных демаскирующих признаков летательного аппарата как цели управляемой ракеты с инфракрасной головкой самонаведения (2012)
Кузнецов В. В. - Обзор использования газовых холодильных машин в умеренном температурном диапазоне, Кухаренко В. Н. (2012)
Титул, зміст (2015)
Товажнянский Л. Л. - К вопросу энергосберегающей реконструкции систем теплоснабжения с паровыми котельными, Капустенко П. А., Перевертайленко А. Ю., Дуич Н., Краячич Г., Селяков А. М., Илюнин О. О. (2015)
Ульев Л. М. - Пинч-интеграция теплового насоса в процесс разделения легких углеводородов, Маатук А., Васильев М. А. (2015)
Ульєв Л. М. - Визначення потенціалу енергозбереження процесів стабілізації та поділу гідродеалкілату на установці виробництва бензолу, Варбанов П., Ільченко М. В. (2015)
Ульев Л. М. - Увеличение мощности рекуперации теплоты в процессе производства карбамида, Шумакова О. А., Варбанов П. С., Шпилька В. Н. (2015)
Краснокутский Е. В. - Нейтрализатор отходящих газов ДВС с катализатором на металлическом носителе, Ведь В. Е., Варбанов П., Сатаев М. И. (2015)
Анипко О. Б. - Влияние внешних факторов при постановке задачи на прочность узла крепления киля самолёта МиГ-29, Фененко О. А. (2015)
Ковтонюк И. Б. - Научная проблема обеспечения рационального сочетания устойчивости и управляемости летательного аппарата военного назначения на основе синтеза аэродинамической компоновки на этапе концептуального проектирования (2015)
Анипко О. Б. - Выстреливаемый из ствола автономный разведывательный летательный аппарат, Бусяк Ю. М., Коростелев О. П., Яковенко П. А. (2015)
Кондратець В. О. - Моделювання розподілу дробленої руди вздовж конвеєрної стрічки при розвантаженні бункерів, Мацуй А. М. (2015)
Пономаренко А. В. - Кинетические закономерности протекания гетерогенно-каталитических процессов очистки газовых выбросов, Ведь В. Е., Варбанов П., Сатаев М. И. (2015)
Товажнянский Л. Л. - Проектирование системы теплообменников подогрева отопительной воды на нефтеперерабатывающем заводе, Арсеньева О. П., Варбанов П., Капустенко П. А., Хавин Г. Л., Чучек Л. (2015)
Анипко О. Б. - К вопросу анализа точности определения сопротивления судна на основе расчетных соотношений с учетом температуры воды, Шаблий Г. Ф. (2015)
Арсеньева О. П. - Обоснование выбора и прогноз работоспособности теплообменников подогрева отопительной воды на нефтеперерабатывающем заводе, Варбанов П., Капустенко П. А., Хавин Г. Л., Чучек Л., Юзбашьян А. П., Бочарников И. А. (2015)
Демирский А. В. - Мониторинг динамики работы пластинчатых подогревателей сахарного сока в рабочих условиях, Георгиадис M. C., Товажнянский Л. Л., Арсеньева О. П., Капустенко П. А., Бабак Т. Г., Хавин Г. Л. (2015)
Анипко О. Б. - Анализ результатов экспериментального исследования по определению оптической заметности объектов БТТ, Бирюков И. Ю., Шульга А. В., Сиренко С. Н. (2015)
Титул, зміст (2012)
Товажнянський Л. Л. - Теплова інтеграція процесу очищення коксового газу від бензольних вуглеводородів за допомогою програм "HINT" та "ASPEN HYSYS", Ульєв Л. М., Васильєв М. А. (2012)
Сахненко Н. Д. - Энергосберегающие технологии синтеза многослойных покрытий активными диэлектриками, Проскурин Н. Н., Ведь М. В., Богоявленская Е. В. (2012)
Бурдо О. Г. - Энергетика пищевых нанотехнологий, Бандура В. Н., Ружицкая Н. В., Яровой И. И. (2012)
Боровок С. В. - К экспериментальному определению эффективности пластинчатых каплеуловителей теплообменников контактного типа, Братута Э. Г., Кругляков О. В. (2012)
Ульев Л. М. - Тепловая интеграция пятиколонного агрегата производства спирта, Ставрова К. И. (2012)
Єрмоленко І. Ю. - Оптимізація електрохімічної технології перероблення вольфрамвмісних псевдосплавів, Ведь М. В., Сахненко М. Д., Андрощук Д. С. (2012)
Терзиев С. Г. - Совершенствование энерготехнологий при производстве пищевых концентратов, Кураков О. М., Борщ А. А., Макиевская Т. Л. (2012)
Редько А. А. - Утилизация теплоты в энергетической установке с органическим теплоносителем, Павловский С. В., Загребельный И. Н., Компан А. И., Пивненко Ю. А. (2012)
Товажнянский Л. Л. - Оптимальный расчет теплообменников с каналами различной гофрировки для двухступенчатой смешанной схемы ГВС, Арсеньева О. П., Капустенко П. А., Хавин Г. Л. (2012)
Анипко О. Б. - Физические принципы разработки и создания комплексной оптико-акустической подсистемы обнаружения наземных целей объектами бронетехники, Бирюков И. Ю. (2012)
Соколов М. В. - Разработка экспериментального оборудования для создания эффективных контактных устройств ректификационных колон, Ульев Л. М., Сулима А. Н. (2012)
Анипко О. Б. - Анализ методов оценки состояния пороховых зарядов как элемент системы мониторинга артиллерийских боеприпасов, Хайков В. Л. (2012)
Ведь Е. В. - Математическая модель теплового и гидравлического сопротивления, Толчинский Ю. А. (2012)
Харлампиди Д. Х. - Расчет характеристик реверсивного кондиционера-теплового насоса при переводе его на альтернативные хладагенты, Братута Э. Г., Шерстюк А. В. (2012)
Данилов Ю. Б. - Теоретические и экспериментальные исследования теплопередачи и кипения в выпарных аппаратах со стекающей плёнкой, Ульев Л. М. (2012)
Дудка С. В. - Исследование процесса пульпообразования в технологии гранулирования фосфоросодержащих удобрений марки "Суперагро N:P 10:40", Тошинский В. И., Клименко Р. Н. (2012)
Глушкова М. А. - Формирование материалов на основе переходных металлов для экотехнологий, Майба М. В., Ведь М. В., Сахненко Н. Д., Зюбанова С. И. (2012)
Сахненко М. Д. - Метод подолання прихоплення бурильних труб за рахунок зовнішньої поляризації, Ведь М. В., Шевченко Р. О. (2012)
Арсеньева О. П. - Загрязнения теплопередающей поверхности теплообменных аппаратов с интенсификацией теплоотдачи, Янг М., Критенден Б., Капустенко П. А. (2012)
Арсеньева О. П. - Преимущества интенсификации теплообмена при проектировании теплообменных сетей, Товажнянский Л. Л., Смит Р., Булатов И. C., Капустенко П. А., Хавин Г. Л. (2012)
Содержание (2016)
Авраменко Т. В. - Заболевания щитовидной железы и беременность (2016)
Гойда Н. Г. - Основні досягнення виконання Державної програми "Репродуктивне здоров’я нації" за 2005–2015 рр., Моісеєнко Р. О., Майструк Г. П. (2016)
Тобі де Вільєрс - Національний консенсус щодо ведення пацієнток у клімактерії, Татарчук Т. Ф. (2016)
Могилевкина И. А. - Применение вагинального прогестерона в предупреждении преждевременных родов: есть ли преимущества?, Гурьянов В. Г. (2016)
Бобрицкая В. В. - Патогенетическая терапия вирусассоциированных заболеваний в гинекологической практике (2016)
Давыдова И. В. - Сердечно-сосудистые заболевания у женщин в зависимости от гормонального континуума: профилактика и стратегии лечения, Мымренко С. Н., Перепельченко Н. А., Конопляник Л. И. (2016)
Пахаренко Л. В. - Передменструальний синдром: патогенез, профілактика та лікування (2016)
Pakharenko L. V. - Premenstrual syndrome: pathogenesis, prevention and treatment (2016)
Суханова А. А. - Современные принципы лечения доброкачественных и пограничных опухолей яичников и возможности профилактики их рецидивов (Обзор литературы), Егоров М. Ю. (2016)
Говсеєв Д. О. - Тактика лікувально-профілактичних заходів у жінок з повторною прееклампсією (2016)
Жук С. І. - Психологічний статус вагітних і рівень автоантитіл до нейроантигенів у ІІІ триместрі вагітності, Щуревська О. Д. (2016)
Веропотвелян П. Н. - Акушерская патология вследствие гуморального отторжения, Веропотвелян Н. П., Цехмистренко И. С., Журавлева С. А. (2016)
Авраменко Т. В. - Вплив цукрового діабету на перебіг вагітності, розродження та перинатальну смертність, Макаренко М. В., Говсєєв Д. О., Гулам Я. М., Мартинова Л. І., Протас Р. В. (2016)
Воробей Л. І. - Стан регуляторно-адаптаційних процесів у системі мати–плацента–плід у вагітних з порушенням нейровегетативної регуляції, Ткачук Р. Р. (2016)
Веропотвелян М. П. - Сезонні особливості формування хромосомної патології у Центральному та Південно-Східному регіонах України: ретроспективний аналіз за 20 років, Кодунов Л. О., Погуляй Ю. С. (2016)
Рыкова О. В. - Междисциплинарная проблема: синдром Кушинга (Обзор руководства по диагностике синдрома Кушинга "The diagnosis of Cuching’s syndrome: Аn Endocrine Society Clinical Practice Guideline") (2016)
Пирогова В. І. - Оцінювання ефективності препарату Поліжинакс у лікуванні змішаних бактеріальних вагінітів у жінок з ектопією шийки матки, Мазур Ю. Ю., Шурпяк С. О., Малачинська М. Й. (2016)
Ночвіна О. А. - Стан тазової гемодинаміки у жінок з синдромом хронічного тазового болю (2016)
Дубоссарская З. М. - Оптимизация лечебной тактики и профилактика рецидивов бактериального вагиноза и урогенитальных расстройств у женщин в перименопаузальный период (2016)
Прудников П. М. - Порівняльні клінічні та молекулярно-генетичні особливості аденоміозу та ендометріом (2016)
Лисенко М. А. - Рівні деяких сироваткових неферментних антиоксидантів у пацієнток репродуктивного віку з епітеліальними цистаденомами яєчників, Дубініна В. Г. (2016)
Щербина Н. А. - Комплексное лечение гиперпластических процессов эндометрия у женщин репродуктивного возраста с метаболическим синдромом, Ткачева О. В., Щербина И. Н., Липко О. П., Капустник Н. В. (2016)
Бала О. О. - Роль гематологічних індексів у діагностиці завмерлої на ранніх термінах вагітності, Бенюк В. О., Ковалюк Т. В. (2016)
Бенюк В. О. - Комплексна терапія аденоміозу в поєднанні з гіперпластичними процесами ендометрія у жінок репродуктивного віку, Алтибаєва Д. М., Гончаренко В. М., Курочка В. В. (2016)
Бунятова О. О. - Оптимізація тактики лікування порушень менструальної функції на фоні хронічних запальних процесів репродуктивної системи у жінок, які багато народжували (2016)
Колесник Г. В. - Репродуктивне здоров’я жінок після органозберігальних операцій на органах малого таза (2016)
Абдулрахман Абдулбасет Мослем - Окремі показники функціонального стану гепатоцитів та ферокінетики у жінок репродуктивного віку із доброякісною патологією тіла матки, Макарчук О. М., Кантимир С. О., Римарчук М. І. (2016)
Вдовиченко Ю. П. - Інтеграція принципів Fast track surgery у схему лікування оперованих хворих з гострою гінекологічною патологією, Аношина Т. М., Вінарська-Свиридюк В. Л., Бойко О. М. (2016)
Джамиль Азиз оглы Алиев - Динамика заболеваемости и смертности от рака тела матки в Азербайджанской Республике, Фуад Алиовсет оглы Марданлы, Шамистан Алы оглы Алыев, Вюсаля Муса кызы Мадатова, Рена Шахбаз кызы Ганифаева (2016)
Пономарева О. В. - Перспективы лекарственного лечения рецидивов рака яичников, Бойко В. В., Харченко Е. В. (2016)
Симончук Е. В. - Карциносаркома матки: этапы диагностики и лечения, Шарма Н. А. (2016)
Мальцева О. И. - Роль гиперпролактинемии в генезе преждевременного телархе и ее коррекция у девочек первых пяти лет жизни (2016)
Диндар О. А. - Прогнозування перинатальних ускладнень у жінок із ожирінням і метаболічним синдромом, Бенюк В. О., Никонюк Т. Р. (2016)
Ткачик С. Я. - Прогнозування та профілактика перинатальної патології при аномаліях пологової діяльності (2016)
Бойчук О. Г. - Прогнозування неефективності допоміжних репродуктивних технологій у жінок з безплідністю та патологією печінки (2016)
Світлій пам’яті професора Хомінської Зінаїди Борисівни (2016)
Шульга Н. - Опціонні операції на міжнародних ринках, Гербст О. (2016)
Сусіденко Ю. - Інноваційний розвиток підприємств: європейський досвід, Сіташ Т. (2016)
Дунська А. - Експортно-імпортна діяльність України (2016)
Сухорукова О. - Світове книговидання: уроки для України (2016)
Бицюра Ю. - Структурні зрушення в економіці європейських країн (2016)
Гамма Т. - Синергія як фактор ефективності угод M&A (2016)
Яцюта О. - Транспортно-логістична система України в умовах європейської інтеграції (2016)
Блакита Г. - Державний фінансовий аудит системи вищої освіти, Откаленко О. (2016)
Макогон В. - Бюджетні видатки у системі соціально-економічного розвитку країни (2016)
Юхименко В. - Конкурентоспроможність української економіки в умовах євроінтеграції (2016)
Бойко М. - Ефект мультиплікації у туризмі: обмеження та можливості (2016)
Бохан А. - Екологічна дипломатія: компроміси міжнародної торгівлі (2016)
Россоха В. - Експортний потенціал аграрних підприємств, Шарапа О. (2016)
Дмитренко І. - Структурна перебудова роздрібної торгівлі в умовах глобалізації (2016)
Пономаренко Р. - Маркетингові активи у міжнародній діяльності (2016)
Сопко В. - Трансфертне ціноутворення в міжнародних розрахунках, Мельничук О. (2016)
Шаповал С. - Планування видатків бюджету в системі фінансово-економічного регулювання (2016)
Луцишин З. - Актуальні дослідження сучасних процесів зовнішньої торгівлі України (відгук на монографію "Зовнішня торгівля України: XXI століття") (2016)
Ходжаян А. - Дослідження сучасних форм та перспектив розвитку внутрішньої торгівлі України (відгук на монографію "Внутрішня торгівля України") (2016)
Гросул В. - Функції оптової торгівлі у розвитку економіки України (відгук на монографію "Оптова торгівля в Україні") (2016)
Камінська Т. - Комплексне дослідження сучасних проблем управлінського обліку у торгівлі (відгук на монографію "Управлінський облік у торгівлі") (2016)
Вітренко А. О. - Становлення та розвиток сервісної економіки (2016)
Голубка М. М. - Організаційно-економічні принципи діяльності союзу хліборобських спілок на Буковині "Селянська каса" в другій половині ХІХ – початку ХХ століття в поширенні просвіти та економічних знань серед населення (2016)
Шедяков В. Є. - Гармонізація інтересів у постіндустріальному суспільстві механiзмами виробничої демократії та соціального партнерства (2016)
Войнова Є. І. - Конкурентоспроможність України на світовому ринку страхування в 2015 році (2016)
Чернега О. Б. - Розвиток глобальної інфраструктури: стан та тенденції інвестування (2016)
Chychyna O. A. - World energy resources: current state and development prospects (2016)
Грицина Л. А. - Теоретичні основи розвитку політики імпортозаміщення (2016)
Македон В. В. - Інституційні основи становлення та розвитку національної моделі корпоративного управління (2016)
Мандра В. В. - Особенности информационного взаимодействия в системе управления транспортно-логистическим центром (2016)
Плотникова М. Ф. - Теоретическо-методологические подходы к развитию территорий (2016)
Стеблюк Н. Ф. - Прийняття управлінських рішень засобами теорій обмежень системи і нечіткої логіки в системі стратегічного управління, Волосова Н. М. (2016)
Тимошенко О. В. - Стратегічні пріоритети створення безпекового економічного середовища в Україні в умовах глобалізації (2016)
Горошко К. О. - Світовий досвід розвитку логістичних підприємств, Аляб’єва О. М. (2016)
Грушина А. І. - Система стратегічного управління фінансовими ресурсами та її специфіка у сфері культури (2016)
Гудзь Ю. Ф. - Особливості застосування методів оцінки інвестиційного потенціалу для переробних підприємств АПК (2016)
Задорожнюк Н. О. - Інноваційні напрями розвитку туристичної галузі України, Кващук Ю. О. (2016)
Латкіна С. А. - Проблеми оптимізації організаційних процесів портової діяльності в Україні, Елль М. П. (2016)
Мосумова А. К. - Визначення соціальної ефективності проектної команди в публічній організації (2016)
Кайлюк Є. М. - Організація інтеграційної взаємодії учасників регіонального інноваційного процесу, Гнатенко М. К. (2016)
Серьогіна Н. В. - Джерела фінансування розвитку дорожньої інфраструктури регіонів (2016)
Шашков С. В. - Вдосконалення програмного підходу до управління багатоцільовим функціонуванням об’єктів малої гідроенергетики (2016)
Завадовська Ю. Ю. - Фактори адаптації переселенців із числа молоді у світлі визначників їх міграційного рішення, Філяк М. С. (2016)
Свиридовська А. О. - Основи впровадження державної накопичувальної пенсійної системи (2016)
Жердецька Л. В. - Розвиток методичних підходів до оцінки капіталу банків під операційний ризик (2016)
Квасницька Р. С. - Застосування зонального ранжування під час оцінки рівнів якості інвестиційного потенціалу інститутів-інвесторів (2016)
Шапуров О. О. - Формування категоріального базису фінансової безпеки підприємств старопромислових регіонів в умовах неоіндустріалізації (2016)
Стегней М. І. - Роль доходів від об’єктів комунальної власності у формуванні фінансових ресурсів адміністративно-територіальних одиниць, Лінтур І. В. (2016)
Шерстюк О. Л. - Визначення критеріїв якості аудиту фінансової інформації (2016)
Образцова О. М. - Універсальні властивості мов у когнітивному висвітленні (2012)
Гунченко С. Д. - Смысловые аспекты использования английской юридической терминологии (2012)
Сazacu L. - Discursuri identitare in Republica Moldova. Проблема национальной идентичности в Республике Молдова (2012)
Кузьмінецька О. Ю. - Маркери часу в художній літературі у британському та американському варіантах англійської мови (на базі художніх творів "The man of property” by J. Galsworthy та "A farewell to arms” by E. Hemingway”) (2012)
Морошану (Демьянова) Л. И. - Терминология, связанная с домом и приусадебными постройками: материалы к "Идеографическому словарю русских говоров украины, Молдовы и Румынии" (2012)
Нікітіна I. B. - Сучаснi теорії ускладненого речення в українськiй, росiйськiй, англiйськiй та французькiй мовах (2012)
Морошану (Демьянова) Л. И. - Серия "Неизвестные страницы итальянской литературы: итальянские писатели хіх века и их творчество в Одессе" статья 1. творчество Антонио Пиллера (2012)
Алтухова С. В. - Проблема перекладу німецьких та російських компаративних фразеологізмів з назвами тварин (2012)
Алексеева Л. І. - Самостійна навчальна діяльність як професійна компетентність майбутнього фахівця, Малецька І. В., Ярмолович О. І. (2012)
Bokareva G. V. - General approaches to teaching grammar for exams (2012)
Зарицька І. П. - Результативність стратегій комунікацій в державному управлінні (2012)
Мартинова Р. Ю. - Сутність і структура процесуальної інтеграції професійної та іншомовної мовленнєвої діяльності (2012)
Романюк А. С. - К вопросу об усвоении иноязычного языкового материала как средства выражения разговорной речи (2012)
Автори 4 випуску (2012)
Коломоєць Т. О. - Особливості забезпечення національної безпеки України шляхом здійснення розвідувальної діяльності: історичний досвід Запорозької Січі, Жуков М. С. (2016)
Бернадський Б. В. - Перший бій таємної війни (2016)
Варданян Л. Г. - Современные проблемы постмортальной репродукции в Республике Армения (2016)
Мингела О. А. - Юридическая практика и механизм правореализации (2016)
Ткачук О. С. - Реалізація судовою владою принципів верховенства права й законності (2016)
Щипанова О. О. - Проблемні питання цивільно-правового регулювання підстав установлення сервітутних прав, Шеховцова Т. О. (2016)
Бутенко І. О. - Прокурор як суб’єкт цивільно-процесуальних правовідносин (2016)
Калюжна В. В. - Цивільна правосуб’єктність об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (2016)
Калюжний В. В. - Право на житло та цивільно-правовий захист житлових прав: цивільно-правовий аналіз (2016)
Митник А. К. - Державно-приватне партнерство з погляду підтримки наукових парків як суб’єктів інтелектуальної власності (2016)
Коломоєць Т. О. - Мотивація державного службовця за допомогою присяги, Шевченко М. В. (2016)
Курило В. І. - Сутність і зміст поняття "державний контроль у сфері ведення лісового господарства України": адміністративно-правовий аспект, Арутюнян Д. А. (2016)
Легеза Є. О. - Оцінювання якості надання публічних послуг в Україні (2016)
Литвин І. І. - Процедурні аспекти створення навчального закладу (2016)
Пирожкова Ю. В. - Процедурна функція в аспекті пошуку нової моделі системи функцій адміністративного права України (2016)
Власенко А. Г. - Относительно определения производства предоставления административных услуг в сфере гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц (2016)
Прокопенко В. В. - Митний контроль при переміщенні металобрухту через митний кордон України (2016)
Кучма О. Л. - Зловживання правом у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування: теоретико-практичний аспект (2016)
Замрига А. В. - Проблемні питання реалізації української сільськогосподарської продукції в країнах Європейського Союзу (2016)
Відгук (2016)
Голубка М. М. - Освітній складник дослідження розвитку економічної освіти у Західній Україні в умовах сьогодення: кооперативна та фінансово-економічна течії (2016)
Зайцев А. В. - Закон убывающей отдачи: технологический аспект более подробно (2016)
Katarína Hovorková - Integration tendencies of Iceland into the EU after the outbreak of the global financial crisis and the impact of their economic situation on the EU membership (2016)
Марена Т. В. - Розвиток міжнародного ринку фінансово-платіжних послуг в умовах глобальної нестабільності (2016)
Мокій А. І. - Зовнішньоекономічні чинники безпеки розвитку агропромислового комплексу України в умовах євроінтеграції, Полякова Ю. В., Кучер Р.-Д. А. (2016)
Ревенко Д. С. - Формування стратегій міжнародної конкурентоспроможності машинобудівних підприємств, Либа В. О., Зейда Л. С. (2016)
Apaкeлoвa I. O. - Aнaлiз oснoвниx пpoблeм в aдaптaцiї тa poзвитку вимушeнo пepeмiщeнoгo бiзнeсу в Укpaїнi (2016)
Богма О. С. - Аналіз виробничого складника економічної безпеки України (2016)
Бріцина Ю. В. - Динаміка розвитку професійно-технічної освіти в Україні (2016)
Гальцова О. Л. - Фінансування розвитку малого бізнесу: проблеми ефективного використання інвестиційної складової (2016)
Hrigoryev S. О. - Financial issues of ukrainian poultry meat export dumping to the European Union countries (2016)
Дичко М. Т. - Аналіз та перспективи інноваційного розвитку агропромислового сектору України, Скидан Д. О., Лободзинська Т. П. (2016)
Іванюк У. В. - Умови та чинники формування продовольчої безпеки України (2016)
Карасьова Н. А. - Світовий досвід реалізації експортоорієнтованих моделей аграрного сектору (2016)
Базалійська Н. П. - Використання зарубіжного досвіду управління трудовою діяльністю працівників, Мельничук Ю. С. (2016)
Бєлікова О. Ю. - Системоутворюючі фактори функціонування підприємств акціонерної форми господарювання (2016)
Бородін М. Ю. - Інноваційна стратегія реконструкції підприємств нафтогазового комплексу (2016)
Бутов А. М. - Фінансовий аутсорсинг та його застосування в управлінні діяльністю підприємства (2016)
Дивнич О. Д. - Технічне забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції підприємств України, Дивнич А. В., Статівка Д. І. (2016)
Єгорова Г. А. - Стратегія розвитку компаній шляхом злиття та поглинання (2016)
Замлинський В. А. - Досягнення інвестиційної привабливості інноваційних проектів на підприємствах продовольчої сфери: управлінський аспект (2016)
Зачосова Н. В. - Завдання фінансового менеджменту у системі забезпечення майнової та інтерфейсної безпеки суб’єктів господарювання, Горячківська І. В. (2016)
Коляда А. Л. - Шляхи підвищення ефективності функціонування м’ясопереробних підприємств (2016)
Копитко М. І. - Оцінювання ефективності комплексного забезпечення економічної безпеки підприємств транспортного машинобудування (2016)
Кульчицька Н. Є. - Інтелектуальний потенціал як складова частина забезпечення інноваційного розвитку країни, Дерманська Л. В. (2016)
Левків Г. Я. - Ефективне управління ризиками маркетинг-менеджменту підприємств (2016)
Карамушка М. В. - Кластери як оптимальна форма для індустрії туризму, Дурнов Е. А. (2016)
Мацієвич Т. О. - Методичні засади визначення податкового та екологічного зборів із водокористувачів Причорноморського регіону (2016)
Волкова О. Г. - Деякі аспекти акцизного оподаткування в Україні (2016)
Zavadska D. V. - Methodical approaches to the choice of marketing strategy for a modern Ukrainian bank (2016)
Захаркіна Л. С. - Податкове регулювання інвестиційної діяльності економічних суб'єктів (2016)
Ключка С. С. - Планування внутрішнього аудиту в центральних органах виконавчої влади (2016)
Козарезенко Л. В. - Європейська практика сприяння людському розвитку: податковий аспект (2016)
Гуменна-Дерій М. В. - Оцінка стану і перспективи впровадження досвіду зарубіжних країн у вітчизняну систему обліку (2016)
Єремян О. М. - Характеристика та аналітичні можливості звітності з оплати праці бюджетних установ, Сергєєва Г. С. (2016)
Ізмайлов Я. О. - Визначення складу основних об’єктів бухгалтерського обліку в моделі інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України (2016)
Жваненко С. А. - Конкурентоспроможність курортно-рекреаційних систем в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку (2016)
Титул, зміст (2016)
Білорус О. Г. - Закономірності й тенденції відтворювальної еволюції та структурної трансформації глобального капіталу (2016)
Філіпенко А. С. - Економічний світ: епістемологія (2016)
Рибалкін В. О. - До методології формування теорії економіки знань у концепції постіндустріального суспільства (2016)
Жаліло Я. А. - Особливості реалізації економічної політики держави в умовах сучасних тенденцій суспільного розвитку (2016)
Глущенко О. В. - Реципрокний обмін: діалектика розвитку та форми прояву в умовах інформаційно-мережевого суспільства (2016)
Кричевська Т. О. - Історія інститутів грошово-кредитного регулювання США. Стаття 3. Становлення антициклічної монетарної політики та розквіт кейнсіанства у США (1951–1979) (2016)
Бандура О. В. - Загальна модель економічних циклів – модель кумулятивної неефективності ринків (2016)
Скрипниченко М. І. - Тема 30. Моделі економічного зростання (2016)
До 60-річчя з Дня народження вченого-економіста В.Д.Лагутіна (2016)
Корчева В. І. - Ефективність фіскальної політики України та її вплив на економічний розвиток в умовах невизначеності (2016)
Микитась В. В. - Глобалізація як контекст формування економічної політики держави (2016)
Кірик М. А. - Особливості формування національних інноваційних систем європейських країн (2016)
Коваленко М. О. - Освітні та культурно-ментальні особливості формування людського капіталу в Україні (2016)
Лі Чао - Формування складників механізму державної підтримки сталого розвитку електроенергетики в Україні (2016)
Татарульєва А. О. - Вплив іноземного інвестування на економічний розвиток країни (2016)
Толуб’як В. С. - Фінансове та інституційне стимулювання соціальної відповідальності бізнесу в країнах Європейського Союзу, Овсянюк-Бердадіна О. Ф. (2016)
Фабрика І. В. - Світовий ринок машинобудівної продукції та місце на ньому України (2016)
Штулер І. Ю. - Інституціональні засади зміни концепцій гомеостазису як базової основи розвитку на сучасному етапі (2016)
Гордієнко М. І. - Стратегічне планування в аграрному секторі, Єльнікова Ю. В. (2016)
Дикань О. В. - Інтеграція інжинірингу в інноваційну діяльність промислових підприємств залізничного транспорту (2016)
Дідик А. М. - Суб’єктно-ієрархічний підхід до формування соціально-економічних важелів впливу на розвиток підприємства (2016)
Жалдак Г. П. - Місце соціально-економічного механізму в системі управління підприємством (2016)
Мельник П. І. - Корпоративна культура як чинник успішності компанії, Зелена М. І. (2016)
Махмудов Х. З. - Економічний аспект земельних відносин сільськогосподарських підприємств, Ярошенко С. П., Михайлова О. С. (2016)
Новак Н. П. - Формування і реалізація стратегічних засад розвитку органічного виробництва у сільськогосподарських підприємствах (2016)
Янковець Т. М. - Особливості застосування та результати реалізації інноваційних стратегій підприємств у сучасних умовах, Драгієва Є. Г. (2016)
Єрмак О. І. - Перспективи розвитку кредитно-кооперативного руху в Україні (2016)
Примостка О. О. - Методологічні засади формування бюро кредитних історій як основа надійного кредитування (2016)
Бондар Т. Л. - Внутрішній контроль якості продукції та витрат на її забезпечення (2016)
Коба О. В. - Витрати підприємства та їх класифікація для потреб управління й економічного аналізу, Миронова Ю. Ю. (2016)
Шерстюк О. Л. - Елементи якості аудиту фінансової інформації (2016)
Мельников В. В. - Мультиагентна система підтримки прийняття рішень в інноваційних кластерах (2016)
Іванов А. О. - Рецензія на монографію Юкіша В. В. "Актуальне дослідження лідерства в менеджменті", Тофан І. М. (2016)
Бiловол О. М. - Порiвняльний аналiз застосування рiзних схем лiкування хворих iз постiнфарктним кардiосклерозом та цукровим дiабетом 2 типу, Кравчун П. П., Риндiна Н. Г., Ринчак П. I., Кадикова О. I. (2015)
Горшунська М. Ю. - Оментин-1 у хворих на цукровий дiабет 2 типу: зв’язок з атерогенезом (2015)
Еременко Г. В. - Особенности течения бронхиальной астмы у больных с сопутствующим сахарным диабетом (2015)
Єрмак О. С. - Алгоритм прогнозування розвитку гострої серцевої недостатностi у хворих на гострий iнфаркт мiокарда iз супутнiм ожирiнням iз урахуванням рiвнiв копептину, MRproADM, тропонiну I та параметрiв лiпiдного обмiну, Кравчун П. Г., Риндiна Н. Г. (2015)
Захарченко Т. Ф. - Динамiка показникiв активностi уродженого iмунiтету у хворих iз вiддаленими метастазами диференцiйованого раку щитовидної залози пiсля радiойодотерапiї рiзних вiкових груп, Замотаєва Г. А., Гулеватий С. В., Волинець I. П., Джужа Д. О. (2015)
Зуєв К. О. - Розподiл жирової тканини i стан вуглеводного обмiну в залежностi вiд добового ритму артерiального тиску у хворих на цукровий дiабет 2 типу з ожирiнням i артерiальною гiпертензiєю, Когут Д. Г., Юзвенко Т. Ю., Сiнгх К. (2015)
Кравчун П. Г. - Вплив апелiну-12 на показники добового монiторування артерiального тиску i вуглеводного обмiну у хворих iз артерiальною гiпертензiєю та цукровим дiабетом 2 типу, Табаченко O. С. (2015)
Матвеева С. Л. - Патоморфологические изменения щитовидной железы при ко-инфекции туберкулез/ВИЧ, Гойденко Н. И., Юрченко И. С. (2015)
Могильницька Л. А. - Вмiст васкулоендотелiального фактору росту в сироватцi кровi хворих на цукровий дiабет 2 типу з рiзною масою тiла та у осiб iз ожирiнням (2015)
Пасиешвили Л. М. - Прогностическое и диагностическое значение апелина в течении остеоартроза у больных с ожирением, Терешкин К. И. (2015)
Хижняк О. О. - Возрастные нормы содержания пролактина в сыворотке крови здоровых добровольцев, Микитюк М. Р., Гогитидзе Т. Г. (2015)
Бондаренко Л. О. - Гiпопiнеалiзм, абдомiнальне ожирiння та лептин: хронобiологiчнi аспекти, Сотник Н. М., Мiщенко Т. В. (2015)
Iванова О. В. - Вплив комплексного препарату Кратал на функцiональний стан серцево-судинної системи у щурiв iз метаболiчним синдромом, Звягiна Т. С., Горбенко Н. I., Шаламай А. С. (2015)
Сергiєнко Л. Ю. - Особливостi впливу екзогенних естрогенiв та гiперлептинемiї на гiстоструктуру кiсток у оварiектомованих нащадкiв гестацiйно стресованих матерiв, Селюкова Н. Ю., Черевко Г. М., Бондаренко Т. В., Перець О. В., Толмачова Л. М. (2015)
Сергiєнко Л. Ю. - Гiстологiчнi особливостi щитоподiбних залоз в ранньому перипубертатному перiодi нащадкiв матерiв, пiдданих пасивному палiнню та обмеженому харчуванню пiд час вагiтностi, Соколова С. С., Яковцова I. I., Селюкова Н. Ю., Бiлецька О. М. (2015)
Кондрацкая И. Н. - Сахарный диабет 2 типа. Критерии постановки диагноза. Принципы первичной антигипергликемической терапии (2015)
"Досягнення та перспективи експериментальної i клiнiчної ендокринологiї" (Науково-практична конференцiя з мiжнародною участю "Чотирнадцятi Данилевськi читання", 2–3 березня 2015 року, м. Харкiв) (2015)
Резолюцiя науково-практичної конференцiї з мiжнародною участю "Досягнення та перспективи експериментальної i клiнiчної ендокринологiї", (Чотирнадцяті Данилевські читання 2–3 березня 2015 року, м. Харкiв) (2015)
Вадим Валерьевич Корпачев (к 70-летию со дня рождения) (2015)
Караченцева Юрiя Iвановича (2015)
До відома авторів (2015)
Щербак Я. В. - Динамічний коефіцієнт передачі статичного перетворювача системи автоматичного регулювання електричним гальмуванням, Нерубацький В. П. (2015)
Гусевський Ю. І. - Дворівневий інвертор з покращеною формою вихідної напруги, Лутай С. М., Мастепан А. Г., Пашинська Ю. В. (2015)
Маслий Ар. С. - Исследование адекватности математической модели вентильно-индукторного двигателя, Маслий Ан. С. (2015)
Ягуп Е. В. - Расчет параметров устройства компенсации реактивной мощности сети электроснабжения с трансформатором на визуальной модели (2015)
Плахтий О. А. - Динамическая модель активного трехфазного выпрямителя с коррекцией коэффициента мощности (2015)
Ienikieiev A. F. - Computer implementation of the indirect method for estimating of the predicted microroughnesses (2015)
Семененко О. І. - Підвищення ефективності системи тягового електропостачання постійного струму, Семененко Ю. О. (2015)
Буряковский С. Г. - Использование модального регулятора в системе управления электродвигателем стрелочного перевода (2015)
Kuśmińska-Fijałkowska A. - Security robotic industrial processes, Mastepan A. (2015)
Супрун О. Д. - Дослідження перехідних режимів роботи установок гарантованого живлення блочно модульних тягових підстанцій, Коваленко О. В. (2015)
Баженов В. М. - Швидкодіючий релейний захист вузлових схем живлення розподільних мереж, Одєгов М. М. (2015)
Яцько С. І. - Система моніторингу стану асинхронного тягового електроприводу рухомого складу, Ващенко Я. В. (2015)
Шпіка М. І. - Вдосконалення способу регулювання частоти обертання тягових двигунів постійного струму послідовного збудження, Андрійченко В. П., Герасименко В. А. (2015)
Шпіка М. І. - Покращення технічної ефективності та енергетичних показників системи тягового електроприводу трамвайного вагону, Андрійченко В. П., Бесараб А. І. (2015)
Ивакина Е. Я. - Гармонический состав выходного напряжения выпрямителя с широтно – импульсной модуляцией (2015)
Акімов О. І. - Вибір раціональної стратегії обслуговування електрообладнання, Сушко Д. Л., Панченко В. В., Стояновський Д. А. (2015)
Семененко Ю. О. - Моделювання процесів роботи активного фільтра послівдовного типу з імпульсною системою керування (2015)
Щербак Я. В. - Фактор пульсаций системы автоматического регулирования с двухсторонней широтно-импульсной модуляцией, Ивакина Е. Я., Панченко В. В. (2015)
Дешко В. І. - Вплив теплового захисту будівлі на показники теплового комфорту, Буяк Н. А. (2015)
Алексахин А. А. - Оценка изменения характеристик микрорайонной тепловой сети при переходе к двухтрубной системе теплоснабжения с учетом возможного утепления зданий, Бобловский А. В. (2015)
Гапонова Л. В. - Оценка теплофизических характеристик трехслойных сэндвич-панелей серии "АЛЮТЕРМ", Петрова Е. А. (2015)
Левенко Г. М. - Визначення буферних властивостей пилувато-глинистих та піщаних ґрунтів (2015)
Лобяк О. В. - Напружено-деформований та граничний стан сталебетонних пустотних плит, Головко Д. В. (2015)
Волкова В. Е. - Динамические характеристики уклонных пролетных строений конвейерных галерей, Смолий И. С. (2015)
Оксак С. В. - Вплив добавки полімерного латексу на фізико-механічні властивості бітуму та асфальтобетону (2015)
Грано Н. В. - Развитие теоретических представлений о формировании первичной структуры грунтоматериалов в присутствии суперпластификатора (2015)
Удовенко В. О. - До питання визначення нестаціонарного аеродинамічного навантаження від вітрового збудження, що діє на горизонтальну платформу, Альошечкіна Т. М. (2015)
Орел Е. Ф. - Напряженно-деформированное состояние изотропных плит с симметричной поперечной неоднородностью при термосиловом загружении, Ватуля Г. Л., Игнатенко А. В. (2015)
Павленко А. М. - Енергозберігаючі технології формування об’ємних аморфних структур, Усенко Б. О., Кошлак А. В. (2015)
Рубльов В. І. - Ексергетичний аналіз двигунів, Білвол Г. В. (2015)
Тимофеев С. С. - Нанесение антифрикционного покрытия содержащего дисульфид молибдена (2015)
Фалендыш А. П. - Целесообразность использования твердотопливных котлов на предприятиях железнодорожного транспорта, Пархоменко Л. А., Клецкая О. В., Рукавишников П. В. (2015)
Жалкін С. Г. - Складеність дизель-поїздів приміського сполучення, Жалкін О. Д. (2015)
Бабанін О. Б. - Синтез структури енергозберігаючої системи підтримки прийняття рішень для локомотивних бригад, Ломотько Д. В., Горобченко О. М. (2015)
Крашенінін О. С. - Удосконалення підходів щодо коректування технології ТО, ПР локомотивів в після нормативний період експлуатації (2015)
Петухов В. М. - Використання енергозберігаючих технологій при контролі буксових вузлів (2015)
Равлюк В. Г. - Обґрунтування доцільності розробки системи контролю гальм пасажирських вагонів, Дерев’янчук Я. В. (2015)
Бантюкова С. О. - Аналіз основних аспектів управління ризиками виникнення порушень безпеки функціонування сортувальної гірки (2015)
Блиндюк В. С. - Аналіз методів та засобів контролю якості комутації тягових двигунів локомотивів (2015)
Попов В. О. - Моделювання напружено-деформованого стану контейнерів для збереження низькорадіоактивних відходів при аварійних ситуаціях, Власко А. А. (2013)
Сердюк В. Р. - Ніздрюватий бетон поліфункціонального призначення, Христич О. В., Постовий П. В. (2013)
Власенко А. М. - Підхід до написання підручника "Mеталознавство та зварювання" з використанням керівних принципів модульної методології (2013)
Сердюк В. Р. - Зола-винос як важливий сировинний ресурс для виробництва ніздрюватих бетонів, Августович Б. І. (2013)
Дудар І. Н. - Огляд способів зимового бетонування та витримування бетонної суміші в умовах середніх від’ємних температур, Коваленко А. О. (2013)
Титко О. В. - Експериментальні дослідження деформацій основи для оцінювання сумісної роботи пальових груп (2013)
Маєвська І. В. - Вплив виду ґрунту на сумісну роботу паль і ростверка в кущовому пальовому фундаменті, Блащук Н. В., Чобанова К. А. (2013)
Генчо Панічаров - Фізико-математична модель напруженого стану шельфового грунту чорноморського узбережжя Варни (2013)
Титко О. В. - Характеристика напружено-деформованого стану грунту підвалин пальових фундаментів (2013)
Моргун А. С. - Оптимізація пальового поля висотної 9-ти поверхової будівлі за числовим методом граничних елементів, Попов В. О., Бень О. В., Е. Шульц (2013)
Ратушняк Г. С. - Енергоощадна технологія влаштування вертикального глибинного анодного заземлювача з металонасиченого бетону, Ободянська О. І. (2013)
Лівінський О. М. - Аналіз методів і обсягів виробництва покрівельних робіт і розроблення пропозицій щодо їх удосконалення, Євтушенко В. А. (2013)
Лівінський О. М. - Використання механізованої силосної технології в будівництві для улаштування штукатурних покриттів, Стоян О. В. (2013)
Співак О. Ю. - Експериментальні дослідження кінетики сушіння обмазки зварювальних електродів, Боднар Л. А., Іщенко К. О. (2013)
Ромашко О. В. - Дослідження взаємодії конвекційних течій в привіконній зоні опалювальних приміщень, Ластовець Н. В. (2013)
Швець В. В. - Прогінний тунель мілкого закладання для влаштування лінії метротрамвая, Лисюк О. І., Калініченко В. С., Кудлаєнко О. О. (2013)
Смоляк В. В. - Зарубіжний досвід проектування сучасних спортивних комплексів, Шевчук Д. В. (2013)
Пидоченко О. П. - Формування сучасної транспортної системи м. Вінниця (2013)
Смоляк В. В. - Aрхітектура панського палацу в селі Чорномин Піщанського району, Козинюк Н. В., Білоус М. Ю. (2013)
Ковальський В. П. - Енергозбереження при реконструкції житлової секції застарілої серії, Щербань Д. П. (2013)
Пономарчук І. А. - Порівняльний аналіз процесів зміни стану повітря в системах кондиціювання для теплого періоду, Луценко Л. Д. (2013)
Друкований М. Ф. - Основні напрямки розвитку, виробництва та використання біологічних палив у світі, Дишкант Л. В., Алексевич І. М. (2013)
Ровенчак Т. Г. - Впровадження сучасних енергозберігаючих систем опалення в житлово-комунальному господарстві з метою економії природного газу , Малярчук В. В. (2013)
Броварник В. М. - Енергоефективні заходи у житлово-комунальному господарстві м. Вінниці , Степанов Д. В. (2013)
Ткаченко С. Й. - Техногенні ризики системи виробництва енергоносіїв з органічних відходів, Степанов Д. В. (2013)
Ткаченко С. Й. - Зниження техногенних ризиків в результаті заміщення природного газу біогазом, Пішеніна Н. В., Румянцева Т. Ю. (2013)
Олійник В. С. - Конституційне право кожного на особисту недоторканність (порівняльний аналіз) (2016)
Скибенко О. І. - Проблеми реформування правового статусу органів прокуратури України на сучасному етапі (2016)
Черничко В. В. - Реєстрація політичних партій як передумова реалізації права на об’єднання в політичні партії в Україні та країнах Європейського Союзу (2016)
Жукорська Я. М. - Роль міжнародних кримінальних трибуналів у сучасному міжнародному праві, Мудрик К. А. (2016)
Коломоєць Т. О. - Адміністративно-правове регулювання здійснення військовослужбовцями Збройних Сил України свого конституційного права на відмову від виконання явно злочинного наказу, Калниш Д. О. (2016)
Анпілогов О. В. - Визначення основних напрямів розвитку регіону як предмету адміністративно-правового регулювання (2016)
Лиськов М. О. - Контроль і нагляд у сфері лотерейної діяльності: співвідношення понять (2016)
Плетньова А. Є. - Дисциплінарна відповідальність державних службовців: актуальні питання сьогодення (2016)
Рудой К. М. - Нормативно-правове забезпечення участі Національної Поліції України в міжнародних операціях із підтримання миру й безпеки (2016)
Колеснік Л. І. - Поняття, ознаки й загальна характеристика податкового процесу (2016)
Поляк А. В. - Становлення й розвиток податкових органів на українських землях (2016)
Сотула О. С. - Умисне вбивство з хуліганських мотивів з погляду правової компаративістики (2016)
Турлова Ю. А. - Фактори латентності екологічної злочинності (2016)
Григор’єв Р. Г. - Зарубіжний досвід запобігання службовій корупції (2016)
Іванов А. О. - Окремі шляхи вдосконалення правового регулювання оперативно-розшукового забезпечення обвинувальної діяльності прокурора (2016)
Паляничко Д. Г. - Обставини, що підлягають установленню в розслідуванні злочинів, пов’язаних із дитячою порнографією (2016)
Сухачов О. О. - Поняття, перелік і класифікація оперативно-розшукових заходів як основа дослідження питань їх конспірації (2016)
Ревенко О. І. - Особливості проведення обшуку під час розслідування незаконного видобування вугілля (2016)
Дмитренко І. М. - Щодо визначення поняття "біобезпека" та його місця в системі права України (2016)
Sviatenko L. K. - Theoretical study on alkaline hydrolysis of trinitrotoluene: later steps, Okovytyy S. I., Gorb L., Leszczynski J. (2015)
Kapusta K. S. - New STO(II)-3Gmag family basis sets for the calculations of the molecules magnetic properties, Voronkov E. O., Okovytyy S. I., Leszczynski J. (2015)
Токарь А. В. - Квантово-химическое исследование структуры и спектральных характеристик молекулярных комплексов в системах "полиарилат-терлон" и "пентон-терлон": сравнительный анализ, Чигвинцева О. П. (2015)
Куцик-Савченко Н. В. - HN- и N-метилимины формальдегида, ацетальдегида и ацетона: электронное строение и барьеры инверсии атома азота, Лебедь О. С., Просяник А. В. (2015)
Худякова С. Н. - Індикаторний порошок та індикаторна трубка на основі метилсилікатної кислоти з іммобілізованими похідними димеркаптотіопірону для кольорометричного і тест-визначення паладію(II), Чмиленко Ф. О. (2015)
Маторіна К. В. - Електродно-аналітичні властивості полівінілхлоридних мембран на основі потрійних металополімерних комплексів, Чмиленко Т. С., Чмиленко Ф. О. (2015)
Тупис А. М. - Екстракційно-фотометричне визначення кадмію(ІІ) за допомогою 1-(5-бензилтіазол-2-іл)азонафтален-2-олу, Тимошук А. С. (2015)
Варгалюк В. Ф. - Особенности электроокисления олова в щелочных растворах К2ТiО3, Плясовская Е. А. (2015)
Коваленко В. С. - Роль професора Ю. М. Лошкарьова в розвитку електрохімічних досліджень у Дніпропетровському університеті, Варгалюк В. Ф., Стець Н. В. (2015)
Коваленко В. С. - Одержання перших у СРСР зразків важкої води в лабораторії О. І. Бродського, Варгалюк В. Ф., Стець Н. В. (2015)
Бедрій М. М. - Окремі правові звичаї Папуа-Нової Гвінеї: історико-юридичний аналіз (2016)
Головатий В. Я. - Уніфікація судової практики у континентальному типі правових систем: теоретичні та практичні питання (2016)
Задорожний Ю. А. - Правові позиції Конституційного Суду України: щодо питання про законодавче регулювання (2016)
Кладченко А. О. - Історико-правові й філософсько-правові підходи до становлення поняття корупції як юридичного факту (2016)
Ковалко Н. М. - Актуальні пропозиції щодо імплементації міжнародного законодавства у сфері конституційного контролю в правову систему України, Дрозд А. О. (2016)
Колисенко А. І. - Інститут контрасигнування за сучасних умов конституційного реформування (2016)
Раданович Н. М. - Функції юридичних заборон як вияв їх соціальної сутності (2016)
Рішко М. І. - Визначення понять "забезпечення", "забезпечення прав людини", "забезпечення права людини на безоплатну правову допомогу" в Україні (2016)
Росоляк О. Б. - Можливості використання конституційно-правових механізмів "гібридного опору" як способу оборони від агресора в умовах "гібридної війни", Гонак І. М. (2016)
Хотинська-Нор О. З. - Громадські слухання як неодмінна умова ефективної реалізації судової реформи в Україні (2016)
Чеховська М. М. - Напрями оптимізації реформування сектору безпеки України, Ничитайло І. М., Пічак Н. Я. (2016)
Гоцанюк О. І. - Зміст права на використання об’єкта промислової власності (2016)
Даниляк Ю. В. - Процесуально-правові засади захисту прав осіб, які не брали участі у справі (2016)
Зубенко К. В. - Зміст правового режиму нерухомості, що поширюється на рухомі речі (2016)
Кульбашна О. А. - Правовідносини інтелектуальної власності за участю науково-педагогічного працівника, Парамонова О. С. (2016)
Санченко О. І. - Характеристика особливостей окремих видів театральних постановок (2016)
Сибіга С. Е. - Новація, зміна умов договору і заміна сторони у зобов’язанні (2016)
Ляшенко О. В. - Окремі питання функціонування спеціальної економічної зони "Рені" (2016)
Коваленко Ю. В. - Організаційно-правове забезпечення екологічної безпеки у сфері експлуатації теплових електростанцій (2016)
Анпілогов О. В. - Контроль в діяльності місцевих державних адміністрацій: питання вдосконалення правового регулювання (2016)
Білецький В. О. - Правові засади реалізації Державною прикордонною службою України функції щодо ведення оперативно-розшукової діяльності (2016)
Власенко Д. В. - Сучасний стан адміністративно-правового регулювання діяльності Національної поліції України (2016)
Георгієвський Ю. В. - Забезпечення ефективної структурної організації механізму застосування повноважень органами публічної влади (2016)
Іванцов В. О. - Національна поліція як центральний орган виконавчої влади: межа між управлінням і незалежністю в служінні суспільству, Вуйма А. Г. (2016)
Колюшева О. С. - Роль англійської мови в діяльності вченого-адміністративіста (2016)
Лоюк І. А. - Повідомні процедури в процедурах створення банків (2016)
Мінаєва О. М. - Право на конфіденційність під час реалізації податкових процедур (2016)
Бурбика М. М. - Підходи до визначення поняття "фінансова система" в Україні та зарубіжних країнах, Солонар А. В., Уткіна М. С. (2016)
Михальський Ю. А. - Валютний контроль як складова публічного контролю (2016)
Мельниченко І. П. - "Ефективна в’язниця": реалізація концепції на прикладі Сполучених Штатів Америки (2016)
Пономарьова М. С. - Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного судового рішення і суміжні склади злочину (2016)
Рябчук С. В. - Гральний бізнес: кримінологічна характеристика та тенденції розвитку в Україні (2016)
Білокінь Р. М. - Підстави застосування грошового стягнення у кримінальному провадженні (2016)
Веселов М. Ю. - Роль адвокатури в адміністративному та кримінальному судочинстві (провадженні), Kомпанієць Е. Ф., Чепляка О. О. (2016)
Дяков В. С. - Гносеологічні передумови помилки в кримінальному провадженні (2016)
Єфімов М. М. - Особливості проведення подальших слідчих (розшукових) дій під час розслідування хуліганства (2016)
Криушенко Л. І. - Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій при розслідуванні шахрайства в банківській сфері (2016)
Мельник Р. В. - Поняття слідів вогнепальної зброї та механізм утворення слідів вогнепальної зброї на гільзі, Голдинський І. А. (2016)
Сердюк В. П. - Законодавчі гарантії реалізації прав людини на використання відеозапису у кримінальному провадженні України (2016)
Стебелєв А. М. - Добровільне відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні (2016)
Селезень П. О. - Судова практика Канади щодо тлумачення концепції бенефіціарного власника у контексті її впливу на розвиток правозастосування (2016)
Ярошенко О. Д. - Положення міжнародно-правових договорів щодо активного підкупу та особливості їх імплементації у кримінальне антикорупційне законодавство України (2016)
Дешко Л. М. - Основні напрями вдосконалення конституційно-правового забезпечення права кожного звертатися за захистом своїх прав і свобод до міжнародних судових установ чи до органів міжнародних організацій (2016)
Кіндюк Б. В. - Ідея ресоціалізації засуджених осіб у науковій спадщині М. М. Гернета (2016)
Юрій І. А. - Державна безпека України в контексті прийняття нової Воєнної доктрини (2016)
Андрущенко Т. С. - Процесуальний порядок внесення змін до аліментного договору (2016)
Ільющенкова К. О. - Юридичні аспекти донорства грудного молока (2016)
Ісмаілова У. Ш. - Поняття, загальна характеристика й ознаки категорії "лікарська таємниця" в законодавстві України (2016)
Москалюк Н. Б. - Особливості набуття майнових прав інтелектуальної власності державою та розпорядження ними (2016)
Кологойда О. В. - Окремі аспекти корпоративної відповідальності осіб, що здійснюють управління акціонерним товариством (2016)
Лукач І. В. - Значення господарсько-правового регулювання корпоративних відносин у контексті євроінтеграції (2016)
Eshaghi Seyyednaser Miralinaghi - Labor laws relating to women in Iran with reference to ILO (2016)
Андронова В. А. - Історичні етапи розвитку вчення про юридичні факти у трудовому праві України (2016)
Наньєва М. І. - Правова регламентація медичного огляду осіб при прийнятті на роботу за законодавством України та окремих пострадянських країн (2016)
Ващишин М. Я. - Конституційні засади формування та збереження національної екомережі (2016)
Оболєнська С. А. - Про принципи правового регулювання виробництва біопалива сільськогосподарськими товаровиробниками (2016)
Барабаш О. О. - Загальна характеристика принципів міжнародного податкового права (2016)
Берізко В. М. - Принципи застосування заходів адміністративної відповідальності за порушення законодавства щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (2016)
Білоус В. В. - Система фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі: проблеми впровадження і шляхи їх вирішення (2016)
Волох О. К. - Окремі аспекти забезпечення права особи на приватність в умовах розвитку інформаційного суспільства (2016)
Денисюк Д. С. - Місце та особливості діяльності Національної поліції України в системі органів публічної адміністрації (2016)
Кхасраві Омід Зерар - Характеристика внутрішніх переміщень населення в Україні в ХІХ ст. (2016)
Пчелін В. Б. - Поняття та сутність кадрів у системі кадрового забезпечення адміністративного судочинства України (2016)
Рябченко О. П. - Про процесуальну форму діяльності суб’єктів забезпечення митної безпеки (2016)
Стрельников А. В. - Порядок притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту персональних даних (2016)
Щавінський В. Р. - Інтереси держави та суспільства в адміністративному судочинстві: проблеми пріоритетності (2016)
Ємельянова О. О. - Податковий борг: зміст та структура (2016)
Плотнікова К. О. - Надходження від податків та зборів до місцевих бюджетів (2016)
Богатирьов І. Г. - Криза пенітенціарної реформи в Україні: причини та шляхи їх вирішення (2016)
Вечерова Є. М. - Потенціал спеціально-юридичної методології щодо системно-структурного аналізу кримінального права та кримінального закону як різновидів соціального управління (2016)
Гаркуша Ю. О. - Тероризм як окремий вид суспільно небезпечної діяльності, вчинений з використанням соціальних мереж (2016)
Коломієць Н. В. - До проблеми класифікації заходів заохочення засуджених (2016)
Кукіна З. О. - Правове регулювання кримінальної відповідальності юридичних осіб на прикладі Німеччини, Чехії, Нідерландів (2016)
Харитонов С. О. - Система злочинів проти порядку проходження військової служби (2016)
Ясінь І. М. - Особливості суспільної небезпеки як підстави криміналізації незаконного збагачення (2016)
Авраменко С. М. - Типові слідчі ситуації під час розслідування злочинів, пов’язаних з розбещенням неповнолітніх (2016)
Калугін В. Ю. - Специфіка використання в доказуванні протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2016)
Колеснік І. І. - Особливості тактики окремих слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях щодо ДТП (2016)
Синявський С. М. - Правові аспекти проведення негласної слідчої (розшукової) дії – установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (2016)
Терещук С. С. - Учасники проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні (2016)
Шарнін А. В. - Суб’єкти організації діяльності органів досудового розслідування МВС України (2016)
Кафарський В. І. - Принцип субсидіарності в міжнародному праві (2016)
Розсоха О. В. - Моделювання пасажирських поїздопотоків високошвидкісних залізничних магістралей, Солонець В. М. (2015)
Бутько Т. В. - Удосконалення технології роботи вокзального комплексу в умовах впровадження швидкісного руху поїздів, Висоцька К. П. (2015)
Ковальов А. О. - Перспективи розвитку швидкісних пасажирських перевезень в Україні на основі світового доcвiду, Грищенко В. О. (2015)
Калашнікова Т. Ю. - Аналіз досвіду якості обслуговування пасажирів в умовах високошвидкісного руху, Биков М. В. (2015)
Обухова А. Л. - Удосконалення технології обслуговування вантажобагажів при здійсненні швидкісного руху, Мар’юшкіна Є. Ю. (2015)
Продащук С. М. - Вплив високошвидкісних магістралей на інші види транспорту в сучасних умовах, Биковська Ю. В., Івахненко С. С. (2015)
Ломотько Д. В. - Аналіз функціонування транспортно-пересадочних вузлів на високошвидкісних залізничних магістралях, Марасіна І. Є. (2015)
Лаврухін О. В. - Сучасний світовий досвід розвитку вискошвидкісного руху пасажирських поїздів та дослідження перспектив його розвитку в Україні, Мкртичьян Д. І., Костєнніков О. М., Іващенко А. Д. (2015)
Долгополов П. В. - Удосконалення диспетчерського управління на дільниці в умовах швидкісного руху, Чікаров Р. В. (2015)
Запара Я. В. - Дослідження та аналіз причин недостатнього розвитку швидкісного залізничного руху в Україні, Биков О. В. (2015)
Альошинський Є. С. - Удосконалення технології роботи залізничних технічних станцій в межах ліній високошвидкісних магістралей, Подкользіна К. В. (2015)
Прохорченко А. В. - Аналіз наукових досліджень щодо проектування транспортних мереж високошвидкісного та звичайного руху, Кравченко Д. О. (2015)
Малахова О. А. - Розвиток швидкісного пасажирського руху в Україні на основі всесвітнього досвіду, Анікєєва О. М. (2015)
Кулешов В. В. - Удосконалення конструкції сортувальної станції при швидкісних перевезеннях в умовах змінення обсягів роботи, Гронський Є. Л. (2015)
Константінов Д. В. - Удосконалення моделей формування раціональних маршрутів прямування приміських пасажирських поїздів на залізницях України (2015)
Саух К. С. - Проблеми та перспективи розвитку підприємств малого бізнесу в Україні (2015)
Дикань В. Л. - Розвиток високошвидкісного руху в Україні на основі формування виробничо-логістичних кластерів, Корінь М. В. (2015)
Дейнека О. Г. - Вплив трудового потенціалу в моделі розподілу ресурсів в Україні, Котик В. О. (2015)
Позднякова Л. А. - Модель подготовки кадров в Украине, Котик В. В. (2015)
Бабаев М. М. - Имитационное моделирование временных зависимостей параметров асинхронных двигателей стрелочных электроприводов, Блиндюк В. С., Богатырь Ю. И. (2015)
Ананьева О. М. - Временные зависимости сигнального тока локомотивного приемника числовых кодов АЛСН, Давиденко М. Г. (2015)
Зіньківський А. М. - Аналіз розвитку технічного оснащення сучасних високошвидкісних рейкових поїздів (2015)
Корогодский В. А. - Влияние расслоения топливно-воздушного заряда на показатели сгорания двухтактного двигателя с искровым зажиганием, Стеценко О. Н., Ткаченко Е. А. (2015)
Даренський О. М. - Аналіз розвитку теорій розрахунків залізничних колії, Бєліков Е. А. (2015)
Титул, зміст (2012)
Борисюк М. Д. - Основные этапы создания бронетанковой техники в украине (1990-2011 годы) (2012)
Гринь Г. И. - Кинетика восстановления оксида азота (IV) в технологии утилизации систем на основе концентрированной HNO3, Пономарёв В. А., Созонтов В. И., Казаков В. В. (2012)
Маляренко В. А. - Потенциал интеграции когенерационных систем в малую энергетику украины, Шубенко А. Л., Cенецкий А. В., Темнохуд И. А. (2012)
Голуб Н. Б. - Використання водоростей для одержання енергоносіїв (утилізація СО2), Воєвода Д. В. (2012)
Бибик Д. В. - Уточненная математическая модель потерь в радиальной гидрообъемной передаче с шариковыми поршнями (2012)
Возгрин Ю. В. - Мощностные характеристики и показатели качества силовых установок бронетранспортеров, разработанных в КП ХКБМ, Герасименко В. И., Золотуха В. Н., Кузьминский В. А., Крот С. Г. (2012)
Григоров А. Б. - Идентификация класса вязкости моторных масел по фракционному составу (2012)
Михайлов В. В. - Исследования системы очистки воздуха объектов бронированной техники на пыли различного состава (2012)
Моргунов В. В. - Численное моделирование электронно-лучевой очистки дымовых газов. Система N2 – O2 – NO (2012)
Огурцов А. Н. - Кинетическое моделирование разложения оксида азота (I) в технологиях очистки хвостовых газов и стимулированной диссоциации биополимеров ДНК, Близнюк О. Н. (2012)
Слюсаренко Ю. А. - Математическая модель вращения коленчатого вала дизельного двигателя для моделирования динамических процессов криволинейного движения военных гусеничных машин (2012)
Смоляков В. А. - Разработка и внедрение тренажерных качающихся платформ в КП ХКБМ им. А. А. Морозова, Мущинский Ю. М., Нефёдов А. В., Гулевский Ю. В., Карпов Д. А. (2012)
Хавин Г. Л. - Моделирование механизма процесса резания композиционных материалов (2012)
Анипко О. Б. - Метод рентгеновской компьютерной томографической плотнометрии взрывчатых веществ артиллерийских боеприпасов, Хайков В. Л. (2012)
Бондарь А. И. - Оснащение основных танков вспомогательной силовой установкой, Вакуленко В. В., Зарянов В. А., Ковалев М. С., Чучмарь И. Д. (2012)
Стримовский С. В. - Микропроцессорные системы автоматического управления гидродинамическими трансмиссиями легкобронированных колесных военных машин (2012)
Толстолуцкий В. А. - Выбор рациональных характеристик закона управления, реализованного в комплексной системе управления движением танка "ОПЛОТ", Стримовский С. В. (2012)
Товажнянский Л. Л. - К определению величины загрязнения пластинчатых подогревателей сахарной промышленности, Демирский А. В., Хавин Г. Л. (2012)
Товажнянский Л. Л. - Исследование работы нового контактного парогенератора для утилизации тепла отходящих газов, Перцев Л. П., Данилов Ю. Б., Морозов А. Е. (2012)
Илюнин О. О. - Интеллектуальное управление селективным травлением полосового проката, Перевертайленко А. Ю., Шамраев А. А., Селяков А. М. (2012)
Веретенников А. И. - Развитие украинской бронетехники за последние 20 лет (1992-2011 г.г.) (2012)
Волченко Ю. И. - Анализ основных тенденций на рынке бронетехники на основе экспонатов выставки EUROSATORY 2012, Ковалив В. И., Малахов В. А. (2012)
Ковалив В. И. - Анализ динамики мирового рынка вооружений, Малахов В. А. (2012)
Салиев Э. И. - Современное состояние системы водоснабжения и канализации, качество питьевой воды в украине, проблемы и пути их решения, Каленик И. Н. (2012)
Быканова В. В. - Технологические аспекты применения фотокатализаторов в производстве (обзор), Козуб П. А., Булавин В. И., Козуб С. Н. (2012)
Шевелев А. А. - Динамика пластинчатого теплообменного аппарата при прямоточном движении теплоносителей, Тарасенко А. Н. (2012)
Алтунiна Н. В. - Аутоантитiла класу G до окислено модифiкованих лiпопротеїнiв низької щiльностi у хворих на цукровий дiабет 2 типу, що перенесли не-Q-iнфаркт мiокарда, Лизогуб В. Г., Бондарчук О. М. (2015)
Атраментова Л. А. - Оценка риска развития неалкогольной жировой болезни печени у больных сахарным диабетом 2 типа по сочетанному паттерну ретинол-связывающего протеина-4, адипонектина высокого молекулярного веса и индексу массы тела, Кравчун Н. А., Полторак В. В., Горшунская М. Ю., Йенсен Е., Красова Н. С., Лещенко Ж. А., Гладких А. И., Тыжненко Т. В., Плохотниченко О. А. (2015)
Горшунська М. Ю. - Васпiн у хворих на цукровий дiабет 2 типу (2015)
Костiцька I. О. - Використання опитувальникiв пацiєнтiв для ранньої дiагностики дiабетичного гастропарезу (2015)
Кравчун П. Г. - Вплив фiбринолiтичної терапiї на частоту розвитку ускладнень в гострий перiод iнфаркту мiокарда у хворих iз супутнiм цукровим дiабетом 2 типу, Бабаджан В. Д., Заїкiна Т. С. (2015)
Могильницька Л. А. - Адгeзивнi молeкули ICAM-I, VCAM-I та E-сeлeктин при цукровому дiабeтi 2 типу та ожирiннi (2015)
Табаченко О. С. - Взаємозв’язок рiвня апелiну-12 i типiв ремоделювання лiвого шлуночка у хворих з артерiальною гiпертензiєю та цукровим дiабетом 2 типу (2015)
Терещенко И. В. - Желчнокаменная болезнь — фактор риска специфического типа сахарного диабета, Каюшев П. Е. (2015)
Хижняк О. О. - Особенности углеводного обмена у больных с пролактиномами на этапах супрессивной терапии агонистами дофамина, Гогитидзе Т. Г. (2015)
Хижняк О. О. - Психоемоцiйний стан та оцiнка якостi життя у хворих на цукровий дiабет 1 типу, Тихонова Т. М., Барабаш Н. Є., Свiтлова-Коваленко О. А., Бурма Т. Ю. (2015)
Бондаренко Л. О. - Хронобiологiчнi аспекти впливу мелатонiну на окремi складовi метаболiчного синдрому при гiпопiнеалiзмi, Мiщенко Т. В., Полторак В. В., Сотник Н. М. (2015)
Борiков О. Ю. - Бiохiмiчнi маркери васкулярної дисфункцiї у самиць щурiв iз цукровим дiабетом 2 типу за умов нормо- та гiпоестрогенiї, Горбенко Н. I., Iванова О. В., Кiприч Т. В., Таран К. В., Тржецинський С. Д. (2015)
Горбенко Н. I. - Порушення окисно-вiдновлювального гомеостазу в мiтохондрiях серця дiабетичних щурiв iз гiпоестрогенiєю, Борiков О. Ю., Iванова О. В., Кiприч Т. В., Таран К. В. (2015)
Палагiна I. А. - Вплив метаболiтiв антидiабетичного засобу на стан процесiв пероксидного окиснення, систем обмiну оксиду азоту та антиоксидантного захисту, Кудря М. Я., Лалименко О. С., Мельникiвська Н. В., Устенко Н. В. (2015)
Сергiєнко Л. Ю. - Змiни у системi "плацента—плiд" при тютюнопалiннi вагiтних як передумова тиропатiй у нащадкiв, Яковцова I. I., Соколова С. С., Селюкова Н. Ю. (2015)
Кравчун Н. А. - Панкреатические и внепанкреатические эффекты глимепирида (2015)
Кравчун Н. А. - Принципы доказательной медицины в комплексной терапии диабетической полинейропатии (2015)
Звiт про проведення 59-ої щорiчної науково-практичної конференцiї з мiжнародною участю "Українська школа ендокринологiї" (2015)
Безверхня Ю. В. - Вплив глобалізації на розвиток управлінського обліку (2015)
Бродська І. І. - Вплив концепції оцінки активів та пасивів на формування вартості підприємства (2015)
Васьківська К. В. - Механізм фінансового забезпечення розвитку приміських територій, Чопик О. В., Децик О. І. (2015)
Галімук Ю. О. - Особливості формування фінансового потенціалу прикордонних територій, Прокопишак О. Б. (2015)
Грищук Р. І. - Аналіз універсального поняття "контроль" для визначення сутності економічного контролю (2015)
Гуріна Н. В. - Проблеми організації обліку витрат інноваційної діяльності та шляхи їх вирішення (2015)
Драчук В. Ю. - Вплив особливостей електронного адміністрування зобов’язання за ПДВ на відображення операцій в системі рахунків бухгалтерського обліку сільськогосподарських товаровиробників (2015)
Другов О. О. - Інтеграція польщі до європейського союзу: вплив на фінансову систему, Другова В. Т. (2015)
Єршова Н. Ю. - Організація стратегічного управлінського обліку за центрами відповідальності в умовах інноваційної економіки (2015)
Здреник В. С. - Стан та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку України (2015)
Зеленко С. В. - Проблеми обліку фінансової діяльності та перспективи їх вирішення (2015)
Ілляшенко К. В. - Сучасні інформаційні методи аналізу даних (2015)
Костюченко В. М. - Аналіз макроекономічних ефектів зовнішніх запозичень України (2015)
Материнська О. А. - Удосконалення механізму регулятивного та інфраструктурного забезпечення виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами (2015)
Мельник К. П. - Документальні прийоми оперативного контролю в сільськогосподарських підприємствах (2015)
Михальчишина Л. Г. - Історія становлення та розвитку цінних паперів у світі (2015)
Мірошник О. Ю. - Особливості оцінки фінансової стійкості підприємства за допомогою абсолютних показників (2015)
Навроцький С. А. - Страховий захист: проблеми впровадження в контексті інституційної економіки (2015)
Паламарюк О. О. - SWOT – аналіз підприємств АПК, які вирощують біоенергетичні культури, Томчук В. В. (2015)
Прокопишак В. Б. - Фінансове забезпечення підприємств аграрної сфери в умовах переорієнтації та диверсифікації ринків збуту (2015)
Рибчак Д. М. - Аналітичне дослідження ефективності діяльності торгового підприємства, Волкова Н. А. (2015)
Сачинська Л. В. - Особливості формування бізнес - моделі підприємства (2015)
Смагло О. В. - Зустрічна перевірка документів як ефективний метод фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Стецюк П. А. - Методологічні аспекти стратегічного управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств (2015)
Ткаченко В. В. - Теоретичні та методичні основи визначення складу консолідованої банківської групи (2015)
Ткачук І. М. - Професійна мобільність як необхідна умова становлення бухгалтера (2015)
Томілова Н. О. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління витратами на якість сільськогосподарської продукції (2015)
Томчук В. В. - Грошові потоки як об’єкт бухгалтерського обліку у сільськосподарських підприємствах (2015)
Томчук О. Ф. - Оцінка фінансової стійкості- важлива характеристика фінансового стану підприємства (2015)
Фостолович В. А. - Елементи удосконалення системами управління підприємством в умовах глобалізації (2015)
Черкашина Т. В. - Організація облікової політики у бюджетних установах за новими стандартами державного сектору (2015)
Чудовець В. В. - Проблеми аналізу собівартості сільськогосподарської продукції та шляхи її зниження, Рубінська Ю. І. (2015)
Чуркіна І. Є. - Оцінка ефективності функціонування бюджетної системи України в умовах глобалізації (2015)
Шендригоренко М. Т. - Облік основних засобів: проблемні аспекти і напрями їх вирішення (2015)
Шишута О. Ю. - Методичні аспекти реалізації соціального аудиту в контексті підвищення якості контролю діяльності кредитних спілок (2015)
Шмичкова І. Ю. - Реформування механізму обчислення та методології розрахунку податку на прибуток з 2015 року (2015)
Титул, зміст (2013)
Хавин Г. Л. - Прогнозирование величины отложений на поверхности пластинчатых теплообменников (2013)
Голуб Н. Б. - Технологічна схема культивування мікроводоростей за використання газових викидів для одержання енергоносіїв (2013)
Башинський В. Г. - Загальні положення комплексного методу оцінки та порівняння систем захисту літального апарату від керованих ракет з інфрачервоними головками самонаведення (2013)
Климов В. Ф. - Модульный метод проектирования систем очистки воздуха для объектов бронированной техники, Михайлов В. В., Кудреватых Д. Н., Шипулин А. А. (2013)
Костюк В. Е. - Обобщённая математическая модель теплового состояния укрытий газотурбинных установок, Кирилаш Е. И., Кравчук А. Л. (2013)
Кравченко О. В. - Физическое моделирование тепломассообмена при термохимической водородной обработке приза-бойной зоны пласта нефтяной или газовой скважины, Велигоцкий Д. А., Пода В. Б. (2013)
Куценко А. С. - Математическое моделирование управляемого процесса теплоснабжения зданий, Товажнянский В. И., Коваленко С. В. (2013)
Близнюк О. Н. - Термолюминесцентное определение неизотермических кинетических параметров возбуждения матрично-изолированных центров в кристаллах инертных элементов, Огурцов А. Н. (2013)
Башинський К. В. - Бойові можливості авіаційних комплексів при вирішенні задач повітряної розвідки (2013)
Огурцов А. Н. - Моделирование матрично-активированного переноса энергии к примесным центрам в технологии модификации материалов электронными возбуждениями, Близнюк О. Н., Масалитина Н. Ю. (2013)
Анипко О. Б. - Методика оценки элементов траектории артиллерийских боеприпасов с геронтологическими изменениями пороха при стрельбе из ствола с износом , Хайков В. Л. (2013)
Моргунов В. В. - Численное моделирование процессов электронно-лучевой очистки дымовых газов. Система N2 – O2 – H2O – NO (2013)
Башинський В. Г. - Оптимізація процесу випробувань систем захисту авіаційної техніки від керованих ракет з інфрачервоними головками самонаведення (2013)
Арсеньева О. П. - Полуэмпирическая модель турбулентного теплопереноса при движении жидкости в каналах сетчато-поточного типа (2013)
Болюх В. Ф. - Влияние параметров ферромагнитного сердечника на электромеханические параметры индукционно-динамического двигателя , Олексенко С. В. (2013)
Ульянов В. П. - Экономическая оценка технологического процесса комплексной переработки железосодержащих пылей и шламов металлургических переделов с получением металлизованных окатышей, Булавин В. И., Ульянова И. В., Артамонов А. П. (2013)
Жученко О. А. - Нечітка система керування режимом пуску процесу екструзії полімерів (2013)
Загребельная Л. И. - Исследование возможности использования реактивных горелок для размораживания смерзшихся сыпучих материалов, Кобец Е. В., Часовский А. С. (2013)
Резніченко В. В. - Кінетичні параметри реакції одержання металічного нікелю з його оксалату, Бутенко А. М., Резніченко Г. М., Лобойко В. О., Юрченко Г. О. (2013)
Мазур Е. В. - Влияние структуры материала на процесс экстракции, Тимченко В. К. (2013)
Соловьев В. М. - Новые методы изготовления лопаточных колес гидротрансформаторов, Папакица В. В., Шепеленко Г. А., Воробьев М. И. (2013)
Анипко О. Б. - Влияние геронтологических изменений пороховых зарядов двигателей реактивных глубинных бомб на их баллистические и боевые характеристики, Больших А. А. (2013)
Анипко О. Б. - Перечень показателей свойств и база данных ттх транспортного летательного аппарата как сложной технической системы, Миргород Ю. И., Примак А. В. (2013)
Агабекова У. Р. - Особенности развития идей Ф. Ницше и М. Хайдеггера философами постмодернизма (2016)
Алєксєєва К. І. - Соціальна нерівність у глобалізованому світі на прикладі сучасної освіти (2016)
Алієва О. Г. - Людина в індустріальному суспільстві (2016)
Ареф’єва А. Ю. - Образи сакрального мистецтва в музиці України ХХ–ХХІ століть (2016)
Баранова Н. М. - Роль і значення викладання курсу "Професійна та корпоративна етика" у вищому навчальному закладі (2016)
Бугадинова Р. А. - Взаимоотношения между супругами как основа успешной социализации подрастающего поколения (2016)
Гурик М. І. - Декомунізація як шлях побудови україноцентристської моделі історичної пам’яті (2016)
Димитров В. Ю. - Новітні методологічні підходи в теорії управління (2016)
Діденко Л. В. - СМАРТ-країна: освіта, Кондрашова-Діденко В. І. (2016)
Дронь С. П. - Категорія часу у філософських концепціях античності (2016)
Дышлевой И. А. - Социальная значимость прав человека (2016)
Yilmayan A. - Studies about drug addiction in Turkey and in the world (2016)
Іщенко А. М. - Особливості соціологічного оцінювання конкурентного інноваційного потенціалу вищого навчального закладу, Іваненко О. М. (2016)
Колісник О. В. - Театр у соціокультурній динаміці сьогодення (2016)
Кротов К. В. - Античність і середньовіччя: порівняльний аналіз вирішення проблеми смислу історії (2016)
Лазука К. Д. - Трансформації фокусу уваги в дослідженнях історичної пам’яті ХХ–ХХІ століть (2016)
Легенький І. Ю. - Музичний нонконформізм у контексті стилетворчих інтенцій художньої культури ХХ століття (2016)
Лещенко А. М. - Коеволюційно-резонансна специфіка синтезу християнського сакрального мистецтва (2016)
Мамедова К. Н. - Трансдисциплинарный подход в определении общенаучной картины мира: обзор научных мнений (2016)
Матюшина І. І. - Концепт, структура й субстрат системи смислоутворення (2016)
Моргун О. А. - Розвиток креативних здібностей творчих суб’єктів у процесі синергопереходу до ноосферного розуміння світу (2016)
Остапова В. В. - Формы социального ухода в концептах постклассической философии (2016)
Петренко Д. В. - Онтологія Жиля Дельоза: вічне повернення й випадок (2016)
Райхерт К. В. - Американский пин-ап 1940-х годов с точки зрения семиологии Ролана Барта (2016)
Романкова Л. М. - Виховний простір вищого навчального закладу як чинник становлення особистості майбутнього фахівця (2016)
Сакало О. Є. - Ціннісний портрет українського суспільства: за даними World Values Survey (2016)
Севастьянів У. П. - Католицька церква й новітні цифрові технології (2016)
Согорін А. А. - Результати контент-аналізу реклами як інституту формування ідентичності в сучасному українському суспільстві (на прикладі реклами в глянцевих журналах (2016)
Троїцька О. М. - Феномен діалогу в комунікативних культурно-освітніх практиках: філософська рефлексія (2016)
Фармаилов А. Г. - Туризм как фактор повышения уровня экономического благосостояния общества (2016)
Чорна Л. В. - Щодо проблеми розуміння поняття "ідея" в античній філософії (2016)
Шедяков В. Е. - Культура как фактор общественных трансформаций (2016)
Наші автори (2016)
Лаврухін О. В. - Перевезення контрейлерів довгосоставними і великоваговими поїздами, Котенко А. М., Світлична А. В., Шевченко В. І. (2015)
Лаврухін О. В. - Удосконалення технології оперативного планування вантажної роботи при взаємодії власників рухомого складу із залізницею, Богомазова Г. Є., Киман А .М., Тофан М. О., Розумович Р. Б. (2015)
Огарь А. Н. - Функционирование систем управления безопасностью движения на железных дорогах Украины и России, Пазойский Ю. О., Розсоха А. В., Сидраков А. А., Смачило Ю. В. (2015)
Ломотько Д. В. - Використання під’їзних колій підприємств у процесі формування логістичних ланцюгів залізничного транспорту, Гофман А. В., Цимбалістий І. І. (2015)
Альошинський Є. С. - Розробка математичної моделі процесу раціоналізації роботи прикордонних передавальних станцій при застосуванні системи управління ризиками, Пестременко-Скрипка О. С., Таратушка К. В. (2015)
Ломотько Д. В. - Аналіз та удосконалення існуючих підходів до раціонального розподілу транспортних ресурсів, Ковальов А. О., Ковальова О. В. (2015)
Альошинський Є. С. - Пропозиції щодо вдосконалення технології обробки контейнеропотоків у межах міжнародних транспортних коридорів, Бондаренко О. В. (2015)
Козаченко Д. М. - Розвиток припортової залізничної інфраструктури за рахунок державно-приватного партнерства, Березовий М. І., Верлан А. І. (2015)
Запара В. М. - Удосконалення технології роботи залізничного вузла шляхом застосування сучасних логістичних підходів, Запара Я. В., Гергель І. Г. (2015)
Берестов І. В. - Підвищення ефективності взаємодії станції примикання та підʼїзних колій, Шаповал Г. В., Мерзлякова Н. В. (2015)
Кулешов В. В. - Удосконалення технології роботи операторів парку вантажних вагонів різних форм власності, Даниленко Р. Е., Лупир А. С. (2015)
Прохорченко А. В. - Передумови розроблення нових методів управління пропускною спроможністю залізничної інфраструктури в умовах реформування залізничного транспорту України (2015)
Бауліна Г. С. - Наукові підходи до формування інтелектуальної СППР оперативного персоналу залізничної станції, Кузнецов М. М., Зоненко В. В., Тренкеншу Я. В. (2015)
Куценко М. Ю. - Обґрунтування раціонального місця розташування локомотивного господарства на сортувальній станції, Дудін О. А., Долгова М. М., Жовнір О. В. (2015)
Розсоха О. В. - Аналіз методик оцінки рівня безпеки руху поїздів на залізничному транспорті, Конотопська М. Є., Шабатіна О. А., Вітола С. З. (2015)
Петрушов В. В. - Удосконалення технології роботи прикордонної передавальної станції, Бочило Н. В. (2015)
Музикіна С. І. - Формування моделі прогнозування наслідків виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті при перевезенні небезпечних вантажів (2015)
Кузьменко А. І. - Підвищення ефективності перевезення харчових вантажів в умовах великого міста (2015)
Обухова А. Л. - Удосконалення технології роботи передавальної станції при виконанні прикордонно-митних операцій, Латишев С. Ю., Ісламзаде Д. К. (2015)
Константінов Д. В. - Актуальні напрямки розвитку сучасних приміських перевезень залізниць України, Клепко Є. О. (2015)
Рибальченко Л. І. - Автоматизація технології оперативного управління рухомим складом, Ковтун Н. М. (2015)
Шапатіна О. О. - Вибір виду перевезень вантажів з використанням положень теорії нечітких множин (2015)
Алексієвець Л. - Шлях у 25 років: Україна (2016)
Юрій М. - Україна в світовій цивілізації, Алексієвець Л. (2016)
Алексієвець М. - Зовнішня політика України: від багатовекторності до безальтернативності, Секо Я. (2016)
Юрчак М. - 25 років співпраці: фактор НАТО у відносинах України та Європейського союзу (2016)
Дацків І. - Актуальні питання протиріч інтеграції України до Європейського союзу: історичний аспект, Ляшенко О. (2016)
Смільська І. - Миротворчість як один із головних напрямків співпраці України та ООН (2016)
Юрій М. - Агрокультурне суспільство і менталітет (2016)
Москалюк М. - Соціально-економічний розвиток України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Мизак Н. - "Монте-кассіно”, або болючі проблеми спектра українсько-польської історії (2016)
Прийдун С. - Будапештський меморандум в контексті ядерного роззброєння України (2016)
Алексієвець Л. - Мала конституція 1919 р. у розбудові Польської держави (2016)
Грубінко А. - Вплив великої Британії на формування механізмів європейської політичної інтеграції (40–80-і роки ХХ ст.) (2016)
Павленко О. - Політика США щодо проблеми визначення статусу Косово (1990–2015 роки) (2016)
Валіон О. - Соціально-економічні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС та їх подолання у республіці Білорусь (2016)
Василишин С. - Історичні передумови та періодизація розвитку сучасних українсько-білоруських відносин (1991–2014 рр.) (2016)
Лахманюк Т. - Співробітництво між Україною і Туніською республікою в політичному вимірі (2016)
Буглай Н. - Вступ Польщі до НАТО: реалізація євроатлантичного вибору (2016)
Костюк Л. - Динаміка міграційної політики Італії упродовж другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2016)
Gotowiecki Р. - Nierozwiązany problem. Kwestia udziału Ukraińców w walkach 2. korpusu polskiego we włoszech, Żak J. (2016)
Юхновський І. - Роздуми з приводу нової конституції України (2016)
Кралюк П. - Українська історія: як їй бути? (2016)
Калакура Я. - Історіографічні студії Михайла Грушевського: досвід і уроки (2016)
Киридон А. - Політика пам’яті в умовах демократії: вшанування жертв геноцидів та масових убивств (2016)
Мартинов А. - "Нова холодна війна” як прояв кризи постбіполярної системи міжнародних відносин (2016)
Шама О. - "Органічна” держава Арістотеля як кінцева мета розвитку античного суспільства (2016)
Кравець В. - Історія становлення сексуальної педагогіки в Україні (2016)
Куцик Р. - Нормативно-правова база інформаційної політики російської імперської влади щодо населення Київської, Подільської та Волинської губерній у 1914–1917 рр. (2016)
Строцень Л. - Фотовиставка пам’яток повстанської звитяги "Ми, повстанці – сини України” як засіб виховання патріотизму (2016)
Савчин Т. - Історичний дискурс українського сонетного жанру (2016)
Денисюк Н. - Historical and functional analysis of the concept "Fiction” and its terminological expression, Савчин Т. (2016)
Федорів І. - Участь Омеляна Пріцака у славістичних дискурсах другої третини ХХ – початку ХХІ ст. (2016)
Блохин Д. - Бад Емс. Роль проф. Юрія Блохина у спорудженні меморіальної таблиці проти російського мовного геноциду (2016)
Григорук Н. - Історія української церкви в працях М. Чубатого (2016)
Рогожа М. - Цивілізаційний ландшафт української культури (2016)
Із книги Кульчицького С., Якубової Л. Донеччина та Луганщина у XVII – ХХІ ст.: історичні фактори й політичні технології формування особливого та загального у регіональному просторі. – К.: Інститут історії України НАН України, 2015. – 813 с. (2016)
Відомості про авторів (2016)
До уваги авторів! (2016)
Ткаченко В. І. - Концептуальні підходи щодо оцінювання якості прикриття об’єктів протиповітряної оборони, Смірнов Є. Б., Тристан А. В., Закутін К. В. (2016)
Загорка О. М. - Особливості та принципи побудови мережецентричної системи управління угруповання військ (сил), Коваль В. В., Тюрін В. В., Малюга В. Г., Загорка І. О. (2016)
Можаровський В. М. - Вплив озброєння та військової техніки на бойовий потенціал військових формувань, Нор П. І. (2016)
Закусило П. С. - Взаємозв’язок основних показників експлуатації та планового ремонту зразків озброєння та військової техніки з економічними показниками (2016)
Ярош С. П. - Класифікація тактичних груп, Гузченко С. В. (2016)
Пащетник О. Д. - Еволюційний вплив розвитку засобів ураження, умов, форм і способів ведення бойових дій на автоматизацію управління військами і зброєю, Поліщук Л. І., Маврін С. І. (2016)
Скопінцев О. О. - Вплив контролю технічного стану озброєння та військової техніки на їх бойову готовність, Рибалка Г. В., Швидков С. М. (2016)
Талалай В. Д. - Основні положення методичного апарату оцінювання ефективності системи мобілізаційного розгортання Збройних Сил України (2016)
Афанасенко В. С. - Критерії і показники оцінювання ефективності психологічної підготовки особового складу Повітряних Сил, Пасічник В. І., Злотніков А. Л. (2016)
Семененко О. М. - Метод формування обґрунтованих переліків заходів та завдань в програмах і планах розвитку Збройних Сил України, Водчиць О. Г., Бойко Р. В., Дідіченко В. П., Кремешний О. І., Корочкін О. А. (2016)
Karlov V. D. - Analysis of methods of decline of vulnerability of telecommunication systems, Lukashuk O. V., Sholokhov S. M. (2016)
Косогов О. М. - Інформаційний простір як об'єкт управління в системі державної інформаційної політики (2016)
Левченко О. В. - Система заходів протидії інформаційним операціям (2016)
Бондарєв Д. І. - Оптимізація структури групового польоту безпілотних літальних апаратів, Кучеров Д. П., Шмельова Т. Ф. (2016)
Катренко М. А. - Исследование особенностей подвода воздуха в комбинированном ракетно-прямоточном двигателе, Кудреватых А. Т. (2016)
Харченко В. П. - Общие принципы обеспечения гарантированного поддержания безопасности выполнения предстоящих полетов, Алексеев О. Н. (2016)
Чернов В. Г. - Визначення раціональної траєкторії польоту винищувача на перехоплення повітряної цілі при вирішенні завдання наведення методом "маневр" (2016)
Громыко И. А. - JAVA-реализация элементов криптографии сопряженных дискрет, Швагер К. О. (2016)
Захарченко І. В. - Аналіз вибору дискретного відображення нелінійної динамічної системи для побудови хаотичних систем передачі даних (2016)
Лещинский В. А. - О формульном описании переменных сложных высказываний, Лещинская И. А. (2016)
Лысенко И. А. - Формализация процесса проектирования тестовых наборов, Смирнов А. А. (2016)
Павленко М. А. - Метод формирования признаков информационной модели конфликтных ситуаций для подсистем поддержки принятия решений в перспективных системах управления специального назначения, Степанов Г. С., Касьяненко М. В., Руденко В. Н. (2016)
Поночовний Ю. Л. - Аналіз загроз і заходів із забезпечення безпеки в системах хмарних обчислень з послугою PaaS, Черницька І. О., Замковець І. В. (2016)
Деденева Е. Б. - Применение декоративных мелкозернистых бетонов для малых архитектурных форм, Дeмина О. И., Рачковский А. В., Романчук Н. А., Климова Е. И. (2016)
Кононов Б. Т. - Резонансний пристрій контролю часткових розрядів, Мушаров А. О., Нечаус А. О. (2016)
Серпухов О. В. - Вимоги до свічки запалювання, що застосовується для примусового запалювання паливно-повітряної суміші в дизельних двигунах на режимі холодного пуску, Бізонич Д. В., Цебрюк І. В., Коритченко К. В., Темніков В. О. (2016)
Шевяков Ю. І. - Метод планування роботи універсальних виїзних метрологічних груп в умовах недостатньої кількості фінансових і часових ресурсів (2016)
Бабенко Ю. В. - Организация поддержки принятия решений при разработке модификаций самолетов транспортной категории с использованием онтологического подхода, Мандрикова Л. В., Потапова М. В. (2016)
Березенський Р. В. - Модель системи управління знаннями в управлінні проектами/ програмами/портфелями впровадження інформаційних технологій у автомобільне господарство Збройних Сил України (2016)
Федорович О. Е. - Метод обеспечения качества проектируемой многоуровневой программной системы с использованием компонентного и прецедентного подходов, Бабич А. В. (2016)
Барсова З. В. - Защита систем управления и обработки информации от воздействия агрессивных сред и высоких температур, Илюха Н. Г. (2016)
Іванець Г. В. - Аналіз стану техногенної, природної та соціальної небезпеки адміністративно-територіальних одиниць України на основі даних моніторингу (2016)
Малежик Р. С. - Аналіз процесу виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій на території Кіровоградської області (2016)
Пивовар-Томаля О. В. - Якісний аналіз хімічних факторів виробничого середовища лікувально-профілактичних закладів (2016)
Шевченко Р. І. - Дослідження шляхів компенсації негативного впливу інформаційно-комунікативної критичності тезаурусного типу на функціонування системи моніторингу надзвичайних ситуацій (2016)
Буданов П. Ф. - Повышение надёжности функционирования энергообъектов на основе усовершенствования программно-технического комплекса автоматизированной подсистемы аварийной и предупредительной защиты, Бровко К. Ю., Васюченко П. В. (2016)
Годлевський С. О. - Обґрунтування єдиної тактичної розрахункової одиниці для визначення бойового складу ешелону ізоляції угруповання Національної гвардії з локалізації збройного конфлікту всередині держави (2016)
Городнов В. П. - Модель і методика оцінки впливу елементів матеріального забезпечення на показник втрати спроможності виконання службово-бойових завдань підрозділами Національної гвардії України в особливий період, Власюк В. В., Овчаренко В. В. (2016)
Мельник С. М. - Проблемні питання тактичних дій військових підрозділів при блокуванні ділянок маршрутів руху місцевим населенням в умовах збройного конфлікту, Поляков C. Ю., Зміївський Г. А., Корольов С. С. (2016)
Тробюк В. І. - Методика формування системи протидії актам зовнішнього вторгнення на атомні електричні станції підрозділами Національної гвардії України, Голубок М. Г. (2016)
Черепнев И. А. - К истории применения методов физической медицины в лечении и реабилитации раненых на опыте войн начала ХХ века, Фесенко Г. В., Крыленко И. М. (2016)
Поликашин В. С. - Методика формирования команды из группы военнослужащих с учетом их совместимости, личностных ролей и диаграммы Венна, Поляков С. Ю., Поликашин О. В. (2016)
Панфілов О. Ю. - Система військової освіти України як рамкова умова формування особистості військового керівника, Петрова Л. О. (2016)
Козлов В. Є. - Удосконалення моделі особистості кандидата до вступу у військовий вищий навчальний заклад, Новикова О. О., Оленченко В. Т. (2016)
Лис Ю. С. - Дослідження функціонального стану студентів у процесі навчання (2016)
Наші автори (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Титул, зміст (2013)
Анипко О. Б. - Экспериментальное исследование аккумуляторных батарей электрических торпед, находящихся на послегарантийных этапах эксплуатации, Редин Н. Н., Щепцов О. В. (2013)
Сахненко М. Д. - Ресурсозаощаджувальна технологія відновлення зношених деталей, Ведь М. В., Каракуркчі Г. В., Єрмоленко І. Ю., Зюбанова С. І. (2013)
Демирский А. В. - Анализ работы системы подогревателей сахарного сока с учетом загрязнений теплообменной поверхности, Товажнянский Л. Л., Арсеньева О. П., Хавин Г. Л., Капустенко П. А. (2013)
Кузнецова М. М. - Вплив способу подрібнення на енерговитрати процесу, Ведь В. Є. (2013)
Товажнянский Л. Л. - Возможность использования системы отопления в качестве источника тепла теплового насоса для системы ГВС в межотопительный период, Бабак Т. Г., Дуич Н., Краячич Г., Хавин Г. Л. (2013)
Капустенко П. А. - Критерий эффективности тепловых насосов с учетом группового влияния аргументов, Илюнин О. О., Болдырев С. А., Гарев А. О., Лещенко Е. В., Перевертайленко А. Ю., Селяков А. М., Шамраев А. А. (2013)
Ульев Л. М. - Пинч-интеграция тепловых насосов в процесс очистки тетрахлорида титана, Сивак В. В. (2013)
Александрова Т. Е. - Параметрический синтез инвариантного стабилизатора танковой пушки, Лазаренко А. А. (2013)
Капустенко П. А. - Математическая модель распределенной бивалентной системы теплоснабжения, Илюнин О. О., Перевертайленко А. Ю., Селяков А. М., Шамраев А. А. (2013)
Кузяев И. М. - Моделирование тепловых процессов в кольцевых цилиндрических элементах, Сытар В. И., Лободенко А. В. (2013)
Кирилаш Е. И. - Численное исследование потокораспределения в укрытии газотурбинной установки, вентилируемом одним и двумя вентиляторами (2013)
Ведь В. В. - Гидродинамика структуры потока жидкости в циркуляционном аппарате со струйно-инжекционным газонаполнением (2013)
Анипко О. Б. - Комплексный метод формирования pdm протокола объекта для предэскизной стадии проектирования, Бусяк Ю. М., Миргород Ю. И. (2013)
Анипко О. Б. - Проблемные задачи исследования геронтологического изменения порохового заряда реактивного двигателя твердого топлива снарядов реактивных бомбометных установок и экспериментальные данные для их решения, Больших А. А. (2013)
Анипко О. Б. Вертелецкий В. Ф. - Изменение физико-химических свойств порохового заряда и начальной скорости артиллерийских боеприпасов морской номенклатуры калибров 25/80 и 30/54 (2013)
Бирюков А. И. - Особенности эксплуатации пистолетов со свободной отдачей затвора при использовании боеприпасов послегарантийных сроков хранения (2013)
Товажнянський Л. Л. - Екстракція даних смолопереробного цеху та двох бензольних відділень зі спільним сировинним потоком, Капустенко П. О., Ульєв Л. М., Васильєв М. А. (2013)
Васильев И. В. - Проблемы и перспективы некоторых современных технологий термической конверсии твердых бытовых отходов, Капустенко П. А., Перевертайленко А. Ю., Илюнин О. О., Бухкало С. И., Арсеньева О. П. (2013)
Ульев Л. М. - Пинч-реконструкция секций гидроочистки и каталитического риформинга на установке л-35-11/600, Нечипоренко Д. Д. (2013)
Бирюков И. Ю. - Маскировочная окраска наземных объектов и методы их распознания (2013)
Соколов М. В. - Исследование гидродинамики ситчато-клапанных тарелок для колон очистки четыреххлористого титана, Ульев Л. М., Сулима А. Н. (2013)
Ульев Л. М. - Экстракция данных для пинч-анализа производства карбамида на агрегате АК-70, Яценко О. А. (2013)
Анипко О. Б. - Экспериментальное исследование износа ствола 5,45 мм автомата Калашникова АК-74 при стрельбе боеприпасами длительных сроков хранения, Муленко А. О., Баулин Д. С. (2013)
Краснокутский Е. В. - Стенд для изучения кинетических и газодинамических параметров каталитических процессов очистки газов, Ведь В. Е., Пономаренко А. В., Кощий В. А. (2013)
Рассоха А. Н. - Наноразмерные явления в межфазном слое модифицированных фурано-эпоксидных композитов, Черкашина А. Н., Абаляев В. И. (2013)
Хименко А. В. - Исследование режимов работы электрического теплового аккумулятора, Тарасова В. А. (2013)
Редько А. А. - Термодинамическая эффективность каскадной утилизационной энергетической установки, Компан А. И., Редько А. Ф. (2013)
Бандура В. М. - Інтенсифікація масоперенесення в екстрагуванні рослинних олій, Коляновська Л. М. (2013)
Анипко О. Б. - Система мониторинга артиллерийских боеприпасов и анализ ее возможных структур по степени рациональности, Хайков В. Л. (2013)
Ковалив В. И. - Позиции Китая на рынке бронетехники развивающихся стран, Малахов В. А. (2013)
Москаленко В. Ф. - Підсумки вступної кампанії 2011 року і шляхи вдосконалення прийому до BМH3 (за матеріалами звіту про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця), Яворовський О. П., Науменко О. М., Цехмістер Я. В. (2011)
Мітенко Д. O. - Ефект гіпоксії на експресію мРНК BNIP-3, ВАХ, BID ТА BCL-2y клітинах гліоми лінії U87 змінюється при блокаді експресії гена TRF-1 (2011)
Середа П. І. - Дослідження жирнокислотного складу соняшника однорічного, Максютіна Н. П., Цимбаліста Ю. А., Ернагіни Т. С. (2011)
Середа П. І. - Основні механізми розвитку патології міокарда за експериментального судомного синдрому, Колесова Н. А., Аршиннікова Л. Л., Антоненко Л. І., Куфтирева Т. П., Ерюлгіна Т. С., Литвиненко В. І., Сухарева Н. М., Жданова О. О., Чухрай С. М., Горовенко Ю. І., Холобцева В. М. (2011)
Цимбалюк В. І. - Відстрочена краніопластика після великолоскутної краніотомії (модифікації №3 та №4), Нахаба O. O., Гридіна Н. Я. (2011)
Савчук О. В. - Концептуальна модель збереження і зміцнення стоматологічного здоров'я школярів (2011)
Черемухіна О. М. - Система медичного електронного документообігу для офтальмологічних установ (2011)
Єрем Т. В. - Особливості гігієнічної діагностики стоматологічного здоров’я населення ендемічного регіону, Фера О. В. (2011)
Рева Т. Д. - Кремнеземні адсорбенти для концентрування та розділення іонів металів (2011)
Боднар П. М. - Застосування високодисперсного кремнезему в терапії хворих на цукровий діабет типу 2, Михальчишин Г. П., Садик А. Джарадат (2011)
Бучинська Л. Г. - Використання біомолекулярних маркерів для предикативної оцінки індивідуального прогнозу виживаності хворих ка серозний рак яєчника, Грінкевич В. М., Свінціцький В. С., Романенко О. В. (2011)
Дєєва Ю. B. - Визначення та оцінка вестибулярної функції у хворих на цукровий діабет за допомогою методів кефалографїї та стабілографії (2011)
Дубров С. О. - Епідеміологія відлучення від респіратора пацієнтів після проведення тривалої штучної вентиляції легень у відділеннях інтенсивної терапії України (2011)
Дудка П. Ф. - Стан ліпопереокислення та жирнокислотного метаболізму при хронічному обструктивному захворюванні легень, Соколов Л. І. (2011)
Захараш М. П. - Сучасна тактика лікування хворих на поліпи товстої кишки, Пойди О. Т., ТПевелюк С. Б., Орлов О. Л. (2011)
Коршевнюк Д. О. - Вплив корекції психовегетативного стану на динаміку змін клінічних проявів функціональної диспепсії у військовослужбовців (2011)
Николюк А. М. - Особливості перебігу різних клінічних форм ендокринної офтальмопатії (2011)
Осуховська О. С. - Гендерні особливості психоемоційного стану осіб молодого віку з патологічною залежністю від азартних ігор (2011)
Політун А. М - Показники кальцій-фосфорного обміну і состянии кісткового метаболізму у осіб похилого та старечого віку з захворюваннями пародонта, Магомедов С., Кананович Т. М., Федяновій І. М. (2011)
Різник С. С. - Оцінка ефективності застосування мексидолу в комплексному лікуванні гепералізованого пародонтиту, Різник Ю. Б., Бучковська А. Ю. (2011)
Фліе П. С. - Вивчення причин скупченості зубів, Хе Me (2011)
Гарматіна О. Ю. - Комп’ютерна томографія: ризик опромінення і особливості застосування в клініці, Ткаченко М. М., Робак О. П. (2011)
Лизогуб В. Г. - Метаболічний синдром: сучасний погляд на проблему, Туркевич В. М., Волошина О. О., Долинна О. В. (2011)
Рудюк Л. І. - Серцево-судинні ускладнення при ревматоїдному артриті: сучасний погляд на проблему (2011)
Свінціцький А. С. - Хронічні запальні захворювання шлунка і канцерогенез, Ревенок К. М., Корендович І. В. (2011)
Чекман І. С. - Блокатори кальцієвих каналів: сучасні клініко-фармакологічні аспекти застосування в медичній практиці, Горчакова Н. О., Пузиренко А. М. (2011)
Чекман І. С. - Процеси життєдіяльності в живій кзітині з позицій супрамолекулярної хімії, Петюніна В. М., Ткачук Н. М., Сирова Г. О., Калібабчук В. О., Вачинський Р. О. (2011)
Кришталь М. В. - Під егідою великого вчителя (до 175 річчя з дня народження засновника кафедри патофізіології професора Никанора Адамовича Тржаска- Хржонщевського), Досенко В. Є., Гур’янова В. Л. (2011)
Малюта О. В. - Медична наука крізь призму відкриттів (до історії медичного факультету Університету Святого Володимира) (2011)
Москаленко В. Ф. - Професор Володимир Оланасович Караваєв - честь і слава вітчизняної медицини і освіти (до 200-річного ювілею видатного хірурга і педагога), Захараш М. П., Черкасов В. Г. (2011)
Абдрахманова М. Ж. - Колізії становлення української культури на зламі ХІХ–ХХ ст. (2015)
Ананьева Е. П. - Ценности мультикультурно-толерантной парадигмы в развитии социокультурного пространства (2015)
Bataeva K. V. - Social Visualistics in postmodern philosophy context (2015)
Беднарчик Т. Р. - Вплив "Велесової книги" на ідеологію різних течій українського рідновірства в країнах Заходу в 1960–1980 роках (2015)
Бенюк О. Б. - Художньо-естетична концепція школи бойчукістів (2015)
Богомолець О. В. - Дім як оберіг українського народу (2015)
Васильева Л. А. - Феномен публичных коммуникаций в кросс-культурном пространстве (2015)
Вейсова С. М. - Гендерные аспекты системы образования на постсоветском пространстве (2015)
Вергун Д. В. - Соціокультурні контексти функціонування іміджу (2015)
Ганаба С. О. - Антропологічні орієнтири розвитку дидактики із позицій концепції цілісної особистості (2015)
Гончар О. О. - Структура літературного ринку в Україні та місце й роль літературного менеджера (2015)
Гудима І. П. - Християнська доктрина чуда та проблема безпосередньої каузальності в сучасній християнській теології (2015)
Гуменюк А. М. - Нелінійне мислення: сутність і потенційні можливості для освіти (2015)
Добжиньскі А. А. - Природа зла в польській філософській думці: Ю. Тішнер, В. Гринєвіч, Л. Колаковські (2015)
Дорожко І. І. - Правові аспекти захисту родини в сучасних викликах глобалізаційних процесів (2015)
Зейналова Г. К. - Космоцентризм как предмет эстетического исследования (2015)
Зубов В. О. - Крос-культурний пастиш як феномен сучасності (2015)
Іщенко О. М. - Філософія соціальної держави: від ідеї до кризи (2015)
Коваліско Н. В. - Специфіка й механізми функціонування соціальних ліфтів у сучасному суспільстві, Сенюра О. В. (2015)
Корупятник І. В. - Зміна парадигм розуміння свободи у класичній філософській традиції (2015)
Кривега Л. Д. - Ближний восток: особенности современного бытия, Сухарева Е. В. (2015)
Культенко В. П. - Політика та проблеми її естетизації (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського