Дубина О. О. - Постметафізична перспектива та її філософська роль (2015)
Дубініна Я. П. - Проблеми ефективності соціальної взаємодії регіональних ринків праці й вищої освіти: соціологічний аспект (2015)
Дышлевой И. А. - Трагизм социальной стигматизации ВИЧ-положительных людей (2015)
Ергеева Е. И. - Прогулки по городу: вечное в повседневном (анализ опыта) (2015)
Зайченко О. Г. - Термінологічне виокремлення понять "екзистенційна рольова гра" і "священна рольова гра" у філософській антропології на прикладі індійської й західноєвропейської культур (2015)
Запорожченко О. В. - Соціокультурні аспекти соціальної взаємодії й ідентифікації в мультикультурному регіоні (2015)
Зубов В. О. - Соціальна турбулентність як підґрунтя змін у світоглядних настановах сучасної людини, Кривега Л. Д. (2015)
Іщенко О. М. - Соціальний капітал у посткапіталістичних суспільних відносинах (2015)
Кириленко К. М. - Синергетичний підхід як світоглядно-методологічний принцип вивчення й формування інноваційної культури (2015)
Клименко Д. Л. - Аналіз проблеми мультикультуралізму в передвиборчих програмах українських партій (2015)
Коновальчук В. І. - Особливості розвитку творчого потенціалу особистості (2015)
Левченко А. В. - Діалектика взаємодії формальних і неформальних структур у контексті соціальної організації (2015)
Лисоколенко Т. В. - Игра как феномен культуры в описаниях Й. Хейзинги и Х. Ортеги-и-Гассета (2015)
Мамедова А. М. - Вопрос о соотношении права и морали в социальной философии (2015)
Найдьонов О. Г. - Внесок Франкліна Гіддінгса в теорію соціальної еволюції й соціогенетику (2015)
Немчинов І. Г. - "Ідея Європи" в російському "західництві": В. Бєлінський та О. Герцен (2015)
Орєхова С. Є. - Соціально-психологічний аспект питання створення позитивного іміджу ВНЗ, Феоктістова Х. О. (2015)
Петренко Д. В. - Філософські дослідження медіа: антропологія й археологія (2015)
Польська Т. Д. - Філософські аспекти віртуальної реальності й феномен "невидимості" (invisibility) медіа (2015)
Салабай Ю. І. - Соціальна проблематика штучного аборту крізь призму конструкціоністських стратегій проблематизації й депроблематизації (2015)
Сарабун О. Б. - Відповідальне конструювання історичної дійсності з позиції Карла Ясперса (2015)
Скалацька О. В. - Соціальна театральність у просторі моди: філософський аналіз (2015)
Сковронський Б. В. - Комунікація й автокомунікація як чинники семіозу художнього тексту (2015)
Тарасюк Л. С. - Логос преобразовывает хаос (в контексте философской антропологии) (2015)
Троіцька О. М. - Діалогічні універсалії у філософії М. Бахтіна: інтерпретаційна значущість категорії "розуміння" для освіти (2015)
Федоренко В. В. - Методологічні основи визначення системи критеріїв оцінки ефективності військово-правового виховання військовослужбовців (2015)
Філяніна Н. М. - Комунікативний простір екоосвіти: мас-медіа та екологічна освіта, Іванова К. А. (2015)
Чорнописька Х. В. - Причини та наслідки соціального сирітства в сучасному українському суспільстві (2015)
Шафиев У. А. - Политическая социализация как основа безопасности личности и ее свободы (2015)
Шедяков В. Є. - Полілог як простір стратегічної конкуренції між культурно-цивілізаційними світами (2015)
Ярош О. М. - Концептуальне поле містики: основні риси та специфіка (2015)
Худенко А. В. - Топология объекта (2015)
Наші автори (2015)
Бойко О. О. - Гельмінтофауна овець і кіз Дніпропетровської області (2015)
Соколенко В. Л. - Активність радіонуклідів і реалізація функцій імунної системи у мешканців радіаційно забруднених територій, Соколенко С. В. (2015)
Кузнецова О. В. - Особливості фракційного складу тканинної води в умовах загальної гіпертермії в експерименті (2015)
Shiyntum H. N. - Protective/detoxicative function of metallothionein in the rat brain and blood induced by controlled cadmium doses, Ushakovа G. A. (2015)
Нетроніна О. В. - Вільні та зв’язані форми сіалових кислот у плазмі крові хворих на хронічний лімфолейкоз (2015)
Прищепа І. В. - Наночастинки С60 фулерену попереджають реактивний гліоз у сітківці старих щурів при гіперглікемії, Прокушенкова О. Г., Недзвецький В. С. (2015)
Ковальчук Ю. П. - Вплив короткотривалої дії адреналіну на рівень протеїнів S-100b та НМКА у різних відділах головного мозку щурів, Довбань О. O., Канга А. М., Ушакова Г. О. (2015)
Altukhova L. V. - Biochemical mechanisms of skin radiation burns inhibition and healing by the volumetric autotransplantation of fibroblasts and of keratinocytes with fibroblasts composition, Kot K. V., Kot Y. G., Morozova K. S., Persky Y. E. (2015)
Утевская О. М. - Популяции Закарпатья и Буковины на генетическом фоне окружающих территорий, Чухряева М. И., Агджоян А. Т., Атраментова Л. А., Балановская Е. В., Балановский О. П. (2015)
Маслак Г. С. - Розподіл лейкоцитів периферичної кровi за ConA-позитивними глiкотопами у хворих на хронічні лейкози (2015)
Синетар Е. О. - Динаміка біоплівкового оброщення катетерів Enterococcus faecalis, Брич О. І. (2015)
Воробець Д. З. - Ефективність різних методів корекції стриктури пієлоуретерального сегмента за даними діуретичної ультрасонографії (2015)
Дорош Л. С. - Закономірності використання сульфат- і нітрат-іонів бактеріями Desulfomicrobium sp. CrR3 та Desulfovibrio desulfuricans Ya-11, Перетятко Т. Б., Гудзь С. П. (2015)
Kot Y. G. - Comparison of gene expression of metallothioneins, ubiquitin and p53 in fibroblasts from lung and skin of rats of different age, Kot Е. V., Morozova Е. S., Persky E. E., Gritsenko M. A., Bulankina N. I. (2015)
Грабовський С. С. - Індекс стимуляції нейтрофілів у людей, котрі споживають м’ясо курчат-бройлерів за умов корекції передзабійного стресу, Грабовська О. С. (2015)
Кузьмінов О. Б. - Оцінка цитотоксичної дії антигістамінних препаратів лоратадину та дезлоратадину з використанням тест-об’єкта – сперміїв бугаїв, Остапів Д. Д., Альохіна Т. А. (2014)
Сидашенко О. И. - Влияние цефтриаксона и тетрациклина на формирование биопленки штаммами Staphylococcus epidermidis, Воронкова О. С., Сирокваша Е. А., Винников А. И. (2014)
Кеца О. В. - Інтенсивність окисних процесів у мікросомній фракції печінки щурів за умов різного забезпечення поліненасиченими жирними кислотами, Зазулик М. В., Хімчак М. В. (2014)
Чапля О. В. - Доімплантаційний розвиток ембріонів жінок старшого репродуктивного віку, Гонтар Ю. В., Білько Н. М. (2014)
Ящук О. В. - Моніторинг розповсюдження вірусів серед домашніх котів і собак у м. Дніпропетровськ, Черевач Н. В., Вінніков А. І. (2014)
Соколенко В. Л. - Роль системи Hp в адаптації показників специфічного імунітету до впливу помірних фізичних навантажень, Соколенко С. В. (2014)
Коцюба К. Р. - Механізми стійкості до антибіотиків представників родини Enterobacteriaceae, Воронкова О. С., Вінніков А. І., Шевченко Т. М. (2014)
Аваков В. В. - Оцінка якості реставрацій постійних зубів у дітей, які проживають у місцевості, забрудненій солями важких металів, Рожко М. М. (2014)
Бубало К. В. - Частота виявлення мікоплазм урогенітального тракту жінок у м. Дніпропетровськ, Голодок Л. П., Вінніков А. І. (2014)
Варигин А. Ю. - Фенотипическая пластичность в соотношении полов у Idotea baltica basteri (Crustacea, Isopoda) в Одесском заливе Черного моря (2014)
Гордієнко Ю. А. - Активність матриксних металопротеїназ ММП2 та ММП9 у пацієнтів з мієло- та лімфопроліферативними захворюваннями (2014)
Лисунець О. М. - Аутоімунна реакція проти нейроспецифічних білків та якість життя пацієнтів з уродженою вадою серця, Недзвецький В. С. (2014)
Сухаренко О. В. - Використання специфічних біомаркерів донних риб Керченської протоки для оцінки забруднення водних біоресурсів (2014)
Кириченко С. В. - Вплив гіпертиреозу на процеси навчання та стан гліальних проміжних філаментів головного мозку щурів, Недзвецький В. С. (2014)
Севериновська О. В. - Особливості періодичної активності шлунка за умов дисбалансу NO-ергічної системи, Галінський О. О., Руденко А. І., Мурзін О. Б., Бабічева В. В., Скубицька Л. Д. (2014)
Бардушко В. Д. - Об обеспечении требуемой точности моделирования тяговой сети с использованием среды MatLab, Туйгунова А. Г., Табанаков П. В. (2014)
Денисюк С. П. - Оцінювання стану в системах моніторингу силових трансформаторів тягових підстанцій, Притискач І. В. (2014)
Дьяков В. О. - Особенности токосъема межрегиональних электропоездов, Жирова Л. Ю., Перевертень М. Н., Шатило В. М. (2014)
Жарков Ю. І. - Проблемы организации защиты тяговой сети постоянного тока от коротких замыканий при повышенных токовых нагрузках, Фігурнов Є. П. (2014)
Ляшук В. М. - Дослідження ефективності роботи системи електропостачання на ділянці Л – В при стабілізації напруги 3,3 кВ, Грудзур М. М. (2014)
Назаров О. М. - Научное обеспечение разработки нормативной базы и технологических решений для высокоскоростного движения в России, Кірюшин Д. Є. (2014)
Саблін О. І. - Моделювання взаємодії електрорухомого складу в режимі рекуперації електроенергії з розосередженою системою тягового електропостачання, Кузнецов В. Г., Бондар О. І., Артемчук В. В. (2014)
Chrabaszcz I. - Tramway traction substation miniaturization. Selected issues, Dudzik M., Prusak J., Stec W. (2014)
Ягуп В. Г. - Компенсация реактивной мощности в тяговой системе переменного тока, Ягуп Е. В. (2014)
Яндович В. М. - Сравнительный анализ контактных подвесок в странах Евросоюза и Украины: организация надежного токосъема, Сиченко В. Г., Антонов А. В. (2014)
Бадер М. П. - Анализ и синтез электромагнитной совместимости системы тягового электроснабжения и инфраструктуры на участках с высокоскоростным движением (2014)
Закарюкін В. П. - Качество электроэнергии в линиях электропередачи "два провода – рельс", Крюков А. В. (2014)
Кузнецов В. В. - Методологические основы выбора экономически целесообразных средств защиты асинхронных двигателей, работающих в условиях некачественной электроэнергии (2014)
Босий Д. О. - Облік електроенергії сучасними електронними лічильниками в умовах гармонійних спотворень, Синьогіна О. М. (2014)
Арпуль С. В. - Определение скорости движения и удельной мощности номинального режима пассажирских электровозов (2014)
Афанасов А. М. - Анализ схемных решений источников мощности систем взаимного нагружения тяговых электромашин (2014)
Кулагін Д. О. - Побудова схеми тягової електропередачі моторвагонного поїзда з можливістю рекуперації, Андрієнко П. Д. (2014)
Seelmann H. - Electric rail traction in Czech Republic and level of effectiveness and energy saving measures (2014)
Петруняк Р. М. - Дослідження та вдосконалення системи діагностики тягової підстанції на базі SMART технологій, Матусевич О. О. (2014)
Бовкун Л. В. - Визначення кількості пухлино-асоційованих макрофагів у хворих на рак шлунка, Соколова І. Є., Гуменюк Л. Д. (2012)
Гінзбург В. Г. - Можливі схильності до вживання психостимуляторів, токсичних, наркотичних речовин серед молоді та студентів, Полішко Т. М., Полушкін П. М., Гальченко Д. В. (2012)
Горіла М. В. - Методичні підходи до оцінки впливу ксенобіотиків на білкові молекули (2012)
Деркач К. В. - Динаміка калусогенезу в культурі in vitro у генотипів кукурудзи зародкової плазми Ланкастер (2012)
Длябога Ю. З. - Корекція жирнокислотного складу етерифікованого холестеролу в організмі та ріст щурів за експериментальної гіперхолестеринемії (2012)
Лихолат Т. Ю. - Особливості рецепторної відповіді чинників зростання пухлини у хворих на рак молочної залози, Антонюк С. В., Пробачай В. І. (2012)
Максим’юк Г. В. - Зв’язок концентрацій сперматозоїдів та іонів солей лужних металів у спермі, Воробець З. Д., Максим’юк В. М. (2012)
Мельнікова О. З. - Зміни варіабельності серцевого ритму щурів при модуляції аміназином центральної норадренергічної нейротрансмісії протягом тривалого стресу (2012)
Мельнікова О. З. - Зміни електрогіпокампограми та поведінкових реакцій щурів при посиленні протягом тривалого стресу ГАМК-ергічних механізмів мозку, Ляшенко В. П. (2012)
Мосендз Т. М. - Композиція та гісто-ультраструктурна будова прямого м’яза стегна в нормі, Мицкан Б. М. (2012)
Моторя Е. Б. - Активність гаммаглутамілтрансферази у хворих наркологічного профілю Дніпропетровської області (2012)
Нікуліна Ю. Ю. - Імунологічні зміни у вагітних із дисбіотичними порушеннями, Соколова І. Є., Вінніков А. І. (2012)
Полушкін П. М. - Сучасний стан і перспективи дослідження дерматогліфіки у практиці медико-психологічного обстеження студентів і молоді, Алсібай О. В., Неровна К. В., Шевченко В. А. (2012)
Полушкін П. М. - Аспекти пульсової діагностики, питання підготовки до комп’ютерної обробки сфігмограм людини, Гальченко Д. В., Наговська М. В. (2012)
Полушкін П. М. - Аналіз сучасного харчування студентів та молоді зі спробою визначення можливих наслідків, Полушіна О. Г., Мисик А. О., Ходос Д. Г. (2012)
Понеділок А. О. - Мікрофлора урогенітального тракту жінок із неспецифічними вульвовагінітами та вагінозами у Дніпропетровській області, Гаврилюк В. Г., Хлопова О. В., Вінніков А. І. (2012)
Приймак О. П. - Вплив інгредієнтів автотранспортних викидів на стан асиміляційного апарату декоративних квітникових рослин, Пугач А. М. (2012)
Русев И. Т. - Птицы как вероятный фактор заноса и распространения высокопатогенного птичьего гриппа Н5N1 в условиях мегаполиса, Винник В. Д., Соколовский Д. А. (2012)
Уланова Є. А. - Вплив функціонального стану м’язової системи пальців руки людини на динаміку їх рухової активності, Шугуров О. О., Боцьва Н. П., Єліна О. В. (2012)
Шугуров О. О. - Зв’язок активності висхідних шляхів із фазовим кодуванням у люмбальних відділах спинного мозку (2012)
Якубець О. І. - Особливості Na+/K+- ТА Н+-АТФазних активностей лімфоцитів периферичної крові жінок, хворих на рак яєчника, Воробець Д. З., Воробець З. Д. (2012)
Моренко А. Г. - Електрофізіологічні кореляти функціональних станів, пов’язаних із фоностимуляцією та слухомоторною діяльністю у чоловіків (2012)
Фали Л. І. - Перспективи використання методики лікування інфікованих ран за допомогою личинок падальних мух родини Calliphoridae (2012)
Алсибай Е. В. - Пути усовершенствования отдельных методик физиотерапии, используемых при медицинской реабилитации, Полушкин П. Н., Бессонова И. Е., Шевченко И. И. (2012)
Більчук В. С. - Аскорбат-глутатіонова система захисту рослин кукурудзи в умовах дії іонів нікелю, Россихіна-Галича Г. С. (2012)
Бойко О. О. - Сезонна динаміка чисельності нематод копитних природного заповідника "Дніпровсько-Орільський (2012)
Воронкова О. С. - Перспективи використання діагностичних та лікувальних препаратів бактеріофагів у медицині, Сірокваша О. А., Полішко Т. М., Вінніков А. І. (2012)
Дяченко М. В. - Зв’язок функціональної активності клітин-попередників кісткового мозку при хронічній мієлоїдній лейкемії з індивідуальною відповіддю на терапію, Борбуляк І. З., Третяк Н. М., Білько Д. І., Дягіль І. С., Перехрестенко Т. П., Білько Н. М. (2012)
Жерносєкова І. В. - Фізіологічна активність біопрепаратів стрептоміцету та комерційних препаратів відносно рослин квасолі (Phaseolus vulgaris) (2012)
Іскра Р. Я. - Антиоксидантна система та азотистий обмін у крові кроликів за дії хлориду хрому (2012)
Корженевська О. Р. - Оцінка стану серцево-судинної системи машиністів локомотивів, Севериновська О. В. (2012)
Макарчук В. А. - Динаміка зміни показників системи ПОЛ-АОЗ, вуглеводного та ліпідного обміну в крові експериментальних щурів при переході гострого панкреатиту у хронічну форму, Ушакова Г. О. (2012)
Моцний М. П. - Вплив локального рентгенівського опромінення на біоелектричну активність листя кукурудзи, Боцьва Н. П., Єліна О. В., Уланова Є. А. (2012)
Попель С. Л. - Будова та кровопостачання L2-S2 дорзальних корінців спинного мозку щурів різного віку (2012)
Русев И. Т. - Эпидемические вспышки и эпизоотии туляремии, как последствия авиационных бомбардировок в Косове, Закусило В. Н. (2012)
Сухаренко О. В. - Використання біомаркерів мозку донних риб для оцінки забруднення Керченської протоки Чорного моря, Новіцький Р. О., Недзвецький В. С. (2012)
Сущенко І. Г. - Зміни показників реогепатограми при збільшенні концентрації NO в організмі щурів, Лещук О. М., Дрегваль І. В., Руденко А. І. (2012)
Цюпко В. В. - Состав молока и закономерности синтеза жира, белка и лактозы в молоке коров, Цюпко В. В. (2012)
Олійник Я. - Тенденції розвитку географічної науки (2016)
Філоненко О. - Адміністративно-територіальна реформа – які зміни потрібні сільським громадам, Філоненко Ю. (2016)
Осіпчук І. - Суспільно-географічні аспекти удосконалення адміністративно-територіального устрою на прикладі Корецького району Рівненської області, Черняк П., Бриж В. (2016)
Сегіда К. - До питання вивчення демографічного потенціалу територій (2016)
Гудзеляк І. - Суспільно-географічні дослідження процесів народжуваності в Україні (2016)
Неліпа К. - Сучасні тенденції трансформації міського розселення в Запорізькій області (2016)
Вірченко П. - Розселенські аспекти господарського освоєння території Харківської області, Кравченко К. (2016)
Нагірна В. - Київське Придніпров’я: зміни у спеціалізації сільського господарства з позицій екобезпеки земельних ресурсів (2016)
Гусєва Н. - Індустрія дозвілля та її значення для соціально-економічного розвитку регіону (2016)
Гребень А. - Суспільно-географічні особливості територіальної організації системи охорони здоров’я Рівненської області (2016)
Килимчук А. - Особливості використання методу регресійного аналізу в дослідженні спеціальних економічних зон Китаю (2016)
Левицька О. - Геоісторичні зрізи розвитку планувальної структури міста Івано-Франківська (2016)
Моргацький В. - Геополітичні проблеми українсько-білоруського прикордонного регіону (2016)
Титул, зміст (2016)
Конта Р. - Регіонально-історичні дослідження М. Грушевського в історіографічних оцінках (2016)
Левченко В. - Михайло Грушевський як особистість і науковець: особливості рецепції у наукових колах Одеси наприкінці ХІХ – першої половини ХХ століття (2016)
Кучеренко М. - "Ми жили на одному поверсі" Спогади Г. М . Шапран і В. С. Слупської про мешканців Дому Грушевських (2016)
Скрипник П. - Увічнення пам'яті М. С. Грушевського в Україні в пам'ятках монументального мистецтва (2016)
Закірова С. - Особливості урбанізаційного процесу в Україні у ХІХ – на початку ХХ століття (на прикладі м. Слов’янська Харківської губернії) (2016)
Кохан О. - Чисельність та правове становище київського міщанства в кінці XVIII – середині ХІХ ст. (2016)
Бажан О. - Настрої та поведінка населення Києва у часи аварії на Чорнобильській АЕС (до 30-річчя Чорнобильської трагедії) (2016)
Робак І. - Перша міська лікарня Харкова: історія у півтора століття, Демочко Г., Ільїн В. (2016)
Маслійчук В. - До передісторії Харківського університету. Федір Кудрицький – освітній діяч кінця XVIII – початку ХІХ ст. (2016)
Мосійчук Т. - "Одна школа – два народи": шкільні плебісцити в освітній діяльності УНДО (20-30 рр. ХХ ст.) (2016)
Саєнко Н. - Козацькі родини Батурина другої половини ХVІІІ ст. за даними Генерального опису Лівобережної України (2016)
Шишко О. - Кампанія походу на куркуля в Одеській губернії у 1920 році: організаційні, пропагандистські та репресивні витоки (2016)
Клименко Н. - Благовіщенська церква як громадський та духовно-культурний осередок мешканців м. Києва (2016)
Татарченко О. - Становище Руської православної церкви на Херсонщині у другій половині 1940-х – початку 1950-х років (2016)
Реєнт О. - 140 років Емському указу: у сприйнятті сучасників та оцінках істориків (2016)
Маршала А. - Картографічні матеріали з фондів державного архіву Харківської області як джерело вивчення Слобідсько-Українського поселення кавалерії (2016)
Ясинецька О. - До питання про особливості родоводу давньоруської князівни Марії-Добронеги, дружини правителя Польщі (з 1038/1043–1058 рр.) (2016)
Рябчикова Ф. - Формування та еволюція поняття музейний фонд держави (2016)
Гентош Л. - Митрополит Андрей Шептицький та Національний музей у Львові (2016)
Богдалов А. - Головні акценти виставки "Історії з війни" Національного музею історії України, Лук’янов О., Пуля І., Романік А., Срібна М. (2016)
Омельченко Д. - 10-та Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді "Пізнай себе, свій рід, свій нарід" (2016)
Гончаров О. - Київська міська організація НСКУ – час зростання!, Дмитрук В. (2016)
Мельниченко В. - Звітно-виборна конференція Черкаської обласної організації НСКУ (2016)
Дмитрук В. - Науково-краєзнавча експедиція НСКУ "Краєзнавство в збереженні історико-культурного та природного середовища Миколаївщини", Милько В. (2016)
Вергунов В. - Проблемно-краєзнавчий аспект у віковій діяльності Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України (до 15-річчя Інституту історії аграрної науки,освіти та техніки ННСГБ НААН) (2016)
Луняк Є. - Новий доробок на ниві ніжинознавчих студій (2016)
Євтух В. - Острівні монархії в гетьманському дипломатичному баченні міжвоєнної доби (2016)
Дмитренко М. - До рідного припасти джерела (2016)
Коляда І. - Життя села Любитове (2016)
Мицик Ю. - Знущання над історією (про фільм "Берестечко. Битва за Україну") (2016)
Про авторів (2016)
Вимоги щодо оформлення статей (2016)
Содержание (2016)
Зайцева М. Л. - Особенности музыкального мышления Иоганнеса Брамса (2016)
Аначенко К. В. - Підвищення спортивної майстерності курсантів-єдиноборців Національної Академії Національної Гвардії України, Пакулін С. Л. (2016)
Варенікова О. В. - Шевченкознавство: "вічні" перспективи розвитку (2016)
Пучко А. О. - Бюджетні реформи в Україні та країнах ОЕСР, Царук А. Ю. (2016)
Akpan S. B. - Sustaining Small Scale Farming: Evidence of Poverty and income Disparity among Rural Farming Households in South-South Region of Nigeria, Udoh E. J., Patrick I. V. (2016)
Адамська І. - Історія українських земель IX—XIV століть на сторінках "Чтений в историческом обществе Нестора-летописца" (2012)
Антонюк С. - Європейська інтеграція в зовнішній політиці Республіки Польща в 1989-2004 роках, Антонюк О. (2012)
Гончар Б. - Політика адміністрації Дж. Буша стосовно американсько-японського союзу безпеки (1988-1992 рр.), Семеніст І. (2012)
Городня Н. - Політика КНР в Південно-Східній Азії (друга половина XX- початок XXI століття) (2012)
Зубко А. - Походження давньоруської гривні (2012)
Комаренко О. - США-СРСР: енергетичне протистояння (1982-1984), Гончар Ю., Сайчук М. (2012)
Кравченко І. - Сторінка з історії київського храмобудівництва початку XX століття (2012)
Купчик О. - Про підготовчий факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1960-1965 роки) (2012)
Лагунова О. - Традиції полювання в Україні в архівній спадщині А. Кримського (2012)
Машевський О. - Дипломатична боротьба між країнами Антанти за "Османську спадщину" в 1914-1916 роках (2012)
Мотрук С. - Євроатлантичний вектор зовнішньої політики Чеської Республіки: становлення та реалізація (2012)
Ніколаєва Н. - Проведення європейського з'їзду монархів у Луцьку в січні 1429 року (2012)
Орлова Т. - Скандинавські країни: втілення "лівої" ідеї у королівствах (2012)
Патриляк І. - Дослідження з історії Києва, опубліковані вченими Імператорського університету святого Володимира на сторінках часопису "Киевская старина", Хомутенко А. (2012)
Садикова В. - Переговори М. Тетчер та М. Горбачова в середині - другій половині 1980-х років (2012)
Скляренко О. - Вплив кубинського лоббі на зовнішню та внутрішню політику США (1960-і рр. - поч. XXI ст.) (2012)
Шуфрич Н. - Діяльність графа Б. С. Тишкевича (1849-1939) у Київському товаристві сільського господарства та сільськогосподарської промисловості (2012)
Белан В. - Роль хортингу в процесі патріотичного виховання громадянина України (2015)
Зубалій М. - Методика формувального експерименту з військово-патріотичного виховання старшокласників у процесі занять хортингом (2015)
Івашковський В. - Концепція військово-патріотичного виховання молоді України в Товаристві Сприяння Обороні України (проект) (2015)
Содержание (2014)
Коломоєць Г. - Виховання патріотизму в старших підлітків засобами хортингу – національного виду спорту України, Ребрина А. (2015)
Трощенко В. Т. - Условия перехода от рассеянного к локализованному усталостному повреждению металлов и сплавов. Сообщение 2. Продолжительность стадий зарождения и развитая усталостных трещин, Хамаза Л. А. (2014)
Кузора І. - Сучасне військово-патріотичне виховання учнів ЗОШ шляхом засвоєння ними елементів хортингу, Буданов Д. (2015)
Матвеев В. В. - Влияние неупругого сопротивления на вибродиагностические параметры наличия закрывающейся трещины в упругом теле при супергармоническом резонансе, Богинич О. Е. (2014)
Оржеховська В. - Стратегія розвитку національно-патріотичного виховання дітей і молоді в Україні на засадах хортингу (2015)
Стрижало В. А. - О предельном состоянии перлитной стали М76 при действии электрического тока, Новогрудский Л. С., Оправхата Н. Я. (2014)
Остапенко О. - Концепція військово-патріотичного виховання в системі освіти України (проект), Зубалій М. (2015)
Степанов Г. В. - Определение долговечности при циклических нагрузках консольной балки с концентратором напряжений при изгибе, Мамеев И. А. (2014)
Семененко І. - Військово-патріотичне виховання та фізична підготовка допризовної молоді, курсантів і військовослужбовців Збройних сил України, працівників силових структур, Куцкір М. (2015)
Шульженко Н. Г. - Влияние неравномерности механических свойств материала в окружном направлении на деформирование роторов энергетических агрегатов, Гонтаровский П. П., Протасова Т. В. (2014)
Паращенко А. - Суть проявления патриотизма настоящего украинца (проект "Бесплатный Спорт Детям") (2015)
Савченко К. В. - Влияние ориентации контактных поверхностей бандажных полок на статическое напряженное состояние рабочих лопаток турбин, Зиньковский А. П., Токарь И. Г., Круглий Я. Д. (2014)
Зубалій Н. - Формування в студентів позитивного ставлення до навчальної діяльності з фізичного виховання (на прикладі хортингу) (2015)
Бобырь Н. И. - Долговечность конструктивных элементов центрифуг с учетом поврежденности, Бабенко А. Е., Лавренко Я. И., Халимон А. П. (2014)
Недощак В. - Роль психологічної підготовки спортсменів із хортингу в ВНЗ (2015)
Музыка Н. Р. - Определение напряжений и деформаций в деформированном упругопластическом материале по характеристикам твердости, Швец В. П. (2014)
Семигал О. - Історичні передумови виникнення хортингу – національного виду спорту України (2015)
Sajikumar K. S. - Application of the Point Stress Criterion to Assess the Bond Strength of a Single-Lap Joint, Asok Kumar N., Nageswara Rao B. (2014)
Шевчук А. - Виховання відповідальності в спорті (на прикладі хортингу). Постановка проблеми (2015)
Li Y. - Development of Strength and Yield Criteria Based on the Relationship between Elastic and Plastic Strains (2014)
Єрьоменко Е. - Навчально-тренувальна діяльність і самопідготовка в поліцейському хортингу (2015)
Torabi H. - Buckling Analysis of Steel Semi-Spherical Shells with Square Cutout under Axial Compression, Shariati M. (2014)
Шаповалов Б. - Поліцейський хортинг як вид спорту та система формування готовності до дій в екстремальних ситуаціях (2015)
Mokaddem A. - Prediction by a Genetic Algorithm of the Fiber-Matrix Interface Damage for Composite Material. Part 1. Study of Shear Damage in Two Composites T300/914 and PEEK/APC2, Alami M., Doumi B., Boutaoush A. (2014)
Гусєв Т. - Профілактика та корекція надлишкової маси тіла в студентів на заняттях із спеціальної медичної групи з елементами хортингу, Дяченко А., Пустолякова Л. (2015)
Mokaddem A. - Prediction by a Genetic Algorithm of the Fiber-Matrix Interface Damage for Composite Material. Part 2. Study of Shear Damage in Graphite/Epoxv Nanocomposites, Alami M., Ziani N., Bcldjoudi N., Boutaous A. (2014)
Пустолякова Л. - Оволодіння основами дозування фізичних вправ і елементів хортингу на занятті з фізичного виховання зі студентами медичних вузів (2015)
Левчук С. А. - Застосування одного з методiв теорiї потенцiалу до дослiдження статичного деформування складених конiчних оболонок (2014)
Хатько А. - Біомеханіка ударів у хортингу (2015)
Шваб’юк В. I. - Згин композитної балки з поздовжнiм розрiзом, Ротко С. В., Ужегова О. А. (2014)
Чибисов В. - Построение диаграммы работы левого желудочка (на примере нагрузок хортингистов), Рейдерман Ю. (2015)
Баженов В. А. - Iмовiрнiсний пiдхiд до визначення надiйностi недосконалої оболонки-опори, Лук’янченко О. О., Kocтiнa О. В., Геращенко О. В. (2014)
Рагозіна В. - Забезпечення фізичного розвитку дітей раннього віку в Україні (2015)
Семеген О. М. - Дослiдження та моделювання впливу конструктивного оформлення i технологiчних параметрiв виготовлення на показники зношування армованого озброєння шарошкових долiт, Одосiй 3. М., Кустов В. В. (2014)
Ребрина А. - Науково-теоретичне обґрунтування ефективності виховання професійно-прикладної фізичної культури засобами бойових мистецтв (на прикладі хортингу) (2015)
Присяжнюк С. - Використання елементів техніки боротьби для підвищення фізичної підготовленості учнів молодших класів (2015)
Сичов С. - Застосування силових вправ у процесі тренувальних занять студентів єдиноборствами (хортингом) (2015)
Діхтяренко З. - Патріотичне виховання молодших школярів у процесі тренувань хортингом (2015)
Дмитренко К. - Фізкультурно-оздоровча робота на засадах хортингу в дошкільному навчальному закладі (2015)
Литвиненко А. - Співвідношення тренувальних засобів загальної та спеціальної спрямованості в річному циклі спортивної підготовки кваліфікованих хортингістів (2015)
Мурейко Н. - Реалізація здоров’язбережувальних технологій засобами оздоровчого хортингу в дошкільному навчальному закладі (2015)
Свердлик Н. - Науково-педагогічний супровід для методистів районних відділів освіти з впровадження здоров’язбережувальної технології (у системі "хортинг") (2015)
Шевченко Ю. - Здоров’я дошкільників – імідж сучасного дошкільного закладу (на засадах хортингу) (2015)
Наші автори (2015)
Вимоги до написання статті (2015)
Вихідні дані (2015)
Алмазова H. - Проблемы перевода "Энеиды" Вергилия в письмах А. А. Фета Д. И. Нагуевскому (2012)
Бугаева Н. - К вопросу о клятве участников заговора Катилины (2012)
Венцова М. - Импортные керамические сосуды в некрополях Боспора (2012)
Вертієнко Г. - Скіфська "новорічна містерія" та її пізні ремінісценції (2012)
Гончаров В. - Sodales и sodalitas в "Истории" Тита Ливия (2012)
Данилов Е. - Полисная безопасность в трактате Ксенофонта "О доходах", Цымбал О. (2012)
Дементьева В. - Правовые нормы и практика распределения provinciae quaestorum в Римской Республике (2012)
Діческул В. - Ведична музика в історичному розвитку Індії, Тюкалов М. (2012)
Жданович О. - "Традиції та звичаї тюрків очима ромеїв (на основі перекладу фрагменту "Історії" Менандра Протектора" (7)) (2012)
Зелінський А. - Хронологічна локалізація розширення західних кордонів птолемеївської Киренаїки (2012)
Ильин-Томич А. - Личные имена, индикаторы столичного или фиванского происхождения памятников позднего Среднего царства (2012)
Карпюк С. - Биографический фактор в "Истории" Фукидида (2012)
Корниенко Т. - "Тотемная колонна" из сектора L9 - 46 ІІ-го слоя Гёбекли Тепе в контексте свидетельств символического содержания Северной Месопотамии эпохи докерамического неолита (2012)
Кудрявцева T. - Обвинения в использовании магии в афинских судебных процессах V-iV вв. до н. э. (2012)
Ладынин И. - Замечания о схеме египетской истории в труде Манефона Севеннитского (2012)
Малюгин О. - Римская история и культура в исторической памяти бриттов (по "Истории бриттов" Ненния) (2012)
Марков К. - Рассуждения Диона Кассия об историописании (1.1.2, XLVI. 34. 5-35.1, LIII. 19.1-6): проблемы перевода и интерпретации (2012)
Мартынов А. - Аннексия Киренаики Римом как результат эволюции римско-египетских отношений к началу І века до н. э. (2012)
Петречко О. - Поховальний обряд римлян та його еволюція у добу принципату (2012)
Петрова А. - Боги в древнеегипетских жертвенных формулах эпохи Древнего царства (2012)
Токарев А. - Римский император и греческий герой: самопрезентация Цезаря Августа среди римской аристократии (2012)
Шепко Л. - Предметы импорта в памятниках доримского Боспора (2012)
Буданов Д. - Дослідження Національної дитячо-юнацької військово-спортивної гри "Хортинг-Патріот" як форму фізичного та патріотичного виховання (2015)
Кукушкін К. - Виховання учнівської молоді засобами військово-спортивного хортингу (2015)
Остапенко О. - Концепція загальнодержавної програми військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді України (проект), Зубалій М. (2015)
Остапенко О. - Сучасний стан військово-патріотичного виховання школярів загальноосвітніх навчальних закладів (на прикладі хортингу) (2015)
Петрочко Ж. - Патріотичне виховання сучасної молоді на основі козацької педагогіки (хортингу), Білоцерківець І. (2015)
Тимчик М. - Військово-патріотичне виховання учнів основної школи під час занять із хортингу, Тихонькова І. (2015)
Шило О. - Військово-патріотичне виховання молоді та військовослужбовців Збройних Сил України засобами військового хортингу, Майборода І. (2015)
Зубалій Н. - Особливості групової психотерапії у тренінговій діяльності хортингістів (2015)
Капура І. - Філософські погляди на сучасні тенденції розвитку хортингу (2015)
Івашковський В. - Умови успішності дій юних хортингістів – майбутніх поліцейських в екстремальних ситуаціях (2015)
Шаповалов Б. - Правила змагань із поліцейського хортингу як засіб теоретичної підготовки до дій в екстремальних ситуаціях (загальна частина) (2015)
Єрьоменко Е. - Вплив здоров’я на біомеханічні показники серця спортсменів вищої кваліфікації за результатами даних ехокардіографії, Чибісов В., Говоруха О., Рейдерман Ю. (2015)
Пустолякова Л. - Опанування та вдосконалення гнучкості за допомогою хортингу на заняттях фізичного виховання у вищих навчальних закладах медичного профілю (2015)
Діхтяренко З. - Виховання патріотизму в дітей 5–11 років життя у фізкультурно-патріотичному гуртку "Оздоровчий хортинг" (2015)
Оленєв Д. - Порівняльний аналіз показників фізичної підготовленості студентів-хортингістів різних вищих навчальних закладів, Парчевський Ю. (2015)
Присяжнюк С. - Використання елементів оздоровчо-спортивного хортингу для підвищення рівня фізичної підготовленості студентів (2015)
Сиротинська О. - Формування готовності до самостійних занять атлетичною гімнастикою (фіт хортингом) у студентів вищих навчальних закладів (2015)
Сичов С. - Педагогічні технології залучення студентської молоді до занять силовими вправами та єдиноборствами (хортингом) (2015)
Ханзерук Л. - Корекційно-виховний ресурс хортингу у роботі з дошкільниками з порушеннями психофізичного розвитку, Волошин І. (2015)
Єрьоменко Е. - Національна дитячо-юнацька військово-спортивна гра "Хортинг-патріот" як форма національно-патріотичного та фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів України (2015)
Семененко І. - Особливості тренерської роботи в навчально-виховному процесі спортсмена-хортингіста, Куцкір М. (2015)
Литвин М. - Використання засобів народної фізичної культури (хортингу) для вдосконалення фізичних кондицій студентів (2015)
Литвиненко А. - Аналіз особливостей техніко-тактичного арсеналу спортсменів різної кваліфікації в хортингу (2015)
Острянська О. - Використання методики формування міжособистісної злагоди у процесі соціалізації старших дошкільників у гуртковій роботі з валеологічного хортингу (2015)
Ребрина А. - Зародження та становлення гирьового хортингу як засобу професійно-прикладної фізичної культури дітей та молоді, Ребрина А. (2015)
Хатько А. - Можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності фахівців із хортингу (2015)
Наші автори (2015)
Вимоги до написання статті (2015)
Вихідні дані (2015)
Боровик М. - Усна історія: сучасність та перспективи в Україні, Пастушенко Т. (2012)
Арзуманова Т. - Усна історія як джерело дослідження повсякдення релігійних общин в тоталітарному суспільстві (на прикладі старообрядців Харківщини) (2012)
Барабаш О. - Дослідницько-освітній проект "Клуб костянтинівських остарбайтерів", Новосельський А. (2012)
Барвінська П. - Особливості конструювання образу Східної Європи в академічному середовищі німецькомовних країн в останній третині XX ст. у баченні німецькомовних істориків (2012)
Боднар Г. - Нове суспільство старого міста: мешканці Львова другої половини 40-х - 60-х років XX століття (2012)
Боровик М. - Пам'ять про війну в усних джерелах (на матеріалах проекту "Україна в роки Другої світової війни: повсякденний досвід виживання") (2012)
Будз К. - Значення усної історії для вивчення підпілля Української Греко-Католицької Церкви (1946-1989 рр.) (2012)
Дідківська М. - Усні меморати чехів села Малинівка на Житомирщині (2012)
Кагальна М. - Влада та соціальний контроль в повсякденному житті селянства України в 1953-1964 рр. (2012)
Киридон А. - Метод усної історії в структуруванні минулого (2012)
Лахно В. - Повсякденні духовні практики українських примусових робітників Третього Рейху у спогадах колишніх остарбайтерів (2012)
Молдавська Т. - Межі достовірності: значення життєвого досвіду респондента при репрезентації історичного минулого (2012)
Огієнко В. - Наративна когерентність в дослідженнях травм: концепт та метод (2012)
Пагіря О. - Повсякденне життя вояків УПА крізь призму усної історії (2012)
Палієнко С. - Усна історія як джерело до вивчення радянської теоретичної археології (2012)
Пастушенко Т. - Пізнавально привілейований статус "жертви" у дослідженнях тоталітарних суспільств: від "абсолютної жертви" до "жертви, котра бореться" (2012)
Савченко І. - Усний історичний наратив як джерело з історії повсякдення невеликих міст 20-х-30-х рр. XX ст. (на матеріалах археографічної експедиції Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького) (2012)
Тищенко Ю. - Особливості дитячих спогадів про війну. За матеріалами проекту: "Україна в роки Другої світової війни: повсякденний досвід виживання" (2012)
Халюк Л. - Усна історія про переселення 1947 року у Польщі (2012)
Шиманський А. - Усноісторичні проекти в діяльності Меморіального музею "Територія терору" (2012)
Булдакова О. - Держава, влада та право в політичних концепціях Августина Блаженного та Фоми Аквінського: еволюція ідей (2012)
Гончар Б. - Миротворча діяльність США в Європі напередодні Першої світової війни, Гончар Ю. (2012)
Городня Н. - Економічна інтеграція в АТР в кінці 1980-х-1990-ті рр. і регіональна політика США (2012)
Діхтяренко А. - Популяризація природоохоронних знань в УРСР (друга половина 1940-х - початок 1970-х рр.) (2012)
Казьмирчук М. - Використання праці неповнолітніх на промислових підприємствах Київської губернії (1861 - 1917 рр.) (2012)
Конта Р. - Етнологічна наукова спадщина Зенона Кузелі: сучасна вітчизняна історіографія XXI століття (2012)
Коцур Г. - Кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський в "Історії царської тюрми" М. М. Гернета (2012)
Кравченко І. - Степан Сольський: біографічний нарис (2012)
Луняк Є. - Екскурси до історії козацької України в наукових і публіцистичних працях Жуля Мішле (2012)
Мінгазудінов А. - Формування образу ворога в свідомості радянських воїнів під час визволення України (1943-44 рр.) (2012)
Набока С. - Суспільно-політичний розвиток України в 1964-1984 рр. (2012)
Ніколаєва Н. - Міжнародна політика Великого князівства Литовського в роки правління Вітовта (2012)
Павленко В. - Британська історіографія політики умиротворення: головні підходи та напрямки, Крутько С. (2012)
Парахіна М. - "Революційні" 1989-1991 роки в контексті українсько-російських політичних взаємовідносин (2012)
Сухобокова О. - Консолідація української діаспори СІІІА та її інтеграція у політичне життя держави (початок XX cт. - 1980-ті рр.) (2012)
Шегда О. - Ключові напрями співробітництва Швеції з Європейським Союзом в 1995 - 2011 роках (2012)
Шидловський П. - Дослідження крем'яного інвентарю Кирилівської стоянки (2012)
Ширай В. - Формування політико-правових засад репатріації та соціальної адаптації кримських татар наприкінці ХХ-початку XXI cт. (2012)
Ганцян Р. - Дихотомія "ідеалізм - реалізм" у контексті розвитку суспільствознавчих студій у Великій Британії першої половини XX cт. (2012)
Георгієва М. - Реформування аграрного сектору економіки Болгарії (1946 - 1958 рр.) (2012)
Гончар Б. - Зовнішня політика адміністрації Б. Обами на шляху відновлення американського лідерства (2012)
Гордійчук Ю. - Афганська стратегія адміністрації Барака Обами в трансатлантичному вимірі: американські погляди та оцінки (2012)
Городня Н. - Американсько-японські відносини в 1990-х рр.: економічний вимір (2012)
Діденко В. - Проблеми та перспективи культурної антропології в США в кінці XX cт. - на початку XXI cт. (2012)
Загорулько Р. - Газети Києва 1905-1914 рр. як джерело вивчення діяльності товариств "Просвіта" в Наддніпрянській Україні (2012)
Комарницька І. - Роль наукових установ та громадських організацій у охороні культурної спадщини в Україні: історіографія проблеми (2012)
Кузьмин Р. - Чесько-словацький корпус в подіях української національної революції (1917 - 1918 рр.) (2012)
Левицька К. - З історії становлення парламентаризму в добу Директорії: історіографія (2012)
Папенко Н. - Колоніальне протистояння Великої Британії та Німеччини в другій половині XIX століття, Загородній Г. (2012)
Пронь Т. - Продовження строків дії Люблінської угоди про евакуацію українського населення з Польщі і польських громадян з України від 9 вересня 1944 р. (2012)
Савченко Г. - Український рух у сімферопольському гарнізоні російської армії в 1917 р. (2012)
Семеніст І. - Загострення американсько-японських суперечностей в торговельно-економічній сфері на рубежі 1980-х - 1990-х років (2012)
Сергієнко В. - Благодійність православних церковних братств Лівобережної України (1864-1917) (2012)
Стельмах М. - Німецький "Бопбеллед" в сучасній зарубіжній історіографії (2012)
Хоменко Є. - Створення та організаційна розбудова Вищої ради фізичної культури УСРР (1923 - 1930 рр.) (2012)
Цебро О. - З історії функціонування продовольчої торгівельної мережі Києва (1943 - 1945 рр.) (2012)
Хорошун Б. - Чеберяко О. В. Бюджетна система в УРСР 1920-х рр.: організаційно-правові та соціально-економічні основи функціонування. - К.: НІЛАН-ЛТД. - 438 с. (2012)
Бойко О. О. - Різноманіття паразитів м’ясоїдних тварин на території м.Дніпропетровськ, Фали Л. І., Бригадиренко В. В. (2011)
Гончаренко М. С. - Інтегральна оцінка функціонального стану організму дітей і підлітків залежно від біоритмологічного типу працездатності, Тимченко Г. М. (2011)
Гулаков А. В. - Накопичення основних дозотвірних радіонуклідів в організмі лося, що мешкає на території радіоактивного забруднення (2011)
Дирда Н. С. - Селекція високопродуктивного штаму ентомопатогенних бактерій Bacillus thuringiensis, перспективного для захисту природних біоценозів, Дрегваль О. А., Черевач Н. В., Вінніков А. І. (2011)
Довгій Ю. Ю. - Нематоди диких копитних України, Шендрик Л. І., Фещенко Д. В., Бойко О. О., Фали Л. І. (2011)
Жуков А. В. - Пространственная изменчивость электропроводности почвы под воздействием роющей активности слепышей на различных масштабных уровнях, Коновалова Т. М. (2011)
Захаркевич І. В. - Моніторинг підземних вод Полісся, Запольський А. К. (2011)
Коріновська О. М. - Чутливість мікроміцетів до важких металів, Гришко В. М. (2011)
Леус І. В. - Цитостабілізувальні властивості кластерних сполук ренію у процессі зберігання клітин, Шамелашвілі К. Л., Скорик О. Д., Ніколенко О. І., Штеменко Н. І. (2011)
Міюс Д. В. - Вплив інтравагінального введення хлорамфеніколу на склад мікрофлори піхви мишей, Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2011)
Никифорова О. А. - Аналіз психофізіологічних факторів праці операторів залізничного транспорту (2011)
Полішко Т. М. - Сучасні лабораторні технології та їх інформативність для практичної медицини, Полушкін П. М., Шевченко В. А. (2011)
Полішко Т. М. - Проблема об’єктивності результатів і обґрунтованості сучасних лабораторних досліджень, Полушкін П. М., Шевченко В. А., Миргородська К. С. (2011)
Полушкін П. М. - Передінвазійна діагностика та прогнозування гестозів у першій і другій половині вагітності, Бардаченко В. О., Янгулова О. Ю., Зозуля О. С. (2011)
Полушкін П. М. - Аналіз технологій основних сучасних видів парентерального введення ліків, Лютова М. О., Ходос Д. Г., Плачкова Т. О. (2011)
Русев И. Т. - Эколого-фаунистические предпосылки циркуляции арбовирусов в северо-западном Причерноморье, Закусило В. Н., Винник В. Д. (2011)
Семенов С. С. - Стан коагуляційного гемостазу при канцерогенезі та застосуванні системи реній-платина у наноформах, Шамелашвили К. Л., Чугуз О. О., Лоскутова Т. О., Штеменко Н. І. (2011)
Шевченко В. А. - Проблеми та перспективи сучасної традиційної та нетрадиційної діагностики, Полушкін П. М., Сімакова Ю. М., Гальченко Д. В. (2011)
Юсипіва Т. І. - Вплив техногенезу на вміст загального білка та співвідношення білкових фракцій у насінні деревних рослин, Коваль Ю. П. (2011)
Гассо В. Я. - Перекисне окиснення ліпідів у прудкої ящірки з екосистем різного ступеня антропогенної трансформації, Клименко О. Ю. (2011)
Содержание (2014)
Трощенко В. Т. - Условия перехода от рассеянного к локализованному усталостному повреждению металлов и сплавов. Сообщение 1. Размеры трещин при пределе выносливости, Хамаза Л. А. (2014)
Матвеев В. В. - Приближенное аналитическое определение вибродиагностических параметров наличия закрывающейся трещины в стержневых элементах при субгармоническом резонансе, Яковлев А. П., Богинич О. Е., Синенко Е. А. (2014)
Андрейкiв О. Є. - Визначення перioду докритичного росту наскрiзної трiщини високотемпературної повзучостi в двошаровiй пластинi, Скальський В. Р., Долiнська I. Я., Добровольська Л. Н. (2014)
Игнатович С. Р. - Вероятностная модель многоочагового усталостного повреждения заклепочных соединений авиационных конструкций (2014)
Довбня К. М. - Дослiдження напруженого стану ортотропної оболонки довiльної кривизни з наскрiзною трiщиною при згинальному навантаженнi, Шевцова Н. А. (2014)
Рикунiч Ю. М. - Деформацiя та руйнування стрижневої системи пневматичного електромагнiтного клапана при циклiчному ударному навантаженнi, Ситнiков О. Є., Астанiн В. В., Барилюк Є. I., Зайончковський Г. Й. (2014)
Герасимчук О. Н. - Взаимосвязь между пороговыми размахами коэффициента интенсивности напряжений материала и переход от короткой к длинной усталостной трещине (2014)
Степанов Г. В. - Оценка кинетики трещины в сварном шве СШ № 111 соединения коллектора с патрубком корпуса парогенератора по ресурсу пластичности, Широков А. В. (2014)
Хворостяный В. В. - Механическое поведение керамики и стекла при локальных разрушениях кромок образцов индентором Роквелла (2014)
Amini A. - Effects of Geometrical Parameters on the Stress Field of Three-Dimensional Plates Weakened by Periodic Notches, Afshar R., Berto F. (2014)
Haeri H. - Investigation of Fracturing Process of Rock-Like Brazilian Disks Containing Three Parallel Cracks under Compressive Line Loading, Shahriar K., Marji M. F., Moarefvand P. (2014)
Feng R. C. - Influence of Temperature on Fatigue Crack Propagation in TiAl Alloys, Rui Z. V., Zuo Y., Yan C. F., Zhang G. T. (2014)
Khotsyanovskii A. O. - Improvement of Strength and Wear Resistance of Metal Products with Ion-Plasma Nitride Coatings by Pulse Technique Implementation, Kumurzhi A. Yu., Lyashenko B. A. (2014)
Dahmani L. - Lateral Torsional Buckling Response of Steel Beam with Different Boundary Conditions and Loading, Boudjcmia A. (2014)
Дроздов А. В. - Универсальная установка ТТМ-200 для проведения испытаний на кручение, Кутняк В. В., Неговский А. Н., Вербило Д. Г. (2014)
Абушова А. P. - Экологические особенности редких родов актиномицетов в почвах Азербайджана, Гасанова С. А., Касимзаде М. А. (2010)
Бевзюк Д. О. - Роль septum та його взаємодій зі структурами емоціогенного мозку в ініціації та розвитку агресивної поведінки (2010)
Веселовская Е. В. - Зависимость этологических реакций крыс с подчинительным поведением от типа партнера в тесте "Перегородка" (2010)
Громенко В. М. - Сравнительный анализ флористико-фаунистических комплексов в биогеоценозах Крымского Присивашья, Ивашов А. В. (2010)
Задорожна Г. О. - Вихровий вплив імпульсного магнітного поля на осмотичну резистентність еритроцитів щурів, Ляшенко В. П., Чаус Т. Г., Ліс А. О., Ткаченко Я. О. (2010)
Карпенко В. І. - Дослідження можливостей використання поліферментних систем водоростей Mycrocystis aeruginosa для підготовки питної та технологічної води, Голодок Л. П., Водка М. В., Дяченко О. А., Сіренко6 Л. А. (2010)
Кісякова М. О. - Перспективи використання ліпосом для створення нових форм лікувально-профілактичних препаратів, Гаврилюк Г. П., Полішко Т. Н., Моісеєнко В. М., Вінніков А. І. (2010)
Кочет В. М. - Вплив промислових електричних знарядь лову на іхтіофауну ізольованих штучних водойм Дніпропетровської області, Христов О. О. (2010)
Ляпустіна О. В. - Культура ізольованих зернівок як біотехнологічна система дорощування зиготичних зародків кукурудзи in vitro (2010)
Маркіна М. В. - Функціональні та морфологічні зміни слизової оболонки шлунка при тривалому застосуванні блокатора водневої помпи, Вяткін О. К., Ляшенко В. П., Руденко А. І. (2010)
Моцний М. П. - Вплив термічної стимуляції на біопотенціали листя кукурудзи, Боцьва Н. П., Власова С. В., Єліна О. В., Матвій І. П. (2010)
Столбунов И. А. - Сравнение оборонительной реакции Rasbora paviei (Cyprinidae) из различных местообитаний (2010)
Супонько Ю. В. - Вплив нанопрепаратів кластерних сполук ренію на активність ферментів печінки в моделі пухлинного росту, Штеменко Н. І. (2010)
Ташевская Н. И. - Комплексная диагностика почечного аллотрансплантата с целью продления функционирования, Фурман Ю. В., Недзвецкий В. С. (2010)
Фоменко О. З. - Рівень гіалуронату та загальної гіалуронат-зв’язувальної активності білків за умов розвитку експериментального хронічного гепатиту С та лікування альфа-кетоглутаратом, Ушакова Г. О., Пієржиновський С. Г. (2010)
Шамилов Э. Н. - Влияние комплексов железа на формирование фотосинтетического аппарата и выход генетических изменений у гамма-облученных семян пшеницы, Абдуллаев А. С., Рзаева И. А., Азизов И. В. (2010)
Шаповалов С. О. - Рівень обмінних процесів організму поросят за умов уведення комплексних органічних сполук есенційних мікроелементів (2010)
Штірц А. Д. - Екологічна структура угрупувань панцирних кліщів (Acariformes, Oribatei) ділянок рекультивації м. Жовті Води Дніпропетровської області, Кульбачко Ю. Л., Нікітенко А. В., Дідур О. О. (2010)
Шугуров О. О. - Идентификация нелинейностей нейрональных систем спинного мозга методом псевдослучайных стимулов (2010)
Абаніна Н. С. - Ментальні засади соціального опору (2015)
Годлевська В. Ю. - Проблема бідності в сучасній Україні та шляхи її подолання (2015)
Труш М. С. - Соціокультурна інтеграція: особливості в умовах глобалізації: український aспект (2015)
Шапошникова І. В. - Формування професійної ідентичності випускника вищого закладу освіти: проблеми та перспективи (2015)
Юрженко Л. В. - Вплив глобалізаційних процесів на еволюцію соціокультурного середовища (2015)
Богач Л. В. - Врегулювання та розвиток орендних земельних відносин у cільськогосподарських підприємствах (2015)
Буряк Р. І. - Інтегрована система менеджменту як основа забезпечення сталого розвитку підприємства аграрного сектору України (2015)
Варналій З. С. - Забезпечення конкурентоспроможності та економічної безпеки малого і середнього підприємництва України, Васильців Т. Г., Білик Р. Р. (2015)
Васьковська Н. О. - Дослідження інститутів соціально-економічної сфери в історико-економінчому контексті (2015)
Галушко В. П. - Ефективність залучення інвестицій в агроформуваннях в умовах розвитку ринкових відносин, Ковтун О. А. (2015)
Жук О. І. - Напрями оцінки ефективності маркетингової діяльності (2015)
Кудінова І. П. - Підприємницькі засади розвитку сільського зеленого туризму (2015)
Курбет О. П. - Теорія цінності в працях представників Київської політекономічної школи (2015)
Куценко В. І. - Траєкторія модернізації вищої освіти в контексті формування людського капіталу (2015)
Лавриненко В. М. - Філософія війни: історико-економічні аспекти, Логінов М. М. (2015)
Ліп’яніна Х. В. - Математична модель привабливості інвестицій в туризм (2015)
Лопанчук А. А. - Формування економічної ефективності виробництва продукції скотарства в сільськогосподарських підприємствах зони Полісся (2015)
Туголуков С. І. - Стратегічні підходи до реформування пенсійної системи України (2015)
Ярмоленко Ю. О. - Генезис поняття "сталий розвиток" та прояви концепції у сучасних умовах (2015)
Галагуз І. В. - Міжнаціональні відносини України в умовах трансформації суспільства (Північний регіон) (2015)
Лебедева Ю. О. - Переяславська угода 1654 р.: історіографічний огляд (2015)
Печериця Т. В. - Становлення та розвиток музейної справи на Єлисаветградщині (кінець XIX ст. - перша чверть XX ст.) (2015)
Сапелкіна З. Л. - Благодійна діяльність доброчинної організації "Карітас" як наочне втілення християнської заповіді любові до ближнього (2015)
Содержание (2014)
Tu M. Y. - Review: Progress in the Studies on Mechanical Properties of Materials, Velasco J. I., Valles C., Gloria A., Lin W. Z., Li Z. M., Ruan G. L., Liu F. (2014)
Wua W. P. - Influence of a Strain Rate and Temperature on the Crack Tip Stress and Microstructure Evolution of Monocrystalline Nickel: a Molecular Dynamics Simulation, Yao Z. Z. (2014)
Li D. S. - Analysis of Fracture Behavior of Thin Polycrystalline Diamond Films, Zuo D. W., Qin Q. H. (2014)
Kim J. M. - Microstructure and Mechanical Properties of TiC Nanoparticle-Reinforced Iron-Matrix Composites, Park J. S., Yun H. S. (2014)
Feng R. C. - Improved Method of Fatigue Life Assessment for TiAl Alloys, Rui Z. Y., Zhang G. T., Yan C. F., Yi X. B. (2014)
Sevim I. - Effect of Aging Treatment on Surface Roughness, Mechanical Properties, and Fracture Behavior of 6xxx and 7xxx Aluminum Alloys, Sahih S., Cug H., Cevik E., Hayat F., Karali M. (2014)
Chen Y. F. - Constitutive Equations and Processing Maps for 49MnVS3 Non-Quenched and Tempered Steel, Peng X. D., Xu H. B., Jiang H. D., Guan G. H. (2014)
Her S. C. - Annealing Effect on the Microstructure and Mechanical Properties of a Thin Titanium Nitride Film, Wu C. L. (2014)
Zhou L. L. - Evolution of Anisotropy in Granular Materials: Effect of Particle Rolling and Particle Crushing, Chu X. H., Xu Y. J. (2014)
Li W. - Effect of the SiC Particle Orientation Anisotropy on the Tensile Properties of a Spray-Formed SiCp/Al-Si Composite, Chen J., He J. J., Ren Y. J., Qiu W., Zhu S. Q., Sunc V. P. (2014)
Tian H. L. - Microstructure and Wear Resistance of an Arc-Sprayed Fe-Based Coating after Surface Kemelting Treatment, We S. C., Chen Y. X., Tong H., Liu Y., Xub B. S. (2014)
Lee J. Y. - Strength Degradation of Glass Fiber Reinforced Polymer Bars Subjected to Reversed Cyclic Load, Kim K. H., Kim S. W., Chang M. (2014)
Zhong Z. P. - Numerical Analysis of Crack Propagation Path Using an Advanced Element Cracking Method, Wan S., Jiang Z. W. (2014)
Ni X. H. - Strength Prediction Model of a Particle-Reinforced Shellproof Ceramic Composite, Chen C., Liu X. Q., Zhang S. Q. (2014)
Wang Y. X. - Study on Thermal Stress of Honeycomb Ceramic Regenerators with Different Parameters, Dong M., Li H. Y., Liu Y. Q., Shang Q. H. (2014)
Zhang Q. - Study on Fatigue Life of Plow Bit under Different Planning Parameters, Xu M. J., Hu N. (2014)
Fan X. L. - Experimental Investigation on the Tensile Strength of Composite Laminates Containing Open and Filled Holes, Qin W. J., Suo T. (2014)
Han Z. Y. - Mechanical Properties of Thermoplastic Variable-Angle Composite Laminations for Conical Shells, Li Y. H., Fu H. Y. (2014)
Zhu Q. - Unified Solutions on Plastic Limit Internal Pressure for Metallic Elbows, Zhao J. H., Zhang C. G., Li Y., Wang S. (2014)
An H. P. - Research on Cutting-Temperature Field and Distribution of Heat Rates among a Workpiece, Cutter, and Chip for High-Speed Cutting Based on Analytical and Numerical Methods, Rui Z. V., Wang R. F., Zhang Z. M. (2014)
Hu L. L. - Dynamic Response of Gradient Foams, Liu Y. (2014)
Олійник Я. - Фактор часу в суспільній географії, Степаненко А. (2015)
Руденко В. - Населення фізико-географічних регіонів України та його забезпеченість природно-ресурсним потенціалом, Руденко С., Єремія Г. (2015)
Мезенцев К. - Тестування моделі диференціальної урбанізації в Україні, Гаврилюк О. (2015)
Барановський М. - Трансформація сільського розселення на регіональному рівні (на прикладі Чернігівської області) (2015)
Мальчикова Д. - Методичні підходи до аналізу специфіки регіонального природокористування у геопланувальному аналізі території (2015)
Доценко А. - Роль національної економіки у формуванні національної системи розселення (2015)
Пилипенко І. - Центро-периферійна організація суспільства та адміністративно-територіальна реформа (2015)
Мезенцева Н. - Другий демографічний перехід: витоки та концепції, Кондрась Н. (2015)
Мозговий А. - Методичні засади суспільно-географічного дослідження конфліктів міського розвитку (2015)
Melnychuk A. - Modern spatial transformation in Holosiivskyi district of Kyiv, Kovalchuk S. (2015)
Денисенко О. - Безпека території в зоні впливу великого міста: ризики, вразливість, нові управлінські підходи (2015)
Осіпчук І. - Використання паливних ресурсів у Рівненській області, Яроменко О. (2015)
Чемерис С. - Деякі аспекти умов життя населення в малих містах у зоні впливу найбільших міст (на прикладі Києва та Харкова) (2015)
Бобровицький А. - Оптимізація структури економіки України (2015)
Сивак О. - Моніторинг стану розвитку туризму та рекреації в Україні (2015)
Пашинська Н. - Вплив на регіональний розвиток полюсів соціально-економічного зростання, що формуються на основі транспортних вузлів та мереж (2015)
Бортник С. - Просторово-часова організація церковно-територіального устрою в Україні (на прикладі православної церкви), Харишин М. (2015)
Бабенко В. О. - Розвиток інтеграційних процесів України та країн-членів БРІКС в умовах глобалізації (2016)
Бондар-Підгурська О. В. - Механізм акумуляції коштів на дослідження та технологічний розвиток економіки: формування та реалізація (2016)
Данилишин Б. М. - Визначення ефективності макроекономічного регулювання розвитку каскадів регіональних соціально-економічних систем в ресурсних обмеженнях, Микитенко В. В. (2016)
Драган І. В. - Вплив макроекономічних чинників на стійкість навколишнього природного середовища та надійність функціонування національної економіки, Демешок О. О. (2016)
Загурський О. М. - Теоретичні аспекти інституціональної модернізації вітчизняної економіки (2016)
Йосипенко О. А. - Прямі іноземні інвестиції: аналіз глобальних тенденцій у забезпеченні економічного розвитку (2016)
Карасьова Н. А. - Детермінанти експортоорієнтованої діяльності аграрного сектора (2016)
Кравченко М. В. - Теоретичні основи бухгалтерського обліку на підприємстві (2016)
Кратт О. А. - Напрями реформування оподаткування заробітної плати в Україні (2016)
Кузьменко О. О. - Особливості формування та класифікація доходів туристичного підприємства (2016)
Кукліна Т. С. - Диверсифікація бізнесу як система стратегічного варіанту розвитку турфірми, Гурова Д. Д. (2016)
Курильців Р. М. - Становлення теорії адміністрування землекористування в Україні (2016)
Масляєва О. О. - Використання SWOT-аналізу як інструменту для вибору конкурентної стратегії на прикладі ТОВ "Синельниківський молочний завод" (2016)
Момонт Т. В. - Аналітичне забезпечення процесу диверсифікації суб’єктів туристичної індустрії (2016)
Ніколаєнко С. М. - Маркетингові дослідження ринку добровільного медичного страхування (2016)
Підвисоцька Л. Я. - Облік та звітність земельних ресурсів: проблеми організації та методики (2016)
Сітковська А. О. - Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства: методика та критерії розрахунку (2016)
Уманців Г. В. - Тенденції комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності в Україні, Мартинів І. К. (2016)
Рузина М. В. - Петрографические разновидности алмазоносных кимберлитов трубки Лорелей (Ангола), Вунда Т. М., Вавриш Н. Г., Терешкова О. А. (2013)
Нікітенко І. С. - Результати петрографічного дослідження колекції стародавніх жорен з фондів Дніпропетровського Національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького, Куцевол М. Л., Коваленко Е. Д. (2013)
Собко Б. Е. - Вибір та обґрунтування раціонального гірничотранспортного комплексу при проведенні розкривних робіт в умовах Єристівського ГЗК, Дроздов А. В. (2013)
Пчелкин Г. Д. - Формирование техногенных месторождений на основе управления процессом сегрегации сыпучих пород, Кустов В. В. (2013)
Ценджав Л. - Обоснование параметров выщелачивания урана для гидрогенных месторождений Монголии (2013)
Фомичёв В. В. - Моделирование механических характеристик горных пород при решении задач геомеханики с учетом геометрических и механических параметров трещин, Почепов В. Н., Фомичёва Л. Я. (2013)
Надутый В. П. - Определение напряженного состояния рабочего органа вибромашины при ударных нагрузках, Левченко П. В., Белюшин Д. В. (2013)
Самедов А. М. - Изменение объемных деформаций лессовидных суглинков при гидростатическом сжатии, Тарасюк О. С., Кравец О. Ю. (2013)
Бакутін А. В. - Багатокритеріальна оптимізація систем керування електромеханічними комплексами (2013)
Бубликов А. В. - Энергоэффективный способ автоматизации режимов работы добычных комбайнов на тонких пластах (2013)
Герасина А. В. - Интеллектуальные прогнозирующие модели процессов крупного дробления и самоизмельчения руд (2013)
Никишенко А. Н. - Оптимизация процесса контроля плотности флюса в блоке пенного флюсования (2013)
Обжерин Ю. Е. - Полумарковская модель двухкомпонентной системы с отключением компонентов на период проведения контроля, Бойко Е. Г. (2013)
Кирия Р. В. - Исследование пропускной способности аккумулирующих бункеров системы подземного конвейерного транспорта угольных шахт, Максютенко В. Ю., Брагинец Д. Д., Мищенко Т. Ф. (2013)
Русских В. В. - О применении программного обеспечения "Minemodeler” в условиях шахт ПАО ДТЭК "Павлоград-уголь", Гайдай А. А. (2013)
Сергеева Е. Л. - Автоматизированный анализ состояния терриконов по данным дистанционного зондирования Земли на основе ГИС-технологии (2013)
Белова О. В. - Метод возмущений в приложении к задачам механики (2013)
Кагадий Т. С. - Применение асимтотического метода к решению контактных задач для полубесконечных тел с прямолинейной анизотропией, Павленко А. В., Щербина И. В. (2013)
Кузьменко В. І. - Математичне моделювання взаємодії масивних споруд із неоднорідними та анізотропними основами, Бабошкін І. І., Гаркуша С. В. (2013)
Рудаков Д. В. - Перспективы применения электроциклона для снижения объемов пылевых выбросов металлургических предприятий (на примере г. Днепродзержинска), Ляховко А. Д. (2013)
Cheberyachko Y. I. - The role of means of individual protection for respiratory organs in prophilaxis of the coal – dust etiology (2013)
Авраменко С. Х. - Дослідження екологічних проблем автозаправних станцій та розробка заходів для їх зменшення, Плоха Т. В., Головко М. Ю. (2013)
Галата А. В. - Дослідження динаміки процесу біохімічного очищення стічних вод на металургійному комбінаті пат "ДМКД" (м. Дніпродзержинськ) (2013)
Сорока Ю. М. - Визначення параметрів радіаційного стану навколишнього середовища в районі розташування Заводу по виробництву ядерного палива, Рець Ю. М., Молчанов I. M, Сорока М. М. (2013)
Котенко Ю. М. - Дослідження хіміко-мінералогічних та фізико-механічних властивостей глин розкривних порід Вільногірського ГМК, Зберовський О. В. (2013)
Скороход Г. І. - Приклади укрупнення дидактичних одиниць при викладанні вищої математики (2013)
Шматков Г. Г. - Фітоекстракція важких металів з ґрунту, Яковишина Т. Ф. (2013)
Лазников А. М. - Моделирование устойчивости бортов карьера при разработке Мотроновско-анновского участка малышевского месторождения, Полищук С. З., Собко Б. Е., Полищук А. В. (2013)
Оксень Ю. И. - Оценка экономической эффективности теплонасосной технологии утилизации тепла компрессорных установок на горных предприятиях, Радюк М. В., Самуся О. В. (2013)
Ишков В. В. - Новые данные о распределении токсичных и потенциально токсичных элементов в угле пласта с6н шахты "Терновская" Павлоград-Петропавловского геолого-промышленного района, Козий Е. С. (2013)
Курмелёв И. И. - Геохимические особенности распределения редких элементов в породах снежнянской площади (2013)
Содержание (2014)
Матвеев В. В. - Влияние неупругого сопротивления на колебания упругого тела с закрывающейся трещиной при основном и субгармоническом резонансах, Богинич О. Е. (2014)
Науменко В. П. - Сопротивление разрушению листовых металлов и тонкостенных конструкций.Сообщение 1.Критический обзор, Лиманский И. В. (2014)
Семенов А. С. - Критерии термоусталостного разрушения монокристаллических жаропрочных сплавов и методы определения их параметров, Гецов Л. Б. (2014)
Склепус C. H. - Исследование повреждаемости твердооксидного трубчатого топливного элемента при ползучести, Золочевский А. А. (2014)
Ромащенко В. А. - О шестимерных гиперповерхностях прочности второго порядка ортотропных материалов (2014)
Бахтина Е. В. - Выбор аналитических методик для определения механических характеристик однонаправленных композиционных материалов на основе стекловолокон (2014)
Дроздов А. В. - Исследование микрорастрескивания керамических материалов методом акустической эмиссии (2014)
Баженов В. А. - Численное моделирование динамических процессов упругопластического взаимодействия неоднородных пространственных тел на основе полуаналитического метода конечных элементов.Сообщение 2.Исследование динамического деформирования пространственных конструкций сложной формы, Гуляр А. И., Солодей И. И. (2014)
Смирнов В. И. - О критической нагрузке при растяжении плоских и круглых образцов с глубокой выточкой (2014)
Бородiй М. В. - Експериментальне дослiдження ефекту ратчетингу за складного пропорцiйного навантаження, Стрижало В. О., Кучер М. К., Данильчук Є. Л., Адамчук М. П. (2014)
Музыка Н. Р. - Влияние вида нагружения на процесс накопления повреждений в материале, Швец В. П. (2014)
Голуб В. П. - К задаче расчета усталостной долговечности при комбинированном нагружении циклическими растяжением-сжатием и кручением, Крижановский В. И., Пелых В. Н. (2014)
Azadi M. - Nanoniechanical Properties of TiN/TiC Multilayer Coatings, Sabour_Rouhaghdam A. (2014)
Ismail A. A. - On Designing Constant-Stress Partially Accelerated Life Tests under Time-Censoring (2014)
Haeri H. - On the Strength and Crack Propagation Process of the Pre-C.'racked Rock-Like Specimens under Uniaxial Compression, Shahriar K., Marji M. F., Moarefvand P. (2014)
Белокуров В. Н. - Механическое устройство для деформирования полых цилиндрических образцов (2014)
Волощук О. Г. - Економічна ефективність виробництва продукції: сутність, види, ресурси, результат (2009)
Діброва О. Ю. - Глобальний проектний менеджмент: сутність та проблеми розвитку (2009)
Дучинський П. І. - Проблеми залучення банківського кредиту вітчизняними підприємствами в умовах ринкової нестабільності, Турочкін Р. О. (2009)
Єпіфанова І. Ю. - Теоретичні аспекти оптимізації ресурсного забезпечення інвестиційної діяльності підприємств Вінниччини (2009)
Заїнчковський А. О. - Підприємства харчової промисловості на ринку продовольчих товарів України (2009)
Захарченко В. В. - Ідентифікація ключових компетенцій підприємства, Бєлова Т. Г. (2009)
Калапа Т. В. - Дослідження сезонності у виготовленні основних засобів підприємствам молочної промисловості (2009)
Капінус Л. В. - Управління продуктивністю споживчо-орієнтованого підприємства (2009)
Каун О. Б. - Банківська криза в Україні: причини, наслідки і шляхи виходу (2009)
Коваленко Н. В. - Аналіз впливу екологізації підприємства на його конкурентоспроможність в сучасних умовах господарювання (2009)
Крисанов Д. Ф. - Інструменти зниження впливу небезпечних чинників на якість і безпечність харчової продукції (2009)
Кузьмінська Н. Л. - Трансфер технологій як форма просування інновацій в Україні (2009)
Левицька І. В. - Проблеми підвищення ефективності управління холдингами (2009)
Лисак В. Ю. - Теоретико-методичні основи та принципи формування поняття персонал підприємства (2009)
Лисенко М. С. - Храктеристика ресурсно-функціонального підходу до оцінки економічної безпеки підприємств (2009)
Лук'янов О. Л. - Гуманітарна інтервенція в міжнародному праві, Салатюк Н. М. (2009)
Михайленко O. В. - Аналіз стану інноваційного процесу на підприємствах України (2009)
Нагорний Є. В. - Фактори підвищення ефективної забезпеченості сировинними ресурсами цукрових і спиртових підприємств (2009)
Нещадим Н. О. - Роль інформаційного забезпечення у процесі управління (2009)
Новойтенко І. В. - Розвиток трудового потенціалу підприємств хлібопекарської галузі (2009)
Олійниченко О. М. - З'ясування потреб інформації для формування інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень (2009)
Полінчик-Ярова Т. В. - Стан розвитку підприємств хлібопекарної промисловості за етапами життєвого циклу продукції (2009)
П'янкова О. В. - Ідентичність брендів українського ринку продуктів харчування (2009)
Рябенко Л. М. - Якість зерна як основний чинник нарощування його експорту (2009)
Рябенко В. В. - Теоретичні основи оцінки потенціалу підприємства (2009)
Салатюк Н. М. - Інфляція як чинник і наслідок економічної кризи в Україні (2009)
Скопенко Н. С. - Сутність та основні етапи антикризового управління (2009)
Слободян Н. Я. - Фактори підвищення конкурентоспроможності підприємств молочної промисловості України (2009)
Соловйова О. М. - Інфраструктурне забезпечення аграрного ринку одеської області (2009)
Струнін В. В. - Інноваційні підходи до енергозабезпечення діяльності підприємств харчової промисловості (2009)
Соломка О. М. - До питання про роль держави в системі соціального захисту населення (2009)
Супруненко С. А. - Економічна природа податкового планування і його роль в підприємницькій діяльності (2009)
Кость Я. О. - Використання результатів державного фінансового контролю в процесі фінансової діагностики підприємства (2009)
Труш Ю. Л. - Якість продукції як економічна категорія (2009)
Тягун Д. Г. - Модель оптимуму мотивації як інструмент управління персоналом (2009)
Форкош Н. М. - Вплив стану сільського господарства на стан харчової промисловості України (2009)
Шваб О. В. - Інтелектуальний капітал - стратегічний ресурс ефективної діяльності сучасних промислових підприємств (2009)
Швед Т. В. - Проблеми розвитку харчової промисловості України в сучасних умовах (2009)
Шевченко Н. Ю. - Особливості митного регулювання експорту олійних культур та товарів їх переробки (2009)
Шевченко О. О. - Інституційні проблеми стійкості фінансової системи України (2009)
Шереметинська О. В. - Особливості нормування обігових засобів хлібопекарських підприємств в умовах змінного попиту (2009)
Шипов М. В. - Споживча кооперація як елемент ринкової соціально-економічної системи (2009)
Шульга О. А. - Доцільна трансформація земельних відносин в Україні (2009)
До відома авторів (2009)
Клименко О. - Свобода мирних зібрань в Україні: правові проблеми реалізації (2016)
Михайлюк Я. - Надання адміністративних послуг в електронній формі у країнах Європейського Союзу та Україні: порівняльно-правовий аспект (2016)
Когут Н. - Прогалини та аномалії в правовому регулюванні спадкових відносин (2016)
Семенюк О. - Окремі проблеми дотримання прав людини під час здійснення оперативно-розшукової діяльності у зв’язку з необхідністю забезпечення режиму секретності (2016)
Хрімлі О. - Класифікація способів захисту прав інвесторів (2016)
Шереметьєва О. - Угода про асоціацію між Україною та ЄС: ретроспектива та реалії сьогодення (2016)
Андрушко П. - Особливості кримінально-правової кваліфікації притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності в доктрині кримінального права і правозастосовчої практики (частина друга) (2016)
Міхневич Л. - Юридичний факультет Одеських вищих жіночих курсів (1908-1920): історія створення та діяльності (2016)
Балюк Ю. - Межі здійснення права спільної власності на житло (2016)
Войцева О. А. - Аксіологічна характеристика фразеологізмів з найменуваннями одягу та його деталей в українській мові (2015)
Дружинець М. Л. - Вимова звукосполук українськими респондентами ПМР: норма та девіації (2015)
Поліщук С. С. - Лексика конярства в контексті дослідження говорів Середнього Надбужжя (2015)
Порожнюк А. Л. - Міжмовні семантичні співвідношення фразеологізмів, що характеризують людину в українській, російській та німецькій мова, Горбань В. В. (2015)
Романченко А. П. - Етимологія, словотвірні та прагматичні особливості офіційних назв автомобілів, Хрустик Н. М. (2015)
Хаценко Л. І. - Дослідження українських діалектів у працях А. А. Москаленка (2015)
Антонюк О. В. - Лексичні засоби створення чоловічих та жіночих образів в історичному романі В. Шкляра "Маруся", Плахотна М. В. (2015)
Касім Г. Ю. - Заміна компонента як найчастотніший прийом трансформації інтертекстуальних одиниць у текстах сучасних ЗМІ (2015)
Ковалевська Т. Ю. - Базові ідеї нейролінгвістичного програмування: шляхи інтерпретацій (2015)
Кутуза Н. В. - Сугестивна ефективність рекламних слоганів: експериментальне дослідження (2015)
Мурадян И. В. - Собственные имена в текстах "Повестей белкина" А. С. Пушкина и повестях Т. Г. Шевченко (2015)
Щербак О. В. - Динаміка функціонування семіотичних кодів в українській комерційній телерекламі (2015)
Яковенко Л. І. - Ціннісна ієрархія митця у поезії В. Свідзінського (2015)
Бересток А. - Фактори формування регіонального туристичного ринку Сумщини та його місце на національному туристичному ринку України (2015)
Бесєдіна К. - Сільська місцевість АР Крим – важливий об’єкт суспільно-географічних досліджень (2015)
Гребінь А. - Порівняльний аналіз демографічної ситуації прикордонних територій, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС (на прикладі Рівненської та Гомельської областей) (2015)
Кича К. - Суспільно-географічне дослідження будівельного комплексу Рівненської області, Кича А. (2015)
Кулініч М. - Забезпеченість населення Середнього Подніпров’я місцями для організації та проведення короткострокового відпочинку біля води (2015)
Молікевич Р. - Методичні особливості суб`єктивної оцінки здоров`я в контексті дослідження якості життя населення (на прикладі Херсонської області) (2015)
Омельченко Н. - Основні риси просторової еволюції урбанізації в Україні (2015)
Остапенко П. - Методика аналізу стану використання та прогнозування розвитку території історичної Волині (2015)
Пінчук Л. - Світовий фармацевтичний ринок: сучасний стан, регіональні особливості та тенденції розвитку (2015)
Романченко Т. - Соціальна нерівність, бідність і поляризація простору на прикладі вулиць в селі Гельмязів (2015)
Скляров О. - Перспективи розвитку альтернативної енергетики у Херсонській області (2015)
Чіпко Т. - Продовольча криза у світі і можливості України в її вирішенні (2015)
Адаменко О. А. - Концептуальні засади інноваційного розвитку підприємств (2010)
Арутюнян С. В. - Фінансова криза і розвиток франчайзингу в Україні, Слободян Н. Г. (2010)
Бевз В. В. - Енергоефективність підприємств харчової промисловості — сучасний стан і стратегія розвитку (2010)
Бойко І. А. - Бюджетування та збалансована система показників як інструменти реалізації стратегії (2010)
Болотіна І. М. - Сучасні методи оцінки вартості брендів у світі, П'янкова О. В. (2010)
Буковинська М. П. - Деякі проблеми організації оплати праці на прикладі Росії (2010)
Вечірко О. Г. - Ефективність, як економічна категорія (2010)
Волощук Т. Г. - Особливості державного регулювання експортної діяльності підприємств олійно-жирової галузі (2010)
Говоруха Ж. А. - Теоретичні підходи до визначення поняття "інновація" (2010)
Говорушко Т. А. - Взаємодія складових інноваційної політики підприємств, Лановська Г. І. (2010)
Гоменюк О. О. - Вибір стратегії компанії в умовах невизначеності (2010)
Грищенко Д. Г. - Розвиток персоналу — запорука добробуту компанії (2010)
Гуткевич С. О. - Мотиваційний аналіз поведінки споживачів — як складова удосконалення процесів управління в системі менеджменту якості, Дяченко Л. А. (2010)
Данілова Е. І. - Дослідження причин виникнення корпоративних конфліктів (2010)
Духновська Л. М. - Особливості обліку оподаткування підприємств малого бізнесу (2010)
Євсєєва І. В. - Механізм інвестування відтворення основних засобів, Левицька І. В., Козаченко К. П. (2010)
Ємцева Г. Ф. - Проблеми встановлення цін на ринку хліба та хлібопродуктів (2010)
Жолнер І. В. - Облік витрат на рекламу в контексті міжнародних та національних стандартів (2010)
Жужукіна Н. І. - Особливості формування сучасних моделей господарювання, Оганезов А. В. (2010)
Іванюта Т. М. - Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень (2010)
Іващенко С. В. - Формування системи соціального партнерства в Україні, Безпалько О. В. (2010)
Ільєнко Н. О. - Вплив державного регулювання на процеси реформування оплати праці (2010)
Капінус Л. В. - Класифікація реклами та її практичне значення в підвищенні ефективності управління поведінкою споживачів (2010)
Кудренко Н. В. - Ключові аспекти ціноутворення на ринку комбікормів України (2010)
Кундєєва Г. О. - Проблеми продовольчої безпеки: галузевий підхід (2010)
Левченко Ю. Г. - Управління виробничим потенціалом підприємств харчової промисловості, Чередниченко О. А. (2010)
Лисак В. Ю. - Методичні підходи до оцінки людського капіталу підприємств харчової промисловості (2010)
Лисенко К. М. - Потенціал підприємства як економічна категорія: сутність та складові, Скригун Н. П. (2010)
Литвинюк О. П. - Формування конкурентних переваг підприємства та забезпечення їх підтримки, Гавриленко І. С. (2010)
Лук'янов О. Л. - Правове становище добровільних живих щитів в міжнародному гуманітарному праві, Салатюк Н. М. (2010)
Луців О. Р. - Побудова моделі для визначення ризику при реалізації конкурентної стратегії (2010)
Маньгора О. В. - Розвиток підприємства як об'єктивна необхідність продовження його життєвого циклу (2010)
Маргасова В. Г. - Сучасні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки суб'єктів підприємництва та перспективи їх подальшого розвитку, Роговий А. В. (2010)
Мицюк С. В. - Необхідність використання системи управління якістю продукції (2010)
Момот Л. В. - Бухгалтерський облік франшизи, Овдій О. В. (2010)
Мосіюк І. П. - Сільськогосподарська кооперація: проблеми, шляхи розв'язання, Кудінова І. П. (2010)
Москаленко В. О. - HR-показники — інструмент вдосконалення системи оцінки персоналу (2010)
Мостенська Т. Л. - Концептуальні підходи до процесу прийняття управлінських рішень, Гриценко І. В. (2010)
Нагавичко Т. О. - Шляхи покращення стану сировинної бази плодоовочевої галузі України (2010)
Нагула Н. М. - Механізм контролінгу як інструмент сучасного управління підприємством (2010)
Печериця Ю. - Огляд ринку алкогольних напоїв України, Нестор Р. (2010)
Ралко О. С. - Теоретичні підходи до визначення ефективності досягнення цілей (2010)
Заїнчковський А. О. - Кафедрі економіки і права — 80 років (2010)
До відома авторів (2010)
Тітул (2015)
Брюховецька Н. Ю. - Підготовка нефінансової звітності як метод забезпечення інвестиційної привабливості підприємств та їх капіталізації, Хасанова О. В., Рябикіна Н. І. (2015)
Булеев И. П. - Мотивация эффективности труда в условиях рыночных отношений постсоциалистических стран, Ревва А. Н., Булеев Е. И. (2015)
Богуцька О. А. - Облігаційна позика як джерело інвестиційної активності підприємств (2015)
Бриль І. В. - Визначення етапів механізму управління нематеріальними активами підприємства, Василенко Т. Д. (2015)
Васильєва Н. Ф. - Неоіндустріалізація України в контексті розвитку ІТ-сфери (2015)
Горощенко В. В. - Умови прискорення інноваційної модернізації вугільної промисловості України (2015)
Драчук Ю. З. - Механізми регулювання інноваційного розвитку промисловості на засадах публічно-приватного партнерства: європейський досвід, Трушкіна Н. В., Кабанов А. І. (2015)
Іванов Ю. Б. - Податкові джерела фінансування освіти (2015)
Матюшин А. В. - Институциональные аспекты управления национальным банком развития, Аборчи А. В. (2015)
Рябикіна К. Г. - Бухгалтерська та вартісна моделі оцінювання капіталу підприємств (2015)
Стрєльніков Р. М. - Методи аналізу ефективності реалізації інвестиційних проектів інтегрованих структур (2015)
Фокіна І. В. - Нормативно-правове забезпечення спільної розробки вугільних родовищ державними та приватними підприємствами (2015)
Шемякіна Н. В. - Фінансове забезпечення неоіндустріального розвитку: концептуальні положення та світовий досвід, Гориненко Г. С. (2015)
Брюховецький Я. С. - Механізм та функції економічних інститутів при цільовому кредитуванні інвестиційних проектів підвищення інтелектуалізації промислових підприємств (2015)
Венжега Р. В. - Концептуальні положення інституційних трансформацій у вугільній промисловості України (2015)
Волкогон С. А. - Информационное обеспечение деятельности налоговых органов при стимулировании малого бизнеса региона (2015)
Іваненко Л. В. - Витрати підприємств на формування і розвиток людського капіталу на різних стадіях його життєвого циклу (2015)
Щерба А. О. - Інвестиційна активність промислових підприємств України (2015)
Аннотації (2015)
Аннотации (2015)
Abstracts (2015)
Шинкаренко В. Г. - Стратегический анализ внешней среды функционирования предприятия (2015)
Криворучко О. Н. - Изменения в бизнес-процессах предприятия (2015)
Федотова І. В. - Система загального управління взаємовідносинами підприємства з основними партнерами (2015)
Водолажська Т. О. - Розробка кадрової політики підприємства (2015)
Ананко І. М. - Процес проектування логістичних систем (2015)
Догадайло Я. В. - Вимірювання економічної результативності діяльності підприємства (2015)
Пипенко І. С. - Потенціал підприємства як об’єкт управління (2015)
Шинкаренко В. Г. - Формування цінності послуг пасажирського автомобільного транспорту, Легкий С. А. (2015)
Попова Н. В. - Особливості розвитку підприємств транспортно-логістичної системи в умовах VUCA-світу (2015)
Ачкасова Л. М. - Застосування моделі досконалості EFQM для управління АТП (2015)
Гладка О. І. - Сутність та порівняльна характеристика внутрішнього та зовнішнього маркетингу персоналу (2015)
Title (2015)
Table of contents (2015)
Recio Espejo J. M. - Soils of the pastures of Los Pedroches (Córdoba, Spain) (A contribution to 2015 International Year of Soils), Nerger R. (2015)
Медведев В. В. - Континуальность и дискретность почв поля: прикладные следствия для земледелия (2015)
Чертко Н. К. - Атмосферные выпадения на почвы Белорусского Полесья, Карпиченко А. А. (2015)
Самохвалова В. Л. - Патентно-інформаційне забезпечення оцінювання екологічного стану ґрунтів, Мандрика О. В., Фатєєв А. І., Горякіна В. М. (2015)
Десятник К. О. - Роль кальцію в оптимізації показників родючості та умов існування педобіонтів у чорноземі опідзоленому (2015)
Ткач О. П. - Вміст марганцю в дерново-буроземних ґрунтах полонин Закарпаття (2015)
Юношева О. П. - Специфіка мікробних угруповань ґрунту інтродукованих рослин Lavandula Angustifolia Mill., Елланська Н. Е. (2015)
Гришко В. М. - Вплив органо-мінеральних добрив на основі осадів стічних вод на ценоз мікроміцетів, Коріновська О. М. (2015)
Канівець С. В. - Еволюція опідзолених і реградованих чорноземів східного височинного Лісостепу України та шляхи поліпшення (2015)
Котович О. В. - Еколого-гідрохімічна характеристика ґрунтових вод Присамар’я Дніпровського як індикатор стану еталонних та деструктивних біогеоценозів (2015)
Травлєєв А. П. - Волощук М. Д. Ерозія ґрунтів України: еволюція теорії та практики / М. Д. Волощук, Н. І. Петренко, С. В. Яценко. – К. : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2014. – 325 с., Горбань В. А. (2015)
To the authors’ attention (2015)
Третяк А. М. - Сучасний землеустрій в Україні:поняття, сутність, тенденції розвитку, Третяк Н. А. (2016)
Дорош О. С. - Роль соціально-економічної й інституційної складових у формуванні й функціонуванні агрохолдингів в Україні, Купріянчик І. П. (2016)
Бутенко Є. В. - Трансформація агроформувань в умовах розвитку ринкових відносин на території України, Харитоненко Р. А. (2016)
Лобунько А. В. - Методологічні основи розподілу та перерозподілу земель за цільовим призначенням (2016)
Тихенко О. В. - Проблеми ведення обліку якості земель у системі державного земельного кадастру України (2016)
Третяк А. М. - Наукове обґрунтування сутності понять "обмеження у використанні земель" і "обтяжень прав на земельну ділянку", Дорош Й. М. (2016)
Третяк В. М. - Основні підходи до проектування землекористування структурних елементів місцевої екомережі, Гунько Л. А. (2016)
Третяк А. М. - До питання про економічну сутність поняття інновацій та інноваційної діяльності у сфері землеустрою, Калганова І. Г. (2016)
Третяк А. М. - Оцінювання збитків, завданих природно-заповідному фонду, що розташовано на територіях незаконно анексованої АР Крим та тимчасово окупованих частинах Донецької і Луганської областей, Третяк В. М., Капінос Н. О. (2016)
Кошель А. О. - Теоретичні основи ефективності масової оцінки земель (2016)
Дорош А. Й. - Нові підходи до територіального планування в Україні з врахуванням децентралізаційних процесів та досвіду Австрії (2016)
Запрошуємо до співробітництва (2016)
Title (2015)
Table of contents (2015)
Яковенко В. М. - Морфологія лісового байрачного ґрунтоутворення на делювіальних суглинках, Білова Н. А. (2015)
Власенко Н. О. - Розсошанський лісовий масив зеленої зони міста Полтави (ґрунтово-геоботанічна та типологічна характеристики) (2015)
Оганесян М. С. - Особливості вмісту карбонатів у чорноземі звичайному лісопокращеному під насадженнями білої акації (Robinia pseudoacacia L.), Михайліченко О. О. (2015)
Мальцев Е. И. - Биологическая активность лесной подстилки искусственных лесов в степной зоне (2015)
Самохвалова В. Л. - Визначення загального вмісту нафти та нафтопродуктів у ґрунтах для моніторингу забруднення та ефективності ремедіації, Фатєєв А. І., Самохвалова П. А., Мандрика О. В., Бублик В. Д., Куц О. (2015)
Гунько С. О. - Екологічні особливості розповсюдження кадмію в едафотопах урбанізованих територій степового Придніпров’я (на прикладі м. Дніпродзержинська) (2015)
Узбек І. Х. - Деякі властивості техногенних екосистем степового Придніпров’я (2015)
Зверковський В. М. - Зміни фізичних і хімічних властивостей шахтних порід та штучних ґрунтів під впливом довготривалої рекультивації, Зубкова О. С. (2015)
Галаган Т. І. - Теоретико-методологічний напрямок стратегії рекультивації порушених земель (2015)
Цапко Ю. Л. - Дискусійні проблеми природи гумусу (2015)
Recio Espejo J. M. - Seminar "The soils as resource in the Biosphere" 25, 26 and 27/November/2015 International University of Andalusia (Huelva,Spain), del Olmo F. Diaz (2015)
To the authors’ attention (2015)
Содержание (2013)
Torabi A. R. - Fracture Assessment of Blunt V-Notched Graphite Specimens by Means of the Strain Energy Density, Bertoh F. (2013)
Hariri-Ardebili M. A. - Orthotropic Material and Anisotropic Damage Mechanics Approach for Numerically Seismic Assessment of Arch Dam-Reservoir-Foundation System, Mirzabozorg H. (2013)
Czechowski L. - Static and Dynamic Buckling of Rectangular Functionally Graded Plates Subjected to Thermal Loading, Kowal-Michalska K. (2013)
Alfred Franklin V. - Generation and Validation of Crack Growth Resistance Curve from DCB Specimens: An Experimental Study, Christopher T. (2013)
Naveed Afzal - Microstructural Features and Mechanical Properties of Artificially Aged AA2024, Tariq Shah, Ahmad R. (2013)
Ismail A. A. - Estimating the Generali/ed Exponential Distribution Parameters and the Acceleration Factor under Constant-Stress Partially Accelerated Life Testing with Type-II Censoring (2013)
Rostamiyan Y. - Preparation, Modeling, and Optimization of Mechanical Properties of Epoxy/H I PN/Silica Hybrid Nanocomposite Using Combination of Central Composite Design and Genetic Algorithm. Part 2. Studies on Flexural, Compression, and Impact Strength, Fereidoon A. B., Omrani A., Ganji D. D. (2013)
Buyukkaragoz A. - A Numerical Study of the Flexural Behavior of Concrete Beams Reinforced with AFRP Bars, Kalkan I., Lee J. H. (2013)
Cheraghi H. - Morphology and Mechanical Properties of PP/LLDPE Blends and Ternary PP/LLDPE/nano-CaCOj Composites, Ghasemi F. A., Payganeh G. (2013)
Temimi Lahouari H. - Study of the Effect of Water Intake by the Matrix on the Optimization of the Fiber Matrix Interface Damage for a Composite Material by Genetic Algorithms, Allel M., Belkaid N., Boutaous A., Bnuamrane R. (2013)
Kashvzadeh K. R. - Study of the Effect of Different Industrial Coating with Microscale Thickness on the CK45 Steel by Experimental and Finite Element Methods, Arghavan A. (2013)
Редакційна колегія (2014)
Берулава Д. З. - Композитно-розподілена організаційна структура управління стратегічною програмою розвитку міста (2014)
Бушуев С. Д. - Организационное доверие как интегрирующий фактор успеха проектов и программ, Лазарева М. В. (2014)
Бушуєв С. Д. - Формування потоку цінності володіння в Канбан при реалізації проектів розробки програмного забезпечення, Бойко О. О. (2014)
Колесников А. Е. - Формирование информационной среды университета для дистанционного обучения (2014)
Колеснікова К. В. - Метод визначення ергодичності орієнтованого графу системи проектного управління, Палій С. В. (2014)
Криворучко О. В. - Розроблення дивергентної методології гармонізації рішень в управлінні програмами розвитку ВНЗ (2014)
Минаева Т. С. - Развитие деятельности международной компании в условиях антикризисного управления (2014)
Оберемок И. И. - Взаимодействие функциональных систем управления компании в рамках гомеостатической системы управления проектом, Оберемок Н. В. (2014)
Рогозина В. Б. - Управление развитием проектно-ориентированных организаций на основе комплементарных ценностей (2014)
Руденко Е. С. - Модель процесса управления безопасностью портовой инфраструктуры (2014)
Семко І. Б. - Проекти створення та використання альтернативних джерел енергії, Борисова Н. І., Копил Д. В. (2014)
Сташевський З. П. - Математична модель освітнього проекту підготовки фахівця в галузі інформаційної безпеки, Грицюк Ю. І. (2014)
Степований В. М. - Модель впливу властивостей продукту на конфігурацію іноваційних проектів отримання біодизелю (2014)
Сухонос М. К. - Определение базовых характеристик и разработка модели портфеля энергоинфраструктурных проектов (2014)
Тесля Ю. М. - Синергетична модель "хвороб" проектів, Данченко О. Б. (2014)
Харитонов Д. А. - Фрактальна модель діагностики організаційних патологій в управлінні проектами (2014)
Шерстюк О. И. - Ролевая парадигма формирования команды проекта, Оганов А. В. (2014)
Альомар Мхамад Ібрагім Ахмад - Прогнозування самоподібного трафіка у подібних мережах (2014)
Вишняков В. М. - Відкрита система таємного голосування, Пригара М. П., Воронін О. В. (2014)
Гайна Г. А. - Теоретичний аналіз складових житлового будівництва, Єрукаєв А. В. (2014)
Оліфер О. В. - Модель підсистеми управління вартістю у проектахз оптимізації виробничої структури підприємств лісового господарства (2014)
Пелещишин А. М. - Дослідження етапів формування цілісного інформаційного образу ВНЗ, Корж Р. О. (2014)
Пелещишин А. М. - Визначення етапів життєвого циклу віртуальної спільноти, Трач О. Р. (2014)
Тарнавський Ю. А. - Інформаційний супровід еколого-економічного моніторингу в соціальних мережах, Левченко Л. О., Маначин П. М. (2014)
Gogunsky V. D. - The development of the system concept of scientometric databases, Iakovenko V. O., Kolyada A. S. (2014)
Баженов В. А. - Математична модель планування та моніторингу обсягів навчальної роботи викладачів і студентів вищих навчальних закладів, Лізунов П. П., Білощицький А. О., Білощицька С. В., Палій С. В. (2014)
Караєва Н. В. - Методологія економічної оцінки соціальних втрат внаслідок екодеструктивної діяльності підприємств енергетики, Левченко Л. О. (2014)
Карпенко І. І. - Оптимізація виробничої програми підприємства за нечітко заданих обмежень (2014)
Глива В. А. - Моделювання просторових розподілів електромагнітних полів електротехнічного обладнання, Левченко Л. О., Паньків Х. В. (2014)
Матвієнко Р. М. - Математичні основи розроблення інформаційної моделі діяльності змінного інженера компресорної станції (2014)
Сукач С. В. - Іноваційні підходи до автоматизації та диспетчеризації функціонування вентиляційних систем, Запорожець О. І. (2014)
Ковшов Г. Н. - К вопросу определения влияния постоянной магнитной помехи на показания магнито-чувствительных датчиков в процессе разведочного бурения скважин на нефть и газ, Рыжков И. В., Ужеловский А. В. (2013)
Додатко А. Д. - Особенности линейных кор выветривания и тектонических нарушений высоких порядков на примере месторождения "Сергеевское" Солонянского рудного поля, Змиевская К. О. (2013)
Ishkov V. V. - Definite oeculiarities of toxic and potentially toxic elements distribution in coal seams of pavlogradpetropavlovka region, Koziy Е. S., Lozovoi А. L. (2013)
Приходченко Д. В. - Закономерности распределения серы угольном пласте g1 2 участка Успеновский 1-2 Лозовского угленосного района, Савчук С. В. (2013)
Черныш О. Г. - О проблеме перспективности полиметаллического оруденения с серебром в Донецком регионе (2013)
Білашенко О. Г. - Застосування методу міжсведловинного прозвучування для дослідження геоекологічного впливу великих техногенних об’єктів на верхню частину геологічного середовища (2013)
Сливная Е. В. - Генетическая связь гранитов и пегматитов восточной части украинского щита (2013)
Ananchenko M. Y. - Innovation approaches in seismic microzonation tailing dump designing, Dovbnich M. M., Mendrii I. V. (2013)
Каталенец А. И. - К стратиграфии приазовской части украинского щита. Гуляйпольская подзонa (2013)
Хоменко О. Е. - Технология разработки урановых месторождений Монголии методом скважинного подземного выщелачивания, Ценджав Л. (2013)
Гайдай А. А. - К вопросу разработки тонких и весьма тонких пластов в условиях шахт Западного Донбасса (2013)
Кирия Р. В. - Определение пропускной способности систем подземного конвейерного транспорта угольных шахт (2013)
Фомичев В. В. - Закономерности влияния геотехнологических характеристик крепи и пород горного массива на устойчивость выемочной выработки в зоне разгрузки, Медяник В. Ю., Соцков В. А., Чебля Е. Г. (2013)
Бондаренко А. А. - Разработка лабораторной установки для обоснования параметров горизонтального классификатора (2013)
Собко Б. Ю. - Гірничо-геометричний аналіз кар’єрного поля Єристівського родовища залізистих кварцитів, Дроздов В. В., Дроздов О. В. (2013)
Фальштинський В. С. - Визначення параметрів порожнин розшарування над підземним газогенератором, Дичковський Р. О., Лозинський В. Г., Саїк П. Б. (2013)
Саїк П. Б. - Моделювання поведінки гірського масиву при одночасному висхідному порядку вигазовування зближених тонких вугільних пластів (2013)
Зуєвська Н. В. - Застосування мікроскопічного методу для оцінки довговічності облицювальних виробів з природнього каменю в залежності від технології видобутку сировини, Горобчишин О. В., Табунщик Л. С. (2013)
Садовой О. В. - Створення єдиної автоматизованої інформаційної системи управління вищим навчальним закладом на прикладі Дніпродзержинського державного технічного університету, Завгородній В. В., Ялова К. М., Яшина К. В. (2013)
Мещеряков Л. И. - Моделирование системы автоматизации внутрифабричного гидротранспорта с применением метода контроля по предсказывающей модели, Приходченко С. Д. (2013)
Зберовський В. А. - Дослідження забруднення атмосфери при експлуатації кар'єрних автосамоскидів, Марченко В. В., Коробочка О. М. (2013)
Беляев Н. Н. - Прогнозирование загрязнения приземного слоя атмосферы при горении твердого ракетного топлива в хранилище, Берлов А. В. (2013)
Гапич Г. В. - Оценка технического состояния грунтовых плотин, как элемента системы экологического мониторинга территорий (2013)
Содержание (2013)
Кучер H. K. - Прогнозирование высокотемпературной длительной прочности материалов, Приходько P. П. (2013)
Баженов В. А. - Численное моделирование динамических процессов упругопластического взаимодействия неоднородных пространственных тел на основе полуаналитического метода конечных элементов. Сообщение 1. Расчетные соотношения полуаналитического метода конечных элементов и алгоритмы исследования переходных процессов динамического деформирования неоднородных призматических тел и тел вращения, Гуляр А. И., Солодей И. И. (2013)
Ромащенко В. А. - Конкретизация квадратичного критерия прочности ортотропного материала (2013)
Карпiнос Б. С. - Термоциклiчна повзучiсть та тривала мiцнiсть матерiалу лопаток авiацiйної газової турбiни пiсля напрацювання, Самулєєв В. В., Ляшенко Б. А., Лайське Є. В., Рутковський А. В. (2013)
Музыка Н. Р. - Исследование накопления повреждений в листовом материале при сложном напряженном состоянии (2013)
Ткаченко В. Г. - Физическая теория полезной длительной прочности металлических кристаллов (2013)
Нижник С. Б. - Особенности формирования анизотропии характеристик сопротивляемости разрушению в зависимости от типа текстуры деформации конструкционных сплавов, Дмитриева Е. А. (2013)
Дегтярев В. А. - Влияние видов упрочняющей обработки сварных соединений на повышение их сопротивления усталости (2013)
Hassaine_Daouadji T. - Analytical Analysis of the Interfacial Stress in Damaged Reinforced Concrete Beams Strengthened by Bonded Composite Plates (2013)
Arabi H. - Study of Characteristic Equation of the Elastic Stress Field near Bimaterial Notches, Mirsayar M. M., Samaei A. T., Darandeh M. (2013)
Ulu S. - An Alternative Approach to the Fracture Toughness of Dual Phase Steels, Aytekin H., Said G. (2013)
Rostamivan Y. - Preparation, Modeling, and Optimization of Mechanical Properties of Epoxy/HIPS/Silica Hybrid Nanocomposite Using Combination of Central Composite Design and Genetic Algorithm. Part 1. Study of Damping and Tensile Strengths, Fcrcidoon A. B. (2013)
Содержание (2013)
Ballesteros A. - RPV Long Terra Operation: Open Issues, Altstadt E. (2013)
Харченко В. В. - Упругопластический расчет на сопротивление разрушению элементов оборудования 1-го контура АЭС, Пиминов В. А., Чирков А. Ю., Кобельский С. В., Кравченко В. И. (2013)
Марголин Б. 3. - Анализ связи между механизмами радиационного охрупчивания и влиянием флакса нейтронов применительно к материалам корпусов реакторов ВВЭР, Юрченко Е. В., Морозов А. М., Пирогова H. Е. (2013)
Ерак Д. Ю. - Интерпретация результатов ускоренного облучения материалов корпусов реакторов ВВЭР-1000, Журко Д. А., Папина В. Б. (2013)
Lenkey G. B. - Determination of Mechanical Properties of Aged NPP Components Using Instrumented Hardness Testing and Other Miniature Specimen Testing Techniques, Szavai Sz., Rozsahcgyi P., Koves T., Jonas Sz., Beleznai R. (2013)
Васильев Б. А. - Подходы к обоснованию продления срока эксплуатации реактора типа БН, Виленский О. Ю., Кайдалов В. Б., Марголин Б. 3., Гуленко А. Г., Курсевич И. П. (2013)
Митенков Ф. М. - Методология оценки ресурса оборудования и систем реакторной установки на базе механики поврежденной среды, Большухин М. А., Козин А. В., Коротких Ю. Г., Панов В. А., Пахомов В. А., Каплиенко А. В. (2013)
Махутов Н. А. - Исследование механизма и кинетики разрушения поверхностных разноориентированных полуэллиптических трещин при сложном напряженно-деформированном состоянии с помощью деформационных критериев нелинейной механики разрушения, Макаренко И. В., Макаренко Л. В. (2013)
Чирков А. Ю. - Напряженное состояние узла приварки коллектора теплоносителя к корпусу парогенератора ПГВ-1000М при воздействии эксплуатационных нагрузок с учетом остаточных технологических напряжений, Харченко В. В., Кобельский С. В., Кравченко В. И., Пиминов В. А., Курдин М. Е. (2013)
Красовський А. Я. - Дослiдження причин експлуатацiйного руйнування робочої лопатки турбiни газотурбiнного агрегату компресорної станцiї, Гопкало О. С., Маковецька I. О., Янко О. О. (2013)
Кравчук Л. В. - Расчетно-экспериментальная оценка работоспособности элементов труб в эксплуатационных условиях, Барило В. Г., Буйских К. П. (2013)
Ревка В. М. - Особливостi окрихчування металу корпусу реактора енергоблоку ЗАЕС-2, Тригубенко О. В., Чайковський Ю. В., Чирко Л. I. (2013)
Ходаковский А. А. - Расчетный анализ напряженного состояния узла соединения "горячего" коллектора с патрубком парогенератора ПГВ-1000 при сейсмическом воздействии, Чирков А. Ю., Харченко В. В. (2013)
Beleznai R. - Application of the Beremin Model for Cruciform Specimen to Determine the Fracture Probability in Case of WPS, Szavai Sz. (2013)
Катанаха Н. А. - Единая модель длительной и кратковременной ползучести и идентификация ее параметров, Семенов А. С., Гецов Л. Б. (2013)
Чернятин А. С. - Методика и программный комплекс для оценки параметров напряженно-деформированного состояния натурных конструкций и их применение к исследованию нагруженности, дефектности и остаточных напряжений в элементах оборудования АЭС, Разумовский И. А. (2013)
Кошовий В. В. - Розробка технологiї ультразвукової томографiї для дiагностики стану трубопроводiв АЕС, Романишин I. М., Романишин Р. I., Мокрий О. М., Шарамага Р. В., Кириєнко А. В., Семак П. М. (2013)
Schaefer M. - The sepike academy as a modern educational business-institution in the global educational market (2016)
Волосович С. В. - Інноваційні платіжні послуги як інструмент розвитку торгівлі (2016)
Гудкова А. А. - Основные подходы к оценке инновационности развития субъектов Российской Федерации, Ольшевский Д. В. (2016)
Рутко Д. Ф. - Бенчмаркинг в развитии рынка информационно-коммуникационных технологий Республики Беларусь (2016)
Яровенко Т. С. - Складові інвестиційної системи сфери освіти в Україні (2016)
Яшева Г. А. - Кластерный подход в инновационном развитии экономики: концептуальные основы и направления реализации (2016)
Ігнатенко М. В. - Особливості процесу залучення іноземних інвестицій в економіку України (2016)
Герасенко В. П. - Региональная инвестиционная политика (2016)
Гільорме Т. В. - Людський капітал як особливий нематеріальний актив підприємства (2016)
Голян В. А. - Особливості процесу децентралізації в системі управління природними ресурсами та природокористуванням, Сакаль О. В., Каленська О. В. (2016)
Захарін С. В. - Державно-приватне партнерство як перспективний інструмент реалізації інтеграційної стратегії розвитку підприємства (на прикладі сфери туризму і курортів), Данченко Л. Г., Усенко Ю. В. (2016)
Коваленко О. В. - Удосконалення системи oплати праці на будівельному підприємстві, Гук Л. О. (2016)
Костик Є. П. - Теоретико-практичні засади управління природокористуванням в регіоні на сучасному етапі розвитку національної економіки (2016)
Кучеренко С. Ю. - Тенденції розвитку сільськогосподарського виробництва в Київській області (2016)
Лисецький А. С. - Балансовий облік, балансовий метод і ефектометрія господарських систем, Паламарчук О. М., Чабан Г. В. (2016)
Міняйло О. І. - Сучасний стан та перспективи розвитку електронних державних закупівель в Україні, Костенко А. М. (2016)
Могилова А. Ю. - Бренд-орієнтоване управління підприємством: особливості та перспективи на українському ринку (2016)
Павлов К. В. - Развитие традиционных промыслов в регионах как фактор импортозамещающей модели модернизации экономики России (2016)
Семененко О. Г. - Національні тенденції та стратегії розвитку молочного виробництва (2016)
Студінська Г. Я. - Бренд як індикатор диспропорції регіонального розвитку (2016)
Тетеринец Т. А. - Структурная трансформация инвестиционной политики в контексте технологической модернизации экономики, Чиж Д. А. (2016)
Токарчук В. В. - Модель оцінки вартості бренду на базі публічних даних компанії (2016)
Угрюмова А. А. - Выгоды и потери от межрегиональной конкуренции за экологические ресурсы, Капустина Т. А. (2016)
Харина У. Я. - Становлення і розвиток інвестиційної привабливості КНР (2016)
Шевченко О. В. - Підходи та принципи регулювання диспропорцій регіонального розвитку (2016)
Гордей О. Д. - Зубожіння населення України: виклики та загрози для національної економіки, Пацай Б. Д. (2016)
Гуляева О. С. - Государственный долг: сущность, последствия и возможность погашения, Уманская В. Г. (2016)
Диба Л. М. - Національний банк України та сучасні реалії української економічної кризи (2016)
Завгородня О. О. - Макроекономічний аналіз та оцінка результатів інноваційної динаміки (теоретико-методологічні аспекти) (2016)
Коваль С. П. - Механізм державного регулювання ринку праці (2016)
Полоник С. С. - Тенденции в мировой экономике и перспективы развития, Хоробрых Э. В., Литвинчук А. А. (2016)
Уманців Г. В. - Еволюція теоретичних підходів до визначення економічної природи вартості (2016)
Sokolovska O. V. - Unilateral tariff cuts: a theory (2016)
Белінська Я. В. - Концептуальні підходи до стабілізації грошового обігу в умовах кризи, Козій Н. С. (2016)
Боголіб Т. М. - Дотації місцевим бюджетам як інструмент фінансового вирівнювання (2016)
Кужелєв М. О. - Фінансова стійкість страхових компаній в умовах динамічного зовнішнього середовища, Житар М. О. (2016)
Леваєва Л. Ю. - Історичні аспекти виникнення і становлення ломбардних установ (2016)
Малишко В. В. - Аналіз видатків державного бюджету України (2016)
Терещенко Т. Є. - Зарубіжний досвід фінансового регулювання страхового ринку в частині регулювання платоспроможності, Моїсеєнко І. В. (2016)
Чеберяко О. В. - Концептуальні засади проведення фіскальної децентралізації в Україні, Рябоконь О. О. (2016)
Сивокобиленко В. Ф. - Динамічна модель асинхронного двигуна з урахуванням зубчатості магнітопроводів, Василець С. В. (2015)
Ставицький В. М. - Аналіз ефективності використання регулятора змінної напруги для вирівнювання навантажень електродвигунів (2015)
Гоголева Н. Ф. - Новый случай интегрируемости задачи о движении двух гироскопов Лагранжа, сеодиненных неголономным шарниром, Лесина М. Е. (2015)
Бабаков Р. М. - Операционный автомат переходов, Ярош И. В. (2015)
Жовтобрух С. А. - Анализ скоростных режимов пресса СМ1085 (2015)
Толочко О. І. - Розробка SPS-моделі системи "Механічний вал", Скоробогатова І. В. (2015)
Тарасюк В. П. - Застосування вейвлет перетворення для зменшення впливу високочастотної е.р.с. відключеної обмотки статора двошвидкісного асинхронного двигуна, Ахмедов Р. Н. (2015)
Поцепаєв В. В. - Исследование САУ встроенной системой подачи с электромагнитными тормозами скольжения очистных комбайнов, Вороапєва А. А. (2015)
Поцепаєв В. В. - Оптимальне управління в лінійних MAX-PLUS системах, Зайцева Е.Є. (2015)
Лурджан М. Б. - Исследование возможностей внедрения алгоритмов маршрутизации в программно-конфигурируемых сетях (SDN), Воропаєва А. А. , Ступак Г. В. (2015)
Титова А. Ю. - Методы сегментации термограмм при диагностике онкологических заболеваний молочной железы, Шушура А. Н. (2015)
Федоров Е. Е. - Разработка способа прогноза содержания взрывоопасных газов в горных выработках, Дикова Ю. Л. (2015)
Жуковська Д. О. - Оптимальне управління трафіком в гібридних телекомунікаційних мережах, Воропаєва В. Я. (2015)
Мукімов Ш. С. - Розрахунок пропускної здатності каналів зв'язку для корпоративних мереж, Бойко В. В. (2015)
Вовна А. В. - Способ защиті стекол от запыления оптического измерителя концентрации метана в угольных шахтах (2015)
Лактионов И. С. - Полевой измеритель кислотности почв с аппаратно-прошраммной компенсацией дестабилизирующего влияния естественной влажности, Никоненко М. Ю. (2015)
Куценко В. П. - Підвищення точності вимірювання різниці потужностей випромінювань, Шевченко К. Л. (2015)
Куценко В. П. - Спектральный анализ радиотепловых сигналов как метод оценки состава и свойств объектов, Шевченко К. Л. , Яненко А. Ф. (2015)
Сучков Г. М. - Экспериментальные исследования факторов, влияющих на результаты измерений при контроле толщины металлоизделий с толстыми диэлектрическими покрытиями ЭМА методом, Десятниченко А. В. (2015)
Ноздрачева Е. Л. - Особенности возбуждения ультразвуковых импульсов емкостным преобразователем, Сучков Г. М. , Петрищев О. Н. (2015)
Соломичев Р. И. - Повышение точности оптико-абсорбационного измерителя концентрации угольной пыли, Вовна А. В. , Зори А. А. (2015)
Співак В. М. - Вибір адаптивної частоти дискретизації звукових сигналів цифрового підсилювача класу D (2015)
Нестеренко В. Б. - Анализ работы магнитоупругого преобразователя на поверхности корпуса судна, Мирошников В. В. (2015)
Кочергин А. В. - Дистанционная идентификация и радиометрия источников гамма-излучения, Плахотник В. Ю. (2015)
Чупис Д. А. - разработка информационоо-измерительной системы для определения динамических характеристик термопреобразователей, Зори А. А. (2015)
Сивокобыленко В. Ф. - Метод эквивалентных синусоид для цифровых измерительных органов релейной защиты, Деркачев С. В. (2015)
Черевко Е. А. - Электронная система контроля распределительных сетей напряжением 0.4 КВ (2015)
Безкоровайный В. С. - Математическое моделирование измерительного тракта дефект-феррозонд, Яковенко В. В. , Швец С. Н. (2015)
Штепа А. А. - Рекомендации к проектированию структур информационно-измерительных систем комплексных медикодиагностических исследований (2015)
Ковальчук В. - Реалізація технології проблемного навчання у процесі вивчення математики у початковій школі, Силюга Л., Стасів Н., Білецька Л. (2016)
Aшиток Н. - Підготовка фахівців соціальної сфери до роботи з внутрішньо переміщеними особами на основі вивчення громадської думки (2016)
Жигірь В. - Особливості науково-дослідної роботи магістрантів професійної освіти у ВНЗ (2016)
Колісник-Гуменюк Ю. - Теоретичні та методичні засади професійно-педагогічної підготовки викладачів професійно-художніх дисциплін у вищих навчальних закладах (2016)
Гевко О. - Планування та організація дизайнерської діяльності дошкільників засобами нетрадиційних технік малювання (2016)
Гончарук О. - Комунікативність особистості вчителя як складова його професійної майстерності (2016)
Зимульдінова А. - Підготовка майбутніх учителів до впровадження інноваційних навчальних технологій з української мови у початкових класах (2016)
Муромець В. - Міжнародний досвід розвитку загальних компетентностей студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти у контексті реалізації управлінської діяльності (2016)
Тітова О. - Історико-педагогічний аналіз проблеми підготовки вітчизняних інженерів для сільського господарства (2016)
Дурманенко О. - Розвиток соціальної компетентності дошкільників у процесі спілкування з дорослими (2016)
Калічак Ю. - Український історичний кабінет у Празі як осередок формування національної свідомості українців на еміграції (2016)
Хлонь Н. - Роль польових практик у професійній підготовці майбутніх учителів біології (2016)
Ярушак М. - Формування моральних якостей у дітей дошкільного віку засобами народної іграшки (2016)
Бурчак Л. - Вивчення статі як складної генетичної ознаки на заняттях з курсу "Генетика з оcновами селекції”, Мигун М. (2016)
Жигайло О. - Особливості формування методично-математичної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2016)
Бурчак С. - Система підготовки майбутніх учителів математики до використання ІКТ у професійній діяльності (2016)
Пучков І. - Педагогічні засади використання електронного дистанційного навчального курсу у процесі навчання здобувачів вищої освіти педагогічних ВНЗ (2016)
Круглик В. - Проблема оновлення профілів освітніх програм підготовки інженерів-програмістів (2016)
Ластовецька Л. - Психологічні передумови концертної діяльності хорового диригента (2016)
Ластовецький М. - Форма варіацій у музиці класико-романтичного періоду (2016)
Shevchuk I. - Literary analysis: imagery, character analysis, plot, and settingform and tone of the short story "Happy endings” by Margaret Atwood (2016)
Ек Н. - Проблеми інтерпретації фортепіанних п’єс для дітей Зиновія Лиська, Ярослава Барнича й Ігоря Соневицького (2016)
Ніконець А. - Формування професійного іміджу майбутніх учителів фізичної культури, Михайловський О. (2016)
Шафранська Т. - Особливості викладання спеціалізованого курсу "Фармацевтична деонтологічна культура” (2016)
Шубак Г. - Особливості індивідуального навчання в школах І ступеня (2016)
Шмуля Л. - Лексико-семантичні особливості мовної картини світу в рок-поезії 60х років ХХ століття (2016)
Дрижал О. - Інформаційно-просвітницьке середовище дошкільної та загальної середньої освіти Хмельницької області (2016)
Василик Д. - Поезія Івана Франка в інтерпретації Миколи Ластовецького: до питання музичного націоналізму (2016)
Довгошия В. - Патріотичне спрямування сучасного навчально-виховного процесу учнівської молоді (2016)
Корицький В. - Педагогічні умови підготовки технолога деревообробки (2016)
Васьківська О. - Діалог як засіб розвитку толерантності старшокласників (2016)
Василиків І. - Дидактичні вимоги до створення електронного підручника з маркетингу (2016)
Миронюк Т. - Мотиваційно-ціннісна сфера здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів біології (2016)
Остапчук Т. - Обґрунтування організаційно-педагогічних умов формування інформаційної компетентності студентів технічних університетів (2016)
Ратєєва В. - Моделювання процесу формування готовності майбутніх психологів до використання засобів естетотерапії у професійній діяльності (2016)
Чернюк Т. - Професійно-спрямована іншомовна підготовка майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту (2016)
Сачук Ю. - Підготовка мобільного викладача інформатики в умовах магістратури (2016)
Матюшкина О. П. - Фациальные разновидности мраморизованных известняков и их особенности локализации в пределах горного Крыма (2014)
Нікітенко І. С. - До питання про виділення Новгород-Сіверського гірничодобувного району часів Київської Русі, Черненко О. Є. (2014)
Slivnaya Е. V. - Typomorphism of perthitic intergrowth of feldspars from granitic pegmatites from the area of West Azov (Ukrainian Shield) (2014)
Терешкова О. А. - Роль тектоно-магматического фактора в формировании алмазоносной райгородской толщи Украинского Щита (2014)
Вавриш Н. Г. - Кимберлиты района Муссенде (Ангола), геологические и геоморфологические особенности изучаемого района, Москаленко А. Б. (2014)
Расцвєтаєв В. О. - Особливості транспортного обладнання та його вплив на параметри підготовки запасів вугільних шахт Західного Донбасу (2014)
Фомичев В. В. - Анализ взаимодействия податливой крепи пластовых выработок для различных горно-геологических условий по результатам вычислительного эксперимента, Лапко В. В., Соцков В. А. (2014)
Трубицин М. Н. - Универсальный алгоритм решения задачи двухплоскостной балансировки методом амплитуд (2014)
Новицький О. В. - Оцінка впливу застосування магніторейкового довантажувача на безпеку руху шахтного потяга (2014)
Sadovenko I. A. - Dynamics of loess mass deformations due to technogenic load, Derevyagina N. I., Podvigina E. O., Zagricenko A. N. (2014)
Koptovets А. N. - Development of computational algoritms to simulate frictional contact oscillating processes (2014)
Анисимов О. А. - Cкорость понижения вскрышных уступов при разработке глубоких карьеров почвоуступными крутонаклонными слоями (2014)
Ананченко М. Ю. - Применение геофизических методов при оценке сейсмического разжижения грунтов (состояние вопроса), Довбнич М. М. (2014)
Novitsky I. V. - The optimization of the crushing complex process of loading, Kuzmin L.R. (2014)
Корнеев С. В. - Cтруктурирование компьютерной модели системы "груз – конвейерная лента – роликоопоры" в программном комплексе Ansys Workbench, Долгих В. П. (2014)
Ковшов Г. Н. - Разработка и исследование имитационной модели управления электроприводом ротора бурового станка, учитывающая влияние динамических параметров бурильной колонны при пространственном ориентировании бурового снаряда в скважине, Ужеловский А. В. (2014)
Бубликов А. В. - Исследование переходных процессов в системе автоматического управления перемещением исполнительного органа проходческого комбайна (2014)
Евстратенко Л. И. - Исследование влияния литологического состава горных пород на проницаемость пористой среды и режимы фильтрации воздуха в обрушенных зонах (2014)
Зберовський О. В. - Дослідження параметрів формування і розвитку пилогазової хмари в атмосфері при масових вибухах у кар'єрах, Савотченко О. М. (2014)
Юрченко А. А. - Определение необходимого объёма воды для подавления пылевого облака после массового взрыва в карьере (2014)
Беляев Н. Н. - CFD моделирование работы горизонтального двухэтажного отстойника с поворотом потока в вертикальной плоскости, Козачина В. А. (2014)
Пикареня Д. С. - Возможности метода естественного электромагнитного поля земли для диагностики технического состояния городских водопроводных и канализационных сетей, Орлинская О. В., Любченко В. В., Чушкина И. В., Дейнеко А. В. (2014)
Авраменко С. Х. - Рекомендації до удосконалення системи управління та поводження з промисловими відходами, Ненашева О. І., Швець Л. В. (2014)
Сорока Ю. Н. - Методический подход к категорированию радиационно-загрязненных территорий для реабилитации с позиции оценки риска (2014)
Непошивайленко Н. О. - Дослідження та оцінка ареалів існування рослин та тварин, що включені до червоної книги дніпропетровської області, з використанням ГІС, Горай І. В. (2014)
Собко Б. Ю. - Вплив розробки Мотронівсько-Аннівської ділянки малишевського родовища на гідрогеологічні умови території, Гайдін А. М. (2014)
Васильев Д. Л. - Математическая модель расчета пригрузки опорного давления на призабойную часть угольных пластов (2014)
Зберовский В. А. - Методика расчёта загрязнения атмосферы выхлопными газами при эксплуатации дизельных карьерных автосамосвалов (2014)
Кириченко В. Е. - К вопросу разработки САПР гидроподъемов в составе судовых добычных комплексов (2014)
Ишков В. В. - О классификации угольных пластов по содержанию токсичных элементов с помощью кластерного анализа, Козий Е. С. (2014)
Марценюк Л. В. - Залізничний туризм як складник сталого розвитку (2016)
Моісеєнко Ю. М. - Управління технопарком у системі управління ринком інтелектуальної власності (на прикладі національної нанотехнологічної сітки) (2016)
Проволоцька О. М. - Соціально-економічні аспекти ефективності інвестицій, Чаусов О. В. (2016)
Сугак Т. М. - Розвиток державно-приватного партнерства у сфері водопостачання в Україні: переваги та недоліки (2016)
Шевцова О. Й. - Регулювання діяльності інститутів спільного інвестування на фінансовому ринку України, Тихонова В. М. (2016)
Кукурудзяк Л. В. - Інформаційне забезпечення функціонування системи управління нематеріальними активами підприємства (2016)
Пухальська Я. П. - Зарубіжний досвід логістичного управління підприємством та його адаптація (2016)
Сокол П. М. - Аромамаркетинг як стимул реакції покупців на сприйняття товару, Кухарчук О. І. (2016)
Бояринова К. О. - Компонентний аналіз поняття "розвиток підприємства": інноваційно орієнтований контекст (2016)
Голубка М. М. - Внесок товариства "Рідна школа" у розвиток економічної та кооперативної освіти на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ – початку ХХ століття (2016)
Ніконова Д. О. - Внутрішня міграція в Україні: чинники впливу (2016)
Поздняков Д. О. - Основи формування системи стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємства (2016)
Стогній К. О. - Формування ефективної команди антикризового управління, Рєп’єва Є. В. (2016)
Войтко С. В. - Взаємозв’язок прямих іноземних інвестицій та кризових явищ в економіках країн світу, Кугій А. А. (2016)
Голвазін О. М. - Досвід Європейського Союзу щодо реалізації інтегрованої регіональної політики (2016)
Рогозян Ю. С. - Міжрегіональне співробітництво як форма економічної інтеграції: закордонний досвід (2016)
Чумак Н. В. - Антимонопольне регулювання товарних ринків у контексті міжнародного досвіду (2016)
Російсько-англійські відповідники прізвищ авторів і назв статей (2016)
Садовенко І. О. - Моделювання механізму гідрогеодинамічного навантаження основної покрівлі вугільних пластів над механізованим кріпленням очисного вибою, Тимощук В. І. (2012)
Садовенко И. А. - Численное исследование особенностей теплового поля вокруг подземного газогенератора, Рудаков Д. В., Инкин А. В. (2012)
Коровин В. Ю. - Фрактальные характеристики матриц твердых экстрагентов, Коровин Ю. Ф., Шестак Ю. Г., Баркова В. В., Валяев А. М. (2012)
Мещеряков Л. И. - Задачи систем автоматизированного управления процессами транспортирования грузов канатными напочвенными дорогами тяжелого типа, Ширин А. Л., Посунько Л. Н., Васюк А. Г. (2012)
Кобеляцкий И. Ю. - Рациональная динамика развития транспортной сети на автомобильных отвалах, Панченко В. В., Солодовник Л. М. (2012)
Казола А. Д. - Состояние и перспективы открытой разработки алмазоносных месторождений республики Ангола (2012)
Ропай В. А. - Оценка погрешностей в определении модуля упругости резины при сжатии, связанных с неучетом изменений размеров образца в процессе испытаний, Заиченко В. А. (2012)
Литвиненко К. В. - Герт - моделирование рисков простоев на транспортном цикле автосамосвала (2012)
Зуєвська Н. В. - Вплив температурного фактора на інтенсифікацію просідання лесових ґрунтів (2012)
Vapnichnaya V. V. - Mechanism of explosive cavity filling by structure-forming material (2012)
Огеенко П. Ю. - Лаборатория Edunet по изучению основ работы с программируемыми логическими контроллерами фирмы Phoenix Contact, Лозовягин А. В. (2012)
Егоров А. П. - Анализ потерь годного металла в обрезь и систем оптимального раскроя, Кузьменко М. Ю., Куваев В. Н., Хижняк В. Я. (2012)
Ткачев В. В. - Моделирование переходных процессов в системе автоматического управления технологическим процессом дозирования компонентов комбикормов, Бубликов А. В., Ткаченко Э. Д. (2012)
Мацюк И. Н. - Определение кинематических параметров шестизвенной четырехповодковой структурной группы третьего класса в программе Mathcad, Шляхов Э. М. (2012)
Трипутень Н. М. - Исследование возможности повышения эффективности управления процессом фильтрования на ГОКах, Носкин Д. В. (2012)
Костєлов С. С. - Можливості інтеграції систем автоматизації бібліотечноії діяльності у вищих навчальних закладах, Маркіна Л. М. (2012)
Левчук И. Л. - Разработка математической модели процесса каталитического риформинга в каскаде реакторов (2012)
Просянык А. В. - Перспективные направления развития автоматизированных систем на предприятиях хранения и переработки зерна, Просяник М. А., Ткаченко С. М. (2012)
Ткаченко С. М. - Питання іскробезпеки при вимірюванні температури в силосах елеваторів, Маслов А. В. (2012)
Мещеряков Л. И. - Модели второго уровня управления АСУ ТП Аглофабрики, Новицкая А. В. (2012)
Мещеряков Л. И. - Информационное и программное обеспечение определения намагниченности геологических объектов по измеренным магнитным аномалиям, Денесюк О. Р. (2012)
Ясир Юсеф Хусейн Аль Хатиб - Оценка лингвистических переменных и формирование системы нечетких логических уравнений интеллектуальной идентификации барабанных мельниц (2012)
Хілов В. С. - Оцінка впливу частотно-інформаційних властивостей трансмісії й оборотної електрорушійної сили на керування внутрішнього контуру регулювання (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського