Букет Є. - Засновано премію імені Петра Тронька (2012)
Міжнародні контакти Національної спілки краєзнавців України (2012)
Науково-краєзнавча експедиція Національної спілки краєзнавців України "Сторінки історії Кіровоградщини: від минулого до сьогодення" (2012)
Тригуб О. - Новий музейний комплекс у Миколаєві (2012)
Ярмоленко М. - Західний форпост України (2012)
Гончаров О. - Малопримітна, але важлива ланка державного механізму виконавчої влади (2012)
Деревінський В. - Чорнобильська трагедія. Нариси історії (2012)
Жидецька О. - Історія малих міст України: місто Василівка Запорізької області (2012)
Бонь О. - Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: національний та європейський контекст (2012)
Вічна пам’ять Борисові Возницькому (2012)
Про авторів (2012)
Вимоги до оформлення статей (2012)
Титул, зміст (2012)
Острянко А. - Чернігів у ХІХ – на початку ХХ ст.: формування міського середовища, Аскерова Л. (2012)
Орлова А. - Соціальна та економічна складова ефективності використання території при забудові мікрорайону сучасного міста (2012)
Бажан О. - Краєзнавча енциклопедія України (до 50-річчя ухвалення постанови ЦК КПУ "Про видання "Історії міст і сіл Української РСР" (2012)
Соболєва О. - Мусульманські святині Криму: походження та складові культу поклоніння (2012)
Світова Е. - Особливості демографічних процесів у Кримській області (1965–1976) (2012)
Замура О. - Поширення захворювань серед сільського населення Переяславського полку в другій половині ХVІІІ ст. (2012)
Бороденко О. - Статево-вікова структура населення с.Жуки городової сотні Полтавського полку в другій половині XVIII століття (за матеріалами сповідних розписів (2012)
Зінченко А. - З історії храмового будівництва в Мерефі у XVIII ст. (2012)
Капітан Л. - Ліквідація Греко-католицької церкви у Закарпатті, 1945–1949 рр.: ідеолого-пропагандистська складова (2012)
Кармазіна Н. - На сторожі історичної та культурної спадщини Півдня України (Микола Мурзакевич) (2012)
Савченко Г. - Неспокій краєзнавчої душі (До 75-річчя Дмитра Малакова) (2012)
Грибанова С. - Екскурсії як метод підвищення культурно-професійного рівня учителів в Україні на початку ХХ століття (2012)
Розовик Д. - Ташанський парк на Переяславщині: 240 років від заснування, Розовик О. (2012)
Байталюк О. - Діяльність Київської крайової інспектури охорони пам’яток культури та мистецтва з охорони монастиря бернардинів у м.Ізяслав (2012)
Денисенко Г. - Підготовка "Зводу пам’яток історії та культури України": наукові напрацювання та перспективи (2012)
Климов А. - Становище німецької етнічної спільноти на Луганщині у 20–30-ті рр. ХХ ст., Анпілогова Т. (2012)
Нікітенко С. - Розвиток фізкультурно-спортивного руху серед сільського населення Херсонської області (1944–1991 рр.) (2012)
Кривопішин О. - Південно-Західні акціонерні товариства і цукробурякове виробництво в Київській, Волинській, Подільській губерніях: взаємовпливи розвитку (2012)
Киридон П. - Правляча номенклатура Української РСР 1945–1964 рр.: характеристика джерельного комплексу (2012)
Бонь О. - Федір Ернст та його діяльність у мистецтвознавчих наукових осередках у 1920–1930 роках (2012)
Дрок П. - Наукова та суспільно-політична діяльність академіка А. Люльки (2012)
Антоненко П. - Усі ми родом з малих батьківщин (2012)
Подкур Р. - Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" у контексті діяльності Національної спілки краєзнавців України (2012)
Букет Є. - Гідно вшанувати пам’ять Великого Кобзаря (2012)
Гошко Т. - Львівська канцелярія початку XVII ст. через призму просопографії (2012)
Тункіна І. - Відкриваючи невідомі сторінки історії кримознавства (2012)
Ярмоленко М. - Холмщина і Підляшшя, Лемківщина в історичній пам’яті депортованих (2012)
Булишева В. - Посестра Бабиного Яру (2012)
Тихонов А. - Развитие владимирского краеведения в 1990–2011 годы (2012)
Жам О. - Вшанування пам’яті фундатора Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" М.І.Сікорського, Ткаченко Н. (2012)
Пам’яті Григорія Гуртового (2012)
Про авторів (2012)
Самчук З. - Нудьга чи втома? Ціннісно-смислові перехрестя постсучасності (2015)
Баюжева А. - Ценностный критерий размежевания гуманитарных и социальных наук (2015)
Глебова Н. - Міждисциплінарний дискурс дослідження потенціалу сучасних культурних практик (2015)
Герасименко М. - Образ идентичности как социальная ценность (2015)
Гоцалюк А. - Ціннісні орієнтири сучасності на терезах критичного мислення (2015)
Матвієнко О. - Смислова сфера як імперативна ознака людини (2015)
Богомолець О. - Український народний іконопис у контексті парадигмальних засад примітивізму (філософський аналіз) (2015)
Ситнік О. - Постать Богдана Хмельницького в контексті історіософського підґрунтя національно-патріотичного виховання студентської молоді (2015)
Троїцька О. - Діалогіка В. Біблера: продовження філософсько-освітньої рефлексії (2015)
Маслов В. - Особистість учителя в інноваційній освітній парадигмі: філософська рефлексія (2015)
Александров Д. - Освітянська самосвідомість та імперативи інституту освіти: соціально-філософський аналіз (2015)
Михалик Л. - Самостійність особистості як умова ефективності її саморозвитку та самореалізації (2015)
Ігнатко В. - Основні напрями модернізації економічного сегмента життєвого простору людини (2015)
Пєшев О. - Ліберальна освіта як компонент концепту "освіта" в аналітичній філософії (2015)
Антіфєєва Х. - Вплив мас-медіа на гендерноорієнтовані погляди студентів у культурно-освітньому просторі (2015)
Молодиченко В. - Рецензія на монографію Т. П. Усатенко "Епістемологія українознавства: педагогічний контекст". – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 128 с., Митяй З. (2015)
Шпак О. - Теоретичні аспекти фінансового виховання, як основи формування соціально та економічно активної особистості, Булавенко С., Примаченко Н. (2016)
Васюк О. - Методичні аспекти виховання громадянськості у студентської молоді, Зарубенко Н. (2016)
Ашиток Н. - Антропологічний аспект підготовки педагогів до роботи з дошкільнятами (2016)
Зварич І. - Оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США (2016)
Малихін О. - Гносеологічне визначення сутності моделі та процесу моделювання (2016)
Осадчий В. - Використання web-порталу обліку і моніторингу міграції птахів в азово-чорноморському регіоні України при вивченні дисципліни "Екологічна експертиза”, Горлов П., Сердюк І. (2016)
Ромащенко І. - Науково-дослідницька діяльність студентів як інноваційний вимір вищої школи (2016)
Павлішак О. - Особливості навчання професійній іншомовній комунікації студентів педагогічних спеціальностей, Гутиряк О. (2016)
Круглик В. - Аналіз програм підготовки інженерів-програмістів у вищих навчальних закладах США (2016)
Ревть А. - Технологія соціально-педагогічного супроводу дитини з функціональними обмеженнями у межах компетенції загальноосвітньої школи (2016)
Федорович А. - Особливості ознайомлення дітей з кольором у системі сенсорного виховання М. Монтессорі (2016)
Колісник-Гуменюк Ю. - Застосування сучасних інтерактивних технологій в процесі правової підготовки учнів ПТНЗ (2016)
Кравець Р. - Методологія формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови (2016)
Возна Ю. - Зміст поняття "сім’я з дітьми з функціональними обмеженнями у контексті соціальної інтеграції дитини-інваліда у сучасне суспільство” (2016)
Галів М. - Герменевтико-методичні технології вивчення писемних джерел в історико-педагогічному наративі Миколи Лавровського (2016)
Борбич Н. - Критерії та показники сформованості соціальної компетентності (2016)
Гронь Л. - Шляхи удосконалення процесу навчання вільного переказу студентів мовних факультетів ВНЗ (2016)
Перішко І. - Загальні тенденції діагностування здібностей школярів до вивчення іноземних мов (2016)
Cтрукова С. - Роль уроків трудового навчання у становленні гармонійної, культурної особистості молодшого школяра, Чорна В. (2016)
Стахів Л. - Патріотичне виховання учнів початкової школи (на прикладі проведення виховного заходу "Боже великий єдиний, нам Україну храни”), Кобільник Л., Волошин С. (2016)
Німилович О. - Фортепіанний альбом "У джазових тонах” Юрія Решетара (музично-виконавський аспект) (2016)
Ковбасюк М. - Психологічний аспект роботи диригента-хормейстера, Теодорович С. (2016)
Бондаревська О. - Дидактичні умови формування індивідуальних стратегій самостійно-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення іноземних мов (2016)
Василик Дз. - Богдана Фільц і товариство "Просвіта” м. Самбора (2016)
Піддячий В. - Аналіз методів культурологічної підготовки майбутнього педагога (2016)
Ярощук Н. - Професійне спілкування у структурі діяльності педагога (2016)
Головач Н. - Порівняльний аналіз сутності та змісту понять "професійно значущі якості” і "професійна компетентність” (2016)
Конюхов С. - Використання ігрових технологій у процесі вивчення об’єктно-орієнтованого програмування (2016)
Петрик О. - Мовленнєво-інтелектуальний розвиток особистості молодшого школяра – умова неперервної освіти упродовж життя (2016)
Мартиненко Л. - Формування в учнів ПТНЗ кулінарного профілю знань технологій раціонального харчування (2016)
Вовк Л. - Початкова школа у процесі статевої диференціації дітей (2016)
Азаров І. - Прогностична діяльність як об’єкт наукових досліджень (2016)
Гвоздецька Ю. - Використання інноваційних педагогічних технологій у процесі професійно-практичної підготовки майбутнього викладача з основ технологій харчових виробництв (2016)
Коблик В. - Ціннісне ставлення до праці як категорія теорії і методики виховання (2016)
80 років Шафрану Леоніду Моісеєвичу (2016)
Havryliuk V. I. - Improving the Positioning Accuracy of Train on the Approach Section to the Railway Crossing, Voznyak O.M., Meleshko V.V. (2016)
Zhuravlev A. Yu. - About Track Circuit Calculation Method Dependent on Ferromagnet Properties in Conditions of Traction Current Noise Influence (2016)
Беляев Н. Н. - Экспресс-метод оценки потенциального территориального риска при авариях на транспорте, Мунтян Л. Я. (2016)
Беляев Н. Н. - CFD моделирование аэроионного режима в рабочих зонах в условиях искусcтвенной ионизации воздуха, Цыганкова С. Г. (2016)
Berlov O. V. - Atmosphere Protection in Case of Emergency During Transportation of Dangerous Cargo (2016)
Martseniuk L. V. - Directions of Extreme Tourism in Ukraine (2016)
Бубнов В. М. - Совершенствование технологии ремонта специализированных грузовых вагонов, Кебал И. Ю., Манкевич Н. Б. (2016)
Кислий Д. М. - Визначення енергозаощаджуючих режимів ведення поїздів (2016)
Nesterenko G. I. - Study of Car Traffic Flow Structure on Arrival and Departure at the Marshalling Yard X, Muzykin M. I., Horоbets V. L., Muzykina S. I. (2016)
Kurhan D. M. - Modeling of Development Vertical Deformation of Railway Track (2016)
Шинкаренко В. И. - Конструктивная модель адаптации структур данных в оперативной памяти: часть i. Конструирование текстов программ, Забула Г. В. (2016)
Нетребко В. В. - Влияние химического состава высокохромистых чугунов на обрабатываемость резанием (2016)
Bohomaz V. M. - Research of Dependence of Belt Conveyer Drive Power on Its Design Parameters (2016)
Ловейкін В. С. - Особливості коливань приводних механізмів роторів, Човнюк Ю. В., Ляшко А. П. (2016)
Суглобов В. В. - Обоснование центрирующей способности новой конструкции барабанов ленточного конвейера, Ракша С. В., Гринько П. А. (2016)
Мурадян Л. А. - Методологические основы определения эксплуатационных характеристик несамоходного подвижного состава, Шапошник В. Ю., Мищенко А. А. (2016)
Швец А. А. - Определение допустимых сил при оценке устойчивости грузовых вагонов от выжимания в поездах, Железнов К. И., Акулов А. С., Заболотный А. Н., Чабанюк Е. В. (2016)
Швець А. О. - Визначення допустимих сил при оцінюванні стійкості вантажних вагонів від вичавлювання в поїздах, Желєзнов К. І., Акулов А. С., Заболотний О. М., Чабанюк Є. В. (2016)
Большаков В. И. - Взаимосвязь между технологическими факторами и основными свойствами механоактивированных мелкозернистых бетонов, Елисеева М. А., Щербак С. А. (2016)
Труба В. І. - Проблемні питання правових підстав позбавлення батьківських прав (2014)
Болокан І. В. - Договір роздрібної купівлі-продажу як різновид публічного договору (2014)
Чорна А. М. - Зміст механізму забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності в сфері оподаткування (2014)
Щокін Р. Г. - Актуальні проблеми антимонопольного законодавства України (2014)
Кушерець Д. В. - Деякі аспекти законодавства зарубіжних країн щодо охорони і захисту прав сторін у сфері договірних зобов’язань (2014)
Луц Д. М. - Перевезення тварин: цивільно-правовий аспект (2014)
Андрієнко В. В. - Форфейтинг в Україні: за та проти (2014)
Turcan P. - Concepte teoretice privind originea marfii (2014)
Дворніченко А. С. - Особливості медичного втручання без інформованої згоди пацієнта (2014)
Рубанчук Г. С. - "Майно" фізичної особи з недоліком цивільної дієздатності: поняття та склад (2014)
Заверуха Т. М. - Особливості натуральної форми виявлення відплатності договору ренти (2014)
Донцов Д. Ю. - Подружжя як суб’єкт спадкових правовідносин (2014)
Подрез-Ряполова І. В. - Питання законодавчого забезпечення диверсифікації поставок природного газу в Україні (2014)
Боднарчук М. М. - Співвідношення принципів свободи та відповідальності як категорій права (2014)
Мамедов Є. А. - Загальнотеоретична характеристика контролю за господарською діяльністю з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу (2014)
Серветник А. Г. - Співвідношення принципів відкритості, гласності та публічності цивільного судочинства (2014)
Басов А. В. - Правові засади проведення оповіщення про надзвичайну ситуацію (2014)
Мельничук Н. О. - Правовий статус безробітного: теоретико-правова характеристика (2014)
Кулик Д. О. - До проблеми припинення державно-службових відносин (2014)
Лазаренко А. М. - Проблеми правового регулювання заборони дискримінації в трудовому законодавстві України (2014)
Михайлова І. Ю. - Юридичні факти як підстави виникнення правовідносин із пенсійного забезпечення за віком на загальних підставах (2014)
Латишева В. В. - Правове забезпечення розвитку закладів охорони здоров’я у сільській місцевості (2014)
Гетьман Р. А. - Сутність і поняття гармонізації трудового законодавства України у сфері банкрутства підприємства до законодавства ЄС (2014)
Рибницький Г. В. - Центральний організаційно-правовий рівень органів, що здійснюють загальне адміністративне управління підприємницькою діяльністю (2014)
Алієва С. Т. - Природа та історичні передумови виникнення трудової міграції населення (2014)
Коваленко Р. І. - Значення трудової функції при прийнятті на роботу (2014)
Армаш Н. О. - Передумови та наслідки виникнення політичної корупції в Україні (2014)
Рябчинська О. П. - Додаткові підстави кримінально-правової кваліфікації (2014)
Сотула О. С. - Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб: питання удосконалення дефініції (2014)
Юрченко О. Ю. - Аналіз державної політики щодо захисту прав жертв від насильницьких злочинів (2014)
Прокоф’єва-Янчиленко Д. М. - Теорія управління ризиками кримінологічної безпеки як спеціальна теорія кримінології (2014)
Плутицька К. М. - Запобігання примушуванню до вступу в статевий зв’язок у контексті міжнародно-правових зобов’язань України (2014)
Плекан В. В. - Місце посередника у механізмі необхідної співучасті щодо передання неправомірної вигоди (2014)
Скуба Г. В. - Поняття та сутність кримінальних правопорушень терористичного характеру (2014)
Березнер В. В. - Поняття корупції та система корупційних злочинів: теоретичні підходи і законодавче вирішення (2014)
Куций Р. В. - Ознаки зовнішнього прояву погрози як способу вчинення злочину (2014)
Сербіна Н. О. - Особливості встановлення ознак об’єктивної сторони умисного знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства при кваліфікації злочинів (2014)
Горобцова Я. В. - Щодо принципів адміністративного судочинства (2014)
Туманянц А. Р. - Окремі проблеми реалізації права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування (2014)
Максимова Л. О. - Юридична відповідальність у кримінальному провадженні (2014)
Бистрицький Б. Ю. - Криміналістична характеристика слідової картини грабежу, вчиненого неповнолітнім (2014)
Гуменна Н. В. - Планування розшукової діяльності слідчого (2014)
Клібанчук А. П. - Криміналістичне дослідження способів незаконного перетину державного кордону України (2014)
Карпіка С. М. - Види слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі (2014)
Павловський В. В. - Теоретичні та практичні проблеми забезпечення недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування (2014)
Остропілець В. Р. - Сутність та особливості взаємодії органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України з іншими правоохоронними органами (2014)
Задорожній О. В. - Агресія Російської Федерації проти України і міжнародно-правовий принцип непорушності кордонів (2014)
Голікова М. В. - Процес реалізації міжнародно-правових актів у боротьбі з піратством та тероризмом на морі Україною (2014)
Фисун Ю. Ю. - Трансформація підходів до захисту права на вільне вираження свого погляду в мультикультурному середовищі в практиці ООН (2014)
Пасечник О. В. - Правове забезпечення фармацевтичної політики Європейського Союзу (2014)
Кузьмін Е. Е. - Поняття збройного конфлікту: первісні роздуми (2014)
Роговик О. Д. - Субрегіональні механізми африканської системи захисту прав людини: теоретичні аспекти (2014)
Кажаева О. С. - Интеграционный экзамен для мигрантов в Чехии: правовые аспекты, Хлгатян А. Г. (2014)
Бурма С. К. - Процедура схвалення умов односторонньої декларації в Європейському суді з прав людини (2014)
Придачук О. А. - Поняття "народ" в контексті правової охорони конституції (2014)
Маміч О. В. - Механізми Ради Європи щодо запобігання педагогічному насильству (2014)
Титул, у номері (2016)
Чепков І. Б. - Глобальні тенденції розвитку офсетної політики при експорті/імпорті озброєнь, Зубарєв В. В., Свергунов О. О. (2016)
Борохвостов В. К. - Питання формування ціни на продукцію військового призначення, що закуповується за імпортом, Рябець О. М., Сушак М. Б. (2016)
Нор П. І. - Методика комплексної порівняльної оцінки зразків озброєння та військової техніки, Борохвостов І. В. (2016)
Чепков И. Б. - Методика построения конструктивной функциональной структуры защитных устройств динамического типа, Бугера М. Г. (2016)
Александрова Т. Е. - Метод главной координаты в теории стабилизируемых систем (2016)
Сівак В. А. - Альтернативний підхід до оцінки живучості зразків транспортних засобів та бойових броньованих машин (2016)
Ланецький Б. М. - Методичні рекомендації з контролю працездатного стану електричних відривних роз′ємів зенітних керованих ракет, Коваль І. В., Лук′янчук В. В. (2016)
Дерепа А. В. - Гидроакустические помехи и их влияние на структуру построения системы "гидроакустическая станция – надводный корабль" (Часть II) (2016)
Даник Ю. Г. - Фасетна система класифікації інформаційних загроз визначеній цільовій аудиторії в кібернетичному просторі, Писарчук О. О., Лагодний О. В., Гайдарли Г. С. (2016)
Шишанов М. О. - Методичні основи оцінки технічного рівня виробничо-технічної бази військових ремонтних органів, Гуляєв А. В., Каніщев В. В. (2016)
Шишанов М. А. - Методологические основы обоснования целесообразности повышения уровня ремонтопригодности вооружения и военной техники, Мельник Б. А., Кобяков Л. И. (2016)
Шевцов М. М. - Сучасні вимоги до програмно-апаратного комплексу з повірки, випробувань і сертифікації апаратури споживачів глобальних навігаційних супутникових систем, Бойко В. М., Гаврилов А. Б., Шуригін О. В. (2016)
Resume (2016)
Хитрик Василь Онуфрійович (2016)
Борисевич Б. В. - Клініко-морфологічні особливості ниркової недостатності у котів, Гуніч В. В., Юшкова О. С. (2014)
Бродовський В. А. - Санітарна якість та безпечність яловичини в залежності від умов її отримання (2014)
Брошков М. М. - Утворення специфічних антитіл у цуценят за різних гематологічних показників (2014)
Гордієнко Д. Д. - Ураження дистального відділу кінцівок у овець в умовах Півдня України (2014)
Знамеровський В. Є. - Морфологічна структура пухлин молочної залози котів (2014)
Koval G. M. - Changes of organoleptic, physical and chemical indices in the process of beef storage, Vaseruk N. Y. (2014)
Коренєва Ж. Б. - Дослідження якісних показників та мікробіологічного забруднення мяса птиці, Сафронова Л. Л., Крикун В. М. (2014)
Korytnyak A. - Effect of homeopathic preparations in intact animals (2014)
Міхельсон Л. П. - Удосконалення системи лабораторного контролю у відповідності до європейських вимог на прикладі лабораторно-діагностичних установ ветеринарної медицини в Одеській області (2014)
Морозов М. Г. - Розповсюдження та структура захворювань очей у дрібних тварин міста Одеса (2014)
Пероцька Л. В. - Структурно-функціональна організація чинників, що ініціюють ензоотичний процес (на прикладі лістеріозу) (2014)
Роман Л. Г. - Мікробний пейзаж секрету вим’я корів при постлактаційному маститі (2014)
Чубов Ю. А. - Перспективы применения адсорбентов и гомеопатических дренажных препаратов в ветеринарной медицине, Новосадюк Т. В., Кушнир В. Ю. (2014)
Улизько С. І. - Ретроспективний огляд та сучасний стан профілактики і лікування анемії поросят, Тодоров М. І. (2014)
Хохлов С. М. - Аналіз вмісту важких металів і токсичних елементів у мязових тканинах деяких риб Григорівського лиману (2014)
Прокопенко І. Ф. - Сучасний стан і перспективи експорту освітніх послуг ВНЗ України на світовий ринок, Ночвіна І. О. (2015)
Тимошенков І. В. - Чинники і перешкоди інституційного розвитку освітньої системи України (2015)
Мельникова О. В. - Основні напрями просування освітніх послуг українськими ВНЗ у мережі Інтернет (2015)
Москаленко В. В. - Місце та роль курсу "Економічна інформатика" у формуванні компетентностей бакалаврів з економічної теорії (2015)
Поплавський М. В. - Проблеми комерціалізації інтелектуальної власності вищих навчальних закладів (2015)
Яловега І. Г. - Методологічні основи дослідження еластичності попиту та пропозиції, Сидоров М. В., Гончаров Д. О. (2015)
Сідельнікова В. К. - Еволюція теорії маркетингу в сучасних умовах (2015)
Цимбал Ю. В. - Інституціональне забезпечення формування та розвитку фінансово-кредитної системи (2015)
Зеленько О. О. - Економічна політика та її вплив на ділову активність в економіці України (2015)
Терно А. В. - Механізми регулювання інфраструктури ринку праці (2015)
Олійник О. В. - Проблеми реструктуризації заборгованості за єврооблігаціями українських банків: теорія та практика, Олійник А. О. (2015)
Муромцева Ю. І. - Внутрішньо переміщені особи в Україні та їх вплив на ринок праці регіону (2015)
Гуцан Т. Г. - Соціально-економічні аспекти регулювання охорони здоров’я в сучасних умовах, Костюк Н. Г. (2015)
Сідельнікова І. В. - Ринок органічної продукції та особливості його формування в умовах трансформаційної економіки (2015)
Гуцалюк О. М. - Забезпечення захисту акціонерного товариства від спроб недружнього злиття-поглинання (2015)
Радченко Л. П. - Науково-інноваційні чинники розвитку національної економіки в умовах глобалізаційних викликів (2015)
Шиловцева Н. В. - Україна в міжнародних міграційних процесах (2015)
Гайдученко Ю. О. - Корпоративна соціальна відповідальность в українському бізнес-середовищі, Рядинська І. А. (2015)
Гура А. О. - Інвестиційний клімат в Україні: сучасний стан та напрями покращення (2015)
Синиця Т. В. - Основні напрями та заходи оптимізації оборотного капіталу підприємства, Осьмірко І. В. (2015)
Соляр В. В. - Ринковий механізм інвестиційної підтримки соціальної сфери як передумова відтворення трудового потенціалу (2015)
Сибірцев В. В. - Моделі інституціоналізації структурно-інноваційних трансформацій в умовах реформування національної економіки (2015)
Барг І. М. - Стратиграфія палеогенових відкладів південного схилу українського щита (Нікопольсько-Марганецький район), Манюк В. В. (2009)
Кравченко Е. Н. - Систематическое положение и стратиграфическая приуроченность сарматских нассариид (Molluscagastropoda) молдавского Приднестровья (2009)
Дуднік Н. Ф. - Особливості золотоносності родовищ Сергіївське та Балка Золота (Середнє Придніпров’я), Барг І. М., Іванов В. М. (2009)
Golturenko I. - Geological heritage of the south-western Ukraine (Odessa, Mykolaiv and Kherson region), Manyuk V. V. (2009)
Манюк В. В. - О необходимости сохранения техногенных объектов геологического наследия в Среднем Приднепровье, Манюк Вад. В. (2009)
Евграшкина Г. П. - Прогноз развития процессов вторичного засоления почвогрунтов в районах горнодобывающей промышленности, Шерстюк Н.П. (2009)
Мокрицкая Т. П. - О косвенных механических воздействиях на геологическую среду промышленно-городских агломераций, Потапенко О. (2009)
Савчук В. С. - Склад і якість вугілля Старобільської перспективної площі та основні напрями його раціонального використання, Кузьменко О.О. (2009)
Зеленська Л. І. - Розробка схеми зонування частини території проектованого національного природного парку "Орільський" з метою оптимізації структури природокористування, Афанасьєв О. Є., Манюк В. В., Сологуб Т. П. (2009)
Kaimuldinova K. D. - An opinion on the sense of traditional (Kazakh) topographic names (2009)
Гладкий О. В. - Формування економічної ефективності промислового виробництва Дніпропетровсько-Дніпродзержинської агломерації (2009)
Барановський М. О. - Особливості демографічного розвитку сільських територій України в контексті визначення їх депресивності (2009)
Корнус А. О. - Регіональні особливості економічної складової суспільно-географічного процесу у північно-східному регіоні України (2009)
Дук Н. М. - Інформаційні ресурси картографування митної справи в Україні (2009)
Горб А. С. - Оцінка й дослідження рекреаційних кліматичних і гідрографічних ресурсів Дніпропетровської області, Мороз К. Ф. (2009)
Довганенко Д. О. - Деякі аспекти впливу лісових масивів на весняний стік річок степової зони України (на прикладі р. Самари), Довгаль Л. І. (2009)
Синцов Е. Э. - Оценка случайности многолетних колебаний среднего годового стока рек бассейна Самары (2009)
Аніщенко О. Л. - Особливості забруднення тритієм водних об’єктів у зонах впливу АЕС (на прикладі Запорізької АЕС), Галушка Г. А. (2009)
Василевська Я. В. - Використання бальних оцінок для визначення рекреаційного потенціалу (на прикладі Херсонської області) (2009)
Горб А. С. - Надходження сумарної сонячної радіації на різноорієнтовані вертикальні поверхні на Дніпропетровщині (2009)
Троценко О. В. - Проблема визначення термінів "втрачений географічний об’єкт" та "втрачена географічна інформація" у світлі досліджень географічного різноманіття регіону (2009)
Безуглий В. В. - Енергетична складова господарського комплексу Євросоюзу (2009)
Манюк Вад. В. - Система регіональних ландшафтних парків Дніпропетровщини: критерії формування та пріоритети в режимі (2009)
Подорожко Н. О. - Економіко-географічний аналіз видавничо-поліграфічного комплексу України (2009)
Кирилюк О. В. - Антропогенні зміни гідроморфологічних умов басейну річки Гуків (2009)
Заваріка Г. М. - Стратегічні напрями розвитку регіонального розселення на основі його трансформації (2009)
Суматохіна І. М. - Обґрунтування актуальності проблеми вдосконалення стратегії управління геолого-геоморфологічною небезпекою на муніципальному рівні (2009)
Кочик Г. М. - Фітоценотичний контроль бур’янів у агроценозах зони Полісся, Ворона Л. І. (2008)
Архипенко Ф. М. - Вплив технологій вирощування люцерни на продуктивність пшениці ярої (2008)
Ліщук А. М. - Екотоксикологічна оцінка застосування гербіциду трефлан на посівах валеріани лікарської (2008)
Гордієнко Т. І. - Вплив способів поліпшення лукопасовищних угідь на поживний режим осушуваних грунтів Лісостепу, Левковська Г. В., Соляник О. П. (2008)
Літвінов Д. В. - Продуктивність короткоротаційних сівозмін на чорноземі Лісостепу (2008)
Ткачов О. І. - Продуктивність багаторічних травосумішей залежно від способів використання осушуваних торфовищ (2008)
Бабенко А. І. - Вплив систем землеробства на урожайність та якість зерна пшениці озимої в Лісостепу (2008)
Дмитренко О. В. - Ефективність елементів технологій вирощування пшениці озимої в умовах Північного Лісостепу (2008)
Попов С. І. - Урожайність тритикале ярого та ячменю ярого залежно від технологій вирощування після кукурудзи на силос, Авраменко С. В. (2008)
Камінський В. Ф. - Вплив факторів інтенсифікації на ріст, розвиток та продуктивність сої, Вишнівський П. С. (2008)
Грищенко Р. Є. - Врожайність гречки в Лісостепу (2008)
Драган М. І. - Урожайність проса залежно від умов азотного живлення, Любчич О. Г. (2008)
Голодна А. В. - Вплив елементів технології вирощування люпину вузьколистого на урожайність (2008)
Кургак В. Г. - Продуктивність різнотипних травостоїв залежно від удобрення у Лівобережному Лісостепу, Товстошкур В. М. (2008)
Кухарчук П. І. - Подовження продуктивного довголіття бобово злакових травосумішей у Північному Лісостепу, Слюсар С. М., Артюшенко О. О. (2008)
Ярмоленко О. В. - Продуктивність люцерно злакових травосумішей залежно від їх видового складу та удобрення (2008)
Голобородько С. П. - Ефективне використання сукупної енергії при вирощуванні кормових культур на зрошенні у Південному Степу (2008)
Кавунець В. П. - Урожайність і посівні якості насіння пшениці озимої залежно від застосування фунгіцидів, Сіроштан А. А., Шаповал А. В. (2008)
Сердюк М. А. - Нові сорти низових злакових трав для озеленення, Сердюк О. М., Шкура О. В. (2008)
Бобер А. Ф. - Характеристика мутантних форм і вихідних видів костриць за морфологічними ознаками, Остапець Т. А. (2008)
Левицький В. - Поліморфізм сполуки Dy3Ni2: кристалічна структура α-Dy3Ni2 і β-Dy3Ni2, Бабіжецький В., Сметана В., Котур Б. (2016)
Жак О. - Новий фосфід Hf6Ni20Р13 та його кристалічна структура, Дзевенко М., Швед О. (2016)
Бабіжецький В. - Фазові рівноваги в системі Ce–B–C при 1270 та 970 K, Гембара М., Левицький В. (2016)
Мідяна Г. - Залежність екстрактивного концентрування деяких галогеноводнів від властивостей екстрагентів, Сахнюк І., Пальчикова О., Макітра Р., Мідяний С. (2016)
Стеців Ю. - Кінетика формування та дедопування плівок поліаніліну на полімерних підкладках-матрицях, Демко Х., Яцишин М., Пандяк Н. (2016)
Ковбуз М. - Способи одержання нерівноважних металевих сплавів, Переверзєва Т., Герцик О., Бойчишин Л., Котур Б., Носенко В. (2016)
Макогон В. - Термічна стабільність гібридних композитів на основі глауконіту і поліаніліну допованого оксалатною кислотою, Семенюк Ю., Яцишин М., Закордонський В., Думанчук Н., Фартушок Н. (2016)
Дутка В. - Вплив реакційного середовища на швидкість окиснення хіноліну пероксидекановою кислотою, Мацюк М., Мацюк Н., Заставська Г. (2016)
Базиляк Л. - Антикорозійна активність нанорозмірного поліаніліну отриманого в присутності іонів d-елементів, Киця А., Калін Д., Зінь Я., Решетняк О. (2016)
Pereverzieva T. - Comparison of corrosion resistance of bulk and tape amorphous Fe60Co7Cr4V2W1Mo1Nb1B20C2Si2 alloy in different aggressive environments, Hertsyk O., Kovbuz M., Boichyshyn L., Rudenko O., Nizameiev M. (2016)
Koval I. - pH values of sonicated water in gas atmosphere (2016)
Саввова О. - Лейцитвмісні склокристалічні матеріали для стоматологічного протезування, Фесенко О., Бабіч О. (2016)
Любов Петрух – вчений, винахідник, термінолоґ (2016)
Михайло Солтис (2016)
Боковня В. М. - Cуд і юстиція УРСР у 1953-1964 рр. (2014)
Воропанов В. А. - Правовое регулирование создания и развития системы выборных словесных судов в законодательстве Российской империи в XVIII – первой половине XIX вв. (2014)
Горяга О. В. - Формування та діяльність української ландміліції (2014)
Дудар С. К. - Верховенство права: проблеми розуміння у сучасній вітчизняній юридичній науці (2014)
Єпур М. В. - Судовий процес у російському праві і половини XVIII ст. (2014)
Луцький А. І. - Місце правової ідеології в розбудові соціальної і правової держави в Україні (2014)
Мартьянова Т. С. - Суб’єкти правозастосовної діяльності: особливості правового статусу (2014)
Настасяк І. Ю. - Взаємодія сучасних правових систем світу в умовах глобалізації (2014)
Орленко В. В. - Нормотворчість повітових земств українських губерній у сфері забезпечення боротьби з епідемічними захворюваннями (друга половина XIX – початок XX ст.) (2014)
Патлачук О. В. - Сучасна українська історіографія інституту злочину за литовсько-руським правом (2014)
Розуменко І. В. - Радянська історіографія питання купівлі-продажу нерухомого майна за правом Російської імперії кінця XVIII – початку ХХ ст. (2014)
Савчук Є. Ю. - Правове регулювання соціального захисту робітників у Німеччині наприкінці ХІХ ст. (2014)
Сидоренко О. М. - Догма права у контексті юридичної діяльності (2014)
Тоцький Б. А. - Теоретичні засади принципу правової визначеності (2014)
Бориславська О. М. - Сучасні концепції конституціоналізму (2014)
Бочарова Н. В. - Значення конституційного забезпечення свободи творчості та права на результати творчої діяльності в умовах інформаційного суспільства (2014)
Гецко М. М. - Конституційна скарга як інструмент реалізації природного права людини і громадянина в Україні на судовий захист основних прав і свобод (2014)
Заворотченко Т. М. - Конституційно-правові категорії охорони і захисту політичного права обирати і бути обраними (2014)
Лазарєв В. В. - Стадії розгляду питань, що пов’язані з громадянством України (2014)
Тептюк Є. П. - Конституційно-правове визначення поняття права на доступ до публічної інформації (2014)
Білоцерковець Н. В. - Оскарження рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України: проблеми законодавчого врегулювання та судової практики (2014)
Гетманцев Д. О. - До питання про ґенезу розуміння правової природи податкового обов’язку (2014)
Голоядова Т. О. - Світова банківська система і нові стратегічні напрями банківського нагляду та регулювання за Базельськими стандартами (2014)
Дорогих В. М. - Органи доходів і зборів як суб’єкти реалізації державної митної справи (2014)
Комісарук Н. О. - Щодо проблеми впливу управлінської діяльності на бюджетне фінансування природоохоронних заходів (2014)
Любич Н. П. - Сучасний стан бюджетних правовідносин в Україні (2014)
Мирошниченко Ю. М. - Проблеми адміністративно-деліктного судочинства та шляхи їх вирішення (2014)
Огій О. С. - Гарантії приватного партнера під час реалізації державно-приватного партнерства (2014)
Панова С. І. - До питання про поняття культурних цінностей як об’єкту цивільних прав (2014)
Фалатюк О. С. - Поняття та сутність адміністративно-правового механізму регулювання відносин у сфері перевезень вантажів автомобільним транспортом (2014)
Шостак И. В. - Правовой режим налоговой тайны (2014)
Граніна І. В. - Актуальні питання охорони спадкового майна виконавцем заповіту (2014)
Денисяк Н. М. - Нотаріальна таємниця як одна з важливих складових діяльності нотаріуса (2014)
Кампі О. Ю. - Правові аспекти припинення суб’єктів господарської діяльності зі спільного інвестування (2014)
Петров Є. В. - Задоволення вимог кредиторів при реорганізації та ліквідації юридичних осіб (2014)
Римарчук Г. С. - Питання експертизи: чи є торгова марка описовою (2014)
Запара С. І. - Теоретико-правове дослідження окремих особливостей судового розгляду трудових спорів (2014)
Кисельова О. І. - Правове регулювання соціального забезпечення священнослужителів, Гиркіна О. О. (2014)
Тищенко О. В. - Концептуальні основи вчення про предмет права соціального забезпечення (2014)
Кваша В. М. - Поняття "обіг земель" у законодавстві та правовій доктрині України (2014)
Андрушко А. В. - Об’єкт незаконного поміщення в психіатричний заклад (2014)
Болдарь Г. Є. - Бланкетність як форма міжгалузевих зв’язків кримінального права (2014)
Коваленко І. А. - Фальсифікація лікарських засобів та обіг фальсифікованих лікарських засобів: склад злочину (2014)
Назаренко Д. О. - Кримінологічний аналіз особистісних рис алкозалежних (2014)
Нікітін А. О. - Принципи та загальні засади призначення покарання (2014)
Чеботарева Г. В. - Уголовно-правовая охрана прижизненного донорства органов и тканей человека (2014)
Юзікова Н. С. - Формування програмних заходів корекції та запобігання злочинній поведінці неповнолітніх: зарубіжний досвід (2014)
Ященко А. М. - Застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб: теоретичний аспект (2014)
Бєліков Ю. М. - Взаємодії недержавних охоронних організацій з правоохоронними органами: ключові засади та напрямки вдосконалення у сфері запобігання злочинності (2014)
Котубей І. І. - Фактичні обставини кримінального провадження та їх встановлення судом першої інстанції (2014)
Кривонос М. В. - Особливості використання спеціальних знань з метою виявлення та подолання протидії розслідуванню злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів у процесі проведення допиту (2014)
Лисюк Ю. В. - Окремі аспекти застосування запобіжного заходу у вигляді застави (2014)
Симоненко З. В. - Угода про примирення сторін в кримінальному провадженні як елемент відновного правосуддя (2014)
Страхова С. В. - Моделирование в криминалистике: теоретические основания когнитивно-синергетического подхода (2014)
Жерж Н. А. - Загальна характеристика кримінального провадження щодо неосудних осіб, Титенко Ю. М. (2014)
Шульга О. В. - Становлення та розвиток інституту затримання у кримінальному провадженні (2014)
Граб С. О. - Інклюзивна освіта у міжнародному праві (2014)
Маркова О. О. - Щодо питання про деякі специфічні ознаки договірної форми врегулювання відносин "обмін нотами" (2014)
Manakin V. - Universals in linguistic semantics (2009)
Антонова С. - Семантическое пространство глагола говорить в русской языковой картине мира: вертикальное поле и лексико-семантическая группа (2009)
Баранова С. - До історії питання про квантитативність та квалітативність (2009)
Ляшук А. - Лексико-семантична репрезентація поняття crime в англійській мові (2009)
Материнська О. - Меронімія як логіко-класифікаційний засіб організації лексичного фонду (2009)
Ступак І. - Деад’єктивні каузативні дієслова зі значенням надання ознаки більшою або меншою мірою (2009)
Смолій М. - Відображення в мові філософських категорій буття і становлення (на прикладі дієслів wesan і werdan в екзистенційному вживанні), Сулим В. (2009)
Чернюх Б. - Засоби вираження інхоативності у латинській мові (2009)
Четверікова О. - Функціонування оцінної лексики при висвітленні регіональних конфліктів (на матеріалі журналу Newsweek) (2009)
Шмідзен Л. - До питання вивчення семантичних структур середньобаварської богемської говірки Закарпаття (2009)
Андрощук Б. - Чому ми думаємо, розмовляємо та діємо метафорами? (2009)
Барбанюк О. - Типи знакопозначення реалій і ситуацій навколишньої дійсності (2009)
Бардакова О. - Семантичні особливості дієслівних одиниць з першими відокремлюваними компонентами-прикметниками hoch-, irre-, nieder-, trocken-, wahr- (2009)
Бензар В. - Проблема відображення лексичної системи мови в рекламному тексті (2009)
Василенко Д. - Метонімія як креативний засіб збагачення англійської мови військової сфери (2009)
Григоренко Н. - Основні напрями зіставних досліджень з лексичної семантики на початку XXI століття (2009)
Ділай І. - Полісемія когнітивних дієслів англійської мови (2009)
Довбня І. - Лексико-семантичні засоби вираження категорії простору в англійській мові (2009)
Жулінська М. - Фреймова семантика англійських комп’ютерних неологізмів (2009)
Іваніна І. - Синтагматичні зв’язки середньоверхньо-німецьких прикметників зі значенням "сильний" у лицарському епосі ХІІІ-го ст. (2009)
Карпюк В. - К вопросу о лингвистическом статусе неологизмов в немецком языке (2009)
Куйбіда Х. - Сполучуваність складних прикметників з номінаціями людей в епосі Гомера (2009)
Мєдвєдь А. - Дієслово understand як домінанта синонімічного ряду дієслів розуміння в англійській мові (2009)
Пимонова Т. - Адъективный сегмент лексико-семантического поля "богатство" в английском языке (2009)
Сибірцева О. - Порівняння синонімічних рядів з домінантою натовп – crowd в українській і англійській мовах та визначення зафіксованих в них національних рис українського й англійського менталітету (2009)
Смоляр Н. - Оцінний компонент конотації дієслівних композитів сучасної німецької мови (2009)
Сойко Т. - Семантика та функції префікса ̉απο у гомерівському епосі (2009)
Суржикова К. - Види діахронічного маркування (на матеріалі словників німецької мови) (2009)
Ус Ю. - Лексеми на позначення синього кольору та його відтінків у німецькомовних текстах XVI-XIX століть (2009)
Семенюк О. - Фразеологізми з компонентом людина, люди в українській, російській, польській мовах: порівняльний та лінгвокультурний аспекти, Тимофєєва У. (2009)
Арделян О. - Концептуалізація власних назв у фразеологізмах англійської мови (2009)
Белоусова Л. - Фразеологизмы с квантитативным значением: етнолингвистический аспект (2009)
Лалаян Н. - Генетичні типи та джерела походження ономастичної фразеологїї (на матеріалі німецької мови) (2009)
Мирошніченко І. - Варіанти польських фразеологічних одиниць семантичного поля "праця/неробство” (2009)
Тищенко Г. - Детермінованість тривалості емотивності фразеологічних одиниць часовими формами (2009)
Чаглей А. - Оказіональні образні порівняння як джерело збагачення фразеологічного фонду мови (2009)
Устенко Н. - Фразеологічні одиниці у структурі драматичних творів В. Винниченка (на матеріалі п’єси "Між двох сил”) (2009)
Головчак Н. - Репертуар чоловічих імен закарпатських німців (2009)
Іващишин О. - Категоріальні властивості термінологічного словосполучення (на матеріалі текстів з проблем техногенного впливу на довкілля) (2009)
Петрова О. - Номінація за принципом "людина як така" у німецькій псевдонімії (2009)
Салата І. - Об изменениях лексикографической фиксации слов политической лексики (2009)
Подвойська О. - Семантичні деривати у складі термінології соціальної ринкової економіки в сучасній німецькій мові (2009)
Борщевський С. - Ономастика й апелятивна лексика невідомого походження в контексті теорії доіндоєвропейського субстрату (на матеріалі слов'янських та германських мов) (2009)
Вікторіна О. - Лексико-семантичні особливості номінацій на позначення панарицію у говірках Кіровоградщини (2009)
Дидишин С. - Терміни-назви граматичної категорії відмінка та відмінкових форм (від античного вчення про відмінки до становлення української відмінкової системи) (2009)
Дружбяк С. - Синонімічні терміни в системі соціально-економічної лексики (на матеріалі німецької мови) (2009)
Катернюк В. - Трансонімізовані неофіційні антропоніми в англійській, німецькій та українській мовах (2009)
Кирилюк О. - Історія формування сучасної системи українського кінонімікону (2009)
Корзун О. - Моделі формування українських прізвищ в XVIII ст. (на матеріалі "Реєстрів війська Запорозького") (2009)
Мороз А. - Явище метафори у фаховій мові торгівлі (на матеріалі німецької та української мов) (2009)
Собков Ю. - Про принцип творення криптонімів англійської мови за походженням від імені і прізвища (2009)
Чорноус О. - Особливості жіночого іменника носіїв різних етнічних груп на початку ХХ століття (2009)
Зернова В. - Словообразовательная, семантическая структура и словообразовательные ряды корневых слабых глаголов современного немецкого языка (2009)
Демешко І. - До проблеми морфонологічного моделювання віддієслівних дериватів у сучасній українській мові (2009)
Мельничук Г. - Okkasionelle bildungen in modernen deutschen prosatexten (2009)
Рак Н. - Система словотворення прикметників в українській та англійській мовах, Харкевич Г. (2009)
Руда О. - Значення та частиномовна структура автохтонних транспонувальних префіксів (2009)
Скляніченко Г. - До питання ізоморфізму та аломорфізму у словотвірних системах англійської та української мов (2009)
Богуславский С. - Динамический аспект словообразования терминологии футбола в немецком языке (1910-1930 гг.) (2009)
Богушевська Н. - Віддієслівна словотвірна парадигма в сучасній німецькій мові (2009)
Верезубенко М. - Роль словотворчих засобів у формуванні семантики ітеративності (2009)
Заінчковська О. - Іншомовні елементи в мікротопонімії Південно- Східного Поділля (2009)
Зюзькіна Г. - Морфонологічні особливості відсубстантивних прикметників іншомовного походження із суфіксом -ськ- в сучасній українській мові (2009)
Левченко В. - Гендерний фактор англійського словоскладання (за матеріалами преси) (2009)
Ніконенко О. - Структурні особливості конвертованих похідних (2009)
Перестюк Т. - Похідні з аугментативними напівпрефіксами в німецькій мові (структурно-семантичний аспект) (2009)
Поздняков О. - Традиційність і нестандартність афіксації як способу утворення німецьких молодіжних сленгізмів (2009)
Рижченко О. - Шляхи i способи утворення комп'ютерного сленгу (2009)
Смоляк О. - Особливості словотвору іменників на позначення осіб чоловічої статі із суфіксом –er у середньоверхньонімецькій мові (2009)
Тищенко О. - Суфіксальне творення назв професій жіночого роду у новогрецькій мові (суфікси –τρια, -ισσα) (2009)
Хлыпало Е. - Способы определения направления производности в отглагольном именном словообразовании (2009)
Дорофеев Ю. - Взаимодействия языков в функционально-прагматическом аспекте (2009)
Євсєєва Г. - Мова сучасної преси та іншомовні запозичення, Мишуренко П. (2009)
Лебедєва Н. - Англійські запозичення як специфічний феномен у сучасному молодіжному дискурсі в Україні та Німеччині, Дьяченко С. (2009)
Малевич Л. - Запозичення з класичних мов і проблеми інтернаціоналізації наукової термінології (2009)
Хоменко Т. - Вплив екстралінгвістичних факторів на становлення графічної та орфографічної систем німецької мови (2009)
Плугін Ю. - Пропозиції пуристів з онімечення лексики у сфері шкільної освіти кінця XIX - початку ХХ століть у Німеччині (2009)
Астаф’єва М. - Діахронічний аспект інтеграції запозичень з китайської мови в американський варіант англійської мови (2009)
Дорда В. - Співвідношення студентського сленгу з загальним та спеціальним сленгом (2009)
Іванова О. - Основні соціальні категорії в регулюванні мовної ситуації іспанії (2009)
Керпатенко Ю. - Іншомовне слово: визначення, адаптація, функціонування (2009)
Лелека Т. - Запозичення з англійської у суспільно-політичній та економічній сферах в українській і російській мовах: функціонально-стилістичний аспект (2009)
Майструк Т. - Номінативна функція англізмів різних семантичних груп у текстах інформаційного стилю (2009)
Мельник Т. - Вплив зовнішньокультурних та внутрішньокультурних чинників на розвиток української літературної мови у 20-30 pp. XX cт (2009)
Яким З. - Інтернаціоналізми у німецькомовній публіцистиці Івана Франка (2009)
Калита А. - Метод комплексної енергетичної оцінки процесу просодичного оформлення мовлення, Тараненко Л. (2009)
Валігура О. - Фреймовий підхід до породження мовлення білінгвом (2009)
Кочубей В. - Вплив артикуляційної бази рідної мови на актуалізацію вимовного акценту (2009)
Шкурко Е. - Особенности восприятия русской звучащей речи китайской аудиторией (2009)
Ющенко Г. - Вплив соціопрагматичних змінних на актуалізацію темпу в офіційно-діловому спілкуванні (2009)
Комар Л. - Вокалічна та консонантна організація фонемних структур іншомовних слів у британській вимовній нормі (2009)
Кириченко А. - Фонологічна компетенція українських користувачів авіаційної англійської мови: структура та зміст (2009)
Рудківський О. - Функціонування німецьких приголосних фонем та їхньої диференційної ознаки "участь голосових зв’язок” у спонтанному мовленні (2009)
Шароварова С. - Варіювання акцентних типів та структур англійських слів (на матеріалі британської вимовної норми) (2009)
Шнуровська Л. - Когнітивно-комунікативні і культурно-комунікативні ознаки просодичної інтерференції в іншомовному мовленні білінгва (2009)
Корченко А. Г. - Исследование баз данных уязвимостей информационной безопасности, Казмирчук С. В., Арджомандифард А., Панивко Т. В. (2016)
Опанасенко В. М. - Реалізація алгоритмів формування псевдовипадкових слів на базі FPGA, Зав’ялов С. Б., Софіюк О. Т. (2016)
Архипов А. Е. - Приставка кибер- : все ли очевидно? (2016)
Мохор В. В. - Геометрический подход к оцениванию вероятности приемлемых рисков информационной безопасности, Бакалинский А. О., Цуркан В. В. (2016)
Гнатюк С. О. - Експериментальне дослідження методу забезпечення стійкості кутритових протоколів квантової криптографії, Жмурко Т. О., Кінзерявий В. М., Юбузова Х. І. (2016)
Корченко О. Г. - Метод мережево-центричного моніторингу кіберінцидентів в сучасних інформаційно-телекомунікаційних системах, Гнатюк В. О., Іванченко Є. В., Гнатюк С. О., Сєйлова Н. А. (2016)
Бащук С. Г. - Соціальна поведінка і вплив цінностей на неї (2014)
Деревянко Б. В. - Щодо удосконалення правового забезпечення проведення наукових досліджень навчальними закладами України (2014)
Думанівська А. Я. - Залучення суддів до участі в господарських кампаніях в західних областях Української РСР у 1944-1953 рр. (2014)
Змерзлый Б. В. - Разработка "Временных правил для Общества Керчь-Еникальских лоцманов" от 25 ноября 1888 года (2014)
Калашник О. А. - Становлення й розвиток місцевих загальних судів Україні: історичний аспект (2014)
Луцький А. І. - Правова ідеологія в системі правової свідомості (2014)
Мельник А. С. - Судовий прецедент як джерело процесуального права (2014)
Разметаева Ю. С. - Право на сопротивление: основные теоретические аспекты (2014)
Турчак О. В. - Історико-правові засади українського питання в Польщі: друга половина 1920-х рр. (2014)
Шмарьова Т. О. - Правовий статус майна православної церкви за Зводом законів Російської імперії (2014)
Левенець А. В. - Щодо проблеми визначення муніципальної правосуб’єктності іноземців в Україні (2014)
Ніколаєнко Я. М. - Поняття та зміст права на судовий захист: сучасний погляд (2014)
Пивовар І. В. - Статус кандидата на посаду судді України (2014)
Різник С. В. - Проблеми територіальної організації України як предмет науки конституційного права України (2014)
Аганіна А. О. - Загальні принципи адаптації вітчизняного законодавства з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців до норм ЄС (2014)
Бурлаков С. В. - Стадії провадження по висвітленню діяльності публічної адміністрації України засобами масової інформації (2014)
Глушков В. О. - Участь інститутів громадянського суспільства у діяльності СБ України, Радовецька Л. В. (2014)
Греца С. М. - Теоретичні аспекти визначення поняття адміністрування податку на додану вартість (2014)
Дем’янчук Ю. В. - Концепція опублікування результатів дисертацій на здобуттяна укових ступенів доктора та кандидата наук (2014)
Дзисюк Я. М. - Історичний розвиток проваджень у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби (2014)
Єфремова М. Ю. - Державна політика у сфері професійного розвитку працівників (2014)
Кеберник Г. В. - Наукова експертиза в адміністративно-юрисдикційній діяльності: основи організаційно-правового регулювання в європейських країнах (2014)
Климентьєв О. П. - Вплив форми держави на реалізацію інформаційної функції (2014)
Кукоба О. О. - До питання визначення предметної підсудності виборчих спорів, пов’язаних з виборами Президента України (2014)
Мащук В. Ю. - Вдосконалення адміністративно-правового забезпечення діяльності апаратів судів загальної юрисдикції (2014)
Пузанова Т. А. - Державні службовці органів внутрішніх справ України (2014)
Радомська О. В. - Особливості захисту прав суб’єкта господарювання адвокатами у адміністративному суді (2014)
Репецька М. О. - Правові основи функціонування єдиного державного порталу адміністративних послуг (2014)
Сопілко І. М. - Правове регулювання державної інформаційної політики у сфері електронного урядування (2014)
Фалатюк О. С. - Поняття та сутність адміністративно-правового механізму регулювання відносин у сфері перевезень вантажів автомобільним транспортом (2014)
Хоббі Ю. С. - Проблеми впровадження європейських стандартів дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України (2014)
Чорна В. Г. - Загальна характеристика організації публічної влади Королівства Саудівська Аравія, Юсіфлі А. Т. (2014)
Шевчук О. М. - Взаємодія та координація органів державної влади щодо забезпечення державного контролю у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин (2014)
Ярош А. О. - Система управління освітніми рівнями в Україні на прикладі загальної середньої та професійно-технічної освіти (2014)
Бажанов В. О. - Сторони в авторському договорі (2014)
Баженова А. А. - Предмет ліцензування господарської діяльності (2014)
Зельман Б. Б. - Теоретико-правовий аналіз суб’єктивного критерію дієздатності громадян (2014)
Корчак Н. М. - Співвідношення конкурентного законодавства України з приватним та публічним правом (2014)
Малига В. А. - Планування як правова форма забезпечення підготовки регуляторних актів (2014)
Мальський М. М. - Принципи виконавчого процесу та їх аналіз через призму практики європейського суду з прав людини (2014)
Мілевська А. О. - Захист від підробки документа, викладеного на спеціальному нотаріальному бланку (2014)
Олюха В. Г. - Капітальне будівництво як об’єкт господарсько-правового регулювання (2014)
Сергієнко Н. А. - Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності органів державної виконавчої служби відповідно до положень ЦПК України (2014)
Харитонова Т. Є. - До питання визначення суттєвих умов договору емфітевзису (2014)
Блуашвілі Н. - Захист трудових прав працівників при банкрутстві підприємства (2014)
Волошина С. М. - Правове регулювання безпеки та гігієни праці у постсоціалістичних країнах (2014)
Гірник О. О. - Про критерії забезпечення гідного рівня життя соціальним обслуговуванням (2014)
Денисюк М. М. - Про правову підставу надання соціального забезпечення сім’ям з дітьми (2014)
Зеньков Д. О. - Поняття функцій профспілок та їх значення на сучасному етапі ринкових відносин (2014)
Кожушко С. І. - Імператив в еволюції предмета трудового права (2014)
Лагутіна І. В. - Реалізація права працівника на компенсацію моральної шкоди як суб’єктивного трудового права (2014)
Павлова В. О. - Причини та наслідки трудової міграції (2014)
Приміч Д. В. - Критерії репрезентативності для сторін колективних переговорів з укладення колективних договорів, угод (2014)
Римар Б. А. - Становлення й розвиток вчення про трудовий договір (2014)
Синчук С. М. - Правосуб’єктність сім’ї у правовідносинах соціального забезпечення (2014)
Тарасенко В. С. - Пенсійне забезпечення державних нотаріусів (2014)
Чанишева Г. І. - Реалізація права на інформацію суб’єктами колективних трудових правовідносин, Чанишев Р. І. (2014)
Шабанов Р. І. - Окремі питання правового регулювання зайнятості населення у США (2014)
Швець Н. М. - Негативні правові наслідки страйкового руху (2014)
Березовська Н. Л. - Призначення покарань неповнолітнім з урахуванням ступеня тяжкості злочину (2014)
Жаровська Г. П. - Національна специфіка створення та розвитку транснаціональних злочинних організацій в Україні (2014)
Марчук А. І. - "Американська концепція" класифікації та категоризації засуджених до позбавлення волі (2014)
Меденцев A. M. - Характеристика предмета та умов вчинення злочинів у сфері державних закупівель (2014)
Нікітін А. О. - Сутність та види помилок у кримінальному праві (2014)
Тихонова О. В. - Щодо розуміння категорії "кримінологічна характеристика" (2014)
Турська В. О. - Проблема розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами (2014)
Шаповал О. В. - "Слідова картина" торгівлі людьми (2014)
Журба А. І. - Політичний аспект призначення кримінального судочинства України (2014)
Мудрецька Г. В. - Прогалини законодавчого регулювання домашнього арешту як запобіжного заходу у кримінальному судочинстві, Саутіна Е. Е. (2014)
Ромців О. І. - Особливості способів вчинення посадових злочинів (2014)
Сопільник Р. Л. - Функція захисту як основний напрямок діяльності учасників судочинства зі сторони захисту (2014)
Цилюрик І. І. - Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні (2014)
Болгов О. Є. - Адаптація статуту ООН до сучасних реальностей міжнародних відносин (2014)
Клім С. І. - Міжнародно-правові стандарти здійснення процесуальних прав дитини (2014)
Ковальчук І. В. - Витоки європейської податкової традиції (2014)
Музика Я. І. - Статут всесвітньої митної організації як міжнародний договір особливого роду (sui generis) (2014)
Титул, зміст (2016)
Нікішина О. В. - Методичний підхід до оцінки відтворювальної ефективності кооперативного збутового каналу на зерновому ринку України (2016)
Голубьонкова О. О. - Стан конкуренції на роздрібному ринку алкогольних напоїв, Брайко М. Г. (2016)
Мартыновский В. С. - Проблемы налоговой системы Украины, Кулаковская Т. А., Фарзетдинов Д. Ф. (2016)
Самофатова В. А. - Адаптивне управління потенціалом сталого розвитку підприємств харчової промисловості (2016)
Колесник В. І. - Про шляхи вдосконалення управління інвестиційною привабливістю підприємств харчової промисловості (2016)
Маркова Т. Д. - Особливості використання інформаційних систем і технологій в системі обліку та контролю, Пчелянська Г. Б. (2016)
Пчелянська Г. Б. - Особливості аудиту в комп’ютерному середовищі, Маркова Т. Д., Дойчева К. С. (2016)
Стасюкова К. В. - Проблеми організації бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу (2016)
Ангелов Г. В. - Парадигмы социотехнической деятельности и подготовка инженерно-экономических кадров в XXI веке, Шевченко А. А. (2016)
Черняк Г. А. - Психологические аспекты менеджерского потенциала студентов технического вуза, Ангелов Г. В. (2016)
Алексєєва О. С. - Управління охороною праці в органах та підрозділах ДСНС України: проблеми та перспективи, Чубань В. С., Наконечний В. В., Заїка П. І. (2014)
Андрієнко М. В. - Особливості визначення поняття "Пожежна безпека" (2014)
Грибенюк Г. С. - Розвиток самоактивності курсанта (2014)
Григорьян Б. Б. - Пожарная опасность ограждающих конструкций из сэндвич-панелей с полимерным утеплителем, Довбыш А. В., Шафран Л. М., Третьякова Е. В., Григорьян М. Б. (2014)
Желяк В. І. - Методи захисту пожежних від теплового випромінювання вогнища пожежі, Наливайко М. А., Лазаренко О. В., Кінтер С. Я. (2014)
Кирилів Я. Б. - Визначення технічного стану відцентрових пожежних насосів за допомогою вібраційної діагностики, Ущапівський І. Л. (2014)
Круковский П. Г. - Методическое обеспечение анализа теплового состояния сложных металлических конструкций в условиях реальных пожаров, Чалая И. В. (2014)
Кукуєва В. В. - Дослідження деструкції амоній фосфату у полум’ї, Водяницький О. О. (2014)
Лаврик Т. В. - Особистісні передумови професійної успішності пожежників-рятувальників, Снісаренко А. Г. (2014)
Лин А. С. - Обгрунтування способу оцінки термозахисних властивостей захисного одягу пожежників (2014)
Мосов С. П. - Технічні знаряддя боротьби з вогнем в історичному розвитку пожежної справи: основні винаходи, Чубіна Т. Д. (2014)
Нуянзін В. М. - Проблеми визначення довговічності вогнезахисних покриттів металевих конструкцій в Україні (2014)
Поздеев А. В. - Учет влияния модификаторов бетона при расчетном определении пределов огнестойкости железобетонных балок (2014)
Поздєєв С. В. - Вплив дисперсії температур на обігрівальних поверхнях горизонтальних залізобетонних будівельних конструкцій на значення їхньої межі вогнестійкості при випробуваннях цих конструкцій у вогневих печах (2014)
Рудешко І. В. - Аналіз поведінки бетонних будівельних конструкцій і зміни фізико-механічних властивостей бетону під час пожежі для розробки експрес-методів визначення осередку пожежі, Золотарьов В. В. (2014)
Рудницький В. М. - Метод стеганографічного захисту інформації, Зажома В. М. (2014)
Теслюк П. В. - Вплив стилю керівництва на успішність професійної діяльності пожежно-рятувальних підрозділів (2014)
Фомич М. В. - Теоретичні аспекти до формування моделі психологічної готовності фахівців пожежно-рятувальних підрозділів (2014)
Цвіркун С. В. - Оцінка індивідуального пожежного ризику громадських будівель різними методами, Щербина В. С., Заїка П. І. (2014)
Юрченко К. М. - Комп’ютерні системи професійної підготовки як засіб оптимізації навчання фахівців служби цивільного захисту (2014)
Ковальов А. І. - Особливості застосування покриттів металевих конструкцій при різних температурних режимах пожежі, Качкар Є. В., Зобенко Н. В., Тищенко О. М. (2014)
Григорьян Н. Б. - Алгоритм решения обратной задачи теплопроводности при оценке огнезащитной способности покрытий несущих стальных конструкций, Круковский П. Г., Новак С. В. (2014)
Анотації (2014)
Автори (алфавітний покажчик) (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Вихідні дані (2014)
Апрєлєва І. В. - Галицькі педагоги про значення реалізації ідеї народності у виховному процесі дошкільних закладів Східної Галичини (20-30 рр. XX ст.) (2014)
Баланюк В. С. - Мовне середовище та мовна особистість: соціокультурні фактори підготовки майбутнього вчителя (2014)
Божко Н. М. - Этническая идентичность и особенности национально-культурной специфики выходцев из ближневосточных страх (2014)
Бояринцев О. - Психолого-педагогічні передумови патріотичного виховання учнівської молоді в контексті взаємодії школи і громадських організацій (2014)
Вікторова Л. В. - Педагогічна складова забеспечення якості іншомовної освіти (2014)
Вільчковська А. Е. - Теорія і практика музичного виховання польських школярів у 90-х роках ХХ століття (2014)
Вус В. І. - Теоретико-методологічні засади дослідження особистісного розвитку дитини в контексті духовно-релігійного виховання (2014)
Городиська В. В. - Театральне мистецтво Західної України та його вплив не естетичне виховання учнів (др. пол. XIX - поч. XX ст.) (2014)
Грицюк О. А. - Форми та методи активізації самостійної роботи студентів у процесі вивчення методики музичного виховання (2014)
Дзогій Т. С. - Застосування комплексу позатренувальних засобів стимуляційної спрямованості кваліфікованими веслувальниками (2014)
Дудоладова А. В. - Особливості методики та практики викладання другої інземної мови у ВНЗ (2014)
Єфімова В. М. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів природничичих дисциплін до використання здоров’язбережених технологій (2014)
Жолобов О. В. - Мотиваційна складова як важливий елемент компетентності сучасних фахівців (2014)
Князєва І. О. - Етапи адаптації студентів-іноземців у вищому технічному навчальному закладі (2014)
Ковалькова Т. О. - Динаміка рівнів готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі (2014)
Кобрій О. М. - Особливості реформування змісту педагогічних дисциплін у ВНЗ радянкького періоду (2014)
Козир А. В. - Специфічні особливості мистецької школи у музично-педагогічному вимірі (2014)
Колодько Т. М. - Технології підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до творчої професійної діяльності (2014)
Кондрашов М. М. - Подієво-ситуаційний підхід до формування професійної позиції майбутніх учителів у поцесі фахової підготовки (2014)
Кузик М. М. - Досвід австрійських педагогів щодо формування духовних цінностей у дітей дошкільного віку (2014)
Куліш Л. А. - Технології створення навчального інтернет-ресурсу при вивченні дисципліни інформатичного циклу (2014)
Лубянова О. В. - Професіограма фахівця з інформаційних технологій (2014)
Мадзігон В. В. - Підприємець як визначальна особистість у бізнесі в ринковій економіці (2014)
Махінов В. М. - Формування іншомовноїкомунікативної компетентності при вивченні іноземних мов як основи комунікативної культури студента (2014)
Нізовцев А. В. - Формуввання технологічної компетентності інженерів у професійній підготовці (2014)
Опанасенко Н. І. - Використання технології особистісно орієнтованого навчання у підготовці майбутнього вчителя першого ступеня (2014)
Отрох Н. В. - Інноваційні технології у викладанні курсу "Історія України” у вищих навчальних закладах (2014)
Пантюк Т. І. - Взаємодія сім’ї та дошкільного закладу як чинник підготовки дитини до школи (2014)
Редчук Р. О. - Формування готовності майбутніх фахівців у сфері соціальних комунікацій (термінологічна база) (2014)
Салань Н. В. - Актуальні проблеми підготовки сучасного вчителя фізико-математичних дисциплін (2014)
Сафаров Н. Ю. - Единый подход в обучении курса общей физики как системы (2014)
Сидорчук Л. А. - Концетуальні підходи до формування ергономічної компетентності майбутнього вчителя технологій (2014)
Хлопов А. М. - Інноваційні технології у підготовці майбутніх фахівців професійної освіти у процесі навчання за кредитно-трансферною системою (2014)
Федоришин В. І. - Рефлексивне оцінювання педагогічних ситуацій майбутніми вчителями музики (2014)
Шапаренко Х. А. - Сучасні підходи до трудового виховання дітей дошкільного віку (2014)
Шульга М. П. - Методика відбору бігунів з перешкодами на різних етапах підготовки, Закопайло С. А. (2014)
Яшанов М. С. - Організація представлення змісту інформатичних дисциплін в електронних освітніх ресурсах (2014)
Черкасов О. В. - Напрями офіційно-державного підходу до вивчення первісної історії Криму у вітчизняній історіографії 30-Х – першої половини 80-Х рр. ХХ ст. (2014)
Акімов О. О. - Механізми реалізації державної євроінтеграційної політики України (2015)
Бутирська Т. О. - Формування системи елементів топологічного опису форми держави (2015)
Бухтатий О. Є. - Перспективи реформування комунальної преси в Україні (2015)
Гасюк І. Л. - Управління якістю кадрових процесів в органах державної виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту (2015)
Голуб В. Л. - Світовий досвід формування взаємовідносин держави та суспільства у сфері волонтерської діяльності:історичний контекст (2015)
Гунченко К. М. - Розширення автономії вищих навчальних закладів України на сучасному етапі (2015)
Гурковський В. І. - Сучасні медіа та протидії російській пропаганді: державно-управлінський аспект (2015)
Драгомирецька Н. М. - Сучасні тенденції комунікацій у державному управлінні (2015)
Корнєєв Ю. В. - Особливості права приватної власності на землю (2015)
Лопушинський І. П. - Місцева самоорганізація населення в Україні: шлях до утвердження громадянського суспільства (2015)
Матвєєнко І. В. - Адаптивний колективний суб’єкт управління як новий формат взаємовідносин держави та громадянського суспільства (2015)
Мельник О. М. - Система послуг, що надаються органами державної влади: поняття, види та структура (2015)
Науменко Р. А. - Сучасні пріоритети розвитку державної кадрової політики (2015)
Непомнящий О. М. - Сутність та значення механізмів професійного саморегулювання в розвитку системи технічного забезпечення у будівництві (2015)
Олуйко В. М. - Деякі проблеми українського парламентаризму (2015)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Сучасні проблеми формування системи посад державної служби та шляхи їх вирішення (2015)
Романенко Є. О. - Україна — шлях до НАТО (2015)
Ромат Є. В. - Основні шляхи маркетизації функцій державного управління в Україні, Чаплай І. В. (2015)
Соболь І. І. - Правове регулювання транскордонного співробітництва територіальних громад в Україні (2015)
Сурай І. Г. - Політична складова формування виконавчої гілки влади в Україні (2015)
Ромат Є. В. - Реалізація інструментів маркетингу в механізмах державного управління, Чаплай І. В. (2016)
Корнєєв Ю. В. - Види права землекористування, Сиротенко Р. О. (2016)
Рильська В. В. - Розвиток регіонального самоврядування у контексті еволюції уявлень про територіальний поділ влади в Україні (2016)
Непомнящий О. М. - Регулювання дозвільно-погоджувальних процедур у будівництві відповідно до світових стандартів, Ісаєнко Д. В. (2016)
Парубчак І. О. - Сутність і роль соціального діалогу як інституційного напряму в соціальній політиці держави (2016)
Романенко Є. О. - Нові стандарти етики державних службовців (2016)
Гурковський В. І. - Окремі аспекти застосування країною-агресором медійного ресурсу проти України в умовах гібридної війни (2016)
Дєгтяр О. А. - Роль системи публічного управління в соціальній сфері суспільства (2016)
Драгомирецька Н. М. - Сучасні тенденції взаємозв’язків рівня розвитку науки та визнання держави у світі (2016)
Кокиаури Л. - Cовершенствования монетарной и фискальной политик Грузии, Гечбаия Б. (2016)
Матвєєнко І. В. - Роль інформаційно-комунікаційних впливів у процесі впровадження електронного урядування в зарубіжних країнах: досвід для України (2016)
Кринична І. П. - Організаційно-правові та функціональні засади державного управління пожежною безпекою країни, Говорун С. В. (2016)
Піроженко Н. В. - Оцінка забезпечення соціальних прав громадян в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення, Митрофанов О. А. (2016)
Кухарчук П. М. - Соціальне партнерство у процесі реформування системи освіти в Україні (2016)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Методологічні аспекти реалізації принципу публічності в системі формування та розвитку кадрового потенціалу публічної служби в Україні (2016)
Акімов О. О. - Професійні компетенції державних службовців як чинник модернізації вищої освіти (2016)
Шехірєв В. Р. - Удосконалення управління захистом населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного характеру, Івашутін С. В. (2016)
Sazukina T. P. - Case studies method in teaching the professional English language at higher school (2016)
Суббот А. І. - Практика та організація роботи щодо виявлення та документування корупційних діянь правоохоронними органами, Липа В. А. (2016)
Яценко В. А. - Впровадження мотиваційного моніторингу як механізму підвищення ефективності органів публічної влади (2016)
Амосов О. Ю. - Симбіоз інституційних засад та архетипіки публічного управління, Гавкалова Н. Л. (2016)
Арпентьева М. Р. - Архетипы и инновации государственного управления (2016)
Афонін Е. А. - Архетипні засади моделювання соціальних процесів, Мартинов А. Ю. (2016)
Балуєва О. В. - Дискримінація внутрішньо переміщених осіб в Україні: архетипна природа, Аракелова І. О. (2016)
Бєльська Т. В. - Держава і громадянське суспільство в концепті універсального епохального циклу (2016)
Валевський О. Л. - Підсумки 25 років українських реформ в інституційному вимірі (архетипний підхід) (2016)
Ганяк В. Й. - Синергетична модель соціокультурної динаміки у дослідженні проблеми безпеки в релігійній сфері України (2016)
Довгань А. В. - Декодирование смыслов текста как метод общественно-исторического анализа: постановка проблемы (2016)
Друк Ю. Я. - Державне регулювання фінансами як вияв архетипів колективного несвідомого (2016)
Кожем’якіна О. М. - Емансипаційні цінності в суспільних трансформаціях: архетиповий підхід (2016)
Козаков В. М. - Аналіз моделей громадянської комунікації в країнах Західної Європи (архетипний підхід), Рашковська О. В. (2016)
Мазаева Т. А. - Инновационный кризис в этнокультурной среде (2016)
Мамычев А. Ю. - Архетипические основания государственного управления: теоретико-методологические и социокультурные аспекты (2016)
Меркотан К. П. - Моральні межі політичного "геройства” (2016)
Михайлов В. В. - Проблема снятия негативных социальных ограничений (2016)
Новаченко Т. В. - Авторитет як архетипне єднання духу індивідуалізму та ідей солідаризму в феномені сучасного керівництва (2016)
Панькова О. В. - Архетипові засади ресурсного потенціалу волонтерського руху в Україні (2016)
Патраков В. П. - Генокоды национальных культур. Концептуальные основы (2016)
Плахтій Т. О. - Суб’єктність організацій в архетипному вимірі (2016)
Романенко Є. О. - Маркетинг у державному управлінні: (архетипний підхід), Чаплай І. В. (2016)
Сердечна Л. В. - Імажинер Ж. Дюрана як архетипне підґрунтя регулювання рекламної діяльності (2016)
Филиппова М. К. - Архетипическое кодирование публично-властного управления (2016)
Юшин С. А. - Архетипы основных инстинктов человека, общества и государства в преодолении ими препятствий на пути становления в новое качество между скиллой ортодоксальности и харибдой парадоксальности (2016)
Гечбаия Б. Н. - Основные вопросы принятия решения в менеджменте, Беридзе З. М. (2016)
Берназюк Я. О. - Питання удосконалення Конституції України (2016)
Бєльська Т. В. - Суспільні цінності як фактор впливу на державну політику в умовах сучасних цивілізаційних викликів (2016)
Гаврилюк А. М. - Сучасні тенденції публічно-приватного партнерства в індустрії туризму України (2016)
Дєгтяр А. О. - Соціальна держава в ситуації сучасних викликів та місце в ній філантропії (2016)
Дєгтяр О. А. - Механізми державного управління природокористуванням в автотранспортному комплексі, Мурашев С. П. (2016)
Козловський Є. В. - Співробітництво України та Всесвітньої туристичної організації як один з інструментів реалізації державної туристичної політики (2016)
Лук’янчук Р. В. - Деякі питання реформування системи державного управління у сфері забезпечення кібернетичної безпеки: учасний погляд (2016)
Мельник О. М. - Зарубіжний досвід у сфері протидії корупції та можливість його використання в Україні (2016)
Митрофанов О. А. - Лобіювання як механізм забезпечення конституційних прав громадян (2016)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Методологічні засади формування професійних кадрів у системі публічного управління (2016)
Радченко О. В. - Геостратегічна Україна (2016)
Романенко Є. О. - Реформування Збройних сил України за стандартами НАТО (2016)
Sahanenko S. E. - The prerequisites for consolidated local communities in Ukraine, Kolesnichenko N. N. (2016)
Соболь І. І. - Особливості організації влади та управління Рейхскомісаріату "Україна” (2016)
Суший О. В. - Теоретичні засади соціальної архетипіки (2016)
Тавадзе И. З. - Денежно-кредитная политика Грузии и ее роль в регуляции денежного оборота (2016)
Chaplay I. V. - Theoretical and methodological identification of the public marketing in the context of the modern research approaches (2016)
Червякова О. В. - Перехід від державного до публічного управління в умовах розвитку громадянського суспільства в Україні (2016)
Яценко В. А. - Оцінка ефективності функціонування туристичної дестинації в Одеському регіоні: шляхи розвитку (2016)
Михайлишин Г. - Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності університету (2016)
Сучасний викладач і студентоцентрична модель організації освітнього процесу університету. Науково-практичний семінар "Сучасний викладач у студентоцентричній моделі освітнього процесу університету" (Івано-Франківськ-Київ, 2016) (2016)
Ініціатива з дослідження гірських районів (Європа), Берн, Швейцарія (2016)
Міжнародний день гір (2016)
Міжнародна українсько-польська співпраця між ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" і Вищою Професійною Школою (м. Хелм, Польська Республіка) (2016)
Міжнародна українсько-словенська співпраця між ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" та Люблянським університетом (м. Любляна, Республіка Словенія) в рамках проекту "Гірська школа Українських Карпат" (2016)
Васянович Г. - Феноменологічна філософія і її педагогічний контекст (2016)
Білавич Г. - Господарська магія Карпат як складник родинного виховання, Савчук Б. (2016)
Білавич І. - Жінки-медики в культурно-освітньому розвитку українства Галичини наприкінці ХХ – на початку ХХ сторіччя (2016)
Деренько В. - Внесок Іллі Киріяка в дидактичне забезпечення українського шкільництва в Канаді (2016)
Дмитришин О. - Науковий гурток – основна форма організації студентської науки в класичних університетах України (друга половина ХХ ст.) (2016)
Журба К. - Діагностика рівнів вихованості смисложиттєвих цінностей в учнів основної і старшої школи (за методикою "смисложиттєві цінності" Д. Леонтьєва) (2016)
Копчук-Кашецька М. - Національно-патріотичні ідеї в діяльності Митрополита Андрея Шептицького (2016)
Кравченко О. - Значення стратегії розвитку університету та критерії оцінювання її ефективності (2016)
Москаленко Ю. - Патріотизм як суспільна та індивідуальна цінність (історико-філософський аспект) (2016)
Просіна О. - Особливості патріотичного виховання учнів в умовах східного регіону України (2016)
Проц М. - Актуальність досвіду трудового виховання в авторській школі Василя Білавича (2016)
Семенов О. - Освітнє середовище сучасного позашкільного навчального закладу: теоретико-методологічний аспект (2016)
Сич Т. - Роль методології в процесі розвитку науки (2016)
Султанова Л. - Університет як провідний соціальний інститут в історії розвитку університетської освіти (2016)
Будник О. - Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній початковій школі: реалії та перспективи, Минай Ю. (2016)
Łętocha M. - Współpraca rodzic-nauczyciel. Rodzice partnerami szkoły (2016)
Білак М. - Психолого-педагогічні засади формування в молодших школярів уявлень про національно-культурні особливості українського народу (2016)
Копчак Л - Формування життєвих компетентностей молодших школярів з урахуванням європейського досвіду, Поп’юк М. (2016)
Мочан Т. - Вплив інформаційно-комунікативних технологій на ефективність освітнього процесу (2016)
Пантюк Т. - Розвиток як важливий компонент підготовки дитини до школи (2016)
Романюк С. - Лінгводидактичні основи розвитку творчого мовлення молодших школярів (2016)
Семенова Н. - Формування педагогічної культури батьків як основа взаємодії дошкільного навчального закладу та сім’ї, Сільчук А. (2016)
Смолюк С. - Сутнісна характеристика розвивального освітнього середовища сучасної початкової школи (2016)
Лущинська О. - Формування мотивації учіння в учнів початкових класів приватної школи (2016)
Євтух М. - Професійна мобільність учителів гірських шкіл у сучасному освітньому просторі: проблеми та перспективи розвитку, Червінська І. (2016)
Будник О. - Психолого-педагогічний супровід соціалізації молодших школярів: проблеми підготовки майбутнього вчителя (2016)
Гончарова Є. - Стратегії диференціації навчання майбутніх учителів іноземної мови у вищих педагогічних закладах (2016)
Довбенко С. - Формування професійної культури майбутнього вчителя: компетентнісний підхід (2016)
Шахрай Т. - Становлення професійної ідентичності майбутніх педагогів: історико-педагогічний аспект (2016)
Чекан О. - Співпраця батьків та педагогів в організації національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку в ситуації соціального неспокою (2016)
Яблонська Т. - Психологічне обґрунтування навчання майбутніх учителів іноземних мов засобами реалізації рольової перспективи (2016)
Когут Н. - Проблема професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в німецькомовних країнах: теоретичний аспект (2016)
Хімчук Л. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування в майбутніх учителів наукового підходу до організації вільного часу (2016)
Гуменюк І. - Реалізація прагмалінгвістичних категорій у змісті мовно-професійної підготовки фахівців початкової школи (2016)
Ілійчук Л. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи з обдарованими дітьми (2016)
Гунько С. - Особливості розвитку емпатії майбутніх соціальних педагогів (2016)
Кузнецова О. - Підготовка майбутніх учителів до реалізації моделі інтегрування змісту навчання предметного матеріалу з вивченням мов (2016)
Цюняк О. - Виховання толерантності у майбутніх учителів початкових класів у процесі виробничої практики (2016)
Коваль П. - Гуманістична спрямованість мистецтва в професійній підготовці майбутніх фахівців (2016)
Демір М. - Стимулювання настанови на формування інтерпретаційної культури в майбутніх учителів музики (2016)
Чмелик І. - Михайло Фіголь: штрихи до творчого портрету педагога, митця і науковця (2016)
Горват М. - Розвиток творчих здібностей студентів шляхом застосування творчих вправ (2016)
Гуменюк Г. - Значення сакральних пам’яток Опілля в розвитку ностальгічного туризму, Будник У. (2016)
Девіняк О. - Досвід упровадження ігрових елементів при оцінюванні успішності студентів спеціальності "Фармація" (2016)
Калуцький І. - Передумови створення геопарків у межах Українських Карпат, Ковальська Л., Вичівський П. (2016)
Мафтин Л. - Українознавча скдадова творчої спадщини Володимира Вернадського (2016)
Смірнов С. - Технології формування особистісно-оцінного компонента конкурентоздатності майбутнього судноводія (2016)
Тесленков О. - Використання синергетичного підходу в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу (2016)
Червінський А. - Роль подієвого туризму в освоєнні культурно-освітнього простору Прикарпаття (2016)
Вивчаємо досвід роботи педагогів (2016)
Курик М. - Формування пізнавальної активності школярів через сюжетно-рольові та дидактичні ігри (2016)
Лудчак О. - Навчаючи – ми виховуємо… (2016)
Відомості про авторів (2016)
Відомості про членів редакційної колегії та редакційної ради науково-методичного журналу "Гірська школа Українських Карпат" (2016)
Авескулов В. Д. - Правове регулювання ненормованого робочого часу (2016)
Аврамова О. Є. - Неоригінальна база даних як об’єкт інформаційних відносин: цивільно-правовий аспект (2016)
Бабенко К. А. - Правовий статус апеляційних адміністративних судів (2016)
Батигіна О. М. - Особливості правового регулювання застосування пестицидів у сільському господарстві країн СНД (2016)
Берченко Г. В. - Відновлення дії тексту конституції в аспекті концепції установчої влади (2016)
Бондаренко Н. О. - Конституційно-правовий статус особи: теоретико-практичні засади (2016)
Борсук Н. Я. - Методи управління комунальною власністю: організаційні та економічні прояви (2016)
Бутирін Е. О. - Земські начальники та волосний суд (2016)
Віхрова І. О. - режим правового регулювання галузі господарського права (2016)
Геєць І. В. - Правове регулювання відносин у сфері освіти в Україні (2016)
Гетманець О. П. - Бюджетне законодавство України як об’єкт бюджетного контролю (2016)
Глуховеря В. А. - МВС України як складова реформування сектору безпеки і оборони (2016)
Гриценко Г. Г. - Види зобов’язань з множинністю осіб за цивільним законодавством іноземних країн (2016)
Гришина І. І. - Суб’єктивні підстави відповідальності акціонерного товариства як учасника акціонерних правовідносин (2016)
Грудницька С. М. - Теоретичні засади регіоналізації державного управління державними підприємствами: господарсько-правовий аспект (2016)
Губанова О. В. - Медичне право в системі права: погляд на проблему (2016)
Дахова І. І. - Зміст права на свободу совісті та віросповідання (2016)
Дзюба А. Ю. - Деякі аспекти вивчення жертв латентних злочинів у закордонних віктимологічних дослідженнях (2016)
Дуравкін П. М. - Ознаки фінансової системи держави (2016)
Жорнокуй Ю. М. - Доктрина "проникнення за корпоративну вуаль": світовий досвід та сучасні реалії українського правозастосування (2016)
Завальний М. В. - Правовий статус державних та недержавних суб’єктів охоронної діяльності в Україні (2016)
Кобзєва Т. А. - Поняття адміністративно-правових форм управління фінансовою системою України (2016)
Коваленко К. В. - Щодо правового регулювання дисциплінарної відповідальності поліцейських в Україні (2016)
Ковтун М. С. - Підвідомчість справ щодо оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України (2016)
Копайгора І. Д. - Щодо виникнення і розвитку вчень про трудові правовідносини: історія та сучасність. частина 1, Копайгора І. І. (2016)
Коровайко О. І. - Проблеми імплементації міжнародних стандартів у кримінальне процесуальне законодавство України (2016)
Корчева Т. В. - Щодо проблем реалізації особою права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування (2016)
Кравченко О. О. - Особливості забезпечення наркобезпеки: міжнародно-правові аспекти (2016)
Кучеренко В. А. - Стан наукових розробок з протидії розкраданню бюджетних коштів під час проведення спеціалізованих будівельних робіт за державним замовленням (2016)
Кушнир Н. В. - Теоретично-правовий аналіз понять, пов’язаних з гендерною рівністю (2016)
Лисенко І. В. - Охорона прав споживача у договорі купівлі-продажу, укладеного у мережі Інтернет, Лисенко А. М. (2016)
Лісогорова К. М. - Правові засади функціонування державного апарату УРСР у 1960–1980-х рр. (2016)
Логвиненко М. І. - Щодо удосконалення діяльності суб’єктів управління фінансовою системою держави, Булах Т. В. (2016)
Матвеева Т. А. - Становление континентального европейского права (2016)
Невядовський В. О. - Теоретико-правові аспекти сутності координації правоохоронної діяльності (2016)
Німко О. Б. - Адміністративно-правове регулювання реадмісії в Україні, Мамчур С. М. (2016)
Олішевський О. В. - Соціально шкідливі та суспільно небезпечні наслідки пропаганди статевої свободи ліберальної ідеології західного зразку в частині зміни сексуальних партнерів (2016)
Остапенко В. В. - Конституційна скарга у механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина (2016)
Panasiuk О. V. - Economic and Legal Analysis of the Concept "Monitoring", Markova O. O., Surkalo B. I. (2016)
Пашнєв Д. В. - Кваліфікація кіберзлочинів у випадках ідеальної сукупності злочинів, Авдєєв О. О. (2016)
Проневич О. С. - Європейські стандарти діяльності поліції у поліетнічному суспільстві: сутність і перспективи імплементації у вітчизняне поліцейське законодавство (2016)
Пузирний В. Ф. - Поняття адміністративного примусу в діяльності установ виконання покарань (2016)
Русанова І. О. - Деякі питання судового кадрового менеджменту, Юревич І. В. (2016)
Сіваш О. М. - Діяльність Комісії міжнародного права з кодифікації і прогресивному розвитку теми "Односторонні акти держав" (2016)
Сурженко О. А. - Право дитини на житло (2016)
Ткаченко Є. В. - Основні характеристики політичних посад в органах публічної влади (2016)
Трет’як Д. Ю. - Захист прав осіб з фізичними вадами за законодавством Російської імперії у ХІХ – початку ХХ століть (2016)
Троцька М. В. - Класифікація підстав виникнення права комунальної власності на природні ресурси (2016)
Фелик В. І. - Класифікація видів профілактичної діяльності національної поліції україни (2016)
Чуб О. О. - Елементи партійно-пов’язаного представницького мандату в Україні (2016)
Шмарін І. О. - Теоретико-правове моделювання покарання за неповагу до суду як кримінальне правопорушення проти правосуддя (2016)
Шульга А. М. - Особливості складу злочинного незаконного переправлення осіб через державний кордон (ст.332 КК України), Цвіркун Н. Ю. (2016)
Прудивус С. - Імпортні речі в гардеробі козацької старшини кінця XVII – першої половини XVIII століття (2016)
Білошицька Н. - Історико-правові засади становлення та розвитку фабрично-заводської інспекції Київського округу у другій половині ХІХ ст. (2016)
Соколова Н. - Спортивне життя в університеті Св. Володимира (ХІХ – поч. ХХ ст.), Попова О. (2016)
Верба І. - "Справа Сташевського" і Київський університет (2016)
Орлик С. - Військовий податок в Наддніпрянській Україні в роки Першої світової війни (2016)
Гуменяк А. - Основні аспекти церковно-релігійного життя Домініканського ордену Східної Галичини в другій половині ХІХ – 30-і роки ХХ століть (2016)
Бурда В. - Абсентеїзм у виборчих кампаніях до місцевих рад УСРР у 1920-ті роки (2016)
Тарапон О. - Ціннісне протистояння європейської та російсько-більшовицької світоглядних парадигм: ідеологічні спекуляції масовою свідомістю громадян УСРР 1920–1930-х рр (2016)
Горбовий О. - Кременчуцький гідровузол (1954–1960 рр.): проектування та будівництво (2016)
Медвідь В. - Особливості залучення та використання міжнародної технічної допомоги в Україні (2016)
Підберезних І. - Асеан та "тихоокеанський трикутник": політика балансування (2016)
Черевко І. - Життя та діяльність корейського адмірала Лі Сунсіна (1545–1598): історіографія (2016)
Коцур Г. - Колонізація та економічний розвиток Запоріжжя в часи Петра Калнишевського: історіографія (ХІХ – 80-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Скус О. - Конфесійна палітра Уманщини в ХІХ ст.: особливості джерельної бази (2016)
Коцур В. - Періодизація сучасних вітчизняних досліджень благодійності козацької старшини середини ХVІІ–ХVІІІ ст. (2016)
Латиш Ю. - Висвітлення економічних реформ М. Горбачова в західній історіографії другої половини 1980-х – початку 1990-х рр. (2016)
Костюк М. - Просвітницька та науково-дослідна діяльність умансько-липовецького сільськогосподарського товариства (2016)
Грабар О. - Внесок професора С.С. Рубіна у дослідження сівозмін (2016)
Отрошко Л. - Проблема періодизації символотворення в українському етнокультурному розвитку (2016)
Латиш Ю. - Дослідження одеських істориків про університетську церкву (2016)
Коцур А. - Наукова та навчально-методична робота кафедри української історії та етнополітики в 2015 р. (2016)
Вимоги до оформлення статті (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Ластовський В. - Запорозьке козацтво часів П. Калнишевського у "синодику" Благовіщенського Золотоніського жіночого монастиря (2016)
Пономарьов О. - Архівні документи про повторне обрання Петра Калнишевського кошовим отаманом у 1765 році (2016)
Коцур Г. - Економічний розвиток Запоріжжя періоду Нової Січі: українська історіографія (1991–2016 рр.) (2016)
Шугальова І. - Трансформація традиційного церковного устрою південноукраїнських єпархій періоду нової січі (2016)
Прудивус С. - Гардероб як соціальний код (на матеріалах опису майна кошового отамана Петра Калнишевського) (2016)
Отрошко Л. - Розвиток українського символотворення в добу П. Калнишевського (2016)
Фігурний Ю. - Державницька та етнокультурна діяльність Петра Калнишевського в контексті агресивної політики Росії щодо України й українців у другій половині ХVІІІ ст. (2016)
Демуз І. - Історія козацтва в наукових інтерпретаціях членів історичного товариства нестора-літописця (2016)
Коцур В. - Благочестя Петра Калнишевського (2016)
Білоцерківска А. - Петро Калнишевський (1691–1803): шлях до святості (2016)
Висовень О. - Наукова популяризація сучасними дослідниками життя та діяльності останнього кошового отамана війська запорозького Петра Калнишевського (1691–1803) (2016)
Абаровський І. - П. І. Калнишевський у пам’яті земляків (2016)
Іващенко О. - Відродження пам’яті про кошового П. Калнишевського в заповіднику "Посулля" (2016)
Горбань Т. - Особливості етнополітичних процесів на українських землях у козацьку добу (2016)
Кравчук М. - Художні картини як етнографічне джерело (на прикладі теми козацтва у творчості Іллі Рєпіна) (2016)
Нагайко К. - Мовний аспект політики царизму як реакція на формування національної ідеї в середовищі старої київської громади (2016)
Кір’янова О. - Боротьба Романа Шухевича та українських інтегральних аціоналістів з репресивно-каральною системою Другої Речі Посполитої (середина червня 1934 р. – початок січня 1937 р.) (2016)
Шкабко С. - Депутатська діяльність Леоніда Кучми в Верховній Раді України (1990–1994 рр.) (2016)
Черевко І. - Кампанія норянг як завершальний етап імджинської війни 1592–1598 років (2016)
Соколова Н. - Фізична культура як навчальна дисципліна в Дерптському університеті впродовж ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Красіонова О. - Участь ООН у врегулюванні військового конфлікту на території України, Черниш М. (2016)
Грицик Л. - Історична думка про національно-культурницькі течії студентського руху Наддніпрянської України другої половини ХІХ ст. (2016)
Попова О. - Деякі особливості досліджень вітчизняної історії у працях київських істориків ХІХ століття (джерелознавчий аспект), Соколова Н. (2016)
Дармороз Т. - Відділення всеукраїнського агрономічного товариства як територіально-організаційні осередки (1921–1924 рр.) (2016)
Добржанський О. - Життєвий і творчий шлях ювіляра, Коцур А. (2016)
Вимоги до оформлення статті (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Зеленська Л. І. - Топонімічний ландшафт міста Дніпра: картографічний екскурс (2016)
Міхно О. Г. - Методика визначення технологічної складності процесу векторизації картографічних матеріалів (2016)
Орещенко А. В. - Ментальне моделювання виробничих процесів: значення для картографії (2016)
Сухий П. О. - Картографічне та топогеодезичне забезпечення делімітації та демаркації державного кордону України, Сабадаш В. І., Крупела Л. М., Смірнов Я. В. (2016)
Шорохова Р. С. - Особливості представлення легенд інтерактивних карт, Бондаренко Е. Л. (2016)
Бурич А. Ю. - Розробка бази даних "Вулкани Центральної Америки" та напрями її використання із застосуванням геоінформаційних систем, Касьянов О. В., Сінна О. І. (2016)
Кирилюк М. О. - Особливості геоінформаційного картографування системи медичного обслуговування населення України (2016)
Мамонов К. А. - Створення цифровоїкартографічноїоснови_для нормативноїгрошовоїоцінки населеного пункту, Радзінська Ю. Б., Рудомаха А. В. (2016)
Путренко В. В. - Картографування якості повітря на основі аналізу даних дистанційного зондування, Пашинська Н. М., Назаренко С. Ю. (2016)
Мамонов К.А. - Порівняльний аналіз моделей формування рельєфу місцевості як інформаційна основа прийняття рішень у системі землеустрою, Олійник С. В. (2016)
Касьянова Н. В. - Картографування крейдяних відслонень у процесі розробки атласу національного природного парку "Дворічанський", Сінна О. І. (2016)
Ковальчук А. І. - Природно-господарські умови річково-басейнової системи Бистриці як чинники впливу на її геоекологічний стан та їх відображення в геоекологічному атласі (2016)
Пендерецький О. В. - Промисловий туризм на Буковині (2016)
Пересадько В. А. - Стан, тенденції і перспективи картографування пивоваріння, Біла К. (2016)
Удовиченко В. В. - Морфодинамічні риси ландшафтної будови території дослідження: теоретичні та прикладні аспекти картографування (2016)
Чорний М. - Міжнародна трудова міграція Львівської області у контексті суспільно-географічних зв’язків (2016)
Даценко Л. М. - Нові освітні перспективи кафедри геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2016)
Дудун Т. В. - Концептуальні основи створення Атласу розвитку освітнього комплексу України (2016)
Сапожніков І. В. - Особливості проведення тренінгів з військової топографії слухачам Збройних сил України, Національної гвардії України та добровольчих батальйонів (2016)
Кардаш Т. В. - Картографування подій Другої світової війни у США (2016)
Комлєв О. О. - Палеогеоморфологічний атлас України: передмова до створення Геоморфологічного атласу України, Ремезова О. О., Жилкін С. В., Довніч О. С. (2016)
Кравченко А. В. - Створення тривимірної реалістичної картографічної моделі з туманним покривом (2016)
Підлісецька І. О. - Створення карт-анаморфоз для туристичної галузі України, Савич М. О. (2016)
Полякова Н. О. - Узагальнюючий досвід проектування систем умовних позначень на основі принципів картосеміотики (2016)
Курач Т. М. - Аналітично-інформаційна система для геоіконічної візуалізації (2016)
Пласкальний В. В. - Зміст та складники інтероперабельної методики аналізу міри антропогенної трансформації ландшафтів України (2016)
Дем’янчук І. - Характеристика й оценка первинної захворюваності населення Тернопільської області (2016)
Лозовіцький П. С. - Моніторинг мінералізації та хімічного складу води Дніпра в межах Канівського природного заповідника (2016)
Новіцька К. В. - Онкологічні захворювання населення Кіровоградської області: масштаби, тенденції, чинники (2016)
Пугач С. О. - Картографування промисловості Волинської області (кінець XX – початок XXI ст.), Король П. П. (2016)
Лозовіцький П. С. - Екологічний стан та екологічне оцінювання води Дніпра в межах Канівського природного заповідника (2016)
Смирнов І. Г. - Українське чумацтво як туристичний ресурс: картографічний вимір (2016)
Нестерчук І. К. - Обгрунтування доцільності виділення нанофацій для дослідження антропогенного впливу на структуру та екологію ландшафту (2016)
Кулик В. Б. Остроух В. І. - Методичні аспекти створення інтерактивних карт для вивчення географії у школі (2016)
Ковальчук І. П. - Тематичне наповнення електронного великомасштабного атласу стану і використання земель навчально-дослідних господарств, Богданець В. А., Михальчук Н. М. (2016)
Мутаєва О. П. - Україна в державних кордонах та етнічних межах на картах фонду НБУ ім. В.І.Вернадського, Осталецька О. І. (2016)
Кучинський Б. - Словосполучення verb + zu + infinitiv у німецькій мові (2009)
Максимчук Б. - До питання синтагматичної значимості кваліфікативних слів у сучасній німецькій мові (2009)
Білих О. - Форми умовного способу дієслова в церковнослов’янській мові кінця XVI – XVII ст. в Україні (2009)
Долгополова Л. - Структурно-функциональные типы инфинитива современного немецкого языка (2009)
Ковтюх С. - Елементарні парадигматичні класи іменників четвертої відміни в сучасній українській мові (2009)
Котовські Г. - Функціональні особливості прикметникових дериватів із модально-пасивним значенням у сучасній німецькій мові (2009)
Мороз Т. - Явище семантико-граматичної асиметрії на рівні граматичної категорії роду незмінюваних іменників (2009)
Пом’янська К. - New approaches to some problems of present day grammar (2009)
Снісаренко І. - Інфінітивна комплементація середньоанглійських двоперехідних дієслів з нетиповою синтаксичною поведінкою (2009)
Токарєва Т. - Актуальні проблеми синтаксису німецької мови через призму стилістичного аналізу тексту (2009)
Бокатенко І. - Структурно-семантичні особливості складнопідрядних речень напівреальної умови (2009)
Кашталян О. - Елементарні парадигматичні класи прізвищ першої відміни м’якої групи в українській мові (2009)
Колісник О. - Структурні різновиди складних сполучникових речень із пояснювальними відношеннями (2009)
Мачак О. - Інтенсивно-допустові конструкції в структурі складнопідрядного речення (2009)
Панченко К. - Конструкція werden+infinitiv i у значенні теперішнього часу та його відповідники в українській мові (2009)
Плоткіна М. - Складні речення з компонентом, вираженим прямою мовою, в романах Дж.Остін (2009)
Сухомлин В. - Засоби вираження суб’єктивної модальності на текстовому рівні (на прикладі німецьких публіцистичних текстів) (2009)
Язикова Ю. - Проблема класифікації складнопідрядних речень нерозчленованої структури займенниково-співвідносного типу (2009)
Діордієва А. - Система аморфних одиниць англійського іменника (2009)
Залужна О. - Об’єкт відчужуваної власності в конструкціях із привативними дієсловами (на матеріалі англійської та української мов) (2009)
Краснова О. - Синтаксичні особливості речень у молодіжному дискурсі (на матеріалі англомовних інтернет-статей) (2009)
Леонідов О. - Реорганізація порядку слів у інфінітивному реченні мети (на матеріалі середньоанглійських пам’яток) (2009)
Оглашенний Р. - Семантична характеристика актантів ергативних дієслів у німецькій мові (2009)
Ожоган А. - Дієслівні предикати членування з архісемою "деструктивний вплив на об’єкт" у німецькій та українській мовах (2009)
Оксанич М. - Функціонування сполучника daz у середньоверхньонімецькій мові (2009)
Панченко Е. - Сжатый текст и его ведущие и подчиненные признаки (2009)
Тузков С. - "The pit and pendulum”: об особенностях постмодернистского дискурса в новеллистике Эдгара По, Тузкова И. (2009)
Бабелюк О. - Принцип пастишу в постмодерністському іронічному стилі письма (2009)
Буйницька Т. - Засоби вираження антропоцентричності художнього простору в романі Вільгельма Ґенаціно "Пляма, куртка, кімнати, біль” (2009)
Долгушева О. - Критика "читацького відгуку”: багатовимірність стратегії (2009)
Жданова Е. - Суггестивный потенциал поэтического текста (2009)
Кібальнікова Т. - Особливості реалізації принципів іконічності під час аналізу англомовного поетичного тексту (2009)
Кость Г. - Від експліцитного до імпліцитного в художньому тексті (2009)
Ляшенко Т. - Розвиток стилістики і поняття стилю у германістиці (2009)
Midjana T. - Rhetorik und linguistik (2009)
Новак Г. - Identitätssuche in der lyrik der türkischen autoren, Іванюк Н. (2009)
Перцова И. - Особенности моделирования языковой картины мира в художественном тексте (2009)
Черевченко О. - Універсальні та національно-специфічні аспекти концептуалізації світу у поетичному мовленні (2009)
Ярмолович О. - Роман-сатира Стівена Лікока "Моє відкриття Англії": лингвостилістичний аспект (2009)
Гринько О. - Функціонування символів в романі В. Голдінга "Спадкоємці” (2009)
Гуменюк І. - Систематизація ознак описів природи сучасної англомовної прози (2009)
Гураль О. - Типологія персонажа постмодерністського твору: прагматичний аспект (2009)
Деркач Н. - Систематизація жанрових ознак англійського прислів’я (2009)
Дуйко Е. - Гендерные исследования: особенности муж ской речи (2009)
Мошкіна Н. - Експресивність науково-лінгвістичного німецькомовного тексту (2009)
Музичук М. - Мотив граничної самотності як елемент "міфічної" оповіді та його мовне вираження в художньому тексті (2009)
Новохатська Н. - Функціонування англійських розмовних конструкцій з називним уявлення в художніх текстах XIX століття (2009)
Пикалюк Р. - Лінгвокультурний код як параметр порядку формування модальної сфери художнього дискурсу (на матеріалі творів і.багряного) (2009)
Сидорович З. - Глагольность Чеховского нарратива (2009)
Sharyak О. - Textuelle wortbildungen und ihre syntaktischen ausgangsstrukturen in deutschen pressetexten (2009)
Андрущак О. - Лінгвостилістичні особливості мови наратора та персонажа у постмодерністському романі (на матеріалі "Артур та джордж" Дж. Барнса) (2009)
Brunner К. - Das motiv wald als tertium comparationis inter- und intrakultureller selbst- und fremdwahrnehmung eine vergleichende motivanalyse zu lesja ukrajinka und marie von ebner-eschenbach (2009)
Гуманенко О. - Особливості редакторського аналізу дитячого видання (на матеріалі повісті Галини Малик "Злочинці з паралельного світу") (2009)
Мироненко В. - К вопросу о сущности понятия "стиль" и составляющих стиля художественного текста (2009)
Черевченко В. - Етносимволіка змісту і форми української народної казки (на прикладі орнітологічної лексики) (2009)
Паславська А. - Заперечення в мовленнєвому онтогенезі (2009)
Гладуш Н. - Комунікативно-прагматичні характеристики непрямих мовленнєвих актів (2009)
Крижанівська О. - До проблеми внормування українськомовної документної комунікації (лексичний рівень) (2009)
Кузенко Г. - Прагматичні особливості емотивних висловлень негативної оцінки у комунікативній ситуації ревнощів (2009)
Мельник Ю. - Актуалізація як явище комунікативного синтаксису (2009)
Нечитайло І. - Балтійські відповідники праслов’янських діалектизмів (2009)
Petrashchuk N. - Kontaktanzeige als Textsorte im Deutschen und Ukrainischen, Wassylyschyn H. (2009)
Федорів Я. - Дискурс публічного мовлення: проблеми функціонування в поліетнічному та полікультурному просторі (2009)
Фєфєлова В. - Вплив компонентів семантичної структури речення на комунікативну перспективу актуалізованого висловлення (на матеріалі складних речень з підрядним часу сучасної французької мови) (2009)
Станкевич О. - Финансовый отчет как вид экономического дискурса (2009)
Вещицкая В. - Реализация иллокутивного значения побуждения в утвердительном сложноподчиненном предложении с придаточным условным (на материале испанского языка) (2009)
Ковальчук Л. - Функціональна структура прагматичного контексту (2009)
Лянг О. - Категорія імпліцитності в організації рекламних текстів (2009)
Решетарова І. - Процеси евфемізації та дисфемізації в політичному дискурсі сьогодення (2009)
Романюк С. - Реалізація маніпулятивного потенціалу лінгвістичних вербальних засобів в американському рекламному дискурсі (2009)
Бондаренко Л. - Информативная сущность жанра "совет" (2009)
Гнатів Р. - Парентетичні внесення в юридичному дискурсі (2009)
Голощук С. - Стилістичні засоби як індикатори мовної репрезентації спонукального дискурсу (2009)
Гундаренко О. - Сучасна американська церемоніальна промова як поле дослідження феноменів культури (2009)
Дяків Х. - Застереження у сучасній німецькій мові: жанротвірні ознаки (2009)
Жигалина Е. - Стилистические особенности языкового оформления англоязычного корпоративного блога (2009)
Кащишин Н. - Особливості дискурсу та терміносистеми англомовних дипломатичних документів (2009)
Родік Л. - Прагматичний аспект при передачі внутрішньолінгвістичних та екстралінгвістичних факторів англійської науково-технічної реклами (2009)
Тумбрукати Е. - Семантико – cинтаксические характеристики интервью (на материале английского языка) (2009)
Христя О. - Становлення мовної особистості в сучасному українському інформаційному середовищі (2009)
Гур'єва Т. - Експресивність народних прикмет на метричному та морфологічному рівнях мови (2009)
Микитюк Ю. - Розуміння компліменту як мовленнєвого акту в працях учених ХХ – поч. ХХІ ст. (2009)
Фітьо Т. - Використання засобів вираження невизначеності у конструюванні базової опозиції "ми" та "вони" в американському політичному дискурсі (2009)
Князян М. - Структура інформаційно-технологічної компетентності та методичні аспекти її формування у майбутніх перекладачів (2009)
Антонюк Г. - Про викладання іноземних мов у Києво-Могилянській академії (XVII - XVIII ст.) (2009)
Білас Л. - Національний компонент змісту навчання англійської мови як чинник формування здібності до міжкультурної комунікації у студентів-філологів (відділення української філології та фолькористики) (2009)
Віталіш Л. - Дидактизація граматичних категорій іменника на матеріалі німецьких прислів’їв (2009)
Дем'яненко О. - Загальні аспекти формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови (2009)
Запорожець Г. - Взаємодія глобального і локального: гендерна та етнічна тематика в підготовці вчителя іноземної мови (2009)
Касьянова В. - Межкультурный взгляд на нормы менеджмента в рамках преподавания английского языка для специальных целей (2009)
Комарницька Т. - Дивовижний світ пізнання і навчання крізь слово (2009)
Корнева З. - Профессиональная подготовка преподавателей ко внедрению программ иноязычного погружения в учебный процесс высших учебных заведений Украины (2009)
Мороз Т. - Специфіка використання загальнокультурної компонентиу процесі викладання спеціалізованих гуманітарних дисциплін у вищій школі (2009)
Ріжняк О. - Пропедевтичні можливості курсу "латинська мова" та його роль в підготовці перекладачів (2009)
Труханова Т. - Навчання монологічного мовлення на основі текстів з соціокультурним компонентом (2009)
Черньонков Я. - Результати експериментальної перевірки ефективності вивчення іноземної мови студентів немовних спеціальностей (2009)
Якименко П. - Формування лінгвокультурологічної компетентності студентів вищих навчальних закладів (2009)
Алексеенко Л. - Некоторые актуальные проблемы современного обучения английскому языку в вузах Украины (2009)
Bilous А. - Die umsetzung in der täglichen unterrichtspraxis: möglichkeiten der gestaltung des deutschunterrichts (2009)
Бокова В. - The communicative-analytic approach to teaching english discourse intonation in efl milieu (2009)
Воронкова Н. - Вплив лінгвокраїнознавчого матеріалу на мотивацію вивчення іноземних мов (2009)
Григорович О. - Методи формування науково-пізнавальної компетентності майбутніх учителів іноземних мов і перекладачів (2009)
Савенко Т. - Комунікативно-орієнтоване навчання вживання неособових форм дієслова в мовленні студентів другого курсу (2009)
Зубрик А. - Творчість у професійнійдіяльності майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін (2009)
Краснова Я. - Мотивы выбора учительской профессии (2009)
Максимова О. - Провідний досвід індивідуалізації підготовки та виховання фахівців (аналітичний огляд) (2009)
Мудра О. - Організаційні аспекти технології інтенсивної іншомовної підготовки дорослих у системі неперервної гуманітарної освіти (2009)
Pankovskiy І. - Paralinguistic means in the context of teaching cross-cultural communication to students of linguistics (2009)
Попова О. - Проблема розвитку навичок аудіювання іншомовного мовлення під час підготовки перекладачів / тлумачів (2009)
Сауляк А. - Особливості методичної підготовки вчителів англійської мови у Великій Британії (2009)
Смирнова А. - Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у Іспанії: теоретичні засади і методи (2009)
Стеценко Н. - До характеристики поняття "лінгвокраїнознавство" (2009)
Хромченко О. - Метод проектної технології як засіб навчання іноземних мов (2009)
Передмова (2013)
Павелків Р. В. - Феномен просоціальності як новий аспект психологічного аналізу (2013)
Гошовський Я. О. - Просоціальні стратегії депривованої особистості у контексті її вітагенної активності (2013)
Коваленко А. Б. - Проблеми сучасної сім’ї очима підлітка (2013)
Литвиненко С. А. - Дитина і середовище: проблеми і суперечності соціалізації (2013)
Михальчук Н. О. - Концепція соціального інтелекту особистості, Івашкевич Е. З. (2013)
Петренко О. Б. - Дефініція і сутність поняття "моральні гендерні стереотипи” (2013)
Ямницький В. М. - Суб’єктність та чинники життєтворчої активності особистості (2013)
Андріяшина Н. В. - Психологічна готовність до розвитку уваги учнів як соціалізація особистості майбутнього педагога (2013)
Атаманчук Н. М. - Аналіз наукових підходів до вивчення розвитку самооцінки дошкільника як основного компоненту в структурі самосвідомості, Пасічніченко А. В. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського