Трош С. Э. - Лирика Эндрю Марвелла (1621-1678): религиозно-философский и гендерный аспекты (2015)
Чередник Л. - Світ жіночої душі у поезії Віслави Шимборської та Ліни Костенко (2015)
Шадріна Т. В. - Українська канадська література: синдром розщепленої ідентичності (2015)
Шарова Т. М. - Особливості поетичної майстерні В’ячеслава Романовського, Саєнко Ю. В. (2015)
Шевців Г. М. - Граматична партитура як важливий елемент автобіографічного дискурсу Й.-В. Ґете, Шевців Р. Б. (2015)
Штейнбук Ф. М. - Конвергенція топосу спокусливості у творах сучасної світової літератури (2015)
Юрчук О. О. - Література як соціокультурне явище (2015)
Bordyuk L. V. - Cultural implications in translation from English into Ukrainian (2015)
Ананко Т. Р. - Лінгво-стилістичні особливості перекладу політичного дискурсу (2015)
Андрієнко Т. П. - Когнітивне моделювання перекладу художнього тексту (на прикладі новели О. Генрі "The last leaf"/"Останній листок") (2015)
Васильченко О. В. - Зовнішньоекономічні договори в англомовному діловому дискурсі: поняття, типи та переклад (2015)
Волченко О. М. - Граматичні трансформації в англо-українському художньому перекладі, Нікішина В. В. (2015)
Вуколова В. А. - Особенности передачи имплицитных смыслов в автопереводе (на материале рассказа В. Набокова "Весна в Фиальте") (2015)
Галич О. Б. - Кореляція типів готичної пародії з трансформаційними прийомами перекладу (2015)
Государська О. В. - Основні компоненти теоретичної бази перекладу і перекладознавчої методології (2015)
Заботнова М. В. - Specificity of religion biased phrases’ usage in political speeches and their translation (2015)
Зубрик А. Р. - The peculiarities of translation of English praseological units with somatic elements (2015)
Касаткіна-Кубишкіна О. В. - Переклад паремій як декодування етнічної ментальності, Курята Ю. В. (2015)
Каушанська Л. В. - Граматичні особливості перекладу ділових листів з німецької мови українською (2015)
Марховська А. Ю. - Відтворення іспанської нецензурної лексики українською мовою (2015)
Мельник Л. В. - До питання відтворення інтертекстуальних звязків під час перекладу художніх текстів (2015)
Мельник Н. А. - Особливості перекладу англійських термінів ветеринарної медицини українською мовою, Козуб Л. C. (2015)
Моісєєва Н. О. - Особливості перекладу контамінованих лексем в німецьких політичних новинах (2015)
Онушканич І. В. - Перекладацькі трансформації як засіб відтворення англійських евфемізмів українською мовою, Штогрин М. В., Пристай С. М. (2015)
Плетенецька Ю. М. - Синтаксичне уподібнення словосполучень англомовного відеоряду та його дубльованих перекладів (2015)
Потіпак Ю. А. - "Вільшаний король" Й. Ґете в перекладі новогрецькою мовою (2015)
Свищ Л. О. - Проблеми перекладу драми – твору на межі літератури та театру (2015)
Смірнова Т. В. - Термінологічні проблеми перекладу на прикладі фахової мови транспорту (2015)
Соловей Г. С. - Відтворення політичних символів у перекладі: крос-культурний і жанровий аспекти (2015)
Стежко Ю. Г. - Художній переклад у постмодерністському дискурсі (2015)
Ткачівська М. Р. - Поетичні вкраплення та їх переклад (на прикладі української та німецької мов) (2015)
Тригуб А. М. - Володимир Митрофанов: до критики художнього перекладу (2015)
Чепурна З. В. - Особливості функціонування німецьких військових термінів та їх переклад українською мовою, Лисенко Г. Л. (2015)
Шум О. В. - Співвіднесення ідіостилю автора і стилю перекладача (на матеріалі перекладу роману Ю. Андруховича "Рекреації" німецькою мовою) (2015)
Волошин В. С. - Коцептуальные основы экономической программы по выходу Украины из кризиса, Белопольский Н. Г., Кленин О. В. (2015)
Волошин В. С. - К вопросу о социальности и биографичности денег (2015)
Горошкова Л. А. - Таргет- і кайдзен-костинг в системі фінансового контролінгу підприємств, Волков В. П. (2015)
Гужва І. Ю. - Укладання Україною двосторонніх угод про вільну торгівлю: інструмент інтеграції до міжнародних ринків товарів та послуг (2015)
Толпежніков Р. О. - Забезпечення інновативності проактивного управління на промислових підприємствах, Балашов М. І. (2015)
Антонюк Д. А. - Аутсорсинг та субконтрактинг як механізми інституціональної інфраструктури підприємництва в умовах мегарегіональної інтеграції України (2015)
Капранова Л. Г. - Сучасний стан світового енергетичного ринку в умовах глобальної системи (2015)
Толпежнікова Т. Г. - Відмінності маркетингу зовнішньоекономічної діяльності та шляхи його вдосконалення (2015)
Солошенко П. В. - Роль і значення інтелектуальної власності в збереженні авторського права на наукові твори (2015)
Бондар Ю. О. - Сутність управління ризиками в системі забезпечення економічної безпеки підприємств (2015)
Ciburene J. - Evaluation of primary health care services: students point of view, Ciburaite G. (2015)
Dinkov M. - Relationship between employee turnover and productivity in the organization (2015)
Кравець К. П. - Чинники розвитку концентрації виробництва на підприємствах України (2015)
Кудирко Л. П. - Регуляторна компонента зміни ролі країн периферії та напівпериферії в міжнародній торгівлі (2015)
Бессонова С. І. - Дослідження діяльності та проблем металургійних підприємств в умовах енергозбереження (2015)
Ткачук В. А. - Організаційно-економічні передумови розвитку основних форм господарювання на сільських територіях (2015)
Череп А. В. - Методичні основи оцінки ефективності екологічно чистого виробництва на підприємствах машинобудування, Лашкарава В. В. (2015)
Тараненко І. В. - Стратегічні завдання Енергетичного союзу ЄС у контексті розвитку світового енергетичного ринку (2015)
Любчук О. К. - Проблема особистісного ресурсу для розвитку підприємницької діяльності в Україні (2015)
Кислова Л. А. - Характеристика структурних мегатенденцій розвитку ресурсного і виробничого потенціалу світового ринку чорних металів (2015)
Маркіна І. А. - Економічна привабливість аграрного сектору України в умовах глобальних викликів, Сьомич М. І. (2015)
Михайлишин Л. І. - Системні перетворення транснаціоналізації в новітніх імперативах інноваційного розвитку (2015)
Шафієва Л. Г. - Напрями розробки стратегії інноваційного розвитку підприємства плодово-ягідної сфери виробництва (2015)
Дугінець Г. В. - Вплив міжнародних міграційних процесів на економічний розвиток України, Рєліна І. Є. (2015)
Рябик Г. Є. - Формування конкурентних переваг, як цільових орієнтирів в процесі стратегічного планування конкурентоспроможності (2015)
Давидюк Л. П. - Становлення світового ринку праці в умовах глобалізації: просторово-методологічний аспект (2015)
Сотниченко Л. Л. - Інноваційні методи управління інфраструктурою регіону (2015)
Верескун М. В. - Ефективність інвестицій в інформаційну безпеку: проблеми і рішення (2015)
Шушпанов Д. Г. - Освіта як соціально-економічна детермінанта здоров’я населення (2015)
Скрипник М. Є. - Застосування принципу ієрархічності при розробці управлінської звітності виробничого підприємства (2015)
Кузьміна О. В. - Принципи формування системи стратегічного управління збалансованим розвитком промислового підприємства (2015)
Колосок В. М. - Формирование системы бюджетирования для предприятий в составе холдинга, Чепайкина Н. С. (2015)
Анісімов І. Є. - Державна політика України щодо розвитку інноваційної діяльності в умовах економічної кризи (2015)
Гладких Д. Є. - Потенціал світового ринку мінеральних добрив в умовах економічної кризи (2015)
Тохтамиш Т. О. - Актуальні питання встановлення режиму валютного курсу національної грошової одиниці (2015)
Дьяченко О. В. - Гармонізація та спрощення національної практики здійснення митних процедур в контексті європейської інтеграції (2015)
Zos-Kior M. - The Methodological Principles of Economic, Social and Environmental Land Use Efficiency of the Agricultural Sector (2015)
Припотень В. Ю. - Управление персоналом региональной таможни (2015)
Припотень В. Ю. - Стохастическая модель диагностики экономических показателей малого предприятия, Изюмов И. Ю. (2015)
Кульбака В. М. - Інфраструктурна перебудова економіки України в мовах фінансової та соціально-політичної кризи (2015)
Ляшов Д. А. - Особенности оценки персонала промышленных предприятий, Иванущенко Д. А. (2015)
Калюжна Н. Г. - Експортний потенціал країни: підхід до трактування поняття (2015)
Печуляк Ю. С. - Особлиіості управління міжнародним маркетингом на вітчизняних підприємствах, Іксарова Н. О. (2015)
Гончар В. В. - Методика оцінки персоналу при формуванні маркетингової стратегії розвитку підприємства (2015)
Потапова Н. М. - Дослідження економічної сутності транспортної послуги та її впливу на економічний розвиток регіону, Оніщенко В. В. (2015)
Макаренко М. В. - Аналіз практики управління знаннями в провідних портах світу, Шайхатдинов А. З. (2015)
Лисий А. О. - Управління вантажообігом в умовах зимової навігації в азовському морі (2015)
Волощук І. В. - Аналіз світового досвіду використання державно-приватного партнерства та передумови його впровадження в Україні, Іванькіна Я. Є. (2015)
Калініна А. Г. - Дослідження сутності стратегічного потенціалу регіону: головний зміст та принципи (2015)
Сотниченко Л. Л. - Прогнозування розвитку транспортної інфраструктури регіону (2015)
Швець Г. О. - Сутність та особливості інтелектуальної власності, Скрипченко Л. С. (2015)
Мордвицька Ю. С. - Методичні підходи до визначення складу та класифікації логістичних витрат підприємств міжнародних вертикально-інтегрованих холдингів (2015)
Андронік О. Л. - Середній клас у системі соціально-економічного розвитку (2015)
Горошкова Л. А. - Логістичний підхід до управління інфраструктурою житлово-комунального господарства України, Волков В. П., Шкарупіло Є. В. (2015)
Горошкова Л. А. - Логістичний підхід в управлінні фінансовими потоками проектів, Волков В. П., Кіянова А. В. (2015)
Волков В. П. - Управління нерухомістю житлово-комунального господарства на засадах логістики, Горошкова Л. А., Коваленко Г. В., Мандрикін А. Ю. (2015)
Гненний О. М. - Методичні підходи до оцінки економічної ефективності інвестицій в розвиток туристичних перевезень залізничним транспортом (2015)
Ейтутіс Г. Д. - Заходи наближення продуктивності залізниць України до рівня країн-лідерів міжнародного союзу залізниць, Карпов В. М., Никифорук О. І. (2015)
Стасюк О. М. - Фактори конкурентоспроможності залізничного транспорту України (2015)
Аксьонов І. М. - Нові підходи щодо оцінювання ефективного функціонування пасажирських перевезень в далекому сполученні, Разумова К. М. (2015)
Задоя В. О. - Щодо питання удосконалення системи управління інфраструктурою залізничного транспорту в умовах ринку (2015)
Пінчук О. П. - Можливі моделі реформування залізничного транспорту України (2015)
Чаркіна Т. Ю. - Принципи формування інфраструктурної складової для побудови пасажирських залізничних тарифів (2015)
Божанова В. Ю. - Методичні рекомендації щодо вибору транспортного засобу в логістиці підприємств, Жукова О. О. (2015)
Шило Л. А. - Формування майнового комплексу залізниць в умовах реформування Укрзалізниці, Груберт У. А., Чорновіл О. В. (2015)
Мельник Т. С. - Розвиток інтерактивного маркетингу як основа удосконалення процесу надання сервісної послуги, Христофор О. В. (2015)
Шило Л. А. - Роль маркетингу в підвищенні конкурентоспроможності вантажних залізничних перевезень, Добровольська І. Л., П’ятигорець Г. С. (2015)
П’ятигорець Г. С. - Особливості оподаткування прибутку залізниці в умовах акціонування (2015)
Копитко В. І. - Діяльність підприємств туристичної галузі з урахуванням регіональних особливостей розвитку транспортного туризму (2015)
Рекун І. І. - Основні напрями оцінки економічної стійкості ДП "Придніпровська залізниця" (2015)
Железняк В. В. - Проблеми впровадження міжнародних і регіональних стандартів менеджменту якості на підприємствах залізничного транспорту, КІржа Х. Ю. (2015)
Міщенко М. І. - Економіко-математичне моделювання в підвищенні ефективності функціонування залізничного транспорту (2015)
Терентьева Л. С. - Основные направления и этапы исследований по проблеме офтальмоонкологии, проводимые в ГУ "Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова АМН Украины". Достижения и задачи (2010)
Полякова С. И. - Значение объединенной оценки МкАТ СБ7+, СБ38+, СБ45+, СБ54+, СБ150+ для дифференциальной диагностики характера опухоли слезной железы эпителиального генеза (2010)
Классификация меланом сосудистой оболочки (2010)
Чаланова Р. И. - Практическая значимость клинико-иммунологической оценки стресс—реактивности организма для офтальмокомбустиологии (третье сообщение), Дегтяренко Т. В. (2010)
Асланова В. С. - Пневматическая ретинопексия в лечении больных с ямкой диска зрительного нерва, осложненной серозной отслойкой макулы , Уманец Н. Н., Иваницкая Е. В. (2010)
Мальцев Е. В. - Фізико-хімічна ідентифікація складу сторонніх тіл, вилучених з рогівки травмованих очей пацієнтів, Усов В. Я., Жмудь Т. М., Дорохов І. М. (2010)
Гайдамака Т. Б. - Активность лейцинаминопептидазы слезы у больных герпетическим кератитом — критерий активности воспалительного процесса, Леус Н. Ф., Дрожжина Г. И., Коломийчук С. Г. (2010)
Сухина Л. А. - Морфологические особенности заживления экспериментальной гнойной язвы роговицы при применении лечебно-тектонической кератопластики лоскутами аутосклеры, Перекрестов М. Б. (2010)
Савко В. В. - Влияние аллергического увеита на показатели перекисного окисления липидов камерной влаги при экспериментальной глаукоме, Хелифи Амани Бент Аяши, Пархоменко Т. В. (2010)
Сердюк В. Н. - Уровень продуктов перекисного окисления липидов в сетчатке и зрительном нерве при экспериментальной глаукоме, Семенко В. В. (2010)
Леус Н. Ф. - Влияние биофлавоноидов (кверцетина и рутина) на развитие патологических изменений в хрусталике при моделировании возрастной катаракт, Гиржева А. В., Журавок Ю. А. (2010)
Усов В. Я. - Особенности развития экспериментальной катаракты в условиях моделирования воспалительного процесса в роговице, Тарик Абоу Тарбоуш. (2010)
Леус Н. Ф. - Особенности развития катаракты у животных с экспериментальным диабетом, Бен Абдаллах Анис Бен Слимен (2010)
Кошиц И. Н. - Роль ригидности фиброзной оболочки глаза и флуктуации склеры в ранней диагностике открытоугольной глаукомы, Светлова О. В., Рябцева А. А., Макаров Ф. Н., Засеева М. В., Мустяца В. Ф. (2010)
Чуднявцев С. Е. - Правила открытой и закрытой систем рынка как основа медицинского менеджмента (2010)
Сидорова М. В. - Сосудистая патология глаза: гемореологические нарушения и патогенетические методы лечения (2010)
Бруцкая Л. А. - Лечение амблиопии (2010)
Пономарчук В. С. - Синдром Laurence — Moon — Bardet — Biedl, Храменко Н. И. (2010)
Сергиенко Н. М. - Рецензия на монографію M. В. Сидорової "Клінічна офтальмологія. Кольоровий атлас" (2010 р.) (2010)
Памяти Валентины Михайловны Непомящей (2010)
Черно А. А. - Особенности динамики цифровой системы автоматического управления электромагнитным вибрационным приводом, Гуров А. П., Монченко М. Ю. (2015)
Осадчий В. В. - Математическая модель регулируемого дебалансного вибровозбудителя при плоскопараллельном движении (2015)
Лозинський А. О. - Застосування нечіткої моделі системи при синтезі системи автоматичного керування нелінійними об’єктами, Демків Л. І. (2015)
Кулинич Э. М. - Математическая модель автоматизированного управления дозированием жидких компонентов технологического процесса приготовления газобетона (2015)
Vince T. - Custom mobile robot controlled by andriod smartphone, Hricko J. (2015)
Мельников В. О. - Використання систем пофазного керування для корекції несиметричних режимів роботи асинхронного електропривода з векторним керуванням (2015)
Худяев А. А. - Компенсация динамического взаимовлияния между каналами в итерационном двухканальном дифференциальном электроприводе механизма подачи станка, Акимов Л. В., Поленок В. В. (2015)
Печеник М. В. - Дослідження втрат енергії в електромеханічній системі конвеєра при плавній зміні навантаження, Бур’ян С. О., Наумчук Л. М. (2015)
Карлов О. М. - Метод розрахунку торцевого дугостаторного асинхронного двигуна з урахуванням товщинного крайового ефекту, Кондратенко І. П., Крищук Р. С., Ращепкін А. П. (2015)
Monakhov I. - Axial-flux permament magnet machine with reduced consumption of active materials, Chumack V. (2015)
Perdul’ak J. - Design of analogue pulse generator for novel concept of multi-leg boost converter (2015)
Павленко Т. П. - Анализ эффективности применения аморфных сплавов в сердечнике контактно-дугогасительной системы контактора, Токарь М. Н. (2015)
Малякова М. С. - Аналіз у частотній області роботи систем компенсації складових потужності електричних мереж, Калінов А. П. (2015)
Сивокобиленко В. Ф. - Аналіз перехідних процесів в електромережі шахти засобами математичного моделювання, Василець С. В. (2015)
Ликаренко А. Г. - Концепция автоматической компенсации емкостных токов утечки в рудничных электрических сетях, Петриченко А. А., Омельченко А. В. (2015)
Pryimak K. - The increase of energy and environmental efficiency and reliability of power equipment by comprehensive monitoring of its actual state, Varlamov G., Dashchenko O. (2015)
Поднебенная С. К. - Применение "динамических конденсаторов" для компенсации несимметрии в электрических сетях, Бурлака В. В., Гулаков С. В. (2015)
Фадейкин Т. Н. - Моделирование элементов тягового электропривода автономных транспортных средств (2015)
Перекрест А. Л. - Науково-прикладні аспекти енергоресурсозбереження в комунальній енергетиці, Романенко С. С. (2015)
Правила оформлення статей до науково-виробничого журналу "Електромеханічні і енергозберігаючі системи" (2015)
Відомості про авторів (2015)
Перелік авторів (2015)
Ogorodnyk V. - Credit system of Ukraine and its future development (2015)
Залеска М. - Сбалансированное развитие польского банковского сектора (2015)
Михайлюта С. Л. - Виявлення факторів забезпечення стійкості банківської системи на основі дослідження особливостей ісламських i європейських банків, Чуєнко Н. А. (2015)
Далгич К. В. - Інституційний розвиток банківської системи в контексті підвищення її конкурентоспроможності (2015)
Гапоненко О. Є. - Аналіз показників стану внутрішньої роздрібної i зовнішньої торгівлі України (2015)
Жежерун Ю. В. - Особливості формування ресурсної бази банків в Україні (2015)
Татар М. С. - Удосконалення системи управління банківськими ризиками в умовах посилення інтеграційних і дезінтеграційних процесів в Україні (2015)
Гнатів О. А. - Перспективи розвитку і вдосконалення ринку банківських послуг в Україні, Смага Л. М. (2015)
Діденко С. В. - Організаційно-економічні аспекти розвитку факторингових послуг банків в умовах фінансово-економічних викликів, Погоріла О. В. (2015)
Цистан І. В. - Урахування інвестиційного потенціалу банків у процесі розвитку економіки України (2015)
Нагайчук Н. Г. - Аналіз стану страхового портфеля та оцінка ефективності страхування ризиків юридичних осіб в Україні, Третяк Н. М. (2015)
Коблянська О. І. - Сучасний стан i перспективи розвитку аутсорсингу бухгалтерського обліку, Кондратов Є. О. (2015)
Демко І. І. - Стратегічний аналіз у системі ефективності використання трудового потенціалу підприємства (2015)
Шубіна С. В. - Теоретико-методичні підходи до сутності витрат, Іщенко К. І. (2015)
Ковальчук В. Г. - Системне моделювання процесів ухвалення управлінських рішень (2015)
Мусієнко О. М. - Особливості моделювання процесів ідентифікації проблемних ситуацій банку на основі їх діагностики, Маслова А. Ю., Шавлак М. А. (2015)
Воронін А. В. - Вплив розподілу строків повернення на програму залучення банківських депозитів, Волошин І. В. (2015)
Белей О. І. - Побудова моделі фінансової рівноваги управління комерційним банком (2015)
Михайлюта С. Л. - Ефективні технології "просування" сайтa в мережі "Інтернет", Добруцька Л. Р. (2015)
Кашуба М. В. - Наукова розвідка Івана Франка про Біблію ("Сотворення світу"), Жеребило І. В. (2015)
Богуславська С. І. - Проблеми фінансування розвитку соціальної сфери міст України (2015)
Телюк К. Ф. - Туристичні потоки України i Львова: ретроспектива і сучасний стан, Строгуш Х. І. (2015)
Калинець К. С. - Концептуальні засади сучасного розуміння поняття соціальної відповідальності (2015)
Завидівська О. І. - Особливості формування мотиваційної сфери до здорового способу життя у майбутніх банкірів, Завидівська Н. Н. (2015)
Антонова С. Є. - Основні тенденцій державного регулювання розвитку агропромислового комплексу України, Корбутяк В. І. (2016)
Безтелесна Л. І. - Академічна мобільність як інструмент реалізації стратегічного управління людськими ресурсами (2016)
Валіулліна З. В. - Розвиток інформаційної безпеки корпоративної економіки (2016)
Вовк В. М. - Особливості формування собівартості вантажних перевезень транспортом перевізників за базисних умов поставок Інкотермс, Нєфьодова Ю. М. (2016)
Дробко Е. В. - Практичний аспект державного регулювання у сфері надання духовно-психологічної допомоги учасникам бойових дій (2016)
Жемба А. Й. - Проблеми становлення енергетичної моделі глобального економічного розвитку (2016)
Однорог М. А. - Напрямки і форми державного регулювання інвестицій в АПК на сучасному етапі (2016)
Осадча О. О. - Якість обліково-аналітичної інформації як наукова категорія (2016)
ПоляковМ. В. - Використання інформаційних технологій у військовій сфері та напрями підвищення їх ефективності (2016)
Прокіп А. В. - Роль відновлюваної енергетики у досягненні сталості енергетичної безпеки (2016)
Сазонець О. М. - Розвиток оборонно-промислового комплексу України: основні ризики та перспективи, Захарова Д. С. (2016)
Сазонець О. М. - Аспекти інформаційної безпеки корпоративної економіки (2016)
Сазонець І. Л. - Функції науки в сучасному суспільстві при розбудові економіки знань, Куницький С. О., Куницький М. О. (2016)
Сазонець І. Л. - Вплив державної політики високотехнологічного розвитку на національну та військову безпеку України (2016)
Сазонець І. Л. - Напрями лібералізації підприємницької діяльності в Україні, Сіпайло Н. А. (2016)
Самолюк Н. М. - Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку в Україні (2016)
Cкорина Т. М. - Оцінка міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних готельних підприємств (2016)
Судук О. Ю. - Концептуальні підходи до формування ефективних проектних рішень на засадах превентивного захисту водних ресурсів (2016)
Ханін І. Г. - Паритет військової та цивільної продукції у стратегії розвитку національної економіки (2016)
Щербакова А. С. - Зарубіжний досвід управління інвестиційними проектами на меліорованих землях (2016)
Юрчик Г. М. - Особливості розвитку соціально-трудових відносин на національному ринку праці (2016)
Кардаш О. Л. - Аналіз конкуренції брендів на світовому та вітчизняному ринках, Колінчук Н. А. (2016)
Богун М. М. - Фінансове забезпечення економічного розвитку країни (2015)
Галушка З. І. - Місце економічної теорії в системі поведінкових наук (2015)
Шамьенова Г. Р. - Проблемы формирования и развития инновационного общества на современном этапе, Найденова М. В. (2015)
Біленко Ю. І. - Роль розвитку банківських систем у фінансуванні основного капіталу підприємств у країнах Центральної та Східної Європи (2015)
Устименко М. В. - Формування і розвиток кластерів в умовах глобалізації (2015)
Андрусяк І. В. - Тенденції та проблеми інвестиційного забезпечення сталого розвитку (2015)
Балик У. О. - Роль та місце глобальних ланцюгів створення вартості в умовах глобалізації економічних процесів, Колісник М. В. (2015)
Вікулова А. О. - Економічні взаємовідносини між суб’єктами комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності (2015)
Гмиря В. П. - Фінансовий механізм формування ринку аграрної продукції України (2015)
Труш І. Є. - Механізм ефективного впливу кредиту на розвиток ринкової економіки (2015)
Фаріон Л. В. - Теоретико-методологічні підходи до формування понятійного апарату "сталий розвиток сільських територій" (2015)
Шепетько Р. І. - Відтворювальна структура економіки України в умовах неоіндустріалізації (2015)
Багорка М. О. - Формування та оцінка маркетингового потенціалу аграрних підприємств, Білоткач І. А. (2015)
Beskupska O. V. - Ecologization of oil and fat industry of Ukraine in times of crisis (2015)
Білявська Ю. В. - Підходи до побудови механізму формування організаційної культури підприємств торгівлі (2015)
Богаченко А. В. - Структуризація джерел фінансування розвитку малого промислового підприємництва (2015)
Бондарчук М. Ю. - Особливості товарного асортименту і організації товаропостачання суб'єктів малого бізнесу Житомирської області (2015)
Будяєв М. О. - Трансформація концепції "інвестиційна привабливість" під впливом етичного інвестування та соціальної відповідальності (2015)
Буняк Н. М. - Особливості управління інноваційною діяльністю університету (2015)
Витвицька О. М. - Формування механізму управління інформаційним капіталом нафтогазових підприємств (2015)
Волинець І. Г. - Особливості розвитку підприємств лісового господарства України (2015)
Королюк Н. Я. - Дослідження практики використання брендів видавництвами (2015)
Короткий Ю. В. - Логістична стратегія як засіб формування логістичного потенціалу машинобудівного підприємства (2015)
Лавреньов Н. К. - Сутність поняття "комунікативний імідж" у контексті діяльності сучасного підприємства (2015)
Майборода Ю. В. - Формування організаційно-економічного механізму активізації підприємницької діяльності підприємств автотранспорту (2015)
Малик О. В. - Управління ризиками як складова механізму забезпечення фінансової безпеки підприємства (2015)
Малюк С. О. - Маркетингове дослідження зовнішнього бізнес-середовища підприємства, Росинець В. Ю. (2015)
Трегуб О. М. - Теоретичні аспекти диверсифікації сільськогосподарських підприємств (2015)
Устенко А. О. - Математичне моделювання управління мотивацією управлінської праці на нафтогазових підприємствах, Попадинець І. Р. (2015)
Червона О. Ю. - Формування інноваційних бізнес-моделей в умовах конкурентного середовища (2015)
Шаманська О. І. - Формування кадрової політики дорадчих служб (2015)
Шафієва Л. Г. - Впровадження комбінованої стратегії інноваційного розвитку підприємства на базі моделі "збалансована система показників" (2015)
Шелегеда Б. Г. - Экономическая природа структурных сдвигов в управлении экономическими системами, Погоржельская Н. В. (2015)
Шостак Л. В. - Формування логістичного потенціалу підприємства (2015)
Ясіновська І. Ф. - Розвиток сільського господарства на інноваційній основі (2015)
Білик Р. Р. - Посилення конкурентних переваг як системний чинник забезпечення економічної безпеки регіону на сучасному етапі розвитку України (2015)
Бойченко В. С. - Організаційна та економічна складові управління розвитком регіону (2015)
Герасимчук З. В. - Оцінка рівня розвитку регіональних ринків банківських послуг в Україні, Гоманюк О. К. (2015)
Чапюк О. П. - Оцінка ролі банківського сектора у капіталізації економіки регіону (2015)
Литвинчук А. О. - Еколого-трудова податкова реформа та Україна: досвід країн ЄС, вітчизняні реалії (2015)
Шведюк Ю. В. - Порівняльний аналіз моделей динаміки росту та продуктивності деревостанів, створених природним і штучним способами (2015)
Гнатюк Т. О. - Моделі поведінки українських зовнішніх трудових мігрантів (2015)
Левчинський Д. Л. - Дослідження мотивації праці з позицій системного підходу (2015)
Храпкіна В. В. - Генезис та економічна сутність соціальної безпеки, Веретенникова О. В. (2015)
Бабяк Н. Д. - Особливості інвестування у проекти державно-приватного партнерства, Нагорний Є. О. (2015)
Barylyuk M.-M. R. - Diagnosis of financial security of commercial banks in Ukraine (2015)
Бутурлакіна Т. О. - Збалансування місцевих бюджетів на основі дотацій вирівнювання, Майдич І. І. (2015)
Сейсебаєва Н. Г. - Стратегічне управління комерційним банком у сучасних умовах нестабільного зовнішнього середовища (на прикладі ПАТ КБ "ПриватБанк"), Веремейчик Т. О. (2015)
Галапуп Л. О. - Аналіз формування залученого капіталу банківською системою України (2015)
Ганущак Т. В. - Сучасний стан платіжної системи України (2015)
Гарбар Ж. В. - Сучасна роль комерційних банків як учасників ринку цінних паперів, Гарбар В. А. (2015)
Котляров Є. І. - Проблеми реформування податку на прибуток у сучасних умовах (2015)
Левкович О. В. - Інформаційний зміст макроекономічних новин у контексті впливу на ринки акцій (2015)
Місяць Н. О. - Інструменти регулювання валютних відносин: класифікація та особливості застосування (2015)
Трудова М. Є. - Особливості фінансово-економічної безпеки банків (2015)
Шиманська О. А. - Сучасний стан реалізації програмно-цільового методу у бюджетному процесі (2015)
Шолойко А. С. - Особливості розвитку аутсорсингу у сфері страхування (2015)
Гедз М. Й. - Сутність обліково-аналітичного забезпечення системи управління (2015)
Мардус Н. Ю. - Особливості обліку доходів і витрат підприємства: проблеми та шляхи вдосконалення, Єлізарова Х. П. (2015)
Усатенко О. В. - Класифікація ризикових інноваційних проектів для розвитку теоретико-методологічних аспектів бухгалтерського обліку венчурної діяльності (2015)
Вень Мінмін - Практика застосування геоінформаційних систем у стратегічному аналізі формування, розподілу та використання земельних ресурсів, Пиркова О. В. (2015)
Ільїна М. В. - Гравітаційна модель туристично-рекреаційної міграції в Україні, Шпильовий І. М. (2015)
Лозовська Л. І. - Дослідження та удосконалення системи аналізу показників діяльності бюджетних підприємств, Дудник В. В. (2015)
Савченко С. О. - Концепція моделювання життєздатної системи інноваційного управління вищим навчальним закладом, Манькута Я. М. (2015)
Ткаченко О. І. - Особливості багаторівневого моделювання складної економічної системи підготовки фахівців, Ткаченко К. О. (2015)
Лозинський А. О. - Система керування вітроелектроустановкою на базі нечіткого регулятора з урахуванням зміни аеродинамічних параметрів вітроротора, Щур В. І. (2015)
Ковальчук В. Г. - Динамические нагрузки в электрогидравлическом комплексе при различном темпе изменения питающего напряжения, Коренькова Т. В. (2015)
Островерхов М. Я. - Робастна система векторного керування швидкістю вентильно-індукторного електропривода, Пижов В. М (2015)
Ноженко В. Ю. - Характеристики вибрационного момента приводного двигателя дебалансной вибромашины, Родькин Д. И., Гаврилец Г. О. (2015)
Tomčíková I. - Simulation of circuits excited by periodic signals in matlab (2015)
Чумак В. В. - Математическое моделирование генератора с комбинированным возбуждением автономной энергоустановки, Коваленко М. А., Пономарев А. И. (2015)
Чубик Р. В. - Симетричний електромеханічний вібропривод для енергозберігаючих адаптивних вібромашин, Зрайло Н. М. (2015)
Приймак Б. І. - Використання нейронної мережі для апроксимації типових нелінійних ланок систем автоматичного керування, Халімовський О. М. (2015)
Hodulíková A. - Simulation of magnetoelastic sensor magnetic field distribution in 3D envirinmental (2015)
Печеник М. В. - Регулювання напруги асинхронного генератора із самозбудженням за допомогою електронного регулятора навантаження, Бовкунович В. С., Пушкар M. В. (2015)
Красношапка Н. Д. - Підвищення енергетичної ефективності нерегульованих асинхронних електроприводів при роботі з частими пусками, Бовкунович В. С. (2015)
Сергієнко Г. С. - Синтез і порівняльний аналіз дискретних математичних моделей асинхронного двигуна, Старостін С. С. (2015)
Ягуп В. Г. - Модель активного фильтра для трехфазной электрической системы с несимметричной нагрузкой и управлением по оптимизационному алгоритму, Ягуп Е. В. (2015)
Василевский В. В. - Автоматизация оценки ресурса бумажной изоляции силовых маслонаполненных трансформаторов на разных стадиях жизненного цикла, Поляков М. А. (2015)
Власенко Р. В. - Дослідження характеристик трифазного силового активного фільтра з адаптивним регулятором при компенсації неактивних складових потужності, Бялобржеський О. В., Качалка В. Ю. (2015)
Сивокобыленко В. Ф. - Особенности измерительных органов цифровых устройств быстродействующего автоматического включения резерва для систем электроснабжения с двигательной нагрузкой, Деркачев С. В. (2015)
Мошноріз М. М. - Синтез структури пристрою для діагностування системи водопостачання (2015)
Сенько В. І. - Дослідження електромагнітних процесів у напівпровідниковому перетворювачі з восьмизонним регулюванням вихідної напруги та електромеханічним навантаженням, Михайленко В. В., Трубіцин К. В., Юрченко М. М., Юрченко О. М. (2015)
Козловський О. А. - Обґрунтування вибору параметра діагностування ожеледоутворення на проводах повітряних ліній розподільних електричних мереж, Орлович А. Ю., Некрасов А. В. (2015)
Ниценко В. В. - Перспективы использования дифференциально-фазного принципа для защиты систем сборных шин распределительных устройств 110–750 кВ, Кулагин Д. А. (2015)
Vince T. - Remote laboratories evolution, Balvirčák R. (2015)
Сукач С. В. - Електромагнітні поля як фактор впливу на параметри мікроклімату в приміщеннях, Левченко Л. О. (2015)
Правила оформлення статей до науково-виробничого журналу "Електромеханічні і енергозберігаючі системи" (2015)
Відомості про авторів (2015)
Перелік авторів (2015)
Артьомов І. В. - Особливості транскордонного єврорегіонального співробітництва України з Угорщиною (2014)
Конах В. К. - Еволюція іномовлення в іноземних державах: досвід для України (2014)
Вонсович С. Г. - Політичний транзит в контексті неототалітарного вектора світової політичної системи (2014)
Маковський С. О. - "Регіон", "регіоналізм", "регіоналізація" в європейському контексті: у пошуку оптимальної наукової дефініції (2014)
Волошенко І. О. - Концептуально-теоретичні засади дослідження проблем національної і міжнародної безпеки (2014)
Титова В. С. - Подієвий маркетинг у просуванні бренду країни: український контекст (2014)
Шумило О. В. - Особливості глобалізації масових комунікацій у постіндустріальному світі (2014)
Кулінич Т. О. - Розвиток взаємин країн Латинської Америки та Європейського Союзу в контексті Ібероамериканської спільноти націй (2014)
Сокур С. П. - Єврокомісія та лобістська діяльність в ЄС (2014)
Котляр О. І. - Мінімальні гарантії як складова частина процедури надання притулку (2014)
Смолин Я. В. - Колізійно-правове регулювання міжнародних факторингових операцій (2014)
Циганов С. А. - Сучасні тенденції структурних трансформацій світового фінансового ринку в умовах глобалізації (2014)
Мазуренко В. П. - Розвиток сучасної концепції маркетингу в мережі Інтернет (2014)
Бережнюк І. Г. - Нетарифне регулювання як основний елемент зовнішньоекономічної політики Європейського Союзу, Несторишен І. В. (2014)
Морозов В. С. - Фінансування транспортної інфраструктури ФРН (2014)
Колінець Л. Б. - Наслідки світової фінансової кризи для економіки Польщі (2014)
Яншина А. М. - Інституційна складова імплементації концепції сталого розвитку у країнах Північної Європи (2014)
Делас В. А. - Інвестиційна політика кондитерської корпорації "Рошен" в умовах сучасного розвитку економіки України, Макеєнко Н. Ю. (2014)
Стуконог Я. П. - Особливості механізму регулювання ринку природного газу ЄС (2014)
Черних В. В. - Міжнародні кластери: економічна сутність і класифікація (2014)
Содержание (2016)
Предисловие главного редактора (2016)
Губергриц Н. Б. - Европейский мастер-курс "Панкреатология: прошлое, настоящее и будущее. Диагностика и лечение" (2016)
Циммерман Я. С. - Рак поджелудочной железы: terra incognita современной гастроэнтерологии (2016)
Губергриц Н. Б. - Pancreas divisum - особенность или аномалия?, Беляева Н. В., Фоменко П. Г. (2016)
Lankisch P. G. - Острый панкреатит, Apte M., Banks P. A. (2016)
Казюлин А. Н. - Современные представления об этиологии хронического панкреатита (2016)
Бабінець Л. С. - Спільні етіопатогенетичні аспекти аскаридозу і хронічного панкреатиту: оптимізація лікування в практиці сімейного лікаря, Дроняк Ю. В. (2016)
Аминов И. Х. - Сравнительный анализ методов медикаментозной профилактики ЭРХПГ-индуцированного панкреатита, Чуркин М. В., Плотникова Е. Ю., Подолужный В. И., Краснов К. А., Краснов О. А. (2016)
Пилипчук В. І. - Особливості клінічного перебігу та хірургічного лікування хронічного панкреатиту з ознаками біліарної гіпертензії (2016)
Шевчук І. М. - Морфологічні зміни судин підшлункової залози при гострому некротичному панкреатиті в похилому і старечому віці, Кузенко Р. Т. (2016)
Ферфецька К. В. - Оцінка ефективності застосування фіксованої комбінації симвастатину з езетимібом у пацієнтів із хронічним панкреатитом, поєднаним з ожирінням та цукровим діабетом типу 2 (2016)
Крушинський В. Ю. - Косовська криза і позиція Великобританії щодо військового співробітництва в Європейському Союзі (2012)
Яковенко Н. Л. - "Особливі відносини" як визначальний фактор британської ролі в Північноат­лантичному альянсі (2012)
Борділовська О. А. - Інтеграційні інститути в Південній Азії і регіональна політика Індії (2012)
Федуняк С. Г. - Перспективи позаблоковості України у контексті сучасних тенденцій у сфері безпеки (2012)
Жовква І. І. - Прийняття зовнішньополітичних рішень як наука (2012)
Запорожець О. Ю. - Глобалізація як чинник ідеологічного впливу у сучасному світі (2012)
Кривонос Р. А. - Українсько-нідерландська співпраця як складова реалізації євроінтеграційних прагнень України (2012)
Рубель К. В. - Водноенергетичні суперечності у Центральній Азії як фактор політичної крихкості Шанхайської організації співробітництва (2012)
Тимків Я. І. - Теоретико-історичні основи концепції глобального управління (2012)
Бовсунівський П. В. - Особливості формування політичних систем та тенденцій політичного розвитку держав арабського світу (2012)
Маковський С. О. - Інструментарій Європейської політики сусідства, Макаров А. В. (2012)
Піпченко Н. О. - Здійснення політичної комунікації в Китаї засобами мережі інтернет (2012)
Божко С. О. - Стан і перспективи співробітництва України з Європейським Союзом у контек­сті Спільної зовнішньої і безпекової політики, Божко Я. О. (2012)
Хилько О. Л. - ОБСЄ в євроатлантичній моделі безпеки (2012)
Grzegorz Tokarz - Aktywnosc kulturalna iii rzeczpospolitej w Azerbejdzanie (2012)
Братіна Д. - "Кібервійна" в геополітиці (2012)
Гаврилюк О. М. - Інформаційна експансія в українсько-російських відносинах (2012)
Карпенко Н. В. - Чинники політичної міфологізації України у просторі відносин "ЄС – Росія – Китай" (2012)
Кулінич Т. О. - Взаємовплив Іспанії та ібероамериканських країн у демографічному вимірі: історія і сьогодення (2012)
Черкас Б. О. - Відносини КНР і Судану в контексті врегулювання конфлікту в Дарфурі (2012)
Гулевич В. А. - Западнорусизм на территории Речи Посполитой (2012)
Задорожній О. В. - Міжнародно-правовий аналіз співробітництва України та Російської Федерації в рамках Стратегічного партнерства за "Великим договором" (2012)
Горян Е. В. - Угода між Україною та європейським співтовариством про реадмісію осіб: стан виконання та перспективи міграційної політики України, Кутняк С.В. (2012)
Козьяков С. Ю. - Legal practitioner in contemporary international law: new opportunities, Гладштейн А.Л. (2012)
Ржевська В. С. - Об'єкт безпеки в історичному розвитку (2012)
Хонин В. Н. - Международные антропогенные отношения и становление Ноосферы Земли (2012)
Цірат Г. В. - Особливості договорів з авіаційним обладнанням (2012)
Влялько І. В. - Стан правового регулювання державних закупівель в угоді про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ (2012)
Березовська І. А. - Угоди про асоціацію в практиці Суду ЄС (2012)
Пазюк А. В. - Понятие международного информационного права как комплексной отрасли современного международного права (2012)
Комарук І. А. - Розвиток та актуальні проблеми конвенційної уніфікації норм міжнародного приватного права (2012)
Кравченко Н. П. - Охорона безспірних цивільних прав у нотаріальній діяльності дипломатичних представництв Італійської Республіки (2012)
Кукіна З. О. - Окремі аспекти правового регулювання рекламної діяльності в різних юрисдикціях (2012)
Ментов М. І. - Проблеми кримінально-правової караності за примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов'язків (ст.280 КК України) (2012)
Смолин Я. В. - Правове регулювання міжнародного факторингу (сучасний стан та тенденції роз­витку) (2012)
Хайнекер Х. - Загальні правові підходи до визначення сучасної організованої злочинності в Європі (2012)
Шершньова О. А. - Генезис інституту сімейного утримання (2012)
Сівограков О. В. - Екологічна складова концепції сталого розвитку освітніх програм Республіки Білорусь, Богданович І.І. (2012)
Черніна О. В. - Глобальні тенденції розвитку господарської інтеграції й партнерства великого і малого бізнесу як засіб підвищення конкурентоздатності на світовому ринку (2012)
Юрченко О. Є. - Конкурентоспроможність України на світовому ринку туризму в умовах глобалізації (2012)
Лозова О. В. - Державне регулювання цінової політики в умовах соціально-економічних потрясінь національної економіки України (2015)
Гечбаия Б. Н. - Принципы и подходы к формированию региональной конкурентоспособности, Шимановская-Дианич Л. М. (2015)
Завора Т. М. - Формування системи загальнообов’язкового державного медичного страхування в Україні, Стовба Ю. І. (2015)
Одрехівський М. В. - Проблеми оцінювання стійкості функціонування інноваційних підприємств (2015)
Папіж Ю. С. - Принципи створення територіально-виробничих кластерів для розвитку гірничодобувних регіонів (2015)
Ступницький О. І. - Мікрокредитування малого бізнесу в Україні: досвід ЕС та напрямки реформування, Волга В. О. (2015)
Яровенко Т. С. - Нормативно-правові засади інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку освіти в Україні (2015)
Дубініна В. В. - Конкурентна стратегія в управлінні бізнес-процесами підприємства (2015)
Новікова Н.М. - Формування амортизаційної політики підприємства (2015)
Набок М. В. - Оцінювання результатів впровадження освітньої політики України на державному та місцевому рівнях: суб’єкти, підходи, практика (2015)
Пармакли Д. М. - О применении среднегодовой скользящей в экономических исследованиях (2015)
Беззубченко О. А. - Міжрегіональне співробітництво: сутність, форми та процес реалізації (2015)
Тараненко І. В. - Моделювання економічного зростання країн на основі сукупної факторної продуктивності (2015)
Горіна Г. О. - Дослідження впливу туристичної галузі на зайнятості населення: теоретичний аспект (2015)
Marena T. V. - Regional financial centers and their role in the global economy (2015)
Захарова О. В. - Особливості розвитку міжрегіонального співробітництва України в умовах глобальної регіоналізації (2015)
Зaяць O. I. - Eвoлюцiя peгулювaння peгioнaльнoї eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiї в мeжax глoбaльнoї iнcтитуцiйнoї apxiтeктуpи (2015)
Кушнаренко О. П. - Pозвиток міжнародної трудової міграції в контексті формування важелів світового економічного розвитку (2015)
Кадер Ш. А. - Oценка состояния энергетического рынка Ирака (2015)
Булатова О. В. - Розвиток північноамериканської моделі інтеграції: континентальний та трансконтинентальний напрями, Чентуков І. Ю. (2015)
Брух О. О. - Розвиток міжрегіонального співробітництва в умовах посилення євроінтеграційних процесів, Бернадська І. Я., Мітюшкіна Х. С. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації (2015)
Талалаєв В. О. - Оцінка ризикостійкості процесно-орієнтованих організацій з використанням лінгвістичних змінних, Поставна Л. П. (2015)
Хаджинова Е. В. - Оценка целесообразности участия промышленного предприятия в предпринимательской сети (2015)
Мітюшкіна Х. С. - Вдосконалення міграційної політики України в контексті посилення міжрегіонального співробітництва (2015)
Пахомов С. Ю. - Чинники формування міжнародної конкурентоспроможності та проблеми їх розвитку в Україні (2015)
Кислова Л. А. - Концептуальні аспекти забезпечення стійкого та безпечного розвитку реального сектора економіки (2015)
Малик Л. В. - Развитие туризма в Украине как фактор реализации национальных интересов страны (2015)
Marena T. V. - Regional financial mechanisms as a component of the global financial safety net (2015)
Беззубченко О. А. - Розвиток міжрегіонального співробітництва між Україною та Польщею (2015)
Ryba M. - A success of a transformation of the Polish economy after 1989 (2015)
Ніколенко Т. І. - Особливості інноваційно-інвестиційного розвитку ЄС в контексті міжрегіонального співробітництва (2015)
Чентуков І. Ю. - Торговельна політика Європейського Союзу в сучасних умовах (2015)
Захарова О. В. - Особливості оцінки рівня інтеграційної взаємодії країн та регіонів світу (2015)
Балабанова Н. В. - Міжрегіональне співробітництво в системі регіональної політики Європейського Cоюзу (2015)
Михайлов О. І. - Формування стратегічних альянсів ТНК в сучасних умовах розвитку глобального ринку інновацій (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації (2015)
Шинкарук В. Д. - Оцінний компонент в лексичному значенні слова (2016)
Глущенко В. А. - П. О. Лавровський про природу й походження редукованих голосних (2016)
Харченко С. В. - Умови вживання називного та орудного предикативних у складеному іменному присудкові (2016)
Добровольська О. Я. - Прізвищева система середньоанглійського періоду як джерело вивчення апелятивної лексики: лінгвістичні й соціально-історичні аспекти (2016)
Babenko O. V. - Processes of assimilation of English borrowings in Modern Ukrainian, Ilin S. V. (2016)
Vakulyk I. I. - Factors of linguistic and speech competence formation (2016)
Грозян Н. Ф. - Об’єктні та суб’єктні інфінітиви в ролі додатка (2016)
Телеки М. М. - Епонімічні терміни: збереження культурно-історичної інформації та пам’яті народу (2016)
Аліменко О. С. - Засоби реалізації та загальні тенденції розвитку традиційно-історичного принципу письма в українській і корейській орфографії з XV до ХХІ ст (2016)
Сергієнко К. П. - Лінгвокомунікативні цінності української та англійської культури (2016)
Шинкарук Л. В. - Внесок Михайла Грушевського в організацію української науки (2016)
Ковальчук Н. Д. - Архетип софійності в контексті творчого доробку Павла Тичини (2016)
Токмань Г. Л. - Екзистенціально-діалогічне прочитання мотиву смерті коханої людини в поезії І. Франка, Лесі Українки, В. Свідзінського (2016)
Babenko O. V. - Stylistic devices of the psychological portrayal of characters in the novel by Francis Scott Fitzgerald "The Great Gatsby", Marchukov Yе. S. (2016)
Микитюк В. І. - Педагогічна концептосфера Івана Франка: Історія вивчення і стан рецепції (2016)
Chaikovska O. V. - Modernizm tradition in Alan Moore’s graphic novel "V – forvendetta”, Chuchno L. A. (2016)
Шинкарук О. В. - Михайло Грушевський – центральна постать в українській політико-правовій думці кінця ХІХ–першоїтретини ХХ ст (2016)
Сахневич М. С. - Жанрова специфіка книги віршів (2016)
Амеліна С. М. - Структурно-семантична характеристика англійських термінів підмови ветеринарії у контексті україномовного перекладу, Гопак І. М. (2016)
Амеліна С. М. - Лексико-семантичні особливості німецьких термінів рослинництва і їх переклад, Овчаренко В. О. (2016)
Жукова Л. В. - Особливості перекладу німецьких текстів аграрного спрямування в аспекті перекладацьких трансформацій, Зайцева М. Ю. (2016)
Сидорук Г. І. - Встановлення перекладної взаємовідповідності англійських і українських термінів аграрної економіки, Булка Н. О. (2016)
Hlukhovs’ka N. A. - Difficulties of agricultural terms translation from English into Ukrainian (based on the agrobiological and technical terms) (2016)
Дем’янова Ю. О. - Іншомовна освіта в Канаді: специфіка та механізми регулювання (2016)
Максимчук В. С. - Прийоми і стратегії навчання німецької мови (з досвіду зарубіжної методичної науки) (2016)
Вихідні дані (2016)
Андрійчук В. Г. - Черговий раунд переговорів країн-членів СОТ і гіпотетичні можливості впливу його результатів на умови розвитку світової торгівлі та зовнішньої торгівлі України зокрема, Іванов Є. І. (2014)
Монастирський Г. Л. - Адаптація муніципального управління в Україні до демократичних стандартів у контексті європейської інтеграції (2014)
Кіщак І. Т. - Транспортні коридори в системі транскордонного співробітництва України, Шевчук С. П. (2014)
Чичкало-Кондрацька І. Б. - Соціально-економічні наслідки поглиблення інтеграційних процесів між Україною та ЄС (2014)
Панухник О. В. - Регулювання інтеграції населених пунктів в Україні на основі впровадження досвіду ЄС (2014)
Скрипчук П. М. - Тенденції та закономірності розвитку світової продовольчої галузі, Хоменко А. Є. (2014)
Мазуренко В. П. - Впровадження мережевої парадигми як запоруки високої конкурентоспроможності країни (2014)
Ільницький Д. О. - Циклічність у компетентнісному підході: cучасний світовий досвід, Василькова Н. В. (2014)
Відякіна М. М. - Міграційно-візова складова співробітництва України з ЄС в умовах економічної інтеграції (2014)
Гудзь Ю. Ф. - Сучасні реалії: проблеми переорієнтації експортоорієнтованих підприємств України з російських на європейські ринки (2014)
Матвієнко Р. О. - Закордонний досвід реалізації трансформаційних процесів в контексті реалізації політики регіоналізації (2014)
Стаканов Р. Д. - Механізм інтеграції України в європейський ринок праці в умовах підписання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС (2014)
Яремович П. П. - Роль розвитку інфраструктурних об’єктів України у транскордонному співробітництві (2014)
Шинкаренко В. І. - Створення АСЕАН і особливості її еволюції (2014)
Крамаренко А. В. - Механізм взаємодії інноваційних систем України та ЄС (2014)
Лошковська Х. С. - Креативні індустрії як сучасний сегмент стратегічного розвитку країн світу (2014)
Німченко Н. С. - Мегаполіси як ключові вузли зовнішньоекономічного простору (2014)
Пушко Р. О. - Міжнародні параметри оцінки ефективності страхування аграрного сектора України (2014)
Ткаченко Н. Г. - Стратегічні напрямки розвитку міста в контексті ринкових відносин (2014)
Ігнатченко Н. М. - Розміщення IPO як пріоритетний напрям інвестиційної діяльності комерційних банків України в умовах євроінтеграції (2014)
Содержание (2016)
Предисловие главного редактора (2016)
Европейский обучающий курс по панкреатологии (2016)
Просоленко К. А. - Курация пациентов с хроническим панкреатитом согласно последним украинским стандартам (2016)
Губергриц Н. Б. - Панкреатический асцит: еще одно из многих проявлений панкреатита, Беляева Н. В., Фоменко П. Г. (2016)
Осипенко М. Ф. - Доказательная база применения лекарственных препаратов в лечении хронического панкреатита, Бордин Д. С., Бикбулатова Е. А. (2016)
Ливзан М. А. - Патоморфоз хронического панкреатита: новое в привычном, Лялюкова Е. А. (2016)
Munigala S. - Чрезмерное курение связано с развитием первого эпизода острого панкреатита в более молодом возрасте и с высоким риском рецидива острого панкреатита, Conwell D. L., Gelrud A., Agarwal B. (2016)
Исмаилов С. И. - Нарушения углеводного обмена у больных с хроническим панкреатитом, Назыров Ф. Г., Азизов Б. А. (2016)
Циммерман Я. С. - Синдром функциональной диспепсии и/или хронический гастрит? (2016)
Танрыбердиева Т. О. - Современный взгляд на неалкогольную жировую болезнь печени, Бекнепесова М. Ч., Курбанов В. А., Агаханова О. Н. (2016)
Сохарев А. С. - Применение комбинированного способа консервации печеночного трансплантата в эксперименте, Краснов К. А., Будаев А. В., Краснов О. А., Плотникова Е. Ю. (2016)
Плотникова Е. Ю. - Микробный пейзаж кишечника и метаболический синдром - что общего? (2016)
Будкін В. С. - Соціально-політичні чинники підвищення стійкості економіки європейських країн СНД (2014)
Варналій З. С. - Напрямки підвищення стійкості та забезпечення зовнішньоекономічної безпеки регіонів України, Білик Р. Р. (2014)
Каніщенко О. Л. - Прогнозні сценарії інтернаціоналізації інноваційного розвитку в умовах глобалізації, Козлова А. І. (2014)
Мазуренко В. П. - Світовий досвід формування і реалізації ефективної бюджетної політики: практика Російської Федерації (2014)
Чеберяко О. В. - Сутність офшорної фінансової діяльності та її вплив на економіку України (2014)
Бабина О. Є. - Концептуальні основи моделювання процесів формування та реалізації потенціалу підприємства (2014)
Єлісєєнко Н. О. - Рух інформаційних потоків при злиттях і поглинаннях, Стародубцева О. І. (2014)
Євтушенко В. А. - Феномен соціальної відповідальності у підвищенні стійкості корпорацій на національному та міжнародному рівнях, Шевченко Т. П. (2014)
Квасницька Р. С. - Особливості змісту категорії "потенціал" (2014)
Карпенко О. О. - Імітаційне моделювання процесу функціонування інноваційно-індустріальних кластерних об’єднань (2014)
Липова Т. В. - Інструменти програмування координації та управління проектами міжнародних організацій в Україні (2014)
Нечай О. О. - Аналіз розвитку зовнішньої торгівлі запорізького регіону з країнами Європейського Союзу (2014)
Нямещук Г. В. - Якісні характеристики формування "нової" економіки в контексті інформатиза­ції світогосподарського розвитку (2014)
Редзюк Є. В. - Необхідність формування ефективних вітчизняних корпоративних інститутів власності в умовах глобалізації (2014)
Фліссак К. А. - Механізми державної підтримки експорту у підвищенні стійкості економіки (2014)
Шевченко В. В. - Прибуток як показник ефективності в умовах трансформації економіки України (2014)
Сібекіна А. Ю. - Підписання угоди про асоціацію з ЄС в умовах економіко-політичної кризи в Україні (2014)
Іващенко Т. Ю. - Індекс сталого людського розвитку: методика і практика дослідження (2014)
Шевчук А. А. - Теоретичні аспекти дослідження ролі інструментів контролю щодо формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів (2014)
Артеменко Л. В. - Фінансове забезпечення інноваційного розвитку як фактор економічної безпеки України (2014)
Воронкова І. Ю. - Організаційно-економічні основи управління кластероутворенням (2014)
Нерода-Березка К. І. - Об’єктивна основа інтернаціоналізації створення знань транснаціональних корпорацій (2014)
Кутовий Т. В. - Зворотне поглинання як спосіб виходу компанії на фондовий ринок США (2014)
Кандела Ю. І. - Новітні детермінанти державного капіталізму (2014)
Огіда П. П. - СОТ: нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі та їх наслідки (2014)
Вихідні дані (2014)
Власова Т. Р. - Еволюція концепцій людського капіталу та капіталу здоров'я як його складової (2015)
Горбань А. В. - Розвиток централізованих перевезень в УРСР та їх значення у взаємодії різних видів транспорту (1950-1980 рр.) (2015)
Ваніна Н. М. - Формування стратегії розвитку експортного потенціалу України (2015)
Джусов А. А. - Разработка индикатора верхних разворотных точек международных фондовых рынков (2015)
Михайленко О. Г. - Сучасні тенденції та проблеми розвитку міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією в контексті сталого розвитку (2015)
Пахомова О. А. - Оцінка участі України в процесах міжнародної інвестиційної діяльност (2015)
Черленяк І. І. - Перспективи розвитку туристичного бізнесу у карпатському Єврорегіоні, Талапа С. Ю. (2015)
Бервено О. В. - Качество жизни в системе управления национальной экономикой (2015)
Гугул О. Я. - Культурно-подієвий туризм як складова анімаційної атрактивності туристичної дестинації (на прикладі Тернопільської області) (2015)
Демченко О. В. - Імперативи трансформацій потенціалу аграрного виробництва в контексті циклічності його розвитку (2015)
Лисенко О. А. - Ключові проблеми розвитку ринку хліба та хлібопродуктів в контексті забезпечення продовольчої безпеки країни (2015)
Мордовець А. В. - Систематизація предметно-категоріального апарату предметної області соціально-економічного партнерства органів влади та суб’єктів господарювання (2015)
Покотильська Н. В. - Науково-фінансове забезпечення та активізація інноваційної діяльності в Україні (2015)
Потравка Л. О. - Оцінка синергетичного ефекту структурних трансформацій агропродовольчого сектора України (2015)
Ржепішевська В. В. - Особливості інвестиційного забезпечення бізнес-середовища України, Дяченко А. Г. (2015)
Сушарник Я. А. - Формування системи конкурентоспроможності на різних рівнях управління економікою (2015)
Яровий В. Д. - Забезпечення адаптаційної ефективності аграрного землекористування сільських домогосподарств (2015)
Аванесова Н. Е. - Міжнародні стратегії оборонно-промислових підприємств у сучасних умовах господарювання, Чупрін Є. С. (2015)
Боковець В. В. - Розвиток корпоративної культури готельно-ресторанного бізнесу в Україні (2015)
Вострякова В. І. - Концептуальна модель аналізу агропродовольчого ланцюга постачання (2015)
Дараган О. О. - Управління ризиками інвестиційної діяльності на підприємствах залізничного транспорту (2015)
Живець А. М. - Сучасні інструменти стратегічного управління вищим навчальним закладом (2015)
Христенко О. В. - Особливості управління інвестиційною діяльністю на машинобудівних підприємствах України, Заворотній Р. С. (2015)
Зборовська О. М. - Стратегія розвитку підприємницьких мереж, ніколаєнко Д. В. (2015)
Кінаш і. А. - Регулювання процесів ресурсозбереження на основі удосконалення економічного механізму (2015)
Кінаш І. А. - Аналіз ефективності інноваційно-ресурсної та логістично-маркетингової компонент організаційного механізму управління в умовах євроінтеграційної трансформації підприємства, Шерстюк Р. П., Погайдак О. Б., Кузьмак О. І. (2015)
Нишенко О. В. - Підходи до визначення та класифікації бізнес-процесів виробничого підприємства (2015)
Поповиченко Г. С. - Удосконалення механізму управління формуванням та експлуатацією основних засобів виробництва вітчизняних аграрних підприємств (2015)
Ромашова Я. В. - Особливості аналізу ліквідності в системі оцінки фінансового стану сільськогосподарських підприємств (2015)
Сигида Л. О. - Особливості вибору маркетингових каналів для інноваційно активних підприємств, Сигида Н. О. (2015)
Славіна Н. А. - Формування поведінки менеджера в конфліктних ситуаціях (2015)
Сусіденко В. Т. - Формування й аналіз стану фінансової безпеки торговельного підприємства, Сусіденко О. В. (2015)
Харковина О. Г. - Чинники впливу на ефективність управління інтелектуальним капіталом підприємств (2015)
Шапошникова И. А. - Эволюция концептуальных подходов к анализу сущности и структуры инжиниринга (2015)
Квасній Л. Г. - Підходи до аналізу економічної безпеки туристичних підприємств, Щербан О. Я. (2015)
Бабанська О. В. - Формування моделі транскордонного співробітництва в умовах глобалізації (2015)
Бойко Є. О. - Удосконалення участі держави у формуванні інституціонального середовища регіону, Таран А. А. (2015)
Іртищева І. О. - Економічна діагностика моделі управління логістичною системою регіону, Арчибісова Д. С. (2015)
Королович О. О. - Розвиток малого бізнесу як перспективний напрямок створення конкурентно-ринкового середовища (2015)
Свида І. В. - Еволюція теорій регіонального розвитку як основа сучасного управління регіонами (2015)
Стегней М. І. - Фінансове забезпечення сталого розвитку територіальних громад та екологічне страхування (2015)
Бондаревська К. В. - Удосконалення системи розвитку персоналу на вітчизняних підприємствах, Голік О. А. (2015)
Зибарева О. В. - Активізація девіантної соціалізації економіки регіонів в умовах дезінформації (2015)
Огданський К. М. - Інформаційне забезпечення процесу державного регулювання економічної складової суспільного розвитку (2015)
Труфен А. О. - Основні концепції та трансформація соціальної політики України (2015)
Чижова Н. Є. - Новітні форми інноваційної праці в контексті розвитку людського капіталу (2015)
Алєксєєв В. І. - Структурна трансформація процесу надання кредитною спілкою фінансових послуг в онлайн-режимі (2015)
Бондарчук Л. В. - Ефективне управління грошовими потоками в системі сучасного фінансового менеджменту, Глухова Н. В. (2015)
Годованець О. В. - Концептуальні основи функціонування системи управління ризиками митного контролю в Україні (2015)
Денис О. Б. - Зарубіжний досвід медіації конфліктів в банках (2015)
Корнієнко Н. М. - Аналіз показників дохідної та видаткової частин державного бюджету України (2015)
Мединська Т. В. - Аналіз фіскальної ефективності податку на прибуток в Україні, Черевата Р. Ю. (2015)
Онищенко О. В. - Оптимізація податкового навантаження в Україні, Омельченко Д. О. (2015)
Синютка Н. Г. - Теоретико-концептуальні домінанти формування муніципальної боргової політики, Вівчар О. Й. (2015)
Хмарський В. Ю. - Особливості маркетингових стратегій комерційних банків в Україні (2015)
Андросенко О. О. - Особливості методичних основ аналізу витрат виробництва продукції, Гливенко В. В. (2015)
Кравченко М. А. - Усовершенствование анализа деятельности профессиональных баскетбольных команд (2015)
Осадча Г. Г. - Порівняльний аналіз методів оцінювання ефективності інвестиційних проектів, Дьякова Н. І. (2015)
Камінська Н. В. - Вплив глобалізації та регіоналізації на сучасні міжнародно-правові відносини (2014)
Козлітін В. Д. - Тернистий шлях Сербії до Євросоюзу (1991-2006 рр.) (2014)
Толстов С. В. - Напрями та динаміка інституціональних реформ у Європейському Союзі (2014)
Погорська І. І. - Сучасні геополiтичнi дослідження: вплив традиції i тиск перспективи (2014)
Кондратенко О. Ю. - Перспективи зміни парадигми світового порядку у контексті російсько-української геополітичної кризи (2014)
Максименко І. В. - Зовнішньополітичний курс України як чинник геополітичного лідерства ЄС та Росії (2014)
Лакішик Д. М. - Еволюція безпекової стратегії США в європейському регіоні (2014)
Мітрофанова О. О. - Стратегічне партнерство зі США провідних європейських акторів (2014)
Олійник О. М. - Зовнішньополітична діяльність США в східній Азії (2014)
Хилько О. Л. - Конкурентна боротьба ЄС і Росії на просторі спільного сусідства (2014)
Фесенко М. В. - Проблеми та перспективи формування нового міжнародного порядку в умовах нестаціонарності (2014)
Божко С. О. - Геополітичне положення регіону Балтійського моря (2014)
Бут С. А. - Російсько-китайська взаємодія в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (2014)
Вишневська І. Г. - Категоріально-понятійний апарат стратегії стримування та залучення в американсько-китайських відносинах (2014)
Головань О. О. - Можливості поглиблення співробітництва США та ЄС і роль України (2014)
Зазуляк З. М. - Фактор США у регіоні Латинської Америки на сучасному етапі (2014)
Мазурець Ю. О. - Кримська проблема в контексті забезпечення національних інтересів України: енергетичний аспект (2014)
Забара І. М. - Теоретичні і практичні аспекти сучасного міжнародно-правового режиму інформації (2014)
Котляр О. І. - Співвідношення міжнародного права біженців та міжнародного права прав людини (2014)
Polivanova O. M. - Improvement of EU legal basis concerning the exercise of rights of workers in the context of freedom of movement of workers (2014)
Скрипчук П. М. - Аналіз досвіду країн-членів СОТ щодо забезпечення продовольчої безпеки та використання цього досвіду в Україні, Хоменко А. Є. (2014)
Присяжнюк Ю. І. - Економічний розвиток Китаю в умовах транснаціоналізації, Трофимчук А. П. (2014)
Литвин О. Є. - Особливості інтернаціоналізації національної валюти у транскордонному співробітництві (2014)
Козубова Н. В. - Теоретичні основи та методичне забезпечення діагностики туристичного потенціалу регіонів України (2014)
Вдовичин Я. І. - Дискусійні підходи до проведення монетарної політики Єврозони (на прикладі Бундесбанку) (2014)
Содержание (2016)
Беликов А. С. - К вопросу решения радиационной безопасности на территории южной промышленной площадки ПО "ПХЗ", Пилипенко А. В., Шаломов В. А., Капля А. И., Король Р. И. (2016)
Дашковская Е. - Стандарти вищої освіти: нормативно-правове і організаційне забезпечення, Погребняк В. (2016)
Поздеев С. В. - Дослідження поведінки дерев’яної плити при пожежі за допомогою метода кінцевих елементів, Некора О. В., Демешок В. В., Медведь Б. Ю. (2016)
Беликов А. С. - Повышение безопасности специальных видов работ при ликвидации разгерметизации технологического оборудования, Чаплыгин А. С., Шаломов В. А., Рагимов С. Ю., Улитина М. Ю. (2016)
Третьяков О. В. - Система страхування від нещасних випадків – дієвий важіль управління безпекою праці в країні, Нестеренко С. В., Горстка К. В. (2016)
Сафонов В. В. - Квазіаналогове моделювання акустичних процесів на території сучасного міста, Абракитов В. Э. (2016)
Беликов А. С. - Прогноз шумового загрязнения на прилегающих территориях к промышленным объектам, Рабич Е. В., Нестеренко С. В., Полторацкая В. Н., Маладыка И. Г. (2016)
Касьянов Н. А. - Вдосконалення методів оцінки виробничого ризику при проведенні аварійно-рятувальних робіт (АРР) на об’єктах будівництва, Гунченко О. Н., Коренной В. И., Сабитова О. А., Улитина М. Ю. (2016)
Воскобойник Е. П. - Захисні споруди цивільного захисту: стан і перспективи використання, Дикань С. А. (2016)
Беликов А. С. - Повышение безопасности при развитии аварии путем моделирования процесса воспламенения газовоздушной смеси, Налисько Н. Н., Маладыка И. Г., Рагимов С. Ю. (2016)
Полищук С. З. - К вопросу взаимосвязи температуры дымовых и вентиляционных выбросов при их утилизации с приземной концентрацией загрязняющих атмосферу веществ, Кушнир Е. Г., Троценко А. В., Барабанов С. С., Дядькина А. И. (2016)
Землянський О. Н. - Особливості інформаційних систем з прогнозування зони забруднення та систем підтримки прийняття рішень при хімічних аваріях, Мирошник О. Н., Маладыка И. Г., Капленко Г. Г., Устимович Л. Д. (2016)
Беликов А. С. - Обґрунтування необхідності управління виробничим ризиком, Касьянов Н. А., Гунченко О. Н., Тищенко Ю. А. (2016)
Сорока Ю. Н. - Обґрунтування радіаційної безпеки при проектуванні заходів по розчищенню річки Коноплянка, Рец Ю. Н., Чесанов В. Л. (2016)
Бессонный В. Л. - Прогнозування кисневого режиму річки Сіверський Донець методами математичного моделювання, Третьяков О. В., Кравчук А. М., Стаценко Ю. Ф. (2016)
Бегичев С. В. - Геоинженеринговые исследования – путь повышения безопасного функционирования мегаполисов, Ишутина А. С. (2016)
Диденко Л. М. - Мониторинг безопасности труда в условиях реконструкции предприятий путем усовершенствования автоматизированной системы управления охраной труда, Рыбалка Е. А. (2016)
Паращиенко И. Н. - Снижение шумовой нагрузки в формовочном цехе предприятий ЖБИ и на прилегающих территориях за счет демпфирования поверхностей виброагрегатов, Сафонов В. В. (2016)
Седин В. Л. - Безпека атомних електростанцій з урахуванням надійності фундаментів енергоблоків у понадпроектний термін, Бауск Е. А., Кирнос Е. А., Капленко Г. Г. (2016)
Варадинова Ю. Е. - Анализ дорожно-транспортных происшествий в республике Болгария и меры по снижению их числа (2016)
Бабич А. С. - Підвищення ефективності знезараження при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій шляхом застосування балонних аерозольних генераторів, Годяев С. Г., Улексин В. О. (2016)
Гулевець В. Д. - Вплив умов праці на безпеку в авіатранспортній системі, Халмурадов Б. Д. (2016)
Демиденко А. С. - Оцінка екологічного ризику перевищення концентраціями забруднень атмосфери гранично допустимих величин, Фалько В. В., Полищук С. З., Полищук А. В., Зинченко В. Ю. (2016)
Гармаш С. Н. - Актуальность и перспективы использования мобильных установок для ликвидации последствий аварий с химическим загрязнением территорий в Украине, Митина Н. Б., Герасименко В. А., Рунова Г. Г. (2016)
Дрозд А. А. - Перспективы применения редисперсионных порошков для регулирования свойств гипсовых смесей (2016)
Дьяконов А. В. - Шляхи утилізації опалого листя на територіях міста, Дьяконов В. И., Скрипник Е. С. (2016)
Зацарный В. В. - Нові підходи до вивчення ризик-орієнтованих дисциплін у вищій школі (2016)
Митина Н. Б. - Евакуаційні заходи як спосіб захисту населення в надзвичайних ситуаціях, Плис М. М., Плис М. М., Рогалев М. В., Малиновская Н. В. (2016)
Сериков Я. А. - Теоретические основы решения задачи повышения уровня безопасности функционирования антропогенных систем в среде "человек – техносфера" (2016)
Диденко Л. М. - Особенности разработки проектов организации строительства и проектов производства работ в условиях реконструкции (2016)
Карасёв А. Г. - Особенности численных решений задачи деформирования и устойчивости пологих замкнутых конических оболочек при внешнем давлении (2016)
Хворост Н. В. - Максимінний критерій в основі прийняття рішень по захисту навколишнього середовища від шкідливого впливу автомобільної дороги, Данова К.В., Малышева В. В. (2016)
Беликов А. С. - Огнезащитное покрытие для снижения горючести древесины, Капленко Г. Г., Корж Е. Н., Дзецина Е. В., Устимович Л. Д. (2016)
Цына А. Ю. - Сучасні підходи до декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, Поляков С. В., Сонник Ю. А. (2016)
Беляев Н. Н. - Прогнозирование уровня загрязнения атмосферы при транспортировке сыпучих грузов, Оладипо М. О. (2016)
Сыпко В. Г. - Радіаційний і хімічний захист як складова комплексних заходів захисту населення і територій в умовах надзвичайних ситуацій, Митина Н. Б., Плис М. М., Плис М. М. (2016)
Дмитрюк С. П. - Дослідження та профілактика виробничого травматизму в галузі АПК (2016)
Клименко А. А. - Реконструкция водопроводных сетей в стесненных условиях: безопасность, методы, особенности производства работ (2016)
Колесник И. А. - Исследование микроклимата помещений после отключения системы теплоснабжения для эталонного помещения (2016)
Беликов А. С. - К вопросу оценки и повышения безопасности ТЭС Украины, Капленко Г. Г., Левченко Г. Н., Кирнос Е. А., Шаранова Ю. Г. (2016)
Кулябко В. В. - При повышенной опасности для страны необходимо повысить безопасность зданий, сооружений и человека (2016)
Деньгуб В. И. - Уточнений метод розрахунку втрати тиску в напірних трубопроводах гідротранспорту (2016)
Беликов А. С. - Исследование параметров работы гидроножниц с эксцентриковым интенсификатором с целью повышения эффективности и понижения энергозатрат, Мелашич В. В., Сичко И. Н. (2016)
Петренко В. О. - Фактори, які впливають на мікроклімат в приміщенні, що має дефекти огороджуючих конструкцій і систем ОВК, Петренко А. О., Голякова И. В. (2016)
Чернета В. Н. - Проблемы безопасности населения Украины в условиях вооруженного противостояния и пути их решения (2016)
Вихідні дані (2016)
Ананьева Е. П. - Аспектное изучение феномена толерантности в пределах социокультурного пространства (2015)
Емельянова Н. Н. - Истина и достоверность: потенциальное и актуальное (2015)
Парфьонова О. І. - Артефакти просторових мистецтв як "цитати" в естетиці А. Шопенгауера (2015)
Брояко Н. Б. - Актуальні проблеми сучасного музичного виконавства (2015)
Голущак О. А. - Культурные коды современного города в живописи художников Mариуполя (2015)
Гончар Л. О. - Функціональне спрямування культурно-розважальної діяльності вітчизняних ресторанів (2015)
Демідко О. О. - Театральне мистецтво Північного Приазов’я: Бердянський театр (ХІХ – перша половина XX ст.) (2015)
Дорофєєва В. Ю. - Сучасна українська композиторська школа: нова музика (2015)
Золотарева Е. Н. - Функции пищи в ритуалах перехода в традиционной греческой культуре (2015)
Зорінець С. Ю. - Україна в ЮНЕСКО: перспективи співробітництва та діяльність щодо внесення об’єктів до Списку Всесвітньої Спадщини (2015)
Маслова Ю. В. - Еволюція вокальних шкіл України (2015)
Нікольченко Ю. М. - Моніторинг інформаційного потоку з історії литовсько-польської доби в Україні у вітчизняних фахових виданнях, Анищук М. Ю. (2015)
Онищенко И. Г. - Экономическая культура современной Украины: резерв развития или фактор торможения? (2015)
Орєхова С. Є. - Літопис Великої Вітчизняної війни на поштових марках СРСР (2015)
Петрова І. В. - Професійна підготовка менеджерів індустрії дозвілля в сучасному суспільстві (2015)
Пістунова Т. В. - Сценографія українського музичного театру на прикладі постановки "...У пошуках втраченого часу ...Коло життя..." гурту "Божичі" (2015)
Попова А. Б. - Особливості вокальної манери та сценічного образу Едіт Піаф (2015)
Попович О. В - "Людська аномалія" у полі культурологічного знання (2015)
Радзієвський В. О. - Інфракультура модифікації тіл: резонансний контекст (2015)
Регеша Н. Л. - Роль творчого доробку Черкаського народного хору у розвитку вітчизняної фольклорно-пісенної культури (2015)
Синько Г. П - Життєвий та творчий шлях Івана Кавалерідзе: культурологічний аспект (2015)
Ткач А. А. - Жіночі образи в українській родильній обрядовості (2015)
Фурдичко А. О. - Культура моральних відносин в українській сім’ї (2015)
Харковина Є. Г. - Мистецтво килимарства Полтавського краю: історичні традиції та сучасний стан (2015)
Холодинська С. М. - Концептуальні орієнтири М. Семенка: до постановки проблеми (2015)
Шевченко М. І. - Імперативи культурної політики сучасної України (2015)
Якубовська М. С. - Сучасна інтелектуальна література як засаднича основа культурологічного світогляду (на прикладі творчості В. Медведя) (2015)
Скок Н. С. - Основні риси соціального портрета студента-першокурсника (2015)
Слющинський Б. В. - Вплив етнічної структури українського Приазов’я на виробничу (господарську, професійну) структуру регіону (2015)
Ташкінова О. А. - Ефективність надання соціальних послуг з первинного працевлаштування безробітним молодим фахівцям: теоретико-методичний аспект аналізу (2015)
Сабадаш Ю. С. - Рецензія на видання: Радзієвський В. О. Базові резонансні субкультури сучасної України: монографія / В. О. Радзієвський. – К.: "Логос", 2014. – 664 с. (2015)
Батычко Г. И. - 100 лет назад за один день (Международный день музеев в Мариуполе, фоторепортаж), Орехова С. Е. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2015)
Книжкова полиця (2015)
Віднянський C. - Європейська політика України: основні етапи, проблеми та перспективи реалізації (2016)
Чорна Н. - Україна – Польща: ґенеза стратегічного партнерства крізь призму президентського чинника (2016)
Гергель Ю. - Україна та арабські держави Леванту (Сирія, Ліван, Йорданія): передумови та обставини встановлення дипломатичних відносин (2016)
Харлан Г. - Україна в східноєвропейській політиці Федеративної Республіки Німеччина (2005-2015 рр.) (2016)
Сафар’янс Є. - Криза європейської системи безпеки 2014 р. та її вплив на українсько-австрійські відносини (2016)
Кривець К. - З історії українсько-німецьких літературних зв’язків у ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Піскіжова В. - Діалог культур: роль поезії Тараса Шевченка в процесі становлення новоболгарської літератури другої половини ХІХ ст. (2016)
Іваненко О. - Просвітницька діяльність поляків у Київській губернії на початку ХХ ст. (2016)
Грищенко Ю. - Культурно-освітні процеси в середовищі болгар УСРР (20-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Білоусова Л. - Одеські товариства в організації еміграції євреїв з півдня Російської імперії до Сирії і Палестини у 1880-х – 1920-х рр. (2016)
Ціватий В. - Віденський конгрес 1814-1815 рр.: інституціональний вердикт європейського політико-дипломатичного та суспільно-історичного розвитку (2016)
Бевзюк Є. - Чеська національна ідея періоду початку революції 1848 – 1849 рр. (2016)
Матяш І. - Іноземні консули в Києві доби Української Народної Республіки (2016)
Павленко О. - Політика балканських країн щодо визначення статусу Косово (1990-2016 рр.) (2016)
Боровець І. - Еволюція суспільної думки в Республіці Хорватія щодо європейської інтеграції упродовж 2000-2013 рр. (2016)
Златін О. - Зовнішня політика й національна безпека Румунії у контексті агресії Росії проти України (2016)
Герасимчук T. - Міжнародний порядок ХХІ століття: основні теоретико-концептуальні підходи (2016)
Горенко О. - Історична наука і трансформація правосвідомості (2016)
Волощук М. - Про "звабливість” середньовічної Центральної Європи й угорську русистику (рец.) "Köztes-Európa” vonzásában. Ünnepi tanulmányok Font Márta tiszteletére / Szer. Dániel Bági, Tamás Fedeles, Gergely Kiss, Pécs : Kronosz, 2012, 604 l (2016)
Дзира І. - Південнослов’янські сюжети в "Історії русів” (2016)
Мартинов А. - Перша світова війна в сучасній німецькомовній історіографії: теми й концептуальні ідеї досліджень (2016)
Вялова Ю. - Проблеми польсько-українського діалогу в публікаціях Леона Василевського на шпальтах часопису "Biuletyn Polsko-Ukraiński” (2016)
Михайлюк М. - Щоденникові записи Віктора Клемперера як джерело для дослідження особливостей антисемітської політики в нацистській Німеччині (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, содержание (2016)
Кудряшов В. П. - Рекомендации МВФ по вопросам фискальной политики и их учета в Украине (2016)
Меджибовская Н. С. - Краудфандинг для малого бизнеса: миф или реальность? (2016)
Николюк О. Н. - Направления содействия инновационному развитию сельскохозяйственных предприятий (2016)
Чехов С. А. - Рынок сои Украины: тенденции и перспективы, Чехова И. В. (2016)
Разовский Ю. В. - Классификация минерально-сырьевого и экологического капитала, Сухина Е. Н., Горенкова Е. Ю. (2016)
Шевченко И. В. - Стратегическая экологическая оценка как инструмент экологической политики Украины (2016)
Кременовская И. В. - Правовые рычаги решения жилищных проблем внутреннеперемещенных лиц и активизации их предпринимательской деятельности, Святогор А. А. (2016)
Юрчишин В. В. - Фундаментальный взгляд на фундаментально важную проблему (2016)
Резюме (на английском языке) (2016)
Редакционная политика и этические нормы (2016)
Титул, зміст (2014)
Гаврилова Е. А. - Существует ли спортивная патология миокарда? (2014)
Гунина Л. М. - Злокачественные новообразования и спорт: медицинские, социальные и экономические аспекты (2014)
Мельнов С. Б. - Генетические маркеры успешности спортивной деятельности единоборцев, Козлова А. С., Лебедь Т. Л., Кручинский Н. Г. (2014)
Евдокимова Т. А. - Факторы риска в развитии заболеваний сердечно-сосудистой системы у фитнес-тренеров, Калинина Е. А., Кутузова А. Э. (2014)
Винничук Ю. Д. - Механизмы стимуляции физической работоспособности спортсменов при индуцирующих тканевую гипоксию вибрационных нагрузках, Лисняк И. А. (2014)
Кулемзіна Т. В. - Вікові проблеми адаптації до тренувальних навантажень у футболістів із наявністю малих аномалій серця, Криволап Н. В., Красножон С. В. (2014)
Люгайло С. С. - Аналіз частоти та характеру перебігу соматичної патології спортсменів (2014)
Неханевич О. Б. - Особливості кардіогемодинаміки у спортсменів із малими аномаліями розвитку серця, Дукач Л. М., Сидоренко О. М., Корнілова Т. В. (2014)
Чурганов О. А. - Роль ритмокардиографии в оценке особенностей адаптации лыжников-паралимпийцев с поражением зрения и к условиям спортивной деятельности, Тузлукова М. Д. (2014)
Палладина О. Л. - Особенности оказания диетологической помощи женщинам репродуктивного возраста, занимающихся фитнесом (2014)
Першегуба Я. В. - Аналіз харчування осіб, які займаються аквафітнесом, Оксамитна Л. Ф., Грек А. В. (2014)
Циганенко О. І. - Спортивна дієтологія та перспективи її викладання у вузах фізичного виховання і спорту, Іващенко С. М., Склярова Н. А. (2014)
Левенець В. М. - Препарати, які модифікують структуру остеоартрозу: огляд наукової літератури, Манжалій В. В. (2014)
Дудар Л. В. - Фізична реабілітація осіб молодого віку з наявністю біліарного сладжу, Назарко Н. М. (2014)
Коритко З. I. - Корекція стану регуляторних механізмів серця та працездатності спринтерів (2014)
Титул, зміст (2016)
Донченко С. В. - Дослідження теплозахисних властивостей одягу з теплоізоляційною прокладкою з матеріалу Slimtex, Соколова Ю. М., Рудніцька М. О. (2016)
Варавка В. С. - Вдосконалення процесу поетапного оцінювання відповідності виробів зі шкіри, Бабич А. І. (2016)
Водзінська О. І. - Аналіз конструктивно-технологічного устрою штанів чоловічих, виготовлених в умовах швейних підприємств України (2016)
Мойсеєнко С. І. - Конструкція спального засобу з пакетом матеріалів підвищеної пружності, Панасюк А. С. (2016)
Криль М. О. - Концепції системного підходу до контролю якості продукції, Зубрецька Н. А. (2016)
Сокотун Ж. В. - Практичні аспекти та перешкоди впровадження концепції SPC, Кошелєва О. Б., Зубрецька Н. А. (2016)
Менько Ю. Г. - Розробка і дослідження роторної дробарки для подрібнення відходів легкої промисловості, Місяць В. П. (2016)
Стаценко О. В. - Дослідження роботи мережевого інвертора сонячної батареї, Холоденко О. В. (2016)
Росінська Г. П. - Аналіз роботи вхідного випрямляча-коректора для джерела безперервного живлення, Подвиг Є. В. (2016)
Ківа І. Л. - Стандарт RS-485 і його застосування при побудові розгалужених систем автоматизації, Цвєтков А. О., Лісовець С. М. (2016)
Столяров В. Г. - Автоматизированное удаленное управление устройствами при помощи Ардуино, Голубев Л. П. (2016)
Пилипенко Ю. М. - Моделювання режимів поливу сільськогосподарських культур, Нечепа А. О. (2016)
Петренко А. Е. - Застосування комп'ютерних технологій у підготовчо-розкрійному виробництві, Чупринка В. І. (2016)
Сергеєнков С. О. - Визначення тенденцій у формуванні інтер’єру молодіжного центру культури за умови реновації промислової будівлі, Заварзін О. О. (2016)
Косенко Д. Ю. - Перспективні підходи до організації інтер’єрного середовища позашкільних закладів України еколого-натуралістичного профілю, Кирилич А. Я. (2016)
Крахмальова Н. А. - Обґрунтування напрямів підвищення продуктивності праці, Касперович Ю. В. (2016)
Крахмальова Н. А. - Основні напрями підвищення конкурентоспроможності автосервісного підприємства, Качур Т. А. (2016)
Бабич А. І. - Вплив факторів споживчого вибору на формування асортименту жіночого взуття, Майорова З. С. (2016)
Спрінсян В. Г. - Документаційний менеджмент у роботі з персоналом: сучасні аспекти розвитку (2015)
Шевченко О. В. - Методичні підходи до визначення стратегічних напрямів удосконалення системи документаційного забезпечення комерції України (2015)
Євтушенко О. М. - Комунікаційні механізми репрезентації медіаобразу героя (2015)
Покляцька К. А. - Концептуальна модель міжкультурної комунікації в літературно-художніх виданнях (2015)
Ромах О. В. - Соціологічна база дослідження відчуття страху та тривожності в мас-медіа (2015)
Хіренко О. О. - Інформаційні жанри друкованих ЗМК як складова комунікаційного процесу (2015)
Чернявська Л. В. - Польовий підхід у медіакритиці (2015)
Щербаков Р. М. - Теоретико-методологічні основи дослідження сфери громадського харчування як соціокомунікативної системи (2015)
Афанасьєва (Горська) К. О. - Медіапідзвітність та контент нових медіа: нове прочитання моделі саморегулювання (2015)
Базака Р. В. - Спеціалізована преса Єлисаветграда: платформа для фахової комунікації (2015)
Гиріна Т. С. - Конкуренція радіо- і телемовлення в контексті історії розвитку дитячого радіомовлення Бразилії (2015)
Гоян В. В. - Історія інформаційно-розважального телебачення: український досвід, Захарс Т. А. (2015)
Гресько О. В. - Роль і місце громадянської журналістики у процесі творення новин (2015)
Гусєв А. В. - Спорт і медіа в масовому суспільстві: проблеми взаємодії (2015)
Дударевич І. К. - OhmyNews як приклад громадянської журналістики в Республіці Корея (2015)
Корчагіна О. В. - Інформаційно-ідеологічна політика преси Ворошиловградщини (1941–1943 рр.) (2015)
Костюк Ю. В. - Взаємодія регіональної радіостанції та аудиторії (2015)
Мадей А. С. - Жанровий діапазон історико-культурного контенту інформаційно-аналітичного тижневика "Дзеркало тижня. Україна” (2015)
Макущенко М. О. - Доцільність дотримання принципів інфотейнменту в програмах українського телебачення: аналіз і методологія дослідження формату (2015)
Орєхов В. В. - Вплив ЗМІ на стан національної безпеки України (2015)
Сімашова А. І. - Трансформація суспільного телебачення Італії в 1979–1990-х рр. (2015)
Тяпкіна Н. І. - Читабельність журналістських текстів (2015)
Голік О. В. - Образ жінки в рекламному повідомленні: особливості психологічного сприйняття (2015)
Бессараб А. О. - Соціальнокомунікаційний аспект формування інтересу до української книги в Польщі (2015)
Романюк Н. С. - Друкарня братів Шполянських у Єлисаветграді: типологічний та організаційний аспекти (2015)
Усманова О. В. - Редакторська та видавнича діяльність М. Драгоманова в еміграції (від альманаху до журналу "Громада”) (2015)
Обласова О. І. - Антична риторика як протоформа (2015)
Відомості про авторів (2015)
Бабиюк Г. В. - Контроль и диагностика состояния подготовительных выработок на угольных шахтах, Пунтус В. Ф. (2015)
Антощенко Н. И. - Особенности проявления выбросоопасности углей в ряду метаморфизма, Радченко А. Г., Ашихмин В. Д., Радченко А. А. (2015)
Фесенко Э. В. - Исследование геомеханических параметров взрывной разгрузки пород в кровле выработки трапециевидной формы, Павлов Е. Е., Кушнирук И. В., Матвейчук И. А. (2015)
Филатьев М. В. - Влияние глубины ведения очистных работ на сдвижение земной поверхности, Антощенко Н. И., Пыжов С. В. (2015)
Филатьев М. В. - Особенности формирования траектории максимального оседания точек земной поверхности при её подработке угольными пластами, Антощенко Н. И., Пыжов С. В. (2015)
Филатьев М. В. - Параметры для реализации математической модели сдвижения подработанных угольными пластами пород и земной поверхности, Антощенко Н. И., Пыжов С. В. (2015)
Фесенко Э. В. - Особенности расчета и проектирования рамной трапециевидной усиленной крепи (2015)
Радченко А. Г. - Закономерности проявления внезапных выбросов угля и газа с глубиной, Маркин В. А., Ашихмин В. Д., Радченко А. А. (2015)
Заблодский Н. Н. - Моделирование процессов в погружных электромеханических преобразователях для технологий добычи горючих сланцев, Грицюк В. Ю. (2015)
Ушаков В. И. - Тепловая линейная модель процесса индукционного нагрева неподвижной цилиндрической заготовки, Морозов Д. И., Цодик И. А., Ушаков Д. В. (2015)
Саратовский Р. Н. - Многоячейковый источник питания для индукционного нагрева, Ушаков Д. В. (2015)
Содержание (2015)
Тимошенко В. И. - Расчетно-методическое обеспечение наземной отработки жидкостной реактивной системы управления движением III ступени РКН "Циклон-4", Кнышенко Ю. В., Дураченко В. М., Анищенко В. М., Корельский А. В. (2015)
Витязь П. А. - Технологии получения высокопрочных алюминиевых сплавов, Ильющенко А. Ф., Соболь С. Ф., Савич В. В., Чурик М. Н. (2015)
Клименко Д. В. - Колебания жидкости в упругих оболочках с разным уровнем их заполнения, Тонконоженко А. М., Гнитько В. И., Дегтярев К. Г., Стрельникова Е. А. Калугер Л. Г., Внуков Е. В. (2015)
Приходько А. А. - Численное моделирование трехмерного течения продуктов сгорания в многошашечном РДТТ, Магдин Э. К., Толочьянц Г. Э., Арсенюк М. С. (2015)
Потапов А. М. - Оценка возможности создания напыляемого неуносимого покрытия для ракетной техники (2015)
Сатокин В. В. - Виртуальные испытания корпуса сопла РДТТ, Мусиенко П. Б. (2015)
Гладкий Э. Г. - Процедура оценки полетной безопасности ракет-носителей, использующая геометрическое представление зоны поражения объекта в виде многоугольника (2015)
Гнатушенко В. В. - Технология слияния цифровых спутниковых снимков различного разрешения, Маслей В. Н., Шевченко В. Ю., Хорошилов В. С., Петренко Г. В. (2015)
Логвиненко А. И. - Особенности пассивации отработавших космических ступеней РН (2015)
Черваков О. В. - Напыляемые теплозащитные покрытия на основе полиуретановых водных дисперсий, полимерных и стеклянных микросфер, Симбиркина А. Н., Потапов А. М., Мацука А. И., Черваков Д. О. (2015)
Корчинский В. М. - Информационная технология повышения эффективности тематического анализа многоспектральных космических снимков, Маслей Д. В., Бушанская А. С., Геленко А. Е., Галищук А. А. (2015)
Лисачук Г. В. - Интенсификация процесса спекания Sr-керамики путем введения минерализаторов спекания, Кривобок Р. В., Захаров А. В., Федоренко Е. Ю., Прыткина М. С., Рябинин А. В. (2015)
Коробко В. В. - Особенности рабочих процессов в термоакустических тепловых машинах (2015)
Калинина Н. Е. - Повышение жаростойкости модифицированных никелевых сплавов, Юхименко А. Е., Калинин А. В., Павлов Д. Р. (2015)
Шипко А. Ф. - Методы совершенствования работ по стандартизации в космической сфере, Матус Г. В. (2015)
Стрельцов Е. В. - Метод автоматизированного контроля состояния фонда нормативных документов предприятия, Колесник Н. Ю. (2015)
Ижко В. А. - Метод решения краевых задач баллистики с использованием приближенной аналитической зависимости (2015)
Бигун С. А. - Разработка и создание установки для испытаний узлов стыковки систем термостатирования ракет-носителей, Скоков А. И. (2015)
Савчук В. С. - Ивенсен Павел Альбертович: по материалам исследований Полтавского музея авиации и космонавтики, Пистоленко И. А. (2015)
Наши авторы (2015)
Титул, зміст (2016)
Мосякін А. С. - Судинні рослини флори України, що є високоінвазійними в Північній Америці: географічний аналіз (2016)
Роменська О. В. - Вплив антропогенних факторів на онтогенетичну структуру ценопопуляцій Adonis volgensis (Ranunculaceae), Нецветов М. В. (2016)
Борисова О. В. - Колекція культур мікроводоростей (IBASU-A) як об’єкт національного надбання України, Царенко П. М., Коніщук М. О. (2016)
Неграш Ю. М. - Еколого-ценологічна характеристика Scopolia carniolica (Solanaceae) в Україні. I. Синтаксономія лісів за участі Scopolia carniolica, Воробйов Є. О. (2016)
Пашкевич Н. А. - Популяційний аналіз Аnthriscus sylvestris (Apiaceae) в умовах Лісової зони, Березніченко Ю. Г. (2016)
Парпан В. І. - Поширення та стан популяцій Echinops exaltatus (Asteraceae) на території Південного Опілля, Дмитраш-Вацеба І. І. (2016)
Данилевська О. М. - Морфологічні особливості насінин видів роду Pedicularis (Orobanchaceae) флори України, Футорна О. А. (2016)
Васюк В. А. - Гібереліноподібні речовини в онтогенезі водної папороті Salvinia natans (Salviniaceae), Ліхньовський Р. В., Косаківська І. В. (2016)
Зикова М. О. - Перші відомості про дискоміцети Національного природного парку "Синевир", Джаган В. В., Дудка І. О. (2016)
Шиян Н. М. - Типи таксонів роду Euphorbia (Euphorbiaceae), описаних із території України, що зберігаються у Національному гербарії України (KW), Бойко Г. В. (2016)
Дідух Я. П. - Класифікація рослинності та біотопів: проблеми, рішення, перспективи. Друга Всеукраїнська науково-теоретична конференція, Дубина Д. В., Чусова О. О. (2016)
Кондратюк С. Я. - Міжнародний симпозіум: "Біорізноманіття азійських лишайників та їхнє використання" (20-23 липня 2016 р., Сунчон, Республіка Корея) (2016)
Милых В. И. - Организация численно-полевых расчетов электромагнитных процессов в турбогенераторе при его несимметричной нагрузке (2016)
Петрушин В. С. - Использование многокритериальной оптимизации при проектировании регулируемых асинхронных двигателей, Еноктаев Р. Н. (2016)
Петков А.А. - Имитационное моделирование распределения времени нарастания импульса тока (2016)
Павленко Т.П. - Методология расчета параметров контактов с жидкометаллическим эффектом, для многоамперных автоматических выключателей (2016)
Васьковський Ю. М. - Діагностика кутового ексцентриситету ротора асинхронних двигунів на основі аналізу віброзбуджуючих сил, Гераскін О. А., Беленок Н. В. (2016)
Яровенко В. А. - Управление гребными двигателями электроходов на маневрах, Зарицкая Е. И. (2016)
Гребеников В. В. - Сравнительный анализ магнитных систем электродвигателей с постоянными магнитами для электробуса, Прыймак М. В. (2016)
Титко А. И. - Статистические модели для диагностики термодефектов ротора в условиях переменной нагрузки турбогенераторов, Кучинський К. А., Титко В. А. (2016)
Болюх В.Ф. - Практическая реализация линейных импульсных электромеханических преобразователей в промышленных устройствах, Олексенко С.В., Щукин И.С. (2016)
Мазуренко Л. І. - Моделювання режимів та регулювання частоти обертання вентильно-індукторного двигуна з перетворювачем із С–скиданням коливальним поверненням енергії при зміні кутів комутації, Бібік О. В., Білик О. А., Шихненко М. О. (2016)
Ставинский А. А. - Универсальный метод обоснованного выбора технических решений активной части электрических машин и аппаратов, Ставинский Р. А. , Авдеева Е. А. , Пальчиков О. О. (2016)
Милых В. И. - Численно-полевой анализ магнитного поля трехфазного асинхронного двигателя в статике и динамике, Шилкова Л. В. (2016)
Заблодский Н. Н. - Мультиградиентность полей в массиве ротора шнекового электромеханического преобразователя, Грицюк В. Ю. (2016)
Шинкаренко В. Ф. - Структурний синтез складних електромашинних агрегатів з використанням їх генетичних програм, Шиманська А. А. , Гайдаєнко Ю. В. (2016)
Панченко В. И. - Усовершенствование конструкции генераторов для ветроустановки с аэродинамической мультипликацией, Цыпленков Д. В. , Кириченко М. С. , Федоров С. И. , Гребенюк А.Н. (2016)
Еноктаев Р. Н. - Разработка регулируемых асинхронных двигателей с применением структурно-параметрической оптимизации (2016)
Прус В. В. - Обгрунтування впливу процесу старіння на електричні та магнітні властивості шихтованих осердь електричних машин, Сьомка О. О., Дзенис С. Є. (2016)
Масленников А. М. - Исследование нестационарного нагрева двигателя с катящимся ротором открытого исполнения, Егоров А. В., Дунев А. А., Юхимчук В. Д. (2016)
Бакларь В. Ю. - Phase trajectories of carbon in the process of high-energy modes electroexplosion graphite conductor, Кускова Н. И., Челпанов Д. И. Фазовые траектории углерода в процессе высокоэнергетических режимов электровзрыва графитового проводника (2016)
Баранов М.И. Новый принцип согласования длинной линии передачи импульсов электрического напряжения и тока с нагрузкой - New principle of concordance of long tl impulses of electric voltage and current with loading (2016)
Вінниченко Д. В. Визначення параметрів елементів захисту високовольтного випрямляча зарядного пристрою в генераторах імпульсних струмів - Determining the parameters protection elements of high voltage rectifier in charger devices pulse current generators (2016)
Денисюк Т. Д. - Electric cooking technology is a perspective method of humic substances making, Рачков А. Н. Электроразрядная технология – перспективный путь получения гуминовых веществ (2016)
Журахівський А.В. - Research of influence of the instantaneous value of the operating voltage to the evaluation of there liability of lightning protection of overhead lines, Ліщак І.В., Бінкевич Т.В. Дослідження впливу миттєвого значення робочої напруги на оцінку надійності грозозахисту повітряних ліній (2016)
Князєв В.В. Оновлення національних стандартів в сфері електромагнітної сумісності - Updating national standards in the field of electromagnetic compatibility (2016)
Коваленко А. А. - Method of reducing surge voltage applied to the output Schottky diodes of devices for spark plasma sintering of dispersed compositions, Сизоненко О. Н. Метод уменьшения всплеска напряжения на выходных диодах Шоттки устройства искроплазменного спекания дисперсных композиций (2016)
Колиушко Г. М. - Oil testing machine OTM – 90 development, it's upgrading stages, Пличко А. В., Понуждаева Е. Г. Создание установки для испытания масла УИМ – 90, этапы ее модернизации (2016)
Коробко А. И. - Определение коэффициента отражения от открытой апертуры биконической антенны и регулярного ТЕМ рупора симметричного типа в частотном и временном представлении методом имитационного моделирования, Коробко З. И. (2016)
Кускова Н. И. - Influence of electric energy input modes on the yield of carbon nanopowders from organic compounds in the process of electrical discharge treatment, Петриченко С. В., Цолин П. Л., Бакларь В. Ю. Влияние режимов ввода электрической энергии на выход углеродных нанопорошков из органических соединений в процессе их электроразрядной обработки (2016)
Кускова Н. И. - Electrical and physical properties of carbon nanomaterials, Рудь А. Д., Петриченко С. В., Челпанов Д. И., Цолин П. Л. Электрофизические свойства углеродных наноматериалов (2016)
Листовский Д. И. - Electrospark dispersion of metal granules regimes’ optimization on distribution of energy released in discharge circuit elements, Петриченко С. B. Оптимизация режимов электроискрового диспергирования металлических гранул в жидкости по распределению энергии, выделившейся в элементах разрядной цепи (2016)
Назарова Н. С. - Generalized model of control process of an electric-discharge synthesis of nanocarbon, Вінниченко Д. В., Козирєв С. С., Овчиннікова Л. Є., Чущак С. В. Узагальнена модель керування технологічним процесом електророзрядного синтезу нановуглецю (2016)
Рудаков В. В. - Влияние температуры и барометрического давления на метрологические характеристики резонансного метода диэлькометрии эмульсии типа вода – неполярный диэлектрик, Коробко А. А. (2016)
Судаков Б. Н. - The approach to lingware development of expert system, Иванова М. В., Блажей А. С. Подход к разработке лингвистического обеспечения экспертной системы (2016)
Хвощан О. В. Исследование температурного режима работы зарядного блока электроразрядных погружных устройств - The research of the temperature mode of the charging unit of electric submersible devices (2016)
Терехов А. Ю. - Pulse discharge initiation of self-propagating high-temperature synthesis processes in some powder systems, Кускова Н. И. Параметры процесса самораспространяющегося высокотемпературного синтеза нанодисперсного порошка карбида титана (2016)
Шаламов С. П. Исследование температурного поля стержневого и дискового шунта - A study of the temperature field of the rod shunt and disk shunt (2016)
Бєдункова О. О. - Часова динаміка якості поверхневих вод річок Рівненської області (2016)
Борщевська І. М. - Стан популяцій та охорона весняних ефемероїдів флори Корнинського заказника, Пешко М. Ю. (2016)
Бостан Г. М. - Особливості нецентралізованого водопостачання м. Чернівці, Масікевич Ю. Г., Герецун Г. М. (2016)
Клименко М. О. - Оцінка екологічної безпеки території басейну р. Іква, Клименко О. М., Буднік З. М. (2016)
Вознюк Н. М. - Залежність врожайності сільськогосподарських культур від агрометеорологічних та антропогенних факторів, Собко З. З. (2016)
Ганаба Д. В. - Видове різноманіття та фітосанітарний стан деревних насаджень центральної частини міста Хмельницького (2016)
Гриб Й. В. - Процеси старіння іхтіоекосистеми руслового Млинівського водосховища, Волкошовець О. В., Бандура А. В. (2016)
Гриб Й. В. - Перспективні шляхи інтенсифікації рибопродукції ставових господарств Рівненщини, Сондак В. В., Петрук А. М., Марушкевич М. В., Войтишина Д. Й. (2016)
Залеський І. І. - Сучасний водоресурсний стан Рівненщини, Нестерович О. А. (2016)
Золотарьова І. Б. - Особливості просторово-часової зміни меліоративного стану осушуваних ґрунтів Львівської області (2016)
Олійник О. О. - Особливості вирощування ріпаку озимого в умовах Полісся України, Кучерова А. В., Гольцман О. C. (2016)
Кирпичова І. В. - Використання методу Монте-Карло для аналізу багаторічних досліджень стану поверхневих вод, Дем’янова О. О., Фурманець О. А. (2016)
Клименко Л. В. - Оцінка раціональності використання та якісного стану ґрунтового покриву територій сільських населених пунктів (2016)
Вознюк Н. М. - Моніторинг поверхневих вод р. Стир за гідрохімічними показниками, Копилова О. М. (2016)
Ліхо О. А. - Специфіка функціонування осушувальної системи у верхів’ї р. Турія, Булакевич С. В. (2016)
Гриб Й. В. - Реабілітація басейнів річок Західного Полісся України за впливу наслідків осушувальних меліорацій, Климнюк О. М., Войтишина Д. Й., Михальчук М. А. (2016)
Онищук Н. В. - Сучасний якісний стан ґрунтів сільськогосподарських угідь (2016)
Прищепа А. М. - Діагностування рівня екологічної безпеки агросфери зони впливу урбоситеми за групами індикаторів (2016)
Тимінська Ю. Ю. - Дослідження залежності концентрації фенолу в атмосфері м. Чернівці від напрямку та швидкості вітру, Негадайлов А. А. (2016)
Коротун С. І. - Особливості використання природоохоронних територій у туристичній діяльності України і республіки Польща, Яковишина М. С. (2016)
Кулик С. М. - Вплив удобрення на динаміку накопичення сухої речовини та врожайність сої залежно від кислотності дерново-підзолистого ґрунту в умовах Західного Полісся (2016)
Кривошея І. І. - Товариство сотні в XVII–XVIIІ ст.: проблеми дослідження (2015)
Барвінок О. В. - Імперське законодавство про дворянське самоврядування у південно–західних губерніях Росії (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.), Кривошея І. І. (2015)
Степник З. М. - Розвиток винокурної промисловості в Київській губернії у другій половині ХІХ - на початку ХХ століття (2015)
Мельник І. С. - Туризм як науково–пізнавальна та дозвіллєва сфери повсякденного життя студентства України кінця ХІХ – початку ХХ ст., Стоян Т. А. (2015)
Studnicka–Mariańczyk K. - Tendencje kapitalistycz ne w rolnictwie polskim XIX wieku (2015)
Бей Р. В. - Розроблення проблем механізації тваринництва в контексті діяльності Всеукраїнської академії сільськогосподарських наук (1931–1935) (2015)
Білоконь А. О. - Політичний архів зовнішньополітичного відомства Німеччини про німецько–японські відносини 30–х рр. ХХ століття (2015)
Петренко А. А. - Місіонерський імператив та прояв екуменізму в діяльності київського митрополита Платона (Городецького) (2015)
Водяний О. М. - Д. М. Лєвєнсон та дослідження з питань шкільної гігієни (2015)
Мотуз В. М. - Роль Петра Лебединцева у відкритті перших церковнопарафіяльних шкіл в місті Біла Церква (2015)
Шевченко А. В. - Газета "Юг" під редакцією В. Гошкевича: її позиціонування та роль в суспільно–політичному житті південного регіону (2015)
Шеремета Л. О. - Академік О. І. Смирнова–Замкова – відомий учений–патологоанатом: джерела для реконструкції біографії (2015)
Розовик О. Д. - Переселення єврейського населення на південь УСРР у 1920–1930–х роках (2015)
Комар Є. Г. - Криміналізація представників органів державної влади УСРР у 20-х рр. ХХ ст. (2015)
Зьолковський Н. В. - Львівський Державний Політехнічний Інститут: навчальний процес та підготовка фахівців у 1944–1965 рр. (2015)
Лаврут О. О. - Учительство УРСР першого повоєнного десятиліття: деякі аспекти антропологічного виміру (2015)
Лук’яненко О. В. - "Мій характер не підходить для вчителювання": професійне покликання студентів педагогічних вишів УРСР доби "відлиги" (Ч. 2) (2015)
Посохов І. С. - Історичні реконструкції у туристичній практиці та політиці пам’яті (2015)
Гай–Нижник П. П. - Корупція в Україні: (не)протидія влади й законодавчий популізм (нотатки з недавнього минулого та про (не)уроки історичного досвіду) (2015)
Гукало Т. В. - Роль Генрі Кіссінджера у становленні розрядки у відносинах США та СРСР (2015)
Харченко О. В. - Розвиток провідних тенденцій неформальної освіти музеїв художнього профілю в Україні (початок ХХІ ст.) (2015)
Корсак Р. В. - Перспективи диверсифікації українсько–чеських відносин (2015–2020 рр.) (2015)
Лазуренко В. М. - Досвід полезахисного лісорозведення в Україні, Чепурда Г. М. (2015)
Воронкова В. Г. - Административная деятельность как объект саморефлексии руководителя (Адміністративна діяльність як об’єкт саморефлексії керівника) (2015)
Стояно О. О. - Екзистенційний вимір самоідентифікації особистості (2015)
Ємельяненко Є. О. - Проблема меншин у визначенні маргінальних груп: бідність та безчесність як фактори стигматизації та накладання табу (2015)
Зимарёва Ю. В. - Постмодернизм и Просвещение в изменяющемся мире XXI века (Постмодернізм та Просвітництво в змінюваному світі XXI століття) (2015)
Суський Я. С. - Філософський аналіз значущості психоаналізу З. Фройда для розвитку дослідження структури особистості у теорії соціальних систем (2015)
Слівінська А. Ф. - Ідея "всезагальної гостинності" в трактаті І. Канта "До вічного миру" (2015)
Дойчик М. В. - Гідність особистості у світлі філософського ідеалізму П. Юркевича (2015)
Ільченко Г. О. - Концепція семантичної гри: Я. Хінтікка та П. Лоренцен (2015)
Ляшко Л. П. - Модель екологічної естетики в теоретичній розробці Ю. Сепанмаа (2015)
Матвієнко І. С. - Проблема людської природи та екзистенції у філософській системі Ж.–П. Сартра (2015)
Нікітіна З. І. - Практична діяльність людини як сфера реалізації істинного знання (Теофан Прокопович) (2015)
Попович М. Д. - Специфіка дослідження цінностей у трансцендентальній прагматиці К.–О. Апеля та теорії комунікативної дії Ю. Габермаса (2015)
Колесник І. М. - Взаємозв`язок буддійської філософії та медитативних методик як фундамент для практичного філософування (2015)
Бондарчук В. О. - Відображення в полемічних творах "Апокрисис" і "Антиризис" фактів міжрелігійних конфліктів у Речі Посполитій наприкінці XVI ст. – порівняльний аналіз (2015)
Гоцалюк А. А. - Генезис календарної обрядовості українців у ХХ – на початку ХХІ століття як фактор світоглядного і соціокультурного розвитку (2015)
Приймак Д. Й. - Релігійне паломництво як фактор розвитку сучасного туризму (2015)
Остащук І. Б. - Хресна дорога в пасійному культі Католицької церкви (2015)
Стеценко В. І. - Екзистенціалізм: історико–філософський та релігієзнавчий погляд, Галуйко Р. М. (2015)
Горбань Р. А. - Діалектика міфологічного та релігійного в гуцульській культурі (2015)
Попова И. В. - Мировоззренческие аспекты информационного обеспечения формирования экологического сознания общества (2015)
Лазарович Н. В. - Український соціокультурний простір в контексті трансформаційних процесів: соціально-філософський аналіз (2015)
Олексенко Р. І. - Філософія сталого розвитку в епоху глобалізації (2015)
Старовойт О. В. - Інноваційна культура як потреба і реальність розвитку особистості (2015)
Шаповалова І. В. - Моральне виховання та самовиховання як умови становлення вільної особистості (2015)
Фатхутдінова І. - Особливості розвитку соціального призначення та функцій української сім’ї в умовах демократизації суспільства (2015)
Разуменко О. О. - Комунікативна діяльність як необхідний чинник формування суб’єктності особистості (2015)
Білогур В. Є. - Спорт як вираження духу активності і саморозгортання сутнісних сил особистості: теоретико–методологічний контекст (2015)
Шеремет Л. А. - Гуманізація спорту як чинник оптимізації людиномірності (2015)
Степаненко І. В. - Філософсько-методологічні проблеми узгодження національного, загальноєвропейського і глобального у процесах інтернаціоналізації вищої освіти (2015)
Bąk M. - Wyzwania społeczeństwa wiedzy w świetle bieżących kryteriów oceny pracy nauczycieli (2015)
Тарабасова Л. Г. - Соціалізація особистості дитини в контексті дошкільної освіти (2015)
Нікітенко В. О. - Формування геоцінностей в процесі викладання української мови як іноземної (2015)
Дашдамирова Ч. Ф. - Об элементарных основах жизнедеятельности (2015)
Бабир З. - Мугам в ситуации постмодернизма в контексте единства Восток–Запад (2015)
Григор О. O. - Технології політичного спілкування в контексті сучасних глобалізаційних змін (2015)
Дашевська О. В. - Геополітична структура країн світу: пошуки універсальної моделі розподілу (2015)
Денисюк А. В. - Особливості, значення та умови реалізації діалогу в просторі політичних відносин, Корнієнко В. О. (2015)
Дзятківський В. В. - Морально–політична відповідальність в умовах авторитарного режиму (2015)
Макаренко Л. П. - Особливості партійних комунікацій (2015)
Ніколайчук Г. Г. - До питання про спорт в сучасному політичному процесі (2015)
Полтораков О. - Гібридна війна в контексті асиметричного світоустрою (2015)
Солових Є. М. - Внутрішнє середовище іміджу органу місцевого самоврядування (2015)
Тукаленко І. А. - Вплив біополітичних трансформацій влади на еволюцію прав людини (2015)
Михальчук С. О. - Інтернет комунікації як фактор політичних протестів в Україні (2015)
Конах В. К. - Комунікаційна взаємодія між владою та суспільством в Україні: проблеми та напрями їх вирішення (2015)
Липчук О. І. - Сучасний стан національно–культурної автономії в Україні та перспективи розвитку її політико–правових засад (2015)
Слободян Т. З. - Трансформація виборчого законодавства в Республіці Польща та Україні 1990–2015 рр. (на прикладі місцевих виборів) (2015)
Вонсович О. С. - Роль співробітництва України з НАТО в контексті підвищення рівня обороноздатності та укріплення національної безпеки (2015)
Боринська О. Л. - Необхідність політичного прогнозування трансформаційних процесів зовнішньої політики країн Центральної та Східної Європи (2015)
Баланик А. Я. - Азійські Посли доброї волі ООН та особливості їхньої діяльності, Чарських І. Ю. (2015)
Гаврилюк Г. І. - Еволюція партійної системи Єгипту в світлі концепції демократичного транзиту (2015)
Лимар М. Ю. - Теоретико–методологічні підходи до вивчення концепту Європи та євроінтеграційних процесів (2015)
Majchrowicz B. - Długoterminowa opieka domowa nad pacjentami wentylowanymi mechanicz nie – specyfika i zasady udzielania świadcz eń, Tomaszewska K. (2015)
Глібіщук М. В. - Рецензія на книгу: Баллок Д. Громадянська війна в Росії. 1918-1922. – Нью-Йорк: Вид-во Оспрей, 2008. – 144 с. (2015)
Щербатюк В. М. - Рецензія на книгу: Гаврилюк О. За волю України! Лисянщина під час національно–визвольних змагань в 1917–1920–х роках у контексті загальноукраїнських подій. – Вишгород: ПП Сергійчук М. І., 2015. – 440 с. (2015)
Грінченко Ю. Л. - Моделювання та аналіз економічної політики в умовах Європейського економічного і валютного союзу (2015)
Kozak A. I. - The shale gas and oil revolution and its influence on the American and the global energy markets (2015)
Міндова О. І. - Особливості розвитку пенсійних систем країн Центрально-Східної Європи (2015)
Онищенко О. А. - Соціально-економічні наслідки введення ГМО: конфлікт інтересів транснаціональних корпорацій та України (2015)
Цвєтаєва К. В. - Інноваційно-інвестиційні пріоритети розвитку сфери ресайклингу в ЄС (2015)
Бокій О. В. - Динаміка та фактори платоспроможного попиту населення в Україні (2015)
Давидова О. Ю. - Концептуальні фактори розвитку готельно-ресторанної галузі України, Ліннік В. Ю. (2015)
Добрівский В. Г. - Еволюція наукових поглядів на розвиток аграрного ринку, Паламар І. О. (2015)
Мартинюк О. А. - Формування імперативів сталого розвитку для структурних перетворень економіки (2015)
Орленко О. В. - Стратегічні пріоритети та сучасні завдання розвитку круп’яної індустрії в умовах світової продовольчої кризи (2015)
Поліщук І. І. - Сучасний стан та оцінка прибутковості діяльності підприємств кондитерської промисловості України, Ковальчук А. І. (2015)
Проскуріна М. О. - Креативні індустрії як основа економічної безпеки країни (2015)
Руткевич Т. І. - Аналіз сучасного стану розвитку молочного скотарства в Україні (2015)
Ткаченко В. А. - Організаційно-технологічні аспекти освоєння екологобезпечних технологій в агровиробництві, Хорішко І. В. (2015)
Баранчук В. Л. - Формування організаційного та економічного механізмів корпоративного управління в умовах євроінтеграції, Явтуховська І. В. (2015)
Братюк В. П. - Пріоритетні напрями формування системи соціального страхування в Україні, Пфістер І. І. (2015)
Грицюк Н. О. - Податкова політика в системі стратегічного управління підприємством (2015)
Докуніна К. І. - Концептуальні підходи до формування економічного механізму енергозбереження (2015)
Жуковська В. М. - Соціальний потенціал розвитку підприємств торгівлі (2015)
Заїка С. О. - Фактори формування інноваційного потенціалу підприємств (2015)
Кабаченко Д. В. - Методологические основы разработки и обоснования инновационных проектов развития предприятия, Кныш М. С. (2015)
Короп І. І. - Систематизація методів бюджетного управління як повноцінної системи управління підприємством (2015)
Морщенок Т. С. - Формування системи планування собівартістю продукції в системі управління витратами підприємства, Літвінова Н. В. (2015)
Олефіренко О. М. - Методичний інструментарій обґрунтування впливу параметрів збутової політики на рівень інноваційної активності машинобудівних підприємств України (2015)
Ремига Ю. С. - Пріоритетні напрями розвитку аутсорсингу у логістиці в Україні, Баюра К. В. (2015)
Сахно А. А. - Моделювання мотиваційної норми прибутковості машинобудівних підприємств (2015)
Сидоренко О. В. - "Управління" як базова категорія формування парадигми управління розвитком (2015)
Сугак Т. О. - Оптимізація механізму управління обліковою інформацією в системі економічної безпеки промислових підприємств (2015)
Фаізова С. О. - Розвиток методичних засад збалансованої системи показників як основи управління підприємством (2015)
Чеканська Л. А. - Теоретичні підходи до інвестування аграрних формувань (2015)
Шишмарьова К. В. - Формування організаційно-економічного забезпечення тактичного планування діяльності підприємства (2015)
Гаврилець О. В. - Ринок праці та активність трудової міграції в Україні (2015)
Каленська В. П. - Чинники інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях (2015)
Остафій М. М. - Потенціал підприємницької активності регіонів та особливості побудови системи його оцінки, Ярема Б. П. (2015)
Слюсар С. Т. - Прогнозування організаційно-економічного розвитку сільських територій приміської зони Київського регіону (2015)
Тибінка І. Я. - Ендогенні та екзогенні фактори внутрішньорегіональної соціально-економічної диференціації в Україні (2015)
Артюшок К. А. - Проблеми дослідження потреб та інтересів у розвитку еколого-економічної системи (2015)
Атаманюк Е. А. - Оцінка рівня розвитку людського потенціалу регіонів України (2015)
Захарчин Г. М. - Трансформація функцій управління поведінкою персоналу підприємства в сучасних умовах, Космина Ю. М. (2015)
Маниліч М. І. - Вплив демографічної ситуації на стан національної економіки України, Штерма Т. В. (2015)
Федоришин В. С. - Удосконалення фінансування соціального розвитку територіальних громад на засадах реформування комунальної власності (2015)
Федоришина Л. М. - Міграційна акультурація в системі сучасного розвитку українського суспільства, Шевчук Л. Т. (2015)
Балянт Г. Р. - Зарубіжний досвід регулювання банківської діяльності в кризових умовах (2015)
Бичкова Н. В. - Роль банківської системи у фінансіалізації економічного розвитку України, Ломачинська І. А., Мумладзе А. О. (2015)
Волохова І. С. - Пріоритети тарифного регулювання у сфері комунальних послуг (на прикладі сфери теплопостачання) (2015)
Голуб Р. Р. - Теоретичні підходи до вибору режиму валютного курсу (2015)
Корзаченко О. Ю. - Еволюція наукових поглядів на екологічне оподаткування, Корзаченко О. В. (2015)
Кривенцова А. М. - Удосконалення оцінки фінансового стану страхових компаній в Україні (2015)
Мельничук Н. Ю. - Концептуальні засади розвитку бюджетного менеджменту в Україні (2015)
Сас Х. І. - Теоретичні підходи до антикризового регулювання у комерційних банках України (2015)
Ткачик Л. П. - Оцінка та критерії оптимізації податкового навантаження в Україні, Ткач І. В. (2015)
Шимків С. А. - Соціально-економічні передумови виникнення страхування від нещасних випадків (2015)
Августова О. О. - Організаційні аспекти внутрішнього контролю витрат виробництва на рибопереробних підприємствах (2015)
Больботенко І. В. - Сучасний стан та тенденції розвитку професійного незалежного аудиту в Україні (2015)
Морозюк Н. С. - Аналіз фінансових результатів СВК "Дружба" в розрізі сільськогосподарських підприємств Саратського району Одеської області, Стоянова-Коваль С. С., Губко В. І. (2015)
Ткаченко В. В. - Принципи консолідації фінансової звітності банківських установ (2015)
Солодухін С. В. - Формування системи моніторингу видатків освітньої галузі, Хорошун В. В. (2015)
Васьковська Н. О. - Методологічні аспекти дослідження інститутів соціально-економічної сфери господарської системи суспільства (2015)
Гайдар А. Е. - Посткризисные тенденции в системе занятости населения (2015)
Борісов О. Г. - Маркетинг зовнішньоекономічної діяльності Одеського регіону, Караман О. А. (2015)
Бригадир В. О. - Показники та критерії вимірювання соціальної стратифікації країн ЄС (2015)
Барановська Д. О. - Розвиток кінотеатрального прокату в Україні (2015)
Войчак Д. А. - Структурні елементи та фактори розвитку глобальної інфраструктури агропродовольчого ринку (2015)
Галько Л. Р. - Стратегічні вектори розвитку вищих навчальних закладів України в контексті глобалізаційних викликів сучасного освітнього простору (2015)
Голуб М. О. - Наукові підходи до визначення потенціалу екологічного туризму (2015)
Горбань А. В. - Трудові ресурси автомобільного транспорту української РСР (1960–1980 рр.) (2015)
Muzam J. - Corporate environment during change implementation process (2015)
Аванесова Н. Е. - Оборонна промисловість економіки України як об’єкт дослідження в системі економічної безпеки держави (2015)
Байрактар Ю. П. - Нефінансова звітність підприємств та етапи її формування (2015)
Бархаєва А. Ю. - Вплив рівня розвитку логістичної інфраструктури на формування конкурентних переваг підприємств будівельної галузі (2015)
Білан О. С. - Проблеми формування і впровадження системи управління якістю на вітчизняних підприємствах (2015)
Бояринова К. О. - Наукові підходи до факторної комплектації виробничого середовища промислового підприємства (2015)
Братюк В. П. - Дослідження механізму платоспроможності страхових компаній України (2015)
Бучинська О. В. - Психологія кольору як метод якісного маркетингу (2015)
Васільєва Л. М. - Ефективність використання побічної продукції при переробці насіння соняшнику, Мачак Т. О. (2015)
Тимошевська Т. І. - Використання економіко-математичного моделювання в управлінні земельними ресурсами при реалізації стратегій розвитку сільськогосподарських підприємств (2015)
Бєляєва С. С. - Соціально-орієнтована рекреаційна привабливість міста Черкаси, Івашина Л. Л. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського