Бойченко Е. Б. - Методологічне забезпечення програми моніторингу умов життя регіонального соціуму (2015)
Бондаренко А. В. - Оценка факторов уровня переработки отходов (2015)
Гоблик В. В. - Алгоритм нівелювання негативного впливу інституційно-правових бар’єрів у транскордонних регіонах між Україною та ЄС (2015)
Мареха І. С. - Ментальний портрет українця-землероба як соціальний фундамент національного еколого-економічного розвитку (2015)
Говорко О. В. - Проблеми та перспективи демографічного розвитку в Україні (2015)
Александрова Г. М. - Трактування поняття "ресурсозбереження" в економічній науці (2015)
Бабіченко В. В. - Формування категоріального апарату корпоративних фінансів у сучасній економіці (2015)
Бачо Р. Й. - Дефініції та класифікація небанківських фінансових установ у сучасних умовах (2015)
Бондаренко О. С. - Обґрунтування концепції логістично-орієнтованого управління фінансовими потоками (2015)
Бортнік Н. В. - Зарубіжний досвід податку на нерухоме майно та перспективи його запровадження в Україні (2015)
Онищенко С. В. - Аналіз стану та динаміки дефіциту державного бюджету України, Голян Я. С. (2015)
Давиденко Д. О. - Оцінка ефективності інвестицій в закордонні об’єкти житлової нерухомості (2015)
Давиденко Н. М. - Фінансове планування як інструмент забезпечення фінансової стійкості підприємств (2015)
Абесінова О. К. - Особливості аналізу конкурентоздатності персоналу як складової конкурентоспроможності підприємства (2015)
Бондар Т. Л. - Методика фінансового обліку витрат на забезпечення якості продукції (2015)
Бондаренко Н. М. - Організація внутрішньогосподарського контролю використання основних засобів на підприємстві, Бідняк К. І. (2015)
Горбачук В. М. - Торговельні засоби розвитку високотехнологічної галузі (2015)
Лось В. О. - Оцінювання впливу рівня інтелектуального капіталу на результати діяльності підприємства, Макаренко О. І. (2015)
Лазор Л. И. - Субъекты трудовых процессуальных отношений (2013)
Хуторян Н. М. - Проблеми праворозуміння прямої дійсної шкоди в трудовому праві України (2013)
Іншин М. І. - Загальні та спеціальні норми у правовому регулюванні трудових відносин в сучасних умовах (2013)
Лазор В. В. - Переведення за трудовим правом України: проблеми правового регулювання (2013)
Шамшина І. І. - Правовий статус та місце державних органів у системі суб'єктів трудового права, Плахотіна Н.А. (2013)
Андрейчук Т. В. - Дисциплінарна відповідальність як гарантія реалізації трудових прав та обов’язків суддями (2013)
Бабаскін А. Ю. - Заміна сторони у зобов’язанні як підстава цивільно-процесуального правонаступництва (2013)
Древаль П. В. - Принципи системи соціального захисту працівників органів прокуратури (2013)
Лукаш С. С. - Гарантії працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту за проектом трудового кодексу України (2013)
Осадчий В. І. - Гносеологія правової охорони (2013)
Чернявський С. С. - Адвокатська діяльність у контексті адміністративного права (2013)
Капліна Г. А. - Проблемні питання регулювання праці науково-педагогічних працівників в процесі використання дистанційних форм освіти, Котова Л. В. (2013)
Омельченко Т. В. - Додаткові гарантії трудових прав жінок (2013)
Болдырев К. А. - Экономико-правовое обеспечение инновационной конкурентоспособности экономики Украины (2013)
Безгинський Ю. С. - Особа потерпілого, як один з елементів криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних з порушенням правил безпеки на підприємствах вугільної промисловості (2013)
Брижак А. В. - Запобігання дільничними інспекторами міліції, а також іншими підрозділами та службами ОВС крадіжкам, поєднаним з проникненням в житло (2013)
Букін М. П. - До проблеми забезпечення законності оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ (2013)
Боднарук М. І. - Поняття соціального страхування в сучасних умовах (2013)
Воропаєва Н. Г. - Проблеми регулювання нагляду та контролю за додержанням законодавства про охорону праці (2013)
Гаруст Ю. В. - Міністерство доходів і зборів України в системі центральних органів виконавчої влади (2013)
Голобородько В. О. - Значення посадових інструкцій працівників у правовому регулюванні відносин у сфері праці (2013)
Гомада В. А. - Характеристика процедур у судах, пов’язаних з прийняттям управлінських рішень (2013)
Гостєв В. В. - Проблеми обмеження у кримінальному праві України права громадянина поширення інформації, Старокожев О. А. (2013)
Куцурубова-Шевченко О. В. - Проблеми використання господарсько-правових засобів в діяльності державних вищих навчальних закладів (2013)
Гробова А. А. - Розгляд трудових спорів, пов’язаних з розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця (2013)
Zhdanova O. S. - Civil procedural capacity and capability of foreign persons in Ukrainian civil procedure (2013)
Журавель В. О. - Щодо форм матеріального забезпечення суддів (2013)
Журавльов Д. В. - Нормативно-правове забезпечення діяльності окремих міністерств у євроінтеграційних процесах України (2013)
Загородній І. В. - Організаційно-правові аспекти управління вищими навчальними закладами системи МВС України (2013)
Зеньков Д. О. - Характеристика профспілок як колективного суб’єкту сучасного трудового права (2013)
Кафанова О. В. - Природне право як "етично належне в праві" (загально-теоретичний аналіз на основі наукових поглядів Є. М. Трубецького) (2013)
Кобернюк С. В. - Щодо загальних ознак джерел права соціального забезпечення (2013)
Козіна М. В. - Сутність та значення поняття "професійний спортсмен" (2013)
Комзюк В. Т. - Технічні засоби, як складова науково-технічного забезпечення діяльності митних органів (2013)
Коротких А. Ю. - Проблеми розмежування компетенції між адміністративними та іншими судами (2013)
Котвіцький І. О. - Історичні передумови виникнення та розвитку колективних договорів в Україні (2013)
Кочанова П. В. - Правове регулювання змісту трудових правовідносин при ліквідації та банкрутстві підприємств (2013)
Красюк Т. В. - Правове регулювання оплати праці науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів (2013)
Кутоманов Д. Є. - Переконання та заохочення як методи забезпечення трудової дисципліни в СРСР (2013)
Лазор І. В. - Місце колективного договору у системі інститутів народовладдя: теоретико-правовий аспект (2013)
Лаптєв С. С. - Правова природа службових прав судді адміністративного суду (2013)
Левченков О. І. - Про співвідношення теоретичного знання та практики його реалізації в процесі регулювання суспільних відносин в державах перехідного типу (2013)
Луценко О. Є. - Історико-правовий аналіз розвитку правового регулювання припинення трудових правовідносин із державними службовцями внаслідок вчинення дисциплінарного проступку (2013)
Мартинюк І. В. - Проблеми правового регулювання стимулювання працевлаштування громадян з низькою конкурентоспроможністю (2013)
Мартюшев С. М. - Генезис пенсійного забезпечення працівників (2013)
Матвієнко О. С. - Розвиток і становлення трудового законодавства в незалежній Україні (2013)
Мацюк А. А. - Конституція – правова основа суспільного ладу, формування, організації та здійснення влади народу (2013)
Медведєв Ю. Л. - Електронна комерція в міжнародному приватному праві та праві України: стан та перспективи (2013)
Михайлюк О. В. - Сутність та складові кадрового потенціалу підприємства (2013)
Нестеренко Д. К. - Проблеми правового регулювання та тлумачення "нагляду" та "контролю" за додержанням законодавства про працю (2013)
Орловська І. Г. - Поняття та зміст легалізації основних юридичних спеціальностей (2013)
Петренко В. В. - Адміністративно-правова охорона рибних запасів: поняття та зміст (2013)
Пиж Н. М. - Проблеми реалізації гарантій трудових прав працівників при розірванні трудового договору за підставами організаційно-правового характеру (2013)
Пихтін М. П. - Правове регулювання застосування вогнепальної зброї та відповідальність працівників міліції за незаконне її застосування (2013)
Рекша А. В. - Перспективи розвитку заохочень державних службовців як суб’єктів трудового права (2013)
Салманова О. Ю. - Сприяння громадськості у здійсненні функцій органами і установами юстиції (2013)
Сайнецький О. П. - Джерела соціального забезпечення військовослужбовців (2013)
Сахно В. О. - Напрями реформування діяльності та структури місцевих державних адміністрацій (2013)
Світайло П. Ю. - Щодо правового регулювання робочого часу при сумісництві (2013)
Семенова А. В. - Принцип законодавчого визначення умов і порядку здійснення загально- обов’язкового державного медичного страхування (2013)
Семенченко С. А. - Передача субвенцій між місцевими бюджетами: проблеми правового регулювання в Україні (2013)
Сірко Р. Б. - Порядок укладення договору перевезення вантажу залізничним транспортом за законодавством України (2013)
Середа О. Г. - Щодо системи органів нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства (2013)
Слободенюк І. В. - Громадські формування правоохоронної спрямованості в Україні (2013)
Боханова І. А. - Правова форма контракту (2013)
Стецюк Б. Р. - Кримінальний процес в австрійській та російській імперіях у першій половині ХІХ ст.: порівняльний аналіз (2013)
Таликін Є. А. - Процесуальна дія та судові процедури в структурі господарської процесуальної форми (2013)
Турчин С. О. - Загальна характеристика роботодавця-юридичної особи, як суб’єкта трудового права (2013)
Фоменко Д. О. - Місце спеціальних правових норм з питань регулювання праці науково-педагогічних працівників у системі трудового законодавства України (2013)
Хомич І. Ю. - Сутність принципів єдності та диференціації в соціальному забезпеченні населення України (2013)
Цицюра М. П. - Сучасний стан протидії корупції та хабарництва на Україні (2013)
Чорна К. П. - Удосконалення механізму забезпечення правового регулювання безпеки та гігієни праці (2013)
Шапка О. В. - Перспективи вдосконалення системи охорони здоров’я молоді у процесі трудової діяльності (2013)
Шилова Д. В. - Проблеми тлумачення та застосування статті 284 "Закриття кримінального провадження" Кримінального процесуального кодексу України (2013)
Юскаєва І. П. - Поняття та структурні елементи адміністративно-правового статусу Міністерства соціальної політики України (2013)
Ганусик Ю. Б. - Проблеми формування проциклічної стратегії антиінфляційного регулювання (2015)
Ільницький Д. О. - Вплив фактору часу в освіті на ВВП країн: дослідження міжнародних пропорцій, Ольшевська І. П. (2015)
Королюк Т. О. - Вплив державного боргу на макроекономічні параметри розвитку (2015)
Дяченко А. Л. - Диверсифікація міжнародних функцій сучасних університетів (2015)
Журба І. О. - Наукові засади поширення інформаційної економіки в контексті процесів регіоналізації та глобалізації світового господарства (2015)
Кардаков О. Ю. - Інтелектуалізація секторальних та горизонтальних політик ЄС (2015)
Губарєва І. О. - Сценарне моделювання забезпечення економічної безпеки України (2015)
Гургула Т. В. - Стратегічне планування розвитку міст в Україні (2015)
Дмитерко М. О. - Методологія формування кластерів: напрямки, етапи та фактори впливу (2015)
Ільніцький А. І. - Інформаційне забезпечення формування стратегії розвитку сільських територій (2015)
Іринчина І. Б. - Модернізація системи державного регулювання експортоорієнтовного зернового ринку України (2015)
Коваленко Є. В. - Еволюція відповідальності у бізнесі як відображення соціально-економічних процесів макрорівня (2015)
Колегаев И. М. - Развитие морского транспорта Украины в современных условиях (2015)
Кондратюк О. І. - Проблеми та напрями розвитку зернопродуктового підкомплексу в сучасних умовах (2015)
Гонська М. Р. - Удосконалення кадрової політики торговельних мереж (2015)
Гончаренко І. М. - Перспективи розвитку сфери послуг в Україні в умовах інтеграції до ЄС (2015)
Дем’яненко Т. І. - Формування фінансових стратегій на промислових підприємствах (2015)
Дідух В. В. - Оцінка результативності запланованих заходів з реінжинірингу бізнес-процесів та можливих позитивних наслідків (2015)
Дьомкіна О. В. - Розвиток персоналу сфери інформаційних технологій: поняття, особливості та сучасний стан в Україні (2015)
Єфремова О. С. - Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств малого бізнесу (2015)
Захаркін О. О. - Реалізація інноваційних стратегій підприємств на принципах соціально-відповідального інвестування (2015)
Іванієнко К. В. - Формування стратегії управління експортним потенціалом підприємств в умовах інноваційних змін економіки (2015)
Ілляшенко С. М. - Проблеми і перспективи просування продукції вітчизняних підприємств в Internet, Іванова Т. Є. (2015)
Калініна О. М. - Теоретичні засади корпоративного управління, Зіброва О. В. (2015)
Клюс Ю. І. - Формування критеріїв розвитку корпоративного управління інноваціями на промислових підприємствах (2015)
Корецька О. В. - Сучасні підходи до оцінки стійкості економічної безпеки підприємств портової діяльності (2015)
Дем’ян Я. Ю. - Соціальні наслідки економічного розвитку аграрної сфери закарпатської області та визначення пріоритетів інвестиційного розвитку (2015)
Захарова И. В. - Управление инвестиционной привлекательностью авиационного кластера (2015)
Примачев Н. Т. - Региональные аспекты развития морской круизной индустрии, Ковылина М. А. (2015)
Коржилов Л. І. - Розвиток туризму в Україні в регіональному контексті (2015)
Обиход Г. О. - Загрози природного походження в екологічній безпеці України: оцінка впливу на соціально-економічні системи в умовах глобалізації екологічного простору (2015)
Заєць С. В. - Міграційні пріоритети населення як чинники соціально-економічного розвитку країни, Холявко К. О. (2015)
Далєвська Т. А. - Децентралізація у системі фінансового забезпечення місцевого самоврядування (2015)
Данилевська-Жугунісова О. Є. - Особливості прийняття фінансових рішень на основі аналізу витрат (2015)
Дудчик О. Ю. - Розвиток і функціонування лізингових компаній та лізингодавців в Україні (2015)
Д’яченко А. В. - Кредитування будівництва як особливий вид кредитної діяльності (2015)
Журавльова Т. О. - Управління процентним ризиком банку, Назаркіна Л. І. (2015)
Зачосова Н. В. - Теоретико-методологічні засади управління економічною безпекою у процесі менеджменту сучасних фінансових установ (2015)
Ковтун О. А. - Рейтингове оцінювання пайових інвестиційних фондів як інструмент прийняття інвестиційних рішень домогосподарствами (2015)
Козьмук Н. І. - Імплементація європейських стандартів функціонування фінансової системи в умовах інтеграції України у європейський простір (2015)
Титул, зміст (2016)
Гура Т. Є. - Післядипломна педагогічна освіта в Україні: пріоритетні напрями розвитку (2016)
Ястребова В. Я - Проектні технології у післядипломній освіті керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Бабко Т. М. - Особливості науково-методичної підготовки вчителів до участі у конкурсах фахової майстерності (2016)
Армейський О. С. - Методи i засоби формування правової компетентностi вчителiв технологій у системі післядипломної освіти (2016)
Мосюра А І. - Модель використання управлінських технологій в освітньому процесі загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Гура О. І. - Особливості використання методу схематизації у професійній підготовці майбутніх фахівців, Адоньєва Ю. А. (2016)
Ісаєва С. Д. - Характерні особливості реалізації системи підготовки викладачів до ефективної педагогічної взаємодії зі студентами (2016)
Корсікова К. Г. - Дидактична гра як метод формування професійної спрямованості майбутніх педагогів у процесі практики (2016)
Макаренко О. В. - Дослідження стану формування дослідницької компетентності майбутніх лікарів у процесі вивчення природничих дисциплін (2016)
Макаренко В. І. - Структура системи фахових компетентностей майбутніх лікарів (2016)
Маслова В. А. - Саморегуляція як чинник розвитку психологічної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Магрламова К. Г. - Професійне становлення майбутнього лікаря (2016)
Байбекова Л. О. - Основні засади сучасної професійної підготовки майбутніх філологів (2016)
Ванівська О. І. - Стратегічна іншомовна компетентність як предмет лінгвометодичних досліджень: навчально-діяльнісний підхід (2016)
Момот О. О. - Зміст виховання особистості майбутнього вчителя в здоров’язбережувальному середовищі вищого навчального закладу (2016)
Пєчка Л. Є. - Роль наступності у формуванні основ ціннісного ставлення до власного здоров’я дітей (2016)
До відома авторів (2016)
Передплата Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу "Імідж сучасного педагога" на 2017 рік (2016)
Відомості про авторів (2016)
Мельник О. Г. - Гармонізація інформаційного та методичного забезпечення діагностики інвестиційної привабливості бізнес-структур в умовах європейської інтеграції, Адамів М. Є. (2016)
Кравченко В. І. - Неофіційні елітарні центри та їх економічний, фінансовий і геополітичний вплив на світове господарство (2016)
Голян В. А. - Фінансово-економічний механізм проектного управління територіальним земельно-господарським комплексом: інституціональні передумови формування, Третяк Н. А., Каленська О. В. (2016)
Reznikova N. - Ecological imperatives for extension of globalization processes: problem of economic security (2016)
Матвієнко Г. А. - Напрями формування ефективної фіскальної політики та досягнення cталого розвитку національної економіки в процесі співробітництва України з мвф (2016)
Іващенко А. І. - Перспективи розвитку краудфандингу в Україні як інструменту залучення коштів для підприємств малого та середнього бізнесу, Поліщук Є. А., Диба О. М. (2016)
Богуславський Є. І. - Диверсифікація інвестицій, Опаріна О. В. (2016)
Воронкова Т. Є. - Підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств легкої промисловості, Васильєва М. О. (2016)
Полтавська О. В. - Аналіз чинників конкурентоздатності у процесі стратегічного розвитку підприємств готельного бізнесу (2016)
Шолойко А. С. - Роль реінжинірингу бізнес-процесів при формуванні фінансової безпеки страховика (2016)
Краснова І. В. - Роль та місце банківської системи в забезпеченні економічного зростання в умовах фінансової інтеграції (2016)
Омельченко А. І. - Особливості формування організаційно-економічного механізму технологічного розвитку промислових підприємств (2016)
Єгорова Г. А. - Компаративний аналіз методик оцінювання ефективності злиттів та поглинань: світовий та вітчизняний досвід (2016)
Лавренкова І. М. - Проблеми і перспективи реалізації податкової політики регулювання доходів населення в Україні (2016)
Вакар Т. В. - Методичні засади моделювання конкурентної ідентичності сільських територій (2016)
Калина М. С. - Актуальні завдання державної політики України у сфері фізичної культури та спорту в умовах глобалізації та євроінтеграції (2016)
Корбецький М. Б. - Науково-теоретичні підходи щодо сутності державно-приватного партнерства як інструмента соціальних зобов'язань держави, Пухкал О. Г. (2016)
Варункив Л. В. - Проблемы принятия управленческого решения в системе государственной службы (с учетом врожденных качеств личности), Кизименко Л. Д. (2016)
Качала Т. М. - Визначення об'єктного поля антикризового державного регулювання банківської системи, Стадник А. С. (2016)
Шульга Н. Д. - Стан дослідженості проблеми державної освітньої політики та її ролі у розвитку країни (2016)
Колесник В. Т. - Теоретичні підходи до методологічної функції законодавчого визначення національної безпеки України (2016)
Константинов О. О. - Аналіз сучасних напрямів державного управління соціально-економічним розвитком регіону (2016)
Білокінна І. Д. - Інституції як головні стимули розвитку суспільства та їх роль у формуванні "зеленої економіки" (2016)
Більська О. В. - Соціальні інновації у форматі складників їх формування і реалізації (2016)
Будяєв М. О. - Портфель інвестиційних проектів як базова складова в процесі забезпечення інвестиційної привабливості підприємства (2016)
Vakar K. V. - Formation of agriculture land market, Kosov P. Yu., Hapun O. S. (2016)
Віннікова І. І. - Особливості розвитку ринку консалтингових послуг в Україні, Марчук С. В. (2016)
Вороніна А. В. - Моделювання процесу розвитку персоналу металургійного підприємства, Ніколаєва К. М. (2016)
Гладка Л. І. - Конкурентоспроможність української продукції на прикладі машинобудівного комплексу та шляхи її підвищення, Васильєва В. Р., Шинкаренко К. Е. (2016)
Голубка М. М. - Кооперативна освіта на західній Україні в умовах сьогодення (2016)
Григоренко В. О. - Концепційний підхід до оцінки фінансового потенціалу території (2016)
Добрянская В. В. - Выбор средств распространения рекламы методом комплексной (интегральной) оценки объектов маркетинга, Мирошниченко В. Т. (2016)
Євенко Т. І. - Aдaптaцiя вiтчизнянoї банківської cиcтeми дo зapубiжнoгo дocвiду кpeдитнoї дiяльнocтi бaнкiв (2016)
Єпіфанова І. Ю. - Фактори зростання прибутку підприємства, Гуменюк В. С. (2016)
Іванова Н. В. - Методолого-організаційні аспекти побудови оціночної моделі інфраструктурного забезпечення регіону (2016)
Катана А. В. - Підходи до методики визначення якості харчування регіонального ринку продовольчих товарів (2016)
Кононенко В. А. - Облік витрат та ефективність виробництва соняшнику в сільськогосподарських підприємствах, Барбінягра О. М. (2016)
Котикова О. І. - Забезпечення підвищення конкурентоспроможності продукції молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах в умовах євроінтеграції, Аржанова О. В., Євстрат'єва Т. І. (2016)
Курило О. В. - Стратегія реформування державних фінансів в Україні (2016)
Kushchenko О. I. - Statistical methodology of international comparisons of the European Union countries (2016)
Лукомський Ю. О. - Тенденції і напрями розвитку ринку соків в Україні (2016)
Маврова В. В. - Управління конкурентоспроможністю підприємств в Україні (2016)
Мальченко В. Л. - НДДКР як рушійна сила інноваційного управління в міжнародних компаніях (2016)
Мельник І. М. - Сучасні тенденції розвитку готельного господарства України (2016)
Мельник Т. М. - Аналіз товарної структури імпорту України з країн ЄС, Туніцька Ю. М. (2016)
Мельнікова А. В. - Обліково-аналітичне забезпечення управління ризиками діяльності туристичних підприємств (2016)
Мостенська Т. Г. - Витрати як економічна категорія та їх аналіз на ПАТ "Оболонь", Ковтун О. С. (2016)
Назарова О. Ю. - Статистичне дослідження ринку туристичних послуг (2016)
Обелець Т. В. - Cутністно-структурна характеристика дефініції механізму формування і реалізації виробничої програми машинобудівних підприємств (2016)
Павленко О. П. - Економічна сутність фінансової стійкості підприємств: фактори впливу, оцінка та джерела фінансування, Семиліт І. В. (2016)
Поляниця О. В. - Особливості розвитку електронних платіжних систем в Україні, Яківець В. С. (2016)
Рубаха М. В. - Дивідендна політика як елемент системи формування та використання фінансових ресурсів суб’єкта господарювання, Овчар О. А. (2016)
Савчук Д. М. - Опорні школи як результат соціального розвитку громади (2016)
Сопіна Ю. М. - Фактори виникнення та способи мінімізації ризику кредитування фізичних осіб банку, Ананьєва К. В., Яновська К. О. (2016)
Столяренко О. О. - Методологічний аналіз рівня економічної безпеки підприємств цементної галузі (2016)
Стояненко І. В. - Управління ресурсо- та енергозбереженням в АПК (2016)
Тимошенко Н. Ю. - Ефективність діяльності транснаціональних корпорацій у посткризовий період, Вавінський Б. О. (2016)
Федоронько Н. І. - Система консолідованої інформації ТНК, Вайда О. С. (2016)
Fudała B. - Competitiveness of food and vegetables processing industry enterprises on the example of the Polish market, Galchynska Ju. М., Makarchuk O. Н. (2016)
Шуст О. А. - Європейський досвід державної підтримки й стимулювання виходу дрібних та середніх виробників агропродовольства на організований ринок, Бондаренко Р. І. (2016)
Деркач О. І. - Аналітична обробка текстової інформації за допомогою засобів кластеризації (2016)
Годун Н. І. - Залежність функціонального стану дихальної системи підлітків від способу життя (2016)
Гринцова Н. Б. - Функціональні перебудови гіпофізарно-наднирникової системи статевозрілих щурів-самців за умов впливу солей важких металів та корекції антиоксидантами (а-токоферол) (2016)
Маменко Т. П. - Інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів та активність антиоксидантних ферментів у листках озимої пшениці за дії грунтової посухи, Ярошенко О. А., Троценко В. А. (2016)
Абрамова Л. С. - Системный анализ систем управления дорожным движением, Капинус С. В. (2016)
Богданов О. В. - Аналіз сукупного впливу теплових параметрів шару на ФТА сигнал (2016)
Васильєв В. М. - Моделювання та оптимізація параметрів інтегрованої інерціально-супутникової навігаційної системи з коригувальними ланцюгами, Рогожин В. О., Долінце Б. І. (2016)
Galinskiy A. M. - Ecological and economic efficiency of localization of sources of pollution of soils of technogenic effluents using the technology of the device of the horizontal impervious screen, Meneylyuk O. I. (2016)
Дейкун І. М. - Схеми вибілювання лляної целюлози для хімічної переробки, Барбаш В. А., Сидоренко Д. А. (2016)
Філіппова М. В. - Модульні технології складання редуктора, Соколенко М. В., Гавриш М. О. (2016)
Кирчанов М. В. - Исторические основания и предпосылки болгарского македонизма (2016)
Ніколаєва Н. Б. - Репресії НКВД проти підозрілих радянській владі київських викладачів на прикладі Германа Шлема Мойсейовича (1937 рік) (2016)
Тептюк Л. М. - До 175-річчя від Дня народження відомого історика Володимира Степановича Іконникова, Худолей О. С. (2016)
Аліменко О. Ю. - Консультативна робота адвоката у справах щодо стягнення заборгованості за договором банківського вкладу (2016)
Бабій А. О. - Додатковий строк для виконання зобов’язання (Nachfrist) як передумова одностороннього розірвання договору (2016)
Браславець Ю. Ю. - Правове регулювання істотних умов договору щодо надання житлово-комунальних послуг (2016)
Вальчук О. І. - Соціальне страхування в Кодексі законів про працю УСРР 1922 року та Кодексі законів про працю України (2016)
Грушко М. В. - Кодифікації правил поводження з військовополоненими: проблеми та перспективи (2016)
Гуртієва Л. М. - Наукові концепції підстав прийняття судових рішень у кримінальному судочинстві (2016)
Коваленко Р. О. - Передвиборна агітація на телебаченні на виборах Президента України (2016)
Круковес В. В. - Проблеми застосування термінології при розгляді справ про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу (2016)
Морозюк С. М. - Особливий порядок прийняття та зміни основного закону як гарантія його реалізації (2016)
Orzikh Yu. Н. - Category "notariat". Ontological characteristic (2016)
Скриль С. А. - Вплив права Європейського Союзу на функціонування політичних систем держав Центральної та Східної Європи (2016)
Теребило Н. В. - Насильство як окремий прояв дій, що дезорганізують роботу установ виконання покарань, Міщук І. П. (2016)
Терещук М. М. - Позитивна юридична відповідальність в публічному праві: теоретичний аналіз (2016)
Шевчук М. О. - Деякі особливості правового регулювання інформаційних правовідносин в діяльності органів державної фіскальної служби України (2016)
Волотовська Н. В. - Зміни активності антиоксидантної системи в перші години після експериментального накладання джгута (2016)
Гарас М. Н. - Оцінка ефективності полегшувального лікування дітей, хворих на бронхіальну астму фенотипу пізнього початку залежно від ацетиляторного поліморфізму, Романчук В. В. (2016)
Залявська О. В. - Сучасні підходи до лікування реактивного артриту за умов коморбідності з хронічною хворобою нирок (2016)
Тарнавська С. І. - Особливості контролю вальної терапії атопічної бронхіальної астми в дітей з врахуванням ацетиляторного поліморфізму, Донська Т. В., Січкар І. Б. (2016)
Холодкова Е. Л. - Морфологические проявления дегенеративно-дистрофических поражений позвоночника в эксперименте и после коррекции, Цюрупа А. В., Садовская Ю. А., Горюк И. А. (2016)
Гулянич М. М. - Порівняння чутливості перещеплюваних культур клітин до вірусу інфекційного ринотрахеїту великої рогатої, Недосєков В. В. (2016)
Лебедева Н. А. - Игровое кино в образовательном процессе (2016)
Романенкова Ю. В. - "Сила бамбука и гибкость плюща": поликомпонентность творче ской манеры Ольги Карпенко (2016)
Каменський В. І. - Планувальна структура західноєвропейських середньовічних міст (VIII-ХІІ століття) (2016)
Пахолюк О. А. - Дослідження пріорітетних напрямків вітру у міській забудові, Ящинський А. Л. (2016)
Кодацька Н. О. - Гендерні аспекти прояву страхів і тривожності у студентів юнацького віку, Терпімова П. Є. (2016)
Бурый А. Р. - Апокалиптические мотивы в фильмах Ф. Ланга и А. Ганса (2016)
Деркач Л. М. - Стан і перспективи розвитку української журналістської освіти (2016)
Майорова М. Є. - Поняття політичного ток-шоу як розважального стилю, Чекмишев О. В. (2016)
Шевчук Ю. С. - Концептуальна кінореклама як соціально-комунікаційна технологія (2016)
Галич А. О. - Портрет Тараса Шевченка в романі польського письменника Є. Єнджеєвича: еволюція зовнішності (2016)
Кравченко О. О. - Особливості функціонування сленгізмів у сучасному китайськомовному Інтернет-просторі (2016)
Рудюк Т. В. - Звукова організація поетичних текстів Ліни Костенко (2016)
Сидорова М. О. - Мовний контекст як індикатор конверзаційних імплікатур у реактивних ходах діалогічного дискурсу (2016)
Бондар К. В. - Спосіб життя як модус існування людини тілесної (2016)
Бончук Н. В. - Схильність до адиктивної поведінки у підлітків залежно від особливостей системи ціннісних орієнтацій (2016)
Ларін Д. І. - Методологічні аспекти дослідження історичного смислу періоду відкритої психологічної кризи та його впливу на становлення сучасної психологічної науки (2016)
Маргітай Р. В. - Особливості самооцінки студентів зі схильностями до діяльності у системах "людина – людина" та "людина – природа", Маргітай Л. Г., Міхнова О. І. (2016)
Носко Л. А. - Рефлексивне освітнє середовище як засіб професійного становлення майбутніх психологів (2016)
Півень М. А. - Особистісні особливості осіб із різним рівнем емоційної зрілості (2016)
Теглівець Л. В. - Принципи професійних відносин між керівниками та практичними психологами закладів освіти (2016)
Шевчишена О. В. - Вплив особистісних якостей і властивостей на становлення та розвиток обдарованості в підлітковому віці (2016)
Александрова Н. М. - Організаційні форми і методи інтерактивної взаємодії викладача і студента в процесі формування міжкультурної компетенції, Сгадова В. В. (2016)
Деренько В. М. - Культурно-просвітницька діяльність Іллі Киріяка в українській діаспорі Канади (2016)
Дружченко Т. П. - Підсистема вправ і завдань для навчання англомовного професійно-орієнтованого говоріння студентів юридичних факультетів (2016)
Закусилова Т. О. - Педагогічні умови формування основ професіоналізму майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки (2016)
Земба Б. А. - Роль семьи в формировании у детей надлежащего отношения к общественным нормам (2016)
Капінус О. Л. - Інтерактивний підхід у навчанні іноземної мови студентів технічних ВНЗ, Трофімова Г. С., Топча Н. І., Томенко М. Г. (2016)
Кендзьор П. І. - Моделювання системи полікультурного виховання у загальноосвітньому навчальному закладі (2016)
Козир М. В. - Теоретико-методологічні основи інтеграції інформаційно-комунікаційної педагогіки в освітній простір ВНЗ (2016)
Курляк І. Є. - Використання процесу медіації у справах неповнолітніх злочинців у Польщі (2016)
Лісніченко Ю. М. - Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів у процесі вивчення фахових дисциплін на засадах компетентнісного підходу (2016)
Малинівська Л. І. - Стереотипи поведінки дітей підліткового віку при надзвичайних ситуаціях (2016)
Мариківська Г. А. - Формування виразності мовлення старшокласників як складової їхньої мовленнєвої культури (2016)
Мартиненко С. М. - Варіативність змісту освіти як чинник розвитку інтелектуально-творчих умінь учнів початкової школи, Нечипоренко К. П. (2016)
Мельник І. М. - Потенціал педагогічних дисциплін у професійній самоосвіті майбутнього вчителя початкової школи (2016)
Сембрат А. Л. - Історія виникнення гендерних досліджень в педагогічній науці (2016)
Служинська Л. Б. - Міжпредметні зв'язки в процесі вивчення німецької мови у вищому економічному навчальному закладі (2016)
Telna O. A. - Disabled youth in Ukraine: the governmental policies and grassroots activities (2016)
Чикалова Т. Г. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічної діяльності за місцем проживання (2016)
Shevchenko M. Y. - The forming of the professional culture as the development factor of future educators, Dreval A. V. (2016)
Якушко К. Г. - Реалізація педагогічних умов формування іншомовного спілкування майбутніх інженерів (2016)
Запорожець В. А. - Протестантизм в Україні: історичні здобутки і сучасність (2016)
Петриковская Е. С. - Мультикультурализм как проблема философской антропологии (2016)
Саковська О. Ю. - Природа та агент як її принцип у філософії Аквіната. Джерела, впливи та інтерпретації (2016)
Соболь Т. В. - Вища філософська освіта у Франції та Італії: "виклики" та "відповіді" для України, Туренко В. Е., Ярмоліцька Н. В. (2016)
Климчук І. І. - Особливості ґендерного підходу в теорії міжнародних відносин (2016)
Ростецька С. І. - Регіональна ідентичність як предмет наукового аналізу (2016)
Федорчук О. О. - Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України: історія діяльності (кінець 80 років ХХ століття – початок ХХІ століття) (2016)
Яковлев Д. В. - Дилеми вибору (2016)
Кравченко Т. П. - Психолого-педагогічні механізми формування у старших підлітків ціннісного ставлення до власного здоров’я у процесі туристсько-краєзнавчої роботи (2016)
Авдєєва М. С. - Особливості врахування національних традицій при проектуванні поселень за Чорнобильською будівельною програмою (2013)
Авдєєва Н. Ю. - Методичні основи проектування житлових комплексів на територіях, наближених до аеропортів (2013)
Ароян А. С. - Принципи організації критих міських просторів (2013)
Бакулін Є. А. - Дослідження коефіцієнту запасу палі при умові збільшення сейсмічності ділянки, Костира Н. О., Бакуліна В. М. (2013)
Барабаш М. С. - Архітектурно-будівельне проектування об’єкта будівництва на основі моделювання його життєвого циклу (2013)
Батракова А. Г. - Комплексный подход к прогнозированию состояния дорожной одежды с привлечением георадарных технологий (2013)
Бутик М. В. - Містобудівні умови розміщення аеровокзальних комплексів аеропортів (2013)
Василевський О. В. - Геометричне та автоматизоване проектування торсових поверхонь (2013)
Васильченко В. І - Типізація українського дерев’яного будівництва та його історичний розвиток, Гетьман О. В. (2013)
Дудка С. О. - Принципи та прийоми формування інтер’єрів підприємств харчування (2013)
Єпіхіна Д. В. - Народна кераміка опішні як джерело для розвитку українського дизайну (2013)
Ковальов Ю. М - Результати оцінювання та перспективи розвитку паркової зони у центрі Києва, Косаченко В. Ю, Шинкарчук І. В. (2013)
Ковальов Ю. М - Пропозиції щодо стильного оформлення парків у центрі Києва, Косаченко В. Ю, Шинкарчук І. В. (2013)
Костюченко О. А. - Арт-центри у пристосованих приміщеннях. Проблеми та перспективи (2013)
Лисюк І. А. - Особливості формування архітектурного середовища релаксації в аеропорту, Чемакіна О. (2013)
Луцик О. А. - Вплив екологічних факторів на розміщення станцій міського залізничного транспорту, Степанчук О. В. (2013)
Мараховский А. А. - Нон-дизайн как подход к организации групповой работы в проектной команде, Чемакина О. В. (2013)
Михалевич В. В. - Архітектура храму як комплекс християнської символіки у сакральному мистецтві середньовіччя (2013)
Охотнік Є. В. - Особливості дизайн-проектування інтер’єру дитячої бібліотеки, Хавхун Г. М. (2013)
Павленко Н. В. - Урахування механізму контактної взаємодії при розрахунках дорожніх одягів із дискретних матеріалів (2013)
Палиенко О. И. - Информационное моделирование здания в програме САПФИР (2013)
Пеньков В. О. - Особливості забезпечення сталого функціонування підроблювальних вулиць і доріг (2013)
Першаков В. М. - Ефективні конструкції покриттів каркасних будівель (2013)
Правдохін В. В. - Використання традиційних та нетрадиційних екологічних будівельних матеріалів в архітектурі та дизайні інтер’єра, Корженевич Д. О. (2013)
Редько К. О. - Технологічні особливості влаштування водних устроїв на садово-паркових об’єктах, Кушнір А. І. (2013)
Ромашкіна М. А. - Еко-архітектура: інтеграція вітрогенераторів в архітектурі будівлі, Кір'язєв П. М. (2013)
Ряпухін В. М. - Визначення короткотривалої і довготривалої міцності асфальтобетону як термопластичного матеріалу, Нечитайло Н. О. (2013)
Сазонова П. В. - Принципи формування рекреаційних екопоселень (на прикладі Західного Криму (2013)
Сираєва А. Н. - Особливості архітектурно-планувальної організації технопарків (2013)
Солярська І. О. - Архітектура реприза людського буття (2013)
Трошкіна О. А. - Класифікація тематичних парків, Калашнікова В. В. (2013)
Трошкіна О. А - Особливості планувальної організації пішохідних зон, Нестерчук Ю. Ю. (2013)
Трошкіна О. А. - Принципи регенерації промислових територій міста у зв’язку із зміною їх функціонального призначення, Унучко В. В. (2013)
Угненко Є. Б. - Удосконалення математичної моделі прогнозування виникнення ґрунтових зсувів, Тимченко О. М. (2013)
Шевченко Л. С. - Екологічна сутність палацово-паркових комплексів Полтавщини середини XVIII-ХІХ століть (2013)
Юрченко В. А. - Загрязнение нефтепродуктами почв в зоне аэропортов и почв придорожного пространства, Михайлова Л. С. (2013)
Король Э. Н. - Морфологическая изменчивость и систематический статус трематоды Dicrocoelium petrowi (Digenea, Dicrocoeliidae) (2014)
Жовнерчук О. В. - Еколого-фауністичний огляд тетраніхових кліщів (Trombidiformes, Tetranychidae) Чорноморського біосферного заповідника (2014)
Ковальчук А. Н. - Остатки рыб рода Perca (Actinopterygii, Percidae) из отложений позднего неогена юга Восточной Европы (2014)
Мовчан Ю. В. - Сучасний склад іхтіофауни басейну Середнього Дніпра (фауністичний огляд), Романь А. М. (2014)
Писанець Є. - Попереднє порівняння краніальної та зовнішньої морфологічної мінливості тритона Кареліна (Triturus karelinii) з Криму та Кавказу, Кукушкін О., Мануілова О. (2014)
Атамась Н. С. - Современное состояние популяции малой крачки (Sterna albifrons) Среднего Поднепровья, Швидкая З. Ю. (2014)
Кузьменко Ю. В. - Живлення сича волохатого (Aegolius funereus) та сови бородатої (Strix nebulosa) на півночі України, Мішта А. В. (2014)
Коробченко М. - Гризуни-землериї (Rodentia, Spalacidae et Ellobiusini) у зоологічних колекціях України (2014)
Баркасі З. - Мишеві гризуни (Muriformes, Muridae) із Закарпаття у колекціях зоологічних музеїв Києва (2014)
Козелкова Е. С. - Анализ метода оценки точности измерений аппаратуры спутниковой навигации космического аппарата egyptsat-1, Дмитриев И. О., Уварова Т. В. (2014)
Козловський В. В. - Методологія організаційно-технічного забезпечення інформаційної безпеки авіатранспортного комплексу України, Міщенко А. В., Левінсон Г. С., Петруняк І. Ю. (2014)
Тимочко А. А. - Метод тестирования нечеткой логической системы классификации воздушных объектов в процессе контроля воздушного пространства на основе нечетких сетей петри (2014)
Шарабайко О. М. - Аналіз функціонування існуючої системи контролю і аналізу космічної обстановки (2014)
Дружинін В. А. - Алгоритм визначення кутових координат об’єктів моніторингу в багатопозиційних системах радіолокаційного спостереження (2014)
Наконечний В. С. - Аналіз методів виміру радіолокаційних характеристик об’єктів спостереження з метою отримання банку еталонних ознак для їх розпізнавання (2014)
Степаненко Ю. К. - Можливості зменшення роздільної здатності по азимуту РЛС П-18 (2014)
Варламов І. Д. - Математична модель інформаційних потоків автоматизованих систем управління, Гаценко С. С. (2014)
Галаган В. І. - Світові тенденції, проблеми створення та впровадження автоматизованих систем управління військами (силами), Турейчук А. М., Бондарчук С. В., Прокопенко О. С., Панадій К. В. (2014)
Галушка И. Н. - Применение технологий связанных данных для разработки сервисных шин территориально-распределенных предприятий, Щербак С. С. (2014)
Дробік О. В. - Дослідження роздільної здатності терагерцового 3d-радара з використанням інтегральної моделі гармонічних коливань типу 1 (ІМ-1) в умовах значних шумів, Косовець А. М. (2014)
Зінченко А. О. - Багатопозиційна інтегрована система зв’язку і радіолокації із застосуванням методу децимації відліків аналогово-цифрових перетворювачів, Слюсар В. І. (2014)
Коробчинський М. В. - Методика побудови мереж FN на основі динамічних моделей із розподіленими параметрами, Мєшков С. І. (2014)
Кузавков В. В. - Шляхи вдосконалення системи технічного обслуговування, Гайдур Г. І., Коваль Л. Т. (2014)
Кушнєрова Н. І. - Формалізована постановка синтезу оптимально розподіленої структури системи прогнозування нештатних ситуацій (2014)
Макаренко А. О. - Дослідження ефективності роботи телекомунікаційних систем за допомогою інтерактивного програмного забезпечення, Гринкевич Г. О., Гусак М. О., Лелявський Д. Б. (2014)
Перекрестов Д. В. - Підтримка льотної придатності повітряних суден із продовженним ресурсом (2014)
Пузырев А. Л. - Практическая реализация метода инфракрасной эходефектоскопии для контроля элементов конструкции планера самолета в условиях эксплуатации, Ушаков В. В. (2014)
Рагулін С. В. - Метод оцінки експлуатаційної надійності рес при явних і прихованих відмовах (2014)
Рылова Н. В. - Метод оценки динамических приоритетов видов продукции в условиях дискретного производства, Оксанич И. Г. (2014)
Тихонов І. В. - Особливості аналітичного забезпечення експлуатації суден у сучасних умовах, Гудков Д. М., Стадник О. І. (2014)
Чегодаєв Б. В. - Перспективний метод оцінки якості технічного обслуговування пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку (2014)
Шведова В. В. - Оцінювання показників якості тестового простору компютеризованої системи тестування з малими контингентами опитуваних під час пілотного експерименту (2014)
Яцко М. М. - Вибір методу статистичного аналізу надійності та класу моделі прогнозування надійності бортового обладнання літальних апаратів (2014)
Голуб С. В. - Аналіз інформаційної технології обробки даних в процесах управління рухом мобільного робота, Немченко В. В. (2014)
Гринкевич Г. О. - Оцінка ефективності технології "Cloud Computing" в телекомунікаційній мережі, Коршун Н. В., Могилевський В. Б., Малов О. І. (2014)
Жебка В. В. - Синтез оптимальної телекомунікаційної мережі за трьома показниками якості (2014)
Жураковський Б. Ю. - Розробка структури програмного забезпечення при об'єктному підході (2014)
Мирошник О. М. - Комп’ютерна підтримка прийняття рішень в умовах техногенних надзвичайних ситуацій на основі ситуаційного управління (2014)
Петрушен М. В. - Оцінка сучасних технологічних рішень та програмно-апаратних засобів щодо створення центру обробки даних у Збройних Силах України (2014)
Федорова Н. В. - Сеть синхронизации и протокол прецизионного времени (2014)
Хайрова Н. Ф. - Особенности экстракции и идентификации знаний web–контента, Аджит Пратап Сингх Гаутам (2014)
Яремчук Ю. Є. - Особливості розроблення програмних засобів для асиметричного шифрування на основі рекурентних Vk-послідовностей (2014)
Перфілова О. О. - Аналіз особливостей формування архітектурних систем доступного житла в приміських районах великих міст з урахуванням вимог безпеки в надзвичайних ситуаціях, Власенко Г. М. (2014)
Грачова Т. М. - Поетичний простір Леоніда Талалая, Коновалова М. М. (2015)
Дуркалевич В. В. - Семіотизація світу в оповіданні Івана Франка "У столярні" (2015)
Луценко Л. О. - Поняття точки зору у перспективі феміністської наратології (2015)
Новицька О. А. - Естетичні та світоглядні концепти ранньої творчості Aнтона Kрушельницького (2015)
Павленко О. Г. - Жанрово-тематична і стильова конфігурація української прози другої половини ХХ століття (2015)
Панова Н. Ю. - Несчастная любовь как причина самоубийства Филиппа Босини (по роману Дж. Голсуорси "Собственник") (2015)
Пархета Я. В. - Дуалістичність темпераменту Григора Тютюнника: експлікація у художній творчості (2015)
Сардарян К. Г. - Національно-естетичні концепти творчості І. В. Жиленко (2015)
Хорошков М. М. - Неспокій і ностальгія Хуана Мануеля Маркоса (роман "Зима Гюнтера" крізь призму постмодерного світогляду ХХ ст.), Мельничук І. В. (2015)
Шаповал Г. І. - Основні аспекти номінації осіб у малій прозі Богдана Лепкого (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації (2015)
Чернєй В. В. - Перспективи подальшого реформування органів досудового розслідування в системі національної поліції України (2016)
Barash E. - Understanding Of Personnel Certification Of Penal Bodies And Establishments Is The Key To Professional Growth Of Employees, Kruhlova А. (2016)
Хоменко В. П. - Актуальні проблеми створення та функціонування служби фінансових розслідувань у контексті європейських стандартів забезпечення фінансової безпеки (2016)
Мельниченко А. В. - Захист прав громадян під час проведення певних процесуальних дій (2016)
Бакутін Є. І. - Запобігання протиправним діям у сфері адміністративного права за допомогою технічних засобів (2016)
Вязмікін С. А. - Виявлення та припинення правопорушень у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг підрозділами захисту економіки національної поліції України (2016)
Tatarov О. - Ukrainian perspectives of illegal assets recovery (2016)
Горбачевський В. Я. - Питання розслідування насильницьких злочинів, Симоненко Н. О. (2016)
Цюприк І. В. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування терористичних актів (2016)
Запотоцький А. П. - Особливості обстановки вчинення злочинів проти власності у сфері будівництва (2016)
Ємець О. М. - Запобігання сутенерству правоохоронними органами України (2016)
Полях А. М. - Використання слідів запаху в межах протидії незаконному обігу наркотиків (2016)
Василевич Я. В. - Способи вчинення злочинів у сфері державних закупівель (2016)
Фатхутдінов В. Г. - Категорія "національна безпека" як детермінанта операціоналізації поняття "громадська безпека" (2016)
Доманова Т. Ю. - Підходи до нормативного вирішення проблем кримінальної відповідальності за злочини, учинені з двома формами вини (2016)
Гуняк О. Я. - Приватний та публічний інтереси в праві: сучасний стан і перспективи подальшого дослідження (2016)
Резнік Ю. С. - Реалізація принципу справедливості в кримінальному законі України (2016)
Габуда А. С. - Відмежування злочину, передбаченого ст. 342 кримінального кодексу України, від суміжних діянь (2016)
Ковригіна В. Є. - Співвідношення детермінант "право на охорону здоров’я" та "право на медичну допомогу" (2016)
Щербатюк В. М. - Селянство та селянський повстанський рух 1917–1921 рр. у працях Михайла Грушевського дорадянського періоду (2016)
Губар С. В. - Заходи щодо підвищення якості роботи органів кримінальної юстиції УСРР: досвід середини 1930-х рр. (2016)
Орлов Ю. Ю. - Застосування фрактального аналізу кримінальної статистики з метою запобігання злочинам (досвід поліції США), Джужа О. М. (2016)
Бартєнєва І. О. - Проектна технологія навчання в сучасних закладах освіти (2016)
Вієвська М. Г. - Діагностика стану сформованості соціальної Відповідальності майбутніх бакалаврів-менеджерів (2016)
Гвоздій С. П. - Прагматичний підхід у викладанні дисциплін "безпека життєдіяльності" та "основи охорони праці" в класичному університеті (2016)
Гриджук О. Є. - Філософські засади формування професійної комунікативно-мовленнєвої компетентності студентів (2016)
Гуцало Э. У.-С. - Компетентностный подход в подготовке современного специалиста, Matyash O. I. (2016)
Дем’яненко О. Є. - Підготовка майбутніх спеціалістів в полікультурному освітньому просторі засобами іноземної мови (2016)
Добровольська А. М. - Розвиток інтелектуальних здібностей майбутніх лікарів і провізорів у процесі формування іт-компетентності під час навчання за модульними технологіями (2016)
Козлюк О. А. - Підготовка вихователя до навчання дітей іноземної мови (2016)
Костюченко Т. М. - Діагностика ставлення до власного здоров’я Майбутніх соціальних педагогів (2016)
Кудрявцева О. А. - Формування інформаційної культури у майбутніх бакалаврів дошкільної освіти, Комишан А. М. (2016)
Листопад О. А. - Особливості педагогічної творчості вихователя Дошкільного навчального закладу (2016)
Маліновська Н. В. - Використання лінгводидактичної спадщини С. Русової у фаховій підготовці майбутніх вихователів (2016)
Мардарова І. К. - Інформатизація дошкільної освіти: проблеми та перспективи розвитку (2016)
Попова О. В. - Педагогічні умови професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в умовах університетської освіти (2016)
Прокоф’єва-Акопова С. А. - Формування професійних якостей майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2016)
Сердюк Н. М. - Емпатія як компонент конкурентоздатності майбутніх психологів (2016)
Стрілець С. І. - Підготовка майбутніх вихователів до професійного розв’язку педагогічних задач, Смолянко Ю. М. (2016)
Швець Г. Д. - Ігрові технології в навчанні української мови як іноземної (2016)
Шикула Р. Р. - Особистісно-зорієнтована концепція музейної освіти сучасної зарубіжної педагогіки (2016)
Бурлака Б. С. - Використання сучасних технологій комунікацій для оптимізації самостійної роботи студентів на кафедрі технології ліків, Фаді Ал Зедан (2016)
Волощук Н. І. - Перспективність застосування новітніх та "забутих” методів викладання фармакології у вищій школі, Пашинська О. С., Грималовська О. В. (2016)
Вороненко Ю. В. - Післядипломна медична освіта – нові горизонти й перспективи, Мінцер О. П., Палагін О. В. (2016)
Мельничук І. М. - Реальність та перспективи впровадження на сучасному етапі дистанційного навчання у сферу охорони здоров’я, Ястремська С. О. (2016)
Солодовник О. В. - Основні аспекти концепції фахової підготовки молодшого медичного спеціаліста, здатного до безперервного професійного самовдосконалення (2016)
Чоп’як В. В. - Опис корисної моделі на клінічних кафедрах (для отримання патенту України): авторські погляди, Вергун А. Р., Яворська О. Я., Вергун О. М. (2016)
Шухтін В. В. - Реформування вищої освіти в Україні, Котюжинська С. Г., Лєбєдєва Т. Л., Шухтіна І. М. (2016)
Бєленічев І. Ф. - Професійний портрет викладача дистанційного навчання в медичному і фармацевтичному ВНЗ, Моргунцова С. А., Рижов О. А., Бухтіярова Н. В., Горбачова С. В., Риженко В. П. (2016)
Бугай Б. Г. - Межі серцевої тупості: протиріччя між істиною і канонічними правилами перкусії в пропедевтиці внутрішніх хвороб, Андрейчин С. М., Чернець Т. Ю., Члек М. В., Бількевич Н. А., Руда М. М., Верещагіна Н. Я., Ярема Н. З., Кавецька Н. А., Ганьбергер І. I., Кучер C. В. (2016)
Велика А. Я. - Особливості професійного вибору студентів-провізорів, Перепелиця О. О. (2016)
Волощук Н. І. - Науково-методичні основи викладання фармакології лікарських засобів, що впливають на процеси згортання крові, Денисюк О. М., Данильчук В. В., Біговщиць С. В. (2016)
В. В. Добровольський - Деякі аспекти розв’язання конфліктів на прикладі кафедри неврології Одеського національного медичного університету, як один із напрямків культури спілкування та підвищення якості навчального процесу (2016)
Загричук Г. Я. - Організація практичної підготовки студентів-провізорів при вивченні органічної хімії, Демид А. Є. (2016)
Канівець С. В. - Шляхи оптимізації викладання дисципліни "Невідкладна медична допомога” для молодших спеціалістів з медичною освітою, Денисик О. Є. (2016)
Кривошей О. В. - Сучасні методи викладання фармацевтичної хімії (2016)
Левків М. О. - Застосування кейс-методу у фаховій підготовці студентів-іноземців на кафедрі терапевтичної стоматології (2016)
Прилипко Н. А. - Організаційно-методичні підходи викладання іноземним англомовним студентам на фармацевтичному факультеті Одеського національного медичного університету, Вишницька І. В., Унгурян Л. М., Бєляєва О. І. (2016)
Родіонова В. В. - Досвід підготовки студентів до участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді з клінічної імунології та алергології (підсумки викладачів та погляд студентів), Коваленко О. М., Ніколаєнко-Камишова Т. П., Собко С. В., Хмель О. С. (2016)
Семенець А. В. - Про оновлення "Інформаційної системи перевірки знань у медичній освіті”, Чеканов С. Б. (2016)
Спіріна І. Д. - Використання "рівнів навчання” для оцінки знань студентів на циклі "Психіатрія. Наркологія”, Рокутов С. В., Тимофєєв Р. М., Шорніков А. В. (2016)
Стеченко О. В. - Проблема академічної чесності в навчальному процесі та науці: досвід Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (2016)
Суховолець І. О. - Особливості проведення лекційних занять з розділу "Захворювання слизової оболонки ротової порожнини” для студентів-іноземців (2016)
Хобзей М. К. - Деякі аспекти первинної експертизи наукових праць на наявність академічного плагіату, Вергун А. Р. (2016)
Шишка І. В. - Роль матеріально-технічної бази та науково-педагогічного забезпечення в підготовці лікаря майбутнього (сімейного лікаря), Кудієвський А. В. (2016)
Колесник М. Ю. - Роль соціальних мереж у дистанційній освіті лікарів на післядипломному етапі, Качан І. С. (2016)
Кадобний Т. Б. - Передумови, завдання і форми радянізації освіти на Тернопільщині у вересні 1939 – червні 1941 року, Кравчук Л. О., Мельникова К. М. (2016)
Заїка С. О. - Генезис категоріального апарату досліджень інвестиційного розвитку (2014)
Лиськова Л. М. - Перспективи розвитку глобальної торговельної системи: відносини Європейського Союзу, Росії та України (2014)
Чуріканова О. Ю. - Вплив показників внутрішнього валового продукту США на курс долара в Україні (2014)
Гончаренко О. В. - Оцінка інституціональної ефективності агроінновацій: проблеми виміру (2014)
Ігнатенко М. М. - Удосконалення матеріально-технічного забезпечення і соціально-економічного розвитку особистих та фермерських господарств, Постол А. А. (2014)
Кужель В. В. - Аналітична характеристика сучасної моделі регіонального інноваційно-промислового кластеру, Манзій О. П. (2014)
Моісеєнко Ю. М. - Структурно-функціональна модель розвитку регіональної наноіндустрії із компонентами стратегічного планування та управління (2014)
Стегней М. І. - Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності Закарпатської області та можливостей ведення бізнесу (2014)
Трішкіна Н. І. - Маркетинг у діяльності торговельного посередництва (2014)
Цап М. В. - Макроекономічні передумови державної структурної політики імпортозаміщення в Україні (2014)
Базалійська Н. П. - Анкетування як визначальний метод системного дослідження якісної складової трудової поведінки робітника машинобудівного підприємства (2014)
Безугла Т. В. - Тенденції розвитку товарообігу як показника стійкості сфери торгівлі в Україні (2014)
Білошкурська Н. В. - Оцінка впливу маркетингової політики на ефективність діяльності підприємства (2014)
Білявська Ю. В. - Побудова алгоритму процесу змін управління виробництвом на підприємстві (2014)
Вороніна В. Л. - Концептуальні аспекти формування системи управління прибутком торговельного підприємства та організація її обліково-аналітичного забезпечення (2014)
Голік В. В. - Концептуальні підходи до розуміння сутності поняття "стратегія" (2014)
Грицюк Н. О. - Формування стратегії розвитку підприємства на засадах податкової політики в умовах нестабільності (2014)
Гунченко М. В. - Особливості формування та реалізації кадрової політики підприємства у сфері мотивації праці (2014)
Демчук Н. І. - Індикатори і критерії ефективності інвестицій та інвестиційного забезпечення харчових підприємств (2014)
Єлецьких С. Я. - Інноваційні технології управління розвитком підприємства на основі методів імітаційного моделювання (2014)
Звягінцева О. Б. - Моделювання споживчої поведінки на ринках соціально небезпечних товарів, Каташинська М. О. (2014)
Кравченко М. О. - Концепція стійкості підприємства в економічних теоріях (2014)
Куцеконь Л. О. - Теоретико-методичні аспекти кластеризації підприємств (2014)
Мельничук Л. С. - Етичне ведення бізнесу як особливий напрям економічної діяльності (2014)
Олексенко С. В. - Удосконалення механізму управління конкурентоспроможністю фермерських господарств (2014)
Скоромна О. Ю. - Економічна сутність фінансових результатів і особливості їх формування у підприємств різних організаційно-правових форм (2014)
Скриньковський Р. М. - Параметри діагностики кредитоспроможності підприємства, Харук К. Б., Заброцька О. В. (2014)
Станко Г. В. - Інституційно-інфраструктурне удосконалення фінансово-економічних відносин в аграрному виробництві (2014)
Студінська Г. Я. - Методологічні підходи до визначення поняття "бренд" (2014)
Чернишов В. В. - Комплексна оцінка факторів, що пливають на фінансову діяльність підприємства (2014)
Шуміло О. С. - Небезпека, загрози і ризики підприємства: підходи до трактування та уточнення їхньої суті (2014)
Іртищева І. О. - Індекс глобальної конкурентоспроможності: регіональний аспект (2014)
Нездоймінов С. Г. - Регіональні контури кластерного розвитку винного туризму (2014)
Парфенюк Є. І. - Проблеми та перспективи удосконалення державної політики фінансування соціально-економічного розвитку регіону, Шушкова Ю. В. (2014)
Бавровська Н. М. - Порівняльна характеристика сільськогосподарських підприємств України та Франції, Боришкевич О. В., Цибульський С. Ю. (2014)
Хлобистов Є. В. - Природоохоронні індикатори сталого розвитку в системі макроекономічних взаємодій, Пристайко О. П. (2014)
Хмелевська О. М. - Людський розвиток у Херсонській області: сучасні тенденції та перспективи (2014)
Войтович Л. М. - Управління безпекою страхових та перестрахових компаній в Україні (2014)
Дем’янюк О. Б. - Спеціальні заходи у захисті національного товаровиробника на внутрішньому ринку (2014)
Коцюба О. В. - Аналіз динаміки іноземних інвестицій та інвестиційної привабливості України (2014)
Ломачинська І. А. - Вплив інституційного розвитку фінансової системи на економічну безпеку України (2014)
Чижова Т. В. - Сутність і значення податку на доходи фізичних осіб у формуванні фінансових ресурсів регіону, Сисоєнко І. А. (2014)
Яворська Т. В. - Функції та види державного регулювання страхового підприємництва в Україні (2014)
Коваленко О. В. - Організація оплати праці на підприємствах машинобудування та шляхи її вдосконалення (2014)
Курган Н. В. - Поточні забезпечення як засіб перерозподілу постійних загальновиробничих витрат для запобігання збільшенню собівартості реалізованої продукції (2014)
Сокольська Р. Б. - Формування документального забезпечення на стадії планування аудиту, Зелікман В. Д., Єрьоміна О. Л. (2014)
Тютлікова В. В. - Особливості обліку та оцінки гудвілу підприємства в умовах продажу (2014)
Якубенко Ю. Л. - Становлення аудиторської діяльності в Україні (2014)
Гавриленко О. В. - Огляд методів гібридизації інтелектуальної обробки інформації (2014)
Горбачова О. М. - Методика визначення показника сталості функціонування аеропортів у короткостроковому періоді (2014)
Устенко С. В. - Розробка імперативної стратегії управління економічною безпекою підприємства, Іванченко Н. О. (2014)
Титул, зміст (2016)
Передмова (2016)
Бартків О. - Теоретичні основи трансформації цінностей майбутніх фахівців у ціннісні орієнтації, Дурманенко Є. (2016)
Волкова Н. - Підготовка викладача вищої школи як стратегічне завдання (2016)
Воронюк О. - Про специфіку моніторингу якості підготовки докторів філософії (2016)
Галацин К. - Педагогічні умови формування комунікативної культури майбутніх фахівців інженерно-технічних спеціальностей (2016)
Дурманенко О. - Виховна робота у ВНЗ як чинник формування особистості майбутнього фахівця (2016)
Зірка В. - Науковий дискурс: навчання аспірантів створенню якісного наукового тексту (2016)
Ільницький Р. - Зміст підготовки аспірантів у вищих навчальних закладах України, Процишин Н. (2016)
Ковальчук О. - Готовність нового фахівця до забезпечення якості європейських стандартів вищої освіти (2016)
Кожушко С. - Навчання іноземних мов здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) з використанням проектної методики (2016)
Криштоф Світлана - Аспірантура – інноваційна ступінь підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації на сучасному етапі (2016)
Лебідь О. - Теоретичні аспекти підготовки майбутнього керівника загальноосвітнього навачального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури (2016)
Лякішева А. - Утомлюваність викладача вищого навчального закладу в професійній дяльності: причини виникнення та прояви, Грицюк Л. (2016)
Меняйло В. - Дослідницько-інноваційна діяльність в контексті професійної підготовки висококваліфікованих фахівців (2016)
Ольхова Н. - Підготовка студентів до реалізації інтегрованого навчання в початковій школі (2016)
Петренко В. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку нафтогазової освіти в контексті формування передумов інтелектуалізації діяльності суб’єктів національного господарства, Процюк В., Кісь С. (2016)
Повар І. - Ціннісний вимір професійної підготовки майбутнього фахівця, Повар О. (2016)
Скальська Д. - Підготовка фахівців третього рівня освіти нафтогазового профілю: особистісні імперативи науковця в умовах глобалізації (2016)
Сологуб Т. - Навчально-виховне середовище ВНЗ як фактор професійно-особистісного становлення майбутнього фахівця (2016)
Томашевська І. - Формування портфоліо аспіранта як механізм оцінки його дослідницької компетентності (2016)
Усова О. - Деякі аспекти виконання якісного наукового дослідження, Сологуб О. (2016)
Fast O. - European models and innovative practices of doctoral training (2016)
Чернета С. - Сутнісні характеристики формування готовності майбутнього фахівця до професійного cамовдосконалення (2016)
Наші автори (2016)
Угрин М. М. - Шановні читачі (2016)
Дидик Н. М. - Новий підхід до проведення стоматологічного лікування дорослих із застосуванням комбінованої анальгоседації та місцевої анестезії, Пайкуш В. А., Угрин М. М. (2016)
Симоненко Р. В. - Деякі аспекти раціонального використання фторпротектора Profluorid Varnish ("VOCO") при лікуванні гіперестезії твердих тканин зубів (2016)
Скрипніков П. М. - Ретеновані зуби мудрості, можливі клінічні прояви, помилки в діагностиці, Скрипнікова Т. П., Скібіна А. К. (2016)
Все, що потрібно для найкращої діагностики (2016)
Поліщук С. С. - Вплив Квертуліну на клінічний перебіг загоєння забійно-рваних ран обличчя (2016)
Девіґус А. - VITABLOCS RealLife®: естетичні Chairside-реставрації фронтальних зубів (2016)
Смоляр Н. І. - Стоматологія починається з дитинствa, Масний З. П. (2016)
Кузьміна В. А. - Санітарна освіта вагітних щодо гігієни порожнини рота як важлива ланка в антенатальній профілактиці карієсу зубів, Якубова І. І., Коркач Г. М. (2016)
Смоляр Н. І. - Підходи до лікування глибокого карієсу тимчасових зубів за результатами анкетування дитячих лікарів-стоматологів, Солонько Г. М., Гринишин О. Б. (2016)
Чуйко А. М. - Аналіз зусиль у системі імплантат–кістка з урахуванням дискретних геометричних параметрів різьби і механічних властивостей кісткових тканин, Угрин М. М. (2016)
Сміянов Ю. В. - Деформований стан емалі зубів при різних формах моделювання каріозної порожнини, Лахтін Ю. В. (2016)
Матолич У. Д. - Особливості показників рівня інтерлейкіну-8 у хворих на флегмони щелепно-лицевої ділянки із супутнім цукровим діабетом 2 типу (2016)
Кушта А. О. - Обґрунтування премедикації у стоматологічній практиці залежно від рівня тривожності на основі експериментального дослідження, Волощук Н. І., Шувалов С. М. (2016)
FDI 2016 — український прорив (2016)
XIV Міжнародна стоматологічна виставка "Дентал®-Україна" 2016 та Стоматологічний форум (2016)
З нагоди 75-річчя від дня народження професора Валентина Федоровича Макєєва (2016)
До 65-річного ювілею професора Петра Семеновича Фліса (2016)
Матеріали науково-практичної конференції, 20-21 жовтня 2016, Львів (2016)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Новини стоматології" у 2016 році (2016)
Пивняк Г. Г. - Некоторые аспекты и пути реализации программы освоения подземного пространства крупных городов, Корчак А. В., Франкевич Г. С., Солодянкин А. В. (2010)
Пустовойтенко В. П. - Обґрунтування гірничотехнічних передумов підземного будівництва з урахуванням гірничо-геологічних умов (2010)
Тулуб С. Б. - Обоснование концепции управления геомеханическими процессами в выработках угольных шахт в условиях ожидаемых больших смещений контура, Солодянкин А.В. (2010)
Пустовойтенко В. П. - Техніко-економічні аспекти освоєння підземного простору, Гавриш О. Р. (2010)
Левит В. В. - Бурение вертикальных шахтных стволов как перспективное направление в шахтном строительстве, Горелкин А. А. (2010)
Сдвижкова Е. А. - Методика прогноза прочностных свойств углевмещающих пород в пределах шахтного поля, Бабец Д. В., Мартовицкий А. В. (2010)
Должиков П. Н. - Моделирование провала над горной выработкой, Шубин А. А., Корсаков Д. В. (2010)
Шевцов Н. Р. - Развитие концепции безопасности производства взрывных работ в угольных шахтах, Калякин С. А. (2010)
Должиков П. Н. - Исследование особенностей условий эксплуатации арочных рамных крепей в зонах интенсивной трещиноватости, Палейчук Н. Н., Кобзарь Ю. И. (2010)
Прокопов А. Ю. - О структуре затрат времени при сооружении скипового ствола подземного рудника "Мир" на участке нефтегазопроявлений, Масленников С. А., Склепчук В. Л. (2010)
Борщевский С. В. - Построение пространственной модели участков ярусов породного отвала с использованием программного пакета Surfer, Прокопенко Е. В. (2010)
Андреев Б. Н. - Динамика транспортерных галерей горнодобывающих предприятий, Бровко Д. В., Хворост В. В. (2010)
Бабиюк Г. В. - Напряженно-деформированное состояние пород в надработанном породном массиве, Ермаков А. Н. (2010)
Кравец В. Г. - Технологические параметры взрывного обрушения грунта при создании взрывом компенсирующих щелей, Вапничная В. В., Францишко А. В. (2010)
Гапеев С. Н. - Разработка способа обеспечения устойчивости наклонной выработки в условиях шахты им. В.М. Бажанова, Терещук Р. Н., Олексюк А. Б. (2010)
Минеев С. П. - Рекомендаций по безопасной отработке выбросоопасных пластов в сложных горно-геологических условиях, Витушко О. В., Рубинский А.А. (2010)
Полозов Ю. А. - Тампонаж закрепного пространства для предупреждения аварийной ситуации на воздухоподающем стволе №10 ОП "Шахта "Димитрова", Рябичев В. Д., Лазерник Ю. А. (2010)
Роенко А. Н. - Применение компьютерных моделей для оценки пород в окрестности сопряжения ствола на шахте им. А.Г. Стаханова, Румежак О. Н., Кравченко К.В. (2010)
Касьян Н. Н. - Особенности передачи давления, от стенок шпура, содержащего невзрывчатый разрушающий материал, вглубь породного массива, Сахно И. Г., Шуляк Я. О. (2010)
Самедов А. М. - Дослідження повзучості при одноосному стисканні бетонів на основі крупного заповнювача зі сланцевих гірських порід, Жданова О. О. (2010)
Харин С. А. - Влияние факторов "бурение" и "погрузка" на интенсивность проведения стволов (2010)
Минеев С. П. - Технология ликвидации последствий газодинамических явлений в струговых и щитовых лавах, Витушко О. В., Выгодин М.А. (2010)
Мокриенко В.Н. - Параметрирование нового способа охраны выемочной выработки с использованием метода эквивалентных материалов (2010)
Гапеев С. Н. - Исследование характера взаимного влияния протяженных выработок на участке их сопряжения, Раскидкин В. В., Кравченко К. В. (2010)
Чернай А. В. - Метод крупных частиц в механике гетерогенных сред, Ищенко А. К., Налисько Н. Н., Кириченко А. Л. (2010)
Журавлёв В. Н. - Анализ свойства стационарности зондирующего угольный пласт виброакустического информационного сигнала, Масленников Е. В., Кондратюк И. В. (2010)
Соболев В. В. - Твердофазный синтез монокристаллов алмаза (2010)
Новиков А. О. - Вариационный метод оценки напряженно-деформированного состояния массива горных пород, армированного анкерами, вокруг выработки (2010)
Терещук Р. Н. - Обоснование параметров способа обеспечения устойчивости подготовительных выработок глубоких угольных шахт, Наумович А. В., Кузнецова А. Н. (2010)
Кирия Р. В. - Увеличение производительности бункера с боковым щелевым выпускным отверстием с помощью вибрации, Брагинец Д. Д. (2010)
Марченко В. В. - Особенности влияния скорости движения на психоэмоциональное состояния водителей большегрузных карьерных автосамосвалов в условиях Вольногорского ГМК, Русак И. С. (2010)
Пушкин С. П. - Стабилизация качества угля в условиях сложноструктурных залежей (2010)
Рыбалко А. Я. - Первичные параметры тяговой сети для индуктивной передачи электроэнергии передвижным потребителям (2010)
Мещеряков Л. І. - Программное обеспечение идентификации состояний барабанных мельниц, Ясир Юсеф Хусейн Аль Хаттаб, Зубарев А. И. (2010)
Відомості про авторів (2010)
Від головного редактора (2014)
Розенберг Р. - Интернациональные тенденции в творчестве одесских композиторов (2014)
Rosenberg R. - International tendencies in the works of Odessa composers (2014)
Осадчая С. - Эволюционная роль "переходных эпох" в развитии православного богослужебного пения: от авторитета традиции к феномену авторства (2014)
Osadchaya S. - Evolutionary role of "transition ages” in the development of the orthodox liturgical singing: from authority of a tradition to the phenomenon of authorship (2014)
Муравская О. - Жанрово-стилевые аспекты оперы Э. Хумпердинка "Гензель и Гретель" и традиции немецкого бидермайера (2014)
Muravskaya O. - Genre and stylistic aspects of the opera by E. Humperdinck "Hansel and Gretel” and the traditions of the german biedermeier (2014)
Грибиненко Ю. - Полистилистические аспекты композиторской поэтики Альфреда Шнитке (на примере камерно- инструментальных произведений) (2014)
Сергеева О. - К проблеме интерпретации жанра думы-баллады во Второй симфонии Б. Лятошинского (2014)
Кучма О. - Особливості неофольклоризму в пізній творчості Р. Щедріна (на прикладі Концерту для оркестру № 4 "Хороводи") (2014)
Каплун Т. - Образ Марфы-раскольницы в опере "Хованщина" М. П. Мусоргского (2014)
Тимченко-Быхун И. - Первая программная миниатюра М. Глинки "Прощальный вальс": автобиографические смыслы и итальянские музыкальные влияния (2014)
Горелик Л. - К вопросу о жанрово-стилевой и вокально-исполнительской специфике "Тихих песен" В. Сильвестрова (2014)
Олейникова Ю. - "Семь песен" на стихи Е. Кульман Р. Шумана: стилевые и образно-смысловые аспекты (2014)
Гадецкая А. - Культура повседневности в музыкальном искусстве: интерпретационные возможности и методологические перспективы (на примере творческой биографии М. И. Глинки) (2014)
Серенко С. - Феномен Моисея в музыкальном искусстве. Часть 2. "Моисей" Дж.Россини, Н. Паганини, Н. Паганини — Л. Сильва (2014)
Поляковская С. - От джаза до минимализма: о стилистических особенностях музыки к балету "The great Gatsby" (2014)
Гульцова Д. - Поэтика фортепианного этюда во французской музыкальной культуре XIX — начала ХХ века (2014)
Емельяненко М. - Принципы организации стилевой целостности симфонического творчества В. Губаренко (2014)
Лисовенко Е. - Структурно-семантические функции рондо и рондальности в камерно-инструментальной музыке А. Шнитке (2014)
Лысенко Н. - "Баллада о мальчике, оставшемся неизвестным" С. Прокофьева: жанровые и мифопоэтичекские аспекты (2014)
Немченко К. - Втілення елементів православних таїнств і богослужбових послідувань в оперному мистецтві (на прикладі "Сказання про невидимий град Кітеж і діву Февронію" М. Римського-Корсакова) (2014)
Шевченко Т. - Стилевая переходность русского фортепианного искусства конца XIX — начала XX века (2014)
Федорова А. - Академическая музыка в контексте современной музыкальной субкультуры: размышление об эволюции "классического" в музыкальной повседневности (2014)
Перепелица М. - Театральность как основной вектор развития в музыке Кармеллы Цепколенко (2014)
Чжан Кай - Темпоральность как условие стилевой характеристики поздних опер Р. Штрауса: опыт музыковедческого дискурса (2014)
Чжи Инь - Риторические истоки речитативных форм в оперном творчестве К. Монтеверди (2014)
Завгородняя Г. - Семантика элементов музыкального языка как показатель отличия западного и восточного мышления (2014)
Єргієв І. - Творча артистично-театральна концепція сучасного мистецтва "модерн-баяна" (2014)
Черноіваненко А. - Поетика "тиші" у музичному інструменталізмі (2014)
Бондар Є. - Художньо-стильовий синтез: взаємодія "свого" та "чужого" в сучасній хоровій музиці (2014)
Скорик А. - Насилля і суб’єкт в сучасній аудіовізуальній культурі (2014)
Оганезова-Григоренко О. - Акмеологическое самосознание как "способ работы" автопоэзной системы "актер мюзикла" (2014)
Марик В. - Смысловое наполнение концепта "память" в современной музыковедческой поэтике (2014)
Іонов В. - Явище тексту у музикознавстві: до проблеми іманентної предметності музикознавства (2014)
Майденберг-Тодорова К. - Импровизация как средство интерпретации алеаторно-сонористической композиции (2014)
Яковлев О. - Синергія культурних ідентичностей регіонів України (2014)
Потоцька О. - Музичний твір як предмет виконавської інтерпретації у контексті музикознавчих студій (2014)
Регрут В. - Особенности сценического воплощения оперного произведения: от оперного текста к постановочной интерпретации (2014)
Власенко І. - Поліхудожні основи симфонізації танцю (2014)
Носуля А. - Тема ожидания в камерных операх А. Шенберга и М. Таривердиева (2014)
Езерская А. - Жанры фортепианной музыки в творчестве композиторов ХХ столетия: к вопросу о каноничности музыкального мышления (2014)
Квасникова Т. - Жанровые инновации камерно-вокального цикла в творчестве Людмилы Самодаевой (на примере "Пяти историй про Хню") (2014)
Фурдуй Ю. - Музыкальный ритм как музыковедческая категория (2014)
Батанов В. - Универсальность музыкального профессионализма в ХХ веке и деятельность Сяо Юмейя (2014)
Перепелица А. - Истоки жанра "диптих" в эволюции двухчастной формы (2014)
Ван Пен - Драматическая условность оперного характера в свете диалогического подхода: к постановке проблемы (2014)
Повзун Л. - Просторово-акустична естетика камерності в інструментально-ансамблевому виконавстві (2014)
Лобода Л. - Функціональні та семантичні властивості голосового регістру в опері доби бароко (2014)
Чирка И. - Процесс создания оркестровой точки-звука как важной составляющей дирижерского исполнительства (2014)
Хорошавина Е. - Развитие концертности в творчестве Уроша Дойчиновича как отражение актуальных тенденций современного сербского гитарного исполнительства (2014)
Суханова А. - Флейта в камерно-ансамблевой музыке французских композиторов первой половины ХХ века (2014)
Полканов А. - Новые жанровые свойства камерно-вокальной музыки в творчестве современных композиторов (2014)
Хмель Н. - Арфа та бандура: модифікація та порівняльна характеристика (2014)
Ергиева Е. - Воплощение архетипических образов в фортепианном исполнительском искусстве (на примере 10 пьес из балета "Ромео и Джульетта" для фортепиано соч. 75 С. Прокофьева) (2014)
Айси Айси - Пятый фортепианный концерт С. Прокофьева: композиционные и исполнительские инновации (2014)
Бай Цюань - Семантические уровни оперной композиции: вокально-исполнительский аспект опероведения (2014)
Цзоу Вей - Новые предпосылки интерпретации тембра тромбона в музыке второй половины ХХ — начала ХХІ века (2014)
Ян Веньян - Трансформация образа фортепиано в творчестве импрессионистов: о темброво-регистровых качествах фортепианной игры (2014)
Юй Лэ - Третья соната в контексте композиторского творчества Ф. Шопена 1840-х годов (2014)
Інформація про авторів (2014)
До уваги авторів (2014)
Рузина М. В. - Перспективы алмазоносности Райгородской толщи палеоцена центрального района украинского щита, Терешкова О. А., Стефанский В. Л., Билан Н. В. (2010)
Кипко А. Э. - К обоснованию физической модели протяженной выработки в зоне геологического нарушения (2010)
Ишков В. В. - Ванадий, хром и никель в угольных пластах Донецко-Макеевского геолого-промышленного района Донбасса (2010)
Васильев Л. М. - Расчет с учетом уравнений равновесия предела прочности образцов горных пород при их разрушении в виде усеченных пирамид, Васильев Д. Л., Ус Ю. М., Потапенко А. А. (2010)
Лазников А. М. - К вопросу выбора рациональных землесберегающих технологических схем разработки россыпных титано-циркониевых руд, Собко Б. Е., Краснопер В. П. (2010)
Симоненко В. І. - Організація виймально-транспортувальних робіт на нерудних кар’єрах в сучасних умовах, Ярошик Н. І. (2010)
Мещанинов С. К. - Исследование надежности функционирования очистного забоя как сложной технической системы (2010)
Денищенко А. В. - Повышение надежности шахтных канатных дорог на шахте "Павлоградская", Дьячков П. А., Юрченко О. О., Аксенова О. В., Васюк А. Г. (2010)
Маевский А. М. - Эколого-технологическая оценка способов вскрытия пологих месторождений, Летучий В. В. (2010)
Слащев И. Н. - Прогноз устойчивости систем комбинированного поддержания подготовительных выработок в сложных горно-геологических условиях глубоких шахт (2010)
Калініченко В. О. - Прогнозування рівня показників вилучення руди методом "Монте-Карло", Хівренко О. Я., Перетятько М. В. (2010)
Проців В. В. - Перевірка адекватності динамічної моделі положенням класичної механіки (2010)
Ковров А. С. - Моделирование устойчивости борта карьера с использованием критерия Друкера-Прагера (2010)
Заболотный К. С. - Исследование процесса торможения многоканатной шахтной подъемной установки со шкивом трения, Рутковський М. А. (2010)
Слащев И. Н. - Промышленные испытания новых способов и средств повышения несущей способности анкерных систем в неустойчивых породах, Курносов С. А., Иконникова Н. А., Филимонов П. Е., Цикра А. А. (2010)
Инкин А. В. - Оценка гидродинамических параметров восходящего потока при лифтировании вязкой жидкости, Максимова-Гуляева Н. А. (2010)
Дидык Р. П. - Проблемы повышения ресурса горного оборудования на пути преодоления трибологического барьера (2010)
Фостенко Б. А. - Моделирование аэродинамических характеристик обтекания автомобиля средствами SolidWorks, Алексенко О. В. (2010)
Блохін С. Є. - Покращання динамічних характеристик гібридних силових систем транспортних засобів в гірничої промисловості, Бас К. М., Самойленко А. А., Ципленков Д. В. (2010)
Кузнецов Г. В. - Исследование информационных характеристик моментных функций третьего порядка сигналов мгновенной мощности приводов барабанных мельниц, Мещеряков Л. И., Бабенко Т. В., Ясир Юсеф Хусейн Аль Хатиб (2010)
Бойко В. А. - Нормализация микроклимата горизонтальной горной выработки глубокой шахты Донбасса в период ее проходки, Бойко О. А. (2010)
Новикова Е. А. - Динамика рудничных аэрозолей, образовавшихся при добыче и транспортировании полезных ископаемых (2010)
Енакиева А. Г. - Анализ основных показателей деятельности субъектов электроэнергетики Украины (2010)
Колосов Д. Л. - Дослідження розподілу напружень в плоскому гумотросовому канаті ступінчастої конструкції при його багатошаровому намотуванні (2010)
Рибалко А. Я. - Влияние на активное сопротивление многопроволочного провода сплошного сечения эффекта близости и поверхностного эффекта (2010)
Рева М. П. - Евапоритова седиментація солей зі складних розчинів водних об’єктів Кривбасу, Редчук А. С., Макарова Т. К. (2010)
Авраменко С. Х. - Екологічні проблеми від накопичення твердих промислових відходів та шляхи використання металургійних шлаків, Волох Ю. В. (2010)
Зберовский А. В. - Модель формирования и развития газожидкостной струи в карьере, Гоман О. Г., Баранов С. Д. (2010)
Зберовский А. В. - Исследование гидро-динамических параметров направленного метания жидкого агента взрывом при пылегазоподавлении в карьерах, Собко Б. Е., Задорнова В. В. (2010)
Кабаченко І. Л. - Лексико-граматичні особливості науково-технічного стилю німецької мови, Прутнік В. Г. (2010)
- Відомості про авторів (2010)
Ничитайло М. Ю. - Симультанні операції з приводу жовчнокам’яної хвороби як спосіб попередження постхолецистектомічного синдрому, Загрійчук М. С., Гуцуляк А. І., Гоман А. В., Колесник А. В., Стоколос А. В., Присяжнюк В. В. (2015)
Малик С. В. - Застосування мікроєюностоми в хірургічній практиці, Подлєсний В. І., Лавренко Д. О., Чекіні В. В. (2015)
Махмудов Д. Е. - Вплив строків початку ентерального харчування на безпосередні результати хірургічного лікування раку ободової кишки (2015)
Ревура А. П. - Предиктори карциноматозу очеревини у хворих на колоректальний рак, Фецич Т. Г., Шиян Р. Д. (2015)
Шкурупій О. О. - Мікробний пейзаж жовчі у хворих при гострому гнійному холангіті (2015)
Шевчук І. М. - Мініінвазивні та ендоскопічні методи лікування постнекротичних псевдокіст підшлункової залози, Гедзик С. М., Дзвонковський Т. М., Омельчук Н. В., Кузенко Р. Т. (2015)
Зінькевич Я. П. - Оптимізація лікувальної тактики при абсцесі головного мозку шляхом застосування пункційної стереотаксичної аспірації, Борщов С. П., Костюк К. Р., Малишева Т. А. (2015)
Фанта С. М. - Інтервенційне та хірургічне лікування рецидиву стенокардії після операції коронарного шунтування (2015)
Калабуха І. А. - Доброякісні пухлини середостіння: клініка, діагностика, хірургічне лікування, Маєтний Є. М. (2015)
Артеменко В. Ю. - Особливості екстубації трахеї у хворих, оперованих з приводу флегмони шиї (2015)
Щуров М. Ф. - Фактори прогнозу у хворих за раннього раку грудної залози, Волошина Н. М., Погоріла Т. Ю. (2015)
Стаховський Е. О. - Неоад'ювантна таргетна терапія при нирковоклітинному раку, Войленко О. А., Стаховcький О. Е., Вітрук Ю. В., Вукалович П. С., Кононенко О. А. (2015)
Бойчук С. І. - Попередження метастазів у кістках у хворих за нирковоклітинного раку, Дєдков А. Г., Югринова Л. Г. (2015)
Король С. О. - Організаційні та лікувальні принципи сортування поранених з бойовою хірургічною травмою кінцівок на IV рівні надання медичної допомоги, Жердєв І. І., Доманський А. М. (2015)
Лігоненко О. В. - Прогнозування інфекційних ускладнень вогнепальних ран м’яких тканин, Борисенко М. М., Дігтяр І. І., Іващенко Д. М., Зубаха А. Б., Чорна І. О., Шумейко І. А., Стороженко О. В., Горб Л. І., Лігоненко О. О. (2015)
Пасичный Д. А. - Совершенствование метода "delay” в подготовке лоскутов к пластике (2015)
Аллазов Т. А. - Клинико–экспериментальное обоснование применения озонотерапии в лечении гнойного холангита и обтурационной желтухи, Алиева Э. А. (2015)
Петах А. В. - Липофилинг. Современные взгляды, Гришай С. Е., Жигунова О. В., Дербак С. И., Петах Т. В. (2015)
Шапринський В. О. - Оперативне лікування пізньої рубцевої стриктури езофагоколоанастомозу після здійснення езофагопластики сегментом товстої кишки, Кривецький В. Ф., Поліщук В. І., Шапринський Є. В., Дацюк О. І. (2015)
Рішення XXIII з’їзду хірургів України Київ 21–23 жовтня 2015 року (2015)
Дриженко А. Ю. - Обґрунтування параметрів розробки обводнених порід розкриву в умовах буровугільних кар’єрів, Анісімов О. О., Шустов О. О. (2010)
Щербаков П. М. - Статистичний підхід до обґрунтування параметрів буро-вибухових робіт на кар’єрах, Балашов С. В. (2010)
Заболотный К. С. - Моделирование несимметричной нагрузки разрезных барабанов шахтных подъемных машин, Жупиев А. Л., Соснина Е. Н. (2010)
Собко Б. Ю. - Розробка системи дистанційного контролю продуктивності роторних екскаваторів, Зберовський О. В., Марченко В. В. (2010)
Иконников Ю. Р. - Влияние посадок основной кровли на всплески выделения метана в горные выработки, Слащева Е. А., Иконников М. Ю. (2010)
Слєсарєв В. В. - Оптимізація розкроювання продукції прокатного виробництва з використанням методу пошуку із заборонами, Желдак Т. А., Гаранжа Д. М., Станіна О.Д. (2010)
Дрешпак Н. С. - Обґрунтування доцільності частотно-імпульсного регулювання потужності в електротехнології індукційного нагріву з’єднань деталей, Випанасенко С. І. (2010)
Гаврюк Г. Ф. - К вопросу оценки точности прогнозирования максимальных оседаний земной поверхности при подработках и водопонижении (2010)
Ремез Н. С. - К расчету сейсмобезопасных параметров взрывных работ вблизи охраняемых объектов, Богданова Н. Н. (2010)
Кузнецов Г. В. - Формування інформаційного і програмного забезпечення аск бурінням свердловин на багатопараметричній моделі, Мещеряков Л. І., Дудля М. А., Бабенко Т. В. (2010)
Рибалко А. Я. - Анализ воздействия на активное сопротивление многопроволочного провода с трубчатым проводящим слоем в сечении эффекта близости и поверхностного эффекта (2010)
Бойко В. А. - О математическом описании процесса теплообмена между горным массивом и потоком проветривающего горную выработку воздуха и решении прикладных задач нормализации рудничного микроклимата, Бойко О. А. (2010)
Бойко В. А. - Аспекты решения проблемы нормализации тепловых условий в горных выработках глубоких шахт Донбасса в период их проходки, Бойко О. А. (2010)
Юрченко А. А. - Снижение выбросов при массовых взрывах в карьерах путём применения резиновой пробки с анкерным устройством в качестве забойки скважинных зарядов (2010)
Сергеева Е.Л. - Инвариантные интегральные характеристики мультиспектральных космических изображений (2010)
Сарычева Л. В. - Геоинформационная технология мониторинга городской застройки, Брызгалова Е. В. (2010)
Казола А. Д. - Состояние и перспективы открытой разработки алмазоносных месторождений Республики Ангола (2010)
Колосов Д. Л. - Стійкість ступінчастого каната на барабані машини підйому підводного робота, Білоус О. І. (2010)
Голінько В. І. - Разработка универсальных широкодиапазонных анализаторов метана, Котляров А. К. (2010)
Познанский П. С. - Алгоритм обработки результатов измерения параметров энергетических характеристик, Ирклиевский В. Д. (2010)
Трофименко М. А. - Освоение ионообменной опытно-промышленной установки по утилизации "сокового пара", Березницкий З. С., Даценко А. И. (2010)
Назаренко А. Н. - К вопросу о прогнозировании толщины отложений в производственных коммуникациях (2010)
Чеберячко С. И. - Анализ методов оценки эффективности противопылевых респираторов и фильтрующих материалов, Наумов Н. Н. (2010)
Скиба Г. В. - Оцінка рівня техногенного впливу Дерибасівського кар’єру по видобутку габро на об’єкти довкілля (2010)
Фролова Л. А. - Использование ультразвуковой обработки в технологии очистки железосодержащих сточных вод, Шапа Н. Н., Чжан Г. (2010)
Єгоров П. О. - Хімічні перетворення деяких пестицидів в природних умовах, Лисицька С. М., Герасименко В. О. (2010)
Галата А. В. - Статистична обробка бази даних радіаційного фону м. Дніпродзержинська у модулі ArcGIS-9, Менделенко Г. А. (2010)
Собко Б. Е. - Прогнозная оценка производительности вскрышных комплексов и ее влияние на себестоимость разработки горных пород, Маевский А. М. (2010)
Заиченко В. А. - Влияние параметров шахтного уравновешивающего каната на напряженно-деформированное состояние резиновой матрицы на барабане прицепного устройства (2010)
Ковров А. С. - Современные тенденции развития открытого способа разработки месторождений полезных ископаемых в Украине (2010)
Чала О. М. - Дослідження впливу сил інерції по критерію стійкості бортів кар’єра для прогнозування сейсмобезпечних параметрів вибухів, Хлевнюк Т. В., Бойко В. В. (2010)
Баранов Ю. Д. - Исследование физико-химических свойств черноземов при их длительном хранении в процессе горнотехнической рекультивации, Зберовский А. В. (2010)
Дичковський Р. О. - До питання визначення напружень при високошвидкісному вийманні тонких вугільних пластів, Руських В. В., Тимошенко Є. В. (2010)
Зуєвська Н. В. - Математичне моделювання вибухового армування просадного ґрунту жорстким заповнювачем (2010)
Марченко В. В. - Дослідження процесу виносу шкідливих домішок з підірваної гірської маси в атмосферу робочих площадок кар'єру, Лебедев Я. Я., Кривцун Г. П. (2010)
Жулай Ю. А. - Решение концептуальных задач гидроимпульсного рыхления выбросоопасных угольных пластов в режиме периодически-срывной кавитации, Зберовский В. В. (2010)
Задорнова В. В. - Мікрокліматичні флуктуації температурних параметрів атмосфери в глибоких кар'єрах (2010)
Ишков В. В. - Мышьяк в углях Лисичанского и Красноармейского геолого-промышленных районов Донбасса (2010)
Приставка О. П. - Аналіз даних в системі гідрогеохімічного моніторингу з використанням сплайн-розподілу Вейбулла, Єрещенко Н. М. (2010)
Відомості про авторів (2010)
Хвесик Ю. М. - Інвестиції в аграрний сектор: пріоритети та механізми нарощення (2016)
Косова Т. Д. - Біржові механізми залучення іноземного капіталу вітчизняними корпораціями , Ярошевська О. В. (2016)
Міщенко Д. А. - Удосконалення фінансування соціальної інфраструктури в Україні, Міщенко Л. О. (2016)
Денисенко М. П. - Основні положення формування інвестиційно-інноваційної стратегії підприємства, Бродюк І. В., Сташенюк Д. Г. (2016)
Касич А. О. - Інноваційна активність підприємств України: динаміка, проблеми та шляхи вирішення, Канунікова К. О. (2016)
Каховська О. В. - Економічні та соціальні проблеми зайнятості: європейський досвід вирішення для України, Комарова І. Д. (2016)
Гессен А. Є. - Напрями стратегічного розміщення іноземних інвестицій для забезпечення сталого розвитку економіки України, Криворучко Є. О., Сидоренко І. В. (2016)
Волошенко О. О. - Особливості стратегічного управління персоналом у торгівлі, Скряга Н. В. (2016)
Іванова Л. С. - Зовнішня торгівля сільськогосподарською продукцією та продовольством: вітчизняні реалії та перспективи розвитку (2016)
Стаканов Р. Д. - Імміграційна система балів для кваліфікованих працівників: перспектива застосування на рівні єс (2016)
Ползікова Г. В. - Механізми регіонального податкового менеджменту в умовах децентралізації влади в Україні (2016)
Іванюта О. В. - Бухгалтерський облік формування загальновиробничих витрат цехів основного виробництва великих промислових підприємств машинобудівної галузі, Самчук К. І. (2016)
Сибірянська Ю. В. - Перспективи та ризики фінансування інновацій суб'єктами малого та середнього бізнесу в Україні, Рудик Н. В., Філін О. С. (2016)
Степанова О. В. - Фінансування соціального захисту в умовах децентралізації: зарубіжний досвід та національні реалії (2016)
Ніколаєнко Ю. В. - Особливості механізму регулювання економічної безпеки національної економіки, Шишлов Т. А. (2016)
Ліндер Є. О. - Розширена класифікація методів оцінки ймовірності банкрутства суб'єктів господарювання (2016)
Пасічник Ю. В. - Рецензія на монографію "фінансове регулювання інноваційної діяльності в Україні" (автор — демчишак н.б.) (2016)
Коврегін В. В. - Фінансова безпека внз і корупція в ньому як загроза якості освіти в Україні (2016)
Yakovchuk R. - Sesu and the ministry of defence of Ukraine interaction in the field of prevention and emergency response, Samijlo A., Lukashevych D., Sherstobitova A. (2016)
Колесник В. Т. - Шляхи формування та впровадження механізмів контролю за станом реформування та розвитку сектору безпеки і оборони України (2016)
Білоконь М. В. - Інтенсивність трансформацій структури публічної взаємодії в контексті державного управління: сутність та вплив на Україну (2016)
Ясько Р. О. - Концептуальні підходи до формування кадрового потенціалу в гуманітарній сфері України: державно-управлінський контекст (2016)
Бакай А. Є. - Державне управління міжвідомчою взаємодією з організації медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях воєнного і мирного часу в Україні (2016)
Пігулевський П. Г. - Будова "граніто-гнейсового" шару земної кори південно-східної частини Українського щита (2011)
Каталенец А. И. - Некоторые аспекты тектонического развития и металлогении Приазовского мегаблока Украинского щита, Кичурчак В. М. (2011)
Чоха О. М. - Основні проблеми державного інвестиційного розвитку геологорозвідувальних та гірничодобувних робіт в Україні, Герасименко Т. В. (2011)
Перков Е. С. - Влияние палеорельефа на формирование механических ореолов рассеивания хромитовой минерализации в Среднем Побужье, Поповченко С. Е. (2011)
Цоцко Л. И. - Геолого-геммологические критерии оценки качества жильного кварца (2011)
Бубликов А. В. - Способ уменьшения удельных энергозатрат угольных комбайнов на тонких пластах (2011)
Зуєвська Н. В. - Несуча здатність лесових ґрунтів при утворені зони ґрунтощебеню за допомогою енергії вибуху, Шайдецька Л. В., Волик Ю. В. (2011)
Мещеряков Л. И. - Формирование принципов оперативного управления процессами транспортирования грузов напочвенными канатными дорогами в условиях неопределенности, Ширин А. Л., Бабенко Т. В., Самуся С. В. (2011)
Алексеев М. А. - Управление уровнем внутримельничной загрузки барабанных мельниц с применением показателя Херста акустического сигнала, Холод Е. Л. (2011)
Дрешпак Н. С. - Особливості теплового процесу індукційного нагріву з’єднань деталей машин (2011)
Кошовий М. Д. - Програмні засоби для оптимізації планів експерименту за часовими і вартісними витратами, Костенко О. М., Дергачов В. А., Бурлєєв О. Л., Чуйко О. С. (2011)
Кузнєцов Д. І. - Прогнозування формування амплітудно-частотної характеристики електрообладнання від значення вхідної напруги, Купін А. І. (2011)
Радченко В. П. - Компьютерная 3-х мерная модель загрузки шихты в доменную печь, Головко В. И., Тригуб И. Г. (2011)
Бойчук Л. О. - Узагальнення і структуризація даних для інформаційної системи при моделюванні перспективних геотермальних родовищ в умовах Прикарпаття (2011)
Демчина М. М. - Моделювання нафтогазової предметної області на основі фреймово-продукційного підходу, Процюк В. Р., Шекета В. І. (2011)
Кузьменко М. Ю. - Математическая модель системы управления тепловым агрегатом с типовыми промышленными регуляторами, Егоров А. П. (2011)
Соседка В. Л. - Модифицированный метод моментов для идентификации параметров линейных непрерывных объектов, Мазур Р. А. (2011)
Купін А. І. - Спосіб визначення параметрів запізнювання у технологічних процесах гірничого виробництва, Музика І. О. (2011)
Pistun Ye. - Automation and optimization of solid material grinding by means of ball mills, Zahray V. and Fedoryshyn R. (2011)
Познанский П. С. - Модель системы управления очистным комплексом, основанная на сети Петри (2011)
Тронь В. В. - Обґрунтування методу адаптивного керування бункерним живленням комплексу паралельних технологічних ліній рудозбагачувальної фабрики (2011)
Ткачев В. В. - Децентрализованные модели распределения ограниченного ресурса на базе технологии CAN-шины, Огеенко П. Ю., Лозовягин А. В. (2011)
Герасина А. В. - Комплексный метод идентификации нелинейных процессов крупного дробления и самоизмельчения руд (2011)
Грязнова Л. В. - Сфероидизация перлита в стали при ударно-волновой обработке, Лисняк А. Г. (2011)
Кравченко В. М. - Звуковая диагностика механизмов, Сидоров В. А., Буцукин В. В. (2011)
Бойко О. А. - Исследование параметров теплообмена в подготовительной выработке с теплоуравнивающей оболочкой (2011)
Непошивайленко Н. О. - Комплексні дослідження стану довкілля на території міста Дніпродзержинська з використанням ГІС-технологій, Зберовський О. В., Карпенко О. О., Галата А. В., Клименко Т. К. (2011)
Коровин Ю. Ф. - Решение экологических и ресурсосберегающих проблем при производстве урана (2011)
Колосов Д. Л. - Визначення впливу деформування бобіни на розподіл сил розтягу тросів в канаті ступінчастої конструкції (2011)
Зберовский В. В. - Модель предельного состояния угольного пласта при нагнетании жидкости, Пазынич А. В., Поляков Ю. Е., Потапенко А. А., Ангеловский А. А. (2011)
Інкін О. В. - Обґрунтування ефективності зберігання енергоносіїв у водоносних пластах Західного Донбасу (2011)
Якунин Е. А. - Моделирование структуры металлов, закаленных из жидкого состояния (2011)
Блохин С. Е. - Пути повышения тормозных возможностей шахтных локомотивов (2011)
- Відомості про авторів (2011)
Hatem S. El-Ghamri - Natural Dyes as Photosensitizers for Dye-sensitized Solar Cell, Sofyan A. Taya, Taher M. El-Agez, Amal M. Al-Kahlout, Naji Al Dahoudi, Monzir S. Abdel-Latif (2015)
Rajesh Singh - Structural and Optical Studies of 100 MeV Ni+ 7 Irradiated Cadmium Selenide Thin Films, Yadav A. D., Jadhav V., Dubey S. K. (2015)
Savchuk A. I. - Optical Properties of Co-doped Zinc Oxide Nanoparticles, Prepared by Pulsed Laser Ablation in Liquids, Stolyarchuk I. D., Cieniek B., Dzedisc A., Hadzaman I. V., Virt I. S. (2015)
Vanaja S. - Improvement of Mechanical, Thermal and Optical Properties of Barium Mixed Cobalt Tartrate Hydrate Crystals Grown by Gel Method, Selvamurugan V., Chandrasekar P. V., Krishna Sharma R., Alagar M. (2015)
Shportko K. - CoRa: An Innovative Software for Raman Spectroscopy, Ruekamp R., Klym H. (2015)
Yacine Aoun - A Study the Aluminum Doped Zinc Oxide Thin Films, Boubaker Benhaoua, Said Benramache. (2015)
Prykhodko A. V. - Fill Factor Losses in mc-Si Solar Cells (2015)
Waleed K. Ahmed - The Impact of Cracked Microparticles on the Mechanical and the Fracture Behavior of Particulate Composite, Wail N. A-Rifaie. (2015)
Shelke A. R. - Influence of the Сalcination Temperature on the Combustion Synthesized Perovskite LaMnO3 Compound, Deshpande N. G. (2015)
Tawseef A. Bhat - Study of Short Channel Effects in n-FinFET Structure for Si, GaAs, GaSb and GaN Channel Materials, Mustafa M., Beigh M. R. (2015)
Byung-Sub Kang - A First Principles Study of Chalcopyrite Mn-doped AlGaP2 Compounds, Kie-Moon Song. (2015)
Dongale T. D. - Piecewise Linear and Nonlinear Window Functions for Modelling of Nanostructured Memristor Device, Patil P. J., Patil K. P., Mullani S. B., More K. V., Delekar S. D., Gaikwad P. K., Kamat R. K. (2015)
Larbah Y. - Influence of Growth Temperature on Structure and Optical Properties of Tin Oxide Films by Spray Pyrolysis Method, Adnane M., Djelloul A., Melouki M. (2015)
Yurchuk S. Yu. - Simulation the Beta Power Sources Characteristics, Legotin S. A., Murashev V. N., Krasnov A. A., Omel’chenko Yu. K., Osipov Yu. V., Didenko S. I., Rabinovich O. I. (2015)
Boukais Meriem - Optimizing the Emitter Layer for Higher Efficiency Solar Cell Based SiGe Using AMPS1D, Dennai B., Ould-Abbas A. (2015)
Яблонь Л. С. - Структура та електрохімічні властивості композиту TiS2 / C, підданого лазерному опроміненню, Стрельчук В. В., Будзуляк І. М., Будзуляк С. І., Морушко О. В., Рачій Б. І., Хемій О. М. (2015)
Сичікова Я. О. - Синтез епітаксіальних шарів нітриду індію на підкладці поруватого фосфіду індію (2015)
Мєшков А. М. - Структурні властивості полімерного нанокомпозиту сульфіду цинку з альгінатом, Бересток Т. О., Суходуб Л. Ф., Опанасюк А. С. (2015)
Малик О. П. - Рухливість електронів в сульфіді кадмію, Родич В. М., Ільчук Г. А. (2015)
Кусьнеж В. В. - Оптичні властивості нано-композиту CdS : Au НЧ, Данилов А. Б., Ільчук Г. А., Петрусь Р. Ю. (2015)
Бушкова В. С. - Структура та оптичні властивості нікель-кобальтових феритів, отриманих методом золь-гель за участі автогоріння (2015)
Дінжос Р. В. - Особливості теплопровідності композитів на основі термопластичних полімерів та частинок алюмінію, Лисенков Е. А., Фіалко Н. М. (2015)
Бученко В. В. - Сенсор хвильового фронту для визначення дефектів наноструктурованих поверхонь, Голобородько А. О., Лендєл В. В., Оберемок О. С. (2015)
Саміла А. П. - Сенсорні властивості шаруватих напівпровідникових кристалів GaSe та InSe, Хандожко В. О., Ковалюк З. Д. (2015)
Закіров М. - Фотолюмінесценція люмінофору ZnS, сонофрагментованого у розчині ізопропилового спирту, Коротченков О., Надточій А., Подолян А., Свеженцова К. (2015)
Кидалов В. В. - Нанотрубки оксида индия полученные методом радикало-лучевой эпитаксии, Дяденчук А. Ф. (2015)
Птащенко Ф. О. - Механізм протонування молекул аміаку на природно окисленій поверхні кремнію (2015)
Коротун А. В. - Розмірна залежність енергії Фермі сферичного металевого нанокластера (2015)
Луньов С. В. - Розсіювання електронів для одновісно деформованих монокристалів n-Ge (2015)
Гамерник Р. В. - Нелінійна рефракція водної суспензії наночастинок золота, Малинич С. З., Перів М. В., Заіченко О. C., Шевчук О. М., Дацюк Ю. Р. (2015)
Дрозденко М. О. - Розробка та експериментальна апробація електронної гармати (2015)
Новак О. - Проблема граничного переходу до станів неперервного спектру в задачі про рух електрона в магнітному полі (2015)
Авдонін К. В. - Рух нейтральної частинки відносно електрону в однорідному електричному полі (2015)
Кузнецов В. Н. - Изучение термоактивируемых процессов экстракции CO2 из карбонатных апатитов с использованием газовой хроматографии, Яновская А. А., Новиков С. В., Стариков В. В., Калиниченко Т. Г., Коченко А. В., Рябышев А. Г., Хижня Я. В., Данильченко С. Н. (2015)
Долгов А. С. - Колебательные состояния примесных микрообразований на гексагональной подложке, Жабчик Ю. Л. (2015)
Коваленко Д. А. - Исследование внутренних механических напряжений, возникающих в структурах Si-SiO2-ЦТС, Петров В. В. (2015)
Насриддинов С. С. - Исследование термодатчиков на основе Si (2015)
Шелудченко В. В. - Совершенствование автоматической системы управления замедлением физического объекта в условиях неопределенности, Гецович Е. М., Селевич С. Г. (2015)
Ковшов Ю. С. - Транспортировка низковольтного ленточного винтового электронного пучка для конфокального гиротрона с импульсной магнитной системой, Старокожев С. В., Кишко С. А., Пономаренко С. С., Власенко С. А., Кулешов А. Н., Ефимов Б. П. (2015)
Козак А. О. - Оптичні властивості плазмохімічних гідрогенізованих Si-C-N плівок, Іващенко В. І., Порада О. К., Іващенко Л. А., Малахов В. Я., Томіла Т. В. (2015)
Nyemchenko U. S. - Comparing the Tribological Properties of the Coatings (Ti-Hf-Zr-V-Nb-Ta)N and (Ti-Hf-Zr-V-Nb-Ta)N + DLC, Beresnev V. M., Gorban V. F., Novikov V. Ju., Yaremenko O. V. (2015)
Луценко Е. В. - О модифицирующем влиянии железа на вакуумные конденсаты алюминия, Соболь О. В., Зубков А. И. (2015)
Павлик Б. В. - Про природу центрів електролюмінесценції в пластично деформованих кристалах кремнію p-типу, Кушлик М. О., Слободзян Д. П. (2015)
Соболь О. В. - Влияние ионной имплантации на структурно-напряженное состояние и механические свойства нитридов высокоэнтропийных сплавов (TiZrAlYNb)N и (TiZrHfVNbTa), Якущенко И. В. (2015)
Elham Noroozi Afshar - Optimizing the Materials Response in Humidity Capacitive Sensors, Hossein Golnabi, Nima E. Gorji (2015)
Стадник А. Д. - Cтруктура и свойства полимерных композитов и нанокомпозитов, подвергнутых термомагнитной обработке, Мороз И. А., Медведовская О. Г., Билык В. Н. (2015)
Maireche A. - A Recent Study of Quantum Atomic Spectrum of the Lowest Excitations for Schrödinger Equation with Typical Rational Spherical Potential at Planck's and Nanoscales (2015)
Хенкин М. В. - Гидрогенизация кристаллизованных лазерным излучением пленок a-Si:H, Амасев Д. В., Казанский А. Г., Форш П. А. (2015)
Быстрик Ю. С. - Аномальные релаксационные процессы в двухуровневых системах, Денисова Л. А. (2015)
Капітула С. Ю. - Рентгенівський аналіз зразків, які містять наночастинки сполук кадмію, Нечипорук Б. Д., Данілевська Н. Б., Татарин Б. А. (2015)
Пікареня Д. С. - Нова геолого-генетична модель формування гідротермально-метасоматичної мінералізації в зонах розломів (2011)
Собко Б. Е. - Обоснование технологической схемы развития горных работ на восточном участке Малышевского месторождения титано-циркониевых руд, Маевский А. М., Дроздов В. В. (2011)
Тимощук В. І. - Моделювання геофільтраційних процесів при відпрацюванні обводненого родовища відкритим способом, Тішков В. В., Шустов О. О., Нікіфорова Н. А. (2011)
Мещеряков Л. И. - Исследование воздействия технологических нагрузок на локально устойчивые состояния барабанных мельниц, Дудля Н. А., Бородай В. А., Хархардина Д. В., Ясир Юсеф Хусейн Аль Хатиб (2011)
Зберовский В. В. - Предельное состояние выбросоопасных угольных пластов при их гидрорыхлении с учетом сопротивляемости угля сдвигу, Костандов Ю. А. (2011)
Тимошенко Є. В. - До питання моделювання та прогнозу стану порід при високошвидкісному вийманні тонких вугільних пластів (2011)
Кровяк А. - Метод вычисления равнодействующей силы резания на резцовой головке угольного струга на основании замеров механических параметров угля (2011)
Блохин С. Е. - Пути повышения тормозных возможностей шахтных локомотивов (2011)
Колосов Д. Л. - Вплив нормального тиску на напружений стан гуми ступінчастого каната на робочому органі підйомної машини (2011)
Костенко В. К. - Экспериментальная оценка низкопотенциальных геотермальных потоков в глубокой угольной шахте, Салехирадж С. (2011)
Дзензерский В. А. - Гидродинамическая кавитация в ресурсосберегающих технологиях, Жулай Ю. А., Потапенко А. А. (2011)
Gruhler G. - Electirc road vehicles – overview, concepts and research at reutlingen university, Dashevsky S., Kranz J., Zawischka T. (2011)
Горбійчук М. І. - Комп’ютерна система контролю технічного стану газоперекачувальних агрегатів, Щупак І. В. (2011)
Ткачев В. В. - Децентрализация распределения канала связи в системах передачи информации на базе CAN-технологий, Огеенко П. Ю., Лозовягин А. В. (2011)
Півняк Г. Г. - Метод контролю режимів роботи синхронного двигуна, Кириченко В. І., Кириченко В. В., Барабан В. В., Бакутін А. В. (2011)
Стадник Н. И. - О выборе мощности частотно-регулируемого электропривода ленточного конвейера, Мезников А. В, Руденко И. Ю, Ткачев В. В., Проценко С. Н. (2011)
Вовк Р. Б. - Моделювання класів технологічних проблем на основі обмежень, Процюк Г. Я. (2011)
Пістун Є. П. - Програмна реалізація опрацювання інформації в системах автоматизованого контролю реологічних параметрів неньютонівських рідин, Крих Г. Б. (2011)
Ткачев В. В. - Применение инверсных уровней сигналов на физическом уровне в CAN-сегменте, Проценко С. Н., Макитренко Р. В., Огеенко П. Ю. (2011)
Кошевой Н. Д. - Программное обеспечение для поиска оптимальных по стоимости реализации комбинаторных планов эксперимента, Костенко Е. М., Дергачев В. А., Цеховской М. В., Сухобрус Е. А. (2011)
Мещеряков Л. И. - Определение причинно-следственных связей диагностических параметров и состояний системы внутрифабричного гидротранспорта, Приходченко С. Д., Самуся С. В. (2011)
Алексеев М. А. - Контроль загрузки барабанных мельниц рудой с использованием пространственно-временных спектров акустического сигнала, Холод Е. Л. (2011)
Гусев А. Ю. - Зависимость коэффициента теплопроводности и пористости огнеупоров от температуры, Рыбальченко Ю. П. (2011)
Соснин К. В. - Автоматизация процесса сушки зерна в шахтных зерносушилках на основе теории нечетких множеств, Просянык А. В. (2011)
Кременчуцкий Н. Ф. - Последовательный расчет параметров местного проветривания с использованием дифференциальных уравнений, Муха О. А., Столбченко Е. В. (2011)
Горова А. І. - Определение концентрации вредных веществ в исходящей струе рудничного воздуха, Миронова І. Г. (2011)
Кривцун Г. П. - Аэродинамические параметры негерметичных горных выработок, Микрюков С. Б., Лебедев Я. Я. (2011)
Коротенко Л. М. - Онтологический инжиниринг знаний в системе мониторинга лесных пожаров, использующего данные дистанционного зондирования Земли, Коротенко Г. М., Евсюков М. В., Харь А. Т. (2011)
Устименко Е. Б. - Экологические последствия использования взрывчатых веществ с компонентами смесевого твердого ракетного топлива, Голинько В. И. (2011)
Проценко А. В. - О соблюдении экологических стандартов при утилизации шламов отработанных марганец - цинковых гальванических элементов, Дмитриков В. П., Гунько С. А., Егунько В. В. (2011)
Галата А. В. - Застосування новітніх методів картографії у вирішенні задач екологічного моніторингу територій промислових міст, Крамарьова Н. О., Пікареня Д. С. (2011)
Трофіменко М. О. - Екологічна експертиза процесу очищення високомінералізованих стічних вод хімцеха ТЕЦ, Зеленська Л. О., Гаряга О. В. (2011)
Борисовська О. О. - Анализ и прогнозирование частоты возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера в Украине, Колесник В. Є. (2011)
Клименко Т. К. - Нові методичні підходи до оцінки рівнів забруднення ґрунтів урбанізованих територій (2011)
Ковров А. С. - Оценка экономической целесообразности проведения мероприятий по контролю устойчивости откосов уступов на карьерах, Череп А. Ю. (2011)
Відомості про авторів (2011)
Антоненко І. Ю. - Якісний навчальний посібник для ВНЗ як об’єкт управління в редакційно-видавничій діяльності (2014)
Бессараб А. О. - Просування книжкової продукції на сторінках журналу "Glamour" (2014)
Блинова Н. М. - Редакційно-видавниче опрацювання запозичень у мові інтернет-ЗМІ (на прикладі лексики зі сфери мас-медіа та соціальних мереж) (2014)
Венидиктов С. В. - Электронные СМИ Беларуси в системе основных компонентов формирования гражданского общества (2014)
Віговська Ю. С. - Книжки-іграшки для дітей раннього віку (2014)
Владімірська Р. Л. - Проблеми інтеграції зарубіжного досвіду захисту авторських прав (2014)
Войтович Н. О. - Сучасна інформаційна війна: Росія проти України, Кравець Р. К. (2014)
Волкотруб Л. М. - Видавнича діяльність Дмитра Донцова (2014)
Воронка Г. В. - Інформаційний шум у довідкових виданнях (2014)
Головко О. А. - Вплив інформаційних технологій на формування сучасного книговидання та проблематика підготовки редакторів (2014)
Давидова Л. В. - Культура сучасного українського книговидання: специфіка роботи редактора і коректора регіональних видавництв (2014)
Д’ячук С. В. - Особливості викладання української та зарубіжної літератури студентам спеціальності "видавнича справа та редагування" (2014)
Зайко Л. Я. - Дотримання вимог галузевих нормативних документів як основний чинник якості друкованих книжкових видань для дітей (2014)
Косинська Ю. В. - Редагування перекладної літератури й вища освіта: точки дотику (2014)
Литвин А. В. - Історичний аналіз застосування спічрайтингових технологій у політичних комунікаціях США та Росії (2014)
Лоза Г. І. - Особливості рецензування як свідчення стану вимог до технічної навчальної літератури Київського політехнічного інституту в період 1949–1975 рр. (2014)
Поберезська Г. Г. - Особливості писемного ділового спілкування в редакційно-видавничій діяльності (2014)
Побідаш І. Л. - Фольклор як комунікаційний феномен (2014)
Сегол Р. І. - Редагування перекладу в системі міжкультурної комунікації: проблематика підготовки фахівців (2014)
Тріщук О. В. - Основні категорії науково-інформаційного тексту (2014)
Ронге Ф. - Черты современных средств массовых коммуникаций. Что произойдет с газетой в будущем? (2014)
Федорова А. В. - Соціокомунікаційні аспекти редагування телевізійного інтерв’ю: критерії підбору учасників і проблеми комунікації між ведучим і гостем на прикладі програми "Час інтерв’ю" на 5 каналі (2014)
Фіголь Н. М. - Робота редактора над мовностилістичним наповненням електронного навчального видання (2014)
Харлан А. П. - Моральність — запорука ефективного спілкування (2014)
Щепанський Ю. Я. - Історія становлення спортивної журналістики в Україні, Тамбовцева М. Ю. (2014)
Янішевський О. О. - До питання обрахунку форматів поліграфічного стандарту ISO 216 (2014)
Агеєва М. В. - Студентська преса Київської та Львівської політехніки: історія і сучасність (2014)
Дєдушкіна А. В. - До проблеми ефективності заголовків новин в інтернет-ЗМІ (2014)
Думанецька В. А. - Специфіка періодичних видань західного та східного регіонів України (2014)
Порхун І. С. - Сучасна структура редакції газети (2014)
Шевченко І. О. - Видавнича політика Якова Оренштайна як стратегія поведінки сучасного видавництва (2014)
Бехруз Х. Н. - Правовое регулирование миграционной политики ЕС в современных реалиях (2016)
Коваленко Т. О. - Правові аспекти адаптації земельного законодавства України до законодавства Європейського Союзу (2016)
Світличний О. П. - Права і свободи особи у світлі євроінтеграційних вимог (2016)
Нестерович В. Ф. - Реалізація права петицій на рівні Європейського Союзу (2016)
Камінська Н. В. - Теоретико-правові проблеми міграційної політики в умовах глобалізації та євроінтеграції, Васильченко Г. М. (2016)
Чернадчук Т. О. - Вплив євроінтеграційних процесів на концептуальні засади податкового законодавства (2016)
Томкіна О. О. - Засади гуманізму як принципу діяльності державного апарату України: європейський контекст (2016)
Чорнолуцький Р. В. - Методологічні підходи до нормопроектної діяльності органів виконавчої влади (частина друга) (2016)
Рожок Л. П. - Становлення судового конституціоналізму в епоху Античності (2016)
Селіванов А. О. - Адміністративне право в онтологічному вимірі сучасних реалій (2016)
Щавінський В. Р. - Прокуратура України як представник інтересів держави в адміністративному процесі (2016)
Дудченко О. С. - Форми діяльності органів державного управління радянської України в 1920-х рр. (2016)
Дембіцька С. Л. - До питання розуміння адміністративного правопорушення та застосування адміністративного примусу (2016)
Райнін І. Л. - Ефективність реалізації державної регіональної політики (2016)
Тарнавська А.-Н. О. - Сучасна українська молодь як суб’єкт забезпечення законності в публічному управлінні (2016)
Паламарчук І. В. - Публічне майно як гарантія соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць України (2016)
Гетманець О. П. - Бюджетний контроль як напрям публічної фінансової діяльності (2016)
Пожидаєва М. А. - Діяльність платіжних систем як предмет фінансово-правового регулювання (2016)
Костенко О. М. - Концепція протидії корупційній злочинності в Україні потребує нових підходів: основні тези, Бусол О. Ю. (2016)
Бобечко Н. Р. - Суть, мета, завдання та функції інституту оскарження й перевірки судових рішень у кримінальному провадженні (2016)
Федчун Н. О. - Психологічний механізм злочинної поведінки при порушенні правил безпеки мореплавства (2016)
Полюхович О. І. - Співвідношення функції правосуддя та судового контролю при здійсненні негласних слідчих (розшукових) дій: питання теорії та практики (2016)
Кононенко В. П. - Збройні конфлікти як засіб вирішення територіальних спорів в епоху глобалізації, Новікова Л. В. (2016)
Гурін К. С. - Будапештський меморандум 1994 р.: договір чи домовленість? (2016)
Богатирьов І. Г. - Теорія дослідження пенітенціарної системи України через призму науки кримінально-виконавчого права, Шкута О. О. (2016)
Гончаренко І. Б. - Проблемні питання законодавчих пропозицій щодо легалізації приватної детективної діяльності в Україні, Михайлова Ю. О. (2016)
Давидов Р. М. - Принципи інформаційно-аналітичного забезпечення ОВС України (2016)
Іншин М. І. - Теоретико-правові аспекти соціального забезпечення працівників поліції (2016)
Lagutina I. - Long working hours: trends and effects (2016)
Чанишева Г. І. - Відповідальність роботодавця за трудовим законодавством (2016)
Тарасенко В. С. - Право людини на гідний життєвий рівень (2016)
Черноус С. М. - Міжзмінні перерви (2016)
Арістова І. В. - Становлення науки "інформаційне право": питання методології (частина перша) (2016)
Лощихін О. М. - Територія сучасної держави: поняття та функції (частина перша) (2016)
Топчій В. В. - Природне право як детермінант розвитку правової системи України (2016)
Ковальчук О. М. - Становлення філософії права у Київському університеті в 1835-1920 рр. (2016)
Сокальська О. В. - Тюремна реформа в Данії (XVIII–XIX ст.): віхи та персоналії (2016)
Раданович Н. М. - Можливість з’ясування природи загальнодозвільного юридичного регулювання шляхом вивчення історичної еволюції заборон (2016)
Селіванова І. А. - Способи відчуження державного майна: тенденції в розвитку українського законодавства (2016)
Кравчук В. М. - Нормативно-правове забезпечення громадського контролю в Україні (2016)
Зельдіна О. Р. - Баланс публічно-правового і приватно-правового інтересів як особливість інституту захисту прав інвесторів, Хрімлі О. Г. (2016)
Кучма О. Л. - Проблеми застосування процедурних та процесуальних норм в сфері страхування (2016)
Гробова А. А. - Докази і доказування в цивільному судочинстві, Шумейко І. В. (2016)
Басиста А. В. - Універсальні механізми контролю за здійсненням зобов’язань щодо захисту прав людей з інвалідністю (2016)
Попов Р. В. - Предмет зустрічного адміністративного позову (2016)
Лупу А. К. - Міжнародні та внутрішньодержавні стандарти безоплатної правової допомоги в Україні (2016)
Малишевська З. Я. - Ознаки режиму робочого часу (2016)
Леміщак К. М. - Кодифікація законодавства як напрям удосконалення правового регулювання процесу ресоціалізації (2016)
Голубка М. М. - Система підготовки фахівців з фінансово-економічною та кооперативною освітою на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ – початку ХХ століття (2016)
Алексєєва Т. І. - Удосконалення організації зовнішньоекономічної діяльності на принципах маркетингу, Баранова Є. О., Саєнко О. П. (2016)
Бунтова Н. В. - Перспективи інтеграції України в міжнародний ринок готельних послуг (2016)
Войнова Є. І. - Рейтинг конкурентоспроможності країн на світовому ринку страхування у 2015 році (2016)
Гранченко Е. Е. - Факторний аналіз міжнародних авіаперевезень у транспортній інфраструктурі України, Грінько І. М. (2016)
Гужва І. Ю. - Сучасний стан та перспективи розвитку торговельно-економічного співробітництва україни з країнами ОЧЕС (2016)
Гхаит Сари. - Современные тенденции социального развития стран Евро-Средиземноморского партнерства (2016)
Дейнека Т. А. - Проблеми та суперечності сучасного періоду трансформації зовнішньоекономічних відносин України (2016)
Демьохін А. В. - Україна на міжнародному ринку фінансових послуг (2016)
Іванов Є. І. - Тарифне регулювання імпорту в системі зовнішньоторговельної політики України (2016)
Алескерова Ю. В. - Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства как фактор развития аграрного сектора, Тодосийчук В. Л., Фурман И. В. (2016)
Багорка М. О. - Роль стратегічного аналізу у формуванні стратегії екологічного маркетингу в аграрному виробництві (2016)
Бойко О. В. - Використання консалтингових послуг для підвищення ефективності діяльності підприємств туризму (2016)
Васюник Т. І. - До питання визначення сутності основного капіталу в сучасній економічній науці (2016)
Вермієнко Т. Г. - Потенціал і особливості інноваційного розвитку підприємств України (2016)
Гірняк В. В. - Європейський досвід становлення університетської автономії (2016)
Азарова Т. В. - Аналіз підходів щодо оцінення рівня економічної безпеки підприємств (2016)
Базалійська Н. П. - Шляхи подолання інноваційного конфлікту в діяльності трудового колективу, Козак А. М. (2016)
Братута О. Г. - Концептуальні підходи до аналізу об’єднань підприємств (2016)
Вішка І. С. - Чинники розвитку системи адміністрування та формування діапазону РІС на підприємствах (2016)
Галайда Т. О. - Використання європейського досвіду реалізації кадрової політики підприємствами харчової промисловості України, Чувакова Т. Л. (2016)
Григор’єва Ю. А. - Дослідження поведінки споживачів продукції автомобілебудівних підприємств (2016)
Гуржій Н. М. - Логістика як методологія управління перешкодами в потокових процесах, Касянок М. А. (2016)
Домусчи А. О. - Теоретико-методичні засади управління витратами аграрних підприємств (2016)
Киричок О. В. - Шляхи вдосконалення управління маркетинговою діяльністю ТОВ "Мена-АВАНГАРД" (2016)
Климчук А. О. - Генезис наукових поглядів на мотивацію персоналу підприємства (2016)
Бондаренко С. А. - Інноваційно-інвестиційні процеси та їх вплив на розвиток виноробних підприємств Одеської області (2016)
Васильчук Н. О. - Удосконалення постачальницько-збутових зв’язків промисловості України як передумова відновлення інфраструктурних втрат (2016)
Гадзало А. Я. - Економічні засади збалансованого природокористування в аграрному секторі (2016)
Гончарова С. Ю. - Науково-методичні підходи щодо визначення сутності домогосподарства та його ролі в економіці, Буряк І. В. (2016)
Алексеєнко Л. М. - Управління структурою доходів бюджету в умовах актуалізації фінансування відтворення трудових ресурсів, Ціжма О. А. (2016)
Алєйнікова Н. М. - Функціонування фондового ринку України в умовах економічної нестабільності фінансового середовища (2016)
Богдан О. С. - Особливості функціонування та перспективи використання світових криптовалют у платіжних системах, Ситник І. П. (2016)
Браткова І. М. - Аналіз та оцінка ОВДП як інвестиційного інструменту (2016)
Бренер А. В. - Особливості розвитку українського та міжнародного ринку недержавного пенсійного страхування в сучасних умовах, Мелещенко А. І., Воровська К.А. (2016)
Бугель Ю. В. - Сек’юритизація банківських активів як інструмент управління портфельним кредитним ризиком банку (2016)
Денис О. Б. - Еволюція розвитку конфліктів інтересів учасників корпоративних відносин у банках України (2016)
Деркач Ю. Б. - Формування моделі оцінки ефективності регулювання діяльності банків на валютному ринку (2016)
Добровольська О. В. - Роль кредитних спілок у соціально-економічному розвитку територіальних громад і країни в цілому (2016)
Ієрусалимов В. І. - Трансформація фінансової системи України в умовах євроінтеграції (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського