Костенко Н. - Новини часів війни й виборів, Макеєв С. (2015)
Вишняк О. - Історичні реґіони України: критерії типологізації, соціокультурні відмінності та політична свідомість (2015)
Резнік О. - Орієнтації українців щодо участі держави в управлінні економікою: соціальні наслідки приватизаційних процесів (2015)
Домаранська А. - Соціокультурний вимір соціальної стратифікації українського суспільства (2015)
Середа Ю. - Соціальний капітал як ресурс мінімізації неґативних наслідків суспільної трансформації: досвід країн Центрально-Східної Європи (2015)
Чернецький Ю. - Розвиток системи основних понять соціології наприкінці XX — на початку XXI століть (2015)
Бевзенко Л. - Поняття міфу та гри в кризовому дискурсі сучасних соціокультурних процесів — соціосамоорганізаційний підхід (2015)
Ніколаєнко В. - Метод і методейя: методологічні ілюзії в сучасній соціології, Ніколаєнко Л. (2015)
Дембіцький С. - Вступ до проблематики досліджень змішаного типу (2015)
Батаєва К. - Проблема церковно-державних відносин у соціології релігії М.Драгоманова (2015)
Tamas P. - Dependent Capitalism, Westernization and Asian Values in Post-Socialism: the Paths of Central Europe and Viet Nam (2015)
Gruszewska S. - Folktale aspects of the Ukrainian policy (a foreigner’ opinion) (2015)
Кононов І. - Unde malum, або в якому світі ми живемо? (2015)
Ядранський Д. - Історія, сучасність та перспективи вищої освіти в Україні (2015)
Костенко Н. - Новости времен войны и выборов, Макеев С. (2015)
Вишняк А. - Исторические регионы Украины: критерии типологизации, социокультурные различия и политическое сознание (2015)
Резник А. - Ориентации украинцев в отношении участия государства в управлении экономикой: социальные последствия приватизационных процессов (2015)
Домаранская А. - Социокультурное измерение социальной стратификации украинского общества (2015)
Середа Ю. - Социальный капитал как ресурс минимизации негативных последствий общественной трансформации: опыт стран Центрально-Восточной Европы (2015)
Чернецкий Ю. - Развитие системы основных понятий социологии в конце XX — в начале XXI веков (2015)
Бевзенко Л. - Понятие мифа и игры в кризисном дискурсе современных социокультурных процессов — социосамоорганизационный подход (2015)
Николаенко В. - Метод и методейя: методологические иллюзии в современной социологии, Николаенко Л. (2015)
Дембицкий С. - Введение в проблематику исследований смешанного типа (2015)
Батаева Е. - Проблема церковно-государственных отношений в социологии религии М.Драгоманова (2015)
Tamas P. - Dependent Capitalism, Westernization and Asian Values in Post-Socialism: the Paths of Central Europe and Viet Nam (2015)
Gruszewska S. - Folktale aspects of the Ukrainian policy (a foreigner’ opinion) (2015)
Кононов И. - Unde malum, или в каком мире мы живем? (2015)
Ядранский Д. - История, современность и перспективы высшего образования в Украине (2015)
Заморська Л. I. - Правовий iнтерес у змiстi норм права: iнтегративний пiдхiд (2015)
Мельничук С. М. - Офiцiйне тлумачення чи iнтерпретацiйна правотворчiсть: дискусiйнi питання теорiї та практики (2015)
Петpеченкo C. A. - Пpoблеми зaкoнoдaвчoї технiки пpaвoвoгo тa coцiaльнoгo зaхиcту учacникiв aнтитеpopиcтичнoї oпеpaцiї (2015)
Терела Г. В. - Правовий статус органiв нагляду за додержанням робiтничого законодавства вiдповiдно до законопроектiв перiоду Української Центральної Ради (2015)
Крусян А. Р. - Формування та розвиток громадянського суспiльства в Українi: конституцiйно-правовий аспект (2015)
Подорожна Т. С. - Законнiсть як необхiдна умова конституцiоналiзацiї правового порядку (2015)
Словська I. Є. - Концептуальнi проблеми парламентаризму в Українi: можливiсть конституцiйного запровадження чи реальний стан? (2015)
Дараганова Н. В. - Сучасний стан адмiнiстративно-правового регулювання охороною працi в Українi (2015)
Титова О. В. - Правове забезпечення регiональної полiтики: теоретичнi та практичнi аспекти, Калаченкова К. О. (2015)
Харитонов Є. О. - Концепти "правова система", "право" та "приватне право" у контекстi угоди про асоцiацiю України з ЄС (2015)
Ємельянчик С. О. - Ознаки послуги доступу в Iнтернет (2015)
Рябова Е. В. - Становление доверительного управления имуществом как самостоятельного правового института в континентальной системе права (2015)
Рубан О. О. - Щодо особливостей вiдшкодування моральної шкоди, завданої внаслiдок ушкодження здоров’я або у разi смертi працiвника вiдповiдно до цивiльного законодавства (2015)
Шимко Ф. А. - Припинення недоговiрних зобов’язань прощенням боргу (2015)
Голенко В. Е. - Правовий вимiр вiтроенергетики як тенденцiї розвитку сфери вiдновлюваних джерел енергiї (2015)
Малолiтнева В. К. - Зменшення регуляторного навантаження на суб’єктiв малого та середнього пiдприємництва: застосування "МСП-тесту" (2015)
Попелюк В. П. - До питання функционування ринку житлово-комунальних послуг в Українi (2015)
Череднiкова Т. М. - Правове регулювання торгiвлi нафтою та нафтопродуктами (2015)
Лагутiна I. В. - Форми та способи захисту права працiвника на гiдне ставлення на роботi (2015)
Пузирний В. Ф. - Правове регулювання громадського контролю за дотриманням законодавства України про охорону здоров’я на виробництвi, Царюк С. В. (2015)
Печуляк В. П. - Договiр лiсової концесiї: досвiд правового регулювання та перспективи його використання в українi (2015)
Пiддубна Д. С. - Органiчне господарювання – в контекстi термiнологiчного навантаження "безпека" (2015)
Мирошниченко Н. А. - Пропозицiї щодо вдосконалення кримiнального кодексу України (2015)
Сотула О. С. - Умисне вбивство в системi злочинів проти людства: компаративiстський аналiз (2015)
Полiщук О. М. - Диспозитивнiсть та принципи кримiнального законодавства i кримiнальної полiтики (2015)
Старосольська С. П. - Родовий та безпосереднiй об’єкт злочинiв, що полягають в ухиленнi вiд вiдбування покарань, не пов’язаних з iзоляцiєю особи (2015)
Федчун Н. О. - Сучаснi проблеми забезпечення кримiнологiчної безпеки мореплавства (2015)
Ковальчук С. О. - Умови передачi речових доказiв на вiдповiдальне зберiгання власнику (законному володiльцю) пiд час кримiнального провадження (2015)
Печерский В. В. - Проблемные аспекты института гражданского иска в уголовном процессе (2015)
Талецкий Н. С. - Фальсификация отпечатков папиллярных узоров пальцев рук как основной способ преодоления идентификационных биометрических систем защиты (2015)
Притула А. М. - Контррозвiдувальна дiяльнiсть в особливий перiод (2015)
Барцось Г. В. - Мiжнародно-правова характеристика протоколу про лiквiдацiю незаконної торгiвлi тютюновими виробами 2012 р. (2015)
Громовенко К. В. - Генеза доктрини мiжнародного права щодо мiжнародно-правового регулювання дiяльностi недержавних акторiв у охороннiй та вiйськовiй сферi (2015)
Орінда Е. Н. - Мiжнародно-правовi iнструменти боротьби з еболою (2015)
Мазуренко В. В. - Мiжнародно-правовi погляди П. Є. Казанського про мiжнародну адмiнiстрацiю (2015)
Рецензiя на монографiю "кримінально-процесуальнi функцiї: теорiя, методологiя та практика реалiзацiї на основi положень кримiнального процесуального кодексу України 2012 р." (2015)
Користiн О. Є. - Всеукраїнська науково-практична конференцiя "кримiнально-правовi та кримiнологiчнi заходи протидiї злочинностi" (2015)
Стрельцов Л. Є. - Звiт про щорiчну конференцiю мiжнародної асоцiацiї адвокатiв (IBA) (2015)
Осауленко О. Г. - Українська офіційна статистика в системі європейської статистики, Васєчко О. О. (2015)
Gerasymenko S. S. - Statistical background of estimation of the higer education quality in Ukraine, Gerasymenko V. S., Chupryna O. A. (2015)
Голубова Г. В. - Статистичне оцінювання зовнішньоекономічної діяльності регіонів України (2015)
Єріна А. М. - Позиціонування країн за розвитком інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Єршова О. Л. - Координація дій національних зацікавлених сторін з вимірювання ІКТ: світовий досвід та перспективи для України (2015)
Жданова Л. Л. - Розрахунки ВВП для країн з розбіжністю офіційного обмінного курсу валют і паритету купівельної спроможності (2015)
Заворуєва О. С. - Рекреаційні зони в Україні: стан та перспективи розвитку (2015)
Кисельов К. Ю. - Статистичне вивчення споживання продуктів харчування як основного чинника впливу на стан здоров'я населення України (2015)
Кобилинська Т. В. - Сільськогосподарська статистика як інструмент державного регулювання (2015)
Кулинич О. І. - Застосування методу статистичних рівнянь залежностей для Обгрунтування програм соціально-економічного розвитку (на районному рівні), Кулинич Р. О. (2015)
Лисяна Н. Б. - Статистичний аналіз транспортної галузі україни:геополіттичний аспект (2015)
Лук’янова І. В. - Статистичний аналіз безробіття в Україні (2015)
Мазуренко О. К. - Ринок послуг широкосмугового доступу до інтернету в Україні: статистичний аспект (2015)
Мороз Ю. Ю. - Статистична оцінка доданої вартості за показниками фінансової звітності підприємств (2015)
Пашковська А. Ю. - Соціально-економічна нормаль як індикатор внутрішньої ефективності середньої освіти (2015)
Попов В. Ю. - Статистична індетифікація конвергентності національної економіки (2015)
Попова В. В. - Інформаційно-статистичне забезпечення вимірювання та оцінювання економічного розвитку національної макросистеми (2015)
Приданникова Ю. Є. - Прогнозування на основі статистичних методів (кореляційно-регресійний аналіз та метод статистичних рівнянь залежностей (2015)
Романюк І. П. - Міжнародні статистичні підходи до оцінювання якості життя населення (2015)
Свистун-Золотаренко Л. О. - Статистичне вивчення ситуації в житловому будівництві України, Шелест М. С. (2015)
Хоменко М. С. - Вивчення стану роздрібної торгівлі в Україні (2015)
Цаль-Цалко Ю. С. - Оцінка ознак фіктивності емітентів цінних паперів за показниками фінансової і статистичної звітності (2015)
Червона С. П. - Статевовікові особливості безробіття в Україні (2015)
Чуб Ю. В. - Статистичний аналіз виробництва зернових і зернобобових культур в Україні (2015)
Вихідні дані (2015)
Антонюк Т. - Кадровий потенціал вищого навчального закладу в контексті інтеграції з провідними закордонними вищими школами (на прикладі Київського національного університету імені Тараса Шевченка) (2013)
Ганцян Р. - Історія світової співдружності у викладі Альфреда Ціммерна (2013)
Городня Н. - Основні напрямки Східноазійської політики США за адміністрації Дж. Г. У. Буша (1989-1993) (2013)
Зубко А. - Наукові історичні праці в Візантії (2013)
Казакевич Г. - Балканські походи кельтів 279-277 рр. до н. е.: погляд з точки зору соціальної антропології (2013)
Комаренко О. - Програми громадських робіт як складова частина внутрішньої політики адміністрації Ф. Д. Рузвельта в 30-х рр. XX cт., Клюкало М. (2013)
Конта Р. - Заснування "Літературно-наукового вісника" та його значення в контексті висвітлення етнологічних здобутків членів Наукового товариства ім. Шевченка (2013)
Купчик О. - Торгівельна дипломатія радянської України (1920 - 1923 рр.): головні дійові особи (2013)
Лисенко Т. - Матрикули німецьких університетів як джерело для вивчення освітніх студій українських студентів в німецьких університетах (2013)
Малацай І. - Меморандум словацького народу 1861 р. (2013)
Машкевич С. - До історії автобусного сполучення в дореволюційному Києві (2013)
Набока С. - Закономірності та особливості соціально-економічної модернізації УРСР на рубежі 1920-х - 1930-х рр. (2013)
Ніколаєва Н. - Білозір Лідія Іванівна: життєвий шлях викладача Київського державного університету (2013)
Парахіна М. - Досвід реституції історико-культурної спадщини в Україні: перші роки незалежності (2013)
Стельмах М. - Німецька історична наука XIX століття в історіографічній спадщині В. П. Бузескула (2013)
Челноков М. - Археологічні угрупування ранньоримського часу та проблема етногенезу слов'ян на сучасному етапі (2013)
Чупис О. - Центральне та місцеве управління Православної Церкви в Росії у XVIII ст. (2013)
Шевченко Н. - Міжнародна грантова підтримка наукових досліджень в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2008 - 2011 рр. (2013)
Адамська І. - Польські витоки твору Пантелеймона Куліша "Чорна рада. Хроніка 1663 року" (2013)
Антонюк О. - Політика комуністичної влади щодо католицької церкви в Польщі (1944-1947) (2013)
Волонтир О. - Формування органів польської державної адміністрації на Волині (1919-1921) (2013)
Гаврилюк І. - Функціонування приватних магнатських армій протягом перших років Хмельниччини (1648-1649 рр.) (2013)
Гоман Ю. - Політика радянської влади щодо дітей "неблагонадійних елементів" у 1930-их роках, Проценко В. (2013)
Гордійчук Ю. - Особливості та складові економічного співробітництва США з країнами ЄС протягом першого президентства Б. Обами (2008-2012 рр.) (2013)
Горобець В. - "Новое лихо, чого за иних гетманов не бивало": "Чорна рада" 1663-го як історична подія та місце пам'яті (2013)
Кроль П. - Позиция Речи Посполитой по отношению к событиям на Украине в 1661-1667 гг. (2013)
Луняк Є. - Діяльність Павла Тетері в рецепції французьких сучасників (2013)
Макушина Г. - Політична і правова культура еліти Гетьманщини в другій половини XVII cт. в сучасній українській історіографії (2013)
Маслак В. - Чорна рада 1663 р. в сучасній російській історіографії (2013)
Парахіна М. - "Чорна Рада" розкол чи об'єднання: парадокси історичної долі (2013)
Пшеничний Т. - Міжконфесійні протиріччя і концепція екуменізму в діяльності уніатських митрополитів у другій половині XVII cт. (2013)
Ракітін А. - Коломенські Черкаси в 1619-1638 рр. (2013)
Рубан М. - Аналіз історичних подій крізь призму концепції чотирьох рівнів розвитку сутнісних сил людини (на прикладі Чорної Ради 1663 року), Фомін А. (2013)
Тарасов С. - Ніжинська рада 1663 р. в російської дореволюційної історіографії (2013)
Чухліб Т. - "Руїна" як історичний та історіографічний термін: проблема різночитання (2013)
Прохорова С. І. - Мінливість морфологічних параметрів Plantago lanceolata L. за трансектою від природних до антропогенно порушених місцезростань (2015)
Старовойтова М. Ю. - Динаміка рослинного покриву водойм пониззя р. Сули (Україна) (2015)
Мальцева С. Ю. - Урбанофлора міста Приморськ (Запорізька область, Україна), Солоненко А. М. (2015)
Коваленко І. М. - Популяції Calluna vulgaris (L.) Hull. в лісових фітоценозах Національного природного парку "Деснянсько-Старогутський" (Сумська область, Україна) (2015)
Бойко М. Ф. - Матеріали до Червоної книги України (Sphagnopsida, Bryopsida) (2015)
Коритнянська В. Г. - Облігатнопаразитні фітотрофні гриби Національного природного парку "Нижньодністровський" (Одеська область, Україна), Попова О. М. (2015)
Наумович Г. О. - Ліхенофільні гриби долини р. Інгулець (Україна), Дармостук В. В. (2015)
Клименко В. М. - Ліхеноіндикаційна оцінка змін якості атмосферного повітря міста Херсона за 20 років (2015)
Смоляр Н. О. - Знахідки орхідних на території нижньої Сули (Україна), Смаглюк О. Ю. (2015)
Ващук Л. - Образ "тріумфуючого Цезаря", "благородного короля Франциска", за "Щоденником Луїзи Савойської" (2013)
Воловик О. - Неврожаї як наслідки аномальних явищ природи в Російській імперії XVIІІ ст.: історіографічний огляд (2013)
Ганцян Р. - Концепція єдності світової історії у висвітленні британських істориків ліберально-ідеалістичного спрямування (2013)
Городня Н. - Стратегія "залучення" М'янми в політиці США за президентства Б. Обами (2013)
Зінченко П. - Відомості про дізнання у Київській судовій палаті як історичне джерело (2013)
Ігнатенко І. - Антропологія жіночого тіла в українській традицій культурі (2013)
Капелюшний В. - Українські депутати у І Державній Думі Росії: від стихії до організації, Доморослий В. (2013)
Ковбасюк С. - Образ блазня в мистецтві ренесансних Нідерландів: між соціальною реальністю та популярною образністю (2013)
Козаченко Т. - Історія дослідження народної медицини українців Карпат в кінці XIX - на початку XX століття (2013)
Магурчак А. - "Дороги наші лежать на Схід!" (нариси діяльності Андрія Жука у Всеукраїнській Національній Раді) (2013)
Мазипчук М. - Дипломатична діяльність Юрія Коцюбинського (1920-1922 рр.) (2013)
Мінгазутдінов А. - Великий подвижник музейної справи (до 90-річчя від дня народження М. І. Сікорського), Латиш Ю. (2013)
Міняйло Н. - Походження та соціальний статус весталок У Стародавньому Римі (VІІІ-І cт. до Р. Х.) (2013)
Назаренко В. - Київський гарнізон у XVIII cт.: структура та функції (2013)
Патриляк І. - Протистояння рейдуючих відділів УПА радянським силовим структурам на території Житомирщини та Київщини весною 1944 р. (2013)
Прищепа Т. - Переселення болгар на українські землі Російської імперії після Кримської війни (1853 - 1856 рр.) (2013)
Скрипченко Н. - Диканський маєток Кочубеїв (II половина XVII - початок XIX cт.) (2013)
Трещова І. - Соціальне становище переселенців у Криму (друга половина 1940-х - перша половина 1960-х рр.) (2013)
Зінич П. Л. - Аеродинамічні дослідження впливу низького будинку на високий, Жуковський С. С., Черноус О. В. (2002)
Довгалюк В. Б. - Організація повітрообміну в культових спорудах, пам’ятках історії та архітектури, Литвиненко Л. М., Куковальська Н. М., Кожан Є. А. (2002)
Писарев В. Е. - Влияние изменения давления на температуру воздуха в гипобарическом хранилище сельскохозяйственной продукции (2002)
Мілейковський В. О. - Закономірності підтікання повітря до струмини (2002)
Довгалюк В. Б. - Розрахункова модель струмини, що настилається на криволінійну поверхню, Мілейковський В. О. (2002)
Кононенко Г. М. - Математичне моделювання динаміки термоконвективного фронту під час роботи систем свердловин (2002)
Черних Л. Ф. - Вибір товщини електропідлоги приміщення з електричною кабельною системою опалення теплоакумуляційної дії (ЕКСО-ТА) (2002)
Кононенко Г. М. - Прогноз динаміки напорів при експлуатації найпростішої циркуляційної системи (2002)
Худенко А. А. - Перспективи використання АЕС України в системах централізованого теплопостачання, Свічар О. Ю., Онищенко М. Ф. (2002)
Волосянко В. Д. - Недоліки приладного обліку витрат природного газу та шляхи їх усунення (2002)
Григоровський Є. П. - Визначення системи управління електроприводом турбомашин в трубопровідних мережах комунального та меліоративного господарства, Білявський Ю. В. (2002)
Григоровський Є. П. - Методика обчислень розв’язання задач синтезу на ЕОМ при управлінні електроприводами робочих машин в будівництві та комунальному господарстві, Білявський Ю. В. (2002)
Сакалл Имад Алдин Акрам. - Моделирование исполнительных механизмов регулирующих органов в трубопроводных сетях в условиях АСУ ТП (2002)
Килимник О. О. - Вплив режиму випалювання на основні фізико-механічні властивості кислотостійкої керамічної плитки з використанням шлаків феронікелю, Колонюк Н. В., Герасимова О. А. (2002)
Степанов М. В. - Економічно доцільний опір теплопередачі зовнішніх огороджуючих конструкцій будинків, Гойко А. Ф. (2002)
Дзюбенко В. Г. - Теплообмінники з полімерних матеріалів для систем утилізації теплоти вторинних енергоресурсів, Степанов М. В. (2002)
Щекін Ростислав Володимирович (1910-1977 рр.) (2002)
Бем Георгій Євгенович (1910-1996 рр.) (2002)
Анотації (2002)
Антонюк О. - Політика комуністичної влади щодо католицької церкви в Польщі (1947-1948) (2013)
Бевзюк Є. - Пан ідеологія в політиці Російської імперії напередодні революції 1848 року (2013)
Волкова О. - Дореволюційна українська історіографія польського суспільного руху кінця XVIII - першої чверті XIX cт. Правобережної України (2013)
Гордійчук Ю. - Вплив фінансової кризи в єврозоні на американсько-європейські відносини в період першого президентства Б. Обами (2013)
Діденко В. - Особливості викладання культурної антропології в американських університетах та працевлаштування випускників антропологічних факультетів в США в кінці XX - на початку XXI cт. (2013)
Казьмирчук Г. - Актуальні питання історіографії Кирило-Мефодіївського братства наприкінці 90-х років XX cт., Казьмирчук М. (2013)
Калакура Я. - Наукова школа архівістів та археографів Університету Св. Володимира (2013)
Колесник В. - Джерела дослідження організаційно-правових та соціально-економічних основ функціонування бюджетної системи Української СРР у 1920-ті роки, Чеберяко О. (2013)
Кужільна О. - Ідея української державності в процесі створення Товариства "Музей визвольної боротьби України" (2013)
Кузіна Н. - Становлення першотравневого свята на українських землях, Аль-Анні А. (2013)
Мінгазутдінова Г. - Центральна Азія в британських та американських геополітичних концепціях XX століття (2013)
Ніколаєва Н. - Життєвий шлях викладача Київського державного університету Калачевської Наталії Володимирівни (2013)
Охріменко О. - Часові структури у ментальності англійського бюргерства ХІ-ХІІІ ст. (2013)
Папенко Н. - Австрійсько-українські відносини: історичний вимір, Лихачова О. (2013)
Шваб А. - Міжнародно-правове врегулювання еміграції з Польщі до європейських країн у міжвоєнний період (2013)
Руденко Л. Г. - Досвід застосування стратегічної екологічної оцінки в процеси планування в Україні, Лісовський С. А., Маруняк Є. О. (2016)
Дідух Я. П. - Оцінка репрезентативності мережі природно-заповідних об’єктів України (ботанічний аспект), Вакаренко Л. П., Винокуров Д. С. (2016)
Матвіїшина Ж. М. - Реконструкції природних умов атлантичного етапу голоцену за даними палеоґрунтознавчих досліджень трипільського поселення, Дорошкевич С. П. (2016)
Позняк С. П. - Чорнозем у наукових дослідженнях і пам’яті народів світу (2016)
Кудруа де Лилль Лидия - Пути интерна-ционализации европейской метрополии (на примере Лиона), Альбер Александр. (2016)
Нагірна В. П. - Сільська місцевість України у контексті трансформаційних процесів в аграрній сфері, Руденко Л. Г. (2016)
Підгрушний Г. П. - Трансформація спеціалізації сільського господарства Київського Придніпров’я у постсоціалістичний період: методика дослідження й територіальні особливості, Марущинець А. В. (2016)
Вишня М. М. - Техногенні небезпеки Київської області: інвентаризація та картографування (2016)
Чернов Б. О. - До питання про "принципову модернізацію" вітчизняної географії (2016)
Бортник С. Ю. - ХІІ з’їзд Українського географічного товариства, Денисик Г. І., Олещенко В. І., Погорільчук Н. М. (2016)
Молнар Й. - Міжнародна наукова конференція "Соціально-географічні виклики в Східно-Центральній Європі на початку ХХІ століття і пошуки адекватних відповідей, Підгрушний Г. П., Гукалова І. В. (2016)
Титул, зміст (2014)
Шановні читачі! (2014)
Чепков І. Б. - Загальні тенденції розвитку озброєння та військової техніки, Нор П. І. (2014)
Попко С. М. - Особенности схемотехники стабилизаторов постоянного напряжения для питания высокочувствительной аппаратуры ОЭС и РЛС, Русняк B. Н., Дремов C. Т. (2014)
Вакал А. О. - Тенденції розвитку самохідних артилерійських систем ведучих у воєнному відношенні країн світу, Бойко Г. О. (2014)
Сенаторов Н. В. - Сетка коллиматорного прицела для пистолета, Сенаторов В. Н., Бойко Г. А. (2014)
Голуб В. А. - Дослідження кутів прецесії та нутації куль стрілецької зброї після пробиття перешкод, Чепков І. Б., Ларін А. Ю., Купріненко О. М., Бісик С. П. (2014)
Сидоренко Ю. М. - Компьютерное моделирование процесса взрывного метания разрезанного осколочнообразующего диска (2014)
Жупаненко І. В. - Уточнена методика розрахунку параметрів власних коливань ствола артилерійської гармати, Чибіряков В. К., Корбач В. Г. (2014)
Шепелев Ю. І. - Определение показателей достоверности при контроле артиллерийского управляемого снаряда по показателю качества (2014)
Чемерис В. Т. - Анализ концепции многоступенчатого ускорения макротел (Часть 1) (2014)
За вітчизняними та закордонними журналами (2014)
Інформація (2014)
Титул, зміст (2014)
Расстригін О. О. - Методика оцінки гідродинамічних характеристик і мореплавності швидкісних транспортних засобів (2014)
Дерепа А. В. - Властивості пласкої антенної решітки, яку орієнтовано вертикально в присутності абсолютно жорсткої сфери, що лежить на межі розподілу середовищ "вода—повітря" (2014)
Васьківський М. І. - Математична модель групового бою для оцінювання ефективності інформаційно-управляючих систем бронетанкового озброєння (2014)
Висікан О. О. - Оцінка радіусу зони прикриття комплектом малогабаритних передавачів перешкод, Митяй Р. І. (2014)
Гусляков О. М. - Обгрунтування вимог до перспективних вітчизняних засобів виявлення вибухонебезпечних пристроїв, Березовський А. І., Гамалій Н. В., Колос О. І. (2014)
Вакаренко А. В. - Основні напрямки та проблемні питання розвитку зенітного ракетного озброєння Повітряних сил Збройних Сил України, Петрук С. М. (2014)
Лук’янов П. О. - Аналіз застосування сучасних інформаційних технологій на протязі життєвого циклу озброєння, військової і спеціальної техніки (2014)
Чернозубенко О. В. - Методика оцінки стану живучості та вибухопожежобезпеки військових потенційно небезпечних об’єктів, Абрамсон А. Н., Мошковський М. С., Бабич А. М. (2014)
Чемерис В. Т. - Анализ концепции многоступенчатого ускорения макротел (Часть 2) (2014)
Бабічева І. І. - Суб’єкти права на раціоналізаторську пропозицію в Збройних Силах України, Чепков І. Б. (2014)
Зайківський О. Б. - Аналіз нормативно-правових засад щодо забезпечення державних інтересів у сфері інтелектуальної власності у разі здійснення міжнародного військово-технічного співробітництва, Комаров В. О., Білько Н. Ю., Бугера М. Г. (2014)
За закордонними журналами (2014)
Інформація (2014)
Пигулевский П. И. - Некоторые особенности тектоники юго-восточной части Украинского щита (2015)
Свистун В. К. - Вивчення негативних геоекологічних явищ південно-західної частині Кривбасу геофізичними методами, Золотарьова Л. Й., Пігулевський П. Г., Кирилюк О. С. (2015)
Анісімов О. О. - Дослідження показників роботи кар’єрних самоскидів та підвищення їх продуктивності в умовах Стрижавського родовища мігматитів, Довгалюк І. А. (2015)
Дичковський Р. О. - До питання геометризації даних і формування імітаційних моделей для керування гірським тиском у лаві (2015)
Загубинога В. В. - Дослідження факторів невизначеності при стратегічному плануванні відкритих гірничих робіт на залізорудних кар’єрах (2015)
Лазніков О. М. - Обґрунтування технології розробки малообводнених покладів розсипних руд (2015)
Мальцев Д. В. - Методика проведения натурного исследования изменения фракционного состава горной массы с помощью инструментальных замеров (2015)
Самуся В. И. - Разработка эскизного проекта комплекса для морской добычи и транспортирования полиметаллических руд, Кириченко В. Е., Трипутень Н. М. (2015)
Собко Б. Ю. - Дослідження водного балансу при відкритій розробці обводненого розсипного родовища засобами гідромеханізації (2015)
Собко Б. Ю. - Дослідження структури порушених відкритою розробкою земель й пошук шляхів вдосконалення рекультивації залишкових виробок кар’єрів, Ложніков О. В. (2015)
Собко Б. Ю. - Встановлення залежності кута повороту від ширини заходки та висоти уступу, при розвантажуванні драглайну у автосамоскид, Маєвський А. М., Чебанов М. О. (2015)
Фомичев В. В. - Определение оптимальных характеристик использования гидромеханического способа добычи угля с применением струга в различных горно-геологических условиях, Слива А. А. (2015)
Шустов О. О. - Обґрунтування основних методичних положень з формування системи розкриття буровугільних родовищ (2015)
Кирия Р. В. - Определение среднего объема груза в аккумулирующем бункере, работающем в режиме поддержания в нем объема груза в заданных пределах, Мищенко Т. Ф. (2015)
Коровяка Е. А. - Обоснование режимов эксплуатации ленточных конвейеров горных предприятий, Лубенец Т. Н. (2015)
Лубенец Н. А. - О фрикционных свойствах гибких тел (2015)
Бубліков А. В. - Дослідження технологічних взаємозв’язків гірничих машин очисного механізованого комплексу для видобутку вугілля, Огєєнко П. Ю. (2015)
Никулин С. Л. - Автоматический и интерактивный подходы к построению сетей линеаментов космических снимков, Коробко О. В. (2015)
Бойко О. А. - Комплексное управление выходом мерного проката на основе информационных технологий (2015)
Иконникова Н. А. - Информативные параметры потери устойчивости геотехнических систем (2015)
Слесарев В. В. - Онтологическая модель базы знаний управления силами и средствами при ликвидации аварий на шахтах, Маргитич В. С. (2015)
Коваленко В. Л. - Синтез гидроксида никеля электролизом раствора нитрата никеля в щелевом диафрагменном электролизере, Коток В. А. (2015)
Беляев Н. Н. - Расчет загрязнения атмосферы при диверсии на железнодорожном транспорте в случае перевозки химически опасного груза, Берлов А. В. (2015)
Беляев Н. Н. - Оценка территориального риска при авариях на транспорте, Гунько Е. Ю., Мунтян Л. Я. (2015)
Власова Е. В. - Влияние добавок на свойства межоперационных триполифосфатных покрытий, Левко Е. Н., Коваленко В. Л., Коток В. А. (2015)
Беляев Н. Н. - Экспериментальное исследование процесса сноса угля из полувагонов, Карпо А. А. (2015)
Беляев Н. Н. - Экспресс расчет концентрации аэроионов в офисном помещении на базе балансовой модели, Цыганкова С. Г. (2015)
Полищук С. З. - Прогноз распространения загрязнений в атмосфере от мощных точечных источников, Каспийцева В. Ю. (2015)
Русакова Т. И. - Исследование закономерностей обтекания зданий воздушным потоком (2015)
Тищук В. Ю. - Фізико-хімічні основи пилоутворення і пилоподавлення на шлакових відвалах металургійних підприємств, Плотников О. В. (2015)
Гапіч Г. В. - Визначення коефіцієнту стійкості низового укосу грунтової дамби на основі гідрологічних розрахунків (2015)
Непошивайленко Н. О. - Дослідження впливу антропогенних чинників на розвиток захворювання населення (на прикладі м. Дніпродзержинська) (2015)
Зберовський О. В. - Технічний комплекс для захисту довкілля від пилогазової хмари при масових вибухах у кар’єрах, Савотченко О. М. (2015)
Голинько В. И. - Повышение быстродействия средств автоматического газового контроля (2015)
Налисько Н. Н. - Численное исследование распространения ударной воздушной волны через сопряжения выработок (2015)
Столбченко Е. В. - Определение параметров вентиляционных систем местного проветривания (2015)
Цыганкова С. Г. - Проблемно-ориентированный пакет программ для расчета аэроионного режима в помещениях (2015)
Фрундін В. Ю. - Дослідження ефективності протипилових фільтрів для умов вугільних шахт, Чеберячко С. І., Чеберячко Ю. І., Радчук Д. І. (2015)
Павличенко А. В. - Шляхи удосконалення природоохоронної діяльності вугледобувного підприємства (2015)
Зберовський В. О. - Метод розрахунку швидкості руху автосамоскиду у кар'єрі за екологічним фактором (2015)
Цвєткова Н. М. - Геохімічні бар’єри в розподілі мангану в едафотопах Присамар’я Дніпровського, Тагунова Є. О. (2015)
Юсипіва Т. І. - Вплив техногенного навантаження на фізіологічні та цитогенетичні показники генеративних органів представників роду Tilia, Коростильова Т. С. (2015)
Бессонова В. П. - Одночасний вплив важких металів (Pb2+ і Cd2+) та засолення на стан асиміляційного апарату і вміст пігментів фотосинтезу пажитниці багаторічної, Іванченко О. Є., Пономарьова О. А. (2015)
Жуков О. В. - Роль ландшафтного різноманіття у динаміці чисельності популяцій шкідників цукрового буряку у Полтавській області, Писаренко П. В., Кунах О. М., Диченко О. Ю. (2015)
Рязанова М. Є. - Вплив проквіназиду та гідроксиду міді на гомеостаз аніонів у рослинах озимої пшениці в генеративну фазу розвитку, Швартау В. В. (2015)
Кузьмішина С. В. - Мікробіота породних відвалів вугільних шахт Червоноградського гірничопромислового району за внесення золи, Гнатуш С. О., Галушка А. А. (2015)
Варигин А. Ю. - Половая структура популяции и цикл размножения Echinogammarus olivii (Crustacea, Isopoda) в сообществе обрастания Одесского залива Черного моря (2015)
Бригадиренко В. В. - Вплив умов зволоження та мінералізації ґрунтового розчину на структуру підстилкової мезофауни широколистяних лісів степової зони України (2015)
Кабузенко С. Н. - Содержание ионов натрия в тканях галофитов Крымской флоры на фоне засоления различной степени, Омельченко А. В., Михальская Л. Н., Швартау В. В. (2015)
Жуков О. В. - Різноманіття та динаміка угруповань земноводних заплавних екосистем р. Самара, Губанова Н. Л. (2015)
Чаплигіна А. Б. - Членистоногі у трофоценотичній структурі консорцій мухоловки білошийої в умовах лісових біогеоценозів Північно-Східної України, Грамма В. Н., Бондарець Д. І., Савинська Н. О. (2015)
Титул, зміст (2014)
Одноралов І. В. - Шляхи вирішення протиріччя між плануванням розвитку озброєння та військової техніки й реалізацією оборонного замовлення, Демченко Є. Я., Куцак М. В., Кіреєнко В. В. (2014)
Чепков І. Б. - Методичний підхід до обгрунтування раціонального спиввідношення обсягів розробки, закупівлі та ремонту озброєння й військової техніки, Ланецький Б. М., Леонтьєв О. Б., Лук’янчук В. В. (2014)
Бойко Г. О. - Деякі дані сучасного стану й перспектив розвитку артилерії 21 століття, Лапицький С. В. (2014)
Бойко Г. О. - Деякі дані сучасного стану й тенденцій розвитку колісних бойових броньованих машин, Бісик С. П. (2014)
Шепелев Ю. И. - Применение метода гармонической линеаризации к частотному анализу работы рулевых приводов вращающихся ракет (2014)
Щерба А. А. - Оптимізація інформаційної структури розвідувально-вогневої системи на основі ситуаційного управління (2014)
Петрук С. Н. - Повышение точности прицеливания в авиационном стрелковом прицеле, Сенаторов В. Н., Радченко Ю. И. (2014)
Толубко Є. В. - Трансформерні технології у військовій справі (2014)
Киризюк О. М. - Оцінка можливостей модульних технологій кораблебудування в інтересах ВМС Збройних Сил України (2014)
Полегенько А. Ф. - Оценка относительной компетентности экспертов в экспертной группе с использованием матриц парных сравнений, Князский О. В. (2014)
Колобродов В. Г. - Методы повышения пространственного разрешения тепловизионных камер с матричными приемниками излучения, Лихолит Н. И., Тягур В. М., Харитоненко Е. В. (2014)
Слободяник В. А. - Аналіз варіантів модернізації спеціальних машин радіаційної, хімічної, біологічної розвідки, Севост’янов Д. М. (2014)
Яблоков В. В. - Оценка производственно-эксплуатационной эффективности способов сварки при ремонте и модернизации бронетанкового вооружения и военной техники, Сотник В. В., Гуляев А. В., Даценко И. П. (2014)
Шишанов М. О. - Експериментальні дослідження технологічних процесів ремонту озброєння й військової техніки з використанням математичних моделей, Яблоков В. В., Сотник В. В., Гуляев А. В., Чеченкова О. Л. (2014)
Зубков А. Н. - Анализ критики "сетецентрических войн", Караванов А. А. (2014)
Мартыненко С. А. - Оценка точности и динамики систем самонаведения оперативно-тактических (тактических) ракет с двухспектральним координатором (2014)
Тимчук В. Ю. - V річниця "Cічневих ГІСів" (2014)
Інформація (2014)
Хроніка (2014)
Титул, зміст (2014)
Шановні автори й читачі! (2014)
Попов А. О. - Загальні тенденції розвитку засобів радіоелектронної боротьби, Твердохлібов В. В. (2014)
Чепков І. Б. - Деякі питання стану, основних напрямків й тенденцій розвитку танків, Бойко Г. О., Васьківський М. І. (2014)
Бойко Г. О. - Деякі питання стану, основних напрямків і тенденцій розвитку артилерійських реактивних систем залпового вогню, Лапицький С. В. (2014)
Борисюк М. Д. - Структурно-параметрический синтез стабилизатора упругой танковой пушки (Часть I. Математические и имитационные модели), Куценко А. С., Александрова Т. Е., Мазманишвили А. С. (2014)
Борисюк М. Д. - Структурно-параметрический синтез стабилизатора упругой танковой пушки (Часть IІ. Параметрический синтез и сравнительный анализ стабилизаторов разной структуры), Куценко А. С., Александрова Т. Е., Мазманишвили А. С. (2014)
Конюхов О. С. - Розрахункова методика приведення циліндрових секцій рідинних ракет-носіїв до рівнооболонкових аналогів, Луханін М. І. (2014)
Шишанов М. О. - Комплексне моделювання процесу розмінування з використанням засобів інженерного озброєння, Коцюруба В. І., Гусляков О. М. (2014)
Крижний А. В. - Кругова продувка моделі підводної частини БТР-3У в аеродинамічній трубі, Бугаєв С. В., Семененко В. М. (2014)
Романенко В. П. - Модель процесу групового пошуку дефектів під час ремонту військової техніки зв’язку, Сакович Л. М. (2014)
Шишанов М. О. - Статистична обробка результатів багатофакторного експерименту у разі дослідження технологічних процесів ремонту озброєння та військової техніки, Яблоков В. В., Сотник В. В., Гуляєв А. В. (2014)
Мошковський М. С. - Аналіз тактико-технічних вимог та обгрунтування необхідності створення нового зразка гусеничної пожежної машини для військових потенційно небезпечних об’єктів, Мосійчук С. Я., Абрамсон А. Н., Чернозубенко О. В., Сидоренко Н. М., Куленко О. А. (2014)
ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Хімічна технологія: наука, економіката виробництво" (2014)
Інформація (2014)
Агасиев Р. М. - Некоторые правовые аспекты пребывания, проживания иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджанской Республике либо их транзитного проезда через территорию Азербайджанской Республики (2016)
Варданян Л. Г. - Вспомогательные репродуктивные технологии: этико-правовой аспект (2016)
Коваленко Н. Ю. - Сутність взаємозв’язку правової культури та правового виховання (2016)
Литвин І. І. - Сутність поняття правового статусу (2016)
Лемак В. В. - Конфедерація як правовий феномен (на прикладі Австро-Угорщини 1867–1918 рр.), Роман Н. М. (2016)
Тихомиров Д. О. - Зловживання правом як відхилення від правомірної поведінки, Харченко Н. П. (2016)
Шимон І. П. - Система основних джерел права Румунії: теоретико-правові аспекти (2016)
Берназюк Я. О. - Конституція України та глобальні світові процеси (2016)
Горячьов Д. О. - Співвідношення правових та надзвичайних засобів захисту Конституції (2016)
Завидняк М. І. - Конституційно-правові засади правового регулювання економічної безпеки України (2016)
Зозуля О. І. - Поняття та ознаки принципів діяльності комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України (2016)
Крижановська А. С. - Принцип гласності діяльності глави держави: вітчизняний і зарубіжний досвід (2016)
Осадча І. А. - Роль правової освіти в конституційному процесі (2016)
Тулик І. І. - Визначення терміна "компетенція" в місцевому самоврядуванні через призму основних нормативно-правових документів та принципів (2016)
Черничко В. В. - Роль Європейського суду з прав людини у гарантуванні права на об’єднання в політичні партії (2016)
Шаповал В. Д. - Практика застосування рішень Європейського суду з прав людини в Україні та країнах Європи (2016)
Баб’юк М. П. - Цивільно-правова природа договору про надання вищим навчальним закладом освітніх послуг (2016)
Весна Н. О. - Істотне порушення договору як підстава його розірвання в міжнародному та зарубіжному праві (2016)
Гасяк Я. В. - Добросовісність здійснення позивачем права на залишення позову без розгляду у цивільному судочинстві України (2016)
Місяць А. П. - Особливості відчуження майна зберігачем (2016)
Пленюк М. Д. - Зобов’язальні відносини в системі цивільного права (2016)
Стрілько В. Ю. - Процесуальна правосуб’єктність іноземців у нотаріальному процесі (2016)
Таран О. С. - Пропозиція укласти багатосторонній договір (цивільно-правовий аспект) (2016)
Черняк Ю. В. - Інститут мирової угоди із сімейно-правових спорів у міжнародному цивільному процесі: стан доктринальної розробки та нормативного регулювання (2016)
Загородня Н. В. - Особливості системи джерел господарського процесуального права: теоретичні підходи (2016)
Руденко М. П. - Локальне регулювання внутрішньогосподарських відносин: сутність та принципи (2016)
Клименко А. Л. - До питання принципів організації соціального захисту (2016)
Паславська О. Я. - Особливості правового режиму земельних ділянок особистих селянських господарств (2016)
Радченко А. М. - Правове регулювання сертифікації насіння в Україні (2016)
Сабовчик А. І. - Екологічні податки й система торгівлі викидами – сучасні ринкові інструменти охорони довкілля (2016)
Баєва Л. В. - Юридична природа рішень місцевих рад: загальнотеоретичний аналіз (2016)
Бондаренко І. М. - Фінансування бюджету: виклики сьогодення (2016)
Вісич Г.І. - Правові засади застосування підрозділів Збройних Сил України в операціях з підтримання миру та безпеки (2016)
Волох О. К. - Концептуальні засади розвитку електронного урядування в Україні (2016)
Діденко С. В. - Форми адміністративної діяльності публічної адміністрації у сфері забезпечення обігу та застосування зброї в Україні (2016)
Жидченко К. П. - Одноразова грошова допомога як елемент соціального захисту військовослужбовців Збройних Сил України (2016)
Коваль М. В. - До питання про використання в Україні міжнародного досвіду реформування податкових та митних органів, Благодарська О. О. (2016)
Кононець В. П. - Адміністративно-правовий аспект бездіяльності посадових осіб суду щодо розгляду адміністративних справ, Мазенко Н. А. (2016)
Коробцова Д. В. - Принцип бюджетного федералізму в міжбюджетних відносинах в України (2016)
Косова Е. В. - Історико-правовий аналіз становлення органів державного фінансового контролю в Україні (2016)
Кучма К. С. - Система суб’єктів публічного адміністрування з надання адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів (2016)
Легеза Ю. О. - Здійснення державної екологічної політики в умовах децентралізації державної виконавчої влади (2016)
Лиськов М. О. - Поняття та особливості суб’єктів публічного адміністрування в сфері лотереї (2016)
Ліпський В. В. - Податковий контроль: загальна характеристика (2016)
Миронова Т. М. - Особливості забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні на шляху до європейських стандартів (2016)
Шмараков І. О. - Особливості генерування активних форм кисню та азоту за гострої гепатотоксичності, Борщовецька В. Л., Марченко М. М. (2014)
Мельничук О. А. - Кінетика тетанусу musculus gastrocnemius в алкоголізованих щурів з експериментально-індукованою васкулярною ішемією задніх кінцівок за умов низькочастотної м’язової втоми, Мотузюк О. П., Швайко С. Є., Хома О. М. (2014)
Швартау В. В. - Кальций в растительных клетках, Вирыч П. А., Маковейчук Т. И., Артеменко А. Ю. (2014)
Лихолат Т. Ю. - Аліментарні тригери гормонзалежних форм раку молочної залози, Лихолат О. А., Недзвецький В. С., Лактіонов В. В. (2014)
Божко К. М. - Мікроморфологічні та фізичні властивості ґрунтів південних байраків Дніпропетровської області (2014)
Доценко О. И. - Роль ферментов катаболизма АМР в энергетическом статусе эритроцитов в условиях их истощения по глюкозе, Трощинская Я. А. (2014)
Доценко О. И. - Кислотно-гемолитическая устойчивость эритроцитов напряженного эритропоэза в условиях низкочастотной вибрации (2014)
Чаплигіна А. Б. - Розмір кладки та успішність розмноження синиці великої (Parus major) та блакитної (P. caeruleus) у парках м. Харків, Бондарець Д. І., Савинська Н. О. (2014)
Gorobets L. V. - Birds from the Old East Slavic settlement "Igren 8” (12th–13th century AD; Ukraine), Matlaev I. V. (2014)
Хромих Н. О. - Сезонна динаміка антиоксидантних процесів у листках Acer negundo за дії полютантів, Більчук В. С., Россихіна-Галича Г. С., Вінниченко О. М. (2014)
Бевзюк Д. О. - Біоінформаційний підхід у корекції негативного емоційного стану у щурів, Левічева Н. О. (2014)
Бригадиренко В. В. - Влияние соли железа на массу тела Megaphyllum kievense (Diplopoda, Julidae) и гранулометрический состав подстилки в лабораторном эксперименте, Иванышин В. М. (2014)
Похиленко А. П. - Оцінка морфологічної мінливості популяцій Rossiulus kessleri (Diplopoda, Julida) (2014)
Титул, зміст (2015)
Чепков І. Б. - Основні шляхи реформування вітчизняного оборонно-промислового комплексу в ринкових умовах, Довгополий А. С., Луханін М. І., Сіренко В. Є. (2015)
Трофименко П. Є. - Застосування високоточної зброї – складова досягнення перемоги в збройній боротьбі, Демидко Л. С., Латін С. П. (2015)
Бойко Г. О. - Деякі дані сучасного стану й тенденцій розвитку безпілотних літальних апаратів, Лапицький С. В. (2015)
Гнатюк С. Є. - Методика оцінки показників надійності систем спеціального зв'язку, Сакович Л. М. (2015)
Сакович Л. М. - Обгрунтування мінімально необхідного значення ймовірності правильної оцінки результату виконання вимірювань у разі метрологічного обслуговування військової техніки зв'язку, Яковлев М. Ю. (2015)
Башкиров О. М. - Розвиток інтегрованих систем зв'язку та передачі даних для потреб Збройних Сил, Костина О. М., Шишацький А. В. (2015)
Расстригін О. О. - Порівняльна оцінка розподілу гідродинамічного тиску під час занурення контурів за різними аналітичними теоріями, Зірка А. Л. (2015)
Шамарін О. Ю. - Аналіз гідроакустичного озброєння корабля протичовнової оборони Військово-Морських Сил Збройних Сил України, Ісаєнко О. С. (2015)
Конюхов А. С. - Определение жесткости и инерционно-массовых характеристик ортотропной гладкооболочечной модели биконической секции створкии головного обтекателя, Толубко Е. В. (2015)
Борисенко М. В. - Математична модель вибору та розміщення засобів вимірювання в складі мобільної інформаційно-вимірювальної системи, Герасимов С. В. (2015)
Фриз П. В. - Математичний апарат із метою оцінювання районів Землі, які задано, з космосу в задачах їхнього дистанційного зондування (2015)
Зайківський О. Б. - Ідентифікація об’єктів права інтелектуальної власності, Оністрат О. А., Лотоха Л. М., Бондарчук М. В. (2015)
Агєєва Г. М. - Особливості реконструкції громадських будівель – об’єктів військової інфраструктури – під житло (2015)
Інформація (2015)
Бойко А. - Дегуманізація медіа та етичні стандарти журналістики (на матеріалі українських ЗМК 2013-2014 рр.) (2014)
Брадов В. - Медіапідприємство в індустрії виробництва контенту для медіаринку України (2014)
Бузулук О. - Ідеологічні засади реалізації інформаційної діяльності держави на місцевому рівні (2014)
Бутиріна М. - Масова комунікація як об’єкт медіапсихологічних досліджень (2014)
Васьківський Ю. - Еволюція поглядів на суть конкуренції в українських медіях: сучасні реалії (2014)
Витвицька Ю. - Функціонування та реалізація друкованого брендового медіапродукту на українському медіаринку (2014)
Войтович Н. - Створення фейкових новин: новий шлях інформаційної війни (2014)
Дубняк К. - Місце засобів масової комунікації в інформаційній політиці з формування міжнародного іміджу держави (2014)
Mariyna L. - The media in the context of global communications (2014)
Партико З. - Критерії обґрунтованості захищуваних положень у дисертаціях з мистецтвознавчих наук (2014)
Парубець О. - Творчо-професійна трансформація друку ХХІ століття (2014)
Patro-Kucab М. - Poetyckie sylwetki-wspomnienia upamiętniające literacką działalność Alojzego Felińskiego (na przykładzie wierszy zamieszczonych w dziewiętnastowiecznej prasie) (2014)
Пирогова К. - Арт-журналістика в системі комунікаційного простору на прикладі видання "Телекритика" (2014)
Рудик М. - Публіцистика Володимира Здоровеги: проблематика і світогляд (2014)
Саідахметов Д. - Висвітлення українськими ЗМІ бойових дій на сході України: професійно-етичний аспект (2014)
Семенець О. - Проблеми ідентичності журналіста і аудиторії в сучасних соціальних комунікаціях (2014)
Сулім А. - Основні підходи до типологізації медіакритичних досліджень (2014)
Табінський Я. - Візуальний концепт "автор-глядач" на прикладі фотовиставки газети "День" (2014)
Теремко В. - Людинотвірні енергії медій: усна і писемна епохи (2014)
Туркевич К. - Галузеві ЗМІ: визначення і теоретичні засади діяльності (2014)
Filip G. - Problematyka erotyczna w recenzjach filmowych Zygmunta Kałużyńskiego (2014)
Цуканова Г. - Практика впровадження навчального методу "Майстер-клас" (на прикладі дисципліни "Майстер-клас із медіа-PR") (2014)
Чекалюк В. - Імідж першої леді. Вплив на формування іміджу держави у ЗМІ (2014)
Чернявська Л. - Постмодерна парадигма соціопросторових вимірів медіадискурсу (2014)
Шестакова Е. - Філософсько-соціальна сфера знань як визначальна основа підготовки сучасного українського журналіста (2014)
Ващук І. - Трансформація жанрів у сучасних закарпатських засобах масової інформації (2014)
Величко З. - Виховання молоді в контексті становлення національної свідомості: погляди Осипа Назарука (2014)
Галацька В. - Аналітично-художня інтерпретація картини світу в сучасній театральній журналістиці України (на матеріалі друкованих видань) (2014)
Гоцур О. - Зовнішньополітична дилема "Схід чи Захід?" на сторінках періодичних видань "2000" і "Дзеркало тижня" (2010-2013 роки) (2014)
Гусєва О. - Сучасний подорожній нарис: особливості трансформації старого жанру (2014)
Дзьомба Н. - Мовне питання в публіцистичному дискурсі українських шістдесятників (2014)
Євтушенко О. - Репрезентація типу героя-воїна в друкованому медіадискурсі (2014)
Крупський І. - Мовна диференціація преси Галичини напередодні Першої світової війни (2014)
Лизанчук В. - Політико-ідеологічні та морально-психологічні аспекти інформаційної безпеки України, Глаголюк В. (2014)
Лозинський М. - Митрополит Андрей Шептицький в інтерпретації біографа-француза Кирила Королевського (2014)
Подедворний Т. - Тема Росії у публіцистиці Івана Франка останнього періоду творчості (2014)
Подобна Є. - Дореволюційні періодичні видання м. Золотоноша (2014)
Полумисна О. - Симон Петлюра: літературний критик, публіцист, редактор (2014)
Савчин Ю. - Сатирично-гумористичні жанри на сторінках журналів "Маски" (1923 р.) Та "Жало" (1923 р.) (2014)
Садівничий В. - Перші україномовні спеціалізовані медичні журнали Наддніпрянської України: проблемно-тематичні аспекти (2014)
Свалова М. - Образність та аргументація в публіцистиці М. Рябчука як засоби впливу на реципієнтів (2014)
Слотюк Т. - Публіцистичний дискурс москвофільства як суспільного явища в контексті української історії та преси (2014)
Ульянова К. - Зародження журнальної періодики Луганщини (2014)
Усманова О. - Журналіст та видавець Р. Федорів: портрет на тлі доби (2014)
Філоненко Д. - Фотоілюстративні матеріали в науково-популярній періодиці (2014)
Яценко Г. - Осoбливості єврейського національного психотипу (за публіцистикою Івана Франка) (2014)
Титул, зміст (2015)
Чепков І. Б. - Глобальні зміни в стратегіях імпорту озброєнь із метою розвитку оборонної промисловості та економіки, Зубарєв В. В., Свергунов О. О., Зубарєв О. В. (2015)
Зубарєв О. В. - Аналіз існуючого методичного апарата обгрунтування вимог до показників ефективності та параметрів системи технічного забезпечення угруповань військ (2015)
Соколов К. О. - Пропозиції щодо забезпечення Збройних Сил України супутниковим зв’язком, Гудима О. П., Шиятий О. Б. (2015)
Фриз С. П. - Технологія вибору космічних апаратів, які придатні з метою видововго спостереження районів Землі, які задано (2015)
Бойко В. Н. - Методика испытаний электромагнитной совместимости элементов радиотехнических средств Украины спутниковой связью, Чуйков Д. В. (2015)
Волобуєв А. П. - Метод математичного моделювання електромагнітної доступності перспективної рухомої системи радіозвязку військового призначення, Яковлев М. Ю., Федін О. В. (2015)
Водчиць О. Г. - Комплекс "Орлан-10" як елемент системи автоматизованого управління військами, Войтенко С. Д. (2015)
Греков В. П. - Стійкість пересувних пускових установок з перекидання в разі взаємодії із повітряною ударною хвилею, П’янков А. А., Орлов С. В. (2015)
Чорнокнижний О. А. - Аналіз забезпечення Збройних Сил провідних країн світу спеціальними картами та фотодокументами про місцевість у локальних війнах і збройних конфліктах останніх років, Савчук Р. Г., Зотов С. В. (2015)
Башинський К. В. - Методика виконання прицілювання в разі бомбометання бомб з блоком аеродинамічного управління БАУ-01КТ з літака, Козир А. Г., Аркушенко П. Л., Башинський І. В. (2015)
Зуйко В. В. - Сучасний стан і тенденції розвитку космічних систем дистанційного зондування Землі провідних країн світу, Козуб А. М., Михалевич В. Е. (2015)
Дунь С. В. - Обгрунтування вживання світлотехніки з функцією нічного світломаскувального режиму на транспортних засобах військового призначення, Кайдалов Р. О. (2015)
Грень В. М. - Дослідження впливу напружено-деформованого стану підшипника авіаційного двигуна на його довговічність, Шульгін А. А. (2015)
Інформація (2015)
V Міжнародна науково-технічна конференція "Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ" (2015)
Титул, зміст (2014)
Залізняк Л. Л. - Палеоліт Центральної України (2014)
Крижицький С. Д. - Графічна реконструкція ольвійського дикастерія (методичні підходи до реконструкції античного архітектурного об'єкта невстановленого об'ємно-планувального типу) (2014)
Шевченко Т. М. - Сфінкси біля Матері богів на теракотах з Ольвії (2014)
Милашевський О. С. - Поховання черняхівської культури з двопластинчастими фібулами (етнічний аспект) (2014)
Моця О. П. - Міста Південної Русі: деякі теоретичні проблеми досліджень (2014)
Козубовський Г. А. - Про Белзьке князівство Юрія Наримунтовича (1352-1377) (2014)
Кіосак Д. В. - Орнітоморфне брязкальце трипольської культури з півночі Одещини, Денисюк В. Л., Поліщук Л. Ю. (2014)
Шейко І. М. - Античні світильники із Ольвії в зібранні Національного музею історії України, Хомчик М. А. (2014)
Рудич Т. О. - Антропологічний матеріал з могильника черняхівської культури Лісові Гринівці (2014)
Біляєва С. О. - Основні результати археологічних досліджень на Кінбурнській косі в 2009-2013 рр., Карашевич І. В., Фіалко О. Є. (2014)
Ковалевський В. М. - Знахідка залізного рала в районі Животинного городища, Горбаненко С. А. (2014)
Абашина Н. С. - До 100-річчя Євгенії Володимирівни Махно, Станиціна Г. О. (2014)
Яненко А. С. - Спогади Л. Д. Дмитрова про В. В. Хвойку (2014)
Пуголовок Ю. О. - С. А. Горбаненко, В. В. Колода. Сільське господарство на слов'яно-хозарському порубіжжі (2014)
Виставка археологічних матеріалів "Поселення Ходосівка-Рославське (кінець ХІ-XIV ст.) як показник неординарності середньовічного села" (2014)
До 90-річчя від дня народження Володимира Федоровича Генінга (2014)
Анатолій Дмитрович Пряхін у контексті археології України (до 75-річчя російського вченого) (2014)
Наші автори (2014)
Список скорочень (2014)
Содержание (2012)
Лебедев А. А. - Оценка предельных уровней рассеянных повреждений в материалах при стационарных режимах статического и циклического нагружения, Голубовский Е. Р., Локощенко А. М., Музыка Н. Р., Ламашевский В. П., Швец В. П., Ефименко Е. В. (2012)
Гуленко А. Г. - Исследование развития трещины в аустенитных сталях при ползучести с учетом влияния предварительного термического старения, Бучатский А. А., Марголин Б. 3., Каштанов А. Д., Федорова В. А. (2012)
Орыняк И. В. - Применение комбинированного метода весовых функций для определения площади раскрытия сквозной трещины в оболочке, Яковлева Е. С., Дубик Я. Р. (2012)
Харченко В. К. - Высокотемпературная прочность тугоплавких металлов, сплавов и композиционных материалов на их основе. Сообщение 2. Сплавы молибдена и ниобия, Бухановский В. В. (2012)
Матохнюк Л. Е. - Прогнозирование характеристик сопротивления усталости металлов в гигацикловой области по результатам высокочастотных испытаний. Сообщение 2. Применение модели накопления усталостных повреждений, Яковлева Т. Ю., Бялонович А. В. (2012)
Степанов Г. В. - Влияние импульсного электрического тока на механические свойства алюминида титана, полученного методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, Бабуцкий А. И., Чижик А. В., Громов В. Е. (2012)
Чирков А. Ю. - Построение двухслойных схем интегрирования уравнений пластического течения в теории процессов деформирования по траекториям малой кривизны (2012)
Карачун В. В. - Упругонапряженное состояние поплавкового подвеса в акустическом поле. Девиация оси фигуры, Мельник В. Н. (2012)
Шульженко Н. Г. - Расчет колебаний ротора с "дышащей" трещиной по трехмерной модели, Зайцев Б. Ф., Викман Н. Е., Асаенок А. В. (2012)
Mazahery A. - Mechanical Properties of A356 Matrix Composites Reinforced with Nano-SiC Particles, Shahani M. O. (2012)
Sedighi M. - Investigation of Cold Rolling Influence on near Surface Residual Stress Distribution in Explosive Welded Multilayer, Honarpisheh M. (2012)
Федоренко Б. Ф. - Оценка предела выносливости валов по результатам испытаний их моделей, Лукьянов В. С. (2012)
Abstracts (2012)
Правила оформления статей (2012)
Авторский указатель за 2012 год (2012)
Указатель статей за 2012 год (2012)
Международная научно-техническая конференция "Усталость и термоусталость материалов и элементов конструкций" (2012)
Содержание (2013)
Марголин Б. 3. - К вопросу о природе резкого снижения прочности аустенитных сталей при их радиационном распухании, Сорокин А. А. (2013)
Лепихин П. П. - Методы и результаты анализа напряженно-деформированного состояния и прочности многослойных толстостенных анизотропных цилиндров при динамическом нагружении (обзор). Сообщение 3. Феноменологические критерии прочности, Ромащенко В. А. (2013)
Трапезон А. Г. - Сопротивление усталости металлов с упрочняющими покрытиями (обзор), Ляшенко Б. А., Лысенков М. О. (2013)
Харченко В. В. - Исследование прочностных характеристик сварного шва парогенератора после эксплуатационной наработки методом инструментированного индентирования, Каток О. А., Панасенко А. В., Рудницкий Н. П., Бажуков А. В., Мельник П. Е. (2013)
Дроздов А. В. - Использование метода акустической эмиссии для выращивания острой трещины и оценки трещиностойкости керамических материалов (2013)
Круц В. А. - Влияние трещины усталости на колебания простейшей регулярной упругой системы, Зиньковский А. П., Синенко Е. А. (2013)
Филипковский С. В. - Свободные нелинейные колебания многодисковых роторов на шарикоподшипниках, Аврамов К. В. (2013)
Покровский В. В. - Влияние двухосного нагружения на характеристики трещиностойкости стали 12Cr-2Ni-Mo, Ежов В. Н., Сидяченко В. Г. (2013)
Баженов В. А. - Определение расчетного ресурса хвостовика лопатки газотурбинной установки под действием термосиловой нагрузки, Гуляр А. И., Пискунов С. О., Андриевский В. П. (2013)
Гуляев В. И. - Нелинейное изгибание бурильных колонн в вертикальных скважинах, Андрусенко Е. Н. (2013)
Стащук М. Г. - Розрахунок стшьникових шшмерних трубних елемент(в конструкцш для експлуатацп в грунтах, Дорош М. I. (2013)
Ольшанский В. П. - Расчет динамического прогиба балки при неупругом ударе по теориям Кокса и Сен-Венана, Ольшанский С. В. (2013)
Ghanbari Ghazijahani T. - Locally Imperfect Conical Shells under Uniform External Pressure, Showkati H. (2013)
Fakoor M. - Fracture Investigation of Wood under Mixed Mode I/II Loading Based on Maximum Shear Stress Criterion, Rafiee R. (2013)
He X. - The Ultimate Tensile Strength of Coach Peel Self-Piercing Riveting Joints, Xing B. (2013)
Титул, зміст (2015)
Біленко О. І. - Обґрунтування раціональних значень технічних характеристик снайперської гвинтівки для сил безпеки, Бєлашов Ю. О. (2015)
Дерепа А. В. - Гідроакустичні станції з буксируваними антенами зосередженого типу та шляхи створення ними діаграми направленості спеціальної форми (2015)
Дерепа А. В. - Гидролого-акустические особенности морской среды и их влияние на структуру построения комплексной системы "гидроакустическое вооружение – надводный корабль" (2015)
Шишацький А. В. - Аналіз напрямів підвищення ефективності функціонування систем радіозв’язку з ортогональним частотним мультиплексуванням, Лютов В. В., Жук О. Г. (2015)
Башкиров О. М. - Порівняльний аналіз шляхів розвитку автоматизованих систем управління Збройних Сил України, Голенковська Т. І. (2015)
Мавренков О. Є. - Методичний підхід до оцінювання техніко-технологічної реалізовності варіантів модернізації бойових літальних апаратів (2015)
Огороднійчук М. Д. - Компенсація траєкторних нестабільностей, пружних коливань конструкції безпілотного літального апарата при роботі радіолокаційної станції із синтезованою апертурою антени, Пономаренко С. О. (2015)
Чорнокнижний О. А. - Вибір показників ефективності функціонування системи забезпечення оперативного командування спеціальними картами та фотодокументами щодо місцевості в оборонній операції, Савчук Р. Г. (2015)
Лебідь Є. В. - Застосування цифрової системи фазового автопідстроювання частоти з метою синхронізації сигналів у сучасних транспортних мережах передачі даних (2015)
Макеєв В. І. - Про шляхи підвищення точності складання таблиць стрільби, Пушкарьов Ю. І., Мартиненко С. А., Пономаренко С. О. (2015)
Шишанов М. А. - Обеспечение восстанавливаемости и ремонтопригодности машин военного назначения, Мельник Б. А., Кобяков Л. И. (2015)
Інформація (2015)
Содержание (2013)
Марголин Б. 3. - Физико-механическая модель вязкого разрушения облученных аустенитных сталей, Сорокин А. А. (2013)
Лепихин П. П. - Методы и результаты анализа напряженно-деформированного состояния и прочности многослойных толстостенных анизотропных цилиндров при динамическом нагружении (обзор).Сообщение 2.Теоретические методы, Ромащенко В. А. (2013)
Степанов Г. В. - Влияние обработки импульсным магнитным полем на сопротивление разрушению образца с трещиной, Харченко В. В., Котляренко А. А., Бабуцкий А. И. (2013)
Герасимчук О. М. - Модель для прогнозування втомної довговiчностi титанових сплавiв. Повiдомлення 2. Апробацiя моделi та анaлiз отриманих результатiв, Кононученко О. В. (2013)
Щербаков С. С. - Состояние объемной поврежденности трибофатической системы (2013)
Веклич Н. А. - Теоретико-вероятностное моделирование процесса ползучести образцов при одноосном растяжении (2013)
Кривенюк В. В. - Интерполяционный анализ особенностей длительного разрушения хромоникелевых и хромомолибденовых сталей, Авраменко Д. С., Приходько Р. П. (2013)
Савченко Е. В. - Использование эволюционных алгоритмов в задачах оптимизации структуры композитных оболочек из вязкоупругих материалов (2013)
Швец В. П. - Оценка повреждаемости зон сварного соединения малоуглеродистой стали в условиях циклического нагружения, Дегтярев В. А., Музыка Н. Р., Масло А. Н. (2013)
Маневич А. И. - Устойчивость ортотропных цилиндрических оболочек при изгибе поперечной силой.Сообщение 2. Эксперимент, Пономаренко Е. А., Прокопало Е. Ф. (2013)
Сидоренко Ю. М. - К оценке напряженно-деформированного состояния силовых элементов конструкции трубчатой взрывной камеры, Шленский П. С. (2013)
Sarajan Z. - Friction and Wear of Aluminum Alloy Reinforced by Ti02 Particles (2013)
Vasudevan G. - Study on Non-Linear Flexural Behavior of Reinforced Concrete Beams Using ANSYS by Discrete Reinforcement Modeling, Kothandaraman S., Azhagarsamyb S. (2013)
Гитман М. Б. - Упрочнение насосных штанг с учетом стохастического распределения пластических свойств материала, Столбов В. Ю., Надымов А. Н. (2013)
Гогоци Г. А. - Деформирование, сопротивление разрушению и термостойкость упругих и неупругих керамических материалов (2013)
Бахмат М. І. - Агроекологічні основи сортової технології вирощування сої в умовах Лісостепу західного, Бахмат О. М., Горбатюк В. В. (2014)
Шевчук В. К. - Вплив препарату вітазим на стійкість гречки до хвороб, Юзвенко Л. В., Радавчук А. І., Савчук О. П. (2014)
Чинчик О. С. - Вплив системи удобрення на фотосинтетичну діяльність сортів гороху, Вороніна Т. В. (2014)
Овчарук О. В. - Фотосинтетична продуктивність рослин сортів квасолі звичайної залежно від способів сівби в умовах західного Лісостепу (2014)
Гнидюк В. С. - Удосконалення технології переробки відходів птахофабрик методом прискореної біологічної ферментації (2014)
Сендецький В. М. - Використання соломи та інших рослинних решток для підвищення родючості ґрунту (2014)
Бунчак О. М. - Отримання рідкого органічного добрива "біохром" Для позакореневого живлення (2014)
Оліфірович В. О. - Луківництво буковини в умовах зміни клімату (2014)
Недільська У. І. - Потенціал ранніх сортів картоплі за продуктивністю та її складовими (2014)
Хоміна В. Я. - Показники якості насіння розторопші плямистої залежно від застосування регуляторів росту (2014)
Бойко О. Г. - Використання gps-приймачів для проведення уточнення географічної прив’язки даних дистанційного зондування землі, Додурич В. В., Кушнірук Т. М. (2014)
Чебан С. Д. - Bміст деяких компонентів хімічного складу плодів яблуні залежно від норм і способів внесення азотних добрив, Кобринська Л. В., Станіславчук О. В. (2014)
Гаврилюк В. Б. - Cучасний агрохімічний стан ґрунтів Xмельницької області, Яворов В. М., Вахняк В. С. (2014)
Заверталюк О. В. - Врожайність зерна кукурудзи розлусної та економічна ефективність його вирощування залежно від елементів технології (2014)
Дегодюк С. Е. - Вплив довготривалого застосування органо-мінеральної системи удобрення на гумусний стан сірого лісового ґрунту і продуктивність культур, Літвінова О. А., Смішна-Старинська Л. В. (2014)
Івко Ю. О. - Вплив хімічних мутагенів на формування господарсько цінних ознак у M3 сорту Mагнат (2014)
Безвіконний П. В. - Ріст і розвиток рослин буряка столового залежно від строків сівби в умовах південно-західного Лісостепу (2014)
Тарасюк В. А. - Динаміка формування урожаю зеленої і сухої біомаси рослин розторопші плямистої в умовах південної частини Лісостепу західного (2014)
Козіна Т. В. - Вплив регулятора росту "Вермибіомаг", строків сівби і норм висіву на насіннєву продуктивність гірчиці білої в умовах Лісостепу західного (2014)
Бурдига В. М. - Конкурентоспроможність технологій вирощування сорго зернового та соризу (2014)
Сікора Ю. В. - Динаміка формування площі листкової поверхні тютюну залежно від удобрення та схеми збирання (2014)
Лобанова О. П. - Сучасний стан державного контролю за використанням та охороною земель населених пунктів (2014)
Глущенко М. К. - Особливості догляду за посівами озимої пшениці у весняний період, Венглінський М. О., Запасний В. С., Годинчук Н. В., В. Б. Гаврилюк (2014)
Приліпко Т. М. - Мікробіологічні процеси у молоці за різних температур зберігання, Гончар В. І., Овчарук О. В., Шулько О. П. (2014)
Приліпко Т. М. - Якісні показники пельменів залежно від виду м’ясної сировини, Булатович О. М., Кадиш В. О., Косташ В. Б. (2014)
Дереш О. М. - Ефективність використання материнського та батьківського типів при виробництві товарної свинини, Петровська Н. І. (2014)
Черномиз Т. О. - Показники продуктивності овець м’ясо-вовнової породи мериноландшаф німецької селекції в умовах Західного регіону, Лесик О. Б., Похивка М. В., Тимофійшин І. І. Гурскіс Л. Л. (2014)
Ліщук С. Г. - Породні особливості газоенергетичного обміну та легеневої вентиляції в організмі корів Подільського регіону (2014)
Lyashuk Lyashuk - The use of different feeding standards for cows, A. Tsvigun (2014)
Волощук К. Б. - Механізми забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислових підприємств, Стаднійчук Г. П. (2014)
Чикуркова А. Д. - Теоретичні аспекти формування механізму економічної безпеки підприємств харчової промисловості, Фень К. С. (2014)
Мазур Н. А. - Державне регулювання аграрної сфери як одна з основних умов ефективного функціонування економіки країни, Трач Н. Д. (2014)
Чикуркова А. Д. - Теоретичні засади та особливості формування трудового потенціалу підприємств аграрного сектору економіки, Сірош О. С. (2014)
Місюк М. В. - Сутність організаційно-економічного механізму формування і функціонування ринку яловичини, Кориткіна К. А. (2014)
Лаврук В. В. - Управління зовнішнім державним боргом: проблеми та перспективи (2014)
Лучик В. Є. - Вплив інвестиційних процесів на диференціацію соціально-економічного розвитку регіонів України, Лучик С. Д. (2014)
Боднар О. В. - Трансформації на ринку зерна в контексті розширення ємності внутрішнього ринку продовольства та експортного потенціалу України (2014)
Коваль Н. В. - Тенденції розвитку особистих селянських господарств України (2014)
Беркута Т. В. - Організаційні аспекти державного регулювання розвитку господарств населення (2014)
Кушнір Л. А. - Вплив теоретичного обгрунтування на організацію обліку біологічних активів (2014)
Рудик В. К. - Формування цілісної системи пенсійного страхування в Україні в умовах проведення пенсійної реформи (2014)
Мушеник І. М. - Cистема економічних показників функціонування сільськогосподарських підприємств на внутрішньому продовольчому ринку, Марусей Т. В. (2014)
Скляр Є. В. - Кластерний підхід до розвитку харчової промисловості (2014)
Чубайко О. В. - Інвестиційна політика міста (2014)
Чорнобай М. М. - Особливості функціонування ринку праці в Хмельницькій області (2014)
Лаврук О. С. - Управління емоційним станом і згуртованістю колективу, Ковальчук В. Г. (2014)
Бурлаков О. С. - Інструментарій електронної комерції як фактор зниження трансакційних витрат агроформувань, Кінаш І. А. (2014)
Марусей Т. В. - Особливості інформаційно-консультаційного забезпечення управління стійкістю аграрних підприємств, Мушеник І. М. (2014)
Славіна Н. А. - Прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності ситуацій, Лаврук О. С. (2014)
Кучер О. В. - Застосування комплексу маркетингу у виробничо-збутовій діяльності підприємств (2014)
Халіков С. Р. - Ефективність розвитку АПК і його перспективи в республіці Узбекистан, Слободян В. Д. (2014)
Чорнобай Л. М. - Організаційно-економічні основи удосконалення функціонування соціальної інфраструктури (2014)
Годнюк І. В - Особливості обліку використання об’єктів прав інтелектуальної власності, Чижевська О. М. (2014)
Корженівська Н. Л. - Методики індикативного аналізу та експертних оцінок рівня економічної безпеки товаровиробників зерна в умовах ринкової глобалізації (2014)
Гофман М. О. - Вплив ціни на попит молокопродуктів (2014)
Добровольська Е. В. - Ефективність використання ресурсного потенціалу бурякоцукрового підкомплексу Хмельниччини (2014)
Будняк. Л. М. - Управління витратами як один із напрямків підвищення ефективності виробництва, Будняк Т. О. (2014)
Ткачук В. В. - Оцінка стану та тенденції розвитку аграрних підприємств (2014)
Волощук Ю. О. - Кластеризація ефективності розвитку садівництва регіону (2014)
Фугело П. М. - Визначення антиризикової орієнтованості загальних і аграрних правових актів України (2014)
Лаврук О. В. - Роль мотиваційних нематеріальних інструментаріїв у підвищенні дієвості мотиваційного механізму (2014)
Слободян Н. Ф. - Шляхи мінімізації фінансових ризиків на підприємстві, Слободян Д. В. (2014)
Заборовський В. П. - Cучасний стан розвитку біржового аграрного ринку (2014)
Олійник О. С. - Соціально-економічна сутність управління персоналом спиртових підприємств (2014)
Колісніченко І. О. - Моніторинг і механізми забезпечення стабільної цінової ситуації на продовольчому ринку, Сус Л. М. (2014)
Боровик Н. В. - Сучасний стан зернового ринку Хмельниччини та аналіз споживання якісних зернових продуктів у харчовому раціоні Українців, Боровик О. В. (2014)
Нісходовська О. Ю. - Державна підтримка аграрного сектору економіки України (2014)
Білик Т. Л. - Економічна ефективність та результативність діяльності сільськогосподарських підприємств, Хомич І. В. (2014)
Місінькевич О. П. - Якість молока як шлях підвищення конкурентоспроможності продукції молочного скотарства, Лісевич Н. А. (2014)
Галицька У. Б. - Мотиваційні аспекти в системі управління формуванням і використанням трудового потенціалу підприємств (2014)
Кибич Г. П. - Моделювання ціни на продукцію харчової промисловості з урахуванням лізингових платежів (2014)
Лаврук Н. А. - Мотивація продуктивної праці жінок та її оплати (2014)
Томчишен О. О. - Розвиток та ефективність використання альтернативних джерел енергії в сільськогосподарських підприємствах (2014)
І. М. Маленька - Аналіз досвіду державної підтримки сільського господарства в зарубіжних країнах (2014)
Воловик Д. В. - Особливості і оцінка інвестиційної діяльності підприємств, Демчук Н. І. (2014)
Гаврилець В. А. - Формування податкової політики підприємств в середовищі динамічних складноструктурованих економічних систем (2014)
Драбик О. М. - Особливості пенсійного забезпечення сільського населення (2014)
Н. І. Пілець - Фактори зниження витрат на виробництво сільськогосподарської продукції (2014)
Лучик М. В. - Оцінка виробничо-технологічної компоненти економічної безпеки аграрної галузі України, Волощук К. Б. (2014)
Кравчук Н. М. - Сутність поняття "Конкурентоспроможність" (2014)
Косович О. В. - Оцінка конкурентної позиції м’ясопереробного підприємства при формуванні його конкурентного статусу (2014)
Двойнос А. Л. - Міжнародна практика управління аграрними ризиками на прикладі європейської моделі страхування (2014)
Поліщук В. В. - Економічна доцільність і особливості формування МТП інтегрованого цукробурякового виробництва (2014)
Бендера І. М. - Обгрунтування технологічних перерізів насіннєбульботукопроводів, Дячук А. П., Василинич М. А. (2014)
Рудь А. В. - Дослідження переущільнення ґрунту та засоби механізації для його розущільнення, Мошенко І. О., Бурдега В. Ю., Іліяшик В. В., Михайлова Л. М. (2014)
Дуганець В. І. - Удосконалення вакуумного регулятора випередження запалювання робочої суміші карбюраторного двигуна, Божок А. М. (2014)
Гарасимчук І. Д. - Результати аналізу розподілу температурно-вологісних полів у свинарнику-маточнику, Потапський П. В., Панцир Ю. І. (2014)
Замойський С. М. - Методика розрахунку і вибору конструктивно-технологічних параметрів ротаційних ґрунтообробних знарядь для поверхневого обробітку ґрунту, Замойська К. В. (2014)
Семенов О. М. - Вплив співвідношень геометричних параметрів упаковок на показник питомої поверхні, Підлісний В. В., Палилюлько М. І. (2014)
Ткачук В. С. - Розрахунок ферм на осадку опор методом скінчених елементів, Девін В. В. (2014)
Дубік В. М. - Особливості побудови багатоканальної вимірювальної системи на базі аналогово-цифрових перетворювачів, Гарасимчук І. Д., Потапський П. В., Гордійчук І. Й. (2014)
Комарніцький С. П. - Стан дослідження проектного середовища та організації використання зернозбиральних комбайнів (2014)
Бурлюк В. В. - Моніторинг надзвичайних ситуацій в Україні за 2013 рік, Окіпняк А. С., Кирилюк Р. М. (2014)
Тиш М. А. - Оцінка управління ризиками на рівні підприємств, Марущак А. М. (2014)
Козак О. В. - Параметри розрахунку електромашинного генератора імпульсної напруги, Герасимов П. В. (2014)
Поляшенко С. О. - Кавантаження кузова транспортного засобу транспортером коренезбиральної машини, Єсіпов Єсіпов, Роляк О. А. (2014)
Дудчак Т. В. - Математична модель перекладки поршня двигунів внутрішнього згоряння, Дудчак В. П., Дуганець В. І. (2014)
Корчак М. М. - Вдосконалення системи технічного обслуговування і ремонту енергетичного обладнання на підприємстві (2014)
Божок А. М. - Теоретичні дослідження двохімпульсного регулятора частоти обертання тракторного дизеля, Майсус В. В., Волинкін М. П., Прокопчук В. О., Венгер М. А. (2014)
Майсус В. В. - Автоматичний пристрій підресорювання сидіння мобільно-енергетичного засобу, Божок А. М., Волинкін М. П., Прокопчук В. О., Венгер М. А. (2014)
Торчук М. В. - Аналіз елементів імунної системи підвищення імуноглобулінів в молозиві корів (2014)
Жук Ю. О. - Теоретичні дослідження застосування гнучких елементів для реалізації високочастотних вібраційних технологій у землеробстві (2014)
Шевчук І. І. - Застосування методу скінчених елементів для конструкторських розрахунків молоткових дробарок, Девін В. В. (2014)
Волинкіна Л. С. - Механізована очистка волоських горіхів, Бурка Л. М. (2014)
Рудь А. В. - Сучасні зернові сівалки вітчизняного виробництва для технології mini till, Мошенко І. О., Павельчук Ю. Ф., Михайлова Л. М. (2014)
Думанський О. В. - Лікування електромагнітним випромінюванням (2014)
К 80-летию члена-корреспондента НАН Украины Красовского Арнольда Яновича (2013)
Abstracts (2013)
Abstracts (2013)
Михальський Ю. А. - Фінансово-правове підґрунтя грошового обігу (2016)
Мозоль Т. О. - Склад Громадської ради при МВС України: порядок формування та умови правомочності (2016)
Молчанов Р. Ю. - Провадження в справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (2016)
Падалка О. А. - Обов’язки Національної поліції України (2016)
Різак М. В. - Обіг та обробка персональних даних працівника в умовах сучасної кодифікації правового регулювання трудових відносин в Україні (2016)
Сеньків О. І. - Сутність та поняття адміністративного судочинства в рамках сучасної парадигми адміністративного права (2016)
Тараненко К. Ю. - Податково-правовий патерналізм як форма обмеження прав і свобод людини і громадянина (2016)
Тищенкова І. О. - Удосконалення правового регулювання надання електронних послуг органами публічної адміністрації (2016)
Фелик В. І. - Класифікація принципів профілактичної діяльності Національної поліції України (2016)
Чорноус А. Г. - Актуальні проблеми розмежування понять "медична допомога" та "медична послуга" (2016)
Яковенко А. В. - Деякі питання щодо позиції Європейського суду з прав людини з питань невиконання рішень національних судів (2016)
Безногих В. С. - Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством Федеративної Республіки Німеччина та України (2016)
Єрмаков А. В. - Нoвели укрaїнськoгo зaкoнoдaвствa в умoвaх збрoйнoгo кoнфлiкту нa Схoдi Укрaїни (2016)
Кукіна З. О. - Класифікация корпоративиних злочинів та покарання за них (2016)
Лемак О. В. - Забезпечення національної безпеки як функція держави (2016)
Неміч Ф. Ю. - Окремі аспекти підкупу свідка, потерпілого, експерта, передбачені ст. 386 КК України (2016)
Поповічук В. О. - Суб’єкт cкладу злочину, передбаченого ст. 445 Кримінального кодексу України (2016)
Рябих Н. В. - Прокурорський нагляд за діяльністю персоналу виправних колоній України щодо дотримання законності в процесі забезпечення прав на охорону життя та здоров’я засуджених (2016)
Саско О. І. - Історія розвитку інституту співучасті на теренах становлення української держави (2016)
Стефанчук М. М. - Поняття та складові елементи організації діяльності прокуратури з представництва інтересів громадянина або держави в суді (2016)
Тертична А. А. - Окремі питання призначення покарання за вимагання: за матеріалами судової практики (2016)
Федотова Г. В. - Критерії відмежування кримінального проступку від злочину та адміністративного правопорушення (2016)
Антощак А. Р. - Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування привласнення, розтрати або заволодіння майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (2016)
Грень Р. Р. - Взаємодія оперативних підрозділів правоохоронних органів України у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів (2016)
Замкова Я. В. - Виникнення та значення стадії підготовчого провадження у кримінальному процесі України (2016)
Козаченко В. І. - Реалізація засади законності під час укладення угод у кримінальному провадженні України та Німеччини (2016)
Козенко О. О. - Спеціальна техніка під час проведення досудового розслідування, оперативно-розшукових і контррозвідувальних заходів (2016)
Лазарева Д. В. - Процесуальна характеристика етапів проведення затримання уповноваженою службовою особою (2016)
Малярова В. О. - Належність та допустимість доказів у кримінальному провадженні (2016)
Назаренко П. Г. - Принцип недоторканності житла та іншого володіння особи: загальнотеоретичний аналіз (2016)
Орлик Д. П. - Діяльність прокурора щодо забезпечення його участі в судовому засіданні у першій інстанції (2016)
Степаненко А. С. - Основні вектори розвитку та становлення стандарту доказування "поза розумним сумнівом" (2016)
Шелякін О. С. - Поняття домашнього арешту (2016)
Волошина Л. О. - Дисциплінарне провадження щодо адвоката: загальна характеристика (2016)
Заборовський В. В. - Професійна діяльність адвоката – це правова, юридична чи професійна правнича допомога? (2016)
Данелія О. С. - Особливості правосуб’єктності юридичної особи в юрисдикції Європейського суду з прав людини (2016)
Касинюк І. В. - Сучасні проблеми міжнародно-правового регулювання кримінальної відповідальності за злочин агресії (2016)
Крисюк Ю. П. - Медіація як позасудовий спосіб вирішення спорів: історія впровадження в зарубіжних країнах і перспективи для України (2016)
Abstracts (2013)
Рязанова М. Є. - Вплив Cu2+ та кислотності середовища на вміст цитоплазматичного кальцію та перекисне окиснення ліпідів у коренях озимої пшениці, Маковейчук Т. І., Швартау В. В. (2015)
Тупиков А. И. - Распространение узорчатого полоза Elaphe dione (Reptilia, Colubridae) в Украине: исторический аспект и современное состояние, Зиненко А. И. (2015)
Khromykh N. O. - Physiological and biochemical reactions of Hordeum vulgare seedlings to the action of silver nanoparticles, Shupranova L. V., Lykholat Y. V., Bil’chuk V. S., Fedenko V. S., Boguslavs’ka L. V., Borysova O. I. (2015)
Дегтярьов В. М. - Віталітетна структура та її динаміка у Quercus robur на початкових етапах онтогенезу, Скляр В. Г. (2015)
Штимак K. В. - Екологія та поширення Euseius finlandicus (Parasitiformes, Phytoseiidae) у садах Закарпатської області (2015)
Ніколайчук В. І. - Сучасний стан водних ресурсів Закарпаття, Вакерич М. М., Шпонтак Ю. М., Карпюк М. К. (2015)
Володарець С. О. - Вплив аерогенного забруднення на фітонцидну активність деревних рослин (2015)
Котовська Г. О. - Вплив потужного промислового навантаження на біологічні показники плітки звичайної (Rutilus rutilus), Христенко Д. С., Новіцький Р. О. (2015)
Бригадиренко В. В. - Вплив зімкненості крон дерев і покриття трав’янистих рослин на структуру підстилкової мезофауни широколистяних лісів степової зони України (2015)
Решетняк Д. Е. - Сезонная динамика зараженности Harpalus rufipes (Coleoptera, Carabidae) грегаринами в агроэкосистеме (2015)
Киричук Г. Є. - Вплив концентрації амоній хлориду на вміст каротиноїдних пігментів в організмі Lymnaea stagnalis, Музика Л. В. (2015)
Жуков О. В. - Динамічна стійкість угруповання земноводних короткозаплавних лісових екосистем, Губанова Н. Л. (2015)
Тупиков А. И. - Распространение степной гадюки Vipera renardi (Reptilia, Viperidae)в Харьковской области, Зиненко А. И. (2015)
Хромих Н. О. - Вплив асоційованих з альтитудою схилу умов мікроклімату та освітленості на фізіолого-біохімічні процеси в листі дерев прибережного лісу, Іванько І. А., Коваленко І. М., Лихолат Ю. В., Алексєєва А. А. (2015)
Бобрик Н. Ю. - Поширення та акумуляція важких металів у ґрунтах призалізничних територій (2015)
Цвєткова Н. М. - Корелятивна характеристика кадмію у ґрунтах степового Придніпров’я, Гунько С. О. (2015)
Цвєткова Н. М. - Застосування геоінформаційних систем в оцінюванні розвитку яружно-балкової ерозії степової зони України, Сараненко І. І., Дубина А. О. (2015)
Мілевська С. Я. - Особливості похідних березових молодняків у низькогір’ї Покуття (Українські Карпати) (2015)
Варигин А. Ю. - Жизненные стратегии равноногих ракообразных в условиях черноморского сообщества обрастания (2015)
Василюк О. М. - Вплив екскрецій Capreolus capreolus і Sus scrofa на активність аланінамінотрансферази в листках Glechoma hederacea в умовах забруднення кадмієм, Пахомов О. Є. (2015)
Рогач В. В. - Вплив синтетичних стимуляторів росту на морфофізіологічні характеристики та біологічну продуктивність культури картоплі, Рогач Т. І. (2015)
Чернетченко Д. В. - Дослідження фотоіндукованих потенціалів листя перцю, Моцний М. П., Боцьва Н. П., Єліна О. В. (2015)
Грицай З. В. - Вплив викидів Придніпровської ТЕС м. Дніпропетровськна анатомічні показники стебла дворічного пагона представників роду Tilia, Шупранова Л. В. (2015)
Abstracts (2013)
Правила оформления статей (2013)
Авторский указатель за 2013 год (2013)
Указатель статей за 2013 год (2013)
Abstracts (2014)
Доценко В. И. - Мой Брауэр (заметки исполнителя) (2011)
Иванников Т. П. - Эволюция творчества Лео Брауэра в контексте динамики обновления гитарного искусства ХХ века (2011)
Студинов E. В. - Гитаризм и Лео Брауэр (2011)
Кочнева Т. Н. - Стилевые особенности гитарного творчества Лео Брауэра (на примере диптиха "Rito de los Orishas") (2011)
Брагин А. - "Кубинские пейзажи" Лео Брауэра как воплощение концептуального жанра в гитарной музыке ХХ века (2011)
Иванников В. П. - Некоторые аспекты исполнительской интерпретации "Hika" Лео Брауэра (2011)
Чубаренко А. - Стиль гитарного письма Лео Брауэра (на примере Сонаты для гитары соло) (2011)
Трянов М. - Новая космогония в музыке на примере "Вечной спирали" Лео Брауэра (2011)
Ткаченко В. Н. - "Хвала танцу" Лео Брауэра: к вопросу композиторского и исполнительского мышления (2011)
Ходаковський О. В. - Традиції та авангард у сучасних композиціях для гітари. Презентації творів Йо Спорка (Jо Sporck) та Андрія Крижанівського на сценах Житомира (2011)
Жерздев А. В. - Специфика гитарной версии фактуры фортепианного цикла И. Альбениса – М. Барруэко "Испанская сюита" (2011)
Мошак Є. Г. - Феномен імпровізації та стилістичні аспекти джазового виконавства (2011)
Кригін О. І. - Виконавська інтонація в творчості А. Сеговії (2011)
Матохин C. H. - Исполнительские приёмы и тембральное оформление партии гитары в Произведении Пьера Булеза "Молоток без мастера" (2011)
Кулик А. Г. - Музыка для гитары рубежа XVIII-XIX веков и современное исполнительство (2011)
Приходько И. М. - Что нового "сочинил" Бах? (2011)
Сидоренко В. Л. - Тенденції сучасної української наукової думки про гітару (музикознавство, педагогіка, методика, дидактика) (2011)
Алешников Е. А. - Преемственность музыкальных конкурсов и исполнительских поколений, Алешникова Л. П. (2011)
Бельский Б. - Правая рука гитариста. Краткий путь к достижению двигательной свободы (2011)
Николаевская Ю. В. - О коммуникативных принципах современного исполнительства (2011)
Відомості про авторів (2011)
Бойко А. А. - Влияние уровня заражения гельминтами на изменение массы тела овец в условиях Украины, Зажарская Н. Н., Бригадиренко В. В. (2016)
Назаренко Н. Н. - Ценоморфы как фитоиндикаторы биотопов (2016)
Мілевська С. Я. - Потенціал продукції фотосинтезу лісових біогеоценозів у низькогір’ї Покуття (Українські Карпати) (2016)
Жуков О. В. - Функциональная структура сообщества мезопедобионтов дерново-боровой почвы арены р. Днепр, Кунах О. Н., Новикова В. А. (2016)
Мацюра О. В. - Просторовий розподіл воронових в умовах трансформованих ландшафтів Житомирської області, Зимароєва А. А. (2016)
Дранга А. О. - Коллективная ночевка врановых птиц в г. Мелитополь (Запорожская область) в 2014–2015 годах, Горлов П. И. (2016)
Клименко М. О. - Огляд підходів до оцінювання "здоров’я" гідроекосистем за показниками гомеостазу риб, Пилипенко Ю. В., Бєдункова О. О. (2016)
Сегін Т. Б. - Процеси ліпопероксидації у клітинах Chlorobium limicola IMB K-8 за впливу купрум (ІІ) сульфату, Гнатуш С. О., Горішний М. Б. (2016)
Кунах О. М. - Екогеографічні детермінанти екологічної ніші ваточника сирійського (Asclepias syriaca) на основі індексів знімків дистанційного зондування Землі, Папка О. С. (2016)
Мороз О. М. - Використання бактеріями Desulfuromonas sp. іонів феруму (ІІІ) та мангану (IV) як акцепторів електронів, Гнатуш С. О., Богославець Х. І., Яворська Г. В., Трухим Н. В. (2016)
Гутий Б. В. - Вплив кадмієвого навантаження на систему антиоксидантного захисту організму бугайців, Мурська С. Д., Гуфрій Д. Ф., Харів І. І., Левківська Н. Д., Назарук Н. В., Гайдюк М. Б., Прийма О. Б., Білик О. Я., Гута З. А. (2016)
Боднар О. І. - Пігментний склад Chlorella vulgaris за дії селеніту натрію та іонів металів, Вінярська Г. Б., Василенко О. В., Грубінко В. В. (2016)
Іванченко О. Є. - Індикація стану деревних рослин парків м. Дніпропетровськ за морфофізіологічними показниками, Бессонова В. П. (2016)
Аль-Маалі Г. А. - Вплив сульфату та цитрату міді на склад біомаси лікарського гриба Trametes versicolor (Polyporales, Polyporaceae), Бісько Н. А., Остапчук А. М. (2016)
Чаплыгина А. Б. - Орнитофауна национального природного парка "Гомольшанские леса", Шупова Т. В., Надточий A. С. (2016)
Халаим А. А. - Биолого-экологическая характеристика Pterocuma pectinata (Malacostraca, Cumacea) водохранилища Сасык, Джуртубаев М. М. (2016)
Дука Т. І. - Вплив гемічної гіпоксії на динаміку концентрацій ГФКБ у структурах мозку та сироватці крові щурів, Чорна В. І. (2016)
Бобрик Н. Ю. - Реакція мікробіоти ґрунту на дію важких металів у зоні впливу залізничного транспорту, Кривцова М. В., Ніколайчук В. І., Волощук І. (2016)
Ніколайчук В. І. - Можливі екологічно обґрунтовані шляхи збереження та розвитку Українських Карпат, Вакерич М. М., Білкей М. В., Чечуй О. Ф., Волощук І. (2016)
Маркина Т. Ю. - Новые подходы к контролю качества культур насекомых при разведении (2016)
Прокопчук О. І. - Важкі метали у малих річках Тернопільщини з різним рівнем антропічного навантаження, Грубінко В. В. (2016)
Vishchur V. Y. - Fatty acid content of honeycombs depending on the level of technogenic loading on the environment, Saranchuk I. I., Gutіy B. V. (2016)
Alexeyeva A. A. - The impact of pollutants on the antioxidant protection of species of the genus Tilia at different developmental stages, Lykholat Y. V., Khromykh N. O., Kovalenko I. M., Boroday E. S. (2016)
Бирюк О. В. - Устойчивость сперматогенеза и проявления отбора на клеточном и индивидуальном уровнях у незрелых представителей Pelophylax esculentus complex, Усова Е. Е., Мелешко Е. В., Шабанов Д. А. (2016)
Дубініна Ю. Ю. - Внутрішньопопуляційний поліморфізм мартина жовтоногого (Larus cachinnans) у Північно-Західному Приазов’ї (оологічний аспект), Кошелєв О. І., Кошелєв В. О. (2016)
Москалець Т. З. - Концептуальна модель керування життєвим станом рослинних екоморф за критеріями механізмів адаптивності, Рибальченко В. К. (2016)
Авксентьєва О. О. - Алельний стан і ефекти генів VRN пшениці м’якої у системі in vivo та in vitro, Шулік В. В. (2016)
Kuriata V. G. - The use of antigibberelins with different mechanisms of action on morphogenesis and production process regulation in the plant Solanum melongena (Solanaceae), Rohach V. V., Rohach T. I., Khranovska T. V. (2016)
Шидловська О. А. - Спектр вірусів, виділених із рослин Pulsatilla pratensis (Ranunculaceae) природної флори України, Андрійчук О. М., Компанець Т. А. (2016)
Бригадиренко В. В. - Вплив потужності підстилки на структуру підстилкової мезофауни широколистяних лісів степової зони України (2016)
Ільків-Свидницький М. - "In aedibus Aldi”: сторінки і сюжети з книговидавничої діяльності Альда Мануція та його спадкоємців (2015)
Седляр О. - Обмін літературою між Львовом і Києвом у першій половині 1860-х років: співпраця Якова Головацького зі Сильвестром Гогоцьким і Ксенофонтом Говорським (2015)
Кароєва Т. - Призвичаювання подільських селян до читання у 1850–1880-х рр. (2015)
Bangrowska (Bakalarz) A. - Microbial assessment of the conservation status of selected library collections from Jasna Góra library in Częstochowa (2015)
Галабурда A. - Причини руйнування паперу періодичних видань другої половини ХІХ – початку ХХ ст. і методи їх консервації (2015)
Лоштин Н. - Інвентарі та каталоги бібліотек католицьких монастирів XVI–XVIII ст. у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (2015)
Фігель О. - Соціально-психологічний клімат у науковій бібліотеці (за матеріалами психологічного дослідження працівників Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка) (2015)
Русинська-Ґєртих Г. - Ринок праці і підготовка бібліотекарів у Польщі (на прикладі Інституту наукової інформації та бібліотекознавства Вроцлавського університету) (2015)
Чирук Є. - Персональна бібліографія у науковому доробку Михайла Павлика (2015)
Березкіна В. - Реєстраційно-аналітичний каталог україномовних періодичних видань відділу зарубіжної україніки НБУВ як складова українського бібліографічного репертуару (2015)
Белявська Г. - Основні етапи укладання бібліографічного покажчика "Львівська політехніка в публікаціях” та пошукові дослідження у львівській періодиці, Козел Н. (2015)
Смерека Б. - Реєстри поборового податку у Польському королівстві: процес збору податку та інформативність документів (на прикладі поборового реєстру Львівської землі Руського воєводства 1552 р.) (2015)
Фелонюк А. - "…Ten ostatniey woli moiey zestawuię testament”. Заповіт львівського друкаря Павла Юзефа Ґольчевського 1751 року (2015)
Новаковський Р. - Львівські збірки польської преси (1801–1939) як цінне історичне джерело. Характеристика найважливіших груп періодичних видань (2015)
Kmet V. - Retrospective periodicals in the formation of philosophy of national memory (based on the experience of the University library) (2015)
Пугач Л. - Культурно-мистецька діяльність читалень товариства імені Михайла Качковського (2015)
Білименко Л. - Тематика публікацій на сторінках часопису полонених українців "Вільне слово” (1917–1918), Залізнюк О. (2015)
Пинда Л. - Українські господарсько-кооперативні часописи Галичини 1920–1930-х років (2015)
Вей О. - Суспільно-політична тематика на сторінках українських католицьких газет Галичини міжвоєнного періоду (2015)
Лянґер Б. - Станіслав Василевський на сторінках преси 1945–2013 рр.: дослідницький огляд (2015)
Цебенко А. - Періодичні видання Православної Церкви в Чеських землях і Словаччині у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (2015)
Мовна М. - Книгознавчі зустрічі в Кракові (2015)
Біловус Г. - Українське перекладознавство ХХ сторіччя: бібліографія / уклав Тарас Шмігер; Львівський національний університет імені Івана Франка, Наукове товариство імені Шевченка. Львів, 2013. 626 с. (2015)
Біловус Г. - Питання розвитку краєзнавчої бібліографії у висвітленні фахової періодики (2000–2014 рр.): матеріали до бібліографії, Четверик Л. (2015)
Войцеховський Я. - Огляд іноземної літератури з бібліотекознавства та інформології (2015)
Хроніка культурно-просвітницьких заходів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка другої половини 2014 – 2015 років (2015)
Коваленко І. М. - Фітоценотичні зв’язки лісових трав (2015)
Мицик Л. П. - Еколого-біологічні властивості, значення, розповсюдження тонконога вузьколистого (Poa angustifolia L.), Бессонова О. П. (2015)
Лісовець О. І. - Внутрішньо-видова мінливість Acalipha australis L. (Euphorbiaceae) в умовах Дніпропетровщини, Василенко Ю. Р. (2015)
Цвєткова Н. М. - Мікроелементи у деревних породах біогеоценозів піденного сходу України, Якуба М. С. (2015)
Кармизова Л. О. - Аналіз фіторізноманіття колишнього байрачного комплексу балки Чаплина у м. Дніпропетровськ (2015)
Кулік А. Ф. - Ґрунтове дихання як показник біологічної активності ґрунтів лісових біогеоценозів Присамар’я (2015)
Барановський Б. О. - Фітокомплекси антропогенно трансформованої малої річки як складовий елемент екомережі степу України (2015)
Тарахкало І. O. - Динаміка пірогенних процесів на території лісомисливських господарств Луганської області (2015)
Россихіна-Галича Г. С. - Стан ферментів системи антиоксидантного захисту у репродуктивних органах деревних рослин (на прикладі Fraxinus excelsior L.) в умовах урбанізованого середовища, Легостаєва Т. В., Самборська Ю. О., Більчук В. С. (2015)
Юсипіва Т. І. - Вплив техногенного навантаження на співвідношення розчинних цукрів у листках представників роду Acer, Борисова О. І., Дротік В. В. (2015)
Кононенко А. О. - Вплив комплексного мікробного інсектициду "Бактофунгін-LS" на процеси життєдіяльності рослин, Дрегваль О. А., Черевач Н. В., Жерносєкова І. В., Вінніков А. І. (2015)
Павлюкова Н. Ф. - Особливості реакції глутатіонової системи однодольних рослин на вплив металів та гіпертермії, Хромих Н. О., Богуславська Л. В. (2015)
Лихолат Ю. В. - Стійкість високодекоративних квіткових рослин за різних екологічних умов, Білик І. В., Бородай Є. С., Буряк І. Ю. (2015)
Михайличенко А. А. - Современное экологическое состояние окружающей среды в окресностях города Пыть-Ях, Оганесян М. С. (2015)
Оганесян М. С. - Загальна характеристика карбонатів кальцію в чорноземних ґрунтах степової цілини Присамар’я Дніпровського, Михайліченко А. А. (2015)
Грицай З. В. - Вплив викидів Придніпровської ТЕС м. Дніпропетровськ на показники флоральної сфери представників роду Tilia, Трифонов М. О. (2015)
Дрегваль О. А. - Виживання Bacillus thuringiensis та Beauveria bassiana на хвої ялини Picea abies, Власенко О. Г., Черевач Н. В., Вінніков А. І. (2015)
Жуков О. В. - Екоморфічна організація дерново-літогенного ґрунту на червоно-бурій глині (Нікопольський марганцеворудний басейн), Задорожна Г. О. (2015)
Ганжа Д. С. - Экоморфическая организация чернокленовников в псамофильной степи на арене р. Днепр, Кунах О. Н., Жуков А. В., Новикова В. А. (2015)
Зверковський В. М. - Життєвість початково створених лісових культур на різних варіантах рекультивації відвалу шахти "Павлоградська", Зубкова О. С. (2015)
Гассо В. Я. - До характеристики популяцій Natrix natrix в умовах екосистем з різним антропогенним навантаженням, Гагут А. Н., Єрмоленко С. В. (2015)
Поворотня М. М. - Особливості вуглеводного обміну кленів за різних умов техногенного навантаження у степовому Придніпров’ї (2015)
Гунько C. О. - Екоморфологічні особливості едафотопів м. Дніпроздержинськ (2015)
Титул, зміст (2016)
Гоженко А. И. - Функционально-метаболический континуум (2016)
Залесский В. Н. - 50 лет лазерной медицине: потенциальные возможности использования в регенеративной медицине мезенхимальных стволовых клеток, модулированных низкоинтенсивным лазерным излучением (обзор литературы и собственных исследований), Тимен Г. Э. (2016)
Зозуля Ю. П. - Молекулярно-генетичні характеристики внутрішньомозкових пухлин та їх значення для індивідуалізації лікування й прогнозу перебігу, Розуменко В. Д., Малишева Т.А., Сидоренко С.П., Дмитренко В. В., Кавсан В. М. (2016)
Фещенко Ю. І. - Діагностика порушень газообміну у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень за даними капнометрії (огляд літератури та власних досліджень), Яшина Л. О., Опімах С. Г., Назаренко К. В. (2016)
Задорожна В. І. - Нові віруси грипу та пов’язані з ними ризики (огляд літератури та власних досліджень), Сергеєва Т А., Некрасова Л. С. (2016)
Антипкін Ю. Г. - Оцінка стрес-реактивності жінок з поєднаною гінекологічною та екстрагенітальною хірургічною патологією при симультанних оперативних втручаннях, Дронова В. Л., Дронов О. І., Хомінська З. Б., Теслюк Р. С. (2016)
Колесник М. О. - Гіпероксалурія та колонізаційна резистентність кишечника у хворих на пієлонефрит із рецидивуючим перебігом, Степанова Н. М., Сташевська Н. В., Дріянська В. Є. (2016)
Нагорна А. М. - Трудовий потенціал в Україні: медико-соціальні і демографічні характеристики (огляд літератури та власних досліджень) (2016)
Лазоришинець В. В. - Кровозберігаюча технологія при хірургічному лікуванні мітральних вад серця в умовах штучного кровообігу, Попов В. В., Гуменюк Б. М., Гуртовенко О. М., Дяченко В. Л., Хрипаченко А. І., Тихоненко Л. І., Пукас К. В. (2016)
Гойдик В. С. - Актуальні проблеми у боротьбі з епідемією ВІЛ-інфекції в Одеській області та щляхи їх подолання, Ковтунович Л. І., Гойдик Н. С., Шухтін В. В., Котюжинська С. Г. (2016)
Тронько М. Д. - Терапевтичні ефекти рекомбінантних молекул ДНК, що містять цільовий ген препроінсуліну людини, у щурів зі стрептозотоцин-індукованим діабетом, Калинська Л. М., Топорова О. К., Ковзун О. І., Гулько Т. П., Пастер І. П., Кордюм В. А. (2016)
Левицкий А. П. - Влияние антидисбиотических препаратов на состояние печени крыс с экспериментальным неалкогольным стеатогепатитом, Васюк В. Л., Левченко Е. М., Демьяненко С. А. (2016)
Анатычук Л. И. - Устройство для интраокулярной термометрии и особенности распределения температуры в различных отделах глаза кролика, Пасечникова Н. В., Задорожный О. С., Кобылянский Р. Р., Назаретян Р. Э., Мирненко В. В., Гаврилюк Н. В. (2016)
Червяк П. І. - Пироговська комісія при Вченій медичній раді Міністерства охорони здоров’я України (до 70-річчя заснування) (2016)
Члену-кореспонденту НАМН України К. М. Амосовій — 60 років (2016)
Азарова Т. О. - Організаційні структури електромашинобудівної галузі в Україні у 1922–1941 рр. (2015)
Белевцова Н. Л. - Фелікс Станіславович Ясинський – визначний інженер-будівельник (2015)
Бей Р. В. - Розроблення та удосконалення основ машинного доїння: історичний аспект (2015)
Василенко В. М. - Теорія непотоплюваності корабля: історіографія проблеми (2015)
Герман Г. П. - Розвиток вітчизняного тепловозобудування та роль у ньому Ю. В. Ломоносова (2015)
Косовець Ю. В. - О. О. Радціг – визначний теплоенергетик (2015)
Купрієнко О. В. - Проблематика дослідження розвитку комп’ютерної техніки в Україні (2015)
Литовченко Н. І. - До історії художнього оформлення зали очікування №2 залізничного вокзалу Києва (2015)
Махобей К. М. - Участь інженера Г. О. Графтіо у будівництві Волховскої ГЕС (1917-1926 рр.) (2015)
Незліна О. А. - Значення методу зварювання Є. О. Патона в галузі залізничного транспорту (2015)
Сірик О. М. - Проблеми нормування та кодифікації української залізничної термінології (2015)
Сорочинська О. Л. - Аналіз соціально-політичних причин розвитку паровозобудування на території України (2015)
Стрелко О. Г. - Наукові розробки проблем експлуатації залізниць (20-50-ті роки ХХ ст.) (2015)
Храмова-Баранова О. Л. - Становлення форм зодчества і декоративно-ужиткового мистецтва на основі метрологічних уявлень в Україні (ХІ –ХVІІ ст.) (2015)
Анікіна О. П. - Вистояти в ім’я науки (В. І. Сазонов) (2015)
Апостол М. В. - Науково-популяризаторська діяльність академіка А.О. Сапєгіна (1883-1946) (2015)
Вергунов В. А. - Деребчинське дослідництво барона А.А. Маса для потреб вітчизняного сільського госпподарства (2015)
Гамалія В. М. - Дослідження М. І. Котовим ролі залізниць у процесі поширення нових видів рослин (2015)
Гілязетдінов Р. Н. - Роль агрономічних професійних зібрань у процесі поширення нових видів рослин (2015)
Давиденко М. М. - Науковий доробок професора Д. Ф. Лихваря з селекції та насінництва сільськогосподарських рослин, Щиголь Г. С. (2015)
Ісак Л. М. - Історичні етапи впровадження математичних методів та інформації технологій в агробіологічних системах (2015)
Клецька Т. С. - З історії математичної освіти на території України. Павло Емілійович Ромер (2015)
Коломієць Н. Д. - М. К. Срединський (1853-1908) – засновник захисного лісорозведення на залізницях Півдня України (2015)
Нижник С. В. - Наукові дослідження В. Ф. Пересипкіна (1936-1940) з питань використання десорбційно-газового методу в боротьбі з хворобам льону (2015)
Поєдинок М. С. - Історичні аспекти сільськогосподарських досліджень щодо питання точності досліду (2015)
Присяжнюк М. В. - Історія виведення і сучасний стан орловської рисистої породи коней (2015)
Рогожа М. М. - Антропічність української зоогеографії (2015)
Юрчак Е. В. - Культура сидерального люпину в науковій спадщині вченої-алелопата Л. Д. Юрчак (1937-2010) (2015)
Коцур А. П. - Рецензія професора А. П. Коцура на книгу: Н. П. Коваленко. Становлення та розвиток науково-організаційних основ застосування вітчизняних сівозмін у системах землеробства (друга половина ХІХ – поч. ХХІ ст.): монографія (2015)
Гамалія В. М. - Рецензія на монографію О. Г. Стрелка "Нариси з історії науки про залізничні станції та вузли (друга половина ХIX – перша половина ХХ ст." (2015)
Відомості про авторів (2015)
Антонюк О. В. - Прізвиська, утворені морфологічним способом (на матеріалі антропонімії Донецької області) (2014)
Бобкова Т. В. - Корпусно-базований підхід до мережевого моделювання значення тексту (2014)
Бондар М. В. - Національно-культурний компонент в компаративних конструкціях та способи його перекладу (на матеріалі україномовних перекладів турецької прози) (2014)
Брага I. I. - Мовна особистість носія українсько-російського суржику в його мовних автобіографіях (2014)
Буга Т. В. - Жіночий іменник Донеччини поч. ХХ і ХХІ ст.: загальні тенденції та особливості (2014)
Бутко Л. В. - Традиції називання в українських ЗМІ бойових угруповань, що протистоять силам АТО, в аспекті теорії номінації (2014)
Вінтонів М. О. - Пропозиційний аспект висловлення (2014)
Вінтонів Т. М. - Система номінацій історичної особи Мотрі Кочубей у творах Б. Лепкого "Мазепа" та О. Пушкіна "Полтава" (2014)
Гарбера І. В. - Функціонування терміна "концепт" у сучасній лінгвістиці (2014)
Голі-Оглу Т. В. - Експресиви в епістоляріях Т. Г. Шевченка: різнорівневі маркери і стилістичні особливості (2014)
Данилюк І. Г. - Кольорова мапа поетичного спадку Василя Стуса у MATHEMATICA (2014)
Дмитриева Т. А. - Системный подход к изучению текста (2014)
Домрачева І. Р. - Вербативне вираження ядрової семантики сукупності (2014)
Дружина Т. А. - Енігматичні тексти з позиції культури мовлення (2014)
Жарікова Ю. В. - Структурно-семантичні особливості адвербіальних фразеологізмів у новогрецькій мові (2014)
Жижома О. О. - Поетичне мовлення Т.Г. Шевченка в сучасній музичній інтерпретації (2014)
Іванова І. Б. - Мова і стиль у зовнішній рекламі України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Іванова Н. Д. - Вербалізація концепту ‘Серце’ в українських народних прислів’ях (2014)
Коваль Л. М. - Співвідношення формально-синтаксичних і семантико-синтаксичних ознак простого головного компонента номінативного речення в українській мові (2014)
Кравченко Э. А. - Звукоподобие имен как структурообразующий фактор поэтонимосферы (2014)
Краснобаєва-Чорна Ж. В. - Проблеми фразеологічної термінології: фразеологізація (2014)
Кукаріна А. Д. - Історія виникнення та функціонування терміна абревіатура (2014)
Кутна Ю. Б. - Ідіом приазовських греків-румеїв: визначення статусу та проблеми дослідження, Потіпак Ю. А. (2014)
Лавриненко О. О. - Переклад правничої термінології в контексті функціональних теорій перекладу (на прикладі терміна "неустойка") (2014)
Наумова Т. М. - Повість Т. Шевченка "Художник" в українських перекладах (2014)
Нахапетова О. В. - Співвідношення понять термін, номен, номенклатура у назвах спорідненості і свояцтва (2014)
Немировська О. Ф. - Часопросторова лексична парадигма у драматичній поемі Ліни Костенко "Дума про братів неазовських" (2014)
Олексенко В. П. - Інноваційна лексика української мови з препозитивним компонентом-грецизмом: функційно-семантичний аспект (2014)
Пашкова Н. И. - Балкано-славянские названия жилища – континуанты индоевропейской основы *(s)keu (2014)
Познанська В. Д. Медведєва С. Р. - Семантичні видозміни топонімів у складі фразеологізмів української мови (2014)
Пуніна О. В. - Художнє осмислення універсалії смерті в "Зимовій повісті" Олеся Ульяненка (2014)
Романюк Л. В. - Прецедентні феномени як засіб фразеологічної вербалізації локативності (2014)
Сахарук І. В. - Стратегії й тактики сугестії в сучасному українському медійному дискурсі (2014)
Сидоренко Е. Н. - Передача иностранных слов в украинской эргонимии (2014)
Ситар Г. В. - Моделі фразеологізованих речень зі значенням заперечення (2014)
Форманова С. В. - Комунікативні стратегії і тактики в інвективному просторі (2014)
Шаніна О. С. - Мовна гра як елемент сугестивного впливу в інтеракції "лікар- пацієнт" (2014)
Шатілова О. С. - Особливості оформлення спонукальної інтенції в науковому тексті (2014)
Шитик Л. В. - Синкретичні напівскладні речення з однорідними предикативами (2014)
Щепка О. А. - Когнітивно-прагматичний потенціал порівняння в українських поетичних постмодерних текстах (2014)
Яроцкая Г. С. - Лингвокультурный анализ вербализации концептуального пространства щедрости в истории русского языка (2014)
Мізін К. І. - Вертеральні типи каузальності у споріднених мовах. рец. на кн. : Леміш Н. Є. Вертеральні типи каузальності у споріднених мовах:(монографія) / Наталія Євгенівна Леміш. – Житомир:вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 402 с. (2014)
Бут А. Н. - Угольный Донбасс во второй пятилетке: к причинам провала плана добычи топлива (2014)
Волошинова А. В. - Боротьба з найбільш розповсюдженими соціальними аномаліями повсякденного життя безпритульних дітей в радянській Україні в роки НЕПу (2014)
Гедьо А. В. - Боротьба із дитячою безпритульністю та бездоглядністю на півдні України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.): етноконфесійний вимір (2014)
Грідіна А. Б. - Гетьманський переворот в Україні 1918 року через призму спогадів сучасників (2014)
Захарчук В. О. - Польща і спільна безпекова та оборонна політика ЄС на початку ХХІ ст. (2014)
Ковальська Л. А. - Мемуарна та військово-теоретична література як джерело з історії радянської партизанщини (2014)
Кухлєв А. С. - Південь України очима жінок: аналіз наративних матеріалів ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Лихачева Л. Б. - Принятие конституции Царства Польского 1815 года в оценках современников (2014)
Лях Г. Р. - Роль інтелігенції в розвитку освіти в Україні в другій половині ХІХ ст. (2014)
Неприцький О. А. - Образ Польщі в країнах-партнерах (перша декада ХХІ століття) (2014)
Окуньовська Ю. В. - Правова основа функціонування громадських організацій у Польщі (2014)
Шандра И. А. - Железнодорожный комплекс Донбасса в годы первой мировой войны (2014)
Ярликова О. А. - Ідеологічне підґрунтя образу "Заходу" в дискурсивних практиках радянської влади 1917 - 1964 рр. (2014)
Білецький В. В. - Соціально-філософські мотиви у творах Джонатана Свіфта. Аналогії (2014)
Білокобильський О. В. - Постання секулярного розуму в християнській Європі на рубежі I та II тисячоліть (2014)
Брило Ю. М. - Концепція "Виклик-Відповідь" як основа цивілізаційної мобільності (2014)
Горбенко К. П. - Два класичних підходи до інтерпретації справедливості: І. Кант та Дж. Бентам (2014)
Додонов Р. О. - До онтологічного статусу інформації (2014)
Додонова В. І. - Релігійна складова процесу раціоналізації соціальних відносин (2014)
Камарали А. В. - Современная цивилизация в контексте компьютерной революции (2014)
Кирницький О. В. - Віртуальність як феномен соціального конструювання (2014)
Ковальський Г. Є. - Християнсько-традиціоналістичний конструкт соціальної реальності (2014)
Колінько М. В. - Топоси і особливості ситуаційної комунікації (2014)
Левицький В. С. - Суб’єктовимірність іманентизованого світу. Коперніканський переворот в Кьонігзберзі (2014)
Леонова Є. В. - Мода на екстремальність у сучасному соціумі (2014)
Мацнєва Є. А. - Білінгвізм глобалізованого світу як соціальний процес (2014)
Пасько Я. І. - Модернізація Versus неопатримоніалізм: постколоніальні симуляції (2014)
Родигін К. М. - Феномен алхімії і трансформація його оцінок в академічному дискурсі (2014)
Рябека О. Г. - Глобальний соціум на порозі сингулярності (2014)
Стасенко С. А. - Интеллигенция как субъект духовного производства: проблемы самосознания и место в общественном разделении труда (2014)
Ясна Іламі - Суб’єктна парадигма як основа сучасного підходу до освіти (2014)
Петраков Ю. В. - Продуктивність шліфування робочої поверхні оправки станів холодної прокатки труб, Чамата С. М. (2015)
Kolesnyk V. - The effect of tool wear on cutting temperature when drilling cfrp/steel stacks, Kryvoruchko D., Hatala M., Mital D. (2015)
Цибенко А. С. - Методика учета межблочных связей в динамической пакетно-стержневой модели жидкостных ракет-носителей, Крищук М. Г., Конюхов А. С. (2015)
Львов Г. І. - Аналіз напружено-деформованого стану трубопроводу з в’язкопружним ремонтним бандажем на різних робочих режимах, Мартиненко В. Г. (2015)
Пасічник В. А. - Систематизація та аналіз методів механічного оброблення отворів в композиційних матеріалах, Черказний В. Ю. (2015)
Кондряков Е. А. - Розрахункове визначення моменту зародження тріщини у стандартних зразках шарпі та зразках з бічними надрізами, Панасенко А. В. (2015)
Рудаков К. М. - Моделювання великих деформацій. Повідомлення 5. Термопружність, Яковлєв А. І. (2015)
Beygelzimer Yan - Vortex flow in twist extrusion, Roman Kulagin, Marat I. Latypov, Hyoung Seop Kim, Viktor Varyukhin (2015)
Salenko А. - Changing the spot of local destruction of samples at water jet guided laser processing with appropriate profiling jet, Kholodnyi V. (2015)
Емельянова И. А. - Влияние конструктивного решения шиберного распределительного устройства гидравлических насосов на подачу ими строительных смесей, Задорожный А. А., Меленцов Н. А. (2015)
Девин Л. Н. - Ймовірність руйнування різців з монокристалів алмазу при тонкому точінні алюмінієвих сплавів, Рычев С. В., Смерчинский А. В. (2015)
Петраков Ю. В. - Моделювання фрезерування кінцевими фрезами, Мацківський О. C. (2015)
Струтинський С. В. - Магнітні опори рідинного тертя з феромагнітною рідиною призначені для просторових механізмів, Коваль О. Д. (2015)
Яхно Б. О. - Чисельне моделювання залишкових напружень і пошкоджуваність після дорнування технологічних отворів в авіаційному сплаві Д16ЧТ (2015)
Лесик Д. А. - Особливості формування мікрорельєфу та мікротвердості термічно зміцнених зон сканувальним лазерним променем, Джемелінський В. В. (2015)
Рак А. М. - Дослідження стабільності тиску в установці дзвонового типу з керованим рухом мірника, Коробко І. В. (2015)
Сабол С. Ф. - Інтенсифікація процесу холодного обтиску трубчастих заготовок за допомогою матриць різного профілю, Гавриленко В. В. (2015)
Павленко І. І. - Особливості силового навантаження верстатів-гексаподів при свердлінні під кутом, Вахніченко Д. В. (2015)
Калюжний В. Л. - Використання холодного штампування для отримання порожнистого виробу з необхідними властивостями здеформованого металу, Цибенко А. С., Чувільов Ю. О., Чувільов Є. О. (2015)
Носко С. В. - Факторы влияющие на точность нанесения жидкостного слоя на полимерную пленку (2015)
Черкас Б. - Похід хана Джанібека на Правобережну Україну 1352 р. (2010)
Срібняк І. - Яничарський корпус османської армії (1362 р. — кінець ХVІ ст.) (2010)
Григор’єва Т. - Укладення миру після Хотинської війни (1620–1621 рр.):спроба переоцінки досягнутих домовленостей (2010)
Сас П. - Бій біля острова Тендра під час Хотинської війни між Османською імперією та Річчю Посполитою (2010)
Гурбик А. - Дипломатична місія А. Ждановича 1650 р. до Стамбула в контексті набуття Україною османського протекторату (2010)
Чухліб Т. - "Цісар Турецький дозволяє Козацькому Війську та його державі плавати по Чорному морю…": політичні відносини українських гетьманів з султаном Мегмедом ІV Авджи (2010)
Станіславський В. - Кримське посольство до Стамбула восени 1706 р. (2010)
Кочегаров К. - Роль Ивана Мазепы в русско-турецких отношениях первой половины 1708 г.: поездка Згуры Стилевича к сераскеру Юсуфу-паше (2010)
Грибовский В. - Фронтирные элиты и проблема стабилизации границ Российской и Османской империй в первой трети ХVІІІ в.: деятельность кубанского сераскера Бахты-Гирея, Сень Д. (2010)
Андрєєва С. - Діяльність перекладачів Колегії іноземних справ Російської імперії на південних кордонах Запорозьких Вольностей в часи Нової Січі (2010)
Бачинська О. - Турецьке та татарське населення Буджака: походження, шляхи міграцій, демографія, зовнішність (90-ті рр. ХVІІІ — початок ХІХ ст.) (2010)
Пилипенко В. - Уявна війна з реальним ворогом: плани збройного протистояння з Османською імперією у публіцистиці Речі Посполитої середини ХVІ — середини ХVІІ ст. (2010)
Галенко О. - Східна Європа 1704–1709 рр. у висвітленні османської хроніки Мегмеда Рашида (2010)
Безпалько В. - Датування кримсько-литовських посольських документів 1506–1507 рр. книги записів № 7 Литовської Метрики (2010)
Мустакимов И. - Три османских документа ХVII в. о ранней истории донских казаков, Сень Д. (2010)
Мицик Ю. - З джерел до історії Османської імперії та Кримського ханства XVI — першої половини XVIII ст. (2010)
Кононенко В. - Мусульманська Європа очима західноєвропейських подорожників: (2010)
Станіславський В. - Бібліографічний покажчик публікацій збірника (випуски 1–10) (2010)
Борискіна К. В. - Поетика вимислу і стратегія художньої репрезентації шекспірового слова в новелі О. Вайльда "Портрет містера В. Г.” (2015)
Ботнер В. С. - Концепція світу та людини в романі М. Варгаса Льйоси "El sueño del celta” ("Сон кельта”), Сліпченко С. В. (2015)
Алиева Р. - Формы обращения к устной эпической традиции в детской литературе Азербайджана II пол. ХХ в. (2015)
Алиева Ш. - Традиции детского фольклора в драматических произведениях (2015)
Ahmadova K. - The role of social environment in the formation of youth personality (2015)
Гейдарова С. - За современность (на материалах газеты "Литература и искусство” 1960–70-х гг.) (2015)
Гусейнова Е. - Проблема человека и личности в эпическом наследии Бахтияра Вагабзаде (2015)
Джафарова Ф. - "Китаби деде горгуд” глазами русских исследователей, Джаббарлы А. (2015)
Кирпиченко О. Е. - Проблема розвитку й удосконалення мови в сучасних лінгвістичних дослідженнях (2015)
Тарасенко К. В. - Переклад текстів металургійної галузі: особливості та стратегії, Михайліченко В. Р. (2015)
Mosiyevych L. V. - The English-language euphemization/dysphemization within the diachronic linguosynergetics (2015)
Марінеско В. Ю. - Когнітивні модифікації концепту "футбол” і специфіка його передачі українською мовою (2015)
Ибишова В. - Логико-семантическая структура текстов и система формальных средств связи в построении текста (2015)
Відомості про авторів (2015)
Катаєв С. Л. - Моральні виклики українського суспільства в контексті теорії "Моральної сліпоти” З. Баумана (2015)
Полторак В. А. - Соціальний маркетинг: сучасні проблеми розвитку та застосування в освітній, медичній, культурній, територіальній, доброчинній, ідеологічній сферах українського суспільства (2015)
Щербина В. М. - Концепт "Інформаційне суспільство” в сучасній теоретичній соціології (2015)
Ашурбеков А. А. - Електоральна поведінка як прояв політичних преференцій населення регіону (2015)
Барзенкова-М’ясникова Л. В. - Концепція соціокультурного капіталу як теоретична основа для вивчення міста (2015)
Вербецька Т. О. - Ціннісні преференції в соціологічному дискурсі (2015)
Гвоздецька Б. Г. - Етнічна толерантність українців на полюсах регіональної системи України (2015)
Гордієнко Н. М. - Ціннісні передумови життєвого шляху випускників інтернатних навчальних закладів (за матеріалами соціологічного дослідження) (2015)
Звонок А. А. - Виртуальный религиозный опыт: Интернет как средство коммуникации в жизни религиозных конфессий Украины (2015)
Зоська Я. В. - Виртуализация социальных практик потребления украинцев (2015)
Коваленко Ю. П. - Образи сучасних жінок в українському суспільстві (2015)
Мосаєв Ю. В. - Ретроспективний соціологічний аналіз соціально-політичних процесів у розрізі світових першостей із футболу 1930–1962 рр. (2015)
Петренко Л. А. - Зависимость в браке: патология или норма? (2015)
Согорін А. А. - "Реклама” і "рекламний вплив” як соціологічні концепти (2015)
Шинкаренко О. Є. - Електоральний маркетинг у процесах регулювання електоральної активності та електоральної поведінки (2015)
Внуков Є. О. - Соцієтальні складові організаційної культури в транзитивному суспільстві (2015)
Серга Т. О. - Розвиток взаємодії соціальної та медичної сфери як вимога сучасного суспільства, Червоненко Н. М., Лук’Янова Т. М. (2015)
Хижняк О. В. - Інституціоналізована колективна соціальна дія як об’єкт діагностики (досвід Case study), Чернявська О. В. (2015)
Цимбалюк Н. М. - Спосіб життя соціального працівника: ідеальний образ і його реалізація в соціальних практиках (2015)
Яцук Н. В. - Історичні передумови впровадження соціальної анімації в соціальній практиці (2015)
Відомості про авторів (2015)
Кравченко Т. В. - Управління соціальними ризиками в умовах українського постіндустріального суспільства (2015)
Савельєва Т. П. - "Нові суспільні рухи”: визначення методологічних засад дослідження (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського