Третяченко А. В. - Творчість Володимира Підпалого в контексті "тихої лірики" українського літературного шістдесятництва (2011)
Фрасинюк Н. І. - Концепт як основна одиниця когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології (2011)
Чепурняк Т. О. - Трагічне осмислення революційної дійсності в поезіях у прозі збірки "Замість сонетів і октав" П. Тичини (2011)
Шевчук В. В. - Історичні перекази як невід’ємна складова духовного життя Подолян (2011)
Щегельський В. В. - Українська народна забава "Лубок" та її трансформери в родинно-обрядових і побутових іграх на Поділлі (2011)
Щербачук Л. Ф. - Концепт праця в українській фразеології: етнокультурний аспект (2011)
Якимович О. Л. - Домінанти Середньовічної культури в поезії Євгена Маланюка (2011)
Яковлєва О. В. - Англійські антропоніми у когнітивно-функціональному аспекті (2011)
Вихідні дані (2011)
Aтаманчук П. С. - Компетентнісні показники дієвості навчання, Кух А. М. (2016)
Андрєєв А. М. - Особливості залучення студентів внз I-II рівнів акредитації до наукової роботи з фізики, Ткаченко С. П. (2016)
Венгер Є. Ф. - Застосування наукового обладнання при виконанні лабораторного практикуму з іч-спектроскопії, Мельничук Л. Ю., Мельничук О. В. (2016)
Головко М. В. - Невідомі імена в історії вітчизняної дидактики фізики: Олександр Шапченко – засновник херсонського науково-освітнього центру методики фізики (2016)
Гончаренко Т. Л. - Проектування розвитку міжпредментої компетентності школярів під час вивчення молекулярної фізики в 10 класі (2016)
Грудинін Б. О. - Проблеми взаємодії школи та вишу в контексті організації дослідницької діяльності учнів і студентів з фізики та астрономії (2016)
Губанова А. О. - Сучасна методика вивчення поляризованого світла студентами природничих факультетів ВНЗ (2016)
Гуляєва Л. В. - Практико-орієнтоване навчання фізики в старшій школі в умовах компетентнісного підходу (2016)
Гуляєва Т. В. - Удосконалення фізичного лабораторного практикуму у ВНЗ (2016)
Давиденко С. М. - Цифрові вимірювальні прилади у навчальному фізичному експерименті в середній школі, Кнорозок Л. М., Руденко М. П. (2016)
Дедович В. М. - Метод проектів у шкільному курсі фізики (2016)
Дьяконенко Н. Л. - Особливості викладання курсу фізики для студентів, що навчаються англійською мовою, Любченко О. А. (2016)
Закалюжний В. М. - Прикладна фізика та її місце в загальній фізичній освіті в контексті запровадження компетентнісно-орієнтованого навчання (2016)
Коваленко К. В. - Реалізація принципу наступності навчання фізики між загальноосвітньою та вищою технічною школами на засадах компетентнісного підходу, Матвійчук О. В., Подласов С. О. (2016)
Колечинцева Т. С. - Реалізація міжпредметних зв’язків між природничою та професійною підготовкою майбутніх судноводіїв у ВНЗ морського профілю (2016)
Кремінський Б. Г. - Проблема навчання фізики в постіндустріальному суспільстві (2016)
Кузьменко О. С. - Методика вивчення положень навчання про симетрію в загальному курсі фізики для студентів нефізичних спеціальностей у вищих навчальних закладах, Борота В. Г. (2016)
Кух А. М. - Система формування методичної компетентності майбутніх вчителів фізики, Кух О. М. (2016)
Луценко Г.В. - Аналіз особливостей впровадження проблемно-орієнтованого навчання у системі вищої освіти України, Козуля Л.В. (2016)
Луценко Гр. В. - Моделювання системи управління професійною підготовкою фізиків-дослідників в університетах України (2016)
Максименко О. В. - Особливості сучасного стану організації дослідницької діяльності у фаховій підготовці майбутніх учителів (2016)
Мисліцька Н. А. - Діяльнісний підхід у формуванні методичної компетентності майбутнього вчителя фізики (2016)
Мінаєв Ю. П. - Пружинний маятник: несподіваний ресурс для розвитку критичного мислення, Лозовенко О. А., Даценко І. П. (2016)
Ніколаєв О. М. - Організація фахової підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю (2016)
Опачко М. В. - Моделювання дидактичної взаємодії з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення фізики в школі (2016)
Остапчук М. В. - Методика теоретичного вивчення електростатики в класах природничо-математичного профілю, Остапчук В. М. (2016)
Паніна О. П. - Досвід застосування опорних конспектів як засобу організації самостійної роботи курсантів вищих морських навчальних закладів в умовах компетентнісного підходу до навчання фізики (2016)
Попова Т. М. - Гумор в процесі вивчення фізики, Прудкий О. С., Уколов О. І. (2016)
Правда М. І. - Коливання тіл правильної геометричної форми у лабораторному практикумі з фізики, П’янков В. П. (2016)
Пустовий О. М. - Теленавчання природничо-математичного циклу: історія, досвід, перспективи, Степура І. В. (2016)
Рибалко О. О. - Технологія розробки засобами adobe flash інтерактивних електронних таблиць для учнів початкової школи (2016)
Семакова Т. О. - Роль фізичних задач у процесі здійснення самоосвітньої діяльності студентів, Сафонова Г. Ф. (2016)
Сільвейстр А. М. - Роль і місце викладача фізики як суб’єкта навчально-виховного процесу у формуванні фізичних знань студентів нефізичних спеціальностей (2016)
Соколов Є. П. - Логічна операція руху. Група форми (2016)
Сосницька Н. Л. - Акмеологічні детермінанти професійного розвитку майбутніх викладачів ПТНЗ (2016)
Стучинська Н. В. - Дослідницька робота студентів з фізико-математичних дисциплін, Шморгун А. В., Белоус І. В. (2016)
Сусь Б. А. - Про двоїстість природи радіохвиль, Грохольський Я. М. (2016)
Терещук С. І. - Технологія мобільного навчання: проблеми та шляхи вирішення (2016)
Фоменко В. В. - Проблеми фізичної освіти для нефізичних спеціальностей у сучасних умовах (2016)
Шарко В. Д. - Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі формування екологічної компетентності учнів основної школи під час вивчення фізики, Куриленко Н. В. (2016)
Шевчук О. Г. - Використання неповного ізоморфізму алгебр електро– та магнітостатики при викладанні курсу електродинаміки (2016)
Шишкін Г. О. - Науково-методичні засади побудови моделі фізико-математичної підготовки майбутніх учителів технологій (2016)
Водько В. И. - Лист Прокла Константинопольського до Домна Антиохійського як історичне джерело (2016)
Кагамлик С. Р. - Доброчинна діяльність українських православних архієреїв ранньомодерного часу (2016)
Кочергін І. О. - Дворянський рід Карпових в історії Катеринославщини (2016)
Могильний Л. П. - Степан Дівович і значення його твору "Разговор Великороссии с Малороссией…" у становленні автономістського руху (2016)
Баклашова Т. М. - Визначення змісту викладання історії Української революції 1917–1921 рр. у вищій школі як фактор формування історичної пам’яті (2016)
Розовик О. Д. - Проведення землевпорядкувальних робіт для переселенців у південних округах УСРР (1920–ті рр.) (2016)
Трубчанінов С. В. - Початок діяльності Постійної комісії для складання історично–географічного словника української землі (1919–1920 рр.) (2016)
Непіпенко Л. П. - Політична культура українського суспільства періоду НЕПу крізь призму політичного анекдоту (2016)
Чирко Б. В. - Репресивна політика радянської влади щодо німецької етнічної групи України в умовах сталінського тоталітарного режиму (1920–ті – 1930–ті роки) (2016)
Карпенко А. А. - Особливості висвітлення календарної обрядовості, народних вірувань та знань гуцулів у праці В. Шухевича (за матеріалами аналізу карпатознавчих досліджень українських етнологів (2016)
Гай–Нижник П. П. - Організація та повноваження місцевих органів урядування відновленої Української Держави після проголошення акта 30 червня 1941 року (2016)
Куриляк О. В. - Нормативно–правова база радянських військових мобілізацій в Західній Україні в роки Другої світової війни (2016)
Проценко Є. О. - Кінофікація Донбасу в 1943–1945 рр. (2016)
Фазан М. І. - Відновлення діяльності Луцького учительського інституту в 1946–1953 рр. (2016)
Лук’яненко О. В. - Просторово–часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.1) (2016)
Сморжевська О. О. - Постмодерна проза як історичне джерело (на прикладі "армійських оповідань" Юрія Андруховича та його романів "Рекреації", "Московіада" і "Таємниця") (2016)
Зан М. П. - Неорусинство на Закарпатті в динаміці трансформацій патрон–клієнтних відносин і геополітичних пріоритетів (2016)
Апостол М. В. - Вплив класиків зоотехнічної науки на становлення М. В. Зубця як вченого–селекціонера в галузі тваринництва (2016)
Артимишин П. І. - Політика "рівновіддалення" олігархів у Росії: реакція української публіцистики (2016)
Банах В. М. - Питання культурної спадщини в контексті нової музеології (2016)
Буковський І. В. - Сучасні проблеми управління охороною культурної та історичної спадщини України (2016)
Черкас Т. - Політичне і гуманітарне співробітництво України та Німеччини (1991–2010 рр.) (2016)
Чапля С. В. - Нормативно–правове регулювання політичного устрою ДНР (2016)
Куцепал С. В. - Політичний міф: версія Ролана Барта (2016)
Герасименко Д. Г. - Вплив ідеології на становлення демократії: від проекту до реальності (внесок Е. Левінаса) (2016)
Джалілова О. М. - Соціально–філософський аналіз поняття комунікація в теорії суспільства Н. Лумана (2016)
Коцюба М. П. - Досвід етичного та "анонімне існування" (на матеріалах філософії Еманюеля Левінаса) (2016)
Макарова А. О. - Детермінованість вибору: свобода чи щастя (на матеріалах творів "Екзистенціалізм – це гуманізм" та "Нудота" Ж.–П. Сартра) (2016)
Мірошниченко Д. - Осмислення місії університету в ХХ столітті (критика моделі вищої освіти Х. Ортега–і–Гассета) (2016)
Мороз О. В. - Філософські мотиви епістолярію Юліуша Словацького (2016)
Вергелес К. М. - В. Несмєлов і М. Тарєєв як представники академічної православної антропології (2016)
Родян М. В. - Григорий Сковорода и другие в интерпретации В. Эрна (2016)
Христокін Г. В. - Оцінка античної філософії в теології Григорія Назіанзіна (2016)
Шалашна Н. М. - Цивілізаційні ідеї в філософських поглядах Ф. Прокоповича та С. Яворського (2016)
Яремко І. В. - Сильна програма в соціології знання Д. Блура (2016)
Бойченко М. І. - Нові підходи до визначення і вирішення завдань соціальної філософії (2016)
Лісіцин В. В. - Формування патріотизму через визначення проявів історичної несправедливості: соціально–філософський аспект (2016)
Вашкевич В. М. - Складові сучасної наукової картини світу (2016)
Малишена Ю. О. - Соціальна епістемологія у філософській традиції (2016)
Мищенко В. И. - Духовный облик ученого в парадигмальной науке (2016)
Полівода А. А. - Традиція та упередження у філософській герменевтиці (2016)
Білоус А. О. - Особливості формування та реалізація полідискурсивності Інтернет–Дискурсу (2016)
Гайдамачук О. В. - Чи є нейрофізіологічні підстави для граматологічного "конфлікту" інтонації – артикуляції? (2016)
Кравченко О. І. - Секуляризація матеріальної і духовної культури міста в індустріальну Епоху (2016)
Кузьоменська Л. Г. - Розуміння як соціокультурний феномен (2016)
Гончарова О. О. - Селекторний колапс українського суспільства як системна помилка вітчизняних соціальних трансформацій (2016)
Діденко Л. В. - Культуро–чинник сучасного трансформування країнової економіки: філософсько–економічна візія, Кондрашова–Діденко В. І. (2016)
Ревін Ф. Г. - Модуси колективної діяльності в сучасному аналітичному дискурсі: соціально–філософський аналіз (2016)
Слубська А. Я. - Українська модель громадянської релігії (2016)
Цвібель А. О. - Особливості методологічних принципів прагматизму (2016)
Чорна Л. В. - Ідеал як передбачення майбутнього (2016)
Шиндаулова Р. Б. - Историко–философский анализ генезиса идей ноогуманизма (2016)
Шкіль С. О. - Проекти модернізації російського православ’я (2016)
Якуша П. О. - Феноменологія як зустрічний погляд на онтологію (2016)
Ярошовець Т. І. - Соціопрагматика культурних практик сакрального (2016)
Аветисян А. І. - Мапа візуальних студій: основні принципи дослідження (2016)
Балута Т. П. - Глобалізація вищої освіти в сучасному соціально–культурному аспекті: проблеми і перспективи (2016)
Бульвінська О. І. - Комунікативна освіта: досвід університетів США і Європи (2016)
Литвинюк Л. В. - Біографізація української освіти: концептуалізація дослідження (2016)
Похресник А. К. - Філософія розвитку фахової підготовки молоді в умовах сучасної суспільної еволюції (2016)
Поліщук Н. В. - Філософсько–освітній і педагогічний аспекти формування антропокосмічно–духовної картини світу у молоді в умовах інформаційно–високотехнологічного науково–технічного прогресу (2016)
Халамендик В. Б. - Вальдорфська педагогіка: соціально-філософські аспекти (2016)
Кирилюк Ф. М. - Скіфо–сарматський міф крізь призму політичної антропології і лінгвокультурології, Мельник В. М. (2016)
Заславська О. О. - Паблік рілейшнз як комунікативна складова процесу державного управління (2016)
Колісніченко Р. М. - Глобалізація і демографічні ознаки глобалістичної свідомості (2016)
Мазурець Ю. О. - Енергетичний концепт сучасних міжнародних відносин: понятійно–категоріальні характеристики та концептуальні підходи (2016)
Міщенко А. Б. - Демократична легітимність: поняття, засоби, протиріччя (2016)
Приходько С. М. - Механізми легітимації влади в умовах електронної демократії (2016)
Прошин Д. В. - "Нобелевская премия для террористов": политическая близорукость, смена парадигмы или компромисс? (2016)
Римаренко С. Ю. - Роль міжнародних організацій у вирішенні глобальних проблем, Гринчук М. С. (2016)
Русанова М. І. - "Фрітрейдерський імперіалізм" Нейла Фергюсона (2016)
Береза В. О. - Політична освіта в сучасному українському суспільстві (2016)
Ісхакова Н. Г. - Завдання політичної освіти студентів у вищих навчальних закладах України (2016)
Касьянова М. М. - Ставлення Республіки Молдова до мігрантів із України (2016)
Клюєв К. Г. - Державні форми впливу на конфліктні ситуації в сучасних політичних процесах (2016)
Васильчук Є. - Трансформація політики США як результат еволюції засобів масової інформації, Гринчук М. С. (2016)
Гаспарян А. Л. - Вплив міграційних проблем на безпекову політику ФРН (2016)
Граціотова В. І. - Радикалізація Європи: збільшення популярності правих радикалів у Франції та Німеччині (2016)
Гринчук М. С. - Цифрова дипломатія США (2016)
Вонсович О. С. - Спроба воєнного перевороту в Туреччині: роль Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки (2016)
Ясінська А. Ю. - Електронна демократія, соціальні та традиційні медіа як механізми управління свідомістю виборців (на прикладі Франції та Польщі) (2016)
Матійчик А. В. - Інституціонально-правові умови формування та розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні (2016)
Contents (2016)
Toptikov V. A. - Hydrolytic enzymes expressivity in different parts of the Rapana digestive system, Totsky V. N., Alieksieieva T. G., Kovtun O. A. (2016)
Nidialkova N. А. - Isolation and purification of Bacillus thuringiensis var. israelensis IМV В-7465 peptidase with specificity toward elastin and collagen, Varbanets L. D., Chernyshenko V. O. (2016)
Bobrovnik S. A. - Kinetic parameters of polyreactive immunoglobulins interaction with antigens in the presence of protamine, Demchenko M. O., Komisarenko S. V. (2016)
Grinenko T. V. - Plasminogen fragments K 1-3 and K 5 bind to different sites in fibrin fragment DD, Kapustianenko L. G., Yatsenko T. A., Yusova O. I., Rybachuk V. N. (2016)
Bezkorovaynyj A. O. - Loach embryos prooxidant-antioxidant status under the influence of amide derivatives of 1,4-naphthoquinone, Zyn A. R., Harasym N. M., Len J. T., Figurka O. M., Sanagursky D. I. (2016)
Minchenko O. H. - Effect of hypoxia on the expression of nuclear genes encoding mitochondrial proteins in U87 glioma cells, Riabovol О. O., Tsymbal D. O., Minchenko D. O., Ratushna О. O. (2016)
Minchenko O. H. - Expression of IGFBP6, IGFBP7, NOV, CYR61, WISP1 and WISP2 genes in U87 glioma cells in glutamine deprivation condition, Kharkova A. P., Minchenko D. O., Karbovskyi L. L. (2016)
Zagayko A. L. - The impact of hydroxycitric acid on the lipid metabolism profile under experimental insulin resistance syndrome of Syrian hamsters, Shkapo A. I., Fylymonenko V. P., Briukhanova T. O. (2016)
Sokolik V. V. - Effect of curcumin on accumulation in mononuclear cells and secretion in incubation medium of Аβ40 and cytokines under local excess of Аβ42-homoaggregates, Shulga S. M. (2016)
Khyzhnyak S. V. - Fatty acids composition of inner mitochondrial membrane of rat cardiomyocytes and hepatocytes during hypoxia-hypercapnia, Midyk S. V., Sysoliatin S. V., Voitsitsky V. М. (2016)
Shmarakov I. O. - Hepatotoxicity of bisphenol a under conditions of differential supplementation with retinoids, Borschovetska V. L., Ivanishchuk L. P., Marchenko M. M. (2016)
Луговська Н. Е. - Винахідницька діяльність відділів структури і функції білка та молекулярної імунології Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України. Частина ІІ. Вітчизняний прорив у дослідженні та діагностиці системи гемостазу людини (2016)
Надія Максимівна ГУЛА (До 80-річчя від дня народження) (2016)
Олександр Григорович МІНЧЕНКО (До 70-річчя від дня народження) (2016)
Данько Л. - Концепция большого стиля классической оперы в монографиях Е. А. Ручьевской (2013)
Баева А. - Введение в поэтику оперы ХХ века (2013)
Цукер А. - О жанровой природе рок-оперы (2013)
Федосеев И. - "Волшебная флейта" В. А. Моцарта и "волшебные" оперы Г. Ф. Генделя (2013)
Иванова И. - Оперные опыты Ф. Мендельсона (2013)
Драч И. - Русская экзотика в оперном творчестве Г. Доницетти (2013)
Рощенко Е. - Жанровые черты новеллы в опере Р. Вагнера "Летучий голландец" (2013)
Жданько А. - Сказка и сказочность в оперном "космосе" Н. Римского-Корсакова (2013)
Дегтярева Н. - Пути обновления жанра в поздних операх Франца Шрекера (2013)
Мизитова А. - Апокалипсис войны в зеркале композиторской рефлексии (2013)
Анфилова С. - Советский балет в контексте жанровой ситуации первой половины ХХ века (2013)
Зинькевич Е. - Первый "Лир" Шостаковича (2013)
Григорьева Г. - М. Булгаков – Н. Сидельников: "Бег" как русская литературная опера (2013)
Демска-Трембач М. - "Мифы" и "Метопы" Кароля Шимановского: диалог с античностью (2013)
Черкашина-Губаренко М. - Вагнеровский фестиваль в Байройте: страницы истории (2013)
Жаркова В. - Об уникальности художественной структуры оперы "Дитя и волшебство" Мориса Равеля и ее современных сценических реализациях (2013)
Раку М. - "Актуализация" оперной классики как способ ее "апроприации" в советском музыкальном театре (2013)
Нестьева М. - В противовес произволу "режиссерского театра" (2013)
Предборський В. А. - Децентралізація влади: загроза посилення тінізаційних трендів (2016)
Шірінян Л. В. - Концепція фінансового регулювання страхового ринку України (2016)
Михайленко С. В. - Вдосконалення формульного розрахунку фінансових нормативів бюджетної забезпеченості, Зубріліна В. В. (2016)
Гаврилко П. П. - Регулювання ринку капіталу в зарубіжних країнах: досвід для розвитку фінансової системи України (2016)
Євенко Т. І. - Стан банківської системи України в 2015 році, дослідження проблемних аспектів та шляхи їх подолання (2016)
Стасіневич С. А. - Удосконалення клірингової та розрахункової діяльності на ринку цінних паперів України, Благодатний А. С. (2016)
Ганжа Б. О. - Економічна сутність тіньової економіки та теоретичні основи визначення її структури (2016)
Скиценко В. Д. - Основні завдання інвестиційної політики в Україні (2016)
Пугачова О. Г. - Довіра як передумова інноваційного розвитку суспільства, Солов’єнко К. М. (2016)
Лисенок О. В. - Удосконалення сутності та процесу управління формуванням депозитних ресурсів банків (2016)
Заїнчковський А. О. - Оцінка ефективності системи фінансово–економічної безпеки підприємств харчової промисловості та обґрунтування управління можливими наслідками загроз і використання можливостей, Іванюта Т. М. (2016)
Селіверстова Л. С. - Реструктуризація як інструмент реформування системи управління підприємством (2016)
Бєлоус Н. Д. - Етапи оцінки системи економічної безпеки підприємств (2016)
Баєва В. В. - Напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств агропродовольчої сфери в умовах глобалізації (2016)
Гончаренко О. Г. - До питання управління трудовими ресурсами кримінально–виконавчої системи України (2016)
Павліковський А. М. - Сучасні методи аналізу і прогнозування як інструмент попередження фінансової кризи на підприємстві, Повторенко Д. В. (2016)
Захарченко О. В. - Розвиток галузі м’ясного скотарства в умовах глобалізації (2016)
Шаповал О. Ф. - Моделювання оптимального асортименту продукції підприємства, Скригун Н. П., Коннова Л. О. (2016)
Бєлова Т. Г. - Потенціал сучасних видів маркетингу та його розвиток, Крайнюченко О. Ф. (2016)
Хомяк М. С. - Механізм кредитування розвитку регіонів (2016)
Батажок С. Г. - Доходи місцевих бюджетів як основа фінансової незалежності органів місцевого самоврядування (2016)
Соколова А. О. - Сучасний стан та оцінка економічних засад сталого сільського розвитку: регіональний аспект (2016)
Труш Ю. Л. - Мотивація персоналу на підприємствах у сучасних умовах господарювання, Гриценко А. О. (2016)
Бутенко Н. В. - Розподіл продукції в умовах застосування синергетично–інституціональної концепції управління партнерськими відносинами (2016)
Гринів Ю. О. - Аналіз підходів до оцінки інноваційного розвитку малого підприємництва регіону (2016)
Козарезенко Л. В. - Україна у світових рейтингах сталого розвитку (2016)
Лихогруд О. М. - Земельна рента та особливості її формування в умовах урбанізації (2016)
Відомості про авторів (2016)
Bondarchuk O. - Professional deformations of heads of educational organizations: content and ways of their prevention (2016)
Гельбак А. М. - Становлення підлітка в умовах трансформаційного періоду (2016)
Грубі Т. В. - Концептуальні підходи до дослідження перфекціонізму особистості (2016)
Давидова О. В. - Специфіка педагогічної діяльності вчителя та особливості її розвитку (2016)
Євстаф’єва І. - Психологічна культура як інтегративна характеристика особистості та запорука розвитку творчого мислення у підлітків (2016)
Кононець М. О. - Ґендерні особливості прояву професійної моральності підприємцями (2016)
Lushyn P. - Rediscovery of EMDR: integration into an ecopsychological perspective (2016)
Мусаелян О. М. - Ґендерно-вікові та організаційно-професійні особливості схильності студентської молоді до аутоагресивної поведінки (2016)
Руденко С. В. - Особливості очікувань студентів у системі післядипломної освіти (2016)
Сняданко І. І. - Діагностика умов навчання в університеті (2016)
Соломка Т. М. - Експлікація особистісних якостей студентів у процесі професійної самоідентифікації (2016)
Москаленко В. Ф. - Інновації в роботі приймальної комісії НМУ імені О.О. Богомольця, підсумки і особливості вступної кампанії-2012 (за матеріалами звіту про роботу приймальної комісії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця), Яворовський О. П., Цехмістер Я. В., Науменко О. М. (2012)
Москаленко В. Ф. - Концептуальні основи нової європейської політики охорони здоров'я "Здоров’я -2020", Грузєва Т. С. (2012)
Борисенко А. В. - Клінічна ефективність комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит та псоріаз з використанням ербісолу та кверцетину, Чегринюк Л. Т. (2012)
Дудар Л. В. - Морфофункціональна характеристика системи кровообігу в залежності від факторів ризику у чоловіків працездатного віку, Коршак В. М., Гончаренко Л. І. (2012)
Егоров Р. І. - Ретроспективний аналіз методик первинного хірургічного лікування дітей з вродженими незрощенням піднебіння за матеріалами клініки дитячої щелепно-лицевої хірургії НМУ імені О.О.Богомольця за 1980-2010 рр. (2012)
Комісаренко Ю. Л. - Співвідношення низького рівня вітаміну D3 та маркерів метаболічного синдрому у хворих на цукровий діабет типу 2, Антоненко О. Е. (2012)
Коновалов С. Е. - Стан стовбуромозкових структур слухового аналізатора у пацієнтів з екстравазальною компрессією вертебральних артерій (2012)
Маланчук В. О. - Лікування відкритих переломів нижньої щелепи з урахуванням ризику виникнення інфекційних ускладнень, Ціленко О. Л., Гордійчук М. А. (2012)
Петренко О. В. - Особливості ушкодження допоміжного апарату ока при автомобільній травмі (2012)
Петренко В. І. Радиш Г. В. - Сучасні методи виявлення та діагностики туберкульозу (2012)
Рыжова І. П. - Відновлювальне лікування хворих з оптичними ішемічними нефропатіями (2012)
Сергеев С. О. - Диференційна діагностика анемій в лікувально- профілактичних закладах первинного рівня, Цема Є. В., Діброва Ю. В. (2012)
Скрипниченко С. В. - Нові погляди на діагностику та лікування множинної мієломи, Родіонова І. О. (2012)
Теплий В. В. - Стан секреції інтерлейкіну-6 після ліпосакції та дермоліпектомії на тулубі (2012)
Яременко О. Б. - Застосування інгібіторів фактору некрозу пухлин-а та ритуксимабу у хворих з імунозалежними запальними артропатіями, Федъков Д. Л., Івашківський О. І. (2012)
Гук О. М. - Акромегалія. Сучасний стан проблеми, Пазюк В. О., Гук М. О., Закордонець В, О. О., Даневич Л. О. (2012)
Максимюк Л. М. - Біофізичні властивості водних систем і молекулярні механізми дії лікарських засобів, Антонченко В. Я., Сирова Г. О., Чекман І. С. (2012)
Антонюк О. Я. - Овксентій Васильович Корчак-Чепурківський: санітарна та протиепідемічна діяльність (2012)
Чалий О. В. - Типові помилки та методичні рекомендації щодо їх попередження при розв'язуванні диференціальних рівнянь на практичному занятті з дисципліни "Медична та біологічна фізика", Руднева В. М., Чайка О. М. (2012)
Антоненко О. В. - Абітурієнт НМУ - 2012: сучасний погляд, Антонюк О. Я., Ішутко І. Ф., Наумова Л. О., Приступюк Л. О., Рибачук А. В. (2012)
Відомості про авторів (2016)
Вініченко А. А. - Особливості виховання молоді професійно-технічних навчальних закладів в умовах суспільних трансформацій, Сергієнко А. Д. (2016)
Дульська О. В. - Розвиток духовно-моральної компетентності директора загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Ільченко А. А. - Роль педагога у підготовці студентів-інтернів до санітарно-просвітницької діяльності: компетентнісний підхід (2016)
Kamil Baś. - Point and line to education (2016)
Кириченко М. О. - Соціальна відповідальність в управлінні: аспекти визначення та формування, Дмитренко Г. А. (2016)
Киричок В. А. - Компетентнісний підхід до організації самостійної роботи студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів (2016)
Куровска Б. - Раннее обучение чтению и письму: предпосылки и возможности (2016)
Отич О. М. - Стилі управління: аналіз наукових підходів до визначення сутності і видів (2016)
Pryhodkina N. - Using technology of inverted training in preparation of masters in pedagogy of higher school (2016)
Ружицький В. А. - Розвиток професійних художніх умінь у майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі формальної, інформальної й неформальної освіти (2016)
Сіданіч І. Л. - Духовно-моральна компетентність викладача як передумова забезпечення духовно-моральної спрямованості викладання навчальних предметів у закладах освіти (2016)
Новиков В. В. - Механізм управління державним корпоративним сектором, Романовська Н. Ю., Рудченко О. Ю. (2016)
Предборський В. А. - Сучасна форма вітчизняного тіньового парасуспільства (2016)
Андрійчук В. Г. - Економічна концентрація: сутність і форми вияву, Сас І. С. (2016)
Артімонова І. В. - Теоретичні підходи до формування системи продовольчої безпеки (2016)
Шедяков В. Є. - Організаційно–управлінські відносини як стратегічний ресурс розвитку (2016)
Попрозман О. І. - Розвиток інституціональної економіки та її вплив на соціальну інфраструктуру (2016)
Рудевська В. І. - Напрями реалізації грошово–кредитної політики НБУ в Україні (2016)
Ситник І. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку інтернет–трейдингу в Україні, Геник С. Я. (2016)
Козарезенко Л. В. - Розвиток інвестиційної діяльності громадян через механізм колективного інвестування (2016)
Штангрет А. М. - Антикризовий механізм управління економічною безпекою підприємства, Караїм М. М., Сухимлин Л. Є. (2016)
Алексеєнко М. Д. - Теоретичні аспекти розуміння економічної сутності дефініції "депозит" у контексті формування ресурсної бази банків (2016)
Беренда Н. І. - Основні проблеми аудиторської діяльності в Україні та шляхи їх вирішення, Пінчук Т. І. (2016)
Захарченко О. В. - Управління ризиками на підприємствах тваринництва (2016)
Лалакулич М. Ю. - Комунікативна та інформаційно–аналітична функції бухгалтерської звітності (2016)
Лисяк А. В. - Ресурсно–технічний потенціал сільськогосподарських підприємств: стан та тенденції розвитку (2016)
Труш Ю. Л. - Система управління безпечністю харчових продуктів, Григорців М. В., Заїнчковська І. А. (2016)
Лихогруд О. М. - Зарубіжний досвід оцінки земель у межах урбанізованих територій (2016)
Безпалько О. В. - Основні аспекти взаємозв’язку між ефективністю, продуктивністю та результативністю праці, Бабік Ю. В. (2016)
Кузьменко В. П. - Еволюція складних еколого–економічних і соціально–політичних систем як фактор сталого розвитку держави (2016)
Червона С. П. - Ресурси і витрати домогосподарств України: аналіз структури та структурних зрушень (2016)
Вітальне слово учасникам науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні питання серцево-судинної хірургії" (2016)
Руденко А. В. - 10 тысяч операций коронарного шунтирования на работающем сердце (опыт одной клиники), Урсуленко В. И., Купчинский А. В., Списаренко С. П., Малышева Т. А. (2016)
Книшов Г. В. - Типи перебігу коронарного атеросклерозу у хворих із втручаннями на коронарних артеріях в анамнезі, Левчишина О. В., Аксьонов Є. В., Настенко Є. А. (2016)
Урсуленко В. И. - Морфологические изменения межжелудочковой перегородки в разные сроки после ее разрыва, Руденко А. В., Руденко Н. Л., Захарова В. П. (2016)
Фанта С. М. - Роль додаткових інвазивних методів при функціональній верифікації показань до повторної реваскуляризації міокарда у хворих на ІХС з рецидивом стенокардії після коронарного шунтування, Аксьонов Є. В., Лазоришинець В. В. (2016)
Попов В. В. - Коррекция клапанной патологии сердца в сочетании с многососудистым поражением коронарных артерий, требующих аортокоронарного шунтирования, Купчинский А. В., Соломка С. Н., Гуртовенко А. Н., Хрипаченко А. И., Большак А. А., Тихоненко Л. И., Пукас Е. В., Клименко Л. А. (2016)
Бешлей Д. - Протезування аортального клапана з міні-стернотомного доступу: особливості хірургічної техніки та аналіз результатів перших 35 операцій, Аверчук В., Процик І., Ліщенко С., Стернюк А., Бабич А., Павлов В., Аверчук Д., Ратич А., Вишинська С., Задорецька О., Кобзаренко О., Федоренко В., Кулик Л. (2016)
Дітківський І. О. - Транскатетерне закриття параклапанних фістул. Літературний огляд та наш досвід, Ящук Н. С., Черпак Б. В., Єрмолович Ю. В., Бацак Б. В., Бешляга В. М. (2016)
Попов B. В. - Редукция левого предсердия при изолированном протезировании митрального клапана, Бешляга В. М., Захарова В. П., Пукас Е. В., Рой В. В., Осипенко Н. С., Списаренко С. П., Малышева Т. А. (2016)
Попов В. В. - Задняя аортопластика при изолированном протезировании аортального клапана с узким устьем аорты, Большак А. А., Тихоненко Л. И., Хорошковатая Е. В., Клименко Л. А., Списаренко С. П., Малышева Т. А. (2016)
Тодуров Б. М. - Непосредственные результаты ультразвуковой декальцинации аортального клапана, Марковец А. В., Зограбьян А. Р., Демянчук В. Б. (2016)
Шаповалова О. А. - Досвід використання клапанних протезів малих розмірів у дорослих при вузькому кільці аортального клапана, Була М. С., Пукас О. Ю., Варбанець С. В., Бабляк О. Д. (2016)
Лучинець О. Ф. - Аналіз безпосередніх результатів реконструктивних втручань на мітральному клапані (2016)
Мохнатий С. І. - Безпосередні результати реконструкції мітрального клапана з використанням штучних хорд при пролапсі стулок, Підгайна Л. В., Довгань О. М., Бабляк О. Д. (2016)
Руденко К. В. - Аналіз безпосередніх результатів реконструктивних операцій на атріовентрикулярних клапанах у хворих на дилатаційну кардіоміопатію, Крикунов О. А., Буряк Р. В. (2016)
Прокопович Л. М. - Досвід хірургічного лікування коарктації аорти з гіпоплазією дуги аорти у новонароджених та немовлят, Головенко О. С., Труба Я. П., Бойко С. М., Лазоришинець В. В. (2016)
Варбанец С. В. - Реконструктивная хирургия аортального клапана у детей: непосредственные результаты (2016)
Довгалюк Е. А. - Досвід хірургічного лікування аномалії Шона, Руденко Н. М., Ханенова В. А., Довгалюк А. А., Ємець І. М. (2016)
Довгань О. М. - Повторні операції після раніше виконаної радикальної корекції атріовентрикулярної комунікації, Шаповал Л. А., Дзюрман Д. О. (2016)
Зіньковський М. Ф. - Реканалізація дефекту міжшлуночкової перегородки у хворих після радикальної корекції тетради Фалло, Горячев А. Г., Дикуха С. О., Наумова Л. Р., Атаманюк М. Ю., Хондога В. М., Піщурін О. А., Бабаджанов К. Б., Іванов Я. Р. (2016)
Мошківська Л. В. - Роль цитокінів у прогнозуванні післяопераційних ускладнень у дітей після операцій зі штучним кровообігом, Хеміо Арнес С. Г., Беспалова О. Я., Настенко Є. А., Носовець О. К., Головенко О. С., Лазоришинець В. В. (2016)
Прокопович Л. М. - Хірургічне лікування інфекційного ендокардиту у дітей, Труба Я. П., Сіромаха С. О., Руденко К. В., Головенко О. С., Лазоришинець В. В., Списаренко С. П., Малишева Т. А. (2016)
Філоненко Г. В. - Моніторинг мікробіологічного пейзажу у дітей із вродженими вадами серця, Саламаніна А. О., Кирик Д. Л. (2016)
Ханенова В. А. - Конусна реконструкція (Cone repair) тристулкового клапана при аномалії Ебштейна: власний досвід анатомічної реконструкції, Різник А. С., Мешкова М. С., Семенюк В. П., Бабляк О. Д., Руденко Н. М. (2016)
Ящук Н. С. - Интервенции у плода при врожденных пороках сердца, Коваль А. П., Дитковский И. А., Черпак Б. В., Лукьянова И. С., Давыдова Ю. В., Лазоришинец В. В. (2016)
Ящук Н. С. - Николай Володось - история эндопротезирования аорты, Черпак Б. В., Дитковский И. А., Кравченко В. И. (2016)
Кравченко І. М. - Розшаровуючі аневризми аорти типу В. Огляд літературних джерел і аналіз власних спостережень. Сучасні погляди на тактику та лікування, Жеков І. І., Перепелюк А. І., Осадовська І. А., Хижняк К. А., Зінченко Г. А., Вайда В. В. (2016)
Кравченко І. М. - Розшаровуюча аневризма аорти типу А: результати багаторічного досвіду лікування, Кравченко В. І., Осадовська І. А., Ларіонова О. Б., Третяк О. А., Литвиненнко В. А., Дуплякіна В. Е., Пантась О. В., Тарасенко Ю. М. (2016)
Кравченко І. М. - Синдром Марфана: результати лікування аневризми аорти в одному центрі, Кравченко В. І., Осадовська І. А., Хорошковата О. В., Жураєва Р. К., Тарасенко Ю. М., Маарі А. (2016)
Kulyk L. V. - Which Arterial Cannulation is Better for Acute Type a Aortic Dissection Repair?, Beszlej D. M., Averchuk V. G., Protsyk I. S., Orel Y. G., Fedorenko V. P., Sterniuk A. M., Pavlov V. T. (2016)
Рибакова О. В. - Регіонарна гемодинаміка головного мозку та психосоматичні стани у хворих, прооперованих із приводу розшаровуючої аневризми аорти, Лагутін А. Ю., Настенко Є. А. (2016)
Витовский Р. М. - Эффективность диагностики и хирургического лечения первичных доброкачественных опухолей сердца, Исаенко В. В., Билинский Е. А., Пищурин А. А., Параций А. З., Сатмари Е. В., Дедкова Т. И., Яковенко И. Г., Мартыщенко И. В., Матюшко Л. Г., Рябица В. М., Волкова Н. И. (2016)
Бацак Б. В. - Сравнение эффективности радиочастотной абляции аорторенальных узлов у пациентов с артериальной гипертензией в зависимости от состояния вегетативной нервной системы, Гуменюк Б. Н., Трембовецкая Е. М., Лазоришинец В. В. (2016)
Никоненко А. С. - Симультанные операции в кардиохирургии, Осауленко В. В., Ермолаев Е. В., Никоненко А. А., Наконечный С. Ю., Пономаренко А. В., Таран Р. Н., Лаштабега Д. А. (2016)
Пам’яті Миколи Леонтійовича Володося (2016)
Умови публікації в журналі "Вісник серцево-судинної хірургії" (2016)
Балашова Н. В. - Оцінювання роботи персоналу державної служби зайнятості як механізму визначення напрямків регулювання попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці (2016)
Штулер І. Ю. - Визначення динаміки основних показників діяльності системи кредитної кооперації в Україні, Довганюк В. М. (2016)
Левченко О. М. - Напрями вдосконалення системи управління міжнародними золотовалютними резервами (2016)
Онегіна В. М. - Motivation of the entrepreneur to resource saving activity in the conditions of risk (2016)
Грищенко І. М. - Збалансована система показників вищого навчального закладу: від загальної стратегії до показників діяльності структурного підрозділу, Бреус С. В., Хаустова Є. Б. (2016)
Новікова І. Е. - Розвиток системи трансферу технологій у Київському Національному Університеті імені Тараса Шевченка в контексті євроінтеграції, Бедюх О. Р., Зенова М. В. (2016)
Плисенко Г. П. - Моніторинг якості вищої освіти із застосуванням інформаційних технологій в контексті інтегративної системи реалізації конкурентних переваг: теоретико-методичні аспекти (2016)
Безус П. І. - Стратегії економічного розвитку виробничих підприємств, Безус А. М. (2016)
Бихова О. М. - Адаптація соціального медіа маркетингу до ринку послуг в Україні (2016)
Гарафонова О. І. - Сучасний розвиток інтернет-маркетингу (2016)
Гладій І. О. - Впровадження системи управлінського обліку за теорією обмежень (2016)
Осталецький В. В. - Нейромережеве моделювання процесів управління проектами в умовах ризику на засадах оцінки параметрів ефективності виконання проекту (2016)
Чубукова О. Ю. - Маркетингове дослідження організації служби збуту на вітчизняних промислових підприємствах, Яренко А. В. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Безус А. М. - Розвиток підприємств малого бізнесу в Україні, Шафранова К. В. (2016)
Герасимчук Н. А. - Оцінювання впливу підприємницької інфраструктури в системі показників сталого розвитку (2016)
Колісник Г. М. - Обґрунтування державної політики управління трансакційними витратами (2016)
Левченко О. М. - Сучасні виклики фінансово-банківського сектору (2016)
Шацька З. Я. - Ринок спіднього одягу України: сучасний стан та перспективи розвитку (2016)
Власюк Т. М. - Механізм стратегічного управління діяльністю вищих навчальних закладів України (2016)
Лісун Я. В. - Стан та перспективи розвитку регіональної системи підприємництва в сфері вищої освіти, Дудко П. М. (2016)
Антощишина Н. І. - Дослідження трансформації поняття "потенціал підприємства" з урахуванням історичного та сутнісного аспекту (2016)
Герасимчук А. А. - Засади прийняття рішень в світлі правових і етичних норм (2016)
Пічик К. В. - Моделювання поведінки споживачів на ринку послуг (2016)
Чала Н. Д. - Інституційний розвиток як базис для забезпечення функціонування механізму фінансування охорони здоров’я (2016)
Чубукова О. Ю. - Оптимізація та моделювання асортиментної політики підприємства, Яренко А. В. (2016)
Гарарук І. В. - Комерційна таємниця в цивілістичній доктрині (2016)
Доуртмес П. О. - Економічна сутність інноваційного розвитку підприємства (2016)
Ольшанська О. В. - Оцінювання інноваційної стратегії підприємства, Геселева Н. В., Нагорнюк О. О. (2016)
Яблонська-Агу Н. Л. - Методичний підхід до визначення інноваційності інвестиційного проекту (2016)
Янковець Т. М. - Інноваційні підходи в підвищенні прибутковості вітчизняних підприємств з виробництва одягу, Бондаренко А. С. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Телешун С. О. - Україна в системі глобальних викликів і загроз: управлінський вимір (2016)
Пірен М. І. - Нові підходи до державного управління в Україні на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду (2016)
Половцев О. В. - Методологічні підходи формування оптимальної моделі процесу прийняття рішень у державному управлінні: особливості управління обмеженими ресурсами (2016)
Горбатюк С. Є. - Еволюція феномену безпеки: від стародавніх політико-правових учень – до сучасної наукової думки (2016)
Олексюк Л. В. - Розвиток понятійно-категоріального апарату електронного доступу до публічної інформації та відкритих даних (2016)
Ларін С. В. - Сутність та зміст поняття "національні цінності” в контексті сучасних дослідницьких підходів (2016)
Малиш Н. А. - Економічний аналіз транспортної інфраструктури України, Бондар Н. М. (2016)
Матвейчук Л. О. - Організаційно-правові механізми електронної взаємодії у сфері оподаткування в контексті Податкового кодексу України (2016)
Пошедін О. І. - Реформування Європейської політики сусідства: орієнтири для України, Чулаєвська М. Є. (2016)
Павлюк А. В. - Особливості державного регулювання ринку послуг автомобільного транспорту в регіоні, Ігнатенко О. С. (2016)
Фетіщенко Є. М. - Планування видатків державного бюджету: теоретико-методологічний аспект (2016)
Волошенко В. М. - Удосконалення механізмів державного управління розвитком ринку рекреаційних послуг: українські реалії в контексті європейської інтеграції (2016)
Дудар В. І. - Пріоритетні напрями підвищення результативності взаємодії між місцевими органами влади в Україні (2016)
Трощинський В. П. - Історичні передумови й джерела формування державних підходів до розвитку гуманітарної сфери в Україні та спроба їх практичної реалізації в добу національно-визвольної боротьби 1917–1920 рр., Ситник П. К., Купрійчук В. М. (2016)
Гонюкова Л. В. - Сучасний механізм упровадження гендерної політики в Україні, Педченко Н. С. (2016)
Дацюк В. В. - Державна політика з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу: шляхи подолання дискримінації (2016)
Іжа М. М. - Державна служба України і Китаю: порівняльна характеристика двох систем, Курносенко Л. В., Заболотний А. В. (2016)
Orliv M. S. - Development of an In-service training system for civil servants and local self-government officials in Ukraine using the incrementalist model (2016)
Молдован Е. С. - Система професійних компетенцій посадових осіб Державної фіскальної служби України (2016)
Предборський В. А. - Провідна функція тіньового парасуспільства (2016)
Павленко В. П. - Підвищення ефективності управління об’єктами державної власності, Рудченко О. Ю. (2016)
Ткаченко О. М. - Нормативно–правове забезпечення організації та функціонування системи економічної безпеки, Крамаренко О. М. (2016)
Богатирьов І. І. - Методика оцінювання фінансової глобалізації (2016)
Галенко С. М. - Передумови, витоки і прояви економічної глобалізації (2016)
Гужва І. Ю. - Моделі державного управління зовнішньоторговельною діяльністю в країнах світу та Україні (2016)
Кошель А. О. - Особливості створення методики оцінки вартості об’єктів нерухомого майна для цілей оподаткування (2016)
Сірко А. В. - Економічний розвиток на інноваційній основі: проблема участі у ньому українських корпорацій (2016)
Загарій В. К. - Перспективи розвитку інноваційної діяльності на підприємствах легкої промисловості Хмельницької області, Ковальчук Т. Г. (2016)
Зарицька Н. С. - Перспективні напрями поглиблення науково–технічного співробітництва України та США (2016)
Мостович Є. Ю. - Формування та ефективність використання нематеріальних активів підприємства, Заїнчковський А. О. (2016)
Селіверстова Л. С. - Особливості сучасного стратегічного управління підприємством, Єрмакова О. М. (2016)
Попович О. В. - Порівняльний аналіз бухгалтерського обліку України та Румунії, Наконечна А. А. (2016)
Колодійчук А. В. - Сільський зелений туризм як невід’ємна частина матеріального виробництва (2016)
Радченко Д. М. - Поведінкова економіка як інструмент маркетингової діяльності (2016)
Малахівська Г. В. - Економічна сутність та види комерційної діяльності підприємства (2016)
Енгель І. З. - Сутність організаційно–економічного механізму забезпечення економічної безпеки підприємства (2016)
Гуцуляк В. Р. - Система оцінки економічної ефективності маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств (2016)
Димченко О. В. - Управління спільним майном багатоквартирних будинків у контексті вивчення досвіду країн Європейського Союзу, Ольховська М. А. (2016)
Копилюк О. - Застосування комплексного підходу до формування системи фінансового забезпечення транскордонного співробітництва, Куцаб П. (2016)
Галенко О. М. - Секторальна та інфраструктурна ідентифікація якості розвитку Києва на період до 2025 року, Крамаренко Р. М. (2016)
Мікловда В. П. - Особливості функціонування малого та мікропідприємництва гірських територій Карпатського регіону, Пітюлич М. М. (2016)
Еш С. М. - Розвиток міжбюджетних відносин у сучасних умовах господарювання, Ляховецька В. М. (2016)
Козарезенко Л. В. - Сучасна боргова політика та розвиток людського потенціалу в Україні (2016)
Благун Н. М. - Соціалізація особистості учнів методами вивчення української літератури (2016)
Баландюк Р. Г. - Експериментальна методика навчання економічної складової у змісті історії України у 8-9 класах загальноосвітньої школи (2016)
Каричковська С. П. - Особливості вивчення іноземної мови як складової системи підготовки майбутніх екологів (2016)
Каричковський В. Д. - Територіально-економічне районування у розрізі аграрної професійної освіти (2016)
Тітаренко I. І. - Компоненти формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами та зв’язків з громадськістю (2016)
Толстова Н. М. - Реалізація педагогічних умов формування готовності майбутніх учителів музики до фахового самовдосконалення у процесі навчання співу (2016)
Бикова О. В. - Розвиток музично-ритмічних здібностей як складової індивідуальних творчих здібностей майбутніх педагогів-хореографів (2016)
Лінь Хуацінь - Сутність і компонентна структура фортепіанно-виконавської культури майбутніх учителів музики (2016)
Sun Peng Fei - Artistic and semiotic competence of future music teachers as an issue of music pedagogy (2016)
Бугаевский К. А. - Анатомические и морфологические особенности таза в соматотипах по классификации Дж. Таннера у студенток специальной медицинской группы (2016)
Ван Чень - Формування вокально-виконавського артистизму студентів магістратури у музично-педагогічних ВНЗ (2016)
Седов В. Є. - Фахова компетентість інженера-програміста в умовах зміни стандартів освіти (2016)
Шовкун В. В. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у квазіпрофесійній діяльності (2016)
Поліхроніді А. Г. - Створення інклюзивного освітнього середовища в сучасних навчальних закладах (2016)
Добровольська А. М. - Модель методичної системи формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів у процесі навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки (2016)
Мостова Л. О. - Стимулювання пізнавальної активності молодших школярів засобами дидактичних ігор (2016)
Мартынова Р. Ю. - Характеристика педагогической интеграции в исследованиях отечественных и зарубежных ученых (2016)
Сакалюк О. О. - Модель формування готовності менеджерів освіти до професійної діяльності в сучасних умовах (2016)
Семенова О. В. - Інтегративна роль композиції у фаховій підготовці вчителя образотворчого мистецтва (2016)
Гриджук О. Є. - Специфіка компонентів мовнокомунікативної компетентності студентів ВНЗ лісотехнічного спрямування (2016)
Лю Цзя - Педагогічні умови підготовки магістрантів-вокалістів до інноваційно-фахової діяльності (2016)
Пухальський Т. Д. - Особистісна складова професійної компетентності вчителя музики (2016)
Сирбу Т. В. - Теоретичні засади формування готовності майбутніх судноводіїв до використання копінг-стратегій у професійній діяльності (2016)
Єрмакова С. С. - Концепція Кайдзен: особливості формування інноваційно зорієнтованого професійного середовища майбутнього фахівця (2016)
Do Han Feng - Specificity of preparing schoolchildren for collective instrumental music-making at comprehensive school (2016)
Від головного редактора (2013)
Іванов О. - Історія виникнення "Проекту" Д. С. Бортнянського та наукові дискусії щодо його авторства (2013)
Туліс В. - Духовні скарби українського співу в дослідженнях В. Ф. Іванова (2013)
Яропуд З. - Першовитоки науково-педагогічного шляху науковця (2013)
Петренко О. - Інтерпретації сакральної символіки в літургійних співах української традиції XVII–XVIII ст. (2013)
Таганов О. - Рингтонная культура и современный музыкальный генезис (2013)
Муравская О. - Мистериально-житийные аспекты "Святого Франциска Ассизского" О. Мессиана в контексте французской оперно-ораториальной традиции (2013)
Нивельт О. - О художественном смысле оперы М. Мусоргского "Хованщина" (2013)
Сергеева О. - Пятая симфония Б. Лятошинского: актуализация феномена эпического повествования (2013)
Шпак Г. - "Гранская" месса Ф. Листа в контексте венгерской национально-религиозной идеи (2013)
Каплун Т. - Греческий роспев как феномен русской певческой культуры второй половины XVII века (музыкально- стилистические аспекты) (2013)
Рижова О. - Символістські стильові фактори художньої творчості і музики України кінця XIX — початку XX століть (2013)
Бородавкин С. - Оперный оркестр Г. Ф. Генделя (на примере оперы "Альмира") (2013)
Регрут В. - Принципы ансамблевости в хоровых и ансамблевых сценах в операх В.‑А. Моцарта (2013)
Чехунина А. - Баховские знаки в творчестве немецких композиторов XIX века (2013)
Нейчева Л. - Стилевые тенденции хорового творчества болгарских композиторов ХХ — начала ХXI веков (2013)
Полячок Д. - Вокальний цикл "Пісні шаленого муедзина" як зразок орієнталізму у творчості Кароля Шимановського (2013)
Ткаченко Є. - Духовні твори ф. Мендельсона (до питання жанрового визначення) (2013)
Пиж’янова Н. - Порфирій Демуцький — основоположник професіоналізації в галузі аматорського хорового руху в Україні (2013)
Ду Чжоу. - Традиционные и инновационные аспекты изучения камерно-вокального цикла: к вопросу о своеобразии камерно-вокального стиля Ф. Шуберта (2013)
Хуан Ц. - Символическая программность в творчестве А. Скрябина (2013)
Самойленко А. - Понятийные инновации отечественного музыковедения: обобщение дискурсивного опыта (2013)
Давыдов Н. - Ритмодинамика исполнительского интонирования на баяне (аккордеоне) (2013)
Nowak A. - Współczesna twórczość muzyczna jako przedmiot nauczania (2013)
Осадчая С. - Актуальные направления развития системного подхода в изучении православной певческой традиции (2013)
Черноіваненко А. - Кантиленні засади музичного інструменталізму (2013)
Оганезова-Григоренко О. - Ритм как аспект художественного воздействия в жанре мюзикла (2013)
Бондар Є. - Музичний звук. Досвід синтезування чи "сьогоднішнє завтра"? (2013)
Ружинская Д. - Пути проявления постмодернизма в оперных постановках (2013)
Казначеева Т. - Синкретизм архаической танцевальной культуры (2013)
Ган С. - Теоретическая конвергенция музыковедческого и исполнительского подходов к анализу музыкального содержания (2013)
Полканов А. - До проблеми предметних пошуків сучасного українського музикознавства (2013)
Чжи Инь. - Оперная концепция как единство словесной и музыкальной интерпретации художественной идеи (2013)
Рощенко-Аверьянова Е. - Универсализм творческой личности виолончелиста Г. Б. Аверьянова (2013)
Бутенко Л. - Стилевые особенности вокально-хорового исполнительства музыки В. А. Моцарта (2013)
Чеботаренко О. С. - В. Рахманинов. Соната ор. 28 № 1: к проблеме исполнительского понимания (2013)
Андросова Д. - Клавирный универсализм в пианистическом искусстве и в обучении игре на фортепиано в музыкальном вузе (2013)
Серенко С. - Рахиль Исааковна Ойгензихт: у истоков одесской концертмейстерской школы (2013)
Селезнева Н. - Хоровое творчество одесских композиторов: аспекты исследования (2013)
Шейко Т. Ю. - Аналіз основних сучасних механізмів фінансування житлового будівництва в Україні, Шейко Ю. П. (2015)
Бєлєнкова О. Ю. - Управління оборотними активами будівельного підприємства як засіб отримання конкурентних переваг (2015)
Кос А. С. - Проблеми та перспективи розвитку бенчмаркінгу в Україні (2015)
Савенко В. І. - Подовження термінів служби і захист від корозії металевих конструкцій та виробів ефективними екологічно чистими засобами рослинного походження, Висоцька Л. М., Шейніч Л. О., Клюєва В. В., Назаренко М. І. (2015)
Климчук С. А. - Діагностика внутрішнього середовища як етап формування стратегії розвитку підприємства (2015)
Нестеренко І. С. - Використання оцінки нерухомості для визначення ефективності інвестування (2015)
Климчук М. М. - Теоретико-прикладні засади концепції енергоефективного будівництва: економічний аспект (2015)
Ізмайлова К. В. - Вплив нематеріальних активів на операційний прибуток будівельних підприємств (2015)
Черненко К. В. - Класифікація та особливості атмосферно-кліматичних і природних умов, що впливають на вибір зведення багатоповерхових будівель (2015)
Нестеренко М. Є. - Методика використання фінансової звітності підприємства для оцінювання агрегованого ризику (2015)
Тимофєєв Ю. Е. - Методика фахового оцінювання спеціалістів (2015)
Ніколаєва Т. В. - Модель регулювання вартості життєвого циклу об`єктів нерухомості (2015)
Сералімов С. С. - Організаційно-економічна оцінка логістичних витрат підприємств промисловості будівельних матеріалів промисловості будівельних матеріалів (2015)
Тонкачеєв Г. М. - Проблеми формування комплектів з комбінованих опалубних систем, Кушнарьов М. В. (2015)
Доненко В. І. - Визначення обсягів залучення БМР будівельними організаціями за субпідрядом, Іщенко О. С., Грін О. О. (2015)
Фісуненко П. А. - Особливості забезпечення економічної безпеки будівельних підприємств, Лаже М. В. (2015)
Дубінін Д. В. - Метод оцінбвання ефективності використання ресурсів будівництва (2015)
Кушнірук А. В. - Ідентифікація внутрішніх та зовнішніх загроз системі економічної безпеки будівельних підприємств (2015)
Литвиненко О. В. - Оцінка ризику та забезпечення організаційно-технологічної надійності реалізації будівельних проектів (2015)
Лилов О - Імплементація європейського досвіду організації будівництва в українську практику, В. В. (2015)
Інформація для авторів (2015)
Передмова (2008)
Михальченко М. І. - Чи подолала Україна роздоріжжя раціонального вибору? (2008)
Дергачов О. П. - Проміжні результати державного будівництва (2008)
Томенко М. В. - Концептуалізація ризиків сучасного конституційного процесу в Україні (2008)
Древаль Ю. Д. - Теорія конфліктів і організація роботи парламентів (2008)
Кононенко С. В. - Політичний ризик і тоталітарний комфорт (2008)
Мироненко П. В. - Методологічні основи політичної стратегії і тактики як системи засобів подолання політичної нестабільності (2008)
Ковалевський В. О. - Політичні ризики функціонування архетипів інформаційних інтеракцій (2008)
Опанасюк В. В. - Революція як форма політичного конфлікту (2008)
Руденко О. М. - Соціальні конфлікти як механізм забезпечення суспільної стабільності (2008)
Розумюк В. М. - Ідеологічний конфлікт у суспільстві: марксистська інтерпретація (2008)
Андрєєва О. М. - Національна ідентичність як фактор соціального ризику в Україні (2008)
Борозенець Т. А. - Світоглядний вимір релігійної конфліктності (2008)
Перевезій В. О. - Міжправославний конфлікт як фактор політичного ризику в сучасній Україні (2008)
Гуцало М. Г. - Конфліктний потенціал міграційних процесів як чинник зростання терористичної загрози (2008)
Соколов В. Н. - Оппозиция и конфликты: приемлемое и недопустимое (еще раз о политической ответственности), Шагли В. А. (2008)
Когут П. В. - Обмеження персоніфікованої сутності як першооснова політико-владного конфлікту (2008)
Кучеренко І. М. - Політичні ризики 2004 року (2008)
Черінько І. П. - Загострення політичного конфлікту навколо зовнішньополітичної орієнтації України (2008)
Кохан Г. - Політична корупція як наслідок конфлікту між державою та суспільством (2008)
Погребинська І. М. - Стратегія консоціації – громадянський вибір етнічного націоналізму на початковому етапі державотворення. Case Study. (2008)
Беззуб’як М. Й. - Націоналізм і політичні ризики (2008)
Білошицький С. В. - Піднесення ролі транснаціональних еліт та наслідки цього для ствердження ліберально-демократичної ідеї представництва (2008)
Медвідь Ф. М. - Історія і теорія становлення системи національних інтересів України: правові колізії (2008)
Опанасенко О. І. - Проблема повернення культурних цінностей (Україна – Німеччина) (2008)
Корнієвський О. А. - Недержавна система забезпечення національної безпеки держави: концептуальні засади (2008)
Латигіна Н. А. - Сучасні тенденції розвитку демократії у світовому політичному просторі (2008)
Бойко-Бойчук Л. - Тематика інноваційних досліджень сучасної України (2008)
Анупрієнко О. Л. - Жінка-керівник у державному управлінні: подолання гендерних стереотипів суспільства (2008)
Яворська Г. М. - До проблеми формування європейської ідентичності в Україні (2008)
Кальян С. Є. - Українське єврейство : нашарування ідентичностей (2008)
- Відомості про авторів (2008)
Поворознюк В. В. - Влияние стронция ранелата на вертебральный болевой синдром и качество жизни у женщин в постменопаузальном периоде: результаты многоцентрового украинского исследования, Дзерович Н. И., Вайда В. М., Бондаренко Л. И., Верич В. Ф., Гнилорыбов А. М., Гриценко Г. Н., Костерин С. Б., Кухтей О. А., Рекалов Д. Г. (2011)
Олійник О. Б. - Особливості втрати мінеральної щільності кісткової тканини у самок щурів при експериментальному тиреотоксикозі та можливі шляхи її корекції, Поворознюк В. В. (2011)
Золотухин С. Е. - Эффективность кальцитонина при черепно-мозговой травме на фоне глюкокортикоидного остеопороза в эксперименте, Зенько Н. А., Шпаченко Н. Н., Бутев Е. В., Попов С. В., Чирах Т. М. (2011)
Коломиец В. И. - Вторичный остеопороз при синдроме гипермобильности суставов, Нишкумай О. И., Одуд А. М., Вязовик А. Я., Некрасова Н. Б. (2011)
Поворознюк В. В. - Эффективность и длительность последействия препарата терафлекс у пациентов с гонартрозом при непрерывном и прерывистом режиме введения, Григорьeва H. B., Грицeнко Г. М. (2011)
Лоскутов А. Е. - Эндопротезирование больных пожилого возраста с медиальными переломами шейки бедренной кости и их последствиями, Дегтярь А. В. (2011)
Ляпко Н. Г. - Состояние костного метаболизма у больных травматической болезнью спинного мозга, Каладзе Н. Н., Савелко Н. В. (2011)
Кінаш М. І. - Алгоритм прогнозування зниження мінералізації кісток у дітей з гепатобіліарної патологією, Лобода В. Ф. (2011)
Банадига Н. В. - Аспекти розвитку остеопорозу при ювенільному ревматоїдному артриті, Боярчук О. Р., Сагаль І. Р., Микуляк І. Д., Митник А. Л. (2011)
Бабінець Л. С. - Стан кісткової тканини хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з іншими внутрішніми хворобами, Квасніцька О. С., Мігенько Л. М., Пінкевич О. Я. (2011)
Ермакова И. П. - Остеопороз в терминальной стадии заболеваний печени и сердца, Пронченко И. А., Бузулина В. П., Колиашвили Т. К., Шмерко Н. П. (2011)
Поворознюк В. В. - Сезонність народження хворих на остеопороз в Україні, Вайсерман О. М., Мєхова Л. В., Поворознюк В. В., Дзерович Н. І. (2011)
Гроппа Л. - Ocтеопороз при сахарном диабете 2 типа, Кишларь Л., Анестиади З., Руссу Е. (2011)
Гук Ю. М. - Наш досвід лікування патологічної ламкості кісток у дітей, Кінча-Поліщук Т. А., Зима А. М., Марциняк С. М. (2011)
Ревенко Н. Е. - Рентгенологические изменения при различных вариантах ювенильного идиопатического артрита, Друшкэ А. А. (2011)
Каладзе Н. Н. - Особенности санаторно-курортной коррекции нарушений структурно-функциональных свойств костной ткани у детей с тиреопатиями, Иванова Ф. Е. (2011)
Кузнецова О. А. - Влияние остеогенона на минеральную плотность кости у пациентов с переломами и несращениями костей, Гюльназарова С. В. (2011)
Кеч Н. Р. - Вікові та гендерні особливості остеопорозу до та після медикаментозної корекції за даними ультразвукової денситометрії, Гнатейко Н. О. (2011)
Поворознюк В. В. - Акласта в профілактиці та лікуванні системного остеопорозу (результати власних досліджень), Григор’єва Н. В., Вайда В. М., Дзерович Н. І., Поворознюк В. В. (2011)
Поворознюк В. В. - Стан фактичного харчування, мінеральної щільності кісткової тканини та вітамін D-дефіциту в жителів Львівської області, Балацька Н. І., Янковська Л. В., Кежун Л. В., Поворознюк В. В., Синенький О. В., Синенька М. Ю., Кирилич О. М., Тарнавська О. П., Горлюк О. М. (2011)
Олійник О. Б. - Мінеральна щільність кісткової тканини в жінок різного віку, хворих на тиреотоксикоз, Поворознюк В. В. (2011)
Орлик Т. В. - Вікові та статеві особливості вертебрального больового синдрому, Поворознюк В. В., Григор’єва Н. В. (2011)
Шпаченко Н. Н. - Стандартизация оценки тяжести и прогностическое значение биохимических маркеров глюкокортикоидного остеопороза, Золотухин С. Е., Аусси Г. С., Бутев Е. В., Чирах Т. М., Попов С. В. (2011)
Павлишин Г. А. - Біохімічні маркери вторинного остеопорозу у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, Ковальчук Т. А. (2011)
Абрагамович О. О. - Особливості обміну кальцію у хворих після резекції шлунка із приводу виразкової хвороби ґастродуоденальної зони, Федець А. Б., Абрагамович М. О., Абрагамович У. О. (2011)
Гюльназарова С. В. - Oксигенобаротерапия и костное ремоделирование при экспериментальном иммобилизационном остеопорозе, Кучиев А. Ю., Трифонова Е. Б., Кудрявцева И. П. (2011)
Караченцев Ю. Л. - Застосування препаратів кальцемін та міакальцик у лікуванні остеопорозу у хворих на дифузний токсичний зоб, Поворознюк В. В., Герасименко Л. В., Гопкалова I. B., Xaзiєв В. В. (2011)
Дудник Т. А. - Ультразвуковая диагностика травматических повреждений ротаторной манжеты плечевого сустава у больных с остеопорозом, Пелипенко В. П., Пелипенко А. В., Абдуллаев Р. Я. (2011)
Лавриненко О. В. - Особенности чрезкостного остеосинтеза переломов костей нижних конечностей у пациентов с остеопорозом, Черныш В. Ю., Антонов А. А., Климовицкий Ф. В. (2011)
Левашов М. И. - Биоэлектрические свойства деминерализованной кости, Сафонов С. Л. (2011)
Березовський В. Я. - Вплив нормобаричної гіпероксії різного ступеня на розвиток деструктивних процесів у кістковій тканині щурів, Чака О. Г. (2011)
Вакуленко В. М. - Результаты денситометрии у пострадавших с переломами бедренной кости в вертельной области, Вакуленко А. В., Неделько А. А. (2011)
Кінча-Поліщук Т. А. - Діагностика та лікування осьових деформацій нижніх кінцівок при нирковій остеодистрофії (2011)
Негру-Mихалаки Р. - Рентгенологические изменения при ренальной остеопатии у пациентов с хронической почечной недостаточностью, находящихся на программном гемодиализе, Гроппа Л., Десятникова E. (2011)
Поворознюк В. В. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини у жителів Закарпатській області: нормативні дані, Вайда В. М., Балацька Н. І., Дзерович Н. І., Поворознюк В. В., Деяк М. М. (2011)
Сагаловски С. - Перспективы применения анти-RANKL моноклонального человеческого антитела деносумаба и ингибитора катепсина к оданакатиба в лечении остеопороза, Кунце П., Шёнерт М. (2011)
Трифонова Е. Б. - Биохимические особенности крови в динамике иммобилизации (экспериментальное исследование), Гюльназарова С. В., Кучиев А. Ю. (2011)
Зельский И. А. - Различия минеральной плотности кости у жительниц индустриального и сельского регионов Урала, Гюльназарова С. В., Зырянов М. Н., Эйдлина Е. М. (2011)
Олійник В. А. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини у хворих на доброякісні та злоякісні новоутворення щитоподібної залози в процесі комбінованого радикального лікування, Поворознюк В. В., Терехова Г. М. (2011)
Поворознюк В. В. - Фактори ризику вертебрального больового синдрому, Орлик Т. В., Григор’єва Н. Н., Балацька Н. І. (2011)
Янковская Л. В. - Возраст и страх упасть – независимые факторы риска падений, Кежун Е. Н., Караулько И. В. (2011)
Гюльназарова С. В. - Влияние некоторых остеотропных препаратов на консолидацию псевдоартрозов длинных костей и минеральную плотность поврежденной конечности, Кузнецова О. А., Трифонова Е. Б., Зельский И. А. (2011)
Поворознюк В. В. - Изучение эффективности и безопасности медицинского средства Гиалгель в лечении пациентов с остеоартрозом коленных суставов II-III степени, Орлик Т. В., Козицкая С. В. (2011)
Пелипенко В. П. - Медична й соціальна реабілітація хворих старших вікових груп з переломами шийки стегнової кістки й остеопорозом. Вибір методу лікування. Прогнозування зрощення переломів, Пелипенко О. В., Соколка В. В., Дудник Т. А., Ковальов О. С. (2011)
Лузин В. И. - Морфометрические отличия крестцов у лиц мужского и женского пола, Еремин А. В., Левчук Е. В., Чалая Е. А. (2011)
Кучмак О. Б. - Мікробіоценоз кишечника на тлі ревматоїдного артриту з ознаками остеопорозу, Климнюк С. І. (2011)
Негру-Mихалаки Р. - Сердечно-сосудистая кальцификация и остеопороз при хронической почечной недостаточности у пациентов, находящихся на программном гемодиализе, Гроппа Л., Десятникова E. (2011)
Благодаренко Л. Ю. - Зошит для лабораторних робіт як засіб регуляції та стимуляції пізнавальної діяльності учнів (2012)
Горбачук І. Т. - Дослідження екстраструмів замикання і розмикання в електричному колі джерела постійного струму з RLC елементами, Стариков С. М., Козеренко С. І. (2012)
Закусило А. І. - Математичне моделювання фізико-механічних задач засобами інтегрального числення у процесі підготовки магістрів технологічної освіти, Касперський А. В. (2012)
Кульчицький В. І. - Вивчення законів постійного електричного струму на основі системи фундаментальних фізичних понять (2012)
Литвинов Ю. В. - Дослідження швидкоплинних та довготривалих процесів з допомогою комп'ютерного вимірювального комплексу "Навчальна лабораторія ІТМ" (2012)
Литвинов Ю. В. - Комп'ютерна підтримка демонстраційного експерименту з дослідження властивостей електричних кіл (2012)
Мартинюк М. Т. - Інтегративно-предметний підхід як засіб вивчення фізико-технічних знань в умовах впровадження нового змісту навчання, Хитрук В.І., Декарчук М.В. (2012)
Сусь Б. А. - Дослідження дифракції світла, Шут А. М., Шут М. І. (2012)
Хован І. В. - Психолого-педагогічні аспекти дослідної діяльності учнів на уроках з фізики (2012)
Горбачук В. О. - Математичне моделювання інвестиційної діяльності підприємництва (2012)
Гроза В. А. - Пропедевтика методів поліноміальної апроксимації в процесі викладання дисципліни "Математика" у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, Лещинський О. Л., Томащук О. П., Тихонова В. В. (2012)
Краснитський С. М. - Про поведінку функції в околі локального екстремуму, Курченко О. О. (2012)
Сушко О. С. - Деякі аспекти застосування методу найменших квадратів при розв’язанні задач економічного змісту (2012)
Трунова О. В. - Методичні особливості компетентнісного підходу щодо навчання стохастики у ВЗО (2012)
Філімонова М. О. - Графічний метод розв'язання текстових задач, Швець В. О. (2012)
Шаповалова Н. В. - Проективна геометрія у формуванні професійних компетентностей майбутніх вчителів математики, Панчанко Л. Л. (2012)
Шевченко С. М. - Дослідження готовності викладача до управління процесом розвитку аналітичного мислення студентів технічних університетів (2012)
Школьний О. В. - Проблема захисту від угадування текстових завдань з ДПА та ЗНО з математики (2012)
Гончаренко Я. В. - Теоретико-методологічні аспекти підготовки магістерських робіт студентами спеціальності "Математика (Фінансова математика)" (2012)
Благодаренко Л. Ю. - Якісні задачі як засіб розвитку в учнів способів евристичної пізнавальної діяльності у процесі навчання фізики, Лозова І. В. (2012)
Благодаренко Л. Ю. - Самостійний експеримент під час виконання фронтальних лабораторних робіт з фізики в основній школі, Овенко Б. С. (2012)
Дейнека О. М. - Фундаментальні фізичні закони у фаховій підготовці учнів технічних училищ за спеціальністю "Автослюсар" (2012)
Касперський А. В. - Структура та молекулярно-кінетичні процеси радіаційно-модифікованих систем на омснові поліетилену, Гордієнко В. П., Дайнека О. М. (2012)
Кузнєцова О. Я. - Методика розрахунку рейтингової оцінки з загальної фізики для заочної форми начання студентів авіаційних спеціальностей (2012)
Кульчицький В. І. - Формування фундаментальних фізичних понять під час вивчення теореми Гаусса та її застосування для обчислення напруженості електронного поля у діалектриках та провідниках у студентів інженерно-технічних спеціальностей вузів (2012)
Кух А. М. - Професійні компетентності учителя фізики та їх формування (2012)
Кучменко О. М. - Фізичний практикум - складова експериментально-практичного навчального комплексу як засіб активізації самостійної роботи студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2012)
Лесун І. П. - Запровадження компетентісного підходу у навчанні учнів старшої школи (2012)
Литвинов Ю. В. - Творчі завдання для майбутніх вчителів фізики в процесі освоєння комп'ютерного вимірювального комплексу "Навчальна лабораторія ІТМ" (2012)
Луценко Г. В. - Інформаційна культура і наукова підготовка майбутньго фахівця в умоваї фундаменталізації професійної освіти (2012)
Мороз І. О. - Фундаменталізація навчальних курсів у педагогічних університетах (2012)
Новікова С. О. - Комп'ютерне моделювання як чинник формування в учнів фундаментальних знань з фізики (2012)
Рокицький М. О. - Лабораторна робота "Вивчення та дослідження параметрів термічно стимульованих коливань лінійних розмірів полімерних композицій", Шут А. М., Рокицька Г. В. (2012)
Сільвейстр А. М. - Організція навчальних занять з фізики у майбутніх учителів хімії і біології (2012)
Сусь Б. А. - Дослідження поляризації світла, Шут А. М. (2012)
Федчишин О. М. - Домашній експеримент у навчально-пізнавальній діяльності учнів класів суспільно-гуманітарного напряму (2012)
Чернявський В. В. - Зміст курсу загальної фізики як важливий чинник підвищення якості фундаментальної підготовки морських спеціалістів (2012)
Швай Р. І. - Формування креаивної особистості у процесі навчання фізики (2012)
Шишкін Г. О. - Система компетентісно-орієнтованого навчання фізико-математичних дисциплін у педагогічному університеті (2012)
Школа О. В. - Проблемні питання курсу "Термодинаміка і статистична фізика" (2012)
Шут М. І. - Концептуальні підходи до створення підручника з фізики як системи формування основ навчальної діяльності, Мартинюк М. Т., Благодаренко Л. Ю. (2012)
Кузьминський О. В. - Комп'ютерна підтримка процесу розв'язування задач з астрономіїу школі (2012)
Гончаренко Я. В. - Математичні методи аналізу результатів Педагогічного експерименту, Горбачук В. О. (2012)
Дрозденко О. Л. - Рівні інтелектуальних досягнень студентів аграрних коледжів та шляхи їх формування в процесі вивчення дисципліни "Вища математика" (2012)
Колесник Т. В. - Про реалізацію принципу наступності у системі неперервної математичної освіти (2012)
Махомета Т. М. - Вивчення алгебраїчних ліній у курсі аналітичної геометрії студентами ВНЗ (2012)
Одинець Ю. А. - Метод фазового укрупнення при розв'язуванні математичних задач (2012)
Сушко О. С. - Формування професійно-предметних компетенцій майбутніх економістів у процесі навчання фінансової математики (2012)
Тихонова В. В. - Пропедевтика модуля "Структури даних" у процесі викладання математичних дисциплін, Лещинський О. Л., Томащук О. П., Бохонова Т. Ю., Гроза В. А. (2012)
Трунова О. В. - Оцінка ризиків інтегрованих виробничих систем (2012)
Поворознюк В. В. - Рівень 25(ОН) вітаміну D у дорослого населення різних регіонів України, Балацька Н. І., Климовицький Ф. В., Синенький О. В., Муц В. Я. (2011)
Поворознюк В. В. - Остеопоротичні переломи в жінок старших вікових груп: зв'язок із віком, станом кісткової тканини та болем в спині, Орлик Т. В., Григор’єва Н. Н., Дубецька Г. С. (2011)
Григор’єва Н. В. - Інформативність рентгеностеоденситометрії та її комбінації із FRAX® в оцінці структурно-функціонального стану кісткової тканини в жінок у постменопаузальному періоді, Поворознюк Вас. В., Поворознюк В. В. (2011)
Поворознюк В. В. - Изменения структурно-функционального состояния костной ткани при гипертонической болезни у женщин в постменопаузе, Коломиец В. И., Нишкумай О. И., Некрасова Н. Б. (2011)
Бистрицька М. А. - Остеопороз у пацієнтів із травматичною хворобою спинного мозку, Поворознюк В. В. (2011)
Шпаченко Н. Н. - Прогностическое значение биохимических маркеров глюкокортикоидного остеопороза, Золотухин С. Е., Бутев Е. В., Чирах Т. М., Попов С. В. (2011)
Олійник О. Б. - Корекція порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини в жінок з тиреотоксикозом препаратами кальцію та алендронової кислоти, Поворознюк В. В. (2011)
Касинец С. С. - Возможности ультразвукового исследования в диагностике раннего ревматоидного артрита, Комарова Е. Б., Мещерякова Т. В. (2011)
Золотухин С. Е. - Коррекция черепно-мозговой травмы и остеопороза кальцитонином, Шпаченко Н. Н., Зенько Н. А., Бутев Е. В., Попов С. В., Чирах Т. М. (2011)
Манасова Г. С. - Возможности коррекции остеопенического синдрома у беременных с перинатальным инфицированием (2011)
Спузяк М. И. - Комплексная лучевая диагностика импинджмент синдрома плечевого сустава, Литвин Ю. П., Логвиненко В. В. (2011)
Павлишин Г. А. - Якість життя дітей із проявами периартикулярного остеопорозу при ювенільному ревматоїдному артриті, Ковальчук Т. А., Лучишин Н. Ю. (2011)
Нішкумай О. І. - Ефективність застосування хондроцерину та денеболу у хворих на остеоартроз, Некрасова Н. Б. (2011)
Гарник К. В. - Ефективність медичної реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з остеопорозом та синдромом екологічного імунодефіциту, з використанням диференційованої дієти, вітамінно-амінокислотно-кальцієвого комплексу, Фролов В. М., Соцька Я. А., Бикадоров В. І. (2011)
Нестеренко З. В. - Диспластикозависимые изменения органов и систем у детей с недифференцированной дисплазией соединительной ткани (2011)
Нестеренко З. В. - Особенности нарушений соединительной ткани у детей, родившихся от родителей–ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, Иванина Е. Ю. (2011)
Благініна І. І. - Дослідження якості життя у хворих на анкілозивний спондилоартрит, Реброва О. О., Покришка І. І., Биліно В. В. (2011)
Бережний В. В. - Особливості структурних змін кісткової тканини при ювенільному ревматоїдному артриті в дітей, Марушко Т. В. (2011)
Лоскутов А. Е. - Cтруктурно-функциональная перестройка проксимального отдела бедренной кости в разных возрастных группах у пациентов с диспластическим коксартрозом, Олейник А. Е., Зуб Т. А., Синегубов Д. А. (2011)
Шармазанова О. П. - Структурно-функціональний стан кульшового суглоба в нормі та при диспластичних захворюваннях у дітей молодшого віку за даними рентгенограмометрії, Лопіна Т. О., Оборіна Н. О., Шаповалова В. В. (2011)
Кінча-Поліщук Т. А. - Застосування препаратів кальцію та вітаміну D при ортопедичній патології в дітей молодшого віку (2011)
Поворознюк В. В. - Особенности изменений минеральной плотности, минеральной насыщенности и площади костной ткани у крыс линии вистар в зависимости от возраста и пола, Гопкалова И. В. (2011)
Воронцова Т. О. - Нові напрямки лікування дітей із проблемами травної системи, Косовська Т. М., Левенець С. С., Кабакова А. Б., Бойко В. Г., Наумович О. В., Ландяк Е. А., Сохар О. Є. (2011)
Ковальчук Т. А. - Динаміка якості життя у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит дітей на тлі терапії метотрексатом та несте роїдними протизапальними препаратами – результати дворічного моніторингу (2011)
Содержание (2009)
Пасечникова Н. В. - Сравнительная эффективность субретинальных неоваскулярных мембран методом длинноволновой фундусграфии и флюоресцентной ангиографии, Науменко В. А., Король А. Р., Задорожный О. С. (2009)
Могилевский С. Ю. - Новый метод профилактики и лечения субэпителиального флера роговой оболочки после эксимерлазерной коррекции миопии: 1 год наблюдения, Павлюченко А. К. (2009)
Боброва Н. Ф. - Передний капсулорексис при врожденных и приобретенных изменениях передней капсулы хрусталика, Дембовецкая А. Н., Кузьмина Н. Б. (2009)
Полякова С. И. - Информативность компьютернотомографических признаков для дифференциальной диагностики опухолей слезной железы эпителиального генеза (2009)
Павлюченко К. П. - Уровень кортизола во влаге передней камеры у оперированных больных первичной глаукомой, Могилевский С. Ю., Панченко Ю. А. (2009)
Жмурик Д. В. - Тактика хирургического лечения отслоек сетчатки, осложненных ПВР (2009)
Гальперт Я. И. - Глазодвигательные нарушения у детей с детским церебральным параличом, Сердюченко В. И. (2009)
Пасечникова Н. В. - Влияние фотодинамических свойств метиленового синего на культуру Candida albicans в условиях лазерного облучения, Зборовская А. В., Кустрин Т. Б. (2009)
Калашников В. В. - Исследование влияния дополнительного введения биотина на развитие помутнений в хрусталиках при моделировании световой катаракты (2009)
Бездетко П. А. - Возможность применения препарата "Трентал" в комплексном лечении сосудистой оптической нейропатии, Пахомова А. В. (2009)
Буйко А. С. - Злокачественные эпителиальные опухоли кожи век — встречаемость, факторы риска, классификация, диагностика, методы лечения и их результативность (2009)
Венгер Л. В. - Розробка нового способу іридофакопротезування у хворих з аніридією та афакією (2009)
Боброва Н. Ф. - Сопутствующая патология у детей до двухлетнего возраста с врожденными катарактами, Дембовецкая А. Н., Жеков А. К. (2009)
Гайдамака Т. Б. - Особенности состояния вегетативной нервной системы и психоэмоционального статуса у больных герпетическими кератитами, Чаура А. Г., Храменко Н. И. (2009)
Сергиенко Н. М. - Ранние результаты десцеметорексиса с эндотелиокератопластикой, Кондратенко Ю. М., Новицкий А. Н., Лысенко М. Г. (2009)
Полякова С. И. - Уровень экспрессии антигенов СБ 16, СБ 25, СБ 95 на лимфоцитах периферической крови больных эпителиальными опухолями слезной железы при различном характере течения, Величко Л. Н. (2009)
Венгер Л. В. - Дифференцированный подход к реконструктивному лечению больных с частичной и полной аниридией (2009)
Капечук В. В. - Стан окисно-відновних процесів і ліпофільної антиоксидантної системи у хворих з гострою судинною оптичною нейропатією, Пархоменко Т. В. (2009)
Пасечникова Н. В. - Антибактериальное действие метиленового синего активированного лазерным излучением с длиной волны 630 нм, на культуру золотистого стафилококка, Зборовская А. В., Самолук Н. А. (2009)
Гладуш Т. И. - Нарушения функционального состояния митохондриальных структур сетчатки при экспериментальном диабете и возможности их коррекции, Байдан Е. И. (2009)
Жмудь Т. М. - Травми рогівки металевими сторонніми тілами (2009)
Тяжка Н. П. - Спосіб ранньої діагностики сухої форми вікової макулодистрофії (2009)
Сергиенко H. M. - Рецензия на книгу С. А. Гончаровой, А. М. Петруни, Г. В. Пантелеева "Офтальмологической службе Луганской области 125 лет" (2009)
Авторский указатель статей, опубликованных в "Офтальмологическом журнале" в 2008 г. (2009)
Абрамец И. В. - Образ "другой действительности” в лирике А. Блока (2011)
Абрамович С. Д. - Стихотворение М. Тилло "Ренессанс”: идея, образная структура, стилистика (2011)
Айвазова Э. Р. - Сатира как предмет литературной эстетики (2011)
Акопьянц Н. М. - Внутренняя речь как средство характеристики персонажей в романе А. И. Солженицына "Раковый корпус” (2011)
Акулова Н. Ю. - Імпресіоністичний хронотоп у системі поетики Михайла Івченка (2011)
Алексенко В. Ф. - Тема проповіді в романі О. Ґолдсміта "Векфільдський вікарій” як вираз просвітницької віри в добру природу людини (2011)
Бенкендорф Г. Д. - Сприйняття золотого кольору німецькою національною свідомостю на поетичному рівні (2011)
Бондарева О. Є. - Угрупування "Західний вітер” в українському літературному процесі 1990-х рр. (2011)
Бойніцька О. С. - Постмодерністська та реалістична поетика в англійському історіографічному романі (2011)
Боковець А. В. - Форми побутування і художньої репрезентації ліричних поетичних текстів у ранній тюдорівській Англії (2011)
Ванденко О. А. - Співвідношення історичного факту та вимислу у творі П. Гертлінґа "Гельдерлін” (2011)
Васьків М. С. - Два твори Івана Багмута на одну тему: нарис і повість, художня публіцистика і художня література (2011)
Галицкая Е. Г. - Своеобразие композиции пьесы Т. Стоппарда "Индийская тушь” (2011)
Голубишко И. Ю. - Экфрастический дискурс в произведениях В. Г. Короленко (2011)
Гурбанська А. І. - Категорії літературного роду (теоретичні проблеми генези, еволюції, термінології і поетики) (2011)
Даниліна О. В. - Автобіографізм прози Марії Матіос (2011)
Демьяненко М. С. - Пространственная организация романа И. Г. Эренбурга "Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников” (2011)
Дербенёва Л. В. - Тема и её вариации: концепция семьи Ф. М. Достоевского как литературный фон "Безотцовщины” А. П. Чехова (2011)
Єременко О. В. - Теоретичні аспекти кореляції синтетичних та синкретичних компонентів художнього образу (2011)
Журавльова С. С. - Книга "Алфавит собранный, риθмами сложенный…” свт. Іоана Максимовича як явище національної агіографічної поезії доби бароко (2011)
Иванюк Б. П. - Память жанра, память о жанре и метажанр (2011)
Ивасишена Т. В. - Особенности воплощения пирамидальной композиции в пьесах Л. Андреева (2011)
Іконнікова М. В. - Епітет у структурі тоталітарного дискурсу (на прикладі роману-антиутопії ХХ ст.) (2011)
Ильинская Н. И. - "На весах Иова”: экзистенциальный вектор духовных исканий русской поэзии ХХ века (2011)
Калашникова О. Л. - Агиография или роман: у истоков русской женской мемуаристики (2011)
Карбашевська О. В. - Українські та британські народні балади про смерть воїна на полі бою: поетика та літературна рецепція (2011)
Кеба Т. В. - Поэтика Иннокентия Анненского: итоги и перспективы изучения (2011)
Клюка Т. Л. - Концепція трагічного у п’єсі Юджина О’Ніла "Пристрасті під в’язами” (2011)
Кобзар O. I. - Міфопоетика Фрідріха Геббеля у контексті міфокритики ХIХ ст. (2011)
Козьмик Г. О. - Специфіка репрезентації трансгресії в англійському ренесансному джесті: між критицизмом і апологетикою (2011)
Колбенева Ю. С. - Жанровое своеобразие пьес Екатерины ІІ (2011)
Колупаєва О. М. - Специфіка фонічної організації англомовного й україномовного сонета кінця XIX – початку XX ст. (2011)
Комарніцька Л. М. - Трансформація гетівської традиції в російській драматургії кінця 30-х – початку 40-х рр. ХХ ст. (2011)
Коркішко В. О. - Семантика та художні функції хронотопу дороги в літературному тексті (2011)
Костенко Г. М. - "Білінгвізм” В. Набокова і "Весна у фіальті” як відповідь А. П. Чехову (2011)
Кофлер Д. Ф. - Міфологічна образність еддичних текстів як форма вираження світоглядних уявлень давньоскандинавських племен (2011)
Кришталюк Г. А. - Композиція англомовних газетних аналітичних текстів: лінгвокогнітивний аспект (2011)
Крючкова О. Р. - Наука як спосіб втечі від дійсності у "Кораблі дурнів” Г. Нормінтона (2011)
Кудрявцев М. Г. - Містичний реалізм Чингіза Айтматова у контексті застережливих візій доби: порівняльно-історичний дискурс (2011)
Кудряшова О. В. - Збірка Мар’яни Савки "Квіти цмину” як різновид альбомної лірики (2011)
Кушнірова Т. В. - Жанрово-стильові особливості роману Ф. Сологуба "Мелкий бес” (2011)
Кшевецький В. С. - Модифікація канонічної форми сонета у поезії срібного віку (на матеріалі творчості Валерія Брюсова) (2011)
Лаврова А. А. - Особенности художественного пространства и времени в рассказе У. С. Моэма "Падение Эдварда Барнарда” (2011)
Лагодзинська Л. Ю. - Підготовка вчителя до проведення інтегрованих уроків із зарубіжної (англійської літератури) та англійської мови (2011)
Литвинюк О. М. - Традиція крізь призму роману В. Ґолдінґа "Подвійна мова” (2011)
Лілова О. Є. - Персонажі-алегорії у П’єсі Джона Скелтона "Величність” (Бл. 1519–20) (2011)
Мажара Н. С. - Дефініція мемуарів як метажанру: пам’ять і суб’єктивність (2011)
Маринчак В. А. - "Гріх” В. Винниченка: внутрішня катастрофа особистості в світлі релігійної рецепції (2011)
Мартыненко А. О. - Е. И. Замятин как мастер инсценизации (2011)
Мітроусова Т. В. - Просторово-часові характеристики "Дублінців” Джеймса Джойса (2011)
Миколайчук А. І. - Faulkner’s and Morrison’s novels: searching for national identity, Кеба О. В. (2011)
Михайлишин У. І. - Ментальні дії у пареміологічній картині світу (на матеріалі німецької мови) (2011)
Насмінчук Г. Й. - Баладна поетика у структурі міфомислення Валерія Шевчука (2011)
Насмінчук І. А. - Поетика художнього простору у повісті Марії Матіос "По праву сторону твоєї слави” (2011)
Ніколенко О. М. - Риси байронічної поеми в творчості Т. Шевченка ("Катерина”) (2011)
Нямцу А. Е. - Интертекстуальные мифологические парадигмы в литературе (2011)
Остапенко И. В. - Духовные истоки картины мира Б. Чичибабина (2011)
Пантелей І. А. - Проблема соціального фактора для розвитку творчих людей (за повістями Тараса Шевченка "Музыкант” та О. Герцена "Сорока-воровка”) (2011)
Петровская С. С. - Роман А. Белого "Петербург”: поэтика заглавия (2011)
Полєщук Г. Я. - Поетика кіноповісті Олександра Кучерука (за участю Тараса Денисенка) "Понад усе” (2011)
Попадинець О. О. - Художня інтерпретація гайдамаччини в історичному романі "Останні орли” М. Старицького, Боднар О. Я. (2011)
Пустовіт В. Ю. - Лист у жанровій парадигмі української мемуаристики (2011)
Решетюк Т. П. - Архетип воскресения в прозе А. П. Чехова (2011)
Саковець С. П. - Міфопоетична організація оніропростору у поезії Василя Стуса (2011)
Салтанова І. М. - Річ і природа в поетичному світі Е. Золя (2011)
Свідер І. А. - Дзеркала та дзеркальна метафора у творах Е. Т. А. Гофмана: семантичний аспект (2011)
Семелюк Р. М. - Символ і епіфанія в творчості А. П. Чехова і Дж. Джойса: типологічні аспекти (2011)
Сивак Л. М. - Морально психологічні та лірико романтичні аспекти творчості Михайла Стельмаха: до проблеми історико-генетичних зв’язків (2011)
Силаев А. С. - Романная архитектоника рассказа И. А. Бунина "Чаша жизни”: Pro и Contra (2011)
Ситник Н. В. - Образ Фродо і домінантні архетипи трилогії "Володар Перстенів” (2011)
Старостенко Т. Н. - К вопросу о хронотопической организации романа Дэна Брауна "Код да Винчи” (2011)
Страшок Н. М. - Формы выражения авторской позиции в биографическом очерке М. Алданова "Сталин” (2011)
Титянин К. А. - О специфике реалистического анализа (2011)
Tkachov Y. G. - Die besonderheiten der darstellung des gartensymbols in der russischen und der ukrainischen barockliteratur (2011)
Харюк І. Р. - Теургічна концепція як сюжетне завдання Поттеріади Дж. Роллінг (2011)
Черников И. Н. - Явление изоморфности и жанр романа Д. С. Мережковского "Антихрист (Петр и Алексей)” (2011)
Чернікова О. І. - Класифікація звукових повторів як складової поетики художнього тексту (на матеріалі творів Дж. Р. Р. Толкієна) (2011)
Чубукина О. В. - Читательский кругозор персонажа как ресурс интерпретации литературного произведения (2011)
Шаповал О. Г. - Своєрідність жанрової структури роману В. Ґолдінґа "Піраміда” (2011)
Шарова Т. М. - Кость Гордієнко: борець за правду й волю (2011)
Шулык П. Л. - Таргум как интерпретация библейских текстов (2011)
Юферева О. В. - Послання-експромт: "Квазіжанр” чи новий жанровий варіант (на матеріалі української та російської поезії ХІХ ст.) (2011)
Языкова Т. В. - Князь Голицын в романе Джеймса Гранта "Желание леди Веддерберн”: исторический или фикциональный персонаж? (2011)
Яковлева Н. М. - "Серце пітьми” Джозефа Конрада: поетика хронотопу (2011)
Яковлєва О. В. - Антропонімічний простір англійської поезії нонсенсу (2011)
Автори статей (2011)
Беззубов Д. О. - Забезпечення безпеки на транспорті: формально-правові засади (2016)
Гусар О. А. - Персонал цивільної авіації як системне утворення (2016)
Жмур Н. В. - Правове регулювання комерційних прав у міжнародному повітряному праві (2016)
Базов О. - Реалізація права на свободу вираження поглядів та свободу мирних зібрань у контексті юрисдикції Європейського суду з прав людини (2016)
Гасанзаде С. Б. - Правовой статус женщин (2016)
Пашаева А. - Философский и правовой анализ понятия "справедливость" в философии права (2016)
Пильгун Н. В. - Сутність та особливості громадянства в Україні, Бузун О. О. (2016)
Рибікова Г. В. - Предмет правової експертизи нормативно-правових актів (2016)
Гончарук С. Т. - Нова державна служба України: поняття, ознаки та принципи (2016)
Кайдашев Р. П. - Процесуальний статус Верховного Суду України як суб’єкта перегляду адміністративних справ в адміністративному процесі (2016)
Олійник О. В. - Сутність державної політики забезпечення інформаційної безпеки щодо джерел загроз та інших безпекогенних чинників (2016)
Сопілко І. М. - Становлення мережевого суспільства та питання кібербезпеки (2016)
Ustynova I. - Some theoretical aspects of modern classification of financial sanction (2016)
Юринець Ю. Л. - Джерела права європейського адміністративного простору у контексті забезпечення культурних прав громадян (2016)
Білоусов В. М. - Штучне переривання вагітності: прогалини в цивільному законодавстві, Дробович Т. М., Мельник П. М. (2016)
Вишновецька С. В. - Правова природа визначення поняття переведення працівника на іншу роботу, Чумак Ю. А. (2016)
Зеленова М. О. - Захист прав споживачів у сфері кредитування: правовий компроміс чи його імітація? (2016)
Лукасевич-Крутник І. С. - Генеза правового регулювання відносин за договором перевезення в актах кодифікації цивільного законодавства на українських землях (2016)
Слома В. М. - Поняття зобов’язання у цивільному праві (2016)
Гелич А. О. - Загальнотеоретичні засади участі держави у корпоративних відносинах (2016)
Козирєва В. П. - Законодавство України про третейські суди: основні закономірності та перспективи розвитку, Гаврилішин А. П. (2016)
Кочин В. В. - Види господарської діяльності юридичних осіб: проблеми теорії та практики (2016)
Мілімко Л. В. - Господарсько-правова відповідальність: ознаки та порядок застосування (2016)
Авдеев В. А. - Наказание в системе уголовно-правовых средств охраны свободы личности, Авдеева E. В. (2016)
Кочнєва А. О. - Криміналістична методика розслідування злочинів: сучасний стан і проблеми розвитку (2016)
Рощина І. О. - Хронологія і результати боротьби з корупцією у судовій системі України, Багрійчук Д. В. (2016)
Таран О. В. - Проблема встановлення причинного зв’язку у злочинах проти безпеки виробництва (2016)
Jakulin Vid - Cooperation between European Union Member States in the Field of Criminal Justice (2016)
Сопілко І. М. - Правова реформа в сучасних умовах: досягнення і перспективи, Череватюк В. Б. (2016)
Калюжний Р. А. - Рецензія на навчальний посібник "Реформування адміністративного процесу в Україні" (2016)
Бут Н. - Сучасні методи використання ландшафтного дизайну в міському середовищі (2010)
Гавриленко В. - Методологічні аспекти екооптимізації урбоінфраструктури, Запорожець О., Коломієць Г., Корбут I., Мовчан Я. (2010)
Ексарева Н. - Проблемы экологической эстетики. Прошлое и настоящее греческой площади Одессы, Ексарев В. (2010)
Захаров Ю. - Акустична безпека-складова частина якості міського будівництва, Саньков П., Захаров В., Ткач Н. (2010)
Золотоперий В. - Планування криволінійної ділянки швидкісної сполучної руліжної доріжки, Луценко O. (2010)
Косаревська P. - Інформаційні технології для ландшафтного проектування, Левченко О. (2010)
Костюченко О. А. - Функціональний розвиток будівель музеїв (2010)
Кузьмінова Г. - Елементи історії символіки та декоративно-прикладного мистецтва в оформленні інтнр'єрів аеропортів України (2010)
Малишевська І. - Особливості формування інтер'єрів кулутурно-розважальних комплексів з урахуванням впливу історичного середовища, Кузнецова І. (2010)
Мельниченко Г. - Роль декоративно-прикладного мистецтва у формуванні дизайну інтер'єрів закладів громадського харчування, Чернявський В. (2010)
Бабченко Н. В. - К проблеме графического оформления специальной лексики современного французского языка (2012)
Мироненко В. - Современные тенденции совершенствования аеропортов и их комплексов, Мироненко О. (2010)
Беркещук І. С. - Структурно-семантична характеристика мутаційних субстантивів (на матеріалі назв знарядь праці) (2012)
Новосельчук Н. - Озеленення штучних основ як засіб екологічного оздоровлення міського середовища (2010)
Білоусова Т. П. - Принципы идеографической систематизации фразеологических универбов (2012)
Обуховська Л. - Малі архітектурні форми для критих аквапарків: класифікація і принципи формування (2010)
Галайбіда О. В. - Стилістичний потенціал вставлених конструкцій у творах Уілкі Коллінза (2012)
Омельяненко М. - До питання формування типології споруд у будівництві (2010)
Главацкая Е. И. - Номинации общего рода со значением ’лицо по признаку’ в современном русском языке (2012)
Привольнева С. - К вопросу об истоках формирования крымскотатарской национальной архитеткуры (2010)
Головина Л. И. - Предупреждение ошибок в правописании гласных в условиях влияния южнорусских говоров на речь учащихся (2012)
Русаков І. - Дизайн приміщень станцій технічного обслуговування легкових автомобілів з розширеним комплексом послуг, Корчагіна М. (2010)
Кравченко Э. А. - Роль компаративов с онимами в формировании образности художественного текста (2012)
Семикіна О. - Значення інформаційних технологій у формуванні сучасних транспортних споруд (2010)
Картамишев О. О. - Структура і склад фразеологічної мікросистеми "Здібності людини" (2012)
Степура В. - Реконструкція будівель і споруд, Мартинов І., Вардовський С., Дукельський Ю. (2010)
Коваленко Н. Д. - Енантіофраземи-іроніми в діалектному мовленні (2012)
Трошкіна О. - Об'єкти художнього проектування-громадські вбиральні як елементи міського середовища (2010)
Козак Р. В. - Образність як семантичний чинник експресивного синтаксису в східнослов’янських мовах (2012)
Чижмак Д. - Методика дослідження екологічної безпеки висотних споруд, Ковальський Л. (2010)
Кульбабська О. В. - Функційні особливості пояснювально-уточнювальних конструкцій у сучасній українській мові (2012)
Чупринська Л. - Традиції та новації у створенні об'єктів промислового дизайну на базі національної вишивки, Мараховський А. (2010)
Ладиняк Н. Б. - Повтор як домінувальний образний засіб орнаментальної прози Аркадія Любченка (2012)
Шемеліна Т. - Взаємозв'язок гармонії середовища та внутрішньої гармонії людини (2010)
Литвинникова О. И. - Словотворчество в современной русской художественной литературе (2012)
Маркітантов Ю. О. - Скорочення компонентного складу фразеологічних одиниць і поетичний текст (2012)
Марчак Т. А. - Естетика музичного ритму в мистецтві слова (2012)
Марчук Л. М. - Акцентна лексика текстів Григорія Білоуса (2012)
Мозолюк О. М. - Суфіксальні форманти в іменниках чоловічого роду старослов’янської мови (номінаціях осіб) (2012)
Монастирська Р. І. - Змістова специфіка термінів СГ ‘фізична особа в спадковому праві’ (2012)
Онуфрієва І. Л. - Актуальна та потенційна антропонімія у дослідженнях сучасних лінгвістів (2012)
Петровская С. С. - Структура и заголовки романа А. Белого "Петербург". Статья ІІІ (2012)
Півньова Л. В. - Еволюція поняття "мандрівник" в українському лексиконі (2012)
Попович А. С. - Функціонування перифраз у мовотворчості Ліни Костенко (2012)
Потапчук І. М. - Номени лексико-семантичної групи "рівнина" у західноподільському діалектному мовленні (2012)
Проценко Н. В. - Основні труднощі навчання аудіювання (2012)
Свідрук О. О. - Функціонування термінологічної лексики в метафоричних конструкціях у сучасних текстах (2012)
Сокальська Г. В. - Концептуальність метафоричного значення у розрізі логіко-семантичних аспектів (2012)
Соловская Е. В. - Аффиксальные способы отантропонимного словообразования (2012)
Сукаленко Т. М. - До проблеми вивчення лінгвокультурних типажів як концептів (2012)
Третяк Н. В. - Мовна гра у сфері жаргоновживання (2012)
Фрасинюк Н. І. - Концепт чи значення? (2012)
Дмітрієв С. М. - Леся Українка і національна освіта на рідномовній основі, Чопик Я. М. (2012)
Чопик Я. М. - Лінгводидактичні засади морфемно-словотвірного аналізу (2012)
Чумак Г. В. - Способи передачі концепту страху в українському та російському перекладах "Падіння дому Ашерів" Е. А. По. (2012)
Яворський А. Ю. - Типові мовні помилки на сторінках друкованих ЗМІ Кам’янеччини (2012)
Абрамович С. Д. - Homo in Amore в художественном мире Гоголя (2012)
Вірченко Т. І. - Типологія художніх конфліктів сучасної української драматургії: педагогічний концентр (2012)
Васьків М. С. - Освоєння далекого сходу й міжнаціональні взаємини у нарисах І. Багмута й Е. Райцина (2012)
Гук І. В. - Іван Франко як дослідник і популяризатор творчості Миколи Гоголя (2012)
Канарська В. П. - Національний міфосвіт поезії Емми Андієвської (2012)
Кобзарь Е. И. - "Сентиментальные повести" Михаила Зощенко: преодоление через подражание (2012)
Коваленко О. А. - Концептуальність конфлікту в розкритті соціально-філософської проблематики поезій Т. Г. Шевченка (1857-1861 рр.) (2012)
Козлов Р. А. - Хронотопіка п’єси Івана Франка "Славой і Хрудош" (2012)
Крючкова О. Р. - Мистецтво як "омертвіння натури" в художній системі роману Г. Нормінтона "Дива й чудасії" (2012)
Кудрявцев М. Г. - "Камінний гість" О. Пушкіна і "Камінний господар" Лесі Українки у контексті світової теми: несинхронне зіставлення (2012)
Лаврусевич Н. О. - Психологічні аспекти та світоглядна позиція автора в романі Дениса Лукіяновича "Філістер" (2012)
Насмінчук І. А. - Суїцидальні мотиви в романі "Щоденник страченої" Марії Матіос (2012)
Насмінчук Г. Й. - Дискурс самототожності в романі "Хресна проща" Романа Іваничукa (2012)
Притуляк В. Г. - Кореляція суспільно-історичного, художнього й індивідуального часу персонажа у творах Ф. Кафки (2012)
Рега Д. О. - Урбаністичні мотиви у творчості поетів-футуристів (на прикладі творчості В. Маяковського, М. Семенка та Б. Ясенського) (2012)
Салтанова І. М. - Особливості романної форми Ч. Діккенса (2012)
Синюк В. А. - Метафора как основа образной системы Марии Тилло (2012)
Титянін К. О. - Про реалізм як референційну ілюзію (2012)
Тімофєєв А. В. - Поетика сороміцьких пісень в романі Л. Клименко "Великий секс у Малих Підгуляївцях" (2012)
Черников И. Н. - Жанровый статус историософского символистского романа Д. С. Мережковского "Александр Первый" в зеркале русской критики 1910-х годов, Петровская С. С. (2012)
Шевченко А. Г. - Тиль Уленшпигель – герой лирики Эдуарда Багрицкого (2012)
Штейнбук Ф. М. - Словесный/телесный идентитет в романе М. Шишкина "Венерин волос" (2012)
Шулик П. Л. - Западный синдром "русского" серапиона (Л. Лунц о западной традиции в русской литературе), Поліщук Г. Й. (2012)
Шевчук В. В. - Легенди та перекази з Поділля: стан наукового вивчення у першій половині ХІХ століття (2012)
Абрамович С. Д. - Русский очерк: история жанра (Рецензия на кн. Е. А. Гусевой "Очерк среди жанров художественной литературы и журналистики". – Днепропетровск, 2011. – 248 с.) (2012)
Почапська-Красуцька О. І. - Проблеми та перспективи розвитку регіональної журналістики в умовах світових глобалізаційних процесів (2012)
Маркітантова В. Ю. - Мова, культура і соціум у гуманітарній парадигмі (2012)
Відомості про авторів (2012)
Актуальна інформація для авторів та читачів (2015)
References on the articles (2015)
Татаров О. Ю. - Слідчий суддя як суб’єкт захисту прав людини: деякі проблеми правозастосування та шляхи їх вирішення (2015)
Брусакова О. В. - Моральні аспекти правової культури (2015)
Процюк І. В. - Сутність і зміст поняття "влада" (2015)
Веприцький Р. С. - Реалізація заходів протидії злочинності в регіоні (2015)
Вінакова Т. А. - Особливості правового регулювання протидії підрозділами карного розшуку придбанню майна, одержаного злочинним шляхом (2015)
Греченко В. А. - Боротьба міліції з хуліганством в УСРР у роки непу (1921–1929) (2015)
Жицький Є. О. - Взаємодія оперативних підрозділів під час здійснення оперативного обслуговування об’єктів, які надають інформаційні послуги з використанням Інтернет (2015)
Клемпарський М. М. - Суспільно небезпечні наслідки у злочинах з формальним складом: кримінальні та кримінальні процесуальні аспекти (2015)
Книженко С. О. - Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються відносно осіб, діяльність яких пов’язана зі здійсненням правосуддя (2015)
Марков В. В. - Юридичні гарантії правоохоронної діяльності підрозділів боротьби з кіберзлочинністю МВС України (2015)
Ніколаєв Є. - Вибрані проблеми кримінально-виконавчого права за Кримінально-виконавчим кодексом Республіки Польща (після 1 липня 2015 року) (2015)
Пеньков С. В. - Особливості нормативно-правового регулювання використання службових собак при здійсненні оперативно-розшукової протидії злочинності (2015)
Пієв С. С. - Визначення поняття неповнолітнього підозрюваного у кримінальному провадженні (2015)
Ральченко І. М. - Мета провокації війни як ознака злочинів проти осіб та установ, що мають міжнародний захист: проблеми встановлення змісту та значення (2015)
Чорноус Ю. М. - Актуальні питання кримінального провадження у порядку перейняття (2015)
Шахова К. В. - Наукова розробленість питання протидії територіальними підрозділами карного розшуку злочинам, що вчиняються на залізничному транспорті, Дядюшкін О. В. (2015)
Юхно М. О. - Окремі аспекти забезпечення і реалізації права на захист підозрюваного та обвинуваченого у кримінальному провадженні (2015)
Бугайчук К. Л. - Деякі питання забезпечення взаємодії органів та підрозділів внутрішніх справ з державною виконавчою службою з приводу належного оформлення постанов у справах про адміністративні правопорушення (2015)
Вікторчук М. В. - Напрями боротьби з ухиленням від сплати місцевих податків (2015)
Прокопенко О. Ю. - Формування позитивного іміджу органів внутрішніх справ як суб’єкта забезпечення правопорядку в регіоні (2015)
Сіренко К. О. - Поняття і сутність служби в органах прокуратури України (2015)
Теремецький В. І. - Територіальні органи Державної фіскальної служби України як суб’єкти адміністрування податків, Цвірюк Д. В. (2015)
Чумак В. В. - Організаційно-правові засади діяльності підрозділів кримінальної поліції у країнах Балтії (2015)
Шкребець Є. Ф. - Досвід Європейського Союзу в забезпеченні діяльності адвокатури (2015)
Шулатова І. С. - Засадничі особливості створення Державної фіскальної служби України та встановлення її спеціального статусу (2015)
Довбиш О. О. - Правові категорії майна, майнового стану, майнового статусу та їх значення для прав учасників цивільних правовідносин (2015)
Загородній А. С. - Способи захисту прав (інтересів) замовників юридичних послуг (2015)
Пуль С. І. - Поняття та особливості зміни підстави позову в цивільному судочинстві (2015)
Коваленко К. В. - Відмінність дисциплінарної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності (2015)
Чавикіна Т. І. - Європейський досвід становлення та розвитку права на відпустку (2015)
Безсмертний Є. О. - Дистанційна освіта: вітчизняний та закордонний досвід упровадження сучасних інформаційних технологій (2015)
Петров К. Е. - Політика безпеки Web-застосувань та серверів, Кобзев І. В., Онищенко Ю. М. (2015)
Греченко В. - Тортика (Лобанова) М. В. Между молотом европейской модернизации и наковальней евразийских империй: миражи центризма в социал-демократической практике Болгарии и России (конец ХІХ – начало ХХ ст.) : монография / М. В. Тортика (Лобанова). – Харьков : ХГАК, 2015. – 794 с. (2015)
На книжкову полицю (2015)
Новини наукового життя (2015)
Наші автори (2015)
До уваги авторів (2015)
Абабина Н. В. - Поэтика И. А. Бунина в аспекте теории переходности (2012)
Абрамович С. Д. - Чеховская поэтика как преображение реальности (Рассказ "На подводе") (2012)
Акопьянц Н. М. - Поэтика женских образов в романе А. И. Солженицына "Раковый корпус" (2012)
Бажанова Е. А. - Своеобразие построения финалов в романах Д. Г. Лоуренса "Сыновья и любовники", "Влюбленные женщины" и "Любовник леди Чаттерли" (2012)
Бежан О. А. - Жанрова варіативність літератури про Голокост (на матеріалі прози В. Гроссмана, В. Стайрона, А. Кузнєцова) (2012)
Белый А. А. - Два ореха в одной скорлупе (2012)
Бітківська Г. В. - Поетика п’єси Г. М. Енценсбергера "Геть Гете!": до питання впливу масмедіа на літературні жанри (2012)
Боговін О. В. - Поняття "модель", "традиційна модель" та "вторинна моделююча система" як засоби інтерпретації художнього тексту (2012)
Бойніцька О. С. - Історіографічний versus історичний: жанрові відмінності двох типів роману в англійській літературі (2012)
Варик Л. О. - Концепт "мороз" в произведениях В. Г. Короленко (2012)
Волковинський О. С. - Алітераційні епітети в ранній ліриці В. Кобилянського (2012)
Волощук М. Б. - Эпитеты в сюжетно-композиционной системе народного рассказа Л. Толстого "Чем люди живы" (2012)
Гавловська Т. А. - Мотивний діапазон роману Теодора Фонтане "Еффі Бріст" (2012)
Гайдук С. Є. - Символічні сенси та функції образу тигра у творчості Вільяма Блейка (2012)
Гільдебрант К. Й. - Особливості створення словесно-психологічного портрету у творах "сердитих молодих людей" (2012)
Горенок Г. Ю. - Польські та українські Гамлети кінця ХІХ – початку ХХ століття, Вишнівський Р. Й. (2012)
Горох Г. В. - Робота з комунікативно-стилістичними вправами на заняттях зі стилістики української мови (2012)
Гурман Т. Л. - Мовна особистість німця у сприйнятті Дж. К. Джерома (2012)
Гурська Д. В. - Лінгвістичне осмислення номінатем "життя" і "смерть" у Біблії та в художній літературі (2012)
Девдюк І. В. - Концепція героя і дійсності у творчості А. Камю (на матеріалі повісті "Сторонній" та роману "Чума"), Кучера А. М. (2012)
Дербенёва Л. В. - Парная дихотомия системы персонажей романа Ф. М. Достоевского "Братья Карамазовы" (2012)
Діяконович І. М. - Speech and an individual (2012)
Долга Н. М. - Англійська неоромантична новела в контексті теорії перехідності (Р. Л. Стівенсон, Р. Кіплінг, Дж. Конрад) (2012)
Єременко О. В. - Дихотомія духовного і побутового як поетикальний прийом творення образу Києва (на матеріалі повісті І. С. Нечуя-Левицького "Хмари") (2012)
Єсипенко Н. Г. - Лінгвокогнітивні аспекти гендерного відтворення концепту в тексті (2012)
Запорожченко Ю. О. - Игра в "магический реализм" в современной немецкоязычной прозе (Д. Кельман "Измеряя мир") (2012)
Иванюк Б. П. - Диалог и поэтические жанры (2012)
Ивасишена Т. В. - Традиции и новаторство архитектоники пятиактных пьес Л. Андреева (2012)
Казимір В. О. - Значення когнітивного підходу в дослідженні метафори (2012)
Калашникова А. В. - Ієрогліф як основа художньої структури віршів Лі Цинчжао: проблеми перекладу (2012)
Калашникова О. Л. - Литературный код романа Ф. Бегбедера "Au secours pardon" ("Идеаль") (2012)
Кеба А. В. - Художественный мир Андрея Платонова: пространство и текст (2012)
Кеба Т. В. - Идея циклического развития художественных эпох в эстетической теории и творчестве Оскара Уайльда (2012)
Книш О. В. - Надмірність як засіб організації постмодерністського тексту (2012)
Коршунова С. И. - Русская критика 70-х годов ХІХ века о реализме: рефлексия и практика (2012)
Костенко Г. М. - Міжкультурні зв’язки з російською класикою у романі Дж. Конрада "Очима Заходу" (2012)
Костецька Л. О. - Поетика паліндрома в романі С. Бондаренка "От я вся – я свято, або Віхола лохів", Чернявська Л. В. (2012)
Котенко Ю. В. - Концепт "смерть" в поэтическом творчестве Николая Минского (2012)
Котович А. І. - Пять лет прозы у поэта Мандельштама (2012)
Крючкова О. Р. - Власне "Я" Г. Нормінтона у романі "Корабель дурнів" (автопортрет автора в "маскарадному дійстві" роману) (2012)
Кушка Б. Г. - Традиция "школы гармонической точности" в поэзии А. Сопровского (2012)
Куянцева О. О. - Своеобразие женской характерологии прозы А. Я. Панаевой (2012)
Кшевецький В. С. - Особливості поетики класичних метрів у поезії Сидора Твердохліба (2012)
Лавриненко Е. С. - Образы рая и анти-рая как репрезентаты концепции мира в зрелой лирике В. Ф. Ходасевича (2012)
Лаврова А. А. - Оскар Уайльд и категории суфийской философии, символики и поэтики (2012)
Литвинюк О. М. - Актуальні проблеми трансформації традиційного матеріалу у літературному контексті ХХ століття (2012)
Матковська М. В. - Способи реалізації інтенції боротьби за владу в англомовному політичному дискурсі (2012)
Мацапура В. И. - Приём остранения в произведениях Гоголя: функции использования и способы выражения (2012)
Мацапура Л. В. - Категория сверхъестественного в готической прозе: теоретический аспект (2012)
Миколайчук А. І. - Мотиви екзистенційності людського буття в творчості В. Фолкнера (2012)
Михед Т. В. - Жанрові трансформації вестерну в оповіданні Енні Пру "Горбата гора" (2012)
Мітроусова Т. В. - Символіка художнього простору в романі Дж. Джойса "Улісс" (2012)
Насмінчук Г. Й. - "Диво" П. Загребельного і "Хресна проща" Романа Іваничука у вимірах екзистенції нації: порівняльно-генетичне зіставлення (2012)
Насмінчук І. А. - Автобіографізм і сповідальність як вияв філософії екзистенціалізму у творах Марії Матіос (2012)
Нечволод А. Ю. - Своеобразие художественного времени в книге Надежды Тэффи "Воспоминания" (2012)
Остапенко И. В. - Пейзажный дискурс и картина мира в лирике (2012)
Перинець К. Ю. - Художня природа московського простору в романі Ю. Андруховича "Московіада" (2012)
Петрова Т. М. - Афіксальна деривація іменників давньоанглійської мови (2012)
Поддубко Ю. В. - Лирический цикл А. Кушнера "Римский узор" (2012)
Почапська-Красуцька О. І. - Феномен національної самоідентифікації у публіцистичному мисленні Юрія Винничука (за матеріалами політичних коментарів у газеті "PostПоступ") (2012)
Решетюк Т. П. - Архетип странника-скитальца в рассказах А. П. Чехова конца 1880- нач.1890-х годов (2012)
Романець В. М. - Жанрове новаторство та категорія трагічного в прозі В. Гюго ("Знедолені", "Собор Паризької Богоматері") (2012)
Савкова Л. С. - Художественная биография в контексте жанровых модификаций биографической прозы, Ковальчук Л. В. (2012)
Салтанова І. М. - Деякі структурні ознаки творчої манери Ремарка (2012)
Сасаяма Х. - Образ "радужный поток" и монистическая мысль в сочинениях В. О. Пелевина (2012)
Сафарова З. - "Портрет" и "Картина" в системе пространственной поэтики Генри Джеймса (2012)
Свідер І. А. - Особливості емотивної комунікації в оповіданні Мєрі Фланнері О’Коннор "Одкровення" (2012)
Семелюк Р. М. - Жанрові особливості оповідань збірки Дж. Джойса "Дублінці" (2012)
Силаев А. С. - "Большое видится на расстояньи…" (К 85-летию выхода статьи Н. И. Бухарина "Злые заметки") (2012)
Силантьева В. И. - Рильке и Цветаева в контексте европейского модерна (литература и живопись) (2012)
Синявська Л. І. - Гротескна умовність візії світу у трагікомедії Я. Мамонтова "Батальйон мертвих" (2012)
Ситник А. П. - X-phemisms and intentionality (2012)
Ситник Н. В. - The language behind Tolkien’s mythology (2012)
Сімаковська А. С. - Особливості поетики хронотопу в оповіданнях Ред’ярда Кіплінга "Місто страшної ночі" та "Саіс міс Йол" (2012)
Скуртул Г. С. - Перформатив в еволюції жанрів (за сучасною літературою еміграційного дискурсу) (2012)
Сосніна Т. В. - Способи відтворення квазіреалій у перекладі роману Дж. Оруела "1984" (2012)
Титянин К. А. - О принципах реализма в статьях "Википедии" (2012)
Федірко С. М. - Англійські назви осіб у лексичній системі української мови (2012)
Федорів М. І. - Взаємодія денотативного та сигніфікативного значень у семантичній структурі похідних іменників (на матеріалі німецьких та українських іменників з латинськими суфіксами на позначення осіб) (2012)
Fedulenkova T. N. - English verbal phraseological units of biblical origin: frequent structural models (2012)
Федуленкова Т. Н. - Виды семантического переноса в германской фразеологии: общее и специфическое (на материале соматических и глагольных ФЕ английского, немецкого и шведского языков), Марычева Е. П. (2012)
Фоміна Г. В. - Новий погляд на образ міфологічної Пандори у літературі ХХ століття (на матеріалі п’єси П. Хакса) (2012)
Фрасинюк Н. І. - Типологія концептів як одиниць когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології (2012)
Харьковская Л. А. - Творческое наследие В. Ф. Ходасевича в литературно-критическом осмыслении. Часть 1 (2012)
Харюк І. Р. - Базові концепти християнства у романах Д. Брауна (2012)
Хохель Д. Ю. - Складні епітети в романі Г. Пагутяк "Слуга з Добромиля" та книзі С. Кларк "Містер Норрелл" (2012)
Чайковська О. В. - Специфіка деталі в романах В. С. Моема (2012)
Чікарькова М. Ю. - "Житіє св. Кипріяна": ідея, образність, структура (2012)
Шаповал О. Г. - Роман В. Ґолдінґа "Злодюжка Мартін": особливості проблематики і поетики (2012)
Шлапак И. М. - Имплицитный семантический потенциал антропоэтонимов в межкультурном коммуникативном пространстве (2012)
Шулык П. Л. - "Материнское имаго" Цруйи Шалев (тема материнства в романе Цруйи Шалев "Я танцевала, я стояла") (2012)
Юдін О. А. - Авторська інтенція та інститут авторства в автокоментарі Данте ("Нове життя", "Бенкет") (2012)
Яковлева Н. М. - Фокалізаційний принцип організації розповіді у романах Дж. Конрада (2012)
Яковлєва О. В. - Категорія імені/безіменності у художньому тексті (на матеріалі оригінальних творів сучасних англійських письменників) (2012)
Кеба О. В. - Російський роман першої третини ХХ ст. у сучасному науковому дискурсі (Рецензія на монографію Кушнірової Т. В. Романні обрії російської літератури першої третини ХХ століття. – Полтава: Видавець Шевченко Р. В., 2012. – 348 с.) (2012)
Відомості про авторів (2012)
Від головного редактора (2013)
Осадчая С. - Духовно-религиозные предпосылки реформы европейской оперы XIX–XX вв. (2013)
Муравская О. - Поэтика Магнификата в европейской культурно-исторической традиции (на примере творчества И. С. Баха и его сыновей) (2013)
Остроухова Н. - "Я похожа сама на себя..." Штрихи к портрету главного художника Одесской оперы Натальи Михайловны Бевзенко-Зинкиной (2013)
Желтоног А. - Становление фортепианной музыки в Японии: историко-генетический аспект (2013)
Язикова Н. - Українська фортепіанна музика (етюди В. Косенка і А. Штогаренка) (2013)
Носуля А. - Принципы формирования камерной оперы в европейском историко-культурном музыкальном контексте (2013)
Хорошавіна О. - Національні риси сербської гітарної традиції у контексті сучасного гітарного виконавства (на прикладі творчості У. Дойчиновича) (2013)
Пупина О. - Листовская программность и бодлеровские "соответствия" (на примере пьесы "Angelus!" из "Третьего года странствий" Ф. Листа) (2013)
Ілечко М. - Принципи циклічності в українській музиці кінця ХХ століття в жанрах сюїти та партити (2013)
Пиж’янова Н. - Збірка "Народні українські пісні в Київщині" Порфирія Демуцького як репрезентант етнорегіонального фольклорного стилю Черкаського регіону (2013)
Лоснова Д. - Весільний обряд та його особливості у творчості І. Стравінського (на прикладі музично-сценічної кантати "Весіллячко") (2013)
Кліщ О. - Львівський рок 60–70-х — початок шляху (2013)
Сєрова О. - Християнська духовна музика та мінімалізм (2013)
Батанов В. - Спектральность вклада С. Кусевицкого в историю музыки ХХ столетия (2013)
Лу Ю. - Особенности зарубежного периода творчества С. Рахманинова (2013)
Цзян М. - Фортепианная сюита "Детский уголок" в творчестве Клода Дебюсси (2013)
Аїсі. Аїсі. - Четвертий фортепіанний концерт С. Прокоф’єва у контексті концертно-інструментального жанру ХХ століття (2013)
Юй Л. - Сочинения Л. Бетховена 1820-х годов: авторски- стилевой и композиционно-стилистический аспекты (2013)
Завгородняя Г. - Эволюция музыкального мышления в контексте диалектики пространственно-временных координат (2013)
Котляревська О. - Метафорична природа поняття "смисл" як передумова варіантності музикознавчої інтерпретації (2013)
Черноіваненко А. - "Інструментальне бельканто" як культурний феномен (2013)
Оганезова-Григоренко О. - Творческая индивидуальность артиста мюзикла — как структурированная автопоэзная система (2013)
Бондар Є. - Технологія замінює нам пам’ять? (З досвіду інтонаційно-художнього синтезування) (2013)
Кучма О. - Музичний стиль як історико-процесуальне явище: до проблеми авторського стилю в сучасній музиці (2013)
Грибиненко Ю. - Жанровые инновации в камерно- инструментальном творчестве Юлии Гомельской (2013)
Регрут В. - Ведущие направления и актуальные аспекты музыковедческой моцартианы (2013)
Варакута М. - О методах работы с народно-песенным фольклором в хоровой миниатюре фольклорного типа (на примере цикла "Пісні з Волині" А. Некрасова) (2013)
Лобода Л. - Актуальные проблемы коммуникации на музыкальном радио (2013)
Чубак А. - Композиторська зрілість як хронологічний та аксіологічний феномен (2013)
Ергиева Е. - Феномен архетипа в фортепианном искусстве (2013)
Бытко О. - К вопросу о сценичности оперы С. Прокофьева "Игрок" (2013)
Жарик А. - Перша розвідка з музичної психології П. Сокальського (часо-просторовий аспект) (2013)
Чжи И. - Теоретические пролегомены к изучению речитативных форм оперной музыки (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського