Владімірова Н. П. - Аналіз тенденцій реформування державного фінансового контролю в Україні (2016)
Моторнюк У. І. - Аналіз сучасного стану надання соціальних послуг в Україні (2016)
Стегней М. І. - Фінансування екологічної політики Закарпатської області (2016)
Тимошенко Н. М. - Показники фінансової безпеки України (2016)
Ярошенко Л. Л. - Міжнародний досвід розбудови транспортно-логістичних центрів як спосіб розвитку транспортно-логістичної інфраструктури (2016)
Чайка Т. Ю. - Баланс производственных мощностей: роль, место и возможности применения в учетно-аналитической работе на промышленном предприятии (2016)
Чмир С. О. - Документальне оформлення наявності та руху біологічних активів у свинарстві (2016)
Горбачук В. М. - На порозі Четвертої промислової революції (2016)
Бадер Омар Ахмад Далайін - Аналіз та розвиток еволюційних моделей життєвого циклу популяцій підприємств (2016)
Васильєва Т. П. - Оцінка ефективності сучасних корпоративних інформаційно-аналітичних систем у діяльності телекомунікаційної компанії, Клепікова О. А. (2016)
Тимошенко О. В. - Підходи до визначення вагових коефіцієнтів інтегральних індексів економічної безпеки національної економіки, Коцюбівська К. І. (2016)
Вихідні дані (2016)
Василенко В. - Повстанський рух в Україні у 1917 - на початку 1920-х років (2010)
Громова Н. - Водохрещенська обрядовість українців Бойківщини на початку XXI cт. (2010)
Исламов Ту рал Габил оглы - Становление и развитие идеи парламентаризма в Милли Меджлисе (2010)
Мінгазутдінов А. - Листівки - дієвий засіб популяризації героїзму воїнів-визволителів України (1943 - 1944 рр.) (2010)
Ніколаєць К. - Партійна система Радянської держави другої половини XX от: українська історіографія (2010)
Павленко В. - Мюнхенська угода як наслідок чехословацько-німецького протистояння, Кудрявська Я. (2010)
Патриляк І. - Пропагандистська діяльність ОУН на Київщині у 1942 р. (за матеріалами німецьких спецслужб) (2010)
Полюхович Ю. - Упакаль К'ініч - правитель Паленке (2010)
Ткаченко І. - "М. Грушевський і опоненти - конфлікти щодо ЛНВ у 1908 та 1911 рр." (2010)
Філатов М. - Американсько-китайські відносини й політика США щодо КНР в американських суспільно-політичних дискусіях в період діяльності адміністрацій Б. Клінтона (1993 - 2001) (2010)
Хомутенко А. - Суспільно-політичні погляди Б. Грінченка наприкінці 80-х років XIX на початку XX cт. (2010)
Чолій С. - Загальний військовий обов'язок в Австро-Угорській імперії та його вплив на демографічну ситуацію та національно-визвольний рух українців Галичини (1869-1920-ті рр.) (2010)
Шаравара Т. - Сучасна історіографія фінансових реформ Російської Імперії другої половини XIX - початку XX cт. (2010)
Шилова А. - Становлення й розвиток відносин України з країнами колишньої СФРЮ як фактор зміцнення стабільності на Балканах (2010)
Щербатюк В. - Від соціальних протестів до вільнокозачого руху та масових повстань: боротьба селян України в 1917 - 1919 роках (сучасна вітчизняна історіографія проблеми) (2010)
Щирба Н. - Документи з історії Волинського ліцею у фондах Державного архіву Харківської області (ДАХО) (2010)
Адамська І. - Створення та розвиток транспортної медицини УСРР в 1920-х рр (2011)
Вахонєєв В. - Історіографія грецької колонізації Боспору Кіммерійського 1930-1950-х рр.: марризм і "Емпоріальна" теорія (2011)
Гончар Б. - Геостратегічний "порядок денний" для НАТО: точка зору З. Бжезинського, Гончар Ю. (2011)
Городня Н. - Цивілізаційні чинники сучасного розвитку країн Східної Азії (2011)
Гребенюк М. - Британська історіографія війни в Перській затоці 1990-1991 років (2011)
Костючок О. - Діяльність Київської міської управи у сфері забезпечення санітарної очистки міста Києва (1941-1942 рр. ) (2011)
Купріянчук О. - Організаційні форми українського національного руху другої половини XIX-початку XX cт.: новітня історіографія (2011)
Купчик О. - Організаційно-правові засади функціонування управління уповноваженого НКЗТ РСФРР при РНК УСРР (1922-1924 рр.) (2011)
Луняк Є. - Еволюція образу Анни Ярославни у французькій та вітчизняній історіографіях (2011)
Медведська Л. - Вплив тендерного чинника на механізм здобуття імператорського престолу Єлизаветою Петрівною в російській історіографії (2011)
Ніколаєць К. - Формування інтернаціональних поглядів в українському суспільстві другої половини 1960-х - на початку 1990-х років: історіографія (2011)
Орлова Т. - Особливості дорадянського, радянського і пострадянського історіографічних періодів у дослідженні ролі жінок в історії України (2011)
Папенко Н. - Політика уряду Г. Брюнінга та позиція соціал-демократів Пруссії упродовж 30-х років XX cт. (2011)
Пижик А. - Ідеологічна основа більшовицької політики українізації (2011)
Полова Ю. - Ліквідація Дунаєвецького надрайонного проводу ОУН(б) (1951 р.) (2011)
Таборанський С. - Міжнародні конгреси історичних наук: зміни в організації та структурі роботи у другій половині XX ст. (2011)
Фільваркова А. - Більшовицький режим і українське село (1928-1933 рр.) (2011)
Хомутенко А. - Вплив творчості Тараса Шевченка на формування світогляду Бориса Грінченка (2011)
Булгакова А. - Життя та діяльність жінок-освітян України часів голодомору 1932 - 1933 рр. (2011)
Вахонєєв В. - Дореволюційна історіографія грецької колонізації Боспору Кіммерійського (2011)
Германюк С. - Економічні дослідження в галузі тюркології в Україні (2011)
Горбач Т. - Озброєння рицарів Тевтонського ордену в Грюнвальдській битві 1410 р.: спроба реконструкції (2011)
Зубко А. - Походження жіночих імен в князівській династії Київської Русі ІХ-ХІІІ ст. (2011)
Казьмирчук М. - Проблеми сучасних досліджень соціального розвитку Київської губернії після ліквідації кріпосного права (2011)
Купрієнко С. - "Хроніка Перу" Педро де Сьєса де Пеона: джерелознавчий аналіз (2011)
Купченко-Гринчук О. - Побут і повсякдення англійської армії в роки Столітньої війни (2011)
Луняк Є. - Відображення історичного аспекту в "Описі України" Боплана (2011)
Машевський О. - Британсько-російські відносини напередодні Першої світової війни (2011)
Орищенко І. - В. О. Більбасов та його внесок у становлення медієвістики у Київському університеті Св. Володимира (2011)
Орлова Т. - Роль жіноцтва в історії України: історіографічні джерела XX - початку XXI ст. (2011)
Пагіря О. - Протистояння між УПА та угорськими окупаційними військами на Волині у березні-вересні 1943 року (2011)
Скпяренко О. - Імміграція кубинців до США як чинник американсько-кубинських відносин у 1959-2009 рр. (2011)
Сорока Ю. - Сучасна українська історіографія історії західноукраїнських земель 1940-х - 1950-х років (2011)
Сухобокова О. - Інтеграція української діаспори у політичне життя Канади (2011)
Хмуляк М. - Іракський чинник на парламентських виборах 2005 р. у Великій Британії (2011)
Пузанова О. Г. - Інформаційне забезпечення доказової охорони здоров’я: частина ІІI, Грузєва Т. С. (2015)
Мартинюк Л. П. - Окремі аспекти формування кіткової тканини в підлітків (огляд літератури та результати власних досліджень), Кошарський Д. В. (2015)
Фролова Т. В. - Особливості порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини при хронічних соматичних захворюваннях у дітей, Охапкіна О. В., Сіняєва І. Р., Терещенкова І. І., Стенкова Н. Ф. (2015)
Масік Н. П. - Структурно-функціональні характеристики кісткової тканини периферичного скелета у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2015)
Паньків І. В. - Вплив субклінічного та явного гіпотиреозу на показники мінеральної щільності кісткової тканини (2015)
Ковальчук Т. А. - Якість життя дітей у ранній та пізній стадіях розвитку ювенільного ревматоїдного артриту (2015)
Науменко Л. Ю. - Оценка структурных характеристик костной ткани в области дистального метаэпифиза лучевой кости с использованием метода компьютерной томографии, Винник А. А., Чередниченко Н. А. (2015)
Орлик Т. В. - Роль якості трабекулярної кісткової тканини у формуванні вертебрального больового синдромому в жінок у постменопаузальному періоді, Поворознюк В. В., Дзерович Н. І. (2015)
Поворознюк В. В. - Зв'язок маси та сили скелетної мускулатури в жінок у постменопаузальному періоді, Дзерович Н. І., Белінська А. С., Паламарчук А. А. (2015)
Яворська Ю. В. - Фактори формування груп ризику щодо виникнення структурно-денситометричних змін кісткової тканини після завершення поліхіміотерапевтичного лікування у хворих на лімфому Ходжкіна, Жулкевич І. В. (2015)
8 Міжнародна конференція молодих вчених "Захворювання кістково-м'язової системи та вік", присвячена пам’яті професора Є. П. Подрушняка (2015)
Власюк О. С. - Фінансова система України: проблеми та пріоритети оздоровлення (2015)
Бегма В. М. - Нормативно-правове та інституційне забезпечення міжнародного воєнно-економічного співробітництва України, Шемаєв В.М. (2015)
Резнікова О. О. - Підвищення ефективності фінансового контролю в секторі безпеки і оборони України (2015)
Пилипченко О. О. - Вплив тіньової економіки на економічну безпеку України (2015)
Lyashenko O. - Economic security of enterprise: genesis, system, performance and value (2015)
Власюк Т. О. - Стан і тенденції зовнішньоторговельної діяльності України: виклики для економічної безпеки та способи їх подолання (2015)
Михайличенко К. М. - Відновлення транзитного потенціалу як чинник підвищення конкурентоспроможності України (2015)
Лях І. І. - Роль механізму венчурного фінансування в підтримці національної інноваційної системи України (2015)
Коваленко В. В. - Ресурсний потенціал та інвестиційні можливості банків України (2015)
Бобро Д. Г. - Визначення критеріїв оцінки та загрози критичній інфраструктурі (2015)
Григоренко Я. О. - Моделі та методи оцінювання відпливу капіталу з національної економіки внаслідок трансфертного ціноутворення (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до статей (2015)
Майлян Э. А. - Современные представления об этиологии и патогенезе постменопаузального остеопороза (2015)
Васильев Р. Г. - Использование клеточной терапии и тканевой инженерии для восстановления дефектов костной ткани: биотехнологические аспекты и клинические результаты, Оксимец В. М., Зубов Д. А., Новикова С. Н. (2015)
Поворознюк В. В. - Вікові особливості стану скелетної м'язової тканини в українських жінок, Дзерович Н. І., Белінська А. С., Паламарчук А. А. (2015)
Орлик Т. В. - Особливості проявів симптомів менопаузи в жінок зі зниженою мінеральною щільністю кісткової тканини та вертебральним больовим синдромом (2015)
Андруша А. Б. - Остеодефіцитні тенденції у пацієнтів із первинною подагрою, ускладненою патологією шлунково-кишкового тракту (2015)
Пономаренко С. І. - Зв’язок між параметрами стоматологічного статусу та системними показниками стану кісткової системи (2015)
Білозецький І. І. - Сучасні уявлення про взаємозв'язки генералізованого пародонтиту, ревматоїдного артриту й остеопорозу (огляд літератури) (2015)
Кондратюк В. Є. - Ендокринні артропатії у ревматологічній практиці (клінічний випадок), Джус М. Б., Курішко О. С., Івашківський О. І. (2015)
Бегма В. М. - Розвиток експорту військових технологій як пріоритет міжнародного воєнно-економічного співробітництва України, Шемаєв В. М., Онофрійчук А. П. (2016)
Шаров О. М. - Геоекономічний контекст морської політики України (2016)
Олійник Д. І. - Макроекономічні прогнози входження України в загальноєвропейську енергетичну мережу та першочергові завдання державної енергетичної політики (2016)
Венцковський Д. Ю. - Подолання системних проблем зовнішньоекономічної безпеки України як чинник економічного відновлення (2016)
Юрків Н. Я. - Взаємозв'язок стану банківської системи і забезпечення економічної безпеки реального сектору економіки, Дубровін О. В. (2016)
Корнєєв В. В. - Трансформація фінансового сектору економіки в контексті євроінтеграційних перспектив України, Хомутенко А. В. (2016)
Гладких Д. М. - Негативні чинники курсової стабільності національної грошової одиниці в Україні та напрями їх подолання (2016)
Макаренко Т. Є. - Стратегія забезпечення інвестиційної безпеки малого та середнього бізнесу в Україні (на прикладі франчайзингу) (2016)
Богдан Т. П. - Макроекономічні проблеми торговельних відносин України з ЄС і нагальні завдання економічної політики (2016)
Осташко Т. О. - Можливості та обмеження експорту сільськогосподарських товарів у зоні тарифних квот ЄС (2016)
Чужиков В. І. - Зона вільної торгівлі України та ЄС: аналіз потенційних наслідків (2016)
Власюк Т. О. - Застосування аналітичного планування для оцінювання стану зовнішньоторговельної безпеки держави (2016)
Михайличенко К. М. - Розвиток портової діяльності в контексті забезпечення національних інтересів України (2016)
Павлюк А. П. - Економічні аспекти формування спроможних територіальних громад в Україні (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до статей (2016)
Боднарюк Б. - Твори Сугерія, абата монастиря Сен-Дені, як джерело з історії Франції першої половини XII cт. (2011)
Булдакова О. - "Загальне наставляння" та його роль у розбудові християнської держави Карпа Великого (2011)
Год Б. - Місце і роль епохи Відродження в історії Європи (2011)
Год Н. - Еразм Роттердамський і рух за оновлення католицької церкви в XVI столітті (2011)
Девятайкина Н. - Петрарка и культурно-эстетические ориентиры эпохи (по трактату "О средствах против превратностей судьбы") (2011)
Донецкий П. - Епископ Годри: этапы церковной карьеры (по материалам "Автобиографии" Гвиберта Ножанского) (2011)
Дятлов В. - Традиціоналізм і радикалізм у реформаційному вченні і діяльності Андреаса Боденштайна Карлштадта (1486- 1541) (2011)
Каріков С. - Аугсбурзький релігійний мир як рубіжний пункт лютеранської конфесіоналізації в Німеччині (2011)
Карліна О. - Три суспільні стани і проблема міста в середні віки (2011)
Краснова И. - Флорентийская "Libellas" как гражданское полноправие: интерпретации обыденного сознания (2011)
Крижанівська В. - Арон Якович Гуревич та основні проблеми історичної антропології (2011)
Мельникова Т. - Политическая жизнь и городское строительство Флоренции во второй половине XIII - XIV вв. (2011)
Мудеревич В. - Третій хрестовий похід (1189 - 1192 рр.) у рецепції "Київського літопису" XII cт. (2011)
Осіпян О. - Проект нового хрестового походу у "Flos historiarum terre orientis" Гетума Вірменина (1307 р.) та його сприйняття в Європі у XIV-XVI cт. (2011)
Пономаренко Я. - Вчений і педагог - Валентина Олексіївна Маркіна (2011)
Рудь М. - Етнополітичні процеси на Полаб'ї у VI - VIII cт. (2011)
Старостина И. - Апкеста как ренессансный идеал личности у Дж. Чосера (по поэме "Легенда о хороших женщинах") (2011)
Таран Л. - Наукові проблеми І. В. Лучицького у світлі сучасної історіографії (2011)
Тищенко К. - Аббасиди проти Омейядів: топонімічний слід в Україні (2011)
Horbulin V. - The "Hybrid warfare" ontology (2016)
Яворська Г. М. - Концепт "війна": семантика і прагматика (2016)
Парахонський Б. О. - Легітимація насильства у міжнародних відносинах (2016)
Ожеван М. А. - По той бік технологічної сингулярності: дилема гуманістичних обмежень і необмеженого "постгуманного" розвитку (2016)
Дзьобань О. П. - Механізм соціальних трансформацій: до проблеми філософського розуміння (2016)
Полтораков О. Ю. - Безпекові дослідження в соціально-філософському контексті (2016)
Вілков В. Ю. - Українська національна ідея та актуальні проблеми національно-державного будівництва в Україні (2016)
Степико М. Т. - Гуманітарна реінтеграція окупованих територій Криму та Донбасу (2016)
Zdioruk S. - Ethno-confessional features of Ukraine’s integration into humanitarian space of the United Europe (2016)
Stepyko K. - Dialog of culture as a defining principle of consolidation of Ukrainian society (2016)
Сюсель Ю. В. - Етнічний контекст споживацької поведінки: філософсько-антропологічний аналіз (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до статей (2016)
Титул, зміст (2016)
Kucheriava I. M. - Coupled Electrical and Mechanical Processes in Polyethylene Insulation with Water Tree Having Branches of Complex Structure (2016)
Коновалов О. Я. - Решение задачи продолжения магнитного поля с цилиндрической поверхности при помощи функции Грина, Михайлов В. М., Петренко Н. П. (2016)
Павлов Г. В. - Преобразователь частоты с пониженным коэффициентом гармоник выходного напряжения, Винниченко И. Л., Обрубов А. В. (2016)
Олещук В. - Анализ и синтез симметричных форм выходного напряжения трехуровневых преобразователей с векторной ШИМ, Ермуратский В., Барреро Ф. (2016)
Лопаткин Н. Н. - Моделирование выходного напряжения многоуровневого инвертора с пространственно-векторной модуляцией двух линейных напряжений (2016)
Сенько В. І. - Аналіз електромагнітних процесів у колах з напівпровідниковими перетворювачами з сімнадцятизонним регулюванням вихідної напруги, Михайленко В. В., Юрченко М. М., Юрченко О. М., Чуняк Ю. М. (2016)
Войтенко В. П. - Адаптивное квазиоптимальное регулирование в преобразователях с нейросетевой моделью силовой части (2016)
Шидловский А. К. - Анализ зависимости КПД комбинированной системы энергопитания от параметров управления, Павлов В. Б., Павленко В. Е. (2016)
Хижняк Т. А. - Дистанційне керування електротехнічними пристроями в системі регулювання мікроклімату, Гусєв О. О., Ліпінський І. С. (2016)
Толочко О. І. - Поліпшення динаміки систем електроприводу на базі синхронного двигуна з постійними магнітами при використанні оптимальних стратегій керування, Бугровий А. А. (2016)
Бібік О. В. - Енергоефективні режими електромеханічної системи насосної установки багатоповерхового будинку, Попович О. М., Шевчук С. П. (2016)
Болюх В. Ф. - Сравнительный анализ линейных импульсных электромеханических преобразователей электромагнитного и индукционного типов, Олексенко С. В., Щукин И. С. (2016)
Осипенко К. С. - Передаточні функції дизель-генератора в окремих областях частот, Жуйков В. Я. (2016)
Жаркін А. Ф. - Моделювання режимів роботи електричної мережі середньої напруги при підключенні до неї сонячних електростанцій, Новський В. О., Малахатка Д. О. (2016)
Циганенко Б. В. - Оптимальна реконфігурація розподільної електричної мережі (2016)
Парус Є. В. - Вибір кількості місць встановлення індикаторів пошкоджень на розподільної лінії як задача комбінаторної оптимізації, Блінов І. В., Бець О. Ю. (2016)
Говоров Ф. П. - Управление потоками активной и реактивной мощностей в электрических сетях, Говоров В. Ф. (2016)
Никифоров А. П. - Оптимизация систем управления в смарт-грид энергосетях на основе обобщения информационных потоков (2016)
Гуреев В. А. - Распределенная среда моделирования режимов в полнофункциональном режимном тренажере (ПОРТ) для энергосистем Украины, Сангинова О. В. (2016)
Mahnitko A. Y. - Maximizing the Profit of a HPP Cascade Considering Hydraulic Link via Reservoirs, Gerhards J. H., Lomane T. V., Varfolomejeva R. V., Oboskalov V. P., Koljasnikov K. S. (2016)
Тугай Ю. І. - Комутаційні перенапруги у трансформаторах напруги, Ганус О. І., Старков К. О. (2016)
Гребченко М. В. - Метод оцінки стану ізоляції відключених приєднань мережі 6−10 кВ з ізольованою нейтраллю, Кожухар О. В., Демченко О. В. (2016)
Синчук О. Н. - Аппаратные проблемы электробезопасности при эксплуатации электротехнических комплексов с регулируемыми электроприводами в рудничных участковых распределительных сетях до 1200 В, Ликаренко А. Г., Петриченко А. А., Зиманков Р. В., Шкрабец Ф. П. (2016)
Тесик Ю. Ф. - Цифро-аналоговий перетворювач великого струму для застосування в портативних метрологічних установках, Карасинський О. Л., Мороз Р. М. (2016)
Терещенко Т. О. - Оцінка точності позиціонування системи відеосупроводження, Ямненко Ю. С., Лазарєв Д. В. (2016)
Червінський Л. С. - Метод визначення просторової фотосинтезної опроміненості, Усенко С. М., Книжка Т. С., Луцак Я. М. (2016)
До 80-річчя Костянтина Олександровича Липківського (2016)
Бузань В. - Суецька криза 1956 року в міжнародних відносинах (2011)
Власенко В. - Формування та структура німецької цивільної адміністрації в генеральному окрузі "Житомир" (1941-1944 рр.) (2011)
Глушан О. - Участь С. В. Бородаєвського в розбудові української державності в період національно-визвольних змагань 1917-1920 рр. (2011)
Горбань Т. - Геополітичні орієнтації українського національно-визвольного руху в умовах Першої світової війни (2011)
Ігнатенко І. - Жіноче тіло у дослідженнях етнографів середини XIX - початку XX ст. (2011)
Кравченко І. - Київський грецький Свято-Єкатерининський монастир: зовнішній устрій і економічне становище в п. п. XIX ст. (2011)
Купрієнко С. - Історіографія суспільно-господарського устрою імперії інків (2011)
Латиш Ю. - Дослідження радянської антиалкогольної кампанії 1985-1988 рр. на Заході (2011)
Машевський О. - Дипломатія держав Антанти у "Східному питанні" 1917 р. (2011)
Патриляк Б. - Опір українського селянства новим соціально-економічним заходам радянської влади у 1928 р. (2011)
Патриляк І. - Підготовка українського націоналістичного підпілля і повстанського руху до діяльності в умовах радянської дійсності (грудень 1943 - лютий 1944 рр.) (2011)
Розовик Д. - Міграція українського населення на Поволжя. Урал і Сибір у 1860-1917 рр. (2011)
Семеніст І. - Підписання першого американсько-японського договору безпеки (1945-1952 рр.): витоки та передумови (2011)
Сорока Ю. - Основні ідеологічні напрямки радянської історіографії у відображенні суспільно-політичних процесів на західноукраїнських землях 1940-Х-1950-х років (2011)
Тимошенко М. - Портова інфраструктура Таврики у візантійський час: матеріали та перспективи досліджень (2011)
Філатов М. - Суспільно-політичні дискусії в США з приводу політики щодо КНР (початок XXI ст.) (2011)
Чеберяко О. - Формування нормативно-правової бази місцевого бюджету в УСРР 1920-х рр. (2011)
Галкін О. Ю. - Синтетичні позитивні контролі імуноферментних наборів для виявлення IgA та IgM антитіл до Chlamydia trachomatis, Горшунов Ю. В., Бесараб О. Б. (2015)
Попель С. Л. - Структурний слід адаптації у рухових центрах спинного мозку щурів при гіпокінезії з наступним фізичним навантаженням у відновному періоді, Мицкан Б. М., Краснопольський С. З., Мельник І. В. (2015)
Бабець Я. В. - Роль фібронектину за дії доксорубіцину, Петрушенко А. О., Шевцова А. І., Ушакова Г. О. (2015)
Кулібаба О. В. - Cтан глутатіонметаболізувальної системи в умовах трансплантації м’язових тканин однопослідних щурів, Козішкурт С. М., Дузенко О. О., Вовчук І. Л., Петров С. А. (2015)
Кобильник С. М. - Вплив трансплантації м’язової тканини в однопослідних щурів на загальну кількість флавінів та ФАД, Вовчук І. Л., Дузенко О. О., Козішкурт С. М., Морозова1 Д. В., Петров С. А. (2015)
Галкін О. Ю. - Удосконалення методики отримання Fc-фрагментів IgА людини, Горшунов Ю. В., Соловйова В. Ф. (2015)
Грабовський С. С. - Вплив імуномодуляторів природного походження на показники клітинного імунітету крові курчат-бройлерів в умовах стресу, Грабовська О. С. (2015)
Звір Г. І. - Дисиміляційна сульфатредукція у бактерій Desulfovibrio desulfuricans ІМВ К-6 за впливу гербіцидів Ураган і Раундап, Мороз О. М., Гнатуш С. О. (2015)
Коляда А. К. - Генетические факторы риска развития болезни Паркинсона в Украине, Плетнева Т. В., Соседко А. С., Чивликлий М. А., Вайсерман А. М., Карабань И. Н. (2015)
Письменецкая И. Ю. - Хроматографические спектры свободных олигосахаридов плазмы крови больных с сердечно-сосудистой недостаточностью, Баттерс Т. Д. (2015)
Вальчук С. И. - Биологические свойства аэрококков и бацилл – компонентов нового ассоциативно-пробиотического комплекса, Степанский Д. А., Шевченко Т. Н., Кошевая И. П., Рыженко С. А., Кременчуцкий Г. Н. (2015)
Гордієнко Ю. А. - Зміни протеазно-інгібіторного балансу при онкогематологічних захворюваннях, Шаульська О. Е., Дяченко Л. М., Ніколаєнко-Камишова Т. П., Шевцова А. І. (2015)
Коровіна Л. Д. - Зв’язки кровопостачання головного мозку студентів зі станом вегетативної нервової системи та факторами ризику, Запорожець Т. М. (2015)
Вальчук С. І. - Корекція дисбактеріозу піхви з використанням пробіотиків, Шевченко Т. М., Шевченко В. А., Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2015)
Сніжко Є. М. - Вплив методів вимірювання електричного імпедансу на відтворення двовимірної томограми біологічних тканин, Мілих М. М., Гасанов Е. М. (2015)
Барабаш Ю. - Умови праці та промисловий травматизм на підприємствах Донбасу у 1920-і рр. (2011)
Городня Н. - Еволюція американсько-китайських відносин в перше пост-біполярне десятиліття (2011)
Довжук І. - Кадрове забезпечення вугільної промисловості Донбасу в останній чверті XIX cт. (2011)
Доморослий В. - Діяльність української парламентської громади щодо виборення політичних прав і свобод у 1 Державній Думі Росії (1906-1907 рр.), Кузіна Н. (2011)
Зосімова М. - Особливості етнополітичних відносин у Вардарській Македонії під час Другої світової війни (1941-1944 рр.) (2011)
Ігнатенко І. - Жіноче тіло в сучасних культурно-антропологічних дослідженнях етнологів України й Росії (2011)
Коцур Г. - Петро Калнишевський: дискусії щодо соловецького періоду біографії (2011)
Кучернюк І. - Часопис "Рідний край" в національно-культурному Русі українців (1905-1916 рр.) (2011)
Папенко Н. - Аншлюс в історії австрійсько-німецьких відносин упродовж 1918-1919 рр. (2011)
П'ятаха Н. - Загальна трудова повинність в Українській СРР в 1919 - 1920 рр.: історіографічний огляд (2011)
Сергієнко В. - Церковно-краєзнавча діяльність православних братств Лівобережної України (2011)
Сорока Ю. - До періодизації історичних та українознавчих досліджень суспільно-політичних процесів на західноукраїнських землях кінця 1930-Х-1950-х років (2011)
Хмуляк М. - Європейська політика Т. Блера через призму "особливих відносин" із США (2011)
Чеберяко О. - Діяльність Бюджетної комісії при ВУЦВК (1922-1929 рр.) (2011)
Шегда О. - Відносини Швеції з північноєвропейськими країнами в 50-70-х роках XX століття (2011)
Ананьева Е. П. - Интеркультурализм и толерантность стран Западной Европы в условиях новейших миграций (2015)
Арсентьєва Г. О. - Ніцшеанська концепція "Воля до влади" як влада над собою, як свобода самовираження (2015)
Ашурбеков А. А. - Особливості політичної ментальності як фактор електорального вибору на місцевих виборах 2015 року (на прикладі міста Запоріжжя) (2015)
Богомолець О. В. - Хрест і його місце в процесі історичного розвитку подорожніх образів (2015)
Борисова Ю. В. - Особливості материнської сфери жінок, які перебувають у складних життєвих обставинах (2015)
Васильєва Л. А. - Публічність і суспільство інформаційно-комунікативних трансформацій (2015)
Ворона В. А. - Критика антропоцентризму як основної підстави обґрунтування практики спесишизму в західній культурі (2015)
Давидов П. Г. - Антропоцентрична концепція П. Д. Юркевича й філософська рефлексія права (2015)
Демиденко Я. С. - Трансформації рис авангардизму в новітніх постмодерних філософських дискурсах (2015)
Денисенко І. Д. - Сучасне суспільство & соціологічна теорія: проблеми концептуального осмислення з позиції Е. Гідденса (2015)
Dlugosh P. - Polish youth in the light of sociological research (2015)
Дубина О. О. - Постметафізична перспектива та її філософська роль (2015)
Дубініна Я. П. - Проблеми ефективності соціальної взаємодії регіональних ринків праці й вищої освіти: соціологічний аспект (2015)
Дышлевой И. А. - Трагизм социальной стигматизации ВИЧ-положительных людей (2015)
Ергеева Е. И. - Прогулки по городу: вечное в повседневном (анализ опыта) (2015)
Зайченко О. Г. - Термінологічне виокремлення понять "екзистенційна рольова гра" і "священна рольова гра" у філософській антропології на прикладі індійської й західноєвропейської культур (2015)
Запорожченко О. В. - Соціокультурні аспекти соціальної взаємодії й ідентифікації в мультикультурному регіоні (2015)
Зубов В. О. - Соціальна турбулентність як підґрунтя змін у світоглядних настановах сучасної людини, Кривега Л. Д. (2015)
Іщенко О. М. - Соціальний капітал у посткапіталістичних суспільних відносинах (2015)
Кириленко К. М. - Синергетичний підхід як світоглядно-методологічний принцип вивчення й формування інноваційної культури (2015)
Клименко Д. Л. - Аналіз проблеми мультикультуралізму в передвиборчих програмах українських партій (2015)
Коновальчук В. І. - Особливості розвитку творчого потенціалу особистості (2015)
Левченко А. В. - Діалектика взаємодії формальних і неформальних структур у контексті соціальної організації (2015)
Лисоколенко Т. В. - Игра как феномен культуры в описаниях Й. Хейзинги и Х. Ортеги-и-Гассета (2015)
Мамедова А. М. - Вопрос о соотношении права и морали в социальной философии (2015)
Найдьонов О. Г. - Внесок Франкліна Гіддінгса в теорію соціальної еволюції й соціогенетику (2015)
Немчинов І. Г. - "Ідея Європи" в російському "західництві": В. Бєлінський та О. Герцен (2015)
Орєхова С. Є. - Соціально-психологічний аспект питання створення позитивного іміджу ВНЗ, Феоктістова Х. О. (2015)
Петренко Д. В. - Філософські дослідження медіа: антропологія й археологія (2015)
Польська Т. Д. - Філософські аспекти віртуальної реальності й феномен "невидимості" (invisibility) медіа (2015)
Салабай Ю. І. - Соціальна проблематика штучного аборту крізь призму конструкціоністських стратегій проблематизації й депроблематизації (2015)
Сарабун О. Б. - Відповідальне конструювання історичної дійсності з позиції Карла Ясперса (2015)
Скалацька О. В. - Соціальна театральність у просторі моди: філософський аналіз (2015)
Сковронський Б. В. - Комунікація й автокомунікація як чинники семіозу художнього тексту (2015)
Тарасюк Л. С. - Логос преобразовывает хаос (в контексте философской антропологии) (2015)
Троіцька О. М. - Діалогічні універсалії у філософії М. Бахтіна: інтерпретаційна значущість категорії "розуміння" для освіти (2015)
Федоренко В. В. - Методологічні основи визначення системи критеріїв оцінки ефективності військово-правового виховання військовослужбовців (2015)
Філяніна Н. М. - Комунікативний простір екоосвіти: мас-медіа та екологічна освіта, Іванова К. А. (2015)
Чорнописька Х. В. - Причини та наслідки соціального сирітства в сучасному українському суспільстві (2015)
Шафиев У. А. - Политическая социализация как основа безопасности личности и ее свободы (2015)
Шедяков В. Є. - Полілог як простір стратегічної конкуренції між культурно-цивілізаційними світами (2015)
Ярош О. М. - Концептуальне поле містики: основні риси та специфіка (2015)
Худенко А. В. - Топология объекта (2015)
Наші автори (2015)
Бойко О. О. - Гельмінтофауна овець і кіз Дніпропетровської області (2015)
Соколенко В. Л. - Активність радіонуклідів і реалізація функцій імунної системи у мешканців радіаційно забруднених територій, Соколенко С. В. (2015)
Кузнецова О. В. - Особливості фракційного складу тканинної води в умовах загальної гіпертермії в експерименті (2015)
Shiyntum H. N. - Protective/detoxicative function of metallothionein in the rat brain and blood induced by controlled cadmium doses, Ushakovа G. A. (2015)
Нетроніна О. В. - Вільні та зв’язані форми сіалових кислот у плазмі крові хворих на хронічний лімфолейкоз (2015)
Прищепа І. В. - Наночастинки С60 фулерену попереджають реактивний гліоз у сітківці старих щурів при гіперглікемії, Прокушенкова О. Г., Недзвецький В. С. (2015)
Ковальчук Ю. П. - Вплив короткотривалої дії адреналіну на рівень протеїнів S-100b та НМКА у різних відділах головного мозку щурів, Довбань О. O., Канга А. М., Ушакова Г. О. (2015)
Altukhova L. V. - Biochemical mechanisms of skin radiation burns inhibition and healing by the volumetric autotransplantation of fibroblasts and of keratinocytes with fibroblasts composition, Kot K. V., Kot Y. G., Morozova K. S., Persky Y. E. (2015)
Утевская О. М. - Популяции Закарпатья и Буковины на генетическом фоне окружающих территорий, Чухряева М. И., Агджоян А. Т., Атраментова Л. А., Балановская Е. В., Балановский О. П. (2015)
Маслак Г. С. - Розподіл лейкоцитів периферичної кровi за ConA-позитивними глiкотопами у хворих на хронічні лейкози (2015)
Синетар Е. О. - Динаміка біоплівкового оброщення катетерів Enterococcus faecalis, Брич О. І. (2015)
Воробець Д. З. - Ефективність різних методів корекції стриктури пієлоуретерального сегмента за даними діуретичної ультрасонографії (2015)
Дорош Л. С. - Закономірності використання сульфат- і нітрат-іонів бактеріями Desulfomicrobium sp. CrR3 та Desulfovibrio desulfuricans Ya-11, Перетятко Т. Б., Гудзь С. П. (2015)
Kot Y. G. - Comparison of gene expression of metallothioneins, ubiquitin and p53 in fibroblasts from lung and skin of rats of different age, Kot Е. V., Morozova Е. S., Persky E. E., Gritsenko M. A., Bulankina N. I. (2015)
Грабовський С. С. - Індекс стимуляції нейтрофілів у людей, котрі споживають м’ясо курчат-бройлерів за умов корекції передзабійного стресу, Грабовська О. С. (2015)
Кузьмінов О. Б. - Оцінка цитотоксичної дії антигістамінних препаратів лоратадину та дезлоратадину з використанням тест-об’єкта – сперміїв бугаїв, Остапів Д. Д., Альохіна Т. А. (2014)
Сидашенко О. И. - Влияние цефтриаксона и тетрациклина на формирование биопленки штаммами Staphylococcus epidermidis, Воронкова О. С., Сирокваша Е. А., Винников А. И. (2014)
Кеца О. В. - Інтенсивність окисних процесів у мікросомній фракції печінки щурів за умов різного забезпечення поліненасиченими жирними кислотами, Зазулик М. В., Хімчак М. В. (2014)
Чапля О. В. - Доімплантаційний розвиток ембріонів жінок старшого репродуктивного віку, Гонтар Ю. В., Білько Н. М. (2014)
Ящук О. В. - Моніторинг розповсюдження вірусів серед домашніх котів і собак у м. Дніпропетровськ, Черевач Н. В., Вінніков А. І. (2014)
Соколенко В. Л. - Роль системи Hp в адаптації показників специфічного імунітету до впливу помірних фізичних навантажень, Соколенко С. В. (2014)
Коцюба К. Р. - Механізми стійкості до антибіотиків представників родини Enterobacteriaceae, Воронкова О. С., Вінніков А. І., Шевченко Т. М. (2014)
Аваков В. В. - Оцінка якості реставрацій постійних зубів у дітей, які проживають у місцевості, забрудненій солями важких металів, Рожко М. М. (2014)
Бубало К. В. - Частота виявлення мікоплазм урогенітального тракту жінок у м. Дніпропетровськ, Голодок Л. П., Вінніков А. І. (2014)
Варигин А. Ю. - Фенотипическая пластичность в соотношении полов у Idotea baltica basteri (Crustacea, Isopoda) в Одесском заливе Черного моря (2014)
Гордієнко Ю. А. - Активність матриксних металопротеїназ ММП2 та ММП9 у пацієнтів з мієло- та лімфопроліферативними захворюваннями (2014)
Лисунець О. М. - Аутоімунна реакція проти нейроспецифічних білків та якість життя пацієнтів з уродженою вадою серця, Недзвецький В. С. (2014)
Сухаренко О. В. - Використання специфічних біомаркерів донних риб Керченської протоки для оцінки забруднення водних біоресурсів (2014)
Кириченко С. В. - Вплив гіпертиреозу на процеси навчання та стан гліальних проміжних філаментів головного мозку щурів, Недзвецький В. С. (2014)
Севериновська О. В. - Особливості періодичної активності шлунка за умов дисбалансу NO-ергічної системи, Галінський О. О., Руденко А. І., Мурзін О. Б., Бабічева В. В., Скубицька Л. Д. (2014)
Бардушко В. Д. - Об обеспечении требуемой точности моделирования тяговой сети с использованием среды MatLab, Туйгунова А. Г., Табанаков П. В. (2014)
Денисюк С. П. - Оцінювання стану в системах моніторингу силових трансформаторів тягових підстанцій, Притискач І. В. (2014)
Дьяков В. О. - Особенности токосъема межрегиональних электропоездов, Жирова Л. Ю., Перевертень М. Н., Шатило В. М. (2014)
Жарков Ю. І. - Проблемы организации защиты тяговой сети постоянного тока от коротких замыканий при повышенных токовых нагрузках, Фігурнов Є. П. (2014)
Ляшук В. М. - Дослідження ефективності роботи системи електропостачання на ділянці Л – В при стабілізації напруги 3,3 кВ, Грудзур М. М. (2014)
Назаров О. М. - Научное обеспечение разработки нормативной базы и технологических решений для высокоскоростного движения в России, Кірюшин Д. Є. (2014)
Саблін О. І. - Моделювання взаємодії електрорухомого складу в режимі рекуперації електроенергії з розосередженою системою тягового електропостачання, Кузнецов В. Г., Бондар О. І., Артемчук В. В. (2014)
Chrabaszcz I. - Tramway traction substation miniaturization. Selected issues, Dudzik M., Prusak J., Stec W. (2014)
Ягуп В. Г. - Компенсация реактивной мощности в тяговой системе переменного тока, Ягуп Е. В. (2014)
Яндович В. М. - Сравнительный анализ контактных подвесок в странах Евросоюза и Украины: организация надежного токосъема, Сиченко В. Г., Антонов А. В. (2014)
Бадер М. П. - Анализ и синтез электромагнитной совместимости системы тягового электроснабжения и инфраструктуры на участках с высокоскоростным движением (2014)
Закарюкін В. П. - Качество электроэнергии в линиях электропередачи "два провода – рельс", Крюков А. В. (2014)
Кузнецов В. В. - Методологические основы выбора экономически целесообразных средств защиты асинхронных двигателей, работающих в условиях некачественной электроэнергии (2014)
Босий Д. О. - Облік електроенергії сучасними електронними лічильниками в умовах гармонійних спотворень, Синьогіна О. М. (2014)
Арпуль С. В. - Определение скорости движения и удельной мощности номинального режима пассажирских электровозов (2014)
Афанасов А. М. - Анализ схемных решений источников мощности систем взаимного нагружения тяговых электромашин (2014)
Кулагін Д. О. - Побудова схеми тягової електропередачі моторвагонного поїзда з можливістю рекуперації, Андрієнко П. Д. (2014)
Seelmann H. - Electric rail traction in Czech Republic and level of effectiveness and energy saving measures (2014)
Петруняк Р. М. - Дослідження та вдосконалення системи діагностики тягової підстанції на базі SMART технологій, Матусевич О. О. (2014)
Бовкун Л. В. - Визначення кількості пухлино-асоційованих макрофагів у хворих на рак шлунка, Соколова І. Є., Гуменюк Л. Д. (2012)
Гінзбург В. Г. - Можливі схильності до вживання психостимуляторів, токсичних, наркотичних речовин серед молоді та студентів, Полішко Т. М., Полушкін П. М., Гальченко Д. В. (2012)
Горіла М. В. - Методичні підходи до оцінки впливу ксенобіотиків на білкові молекули (2012)
Деркач К. В. - Динаміка калусогенезу в культурі in vitro у генотипів кукурудзи зародкової плазми Ланкастер (2012)
Длябога Ю. З. - Корекція жирнокислотного складу етерифікованого холестеролу в організмі та ріст щурів за експериментальної гіперхолестеринемії (2012)
Лихолат Т. Ю. - Особливості рецепторної відповіді чинників зростання пухлини у хворих на рак молочної залози, Антонюк С. В., Пробачай В. І. (2012)
Максим’юк Г. В. - Зв’язок концентрацій сперматозоїдів та іонів солей лужних металів у спермі, Воробець З. Д., Максим’юк В. М. (2012)
Мельнікова О. З. - Зміни варіабельності серцевого ритму щурів при модуляції аміназином центральної норадренергічної нейротрансмісії протягом тривалого стресу (2012)
Мельнікова О. З. - Зміни електрогіпокампограми та поведінкових реакцій щурів при посиленні протягом тривалого стресу ГАМК-ергічних механізмів мозку, Ляшенко В. П. (2012)
Мосендз Т. М. - Композиція та гісто-ультраструктурна будова прямого м’яза стегна в нормі, Мицкан Б. М. (2012)
Моторя Е. Б. - Активність гаммаглутамілтрансферази у хворих наркологічного профілю Дніпропетровської області (2012)
Нікуліна Ю. Ю. - Імунологічні зміни у вагітних із дисбіотичними порушеннями, Соколова І. Є., Вінніков А. І. (2012)
Полушкін П. М. - Сучасний стан і перспективи дослідження дерматогліфіки у практиці медико-психологічного обстеження студентів і молоді, Алсібай О. В., Неровна К. В., Шевченко В. А. (2012)
Полушкін П. М. - Аспекти пульсової діагностики, питання підготовки до комп’ютерної обробки сфігмограм людини, Гальченко Д. В., Наговська М. В. (2012)
Полушкін П. М. - Аналіз сучасного харчування студентів та молоді зі спробою визначення можливих наслідків, Полушіна О. Г., Мисик А. О., Ходос Д. Г. (2012)
Понеділок А. О. - Мікрофлора урогенітального тракту жінок із неспецифічними вульвовагінітами та вагінозами у Дніпропетровській області, Гаврилюк В. Г., Хлопова О. В., Вінніков А. І. (2012)
Приймак О. П. - Вплив інгредієнтів автотранспортних викидів на стан асиміляційного апарату декоративних квітникових рослин, Пугач А. М. (2012)
Русев И. Т. - Птицы как вероятный фактор заноса и распространения высокопатогенного птичьего гриппа Н5N1 в условиях мегаполиса, Винник В. Д., Соколовский Д. А. (2012)
Уланова Є. А. - Вплив функціонального стану м’язової системи пальців руки людини на динаміку їх рухової активності, Шугуров О. О., Боцьва Н. П., Єліна О. В. (2012)
Шугуров О. О. - Зв’язок активності висхідних шляхів із фазовим кодуванням у люмбальних відділах спинного мозку (2012)
Якубець О. І. - Особливості Na+/K+- ТА Н+-АТФазних активностей лімфоцитів периферичної крові жінок, хворих на рак яєчника, Воробець Д. З., Воробець З. Д. (2012)
Моренко А. Г. - Електрофізіологічні кореляти функціональних станів, пов’язаних із фоностимуляцією та слухомоторною діяльністю у чоловіків (2012)
Фали Л. І. - Перспективи використання методики лікування інфікованих ран за допомогою личинок падальних мух родини Calliphoridae (2012)
Алсибай Е. В. - Пути усовершенствования отдельных методик физиотерапии, используемых при медицинской реабилитации, Полушкин П. Н., Бессонова И. Е., Шевченко И. И. (2012)
Більчук В. С. - Аскорбат-глутатіонова система захисту рослин кукурудзи в умовах дії іонів нікелю, Россихіна-Галича Г. С. (2012)
Бойко О. О. - Сезонна динаміка чисельності нематод копитних природного заповідника "Дніпровсько-Орільський (2012)
Воронкова О. С. - Перспективи використання діагностичних та лікувальних препаратів бактеріофагів у медицині, Сірокваша О. А., Полішко Т. М., Вінніков А. І. (2012)
Дяченко М. В. - Зв’язок функціональної активності клітин-попередників кісткового мозку при хронічній мієлоїдній лейкемії з індивідуальною відповіддю на терапію, Борбуляк І. З., Третяк Н. М., Білько Д. І., Дягіль І. С., Перехрестенко Т. П., Білько Н. М. (2012)
Жерносєкова І. В. - Фізіологічна активність біопрепаратів стрептоміцету та комерційних препаратів відносно рослин квасолі (Phaseolus vulgaris) (2012)
Іскра Р. Я. - Антиоксидантна система та азотистий обмін у крові кроликів за дії хлориду хрому (2012)
Корженевська О. Р. - Оцінка стану серцево-судинної системи машиністів локомотивів, Севериновська О. В. (2012)
Макарчук В. А. - Динаміка зміни показників системи ПОЛ-АОЗ, вуглеводного та ліпідного обміну в крові експериментальних щурів при переході гострого панкреатиту у хронічну форму, Ушакова Г. О. (2012)
Моцний М. П. - Вплив локального рентгенівського опромінення на біоелектричну активність листя кукурудзи, Боцьва Н. П., Єліна О. В., Уланова Є. А. (2012)
Попель С. Л. - Будова та кровопостачання L2-S2 дорзальних корінців спинного мозку щурів різного віку (2012)
Русев И. Т. - Эпидемические вспышки и эпизоотии туляремии, как последствия авиационных бомбардировок в Косове, Закусило В. Н. (2012)
Сухаренко О. В. - Використання біомаркерів мозку донних риб для оцінки забруднення Керченської протоки Чорного моря, Новіцький Р. О., Недзвецький В. С. (2012)
Сущенко І. Г. - Зміни показників реогепатограми при збільшенні концентрації NO в організмі щурів, Лещук О. М., Дрегваль І. В., Руденко А. І. (2012)
Цюпко В. В. - Состав молока и закономерности синтеза жира, белка и лактозы в молоке коров, Цюпко В. В. (2012)
Олійник Я. - Тенденції розвитку географічної науки (2016)
Філоненко О. - Адміністративно-територіальна реформа – які зміни потрібні сільським громадам, Філоненко Ю. (2016)
Осіпчук І. - Суспільно-географічні аспекти удосконалення адміністративно-територіального устрою на прикладі Корецького району Рівненської області, Черняк П., Бриж В. (2016)
Сегіда К. - До питання вивчення демографічного потенціалу територій (2016)
Гудзеляк І. - Суспільно-географічні дослідження процесів народжуваності в Україні (2016)
Неліпа К. - Сучасні тенденції трансформації міського розселення в Запорізькій області (2016)
Вірченко П. - Розселенські аспекти господарського освоєння території Харківської області, Кравченко К. (2016)
Нагірна В. - Київське Придніпров’я: зміни у спеціалізації сільського господарства з позицій екобезпеки земельних ресурсів (2016)
Гусєва Н. - Індустрія дозвілля та її значення для соціально-економічного розвитку регіону (2016)
Гребень А. - Суспільно-географічні особливості територіальної організації системи охорони здоров’я Рівненської області (2016)
Килимчук А. - Особливості використання методу регресійного аналізу в дослідженні спеціальних економічних зон Китаю (2016)
Левицька О. - Геоісторичні зрізи розвитку планувальної структури міста Івано-Франківська (2016)
Моргацький В. - Геополітичні проблеми українсько-білоруського прикордонного регіону (2016)
Титул, зміст (2016)
Конта Р. - Регіонально-історичні дослідження М. Грушевського в історіографічних оцінках (2016)
Левченко В. - Михайло Грушевський як особистість і науковець: особливості рецепції у наукових колах Одеси наприкінці ХІХ – першої половини ХХ століття (2016)
Кучеренко М. - "Ми жили на одному поверсі" Спогади Г. М . Шапран і В. С. Слупської про мешканців Дому Грушевських (2016)
Скрипник П. - Увічнення пам'яті М. С. Грушевського в Україні в пам'ятках монументального мистецтва (2016)
Закірова С. - Особливості урбанізаційного процесу в Україні у ХІХ – на початку ХХ століття (на прикладі м. Слов’янська Харківської губернії) (2016)
Кохан О. - Чисельність та правове становище київського міщанства в кінці XVIII – середині ХІХ ст. (2016)
Бажан О. - Настрої та поведінка населення Києва у часи аварії на Чорнобильській АЕС (до 30-річчя Чорнобильської трагедії) (2016)
Робак І. - Перша міська лікарня Харкова: історія у півтора століття, Демочко Г., Ільїн В. (2016)
Маслійчук В. - До передісторії Харківського університету. Федір Кудрицький – освітній діяч кінця XVIII – початку ХІХ ст. (2016)
Мосійчук Т. - "Одна школа – два народи": шкільні плебісцити в освітній діяльності УНДО (20-30 рр. ХХ ст.) (2016)
Саєнко Н. - Козацькі родини Батурина другої половини ХVІІІ ст. за даними Генерального опису Лівобережної України (2016)
Шишко О. - Кампанія походу на куркуля в Одеській губернії у 1920 році: організаційні, пропагандистські та репресивні витоки (2016)
Клименко Н. - Благовіщенська церква як громадський та духовно-культурний осередок мешканців м. Києва (2016)
Татарченко О. - Становище Руської православної церкви на Херсонщині у другій половині 1940-х – початку 1950-х років (2016)
Реєнт О. - 140 років Емському указу: у сприйнятті сучасників та оцінках істориків (2016)
Маршала А. - Картографічні матеріали з фондів державного архіву Харківської області як джерело вивчення Слобідсько-Українського поселення кавалерії (2016)
Ясинецька О. - До питання про особливості родоводу давньоруської князівни Марії-Добронеги, дружини правителя Польщі (з 1038/1043–1058 рр.) (2016)
Рябчикова Ф. - Формування та еволюція поняття музейний фонд держави (2016)
Гентош Л. - Митрополит Андрей Шептицький та Національний музей у Львові (2016)
Богдалов А. - Головні акценти виставки "Історії з війни" Національного музею історії України, Лук’янов О., Пуля І., Романік А., Срібна М. (2016)
Омельченко Д. - 10-та Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді "Пізнай себе, свій рід, свій нарід" (2016)
Гончаров О. - Київська міська організація НСКУ – час зростання!, Дмитрук В. (2016)
Мельниченко В. - Звітно-виборна конференція Черкаської обласної організації НСКУ (2016)
Дмитрук В. - Науково-краєзнавча експедиція НСКУ "Краєзнавство в збереженні історико-культурного та природного середовища Миколаївщини", Милько В. (2016)
Вергунов В. - Проблемно-краєзнавчий аспект у віковій діяльності Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України (до 15-річчя Інституту історії аграрної науки,освіти та техніки ННСГБ НААН) (2016)
Луняк Є. - Новий доробок на ниві ніжинознавчих студій (2016)
Євтух В. - Острівні монархії в гетьманському дипломатичному баченні міжвоєнної доби (2016)
Дмитренко М. - До рідного припасти джерела (2016)
Коляда І. - Життя села Любитове (2016)
Мицик Ю. - Знущання над історією (про фільм "Берестечко. Битва за Україну") (2016)
Про авторів (2016)
Вимоги щодо оформлення статей (2016)
Содержание (2016)
Зайцева М. Л. - Особенности музыкального мышления Иоганнеса Брамса (2016)
Аначенко К. В. - Підвищення спортивної майстерності курсантів-єдиноборців Національної Академії Національної Гвардії України, Пакулін С. Л. (2016)
Варенікова О. В. - Шевченкознавство: "вічні" перспективи розвитку (2016)
Пучко А. О. - Бюджетні реформи в Україні та країнах ОЕСР, Царук А. Ю. (2016)
Akpan S. B. - Sustaining Small Scale Farming: Evidence of Poverty and income Disparity among Rural Farming Households in South-South Region of Nigeria, Udoh E. J., Patrick I. V. (2016)
Адамська І. - Історія українських земель IX—XIV століть на сторінках "Чтений в историческом обществе Нестора-летописца" (2012)
Антонюк С. - Європейська інтеграція в зовнішній політиці Республіки Польща в 1989-2004 роках, Антонюк О. (2012)
Гончар Б. - Політика адміністрації Дж. Буша стосовно американсько-японського союзу безпеки (1988-1992 рр.), Семеніст І. (2012)
Городня Н. - Політика КНР в Південно-Східній Азії (друга половина XX- початок XXI століття) (2012)
Зубко А. - Походження давньоруської гривні (2012)
Комаренко О. - США-СРСР: енергетичне протистояння (1982-1984), Гончар Ю., Сайчук М. (2012)
Кравченко І. - Сторінка з історії київського храмобудівництва початку XX століття (2012)
Купчик О. - Про підготовчий факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1960-1965 роки) (2012)
Лагунова О. - Традиції полювання в Україні в архівній спадщині А. Кримського (2012)
Машевський О. - Дипломатична боротьба між країнами Антанти за "Османську спадщину" в 1914-1916 роках (2012)
Мотрук С. - Євроатлантичний вектор зовнішньої політики Чеської Республіки: становлення та реалізація (2012)
Ніколаєва Н. - Проведення європейського з'їзду монархів у Луцьку в січні 1429 року (2012)
Орлова Т. - Скандинавські країни: втілення "лівої" ідеї у королівствах (2012)
Патриляк І. - Дослідження з історії Києва, опубліковані вченими Імператорського університету святого Володимира на сторінках часопису "Киевская старина", Хомутенко А. (2012)
Садикова В. - Переговори М. Тетчер та М. Горбачова в середині - другій половині 1980-х років (2012)
Скляренко О. - Вплив кубинського лоббі на зовнішню та внутрішню політику США (1960-і рр. - поч. XXI ст.) (2012)
Шуфрич Н. - Діяльність графа Б. С. Тишкевича (1849-1939) у Київському товаристві сільського господарства та сільськогосподарської промисловості (2012)
Белан В. - Роль хортингу в процесі патріотичного виховання громадянина України (2015)
Зубалій М. - Методика формувального експерименту з військово-патріотичного виховання старшокласників у процесі занять хортингом (2015)
Івашковський В. - Концепція військово-патріотичного виховання молоді України в Товаристві Сприяння Обороні України (проект) (2015)
Содержание (2014)
Коломоєць Г. - Виховання патріотизму в старших підлітків засобами хортингу – національного виду спорту України, Ребрина А. (2015)
Трощенко В. Т. - Условия перехода от рассеянного к локализованному усталостному повреждению металлов и сплавов. Сообщение 2. Продолжительность стадий зарождения и развитая усталостных трещин, Хамаза Л. А. (2014)
Кузора І. - Сучасне військово-патріотичне виховання учнів ЗОШ шляхом засвоєння ними елементів хортингу, Буданов Д. (2015)
Матвеев В. В. - Влияние неупругого сопротивления на вибродиагностические параметры наличия закрывающейся трещины в упругом теле при супергармоническом резонансе, Богинич О. Е. (2014)
Оржеховська В. - Стратегія розвитку національно-патріотичного виховання дітей і молоді в Україні на засадах хортингу (2015)
Стрижало В. А. - О предельном состоянии перлитной стали М76 при действии электрического тока, Новогрудский Л. С., Оправхата Н. Я. (2014)
Остапенко О. - Концепція військово-патріотичного виховання в системі освіти України (проект), Зубалій М. (2015)
Степанов Г. В. - Определение долговечности при циклических нагрузках консольной балки с концентратором напряжений при изгибе, Мамеев И. А. (2014)
Семененко І. - Військово-патріотичне виховання та фізична підготовка допризовної молоді, курсантів і військовослужбовців Збройних сил України, працівників силових структур, Куцкір М. (2015)
Шульженко Н. Г. - Влияние неравномерности механических свойств материала в окружном направлении на деформирование роторов энергетических агрегатов, Гонтаровский П. П., Протасова Т. В. (2014)
Паращенко А. - Суть проявления патриотизма настоящего украинца (проект "Бесплатный Спорт Детям") (2015)
Савченко К. В. - Влияние ориентации контактных поверхностей бандажных полок на статическое напряженное состояние рабочих лопаток турбин, Зиньковский А. П., Токарь И. Г., Круглий Я. Д. (2014)
Зубалій Н. - Формування в студентів позитивного ставлення до навчальної діяльності з фізичного виховання (на прикладі хортингу) (2015)
Бобырь Н. И. - Долговечность конструктивных элементов центрифуг с учетом поврежденности, Бабенко А. Е., Лавренко Я. И., Халимон А. П. (2014)
Недощак В. - Роль психологічної підготовки спортсменів із хортингу в ВНЗ (2015)
Музыка Н. Р. - Определение напряжений и деформаций в деформированном упругопластическом материале по характеристикам твердости, Швец В. П. (2014)
Семигал О. - Історичні передумови виникнення хортингу – національного виду спорту України (2015)
Sajikumar K. S. - Application of the Point Stress Criterion to Assess the Bond Strength of a Single-Lap Joint, Asok Kumar N., Nageswara Rao B. (2014)
Шевчук А. - Виховання відповідальності в спорті (на прикладі хортингу). Постановка проблеми (2015)
Li Y. - Development of Strength and Yield Criteria Based on the Relationship between Elastic and Plastic Strains (2014)
Єрьоменко Е. - Навчально-тренувальна діяльність і самопідготовка в поліцейському хортингу (2015)
Torabi H. - Buckling Analysis of Steel Semi-Spherical Shells with Square Cutout under Axial Compression, Shariati M. (2014)
Шаповалов Б. - Поліцейський хортинг як вид спорту та система формування готовності до дій в екстремальних ситуаціях (2015)
Mokaddem A. - Prediction by a Genetic Algorithm of the Fiber-Matrix Interface Damage for Composite Material. Part 1. Study of Shear Damage in Two Composites T300/914 and PEEK/APC2, Alami M., Doumi B., Boutaoush A. (2014)
Гусєв Т. - Профілактика та корекція надлишкової маси тіла в студентів на заняттях із спеціальної медичної групи з елементами хортингу, Дяченко А., Пустолякова Л. (2015)
Mokaddem A. - Prediction by a Genetic Algorithm of the Fiber-Matrix Interface Damage for Composite Material. Part 2. Study of Shear Damage in Graphite/Epoxv Nanocomposites, Alami M., Ziani N., Bcldjoudi N., Boutaous A. (2014)
Пустолякова Л. - Оволодіння основами дозування фізичних вправ і елементів хортингу на занятті з фізичного виховання зі студентами медичних вузів (2015)
Левчук С. А. - Застосування одного з методiв теорiї потенцiалу до дослiдження статичного деформування складених конiчних оболонок (2014)
Хатько А. - Біомеханіка ударів у хортингу (2015)
Шваб’юк В. I. - Згин композитної балки з поздовжнiм розрiзом, Ротко С. В., Ужегова О. А. (2014)
Чибисов В. - Построение диаграммы работы левого желудочка (на примере нагрузок хортингистов), Рейдерман Ю. (2015)
Баженов В. А. - Iмовiрнiсний пiдхiд до визначення надiйностi недосконалої оболонки-опори, Лук’янченко О. О., Kocтiнa О. В., Геращенко О. В. (2014)
Рагозіна В. - Забезпечення фізичного розвитку дітей раннього віку в Україні (2015)
Семеген О. М. - Дослiдження та моделювання впливу конструктивного оформлення i технологiчних параметрiв виготовлення на показники зношування армованого озброєння шарошкових долiт, Одосiй 3. М., Кустов В. В. (2014)
Ребрина А. - Науково-теоретичне обґрунтування ефективності виховання професійно-прикладної фізичної культури засобами бойових мистецтв (на прикладі хортингу) (2015)
Присяжнюк С. - Використання елементів техніки боротьби для підвищення фізичної підготовленості учнів молодших класів (2015)
Сичов С. - Застосування силових вправ у процесі тренувальних занять студентів єдиноборствами (хортингом) (2015)
Діхтяренко З. - Патріотичне виховання молодших школярів у процесі тренувань хортингом (2015)
Дмитренко К. - Фізкультурно-оздоровча робота на засадах хортингу в дошкільному навчальному закладі (2015)
Литвиненко А. - Співвідношення тренувальних засобів загальної та спеціальної спрямованості в річному циклі спортивної підготовки кваліфікованих хортингістів (2015)
Мурейко Н. - Реалізація здоров’язбережувальних технологій засобами оздоровчого хортингу в дошкільному навчальному закладі (2015)
Свердлик Н. - Науково-педагогічний супровід для методистів районних відділів освіти з впровадження здоров’язбережувальної технології (у системі "хортинг") (2015)
Шевченко Ю. - Здоров’я дошкільників – імідж сучасного дошкільного закладу (на засадах хортингу) (2015)
Наші автори (2015)
Вимоги до написання статті (2015)
Вихідні дані (2015)
Алмазова H. - Проблемы перевода "Энеиды" Вергилия в письмах А. А. Фета Д. И. Нагуевскому (2012)
Бугаева Н. - К вопросу о клятве участников заговора Катилины (2012)
Венцова М. - Импортные керамические сосуды в некрополях Боспора (2012)
Вертієнко Г. - Скіфська "новорічна містерія" та її пізні ремінісценції (2012)
Гончаров В. - Sodales и sodalitas в "Истории" Тита Ливия (2012)
Данилов Е. - Полисная безопасность в трактате Ксенофонта "О доходах", Цымбал О. (2012)
Дементьева В. - Правовые нормы и практика распределения provinciae quaestorum в Римской Республике (2012)
Діческул В. - Ведична музика в історичному розвитку Індії, Тюкалов М. (2012)
Жданович О. - "Традиції та звичаї тюрків очима ромеїв (на основі перекладу фрагменту "Історії" Менандра Протектора" (7)) (2012)
Зелінський А. - Хронологічна локалізація розширення західних кордонів птолемеївської Киренаїки (2012)
Ильин-Томич А. - Личные имена, индикаторы столичного или фиванского происхождения памятников позднего Среднего царства (2012)
Карпюк С. - Биографический фактор в "Истории" Фукидида (2012)
Корниенко Т. - "Тотемная колонна" из сектора L9 - 46 ІІ-го слоя Гёбекли Тепе в контексте свидетельств символического содержания Северной Месопотамии эпохи докерамического неолита (2012)
Кудрявцева T. - Обвинения в использовании магии в афинских судебных процессах V-iV вв. до н. э. (2012)
Ладынин И. - Замечания о схеме египетской истории в труде Манефона Севеннитского (2012)
Малюгин О. - Римская история и культура в исторической памяти бриттов (по "Истории бриттов" Ненния) (2012)
Марков К. - Рассуждения Диона Кассия об историописании (1.1.2, XLVI. 34. 5-35.1, LIII. 19.1-6): проблемы перевода и интерпретации (2012)
Мартынов А. - Аннексия Киренаики Римом как результат эволюции римско-египетских отношений к началу І века до н. э. (2012)
Петречко О. - Поховальний обряд римлян та його еволюція у добу принципату (2012)
Петрова А. - Боги в древнеегипетских жертвенных формулах эпохи Древнего царства (2012)
Токарев А. - Римский император и греческий герой: самопрезентация Цезаря Августа среди римской аристократии (2012)
Шепко Л. - Предметы импорта в памятниках доримского Боспора (2012)
Буданов Д. - Дослідження Національної дитячо-юнацької військово-спортивної гри "Хортинг-Патріот" як форму фізичного та патріотичного виховання (2015)
Кукушкін К. - Виховання учнівської молоді засобами військово-спортивного хортингу (2015)
Остапенко О. - Концепція загальнодержавної програми військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді України (проект), Зубалій М. (2015)
Остапенко О. - Сучасний стан військово-патріотичного виховання школярів загальноосвітніх навчальних закладів (на прикладі хортингу) (2015)
Петрочко Ж. - Патріотичне виховання сучасної молоді на основі козацької педагогіки (хортингу), Білоцерківець І. (2015)
Тимчик М. - Військово-патріотичне виховання учнів основної школи під час занять із хортингу, Тихонькова І. (2015)
Шило О. - Військово-патріотичне виховання молоді та військовослужбовців Збройних Сил України засобами військового хортингу, Майборода І. (2015)
Зубалій Н. - Особливості групової психотерапії у тренінговій діяльності хортингістів (2015)
Капура І. - Філософські погляди на сучасні тенденції розвитку хортингу (2015)
Івашковський В. - Умови успішності дій юних хортингістів – майбутніх поліцейських в екстремальних ситуаціях (2015)
Шаповалов Б. - Правила змагань із поліцейського хортингу як засіб теоретичної підготовки до дій в екстремальних ситуаціях (загальна частина) (2015)
Єрьоменко Е. - Вплив здоров’я на біомеханічні показники серця спортсменів вищої кваліфікації за результатами даних ехокардіографії, Чибісов В., Говоруха О., Рейдерман Ю. (2015)
Пустолякова Л. - Опанування та вдосконалення гнучкості за допомогою хортингу на заняттях фізичного виховання у вищих навчальних закладах медичного профілю (2015)
Діхтяренко З. - Виховання патріотизму в дітей 5–11 років життя у фізкультурно-патріотичному гуртку "Оздоровчий хортинг" (2015)
Оленєв Д. - Порівняльний аналіз показників фізичної підготовленості студентів-хортингістів різних вищих навчальних закладів, Парчевський Ю. (2015)
Присяжнюк С. - Використання елементів оздоровчо-спортивного хортингу для підвищення рівня фізичної підготовленості студентів (2015)
Сиротинська О. - Формування готовності до самостійних занять атлетичною гімнастикою (фіт хортингом) у студентів вищих навчальних закладів (2015)
Сичов С. - Педагогічні технології залучення студентської молоді до занять силовими вправами та єдиноборствами (хортингом) (2015)
Ханзерук Л. - Корекційно-виховний ресурс хортингу у роботі з дошкільниками з порушеннями психофізичного розвитку, Волошин І. (2015)
Єрьоменко Е. - Національна дитячо-юнацька військово-спортивна гра "Хортинг-патріот" як форма національно-патріотичного та фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів України (2015)
Семененко І. - Особливості тренерської роботи в навчально-виховному процесі спортсмена-хортингіста, Куцкір М. (2015)
Литвин М. - Використання засобів народної фізичної культури (хортингу) для вдосконалення фізичних кондицій студентів (2015)
Литвиненко А. - Аналіз особливостей техніко-тактичного арсеналу спортсменів різної кваліфікації в хортингу (2015)
Острянська О. - Використання методики формування міжособистісної злагоди у процесі соціалізації старших дошкільників у гуртковій роботі з валеологічного хортингу (2015)
Ребрина А. - Зародження та становлення гирьового хортингу як засобу професійно-прикладної фізичної культури дітей та молоді, Ребрина А. (2015)
Хатько А. - Можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності фахівців із хортингу (2015)
Наші автори (2015)
Вимоги до написання статті (2015)
Вихідні дані (2015)
Боровик М. - Усна історія: сучасність та перспективи в Україні, Пастушенко Т. (2012)
Арзуманова Т. - Усна історія як джерело дослідження повсякдення релігійних общин в тоталітарному суспільстві (на прикладі старообрядців Харківщини) (2012)
Барабаш О. - Дослідницько-освітній проект "Клуб костянтинівських остарбайтерів", Новосельський А. (2012)
Барвінська П. - Особливості конструювання образу Східної Європи в академічному середовищі німецькомовних країн в останній третині XX ст. у баченні німецькомовних істориків (2012)
Боднар Г. - Нове суспільство старого міста: мешканці Львова другої половини 40-х - 60-х років XX століття (2012)
Боровик М. - Пам'ять про війну в усних джерелах (на матеріалах проекту "Україна в роки Другої світової війни: повсякденний досвід виживання") (2012)
Будз К. - Значення усної історії для вивчення підпілля Української Греко-Католицької Церкви (1946-1989 рр.) (2012)
Дідківська М. - Усні меморати чехів села Малинівка на Житомирщині (2012)
Кагальна М. - Влада та соціальний контроль в повсякденному житті селянства України в 1953-1964 рр. (2012)
Киридон А. - Метод усної історії в структуруванні минулого (2012)
Лахно В. - Повсякденні духовні практики українських примусових робітників Третього Рейху у спогадах колишніх остарбайтерів (2012)
Молдавська Т. - Межі достовірності: значення життєвого досвіду респондента при репрезентації історичного минулого (2012)
Огієнко В. - Наративна когерентність в дослідженнях травм: концепт та метод (2012)
Пагіря О. - Повсякденне життя вояків УПА крізь призму усної історії (2012)
Палієнко С. - Усна історія як джерело до вивчення радянської теоретичної археології (2012)
Пастушенко Т. - Пізнавально привілейований статус "жертви" у дослідженнях тоталітарних суспільств: від "абсолютної жертви" до "жертви, котра бореться" (2012)
Савченко І. - Усний історичний наратив як джерело з історії повсякдення невеликих міст 20-х-30-х рр. XX ст. (на матеріалах археографічної експедиції Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького) (2012)
Тищенко Ю. - Особливості дитячих спогадів про війну. За матеріалами проекту: "Україна в роки Другої світової війни: повсякденний досвід виживання" (2012)
Халюк Л. - Усна історія про переселення 1947 року у Польщі (2012)
Шиманський А. - Усноісторичні проекти в діяльності Меморіального музею "Територія терору" (2012)
Булдакова О. - Держава, влада та право в політичних концепціях Августина Блаженного та Фоми Аквінського: еволюція ідей (2012)
Гончар Б. - Миротворча діяльність США в Європі напередодні Першої світової війни, Гончар Ю. (2012)
Городня Н. - Економічна інтеграція в АТР в кінці 1980-х-1990-ті рр. і регіональна політика США (2012)
Діхтяренко А. - Популяризація природоохоронних знань в УРСР (друга половина 1940-х - початок 1970-х рр.) (2012)
Казьмирчук М. - Використання праці неповнолітніх на промислових підприємствах Київської губернії (1861 - 1917 рр.) (2012)
Конта Р. - Етнологічна наукова спадщина Зенона Кузелі: сучасна вітчизняна історіографія XXI століття (2012)
Коцур Г. - Кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський в "Історії царської тюрми" М. М. Гернета (2012)
Кравченко І. - Степан Сольський: біографічний нарис (2012)
Луняк Є. - Екскурси до історії козацької України в наукових і публіцистичних працях Жуля Мішле (2012)
Мінгазудінов А. - Формування образу ворога в свідомості радянських воїнів під час визволення України (1943-44 рр.) (2012)
Набока С. - Суспільно-політичний розвиток України в 1964-1984 рр. (2012)
Ніколаєва Н. - Міжнародна політика Великого князівства Литовського в роки правління Вітовта (2012)
Павленко В. - Британська історіографія політики умиротворення: головні підходи та напрямки, Крутько С. (2012)
Парахіна М. - "Революційні" 1989-1991 роки в контексті українсько-російських політичних взаємовідносин (2012)
Сухобокова О. - Консолідація української діаспори СІІІА та її інтеграція у політичне життя держави (початок XX cт. - 1980-ті рр.) (2012)
Шегда О. - Ключові напрями співробітництва Швеції з Європейським Союзом в 1995 - 2011 роках (2012)
Шидловський П. - Дослідження крем'яного інвентарю Кирилівської стоянки (2012)
Ширай В. - Формування політико-правових засад репатріації та соціальної адаптації кримських татар наприкінці ХХ-початку XXI cт. (2012)
Ганцян Р. - Дихотомія "ідеалізм - реалізм" у контексті розвитку суспільствознавчих студій у Великій Британії першої половини XX cт. (2012)
Георгієва М. - Реформування аграрного сектору економіки Болгарії (1946 - 1958 рр.) (2012)
Гончар Б. - Зовнішня політика адміністрації Б. Обами на шляху відновлення американського лідерства (2012)
Гордійчук Ю. - Афганська стратегія адміністрації Барака Обами в трансатлантичному вимірі: американські погляди та оцінки (2012)
Городня Н. - Американсько-японські відносини в 1990-х рр.: економічний вимір (2012)
Діденко В. - Проблеми та перспективи культурної антропології в США в кінці XX cт. - на початку XXI cт. (2012)
Загорулько Р. - Газети Києва 1905-1914 рр. як джерело вивчення діяльності товариств "Просвіта" в Наддніпрянській Україні (2012)
Комарницька І. - Роль наукових установ та громадських організацій у охороні культурної спадщини в Україні: історіографія проблеми (2012)
Кузьмин Р. - Чесько-словацький корпус в подіях української національної революції (1917 - 1918 рр.) (2012)
Левицька К. - З історії становлення парламентаризму в добу Директорії: історіографія (2012)
Папенко Н. - Колоніальне протистояння Великої Британії та Німеччини в другій половині XIX століття, Загородній Г. (2012)
Пронь Т. - Продовження строків дії Люблінської угоди про евакуацію українського населення з Польщі і польських громадян з України від 9 вересня 1944 р. (2012)
Савченко Г. - Український рух у сімферопольському гарнізоні російської армії в 1917 р. (2012)
Семеніст І. - Загострення американсько-японських суперечностей в торговельно-економічній сфері на рубежі 1980-х - 1990-х років (2012)
Сергієнко В. - Благодійність православних церковних братств Лівобережної України (1864-1917) (2012)
Стельмах М. - Німецький "Бопбеллед" в сучасній зарубіжній історіографії (2012)
Хоменко Є. - Створення та організаційна розбудова Вищої ради фізичної культури УСРР (1923 - 1930 рр.) (2012)
Цебро О. - З історії функціонування продовольчої торгівельної мережі Києва (1943 - 1945 рр.) (2012)
Хорошун Б. - Чеберяко О. В. Бюджетна система в УРСР 1920-х рр.: організаційно-правові та соціально-економічні основи функціонування. - К.: НІЛАН-ЛТД. - 438 с. (2012)
Бойко О. О. - Різноманіття паразитів м’ясоїдних тварин на території м.Дніпропетровськ, Фали Л. І., Бригадиренко В. В. (2011)
Гончаренко М. С. - Інтегральна оцінка функціонального стану організму дітей і підлітків залежно від біоритмологічного типу працездатності, Тимченко Г. М. (2011)
Гулаков А. В. - Накопичення основних дозотвірних радіонуклідів в організмі лося, що мешкає на території радіоактивного забруднення (2011)
Дирда Н. С. - Селекція високопродуктивного штаму ентомопатогенних бактерій Bacillus thuringiensis, перспективного для захисту природних біоценозів, Дрегваль О. А., Черевач Н. В., Вінніков А. І. (2011)
Довгій Ю. Ю. - Нематоди диких копитних України, Шендрик Л. І., Фещенко Д. В., Бойко О. О., Фали Л. І. (2011)
Жуков А. В. - Пространственная изменчивость электропроводности почвы под воздействием роющей активности слепышей на различных масштабных уровнях, Коновалова Т. М. (2011)
Захаркевич І. В. - Моніторинг підземних вод Полісся, Запольський А. К. (2011)
Коріновська О. М. - Чутливість мікроміцетів до важких металів, Гришко В. М. (2011)
Леус І. В. - Цитостабілізувальні властивості кластерних сполук ренію у процессі зберігання клітин, Шамелашвілі К. Л., Скорик О. Д., Ніколенко О. І., Штеменко Н. І. (2011)
Міюс Д. В. - Вплив інтравагінального введення хлорамфеніколу на склад мікрофлори піхви мишей, Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2011)
Никифорова О. А. - Аналіз психофізіологічних факторів праці операторів залізничного транспорту (2011)
Полішко Т. М. - Сучасні лабораторні технології та їх інформативність для практичної медицини, Полушкін П. М., Шевченко В. А. (2011)
Полішко Т. М. - Проблема об’єктивності результатів і обґрунтованості сучасних лабораторних досліджень, Полушкін П. М., Шевченко В. А., Миргородська К. С. (2011)
Полушкін П. М. - Передінвазійна діагностика та прогнозування гестозів у першій і другій половині вагітності, Бардаченко В. О., Янгулова О. Ю., Зозуля О. С. (2011)
Полушкін П. М. - Аналіз технологій основних сучасних видів парентерального введення ліків, Лютова М. О., Ходос Д. Г., Плачкова Т. О. (2011)
Русев И. Т. - Эколого-фаунистические предпосылки циркуляции арбовирусов в северо-западном Причерноморье, Закусило В. Н., Винник В. Д. (2011)
Семенов С. С. - Стан коагуляційного гемостазу при канцерогенезі та застосуванні системи реній-платина у наноформах, Шамелашвили К. Л., Чугуз О. О., Лоскутова Т. О., Штеменко Н. І. (2011)
Шевченко В. А. - Проблеми та перспективи сучасної традиційної та нетрадиційної діагностики, Полушкін П. М., Сімакова Ю. М., Гальченко Д. В. (2011)
Юсипіва Т. І. - Вплив техногенезу на вміст загального білка та співвідношення білкових фракцій у насінні деревних рослин, Коваль Ю. П. (2011)
Гассо В. Я. - Перекисне окиснення ліпідів у прудкої ящірки з екосистем різного ступеня антропогенної трансформації, Клименко О. Ю. (2011)
Содержание (2014)
Трощенко В. Т. - Условия перехода от рассеянного к локализованному усталостному повреждению металлов и сплавов. Сообщение 1. Размеры трещин при пределе выносливости, Хамаза Л. А. (2014)
Матвеев В. В. - Приближенное аналитическое определение вибродиагностических параметров наличия закрывающейся трещины в стержневых элементах при субгармоническом резонансе, Яковлев А. П., Богинич О. Е., Синенко Е. А. (2014)
Андрейкiв О. Є. - Визначення перioду докритичного росту наскрiзної трiщини високотемпературної повзучостi в двошаровiй пластинi, Скальський В. Р., Долiнська I. Я., Добровольська Л. Н. (2014)
Игнатович С. Р. - Вероятностная модель многоочагового усталостного повреждения заклепочных соединений авиационных конструкций (2014)
Довбня К. М. - Дослiдження напруженого стану ортотропної оболонки довiльної кривизни з наскрiзною трiщиною при згинальному навантаженнi, Шевцова Н. А. (2014)
Рикунiч Ю. М. - Деформацiя та руйнування стрижневої системи пневматичного електромагнiтного клапана при циклiчному ударному навантаженнi, Ситнiков О. Є., Астанiн В. В., Барилюк Є. I., Зайончковський Г. Й. (2014)
Герасимчук О. Н. - Взаимосвязь между пороговыми размахами коэффициента интенсивности напряжений материала и переход от короткой к длинной усталостной трещине (2014)
Степанов Г. В. - Оценка кинетики трещины в сварном шве СШ № 111 соединения коллектора с патрубком корпуса парогенератора по ресурсу пластичности, Широков А. В. (2014)
Хворостяный В. В. - Механическое поведение керамики и стекла при локальных разрушениях кромок образцов индентором Роквелла (2014)
Amini A. - Effects of Geometrical Parameters on the Stress Field of Three-Dimensional Plates Weakened by Periodic Notches, Afshar R., Berto F. (2014)
Haeri H. - Investigation of Fracturing Process of Rock-Like Brazilian Disks Containing Three Parallel Cracks under Compressive Line Loading, Shahriar K., Marji M. F., Moarefvand P. (2014)
Feng R. C. - Influence of Temperature on Fatigue Crack Propagation in TiAl Alloys, Rui Z. V., Zuo Y., Yan C. F., Zhang G. T. (2014)
Khotsyanovskii A. O. - Improvement of Strength and Wear Resistance of Metal Products with Ion-Plasma Nitride Coatings by Pulse Technique Implementation, Kumurzhi A. Yu., Lyashenko B. A. (2014)
Dahmani L. - Lateral Torsional Buckling Response of Steel Beam with Different Boundary Conditions and Loading, Boudjcmia A. (2014)
Дроздов А. В. - Универсальная установка ТТМ-200 для проведения испытаний на кручение, Кутняк В. В., Неговский А. Н., Вербило Д. Г. (2014)
Абушова А. P. - Экологические особенности редких родов актиномицетов в почвах Азербайджана, Гасанова С. А., Касимзаде М. А. (2010)
Бевзюк Д. О. - Роль septum та його взаємодій зі структурами емоціогенного мозку в ініціації та розвитку агресивної поведінки (2010)
Веселовская Е. В. - Зависимость этологических реакций крыс с подчинительным поведением от типа партнера в тесте "Перегородка" (2010)
Громенко В. М. - Сравнительный анализ флористико-фаунистических комплексов в биогеоценозах Крымского Присивашья, Ивашов А. В. (2010)
Задорожна Г. О. - Вихровий вплив імпульсного магнітного поля на осмотичну резистентність еритроцитів щурів, Ляшенко В. П., Чаус Т. Г., Ліс А. О., Ткаченко Я. О. (2010)
Карпенко В. І. - Дослідження можливостей використання поліферментних систем водоростей Mycrocystis aeruginosa для підготовки питної та технологічної води, Голодок Л. П., Водка М. В., Дяченко О. А., Сіренко6 Л. А. (2010)
Кісякова М. О. - Перспективи використання ліпосом для створення нових форм лікувально-профілактичних препаратів, Гаврилюк Г. П., Полішко Т. Н., Моісеєнко В. М., Вінніков А. І. (2010)
Кочет В. М. - Вплив промислових електричних знарядь лову на іхтіофауну ізольованих штучних водойм Дніпропетровської області, Христов О. О. (2010)
Ляпустіна О. В. - Культура ізольованих зернівок як біотехнологічна система дорощування зиготичних зародків кукурудзи in vitro (2010)
Маркіна М. В. - Функціональні та морфологічні зміни слизової оболонки шлунка при тривалому застосуванні блокатора водневої помпи, Вяткін О. К., Ляшенко В. П., Руденко А. І. (2010)
Моцний М. П. - Вплив термічної стимуляції на біопотенціали листя кукурудзи, Боцьва Н. П., Власова С. В., Єліна О. В., Матвій І. П. (2010)
Столбунов И. А. - Сравнение оборонительной реакции Rasbora paviei (Cyprinidae) из различных местообитаний (2010)
Супонько Ю. В. - Вплив нанопрепаратів кластерних сполук ренію на активність ферментів печінки в моделі пухлинного росту, Штеменко Н. І. (2010)
Ташевская Н. И. - Комплексная диагностика почечного аллотрансплантата с целью продления функционирования, Фурман Ю. В., Недзвецкий В. С. (2010)
Фоменко О. З. - Рівень гіалуронату та загальної гіалуронат-зв’язувальної активності білків за умов розвитку експериментального хронічного гепатиту С та лікування альфа-кетоглутаратом, Ушакова Г. О., Пієржиновський С. Г. (2010)
Шамилов Э. Н. - Влияние комплексов железа на формирование фотосинтетического аппарата и выход генетических изменений у гамма-облученных семян пшеницы, Абдуллаев А. С., Рзаева И. А., Азизов И. В. (2010)
Шаповалов С. О. - Рівень обмінних процесів організму поросят за умов уведення комплексних органічних сполук есенційних мікроелементів (2010)
Штірц А. Д. - Екологічна структура угрупувань панцирних кліщів (Acariformes, Oribatei) ділянок рекультивації м. Жовті Води Дніпропетровської області, Кульбачко Ю. Л., Нікітенко А. В., Дідур О. О. (2010)
Шугуров О. О. - Идентификация нелинейностей нейрональных систем спинного мозга методом псевдослучайных стимулов (2010)
Абаніна Н. С. - Ментальні засади соціального опору (2015)
Годлевська В. Ю. - Проблема бідності в сучасній Україні та шляхи її подолання (2015)
Труш М. С. - Соціокультурна інтеграція: особливості в умовах глобалізації: український aспект (2015)
Шапошникова І. В. - Формування професійної ідентичності випускника вищого закладу освіти: проблеми та перспективи (2015)
Юрженко Л. В. - Вплив глобалізаційних процесів на еволюцію соціокультурного середовища (2015)
Богач Л. В. - Врегулювання та розвиток орендних земельних відносин у cільськогосподарських підприємствах (2015)
Буряк Р. І. - Інтегрована система менеджменту як основа забезпечення сталого розвитку підприємства аграрного сектору України (2015)
Варналій З. С. - Забезпечення конкурентоспроможності та економічної безпеки малого і середнього підприємництва України, Васильців Т. Г., Білик Р. Р. (2015)
Васьковська Н. О. - Дослідження інститутів соціально-економічної сфери в історико-економінчому контексті (2015)
Галушко В. П. - Ефективність залучення інвестицій в агроформуваннях в умовах розвитку ринкових відносин, Ковтун О. А. (2015)
Жук О. І. - Напрями оцінки ефективності маркетингової діяльності (2015)
Кудінова І. П. - Підприємницькі засади розвитку сільського зеленого туризму (2015)
Курбет О. П. - Теорія цінності в працях представників Київської політекономічної школи (2015)
Куценко В. І. - Траєкторія модернізації вищої освіти в контексті формування людського капіталу (2015)
Лавриненко В. М. - Філософія війни: історико-економічні аспекти, Логінов М. М. (2015)
Ліп’яніна Х. В. - Математична модель привабливості інвестицій в туризм (2015)
Лопанчук А. А. - Формування економічної ефективності виробництва продукції скотарства в сільськогосподарських підприємствах зони Полісся (2015)
Туголуков С. І. - Стратегічні підходи до реформування пенсійної системи України (2015)
Ярмоленко Ю. О. - Генезис поняття "сталий розвиток" та прояви концепції у сучасних умовах (2015)
Галагуз І. В. - Міжнаціональні відносини України в умовах трансформації суспільства (Північний регіон) (2015)
Лебедева Ю. О. - Переяславська угода 1654 р.: історіографічний огляд (2015)
Печериця Т. В. - Становлення та розвиток музейної справи на Єлисаветградщині (кінець XIX ст. - перша чверть XX ст.) (2015)
Сапелкіна З. Л. - Благодійна діяльність доброчинної організації "Карітас" як наочне втілення християнської заповіді любові до ближнього (2015)
Содержание (2014)
Tu M. Y. - Review: Progress in the Studies on Mechanical Properties of Materials, Velasco J. I., Valles C., Gloria A., Lin W. Z., Li Z. M., Ruan G. L., Liu F. (2014)
Wua W. P. - Influence of a Strain Rate and Temperature on the Crack Tip Stress and Microstructure Evolution of Monocrystalline Nickel: a Molecular Dynamics Simulation, Yao Z. Z. (2014)
Li D. S. - Analysis of Fracture Behavior of Thin Polycrystalline Diamond Films, Zuo D. W., Qin Q. H. (2014)
Kim J. M. - Microstructure and Mechanical Properties of TiC Nanoparticle-Reinforced Iron-Matrix Composites, Park J. S., Yun H. S. (2014)
Feng R. C. - Improved Method of Fatigue Life Assessment for TiAl Alloys, Rui Z. Y., Zhang G. T., Yan C. F., Yi X. B. (2014)
Sevim I. - Effect of Aging Treatment on Surface Roughness, Mechanical Properties, and Fracture Behavior of 6xxx and 7xxx Aluminum Alloys, Sahih S., Cug H., Cevik E., Hayat F., Karali M. (2014)
Chen Y. F. - Constitutive Equations and Processing Maps for 49MnVS3 Non-Quenched and Tempered Steel, Peng X. D., Xu H. B., Jiang H. D., Guan G. H. (2014)
Her S. C. - Annealing Effect on the Microstructure and Mechanical Properties of a Thin Titanium Nitride Film, Wu C. L. (2014)
Zhou L. L. - Evolution of Anisotropy in Granular Materials: Effect of Particle Rolling and Particle Crushing, Chu X. H., Xu Y. J. (2014)
Li W. - Effect of the SiC Particle Orientation Anisotropy on the Tensile Properties of a Spray-Formed SiCp/Al-Si Composite, Chen J., He J. J., Ren Y. J., Qiu W., Zhu S. Q., Sunc V. P. (2014)
Tian H. L. - Microstructure and Wear Resistance of an Arc-Sprayed Fe-Based Coating after Surface Kemelting Treatment, We S. C., Chen Y. X., Tong H., Liu Y., Xub B. S. (2014)
Lee J. Y. - Strength Degradation of Glass Fiber Reinforced Polymer Bars Subjected to Reversed Cyclic Load, Kim K. H., Kim S. W., Chang M. (2014)
Zhong Z. P. - Numerical Analysis of Crack Propagation Path Using an Advanced Element Cracking Method, Wan S., Jiang Z. W. (2014)
Ni X. H. - Strength Prediction Model of a Particle-Reinforced Shellproof Ceramic Composite, Chen C., Liu X. Q., Zhang S. Q. (2014)
Wang Y. X. - Study on Thermal Stress of Honeycomb Ceramic Regenerators with Different Parameters, Dong M., Li H. Y., Liu Y. Q., Shang Q. H. (2014)
Zhang Q. - Study on Fatigue Life of Plow Bit under Different Planning Parameters, Xu M. J., Hu N. (2014)
Fan X. L. - Experimental Investigation on the Tensile Strength of Composite Laminates Containing Open and Filled Holes, Qin W. J., Suo T. (2014)
Han Z. Y. - Mechanical Properties of Thermoplastic Variable-Angle Composite Laminations for Conical Shells, Li Y. H., Fu H. Y. (2014)
Zhu Q. - Unified Solutions on Plastic Limit Internal Pressure for Metallic Elbows, Zhao J. H., Zhang C. G., Li Y., Wang S. (2014)
An H. P. - Research on Cutting-Temperature Field and Distribution of Heat Rates among a Workpiece, Cutter, and Chip for High-Speed Cutting Based on Analytical and Numerical Methods, Rui Z. V., Wang R. F., Zhang Z. M. (2014)
Hu L. L. - Dynamic Response of Gradient Foams, Liu Y. (2014)
Олійник Я. - Фактор часу в суспільній географії, Степаненко А. (2015)
Руденко В. - Населення фізико-географічних регіонів України та його забезпеченість природно-ресурсним потенціалом, Руденко С., Єремія Г. (2015)
Мезенцев К. - Тестування моделі диференціальної урбанізації в Україні, Гаврилюк О. (2015)
Барановський М. - Трансформація сільського розселення на регіональному рівні (на прикладі Чернігівської області) (2015)
Мальчикова Д. - Методичні підходи до аналізу специфіки регіонального природокористування у геопланувальному аналізі території (2015)
Доценко А. - Роль національної економіки у формуванні національної системи розселення (2015)
Пилипенко І. - Центро-периферійна організація суспільства та адміністративно-територіальна реформа (2015)
Мезенцева Н. - Другий демографічний перехід: витоки та концепції, Кондрась Н. (2015)
Мозговий А. - Методичні засади суспільно-географічного дослідження конфліктів міського розвитку (2015)
Melnychuk A. - Modern spatial transformation in Holosiivskyi district of Kyiv, Kovalchuk S. (2015)
Денисенко О. - Безпека території в зоні впливу великого міста: ризики, вразливість, нові управлінські підходи (2015)
Осіпчук І. - Використання паливних ресурсів у Рівненській області, Яроменко О. (2015)
Чемерис С. - Деякі аспекти умов життя населення в малих містах у зоні впливу найбільших міст (на прикладі Києва та Харкова) (2015)
Бобровицький А. - Оптимізація структури економіки України (2015)
Сивак О. - Моніторинг стану розвитку туризму та рекреації в Україні (2015)
Пашинська Н. - Вплив на регіональний розвиток полюсів соціально-економічного зростання, що формуються на основі транспортних вузлів та мереж (2015)
Бортник С. - Просторово-часова організація церковно-територіального устрою в Україні (на прикладі православної церкви), Харишин М. (2015)
Бабенко В. О. - Розвиток інтеграційних процесів України та країн-членів БРІКС в умовах глобалізації (2016)
Бондар-Підгурська О. В. - Механізм акумуляції коштів на дослідження та технологічний розвиток економіки: формування та реалізація (2016)
Данилишин Б. М. - Визначення ефективності макроекономічного регулювання розвитку каскадів регіональних соціально-економічних систем в ресурсних обмеженнях, Микитенко В. В. (2016)
Драган І. В. - Вплив макроекономічних чинників на стійкість навколишнього природного середовища та надійність функціонування національної економіки, Демешок О. О. (2016)
Загурський О. М. - Теоретичні аспекти інституціональної модернізації вітчизняної економіки (2016)
Йосипенко О. А. - Прямі іноземні інвестиції: аналіз глобальних тенденцій у забезпеченні економічного розвитку (2016)
Карасьова Н. А. - Детермінанти експортоорієнтованої діяльності аграрного сектора (2016)
Кравченко М. В. - Теоретичні основи бухгалтерського обліку на підприємстві (2016)
Кратт О. А. - Напрями реформування оподаткування заробітної плати в Україні (2016)
Кузьменко О. О. - Особливості формування та класифікація доходів туристичного підприємства (2016)
Кукліна Т. С. - Диверсифікація бізнесу як система стратегічного варіанту розвитку турфірми, Гурова Д. Д. (2016)
Курильців Р. М. - Становлення теорії адміністрування землекористування в Україні (2016)
Масляєва О. О. - Використання SWOT-аналізу як інструменту для вибору конкурентної стратегії на прикладі ТОВ "Синельниківський молочний завод" (2016)
Момонт Т. В. - Аналітичне забезпечення процесу диверсифікації суб’єктів туристичної індустрії (2016)
Ніколаєнко С. М. - Маркетингові дослідження ринку добровільного медичного страхування (2016)
Підвисоцька Л. Я. - Облік та звітність земельних ресурсів: проблеми організації та методики (2016)
Сітковська А. О. - Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства: методика та критерії розрахунку (2016)
Уманців Г. В. - Тенденції комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності в Україні, Мартинів І. К. (2016)
Рузина М. В. - Петрографические разновидности алмазоносных кимберлитов трубки Лорелей (Ангола), Вунда Т. М., Вавриш Н. Г., Терешкова О. А. (2013)
Нікітенко І. С. - Результати петрографічного дослідження колекції стародавніх жорен з фондів Дніпропетровського Національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького, Куцевол М. Л., Коваленко Е. Д. (2013)
Собко Б. Е. - Вибір та обґрунтування раціонального гірничотранспортного комплексу при проведенні розкривних робіт в умовах Єристівського ГЗК, Дроздов А. В. (2013)
Пчелкин Г. Д. - Формирование техногенных месторождений на основе управления процессом сегрегации сыпучих пород, Кустов В. В. (2013)
Ценджав Л. - Обоснование параметров выщелачивания урана для гидрогенных месторождений Монголии (2013)
Фомичёв В. В. - Моделирование механических характеристик горных пород при решении задач геомеханики с учетом геометрических и механических параметров трещин, Почепов В. Н., Фомичёва Л. Я. (2013)
Надутый В. П. - Определение напряженного состояния рабочего органа вибромашины при ударных нагрузках, Левченко П. В., Белюшин Д. В. (2013)
Самедов А. М. - Изменение объемных деформаций лессовидных суглинков при гидростатическом сжатии, Тарасюк О. С., Кравец О. Ю. (2013)
Бакутін А. В. - Багатокритеріальна оптимізація систем керування електромеханічними комплексами (2013)
Бубликов А. В. - Энергоэффективный способ автоматизации режимов работы добычных комбайнов на тонких пластах (2013)
Герасина А. В. - Интеллектуальные прогнозирующие модели процессов крупного дробления и самоизмельчения руд (2013)
Никишенко А. Н. - Оптимизация процесса контроля плотности флюса в блоке пенного флюсования (2013)
Обжерин Ю. Е. - Полумарковская модель двухкомпонентной системы с отключением компонентов на период проведения контроля, Бойко Е. Г. (2013)
Кирия Р. В. - Исследование пропускной способности аккумулирующих бункеров системы подземного конвейерного транспорта угольных шахт, Максютенко В. Ю., Брагинец Д. Д., Мищенко Т. Ф. (2013)
Русских В. В. - О применении программного обеспечения "Minemodeler” в условиях шахт ПАО ДТЭК "Павлоград-уголь", Гайдай А. А. (2013)
Сергеева Е. Л. - Автоматизированный анализ состояния терриконов по данным дистанционного зондирования Земли на основе ГИС-технологии (2013)
Белова О. В. - Метод возмущений в приложении к задачам механики (2013)
Кагадий Т. С. - Применение асимтотического метода к решению контактных задач для полубесконечных тел с прямолинейной анизотропией, Павленко А. В., Щербина И. В. (2013)
Кузьменко В. І. - Математичне моделювання взаємодії масивних споруд із неоднорідними та анізотропними основами, Бабошкін І. І., Гаркуша С. В. (2013)
Рудаков Д. В. - Перспективы применения электроциклона для снижения объемов пылевых выбросов металлургических предприятий (на примере г. Днепродзержинска), Ляховко А. Д. (2013)
Cheberyachko Y. I. - The role of means of individual protection for respiratory organs in prophilaxis of the coal – dust etiology (2013)
Авраменко С. Х. - Дослідження екологічних проблем автозаправних станцій та розробка заходів для їх зменшення, Плоха Т. В., Головко М. Ю. (2013)
Галата А. В. - Дослідження динаміки процесу біохімічного очищення стічних вод на металургійному комбінаті пат "ДМКД" (м. Дніпродзержинськ) (2013)
Сорока Ю. М. - Визначення параметрів радіаційного стану навколишнього середовища в районі розташування Заводу по виробництву ядерного палива, Рець Ю. М., Молчанов I. M, Сорока М. М. (2013)
Котенко Ю. М. - Дослідження хіміко-мінералогічних та фізико-механічних властивостей глин розкривних порід Вільногірського ГМК, Зберовський О. В. (2013)
Скороход Г. І. - Приклади укрупнення дидактичних одиниць при викладанні вищої математики (2013)
Шматков Г. Г. - Фітоекстракція важких металів з ґрунту, Яковишина Т. Ф. (2013)
Лазников А. М. - Моделирование устойчивости бортов карьера при разработке Мотроновско-анновского участка малышевского месторождения, Полищук С. З., Собко Б. Е., Полищук А. В. (2013)
Оксень Ю. И. - Оценка экономической эффективности теплонасосной технологии утилизации тепла компрессорных установок на горных предприятиях, Радюк М. В., Самуся О. В. (2013)
Ишков В. В. - Новые данные о распределении токсичных и потенциально токсичных элементов в угле пласта с6н шахты "Терновская" Павлоград-Петропавловского геолого-промышленного района, Козий Е. С. (2013)
Курмелёв И. И. - Геохимические особенности распределения редких элементов в породах снежнянской площади (2013)
Содержание (2014)
Матвеев В. В. - Влияние неупругого сопротивления на колебания упругого тела с закрывающейся трещиной при основном и субгармоническом резонансах, Богинич О. Е. (2014)
Науменко В. П. - Сопротивление разрушению листовых металлов и тонкостенных конструкций.Сообщение 1.Критический обзор, Лиманский И. В. (2014)
Семенов А. С. - Критерии термоусталостного разрушения монокристаллических жаропрочных сплавов и методы определения их параметров, Гецов Л. Б. (2014)
Склепус C. H. - Исследование повреждаемости твердооксидного трубчатого топливного элемента при ползучести, Золочевский А. А. (2014)
Ромащенко В. А. - О шестимерных гиперповерхностях прочности второго порядка ортотропных материалов (2014)
Бахтина Е. В. - Выбор аналитических методик для определения механических характеристик однонаправленных композиционных материалов на основе стекловолокон (2014)
Дроздов А. В. - Исследование микрорастрескивания керамических материалов методом акустической эмиссии (2014)
Баженов В. А. - Численное моделирование динамических процессов упругопластического взаимодействия неоднородных пространственных тел на основе полуаналитического метода конечных элементов.Сообщение 2.Исследование динамического деформирования пространственных конструкций сложной формы, Гуляр А. И., Солодей И. И. (2014)
Смирнов В. И. - О критической нагрузке при растяжении плоских и круглых образцов с глубокой выточкой (2014)
Бородiй М. В. - Експериментальне дослiдження ефекту ратчетингу за складного пропорцiйного навантаження, Стрижало В. О., Кучер М. К., Данильчук Є. Л., Адамчук М. П. (2014)
Музыка Н. Р. - Влияние вида нагружения на процесс накопления повреждений в материале, Швец В. П. (2014)
Голуб В. П. - К задаче расчета усталостной долговечности при комбинированном нагружении циклическими растяжением-сжатием и кручением, Крижановский В. И., Пелых В. Н. (2014)
Azadi M. - Nanoniechanical Properties of TiN/TiC Multilayer Coatings, Sabour_Rouhaghdam A. (2014)
Ismail A. A. - On Designing Constant-Stress Partially Accelerated Life Tests under Time-Censoring (2014)
Haeri H. - On the Strength and Crack Propagation Process of the Pre-C.'racked Rock-Like Specimens under Uniaxial Compression, Shahriar K., Marji M. F., Moarefvand P. (2014)
Белокуров В. Н. - Механическое устройство для деформирования полых цилиндрических образцов (2014)
Волощук О. Г. - Економічна ефективність виробництва продукції: сутність, види, ресурси, результат (2009)
Діброва О. Ю. - Глобальний проектний менеджмент: сутність та проблеми розвитку (2009)
Дучинський П. І. - Проблеми залучення банківського кредиту вітчизняними підприємствами в умовах ринкової нестабільності, Турочкін Р. О. (2009)
Єпіфанова І. Ю. - Теоретичні аспекти оптимізації ресурсного забезпечення інвестиційної діяльності підприємств Вінниччини (2009)
Заїнчковський А. О. - Підприємства харчової промисловості на ринку продовольчих товарів України (2009)
Захарченко В. В. - Ідентифікація ключових компетенцій підприємства, Бєлова Т. Г. (2009)
Калапа Т. В. - Дослідження сезонності у виготовленні основних засобів підприємствам молочної промисловості (2009)
Капінус Л. В. - Управління продуктивністю споживчо-орієнтованого підприємства (2009)
Каун О. Б. - Банківська криза в Україні: причини, наслідки і шляхи виходу (2009)
Коваленко Н. В. - Аналіз впливу екологізації підприємства на його конкурентоспроможність в сучасних умовах господарювання (2009)
Крисанов Д. Ф. - Інструменти зниження впливу небезпечних чинників на якість і безпечність харчової продукції (2009)
Кузьмінська Н. Л. - Трансфер технологій як форма просування інновацій в Україні (2009)
Левицька І. В. - Проблеми підвищення ефективності управління холдингами (2009)
Лисак В. Ю. - Теоретико-методичні основи та принципи формування поняття персонал підприємства (2009)
Лисенко М. С. - Храктеристика ресурсно-функціонального підходу до оцінки економічної безпеки підприємств (2009)
Лук'янов О. Л. - Гуманітарна інтервенція в міжнародному праві, Салатюк Н. М. (2009)
Михайленко O. В. - Аналіз стану інноваційного процесу на підприємствах України (2009)
Нагорний Є. В. - Фактори підвищення ефективної забезпеченості сировинними ресурсами цукрових і спиртових підприємств (2009)
Нещадим Н. О. - Роль інформаційного забезпечення у процесі управління (2009)
Новойтенко І. В. - Розвиток трудового потенціалу підприємств хлібопекарської галузі (2009)
Олійниченко О. М. - З'ясування потреб інформації для формування інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень (2009)
Полінчик-Ярова Т. В. - Стан розвитку підприємств хлібопекарної промисловості за етапами життєвого циклу продукції (2009)
П'янкова О. В. - Ідентичність брендів українського ринку продуктів харчування (2009)
Рябенко Л. М. - Якість зерна як основний чинник нарощування його експорту (2009)
Рябенко В. В. - Теоретичні основи оцінки потенціалу підприємства (2009)
Салатюк Н. М. - Інфляція як чинник і наслідок економічної кризи в Україні (2009)
Скопенко Н. С. - Сутність та основні етапи антикризового управління (2009)
Слободян Н. Я. - Фактори підвищення конкурентоспроможності підприємств молочної промисловості України (2009)
Соловйова О. М. - Інфраструктурне забезпечення аграрного ринку одеської області (2009)
Струнін В. В. - Інноваційні підходи до енергозабезпечення діяльності підприємств харчової промисловості (2009)
Соломка О. М. - До питання про роль держави в системі соціального захисту населення (2009)
Супруненко С. А. - Економічна природа податкового планування і його роль в підприємницькій діяльності (2009)
Кость Я. О. - Використання результатів державного фінансового контролю в процесі фінансової діагностики підприємства (2009)
Труш Ю. Л. - Якість продукції як економічна категорія (2009)
Тягун Д. Г. - Модель оптимуму мотивації як інструмент управління персоналом (2009)
Форкош Н. М. - Вплив стану сільського господарства на стан харчової промисловості України (2009)
Шваб О. В. - Інтелектуальний капітал - стратегічний ресурс ефективної діяльності сучасних промислових підприємств (2009)
Швед Т. В. - Проблеми розвитку харчової промисловості України в сучасних умовах (2009)
Шевченко Н. Ю. - Особливості митного регулювання експорту олійних культур та товарів їх переробки (2009)
Шевченко О. О. - Інституційні проблеми стійкості фінансової системи України (2009)
Шереметинська О. В. - Особливості нормування обігових засобів хлібопекарських підприємств в умовах змінного попиту (2009)
Шипов М. В. - Споживча кооперація як елемент ринкової соціально-економічної системи (2009)
Шульга О. А. - Доцільна трансформація земельних відносин в Україні (2009)
До відома авторів (2009)
Клименко О. - Свобода мирних зібрань в Україні: правові проблеми реалізації (2016)
Михайлюк Я. - Надання адміністративних послуг в електронній формі у країнах Європейського Союзу та Україні: порівняльно-правовий аспект (2016)
Когут Н. - Прогалини та аномалії в правовому регулюванні спадкових відносин (2016)
Семенюк О. - Окремі проблеми дотримання прав людини під час здійснення оперативно-розшукової діяльності у зв’язку з необхідністю забезпечення режиму секретності (2016)
Хрімлі О. - Класифікація способів захисту прав інвесторів (2016)
Шереметьєва О. - Угода про асоціацію між Україною та ЄС: ретроспектива та реалії сьогодення (2016)
Андрушко П. - Особливості кримінально-правової кваліфікації притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності в доктрині кримінального права і правозастосовчої практики (частина друга) (2016)
Міхневич Л. - Юридичний факультет Одеських вищих жіночих курсів (1908-1920): історія створення та діяльності (2016)
Балюк Ю. - Межі здійснення права спільної власності на житло (2016)
Войцева О. А. - Аксіологічна характеристика фразеологізмів з найменуваннями одягу та його деталей в українській мові (2015)
Дружинець М. Л. - Вимова звукосполук українськими респондентами ПМР: норма та девіації (2015)
Поліщук С. С. - Лексика конярства в контексті дослідження говорів Середнього Надбужжя (2015)
Порожнюк А. Л. - Міжмовні семантичні співвідношення фразеологізмів, що характеризують людину в українській, російській та німецькій мова, Горбань В. В. (2015)
Романченко А. П. - Етимологія, словотвірні та прагматичні особливості офіційних назв автомобілів, Хрустик Н. М. (2015)
Хаценко Л. І. - Дослідження українських діалектів у працях А. А. Москаленка (2015)
Антонюк О. В. - Лексичні засоби створення чоловічих та жіночих образів в історичному романі В. Шкляра "Маруся", Плахотна М. В. (2015)
Касім Г. Ю. - Заміна компонента як найчастотніший прийом трансформації інтертекстуальних одиниць у текстах сучасних ЗМІ (2015)
Ковалевська Т. Ю. - Базові ідеї нейролінгвістичного програмування: шляхи інтерпретацій (2015)
Кутуза Н. В. - Сугестивна ефективність рекламних слоганів: експериментальне дослідження (2015)
Мурадян И. В. - Собственные имена в текстах "Повестей белкина" А. С. Пушкина и повестях Т. Г. Шевченко (2015)
Щербак О. В. - Динаміка функціонування семіотичних кодів в українській комерційній телерекламі (2015)
Яковенко Л. І. - Ціннісна ієрархія митця у поезії В. Свідзінського (2015)
Бересток А. - Фактори формування регіонального туристичного ринку Сумщини та його місце на національному туристичному ринку України (2015)
Бесєдіна К. - Сільська місцевість АР Крим – важливий об’єкт суспільно-географічних досліджень (2015)
Гребінь А. - Порівняльний аналіз демографічної ситуації прикордонних територій, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС (на прикладі Рівненської та Гомельської областей) (2015)
Кича К. - Суспільно-географічне дослідження будівельного комплексу Рівненської області, Кича А. (2015)
Кулініч М. - Забезпеченість населення Середнього Подніпров’я місцями для організації та проведення короткострокового відпочинку біля води (2015)
Молікевич Р. - Методичні особливості суб`єктивної оцінки здоров`я в контексті дослідження якості життя населення (на прикладі Херсонської області) (2015)
Омельченко Н. - Основні риси просторової еволюції урбанізації в Україні (2015)
Остапенко П. - Методика аналізу стану використання та прогнозування розвитку території історичної Волині (2015)
Пінчук Л. - Світовий фармацевтичний ринок: сучасний стан, регіональні особливості та тенденції розвитку (2015)
Романченко Т. - Соціальна нерівність, бідність і поляризація простору на прикладі вулиць в селі Гельмязів (2015)
Скляров О. - Перспективи розвитку альтернативної енергетики у Херсонській області (2015)
Чіпко Т. - Продовольча криза у світі і можливості України в її вирішенні (2015)
Адаменко О. А. - Концептуальні засади інноваційного розвитку підприємств (2010)
Арутюнян С. В. - Фінансова криза і розвиток франчайзингу в Україні, Слободян Н. Г. (2010)
Бевз В. В. - Енергоефективність підприємств харчової промисловості — сучасний стан і стратегія розвитку (2010)
Бойко І. А. - Бюджетування та збалансована система показників як інструменти реалізації стратегії (2010)
Болотіна І. М. - Сучасні методи оцінки вартості брендів у світі, П'янкова О. В. (2010)
Буковинська М. П. - Деякі проблеми організації оплати праці на прикладі Росії (2010)
Вечірко О. Г. - Ефективність, як економічна категорія (2010)
Волощук Т. Г. - Особливості державного регулювання експортної діяльності підприємств олійно-жирової галузі (2010)
Говоруха Ж. А. - Теоретичні підходи до визначення поняття "інновація" (2010)
Говорушко Т. А. - Взаємодія складових інноваційної політики підприємств, Лановська Г. І. (2010)
Гоменюк О. О. - Вибір стратегії компанії в умовах невизначеності (2010)
Грищенко Д. Г. - Розвиток персоналу — запорука добробуту компанії (2010)
Гуткевич С. О. - Мотиваційний аналіз поведінки споживачів — як складова удосконалення процесів управління в системі менеджменту якості, Дяченко Л. А. (2010)
Данілова Е. І. - Дослідження причин виникнення корпоративних конфліктів (2010)
Духновська Л. М. - Особливості обліку оподаткування підприємств малого бізнесу (2010)
Євсєєва І. В. - Механізм інвестування відтворення основних засобів, Левицька І. В., Козаченко К. П. (2010)
Ємцева Г. Ф. - Проблеми встановлення цін на ринку хліба та хлібопродуктів (2010)
Жолнер І. В. - Облік витрат на рекламу в контексті міжнародних та національних стандартів (2010)
Жужукіна Н. І. - Особливості формування сучасних моделей господарювання, Оганезов А. В. (2010)
Іванюта Т. М. - Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень (2010)
Іващенко С. В. - Формування системи соціального партнерства в Україні, Безпалько О. В. (2010)
Ільєнко Н. О. - Вплив державного регулювання на процеси реформування оплати праці (2010)
Капінус Л. В. - Класифікація реклами та її практичне значення в підвищенні ефективності управління поведінкою споживачів (2010)
Кудренко Н. В. - Ключові аспекти ціноутворення на ринку комбікормів України (2010)
Кундєєва Г. О. - Проблеми продовольчої безпеки: галузевий підхід (2010)
Левченко Ю. Г. - Управління виробничим потенціалом підприємств харчової промисловості, Чередниченко О. А. (2010)
Лисак В. Ю. - Методичні підходи до оцінки людського капіталу підприємств харчової промисловості (2010)
Лисенко К. М. - Потенціал підприємства як економічна категорія: сутність та складові, Скригун Н. П. (2010)
Литвинюк О. П. - Формування конкурентних переваг підприємства та забезпечення їх підтримки, Гавриленко І. С. (2010)
Лук'янов О. Л. - Правове становище добровільних живих щитів в міжнародному гуманітарному праві, Салатюк Н. М. (2010)
Луців О. Р. - Побудова моделі для визначення ризику при реалізації конкурентної стратегії (2010)
Маньгора О. В. - Розвиток підприємства як об'єктивна необхідність продовження його життєвого циклу (2010)
Маргасова В. Г. - Сучасні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки суб'єктів підприємництва та перспективи їх подальшого розвитку, Роговий А. В. (2010)
Мицюк С. В. - Необхідність використання системи управління якістю продукції (2010)
Момот Л. В. - Бухгалтерський облік франшизи, Овдій О. В. (2010)
Мосіюк І. П. - Сільськогосподарська кооперація: проблеми, шляхи розв'язання, Кудінова І. П. (2010)
Москаленко В. О. - HR-показники — інструмент вдосконалення системи оцінки персоналу (2010)
Мостенська Т. Л. - Концептуальні підходи до процесу прийняття управлінських рішень, Гриценко І. В. (2010)
Нагавичко Т. О. - Шляхи покращення стану сировинної бази плодоовочевої галузі України (2010)
Нагула Н. М. - Механізм контролінгу як інструмент сучасного управління підприємством (2010)
Печериця Ю. - Огляд ринку алкогольних напоїв України, Нестор Р. (2010)
Ралко О. С. - Теоретичні підходи до визначення ефективності досягнення цілей (2010)
Заїнчковський А. О. - Кафедрі економіки і права — 80 років (2010)
До відома авторів (2010)
Тітул (2015)
Брюховецька Н. Ю. - Підготовка нефінансової звітності як метод забезпечення інвестиційної привабливості підприємств та їх капіталізації, Хасанова О. В., Рябикіна Н. І. (2015)
Булеев И. П. - Мотивация эффективности труда в условиях рыночных отношений постсоциалистических стран, Ревва А. Н., Булеев Е. И. (2015)
Богуцька О. А. - Облігаційна позика як джерело інвестиційної активності підприємств (2015)
Бриль І. В. - Визначення етапів механізму управління нематеріальними активами підприємства, Василенко Т. Д. (2015)
Васильєва Н. Ф. - Неоіндустріалізація України в контексті розвитку ІТ-сфери (2015)
Горощенко В. В. - Умови прискорення інноваційної модернізації вугільної промисловості України (2015)
Драчук Ю. З. - Механізми регулювання інноваційного розвитку промисловості на засадах публічно-приватного партнерства: європейський досвід, Трушкіна Н. В., Кабанов А. І. (2015)
Іванов Ю. Б. - Податкові джерела фінансування освіти (2015)
Матюшин А. В. - Институциональные аспекты управления национальным банком развития, Аборчи А. В. (2015)
Рябикіна К. Г. - Бухгалтерська та вартісна моделі оцінювання капіталу підприємств (2015)
Стрєльніков Р. М. - Методи аналізу ефективності реалізації інвестиційних проектів інтегрованих структур (2015)
Фокіна І. В. - Нормативно-правове забезпечення спільної розробки вугільних родовищ державними та приватними підприємствами (2015)
Шемякіна Н. В. - Фінансове забезпечення неоіндустріального розвитку: концептуальні положення та світовий досвід, Гориненко Г. С. (2015)
Брюховецький Я. С. - Механізм та функції економічних інститутів при цільовому кредитуванні інвестиційних проектів підвищення інтелектуалізації промислових підприємств (2015)
Венжега Р. В. - Концептуальні положення інституційних трансформацій у вугільній промисловості України (2015)
Волкогон С. А. - Информационное обеспечение деятельности налоговых органов при стимулировании малого бизнеса региона (2015)
Іваненко Л. В. - Витрати підприємств на формування і розвиток людського капіталу на різних стадіях його життєвого циклу (2015)
Щерба А. О. - Інвестиційна активність промислових підприємств України (2015)
Аннотації (2015)
Аннотации (2015)
Abstracts (2015)
Шинкаренко В. Г. - Стратегический анализ внешней среды функционирования предприятия (2015)
Криворучко О. Н. - Изменения в бизнес-процессах предприятия (2015)
Федотова І. В. - Система загального управління взаємовідносинами підприємства з основними партнерами (2015)
Водолажська Т. О. - Розробка кадрової політики підприємства (2015)
Ананко І. М. - Процес проектування логістичних систем (2015)
Догадайло Я. В. - Вимірювання економічної результативності діяльності підприємства (2015)
Пипенко І. С. - Потенціал підприємства як об’єкт управління (2015)
Шинкаренко В. Г. - Формування цінності послуг пасажирського автомобільного транспорту, Легкий С. А. (2015)
Попова Н. В. - Особливості розвитку підприємств транспортно-логістичної системи в умовах VUCA-світу (2015)
Ачкасова Л. М. - Застосування моделі досконалості EFQM для управління АТП (2015)
Гладка О. І. - Сутність та порівняльна характеристика внутрішнього та зовнішнього маркетингу персоналу (2015)
Title (2015)
Table of contents (2015)
Recio Espejo J. M. - Soils of the pastures of Los Pedroches (Córdoba, Spain) (A contribution to 2015 International Year of Soils), Nerger R. (2015)
Медведев В. В. - Континуальность и дискретность почв поля: прикладные следствия для земледелия (2015)
Чертко Н. К. - Атмосферные выпадения на почвы Белорусского Полесья, Карпиченко А. А. (2015)
Самохвалова В. Л. - Патентно-інформаційне забезпечення оцінювання екологічного стану ґрунтів, Мандрика О. В., Фатєєв А. І., Горякіна В. М. (2015)
Десятник К. О. - Роль кальцію в оптимізації показників родючості та умов існування педобіонтів у чорноземі опідзоленому (2015)
Ткач О. П. - Вміст марганцю в дерново-буроземних ґрунтах полонин Закарпаття (2015)
Юношева О. П. - Специфіка мікробних угруповань ґрунту інтродукованих рослин Lavandula Angustifolia Mill., Елланська Н. Е. (2015)
Гришко В. М. - Вплив органо-мінеральних добрив на основі осадів стічних вод на ценоз мікроміцетів, Коріновська О. М. (2015)
Канівець С. В. - Еволюція опідзолених і реградованих чорноземів східного височинного Лісостепу України та шляхи поліпшення (2015)
Котович О. В. - Еколого-гідрохімічна характеристика ґрунтових вод Присамар’я Дніпровського як індикатор стану еталонних та деструктивних біогеоценозів (2015)
Травлєєв А. П. - Волощук М. Д. Ерозія ґрунтів України: еволюція теорії та практики / М. Д. Волощук, Н. І. Петренко, С. В. Яценко. – К. : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2014. – 325 с., Горбань В. А. (2015)
To the authors’ attention (2015)
Третяк А. М. - Сучасний землеустрій в Україні:поняття, сутність, тенденції розвитку, Третяк Н. А. (2016)
Дорош О. С. - Роль соціально-економічної й інституційної складових у формуванні й функціонуванні агрохолдингів в Україні, Купріянчик І. П. (2016)
Бутенко Є. В. - Трансформація агроформувань в умовах розвитку ринкових відносин на території України, Харитоненко Р. А. (2016)
Лобунько А. В. - Методологічні основи розподілу та перерозподілу земель за цільовим призначенням (2016)
Тихенко О. В. - Проблеми ведення обліку якості земель у системі державного земельного кадастру України (2016)
Третяк А. М. - Наукове обґрунтування сутності понять "обмеження у використанні земель" і "обтяжень прав на земельну ділянку", Дорош Й. М. (2016)
Третяк В. М. - Основні підходи до проектування землекористування структурних елементів місцевої екомережі, Гунько Л. А. (2016)
Третяк А. М. - До питання про економічну сутність поняття інновацій та інноваційної діяльності у сфері землеустрою, Калганова І. Г. (2016)
Третяк А. М. - Оцінювання збитків, завданих природно-заповідному фонду, що розташовано на територіях незаконно анексованої АР Крим та тимчасово окупованих частинах Донецької і Луганської областей, Третяк В. М., Капінос Н. О. (2016)
Кошель А. О. - Теоретичні основи ефективності масової оцінки земель (2016)
Дорош А. Й. - Нові підходи до територіального планування в Україні з врахуванням децентралізаційних процесів та досвіду Австрії (2016)
Запрошуємо до співробітництва (2016)
Title (2015)
Table of contents (2015)
Яковенко В. М. - Морфологія лісового байрачного ґрунтоутворення на делювіальних суглинках, Білова Н. А. (2015)
Власенко Н. О. - Розсошанський лісовий масив зеленої зони міста Полтави (ґрунтово-геоботанічна та типологічна характеристики) (2015)
Оганесян М. С. - Особливості вмісту карбонатів у чорноземі звичайному лісопокращеному під насадженнями білої акації (Robinia pseudoacacia L.), Михайліченко О. О. (2015)
Мальцев Е. И. - Биологическая активность лесной подстилки искусственных лесов в степной зоне (2015)
Самохвалова В. Л. - Визначення загального вмісту нафти та нафтопродуктів у ґрунтах для моніторингу забруднення та ефективності ремедіації, Фатєєв А. І., Самохвалова П. А., Мандрика О. В., Бублик В. Д., Куц О. (2015)
Гунько С. О. - Екологічні особливості розповсюдження кадмію в едафотопах урбанізованих територій степового Придніпров’я (на прикладі м. Дніпродзержинська) (2015)
Узбек І. Х. - Деякі властивості техногенних екосистем степового Придніпров’я (2015)
Зверковський В. М. - Зміни фізичних і хімічних властивостей шахтних порід та штучних ґрунтів під впливом довготривалої рекультивації, Зубкова О. С. (2015)
Галаган Т. І. - Теоретико-методологічний напрямок стратегії рекультивації порушених земель (2015)
Цапко Ю. Л. - Дискусійні проблеми природи гумусу (2015)
Recio Espejo J. M. - Seminar "The soils as resource in the Biosphere" 25, 26 and 27/November/2015 International University of Andalusia (Huelva,Spain), del Olmo F. Diaz (2015)
To the authors’ attention (2015)
Содержание (2013)
Torabi A. R. - Fracture Assessment of Blunt V-Notched Graphite Specimens by Means of the Strain Energy Density, Bertoh F. (2013)
Hariri-Ardebili M. A. - Orthotropic Material and Anisotropic Damage Mechanics Approach for Numerically Seismic Assessment of Arch Dam-Reservoir-Foundation System, Mirzabozorg H. (2013)
Czechowski L. - Static and Dynamic Buckling of Rectangular Functionally Graded Plates Subjected to Thermal Loading, Kowal-Michalska K. (2013)
Alfred Franklin V. - Generation and Validation of Crack Growth Resistance Curve from DCB Specimens: An Experimental Study, Christopher T. (2013)
Naveed Afzal - Microstructural Features and Mechanical Properties of Artificially Aged AA2024, Tariq Shah, Ahmad R. (2013)
Ismail A. A. - Estimating the Generali/ed Exponential Distribution Parameters and the Acceleration Factor under Constant-Stress Partially Accelerated Life Testing with Type-II Censoring (2013)
Rostamiyan Y. - Preparation, Modeling, and Optimization of Mechanical Properties of Epoxy/H I PN/Silica Hybrid Nanocomposite Using Combination of Central Composite Design and Genetic Algorithm. Part 2. Studies on Flexural, Compression, and Impact Strength, Fereidoon A. B., Omrani A., Ganji D. D. (2013)
Buyukkaragoz A. - A Numerical Study of the Flexural Behavior of Concrete Beams Reinforced with AFRP Bars, Kalkan I., Lee J. H. (2013)
Cheraghi H. - Morphology and Mechanical Properties of PP/LLDPE Blends and Ternary PP/LLDPE/nano-CaCOj Composites, Ghasemi F. A., Payganeh G. (2013)
Temimi Lahouari H. - Study of the Effect of Water Intake by the Matrix on the Optimization of the Fiber Matrix Interface Damage for a Composite Material by Genetic Algorithms, Allel M., Belkaid N., Boutaous A., Bnuamrane R. (2013)
Kashvzadeh K. R. - Study of the Effect of Different Industrial Coating with Microscale Thickness on the CK45 Steel by Experimental and Finite Element Methods, Arghavan A. (2013)
Редакційна колегія (2014)
Берулава Д. З. - Композитно-розподілена організаційна структура управління стратегічною програмою розвитку міста (2014)
Бушуев С. Д. - Организационное доверие как интегрирующий фактор успеха проектов и программ, Лазарева М. В. (2014)
Бушуєв С. Д. - Формування потоку цінності володіння в Канбан при реалізації проектів розробки програмного забезпечення, Бойко О. О. (2014)
Колесников А. Е. - Формирование информационной среды университета для дистанционного обучения (2014)
Колеснікова К. В. - Метод визначення ергодичності орієнтованого графу системи проектного управління, Палій С. В. (2014)
Криворучко О. В. - Розроблення дивергентної методології гармонізації рішень в управлінні програмами розвитку ВНЗ (2014)
Минаева Т. С. - Развитие деятельности международной компании в условиях антикризисного управления (2014)
Оберемок И. И. - Взаимодействие функциональных систем управления компании в рамках гомеостатической системы управления проектом, Оберемок Н. В. (2014)
Рогозина В. Б. - Управление развитием проектно-ориентированных организаций на основе комплементарных ценностей (2014)
Руденко Е. С. - Модель процесса управления безопасностью портовой инфраструктуры (2014)
Семко І. Б. - Проекти створення та використання альтернативних джерел енергії, Борисова Н. І., Копил Д. В. (2014)
Сташевський З. П. - Математична модель освітнього проекту підготовки фахівця в галузі інформаційної безпеки, Грицюк Ю. І. (2014)
Степований В. М. - Модель впливу властивостей продукту на конфігурацію іноваційних проектів отримання біодизелю (2014)
Сухонос М. К. - Определение базовых характеристик и разработка модели портфеля энергоинфраструктурных проектов (2014)
Тесля Ю. М. - Синергетична модель "хвороб" проектів, Данченко О. Б. (2014)
Харитонов Д. А. - Фрактальна модель діагностики організаційних патологій в управлінні проектами (2014)
Шерстюк О. И. - Ролевая парадигма формирования команды проекта, Оганов А. В. (2014)
Альомар Мхамад Ібрагім Ахмад - Прогнозування самоподібного трафіка у подібних мережах (2014)
Вишняков В. М. - Відкрита система таємного голосування, Пригара М. П., Воронін О. В. (2014)
Гайна Г. А. - Теоретичний аналіз складових житлового будівництва, Єрукаєв А. В. (2014)
Оліфер О. В. - Модель підсистеми управління вартістю у проектахз оптимізації виробничої структури підприємств лісового господарства (2014)
Пелещишин А. М. - Дослідження етапів формування цілісного інформаційного образу ВНЗ, Корж Р. О. (2014)
Пелещишин А. М. - Визначення етапів життєвого циклу віртуальної спільноти, Трач О. Р. (2014)
Тарнавський Ю. А. - Інформаційний супровід еколого-економічного моніторингу в соціальних мережах, Левченко Л. О., Маначин П. М. (2014)
Gogunsky V. D. - The development of the system concept of scientometric databases, Iakovenko V. O., Kolyada A. S. (2014)
Баженов В. А. - Математична модель планування та моніторингу обсягів навчальної роботи викладачів і студентів вищих навчальних закладів, Лізунов П. П., Білощицький А. О., Білощицька С. В., Палій С. В. (2014)
Караєва Н. В. - Методологія економічної оцінки соціальних втрат внаслідок екодеструктивної діяльності підприємств енергетики, Левченко Л. О. (2014)
Карпенко І. І. - Оптимізація виробничої програми підприємства за нечітко заданих обмежень (2014)
Глива В. А. - Моделювання просторових розподілів електромагнітних полів електротехнічного обладнання, Левченко Л. О., Паньків Х. В. (2014)
Матвієнко Р. М. - Математичні основи розроблення інформаційної моделі діяльності змінного інженера компресорної станції (2014)
Сукач С. В. - Іноваційні підходи до автоматизації та диспетчеризації функціонування вентиляційних систем, Запорожець О. І. (2014)
Ковшов Г. Н. - К вопросу определения влияния постоянной магнитной помехи на показания магнито-чувствительных датчиков в процессе разведочного бурения скважин на нефть и газ, Рыжков И. В., Ужеловский А. В. (2013)
Додатко А. Д. - Особенности линейных кор выветривания и тектонических нарушений высоких порядков на примере месторождения "Сергеевское" Солонянского рудного поля, Змиевская К. О. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського