Федоренко Н. И. - Многоуровневая система диагностирования заболеваний на основе нейросетевых модулей: принципы реализации, Харченко В. С. (2016)
Хаханов В. И. - Процессорные структуры для анализа Big Data, Литвинова Е. И., Чумаченко С. В., Емельянов И., Тамер Бани Амер (2016)
Subbotin S. - Induction of classification rules in case of uneven distribution of classes, Oliinyk A., Levashenko V., Zaitseva E. (2016)
Албул А. С. - Обоснование модели маршрутизации для многоспутниковых LEO систем высокоскоростной передачи данных, Бабаков М. Ф. (2016)
Вамболь А. С. - Исследование производительности мажоранто-суперпозиционного алгоритма генерации робастного распределения солитона (2016)
Жихаревич В. В. - Исследование обратимости программных генераторов псевдослучайных бинарных последовательностей на основе клеточных автоматов, Остапов С. Э. (2016)
Жуков И. А. - Быстродействие цифровых интегрирующих структур, Ковалев Н. А. (2016)
Zemliachenko A. N. - Prediction of compression ratio for ADCT coder, Vozel B., Lukin V. V., Zelensky A. A. (2016)
Певнев В. Я. - Теоретическое обоснование методики построения псевдопростых чисел (2016)
Пичугина О. С. - Одно обобщение гиперкуб-топологии сети передачи данных (2016)
Туркина В. В. - Неманипулируемые механизмы обмена как основной принцип организации взаимодействия мобильных абонентов в Ad-hoс сетях (2016)
Штейнбрехер Д. А. - Применение объектно-структурного анализа в управлении проектными знаниями (2016)
Туркин И. Б. - Экспериментальная оценка эффективности схем электропитания персональных компьютеров учебного класса, Вдовитченко А. В. (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Булгаков Ю. - Основні аспекти зовнішньополітичної діяльності Гетьманату Павла Скоропадського у висвітленні сучасних вітчизняних істориків (2009)
Вахонєєв В. - Заснування грецьких апойкій в районі Боспору Кіммерійського: історіографічний огляд (2009)
Гончаревський В. - Цивілізаційний підхід до визначення соціокультурної ідентичності України в сучасній вітчизняній історіографії (2009)
Гордієнко Г. - Матеріально-побутове забезпечення інвалідів вітчизняної війни в УРСР в 1944-1948 роках (2009)
Казакевич Г. - "Свої" варвари: кельти в арміях елліністичних держав (ІІІ-І століття до н. е.) (2009)
Казьмирчук М. - Специфіка "пам'ятних книжок" у відображенні соціального розвитку Київської губернії наприкінці XIX - на початку XX століття (2009)
Капелюшний В. - Творець українського парламентаризму, Доморослий В. (2009)
Колесник В. - Джерела з історіографії коренізації національних меншин в Українській СРР (2009)
Комаренко O. - Місце культурних та природних пам'яток країн СНД у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Василенко В. (2009)
Литвинова Д. - Дніпропетровська община Слов'янська Православна Віра: діяльність та ключові ідеологічні позиції (2009)
Медведська Л. - Тендерний аспект боротьби за московський престол кінця XVII століття у російській історіографії (2009)
Ніколаєць К. - Кадрова політика в УРСР у другій половині 1960-х- на початку 1980-х років: історіографія (2009)
Орлова Т. - Українська жіноча преса від минулого до сучасності у світлі історіографії (2009)
Пономарьов О. - Дипломатичні взаємини між Росією і Туреччиною щодо встановлення кордону згідно рішень Бухарестського миру 1812 року (2009)
Семеніст І. - Американсько-японський союз безпеки: передумови прийняття нового союзного договору (1991-1996 роки) (2009)
Сухобокова О. - Український відділ радіостанції "Голос Америки": до 60-річчя від створення (2009)
Фабрика Н. - Основні аспекти зовнішньої політики адміністрації Ліндона Джонсона щодо Ірану (1964-1968 роки) (2009)
Кругляк Ю. О. - Транспортні явища в графені в узагальненій моделі Ландауера – Датта – Лундстрома, Стріха М. В. (2016)
Анатычук Л. И. - Термоэлектрические датчики для регистрации внутриглазной температуры, Пасечникова Н. В., Кобылянский Р. Р., Гаврилюк Н. В., Науменко В. А., Мирненко В. В., Назаретян Р. Э., Задорожный О. С. (2016)
Оленич І. Б. - Газові сенсори на основі органо-неорганічних нанокомпозитів, Монастирський Л. С., Аксіментьєва О. І., Горбенко Ю. Ю. (2016)
Кошець І. А. - Чутливість плівок тіакаліксаренів до ряду аліфатичних спиртів, Казанцева З. І., Козлова Т. В., Кальченко В. І. (2016)
Хрипунов Г. С. - Структура і оптичні властивості плівок CdTe, отриманих методом магнетронного розпилення, Копач Г. І., Харченко М. М., Доброжан А. І. (2016)
Махний В. П. - Получение и свойства УФ-сенсоров на подложках GaP с модифицированной поверхностью, Бодюл Г. И., Герман И. И., Склярчук В. М. (2016)
Монастирський Л. С. - Розпізнавання газів на основі мікрокомп'ютерного аналізу даних сенсорів поруватого кремнію, Петришин О. І., Коман Б. П., Яремик Р. І. (2016)
Мельник В. Г. - Повышение линейности высокочувствительных импедансометрических сенсорных систем, Слицкий А. В. (2016)
Мельник В. Г. - Квазиуравновешенный кондуктометрический мост для биосенсорной системы с балансировкой по модулю и фазе, Слицкий А. В., Василенко А. Д. (2016)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2016)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2016)
Колот А. М. - Держава і бізнес: новітні тенденції взаємодії та забезпечення стійкого розвитку, Поплавська О. М. (2016)
Цимбалюк С. О. - Теоретичні та методичні аспекти оцінювання зисків від підвищення лояльності персоналу (2016)
Савченко В. А. - Атестація персоналу та формування резерву керівників як чинники ефективного використання людських ресурсів (2016)
Салова Н. А. - Сукупна винагорода за працю в сучасній парадигмі розподільних відносин (2016)
Древаль Ю. Д. - Участь МОП у формуванні та вдосконаленні культури охорони праці (2016)
Михальченко Г. Г. - Особливості реформування пенсійної системи України в існуючих соціально-економічних умовах (2016)
Міценко Н. Г. - Контролінг як інноваційний інструмент управління соціальною відповідальністю підприємств, Градюк Н. М. (2016)
Червінська Л. П. - Індивідуалізація матеріального стимулювання персоналу (2016)
Захарова О. В. - Систематизація підходів до оцінки ступеня досягнення економікою країни стану економіки знань, Подлужна Н. О. (2016)
Ємельяненко Л. М. - Державна політика подолання тіньової зайнятості в контексті мінімізації соціально-економічних ризиків, Старинська М. Ю., Дзендзелюк К. В. (2016)
Герасименко О. О. - Стратегічні імперативи гідної праці в контексті становлення інноваційної моделі економіки України (2016)
Юрчик Г. М. - Дискримінація на ринку праці: прояви, вітчизняний і європейський досвід подолання (2016)
Дашкова Е. С. - Проблема сельской безработицы в России и подходы к ее решению, Дорохова Н. В. (2016)
Шиманська К. В. - Зовнішня міграція в Польщі в процесі її євроінтеграції: проблеми, шляхи їх вирішення, уроки для України (2016)
Лупак Р. Л. - Соціальна відповідальність як складова забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Качмар Н. М. (2016)
Кицак Т. Г. - Українська модель соціальної політики: стан і домінанти розвитку, Коваленко І. Ф. (2016)
Кравчук О. І. - Мережева економіка — домінанта розвитку економічних і соціально-трудових відносин (2016)
Кир’янова О. В. - Підвищення якості консалтингових послуг з управління персоналом: інституціональні аспекти, Павлова Л. О., Фоміна І. В. (2016)
Данилевич Н. С. - Психологічні аспекти лідера в управлінні персоналом, Ращенко А. Ю. (2016)
Гураль Н. Р. - Стратегічні пріоритети та засоби підвищення ефективності управління відтворенням трудового потенціалу торговельних підприємств Львівщини (2016)
Гриненко А. М. - Вплив соціальної політики на соціальну згуртованість суспільства, Кирилюк В. В. (2016)
Василик А. В. - Трансформація управління людським капіталом під впливом інформаційно-комунікаційних технологій, Данилицька А. П. (2016)
Махсма М. Б. - Децентралізація в Україні: загрози для сільської зайнятості (2016)
Мазур Н. О. - Прожитковий мінімум у системі соціальних стандартів життя: вітчизняний і зарубіжний досвід, Ткачук А. В. (2016)
Смачило В. В. - Концептуальні засади соціально відповідального управління кадровим потенціалом підприємства (2016)
Ткачук В. О. - Застосування дієвих інструментів lean production у практиці підбору робітничих кадрів (2016)
Шкиренко Г. А. - Социальная поддержка граждан в Воронежской области (2016)
Ксендзук В. В. - Діяльність міжнародної організації з міграції в контексті розвитку соціальної політики в Україні (2016)
Смалійчук Г. В. - Міжкультурна комунікація іммігрантів у процесі зовнішньої трудової міграції (2016)
Герасименко Г. В. - Принципи управління людськими ресурсами високотехнологічного підприємства як методологічний інструмент забезпечення ефективності (2016)
Нефьодова К. А. - Управління талантами як інструмент формування бренду роботодавця (2016)
Бляшук С. Г. - Стимули до інноваційної праці: тенденції розвитку (2016)
Котляров И. Д. - Внутренний краудсорсинг: анализ с точки зрения политической экономии (2016)
Котляревська К. Ю. - Безробіття та зайнятість: стан і виклики сучасності (2016)
Титул, зміст (2016)
Стовпченко Г. П. - Розробка шлаку електрошлакового переплаву, схильного до саморозпаду, Лісова Л. О., Медовар Л. Б., Гончаров І. О., Полішко Г. О., Судавцова В. С. (2016)
Корниевский В. Н. - Разработка и исследование сквозной технологии выплавки подшипниковой стали для электрошлакового переплава и производства сортопроката крупных профилеразмеров, Панченко А. И., Сальников А. С., Давидченко С. В., Скрипка Л. М., Гасик М. И., Горобец А. П. (2016)
Протоковилов И. В. - Электрошлаковая выплавка и термомеханическая обработка высокопрочного титанового псевдо-β-сплава ТС6, Петров Д. А., Порохонько В. Б. (2016)
Ахонин С. В. - Особенности выплавки слитков титановых сплавов, легированных оловом, в электронно-лучевых установках, Северин А. Ю., Березос В. А., Пикулин А. Н., Ерохин А. Г. (2016)
Пикулин А. Н. Электронно-лучевое оплавление слитков сложнолегированных титановых сплавов - lectron beam fusion of ingots of complexly-alloyed titanium alloys (2016)
Калашник Д. А. - Форма и геометрические размеры быстрозакаленных материалов, полученных диспергированием из расплава при ИПСК, Никитенко Ю. А., Шаповалов В. А., Шейко И. В., Кожемякин В. Г., Веретильник А. В. (2016)
Белявин А. Ф. - Оптимизация процесса восстановительной наплавки и термообработки компонентов ГТД из сплава Inconel 738, Куренкова В. В., Федотов Д. А., Салий С. Г., Щербинин А. П. (2016)
Гайдук С. В. - Регрессионные модели для прогнозирования коррозионных параметров литейных жаропрочных никелевых сплавов, Кононов В. В., Куренкова В. В. (2016)
Бадах Г. - Реалізація ідей Болонського процесу в Німеччині: забезпечення контролю якості вищої освіти та акредитаційна система країни (2009)
Василенко В. - Співробітництво ЮНЕСКО та держав СНД в галузі освіти (2009)
Даценко І. - Інститут приват-доцентів та підготовка молодих науковців в університетах Російської імперії (друга половина XIX - початок XX століття) (2009)
Казьмирчук М. - Соціальне забезпечення та охорона здоров'я на промислових підприємствах Київської губернії наприкінці XIX століття (2009)
Комаренко О. - Особливості соціального портрету військовослужбовців австро-угорської армії II половини XIX - початку XX століття (за картками особового обліку), Чолій С. (2009)
Коцур А. - Діяльність Київського товариства грамотності у сфері поширення початкової освіти та елементарних знань серед населення Правобережної України (1897-1908), Гордійчук О. (2009)
Кучменко Н. - Легальна та нелегальна еміграція українців до Португалії: сучасні методи підрахунку (2009)
Моргунова І. - Наталя Полонська-Василенко: період становлення (2009)
Морозова Я. - Досвід керування підводною культурною спадщиною на прикладі Італії (2009)
Ніколаєва Н. - Жіноцтво в соціально-економічному житті США в період громадянської війни 1861-1865 років (2009)
Ніколаєць К. - Виникнення Народного Руху України: історіографія (2009)
Погорєлова І. - Сучасний стан і перспективи розвитку українсько-південнокорейських відносин (2009)
Рассамакін М. - Криза Партії демократичного соціалізму Німеччини після успіху 1998 року (2009)
Сергієнко А. - Церковні зміни в Російській імперії в 60-70-х роках XIX століття (2009)
Чолій С. - Реформування мобілізаційної системи в Австро-Угорщині наприкінці XIX - на початку XX століття (2009)
Шіцина К. - Елементи популізму та пропаганди в суспільно-політичній діяльності Луція Корнелія Сулли (2009)
Юрченко В. - Циркуляри цензурних установ Києва як історичне джерело (2009)
Аллахвердієва І. - Виникнення та становлення нафтової промисловостів Азербайджані (2010)
Бузань В. - Жовтнева війни 1973 р. на Близькому Сході в контексті американсько-радянського протистояння (2010)
Машкіна К. - Участь вихідців з країн Західної Європи в розвитку торгівлі Московської держави кінця XV - першої половини XVI ст. (2010)
Орлова Т. - Мілена Рудницька у дзеркалі української історіографії (2010)
Папенко Н. - Позиція Великої Британії щодо німецької репараційної проблеми (1920-1922 рр.), Ілющенко К. (2010)
Парасунько Б. - Культурно-просвітницькі товариства в становленні громадянського суспільства Росії початку XX століття (2010)
Патриляк Б. - Селянські заворушення у Шепетівському окрузі УСРР в лютому-березні 1930 р. (за матеріалами Державного архіву Хмельницької області) (2010)
Патриляк І. - Висвітлення діяльності українського націоналістичного підпілля в документах гітлерівських спецслужб (2010)
Передерій І. - В'ячеслав Липинський у науковому житті української еміграції 1920-х років (2010)
Петренко І. - Багатошлюбність у повсякденному подружньому житті мирян Російської імперії XVIII ст. (2010)
Сайчук М. - Політичні мотиви в радянському експорті нафти та природного газу до країн Ради економічної взаємодопомоги і на Захід (2010)
Сергієнко А. - Становище церковно-парафіяльного шкільництва Російської імперії в період "великих реформ" Олександра II (2010)
Сморжевська О. - Святині як важлива складова практичної діяльності рідновірів (сучасних язичників) в Україні (кінець XX - початок XXI ст.) (2010)
Тарнавська С. - Організація та діяльність науково-дослідних кафедр в Україні в 1920-ті роки (2010)
Шаравара Т. - Сучасна історіографія воєнних реформ Російської Імперії другої половини XIX століття (2010)
Юнгер М. - Реакція угорських суспільствознавців на події в Чехословаччині 1968 року (2010)
Бузань В. - Створення держави Ізраїль і міжнародне співтовариство (2010)
Гордіна Н. - Вплив політики гласності на формування настроїв населення УРСР (1986 - 1991) (2010)
Горпинченко І. - Соціальний статус православного духовенства в Україні другої половини XIX століття: історіографія проблеми (2010)
Зубко А. - Візантійські хроніки всесвітньої історії (2010)
Йовенко А. - Відносини Національно-демократичної партії Німеччини з "новими правими" партіями у ФРН (1980 - 1989 рр.) (2010)
Казьмирчук М. - Проблеми дослідження соціально-економічного розвитку Київської губернії (1861 - 1917) у незалежній Україні (2010)
Комаренко О. - Національно-культурний розвиток етнічних німців на Україні упродовж 20-30-х рр. XX cт., Папенко Є. (2010)
Костючок О. - Створення і структурна побудова Київської міської управи за часів німецької військової адміністрації (2010)
Луняк Є. - Історичні дослідження українського козацтва у Франції (2010)
Маяка А. - Акція "Віола" в сучасній зарубіжній історіографії (2010)
Моргунова І. - Участь Н. Полонської-Василенко в історико-етнографічному гуртку при Університеті Св. Володимира (2010)
Пагіря О. - Протистояння між УПА-"Захід" та 1-ою угорською армією на території Галичини у березні-серпні 1944 року (2010)
Панасюк Р. - Формування та діяльність коаліційного кабінету міністрів (1918 р.) (2010)
Розовик Д. - Формування української шкільної освіти у Харківській губернії (1917 - 1920 рр.) (2010)
Розовик О. - Робота клубної сфери села України в умовах багатоукладного аграрного виробництва (1990 - 2010 рр.) (2010)
Філоретов В. - Політика ФРН щодо іноземних робітників у 1970-і рр. (2010)
Шипова А. - Плани міжнародного співтовариства по досягненню миру на Балканах в 1991 - 1993 роках (2010)
Гладун Ю. - Українці Канади: громадсько-політична активність (др. пол. XX - поч. XXI cт. ) (2010)
Гончар Б. - Подолання Японією обмежень на використання сил самооборони за межами країни в 1990-ті рр., Семеніст І. (2010)
Даниленко О. - Український промисловий експорт до європейських країн у 20-х рр. XX cт. (2010)
Денисов С. - Еволюція зовнішньополітичних концепцій Вашингтона у відносинах з Москвою з 1945 по 1991 рр. (2010)
Казьмирчук Г. - Соціально-економічний розвиток села Кальника у другій половині XVI - на початку XVII ст. (2010)
Кобець В. - Історіографія розвитку підводних археологічних досліджень в Україні (2010)
Лук'янець О. - Розвиток житлового-комунального господарства у містах Української PCP в 1950-х рр. (2010)
Магда Є. - Політика Росії на Близькому Сході за президентства В. Путіна (2010)
Набока С. - Розвиток соціально-економічних процесів в Україні у 1985-1991 рр. (2010)
Пшеничний Т. - Українська Греко-Католицька Церква в житті населення Західної України у першій половині XX cт.: історіографія, Гойман В. (2010)
Сморжевська О. - Літочислення та поняття часу в теоретичних розробках представників українського рідновірського руху (2010)
Сокирко О. - Мобілізаційні можливості гетьманського війська у війні за "польську спадщину" 1733-1735 рр. (2010)
Толочко Д. - Школа С. М. Бібікова та її внесок у вивчення трипільської культури (2010)
Філатов М. - Еволюція сприйняття КНР в американському суспільстві та політичному істеблішменті: від "стримування та ізоляції" до "стратегічної взаємодії" (кінець 1940-х - початок 1980-х років) (2010)
Хмуляк М. - Уряд Т. Блера у формуванні американсько-британської коаліції проти Іраку (2002-2003 рр.) (2010)
Шемета Ю. - Приміщення університету Св. Володимира на початку його існування: опис будинку З. С. Самойловича (1837 р.) (2010)
Титул, зміст (2016)
10-й ювілейний бухгалтерський конгрес відбувся (2016)
Всеукраїнський круглий стіл на тему: "Обліково-аналітичне забезпечення антикризового управління підприємством" (2016)
Gnilitskaya L. V. - Improvement of air service prime cost calculation in order to increase Ukrainian airline efficiency, Al-gazu Ali (2016)
Гуцайлюк З. В. - Облік витрат: нові підходи до формування інформаційної системи (2016)
Kuzheliev M. O. - Formalization of dynamic relations between enterprise financial indicators, Zherlitsyn D. M., Zhytar M. O. (2016)
Kuzminskii I. A. - Features of accounting and taxation of factoring transactions, Proskura K. P. (2016)
Onyshko S. V. - Using offshores in economic activity through the behavioral effects of economic agents, Novytskyi V. A. (2016)
Pankov D. A. - Accounting analysis method of fixed assets revaluation impact on depreciation monetary providing as a source of enterprise modernization financing, Маtsiush I. V. (2016)
Базилюк Я. Б. - Зовнішньоторговельні чинники гібридних загроз економічній безпеці України, Венцковський Д. Ю. (2016)
Svirko S.V. - Peculiarities of financial and management accounting in budget institutions of Ukraine (2016)
Medintu D. N. - Predictive value of financial statements through the use of analytical procedures, Manache R. C., Domnisor A. (2016)
Melnik A. M. - Improving inheritance taxation as an element of real estate taxation: the UK experience (2016)
Возняк О. Т. - Особливості зворотного потоку при подачі повітря плоскими настильними струминами (2005)
Зайцев О. Н. - Влияние прецессии и нутации вихревого ядра на устойчивость закрученного потока газа (2005)
Зайцев О. Н. - Исследования динамических характеристик при взаимодействии встречно-смещенных закрученных газовых струй (2005)
Ищенко М. Ю. - Методика расчета башенных труб-градирен и результаты натурных испытаний модернизированных градирен в производстве (2005)
Семенов С. В. - Выбор способа и средств газоочистки заводов по производству асфальтобетона, Омельченко М. Я. (2005)
Мілейковський В. О. - Дослідження втрат тиску в повітророзподільниках з тангенціальними випусками повітря (2005)
Малкін Е. С. - Аналітичні дослідження полів швидкостей і температур повітря в теплицях з децентралізованим мікрокліматом, Фуртат І. Е., Чепурна Н. В. (2005)
Ратушняк Г. С. - Інтенсифікація виробництва та підготовка біогазу для використання в теплотехнічному обладнанні, Джеджула В. В. (2005)
Борисенко С. І. - Інноваційні технології в системах теплопостачання (2005)
Кононенко Г. М. - Дослідження гідродинамічних і теплових процесів при фільтрації води в тріщині гідророзриву (2005)
Кононенко Г. М. - Методи оцінки значень коефіцієнтів міжфазового теплообміну і масообміну (2005)
Степанов М. В. - Теплообмін в зігнутому поліетиленовому каналі некруглого поперечного перерізу, Рудь С. В. (2005)
Степанов М. В. - Рекуперативні теплообмінники з поліетиленовою теплопередаючою поверхнею, Коваль В. В. (2005)
Килимник О. О. - Прогнозування режиму випалювання промислових зразків кислотостійкої кераміки з використанням шлаків феронікелю (2005)
Ратушняк Г. С. - Багатофакторний аналіз теплоізоляційних матеріалів для термореновації будівель на основі лінгвістичної інформації, Чухряєва О. Г. (2005)
Лужанская А. В. - Энергосбережение в системах теплозащиты воздушно-тепловых завес (2005)
Ісаєнко Ю. В. - Методика оцінки резервів зростання продуктивності праці в будівництві (2005)
Приймак О. В. - Експериментальні дослідження теплових і гідродинамічних характеристик тепломасообмінників змішувального типу (ТМЗД) (2005)
Грачов Олександр Васильович (2005)
Шевцов Дмитро Семенович (2005)
Анотації (2005)
Вихідні дані (2005)
Інститут післядипломної освіти КНУБА (2006)
Худенко А. А. - Термодинамічний аналіз проблеми енергозбереження при теплопостачанні (2006)
Малкін Е. С. - Експериментальне вивчення теплообміну в вертикальних кільцевих мікроканалах з однобічним обігрівом та вимушеним рухом рідини, Тимощенко А. В. (2006)
Енин П. М. - Теплоперенос от грунта к жидкой фазе СУГ при ее нагреве в режиме хранения в геотермальных регазификаторах (внутренняя задача) (2006)
Енин П. М. - Температурный режим приповерхностных слоев земной коры на глубинах размещения геотермальных регазификаторов СУГ, Рыбачев С. Г. (2006)
Енин П. М. - Теплоотдача при пузырьковом кипении жидкой фазы СУГ в геотермальном регазификаторе при режиме отбора газа (2006)
Енин П. М. - Теплоперенос в сухом, влажном и мерзлом грунте в области размещения геотермальных регазификаторов СУГ (внешняя задача) (2006)
Енин П. М. - Математическое описание теплового взаимодействия геотермальных регазификаторов с сухим, влажным и мерзлым грунтом и выбор метода решения задачи (2006)
Енин П. М. - Сущность математического моделирования и планирование вычислительных экспериментов по изучению температурного режима геотермальных регазификаторов (2006)
Кушніров О. С. - Тепловий режим приміщення при використанні електричної кабельної системи підлогового опалення, Черних Л. Ф. (2006)
Строй А. Ф. - Повітропроникливість, як фактор зміни вологісного режиму огороджуючих конструкцій будинку в процесі його експлуатації, Чумуріна О. Б. (2006)
Бешинська О. В. - Оцінка якості теплоізоляційних характеристик огороджувальних конструкцій існуючих будівель, Ратушняк О. Г. (2006)
Пісарєв В. Є. - Застосування когенераційних технологій в централізованому теплопостачанні, Степанов М. В. (2006)
Чертков О. Ю. - Організаційно-логістична модель як науково-теоретична основа підготовки будівельного виробництва (2006)
Пеклов Олександр Антонович (2006)
Анотації (2006)
Вихідні дані (2006)
Аркушин Г. - Відбиття синтаксичних особливостей говірок у діалектних словниках (2016)
Лизанець П. - Семантичні лінгвістичні карти в європейській лінгвогеографії (2016)
Мойсієнко В. - Поліські ізолекси в синхронії та діахронії (2016)
Сабадош І. - Українська лексика в "Ботаническом словаре" 1878 року М. Анненкова з погляду ареального (2016)
Барань Є. - Іштван Ковтюк як діалектолог (2016)
Бойчук О. - Фольклорні тексти як джерело вивчення діалектного мовлення Західних Поліщуків (фонетичні особливості) (2016)
Венжинович Н. - Діалектний простір в епістолярній спадщині Юрія Федьковича (2016)
Гажук-Котик Л. - Функціонування числівникових форм у буковинських говірках (лінгвогеографічний аспект) (2016)
Галас А. - Прислівникова фраземіка в Закарпатських говірках (2016)
Галас Б. - Лексика зі східнослов’янських перехідних мовних ареалів у фіксації В. Лазаревського (2016)
Гороф’янюк І. - Зі спостережень над семантичною варіативністю флорономенів центральноподільських говірок (2016)
Гримашевич Г. - Прислівники зі значенням ‘спосіб пересування людини’ в середньополіських говірках Житомирської області (2016)
Ґоца Е. - Українсько-західнослов’янські лексичні паралелі серед назв їжі (на матеріалі українських говорів Карпат) (2016)
Делюсто М. - Засади укладання питальника до "Мультилінгвального атласу межиріччя Дністра і Дунаю" (2016)
Дяченко Н. - Остеонімічна лексика в українських діалектах (2016)
Ігнатенко Д. - Найменування начиння для вживання їжі та напоїв в українських говірках півночі Молдови (2016)
Кобиринка Г. - Деякі особливості наголошування іменників у Закарпатському говорі (на матеріалі марамороських говірок) (2016)
Колесников А. - Зі спостережень над морфологією присвійних займенників в українських говірках межиріччя Дністра і Дунаю (2016)
Лєснова В. - Роль діалектологічної практики в дослідженні сучасного говіркового мовлення (на матеріалі з села Ярівка Хотинського району Чернівецької області), Ткач Л. (2016)
Малець Н. - Дослідження проблеми державної мови в сучасному мультикультурному середовищі (2016)
Миголинець О. - Назви фізіологічних явищ в українських Закарпатських говірках (2016)
Осташ Л. - Перегук століть: давні лексеми у діалектному мовленні (2016)
Папіш В. - Мовні конфліктогени у говірці с. Нижні ворота Воловецького району Закарпатської області (2016)
Пискач О. - Назви, пов’язані з поховально-поминальною обрядовістю, в діалектних словниках південно-західного наріччя української мови (2016)
Сімович О. - Проблеми лексикографічної репрезентації символу в діалектних словниках (2016)
Сугоняк В. - Декодування тексту і підтексту публікацій у виданнях Підкарпатського общества наук (2016)
Сус І. - Рукописний українсько-польський словник "Idyotyzmy” І. Вагилевича як пам’ятка української діалектної фразеографії (2016)
Тимко-Дітко О. - Словотвір прислівників у говорі бачванських руснаків (2016)
Філак І. - Перша українська граматика для іноземців чеською мовою (2016)
Харьківська О. - Лінгвогеографічний аспект дослідження словотвору українських говорів Закарпаття (2016)
Хібеба Н. - Динаміка весільної лексики бойківських говірок Турківщини (кін. ХІХ – поч. ХХІ ст.) (2016)
Хобзей Н. - Говірки суміжжя в діалектній лексикографії: до проблем опису (2016)
Чаган О. - Бойківсько-наддністрянське діалектне суміжжя як об’єкт діалектологічних студій (2016)
Швець А. - Прояви лексичної інтерференції у польському мовленні мешканців Кам’янського (2016)
Шкурко Г. - Транспортна лексика в українських говорах Закарпаття: етимологічний та лінгвогеографічний аспекти (2016)
Юсип-Якимович Ю. - Спільнослов’янська словотвірна парадигматика verba sonandi (2016)
Юсікова О. - Архаїчні форми предикатів стану у синтаксичній системі гуцульської говірки села Богдан Рахівського району Закарпатської області (2016)
Ярема Х. - Із спостережень над назвами хвороб народної медицини в українських говорах Закарпаття (2016)
Ястремська Т. - Словотвірне гніздо з вершиною -верх- у говорах південно-західного наріччя: моделі деривації (2016)
Белей Л. - Природа особових імен та їх відтворення засобами чужої мови (2016)
Баньоі В. - Закарпатські мікротопоніми басейну річки Ужа як об’єкт лексикографічного опрацювання (2016)
Беценко Т. - Закономірності назовництва в топоніміці (2016)
Брус М. - Літописання ХІ – ХІІІ століть як джерело вивчення жіночого антропонімікону (2016)
Вакулич М. - Фонетична асиміляція литовських антропонімів у староукраїнській мові (на матеріалі грамот XIV-XV ст.) (2016)
Вегеш А. - Специфіка літературно-художніх антропонімів роману "Світован" Мирослава Дочинця (2016)
Ільченко І. - Відапелятивні годоніми м. Запоріжжя (2016)
Купчинська З. - Стратиграфія та ойконімна ареалогія: до історії питання (2016)
Лавер О. - Національне і регіональне у літературно-художній антропонімії (на матеріалі творів Дмитра Кешелі) (2016)
Межжеріна Г. - Неофіційні іменування світських феодалів у радзивілівському і лаврентіївському літописах (2016)
Мельник О. - Словотвірні деривати інструментальності в сучасному ергонімотворенні Вінниччини (2016)
Наливайко М. - Діалектна основа прізвиськ жителів Львівщини (2016)
Нестерчук О. - Специфічні волинсько-поліські суфікси для творення варіантів імен (2016)
Попович Н. - Літературно-художній антропонімікон драматичних творів Г. Квітки-Основ’яненка (2016)
Романчук А. - Антропонимическая модель на –ŭ в общеславянском контексте. I. Белорусы, украинцы и поляки (2016)
Сколоздра-Шепітко О. - Периферія онімного простору франкової прози (2016)
Тимошик Г. - Найменування ангелів у мікротекстах "Галицько-руських народних приповідок" Івана Франка (2016)
Шульська Н. - Полімотиваційні прізвиська жителів західного Полісся (2016)
Ящук Л. - Антропонімія "Кременецької актової книги Земського суду 1578 року" (2016)
Сабадош І. - Унікальна праця з ономастики (2016)
Худенко А. А. - Радіаційне охолодження приміщень (2006)
Енин П. М. - Результаты исследования нестационарных температурных полей в жидкой фазе СУГ при тепловом взаимодействии геотермальных регазификаторов с сухим грунтом (2006)
Енин П. М. - Результаты исследования нестационарных температурных полей в сухом грунте вокруг геотермальных регазификаторов (2006)
Енин П. М. - Исследование теплового взаимодействия геотермальных регазификаторов СУГ с влажным грунтом при фазовых переходах содержащейся в нем влаги (2006)
Енин П. М. - Натурные эксперименты на опытно-промышленной геотермальной установке и сопоставление их результатов с данными математического моделирования, Рыбачев С. Г. (2006)
Енин П. М. - Методика теплового расчета геотермальных регазификаторов сжиженного углеводородного газа, Рыбачев С. Г. (2006)
Енин П. М. - Обоснование технико-экономической целесообразности устройства геотермальных установок для регазификации сжиженных углеводородных газов, Рыбачев С. Г. (2006)
Лабай В. Й. - Залежність ексергетичного ККД split-кондиціонерів від їх продуктивності за повітрям на випарнику і конденсаторі (2006)
Зайцев О. Н. - Экспериментальные исследования поля скорости при взаимодействии закрученных струй, Донченко С. Б., Любарец А. П. (2006)
Килимник О. О. - Дослідження фазових перетворень при випалюванні систем "вогнестійка глина - шлак феронікелю” (2006)
Кононенко Г. М. - Математичні моделі тепло- і масопереносу при двовимірній фільтрації рідини (2006)
Кононенко Г. М. - Чисельний метод дослідження неізотермічної течії підземних вод при конвективному теплообміні (2006)
Гламаздін П. М. - Вплив способу теплопостачання шпалеродрукарських машин на підвищення енергоефективності шпалерного виробництва, Малишевський Т. В. (2006)
Кореневський Сергій Михайлович (2006)
Анотації (2006)
Вихідні дані (2006)
Андрейченко С. С. - Інтерпретація базового правила про атрибуцію поведінки державних органів у міжнародно-правовій доктрині та практиці (2015)
Замула А. Ю. - Еволюція становлення тортур (катувань) у сучасному міжнародному праві (2015)
Попко Є. В. - Правова природа актів часткових структур Ради Європи, Федорова А. Л. (2015)
Приступлюк В. Л. - Віросповідання у практиці Європейського суду з прав людини (2015)
Фатхутдінов В. Г. - Роль оцінки у формуванні симулякрів і провадженні симулятивної практики в дійсність під час забезпечення громадської безпеки (2015)
Федина Д. І. - Судова влада як конституційно-правова категорія (2015)
Шварцева М. І. - Здійснення моніторингу національного законодавства України з боку Парламентської Асамблеї Ради Європи (2015)
Янакаєва К. М. - Історичні аспекти становлення інституту санкцій у міжнародному праві (2015)
Булат Є. А. - Правові аспекти концептуального підходу до охорони деяких об’єктів інтелектуальної власності (2015)
Бутрин-Бока Н. С. - Юридична особа корпоративного типу (корпорація) – учасник корпоративних правовідносин (2015)
Іванюта Н. В. - Актуалізація виховної функції господарського процесуального права (2015)
Покора І. Є. - Новий режим регулювання міжнародних морських перевезень вантажів як результат компромісу: досягнення, недоліки та очікування (2015)
Стадник К. О. - Правова політика держави у сфері процесів концентрації капіталу: завдання та напрямки (2015)
Стасів Н. С. - Цивільно-процесуальний статус осіб, які беруть участь у справах про видачу виконавчого листа на рішення третейського суду (2015)
Тур О. Т. - Істотні умови договору про надання консультаційних послуг (2015)
Чурпіта Г. В. - Цивільна юрисдикція та підсудність сімейних справ, які розглядаються в порядку непозовного цивільного судочинства (2015)
Явор О. А. - Юридичні акти в сімейному праві України (2015)
Золотухіна Л. О. - Щодо форм захисту інтересів сторін трудових правовідносин (2015)
Ігнатенко О. П. - Дисциплінарна відповідальність працівників органів прокуратури згідно з новим Законом України "Про прокуратуру" (2015)
Трюхан О. А. - Право на свободу об’єднання працівників та роботодавців: нормативне закріплення, поняття та зміст (2015)
Щукін О. С. - Добровільність як основоположний принцип медіації під час вирішення індивідуальних трудових конфліктів (2015)
Боровицька А. Г. - Історико-правові передумови формування й розвитку кадастрової справи щодо стану водних об’єктів України (2015)
Ігнатенко І. В. - Правова охорона атмосферного повітря при здійсненні містобудівної діяльності (2015)
Толкаченко О. В. - Види забруднень морського середовища (2015)
Шевченко Я. О. - Історико-правовий аспект розвитку інституту оцінки земель на українських землях (2015)
Бондаренко К. В. - Деякі принципи державного управління адміністративно-політичною сферою (2015)
Бунечко В. І. - Права й обов’язки служби безпеки України як суб’єкта адміністративно-деліктного процесу (2015)
Єрко Г. Г. - Порядок надання державної фінансової підтримки: напрями вдосконалення законодавства (2015)
Жарий О. К. - Особливості адміністративного примусу в діяльності органів Служби безпеки України (2015)
Желтобрюх І. Л. - Суб’єкти розсуду в податковому правозастосуванні (2015)
П’ятков П. В. - До питання про визначення ознак містобудівної діяльності у аспекті надання адміністративних послуг (2015)
Туркова О. К. - Сервісна спрямованість надання адміністративних послуг в Україні: процедурні аспекти (2015)
Червяков О. І. - Щодо специфіки прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів (2015)
Шалькін О. В. - Напрями оптимізації механізму фінансування програм у сфері безпеки дорожнього руху та законодавче забезпечення цього процесу (2015)
Шоптенко С. С. - Принципи адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів в Україні (2015)
Білокінь Р. М. - Соціальна відповідальність і її вплив на розуміння сутності кримінальної процесуальної відповідальності (2015)
Білоус В. В. - Законодавче забезпечення генетичної ідентифікації в Україні: проблеми теорії і практики криміналістики (2015)
Ігнатенко А. П. - Діяльність органів прокуратури поза сферою кримінальної юстиції за новим Законом України "Про прокуратуру" (2015)
Чернієнко А. О. - Тяжка хвороба засудженого, яка перешкоджає відбуванню покарання, як підстава відстрочки виконання вироку (2015)
Щасна А. Е. - Морально-правові критерії застосування заходів забезпечення кримінального провадження (2015)
Гурова В. О. - Теоретичні аспекти глобальних міжсистемних трансформацій постіндустріального порядку (2015)
Мілай А. О. - Методологічний підхід к дослідженню економічної природи фірми (2015)
Рощина Н. В. - Особливості формування попиту та пропозиції на ринку ресурсів (2015)
Яловий Г. К. - Теорія людського капіталу як методологія формування інноваційної системи (2015)
Гречко А. В. - Аналіз змін інституційного механізму оподаткування фізичних та юридичних осіб в Україні (2015)
Грінько І. М. - Відповідність міграційної політики України сучасним вимогам та забезпечення її сталого розвитку (2015)
Іванова Т. В. - Особливості прогнозування макроекономічних показників країни з позицій забезпечення сталого розвитку (2015)
Кологривов Я. І. - Теоретичні засади використання методології форсайту у передбаченні розвитку промислових підприємств (2015)
Кравченко М. О. - Проблеми і напрями підвищення ефективності діяльності підприємств державного сектору економіки України (2015)
Макогон Ю. В. - Передумови переходу національної економіки України на етап постіндустріального розвитку, Подунай В. В. (2015)
Шашина М. В. - Моделі механізму корпоративного управління державним сектором економіки (2015)
Яловий Г. К. - Методологія науково-технологічного розвитку в концепції постіндустріального суспільства, Єрешко Ю. О. (2015)
Герасимчук В. Г. - Факторний аналіз конкурентоспроможності соціально-економічних систем: Україна, ЄС, Світ (2015)
Дунська А. Р. - Проблеми та перспективи розвитку міжнародної торгівлі ліцензіями в Україні, Локота А. Г. (2015)
Серебренніков Б. С. - Фактори та складові конкурентоспроможності електроенергетичних товарів на міжнародних ринках (2015)
Смірних Д. В. - Компаративний аналіз розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у країнах СНД, Войтко С. В. (2015)
Шеремет Т. Г. - Роль інноваційного потенціалу в підвищенні конкурентоспроможності національних економік (2015)
Бараник З. П. - Необхідність взаємодії ринку освітніх послуг та ринку праці в Україні, Кикош Ю. В. (2015)
Бухун Ю. В. - Шляхи формування механізму інвестиційного забезпечення відтворювальних процесів в космічній галузі (2015)
Дрінь О. Я. - Методичний інструментарій та прикладні аспекти оцінювання нестабільності зовнішнього середовища виноробних підприємств України (2015)
Лисенко С. В. - Суднобудівна галузь України: проблеми та напрями її відродження, Довгань Л. Є., Мохонько Г. А. (2015)
Нараєвський С. В. - Порівняльний аналіз ефективності роботи сонячної енергетики у провідних країнах світу (2015)
Охріменко О. О. - Економічна безпека України крізь призму енергетичної стратегії, Бігун У. В. (2015)
Черняк Г. М. - Оцінювання рівня економічної безпеки енергетичних підприємств в умовах євроінтеграції (2015)
Яровенко Т. С. - Тенденції та проблеми розвитку освіти в Україні. (2015)
Дьяченко О. А. - Економічна безпека інноваційно-орієнтованих підприємств в умовах євроінтеграції, Артеменко Л. П. (2015)
Кавтиш О. П. - Системна природа кадрової безпеки підприємства (2015)
Крейдич І. М. - Умови забезпечення платоспроможності підприємств в контексті їх фінансової безпеки, Наконечна О. С., Харченко О. С. (2015)
Круш П. В. - Еволюція теоретичних підходів визначення сутності капіталу підприємства, Мастюк Д. О. (2015)
Лободзинська Т. П. - Нормативно-правове забезпечення щодо обліку витрат на поліпшення основних засобів (2015)
Макалюк І. В. - Методичний інструментарій оцінювання ефективності управління трансакційними витратами машинобудівних підприємств (2015)
Покровська Н. М. - Економічна сутність поняття "інтенсифікація виробництва" (2015)
Смолін І. В. - Стратегічна конкурентоспроможність підприємства: змістовні імперативи та критерії оцінювання (2015)
Кугій А. А. - Структурний аналіз фінансового забезпечення малого підприємництва, Сокотенюк С. М. (2015)
Шевчук О. А. - Екзогенні фактори впливу на стратегічні орієнтири розвитку вітчизняних підприємств (2015)
Яресько Р. С. - Синергетичний вплив ризиків інвестиційного проекту у розрізі видів електрогенерації (2015)
Артеменко Л. П. - Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю промислового підприємства, Піддубна А. С. (2015)
Дідух В. В. - Ландшафт як інструмент аналізу управління бізнес-процесами машинобудівного підприємства (2015)
Жигалкевич Ж. М. - Актуальність інтеграції взаємодіючих виробництв (2015)
Ковалевська К. А. - Стратегічні орієнтири холдингових компаній машинобудівної галузі України (2015)
Лизньова А. Ю. - Закономірності розвитку системи мотивації праці з позиції управління на макрорівні (2015)
Осталецький В. Б. - Теоретичні підходи до класифікації інформаційних систем управління підприємством (2015)
Погребняк А. Ю. - Сутність складових елементів механізму антикризового управління на промисловому підприємстві (2015)
Скоробогатова Н. Є. - Особливості контролінгу в сучасних умовах господарювання (2015)
Юдіна Н. В. - Технологізація управління маркетинговою діяльністю (2015)
Бажеріна К. В. - Розробка комунікаційної стратегії вітчизняних підприємств на ринку кисломолочних бактеріальних заквасок, Стадніченко В. В., Андаліцька О. В. (2015)
Базь М. О. - Інвестиційний маркетинг як детермінант конкурентоспроможності підприємств на ринку інвестицій, Домашева Є. А. (2015)
Віннікова І. І. - Вплив політико-правового фактору на рекламу лікарських засобів, Пономаренко І. В., Гребньов Г. М. (2015)
Дима О. О. - Щодо нового змісту категорій "опт" та "роздріб" (2015)
Діброва Т. Г. - Системний підхід до вдосконалення переговорного процесу в особистих продажах, Гараніна І. І. (2015)
Кубишина Н. С. - Генерування ідей як основний етап розроблення нового товару на промисловому підприємстві, Ковальчук Т. В. (2015)
Окландер М. А. - Специфічні відмінності цифрового маркетингу від інтернет-маркетингу., Романенко О. О. (2015)
Полторак К. А. - Сучасний стан ринку інтернет-технологій: детермінанти розвитку ринку та нові підходи до маркетингової діяльності, Зозульов О. В. (2015)
Стадніченко В. В. - Особливості позиціонування на ринку ресторанів швидкого обслуговування (2015)
Тєлєтов О. С. - Маркетингові стратегії соціально-економічного розвитку регіонів України (2015)
Чукурна О. П. - Трансформація концепції ціноутворення в умовах глобалізації економіки (2015)
Шабан К. С. - Класифікація міжорганізаційних об'єднань в контексті формування інноваційної політики промислово-виробничого підприємства., Зозульов О. В. (2015)
Войтун Т. В. - Особливості формування системи забезпечення інноваційної адаптивності підприємства (2015)
Гавриш О. А. - Диференціація промислових підприємств як інноваційно функціонуючих виробничо-економічних систем, Бояринова К. О. (2015)
Дунська А. Р. - Особливості формування інноваційної стратегії в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, Зінченко Д. В. (2015)
Єрешко Ю. О. - Венчурне інвестування: становлення та світовий досвід (2015)
Манаєнко І. М. - Складові інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку підприємств електроенергетики (2015)
Стеченко Д. М. - Принципи оцінювання потенціалу кластероутворення в економіці, Воронкова І. Ю. (2015)
Тульчинська С. О. - Інтеграційна концепція формування регіональних економічних систем інтелектуально-інноваційного типу в Україні (2015)
Гук О. В. - Управління розвитком інноваційного потенціалу на основі трансферу технологій (2015)
Царьова Т. О. - Інноваційний технологічний розвиток машинобудування України (2015)
Березовчук О. С. - Економіко-математична модель оптимального керування тарифікаційною системою страхової компанії, Іваненко В. І. (2015)
Бідюк П. І. - Аналіз ризику банкрутства підприємств з використанням чітких та нечітких моделей, Вертелецький В. В., Жирова А. О. (2015)
Колбасинський С. С. - Аналіз економіко-математичного апарату для моделювання і прогнозування показників виконання державного бюджету та макроекономічних показників (2015)
Мойсеєнкова Д. А. - Модель прийняття комплексного скорингового рішення, Жуковська О. А. (2015)
Пасенченко Ю. А. - Моделювання сценаріїв розвитку ланцюгів створення вартості товарів на основі збалансованої системи показників та референтної моделі опису процесів ланцюга постачання (SCOR), Назаренко О. І. (2015)
Свиденко А. В. - Моделювання динаміки оптових цін на ринку нафтопродуктів України (2015)
Сокульський О. Є. - Економіко-математичне моделювання якості пасажирських транспортних послуг на основі нефінансових показників, Дрозд А. О., Васільцова Н. М. (2015)
Суворова А. О. - Вибір ефективної стратегії диверсифікації виробництва в умовах нестачі інформації, Жуковська О. А. (2015)
Федорова О. Є. - Моделювання вибору інвестиційного портфелю проектів з врахуванням соціальної складової, Жиров О. Л. (2015)
Чайковская М. П. - Комплексна модель прогнозування стійкості фінансово-економічних установ, Медведь Т. C. (2015)
Черноусова Ж. Т. - Моделювання функцій штрафів і заохочень для ефективного керування в ієрархічній системі замовник виробник (2015)
Арзуманян К. К. - Теоретичний аналіз причин та управління професійними конфліктами (2014)
Афанасьєва Н. Є. - Теоретичний аналіз сучасних механізмів психологічного впливу консультанта на особистість клієнта (2014)
Барко В. І. - Діяльність керівника щодо профілактики девіантної поведінки і професійної деформації у колективах працівників органів Внутрішніх Справ, Макаренко П. В. (2014)
Боснюк В. Ф. - Особливості посттравматичного стресу учасників ліквідації аварії на ЧАЕС (2014)
Віденєєв І. О. - Стан проблеми деформації правосвідомості співробітників ОВС в сучасній психології (2014)
Гант О. Є. - Нейропсихологічні передумови зміни здоров'я спортсменів (2014)
Гординя Н. Д. - Формування професійної надійності фахівців управління повітряним рухом як актуальна проблема безпеки авіації (2014)
Грищенко М. В. - Психологічна експертиза кіно-, видео- продукції порнографічного змісту (2014)
Егорова Е. Б. - Проявление внутриличностного конфликта и направленности личности у студентов - психологов, Кизим А. С. (2014)
Іванченко О. С. - Актуальні проблеми психокорекції переживання провини як моральної емоції (2014)
Капля А. М. - Проблеми психології навчання іноземних мов у контексті міждисциплінарних зв’язків, Снісаренко А. Г., Снісаренко Я. С. (2014)
Корольчук В. М. - Аналіз результатів диференційно-інтегральної оцінки чинників професійного стресу в системі "Людина – техніка", Корольчук М. С., Солдатов С. В. (2014)
Косолапов О. М. - Деякі підходи до психокорекції професійних страхів у начальників караулів ОРС ЦЗ ДСНС України з позицій короткострокових методів психотерапії (2014)
Кравченко О. В. - Впровадження соціально-психологічного тренінгу в умовах адаптації військовослужбовця до навколишнього ціннісно-нормативного середовища (2014)
Кучеренко Н. С. - Деякі підходи до прогнозування професійної успішності фахівця виконуючого діяльність в особливих умовах (2014)
Кучеренко С. М. - Психологічна готовність як одна з основних складових професійної діяльності спеціалістів в особливих умовах (2014)
Кушніренко К. О. - Методичні підходи психодіагностичного інструментарію вивчення психологічних особливостей професіографії діяльності спеціалістів банківської сфери (2014)
Лазоренко О. В. - Програма психологічної підготовки прикордонних нарядів до дій в екстремальних умовах та експериментальна перевірка її результативності (2014)
Мілорадова Н. Е. - Ціннісна сфера працівників міліції громадської безпеки з різною тривалістю перебування на службі, Попова Г. В. (2014)
Миронець С. М. - Психолочні особливості підготовки рятувальників міжнародного класу (2014)
Мовмига Н. Є. - Гендерні особливості когнітивних характеристик життєвих домагань майбутніх правоохоронців (2014)
Нежута А. В. - Основні напрямки оптимізаціі процесу професійного самовизначення правоохоронців в гендерному аспекті (2014)
Овсяннікова Я. О. - Психологічний захист дошкільників в осередку надзвичайної ситуації (2014)
Оніщенко Н. В. - Психологічний аналіз основних типів реагування постраждалих на втрату внаслідок надзвичайної ситуації (2014)
Осьодло В. І. - Проблеми створення та існування студентських сімей: теоретичний аналіз проведених досліджень (2014)
Осьодло В. І. - До питання сутності та змісту психологічної готовності студентської молоді до створення сім’ї, Тюріна В. В. (2014)
Перелигіна Л. А. - Теоретико-методологічні основи дослідження стереотипів у професійній діяльності, Крещук К. Ю. (2014)
Побідаш А. Ю. - Оцінка основних компонентів життєвої стійкості моряків, які перебували в піратському полоні (2014)
Поляков І. О. - Основні причини та приводи здійснення потенційними суїцидентами фатального кроку, Щербак С. М. (2014)
Попов В. М. - Психологічні особливості вивченої безпорадності працівників ДСНСУ, Астапенкова В. М. (2014)
Потапова С. М. - Особливості саморегуляції співробітників силових підрозділів під час громадянських протистоянь (2014)
Світлична Н. О. - Особливості схильності та готовності до ризику у курсантів та працівників ДСНС, Тичина П. А. (2014)
Сергієнко Н. П. - Особливості формування міжетнічної толерантності студентів у процесі учбової діяльності, Дудолад А. В. (2014)
Сергієнко О. О. - Психологічні особливості професійного відчуження працівників ДСНС України, Горбань В. О. (2014)
Тогобицька В. Д. - Дезадаптивні нервово-психічні стани, що виникають у працівників ДСНС України після виконання задач з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (2014)
Тюріна В. В. - Чинники, що впливають на психологічну готовність студентської молоді до створення сім’ї (2014)
Ушакова І. М. - Професійна ідентичність психолога як психологічна проблема, Наливайко В. П. (2014)
Шаріпова Д. С. - Теоретико-методологічні підходи до психологічного вивчення змагальної діяльності спортсменів-стрільців (2014)
Бартєнєва Л. І. - Формування передумов грамотного письма у старших дошкільників з порушенням мовленнєвого розвитку (2013)
Борщевська Л. В. - Розвиток мислення дітей дошкільного віку з порушеннями слуху (2013)
Жук В. В. - Адаптація навчального процесу до потреб дитини з порушенням слуху (2013)
Іванюшева Н. В. - Особливості застосування двомовних програм як інструмент збереження мови лінгвістичної меншини, Кульбіда С. В. (2013)
Ільяна В. М. - Визначення механізмів дислексій в учнів з тяжкими порушеннями мовлення (2013)
Кобильченко В. В. - Теоретичні та методичні засади психокорекційної роботи з дошкільниками, які мають порушення психофізичного розвитку (2013)
Кульбіда С. В. - Формування партнерських стосунків чуючих і нечуючих фахівців у питанні навчання нечуючих учнів (2013)
Максименко Н. Л. - Сенсорне виховання дошкільників з порушеннями слуху (2013)
Рібцун Ю. В. - До питання створення спеціальної програми для роботи з дітьми з обмеженими можливостями здоров’я (2013)
Ткаченко К. О. - Організаційно-методичні умови діяльності кабінету української жестової мови у загальноосвітніх спеціальних закладах для нечуючих учнів, Кульбіда С. В. (2013)
Трофименко Л. І. - Теоретичні засади дослідження лексичної сторони мовлення у дошкільників в умовах нормального та порушеного онтогенезу (2013)
Шевченко В. М. - Сучасні методи реабілітації дітей з порушеннями слуху (2013)
Бабяк О. О. - Формування поведінкового компонента міжособистісних стосунків у підлітків із ЗПР в шкільній групі (2013)
Блеч Г. О. - Програмно-методичне забезпечення процесу навчання з природознавства в спеціальних закладах для учнів з розумовою відсталістю (2013)
Бобренко І. В. - Організація просторово-предметного компонента освітнього середовища як одна з умов розвитку просторового орієнтування дошкільників з обмеженими розумовими можливостями (2013)
Гладченко І. В. - Організація предметно-розвивального середовища та виховної роботи з формування ігрової діяльності у розумово відсталих дітей дошкільного віку (2013)
Макарчук Н. О. - Психологічні чинники дисфункції особистісної саморегуляції підлітків з порушеннями розумового розвитку (2013)
Мякушко О. І. - Системи класифікації розумової відсталості та підходи до діагностики дітей з помірною розумовою відсталістю (2013)
Прохоренко Л. І. - Дослідження особливостей мотиваційного компоненту саморегуляції у молодших підлітків із ЗПР (2013)
Сак Т. В. - Формування комунікативної спрямованості зорового контакту у дітей дошкільного віку із розладами спектру аутизму, Логвінова І. П. (2013)
Супрун М. О. - Роль міжнародної стандартної класифікації освіти у вирішенніпроблеми диференціації освіти дітей з особливими потребами, Ярмола Н. А. (2013)
Скрипник Т. В. - Базові принципи психолого-педагогічної допомоги дітям з розладами аутичного спектру (2013)
Колупаєва А. А. - Стратегія сучасної освітньої політики: від сегрегації до інклюзивної освіти (2013)
Лапін А. В. - Огляд зарубіжного досвіду інклюзивної освіти (2013)
Коваль Л. В. - Здобутки та перспективи інклюзивної освіти в Україні за результатами соціологічного дослідження, Рубан О. М. (2013)
Білозерська І. О. - Стратегії формування компетентного батьківства у світлі викликів сьогодення (2013)
Компанець Н. М. - Організація превентивного етапу інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами (2013)
Луценко І. В. - Роль асистента вчителя в організації навчально-виховного процесу у класі з інклюзивним навчанням (2013)
Квітка Н. О. - Нормативно-правові засади діяльності асистента вчителя в загальноосвітньому навчальному закладі з інклюзивною формою навчання (2013)
Литовченко С. В. - Специфіка роботи асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним навчанням (2013)
Алексєєва Ю. А. - Щодо об’єктів оперативно-розшукової діяльності Харківського губернського жандармського управління у 1907–1914 рр. (2016)
Аріфходжаєва Т. Б. - Поняття публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення (2016)
Бабенко К. А. - Особливості правового статусу адміністративних судів (2016)
Бакумов О. С. - Електоральна поведінка українських виборців в 2010–2014 рр.: кластерний аналіз (2016)
Волошенюк О. В. - Метаправо, або деякі проблеми сучасної юридичної термінології (2016)
Гольбін М. І. - Характеристика конвенцій МОП у сфері захисту трудових та соціальних прав моряків (2016)
Гуйван Д. П. - Гаряча вода як об’єкт цивільних правовідносин та характеристика даного об’єкта (2016)
Давидюк Т. В. - Особливості представництва акціонерного товариства його акціонерами у зовнішніх корпоративних відносинах (2016)
Деяк Я. В. - Проблеми та методи визначення застосовуваного права в міжнародних комерційних арбітражах (2016)
Домбровська А. В. - Господарсько-правова характеристика договору концесії та перспективи розвитку відносин щодо надання послуг у сфері теплопостачання (2016)
Дронів Б. М. - Розвиток методології дослідження приватного і публічного права (2016)
Дякова О. О. - Правовий нігілізм в правозастосовній діяльності національної поліції (2016)
Жорнокуй Ю. М. - Доктрина "проникнення за корпоративну вуаль": основи вчень (2016)
Завальна Ж. В. - Договір в механізмі правового регулювання валютних відносин (2016)
Зубов М. В. - наукова розробленість питання розшуку безвісно відсутніх осіб (2016)
Іваненко К. В. - Деякі правові аспекти здійснення авторського права на програмне забезпечення (2016)
Івашко С. В. - Оперативно-розшукова характеристика грабежів на об’єктах залізниці (2016)
Ільницький М. С. - Референдум як форма безпосередньої демократії в Україні (2016)
Іщук О. С. - Щодо критеріїв якості показників та ефективності кримінологічної діяльності органів прокуратури (2016)
Килимник І. І. - Господарсько-правові аспекти державно-приватного партнерства в галузі транспорту в Україні (2016)
Кісіль О. Ю. - Деякі проблеми правової регламентації соціального забезпечення поліцейських в Україні (2016)
Книженко С. О. - особливості розслідування злочинів проти правосуддя, що вчиняються шляхом порушення порядку відбування покарання або попереднього ув’язнення (2016)
Кобзєва Т. А. - Ознаки адміністративно-правового механізму управління фінансовою системою України (2016)
Колінко В. О. - Правове регулювання проведення оперативного огляду підрозділами кримінальної поліції (2016)
Koliusheva O. S. - Comparative Characteristics of Main Administrative Legal Terms of Ukraine, Canada and Germany as European Country (2016)
Колодій І. М. - Вплив глобалізації на розвиток співпраці держав в рамках Всесвітньої митної організації (2016)
Коропатнік І. М. - Ґенеза правового регулювання взаємодії воєнної організації та громадянського суспільства (2016)
Кройтор В. А. - Усунення прогалин у цивільному праві за допомогою аналогії права, аналогії закону та міжгалузевої аналогії (2016)
Кухарєв О. Є. - Сутність заповіту подружжя за цивільним законодавством України (2016)
Мисливий В. А. - Банківська діяльність: питання кримінально-правової охорони, Клочко A. М. (2016)
Михальський Ю. А. - Сучасний погляд на "електронні гроші" та їх обіг в Україні (2016)
Остапенко В. В. - Право власності у рішеннях Конституційного Суду України (2016)
Пампура М. В. - Модернізація як трансформаційний процес сучасної державно-правової дійсності (2016)
Пеньков С. В. - Класифікація засобів оперативно-розшукової діяльності (2016)
Підкова Ю. В. - "Обхід закону" в аспекті діяльності транснаціональних компаній (2016)
Поєдинок В. В. - Основні поняття господарського законодавства в контексті його реформи (2016)
Полховська І. К. - Проблемні аспекти виконання рішень Конституційного суду України, Пахомова В. А. (2016)
Попов С. Ю. - Нормативно-правові засади проведення оперативної закупки підрозділами кримінальної поліції (2016)
Руцинська Т. П. - Господарсько-правовий статус громадських організацій: пропозиції до законодавства (2016)
Світлицький О. О. - Система принципів конфіденційного співробітництва при здійсненні контрольованої закупки як форми контролю за вчиненням злочинів, пов’язаних з незаконною реалізацією підакцизних товарів (2016)
Сідей О. В. - Здійснення суб’єктивного цивільного права на здоров’я фізичної особи (2016)
Солонар А. В. - Напрямки удосконалення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції в органах державної влади, Зимогляд І. І. (2016)
Степаненко В. В. - Стандарти переконання (досвід Сполучених Штатів Америки) (2016)
ТитоваО. В. - Окремі аспекти статусу громадських об’єднань, які безпосередньо здійснюють підприємницьку діяльність (2016)
Турчіна М. О. - Закон української рср "про охорону здоров’я" 1971 р. та його значення (2016)
Чуб О. О. - Типи представницького мандату: європейське бачення і сучасна практика в Україні (2016)
Шатерніков М. І. - Поняття та місце господарських судів у національній судовій системі України (2016)
Шевчук Т. А. - Щодо основних причин дитячої проституції, як негативного соціального явища, в сучасному суспільстві (2016)
Шибаєва Л. Л. - Деякі особливості міжнародно-правової охорони права інтелектуальної власності (2016)
Шулатова І. С. - Аналіз деяких шляхів удосконалення діяльності Державної фіскальної служби України (2016)
Юртаєва К. В. - Особливості виконання вироку іноземного суду за кримінальним правом України (2016)
Зозуля І. В. - Рецензія на монографію О.М. Шевчука "Державний контроль за обігом наркотиків" (2016)
Бабяк О. О. - Особливості поведінкового компоненту міжособистісних стосунків у підлітків із ЗПР в шкільній групі (2012)
Бистранівська О. С. - Проблема надання логопедичної допомоги учням молодших класів в умовах загальноосвітньої школи (2012)
Білозерська І. О. - Засадничі принципи роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами (2012)
Бондар Н. В. - Психологічні особливості розвитку мовлення в учнів з інтелектуальною недостатністю (2012)
Бондаренко О. О. - Актуальність дослідження проблеми опанування навичок читання молодшими школярами з ДЦП (2012)
Варшамова Д. Р. - Вивчення особливостей розвитку пізнавально-пошукової діяльності у старших дошкільників зі зниженим слухом (2012)
Грибань Г. В. - Актуальність дослідження проблеми формування знань про дієслово в учнів 2-4 класів з тяжкими порушеннями мовлення (2012)
Гриненко О. М. - Розвиток фонематичного аналізу в контексті вивчення розділу "Склад слова" молодшими школярами з ТПМ (2012)
Гьюз Т. В. - Особливості тривожності молодших школярів із затримкою психічного розвитку (2012)
Дьякова О. С. - Особливості формування комунікативних вмінь у розумово відсталих дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (2012)
Зборовська Н. А. - Використання жестової мови у навчанні учнів з порушеннями слуху: правове та наукове підґрунтя (2012)
Костенко Т. М. - Забезпечення умов розвитку та формування пізнавальної активності дітей з порушеннями зору (2012)
Косенко Ю. М. - Експериментальна перевірка ефективності методу дидактичних ігор у формуванні історичних понять в учнів спеціальної школи (2012)
Крупєй Р. Я. - Дослідження рухових умінь і окремих компонентів дрібної моторики дошкільників з синдромом Дауна (2012)
Макарчук Л. О. - Методики психологічної діагностики копінг-поведінки розумово відсталих підлітків (2012)
Малишевська І. А. - Законодавче забезпечення розвитку інклюзивної освіти в Україні (2012)
Мельниченко М. В. - Умови формування адекватної статево-рольової поведінки у дівчат-підлітків з порушеннями психофізичного розвитку (2012)
Мельніченко Т. В. - До питання визначення стану сформованості фонологічних знань в учнів 5-6 класів з ТПМ (2012)
Мозолюк-Коновалова О. М. - Вивчення стану сформованості уявлень про форму предмета у розумово відсталих дошкільників у процесі образотворчої діяльності (2012)
Оппанова Г. - Проблеми профессионально-трудовой подготовки подростков с умственной отсталостью в системе корекционно-развивающего обучения (2012)
Проскурняк О. І. - Вплив психологічних особливостей на комунікативний розвиток розумово відсталих школярів (2012)
Шапочка К. А. - Особливості організації навчального процесу в класах інтенсивної педагогічної корекції (на уроках англійської мови) (2012)
Поворознюк В. В. - Роль иммунных факторов в патогенезе постменопаузального остеопороза, Резниченко Н. А., Майлян Э. А. (2013)
Фролова Т. В. - Фактори ризику розвитку порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини в дітей із захворюваннями серцево-судинної системи, Охапкіна О. В., Стенкова Н. Ф., Синяєва І. Р. (2013)
Побєл Є. А. - Репаративний остеогенез у щурів з аліментарним остеопорозом під впливом препарату Альфа-D3-Тева, Дєдух Н. В., Бенгус Л. М. (2013)
Крись-Пугач А. П. - Метаболізм кісткової тканини у хворих на недосконалий остеогенез, Гук Ю. М., Магомедов О. М., Зима А. М., Кінча-Поліщук Т. А., Зотя А. В. (2013)
Кривенко В. І. - Стан щільності кісткової тканини у хворих на цукровий діабет 2 типу, Гріненко Т. Ю., Вітцівська О. І. (2013)
Валиева К. Н. - Результаты денситометрических исследований у детей с асептическим некрозом головки бедренной кости (2013)
Орлик Т. В. - Особливості частоти больового синдрому у хребті у жінок залежно від фізіологічних періодів життя (2013)
Поворознюк В. В. - Рівень 25(ОН)D у сироватці крові та структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей, Балацька Н. І., Тяжка О. В., Буднік Т. В., Кубей І. В., Галіяш Н. Б. (2013)
Буклемишев Ю. В. - Фармакологическая коррекция нарушений ремоделирования при замедленной консолидации чрезвертельного перелома бедренной кости на фоне системного остеопороза, Огарев Е. В., Хоранова Ж. В., Родионова С. С. (2013)
Левашов М. И. - Технология биоимпедансной остеометрии и ее аппаратурное оснащение, Березовский В. А., Сафонов С. Л. (2013)
Гюльназарова С. В. - Морфологические аспекты использования металлоконструкций при иммобилизационном остеопорозе, Ганжа А. А., Кудрявцева И. П., Сафонова Г. Д. (2013)
Евтушенко О. С. - Клинико–инструментальные проявления остеопороза позвоночника при тяжелых формах церебрального паралича у детей, Яновская Н. В., Евтушенко С. К., Шаймурзин М. Р., Чучварова С. С. (2013)
Пчеляков А. В. - Патоморфология сухожильной ткани при спастическом церебральном параличе, Прусс С. В., Рудюк Т. Н. (2013)
Сташкевич А. Т. - Результати пункційної вертебропластики при переломах хребців на тлі остеопорозу, Шевчук А. В., Вовк М. М., Мартиненко В. Г. (2013)
Усенко К. П. - Оценка качества жизни у пациентов с впервые выявленными остеопоротическими переломами позвонков в России, Солодовников А. Г., Добровольская О. А., Никитинская О. А., Торопцова Н. В., Ершова О. Б., Белова К. Ю., Охапкина Е. А., Зоткин Е. Г., Зубкова И. И. (2013)
Чёрный В. Н. - Критерии оценки при выборе вида фиксации импланта для тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, Малышев В. В., Юркив В. Ю. (2013)
Яворська Ю. В. - Перший досвід використання віртуальної денсито–гістоморфометричної біопсії для визначення стану кісткової тканини в жінок, хворих на лімфому Ходжкіна (2013)
Евтушенко С. К. - Ранняя диагностика остеопороза (остеопении) при наследственных прогрессирующих мышечных дистрофиях и амиотрофиях у детей, Шаймурзин М. Р., Евтушенко О. С., Чучварова С. С. (2013)
Блеч Г. О. - Упровадження змісту корекційно-спрямованого навчання "Ознайомлення з навколишнім" в спеціальні дошкільні навчальні заклади для розумово відсталих дітей (2012)
Бобренко І. В. - Профілактика та корекція плоскостопості у дітей дошкільного віку з помірною розумовою відсталістю засобами фізичного виховання (2012)
Вавіна Л. С. - Реалізація компетентнісного підходу до навчання української мови і читання молодших школярів з порушенням зору (2012)
Гладченко І. В. - Корекційно-розвиткові технології формування творчої гри у розумово відсталих дітей в спеціальному дошкільному навчальному закладі (перший рік навчання та виховання) (2012)
Дмітрієва М. В. - Особливості формування ігрової діяльності у дошкільників із затримкою психічного розвитку (2012)
Довгопола К. С. - Вплив глибоких порушень зору на становлення самоконтролю образотворчої діяльності у дітей молодшого шкільного віку (2012)
Жук В. В. - Теоретичні засади розробки Державного стандарту початкової освіти з української мови для дітей з порушеннями слуху (2012)
Ільяна В. М. - Сучасний стан вивчення читання як процесу (психолого-педагогічний аспект) (2012)
Квітка Н. О. - Використання музичного фольклору в навчально-виховному процесі шкіл інтенсивної педагогічної корекції (2012)
Кобильченко В. В. - Формування особистості як психолого-педагогічна проблема (2012)
Коваль Л. В. - До проблеми виявлення рівня готовності старших дошкільників із ДЦП до засвоєння навичок письма (2012)
Компанець Н. М. - Використання програмно-методичного комплексу в складанні індивідуальної програми з математики для дітей з особливими освітніми потребами (2012)
Кондратенко С. В. - Стан сформованості навичок просторового орієнтування у молодших дошкільників з порушеннями зору (2012)
Куценко Т. О. - Дослідження рівня розвитку комунікативних навичок у дітей з розладами аутичного спектра (2012)
Лапін А. В. - Формування загальнотрудових умінь у дітей молодшого шкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку в процесі роботи з конструктором типу LEGO на уроках трудового навчання (2012)
Легкий О. М. - Напрямки корекційно-розвивальної роботи освітньої галузі "Технології” для учнів початкових класів шкіл для дітей з порушенням зору (2012)
Литвинова В. В. - Умови опанування цензовою освітою дітьми з порушеннями слуху (2012)
Литовченко С. В. - Інклюзивне навчання дітей з особливими потребами: актуальні аспекти (2012)
Макарчук Н. О. - Особливості формування соціальної саморегуляції особистості з порушеннями інтелектуального розвитку, Грикун А. С. (2012)
Максименко Н. Л. - Організація діяльності старших дошкільників з порушеннями слуху (2012)
Омельченко І. М. - Мотиваційно-ціннісне поле комунікативної діяльності дошкільника із затримкою психічного розвитку (2012)
Покутнєва С. О. - Концепція компетентнісного підходу до навчання дітей з глибокими порушеннями зору та розвитком їх теоретичного мислення за матеріалами освітньої галузі "Людина і світ" (2012)
Пригода З. С. - Методика діагностики порушень писемного мовлення у школярів 5-6 класів із ТПМ (2012)
Прокопенко О. А. - Вплив самооцінки на стан емоційно-вольової саморегуляції підлітків з розумовою відсталістю (2012)
Прохоренко Л. І. - Особливості мотиваційного компоненту саморегуляції у молодших школярів із затримкою психічного розвитку в навчальній діяльності (2012)
Риндер І. Д. - Модель психомоторного розвитку дітей з розладами аутичного спектра (2012)
Рібцун Ю. В. - Медичний аспект міжсистемної взаємодії мовленнєвих порушень (2012)
Сак Т. В. - Психолого-педагогічні складові навчального середовища в інклюзивному класі (2012)
Супрун Д. М. - Вплив гуманістичних ідей ХVІІІ – ХІХ ст. на розвиток загальної і спеціальної педагогіки, Супрун М. О. (2012)
Таранченко О. М. - Особливості становлення національних систем спеціальної освіти осіб з порушеннями слуху в країнах західної Європи: Німеччина (2012)
Федоренко О. Ф. - Науково-методичні засади організації роботи з розвитку слухового сприймання та формування вимови дітей із порушеннями слуху (2012)
Чеботарьова О. В. - Комплексне програмно-методичне забезпечення змісту навчання та виховання розумово відсталих дітей дошкільного віку (2012)
Шевченко В. М. - Значення, зміст та методи фізичного виховання дітей дошкільного віку з порушеннями слуху (2012)
Ярмола Н. А. - Організація уроків соціально побутового орієнтування в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для розумово відсталих дітей (2012)
Аксьонова О. П. - Динамічні паузи як засіб корекції фізичного розвитку слабозорих учнів початкової школи, Сіроткіна Т. В. (2013)
Аркадьєва О. О. - Обґрунтування методики вивчення навички читання у молодших школярів із ДЦП (2013)
Бабич Н. М. - Стан розробленості проблеми формування комунікативних навичок у старших дошкільників з порушеннями зору та інтелекту (2013)
Бабяк О. О. - Формування афективного компонента міжособистісних стосунків у підлітків із зпр в шкільній групі (2013)
Бистранівська О. С. - Зарубіжний досвід організації логопедичної роботи у системі середньої загальної освіти (2013)
Варшамова Д. Р. - Використання різних видів допомоги в процесі формування пізнавально-пошукової діяльності у старших дошкільників зі зниженим слухом (2013)
Василенко І. М. - Самоконтроль як актуальна психолого-педагогічна проблема (2013)
Глазунова С. С. - Психолого-педагогічний супровід дітей дошкільного віку з кохлеарними імплантами: теоретичні основи дослідження (2013)
Грибань Г. В. - До питання визначення стану сформованості знань про дієслово в учнів 2-4 класів з тяжкими порушеннями мовлення (2013)
Грикун А. С. - Особливості формування емоційно-вольової саморегуляції у дітей молодшого віку з синдромом Дауна (2013)
Депутат Н. І. - До проблеми дослідження емоційної сфери дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку (2013)
Дьякова О. С. - Вивчення стану сформованості комунікативних умінь у молодших школярів з інтелектуальною недостатністю (2013)
Єжова Т. Є. - Музичне виховання як засіб реалізації права розумово відсталих дітей на участь у культурному житті (2013)
Заїка С. К. - Особливості перебігу змін психологічного стану батьків, що мають дитину з вадами слуху, від оголошення діагнозу до початку конструктивних дій (2013)
Зайченко Г. Д. - Формування комунікативних навичок у дітей з розладами аутичного спектра шляхом використання ігрових прийомів (2013)
Калініна Т. С. - Вивчення сформованості соціально-психологічної компетентності молодших підлітків із затримкою психічного розвитку (2013)
Камінська Ю. В. - Актуальні аспекти проблеми корекції темпо-ритмічних порушень мовлення у дітей молодшого дошкільного віку (2013)
Квітка Н. О. - До проблеми особливостей сприймання музичного фольклору в учнів молодших класів із ЗПР (2013)
Коломійченко Н. А. - Стан розробленості проблеми педагогічної підтримки особистісного розвитку старших дошкільників з порушеннями зору (2013)
Кондратенко С. В. - Особливості розвитку просторових уявлень у дітей з глибокими порушеннями зору раннього віку (2013)
Костенко Т. М. - Формування пізнавальної активності у слабозорих дошкільників (2013)
Крупей Р. Я. - Корекційні технології у сфері розвитку дрібної моторики дошкільників із синдромом Дауна (2013)
Кузьмінська Є. О. - Мовленнєва компетенція як передумова опанування грамоти розумово відсталими дітьми (2013)
Куценко Т. О. - Використання допоміжної альтернативної комунікації при навчанні дітей з розладами аутичного спектра (2013)
Лебедєва С. О. - Соціально-психологічна адаптація дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному простору школи (2013)
Макарчук Л. О. - Особливості психокорекції порушень опановуючої поведінки розумововідсталих підлітків (2013)
Медведєва М. А. - Нові прийоми формування фонетично грамотного письма в учнів з тяжкими порушеннями мовлення (2013)
Мельниченко В. Є. - Специфіка психологічної корекції агресії у підлітків з порушеннями розумового розвитку (2013)
Мельніченко Т. В. - Методика діагностики стану сформованості фонологічних знань у школярів 5-6 класів з тяжкими мовленнєвими розладами (2013)
Мозолюк-Коновалова О. М. - Педагогічні умови формування основ образотворчої діяльності у дошкільників із синдромом Дауна (2013)
Мосежна Л. О. - До питання використання феноменологічної соціології Альфреда Щюца в вивченні проблеми соціальної інтеграції незрячих (2013)
Орлов О. В. - До проблеми формування невротичних розладів у дітей та підлітків з легкою розумовою відсталістю (2013)
Пригода З. С. - Основні групи орфографічних помилок у письмових роботах учнів з тяжкими порушеннями мовлення 5-6 класів (2013)
Риндер І. Д. - Статус сенсомоторних порушень в симптоматичній картині аутизму (2013)
Рубан О. М. - Законодавче та нормативно-правове забезпечення доступу до якісної освіти осіб з особливими потребами (2013)
Софій Н. З. - Залучення батьків до процесу оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання (2013)
Супрун Г. В. - До питання адаптації дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі (2013)
Тищенко Л. А. - До проблеми формування навичок самообслуговування у дошкільників з помірною розумовою відсталістю (2013)
Ткаченко К. О. - Теоретичні засади морального виховання нечуючих учнів (2013)
Трифанов С. И. - Проблемы инвалидности и становление системы инклюзивного образования в Автономной Республике Крым (2013)
Федоренко О. Ф. - Професійна готовність педагогів як чинник успішного впровадження інклюзивного навчання дітей із порушеннями слуху (2013)
Шевчук Л. І. - До проблеми дослідження комунікативної активності у молодших школярів із затримкою психічного розвитку (2013)
Бенгус Л. М. - Ультраструктура губчатой кости молодых и старых крыс в условиях общей легкой гипотермии, Дедух Н. В., Пошелок Д. М. (2014)
Боярчук О. Р. - Прояви дисплазії сполучної тканини в дітей із гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця (2014)
Кінаш М. І. - Стан кісткової тканини в дітей із хронічними гепатитами В і С, Лобода В. Ф., Дзюбан Л. В. (2014)
Манасова Г. С. - К вопросу о роли фактора некроза опухоли-α в развитии остеопенического синдрома у беременных с перинатальным инфицированием, Поворознюк В. В., Зелинский А. А., Титарчук Н. А. (2014)
Орлик Т. В. - Особливості психовегетативного та емоційного статусу в жінок з вертебральним больовим синдромом (2014)
Павлов C. Б. - Участь адипокінів у регуляції кісткового ремоделювання при його порушенні дією глюкокортикоїдів, Гончарова А. В., Кумечко М. В. (2014)
Пасиешвили Л. М. - Терапевтическая мишень при синдроме раздраженного кишечника, Андруша А. Б. (2014)
Прохоров Е. В. - Значения баланса остеотропных макро- и микроэлементов в корригирующей терапии остеопоротических нарушений при ювенильном ревматоидном артрите, Ходанич Н. А. (2014)
Фролова Т. В. - Стратифікація факторів ризику формування остеопенії у дітей з дисплазією сполучної тканини, Охапкіна О. В., Терещенкова І. І., Коліушко К. Г. (2014)
Фролова Т. В. - Особенности метаболических нарушений костной ткани у детей с гастродуоденальной патологией, Синяева И. Р., Охапкина О. В. (2014)
Щербина Н. А. - Дифференцированные подходы к терапии нарушений опорно-двигательной системы в перименопаузе, Потапова Л. В., Щербина И. Н., Липко О. П., Плахотная И. Ю. (2014)
Герасименко Л. В. - Стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих у віддалені терміни після лікування дифузного токсичного зобу залежно від віку, Гопкалова І. В. (2014)
Поворознюк В. В. - Структурно-функциональные особенности динамики костной ткани у неполовозрелых самцов и самок крыс линии вистар на фоне длительного введения высоких доз тиреоидных гормонов и в отдаленные сроки после их отмены, Гопкалова И. В. (2014)
Гуйда П. П. - Вiковi особливостi розвитку та перебiгу ревматичних хвороб (2014)
Гуйда П. П. - Питання діагностики анкілозивного спондилоартриту, Молотягіна С. П. (2014)
Ігнатьєв О. М. - Використання кінезотерапії в лікуванні болю в спині при остеопорозі, Ярмула К. А., Ямілова Т. М., Панюта О. І., Турчин М. І. (2014)
Коліушко К. Г. - Особливості структурно-функціонального стану кісткової тканини в дітей з ергокальцифероловою недостатністю в анамнезі, Фролова Т. В. (2014)
Котульський І. В. - Особливості проявів транзиторного болю в спині в молодих осіб розумової праці, Дем’яненко Г. М., Москаленко Н. О., Петрова І. М., Котельнікова І. А., Кукліч К.С. (2014)
Лазуренко В. В. - Иммунологические особенности перименопаузального остеопороза, Щербина И. Н. (2014)
Малова Н. Г. - Вплив біопрепаратів плаценти на стан кісткової системи молодих щурів з експериментальним гіпотиреозом, Комарова І. В., Бречка Н. М., Сергієнко Л. Ю., Сиротенко Л. А., Стебліна О. В., Курилко Ю. В. (2014)
Мальцева В. Е. - Воздействие ацетата свинца на элементный состав (Ca, Zn) костного матрикса и функциональное состояние клеток костной ткани тел позвонков молодых крыс (2014)
Павлов С. Б. - Роль профілів міжклітинних медіаторів при порушенні ремоделювання кісткової тканини під дією глюкокортикоїдів, Гончарова А. В., Кумечко М. В., Бабенко Н. М., Семко Н. Г. (2014)
Савво В. М. - Наследственые маркеры предрасположенности к развитию ювенильного идиопатического артрита, Киселева Л. П., Филонова Т. А., Сороколат Ю. В., Мамалуй Н. И. (2014)
Фролова Т. В. - Информативность клинических и биохимических маркеров снижения плотности костной ткани при скрининговых обследованиях школьников, Стенковая Н. Ф., Берус А. В., Черкашина Т. Н. (2014)
Фролова Т. В. - Патогенетические аспекты лечения остеопенического синдрома у детей с дисплазией соединительной ткани, Охапкина О. В., Атаманова Е. В. (2014)
Шевченко О. Г. - Патологія хребта як причина інвалідності в дитячому віці, Корольков О. І., Беренов К. В., Кикош Г. В. (2014)
Шимон В. М. - Морфологічні зміни в менісках при синдромі сагітальної девіації виростків стегнової кістки, Пушкаш І. І., Дедух Н. В. (2014)
Юрчишак І. М. - Лікувальний плазмаферез у терапії хвороби Шегрена: опис клінічного випадку, Курган М. Г., Лотоцький Р. М., Мазур Л. П. (2014)
Беловол А. Н. - Роль лептина как показателя минеральной плотности костной ткани у женщин с ожирением остеопорозом в постменопаузе, Немцова В. Д., Шапошникова Ю. Н., Бобронникова Л. Р., Школьник В. В., Плиговка В. Н. (2014)
Barchan A. S. - Osseous component of the human body weight: anthropometric estimate at the stages of postnatal ontogenesis, Shklyar А. S. (2014)
Поворознюк В. В. - Показник якості трабекулярної кісткової тканини в клінічній практиці: огляд літератури та результати власних досліджень, Дзерович Н. І., Орлик Т. В. (2014)
Поворознюк В. В. - Гіперурикемія: сучасний погляд інтерніста, Дубецька Г. С. (2014)
Поворознюк В. В. - Компонентний склад тіла й мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень, Масік Н. П. (2014)
Павлов С. Б. - Роль остеопротегерину в механізмах розвитку вторинного остеопорозу при моделюванні хронічної хвороби нирок, Гончарова А. В., Кумечко М. В., Бабенко Н. М. (2014)
Трушина А. С. - Приверженность к лечению - залог успеха длительной антиостеопоротической терапии, Руденко Э. В. (2014)
Богмат Л. Ф. - Асептический некроз головки бедренной кости при ревматических заболеваниях у детей, Шевченко Н. С., Демьяненко М. В. (2014)
Марциняк С. М. - Метаболізм кісткової тканини у хворих на D-резистентний рахіт, Кінча-Поліщук Т. А. (2014)
Винник А. А. - Наш опыт лечения переломов дистального метаэпифиза лучевой кости у больных старшего возраста, Науменко Л. Ю. (2014)
Шимон В. М. - Профілактика та лікування остеопоротичних переломів шийки стегнової кістки в людей літнього віку, Литвак В. В., Шимон М. В. (2014)
Мусієнко А. С. - Сучасні принципи діагностики та лікування системного остеопорозу у чоловіків (2014)
Герцен Г. І. - Одновиросткове ендопротезування колінного суглоба при медіальному остеоартрозі та остеопорозі, Білоножкін Г. Г., Процик А. І., Слабоспицький А. В. (2014)
Пашенко А. В. - Роль цифровой рентгенографии в оценке динамики репаративного процесса у детей с нарушением костной структуры различного генеза, Златник Р. В., Хмызов С. А., Лысенко Н. С. (2014)
Острополец А. С. - Состояние костной системы у детей с избыточной массой тела, Охапкина О. В. (2014)
Жулкевич І. В. - Особливості структурної перебудови кісткової тканини в чоловіків з лімфомою ходжкіна на тлі хіміотерапевтичного лікування, Яворська Ю. В. (2014)
Афанасьєва Н. Є. - Підходи до визначення психологічного консультування у сучасній психології (2014)
Борисюк О. М. - Сутність та структура управлінської компетентності керівника (2014)
Боснюк В. Ф. - Роль копінг-поведінки у професійній діяльності рятувальника (2014)
Гант О. Є. - Аутоперцепції якості життя спортсменів, як показники їх психологічного здоров’я (2014)
Грищенко М. В. - Сутність професійної самореалізації курсантів військових ВНЗ України (2014)
Довбій Т. Ю. - Соціально-психологічний феномен самотності у категоріях психологічної науки (2014)
Жданова І. В. - Психологічні особливості мотивації до гармонійного розвитку курсантів ВНЗ МВС України, Ластовець І. В. (2014)
Жидецька С. В. - Проблема психологічної готовності працівника міліції до професійної діяльності (2014)
Заярна М. С. - Теоретико-психологічні засади професіографічного аналізу діяльності піротехнічних підрозділів ДСНС України (2014)
Землянська О. В. - Проблема інтелектуальної культури керівника підрозділу органу внутрішніх справ (2014)
Ільїна Ю. Ю. - Психологічні особливості особистості з вадами зору, Бученко Я. (2014)
Кобко В. А. - Деякі аспекти управління процесом виховання майбутніх фахівців пожежної безпеки в умовах підготовки у вищих навчальних закладах ДСНС України (2014)
Колосович О. С. - Психологічні особливості службової взаємодії офіцера з неформальними лідерами в звичайних та особливих умовах виконання підрозділом основних завдань (2014)
Кукоба Н. С. - Проблема підготовки майбутніх психологів до професійної діяльності (2014)
Кучеренко Н. С. - Нервово-психічна стійкість як один з факторів психологічного забезпечення службово-бойової підготовки майбутніх офіцерів внутрішніх військ України (2014)
Кучеренко С. М. - Деякі сучасні підходи до психологічного забезпечення професійної діяльності рятівників ДСНС України, Марющенко А. О. (2014)
Мілорадова Н. Е. - Особливості емоційного інтелекту майбутніх правоохоронців, Доценко В. В. (2014)
Назаров О. О. - Психічна травматизація як фактор порушення психологічного здоров’я пожежних рятувальників, Якімчук О. А. (2014)
Пенькова Н. Є. - Наукові підходи до вивчення феномену психологічної готовності фахівців до діяльності в екстремальних умовах (2014)
Лєбєдєва С. Ю. - Особливості психологічної роботи з мешканцями населених пунктів звільнених у ході антитерористичної операції, Овсяннікова Я. О., Оніщенко Н. В., Побідаш А. Ю. (2014)
Попов В. М. - Мотиваційний компонент вивченої безпорадності працівників ДСНС України (2014)
Приходько І. І. - Функціональний зміст компонента "Внутрішній комфорт" психологічної безпеки особистості у військовослужбовців з різним соціально-професійним статусом (2014)
Світлична Н. О. - Особливості схильності та готовності особистості до ризику (2014)
Селюкова Т. В. - Клинические варианты нарушения поведения в отдаленном периоде у детей переживших экстремальные ситуации, Федосеев В. А., Литвинова В. Я. (2014)
Сергієнко Н. П. - Особливості агресивності та соціометричного статусу особистості в юнацькому віці, Прохода Д. І. (2014)
Сергієнко Н. П. - Міжособистісні відносини та їх роль в учбовій діяльності студентів та курсантів НУЦЗУ, Рябуха Л. В. (2014)
Шайда О. Г. - Психологічні особливості професійного мислення студентів вишу в кризовий період суспільства (2014)
Шаріпова Д. С. - Індивідуальні особливості спортсменів-стрілків, що впливають на їхні особистісні стильові характеристики поведінки в умовах змагань (2014)
Швалб А. Ю. - Застосування екологічно-орієнтованого проектування для моделювання стратегій взаємодії постраждалих в умовах надзвичайних ситуацій (2014)
Швалб А. Ю. - Соціально-психологічний тренінг "Вижити та врятувати", Астапенкова В. М., Бученко Я. В., Горбань В. О., Дудолад А. В., Сухоставська Г. К. (2014)
Юр’єва Н. В. - Життєстійкість, як важлива характеристика стресостійкості військовослужбовців підрозділів з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних (2014)
Аушева Н. М. - Ізотропні фундаментальні сплайни (2016)
Бадаєв Ю. І. - Моделювання ермітового сплайна 5-го степеня із заданим законом кривини, Ганношина І. М. (2016)
Балюба И. Г. - Замена симплекса в уравнении плоской кривой и его приложения, Конопацький Е. В. (2016)
Браилов А. Ю. - Проблема соответствия проекций геометрического образа и видов изделия (2016)
Ванін В. В. - Дослідження розвитку фрактального процесу при зміні базового трикутника, Залевська О. В. (2016)
Верещага В. М. - Згущення дискретно поданої кривої із застосуванням супровідних трикутників, Павленко О. М. (2016)
Гавриленко Е. А. - Использование барицентрических координат при конструировании пространственной дискретно представленной кривой (2016)
Еремеев В. С. - Представление экспериментальных данных в виде поверхности отклика с помощью интерполяционных полиномов, Карпов В. Э., Рыжаков А. А. (2016)
Исмаілова Н. П. - Особливості профілювання гвинтових роторних двигунів із циклоїдальним зачепленням, Церковна О. Г. (2016)
Калашнікова В. В. - Моделі власників елітного житла та відповідні оптимальні проектні рішення (2016)
Конопацький Е. В. - Особенности конструирования замкнутого обвода первого порядка гладкости в БН-исчислении, Крысько А. А., Рубцов Н. А. (2016)
Куценко Л. М. - Дослідження ініціювання руху візка за допомогою коливання 2d-пружинного маятника, Семків О. М. (2016)
Лебедько А. С. - Применение кривых линий и поверхностей в криптографии, Юрченко В. В., Кучеренко В. В., Найдыш А. В. (2016)
Літвінов А. І. - Геометричне моделювання торсової поверхні з двома параболами, що мають загальну вісь, але належать площинам, що перетинаються апаратом БН-числення (2016)
Муха И. П. - Подобие обратно-симметричных матриц относительно побочной диагонали, Литвиненко П. Л., Финогенов А. Д. (2016)
Пилипака С. Ф. - Утворення мінімальних поверхонь за допомогою ізотропних кривих, які лежать на поверхні обертання астроїди, Муквич М. М. (2016)
Пугачов Є. В. - Моделювання природної освітленості прямим світлом від небозводу на поверхнях панорами, Савчук Л. С. (2016)
Семків О. М. - Експериментальна схема підвіски причепа для перевезення небезпечних вантажів, Сухарькова О. І. (2016)
Семків О. М. - Геометричне моделювання коливань просторового пружинного маятника, Челомбитько В. Ф. (2016)
Скиба О. П. - Вивчення курсу "Комп’ютерний дизайн" в режимі веб-конференції в системі ATUTOR, Ковбашин В. І., Пік А. І. (2016)
Спиринцев Д. В. - Управление дискретной кривизной в методе вариативного формирования разностных схем угловых параметров, Спиринцев В. В., Балюба И. Г. (2016)
Холковський Ю. Р. - Геометричне моделювання антропогенно змінених екосистем на основі дискретно-інтерполяційного методу (2016)
Чепіжний А. В. - Відносний рух частинки вздовж прямолінійної лопатки на відцентровому апараті, Несвідомін В. М., Грищенко І. Ю. (2016)
Черняк В. І. - Визначення градієнта скалярного поля, заданого на плоскій невпорядкованій множині точок (2016)
Шоман О. В. - Рівні ієрархічних систем в геометричному моделюванні та ергодизайні, Даниленко В. Я. (2016)
Вихідні дані (2016)
Нішкумай О. І. - Кардіоваскулярна патологія та остеопороз ― сучасний стан проблеми, Кондратюк В. Є. (2014)
Пузанова О. Г. - Інформаційне забезпечення доказової охорони здоров’я (частина І), Грузєва Т. С. (2014)
Поворознюк В. В. - Основные экстраскелетные эффекты витамина D, Резниченко Н. А., Майлян Э. А. (2014)
Мордовский В. С. - Особенности генетической предрасположенности к анкилозирующему спондилиту, Чернова А. А., Капустина Е. В., Кенц А. С. (2014)
Задорожна І. В. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей з різною інтенсивністю карієсу зубів, які проживають у екологічно-несприятливих регіонах, Поворознюк В. В. (2014)
Дзерович Н. І. - Особливості розподілу знежиреної маси у жінок різного віку (2014)
Поворознюк В. В. - Місце мешкання як соціальна детермінанта ризику розвитку вертебрального больового синдрому в жінок у постменопаузальному періоді, Орлик Т. В., Григор’єва Н. В., М’ясніков В. П., Мельник В. М. (2014)
Гук Ю. М. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини у хворих на фіброзну дисплазію, Кінча-Поліщук Т. А., Олійник Ю. В., Зима А. М. (2014)
Сулима В. С. - Порівняльна оцінка ефективності лікування хворих з переломами кісток гомілки з використанням апаратів зовнішньої фіксації з різними типами опор, Гуцуляк В. І., Шібель І. В. (2014)
Муц В. Я. - Індивідуальна цільова терапія дефіциту та недостатності вітаміну D у жінок у постменопаузальному періоді з первинним системним остеопорозом та остеоартрозом (2014)
Лучишин Н. Ю. - Роль кальцію в забезпеченні адаптаційних можливостей дітей дошкільного віку (2014)
Поворознюк В. В. - Порівняльна характеристика рівня вітаміну D у населення, що проживає в різних клімато-географічних зонах карпатського регіону, Паньків І. В. (2014)
Адаменко А. В. - Интерпретация результатов денситометрии у женщин старше 70 лет, Василенко Е. А., Руденко Э. В. (2014)
Микулинская-Рудич Ю. Н. - Заболевания пародонта как проявление остеопороза в полости рта при различных синдромах, Серегина И. С., Искоростенская О. В., Мысь В. А. (2014)
Пашенко А. В. - Применение интрамедуллярного телескопического фиксаторора у детей с несовершенным остеогенезом, как метод выбора в коррекции деформаций длинных костей нижних конечностей, Хмызов С. А. (2014)
Сулима В. С. - Локальна керована аутоостеоплазмопластика, як компонент комплексного лікування хворих літнього віку з переломами проксимального відділу стегнової кістки, Валовіна Ю. Д. (2014)
Титул, зміст (2016)
Самосьонок О. С. - Застосування інструментарію марковських полів для пошуку причини мережевого збою, Біла Г. Д., Кнопов О. П. (2016)
Донець Г. П. - Оптимізація квадратичної функції на множині перестановок, Нагірна А. М. (2016)
Гуляницький Л. Ф. - До формалізації задач комбінаторної оптимізації на нечітких множинах, Рясна І. І. (2016)
Семенюта М. Ф. - Про дистанційну антимагічну розмітку графів (2016)
Чикрий В. К. - Об одной игровой модели спортивных единоборств (2016)
Шулинок И. Э. - Покрытия в числовых графах, Шулинок Г. А. (2016)
Раппопорт И. С. - О регуляризации интегрантов (2016)
Копец М. М. - Оптимальное управление процессом колебаний призматической балки, Сабол С. Ф. (2016)
Дзюбенко К. Г. - Существование сопряженного оператора и разрешимость операторных уравнений (2016)
Доценко С. И. - Распределение расходов в задаче развозки (2016)
Билецкий В. И. - Алгоритмы поиска двух активных шаров на заданных множествах, Ненахов Э. И. (2016)
Хіміч О. М. - Гібридний алгоритм роз`язування задач на власні значення для стрічкових матриць, Попов О. В., Баранов А. Ю., Чистяков О. В. (2016)
Стецюк П. И. - О кратчайшем k-вершинном пути в ориентированном графе, Долинский Э. С., Парасюк И. И. (2016)
Базилевич Ю. Н. - Об упрощении задачи полуопределенного программирования (2016)
Лиховид О. П. - MPI-реалізація алгоритму розв`язання задачі завантаження енергосистеми, Фесюк О. В. (2016)
Норкин В. И. - Численное моделирование страхового бизнеса методом марковских цепей, Магденко И. Г., Норкин Б. В. (2016)
Донец А. Г. - Построение двумерной мозаики с помощью одного шаблона, Загороднюк С. П. (2016)
Кузьменко В. Н. - О взаимозаменяемости некоторых функций ошибки при регрессионном анализе, Ненахов Э. И. (2016)
Журбенко Н. Г. - Построение линейных классификаторов на основе использования опорных функций (2016)
Донец Г. А. - Подход к решению экстремальных задач с помощью графов, Колечкина Л. Н. (2016)
Скукіс О. Є. - Інформаційні технології та системи в транспортній логістиці (2016)
Горбачук В. М. - Оцінювання ефективності мереж, Шулінок Г. О., Морозов О. О. (2016)
Поворознюк В. В. - Ефективність фортифікованого хліба в корекції дефіциту вітаміну D у жінок у постменопаузальному періоді, Доценко В. Ф., Муц В. Я., Балацька Н. І., Синєок Л. Л., Гавалко Ю. В., Гавриш А. В., Бортнічук О. В. (2014)
Пузанова О. Г. - Інформаційне забезпечення доказової охорони здоров’я (частина ІІ), Грузєва Т. С. (2014)
Кенц А. С. - Особенности генетической предрасположенности к остеопорозу, Никулина С. Ю., Капустина Е. В., Мордовский В. С. (2014)
Кузь У. В. - Особливості ультраструктурних змін мікроциркуляторного русла легень при політравмі в динаміці (2014)
Дзерович Н. І. - Зв'язок між знежиреною масою тіла та вмістом білку в раціоні харчування в жінок у постменопаузальному періоді: дані літератури та результати власних досліджень (2014)
Григор’єва Н. В. - Вивчення впливу ожиріння на клінічний перебіг первинного гонартрозу в жінок старших вікових груп, Крочак С. П. (2014)
Орлик Т. В. - Вертебральний больовий синдром: зв'язок з рентгенморфометричними показниками (2014)
Волошин М. А. - Особливості формування капсули суглоба після антенатальної дії антигену, Федотченко А. В. (2014)
Хіміон Л. В. - Збагачена тромбоцитами плазма в лікуванні ревматичних захворювань у загально-лікарській практиці, Бур’янов О. А., Смоліна Л. О., Данилюк С. В., Ященко О. Б., Гаврилюк Г. О. (2014)
Мисліборська Я. В. - Нейрофіброматоз І типу. Клінічні проблеми в практиці ортопеда (2014)
Mário Rui Mascarenhas - Endocrine osteoporosis, Ana Paula Barbosa, Carolina Faria, Ana Raquel Gomes, Jacinto Monteiro, Manuel Bicho (2014)
Дибкалюк С. В. - Порушення функцій плечового суглоба при синдромі компресії хребтової артерії: діагностика, хірургічне лікування, Герцен Г. І., Зоргач В. Ю. (2014)
Герцен Г. І. - Лікування перипротезних переломів стегнової кістки в людей літнього віку з остеопорозом, Штонда Д. В., Лісовий А. В., Магеровський С. В. (2014)
Науменко Л. Ю. - Медична реабілітація хворих літнього віку з наслідками травм проксимального відділу стегнової кістки, Бойко І. В., Ліфаренко Є. Л., Бондарук Д. О. (2014)
Масік Н. П. - Порушення метаболізму кісткової тканини в жінок постменопаузального віку, хворих на ХОЗЛ (2014)
Солєйко О. В. - Прогностична цінність фенотипових стигм кістково-м’язової системи в пацієнтів із пролапсом мітрального клапану, Осипенко І. П. (2014)
Абалмасова К. О. - Соціальна відчуженість осіб, які пережили травмуючу подію, Демченко Я. А., Сергієнко О. О. (2015)
Алещенко В. І. - Методика оцінки функціонування системи морально-психологічного забезпечення у Збройних Силах України (2015)
Андрієнко А. - Соціально-психологічна адаптація студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ та її оптимізація (2015)
Aндруx І. В. - Oсновні підходи до теоретичного обґрунтування моделі емоційного вигоряння оперативного співробітника (2015)
Афанасьєва Н. Є. - Структурна модель психологічного консультування фахівців екстремального профілю діяльності (2015)
Балабанова Л. М. - Психологічний аналіз внутрішньої картини здоров’я курсантів ВНЗ МВС, Жданова І. В. (2015)
Баратинська А. В. - Дослідження професійного вигорання працівників правоохоронних органів у світлі ідей позитивної психології (2015)
Боснюк В. Ф. - Проблема прийняття рішень в ризиконебезпечних умовах діяльності, Топчій В. О. (2015)
Гломозда В. А. - Сучасні підходи до проблем етнічної толерантності особистості та її формування у мультикультурному просторі, Афанасьєва Н. Є. (2015)
Дишкант О. В. - Особливості взаємозв’язку схильності до ризику з ефективністю професійної діяльності рятувальників (2015)
Дончак А. М. - Розвиток емоційно-вольової стійкості військовослужбовців в ході підготовки до ведення бойових дій (2015)
Жидкова О. А. - Соціально-психологічні особливості особистості безпритульного, Афанасьєва Н. Є. (2015)
Ільїна Ю. Ю. - Криза підліткового віку як одна з причин девіантної поведінки, Китань Ю. О. (2015)
Ільїна Ю. Ю. - Криза соціальноі ідентичності як наслідок травмуючих подій, Красюк В. (2015)
Ільїна Ю. Ю. - Особливості сприйняття часу майбутніми рятувальниками в екстремальних ситуаціях, Зубко М. В. (2015)
Кравченко К. О. - Теоретичний аналіз становлення та розвитку поняття "Бойовий стрес" у вітчизняній військовій психології (2015)
Краснокутський М. І. - Деякі аспекти щодо надання психологічної допомоги дітям, які пережили насильство (2015)
Крещук К. Ю. - Теоретичний аналіз зарубіжної літератури з проблеми стереотипів (2015)
Кучеренко Н. С. - Нервово-психічна стійкість як один з факторів психологічного забезпечення службово-бойової підготовки майбутніх офіцерів внутрішніх військ України (2015)
Кучеренко С. М. - Урахування професійної мотивації рятівників ДСНС України під час виконання діяльності в особливих умовах (2015)
Миргород К. Г. - Особливості агресивності вихованців школи-інтернату, Ушакова І. М. (2015)
Панова В. О. - Проблема дослідження феномена професійно відповідальної поведінки в психології (2015)
Пархоменко О. О. - Професійна мотивація військовослужбовців підрозділів з охорони атомних електростанцій з різним рівнем професійної успішності (2015)
Пенькова Н. Є. - Функціональний зміст моделі цільової психологічної готовності особистості військовослужбовця Національної Гвардії України до службово-бойової діяльності у процесі проведення антитерористичної операції (2015)
Поляков І. О. - Особливості професійної мотивації рятувальників гірських пошуково-рятувальних загонів ДСНС України, Пономаренко Р. В., Пономаренко І. В. (2015)
Попов В. М. - Вплив травмуючих ситуацій на формування вивченої безпорадності (2015)
Потапчук Є. М. - Самоконтроль особистості в екстремальних та кризових ситуаціях як важлива умова самозбереження, Потапчук Н. Д. (2015)
Приходько І. І. - Прогнозування продуктивності психологічної безпеки особистості у фахівців екстремальних видів діяльності (2015)
Сапельникова Т. С. - Факторы формирования профессиональной направленности студентов иностранцев в период обучения в вузе, Зайцева М. С., Шоев У. Н. (2015)
Селюкова Т. В. - Клинические варианты нарушения поведения в отдаленном периоде у детей переживших экстремальные ситуации, Федосеев В. А., Литвинова В. Я. (2015)
Сергієнко Н. П. - Професійна ідентичність майбутніх психологів, Зеленська К. С. (2015)
Сільченко Ю. С. - Профілактика кризи ідентичності у студенському віці, Афанасьєва Н. Є. (2015)
Снісаренко А. Г. - Особливості прояву типових властивостей соціальних типів особистості фахівців пожежно-рятувальних підрозділів, Снісаренко Я. С. (2015)
Ушакова І. М. - Самооцінка як основа психологічного захисту особистості (2015)
Хмиров І. М. - Психологічні фактори адаптації рятувальника до професійної діяльності (2015)
Шайда О. Г. - Психічне здоров’я соматично хворих підлітків та способи їх корекції в умовах тимчасово окупованих територій (2015)
Шаріпова Д. С. - Особливості саморегуляції професійних спортсменів з кульової стрільби під час змагальної діяльності (2015)
Шевченко Р. П. - Взаимосвязь механизма психологической защиты с нарушениями психоэмоциональной сферы военнослужащих невротического и психосоматического регистров (2015)
Юр’єва Н. В. - Використання тренінгу "Мотиваційні ресурси життєстійкості” для підвищення рівня стресостійкості військовослужбовців Національної Гвардії України (2015)
Титул, зміст (2015)
Реєнт О. - Поступ українського краєзнавства, Дмитрук В. (2015)
Букет Є. - Ювілеї громадського руху (2015)
Тиганій К. - Європейські традиції міського самоврядування Одеси на зламі ХVІІІ–ХІХ ст. (2015)
Гончарук Т. - Юридичні умови функціонування Одеського порто-франко 1819–1859 рр. (2015)
Феденко О. - Відкриття та діяльність італійських консульств в Одесі наприкінці XVIII – початку ХХ ст. (2015)
Кобзар В. - Одеський Дністровський водогін. Як все починалось (2015)
Вінцковський Т. - Міська дума Одеси в умовах революційних трансформацій: політичні аспекти діяльності (серпень 1917 – січень 1918 рр.) (2015)
Савченко В. - Одеські анархісти і соціалізація виробництва в 1917–1919 рр. (2015)
Шишко О. - Політичний терор в Одесі у квітні-серпні 1919 року (2015)
Коваль І. - Історіографічне осмислення історії Одеського університету: віхи, люди, тексти, підсумки, Хмарський В. (2015)
Коцур Н. - Дослідження в галузі гігієни – важлива складова розвитку науки в Новоросійському (Одеському) університеті (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2015)
Красножон А. - Історична топографія Ізмаїла у 1770-х рр. (2015)
Церковна В. - Історія села Райлянка за матеріалами "Кишинівських єпархіальних відомостей" (2015)
Гулянович І. - Соціотопографія Овідіополя в дореформенний період (2015)
Музичко О. - Грузинські місця пам'яті Одеси та інших місцевостей Південної України: виникнення, історія, легенда (2015)
Гончаров О. - Науковий потенціал краєзнавства: ретроспективний погляд, сучасний стан та шляхи підвищення ефективност (2015)
Левченко В. - Ландшафт історичної науки крізь призму історії науково-серіальних видань Одеси (ХІХ – початок ХХІ ст.), Левченко Г., Петровський Е. (2015)
Циганенко Л. - Євреї Південної Бессарабії: особливості розселення та господарчої діяльності (перша половина ХІХ ст.) (2015)
Котляр Ю. - Первомайська петлюрівська організація в антибільшовицькому повстанському русі (2015)
Степанченко О. - Перша літописна згадка про Одесу (Качібей) та церковна унія ХV ст. (2015)
Тригуб О. - Монастирі Південної України у господарсько-економічному житті краю (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) (2015)
Михайлуца М. - Реконструкція діяльності Доманівського протоієрейства Голтянського повіту в період румунської окупації (1941-1944 рр.) (2015)
Гребцова І. - Діяльнiсть першого піклувальника Одеського навчального округу Н. Ф. Покровського (2015)
Синявська О. - Одеський період в історії Люблінської чоловічої гімназії (2015)
Мех Н. - Українознавчий зміст навчально-методичних комплектів для початкової школи освітнього проекту "Інтелект України" (2015)
Робак І. - Талант, відданий оздоровленню Харкова (до 140-рiччя народ ження В.В. Фавра) (2015)
Товкун Л. - Внесок учених-гігієністів Одеського медичного інституту в розвиток гігієни в Україні (1921-1941 рр.) (2015)
Ільїн В. - Амбулаторно-поліклінічна допомога в Харкові в повоєнні радянські часи (1945-1991) в ракурсі історико-медичного краєзнавства (2015)
Томазов В. - Матвій Миколайович Маврогордато – громадський діяч, благодійник та меценат (2015)
Хромов А. - З історії Одеської міської поліції початку ХХ століття:дільничний пристав Семен Григорович Логинеско (2015)
Бажан О. - Один з організаторів київського футбольного клубу "Динамо" (штрихи біографії Сергія Арсентійовича Бармінського), Золотарьов В. (2015)
Білявська Н. - Одеський вчений, інженер-технолог Костянтин Андрійович Богомаз (2015)
Мельник О. - "Кочубїїв – Хаджибей – Одеса" (2015)
Бонь О. - 5-та всеукраїнська науково-практична конференція "Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір", Ковальов Є. (2015)
Букет Є. - Презентації книги "Україна Тараса Шевченка" (2015)
Михайлуца М. - 5-та міжнародна наукова конференція "Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри" (м. Одеса) (2015)
Бондаренко Г. - 25 років Волинській обласній організації НСКУ, Силюк А., Шваб А. (2015)
Савченко І. - Експедиція "Історико-краєзнавча спадщина Фастівщини" (2015)
Ситник А. - До 25-річчя установчого з’їзду Національної спілки краєзнавців України (2015)
Маньковська Р. - "Катеринин день". Краєзнавці започаткували свято народної художниці Катерини Білокур (2015)
Кульчицький С. - "Білі плями" в історії наукового, культурного і повсякденного життя Одеси (2015)
Павлова О. - Ілля Рєпін та християнство (2015)
Цвілюк С. - У пошуках втрачених імен та ілюзій (2015)
Рекрут В. - Видатний історик, педагог і дослідник життя української жінки (2015)
Аліман М. - Краєзнавець і громадський діяч Іполит Зборовський: повернення із забуття, Оніпко Т. (2015)
Про авторів (2015)
Вимоги щодо оформлення статей (2015)
Малкін Е. С. - Про вплив магнітних полів на питому теплоту випаровування води, Луцик Р. В., Данилевич Н. С., Приймак О. В., Фуртат І. Е. (2007)
Малкін Е. С - Експериментальне дослідження гідродинаміки перегрітого потоку рідини в гідравлічно гладких щілинних мікроканалах, Тимощенко А. В. (2007)
Лабай В. Й. - Залежність тисків випаровування і конденсації split-кондиціонерів від повітряних потоків на випарнику і конденсаторі (2007)
Анпілогов П. І. - Застосування комплексних функціонально-динамічних схем для побудови моделі каналізаційної мережі міста, Михайленко В. М., Анпілогов А. П., Кошарна Ю. В. (2007)
Відіборець Н. М. - Панельні трубчасті випромінювачі для систем радіаційного опалення і охолодження (2007)
Волосянко В. Д. - Проблеми метрологічного забезпечення обліку природного газу, Предун К. М., Шишко Г. Г. (2007)
Скляренко О. М. - Атмосферні пальники в газових малометражних котлах, Сенчук М. П., Вишегородська О. О. (2007)
Скляренко О. М. - Дослідження сучасних атмосферних газових пальників різної модифікації в автономному котлі, Романов О. Є., Вишегородська О. О. (2007)
Степанов М. В. - Дослідження теплообміну між повітрям і еластичною поверхнею, Дідик Л. В., Берегова П. Г. (2007)
Кучеренко Е. В. - Анализ влияния режимов эксплуатации контактных водонагревателей на состояние элементов конструкции водонагревателя (2007)
Росковшенко Ю. К. - Напрямки енергозбереження в промислових теплицях, Ткаченко В. А., Степанов М. В., Клімова І. В. (2007)
Чепурна Н. В. - Збереження енергоресурсів та підвищення конкурентноздатності тепличних господарств, Чепурний В. В. (2007)
Швачко Н. А. - Геліоколектори-концентратори для систем сонячного опалення, Чорна Н. О. (2007)
Корбут В. П. - Натурные испытания модернизированных градирен, Ищенко М. Ю. (2007)
Кононенко Г. М. - Термогідродинаміка однієї циркуляційної системи (2007)
Чорна Н. О. - Геліоколектор-концентратор на базі "зонального" фокліна (2007)
Тугай О. А. - Теоретичні основи оцінки надійності виконання будівельних проектів з використанням нечітких мір і нечітких критеріїв (2007)
Дудников А. П. - Исследование характеристик тепломассопереноса в камерах сгорания контактных водонагревателей с "мокрыми" стенками, Коваль Ю. Д., Кучеренко Е. В., Ткаченко И. С. (2007)
Видатні вчені, педагоги (2007)
Анотації (2007)
Вихідні дані (2007)
Горбулін В. П. - Космічна галузь України: пріоритетні напрями діяльності в нових умовах, Шеховцов В.С., Шевцов А. І. (2016)
Ключник Р. М. - Аксіологічна криза як чинник розвитку політичної системи (2016)
Олійник Ю. І. - Національні інтереси України в Африці: чинники присутності та перспективи розвитку (2016)
Семенченко А. І. - Сучасні проблеми підвищення рівня професійної компетентності публічних службовців України щодо технологій електронного урядування, Жиляєв І. Б., Власюк Т. О. (2016)
Власюк О. С. - Людський розвиток в Україні: чинники та проблеми, Яценко Л. Д. (2016)
Заюков І. В. - Територіальні особливості самооцінки здоров’я населенням України (2016)
Алімова С. Л. - Інвестування галузі охорони здоров’я: вітчизняний та зарубіжний досвід (2016)
Гнатюк С. Л. - Відновлення національного телерадіомовлення на окупованих та звільнених територіях сходу України (2016)
Конах В. К. - Сучасні тенденції в захисті національних медіапросторів від російської пропаганди (2016)
Ткач В. Ф. - Спецпропаганда як інформаційний складник гібридної війни Росії проти України (2016)
Іванюта С. П. - Запровадження сучасних підходів для зниження ризику природних катастроф в Україні (2016)
Бірюков Д. С. - Захист критичної інфраструктури в безпековій політиці країн ЄС (2016)
Корнієвський О. А. - Про нову концептуальну модель механізму державного контролю за господарською діяльністю (рецензія на монографію) (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до статей (2016)
Гончаревський В. - Цивілізаційний підхід: минуле чи майбутнє української історичної науки? (2010)
Городня Н. - АСЕАН: створення й етапи розвитку (2010)
Дячук Л. - Еволюція шлюбного права Візантії: методичні та методологічні аспекти дослідження (2010)
Йовенко А. - Діяльність Національно-демократичної партії Німеччини в умовах воз'єднаної країни (1990 - 1996 рр.) (2010)
Іванисько С. - Старокиївська парафія Української автокефальної православної церкви та збереження Софії Київської (2010)
Іващенко Я. - Діяльність Київської міської думи в 1917 - 1919 роках: огляд історіографії та джерел (2010)
Казьмирчук М. - Дореволюційні та радянські дослідження соціально-економічного розвитку Київської губернії пореформеного періоду (2010)
Комаренко О. - Конфлікт Великої Британії та Аргентини навколо Фолкпендських островів 1982 р.: військовий аспект, Примаченко І. (2010)
Круглова Л. - Документальні джерела з історії України у часописі "Чтения в историческом обществе Нестора-летописца" (2010)
Латиш Ю. - Алкогольна ситуація в СРСР та причини антиалкогольної кампанії другої половини 1980-х років (2010)
Малацай І. - Діяльність Київського Слов'янського Благодійного комітету (2010)
Мотрук С. - Події 1968 та 1989 рр. в Чехословаччині: проблеми інтерпретації (2010)
Пащенко В. - Олександр Шліхтер-державний і політичний функціонер Української соціалістичної радянської республіки: історіографія життя та діяльності (2010)
Сергієнко А. - Відкриття єпархій та зміни в системі єпархіального управління Російської імперії другої половини XIX cт. (2010)
Циганенко Л. - Участь дворян в органах державного і місцевого управління (на матеріалах Катеринославської і Херсонської губерній) (2010)
Шилова А. - Боснійська політика заходу в 1994 році (2010)
Титул, зміст (2014)
До 65-річчя з дня народження голови Національної спілки краєзнавців України, головного редактора журналу "Краєзнавство" Олександра Петровича Реєнта (2014)
Машкевич С. - Історія приміських трамвайних ліній Києва. II. Кадетська (Артилерійська) лінія (2014)
Острянко А. - Чернігів у 1920-х рр.: реалії повсякденного життя, Непотенко І. (2014)
Яременко М. - Подільські краєзнавці Микола Яворовський та о. Павло Вікул: штрихи до біографій (2014)
Пустовіт Т. - Штрихи до портрета журналіста і краєзнавця Павла Пустовіта (2014)
Альков В. - Харківська губернська земська лікарня імперської доби та проблема гуманізації ставлення до психічно хворих (2014)
Топчій О. - Становлення системи охорони здоров’я Чернігівщини: роль сільських медичних працівників (1920-1930 рр.) (2014)
Мельниченко В. - Музично-пісенна Шевченкіана Черкащини: історико-краєзнавчий аспект (2014)
Моісеєнко С. - Перебування Т. Г. Шевченка у Запорозькому краї (2014)
Юрченко В. - Періодичність проведення, організація та структура ярмарків у губерніях київського учбового округу (друга половина XIX – початок XX ст.) (2014)
Синявська Л. - Фінансування суднобудівної промисловості України у 1911-1916 рр. (2014)
Пиріг Р. - Убивство царської сім’ї Романових: київські відголоски трагедії (2014)
Мирончук А. - Історіографічна традиція Законодавчої комісії 1767-1768 рр. на сторінках українського часопису "Киевская старина" (1882-1906) (2014)
Сауляк Б. - Джерела до вивчення деревообробних ремесел Східного Поділля (2014)
Росул Т. - Сторінки біографії Іштвана Мартона в контексті музичної культури Закарпаття другої половини ХХ століття (2014)
Мех Н. - Етос народу у мовотворчості Михайла Стельмаха (2014)
Золотарьов В. - Реабілітація репресованих співробітників НКВС СРСР: важкий пошук істини, Бажан О. (2014)
Гончаров О. - "Києвознавчі читання" в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2014)
Маньковська Р. - Суспільно-інтеграційні тенденції та комунікаційні інновації у музейному краєзнавстиві (2014)
Бонь О. - Четверта конференція "Київ і кияни" у Київському університеті імені Бориса Грінченка, Ковальов Є. (2014)
Делеган М. - "Доля всіх українських земель нині залежить передовсім од нашої праці й сили…" (до 75- річчя проголошення Карпатської України) (2014)
Петренко І. - Визначна подія в краєзнавчих дослідженнях Полтавщини (2014)
Гончаров О. - Ювілейний збірник на пошану професора Анатолія Коцура (2014)
Букет Є. - До "Джерел духовності" (2014)
Скавронський П. - Пам’яті лауреата премії імені Дмитра Яворницького – М.Ю. Костриці (2014)
Квач В. - Вінок пошани краєзнавцю Григорію Бажану (2014)
Демченко Т. - Світлої пам’яті краєзнавця Івана Городинця, Рядченко П. (2014)
Про авторів (2014)
Вимоги щодо оформлення статей (2014)
Вітренко А. О. - Масові послуги в системі постіндустріальної економіки (2016)
Каліновський Р. О. - Першочергові пріоритети соціально-економічного розвитку Причорноморського регіону та фіскальні інструменти їх забезпечення (2016)
Адамович М. П. - Еволюція соціокультурної моделі України: економічний контекст (2016)
Ключник А. В. - Теоретичний аналіз зовнішньоторговельного контракту, Баришник Л. С., Негрецька І. А. (2016)
Суровцев О. О. - Соціальний медіамаркетинг як інноваційний напрям маркетингових комунікацій міжнародних компаній (2016)
Цибуляк А. Г. - Екологізація економіки України в умовах розширення співпраці з ЄС (2016)
Шиба О. А. - Стратегія розвитку транспортної інфраструктури України в умовах євроінтеграції (2016)
Балуєва О. В. - Методичні принципи відновлення деокупованих територій, Келембет О. С. (2016)
Бойко О. В. - Перспективи використання концесії у сфері портового господарства, Башинська М. І., Горбаченко С. А. (2016)
Васіна А. Ю. - Розвиток відносин власності у формуванні ресурсної основи структурних перетворень національної економіки (2016)
Колісник Г. М. - Ринкові чинники розвитку регулювання витрат підприємницького сектору (2016)
Колупаєва І. В. - Методологія інституціоналізму як науково-теоретична основа регулювання економіки (2016)
Леськів О. А. - Система державного регулювання рекламного ринку в Україні: проблеми функціонування та перспективи розвитку (2016)
Бойченко В. С. - Сучасний стан розвитку сільського господарства в Україні, Линник М. В. (2016)
Ляховець О. О. - Теоретико-методологічні підходи до вивчення процесів модернізації економіки (2016)
Медведкина Е. А. - Современные тенденции развития мировой экономики: экологические проблемы Причерноморского региона, Медведкин Т. С. (2016)
Миронова М. І. - Ефективність інтенсифікації виробничих систем у національній економіці, Башнянин Г. І. (2016)
Смагулова Ш. А. - Развитие кластеров и торгово-логистических каналов в аграрно-промышленной сфере Казахстана, Радько Н. М. (2016)
Соловчук К. О. - Еволюція та перспективи розвитку управління інноваційними процесами в агропромисловому комплексі (2016)
Балан В. Г. - Методичний підхід до аналізу стратегічних розривів на основі модифікації BSC та методу DEMATEL, Тимченко І. П. (2016)
Біловол Р. І. - Методологія використання системного підходу до управління підприємством, Антонь Ю. О. (2016)
Бояринова К. О. - Теоретичне підґрунтя функціональності підприємства за теорією інновацій (2016)
Величко В. В. - Формування напрямів здійснення стратегічного планування на підприємствах житлово-комунального господарства, Матвєєва Н. М., Гайденко С. М. (2016)
Горіна Г. О. - Діалектика поняття "розвиток підприємства" (2016)
Микитюк О. Л. - Сучасний стан, загальні проблеми та зовнішні чинники розвитку суб’єктів господарювання фінансового сектору (2016)
Ходирєва О. С. - Сутність та принципи кооперації в аграрній сфері (2016)
Шимановська-Діанич Л. М. - Модель адаптивного управління фінансовою підсистемою підприємств та організацій споживчої кооперації України як засіб удосконалення її інформаційного забезпечення, Титаренко І. В. (2016)
Антохов А. А. - Нормативно-правова основа розвитку технолого-сингулярних регіональних економічних систем в Україні (2016)
Булеца Н. В. - Особливості процесу партисипативного бюджетування в Україні (2016)
Бойченко В. С. - Теоретичні засади вивчення сутності та проблем розвитку старопромислових регіонів, Гелетюк Є. В. (2016)
Козирєва О. В. - Дослідження особливостей регіональних моделей просторового розвитку (2016)
Одношевна О. О. - Сутність та елементи фінансово-економічних механізмів забезпечення сталого розвитку аграрного природокористування в умовах ринку (2016)
Gvelesiani A. G. - Actual problems of social infrastructure development in terms of investment conditions in Black Sea region of Ukraine (2016)
Алескерова Ю. В. - Векторний механізм розвитку страхування в Україні (2016)
Владімірова Н. П. - Аналіз тенденцій реформування державного фінансового контролю в Україні (2016)
Моторнюк У. І. - Аналіз сучасного стану надання соціальних послуг в Україні (2016)
Стегней М. І. - Фінансування екологічної політики Закарпатської області (2016)
Тимошенко Н. М. - Показники фінансової безпеки України (2016)
Ярошенко Л. Л. - Міжнародний досвід розбудови транспортно-логістичних центрів як спосіб розвитку транспортно-логістичної інфраструктури (2016)
Чайка Т. Ю. - Баланс производственных мощностей: роль, место и возможности применения в учетно-аналитической работе на промышленном предприятии (2016)
Чмир С. О. - Документальне оформлення наявності та руху біологічних активів у свинарстві (2016)
Горбачук В. М. - На порозі Четвертої промислової революції (2016)
Бадер Омар Ахмад Далайін - Аналіз та розвиток еволюційних моделей життєвого циклу популяцій підприємств (2016)
Васильєва Т. П. - Оцінка ефективності сучасних корпоративних інформаційно-аналітичних систем у діяльності телекомунікаційної компанії, Клепікова О. А. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського