Безлюдна В. І. - Особливості просоціального розвитку в епоху дитинства (2013)
Борейчук І. О. - Структура образу "чужого” в студенському середовищі (2013)
Бубряк Т. Ю. - Моделі логічних рівнів Роберта Ділтса у процесі становлення професійної самоідентичності майбутніх психологів (2013)
Бучко В. Б. - Роль емоційного інтелекту у формуванні просоціальної поведінки (2013)
Главінська О. Д. - Становлення я-концепції в просторі професійного самовизначення молоді, Хупавцева Н. О. (2013)
Гошовська Д. Т. - Моральна самооцінка як базовий компонент самоусвідомлення у процесі ревіталізації особистості– 54-57 (2013)
Демчук О. О. - Структурні компоненти креативної компетентності майбутніх психологів, Артемова О. І. (2013)
Джеджера К. В. - Комунікативний досвід особистості як умова ефективного спілкування (2013)
Джеджера О. В. - Емоції та емоційні переживання як предмет наукового дослідження: історичний аспект (2013)
Добровольський С. - Життєтворчість як основа соціально-психологічного становлення особистості (2013)
Євдокимова Н. О. - Психологічні аспекти професійної соціалізації майбутніх юристів, Лановенко І. І. (2013)
Зінченко А. В. - Життєстійкість як основа ефективної соціальної адаптації хворих на епілепсію (2013)
Козачук С. А. - Теоретико-методологічні засади дослідження проблеми пізнавальної активності, Портяна О. В. (2013)
Комар Т. В. - Допомога іншим як психологічний засіб розвитку особистості (2013)
Корнієнко І. О. - До проблеми індивідуалізації стратегій життя особистості (2013)
Корчакова Н. В. - Стратегія вдячності як елемент просоціальної поведінки (2013)
Кочубей О. С. - Особливості формування іншомовної компетенції студентів-філологів (2013)
Кривопишина О. А. - Особливості взаємодії свідомого та несвідомого рівня психіки творчої особистості (2013)
Крюкова Л. В. - Корекція емоційної сфери молодшого школяра як основного чинника адаптації у соціумі (2013)
Кулаков Р. С. - Самооцінка та рівень домагань як психологічні детермінанти професійного самовизначення у ранньому юнацькому віці (2013)
Марциновський В. П - Психофізіологічні та вікові особливості сприйняття часу та уваги дітей, Куцоконь Л. П., Рудь О. Г., Гусаковська Т. М. (2013)
Матласевич О. В. - Психологічна профілактика адиктивної поведінки молоді в світлі християнського світогляду (2013)
Моісеєва О. С. - Психологічні чинники становлення професійної культури вчителя іноземної мови у процесі соціалізації (2013)
Набочук О. Ю. - Теоретико-методологічний дискурс у проблему типів екологічної свідомості особистості (2013)
Назаревич В. В. - Психологічні атрибути гандикапності в осіб із психофізіологічним потребами (2013)
Наконечна М. М. - Просоціальна активність як чинник становлення внутрішнього світу людини (2013)
Никоненко Ю. П. - Особливості морального розвитку та виховання дітей дошкільного віку (2013)
Ніколайчук Г. І. - Роль особистісного та соціального досвіду в процесі розуміння літературних текстів, Ногачевська І. О. (2013)
Павелків В. Р. - Психологічний аналіз змісту та типології проблеми агресивності у психологічній науці (2013)
Папуча М. В. - Шляхи подолання редукційних процесів у сучасній психології (2013)
Петренко В. Є. - Психологічна корекція тривожності у старшокласників різних типів загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Поліщук В. М. - Базовий симптомокомплекс кризи входження в дорослість (2013)
Поліщук С. А. - Вплив процесів старіння на особливості реагування людини на стресс (2013)
Рудюк О. В. - Проблеми професійної соціалізації безробітної молоді (2013)
Рудь Г. В. - Психологічні особливості просоціальної поведінки підлітків (2013)
Созонюк О. С. - Психологічний аналіз розвитку комунікативних здібностей у студентів - майбутніх педагогів (2013)
Співак Д. М. - Теоретичні підходи до вивчення проблем моралі та моральної самосвідомості (2013)
Ставицька О. Г. - Самопрезентації психолога як складова його професійного іміджу (2013)
Хоржевська І. М. - Емпатійні прояви у дитини підліткового віку (2013)
Цуканова М. С. - Уявлення сучасної молоді про нормативну та просоціальну поведінку: психологічний аналіз (2013)
Щербан Т. Д. - Психологічно-емоційна стійкість вчителя як основа професійної компетентності (2013)
Яцюк Н. О. - Концепція іншої людини як детермінанта просоціальної поведінки (2013)
Васильченко А. В. - Детермінанти виникнення та переживання заздрощів у юнацькому віці (2013)
Вознюк Ю. С. - Становлення самоствердження особистості на різних вікових етапах (2013)
Воронова О. Ю. - Емоційно-психологічний компонент професійного становлення майбутніх працівників дитячих навчальних закладів (2013)
Демянюк О. Б. - Соціально-психологічний аналіз індивідуальних моделей світу студентів-психологів (2013)
Журавель А. В. - Ресурси студентської інтервізійної групи у формуванні готовності майбутніх психологів освіти до здійснення ними професійної кар’єри як психолога-консультанта (2013)
Кириченко Н. А. - Особливості формування цільових орієнтацій у життєвих проектах юнаків (2013)
Кулакова Л. М. - Психологічні особливості розвитку почуття власної гідності у молодшому шкільному віці (2013)
Курдибаха О. М. - Психологічні основи гендерної соціалізації підлітків (2013)
Лендел М. І. - Проблеми етнічної толерантності у психології (2013)
Мельник І. Я. - Емоційно-оцінний компонент просоціальної поведінки у молодшому шкільному віці (2013)
Новік Л. О. - Імідж як один з механізмів соціалізації особистості (2013)
Покотило Г. О. - Недоліки соціалізації як чинники формування девіантної поведінки підлітків (2013)
Відомості про авторів (2013)
Мандра В. В. - Управление развитием персонала транспортно-логистического центра на основе корпоративного университета (2016)
Адамович М. П. - Соціокультурні чинники глобального економічного розвитку в умовах поступу "економіки знань" (2016)
Тіпанов В. В. - Високі технології як головна передумова глобального економічного розвитку (2016)
Цибуляк А. Г. - Асиметричність екологізації світових товарних ринків (2016)
Аль Ширафi Мохаммед Авад. - Оцінка ефективності системи охорони здоров’я (2016)
Богма О. С. - Аргументування та розвиток сутності та змісту економічної безпеки як наукової категорії в різних економічних школах (2016)
Ільїна А. О. - Теоретичні підходи до обґрунтування системи цілей державного стимулювання інвестиційного процесу (2016)
Меглей В. І. - Сучасні екологічні мотивації до розвитку системи вітчизняного аграрного господарювання (2016)
Потравка Л. О. - Модель трансформацій аграрного сектора України (2016)
Горіна Г. О. - Сутність та особливості типології туристичних підприємств як суб’єктів управління (2016)
Данько Ю. І. - Перспективи реалізації конкурентних переваг підприємств-виробників продукції садівництва на мезорівні (2016)
Швед Т. В. - Держaвне регулювaння як нaпрям зaбезпечення рoзвитку пiдприємств oлiйнo-жирoвoї гaлузi Укрaїни в умoвaх глoбaлiзaцiї, Біла І. С. (2016)
Козін О. Є. - Оцінка стану економічної безпеки автотранспортних комплексів регіонів України (2016)
Скороход І. С. - Удосконалення регіонального екологічного управління в Україні (2016)
Степаненко Т. О. - Теоретичні положення оцінки земель як основа економічного регулювання земельних відносин (2016)
Федотова Т. А. - Відмінності статистичного виміру ринку праці, Гусаров С. В. (2016)
Стегней М. І. - Співвідношення різних форм фінансування сталого розвитку сільських територій (2016)
Дяченко А. В. - Проблеми кредитування житлового будівництва в Україні (2016)
Жмурко Н. В. - Оцінка впливу бюджетної децентралізації на виконання державного та місцевих бюджетів, Рихліцька М.В. (2016)
Лінькова О. Ю. - Оподаткування підакцизних товарів (2016)
Тімошенко Н. М. - Ринок державних цінних паперів у системі управління дефіцитом бюджету (2016)
Чмир С. О. - Калькулювання собівартості продукції свинарства (2016)
Шинкаренко В. М. - Використання математичних методів для оптимізації туристичного продукту, Шинкаренко Л. В. (2016)
Данилич В. - Поняттєвий простір змісту ключових концептів іспано-кастильських пам’яток середньовіччя (на прикладі концепту castillo) (2009)
Межжеріна Г. - Поняття шляхетності за часів переходу від язичництва до християнства (на матеріалі східнослов’янських лексем ХІ–ХІІІ ст.) (2009)
Огуй О. - Кількісна реконструкція давнього світосприйняття (на фрагментарному матеріалі мовної картини світу в англосаксонському "Беовульфі") (2009)
Приходько А. - Система концептів у когнітивно-семантичному просторі німецької народної загадки, Мамедова А. (2009)
Теркулов В. - Концепт як інваріантне значення номінатеми (2009)
Фоменко Е. - Функционально-лингвистическая типология художественного текста: язык идиостиля писателя (2009)
Абрамова Ю. - Пословица как объект исследования: определение, функции, актуальность (2009)
Апалат Г. - Комунікативні стратегії респондента у текстах-інтерв’ю cучасної англомовної преси (2009)
Ашиток Н. - Моделі формування багатозначних слів як спосіб відтворення "мовної картини світу” в українських говірках (2009)
Болдырева А. - Авторский неологизм как средство создания юмористического эффекта (2009)
Бондаренко О. - До пошуків моделі порівняння лексичних систем в українській та англійській мовах (2009)
Вільчинська Т. - Семантико-номінативна природа концепту "чорт” у мовно-концептуальній картині світу Б.-І. Антонича (2009)
Вит Ю. - Фреймовый подход к изучению англоязычной офтальмологической терминологии (2009)
Волчанська Г. - Особливості відображення мовної та концептуальної картин світу в англійському та українському текстах "Гаррі Потера", Волчанська О. (2009)
Воротнікова І. - Етапи діахронічного розвитку терміну "етикет" (2009)
Вострецова В. - Функціонування нових сталих сполук слів із компонентом "synrdome” на позначення серйозних хвороб (на матеріалі сучасної англійської мови) (2009)
Дейнека В. - До питання про типологію термінологічної лексики митної справи (2009)
Деменчук О. - Ідентифікаційний фокус семантики експерієнтивів (на матеріалі англійської, польської та української мов) (2009)
Зимомря І. - Австрійський художній текст: динаміка функціонування в полікультурному просторі (2009)
Іваненко Н. - The transcendence of the good (2009)
Клименюк А. - Модели концептосферы и механизмов когнитивного мышления индивида (2009)
Коваленко Н. - Фраземи родильних обрядів у лексикографічному описі (на матеріалі говірок Західного Поділля) (2009)
Колесник О. - Міфологічний простір як об’єкт зіставного дослідження англійської та української мов (2009)
Колесниченко Н. - Немецко- и англоязычный канонический романс: Сходства и различия (2009)
Короткова Л. - Пространственно-временной фокус взаимодействия текстовых миров как основа возникновения текстовых аномалий в современной англоязычной художественной прозе малой формы (2009)
Крижко О. - Аксіологічна характеристика макрополя фразеологізмів із зоонімним компонентом "ментальні характеристики людини" (2009)
Лавриненко С. - Мовні маркери сфери права у народних піснях чумацького циклу (2009)
Медведь Е. - Лингвопрагматический аспект функционально-семантического поля количества, Максюта А. (2009)
Мізін К. - Шляхи акумулювання етнокультурної семантики: валоризація універсальних концептів (на матеріалі української, німецької, англійської та російської компаративних фразеологій) (2009)
Нікульшина Т. - Особливості вербалізації концептів creature та істота засобами сучасної англійської та української мови (2009)
Пастушенко Т. - Архітектоніка етноспецифічного образу людини в англійських пареміях (2009)
Попко Л. - О Некоторых видах стереотипов в языковой картине мира (2009)
Попова О. - Експресивна своєрідність оказіоналізмів Олеся Гончара (2009)
Пруткая Н. - Классификационное вербальное освоение действительности восточными славянами в XI – XVII вв. (2009)
Ригованова В. - Вияв менталітету українців крізь призму прислів’їв та приказок: лінгвокультурологічний аспект (2009)
Скляренко О. - Лінгвотипологічні й культурно-історичні особливості композитів моделі "прикметник + іменник" (на матеріалі географічних назв США та України) (2009)
Соболева И. - Аксиологическая трансформация жаргонных средств в современном медиаполитическом дискурсе (2009)
Солодка А. - Two domains in cross-cultural communication studies to the second language intercultural transformation (2009)
Устинов А. - Механизм порождения модальных смыслов высказывания (2009)
Чернишенко І. - Ключові цінності британської картини світу та їх вербалізація у суспільно-політичному дискурсі (2009)
Фролова І. - Комунікативно-позиційні ролі учасників конфронтаційної мовленнєвої взаємодії (2009)
Шапран Д. - Двокомпонентні терміносполучення в сучасній українській маркетинговій терміносистемі (2009)
Антімєнюк Н. - Дискурс новин як фактор формування картини світу (2009)
Бабка А. - Значення слова, його природа та мінливість (2009)
Барсук Т. - Функціональне навантаження антропонімів у казковому дискурсі (на матеріалі творів Дж. К. Роулінг про Гаррі Поттера) (2009)
Безноса А. - Мовні індикатори вираження модальності ввічливості (2009)
Бісовецька Т. - Номінативні одиниці на позначення родинних стосунків в українській, німецькій та польській мовах (за даними вільного асоціативного експерименту) (2009)
Благодарна О. - Метафорична актуалізація образно-ціннісного складника концепта "робота” (2009)
Бондар О. - Засоби вербалізації концепту authority (на матеріалі англомовного та україномовного газетного дискурсу), Цегельська М. (2009)
Бузько С. - Функціонально-стилістичні особливості суспільно-політичної лексики в текстах української постмодерної прози (2009)
Ваніна Г. - Метафорична модель концепту pr (на матеріалі англійської, російської та української мов) (2009)
Велика І. - Гендер як соцолінгвальна категорія: міждисциплінарний аспект (2009)
Воробйова Л. - Варіанти родового оформлення топонімів іншомовного походження у XVIII столітті (на матеріалі "Документів Богдана Хмельницького") (2009)
Вялікова О. - Концептуальний зміст феномену "поетика постмодернізму" в контексті розвитку поетики як науки (2009)
Гавриленко А. - Фразеологические заимствования во французском языке (2009)
Гах Я. - Виды номинации пространственных денотатов в русском, английском и французском языках (2009)
Глущук Г. - Предикати каузативності в іспанській мові (2009)
Головенко К. - Випадки образного незбігу внутрішньої форми метафори в порівнянні в українській та англійській мовах (2009)
Гончаренко Л. - Лінгвопрагматичний аспект публіцистичних запозичень (2009)
Грабовий П. - Дослідження українського молодіжного сленгу в аспекті мовної картини світу (2009)
Дробот Ю. - Емотивний компонент метафоричного значення лексичних одиниць німецької мови (2009)
Іванченко М. - Семантико-ономасіологічна сутність концепту "пошкодження" (2009)
Живіцька І. - Символ як стереотипизоване явище культури (на матеріалі українських паремій) (2009)
Жукова Н. - Концепт "ANZAC" як домінанта національної австралійської культури (2009)
Задорожна О. - Інтерпретація часопроміжку "двадцяте століття" з погляду української етнокультури (2009)
Зернов А. - Восприятие и концептуализация мира, Вострецова В. (2009)
Калініченко В. - Образний зміст концепту "успіх" в українській лінгвосвідомості за результатами асоціативного експерименту (2009)
Кобяков О. - Міфологічні витоки мовчання (2009)
Ковтун Н. - Лексика на позна чення суспільно-політичних реалій німецької та української мов (2009)
Комар О. - Етносимволіка назв дерев в українській мовній картині світу (2009)
Криворученко С. - Синергійна дія модальних смислів у процесі інтенсіоналізації прозового дискурсу (2009)
Крижановська Т. - Хитрість як складова концепту мудрість в українській мові (2009)
Кузенна Н. - Етикетні формули вітання у сучасному спілкуванні: категорія ввічливості у міжкультурній комунікації (2009)
Kus’ko Р. - Besonderheiten der sprachvarietäten der deutschen sprache – allgemeine charakteristik (2009)
Купіна Я. - Концепт "пам'ять" як складова української концептосфери (2009)
Кучма З. - "Passé simple" у французькому пісенному тексті (2009)
Ларькіна М. - Прояви гендерноі самооцінки в німецькомовних шлюбних оголошеннях (2009)
Литовка О. - Заголовок в моделюванні текста короткого оповідання (на матеріалі короткого оповідання Е. Уортон "Римська лихоманка”) (2009)
Лозова О. - Емоції як об’єкт вивчення у когнітивній лінгвістиці (2009)
Лупол А. - Топонім Дніпро у поетичній картині світу Василя Стуса (2009)
Макар І. - Концептуально-тематичне поле "кохання” у романі Лонга "Дафніс і Хлоя” (2009)
Марковська А. - Когнітивно-концептуальні сфери фразеологізмів сучасної німецькомовної преси (2009)
Миронова Н. - Лексико-фразеологічне поле концепту войовничість (на матеріалі французької мови) (2009)
Мокренко О. - Екстеріоризація силенціального ефекту природи (на матеріалі корелюючих поетичних творів) (2009)
Молодыченко А. - Многоликое авторское "Я" в медиадискурсе (2009)
Мосиевич Л. - Дисфемизмы и языковая картина мира (2009)
Муратова В. - Індивідуальний стиль Патріка Зюскінда та ситуація постмодерну (на матеріалі роману "Контрабас") (2009)
Назаренко О. - Сучасна авторська казка як приклад постмодерністського дискурсу (2009)
Наумук О. - Когнітивний простір адресата як складова когнітивного простору ситуації поради (2009)
Неклесова В. - Основные структуры представления знаний (на материале хрононимии) (2009)
Орел І. - Загальнокультурологічна, національно-культурологічна та когнітивна конотація фо з фольклорним компонентом (2009)
Панасенко Т. - Кроскультуpнi звязки загадок різних народів (2009)
Патлач Г. - Каламбур як різновид мовної гри в англійській, французькій, російській та українській лінгвістиці (2009)
Підгорна А. - Авторська модель світу як одна із форм реалізації індивідуальної концептуальної картини світу (на матеріалі творів сестер Бронте) (2009)
Помінчук Т. - Ворожіння: семантика, номінація та сучасний (2009)
Попова О. - Герої казок Братів Грімм як прецедентні феномени, Свирид А. (2009)
Прадивлянная Л. - Акустические образы в русской импрессионистической прозе (2009)
Працьовита Н. - Роль метафори у англомовному педагогічному дискурсі (2009)
Просалова Я. - Семантика фразеологізмів із компонентом "house / haus" в англійській і німецькій мовах (2009)
Проценко О. - Особливості матримоніального діалогічного дискурсу (2009)
Романюк І. - Фрейм-сварка у мовленнєвій інтеракції мовців (на матеріалі прозових творів І. Нечуя-Левицького) (2009)
Романюха М. - Метонімія в дискурсивних дослідженнях метафорики англомовного економічного тексту (2009)
Абрамов Ю. А. - Экспериментальный метод определения частотных характеристик пожара класса В при его тушении распыленной водой, Тищенко Е. А. (2015)
Беликов А. С. - Влияние напряженно-деформированного состояния при динамическом воздействии на безопасность применения защитной каски пожарного, Шаломов В. А., Сабитова О. А., Маладыка И. Г., Федоренко Д. С. (2015)
Беликов А. С. - Внедрение средств огнезащиты для повышения огнестойкости строительных конструкций, Шаломов В. А., Трифонов И. В., Борсук Е. В., Дзецина Е. В. (2015)
Бобрышева С. Н. - Альтернативные средства пожаротушения, Боднарук В. Б. (2015)
Киреев А. А. - Гелеобразные покрытия – эффективные средства оперативной огнезащиты. Обзор, Савельев Д. И. (2015)
Кириченко О. В. - Аналіз пожежовибухонебезпеки піротехнічних виробів у процесі їх зберігання, транспортування та застосування, Барановський О. С., Кириченко Є. П., Мотрічук Р. Б. (2015)
Копильний М. І. - Підвищення ефективності роботи внутрішнього протипожежного водопроводу додаванням до води рідкого натрієвого скла, Бенедюк В. Г., Стилик І. С., Нижник Т. Ю., Балло Я. В. (2015)
Костенко Т. В. - Можливости захисту рятувальників від теплового впливу (2015)
Мосов С. П. - Розвідка пожеж із застосуванням безпілотних літальних апаратів, Трембовецький М. П. (2015)
Нуянзін О. М. - Математичне моделювання процесу тепломасообміну у камерах вогневих печей установок для випробувань на вогнестійкість несучих стін, Поздєєв С. В., Нуянзін В. М., Сідней С. О. (2015)
Осипенко В. И. - Усовершенствованый метод испытаний железобетонных колонн на огнестойкость, Словинский В. К., Поздеев А. В., Федоренко Д. С. (2015)
Поздєєв С. В. - Оцінка класу вогнестійкості самонесучої стіни залізобетонних модулів сховища відпрацьованого ядерного палива, Отрош Ю. А., Нижник В. В., Борис О. П. (2015)
Поздєєв С. В. - Оцінка класу вогнестійкості ненесучої перегородки залізобетонних модулів сховища відпрацьованого ядерного палива, Отрош Ю. А., Федченко І. В., Демешок В. В. (2015)
Соколенко К. І. - Актуальні питання нормативно-правового забезпечення наукової діяльності у сфері цивільного захисту, пожежної, техногенної та природної безпеки в Україні (2015)
Трошкин С. Э. - Исследование адекватности результатов математического моделирования динамики пожара в помещении с помощью программного комплекса FDS, Сидней С. А., Тищенко Е. А., Некора О. В. (2015)
Цвиркун С. В. - Применение информационных технологий при подготовке специалистов пожарной и техногенной безопасности, Кириченко О. В., Маладыка Л. В. (2015)
Мирошник О. М. - Розробка математичної моделі ліквідації надзвичайної ситуації (2015)
Анотації (2015)
Автори (алфавітний покажчик) (2015)
Вимоги до оформлення статей, які подаються у наукове фахове видання "Пожежна безпека: теорія і практика" (2015)
Вихідні дані (2015)
Вітренко А. О. - Міждисциплінарні аспекти теорії сервісної економіки (2016)
Журавльова Ю. О. - Еволюція наукових поглядів на категорію "суспільні блага" (2016)
Гусарова М. Ю. - Світовий досвід кластеризації (2016)
Зварич Р. Є. - Критичні імперативи розвитку глобалізації (2016)
Колінець Л. Б. - Концептуальні підходи до теорії світових фінансових криз (2016)
Марущак Д. Ю. - Напрями оптимізації взаємного співробітництва країн АСЕАН та України в умовах трансформації світової економіки (2016)
Олійник А. А. - Співробітництво України та МВФ у формуванні національної валютної системи (2016)
Злобіна О. В. - Закордонний досвід реалізації політики забезпечення місцевого економічного розвитку (2016)
Клопов І. О. - Економічні аспекти інтеграції відновлювальної генерації в електричні мережі (2016)
Литвин О. В. - Концептуальні підходи до визначення терміну "інвестиційна привабливість" (2016)
Ляховець В. О. - Інфраструктура ринку яловичини: проблеми та перспективи (2016)
Борисова Л. Є. - Процесний підхід до формування організаційної структури підприємства залежно від стадії життєвого циклу (2016)
Гуштан Т. В. - Бренд-маркетинг – іновацінній напрям підвищення конкурентоспроможності продукції (2016)
Другова О. С. - Генезис поняття "контролінг" (2016)
Думанська І. Ю. - Інноваційне оновлення промислових підприємств України: проблеми та перспективи (2016)
Задорожнюк Н. О. - Аналіз базових теорій мотивації персоналу, Кващук Ю. О. (2016)
Іванов М. В. - Концептуальні засади управління витратами на стадії їх формування (2016)
Копитко М. І. - Корпоративна культура підприємств: історія виникнення та сутність (2016)
Дубинська І. І. - Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на формування трудового потенціалу регіону (2016)
Prokopіuk A. - Position of regional structural policy in terms of restructuring of Ukrainian regions (2016)
Алескерова Ю. В. - Проблеми впровадження банківських кредитних інновацій в аграрній сфері (2016)
Грицино О. М. - Податок на додану вартість в оподаткуванні інноваційної діяльності (2016)
Давиденко Г. В. - До питання про моніторинг фінансової стабільності банківської системи України, Омельченко О. В. (2016)
Кугай І. В. - Бухгалтерський облік доходів і видатків суб’єктів державного сектору: національні особливості та зарубіжні тенденції (2016)
Кугай І. В. - Зовнішній та внутрішній аудит у державному секторі: світовий досвід (2016)
Порохнавець Я. А. - Пошуково-розвідувальні витрати та їх капіталізація в необоротний актив підприємствами видобувної галузі (2016)
Снеткова А. В. - Аналіз обсягів та структури капітальних інвестицій в економіку України (2016)
Андрієнко В. М. - Інструменти моніторингу фондових ринків (2016)
Вихідні дані (2016)
Нєвєдрова Н. В. - Фондовий ринок України та перспективи його розвитку (2016)
Очеретний Д. С. - Аналіз конкупераційних форм сучасного інноваційного підприємництва (2016)
Радченко О. О. - Основні тенденції ринку натуральних продуктів та їх привабливість для експансії української продукції (2016)
Радченко О. О. - Підвищення конкурентоспроможності українських виробників на ринку екологічних продуктів харчування Європи (2016)
Стаканов Р. Д. - Економічний влив трудової еміграції на країни – експортери робочої сили (2016)
Шаравара Р. І. - Глобалізація фінансових ринків: асиметричність розвитку та державного впливу (2016)
Мельников О. В. - Державне стимулювання стійкого розвитку інформаційної сфери (2016)
Михальчишин Н. Л. - Управління економічним розвитком на конкурентних засадах (2016)
Пинда Ю. В. - Сучасний стан та особливості розвитку будівельного сектора у Причорноморському регіоні України (2016)
Левків Г. Я. - Управління конкурентним потенціалом підприємств (2016)
Пазущан А. В. - Система контролінгу як ефективний вектор розвитку середнього та малого бізнесу в Україні (2016)
Русінова О. С. - Оцінка впливу складових компонент системи забезпечення на реалізацію проектів розвитку промислового підприємства (2016)
Стец І. І. - Інтелектуальний складник трудового потенціалу підприємства: управління розвитком і відтворенням (2016)
Шульга В. М. - Підвищення енергоефективності вищого навчального закладу, Хандога Д. С. (2016)
Черкас В. В. - Основи управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства та методи її забезпечення (2016)
Шапа Н. М. - Методичний підхід до формування конструктивної поведінки персоналу під час проведення стратегічних змін у діяльності підприємства (2016)
Шипуліна Ю. С. - Теоретичний аспект управління інноваційною діяльністю на промислових підприємствах, Савченко О. Ю. (2016)
Саенко В. Г. - Менеджмент субъектно-объектных построений человеческой деятельности (2016)
Іванченко Д. І. - Запровадження системи середньострокового бюджетного планування в Україні як фактор підвищення бюджетної ефективності (2016)
Мороз Н. М. - Переваги синдикативного кредиту та його вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства (2016)
Савастєєва О. М. - Емісія державних цінних паперів як фінансовий інструмент регулювання бюджетного дефіциту, Водяник Д. В., Нагорний В. С. (2016)
Трояновський Р. М. - Перспективи реформування механізмів фінансового забезпечення сільських територіальних громад в Україні (2016)
Туманцова О. В. - Реалії та перспективи розвитку системи електронних переказів в Україні (2016)
Тирінов А. В. - Дебіторська заборгованість підприємства: специфіка і сутність (2016)
Цибульник М. О. - Особливості оцінки активів недержавних пенсійних фондів (2016)
Цибульник М. О. - Особливості обліку доходів та витрат недержавних пенсійних фондів (2016)
Убийвовк І. І. - Інформаційна безпека діяльності підприємств (2016)
Вихідні дані (2016)
Содержание (2016)
Саенко Я. А. - Лейкоцитарный состав и иммунофенотип лимфоцитов крови у женщин, больных сахарным диабетом 2-го типа, с ожирением, Зак К. П., Попова В. В., Семионова Т. А. (2016)
Поворознюк В. В. - Дефіцит та недостатність вітаміну D серед населення Львівської області, Синенький О. В., Балацька Н. І., Синенька М. Ю. (2016)
Паньків В. І. - Вплив комбінованої терапії метформіном пролонгованої дії і глімепіридом на вуглеводний і жировий обмін у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2016)
Кияк Ю. Г. - Специфічність діабетичної кардіоміопатії за наявності коморбідних серцево-судинних захворювань: клініко-ультраструктурні дослідження, Кияк Г. Ю., Барнетт О. Ю. (2016)
Большова О. В. - Рівні аполіпопротеїнів А1 і В у сироватці крові та їх співвідношення у молодих дорослих із соматотропною недостатністю в динаміці терапії рекомбінантним гормоном росту, Ткачова Т. О., Вишневська О. А., Малиновська Т. М. (2016)
Болгарська С. В. - Нові методи лікування трофічних уражень нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет, Пономаренко О. В. (2016)
Венцківська І. Б. - Роль показників ліпідограми протягом вагітності в прогнозуванні ризику розвитку прееклампсії, Аксьонова А. В., Юзвенко Т. Ю. (2016)
Луценко Л. А. - Лабораторная диагностика и ведение гестационного сахарного диабета на современном этапе (2016)
Мазур О. О. - Стан мікробіоти порожнини товстого кишечника у хворих на цукровий діабет 1-го типу залежно від тяжкості клінічного перебігу, Плаксивий О. Г., Пашковська Н. В., Білоока І. О. (2016)
Мокрій В. Я. - Особливості формування окисного стресу у хворих на цукровий діабет 2-го типу залежно від тривалості захворювання та статі, Зябліцев С. В., Кришталь М. В. (2016)
Вергун А. Р. - Пролежні м’яких тканин у хворих на цукровий діабет 2-го типу: клінічні стратегії, показники інсулінорезистентності та аспекти комплексного лікування, Красний М. Р., Чуловський Я. Б., Вергун О. М., Мощинська О. М. (2016)
Паньків І. В. - Вплив призначення вітаміну D на рівень антитіл до тиреоїдної пероксидази у хворих на гіпотиреоз автоімунного генезу (2016)
Вернигородський В. С. - Динаміка інвалідності хворих на гіпотиреоз у Вінницькій області за період 2013–2015 рр., Власенко М. В., Фетісова Н. М., Вернигородська М. В., Костенко І. М., Мельничук Л. П. (2016)
Купріненко Н. - Проблеми дефіциту та недостатності вітаміну D в українській та португальській популяціях: основні питання (2016)
Резников А. Г. - Фредерик Бантинг и открытие инсулина (к 75-летию со дня трагической гибели) (2016)
Титул, содержание (2016)
Cheilytko A. - Finding of the generalized equation of thermal conductivity for porous heat-insulating materials (2016)
Гордєєв А. Д. - Розробка інформаційної технології процесу професійного відбору операторів екстремальних видів діяльності (2016)
Кузовик В. Д. - Розробка алгоритму моделювання біологічних параметрів операторів екстремалів методом Монте-Карло, Гордєєв А. Д., Назарчук М. А. (2016)
Ковтун А. М. - Исследование алгоритма расчета бисплайна четвертой степени на основе полинома четвертой степени (2016)
Єрохін А. Л. - Розробка об’єктно-орієнтованої моделі для аналізу тепловтрат у будівлі невиробничого призначення, Зацеркляний Г. А. (2016)
Рачкевич Р. В. - Применение положений механики стержней для анализа напряженно-деформированного состояния насосно-компрессорной колонны (2016)
Бондаревський С. Л. - Експериментальне дослідження коефіцієнта пульсації світлового потоку джерел штучного освітлення, Данилейко О. К., Рожненко Ж. Г. (2016)
Цигода В. В. - Аналіз особливостей виникнення потенціалів у багатокомпонентних керамічних композитах на основі тугоплавких безкисневих сполук (частина 1), Кириленко К. В., Петровський В. Я. (2016)
Budashko V. - Conceptualization of research of power hybrid electric power complexes, Glazeva O., Samonov S. (2016)
Abstract and References (2016)
Рожкова З. З. - Магнитно-резонансная спектроскопия (in vivo 1Н МРС) в клинической неврологии, Кульчицкий О. К. (2016)
Міщенко Т. С. - Ефективність та безпека препарату Мідокалм у лікуванні постінсультної спастичності, Харіна К. В. (2016)
Черний В. И. - Исследование ЭЭГ-предикторов нейромедиаторной и нейроглиальной активности, особенностей перестройки межцентральных отношений мозга у пациентов с тяжелой ЧМТ, Андронова И. А., Городник Г. А., Назаренко К. В., Черний Т. В. (2016)
Селезнева С. В. - Синдром Гийена — Барре при воспалительных заболеваниях суставов, Перепада А. В., Синяченко О. В., Егудина Е. Д., Ханюков А. А. (2016)
Мищенко Т. С. - Патогенетические и терапевтические аспекты применения препарата Мускомед при вертеброгенных мышечно-тонических синдромах, Мищенко В. Н., Куфтерина Н. С. (2016)
Білошицький В. В. - Оптимізація когнітивної нейрореабілітації пацієнтів iз бойовими травматичними ураженнями головного мозку, Гук А. П., Бондар Т. С., Степаненко І. В., Солонович А. С. (2016)
Романенко В. І. - Психоемоційні розлади в пацієнтів із хронічними больовими синдромами попереково-крижової локалізації (2016)
Коршняк В. О. - Вплив вибухової хвилі на формування неврологічної симптоматики у хворих з бойовою черепно-мозковою травмою (2016)
Жумагулова К. Г. - Опыт применения незаменимых аминокислот в комплексной терапии пациентов с ишемическим инсультом в остром периоде, Кайшибаева Г. С., Кузина Л. А., Жиенбаева Б. С., Хасенова Г. П. (2016)
Кобец С. Ф. - Результаты открытого контролируемого рандомизированного параллельного клинического исследования эффективности и переносимости препарата Нейроцитин у пациентов с острым ишемическим инсультом (2016)
Свиридова Н. К. - Напроксен: новая стратегия снижения сердечно-сосудистого риска нестероидных противовоспалительных препаратов (научный обзор) (2016)
Кузнецова С. М. - Применение экстракта гинкго билоба в системе реабилитации больных, перенесших инсульт, Кузнецов В. В., Шульженко Д. В. (2016)
Свиридова Н. К. - Біль у нижній частині спини (2016)
Бурчинский С. Г. - Стратегия мембранопротекции при ишемическом инсульте: задачи и возможности (2016)
Бучакчийская Н. М. - Современное состояние лечения дорсалгий, Марамуха В. И., Куцак А. В., Марамуха И. В., Грунина О. Ф., Марамуха А. А., Бахарева Л. В., Марамуха Е. И., Левадная А. В. (2016)
Муратова Ш. Т. - Влияние болезни Грейвса на психокогнитивное состояние детей и взрослых (обзор литературы), Исмаилов С. И. (2016)
Пальченкова В. М. - Концепція соціального контролю в сучасній теоретико-правовій науці (2015)
Чорнобай О. Л. - Аргументативна практика в юридичній діяльності: проблема й можливості її вирішення (2015)
Івахненко І. В. - Законні підстави виникнення та припинення права спільної приватної власності дружини та чоловіка (2015)
Липець Л. В. - Шлюбний договір в Україні і в світі: порівняльні аспекти шлюбного і трудового договорів, а також шлюбних договорів в Україні і в США (2015)
Безпалова О. І. - Особливості участі інституцій громадянського суспільства у процесі реалізації правоохоронної функції держави (2015)
Sitnic G. A. - General characteristics of use of information technology in public administration (2015)
Штучний В. В. - Правові основи безпеки дипломатичних представництв як орієнтира зовнішньополітичної діяльності держави (2015)
Червяков О. І. - Щодо особливостей порядку і підстав вступу до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів за схемою "студент-курсант" та "курсант" (2015)
Баранівський В. Ф. - Тенденції реформування системи кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища в країнах світу (2015)
Господарець М. В. - Деякі ознаки об’єктивної сторони незаконного полювання (2015)
Карпенко М. І. - Окремі питання юридичної відповідальності суб’єктів військових правопорушень (2015)
Матвійчук О. В. - Суб’єктивна сторона злочину проектування чи експлуатація споруд без систем захисту навколишнього природного середовища (2015)
Мельниченко В. Л. - Відмежування злочину проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів від суміжних злочинів (2015)
Мороз А. О. - Поняття злочину, передбаченого ст.397 КК України (2015)
Ольховенко О. І. - Суб’єктивна сторона злочину відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків (2015)
Орлов Ю. В. - Об’єктивна сторона злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму (2015)
Веселовська Н. О. - Про деякі труднощі виявлення причин втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (2015)
Осауленко О. А. - Розподіл функцій кримінального процесу у стадії досудового розслідування (2015)
Самодін А. В. - Напрями реформування процесуального статусу слідчого у кримінальному провадженні (2015)
Симчук А. С. - Заяви та повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення у структурі початку досудового розслідування (2015)
Терещенко Ю. В. - Відновне правосуддя як напрямок захисту неповнолітніх (2015)
Авдєєв О. Р. - Генеза міжнародно-правових засад протидії контрабанді психоактивних (наркотичних) речовин (2015)
Тitle (2016)
Contents (2016)
Kharchenko V. - Effects of Rician Fading on the Operation of Aeronautical Satellite OFDM Channel, Grekhov A., Ali I., Udod Y. (2016)
Chepizhenko V. - Approaches to Formalization of Motion Dynamics of Artificial Force Field Meters, Volkogon V. (2016)
Luppo O. - Concept of Advanced Flexible Use of Airspace, Argunov G, Mohyla A. (2016)
Filonenko S. - Acoustic Radiation Energy at a Variation of the Composite Mechanical Destruction Area (2016)
Mamchuk V. - Research and Mathematical Modeling of Turbulent Boundary Layer at Positive Pressure Gradient, Lastivka I., Bezverkhyi O. (2016)
Samoilenko D. - Permutation-Based Polymorphic Stego-Watermarks for Program Codes (2016)
Zaporozhets O. - Modelling and Measurement of Nox Concentration in Plume from Aircraft Engine under Operation Conditions at the Aerodrome Area, Synylo K. (2016)
Kokhan O. - Identification of Animal –Vehicle Collision Locations According to Evaluation of Driver Injuries and Vehicle Damage in the Kyiv Region (2016)
Matusek I. - Lysimeter – a Unique Tool for Monitoring the Interactions among the Components of Environment, Reth S., Heerdt C., Hrckova K., Gubis J. (2016)
Tamburelli G. - Food Aid to Conflict Affected Populations WFP Emergency Operation -the Case of Eastern Ukraine (2016)
Semenova O. - Stabilization of Active Sludge after Wastewater Treatment Contaminated by Petroleum Products, Reshetnyak L., Bublienko N., Smirnova J., Shylofost T. (2016)
Maltsev E. - Conceptual Dimension of Systematic Approach to the Organization Management (2016)
Prokhorova V. - Forming Management Impacts in Aviation Companies Economic Development Administration System, Bezuhla Y. (2016)
Simkova T. - The Issues of the Development Strategy Formation of Automobile Industry Companies in Ukraine, Borysiuk I. (2016)
Kasianova N. - Prospects of Ukraine Low-Cost Aviation, Suvorova K. (2016)
Kucheruk G. - Factors of Logistics and Forwarding Service Formation and Development, Bozhok A. (2016)
Pazyura N. - Sociolinguistic Aspects of the Study of Peculiarities of Radio Communication (2016)
Instructions for authors (2016)
Publishing agreement (2016)
Титул, зміст (2015)
Анастасова Н. М. - Теоретичне обґрунтування соціально-емоційного розвитку дітей з тяжкими порушеннями артикуляційного апарату (2015)
Базима Н. В. - Корекційний комплекс для розвитку словесно-логічної пам’яті дітей із загальним недорозвиненням мовлення старшого дошкільного віку, Семенова В. Д. (2015)
Галущенко В. І. - Розвиток емоційно-мімічних засобів спілкування у дітей з порушеннями мовлення (2015)
Кисличенко В. А. - Логопедичний супровід сім’ї як системна логопедична допомога родині, в якій виховується дитина з порушеннями мовлення (2015)
Лепетченко М. В. - Педагогічні умови формування здатності до творчого самовираження у дошкільників із порушеннями мовлення (2015)
Липка Н. В. - Динамика поведения лиц с расстройствами аутизма в подростковом и юношеском возрасте (2015)
Мартиненко І. В. - Труднощі у спілкуванні дітей із системними порушеннями мовлення (2015)
Марченко І. С. - Особливості мовленнєвої активності дітей молодшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення, Швалюк А. Ю. (2015)
Парфенова Г. І. - Психолого-педагогічні умови формування усного зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із моторною алалією (2015)
Пилипенко О. М. - Сучасні погляди на проблему емоційного інтелекту у дітей з порушеннями психофізичного розвитку (2015)
Пригородова І. М. - Сучасні корекційно-реабілітаційні технології в освіті та вихованні дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату, Глоба О. П. (2015)
Савицький А. М. - Порушення мовленнєвого розвитку у дітей з синдромом дауна в структурі психомотрного профілю (2015)
Савінова Н. В. - Активно-ігрова діагностика просодичної сторони мовлення дошкільників (2015)
Хоменко С. О. - Аспекти взаємодії логопеда з батьками дітей раннього віку в процесі корекційної роботи в умовах реабілітаційного центру (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, содержание (2016)
Найда А. М. - Випробування полівінілхлоридних труб, отриманих методом орієнтації щодо оптимального ступеня витяжки (2016)
Харыбина Ю. В. - Термодинамический анализ реакций в системе Al2O3–SiO2–CaO–P2O5 (2016)
Zhdanyuk N. - Research of chromium (VI) ion adsorption by montmorillonite modified by cationic surfactants (2016)
Жученко О. А. - Розробка спрощеної математичної моделі процесу формування вуглецевих виробів, Хібеба М. Г. (2016)
Івіцький І. І. - Моделювання введення інтелектуальних датчиків у розплав полімерного композиційного матеріалу, Сокольський О. Л., Куриленко В. М. (2016)
Полоз А. Ю. - Выбор параметров для сравнительной оценки износостойкости эпоксидных композиционных материалов, Липицкий С. Г., Кущенко С. Н. (2016)
Поліщук Л. В. - Дослідження показників гігієнічності та безпечності дитячого одягу із текстилю, Калашник О. В., Кириченко О. В. (2016)
Харченко Ю. М. - Дослідження формостійкості трикотажного полотна для фехтувального одягу при статичних та динамічних навантаженнях, Дмитренко Л. А., Білоцька Л. Б., Стаценко В. В., Очеретна Л. В. (2016)
Ostapenko V. - Analysis of market current state and historical roots of ice wine production, Tkachenko O., Iukuridze E. (2016)
Анан’єва В. В. - Розробка комплексного підкислювача для емульсійної продукції оздоровчого призначення, Кричковська Л. В., Варанкіна О. О., Бєлінська А. П., Якушко В. С. (2016)
Бочкарев С. В. - Розробка білково-жирової основи цукристих кондитерських виробів для харчування спортсменів, Папченко В. Ю., Матвєєва Т. В., Бєлінська А. П., Руднєв В. А. (2016)
Abstract and References (2016)
Титул, содержание (2016)
Корнійчук Г. В. - Модернізація механізму управління фінансовим потенціалом агроформувань (2016)
Власенко Т. В. - Моделювання динаміки розвитку для удосконалення управління спеціалізацією підприємства, Власовець В. М. (2016)
Kolinko N. - Analysis of the machine-building sector in Ukraine and generation of the factor characteristics for the evaluation of the enterprise management effectiveness (2016)
Bidnjak M. - Stability study of organizational management structures, Kompanets K. (2016)
Кононова О. Є. - Дослідження етапів еволюції та шкіл стратегічного управління (2016)
Korzh N. - Research of contents and conversion of social capital as a part of corporate capital (2016)
Pashchuk L. - Marketing-based human resource management strategy development (2016)
Минц А. Ю. - Моделирование ценообразования на рынке жилой недвижимости методами системной динамики (2016)
Пістунов І. М. - Розробка об’єктивного методу коректування заробітної платні начальників видобувних дільниць вугільних шахт, Пономаренко П. І., Пономаренко О. П. (2016)
Акімова О. В. - Дослідження можливостей адаптації та використання міжнародних типологій в системі фінансового моніторингу України (2016)
Бардаш С. В. - Формування моделі класифікації державного аудиту, Баранюк Ю. Р. (2016)
Yarygina I. - The corporate failure prediction capabilities of private non-manufacturing companies, O’Malley P. (2016)
Dobrovol’ska O. - Analysis of credit cooperation in the current economic space (2016)
Abstract and References (2016)
Пащенко В. І. - Практика та теорія "справедливої війни" в ХХІ столітті, Кравченко В. Ю. (2016)
Тупиця О. Л. - Групи інтересів сучасного суспільства та профспілки: аспекти політичної співпраці (2016)
Лясота А. Є. - Групи інтересів як один з основних інститутів позапарламентського представництва інтересів (2016)
Ставченко С. В. - Інформаційна асиметрія як технологія політичного процессу (2016)
Воронова Т. В. - Політичний вимір діяльності профспілок у країнах Азії, Африки та Латинської Америки, Січкаренко Є. А. (2016)
Худик Г. О. - Специфіка діагностики показників ефективності іміджу політичного лідера, Герман Ю. О. (2016)
Кравченко В. Ю. - Сучасні тенденції дослідження і класифікації політичного насилля (2016)
Полянська В. - Можливості синергетичного підходу в дослідженні естетичних явищ в політиці (2016)
Тупиця О. Л. - Політичні перспективи українських профспілок та тенденції розвитку європейського профспілкового руху (2016)
Стахурський І. В. - Теоретичні підходи до пояснення виникнення та розвитку військового кризового менеджменту Європейського Союзу (2016)
Кузеванов В. М. - Теория постакадемизма в стратегии прогнозирования украинского политикума (2017 – 2037 гг.) (2016)
Пащенко В. І. - Між консолідацією та симуляцією демократичних інститутів (2016)
Білошицький С. В. - Політичні аспекти сучасної міжнародної міграції: усвідомлення реалій та завдання політичної науки (2016)
Vоrоnоvа T.V. - Thе mоdеrn pоlіtіcаl lеаdеrshіp іn Ukrаіnе (2016)
Новоскольцев Г. Б. - Тероризм як глобальна проблема сучасності (2016)
Борисова В. О. - Концепція "модульної людини" E. Геллнера як концептуальна рамка аналізу розвитку громадянського суспільства (2016)
Попова И. В. - Формирование культуры экобезопасного развития (2015)
Соснін О. В. - Інформаційно-комунікативний розвиток соціуму як цивілізаційної парадигми ХХІ століття, Воронкова В. Г. (2015)
Horbova I. O. - Social activity of intelligentsia under conditions of Ukrainian present (2015)
Карабань О. М. - Освіта як система активного розвитку громадянської активності особистості (2015)
Целякова О. М. - Соціально-культурна трансформація сучасного українського соціуму (2015)
Олексенко Р. І. - Вплив комунікацій на ціннісні орієнтири особистості (2015)
Бойко А. О. - Масова людина, масова культура і засоби масової інформації як сутнісні ознаки суспільства масового споживання (2015)
Білогур В. Є. - Парадигма людиновимірної сутності спорту як виявлення і саморозгортання сутнісних сил людини (2015)
Македонська С. І. - Сутність феномена філософської культури вчителя (2015)
Рижова І. С. - Наукові основи дизайну (2015)
Куцепал С. В. - Етико-правові ідеї Л. Б. Альберті в дискурсі філософії Відродження (2015)
Попович М. Д. - Патологічні прояви розвитку сучасної культури: філософський аналіз (2015)
Старовойт О. В. - Інноваційний виклик розвитку людини в епоху глобалізації (2015)
Максименюк М. Ю. - Концепція стратегічного менеджменту: теоретико-праксеологічні засади (2015)
Савченко С. В. - Еволюція переходу інформаційного суспільства в "суспільство знань" в умовах глобалізації (2015)
Нікітенко В. О. - Методика викладання геоцінностей іноземним студентам у процесі вивчення соціогуманітарних наук (2015)
Карпенко К. І. - Взаємозв’язок екологічної та гендерної освіти як умова сталого розвитку, Ростовська В. І. (2015)
Дударева І. В. - Соціальні технології навчання сталому розвитку суспільства у ВНЗ України (2015)
Сидоренко С. В. - Етика пам'яті як філософська проблема (по матеріалам книги А. Маргаліта "Етика пам'яті") (2015)
Васюк Ю. А. - Розвиток особистості в освітньому просторі в контексті еволюції від епохи модерну до інформаційного суспільства (2015)
Дяченко Р. О. - Віртуалізація підприємницької діяльності в умовах інформатизацї суспільства (2015)
Бак М. - Информатизация как основа модернизации образования в свете глобализационных изменений (2015)
Звєрєва О. В. - Соціально-філософський дискурс процесів децентралізації державної влади в Україні (2015)
Фатхутдінова І. В. - Сім’я як соціокультурний феномен і соціальне явище (2015)
Tarasov V. К. - Ways of solving social problems in manufacturing, Rumyantsev V. R. (2015)
Олійник В. В. - До питання реалізаціїї національного світогляду українців Закарпаття в теоретичних рефлексіях (2015)
Свідчення про авторів (2015)
Вимоги до оформлення наукових статей (2015)
Рудіч Т. - Побутово-розмовна мова та її статус у системі німецьких соціолектів (2009)
Русановська Т. - Фреймова семантика та теорія лексико-семантичного поля у дослідженні сленгових вторинних номінацій соматизмів (2009)
Рязанцева М. - Позамовні чинники формування ойконімії Дніпропетровщини (2009)
Саламатіна О. - Лінгвокогнітивний аспект картини світу (2009)
Сахарчук Я. - Антиномія як засіб вираження індивідуального стилю Карла Крауса (на матеріалі афоризмів) (2009)
Семегин Т. - Структура концептів прекрасне/потворне в англійських та українських мовах: понятійна складова (на основі аналізу лексикографічних джерел) (2009)
Скіданова К. - Етнічні стереотипи як складові мовної картини світу (2009)
Снісаренко Я. - Суспільно-політична лексика: проблеми визначення та вивчення (2009)
Соколов Д. - Zum problem der klassifikation des politischen vokabulars (2009)
Сушкевич О. - Вербалізація базової цінності "порядок" в британській та українській лінгвокультурах (2009)
Тарануха Т. - Типи міжмовних співвідношень фразеологізмів зі значенням рис характеру людини в українській та німецькій мовах (2009)
Ткаченко О. - Ключові концепти політичної програмної заяви (2009)
Токарев К. - Концепт та внутрішня форма у світлі проблеми мовних картин світу (2009)
Тупахіна О. - Національно-культурна специфіка неологізмів німецької мови кінця XX–початку ХХІ століття (2009)
Федорова Ю. - Cтруктурування та інноваційна вербалізація поняттєвих вузлів англомовної картини світу у галузі комп’ютерних технологій (2009)
Чайка О. - Обрядові номінатеми весільного циклу на позначення приданого та весільних дарів в українській, англійській і португальській мовах (2009)
Четырешникова Л. - Гендерные установки в выражении свободы в английском художественном произведении (2009)
Чумак Н. - Диференційні ознаки поняття "екзотизм” як відображення фрагменту іншомовної картини світу (на прикладі французьких екзотизмів в англійській мові) (2009)
Шарапа М. - Семантика та номінація антропоморфної фігури й деревця в середньополіській купальській обрядовості (2009)
Шевчук О. - Мовленнєвий жанр звинувачення у системі споріднених комунікативних жанрів (2009)
Шкаровська Т. - До питання семантики шанованих днів народного календаря (на матеріалі говірок середньополісько-наддніпрянського порубіжжя) (2009)
Шкварчук С. - Ептоніми Й. В. Ґете в німецькій фразеологічній картині світу: лексикографічний аспект (2009)
Демецька В. - Міжкультурні проблеми сприйняття та перекладу політичних лінгвоконцептів (2009)
Кияк Т. - Українські переклади "нічної пісні мандрівника” Й.В. Гете (кількісні оцінки якості) (2009)
Мойсієнко А. - Російськомовні інтерпретації Франкового вірша: Анна Ахматова (2009)
Науменко А. - Перевод как дидактика и как наука, или перевод лингвистический и концептуальный (2009)
Черноватий Л. - Проблеми передачі вузькоспеціальної англомовної термінології українською мовою, Шех В. (2009)
Швачко С. - Лінгвокогнітивні аспекти загадок (2009)
Білоус О. - Die elektronischen hilfsmittel des übersetzers (2009)
Білоус О. - Переклад як визначальний чинник взаємодії національних літератур, Білоус О. (2009)
Белоус В. - Военные термины в литературных произведениях: проблемы перевода и интерпретации (2009)
Бєлих О. - Особливості перекладу німецьких науково-технічних текстів (2009)
Бондаренко К. - Співвідношення сленгової лексики української та англійської мов: лексикографічний та перекладацький аспекти (2009)
Возненко Н. - Особливості функціонування та перекладу термінологічних одиниць у текстах літературних творів (2009)
Іваницька М. - Метафоричні новотвори у публіцистиці та підходи до їх відтворення при перекладі (на матеріалі статей на економічну тематику), Кісельова М. (2009)
Кальниченко О. - Автопереклад як проблема перекладознавства, Кальниченко Н. (2009)
Капуш А. - Лінгвокультурні та соціокультурні аспекти перекладу у сфері фахової комунікації (2009)
Кириллова М. - Особенности перевода сложного предложения, Яровенко Л. (2009)
Кобякова І. - Концептуальний підхід до перекладацького процесу (2009)
Кудрявцева Н. - Гипотеза лингвистической относительности как основание концепции непереводимости (2009)
Лівицька І. - Проблема дефініції та перекладу реалій в художньому тексті (2009)
Літвінова М. - Відтворення семантики німецьких фразеологічних одиниць з колористичним компонентом у перекладі (2009)
Литвак С. - Языковая картина мира, грамматическая семантика и проблемы перевода (2009)
Мозговий В. - Специфіка фонологічних і фонематичних субституцій у спільному українсько-російському онімному просторі (2009)
Мозговий В. - Роль структурних особливостей власних назв в ідентифікації об’єктів номінації, Мозгова Н. (2009)
Некряч Т. - Переклад для театру: пастки та принади (2009)
Образцова О. - Об’єктивно обумовлені зміни синтаксису речення при перекладі, Образцова О. (2009)
Овсянников В. - Герменевтика и психический склад (2009)
Пишна Л. - Складності розуміння та перекладу німецькомовної реклами (2009)
Радецька С. - Термін як предмет особливої уваги перекладачів науково-технічної літератури (2009)
Стеванович Р. - Роль интуиции в научном творчестве и ее выражение в английском языке (2009)
Черниш Л. - Вплив грецьких та латинських запозичень на формування лексики європейських мов (2009)
Ярова Л. - Особливості перекладу неологізмів-американізмів (2009)
Александрович Н. - Традиционные и современные подходы к переводу художественного текста (2009)
Бережна М. - Переклад зоонімів дитячої літератури жанру фентезі (2009)
Бідна Т. - Відтворення мовних одиниць на позначення гніву (на матеріалі жіночих характерів у перекладах роману М. Мітчел "Gone with the wind”) (2009)
Боса Т. - Лакуни в українській та німецькій мовах (2009)
Гайдис Х. - Окремі аспекти перекладу та міжкультурної комунікації у судовому провадженні (2009)
Гизер В. - Специфіка перекладу краєзнавчої лексики в дидактичних текстах (2009)
Гуменюк М. - Хорхе Луїс Борхес: перекладач, автоперекладач, теоретик перекладу (2009)
Дєнєжна Е. - Відтворення йоркширського діалекту в українських перекладах (на матеріалі роману Д. Г. Лоуренса "Коханець леді Чатерлей”) (2009)
Довганчина Р. - Лексичний повтор як компонент "Мовного спектра” Е. Хемінгуея в перекладі (2009)
Ємельянова О. - Рівність статусу адресата-закоханого/закоханої як віддзеркалення кооперативного типу інтерактивності (2009)
Зимомря О. - Українсько-угорські міжкультурні взаємодії у контексті перекладацького доробку Ласла Балли (2009)
Ивахненко А. - Несколько переводов стихотворения 303 Э. Дикинсон (сравнительный анализ) (2009)
Кам’янець А. - Інтертекстуальна іронія в романі В. Набокова "Лоліта”: проблеми перекладу (2009)
Колесник Р. - Комічне в коротких розповідях Курта Тухольського та способи його перекладу (на прикладі розповіді "Frauen sind eitel. Männer? Nie –!") (2009)
Лелека Т. - Запозичення з англійської у суспільно-політичній та економічній лексиці української і російської мов: функціонально-стилістичний аспект (2009)
Логовінова С. - Лінгвокультурні проблеми художнього перекладу на прикладі синтаксичних трансформацій, Лопата І. (2009)
Мазур О. - Критика художнього перекладу в епістолярії Анатолія Онишка (Листування з Петром Таращуком) (2009)
Маркина М. - К проблеме реализации языковых понятий оригинала в переводном тексте (на материале русско-украинских и украино-русских переводов) (2009)
Мелещенко Г. - Типові недоліки українських перекладів публіцистичних текстів (2009)
Міщенко А. - Вплив греко-латинських запозичень на формування терміносистеми комп’ютерної галузі німецької мови (2009)
Одрехівська І. - Перекладацька концепція В. Коптілова: соціокультурний параметр (2009)
Пономаренко Л. - Особливості перекладу німецькомовних сценічних текстів гумористичного характеру українською мовою (2009)
Попова О. - Проблема розвитку навичок аудіювання іншомовного мовлення під час підготовки перекладачів / тлумачів (2009)
Стасюк Б. - Труднощі перекладу заголовків і проблема неповноеквівалентності (2009)
Столяренко В. - Лінгво-когнітивні аспекти стилістичного прийому pun (гра слів) (на матеріалі контрастивного аналізу корелюючих текстів) (2009)
Тесля В. - Семні характеристики вигуків німецької мови (2009)
Тетерятнікова О. - Міжкультурні проблеми перекладу: лакуни та фразеологічні порівняння в міжмовній комунікації (німецька та українська мови) (2009)
Ткаченко С. - Вербалізація категорії оцінки в рекламному дискурсі: перекладацький аспект (2009)
Французова К. - Корпоративний лексикон в художньому дискурсі: перекладацький аспект (на матеріалі роману М. П’юзо "Хрещений батько") (2009)
Шліхар Т. - Множинність перекладу експресивів на матеріалі англомовних драматичних творів ХХ століття (2009)
Щербак А. - Біфункціональність іноземного акценту в художньому мовленні як проблема перекладу (2009)
Хан О. - Вплив елімінації на відтворення сюжетної лінії у тексті перекладу детективної оповіді (2009)
Richard J. Brunner - Macht durch sprache – macht und ohnmacht des wortes (2009)
Breuninger R. - ...Heiter ist die kunst: vom logos der aisthesis (2009)
Richard J. Brunner - Das anglo-amerikanische fremdwort im deutschen (2009)
Giel K. - Was ein gymnasium zum gymnasium macht (2009)
Göttinger T. - Sprache ausdruck des geistes (2009)
Hilmar J. T. Brunner - Das politische schicksal ukrainischer displaced persons im und nach dem zweiten weltkrieg (2009)
Oberbigler W. - Sprache und gesellschaft (2009)
Beitz A. - Zur methodik der lehre von fremdsprachen unter besonderer berücksichtigung der sekundarstufe (2009)
Oberbigler M. - Die ersten sprachfamilien (2009)
Schiffers H. - Von der idee zum erfolgreichen unternehmen (2009)
Zeman L. - Ethical management – diversity management (2009)
Короткі відомості про авторів (2016)
Ситник Г. П. - Концептуальні засади диференціації типів дестабілізації суспільно-політичної системи та її аналізу у контексті забезпечення національної безпеки, Орел М. Г. (2016)
Смолянюк В. Ф. - Політична система України: джерела стабільності та чинники дестабілізації (2016)
Бодров В. Г. - Інформаційна економіка і публічне управління: безпекові виклики та можливості становлення належного економічного врядування в Україні (2016)
Рингач Н. О. - Негативні і позитивні соціальні наслідки дестабілізації суспільно-політичної системи в Україні, Звонар В. П. (2016)
Сніцаренко П. М. - Aналіз існуючих підходів щодо моніторингу в системі державного управління, Саричев Ю. О. (2016)
Шевченко М. М. - Поняття "технологія державного реагування на загрози дестабілізації суспільно-політичної системи” та її складові (2016)
Завгородня С. П. - Oцінювання ефективності системи державного управління у сфері економічної безпеки України (2016)
Устименко О. В. - Методика визначення критеріїв досягнення стратегічних та оперативних цілей стратегічного оборонного бюлетеня України (2016)
Лещенко О. Я. - Питання цивільного захисту в концептуальних документах розвитку системи забезпечення національної безпеки України (2016)
Губар О. В. - Організаційно-правові засади функціонування системи забезпечення біологічної безпеки України (2016)
Чупрій Л. В. - Виклики та загрози в гуманітарній сфері України в контексті формування загальноукраїнської ідентичності (2016)
Радиш Я. Ф. - Фізичне, психічне здоровʼя і геніальність та влада (за матеріалами літературних джерел) (2016)
Строяновський В. В. - Роль неурядових дослідницьких організацій з виявлення внутрішніх і зовнішніх загроз (2016)
Зимомря М. - Стан працелюбства та парадигма часу. До 70-річчя від дня народження Олега Поляруша, Марко В., Добрянський І. (2009)
Поляруш О. - "Патетична соната" М. Куліша – "Патетична соната" Л. Бетховена: взаємодія слова і музики (2009)
Клочек Г. - Про сучасний стан шкільної літературної освіти в Україні (2009)
Амбіцька А. - Трансформація особистості духовної в бездуховну в повісті І. Нечуя-Левицького "Старосвітські батюшки та матушки". Архетип Тіні (2009)
Аннікова О. - Модерністські інтенції збірки Гната Хоткевича "Поезія в прозі" (2009)
Богданова Л. - Архетип материнства у творах Марка Вовчка (2009)
Бронза С. - Невідоме листування І. Тобілевича (Карпенка-Карого) до С. Єфремова (2009)
Буряк О. - Художнє осягнення вікової психології в поезії Т. Шевченка "Мені тринадцятий минало...” (2009)
Варава О. - Виміри правди Ліни Костенко (2009)
Варданян М. - Тематичні коди та жанрово-стильові особливості роману В. Винниченка "Нова заповідь" (2009)
Вірченко Т. - Інтимний конфлікт у драматургії "самвидаву” "двотисячників” (2009)
Волокова Т. - Входження Василя Стуса у "час творчості": екзистенційно-психоаналітичний аспект (2009)
Гаєвська Н. - Добро і зло в романі Уласа Самчука "Марія", Линченко М. (2009)
Горболіс Л. - Зв'язок з предками як подолання буденності в романі Любові Голобородько "Епізодична пам'ять" (2009)
Гурбанська А. - Українська повість 60–80-х років ХХ ст.: проблеми жанру, генетичні джерела та художні домінанти (2009)
Застеба О. - Людина в міжчассі (на матеріалі творів Марії Матіос) (2009)
Зимомря І. - Німецькомовний літературний простір: традиція і контекст досвіду (2009)
Зимомря М. - Тематична спорідненість прози М. Коцюбинського та А. Шніцлера, Бродська О. (2009)
Зимомря О. - Концепційність імагологічної позиції на рівні інтепретації тексту (2009)
Зубак Л. - Новела Івана Франка "Неначе сон”: спроба психобіографічного прочитання (2009)
Ковалик М. - Модерна жінка в літературі межі ХІХ–ХХ століть: російський та європейський досвід (2009)
Ковпік С. - Поетикальність (художність) твору драматургії (2009)
Козій О. - Янголи ХХ століття: концепт крил у літературі (на матеріалі творів Г. Уеллса "Дивовижні відвідини", Г. Маркеса "Сто років самотності" та оповідання "Стариган з крилами", оповідання А. Дімарова "Крила" та вірша І. Драча "Крила") (2009)
Козлов А. - Олюднення та одухотворення чортівщини в циклі народних казок "Чортів млин" (2009)
Лаврусенко М. - Реконструкція історії трипілля в романі Василя Кожелянка "Третє поле” (2009)
Лимаренко А. - Семантика та психосемантика звукових образів у п’єсі Володимира Винниченка "Кол-Нідре" (2009)
Лучицька М. - Повість Є. Гуцала "Прокляття": проблема проступку й кари крізь призму розповіді наратора твору (2009)
Манойлова О. - Фотографія як знак часу в художньому світі Ліни Костенко (2009)
Мариненко Ю. - "Енергія холодна, мовчазна, а проте необорима...": модус самототожності в автобіографії П. Куліша (2009)
Марко В. - Вібрація душі поета і світ. поема Павла Тичини "Золотий гомін" (2009)
Мейзерська Т. - Готична складова художнього стилю Леоніда Мосенза: драматична поема "Вічний корабель" (2009)
Михида Л. - Збірка новел І. Багряного "Чорні силуети": повернення із забуття (2009)
Михида С. - Конфлікт темпераментів у психоструктурі Ольги Кобилянської: психопоетикальний зріз (2009)
Панченко В. - Іван Мазепа в історичній публіцистиці Євгена Маланюка (2009)
Перзеке А. - Становление и смысловой масштаб образа Евгения в поэме А. С. Пушкина "Медный всадник" (2009)
Печарський А. - У психоаналітичному вимірі автобіографічної основи роману "Андрій Лаговський” Агатангела Кримського (2009)
Руснак І. - Художній світ новели Леоніда Мосендза "Брат” (2009)
Ситько О. - Український новолатинський дискурс в оцінці філологічної науки ХХ ст. Рецепція Дмитра Чижевського (2009)
Сніжко О. - Аналіз приватного побутового листування (на матеріалі епістолярного діалогу Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911–1918) (2009)
Таран О. - Особистість і художній талант у драматичній поемі Л. Костенко "Сніг у Флоренції” (2009)
Тарасова М. - Контраверсійність образу України в перцепції Тараса Шевченка (візуальний аспект) (2009)
Ткаченко І. - Історіософська семантика топосу степу в трилогії Олександра Сизоненка "Степ" (2009)
Тузков С. - "Вій" М. Гоголя та "Маска червоної смерті" Е. По: спроба порівняльного аналізу, Тузкова І. (2009)
Фенько Н. - Полемічна публіцистика Володимира Винниченка: інтертекстуальне прочитання (2009)
Фока М. - Перекодування музичних засобів вираження на літературній рівень як шлях до омузичнення тексту (на матеріалі поетичної творчості Павла Тичини) (2009)
Хархун В. - "Два соцреалізми", або проблема інтерпретації "основного методу радянського мистецтва" (2009)
Цепа О. - Доблесне минуле народу в художньому осмисленні Тараса Шевченка (на матеріалі поезій 1837–1847 років) (2009)
Чаєнкова О. - Ідейно-смислові парадигми роману А. І. Колісниченка "Богадільня" (2009)
Чепурна О. - Екзистенційний аналіз як методологічна проблема (2009)
Чернецька В. - "Щоденник" Володимира Винниченка як творча лабораторія письменника (2009)
Шандрук С. - Джефрі Чосер – основоположник національної літературної мови англійського народу (2009)
Турган О. - Соцреалізм із пострадянської перспективи. Рецензія на книгу Валентини Хархун Соцреалістичний канон: генеза, розвиток, модифікації (2009)
Бойко М. Ф. - Анотований список фіторізноманіття та ліхенорізноманіття дачної садиби на Олешківських пісках (Херсонська область, Україна) (2016)
Агурова І. В. - Особливості розвитку едафотопів в техногенних екотопах (2016)
Нікітчук О. В. - До поширення Crataegus ucrainica A. Pojark (Rosaceae) в Лівобережному Лісостепу, Смоляр Н. О., Соломаха В. А. (2016)
Гончаренко І. В. - Оцінка якості фітоценотичної класифікації (теоретико-методичний аспект) (2016)
Ходосовцев О. Є. - Перші відомості про лишайники та ліхенофільні гриби природного заповідника "Горгани" (Українські Карпати), Дармостук В. В., Громакова А. Б., Шпільчак М. Б. (2016)
Al-Maali G. A. - The effect of citrate and sulfate of different metals on the biomass composition of medicinal mushroom Trametes versicolor (L.) Lloyd., Bisko N. A., Ostapchuk A. M. (2016)
Скребовська С. В. - Водорості-макрофіти західної частини Джарилгацької затоки Чорного моря, Шапошникова А. О. (2016)
Головенко Є. О. - Ліхенофлора залізорудних відвалів м. Кривий Ріг (2016)
Виноградова О. М. - Cyanoprokaryota прибережних cолонців Куяльницького лиману (2016)
Мойсієнко І. І. - Матеріали до флори Новокаховського рибоводного заводу частикових риб (НПП "Олешківські піски"), Непрокін А. В., Мельник Р. П., Дикуха І. М., Ложкіна О. І., Садова О. Ф., Захарова М. Я. (2016)
Титул, зміст (2016)
"Біоенергетичний" день у Верховній раді (2016)
Сінченко В. М. - Управління технологічними процесами вирощування енергетичної верби, Пиркін В. І., Гнап І. В., Гізбулліна Л. Н., Москаленко В. П., Мельничук Г. А. (2016)
Драгнєв С. В. - Можливості заготівлі побічної продукції кукурудзи на зерно для енергетичного використання в Україні, Желєзна Т. А., Гелетуха Г. Г. (2016)
Орлов С. Д. - Селекційна оцінка морфологічних, фізіологічних ознак (Panicum virgatum L.) проса прутоподібного для створення сортів, Гончарук Г. С., Бровко С. M., Костогриз Л. А. (2016)
Remigijus Lapinskas Switch from gas to biomass in dh: success story of Lithuania (2016)
Ягольник О. О. - Руслана – "за" енергонезалежність (2016)
Роїк М. В. - Енергетично незалежні села Німеччини – приклад для України, Ганженко O. M., Бобровний Є. В. (2016)
"Золотий міскантус" - стартує! Номінанти – 2016 (2016)
Гументик М. Я. - Оцінка ефективності переробляння біомаси енергетичних культур на біопаливо (2016)
Дубина Д. В. - Біоморфологічна структура ценофлор піонерної рослинності України, Дворецький Т. В., Дзюба Т. П., Тимошенко П. А. (2016)
Мальцева С. Ю. - Біоекологічний аналіз адвентивної фракції урбанофлор Північного Приазов’я (Україна) (2016)
Кучеревський В. В. - Поширення, ценотична приуроченість, екологічні та мофолого-біологічні особливості Astragalus ponticus Pall., Сіренко Т. В., Баранець М. О., Ташев О. Н. (2016)
Футорна О. А. - Мікроморфологічна характеристика (анатомічна структура листків та стебел, ультраструктура плодів, ультраскульптура пилкових зерен) Sonchus oleraceus L. (Asteraceae), Жигалова С. Л., Ольшанський І. Г. (2016)
Бойко М. Ф. - Українські назви надродових таксонів мохоподібних України, Бойко Л. М. (2016)
Ходосовцев О. Є. - Лишайники та ліхенофільні гриби регіонального ландшафтного парку "Тилігульський" (Одеська область, Україна), Дармостук В. В., Назарчук Ю. С. (2016)
Акулов О. Ю. - Матеріали до мікобіоти Національного природного парку "Олешківські піски” та прилеглих територій (Херсонська область, Україна), Леонтьєв Д. В., Савченко А. О., Усіченко А. С., Шлахтер М. Л., Яцюк І. І. (2016)
Клименко В. М. - Ліхеноіндикаційна оцінка якості повітря невеликих і середніх міст півдня України (2016)
Захарова М. Я. - Флороценотична приуроченість рідкісних видів природніх лісів на нижньодніпровських пісках, Мойсієнко І. І. (2016)
Овсієнко В. М. - Весняна експедиція з вивчення флори та ліхенобіоти в окол с. Водяно-Лорине (Миколаївська область, Україна, Дармостук В. В., Клименко В. М., Бойко М. Ф., Ходосовцев О. Є. (2016)
Захарова М. Я. - Міжнародна конференція молодих вчених "Актуальні проблеми ботаніки та екології" (29 червня–03 липня 2016 року, Херсон, Україна) (2016)
Астанкова Н. В. - Отклоняющееся поведение личности как социальный и психолого-педагогический феномен (2011)
Базима Н. В. - Особливості мовленнєвої та комунікативної діяльності у дітей з аутизмом (2011)
Баль Н. Н. - Средовые ресурсы логопедической работы (2011)
Боряк О. В. - Корекція просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки (2011)
Быкова В. П. - Усвоение учащимися начальной школы взаимосвязи фонематической, морфологической, синтаксической, словообразовательной компетенции и орфографических знаний, умений и навыков, Сартакова Н. Б. (2011)
Валявко С. М. - Экспериментальное исследование личностной и речевой тревожности старших дошкольников с нарушенным речевым развитием, Бузина М. А. (2011)
Гаврилова Н. С. - Методика корекції вад вимови фонем у дітей з дислалією, ринолалією та дизартрією (2011)
Галущенко В. І. - Сучасний підхід до комплексного обстеження та планування корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми-дизартріками (2011)
Глущенко І. І. - Особливості формування дериваційного компонента мовленнєвої діяльності у молодших школярів із ЗПР (2011)
Гноєвська О. Ю. - Інклюзивна освіта як психолого-педагогічна проблема (2011)
Голуб Н. М. - Самостійні завдання у логокорекційній роботі з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення (2011)
Григоренко Н. Ю. - Специфика работы учителя-логопеда в процессе оказания ранней комплексной помощи детям с отклонениями в развитии и их семьям на базе ДОУ (2011)
Гріньова О. М. - Активізація особистісного розвитку дітей старшого дошкільного віку з знм засобами тренінгу, Гроза О. О. (2011)
Демченко Н. Ю. - Особенности формирования связной монологической речи у детей дошкольного возраста с интеллектуальным недоразвитием (2011)
Дідкова Л. М. - Періодизація наукової діяльності Р. Є. Левіної (2011)
Дроздова Н. В. - Взаимодействие учителя-логопеда с родителями как условие формирования речевой активности старших дошкольников с общим недоразвитием речи (2011)
Елецкая О. В. - Изучение проблемы дизорфографии у учащихся общеобразовательной школы (2011)
Енина Л. В. - Комплексы речевой гимнастики для детей дошкольного возраста 3-7 лет в профилактике фонетических нарушений (2011)
Карлова И. Г. - Предупреждение нарушений чтения и письма у детей с общим недоразвитием речи (2011)
Киперь Н. Н. - Пути оптимизации коррекционно-логопедичекой работы по преодолению нарушений речи у детей с ЗПР (2011)
Кисличенко В. А. - Логопедичне консультування як складова логопедичного супроводу сім’ї (2011)
Коврыгина Л. В. - Нарушения речевой коммуникации у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (2011)
Кондратенко В. О. - Деякі сучасні методики подолання заїкання (2011)
Кондратенко И. Ю. - Формирование эмоциональной лексики у дошкольников с нарушениями речи (2011)
Конопляста С. Ю. - Особливості психомовленнєвого онтогенезу дітей із вродженими незрощеннями губи та піднебіння (2011)
Корнєв С. І. - Питання розвитку мовлення з вірогідними варіаціями його паталогічного викривлення в працях І. О. Сікорського (2011)
Кривцова О. Я. - Формування готовності до самоуправління мовленням у підлітків із заїканням (2011)
Кузь Н. А. - Развитие программирования, регуляции и контроля в письме учащихся с ЗПР церебрально-органического генеза (2011)
Лапп Е. А. - Использование компьютера в логопедической работе с детьми, имеющими нарушения зрения и речи, Ткачева Е. В. (2011)
Лебедева И. Н. - Развитие связной речи дошкольников: модель обучения рассказыванию по картине (2011)
Ленів З. П. - До проблеми застосування сучасних технологій корекції мовлення дошкільників із заїканням засобами арттерапії (2011)
Лепетченко М. В. - Здатність до творчого самовираження дошкільників із порушеннями мовлення як особистісний феномен (2011)
Литвиненко В. А. - Застосування театралізовано-ігрової діяльності у корекційно-педагогічній роботі з дошкільниками з ФФН (2011)
Логвінова І. П. - Навички невербальної соціальної взаємодії у дошкільників з розладами спектру аутизму (2011)
Лямина И. П. - Использование альтернативных средств коммуникации в коррекционной работе (2011)
Макаренко І. В. - Особливості організації соціально-педагогічної підтримки батьків дітей раннього віку з проблемами здоров’я (2011)
Мананкова О. И. - Преодоление нарушений темпо-ритмической организации устной речи у детей с МНСТ (минимальной нейросенсорной тугоухостью) (2011)
Манько Н. В. - Методичні засади використання комп’ютерних технологій у логопедичній роботі з дітьми дошкільного віку (2011)
Мартиненко І. В. - Особливості використання графічних символів комунікації у логопедичній роботі (2011)
Марченко І. С. - Організація та зміст логопедичної допомоги дітям із тяжкими порушеннями мовлення в Україні, Голубєва М. В. (2011)
Махукова Т. В. - Формування первинних уявлень та узагальнень щодо експресивно-характеризуючого значення фразеологізмів у молодших школярів з ТПМ в системі корекційної роботи з розвитку культури спілкування (2011)
Мединська З. Д. - Комплексная организация коррекционной работы с детьми раннего возраста при психоневрологическом анализе этиологии речевих нарушений (2011)
Мозгова Г. П. - Позитивний психологічний клімат – передумова психосоматичного здоров’я та поведінки дитини (2011)
Назарова О. C. - Значение компьютерных презентаций в работе учителя-логопеда (2011)
Одинокова Н. А. - Предупреждение оптической дисграфии у детей дошкольного возраста с нарушением зрения в условиях детского сада (2011)
Олефір О. І. - Стан сформованості лексичних умінь та навичок у молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення (2011)
Омельченко І. М. - Роль свідомості як когнітивно-комунікативного процесу в формуванні комунікативної діяльності дошкільника із затримкою психічного розвитку (2011)
Пахомова Н. Г. - Системність як методологічна основа професійної підготовки вчителя-логопеда (2011)
Пінчук Ю. В. - Зміст спільної діяльності логопеда і психолога при подоланні дисграфії в учнів молодших класів загальноосвітньої школи (2011)
Пічугіна Т. В. - Медико-педагогічні підходи до виявлення та подолання шкільної дезадаптації у молодших школярів загальноосвітніх шкіл, Будзько О. А. (2011)
Притиковська С. Д. - Роль эффекта "переноса тренированности" в коррекции речевых нарушений (2011)
Приходько О. Г. - Современные подходы к стандартизации логопедической документации в специальном образовании (2011)
Рібцун Ю. В. - Особливості фонематичної складової мовлення дітей середнього дошкільного віку із ФФНМ (2011)
Романенко О. В. - Особливості прояву суб’єктивного прогнозу в мовленні дітей з церебральним паралічем (2011)
Ромась О. Ю. - Органічні дисфонії: етіологія, особливості перебігу та реабілітації (2011)
Русецкая М. Н. - Дислексия в двадцать первом веке: опыт изучения, итоги и перспективы (2011)
Савінова Н. В. - Проблема термінологічного визначення та класифікацій стертої форми дизартрії у психолого-педагогічній літературі (2011)
Сапронова О. В. - Методические рекомендации к обследованию речи и моторных функций детей старшего дошкольного возраста с минимальными дизартрическими расстройствами и легкой патологией ОДА (2011)
Сержантова Н. И. - Нарушение письменной речи у младших школьников (2011)
Січкарчук Н. Д. - Загальна характеристика складових емоційно-оцінної лексики та особливості розвитку її складових у дітей із моторною алалією відповідно до рівня мовленнєвого недорозвитку (2011)
Сорочан Ю. Б. - До питання комплексного підходу у вивченні породження мовленнєвого висловлювання у дітей з моторною алалією (2011)
Степанюк С. В. - Корекційна робота з виправлення вад звуковимови першоласників, Заремба Л. В., Базенко О. О. (2011)
Тищенко В. В. - Диференційна діагностика алалії та інших порушень психофізичного розвитку (2011)
Томіч Л. М. - Особистісний потенціал вчителя-логопеда в системі реабілітації дітей з порушеннями психофізичного розвитку (2011)
Усенко О. В. - Інклюзивне навчання - якісна та доступна освіта в суспільстві рівних можливостей, Смольникова О. В. (2011)
Федорович Л. О. - Підготовка логопедів до роботи з дітьми раннього віку у вищих навчальних закладах (2011)
Фирсова И. Б. - Роль семьи в работе по развитию речи дошкольников с использованием методов родительской рефлексии (2011)
Фур Е. П. - Взаимосвязь лексических нарушений с нарушением пространстсенных представлений у детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи (2011)
Чередніченко Н. В. - До проблеми засвоєння нотної грамоти молодшими школярами із порушеннями писемного мовлення, Бурдєєва М. А. (2011)
Черкасова Е. Л. - Проблемы слухового восприятия детей с нарушениями речи (2011)
Чипурко С. А. - Междисциплинарная оценка развития ребенка раннего возраста с фактором риска в речевом развитии в условиях центра раннего вмешательства (2011)
Чиркина Г. В. - Насущные проблемы развития логопедической науки (2011)
Чистобаева А. Ю. - Диагностика нарушений речевого развития детей раннего и младшего дошкольного возраста: мультидисциплинарный аспект (2011)
Швалюк Т. М. - Методика формування складних синтаксичних конструкцій у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення (2011)
Шевцов А. Г. - Логосинергетика: перспективи синергетичної методології в логопедії (2011)
Шеремет М. К. - Особливості формування вищої форми передачі інформаці (2011)
Шипилова Е. В. - Использование средств изобразительной деятельности и пескотерапии в коррекции нарушений письма у младших школьников (2011)
Шишкина Н. В. - Профилактика дисграфии у детей старшего возраста с общим недоразвитием речи с использованием зрительных символов (2011)
Шулекина Ю. А. - Speech comprehension of children with speech impairments in psycholinguistic aspect (2011)
Югова О. В. - Выявление речевых и познавательных нарушений у детей раннего возраста в условиях консультирования (2011)
Яковлева Н. Н. - Коммуникативные умения как фактор обеспечения качества жизни учащихся с ограниченными возможностями здоровья (2011)
Відомості про авторів (2011)
Заблоцький В. В. - Історичні корені зародження та становлення української державності (2015)
Захарова С. Г. - Державне регулювання якості готельних послуг шляхом їх сертифікації (2015)
Коваленко Є. О. - Передумови становлення та розвитку транскордонного співробітництва в європейських країнах та Україні, Гревцев О. О. (2015)
Козарь Т. П. - Соціально-політичні та політико-економічні особливості реалізації державної освітньої політики (2015)
Нехайчук Д. В. - Нова модель регіональної політики: виклики сьогодення (2015)
Бєлай С. В. - Державний механізм оцінювання рівня загроз національній безпеці соціально-економічного характеру (2015)
Онуфрієнко О. В. - Концептуальні орієнтири універсального зближення моделей державного управління й одночасної правової конвергенції (2015)
Покатаєв П. С. - Удосконалення механізмів інституціонального забезпечення державного регулювання рекреаційно-туристичної сфери України, Гурбік Ю. Ю. (2015)
Скрябіна Д. С. - Перспективи вдосконалення механізму державного регулювання фінансового забезпечення євроінтеграційного напряму України (2015)
Старушенко Г. А. - Інноваційні технології моделювання державного управління освітою: проблеми, тенденції, напрями розвитку в Україні, Базилевський С. В. (2015)
Бікулов Д. Т. - Реформування місцевих державних адміністрацій в Україні (2015)
Заїка О. В. - Ринок праці Запорізької області: сучасний стан та перспективи подальшого розвитку, Стрілько Я. С. (2015)
Кравченко Т. А. - Територіальна громада як первинний суб’єкт місцевого самоврядування: аналіз сучасних наукових досліджень в Україні (2015)
Фурсін О. О. - Сучасний стан та тенденції розвитку ринку праці в Україні (2015)
Шотурма Н. В. - Імідж регіону як компонент державної інформаційної політики України (2015)
Комарівська Н. М. - Значення агроxолдингів для реалізації агропромислового комплексу України (2015)
Педак І. С. - Детермінанти оптимізації екологічної політики держави на землі сільськогосподарського призначення (2015)
До уваги авторів (2015)
Авад Алі Ріядх - Морфологічна адаптація міокарду при розвитку цукрового діабету на тлі введення алкілселенонафтірідіна, Виноградов О. О. (2016)
Бондарева А. В. - Активність глюкуронового шляху кон’югації у печінці щурів при дії олігоефірів багатоатомних спиртів, Комаревцева І. А. (2016)
Кошелев В. А. - Участие птиц в распространении семян плодово-ягодных деревьев и кустарников в условиях северо-западного Приазовья, Матрухан Т. И., Яковлева А. С. (2016)
Kratenko R. I. - Crown-ethers toxicity parameters and their cumulative properties in short-term experiments (2016)
Ликова І. О. - Анатомо-гістологічна будова кишечнику куликів (Сііагасігіі) як мігрантів, Харченко Л. П. (2016)
Мамотенко А. В. - Вплив світлового режиму на естральний цикл самиць щурів, Комісова Т. Є. (2016)
Пучков А. В. - Жуки-скакуны (Соїеоріега, Сісіпсіеіісіае) террасно-дельтовой равнины Нижнего Приднепровья, Ниточко М. И. (2016)
Стрижельчик Н. Г. - Особливості прояву адаптивної відповіді у еукаріотів при дії малих потужностей неіонізуючого випромінювання (2016)
Ткаченко В. М. - Морфофункціональний стан надниркових залоз нащадків щурів, виношених в умовах батьківського паління, яким була нанесена механічна рана, Комісова Т. Є. (2016)
Гаврилюк Ю. В. - Біологічні особливості насіння бур’янів та динаміка його проростання в культур фітоценозах (2016)
Гончаренко Я. В. - Дослідження впливу рекреаційних навантажень на гідропарк Журавлівський (м. Харків) (2016)
Лещенко Ю. О. - Знахідки Geranium sibiricum L. на території міста Харків, Бенгус Ю. В. (2016)
Чуб Л. М. - Неалельні взаємодії мутантних генів структури ендосперму кукурудзи за фенотипом зерна, Ібрагімова Ш. Б., Тимчук Н. Ф., Потапенко Г. С., Тимчук С. М., Ніколенко І. А., Тимчук Д. С. (2016)
Коц В. П. - Характеристика функціональних показників серцево- судинної системи організму дітей шкільного віку, Коц С. М. (2016)
Матвейчук С. В. - Особливості лікування відстроченої форми декомпресійної хвороби методом киснево-повітряної рекомпресії. Клінічний випадок (2016)
Попова Т. М. - Професійні фактори ризику в умовах табачного виробництва, Мельник О. Г., Рябоконь А. І. (2016)
Цибулін О. С. - Оцінка суб’єктивних відчуттів молоді під час тривалого користування мобільним зв’язком (2016)
Сіра О. Є. - Ценоморфічний аналіз флори суходільних луків Лівобережного Лісостепу, як показник ступеня їх трансформації та здатності до самовідновлення, Гамуля Ю. Г. (2016)
Стернік В. М. - Актуальність досліджень дощових черв’яків в біоіндикації стану урбоедафотопів міста Рівне, Мельник В. И. (2016)
Васильченко С. М. - Євроінтеграційний чинник формування та розвитку середнього класу в Україні, Василюк Д. Я. (2015)
Гуцалюк О. М. - Роль інформаційно-аналітичних ресурсів у фінансовому забезпеченні технологій управління економічною безпекою банківських установ (2015)
Давидков С. О. - Аналіз сутності та дослідження завдань податкової політики держави (2015)
Корінєв В. Л. - Теоретичні основи вітчизняної ощадної системи та інституційного підходу до її формування (2015)
Теряник О. А. - Обґрунтування концепції інформаційного забезпечення стратегічного управління розвитком регіону (2015)
Закаблук Г. О. - Економічна ефективність вдосконалення системи управління персоналом підприємства (2015)
Коваленко О. В. - Теоретичні аспекти процесу управління оборотними активами будівельних підприємств (2015)
Лелі Ю. Г. - Аналіз існуючих автоматизованих систем управління персоналом на вітчизняних підприємствах (2015)
Шахно А. Ю. - Вдосконалення професійно-кваліфікаційного рівня персоналу як передумова підвищення ефективності використання основних засобів підриємства, Буханець В. В., Скочко К. П. (2015)
Шмиголь Н. М. - Сучасні напрями управління персоналом на підприємствах страхування, Антонюк А. А. (2015)
Болдуєв М. В. - Економічне обґрунтування підприємницьких угод та аналіз господарських операцій в процесі надання супутніх аудиторських послуг (2015)
Ткаченко А. М. - Управління витратами-нагальне завдання сьогодення (2015)
Сачовський І. М. - До аналізу основних показників виробничої діяльності фермерських господарств Полтавської області (2015)
Тимофієва Г. С. - Використання потенціалу системи кооперації в контексті нарощення обсягів експорту зернових аграрними підприємствами регіону (2015)
До уваги авторів (2015)
Бурдейна М. В. - Особливості та проблематика редагування матеріалів релігійної періодики (на досвіді "Церковної православної газети") (2016)
Георгієвська В. В. - Публіцистика Івана Франка у партійній пресі Галичини кінця ХІХ століття (2016)
Головко О. А. - Роль засобів візуальної комунікації на прикладі інфографіки для дітей (2016)
Деркач Л. М. - Редакторсько-видавнича діяльність І. Франка в контексті національно-політичного руху другої половини ХІХ–початку ХХ ст. (2016)
Каралкіна Н. В. - Способи використання соціальних мереж для підготовки й популяризації телевізійних програм Філії Національної телекомпанії України "Закарпатська регіональна дирекція" (2016)
Киричок А. П. - Використання методу ділова гра в підготовці фахівців зі зв’язків з громадськістю (2016)
Левчук О. М. - Перехідні тенденції в сучасних медіа: редакторський аспект (2016)
Побідаш І. Л. - Літературні платформи, простори, школи, курси в Україні як засіб комунікації (2016)
Поберезська Г. Г. - Медіаосвітній потенціал медичних періодичних видань (2016)
Сегол Р. І. - Змішана освіта в підготовці фахівців із видавничої справи та редагування (2016)
Тріщук О. В. - Основні способи компресії науково-інформаційного тексту (2016)
Фіголь Н. М. - Ефективність використання електронних навчальних видань (2016)
Фіялка С. Б. - Інтернет-коментарі до новин екологічної тематики як засіб інформаційної агресії (2016)
Файчук Т. Г. - Особливості історичного розвитку довідкових видань (2016)
Hoffmann T. - Przestępczość zorganizowana w polskich mediach (2016)
Piotrkowski M. S. - Język w funkcji fatycznej jako werbalna forma wyrażania uczuć (2016)
Janiszewski A. - Niedługi rząd adresu internetowego jako problemat opisu bibliograficznego (2016)
Кочнова І. В. - Роль спеціальних заходів у формуванні бренда (2015)
Лищенко О. Г. - Інновація обліку необоротних активів бюджетних установ, Сергеєва М. О. (2015)
Бургман М. К. - Проблеми українського ринку праці та особливості його функціонування (2015)
Григор’єв C. M. - Інноваційна доцільність утилізації тугоплавких металів із техногенних відходів виробництва нержавіючих сталей, Хохлина Т. К., Гайдай А. А. (2015)
Теслюк С. А. - Особливості інвестування активів недержавних пенсійних фондів в Україні (2015)
Тунік А. Г. - Розвиток потенціалу підприємства за рахунок управління витратами (на прикладі ВАТ "Запоріжсталь”) (2015)
Ходикіна І. В. - Державне регулювання трудових відносин (2015)
Гуцалюк О. М. - Формування корпоративної інтеграційної стратегії акціонерного товариства (2015)
Кіктенко З. П. - Особливості регулювання розвитку готельного господарства в Україні, Купа І. В. (2015)
Шмиголь Н. М. - Застосування стратегічного планування для стабілізації підприємства при загрозі банкрутства, Антонюк А. А., Кошелева М. О. (2015)
Шульга О. П. - Етимологія економічного змісту фінансового забезпечення господарської діяльності промислових підприємств (2015)
Безбородова Т. В. - Сучасні моделі регулювання фінансових ринків, Теряник О. А. (2015)
Болдуєв М. В. - Удосконалення елементів системи внутрішнього контролю суб’єктів господарювання (2015)
Гнєзділова О. М. - Управлінський облік у системі банківського контролінгу (2015)
Корінєв В. Л. - Дослідження діяльності системи вітчизняних банків в умовах конкурентного ринку (2015)
Бережна Г. В. - Особливості зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією України з країнами ЄС, Притула Н. М. (2015)
Ушакова-Кирпач І. М. - Економіко-правові аспекти орендного землекористування (2015)
Плинокос Д. Д. - Організаційно-економічні схеми експорту освітніх послуг і підготовки фахівців за кордоном (2015)
Покатаєва О. В. - Концептуальні засади дослідження податкової політики як чинника соціально-економічного розвитку країни, Давидков С. О. (2015)
Покатаєва О. В. - Нормативне регулювання єдиного податку як джерела формування доходів місцевих бюджетів, Хом’якова О. О. (2015)
Попова О. Ю. - Застосування когнітивного моделювання для виявлення основних інструментів стимулювання попиту на туристичний продукт (2015)
Ткаченко А. М. - Поняття, види продуктових інновацій та запровадження їх у підприємство (2015)
Ушенко Н. В. - Особливості та структура потенціалу туризму (2015)
До уваги авторів (2015)
Беликов А. С. - Повышение безопасности эксплуатации объекта за счет применения огнезащитных покрытий, Капленко Г. Г., Корж Е. Н. Варадинова Ю. Е. (2015)
Андронов В. А. - Полімерна композиція з комплексним наповнювачем для віброзахисту пневматичного ручного інструменту, Данченко Ю. М., Скрипинець А. В., Бухман О. М. (2015)
Беликов А. С. - Комплексные исследования влияния динамической нагрузки, параметров толщины панели и радиуса кривизны на НДС лицевого щитка пожарного шлема, Сабитова О. А., Долгополова Н. В., Рабич Е. В. (2015)
Беляев Н. Н. - Численный расчет процесса размораживания груза в полувагоне, Карпо А. А. (2015)
Беликов А. С. - К вопросу обеспечения безопасной эксплуатации металлических конструкций в очаге пожара, Шаломов В. А., Стаценко Ю. Ф., Корж Е. Н. (2015)
Беляев Н. Н. - Математическое моделирование аэроионного режима в помещении при искусственной ионизации воздуха, Цыганкова С. Г. (2015)
Беликов А. С. - Конструктивные решения жилых зданий с учетом решения задач энергосбережения, Шаломов В. А., Кравчук А. М., Зибров И. Ф. (2015)
Бабич О. С. - Шляхи модернізації переносних вогнегасників при ліквідації лісових пожеж, Годяев С. Г., Улексін В. О. (2015)
Беликов А. С. - Исследование изменения температуры внутреннего воздуха и оценка времени охлаждения помещений при аварийном отключении системы теплоснабжения, Колесник И. А., Ветвицкий И. Л. (2015)
Высоцкий С. П. - Влияние стажа работы и достигнутого возраста на травмоопасность и заболеваемость в строительстве, Башевая Т. С., Бречалова М. А. (2015)
Беликов А. С. - Виброакустические проблемы и пути их решения на железнодорожном транспорте, Кордунов С. П., Долгополова Н. В., Голендер В. А. (2015)
Гармаш С. Н. - Экобиотехнология переработки отходов с целью получения биоэтанола, Герасименко В. А., Рунова Г. Г. (2015)
Герасименко В. А. - Оценка зрительных условий труда в учебных аудиториях, Гармаш С. Н., Рунова Г. Г., Кушнир И. П. (2015)
Голінько В. І. - Дослідження захисної ефективності протипилових респіраторів при наявності додаткових витоків, Колесник В. Є., Чеберячко С. І. (2015)
Голякова И. В. - Определение теплообмена человека на рабочем месте с локальным выделением тепла (2015)
Диденко Л. М. - Исследование влияния факторов стесненности строительной площадки при реконструкции водопроводных сетей в городских условиях, Клименко А. А. (2015)
Дмитрюк С. П. - Застосування економічних методів управління охороною праці, Устимович Л. Д. (2015)
Дьяконов В. И. - Особенности функционирования гибких технологий переработки растительных и древесных отходов, Скрипник Е. С., Дьяконов А. В. (2015)
Зінченко В. Ю. - Розробка методики визначення екологічного ризику для людини від площадного джерела викидів, Поліщук С. З., Фалько В. В. (2015)
Каслін М. Д. - Збереження блоку дисциплін "Безпека" шляхом змін навчальних планів, Богатов О. І. (2015)
Касьянов М. А. - Розробка комп’ютерної програми для підтримки прийняття рішень у СУОП при проектуванні і впровадженні систем з ГІВ, Гунченко О. М., Савченко І. В., Корінний В. І. (2015)
Козодой Д. С. - Управління охороною праці на залізничному транспорті – впровадження світового досвіду (2015)
Кондратюк В. М. - Стійкість функціонування об’єктів економіки, як складова захисту населення і території в умовах надзвичайних ситуацій та особливого періоду, Сипко В. Г., Плис М. М., Плис М. М. (2015)
Маніна Л. І. - Вплив соціально-психологічних аспектів безпеки на ефективність діяльності підприємств, Бичков Я. М., Єльніков А. С. (2015)
Налисько Н. Н. - Расчет распространения взрывных воздушных волн в протяженных сооружениях с учетом диссипации внутренней энергии газового потока (2015)
Писаренко А. В. - Подрабатываемые территории как фактор, влияющий на усилия в железобетонных элементах каркасного здания (2015)
Радчук Д. И. - Улучшение защитных характеристик легких фильтрующих полумасок (2015)
Сєріков Я. О. - Шляхи вирішення проблеми забезпечення акустичного комфорту в зоні розташування експлуатованого електроенергетичного обладнання, Долгополова Г. С. (2015)
Сичко И. Н. - Анализ способов сноса зданий и сооружений с точки зрения безопасности (2015)
Сорока Ю. Н. - Методология анализа риска, как инструмент для принятия решений по вопросам реабилитации территорий, для бывшего предприятия по переработке урановых руд ПО "Приднепровский химический завод", Чесанов В. Л. (2015)
Степанова А. В. - Выполнение нормативных и эксплуатационных требований на хвостохранилищах "Сухачёвской" промышленной площадки, Пилипенко А. В., Маладыка И. Г., Борсук Е. В., Лисовая О. Г., Зибров И. Ф. (2015)
Cтепневська Я. В. - До проблеми прогнозування і оцінки хімічної обстановки та стійкості ХНО в надзвичайних ситуаціях, Плис М. М., Плис М. М., Рогальов М. В. (2015)
Третьяков О. В. - Сучасний підхід до визначення показників статистичного методу оцінки виробничого травматизму (2015)
Цына А. Ю. - Культура безопасности как залог устойчивого развития общества, Еременко В. А., Капустян O. В., Розсошко Я. А. (2015)
Шаленный В. Т. - Методика и результаты сравнительной оценки энергозатрат каменщиков при возведении гостевого дома из кирпича и стеновых блоков, Леоненко К. А. (2015)
Швидкий М. І. - Накопичувальна та комплексна дія шкідливих факторів на робітників підземного Кривбасу, Гненна О. В. (2015)
Вихідні дані (2015)
Вечерський В. В. - Репрезентація пам’яток у контексті українського законодавства та принципів ICOMOS (2012)
Зозуля С. Ю. - Структура сегменту нерухомих пам’яток пам’яткоємного середовища Ніжина (2012)
Жукова О. В. - Відродження старовинних садиб шляхом створення музейно-туристичних центрів як сучасна тенденція музейно-пам’яткоохоронної справи (на прикладі садиби Мсциховського Луганської обл.) (2012)
Підставка Р. В. - Проблеми реставрації, пристосування та збереження історико-культурних пам’яток Національного заповідника "Замки Тернопілля" (2012)
Юрченко С. Б. - Гамаліївський монастир за часів гетьмана Івана Скоропадського (2012)
Дмитренко Н. М. - Василь Іванович Маслов: пам’яткоохоронна діяльність у 1927-1930 роках (2012)
Ігнатенко І. М. - Верхній замок в Чернігові (2012)
Пробейголова А. С. - К вопросу о погребениях финала эпохи бронзы в бассейне Северского Донца (2012)
Тищенко К. М. - Історичний контекст Обести: від Ємадикина до Коцупіївки (2012)
Ольговський С. Я. - Виїзний промисел скіфських ливарників (2012)
Гречко Д. С. - Об этнокультурных процессах в Посеймье в скифское время, Каравайко Д. В. (2012)
Шевченко Ю. Ю. - Древний пещерный христианский храм Крыма эпохи первых готских походов III в. н. э. (по материалам пещерного монастыря Чилтер-Коба в Крыму) (2012)
Коба О. О. - Експериментальна реконструкція технології виготовлення ножів VII-IX ст. (2012)
Красильникова Л. И. - Семья праболгар в сельской общине салтовской культуры ІХ-Х вв., Красильников К. И. (2012)
Скороход В. М. - До питання про конструктивні особливості житла середини Х ст. на посаді Виповзівського городища (2012)
Івакін В. Г. - Поховання київської дружинної верхівки (2012)
Бондар О. М. - Просторово-топографічна структура "дружинних таборів" на території межиріччя нижньої течії Десни та Дніпра в Х – на початку ХІ ст. (2012)
Бережинський В. Г. - Взаємовплив тактики облоги та оборони і конструкції давньоруських оборонних укріплень, Івануц М. Г. (2012)
Карманов Ю. А. - О начальной датировке монастырского богомолья в Новгороде-Северском (2012)
Бачинська О. В. - Дослідження передісторії створення образу богоматері Оранти Непорушна Стіна з Софійського собору у м. Києві (2012)
Dimnik M. - The daughters and sons of prince Mikhail Vsevolodovich of Chernigov (1179-1246) (2012)
Апареева Е. К. - К вопросу об атрибуции святилищ половцев (2012)
Ситий Ю. М. - Поховання біля древньої Любецької вулиці давньоруського Чернігова (2012)
Пашковський О. А. - Середньовічні варгани Сіверщини (2012)
Дем’яненко Д. Р. - Згадки про Чернігів другої половині ХІІІ – середини XIV ст. за писемними джерелами (2012)
Луценко Р. М. - Світ живих – світ мертвих (взаємозв’язок та контакти) (2012)
Тараненко С. П. - Електронна археологічна карта Києво-Подолу як джерело вивчення планувальної структури давньоруського посаду (2012)
Кукса Н. В. - Рукописне Євангеліє Петра Конашевича Сагайдачного кінця ХV – початку ХVI ст. (2012)
Пилипенко В. М. - Антитурецька ліга у польській політичній публіцистиці середини XVI – середини XVII ст.: pro et contra (2012)
Коваленко Ю. О. - Село Некрасове у документах XVI-XVIII ст. (2012)
Бережинський В. Г. - Класифікація дерево-земляних лінійних укріплень Белгородської засічної лінії XVII ст., Мірошниченко О. М. (2012)
Степенькін С. Ю. - Деякі відомості з біографії генерального судді Я. Улізка (2012)
Желєзко Р. А. - Гетьман Юрій Хмельницький та Ніжинський козацький полк (1659-1660 рр.): від другого Переяславського договору до Чуднівської угоди (2012)
Блажко Ю. А.  - До історії обрання гетьманом Дем’яна Многогрішного (1669-1672 рр.) (2012)
Кривошея І. І. - Значне товариство Глухівської сотні в середині XVII – середині XVIII ст. (2012)
Щербина С. В. - Універсали гетьманів та полковників як джерело з історії ремісничих цехів Північного Лівобережжя другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст. (2012)
Васильєва О. О. - Палубничі та конюшевці гетьманського двору (друга половина XVII – перша третина XVIII ст.) (2012)
Бєлашов В. І. - Огляд документальної бази історії Гетьманщини у фондах Центрального державного історичного архіву України у Києві (2012)
Токарєв С. А. - Приватне життя старшинської родини Забіл (2012)
Зуй В. Д. - Найвидатніший гетьман України, Недюха М. П. (2012)
Мезенцев В. І. - Закладна дошка домової церкви І. Мазепи в Батурині та керамічні рельєфи Чернігівщини рубежу XVII-XVIII ст. (2012)
Яценко В. Б. - Батуринська трагедія 1708 р. у висвітлені сучасної російської історіографії (2012)
Гриценко А. П. - До питання генеалогії роду Савичів (2012)
Засипко М. В. - Державотворча діяльність гетьмана Д. Апостола у світлі вітчизняних джерел (2012)
Луняк Є. М. - Глухів і Гетьманщина середини ХVІІІ ст. у наукових працях Ніколя-Габріеля Леклерка (2012)
Корнацький І. А. - Бахмутські, торські й маяцькі козаки у XVIII сторіччі (2012)
Маханьков М. В. - Микола Данилович Ханенко – генеральний хорунжий Гетьманщини (2012)
Заремський М. Й. - Питання війни та миру в творчості Я. П. Козельського (2012)
Терех М. І. - Перший палац К. Г. Розумовського в Батурині (2012)
Герасько М. О. - Деякі уподобання та смаки Кирила Розумовського (2012)
Казьмирчук Г. Д. - Родовід Казимерчуків: до історії вивчення (2012)
Кокшайкін М. Г. - Формування поселення Шосткинського порохового заводу, Кириєвський В. Д. (2012)
Тупик С. В. - Від Холопкова до Перемоги (2012)
Подоляка А. М. - Народні промисли Сіверщини, Недюха М. П., Зуй В. Д. (2012)
Рига Д. В. - Чернігівський будинок губернатора на початку XІX ст. (до питання про створення та будівництво у 1802-1805 рр.) (2012)
Галь Б. О. - Глухівське рекрутське депо напередодні Вітчизняної війни 1812 р. (2012)
Тригуб О. О. - Нові відомості про господарську діяльність поміщиків Туманських у першій половині ХІХ ст. (2012)
Діденко Т. О. - До питання відкриття в Ніжині жіночих пансіонів (2012)
Мохір Л. В. - Українознавчі студії у дослідженнях Чернігівської губернії представниками Імператорського Російського Географічного Товариства (2012)
Корнієнко К. С. - Етапи розвитку жіночої освіти у Російській імперії ХІХ ст. (2012)
Петровська Ю. М. - Особливості діяльності повітових земських установ Чернігівської губернії з продовольчого забезпечення населення в 60-90-х роках ХІХ ст. (2012)
Ващенко А. В. - Судові повноваження земських начальників та засоби їх реалізації (на матеріалах Чернігівської губернії) (2012)
Казьмирчук М. Г. - Скарги як джерело вивчення соціально-економічних змін у Київській губернії (1861-1917 рр.) (2012)
Рахно О. Я. - Земський лікар М. М. Євреїнов: віхи життя та громадської діяльності (2012)
Огієвська Р. І. - Власник батуринської садиби В.П. Кочубей (2012)
Ковальова Н. О. - Школа-господарство Петра Прокоповича: навчання і духовне виховання молоді (2012)
Житніков О. В. - Проблема протистояння дворянської корпорації та імперської влади у пореформеній Росії в американському історичному дискурсі (2012)
Подоляка Н. С. - Друкована та зовнішня реклама в Сумах на межі ХІХ – ХХ ст. (2012)
Стецюк В. Б. - Гарнізони російської армії на території Сіверщини (кінець ХІХ ст. – 1914 р.) (2012)
Єсюнін С. М. - До історії 175-го Батуринського піхотного полку (2012)
Шара Л. М. - Виборча кампанія 1901 р. у Чернігові: делегування до інституцій міського громадського управління (2012)
Ясновська Л. В. - До історії археологічного вивчення давньоруських старожитностей округи літописного Городця Остерського у ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Скоренок С. Г. - Участь А. В. Верзилова у науковому та культурному житті Чернігова початку ХХ ст. (2012)
Терлецький В. В. - Олександр Довженко як художник (2012)
Острянко А. М. - Знахідки римських монет на Чернігівщині (з епістолярної спадщини В. А. Шугаєвського) (2012)
Гирич Я. М. - Історико-краєзнавчні дослідження Ю. Виноградського (2012)
Грибенко О. М. - Розбудова судової системи України за часи Української Центральної Ради: історичний аспект (2012)
Хаценко О. О. - Діяльність П. Я. Дорошенка на чолі Головного управління мистецтва і національної культури (2012)
Кондратюк Г. Н. - Коренизация высших органов власти и управления в УССР и Крымской АССР: сравнительный анализ (20-е годы ХХ века) (2012)
Мошик І. В. - Повсякденне життя студентської молоді Глухова у 20-ті – 30-ті роки ХХ ст. (2012)
Горох М. В. - Торгсин у Глухові: особистісний вимір (2012)
Овчаренко М. В. - Використання танків при обороні (облозі) Одеси у 1941 р. (2012)
Шишкіна Ю. А. - Троїцький собор у Глухові напередодні руйнації (2012)
Білокінь С. І. - Із старого листування. Вип. 4. Алексей Алексеєвич Сідоров (2012)
Казимір В. А. - Музейна справа у науковому доробку В. Дубровського (2012)
Яненко А. С. - Підготовка та підвищення кваліфікації археологічних кадрів при музеях УСРР (1920-ті – початок 1930-х років), Тарнавська С. В.  (2012)
Принь М. О. - Олександр Володимирович Малиношевський – завідувач Державного соціального музею Донбасу (1925-1927 рр.) (2012)
Нікітіна І. В. - Роль музейних виставок з історії Балаклави у популяризації культурного надбання регіону (2012)
Прохоров Д. А. - Сучасні музейні колекції з історії кримських караїмів: проблеми та перспективи розвитку (2012)
Сокунов І. О. - Музей зброї та військової техніки у Спадщанському лісі (2012)
Jelenski T. - Семінар по формуванню простору: використання методу PPS (2015)
Марова С. Ф. - Державне управління у сфері екологічної освіти: постановка проблеми, Вовк Т. В. (2015)
Токарева В. І. - Аналіз динаміки вимушених внутрішніх переміщень громадян України 2014-2015 рр., Аракелова І. О. (2015)
Балуєва О. В. - Європейський досвід забезпечення кібернетичної безпеки, Островий О. В. (2015)
Стойка А. В. - Сучасні виклики щодо реалізації кадрової політики в системі підготовки державних службовців (2015)
Смерічевський С. Ф. - Деякі аспекти побудови індексів виміру сталого розвитку, Чинкуляк Н. М. (2015)
Орлова Н. С. - Зелена економіка в умовах сталого розвитку України (2015)
Дятлова В. В. - Якість життя населення і соціальні стандарти: розвиток понятійно-категоріального апарату, Гутарева А. В. (2015)
Бесчастний В. М. - Адміністративні послуги у системі публічного управління, Мердова О. М. (2015)
Павлюк В. В. - Вплив суспільних трансформацій на зміст лідерської свідомості державного управлінця (2015)
Боднарук О. В. - Соціально-відповідальний бізнес як один із напрямків розвитку вітчизняних суб’єктів господарювання (2015)
Горюнова К. А. - Проблеми впровадження системи менеджменту якості в діяльність державних органів влади та місцевого самоврядування (2015)
Чинкуляк Н. М. - Статистичний аналіз як інструмент державного управління, Погребняк Л. О. (2015)
Мохова Ю. Л. - Значення транспортної галузі в системі національної економіки України (2015)
Павленко О. П. - Основні засади державного управління розвитком прибережних зон (2015)
Дунаєва В. В. - Удосконалення системи управління інноваційним розвитком регіону (2015)
Нерсесов В. Р. - Аналіз проблем державної системи патентування інтелектуальної власності в площині уповільнення зростання інновацій (2015)
Мурашев С. П. - Державне управління, як фактор впливу на екологічні ризики сучасності (2015)
Бурих Ю. В. - Еколого-економічний підхід до управління комплексною дегазацією вугільних родовищ (2015)
Дмитрієв Ю. В. - Корупційні ризики у системі державного управління: поняття та види (2015)
Кумачова А. С. - Проблеми державного управління сталим розвитком в Україні на сучасному етапі (2015)
Стрижакова А. Ю. - Розвиток транскордонного співробітництва України в умовах нових геополітичних змін та підписання угоди між Україною та Європейським Союзом (2015)
Адамов Д. В. - Сутність та значення податкового механізму у розбудові теорії державного управління (2015)
Зелинська Н. Є. - Перспективи реформування кадрової політики в умовах модернізації державного управління (2015)
Єременко О. М. - Щодо формування організаційно-економічного механізму управління підприємством в умовах маркетингової орієнтації, Хороших В. В. (2015)
Лаврешов А. Ю. - Теоретико-методичні основи побудови податкової системи в Україні (2015)
Юхненко М. А. - Проблематика діяльності функціонування державної казначейської служби України у 2011-2014 рр. (2015)
Михалевська Л. Б. - Сутність феномену "кадровий потенціал органів державної влади" (2015)
Борисенко В. - Золота осінь Георгія Кожолянка (2016)
Хай М. - Слово про метра (2016)
Сергійчук В. - Документи переконують: втрати українства від Голодомору 1932–1933 років – щонайменше сім мільйонів (2016)
Іваннікова Л. - Дніпропетровськ – Половиця – Кодак: фольклорна та історична пам’ять (2016)
Кісь О. - Творчість українських жінок-політв’язнів у ГУЛАГу (2016)
Бойко І. - Актуальність досліджень Володимира Кубійовича про традиційне пастівництво Карпат (2016)
Чехович С. - Обладнання житла на західних областях УРСР (2016)
Дєдуш О. - Соціальний конструктивізм і джерела сепаратистської ідентичності на українському Донбасі (2016)
Щибря В. - Особливості верхнього одягу населення Правобережної Наддніпрянщини (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття) (2016)
Враження з передової (2016)
Вахніна Л. - Матеріали з білоруської міфології (рец.: Новак В. С. Беларуская міфалогія. Хрэстаматыя : вучэб. дапаможнык / В. С. Новак. – Мінск : РІВШ, 2013. – 394 с. : іл.), Мушкетик Л. (2016)
Леонтович О. - Голос з епохи Розстріляного Відродження (рец.: Шульгина Л. Пасічництво (Програми до збирання матеріалів) / Українська академія наук. – Київ, 1925), Рибалко П. (2016)
Яременко В. - "Задзвонили у всі дзвони…" (рец.: Кіндратюк Б. Д. Дзвони та дзвіниці у творчості Тараса Шевченка / Центр дослідження дзвонарства Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2013. – 44 с. – (Серія "Дзвонарська культура України", вип. 3)) (2016)
Мишанич В. - Юрій Баняс – найвизначніший казкар. Нова збірка казок від Івана Хланти (рец.: Хланта І. Казки та легенди з-під Хустського замку / Іван Хланта. – Ужгород : Патент, 2016. – 914 с.) (2016)
Володимир Тихонович Зінич (2016)
Summaries (2016)
Інформація про авторів (2016)
Інформація про авторів (2016)
Іваннікова Л. - Старовинний український звичай "ралець": традиція і трансформації (2016)
Стяжкіна О. - Годинник і календар у підрадянській Україні 1920–1930-х років: механізми привласнення часу і хронотопу (2016)
Кімакович І. - Сміховий текст традиційної культури етносу: до питання про семіотичну сутність фольклорної самосвідомості українців (2016)
Курінна М. - Типи страв у системі повсякденного харчування чехів Запорізької області (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2016)
Іваневич Л. - Народне вбрання українців Поділля в дослідженнях Костя Широцького (2016)
Фіголь Д. - Транспорт (2016)
Коломийчук О. - Синкретизм збірного образу великого християнського святого: до проблеми народного культу святого Миколая на Бойківщині (2016)
Ганус Д. - Магічні способи захисту життя дитини на території українсько-польського пограниччя: від народження до хрещення (2016)
Постригань У. - Охорона культурної спадщини міста в американському аспекті: історія Фундації історичної Саванни та міста Саванни (штат Джорджія, США) (2016)
Зайцева О. - Топоніміка сіл Северинівка, Хатки, Голубівка на Вінниччині та їхніх околиць (2016)
Мушкетик Л. - Ювілей Музею української культури у Свиднику, Стішова Н. (2016)
Вахніна Л. - Розвиток наукового співробітництва ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України з болгарськими вченими, Огієнко І. (2016)
Головко О. - 7-а Міжнародна наукова конференція "Одеські етнографічні читання" (2016)
Орест Субтельний (2016)
Володимир Овсійчук (2016)
Леонід Барабан (2016)
Summaries (2016)
Єрмоленко С. - Парадигма української мови в науковому світогляді Михайла Грушевського (2016)
Соколова С. - Вплив контактної мови: джерело помилок чи джерело збагачення? (2016)
Сніжко Н. - Українська ідеографія: історія, сучасний стан та перспективи (2016)
Задорожний В. - Лексикографічний аспект деяких акцентологічних проблем (2016)
Тищенко О. - Архівна картотека як лексико-ілюстративна база "Російсько-українського словника" за редакцією А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова. IІ. Мікро- і макроструктура архівної картотеки (2016)
Поздрань Ю. - Джерельна база "Російсько-українського словника" за редакцією А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова в контексті лінгвістичного джерелознавства (2016)
Ковтунець О. - Актуалізація як інноваційний процес у лексико-семантичній системі сучасної української літературної мови (2016)
Рудник-Карватова З.-Е. - Упорядкування термінології для потреб інформаційно-пошукової системи iSybislaw (2016)
Єфименко І. - Антропонімічний етюд (2016)
Пуряєва Н. - Перший молитовник українською мовою ("Молитовник для руського народу" Івана Пулюя 1871 року) (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського