Рыбальский О. В. - Следы монтажа в цифровых фонограммах, выполненного способом вырезания и перестановки фрагментов, Соловьев В. И., Журавель В. В. (2016)
Яремчук Ю. Є. - Дослідження характеристик вітчизняних радіонепрозорих тканин Н1, Н2 та Н3 при різних комбінаціях їхнього застосування, Катаєв В. С., Гижко М. Ю., Павловський П. В. (2016)
Нікіфорова Л. О. - Дослідження показників неформальної комунікації у соціальних мережах для виявлення агентів загроз конфіденційності, Горох Н. В., Лєбєдєва Г. О., Салієва О. В. (2016)
Присяжний Д. П. - Удосконалення захисту веб-ресурсів від атак на основі комбінованого евристично-статистичного підходу (2016)
Ландэ Д. В. - Мультиагентная модель распространения информации в социальной сети, Грайворонская А. Н., Березин Б. А. (2016)
Реферати (2016)
Сторінка головного редактора (2015)
Абрагамович М. О. - Стан кислотно-основної рівноваги у хворих на цироз печінки: роль у патоґенезі ураження дихальної системи; залежність від ступеня ураження печінки за C. G. Child – R. N. Pugh, Толопко С. Я. (2015)
Задорожна Б. В. - Динаміка змін вмісту міді в сироватці крові хворих із черепно-мозковою травмою легкого і середнього ступенів важкості в мирний час та у вояків антитерористичної операції з мінно-вибуховою черепно-мозковою травмою в гострому та проміжному періодах, Шевага В. М., Семчишин М. Г. (2015)
Kiladze N. - Imbalance of Some Trace Elements and Тheir Correction in Alopecia Areata, Katsitadze A., Abrahamovych L. (2015)
Леонтьєва З. Р. - Клінічні й патоґенетичні особливості вторинного синдрому Рейно та їх медикаментозна корекція (2015)
Костіцька І. О. - Ефективність лікування ґастропарезу ітопридом з урахуванням стану вуглеводного обміну у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2015)
Курган М. Г. - Коаґулопатична кровотеча при розсіяному внутрішньосудинному зсіданні крові. Терапія гепарином і лікувальним плазмаферезом, Кокоруз М. В., Курган Д. М., Новак В. Л. (2015)
Ярка А. О. - Ефективність застосування методу CHIVA у хворих із хронічною венозною недостатністю та коморбідними ураженнями: власний досвід (2015)
Пехенько В. С. - Показники функціональної активності фаґоцитуючих клітин периферійної крові у хворих на ревматоїдний артрит, поєднаний з артеріальною гіпертензією, та її зміни під впливом лікування (2015)
Ферко М. Р. - Вміст деяких ендотелійзалежних вазоактивних субстанцій плазми крові, показники ренін-альдостеронової системи, натрійуретичного гормону у хворих на декомпенсований цироз печінки та їх залежність від ступеня важкості портальної гіпертензії (2015)
Абрагамович О. О. - Коморбідність: сучасний погляд на проблему; клаcифікація (повідомлення перше), Фаюра О. П., Абрагамович У. О. (2015)
Сердечна Л. В. - Особливості становлення національної рекламної галузі в 1991–1996 рр. (2016)
Мукан Б. С. - Моделі національних інститутів у справах Європейського суду з прав людини: компаративний аналіз (2016)
Федорчак О. В. - Міжнародні індекси інвестиційної привабливості України (2016)
Строяновський В. В. - Формування інституційних засад системи стратегічного аналізу в процесі державного управління у сфері національної безпеки (2016)
Бисага К. В. - Нормативно-правове регулювання в Європейському Союзі протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення (наднаціональний рівень) (2016)
Ігнатенко О. С. - Критерії оцінки ефективності взаємодії місцевих органів влади в Україні, Дудар В. І. (2016)
Мельничук Л. М. - Теоретичне конструювання структурної моделі соціального розвитку регіонів у контексті концепції соціального згуртування (2016)
Нижник О. М. - Теоретичні аспекти впливу децентралізації на розвиток держави та територіальних громад (2016)
Барна О. С. - Професійна компетентність та національна ідентифікація політико-владної еліти – базова цінність суспільно-політичних змін у сучасній Україні, Пірен М. І. (2016)
Сухенко В. В. - Досвід децентралізації влади в Швеції: уроки для України (2016)
Поліщук В. С. - Особливості імплементації принципів нового державного менеджменту у країнах континентальної Європи (2016)
Кравченко М. В. - Пріоритетні напрями забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб (2016)
Горбатюк С. Є. - Соціогуманітарна безпека як об’єкт державної політики і управління (2016)
Скорик М. М. - Від "WID” до "GAD”: міжнародний досвід упровадження гендерних питань в управлінні та його критика, Педченко Н. С. (2016)
Nelipa D. V. - Key indicators of quality public service (2016)
Kolisnichenko N. М. - Modern theories in leadership training: applying principles for competencies development (2016)
Муравицька Г. В. - Основні напрями інформаційно-ресурсного забезпечення наукових досліджень у галузі державного управління (2016)
Лук'янчук Р. В. - Державне стратегічне планування у сфері забезпечення кібербезпеки: реалії сьогодення (2016)
Саричев Ю. О. - Аналіз підходів до визначення ролі та місця інформаційного забезпечення в системі державного управління (2016)
Гріффен Л. О. - Використання об’єктів культурної спадщини, Титова О. М. (2015)
Вечерський В. В. - Підсумки вивчення архітектури України доби Гетьманщини (2015)
Юрченко С. Б. - Кілька документів про діяльність Андрія Квасова у Глухові (2015)
Коваленко Ю. О. - Нові відкриття у Миколаївській церкві м. Глухова (2015)
Товстоляк Н. М. - Інтер’єри садиби Качанівка кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Жукова О. В. - Пам’ятки садибного будівництва на Сумщині як об’єкти пам’яткоохоронної діяльності (2015)
Городков А. В. - К историко-культурной и архитектурно-планировочной характеристике памятников ландшафтного искусства Брянского края (2015)
Калашник Є. С. - Історико-культурна спадщина сотенних містечок Поворскля в "Трудах Полтавской ученой архивной комиссии" (2015)
Пархоменко О. Г. - Археологічні пам’ятки ХІ–XV ст. Ніжина: компаративний аналіз історіографічної тардиції та археологічних даних (2015)
Верговська М. С. - Дослідження та музеєфікація пам’яток традиційної народної архітектури Українського Полісся в музеях просто неба (2015)
Гордієнко Р. О. - Нові знахідки керамічного посуду із знаками зрубної культурно-історичної спільноти середньої течії р. Псел (2015)
Ольговський С. Я. - До інтерпретації Великого Більського городища (2015)
Івакін В. Г. - Могильники давньоруського Києвоподолу: особливості еволюції та основні етапи функціонування (2015)
Бібіков Д. В. - Давньоруські оборонні споруди Вишгорода (2015)
Долженко Ю. В. - Населення ХІІ–ХІІІ ст. селища Ліскове за даними краніології, Веремейчик О. М. (2015)
Салтан О. М. - Давньоруське місто Хоробор: проблема історичної локалізації (2015)
Dimnik Martin - Prince Svyatoslav Vsevolodovich of Chernigov, "Kinngmaker" in Suzdalia (1174-1179) (2015)
Сокульський А. Л. - Тризуб – княжий клич Рюриковичів і герб Київської Русі: виникнення, еволюція, значення (2015)
Лєбєдєва Ю. О. - Питання виникнення козацтва в сучасній українській історіографії (2015)
Мицик Ю. А. - Універсали гетьманів України як джерело з історії Глухова й Глухівщини ХVІІ–ХVІІІ ст. (2015)
Степенькін С. Ю. - Сіверський наказний гетьман Іван Золотаренко (2015)
Токарєв С. А. - Козацько-старшинські родини Коропської сотні Ніжинського полку (друга половина XVII–XVIII ст.) (2015)
Попружна А. В. - Cмерть у поході або поховальні практики козацької старшини другої половини XVII–XVIII ст. (2015)
Щербина С. В. - Ремісничі цехи на території Ніжинського полку у ХVІІ–ХVІІІ ст. (2015)
Лесик Л. В. - Матеріальне становище міщан Ніжина XVII–XVIII ст. (2015)
Хармак М. М. - До питання про ремесла з обробки металу жителів Батурина в XVII–XVIII ст. (2015)
Бєлашов В. І. - Монетні скарби колишньої столиці Гетьманщини м. Глухова та його округи (друга половина XVII–XVIII ст.), Клюєв А. М. (2015)
Мезенцев В. І. - Мощення підлог палацу І. Мазепи у Батурині: комп’ютерні реконструкції та порівняльний аналіз (2015)
Біліченко В. П. - Стан та розвиток музичної освіти на Сіверщині за доби Гетьманщини (2015)
Мицик Ю. А. - Матеріали фонду 149 ЦДІА України у Києві як джерело з історії Успенського (Преображенського) жіночого монастиря у Глухові ХVІІ–ХVІІІ ст., Тарасенко І. Ю. (2015)
Малик Є. І. - Герб Путивльського ландміліційного полку (2015)
Матяш Н. Ю. - Дані про Глухів та Глухівщину ХVІІІ ст. у недрукованій частині щоденника Якова Марковича (1741 р.) (2015)
Саєнко Н. А. - Київська вулиця Батурина у ХVІІІ ст. (2015)
Тригуб О. О. - Іван Григорович Туманський – перекладач і чиновник кінця XVIII ст. (2015)
Нікітін В. Г. - Ф. П. Дусик – особистий лікар гетьмана України К. Г. Розумовського, Терех М. І. (2015)
Галь Б. О. - Сенаторська ревізія Новгород-Сіверського намісництва 1875 р. (2015)
Кужельная Е. В. - Бертье Делагард: военными дорогами Малороссии (2015)
Дзекун К. М. - Міністр народної освіти Олексій Розумовський та його навчальні реформи (2015)
Іванова В. О. - На зорі шляху: молоді роки генерала М. І. Драгомирова (1830–1856 рр.) (2015)
Торубара А. О. - Ніжинський юридичний ліцей у вітчизняній історіографії (2015)
Шара Л. М. - Міське громадське управління у взаємодії з владними структурами (на засадах положення 1870 р.) (2015)
Сидоренко О. С. - Вплив подій російсько-турецької війни 1877–1878 рр. на життя населення Чернігівської губернії (до історії вивчення) (2015)
Рахно О. Я. - Земська діяльність П. І. Богинського (2015)
Мельник М. О. - До історії мирових судів Глухівського повіту (кінець ХІХ– початок ХХ ст.) (2015)
Реброва Н. Б. - Внесок голови Глухівських повітових зборів Василя Петровича Кочубея у становлення медичної допомоги в повіті (2015)
Єсюнін С. М. - Глухівське міське трикласне училище Федора Терещенка: створення та перші роки існування (1891–1893) (2015)
Блакитний М. М. - "Казарменный участок": до історії забудови Чернігова (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) (2015)
Смишляк А. В. - Духовно-музичний побут Глинської пустині ХІХ – початку ХХ ст.: богослужебний спів у сакральному просторі обителі (2015)
Демиденко Н. М. - З історії заснування та розвитку театрів на Сумщині (ХIХ – початок ХХ ст.) (2015)
Онопрієнко О. В. - Історія глухівської фотографії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Мірошниченко Н. О. - Чинники та етапи розвитку сільськогосподарської освіти в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Герасимчук О. М. - Сільськогосподарські артілі на Чернігівщині в роки Столипінської аграрної реформи (1906–1917 рр.) (2015)
Костенко Л. А. - Тіло в аграрних обрядах (на матеріалах Лівобережного Полісся) (2015)
Мирошниченко А. Н. - Коллекция пломб интендантских складских приемных комиссий 1864–1914 гг. из Глухова, Назарова В. В. (2015)
Рожкова Л. І. - Благодійність в роки Першої світової війни (на матеріалах Сумщини) (2015)
Букіна І. В. - Фінансове забезпечення громадських виконавчих комітетів на Лівобережній Україні (березень – серпень 1917 р.) (2015)
Мірошниченко О. М. - Глухів в українській революції (події 1917–1918 рр. за спогадами В. Бурятинського) (2015)
Кириєвський В. Д. - Есер Машицький (2015)
Подоляка Н. С. - Націоналізація поліграфічних підприємств України в період 1917–1921 рр. (2015)
Будзар М. М. - Доля сімейних поховань родини М. А. Маркевича у садибі села Турівка Прилуцької округи в 20-ті роки ХХ ст. у розвідках В. І. Маслова (2015)
Боровик А. М. - В. К. Щербаков – керівник Чернігівського інституту народної освіти (2015)
Рой С. В. - "Чистки" студентського контингенту Ніжинського інституту народної освіти у 20-х роках ХХ ст. (2015)
Константинов В. О. - До 95-річчя початку діяльності Межигірського керамічного технікуму (2015)
Яненко А. С. - Підготовка музейних працівників в аспірантурі Всеукраїнського історичного музею ім. Т. Г. Шевченка у другій половині 1920-х – на початку 1930-х р. (2015)
Скоренок С. Г. - Діяльність А. В. Верзилова у сучасній історіографії (2015)
Бойко Н. О. - Діяльність Сосницького краєзнавчого музею на чолі з Ю. С. Виноградським (1920–1938 рр.) (2015)
Чурочкин А. - "Контрреволюционное восстание духовенства и кулачества" в селе Берюх 14 декабря 1929 года в свете архивных данных (2015)
Горох М. В. - Торгсин у Кролевці (2015)
Салтан Н. М. - Корюківська трагедія 1943 року: запитання, що потребують відповідей (2015)
Боровик М. А. - Формування структури факультетів Чернігівського державного педагогічного інституту (1954–1998 рр.) (2015)
Лавріненко Л. І. - Концепція розвитку спеціалізації медичних послуг на Чернігівщині: історичний аспект (1960–1980 рр.) (2015)
Шишкіна Ю. А. - Фондова колекція музею археології Національного заповідника "Глухів", Ляшко О. Б. (2015)
Прохоров Д. А. - Екземпляри Тори у фондах Бахчисарайського історико-культурного заповідника (2015)
Ломко О. М. - Портрети Кочубеїв у фондовій колекції Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана (2015)
Пістоленко І. О. - З історії декількох експонатів Полтавського музею авіації і космонавтики: фонд конструктора П. А. Івенсена (2015)
Бадуліна О. О. - Адреса – пошта польова (2015)
Ревега В. В. - Формування філателістичної колекції Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" поштовими марками України 1992–2000 років (2015)
Новік О. А. - Батуринський спадок від Сергія Нечипоренка (2015)
Толкачова О. О. - Пошукова робота як невід’ємна складова науково-дослідної діяльності Корюківського історичного музею (2015)
Мошик І. В. - Культурно-просвітницька діяльність Національного заповідника "Глухів" (2015)
Харченко О. В. - Інноваційні технології в культурно-просвітницькій діяльності художніх музеїв України початку ХХІ ст. (2015)
Нікітіна І. В. - Відеопрезентація у музейній справі: роль, місце, значення (2015)
Барбухо О. В. - Підвищення життєздатності личинок коропа в умовах дії гербіциду раундап пробіотичним препаратом БПС-44, Жиденко А. О. (2011)
Бекташева О. Р. - Біологічні властивості бактерій родини Enterobacteriaceae – збудників гнійно-запальних захворювань у дітей, Лаврентьєва К. В., Черевач Н. В., Вінніков А. І., Москаленко А. А. (2011)
Воронкова Ю. С. - Вплив кластерних сполук ренію з органічними лігандами на активність глюкозооксидази, Штеменко Н. І. (2011)
Гунько С. О. - Кадмій у ґрунтах м. Дніпродзержинськ (2011)
Гюльахмедов С. Г. - Влияние лецитина и казеина на спектр антимикробной активности бактериоцинов молочнокислых бактерий, изолированных из азербайджанских сыров, Гусейнова Н. Ф., Абдуллаева Н. А., Кулиев А. А. (2011)
Деркач К. В. - Вплив складу живильного середовища на розвиток та проростання незрілих зародків кукурудзи в культурі in vitrо, Крупська Г. С., Абраімова О. Є., Сатарова Т. М. (2011)
Доценко О. І. - Особливості реагування антиоксидантної системи нирок мишей на дію низькочастотної вібрації (2011)
Дроздов А. Л. - Вплив психотропних лікарських засобів на спонтанну поведінкову актиність білих щурів, Демченко Е. М., Эйяд А., Неруш О .П. (2011)
Єрошкіна Т. В. - Роль комісій підприємств з атестації робочих місць у професійній реабілітації осіб з обмеженими можливостями, Борисенко С. С., Даниленко Г. В., Положай Н. Г. (2011)
Кононова Г. С. - Вплив реній-платинової системи у вигляді наноліпосом на проліферативну активність ракових клітин, Антонюк С. В., Штеменко Н. І. (2011)
Кучменко О. Б. - Ефект попередників і модуляторів біосинтезу убіхінону на вміст і функціонування убіхінону та оксидативний статус у серці при введенні адреналіну, Петухов Д. М., Євстратова І. Н., Мхітарян Л. С., Донченко Г. В. (2011)
Новіцький Р. О. - Іхтіопатологічні наслідки ураження прісноводних риб електрострумом, Христов О. О., Кочет В. М. (2011)
Максим’юк Г. В. - Деякі аспекти взаємозв’язку концентрації сперматозоїдів в еякулятах із концентрацією Ca2+, K+ та Na+ у тканинах статевих органів і спермі, Воробець З. Д. (2011)
Мельнікова О. З. - Зміни сумарної фонової електричної активності гіпокампа та поведінкових реакцій щурів при тривалому стресі, Ляшенко В. П., Чаус Т. Г., Бурцева Д. О., Калюжна Л. В. (2011)
Нестерук К. М. - Розповсюдженість карбапенемрезистентних штамів Pseudomonas aeruginosa – продуцентів метало-β-лактамаз, Соколова І. Є., Братусь О. В. (2011)
Нікуліна Ю. Ю. - Біологічні властивості бактерій роду Staphylococcus, виділених від пацієнтів Дніпропетровської клінічної лікарні ім.І.І.Мечнікова, Лаврентьєва К. В., Черевач Н. В., Сірокваша О. А., Вінніков А. І. (2011)
Русев І. Т. - Вплив антропогенної трансформації території Дунай-Дністровського межиріччя на природну вогнищевість туляремії (2011)
Сухарев Ю. С. - Идентификация термостабильного энтеротоксина Escherichia coli при колибактериозе телят (2011)
Шаповалов С. О. - Вітамінне забезпечення організму поросят за умов уведення мікроелементної композиції супоросним свиноматкам та поросятам у ранньому постнатальному онтогенезі, Долгая М. М. (2011)
Шугуров О. О. - Викликані потенціали спинного мозку за дії на нього механічних подразнень (2011)
Сторінка головного редактора (2016)
Абрагамович М. О. - Характеристика стану веґетативної нервової системи у хворих на цироз печінки та його залежність від ступеня важкості портальної гіпертензії за показниками дослідження варіабельності серцевого ритму, Ферко М. Р. (2016)
Варес Я. Е. - Визначення лікувальної тактики і планування атипового видалення безсимптомних та без особливих патолоґічних змін нижніх ретенованих третіх молярів, Кияк С. В. (2016)
Лозинський Р. Ю. - Інформативність поєднання молекулярно-ґенетичних і цитоґенетичних методів діаґностики мієлофіброзу, Вороняк М. І., Полубень Л. О., Дмитренко І. В., Лозинська М. Р., Виговська Я. І., Масляк З. В. (2016)
Синенький О. В. - Рівень 25(OH)D в сироватці крові хворих із полісуглобовою формою ревматоїдного артриту та його залежність від деяких клінічно вагомих показників (2016)
Абрагамович О. О. - Коморбідність: сучасний погляд на проблему; клаcифікація (повідомлення друге), Фаюра О. П., Абрагамович У. О. (2016)
Шимон М. М. - Еволюція цільового рівня артеріального тиску у хворих на цукровий діабет: аналіз світового досвіду (2016)
Абрагамович М. О. - Сучасний погляд на проблему ураження орґанів дихання у хворих на цироз печінки: огляд літератури; опис клінічного випадку, Толопко С. Я. (2016)
Свінціцький А. С. - Застосування неінвазивних методів верифікації стеатозу та фіброзу печінки для вдосконалення діаґностичного алґоритму у хворих із неалкогольною жировою хворобою печінки, Соловйова Г. А., Динник Н. В., Богомаз В. М., Бака О. М. (2016)
Бамбурак Н. - Моделювання Я-концепції професіонала (2016)
Булгакова О. - Психологічна готовність студентів до соціальної взаємодії в контексті властивостей особистості, що детермінують її прояв (2016)
Журавльов В. - Психологічна готовність керівників органів охорони державного кордону на основі командної роботи в організації (2016)
Кравчина Т. - Лінгводидактичний аспект упровадження інтерактивних методів навчання (2016)
Марчук Л. - Психолого-педагогічний зміст асертивності як ресурс соціалізації студентської молоді та її конкурентоздатності (2016)
Світлана П. - Спілкування як суб’єкт-суб’єктна взаємодія у процесі навчання іноземної мови за професійним спрямуванням (2016)
Посвістак О. - До проблеми дослідження становлення психології сім’ї (2016)
Харжевська О. - Розвиток навичок іншомовного спілкування у студентів інженерно-технічних спеціальностей за допомогою внутрішньої мотивації (2016)
Шпортун О. - Парадоксальна інтенція В. Франкла у психотерапії неврозів (2016)
Абизов В. - Феномен середовища. Типологічні та системно-структурні засади (2016)
Авдєєва М. - Особливості формування архітектури медіа споруд у інформаційному середовищі, Ковтун Т. (2016)
Агєєва Г. - Аеропорти: містобудівні аспекти розвитку (2016)
Грабовчак В. - Особливості використання бетонів на основі паливних зол у сучасному будівництві (2016)
Гредасова О. - Влияние ровности покрытия на функциональное состояние водителя, Батракова А. (2016)
Здетовецька Н. - Сучасні тенденції формування архітектури екологічних міських парків, Начичко К. (2016)
Михалевич В. - Тенденції розвитку малогабаритного житла (Сучасний світовий досвід), Кириленко М. (2016)
Барабаш М. - Концепція створення інформаційної моделі будівельного об'єкту, Київська К. (2016)
Авдєєва Н. - Організація транспортно-пересадочних вузлів як ключових сполучних елементів транспортної системи міста, Біла А. (2016)
Лісніченко Т. - Аналіз стану національних нормативних документів з управління якістю будівництва автомобільних доріг загального користування (2016)
Лисницька К. - Вплив технічного стану будівельних конструкцій на проблеми розвитку міського середовища, Першаков В. (2016)
Винников Ю - Фактори впливу на міграцію води в товщі ущільнених глинистих грунтів дорожніх насипів, Литвиненко Т. (2016)
Глушаниця А. - Експериментальні дослідження залізобетонних балок підсилених сталевою пластиною за допомогою склеювання (2016)
Пилипенко О. - Проблеми швидкісного будівництва і способи їх вирішення в сучасних умовах (2016)
Protchenko K. - Assessment of strength criteria of rc slabs strengthened with various frp strips, Skrebnieva D. (2016)
Стороженко Л. - Сталезалізобетонні стійки одноповерхових великопролітних будівель і споруд аеропортів, Єрмоленко Д., Мурза С. (2016)
Степанчук О. - Сутність ефективності функціонування вулично-дорожньої мережі міст (2016)
Шевченко Л. - Старовинні присадибні парки Полтавщини як своєрідна форма синтезу мистецтв (2016)
Єгорченков В. - Принципи моделювання світлового середовища приміщень аеропортів (2016)
Стороженко Л. - Проектування та будівництво сталезалізобетонних безбалкових перекриттів, Нижник О. (2016)
Тімкіна С. - Оцінка транспортно-експлуатаційного стану магістральних вулиць міста Києва (2016)
Трошкіна О. - Використання сучасних природних матеріалів в дизайні інтер'єрів, Химишинець Н. (2016)
Joanna Gil-Mastalerczyk. - Санктуарий божьего милосердия в Кракове – современная доминанта в пространстве исторического города. Архитектурно-градостроительное решение, определенное условиями пространства (2016)
Мургул М. - Методика повышения энергетической эффективности жилой исторической застройки Санкт-Петербурга, Олейник Е. (2016)
Абраїмова О. Є. - Біотехнологічна характеристика калусогенезу в культурі незрілих зародків кукурудзи під впливом абсцизової кислоти та 6-бензиламінопурину, Піралов Г. Р., Сатарова Т. М. (2010)
Алексеенко Е. Н. - Особенности выращивания мицелия грибов Plearotus ostreatus, Полишко Т. М., Винников А. И. (2010)
Алиева Д. Р. - Активность и изоферментный состав пероксидазы клеток Dunaliella salina при солевом стрессе, Бабаев Г. Г., Азизов И. В. (2010)
Алиева С. И. - Видовое разнообразие эпифитных дрожжевых сообществ биогеоценозов Азербайджана (2010)
Бабій С. О. - Y-глутамілтрансфераза в моделі канцерогенезу у щурів, Дьомшина О. О., Штеменко Н. І. (2010)
Виграєнко Т. Є. - Деструкція органічних речовин і продукція біогазу мікроорганізмами, виділеними із природних субстратів, Соколова І. Є. (2010)
Воробець Д. З. - Кореляція між показниками пов'язаної зі здоров’ям якості життя і формою еректильної дисфункції у чоловіків молодого та середнього віку, Горпинченко І. І., Воробець З. Д. (2010)
Гончаров А. М. - Вплив умов культивування на біосинтез протеолітичних ферментних комплексів Yarrowia lipolytica, Гаврилюк В. Г., Мацелюх О. В., Вінніков А. І. (2010)
Ерошкина Т. В. - Состояние заболеваемости туберкулезом населения промышленного региона и совершенствование путей ее профилактики, Шамычкова Г. Р., Суркова Е. М., Ткаченко В. В. (2010)
Земляний О. А. - Особливості накопичення важких металів органами та тканинами мікромамалій у різних за ступенем забруднення біогеоценозах (2010)
Кременчуцький Г. М. - Інформаційні комунікації мікроорганізмів, Степанський Д. О., Юргель Л. Г., Кошова І. П., Крушинська Т. Ю., Вальчук С. О., Кондратьє А. Ю. (2010)
Кунах О. М. - Ординація та сітьовий аналіз угруповань павуків (2010)
Лаврентьєва К. В. - Закономірності росту фосфатмобілізувальних бактерій у різних типах живильних середовищ, Черевач Н. В., Вінніков А. І. (2010)
Маркіна М. В. - Катіонний склад слини у людей із порушеннями діяльності шлунково-кишкового тракту, Вяткін О. К., Ляшенко В. П., Руденко А. І. (2010)
Моренко А. Г. - Динаміка Θ-ритму електроенцефалограми при слухо-моторних координаціях із короткими часовими інтервалами у людини (2010)
Недзвецька Н. В. - Ефекти мелатоніну на когнітивні процеси та стан астроглії у щурів з експериментальним діабетом, Ташевська Н. І. (2010)
Рильський О. Ф. - Утворення малонового діальдегіду під дією важких металів як індикатора руйнування пігментсинтезувальних мембранних центрів бактерій (2010)
Ташевська Н. І. - Перевага селекції пар донор – реципієнт за мнс антигенами ii класу hla-dr, Недзвецький В. С., Перстньова Л. К. (2010)
Шляхова А. В. - Особенности ситуативного поведения крыс-агрессоров в тесте "перегородка" (2010)
Сторінка головного редактора (2016)
Денесюк В. І. - Ремоделювання лівого шлуночка у хворих на стабільну стенокардію, ускладнену серцевою недостатністю, зі зниженою і збереженою фракцією викиду, Денесюк О. В., Музика Н. О. (2016)
Абрагамович О. О. - Залежність показників добового моніторинґу артеріального тиску від активності патолоґічного процесу у хворих на системний червоний вовчак, Абрагамович У. О., Кушина А. П., Гута С. І., Синенький О. В. (2016)
Кравчун П. Г. - Оцінка ролі поліморфізму G-308A ґена фактора некрозу пухлини альфа у виникненні хронічної серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця та ожиріння, Кадикова О. І., Риндіна Н. Г., Крапівко С. О. (2016)
Aladashvili L. - Age-related Сhanges of Diameter and Deformability of Red Blood Cells, Arabuli M., Tchlikadze N. (2016)
Абрагамович М. О. - Характеристика синтропічних коморбідних позапечінкових уражень у хворих на цироз печінки залежно від ступеня важкості портальної гіпертензії, Ферко М. Р. (2016)
Толопко С. Я. - Характеристика стану дихальної системи у хворих на цироз печінки та залежність її синтропічного ураження від важкості захворювання за класом C. G. Child – R. N. Pugh (2016)
Рейті А. О. - Лапароскопічна холецистектомія у лікуванні хворих із легким перебігом гострого біліарного панкреатиту, Головін О. В., Яцик І. М. (2016)
Кияк Г. Ю. - Клініко-функціональні особливості гострого коронарного синдрому у пацієнтів з коморбідним цукровим діабетом 2-го типу (2016)
Іванов В. П. - Оцінка якості життя пацієнтів із систолічною хронічною серцевою недостатністю, вплив діуретиків на якість життя, Савіцька Ю. В., Ковальчук О. В. (2016)
Содержание (2016)
Кубенко В. Д. - Нестационарное деформирование упругого слоя при смешанных граничных условиях (2016)
Grigorenko Ya. M. - Напряженное состояние полых цилиндров c вогнутым гофрированным поперечным сечением разной кривизны, Rozhok L. S. (2016)
Рущицкий Я. Я. - O волнах в линейно упругом полупространстве со свободной границей (2016)
Константинов А. В. - Задача о параметрических колебаниях резервуара нецилиндрической формы с жидкостью со свободной поверхностью, Лимарченко О. С., Мельник В. Н., Семенова И. Ю. (2016)
Хома И. Ю. - О решении третьей однородной краевой задачи деформирования трансверсально-изотропной пластины с криволинейным отверстием при всестороннем растяжении, Дашко О. Г. (2016)
Луцкая И. В. - Нелинейно-упругое деформирование тонких композитных оболочек дискретно переменной толщины, Максимюк В. А., Сторожук Е. А., Чернышенко И. С. (2016)
Семенюк Н. П. - Устойчивость и закритическое поведение композитных цилиндрических оболочек с локальными несовершенствами при внешнем давлении, Трач В. М. (2016)
Луговой П. З. - Напряженно-деформированное состояние и колебания оболочки сложной формы при нестационарных нагрузках, Крицкий В. Б., Крицкая Н. И. (2016)
Мейш Ю. А. - Нестационарные колебания поперечно подкрепленных цилиндрических оболочек эллиптического сечения на упругом основании (2016)
Голуб В. П. - Идентификация ядер наследственности изотропных линейно-вязкоупругих материалов при сложном напряженном состоянии.2.Случай пропорциональности девиаторов, Маслов Б. П., Фернати П. В. (2016)
Адим Б. - Анализ потери устойчивости антисимметрично перекрестно армированной слоистой композитной пластинки при различных граничных условиях, Хассайн Дуаджи Т., Аббес В. (2016)
Алфавитный указатель т. 52, 2016 (2016)
Титул, зміст (2016)
Таттіс А. - Дослідження гепатопротекторних властивостей препарату "Альцинара" за умов розвитку гострого гепатиту у щурів, Зупанець І. А., Шебеко С. К., Отрішко І. А., Грінцов Є. Ф. (2016)
Кресюн Н. В. - Сучасні підходи до фармакотерапії проявів діабетичної ретинопатії, Годлевський Л. С. (2016)
Кресюн В. Й. - Порівняльна характеристика фармакокінетики координаційних сполук германію з нікотиновою кислотою в добре васкуляризованих органах, Шемонаєва К. Ф., Відавська Г. Г., Сейфулліна І. Й. (2016)
Вастьянов Р. С. - Протисудомні ефекти блокади інтерлейкін-1-рецепторів: можливі механізми реалізації, Крепец Ю. С. (2016)
Демченко А. В. - Особливості окиснювальної модифікації білків у хворих на хронічну ішемію мозку (2016)
Орєхова О. В. - Сучасний стан умов праці на підприємствах з видобутку залізної руди, Дедунов С. В. (2016)
Тихолаз В. О. - Морфометрична характеристика нейронних комплексів довгастого мозку у плодів людини 39-40 тижнів внутрішньоутробного розвитку (2016)
Шутурминский В. Г. - Сравнительное изучение эффективности применения временных съемных протезов при дентальной имплантации, Яровая А. В. (2016)
Бажора Ю. І. - Характер взаємозв'язків між чинниками системи імунітету і антиоксидантної системи у хворих на туберкульоз легень, Єрмуракі П. П., Сметюк О. О. (2016)
Живилко В. В. - Основні засади організації психопрофілактичних заходів у системі допомоги жінкам з алопецією (2016)
Каштальян М. А. - Особливості діагностики вірусів гепатитів B і C у хворих на гострий калькульозний холецистит, Колотвін А. О. (2016)
Чернієвська С. Г. - Особливості T-клітинного імунітету при ізоімунному конфлікті у вагітних, Москаленко Т. Я., Марічереда В. Г. (2016)
Кушніренко І. В. - Прогнозування ефективності лікування у хворих гастроентерологічного профілю з кандидозом слизової оболонки верхнього відділу травного тракту (2016)
Жовтенко О. В. - Стан маткової гемодинаміки у вагітних із рубцем на матці після консервативної міомектомії (2016)
Годован В. В. - Валентин Иосифович Кресюн - 75 лет со дня рождения (2016)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2016)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition. The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Manuscripts reviewing order (2016)
Хома Р. Е. - Молекулярные комплексы оксида серы (IV) с N,O-содержащими органическими основаниями (обзор), Эннан А. А.-А. (2016)
Марцинко Е. Э. - Синтез, строение и свойства разнометалльных Li-Ge (IV) комплексов с лимонной, винной и ксиларовой кислотами, Сейфуллина И. И., Чебаненко Е. А., Песарогло А. Г., Пожарицкий А. Ф., Кравченко Е. Б. (2016)
Ракитская Т. Л. - Влияние природы синтетических носителей на геометрию поверхностных комплексов меди (II), Раскола Л. А., Труба А. С., Стоянова И. В., Голубчик К. О., Сербина М. С. (2016)
Третяк С. Ю. - Взаимодействие ДФПГ-радикала с цис-тетрахлороди-μ-карбоксилатами дирения (III), Голиченко А. А., Штеменко А. В. (2016)
Шевченко О. В. - Полимеризация в растворах как способ оптимизации синтеза β-дикетонатных макроинициаторов на основе полиметилметакрилата, Буренкова Е. В., Волошановский И. С. (2016)
Руденчик Т. В. - Плівкові матеріали з тіамулін фумаратом на основі поліуретансечовин з фрагметами кополімеру N-вінілпіролідону з вініловим спиртом у їх структурі, Рожнова Р. А., Галатенко Н. А., Кісельова Т. О. (2016)
Корниенко О. А. - Фазовые равновесия в системе ZrO2-Dy2O3 при 1100 °С, Коричев С. Ф., Богатырева Ж. Д., Андриевская Е. Р. (2016)
Давиденко М. - Фотовольтаїчні властивості плівкового композиту на основі полівінілбутиралю та гетерометалічного комплексу CuII/Ca, Кокозей В., Студзинський С., Петрусенко С., Плюта Н. (2015)
Захарченко Б. - Дослідження будови комплексу паладію(II) на основі 3-(2-піридил)-5-циклопропіл-1,2,4-триазолу, Хоменко Д., Дорощук Р., Лампека Р. (2015)
Ващенко О. - Синтез та дослідження уранільного комплексу з дианіоном 3,3'-(2,2'-дигідроксифеніл)-ди-1,2,4-триазолу, Хоменко Д., Дорощук Р., Лампека Р. (2015)
Казаков-Кравченко О. - Синтез 5-метил-1,2,4-триазол-3-карбонової кислоти та комплексу міді(II) на її основі, Хоменко Д., Дорощук Р. (2015)
Ковальська Н. - Спектральні властивості координаційних сполук перехідних металів з гетероциклічними енамінонітрилами, Каряка Н., Ліціс О., Кулешова О., Хиля О., Слива Т., Амірханов В. (2015)
Трохимчук А. - Вилучення мікрокількостей металів з розчинів при використанні сорбенту послідовно модифікованого полігексаметиленгуанідином та трилоном Б, Андріанова О., Сірик О. (2015)
Линник Р. - Гумінові кислоти, адсорбовані на поверхні силікагеля, модифікованого четвертинною амонійною сіллю, для вилучення цинку з природних вод (2015)
Стретович В. - 1-(2-тіазолілазо)-2-нафтол як люмінесцентний реагент для визначення іонів важких металів, Смик Н., Линник Р., Запорожець О. (2015)
Трохименко О. - Оптимізація каталітичної ферум(III)-нітрито-тіоціанатної методики визначення загального йоду в зразках з органічною матрицею, Сухан В. (2015)
Трохименко О. - Твердофазно-спектрофотометричне визначення тіоціанату з використанням перманганату, як окисника, і пінополіуретану, як сорбенту, Трохименко А., Запорожець О. (2015)
Погребняк О. - Cпектрофотометричне визначення тіоціанатів N,N,N',N'-тетраетилбензидином (2015)
Трохимчук А. - Аналітична форма силікагелю, модифікованого ксиленоловим оранжевим, для визначення ванадію(V), Андріанова О., Сірик О. (2015)
Паустовська А. - Адсорбційно закріплена на аеросилі індикаторна система "Zr(IV)-арсеназо I" для визначення флуориду у воді, засобах догляду за ротовою порожниною та біоактивних добавках, Запорожець О., Поліщук К., Коноваленко А. (2015)
Усенко Н. - Термохімія сплавоутворення феруму із стибієм: експеримент та моделювання, Котова Н., Іванов М., Головата Н. (2015)
Веселовська К. - Модифікування активованого вугілля шляхом газофазного хлорування парою CН2Cl2, Веселовський В., Діюк В., Місчанчук Б., Бєда О., Іщенко О. (2015)
Жлуденко М. - Активність Co-Ni нанесених на терморозширений графіт та SiC каталізаторів в реакції СО2+Н2, Захарова Т., Гайдай С., Яцимирський А. (2015)
Гріщенко Л. - Каталітична активність модифікованого активованого вугілля в реакції дегідратації нижчих насичених спиртів (2015)
Лозинський О. - Новий метод синтезу системи 4H,10H-пірано(2,3-f)хромен-4,10-діону, Шокол Т., Горбуленко Н., Хиля В. (2015)
Shokol T. - Features of the α-azahetaryl-2-hydroxyacetophenones reaction with chloroacetyl chloride, Gorbulenko N., Khilya V. (2015)
Kulai I. - Synthesis and structure characterization of (tritolylstannylthio)(triphenylstannyl)methyl triphenylstannanecarbodithioate, Mazières S., Kovtunenko V., Voitenko Z. (2015)
Krykun S. - Synthesis of new bis-Michael adducts and rearranged Michael-Diels-Alder adducts of the second type by reaction of 1-aminoisoindol with functionalized maleimides, Korshunova O., Levkov I., Yegorova T., Voitenko Z. (2015)
Козел Г. - Розгалужені карбазолілвмісні олігомери для запису оптичної інформації, Гетьманчук Ю., Куницька Л., Павлов В., Чуприна М., Давиденко М. (2015)
Filimonova Y. - Quantum-chemical investigation of correlation between the polar factor е and the charge on β-carbon atom of the vinyl group in substituted styrenes, Ovdenko V., Kolendo А., Kronikovskiy О. (2015)
Давиденко І. - Хімічні засоби впливу на властивості фотоактивних середовищ на основі полікомплексів азобензолу (2015)
Бахур Т. І. - Зміни гематологічних показників у котів за нотоедрозу та внаслідок лікування різними способами, Побережець С. П. (2016)
Богатко Н. М. - Контроль якості риби за застосування вдосконаленого методу визначення вологоутримуючої здатності м’яса, Букалова Н. В., Богатко Л. М., Салата В. З., Артеменко Л. П., Полтавченко Т. В. (2016)
Борисевич Б. В. - Макроскопічні зміни за інфекційного перитоніту котів, Лісова В. В., Криштоп М. С., Пятецька О. В. (2016)
Борисевич Б. В. - Морфологічні особливості міокардіальної форми парвовірусної інфекції собак, Лісова В. В., Шацька А. (2016)
Брошков М. М. - Відносні показники імунограм у серопозитивних на токсоплазмену інвазію собак та котів, Трокоз В. О., Шевякова А. А. (2016)
Бусол В. О. - Еволюція патогенності Clostridium chauvoei, Мандигра М. С., Бойко П. К., Куртяк Б. М. (2016)
Васильєва Т. Б. - Моніторинг епізоотичної ситуації з колібактеріозу в Україні за період 2004 – 2015 рр (2016)
Gajduk M.B. - Therapeutic effectiveness of the drug RBS – DOG as immune modulating means in the treatment of dogs with wounds at hypo ergic type of inflammation, Gutyj B.V., Gufrij D.F. (2016)
Горальська І. Ю. - Показники гемопоезу собак за бабезіозу, Пінський О. В. (2016)
Грибан В. Г. - Вплив мікроелементів та гуміліду на відтворну функцію телиць української м’ясної породи., Милостива Д. Ф., Печений Є. А. (2016)
Гута З. А. - Вплив фумонізинотоксикозу на морфологічні та біохімічні показники крові щурів (2016)
Gutyj B. - Influence of "Metisevit" on the activity of enzyme and nonenzyme link of antioxidant protection under the bull’s body cadmium loading, Lavryshyn Y., Binkevych V., Binkevych O., Paladischuk О., Strons'kyj J., Hariv I. (2016)
Давиденко Н. Г. - Кістозна гіперплазія ендометрію як причина неплідності у самок собак, діагностика та лікування (2016)
Доценко Р. В. - Гостра токсичність гліфосату для перепелів (2016)
Дубова О. А. - Шок та ДВЗ–синдром як патогенетична вісь за бабезіозу собак (2016)
Жила М. І. - Морфологічна характеристика внутрішніх органів індиків при застосуванні препарату "Біо-тон", Шкіль М. І., Пономаренко С. П. (2016)
Заїка С. С. - Гістохімічна характеристика гіпофіза великої рогатої худоби (2016)
Калініна О. С. - Таксономічна характеристика ДНК–геномних вірусів хребетних тварин і людини (2016)
Коваленко В. Л. - Порівняльна оцінка дії дезінфікуючих засобів з миючим ефектом при знезараженні E. Сoli та S. Аureu, Загребельний О. В., Віщур О. І., Чехун А. І. (2016)
Крог А. О. - Функціональний стан органів імуногенезу каченят у критичні періоди постнатального Онтогенезу (2016)
Куляба О. В. - Вплив клозаверму А та катозалу на антиоксидантний статус організму корів за експериментального фасціольозу, сенсибілізованих атиповими мікобактеріями, Стибель В. В., Гутий Б. В. (2016)
Лавришин Ю. Ю. - Біологічне значення системи антиоксидантного захисту організму тварин, Вархоляк І. С., Мартишук Т. В., Гута З. А., Іванків Л. Б., Паладійчук О. Р., Мурська С. Д., Гутий Б. В., Гуфрій Д. Ф. (2016)
Lavriv P.Y. - Antioxidant protection and peroxydation lipid of body cows of high calves for the prevention of salmonella under the influence of nanpreparation Germakap (2016)
Левківська Н. Д. - Порівняльна ефективність лікувально–профілактичних препаратів при застосуванні 3% спиртово–водної емульсії прополісу та антибіотиків за катаральної бронхопневмонії телят, Гутий Б. В., Левківський Д. М. (2016)
Лісова В. В. - Гістологічні зміни в телят за гострого перебігу сальмонельозу, Павленко Г., Романенко Н. М. (2016)
Мазуркевич А. Й. - Фенотипові та морфологічні зміни культури клітин кісткового мозку щурів в процесі їх культивування, Ковпак В. В., Ковпак О. С. (2016)
Мазуркевич А. Й. - До методу отримання мезенхімальних стовбурових клітин великої рогатої худоби, Грищук А. В. (2016)
Мельник О. О. - Біоморфологічні особливості скелетних елементів плечового суглоба пінгвіна гумбальта, Мельник М. В., Кінда В., Кубяк–Новак Д. (2016)
Niedźwiedź A. - Additional diagnostic procedures for equine respiratory diseases, Maksymovych I., Kubiak K., Nicpoń J., Leno M., Rusyn V. (2016)
Передера О. О. - Заходи боротьби з асоційованим проявом пастерельозу, стафілококозу та вірусного стоматиту кролів в умовах приватного господарства Полтавського району, Лавріненко І. В., Жерносік І. А. (2016)
Передера О. О. - Діагностика та заходи боротьби з пастерельозом гусей в приватному зоопарку Полтавської області, Лавріненко І. В., Жерносік І. А. (2016)
Салата В. З. - Корозійна дія мийно–дезінфікуючого засобу "Сан–актив" на металеві поверхні технологічного обладнання м’ясопереробної галузі (2016)
Скляров П. М. - Комплексні препарати на основі нанобіоматеріалів, перспективи використання у репродукції овець та кіз, Кошевой В. П. (2016)
Сторчак Ю. Г. - Вплив профілактичного протипневмококового засобу "Пневмо–Про" на морфологічні зміни органів імунної системи кролів, Кісера Я. В. (2016)
Стояновський В. Г. - Кількісний склад мікробіоти кишечника поросят у різні періоди стресу–відлучення на тлі використання добавок "В–глюкан" та "Біовір", Мацюк О. І., Колотницький В. А., Коломієць І. А. (2016)
Тибінка А. М. - Вплив типологічних особливостей автономного тонусу на кількісні показники сполучної тканини кишкової стінки курей (2016)
Тушак С. Ф. - Токсикологічна оцінка препарату "Біоконтакт плюс" для медоносної бджоли, Романишина Т. О. (2016)
Фещенко Д. В. - Збереження життєздатності яєць та личинок стронгiлят i аскаридат у довкіллі в зимовий період, Бахур Т. І., Згозінська О. А. (2016)
Чорний М. В. - Резистентність і продуктивність кролів при використанні пробіотика "Евіталія" в умовах нормативного мікроклімату, Кулак В. В. (2016)
Чала І. В. - Редокс–потенціал та стан перекисного окиснення ліпідів крові корів, що утримуються у екологічно несприятливих умовах, Русак В. С. (2016)
Чернушкін Б. О. - Показники пероксидного окиснення ліпідів у крові вівцематок, хворих на гепатодистрофію, Слівінська Л. Г., Влізло В. В. (2016)
Чубов Ю. О. - Оцінка фармакологічної ефективності траумелю (ad us.vet) та фосфору–гомаккорд (adus.vet) при бронхопневмонії собак, Кушнір В. Ю. (2016)
Шемедюк Н. П. - Характеристика можливостей імуноферментного аналізу (2016)
Шестяєва Н. І. - Патоморфологічні особливості лейдигоми собак, Осадчук Я. В. (2016)
Abramowicz B. - Diagnostic problems anemia in alpakas , Milczak A., Bochyńska D. (2016)
Marczuk J. - The concentration of free amino acids in blood serum of healthy cows and cows with subclinical ketosis, Brodzki P., Brodzki A., Lutnicki K. (2016)
Milczak A. - Factor VII deficiency in Polish Hound – accidental event or new permanent risk, Bochyńska D., Abramowicz B., Staniec M., Buczek K., Balicki I. (2016)
Pomorska–Zniszczyńska A. - Znaczenie badania USG w chorobach kolkowych koni, Kaczmarek B., Lutnicki K. (2016)
Wrześniewska K. - The advantages of using the Tono–Pen Vet tonometer in the measurement of IOP in veterinary practice, Winiarczyk D., Madany J. (2016)
Проців О. Р. - Історіографія ветеринарних аспектів розвитку рибальства Галичини ХІХ – початку ХХ ст (2016)
Содержание (2016)
Пуляєв В. О. - Покращання висотного розрізнення в максимумі іонізації при цифровій обробці сигналу некогерентного розсіяння, Рогожкін Є. В. (2016)
Кацко С. В. - Наблюдение ионосферных эффектов над Харьковом в течение фазы релаксации геомагнитной бури 14–17 марта 2016 г., Емельянов Л. Я., Черногор Л. Ф (2016)
Левон О. О. - Розробка програмної оболонки для моделювання та дослідження електронних систем, Токарев О. О. (2016)
Брезгунов А. В. - Вычисление амплитуды и начальной фазы высокочастотного колебания узкополосного радиоимпульса (2016)
Брезгунов А. В. - Фильтрация электрических сигналов с помощью шума, Брезгунов С. А. (2016)
Гринченко С. В. - Общее решение уравнения движения заряженной частицы в скрещённых магнитном и электрическом полях (2016)
Гринченко С. В. - Настройка ввода-вывода русского текста в консольных приложениях Visual C++ 2010 (2016)
Гринченко С. В. - Влияние структуры магнитного поля Земли на теоретический расчёт скорости движения плазмы, индуцированного ветром нейтральной среды, Дзюбанов Д. А. (2016)
Ляшенко М. В. - Эффекты сезонной и полугодовой аномалий в вариациях концентрации электронов в максимуме области F2 ионосферы на разных фазах цикла солнечной активности, Ляшенко Н. С. (2016)
Шульга М. А. - Исследование вариаций относительной концентрации ионов водорода во внешней ионосфере в период максимума солнечной активности по данным метода некогерентного рассеяния (2016)
Домнин И. Ф. - Реакция ионосферы на солнечное затмение 20 марта 2015 г. над Харьковом, Емельянов Л. Я., Ляшенко М. В., Черногор Л. Ф. (2016)
Аксёнова Е. Д. - Сезонные вариации параметров волновых процессов в ионосфере по данным харьковского радара некогерентного рассеяния, Панасенко С. В. (2016)
Щирый А. О. - Развитие программного обеспечения вторичной обработки данных дистанционного наземного радиозондирования ионосферы (2016)
Емельянов Л. Я. - Устройство формирования сигналов для контроля радара некогерентного рассеяния, Богомаз А. В., Бравичев Б. Р. (2016)
Андрощук О. С. - Нові підходи до створення системи контролю та оцінювання навчальних досягнень слухачів, Хамула С. В., Буяло О. В. (2015)
Бабіч О. В. - Особливості професійного спілкування офіцера-прикордонника в підрозділах Державної прикордонної служби України (2015)
Баранюк В. В. - Педагогічні умови формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціальної роботи (2015)
Берестецька Н. В. - Модернізація систем підготовки прикордонників у країнах, що розвиваються, в умовах глобалізації (2015)
Бец І. О. - Розвиток інноваційної культури педагога в контексті оновлення системи освіти у вищих навчальних закладах (2015)
Дармограй П. В. - Методичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо формування у майбутніх офіцерів пенітенціарної служби професійної компетентності у процесі фахової підготовки, Матеюк О. А. (2015)
Дем’янюк Ю. А. - Діагностика сформованості організаторської компетентності у процесі моніторингу якості навчання майбутніх офіцерів-прикордонників, Левчук Н. П. (2015)
Діденко О. В. - Сутність, зміст і структура поняття "професійна надійність фахівця” (2015)
Дяков С. І. - Сучасні методичні підходи до організації самостійної підготовки майбутніх офіцерів Сухопутних військ (2015)
Кіреєва О. С. - Особливості підготовки кримінальних аналітиків на спеціалізованих курсах підвищення кваліфікації (2015)
Коваль О. Є. - Дидактико-технологічне проектування навчальної програми з дисципліни "Вогнева підготовка” (2015)
Крупа В. В. - Педагогічні технології та їх ефективність у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців фізичної реабілітації (2015)
Мамченко С. М. - Електронне навчання як педагогічна компетентність (2015)
Манько В. М. - Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх менеджерів з економічної безпеки (2015)
Мельніков А. В. - Проблематика формування мотивації до занять фізичною підготовкою майбутніх офіцерів‑прикордонників, Волошин В. В., Шинкарук В. О. (2015)
Мозолев О. М. - Історічний розвиток наукової думки про значення фізичної культури в системі освіти Польщі, Мазур В. Ю. (2015)
Потапкіна Л. В. - Готовність до професійної діяльності як психолого-педагогічна проблема (2015)
Почекалін І. М. - Формування професійної культури офіцерів прикордонників в умовах службової діяльності, Качуровс ький І. А. (2015)
Радванський А. І. - Історичні аспекти формування професійних умінь майбутніх офіцерів в умовах вищих військових навчальних закладів, Яковенко Є. С. (2015)
Серховець С. В. - Результати експериментальної перевірки ефективності авторської програми підготовки майбутніх офіцерів правоохоронних органів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності (2015)
Фігура О. В. - Фізична підготовленість як необхідний елемент професійної підготовки офіцера Державної прикордонної служби України (2015)
Чудик А. В. - Методика навчання прийомів застосування сили та рукопашного бою в системі фізичної підготовки персоналу Державної прикордонної служби України (2015)
Шпичко І. О. - Експериментальне дослідження формування соціальної компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування (2015)
Янковець А. В. - Особливості розвитку граматичних навичок курсантів нефілологічних спеціальностей під час вивчення професійно-спрямованих тем, Янковець О. В. (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Вихідні дані (2015)
Балух Н. М. - Продуктивність та маса внутрішніх органів перепілок за дії кормової добавки "Проензим" (2016)
Білявцева В. В. - Якість свинини при згодовуванні БВМД "Енервік" з карнітином (2016)
Блайда І. М. - Відгодівельні та м’ясні якості свиней за згодовування в складі раціону пробіотичної добавки "ПРОПІГплв", Півторак Я. І., Винниченко Г. П. (2016)
Блащук В. В. - Застосування селективного середовища для визначення якості проведення дезінфекції на переробних підприємствах (2016)
Боднарук В. Є. - Порівняльний аналіз генетичної структури батьківських порід та їх помісей, Музика Л. І., Жмур А. Й., Оріхівський Т.В. (2016)
Бойко А. О. - Оцінка різних екстер’єрно–конституціональних типів в селекції поліської м’ясної породи, Шаловило С. Г. (2016)
Бондаренко В. В. - Вплив згодовування БВМД "Мінактивіт" на структуру шлунково–кишкового тракту молодняку свиней. (2016)
Віщур В. Я. - Вміст жирних кислот загальних ліпідів і важких металів у пилку з кульбаби лікарської за різного техногенного навантаження на довкілля (2016)
Возна О. Є. - Метаболічні процеси в рубці та продуктивний ефект у телят за дії йонофору, Заяць О. І., Винниченко А. П. (2016)
Головко Н. П. - Забійні показники курчат–бройлерів за збагачення раціону цитратом наномолібдену та кормовою добавкою "Пробікс", Забарна І. В. (2016)
Голубєв М. І. - Ефективність нормування селену у годівлі молодняку перепелів м’ясного напряму продуктивності, Голубєва Т. А. (2016)
Гончарук А. П. - БВМД "Інтермікс" у раціонах відгодівельних свиней (2016)
Гордійчук Н. М. - Поведінка корів і телят при різних способах утримання, Гордійчук Л. М., Саламаха І. Ю. (2016)
Градович Н. І. - Вплив цеолітів на вміст плюмбуму та кадмію у окремих ланках трофічного ланцюга гідроекосистем, Параняк Р. П., Забитівський Ю. М. (2016)
Грицина М. Р. - Структура життєвих форм видів родини Plantaginaceae (2016)
Гунчак А. В. - Метаболічна дія Йоду в організмі птиці за його нестачі або надлишку в раціоні, Ратич І. Б., Гутий Б. В., Паскевич Г. А. (2016)
Гунчак Р. В. - Вміст йоду в ґрунтах та зерні злаків у зоні Полісся Волині, Седіло Г. М., Вовк С. О. (2016)
Демчишин О. В. - Ефективність застосування підкислювачів у промисловому вирощуванні курчат–бройлерів (2016)
Дмитрук І. В. - Ріст і розвиток бджолиних сімей при використанні органічних кислот і пробіотиків, Суховуха С. М. (2016)
Добрянська Г. М. - Вміст кобальту та нікелю у воді, донних відкладах та іхтіофауні Яворівського водосховища, Янович Д. О., Швець Т. М., Буцяк Г. А. (2016)
Жмур А. Й. - Генетична диференціація чорно–рябої худоби за В–системою груп крові, Боднарук В. Є. (2016)
Ільницька О. Ю. - Молочна продуктивність та племінна цінність корів різних родин прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно–рябої молочної породи (2016)
Калин Б. М. - Напрямки оптимізації шумового фактору транспортних потоків у місті Львові, Шелевій М. І. (2016)
Калініна І. Г. - Динаміка змінення концентрацій міристинової та пальмітинової жирних кислот в бджолиному обніжжі протягом пилконосного сезону (2016)
Ковальчук Н. А. - Екологічні проблеми в конярстві (2016)
Кравець С. І. - Природна кормова база та її вплив на продуктивність вирощувальних ставів, Дармограй Л. М., Лобойко Ю. В., Крушельницька О. В. (2016)
Кузів М. І. - Відтворювальна здатність корів української чорно–рябої молочної породи, Федорович Є. І. (2016)
Кучерявий В. П. - Морфологічні та біохімічні показники крові відгодівельного молодняку кролів, Штенська О. Б., Ванжула Ю. І. (2016)
Любасюк Н. В. - Вплив згодовування свиноматкам БВМД Інтермікс на перетравність та обмін речовин у їх поросят (2016)
Любинський О. І. - Селекційна оцінка високопродуктивних корів буковинського заводського типу української червоно–рябої молочної породи (2016)
Мудрик О. В. - Екологічні проблеми водних ресурсів Буського району, Параняк Р. П., Мацуська О. В. (2016)
Новгородська Н. В. - Технологічні особливості свинини з вадами PSE и DFD (2016)
Онисковець М. Я. - Вплив йонів плюмбуму на лейкоцити крові коропа лускатого, Вахуткевич І. Ю., Скаб О. Б. (2016)
Осередчук Р. С. - Особливості вагового росту теличок м'ясних порід, Бабік Н. П., Федорович В. В., Федорович Є. І., Дутка В. Р. (2016)
Павлів А. В. - Еколого–агрохімічна паспортизація земель та кормових угідь сільськогосподарських підприємств Тернопільської області Бережанського району ТзОВ "Жива Земля Потутори" та ТОВ "Крона" (2016)
Палій А. П. - Сучасні аспекти експлуатації дійкової гуми доїльних стаканів (2016)
Огороднічук Г. М. - Ефективність використання ферментних препаратів і кормової добавки ПКД-10 в годівлі свиней (2016)
Пащенко А. Г. - Уміст мікроелементів у тканинах медоносних бджіл за згодовування цукрового сиропу, борошна сої і цитратів Со та Ni, Романів Л. І., Федорук Р. С., Ковальчук І. І. (2016)
Пепко В. О. - Рослини з фармакологічними властивостями у раціоні диких копитних Полісся України, Гулик І. Т., Жигалюк С. В., Сачук Р. М. (2016)
Петрів М. Д. - М’ясна та перо–пухова продуктивність оброшинських сірих гусей II покоління, схрещених з великою сірою породою, Слобода Л. Я., Слобода О. М. (2016)
Півторак Я. І. - Продуктивна дія силосованої пивної дробини у раціонах лактуючих корів, Наумюк О. С., Петришак Р. А., Голодюк І. П., Семчук І. Я., Долинський В. М. (2016)
Піщан І. С. - Генотипові та паратипові фактори формування молочної продуктивності корів швіцької породи в австрійській екологічній зоні походження (2016)
Поврозник Г. В. - Ефективність використання пробіотичної кормової добавки "ПРОПОУЛ плв" в живленні перепелів, Півторак Я. І. (2016)
Пославська Ю. В. - Особливості росту живої маси корів різних ліній української чорно–рябої молочної породи у період їх вирощування, Федорович Є. І., Боднар П. В. (2016)
Приліпко Т. М. - Перетравність поживнихречовин за використання різних селеновмісних добавок в раціоні Бичків, Захарчук П. Б., Косташ В. Б., Шулько О. П. (2016)
Приліпко Т. М. - Оцінка мікробіологічних, фізико–хімічних показників та гідротехнічна характеристика води у ставах для вирощування товарної риби Національного природничого парку "Подільські Товтри", Якубаш Р. А. (2016)
Приліпко Т. М. - Оцінка показників якості і безпечності молока при надходженні на молококопереробне підприємство від різних суб’єктів господарювання, Букалова Н. В. (2016)
Пукало П. Я. - Актуальність відтворення аборигенної іхтіофауни водойм України, Дармограй Л. М., Божик Л. Я., Васерук Н. Я. (2016)
Радчиков В. Ф. - Рубцовое пищеварение и переваримость питательных веществ при включении в рацион коров продуктов переработки сахарной свеклы, Гливанский Е. О., Гурин В. К., Цай В. П., Кот А. Н. (2016)
Рівіс Й. Ф. - Вміст аніонних жирних кислот у зябрах коропа за різної концентрації міді та цинку у воді, Янович Н. Є. (2016)
Рубан Н. О. - Забійні показники і м’ясні якості молодняку гусей за різного вмісту лецитину соняшнику в комбікормі, Оріщук О. С., Цап С. В., Дармограй Л. М. (2016)
Свідзінська І. Т. - Аналіз проблеми утилізації токсичних побутових відходів у місті Львові, Мацуська О. В. (2016)
Ткачов О. В. - Вплив часу штучного осіменіння відносно овуляції на запліднюваність кобил, Шеремета В. І., Ткачова О. Л. (2016)
Трачук Є. Г. - Реакція структур шлунка молодняка свиней на згодовування пробіотика, Фаріонік Т. В. (2016)
Українець Р. Д. - Перспективи та критерії розвитку природно–заповідних територій у Львівській області, Параняк Р. П., Сухорська О. П. (2016)
Федорович В. В. - Характеристика корів симентальської породи за господарськи корисними ознаками в умо-вах Львівщини, Оріхівський Т. В., Бабік Н. П., Федорович Є. І., Осередчук Р. С. (2016)
Фіялович Л. М. - Ефективність використання у годівлі племінних гусей нетрадиційних добавок, Кирилів Я. І. (2016)
Харко М. В. - Використання концентрату "Інтермікс" в структурі раціону корів літнього періоду утри-мання, Денькович Б. С., Півторак Я. І. (2016)
Шаран М. М. - Корекція спермопродуктивності баранів–плідників гормональними препаратами, Гримак Х. М. (2016)
Шаран М. М. - Використання тривалого моніторингу розвитку ембріона (TLMED) в репродуктивній біо-технології, Шаловило С. Г., Гримак Х. М. (2016)
Щербатий З. Є. - Динаміка росту живої маси та екстер'єрно–конституційні особливості корів української чорно–рябої молочної породи різних типів конституції, Боднар П. В., Кропивка Ю. Г. (2016)
Кирилів Б. Я. - Вплив аліментарних чинників на продуктивність курей яєчного напрямку продуктивності, Гунчак А. В. (2016)
Новак І. В. - Вплив генотипу на тривалість продуктивного використання корів та причини їх вибуття (2016)
Сичов М. Ю. - Вплив гуанідиноцтової кислоти на ріст молодняку перепелів м’ясного напряму продуктивності, Приймак Г. І. (2016)
Баран В. - Етнокультурні процеси в період Києво-Руської держави (2014)
Макарчук С. - Загальні принципи етнографічного районування України (2014)
Півторак Г. - Що таке "Русь", "Росія", "Малоросія" і як ми втратили своє споконвічне ім’я (2014)
Балушок В. - Як русини стали українцями (трансформація української етнонімії в ХІХ–ХХ століттях) (2014)
Темченко А. - Історія вивчення традиційних замовлянь (2014)
Васянович О. - Агрометеорологічний досвід українців у сучасних засобах масової інформації (2014)
Ленська В. - Від унісексу до жіночої домінанти: аналіз гендерних відносин у субкультурі хіпі (2014)
Пилипак М. - Особливості покривання молодої у весільному обряді Східного Поділля (2014)
Чебан О. - Телевізор у побуті як об’єкт етнологічного дослідження на Одещині (2014)
Щербань О. - Народна "магія" у виготовленні та побутовому використанні глиняного посуду в Наддніпрянщині (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття) (2014)
Боряк О. - Білорусько-українські етнокультурні взаємовпливи на просторі гомельсько-чернігівського пограниччя (за матеріалами поховальної обрядовості) (2014)
Гудченко З. - Життєвий простір поліщуків (за спогадами переселенців із зони ЧАЕС) (2014)
Конопка В. - Хліборобські мотиви в ранньовесняному циклі календарних звичаїв та обрядів українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону (за матеріалами польових етнографічних експедицій 2007–2013 років) (2014)
Маховська С. - Особливості весільного обряду в селі Вереміївка Черкаської області: традиційна структура, локальні характеристики, динаміка змін (2014)
Чумак М. - Експедиційні записи школярів як науково-допоміжний музейний матеріал (2014)
Тупчієнко М. - Перспективи використання результатів археологічних досліджень в етнологічних студіях пошуку шляхів формування міфо-ритуальної символіки заліза в населення Східної Європи (2014)
Гончарук В. - Проблеми методики навчання українського народознавства (2014)
Пашненко О. - Методика опитування населення під час проведення історико-краєзнавчих експедицій на Півдні України (на прикладі експедицій Запорізького наукового товариства імені Якова Новицького) (2014)
Яковлєва О. - Етнолінгвістичні дослідження обрядової символіки (2014)
Казьмирчук М. - Статистичний метод у соціальних дослідженнях дворянства Київської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2014)
Маркович Г. - Етнофонічні спостереження як метод емпіричного дослідження в етномузикології (з власного досвіду польової роботи) (2014)
Гуменюк О. - Драматична експресія і лагідний ліризм у двох варіантах кримськотатарської народної пісні "Бербер дукяны" ("перукарня") (2014)
Бугай Т. - Современное проявление форм фольклора: устные рассказы, песни и стихи преследованных за веру свидетелей Иеговы в Советском Союзе (2014)
Кузьменко О. - Стрілецька тема в контексті фольклорної прози про Першу світову війну (проблеми збереженості, атрибуції та едиції) (2014)
Лабащук О. - Прагматика натального наративу (2014)
Длінна Т. - Українські християнські колядки як джерело дослідження народної релігійності (2014)
Сіренко С. - Промисли та харчування: за польовими матеріалами Людмили Шевченко (2014)
Шевченко Л. - Матеріали експедицій 1955 року (Волинь. Одещина) (2014)
Калашнікова Л. В. - Соціально-філософські витоки становлення концепту безпеки у протосоціології (2016)
Лазаренко І. С. - Феномен соціальної допомоги в гуманітарному знанні: ретроспективний аналіз (2016)
Сериков В. А. - Этимология понятия "виртуальное" (2016)
Гузьман О. А. - Практики дозвілля сучасної студентської молоді, Ляшенко Н. О. (2016)
Зубарєва О. І. - Реконфігурація контекстів проблематизації соціального контролю у культурному ландшафті сучасності (2016)
Медвєдєва Ю. Ю. - Релігійні чинники соціальної модернізації/ контрмодернізації православ’я в контексті теорії М. Вебера (2016)
Яремчук С. C. - Стан і динаміка релігійної мережі незалежної України (2016)
Cвятненко І. О. - Ціннісна свідомість як регістр панування і домінування в гендерних культурах: соціосистемологічний аспект (2016)
Бавикіна В. М. - Феномен політичного акціонізму в сучасному суспільстві (2016)
Баранова С. С. - Аксіологічний вимір самоорганізації суспільних рухів, Вербецька Т. О. (2016)
Тупиця О. Л. - Внутрішньопартійна демократія як чинник консолідації перехідного суспільства (2016)
Бадер А. В. - Взаємодія громадян із силовими структурами як індикатор можливості застосування збройного насилля органами державної влади (2016)
Балацька О. Б. - Трансформація сучасного збройного насилля: специфічні риси і тенденції (2016)
Вонсович О. С. - Саміт "Великої двадцятки" – 2016: геополітичні оцінки (2016)
Колісніченко Р. М. - Механізм гуманізації глобалістичної свідомості людства (2016)
Мінєнкова Н. Є. - Аргументи "pro et contra" люстрацій в країнах Центрально-Східної Європи у сучасному науковому дискурсі (2016)
Міщенко А. Б. - Геостратегічні пріоритети України (2016)
Близняк О. А. - Польська концепція "східного виміру" політики Європейського Союзу (2016)
Кулик А. В. - Самопознание в процессе интерпретации философских текстов (2016)
Tarasyuk L. S. - Person identity problem: imitation or authenticity (in the context of philosophical anthropology) (2016)
Полищук Н. В. - Изменение духовного состояния молодежи на современном этапе информационно-высокотехнологического прогресса: философско-образовательный аспект (2016)
Шиндаулова Р. Б. - Философская концептуализация модели формирования ноогуманистического мировоззрения студентов (2016)
Куцаєва Т.О. - Неформальна освіта дорослих та музейна андрагогіка в контексті історії сучасної музейної справи в Україні (огляд історіографії) (2016)
Банах В. М. - Категорія "музеальності" в сучасному музеологічному дис­курсі (2016)
Тельвак В. - "По долгу історика": конфлікти в середовищі українських інтелектуалів наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., Тельвак В. (2016)
Батюк Т. - Публіцистичне кредо Мирона Кордуби (віденсько-буковинський період) (2016)
Сапожников И. - Литовский Качибей – османский Хаджибей: очерки истории с начала ХV до середины ХVIІІ вв. (2016)
Lyman I. - British Vice-Consul in Berdyansk John Edward Greaves, Konstantinova V. (2016)
Петрова К. - Попечительства про народну тверезість на сторінках південноукраїнської періодичної преси кінця ХІХ – початку ХХ століття (2016)
Звілінський С. - Зародження та специфіка селянського повстансько-партизанського руху 1917–1921 рр. на півдні України в радянській мемуаристиці сучасників (2016)
Капарулін Ю. - Особливості організації та проведення лотерейної кампанії ТЗЕТ 1927–1928 рр. в Херсонській окрузі (2016)
Цибуленко Л. - Соціокультурні стереотипи репресованих поляків Півдня України часів "Великого терору" (2016)
Цибуленко Г. - Облаштування окупаційною владою управління колективними аграрними господарствами на Херсонщині у 1941–1942 рр. (2016)
Савицька О. - Благоустрій Чернігова в 1943–1953 рр. та його вплив на повсякденне життя населення (2016)
Пилипчук Я. - Казачество и завоевания Мухаммед Шейбани-хана в письменных источниках (источниковедческий анализ) (2016)
Петрик А. - Участь "Союзу Литовських стрільців" ("Шаулісс") у боротьбі за незалежність та соборність Литовської держави в 1919–1923 рр. (2016)
Esthela Santibanez Tijerina B. - Albores y ocaso de una fabrica textil poblana (2016)
Перга Т. - Роль Латиноамериканської асоціації вільної торгівлі в інтеграційних процесах в Латинській Америці (2016)
Burtseva M. - Canadian immigration and multiculturalism politics: few generalisations about peculiarities in 1960-s – 2010-s (2016)
Сапожников И. - Из истории Бендерской крепости: к 100-летию книги Н.А. Маркса, Левчук В. (2016)
Водотика С. - Шануємо ювіляра: до 80-річчя від народження та 60-річчя наукової праці видатного українського історика професора Станіслава Кульчицького, Савенок Л. (2016)
Капарулін Ю. - "Історія Голокосту в Європі та Україні": дописи учасника літньої школи (2016)
Балушок В. - Ще раз до проблеми генези образу тополі у фольклорі та віруваннях українців (у контексті українсько-тюркських взаємин) (2015)
Борисенко М. - Формування традиції святкування Нового року в Україні (кінець ХІХ – середина ХХ століття) (2015)
Івченко Б. - Кулачні бої "стінка на стінку" в Харкові від XIX до XXI століття: традиції і трансформації (2015)
Кожолянко О. - Різдвяна свята вечеря в Українців Буковини: дохристиянська і християнська традиції (2015)
Курочкін О. - З ранньої історії європейських балів-маскарадів (2015)
Писаренко Ю. - Володар віртуального скарбу (чернець у язичницькому сприйнятті) (2015)
Пустовалов С. - Обряд моделювання черепів на теренах України (2015)
Сушко В. - Головний убір як символ шлюбу в українській традиційній культурі (2015)
Тарнавський Р. - Обжинковий вінок в обрядовості волинян: загальноукраїнські риси та локальна специфіка (2015)
Боса Л. - Образ Шевченкової землі в колективних уявленнях жителів Звенигородщини (2015)
Виткалов С. - Сучасні аспекти дослідження та побутування серпанкового ткацтва (2015)
Мушкетик Л. - Етнологічне дослідження потрійного кордону в Угорщині (2015)
Пономар Л. - Регіональні тематичні словники етнокультури українців: методи та принципи створення, результати (2015)
Пономарьова І. - Народне житло та господарські споруди греків Приазов’я наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2015)
Артюх А. - Ситуація в зоні АТО у дзеркалі громадської думки: рецепції етнолога (2015)
Красиков М. - Календарні свята росіян Харківщини (з експедиційних матеріалів) (2015)
Леньо П. - Специфіка побутування державних і церковних свят у житті українців Закарпаття в Радянський період (2015)
Олійник М. - Традиційний дитячий одяг українців в умовах міської культури в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (на прикладі Києва) (2015)
Темченко А. - Міф і сновидіння в традиційній культурі українців (за матеріалами замовлянь) (2015)
Хай М. - Українсько-польські етноінструментологічні спільності та антиномії. Культурологічний та системно-етнофонічний зріз (2015)
Автобіографія Євгенії Спаської (2015)
Спаська Є. - Кахльові печі в садибі "Покорщина" (2015)
Інформація про авторів (2015)
Кравченко В. І. - 20 років грошової реформи в Україні: гривня потребує реанімації (2016)
Демчишак Н. Б. - Національна інноваційна система як об'єкт фінансового регулювання (2016)
Касич А. О. - Сучасні науково-теоретичні підходи до визначення сутності поняття стійкого розвитку, Яковенко Я. Ю. (2016)
Сазонець І. Л. - Виявлення напрямів розвитку сумлінної ділової практики в Україні, Тадеєва Н. В. (2016)
Богданов Д. С. - Аспекти регіонального розвитку сільських територій, Гончаренко І. В. (2016)
Савич О. П. - Удосконалення маркетингових стратегій автомобільних виробників у сучасних умовах (2016)
Гайдуцький І. П. - Дуалістична політика державної підтримки сталого низьковуглецевого розвитку (2016)
Самофатова В. А. - Передумови і фактори сталого розвитку агропродовольчої сфери (2016)
Скок П. О. - Ризики впровадження фінансових інновацій в банках (2016)
Кравченко В. М. - Системно-динамічне моделювання оцінки рівня конкурентоспроможності суб'єктів господарювання, Алексич К. О. (2016)
Баранецька О. В. - Актуальні проблеми забезпечення фіскальної безпеки України та можливі шляхи її зміцнення (2016)
Карюк В. І. - Оцінка соціально-економічних наслідків інноваційного розвитку підприємств (2016)
Лендєл О. М. - Державно-приватне партнерство як форма інвестиційної взаємодії органів державної влади та регіональних бізнес-суб'єктів (2016)
Лапін П. В. - Сутність поняття "загроза економічній безпеці підприємств залізничного транспорту" (2016)
Шевчук Я. В. - Концептуальні засади програми енергозбереження на регіональному рівні (2016)
Шатрова К. І. - Управління та аналіз матеріальних потоків через транспортно-логістичні системи України в умовах євроінтеграції (2016)
Юхименко В. М. - Необхідність впровадження системи пруденційного нагляду за страховою діяльністю в Україні (2016)
Бороденко Т. М. - Глобальний контекст розвитку спільного інвестування: уроки для України (2016)
Переверзєва І. Ф. - Сутність та співвідношення категорій в антикризовому управлінні підприємством (2016)
Зайченко К. С. - Роль держави в діяльності малого інноваційно-активного бізнесу: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії (2016)
Балендр А. В. - Розвиткок навичок прикордонників країн європейського союзу вирішувати конфліктні ситуації під час виконання завдань з охорони кордону, Бец Ю. І., Усачик Н. М. (2015)
Блощинський І. Г. - Стан сформованості професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників під час фахової підготовки з використанням технологій дистанційного навчання (2015)
Бунєєв Т. В. - Досвід підготовки та використання мультимедійних презентацій під час занять (2015)
Волошина І. Я. - Методологічні підходи щодо дослідження проблеми викладання навчальної дисципліни "основи прикордонної безпеки" (2015)
Гевко О. І. - Сутність культури професійного спілкування майбутніх офіцерів прикордонників (2015)
Гунько А. В. - Рекомендації щодо використання програмного забезпечення google під час дистанційного навчання слухачів напряму автомобільний транспорт (2015)
Заболотна О. Р. - Педагогічне оцінювання в процесі підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності в пунктах пропуску через державний кордон (2015)
Іваненко В. М. - Комплекс методів покращення засвоєння навчального матеріалу, Дзюба П. М. (2015)
Івашкова Т. О. - Особливості професійної підготовки майбутніх офіцерів прикордонної варти республіки Польща на сучасному етапі, Матеюк О. А. (2015)
Ісаєва І. Ф. - Газета на занятті з іноземної мови як засіб формування професійної іншомовної комунікативної та соціокультурної компетенцій майбутніх офіцерів-прикордонників, Сабанська Н. М. (2015)
Іщенко Д. В. - Методика оцінювання професійної компетентності офіцерів відділів прикордонної служби (2015)
Купчишина В. Ч. - Полікультурне виховання майбутніх офіцерів-прикордонників (2015)
Кустовська І. М. - Формування професійно значущих умінь і навичок у професійній підготовці фахівця (2015)
Лемешко О. В. - Готовність майбутніх офіцерів-прикордонників до вирішення нестандартних ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон (2015)
Назаренко Н. С. - Роль проектної діяльності у формуванні професійної компетентності майбутніх перекладачів (2015)
Наконечна А. О. - Особливості навчання діалогічного мовлення при вивченні англійської мови, Ординська І. Я. (2015)
Неділько А. С. - Місце і роль спеціаліста з фізичного виховання в системі методичного забезпечення фізичної підготовки (2015)
Сінкевич С. В. - Навчальний відеофільм як засіб підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до використання різних технічних засобів прикордонного контролю, Войцехівський О. Л. (2015)
Тушко К. Ю. - Формування професійних компетенцій майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі викладання суспільних дисциплін (2015)
Федик О. Л. - Активність особистості у формуванні фахової компетентності майбутніх офіцерів тилу ДПСУ (2015)
Шевчук Ю. М. - Особливості загальноекономічної підготовки студентів вищого навчального закладу прикордонного відомства (2015)
Шумило І. І. - Особливості викладання англійської мови за професійним спрямуванням студентам юридичних спеціальностей (2015)
Яремчук І. А. - Використання електронного підручника для самостійного вивчення англійської мови для професійних потреб в освітньому процесІ Національної академії Державної прикордонної служби України (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2016)
Герасименко О. - Спільна діяльність попечительських та педагогічних рад середніх навчальних закладів (друга половина ХІХ - початок ХХ століть) (2016)
Черкашин О. - Навчання дітей пожежній безпеці: екскурс до історії питання (2016)
Адамович І. - Розвиток професійної компетентності керівника ЗНЗ у системі неперервної освіти (2016)
Андрощук І. - Формування інформаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах післядипломної освіти, Ворон О. (2016)
Васильченко Л. - Фактори впливу на вибір учителями технологій навчання в освітньому процесі, Лапшина І. (2016)
Зубик Л. - Електронний навчально-методичний комплекс із дисципліни WЕВ-технології та WEB-дизайн (2016)
Марченко О. - Дидактичні аспекти використання мережевих технологій та їх системні зв’язки із концепцією комп’ютерно орієнтованої педагогіки Аллана Каррінгтона, Тимощук О. (2016)
Носенко Ю. - Здоров’язбережувальний складник ІК-компетентності учнів як важливий елемент здоров’язбережувального використання програмно-апаратних засобів у навчальному процесі основної школи, Сухіх А. (2016)
Путій Т. - Використання мережевих педагогічних спільнот у практиці неперервної освіти (2016)
Шевчук Ю. - Характеристика основних криз дитинства, їх специфіка та вплив на психологічний розвиток особистості (2016)
Вовчаста Н. - Компоненти та критерії готовності до іншомовної професійної діяльності майбутніх фахівців цивільного захисту (2016)
Криницька О. - Методика вивчення краєзнавчого матеріалу на заняттях з української мови як іноземної (2016)
Лічман Л. - Трансформація науково-практичного досвіду впровадження ідей іншомовної компетентності в умовах модернізації системи освіти в Україні (1991-2000) (2016)
Попко І. - Організація мовної підготовки в школі національної жандармерії м. Рошфор (Франція) (2016)
Романишина Н. - Нова інтерпретація феномену креативності (2016)
Шмелькова Г. - Самостійна робота студента як особлива форма самоосвіти в ході вивчення іноземної мови у вищому навчальному закладі, Надточій Н. (2016)
Ковтонюк Г. - Роль позакласних заходів в організації самостійної пізнавальної діяльності школярів з математики та фізики (2016)
Крутова Н. - Модель розвитку інформаційно- комунікаційної компетентності вчителів математики у системі післядипломної освіти (2016)
Паніна Л. - Розвиток Римо-католицької церкви в сучасній Україні: особливості партикулярної реорганізації 1990-х - початку 2000-х років (2016)
Антіпова Н. - Формування фахових компетентностей із селекції та генетики агрокультур у майбутніх агрономів-дослідників, Рідей Н., Антіпов І. (2016)
Валюк В. - Розвиток креативності як складова професійної підготовки майбутніх учителів хімії (2016)
Калько А. - Упровадження інноваційних технологій навчання із застосуванням засобів музейної педагогіки в підготовці майбутніх учителів природничих предметів, Шикула Р. (2016)
Пилип Т. - Cтруктурний аналіз міжкультурної компетентності лікарів-терапевтів (2016)
Остапенко А. - Навчати, зберігаючи здоров’я (2016)
Денисюк Н. - Генеалогічне дослідження як засіб формування екологічної компетентності учнів у процесі трудового навчання (2016)
Оксенюк І. - Інтерактивний підхід до вивчення проблем міжособистісних відносин у спортивній команді, Панчук А. (2016)
Мілаш О. - Особливості сучасної сім’ї та її роль у розвитку системи сімейної освіти в Україні (2016)
Давидюк Н. - Педагогічний досвід як основа розвитку професійної компетентності працівників позашкільних навчальних закладів у школі новаторства (2016)
Петрова С. - Духовно-моральне виховання як фактор становлення особистості дитини-сироти в умовах дитячого будинку "Перлинка" (2016)
Бурчак І. - Готовність майбутніх хореографів до керівництва дитячим ансамблем спортивно-бального танцю як педагогічна проблема (2016)
Гришина В. - До питання формування оцінювальних компетенцій майбутнього вчителя музики, Юрчук О. (2016)
Дикало В. - Музичне краєзнавство Рівненщини як навчальний курс: до постановки проблеми (2016)
Борщова О. - Інформаційно-бібліотечний центр в інноваційному освітньому просторі гімназії (2016)
Кендюхова А. - Роль оцінювання навчальних досягнень учнів у структурі діяльності особистості (2016)
Кожем’якіна І. - Науково-методичний супровід розвитку професійної мовно-мовленнєвої компетентності вчителів початкових класів у післядипломній освіті (2016)
Лузан Л. - Управління розвитком професійної компетентності вчителів-словесників шляхом використання інноваційної технології веб-квесту в системі післядипломної педагогічної освіти (2016)
Рикова Л. - Міжнародне партнерство як інноваційна стратегія у вивченні англійської мови (2016)
Сударева Г. - Науково-методичний супровід запровадження кейс-методу як засобу соціалізації учнівської молоді в системі післядипломної педагогічної освіти (2016)
Сухаревська І. - Національно-патріотичне виховання на засадах козацької педагогіки в загальноосвітніх закладах (із досвіду роботи Кудряшівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Кремінської районної ради Луганської області) (2016)
Уманська Т. - Оновлення форм організації виховної роботи в інноваційному освітньому просторі (2016)
Титул, зміст (2016)
Міжнародна конференція "Через саморегулювання та соціальну відповідальність до утвердження недискримінації (2016)
Домінік Лейл - Ґендерні питання - європейське бачення (2016)
Лилик І. - Громадські організації та бізнес: діалог 2015 року. Діяльність Індустріального Ґендерного Комітету з Реклами (2016)
Діяльність Харківського Регіонального Представництва ІҐКР (2016)
Регіональні Представництва ІҐКР (2016)
Лилик І. - Ринок маркетингових досліджень в Україні 2015 рік: експертна оцінка та аналіз УАМ (2016)
Ільїна С. - Яка різниця між Mystery Shopping та класичними маркетинговими дослідженнями (2016)
Паниотто В. - Стратегия исследования, Харченко Н. (2016)
Гладунов О. - Результати дослідження "Оцінка діяльності органів місцевої влади та місцевого самоврядування (2016)
Споживчі настрої в Україні, березень 2016: індекс склав 50,6 (2016)
Зростання галузі прямого продажу за рік - майже 30% (2016)
Зюзиков А. - Как легко создать рекламу в Инстаграм за 5 шагов (2016)
Богданець Н. - Ми започаткували форум електронної книги в Україні - Е-book Forum (2016)
Експертна зустріч "Впровадження системи дуальної освіти у підготовку фахівців з маркетингу (2016)
Зміст журналу "Маркетинг в Україні" за 2015 рік (2016)
Передплата (2016)
Агафонова Н. В. - Конституційний Суд України як учасник конституційної реформи: проблеми реалізації юрисдикційних функцій (2016)
Васильєв Є. О. - Компетенція органів місцевого самоврядування у сфері зовнішньоекономічної діяльності (2016)
Ємельянова А. Г. - Принцип доброго урядування як основа забезпечення права бути почутим у контексті реалізації права на участь в управлінні державними справами (2016)
Медвідь А. Б. - Загальна характеристика змін, внесених до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод протягом перших тридцяти років її функціонування (2016)
Коросташова І. М. - Митні процедури зі сприяння захисту прав інтелектуальної власності: види та особливості застосування (2016)
Цюра В. В. - Правова природа представницьких повноважень в контексті виникнення недоговірного представництва (2016)
Голенко В. Е. - Відвід земельної ділянки як першочергова складова порядку створення та припинення генеруючих підприємств вітроенергетики (2016)
Ковальова Ю. О. - Місце податково-правового компромісу серед альтернативних способів вирішення податкових спорів та практика його застосування в Україні (2016)
Кузьменко В. А. - Особливості застосування заходів процесуального примусу в адміністративному судочинстві зарубіжних країн (2016)
Ладиченко В. В. - Державна політика у сфері забезпечення права людини на питну воду (2016)
Огороднікова І. І. - Особливості тлумачення міжнародних договорів у сфері оподаткування судами загальної юрисдикції, Колосов О. О. (2016)
Самбор М. А. - Стратегія розвитку законодавства про адміністративні правопорушення (2016)
Хлабистова К. В. - Європейська концепція люстрації (2016)
Трепак В. М. - Застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб як спосіб протидії корупції: проблемні аспекти (2016)
Янчук А. О. - Модернізація судової влади в Україні в сучасних умовах (2016)
Кучерук М. М. - Протидія тероризму у міжнародному праві докласичного періоду (2016)
Приходько А. В. - Становлення глобальних механізмів вирішення проблеми статусу та прав корінних народів у системі ООН (кінець ХХ ст.) (2016)
Лекарь С. І. - Доктринальний аналіз фіскальної ілюзії (2016)
Шаульська Г. М. - Проблеми механізмів зворотного зв’язку між органами місцевого самоврядування та територіальними ромадами (2016)
Брижатий Є. - Військово-патріотичне виховання майбутніх офіцерів збройних сил України (2016)
Буданoва Л. - Науково-методологічні підходи до дослідження засад мοнітοрингу якοсті навчальних дοсягнень студентів спеціальнοсті "фармація" в університетах країн Східнοї Єврοпи (2016)
Граматик Н. - Інтерактивні форми природничої підготовки майбутніх вихователів дошкільного закладу освіти (2016)
Дармограй П. - Організація педагогічного експерименту з формування у майбутніх офіцерів пенітенціарної служби професійної компетентності у процесі їх фахової підготовки (2016)
Делик І. - Мовна культура як складова педагогічної культури викладача ВНЗ (2016)
Діденко О. - Виклики сучасності, тенденції та проблеми професійного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників (2016)
Кічук Н. - Готовність майбутнього вчителя початкових класів до створення освітнього середовища учня як результат професійної підготовки до інноваційної діяльності (2016)
Кічук Я. - Розвиток правової компетентності у майбутніх фахівців: євроінтеграційний контекст та вітчизняні реалії (2016)
Мельніков А. - Гігієна фізичного виховання та спорту, Шинкарук В., Волошин В. (2016)
Пантєлєєв К. - Методичні аспекти фізичної підготовки військовослужбовців країн Нато та удосконалення системи фізичної підготовки персоналу Державної прикордонної служби України (2016)
Паржницький О. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх токарів у фахово-орієнтованому освітньому середовищі (2016)
Радзіковський С. - Деякі аспекти ефективності ідеологічного виховання військовослужбовців (2016)
Серховець С. - Особливості планування, організації та проведення тренувань інспекторів-кінологів зі службовими собаками в підрозділах охорони державного кордону (2016)
Тимофєєва О. - Формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх судноводіїв як педагогічна проблема (2016)
Торічний О. - Потенціал інтерактивних технологій у формуванні фахової компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2016)
Шумський О. - Можливості використання електронних освітніх ресурсів у навчанні іноземної мови (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Вихідні дані (2016)
Бєлєхова Л. І. - Архетип, архетипний смисл, архетипний образ у лінгвокогнітивному висвітленні (на матеріалі віршованих текстів американської поезії) (2015)
Андрейчук Н. І. - Художній образ крізь призму лінгвосеміотики, Бондарук О. А. (2015)
Артюхова А. А. - Риторико-просодическая специфика немецкого митингового выступления (2015)
Бистров Я. В. - Функціональна неоднорідність біографічного наративу: типологія наративних фреймів (2015)
Білецька О. В. - Чинники формування графічних новацій у постмодерністському художньому тексті (2015)
Білоус Ю. В. - Відображення наївних уявлень про людське тіло у соматичній лексиці німецької мови (2015)
Бойко І. І. - Структурні моделі багатокомпонентних термінів-словосполучень у косметології (2015)
Борис Д. П. - Проблема неоднозначності поняття ”неологізм” крізь призму лінгвофілософської теорії (2015)
Головащенко Ю. С. - Кореляція художнього тексту і дискурсу: комунікативно-діяльнісний аспект смислотворення (2015)
Голубенко Н. І. - Засади концептуального аналізу в перекладознавстві (2015)
Гонтаренко Н. М. - Метафоричні моделі з дієсловами просторового переміщення людини у сучасній англійській мові (2015)
Zhang Y. - Cognitive underpinnings of the names of Chinese dishes (2015)
Жирик У. Ю. - Етнолінгвістичне дослідження лексики на позначення обрядових дій весільного обряду (на матеріалі української, англійської та французької мов) (2015)
Заполовський М. В. - Синтагматичні властивості параболізмів у сучасній німецькій мові (2015)
Ізотова Н. П. - Щоденник як форма психонаративу: ідіожанрові особливості (на матеріалі роману Дж. М. Кутзее "In the Heart of the Country”) (2015)
Кіт Л. С. - Тональність як категорія зовнішнього впливу на інтимне спілкування (2015)
Кoval N. Y. - Discoursal Peculiarities of Legal Documents (2015)
Коляса О. В. - Механізми творення ігрового абсурду в постмодерністському художньому тексті (2015)
Космеда Т. А. - Метафора сучасної публіцистики: актуалізація антропонімів (на матеріалі української та російської мов) (2015)
Куковська В. І. - Функціонування прецедентних феноменів у англомовних захисних промовах адвоката та їхня роль у здійсненні мовленнєвої сугестії на суд присяжних (2015)
Кушлик О. П. - Чинники структурування словотвірних парадигм похідних дієслів в українській мові (2015)
Малярчук О. В. - Особливості творення неологізмів – телескопізмів у сучасній англійській мові (на матеріалі лексикографічних джерел) (2015)
Марчишина А. А. - Трансформація гендерних стереотипів в англомовному публіцистичному дискурсі (2015)
Матківська Н. А. - Питання методології дослідження аудіовізуального перекладу (2015)
Мелько Х. Б. - Колоративна композита в англійській та українській мовах: особливості номінації (2015)
Mykhaylenko V. V. - On cross-culturalcommunication: professional discourse translation (2015)
Морозова И. Б. - Эмотивы: функциональная роль в информативном пространстве художественного диалога (2015)
Мостова Т. С. - Реалізація сценарію вирішення проблеми у дискурсі Кертіса Уайта (2015)
Nykytchenko K. P. - To the problem of definition of ‘occasionalism’ among the basic notions of neology (2015)
Новицька О. А. - Терміни як стилеутворюючий елемент творів Д. Брауна та особливості їх відтворення у перекладі (на матеріалі новогрецької, англійської та української мов) (2015)
Нузбан О. В. - Вербалізація концептів HARD / SOFT у сучасному англомовному художньому дискурсі (2015)
Олімська А. К. - Синтаксичний простір американських поетичних текстів у когнітивному висвітленні (2015)
Онищук М. І. - Лінгвокультурологічний аспект дослідження інтерлінгвальної лакунарності (2015)
Осовська І. М. - Концептосистема німецького парентального конфронтативного дискурсу (2015)
Писаренко З. О. - Взаємовідношення мовлення і музики в кінодискурсі: мультимодальний підхід (2015)
Пожарицька О. О. - Соціально-історичні передумови мовної специфіки американського вестерну (2015)
Приходько Г. І. - Інтеракційний спосіб аргументування оцінки (2015)
Сеньків О. М. - Індивідуально-авторське словотворення у творах жанру фентезі (2015)
Скрябіна В. Б. - Екологія перекладу як новий напрям сучасної лінгвістики (2015)
Сліпецька В. Д. - Вербалізація негативних емоцій: тенденції формування нового мовленнєвого стандарту (2015)
Смирнова М. С. - Змістовий рівень аналізу вербалізації глобальної фідеїстичної стратегії православної проповіді XX століття (2015)
Соболь Л. І. - Принципи засвоєння літер українського алфавіту: діахронно-синхронний аналіз (2015)
Сологуб Л. В. - Мовна реалізація тактики вияву солідарності адресанта і адресата у науково-дидактичному дискурсі (2015)
Стройкова С. А. - Синонімія в німецькій іхтіологічній номенклатурі (2015)
Суворова Т. М. - Образність американських фольклорних балад: когнітивно-семіотичний аспект (2015)
Ткаченко І. А. - Лінгвостилістичні засоби вираження наративної маски у романі М. Етвуд "Пенелопіада" (2015)
Шведова Д. С. - Гетерогенное позиционирование как средство разрушения расовых стереотипов (на материале американского телевизионного скетч-шоу) (2015)
Лопушанський Я. М. - Пам’ять і літературні рефлексії Першої світової війни (2015)
Меньок В. В. - Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька ДДПУ ім. Івана Франка: діяльність у векторі європейської інтеґрації (хроніка подій 2014 року) (2015)
Babelyuk O. A. - Editorial review of the fi rst volume of Forum for Contemporary Issues in Language and Literature (2015)
Анотації (2015)
Відомості про авторів (2015)
Алєксєєв О. - Обґрунтування та результати експериментальної перевірки військовослужбовців Державної прикордонної служби до охорони закордонних дипломатичних установ України (2016)
Антонець В. - Педагогічні умови формування спортивної мотивації на начальному етапі багаторічної підготовки спортсменів гирьового спорту, Козак Є. (2016)
Бунєєв Т. - Особливості формування позитивного іміджу прикордонної науки, Сінкевич С. (2016)
Блощинський І. - Дистанційне навчання прикордонників у країнах Азії (на прикладі фахівців Прикордонної поліції Міністерства громадської безпеки Китайської Народної Республіки) (2016)
Василенко О. - Орієнтири для вибору майбутньої професії випускниками загальноосвітніх шкіл в сучасних умовах (2016)
Веретільник В. - Розвиток військово-спеціальної компетентності офіцерів-прикордонників під час навчання у магістратурі: сутність і особливості змісту, Діденко О. (2016)
Гащук В. - Результати експериментальної перевірки ефективності педагогічних умов деонтологічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2016)
Івашкова Т. - Основні тенденції інтеграційних процесів в сучасному освітньому просторі (2016)
Мельничук Ю. - Формування рефлексивної компетентності як педагогічна проблема (2016)
Новікова Т. - Дидактичні принципи викладання іноземної мови майбутнім офіцерам-прикордонникам (2016)
Паращук Р. - Духовність фахівців із захисту інформації як одна із умов успішної фахової діяльності (2016)
Раєвський Л. - Нетрадиційна інтонація в повсякденній комунікації (на прикладі сучасної словацької мови), Лопатка В. (2016)
Слівінський О. - Психофізіологічний аспект формування військово-професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників, Ліхневський В. (2016)
Суслов Т. - Специфіка професійної діяльності молодого викладача у вищому військовому навчальному закладі (2016)
Топольницька Г. - Деякі аспекти нетрадиційних методів викладання етики у вищому військовому навчальному закладі (2016)
Чудик А. - Методика підвищення координаційних здібностей курсантів на заняттях з рукопашного бою (2016)
Юркова В. - Педагогічні принципи розробки навчального посібника з іноземної мови, Мичковська В. (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Вихідні дані (2016)
Лисак А. В. - Фосфогістон Н3 як стандарт імуногістохімічного дослідження в оцінюванні рівня диференціювання плоскоклітинних карцином орофарингеальної зони, Дядик О. О. (2016)
Tumanskiy V. A. - Comparative characteristics of the transcriptional activity of CDH1, CTNNB1, VEGFA genes and expression of proteins E-cadherin, β-catenin and VEGFA, coded by these genes in metastatic and non-metastatic endometrioid endometrial carcinoma, Chepets A. V., Kamyshnyi А. М. (2016)
Колесник А. П. - Состояние оказания помощи больным раком шейки матки в Запорожской области с 2008 по 2015 год, Каджоян А. В., Кабаков А. О. (2016)
Бідзіля П. П. - Етіологічні аспекти хронічної серцевої недостатності на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння (2016)
Філіппова О. Ю. - Особливості показників ендогенної інтоксикації залежно від супутньої патології біліарного тракту у хворих з ожирінням і неалкогольною жировою хворобою печінки (2016)
Макуріна Г. І. - Особливості активності iNOS у вогнищах ураженої шкіри хворих на псоріаз із супутньою артеріальною гіпертензією, Баударбекова М. М. (2016)
Милица К. Н. - Симультанные абдоминальные операции у пациентов с метаболическим синдромом и ожирением (2016)
Мокрій В. Я. - Вплив поліморфізму Pro12Ala гена PPARG на процеси перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на цукровий діабет 2 типу залежно від тривалості захворювання, Зябліцев С. В. (2016)
Дядик О. О. - Патоморфологічна характеристика IgG4-пов’язаних захворювань, Іванова М. Д. (2016)
Варжапетян С. Д. - Патоморфологические изменения мембраны Шнайдера при смешанной форме ятрогенного верхнечелюстного синусита стоматогенного происхождения, Григорьева Е. А. (2016)
Tumanskiy V. A. - Comparative immunohistochemical characteristic of expression levels of Ki-67, p53, caspase 3 in non-invasive and invasive intestinal-type gastric adenocarcinoma, Khrystenko T. A. (2016)
Шишкин М. А. - Особенности иммуногистохимической экспрессии маркера клеточной пролиферации Ki-67 в опухолевых и стромальных клетках колоректальной аденокарциномы (2016)
Тертишний С. І. - Кількісний аналіз пухлино-інфільтруючих лімфоцитів у менінгіомах головного мозку, Голубович Л. Л., Вотєва В. Є. (2016)
Євсєєв А. В. - Зміни транскрипційної активності генів регулятора клітинного циклу CDK1 і клітинної проліферації ki67 в інвазивній і неінвазивній протоковій аденокарциномі підшлункової залози, Камишний О. М. (2016)
Kuzo І. О. - Serrated polyps as precursor lesions of colorectal cancer: current status and future directions. Mini-review (2016)
Малахова С. М. - Клінічні аспекти поліморфізму гена ендотеліальної NO-синтази у професійних спортсменів (2016)
Денисюк В. Ю. - Забезпечення точності формоутворення і правки ведучих кругів при безцентровому шліфуванні роликів, Лук’янчук Ю. А., Симонюк В. П. (2016)
Заблоцький В. Ю. - Вдосконалення технології виготовлення сепараторів конічних роликопідшипників, та їх вплив на віброакустичні параметри, Дахнюк О. П. (2016)
Залога В. О. - Удосконалення методу кількісного оцінювання якості процесів машинобудівного підприємства, Динник О. Д., Яшина Т. В., Молчанов І. О. (2016)
Клендій В. М. - Обгрунтування конструкцій гвинтових робочих органів екструдерів, Cкиба О. П., Третьяков О. Л., Пиндус Т. Б., Дмитренко В. П. (2016)
Lapchenko Y. - Analysis of metrological reliability instrument of pyrometry, Denysyuk V., Krasovski V. (2016)
Лебедев В. Г. - Получение текущей информации о тепловом процессе в зоне контакта круга с деталью путем измерения электрического заряда, возникающего на детали при шлифовании, Клименко Н. Н., Овчаренко А. В. (2016)
Лишук В. В. - Діагностування асинхронних двигунів на основі їх математичної моделі, Селепина Й. Р., Якимчук Н. М., Євсюк М. М. (2016)
Лищенко Н. В. - Технология зубошлифования методом копирования на станке с ЧПУ, Ковальчук А. Н., Ларшин В. П. (2016)
Марчук І. В. - Визначення статичних характеристик пружної системи безцентрово-шліфувального верстату, Олексин М. В., Грисюк І. О. (2016)
Михайлишин Р. І. - Аналіз методів планування траєкторій маніпуляторів, Савків В. Б. (2016)
Мороз С. А. - Особливості стандартизації параметрів мікрогеометрії поверхні деталей машин та приладів (2016)
Подригало М. А. - Удосконалення засобів вимірювання швидкості рухомих об’єктів, Оліярник Б. О., Коробко А. І., Байдала В. Ю., Зяблов Я. С., Власюк П. С. (2016)
Приступа С. О. - Оцінка ефективності теплопостачання під час взаєморозрахунків, Водько О. П. (2016)
Приступа С. О. - Розвиток сфери нанотехнологій та наноматеріалів в Україні, Карпюк В. О. (2016)
Равська Н. С. - Визначення статичних передніх і задніх кутів фасонної обкатної фрези у вершинної точки її ріжучої кромки, Парненко В. С. (2016)
Середа Б. П. - Математическое моделирование получения износостойких покрытий с использованием технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, Чернета О. Г., Середа Д. Б. (2016)
Скорняков Е. С. - Експериментальні дослідження дефектів підшипників кочення на лабораторній установці методом співставлення діаграм та спектрограм, Шматко Д. З., Авер`янов В. С., Коровкін А. А. (2016)
Сасов О. О. - Експериментальні дослідження впливу геометрії ріжучого інструмента з титано-вольфрамових сплавів на сили різання при розрізанні зношених пневматичних шин, Коржавін Ю. А., Сичов С. Ю. (2016)
Сасов О. О. - Дослідження зміни фізико-хімічних властивостей моторних мастил та визначення їх терміну експлуатації за фактичним станом, Янчук С. М. (2016)
Tkachuk А. - Study of appointment calibration intervals for the water meter depending on their operation, Terlets’kyy T., Krasovsky V. (2016)
Чернета О. Г. - Діагностування, контроль і металографічні дослідження стану поверхневого шару деталей автомобілів, що працюють в умовах тертя і знакозмінних навантажень, Середа Б. П., Скорняков Є. С., Волощук Р. Г. (2016)
Селиванова Е. А. - Компьютерный сленг: псевдозаимствование как способ номинации (2015)
Баран Г. П. - Комунікативно-прагматичні стратегії і тактики дискурсивної реалізації концепту RECESSION (2015)
Борисов О. О. - Мовні особливості діалогічного мовлення у британських та українських форумах (2015)
Брославська Л. Я. - Образно-ціннісний складник концепту WAR / ВІЙНА в американській мовній картині світу (2015)
Валігура О. Р. - Лінгвокогнітивне підгрунтя дослідження ритмічної організації віршованих текстів постмодернізму, Забужанська І. Д. (2015)
Воробець О. Д. - Об’єктні функції поширювачів семантичної моделі речення (2015)
Герасимів Л. Я. - Комунікативна ситуація звинувачення/виправдання як особливий тип конфліктної взаємодії (2015)
Говоруха Н. В. - Фразеологічний статус тавтологічних висловлень у німецькомовному дискурсі (2015)
Давидова Т. В. - Мовленнєві акти негативної оцінки адресата в німецькомовному діалогічному дискурсі (2015)
Демська О. М. - Текстовий вимір омонімії (2015)
Дергун Т. В. - Функції фразеологічних одиниць в англомовних журнальних статтях: когнітивно-риторична методика виокремлення (2015)
Загородня Л. З. - Текстотвірна функція англійського артикля як проблема перекладу (2015)
Игина З. А. - Событие в полиморфном нарративе готической традиции: лингвистические способы поворота винта (Еx libro et libretto) (2015)
Ковбанюк М. І. - Логіко-семантичні відношення у структурі простого неелементарного речення з вторинним предикатом (на матеріалі українського дієприслівника та французького герундія) (2015)
Козлова О. C. - Етичність та культура мовлення (2015)
Кукушкін В. В. - Проблема моделювання концептів (на матеріалі концепту СELEBRITY/ЗНАМЕНИТІСТЬ) (2015)
Купчишина Ю. А. - Лінгвокогнітивна операція модифікації у формуванні очуднених образів (2015)
Марчишина А. А. - Поетика гендерної ідентичності в постмодерністському художньому дискурсі (2015)
Mykhaylenko V. V. - Fuzziness as a factor of dynamic semantics (2015)
Набок А. І. - Текстове втілення стратегії об’єктивації в англомовних інтернет-новинах (2015)
Никитченко К. П. - Оказіональні складнопохідні утворення в англомовному постмодерністському художньому тексті (2015)
Олімська А. К. - Композиційно–мовленнєві форми у синтаксичному просторі поетичної драми Т.С. Еліота "Суіні-Агоніст (2015)
Патен І. М. - Національно-культурна специфіка порівняльних фразем на позначення інтенсивності руху (ШВИДКИЙ / ПОВІЛЬНИЙ) в англійській та польській мовах (2015)
Петрина О. С. - Антонімічні відношення у терміносистемі банківської сфери (на матеріалі англійської та української мов) (2015)
Прима В. В. - Галузева організація термінологічного поля "туризм" (2015)
Приходько Г. І. - Невербальні засоби вираження емоцій (2015)
Тараненко Л. І. - Просодичні особливості актуалізації структурно-фабульних елементів текстів англомовних притч (2015)
Торосян О. М. - Експресивний синтаксис сучасної англійської прози (на матеріалі роману Джона Гріна "Помилки наших зірок") (2015)
Федоренко Л. В. - Метафора як стилетвірний прийом у притчі Фрідріха Ніцше "Also sprach Zarathustra” (2015)
Федурко О. М. - Відприкметникові прислівники у реченнях із предикатами конкретної фізичної дії в українській та англійській мовах (2015)
Ханикіна Н. В. - Ціннісно-оцінний складник мотивації дієслівної семантики психоемоційного стану суб’єкта (2015)
Чернякова В. А. - Женская публичная речь в испаноязычном и украинском политическом дискурсах (контрастивный аспект) (2015)
Чумакова К. О. - Національно-специфічні засоби вербалізації концепту ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ в британській лінгвокультурі (2015)
Шаповал І. А. - Субкатегорійні значення предикативної та предикатної оптативності в українській та англійській мовах (2015)
Щербак О. М. - Іронічний етос в німецькомовних інтернет-новинах: лінгвориторичний аспект (2015)
Яхонтова Т. В. - Анонімна наукова рецензія: функціонально-структурні та мовні характеристики (2015)
Лопушанський Я. М. - Різдвяна симфонія минувшини і сучасності (нотатки з навчальної країнознавчої подорожі) (2015)
Бабелюк О. А. - Рецензія на колективну монографію "Інтегральна теорія англомовної комунікації" / колективна монографія / під загальною редакцією д-ра філол. Наук Т. І. Домброван. – Одеса: КП ОМД, 2015. – 799 с. (2015)
Кравець Л. В. - Рецензія на видання "Сучасне щоденникознавство: бібліографічний покажчик". – Дрогобич : Коло, 2013 (2015)
Калько М. І. - Рецензія на монографію О. П. Кушлик "Словотвірна парадигматика похідних дієслів" в українській мові. – Дрогобич : Коло, 2015. – 384 с. (2015)
Лесюк М. В. - Рецензія на монографію Я. П. Яремка "Сучасна політична термінологія на перетині когніції та комунікації". – Дрогобич : Посвіт, 2015. – 434 с. (2015)
Волкова С. В. - Міфолорні образи в сучасних амеріндіанських прозових текстах: Монографія / С. В. Волкова. – Херсон: Айлант, 2015. – 340 с. (2015)
Кушлик О. П. - Словотвірна парадигма похідних дієслів в українській мові / О. П. Кушлик. – Дрогобич : Коло, 2015. – 384 с. (2015)
Маріна О. С. - Семіотика парадоксальності у когнітивно-комунікативному висвітленні (на матеріалі сучасного англомовного поетичного дискурсу) : монографія / О. С. Маріна. – Херсон : Айлант, 2015. – 298 с. (2015)
Ярослав Яремко - Сучасна політична термінологія: на перетині когніції та комунікації. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 436 с. (2015)
Відомості про авторів (2015)
До уваги авторів (2015)
Багиров Анар Рамиз оглы - Критический анализ тенденций развития права на получение правовой помощи на примере законодательства Украины (2016)
Васильєв Є. О. - Організаційно-правові форми діяльності органів місцевого самоврядування в сфері зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні підходи до виникнення, становлення і розвитку (2016)
Кравець О. О. - Компетенційні повноваження юридичної служби в органах місцевого самоврядування (2016)
Денісова Г. В. - Недопустимість повторної участі судді у кримінальному провадженні як підстава для його самовідводу та відводу, Денісов В. П. (2016)
Семенюк О. Г. - Мотивація злочинів у сфері охорони державної таємниці та її детермінанти (2016)
Оропай О. О. - Кримінально-правові засади протидії трудовій експлуатації дітей в Україні (2016)
Короєд С. О. - Судові процедури в різних видах цивільного судочинства (2016)
Боєва О. С. - Трудові права та їх захист – складова інституту прав людини (2016)
Ятченко Є. О. - Забезпечувальні заходи в господарському процесі України та у міжнародному комерційному арбітражі (2016)
Родоман Т. О. - Оферта і акцепт як самостійні елементи в процесі укладення договору: від теорії до судової практики (2016)
Горецький О. В. - Примирні процедури в цивільному судочинстві: європейські правові традиції (2016)
Ящук Т. І. - Узагальнення судової практики вирішення процесуальних питань, пов’язаних з виконанням судових рішень у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб), Телегіна Н. О. (2016)
Де публікуватися? Допомога авторам у виборі видання для підвищення індексу цитування (2016)
Инициатива ГК "МедЭксперт" (2016)
Юбилеи (2016)
Гавриленко Ю. В. - Раціональна терапія: місцеве лікування гострого середнього отиту (2016)
Клименко В. А. - Микробиоценоз респираторного тракта детей с муковисцидозом в Харьковском регионе, Яновская Е. А., Пасичник Е. В. (2016)
Марушко Ю. В. - Обґрунтування застосування препаратів магнію в педіатричній практиці (огляд літератури), Гищак Т. В. (2016)
Дорош О. І. - Набута апластична анемія: особливості клініко-лабораторних проявів та перебігу хвороби, аналіз лікування, Цимбалюк—Волошин І. П., Поліщук Р. С., Воробель О. І., Трояновська О. О., Скоропад Л. Л., Козлова О. І., Степанюк О. І., Середич Л. П., Мих А. М. (2016)
Безшапочний С. Б. - Комплексна терапія пацієнтів після ендоскопічних хірургічних втручань у носовій порожнині, Подовжній О. Г., Гришина І. С. (2016)
Marushko Y. - N-terminal brain natriuretic peptide in children with different forms of primary hypertension, Hyschak T. (2016)
Дынник В. А. - Антропометрическая характеристика школьниц 7–18 лет городской и сельской местности, Начетова Т. А., Удовикова Н. А. (2016)
Губина-Вакулик Г. И. - Эндотелий кровеносных сосудов новорожденных потомков курящих родителей, Горбач Т. В., Юнусов В. Ю., Лукьянова Е. М., Колоусова Н. Г. (2016)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при пневмококковой пневмонии. Часть 3, Агафонова Е. А., Никулина А. А. (2016)
Чернишова Л. І. - Серотипи пневмококів при назофарингеальному носійстві та менінгітах, їх чутливість до антибіотиків у дітей, Гільфанова А. М., Бондаренко А. В., Яновська В. В., Глушкевич Т. Г., Якимович С. А. (2016)
Волоха А. П. - Поствакцинальний захист ВІЛ-інфікованих дітей проти гепатиту В, Раус І. В., Демчишина І. В., Чернишова Л. І. (2016)
Гавриленко Ю. В. - Цитологічне дослідження функціонального стану піднебінних мигдаликів у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу і хронічний тонзиліт, Лайко А. А., Волгіна І. Є. (2016)
Білогорцева О. І. - Епідеміологічна ситуація щодо туберкульозу у дітей підліткового віку в Україні (2016)
Піскур З. І. - Характеристика поєднаних форм позагрудного туберкульозу при різних методах виявлення (2016)
Шумна Т. Є. - Психологічний статус дітей з атопічним дерматитом, Мазур В. І., Кляцька Л. І., Тарасевич Т. В., Середа Б. А., Пащенко І. М. (2016)
Губська О. Ю. - Харчове несприйняття та кишкова мікробіота. Чи існує між ними зв'язок? (2016)
Боброва В. І. - Функціональна та органічна патологія шлунка: проблеми диференціальної діагностики (2016)
Березенко В. С. - Особливості функціонального стану печінки у дітей з хворобою Крона, Ткалик О. М., Диба М. Б., Мостовенко Р. В. (2016)
Тертышный С. И. - Иммуногистохимическое исследование стенки мочеточника у детей с врожденным мегауретером, Спахи О. В., Кокоркин А. Д. (2016)
Аряев Н. Л. - Факторы риска преждевременных родов в различные сроки гестации, Шевченко И. М., Москаленко Т. Я., Эль-Мезевги Х. М., Шевченко Н. В. (2016)
Сюсюка В. Г. - Перебіг вагітності, пологів та перинатальні наслідки розродження жінок з психоемоційними порушеннями, обумовленими тривожністю (2016)
Фесенко М. Є. - Два випадки захворювання дітей на муковісцидоз у сім'ї, Похилько В. І., Щербань О. А., Крикотенко Л. В., Степченко Ю. Л. (2016)
Боярская Л. Н. - Два случая пахидермодактилии у подростков, Подлианова Е. И., Дмитрякова Г. Н. (2016)
Пресс релиз (2016)
Правила подачи и оформления статей (2016)
Максименко С. Д. - Екзистенціальні підстави драми людського життя (2016)
Pankalla A. - Slavic indigenous psychology as a science about the slavic soul (2016)
Красильников І. О. - Онтологія суб'єктивності як теоретико-методологічний підхід у дослідженні внутрішніх конфліктів особистості (2016)
Тітов І. Г. - Психологічні особливості суб'єктності дитини дошкільного віку (2016)
Василевська О. І. - Теоретичні аспекти дослідження і шляхи збереження психічного здоров'я учнів початкової школи (2016)
Абасалієва О. М. - Особливості національної самосвідомості у дітей молодшого шкільного віку (2016)
Єсип М. З. - Схильність до девіантної поведінки підлітків з низьким рівнем довіри до себе, Михайлюк І. В. (2016)
Партико Т. Б. - Вікові зміни психологічного благополуччя у середній та пізній дорослості (2016)
Піддубна Н. Г. - Проблема шкільних страхів у наукових дослідженнях, Єфімов О. (2016)
Тесленко М. М. - Дослідження впливу тривожності підлітка та його статусне положення у групі однолітків (2016)
Власова О. І. - Досвід міждисциплінарного дослідження розвитку цілісної особистості в контексті соціальних змін, Ващенко І. В., Данилюк І. В., Щербина В. Л. (2016)
Кузікова С. Б. - Сутнісні модуси самозмінювання у проблематиці психології розвитку: зарубіжна персонологія (2016)
Черенщикова Д. В. - Аналіз теоретико-методологічних основ інноваційних підходів у психотерапії: на прикладі позитивної психотерапії та схема-терапії (2016)
Галян І. М. - Екзистенційний зміст смислотворення майбутніх педагогів (2016)
Калюжна Ю. І. - Емоційний аспект адаптації майбутніх педагогів до професійної діяльності (2016)
Вербова Ю. В. - Особливості зв’язку ціннісно-смислових орієнтацій студентів коледжів технічного профілю з переважаючими типами взаємодії в навчальному середовищі (2016)
Гончарова Н. О. - Роль професійної підготовки в проектуванні кар’єри майбутніх учителів (2016)
Мирошник О. Г. - Концепції педагогічної рефлексії у психологічних дослідженнях (2016)
Рева М. М. - Саморегуляція як соціально- психологічний чинник життєвого цілепокладання студентської молоді (2016)
Тітова Т. Є. - Дослідження смислових аспектів особистісної саморегуляції студентів-психологів (2016)
Харченко А. С. - Навчальна дисципліна "Психологія гуманістичної спрямованості викладача вищої школи": зміст і методичне забезпечення (2016)
Юдіна Н. О. - Шляхи підвищення рівня емоційної саморегуляції студентів музичного училища, Зінченко О. О. (2016)
Фільц О. О. - Свобода і "Інформаційне рабство" (2016)
70-річний ювілей інституту Г. С. Костюка (2016)
Ювілей Т. М. Титаренко (2016)
80-річний ювілей Г. О. Балла (2016)
Тітов І. Г. - Делінкветний підліток, або 20 років по тому (2016)
Шестопалова Л. Ф. - Основи психотерапії. Навчальний посібник (2016)
Правила підготовки рукописів для публікації в журналі "Психологія і особистість" (2016)
Вихідні дані (2016)
Лерман Л. Б. - Слоисто–неоднородные объекты с поверхностями раздела. Применение трансляционных матриц в некоторых прикладных задачах (2016)
Покутний С. И. - Экситонные состояния в полупроводниковых наносистемах, Горбик П. П., Махно С. Н., Прокопенко С. Л. (2016)
Keush L. G. - The formation of fractal carbon structures in the plasma ARC discharge (2016)
Груб'як А. Б. - Синтез, структура та електрохімічні властивості ультрадисперсного аморфного β-FeOOH, Коцюбинський В. О., Мохнацька Л. В., Мокляк В. В., Колковський П. І., Мудрик Г. І. (2016)
Сачук О. В. - Властивості Zn-Мо оксидної системи, синтезованої шляхом механохімічної обробки, Зажигалов В. О., Кузнецова Л. С., Циба М. М. (2016)
Герцик О. М. - Вплив низькотемпературної обробки на властивості аморфних сплавів на основі заліза, Переверзєва Т. Г., Ковбуз М. О., Бойчишин Л. М. (2016)
Михайленко О. В. - Комплексоутворення між двошаровими карбоновими нанотрубками та біс(циклопентадієніл)нікелем за типом "гість-хазяїн" (2016)
Лісова О. М. - Вплив мікрохвильового низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання на життєдіяльність клітин дріжджів у середовищі лимонної кислоти, Багацька Г. М., Махно С. М., Горбик П. П. (2016)
Галатенко Н. А. - Оцінка біосумісності та біологічної активності композиційних матеріалів з фолат-похідним фероцену для медицини, Рожнова Р. А., Кулик Л. В., Кулєш Д. В. (2016)
Багацька Г. М. - Вплив дисперсного йодиду міді на ферментативну активність дріжджових клітин Saccharomyces cerevisiae, Мазуренко Р. В., Махно С. М., Горбик П. П. (2016)
Галиш В. В. - Одержання та властивості сорбційних матеріалів медичного призначення зі шкаралупи плодових кісточок, Мукало Є. О., Козакевич Р. Б., Картель М. Т. (2016)
Астрахан Н. - Християнство як основа літературно-критичної інтерпретаційної стратегії Євгена Сверстюка (на матеріалі книги "Блудні сини України") (2016)
Васейко Ю. - Семантичне наповнення концепту "ув’язнення" в поезіях Євгена Сверстюка (2016)
Жванія Л. - Концепт свобода в публіцистиці Євгена Сверстюка (2016)
Констанкевич І. - Волинь в автобіографічному наративі Євгена Сверстюка (2016)
Лавринович Л. - "…Наповнити хвилини світлом": темпоральні мотиви в ліриці Є. Сверстюка (2016)
Назарук І. - Євген Сверстюк і Кость Шишко: долі митців у контексті руху опору 60−80-х років (2016)
Ольшевський І. - Постать і творчість Євгена Сверстюка на сторінках газети "Луцьк молодий" (1999–2005 рр.) (2016)
Полежаєва Т. - Сверстюкова рецепція творчості Шевченка з позицій цілісно-системного підходу (2016)
Скуратко Т. - Поеми Євгена Сверстюка та Івана Драча: порівняльно-типологічний аспект (2016)
Сухарєва C. - Євген Сверстюк на захист українського слова в "Соборі у риштованні" (2016)
Яручик О. - Євген Сверстюк: Дух і Слово (2016)
Александренко В. - Модифікація малих прозових жанрів у творчості Д. Марковича та В. Винниченка (на прикладі творів "Final", "Мій сон" Д. Марковича й "Контрасти", "Сонячний промінь" В. Винниченка) (2016)
Артеменко Л. - Генологічні модифікації української поетологічної лірики (2016)
Бай Ян. - Роль художественной детали в рассказах А. И. Солженицына (2016)
Богданова О. - Имя Чехова и рассказ И. Бунина "Господин из Сан-Франциско" (2016)
Боклах Д. - Хронотоп Академії мистецтв у системі топосу Петербурга: семантика локального часопросторового континууму (на матеріалі повісті "Художник" Т. Шевченка) (2016)
Бородіца С. - Рецепція прози Володимира Лиса в сучасному українському літературознавстві (2016)
Галак І. - Семантика етнокультурних образів у прозі Федора Одрача (2016)
Головій О. - "Неореалізм" / "новий реалізм" у терміносистемі радянського літературознавства (2016)
Гребенюк Т. - Проблема рецептивної невизначеності в контексті дискурсу когнітивної наратології (2016)
Giemza Lech - Nowa Fala w poszukiwaniu "zwykłego, szarego człowiekа" (2016)
Данилюк-Терещук Т. - Інтерпретація фольклорного образу русалки в українській прозі першої половини ХІХ ст. (2016)
Дзюба Т. - "Буквар с различни поучения" П. Беровича та "Граматка" П. Куліша: порівняльний аналіз (2016)
Линь Е - К вопросу о бунинской концепции человека и природы (2016)
Калинюшко О. - Мандри як еміграція: літературний персонаж у пошуках самоідентичності (збірка оповідань Василя Махна "Дім у Бейтінґ Голлов") (2016)
Кальницкая В. - Художественно-смысловая содержательность эпиграфов поздних романов Грэма Грина (2016)
Ковалів С. - Василь Стефаник у літературно-критичній рецепції Луки Луціва (2016)
Краснобаева О. - "Ревизор" Н. Гоголя в переводоведческой парадигме Майкла Бересфорда (2016)
Левченко Г. - "Мармулядовий апокаліпсис або терапія постмодерном у романі Софії Андрухович "Фелікс Австрія" (2016)
Марченко Т. - Тема козаччини у творчості Проспера Меріме (2016)
Мельник М. - Тематичне поле "місто" в німецькому міському романі (2016)
Никольский Е. - Типология женских характеров и судеб в произведениях Всеволода Соловьёва о русской истории XVII века (2016)
Пахолок З. - Художній простір Людмили Вознюк (2016)
Писаревська О. - Вплив живопису слобожанських художників на пейзажну лірику Анатолія Перерви (2016)
Полякова Л. - "Что такое классик?": к проблеме соотношения "литературных рядов" (2016)
Романов С. - Темний лик колективної душі.Художня візія націогенезу в ліриці Лесі Українки та Олександра Олеся (2016)
Серова А. - Славянский колорит лирики Ларисы Васильевой: к вопросу о художественном мире поэта (2016)
Соколова В. - Функціональність структурного принципу міз-ан-абім у романі Ю. Ґордера "Таємничий пасьянс" (2016)
Сорокина Н. - Авторологическая модель романистики Л. М. Леонова (2016)
Турган О. - Універсалія в системі онтологічної поетики (2016)
Фуц Ю. - Романтичний мотив двійництва в романі Юрія Винничука "Мальва Ланда" (2016)
Хорсун И. - Жанрово-изобразительные особенности сонетистики У. Шекспира и специфика их воспроизведения в восточнославянской поэзии (2016)
Яблонська Н. - Романістика В. Даниленка в контексті художніх шукань великої прози початку ХХІ ст. (2016)
Яблонська Я. - Савур-могила як концепт національної ідентичності (2016)
Янковець О. - Структурні особливості англійської прикордонної термінології (2016)
Яручик В. - Національна презентація лемківської поезії (2016)
Безклубенко С. Д. - Шлях "із турків у руси”…і навпаки ішли ляхи на три шляхи, а татари – на чотири (2010)
Безугла Р. І. - Масова культура: до проблеми визначення поняття (2010)
Близнюк М. М. - Театральні фестивалі як форма культурного співробітництва (2010)
Виходець О. М. - Засади соціальних комунікацій у культурі взаємовідносин (2010)
Вишотравка Л. І. - Історичний аспект розвитку ритмопластичного методу Е. Жак-Далькроза в України (20-30-ті рр. ХХ ст.) (2010)
Давиденко Н. М. - Перша українська музично-драматична школа та її організатор – Микола Віталійович Лисенко (2010)
Дорошенко А. Д. - Генеза сучасних європейських підходів до проблематики міжкультурних комунікацій (2010)
Ігнатов С. О. - Здоровий спосіб життя як культурологічна проблема (2010)
Ігнатова Л. П. - Музика як показник духовності особи у контексті молодіжного дозвілля (2010)
Кравцова О. О. - Проблема дозвілля і рекреації в античній культурі (2010)
Кушнарьов В. В. - Інтегровані маркетингові комунікації та реклама культурного туризму (2010)
Лі Сябінь - Зарубіжні школи гри на трубі (2010)
Лі Цзінь - Романтизм у фортепіанній музиці (2010)
Луговенко Т. Г. - Аматорські об’єднання як чинник всебічного розвитку творчої особистості (2010)
Лучанська В. В. - Культурологічні знання як об’єкт аналізу в ракурсі проблем екології культури в інформаційному суспільстві (2010)
Макарова М. В. - Книга і періодика в інформаційно-комунікативному комплексі сучасного суспільства (2010)
Новиченко Ю. М. - Методологічні засади аналізу масової культури (2010)
Омецінська М. В. - Сучасні дослідження розвитку вітчизняного меценатства і благодійництва: теоретико-методологічний аспект (2010)
Пинькевич Н. В. - 170-річчя Одеського товариства історії старожитностей (2010)
Півнюк В. М. - Сленги в сучасній українській мові (2010)
Поплавський М. М. - Проблеми культурної політики в Україні в контексті світового розвитку (2010)
Просандєєва Л. Є. - Актуальні проблеми викладання історії культури ХІХ – початку ХХІ століття, Ніконенко Т. М. (2010)
Резвухіна Л. О. - Виставка як складова ринку послуг (2010)
Стронська Н. Т. - С.І. Пономарьов як бібліограф-релігієзнавець (2010)
Толмачова І. А. - Роль та місце благодійництва у збереженні історико-культурної спадщини в сучасній Україні (2010)
Трач Ю. В. - Сутність глобалізації як соціокультурного процесу (2010)
Шевчук В. В. - Політика "осадництва" у контексті інкорпорації Західної України до складу II Речі Посполитої у 1920–1930-х рр. (2010)
Дмитрієва О. В. - Про структурні особливості співочого (академічного) голосу (2010)
Дударець В. М. - Історичні витоки дизайну та його сучасна характеристика (2010)
Жайворонок Н. Б. - Народні співці в Україні й Росії: репертуар, виконавська майстерність (XIX - початок XX ст.) (2010)
Зенькович Н. Г. - Середовище як складова частина простору (2010)
Крижановська Н. Є. - Хорова самодіяльність Миколаївщини в 60–80-х рр. ХХ ст. (2010)
Новіков В. Б. - Драматургія як образ соціального конфлікту (2010)
Плахотнюк В. Г. - Естрадний синтез мистецтв (2010)
Стрілець В. Ф. - Історичні витоки дизайну та його сучасна характеристика (2010)
Хомченко Л. В. - Композиція садового ландшафту (2010)
Шандренко О. М. - Комп’ютерні технології в дизайні одягу (2010)
Даник Ю. Г. - Метод стиснення цифрових зображень з використанням базових функцій пакетного вейвлет-перетворення, Проценко М. М. (2015)
Писарчук О. О. - Програмно-алгоритмічне забезпечення процесу нейтралізації негативного інформаційного впливу (2015)
Бондаренко С. В. - Визначення опорної дальності польоту снаряда для формування апроксимуючої функції опору повітря (2015)
Бучик С. С. - Методика оцінювання інформаційних ризиків в автоматизованій системі, Мельник С. В. (2015)
Гребенюк О. П. - Застосування завадостійкого кодування в системах зв’язку і передачі даних комплексів радіомоніторингу для забезпечення достовірності інформаційного обміну, Меленський В. Д., Коріненко В. І. (2015)
Фриз В. П. - Методика створення корегуючого впливу на основі бінаурального ефекту (2015)
Худов Г. В. - Метод відновлення оптико-електронних зображень в умовах розфокусування і змазування, Павлій В. О., Березіна С. І. (2015)
Одарченко Р. С. - Розвантаження радіоінтерфейсу мережі LTE шляхом застосування концепції HotSpot 2.0, Ткаліч О. П., Стецюра Ю. І. (2015)
Араменко О. В. - Математична модель технічного обслуговування зразків автомобільної та електрогазової техніки авіації із застосуванням дифузійно-монотонного розподілу відмов, Бутенко М. П., Іванов В. І., Косков Ю. М. (2015)
Фриз С. П. - Математична модель автоматизованої системи визначення виду модуляції та символьної швидкості передачі даних для приймальних систем дистанційного зондування Землі, Кальватинський О. В. (2015)
Фриз П. В. - Можливий підхід до формування раціональних маршрутів обслуговування наземних об’єктів у задачах космічних спостережень (2015)
Пулеко І. В. - Проблеми управління угрупованням малих безпілотних літальних апаратів з позицій теорії робототехнічних систем (2015)
Пулеко І. В. - Комплексування супутникових навігаційних вимірів у задачі місцевиявлення безпілотного літального апарата, Топольницький П. П., Медіна М. С. (2015)
Соболенко С. О. - Застосування просторової обробки сигналів у цифрових системах короткохвильового радіозв’язку, Зиков В. Г. (2015)
Морозов А. В. - Метод прискорення пошуку нижніх оцінок при побудові гамільтонових циклів (2015)
Лєтошко А. І. - Точний ефективний алгоритм розв’язання обмеженого варіанту задачі комівояжера, Плечистий Д. Д. (2015)
Катюха В. О. - Удосконалення алгоритму формування пакетів даних для управління безпілотними літальними апаратами, Токар А. М. (2015)
Горшенін О. Є. - Підхід до виявлення змін на космічних знімках, Осадчук Р. М. (2015)
Шестаков В. І. - Інтеграція програмних засобів імітаційного моделювання в майбутню єдину автоматизовану систему управління, Єрмаков В. О., Поліновський В. В. (2015)
Титул, зміст (2016)
Келембет С. - Князі Несвізькі, Збаразькі та Вишневецькі – нащадки чернігівських Ольговичів? (2016)
Половець В. - Половці: етнічна історія. (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського