Kmet V. - Retrospective periodicals in the formation of philosophy of national memory (based on the experience of the University library) (2015)
Пугач Л. - Культурно-мистецька діяльність читалень товариства імені Михайла Качковського (2015)
Білименко Л. - Тематика публікацій на сторінках часопису полонених українців "Вільне слово” (1917–1918), Залізнюк О. (2015)
Пинда Л. - Українські господарсько-кооперативні часописи Галичини 1920–1930-х років (2015)
Вей О. - Суспільно-політична тематика на сторінках українських католицьких газет Галичини міжвоєнного періоду (2015)
Лянґер Б. - Станіслав Василевський на сторінках преси 1945–2013 рр.: дослідницький огляд (2015)
Цебенко А. - Періодичні видання Православної Церкви в Чеських землях і Словаччині у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (2015)
Мовна М. - Книгознавчі зустрічі в Кракові (2015)
Біловус Г. - Українське перекладознавство ХХ сторіччя: бібліографія / уклав Тарас Шмігер; Львівський національний університет імені Івана Франка, Наукове товариство імені Шевченка. Львів, 2013. 626 с. (2015)
Біловус Г. - Питання розвитку краєзнавчої бібліографії у висвітленні фахової періодики (2000–2014 рр.): матеріали до бібліографії, Четверик Л. (2015)
Войцеховський Я. - Огляд іноземної літератури з бібліотекознавства та інформології (2015)
Хроніка культурно-просвітницьких заходів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка другої половини 2014 – 2015 років (2015)
Коваленко І. М. - Фітоценотичні зв’язки лісових трав (2015)
Мицик Л. П. - Еколого-біологічні властивості, значення, розповсюдження тонконога вузьколистого (Poa angustifolia L.), Бессонова О. П. (2015)
Лісовець О. І. - Внутрішньо-видова мінливість Acalipha australis L. (Euphorbiaceae) в умовах Дніпропетровщини, Василенко Ю. Р. (2015)
Цвєткова Н. М. - Мікроелементи у деревних породах біогеоценозів піденного сходу України, Якуба М. С. (2015)
Кармизова Л. О. - Аналіз фіторізноманіття колишнього байрачного комплексу балки Чаплина у м. Дніпропетровськ (2015)
Кулік А. Ф. - Ґрунтове дихання як показник біологічної активності ґрунтів лісових біогеоценозів Присамар’я (2015)
Барановський Б. О. - Фітокомплекси антропогенно трансформованої малої річки як складовий елемент екомережі степу України (2015)
Тарахкало І. O. - Динаміка пірогенних процесів на території лісомисливських господарств Луганської області (2015)
Россихіна-Галича Г. С. - Стан ферментів системи антиоксидантного захисту у репродуктивних органах деревних рослин (на прикладі Fraxinus excelsior L.) в умовах урбанізованого середовища, Легостаєва Т. В., Самборська Ю. О., Більчук В. С. (2015)
Юсипіва Т. І. - Вплив техногенного навантаження на співвідношення розчинних цукрів у листках представників роду Acer, Борисова О. І., Дротік В. В. (2015)
Кононенко А. О. - Вплив комплексного мікробного інсектициду "Бактофунгін-LS" на процеси життєдіяльності рослин, Дрегваль О. А., Черевач Н. В., Жерносєкова І. В., Вінніков А. І. (2015)
Павлюкова Н. Ф. - Особливості реакції глутатіонової системи однодольних рослин на вплив металів та гіпертермії, Хромих Н. О., Богуславська Л. В. (2015)
Лихолат Ю. В. - Стійкість високодекоративних квіткових рослин за різних екологічних умов, Білик І. В., Бородай Є. С., Буряк І. Ю. (2015)
Михайличенко А. А. - Современное экологическое состояние окружающей среды в окресностях города Пыть-Ях, Оганесян М. С. (2015)
Оганесян М. С. - Загальна характеристика карбонатів кальцію в чорноземних ґрунтах степової цілини Присамар’я Дніпровського, Михайліченко А. А. (2015)
Грицай З. В. - Вплив викидів Придніпровської ТЕС м. Дніпропетровськ на показники флоральної сфери представників роду Tilia, Трифонов М. О. (2015)
Дрегваль О. А. - Виживання Bacillus thuringiensis та Beauveria bassiana на хвої ялини Picea abies, Власенко О. Г., Черевач Н. В., Вінніков А. І. (2015)
Жуков О. В. - Екоморфічна організація дерново-літогенного ґрунту на червоно-бурій глині (Нікопольський марганцеворудний басейн), Задорожна Г. О. (2015)
Ганжа Д. С. - Экоморфическая организация чернокленовников в псамофильной степи на арене р. Днепр, Кунах О. Н., Жуков А. В., Новикова В. А. (2015)
Зверковський В. М. - Життєвість початково створених лісових культур на різних варіантах рекультивації відвалу шахти "Павлоградська", Зубкова О. С. (2015)
Гассо В. Я. - До характеристики популяцій Natrix natrix в умовах екосистем з різним антропогенним навантаженням, Гагут А. Н., Єрмоленко С. В. (2015)
Поворотня М. М. - Особливості вуглеводного обміну кленів за різних умов техногенного навантаження у степовому Придніпров’ї (2015)
Гунько C. О. - Екоморфологічні особливості едафотопів м. Дніпроздержинськ (2015)
Титул, зміст (2016)
Гоженко А. И. - Функционально-метаболический континуум (2016)
Залесский В. Н. - 50 лет лазерной медицине: потенциальные возможности использования в регенеративной медицине мезенхимальных стволовых клеток, модулированных низкоинтенсивным лазерным излучением (обзор литературы и собственных исследований), Тимен Г. Э. (2016)
Зозуля Ю. П. - Молекулярно-генетичні характеристики внутрішньомозкових пухлин та їх значення для індивідуалізації лікування й прогнозу перебігу, Розуменко В. Д., Малишева Т.А., Сидоренко С.П., Дмитренко В. В., Кавсан В. М. (2016)
Фещенко Ю. І. - Діагностика порушень газообміну у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень за даними капнометрії (огляд літератури та власних досліджень), Яшина Л. О., Опімах С. Г., Назаренко К. В. (2016)
Задорожна В. І. - Нові віруси грипу та пов’язані з ними ризики (огляд літератури та власних досліджень), Сергеєва Т А., Некрасова Л. С. (2016)
Антипкін Ю. Г. - Оцінка стрес-реактивності жінок з поєднаною гінекологічною та екстрагенітальною хірургічною патологією при симультанних оперативних втручаннях, Дронова В. Л., Дронов О. І., Хомінська З. Б., Теслюк Р. С. (2016)
Колесник М. О. - Гіпероксалурія та колонізаційна резистентність кишечника у хворих на пієлонефрит із рецидивуючим перебігом, Степанова Н. М., Сташевська Н. В., Дріянська В. Є. (2016)
Нагорна А. М. - Трудовий потенціал в Україні: медико-соціальні і демографічні характеристики (огляд літератури та власних досліджень) (2016)
Лазоришинець В. В. - Кровозберігаюча технологія при хірургічному лікуванні мітральних вад серця в умовах штучного кровообігу, Попов В. В., Гуменюк Б. М., Гуртовенко О. М., Дяченко В. Л., Хрипаченко А. І., Тихоненко Л. І., Пукас К. В. (2016)
Гойдик В. С. - Актуальні проблеми у боротьбі з епідемією ВІЛ-інфекції в Одеській області та щляхи їх подолання, Ковтунович Л. І., Гойдик Н. С., Шухтін В. В., Котюжинська С. Г. (2016)
Тронько М. Д. - Терапевтичні ефекти рекомбінантних молекул ДНК, що містять цільовий ген препроінсуліну людини, у щурів зі стрептозотоцин-індукованим діабетом, Калинська Л. М., Топорова О. К., Ковзун О. І., Гулько Т. П., Пастер І. П., Кордюм В. А. (2016)
Левицкий А. П. - Влияние антидисбиотических препаратов на состояние печени крыс с экспериментальным неалкогольным стеатогепатитом, Васюк В. Л., Левченко Е. М., Демьяненко С. А. (2016)
Анатычук Л. И. - Устройство для интраокулярной термометрии и особенности распределения температуры в различных отделах глаза кролика, Пасечникова Н. В., Задорожный О. С., Кобылянский Р. Р., Назаретян Р. Э., Мирненко В. В., Гаврилюк Н. В. (2016)
Червяк П. І. - Пироговська комісія при Вченій медичній раді Міністерства охорони здоров’я України (до 70-річчя заснування) (2016)
Члену-кореспонденту НАМН України К. М. Амосовій — 60 років (2016)
Азарова Т. О. - Організаційні структури електромашинобудівної галузі в Україні у 1922–1941 рр. (2015)
Белевцова Н. Л. - Фелікс Станіславович Ясинський – визначний інженер-будівельник (2015)
Бей Р. В. - Розроблення та удосконалення основ машинного доїння: історичний аспект (2015)
Василенко В. М. - Теорія непотоплюваності корабля: історіографія проблеми (2015)
Герман Г. П. - Розвиток вітчизняного тепловозобудування та роль у ньому Ю. В. Ломоносова (2015)
Косовець Ю. В. - О. О. Радціг – визначний теплоенергетик (2015)
Купрієнко О. В. - Проблематика дослідження розвитку комп’ютерної техніки в Україні (2015)
Литовченко Н. І. - До історії художнього оформлення зали очікування №2 залізничного вокзалу Києва (2015)
Махобей К. М. - Участь інженера Г. О. Графтіо у будівництві Волховскої ГЕС (1917-1926 рр.) (2015)
Незліна О. А. - Значення методу зварювання Є. О. Патона в галузі залізничного транспорту (2015)
Сірик О. М. - Проблеми нормування та кодифікації української залізничної термінології (2015)
Сорочинська О. Л. - Аналіз соціально-політичних причин розвитку паровозобудування на території України (2015)
Стрелко О. Г. - Наукові розробки проблем експлуатації залізниць (20-50-ті роки ХХ ст.) (2015)
Храмова-Баранова О. Л. - Становлення форм зодчества і декоративно-ужиткового мистецтва на основі метрологічних уявлень в Україні (ХІ –ХVІІ ст.) (2015)
Анікіна О. П. - Вистояти в ім’я науки (В. І. Сазонов) (2015)
Апостол М. В. - Науково-популяризаторська діяльність академіка А.О. Сапєгіна (1883-1946) (2015)
Вергунов В. А. - Деребчинське дослідництво барона А.А. Маса для потреб вітчизняного сільського госпподарства (2015)
Гамалія В. М. - Дослідження М. І. Котовим ролі залізниць у процесі поширення нових видів рослин (2015)
Гілязетдінов Р. Н. - Роль агрономічних професійних зібрань у процесі поширення нових видів рослин (2015)
Давиденко М. М. - Науковий доробок професора Д. Ф. Лихваря з селекції та насінництва сільськогосподарських рослин, Щиголь Г. С. (2015)
Ісак Л. М. - Історичні етапи впровадження математичних методів та інформації технологій в агробіологічних системах (2015)
Клецька Т. С. - З історії математичної освіти на території України. Павло Емілійович Ромер (2015)
Коломієць Н. Д. - М. К. Срединський (1853-1908) – засновник захисного лісорозведення на залізницях Півдня України (2015)
Нижник С. В. - Наукові дослідження В. Ф. Пересипкіна (1936-1940) з питань використання десорбційно-газового методу в боротьбі з хворобам льону (2015)
Поєдинок М. С. - Історичні аспекти сільськогосподарських досліджень щодо питання точності досліду (2015)
Присяжнюк М. В. - Історія виведення і сучасний стан орловської рисистої породи коней (2015)
Рогожа М. М. - Антропічність української зоогеографії (2015)
Юрчак Е. В. - Культура сидерального люпину в науковій спадщині вченої-алелопата Л. Д. Юрчак (1937-2010) (2015)
Коцур А. П. - Рецензія професора А. П. Коцура на книгу: Н. П. Коваленко. Становлення та розвиток науково-організаційних основ застосування вітчизняних сівозмін у системах землеробства (друга половина ХІХ – поч. ХХІ ст.): монографія (2015)
Гамалія В. М. - Рецензія на монографію О. Г. Стрелка "Нариси з історії науки про залізничні станції та вузли (друга половина ХIX – перша половина ХХ ст." (2015)
Відомості про авторів (2015)
Антонюк О. В. - Прізвиська, утворені морфологічним способом (на матеріалі антропонімії Донецької області) (2014)
Бобкова Т. В. - Корпусно-базований підхід до мережевого моделювання значення тексту (2014)
Бондар М. В. - Національно-культурний компонент в компаративних конструкціях та способи його перекладу (на матеріалі україномовних перекладів турецької прози) (2014)
Брага I. I. - Мовна особистість носія українсько-російського суржику в його мовних автобіографіях (2014)
Буга Т. В. - Жіночий іменник Донеччини поч. ХХ і ХХІ ст.: загальні тенденції та особливості (2014)
Бутко Л. В. - Традиції називання в українських ЗМІ бойових угруповань, що протистоять силам АТО, в аспекті теорії номінації (2014)
Вінтонів М. О. - Пропозиційний аспект висловлення (2014)
Вінтонів Т. М. - Система номінацій історичної особи Мотрі Кочубей у творах Б. Лепкого "Мазепа" та О. Пушкіна "Полтава" (2014)
Гарбера І. В. - Функціонування терміна "концепт" у сучасній лінгвістиці (2014)
Голі-Оглу Т. В. - Експресиви в епістоляріях Т. Г. Шевченка: різнорівневі маркери і стилістичні особливості (2014)
Данилюк І. Г. - Кольорова мапа поетичного спадку Василя Стуса у MATHEMATICA (2014)
Дмитриева Т. А. - Системный подход к изучению текста (2014)
Домрачева І. Р. - Вербативне вираження ядрової семантики сукупності (2014)
Дружина Т. А. - Енігматичні тексти з позиції культури мовлення (2014)
Жарікова Ю. В. - Структурно-семантичні особливості адвербіальних фразеологізмів у новогрецькій мові (2014)
Жижома О. О. - Поетичне мовлення Т.Г. Шевченка в сучасній музичній інтерпретації (2014)
Іванова І. Б. - Мова і стиль у зовнішній рекламі України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Іванова Н. Д. - Вербалізація концепту ‘Серце’ в українських народних прислів’ях (2014)
Коваль Л. М. - Співвідношення формально-синтаксичних і семантико-синтаксичних ознак простого головного компонента номінативного речення в українській мові (2014)
Кравченко Э. А. - Звукоподобие имен как структурообразующий фактор поэтонимосферы (2014)
Краснобаєва-Чорна Ж. В. - Проблеми фразеологічної термінології: фразеологізація (2014)
Кукаріна А. Д. - Історія виникнення та функціонування терміна абревіатура (2014)
Кутна Ю. Б. - Ідіом приазовських греків-румеїв: визначення статусу та проблеми дослідження, Потіпак Ю. А. (2014)
Лавриненко О. О. - Переклад правничої термінології в контексті функціональних теорій перекладу (на прикладі терміна "неустойка") (2014)
Наумова Т. М. - Повість Т. Шевченка "Художник" в українських перекладах (2014)
Нахапетова О. В. - Співвідношення понять термін, номен, номенклатура у назвах спорідненості і свояцтва (2014)
Немировська О. Ф. - Часопросторова лексична парадигма у драматичній поемі Ліни Костенко "Дума про братів неазовських" (2014)
Олексенко В. П. - Інноваційна лексика української мови з препозитивним компонентом-грецизмом: функційно-семантичний аспект (2014)
Пашкова Н. И. - Балкано-славянские названия жилища – континуанты индоевропейской основы *(s)keu (2014)
Познанська В. Д. Медведєва С. Р. - Семантичні видозміни топонімів у складі фразеологізмів української мови (2014)
Пуніна О. В. - Художнє осмислення універсалії смерті в "Зимовій повісті" Олеся Ульяненка (2014)
Романюк Л. В. - Прецедентні феномени як засіб фразеологічної вербалізації локативності (2014)
Сахарук І. В. - Стратегії й тактики сугестії в сучасному українському медійному дискурсі (2014)
Сидоренко Е. Н. - Передача иностранных слов в украинской эргонимии (2014)
Ситар Г. В. - Моделі фразеологізованих речень зі значенням заперечення (2014)
Форманова С. В. - Комунікативні стратегії і тактики в інвективному просторі (2014)
Шаніна О. С. - Мовна гра як елемент сугестивного впливу в інтеракції "лікар- пацієнт" (2014)
Шатілова О. С. - Особливості оформлення спонукальної інтенції в науковому тексті (2014)
Шитик Л. В. - Синкретичні напівскладні речення з однорідними предикативами (2014)
Щепка О. А. - Когнітивно-прагматичний потенціал порівняння в українських поетичних постмодерних текстах (2014)
Яроцкая Г. С. - Лингвокультурный анализ вербализации концептуального пространства щедрости в истории русского языка (2014)
Мізін К. І. - Вертеральні типи каузальності у споріднених мовах. рец. на кн. : Леміш Н. Є. Вертеральні типи каузальності у споріднених мовах:(монографія) / Наталія Євгенівна Леміш. – Житомир:вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 402 с. (2014)
Бут А. Н. - Угольный Донбасс во второй пятилетке: к причинам провала плана добычи топлива (2014)
Волошинова А. В. - Боротьба з найбільш розповсюдженими соціальними аномаліями повсякденного життя безпритульних дітей в радянській Україні в роки НЕПу (2014)
Гедьо А. В. - Боротьба із дитячою безпритульністю та бездоглядністю на півдні України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.): етноконфесійний вимір (2014)
Грідіна А. Б. - Гетьманський переворот в Україні 1918 року через призму спогадів сучасників (2014)
Захарчук В. О. - Польща і спільна безпекова та оборонна політика ЄС на початку ХХІ ст. (2014)
Ковальська Л. А. - Мемуарна та військово-теоретична література як джерело з історії радянської партизанщини (2014)
Кухлєв А. С. - Південь України очима жінок: аналіз наративних матеріалів ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Лихачева Л. Б. - Принятие конституции Царства Польского 1815 года в оценках современников (2014)
Лях Г. Р. - Роль інтелігенції в розвитку освіти в Україні в другій половині ХІХ ст. (2014)
Неприцький О. А. - Образ Польщі в країнах-партнерах (перша декада ХХІ століття) (2014)
Окуньовська Ю. В. - Правова основа функціонування громадських організацій у Польщі (2014)
Шандра И. А. - Железнодорожный комплекс Донбасса в годы первой мировой войны (2014)
Ярликова О. А. - Ідеологічне підґрунтя образу "Заходу" в дискурсивних практиках радянської влади 1917 - 1964 рр. (2014)
Білецький В. В. - Соціально-філософські мотиви у творах Джонатана Свіфта. Аналогії (2014)
Білокобильський О. В. - Постання секулярного розуму в християнській Європі на рубежі I та II тисячоліть (2014)
Брило Ю. М. - Концепція "Виклик-Відповідь" як основа цивілізаційної мобільності (2014)
Горбенко К. П. - Два класичних підходи до інтерпретації справедливості: І. Кант та Дж. Бентам (2014)
Додонов Р. О. - До онтологічного статусу інформації (2014)
Додонова В. І. - Релігійна складова процесу раціоналізації соціальних відносин (2014)
Камарали А. В. - Современная цивилизация в контексте компьютерной революции (2014)
Кирницький О. В. - Віртуальність як феномен соціального конструювання (2014)
Ковальський Г. Є. - Християнсько-традиціоналістичний конструкт соціальної реальності (2014)
Колінько М. В. - Топоси і особливості ситуаційної комунікації (2014)
Левицький В. С. - Суб’єктовимірність іманентизованого світу. Коперніканський переворот в Кьонігзберзі (2014)
Леонова Є. В. - Мода на екстремальність у сучасному соціумі (2014)
Мацнєва Є. А. - Білінгвізм глобалізованого світу як соціальний процес (2014)
Пасько Я. І. - Модернізація Versus неопатримоніалізм: постколоніальні симуляції (2014)
Родигін К. М. - Феномен алхімії і трансформація його оцінок в академічному дискурсі (2014)
Рябека О. Г. - Глобальний соціум на порозі сингулярності (2014)
Стасенко С. А. - Интеллигенция как субъект духовного производства: проблемы самосознания и место в общественном разделении труда (2014)
Ясна Іламі - Суб’єктна парадигма як основа сучасного підходу до освіти (2014)
Петраков Ю. В. - Продуктивність шліфування робочої поверхні оправки станів холодної прокатки труб, Чамата С. М. (2015)
Kolesnyk V. - The effect of tool wear on cutting temperature when drilling cfrp/steel stacks, Kryvoruchko D., Hatala M., Mital D. (2015)
Цибенко А. С. - Методика учета межблочных связей в динамической пакетно-стержневой модели жидкостных ракет-носителей, Крищук М. Г., Конюхов А. С. (2015)
Львов Г. І. - Аналіз напружено-деформованого стану трубопроводу з в’язкопружним ремонтним бандажем на різних робочих режимах, Мартиненко В. Г. (2015)
Пасічник В. А. - Систематизація та аналіз методів механічного оброблення отворів в композиційних матеріалах, Черказний В. Ю. (2015)
Кондряков Е. А. - Розрахункове визначення моменту зародження тріщини у стандартних зразках шарпі та зразках з бічними надрізами, Панасенко А. В. (2015)
Рудаков К. М. - Моделювання великих деформацій. Повідомлення 5. Термопружність, Яковлєв А. І. (2015)
Beygelzimer Yan - Vortex flow in twist extrusion, Roman Kulagin, Marat I. Latypov, Hyoung Seop Kim, Viktor Varyukhin (2015)
Salenko А. - Changing the spot of local destruction of samples at water jet guided laser processing with appropriate profiling jet, Kholodnyi V. (2015)
Емельянова И. А. - Влияние конструктивного решения шиберного распределительного устройства гидравлических насосов на подачу ими строительных смесей, Задорожный А. А., Меленцов Н. А. (2015)
Девин Л. Н. - Ймовірність руйнування різців з монокристалів алмазу при тонкому точінні алюмінієвих сплавів, Рычев С. В., Смерчинский А. В. (2015)
Петраков Ю. В. - Моделювання фрезерування кінцевими фрезами, Мацківський О. C. (2015)
Струтинський С. В. - Магнітні опори рідинного тертя з феромагнітною рідиною призначені для просторових механізмів, Коваль О. Д. (2015)
Яхно Б. О. - Чисельне моделювання залишкових напружень і пошкоджуваність після дорнування технологічних отворів в авіаційному сплаві Д16ЧТ (2015)
Лесик Д. А. - Особливості формування мікрорельєфу та мікротвердості термічно зміцнених зон сканувальним лазерним променем, Джемелінський В. В. (2015)
Рак А. М. - Дослідження стабільності тиску в установці дзвонового типу з керованим рухом мірника, Коробко І. В. (2015)
Сабол С. Ф. - Інтенсифікація процесу холодного обтиску трубчастих заготовок за допомогою матриць різного профілю, Гавриленко В. В. (2015)
Павленко І. І. - Особливості силового навантаження верстатів-гексаподів при свердлінні під кутом, Вахніченко Д. В. (2015)
Калюжний В. Л. - Використання холодного штампування для отримання порожнистого виробу з необхідними властивостями здеформованого металу, Цибенко А. С., Чувільов Ю. О., Чувільов Є. О. (2015)
Носко С. В. - Факторы влияющие на точность нанесения жидкостного слоя на полимерную пленку (2015)
Черкас Б. - Похід хана Джанібека на Правобережну Україну 1352 р. (2010)
Срібняк І. - Яничарський корпус османської армії (1362 р. — кінець ХVІ ст.) (2010)
Григор’єва Т. - Укладення миру після Хотинської війни (1620–1621 рр.):спроба переоцінки досягнутих домовленостей (2010)
Сас П. - Бій біля острова Тендра під час Хотинської війни між Османською імперією та Річчю Посполитою (2010)
Гурбик А. - Дипломатична місія А. Ждановича 1650 р. до Стамбула в контексті набуття Україною османського протекторату (2010)
Чухліб Т. - "Цісар Турецький дозволяє Козацькому Війську та його державі плавати по Чорному морю…": політичні відносини українських гетьманів з султаном Мегмедом ІV Авджи (2010)
Станіславський В. - Кримське посольство до Стамбула восени 1706 р. (2010)
Кочегаров К. - Роль Ивана Мазепы в русско-турецких отношениях первой половины 1708 г.: поездка Згуры Стилевича к сераскеру Юсуфу-паше (2010)
Грибовский В. - Фронтирные элиты и проблема стабилизации границ Российской и Османской империй в первой трети ХVІІІ в.: деятельность кубанского сераскера Бахты-Гирея, Сень Д. (2010)
Андрєєва С. - Діяльність перекладачів Колегії іноземних справ Російської імперії на південних кордонах Запорозьких Вольностей в часи Нової Січі (2010)
Бачинська О. - Турецьке та татарське населення Буджака: походження, шляхи міграцій, демографія, зовнішність (90-ті рр. ХVІІІ — початок ХІХ ст.) (2010)
Пилипенко В. - Уявна війна з реальним ворогом: плани збройного протистояння з Османською імперією у публіцистиці Речі Посполитої середини ХVІ — середини ХVІІ ст. (2010)
Галенко О. - Східна Європа 1704–1709 рр. у висвітленні османської хроніки Мегмеда Рашида (2010)
Безпалько В. - Датування кримсько-литовських посольських документів 1506–1507 рр. книги записів № 7 Литовської Метрики (2010)
Мустакимов И. - Три османских документа ХVII в. о ранней истории донских казаков, Сень Д. (2010)
Мицик Ю. - З джерел до історії Османської імперії та Кримського ханства XVI — першої половини XVIII ст. (2010)
Кононенко В. - Мусульманська Європа очима західноєвропейських подорожників: (2010)
Станіславський В. - Бібліографічний покажчик публікацій збірника (випуски 1–10) (2010)
Борискіна К. В. - Поетика вимислу і стратегія художньої репрезентації шекспірового слова в новелі О. Вайльда "Портрет містера В. Г.” (2015)
Ботнер В. С. - Концепція світу та людини в романі М. Варгаса Льйоси "El sueño del celta” ("Сон кельта”), Сліпченко С. В. (2015)
Алиева Р. - Формы обращения к устной эпической традиции в детской литературе Азербайджана II пол. ХХ в. (2015)
Алиева Ш. - Традиции детского фольклора в драматических произведениях (2015)
Ahmadova K. - The role of social environment in the formation of youth personality (2015)
Гейдарова С. - За современность (на материалах газеты "Литература и искусство” 1960–70-х гг.) (2015)
Гусейнова Е. - Проблема человека и личности в эпическом наследии Бахтияра Вагабзаде (2015)
Джафарова Ф. - "Китаби деде горгуд” глазами русских исследователей, Джаббарлы А. (2015)
Кирпиченко О. Е. - Проблема розвитку й удосконалення мови в сучасних лінгвістичних дослідженнях (2015)
Тарасенко К. В. - Переклад текстів металургійної галузі: особливості та стратегії, Михайліченко В. Р. (2015)
Mosiyevych L. V. - The English-language euphemization/dysphemization within the diachronic linguosynergetics (2015)
Марінеско В. Ю. - Когнітивні модифікації концепту "футбол” і специфіка його передачі українською мовою (2015)
Ибишова В. - Логико-семантическая структура текстов и система формальных средств связи в построении текста (2015)
Відомості про авторів (2015)
Катаєв С. Л. - Моральні виклики українського суспільства в контексті теорії "Моральної сліпоти” З. Баумана (2015)
Полторак В. А. - Соціальний маркетинг: сучасні проблеми розвитку та застосування в освітній, медичній, культурній, територіальній, доброчинній, ідеологічній сферах українського суспільства (2015)
Щербина В. М. - Концепт "Інформаційне суспільство” в сучасній теоретичній соціології (2015)
Ашурбеков А. А. - Електоральна поведінка як прояв політичних преференцій населення регіону (2015)
Барзенкова-М’ясникова Л. В. - Концепція соціокультурного капіталу як теоретична основа для вивчення міста (2015)
Вербецька Т. О. - Ціннісні преференції в соціологічному дискурсі (2015)
Гвоздецька Б. Г. - Етнічна толерантність українців на полюсах регіональної системи України (2015)
Гордієнко Н. М. - Ціннісні передумови життєвого шляху випускників інтернатних навчальних закладів (за матеріалами соціологічного дослідження) (2015)
Звонок А. А. - Виртуальный религиозный опыт: Интернет как средство коммуникации в жизни религиозных конфессий Украины (2015)
Зоська Я. В. - Виртуализация социальных практик потребления украинцев (2015)
Коваленко Ю. П. - Образи сучасних жінок в українському суспільстві (2015)
Мосаєв Ю. В. - Ретроспективний соціологічний аналіз соціально-політичних процесів у розрізі світових першостей із футболу 1930–1962 рр. (2015)
Петренко Л. А. - Зависимость в браке: патология или норма? (2015)
Согорін А. А. - "Реклама” і "рекламний вплив” як соціологічні концепти (2015)
Шинкаренко О. Є. - Електоральний маркетинг у процесах регулювання електоральної активності та електоральної поведінки (2015)
Внуков Є. О. - Соцієтальні складові організаційної культури в транзитивному суспільстві (2015)
Серга Т. О. - Розвиток взаємодії соціальної та медичної сфери як вимога сучасного суспільства, Червоненко Н. М., Лук’Янова Т. М. (2015)
Хижняк О. В. - Інституціоналізована колективна соціальна дія як об’єкт діагностики (досвід Case study), Чернявська О. В. (2015)
Цимбалюк Н. М. - Спосіб життя соціального працівника: ідеальний образ і його реалізація в соціальних практиках (2015)
Яцук Н. В. - Історичні передумови впровадження соціальної анімації в соціальній практиці (2015)
Відомості про авторів (2015)
Кравченко Т. В. - Управління соціальними ризиками в умовах українського постіндустріального суспільства (2015)
Савельєва Т. П. - "Нові суспільні рухи”: визначення методологічних засад дослідження (2015)
Согорін А. А. - Соціологічні парадигми реклами та рекламного впливу (2015)
Шепеленко И. П. - Теоретические подходы к определению социального потенциала в современной социологической науке (2015)
Ашурбеков А. А. - Особливості політичних преференцій промислового регіону на прикладі придніпровського регіону України (2015)
Гордієнко Н. М. - Біографічний метод у вивченні рівня соціалізованості та інтегрованості в суспільство випускників інтернатних навчальних закладів (2015)
Здрагат С. Г. - До питання формування індикаторів соціальної ефективності інклюзивної освіти (2015)
Приймак Ю. О. - Алгоритм соціального проекту з моніторингу якості соціальних послуг (2015)
Стадник А. Г. - Основні моделі організації інформаційних війн та їх різновиди (2015)
Шинкаренко О. Є. - Маркетингові соціологічні дослідження в структурі електорального маркетингу (2015)
Варга Н. І. - Функціонування соціальних мереж в умовах регіонального середовища (2015)
Зоська Я. В. - Споживацтво українців: вільний час та практики його споживання, Сторчовий Б. А. (2015)
Камбур А. В. - Нова соціальна ситуація як детермінанта змін життєвих планів особистості (2015)
Львова Я. Я. - Дослідження особливостей прояву мотивації у сфері професійної діяльності (2015)
Мартинюк І. О. - Взаємозв’язок життєвих проблем і перспектив людей похилого віку: соціологічний аналіз, Кухта М. П. (2015)
Мосаєв Ю. В. - Соціальні особливості футбольних дербі на радянському та пострадянському просторі (2015)
Наріжна В. В. - Форми роботи соціального педагога з важкими дітьми в загальноосвітній школі (2015)
Ніколаєвський В. М. - Громадянське суспільство, довіра, безпека: соціологічний аналіз українських реалій, Омельченко В. В. (2015)
Петренко Л. О. - Легітимізація залежності в шлюбних відносинах у релігійних вченнях (2015)
Туленков М. В. - Ціннісний потенціал самоврядних засад громадянського суспільства, Вербецька Т. О. (2015)
Хижняк Л. М. - Феномен комунікативної культури в умовах упровадження технологій електронного навчання у вищій школі, Хижняк К. В. (2015)
Цимбалюк Н. М. - Релігійність як провідний чинник формування стилю життя релігійної особистості (2015)
Відомості про авторів (2015)
Садовенко И. А. - Геолого-гидрогеологическое диагностирование условий участка "Ольхово нижнее" для создания подземного теплогенератора, Инкин А. В. (2015)
Пигулевский П. И. - О возможных причинах сумского землетрясения 03 февраля 2015 года, Трипольский А. А. (2015)
Змиевская К. О. - Особенности распространения разрывных нарушений и линейных кор выветривания и их связь с золоторудной минерализацией на участке рудопроявления Солнечное (Солонянское рудное поле) (2015)
Tyapkin O. K. - Use of the lost seismic information about upper part of geological structure for the not prospecting purposes, Оnyshchenko S. А. (2015)
Дичковський Р. О. - Шахтні експериментальні дослідження силових параметрів секцій механізованого кріплення виходячи з коефіцієнта літологічної будови (2015)
Лозинський В. Г. - Методика визначення доцільності застосування технології свердловинної підземної газифікації вугілля на основі розрахунку коефіцієнта економічної ефективності (2015)
Мальцев Д. В. - Исследования влияния размеров очистного пространства на НДС массива при отработке камерными системами разработки в крепких породах (2015)
Загубинога В. В. - Разработка метода ранжирования критериев оптимальности при годовом планировании открытых горных работ (2015)
Фролов О. О. - Визначення оптимальних параметрів багатоточкового ініціатора з урахуванням формування ефективних енергетичних потоків в свердловинному заряді ВР, Котенко В. В., Бритвин Ю. О. (2015)
Собко Б. Ю. - Обґрунтування параметрів технологічних схем гірничотехнічної рекультивації обводнених залишкових вироблених просторів кар’єрів, Ложніков О. В., Романченко Ю. В. (2015)
Маевский А. М. - Классификация способов вскрытия глубоких горизонтов карьера, Несвитайло Н. В., Собко Б. Е. (2015)
Фомичев В. В. - Моделирование сталеполимерных анкеров при анализе устойчивости геотехнической системы, Соцков В. А., Слива А. А. (2015)
Сницер А. Р. - Распределение напряжений вокруг скважины в угольном пласте при импульсном нагнетании жидкости, Зберовский В. В. (2015)
Кирия Р. В. - Предельный угол наклона конвейера с лентой глубокой желобчатости, Ларионов Н. Г. (2015)
Шашенко А. Н. - Влияние микро- и макроструктуры на прочность неоднородного породного массива, Сдвижкова Е. А., Ковров А. С. (2015)
Жулай Ю. А. - Разработка расчетно-экспериментального метода определения частот кавитационных колебаний, Ворошилов А. С., Комаров С. В. (2015)
Ильина С. С. - Исследование напряженно-деформированного состояния рельсовых проводников армировки вертикальных стволов в условиях износа при динамическом нагружении (2015)
Лубенец Н. А. - Скольжение объемного гибкого тела по блоку (2015)
Слесарев В. В. - Метод поиска оптимальных решений системы управления процессами ликвидации аварий на шахтах, Миргородский А. В. (2015)
Новицкий И. В. - Разработка метода идентификации для задач адаптивного управления подготовительными процессами обогащения руд, Шевченко Ю. А. (2015)
Власова Е. В. - Влияние времени нанесения на свойства и структуру триполифосфатных покрытий, полученных в условиях интенсивной промывки, Коваленко В. Л., Коток В. А. (2015)
Бешта А. С. - Система рациональных технико-экономических показателей при производстве мелко-сортного мерного проката в стержнях, Бойко О. А., Куваева Т. В. (2015)
Іконнікова Н. А. - Особенности метрологической оценки качества сигналов генератора динамического хаоса (2015)
Коваленко В. Л. - Разработка метода получения гидроксида никеля высокой кристалличности с изучением характеристик полученного вещества для использования в аккумуляторах и суперконденсаторах, Коток В. А., Болотин А. В. (2015)
Беляев Н. Н. - Оценка уровня загрязнения атмосферы при аварии на железнодорожном транспорте, Машихина П. Б., Мунтян Л. Я. (2015)
Павличенко А. В. - Екологічна небезпека гірничих відходів ліквідованих шахт Червоноградського гірничопромислового регіону, Кулина С. Л. (2015)
Беляев Н. Н. - Защита окружающей среды при транспортировке угля, Карпо А. А. (2015)
Біляєва В. В. - Чисельне моделювання забруднення поверхневих вод, Смалій Д. Ю., Якубовська З. М. (2015)
Повзун О. І. - Використання відходів вугільної та хімічної промисловості в основах автомобільних доріг, Подковаєв С. В., Фролов О. В., Кононихін С. В. (2015)
Рець Ю. М. - Санітарно-екологічна оцінка результатів моніторингу скидання шахтних вод при перепрофілюванні уранової шахти в залізорудну шахту, Сорока Ю. М. (2015)
Орлинская О. В. - Влияние отвалов фосфогипса на экологическое состояние прилегающих земель, Максимова Н. Н., Сорока Ю. Н., Кобзар К. Т. (2015)
Яковишина Т. Ф. - Екологічна оцінка включення важких металів в продукти техногенезу (2015)
Савотченко Е. Н. - Повышение экологической безопасности на карьерах с применением авиационной техники (2015)
Налисько Н. Н. - Оценка адекватности математической модели ударной трубы в численном эксперименте взрыва газовоздушной смеси в закрытом объеме (2015)
Пустовой Д. С. - Повышение эффективности очистки пылевоздушных потоков от тонкодисперсной пыли (2015)
Слащев А. И. - Разработка элементов информационной системы управления персоналом для повышения производительности и безопасности труда (2015)
Чеберячко С. І. - Обґрунтування вибору засобів індивідуального захисту органів слуху, Фрундін В. Ю., Чеберячко Ю. І. (2015)
Зберовский В. А. - Исследование влияния топливно-энергетических и скоростных характеристик карьерных автосамосвалов на загрязнение атмосферы, Коробочка А. Н. (2015)
Бессчастный О. В. - Разработка программного обеспечения системы мониторинга параметров микроклимата подземного цеха, Марченко В. Г., Марченко В. В. (2015)
Жанчив Б. - Моделирование фильтрации продуктивного раствора при отработке урановых месторождений Монголии, Хоменко О. Е., Рудаков Д. В., Ценджав Л. (2013)
Фомичев В. В. - Исследование устойчивости надрабатываемого дренажного штрека при приближении очистного забоя для условий ШП "Самарская", Соцков В. А. (2013)
Грачёв О. В. - Анализ влияния изменения минимальной и максимальной граничной плотности на устойчивость модели описания фракционного состава угля (2013)
Кошевой Н. Д. - Оптимизация комбинаторных планов эксперимента, Костенко Е. М., Чуйко А. С. (2013)
Мещеряков Л. И. - Разработка системы анализа данных акустического мониторинга струйного измельчения, Новодранова В. А., Прядко А. В. (2013)
Прядко Н. С - Система анализа акустических сигналов газоструйной мельницы, Горобец Л. Ж., Краснопер В. П., Соболевская Ю. Г., Сухомлин Р. А. (2013)
Азюковський О. О. - Електротехнічна система електрохімічного захисту від корозії підземних сталевих трубопроводів (2013)
Гавриш А. В. - Моделирование гидроударных явлений в напорных трубопроводах промышленного назначения, Шевцова О. С., Шедловский И. А. (2013)
Таран И. А. - Решение транспортной задачи методом перебора вершин, Трубицин М. Н., Крыжановская С. В. (2013)
Барташевский С. Е. - Совершенствование конструкции тормозной системы шахтного электровоза, Денищенко А. В. (2013)
Мещеряков Л. И. - Технологическое обоснование структуры автоматизированной системы управления процессами транспортирования породы напочвенными канатными дорогами, Ширин А. Л. (2013)
Кондратець В. О. - Дослідження випадкового процесу навантаження опорного ролика конвеєра в умовах осередненого потоку руди (2013)
Зуєвська Н. В. - Використання програмного комплексу для аналізу напружено-деформованого стану основи палевого фундаменту, Гембарська М. О. (2013)
Токарева Е. Л. - Представление свойств теплоносителя при численном моделировании гидродинамики и тепломассообмена в теплонапряженных охлаждающих трактах с переменной массой охладителя (2013)
Беляев Н. Н. - Анализ аэроионного режима в помещении на базе cfd модели, Затынайченко Д. О. (2013)
Голінько В. І. - Підвищення ефективності використання протипилових засобів індивідуального захисту органів дихання, Долгова Т. І., Чеберячко С. І. (2013)
Стоєцький В. Ф. - Прогнозування наслідків аварій на потенційно небезпечних виробничих об'єктах, Дранишников Л. В. (2013)
Лаврик М. О. - Оценка степени влияния прудов-накопителей шахтных вод на уровень засоления почв, Павличенко А. В. (2013)
Пикареня Д. С. - Исследование хранилищ отходов переработки радиоактивных руд методом естественного импульсного электромагнитного поля земли в Днепродзержинске, Орлинская О. В., Сорока Ю. Н., Молчанов А. И., Гапич Г. В. (2013)
Беляев Н. Н. - Моделирование процесса нейтрализации опасного вещества, Росточило Н. В. (2013)
Малєєв Є. В. - Технологія заукіски бортів глибоких кар’єрів, Дриженко А. Ю. (2013)
Ащеулова О. В. - Вивчення екологічної обстановки на рекультивованих територіях Вільногірського ГМК, Зберовський О. В., Клименко Т. К., Демидов О. А., Савотченко О. М. (2013)
Полторацкая В. Н. - Математическая модель оценки экологического риска для человека от загрязнения атмосферного воздуха выбросами предприятий с использованием подфакельных измерений (2013)
Коваленко А. А. - Аналіз екологічних та соціальних наслідків розміщення відходів вуглевидобутку на земній поверхні, Павличенко А. В. (2013)
Кравец В. Г. - Управление динамикой схватывания растворов вяжущих веществ с применением энергии взрыва, Ган А. Л., Шайдецкая Л. В. (2013)
Маевский А. М. - Конструктивное оформление нерабочих бортов карьера при разработке штокообразного месторождения Катока, Несвитайло Н. В., Собко Б. Е., Казола А. Д. (2013)
Собко Б. Е. - Определение оптимальной ширины заходки экскаваторадраглайна при работе его в комплексе с автосамосвалами, Маевский А. М, Несвитайло Н. В., Чебанов М. А. (2013)
Собко Б. Е. - Выбор рационального комплекса горнотранспортного оборудования для разработки Мотроновско-Анновского участка Малышевского россыпного месторождения (2013)
Біда С. В. - Визначення характеристик структурної міцності есових ґрунтів, що складають схили річкових долин, Куц О. В. (2013)
Зберовский В. A. - Разработка автоматизированной системы экологического мониторинга работы карьерных автосамосвалов (2013)
Abstracts (2014)
До 85-річчя академіка НАН України Трощенка Валерія Трохимовича (2014)
Красовский Ф. Я. - Комментарий, Орыняк И. В. (2014)
Abstracts (2014)
Киричок П. - Шановні колеги! (2016)
Величко О. М. - Удосконалення процесів зволоження у офсетному друці, Золотухіна К. І., Розум Т. В. (2016)
Токарь О. В. - Прогнозирование удобочитаемости шрифтов методом дискриминантного анализа (2016)
Лотоцька О. І. - Дослідження впливу технологічних факторів для оцінювання якості гарячого тиснення фольгою на пластикових матеріалах (2016)
Чепурна К. О. - Відтворення зображень ризографічним друком, Стельмах Ю. О. (2016)
Зоренко Я. В. - Методика визначення раціональних параметрів кодування відеоінформації формату 4K, Дениско Н. В. (2016)
Роїк Т. А. - Температурне поле підшипників ковзання поліграфічних машин з високозносостійких композитів на основі інструментальних сталей і нікелю за умов тонкого абразивного шліфування поверхонь тертя, Киричок П. О., Хлус О. С., Гавриш А. П. (2016)
Іванко А. І. - Обрізування аркушевих матеріалів у пневматичних транспортувальних системах, Марченко О. С. (2016)
Морфлюк В. Ф. - Цифрові засоби статистичного визначення та формування бази даних характеристик зволожувальних розчинів з антибактеріальними властивостями, Карпенко І. С., Чуркін В. В. (2016)
Кузнецов Ю. В. - О соотношении "старого" и "нового" знания в содержании подготовки полиграфистов (2016)
Величко О. М. - Науково-практична конференція до 80-річчя Е. Т. Лазаренка, Зоренко О. В. (2016)
Покажчик навчальних закладів, наукових установ, організацій, де працюють автори (2016)
Реферати (2016)
Жаркова В. Б. - О роли контекста в процессе понимания музыкальных текстов французских композиторов (на примере творчества М. Равеля) (2011)
Леонтьева Н. - Антология и стилевые модификации жанра фортепианного этюда в первой половине ХХ века (2011)
Ефремова И. В. - "Костюмированный бал" Антона Рубинштейна как музыкальная коллекция (2011)
Ганзбург Г. И. - Драматизация камерной вокальной музыки в лидершпилях Р. Шумана (2011)
Говорухина Н. О. - Р. Шуман "Стихотворения королевы Марии Стюарт": опыт жанрового анализа (2011)
Бевз М. В. - Валентин Борисов як свідок часу (2011)
Михеева Н. Б. - "Большой концертный дуэт" К.-М. Вебера – первая романтическая соната для кларнета и фортепиано (2011)
Григорьева О. Б. - О принципах циклообразования в камерно-вокальном творчестве Д. Л. Клебанова (на примере цикла "Басни И. А. Крылова") (2011)
Грицун Ю. Н. - Волшебный мир балета "Северная сказка" И. Ковача в музыкальном воплощении (2011)
Данилова О. В. - Валентин Бибик: личность и творчество (2011)
Олендарьов А. В. - Українська сюїта з музики до драматичних вистав та її еволюція протягом ХХ ст. (2011)
Дедюля Ю. - Концерт для альта з оркестром Є. Станковича як приклад втілення жанру у сучасному українському музичному мистецтві (2011)
Пташенко С. В. - Чардаш у баянній творчості українських митців (2011)
Иванова М. А. - Парадоксы лабиринта в судьбе художника (2011)
Сушанова В. В. - Борис Иоффе: "Шесть набросков к Сонате Вентейля": опыт прочтения литературного первоисточника (2011)
Федорков О. В. - Становление ансамбля тромбонов в XVI в. (2011)
Приходько И. М. - Проблема периодизации в истории теоретического музыкознания (2011)
Бабий О. П. - Идея бессмертия в художественном мировоззрении Р. Вагнера (2011)
Іванова Ю. М. - Теоретичні аспекти розвитку хорового виконавства (2011)
Сухленко И. Ю. - Этапы эволюции исполнительского стиля Владимира Горовица (2011)
Андреев Е. В. - Подготовка звукозаписи рок-композиции к расшифровке (2011)
Горбунов В. М. - Развитие фантазии как компонент воспитания актера театра анимации (2011)
Никитина А. А. - Вокальная музыка Ф. Шопена: парадигма восприятия (2011)
Устименко Ю. С. - Принципи опрацювання нотного тексту (2011)
Ню Нин - Циклическая форма в Первом фортепианном концерте С. Прокофьева (2011)
Лю Лянь - Влияние системы музыкального образования бывших стран СССР на развитие современной музыкальной педагогики Китая (2011)
Юхнов Б. Ю. - Ринок соціально-культурних послуг: специфіка функціонування та проблеми ефективності, Яшинов О. Л. (2011)
Дерський Ю. Я. - Постановка вокального апарата естрадного співака та її роль у вихованні індивідуальної виконавської манери (2011)
Конакова Е. И. - Аксиологическая парадигма категории желания: интердисциплинарный подход (2011)
Пономарёва М. A. - Истоки метода романтизма в западноевропейской драматургии и его дальнейшая эволюция (2011)
Калениченко О. Н. - К проблеме интертекста в пьесе "В болоте" и "Истории о британском Короле Лире…" Ю. Н. Говорухо-Отрока (2011)
Левченко А. А. - Педагогічні принципи П. В. Голубєва як фундатора харківської вокальної школи (2011)
Дзюбак Д. Р. - Пятый фортепианный концерт Л. Бетховена в творческом прочтении К. Аррау и В. Горовица (2011)
Чжу Юаньюань - Образ романтической любви и его воплощение в Концертном аллегро с интродукцией для фортепиано с оркестром, op. 134, d-moll Р. Шумана (2011)
Метлушко В. А. - Творчество Р. Мюльфельда и стиль кларнетовых произведений И. Брамса (2011)
Чайка Е. В. - Национально-стилистическое в "Вариациях на тему рококо" П. Чайковского и редакции В. Фитценгагена (2011)
Бычков Д. В. - Из истории развития ансамбля народных инструментов "Русская мозаика" (2011)
Чиженко М. В. - Творческий портрет Константина Шаша (2011)
Цинь Тянь - Героико-патриотическая тема в фортепианных сочинениях китайских композиторов (2011)
Сведения об авторах (2011)
Титул, зміст (2016)
Zander R. H. - Macrosystematics of Didymodon sensu lato (Pottiaceae, Bryophyta) using an analytic key and information theory (2016)
Барсуков О. О. - Стан та завдання вивчення мохоподібних міст України, Гапон Ю. В. (2016)
Орлов О. О. - Хорологія та охорона рідкісних видів папоротей скельних біотопів Поліської частини Житомирської області, Безсмертна О. О., Якушенко Д. М. (2016)
Ярова О. А. - Лісова рослинність Національного природного парку "Білоозерський" (2016)
Мельник Р. П. - Біотопи природоохоронного науково-дослідного відділення "Буркути" Національного природного парку "Олешківські піски", Садова О. Ф., Мойсієнко І. І. (2016)
Яроцька М. O. - Територіальний розподіл лісової рослинності долини р. Сіверський Донець у межах Лісостепової зони, Яроцький В. Ю. (2016)
Дармостук В. В. - Unguiculariopsis (Helotiaceae, Helotiales) – новий рід для мікобіоти України, Наумович Г. О. (2016)
Макаренко Я. М. - Перша знахідка в Україні Agaricus iodosmus (Agaricaceae) (2016)
Tykhonenko Yu. Ya. - New records of the invasive fungus Melampsoridium hiratsukanum (Pucciniales) in Ukraine, Heluta V. P., Dudka I.O. (2016)
Климишин О. С. - Таксономічна структура колекційних фондів родини Orchidaceae у провідних гербаріях Львова, Сичак Н. М. (2016)
Olshanskyi I. G. - Types of Betula (Betulaceae) names described from Ukraine and deposited in the National Herbarium of Ukraine (KW), Shyian N. M., Tarieiev A. S. (2016)
Гамуля Ю. Г. - Аутентичні матеріали видів роду Tragopogon (Asteraceae) у гербарії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (CWU) (2016)
Шевера М. В. - Забуте ім’я українського ботаніка Ольги Густавівни Радде-Фоміної (до 140-річчя від дня народження) (2016)
Shevera M. V. - A valuable manuscript of Olga G. Radde-Fomina (2016)
Дудка І. О. - Науково-практична конференція "Динаміка біологічного та ландшафтного різноманіття заповідних територій" (до 20-ї річниці створення НПП "Подільські Товтри"), Зав’ялова Л. В., Аніщенко І. М. (2016)
Булах О. В. - Легкою ходою назустріч рокам (до 80-річчя доктора біологічних наук, професора, заслуженого діяча науки України Світлани Миколаївни Зиман), Шиян Н. М., Дремлюга Н. Г., Царенко О. М., Колесник А. (2016)
Дудка І. О. - Соломон Павлович Вассер (до 70-річчя від дня народження), Гелюта В. П., Бісько Н. А., Андріанова Т. В., Гродзинська Г. А. (2016)
Якубенко Б. Є. - Фітоценорізноманіття верхів`я долини Тиси (2016)
Титул, содержание (2016)
Лапичак Н. І. - Розробка нових каталітичних систем на основі оксидів B2O3 та P2O5 для одержання метилметакрилату та метакрилової кислоти, Івасів В. В., Небесний Р. В., Майкова С. В. (2016)
Рижова О. П. - Підвищення водостійкості безсвинцевої ювелірної емалі, Гуржій О. Б. (2016)
Гузій С . Г . - Дослідження адгезійних властивостей геоцементних покриттів бар’єрного типу, Джафар Хамеді Абдула Аль Мусаї (2016)
Блинков Н. А. - Влияние давления на устойчивость и способность к осушке водонасыщенных газов, Рыщенко И. М., Русинов А. И. (2016)
Іщенко О. В. - Отримання полімерних біосумісних волокон методом електроформування, Плаван В. П., Ковальчук О. В., Ляшок І. О., Власенко В. І. (2016)
Целіщев О. Б. - Дослідження кавітаційного способу перетворення моторних палив, Лорія М. Г., Носач В. О. (2016)
Скрипник В. О. - Дослідження впливу величини питомої поверхневої потужності на процес жарення м’яса, Фарісєєв А. Г., Дмитрюк Т. І. (2016)
Калашник О. В. - Комплексне дослідження якості горілки особливої вітчизняного виробництва, Ремізова Н. Л., Бородавка С. М., Рачинська З. П. (2016)
Сердюк М. Є. - Дослідження впливу способів обробки антиоксидантними композиціями на збереженість плодів, Степаненко Д. С., Байбєрова С. С., Гапріндашвілі Н. А. (2016)
Старостенко Б. О. - Дослідження функціонально-технологічних показників рибних фаршевих систем з використання білкових добавок, Дуденко Н. В., Антоненко С. П. (2016)
Віннікова Л. Г. - Дослідження реологічних властивостей комплексів гідроколоїдів в якості плівкоутворюючих покриттів, Кишеня А. В., Пронькіна К. В. (2016)
Сичевський М. П. - Дослідження впливу функціональної добавки БК-Птиця на фізико-хімічні показники м’язової тканини курчат бройлерів, Даниленко С. Г. (2016)
Тележенко Л. М. - Вплив абіотичних факторів на формування біологічно активних речовин зелені петрушки, Кулик А. С., Жукова В. Ф., Кюрчев С. В., Верхоланцева В. О. (2016)
Abstract and References (2016)
Байда С. П. - Теоретичний аналіз проблеми іміджу викладача ВНЗ (2015)
Войтенко О. В. - Регулятивне функціонування пам’яті як основа особистісної креативності (2015)
Гошовський Я. О. - Психологічні особливості інтернет-адикції в контексті блокованого спілкування депривованих осіб (2015)
Комар Т. В. - Психологічні особливості професійного самовизначення особистості як суттєва передумова її професійної зрілості (2015)
Лавріненко В. А. - Особливості структурування життєвих смислів підлітками із неформальних об’єднань (2015)
Олійник А. В. - Релігійний контекст гуманістичних духовно-моральних цінностей як чинник протидії аутодеструктивності (2015)
Потапчук Н. Д. - Робота засобів масової інформації як чинник виникнення та поширення чуток в умовах надзвичайних ситуацій (2015)
Коваленко В. В. - Характер зв’язку маскулінності/фемінінності з ціннісними орієнтаціями спортсменів, Ткешелашвілі Н. О. (2015)
Чхаідзе А. О. - Місце особистісної зрілості у мотивах укладання шлюбу та ціннісній орієнтації особистості (2015)
Шебанова В. І. - Актуальність формування здоров’язбережувальної компетентності щодо харчової поведінки (2015)
Годонюк В. С. - Особливості самоствердження дитини дошкільного віку: теоретичний та емпіричний аспект проблеми (2015)
Гріньова О. М. - Теоретичні засади дослідження ліній життєвого проекту особистості юнацького віку (2015)
Калюжна Л. Б. - Глибинно-психічні детермінанти творчості Марії Башкирцевої (2015)
Когутяк Н. М. - Уявлення про чуже психічне як компонент соціальної компетентності дошкільників (2015)
Корчакова Н. В. - Траєкторія вікового розвитку просоціальної поведінки (2015)
Лівандовська І. А. - Специфіка гендерної ідентифікації сиротинців у контексті суб’єктивного педагогічного чинника (2015)
Левус Н. І. - Профілактичні заходи у роботі з "важкими" учнями: психологічний підхід, Ільницька В. В., Кадай О. В., Кравчук А. С., Присяжнюк С. Ю. (2015)
Поліщук С. П. - Психологічні умови середовища розвитку соціальної зрілості студентів (2015)
Портяна О. В. - Особливості прояву конативного компоненту у структурі пізнавальної активності майбутніх психологів (2015)
Ткачук Т. Л. - Тренінг як засіб оптимізації взаємодії між студентами (2015)
Яблонський А. І. - Функціональні компоненти експертної діяльності психолога: теоретичний аналіз (2015)
Гальцева Т. О. - Види самоефективності особистості: їх характеристика та дослідження (2015)
Денисевич Н. Ю. - Типологія матерів, що мають різний характер взаємодії з немовлятами (2015)
Мельничук О. Б. - Соціально-психологічна адаптація особистості як чинник становлення професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери (2015)
Самкова О. М. - Соціальний стереотип професії на різних етапах професійного становлення психолога (2015)
Руденко О. В. - Розвиток професійної ідентичності сучасної особистості (2015)
Сорока О. М. - Професійна діяльність моряків як діяльність в екстремальних умовах (2015)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Психологічна сутність професіоналізму керівників підрозділів Національної поліції України (2015)
Черній О. В. - Психологічні механізми дезадаптивної поведінки у хворих із хронічним больовим синдромом (2015)
Білик Т. М. - Індивідуально-психологічні особливості в контексті мовленнєвого іміджу (2015)
Бруннер Є. Ю. - До питання про мимовільну увагу (2015)
Галян І. М. - Теоретичний аналіз досліджень саморегуляції як чинника професійного становлення особистості, Гринців М. В. (2015)
Головіна О. Ю. - Аналіз наукових підходів дослідження духовного інтелекту особистості (2015)
Комар Т. В. - Професійна зрілість особистості: психологічна природа поняття (2015)
Кононенко О. І. - Взаємозв’язок між різними проявами перфекціонізму та особистісними чинниками особистості (2015)
Лінецька О. О. - Конструювання образу світу особистістю як процес створення індивідуального авторського міфу (2015)
Лісова Л. І. - Характер зв’язку локусу контролю з вибором копінг-стратегії особистістю в період ранньої зрілості, Коваленко В. В. (2015)
Сапєльнікова Т. С. - Дослідження професійно важливих якостей особистості студентів спеціальності "практична психологія" в контексті формування професійної спрямованості, Лисенко К. С. (2015)
Пріснякова Л. М. - Вплив індивідуально-психологічних особливостей особистості на формування емоційного інтелекту, Сергієні О. В., Демчук Т. П. (2015)
Савченко О. В. - Форми функціонування рефлексивної компетентності як системи, здатної до самоорганізації (2015)
Сергеєва А. В. - Особливості емоційної стійкості студентів-педагогів, схильних до переживання ревнощів (2015)
Танасійчук О. М. - Теоретичне переосмислення ідеї архетипів на основі праць К. Г. Юнга (2015)
Улунова Г. Є. - Обґрунтування методики діагностики культури професійного спілкування державних службовців (2015)
Чорноусенко Н. С. - Психологічні особливості стильової саморегуляції поведінки студентів із різним рівнем соціального інтелекту, Кудрик Н. Л. (2015)
Шебанова В. І. - Формування здоров’язбережувальної компетентності щодо харчової поведінки як індивідуального ресурсу особистості (2015)
Верещинська Я. В. - Роль естетичного сприйняття зовнішності в соціальній перцепції особистості (2015)
Джаббарова Л. В. - Уявлення студентів про сім’ю як компонент їхнього емоційного благополуччя (2015)
Коханова О. П. - Цінності та ціннісні орієнтації, їх роль у розвитку особистості (2015)
Лазуренко О. О. - Концепція формування емоційної компетентності на різних етапах професійної підготовки лікаря (2015)
Шевченко Н. Ф. - Дослідження становлення професійної свідомості майбутніх практичних психологів у процесі фахової підготовки (2015)
Гальцева Т. О. - Вплив неперервної освіти на становлення навчальної самоефективності особистості (2015)
Данильченко Т. В. - Специфіка психологічної допомоги в позитивній психології: мета й форми (2015)
Пирог Г. В. - Особливості політичної свідомості мешканців севастопольського регіону (2015)
Посвістак О. А. - Психодинамічний підхід до вивчення психології сім’ї (2015)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Особливості організації психологічної роботи з працівниками МВС України – учасниками бойових дій, Калюк О. М. (2015)
Колесніченко О. С. - Структурно-функціональна модель психологічної готовності військовослужбовців Національної гвардії України до ризику, Лиман А. А. (2015)
Николаенко С. А. - Проблема сочетания гипноза c технологией десенсибилизации и переработки движениями глаз (ДПДГ) в процессе психотерапии эмоциональных травм (2015)
Попелюшко Р. П. - Основи психологічної допомоги військовослужбовцям в умовах бойової обстановки та після бою (2015)
Ковтун Р. А. - Розвиток уявлень про навколишній світ у дітей з особливими освітніми потребами (2015)
Титул, содержание (2016)
Поклонська Л. С. - Дослідження сучасного стану рекламного ринку України (2016)
Калиніченко Ю. В . - Ідентифікація та кількісне вираження невизначеності оцінки на ринку нерухомості (2016)
Бабаєв В. М. - Аналіз результативності використання капіталу акціонерних товариств будівельної галузі України, Чех Н. О. (2016)
Швец Л. В. - Розробка методичних основ формування логістичної системи на основі концепції сталого розвитку (2016)
Дземішкевич І. О. - Впровадження таксономії інтегрованої звітності кредитних спілок (2016)
Нєізвєстна О. В. - Дослідження сучасного стану та інструментів фінансової підтримки підприємств з боку банківського сектору (2016)
Вовчак О. Д. - Розвиток стратегічного управління та його особливості в банках з іноземним капіталом (2016)
Парубець О. М. - Розробка методики оцінки рівня інформатизації транспортного сектору України як запорука його конкурентоспроможності (2016)
Abstract and References (2016)
Гриджук О. Є. - Система вправ для формування мовно-термінологічних знань студентів внз лісотехнічного профілю (2015)
Дроздова І. П. - Головні складники навчання основ професійної діяльності сучасного журналіста в україні (2015)
Іванишин Г. Я. - Реалізація концепції українськомовної підготовки іноземних громадян у типовій навчальній програмі для підготовчих факультетів внз україни (2015)
Костолович Т. В. - Компетентнісний підхід як умова формування комунікативної компетентності в майбутніх учителів-словесників (2015)
Marchenko N. - Die analyse der lernstrategien des hörverstehens bei dem erlernen der fremdspache (2015)
Пелех О. П. - Викладання української літератури для дітей у процесі фахової підготовки вчителя початкової школи (2015)
Пустохіна В. І. - Формування культурологічної компетентності у старшокласників на уроках української літератури (2015)
Сулімова Л. О. - Демократичноціннісний складник літературної компетентності старшокласників (2015)
Ткачук М. А. - Особливості становлення педагогічної і літературної компаративістики в контексті розвитку методичної науки (2015)
Відомості про авторів (2015)
Воробець С. В. - Конструювання системи навчальних завдань з професійно орієнтованого близькоспорідненого перекладу (2016)
Гриджук О. Є. - До проблеми визначення сутності мовнокомунікативної компетентності студентів внз лісотехнічного спрямування (2016)
Груба Т. Л. - Професійно орієнтований текст як провідний засіб навчання української мови в профільних класах (2016)
Дроздова І. П. - Основні аспекти навчання мови студентів-іноземців підготовчих факультетів (2016)
Кардаш Л. В. - Роль стилістичного синтаксису в шкільному курсі української мови (2016)
Петько Л. В. - Формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету на основі інтерпретації лінгвостилістичних засобів вірша мері ховітт "павук і муха" (2016)
Рибінська Ю. А. - Роль міжнародної співпраці у формуванні компетентної особистості сучасного студента (2016)
Royik O. - State of the art shortcomings student speech: lexical and grammatical aspects (2016)
Свекла Т. П. - Тренінг креативності з формування комунікативно-стратегічних умінь майбутніх фахівців з реклами та зв’язків з громадськістю (2016)
Відомості про авторів (2016)
Хмара Л. А. - Вступ (2014)
ГВУЗ "Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры" специальность "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные, мелиоративные машины и оборудование" (2014)
Хмара Л. А. - Кафедра "Будівельні і дорожні машини" (до 85 річного ювілею ПДАБА) (2014)
Хмара Л. А. - Система показників для техніко-економічної оцінки ефективності машин для земляних робіт (2014)
Хмара Л. А. - Экспериментальные исследования прочностных характеристик пустотелых балок, Талалай В. А. (2014)
Хмара Л. А. - Гибридизация строительных и дорожных машин и повышение их топливной эффективности, Холодов А. П. (2014)
Kholodov A. - Distribution of power flows in the work cycle of earthmoving machines equipped with pumped hydrostorage systems (2014)
Хмара Л. А. - Порівняльний аналіз ефективності використання напівкруглого днища у ковшах скреперів, Спільник М. А., Тимошпольский А. Ю. (2014)
Хмара Л. А. - Дослідження процесу копання ґрунту телескопічним робочим обладнанням одноківшевого екскаватора, Дахно О. О. (2014)
Хмара Л. А. - Алгоритм визначення критичної кутової швидкості обертання шнекового інтенсифікатора, силових та енергетичних показників при пошаровій розробці ґрунту, Кроль Р. М., Баланенко Р. Д. (2014)
Кравець С. В. - Основні принципи створення та критерії оптимізації землерийно-ярусних машин і підземно-рухомих пристроїв (2014)
Данилов Р. Г. - Перспективы использования роторно-винтовых движителей для дорожных и технологических машин (2014)
Коваль А. Б. - Фізичні особливості формування навантажень на робочих органах універсальних землерийних машин (2014)
Мусійко В. Д. - Визначення силового навантаження базового шасі універсальної землерийної машини з віяльно-поступальною подачею її робочого обладнання на забій, Коваль А. Б. (2014)
Мусійко В. Д. - Обґрунтування компоновочної схеми машини рекультивації грунту для виконання капітального ремонту магістральних газопроводів (2014)
Гурко А. Г. - Разработка системы управления движением автогидроподъемника, Кириченко И. Г. (2014)
Кіріченко І. Г. - Основні модулі інтелектуальної системи будівельних і дорожніх машин, Єфименко О. В., Плугіна Т. В. (2014)
Стіньо О. В. - Дослідження сили і питомого опору вільного різання грунтового середовища (2014)
Хожило М. Е. - Системи автоматизованого проектування в структурі підготовки сучасного інженера-механіка, Кулик І. А., Деревянчук М. І. (2014)
Ловейкин В. С. - Анализ и оптимизация переходных процессов в приводах машин, Човнюк Ю. В., Почка К. И. (2014)
Ловейкин В. С. - Оптимізація режимів руху механічних систем при врахуванні пришвидшень вищих порядків, Човнюк Ю. В., Почка К. І. (2014)
Луцько Т. В. - Дослідження напружено-деформованого стану козлових кранів з різними видами опор при перекосі мосту, Баркалов М. О. (2014)
Абрамчук Ф. И. - Экспериментальное исследование рабочего процесса пневмодвигателя, Харченко А. И., Воронков А. И., Никитченко И. Н., Линьков О. Ю. (2014)
Шевченко А. Ф. - Преобразование математической модели механической системы "кран-вибрационное технологическое оборудование" для разработки математической пограммы расчетов на ЭВМ, Колесник Н. П., Червоноштан А. Л. (2014)
Хмара Л. А. - Визначення структури руйнувань пошкоджених та зруйнованих будівель і споруд, Шатов С. В. (2014)
Бондаренко Л. Н. - Уточнения к расчету конусных тормозов, Дахно О. А. (2014)
Пенчук В. А. - Расширение скважин в грунте с использованием пневмовакуумных установок, Супонев В. Н., Олексин В. И., Вивчар С. М. (2014)
Пенчук В. А. - Особенности и тенденции развития процессов горизонтального прокола грунта, Супонев В. Н., Балесный С. П. (2014)
Анофриев П. Г. - Математические модели сопротивления движению бетонной смеси в коленах бетоноводов, Хрупалов И. Ю., Буров В. С. (2014)
Черкудінов В. Е. - Моделювання ущільнення грунтів обладнанням з поверхнями блокуючого типу (2014)
Васильєв О. С. - Моделювання процесу руйнування робочих поверхонь будівельних машин, які працюють в абразивному середовищі (2014)
Шаповал М. В. - Аналіз зміни тиску подачі протягом циклу роботи однопоршневого розчинонасоса з комбінованим компенсатором пульсації (2014)
Главацький К. Ц. - Аналіз параметрів вібраційних котків (2014)
Хмара Л. А. - Аналітичне визначення об’єму призми волочіння трисекційних бульдозерних відвалів з нахиленими осями шарнірів в накопичувальному режимі роботи, Дерев’янчук М. І., Крекнін К. А. (2014)
Техніка кафедры СДМ ГВУЗ "ПГАСА" (2014)
Анотації (2014)
Выходные данные (2014)
Гляненко К. А. - Застосування педагогічних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів філологічних спеціальностей (2016)
Дроздова І. П. - Проектна діяльність у навчанні української мови студентів-іноземців підготовчих факультетів ВТНЗ (2016)
Жаркова Р. Є. - Досвід художньої літератури у професійній підготовці вчителя початкової школи (2016)
Мазунова Л. К. - Измерительные инструменты и технологии для определения уровня этнолингвокультурной компетенции в системе общего развития детей: актуальное состояние проблемы, Кудрявцева Е. Л., Данилова Ю. Ю., Мартинкова А. А. (2016)
Nenko Yu. P. - Phenomenon of professional speech culture of the future officer of Civil Protection Service of Ukraine (2016)
Попович А. С. - Зауваги про безперервне вивчення стилістики української мови (2016)
Соснова М. А. - Комп’ютерно орієнтовані технології у професійній підготовці майбутніх молодших медичних спеціалістів (2016)
Яценко Т. О. - Особистісно орієнтоване навчання як закономірна тенденція розвитку сучасної шкільної літературної освіти (2016)
Відомості про авторів (2016)
Титул, содержание (2016)
Глущевський В. В. - Проектування організаційних інновацій: модель віртуальної організаційної структури управління підприємством (2016)
Марценюк Л. В. - Розробка принципів визначення кількості перевезених пасажирів по залізничним вузьким коліям та доходів від цих перевезень (2016)
Тілікіна Н. В. - Аналіз інституційного та законодавчого забезпечення регулювання територіальної мобільності робочої сили (2016)
Сидоренко В. Д. - Розрахунок компенсації при відчуженні земельної ділянки для суспільних потреб на прикладі реконструкції великої кільцевої дороги Києва, Малашевський М. А., Литвиненко Л. В., Тарнопольський Е. А., Паламар А. Ю., Новікова О. М. (2016)
Бойко Л. О. - Розробка прогнозу та перспективи розвитку галузі птахівництва до 2020 року, Бойко В. О., Аверчева Н. О. (2016)
Ніконова Д. О. - Розробка соціально-економічного механізму регулювання міграції населення в структурі самозабезпечення регіону (2016)
Чмырь Е. С. - Разработка и апробация методологии оценивания "зелёного" развития, Кваша Т. К. (2016)
Войт С. М. - Інтелектуалізація соціально-економічних процесів: інтелектуальний капітал, Холод С. Б. (2016)
Abstract and References (2016)
Александрович Т. З. - Кордоцентричне спрямування української літератури ХVІІ ст. (2015)
Бродюк Ю. М. - Особливості часопросторової будови художнього світу в трилогії "Жменяки" М. Томчанія (2015)
Козубенко Л. М. - Розвиток "Нової критики" в Італії, Англії та США в ХХ столітті (2015)
Мазоха Г. С. - Oles honchar’s epistolary in the context of social and cultural life of ukraine in the second half of XX-th century (2015)
Pangelova M. - The novel "perfumer" by P. Suskind as a "Program" product of postmodernism (2015)
Римар Н. Ю. - Образ міста в наративній рецепції художньої прози Ніни Бічуї (2015)
Смольницька О. О. - Історичний роман Віри Вовк "Книга естери" у неоміфологічному контексті: ad fonts (2015)
Агманова А. Е. - Вопросы культурно-языковой адаптации репатриантов-казахов, Акинова Д. Б. (2015)
Баран Г. В. - Назви рослин і тварин у повісті Михайла Коцюбинського "Тіні забутих предків" (2015)
Omelchuk Yu. - The feuilleton: its genre specificity and functions (2015)
Чубань Т. В. - Дослідження складного речення – актуальне питання синтаксису сучасної української мови (2015)
Шарипова М. К. - Некоторые изменения в семантической структуре тюркского слова-прототипа в когнитивной базе языка-рецептора (древнерусский язык) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Романюк І. А. - Спадкоємність як критерій української картини світу (на прикладі псальми "Олексій, чоловік божий" О. Кошиця) (2012)
Чехунина А. А. - Бахианство как интонационная идея романтизма в контексте музыкальной культуры ХІХ–ХХ столетий (2012)
Башмакова Н. В. - Особенности эволюции жанра мандолинного концерта в XVIII веке (2012)
Соколова Л. С. - Жанрово-стилистические особенности романтического фортепианного трио (на примере фортепианных трио Ф. Шуберта и Ф. Мендельсона) (2012)
Инюточкина Н. В. - Партия фортепиано как компонент музыкально-художественной целостности в вокальном цикле "Стихотворения королевы Марии Стюарт" Р. Шумана (2012)
Мовчан В. А. - Особенности конфликта в опере Л. Делиба "Лакме" (2012)
Богатырева(Кулак) А. Н. - Симфонизация жанра фортепианной сонаты в творчестве Э. Мак-Доуэлла (2012)
Зуб Г. А. - Образ страждущей богоматери в камерном цикле "Житие Марии" Р.-М. Рильке – П. Хиндемита: к проблеме жанровых взаимодействий (2012)
Русакова Л. В. - Модернізм: тлумачення у вітчизняному музикознавстві (2012)
Фекете О. В. - А. Скрябин: взгляд на русскую духовность (2012)
Овсянникова-Трель А. А. - Символистская поэтика в музыкальном воплощении С. Рахманинова (на примере романсов ор. 38) (2012)
Старкова Ю. М. - Музыкальная живопись: историческо-теоретический экскурс (2012)
Андреев Е. В. - Методологические проблемы анализа рок-музыки (2012)
Приходько И. М. - Современная музыкальная культура и Барокко (2012)
Терентьев Д. Д. - Поп и рок-музыка 1980-х: полярные направления, сходные приёмы (2012)
Федорченко А. С. - Cтилевые тенденции развития джаза (2012)
Шехтман А. М. - Популярная вокальная музыка в современной немецкой массовой культуре (2012)
Очеретовська Н. Л. - До проблеми взаємодії змісту та форми музичного твору (2012)
Тимофеева К. В. - Метод как категория музыкознания (2012)
Мужчиль В. С. - Модификация параметров звукообразования в музыке ХХ ст. (2012)
Николаевская Ю. В. - Музыкальная интерпретация как возможность "событийной культуры" (2012)
Ковтунова М. В. - Опыт осмысления категории творчества (на примере музыки А. Пярта) (2012)
Осипенко В. В. - Фольклорний гуртовий спів як складова частина етнопедагогіки (2012)
Заверуха О. Л. - Функції та структура логосу в системі хорового письма (2012)
Серебрянская А. С. - Тембровое переинтонирование как проблема музыкознания (2012)
Мошак Е. Г. - Гитарная музыка как объект современного музыкознания (2012)
Карелова Г. В. - "Гениальные пьесы" ор. 126 Л. Бетховена под "скромным" названием "Багатели" (2012)
Чжоу Чживей - Сравнительная интерпретология в деятельности певца (2012)
Гиголаева-Юрченко В. А. - Гендерно-исполнительский анализ романсов С. Рахманинова: "О нет, молю, не уходи" (И. Архипова) и "Полюбила я на печаль свою" (Б. Христов) (2012)
Попов Ю. К. - Артистическая индивидуальность С. Рахманинова: история и теория вопроса (2012)
Терехов С. Ю. - Нюансы агогической логики (на примере фортепианных сочинений С. Рахманинова) (2012)
Киценко Т. С. - Выразительные и конструктивные особенности нетерцовых структур в опере-балете В. Губаренко "Вий" (2012)
Мельник А. О. - Етюди та каприси (каприччіо) в українській скрипковій мініатюрі (2012)
Алтухов В. Н. - Современные тенденции развития искусства игры на кларнете в Слобожанщине (2012)
Евдокимов С. А. - Противоположные тенденции артикуляции и поиск их "общего знаменателя" в скрипичном исполнении (2012)
Дубровская Г. Н. - О роли ансамблевой игры в классе общего и специализированного фортепиано (2012)
Солов’яненко А. А. - Оперна режисура у сучасних наукових дослідженнях (2012)
Калениченко О. Н. - Жанр водевиля в творчестве К. Т. Соленика (2012)
Ван Чуньмей - Художня специфіка жіночих образів оперного веризму у вокальному виконавстві (2012)
Відомості про авторів (2012)
Дрогайцев О. І. - Прийменник у простому реченні в українській і німецькій мовах: порівняльний аспект, Устінова В. О. (2016)
Іртуганова Т. Р. - Структура української проповіді xvii століття (2016)
Кардаш Л. В. - Діалектологічна спадщина вчених діаспори (2016)
Kolkutina V. - Singularity of literaty historiography of D. Dontsov (2016)
Кузьменко М. В. - Стан і перспективи розвитку української русистики (2016)
Мединська Н. М. - Проблема транспозиції та аспекти її вивчення в сучасному мовознавстві (2016)
Ніколова О. О. - Псевдоморфні персонажі фантастичного дискурсу української та російської літератур к. ХVІІІ – І п. ХІХ ст. (2016)
Savchuk O. - Language means of the conceptualization and expression of love feelings in modern english romance novels (2016)
Відомості про авторів (2016)
Афанасьєва Н. Є. - Проблема емпіричного дослідження в контексті психологічного консультування (2015)
Бенедюк В. І. - Невротичні ознаки психологічного здоров’я девіантної особистості (2015)
Видолоб Н. О. - Проблема становлення особистості у контексті гуманістичної психології (2015)
Демченко Я. А. - Особливості суб’єктивної відчуженості та локусу контролю учасників бойових дій (2015)
Зімовін О. І. - Індуктивна модель структурно-функціональної організації саморозвитку особистості (2015)
Зубцов Д. Е. - Підходи до розуміння монополярної депресії у роботах зарубіжних психологів (2015)
Кононенко О. І. - Адаптивні/дезадаптивні тенденції перфекційної особистості (2015)
Михлюк Е. І. - Формування професійно обумовлених акцентуацій особистості у працівників державних служб України з надзвичайних ситуацій в процесі професіогенезу (2015)
Поліщук С. П. - Психологічні складові професійного самовизначення особистості, Якименко Ю. В. (2015)
Резнік О. Г. - Психологічні особливості вияву босингу у військовому середовищі (2015)
Сагайдак А. Н. - Психологический вампиризм и либидофагия в контексте психологии глубинных трансформаций (2015)
Сурякова М. В. - Здатність до інтерпретації в контексті особистісного розвитку людини (2015)
Таточенко С. А. - Теоретичне уявлення щодо поняття особистісного конструкту (2015)
Целюк Т. Л. - Психологічне та суб’єктивне благополуччя: проблема розмежування понять (2015)
Черепєхіна О. А. - До питання довіри у роботі психолога (2015)
Шебанова В. І. - Фіксація стратегії переїдання та зростання ваги як наслідок трансформації внутрішньої картини життєдіяльності (частина 1) (2015)
Балушок М. В. - Особливості внутрішньо-особистісних конфліктів у студентів чоловічої та жіночої статі (2015)
Железнякова Ю. В. - Особливості прояву суб’єктивного почуття самотності в ранньому підлітковому віці (2015)
Зошій І. В. - Професіоналізм та професійна компетентність юристів як об’єкт наукових досліджень (2015)
Малихіна О. А. - Обґрунтування психологічних умов формування самоповаги у студентському віці (2015)
Славська Я. А. - Психолого-педагогічні передумови еколого-естетичного виховання сучасної молоді (2015)
Фоменко К. І. - Губристичні прагнення у структурі мотивації навчальної діяльності студентів (2015)
Шевченко Н. Ф. - Етична свідомість: філософсько-психологічний зміст (2015)
Шевчишена О. В. - Особливості психолого-педагогічного супроводу особистості обдарованої дитини у системі сучасної шкільної освіти (2015)
Бочелюк В. Й. - Соціально-психологічні особливості управління сучасною організацією: впровадження культурно-особистісного підходу (2015)
Лелюх-Степанчук О. О. - Психологічні аспекти основ батьківства (2015)
Уварова С. Г. - Теоретичні та прикладні аспекти телефонної психологічної допомоги населенню в умовах надзвичайних ситуацій (2015)
Шишко Н. С. - Цілі користування інтернетом старшокласників з різним рівнем психологічного благополуччя (2015)
Вертель А. В. - Синхронистичность и апофения: философско-психологический анализ (2015)
Посвістак О. А. - Теоретико-методологічні основи психології сім’ї як галузі наукових знань (2015)
Маркова А. С. - Особливості функціонування сімейної системи в родинах, якi займаються спiльним бiзнесом: аналіз проблеми (2015)
Завязкіна Н. В. - Щодо психологічної аргументації правових норм у цивільному процесі (2015)
Крамченкова В. О. - Наукові підходи до дослідження тютюнової адиктивної поведінки (2015)
Попелюшко Р. П. - Психологічні особливості зниження рівня посттравматичного стресового розладу в учасників бойових дій (2015)
Верлата А. С. - Специфіка жанрових структур у драматургії Василя Пачовського (2016)
Віват Г. І. - Місце і роль фразеологізмів у поетичному просторі Ліни Костенко, Гриньків О. В. (2016)
Voronovska L. G. - Complementarity of multicultural pheniomena as theoretical problem of modern humanitarian knowledge (2016)
Гарачковська О. О. - Журналістська та літературознавча спадщина В.І. Дудка в рецепції українських і зарубіжних дослідників (2016)
Денискіна Г. О. - Парадоксальні висловлення: типологія, семантика, функції (на матеріалі есе Юрія Шереха (Шевельова)) (2016)
Дмитренко Н. В. - Між тоталітарним пеклом та споживацьким раєм. Роман-антиутопія Олдоса Хакслі "Прекрасний новий світ" (2016)
Довбня Л. Е. - Агатангел Кримський – подвижник української мовознавчої науки, Товкайло Т. І. (2016)
Жигалова М. П. - Духовные ценности в литературе белорусско-польского пограничья (на примере интерпретации и анализа в вузе переводов произведений Ю.И. Крашевского) (2016)
Ivashchenko О. А. - Borrowings and their historical reasons (2016)
Козубенко Л. М. - Загальнолюдська парадигма малої прозі Рея Бредбері (2016)
Кузьменко В. І. - Книги Михася Ткача "Зойк сови" і "Малярство" на перехресті літературно-критичних та мистецтвознавчих вимірів (2016)
Матусевич Л. М. - Реалізація принципів кооперації та ввічливості у комунікативній ситуації дозволу (2016)
Pangelova М. B. - Features of depiction of justice system and its representatives in the legal thriller by John Grisham (2016)
Поповський А. М. - Українські топоніми із спонукальними дієслівними формами (2016)
Свириденко О. М. - Опозиція "мова/мовлення – мовчання/німота" в художньому світі О. Стороженка (2016)
Смольницька О. О. - Релігійна символіка в поезії Віри Вовк (Ріо-де-Жанейро): проблема ієротопії (2016)
Ткачук Т. П. - Ідентифікаційна функція мови в білінгвальному середовищі (на прикладі міста Вінниці) (2016)
Філіпенко О. І. - Передумови появи феномену науково-художнього осмислення минулого в рецепції Докії Гуменної (2016)
Фонарь В. С. - Лабиринт индивидуальности Виктора Телеукэ сквозь призму мифологического метода А.Ф. Лосева (2016)
Цуркан І. М. - Символічний вимір природи у творчості Олександра Олеся та європейських символістів (2016)
Шарагіна О. В. - Естетичне призначення митця у поетичній творчості "Тихих ліриків" (2016)
Шевченко Р. А. - Контроль партии над Союзом Писателей Молдовы (1963–1987) (2016)
Olkhovyk М. V. - Scandinavian neo-mythologism as the principle of the late XX – early XXI c. literature (by the example of "American gods" by Neil Gaiman), Shinkarenko О. І. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Грубник В. В. - Возможности лапароскопической резекции желудка по поводу гастроинтестинальных стромальных опухолей, Ковальчук А. Л., Малиновский А. В., Баранников К. В. (2016)
Сипливый В. А. - Диагностика и хирургическое лечение синдрома Мirizzi, Евтушенко Д. В., Петренко Г. Д., Андреещев С. А., Евтушенко А. В. (2016)
Лисенко Р. Б. - Обгрунтування вибору виду, розташування та способу фіксації імплантата при алопластиці складних дефектів черевної стінки (2016)
Барало І. В. - Результати симультанної передочеревинної пластики пахвинної грижі з одномоментною залобковою простатектомією, Горовий В. І., Капшук О. М., Кобзін О. Л., Потєха Ю. Б. (2016)
Насибов Э. Я. - Эффективность санации брюшной полости раствором супероксиддисмутазы при лечении перитонита для восстановления функциональной активности почек (2016)
Матящук А. С. - Критерії та клінічне значення ехографічних паттернів аномальної деформації лівого шлуночка, Костилєв М. В. (2016)
Никульников П. И. - Влияние препарата плестазол на гиперплазию внутренней оболочки сосудов у больных при облитерирующем атеросклерозе артерий нижних конечностей после реконструктивных операций, Быцай А. Н., Лысак Л. И., Яценко А. И., Абраменко А. В. (2016)
Бойко В. В. - Лечение и профилактика осложнений стернотомного доступа при операциях на органах грудной полости, Иванова Ю. В., Васильев Д. В., Шафер Я. В., Мушенко Е. В. (2016)
Опанасенко Н. С. - Применение видеоассистированной резекции легкого по поводу туберкулеза легких, Кшановский А. Э., Терешкович А. В., Коник Б. Н., Леванда Л. И. (2016)
Завгородний С. Н. - Нужно ли выполнять центральную лимфодиссекцию при высокодифференцированной микрокарциноме щитовидной железы?, Данилюк М. Б., Рылов А. И., Доля О. С. (2016)
Ковальов О. П. - Особливості оперативного лікування рецидивного зоба, Люлька О. М., Нємченко І. І., Дудченко М. О., Кравців М. І., Ляховський В. І. (2016)
Сагалевич А. И. - Особенности чрескожной нефролитотрипсии в положении больного лежа на спине, Возианов С. А., Джуран Б. В., Когут В. В., Гайсенюк Ф. З., Сергийчук Р. В. (2016)
Велигоцкий А. Н. - Морфофункциональные особенности течения гнойно–септического раневого процесса при воздействии низкодозированного вакуума, Савицкий Р. В., Довженко А. Н., Леонов А. В. (2016)
Михайлусов Р. Н. - Тампон губчатый микропористый для механической очистки огнестрельных ран (2016)
Гуцуляк А. І. - Оцінка біліодигестивних та міжкишкових анастомозів, сформованих за методом високочастотного електрозварювання тканин, в експерименті (2016)
Цимбалюк В. І. - Тривала персистенція біосумісного стороннього тіла у хребтовому каналі за відкритої проникної травми спинного мозку: клініко–експериментальні та патоморфологічні особливості, Медведєв В. В., Семенова В. М., Гридіна Н. Я., Ямінський Ю. Я., Сенчик Ю. Ю., Драгунцова Н. Г., Рибачук О. А., Дичко С. М., Петрів Т. І. (2016)
Коржик Н. П. - Стан амбулаторної хірургії в умовах реформування галузі охорони здоров’я України (2016)
Скумс А. В. - Тотальна панкреатектомія, Криничка К. В. (2016)
Кравців М. І. - Спостереження рецидивної біліарної непрохідності кишечнику, Дудченко М. О., Люлька О. М., Райян Норалдін М. А., Ляховський В. І. (2016)
Yermoshenko A. - Gender responsive budgeting initiatives in Switzerland (2016)
Сафонов Ю. М. - Адаптація міжнародного досвіду при реалізації антикризової монетарної політики України (2016)
Матвєєв В. В. - Нефінансова звітність як складова управління соціальною відповідальністю підприємств виноробної галузі (2016)
Чайковська В. П. - Електронна комерція в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку (2016)
Вітряк Т. Б. - Методичні аспекти моделювання залежності рівня зайнятості від обсягів капітальних інвестицій (2016)
Федулова І. В. - Дослідження структурних змін ефективності використання капіталу (2016)
Шевченко Ю. А. - Формування інвестиційної поведінки ТНК у глобальному середовищі (2016)
Gutkevych S. - Model of product quality management, Punchak L. (2016)
Осецький В. Л. - Організаційні форми міжуніверситетської співпраці у структурі вищої освіти, Татомир І. Л. (2016)
Інформація (2016)
Титул, зміст (2016)
Дребот О. І. - Напрями економічного механізму в раціональному природокористуванні в контексті європейської інтеграції України, Гадзало А. Я. (2016)
Свиноус І. В. - Теоретико-організаційні засади формування системи управління виробничими витратами сільськогосподарських підприємств, Гаврик О. Ю., Іванова Л. С. (2016)
Мних М. В. - Соціально-економічні проблеми ефективності функціонування особистого страхування в Україні (2016)
Крисак А. І. - Перспективні напрями інституціоналізації земельних відносин на засадах сталого розвитку (2016)
Маркова Є. Ю. - Управління економічною безпекою в стратегії розвитку рибодобувних підприємств (2016)
Хаєцька О. П. - Формування й ефективне функціонування організаційно-економічного механізму цукробурякового виробництва (2016)
Вдовиченко А. В. - Перспективні напрями державної підтримки органічного сільського господарства в Україні (2016)
Слободяник А. М. - Проблеми забезпечення кадрами закладів культури агропромислових районів (2016)
Комарніцький І. О. - Оцінка альтернатив проведення конкурсу Євробачення-2017 в містах України (2016)
Горіна Г. О. - Дослідження етимології поняття "економічний простір" як базису категоріального апарату феномену просторової поляризації (2016)
Костюк Т. О. - Інноваційна модель розвитку м'ясо-молочної галузі як елемент зміцнення економічної безпеки сільського господарства України (2016)
Котковський Р. В. - Теоретичні аспекти комплексного оцінювання бюджету реалізації залізорудної сировини гірничо-збагачувальних підприємств України (2016)
Титул, зміст (2016)
Маркова Є. Ю. - Удосконалення організаційно-економічного механізму господарювання підприємств рибної промисловості (2016)
Сітковська А. О. - Формування механізму управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства (2016)
Шамборовський Г. О. - Динаміка та структура доходів населення в Україні в 1991—2015 рр. (2016)
Нагорний Є. О. - Інвестиційний контролінг у фінансовому забезпеченні розвитку аграрних підприємств (2016)
Малюченко К. О. - Ефективність матеріального стимулювання працівників сільського господарства в Україні (2016)
Дергалюк М. О. - Поліпшення виробничо-технічного потенціалу агропромислового комплексу регіонів України за рахунок лізингу (2016)
Затуливітер Ю. С. - Статистичний облік екологічних витрат та методи їх оцінки (2016)
Зеленко О. М. - Сутність заготівельної діяльності в сільському господарстві як об'єкта управління (2016)
Антіпов А. А. - Поширення, вікова динаміка параскарозної інвазії у коней та ефективність бровермектин гелю, Гончаренко В. П., Шаганенко В. С., Джуринський О. М. (2013)
Байматов В. Н. - Цитопатогенный эффект у мышей при герпесной инфекции, Хромова Е. В. (2013)
Berezovskyi А. - Determination of protective capacity Mikrostimulin in experimental infectious synovitis chickens, Fotina А., Kovalenko А. (2013)
Білан А.В. - Хроматографічні методи визначення мікотоксину моніліформіну (2013)
Брошков М. М. - Імунофізіологічний стан організму собак за різних показників індексу навантаження, Найда В. О. (2013)
Буряк Є. І. - Особливості прояву реакції мононуклеарів крові на туберкулін in vitro (РМК) при сенсибілізації організму корів атиповими мікобактеріями, Лісовий І. П. (2013)
Вельбівець М. В. - Поширення, причини, патогенез і лікування за післяродового метриту у корів, Плахотнюк І. М., Ордін Ю. М. (2013)
Гірковий А. Ю. - Вплив імунізації на морфологічні показники крові курчат, інвазованих збудниками еймеріозу, Стибель В. В. (2013)
Готовский Д. Г. - Использование препарата "Перкат" для дезинфекции животноводческих помещений, Фомченко И. В. (2013)
Гутий Б. В. - Вплив мевеселу та Е-селену на активність глутатіонової системи крові бугайців при кадмієвому навантаженні (2013)
Дворська Ю. Є. - Мікотоксини в кормах птиці: оцінка ризику (2013)
Довгій Ю. Ю. - Ефективність бровітакокциду та його вплив на імунологічні показники крові курей, уражених еймеріями, Олійник Г. П., Дубова О. А., Кушнірова Г. А., Довгій М. Ю. (2013)
Євстаф'єва В. О. - Удосконалення методів приготування препаратів in toto за малофагозів курей, Хижня Л. Ю. (2013)
Зайцева Д. - Влияние суспензии хлореллы на биопродуктивные и гематологические показатели у цыплят-бройлеров, Баланеску С., Войницкий Е., Кочу В., Кошман С. (2013)
Заліська І. І. - Ефективність інтраваскулярного лазерного опромінення крові у корів за лікування поверхневого гнійного пододерматиту (2013)
Замазій А. А. - Елементи біотехнології відтворення великої рогатої худоби – показники статевого циклу корів (2013)
Землянський А. О. - Показники ліпідограми в собак за ожиріння, Старицький О. Ю., Бабенко О. П. (2013)
Знамеровський В. Є. - Надання допомоги безпритульним тваринам в БУ "Притулок для захисту і допомоги безпритульним тваринам" м. Одеса, Наумова І. І. (2013)
Іовенко А. В. - Епізоотична ситуація з сибірки у південному регіоні України (2013)
Камбур М. Д. - Використання мікроелементів тканинами молочної залози свиноматок з різними типами вищої нервової діяльності за 21-у добу лактації, Замазій А. А., Піхтірьова А. В., Кассіч В. Ю. (2013)
Канівець Н. С. - Комплексне лікування телят з виразками язика (2013)
Клименко О. С. - Порівняльна ефективність способів діагностики сетаріозу великої рогатої худоби, Кручиненко О. В. (2013)
Кобиш А. І. - Ветеринарно-санітарна експертиза молока коров’ячого незбираного (2013)
Коваль Г. М. - Вплив дефіцитних мікроелементів (Cu, Mn, Co, Se, Fe) та їх метіонатів на морфологічний склад туш бугайців поліської м’ясної та симентальської порід, Васерук Н. Я. (2013)
Ковбасенко В. М. - Санітарна оцінка ковбас, що надходять в реалізацію, Ушаков Ф. О. (2013)
Koreneva Zh. B. - Influence of a flour from bones, meat and a feather on indexes of quality of products of poultry farming, Hostrik V. M., Кrikyn V. N. (2013)
Korytniak A. - Clinical and hematological parameters of clinically healthy dogs (2013)
Костюк В. К. - Лімфатичне русло шлунка вовка – Canis lupus, Максименко О. М. (2013)
Кузьмина Н. - Активність ензимів малат-аспартатного шунта та антиоксидантного захисту репродуктивних органів і епідидимальних сперміїв щурів, Остапів Д. (2013)
Кулинич С. М. - Окремі показники імунного захисту слізної рідини молодняку великої рогатої худоби за гострого катарального кон’юнктивіту, Мельничук В. В. (2013)
Купчинська С. С. - Особливості антиоксидантного статусу в організмі собак залежно від віку, Койнаш М. Г. (2013)
Лавріненко І. В. - Вплив румосолу на окремі показники поствакцинального імунітету у собак (2013)
Лобойко Ю. В. - Ефективність застосування протипаразитарного препарату "Бровермектин-гранулят" за ектопаразитів коропа, Стибель В. В. (2013)
Мазовська С. В. - Випадок діагностування аденокарциноми шлунку у дельфіна афаліни (Tursiops truncatus ponticus), Каганова Н. В., Дон-Іофе О. В., Телига О. В. (2013)
Мазур І. Я. - Розповсюдження еймеріозу курей у птахівничих господарствах західних областей України (2013)
Морозов М. Г. - Порівняльна ефективність різних методів лікування гриж з широкими грижовими воротами у великої рогатої худоби (2013)
Нагорна Л. В. - Ектопаразитофауна у страусівничих господарствах північно-східного регіону України (2013)
Ордін Ю. М. - Біохімічний профіль крові корів за норми і акушерської патології, Плахотнюк І. М., Вельбівець М. В. (2013)
Передера О. О. - Динаміка білкових фракцій сироватки крові за різних схем щеплення цуценят (2013)
Півень О. Т. - Сезонна та вікова динаміка аноплоцефалятозів овець в умовах господарств півдня Одеської області (2013)
Плоский Є. В. - Фармакологічна корекція м’язового стомлення у рисистих коней, Куценко П. Я. (2013)
Пчелінська Л. В. - Судова експертиза при вогнепальних пораненнях собак, Хімич М. С., Янак О. М. (2013)
Роман Л. Г. - Динаміка маститу сухостійних корів (2013)
Свідерський В. С. - Оцінка ризику транскордонної хвороби (на прикладі африканської чуми свиней в Україні), Деркач І. М., Даценко Р. А. (2013)
Сергєєва О. В. - Кістозні патології яєчників у телиць статевої та фізіологічної зрілості, Єнін О. В., Шпилева Л. О., Жигалова О. Є., Тимошенко О. П. (2013)
Соловйова Л. М. - Клінічний перебіг та лікування собак за демодекозу, Опрощенко М. М. (2013)
Стоянов Л. А. - Аскаридоз екзотичних рептилій в Україні (2013)
Тищенко М. Г. - Реакція різних статевовікових груп свиней на дію температурного фактору в умовах глобального потепління, Горбатенко І. Ю. (2013)
Тімченко О. В. - Визначення терморезистентності культур Staphylococcus aureus ізольованих з молока та молочних продуктів (2013)
Тодоров М. І. - Потенціювання біоферону еміцидіном, під час реабілітаційних заходів при гострих розладах травлення у телят, Улизько С. І. (2013)
Трокоз В. О. - Вплив наноцитратів біогенних металів на організм дубового шовкопряда (2013)
Усатенко В. П. - Применение апифитопрепаратов в ветеринарной медицине, Цуркану Ш. П., Якимова Т. В., Доника Н. Н., Доника В. Г., Мороз М. В. (2013)
Фомченко И. В. - Использование растительного биостимулятора для повышения адаптивных свойств организма животных и птиц, Готовский Д. Г., Кондакова В. В. (2013)
Фотіна Т. І. - Оцінка бактерицидних властивостей дезінфекційного препарату Бі-дез, Коваленко І. В. (2013)
Фотіна Т. І. - Визначення гострої токсичності препарату "Цефтіоклин" в експерименті, Левченко А. Г. (2013)
Франчук Л. О. - Моніторинг еймеріозної інвазії кролів в господарствах Одеської області (2013)
Хохлов С. М. - Структурні особливості ендотеліального шару артеріоло-венулярних анастомозів кровоносної сітки плавального міхура коропових риб, Крюкова М. І., Романенко К. І. (2013)
Черчел И. - Распространение полипаразитизма овец в разных зонах Молдовы, Томша М., Болокан Н., Максименко С. (2013)
Чубов Ю. О. - Перспективи застосування біологічно активної добавки "Антиконкримент" для корекції обміну речовин у дрібних тварин, Макаревич Т. В. (2013)
Чубов Ю. О. - Антигомотоксична терапія – можливості і перспективи у ветеринарній медицині, Очеретна Л. П., Артьоменко Н. В. (2013)
Шарандак П. В. - Вплив мінеролу та Е-селену на функціональний стан нирок та печінки вівцематок Луганської області (2013)
Шемет О. С. - Диференційна діагностика стронгілятозів коней в умовах господарств Полтавської області (2013)
Shkromada O. I. - Veterinary and sanitary estimation of swine slaughter products using Bi-dez disinfectant (2013)
Щербакова Ю. В. - Упередження негативного метаболічного впливу мегестрол ацетату на організм кішок, Смолянінов Б. В. (2013)
Якуб Г. - Содержание нитратов и нитритов в мясе разных видов животных, Баланеску С., Гурдис В., Кочу В., Чиоса А. (2013)
Титул, зміст (2016)
Карташова Л. А. - Відкритий мережевий ресурс "Accent": інноваційні можливості для освітян (2016)
Стрижак О. Є. - Управління знаннями — головна парадигма сучасної освіти (2016)
Колос К. Р. - Засоби побудови і реалізації індивідуальних траєкторій підвищення кваліфікації педагогічних працівників (2016)
Пeтрович С. Д. - Використання технології розвитку критичного мислення в процесі проведення освітнього хакатону, Тичук Р. Б. (2016)
Комарова О. В. - Моделювання біологічних процесів у старшій школі засобами комп’ютерних технологій (2016)
Смирнова І. М. - Професійне використання мультимедійних технологій у процесі методичної підготовки майбутніх учителів технологій (2016)
Підгорна Т. В. - Навчення учнів пошуку хімічних відомостей в мережі Інтернет (2016)
Кіт І. В. - Методичні особливості інтеграції курсів інформатики та робототехніки, Кіт О. Г. (2016)
Стеценко І. Б. - Лего-конструювання як компонент STREAM-освіти для дошкільників (2016)
Лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 р. №1/9-437 "Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році. Інформатика" (2016)
Лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 р. №1/9-434 "Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році. Інформатика" (2016)
Результати XXIX Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики (2016)
Добровольська В. В. - Світлій пам’яті вченого, педагога, наставника, Збанацька О. М., Кириленко О. Г. (2015)
Василенко О. М. - Михайло Семенович Слободяник – видатний український учений-бібліотекознавець, Воскобойнікова-Гузєва О. В. (2015)
Палеха Ю. - М. С. Слободяник – науковець, організатор і генератор ідей (2015)
Боряк Т. Г. - Дорогому вчителю (2015)
Горбань Ю. І. - Термінологічний аналіз предметної сфери процесу зберігання книжкових пам’яток у бібліотеках України (2015)
Халецька Л. П. - Цифрове збереження електронних документів на прикладі діяльності Національної бібліотеки Франції (2015)
Малиновський О. Б. - Мультимедійні ресурси в інформаційному обслуговуванні користувачів бібліотек, Ржеуський А. В., Веретеннікова Н. В., Кунанець Н. Е. (2015)
Денисюк Ж. З. - Видання історичних праць Інститутом Дослідів Волині (1949-2007 рр.) (2015)
Каракоз О. О. - Вплив радянської цензури на трансформацію читацьких інтересів у масових бібліотеках України (2015)
Філіпова Л. Я. - Електронний документообіг у системах зарубіжного судочинства: аналітичний огляд, Вдовіна О. О. (2015)
Шевченко О. В. - Визначення місця електронного документа в електронній комерції (2015)
Свердлик З. М. - Організація роботи з вхідними документами в органах міського самоврядування м. Києва (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Бриль Ю. О. - Практика розвитку документознавчої освіти в Україні (2015)
Вєдєнєєв Д. В. - Архівно-документальні матеріали радянських спецслужб як джерело вивчення житія та наукової діяльності святителя Луки Кримського (В. Ф. Войно-Ясенецького) (2015)
Кириленко О. - До історії формування та наукового опрацювання архіву Українського Вільного Університету в Мюнхені, Яценко О. (2015)
Цзя І. - Проблеми збереження кінодокументів у фільмотеках КНР (2015)
Черняк І. - Внесок О. С. Сокальського у розбудову навчальних закладів культури та мистецтва (1953-1964 рр.) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Науково-практична конференція аспірантів та студентів "Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство: історія, сучасність, перспективи" (2015)
Кафедра інформаційних комунікацій та бібліотекознавства оголошує набір студентів (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Анісімов М. - Структурування модульних елементів в процесів вивчення електромонтажних робіт (2014)
Бережний Ю. - Особливості професійного самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних органів (2014)
Брехунець А. - Психолого-педагогічні основи формування графічних понять на уроках креслення (2014)
Гляненко К. - Вдосконалення мовленнєвих навичок на уроках української мови (2014)
Гуцуляк Л. - Взаємодія сім’ї і школи як чинник оптимізації формування та розвитку особистості (2014)
Дзюбенко О. - Роль Д. М. Гродзинського в розвитку та встановленні радіобіологічної освіти в України (2014)
Захарченко А. - Формування професійної майстерності майбутніх учителів музики у процесі виконавської діяльності (2014)
Клименко А. - Практичні аспекти використання мультимедійних презентацій у викладанні іноземних мов (2014)
Кожуховська Л. - Традиційне та інноваційне в методиці викладання мови і літератури в школі у поглядах Н. Й. Волошиної та О. М. Біляєва, Дига Н. (2014)
Колос М. - Етнокультурні витоки вітчизняної хорової культури в професійному становленні вчителя музики (2014)
Лазуріна Н. - Головні чинники формування громадянської компетентності особистості (на прикладі українського громадянського простору) (2014)
Ляшко М. - Мультимедійні технології як інноваційна складова музичного навчання і виховання (2014)
Малишева А. - Інтерактивні методи мовленевої підготовки студентів, Бабій С. (2014)
Маруфенко О. - Стан вокальної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва в системі неперервної художньо-педагогічної освіти (2014)
Петько Л. - Актуальність формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету (2014)
Розсоха А. - Українські сімейні традиції у вихованні молодших школярів (2014)
Сидоренко М. - До проблеми готовності майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів до оцінювання якості освітньої діяльності (2014)
Стрілько В. - Українське національно-патріотичне виховання в нормативно-правових актах України (2014)
Фурса І. - Використання здоров’язберігаючих технологій у професійній підготовці майбутніх учителів біології (2014)
Янц Н. - Риторична компетентність як складова професійної компетентності соціального педагога (2014)
Бочаріна Н. - Соціально-психологічні особливості суїцидального ризику підлітків, Гріненко А. (2014)
Видолоб Н. - Умови подолання психологічного дискомфорту підлітків (2014)
Стеценко А. - Психологічний аналіз фрустраціїних ситуацій (2014)
Темрук О. - Проблема емоційного інтелекту на сучасному етапі розвитку психологічної думки, Колісник Л. (2014)
Хаметова Л. - Психологічне обгрунтування розвитку здібностей у майбутнього викладача вишу: теоретичний аналіз (2014)
Касьянов Д. - Проблеми і перспективи впровадження нанотехнологій в Україні (2014)
Коцур В. - Державна молодіжна політика в Україні та механізми її реалізації на початку 90-х років ХХ ст. (2014)
Морозов В. - Роль громадських організацій і студентського самоуправління у сучасному педагогічному процесі: європейський досвід та українські реалії навчальному закладі (2014)
Шелюк Л. - Засади і проблеми впровадження громадянської освіти (2014)
Відомості про авторів (2014)
Балл Г. О. - Взаємодія гумонітарної та природничонаукової традицій в опрацюванні категорії особистості у психології (2013)
Карпенко З. С. - Сучасний стан аксіопсихологічних досліджень в Україні (2013)
Буняк Н. А. - Адаптація студентів до навчання у вищих навчальних закладах (2013)
Чайкіна Н. О. - Вплив "Я"-базового і "Я"-ситуаційного на адаптивну стратегію особистості (2013)
Лавріненко В. А. - Психологічні особливості становлення смислової сфери підлітків (2013)
Калюжна Ю. І. - Методичні аспекти підготовки майбутніх психологів до роботи у системах "Людина-техніка" (2013)
Титаренко Т. М. - Особистістне самоконструювання: циклічно-поступальна динаміка (2013)
Седих К. В. - Проблема взаємодії між різними системами інтрапсихічного простору людини в контексті психотерапії (2013)
Назар М. М. - Потенціали інтернет-тренінгів для оптимізації психологічного стану студентів (2013)
Рибалка В. В. - Наукові визначення особистості та персонологічне мислення психолога і педагога (2013)
В. О. Моляко-75-річний ювілей (2013)
В. О. Татенко-55-річний ювілей (2013)
О. С. Кочарян-55-річний ювілей (2013)
В. П. Зінченко-до 80-ліття Харківської психологічної школи (2013)
Гошовський Я. О. - Сім'я та освітні інституції: психологія системної взаємодії (2013)
Зязюн І. А. - Особистість в освіті: етнонаціональна сомобутність та глобалізація полікультурного світу (2013)
Правила підготовки рукописів для публікації в журналі "Психологія і особистість" (2013)
Арабаджи Н. Б. - Власна цінність правового порядку у правовій площині (2016)
Серебро М. В. - Сучасна та національна держава: концептуальні основи та перспективи (2016)
Стрілець В. В. - Нормотворча та організаційна діяльність революційних комітетів Полтавської губернії в господарській сфері (грудень 1919 – квітень 1920 рр.) (2016)
Трихліб К. О. - Забезпечення основних прав і свобод людини (2016)
Хряпченко В. П. - Розуміння комплексних галузей українського права (2016)
Ярошенко М. О. - Запобігання корупції в системі губернської адміністрації в Наддніпрянській Україні (друга половина XIX – початок XX ст.) (2016)
Баргілевич М. І. - Шляхи вдосконалення процедури імпічменту Президента в Україні крізь призму досвіду зарубіжних країн (2016)
Бориченко К. В. - Міжнародні гарантії права сімей з дітьми на соціальний захист (2016)
Галкіна М. І. - Теоретична сутність, еволюція та зміст поняття "концепція прав людини" (2016)
Журавльова Г. С. - Розуміння принципу рівності в період Середньовіччя та Ренесансу (2016)
Заворотченко Т. М. - Проблеми захисту виборчих прав громадян у контексті побудови громадянського суспільства (2016)
Омелян С. Б. - Порядок формування органів конституційної юстиції в демократичних державах світу як основна передумова незалежності конституційного правосуддя (2016)
Смук М. М. - Проблема визначення народу як суб’єкта права законодавчої ініціативи (2016)
Сорока О. С. - Забезпечення реалізації права людини на розвиток органами місцевих влад (2016)
Хромей В. В. - Етапи становлення конституційного права людини на працю в Україні (2016)
Чуба В. Д. - Конституційно-правовий статус коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України: сутнісний і структурно-функціональний аспекти (2016)
Шершун К. П. - До питання про межі конституційно-правового регулювання економічних відносин (2016)
Юркевич Х. І. - Концептуальні проблеми вивчення представницького мандата в європейській конституційній доктрині (2016)
Андрієнко В. В. - Зміст договору форфейтингу (2016)
Брюховецька М. С. - Посмертне донорство органів: презумпція погодження або непогодження (2016)
Колядіна Н. Г. - Повернення позовної заяви як процесуальний інститут, покликаний встановити рівновагу між зловживанням правом на позов та його реалізацією (2016)
Коровяк Б. Е. - Охорона власності прав вкладників неплатоспроможних банків на грошові кошти в іноземній валюті (2016)
Кравчук П. С. - Сучасний стан трудової міграції та перспективи регламентування трудових відносин (2016)
Мазур В. В. - Механізм цивільно-правового регулювання: теоретико-методологічний аспект (2016)
Матущак М. Р. - Особливості правового регулювання відносин, що виникають із договору найму (оренди) нежитлових приміщень, в Україні, Російській Федерації та Федеративній Республіці Німеччина (2016)
Мельник Я. Я. - Форма судового засідання як елемент режиму цивільної процесуальної безпеки при здійсненні цивільного судочинства (2016)
Парасюк В. М. - Порушення права на одержання соціальних виплат, які належали спадкодавцеві (аналіз судової практики), Гринь Л. М. (2016)
Рибка І. Є. - Становлення та розвиток законодавства про визнання фізичної особи неплатоспроможною в Україні (2016)
Романів В. Я. - Будівля, інша капітальна споруда як предмет договору оренди нерухомого майна (2016)
Ромащенко І. О. - До питання про можливість визнання припинення правовідношення як способу захисту заходом цивільно-правової відповідальності (2016)
Сумкін С. О. - Загальна характеристика договору перевезення пасажира та багажу (2016)
Устінський А. В. - Щодо питання про відповідальність за договором про надання готельних послуг (2016)
Юркевич Ю. М. - Повні товариства за законодавством України (2016)
Грудницький В. М. - Попередження зловживання монопольним (домінуючим) становищем (2016)
Манзюк В. В. - Договір як правова форма залучення інвестицій в об’єкти капітального будівництва державної й комунальної форм власності, Філіп М. В. (2016)
Фролов О. М. - Реалізація компетенції міжнародного арбітражу щодо вжиття протипозовних заходів (2016)
Череднікова Т. М. - Державне регулювання конкуренції у відносинах із поставки нафти й нафтопродуктів (2016)
Янишен Б. В. - Енергетична безпека як складова національної безпеки: понятійний апарат і смислові взаємозв’язки (2016)
Кайтанський О. С. - Правові аспекти соціального обслуговування молоді в Україні (2016)
Шемелинець І. І. - Співвідношення понять нагляду і контролю в трудовому законодавстві, Позняк О. П. (2016)
Сорочишин М. В. - Визнання незаконним та скасування актів роботодавця як спосіб захисту трудових прав (2016)
Дмитренко І. М. - Сільськогосподарське виробництво органічної продукції як один із чинників забезпечення біологічної безпеки: правовий аспект (2016)
Кобецька Н. Р. - Природоресурсні дозволи в системі документів дозвільного характеру (2016)
Кононов В. В. - Недоцільність вирішення окремих видів земельних спорів в порядку позовного провадження, Петровська М. П. (2016)
Лісова Т. В. - Щодо питання про відновлення земель як виду земельних відносин (2016)
Ліхтер М. П. - Правове забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя у містах (2016)
Піддубна Д. С. - Eкономічні та соціальні факти в процесі втілення органічного виробництва (2016)
Біографія (2015)
Наукова школа (2015)
Андрейчук Н. І. - Потенціал лінгвосеміотичної інтерпретації для розвитку перекладознавчих студій (2015)
Бабелюк О. А. - Поетика спонтанності постмодерністського наративу (2015)
Воробйова О. П. - Мімезис примарного в художньому дискурсі Вірджинії Вулф (2015)
Домброван Т. И. - Текст в научном творчестве профессора Ирины Михайловны Колегаевой (2015)
Жаборюк О. А. - Mова, мислення та мистецтво (діалектика взаємовідношень), Жаборюк І. А. (2015)
Зубов М. І. - Поточний рік vs. поточний рахунок: європейський контекст мовного образу (2015)
Карпенко О. Ю. - Індивідуальний ергонімічний фрейм (2015)
Кондратенко Н. В. - Дискурсивна парадигма досліджень художнього тексту (2015)
Кухаренко В. А. - О нетрадиционном нарративе (2015)
Левицкий А. Э. - Стратегии адресации в профетическом дискурсе (2015)
Мартынюк А. П. - Стратегия как базовый инструмент когнитивного анализа коммуникации (2015)
Матузкова Е. П. - Английская идентичность как лингвокультурный гиперконцепт (2015)
Морозова И. Б. - Речевая мимикрия как коммуникативная игра: гештальт-анализ (2015)
Морозова О. І. - Модифікації базової тональності неправдивих висловлень (2015)
Пихтовникова Л. С. - Самоорганизация когнитивной системы при создании речевого произведения: преимущества и ограничения (2015)
Потапенко С. И. - Непредвзятость или война слов? (2015)
Приходько Г. І. - Біокогнітивна сутність оцінки (2015)
Разинкина Н. М. - Зевгма: учебный материал с вопросами и заданиями (на материале английского и русского языков) (2015)
Ребрій О. В. - Естетичний функціоналізм як принцип художнього перекладу (2015)
Самохина В. А. - Шекспировская феноменология как интертекстовая реальность (2015)
Селіванова О. О. - Метафоричні трансформації в перекладі (на матеріалі роману М. Булгакова "Майстер і Маргарита" та його українського перекладу) (2015)
Солощук Л. В. - Дискурсивна особистість у світлі теорії полікодовості комунікативного процесу (2015)
Фоменко Е. Г. - Субъект художественной коммуникации и коммуникативные парадигмы художественных произведений в концепции И. М. Колегаевой (2015)
Швачко С. О. - Статус вербальних маркерів у лексико-семантичній парадигмі оцінювання (2015)
Шевченко И. С. - Этюды об интердискурсивности (2015)
Ilchenko O. - James Thurber as a master of parody: an interdiscursive take (2015)
Petlyuchenko N. - Prosodic and kinetic means of aggressive impact in political communication (2015)
Наші автори (2015)
Вимоги до рукописів (2015)
Андрущенко І. Г. - Злиття і поглинання фінансових установ на сучасному етапі розвитку ринку фінансових послуг (2016)
Барладян О. С. - Особливості притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, що посягають на об’єкти інтелектуальної власності (2016)
Білецький В. О. - Координаційні повноваження Міністра внутрішніх справ України в діяльності Державної прикордонної служби України (2016)
Бодак Н. В. - Реалізація принципу децентралізації влади в Україні (2016)
Гончаров Є. С. - Сутність та особливості забезпечення безпеки в прикордонній сфері правоохоронними органами, Нікітенко О. І. (2016)
Збінський Є. Ф. - Юридична відповідальність як важливий елемент правового режиму податкової таємниці (2016)
Катрич Д. К. - Адміністративно-правовий статус Національної поліції України: поняття і зміст (2016)
Кушнір І. П. - Інформаційні відносини у прикордонній сфері (2016)
Лазарева М. И. - "Правовой режим" как категория административного права (2016)
Пащенко К. С. - Процесуальні дії щодо розміру і сплати судових витрат як гарантія доступу до правосуддя (на прикладі статті 88 Кодексу адміністративного судочинства України) (2016)
Петрова А. О. - Основні елементи адміністрування кадрової роботи в органах прокуратури України (2016)
Пилаєва В. М. - Проблеми нормативного закріплення принципу транспарентності в діяльності органів виконавчої влади у вітчизняному законодавстві (2016)
Писаренко Г. М. - Юридична відповідальність в інформаційній сфері: окремі аспекти становлення (2016)
Руснак Ю. І. - Правове регулювання ліквідності та платоспроможності банків (2016)
Сарана С. В. - До питання удосконалення правового регулювання податкових режимів (2016)
Сіренко А. М. - Загальні умови адміністративного договору, які породжують адміністративні правовідносини (2016)
Шатрава С. О. - Сутність принципів управління конфліктами інтересів у діяльності органів Національної поліції України (2016)
Айдинян А. В. - Врахування фактичної помилки щодо вчинення злочину у співучасті (на прикладах інсценування умисного вбивства) (2016)
Бабанли Р. Ш. - Проблеми індивідуалізації покарання за незакінчений злочин (2016)
Берднік І. В. - Історія розвитку кримінального законодавства про відповідальність за незаконний видобуток водних біологічних ресурсів у період Нового часу, Погребняк С. В. (2016)
Горбаченко П. А. - Кримінологічний портрет особи злочинця, винної у скоєнні контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів (2016)
Кулик К. Д. - Щодо питання про типологію конкретної життєвої ситуації при вчиненні розбещення неповнолітніх (2016)
Пушкар О. А. - Поняття змішаної форми вини (2016)
Стрільців О. М. - Напрями нормативного забезпечення участі працівників поліції у реалізації програм зменшення шкоди від вживання не за медичним призначенням наркотичних засобів та психотропних речовин (2016)
Топчій В. В. - Кваліфікація злочинів, вчинених групами осіб в місцях масового скупчення людей (2016)
Турлова Ю. А. - Система екологічних злочинів (2016)
Федчун Н. А. - Неоказание помощи терпящим бедствие на море: проблемы определения объекта посягательства (2016)
Шкута О. О. - Алгоритм реформування Державної пенітенціарної служби України (2016)
Шуміло О. О. - Особливості детермінації жорстокого поводження з тваринами (2016)
Ахтирська Н. М. - До питання доказової сили кіберінформації в аспекті міжнародного співробітництва під час кримінального провадження (2016)
Войнарович А. Б. - Особливості проведення окремих процесуальних дій відносно адвоката у кримінальному провадженні як гарантії адвокатської діяльності (2016)
Калужна О. М. - Фактичні підстави проведення судової експертизи в кримінальному судочинств (2016)
Коваленко Л. Б. - Цивільний позивач та цивільний відповідач як суб’єкти доказування у кримінальних провадженнях щодо злочинів проти власності (2016)
Король В. В. - Зізнання особи у вчинені кримінального правопорушення та його правові наслідки у кримінальному провадженні, Верстлер М. В. (2016)
Полюхович О. І. - Щодо специфіки судового контролю при здійсненні негласних слідчих (розшукових) дій як окремого напряму судово-контрольної діяльності (2016)
Столітній А. В. - Місце досудового розслідування у системі стадій кримінального провадження (2016)
Токаренко К. В. - Невстановлення достатніх доказів для доведення винуватості особи як підстава закриття кримінального провадження (2016)
Томас Ж. Ю. - Використання спеціальних знань в розслідуванні злочинів, що посягають на культурні цінності (2016)
Томин С. В. - Історія формування інституту кримінально-процесуальної профілактики правопорушень у XIX – першій половині XX століття (2016)
Халін О. В. - Використання спеціальних знань у розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (2016)
Заборовський В. В. - Правовий статус адвоката свідка (2016)
Запара С. І. - Національні передумови та зарубіжний досвід проведення незалежного моніторингу судового процесу, Гасай М. А. (2016)
Богатчук Д. П. - Нормативне закріплення принципу добросовісного виконання міжнародних зобов’язань та його співвідношення з нормою "pacta sunt servanda" (2016)
Котляр О. І. - Міжнародне регулювання захисту прав дітей, які вимушено залишили свою країну (2016)
Фоміна Л. О. - Регламентація права на безпеку в універсальних актах з прав людини в аспекті захисту учасників міжнародного кримінального судочинства (2016)
Івченко Ю. В. - Морально-етичні засади патріотизму у процесі державотворення (2016)
Веркина Т. - Творящий слух как основа профессиональной деятельности пианиста (2012)
Зуев С. - Полифункционализм музыканта в современной культуре (2012)
Подпоринова Е. - Тональная палитра в творческой мастерской Татьяны Веркиной (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського