Николаевская Ю. - Музыкант: профессия или призвание? (Листая страницы фестиваля "Харьковские ассамблеи") Musician: profession or vocation? (2012)
Данилов В. - "Шопеновский модус" пианизма в реалиях современной конкурсной практики (2012)
Инюточкина Н. - Становление профессии пианиста-концертмейстера (2012)
Сидоров М. - Формирование исполнительского плана музыкального произведения (на материале кантаты С. И. Танеева "Иоанн Дамаскин") (2012)
Шмелева Н. - Современный певец в общении с классической музыкой (на примере творчества Александра Вострякова) (2012)
Коваленко Ю. - І. А. Гріншпун та Ю. І. Гріншпун: два покоління режисерів музичного театру (2012)
Кияновська Л. - Мета, сенс і завдання магістерських робіт в музичній академії як елемент професійної підготовки музиканта-виконавця (2012)
Мартиненко Е. - Художественное открытие в профессиональной деятельности композитора, исполнителя, музыковеда (2012)
Качмарчик В. - Исполнительское искусство И. И. Кванца и особенности подготовки музыканта-профессионала в эпоху барокко (2012)
Портний Ю. - Діяльність Т. Ганицького в контексті професіоналізації фортепіанного виконавства на Поділлі (початок ХХ ст.) (2012)
Царук С. - Варшавський період педагогічної діяльності Олександра Мишуги (2012)
Дяченко Ю. - Сучасна практика підготовки баяністів (польський досвід) (2012)
Головін Ю. - Учень: особистість чи об’єкт самореалізації педагога? (2012)
Горбунов В. - Профессия "музыкант" на территории театра анимации (2012)
Очеретовська Н. - Віденські класики як творці музично-комічного (2012)
Петренко И. - Принц-музыкант – забытый герой бетховенского посвящения (2012)
Бабий О. - Вагнер – редактор и исполнитель: в поисках первичного содержания увертюры Глюка к "Ифигении В Авлиде" (2012)
Червинская Н. - Классицистская стилематика в полифонии И. Брамса (2012)
Сушанова В. - Миф о музыканте на страницах прозы М. Пруста (2012)
Калениченко О. - Образ музыканта в литературе серебряного века (2012)
Чепалов О. - Музикознавець Б. Асаф’єв як заручник сталінської доби (2012)
Польская И. - Музыкант и его время (из неопубликованных писем С. С. Богатырёва к Л. И. Фаненштилю) (2012)
Жаркова В. - Морис Равель – "композитор-денди" (о правомерности постановки вопроса) (2012)
Фомина Н. - Парадоксы посвящения первого фортепианного концерта Сергея Прокофьева (2012)
Сердюк О. - Музичний театр К. Пендерецького: мандри лабіринтом часу (2012)
Ефименко А. - Фигура церковного композитора в практике католической литургии ХХ века (2012)
Сахно И. - Идея протопсалта в православной певческой традиции (2012)
Рябчун І. - Регіональна специфіка професійного становлення новогрецького композитора Н. Скалкотаса (2012)
Козак О. - Феномен харьковского композитора: И. С. Польский (2012)
Бевз М. - Творча та музично-громадська діяльність Ф. Ф. Богданова у споминах В. Т. Борисова. портрет в портреті (2012)
Рудницький О. - Тип особистості як визначальний фактор у виборі професії композитора: М. Колесса (2012)
Сулім Р. - Композитор у сучасній музичній практиці (на матеріалі творчої діяльності Жанни Колодуб) (2012)
Драч И. - Фигура дирижера в оперном истеблишменте (по версии Т. Бернхарда) (2012)
Панасюк В. - Функции дирижёра в современной постановочной практике (2012)
Сухленко И. - Педагогические принципы Владимира Горовица: в диалоге с традицией (2012)
Гуріна А. - Борис Романович Гмиря і слухачі: історико-комунікативні метаморфози (2012)
Сердюк Я. - Виртуальное в художественной коммуникации музыканта исполнителя (2012)
Приходько И. - Музыковед и его собеседники (2012)
Андреев Е. - Современный музыковед в мире популярной музыки (2012)
Воронцов С. - Формат Vinyl RIP – новая жизнь виниловой пластинки (2012)
Відомості про авторів (2012)
Лисенко Ю. В. - Методичний підхід до формування адаптаційного механізму маркетингового ціноутворення на підприємствах сільськогосподарського машинобудування (2014)
Лісун Я. В. - Теоретико-методологічні засади формування збалансованого стратегічного потенціалу партнерської взаємодії підприємств сфери послуг (2014)
Лозовський О. М. - Управлінський контроль як складова ефективної діяльності підприємства, Чабан Ю. С. (2014)
Малиш І. М. - Основні підходи до управління дебіторською заборгованістю підприємств (2014)
Малюк С. О. - Показники та методи оцінки ефективності системи управління товарним асортиментом хлібопекарських підприємств (2014)
Мартинец В. В. - Разработка научного подхода к классификации трансакционных издержек (2014)
Маслак О. І. - Вплив основних фондів на рівень виробничої складової стратегічної стійкості машинобудівного підприємства: модель оцінки, Мовчан І. В. (2014)
Мацюра С. І. - Основні проблеми збереження виробничого потенціалу вітчизняними гірничо-збагачувальними підприємствами в умовах економічної кризи та перспективні напрямки їх розв’язання (2014)
Миколайчук І. П. - Проблеми та перспективи інноваційного розвитку соціальної відповідальності малого бізнесу (2014)
Михайленко О. Г. - Розвиток органічного сільського господарства в системі євроінтеграційних процесів в Україні (2014)
Мягких І. М. - Основні напрямки вдосконалення механізму управління інтегрованими бізнес-структурами (ІБС) авіапідприємств (2014)
Нараєвський С. В. - Розрахунок загальних витрат на виробництво електричної енергії за методом витратної ефективності (2014)
Оксак А. О. - Вплив злиттів та поглинань на розвиток економіки України (2014)
Охотніков А. В. - Система цільових показників ефективності управління комерційними контрактами підприємства (2014)
Пантелєєв М. С. - Освітня міграція. економічні та соціальні аспекти, Побережна Н. М. (2014)
Парубець О. М. - Проблеми формування і розвитку мережевої взаємодії транспортних підприємств у сфері вантажоперевезень (2014)
Перевозова І. В. - Використання математичних моделей у процесі економічної експертизи в рамках системи контролінгу підприємства (2014)
Перелигін М. М. - Технічні бар’єри експортування промислової продукції вітчизняними підприємствами (2014)
Піняга Н. О. - Ефективність формування і використання ресурсного потенціалу у сільськогосподарських підприємствах львівщини (2014)
Плахотнік О. О. - Управління витратами виробництва та собівартістю продукції підприємства у мережевій економіці (2014)
Поліщук І. І. - Моніторинг діяльності промислових підприємств як фактор інтенсивності їх розвитку, Шарко В. В. (2014)
Полоус О. В. - Формування стратегій розвитку трудового потенціалу аеропортів (2014)
Проволоцька О. М. - Основні напрями оптимізації зарплатомісткості продукції вітчизняних підприємств, Тузніченко О. В. (2014)
Рега М. Г. - Перспективи розвитку рекламної діяльності на ринку туристичних послуг (2014)
Резнікова О. С. - Оцінка пріоритетів альтернативних стратегій підвищення конкурентоспроможності металургійного підприємства в умовах глобалізації (2014)
Розумович Н. Ф. - Розробка та реалізація конкуренто-орієнтованої фінансової стратегії машинобудівних підприємств (2014)
Ротань Н. В. - Методи оцінки інтелектуального капіталу туристичного підприємства, Комліченко О. О. (2014)
Савіна С. C. - Механізм економічного регулювання в системі механізму інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості (2014)
Сак Т. В. - Інноваційна діяльність підприємств у контексті комплексного забезпечення економічної безпеки (2014)
Сахно А. А. - Дерегуляція ринків як основа мотивації рушійних сил гіперконкуренції (2014)
Сергєєв О. П. - Етимологічно-сутнісна оцінка економічного потенціалу підприємства (2014)
Сидоренко Т. М. - Тенденції розвитку підприємств побутового обслуговування в Україні (2014)
Сініцина Т. А. - Маркетингові дослідження у сфері сільськогосподарського виробництва (2014)
Скрипко Т. О. - Удосконалення системи макроекономічного забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності малих і середніх підприємств України (2014)
Соловйов А. І. - Особливості функціонування механізму управління розвитком аграрних виробничих структур (2014)
Спірідонова К. О. - Підхід до обґрунтування доцільності передачі будівельних бізнес-процесів на аутсорсинг (2014)
Струнін В. В. - Актуальні проблеми розвитку енергозабезпечення підприємств цукрової галузі України (2014)
Струніна Л. В. - Організація інноваційного процесу як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємства (2014)
Суворова І. М. - Організація контролінгу на сучасних авіатранспортних підприємствах (2014)
Сукач О. О. - Факторний аналіз показника зарплатовіддачі на підприємстві (2014)
Сумець О. М. - Система оцінних показників результативності логістичної діяльності підприємства (2014)
Ткач О. А. - Мотиваційні процеси в розрізі заробітної плати на підприємствах хлібопекарної галузі Київської області (2014)
Ткач У. В. - Удосконалення економічної діагностики схильності до інноваційного ризику на підприємствах хлібопекарської галузі (2014)
Ткаченко В. А. - Оцінка ефективності управління поточними фінансовими потребами машинобудівних підприємств, Пестовська З. С. (2014)
Тростянська К. М. - Ризикостворюючі фактори репутаційного ризику організації: визначення та упорядкування (2014)
Трусова Н. В. - Фінансові потоки сільськогосподарських підприємств: теоретичний базіс (2014)
Турило А. М. - "Економічна трансформація" як ключове поняття сучасного громадського розвитку, Корнух О. В. (2014)
Устенко А. О. - Факторно-параметричний підхід до мотивації управлінської праці, Попадинець І. Р. (2014)
Ушкаренко Ю. В. - Сутність і місце виробничих кооперативів в аграрному секторі південного регіону України (2014)
Фарат О. В. - Переваги та недоліки інноваційних кластерів у порівнянні з іншими інноваційними структурами (2014)
Фроленко О. М. - Маркетинговий механізм формування системи економічної безпеки підприємства (2014)
Холда А. - Человеческий капитал и финансовая отчетность, Ренкас Ю. (2014)
Хома І. Б. - Формування сутності впливу бізнес-конфліктів на стан економічної захищеності підприємства (2014)
Чаусовський О. М. - Роль внутрішніх інституцій у формуванні стратегії фірми, Романінець Р. М., Бараннік Ю. Г. (2014)
Шахно А. Ю. - Діагностика та планування кадрового потенціалу підприємства в кризових умовах (2014)
Шерман Є. М. - Сутність та принципи формування організаційно-економічного механізму розвитку харчової промисловості (2014)
Шипуліна Ю. С. - Засади комплексного механізму формування інноваційно-сприятливого середовища на підприємстві, Ілляшенко Н. С. (2014)
Дворянінов А. В. - Податкові механізми детінізації прибутків (2014)
Tereshchenko-Kaidan L. V. - Hilandar collection – a unique treasury of ukrainian manuscript heritage (2016)
Ustymenko L. - Weekend tourism as a cultural phenomenon (2016)
Безугла Р. І. - Демонстративне неробство як важливий атрибут гламуру (2016)
Білецька О. О. - Іронія як феномен культури (на прикладі британської літератури) (2016)
Гавеля О. М. - SWOT-аналіз як засіб удосконалення організації та управління культурно-мистецькими проектами (2016)
Гордієнко А. І. - Формування громадянського світогляду підлітків як один із напрямів Діяльностідитячої бібліотеки (2016)
Дубовий О. Г. - Особливості екологічної культури в епоху науково-технічного прогресу (2016)
Линюк О. М. - Жінка у системі "нової соціалістичної обрядовості" (2016)
Малюк Є. О. - Новини-ігри як феномен сучасної медіакультури (2016)
Мірошніченко А. А. - Теоретико-методологічні принципи вищої музичної освіти (2016)
Поплавська А. В. - Гостинність як механізм інтеграції соціуму (2016)
Прима В. - Гостинність як безумовний дар: до постановки проблеми (2016)
Трач Ю. В. - Тенденції та основні прояви вірту алізації сучасної культури (2016)
Школьна О. В. - Академік двох академій Борис Лисін в світлі української матеріальної культури та керамології (2016)
Яковлєв О. В. - Особливості розвитку культури регіонів України в умовах глобалізаційних процесів (2016)
Безручко О. В. - Музична кінокомедія "Інтриган" як переломний момент у долі українського режисера театру і кіно Я. І. Урінова (2016)
Гардабхадзе І. А. - Критерії побудови морфологічної матриці у процесі пошуку інноваціних дизайнерських рішень (2016)
Гресь О. І. - Літературна спадщина Миколи Гоголя у світовому балетному мистецтві (2016)
Наконечна О. В. - Театралізовані танцювальні шоу (шоу-програми) в індустрії розваг (2016)
Підгорбунський М. А. - Проблеми та перспективи в дослідження кондакарної нотації (2016)
Прядко О. М. - Генезис та становлення технології екранного живопису (2016)
Резвухіна Л. О. - Особливості стилю бароко в декоративно-прикладному мистецтві (2016)
Совгира Т. І. - Технологія виробництва творів телевізійної естради (2016)
Ямборська К. С. - Місце музично-фольклорної традиції у творчості режисерів-шістдесятників: мистецькі пошуки Леоніда Осики (2016)
Титул, зміст (2016)
Ізовіт Валентина Аркадіївна (2016)
2015: реалії та вектори розвитку легкої промисловості України (2016)
Грищенко І. М. - Діяльність вітчизняних хутропереробних підприємств, Данилкович А. Г., Мокроусова О. Р. (2016)
Засідання робочої групи з питань експорту товарів легкої промисловості (2016)
Нарада щодо закупівель обмундирування на 2016 рік для структурних підрозділів Збройних Сил України (2016)
Перше засідання учасників освітнього інвестиційно-технологічного кластеру легкої промисловості (2016)
Міністерство оборони України та Київський національний університет технологій та дизайну розпочали співпрацю в частині матеріального забезпечення Збройних Сил України (2016)
Сеник І. В. - Спеціальні покриття для захисту персоналу та спорядження від електромагнітного випромінювання, Барсуков В. З., Крюкова О. А. (2016)
Гудзенко Н. В. - Функционализированные олигомеры на основе диеновых и виниловых мономеров для получения полимерных материалов (2016)
Плешко С. А. - Вплив конструкцій робочих органів вязальної машини на довговічність їх роботи, Ковальов Ю. А. (2016)
Колесникова А. В. - Особливість семантики української вишивки (2016)
Шкільна країна – Україна (2016)
Виставковий потенціал кластеру легкої промисловості (2016)
Міжнародні виставки та конференції II квартал 2016 року (2016)
Aliyeva Z. - The content of the work related to upbringing of volition with primary school pupils (2016)
Афанасьєва Н. Є. - Ефективність психологічного консультування пожежних-рятувальників із проблемами у сфері взаємин (2016)
Бабатіна С. І. - Емпіричний аналіз стресостійкості й життєстійкості як чинників професійної успішності майбутніх моряків, Кудрявченко Г. В. (2016)
Білоцерківська Ю. О. - Обґрунтування та розробка комплексної методики вивчення індивідуально-психологічних якостей військовозобов’язаних до проходження служби в зоні антитерористичної операції (2016)
Бруннер Є. Ю. - Вплив автоматизованої рухової активності на показники уваги (2016)
Джаббарова Л. В. - Теоретичний аналіз досліджень особистісної та соціальної ідентичності студентської молоді (2016)
Журавльова В. В. - Вплив організаційної культури на ціннісні орієнтації особистості (2016)
Кравчук С. Л. - Психологічні особливості зв’язку духовних цінностей та життєстійкості особистості в юнацькому віці (2016)
Крошка Н. П. - Аналіз наукових підходів до визначення поняття "відповідальність" (2016)
Лазорко О. В. - Соціальна зрілість як інтегративний модуль професійної безпеки сучасних студентів (2016)
Мирончак К. В. - Емпіричні параметри страху смерті як способу організації життєвого досвіду (2016)
Моргун А. В. - Психолингвистический аспект русского словообразования (2016)
Павлик О. М. - Акцентуації характеру юних ватерполістів із різним амплуа (2016)
Подкоритова Л. О. - Дослідження рівня розвитку рефлексії майбутніх фахівців соціономічної сфери (2016)
Потапчук Н. Д. - Психологічна експертиза офіційних повідомлень засобів масової інформації про надзвичайну ситуацію (2016)
Степаненко М. І. - Професійна ідентичність особистості: теоретичне вивчення феномена (2016)
Сурякова М. В. - Вживання понять "здатність" і "здібність" у контексті вивчення проблеми інтерпретації (2016)
Третьякова Ю. В. - Особливості динаміки відповідальності військових лікарів у процесі професіоналізації (2016)
Новрузова Айтен Новруз кызы - Особенности проявления чувства патриотизма у подростков (2016)
Блинова О. Є. - Соціально-психологічна адаптація вимушених мігрантів: підходи і проблеми вивчення феномена акультурації (2016)
Гуменюк О. І. - Типологічна модель соціально-психологічних особливостей трансформації способу життя ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції (2016)
Кузікова С. Б. - Психотехнології особистісного саморозвитку в юнацькому віці: генеза образу Я (2016)
Літвінова О. В. - Проблема вивчення родинної ідентичності як складової Я-концепції особистості (2016)
Шишко Н. С. - Темпоральні та організаційні особливості соціальних інтернет-практик старшокласників із різним рівнем психологічного благополуччя (2016)
Заика Е. В. - О вкладе П. Б. Невельского в экспериментальную психологию памяти (к 100-летию со дня рождения) (2016)
Посвістак О. А. - Проблема визначення предмета психології сім’ї: трансдисциплінарний підхід (2016)
Разбеглова T. - Об онтологической сущности музыки и ее интерпретации в философии немецкого романтизма (2011)
Варавкина-Тарасова Н. - Идея ритма единой жизни в "Хоровых ключах" Г. Свиридова (к пьесе А. К. Толстого "Царь Федор Иоаннович") (2011)
Сахно И. - Осмысление Самогласна И Судьба подобна в отечественном богослужении (2011)
Лозенко Е. - Синестезия в системе категорий музыкознания (2011)
Шкет О. - Драма А. П. Чехова "Дядя Ваня" та її композиторська інтерпретація в опері Ю. Іщенка "Ми відпочинемо" (2011)
Куровська І. - Жанрова атрибуція канту як духовного піснеспіву (на прикладі кантів Димитрія Туптала) (2011)
Федорков О. - Исторические прототипы ансамбля тромбонов (2011)
Фекете О. - Художественное пространство Сонаты ор. 111, c-moll Л. Бетховена (2011)
Жаркова В. - Становление принципов "новой музыки" на заре Нового времени (эстетика и музыкальная практика) (2011)
Николаевская Ю. - Коммуникативные условия постижения национальной ментальности в музыке (2011)
Зеленін В. - Самоактуалізаційна модель функціонування пам’яті в практиці музиканта-виконавця (2011)
Приходько И. - Голос и тема в клавирной фуге высокого барокко (2011)
Леонова А. - "Благородные и сентиментальные вальсы" М. Равеля: ладогармонические и композиционные принципы (2011)
Палий И. - Трансдукция в системе "музыкальный язык – речь" (2011)
Русакова Л. - История и "современность" Теодора Адорно в отечественной музыковедческой традиции (2011)
Тимофеева К. - Интерпретология в системе современного музыкознания (2011)
Крижановська Л. - Зміна виконавського стилю в театрі оперети України (Київський Національний театр оперети) (2011)
Снєдкова Л. - Історико-соціальні передумови розвитку ансамблево-інструментального музикування на Слобожанщині (2011)
Коваленко Ю. - "Розумний Арлекін" – С. Пасічник (штрихи творчого портрету актора) (2011)
Михайлова Н. - Роль хорового компонента в подготовке музыкального спектакля на учебной сцене (2011)
Терехов С. - Трудности интерпретации времени в фортепианных произведениях С. Рахманинова (2011)
Стогний В. - Претворение сонатной формы в сочинениях современных украинских композиторов (2011)
Портний Ю. - Шляхи професіоналізаціi фортепіанного виконавства у житомирі на початку ХХ ст. (становлення середньої ланки музичної освіти) (2011)
Чжу Юаньюань - Специфика воплощения концертного жанра в творчестве Р. Шумана (на примере виолончельного концерта) (2011)
Шишкіна О. - Нотні зібрання веснянок та їх використання в сценічній практиці фолькористичних гуртів поетика текстологічних досліджень (2011)
Говорухина Н. - Четыре песни Миньон Х. Вольфа из "Вильгельма Мейстера" Гете (2011)
Деркач Л. - Принципы композиторской интерпретации поэзии А. Блока в творчестве Д. Шостаковича (2011)
Жарких Т. - Вокальний цикл О. Мессиана "Поэмы для ми": фоносемантический анализ (2011)
Пилипенко Н. - "Человек смиренный": о поэтике миросозерцания Ф. Тютчева (2011)
Сорокотягина А. - О принципах воплощения поэзии Г. Аполлинера и П. Элюара в хоровом творчестве Ф. Пуленка (на примере "Семи песен" для смешанного хора а cappella) (2011)
Шаповалова Л. - Метафизика музыкального символа в кантате С. Слонимского "Голос из хора" (2011)
Скорульська Р. - "Харківська сюїта" М. Скорульського (2011)
Шаша К. - Творчий портрет Миколи Манойла (2011)
Киселева Е. - Сурен Кочарян – педагог (о роли личности в истории) (2011)
Відомості про авторів (2011)
Бруннер Є. Ю. - Щодо питання про психологію довільної уваги (2015)
Малик Я. К. - Характеристика функцій зорової пам’яті боксерів із різним спортивним стажем (2015)
Мірошниченко О. А. - Мотивація українських зимівників щодо життєдіяльності в умовах Антарктики (2015)
Олійник О. О. - Психологічні здатності до організації дозвілля у майбутніх культурологів (2015)
Поліщук С. П. - Психологiчнi передумови i особливостi формування психологiчної готовностi студентiв вищих педагогiчних навчальних закладiв до iнновацiйної дiяльностi (2015)
Потапчук Н. Д. - Особливості поведінки населення в умовах надзвичайної ситуації як чинник виникнення та поширення чуток (2015)
Радько О. В. - Особливості соціально-психологічної адаптації курсантів і студентів до навчальної й навчально-службової діяльності (2015)
Сурякова М. В. - Інтерпретація іншого в особистісному й міжособистісному вимірі (2015)
Хаметова Л. М. - Місце й роль маніпуляції в суспільстві (2015)
Шебанова В. І. - Фіксація стратегії переїдання і збільшення ваги як наслідок трансформації внутрішньої картини життєдіяльності (частина 2) (2015)
Боднар В. І. - Психологічне попередження виникнення та подолання внутрішньоособистісних конфліктів у підлітковому віці (на прикладі тренінгової програми "Учимось конструктивно вирішувати конфліктні ситуації") (2015)
Волошина В. О. - До проблеми математико-статистичного виміру метапам’яті, Довгалюк Т. А. (2015)
Зарицька В. В. - Теоретичний аналіз наукових підходів до розуміння феномену "емоційна компетентність", Борисенко В. М. (2015)
Козуб Я. В. - Эмоциональное отношение к учению у студентов с разными видами мотивационной регуляции деятельности, Кузнецов М. А. (2015)
Литвиненко О. О. - Корекція почуття провини у молодших підлітків засобами психологічного тренінгу (2015)
Пустовалов І. В. - Модель розвитку ціннісно-смислової сфери особистості підлітка (2015)
Томаржевська І. В. - Теоретико-методологічний аналіз феномена усвідомленого батьківства (2015)
Цуранова О. О. - Вплив рок-музики на формування особистості підлітків у музично-освітньому процесі, Халєєва О. В. (2015)
Черепєхіна О. А. - Духовна й інтелектуальна співпраця як умова формування професіоналізму майбутніх психологів у вищих навчальних закладах (2015)
Шевяков О. В. - Психолого-педагогічний супровід непрофесійної фізкультурної освіти студентів з вадами здоров’я, Чернігівська С. А., Славська Я. А. (2015)
Бевз Г. М. - Зміна уявлень про батьківство в чоловіків після народження дитини, Трачук Д. В. (2015)
Крайлюк А. І. - Особливості впливу батьківських настанов на вибір подружнього партнера (2015)
Мельничук О. Б. - Розвиток професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери засобами коучингу (2015)
Попович І. С. - Конструювання особистістю моделі очікуваного майбутнього (2015)
Тріфаніна Л. С. - Інформаційна культура молодших підлітків як об’єкт соціальної роботи в сучасному суспільстві (2015)
Уварова С. Г. - Особливості навчальних програм для волонтерів з надання першої психологічної допомоги (2015)
Посвістак О. А. - Теоретичні основи експеріенціального підходу до сімейної психотерапії та його внесок у становлення психології сім’ї як наукової галузі (2015)
Сняданко І. І. - Психологічне консультування студентів технічних університетів з проблем емоційної саморегуляції у формуванні особистісної компетенції для здійснення майбутньої професійно-управлінської діяльності (2015)
Юрченко-Шеховцова Т. І. - Проблема формування правосвідомості особистості в сучасних умовах (2015)
Крамченкова В. О. - Тютюнова адикція з точки зору основних психологічних шкіл (2015)
Марков А. Р. - Дезадаптивні стани у цивільного населення як наслідок інформаційно-психологічної війни: аналіз медико-психологічних аспектів (2015)
Шевченко Н. Ф. - Психокорекція деформації суб’єктивного відображення психосоматичного здоров’я (2015)
Семенцова О. М. - Теоретико-організаційні аспекти корекції комунікативної діяльності дітей із затримкою психічного розвитку в умовах дошкільного навчального закладу (2015)
Василевська О. І. - Психічне здоров’я особистості як соціально-психологічне явище (2016)
Голованова Т. М. - Психологічні особливості самореалізації особи юнацького віку у віртуальному просторі (2016)
Гріньова О. М. - Психологічні особливості смислових структур особистості на ранніх етапах онтогенезу (2016)
Гурак Г. М. - Особливості взаємозв’язку компонентів локусу контролю з емоційною стійкістю особистості підлітків (2016)
Денисов І. Г. - Дослідження психологічних чинників, що спричиняють формування та прояв асоціальної поведінки в підлітковому віці (2016)
Депутатов В. О. - Психокорекційна програма зниження аутоагресивності підлітків засобами транзактного аналізу (2016)
Шевченко С. В. - Теоретичні засади дослідження проблеми емоційного "вигорання" працівників Державної служби надзвичайних ситуацій України, Кірпік Д. Ю. (2016)
Курдибаха О. М. - Гендерна ідентичність підлітків в умовах позашкільних навчальних закладів (2016)
Лохвицька Л. В. - Еволюція теорії морального розвитку особистості в наукових підходах зарубіжних психологів (2016)
Мітіна С.В. - Соціально-психологічний тренінг як засіб формування комунікативної компетентності лікарів-iнтернiв (2016)
Макарова Л. Л. - Характеристики уваги молодших школярів як фактор розбіжностей у рівнях їх навчальної успішності, Гойденко Н. М. (2016)
Мусаелян О. М. - Смисложиттєві орієнтації та особливості їх впливу на схильність до аутоагресивної поведінки студентської молоді (2016)
Найчук В. В. - Психологічні особливості емоційного інтелекту молодших школярів (2016)
Разумна А. Г. - Персоніфікація і персоналізація в структурі професійної ідентичності майбутніх психологів, які набувають другу вищу освіту (2016)
Терлецька Ю. М. - Залежність ефективності фахової діяльності викладачів вищої школи від їх стилю управління (2016)
Усик Д.Б. - Психологічні особливості саморегуляції поведінки у старшому дошкільному віці (результати експериментального дослідження) (2016)
Цумарєва Н. В. - Системний підхід щодо організації психологічної допомоги емоційно депривованим дітям шляхом створення діалогічного середовища в прийомній сім’ї (2016)
Чумак В. В. - Теоретичні підходи до проблеми розвитку креативності в зрілому юнацькому віці засобами нових інформаційних технологій навчання (2016)
Богучарова О. І. - Риторично-мовленнєва компетентність та оптимізація лекційної майстерності аспіранта як викладача університету (2016)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Психологічні особливості управлінських рішень керівників Міністерства внутрішніх справ України (2016)
Кислинська Д. М. - Особливості процесу саморегуляції поведінки майбутніх правоохоронців (2016)
Максимів І. І. - Проблеми правового регулювання жебрацтва дітей як соціально-психологічного феномена (2016)
Міцик Т. О. - Особливості образу світу девіантних підлітків, які схильні до скоєння злочину (2016)
Волошина Н. В. - Соціально-демографічні чинники якості життя післяопераційних пацієнтів (2016)
Завязкіна Н. В. - Психологічні складові прийняття юридично значущих рішень (2016)
Николаенко С. А. - Разновидности когнитивного взаимопереплетения в структуре стандартной процедуры десенсибилизации и переработки движениями глаз (2016)
Супрун Г. В. - Адаптація методу "соціальні історії" у роботі з дошкільниками з розладами аутистичного спектра (2016)
Бялонь А. - Problematyka ochrona sieci trakcyjnej 3 kV pradu stalego przed przepieciami, Фурман Ю., Казімєрчак А., Ласковський М. (2014)
Босий Д. О. - Методика розрахунку миттєвих схем системи тягового електропостачання для споживання постійної потужності (2014)
Данилов О. А. - Спрощений метод розрахунку параметрів мікропроцесорного захисту по збільшенню струму (2014)
Карюк Д. Г. - Статистика эксплуатации высоковольтных проходных изоляторов (2014)
Кім Є. Д. - Методика оценки качества закалки стеклодеталей высоковольтных линейных изоляторов (2014)
Kirilyuk T. I. - Modeling the coefficient of energy losses in a contact line based on the Monte-Carlo method (2014)
Павелек Р. - Влияние тяговых нагрузок на системы электроснабжения, Саєнко Ю. Л. (2014)
Szelag A. - Application of modeling and simulation as methods for feasibility studies and design in electric traction systems (ETS) (2014)
Арпуль С. В. - Выбор рациональных параметров тягового электроподвижного состава (2014)
Афанасов А. М. - Регулирование небалансной электродвижущей силы взаимно нагруженных тяговых электромашин постоянного и пульсирующего тока (2014)
Балійчук О. Ю. - Нагрівання і захист обмоток допоміжних машин електропоїздів змінного струму при короткочасних перевантаженнях (2014)
Бондаренко Ю. С. - Експериментальне дослідження впливу частоти модуляції тягового перетворювача електровозів постійного струму з асинхронним приводом на суміжні системи (2014)
Курган М. Б. - Ефективність впровадження нових типів електровозів, Хмелевська Н. П., Байдак С. Ю. (2014)
Хворост М. В. - Розробка моделей електродвигунів тягового електроприводу транспортних засобів з урахуванням вихрових струмів, Сорока К. О., Шпіка М. В., Бесараб А. І. (2014)
Кузнецов В. Г. - Разработка научных принципов уменьшения потерь электроэнергии в тяговой сети постоянного тока путем регулирования транспортного потока, Калашников К. О. (2014)
Папахов О. Ю. - Обґрунтування руху поїздів на напрямах за погодженими розкладами, Логвінова Н. О. (2014)
Сиченко В. Г. - Процесний інжиніринг удосконалення системи діагностування тягових підстанцій, Матусевич О. О., Кириченко А. О. (2014)
Title (2015)
Table of contents (2015)
Боговін А. В. - Внесок Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" у розвиток еколого-біологічних та агротехнічних основ луківництва в Україні (2015)
Шанда В. І. - Про методологію та теорію біогеоценології, Ворошилова Н. В. (2015)
Зайцева І. О. - Кількісна оцінка впливу гідротермічних факторів на водний обмін деревних рослин роду Acer L. в умовах степової зони, Поворотня М. М. (2015)
Самчук А. І. - Акумуляція макро- і мікроелементів у листках різних деревних порід в умовах Київського мегаполісу, Гродзинська Г. А., Вовк К. В. (2015)
Москалець Т. З. - Аутекологічні та демекологічні прояви модифікаційної здатності генотипів триби Triticeae лісостепового та поліського екотипів, Москалець В. В. (2015)
Крохмаль И. И. - Функциональная анатомия и морфология листа Campanula sibirica L. (2015)
Blinkova O. I. - Analysis of synergies between the vegetation cover and the intensity of outwash in mountain conditions (2015)
Buzhdygan O. Y. - Habitat conditions that drive plant traits in grasslands: phytoindicative analytical approach, Rudenko S. S., Kostyshyn S. S. (2015)
Мустафаева Г. А. - Трофические связи афелинид (Hymenoptera, Aphelinidae) с фитофагами (Homoptera: Coccoidea, Aleurodidea, Aphidoidea) в Азербайджане (2015)
Ushakovа G. A. - Evolutionary progress in the functions of metallothioneins in the ever changing ecosystems, Shiyntum H. N. (2015)
Шеховцева О. Г. - Вплив вмісту іонів хлоридів і сульфатів у ґрунті урбоекосистем м. Маріуполя на склад і біомасу ґрунтових водоростей, Мальцева І. А. (2015)
Мороз О. М. - Утворення пігментів фотолітотрофними сіркобактеріями Lamprocystis sp. Ya-2003 за впливу солей важких металів, Звір Г. І., Гнатуш С. О. (2015)
Лихолат Т. Ю. - Состояние антиоксидантной системы в органах крыс разного возраста, подвергшихся воздействию экзоэстрогенов, Лихолат О. А., Шевченко Т. Н., Сайфиева Н. П. (2015)
Тарахкало И. А. - К вопросу о состоянии природно-заповедного фонда Луганской области (2015)
To authors’ attention (2015)
Содержание (2011)
Зенков В. С. - Формальное определение степени превращения твердофазного вещества в зависимости от состава исходной газообразной фазы. Получение экспресс-информации о реакционной способности системы газ-твердое тело (2011)
Зенков В. С. - О механизме регенерации вольфрама из композиционных материалов, содержащих медь, свинец и углерод, Пасичный В. В., Малов Н. И. (2011)
Падерно В. Н. - Композиционные материалы на основе дисилицида молибдена с повышенной прочностью, Филиппов В. Б., Лященко А. Б., Люкшина С. И. (2011)
Фирстов С. А. - Влияние фазового состава литых высокоэнтропийных сплавов на механические свойства, Горбань В. Ф., Крапивка Н. А., Печковский Э. П. (2011)
Гречанюк В. Г. - Структура и физико-механические свойства композиционных материалов Cu-NbC, полученных методом электронно-лучевого испарения-конденсации, Косторнов А. Г. (2011)
Мамонова А. А. - Влияние фторида алюминия на фазовый состав, параметры кристаллической решетки борированных порошковых углеродистых сталей (2011)
Шевченко О. М. - Карбидостали. Виды и способы их получения (Обзор) (2011)
Солнцев В. П. - Особенности взаимодействия титана с диселенидами переходных металлов IVA группы в области их термодинамической неустойчивости, Скороход В. В., Солнцева Т. А. (2011)
Старосстина А. В. - Исследование демпфирующих свойств материалов на основе МАХ фазы Ti3AlC2, Прихна Т. А., Осадчий А. В., Карпец М. В., Ковыляев В. В., Девин Л. Н., Свердун В. Б., Мощиль В. Е., Козырев А. В., Кузнецов Р. А. (2011)
Petrova A. M. - Influence of molibdenium under the hightemperature friction of titatium materials on wear, Shtern M. B. (2011)
Боровик В. Г. - Локальные коэффициенты интенсивности напряжений вдоль фронта канальной трещины при её пересечении с магистральной трещиной (2011)
Сыч Е. Е. - Гидрогелевые композиты с гидроксиапатитом, Самченко Ю. М., Болдескул И. Е., Иванченко Л. А., Пинчук Н. Д., Данильченко С. Н. (2011)
Гогаєв К. О. - Одержання біметалів методами порошкової металургії (Огляд), Радченко О. К., Нгуен К. К., Радченко Л. О. (2011)
Василега О. П. - Технологія отримання порошку сплаву CoCrAlYSi, Гогаєв К. О., Гречанюк М. І., Затовський В. Г. (2011)
Вихідні дані (2011)
Від редакційної колегії (2015)
Некрасова Т. С. - Пилип Козицький. Універсальність творчої постаті (2015)
Корній Л. П. - Андрій Ольховський. Повернення із забуття (2015)
Копиця М. Д. - Борис Лятошинський. Педагогічна та суспільно-громадська діяльність (2015)
Гомон Т. В. - Муза і Лятошинський (на матеріалі епістоляріїв композитора 1914–1916 років) (2015)
Таранченко О. Г. - "Я йду далі, я йду до світла"… (київський період життєтворчості Віктора Косенка) (2015)
Гнатюк Л. А. - Микола Грінченко і становлення вищої музичної освіти в Україні (2015)
Давидова О. М. - Михайло Вериківський: становлення творчої особистості (1923–1941 роки) (2015)
Антонюк В. Г. - Болеслав Леопольдович Яворський: грані особистості (2015)
Путятицька О. В. - Гліб Павлович Таранов: постать професіонала у контексті часу (2015)
Волосатих О. Ю. - Матвій Гозенпуд. Становлення митця (2015)
Шамаєва К. І. - Слово про піаніста – виконавця і педагога (Ілля Ісакович Тамаров) (2015)
Яковчук Н. Д. - Життя і діяльність Якова Давидовича Фастовського (2015)
Годзяцький В. О. - Спогади про Якова Давидовича Фастовського (2015)
Свірідова С. В. - Олександр Зноско-Боровський: початок творчого шляху (2015)
Забара М. В. - Науково-публіцистична діяльність Віктора Івановського на сторінках часопису "Радянська музика" 1930-х років (2015)
Гайдучик Д. В. - Жанрові традиції у "Службі Божій" Михайла Гайворонського (2015)
Марущак М. Б. - Порфирій Демуцький та хорова капела "Думка": невідомі сторінки творчої співпраці (2015)
Нагулина Н. Ф. - Воспоминания. Профессор Киевской ордена Ленина консерватории Александра Николаевна Шперлинг (2015)
Курковский Г. В. - Воспоминания (2015)
Коган Г. М. - Материалы (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вітання ректора НФаУ В.П.Черних з Днем фармацевтичного працівника (2016)
Чорноус В. О. - Cинтез та біологічна активність азолілтіооцтових кислот, Паламар А. О., Грозав А. М., Вовк М. В. (2016)
Kholodnyak S. V. - 5,6-Dihydro-|1,2,4|triazolo|1,5-с|quinazolines. Message 4. Spirocompounds with |1,2,4|triazolo|1,5-c|quinazolines moieties. The synthesis and spectral characteristics, Schabelnyk K. P., Voskoboynik O. Yu., Аntypenko O. M., Кovalenko S. I., Palchykov V. О., Okovyty S. I., Shishkina S. V. (2016)
Derkach G. О. - The synthesis and the study of antimicrobial properties of 5-R,R’-aminometylene derivatives of thiazolidine-2,4-dione and 4-thioxothiazolidine-2-one, Golota S. М., Zasidko V. V., Soronovych I. І., Kutsyk R. V., Lesyk R. B. (2016)
Zalizna E. V. - The intereaction of 4,5-diformyl-2,3,6,7,8,10-hexahydroacridine-8a(1H)-carbonitrile with N-nucleophiles, Polishuk T. P., Varenichenko S. А., Farat O. К., Markov V. I. (2016)
Кемський С. В. - 4-Амінозаміщені 1,6-дигідропіразоло|3,4-e||1,4|діазепіни: синтез, ЯМР-спектральне та квантово-хімічне дослідження, Бойко Ю. С., Больбут А. В., Суйков С. Ю., Кирильчук А. А., Вовк М. В. (2016)
Перехода Л. О. - Синтез похідних N-|4-метил(41-хлорофеніл)-2-R-фенілімінотіазол-3-іл|-морфоліну за реакцією Ганча, Єрьоміна Г. О., Драпак І. В., Сич І. А., Демченко А. М., Комихов С. О. (2016)
Музичка Л. В. - Синтез нових піроло|2,3-d|піримідиновмісних α-гідроксифосфонових кислот, Яремчук І. О., Смолій О. Б., Зубатюк Р. І., Шишкін О. В. (2016)
До ювілею В. М. Ковальова (2016)
Божко В. В. - Особливості конструкції контактної мережі змінного струму для швидкостей руху 160–200 км/год для залізниць України, Краснов О. О., Демченко С. В. (2015)
Большаков Ю. Л. - Діагностування вугільних струмознімальних вставок в експлуатації, Антонов А. В. (2015)
Денисюк С. П. - Інтеграція показників енергоефективності в процес оцінки енергоефективності в секторі транспорту, Опришко В. П. (2015)
Kirilyuk T. I. - The scheme realization for the indirect metering of energy losses in a contact line, Bosiy D. O. (2015)
Косарєв Є. М. - Регулювання напруги в контактній мережі електрифікованих залізниць постійного струму (2015)
Курган М. Б. - Дослідження ефективності електрифікації одноколійних залізниць для підвищення пропускної спроможності, Хмелевська Н. П., Байдак С. Ю. (2015)
Міщенко Т. М. - Моделювання електромагнітних процесів в тяговій мережі при пакетному русі швидкісних поїздів (2015)
Прихода М. С. - Дослідження вимикаючої здатності комутаційного обладнання тягової підстанції при приєднанні сонячної електростанції (2015)
Саєнко Ю. Л. - Чисельний аналіз перехідних процесів у контурі нульової послідовності мереж власних потреб ТЕС, Попов А. С. (2015)
Kostin M. O. - Energy of starting up to speed of DC train, Nikitenko A. V. (2015)
Лоза П. А. - Оценка качества выполнения системы содержания парка электроподвижного состава, Гришечкина Т. С. (2015)
Сінчук О. М. - До питання комплексності контролю параметрів функціонування електромеханічних систем шахтних електровозів, Гузов Е. С., Сінчук І. О., Чорна В. О. (2015)
Логвінова Н. О. - Оптимізація ходової швидкості руху вантажних поїздів на залізничному напрямку в умовах енергооптимального графіку руху поїздів (2015)
Маренич О. Л. - Альтернативне обігрівання навчальної лабораторії вищого навчального закладу, Семенюк К. С. (2015)
Матусевич О. О. - Методика проведення ризик-аналізу технічного стану обладнання тягових мереж, Міронов Д. В. (2015)
Саенко Ю. Л. - Анализ методов определения фактических вкладов в понижение качества электрической энергии по несимметрии и несинусоидальности напряжений, Калюжный Д. Н. (2015)
Від редакційної колегії (2015)
Біля витоків (інтерв’ю з Н. О. Герасимовою-Персидською) (2015)
"Українське музикознавство" вітають (2015)
П’ятницька-Позднякова І. - Категорія "музичне мовлення" у контексті диз’юнкції "вербальне – музичне" (2015)
Бацак К. - Італійська оперна антреприза у Києві 1863-1866 років: pro et contra (2015)
Гусева Г. - Феномен музикальності з позиції одного з ключових компонентів музичного таланту (2015)
Малиновська Н. - Творчий процес композитора у його гендерних проявах: психобіологічний аспект (2015)
Андрійцьо В. - "Запорожець за Дунаєм" на Закарпатті (2015)
Кричинська О. - Французька фортепіанна сюїта періоду Першої світової війни (2015)
Лозова А. - Жанр колискової пісні у творчості Модеста Мусоргського та Миколи Римського-Корсакова: компаративний аспект (2015)
Моцар О. - Риси абсурду в радянській та пострадянській опері (2015)
Путятицька О. - Драматургічний потенціал сакрального тексту "Тебе одеющагося" у музичних проекціях кінця XVI – початку ХХІ ст. (2015)
Дем’яненко Б. - Голосоведення у партесному восьмиголоссі як статистично стійка властивість індивідуального композиторського стилю (2015)
Опанасюк О. - Доба Мессіана лише тільки починається (2015)
Батовська О. - Жанрово-стильова специфіка хорових творів О. Атрашкевич (2015)
Беренбейн І. - Камерно-інструментальні ансамблі Валентина Костенка 1940-х років в аспекті еволюції стилю митця (2015)
Стахевич Г. - Постать І. Мошелеса в історичній ретроспекції та критичних поглядах сучасників (2015)
Савайтан О. - Зв’язок часів як фактор новаторства у творах М. Регера (на прикладі "Варіацій та фуги на тему Л. Бетховена", "Варіацій та фуги на тему Г. Телемана") (2015)
Сулім Р. - Традиції жанру in memoriam у скрипковому концерті Жанни Колодуб (2015)
Фещак Н. - Традиціоналізм у виконавському трактуванні жанрово-стильових особливостей струнного квартету (на прикладі творів В. Кирейка та А. Штогаренка) (2015)
Зуєв С. - Кінематографічний образ композитора Рейнгольда Глієра: проблема осмислення митця та його творчості (2015)
Копелюк О. - Другий фортепіанний концерт Івана Карабиця: авторський текст і виконавський контекст (2015)
Степанченко Г. - Композитор Ігор Щербаков у сучасному музичному просторі (2015)
Сагалова Г. - Деякі шляхи актуалізації музичної класики в сучасній культурі України (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2015)
Звєряков М. І. - Про зміну предмета і методу політичної економії (2015)
Сіденко В. Р. - Глобальні кризи ХХІ століття: політекономічний підхід (2015)
Савчук В. С. - Еволюція і спадкоємність в політичній економії та її викладання в Україні (2015)
Тарасевич В. М. - Політична економія: атрибути субстанційності та долі (2015)
Єщенко П. С. - Ретроспектива і перспектива політичної економії (2015)
Бодров В. - Проблема гармонізації господарського і соціального розвитку в політичній економії постмодерну (2015)
Зайцев Ю. К. - Теоретико-методологічні проблеми становлення сучасної політичної економії, Москаленко О. М. (2015)
Артьомова Т. І. - Політична економія як ціннісний оплот соціально-економічної модернізації (2015)
Шаров О. М. - Політична економія як дзеркало сучасної (2015)
Яременко О. Л. - Інституційні реформи і проблема боргової залежності державних інститутів (2015)
Лагутін В. - Монополія та конкурентна політика: політико-економічні проблеми (2015)
Подлєсна В. Г. - Циклічний характер економічної динаміки в Україні (2015)
Бурлай Т. В. - Політика і перспективи згладжування регіональних диспаритетів у сфері зайнятості Євросоюзу (2015)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Економічна теорія" 2015 року (2015)
Буркова Л. - Проектний підхід в освіті: концептуальні основи (2015)
Ткаченко Л. - Чинники розвитку інтелектуально обдарованої особистості (2015)
Камишин В. - Інформаційні технології формування сучасних систем знань як основа інноваційного розвитку освіти, Стрижак О., Величко В. (2015)
Зубченко О. - Інновації у використанні ІКТ у британських закладах освіти (2015)
Осадчий І. - Освітній округ як інноваційна модель територіальної системи освіти (2015)
Тимошко Г. - Управління інноваційними процесами у загальноосвітніх навчальних закладах (2015)
Неділько В. - Актуальність введення системи інтегрального супроводу дитини в умовах загальноосвітніх навчальних закладів, Руденко С. (2015)
Киричук В. - Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня у ДПК "Універсал 4 OnLine" (2015)
Яцишин А. - Періодична педагогічна преса та проблеми інформатизації середньої освіти України (2015)
Меркулова С. - Проблеми управління процесом педагогічної орієнтації старшокласників ЗНЗ із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Бойко С. - Міжнародні стандарти з питань прав, обов’язків громадянина: стан і практика їх реалізації в Україні (2015)
Гаиблы С. - Модернизация государственного управления Азербайджана на фоне европейской интеграции (2015)
Завалевський Ю. - Сутність професійного становлення конкурентоспроможного вчителя (2015)
Зінченко С. - Педагогічна діяльність учителів загальноосвітніх навчальних закладів: творчий аспект, Закомірний І. (2015)
Наші автори (2015)
Титул, зміст (2016)
Палкин В. А - Книга и Интернет в жизни современного школьника (2016)
Сілаєва І. Є. - Реалізація диференційованого підходу у системі післядипломної освіти педагогів професійної школи (2016)
Стрельніков В. Ю. - Удосконалення форм навчання у сучасній вищій школі: верифікація ідей Михайла Остроградського (2016)
Стрельніков М. В. - Побудова змісту підготовки магістрів бізнес-адміністрування на основі педагогічних ідей Михайла Остроградського (2016)
Лебедик Л. В. - Педагогічні ідеї М. В. Остроградського як методологічна основа підготовки викладачів вищих навчальних закладів споживчої кооперації (2016)
Щукіна О. В. - Особливості позааудиторної діяльності студентів ВНЗ (2016)
Момот О. О. - Сутність поняття "здоров’язбережувальне середовище" вищого навчального закладу (2016)
Ратушко В. А. - Зміст і структура моделі експертного оцінювання управлінської культури керівника ЗНЗ (2016)
Одайський С. І. - Сучасні підходи до управління педагогічним персоналом ПТНЗ: регіональний аспект (2016)
Шумейко Н. В. - Законодавче забезпечення процесу іншомовної підготовки майбутніх фахівців гуманітарного профілю в університетах Словаччини (2016)
Асадчих О. В. - Теоретико-методичні засади інтегративної системи навчання японської мови для академічних цілей (2016)
Береза Л. О. - Модель формування лінгвокраїнознавчої компетентності студентів технічних спеціальностей у процесі навчання української мови як іноземної (2016)
Грегоращук Ю. В. - Дослідження формування іншомовної комунікативної компетенції (2016)
Дмитренко О. В. - Шляхи реалізації естетичного виховання на уроках іноземної мови, Бабаш Л. В., Комарова О. І. (2016)
Компаній О. В. - Робота над твором за картиною в початковій школі на основі принципу наступності (2016)
Передплата Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу "Імідж сучасного педагога" на 2017 рік (2016)
Відомості про авторів (2016)
Баліцька В. В. - Методичні підходи до оцінки впливу чинників фінансової нестабільності на державні фінанси, Короткевич О. В. (2016)
Свиноус І. В. - Економічний зміст витрат виробництва в системі управління сільськогосподарським підприємством, Гаврик О. Ю., Іванова Л. С. (2016)
Ступень М. Г. - Світовий досвід функціонування кадастрових систем у контексті раціонального землекористування (2016)
Демчук Н. І. - Еколого-економічна складова підвищення конкурентоспроможності виробництва насіння соняшнику, Донських А. С. (2016)
Андрющенко К. А. - Формування стратегічних альтернатив підприємством для збільшення частки ринку (2016)
Прокопенко В. Л. - Особливості економічного ефекту інвестицій у розвиток локальних електричних мереж (2016)
Романова Т. В. - Підвищення адаптаційних можливостей національної економіки методами структурної політики (2016)
Сироватченко Л. В. - Порядок застосування аналітичних процедур при оцінці ефективності витрат на утримання та поліпшення водогосподарських об'єктів (2016)
Паляничко Н. І. - Світовий досвід розвитку земельно-іпотечного кредитування (2016)
Тулуб О. М. - Механізм протидії зовнішнім загрозам економічній безпеці суб'єктів господарювання, Василенко В. Е. (2016)
Мельник А. М. - Посилення фіскальних та регулюючих ефектів оподаткування нерухомого майна через методику оцінки бази оподаткування (2016)
Назарова Т. Ю. - Синергетичний підхід як інструмент зростання фінансового потенціалу промислового підприємства (2016)
Красільник О. В. - Інституціональне забезпечення формування та використання фінансових ресурсів вищих навчальних закладів: зарубіжний досвід (2016)
Мельничук Л. М. - Концептуальні основи державного управління соціальним розвитком регіонів (2016)
Делія О. В. - Категорії концепту "середовище": теоретичний аналіз (2016)
Шевченко М. М. - Теоретико-методологічні засади розроблення та функціонування механізмів забезпечення продовольчої безпеки України на сучасному етапі державного будівництва, Бондар З. К. (2016)
Корольчук О. Л. - Посттравматичний стресовий розлад як новий виклик сучасній Україні (2016)
Шведун В. О. - Сучасний стан і перспективи державного регулювання інноваційної реклами (2016)
Неділько Р. В. - Зарубіжний досвід державного регулювання розвитку освіти в медсестринстві (2016)
Содержание (2012)
Фирстов С. А. - Формирование состава дендритов в литых многокомпонентных высокоэнтропийных однофазных сплавах с ОЦК кристалической решеткой, Горбань В. Ф., Крапивка Н. А., Печковский Э. П., Карпец М. В., Пономарев С. С., Ковыляев В. А. (2012)
Мамонова А. А. - Особенности фазообразования порошковых лигатур системы Fe-B4C в зависимости от условий синтеза (2012)
Радченко О. К. - Фазово-структурний стан та технологічні властивості синтезованих порошків сульфідів заліза та міді, Сидорчук О. М., Орел Г. Г., Волощенко С. М., Мамонова А. А. (2012)
Потажевська О. А. - Структура сплавів системи Nb-Mo-B в області Nb-NbB-MoB-Mo, Бондар А. А., Дума Л. А., Довбенко О. І., Соболєв В. Б., Великанова Т Я. (2012)
Кублій В. З. - Структура литих і відпалених сплавів системи Mo-Ni-B з вмістом бору 41% (ат.), Уткін С. В., Слєпцов С. В., Дума Л. А., Бондар А. А. (2012)
Шевченко М. А. - Термодинамические свойства сплавов систем Al-Co и Al-Co-Sc, Березуцкий В. В., Иванов М. И., Кудин В. Г., Судавцова В. С. (2012)
Романова Л. А. - Термодинамические свойства расплавов тройных систем Al-Ni-элемент, Шевченко М. А., Кудин В. Г., Суботенко П. Н., Судавцова В. С. (2012)
Шевченко М. А. - Корректность термодинамических свойств двойных сплавов, рассчитанных по модели идеальных ассоциированных растворов, Кудин В. Г., Судавцова В. С. (2012)
Кудин В. Г. - Моделирование термодинамических свойств тройных расплавов по данным граничных двойных систем, Шевченко М. А., Кобылинская Н. Г., Судавцова В. С. (2012)
Тищенко Я. С. - Проекція поверхні ліквідуса діаграми стану системи Al2O3-HfO2-Gd2O3, Глабай М. С., Ткач В. В., Лакиза С. М. (2012)
Вдовиченко О. В. - Вплив макродефектів структури оксиду алюмінію на нелінійність резонансних механічних коливань (2012)
Шевченко А. В. - Биоимплантаты на основе ZrO2 устойчивые к процессу старения, Цукренко В. В., Дудник Е. В. (2012)
Сич О. Є. - Вплив легування La3+ на структуру та властивості композиційних біоматеріалів на основі біогенного гідроксиапатиту, Пінчук Н. Д., Биков О.І. (2012)
Бездорожев О. В. - Металофлюоритні та перовскітні аноди для твердооксидних паливних комірок, Васильків О. О. (2012)
Андреева А. Ф. - Магнитоимпеданс наноструктуры Cu-Fe3O4-CeO2-Fe3O4-Cu, Касумов А. М., Хриновский В. З., Микитченко А. А. (2012)
Зенков В. С. - Анапиз физико-химических процессов в редокс-циклах получения водорода при взаимодействии вольфрама и его оксидов с углеродсодержащими окислительными и восстановительными средами, Пасичный В. В. (2012)
Пасічний В. В. - Дослідження процесу термічної переробки відходів карборунду в сонячній печі, Остапенко С. О., Даниленко М. І. (2012)
Пасичный В. В. - Особенности переработки отходов мелких деталей из сплава ВК-8 при концентрированном лучистом нагреве, Остапенко С. А., Рогозинский А. А. (2012)
Дідук І. І. - Дослідження структури поверхні волокон із гірських порід основного складу типу базальтів та силікатних систем, Чувашов Ю. М., Ященко О. М., Горбачев Г. Ф., Черюканов С. Д., Скорик М. А. (2012)
Петухов А. С. - Перспективы разработки режущего материала на основе композиции TiB2-TiN, Хобта И. В., Рагуля А. В. (2012)
Шевченко О. М. - Створення хромової карбідосталі з підвищеною зносостійкістю, Буженець О. І., Максимова Г. О., Молчановська Г. М. (2012)
Радченко А. К. - Коэффициент сухого трения, Орёл А. Г., Радченко Л. А. (2012)
Радченко А. К. - коэффициент трения при прокатке, Орёл А. Г., Радченко Л. А. (2012)
Зорин В. А. - Влияние состояния контактов на диссипативные свойства материалов на основе непрерывных волокон нержавеющей стали, Луговской Ю. Ф., Лучка М. В. (2012)
Вихідні дані (2012)
Гайдуцький І. П. - Методологічні підходи до оцінки інвестиційної привабливості сталого низьковуглецевого розвитку (2016)
Клименко К. В. - Запровадження інституту омбудсмена з фінансів та інвестицій в контексті забезпечення належного рівня фінансової безпеки , Мельник В. В. (2016)
Дубина М. В. - Дослідження особливостей взаємозв'язку фінансового ринку та ринку фінансових послуг (2016)
Шамборовський Г. О. - Реформування митної служби в Україні в умовах європейської економічної інтеграції (2016)
Чорна Л. О. - Оцінювання якості діяльності персоналу підприємств лікеро-горілчаної галузі (2016)
Васильєв О. В. - Краудфандинг — сучасний інструмент фінансування розвитку інтелектуального капіталу, Матющенко С. С. (2016)
Чуб П. М. - Проблемна кредитна заборгованість банків в Україні та світі, Ходакевич С. І. (2016)
Пєтухова О. М. - Діагностика системи корпоративного управління підприємств кондитерської галузі, Чорноштан Г. Г. (2016)
Носань Н. С. - Адаптація європейського досвіду функціонування механізму банкрутства підприємств у вітчизняній практиці (2016)
Кізін Г. В. - Необхідність управління інвестиційно-інноваційним забезпеченням економічної безпеки держави (2016)
Дергалюк М. О. - Аналіз лізингу як інструменту відновлення виробничо-технічного потенціалу апк регіонів (2016)
Чернова Н. С. - Оцінка залізничного рухомого складу дохідним методичним підходом (2016)
Мартинович Д. Є. - Аналіз ефективності публічних закупівель як інструменту державної допомоги (2016)
Кошеваров О. Л. - Вплив професіональних організованих змагань на підвищення конкурентоспроможності футбольних клубів європи (2016)
Лендєл О. М. - Теоретико-методичні аспекти здійснення інвестиційної діяльності в сучасних економічних умовах (2016)
Федун І. Л. - Особливості реалізації інвестиційного проекту виробництва стевії як умови забезпечення продовольчої безпеки, Новицький К. О. (2016)
Котляров В. О. - Залучення іноземних інвестицій в агропромислові формування та їх значення в контексті структурного розвитку економіки України (2016)
Корольчук О. Л. - Охорона психічного здоров'я в умовах ведення АТО (2016)
Нехайчук Д. В. - Домогосподарства як носії інвестиційного потенціалу держави та її регіонів (2016)
Прудиус Л. В. - Щодо реалізації концепції крос-культурного менеджменту на державній службі (2016)
Негрич М. М. - Особливості функціонування інвестиційно-будівельної сфери в Україні (2016)
Соколов В. А. - Теоретичні аспекти модернізації парадигми аналітичної компетентності фахівців-управлінців у сфері національної безпеки України (2016)
Бугайчук К. Л. - Змішане навчання: теоретичний аналіз та стратегія впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів (2016)
Воронкін О. С. - Наукова та навчальна діяльність обчислювального центру Львівського національного університету імені Івана Франка (1970–1977 роки) (2016)
Коневщинська О. Е. - Розвиток медіаосвіти і медіакультури в умовах сучасного інформаційного суспільства (2016)
Бутко О. В. - Особливості розроблення віртуальних зошитів з навчального предмета "Економіка" для профільної школи (2016)
Лещенко М. П. - Теорія і практика використання веб-орієнтованих технологій у здоров'язбережувальному навчанні учнів початкових класів, Ястребов М. М. (2016)
Нетьосов С. І. - Використання програмно-апаратного забезпечення в процесі корекції вад слуху та мовлення у дітей (2016)
Pinchuk O. P. - Perspective analysis of use of social networks as learning tools in learning environment (2016)
Скрипка Г. В. - Формування в учнів навичок XXI століття засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2016)
Балалаєва О. Ю. - Структурно-організаційні і процесуально-організаційні характеристики проектування електронних освітніх ресурсів (2016)
Богданов А. В. - Система інформаційного забезпечення процесу формування індивідуальної освітньої траєкторії, Чеповой І. В., Ухань П. С., Юрчук Л. Ю. (2016)
Бочевар А. Г. - Мультимедійні технології як засіб формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх юристів (2016)
Олексюк В. П. - Проектування моделі хмарної інфраструктури ВНЗ на основі платформи Apache Cloudstack (2016)
Флегантов Л. О. - Диференційований підхід у навчанні студентів аграрних ВНЗ основ математичного моделювання з використанням MS Excel, Овсієнко Ю. І. (2016)
Колос К. Р. - Констатувальний етап експерименту з розвитку комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти, Спірін О. М. (2016)
Усата О. Ю. - Інформаційно-комунікаційні технології на шляху становлення вчителя-акмеолога (2016)
Аранчій В. І. - До 95-річчя Полтавської державної аграрної академії (2015)
Шевніков М. Я. - Аграрно-економічному коледжу – 120 років (2015)
Опара М. М. - Велична подія Полтавського краю (до 150-річчя з часу заснування Полтавського товариства сільського господарства), Опара Н. М. (2015)
Крамарьов С. М. - Зміна вмісту рухомого фосфору в генетичних горизонтах чорнозему звичайного, Крамарьов О. С., Христенко А. О., Токмакова Л. М., Жученко С. І., Сироватко В. А., Цьова Ю. А., Сироватко К. В. (2015)
Харитонов М. М. - Екологічна оцінка варіабельності вмісту нітратів у овочевих та плодово-ягідних культурах у Дніпропетровській області, Лазарєва О. М., Лемішко С. М. (2015)
Писаренко П. В. - Багаторічні зміни врожайності та "хвилі врожайності" у Полтавському регіоні, Хлебнікова Я. О. (2015)
Шевніков М. Я. - Деякі параметри господарськи цінних ознак сорту сої для умов Лівобережного Лісостепу України, Галич О. П., Лотиш І. І., Міленко О. Г. (2015)
Рожков А. О. - Вплив норм висіву та позакореневих підживлень на ефективність вирощування ячменю ярого сорту Докучаєвський 15, Чернобай С. В. (2015)
Лихолат Ю. В. - Редокс-реакція насіння кукурудзи Оржиця 237 МВ на дію гербіцидів, Россихіна-Галича Г. С. (2015)
Ярчук І. І. - Зимостійкість та продуктивність сортів ячменю озимого залежно від строків сівби та норм висіву, Божко В. Ю., Мороз О. О. (2015)
Маслиёв С. В. - Влияние биопрепаратов на рост, развитие и урожайность лопающейся кукурузы (2015)
Кулик М. І. - Вплив ширини міжряддя на формування врожайності сортів проса прутоподібного (2015)
Чередниченко І. В. - Вміст рухомих органічних речовин за різних систем удобрення в умовах органічного землеробства (2015)
Шамро М. О. - Вплив способів створення запасів корму на вирощування бджіл у період осінньої ротації їх генерацій, Шамро Л. П., Соловйова Т. М. (2015)
Борисевич Б. В. - Гістоморфологічні зміни в органах і тканинах мурчаків, інфікованих ентеротоксигенними штамами Y. Enterocoliticа, Скибіцький В. Г., Козловська Г. В., Козловська А. В. (2015)
Бердник В. П. - Засоби і методи специфічної профілактики мікоплазмозу свиней, Бублик О. О., Бердник І. Ю., Щербак В. І. (2015)
Локес П. І. - Характеристика окремих чинників спленомегалії у свійських собак, Кравченко С. О. (2015)
Яценко І. В. - Бактеріальні показники продуктів забою курчат-бройлерів у разі збагачення раціону наномікроелементною кормовою добавкою "Мікростимулін" в аспекті ветеринарно-санітарної експертизи, Кириченко В. М. (2015)
Коне М. С. - Ефективність лікування та профілактики чуми собак в умовах ветеринарних клінік ТОВ "Біоцентр" м. Полтава, Корчан Л. М., Забіяка О. О. (2015)
Шатохін П. П. - Фармакотерапевтична ефективність перитолу та водорозчинного аспірину у лікуванні поросят, хворих на гастроентерит, Супруненко К. В., Каришева Л. П. (2015)
Дідок Ю. В. - Мікросередовище організацій у галузі ветеринарної медицини (2015)
Мельничук В. В. - Дезінвазійна ефективність "Бі-дез" та "Бровадез-плюс" щодо яєць Trichuris Suis (2015)
Рідей Н. М. - Оцінка соціо-економічного розвитку сіл Іванівка і Цвіжин Іванівської сільської ради Вінницького району Вінницької області, Кучеренко Ю. А., Теліжинська Т. В. (2015)
Костенко О. М. - Оптимізація планів експериментів в умовах обмежених матеріальних та часових ресурсів (2015)
Дрючко О. Г. - Перетворення у системах нітратних прекурсорів на підготовчих стадіях формування РЗЕ-вмісних оксидних функціональних матеріалів, Стороженко Д. О., Бунякіна Н. В., Іваницька І. О., Голубятніков Д. В., Китайгора К. О. (2015)
Харак Р. М. - Експериментальне дослідження керованості та тягових показників трактора класу 14 КН на оранці, Левчук В. І., Лихвенко С. П. (2015)
Ляшенко С. В. - Технологія глибокого розпушування ґрунту присадибних ділянок (2015)
Мінькова О. Г. - Еволюція поняття екологічності господарювання в аграрному виробництві (2015)
Козельський О. М. - Особливості розвитку рослин різних сортів пшениці озимої в осінній період веґетації залежно від передпосівної обробки насіння в умовах Північного Cтепу (2015)
Ноздріна Н. Л. - Продуктивність та якість зерна пшениці озимої залежно від азотних підживлень після ячменю ярого (2015)
Абузнайд Карем Р. С. - Динаміка лінійних морфометричних параметрів вентральної поверхні носо-мозкового відділу черепа великої рогатої худоби залежно від віку та статі (2015)
Вусик Д. О. - Удосконалення методів діагностики піометри у кішок за допомогою сонографії (2015)
Чирва І. В. - Буряківництво в економіці сільськогосподарських підприємств (2015)
Ткаченко Р. Н. - Исследование технологических свойств объекта сепарации и функциональных возможностей рабочих органов сепарирующих устройств (2015)
Аранчій В. І. - Піонеру органічного землеробства України – 80, Опара М. М. (2015)
Аннотации (2015)
Аnnotations (2015)
Содержание (2013)
Morteza (Amir) A. - Application of stochastic finite element method to predict the remaining safe life of concrete sewer pipes, Asaad F., Savytskyi M. (2013)
Morteza (Amir) A. - Proposed method of planned testing randomisation for health monitoring of structures, Savytskyi A. (2013)
Naima B. - Beton a base de paille pour l’isolation thermique: etude experimentale des proprietes mecaniques et thermiques, Marwen B., Dashnor H., Muzahim A. (2013)
Авраменко Ю. О. - Дослідження впливу конструктивних параметрів на місцеву стійкість сталевих елементів сталезалізобетонних конструкцій, Семко О. В. (2013)
Антипенко Є. Ю. - Урахування додаткових факторів та обмежень у структурі будівельного процесу у задачах оптимізації діяльності будівельних підприємств (2013)
Безух А. C. - Оптимізація організаційно-технологічних моделей управління будівництвом із застосуванням теорії нечітких множин (2013)
Бекиров Э. А. - Повышение энергетического потенциала Крыма при использовании возобновляемых источников энергии (2013)
Беликов А. С. - Обеспечение радиационной безопасности объектов с учетом требований нормативно-правовых документов Украины, Шаломов В. А., Степанова А. В. (2013)
Білик С. І. - Апроксимація діаграми розтягу сталі, Білик А. С., Балакіна С. В. (2013)
Бобраков А. А. - Вдосконалення логістичної системи ресурсно-календарного забезпечення будівельних проеків (2013)
Большаков В. И. - Защита высотных каркасных зданий от прогрессирующего обрушения, Савицкий Н. В., Котов Н. А., Гросман С. О. (2013)
Бондаренко О. И. - Экологизация городской среды, Демидова Д. В. (2013)
Бугаевский Г. Н. - Сейсмический мониторинг динамических характеристик экологически опасных объектов, Багмут А. В. (2013)
Бугаевский Г. Н. - Точностные характеристики определения фактора трения колебательных систем, Ковалев А. А. (2013)
Воскобійник О. П. - Методика експериментальних досліджень надлегких сталезалізобетонних балок в незнімній опалубці, що працюють на згин з крученням, Скиба О. В. (2013)
Галінська Т. А. - Експериментальні дослідження теплотехнічних властивостей світлопрозорих огороджувальних конструкцій, Носач Б. Л., Лещенко М. В., Ліхтей В. В. (2013)
Гільов В. В. - Оцінка інтенсивності руху автотранспорта та рівня забруднення окисом вуглецю на магістральних вулицях Ленінського району м. Дніпропетровська, Гваджаіа Б. Д. (2013)
Головко С. І. - Підготовка основ фундаментів в системах малоповерхового житлового будівництва (2013)
Golovko S. I. - Improvement of the methodology for evaluation of injection radius during high-pressure cementation, Shekhorkina N. E. (2013)
Дворецкий А. Т. - Особенности проектирования энергоэффективных зданий Юга Украины (2013)
Дмитренко И. С. - Прогнозирование организационно-технологических параметров процесса получения кирпичного щебня из фрагментов кирпичных стен сносимых жилых зданий, Несевря П. И., Дикарев К. Б. (2013)
Доненко В. І. - Формування організаційно-технологічної моделі оцінки будівельного проекту в системі менеджменту якості (2013)
Дудкин К. В. - Трубчатые газовые нагреватели для теплоснабженияна пеллетах, Ткачева В. В., Чернойван А. А. (2013)
Дьяков И. М. - Биопозитивные конструкции в резервировании стойкости подпорных стен к прогрессирующему разрушению (2013)
Єпіфанцева С. В. - Аналіз методів дослідження технологічності проектних рішень для техніко-економічного обґрунтування проектів висотного будівництва (2013)
Заяц Е. И. - Анализ вариантов возведения высотных зданий с использованием металлического и железобетонного каркасов (2013)
Зезюков Д. М. - Изменение НДС рамных систем многоэтажных зданий от направления ветровой нагрузки (2013)
Конончук О. П. - Вплив малоциклових навантажень на несучу здатність згинальних залізобетонних елементів до та після їх підсилення (2013)
Кравчуновська Т. С. - Обґрунтування доцільності та ефективності реалізації проектів комплексної реконструкції житлової забудови (2013)
Крамарьов С. М. - Еколого-гігієнічне обґрунтування застосування органо-мінеральних добрив, отриманих з осадів міських стічних вод (2013)
Кулік М. В. - Вплив організаційних підрозділів системи моніторингу будівельних процесів будівельного підприємства на якість використання засобів механізації (2013)
Куліченко І. І. - Розвиток українського села справжній чи умовний пріоритет державної політики, Євсєєва Г. П., Савицький М. В. (2013)
Куліченко І. І. - Земельні ресурси як фізична основа розвитку екопоселень в Україні, Панченко В. Г., Бендерський Ю. Б., Оніпко О. Ф., Большаков В. І., Пшінько О. М., Савицький М. В. (2013)
Куліченко І. І. - Теоретико-методологічні засади розробки проекту сучасного екопоселення, Савицький М. В. , Складановська М. Г. , Бендерский Ю. Б. (2013)
Лазарєва О. М. - Експериментальні дослідження несучої здатності залізобетонних нерозрізних балок із високоміцних бетонів (2013)
Лапенко О. І. - Створення високотехнологічного теплоізоляційного матеріалу "Перволін" (2013)
Лапенко А. И. - Создание высокотехнологичного комплексного расчета на основе стального каркаса с анализом устойчивости стальных стержневых систем и учетом нелинейной диаграммы деформирования материала, Сокур И. А. (2013)
Laukhin D. V. - Innovation polygonization controlled rolling of slabs for civil engineering (2013)
Любомирский Н. В. - Биопозитивный стеновой материал и ресурсосберегающая технология его изготовления, Федоркин С. И. (2013)
Накашидзе Л. В. - Основные элементы инновационной комплексной системы климатизации с использованием энергии альтернативных источников, Габринец В. А. (2013)
Нечепуренко Д. С. - Моделювання процесу формування раціональних енергозберігаючих рішень щодо житлових та громадських будівель при комплексній реконструкції житлової забудови (2013)
Нілова Т. О. - До розрахунку ефективних перерізів двотаврових елементів з поперечно-гофрованими стінками (2013)
Ozhyshchenko О. А. - Resistance et retrait des mortiers et des betons a la base des liants ettringitiques dans les milieux differents, Savytskyi M. V. (2013)
Павліков А. М. - Конструктивні елементи житлової будівлі за програмою "Доступне житло", Зоценко М. Л., Нестеренко Т. М., Петраш О. В. (2013)
Петренко А. О. - Забезпечення оптимальних умов мікроклімату з урахуванням моделювання теплового режиму приміщення (2013)
Пичкур Н. В. - Возвращение в природу "Задача человека заключается в достижении невозможно большей пользы окружающим" (2013)
Пичугин С. Ф. - Подбор и испытания стальных профилированных настилов в покрытиях зданий, Семко В. А. (2013)
Polishchuk S. Z. - The problems of the air environment quality in industrial regions, Petrenko V. O, Rodkina O., Tanskaya A. (2013)
Приходько А. П. - Керамический материал с применением техногенных минеральных систем, Шпирько Н. В., Сторчай Н. С., Гришко А. Н., Вечер Ю. Н., Кононов Д. В., Богданов Р. В. (2013)
Пшинько А. Н. - Информационная система "Airsim" для прогноза последствий аварий при транспортировке химически опасных грузов, Беляев Н. Н., Машихина П. Б. (2013)
Рабич Е. В. - Анализ эколого-гидрологического состояния украинской части бассейна Азовского моря, Ковтун-Горбачева Т. А., Сытник С. А. (2013)
Savytskyi N. - Progressive collapse resistance of high - rise reinforced concrete buildings, Amir Morteza Alani, Danyshevskyi V., Nikiforova T., Grossman S., Kotov N. (2013)
Savitsky N. V. - Buildings with precast and cast-in-situ deck, Butskaya E. L., Panchenko N. V. (2013)
Савицкий М. В. - Вода, водоподготовка и водоснабжение экопоселения, Гончаренко В. І., Мызников Д. Г., Костенко С. М. (2013)
Savytskyi M. V. - l’un des techniques les plus efficaces du point de vue de la construction des batiments a faible hauteur ou de la surelevation des batiments existants est l’utilisation des constructions en elements a parios minces en acier (Сepma), Zinkevych O. G., Zinkevych A. N., Bereza I. V. (2013)
Savytskyi M. V. - Comparaison des systemes de chauffage radiant dans les locaux du batiment a faible hauteur, Limam K., Adegov А. V., Kudryavcev A. P. (2013)
Savitskiy Andr. V. - Experimental studies of expanded clay lightway concrete models with the use of reinforced keys with a clamp, Makhinko N. N. (2013)
Savitskii N. V. - Calculation of anchors of frame-filling panel with application of frame of rolled-formed galvanized section, Nesin A. A. (2013)
Савицький М. В. - Технологія грунтового екологічного будівництва, Новіченко Н. В., Нікіфорова Т. Д., Бендерский Ю. Б. (2013)
Савицкий Н. В. - Эффективная конструктивно-технологическая система для строительства доступного жилья, Панченко Н. В., Чумак Ю. Г., Медгауз Б. А., Чернец В. А. (2013)
Савицкий Н. В. - Энергоэффективные системы теплоснабжения малоэтажного жилого дома с использованием возобновляемых источников, Скрыпников В. Б., Ляховецкая М. М., Юрченко Е. Л. (2013)
Savitskiy N. V. - Strength and crack resistance of three-layer concrete beams, Sopilnyak A. M. (2013)
Савицький М. В. - Удосконалення технологічного обладнання для виготовлення грунтоблоків, Шатов С. В., Новиченко Н. В., Кучук І. П., Довгаленко Д. О. (2013)
Savitskyi M. - Floating buildings review and design approaches, Shekhorkina S., Bardah A. E. (2013)
Савицкий М. В. - Оценка прочностных характеристик элементов деревянного каркаса экологического малоэтажного здания из местных материалов, Шехоркина С. Е., Бабенко М. М., Перегинец И. И., Бендерский Е. Б. (2013)
Сьомчина М. В. - Визначення напружено-деформованого стану цегляних стін житлових будівель при їх реконструкції (2013)
Sobinova K. S. - Analysis ofexistinginsulationfacade systems. testing of thermal insulating plaster, Оzhyshchenko О. А., Savytskiy М. V. (2013)
Стаценко И. Н. - Особенности оценки использования энергии альтернативных источников при создании систем энергообеспечения в "зеленом строительстве", Накашидзе Л. В. (2013)
Страшко В. В. - Приватні житлові стільникові одиниці екопоселень (2013)
Тимошенко Е. А. - Формулировка принципов организации экологически успешного поселения с учетом потребностей человека, Колохов В. В., Пинчук Е. П. (2013)
Холодова О. Ю. - Безпечне харчування задля щасливого майбутнього, Рижкова Г. А., Оганезова К. (2013)
Семко О. В. - Експериментальні дослідження роботи залізобетоних балок відновлених та підсилених полімерними розчинами, Воскобійник О. П., Зернюк О. І., Солошенко Д. І. (2013)
Чайка Т. О. - Ефективність вирощування органічних продуктів рослинництва на Півдні України (2013)
Чеканович О. М. - Експериментальні дослідження несучої здатності залізобетонних балок, підсилених новою важільно-стрижневою системою, Журахівський В. П. (2013)
Чеканович М. Г. - Синхронізовані залізобетонні елементи (2013)
Чепурная В. В. - Социальные критерии развития современных поселений (2013)
Черноморец Г. Я. - Выбор параметров проектирования трубчатых газовых нагревателей, расположенных в конструкции пола, Иродов В. Ф. (2013)
Чернишова О. С. - Додаткові витрати залізниці на поточне утримання,зумовлені простроченням ремонтів колії (2013)
Tseguelnik А. Y. - la definition de la contribution des parametres constructifs dans l’assurance de la resistance des elements comprimes en beton arme avec l’excentricite, Shevtchenko T. Y., Redikultseva Y. V., Velyka K. O. (2013)
Шмуклер В. С. - Научные основы формирования интеллектуального дома, Гапонова Л. В. (2013)
Yurchenko Y. L. - Economic feasibility of energy-efficient and passive house construction in Ukraine, Koval O. O., Savytskyi M. V. (2013)
Dashnor H. - Jean-baptiste thevard sur l’utilisation des materiaux isolants a base de fibres vegetales dans la renovation thermique des batiments existants, Duc-Phi D. O., Naima B., Hoang H. A. (2013)
Рефераты (2013)
Выходные данные (2013)
Іваник М. - Роль повітових рад у системі місцевого самоврядування Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Тимошенко О. - Діяльність Ліберально-демократичних партій Наддніпрянської України у період Російської революції 1905 – 1907 рр. (2013)
Пасіцька О. - Умови праці Львівських робітників та їх правове регулювання у 1920 – 1930-х рр. (2013)
Сеньків М. - Форми та методи експлуатації колгоспного селянства західного регіону України (кінець 40 – початок 50-х рр. ХХ ст.) (2013)
Ільницький В. - Ідентифікація тіл загиблих націоналістів у Карпатському краї ОУН (1945 – 1954) (2013)
Тиміш Л. - Дослідження місії християнства та української церкви у міжвоєнному Львові (2013)
Біла С. - Унійні процеси у західних єпархіях Київської митрополії в українській історіографії (1991 – 2001 рр.) (2013)
Масненко В. - Самовизначення Дмитра Багалія у науковому та ідентифікаційному просторі українознавчих студій (2013)
Медвідь О. - Військово-мемуарні студії та редакційно-видавнича діяльність Дмитра Палієва (2013)
Лозинська І. - Економічна політика адміністрації Ф.Ф. Трепова у Галичині (2013)
Лазорак Б. - Наукові читання доктора Івана Франка з проблем античності та медієвістики (Самбір, 1903 р.) (2013)
Галик В. - Головні редактори діаспорного часопису у США "Свобода” – кореспонденти Івана Франка (2013)
Петречко О. - Політичні репресії: Сулла та Другий Тріумвірат (2013)
Янко А. - Пошуки прабатьківщини етрусків у Нідерландській історіографії початку ХХІ ст. (2013)
Яремко М. - Державний переворот у Югославії 27 березня 1941 р. (2013)
Петренко К. - Вплив соціально-психологічних чинників на зовнішню політику об’єднаної Німеччини (2013)
Список скорочень (2013)
Наші автори (2013)
Вимоги (2013)
Батюк Т. - Публіцистична діяльність Мирона Кордуби у міжвоєнний час (2014)
Біла С. - Процес переходу до унії Львівської Ставропігії в українській історіографії (2014)
Вишневський С. - Діяльність навчальних, спеціалізованих та виховних закладів у м. Євпаторія в роки німецької окупації Криму (1941 – 1944 рр.) (2014)
Галик В. - Соціальна стратифікація населення "Галицької Каліфорнії” у творчій спадщині Івана Франка (2014)
Гриценко Г. - Українсько-білоруські зв’язки: особисті знайомства письменників другої половини XIХ – початку ХХ ст. (2014)
Журавльов С. - Невтомна діячка на ниві українського культурно-освітнього і громадського життя 20 – 30-х років ХХ століття (Грушевська Катерина Михайлівна) (2014)
Ільницький В. - Використання радянськими карально-репресивними органами спецзасобів у боротьбі проти визвольного руху у Карпатському краї ОУН (1945 – 1954) (2014)
Козій О. - Соцiально-громадська функцiя римо-католицького духовенства Поділля у середині ХІХ століття (2014)
Лозинська І. - Організація судової системи у Галичині в роки першої світової війни (2014)
Медвідь О. - Військова діяльність Дмитра Палієва (2014)
Панфілова Т. - Юнацько-молодіжні, культурно-освітні та спортивні товариства Галичини (ХІХ ст.) (2014)
Попп Р. - Кадрове забезпечення в Дрогобицькій області (1944 – 1953 рр.) (2014)
Савчук І. - Журнал "Україна” крізь призму тематичних зацікавлень його авторів (2014)
Стецик Ю. - Василіанське чернецтво Перемишльської єпархії в період функціонування Святопокровської провінції: соціальне і територіальне походження (1739 – 1780 роки) (2014)
Федоренко Я. - Особливості початкового етапу реформування аграрного сектору в Україні: історичний аспект (2014)
Хомич Л. - Бруно Шульц у публічному просторі міжвоєнної Галичини: формування іміджу митця і письменника (2014)
Лазорак Б. - Участь церковного кліру Франції у Столітній війні: за матеріалами "Хронік” Жана Фруассара (1325 – 1340 рр.) (2014)
Мандзяк В. - Напад хана Великої Орди Сеїд-Агмеда І на польське Поділля в 1438 р. (2014)
Петречко О. - Damnatio memoriae і становлення Принципату (2014)
Руда О. - Освітня політика Другої Речі Посполитої у 1918 – 1924 роках (2014)
Список скорочень (2014)
Наші автори (2014)
Вимоги (2014)
Содержание (2014)
Банах В. А. - Чисельні дослідження моделювання збірних перекриттів з урахуванням нелінійності, Фостащенко О. М. (2014)
Березюк А. Н. - Влияния дисперсности наполнителя на характеристики компонентов связующих полимербетонов, Ганник Н. И., Несевря П. И., Огданский И. Ф., Мартыш А. П., Дмитренко И. С., Ценацевич Т. А., Луценко Д. С. (2014)
Білик С. І. - Розрахунок сталевих балок з урахуванням обмежених пластичних деформацій при трилінійній апроксимації діаграми розтягу сталі, Балакіна С. В., Ковтун-Горбачева Т. А., Зезюков Д. М., Нагорна Т. Ф., Зінкевич О. Г. (2014)
Biliaiev M. M. - СFD simulation of the water purification in the horisontal settler, Gunko E. Yu., Kozachyna V. A. (2014)
Бова Я. О. - Вплив змішаного армування на прогини в двовіснонапружених плитах та пропозиції щодо розрахунку (2014)
Большаков В. И. - Факторы, влияющие на эффективность механоактивации строительных материалов, Елисеева М. А., Щербак С. А., Яковенко Д. Д., Сыщенко А. А. (2014)
Вергун О. О. - Фітоценотична реконструкція НВК № 131 м. Дніпропетровська, Тимошенко О. А., Тимошенко Л. О. (2014)
Воробьев В. В. - Объективный экополис (2014)
Djasani M. - Studied on the feasibility of a wind power park in Indonesia, Limam K., Olea Popescu L., Savytskyi M. V., Koval O. O. (2014)
Доненко В. І. - Екопоселення як еволюція енергоефективного планування міст, Квіціані Т. М. (2014)
Євсєєва Г. П. - Національно-ідеологічні засади екобудівництва в Україні (2014)
Zezyukov D. M. - Determination of stress-strain state construction frame buildings based on numerical simulation tool survey (2014)
Кожанов Ю. О. - Вплив жорсткості елементів каркасу на напруженодеформований стан багатоповерхової будівлі з поснапруженням, Голубченко Г. О. (2014)
Кожанов Ю. А. - Проектирование сноса зданий при помощи модуля "прогрессирующее разрушение" в ПК SCAD Office, Дубив А. В. (2014)
Колесник Є. С. - Розрахунок енергоспоживання при опаленні житлового будинку згідно з методологією европейських стандартів (2014)
Конопляник А. Ю. - Легкие теплоизоляционные бетоны на основе соломы злаковых культур, Савицкий Н. В., Собинова К. C., Новиченко Н. В., Дашнор О. (2014)
Кравчуновська Т. С. - Дослідження впливу організаційно-технологічних факторів на тривалість і вартість реалізації енергозберігаючих проектів комплексної реконструкції житлової забудови, Юрченко Є. Л., Нечепуренко Д. С. (2014)
Куличенко И. И. - Направления экологизации мегаполисов с учетом концепции устойчивого развития, Большаков В. И., Савицкий Н. В. (2014)
Кучерявый А. В. - Первый мультикомфортный дом в Беларуси. От идеи до реализации (2014)
Limam K. - Etude experimentale et numerique de l’impact de la ventilation sur la qualite de l’air interieur, Olea Popescu L., Abadie M., Savytskyi M. V., Iurchenko Iev. L., Ozhyshchenko O. A. (2014)
Limam K. - Numerical contribution of particle dispersion and deposition in ventilated chamber, Olea Popescu L., Abadie M., Nikiforova T. D., Savytskyi M. V., Koval A. S. (2014)
Михайлова И. А. - Обоснование целесообразности реализации проектов строительства доступного жилья (2014)
Михайловский Д. В. - Порівняння методів розрахунку згинального моменту в карнизних вузлах рам типу РДП та ДГРП з клеєної деревини, Матющенко Д. М. (2014)
Накашидзе Л. В. - Особенности определения краевых условий при прогнозировании физико-технических свойств энергоактивных ограждений, использующих энергию альтернативных источников (2014)
Парута В. А. - Проектирование составов штукатурных растворов с учетом механики разрушения системы "газобетонная кладка-штукатурное покрытие", Гнып О. П., Лавренюк Л. И., Русев А. Г., Цонда Д. А., Вандинский В. Ю., Брынзин Е. В. (2014)
Pshin’ko A. N. - Modeling of the atmosphere pollution in the city after accident at the railway station, Biliaiev N. N., Mashichina P. B. (2014)
Rahmeh M. - Influence of outdoor particulate pollution and meteorological parameters on indoor fine particles levels in two different ventilation systems, Limam K., Michea B., Iurchenko Iev. L., Koval O. O. (2014)
Романець О. П. - Порівняльний аналіз методів біологічної очистки промислових стічних вод для отримання біогазу (2014)
Савицкий Н. В. - Моделирование работы солнечного коллектора для систем индивидуального горячего водоснабжения, Адегов А. В., Кудрявцев А. П., Волошко В. Н., Ефременко А. А. (2014)
Савицкий Н. В. - Технологии строительства фундаментов малоэтажных жилых зданий, Бендерский Е. Б., Никифорова Т. Д. (2014)
Савицкий М. В. - Теплопотери многоэтажных зданий при различной ориентации и выполнении новых нормативных требований ДБН В.2.6-31:2006, Котов М. А. (2014)
Савицкий Н. В. - Прочность и морозостойкость золобетонов, Павленко Т. М., Аббасова А. Р. (2014)
Савицкий Н. В. - Особенности строительства зданий из самана, Сторожук Н. А. (2014)
Savytskyi A. N. - Сondition assessment of operated reinforced concrete structures, Shevchenko T. Y. (2014)
Семко О. В. - Експериментальні дослідження способів підсилення трубобетонних конструкцій з експлуатаційними пошкодженнями, Воскобійник О. П., Пархоменко І. О., Семко П. О. (2014)
Semko V. - Linear heat-transfer coefficient equation for a wall structure made of steel profiles, Gorb B., Akamsin A. (2014)
Скляров І. О. - Конструкції попередньо напружених тросово-спайдерних систем світлопрозорих фасадів, Зазимко С. В. (2014)
Скокова А. О. - Розрахунок товшини теплоізоляційного шару стінового огородження при застосуванні системи утеплення штукатурного типу (2014)
Сопильняк А. М. - Анализ результатов испытаний трехслойных железобетонных балок по прочности и трещиностойкости, Несин А. А., Шляхов К. В., Савицкий Н. В. (2014)
Труфанова О. И. - Анализ перспектив развития бетонного производства в Украине с учетом структурирования самого бетона на наноуровне (2014)
Чемодуров В. Т. - Проектирование строительных конструкций с учетом заданной вероятности их неразрушения, Литвинова Э. В., Попов А. Г. (2014)
Чорноморець Г. Я. - Методика експериментальних досліджень системи опалення з трубчастими газовими нагрівачами, розташованими у будівельних конструкціях, Іродов В. Ф. (2014)
Chumak L. - Investigation of the discharge breakdown voltage in compact arc tubes, Rabich H. (2014)
Савицький М. В. - Мобільне технологічне обладнання для виготовлення ґрунтоблоків, Шатов С. В. (2014)
Поспєлов О. В. - Інноваційний розвиток будівельних підприємств як фактор підвищення конкурентоспроможності в ринкових умовах, Шевченко В. С. (2014)
Шибко О. Н. - Сase-технологии проектирования информационных систем в строительстве (2014)
Шишкина А. А. - Математическая модель прочности бетона на основе физики его разрушения, Шишкин А. А. (2014)
Шпирько Н. В. - Кремнегелевое связующее для волокнистых теплоизоляционных материалов, Вдовкина Г. Г., Коваленко В. О., Романовский Р. И. (2014)
Юрченко Є. Л. - Розробка математичної моделі пошуку оптимальної схеми розташування будівлі та засклення її фасадів при проектуванні енергоефективних будівель, Коваль О. О., Мислицька А. О., Трояновський О. В. (2014)
Рефераты (2014)
Выходные данные (2014)
Волков В. - Оздоровчо-виховна програма "Козацький шлях": обґрунтування, перспективи, упровадження (2016)
Когут І. - Соціально-гуманістичний потенціал волонтерської діяльності в адаптивному спорті (2016)
Ващук Л. - Алгоритм побудови індивідуальних фітнес-програм для самостійних занять старшокласниць (2016)
Цюпак Ю. - Формування основних здоров’язберігальних знань і навичок молодших школярів дитячого притулку, Деделюк Н., Цюпак Т. (2016)
Дикий О. - Військово-спортивне багатоборство як складова частина спеціальної фізичної підготовки допризовників (2016)
Пришва О. - Вплив стану серцево-судинної системи чоловіків зрілого віку на їхню фізичну активність в осінній період (2016)
Розтока А. - Особливості добової рухової активності школярів 5–6 класів (2016)
Стасенко О. - Стан сформованості мотивів студентів вищих навчальних закладів до рухової активності (2016)
Hertsyk A. - Smart Goal Setting in Physical Therapy (2016)
Івасик Н. - Застосування масажу при бронхо-легеневих захворюваннях у дітей, Левицька Л. (2016)
Савчук О. - Оцінка впливу способу життя на ризик виникнення вегето-судинної дисфункції в підлітків (2016)
Філак Я. - Засоби фізичної реабілітації дітей молодшого шкільного віку з кіфотичним порушенням постави (2016)
Шевчук А. - Стан зовнішнього дихання студентів (2016)
Карабуза М. - Вплив спортивного тренування на становлення та протікання менструальної функції легкоатлеток 15–16 років, які спеціалізуються з бігу на 200 м, Калитка С. (2016)
Федецький А. - Математичні методи моделювання у футболі з використанням електронних таблиць Microsoft Excel (2016)
Чередниченко І. - Вплив секційних занять із комплексним використанням засобів спортивних ігор на функціональний стан кардіореспіраторної системи юнаків 18–19 років (2016)
Шинкарук О. - Особливості відбору дітей на початковому етапі спортивної підготовки, Сиваш І. (2016)
Зерна таланту педагога, ученого, тренера зростають щедрим урожаєм (до 60-річчя від дня народження В. Т. Яловика) (2016)
Рецензія на монографію Бєлікової Наталії Олександрівни "Підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності: теорія та методика" (2016)
Інформація щодо засідання Секції з фізичної культури й спорту відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (2016)
Наші автори (2016)
Інформація для авторів (2016)
Смолюк І. - Виховання здорової дитини в українській етнопедагогіці, Смолюк В. (2016)
Саїнчук М. - Народна гра як презентант традицій і репрезентант культурного коду (2016)
Кампі О. - Правові аспекти регулювання праці професійних спортсменів в Україні, Будкевич Г., Гавришко С. (2016)
Блавт О. - Інтеграція технологічних засобів у тестовий контроль рухливості в суглобах студентів спеціальних медичних груп (2016)
Byelikova N. - Organization of Volunteer Health-saving Activity of Future Specialists in Physical Education and Sport, Indyka S. (2016)
Яворський А. - Програма прикладної фізичної підготовки офіцерів, мобілізованих із запасу (2016)
Васкан І. - Науково-методичні основи розвитку рухової активності підлітків у позаурочній діяльності, Захожий В., Захожа Н., Мацкевич Н. (2016)
Лукоянова К. - Національний вид боротьби "український рукопаш "Спас”" у сучасній системі фізичного виховання (2016)
Завидівська Н. - Реорганізація системи фізичного виховання студентів вищої школи: проблеми й перспективи, Ханікянц О. (2016)
Ролюк О. - Спеціальна фізична підготовка військовослужбовців-розвідників (2016)
Дем’янчук О. - Характеристика дистанцій змагань у спортивному туризмі, Альошина А. (2016)
Пришва О. - Маркери фізичного стану чоловіків зрілого віку у фізичній активності високої інтенсивності в літній сезон (2016)
Демчук С. - Характеристика просторової організації тіла молодших школярів із депривацією зору в процесі фізичного виховання (2016)
Калитка С. - Мотивація підлітків до занять спортом, Ребрина В., Бухвал А., Тарасюк В., Грабовський О. (2016)
Лейман Д. - Основополагающие аспекты комплексной реабилитации женщин среднего возраста при избыточной массе тела и ожирении I степени, Давыдов В. (2016)
Грейда Н. - Ефективність фізичної культури при шийному остеохондрозі хребта в студентів спеціальних медичних груп, Лавринюк В., Санюк В., Грицай О. (2016)
Одинець Т. - Проблемно-орієнтована програма фізичної реабілітації жінок із постмастектомічним синдромом на стаціонарному етапі реабілітації, БріскінЮ. БріскінЮ. (2016)
Кокарев Б. - Дослідження змін рівня фізичної працездатності та фізичної підготовленості спортсменок високої кваліфікації в спортивній аеробіці в річному циклі підготовки (2016)
Давыдов В. - Концентрация и распределение внимания в спортивном плавании, спортивной и художественной гимнастике, Манкевич А., Лущик И. (2016)
Караулова С. - Структура тренувального процесу спортсменок високої кваліфікації, які спеціалізуються в бігу на короткі дистанції, у річному макроциклі (2016)
Учений. Педагог. Управлінець (до 50-річчя від дня народження А. В. Цьося) (2016)
Рецензія на монографію "Система фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл Польщі та України (ХVІ – початок ХХІ століття): порівняльний аналіз" (2016)
Інформація про засідання Секції з фізичної культури й спорту відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (2016)
Наші автори (2016)
Інформація для авторів (2016)
Хмара Л. А. - Эффективность применения многофункциональных и сменных рабочих органов строительной машины, Пенчук В. А. (2010)
Кириченко И .Г. - Особенности компьютерного моделирования операций функционально-технологического анализа (2010)
Ковшов Г. Н. - Состояние и перспективы развития аппаратуры для контроля и управления процессом бурения, Лукашук А. А. (2010)
Пенчук В. А. - Тенденции развития строительных экскаваторов с рабочим оборудованием драглайн, Кочерга В. Ю. (2010)
Голубченко О. І. - Класифікація та пропозиції конструкцій активного робочого обладнання землерийно-транспортних машин безперервної дії, Хожило М. Е. (2010)
Белицкий Д. Г. - Результаты экспериментальных исследований эффективности применения гидравлического грейфера с центральным винтовым якорем (2010)
Кравець С. В. - Вплив швидкості на процес глибокого різання грунтів, Лук’янчук О. П., Савін Р .М. (2010)
Кравец С. В. - Определение критической глубины резания при комбинированом поярусном резании грунтов гидрофрезой, Романовский А. Л., Кирикович В. Д., Шварапа С. С. (2010)
Кравець С. В. - Визначення зусилля деформування ґрунту багатоярусними робочими органами, Романовський О. Л., Лук’янчук О. П., Косяк О. В. (2010)
Пенчук В. А. - Экспериментальные исследования процессов разработки грунта с учетом влияния жесткости подвески бульдозерного оборудования, Талалай В. А., Мыльников Н. В. (2010)
Хмара Л. А. - Теоретичне аналіз заповнення глибокої передньої заслінки ковша скрепера, Деревянчук М. І., Пікуш Ю. С., Спільник М. А. (2010)
Хмара Л. А. - Експериментальне дослідження процесу заповнення ковша скрепера оснащеного глибокої передньої заслінки адаптивного типу, Деревянчук М. І., Пікуш Ю. С., Спільник М. А. (2010)
Хмара Л. А. - Нова конструкція напівпричіпного скрепера, Дахно О. О., Спільник М. А. (2010)
Хмара Л. А. - Дослідження технології монтажу бордюрних каменів за допомогою маніпуляторного обладнання, Кулик І. А., Пікуш Ю. С., Боднар О. М. (2010)
Хмара Л. А. - Особенности формирования уплотненных зон при погружении фундаментов-оболочек в лессовидные суглинки и твердые супеси, Пантелеенко В. И. (2010)
Мусійко В. Д. - Обгрунтування шляхів створення універсальних роторних землерийних машин безперервної дії, Шевченко В. П. (2010)
Мусійко В. Д. - Експериментальне дослідження силових та енергетичних характеристик двофрезерного робочого органа траншейного екскаватора, Кузьмінець М. П. (2010)
Клименко Ю. М. - Експериментальні дослідження ефективності двохступеневого розвантаження безковшових роторних робочих органів траншейних машин (2010)
Венцель Є. С. - Коефіцієнт протизношувальних властивостей як критерій визначення строків служби робочих рідин гідроприводів будівельних машин, Орел О. В. (2010)
Бондаренко Л. М. - Про необхідне зусилля замикаючої пружини колодкових гальм, Стаценко В. Д. (2010)
Кадильникова Т. М. - Об особенностях применения экспериментально-аналитического метода для исследования гравитационных потоков мелкофракционных материалов, Криворучко В. А. (2010)
Гаврюков А. В. - Рабочие процессы с использованием ленточных конвейеров работающих при изменяющейся длине, Третьяк А. В. (2010)
Ващенко К. М. - Шляхи зменшення енергоспоживання змішувачів штукатурних агрегатів і станцій, Сергеєв Ю. О. (2010)
Васильєв Є. А. - Електронне регулювання закону руху робочого органу розчинонасоса для зниження пульсації тиску розчинної суміші (2010)
Дячук М. В. - Разработка метода полуавтоматического моделирования управляемости автопоездов. Часть І (2010)
Дячук М. В. - Разработка метода полуавтоматического моделирования управляемости автопоездов. Часть II, Петренко Д. И. (2010)
Ковшов Г. Н. - Метод визначення просторових координат об’єкту в ході технологічного процесу, Садовникова О. В., Пономарьова О. А. (2010)
Ковшов Г. Н. - Математическая модель датчика крена на основе акселерометров для грузовых машин, Живцова Л. И. (2010)
Коваль О. А. - Необхідність інтелектуалізації інформаційно-вимірювальної системи в дорожніх машинах, Єфіменко Н. М. (2010)
Коробко Б. О. - Малоімпульсний вертикально-плунжерний розчинонасос із шарнірно-важільним приводом, Васильєв О. С. (2010)
Ловейкін В. С. - Синтез кулачкового приводного механізму роликової формувальної установки з оптимальним ривковим режимом руху, Почка К. І. (2010)
Ловейкін В. С. - Визначення нерівномірності руху врівноваженої шарнірно-зчленованої стрілової системи крана, Паламарчук Д. А. (2010)
Малич Н. Г. - Обоснование предпосылок развития землеройно-транспортных машин на основе рассмотрения модели рабочего процеса фронтального погрузчика (2010)
Назаров Л. В. - Усовершенствование методики расчета параметров поворота малогабаритного погрузчика, Разарёнов Л. В., Рукавишников Ю. В. (2010)
Пелевін Л. Є. - Вибір і розрахунок основних параметрів динамометричних лабораторій для тягових випробувань самохідних технологічних засобів, Аржаєв Г. О., Цепляєв А. С., Балака М. М. (2010)
Петрукович Д. Є. - Обгрунтування необхідності використання нечітких вимірювань в бортових інтелектуальних інформаційно-вимірювальних системах дорожніх машин, Коваль А. О., Вікторова О. В. (2010)
Полярус О. В. - Похибки вимірювання сили світла автомобільних фар та дорожніх світлофорів, Купко О. Д., Черняк Ю. А. (2010)
Полярус О. В. - Автоматичне розпізнавання режимів навантаження автогрейдера на основі нейромережевих технологій, Поляков Є. О., Рєзніков О. О. (2010)
Рогозін І. А. - Розчинозмішувач з вертикальним шнеком та планетарними лопатками (2010)
Ужеловский А. В. - К вопросу возможности использования вращающихся трансформаторов в качестве датчиков положения бурового снаряда на забое скважины (2010)
Хмара Л. А. - Эффективные методы повышения прочности металлоконструкций строительных и дорожных машин, Талалай В. А., Гринюк В. А. (2010)
Хмара Л. А. - Використання навантажувачів для розбирання завалів зруйнованих будівель, Шатов С. В. (2010)
Хмара Л. А. - Нова монографія: прикладна механіка робочих процесів машин (автори: Сівко В.Й., Кузьмінець М.П. – НТУ, -К.:2009,-349 с.) (2010)
Техніка кафедры СДМ ГВУЗ "ПГАСА" (2010)
Анотації (2010)
Вступ (2010)
Специальность "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные, мелиоративные машины и оборудование" (2010)
Остання сторінка (2010)
Титул, зміст (2016)
Ричмонд Т. - Резервы повышения эффективности процесса подготовки пловцов, Бьюэлл Дж., Пфайль Ш., Кроудер М. (2016)
Холодова О. - Моделирование тактических вариантов бега спортсменов высокой квалификации, специализирующихся в шорт-треке, на дистанциях 500, 1000 и 1500 м, Козлова Е. (2016)
Сиваш И. - Формирование специализации "групповые упражнения" юных гимнасток на начальных этапах многолетнего совершенствования (2016)
Гунина Л. - Механизмы влияния антиоксидантов при физических нагрузках (2016)
Безуглая В. - Перенапряжение сердечно-сосудистой системы у спортсменов: причины, проявления, диагностика, профилактика (2016)
Коваленко С. - Использование дополнительного сопротивления дыханию на выдохе для повышения специальной выносливости в тренировочном процессе гребцов высокой квалификации, Гречуха С. (2016)
Воронова В. - Особенности проявления выгорания личности тренера в процессе профессиональной деятельности, Ковальчук В. (2016)
Высочина Н. - Развитие и оптимизация понятийного аппарата в спортивной психологии (2016)
Гамалий В. - Технико-тактическая подготовка квалифицированных спортсменов в командных игровых видах спорта с ограниченным игровым пространством (на материале волейбола), Шленская О. (2016)
Есентаев Т. - Деятельность спортивных тренировочных центров разных стран в условиях глобализации спорта высших достижений, Павленко Ю. (2016)
Маккензи С. - Современные подходы к развитию пляжных игровых видов спорта, Кропивницкая Т., Девятаева О. (2016)
Яковенко Е. - Формирование экипажей в гребле академической: современный опыт зарубежных стран, Коженкова А. (2016)
Зуев В. - Социально-экономические кризисы и конверсии управления олимпийским движением: влияние на модели развития предстоящих Олимпийских игр, Смирнов П. (2016)
Анатичук Л. І. - Вплив розмірних ефектівна властивості термоелектричних матеріалів, Горський П. В., Михальченко В. П. (2014)
Баранський П. І. - Анізотропія термоелектричних властивостейбагатодолинних напівпровідників кубічної симетрії під впливом зовнішніх спрямованих дій, Гайдар Г. П. (2014)
Фреїк Д. М. - Термоелектричний парофазний конденсат станум телуриду р-типу, Ча’вяк І. І., Маковишин В. І., Арсенюк І. А. (2014)
Кожемякін Г. Н. - Наноструктуровані телуриди вісмуту та сурми для термоелектричного теплового насоса, Скіпідаров С. Я., Крутов Ю. М., Паращенко А. Н., Іванов О. Н., Соклакова О. Н. (2014)
Ромака В. А. - Оптимізація параметрів нового термоелектричного матеріалу HfNiSn1-xSbx, Рогль Р., Ромака В. В., Стадник Ю. В., Корж Р. О., Горинь А. М., Крайовський В. Я., Лах О. І. (2014)
Лобунець Ю. М. - Аналіз характеристик термоелектричного генератора теплообмінного типу (2014)
Волков М. П. - Динаміка перехідних процесів в багатокаскадних термоелектричних модулях, Драбкін І. А., Єршова Л. Б., Кондратьєв Д. А. (2014)
Лобунець Ю. Н. - Про оптимізацію теплових схем ТЕГ з джерелом теплоти постійної потужності (2014)
Ісмаїлов Т. А. - Математична модель термоелектричної системи для локального типового впливу на руку людини, Євдулов О. В., Хазамова М. А., Магомадов Р. А.-М. (2014)
Гук О. П. (до 60-річчя від дня народження) (2014)
Коржуєв М. О. - Дослідження Ріхмана й Ломоносова в області термоелектрики (1745 – 1753), Тємяков В. В. (2014)
Титул, зміст (2016)
Дубик В. Я. - Інноваційна діяльність як передумова сталого розвитку національної економіки, Осідач О. Б. (2016)
Мельник Л. М. - Діагностика сучасного стану машинобудівної галузі України у контексті переходу до сталого розвитку (2016)
Бугайчук Н. В. - Передумови модернізації соціального комплексу України в умовах трансформаційних перетворень та системних змін в економіці (2016)
Ткаченко І. В. - Стан пенсійного фонду України як індикатор макроекономічних показників (2016)
Варченко О. М. - Методичні підходи до оцінки інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств, Липкань О. В. (2016)
Свиноус І. В. - Роль і місце держави в процесі відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств, Хомяк Н. В., Рудич О. О. (2016)
Мудрак Р. П. - Маркетингові канали розподілу продукції сільськогосподарських підприємств: стан, тенденції, перспективи, Мазур Ю. П. (2016)
Єгупов Ю. А. - Розвиток підходів до формування виробничої програми підприємства (2016)
Сітковська А. О. - Інноваційна спрямованість підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств (2016)
Панухник Я. Г. - Соціально відповідальна діяльність як інструмент модернізації технологій управління підприємством у муніципальній економічній системі (2016)
Качан Д. А. - Пріоритетні напрями розвитку ресурсного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств (2016)
Пархомець М. К. - Конкурентоспроможність молочно-м’ясного скотарства та фактори її формування (2016)
Мащенко М. А. - Управління економічною безпекою регіону на основі SWOT-аналізу (2016)
Охота В. І. - Інвестиційно-інноваційний потенціал санаторно-курортного туризму на Тернопільщині (2016)
Павлов К. В. - Инновационная экология как теоретическая основа экологической модернизации в хозяйственных системах интенсивного типа (2016)
Дзядикевич Ю. В. - Теоретичні і практичні аспекти ресурсозбреження, Гевко Б. Р. (2016)
Кліменко О. М. - Вплив екологічних ризиків на працездатність населення України, Степаненко В. О. (2016)
Бабій О. М. - Комплексна оцінка рівня використання персоналу промислових підприємств, Цуркан С. М. (2016)
Нагернюк Д. В. - Сільський зелений туризм як вид альтернативної зайнятості населення (2016)
Kostunets T. A. - Influence of external and internal factors on personnel management of a modern enterprise (2016)
Подольчак Н. Ю. - Стратегічні напрями розвитку персоналу підприємницьких структур на основі матриці відмінностей, Вішка І. С. (2016)
Кравченко Н. В. - Інституціональне середовище інтелектуалізації виробничих систем (2016)
Шеленко Д. І. - Роль підприємства у торговельній діяльності, Жук О. І., Баланюк С. І. (2016)
Прімєрова О. К. - Аналіз динаміки ліквідності акцій на прикладі української біржі "ПФТС", Овчинніков А. Ю. (2016)
Дзюбенко Л. І. - Багатовекторне оцінювання діяльності мобільних будівельних організацій на засадах систем функціонально-економічних індикаторів (2016)
Руська Р. В. - Модель впливу внесків (вкладів) на кредитний портфель в кредитній спілці, Алілуйко А. М. (2016)
Кириченко К. В. - Оцінка взаємозв’язку депозитних та кредитних операцій кредитних установ в Україні (2016)
Маринчак Л. Р. - Вектори розвитку депозитної діяльності вітчизняних банків у контексті їх адаптації до сучасних умов економічної невизначеності, Клим’юк Т. Я. (2016)
Сидор Г. В. - Перспективи розвитку сільськогосподарських кредитних кооперативів (2016)
Жихарцева О. О. - Зарубіжний досвід діяльності фінансово-промислових груп (2016)
Стефанюк У. Ф. - Державна підтримка формування ресурсного потенціалу фермерських господарств (2016)
Краківський Ю. С. - Сучасний стан страхового забезпечення суб’єктів аграрної сфери (2016)
Пуцентейло П. Р. - Стратегічний аналіз як важливий елемент управління підприємством, Гуменюк О. О. (2016)
Крюкова І. О. - Аудит соціальної відповідальності аграрних формувань як інструмент забезпечення соціально-економічної безпеки сільських територій (2016)
Попова В. Д. - Проблеми аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства (2016)
Кузь В. І. - Концепція стратегічного обліку (2016)
Стельмащук А. М. - Розвиток мережевих економічних систем як сервісний захід зростання масштабів ефективності виробництва, Стельмащук Ю. А. (2016)
Кузьміна О. М. - Проблеми інформатизації підприємств малого та середнього бізнесу в Україні, Яремко С. А. (2016)
Реферати (2016)
Содержание (2014)
Анатычук Л. И. - Влияние размерных эффектов на свойства термоэлектрических материалов, Горский П. В., Михальченко В. П. (2014)
Баранский П. И. - Анизотропия термоэлектрических свойств многодолинных полупроводников кубической симметрии под влиянием внешних направленных воздействий, Гайдар Г. П. (2014)
Фреик Д. М. - Термоэлектрический парофазный конденсат теллурида олова р-типа, Чавяк И. И., Маковишин В. И., Арсенюк И. А. (2014)
Кожемякин Г. Н. - Наноструктурированные теллуриды висмута и сурьмы для термоэлектрического теплового насоса, Скипидаров С. Я., Крутов Ю. М., Паращенко А. Н., Иванов О. Н., Соклакова О. Н. (2014)
Ромака В. А. - Оптимизация параметров нового термоэлектрического материала HfNiSn1-xSbx, Рогль П., Ромака В. В., Стадник Ю. В., Корж Р. О., Горынь А. М., Крайовский В. Я., Лах О. И. (2014)
Лобунец Ю. Н. - Анализ характеристик термоэлектрического генератора теплообменного типа (2014)
Волков М. П. - Динамика переходных процессов в многокаскадных термоэлектрических модулях, Драбкин И. А., Ершова Л. Б., Кондратьев Д. А. (2014)
Лобунец Ю. Н. - Об оптимизации тепловых схем ТЭГ с источником тепла постоянной мощности (2014)
Исмаилов Т. А. - Математическая модель термоэлектрической системы для локального теплового воздействия на руку человека, Евдулов О. В., Хазамова М. А., Магомадов Р. А.-М. (2014)
Гук А. П. (К 60-летию со дня рождения) (2014)
Коржуев М. А. - Исследования Рихмана и Ломоносова в области термоэлектричества (1745 – 1753), Темяков В. В. (2014)
Шпик І. - Політичні передумови розвитку системи східнохристиянських духовно-культурних відносин на Балканах наприкінці ХІІ–на початку ХІІІ ст. (2015)
Паршин І. - Русь та Рашка у західноєвропейських джерелах XIV–XV ст.: труднощі ідентифікації (2015)
Любащенко В. - Польська реформаційна думка в політичній культурі України (2015)
Дзюба Й. - "Через сербські землі” Мері Едіт Дарем – записки у контексті європейської мандрівної нарації (2015)
Ольбромська У. - Польсько-українські надгробні написи на пограниччі як прояв міжнаціональних взаємин (друга половина ХІХ–перша половина ХХ ст.) (2015)
Куций І. - "Слов’янський світ” у візіях українських істориків Східної Галичини ХІХ ст. (2015)
Сенюк А. - Підготовка болгарських культурно-освітніх працівників у Преславському педтехнікумі (20–30-ті роки ХХ ст.) (2015)
Тарнавський Р. - Слов’янська етнографія та етнологія в навчальних курсах Адама Фішера (2015)
Галайчук В. - Традиційні уявлення про домашніх духів: українсько-чеські паралелі (2015)
Глушко М. - Етнографічна тематика зарубіжних слов’ян у збірнику "Діалектологічні студії” (2003–2010) (2015)
Гонтарук Л. - Церковнослов’янські та українські перекладні твори Д. Наливайка кінця XVІ–першої чверті XVІІ ст.: проблема першоджерела (2015)
Климець М. - Фантастизація дійсності у хорватській середньовічній прозі (2015)
Воллмаєр-Лубей Я. - Тема мови у творчості Вінка Ошлака (2015)
Половинкіна М. - Лексеми з семантикою червоного кольору у творах польських поетів кінця ХІХ–першої половини ХХ ст. (2015)
Хороз Н. - Фразеологізми-неекспресиви на сторінках хорватських періодичних видань (2015)
Копер М. - З топонімії давньої Белзької землі – історія, стан досліджень, джерела і дослідницькі перспективи (2015)
Чапля А. - Давні топоніми Львівщини у новій інтерпретації (2015)
Сятковська Є. - Верхньолужицький та польський образи старших членів сім’ї у зіставному діахронічному висвітленні (2015)
Гілецька З. - Вплив телевізійних реаліті- і ток-шоу на мовну ситуацію в Словаччині (2015)
Костюшко О. - Сорока О., Сокіл Б., Албул О. Українсько-болгарський розмовник. Фрази. Слова. Коментарі (Ужгород: ІВА, 2015. 220 с.) (2015)
Файда О. - Славістична збірка. Вип.1: Збірка статей за матеріалами Перших Міжнародних наукових Соханівських читань (м. Київ, 18 листопада 2014 р.) / За редакцією Д. Гордієнка та В. Корнієнка. Київ, 2015. – 396с., Шпик І. (2015)
Шпик І. - 23-й Міжнародний славістичний колоквіум (Львів, 21–22 травня 2015 року), Татаренко А., Кріль М., Нечитайло І. (2015)
Сердюк А. - 3-й Міжнародний науково-методичний семінар з болгарської мови, літератури, культури та історії (Бердянськ, 15–16 травня 2014 року) (2015)
Паршин І. - 6-та Міжнародна наукова конференція "Colloquia Russica Rus’ a kraje kultury łacińskiej: społeczeństwo, kultura, religia (X–XV w.)” (Краків, 26–28 листопада 2015 року) (2015)
Татаренко А. - Світлій пам’яті професора Володимира Андрійовича Моторного (2015)
Кульбачко Ю. Л. - Трофометаболическая активность дождевых червей (Lumbricidae) как зоогенный фактор поддержания устойчивости рекультивированных почв к загрязнению медью, Дидур О. А., Пахомов А. Е., Лоза И. М. (2014)
Василюк О. М. - Вплив екскреторної функції ссавців на активність аспартатамінотрансферази в листках Glechoma hederacea в умовах забруднення кадмієм, Пахомов О. Є. (2014)
Хобот В. В. - Конкуренція представників родини Бичкові (Gobiidae) з іншими видами риб водойм Придніпров’я, Новіцький Р. О., Бондарєв Д. Л. (2014)
Бондарець Д. І. - Терміни розмноження та розмір кладки у Parus major та P. caeruleus у Харківській та Сумській областя, Чаплигіна А. Б. (2014)
Харченко Л. П. - Гістологічна будова травного тракту куликів (Aves, Сharadrii), Ликова І. О. (2014)
Зайцева І. О. - Фенотипічна мінливість листків рослин роду Acer, інтродукованих у степову зону України, Поворотня М. М. (2014)
Чернетченко Д. В. - Дослідження функціонального стану рослин під час імпульсної світлової стимуляції, Моцний М. П., Боцьва Н. П., Єліна О. В. (2014)
Чернетченко Д. В. - Моделювання внутрішньоклітинних механізмів виникнення біоелектричних потенціалів рослин під час комбінованої стимуляції , Моцний М. П., Боцьва Н. П., Єлін О. В. (2014)
Ковальчук А. Н. - Остатки рыб из раскопок кургана эпохи бронзы около с. Марьянское (Днепропетровская область, Украина) (2014)
Долина О. О. - Територіальна структура та класифікація ґрунтів Криворізького залізорудного басейну, Сметана О. М. (2014)
Макарчук В. А. - Содержание NCAM в головном мозге и поджелудочной железе крыс в условиях эндогенной интоксикации при экспериментальном хроническом панкреатите, Ушакова Г. А. (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Anatychuk L. I. - Impact of size effects on the properties of thermoelectric materials, Gorsky P. V., Mikhalchenko V. P. (2014)
Baranskii P. I. - Anisotropy of thermoelectric properties of multi-valley semiconductors of cubic symmetry under the influence of external directional effects, Haidar G. P. (2014)
Freik D. M. - Thermoelectric vapour-phase condensate of p-type tin telluride, Chavyak І. І., Makovishin V. I., Arsenyuk І. А. (2014)
Kozhemyakin G. N. - Nanostructured bismuth and antimony tellurides for thermoelectric heat pump, Skipidarov S. Ya., Krutov Yu. M., Paraschenko A. N., Ivanov O. N., Soklakova O. N. (2014)
Romaka V. A. - Optimization of parameters of the new thermoelectric material HfNiSn1–xSbx, Rogl P., Romaka V. V., Stadnyk Yu. V., Korzh R. O., Horyn A. M., Krajovsky V. Ya., Lakh O. I. (2014)
Lobunets Yu. M. - Performance analysis of heat-exchange type thermoelectric generator (2014)
Volkov M. P. - Dynamics of transient processes in multi-stage thermoelectric modules, Drabkin I. A., Yershova L. B., Kondratyev D. A. (2014)
Lobunets Yu. M. - Optimization of thermal schemes of thermoelectric generator with constant-power heat source (2014)
Ismailov T. A. - Mathematical model of a thermoelectric system for local thermal effect on human hand, Yevdulov O. V., Khazamova M. A., Magomadov R. A.-M. (2014)
Huk O. P. (Dedicated to 60th birthday) (2014)
Korzhuev M. A. - Richmann’s and Lomonosov’s research in the field of thermoelectricity (1745 – 1753), Temyakov V. V. (2014)
Погрібний І. М. - Місце та роль юридичної техніки в механізмі правового регулювання, Матат Ю. І. (2009)
Музичук О. М. - Сучасний стан теоретичної розробки та законодавчого визначення поняття правоохоронних органів та їх переліку (2009)
Штанько А. О. - Теоретико-правові аспекти суспільної небезпеки і соціальної шкідливості правопорушення: критерії розмежування (2009)
Семикопний А. Д. - Організована злочинність та організовані форми злочинності у науці й законодавстві сучасної України і УСРР доби непу: порівняльна характеристика (2009)
Пономаренко Г. О. - Охорона та захист державного кордону як напрямок забезпечення внутрішньої безпеки держави (2009)
Волобуєв А. Ф. - Початковий етап розслідування вбивств, вчинених на замовлення, Матюшкова Т. П. (2009)
Небеська М. С. - Особливості внутрішньої взаємодії суб’єктів забезпечення прав і свобод громадян у сфері охорони громадського порядку, Безсмертний О. К. (2009)
Сироїд Т. Л. - Правове регулювання арешту Статутом Міжнародного кримінального суду (2009)
Степанюк Р. Л. - Особливості порушення кримінальної справи про самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво, Заяць Д. Д. (2009)
Кундеус В. Г. - Об’єктивні ознаки викрадення майна у злочинах проти власності (2009)
Бірюков В. В. - Способи та форми відображення інформації в сучасних інформаційних системах (2009)
Бурбика М. М. - Сутність та особливості координаційної діяльності органів прокуратури у сфері протидії злочинності (2009)
Лапта С. П. - Особливості використання експертних висновків на початковому етапі розслідування злочинів (2009)
Прутяний С. О. - Щодо поняття та ознак професійної злочинності (2009)
Денисюк Д. С. - Громадська безпека як об’єкт дозвільної діяльності ДАІ МВС України (2009)
Шатрава С. О. - Питання щодо віднесення видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства до заходу адміністративного припинення (2009)
Волкова С. Г. - Протидія нелегальній міграції: міжнародний досвід її правового регулювання (2009)
Кравченко А. Г. - До питання про діяльність органів прокуратури у сфері забезпечення прав споживачів (2009)
Панасюк О. В. - Поняття та значення дисципліни в органах державної податкової служби України (2009)
Параниця С. П. - Адміністративно-правові засади обігу зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами (2009)
Синявська О. Ю. - Сутність управління забезпеченням життєдіяльності персоналу ОВС України (2009)
Бевзенко В. М. - Класифікація та деякі особливості суб’єктів владних повноважень (2009)
Джафарова О. В. - До питання про визначення сутності адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів України (2009)
Буткевич С. А. - Щодо вдосконалення системи первинного фінансового моніторингу (організаційно-правові аспекти) (2009)
Семко С. О. - Окремі аспекти правового регулювання організаційних форм роботи представницьких органів місцевого самоврядування (2009)
Фомін Г. Ф. - Правове регулювання банківських розрахунків (2009)
Карчевський К. А. - Ліцензування господарської діяльності: правова природа, джерела правового регулювання, поняття та ознаки (2009)
Рябченко Ю. Ю. - Застосування процедури наказного провадження при розгляді справ про захист прав споживачів (2009)
Мельник К. Ю. - Проблеми оплати праці в органах внутрішніх справ (2009)
Хохлова І. В. - Виникнення права надрокористування в Україні, Шем’яков О. П. (2009)
Локтєва-Маклашова Н. В. - Правове регулювання загального водокористування (2009)
Бугайчук К. Л. - Закордонний досвід організації дистанційного навчання: можливості застосування у вищій школі МВС України (2009)
Загородній С. А. - Одностороннє розірвання договору про професійну підготовку особи у вищому навчальному закладі на вимогу виконавця (2009)
Тягло О. В. - Логіка запитання-відповіді у юридичному дискурсі (2009)
Сперанский В. И. - Социальная ответственность бизнеса: сущность и особенности проявления (2009)
Греченко В. - Історія Росії ХХ – початку ХХІ століття / О. С. Барченков, О. І. Вдовін, С. В. Воронкова; за ред. Л. Л. Мілова. – М. : Ексмо, 2007. – 960 с. (рос. мовою) (2009)
На книжкову полицю (2009)
Новини наукового життя (2009)
Наші автори (2009)
Борщевський І. В. - Теоретико-правові аспекти застосування юридичної доктрини як допоміжного джерела права України (2016)
Булкат М. С. - Історіографія кроссекторальних досліджень судової влади (2016)
Гавриленко О. А. - Формування правових основ протидії корупції у державах стародавнього світу (2016)
Головатий В. Я. - Загальнотеоретична характеристика уніфікації судової практики (2016)
Легін Л. М. - Оприлюднення нормативно-правових актів на прикладі концепцій Дж. Бентама та Дж. Марфі (2016)
Мингела О. А. - Полифункциональность норм-запретов в юридической практике (2016)
Моца А. А. - Інноваційні технології навчання у вищій юридичній освіті України: роль та значення (2016)
Носіков Д. М. - Система органів, що здійснюють фіскальну функцію держави: теоретико-правовий аспект (2016)
Размєтаєва Ю. С. - Приватність в інформаційному суспільстві: проблеми правового розуміння та регулювання (2016)
Шуп’яна М. Ю. - Кодифікація австрійського кримінального законодавства у другій половині XIX ст. – на початку XX ст. (2016)
Бондаренко О. В. - Cпособи модернізацій конституцій: у площині пошуку оптимального варіанта для України (2016)
Васильчук Л. Б. - Поняття "інституційна система реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні" та її елементи (2016)
Габінет Д. А. - Адміністративно-правові засади виборів у Республіці Польща (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського