Соколов В. - Культурно-просвітницька та бібліотечна діяльність комітетів піклування про народну тверезість у Київській губернії наприкінці XIX — початку XX ст. (2016)
Біловус Л. - Український католицький університет у контексті збереження і формування освітніх та духовних традицій українців (за матеріалами діаспорної преси США) (2016)
Чепелева Н. В. - Дискурсивные практики самопроектирования личности (2015)
Смульсон М. Л. - Психологічна характеристика віртуального освітнього простору (2015)
Саннікова О. П. - Переживання кризи: диференциально-психологічний аналіз (2015)
Дегтяренко Т. В. - Психосоціальний стрес: чинники та особистісні детермінанти, Щербанюк-Чокан О. А. (2015)
Kazanzhy M. I. - Conceptual peculiarities of the facilitative potential theory (2015)
Максименко Ю. Б. - Развитие творческих способностей при создании объектов интелектуальной собственности, Алимова С. В. (2015)
Сергеєва А. В. - Переживання суб`єктивного благополуччя студентами з різним типом тілесної ідентичності (2015)
Вовк Г. О. - Соціальна толерантність в контексті комунікативної компетентності особистості (2015)
Водолазська О. О. - Самооцінка та мотивація досягнень як чинники професійного становлення майбутніх психологів (2015)
Донець О. І. - Гендерні детермінанти вибору копінг-стратегій у юнацькому віці (2015)
Клибанівська Т. М. - Мотивація як детермінанта навчальної діяльності студентів вищих закладів освіти (2015)
Кондрицька Г. О. - Криза та її взаємозв’язок з віковими особливостями особистості, Данілов Д. В. (2015)
Кузнєцова О. В. - Адаптивність як чинник інноваційного потенціалу особистості (2015)
Лазорко О. В. - Соціально-фрустраційний вимір професійної безпеки в період вибору професії (2015)
Лаппо В. В. - Психологічний клімат академічної групи – чинник виховання духовних цінностей особистості студента (2015)
Меленчук Н. І. - Нарцисичні прояви авантюрності (2015)
Подоляк Н. М. - Особливості взаємозвязків асертивності з самоставленням та впевненістю у собі (2015)
Рева М. М. - Специфіка життєвого цілепокладання молоді у контексті прагнення до самореалізації (2015)
Саннікова А. О. - Групування простору показників сценічного бар’єру (2015)
Бабчук О. Г. - Психологічна характеристика толерантної та інтолерантної особистості (2015)
Бедан В. Б. - Переживання самотності як чинник психологічного благополуччя (2015)
Бикова С. В. - Особливості емоційного інтелекту жінок та чоловіків (2015)
Варнава У. В. - Механізми подолання життєвих труднощів у сучасній сім’ї (2015)
Василенко І. А. - Психологічні особливості осіб з різним рівнем упевненості у собі (2015)
Иванова Я. В. - Представления практических психологов о пассионарности: результаты контент-анализа починений (2015)
Каминін М. І. - Співвідношення показників ревнощів з типичними проявами поведінки особистості у конфлікту (2015)
Кошлань І. Г. - Особливості переживання самотності осіб з різним рівнем емоційного інтелекту (2015)
Кулєш Ю. В. - Індивідуально-психологічні детермінанти конфліктної взаємодії спортсменів (2015)
Лінецька О. О. - Психологічні особливості становлення професійного образу світу у студентів (2015)
Лісовенко А. Ф. - Ірраціональні установки заздрісних особистостей (2015)
Орищенко О. А. - Психологические особенности личности с низким уровнем эмпатии (2015)
Петровська І. Р. - Особливості громадянської ідентичності студентів (2015)
Sannikova O. - Test-questionnaire of the qualitative components of cynicalness (CIN-1): approbation results, Topalova I. (2015)
Свертілова Н. В. - Особливості емоційного інтелекту в осіб, схильних до переживання образи (2015)
Svistula O. M. - Vigilance and procrastination in the system of personal decision making properties (2015)
Ульянова Т. Ю. - Асертивні тенденції конфліктності (2015)
Фіщіна Г. О. - Переваги у виборі сфер спілкування "логіків" та "інтуїтів" (2015)
Черножук Ю. Г. - Конфліктність майбутніх психологів з різним рівнем емоційного інтелекту, Можарова І. О. (2015)
Санников А. И. - Личностные предикторы принятия жизненных решений (2015)
Титул,зміст (2016)
Петрова Н. - Проблемні питання статистичного обліку вітчизняних видань (2016)
Клюшніченко О. - Розвиток науки в Україні (за матеріалами електронної бази даних "Літопис авторефератів дисертацій" 2015 р.) (2016)
Женченко М. - Типологічна класифікація електронних видань як науково-практична проблема (2016)
Бідун А. - Структурно-просторовий вимір поетичної книги (2016)
Назаровець М. - Служба інформаційного моніторингу як структурний підрозділ сучасної академічної бібліотеки (2016)
Польовик С. - Характерні особливості гендерної сегрегації в бібліотеці (2016)
Кривоносова О. - Роль соціокультурної діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського у популяризації власних галузевих ресурсів серед студентської молоді (2016)
Сенченко О. - Мозкові центри та їхня роль в інтелектуальному забезпеченні світової політики (2016)
Перунін В. - Києворуська державність і особливі слов'яно-скандинавські відносини — рік 947 (2016)
Ковпак В. - Радіомовлення української діаспори в умовах збереження культурного коду інформаційного простору (2016)
Черняк І. - Основні напрями наукових досліджень О. Сокальського (2016)
Іващенко В. - Життя і педагогічна діяльність М. Чалого (1816—1907) (2016)
Андрущенко В. - Державно-нромадянський характер управління освітою (2011)
Зубров В. - Глобалізована соціальність (2011)
Бойчук М. - Основні форми демократії: український контекст (2011)
Шандор Ф. - Національнаідея як осердя національної свідомості (2011)
Линовицька О. - Академічні свободи та університетська автономія (2011)
Рябченко В. - Традиційна педагогічна парадигма як "прокрустове ложе" вітчизняної вищої школи в розвитку особистості студента (2011)
Іваній О. - Організаційні засади формуванняправової компетентності майбутнього вчителя (2011)
Бикова К. - Методичні рекомендації до вивчення курсу "Основи психології та педагогіки" в економічному ВНЗ (заочне відділення (2011)
Тарасенкова Н. - Методичні компетентності у системі фахової підготовки майбутнього вчителя математики, Акуленко І. (2011)
Акопян В. - Екологічне самовиховання особистості (2011)
Білогур В. - Структура світоглядних орієнтацій сучасної студентсьуої молоді (2011)
Відділ акредитації та ліцензування повідомляє (2011)
Гарбар Г. - Технологія дослідження гостинності як соціального явища (2011)
Богданова Н. - Формування культури життєтворчості особистості у вищому навчальному закладі (2011)
Сахневич І. - Культура використання медіа засобів-неодмінна умова запобігання неготивному впливу медіаінформації (2011)
Костирєв А. - Формування критичного мислення у студентів за допомогою застовування методів медіа-освіти в курсах суспільно-політичних дисциплін (2011)
Боркач Є. - Проблеми підготовки вчителів в Угорщині (2011)
Зварич І. - Сутність проблеми педагогічної компетентності викладачів у навчальних закладах США (2011)
Шубін О. - Реалізація компетентнісного підходу у формуванні майбутніх фахівців як основа конкурентоспроможності сучасного ВНЗ, Сіменко І., Пальцун І. (2011)
Про авторів (2011)
Андрущенко В. - Соціальний статус учителя (2012)
Самчук З. - Світоглядні орієнтири адекватного аналізу визначальних викликів і відповідей на них освітньої сфери (2012)
Уваркіна О. - Особливості сучасного розвитку української національної освіти (2012)
Кивлюк О. - Віртуалізація освітнього простору як прагматичний складник розвитку інформаційної педагогіки (2012)
Корсак К. - ХХІ століття – епоха четвертої цивілізаційної хвилі (2012)
Касьянов Д. - Основні наноресурси людства: природа і сутність нанотехнологічного розвитку (2012)
Дудченко В. - Методичні принципи оздоровлення науки у ВНЗ: що має бути здійснено вже сьогодні (2012)
Вернидуб Р. - Науково-дослідницька діяльність у структурі забезпечення професійної підготовки вчителя (2012)
Линовицька О. - Автономія і відповідальність навчального закладу (2012)
Макаренко С. - Поєднання позанавчальної діяльності з реальною суспільною практикою як умова виховання обдарованих дітей (2012)
Прудченко І. - Педагогічна епістемологія Лі Дж. Шульмана: еволюція знань учителя (2012)
Слюсаренко О. - Вік і досвід ("вислуга років") університетів як чинник досягнення ними світового класу (2012)
Косенко О. - Вік і досвід ("вислуга років") університетів як чинник досягнення ними світового класу (2012)
Коваль Т. - Реакція вищої освіти Німеччини на ринково-рейтингові тенденції (2012)
Капера І. - Українська молодь у контексті соціальних змін (2012)
Сахневич І. - Інтегрований спецкурс з основ медіакомпетентності у професійній підготовці майбутніх фахівців технічних спеціальностей (2012)
Іващенко О. - Психолого-педагогічна підготовка фахівців пожежно-рятувальної служби (2012)
Клепко С. - Прецедентний текст української освітології (2012)
До уваги авторів (2012)
Про авторів (2012)
Андрущенко В. - Суперечності гуманітарної науки: до методології вирішення (2015)
Коваленко В. - Денотативна дидактологістика у вищій школі: зміна філософських пріоритетів (2015)
Нестерова М. - Перспективи застосування когнітивних технологій у системі вищої освіти (2015)
Береза В. - Політична освіта як предмет сучасного політологічного дискурсу (2015)
Кірик Т. - Філософсько-освітній аналіз первинної еволюції концепту "неогуманізм" (2015)
Швець В. - Психолого-педагогічні аспекти управління навчальною діяльністю студентів з використанням дистанційних технологій навчання (2015)
Опанасюк Ю. - Формування інформаційної філософії освіти в умовах глобалізації (2015)
Бак М. - Основні технології мультимедійної освіти (2015)
Прибора Н. - Формування готовності майбутніх учителів до використання хімічного експерименту в навчанні учнів (2015)
Сирота Л. - Навчальна дисципліна "Загальне книгознавство": особливості викладання і засвоєння (2015)
Кофанова О. - Посилення мотивації і творчої складової навчання майбутніх екологів за допомогою інноваційних засобів (2015)
Чуйкова О. - Етика цінності життя в гуманітарній підготовці студента-медика (на прикладідіяльності св. Луки Войно-Ясенецького та А. Швейцера) (2015)
Попова І. - Формування екологічної свідомості студентів вищих навчальних закладів (2015)
Воронкін О. - Класифікація інформаційно-комунікаційних технологій навчання (2015)
Реферативный обзор статей номера (2015)
До уваги авторів (2015)
Харжевський В. О. - Метод визначення шестикратних вузлів інтерполяції для синтезу важільних кругових напрямних механізмів (2015)
Хоменко І. М. - Гранично допустимий зазор у спряженні зубців зубчастого зачеплення (2015)
Богом’я В. І. - Підвищення ефективності процесу експлуатації суднових комплексів (2015)
Кальченко В. І. - 3D-моделювання інструментів, процесу зняття припуску та формоутворення під час шліфування зі схрещеними осями торової поверхні і круга, Слєднікова О. С., Кальченко Д. В. (2015)
Филоненко С. Ф. - Моделирование закономерностей акустической эмиссии при изменении глубины резания композиционного материала (2015)
Некрасов С. С. - Двигун внутрішнього згоряння зі змінним об’ємом робочої камери, Кудін С. В. (2015)
Болотов М. Г. - Нові напрямки застосування алюмінідів титану, Ганєєв Т. Р., Новомлинець О. О., Прибитько І. О. (2015)
Ганєєв Т. Р. - Особливості дифузійної взаємодії міді та молібдену під час зварювання тиском (2015)
Лаврова Е. В. - Исследование процесса расплавления ленточного электрода с принудительным переносом электродного металла (2015)
Новомлинець О. О. - Дослідження деформаційної кінетики алюмінію при високих температурах, Олексієнко С. В., Ющенко С. М., Мартиненко В. О. (2015)
Ганєєва Т. В. - Розроблення підходів до вибору оптимальної конструкції зварних вузлів рам велосипедів (2015)
Голуб С. В. - Новий підхід до концептуалізації знань, Жирякова І. А. (2015)
Зацерковний В. І. - Оцінювання інвестиційного клімату територій за допомогою геопорталів, Гур’єв В. І., Позній В. В. (2015)
Казимир В. В. - Застосування методів Data Mining для аналізу метеорологічних показників, Герасименко О. Ю. (2015)
Томашевський В. М. - Засоби імітаційного моделювання для навчання, які ґрунтуються на мові GPSS, Нехай В. В. (2015)
Горбенко П. К. - Электронно-дырочная рекомбинация в кристаллах хлористого калия при возбуждении светом из F-полосыпоглощения, Ковтун А. А., Рогоза А. В., Шоломий Ю. Е. (2015)
Дмитрієв В. А. - Вибір обмежень умов застосування парашутних систем для забезпечення безпеки повітряного десантування (2015)
Зарiцький О. В. - Концепція перспективних інформаційних кадрових систем (2015)
Ільєнко М. К. - Кватерніони як математичний апарат комп’ютерної графіки: методологічні аспекти, Руновська Л. А. (2015)
Корнієнко І. В. - Спосіб автоматизації процесу експертного оцінювання земельних ділянок (2015)
Корнієнко І. В. - Моделювання обмежень розташування контейнерних майданчиків роздільного збору твердих побутових відходів, Кошма А. І. (2015)
Мехед Д. Б. - Захист інформації в комп’ютерних мережах (2015)
Павленко А. Г. - Підхід до обґрунтування вибору методу порівняльного аналізу для оцінювання технічного рівня зразків авіаційної техніки в інформаційно-аналітичній системі (2015)
Присяжний В. І. - Модель візуалізації даних одноканальних космічних знімків, Бутко І. М., Ожінський В. В., Мороз В. С. (2015)
Соломаха В. В. - Дослідження алгоритмів асиметричних криптосистем, Верьовко М. В. (2015)
Гебура Ю. М. - Принципи математичного моделювання деревоподібних розпізнавальних систем (2015)
Лактіонов О. І. - Модель оцінювання рівня професійної компетентності фахівців сучасних високотехнологічних виробничих процесів (2015)
Маргасов Д. В. - Алгоритмізація та корекція рівня узгодженості під час ранжирування факторів в інформаційній системі аналізу енергоефективності, Литвин В. І. (2015)
Михайлюк И. В. - Система сбора первичной информации автоматизированной системы управления сельскохозяйственным предприятием, Литвинов В. В. (2015)
Паламарчук В. С. - Аналіз ризиків в аеронавігаційних системах (2015)
Khomenko I. - Combining space grammars and geometric models: synthesis, modifying and comparison (2015)
Lytvynov V. - The concept 5PL-logistics as a means of infrastructure development national agricultural holdings, Skakalina О., Khomenko I. (2015)
Husev O. - Small signal model of single-phase quasi-z-source inverter with coupled inductors (2015)
Сиза О. І. - Йододефіцит і раціональне харчування, Савченко О. М., Коваленко М. С., Тимкова І. О. (2015)
Воробйова В. І. - Порівняльне оцінювання компонентного складу екстрактів шишок хмелю ароматичного і гіркогосортів, Чигиринець О. Е., Єфімова В. Г., Пилипенко Т. М., Трус І. М. (2015)
Воробйова В. І. - Теоретичні дослідження адсорбційної здатності органічних сполук екстракту відходів переробки винограду, Чигиринець О. Е., Скиба М. І. (2015)
Гуменюк О. Л. - Використання ароматизованої олії у випічці здобних хлібобулочних виробів, Ксенюк М. П., Шупило К. О., Семенюк О. Ю. (2015)
Михайлова Г. М. - Електрична безпечність постільних виробів з об’ємними наповнювачами, Гілевіч Ю. В. (2015)
Мотузка Ю. М. - Дослідження потреб цільової категорії споживачів у продуктах для спеціальних медичних цілей (2015)
Нездолій А. О. - Дослідження показників якості цукерок для людей із статико-фізичними навантаженнями (2015)
Беляев Н. Н. - CFD моделирование аэроионного режима в помещениях, Цыганкова С. Г. (2015)
Андрущенко В. - Ціннісна невизначеність особистості та її подолання засобами освіти (2015)
Астахова В. - Приватна вища освіта України напередодні свого чверть вікового ювілею (2015)
Терепищий С. - Проблема універсальної картини світу в структурі розуміння сучасної людини (2015)
Шовш К. - Основні суперечності технологізації інформаційної культури вчителя (2015)
Нестерова М. - Когнітивістика в системі вищої освіти: інформаційно-комунікативний контекст (2015)
Сацик В. - У пошуку ефективної стратегії розвитку вищої освіти в Україні (аналіз можливостей та обмежувальних факторів) (2015)
Корінець З. - Професійна культура як чинник самоорганізації педагогічної діяльності (2015)
Кульбашна Я. - Інтернаціоналізація вищої медичної освіти: проблеми і перспективи (2015)
Богданова Н. - Естетичний чинник у структурі студентського самоврядування (2015)
Завальнюк О. - Значення фізичної культури і спорту у вихованні патріотичних почуттів особистості (2015)
Дебич М. - Імплементація програм спільних / подвійних ступенів: досвід вищої школи Ірландії (2015)
I міжнародна конференція "Реформа вищої освіти в Україні: критичні питання у сфері законодавчих та інституційних трансформацій" (2015)
Реферативный обзор статей номера (2015)
До уваги авторів (2015)
Содержание (2016)
Молочек Ю. А. - Современные подходы к диагностике и лечению тонзиллофарингитов (обзор международных руководств) (2016)
Manzhalii E. G. - Increasing Efficacy of Treatment in Patients with Steatohepatitis, Kondratiuk V. E. (2016)
Крамарьов С. О. - Досвід застосування Bacillus subtilis на тлі антибактеріальної терапії в дітей, Закордонець Л. В. (2016)
Синяченко О. В. - Периферическая нейропатия при хламидийном реактивном артрите, Селезнева С. В., Перепада А. В. (2016)
Дуда О. К. - Сучасна імунотропна терапія хворих на коронавірусні інфекції, Коцюбайло Л. П. (2016)
Суеркулов Э. С. - Результаты изучения гельминтоносительства как сопутствующей патологии у детей с герпетическим стоматитом, Юлдашева Г. И., Чолокова Г. С., Юлдашев И. М. (2016)
Кирсанова Т. А. - Клинико-параклиническая характеристика гриппа А (H1N1) pdm09 у детей Харьковского региона Украины по данным эпидемического сезона 2015–2016 гг., Кузнецов С. В., Ткаченко С. О., Кухарь Д. И. (2016)
Колоскова О. К. - Діагностичне значення окремих маркерів у верифікації бактеріального характеру запальних процесів респіраторної системи, Іванова Л. А., Білоус Т. М., Гончарук Р. І. (2016)
Машко О. П. - Особливості клініко-біохімічних параметрів та показників нейрогуморальної регуляції у хворих на хронічний гепатит C зі змішаною кріоглобулінемією залежно від інфікування різними генотипами HCV, Рябоконь О. В., Ушеніна Н. С., Савельєв В. Г., Задирака Д. А. (2016)
Слєсаренко Ю. О. - Етіологічні особливості негоспітальної пневмонії, асоційованої із спалахом гострих респіраторних захворювань, та особливості її перебігу в мобілізованих військовослужбовців Збройних Сил України (2016)
Федорців О. Є. - Особливості мікробіоти ротоглотки дітей, хворих на бронхіальну астму та гостру респіраторну інфекцію, Бурбела Е. І., Волянська Л. А., Романюк Л. Б., Стеценко В. В. (2016)
Витрищак С. В. - Влияние промышленных поллютантов на иммунный и метаболический статус здоровых детей 12–14 лет, проживающих в разных промышленных зонах Луганской области, Савина Е. Л., Жук С. В., Клименко А. К. (2016)
Домашенко О. Н. - Клинико-морфологическая характеристика гриппа А(H1N1)pdm в эпидемическом периоде 2015–2016 гг. у лиц пожилого возраста, Слюсарь Е. А., Синяков К. Е., Алексеева Е. C., Вакуленко С. В. (2016)
Корбут О. В. - Особливості сальмонельозу у дітей на сучасному етапі, Дмитриєва О. А., Юхименко Г. Г., Буц О. Р., Виговська О. В., Євтушенко О. М., Рогольова К. Д., Шереметьєва Г. А. (2016)
Трихліб В. І. - Захворюваність на гострі інфекції верхніх дихальних шляхів множинної або невизначеної локалізації серед дитячого населення України, Задорожна В. І., Ткачук С. І., Палатна Л. О., Оперчук Н. І. (2016)
Ватанская И. Ю. - Мукополисахаридоз II типа в практике терапевта, Стрекозова И. П., Котелевская И. Т. (2016)
Пронько Н. В. - К вопросу об особенностях течения энтерогеморрагического и других эшерихиозов, Цыркунов В. М., Якусевич Т. В. (2016)
Беликова Т. С. - О влиянии бактериального вагиноза на снижение репродуктивной функции женщин (2016)
Гуменна А. В. - Особливості викладання мікробіології іноземним студентам українською мовою, Бліндер О. О., Ротар Д. В. (2016)
Попович О. О. - Лайм-бореліоз: сучасна проблема інфектології (клінічна лекція) (2016)
Ершова И. Б. - Общие требования к приготовлению настоек, отваров. Дозирование фитопрепаратов, Осипова Т. Ф. (2016)
Рябоконь О. В. - Клінічний випадок генералізованої форми вітряної віспи в дорослого імунокомпетентного хворого, Оніщенко Н. В., Музика Д. П. (2016)
Корбут О. В. - Клінічний випадок кишкового ієрсиніозу — тригера розвитку колагенозу у підлітка, Юхименко В. М., Дмитриєва О. А., Буц О. Р., Виговська О. В., Яротнік О. Л. (2016)
Зінчук О. М. - До історії клініки та кафедри інфекційних хвороб у Львові, Яворський І. Г. (2016)
Заславская А. А. - Топ самых опасных пищевых паразитов, Ершова И. Б., Осипова Т. Ф., Лохматова И. А. (2016)
Андрущенко В. - Цивілізація культури (2015)
Бех Ю. - Космополітизм як світоглядно-ідеологічна платформа розбудови освіти XXI століття (2015)
Коваленко В. - Денотативні закони фахового розуму та розуміння у сфері дидактологістики вищої школи (2015)
Попова І. - Основні риси екологічно спрямованої освіти (2015)
Шовш К. - Інформатизація освіти як теоретична і практична проблема (2015)
Тимченко І. - Пострадянська та європейська освітня термінологія: порівняльний аналіз (2015)
Кляп М. - Інноваційні методи навчання у ВНЗ як інструмент інтернаціоналізації вищої освіти України (2015)
Романкова Л. - Волонтерська діяльність як складова формування моральних цінностей студентської молоді (2015)
Войдило Я. - Основні ресурси ефективності гуманітарно-світоглядної підготовки майбутніх інженерів (2015)
Любивий В. - Соціальний медіа-концепт у контексті формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців (2015)
Золотарьова І. - Розвиток системи оцінювання якості вищої освіти у франкофонних країнах Європейського Союзу: досвід Франції та Бельгії, Колісник М. (2015)
Стадник М. - Нові парадигмальні зрушення у виховному просторі. Рецензія на монографію "Формування особистості в умовах транзиту" підготовлену викладачами Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі та інших ВНЗ України (Керівник авторського колективу М. Ю. Зелінський) (2015)
Покажчик публікацій журналу за 2015 рік (2015)
Реферативный обзор статей номера (2015)
До уваги авторів (2015)
Мінченко С. І. - Запобігання невиконанню судових рішень у контексті реформування кримінальної юстиції України (2015)
Мовчан А. В. - Окремі аспекти класифікації спеціальних засобів забезпечення громадського порядку, Мовчан М. А. (2015)
Радченко О. І. - Забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньопереміщених осіб в Україні:проблеми та шляхи подолання, Чухно К. Є. (2015)
Дубина В. І. - Аналіз діяльності підрозділів боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, МВС України у період з 2005 по 2014 роки (2015)
Зозуля Є. В. - Нормативно-правове та організаційне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України у сфері протидії тероризму: історико-правові аспекти (2015)
Наливайко Л. Р. - Інститут лобізму: міжнародний досвід та вітчизняна практика, Южека Р. С. (2015)
Баран С. О. - Загальнотеоретичні проблеми юридичної відповідальності в Україні (2015)
Боняк В. О. - "Конституційно-правові засади", "конституційно-правові основи" та "конституційно-правові принципи": співвідношення понять (2015)
Войціховський А. В. - Забезпечення безпеки інформаційного простору як напрям правоохоронної діяльності ООН (2015)
Демків Р. Я. - Нормативно-правовий договір як джерело права в Україні: актуальні питання (2015)
Добробог Л. М. - Публічне і приватне право: проблеми розмежування (2015)
Коломоєць Ю. О. - Нормативно-правові гарантії реалізації конституційного права на страйк (2015)
Пунько О. В. - Функції правозастосовних актів (2015)
Самотуга А. В. - 800 років Великої Хартії Вольностей: актуалізація конституційного обмеження персональної влади (2015)
Чепік-Трегубенко О. С. - Удосконалення взаємодії органів публічної влади з інститутами громадянського суспільства (2015)
Грибан В. Г. - Законодавче забезпечення охорони праці в Республіці Казахстан, Непийвода О. І. (2015)
Тіщенкова С. О. - Виникнення трудових правовідносин з дипломатичними працівниками, Селецький О. В. (2015)
Трубаков Є. О. - До питання про доцільність визнання договору неукладеним як способу захисту цивільних прав та інтересів (2015)
Черноп’ятов С. В. - Деякі питання обсягу поняття охоронних трудових правовідносин (2015)
Собакарь А. О. - Адміністративно-правове забезпечення функціонування транспорту в Україні (2015)
Кацуба Р. М. - Щодо запровадження інституту альтернативного адміністративного стягнення (2015)
Гетьман К. О. - Реалізація фіскальної функції податку на межі фінансово-правових підгалузей (2015)
Кононенко О. М. - Принцип офіційного з’ясування обставин у справі в системі принципів адміністративного судочинства (2015)
Мінаєва К. В. - Звернення до суду як повноваження органу Державної фіскальної служби (2015)
Мірошниченко М. В. - Комплексне регулювання та оціночні категорії при вирішенні податкових спорів (2015)
Черната С. М. - Нормативно-правові засади надання адміністративних послуг іноземцям підрозділами Державної міграційної служби (2015)
Глушков В. О. - Інститут умовно-дострокового звільнення за законодавством держави Ізраїль, Козакова І. В. (2015)
Обушенко О. М. - Суб’єктивна сторона кримінальної погрози (2015)
Дячкін О. П. - Окремі питання запобігання незаконному обігу зброї, бойових припасів, вибухових речовин та пристроїв в умовах особливого періоду, Лень В. В. (2015)
Людвік В. Д. - Кримінально-правова характеристика перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (2015)
Хашев В. Г. - Проблемні питання кримінальної відповідальності за умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини (2015)
Мікіш А. С. - Запобігання фіктивному підприємництву: шляхи удосконалення (2015)
Вишня В. Б. - Особливості розкриття крадіжок вантажів на залізничному транспорті (2015)
Бурак М. В. - Використання електронних платіжних систем для фінансування злочинів проти основ національної безпеки України (2015)
Обшалов С. В. - Правова регламентація оперативно-розшукової складової у кримінальному судочинстві, Мінченко О. І. (2015)
Строгий В. І. - Методологічні аспекти державного управління та контррозвідувальної діяльності в системі захисту національних інтересів України у сфері державної безпеки (2015)
Шевчук О. Ю. - Взаємодія оперативних підрозділів ОВС зі слідчими під час попередження, своєчасного виявлення та припинення злочинів (2015)
Боднар С. М. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики крадіжок майна громадян, учинених неповнолітніми, Горобець М. С. (2015)
Демченко І. О. - Особливості профілактики грабежів, учинених групами неповнолітніх (2015)
Смирнов Є. В. - Генезис статусу захисника у кримінальному судочинстві України (2015)
Калюк С. М. - Деякі шляхи забезпечення безпеки осіб, які надають допомогу у протидії корупції в Україні (2015)
Купранець І. М. - Оперативно-розшукова профілактика злочинів у сфері економіки: поняття та сутність (2015)
Матвієнко В. П. - Удосконалення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Поптанич Ю. М. - Шляхи вдосконалення вітчизняного законодавства, що регулює державні закупівлі, з метою протидії виведенню бюджетних коштів до офшорних зон (2015)
Самсонова В. В. - Огляд місця події при розслідуванні крадіжок, учинених на території садівницьких товариств і дачних кооперативів (2015)
Чижиченко Д. В. - Принцип пропорційності заходів тяжкості злочинного діяння як підгрунтя формування сучасної правової бази здійснення ОРЗ, що обмежують права і свободи людини (2015)
Конопельський В. Я. - Рецензія на монографію Шаблистого Володимира Вікторовича "Безпековий вимір кримінального права України: людиноцентристське дослідження", Кулик Л. М. (2015)
Максакова Р. М. - Неурядові правозахисні організації в Україні (2015)
Події (2015)
Довідка про авторів (2015)
Балакірєва В. А. - Історико-педагогічний огляд розвитку проблеми трудової підготовки учнів (2015)
Baliuk A. - Revisiting the issue of master-degree students’ professional socialization (2015)
Богатов А. О. - Сформованість мотивів до організації здоров’язбережувального освітнього середовища у майбутніх учителів фізичної культури (2015)
Бондаренко О. В. - Развитие двигательных качеств студенток средствами ритмической гимнастики, Зуева А. Ю. (2015)
Борисюк З. Д. - Розвиток композиційних здатностей студентів ХГФ на засадах декоративно-прикладного мистецтва: створення гобелену (2015)
Вей Сімін - Темпо-ритмические исполнительские умения учителя музыки: сущность понятия и структура (2015)
Горщенко Ю. А. - Порівняльний аналіз результатів експериментально-дослідної роботи з розвитку естетичних оцінних суджень майбутніх учителів початкової школи (2015)
Гуменюк Т. Б. - Системи професійної підготовки в розвинених країнах світу, Зубар Н. М. (2015)
Дроздова К. В. - Методика використання лікувальної фізичної культури при захворюваннях органів дихання дітей молодшого шкільного віку (2015)
Залівіна І. С. - Методика використання нерівностей під час розв’язання текстових задач (2015)
Кара О. Д. - Енкаустика: традиції та сучасні методи (2015)
Квак О. В. - Теоретичний аналіз проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти (2015)
Койчева Т. І. - Визначення принципів методично-організаційної роботи під час формування корпоративної культури викладачів (2015)
Левченко Л. С. - Інклюзивні тенденції сучасної спеціальної освіти в дошкільному навчальному закладі (2015)
Нагуляк П. И. - Пространство и форма как важные составляющие в решении пленэрного сюжета (2015)
Недошитко О. М. - Особливості професійної діяльності викладача образотворчого мистецтва в сучасному навчально-виховному середовищі, Лоза Н. А. (2015)
Омельченко Л. М. - Психологічна готовність майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційної діяльності (2015)
Орос І. В. - Модель формування професійної компетентності майбутніх учителів образотворчого ми-стецтва в процесі художньо-методичної підготовки з дисципліни "Друкована графіка" (2015)
Перевознюк Н. М. - Результати педагогічного експерименту з формування іншомовної професійно-ділової комунікативної компетентності у студентів економічних спеціальностей (2015)
Першина Л. В. - Роль акмеології в процесі стимулювання мотивації майбутніх викладачів до професійного самовдосконалення (2015)
Пісьміченко О. І. - Художньо-дизайнерська інтерпретація твору мистецтва в архітектурному середовищі (2015)
Полозенко О. В. - Використання кейс-методу в психологічній підготовці студентів аграрних ВНЗ (2015)
Рыщак Н. И. - Воспитание культуры общения в поликультурной среде (2015)
Рой С. Д. - Самоосвітня компетентність майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу, її сутність та структура (2015)
Романенко С. С. - Дифференційний підхід до швидкісно-силової підготовки юних гандболістів з урахуванням особливостей ігрового амплуа (2015)
Руденко Ю. А. - Проблема розвитку виразного мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів як наукова категорія (2015)
Сердюк Н. М. - Формування конкурентоздатності майбутніх психологів: теоретичний аспект (2015)
Skoromna M. - Review of the main structural components of future teachers’ feelings culture (2015)
Смычковская О. М. - Цвет как основа психологического восприятия живописи (2015)
Сян Чжао - Структура музыкально-грамматической компетентности (2015)
Тамбовська К. В. - Формування інтелектуальної культури майбутнього вчителя початкової ланки як складова професійної компетентності (2015)
Терехина О. Л. - Зміст та структура понятійного конструкту "інженерне мислення інженерів-машинобудівників" (2015)
Тітова Г. В. - Модель підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування спортивних лідерських якостей в учнів основної школи (2015)
Фогель Т. М. - Підготовка педагогічних працівників позашкільних навчально-виховних закладів до роботи в міжетнічному середовищі (2015)
Ying Jiao - Music performance aesthetics in the context of future music teachers’ piano training (2015)
Черкун І. А. - Теоретичні основи військово-спеціальної підготовки майбутніх офіцерів-психологів запасу (2015)
Черненко Н. М. - Використання тренінгових технологій у процесі підготовки майбутніх менеджерів освіти (2015)
Черняк С. Г. - Соціальне виховання в епоху Відродження, Реформації та Просвітництва (2015)
Шевченко С. В. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх бухгалтерів до автоматизації бухгалтерського обліку малих підприємств (2015)
Шухтін В. В. - Основні принципи якісного викладання курсу дерматології та венерології студентам медичного університету, Хрущ В. І. (2015)
Якубенко В. М. - Організація, цілі та соціокультурні особливості навчання іноземних мов у системі післядипломної освіти дорослих, Захарчук М. Є., Арабська К. Л. (2015)
Vasylyshyn R. D. - The energy content in the live biomass components of Scots pine trees (Pinus sylvestris L.), Lakyda P. I., Shevchuk O. V., Slyva O. A. (2015)
Гірс О. А. - Будова та товарна структура стиглих модальних дубових деревостанів насіннєвого та порослевого походження Лісостепу України, Пастернак В. П., Слиш О. А. (2015)
Гриб В. М. - Лісівнича оцінка способів обробітку грунту для відтворення соснових насаджень (2015)
Колесніченко О. В. - Біоекологічні особливості Aristolochia manshuriensis Kom. в умовах ботанічного саду НУБіП України, Піковський М. Й., Якобчук О. М. (2015)
Кушнір А. І. - Етапи становлення та сучасний стан насаджень парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Жорнівський", Суханова О. А., Снігир Ю. Ю. (2015)
Маурер В. М. - Відтворення лісів в Україні у контексті сталого розвитку: головні проблеми та шляхи їх подолання, Кайдик О. Ю. (2015)
Оборська А. Е. - Статистичні передумови аналізу моделей росту за висотою деревостанів вільхи клейкої Полісся України (2015)
Сендонін С. Є. - Особливості впливу лісової підстилки на проростання та схожість жолудів дуба звичайного (2015)
Терентьєв А. Ю. - Характеристика структури лісів Полісся України (2015)
Шилін І. С. - Представники роду Тополя (Populus genus) як головні культивари для плантаційного лісовирощування (2015)
Яворовський П. П. - Створення лісових насаджень садивним матеріалом дуба звичайного (Quercus robur L.), вирощеним у розсадниках із закритою кореневою системою, Сегеда Ю. Ю. (2015)
Ревтюк Є. А. - Особливості процесів інвестування у людський потенціал підприємства, Боднарук І. Р. (2014)
Рега М. Г. - Роль та значення маркетингової діяльності в організації туризму та відпочинку (2014)
Ремига Ю. С. - Діяльність логістичних операторів при організації та здійсненні міжнародних перевезень (2014)
Руденко Є. М. - Сучасні тенденції банкрутства в Україні та заходи запобігання неплатоспроможності вітчизняних підприємств (2014)
Рукас-Пасичнюк В. Г. - Инновационный потенциал персонала как один из основных факторов развития организации и методы его оценки (2014)
Савіцький А. В. - Вплив основних груп показників управління якістю продукції на інтеграційні процеси вітчизняних підприємств легкої промисловості (2014)
Сахно А. А. - Мотивація економічного руйнування в умовах гіперконкуренції (2014)
Свідер О. П. - Інтегральна оцінка ефективності використання прямих іноземних інвестицій на підприємствах легкої промисловості (2014)
Сирветник-Царій В. В. - Особливості управління економічним потенціалом підприємств торгівлі споживчої кооперації (2014)
Сокур М. І. - Маркетинг і реклама в кондитерській галузі, Суботіна Г. О., Соколенко А. В. (2014)
Соловйов А. І. - Особливості використання експертних систем для розробки управлінських рішень в аграрному виробництві (2014)
Соломянюк Н. М. - Концептуальні принципи формування витрат на маркетинг (2014)
Сорочан Д. В. - Використання вищим навчальним закладом інструментарію SMM для просування власного бренду (2014)
Стасенко О. М. - Оцінка ефективності управлінської праці у сільськогосподарських підприємствах як складова міжнародного менеджменту (2014)
Стащук О. В. - Дивідендна політика як складова сучасних моделей корпоративного розвитку, Малишко Ю. В. (2014)
Стрільчук Р. М. - Стратегічні можливості та пріоритети інноваційного розвитку машинобудівних підприємств (2014)
Тимошенко Д. В. - Шляхи гармонізації вікового фактору в контексті тімбілдінгу (2014)
Тупчій О. С. - Фінансово-кредитне забезпечення садівничих підприємств (2014)
Ушкаренко Ю. В. - Актуальні питання маркетингового забезпечення діяльності кооперативних підприємств (2014)
Фандєєва А. Є. - Пропозиції щодо удосконалення формування мотивації поведінки (діяльності) персоналу (2014)
Фриман Е. М. - Роль человеческого капитала в устойчивом развитии промышленного предприятия, Фриман И. М. (2014)
Царук А. Ю. - Шляхи удосконалення системи інформаційного забезпечення аналізу та оцінки ефективності гірничо-збагачувального виробництва в контексті екологізації (2014)
Цыбульская Э. И. - Методологические аспекты управления стоимостью предприятия в условиях неопределенности, Задорожная А. В. (2014)
Чернявська І. М. - Комплексний підхід до управління продуктивністю праці у ливарному виробництві (2014)
Чубар М. М. - Оцінка впливу чинників зовнішнього економічного середовища на експортний потенціал вітчизняних підприємств–виробників верхнього одягу (2014)
Швец Ю. А. - Эффективность использования оборотного капитала как составляющая управления предприятиями машиностроения (2014)
Шевченко О. Р. - Програми лояльності – фактор успішності, Федорченко С. В. (2014)
Черниш І. В. - Проектування організаційної структури управління підприємством в умовах конкурентного середовища, Школьна О. С. (2014)
Шубчік О. А. - Основні положення формування мереж підприємств ресторанного господарства в умовах сучасної економіки (2014)
Янчук Т. В. - Алгоритм впровадження інформаційних технологій в сучасний бізнес (2014)
Яцентюк С. В. - Ступінь розвитку бренд-архітектури підприємства як базовий фактор його конкурентоспроможності (2014)
Ажаман І. А. - Інституційний підхід у дослідженні розвитку промислового і цивільного будівництва в сільській місцевості (2014)
Ванієва А. Р. - Соціально-економічна сутність та складники формування галузевих трансформаційних процесів (2014)
Данкевич В. Є. - Інновації як невід’ємна складова сучасного землекористування (2014)
Данкевич Є. М. - Інституційне забезпечення стратегії розвитку міжгалузевої інтеграції (2014)
Комарницький І. М. - Система організаційно-економічних заходів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних будівельних матеріалів на регіональних та європейських ринках, Коломієць М. І. (2014)
Наденко І. С. - Формування та розвиток маркетингової інформаційної системи регіону (2014)
Назаров Д. С. - Виробничо-експортний потенціал фармацевтичних підприємств України як важливий компонент інтенсифікації розвитку вітчизняної хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (2014)
Носирєв О. О. - Кластерний підхід в регіональному економічному розвитку (2014)
Панухник О. В. - Інтеграція населених пунктів у системі сталого суспільного розвитку: теоретико-методологічні засади дослідження (2014)
Пинда Р. В. - Управлінські і маркетингові програми забезпечення розвитку регіональних будівельних кластерів в Україні (2014)
Подгорный В. В. - Эффективная экономическая политика региона как способ воплощения адекватной экономической идеологии государства (2014)
Степанова Е. Р. - Особливості територіальної організації української промисловості (2014)
Тяжкороб І. В. - Хімічна промисловість як стратегічний напрямок економічного розвитку Луганської області, Касьянова В. О. (2014)
Цимбалюк І. О. - Сучасні реалії місцевого оподаткування, Гуменюк О. М. (2014)
Черкасова С. В. - Вплив регіонального розвитку діяльності небанківських фінансових установ на обсяги іноземних інвестицій, Новинюк О. В. (2014)
Chul O. M. - Сreative economy: a theoretical improvement of understanding of the nature of the new economic system, Vahovych I. M. (2014)
Андрєєва Н. М. - Якісна складова впровадження концепції екологічно чистого виробництва в економіку харчової промисловості України, Козловцева В. А. (2014)
Stasiuk V. V. - Мunicipal water supply of ukraine: state and prospects of development in the structure of regional water management clusters (2014)
Терехов Є. В. - Покращення еколого-економічних результатів діяльності гірничодобувного підприємства в режимі землезбереження (2014)
Більська О. В. - Соціальні інновації і парасоціальні технології їх формування і використання в практиці соціалізації національної економіки (2014)
Бурлуцький С. В. - Системна декомпозиція моделей соціального захисту (2014)
Горбань С. Ф. - Демографічна криза в Україні: проблеми і напрями протидії (2014)
Дружиніна В. В. - Вибір методів забезпечення збалансованості місцевого ринку праці (2014)
Квасній Л. Г. - Концептуальні питання інноваційної системи вищого навчального закладу в умовах ринку, Паславська В. В. (2014)
Коломієць О. О. - Демографічне, соціальне та економічне значення допомоги при народженні дитини в період економічної кризи (2014)
Коровина Н. В. - Проблемы образования в аспекте формирования человеческого капитала в странах с трансформационной экономикой (2014)
Лобазов С. М. - Міжнародний досвід управління кадровою безпекою (2014)
Михальченко Г. Г. - Проблеми гендерної дискримінації на ринку праці України (2014)
Пурій Г. М. - Фінансування наукової діяльності як необхідна умова соціально-економічного розвитку держави (2014)
Романчук Н. М. - Особливості дослідження рівня життя заможних верств населення України (2014)
Савєльєва Ю. М. - Аналіз наукової сфери та її вплив на розвиток економіки регіону (2014)
Синицька О. І. - Корпоративна культура: типологізація, функції та критерії забезпечення у формуванні соціально-трудових відносин на ринку праці України (2014)
Сотнікова Ю. В. - Особливості реалізації стратегії поведінки суб’єктів соціально-трудових відносин у випадку масового вивільнення працівників у контексті українських ринкових реалій (2014)
Астаф’єва К. О. - Класифікація ризиків аутсорсингу для промислових підприємств України (2014)
Бегларашвілі О. П. - Тенденції розвитку торгівельних підприємств Харківської області (2014)
Безкровна Н. Г. - Оптимізація рівня заробітної плати з урахуванням впливу виробничих і позавиробничих факторів (2014)
Бозуленко О. Ю. - Підходи до визначення сутності ризиків у діяльності торговельних підприємств (2014)
Бондарчук М. Ю. - Порівняльний аналіз розвитку малого підприємництва в Україні та Литовській Республіці (2014)
Брагинец А. Н. - Восприятие как функция менеджмента (2014)
Вавдійчик І. М. - Управління товарними ресурсами підприємств роздрібної торгівлі на засадах системного підходу (2014)
Васюренко Л. В. - Основний капітал, його структура та роль в економічній діяльності сільськогосподарського підприємства (2014)
Вецепура Н. В. - Гармонізація процесу розвитку інтегрованих корпоративних структур (2014)
Войтенко Г. В. - Фінансова безпека підприємства та її роль у системі антикризового управління, Кондратюк М. Ф. (2014)
Вольська О. М. - Управління ефективністю молокопереробних підприємств (2014)
Вяткіна Т. Г. - Оцінка величини ресурсного потенціалу підприємств птахівничої галузі (2014)
Ганущак Т. В. - Інформаційна безпека підприємства та умови її забезпечення (2014)
Горняк О. В. - Структурні зрушення в економіці та розвиток сучасних підприємств (2014)
Гриб С. В. - Сучасні тенденції формування витрат у рослинництві сільськогосподарських підприємств Харківської області (2014)
Гулай І. О. - Удосконалення організаційної структури системи фінансового контролю на підприємстві (2014)
Некрасова Л. А. - Впровадження краудфандингу для стимулювання інноваційної діяльності підприємств України в ІТ-сфері, Давиденко М. В. (2014)
Данилейчук Р. Б. - Ефективність використання маркетингового підходу в сфері збуту (2014)
Данилюк М. О. - Аналіз результатів діяльності газорозподільних підприємств та їх вплив на формування фінансової стратегії, Савко О. Я. (2014)
Дегтярьова С. А. - Розвиток інноваційної та інвестиційної діяльності підприємств у сучасних умовах (2014)
Дороженко Л. І. - Система управління витратами підприємства та напрями її удосконалення (2014)
Жигалкевич Ж. М. - Кластери взаємодіючих підприємств та їх класифікація (2014)
Жуков А. В. - Формування моделі вибору стратегії виробничо-господарської діяльності підприємства за показниками діагностики її ефективності (2014)
Журавльова Т. О. - Особливості конкурентоспроможності підприємств мобільного зв’язку України, Яцкевич І. В., Жаданова Ю. О. (2014)
Заднєпровська Г. І. - Формування інноваційного потенціалу промислового підприємства в умовах розвитку економіки (2014)
Зарічна О. В. - Інновації та їх роль у забезпеченні їх розвитку (2014)
Заровна К. М. - Семантичний аналіз сутності економічної стійкості підприємства (2014)
Зубрикіна М. В. - Напрями розвитку стратегії управління персоналом вугледобувного підприємства на основі системи ключових Компетенцій (2014)
Іванків О. Я. - Забезпечення підвищення якості послуг житлово-комунального господарства (2014)
Ільченко Н. Б. - Тенденції розвитку підприємств оптової торгівлі в Україні (2014)
Кавун О. О. - Торговельнi центри: сутнiсть та концептуальнi засади управлiння (2014)
Кам’янська О. В. - Процес комерціалізації ОІВ вищими навчальними закладами в сучасних умовах, Трейтяк М. В. (2014)
Кириченко В. В. - Ризики проекту об’єднаної логістики промислових підприємств з використанням Web-технологій, Филипюк А. О. (2014)
Командровська В. Є. - Інноваційний потенціал підприємства та розвиток його складових у посткризовий період, Кривицька Н. Ю., Домашевська К. І. (2014)
Кондрич В. І. - Особливості теоретичних та методичних основ аналізу витрат виробництва на виноробному підприємстві (2014)
Корева О. О. - Компаративни й аналіз методів оцінки ефективності інноваційних проектів (2014)
Коробка С. В. - Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва на сільських територіях Західно-Поліського регіону України (2014)
Кравченко М. О. - Підвищення інтелектуальної творчої активності працівників в інноваційних організаціях (2014)
Кравченко М. В. - Умови забезпечення економічної ефективності бджільництва (2014)
Кривоконь М. О. - Реінжиніринг виробництва як антикризова стратегія для підприємств вітчизняного гірничого машинобудування (2014)
Кривохатько Н. Д. - Структурно-функціональна характеристика системи підвищення кваліфікації управлінського персоналу машинобудівних підприємств (2014)
Крупський О. П. - Культура в організації: роль менеджера в забезпеченні збалансованого підходу (2014)
Лаврик У. В. - Комплексна оцінка стійкого розвитку підприємств та методичні підходи до її визначення (2014)
Лазарева М. Г. - Умови динамічної стійкості холдингових компаній (2014)
Лановська Г. І. - Особливості формування інноваційної політики в сучасних умовах (2014)
Лозовська Г. М. - Оцінка соціальної ефективності впровадження інноваційних послуг (на прикладі послуг національного цифрового телебачення) (2014)
Малюк С. О. - Державне регулювання діяльності малих підприємств в Україні, Росинець В. Ю. (2014)
Марковська О. К. - Конкурентоспроможність як фактор успішного розвитку видавничого бізнесу в Україні (2014)
Мацькевич О. Ю. - Концептуальний підхід до управління людським капіталом підприємств нафтогазового комплексу (2014)
Олійник О. В. - Моделювання формування прибутку і собівартості сільськогосподарської продукції за умови дії закону спадної віддачі, Скоромна О. Ю., Бадалов Х. М. (2014)
Олійник Л. В. - Критеріальні засади модернізації системи управління активами підприємств (2014)
Бойчук В. О. - Оптимізація обрахунку тривимірних сцен та об’єктів з використанням розрідженого воксельного октодерева, Матвєєв П. Ю. (2015)
Вишнівський В. В. - Використання універсального ремонтного модуля для діагностування цифрових типових елементів заміни за допомогою електромагнітного методу на рівні експлуатації об’єкт, Глухов С. І., Охрамович М. М., Шевченко В. В. (2015)
Гришин С. П. - Шляхи підвищення ефективності методу Монте-Карло при аналізі надійності систем електроенергетики, Казанцев О. Ю., Добровольський В. Б., Бабій О. С., Гап’юк В. М. (2015)
Гунченко Ю. О. - Метод побудови інтелектуальних систем планування переміщення мобільного робота в невідомому середовищі, Муляр І. В., Дубина П. М. (2015)
Джулій В. М. - Метод розпізнавання дорожніх знаків з використанням згортальної нейронної мережі, Жигальський П. В., Солодєєва Л. В. (2015)
Долгушин В. П. - Адаптивный пространственный фильтр на основе цифровой антенной решётки, инвариантный к длительности полезного сигнала, Пампуха И. В., Лоза В. Н., Семибаламут К. М. (2015)
Кравчук С. О. - Застосування розподілених обчислень в телекомунікаційних системах, Міночкін Д. А. (2015)
Кузавков В. В. - Особливості застосування автономної автоматизованої системи діагностування для систем зі зворотнім зв’язком (2015)
Лєнков С. В. - Адаптивний поділ каналів в багатокористувацьких багаточастотних системах, Хмельницький Ю. В., Гика В. А. (2015)
Мясіщев О. А. - Про доцільність використання GPU NVIDIA CUDA для розв’язуваних задач МСЕ, Шкуліпа П. А., Ноянчук В. В. (2015)
Цыцарев В. Н. - О влиянии конструктив-ной структуры сложного объекта радиоелектронной техники на показатели его надежности, Ленков С. В., Браун В. О., Проценко Я. Н. (2015)
Шворов С. А. - Побудова системи моніторингу місцевості на базі безпілотних літальних апаратів, Комарчук Д. С., Охріменко П. Г., Чирченко Д. В. (2015)
Волошина Н. М. - Політологічний аспект гібридної війни в Україні, Приліпко О. Ф., Місяць О. О. (2015)
Дячук А. О. - Рекомендації по використанню методів та заходи для забезпечення безпеки в умовах надзвичайних ситуацій (на прикладі Хмельницької області), Муляр І. В. (2015)
Жарков Я. М. - Інформаційна боротьба як фактор національної безпеки України, Онищук М. І. (2015)
Корсак К. В. - "Українська ідея – ХХІ" – духовний, політичний і оборонний засіб для Вітчизни (2015)
Корсак Ю. К. - Сучасні науки про вплив на громадян війни-ХХІ (2015)
Литвиненко Н. І. - Сутність проблеми досягнення міжнародної безпеки та шляхи її вирішення, Литвиненко О. І. (2015)
Любовець Г. В. - Ситуаційний сервіс Міністерства оборони України як намагання держави протистояти новим загрозам геополітичного та техногенного характеру, Король В. Г. (2015)
Мірошниченко О. В. - Біологічна зброя нелетальної дії. Класифікація, бойові властивості, перспективи створення, Гришин С. П., Бадрук О. О. (2015)
Павелко І. І. - Дослідження особистісних посттравматичних стресових змін у військовослужбовців після участі у бойових діях (2015)
Пампуха І. В. - Рекомендації щодо збільшення можливостей оперативного командування при проведенні дій в кіберпросторі в інтересах стабілізаційної (антитерористичної) операції, Адаськов О. І., Місяць О. О. (2015)
Турченко Ю. В. - Використання соціальних мереж у здійсненні деструктивних інформаційно-психологічних впливів на особовий склад військ (сил) та органи військового управління (2015)
Філіппов С. О. - Особливості протидії організації нелегальної транскордонної міграції на південних кордонах європейського союзу як кримінологічна проблема (2015)
Абаркін П. С. - Використання АВС-аналізу для оптимізації асортименту підприємств роздрібної торгівлі України, Красильников С. Р. (2015)
Бахвалов В. Б. - Способи удосконалення методики оновлення цифрових карт місцевості, Жиров Г. Б., Хірх-Ялан В. І. (2015)
Бідюк О. І. - Методи організації контролю знань в автоматизованих навчаючих системах, Скрипка А. О., Огнєвий О. В. (2015)
Бойченко О. В. - Сущность процесса оптимизации информационных систем, Дерко М. В. (2015)
Бойчук В. О. - Криптографічний метод оптимізації роботи віддалених сервісів на базі розподілених систем, Нікіткін О. М. (2015)
Джулій В. М. - Застосування індексів в реляційних операціях на основі розподілу доменних інтервалів, Копачовець О. М., Лєнков О. С. (2015)
Єфіменко А. О. - Аудит стеганографічної вразливості веб-додатку, Трифонова К. О., Зіновський В. Р. (2015)
Красильников С. Р. - Крос-рівнева оптимізація для підвищення продуктивності транспортного протоколу в безпровідних мережах, Левчук А. Р. (2015)
Любовець Г. В. - Пошукові системи в мережах Інтернету (2015)
Муляр І. В. - Метод вибору шаблонів проектування для вирішення проблем структурної організації коду програмного забезпечення комп’ютерних систем, Гурман І. В., Гнатюк В. В., Жиров Б. Г. (2015)
Мясищев А. А. - Распознавание команд с помощью ДПФ и библиотеки FANN для управления устройствами (2015)
Мясіщєв О. А. - Метод розпізнавання мовлення по короткому словнику з використанням mel-кепстральних коефіцієнтів, Лєнков Є. С., Ожаровський С. Г. (2015)
Нариманова Е. В. - Метод цифрового водяного знака для защиты QR-кода. Повышение устойчивости к неаффинным преобразованиям, Ермаков В. А. (2015)
Оксіюк О. Г. - Методологія розробки комплексних систем захисту інформації в сучасних інформаційно-телекомунікаційних системах, Шестак Я. В. (2015)
Савков П. А. - Методичні рекомендації щодо проведення геопросторового аналізу в сучасних геоінформаційних системах, Писаренко Р. В., Шмиголь Є. В. (2015)
Стрельбіцький М. А. - Класифікація загроз інформації в інтегрованій інформаційно-телекомунікаційній системі прикордонного відомства на етапі модернізації (2015)
Хмельницький Ю. В. - Підвищення ефективності навчання за допомогою автоматизованих інформаційних систем, Гвоздицький Л. Е., Дячук А. О., Ряба Л. О. (2015)
Анохіна Г. П. - Особливості мотивації курсантів вищих військових навчальних закладів до навчання іншомовного професійно-орієнтованого аудіювання (2015)
Безносюк О. О. - Інновації в підготовці військового фахівця (2015)
Васильєва-Халатникова М. О. - Особливості підготовки викладача до навчального заняття з курсантами у вищому навчальному закладі (2015)
Вишневский М. И. - Новое в социально-гуманитарном образовании: "Логическая социология" А. А. Зиновьева (2015)
Вовк О. І. - Когнітивні аспекти навчання іноземної мови у вищій школі (2015)
Гетьман О. О. - Інноваційні підходи до побудови ефективної освітньої моделі в Україні як запорука економічної безпеки вітчизняного ринку праці (2015)
Драч І. І. - Використання компетентнісно орієнтованих завдань у процесі підготовки майбутніх фахівців (2015)
Зайцев Д. В. - Информационная культура студентов факультета военной подготовки в условиях информатизации общества, Зинчик А. Г., Панин В. Г. (2015)
Златніков В. Г. - Можливості використання електронного простору в навчальному процесі у вищих навчальних закладах, Лісовський В. М. (2015)
Іванченко Є. А. - Методика діагностування сформованості математичної компетент-ності економіста в системі інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів (2015)
Кірик Т. В. - Філософія змін виховної роботи зі студентами в сучасній Україні (2015)
Кравченко О. І. - Особливості застосування компютерно-орієнтованих засобів навчання у ВНЗ (2015)
Малюга В. М. - Підготовка фахівців для кадрових органів Збройних Сил України та шляхи її удосконалення, Гришин С. П., Тракалюк О. Л., Кравченко А. В. (2015)
Петрук В. А. - Професійно спрямовані інтерактивні форми навчання вищої математики в технічних ВНЗ, Прозор О. П. (2015)
Плахотнік О. В. - Гармонізація національної та європейської освіти в сучасних умовах їх реформування (2015)
Ткачова Н. О. - Іншомовна професійна компетентність майбутніх військових фахівцв як педагогічна категорія, Зеленська О. М. (2015)
Хом’юк І. В. - Модернізація лекційних занять з вищої математики в освітньому середовищі технічних ВНЗ (2015)
Шевченко А. В. - Основні закономірності, принципи та вимоги до фахової компетентності майбутніх офіцерів тилу в сучасних умовах (2015)
Schaefer M. - The university as a modern educational enterprise in the future global market (2015)
Дані про авторів (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Порядок подання і оформлення статей до "Збірника наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тапаса Шевченка" (2015)
Вихідні дані (2015)
У номері (2016)
Kobylynska T. V. - Statistical Classifications in Agricultural Sector: Methodology for Applications (2016)
Журавльов О. В. - Статистичне моделювання трансформації національної економіки в умовах глобалізації: інституційний підхід (2016)
Пилипенко О. І. - Економічна безпека підприємства в умовах комп’ютеризації процесу бюджетування (2016)
Ященко Л. О. - Статистичне прогнозування індексу цін виробників харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (2016)
Гінчук Л. І. - Удосконалення законодавчих актів України у сфері статистики (2016)
Zalubovska S. S. - Analysis of the Pension System in Ukraine: Realities and International Experience, Melnyk V. A. (2016)
Cherusheva G. B. - Approche synergetique comme la base methodologique du systeme de l'education professionnelle, Parkhomenko V. V. (2016)
Borycki K. - Spoleczna odpowiedzialnosc przedsiebiorstw na podstawie normy ISO 26000 Guidance on social responsibility (2016)
Єріна А. М. - Міжнародні рейтинги: статистичні аспекти обчислення та застосування. Частина 1. Індекси економічної свободи та глобальної конкурентоспроможност (2016)
Шерстюк О. Л. - Формалізація упевненості користувачів фінансової інформації за результатами аудиту (2016)
Чекотовський Е. В. - Дмитро Петрович Журавський - перший український теоретик статистичної науки (до 160-річчя з дня смерті) (2016)
До ювілею Івана Франка (2016)
Ювілеї, привітання (2016)
Хроніка (2016)
Вимоги до змісту та оформлення статей для науково-інформаційного журналу "Статистика України” (2016)
Вонсович С. Г. - Специфіка і перебіг політичного транзиту: центрально східно-європейський варіант (2013)
Піпченко Н. О. - Забезпечення приватності індивідів у мережі Інтернет, Донець В. О. (2013)
Ялі М. Х. - Інформаційна політика Російської Федерації щодо України на початку ХХІ ст, Філенко І. В. (2013)
Зарембо К. В. - Спільна зовнішня та безпекова політика ЄС: постмодерна відповідь на модерні виклики (2013)
Угрин Л. Я. - Інтервенції в сучасних міжнародних відносинах: теоретичні аспекти дослідження, Демків У. Я. (2013)
Зайцева М. В. - БРІКС як сучасна форма політичної взаємодії у системі міжнародних відносин (2013)
Слюсаренко Ю. А. - Проблема ратифікації Римського статуту міжнародного кримінального суду в Україні, Шпак Д. Р. (2013)
Качинська Н. О. - Іміджева політика України в контексті євроінтеграції (2013)
Мікічурова О. В. - Реалізація принципу взаємної вигоди в діяльності конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) (2013)
Шершньова О. А. - Правове регулювання відносин утримання (алементування): термінологічна проблема (2013)
Мініна О. Ю. - Правова охорона інтелектуальної власності у міжнародному приватному праві (2013)
Іващенко О. А. - Феномен глобального надлишку заощаджень в контексті платіжних дисбалансів: детермінанти впливу та корекції (2013)
Кібальник Л. О. - Геоекономічні трансформації в умовах світових фінансових криз (2013)
Кравчук Н. Я. - Системні детермінанти та асиметричні ефекти нерівноважного розвитку в епоху глобальної фінансової економіки (2013)
Литвин О. Є. - Європейський та Євразійський вектори інтеграції України: переваги та недоліки (2013)
Тараненко І. В. - Моделювання впливу інноваційного потенціалу на конкурентоспроможність країн в глобальному середовищі (2013)
Сібекіна А. Ю. - Співробітництво України з ЄС у сфері технічного регулювання в контексті укладення угоди про асоціацію (2013)
Щербата Н. З. - Нова генерація зон вільної торгівлі Європейського Союзу (2013)
Рилач Н. М. - Переваги і недоліки створення зони вільної торгівлі між Україною та державами СНД (2013)
Хмара М. П. - Економічні механізми інтеграційних об’єднань на теренах СНД (2013)
Корнєєва Ю. В. - Стан та перспективи розвитку взаємин України з ЄВРАЗЕС: спостерігач чи по­вноцінний учасник (2013)
Кирилич Ю. В. - Еволюційна компаративістика фінансової лібералізації (2013)
Ясковець Ю. В. - Теоретичні аспекти дослідження інфраструктури національних господарств в умовах глобалізації (2013)
Ажаман І. А. - Концептуальні основи розвитку промислового та цивільного будівництва в сільській місцевості (2014)
Антонюк Д. А. - Структурна трансформація та модернізація інститутів інноваційної інфраструктури підприємництва промислових регіонів (2014)
Баранов А. І. - Загальний техніко-економічний стан галузі та специфіка управління оборотними активами в будівництві (2014)
Бєлосвєт О. В. - Теоретичне обґрунтування оцінки результуючих показників функціонування молокопродуктового підкомплексу АПК (2014)
Білега О. В. - Оцінка стану інституційного забезпечення формування конкурентоспроможних мережевих структур кластерного типу (2014)
Богашко О. Л. - Людський капітал та його роль у забезпеченні інноваційного розвитку національної економіки (2014)
Богуцька Я. В. - Напрямки активізації інвестицій у будівельну галузь України, Свірідова С. С. (2014)
Венгер В. В. - Розвиток інтегрованих структур в економіці України (2014)
Воронкова І. Ю. - Фактори і види взаємодії складових кластерних утворень (2014)
Гончаренко О. В. - Методичні аспекти визначення ефективності агроінновацій (2014)
Грищук Н. В. - Активізація інвестиційної діяльності агровиробництва – одна із наріжних умов фінансової стабільності агроформувань (2014)
Демченко Н. В. - Стратегія імпортозаміщення у фармацевтичній галузі: особливості та перспективи реалізації (2014)
Думанська І. Ю. - Стратегія поведінки України на міжнародному ринку інновацій (2014)
Єрмаченко В. Є. - Визначення пріоритетів державного регулювання туристичного ринку у просторі та часі, Козубова Н. В. (2014)
Замрига А. В. - Особливості розвитку інноваційної діяльності в АПК України (2014)
Зеленюк Т. А. - Інституціональне забезпечення ефективного функціонування ринку електроенергії (2014)
Іванова Т. Л. - Глобальні і макроекономічні індикатори сталого розвитку національної економіки (2014)
Іващенко А. І. - Аналіз чинників підвищення інвестиційної привабливості економіки України (2014)
Ільїна А. О. - Формування механізму державного регулювання інвестиційного процесу в Україні (2014)
Кальницька М. А. - Моделі та інструментарій державного регулювання соціального розвитку держави (2014)
Камбур О. Л. - Особливості розвитку державно-приватного партнерства в Україні, Петрищенко Н. А. (2014)
Костинець В. В. - Адаптація світового досвіду до формування бренду туристичного напрямку Карпатського регіону (2014)
Костинець Ю. В. - Обґрунтування комплексу маркетингу для ринку посередницьких послуг (2014)
Краснощок А. В. - Антикризова політика в сільському господарстві України (2014)
Криленко В. І. - Методологічні засади оцінки регуляторної політики держави у сфері забезпечення економічної безпеки аграрного сектору (2014)
Лісовська О. Л. - Модернізація реального сектору української економіки як чинник забезпечення національної економічної безпеки, Крапівіна Н. В. (2014)
Мазур О. Є. - Напрями регулювання процесів консолідації в роздрібній торгівлі України (2014)
Макара О. В. - Економіко-організаційні механізми оптимізації енергоефективності, Чижевська Л. Т. (2014)
Місюк М. В. - Вплив ринку м’ясо-молочної продукції на рівень продовольчої безпеки країни (2014)
Молодецький C. C. - Застосування методів впливу у сфері протидії рейдерству в Україні (2014)
Нездойминов С. Г. - Роль круизного бизнеса в развитии международного туризма в Украине (2014)
Орлова О. М. - Проблеми та перспективи розвитку транспортно-логістичної системи України в світлі соціально-економічних та суспільно-політичних подій 2013–2014 років (2014)
Паславська В. В. - Особливості туризму в Карпатському регіоні України, Квасній Л. Г. (2014)
Пугач О. А. - Еволюція теоретичних підходів до визначення категорії "загроза економічній безпеці держави" (2014)
Рубан В. М. - Теоретичні аспекти кризи та антикризового управління (2014)
Рудь В. П. - Овочевий ринок в системі забезпечення продовольчої безпеки країни (2014)
Світовий О. М. - Підприємливість як чинник і джерело формування доданої вартості у зернопродуктовому підкомплексі (2014)
Серветник Н. О. - Україна на шляху в ЄС: синхронізація економічних циклів (2014)
Сидоренко Ю. В. - Розвиток міського електротранспорту та його роль в економіці міста (2014)
Сівіцька С. П. - Міжнародний досвід інвестування розвитку альтернативної енергетики (2014)
Соколюк К. Ю. - Особливості визначення сутності понять "інвестиція" та "інвестиційний ресурс" (2014)
Соловйов А. І. - Формування сучасної інформаційно-аналітичної системи управління аграрним виробництвом (2014)
Соловйова О. О. - Еволюція та сучасний розвиток земельних відносин в Україні (2014)
Хусаінов Р. В. - Державно-приватне партнерство в системі вищої освіти України (2014)
Черленяк І. І. - Конструктивний потенціал концептів конкурентоспроможності країни та економіки, Курей О. А. (2014)
Яременко М. О. - Економічні умови та форми виходу України на світовий ринок науково-технічних інновацій (2014)
Кистерский Л. Л. - Постулаты Библии для евроинтеграции, Липовая Т. В., Гиневский А. И. (2013)
Будкин В. С. - Национальная конкурентоспособность стран СНГ на мировых рынках (2013)
Власов В. І. - Стан, тенденції і географія експорту продукції АПК України, Кривенко Н. В., Кваша К. С., Ткач Г. В. (2013)
Андрійчук В. Г. - Причини і наслідки втрат та дилема евентуальності ревіталізації імперативного виконання суб’єктами зовнішньої торгівлі норм і принципів СОТ (2013)
Амалян Н. Д. - Моральний ризик синтетичної сек’юритизації, Амалян А. В. (2013)
Гудзь Ю. Ф. - Особливості диверсифікації виробництва харчових підприємств в умовах тор­говельних війн (2013)
Кібальник Л. О. - Основні напрями геоекономічних трансформацій в умовах світових фінансових криз (2013)
Копистира А. М. - Особливості та причини корупції в економічних системах перехідних країн (2013)
Lypova T. V. - European integration influence on fund management mechanism at the national level (2013)
Мазуренко В. П. - Методологія аналізу привабливості зарубіжних ринків в умовах асиметрії інформації 68-74, Гойнік Ю.В. (2013)
Мельник А. О. - Організаційно-інституціональні основи впровадження механізму виявлення пе­редумов світових економічних криз (2013)
Поліщук Л. С. - Глобальні виклики та посилення економічного управління в ЄС (2013)
Соболєв Б. В. - Світовий фінансовий порядок та національна кредитна стратегія (2013)
Стаканов Р. Д. - Глобальний ринок праці в контексті міжнародної трудової міграції 94-99 (2013)
Фліссак К. А. - Економічна дипломатія у сфері енергопостачання та енергетичної безпеки (2013)
Шамота Г. М. - Податкове регулювання інвестиційної діяльності, Малиш Д. О. (2013)
Shemet Т. - The impact of financial dollarization on the credit potential of banking system, Kharevich А. (2013)
Яншина А. М. - Міжнародний досвід екологічного оподаткування та проблеми його імплемен­тації в Україні (2013)
Анісімова О. Ю. - Перспективи участі країни у митному союзі Росії, Білорусі та Казахстану (2013)
Михайлов Р. В. - Економічні ефекти митного союзу для Росії, Білорусії та Казахстану (2013)
Голіонко Н. Г. - Світові тенденції електронної комерції у фармацевтичній галузі (2013)
Сібекіна А. Ю. - Проблеми висвітлення основних параметрів та переваг майбутньої угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2013)
Адигьозалов Тогрул - Міжнародно-історичні підстави азербайджансько-українського партнерства (2013)
Гирба О. О. - Міжнародне інфікування як спосіб поширення фінансової нестабільності (2013)
Джалилов А. - Глобальные цепочки создания добавленной стоимости в системе международ­ного производства транснациональных корпораций (2013)
Зикова О. І. - Фінансова система Перу: шлях до дедоларизації 177-184 (2013)
Костюченко Я. О. - Міжнародний досвід використання нетрадиційної грошово-кредитної політики (2013)
Кутовий Т. В. - Розвиток методів первинного публічного розміщення акцій (2013)
Кучерова І. М. - Міжнародне співробітництво з проблем ухилення ТНК від сплати податків: нові ініціативи (2013)
Нерода-Березка К. - Глобальні мережі створення знань та інновацій транснаціональних корпорацій (2013)
Назаров Д. С. - Проблема імпортозаміщення в контексті імпортозалежності вітчизняного ринку: стан та реалізація (на прикладі виробництва полівінілхлориду) (2013)
Олексенко К. В. - Стрес-тестування у механізмі забезпечення стійкості банківських систем (2013)
Онопко М. О. - Ethical dimensions of the sovereign wealth funds operations: case of the Norwegian government pension fund (global) (2013)
Шапран О. С. - Структура світового ринку нафтопродуктів (2013)
Шкрабалюк Ю. О. - Теоретико-практичні аспекти механізму взаємодії зовнішньоторговельної динаміки та валютного курсу в умовах України (2013)
Харенко К. М. - Трансформація інституційного механізму забезпечення фінансової стійкості бан­ківської системи Європейського Союзу (2013)
Муравйов В. І. - Правові засади асоціації України з Європейським Союзом (2013)
Микієвич М. М. - Правотлумачна діяльність Суду Європейського Союзу, Яворська І.М. (2013)
Шпакович О. М. - Інституційний механізм в рамках Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом (2013)
Білас І. Г. - Міжнародно-правові аспекти європейської інтеграції України: історичний до­свід та реалії сьогодення (2013)
Березовська І. А. - Зона вільної торгівлі як складова Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом (2013)
Брацук І. З. - Роль конституційних судів в імплементації права ЄС у національних правопо­рядках: на прикладі нових держав-членів ЄС (2013)
Влялькo І. В. - Особливості гармонізації законодавства України із законодавством Євросоюзу в сфері державних закупівель (2013)
Головко-Гавришева О. І. - Компетенція міжнародних міжурядових організацій і суверенітет держави у сучасному міжнародному праві (2013)
Гончарук О. В. - Передумови виникнення та перспективи розвитку європейського кримінального права (2013)
Дунас О. І. - Особливості правосуб’єктності Європейського центрального банку (2013)
Камінська Н. В. - Сутність європейської системи місцевого і регіонального самоврядування (2013)
Костюченко Я. М. - Принцип політичної асоціації та економічної інтеграції у двосторонніх відносинах України з Європейським Союзом (2013)
Кресін О. В. - Проблеми порівняльного правознавства у працях Валтазара Богішича (2013)
Кукіна З. О. - Основні аспекти міжнародно-правового регулювання захисту персональних даних (2013)
Лисенко О. М. - Реформування виборчого законодавства України як умова підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2013)
Мотиль В. І. - Актуальні аспекти укладення Угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом (2013)
Мушак Н. Б. - Угода про асоціацію і свобода пересування громадян України в межах Європей­ського Союзу (2013)
Попко В. В. - Юридична природа Європейського Союзу (2013)
Святун О. В. - Принцип поваги до прав людини як європейська цінність в міжнародних дого­ворах ЄС з третіми країнами (2013)
Смирнова К. В. - Правове регулювання конкуренції в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС (2013)
Федорова А. Л. - Особливості гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу в сфері соціальної політики (2013)
Владика С. А. - Проблеми визначення гармонізації непрямого оподаткування в Європейському Союзі та в Україні (2013)
Калініна О. М. - Реформування корпоративного права України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2013)
Котис О. М. - Правові засади захисту культурних цінностей в рамках Європейського Союзу (2013)
Крук Ю. А. - Європейські стандарти захисту права на здоров’я та законодавство України (2013)
Негрич М. М. - Тлумачення норм установчих договорів ЄС щодо прямого оподаткування в практиці суду ЄС (2013)
Павленко А. В. - Правові засади співробітництва України та Європейського Союзу в сфері протидії тероризму (2013)
Попко Є. В. - Місце договорів Ради Європи в праві Європейського Союзу (2013)
Утко-Масляник Ю. М. - Інституційний механізм реалізації європейської космічної політики (2013)
Шершньова О. А. - Припинення права на аліменти у зв’язку з укладенням договору про передачу нерухомого майна на користь дитини (2013)
Дорошко М. С. - Національні інтереси України і Російської Федерації у військово-політичній сфері: теоретичний аспект, Параніч О. П. (2013)
Головченко В. І. - Прийняття зовнішньополітичних рішень в США: теорія й практика (2013)
Khyzhnyak I. A. - Decision – makers on the spotlight: effects of informational press and public coverage on perceptions of political pr in the USA, Russia and Ukraine (2013)
Гринкевич О. Й. - Аспекти небезпек, що породжуються з’явленням та поширенням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, Гринкевич О. О. (2013)
Піляєв І. С. - Концепція регіону Центрально-Східної Європи: актуальний погляд (2013)
Іжнін І. І. - Дослідження міжнародних конфліктів з точки зору їх інформаційної структури (2013)
Карпчук Н. П. - The role of national media in the implementation of the European Union communication policy principles (2013)
Алєксєйченко О. В. - Етнополітичні конфлікти в регіоні південного Кавказу: історико-політичні передумови (2013)
Кремень Т. В. - Нетрадиційна політична мобілізація за допомогою використання соціальних медіа: приклад Італії (2013)
Tykhomyrova Y. - Trans-european component of the european information space (2013)
Аль-Файез М. Ф. - The conflict in Syria and its impact on the neighboring countries (2013)
Буравкова А. Г. - Американська політика стримування і залучення КНР за президентства В. Клінтона і Дж. В. Буша (2013)
Вишньов В. М. - Зміна ядерної доктрини Китаю в контексті регіональних загроз (2013)
Братина Д. Н. - Угрозы безопасности Украины в информационном пространстве (2013)
Вилінський С. І. - Розвиток альтернативих видів палива в Україні. Сланцевий газ та Україна (2013)
Глібова С. - Місце та роль італійської мови у зовнішній політиці Італії (2013)
Білоцький С. Д. - Міжнародно-правові аспекти укладання угод про спільний авіаційний простір з ЄС (2013)
Серьогін С. Ю. - Критерії визначення меж здійснення особою суб’єктивних прав (2013)
Голубій І. Є. - Проблеми та перспективи інтеграції України у європейський економічний простір (2013)
Мазуренко В. П. - Розвиток регіональних інвестиційних програм (2013)
Вергун Л. І. - Екологічний менеджмент як чинник міжнародної конкурентоспроможності компанії (2013)
Резнікова Н. В. - Феномен об’єднання і периферізації в процесі інтеграції в світову економічну систему (2013)
Чугаєв О. А. - Глобальний розподіл м’якої сили економічних і політичних центрів світу (2013)
Комендант О. В. - Вплив інтеграційного угрупування на економічне зростання країни в умовах нової економіки (2013)
Тюпа Д. І. - Управління зовнішнім боргом України (2013)
Бабенко І. І. - Стан логістичної інфраструктури у країнах БРІКС (2013)
Жебровська О. О. - Сутність та значення інтгерованих маркетингових комунікацій в сучасних умовах (2013)
Костицький М. В. - Деякі аспекти філософських і методологічних проблем наук процесуального права (2013)
Луцький І. М. - Філософські підходи до розуміння взаємодії права та релігії (на прикладі їх трансформації у державну політику) (2013)
Луцький А. І. - Філософсько-правові підходи до розуміння структури та змісту правової ідеології (2013)
Луцький М. І. - Використання опитувальників та проективних тестів у судово-психологічній експертизі в адміністративному процесі (2013)
Косович В. М. - Нормативне закріплення принципів права як чинник досконалості нормативно-правових актів України (2013)
Гусарєв С. Д. - Теоретичні засади використання поведінкового та ситуативного підходів в компаративних та інших юридичних дослідженнях, Тихомиров О. Д. (2013)
Свиридюк Н. П. - Політична юстиція як засіб втілення політичних репресій (2013)
Зварич Р. В. - Втілення морально-етичних засад суспільства у правозастосуванні (теоретико-правові аспекти) (2013)
Семенюк В. В. - Морально-етична основа християнських духовних цінностей (2013)
Онищук І. І. - Церква – соціально-релігійний інститут громадянського суспільства, Онищук С. В. (2013)
Скоморовський В. Б. - Криза перебудовчих процесів у радянській державі (1985-1991 рр.) (2013)
Каленюк О. М. - Використання здобутків західноукраїнських правників у подальших працях з формування і унормування національної правничої термінології (2013)
Черник Н. С. - Християнський зміст системи судочинства Української держави Гетьмана Скоропадського (2013)
Мацькевич М. М. - Особливості дослідження проблематики конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина (2013)
Блажівський Є. М. - Значення інформації у діяльності органів прокуратури України (2013)
Фелик В. І. - Загальнотеоретичні підходи до розуміння принципів адміністративного права (2013)
Попов Г. В. - Поняття та зміст захисту прокурором прав і свобод дітей (2013)
Черепій П. М. - Кримінальне судочинство Федеративної Республіки Німеччина та його структура (2013)
Кушакова-Костицька Н. В. - Розвиток електронного судочинства в Україні: проблемні питання (2013)
Книш В. В. - Аналіз позитивного досвіду конституційно-правової відповідальності (на підґрунті конституціоналізму зарубіжних країн (2013)
Томіленко В. П. - Особливості укладання угоди про визнання винуватості у справах за участю неповнолітніх (зарубіжний досвід) (2013)
Мигидин І. В. - Особливості правового статусу державного службовця, Ковалик В. В. (2013)
Стахура Б. І. - Органи внутрішніх справ як суб’єкти реалізації функцій захисту прав людини в демократичному суспільстві (2013)
Жукевич І. В. - Окремі аспекти реалізації принципу державної мови у цивільному процесі України (2013)
Грицкевич С. Г. - Проблеми споживання як форми цивільного примусу (2013)
Молчанова М. Є. - Правові особливості аукціонного товарообігу в порівняльно-історичній ретроспективі (2013)
Таран О. С. - Взаємна відповідальність учасників багатостороннього договору (2013)
Басюк В. В. - Теоретико-правові та практично-прикладні аспекти правового регулювання особистих немайнових прав в Україні (2013)
Віхляєв М. Ю. - Види громадських об’єднань в Україні: питання законодавчої плутанини та теоретичний пошук способів її розв’язання (2013)
Гвоздик П. О. - Загальновизнані міжнародно-правові екологічні принципи як складова національних правових систем (2013)
Косьмій Л. Р. - Аналіз окремих положень нового Закону України "Про зайнятість населення" (2013)
Вітюк І. Я. - Обмеження прав на використання земель енергетики в Україні (2013)
Ляш А. О. - Процесуальний порядок закриття кримінального провадження під час досудового розслідування, Благодир С. М. (2013)
Копотун І. М. - Наукові засади визначення факторів, що обумовлюють виникнення у кримінально-виконавчих установах надзвичайних подій кримінального характеру (2013)
Лотоцький М. В. - Наслідки укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні (2013)
Габуда А. С. - Кримінально-правовий аналіз примушення у складі злочину, передбаченого ч. 3 ст. 342 КК України (2013)
Возний В. І. - Деякі аспекти предмету злочину, передбаченого ст. 359 Кримінального Кодексу України (2013)
Мельник П. В. - Карні проступки проти довкілля Республіки Польща (2013)
Береський Я. О. - Окремі теоретичні аспекти розуміння методики захисту в кримінальному процесі України (2013)
Острогляд О. В. - Правові та моральні засади суддівського розсуду як фактор позитивної відповідальності суддів, Кіцелюк В. І. (2013)
Максимів Л. В. - Деякі аспекти видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиції) за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року (2013)
Біяк О. О. - Проблеми взаємодії дільничних інспекторів міліції з іншими суб’єктами протидії насильству в сім’ї (2013)
Щурик М. В. - Охорона та захист лісових земель як найважливіші компоненти відтворювального процесу (2013)
Криховецький І. З. - Специфіка впровадження маркетингових інновацій на підприємствах туристичної галузі (2013)
Луцька Н. І. - Транскордонне спiвробiтництво як стратегічний чинник сучасного розвитку зовнішньоекономічної діяльності прикордонних регіонів (2013)
Тимоць М. В. - Основні напрями вдосконалення механізму прямого оподаткування аграрного сектору (2013)
Мазур І. М. - Теоретичні засади раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів (2013)
Касіянчук В. Д. - Ефективність використання паливних гранул (пеллет) для виробництва альтернативної енергії, Євчук Р. Б. (2013)
Рижий І. Б. - Реклама як комунікація (2013)
Івашків Т. С. - Переваги та недоліки в системі прямого і непрямого оподаткування, Петрина М. Ю. Кушлик О. Ю., Вербовська Л. С. (2013)
Потернак Ю. П. - Ризики в оподаткуванні та їх вплив на податкову безпеку держави (2013)
Потеряйло І. Ю. - Особливості фінансової діяльності державних підприємств в Україні, Гнатків І. В. (2013)
Копистинська І. М. - Деякі питання конкурентоспроможності освітньої послуги, Качмар В. М. (2013)
Серняк І. І. - Становлення та розвиток колективно-договірного регулювання в системі соціального партнерства України (2013)
Ратушняк С. М. - Показники соціально-економічної безпеки (2013)
Ревтюк Х. В. - Методи оцінки соціально-економічного розвитку територій, як важливий чинник удосконалення державного регулювання розвитку регіонів (2013)
Петрів О. І. - Бухгалтерський та податковий аспекти обліку малоцінних необоротних матеріальних активів: основні відмінності та неузгодженості, проблеми обліку (2013)
Андрійчук В. Г. - Євразійська доктрина та результати її градуалістичної реалізації як констатація серйозних викликів для України, Іванов Є. І. (2013)
Луцишин З. О. - Валютні курси як інструмент економічних воєн в умовах фундаментальної розбалансованості світової економіки, Резнікова Н. В. (2013)
Мазуренко В. П. - Вплив асиметрії інформації на оцінку привабливості зарубіжних електроенергетичних ринків (2013)
Уманців Ю. М. - Реалізація корпоративного контролю в системі управління корпораціями (2013)
Крушніцька Г. Б. - Концепція людського капіталу і концепція людського розвитку: cпіввідношення понять (2013)
Негода А. В. - Рынок логистики в Украине: тенденции и перспективы развития (2013)
Роздобудько В. В. - Опыт Украины при формирование системы общественного надзора за аудиторской деятельностью и возможность его внедрения в рамках ЕврАзЭС (2013)
Романенко О. А. - Аналіз впливу економічної культури України на інтеграційні процеси з ЄС (2013)
Стаканов Р. Д. - Міграційна політика Російської Федерації в рамках економічної інтеграції ЄврАзЕС (2013)
Фліссак К. А. - Цілі та завдання економічної дипломатії в механізмах інтеграційних об’єднань (2013)
Романенко О. А. - Економічне співробітництво Грузії і України: перспективи інтеграції, Шкуропадська Д. Б. (2013)
Сібекіна А. Ю. - Порівняння ключових параметрів угоди про асоціацію Україна–ЄС та членства в митному союзі Росії, Казахстану, Білорусі (2013)
Хмара М. П. - Форми участі України в інтеграційних процесах ЄврАзЕС (2013)
Анісімова О. Ю. - Митні механізми ЄврАзЕС (2013)
Михайлов Р. В. - Нетарифні механізми ЄврАзЕС (2013)
Данилова Ю. Ю. - Інституціональні інструменти регулювання міжнародних ринків банківських послуг (2013)
Буравкова А. Г. - Американська політика стримування й залучення КНР в контексті глобальних перетворень (2013)
Харкова Л. О. - Бігравітаційна інтеграція України з регіональними митними союзами (2013)
Юсупова О. О. - Аналіз ефективності витрат на охорону навколишнього середовища в Європейському Союзі (2013)
Муравйов В. І. - Організаційно-правовий механізм захисту прав людини в Європейському Союзі, Святун О. В. (2013)
Білас І. Г. - Сучасні виклики і загрози правам людини в умовах глобалізації (2013)
Задорожній О. В. - Законодавче регулювання виконання рішень європейського суду з прав людини в Україні та Російській Федерації: основні сучасні проблеми та шляхи вирішення. Порівняльний аспект (2013)
Шпакович О. М. - Критерії класифікації актів міжнародних організацій (2013)
Федорова А. Л. - Основні тенденції та проблеми розвитку міжнародних механізмів захисту соціальних прав людини (2013)
Смирнова К. В. - Захист прав людини та добросовісна конкуренція – нові механізми судового захисту (2013)
Муравйов В. І. - Екстратериторіальна дія права Європейського Союзу у правопорядках третіх і угоди про асоціацію (2013)
Бабін Б. В. - Механізми програмного правового регулювання взаємодії України та Європейського Союзу, Гріненко О. О. (2013)
Анцупова Т. О. - Створення експертно-консультативних центрів як засіб забезпечення дотримання прав людини, гарантованих ЄКПЛ 81-86 (2013)
Влялько І. В. - Актуальні аспекти захисту прав людини та регулювання міграції в рамках плану дій Україна – ЄС (2013)
Кукіна З. О. - Загальна характеристика регулювання діяльності засобів масової інформації в рамках Європейського Союзу 94-98 (2013)
Костюченко Я. М. - Правозахисні механізми у двосторонніх відносинах України з Європейським Союзом (2013)
Мушак Н. Б. - Свобода пересування осіб як одне із фундаментальних прав громадян Європейського Союзу (2013)
Андрущенко К. А. - Концепція "margin of appreciation" та принцип ефективного захисту в практиці Європейського Суду з прав людини (2013)
Владика С. А. - ПДВ в системі власних ресурсів Європейського Союзу (2013)
Крук Ю. А. - Європейські механізми захисту права на здоров’я: особливості імплементації (2013)
Невара Л. М. - Імплементація Європейської хартії регіональних мов або мов меншин в українському законодавстві (2013)
Попко Є. В. - Роль Парламентської Асамблеї у захисті прав людини в рамках Ради Європи (2013)
Шершньова О. А. - Вирішення колізійних проблем утримання дитини в сучасних кодифікаціях (2013)
Висоцька Л. М. - Використання ефективних антикорозійних екологічно чистих засобів, Журавський О. Д., Кислюк Д. Я. (2016)
Задерей П. В. - Комп’ютерні технології проектування будівельних конструкцій в Autodesk Inventor, Самчук В. П. (2016)
Михальков Д. В. - Получение щебня узкофракционного гранулометрического состава как крупного заполнителя для бетона и железобетона (2016)
Парфентьєва І. О. - Нові технології швидкого та економічного зведення житлових будинків, Михальчук Т. Г., Шафранська О. З. (2016)
Сиваченко Л. А. - Вибровалковый измельчитель и основы его проектирования, Богданович И. А., Сотник Л. Л. (2016)
Смаль М. В. - Аналіз ефективності використання бетонного брухту при виготовленні фем, Дзюбинська О. В. (2016)
Дворкін Л. Й. - Проектування складів фібробетону із застосуванням експериментально-статистичних моделей , Бабич Є. М., Степасюк Ю. О., Ковальчук Т. В. (2016)
Марко О. Ю. - Влияние добавки "УКД-1", содержащей углеродный наноматериал, на физические и механические свойства цемента, Корбут Е. Е. (2016)
Олех В. В. - Неметалева композитна склопластикова арматура як будівельний матеріал майбутнього (2016)
Семенюк С. Д. - Экспериментально-статистическая оценка прочностных и деформативных свойств легкого бетона на основе керамзита заводов Беларуси, Мельянцова И. И., Кузьмина А. А., Подголин А. Г. (2016)
Чепурна С. М. - Підвищення водонепроникності бетонів з добавкою високодисперсною крейдою, Жидкова Т. В., Чепурна М. Є. (2016)
Бондарський О. Г. - Розрахунок на міцність згинальних елементів таврового профілю, Руський С. І., Ужегова О. А., Ужегов С. О. (2016)
Задорожнікова І. В. - Порівняння роботи монолітних балок перекриття в програмному комплексі ЛІРА, Ужегова О. А., Ротко С. В., Гордієнко А. В. (2016)
Клюка О. М. - Скорегований метод розрахунку міцності просторових перерізів звичайно армованих залізобетонних елементів прямокутного профілю з подвійним армуванням при згині з крученням на основі деформаційної моделі (2016)
Кислюк Д. Я. - Визначення зусиль в двошарнірних залізобетонних арках з врахуванням перерозподілу зусиль при повторних навантаженнях (2016)
Максимович О. В. - Визначення напружень біля кругового штампу та тріщин у ізотропній півплощині, Лавренчук С. В. (2016)
Мікуліч О. А. - Моделювання напруженого стану ґрунтових порід при добуванні сланцевого газу за динамічного удару, Шваб’юк В. І. (2016)
Нікітюк Ю. В. - Розрахунок ізоляції повітряного шуму акустично однорідної перегородки методом побудови частотної характеристики і прямим розрахунком, Ротко С. В. (2016)
Пасічник Р. В. - Дослідження збіжності розрахунку методом скінченних елементів та методом скінченних різниць (2016)
Ротко С. В. - До проблеми розробки нових некласичних теорій згину оболонок, пластин і балок (огляд) Повідомлення 1. Проблеми та принципи побудови класичної та уточнених деформаційних теорій першого рівня для ізотропних пластин і стрижнів, Шваб’юк В. І., Ротко В. О., Матіящук А. В. (2016)
Сунак П. О. - Визначення надійності ростягнутих сталефібробетонних елементів, Синій С. В., Мельник Ю. А., Боярчук Б. А., Парасюк Б. О. (2016)
Ужегов С. О. - Дослідження впливу окремих факторів на міцність сталефібробетону методом математичного планування експерименту (2016)
Шваб’юк В. І. - До проблеми розробки нових некласичних теорій згину оболонок, пластин та балок (огляд) Повідомлення 2. Проблема побудови уточнених деформаційних теорій вищого рівня для оболонок, пластин та балок, Ротко С. В., Маткова А. В., Шваб’юк В. В. (2016)
Бабич В. Є. - Дослідження короткочасних прогинів та ширини розкриття тріщин в згинальних залізобетонних елементів, Борейчук Л. М. (2016)
Гапонова Л. В. - Решение температурных задач для неоднородной многослойной конструкции, Гребенчук С. С. (2016)
Зятюк Ю. Ю. - Робота залізобетонних балок підсилених у стиснутій та розтягнутій зонах при дії малоциклових навантажень (2016)
Кичаева О. В. - Механизм разрушения кирпичной кладки при одноосном сжатии балки-стенки, опирающейся на разномодульные материалы (экспериментальные исследования), Убийвовк А. В. (2016)
Колякова В. М. - Розподіл температури в перерізі залізобетонної плити, Божинський М. О., Фесенко О. А. (2016)
Конончук О. П. - Дослідження товщини захисного шару та діаметру арматури магнітним методом (2016)
Масюк Г. Х. - Експериментально–теоретичні дослідження міцності та граничної деформації бетону позацентрово стиснутих залізобетонних елементів за дії малоциклових знакозмінних навантажень, Алексієвець І. І., Войтович О. В. (2016)
Павлюк А. П. - Робота балок з цільної деревини в умовах прямого та косого згину (2016)
Пахолюк О. А. - Визначення максимальної швидкості повітряного потоку в забудові, Ящинський А. Л. (2016)
Семенюк С. Д. - Несущая способность плит тормозного участка испытательного полигона РУПП "Белорусский автомобильный завод", Кумашов Р. В., Кетнер Э. А., Семенюк Е. Я. (2016)
Смоляр А. М. - Зміцнення елементів перекриття за допомогою будівельного вигину, Мірошкіна І. В., Юрченко С. В. (2016)
Філіпчук С. В. - Дослідження роботи бетонних призм з високоміцних бетонів, Караван Б. В., Іванюк А. М., Чапюк О. С., Гришкова А. В. (2016)
Чапюк О. С. - Залежність міцності зчеплення пінобетону з композитною склопластиковою арматурою від довжини анкерування, Філіпчук С. В., Караван Б. В., Гришкова А. В. (2016)
Бутенко А. А. - Уроки аварий стальных силосов и их фундаментов, Кичаева О. В. (2016)
Главацький О. З. - Архітектурно-просторові характеристики місць підвищеної кримінологічної небезпеки у м. Львові (2016)
Кух С. П. - Аналіз роботи підсилених залізобетонних конструкцій при малоциклових навантаженнях (2016)
Опанасюк И. Л. - Восстановление эксплуатационных качеств железобетонных колонн, Данилов С. В. (2016)
Семенюк С. Д. - Техническое состояние и рекомендации по восстановлению эксплуатационных качеств крановой эстакады локомотивного депо Могилев, Ильиных И. В., Кетнер Э. А., Алехнович С. В. (2016)
Aтинян А. О. - Энергосбережение при использовании теплоизоляционных стеновых материалов на основе гипсовых изделий, Жигло А. А., Буханова Е. С. (2016)
Ільчук Н. І. - Нові технічні рішення ресурсозберігаючих технологій будівництва тунелів в Україні, Шафранська О. З. (2016)
Пахолюк О. А. - Визначення проблем та особливостей використання відновлюваних джерел енергії, виявлених в результаті проведення енергетичного аудиту будівель у регіонах України, Шимків Т. Ф. (2016)
Дорошко М. С. - Відносини директорії УНР з урядом радянської Росії в кінці 1918 – 1919 рр.: не­засвоєні уроки історії (2013)
Алєксєйченко О. В. - Геополітичні інтереси Російської Федерації у зоні "заморожених" конфліктів на пострадянському просторі (2013)
Піскорська Г. А. - Розвиток інформаційного суспільства Франції, Шкуров Є. В. (2013)
Остап’як В. І. - Китай крізь призму глобальних трансформацій (2013)
Маковський С. О. - Європейські стратегії федеральних земель Німеччини (2013)
Волошенко І. О. - Вплив Російської Федерації на забезпечення обороноздатності пострадянських держав Центральної Азії (2013)
Купрейчук В. Ю. - Вплив лівансько-ізраїльської війни 2006 року на міжнародні відносини близь­косхідного регіону (2013)
Глібова С. О. - Діяльність культурних центрів як складова культурної політики Італії (2013)
Шинкаренко В. І. - АСЕАН в оточенні азіатських сусідів: від конфронтації до партнерства (2013)
Белоусова А. А. - Роль здравоохранения в становлении и обеспечении права на здоровье (2013)
Забара І. М. - Правове регулювання військової складової міжнародної інформаційної безпеки (2013)
Андрійчук В. Г. - Місце та роль нетарифних заходів регулювання міжнародної торгівлі у формуванні глобального торговельного середовища на сучасному етапі розвитку світового господарства, Іванов Є. І. (2013)
Дюгованець О. М. - Уроки сучасної фінансової кризи: підхід з точки зору ризик-менеджменту, Дюгованець О. М. (2013)
Черленяк І. І. - Аналіз програм інноваційного розвитку в країнах Європейського Союзу, Бондаренко В. М., Бережанський М. М. (2013)
Циганов С. А. - Конкуренція на світовому туристському ринку в сучасних умовах, Юрченко О. Є. (2013)
Мазуренко В. П. - Бюджетна політика в розвинених країнах в умовах фінансово-економічної кризи 2008-2009 років: уроки для України (2013)
Азизов Г. С. - Сравнительный анализ экономик Украины и Польши на основе национальных счетов, Миргородская Л. А. (2013)
Білик Р. С. - Механізм фінансового забезпечення інноваційного розвитку в умовах глобалізації (2013)
Левченко О. М. - Форфейтинг: від теорії до практики (2013)
Морозов В. С. - Регулювання детінізації німецької економіки (2013)
Радзієвська С. О. - Торговельно-економічні зв’язки України з країнами БРІКС (2013)
Циганова Н. В. - Тенденції консолідації банківського капіталу в умовах фінансової глобалізації (2013)
Чугаєв О. А. - Економічна сила країн як невід’ємний атрибут міжнародних економічних відносин (2013)
Циганов С. С. - Рух іноземного банківського капіталу у глобальному конкурентному середовищі (2013)
Онопко М. О. - Qualitative methods of research of sovereign wealth funds (2013)
Косьміна В. В. - Напрями експортної діяльності транснаціональних фірм в нових індустріальних країнах Азії (2013)
Остапенко Т. В. - Роль виробничого потенціалу у забезпеченні розвитку підприємств (2014)
Охотніков А. В. - Системна модель управління комерційними контрактами підприємства (2014)
Пішеніна Т. І. - Концептуальні передумови підвищення якості системи управління підприємством (2014)
Стеченко Д. М. - Використання теорії графів для системно-структурного аналізу кластерної моделі розвитку підприємств, Полішко О. О. (2014)
Поліщук В. М. - Оцінка інтенсивності розвитку підприємств легкої промисловості (2014)
Продан І. О. - Формування механізму вдосконалення системи управління персоналом на інноваційних засадах (2014)
Рега М. Г. - Перспективи розвитку бізнес-планування в готельному і ресторанному господарстві (2014)
Резнікова О. С. - Метод інтегральної оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства в умовах глобалізації (2014)
Рзаєв Г. І. - Фінансовий потенціал підприємства та напрями його оцінки, Жовтівська О. В. (2014)
Рибак О. В. - Ефективність механізму контролінгу в управлінні підприємством (2014)
Руденко Є. М. - Податковий менеджмент в системі стимулювання розвитку бізнесу в Україні (2014)
Сірик М. В. - Аналіз стану і динаміки основних засобів державних поліграфічних підприємств України (2014)
Соломянюк Н. М. - Процес маркетингового планування та його розвиток в сучасних умовах (2014)
Сорока А. М. - Стратегія ефективності системи менеджменту виробництва м’яса курятини в спеціалізованих підприємствах (2014)
Судомир С. М. - Методологія оцінки інвестиційної привабливості виробничих соціально-економічних систем (2014)
Тирінов А. В. - Межі застосування поняття "господарський механізм" в економічній діяльності підприємства (2014)
Ушкаренко Ю. В. - Інституціональні імперативи кооперативного розвитку (2014)
Фроленко О. М. - Формування маркетингового механізму забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства (2014)
Харчишина О. В. - Роль організаційних цінностей у формуванні системи мотивації персоналу (2014)
Чернишов В. В. - Методичні аспекти проведення фінансової діагностики промислового підприємства (2014)
Черняк Г. М. - Особливості забезпечення економічної безпеки машинобудівних підприємств (2014)
Чуб Ю. В. - Інноваційна модель розвитку підприємств АПК як фактор підвищення конкурентоспроможності виробництва (2014)
Шатохін А. Л. - Аналіз методичних підходів до оцінки економічної безпеки підприємства (2014)
Шевченко І. Б. - Нові підходи до моделі управління змінами в організації (2014)
Шукалович В. Ф. - Організаційно-економічні системи вертикальної координації (2014)
Юдіна М. І. - Вплив чинників на процеси зниження собівартості машинобудівної продукції (2014)
Яровая А. Б. - Мотивация персонала с учетом ментальности сотрудников, Чичкан А. В. (2014)
Мельникович О. М. - Сучасна парадигма організації маркетингової комунікаційної діяльності ВНЗ, Яцюк Д. В. (2014)
Аверкина М. Ф. - Напрямки логістичної координації забезпечення стійкого розвитку міст і агломерацій (2014)
Агафоненко О. Ю. - Обгрунтування стратегії ефективності регіональної конкурентоспроможності (2014)
Бойко В. В. - Механізми активізації інноваційного розвитку сільських територій (2014)
Борейко В. І. - Необхідність та шляхи забезпечення фінансової самостійності регіонів України (2014)
Власенко Д. О. - Синергетичні аспекти розвитку регіонального ринку транспортних послуг (2014)
Гордуновський О. М. - Прогнозування регіонального розвитку національної економіки (2014)
Двігун А. О. - Концептуальні положення модернізації стратегії регіонального розвитку в контексті цілей і завдань програми діяльності уряду, Гуменюк А. М., Мокій А. І. (2014)
Ільїна М. В. - Цільовий прогноз розвитку туризму і рекреації в типових групах регіонів України (2014)
Капінус Ю. І. - Фактори формування та підвищення конкурентоспроможності регіону (2014)
Комліченко О. О. - Формування та оцінка економічного потенціалу туристичної галузі регіону, Ротань Н. В. (2014)
Король В. С. - Формування стратегії розвитку регіону в світлі теорій економічного зростання (2014)
Новинюк О. В. - Вдосконалення методики формування рейтингової оцінки інвестиційної привабливості регіонів України (2014)
Островский И. А. - Современные аспекты системной модернизации экономики регионов Украины (2014)
Панухник О. В. - Інтеграційні процеси у регіональних територіально-господарських системах: світовий досвід і Україна (2014)
Папіж Ю. С. - Розвиток гірничодобувних регіонів України на основі формування територіально-виробничих кластерів (2014)
Пашкевич М. С. - Методологічні проблеми управління соціально-економічним та екологічним розвитком регіонів та ризики виникнення територіальних депресій, Лисунець К. П. (2014)
Продиус О. И. - Развитие пищевой промышленности Украины в контексте глобализационных экономических преобразований, Бостанжи Т. З., Горбатова Д. А. (2014)
Семенов В. Ф. - Простір і просторовий розвиток великого міста, Пандас А. В. (2014)
Середа О. В. - Інструменти підвищення ефективності стратегічного управління сталим розвитком міст (2014)
Товт Т. Й. - Оцінювання інвестиційної привабливості регіону (за матеріалами Закарпатської області) (2014)
Харченко М. О. - Вплив просторового розміщення продуктивних сил в системі середньої освіти на показники регіональної економіки (2014)
Чайкіна А. О. - Теоретичні засади формування поняття "підприємницький потенціал регіону" (2014)
Шевчук І. Б. - Регіональні тенденції інформатизації в контексті забезпечення зростання і розширення можливостей людського розвитку (2014)
Титул, зміст (2016)
Буднікевич І. - Формування конкурентних стратегій розвитку підприємств роздрібної торгівлі в інституціональному середовищі, Черданцева І. (2016)
Клокар О. - Соціально-економічна сутність фінансового контролінгу та його ефективне формування й розвиток (2016)
Пересипкін М. - Оцінка процесу забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання кваліметричним методом (2016)
Слободянюк О. - Роль посередницької діяльності в розвитку страхового ринку України (2016)
Стеблянко І. - Інвестиційне забезпечення структурного розвитку національної економіки (2016)
Шамборовський Г. - Аналіз взаємозв'язку ступеня інтегрованості зі зростанням добробуту населення в країнах - членах ЄС, НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР (2016)
Гапеєва О. - Діяльність громадсько-політичних організацій на Кримському півострові в контексті формування проросійських настроїв у молодіжному середовищі (1993-2013 рр.) (2016)
Костюк О. - Незалежна Україна в російських геополітичних концепціях у 1990-х рр. (2016)
Пилипів І. - Матеріальне становище греко-католицького парафіяльного духовенства Перемишльської єпархії (1919-1939 рр.), Горан Т. (2016)
Удовік В. - Зовнішня політика Японії на пострадянському просторі (1991-2016 рр.) (2016)
Алієва О. - Віртуальні ігри як феномен сучасної культури, Жукова М. (2016)
Бродецький О. - Ціннісні імпульси екологічної етики в релігійних ідеях (2016)
Ворожейкін Є. - Інформатизація як естетична стратегія сучасної екранної культури (2016)
Гололобова К. - Арабо-перська філософія та вплив зороастризму (2016)
Іщук Н. - Християнська онтологія особистості в контексті богослов'я спілкування (2016)
Karpenko A. - Heidegger studies and the shift of philosophical historiography (2016)
Муляр В. - Страх: методологічні особливості аналізу феномену (2016)
Савченко Н. - Сучасні підходи до розуміння ad-аргументів та критерії їх прийнятності (2016)
Стояцька Г. - Мова в релевантному культурному просторі: компаративістський аналіз концепцій Л. Вітгенштейна та Ж. Дерріди (2016)
Туренко О. - Відправні концепти радянської урбанізації або protos pseudos соцміста (2016)
Шевченко М. - Філософсько-методологічні основи визначення принципів інформаційно-пропагандистського забезпечення в збройних силах (2016)
Савченко В. Ф. - Економічний потенціал України та державний вплив на нього (2015)
Гмиря В. П. - Розвиток ринку аграрної продукції в Україні (2015)
Мамонтова Н. А. - Інвестиційне забезпечення сталого економічного розвитку (2015)
Mekshun L. N. - The governance experience of housing service in Germany (2015)
Чемисов Б. Г. - Об одной математической модели иерархической структуры сельских поселений регионов, Хусаинов Д. Я. (2015)
Бриль К. Г. - Актуалізація екологічно-орієнтованого туризму у сучасних туристичних центрах (2015)
Дяченко А. Л. - Напрями міжнародної академічної мобільності в Україні (2015)
Лісова Т. А. - Удосконалення адміністративно-територіального устрою України (2015)
Літовкіна О. О. - Організація інвестиційної діяльності у регіоні: проблеми та перспективи (2015)
Калінько І. В. - Дослідження інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості, Прокопенко Л. (2015)
Ткаленко Н. В. - Особливості формування інноваційного ресурсу постіндустріальних країн-інноваторів (2015)
Карцева В. В. - Удосконалення фінансового управління в системі споживчої кооперації на основі створення центрів фінансової відповідальності (2015)
Polkovnichenko S. O. - Assessment of the situation of "brain drain" from Ukraine in modern conditions, Kurochka V. O. (2015)
Сахно Є. Ю. - Моделювання ефективності реалізації довгострокових проектів, Сідін Е. П., Корнієць К. Є. (2015)
Гарафонова О. І. - Організаційна культура як елемент забезпечення стійкості функціонування механізму здійснення змін на підприємстві (2015)
Ладонько Л. С. - Сутність та моделі управління змінами на підприємстві, Ганжа І. В. (2015)
Ладонько Л. С. - Стратегічний потенціал підприємства: формування та оцінка, Ганжа М. В. (2015)
Ладонько Л. С. - Х-інжиніринг як новий напрям менеджменту змін, Солошин О. С. (2015)
Карчева Г. Т. - Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками електронного банкінгу (2015)
Ільєнко Р. В. - Теоретико-методичні основи моделювання податкового навантаження в умовах економічної кризи (2015)
Нехай В. А. - Податкові ризики: зміст та методи зниження, Гнедіна К. В. (2015)
Ремньова Л. М. - Концептуалізація парадигмальних зрушень у системі фінансового менеджменту під впливом глобальних мегатрендів економічного розвитку, Ніколаєнко Ю. В. (2015)
Копчинська К. О. - Європейські тенденції в оподаткуванні прибутку підприємств (2015)
Луценко І. О. - Сільські території як об'єкт бюджетного регулювання (2015)
Мовчун С. В. - Oсновні риси програм дострокового виходу на пенсію:світовий досвід та уроки для України (2015)
Бабаєв О. А. - Випромінювання акустичних хвиль циліндричною п’єзокерамічною оболонкою, Штефан Н. І., Гнатейко Н. В. (2015)
Скакальська О. І. - Особливості перебігу фенологічних фаз гетеротрофних видів роду Pinguicula L., Коніщук В. В. (2015)
Соколенко В. Л. - Динаміка показників гуморального імунітету у населення радіаційно забруднених територій, Соколенко С. В. (2015)
Аксьонова Л. І. - Застосування статистичних методів для діагностичного оцінювання процесів системи управління якістю при проведенні внутрішнього аудиту (2015)
Лилов О. В. - Новітні підходи до модернізації процесів організації будівництва (2015)
Максимов А. С. - Вдосконалення організаційних підходів до здійснення термомодернізації (2015)
Попов С. О. - Розробка класифікації ресурсів для проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання, Попрожук О. О. (2015)
Бескупська О. В. - Впровадження сертифікату GMP+ на українських підприємствах у контексті інтеграції до ЄС (2015)
Бєляєва С. С. - Маркетингова політика хостелів, Панасенко Л. М. (2015)
Бойченко Е. Б. - Генезис уявлень щодо відтворення продуктивних сил в контексті розвитку регіонального соціуму (2015)
Вінічук М. В. - Консолідація фінансових ресурсів держави для підвищення соціальних стандартів (2015)
Войтов С. В. - Аналіз моделей оцінки кредитного ризику позичальника на основі визначення ймовірності дефолту. Проблеми їх імплементації в умовах банківської системи України (2015)
Горбенко О. В. - Ринок продуктової роздрібної торгівлі в Україні: формати, мережі, розвиток (2015)
Гришко М. Г. - Розвиток роздрібних торговельних мереж в Україні (2015)
Губай М. М. - Резерви раціоналізації витрат банку на персонал (2015)
Давиденко В. М. - Інституційно-правове забезпечення сільськогосподарського землекористування інтегрованих агроформувань (2015)
Киян А. В. - Облік і контроль розрахунків з постачальниками та підрядниками, Ярмолюк О. Ф. (2015)
Короткий Ю. В. - Фактори впливу на логістичний потенціал машинобудівного підприємства (2015)
Лаврів І. М. - Стан та перспективи експортної діяльності в Україні (2015)
Маловичко С. В. - Механізм формування та організації управління електронною торгівлею (2015)
Мартинюк Г. П. - Інноваційно-інвестиційне забезпечення як шлях відродження скотарства (2015)
Артемчук М. Д. - Актуальність ціннісного аспекту прав людини як філософської проблеми (2015)
Бурий А. Р. - Вихідні положення екзистенціалізму в кіномистецтві: екзистенціали людського існування. Частина І (2015)
Литовченко І. В. - Формування знаково-символічної системи в контексті інституціалізації суспільства (2015)
Высоцкая Н. Л. - Становление теории текста в украинском и российском языкознании 50-х годов ХІХ века – 50-х годов ХХ века: лингвоисториографический аспект (2015)
Волощук Ю. О. - Любовно-еротичний компонент романної прози Володимира Ґжицького (2015)
Мясоєдова С. В. - Риторичне питання як засіб вираження непрямого спонукання в сучасній українській мові (2015)
Савеленко І. М. - Етноестетичні засоби творення іронії у збірці "Примруженим оком" Осипа Маковея (2015)
Фуц Ю. В. - Інверсія як прийом конструювання постмодерного персонажа в романі Мішеля Турньє "Вільшаний Король" (2015)
Яцків Н. Я. - Рецепція творчості братів Ґонкурів у російському літературознавстві (2015)
Юрасов С. М. - Особливості нормування скидів речовин з ефектом сумарної дії, Кур’янова С. О. (2015)
Вовк О. Р. - Теоретичні аспекти формування гуманної особистості (2015)
Дружченко Т. П. - Інтегроване навчання іноземній мові як засіб оптимізації професійної освіти майбутніх юристів (2015)
Зарицька А. А. - Структурно-функціональна модель формування готовності майбутніх учителів музики до професійної самореалізації (2015)
Карабін О. Й. - Психологічні аспекти професійного саморозвитку майбутніх фахівців комп’ютерного профілю (2015)
Ковальчук М. О. - Особливості створення навчального мультимедійного курсу (2015)
Короткіх М. А. - Технологія самовдосконалення педагогічної майстерності викладачів вищих військових навчальних закладів та її модель (2015)
Лабунець Ю. О. - Концепція виховання моральної особистості у творчості Дж.Р.Р. Толкіна у контексті її імплементації у сучасний освітній простір (2015)
Пилипенко І. В. - Ознаки об’єктивної сторони кримінально-караного самоправства: порівняльно-правовий аспект (2015)
Філіппов С. О. - Протидія організації нелегальної транскордонної міграції на зовнішніх кордонах Європейського Союзу (2015)
Гнатенко П. И. - Интеллигенция и толпа, Бузский М. П. (2010)
Окороков В. Б. - Творчество сквозь призму творения или сущность исторического мышления (М. Хайдеггер у истоков бытия) (2010)
Пронякин В. И. - Поэтика в метафизическом измерении языка (2010)
Шабанова Ю. А. - Метафизическое пространство музыки (2010)
Корх О. М. - Особиста автономія та колективна солідарність в контексті ідей комунітаризму (2010)
Шевцов С. В. - Оправдание бытия человека у Софокла (2010)
Осетрова О. О. - Проблема сенсу суїцидальних записок (2010)
Вікторов В. Г. - Антропний принцип epimelia у педагогічній практиці формування власного здоров’я, Приходько В. В. (2010)
Власова Т. И. - Гендер и сексуальность в трансформациях постсовременности (2010)
Башкеєва О. М. - Особливості генези поняття "ментальність" на межі ХІХ та ХХ століть (2010)
Боревой М. Б. - Ветхозаветная история Авраама как генезис концепции веры в философии С. Кьеркегора (2010)
Бунакова І. В. - Світська та релігійна етика: точки дотику (2010)
Вершина В. А. - Художньо-філософська творчість Ф. Достоєвського в інтерпретації С. Франка (2010)
Волков О. Г. - Особливості дискурсу підданського суб'єкта (2010)
Гордиенко В. С. - Искусство чтения в творчестве И. Ильина (2010)
Грабовська І. М. - Концепти чоловічого та жіночого в постколоніальній культурі сучасної України: філософсько-світоглядний аналіз (2010)
Грищак С. В. - Философия права в англо-саксонской правовой системе (2010)
Данканич Р. І. - Фрідріх Ніцше: критика християнства чи антихристиянства (2010)
Евтушенко Р. А. - О феномене интерпретации прошлого: метафизический взгляд (2010)
Ергемлідзе М. - Проблеми становлення та розвитку етнонаціональної політики України (2010)
Карпова С. Г. - К проблеме поиска единых оснований в философских концепциях Ж. Делеза и М. Фуко (2010)
Криворучко И. С. - "Научная метафизика" Ч. С. Пирса (2010)
Кулик А. В. - Философский фиал как жанр (осуществление проектаФ. Бэкона) (2010)
Лобанова В. В. - Модернисткий дискурс и оппозиция "жизнь-смерть" в творчестве М. Цветаевой (2010)
Лобода Ю. О. - Existentia militaria: досвід аналітики мілітарної свідомості (2010)
Ломачинська І. М. - Феномен католицького релігійного лідерства та його соціальна зумовленість (2010)
Луценко Е. Н. - Этические идеи С. Булгакова (2010)
Мірошниченко А. А. - Філософські аспекти теорії самоорганізації (2010)
Макогонова В. В. - Развитие идей Н. Ф. Федорова в биокосмизме (2010)
Медкова Е. В. - Идея счастья у Плотина и Г. С. Сковороды (2010)
Павленко И. В. - Проблематика предметных форм как форм сознания в феноменологии Г. Г. Шпета (2010)
Павлова Т. С. - Філософський аналіз права і держави у роботі Г. В. Ф. Гегеля "філософська пропедевтика" (2010)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського