Цзя Ш. - Виды программности как критерий типологии фортепианных сюит китайских композиторов (2013)
Повзун Л. - "Німа інтонація" як психофізичний показник виконавського ансамблевого узгодження (2013)
Матвійчук Л. - Основи постановки виконавського апарату домриста (2013)
Щербакова О. - Расширение исполнительских функций фортепианного дуэта в художественном контексте произведения (2013)
Серенко С. - Валентина Балон-Рымашевская и виолончельная школа в Одессе (2013)
Козак Р. - До питання теорії та практики інструментовки для оркестру народних інструментів (2013)
Заєць В. - Технологічні формули фахового мислення музиканта-виконавця (2013)
Чирка И. - Дискурсивные предпосылки изучения деятельности современного дирижера (2013)
Шовгенюк С. - Становлення бас-кларнета у виконавській практиці XIX — середини ХХ століття (2013)
Чернецька Л. - Теоретико-методологічні аспекти вокальної підготовки сучасного бандуриста (2013)
Метлушко В. - Технико-выразительный потенциал кларнета в сочинениях Э. Денисова (на примере DSCH для кларнета, тромбона, виолончели и фортепиано; сонаты для кларнета solo) (2013)
Кравченко А. - Одеська музично-педагогічна школа ансамблевого виконавства (2013)
Закопець Р. - Артистична діяльність Юзефа Ельснера: між Польщею та Галичиною (2013)
Бояренко Т. - Фортепиано в звучании арии как жанре и стиле пения (2013)
Ван Ч. - Запад — Восток в выразительности музыки фортепианных пьес С. Скотта и в юбилейном сборнике для детей к 30-летию КНР (2013)
Інформація про авторів (2013)
До уваги авторів (2013)
Abramowicz P. - Aktualne zasady diagnostyki oraz zmiany klasyfikacji wrodzonej łamliwości kości (Osteogenesis imperfecta), Artemiuk A., Konstantynowicz J. (2013)
Поворознюк В. В. - Гіперурикемія, індекс маси тіла, показники ліпідного обміну та мінеральної щільності кісткової тканини в жінок постменопаузального віку, Дубецька Г. С. (2013)
Поворознюк В. В. - Вплив лікарських засобів кальцію та вітаміну D на процеси регенерації та мінеральну щільність кісткової тканини в оваріектомованих щурів, Гаркуша М. А., Бистрицька М. А., Балацька Н. І. (2013)
Березовський В. Я. - Вплив аліментарної депривації на стан кісткової тканини молодих щурів, Літовка І. Г., Чака О. Г., Янко Р. В. (2013)
Хвисюк О. М. - Стан кісткової тканини в щурів з моделями глюкокортикоїдного остеопорозу та ниркової недостатності, Павлов С. Б., Гончарова А. В. (2013)
Масік Н. П. - Архітектоніка кісткової тканини щурів на тлі експериментально створеного хронічного обструктивного захворювання легенів (2013)
Михальчук Л. М. - Цукровий діабет типу 2 – захворювання, що може бути пов’язане з дефіцитом вітаміну D (2013)
Климовицький Ф. В. - Ефективність активних метаболітів вітаміну D у лікуванні постменопаузального остеопорозу (2013)
Гук Ю. М. - Особливості медикаментозної передопераційної підготовки пацієнтів на недосконалий остеогенез, Кінча-Поліщук Т. А., Зима А. М. (2013)
Азизова Д. Ш. - Сравнительная оценка двух неинвазивных методов исследования плотности костной ткани у женщин узбекской популяции, Азизова Г. Д., Нурмухамедова Л. С. (2013)
Минасов Т. Б. - Синдром гемической гипоксии у пациентов пожилого и старческого возраста, госпитализированных по поводу перелома проксимального отдела бедра, Гиноян А. О., Файзуллин А. А., Минасов И. Б. (2013)
Янковская Л. В. - Показатели функции эндотелия и уровня витамина D у женщин с артериальной гипертензией в перименопаузальном периоде, Кежун Л. В., Поворознюк В. В., Балацкая Н. И. (2013)
Ігнатьєв О. М. - Лікування структурно-функціональних змін кісткової тканини в дітей, Ямілова Т. М. (2013)
Карпова И. С. - Общие звенья патогенеза ИБС и постменопаузального остеопороза, Манак Н. А. (2013)
Від головного редактора (2014)
Хай М. - Супровідний інструментарій кобзарсько-лірницької традиції (2014)
Зінків І. - До походження та семантики терміну "гусла" (2014)
Zinkiv I. - To the Origin and Semantics of the Term "Husly" (2014)
Муравская О. - "Фауст" Ш. Гуно в русле жанрово-стилевой и мифопоэтической специфики французской лирической оперы (2014)
Іонов В. І. - Ціннісно-смисловий зміст сучасної української музичної історіографії: діалогічний підхід (2014)
Поляковская С. - От замысла к воплощению: комментарий композитора (по материалам интервью с Александром Красотовым) (2014)
Скорик А. - Дискурс мас-медіа в системі сучасних досліджень культурологічного характеру (2014)
Яковлев О. - Транснаціональні гуманітарні проекти в синергії культурного простору України (2014)
Кучма О. - Особливості стилеутворення у творчості Р. Щедріна (2014)
Вороновська О. - Танцювальна культура Відродження (2014)
Шпак Г. - Духовно-смысловые и жанрово-стилевые аспекты оратории Ф. Листа "Христос" (2014)
Лобода Л. - Еволюція традицій професійної вокальної постанови у XVII столітті (на прикладі діяльності Беніньє де Басії) (2014)
Перепелица А. - "Диптих" Мирослава Скорика: жанровые особенности (2014)
Походзей П. - Школа оперної режисури Олександра Колодуба (2014)
Татарникова А. - "Волшебный стрелок" К. М. Вебера в контексте стилевых исканий немецкого музыкального театра первой половины XIX века (2014)
Семкович В. - Форми та формули в хоровій музиці Л. Дичко (на прикладі двох кантат a capella "Пори року" та "Карпатської кантати") (2014)
Мищук В. - Cемантика образа Дон Кихота в оперном творчестве Ж. Массне (2014)
Цзоу В. - Классические тенденции развития стиля оркестровой музыки и творчество Й. Гайдна (2014)
Завгородняя Г. - Полифонические закономерности в аспекте эволюции музыкального мышления (2014)
Осадчая С. - Триада эстетического — этического — фидеистического как основополагающий принцип музыкальной культуры (2014)
Черноіваненко А. - Поняття "абсолютна музика" у розвитку музичного інструменталізму (2014)
Chernoivanenko A. - The Concept of "Absolute Music" in the Development of Musical Instrumentalism (2014)
Повзун Л. - Соціокультурна амбівалентність камерності в інструментально-ансамблевих жанрах (2014)
Povzun L. - Social and Cultural Ambivalence of Chamber Music in Instrumental and Ensemble Genres (2014)
Бондар Є. - Нова сакральна музика: художньо-стильовий синтез традицій та новацій (латиномовний аспект) (2014)
Грибиненко Ю. - Феномен гипертекста как форма и способ функционирования музыкального сознания (2014)
Майденберг-Тодорова К. - Эстетическая значимость композиторского замысла в алеаторно-сонористической композиции Д. Курляндского "беспроводные технологии" (2014)
Каплун Т. - Преподобная Евфросиния Полоцкая в древнерусской певческой и житийной традиции (2014)
Регрут В. - Структурно-семантические особенности оперного текста (2014)
Ілечко М. - Теоретичні передумови вивчення феномена сюїтності у музиці (2014)
Перепелица М. - Принцип театральности и формы его применения в музыке (2014)
Носуля А. - Особливості втілення художнього та музично-драматургічного змісту у камерній опері (2014)
Година И. - Общегуманитарные предпосылки исследования авторского стиля в музыке (2014)
Кучуривский Ю. - О жанровом синтезе "Мессы мира" К. Дженкинса (2014)
Мазуренко А. - Переінтонування як феномен дослідницької інтерпретації музичного фольклорного тексту: до питання вільного звуковисотного строю (2014)
Чжи И. - Речитатив как фактор жанрово-стилевой эволюции оперного творчества (2014)
Айси. Айси. - "Новое фортепиано" С. Прокофьева: исполнительский и композиторский аспекты (2014)
Цзян М. - Признаки цикличности сюиты "Образы" для фортепиано Клода Дебюсси (2014)
Ергиев И. - К проблеме типологизации артистических исполнительских стилей (2014)
Оганезова-Григоренко О. - Социокультурные аспекты формирования профессионализма артиста мюзикла (2014)
Чеботаренко О. - Звук как смысловое энергетическое поле (на примере пьес из цикла "Музыкальные посвящения" Б. М. Фильц): исполнительский аспект (2014)
Дубровская Г. - "Божественные тайны не думай разгадать...". К вопросу о теме "Возвращения" в прелюдии С. В. Рахманинова си минор ор. 32 № 10 (2014)
Казначеева Т. - Эволюция методов фиксации танцевальных движений (2014)
Шевченко Т. - Темпоральные аспекты интерпретации сказочной образности в фортепианной музыке Н. Метнера (2014)
Хмель Н. - Особливості перекладення партії арфи для бандури (на прикладі "Концерту для органу (або арфи) та струнного оркестру B-dur" Ґ. Ф. Генделя) (2014)
Савенко С. - Генезис конкурсно-фестивального движения: формирование традиционных моделей (2014)
Хиль Е. - Первый фортепианный концерт С. Прокофьева как предмет стилевой множественности исполнительских интерпретаций (2014)
Швець К. - Скрипкове виконавське мистецтво як важлива складова сучасної масової культури (2014)
Чжан К. - Репертуарность как критерий современной оперной практики (2014)
Хуан Ц. - Этапы и факторы исторического развития концертмейстерского искусства в европейской камерной вокально-клавирной музыке (2014)
Ван П. - Синтетическая природа оперного образа в операх В. Моцарта (2014)
Юй Л. - Восьмая соната А. Скрябина в ряду последних сочинений композитора в названном жанре (2014)
Інформація про авторів (2014)
До уваги авторів (2014)
Бондаренко К. К. - Оптимизация тренировочных средств гандболистов на основе функционального состояния скелетных мышц, Маджаров А. П., Бондаренко А. Е. (2016)
Бондаренко К. К. - Структура тренировочной деятельности пловцов на основе функционального состояния скелетных мышц, Палашенко М. Ю., Назаренко И. А., Захарченко О. А. (2016)
Головченко О. І. - Оптимізація самостійної роботи студентів під час вивчення навчальної дисципліни "Фізичне виховання" (2016)
Dehtiarenko T. V. - Influence of sexual genomic imprinting on child ontogenesis, Kodzhebash V. F. (2016)
Дегтяренко Т. В. - Актуальність міждисциплінарного та нейропсихологічного підходів до діагностики тяжких порушень мовлення у дітей раннього віку, Павлова Н. В. (2016)
Дегтяренко Т. В. - Реалізація психофізіологічної парадигми в олігофренопедагогіці, Шевцова Я. В. (2016)
Дяченко Ю. Л. - Методичний супровід організації оздоровчо-реабілітаційних заходів для дітей старшого дошкільного віку з кіфотичною поставою в умовах навчального закладу (2016)
Евтухова Л. А. - Использование метода электретно-термического анализа при изучении медико-биологических дисциплин, Босенко А. И. (2016)
Жáра Г. І. - Форми і методи реалізації змісту компетентності індивідуального здо-ров’язбереження майбутніх учителів (2016)
Завадська М. М. - Оптимізація фізичного виховання студентів ВНЗ засобами спортивної ходьби (2016)
Заікіна Г. Л. - Оцінка ефективності використання організованої рухової активності учнів спеціалізованої школи (2016)
Калиниченко І. О - Оптимізація навчального процесу в старших класах за даними конституційно-типологічних та функціональних характеристик учнів (2016)
Клименко О. В. - Удосконалення навчального процесу з підготовки бакалаврів фізичного виховання за даними моніторингу фізичного розвитку студентів, Босенко А. І., Євтухова Л. О. (2016)
Клинов В. В. - Формирование ценностей культуры досуга старшеклассников сельских школ в процессе физкультурно-спортивной деятельности, Блоцкий С. М. (2016)
Кожуріна І. Є. - Програма оздоровчого фізичного виховання для студентів вищих навчальних закладів (2016)
Кравченко Ю. В. - Адаптаційні можливості дітей-мешканців середньогір’я в умовах навчального процесу, Бічекуєва Ф. Х., Портніченко В. І. (2016)
Кривенцова І. В. - Ефективність рухливих ігор у розвитку швидкісних якостей 12-14 річних фехтувальників, Пашкевич С. А. (2016)
Латіна Г. О. - Оцінка превентивної спрямованості фізичного виховання при надлишковій масі тіла у дітей шкільного віку (2016)
Лизогуб В. С. - Спеціальна підготовка та стан біоенергетики футболістів із різними типологічними властивостями вищих відділів центральної нервової системи, Нечипоренко Л. А., Пустовалов В. О., Супрунович В. О. (2016)
Нестеренко В. Г. - Вплив фізичної активності на розумову працездатність учнів п’ятих класів (2016)
Ноздрова О. П. - Формування професійної компетентності та творчого потенціалу майбутнього вчителя за допомогою педагогічної практики в дитячих літніх оздоровчих таборах (2016)
Павленко І. О. - Формування валеологічного мислення для підвищення адаптаційних можливостей студентської молоді у процесі професійної підготовки у ВНЗ (2016)
Plisko V. I. - Motor actions modelling in physical education, Sikura A. I., Radziievskyi R. M. (2016)
Подригало Л. В. - Оптимизации тренировочного процесса спортсменок синхронного плавания на основе мониторинга физического развития и функционального состояния, Ровная О. А., Сокол К. М., Максечко О. Д. (2016)
Порада О. В. - До проблеми сучасного ринку праці випускників вищих навчальних закладів (2016)
Приймаков А. А. - Управление учебно-тренировочным процессом на основе модельных характеристик подготовленности единоборцев высокой квалификации, Эйдер Ежи, Коленков А. В. (2016)
Самокиш І. І. - Оптимізація навчального процесу з фізичного виховання у вищих закладах освіти на основі моніторингу функціональних можливостей студентів, Босенко А. І., Дишель Г. О. (2016)
Ситник О. А. - Внесок фізичного реабілітолога у формування здоров’язбережувального освітнього середовища (2016)
Скиба О. О. - Роль спрямованості навчального процесу дитячо-юнацьких спортивних шкіл на адаптаційні можливості юних спортсменів (2016)
Хорошуха М. Ф. - Експрес-метод оцінки рівня соматичного здоров’я осіб із порушеннями опорно-рухового апарату, Левицька Л. М., Омельчук О. В. (2016)
Шуба В. В. - Інноваційні педагогічні шляхи розвитку силових здібностей хлопців 16-17 років засобами скелелазіння (2016)
Шуба Л. В. - Теоретико-методичні основи вивчення дисципліни "Спортивно-педагогічне вдосконалення" на факультеті фізичного виховання (2016)
Вихідні дані (2011)
Kocijan R. - An update on osteogenesis imperfecta, Muschitz C., Haschka J., Resch H. (2013)
Кеч Н. Р. - Остеопороз та остеопенія в дітей з екопатологією із західного регіону України, Гнатейко Н. О. (2013)
Дубецька Г. С. - Гіперурикемія та компоненти метаболічного синдрому в людей різного віку та статі (2013)
Поворознюк В. В. - Обгрунтування застосування комплексних препаратів вітаміну D та кальцію в пародонтології, Мазур І. П., Новошицький В. Є. (2013)
Гук Ю. М. - Перший досвід сучасного підходу до діагностики та лікування хворих на D-залежний рахіт, Марциняк С. М., Кінча-Поліщук Т. А. (2013)
Кінаш М. І. - Клінічна характеристика кісткової тканини в дітей з патологією гепатобіліарної системи, Лобода В. Ф. (2013)
Орлик Т. В. - Оцінка ефективності та безпечності препарату "Остеобіос" у профілактиці та лікуванні системного остеопорозу в жінок у постменопаузальному періоді, Дубецька Г. С., Поворознюк В. В. (2013)
Шармазанова Е. П. - Визуализация послеоперационных изменений поясничного отдела позвоночника после удаления грыж дисков, Костюковская А. Е., Волковская Е. В. (2013)
Абдуллаєв Р. Я. - Можливості ультразвукової діагностики патології складок синовіальної оболонки колінного суглоба та хвороби Гоффа, Ждан В. М., Іваницький І. В., Пономаренко С. О., Некрасов А. М., Доленко О. В. (2013)
Рустамова У. М. - Совершенствование лучевой диагностики гонартроза (2013)
Янковская Л. В. - Уровень витамина D, кальция и параметры костной ткани у лиц с облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей, Хильмончик И. В. (2013)
Павлов С. Б. - Роль гормональной регуляции в метаболизме костной ткани при моделировании его нарушений, Гончарова А. В., Кумечко М. В., Семко Н. Г., Бабенко Н. М. (2013)
Ковальчук Т. А. - Особливості клінічного перебігу суглобового болю у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, Боярчук О. Р., Гаріян Т. В., Лучишин Н. Ю. (2013)
Тяжка О. В. - Вітамін D – статус дітей з алергічними захворюваннями, Поворознюк В. В., Сельська З. В. (2013)
Бакалюк Т. Г. - Стан хрящового та кісткового метаболізму у хворих старших вікових груп з остеоартрозом (2013)
Гавриш А. В. - Фортифікація борошняної кулінарної продукції вітаміном D, Поворознюк В. В., Нєміріч О. В., Балацька Н. І., Доценко В. Ф., Синьоок Л. Л. (2013)
Поворознюк В. В. - Оцінка змін кісткової тканини в дітей із хронічним захворюванням нирок І-ІІІ стадії, Буднік Т. В., Балацька Н. І., Єрохіна О. І. (2013)
Масік Н. П. - Роль вітаміну D у регуляції кальцій-фосфорного обміну у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень (2013)
Вихідні дані (2012)
Содержание (2014)
Панов Б. В. - Современные возможности обеспечения качества медицинского обследования плавсостава водного транспорта Ураины (обзор литературы), Балабан С. В., Самысько Д. Б, Лисобей В. А. (2014)
Шепіль О. В. - Порушення метаболізму заліза та феритину у хворих на рак молочної залози (огляд літератури) (2014)
Дубинина В. Г. - Анализ мутаций генов MLH 1, MSH 2 И CAS 20q13 у платинорефрактерных больных раком яичников, Рыбин А. И., Лысенко М. А., Кузнецова О. В. (2014)
Мироненко Т. В. - Диференційовані діагностичні і лікувальні підходи при легкій черепно-мозковій травмі в гострому періоді, Федорковський С. О., Победьоний А. Л., Стасюк С. Г., Леонова О. Г. (2014)
Ніколаєва Н. Г. - Оцінка результатів лікування хворих на вертебро-базилярну недостатність на тлі нестабільності шийного відділу хребта, Довгань О. О., Кірдогло Г. К., Балашова І. В. (2014)
Цвях А. І. - Обставини отримання пошкодження у постраждалих з політравмою (статево-віковий аналіз) (2014)
Кремзер А. А. - Взаимосвязь между циркулирующим уровнем остеопротегерина и инсулинорезистетностью у больных с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза (2014)
Коршняк Е. В. - Участие нейрогормонов в развитии вегетативной дисфункции у больных с отдалёнными последствиями закрытой черепно-мозговой травмы, Насибуллин Б. А., Гоженко Е. А., Коршняк В. А. (2014)
Книшов Г. В. - Сучасні методи діагностики ішемії міокарда у хворих з звивистістю коронарних артерій, Лебедєва Є. О., Трембовецька О. М., Білинський Є. О. (2014)
Авраменко А. А. - Влияние степени обсеменения слизистой желудка активными формами и наличия неактивных форм хеликобактерной инфекции на достоверность дыхательного теста у больных хроническим хеликобактериозом (2014)
Самура Б. Б. - Роль циркулирующего n-терминального фрагмента мозгового натрийуретического пептида как маркера прогноза кардиоваскулярных событий у пациентов с хронической лимфоцитарной лейкемией в ремиссии (2014)
Суханов А. А. - Использование гемовискозиметрии в исследовании системы гемостаза (2014)
Лиходед А. Н. - Патогенетическое обоснование путей совершенствования диагностики пиелонефрита, Шухтин В. В., Квасневский А. Я. (2014)
Шафран Л. М. - Алгоритм лабораторних досліджень при підозрі на дисгомеостаз важких металів, Пихтєєва О. Г., Большой Д. В. (2014)
Кальниш В. В. - Характеристика динамики реакций лиц склонных и устойчивых к развитию состояния монотонии при операторской деятельности, Пышнов Г. Ю., Мальцев А. В., Красотин Е. В. (2014)
Люлько О. М. - Психофизиологическая составляющая роли "человеческого фактора" в авиационных происшествиях (2014)
Савицкий И. В. - Динамика показателей психологического и физического здоровья студентов-медиков до и во время сессии, Быльский Д. В., Кузьменко И. А., Тюпа В. В., Ягодка А. А. (2014)
Пузанова А. Г. - Психогенное влияние профессионального стресса на развитие психосоматических реакций у водителей автотранспортных средств, Горячева Ю. В. (2014)
Пінчук І. Я. - Аналіз анкетування керівників та фахівців соціальних служб щодо надання першої психологічної допомоги переселенцям і постраждалим внаслідок бойових дій, Пінчук І. М., Іванова О. Л., Степанова Н. М., Суховій О. О., Чайка А. В., Сулімовська А. С. (2014)
Шафран Л. М. - Микроэлементология 21-го столетия – вызовы и решения (по итогам съездов и конференций) (2014)
Вчений і організатор (до 60-річчя Миколи Георгійовича Проданчука) (2014)
Правила для авторов (2014)
Вихідні дані (2012)
Бабич Н. Д. - Народна фразеологія про магічну силу слова (2012)
Байдюк О. І. - Використання складносурядних речень в епістолярній спадщині А. Ю. Кримського (2012)
Барбанюк О. О. - Метонімічні мотиваційні моделі предметного фрейму гіперреальності в художніх творах Урсули Ле Гуїн циклу "Earthsea" (2012)
Березовська Г. Г. - Східноподільські назви спідниці (2012)
Беркещук І. С. - Фемінні мотиви крізь призму мовної картини світу Євгенії Кононенко (за оповіданням "Зустріч у Сан-Франциско") (2012)
Бернацька С. М. - Шляхи переходу від ірреальності до реальності в синтаксичних конструкціях, Бернацька Н. П. (2012)
Беценко Т. П. - Термін текстово-образна універсалія у лінгвофольклористиці (2012)
Борис Л. М. - Назви напоїв у буковинських говірках (2012)
Горголюк Н. Г. - Морфолого-синтаксична репрезентація валентного потенціалу предиката винний (2012)
Горох Г. В. - Мовностилістичні особливості художніх творів Уласа Самчука (2012)
Гримашевич Г. І. - Актуальні проблеми дослідження середньополіських говірок (2012)
Гудима Н. В. - Основні чинники лексичних запозичень у зарубіжному й українському мовознавстві (2012)
Гуйванюк Н. В. - Конструкції місця у творах В. Стефаника: співвідношення загальнолітератної мови та діалектних елементів (2012)
Гурська Д. В. - Релігійний дискурс як засіб актуалізації художнього мовлення письменників-подолян (2012)
Дзюбак Н. М. - Найдавніші терміни військово-інженерної галузі (2012)
Драгомерецька А. В. - Міфотеоніми як спосіб поетичної реалізації мовної картини світу у творчості Ліни Костенко (2012)
Загороднова В. Ф. - Соціокультурні стереотипи як одиниці організації крос-культурної комунікативної компетентності учнів-білінгвів (2012)
Зикун Н. І. - Культура мови ЗМІ і рівень довіри до медіатекстів (2012)
Зубар Л. С. - Функції власних назв у творах українських письменників–фантастів (2012)
Карнаух Г. В. - Зняття граматичної неоднозначності словоформ шляхом автоматичної обробки природної мови (на матеріалі текстів нормативно-правових документів) (2012)
Кедич Т. В. - Особливості індивідуально-авторського використання фразеологізмів в аспекті контекстуальної реалізації в історичній прозі другої половини ХХ століття (2012)
Книш О. В. - Семантичні плеоназми в українському художньому тексті кінця ХХ – початку ХХІ столітть (2012)
Коваленко Б. О. - Рукописна спадщина класиків української літератури як джерело лінгвістичних досліджень (2012)
Коваленко Н. Д. - Фраземи як матеріал для досліджень фонетичних рис говірок (2012)
Козак Р. В. - Національно-культурний компонент експресивного синтаксису сучасного художнього дискурсу (2012)
Коротич К. В. - Комунікативні стратегії й тактики психологічного типу "чоловік-воїн" у межовій ситуації (на матеріалі роману Івана Багряного "Сад Гетсиманський") (2012)
Коханська А. О. - Гідронімія басейну Смотричу (2012)
Кузь Г. Т. - Динаміка прагматичних функцій вигукових фразеологізмів в українській мові (2012)
Ліщук Т. Д. - Лексико-семантичне поле "зовнішність людинии" як засіб творення особистості у романі В. Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" (2012)
Маркітантова В. Ю. - Інфінітивні речення в художньому мовленні подолян (2012)
Маркітантов Ю. О. - Фразеологізми в поетичному мовленні Ігоря Римарука і Павла Гірника (2012)
Марчук Л. М. - Лінгвальні та екстралінгвальні чинники будови семантичного поля "костюм" в творах сучасних українськиї прозаїків (2012)
Матвієнко Г. І. - Симулякризація феномену свободи у есеї В. Єшкілева "Острівна батьківщина слонів. Cпроба кабінетної археології" (2012)
Мозолюк О. М. - Просторові словосполучення говірки села Голгочі Підгаєцького району Тернопільської області (2012)
Пастух Т. А. - Комунікативно-прагматичні особливості наукового дискурсу (2012)
Попович А. С. - "Хай славляться серед народу слова" (2012)
Руснак Н. О. - Субкатегорія завершеності у діалектному тексті буковинських говірок (2012)
Руснак Ю. М. - Назви другорядних чинів весільного дійства у буковинських говірках (2012)
Свідер І. А. - Особливості репрезентації емотивних ситуацій у епістолярній прозі Д. Г. Лоуренса (2012)
Скаб М. В. - Біблійні вислови у творах Бориса Харчука як відображення мовної картини світу волинян (2012)
Старко В. Ф. - Артефактні категорії в процесах мовної категоризації світу (2012)
Струк І. М. - Лексичні діалектизми у драматичних творах Сидора Воробкевича (2012)
Тищенко Т. М. - Вокативні інтер’єктиви у східноподільських говірках (2012)
Ткач В. І. - Вік і стать тварин як мотиваційна ознака у фразеологізмах з компонентами-фауноназвами (2012)
Торчинський М. М. - Ойконімія Хмельницької області (2012)
Трифонов Р. А. - Метамовний аспект кулінарної есеїстики Світлани Пиркало (2012)
Федькова І. А. - Антонімічні відношення у терміносистемі танцю (2012)
Царалунга І. Б. - Правнича лексика у контексті української актової мови XVII ст. (2012)
Чернікова О. І. - Інвентаризація, сегментація та таксономія груп фонетичних ітерантів в англійському та українському художньому мовленні (2012)
Чопик Я. М. - Креативність індивідуально-авторської інтерпретації художнього тексту в науковому дискурсі Юрія Шевельова (2012)
Чопик Я. М. - Ономасіологічні ознаки морфологізованих і неморфологізованих ад’єктивних одиниць в аспекті словотвірно-синтаксичних зв’язків, Дзюбак Н. М. (2012)
Шеремета Н. П. - Діалектологія як засіб осмислення етнокультури рiдного краю (2012)
Якименко О. О. - Емоційно-оцінні компоненти абревіатури сучукрліт (укрсучліт) як назви літературного напряму (2012)
Яцук О. В. - Виражальні засоби реалізації художньо-образної функції напівпредикативних апозитивних одиниць (на матеріалі української прози кінця ХХ – поч. ХХІ ст.) (2012)
Атаманчук В. П. - Еволюція народного характеру у віршованій повісті М. Рильського "Марина" (2012)
Боднарчук П. І. - Проблема соціальних "ідеалів" в антиутопічному дискурсі (на матеріалі п’єс А. Платонова "Шарманка" та М. Куліша "Народний Малахій") (2012)
Бедзир Н. П. - Творческая деятельность русской литературной эмиграции в Подкарпатской Руси в 20-30-е гг. ХХ в. (2012)
Броварська О. А. - Жанрово-стильові зсуви як ознака поетики сучасної публіцистики (на матеріалі творчості Богдана Теленька та Романа Іваничука) (2012)
Волковинський О. С. - Необхідність подолання термінологічного хаосу в класифікації епітетів (2012)
Вірич Н. В. - Екзистенціал щастя в художньому світі Всеволода Нестайка (2012)
Вірич О. В. - Антропологічна проблематика прози М. Матіос ("Солодка Даруся", "Москалиця", "Щоденник страченої") (2012)
Горох Г. В. - Подвижницька стезя Григорія Костюка (2012)
Джурбій Т. О. - Неоригінальна драматична творчість М. Старицького "Подільського періоду" (2012)
Канарська В. П. - Античний світ у поезії Емми Андієвської (2012)
Кеба А. В. - Художественный мир Андрея Платонова: пространство и текст (2012)
Кеба Т. В. - Особливості структурної організації поеми О. Вайльда "Равенна" (2012)
Ковалець Л. М. - Запаніти – все одно що вмерти? Спроба кваліфікації самогубства масі з роману Анатоля Свидницького "Люборацькі" (2012)
Козачук К. О. - Фольклорна трансформація державного політико-правового дискурсу в історичному оповіданні Марка Вовчка "Маруся" (2012)
Комарніцька Л. М. - Сюжетна трансформація трагедії Вільяма Шекспіра "Ромео і Джульєтта" у творчості Григорія Горіна (2012)
Корнійчук Т. В. - "Пісня на новий 1805-й год…" І. Котляревського у світлі гуманістичних тенденцій (2012)
Коруняк Ю. П. - Табірна поезія Василя Стуса у рецепції Михайлини Коцюбинської (2012)
Костик В. В. - Фольклорні матеріали з Буковини у науковому активі Танасія Колотила (2012)
Кочерга С. О. - У дзеркалі студій семіотики ґендера: портрет Кассандри Лесі Українки (2012)
Крук А. А. - Проблема типологічних зіставлень у літературознавчому дискурсі: ураїнсько-англійські паралелі (2012)
Кудрявцев М. Г. - Драма Лесі Українки "На полі крові" у контексті світової іудіади (2012)
Лабай К. В. - Доленосний вибір Фауста та Лже-Фауста у романі Р. Шеклі, Р. Желязни "Якщо з Фаустом вам не пощастило" (2012)
Лебідь І. Ю. - Дитячі образи в оповіданнях М. Коцюбинського (2012)
Мальцев В. С. - Між силабо-тонікою та акцентним віршем (про деякі метричні експерименти українських поетів-романтиків у 30-ті роки ХІХ століття) (2012)
Мариненко Ю. В. - Рецепція шевченкової України в прозі мистецького українського руху (2012)
Марчак Т. А. - Естетичне новаторство прози Гната Михайличенка та Андрія Заливчого (2012)
Марчук Л. М. - Аксіологічна оцінка лінгвокультуреми "війна" в прозі М. Стельмаха, Туранська В. Л. (2012)
Мацько В. П. - Ідейно-художній образ В. Винниченка в рецепції Григорія Костюка (2012)
Миколайчук А. І. - American history in Toni Morrison’s novels (2012)
Мокренцов Д. С. - Кореляція образу пророка в новелі М. Коцюбинського "Він іде!" (2012)
Насмінчук Г. Й. - Аспекти авторського "Я" в романі "Солом’яні дзвони" Броніслава Грищука (2012)
Новикова М. А. - Т. С. Элиот, "оборона островов": кросс-культурный анализ (2012)
Остапенко В. І. - Гендерні особливості вживання вигуків в англійській художній комунікації (2012)
Павлішена Л. В. - Художня інтерпретація літературних образів та сюжетів у комедії І. Карпенка-Карого "Розумний і дурень" (2012)
Пантелей І. А. - Роль освіти у житті невільників (на матеріалі української антикріпосницької та американської аболіціоністської літератур ХІХ століття) (2012)
Попадинець О. О. - Художнє осягнення психологічних глибин характерів героїв історичних романів В. Скотта і М. Старицького (2012)
Починок Л. І. - Проблема добра і зла у драмі В. Винниченка "Чорна Пантера і Білий Медвідь" (2012)
Приймак І. В. - Поетична творчість Петра Поповича-Гученського й розвиток барокового віршування у XVII ст. (2012)
Прокопчук Ю. П. - Українське народне віршування в рецепції Дмитра Загула (2012)
Прокоф’єв І. П. - Ліро-епос Петра Карася (2012)
Прокоф’єв І. П. - Особливості імпресіонізму Володимира Свідзінського (2012)
Романиця О. В. - Поетична лексика віршованих творів Осипа Маковея (2012)
Сивак Л. М. - Духовно-етична проблематика у ліро-епосі Михайла Стельмаха "Чотири броди": мотив гріха і покари (2012)
Ткачук М. П. - Художній світ роману Михайла Стельмаха "Дума про тебе" (2012)
Томоруг О. М. - Жанрова своєрідність трансформаційного діапазону євангельських структур (2012)
Третяк Л. В. - "Перше зерно, з якого потім виросло дерево мого духовного життя" (Г. Костюк) – до витоків формування філологічних зацікавлень (2012)
Фоміна Г. В. - Інтерпретація традиційних сюжетів та образів у літературі XX століття (2012)
Хоптяр А. О. - Родина Грінченків і Поділля: творчі зв’язки (2012)
Чик О. І. - Типологічні особливості функціонування мотиву ініціації в українському та німецькомовному романі виховання другої половини ХІХ ст. (2012)
Чікарькова М. Ю. - "Чарівна крамниця" Г. Велза: світ очима дитини (2012)
Шевчук В. В. - Образ Устима Кармалюка у легендах та переказах із Поділля (2012)
Шинальська І. І. - Українська інтелігенція в повістях Бориса Грінченка (2012)
Шулык П. Л. - Феминистcкая триада современной израильской женской прозы (2012)
Вітюк В. В. - Текст як основний дидактичний матеріал для реалізації соціокультурної змістової лінії (2012)
Головина Л. И. - Обучение словообразованию в целях интенсивного обогащения словарного запаса младших школьников (2012)
Громик Л. І. - Робота над повістю Євгена Гуцала "Голодомор" на уроках позакласного читання (2012)
Лаврусевич Н. О. - Особливості проведення уроку літератури рідного краю за творчістю подільської поетеси Ганни Костів-Гуски (2012)
Мужеловська Л. В. - Формування мовленнєвої компетенції студентів-філологів: методичний аспект (2012)
Товкайло С. Р. - Використання інтерактивних технологій на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) в системі підготовки студентів (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вихідні дані (2012)
Beketova O. V. - Wiederholungsfiguren in der politischen Rede (2010)
Гончарова Л. I. - Особливості перекладу фразеологізмів з німецької мови на українську, Логвіненко А. Ю. (2010)
Жмаєва Н. С. - Реалізація приголосних фонем англо-американських запозичень сфери інформаційних технологій (2010)
Зимомря М. І. - Мала проза Івана Франка та Артура Шніцлера: поетика тексту, Бродська О. О. (2010)
Корольова Т. М. - Текст та дискурс як елементи комунікації, Могилевський В. І., Сивокінь Г. В. (2010)
Ланова О. В. - Переклад спеціальної лексики сфери економіки з англійської мови на українську, Каплун С. Д. (2010)
Ларіна Е. В. - Інтолерантність як категорія політичного дискурсу (2010)
Панасенко Т. А. - Языковая картина мира в загадках (2010)
Руденко О. В. - Типологія телевізійного інтерв’ю як складової частини масової комунікації (2010)
Sabitova A. - Interkulturelle Aspekte der Übersetzung in der Praxis, Želudenko M. (2010)
Савина B. В. - Стилистические особенности произведений Томаса Бернхарда (2010)
Савчук Г. В. - Темпоральні та паузальні властивості спонукальних висловлень представників української та американської феміди (2010)
Sánchez Hernández Paloma - Präfixartige Wortbildungselemente im Deutschen und im Spanischen: Sprechen wir über das gleiche Phänomen? (2010)
Ступницька Г. І. - Жанрові особливості комедій О. Вайлда "Як важливо бути серйозним” і Б. Шоу "Зброя й людина” (2010)
Тектен Т. - Дистрибуция заимствований из различных иностранных языков в тематических группах специальной лексики современного турецкого языка (2010)
Відомості про авторів (2010)
Вимоги до оформлення наукових праць, що друкуються в "Науковому віснику ПДПУім. К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки” (2010)
Титул, зміст (2016)
Чепков І. Б. - Роль та місце генерального конструктора в життєдіяльності оборонно-промислового комплексу, Луханін М. І., Гультяєв А. А., Сіренко В. Є. (2016)
Борохвостов І. В. - Обґрунтування шляхів забезпечення Збройних Сил озброєнням та військовою технікою з урахуванням можливостей оборонно-промислового комплексу України (частина 2) (2016)
Демідов Б. О. - Управління проектами зі створення зразків озброєння та військової техніки в умовах прояву факторів невизначеності та ризику, Величко О. Ф., Кучеренко Ю. Ф., Куцак М. В. (2016)
Глебов В. В. - Об оценке эффективности элементов системы защиты от воздействия кассетного боеприпаса верхней полусферы, Климов В. Ф., Роленко С. А., Волосников С. А. (2016)
Александрова Т. Е. - Идентификация коэффициента внутреннего трения материала ствола танковой пушки (2016)
Cтешенко П. М. - Математична модель для оцінювання ефективності бойового застосування розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів (2016)
Дерепа А. В. - Гидроакустические помехи и их влияние на структуру построения системы "гидроакустическая станция – надводный корабль" (часть I) (2016)
Шишанов М. А. - Методические основы разработки программ обеспечения ремонтопригодности вооружения и военной техники, Мельник Б. А., Кобяков Л. И. (2016)
Гуляєв А. В. - Підвищення ефективності функціонування системи технічного обслуговування та ремонту озброєння та військової техніки, Зубарєв О. В., Каніщев В. В., Колодяжний В. Б. (2016)
Шульгін А. А. - Науково-технічні аспекти створення методики моніторингу циклічної пошкодженості основних деталей авіаційного двигуна військового призначення (2016)
Resume (2016)
Грек Володимир Григорович (2016)
Від редакційної колегії (2010)
Боса Т. С. - Художній переклад у сучасному мовознавстві (2010)
Валігура О. Р. - Особливості реалізації мелодичного компонента інтонації в англійському мовленні українських білінгвів (2010)
Вербицкая Т. Д. - Вариантные формы консонантных реализаций при онемечивании иностранных слов, Монастырская Ю. Г. (2010)
Вялкова І. О. - Жанрові класифікації в журналістикознавстві: основні підходи (2010)
Галунова H. М. - Оцінні реакції на іменний стимул в україномовних дівчат та дівчат-білінгвів 3—4 років (2010)
Гуцуляк І. Г. - Тропи і стилистичні фігури — об’єкти лінгвостилістичного дослідження (2010)
Дубова О. А. - Перспективи структурно-типологічних змін синтетичних мов (2010)
Іщенко Н. Г. - Семантичні та словотворчі процеси в словниковому складі сучасної німецької мови (2010)
Корольова Т. М. - Мелодичні параметри мовленнєвих актів толерантності/інтолерантності в мовленні політиків Німеччини, України та Росії, Могилевський В. І., Ларіна Е. В. (2010)
Луговой В. С. - К проблеме вариантности во фразеологической антропонимике неродственных языков (французский, украинский, русский) (2010)
Михайлюк Н. П. - Антропогендерная прономинальная транспозиция в концептуальной сфере вещного мира (2010)
Мороз A. В. - Лексична спорідненість термінів терміносистеми торгівлі в німецькій та українській мовах (2010)
Назар Р. М. - До питання типології жанрів мовлення в дискурсі публіцистичних текстів (2010)
Олефір Г. І. - Соціокультурні аспекти перекладу французьких власних назв на українську мову, Табачек І. В. (2010)
Панасенко Т. А. - Комунікативна характеристика загадок в українській, російській та англійській мовах (2010)
Півторак Л. А. - Відтворення непрямих колоративів у перекладі (на матеріалі перекладів творів Ф. Г. Лорки та Е. А. По) (2010)
Попова О. В. - Актуалізація тендерних маркерів інтонаційного оформлення англомовного діалогічного дискурсу в залежності від соціального статусу комунікантів (2010)
Савченко Е. Ю. - Актуальное членение предложения в английском и украинском языках (2010)
Сопачова B. В. - Критерії виділення аналітичних предикативних синтаксем (2010)
Стародуб К. А. - Функції аналітичного словотвору іменніків в аналітичних і синтетичних мовах (2010)
Хомік О. Є. - Контамінація язичницького та християнського світоглядів як типова ознака українських оберегових замовлянь (2010)
Юхимець С. Ю. - Лінгвістичні проблеми навчання майбутніх викладачів англійської мови просодичних засобів передавання модальних значень в іншомовному дискурсі (2010)
Відомості про авторів (2010)
Вимоги до оформлення наукових праць, що друкуються в "Науковому віснику ПНПУім. К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки” (2010)
Медведев В. В. - Временнáя и проcтранственная гетерогенизация распахиваемых почв (2013)
Ожован О. О. - Оптична щільність гумінових кислот автоморфних ґрунтів північно-західного Причорномор’я (2013)
Щербіна В. В. - Вплив пасторальної дигресії на ґрунтові водорості заповідних степових біогеоценозів, Мальцева І. А. (2013)
Бобрик Н. Ю. - Біологічна активність ґрунтів призалізничних екосистем за мікробіологічними показниками, Кривцова М. В., Ніколайчук В. І. (2013)
Малиновська І. М. - Вплив вирощування у монокультурі на мікробіологічні процеси у кореневій зоні кукурудзи та сої, Літвінов Д. В. (2013)
Елланська Н. Е. - Мікробні угруповання прикореневого ґрунту представників роду Vitex L., Левчик Н. Я., Юношева О. П. (2013)
Мальцев Є. І. - Екологічні особливості альгоугруповань лісових підстилок заплавних дібров степової зони України (2013)
Зверковский В. Н. - Требования к техническому этапу лесной рекультивации и их обеспечение, Кузенко Ю. Н. (2013)
Довгалюк И. Г. - Проблема засоленных почв Украины и перспективы использования отходов содового производства для их мелиорации, Котович А. В. (2013)
Горбань В. А. - Роль физико-химических и физических исследований при лесной рекультивации в условиях степной зоны Украины, Макалей З. А. (2013)
До уваги авторів (2013)
Васильєва О. І. - Інституційне забезпечення державної регіональної політики в Україні (2014)
Дацій Н. В. - Інструментарій реалізації громадського контроля (2014)
Лисов І. В. - Адаптаційна модель регіональної економічної політики (2014)
Барвіненко В. Д. - Модель формування державної житлової політики (2014)
Банчук-Петросова О. В. - Механізми реалізації проекту національної стратегії розвитку державної кадрової політики сектору безпеки і оборони України (2014)
Вилгін Є. А. - Інструментарій регіонального управління інвестиційно-будівельним комплексом (2014)
Ільницька Л. В. - Багаторівневість інформаційно-аналітичної діяльності: аналіз комплексного середовища управління (2014)
Мішин А. О. - Демократичне лідерство як досягнення революції гідності: нові можливості інтеграції молоді до сфери державного управління (2014)
Пивоваров К. В. - Умови контролю і нагляду у сфері державного управління (2014)
Пугач А. М. - Методологічні засади наукового забезпечення державного управління розвитком аграрного сектору (2014)
Семенко С. В. - Особливості здійснення пробірного контролю за якістю ювелірних виробів з дорогоцінних металів в країнах Європейського союзу, Семенюк К. М. (2014)
Сімак С. В. - Форми і моделі функціонування державно-приватного партнерства (2014)
Узунов Ф. В. - Формування концепції розвитку партнерських взаємовідносин держави, науки, освіти та бізнесу (2014)
Шульга А. В. - Досвід країн ЄС щодо запровадження розумного регулювання (2014)
Баранова Д. А. - Роль органів державного фінансового контролю в стратегічному управлінні структурними перетвореннями країни (2014)
Бондар А. О. - Критерії економічної безпекової стратегії держави (2014)
Драчов Є. В. - Чинник часу у процесі налагодження комунікації органів влади з громадськістю (2014)
Земськова О. В. - Документаційне забезпечення у здійсненні управлінської діяльності органів місцевого самоврядування (2014)
Івашків Ю. Д. - Теоретичні підходи до планування соціально-економічного розвитку регіону (2014)
Клименченко С. Л. - Фінансові механізми регулювання інвестиційної діяльності аграрного виробництва (2014)
Кудрейко О. М. - Напрями модернізації вітчизняної системи забезпечення якості освіти (2014)
Кулак Н. В. - Сучасний стан електронного забезпечення сфери здійснення державних закупівель (2014)
Майорова Л. В. - Концептуальні засади державного управління соціальним розвитком (2014)
Михайлов А. О. - Відображення зв’язку функцій держави та механізмів державного управління в нормативно-правовій базі України (2014)
Мочков О. Б. - Проблема державної реєстрації Статуту Масандрівської селищної територіальної громади, затвердженого рішенням місцевого референдуму Масандрівської селищної територіальної громади 05.04.2009 р., у Ялтинському міському управлінні юстиції АР Крим (2014)
Нарожний С. М. - Механізми державного впливу на розвиток партнерських відносин з бізнес-структурами у інноваційній сфері (2014)
Ніжніков М. Л. - Сучасні методи і механізми державної підтримки аграрного сектору (2014)
Остапчук Т. М. - Сутність екологічної безпеки та її особливості в умовах глобалізації (2014)
Панченко В. В. - Реалізація державної політики розвитку сфери культури на регіональному рівні (2014)
Скок П. О. - Стандартизація у сфері освіти та інтеграційних мобільних потоках (2014)
Тараненко О. П. - Становлення механізму державних закупівель в Україні (2014)
Федоров В. В. - Сучасні методи та інструменти державної податкової політики (2014)
Філоненко О. А. - Напрями забезпечення державного регулювання пенсійної системи (2014)
Шанаєва-Цимбал Л. О. - Модель сталого розвитку та передумови її реалізації (2014)
Щербаківська Л. М. - Сутність державних послуг та забезпечення їх якості (2014)
Гончаренко І. Г. - Дослідження світового досвіду кластерів (2014)
Червякова О. В. - Механізми трансформації державного управління за напрямами зовнішнього вектора глобалізаційного впливу (2014)
Вичалківський І. В. - Особливості діяльності громадських рад в правоохоронних органах України (2014)
Юрковський Д. Ю. - Сутність політико-дипломатичного механізму у сучасній зовнішньополітичній діяльності України (2014)
Байсан Д. В. - Репрезентація концепту свобода в англійській, німецькій та українській лінгвокультурах (2013)
Беркещук І. С. - Словотворча метафора у ментальному аспекті (2013)
Боднарчук Т. В. - До питання трактування понять "білінгвізм" та "диглосія" у мовознавстві (2013)
Боштан А. В. - Особливості розподілу частот атрибутів у текстах художнього, публіцистичного та наукового стилів (2013)
Буяр І. Є. - Лінгвокультурна і гендерна диференціація у вираженні оцінки (на матеріалі британського та американського національних варіантів сучасної англійської мови) (2013)
Висоцька З. І. - Термінологічна лексика в економічних працях Івана Франка (2013)
Горох Г. В. - Стилістичні функції епітетів у поетичних творах Олександра Олеся (2013)
Гудима Н. В. - Семантична адаптація запозичених лексем у сучасній українській літературній мові (2013)
Гурська Д. В. - Релігійна лексика у художньому дискурсі Галини Пагутяк: комунікативно-прагматичний аспект (2013)
Демешко І. М. - Морфонологічна структура словотвірних гнізд дієслів із членованою вершиною в сучасній українській літературній мові (2013)
Дзюбак Н. М. - Складні сполучниково-безсполучникові багатокомпонентні речення із сурядністю, підрядністю і безсполучниковістю (2013)
Діяконович І. М. - Подібності східнослов’янські, чи праслов’янські (2013)
Казимір В. О. - Значення метафори в репрезентації знань (2013)
Коваленко Н. Д. - Сучасні методики запису та опрацювання фраземіки говірок (2013)
Козак Р. В. - Когнітивно – прагматичне спрямування синтаксичних засобів – репрезентантів концепту експресив в українській і російській мовах (2013)
Кричун Л. П. - Місце і роль порівнянь у зображенні картин голодомору в романі В. Барки "Жовтий князь" (2013)
Литвинникова О. И. - Лексикографическое описание омонимов русской диалектной речи (2013)
Маркітантова В. Ю. - Синонімія і варіантність фразеологізмів з анімалістичним компонентом в англійській мові (2013)
Маркітантов Ю. О. - Фразеологічні одиниці у поетичному мовленні Сергія Пантюка (2013)
Марчук Л. М. - Лексико-семантичне поле емоцій жінки в новелах Галини Тарасюк (2013)
Меркотан Л. Й. - Засоби реалізації категорії інтертекстуальності (2013)
Мозгунов В. В. - Функціональні особливості окремих займенникових лексем в українській мові (2013)
Мозгунов В. В. - Засоби вираження модальності несвідка у сучасній українській мові, Багров М. В. (2013)
Мозгунов В. В. - Проблеми визначення категоріальної приналежності семантики майбутності в сучасній українській мові, Ладнік О. І. (2013)
Мозгунов В. В. - Стародавня сполука *st- на початку кореневої морфеми як чинник формування семантики слова, Фурсова К. Ю. (2013)
Огарєнко Т. А. - Фразові номінації із значенням умови як варіанти адвербіальних синтаксем (2013)
Пастух Т. А. - Лакуни як прояв розбіжностей у мовній картині світу (2013)
Петрова T. M. - English in India: past and present (2013)
Попова Е. А. - "Авось" и "даёшь!" в аспекте русской ментальности (2013)
Сахнюк О. С. - Лінгвопрагматичні особливості опису больових відчуттів англійською, німецькою та українською мовами (2013)
Сирко І. М. - Щоденниковий дискурс емігрантів: "українська мова" у фокусі дихотомії свій – чужий (2013)
Тімкова Т. М. - Фразеологічні одиниці що вербалізують макроконцепт "атмосферні явища" у турецькій мові (2013)
Федькова І. А. - Омонімія в українській танцювальній термінології (2013)
Яковлєва О. В. - Еволюція категорії імені/безіменності у художніх текстах доби постмодернізму (на матеріалі оригінальних творів сучасної американської письменниці Т. Моррісон) (2013)
Янишевська В. В. - Специфічні риси "живого" мовлення на синтаксичному рівні: комунікативи (2013)
Яцук О. В. - Елементарні словосполученнєві напівпредикативні апозитивні одиниці у структурі простого речення (на матеріалі української прози кінця ХХ – поч. ХХІ ст.) (2013)
Александрова И. В. - Рецепция "Метромании" А. Пирона в русской комедии первой трети XIX века (2013)
Боднарчук П. І. - Антиутопія чи трагедія в її іронічному вияві (на матеріалі п’єс М. Куліша "Народний Малахій" та Лесі Українки "Кассандра") (2013)
Волощук М. Б. - Роль эпитета в создании звукового образа в поздних повестях Л. Толстого (2013)
Гавловська Т. А. - Заголовок художньогоф твору (на матеріалі прозових творів Теодора Фонтане) (2013)
Громик Л. І. - Євген Гуцало і шістдесятництво: літературно-критична рецепція прозової творчості письменника (2013)
Гук І. В. - Тема морального занепаду і деградації суспільства у комедії "Ревізор" М. Гоголя та оповіданнях "Бориславського циклу" І. Франка (2013)
Кеба Д. О. - Специфіка сюжету в романах Ф. Кафки: подія у структурі тексту (2013)
Кеба Т. В. - Особенности художественного воплощения идей эстетизма в поэзии И. Анненского и О. Уайльда (2013)
Кісілюк Н. Ю. - Структура провінційного простору та його різновиди у романах Марка Вовчка та Джорджа Еліота (2013)
Кудрявцев М. Г. - Жанр комедії у світовій драматургії: генеза, еволюція, тенденції і явища (2013)
Кушка Б. Г. - Религиозные мотивы в поэзии А. Сопровского (2013)
Левчук Т. А. - Пейзаж у пантеїстичній перспективі (за романами Д. Г. Лоуренса) (2013)
Лівіцька О. В. - Активність епітетних стуктур у збірці Т. Еліота "Poems” (2013)
Литвинюк Л. О. - Пейзажна лірика Івана Перепеляка: етнічний аспект (2013)
Салтанова І. М. - Поетика образу в романі Ж. Амаду "Габрієла" (2013)
Сафарова З. Г. - Пізні романи Генрі Джеймса: на шляху до "Просторової форми" (2013)
Синюк В. А. - Экзистенциальная позиция автора и ее лиро-эмоциональное выражение в лирике Марии Тилло (2013)
Судець Н. А. - Поетична колористика циклів "Веснянки" І. Франка і "Melodye wiosenne" Я. Каспровича (2013)
Титянин К. А. - Р. Барт и Ж. Женетт о правдоподобии в классической литературе (2013)
Хохель Д. Ю. - Парні епітетні структури в романних текстах Г. Пагутяк і С. Кларк (2013)
Чайковська О. В. - Драматизація і суб’єктна структура романів В. С. Моема (2013)
Чепурняк Т. О. - Проблема митця та можливості його художньої реалізації в поезіях у прозі Ф. Потушняка (2013)
Шулык П. Л. - Андрогинные образы в израильской женской литературе (2013)
Яковлева Н. М. - Особливості художнього часу у романі Джозефа Конрада "Таємний агент” (2013)
Винницька Л. І. - До питання про фольклорні зацікавлення Миколи Гоголя (2013)
Галайбіда О. В. - Засвоєння експресивних синтаксичних конструкцій на заняттях з домашнього читання (2013)
Мозолюк О. М. - Забезпечення якості проміжного та підсумкового контролю в контексті вивчення курсу "Практикум із перекладу і трансляції текстів" (2013)
Мужеловська Л. В. - Методичні засади формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів-політологів (2013)
Яців С. О. - Використання комп’ютерних технологій для інтенсифікації процесу навчання англійської мови студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів (інженерних факультетів) (2013)
Волковинський О. С. - Сугестія поетичного тексту під літературознавчою оптикою (Рецензія на монографію: Гризун А. П. Поезія багатозначних підтекстів (українська суґестивна лірика ХХ століття): монографія / Анатолій Гризун. – Суми: Університетська книга, 2011. – 358 с.) (2013)
Гуйванюк Н. - Усна мова в національній культурі: стан, статус, комунікативно-прагматична репрезентація (Рец. на кн.: Бибик С. П. "Усна літературна мова в українській культурі повсякдення”: монографія (Ніжин: Аспект-Поліграф 2013. – 589 с. (3 с.)) (2013)
Горох Г. В. - З творчого доробку П. Г. Житецького (2013)
Марчук Л. М. - Петро Єфремович Ткачук, Суровий А. Ф. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вихідні дані (2013)
Бакуменко В. Д. - Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень (2015)
Іванова Т. В. - Демократизація освіти в державному управлінні – ознака європейської системи, Фещенко О. В. (2015)
Марущак В. П. - Взаємозв’язок права і фінансових нормативів, Юрченко О. В. (2015)
Миколайчук М. М. - Концепція сталого розвитку регіону в контексті функціонування морських портів України (2015)
Поспєлова Т. В. - Концептуальні засади державного управління у сфері людського розвитку в умовах трансформації українського суспільства (2015)
Сурай І. Г. - Сучасні особливості визначення еліти в державному управлінні України (2015)
Чала Н. Д. - Макроекономічні засади реформи системи охорони здоров’я в Україні (2015)
Биркович В. І. - Екологічна політика України та проблеми сталого розвитку (2015)
Бутник О. О. - Державне управління становленням та розвитком культури в Україні (2015)
Власенко О. С. - Комплексний механізм державного управління національною інноваційною системою Австрії (2015)
Гончаренко І. Г. - Поелементна діагностика системи регіонального управління (2015)
Грищенко І. М. - Теоретико-методологічні засади лідерства (2015)
Ігнатенко О. П. - Види відповідальності у системі контролю сфери благоустрою населених пунктів (2015)
Ільницька Л. В. - Системно-інфраструктурний вимір інформаційних механізмів державного управління (2015)
Кандагура К. С. - Комунікативні проекти в умовах інформаційного суспільства: вітчизняні та зарубіжні моделі (2015)
Карташов Є. Г. - Зміна завдань державного управління у сфері забезпечення екологічної безпеки на рівні регіонів (2015)
Мкртумян Л. А. - Западноармянский фронт Ирано-турецкой войны 1821-1823 гг. и Басенское сражение (2015)
Піддубна Л. П. - Шляхи розвитку сучасних технологій у документно-інформаційному забезпеченні державного управління (2015)
Тищенко В. О. - Щодо удосконалення системи підготовки керівного складу служби цивільного захисту і населення до дій у надзвичайних ситуаціях (2015)
Червякова О. В. - Аналіз та узагальнення досліджень з державного управління і окремо в напрямку формування суспільства стійкого розвитку (2015)
Шульга А. В. - Забезпечення конкурентоспроможності та інвестиційно-інноваційного розвитку регіонів України (2015)
Авраменко М. М. - Концептуальні та методологічні основи стратегічного управління територіальним розвитком в умовах трансформаційних процесів (2015)
Бєлоусов А. В. - Наукові підходи до визначення ризику надзвичайних ситуацій як об’єкту управління (2015)
Боделан В. Р. - Зарубіжний досвід правового забезпечення державного управління громадсько-державним партнерством, заснованим на розвитку соціального бізнесу і соціального підприємництва (2015)
Вичалківський І. В. - Пріоритетні напрями розвитку демократичного цивільного контролю за діяльністю правоохоронних органів України (2015)
Воробйов С. В. - Інноваційні підходи до вироблення державної екологічної політики шляхом впровадження інформаційно – комунікаційної інфраструктури е-Екологія (2015)
Деркач О. В. - Механізми формування державної політики України з питань безпеки українсько-російського державного кордону: американський вектор (2015)
Манокін Є. В. - Захист інформаційних ресурсів органів охорони державного кордону на основі міжнародних стандартів управління інформаційною безпекою (2015)
Михайлов А. О. - Оцінка поточного стану системи державного управління України: 2014 рік (2015)
Мочков О. Б. - Теоретичні засади та принципи участі членів територіальної громади в прийнятті рішень щодо місцевого розвитку (2015)
Іванова Т. В. - Формування стратегії раціонального природокористування в умовах євроінтеграції, Остапчук Т. М. (2015)
Рибченко А. С. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні органами правосуддя Іспанії (2015)
Тіщенко О. М. - Оцінка сучасної системи управління землекористуванням та раціональним використанням міських земель в Україні (2015)
Шістопал Ю. М. - Якість механізмів державного управління сферою безперервної освіти в Україні (2015)
Кисельов В. Б. - Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та вдосконалення інформаційного забезпечення в системах державного управління як нові стратегії адміністративних перетворень (2015)
Содержание (2014)
Люлько О. М. - Організація проведення спеціального медично-волонтерського навчання у притрасовій лікарні при масовому надходженні постраждалих у ДТП, Галацан О. В., Бондарчук Г. В., Забашта В. Ф., Грушка В. Ю. (2014)
Зинкин В. Н. - Cовременные аспекты контроля и мониторинга инфразвука как вредного производственного фактора на транспорте и промышленных объектах (2014)
Сергета Д. П. - Показники фізичного розвитку новонароджених дітей та особливості іх взаємозв’язку у залежності від характеру професійної діяльності матерів (2014)
Сівко Г. І. - Дослідження біологічно активних речовин водорості Cladophora aegagrophila (2014)
Ковальчук Л. Й. - Гігієнічна оцінка вірусної контамінації водних об’єктів українського Придунав’я, Мокієнко А. В. (2014)
Коломейченко Г. Ю. - Бензо|а|пиренгидроксилазная активность сестона на гидрофизическом полигоне экваториальной зоны Тихого океана, Петров С. А. (2014)
Власик Л. І. - Особливості патоморфологічних змін у нирках щурів внаслідок підгострого впливу срібних нанодекаедрів, Андрійчук Н. Й. (2014)
Гулюк А. Г - Показатели минерального обмена в ротовой жидкости при одонтогенных воспалитель-ных заболеваниях челюсти и затрудненном прорезывании зубов мудрости, Желнин Е. В. (2014)
Васюк В. Л. - Влияние квертулина на состояние печени крыс с преднизолоновым иммунодефицитом, Левицкий А. П., Гоженко А. И. (2014)
Долгая М. Н. - Влияние субстанций эссенциальных микроэлементов в форме координационных соеди-нений на физиологические процессы организма животных, ретенцию и экскрецию, Шаповалов С. О., Канахович Н. Ф., Григорьева А. С., Чалая Т. В. (2014)
Макарова О. І. - Динамічні особливості гістологічних змін в легенях щурів у віддалений період після термічного опіку шкіри за умов його корекції інфузійним розчином HAES-LX-5 % (2014)
Александрова А. И. - Динамика изменения биохимических показателей крови крыс при противовоспалительной терапии каликс|4|ареном с остатком молекулы ибупрофена по нижнему ободу (2014)
Пустовойт И. П. - Лизоцим как маркер микробной интоксикации мочевого пузыря, Левицкий А. П., Кнава О. Э. (2014)
Непряхина О. В. - ЗЭкспериментальная оценка профилактической эффективности препаратов комплексной системы отбеливания зубов, Макаренко О. А (2014)
Дивоча В. А. - Действие поляризованного света на организм мышей, зараженных смертельной дозой вируса гриппа А, через точки акупунктуры, Лагода О. В., Дерибон Е. Л. (2014)
Цебржинский О. И. - Протекторный эффект дифенилсиландиола при флюорозе (2014)
Гаврищук А. В. - Экспериментальное обоснование профилактики основных стоматологических заболева-ний у работников металлургической промышленности, Макаренко О. А., Глазунов О. А. (2014)
Зінов’єва М. Л. - Токсичні властивості 7-гідроксикумарину, Жмінько П. Г., Решавська О. В. (2014)
Регеда М. С. - Стан клітинного та гуморального імунітету за умов розвитку експериментального алергічного альвеоліту та корекція їх порушень Тіотриазоліном, Пасічник М. А. (2014)
Левицкий А. П. - Гиперлипидемическое и продисбиотическое действие сливочного масла, Левченко Е. М., Конкин С. И. (2014)
Бондарь В. Г. - Химиотерапия второй линии у больных распространенным раком желудка, Гасми М. М. (2014)
Авраменко А. А. - Влияние внутриклеточных "депо" хеликобактерной инфекции на достоверность стул-теста при тестировании больных хроническим неатрофическим гастритом (2014)
Руководство по написанию научной статьи (2014)
Правила для авторов (2014)
Горник В. Г. - Принципи реалізації моделі державного управління інформаційними потоками (2014)
Даций Н. В. - Особенности осуществления общественного контроля в Украине (2014)
Драган І. О. - Механізми адміністрування митних ризиків в системі державного регулювання ЗЕД, Комаров О. В. (2014)
Кураташвили А. А. - Проблема государственного управления: теория сбалансированности прав и ответственности должностных лиц и необходимость привлечения к ответственности судьей за их противозаконные деяния (2014)
Кураташвили А. А. - Проблемы социально ориентированной рыночной экономики и государственное управление (2014)
Лисов І. В. - Вплив комплексу цільових механізмів державного управління на соціально-економічну територіальну систему країни (2014)
Орлова Н. С. - Удосконалення фінансової політики в Україні (2014)
Барвіненко В. Д. - Особливості та стратегія формування житлової політики України (2014)
Биркович В. І. - Державне регулювання ефективного природокористування як складової екологічної безпеки держави (2014)
Вилгін Є. А. - Роль держави в регіональному управлінні інвестиційно-будівельною сферою (2014)
Гончаренко І. Г. - Дослідження домінуючих тенденцій державного управління та умов територіального розвитку країни (2014)
Драган І. В. - Аллокаційна організація природокористування як напрям розвитку державного регулювання (2014)
Карташов Є. Г. - Форми стратегічного планування в екологічно-сталому розвитку регіону (2014)
Максимова Т. В. - Реалізація державної інвестиційної політики в регіонах України (2014)
Мінаєва В. О. - Тенденції розвитку інтернет-технологій (2014)
Пивоваров К. В. - Аналіз історичних аспектів становлення контролю в державному управлінні (2014)
Пугач А. М. - Особливості інноваційного розвитку аграрного сектора економіки (2014)
Сімак С. В. - Інституційно-правові механізми державно-приватного партнерства при реалізації крупних стратегічних проектів (2014)
Узунов Ф. В. - Удосконалення інструментарію взаємовідносин у процесі виконання функцій з державно-приватного партнерства (2014)
Червякова О. В. - Узагальнення наукових досліджень з державного управління за напрямом суспільних змін (2014)
Шульга А. В. - Розвиток регуляторної політики в ЄС (2014)
Юрченко В. І. - Державне регулювання сільського господарства в напрямку забезпечення зростання прибутковості сільськогосподарських підприємств (2014)
Баранова Д. А. - Генезис фінансового контролю в системі державного управління (2014)
Бачевська І. П. - Венчурні компанії та фонди в Україні (2014)
Боделан В. Р. - Проблеми державного управління громадсько-державним партнерством (2014)
Бондар А. О. - Методичні підходи до оцінювання реалізації економічної безпекової стратегії держави (2014)
Вострікова Н. В. - Принципи та завдання удосконалення державного управління водними ресурсами в Україні (2014)
Зарицька І. П. - Теоретична модель конвенціональної комунікативної стратегії реалізації функцій державного управління (2014)
Івашків Ю. Д. - Стратегічне планування як інструмент реалізації регіонального управління (2014)
Клименченко С. Л. - Іноземне інвестування як умова забезпечення стійкості аграрного сектору регіонів України (2014)
Кошкін А. О. - NIMS як приклад системи забезпечення державного управління подоланням екстремальних ситуацій (інцидентів) в США (2014)
Кудрейко О. М. - Зарубіжний досвід реформування та державного управління розвитком системи освіти (2014)
Кулак Н. В. - Передумови вдосконалення системи державних закупівель шляхом створення електронної системи торгів (2014)
Майорова Л. В. - Теоретичні засади формування соціальної політики як основи економічного розвитку держави (2014)
Мочков О. Б. - Проблема перебування територіальних громад сіл, селищ, міст у складі інших територіальних громад (2014)
Ніжніков М. Л. - Напрями розвитку системи державної підтримки аграрного сектору в умовах системної модернізації (2014)
Остапчук Т. М. - Екологічні проблеми великих міст (2014)
Панченко В. В. - Основні засади формування державної політики підтримки сфери культури (2014)
Піонтковська А. К. - Лобізм: українські реалії та перспективи (2014)
Скок П. О. - Інструменти інтеграції вищої освіти України у європейський простір (2014)
Федоров В. В. - Сутність та складові механізмів реалізації державної податкової політики (2014)
Філоненко О. А. - Функціонування та напрями реформування системи пенсійного забезпечення в Україні (2014)
Федчишина В. В. - Управління судово-експертною діяльністю у процесі адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (2014)
Шанаєва-Цимбал Л. О. - Еколого-економічна система. Її суть та поняття (2014)
Щербаківська Л. М. - Якісне надання державних послуг як функція держави (2014)
Дєгтяр А. О. - Функціональна обумовленість механізмів державного управління, Бублій М. П. (2014)
Абрамович С. Д. - Трансформация библеизмов в русской поэзии, или отличие религиозного транса от вдохновения (2013)
Айвазова Э. Р. - Концепт нравственного совершенствования в английской и российской просветительской публицистике XVIII века (2013)
Акулова Н. Ю. - Літературознавчий дискурс категорії "Поетика" (2013)
Бабяк Ж. В. - Структурні аспекти детективного жанру: етапи вивчення, Перенчук О. З. (2013)
Бажанова Е. А. - К вопросу о бытовании вариантов финала в художественном тексте (2013)
Барчишина І. В. - Парцельована епітетна структура як маркер модерністського поетичного тексту (2013)
Бежан О. А. - Феномен травми у літературі про катастрофу (на матеріалі сучасної американської та російської прози) (2013)
Белова Ю. С. - Идейно-художественное своеобразие сказок Екатерины ІІ (2013)
Бенкендорф Г. Д. - Колористика війни в німецькій національній поетичній свідомості (2013)
Бондарук О. О. - Нарис: проблема дефініції жанру (англійський та російський варіанти) (2013)
Боренко В. Б. - Динаміка і вектори трансформації жанру роману-епопеї у французькій літературі другої пол. ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Бувалец Е. В. - Двойные субстантивные сочетания как формульные единицы поэтической речи (2013)
Василишина Н. Д. - Поетика пейзажу в оповіданні Г. Р. Хаггарда "Таємничі сили" (2013)
Вышинская Е. И. - Книга Н. Берберовой "Биянкурские праздники" как циклическое единство (2013)
Вишницька Ю. В. - Трансформація архаїчного міфу у сучасному соціумі: огляд проблеми (2013)
Волковинский А. С. - Коммуникативная функция заглавия в фельетонах В. Катаева (2013)
Волошук В. І. - Каламбур та перифраз як мовні засоби комічного в сучасному німецькому стислому оповіданні (2013)
Гавловська Т. А. - Формування системи жіночих образів у прозових творах Теодора Фонтане (2013)
Гільдебрант К. Й. - "Ідеальний" характер літературного пейзажу у творах "сердитих молодих людей" (2013)
Голубишко И. Ю. - Мотивообразующие возможности пейзажной детали в художественном произведении (2013)
Горицкая Ю. В. - Лингвоперсонология: обзор методов и методик (2013)
Горовенко М. А. - Стилистический прием аллюзии в ствете теории интертекстуальности: на материале романа Дж. Д. Сэлинджера "Над пропастью во ржи" (2013)
Девдюк І. В. - Імпресіонізм прози Джозефа Конрада, Кучера А. М. (2013)
Дербенёва Л. В. - Война и фигура героя в военной топике Л .Н. Толстого (2013)
Елисеенко А. П. - "Чужое слово" в романе Б. Поплавского "Аполлон Безобразов": ибсеновский слой (2013)
Єременко О. В. - Реалізація ліричного/епічного/драматичного пафосу в міфологічній моделі соціалістичного реалізму (2013)
Желязкова В. В. - Особливості функціонування кодів та субкодів у лінгвосеміотичній системі інтертекстуального художнього твору (на матеріалі роману І. С. Григурка "Ватерлінія"), Щербак О. В. (2013)
Журавльова С. С. - Тезоімениті привітання у структурі книги "Алфавит собранный, риθмами сложенный…” свт. Іоана Максимовича (2013)
Землянська А. В. - Міфологема танцю як символ українського відродження в антиромані Н. Зборовської "Українська Реконкіста", Міщенко В. І. (2013)
Зуєнко М. О. - Метафізична поетика Джона Донна в контексті барокової парадигми (2013)
Иванюк Б. П. - Стихотворная валета: жанрологическое описание (2013)
Казимір В. О. - Значення лексикографічних дефініцій для дослідження процесів архаїзації в лексиконі сучасної німецької мови (2013)
Кеба Д. О. - Принципи характеротворення в романах Ф. Кафки (2013)
Кистанова А. В. - Размывание жанрового канона оды в ранней поэзии Михаила Муравьева (2013)
Ковалёва К. Л. - Портретные описания штабс-капитана Рыбникова в романе Б. Акунина "Алмазная колесница" как отражение внутренней диалогичности текста (2013)
Козачук К. О. - Правнича цитата у художній прозі на історичну тематику (2013)
Козлова К. О. - Історико-літературні тенденції формування канадського роману про митця к. ХІХ – 2 пол. ХХ ст. (2013)
Колупаєва О. М. - Архітектонічні особливості фейлетонів Остапа Вишні (на матеріалі збірки "Лицем до села”) (2013)
Коркишко В. О. - Особенности литературной игры в романе Бориса Акунина "Ф. М." (2013)
Коршунова С. И. - Диалектика общественной и личной свободы как антропологическая проблема в романах И. С. Тургенева 1850-60-х годов (статья первая) (2013)
Кочетова С. А. - Пространственная структура в романе Д. Рубиной "Синдром Петрушки" (2013)
Кравченко Я. П. - Назва як засіб смислотворення в художньому тексті (2013)
Кремінська О. О. - Тема батьківщини в контексті поняття "національна ідентичність" в творчості Р. Кіплінга (2013)
Кудрявцев М. Г. - Драма ідей як естетична проблема (2013)
Кушнірова Т. В. - Жанровий синтез у романі "Дар" В. Набокова (2013)
Лавриненко Е. С. - Брюсовские образы и реминисценции в доэмигрантской лирике В. Ходасевича (2013)
Лаврова А. А. - Пространственная оппозиция и своеобразие фокализации в "Записках юного врача" М. Булгакова (2013)
Левицька Т. О. - Іміджі іудейки і християнки в романі В. Скотта "Айвенго" (2013)
Лефанова А. Ю. - Диалогизирующие тенденции в русской литературе конца XVIII века (2013)
Лівіцька О. В. - Епітетні структури в поетичному циклі Т. Еліота "Ariel poems” (2013)
Мартыненко А. О. - Формы выражения авторского присутствия в пьесе Е. И. Замятина "Общество Почетных Звонарей" (2013)
Мартинець А. М. - Особливість національної двозначності Джозефа Конрада (2013)
Мельник І. В. - Strategic planning as a key to effective provocative communication (2013)
Миколайчук А. І. - Гендерна самоідентифікація у романі Боббі Ен Мейсон "В країні" (2013)
Мітроусова Т. В. - Ономастичний простір роману Дж. Джойса "Фіннеганів Помин” (2013)
Насмінчук Г. Й. - Наративні стратегії роману "Манускрипт з вулиці Руської" Р. Іваничука (2013)
Насмінчук І. А. - Заголовок у системі поетикальних засобів прози Марії Матіос (2013)
Остапенко И. В. - Пейзажный дискурс как картина мира в лирике Арсения Тарковского: образная сфера (2013)
Павленко О. Г. - Художній переклад в контексті розвитку української літератури ІІ половини ХХ століття: культуротворчий дискурс (2013)
Панова Н. Ю. - Суицидальные тенденции в общественной, социокультурной и литературной жизни России конца XIX – начала XX века (2013)
Поддубко Ю. В. - Поэтические собеседники Александра Кушнера (2013)
Помогайбо Ю. О. - Постмодернистское коллекционирование в литературе и арт-инсталляциях Германии (2013)
Попадинець О. О. - Релігійно-язичницькі мотиви в романах Вальтера Скотта (2013)
Пройдаков А. І. - Складові урбаністичного тексту у романі "Московіада" Юрія Андруховича (2013)
Редчиць Т. В. - Застосування культурологічного та когнітивного підходу при перекладi, Багач І. Г. (2013)
Рыжкова Т. С. - Жанрово-синтетический характер "смешанных" циклов Н. С. Лескова (2013)
Романець В. М. - Жанр фатальної драми в творчості В. Гюго ("Бургграфи") (2013)
Савкова Л. С. - Традиции пикарески в романе Р. Гари "Повинная голова" (2013)
Свідер І. А. - Основні особливості емотивного тексту (2013)
Семелюк Р. М. - Музика в художній системі Чехова і Джойса (2013)
Сенева E. C. - К вопросу о формах выражения авторской позиции в фельетонах Саши Черного (2013)
Силантьева В. И. - Крамской, Михайлов и роман "Анна Каренина" (в контексте теории межвидовых связей в искусстве) (2013)
Синявська Л. І. - Прояви літературизації в ліричній драмі Я. Мамонтова "Дівчина з арфою" (2013)
Ситник А. П. - Global interconnectedness and pragmatics of politeness in Еnglish-speaking service discourse (2013)
Ситник Н. В. - A translation-theoretic approach to the poetics of Tolkien’s mythology (2013)
Сімаковська А. С. - Опозиція "своє – чуже" в хронотопі оповідань Ред’ярда Кіплінга (2013)
Скуртул Г. С. - Сучасна українська проза про еміграцію: жанрова специфіка (2013)
Старостенко Т. Н. - О своеобразии и функциях художественного времени и пространства в романе Колина Уилсона "Паразиты сознания" (2013)
Судець Н. А. - Епітетні структури в реалізації осінніх образів природи: на матеріалі циклів "Осінні думи" І. Франка і "Melodie jesienne" Я. Каспровича (2013)
Тарарак А. В. - Представления о Наполеоне в России начала XIX в. (2013)
Титянин К. А. - Ролан Барт о правдоподобии в реалистическом произведении (2013)
Тройникова Н. М. - Поэтологические особенности очерков-портретов М. Алданова (2013)
Улюра Г. А. - Скопофілія та ідентифікація в сучасній російській жіночій прозі: "Великий Інший" (2013)
Федірко С. М. - Стилістичні та прагматичні маркери авторитарного дискурсу (на матеріалі англійської мови) (2013)
Халабузар О. А. - Репрезентація локусів у міфопоетиці Дж. К. Роулін (2013)
Хохель Д. Ю. - Компаративний вимір дослідження епітета (2013)
Чайковська О. В. - Образ митця в романах В. C. Моема (2013)
Чернуха А. О. - Воєнна тематика у творчості Ігоря Муратова (2013)
Шарова Т. М. - Кость Гордієнко: художня мова творів митця (2013)
Школа В. М. - Функціонування казкових структур у п’єсах Якова Мамонтова (2013)
Школа І. В. - "Подорож…” М. Йогансена та "Орландо” В. Вулф крізь призму карнавальної поетики (2013)
Штельмухова Ю. В. - "Смішне Чеховське" Бернарда Шоу (2013)
Шулык П. Л. - Андрогинные образы в израильской женской литературе (статья вторая) (2013)
Яковлева Н. М. - Екзистенційність як домінанта проблематики і поетики романів Джозефа Конрада (2013)
Яковлєва О. В. - І’мя та безіменність в романних текстах Семюела Беккета (2013)
Райбедюк Г. Б. - "Без нього наші болі без тепла…": мемуарний образ В. Підпалого (Рецензія на книгу: Пішов у дорогу – за ластівками: Спогади про Володимира Підпалого / упоряд.: Ніла Підпала, Олег Рарицький; передм. Олега Рарицького; прим. Ніли Підпалої. – Кам’янець-Подільський: "Медобори-2006", 2011. – 496 с.) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вихідні дані (2013)
Красноруцький О. О. - Соціометрична процедура як соціально-психологічний метод вивчення окремої особистості та колективу в системі управління підприємством, Смігунова О. В. (2016)
Левкіна Р. В. - Світові тенденції розвитку органічного сільського господарства, Нікітіна О. М. (2016)
Маренич Т. Г. - Інтенсифікація сільського господарства як основа сталого розвитку аграрної галузі (2016)
Красноруцький О. О. - Аналіз впливу виробничо-технологічних факторів в системі менеджменту сільськогосподарського підприємства-виробника зерна, Майборода М. М. (2016)
Родіонов О. В. - Трудовий потенціал в структурі формування безпеки й конкурентоспроможності аграрного підприємства, Родіонова О. Ю., Мірошниченко П. І., Родіонов С. О. (2016)
Красноруцький О. О. - Проблеми та перспективи розвитку малого та середнього підприємництва в Україні, Колпаченко Н. М., Смігунова О. В. (2016)
Родіонов О. В. - Необхідність управління змінами в організації, Островерх О. В. (2016)
Антощенкова В. В. - Ціноутворення в молокопродуктовому підкомплексі України: тенденції та перспективи (2016)
Богданович О. А. - Динаміка зміни структури виробництва продукції сільського господарства (2016)
Даниленко В. В. - Методичні особливості оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2016)
Заїка С. О. - Інноваційний проект як об’єкт управління, Грідін О. В. (2016)
Коломієць Н. О. - Концептуальні положення, що покладені в основу наукових досліджень (2016)
Крутько М. А. - Сутність та особливості агропромислової інтеграції, Рижик І. О., Макода С. Л. (2016)
Малій О. Г. - Кредит як джерело фінансування агробізнесу (2016)
Мандич О. В. - Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств: інструментальний підхід (2016)
Обидєннова Т. С. - Використання моделей та методів для формування та прийняття ефективних управлінських рішень (2016)
Райтер Н. І. - Теоретичні підходи до визначення сутності спеціалізації виробництва сільськогосподарських підприємств (2016)
Руденко С. В. - Виробничий потенціал аграрного підприємства: економічна сутність та роль у формуванні економічного потенціалу (2016)
Смігунова О. В. - Методичні засади визначення раціональності розмірів аграрних підприємств молочного напряму: теоретичний аспект (2016)
Сумець О. М. - Оцінка рівня логістичного обслуговування споживачів продукції виробничих підприємств (2016)
Шебанова О. О. - Зміст маркетингової стратегії підприємства (2016)
Заїка С. О. - Теоретичні аспекти сутності та змісту якості як філософської, соціальної та економічної категорії, Грідін О. В. (2016)
Содержание (2015)
Gozhenko E. A. - Theoretical foundations of medical rehabilitation, Badin I. Yu., Gozhenko A. I. (2015)
Пыхтеева Е. Г. - Токсичные и эссенциальные микроэлементы в биосубстратах детей при заболеваниях аутистического спектра: обзор литературы и данные собственных исследований, Большой Д. В. (2015)
Головкова Т. А. - Деякі аспекти гігієнічної діагностики навколишнього середовища (2015)
Кириленко Н. А. - Паразитологічний моніторинг пасажирських перевезень на Одеській залізниці, Кузнєцов О. В., Гамарц Т. К., Фролова Н. Д. (2015)
Григоренко Л. В. - Качество воды Карачуновского водохранилища в Криворожской зоне урбанизации, Шевченко А. А., Дзяк Н. В., Коток Р. Ю., Маршалов К. Е., Клочко Р. И. (2015)
Білецька Е. М. - Антропогенне забруднення атмосферного повітря як фактор ризику для здоров’я населення промислового міста, Антонова О. В., Землякова Т. Д., Чорна Н. О. (2015)
Коваль Н. М. - Порівняльна оцінка рівнів забруднення нафтопродуктами грунтів сільськогосподарського призначення та територій населених місць (за результатами натурних досліджень) (2015)
Думка І. В. - Особливості змін показників добового моніторування електро-кардіограми та артеріального тиску у машиністів електропоїздів метрополітену в залежності від участі у виробничому процесі, Квітка М. І. (2015)
Запорожченко М. Б. - Ефективність патогенетично обґрунтованого комплексу профілактики лейоміоми матки проліферативного типу високого ступеня проліферації за клініко-анамнестичними даними у жінок репродуктивного віку, Танцюра О. М. (2015)
Квасневский А. Я. - Липокалин как информативный биомаркер при остром поражении почек (2015)
Бондар В. М. - Особливості розподілу поліморфізмів гена ендотеліальної no-синтетази у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та метаболічним синдромом, Чернишова К. С. (2015)
Єфременкова Л. Н. - Ендокринний статус хворих на остеоартроз при метаболічному синдромі (2015)
Малик С. Л. - Особливості перебігу множинного склерозу у хворих вінницької області з урахуванням рівня забезпеченості вітаміном D (2015)
Павлова Е. А. - Иммуногистохимические особенности ткани селезенки при пневмонии, возникшей на фоне хронической сердечной недостаточности (2015)
Смолко Д. Г. - Зміни рівнів біомаркерів ішемії головного мозку під впливом нейропротекторів у хворих із хронічним порушенням мозкового кровообігу (2015)
Якименко Д. О. - Ураження ротової порожнини при хворобі Шегрена (2015)
Желнин Е. В. - Клинико-генетические особенности аномалий прорезывания зубов мудрости (2015)
Бисюк Ю. А. - C159T полиморфизм гена CD14 рецептора и антиэндотоксиновый иммунитет у пациентов с частыми и редкими обострениями астмы, Курченко А. И., Кондратюк В. Е., Дубовой А. И. (2015)
Богатырева И. Н. - Особенности течения псориаза у лиц с хронической вирусной инфекции (2015)
Горша В. И. - Активность гормонов стресса у водителей горэлектротранспорта в зависимости от длительности профессионального стажа, Горша О. В., Гоженко А. И., Андрейченко Н. В. (2015)
Гречківська Н. В. - Особливості надання медичної допомоги працюючим в нових умовах, Нагорная А. М., Лубянова І. П., Тімошина Д. П. (2015)
Тодосюк С. А. - Срочная и долговременная адаптация организма к аэробной физической нагрузке в процессе занятий фитнесом, Горша О. В. (2015)
Гоженко А. І. - Розвиток ендогенної інтоксикації в організмі морських свинок при експериментальній пневмонії в умовах іммобілізаційного стресу та корекція корвітином, Ференц Н. М. (2015)
Nesterkina M. - Neurotropic effects of glycine menthylester, Kravchenko I. (2015)
Кривенко С. И. - Исследование тератогенных и эмбриотоксических свойств субстанций иммуномодулирующих лекарственных средств фруглюмин А и фруглюмин Б, Мельнова Н. И., Гапанович В. Н. (2015)
Гоженко А. И. - Дисбиотические осложнения в желудке крыс при антихеликобактерной терапии и их профилактика Кверцитин-содержащими препаратами, Шухтина И. Н., Петренко А. А. (2015)
Левицкий А. П. - Лечебное действие антидисбиотического препарата "Квертулидон" на состояние тканей полости рта крыс при антихеликобактерной терапии, Макаренко О. А., Селиванская И. А., Иванов В. С., Николаева А. В., Томилина Т. В. (2015)
Коберник А. А. - Идентификация биологически активных веществ в слоевище Cetraria islandica, Кравченко И. А., Червоненко Е. Ф., Михайлова Т. В., Набих М. (2015)
Цебржинский О. И. - Эффекты сочетанного хронического воздействия фторида натрия, холестерина, комплекса биоантиоксидантов в эксперименте (2015)
Владимиру Александровичу Лисобею — 80 лет (2015)
Правила для авторов (2015)
Красноруцький О. О. - Методики навчання менеджерів у міжнародних корпораціях: переваги та проблеми застосування, Колпаченко Н. М., Смігунова О. В. (2016)
Алькема В. Г. - Логістичний консалтинг як інструмент забезпечення конкурентоздатності підприємств агропродовольчого комплексу (2016)
Красноруцький О. О. - Етичні аспекти проведення ділових переговорів в сучасних умовах, Смігунова О. В. (2016)
Левкіна Р. В. - Особливості ціноутворення на органічну аграрну продукцію, Левкін А. В., Котко Я. М. (2016)
Леньков И. И. - Системный подход как основа адаптивной оптимизации управленческих решений реформируемого АПК, Лукашевич А. В. (2016)
Мазнєв Г. Є. - Інноваційні агротехнології: тенденції та перспективи розвитку (2016)
Ніценко В. С. - Розвиток аграрного сектору економіки України в умовах трансформації форм власності, Данкевич А. Є. (2016)
Родіонов О. В. - Консалтинг як інструмент розвитку потенціалу і безпеки підприємства, Онікієнко О. В., Родіонов С. О. (2016)
Артеменко О. О. - Оплата праці в структурі соціально-трудової сфери (2016)
Гіржева О. М. - Напрями формування економічного механізму інтенсифікації молочного скотарства (2016)
Дуднєва Ю. Е. - Модель управління ризиками проектів теплогенерації та теплопостачання на біомасі (2016)
Заїка С. О. - Система управління якістю інноваційного проекту, Грідін О. В. (2016)
Краля В. Г. - Розвиток підходів до проектування організаційних структур управління підприємств та їх об’єднань (2016)
Малій О. Г. - Роль фінансового аналізу в підготовці висококваліфікованих фахівців (2016)
Мамотенко Д. Ю. - Формування ланцюга цінності продукту в туристській галузі, Лозова О. А. (2016)
Науменко І. В. - Розвиток вітчизняного виробництва: матеріально-технічний аспект, Мандич О. В. (2016)
Поливана Л. А. - Зникнення професії бухгалтер з розвитком штучного інтелекту (2016)
Рижикова Н. І. - Європейський досвід реформування податкових систем (2016)
Сагачко Ю. М. - Проблеми та перспективи розвитку тваринництва в Україні (2016)
Сумець О. М. - Стан управління запасами на підприємствах олійно-жирової галузі (2016)
Ужва А. М. - Диверсифікація виробництва продукції як засіб ефективного розвитку регіональних продовольчих комплексів (2016)
Заїка С. О. - Особливості діагностики ефективності менеджменту, Грідін О. В. (2016)
Шибаєва Н. В. - Складові децентралізації в Україні, Бабан Т. О. (2016)
Вступ (2013)
Соболь Є. Ю. - Визначення ключових методологічних засад діяльності публічної адміністрації щодо реалізації і захисту прав та свобод інвалідів (2013)
Пацкан В. В. - Способи забезпечення прав та свобод людини та громадянина (2013)
Тімашов В. О. - Громадські організації в системі прав людини (2013)
Басараб Р. І. - Напрями удосконалення діяльності Генерального прокурора України (2013)
Гриценко В. Г. - Шляхи оптимізації системи правоохоронних органів в Україні (2013)
Мілєнін П. О. - Система принципів державного контролю за діяльністю органів прокуратури (2013)
Опанасюк Н. О. - Сутність та значення фінансового контролю у забезпеченні фінансової діяльності підприємств в Україні (2013)
Павлов Д. М. - Природно-техногенна безпека як елемент громадської безпеки: теоретико-правовий аспект (2013)
Рибницький Г. В. - Вищий організаційно-правовий рівень органів, що здійснюють загальне адміністративне управління підприємницькою діяльністю (2013)
Хрімлі О. Г. - Теоретико-правовий аналіз поняття судового захисту прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва (2013)
Гончаров Г. Ю. - Поняття та значення дисципліни праці як категорії трудового права (2013)
Данилова М. В. - Загальна характеристика змісту організаційно-управлінських відносин в трудовому праві (2013)
Журавель В. І. - Напрями оптимізації правового регулювання співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав працівників (2013)
Колєснік Т. В. - Підстави та умови застосування заохочення до працівника: теорія та практика (2013)
Мельниченко А. О. - Види заохочень працівників органів прокуратури (2013)
Міщук М. О. - Структура механізму правового регулювання соціального партнерства у трудовому праві (2013)
Павліченко В. М. - Методологічні основи нормативно-правового забезпечення праці державних службовців в Україні (2013)
Попов С. В. - Сучасні проблеми реалізації трудових прав працівників в Україні (2013)
Селезень С. В. - Додаткові умови відповідальності роботодавця за заподіяну моральну шкоду працівнику в трудовому праві України (2013)
Третяков Є. А. - Щодо принципів правового регулювання охорони праці у сільському господарстві (2013)
Чернота С. В. - Історичні аспекти розвитку права на працю жінок в Україні (2013)
Азаров Ю. І. - Процесуальний статус понятого (2013)
Денисенко М. М. - Проблемні питання використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві (2013)
Дрозд В. Г. - Особливості застосування домашнього арешту в кримінальному провадженні (2013)
Макаренко М. М. - Методичні дослідження ознак знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу (2013)
Чумак О. О. - Визначення поняття контролю за діяльністю Державної виконавчої служби України (2013)
Зайцева А. В. - Форми правового регулювання дитячого мовлення: світовий досвід (2013)
Алієв Е. Б. - Результати експериментальних досліджень установки для виготовлення паливних брикетів з лушпинної фракції макух насіння олійних культур, Пацула О. М., Гаврильченко О.С. (2016)
Бойко И. Г. - Исследование движения частицы сыпучего корма по поверхности падающего конуса ротационного дозатора, Горбанев А. П. (2016)
Шацкий В. В. - Моделирование структуры смеси сыпучих материалов, Коломиец С. М. (2016)
Мерінець Н. А. - Методика технологічного розрахунку кормоагрегату для приготування гомогенних кормових сумішей (2016)
Мерінець Н. А. - Розробка технологічної лінії приготування і роздавання гомогенних кормових сумішей, Бойко І. Г. (2016)
Павленко С. І. - Моніторинг ринку та технічних засобів виробництва твердих органічних добрив, Дудін В. Ю., Акименко Р. М. (2016)
Палій А. П. - Деякі аспекти підвищення якості молока (2016)
Палій А. П. - Санітарна обробка доїльно-молочного обладнання, Палій А. П., Синиця О. В. (2016)
Палій А. П. - Застосування роботизованих систем як шлях підвищення ефективності процесу отримання молока, Науменко О. А., Чигрин О. А. (2016)
Пивень М. В. - Результаты производственных испытаний зернового сепаратора ЗСМ-50 с разработанными решетами, Тищенко Л. Н. (2016)
Піскун В. І. - Ефективність технології виробництва комбікормів та БМВД в умовах господарства, Яценко Ю. В. (2016)
Поляшенко С. О. - Завантаження кузова транспортного засобу транспортером мобільної сільськогосподарської машини, Калінін Є. І. (2016)
Русалев О. М. - Теоретическое исследование истечения сыпучего материала в решетчетом дозаторе, Бийко И. Г. (2016)
Ачкевич О. М. - Вплив ступеня заповнення робочої камери змішувача барабанного типу на рівномірність змішування (2016)
Рябов Р. М. - Аналіз існуючих засобів механізації для змішування різнодисперсних матеріалів, Мілько Д. О. (2016)
Мачкарин А. В. - Агрегат для создания однородной массы навоза в лагуне, Рыжков А. В., Казаков К. В. (2016)
Сікун М. В. - Вплив технологічних і конструктивних особливостей лінії приготування та роздавання кормів на споживання і втрати води піддослідними поросятами віком від одного до трьох місяців (2016)
Колєснік І. В. - Визначення діагностичного параметра рульового управління на основі моделювання плоскопаралельного руху трактора, Шуляк М. Л. (2016)
Чехунов О. А. - Теоретическое обоснование параметров устройства для массажа вымены негелей, Макаренко А. Н., Горбов Е. И. (2016)
Шацкий В.В. - Концепция и методология совершенствования биотехнической системы животноводства (2016)
Козаченко О. В. - Зовнішнє навантаження як чинник впливу на надійність сільськогосподарських машин, Блезнюк О. В. (2016)
Герук С. М. - Історичні аспекти розвитку ремонтної бази сільського господарства, Сукманюк О.М. (2016)
Смолінський С. В. - Методологічні принципи оцінки ефективності роботи зернозбиральних комбайнів (2016)
Василенко М. О. - Зони зміцнення лемешів плугів, Калінін О. Є. (2016)
Ріпецький Є. Й. - Конструювання рами грейферного навантажувача за умови рівноміцності її елементів, Ріпецький Р. Й., Сеничак В. В. (2016)
Калінін Є. І. - Моделювання кількості перемикань передач методом Монте-Карло (2016)
Думенко К. М. - Дослідження зношування монометалевих і зміцнених двушарових лез прорізаючого органу, Павлюченко І. С., Шевченко К. С. (2016)
Думенко К. М. - Виділення насіннєвої маси з плодів баклажанів за енергоощадною технологією, Шевченко К. С., Павлюченко І. С. (2016)
Сташків М. Я. - Дослідження впливу стисненого кручення на міцність зварного з‘єднання елементів рами розкидача твердих органічних добрив, Підгурський М. І., Довбуш Т. А., Бортник І. М. (2016)
Грицай Ю. В. - Корозійні пошкодження техніки у сільськогосподарському машинобудуванні, Цьонь О. П., Рубінець Н. А. (2016)
Бабій М. В. - Підвищення ефективності роботи різального апарату косарки, Попович П. В., Бабій А. В. (2016)
Савченко В. М. - Використання штучного доосвітлення для рослин захищеного грунту, Міненко С. В., Крот В. В. (2016)
Борак К. В. - Визначення граничного зносу вирізних сферичних дисків грунтообробних знарядь, Балан О. М. (2016)
Лімонт А. С. - Параметри формування рулонів і елементи технологізації використання прес-підбирачів льонотрести (2016)
Герук С. М. - Аналіз робочих органів машин для викопування коренебульбоплодів, Герасимчук Д. В. (2016)
Козаченко О. В. - Аналіз та напрямки підвищення ефективності системи мащення дизельного двигуна Д-240, Шкрегаль О. М., Сисой В. С. (2016)
Грушецький С. М. - Особливості організації технічного сервісу картоплезбиральних комбайнів зарубіжних фірм, Сорокін С. П. (2016)
Морозов И. В. - Моделирование технологического процесса комбинированных сошников с целью повышения их эффективности, Морозов В. И. (2016)
Kuznetsova O. Y. - Analyzing application information technologies in technological and technical systems in agriculture, Velyka M. I. (2016)
Шацький В. В. - Результати експериментальних досліджень процесу переміщення зернового матеріалу по похилій круговій вібраційній поверхні, Дем`яненко Д. В. (2016)
Ювілейна сесія Загальних зборів Національної академії наук України та національних галузевих академій наук України, присвячена 25-й річниці незалежності України (2016)
Горбулін В. П. - "Без науки неможливий повноцінний суверенітет держави" (2016)
Гадзало Я. М. - "Україна була, є і буде житницею Європи" (2016)
Цимбалюк В. І. - Внесок НАМН України в розбудову незалежної української держави та вирішення актуальних державних і суспільних проблем (2016)
Кремень В. Г. - "Пріоритет науки й освіти в Україні" (2016)
Петришин О. В. - Здобутки Національної академії правових наук України (2016)
Сидоренко В. Д. - Мистецтво і культура в контексті сучасних гуманітарних викликів (2016)
Кравчук Л. М. - "Сьогодні проблема єдності українського народу стоїть гостро як ніколи" (2016)
Кириленко В. А. - "Люди мають якомога більше знати про вашу роботу" (2016)
Співаковський О. В. - "Розвиток вітчизняної науки можливий лише на основі консолідації спільних зусиль у науково-технічній сфері" (2016)
Юхновський І. Р. - "Суверен нації – людина свідомо самообмежена, її слова і дії спрямовані на будівництво своєї держави" (2016)
Яцків Я. С. - Україна в геопросторі і часі (2016)
Жулинський М. Г. - Роль учених у державотворчих процесах в Україні (2016)
Драч І. Ф. - Рух до України (2016)
Месель-Веселяк В. Я. - Про внесок аграрної економічної науки в розбудову незалежної Української держави (2016)
Горбулін В. П. - Хитромудра невизначеність нового світопорядку (2016)
Одотюк І. В. - Високі технології за відсутності науки – новий рецепт українського економічного дива? (2016)
Вергунов В. А. - Видатний учений і організатор сільськогосподарської дослідної справи в Україні (до 150-річчя від дня народження професора С. Л. Франкфурта) (2016)
75-річчя академіка НАН України Є. В. Лебедєва (2016)
75-річчя академіка НАН України М. Ю. Ільченка (2016)
70-річчя академіка НАН України В. О. Іванова (2016)
80-річчя члена-кореспондента НАН України А. Г. Шапара (2016)
80-річчя члена-кореспондента НАН України А. П. Великого (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ю. Слюсарчука (2016)
Шафранський В. В. - Санітарно-епідеміологічне забезпечення населення як одна із важливих функцій громадського здоров’я (2016)
Слабкий Г. О. - Стан регіоналізації перинатальної допомоги в Україні, Дзюба О. М., Дудіна О. О., Габорець Ю. Ю. (2016)
Стрельников М. О. - Проблемні питання організації надання екстреної медичної допомоги у Збройних Силах України, Бадюк М. І., Гудима А. А., Горобець М. М. (2016)
Фуртак І. І. - Соціальна система управління охороною здоров’я України, Ступницький Р. М., Грицко Р. Ю. (2016)
Дуфинець В. А. - Обґрунтування оптимізованої системи надання офтальмологічної допомоги населенню на регіональному рівні в умовах розвитку закладів охорони здоров’я різних форм власності (2016)
Хоменко Л. О. - Визначення значущості індикаторів ризику при різних рівнях інтен­сивності карієсу зубів у дітей шкільного віку, Лєус П. А., Остапко О. І., Сороченко Г. В. (2016)
Кіосєва О. В. - Т’юторський психоосвітній супровід як фактор превенції порушень адаптації у студентів (2016)
Смірнова В. Л. - Математичне моделювання процесів управ­ління охороною здоров’я, Панчишин Н. Я., Голяченко А. О. (2016)
Пехньо В. В. - Використання спеціалізованих анкет у вагітних та жінок у післяпологовому періоді (огляд літератури) (2016)
Вcтуп (2011)
Батанов О. В. - Муніципалістика як галузь сучасних наукових досліджень та форма іноваційних освітніх технологій: проблеми формування та перспективи розвитку (2011)
Губань Р. В. - Розвиток законопроектної роботи з питань захисту суспільної моралі в Україні у 1998-1999 роках (2011)
Лощихін О. М. - Функціональний метод у науковому інструментарії дослідження сучасної державності (2011)
Пилипенко О. Є. - Історія самоврядних грецьких громад в Україні в середині ХVІІ – ХІХ ст.ст. (2011)
Батанова Н. М. - Конституційно-правова відповідальність:питання теорії (2011)
Бровченко Н. В. - Функції юридичних фактів у конституційному праві України: поняття, ознаки, критерії класифікації та види (2011)
Віхляєв В. В. - Конституційно-правовий підхід до визначення функцій муніципальних виборчих систем (2011)
Голяк Л. В. - Становлення та розвиток інституту спеціалізованого омбудсмана (2011)
Ковальов І. П. - Проблемні аспекти категорії конституціоналізму (2011)
Прилуцький С. В. - Конституційно-правові проблеми кадрового забезпечення судової влади України в умовах судової реформи 2010 р. (2011)
Словська І. Є. - Актуальність функціонування блоків партій як суб’єктів виборчого прцесу (2011)
Лещенко О. Д. - Структура виборчого спору: до питання визначення дефінітиву та суб’єктно-об’єктної характеристики (2011)
Григор'єв В. А. - Особливості правового становища органів конституційного контролю: порівняльно-правове дослідження на прикладі України та деяких держав Європи (2011)
Кравченко О. О. - Захист прав людини і громадянина органами конституційного контролю: процесуальні аспекти (2011)
Провізіон Т. О. - Інституціоналізація конституційної юстиції: зарубіжний та український досвід (2011)
Бережницький Я. В. - Проблеми припинення повноважень деяких посадових осіб місцевого самоврядування (2011)
Мурадян Р. М. - Аксіологічні та гносеологічні аспекти становлення та розвитку локальної системи торгівлі та побудового обслуговування в територіальній громаді (2011)
Приходько Х. В. - Міжмуніципальне співробітництво: процесуально-правовий аспект (2011)
Авер’янов В. Б. - Адміністративно-правові засади подолання кризових явищ в сфері державного управління, Пухтецька А. А. (2011)
Білий П. М. - Ефективність державного управління в правовому і соціальному аспектах (2011)
Клименко О. В. - Механізм державного регулювання системи охорони здоров’я у Франції (2011)
Щербак Н. В. - Про актуальні питання розроблення та впровадження етичних стандартів у сфері публічного управління (2011)
Маріц Д. О. - Заходи оперативного впливу на порушника договірного зобов’язання з оплатної реалізації майна (2011)
Литвин О. П. - Механізм державного управління у сфері використання природних ресурсів, як один із елементів кримінально-правової охорони загальної громадської безпеки (2011)
Нерсесян А. С. - Корпоративна інформація з обмеженим доступом як предмет службових злочинів в сфері господарювання (2011)
Скригонюк М. І. - Плебсологічний аналіз сучасного стану криміналістики в Україні (2011)
Цимбал М. І. - Іноземний досвід кримінально-правової протидії незаконного поводження із спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації (2011)
Бабін Б. В. - Програмність правових регуляторів глобальних міжнародних організацій (2011)
Годованик Є. В. - Реформа Ради Безпеки ООН у контексті загального реформування ООН на сучасному етапі (2011)
Мартиновський Д. П. - Поняття та сучасні класифікації міжнародно-правових стандартів (2011)
Мельничук О. І. - Правові засади охорони культурної спадщини в Європейському Союзі (2011)
Львова Є. О. - Нормативно-правове забезпечення інституціональних аспектів регіональної допомоги в контексті сталого розвитку (2011)
Савич О. С. - Специфіка програмного регулювання розвитку морського господарства, Півторак Г. Ф., Благовельський С. В., Немерцалова С. В. (2011)
Савчук К. О. - Внесок Ігнатія Олександровича Івановського в розвиток науки міжнародного права (2011)
Кампо В. М. - Яким бути сучасному підручнику з конституційного права? (2011)
Іванов Д. В. - Питання реформування місцевого самоврядування в контексті майбутньої конституційної реформи в Україні (2011)
Безсмертна І. А. - Реформа органів місцевого самоврядування у Франції (2011)
Сліденко І. Д. - У пошуках доктринального оптимуму (до проблеми процесу в конституційному праві) (2011)
Вступ (2012)
З нагоди 75-річчя професора Корнієнка М. І. (2012)
Баймуратов М. М. - Сфера компетенції місцевого самоврядування та форми її реалізації за законодавством України (2012)
Батанов О. В. - Принципи місцевого самоврядування як ціннісний вимір сучасного муніципалізму (2012)
Губань Р. В. - Поняття адміністративно-територіального устрою (до постановки питання) (2012)
Гураль П. Ф. - Територіальна громада в Україні: реформа і розвиток (2012)
Згура С. О. - Планування органами місцевого самоврядування побудови системи фізичної культури і спорту в територіальній громаді (2012)
Кампо В. М. - Судовий захист прав і законних інтересів територіальних громад: муніципальна доктрина органів судової влади, Барвіцький В. Ю. (2012)
Кравченко В. В. - Питання забезпечення відповідності законодавства України про місцеве самоврядування принципам Європейської хартії місцевого самоврядування (2012)
Падалко Г. В. - Доктринальні засади служби в органах місцевого самоврядування в Україні: проблеми становлення та перспективи розвитку (2012)
Приходько Х. В. - Муніципальний процес і конституційний процес: синергетичні аспекти змісту їх співвідношення (2012)
Пухтинський М. О. - Проблеми трансформації територіальної організації влади та місцевого самоврядування в контексті розвитку конституційного процесу в Україні (2012)
Устименко В. А. - О некоторых аспектах публичности коммунальной собственности (2012)
Євенко Д. В. - Функція оборони у системі функцій держави: гносеологічні підходи (2012)
Лощихін О. М. - Функції сучасної державності: питання теорії та політико-правової практики (2012)
Пилипенко О. Є. - Розвиток української держави і права в період незалежності (1991 – 2011 рр.) (2012)
Денисюк М. В. - Державно-правові механізми формування та підтримки інститутів громадянського суспільства (2012)
Львова Є. О. - Державний суверенітет і глобальний конституціоналізм: проблеми співвідношення (2012)
Максакова Р. М. - Специфічні ознаки установчої влади (2012)
Росіхіна В. Ю. - До питання про запровадження принципів правової держави і верховенства права як інструментів гарантування реалізації конституційного права громадян на свободу об’єднання в політичні партії та громадські організації (2012)
Чернолуцький Р. В. - Законопроектування як початкова стадія законодавчого (законотворчого) процесу в Україні: до визначення онтогносеологічних критеріїв (2012)
Шульц О. А. - Становлення міжнародних стандартів прав дитини (2012)
Гаєвський І. М. - Аналіз проблематики адміністративно-правового статусу підрозділу фінансової розвідки України (2012)
Зоріна О. І. - Історико-правові аспекти становлення та розвитку фінансового права ЄС (2012)
Музика-Стефанчук О. А. - Сучасні загрози фінансовій безпеці України (2012)
Семчик О. О. - Сучасні концепції оціночних понять у праві: до постановки питання (2012)
Бабенко М. В. - Реформування цивільного законодавства України щодо новоствореного нерухомого майна (2012)
Нестеров Г. Г. - Правове визначення компетенції органів місцевого самоврядування як учасників відносин у сфері господарювання міста (2012)
Пількевич В. Л. - Актуальні питання діяльності Уряду України щодо реалізації новітніх норм законодавства з питань оренди (2012)
Рущак І. В. - Реституція як наслідок недійсності правочину, що порушує публічний порядок (2012)
Калинюк Н. М. - Слідча практика як сфера реалізації процесуально-криміналістичного інституту очної ставки (2012)
Литвин О. П. - Проблеми кваліфікації і класифікації злочинів проти екологічної й громадської безпеки та безпеки здоров’я населення (2012)
Скригонюк М. І. - Плебсологічний вимір феномену "п’ятихвилинної сенсації (2012)
Кузнецова Ю. В. - Колізії правового регулювання імплементації міжнародних договорів в Україні (2012)
Пядишев В. Г. - Міжнародно-правові чинники подолання корупції у місцевій спільноті силами міжнародної цивільної поліції в зонах міжнародних операцій з підтримання миру (2012)
Постика И. В. - Проявления коррупции и борьба с ней (по материалам ФРГ) (2012)
Майорова О. Ю. - Стан деяких часткових популяцій Gentiana punctata L. в Українських Карпатах, Грицак Л. Р., Пасічник Г. І. (2013)
Кушинська М. Є. - Консорти-запилювачі генеративних особин видів роду Gentiana L. на головному Чорногірському хребті Українських Карпат, Царик Й. В. (2013)
Задира С. В. - Сезонна динаміка морфофізіологічних параметрів жовтогорлої миші в умовах техногенного забруднення довкілля важкими металами, Борісов Ю. М., Лукашов Д. В. (2013)
Горбань В. А. - Еколого-фізичні властивості імпульверизаційно-ґрунтового матеріалу лісових культурбіогеоценозів Присамар’я Дніпровського (2013)
Власенко Н. О. - Штучні ліси Чалівського лісового масиву зеленої зони м. Полтави (еколого-біологічна характеристика) (2013)
Жуков А. В. - Ландшафтная экология как основа пространственного анализа продуктивности агроценозов, Кунах О. Н., Задорожная Г. А. (2013)
Корж А. П. - Емкость среды: развитие понятия и его содержание (2013)
Буянов П. М. - К вопросу о концепции управления лесным хозяйством Украины (2013)
До уваги авторів (2013)
Від редакційної колегії (2011)
Привітання від Ніжньогородського державного лінгвістичного університету імені М. О. Добролюбова (2011)
Зимомря М. І. - Акт спілкування та його виражальний засіб у науково-педагогічній діяльності Тетяни Корольової: дискурс співпраці (2011)
Авксентьева Г. А. - Специфіка розгортання конфлікту в сучасній українській літературі, Авксентьева А. С. (2011)
Бацевич Ф. С. - Між девіацією і комунікативним конфліктом (2011)
Бербер H. М. - Поетоніми як засіб створення імпліцитної інвективи у художньому дискурсі Марії Матіос (2011)
Боева Е. В. - Конфліктний дискурс: прагматичний аспект (2011)
Боева Е. В. - Вербальна агресія та засоби її вираження у сучасному соціумі, Урсул В. С. (2011)
Боса Т. С. - Відтворення національно-культурних особливостей творів Гете в оригіналі та перекладі: проблема адекватності при перекладі (2011)
Брага I. І. - Відображення мовної свідомості в інтернет-дискурсі (2011)
Бублейник Л. В. - Конфликтность речевых партий как стилеобразующее средство в языке русской художественной прозы (2011)
Вецкур Т. А. - Прояви вербальної агресії в англомовному повчальному дискурсі (2011)
Георгиева С. И. - К вопросу идентификации диалектных особенностей бессарабских болгарских говоров (2011)
Голубенко Л. Н. - Ассоциативно-метафорическая мотивация футбольных терминов в немецком языке, Чумаков А. Н., Богуславский С. С. (2011)
Дєрік І. М. - До питання про труднощі двостороннього перекладу телеконференцій ділової тематики (2011)
Ермоленко С. I. - Формування агресії сучасними постмодерними творами (порівняльний лінгвістичний аналіз книг Бенджаміна Вайсмана "Добродій мрець”та Юрія Іздрика "Флешка”) (2011)
Жмаєва Н. С. - Специфіка сучасних термінологічних запозичень у сфері інформаційних технологій (2011)
Іванова Н. Д. - Інвективна лексика у форумному спілкуванні (2011)
Ільїна С. В. - Особливості комунікативної поведінки адвоката під час розв’язання юридичних конфліктів (2011)
Карпенко М. Ю. - Інвективні сайтоніми, Карпенко О. Ю. (2011)
Кисельова A. А. - Іміджевий тип "Дипломат” як посередник у ситуації телевізійного конфлікту (2011)
Ковалевська Т. Ю. - Моделювання емпатії в сучасному комунікативному просторі (2011)
Колесник B. А. - Диалектные и этнокультурные границы болгарских говоров (2011)
Колкутіна В. В. - Ознаки інвективи в публіцистиці Д. Донцова: спроба рецептивного аналізу (2011)
Комов О. В. - Зв’язок мови і статі (на матеріалі мов світу) (2011)
Королева Т. М. - Особенности устного одностороннего перевода с английского на украинский язык, Савченко Е. Ю. (2011)
Крупеньова T. I. - Інвектива як компонент онімного простору (на матеріалі роману Любка Дереша "Культ”) (2011)
Лазаренко B. В. - Інвективна лексика в повісті І. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім’я”, Миколайчук А. М. (2011)
Лисейко Л. В. - Розвиток науки, мистецтва та літератури у середньовіччі та їх вплив на формування середньоверхньонімецької мови (2011)
Цзихуа Ли - О коммуникативной культуре педагога (2011)
Lobanowskaja E. W. - Die strukturelle Achse des Satzes (aufgrund der deutschen Sprache) (2011)
Мамич М. В. - Феномен розуміння у вченні В. Гумбольдта і О. Потебні (2011)
Мирошниченко М. І. - Класифікація аґентивних іменників української мови (семантичний аспект) (2011)
Мисик C. Г. - Комунікативна інвектива : намір чи непорозуміння (до проблеми інтенціональності та інтерсуб’єктивності) (2011)
Немировська О. Ф. - Експансія інвективи та зниженої лексики у сучасній українській мові: причини і тенденції (2011)
Нікішина Т. І. - Особливості політичної мови як варіанта мовлення, орієнтованого на сферу політики (2011)
Никонова Ж. В. - Иллокутивный дейксис как средство объективации в дискурсе акционального аспекта речевого акта (на материале немецкого языка) (2011)
Олексюк О. М. - Ключові слова комерційної реклами як індикатори мовного впливу (2011)
Панасенко Т. А. - Лінгвістична експертиза конфліктних текстів українських політичних загадок (2011)
Петренко О. Р. - Колядкова онімія в аспекті впливу (2011)
Романова Т. В. - Современная языковая личность с точки зрения лингвоконфликтологии (2011)
Романюк І. В. - Конфліктні діалоги в оповідних текстах I. С. Нечуя-Левицького (2011)
Руденко О. В. - Особливості сучасного телевізійного мовлення (2011)
Сербина Т. Г. - Лексические средства выражения агрессии в социально¬политическом дискурсе СМИ (2011)
Співак О. М. - Конфлікт у системі "вчитель-учень”: види, причини та наслідки (2011)
Стоянова Д. Ф. - Дамаскін № 1/154 XVIII ст. рукописної збірки B. I. Григоровича (2011)
Стоянова Е. П. - Багатоаспектність соціолінгвістичних проблем мовного острова (2011)
Форманова C. В. - Конфліктна тональність у комунікативній інтеракції (2011)
Форманова С. В. - Емоційно- та експресивно-забарвлена лексика в сучасній журналістській практиці, Вейда Т. М. (2011)
Харлай О. В. - Ономасіологічна характеристика мікросистеми "Пропозиція шлюбу” в англійській, польській, чеській та українській мовах (2011)
Циганок І. Б. - Інвективи в романі "Берестечко” Л. Костенко (2011)
Чеберяк Г. М. - Мовленнєві прийоми реалізації комунікативної ролі "антигерой” (на матеріалі україномовних та англомовних текстів мовленнєвого жанру "відкритий лист”) (2011)
Шаніна О. С. - Конфліктний медичний дискурс у структурі професійної діяльності медика (2011)
Яроцкая Г. С. - Объективация концепта "жадность” как прагматически обусловленной когнитивной единицы в русской политэкономической картине мира (2011)
Ларіна Е. В. - Феномен толерантності як об’єкт гуманітарних наукових досліджень (2011)
Відомості про авторів (2011)
Вимоги до оформлення наукових праць, що друкуються в "Науковому віснику ПНПУім. К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки” (2011)
Вступ (2014)
Манжула А. А. - Значення понять "громадський порядок", "правопорядок" та "громадська безпека" (2014)
Стрибко Т. І. - Юридична сила нормативно-правового акта як форма вираження норм права (2014)
Рева К. Є. - Інститут громадянства в сучасній правовій доктрині (2014)
Армаш Н. О. - Важливість дієвого механізму контролю за створеннямі діяльністю органів публічної влади (2014)
Волуйко О. М. - Формування муніципальної міліції (поліції) в Україні: фінансово-економічний аспект (2014)
Гриценко В. Г. - Поняття правоохоронної системи україни як об’єкту адміністративно-правового регулювання (2014)
Жукова Є. О. - Особливості прояву принципу процесуальної економії під чассудового розгляду адміністративних справ (2014)
Калатур М. В. - Особливості взаємодії служби дільничних інспекторів міліції з громадськістю щодо профілактики правопорушень (2014)
Кальник В. В. - Строки у справах про порушення виборчих прав (2014)
Окопник О. М. - Актуальні питання визначення режиму особливих територій України, їх поняття та види (2014)
Павлов Д. М. - Загальна характеристика суб’єктів забезпечення природно-техногенної безпеки, їх місце у системі цивільного захисту (2014)
Погиба П. П. - Повноваження місцевих державних адміністрацій в галузі запобігання та ліквідації надзвичайних ситуаціях (2014)
Сербин Р. А. - Історично-правова характеристика благодійництва в Україні (2014)
Сокуренко О. А. - Адміністративно-правові способи захисту прав та свобод людини і громадянина як основна функція правової держави (2014)
Стрельченко О. Г. - Природа поняття "культура" та "культурна спадщина", Попович М. В. (2014)
Тополя Р. В. - Механізм адміністративно-правового регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів (2014)
Андрійчук А. В. - Форми банківського нагляду (2014)
Андрущенко Л. В. - Вплив держави на інвестиційну діяльність в Україні (2014)
Аріфходжаєва Т. Б. - Світовий досвід соціального захисту людей похилого віку, безробітних та інвалідів (2014)
Гнатовська A. І. - Правові засади діяльності Державної казначейської служби України (2014)
Коваль Д. А. - Щодо специфіки окремих видів податкових перевірок (2014)
Латковський П. П. - Бюджетний контроль як один із видів фінансового контролю (2014)
Остафійчук Л. А. - Сутність і змістовні властивості поняття "неповага до суду" (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського