Яцюк Г. В. - Розвиток когнітивно-мотиваційних основ інтимної сфери людини (2014)
Відомості про авторів (2014)
Булєєв І. П. - Шляхи відновлення економіки України та Донбасу, Брюховецька Н. Ю. (2015)
Хоменко Я. В. - Оценка проблемы терриконов Донбасса, Солдатова А. C. (2015)
Драчук Ю. З. - Визначення чинників державного регулювання інноваційної діяльності вугільних підприємств, Кочешкова І. М., Трушкіна Н. В. (2015)
Столяров В. Ф. - Фінансування людського розвитку в Луганській області: тенденції та перспективи, Кушлак О. І., Овчаренко Т. В., Столярова В. В. (2015)
Антонюк В. П. - Сучасні проблеми соціального та людського розвитку Донецької й Луганської областей та пріоритетні завдання щодо їх вирішення (2015)
Ткаченко В. А. - Філософія економічних циклів, Клочко В. М., Кухтін К. В. (2015)
Вишневский А. С. - Стратегические аспекты сохранения человеческого капитала в условиях системного кризиса (2015)
Павлов К. В. - Развитие традиционных промыслов в регионах как фактор импортозамещающей модели модернизации экономики России (2015)
Ибрагимов Ш. М. - Ценовой фактор роста конкурентоспособности потребительских товаров и его роль в экономическом развитии Азербайджана (2015)
Чайка І. П. - Досвід розвитку європейських ринків освітніх послуг (2015)
Скляр Г. П. - Державно-приватне партнерство в сфері гастрономічного туризму як інструмент модернізаційного розвитку економіки регіонів, Карпенко Ю. В. (2015)
Амоша Е. А. - Особенности формирования социально направленной политики в странах Европы (2015)
Вакульчик О. М. - Управлінська діагностика зовнішньоекономічної діяльності підприємств на основі інтегральної оцінки, Книшек О. О. (2015)
Амоша О. І. - Національна інноваційна система України в контексті міжнародних порівнянь, Ніколаєнко А. І. (2015)
Землянкін А. І. - Удосконалення системи економічного стимулювання інноваційної діяльності підприємств індустріального міста, Лях І. І. (2015)
Шульга Г. В. - Досвід формування ефективної інноваційної інфраструктури в зарубіжних країнах (2015)
Осадча Н. В. - Інноваційна політика в умовах модернізації промисловості України, Котко О. К. (2015)
Штапаук Г. П. - Механізм реалізації соціальної політики підприємств (2015)
Булеев Е. И. - Институциональные аспекты мотивации труда в Украине, Ревва А. Н. (2015)
Попов С. - Регулирование развития пищевой отрасли Казахстана, Барре К. (2015)
Митрофанова И. В. - Российский феномен территориального мегапроектирования: исторический и современный опыт, Митрофанова И. А., Жуков А. Н., Старокожева Г. И. (2015)
Верезубова Т. А. - Приоритеты развития страховых организаций Республики Беларусь в контексте гармонизации национальных интересов (2015)
Сталкер Ів. Ан. Ти. - Почути Донбас (2015)
Макогон Ю. В. - Рецензія на колективну монографію "Новий світовий економічний порядок і виклики для України" (2015)
З нагоди 85-річчя з дня народження і 60-річчя науково-педагогічної діяльності академіка АЕН України, доктора економічних наук, професора Ковальова Валерія Миколайовича (2015)
З нагоди 75-річчя з дня народження академіка АЕН України, доктора економічних наук, професора Булєєва Івана Петровича (2015)
З нагоди 70 річчя з дня народження і 50 річчя наукової діяльності академіка НАН України Гейця Валерія Михайловича (2015)
70 лет доктору экономических наук, профессору, академику АЭН Украины Дубницкому Владимиру Ивановичу (2015)
Вергун В. А. - Механізм трансферу технологій та оцінка його ефективності (на прикладі університетів США), Ступницький О. І. (2012)
Рогач О. І. - Світові фінанси: посилення нестабільності та глобальних дисбалансів (2012)
Сніжко О. В. - Економічні наслідки входження іноземних банків для розвитку фінансових систем трансформаційних економік (2012)
Біленко Ю. І. - Динамічні ефекти створення зони вільної торгівлі України з Європейським Союзом (2012)
Джусов А. А. - К вопросу о точности прогнозов аналитиков финансовых рынков (2012)
Іващенко О. А. - Проблема контролю за рухом капіталу в умовах волатильності: ризики глобальної фінансової лібералізації (2012)
Мазуренко В. П. - Методологія аналізу привабливості зарубіжних ринків в умовах асиметрії інформації, Гойнік Ю. В. (2012)
Мелих О. Ю. - Валютна безпека України: проблеми та шляхи підвищення у посткризовий період (2012)
Михайляк І. В. - Економічні фактори, що впливають на показники зовнішньої торгівлі країни (2012)
Приятельчук О. А. - Ефективність застосування чистих технологій міжнародними корпораціями (2012)
Резнікова Н. В. - Економічна експансія в умовах становлення нового каркасу міжкраїнової взаємодії (2012)
Сардак С. Е. - Групування країн за якісними та кількісними показниками розвитку людських ресурсів, як вихідна основа глобальної економічної взаємодії (2012)
Яремко Л. А. - Дотримання екологічної безпеки при здійсненні зовнішньоторговельної діяльності (2012)
Буряк Г. С. - Когнітивні обмеження у реалізації антикорупційної політики (2012)
Гоєр О. Д. - Сучасний погляд на проблеми управління проектами (2012)
Рилач Н. М. - Механізм інтеграції країни у глобальну інноваційну систему (2012)
Корнєєва Ю. В. - Вибір оптимального механізму грошово-кредитного регулювання у контексті інтеграційних процесів (2012)
Хмара М. П. - Класифікація кластерних утворень в системі глобального поділу праці (2012)
Михайлов А. М. - Комерціоналізація об’єктів інтелектуальної власності в умовах розширення зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Кабанець О. В. (2012)
Волянська М. І. - Індекс ефективності політики регулювання банківських криз в країнах Центральної та Східної Європи (2012)
Гасанов М. М. - Системні характеристики та перспективи поширення ісламської банківської справи (2012)
Головко А. Я. - Варіативність підходів до реалізації концепції соціального маркетингу (2012)
Косьміна В. В. - Роль транснаціональних корпорацій в економічному розвитку нових індустріальних країн Азії (2012)
Кочан М. - Аналіз стану польської економіки у перших місяцях 2012 року (2012)
Марущак Н. В. - Теорії корпоративної соціальної відповідальності у світовій практиці (2012)
Онопко М. О. - Детермінанти розвитку фондів національного багатства як складової світового господарства (2012)
Парипа К. В. - Інструменти макропруденційного регулювання фінансової стійкості банківської системи (2012)
Поліванцев А. С. - Методичні засади оцінки обсягів неофіційної економіки (2012)
Поштар Є. - Генеза фінансово-інституційних інструментів в умовах фінансово-боргової кризи Євросоюзу (2012)
Процун Н. М. - Роль міжнародних фінансово-кредитних установ у формуванні інтегрованих бізнес-груп (2012)
Салута Халед - Сирийская арабская республика в региональных интеграционных процессах (2012)
Сорока І. В. - Сучасні тенденції міжнародного ринку туристичних послуг (2012)
Тропак Ю. А. - Проблеми методологічного забезпечення управління діяльністю підприємств транспортного машинобудування (2012)
Цвігун Т. Б. - Аксіологія грошей – першопричина доларизації економіки: теоретичний та емпіричний виміри (2012)
Блинова Н. К. - Исследование влияния электромагнитного излучения WI-FI на энергию прорастания, Старовойтова О. Д., Ишкова Ю. Г., Тарасов В. Ю. (2015)
Крючкова Е. - Влияние наполнителей и газообразующих агентов на свойства блочных теплоизоляционных материалов на основе неорганического полимера – жидкого стекла, Рымар Т.Э. (2015)
Мельник С. Р. - Одержання сумішей алкілциклогексиладипінатів спиртів С4–С5, Никулишин І. Є., Солод М. І. (2015)
Милоцкий Р. В. - Торф – альтернатива углю, Милоцкий В. В. (2015)
Моркун В. С. - Ультразвуковой контроль распределения частиц измельчённой руды по крупности в потоке пульпы, Моркун Н. В. (2015)
Назаренко О. С. - Вивчення процесу регенерації відпрацьованого катіоніту з установки пом'якшення води у виробництві бензену на РКХЗ "Заря" (2015)
Неженцев А. Б. - Оптимизация механических характеристик привода передвижения мостового крана в режиме двухступенчатого противовключения, Збитнев П. В. (2015)
Носкова С. А. - Факторний аналіз фонду оплати праці працівників виробничого підприємства, Татарченко О. М., Завойських Ю. А. (2015)
Пархотько А. В. - Повышение эффективности транспортно-технологических операций морского порта на основе корректности расчета портовых сборов (2015)
Рогозян Ю. С. - Міжрегіональне співробітництво як форма економічної інтеграції: закордонний досвід (2015)
Романюк О. О. - Вологообмінні властивості натуральних шкір, одержані різними методами (2015)
Сєрєбряк К. І. - Проблеми інформаційного забезпечення регіонального співробітництва (2015)
Сєрєбряк К. І. - Складові інформаційної інфраструктури міжрегіонального співробітництва (2015)
Скідан В. В. - Проектування деталей верху чоловічих кросівок з урахуванням антропометричних та гармонійних характеристик стоп (2015)
Скідан О. В. - Аналіз стану та тенденції розвитку ринку взуття для дітей-школярів (2015)
Сотникова Т. Г. - Применение метода динамического программирования для реализации задачи оптимизации режимов работы по уменьшению крупности гранул руды, Гулаков Д. Г. (2015)
Стецюк І. О. - Техніко-економічне обгрунтування вдосконалення автоматизованої технології складання заготовок верху взуття, Щуцька Г. В. (2015)
Целищев А. Б. - Роль диоксида азота в окислении пропан-бутанового газа в метанол, Иджагбуджи А. А., Лория М. Г., Федотов Р. Н. (2015)
Титул, зміст (2016)
Мазаракі А. - Інститутотворча функція сучасної мережевої роздрібної торгівлі (2016)
Лагутін В. - Конкурентна політика держави: механізм реалізації (2016)
Мельник Т. - Зовнішньоекономічний сектор України: реалії та перспективи (2016)
Ромат Є. - Маркетинг у публічному управлінні (2016)
Ніколаєць К. - Соціальні стандарти в Україні у 90-х роках ХХ ст. (2016)
Герасименко А. - Вертикальна конкуренція у вітчизняній торгівлі (2016)
Криворучко О. - Інформаційний простір підприємств вертикальної інтеграції (2016)
Бойко М. - Суб’єктні технології у готельному бізнесі (2016)
П’ятницька Г. - Дуальність наслідків плинності кадрів у внутрішній торгівлі (2016)
Волосович С. - Державні цільові фонди в системі публічних фінансів (2016)
Сопко В. - Облік фінансових результатів (2016)
Мельниченко С. - Інтеграція науки в освітній процес (2016)
Федулова Л. - Інноваційна екосистема університету (2016)
Шклярук К. - Бізнес-освіта в умовах глобальної нестабільності (2016)
Лук’яненко Д. - Актуальне дослідження сучасного стану зовнішньої торгівлі України (2016)
Ігнатюк А. - Дослідження сучасного стану і перспектив розвитку внутрішньої торгівлі України (2016)
Апопій В. - Актуальне дослідження стану і перспектив оптової торгівлі в Україні (2016)
Банзак Г. В. - Алгоритмы моделирования процесса технического обслуживания "по состоянию" (2015)
Браун В. О. - Вейвлет аналіз надширокосмугових сигналів, Нікіфоров М. М., Демченко С. В. (2015)
Бударецький Ю. І. - Аналіз ефективності дооснащення артилерійських систем РЛС для визначення швидкості вильоту снаряда, Щавінський Ю. В. (2015)
Вишнівський В. В. - Методика діагностування сучасних цифрових пристроїв на основі електромагнітного методу, Глухов С. І., Шевченко В. В. (2015)
Джулій В. М. - Принципи проектування та особливості систем обробки надвеликих об’ємів даних, Лєнков Є. С., Копачовець О. М. (2015)
Жердєв М. К. - Узагальнення результатів форсованих випробувань радіоелектронних компонентів, Глухов С. І., Кузавков В. В. (2015)
Жигальський П. В. - Аналіз існуючих підходів до виявлення і локалізації дорожніх знаків, Джулій В. М. (2015)
Кошевой Н. Д. - Исследование и оптимизация технологического процесса литья по выплавляемым моделям, Чистикова З. Э. (2015)
Красильников С. Р. - Крос-рівнева оптимізація для підвищення продуктивності транспортного протоколу в безпровідних мережах, Кравчук С. О., Левчук А. Р. (2015)
Лєнков С. В. - Аналіз існуючих методів планування переміщення мобільного робота, Дубина П. М., Муляр І. В. (2015)
Матвєєв П. Ю. - Оптимізація обрахунку тривимірних сцен та об’єктів з використанням розрідженого воксельного октодерева, Бойчук В. О. (2015)
Мірошніченко О. В. - Оцінка інтерференційних втрат при одночасній режекциї пасивної перешкоди і перевідбитого сигналу при виявленні цілей на малих висотах за рахунок використання просторового режекторного фільтра, Грішин С. П., Халіманенко С. М. (2015)
Нікіфоров М. М. - Оцінка радіальних розмірів повітряних цілей з використанням багаточастотних зондуючих сигналів, Шваб В. К., Охрамович М. М., Лалетін С. П. (2015)
Пашков С. А. - Моделирование и оптимизация системы обеспечения ЗИП сложных объектов РЭТ, Осыпа В. А., Ленков С. В., Шкулипа П. А., Березовская Ю. В. (2015)
Рома О. М. - Основи побудови завадозахищеної радіолінії управління безпілотним літальним апаратом, Василенко С. В. (2015)
Хирх-Ялан В. И. - Радиолокационная доплеровская система сопровождения воздушной цели, Бахвалов В. Б. (2015)
Шишанов М. О. - Методика обґрунтування строків продовження придатності до використання за призначенням керованих авіаційних засобів ураження, Зубарєв О. В., Любарець А. А. (2015)
Зайцев Д. В. - Розвиток загальної тактики за досвідом локальних війн і збройних конфліктів сучасності, які велись регулярними військами проти іррегулярних збройних формувань, Шарий В. І., Добровольський В. Б. (2015)
Невольніченко А. І. - Концепція інформаційної боротьби в ідеологічній сфері, Пампуха І. В., Марченко-Бабіч О. М. (2015)
Шарий В. І. - Ідеологічні проблеми ефективності морально-психологічного забеспечення військ (сил), Невольніченко А. І., Пампуха І. В., Винярський Я. Я. (2015)
Банзак О. В. - Разработка программно-технического комплекса радиационно-технологического контроля протечек парогенератора на основе Cd-Zn-Te-детекторов (2015)
Бідюк О. І. - Аналіз методів побудови розподіленої автоматизованої навчальної системи для оптимального вибору середовища передачі інформації, Гунченко Ю. О., Огнєвий О. В. (2015)
Бойчук В. О. - Криптографічний метод оптимізації роботи віддалених сервісів на базі розподілених систем, Лєнков С. В., Нікіткін О. М. (2015)
Боряк К. Ф. - Розпаралелювання задач, розв’язуваних методом скінченних елементів на GPU NVIDIA, Мясіщев О. А., Ноянчук В. В. (2015)
Жиров Г. Б. - Алгоритмічний підхід опису нелінійних систем автоматичного управління методом простору станів, Дергільова О. В. (2015)
Красильников С. Р. - Аналіз підходів до оптимізації асортименту підприємства, Абаркін П. С., Жиров Б. Г. (2015)
Литвиненко Н. І. - Доцільність створення геоінформаційної системи Сухопутних військ Збройних Сил України (2015)
Малюга А. В. - Удосконалення системи обліку учасників бойових дій за рахунок впровадження інформаційних технологій (2015)
Марченко О. О. - Розробка лінгвістичного забезпечення для автоматизованого моніторингу соціальних мереж, Марченко-Бабіч О. М. (2015)
Міночкін Д. А. - Теоретичні основи побудови ефективних систем супутникового зв'язку (2015)
Муляр І. В. - Метод визначення шаблону проектування вихідного коду програмного забезпечення, Гнатюк В. В., Солодєєва Л. В. (2015)
Мясищев А. А. - ANDROID и ARDUINO в задачах управления голосом и синтеза речи, Ленков А. С. (2015)
Оксіюк О. Г. - Особливості забезпечення захисту інформації в системах управління навчанням (2015)
Хмельницький Ю. В. - Оптимізація навчального процесу за допомогою автоматизованої інформаційної системи, Ряба Л. О., Гвоздицький Л. Е. (2015)
Шарий В. І. - Оптимальний параметричний синтез процесорів комп’ютерних пристроїв управління спеціального призначення, Невольниченко А. І., Пампуха І. В., Лоза В. М. (2015)
Шквир І. М. - Геоінформаційне забезпечення досліджень ерозійних процесів у ґрунта (2015)
Безносюк О. О. - Особливості діяльності та функції навчальних закладів системи професійно-технічної освіти (2015)
Волошина Н. М. - Військовий патріотизм сучасного українського суспільства, Саєнко О. Г. (2015)
Гунченко Ю. О. - Психолого-педагогічні методи і схеми керування процесом навчання з погляду керування системами, Шворов С. А., Халед Алаіасра, Савенчук В. В., Ємельянов П. С. (2015)
Кирда А. Г. - Формування компетентності в перекладі на матеріалі сучасних суспільно-політичних реалій, Письменна О. О. (2015)
Черних Ю. О. - Професійні стандарти військових фахівців: сутність, перспективи створення та використання, Черних О. Б. (2015)
Дані про авторів (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Порядок подання і оформлення статей до "Збірника наукових праць ВІКНУ" (2015)
Форзац (2015)
Вязовик С. М. - Современная парадигма развития туристско-рекреационной дестинации (2012)
Поліщук Л. С. - Економічна конвергенція ЄС в умовах глобальної нерівномірності (2012)
Бєліков В. С. - Науково-технічне спрямування міжнародної кооперації України (2012)
Нанавов А. С. - Вплив фінансової кризи на тіньовий банківський сектор розвинених фінансових систем сучасності (2012)
Остапенко Б. И. - Инновационно-индустриальная социально-экономическая модель – новая пара­дигма конкурентоспособности в глобальном разделении труда (2012)
Сібекіна А. Ю. - Спонукальні умови та теоретичні засади формування ЗВТ в умовах ГПП (2012)
Стаканов Р. Д. - Міжнародна трудова міграція в глобалізованій економіці (2012)
Тонких О. Г. - Особливості становлення і розвитку міжнародної конкурентоспроможності України (2012)
Турпетко О. А. - Генезис світової фінансової системи (2012)
Циганов С. С. - Інтеграція банківської системи України у світовий фінансовий простір (2012)
Чайка-Петегирич Л. Б. - Особливості розвитку системи освіти в умовах активізації глобалізаційних про­цесів (2012)
Яремович П. П. - Регіональний напрям розвитку міжнародних господарських логістичних комплексів (2012)
Анісімова О. Ю. - Оцінка конкурентоспроможності країни у світовій економіці (2012)
Korneeva Julia - Cross-sector division of labor: the case of Ukraine (2012)
Рилач Н. М. - Теоретичні основи формування глобальної інноваційної системи (2012)
Соболевская А. А. - Противоречия постиндустриального разделения труда как фактор глобального кризиса (2012)
Терон І. В. - Вплив формування нової архітектури міжнародного та міжрегіонального поділу праці на соціально-трудові відносини в Україні (2012)
Хмара М. П. - Роль високотехнологічних кластерів в глобальному поділу праці (2012)
Гасанов М. М. - Роль банків у відновленні глобальної фінансової стабільності (2012)
Данилова Ю. Ю. - Роль офшорних банківських зон у фінансовому секторі країн Європейського Союзу (2012)
Константинов П. В. - Моделювання пріоритетів розвитку маркетингової інноваційної стратегії енер­гетичного комплексу України (2012)
Косьміна В. В. - "Ефект переливу" як механізм непрямого впливу ТНК на експорт нових індустріальних країн Азії (2012)
Прохорчук І. В. - Теоретичні аспекти розвитку міжнародного ділового туризму в Україні (2012)
Пушко Р. О. - Вплив СОТ на страхування аграрних підприємств України (2012)
Різниченко Є. І. - Концептуалізація національних економічних інтересів (2012)
Стельмах О. В. - Вплив боргової кризи країн зони євро на Україну (2012)
Харкова Л. О. - Вплив митних союзів на створення міжнародних виробничих систем в країнах­учасницях (2012)
Чернецька О. В. - Місце європейського союзу в глобальному поділі праці (на прикладі енергетичного ринку ЄС) (2012)
Шевченко І. В. - Людський ресурс стійкої конкурентоздатності в умовах глобального поділу праці (2012)
Ясковець Ю. В. - Основні напрями розвитку інфраструктурної інтеграції у світовому господарстві (2012)
Гонча Л. А. - Аутсорсинг в Україні, Тихомирова М.В. (2012)
Литвинюк А. Ю. - Значення офшорингу та аутсорсингу у сучасному глобальному поділі праці (2012)
Ніколенко О. В. - Розвиток міжнародного аутсорсингу в контексті посткризових процесів (2012)
Познякова А. - Cучасні тенденції міграційних процесів (2012)
Чучмай А. Ю. - Проблемы включения Украины в глобальное разделение труда в условиях современной конкуренции (2012)
Петруняк Г. М. - Міжнародний поділ праці в історичному контексті (2012)
Шило А. Е. - Основні протиріччя глобалізації світової економіки (2012)
Шевцов С. В. - Власть и знание: античные истоки (2015)
Осетрова О. О. - Соціальні аспекти геронтологічної проблематики в сучасному українському суспільстві (2015)
Данканич А. С. - Экзистенциальная христология П. Тиллиха (2015)
Окороков В. Б. - Знак как топос сознания и конфликт интерпретации знака (семантическая расходимость разума, чувства и опыта) (2015)
Павленко И. В. - Референция к вымышленным объектам (2015)
Макогонова В. В. - Взаимодействие философии и литературы в культуре как проблема (о некоторых аспектах осмысления) (2015)
Пронякін В. І. - Ідентифікаційні чинники вітчизняної самосвідомості у постмодерній культурно-комунікативній опозиції "Схід –Захід" (2015)
Шаталович А. М. - Особенности метафизического понимания семьи в "эпоху постметафизического мышления" (2015)
Шаталович И. В. - Мировоззренческий переход от гетеродетерминации к автодетерминации в философии жизни кон. XIX – нач. ХХ ст. (2015)
Kremena V. - "Euromaidan" as a factor of the party system transformation in Ukraine (2015)
Вихідні дані (2015)
Никитина М. Г. - Сравнительный анализ потенциала научно-технического сотрудничества Украины с ЕС и ЕЭС в условиях интеграционного взаимодействия, Зубейко И. И. (2013)
Філіпенко А. С. - Економічні ефекти участі України у зоні вільної торгівлі СНД, Кузьмяк В. В. (2013)
Куриляк В. Є. - Вектори регіональної інтеграції України (2013)
Андрійчук В. Г. - Констеляція і критеріальність об’єктивно-достовірного вибору підходів оцінки результативності вступу України в митний союз Росії, Білорусі, Казахстану (2013)
Чугаєв О. А. - Торговельні потоки та митні тарифи як чинник інтеграційних процесів в регіоні СНД (2013)
Фліссак К. А. - Економічна дипломатія в механізмах інтеграції країн СНД (2013)
Космарова Н. А. - Тіньова економіка у країнах ЄС (2013)
Голубій І. Є. - Проблеми та перспективи розвитку інтеграційних об’єднань на теренах СНД (2013)
Ханова О. В. - Розвиток системи залізничних транспортних послуг в Україні за умов її сучасних інтеграційних спрямувань, Давтян К.В. (2013)
Журавльов О. В. - Вплив монетарної політики Угорщини на корегування платіжного балансу, Шляхова Я.В. (2013)
Ілясова Ю. В. - Порівняльні переваги української харчової промисловості в євроінтеграційному просторі, Пучкова М.І. (2013)
Кібальник Л. О. - Вплив світових фінансових криз на місце України в геоекономічному просторі, Подолян І.С. (2013)
Ковтонюк К. В. - Економічні взаємовідносини україни з російською федерацією через призму тор­гових угод (2013)
Медведкин Т. С. - Конвергенция глобальной рыночной трансформации и научно-техническое развитие евразийского рынка (2013)
Медведкина Е. А. - Исследование влияния долгосрочных финансовых обязательств на посткризисные императивы европейской интеграции (2013)
Криворотько І. О. - Перспективи України в міжнародних інтеграційних процесах (2013)
Ярош О. Б. - Опыт развития туризма в странах-участницах ГУАМ (на примере Украины и Грузии), Митина Э. А. (2013)
Михайлов А. М. - Інтеграція України: напрями, переваги, недоліки (2013)
Осадчий Є. І. - Експортний потенціал металургійного комплексу України, Гафарова К. Е. (2013)
Приятельчук О. А. - Російський досвід управління на засадах принципів корпоративної соціальної відповідальності (2013)
Резнікова Н. В. - Міжнародне співробітництво в сфері економічної політики: проблема збереження суверенітету та аналіз потенційних вигод (2013)
Стоянець Н. В. - Теоретичні основи прогнозування розвитку сільських територій в контексті єв­роінтеграційного вибору України (2013)
Стаканов Р. Д. - Ринки праці країн СНД: стан та перспективи інтеграції (2013)
Кириченко А. В. - Інтеграційний вибір як стимул для реформування соціальної політики України (2013)
Пасічний Р. Я. - Митний союз: досвід країн учасниць та перспективи України (2013)
Яремович П. П. - Транскордонні фактори розвитку міжнародних господарських логістичних комплексів (2013)
Гнилицький М. В. - Місце і роль інформаційної галузі в національному господарстві України (2013)
Войчук М. В. - Технічні бар’єри в торгівлі: проблеми та перспективи подолання в ході формування зони вільної торгівлі в країнах СНД (2013)
Деделюк К. Ю. - Аспекти регулювання транзиту енергоносіїв в рамках СНД (2013)
Сидоренко Д. О. - Співробітництво України та країн СНД у сфері інновацій (2013)
Лабжанія Р. Г. - Вплив аутсорсингу на розвиток світового ринку it-послуг (2013)
Парій Л. В. - Перспективи розвитку молокопереробної галузі України в контексті виходу на зовнішні ринки (2013)
Харкова Л. О. - Структурні зрушення в економіці України за умов вступу до митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану (2013)
Лугова М. С. - Міжрегіональна інтеграція як чинник активізації інвестиційної співпраці України з країнами СНД (2013)
Денисова К. Ю. - Вертикально-интегрированные компании Украины в контексте глобальных трансформаций (2013)
Кабо Г. О. - Транснаціоналізація банківського капіталу як імператив сучасної інтеграції країн СНД (2013)
Кузьмін П. В. - Співпраця з митним союзом як чинник розширення транзитного потенціалу України (2013)
Сікорський Ю. М. - Фактор людських ресурсів у транснаціональних компаніях у країнах Центральної та Східної Європи (2013)
Сібекіна А. Ю. - Аналіз евентуальних можливостей від членства України в ЗВТ з СНД та ЗВТ+ з ЄС (2013)
Борисов М. Ю. - Аграрная реформа как механизм международной экономической интеграции Ук­раины и Российской Федерации (2013)
Гасанов М. М. - Інтеграція ісламського банківського капіталу у фінансовий простір мусульманських країн СНД 287 (2013)
Піскун К. В. - Соціальна складова євроінтеграції України (2013)
Дашкуєв М. А. - Механізм наднаціональної координації транспортно-логістичних комплексів країн-членів ЄС (2013)
Поштар Є. Л. - Зміна пріоритетів посткризової реструктуризації фінансових інституцій ЄС (2013)
Тюпа Д. І. - Еволюція теорій прямого іноземного інвестування країн з ринками, що формуються (2013)
Литвинюк А. Ю. - Україна і митний союз: ризики співробітництва (2013)
Максимюк Т. А. - Оптимізація параметрів гетерогенних мереж мобільного зв’язку на основі фрактальної геометричної моделі, Брич М. В., Климаш М. М. (2015)
Оксиюк А. Г. - Анализ современных методик и методов проведения оценки защищенности информационных систем, Шестак Я. В. (2015)
Панфилов В. И. - Математическая задача синтеза квазиоптимальных устройств преобразования сигналов, Пунченко Н. О., Казакова Н. Ф., Скопа А. А. (2015)
Лісовий І. П. - Математична модель пристрою синхронізації меж елементарних сигналів, Колчар В. М. (2015)
Попов А. А. - Сравнительный анализ эффективности алгоритмов оценивания параметров сигналов, построенных на основе операций L-группы, в условиях негауссовости ошибок измерений (2015)
Богом´я В. І. - Метод технічного діагностування обладнання (2015)
Герасименко К. В. - Синтез компенсатора завад приймачам супутникової радіонавігаційної системи на основі адаптивної просторової фільтрації (2015)
Водопьянов С. В. - Корреляционно-регрессионный анализ ключевых параметров эффективности коммуникационной сети аэроузла в задаче организации воздушного движения (2015)
Щербина Ю. В. - Нормативно-правовое обеспечение сравнимости результатов оценки защищенности автоматизированных систем, Айвазова К. Б. (2015)
Мошенський А. О. - Автономний QRPP радіомаяк для дослідження особливостей поширення радіохвиль гекто- та декаметрового діапазону на базі мікро ПК ARDUINO (2015)
Шевченко Г. В. - Методика прийняття рішення інтернет-провайдером щодо стратегії медіапланування рекламної кампанії (2015)
Барабаш О. В. - Аналіз експлуатаційних проблем розподілених систем, Куліковська Ю. А. (2015)
Бодров С. В. - Методика ідентифікції нестійких відмов і збоїв у системах інтелектуального відеоконтролю (2015)
Казимиренко В. Я. - Проектирование передающего и приемного радиотрактов радиорелейных систем терагерцового диапазона (2015)
Алексенко С. Ф. - Особливості вираження експресивності комунікативно-прагматичної стратегії "гра на підвищення" в англійській політичній промові (2015)
Андрійченко Ю. В. - Гендерний стереотип: особливості формування і функціонування в іспанській мові (2015)
Афанасьєва О. М. - "And we've got all of you here today": міфоритуальний хронотоп свята в комунікативному і дискурсивному аспектах (2015)
Берегова О. А. - Синтаксична організація іспанської народної загадки (2015)
Бокова П. М. - Каламбур або гра слів. Проблеми та особливості перекладу (2015)
Боцман А. В. - Дивергентно-ротаційна модель розвитку германського футурума, Моренець І. М., Галицька Є. А. (2015)
Величко М. П. - Література Єгипту початку ХХ ст. у контексті зародження сучасної арабської літератури (2015)
Воскрес А. А. - Клаузальні адвербіалії способу дії давньоанглійської мови в лінгвокогнітивному аспекті (2015)
Гетьман З. О. - Художня стилізація розмовного мовлення (на матеріалі іспанської мови) (2015)
Дячук О. В. - Лінгвістичний континуум рекламної комунікації (2015)
Єсипович К. П. - Диспозиція актантів у когнітивній мапі фрагменту "Ронсевальська битва" (2015)
Залєснова О. В. - Суб'єктно-об'єктні відношення та їхня реалізація в мові (2015)
Казак С. П. - Комунікативна варіативність соматикону емоційного реагування персонажа (2015)
Киричок К. О. - Особливості вживання дієслів каузації радості в німецькій, французькій, англійській, російській та українській мовах (2015)
Кізіль М. А. - Структурні особливості англійських телескопічних термінів сфери комп'ютерних технологій (2015)
Клименко Л. В. - Французький художній плакат як віддзеркалення ціннісних домінант національної лінгвокультури (2015)
Козяревич-Зозуля Л. В. - Фасцинативи у системі сучасної англійської мови (2015)
Korbozerova N. M. - Analisis contrastivo de los sistemas lexicos en las lenguas espanola y ucraniana (2015)
Костик О. І. - Філософія модальності (2015)
Котенко В. Л. - Жанрові характеристики іспанськомовного спортивного дискурсу (2015)
Круківська О. В. - Семантичні процеси при переході слова з буденного дискурсу до спеціалізованого, Круковський В. І. (2015)
Kriuchkov H. H. - Simplification Des Orthogrammes Dans Les Termes Et Neologismes Francais Du Graphostyle Neutre (2015)
Кульбіда Д. П. - Таксономія англомовних запозичень у сучасному іспанському туристичному дискурсі (2015)
Курченко О. О. - Позитивна ввічливість в іспанській мові: феномен mentira piadosa, Наубетова О. Д. (2015)
Кшановський О. Ч. - Лінгвістичний статус граматичних запозичень у сучасній перській мові (2015)
Любчук Н. В. - Відтворення іншомовних назв відомств, партій, організацій німецькою й українською мовами (2015)
Максимчук Н. М. - Англомовний брифінг як діалогічна взаємодія (2015)
Мариненко П. І. - Silencio як ключовий концепт іспанської лінгвокультури (від історії до сучасного функціонування), Копилова Т. Р. (2015)
Настенко С. В. - Роль топонімів у процесі розгортання мегаконцепту Іспанія в іспанській поезії ХІІ – ХХ століть (2015)
Нєкрасова О. А. - Національно-культурна специфіка фразеологізмів американського варіанта англійської мови (2015)
Обручникова О. П. - Вокалічні структури пісень андалузького фламенко (на матеріалі пісень сігірійас) (2015)
Парій Є. В. - Семіотичний підхід до розкриття семантики концепту втрата духовності / la perte de la spiritualité на знаковому рівні (2015)
Пономарчук С. В. - Функціонування модальних граматичних лексем в іспаномовному діловому дискурсі (2015)
Попова Н. М. - Аксіологічна детермінованість та динаміка розвитку концепту solidaridad в концептосфері іспанців (2015)
Рудківський О. П. - Методика проведення зіставного аудитивного аналізу фонологічних систем германських та слов’янських мов (2015)
Савчук Р. І. - Текстотвірний принцип "наративного кільця” у форматуванні мінімалістичної оповідної реальності (на матеріалі французьких прозових творів ХХ–ХХІ століть) (2015)
Сєчіна С. І. - Функціонування модальних лексем у сучасному іспаномовному політичному дискурсі (на матеріалі текстів передвиборчої агітаціїї Маріано Рахойя Брея) (2015)
Сингаївська Г. В. - Bаріативність сучасних іспанських особових імен (2015)
Скрильник С. В. - Досягнення структурної та семантичної близькості цільового та вихідного текстів у художньому перекладі (2015)
Скробот А. І. - Лінгвокультурологічне дослідження фразеологізмів іспанської та української мов (2015)
Слаба О. В. - Вплив запозичень англо-американського походження на лексико-семантичну систему сучасної німецької мови (2015)
Сокрут Д. В. - Елементи сюрреалізму в поезії Лорки (2015)
Столярова А. А. - Етнокультурні реалії у творах Тараса Шевченка як проблема українсько-новогрецького перекладу (на матеріалі поезій "Сон (Комедія)” і "Три літа” та їх новогрецьких перекладів) (2015)
Толстова О. Л. - Концептуалізація емоцій у жесто-мімічних фразеологізмах іспанської мови (2015)
Філоненко Н. Г. - Когнітивний аспект дієслівних предикативних синтаксичних конструкцій у сучасному французькому художньому тексті (2015)
Хайдер Є. М. - Синтаксична організація творів як ідіостильова текстотворча стратегія Г.Гессе в світлі транслатології (2015)
Храбан Т. Є. - Дослідження концепту за допомогою використання фреймово-слотової моделі (на прикладі концепту війна), Шостак О. Г. (2015)
Цибко А. В. - Типологічні ознаки іспанського політичного дискурсу (2015)
Чайківська Г. С. - Особливості використання художньо-стилістичних засобів у сучасних французьких казках (2015)
Червона О. С. - Функціонування дієслівних перифраз у мовленнєвому акті "менасив” (на матеріалі італомовного побутового дискурсу) (2015)
Чорна Н. В. - Поняття континууму в іспаномовному постмодерному дискурсі (2015)
Малкович Т. І. - Індивідуальна специфіка субтитрування кінофільмів на різноманітних українських кінофестивалях (2015)
Костицький М. В. - Про деякі концептуальні проблеми сьогоднішнього конституційного процесу (2012)
Луцький І. М. - Історичні етапи філософсько-правової думки України (2012)
Луцький А. І. - Правова регламентація права на захист згідно чинного законодавства (2012)
Луцький М. І. - Cудова експертиза в юрисдикційному процесі (2012)
Луцький Р. П. - Співвідношення моралі та позитивного права з точки зору західноєвропейських вчених-теоретиків (2012)
Редько А. Г. - Підготовка та добір керівних кадрів для компартійної командно-адміністративної системи влади та управління в західних областях УРСР в 40-60 рр. ХХ ст. (2012)
Ковалик В. В. - Відновлення органів НКВС і міліції та їх кадрове забезпечення на території Станіславщини в 1944-1946 роках (2012)
Шабуніна В. В. - Європейське приватне право: шляхи уніфікації, переваги та недоліки (2012)
Косьмій М. М. - Християнська етика в житті українців в період від тоталітаризму до демократії (2012)
Семенюк В. В. - Особливості втілення Християнських засад у положеннях універсалів Центральної Ради УНР та конституції УНР (2012)
Черник Н. С. - Смерть як неприпустиме покарання засуджене церковною владою (2012)
Чайковський С. В. - Рефлексія правоповажних інтенцій особистості у ретроспекції правової соціалізації (2012)
Бровко Н. І. - Захист особистої свободи індивіда як теоретико-світоглядна засада попередження та протидії торгівлі людьми (2012)
Ганьба О. Б. - Особливості правової поведінки суб’єктів охорони державних кордонів (2012)
Книш В. В. - Особливості позитивної (перспективної) та негативної (ретроспективної) конституційно-правової відповідальності органів прокуратури (2012)
Глазунова С. М. - Проблеми визначення правового статусу населених пунктів (2012)
Возьний В. І. - Теоретичні проблеми кримінальної відповідальності за "умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу" (ст. 347 КК України) (2012)
Смушак О. М. - Приховування злочину проблеми і перспективи Законодавчого регулювання (2012)
Василевич В. В. - Теоретичні проблеми кримінологічного прогнозування (2012)
Мельник П. В. - Злочини проти довкілля республіки Польща: кримінально-правовий і кримінологічний аспект (2012)
Острогляд О. В. - Окремі теоретичні аспекти розуміння тактики захисту в кримінальному процесі України, Береський Я. О. (2012)
Гончар Т. О. - Деякі проблеми законодавчого визначення Окремих видів покарань щодо неповнолітніх (2012)
Федорак Л. М. - Конкуренція пом’якшуючих та обтяжуючих покарання обставин при його призначенні (2012)
Созанський Т. І. - Кваліфікація двох або більше злочинів передбачених різними частинами однієї статті КК України (2012)
Марисюк К. Б. - До питання про реформування системи майнових покарань на українських землях у перші роки проголошення радянської влади (1917-1922 рр.) (2012)
Гуцуляк М. Я. - Кримінально-правові аспекти відповідальності за розбещення неповнолітніх, Ременяк С. Ю. (2012)
Турчак І. О. - Підстави припинення цивільно-правового договору (2012)
Вітовська І. В. - Особливості міжнародної еколого-правової відповідальності суб’єктів міжнародного права за правопорушення у галузі охорони навколишнього природного середовища (2012)
Грицан О. А. - Зміст охорони та раціонального використання надр (2012)
Данчул О. С. - Державна служба охорони при МВС України Як суб’єкт профілактики адміністративних правопорушень (2012)
Стеблинська О. С. - Забезпечення міжнародних стандартів прав людини і громадянина в контексті удосконалення діяльності органів внутрішніх справ України (2012)
Черепій П. М. - Теоретичні засади здійснення кримінального правосуддя (2012)
Щурик М. В. - Фінансове забезпечення розвитку дрібних земельних господарств (2012)
Тимоць М. В. - Кадри як головна компонента генезису новацій в аграрній сфері (2012)
Ходан М. М. - Концептуальне вирішення економічних основ розвитку туризму в напрямку збереження історико-культурної спадщини прикарпатського регіону (2012)
Перович Д. М. - Роль торгівлі в покращенні добробуту населення Івано-франківської області (2012)
Петрина М. Ю. - Використання зарубіжного досвіду в удосконаленні податкової системи України, Солтан Н. Я. (2012)
Рижий І. Б. - Трансформація економіки України: тенденції та перспективи (2012)
Царук О. О. - Загальні принципи встановлення та розвитку збутових систем (2012)
Івашків Т. С. - Аналітичне забезпечення управління витратами за центрами відповідальності, Борович О. В. (2012)
Цюцяк І. Л. - Удосконалення методики формування ефективного результату діяльності та його обліково-звітного відображення (2012)
Васильєв О. В. - Новий погляд на "розподіл багатства" з позицій розуміння закону збереження праці, Васильєв В. О. (2012)
Алькема В. Г. - Формування механізму ефективного розвитку логістичного персоналу (2012)
Череп А. В. - Результативність інноваційної діяльності в Україні (2012)
Вовк М. В. - Шляхи підвищення інвестиційної привабливості країни на основі конкурентоспроможності (2012)
Гуцай Т. Г. - Оновлення змісту професійної підготовки майбутніх учителів економіки як одна з умов їх готовності до профільного навчання старшокласників (2012)
Залізко В. Д. - До питання про визначення економічної суті поняття "інновація", Махінько Р. Г. (2012)
Ящишина І. В. - Формування соціального капіталу науки сьогодення, Городецька М. О. (2012)
Лучик В. Є. - Участь громадських організацій у регіональному розвитку (2012)
Олійник Н. Ю. - Мотиваційний компонент професійного вдосконалення вчителя економіки (2012)
Нестеренко Т. П. - Локализационный эффект в формировании региональных кластеров, Бордоусов О. В. (2012)
Олійник О. В. - Гіпотеза фінансової нестабільності Хаймана Мінскі та глобальна фінансово-економічна криза 2008-2009 років, Сідельнікова І. В., Олупкіна М. (2012)
Поліщук В. С. - Кризова ситуація в Україні і важливість антикризової системи господарювання (2012)
Радченко Л. П. - Глобалізація і сучасні тенденції розвитку ринку міжнародних туристичних послуг (2012)
Решетник Н. І. - Глобальна фінансова нестійкість в контексті фінансових інновацій (2012)
Стадник М. Є. - Місце продовольчої безпеки в системі національної безпеки держави (2012)
Бурковський А. П. - Кластерна форма організації та механізм її дії в сучасних умовах господарювання (2012)
Данильчук І. В. - Вплив приватизації на соціально-економічний стан населення України (2012)
Дитко Л. П. - Фактори, які впливають на ріст заробітної плати (2012)
Мозолюк Н. І. - Інституціоналізація інноваційного розвитку (2012)
Музичук І. B. - Трансформація відносин власності як передумова формування соціальної економіки в Україні (2012)
Тітаренко О. М. - Тіньова економіка: проблеми та рівень тінізації на Україні (2012)
Свідер О. П. - Проблема державного боргу та зростання європейських економік (2012)
Берлінг Р. - Європейский досвід та перспективи функціонування еколого-економічного підприємництва в Україні, Грибик І., Гавран В. (2012)
Буторіна В. Б. - Ефективність інфраструктури ринку наукоємної продукції (2012)
Костючик О. В. - Інноваційний фактор у системі забезпечення економічного зростання на сучасному етапі (2012)
Чаплінський В. Р. - Сутність та оцінка категорії інтелектуальний капітал за сучасних умов (2012)
Крисанов Д. Ф. - Виробничий потенціал підприємств і харчових галузей АПК та його використання (2012)
Пармакли Д. М. - Эффективность использования земель в сельском хозяйстве: вопросы теории и практики (2012)
Пронина Л. А. - Высшая школа как стратегический фактор формирования инновационной экономики региона: кластерный поход (2012)
Тельнов А. С. - Мотиваційні аспекти інноваційної діяльності персоналу промислових підприємств (2012)
Балабаниць А. В. - Методичний підхід до оцінки сили лояльності споживачів (2012)
Цопа Н. В. - Роль инноваций в антикризисном управлении предприятием (2012)
Головня Ю. І. - Інноваційний потенціал як фактор економічного розвитку сільськогосподарських підприємств, Шкуратова І. I. (2012)
Дибач І. Л. - Напрямки PR в сфері освітніх послуг (2012)
Живко З. Б. - Функціональні зв’язки між елементами мікросистеми підприємства та їх вплив на економічну безпеку підприємництва (2012)
Ільїн В. Ю. - Сучасний механізм підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств в умовах глобалізації (2012)
Коробка С. В. - Малі підприємства як основа дрібнотоварного виробництва в АПК (2012)
Красота О. В. - Системний підхід до з’ясування економічної сутності малого підприємництва (2012)
Марков P. B. - Економічні аспекти збереження родючості степових чорноземів, Кочетков О. В. (2012)
Михаліцька Н. Я. - Індикатори фінансової безпеки підприємництва, Качмар Ю. П. (2012)
Мишковец Н. М. - Стратегия экономической трансформации предприятий (2012)
Некрасова Л. А. - Диверсифікація як інструмент зменшення ризику в діяльності підприємства (2012)
Ткачук В. В. - Розвиток інноваційних процесів управління в сучасних умовах господарювання (2012)
Трішкіна Н. І. - Контролінг у системі збуту підприємств оптової торгівлі (2012)
Стеблій Г. Я. - Механізм удосконалення управління інноваційною діяльністю підприємств, Тувакова Н. В. (2012)
Шишкіна О. В. - Інвестиційні ризики монопрофільних виробничих підприємств (2012)
Фурса А. В. - Якість продукції як фактор підвищення ефективності цукробурякового виробництва (2012)
Барило В. М. - Мотивація в системі управління економічною безпекою підприємства, Гуцол О. Є., Гнатюк М. В. (2012)
Кириченко О. П. - Інноваційний шлях розвитку суднобудівних підприємств: необхідність реалізації та основні переваги (2012)
Перчук О. В. - Система об’єктів управління якістю пакету "Товар-послуга" (2012)
Рибчинський О. М. - Альтернативні моделі прийняття рішень (2012)
Станько В. Ю. - Деякі аспекти державної підтримки м’ясного скотарства (2012)
Гофман М. О. - Потенціал попиту на молоко та молокопродукти (2012)
Радух Н. Б. - Особливості формування власних фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств (2012)
Рарок О. В. - Необхідність та проблеми розвитку малого бізнесу (2012)
Старченко І. О. - Вплив конкурентоспроможності продукції сільського господарства на ефективність виробництва (2012)
Шаповалова Ю. П. - Пріоритетні напрями розвитку підприємств м’ясопереробної галузі України (2012)
Білик О. С. - Використання вторинних ресурсів промисловими підприємствами – шлях до впровадження екологічних інновацій (2012)
Василішин С. І. - Оборотні засоби сільськогосподарських підприємств та джерела їх формування (2012)
Горбатова Л. В. - Ефективність та інтенсивність використання земель сільськогосподарськими підприємствами (2012)
Гребінська С. I. - Проблеми розвитку машинобудівних підприємств та їх вплив на мотивацію персоналу (2012)
Куріпченко І. О. - Стратегія аграрних підприємств на диверсифікацію ринків збуту продукції (2012)
Остапенко Н. В. - Оценка вклада фінансово-кредитной поддержки малого предпринимательства в получении экономического эффекта (2012)
Попель С. А. - Освітня компонента у формуванні інноваційного потенціалу промислових підприємств (2012)
Шевчук Л. М. - Методичні засади аналізу технічного оновлення підприємств (2012)
Дискіна А. А. - Основні засади підвищення інвестиційного забезпечення промислового підприємства (2012)
Поліщук К. В. - Роль малого бізнесу в забезпеченні соціально-економічного розвитку України (2012)
Пастух Ю. А. - Концептуальні основи розробки стратегії розвитку бурякоцукрового підкомплексу АПК, Шкурак Н. В. (2012)
Гетьманець О. П. - Правові питання контролю місцевих фінансових ресурсів (2012)
Васильчак С. В. - Теоретичні основи формування і організації управління фінансовими взаємозв’язками між банками та суб’єктами господарювання (2012)
Лісовий А. В. - Пропозиції щодо вдосконалення податку на нерухомість, Левків Г. Я. (2012)
Футало Т. В. - Інструментарій визначення рівня інфляції відповідно до цілей регулювання інфляційної динаміки (2012)
Андрейцева І. A. - Формування показників фінансової звітності згідно МСФЗ, Рибак О. П. (2012)
Бєляєва Л. А. - Вплив на здійснення контрольних функцій сучасного стану обліку малоцінних активів (2012)
Довгань Л. П. - Класифікація фінансової діяльності суб’єктів підприємництва різних організаційно-правових форм (2012)
Мамонова Г. В. - Дослідження економічної сутності страхових резервів (2012)
Мельник Т. Г. - Відповідальність посадової особи (головного бухгалтера) (2012)
Позднякова Л. О. - Теоретичні та практичні аспекти управління страховими резервами (2012)
Ревак І. О. - Проблеми зміцнення фінансової безпеки України, Шега В. Ю. (2012)
Сафронська I. M. - Методичні підходи до оцінки ймовірності банкрутства, Пеняк Ю. С. (2012)
Стрельбіцький П. А. - Сучасна динаміка та проблеми недержавного пенсійного забезпечення, Михайлик А. Я. (2012)
Яременко Л. М. - Процес розвитку та проблеми функціонування управлінського обліку в сучасних умовах (2012)
Соловйова Л. О. - Сучасні механізми господарювання великих платників податків в умовах ринкової економіки (2012)
Череп О. Г. - Необхідність управління ризиками платіжних систем в умовах ринкової економіки (2012)
Dropek K. - Local government actions to support entrepreneurship in the municipalities of Wielkopolska (2012)
Кулій-Дем’янюк Ю. В. - Вітчизняні особливості законодавчого регулювання бухгалтерського обліку сільськогосподарських підприємств в умовах стійкого розвитку, Горюк Ю. В. (2012)
Коновал С. Е. - Оцінка державного регулювання фінансових систем: сутність та етапи (2012)
Олійник А. В. - Діяльність комерційних банків на ринку дорогоцінних металів, Підгородецький В. А. (2012)
Вишня T. B. - Вплив оподаткування на діяльність підприємств малого і середнього бізнесу (2012)
Кузовенкова Н. В. - Зміст ідентифікації як етапу управління кредитним ризиком банку (2012)
Тірбах Л. В. - Удосконалення системи планування, обліку та аналізу виробничих витрат рослинництва на підприємстві (2012)
Галайко Н. В. - Підходи щодо оцінки виконання результативних показників та ефективності реалізації державних цільових програм (2012)
Кирпа С. В. - Визначення категорії "тіньова економіка", Лісова Т. А. (2012)
Стендер С. В. - Питання щодо об’єктів управлінського обліку витрат виробництва і об’єктів калькулювання собівартості продукції рослинництва (2012)
Шаповалова И. М. - Ретроспективная оценка развития финансового механизма государственного регулирования соціально-экономического развития в Украине (2012)
Шульський М. Г. - Виробництво і споживання аграрної продукції населенням Львівщини (2012)
Гриценко А. М. - Корпоративна соціальна відповідальність: складові та підходи до оцінки ефективності (2012)
Новальська H. I. - Управління виробничою адаптацією працівників (2012)
Алексеєва К. А. - Проблеми створення національної інноваційної системи в Україні в умовах переходу до постіндустріального суспільства (2012)
Дерій Ж. В. - Проблеми капіталізації людського потенціалу (2012)
Калина А. В. - Сутність соціального діалогу та його роль у формуванні соціально-трудових відносин (2012)
Ярова В. В. - Напрямки удосконалення трудових відносин в сільському господарстві (2012)
Лисак В. Ю. - Еволюційний розвиток сприйняття ролі і місця людини в суспільному процесі, Лисак І. В. (2012)
Ментей О. С. - Заміщення трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств уречевленою працею (2012)
Олійник О. С. - Формування та використання персоналу підприємств спиртопродуктового підкомплексу (2012)
Гриненко А. М. - Соціальні фактори мотиваційного механізму персоналу підприємства, Джурбій Ю. О. (2012)
Гриненко А. М. - Корпоративна культура промислового підприємства як фактор конкурентних переваг, Кирилюк В. В. (2012)
Пунько Б. М. - Формування наукових основ ефективного економіко-екологічного функціонування рекреаційно-туристичної сфери, Христук Ю. С. (2012)
Смирнов І. Г. - Софія Вітт-Потоцька: внесок у розвиток туризму в Україні в контексті ЄВРО–2012 (2012)
Смирнов І. Г. - Промоційно-маркетингова політика України в сфері туризму в контексті підготовки до ЄВРО–2012 (2012)
Хомин О. Й. - Проблеми розвитку туризму контексті забезпечення економічної безпеки (2012)
Ковтуник І. І. - Розвиток зв’язку в Україні в контексті євроінтеграційних процесів (2012)
Опря Б. О. - Міжнародний туризм в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2012)
Янковська Г. В. - Методичні підходи до виміру результатів маркетингових комунікацій підприємств готельного господарства (2012)
Шпак Л. І. - Комплексний аналіз факторів ефективної діяльності персоналу сучасних туристичних організацій (2012)
Буторіна В. Б. - Структура та тенденції розвитку науково-технічного потенціалу України (2013)
Гофман М. О. - Еластичність попиту на продукцію підприємств АПК (2013)
Мозолюк Н. І. - Інституціоналізація в трансформаційних економіках (2013)
Музичук І. В. - Класифікація моделей соціальної економіки (2013)
Поліщук В. С. - Власність і її економічна сутність (2013)
Тітаренко О. М. - Прямий маркетинг як засіб комунікаційної політики (2013)
Ящишина І. В. - Соціальний вектор інноваційного розвитку (2013)
Бурковський А. П. - Дохідність та шляхи підвищення прибутковості вітчизняних промислових підприємств, Бурковський П. А. (2013)
Вишня Т. В. - Механізм регулювання ринку праці в системі управління трудовими ресурсами (2013)
Каньоса М. І. - Освітні реформи та конкурентоспроможність трудового потенціалу України (2013)
Лисак В. Ю. - Проблеми розвитку підприємництва в Україні (2013)
Матвейчук Л. О. - Електронні послуги органів ДПС (2013)
Олійник О. С. - Управління персоналом спиртового підпиємства кадровими спеціалістами (2013)
Рибчинський О. М. - Правове регулювання діяльності комунальних підприємств (2013)
Андрейцева І. А. - Проблеми формування інтелектуального капіталу українського суспільства (2013)
Баженова С. Е. - Релігійний туризм: християнські святині Хмельниччини (2013)
Дитко Л. П. - Заробітна плата в сучасній Україні:ступінь моральності підходів до формування (2013)
Ковтуник І. І. - Мікросередовище туристичного підприємства (2013)
Кузовенкова Н. В. - Методи ідентифікації ризиків банківського кредитування (2013)
Олійник Н. Ю. - Дидактичні підходи до застосування ділових ігор на уроках економіки (2013)
Опря Б. О. - Основні тенденції та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні (2013)
Рарок О. В. - Економіко-правові важелі формування підприємницького клімату на селі (2013)
Стрельбіцький П. А. - Накопичувальна пенсійна система: загрози та ризики, Стрельбіцька О. П. (2013)
Вихідні дані (2013)
Bernar G. B. - Tom Stoppard and postmodernism (based on "rosencrantz and guildenstern are dead") (2015)
Khaichevska T. - La fonction expressive des points de suspension dans le texte litteraire moderne (2015)
Yemelyanova O. V. - Metaphor as a potent means in realization of tactic of insult (on the basis of English political discourse), Filonenko A. S. (2015)
Yemelyanova O. V. - Morphological represntation of an implicative component in advertising (on English ad copy basis), Shcherbak E. Yu. (2015)
Азарова Л. Є. - Лінгво-інформаційний підхід як базисна форма дослідження складних номінацій на cтруктурному рівні (2015)
Антонюк С. А. - Мовознавчі традиції дослідження прикметника як самостійної частини мови (2015)
Артеменко Т. М. - Ефективне функціонування ініціальних констативів у діалогічному дискурсі, Липко I. П. (2015)
Барсук С. Л. - Система вправ на розвиток діалогічного мовлення студентів технічних спеціальностей (2015)
Баюн К. Й. - Експресивність як мовна та мовленнєва категорія (2015)
Білоус Н. П. - Частки як граматичні засоби інтимізованого нараторського мовлення в українських казках про тварин (2015)
Бойчук М. В. - Трансформовані фраземи як детермінанти експресивності в заголовках періодичних Інтернет-видань, Бойчук В. М. (2015)
Борисов О. О. - Листи до редакції у британському та українському електронному публіцистичному медіасередовищі (2015)
Бурцева І. І. - Spatial symbolism of proper names in "Jane Eyre" by Ch. Bronte (2015)
Вербицька А. Е. - Статусно-рольові характеристики учасників комунікації у медіадискурсі (2015)
Весельська Г. С. - Інновації в транспозиційному вираженні приєднувальних семантико-синтаксичних відношень в українській художній прозі початку ХХІ століття (2015)
Войналович Л. П. - Особливості функціонування інверсії в англійському художньому тексті (2015)
Вольницька Д. О. - Гіпотеза детермінантної фрази як функціональної проекції в генеративній парадигмі (2015)
Гаврилащук О. Д. - Географічні об’єкти у ролі адресатів гендерно маркованого зверненого мовлення українців (2015)
Гавриш М. М. - "Шаблонна креативність" як визначальна ознака розвитку німецькомовного молодіжного сленгу (2015)
Гаргаєва О. В. - Проблема класифікації безеквівалентної лексики у сучасному мовознавстві (2015)
Глінка Н. В. - Художній текст/художній твір: питання інтерпретації (2015)
Глущук-Олея Г. І. - Розвиток категорії заперечення у романських мовах (2015)
Глюдзик Ю. В. - Структурно-етимологічні особливості реальної поетонімії фентезійного циклу "The Chronicles of Narnia" К. С. Льюїса (2015)
Гнатишак М. Ю. - Шляхи компенсації еліптованих нефінітних форм дієслова у текстах трагедій Софокла "Антиґона" та "Цар Едип" (2015)
Гнатюк А. В. - Взаємозв’язок епістемічної дистанції як конституента архітектоніки ментального простору зі ступенем висловленого сумніву (2015)
Голікова Н. С. - "Мовні експерименти" в романі "Стовпо-творіння" П. Загребельного (2015)
Гончарук О. В. - Комунікативно-прагматичні функції вставлених конструкцій раціональнної оцінки (2015)
Городецька І. В. - Стилістичні фігури як засіб маніпулятивного впливу в рекламі косметичних засобів (2015)
Губарева Г. А. - Вербалізація гендерних стереотипів в Інтернет-комунікації (про ідеальних чоловіків і жінок), Чуєшкова O. В. (2015)
Гудманян А. Г. - Відтворення онімів у структурі роману В. Теккерея "Ярмарок суєти", Линтвар O. М. (2015)
Гуз О. П. - Стратегія дискредитації і засоби її реалізації у політичному медіадискурсі (на матеріалі передвиборчих виступів кандидатів у президенти Ніколя Саркозі і Франсуа Олланда) (2015)
Давиденко Т. А. - Особливості іншомовної лексики: теоретичний аспект (2015)
Дегтярьова Є. О. - Роль колористики у способах відтворення внутрішнього мовлення персонажів у французькій мінімалістичній прозі кінця ХХ – початку ХХІ століть (2015)
Дзикович О. В. - Семантична компресія та способи її реалізації у текстах анонсів ток-шоу (2015)
Ділай М. П. - Прагматична інтерпретація метафоричних висловлень у різдвяних посланнях глав християнських церков (2015)
Довбня Л. - Інноваційна суспільно-політична лексика України: семантико-словотвірна мотивація (2015)
Дьомкіна О. В. - Гендерний чинник у інституційному судовому дискурсі (2015)
Єфименко В. А. - Цифрові адаптації традиційних казок (2015)
Желязкова В. В. - Знаки-індекси в поетичних творах Д. Д. Кременя: синтаксичний аспект (2015)
Жупник А. О. - Неологічні утворення у спортивному дискурсі (2015)
Забужанська І. Д. - Функціональний аспект ритмічної організації поетичного мовлення (на матеріалі сучасної американської поезії) (2015)
Звягіна Г. О. - Вияв категорії порівняння у структурі художнього мовлення Григора Тютюнника (2015)
Іваницька Н. Б. - Термінологічні номінації міжмовного зіставлення дієслівних систем (2015)
Ігнатенко Д. А. - Лексичне наповнення тематичної групи лексики "меблі" в українських говірках півночі Молдови (2015)
Ізотова Н. П. - Прийом онейричного повістування в романі Дж. М. Кутзее "Waiting for the barbarians" (2015)
Ільченко О. А. - Евфемізми сучасних україномовних ЗМІ: соціальний аспект (2015)
Кантур К. А. - Эволюция лингвистических методов в русском и украинском языкознании (ХІХ в. – первая половина ХХ в.) (2015)
Карасьова К. А. - Категорія числа іменника як мовленнєвий засіб впливу та переконання в політичному дискурсі (2015)
Катернюк В. В. - Ідеографічна класифікація неофіційних антропонімів в англійській, німецькій та українській мовах (2015)
Коловоротна Н. Д. - Пауза як корелят мовчання (2015)
Копчак М. М. - Інвективна лексика адресації та ситуативність мовленнєвої поведінки в англійськомовному тексті та дискурсі постмодерну (2015)
Костюк М. М. - Специфіка реалізації символів часу у французькій поезії (2015)
Крижанівська Г. Т. - Механізм пропагування гендерної ідеології у сучасних англомовних жіночих журналах (на матеріалах журналу Cosmopolitan) (2015)
Кріпак Ю. В. - Особливості реалізації регулятивного етапу сфабриковано-кооперативної агресивної макростратегії в англомовному дискурсі (2015)
Кшановський О. Ч. - Статус арабських фонетичних запозичень у сучасній перській мові (2015)
Литвиненко Н. П. - Проблеми дослідження діяльнісного аспекту мови та мовлення (2015)
Мартинова О. М. - Образ чоловіка: лінгвосеміотичний та лінгвокультурний аспект (на матеріалі сучасної англомовної прози) (2015)
Мартинюк О. М. - Вербальна та невербальна маніфестація емоцій у французькому художньому дискурсі (на матеріалі роману Ясміна Кадра "Чим день завдячує ночі" Yasmina Khadra "Ce que le jour doit a la nuit") (2015)
Матковська Г. О. - Багатовимірність тексту як об’єкта лінгвістичних досліджень (2015)
Мельник О. М. - Сучасний літературний фейлетон: об’єкти художньої уваги та виражальні засоби (на матеріалі "Літературної України") (2015)
Найдюк О. В. - Гендерна особливість вживання прецедентних феноменів (на матеріалі твору А. Фукс "Заборонена німецько-німецька любов") (2015)
Насікан З. С. - Концептуальні засади становлення фоносемантики як науки про взаємозв’язок звуку та смислу (2015)
Образцова О. М. - Типологія структурно-синтаксичних моделей простого речення (в англійській, російській та українській мовах) (2015)
Огринчук О. П. - Функціонально-семантичне навантаження категорії теперішнього часу у поетичних текстах М. Бажана та І. Драча (2015)
Оліщук Р. Л. - Лексико-граматичні класи слів у словнику мови Лонга, Макар І. С. (2015)
Ольховська Н. С. - Збереження інформаційності драматургічних текстів Томаса Бернгарда в перекладах (2015)
Очковська А. П. - Процес суб’єктивації рейзингових конструкцій з підметом в історії англійської мови (2015)
Папіш В. А. - Мовні ресурси психологічного змісту в повісті О. Кобилянської "Земля" (2015)
Пільгуй Н. М. - Мовленнєві стратегії в англомовному науковому агротехнічному дискурсі (2015)
Полонская И. П. - Замещение высказывания и организация дискурса (2015)
Полякова Т. Л. - Комунікативні функції у жанрі твіттінг в англомовній політичній Інтернет-комунікації (2015)
Попова О. В. - Політичний дискус США як поле реалізації біблеїзмів "god", "bless", Ткаченко К. І. (2015)
Потенко Л. О. - Скорочення компонентного складу німецьких фразеологічних одиниць (2015)
Прокойченко А. В. - Дослідження категорії емотивності у контексті антропоцентричної парадигми сучасної лінгвістики (2015)
Рубчак О. Б. - Аудитивний аналіз просодичної організації англомовних підготовлених радіо- і телеінтерв’ю (2015)
Рудківський О. П. - Деякі аспекти зіставного вивчення фонологічних систем германських та слов’янських мов (2015)
Савчук Р. І. - Наративна ідентичність письменника в контексті модерністського текстотворення: феномен авторської свідомості (2015)
Сарміна Г. Л. - Риторичне питання як форма вираження імпліцитної погрози (2015)
Свистун Н. О. - Одиничні чоловічі імена м. Тернополя другої половини ХХ століття: репертуар, специфіка уживання і функціонування (2015)
Світлицька В. Р. - Вивчення діалектної лексики українських говорів Одещини з точки зору її словотвірних особливостей (2015)
Семененко Г. М. - Режим реального часу в історичних соціолінгвістичних студіях (2015)
Семенюк Т. П. - Види інтертекстуальної маркованості в німецькомовних рекламних текстах (2015)
Сердійчук Л. П. - Мовленнєві особливості автобіогрфічного дискурсу (на матеріалі автобіографій лауреатів Нобелівської премії) (2015)
Слобода Н. В. - Доцільність використання транскрибованих англіцизмів (на матеріалі українських ергонімів) (2015)
Солтис М. О. - Особливості формування складноскорочених слів. Генетична класифікація скорочень (2015)
Сорокіна Л. Є. - Комунікативно-прагматичний рівень мовленнєвої маніпуляції в англомовному діалогічному дискурсі: соціальна ситуація "судовий допит" (гендерний аспект) (2015)
Столяр М. Ю. - Значення молодіжного сленгу для розвитку мови (2015)
Стрельченко Н. С. - Категорія предикативності в питаннях-перепитах (2015)
Судук І. І. - Порушення лексичних норм у мові сучасної української преси, Кешієв В. Б. (2015)
Суима И. П. - Метаязыковое представление коммуникативного задания предложения в системе вопрос-ответ (на материале английского языка) (2015)
Тараненко Л. І. - Жанрові особливості та функціональне призначення тексту англійського прислів’я (2015)
Тимчук О. Т. - Використання семантико-стилістичного прийому словесної гри як засіб підвищення виразності художнього тексту, Брода М. В. (2015)
Трутяк І. П. - Частота вживання дієприкметників теперішнього та минулого часу в заперечних висловлюваннях в англомовній Біблії короля Якова (2015)
Устименко С. Є. - Особливості реалізації стратегії ухиляння від відповіді у конфліктно спрямованому англомовному побутовому дискурсі (2015)
Ходаковська Н. Г. - Метафора у поезії Генріха Гейне (на матеріалі збірника "Книга пісень") (2015)
Ходос І. О. - Композиційно-мовленнєва організація текстової матерії в ідіодискурсі С. Фіцджеральда (2015)
Цівун Н. М. - Лінгвокультуреми на позначення українських календарних свят літнього циклу (2015)
Черемська О. С. - Засоби вербалізації мовного образу любові в історичних романах П. Загребельного, Ходарєва І. М. (2015)
Череповська Т. В. - Символічний образ старого будинку та мовні засоби його репрезентації (на прикладі творчості Енн Тайлер) (2015)
Шемуда М. Г. - Конструкції з неособовими формами дієслова в англомовних художніх текстах (2015)
Щербак О. В. - Морфологічна структура кодів і субкодів у творах О. К. Глушка (2015)
Юрчишин Т. В. - Висловлення узагальненого змісту як експресиви (2015)
Chugu S. - Content-based instruction in esp/efl: challenges and solutions in the multicultural world, Gladio S. (2015)
Hnapovska L. - Teacher rolers in teaching foreign languages: retrospective analysis and insights into the future (2015)
Ivanenko N. - Citizenship education as the coordination and integration of educational establishment and community (2015)
Koterwas A. - Model of education and the critical period of social skills development (2015)
Андрощук К. М. - Специфіка використання Інтернет-ресурсів у процесі вивчення англійської мови студентами нелінвістичних ВНЗ, Горчинська Л. В., Пустовіт Т. М. (2015)
Арістова Н. О. - Independent work in the process of vocational training of philologists (2015)
Басюк Т. С. - Міжкультурна комунікація як першочерговий чинник порозуміння між народами, Бійчук в. Ю. (2015)
Веремчук Ю. В. - Подолання комунікативних бар’єрів як запорука фахового успіху (2015)
Лутай Н. В. - Письмові навички при вивченні англійської мови як іноземної. Теоретичні перспективи, Бесараб Т. П., Коновалова В. Б. (2015)
Мігірін П. І. - Деякі аспекти іншомовної підготовки студентів немовних спеціальностей до міжкультурної комунікації (2015)
Першина Л. В. - Опанування навичок спілкування в полікультурному педагогічному процесі задля забезпечення комунікативної компетенції (2015)
Петько Л. В. - Філософсько-лінгвістичні ідеї розуміння міжлюдської комунікації у соціальному середовищі (2015)
Рекун Н. М. - Лінгво-методичні аспекти професійної іншомовної підготовки фахівців туристичної сфери (2015)
Сніговська О. В. - Професійна іншомовна підготовка як важливий чинник формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців із міжнародних відносин (2015)
Субота Л. А. - Комунікативна організація наукового тексту у процесі професійної підготовки іноземних студентів немовного ВНЗ (2015)
Токарєва A. В. - До питання формування міжкультурної компетентності студентів економічних спеціальностей, Яланська М. М., Кузнецова К. С. (2015)
Трофименко А. О. - Використання сучасних педагогічних технологій як одна з умов формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови (2015)
Череповська Т. В. - Основи наукової термінології на заняттях з англійської мови зі студентами економічного та юридичного профілю, Падура М. Ф. (2015)
Вступне слово редактора (2016)
Паєнок А. В. - Можливості електронейроміографічного прогнозування розвитку післяінсультної спастичності, Білобрин М. С., Мітельман І. М. (2016)
Юдко О. О. - Клінічна дозиметрія ортовольтного рентгенівського випромінювання, Радченко С. П., Овсієнко О. В. (2016)
Бортнік І. М. - Особливості клініки, діагностики та ендоваскулярного лікування аневризм судин головного мозку при поєднанні з церебральними артеріовенозними мальформаціями (2016)
Щеглов Д. В. - Досвід ендоваскулярного лікування хворих з мішкоподібними аневризмами de novo, Свиридюк О. Є., Конотопчик С. В., Пастушин О. А., Гнелиця О. П. (2016)
Литвак С. О. - Диференційована тактика хірургічного лікування артеріальних аневризм головного мозку (2016)
Маковецький П. П. - Предиктори розвитку нозокоміальних інфекцій у хворих з черепно-мозковою травмою (2016)
Верещагин С. В. - Эндоваскулярное лечение и профилактика поздних острых тромбозов после реконструктивных операций на артериях нижних конечностей, Ахмад М. М. Д., Кучер В. Н., Грабарчук В. П., Абраменко А. В., Шульга В. Н., Черняк О. С., Риполовская О. В., Дзюба Д. А., Никишин А. Л. (2016)
Буцко Є. С. - Вибір тактики лікування дисекцій хребтових артерій, ускладнених гострим порушенням мозкового кровообігу за ішемічним типом у вертебробазилярному басейні, Голяка А. Г., Федорова В. В. (2016)
Фломін Ю. В. - Хвороба Крейтцфельдта–Якоба як причина швидко прогресуючої деменції (клінічний випадок), Кушнеренко О. Л., Матяш Ю. О., Симонян В. А., Самосюк Н. І., Асташкіна Н. В., Удовиченко В. В., Омельяненко А. А. (2016)
Привітання (2016)
Дегодюк Е. Г. - Адаптація системи землеробства І. Овсинського до умов виробництва органічної продукції рослинництва, Дегодюк Т. С. (2015)
Боднар Ю. Д. - Вплив тривалого застосування добрив на агрофізичні показники родючості ґрунту та врожайність культур (2015)
Гера О. М. - Якість однорічних кормових культур на осушуваних органогенних ґрунтах (2015)
Малиновська І. М. - Особливості застосування композицій мікроорганізмів у технології вирощування пшениці ярої, Черниш О. О., Юла В. М. (2015)
Ятчук В. Я. - Вплив агротехнічного заходу на забур’яненість посівів кукурудзи (2015)
Карпук Л. М. - Особливості позакореневого підживлення буряків цукрових мікродобривами, Крикунова О. В., Вахній С. П. (2015)
Шевченко Т. В. - Продуктивність буряків цукрових залежно від позакореневого підживлення у поєднанні з фунгіцидами (2015)
Мандровська С. М. - Вплив передпосівного оброблення насіння на продуктивність проса прутоподібного (2015)
Kluchevich M. M. - Мain fungial diseases of spelt in Polissya, Piontkovsky P. V. (2015)
Бондаренко І. В. - Видове різноманіття членистоногих-шкідників зерна колосових культур в період зберігання (2015)
Кургак В. Г. - Особливості ведення кормовиробництва за органічного землеробства, Цимбал Я. С. (2015)
Слюсар С. М. - Продуктивність сорго залежно від удобрення на осушуваних торфових грунтах Полісся (2015)
Яцишен О. Л. - Перспективи вирощування гречки в Україні, Тараненко Л. К. (2015)
Давидюк І. М. - Гібридологічний аналіз тригібридного схрещування зразків жита озимого (Secаle cereale L.), Жемойда В. Л. (2015)
Присяжнюк О. І. - Оцінка сучасних сортів гороху за основними господарсько цінними ознаками, Калюжна Е. А., Король Л. В. (2015)
Димитров С. Г. - Стабільність та пластичність сучасних гібридів соняшнику (2015)
Бочарова М. І. - Характеристика колекційних зразків пажитниці багатоквіткової для використання в селекції, Батерук М. М. (2015)
Климаш М. М. - Ефективність протоколів оптичної комутації блоків в транспортній мережі, Кайдан М. В. (2016)
Власов О. М. - Утворення солітонів вищих порядків у волоконних світловодах (2016)
Семко В. В. - Модель функціонування системи інтелектуального управління об’єктом, Бурячок В. Л. (2016)
Ткаченко О. М. - Оцінка працездатності каналу зв’язку, Гринкевич Г. О., Перепелиця Н. Л., Цімура Б. В., Яворський А. О. (2016)
Недашківський О. Л. - Вимірювання параметрів якості доступу до Інтернет відповідно до стандарту ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015 (2016)
Киричок Р. В. - Проблеми забезпечення контролю захищеності корпоративних мереж та шляхи їх вирішення, Складанний П. М., Бурячок В. Л., Гулак Г. М., Козачок В. А. (2016)
Василенко В. В. - Реконфігурації моделі мережі для масштабованості SDN (2016)
Примаченко В. І. - Реалізація методу OFDM-модуляції в програмно-керованих системах (2016)
Гловацький В. В. - Безпека державних інформаційних ресурсів (2016)
Домрачева К. О. - Загальна порівняльна оцінка завадостійкості телекомунікаційних систем (2016)
Гребенніков А. Б. Мякухін Ю. В. - Удосконалений метод чисельного розрахунку опору шлейфа сигналізації в охоронних приймально-контрольних приладах, Наконечний В. С., Розорінов Г. М. (2016)
Мельник В. І. - Розробка нових підходів до взаємодії з модулями в ES6 (2016)
Олійник Я. Б. - Соціальний локалітет життя особистостей і територіальних спільностей, Степаненко А. В. (2012)
Іщук С. І. - Економічна база міст та економічна ефективність розвитку виробництва, Гладкий О. В. (2012)
Подрєза С. М. - Ефективність регіонального розміщення продуктивних сил України (2012)
Сайчук В. С. - Теоретичний рівень географічних знань в контексті вивчення туристичної сфери (2012)
Мезенцева Н. І. - Суспільно-географічне дослідження захворюваності населення: теоретичні та методичні основи, Батиченко С. П. (2012)
Яворська В. В. - Генетично-типологічний підхід до систематики розселення (2012)
Ключко Л. В. - Аналіз територіально-часових особливостей доходів населення України (2012)
Когатько Ю. Л. - Прояви нерівності в рівні життя населення різних типів населених пунктів (2012)
Сікач К. Ю. - Фактори формування і поширення злочинності: теоретичний аспект (2012)
Барановський М. О. - Трансформаційні процеси у сільськогосподарському виробництві Чернігівської області (2012)
Кандиба Ю. І. - Територіальні особливості вирощування соняшнику у Харківській області (2012)
Олійник С. Л. - Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) як сучасний механізм реорганізації житлово-комунального господарства України (2012)
Кулик К. В. - Динаміка концентрації страхової діяльності в регіонах України (2012)
Мотузко Л. В. - Територіальна організація медико-географічного комплексу Київської області (2012)
Лісовський С. А. - Екологічні проблеми малих міст України та їх розв’язання у контексті переходу до збалансованого розвитку, Петрук С. Л. (2012)
Атаев З. А. - Локальные гидроэнергетические ресурсы для развития малой гидроэнергетики в центральном экономическом районе России (2012)
Cломінська Л. С. - Понятійно-термінологічні особливості дослідження управління природокористуванням у географії (2012)
Тарнавська-Тетерська З. М. - Динаміка земельних ресурсів Житомирської області (суспільно-географічні та екологічні аспекти) (2012)
Гладкий О. В. - Оцінка ефективності розміщення підприємства в міському середовищі (2012)
Мельничук А. Л. - Тенденції трансформації переважаючих міських функцій в межах Печерського району міста Києва початку ХХІ ст., Каук Ю. В., Пальчук М. В. (2012)
Скриль І. А. - Дослідження потенціалу харківського регіону для розвитку подієвого туризму (2012)
Симоненко А. М. - Організаційно-управлінська структура освітнього комплексу Київської області (2012)
Машко А. О. - Фермерські господарства Київської області: стан та перспективи (2012)
Смирнов І. Г. - Соціальні проблеми світового господарства в епоху глобалізації: суспільно-географічний вимір (2012)
Кулєшова Г. О. - Географія зовнішньоекономічних зв’язків Харківської області (2012)
Копачинська Г. В. - Транскордонне співробітництво України в межах Чорного моря - важливий чинник розвитку її як морської держави (2012)
Гнатюк О. М. - Ієрархічна структурованість просторової ідентичності населення України (2012)
Мостова І. О. - Сучасні риси ринку праці Кіровоградської області (2012)
Гладкий О. В. - Фундаментальна праця з гуманітарної географії (2012)
Содержание (2016)
Зозуля І. С. - Створення інсультних центрів залишається проблемою № 1 у боротьбі з мозковими інсультами, Зозуля А. І., Волосовець А. О. (2016)
Абанто Х. Э. - От формальных задач — к реальной работе врача в неотложной медицине, Абанто А. Э., Васкес С. Б. (2016)
Матеріали VII Національного конгресу Асоціації анестезіологів України (21-24 вересня 2016 р., Дніпро, Україна) (2016)
Клигуненко Е. Н. - Эффективность декскетопрофена трометамола при лечении послеоперационной боли, Кравец О. В., Болтянский С. В., Ехалов В. В. (2016)
Камінський В. В. - Сучасні терапевтичні досягнення в лікуванні грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, Ткаченко Р. О., Воробей Л. І., Шалько М. Н., Мудра Ю. С. (2016)
Кунатовський М. В. - Феохромоцитома: особливості гемодинамічного контролю при лапароскопічних адреналектоміях (2016)
Андрющенко В. П. - Полікомпонентні колоїдно-гіперосмолярні розчини як ефективний компонент інфузійної терапії у хворих на гострий панкреатит, Куновський В. В. (2016)
Сайко О. В. - Особливості перебігу гострого періоду струсу головного мозку, отриманого військовослужбовцями в зоні проведення антитерористичної операції (2016)
Седінкін В. А. - Збалансовані кристалоїдні розчини в акушерстві, Клигуненко О. М. (2016)
Клигуненко О. М. - Динаміка маркерів запалення у хворих після протезування клапанів серця, Яровенко В. В. (2016)
Паламарчук В. І. - Результати застосування мультимодальної програми швидкого відновлення в лікуванні хворих із пахвинними грижами, Лисенко В. М., Крестянов М. Ю., Балацький Р. О., Потапов О. А., Зубаль В. І., Махмудов Д. Е. (2016)
Супрун А. С. - Усовершенствование методов ранней диагностики жизнеспособности тканей при скальпированных ранах конечностей (2016)
Кравец О. В. - Стратификация периоперационного риска у больных с неотложной хирургической патологией органов брюшной полости, Клигуненко Е. Н., Ехалов В. В. (2016)
Постернак Г. И. - Изменение уровня циркулирующей фрагментированной ДНК у новорожденных детей с гипоксическим поражением центральной нервной системы, Бондаренко И. В., Постернак Д. Г., Збаражский Ю. В. (2016)
Семененко А. І. - Оцінка терапевтичної ефективності 0,9% розчину NaCl та розчину маніту в пацієнтів із гострим ішемічним інсультом за неврологічним дефіцитом, Кобеляцький Ю. Ю., Кондрацький Б. О., Семененко Н. О. (2016)
Целуйко В. Й. - Короткостроковий прогноз та гендерні особливості клінічних проявів тромбоемболії легеневої артерії, Яковлева Л. М., Сухова С. М. (2016)
Лизогуб К. И. - Коррекция гемодинамики в периоперационном периоде (аналитический обзор), Лизогуб Н. В., Курсов С. В. (2016)
Ткачишин В. С. - Вплив порохових газів на організм людини, Фоменко К. С. (2016)
Пономарева Е. В. - Рентгенэндоваскулярные окклюзии бронхиальных артерий при легочных кровотечениях различной этиологии (обзор литературы) (2016)
Матолінець Н. В. - Роль та місце ω-3 жирних кислот у регуляції синдрому системної відповіді на запалення в пацієнтів, які отримують інтенсивну терапію (2016)
Павлов О. О. - Проблеми харчування в ранньому післяопераційному періоді в абдомінальній хірургії (постановка проблеми), Миронова Н. В., Щур О. І. (2016)
Павлов О. О. - Сучасний стан проблем нутритивної підтримки в пацієнтів з хірургічною абдомінальною патологією, Миронова Н. В. (2016)
Черний В. И. - Этиология, патогенез и интенсивная терапия метаболического ацидоза, Шлапак И. П., Георгиянц М. А., Тюменцева С. Г., Куглер С. Е., Прокопенко Б. Б. (2016)
Акімова О. - Історія педагогіки в системі загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів (2016)
Дяченко М. - Особливості педагогічного впливу на творчий саморозвиток майбутніх журналістів у процесі професійної підготовки (2016)
Адамів С. - Методологічні підходи до формування професійної компетентності майбутніх маркетологів (2016)
Слухенська Р. - Чинники формування клінічного і творчого мислення майбутніх лікарів у процесі професійної підготовки (2016)
Наливайко О. - Соціальна складова професійної діяльності майбутніх сімейних лікарів (2016)
Сурсаєва І. - Організація та методика проведення експерименту з формування професійного мислення майбутнього фельдшера (2016)
Закусилова Т. - Теоретичні засади формування у майбутніх медичних сестер професійної культури як складника професіоналізму (2016)
Міненок А. - Психолого-педагогічні аспекти професійного саморозвитку майбутнього вчителя початкової школи в умовах впровадження інклюзивної освіти, Воскобойнікова Г. (2016)
Ясінський В. - Напрями підготовки фахівців юридичного профілю: педагогічний аспект (2016)
Вінтюк Ю. - Професійна підготовка майбутніх психологів: проблема та її складові (2016)
Дерека Т. - Система акмеологічно спрямованих методів у професійній підготовці фахівців фізичного виховання (2016)
Надтока О. - Результати експериментальної роботи з формування готовності майбутніх тренерів-викладачів до виховної роботи у ДЮСШ (2016)
Царенко К. - Педагогічні умови розвитку професійно-педагогічної компетентності тренера-викладача ДЮСШ у процесі підвищення кваліфікації (2016)
Закалик Г. - Творчий потенціал сучасної студентської молоді, Бойко А. (2016)
Романова Ю. - Шляхи оптимізації ціннісної складової професійного мислення студентів-психологів (2016)
Клос Л. - Соціальна робота у сфері здоров’я за кордоном: історичні аспекти становлення професії (2016)
Багрій І. - Підготовка соціальних працівників до професійної діяльності в галузі заняттєвої терапії (2016)
Ставкова С. - До питання вивчення та використання супервізії як соціальної технології (2016)
Фаласеніді Т. - Соціально-культурні центри для дітей з особливими потребами (2016)
Шмілик Н. - Вплив соціальних факторів на рівень суб’єктивної готовності до материнства (2016)
Содержание (2015)
Бутурлим Т. - Виховання старшокласників у процесі вивчення української мови засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2016)
Вовк І. Б. - Порушення статевого розвитку у дівчаток, Кондратюк В. К., Петербурзька В. Ф. (2015)
Василина С. - Психолого-педагогічні умови правової підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів (2016)
Гнатко Е. П. - Актуальные вопросы детской гинекологии Обзор конференции, Чубатый А. И., Сергиенко М. Ю., Яковлева Э. Б., Желтоноженко Л. В., Силина Н. К., Гаврилова И. В., Бачинская И. В. (2015)
Антонюк Г. - Академічні традиції Києво-Могилянської академії як фактор розвитку ідей Просвітництва в освітньому просторі України XVІІ – першої половини XVIIІ ст. (2016)
Гнатко Е. П. - Проблемы гинекологической патологии подростков, Михайлюта М. А., Чубатый А. И. (2015)
Ястремська С. - Історичні віхи становлення дистанційного навчання (2016)
Веропотвелян П. Н. - Эффективность лазеромагниторефлексотерапии в комплексе с препаратом лонгидаза в лечении хронических сальпингоофоритов, Веропотвелян Н. П. (2015)
Зінько І. З. - Політичний регіоналізм у сучасній Африці:чинники та тенденції розвитку, Байковський П. Б., Федунь О. В. (2013)
Вдович С. - Актуальні проблеми виховання майбутніх кваліфікованих робітників у педагогічній спадщині С. Я. Батишева (2016)
Ингибиторзащищенные антибиотики – значимая веха в лечении инфекционных заболеваний (2015)
Балога Е. І. - Мультикультуралізм у Німеччині: особливості німецького наукового та політичного дискурсу (2013)
Гомонюк О. - Актуальне видання. Рецензія на навчальний посібник Клос Лілії Євгенівни "Технології збереження здоров’я у соціальній сфері" (2016)
Логутова Л. С. - Ультразвуковая диагностика состояния лонного сочленения у женщин, Чечнева М. А., Лысенко С. Н., Черкасова Н. Ю. (2015)
Фролова О. М. - Інформаційно-психологічні впливи з боку РФ як фактор національної безпеки України (2013)
Наші автори (2016)
Заместительная гормональная терапия в периоде менопаузы и риск развития рака яичников (2015)
Карпенко В. В. - Політична міфологія України в азійському, євро-азійському та євроатлантичному вимірах (2013)
Полунченко О. И. - Рак яичников: современное состояние проблемы, Рудык И. Н., Шатковская А. С., Брындиков Л. Н., Закрыжевская Т. В. (2015)
Задорожній О. В. - Розвиток правових форм прикордонного та міжрегіонального співробітництва України та Російської Федерації (2013)
Веропотвелян П. Н. - Применение комбинированных пероральных контрацептивов для сохранения репродуктивного здоровья женщины, Радченко В. В., Железякова Т. Л., Журавлева С. А., Ельчанинова Н. С. (2015)
Дяченко В. І. - Актуальні проблеми підвищення ефективності правозахисної діяльності органів прокуратури України у митній сфері (2013)
Шишкова В. Н. - Подводные камни современной контрацепции: фокус на риск тромбозов и метаболические нарушения (2015)
Черняк Ю. В. - Деякі теоретичні та практичні аспекти застосування Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" 51-55, Стрілько В. Ю. (2013)
Петру Миколайовичу Веропотвеляну – 85! (2015)
Мікічурова О. В. - Ліга Націй та принципи взаємної вигоди (2013)
Анонс (2015)
Білоус О. С. - Значення принципів УНІДРУА для розвитку концепції LEX MERCATORIA (2013)
Дайджесты (2015)
Вергун В. А. - Турбулентність світового фінансового ринку в умовах переходу до шостого технологічного укладу, Ступницький О. І. (2013)
Дайджесты (2015)
Рогач О. І. - Характерні риси розвитку міжнародного виробництва ТНК в посткризовий період (2013)
Дайджесты (2015)
Bilenko Y. - Foreign debt and internal and external equilibrium in central and east Europe (2013)
Дайджесты (2015)
Іващенко О. А. - Потоки капіталу в контексті проблеми платіжних дисбалансів: аналіз теоретичних засад та практичних моделей (2013)
Дайджесты (2015)
Мазуренко В. П. - Система показників фінансової безпеки банківської діяльності, Бондар Є. М. (2013)
Дайджесты (2015)
Приятельчук О. А. - Вплив корпоративної культури міжнародних компаній на реформування національних культур країн їх перебування (2013)
Расшивалов Д. П. - Інституційні механізми страхового захисту від ризиків транснаціонального тероризму (2013)
Резнікова Н. В. - Антиномія залежності та розвитку в умовах глобальної взаємодії (2013)
Глухова Д. А. - Становлення та розвиток NBIC – технологій: глобальний вимір (2013)
Крикун В. А. - Механізм управління капіталом бренда (2013)
Підвисоцький Я. В. - Поведінковий та подієвий аспекти створення та функціонування гібридних фінансових інструментів (2013)
Стаканов Р. Д. - Розвиток міграційного регулювання в Китаї: від обмеженої еміграції до імміграційного центру (2013)
Рилач М. М. - Інформаційно-комунікаційні технології як пріоритетний фактор становлення поcтіндустріальної економіки (2013)
Корнєєва Ю. В. - Вплив інтеграційних процесів на ефективність системи грошово-кредитного регулювання в Україні (2013)
Підчоса О. В. - ТНК в нафтогазовій галузі України: імперативи діяльності в сучасних умовах (2013)
Глущевська А. С. - ТНК ФРН автомобільної галузі на ринку транскордонних злиттів та поглинань (2013)
Конотоп Г. О. - Концептуальні підходи залучення іноземних інвестицій (2013)
Литвин А. Є. - Теоретичні аспекти функціонування бізнесмоделей ТНК на світовому ІТ-ринку (2013)
Миколенко А. В. - Ґенеза теорій грошових систем (2013)
Нерода-Берізка К. І. - Теоретичні основи аналізу науково-технічної діяльності ТНК (2013)
Процун Н. М. - Процеси злиття та поглинання як фактор консолідації міжнародного фінансового капіталу (2013)
Ромін Д. О. - Розвиток інформаційних технологій як ключова компетенція становлення суспільства знань (2013)
Стуконог Я. П. - Проблеми регіоналізації у світовому господарства на прикладі розподілу енергетичних ринків (2013)
Харкова Л. О. - Структуроформуючі ефекти митних союзів у сучасному сітовому господарстві на прикладі митного союзу ЄС та Туреччини) (2013)
Шкрабалюк Ю. О. - Теорія паритету купівельної спроможності: результати емпіричних тестів на виконання гіпотези та моделі відхилень (2013)
Юсупова О. О. - Теоретичні аспекти аналізу впливу навколишнього середовища на економічне зростання (2013)
Білоус А. О. - Світовий досвід впровадження системи державно-приватного партнерства в Україні (2013)
Дашкуєв М. А. - Особливості моделей транспортно-логістичних систем країн СНД на прикладі республіки Казахстан) (2013)
Косьміна В. В. - Експорт філіалів транснаціональних корпорацій США із нових індустріальних країн Азії (2013)
Поштар Є. - Особливості еволюції інституцій регіональної фінансової інтеграції ЄС (2013)
Фреяк А. В. - Тенденції розвитку транскордонного співробітництва в контексті євро інтеграційного курсу України (на прикладі Чернівецької області в складі єврорегіону "Верхній Прут" (2013)
Дорошко М. С. - Придністровський конфлікт в республіці Молдова: геополітичний контекст (2013)
Божко С. О. - Деякі актуальні проблеми діяльності організації договору колективної безпеки (ОДКБ) (2013)
Копотун Н. І. - Вплив постлісабонської структури Європи на зовнішню політику ЄС (2013)
Кулінич Т. О. - Економічна складова ібероамериканського напрямку зовнішньої політики Іспанії (2013)
Слюсаренко Ю. А. - Правові аспекти здійснення і реалізації спільної зовнішньої політики, політики безпеки Європейського Союзу, Шпак Д. Р. (2013)
Булатова О. В. - Адаптація фінансової політики республіки Кіпр в умовах інтеграції до ЄС, Дубенюк Я. А. (2013)
Задорожній О. В. - Досвід правового регулювання прикордонної співпраці України та Російської Федерації у 1995-2004 роках (2013)
Тарасова Л. Н. - К дискуссии о правомерности признания за транснациональными корпорациями международной правосубъектности (2013)
Горецька А. В. - Закон про лобіювання як основа регламентації лобістської діяльності в Канаді (2013)
Смолин Я. В. - Окремі проблеми застосування конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг 1988 року (2013)
Якубовский В. В. - Методы оценки результативности и эффективности систем менеджмента качества, построенных в соответствии с международными стандартами ИСО серии 9000 (2013)
Македон В. В. - Роль угод злиттів та поглинань у сучасних конкурентних стратегіях транснаціональних банків (2013)
Сніжко О. В. - Механізми і канали впливу інфляції на розвиток фінансового сектору 110-121 (2013)
Фаренюк Н. В. - Особливості проведення транзакцій у грошовому сегменті міжнародних фінансових ринків (2013)
Магдіч А. С. - Особливості протікання сучасних криз середньострокового циклу у країнах ЦСЄ (2013)
Тюпа Д. І. - Еволюція теорій прямого іноземного інвестування країн з ринками, що формуються (2013)
Підчоса О. В. - Аналіз ефектів від вступу України до зони вільної торгівлі з ЄС та до митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном (2013)
Данилова Ю. Ю. - Тенденції розвитку банківського сектору ЄС у посткризовий період (2013)
Якуненко К. В. - Оцінювання ефектів від впровадження Україною директиви ЄЕНС про обмеження викидів шкідливих речовин у повітря (2013)
Гасанов М. М. - Ісламська фінансова система в умовах інституційних викликів: проблеми регулювання (2013)
Федорюк О. - Стиль життя і рекреаційна активність викладачів 50–65 років, Задворна Л., Попель С. (2015)
Земська Н. - Корекція особистісної компетентності студентів до здорового способу життя (2015)
Zaborniak S. - Ukrainskie kluby sportowe (1900 - 1939 rr.), Mytskan B. (2015)
Popel S. - The structure of skeletal muscle after hypokinesia and physical training of the averace aerobic capacity, Mytskan B. (2015)
Верітов О. - Ефективність використання засобів кардіотренування на рівень фізичної працездатності та функціональної підготовленості дзюдоїстів 7–17 років (2015)
Kozevych Yu. - Institutional content of philosophy of sport from the methodological point of view, Mytskan B. (2015)
Malona S. - Ways to optimize lawful preparation of the future physical training specialists as the part of professional activity (2015)
Солдатєнков П. - Впровадження елементів антидопінгової освіти в систему підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту в Російській Федерації, Олійник Ю., Мицкан Б. (2015)
Kuryliuk S. - Psychological preparation system of young judoists (2015)
Дудник І. - Формування вольової сфери студентів у процесі фізичного виховання (2015)
Baskevuch O. - The delelopment of functional reserves of cardiovascular system during the combined influence of aerobic-anaerobic physical training and breathing exercises of lycee students, Duma Z., Popel S., Faichak R. (2015)
Semanyshyn T. - Professional portraint of future instructors in physical training of preschoolers, Popel S. (2015)
Огнистий А. - Якісний початковий відбір як базовий компонент високих спортивних результатів гімнастів (2015)
Тищенко В. - Тестування в системі педагогічного контролю спеціальної підготовленості кваліфікованих гандболістів (2015)
Кутек Т. - До питання підвищення ефективності навчально-тренувального процесу кваліфікованих спортсменок (2015)
Biletska L. - State of sports law in the Ukrainian legislation, Malona S. (2015)
Аравіцька М. - Ефективність комплексної програми фізичної реабілітації хворих з дегенеративно-дистрофічними захворюваннями поперекового відділу хребта з застосуванням профілактора Євмінова, Олійник Б. (2015)
Голод Н. - Динаміка функціонального стану вегетативної нервової системи студенток спеціальної медичної групи як критерій ефективності реабілітаційної програми (2015)
Аравіцька М. - Ефективність програми фізичної реабілітації хворих після ішемічного інсульту на стаціонарному етапі, Гаргат Л. (2015)
Lisovky B. - Influence of health-imploving training on the functional reserves of cardiovascular system, Serediuk V., Oliinyk Yu. (2015)
Войчишин Л. - Оцінка ефективності впровадження комплексної програми фізичної реабілітації хворих після переломів кісток передпліччя в типовому місці, Жвірблевська В. (2015)
Авдєєва М. С. - Особливості проектування житлових будинків в умовах щільної забудови, Тустановська Л. В. (2016)
Авдєєва Н. Ю. - Реструктуризація промислових комплексів для організації громадської забудови мистецького напрямку, Волощук С. В. (2016)
Барабаш М. С. - Влияние динамических нагрузок метрополитена на напряженно-деформированное состояние несущих конструкций, Башинский Я. В., Гуща Ю. Є. (2016)
Лапенко О. І. - Метод розрахунку будівельних конструкцій з різними видами профнастилу, Скребнєва С. М., Скребнєва Д. С. (2016)
Авдєєва Н. Ю. - Особливості організації рекреаційного простору прибережних територій малих річок в межах населеного пункту, Ковлева В. В. (2016)
Гуль А. Є. - Покращення методів проектування перехресть вулиць з врахуванням енергетичних параметрів (2016)
Лисницька К. М. - Сучасний стан та проблеми водопостачання в невеликих населених пунктах України, Попович І. О., Першаков В. М. (2016)
Маліков В. В. - Дослідження властивостей ґрунтів укріплених цементом з додаванням хімічних добавок, Боярчук Б. А., Панасюк Я. І. (2016)
Стороженко Л. І. - Великопролітні структурно-вантові сталезалізобетонні покриття для будівель і споруд аеропортів, Гасій Г. М. (2016)
Скрипченко О. В. - Особливості моделювання кам’яного матеріалу на поверхні покриття автомобільної дороги, Краюшкіна К. В. (2016)
Степанчук О. В - Оцінка критеріїв ефективного функціонування вулично-дорожньої мережі міста, Степанчук С. О. (2016)
Авдєєва М. С. - Відродження модерну в архітектурі Києва, Васильченко Д. К. (2016)
Кір’язєв П. М. - Вплив напруженого стану на динаміку споруд, Писаревський Б. Ю. (2016)
Бармашина Л. М. - Проблема доступності середовища життєдіяльності та типологія перспективного розселення інвалідів, Гавриленко І. (2016)
Тімкіна С. Ю. - Аналіз факторів, що впливають на розміщення та розміри зупинок громадського транспорту (2016)
Пузирний В. І. - Застосування системного підходу при розробці принципів архітектурно-ландшафтної організації об’єктів "земляної" архітектури (2016)
Триколенко С. Т. - Формування сценічного середовища за допомогою мультимедійних засобів як один з прийомів поєднання новітнього медійного та традиційного образотворчого мистецтва (2016)
Ромашкіна М. А. - Визначення ймовірності вибуху газоповітряної суміші в газифікованій квартирі (2016)
Коваленко Л.О. - Аналіз моніторингу забруднення атмосферного повітря (2016)
Фоменко Г. Р. - Транспортна інфраструктура і проблеми міст (2016)
Лоліна Н. А. - Мистецький простір у сучасній міській культурі (2016)
Трошкіна О. А. - Кінематографічний принцип монтажу в побудові сценарію сприйняття архітектурного середовища (2016)
Волошина С. В. - Парадигма людського капіталу як відображення умов суспільного виробництва (2014)
Дацкевич Н. О. - Соціальна звітність підприємництва: засади та принципи (2014)
Ільчук В. П. - Теоретичні аспекти дослідження сутності явища "рефлексія", Дубина М. В., Прокопенко О. О. (2014)
Киризюк С. В. - Аналіз підходів щодо розвитку креативної економіки (2014)
Лащак В. В. - Ціна як інструмент економічних взаємовідносин та об’єкт теоретичних розробок (2014)
Могилова А. Ю. - Методологічні проблеми розвитку сучасної інституційної теорії (2014)
Носик О. М. - Функції людського капіталу як чинника інноваційного розвитку економіки (2014)
Полюсевич Ю. Г. - Нова економічна політика та її відображення у працях економістів української діаспори (2014)
Поченчук Г. М. - Переформатування моделі економічного розвитку України (2014)
Рубіш І. І. - Еволюція теоретичних положень регулювання інвестиційної діяльності (2014)
Турило А. М. - Теоретико-методичні підходи щодо визначення сутності категорії "економічна трансформація", Корнух О. В. (2014)
Шатненко К. О. - Роль НТП у системі суспільно-економічного розвитку (2014)
Біда М. Б. - Неоднорідний вплив міжнародної торгівлі на економічне зростання регіонів світу (2014)
Вєдєнєєв Є. Є. - Міжнародна економічна політика України на сучасному етапі (2014)
Vinska O. Y. - Modernization of the Ukrainian agricultural sector: facing global food crisis challenges (2014)
Власенко М. О. - Розвиток тіньового банкінгу в процесі глобальних змін у фінансовому регулюванні (2014)
Ганский В. А. - Трансформация структурных сегментов рынка туристических услуг в современной мировой экономике (2014)
Геращенко О. О. - Розвиток внутрішнього середовища сучасних туристичних ТНК (2014)
Грущинська Н. М. - Тенденції та каталізатори панування держав сучасного світового простору (2014)
Дорофеева К. М. - К вопросу о подходах к определению понятия глобализации и методах ее измерения (2014)
Дячек В. В. - Порівняльний аналіз державного індикативного управління в розвинених країнах на сучасному етапі (2014)
Ішков С. В. - Інноваційна трансформація енергетичної політики України в умовах євроінтеграції, Чернега О. Б. (2014)
Калашник М. В. - Механізм активізації зовнішньоекономічної діяльності регіонів України (2014)
Кібальник Л. О. - Передумови формування глобальної системи впливу на геоекономічні трансформації (2014)
Кузьменко С. С. - Особенности и тенденции развития мирового кондитерского рынка (2014)
Макарова В. В. - Модернізовані форми та види міжнародної допомоги економічному розвитку (2014)
Михайлова Д. О. - Науково-технічне співробітництво в рамках Україна – ЄС як чинник підвищення міжнародної конкурентоспроможності країни (2014)
Мінгалієва Т. І. - Феномен інформаційної економіки: параметри, динаміка, перспективи, Дзяд О. В. (2014)
Назаров Д. С. - Виробничо-експортний розвиток вітчизняної хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості в умовах членства України в СОТ (2014)
Нямещук А. В. - Методология составления международных рейтингов исследовательских университетов (2014)
Пальчук О. І. - Роль та значення освіти в глобальній економіці (2014)
Пелех О. Б. - Вплив світової кризи 2007-2009 років на заробітну плату в країнах ЄС 2007-2009 (2014)
Полякова Ю. В. - Патентна активність: загальносвітові тенденції та позиції України (2014)
Путятін Е. І. - Особливості діяльності ТНК в умовах глобальної регіоналізації економічного розвитку (2014)
Рябець Н. М. - Стратегічні альянси як специфічна форма міжнародної корпоративної консолідації в умовах глобалізації (2014)
Сакір-Молочко Н. В. - Національний регіон як самостійний суб’єкт міжнародних відносин (2014)
Стаканов Р. Д. - Формування ринку праці ЄС в посткризовий період (2014)
Сыроижко В. В. - Создание общего социального пространства – залог успешного развития интеграции в СНГ (2014)
Тимків І. В. - Природа сучасних імперативів глобального розвитку (2014)
Чайковська М. А. - Участь промислово-фінансових груп у залученні іноземних інвестицій в Україну, Лисогуб Д. В. (2014)
Чентуков І. Ю. - Концептуальні основи розвитку регіоналізації в контексті сучасного глобалізаційного дискурсу (2014)
Чепеленко А. М. - США – Мексика: природа конфлікту міграційних інтересів, Чепеленко Д. С. (2014)
Черкезюк Д. В. - Сучасні виміри інвестиційних процесів на ринку капіталів України в умовах глобальної фінансової нестабільності (2014)
Шевченко Т. П. - Формування індексів та міжнародних рейтингів з корпоративної соціальної відповідальності (2014)
Майорова Т. В. - Проблеми глобалізації економіки України, Шевчук Я. В. (2014)
Шостак М. В. - Особливості транснаціоналізації китайських компаній (2014)
Яншина А. М. - Передумови реформування системи глобального партнерства задля сталого розвитку (2014)
Афанасьєв С. - Гендерні особливості функціонального стану хребта підлітків зі сколіотичною поставою (2016)
Водлозеров В. - Антидопинговый и секс-контроль в триатлоне (2016)
Гант О. - Самооцінка та рівень тривожності спортсменів як фактори формування міжособистісної взаємодії у танцювальному дуеті, Валюх Е. (2016)
Герцик А. - Ресурси системи фізичної реабілітації / фізичної терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату (2016)
Джим В. - Уровень физического развития и физической подготовленности у тяжелоатлетов 10–12 лет, Бугайов Е. (2016)
Івасик Н. - Технологія фізичної реабілітації дітей з бронхо-легеневими захворюваннями в умовах стаціонарного лікування (2016)
Кизім П. - Удосконалення технічної підготовки спортсменок у художній гімнастиці засобами акробатики на етапі попередньої базової підготовки, Батєєва Н. (2016)
Мамешина М. - Стан фізичного здоров’я школярів 7–8-х класів загальноосвітньої школи (2016)
Мельник А. - Аналіз ефективності силової подачі у стрибку в залежності від точності її виконання у змагальній діяльності волейболістів (2016)
Мулик В. - Сучасні аспекти побудови тренувального процесу спортсменок (2016)
Потапова О. - Вплив рухливих ігор на функціональний стан дихальної системи у дівчат молодшого шкільного віку, Маліков М. (2016)
Рожков В. - Вплив рівня розвитку абсолютної сили на показники технічної підготовленості штовхальників ядра на етапі спеціалізованої базової підготовки, Шестерова Л. (2016)
Сабадош М. - Оцінка впливу програми фізичної реабілітації на результати шестихвилинного тесту ходьби у дітей з рецидивуючим бронхітом (2016)
Савчук О. - Соматична складова ризику розвитку вегето-судинної дисфункції у дітей середнього та старшого шкільного віку (2016)
Тихорский А. - Эффективность методики тренировочного процесса высококвалифицированных бодибилдеров мезоморфного типа телосложения в соревновательном периоде (2016)
Хазим Т. - Характеристика аспектов подготовленности тренера, Паевский В. (2016)
Червона С. - Зміни рівня фізичної підготовленості гандболістів 13–14 років під впливом акробатичних вправ та вправ із застосуванням координаційної драбини, Бикова О., Помещикова І. (2016)
Шацьких В. - Анализ результатов выступлений сборных команд по спортивной борьбе на Кубке мира 2016 года, Езан В., Пономорев В., Клименко О. (2016)
Шутєєв В. - Належні норми фізичного розвитку студентської молоді (2016)
Білик О. М. - Роль мовної підготовки у процесі соціалізації іноземних студентів у освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу (2015)
Божко Н. М. - Сучасні особливості етнонаціональної свідомості та психологічніх характеристик студентів із марокко (2015)
Бородіна Г. І - Роль комунікативних завдань у підготовці студентів до використання іноземної мови у професійній діяльності, Скиданова Н. В. (2015)
Бурякова О. С. - Порівняльний аналіз мовних засобів оцінки образу батьківщини у російській та китайській поезії, Петренко І. П. (2015)
Гейченко К. І. - Навчання іноземних студентів-нефілологів російської мови: підходи, аспекти, досвід (2015)
Груцяк В. І. - Двомовний навчальний словник зі спеціальної дисципліни для іноземних студентів (2015)
Домніч С. П. - Тести з російської мови як іноземної у європейській системі тестування, Косьміна В. Ю. (2015)
Кушнір І. М. - До проблеми вдосконалення процесу формування соціокультурної компетентності іноземних студентів-нефілологів (2015)
Лагута Т. М. - Фреймовий підхід до навчання іноземних студентів-філологів, Вержанська О. М. (2015)
Лисак Л. К. - Компетентнісний підхід у формуванні комунікативних якостей майбутніх фахівців технічних внз (2015)
Мірошниченко Ю. М. - Дистанційний супровідний курс фонетики української мови для іноземних студентів основного етапу навчання (2015)
Misenyova V. - Language teaching methods of training foreign students-philologists russian phraseological units using audio-visual aids (2015)
Nikolayenko V. V. - Learning of russian terminology ву foreign students majoring in economics as а кеу element of their professional competence (2015)
Русалкіна Л. Г. - Використання ділових і рольових ігор у процесі навчання іноземної мови студентів медичних внз (2015)
Старова О. О. - Типові мовні помилки й організація роботи з їх корекції під час викладання дисципліни "українська мова (за професійним спрямуванням)" (2015)
Тростинська О. М. - Особливості навчання іноземців мови професійного спілкування на завершальному етапі, Саніна Л. П., Копилова О. В. (2015)
Труба Г. М. - Категорії аспектуальності та становості під час вивчення української мови як іноземної (2015)
Фадєєва О. Ю. - Система вправ з удосконалення вмінь елімінації та компресії наукових текстів, Кушнір LМ. (2015)
Швець Г. Д. - Добір художніх текстів для читання в іноземній аудиторії (2015)
Содержание (2016)
Корж Н. В. - Методи управління фінансовими ризиками (2016)
Bhasin M. - Fraudulent Reporting Practices by Satyam (2016)
Виноградня В. М. - Напрями підтримки конкурентоспроможності банківських продуктів у сучасних умовах (2016)
Пакуліна А. А. - Модернізація системи мотивації як пріоритетний напрям підвищення ефективності менеджменту, Пакуліна Г. С., Христосова Н. С. (2016)
Зайцева М. Л. - Эксперименты в области музыкального звучания в камерно-инструментальном творчестве Родиона Щедрина (2016)
Морщакова Н. О. - Музична творчість і суб’єктивований світ митця: контекст культуротворення (2016)
Yimbu E. - Oral Aesthetics and the Power of Symbols in the Plays of Derek Walcott and Bate Besong (2016)
Ананченко К. В. - Методологічні аспекти побудови науково обґрунтованої системи спортивної підготовки таеквондистів, Пакулін С. Л., Арканія Р. А. (2016)
Borisov O. О. - Lexical Peculiarities of Dialogical Genres of Chat, Blog and Forum in British and Ukrainian Internet Space: a Comparative Aspect (2016)
Bapari Md. - Productivity, Profitability and Resource Use Efficiency: A Comparative Analysis between Conventional and High Yielding Rice in Rajbari District, Bangladesh (2016)
Андрущенко В. - Освіта нового століття: пріоритети розвитку (2011)
Кремень В. - Освіта в структурі цивілізаційних змін (2011)
Слюсаревський М. - Теоретико-методологічні та праксеологічні аспекти проблеми взаємодії суспільства і освіти (2011)
Богданова Н. - Культура життєтворчості особистості як філософська проблема (2011)
Акопян В. - Феномен екологічної свідомості в царині сучасного наукового дискурсу (2011)
Івченко О. - Розуміння свободи в реаліях XXI століття (2011)
Шидловський А. - Відповідність часу — визначальний пріоритет діяльності Національного гірничого університету (2011)
Рябченко В. - Освіта, навчання, виховання й соціалізація як поняття й процеси та межі осягнення ними особистості (2011)
Покась В. - Організація навчальної роботи в школах-інтернатах у період їх становлення (2011)
Кожедуб Л. - Розуміння підтексту як передумова адекватного сприйняття художнього тексту у процесі підготовки майбутніх філологів (2011)
Андрущенко Т. - Романтизм та діалектика естетичного (2011)
Корсак К. - До питання сучасної оцінки геніїв і геніальності (2011)
Бойчук М. - Теоретичні засади дослідження демократії як форми народовладдя (2011)
Білогур В. - Формування світоглядної культури студентів як основа управління процесом становлення їхньої системи цінностей, Макаренко М. (2011)
Скулиш Є. - Реалізація сучасних освітніх підходів та гуманістичних моделей у процесі професійної підготовки співробітників правоохоронних органів України (2011)
Андрущкевич Ф. - Основні напрями та форми українсько-польської академічної співпраці (2011)
Козлакова Г. - Вища освіта в Канаді: деякі враження про університети Оттави і Торонто (2011)
Артющенко О. - Виховання як чинник відтворення ментальності підростаючого покоління (2011)
Мацько Л. - Система проти суржику (2011)
Про авторів (2011)
Ісьєміні І. І. - До питання монтажу та експлуатації захисної системи мостових кранів з пневмогідравлічними буферами (2016)
Подоляк О. С. - Дослідження впливу робочих характеристик гасителів коливань на динамічні навантаження стрілової системи, Мельниченко О. А. (2016)
Слободяник В. А. - Модуль упругости стальных канатов, отработавших нормативный срок службы и возможности их (канатов) дальнейшей эксплуатации (2016)
Драгун С. В. - Определение волн давления и скорости рабочей жидкости в магистралях гидрообъемных приводов силовых передач машин, Дружинин Е. И. (2016)
Ловейкін В. С. - Обґрунтування положень концепції динамічної оптимізації режимів руху вантажопідйомних та транспортуючих машин, Ромасевич Ю. О. (2016)
Осипова Т. Н. - Экспериментальные исследования динамики каната одноконцевого подъемника (2016)
Фидровская Н. Н. - Анализ напряженно-деформированного состояния каната, навиваемого на барабан, методом конечных элементов, Ломакин А. А., Писарцов А. С. (2016)
Фідровська Н. М. - Новий підхід до конструювання шахтних барабанів, Лєсовицький К. Ю., Чернишенко О. В. (2016)
Гордеев А. С. - Экономические механизмы интенсификации производства при обработке отверстий осевым инструментом (2016)
Кондратюк О. Л. - Вплив температурних деформацій вузлів багато кругових круглошліфувальних верстатів на точність обробки (2016)
Маршуба В. П. - Обробка глибоких отворів: фізико-хімічні процеси різання,загальні проблеми та тенденції їх вирішення (2016)
Маршуба В. П. - Обробка глибоких отворів: різальний інструмент,загальні проблеми та тенденції їх вирішення, Яценко Л. О. (2016)
Скоркін А. О. - Дослідження процесу стрічкового шліфування на еластичній основі (2016)
Багров В. А. - Формирование структуры и фазового состава износостойких сталей, легированных титаном (2016)
Багров В. А. - Структура и свойства износостойких наплавочных вторичнотвердеющих сталей, Дерябкина Е. С. (2016)
Багров В. А. - Технология наплавки обсечных штампов с обесточенной порошковой проволокой, Дерябкина Е. С. (2016)
Калин Н. А. - Исследование особенностей окисления углерода при сварке, Изотова Е. А. (2016)
Ляпунов А. М. - Принципы работы портативных электронных твердомеров (2016)
Малицкий И. Ф. - Технологичность конструкции вал-шестерни экскаватора ЭКГ8, Смирнов И. П. (2016)
Николенко Л. В. - Влияние теплового метода сборки деталей на прочность соединения из разнородных материалов (2016)
Резниченко Н. К. - Типизация конструкции индукторов, Плетнев Д. А. (2016)
Романов С. В. - Выбор способа сборки и разборки соединения с натягом в зависимости от требуемой температуры термовоздействия (2016)
Фролов Е. А. - Исследование условий эксплуатации универсальных сборных переналаживаемых приспособлений для производства крупногабаритных сварных конструкций, Пирнат А. М., Кравченко С. И., Дерябкина Е. С. (2016)
Яценко Л. О. - Показники і властивості матеріалів плоского офсетного друку, їх вплив на якість друкованої продукції (2016)
До уваги авторів (2016)
Титул,зміст (2016)
Буряк С. - Поточна статистика книговидання: перше півріччя 2016 року (2016)
Плиса Г. - Ефективність застосування стандартів у видавничій діяльності (2016)
Партико З. - Статистика помилок в авторських оригіналах, Бахрушин В. (2016)
Нерода Т. - Аналіз фондів галузевих музеїв поліграфічно-орієнтованої тематики (2016)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2016 році (2016)
Грабар Н. - Вплив спілкування на комунікаційні зв'язки в бібліотечній діяльності (2016)
Лех Г. - Електронні бібліографічні ресурси шкільної бібліотеки, Швецова-Водка Г. (2016)
Лямець А. - Модулі комплектування фондів у складі автоматизованих систем арабських бібліотек (2016)
Мудроха В. - Атестація як визначальний чинник управління кадровим ресурсом (2016)
Медведєва В. - Виникнення інформаційних шумів та шляхи їхнього усунення (2016)
Орищенко І. - Створення та початковий період діяльності Науково-педагогічної бібліотеки Українського науково-дослідного інституту педагогіки (1926—1930 рр.) (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського