Рабенчук О. - До питання про візуальне як джерело історичних досліджень (2012)
Білокінь С. - Сексоти як елемент механізму державного управління в СРСР (1917–1941 рр.) (2012)
Подкур Р. - Деякі типи поведінки низових партійно-радянських працівників після звільнення окупованих територій України (на прикладі Чернігівської області) (2012)
Пронь Т. - Масове переселення українців з Польщі в УРСР в 1944–1946 рр.: ключові концепти удокументованого та історіографічного наративу (2012)
Даниленко В. - Динаміка змін етнічної структури українського суспільства в 1950–1960-х рр. (2012)
Смольніцька М. - Ґендерна політика в УРСР: правове закріплення та напрями реалізації (середина 1940-х – перша половина 1960-х рр.) (2012)
Бондарчук П. - Релігійні обряди життєвого циклу в житті населення України (середина 1940-х – середина 1980-х років) (2012)
Янковська О. - Реформи УРСР в соціальній сфері в середині ХХ ст.: пенсійне забезпечення. (До 55-річчя пенсійної реформи) (2012)
Киридон П. - Відновлення функціональних параметрів партійно-державної номенклатури Української РСР у перші повоєнні роки (2012)
Крупина В. - Хрущовський стиль управління в оцінках сучасників (2012)
Швидкий В. - Подія як фактор впливу на поведінку та свідомість громадян в Україні (1953 р.) (Закінчення) (2012)
Бажан О. - Про "економічне місництво" у політичній діяльності Петра Шелеста (2012)
Юсов С. - В. Голобуцький як професор Київського педагогічного інституту ім. М. Горького (2012)
Кононенко В. - Динаміка змін та структура єврейського населення Поділля в 1940–1980-х роках ХХ століття (2012)
Агапов В. - Шахтарські колективи України і вищі органи державної влади СРСР: взаємовідносини напередодні та під час весняного страйку 1991 р. (2012)
Шарпатий В. - Виставкова діяльність Петра Івановича Холодного (1874–1930 рр.), Хитрич А. (2012)
Ямполець П. - Бюджети міського населення України в період НЕПу (2012)
Сушко О. - Становлення національно-культурних об’єднань і організацій українців Російської Федерації у контексті політики коренізації середини 20-х рр. XХ ст. (2012)
Мельничук О. - Соціальне страхування 1920–1930-х рр. в радянській історіографії (2012)
Смольніков Ю. - (Рец на кн.): Святослав Юсов. Історик Володимир Голобуцький (1903–1993): Життя, наукова і педагогічна діяльність. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2011. – 336 с. (2012)
Стовпець О. В. - Проблема інновації в контексті дослідження інтелектуальної власності: від економіко-правової парадигми до соціокультурної (2016)
Троїцька О. М. - Діалог у розгортанні культурно-освітнього простору молодіжних спільнот: філософія інтеркультурності (2016)
Рогова О. Г. - Аксіостратегія як чинник духовно-ціннісної модернізації освіти (2016)
Чуйкова О. В. - Когнітивність в аспекті самопізнання і пізнання інших: інтуїція, прозор­ливість як прояв розуму і якостей лідера. Поява філософії як результат і культурний конструкт-чинник розвитку мозку людини в еволюційному ланцюгу розвитку мозку людини (2016)
Скалацька О. В. - Соціально-філософський аналіз бренду одягу: український контекст (2016)
Шиндаулова Р. Б. - Ноогуманистическая философия (2016)
Кравцов Ю. С. - Онтологічні основи соціальної реальності (2016)
Карпенко С. Р. - Философия успеха: критика бинаризма (2016)
Петренко Н. В. - Самоактуалізація та самореалізація особистості у філософсько-освітньому дискурсі (2016)
Коломієць Д. В. - Філософський аналіз проблеми віртуалізації освітнього простору (2016)
Приймак О. М. - Типологія внутрішньоорганізаційних процесів у закладах системи соціальної роботи (2016)
Cвятненко І. О. - Андроцидарний матріархат в інструментарії гендерної культури України (2016)
Медведєва Ю. Ю. - Вплив конфуціанства на процеси модернізації та контрмодернізації в суспільствах конфуціансько-даоської ідентичності (на прикладі інституцій підприємництва та менеджменту) (2016)
Кривошеєва О. О. - Система освіти як середовище відтворення соціальної нерівності (за П. Бурдьє та Ж.-К. Пассроном) (2016)
Журбенко К. В. - Нові медіа як об’єкт соціологічного вивчення (2016)
Остапець Ю. О. - Особливості формування та еволюції партійної структури Закарпатської області (1991 – 2015 рр.) (2016)
Вонсович О. С. - Саміт НАТО – 2016: підсумки та перспективи для України (2016)
Кужман О. М. - Увага до суспільних проблем як необхідна умова встановлення регіонального політичного порядку денного (2016)
Іванюк І. А. - Православні монастирські бібліотеки Києва ХІХ – поч. ХХ ст.: історіографія проблеми (2016)
Мусіяченко О. С. - Відомості про музичну освіту киян на сторінках газети "Жизнь и искусство" (1893-1898) як джерело дослідження розвитку музичного середовища міста (2016)
Медяник В. Ю. - Приватне підприємництво М. Ф. фон Дітмара як приклад інженерного бізнесу України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Попович Ю. - Ідея єдності України крізь призму художніх публікацій на сторінках часопису "Промінь" (1922 –1923) (2016)
Бойко М. - Місцева преса Чернігівщини: реалії та перспективи (2016)
Кобинець А. - Шевченківська тематика на сторінках "Запорізької правди": формування у читачів національно-патріотичного світогляду (2016)
Герасимчук Н. - Моніторинг сучасних українських педагогічних журналів (2016)
Бойко А. - Образ "русского мира" в інформаційному просторі України (2016)
Павлюк І. - Реалії та міфи українського мистецько-інформаційного простору 1990–2000 рр.: підсумки та проекції (2016)
Консевич О. - Образ України у польському тижневику "POLITYKA" після Революції гідності (2016)
Харитоненко О. - Звіт у сучасній науковій публіцистиці: різновиди, особливості жанрової моделі (2016)
Соловйов М. - Українські телеканали в мережі: інтернет-мовлення (2009–2015) (2016)
Георгієвська В. - Жанрова структура партійної преси України: традиції і сучасність (2016)
Школьна О. - Один із уроків історії (2016)
Навроцька Т. - Вогонь його серця (2016)
Юрченко К. - Хроніка відчуттів (2016)
Алтухова Н. - Історія про "сьогоднішнє і вчорашнє життя" (2016)
Романів І. - "Історія не твого життя" (2016)
Романенко К. - Дукля – маленьке слово, велике значення (2016)
Сатановська Л. - Творча поліфонія (2016)
Григоришина С. - Зі скарбниці історії української журналістики (2016)
Бублій І. - 78 особистостей в історії України (2016)
Юрчик Ю. - Майстри історичної візуалізації (2016)
Присяжнюк О. - Історія очима газети "День" (2016)
Нікуліна А. - "Вулє ву чайок, мсьє?" (2016)
Титул, содержание (2016)
Козленко М. В. - Гравитационное моделирование литосферы центральной части Крымско-Черноморского региона, Козленко Ю. В. (2016)
Соловьев В. Д. - Строение и этапы развития структур земной коры пролива Брансфилд (Западная Антарктика) по результатам геофизических исследований, Корчагин И. Н., Левашов С. П., Якимчук Н. А., Божежа Д. Н. (2016)
Науменко А. Д. - Тектоническое развитие Бондаренковской (Булганакской) антиклинальной структуры на основе литолого-фациального анализа (2016)
Патрикеев В. Н. - Разломы Северного Сахалина: особенности строения и сейсмическая опасность, Ломтев В. Л. (2016)
Ломакин И. Э. - Тектонолинеаменты и некоторые вопросы геотектоники, Анохин В. М., Кочелаб В. В., Покалюк В. В., Шафранская Н. В., Шураев И. Н. (2016)
Каграманов К. Н. - Перспективные глубокозалегающие нефтегазоносные структуры Южно-Каспийской впадины, Велиев Р. В. (2016)
Митропольський О. Ю. - Відновлення та адаптація проекту моніторингу седиментаційних процесів на шельфі Чорного моря на полігоні "Запоріжжя", Насєдкін Є. І., Федосеєнков С. Г., Іванова Г. М., Довбиш С. М. (2016)
Ломакин И. Э. - Неотектоническая активность и оползневые процессы в береговой зоне северо-западного Причерноморья, Покалюк В. В., Кочелаб В. В. (2016)
Коболев В. П. - К 80-летию со дня рождения Олега Максимовича Русакова (2016)
Суріна Г. Ю. - Функціонування міфу і наративу в сучасній масовій свідо­мості (2016)
Костючков С. К. - Продуктивність сучасної освіти в контексті пристосу­вання людини до життя в нових цивілізаційних умовах (2016)
Поліщук Н. В. - Необхідність становлення антропокосмічної педагогіки у ХХІ столітті (філософсько-освітній, педагогічний і духовний аспекти) (2016)
Чуйкова О. В. - Роздвоєння особистості лідера як чинник розвитку масового психозу: природа і методи впливу на натовп (2016)
Гірліна Н. Ю. - Духовна культура та процес соціалізації (2016)
Лар’яновський І. С. - Інтегральний аксіологічний підхід до оцінки науково-технічної діяльності (2016)
Батракіна Є. Є. - Криза "мозаїчного" мультикультуралізму та деліберативна модель демократії (2016)
Карпенко О. О. - Філософське осмислення музики у творчості О. Лосєва (2016)
Грабіна Г. В. - Політична еліта України як уособлення субкультури влади (2016)
Еделєва М. А. - Концепт державної інформаційної політики в сучасних умовах (2016)
Кравець А. Ю. - Витоки біополітики як нового напрямку наукових досліджень у межах вітчизняної політичної науки (2016)
Барна Б. Ю. - Європейський економічний простір у системі зовнішньої політики ЄС: норвезька перспектива (2016)
Вонсович О. С. - Українсько-російські відносини в контексті геополітичного протиборства (2016)
Гільченко О. Л. - Українсько-російські відносини в контексті геополітичного протиборства, Вєрютіна Д. М. (2016)
Петров П. Г. - Технології формування та підтримки зовнішньополітичного іміджу держави (2016)
Данилюк І. В. - Вертикальна та горизонтальна субсидіарність (2016)
Медвєдєва Ю. Ю. - Співвідношення секуляризації і модернізації: до постановки проблеми (2016)
Плюснин Е. В. - Модусы эстетизации экранного насилия (2016)
Мусіяченко О. С. - Українська художня література як джерело дослідження місця музики у повсякденному житті киян другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Москаленко О. А. - Штрихи до соціокультурного портрета педагогів київських гімназій: Микола Володимирович Стороженко (2016)
Вашкевич В. М. - Рецензія на монографію: Содомора П. А. "Семіотичний аспект у формуванні української філософської терміносистеми: традиція і новаторство". – Львів, 2013 (2016)
Мурашкин М. Г. - Роль субъективного фактора при рассмотрении трансцендентного в эстетике (2016)
Гірліна Н. Ю. - Методологічні аспекти дослідження процесу соціалізації у медіакультурному просторі інформаційного суспільства (2016)
Форкош С. М. - Методологический поиск в поле современной культуры (2016)
Кравцов Ю. С. - Історико-філософський дискурс феномена соціальної реальності (2016)
Крутась Ю. В. - Отношения воли и интеллекта в системе воззрений А. Шопенгауэра: влияние индийской философии (2016)
Середня В. Г. - Постнекласичне розуміння духовності у філософії освіти (2016)
Чуйкова О. В. - Моральна агнозія як когнітивне порушення. Трансдисциплінарнa методикa дослідження нейробіологічної обумовленості соціальної незрілості та злочинної поведінки (2016)
Добридень О. В. - Потенціал здоров’я людини в сучасних умовах (2016)
Пацан В. О. - Персональна метафізика Б.П. Боуна як особистісний досвід пізнання (2016)
Бурмага Н. В. - Сетевые сообщества как новая форма социальной организации в условиях постмодерна (2016)
Воронкова А. І. - Мода у контексті сучасних соціологічних досліджень (2016)
Глушкова Л. В. - Особливості змін структури українського суспільства у глобалізаційному процесі (2016)
Піронкова О. Ф. - Вербально-поведінкові соціальні практики у контексті трудової адаптації та дезадаптації психічнохворих (2016)
Гилюн О. В. - Якість вищої освіти в оцінках студентів університету (2016)
Уджмаджурідзе Г. Г. - Політична культура студентської молоді ДНУ ім. О. Гончара (2016)
Cвятненко І. О. - Гендерна культура в індуїзмі: традиціоналістський та модернізаційний аспекти (2016)
Медвєдєва Ю. Ю. - Модернізаційні і контрмодернізаційні складові синтоїзму та дзен-буддизму: ретроспектива і сучасність (2016)
Бережна Н. О. - Організаційно-структурне оформлення вірменських громад Київщини та Кіровоградщини (1990 – перша половина 2010-х рр.) (2016)
Касян А. І. - Статус та повноваження волосних посадовців на Правобережжі (друга половина ХІХ ст.) (2016)
Мельник М. В. - Церковний вплив на розвиток громадянського суспільства в Україні (2016)
Коваль А. П. - Причини початку громадянської війни в Римі в 49 р. до Р.Х.: Юлія і Красс (2016)
Баштанник О. В. - Можливості і загрози організації політичного порядку в інституційному вимірі функціонування політичної системи (2016)
Вербицька В. В. - Віртуальна дипломатія: аналіз структури цільових аудиторій (2016)
Вонсович О. С. - Теракти в Парижі та Брюсселі: спільне і відмінне (2016)
Кобець А. С. - Агроекологічні перспективи розвитку природного виробництва, Харитонов М. М., Грицан Ю. І., Жуков О. В. (2015)
Господаренко Г. М. - Якість крупи із зерна спельти та її зв’язок з вмістом білка, Любич В. В., Полянецька І. О., Новак Л. Л., Руденко Л. Д., Возіян В. В. (2015)
Жуков О. В. - Агрегатна структура ґрунту в системі едафічних властивостей та її роль у варіюванні морфометричних характеристик кукурузи Zea mays, Андрусевич К. В., Сіротина В. О., Покуса О. Ю. (2015)
Кротик А. С. - Урожайність смородини чорної залежно від утримання грунту та удобрення (2015)
Стась М. М. - Гідроекологічна оцінка річки Мокра Сура – правої притоки Дніпровського водосховища, Колесник В. І. (2015)
Наконечний Р. А. - Реалізація принципів фізичної економії в органічному землеробстві: теорія та практика, Копитко А. Д., Сас И. Н. (2015)
Кирпа М. Я. - Якість насіння кукурудзи в умовах підготовки на типовому кукурудзообробному заводі, Стюрко М. О., Бондарь Л. М. (2015)
Кривинчук Ю. М. - Безпека плодової продукції в умовах забруднення довкілля важкими металами (2015)
Кошевський І. І. - Роль регуляторів росту в підвищенні продуктивності та захисних реакцій рослин сої проти хвороб, Аксьонова П. А., Комісарук В. В. (2015)
Гументик М. Я. - Вплив елементів механізованої технології вирощування на продуктивність біомаси міскантусу, Квак В. М., Замойський О. І., Морозова Є. В. (2015)
Ярчук І. І. - Інкрустація ячменю озимого препаратами Антистрес та Марс ELBi, Божко В. Ю., Позняк В. В., Кравченко К. О. (2015)
Фещенко В. П. - Екологічна оцінка можливостей впровадження технології No-till на базі ДП "Грозинське”, Скорбільна О. О. (2015)
Сметанін В. Т. - Вплив біотрансформації черв’яками виду Еisenia foetida на якість донних залежів, Тимчий К. І., Старішко C. П. (2015)
Папка О. С. - Особливості розповсюдження ваточника сирійського у межах Полтавської області (2015)
Шкатула Ю. М. - Ефективність симбіотичної азотфіксації в агроценозах квасолі, Краєвська Л. С. (2015)
Мельниченко В. І. - Показники роботи трактора Т-150К з дизелем СМД-62 зі серійним паливним насосом, універсальним регулятором, від’ємним коректором і обмежувачем димлення (2015)
Золотовська О. В. - Теплоізоляція у зберігаючому землеробстві, Миронов О. С. (2015)
Лепеть Є. І. - Дисковий копач столових коренеплодів для роботи в системі Strip-Till (2015)
Михайлов Є. В. - Обґрунтування параметрів та режимів роботи пневмосепаратора попередньої очистки олійної сировини соняшнику, Задосна Н. О., Теслюк Г. В., Рубцов М. О. (2015)
Шаврова О. Б. - Основні задачі відображення та моделювання простору на площині, Кузьмінова Л. В. (2015)
Чалая О. С. - Вплив екологічних чинників на якість продукції свинарства (2015)
Лихач В. Я. - Вплив технології утримання на відтворювальні якості свиноматок, Лихач А. В. (2015)
Козирь В. С. - Динаміка біохімічних показників крові в бугайців імпортованих м’ясних порід в умовах степу України (2015)
Honcharova O. - Potentiel de l'organisme chez les autruches d'elevage industriels (2015)
Дем’яненко В. Є. - Модернізація сільських територіальних громад та фінансового механізму забезпечення їх розвитку (2015)
Козаченко Д. М. - Удосконалення технічного забезпечення та технологій експортних перевезень зернових вантажів в Україні, Коробйова Р. Г., Рустамов Р. Ш. (2015)
Васільєва Л. М. - Формування інституціонального середовища аграрного сектору (2015)
Багорка М. О. - Особливості оцінки маркетингового потенціалу аграрних підприємств, Білоткач І. А. (2015)
Буряк М. І. - Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил сільських територій у контексті системних реформ (2015)
Неопіфанова Л. С. - Удосконалення управління ефективністю праці на підприємстві (2015)
Дискусії. Рецензії. Пропозиції... (2015)
Аннотации. Ключевые слова. Библиография (2015)
Поливода А. А. - Герменевтика как философско-педагогическая методология (2016)
Кравцов Ю. С. - Cуб’єктивні підстави події як інтенційні основи дискурсивної моделі комунікації (2016)
Середня В. Г. - Роль духовності у становленні постнекласичної освіти: філософський аналіз (2016)
Чуйкова О. В. - Гендерна когнітивність: відмінності в аспекті нейробіології, генетики, розумових паттернів і соціальної поведінки (2016)
Карпенко К. І. - Історико-філософське підґрунтя взаємозумовленості гендерних та екологічних ідей (2016)
Петренко Н. В. - Освітній простір інформаційного суспільства як простір ризику для розвитку людини (2016)
Коломієць Д. В. - Становлення медіа-освітнього простору як філософська проблема (2016)
Бойко М. П. - Становлення правової культури українського народу в українській філософії (2016)
Настояща К. В. - Ідеологія націоналізму – міцний фундамент державотворення чи захисна реакція етнічного організму? (2016)
Біскуп В. С. - Принципи та технології компетентнісного підходу до формування професійної кар’єрної студентської молоді (2016)
Дідух О. О. - Соціологічний аналіз проблеми безробіття серед української молоді, Примак М. В. , Овсянніков Р. С. (2016)
Cвятненко І. О. - Візуальний символізм матріархально-кібелічних образів у міфологічних репрезентаціях гендерної культури (2016)
Медвєдєва Ю. Ю. - Співвідношення між модернізаційними та контрмодернізаційними складниками ісламу: до постановки проблеми (2016)
Содержание (2016)
Бойко В. В. - Вплив УФ-опромінення, температури та вологи на уретановмісні полімери, одержані з використанням поліолу на основі гідроксильованої ріпакової олії, Кобріна Л. В., Рябов С. В., Бортницький В. І. (2016)
Карніна А. Ю. - Дослідження кінетики термічного розкладу амонію тетраванадату(IV), Гиренко А. О., Мисов О. П. (2016)
Коновалова С. А. - Взаимодействие N-карбамоил-1,4-бензохинонмоноиминов с роданидом калия и тиомочевиной, Авдеенко А. П., Полищук М. В., Лысенко Е. Н. (2016)
Кузьменко М. Я. - Особливості синтезу і властивостей |(бутокси)(акрилатацилокси)титанокси|боранів, Кузьменко С. М., Скриннік О. В. (2016)
Мурашевич Б. В. - Реакції аренальазинів N-тозил-1,4-хінонмоноімінів з первинними алкіламінами, Савонюк Є. С., Торопін М. В., Бурмістров К. С. (2016)
Ракитская Т. Л. - Фазовый состав и каталитическая активность наноструктурированных материалов на основе твердой составляющей сварочного аэрозоля, Труба А. С., Эннан А. А. (2016)
Четвержук Я. А. - Термодинамічні властивості насичених розчинів 2-ціано-3-|5-(2-нітрофеніл)- 2-фурил|-2-пропенаміду в органічних розчинниках, Собечко І. Б., Горак Ю. І., Сергеєв В. В., Кочубей В. В., Вахула А. Р. (2016)
Апостолова Р. Д. - Електрохімічний синтез сульфідів молібдену для тонкошарових літієвих акумуляторів, Кірсанова І. В., Шембель О. М. (2016)
Апостолова Р. Д. - Саморозряд в позитивних електродах літієвих джерел струму: аналітичний огляд, Шембель О. М. (2016)
Калиниченко О. А - Синтез и биорезорбция кальций-фосфатных покрытий на титане, Банах О., Жорно А., Гай П. А., Снежко Л. А. (2016)
Молотовская Л. А. - Синтез дисперсных порошков силицидов металлов VI-B группы электролизом галогенидно-оксидных расплавов, Шахнин Д. Б., Ускова Н. Н., Малышев В. В. (2016)
Полоз А. Ю. - Олигомерные каучуки с реакционноспособными группами как модификаторы эпоксидных износостойких композиций, Эбич Ю. Р., Прокопчук Н. Р., Долинская Р. М., Мозгалев В. В. (2016)
Хімач Н. Ю. - Механохімічна модифікація мідь-цинк-алюмооксидного каталізатора синтезу метанолу, Полункін Є. В., Мельникова С. Л., Коломис О. Ф. (2016)
Вонсович О. С. - Інституційний вимір боротьби Європейського Союзу з транснаціональною злочинністю як однієї з основних загроз європейській безпеці (2016)
Морарь М. В. - Політичний портрет сучасного партійного лідера: теоретико-методологічний аспект, Назарук Ю. С. (2016)
Міхейченко М. А. - Політична участь громадянського суспільства та світова практика електронної демократії: до проблеми ефективності запровадження (2016)
Гримська М. І. - Міграційна криза в ЄС 2014-16 рр. у контексті радикалізації електоральних преференцій (на прикладі крайніх правих політичних партій) (2016)
Кужман О. М. - Практика електронних петицій у встановленні регіонального політичного порядку денного (2016)
Січка М. Л. - Діяльність Кабінету українського мистецтва Всеукраїнської академії наук (2016)
Шалашна Н. М. - Державницькі ідеї українського православного духовенства та політичний союз Гетьманщини із Москвою в другій половині XVII ст. (2016)
Юхимець А. С. - До питання про першу виставу українського професійного театру в Києві (2016)
Гринчак М. О. - Трансформація соціально-економічних вимог промисловців південноукраїнських губерній пореформеної доби (2016)
Козерод О. В. - Антисемітизм у лавах лейбористської партії Великої Британії: характерні особливості та наслідки (2016)
Усенко О. В. - Теорія "основного міфу", як структурний метод у вивченні давньоруського язичництва та слов’янської міфології (2016)
Гвоздяк П. І. - Електроутримування як рушійна сила злагодженої роботи ензимів на мембранах живих клітин (2016)
Wolnicka A. - Modern methods of diagnosis and treatment of Helicobacter pylori, Wanot B. (2016)
Кириченко О. В. - Биологическая активность ризосферной почвы пшеницы яровой в ассоциации с бактериями Azotobacter chroococcum T79, модифицированными N-ацетил-D-глюкозамином (2016)
Васильева Т. В. - Бактериальное выщелачивание металлов из отходов флотационного обогащения углей при участии тиосульфата, двух- и трехвалентного железа, Блайда И. А., Слюсаренко Л. И., Васильева Н. Ю., Хитрич В. Ф. (2016)
Миколаєвський В. П. - Вплив інокулянтів на формування симбіотичних систем, розвиток хвороб та продуктивність сої різних сортів, Сергієнко В. Г., Титова Л. В. (2016)
Зінченко О. Ю. - Вплив метаболітів базидіоміцетів на ріст умовно-патогенних бактерій, Мірось С. Л. (2016)
Інформаційне повідомлення для авторів (2016)
Галецкий Л. С. - Современная трактовка геологического строения Пержанского касситерит-колумбитового месторождения, Хрущев Д. П., Ремезова Е. А., Яременко О. В, Кравченко Е. А. (2016)
Кривдік С. Г. - Про контактовий вплив сублужних габроїдів (мафітів) Покрово-Киріївського масиву на вміщувальні граніти, Гаценко В. О., Луньов Є. С. (2016)
Михальченко І. І. - Уран і торій у рудних альбітитах глибоких горизонтів Ватутінського родовища (Український щит), Іванов Б. Н. (2016)
Семенюк В. Г. - Впровадження приповерхневих методів досліджень на Ротмістрівській імпактній структурі з метою вивчення її геолого-геохімічних особливостей (2016)
Хрущев Д. П. - Региональное цифровое структурно-петрологическое моделирование кристаллических образований территории Украины, Белевцев Р. Я., Бобров А. Б., Гейченко М. В., Артеменко Г. В., Лобасов А. П. (2016)
Шестопалов В. М. - О формировании западинно-канальных структур миграции, Бублясь В. Н. (2016)
Огняник Н. С. - Теоретическая база расчета флюидных систем в загрязненной легкими нефтепродуктами геологической среде в процессе колебания уровня грунтовых вод. Статья 2. Теоретическая база расчета двух-флюидной системы "легкие нефтепродукты – вода" в пористой среде, Парамонова Н. К. (2016)
Ситников А. Б. - Методика оценки испарения с поверхности рапы Восточного лечебного бассейна Сакского озера на основе баланса масс солей и объемов рассолов (2016)
Дикань К. В. - Про евристичну вартісність неокреаціонізму (2016)
Шаталов Н. Н. - Выдающийся геолог-съемщик и стратиграф Донбасса Феодосий Николаевич Чернышев (К 160-летию со дня рождения) (2016)
Академік Шестопалов В’ячеслав Михайлович (До 80-річчя від дня народження) (2016)
Кобилецький М. - Бенедикт Карпцов (2016)
Тищик Б. - Вплив Цивільного кодексу Франції 1804 р. на правове регулювання цивільних відносин у Буковині та Галичині, Сирко М. (2016)
Білостоцький С. - Підсудність кримінальних справ у Львові у XVI-XVIII ст. (2016)
Булавіна С. - Об’єктивні та суб’єктивні чинники соціальної та етнорелігійної cтруктури населення Волинського воєводства у 20-30 роках XX століття (2016)
Гороть А. - Історико-правові аспекти українсько-польської дипломатії у роки Другої світової війни (2016)
Денісова Г. - Відвід суддів у праві Римської імперії, Юзич О. (2016)
Кравчук В. - Історико-правові аспекти основ правового статусу суддів у період Київської Русі, Галицько-Волинської та Литовсько-Руської держави (ІХ ст. – середина ХVI ст.) (2016)
Кравчук М. - Ідеї правової держави в історико-правовій ретроспективі (2016)
Лаба О. - Напрями співпраці України та Європейського Союзу щодо міграційних питань (2016)
Юхимюк О. - Еволюція системи загальних принципів права Європейського Союзу (2016)
Glamazda P. - General Characteristics of the Institute of Punishment in Galicia-Volyn State (2016)
Yatsyshyn N. - Genesis of Ukrainian Tax Terminology (2016)
Ковальчук В. - Формування Конституційного Суду України як одна з умов забезпечення його легітимного функціонування, Шабелько Н. (2016)
Несторович В. - Cтандарти Організації економічного співробітництва та розвитку щодо урегулювання лобіювання (2016)
Федоренко В. - Політичні права та свободи людини і громадянина в Україні: поняття, види, характеристика (2016)
Бліхар М. - Суб’єктний склад бюджетних правовідносин, що стосуються інвестиційної діяльності (2016)
Богів Я. - Правові проблеми децентралізації влади у контексті реалізації народного суверенітету в Україні (2016)
Коваленко І. - Визначення поняття децентралізації та її впровадження в Україні (окремі теоретичні аспекти), Решетник Л. (2016)
Чернеженко О. - Демократичний розвиток та консолідація міцевої влади в Іспанії (2016)
Чистоколяний Я. - Періодизація основних етапів становлення та розвитку громадянського суспільства в незалежній Україні (2016)
Kolodiazhna V. - Mechanism of Interaction Between Sources of International and National Law in Terms of European Integration (2016)
Kononchuk І. - Legal Status of European Union Citizens (2016)
Hofman Y. - Ochrona własności przemysłowej: umowy międzynarodowe oraz przepisy prawa ochronnego Polski i Ukrainy (2016)
Samchuk-Kolodiazhna Z. - Issue of Legal Regulation of Rental (2016)
Starchuk O. - Child Labor: Ukrainian Experience in the International Context, Yatsynyak O. (2016)
Джужа О. - Вплив злочинної субкультури на безпеку життєдіяльності особи у місцях позбавлення волі, Колб С. (2016)
Кваша О. - Підстави кримінальної відповідальності пособника з позицій теорії співучасті у злочині, Цибулін Т. (2016)
Колб О. - Щодо особливостей застосування в Україні заходів безпеки до осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, Колб І. (2016)
Андрусяк Г. - Визначення поняття обставин, що виключають злочинність діяння, у кримінальному праві України (2016)
Карпінська Н. - Медичні (психіатричні) аспекти виправлення неповнолітніх осіб, засуджених до покарання у виді позбавлення волі, Осадовський Т. (2016)
Крикунов О. - Судовий контроль за дотриманням процесуальних прав сторін кримінального провадження (2016)
Назарук О. - Правовий статус керівника місцевої прокуратури у кримінальному процесі (2016)
Старко О. - Час як обов’язкова ознака складу умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини (2016)
Фідря Ю. - Право на оскарження судових рішень у кримінальних справах у світлі норм Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. (2016)
Чупринський Б. - Оcобливості призначення покарання неповнолітнім за наявності обставин, що пом’якшують покарання (2016)
Gusak A. - Commitment of a Crime by a Group of Persons by Prior Collusion (2016)
Яцишин М. - Українська адвокатура Східної Галичини у системі права Речі Посполитої (1921-1939 рр.), Lis Markiewicz P. (2016)
Sura R. - Polish Banking System after the World War II (Part II) (2016)
Карпенко Н. - Про деякі шляхи підвищення рівня ефективності взаємодії слідчих та оперативних підрозділів виправних колоній у розслідуванні злочинів (2016)
Клабан В. - Вплив права Європейського Союзу на сучасні системи джерел права Чеської Республіки та України (2016)
Наумова О. - Регламентація відповідальності за незаконне позбавлення волі або викрадення людини у законодавстві України та окремих країн Європейського Союзу: порівняльний аспект (2016)
Рудковська М. - Кримінально-правове значення суспільної небезпеки (2016)
Рябих Н. - Індивідуально-профілактичні засоби запобігання злочинам проти життя та здоров'я засуджених до позбавлення волі, Колб О. (2016)
Сопронюк О. - Поняття санкції у теорії права (2016)
Супруненко Д. - Оцінка ефективності попереджувальної діяльності прокуратури як суб'єкта запобігання та протидії злочинності у сучасний період (2016)
Шутко Н. - Новелізація Цивільного кодексу Австрії 1811 р. на початку ХХ ст. (2016)
Levchuk J. - Kiev Trial Chamber Functions (2016)
Levchuk I. - Problems of Spiritual and Religious Re-education of Prisoners in the Prisons of the Russian Empire in the Nineteenth Century (2016)
Хмель С. Н. - Проблема эксплуатации наемного труда и идеологическая функция экономической теории, Хмель В. И. (2016)
Шевченко О. О. - Теоретико-методологічні засади аналізу еволюції господарських систем (2016)
Шульга О. А. - Місце та роль аграрних відносин у системі економічних відносин сучасного суспільства (2016)
Яровий В. Ф. - Євроінтеграція та вітчизняний туризм: основні аспекти (2016)
Хаустов В. В. - Експортний контроль у системі нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі продукцією військового призначення і подвійного використання (2016)
Шевченко Ю. А. - Інвестування ТНК в умовах глобальної нестабільності (2016)
Шевчук А. В. - Перспективи розвитку туризму в контексті загострення терористичних загроз, Шевчук Л. Т. (2016)
Таран-Лала О. М. - Концепція соціально-економічного розвитку системи споживчої кооперації (2016)
Філон М. М. - Дослідження економічної сутності конкуренції, її вплив на формування структури ринку в національній економіці (2016)
Хан Ю. А. - Организация транспортных коридоров экспорта казахстанского зерна (2016)
Черничко Т. В. - Зарубіжний досвід податкового регулювання інноваційних процесів, Малець С. С. (2016)
Старченко М. В. - Формування потенціалу будівельного підприємства на ринку України (2016)
Топільницька Я. О. - Концептуальні засади роботи організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом фармацевтичного підприємства (2016)
Хома І. Б. - Антикризове управління підприємствами нафтопереробної галузі України, Косовська Ю. А. (2016)
Чайковський Є. О. - Контроль реалізації інноваційної стратегії розвитку металургійних підприємств (2016)
Чукурна О. П. - Технологія цінового позиціонування брендів (2016)
Ювженко В. О. - Вплив упровадження ERP-систем на ефективність управління на підприємствах України, Журан О. А. (2016)
Ярмак М. Р. - Механізм підвищення ефективності управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського підприємства (2016)
Яшкін Д. С. - Сутність та зміст логістичних ризиків промислових підприємств (2016)
Королович О. О. - Оцінка ефективності функціонування малих підприємств в промисловій сфері Закарпатської області (2016)
Топалова І. А. - Методичне забезпечення формування та реалізації інноваційної стратегії регіону (2016)
Ступень М. Г. - Територіальна привабливість природно-рекреаційних ресурсів Житомирщини, Андрушенко В. Ю. (2016)
Таратула Р. Б. - Концептуальні засади взаємодії інформаційних та кадастрових систем у процесі управління земельними ресурсами (2016)
Міндова О. І. - Теоретичний аналіз економічної сутності пенсійного забезпечення (2016)
Чайка-Петегирич Л. Б. - Міграційні процеси в контексті інтернаціоналізації освітніх систем (2016)
Юрчик І. Б. - Взаємозв'язок ефективності ринку праці та його інституційного забезпечення (2016)
Соколовський Є. А. - Науково-методичні підходи до здійснення факторингового аналізу розвитку житлового іпотечного кредитування в Україні (2016)
Тимошенко Н. М. - Ринок державних цінних паперів та основні чинники його розвитку в Україні (2016)
Холодна Ю. Є. - Мінімізація ризиків іпотечного кредитування в сучасних умовах (2016)
Чопляк І. А. - Механізм забезпечення менеджменту якості страхових послуг (2016)
Шалигіна І. В. - Фінансові ресурси та джерела їх формування як основні елементи фінансового забезпечення підприємств аграрної сфери (2016)
Щегельська М. В. - Основні підходи до визначення кінцевих власників комерційних банків в Україні (2016)
Слободян Н. Г. - Аналіз та оптимізація структури капіталу в стратегії підприємства, Яценко Т. В. (2016)
Тичук Т. О. - Місце та роль оцінки як елементу методу бухгалтерського обліку за різними стадіями облікового циклу підприємства (2016)
Черненко К. В. - Організація бухгалтерського обліку та її методичні засади в простому товаристві, Грибова Д. В. (2016)
Шипіна С. Б. - Зарубіжний досвід розкриття інформації про фінансові результати у фінансовій звітності за МСФЗ (2016)
Шмигель О. Є. - Оподаткування прибутку підприємства: нові реалії, Яковець Т. А. (2016)
Шостаківська Н. М. - Робочий час як об'єкт обліку і контролю, Ратинський В. В. (2016)
Шутка С. Є. - Експортні операції: бухгалтерський і податковий облік, Клим Н. М. (2016)
Кириченко В. - Спротив пригніченню – право сили чи право права? (2015)
Кобилецький М. - Магдебурзьке право у Польщі (ХІІІ-ХVII ст.) (2015)
Ковальчук В. - Вчення про легітимність влади та народний суверенітет в державно-правових поглядах представників соціологічної школи права в Німеччині у другій половині ХІХ – першій чверті ХХ століття, Богів Я. (2015)
Яцишин М. - Діяльність Луцького Трибуналу (1578-1589 рр.) (2015)
Булавіна С. - Джерела вивчення діяльності національно-культурних товариств Волині у першій третині ХХ століття (2015)
Лаба О. - Ідейні цінності в правових принципах громадянського суспільства: історико-правовий аналіз (2015)
Щербюк Н. - Особливості та шляхи реалізації функції оборони держави, Щербюк М. (2015)
Берназюк Я. - Науково-практична дискусія стосовно прийняття Закону "Про Президента України": теорія і практика (2015)
Несторович В. - Основні тренди в законодавчому регулюванні лобіювання у країнах Західної Європи (2015)
Федоренко В. - Інституціоналізація діагностики і розвитку управлінських та лідерських здібностей публічних службовців – пріоритетний напрямок реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні (2015)
Копетюк М. - Суддівське самоврядування у забезпеченні принципу самостійності суду у зарубіжних державах та Україні, Онисько Р. (2015)
Кравчук В. - Загальна характеристика та критерії класифікації організаційно-правових гарантій діяльності суддів в Україні (2015)
Нинюк М. - Корупція як фактор загрози національній безпеці та суспільному ладу України, Нинюк І. (2015)
Коваленко Т. - Суб’єктивні передумови виникненняі становлення аграрного права України (2015)
Скрипник В. - Визнання права як спосіб захисту речових прав (2015)
Демчук А. - Цивільно-правова характеристика договору зберігання на товарному складі (2015)
Духневич А. - Зобов’язання України щодо продовольчої безпеки відповідно до Угоди СОТ "Про сільське господарство" (2015)
Коренга Ю. - Юридичні аспекти правовідносин у сфері трансплантології органів та тканин людини (2015)
Новосад І. - Тенденції розвитку та удосконалення аграрного законодавства України (2015)
Гора І. - Сучасні проблеми експертного дослідження мовленнєвих повідомлень, що містять інформацію екстремістського характеру, Ходанович В. (2015)
Кваша О. - Система кримінально-правової протидії втручанню в діяльність працівників правоохоронних органів, Ізай І. (2015)
Батюк О. - Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, вчинених у пенітенціарних установах (2015)
Біленчук П. - Нове Законодавство України про Національну поліцію і поліцейську діяльність. Яким йому бути?, Ярмолюк А. (2015)
Гусак А. - Характеристика окремих аспектів причетності до злочину (2015)
Дем’янчук В. - Заборона суміщення функції судового розгляду і інших процесуальних функцій як підстава самовідводу, відводу, Денісова Г. (2015)
Кульчинська Ю. - Посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів (2015)
Фідря Ю. - Перспективи вдосконалення кола обов’язків, які покладаються на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням (2015)
Чупринський Б. - Доцільність закріплення невичерпного переліку обставин, які обтяжують покарання: дискусійні моменти (2015)
Karpinska N. - Criminological Characteristics of Female Juvenile Delinquency in Ukraine (2015)
Chornous О. - The Uniform Rapid Suspension System (URSS):Comparative Analysis with ICANN’s Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) (2015)
Sura R. - Polish Banking System after the World War II (Part I) (2015)
Ковалик Г. - Правове регулювання сервітутів на український землях в складі Російської імперії в кінці ХVIII – на початку ХХ ст. (2015)
Крукевич О. - Неповнолітні потерпілі як учасники кримінального процесу (2015)
Левчук І. - Пенітенціарна система Російської імперії у дореформений період (на прикладі українських губерній (2015)
Резніченко Л. - Комерціалізація української вищої освіти – приватно-правові аспекти, Кириченко Т. (2015)
Слободянюк Б. - Використання спеціальних знань у кримінальних провадженнях про умисне знищення або пошкодження чужого майна (2015)
Сопронюк О. - Класифікація кримінально-процесуальних санкцій (2015)
Чорноусько М. - Нагляд прокурора за додержанням законів під час проведення досудового розслідування: тенденції нормотворення та правозастосування (2015)
Яцишин Ю. - Правові підстави формування Київської судової палати (2015)
Содержание (2016)
Лоскутов С. В. - Оценка контактной температуры при сцеплении частицы плазменного покрытия с шероховатой поверхностью подложки, Ершов А. В., Зеленина Е. А. (2016)
Катренко М. А. - Определение оптимального относительного расхода воды в комбинированном гидрореактивном двигателе с подачей воды в закритическую часть сопла, Панченко А. А. (2016)
Гараненко Т. Р. - Математическое моделирование широкохордных полых рабочих лопаток вентилятора, Прибора Т. И., Березовський Е. К. (2016)
Шамровський О. Д. - Метод послідовних переміщень для розв’язання контактних задач теорії пружності, Богданова Є. М. (2016)
Mastinovsky Yu. V. - Thermo-elastic waves in two-layer strip composed of different materials (2016)
Моргун С. А. - Влияние поля центробежных сил на частоты колебаний рабочих лопаток турбомашин (2016)
Івщенко Л. Й. - Характер переміщення контактуючих поверхонь z-подібних бандажних полиць лопаток ГТД, Крестьяніков О. I., Прибора Т. I. (2016)
Павленко Д. В. - Закономерности изнашивания рабочих лопаток компрессора вертолетных двигателей, эксплуатирующихся в условиях запыленной атмосферы, Двирник Я. В. (2016)
Качан А. Я. - Контактные температуры при шлифовании деталей ГТД и определение области бесприжоговой обработки, Уланов С. А. (2016)
Павленко Д. В. - Уплотнение спеченных титановых заготовок гидроэкструзией, Овчинников А. В. (2016)
Качан А. Я. - Влияние технологических методов обработки тонкостенных полых валов ГТД на их несущую способность, Уланов С. А. (2016)
Дядя С. И. - Систематизация колебаний при концевом фрезеровании тонкостенных элементов деталей, Козлова Е. Б., Кондратюк Э. В., Кришталь В. А., Зубарев А. Е. (2016)
Белоконь Ю. A. - Получение интерметаллидных титановых сплавов для деталей компрессора газотурбинных двигателей на основе метода самораспространяющегося высокоскоростного синтеза, Павленко Д. В., Пахолка С. Н. (2016)
Мозговой В. Ф. - Формообразование широкохордной вентиляторной лопатки ТРДД на фрезерных станках с ЧПУ, Березовский Е. К., Панасенко В. А. (2016)
Пухальская Г. В. - Определение механических свойств в различных зонах сварных соединений из титанового сплава ВТ3-1, Марков И. Б. (2016)
Маковский С. Г. - Нанотехнология в повышении свойств литейных магниевых сплавов, Лукинов В. В., Цивирко Э. И., Шаломеев В. А. (2016)
Миронов А. Н. - Метод непрямой оценки величины натяжения проката в однониточной черновой группе клетей непрерывного мелкосортного стана, Потап О. Е., Тригуб И. Г. (2016)
Бабенко О. Н. - Методы регулирования частот собственных колебаний рабочих лопаток компрессора ГТД, Прибора Т. И. (2016)
Гайдук С. В. - Расчет фазового состава литейного свариваемого жаропрочного коррозионностойкого никелевого сплава методом CALPHAD, Кононов В. В. (2016)
Белоус В. А. - Осаждение упрочняющих MoN- покрытий в зависимости от условий предварительного азотирования основы, Ермоленко И. Г., Заднепровский Ю. А., Ломино Н. С. (2016)
Калинина Н. Е. - Влияние модифицирования на структуру и механические свойства сложнолегированных алюминиевых сплавов, Джур Е. А., Калинин В. Т., Носова Т. В., Кашенкова А. В. (2016)
Iванов В. Г. - Розподіл хімічних елементів у структурі високоміцного чавуну для маслотних заготовок поршневих кілець (2016)
Нетребко В. В. - Влияние нормализации на твердость Cr-Mn-Ni чугунов (2016)
Дзяк Г. В. - Шлях слави та пошани (2016)
Мамчур В. Й. - Вплив внутрішньовенного введення розчину "Неореодез" на перебіг експериментального ендотоксикозу та оцінка регенеративних властивостей засобу за умов аплікаційного застосування, Дронов С. М., Біленький Г. З. (2016)
Потоцкая О. Ю. - Зарубежные статьи как фактор роста фальсификаций научных публикаций и снижения наукометрических показателей организаций, Левых А. Э., Мамчур В. И. (2016)
Кошля В. І. - Особливості змін внутрішньосерцевої гемодинаміки і функціонального стану міокарда під впливом телмісартану у хворих на гіпертонічну хворобу, Бен-Абід Муна (2016)
Каменщик А. В. - Експресія генів нуклеарного фактора активованих Т-клітин у дітей з двостулковим аортальним клапаном серця, Камишний О. М., Іванько О. Г. (2016)
Перцева Н. О. - Особливості стану серцево-судинної системи в пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу, Мошенець К. І. (2016)
Косульников С. О. - Неспецифический гнойный остеомиелит позвоночника, Беседин А. М., Тарнапольский С. А., Карпенко С. И., Кравченко К. В., Симонова Е. В. (2016)
Гудар'ян О. О. - Особливості лікування хворих з ускладненою ретенцією третіх молярів на стаціонарному етапі, Ідашкіна Н. Г., Неханевич Ж. М. (2016)
Марюхніч Н. В. - Оцінка загальної фізичної працездатності та аеробної продуктивності за результатами велоергометрії в дівчат 11-14-ти років з ослабленим зором, Клапчук В. В. (2016)
Маврутенков В. В. - Вакцинопрофілактика: досягнення, проблеми і перспективи розвитку, Ревенко Г. О. (2016)
Мошковський В. Є. - Гігієнічна оцінка азбестовмісного пилу в повітрі робочої зони теплових електростанцій (2016)
Децик О. З. - Обґрунтування напрямів удосконалення профілактики та метафілактики сечокам’яної хвороби на підставі соціально-економічної характеристики хворих, Соломчак Д. Б. (2016)
Андрєєва І. А. - Система громадського здоров'я – сучасний стан та світовий досвід, Лугова О. В., Нашиванько О. В., Черняк Ю. С., Шевченко О. А. (2016)
Децик О. З. - Основні групи ризик-поведінки щодо ВІЛ-інфекції за даними аналізу превентивної поінформованості молоді, Басараба Т. П. (2016)
Вежновець Т. А. - Особливості соціально-психологічного клімату в колективах закладів охорони здоров`я (2016)
Десятерик В. І. - Кафедра хірургії, травматології та ортопедії ФПО ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", Міхно С. П., Дунай О. Г. (2016)
Коробчанский В. А. - Рецепт здоровой экологии. Рецензия на монографию Белецкой Э.Н., Онул Н.М. "Эколого-гигиеническая оценка антропогенной нагрузки окружающей среды как фактора риска для здоровья населения Приднепровья". – Днепропетровск: Акцент ПП, 2016. – 140 с. (2016)
Науменко Л. Ю. - Академія – Ваша величність! (2016)
Саганюк Ф. В. - Досвід формування стратегічних документів США в секторі безпеки, Мірошниченко В. Я., Сурков О. О. (2016)
Вавілова Н. В. - Превентивне застосування сили в системі міжнародних відносин, Сівоха І. М., Леонов В. В. (2016)
Сафронов О. В. - Трансзвуковий флатер аеродинамічних поверхонь керування надзвукових та гіперзвукових літаків, Неділько О. М., Семон Б. Й. (2016)
Микитенко Т. В. - Проблеми інформаційної безпеки суб’єктів господарювання в Україні та можливі шляхи їх вирішення в сучасних умовах, Петровська І. О., Рогов П. Д., Гаркуша А. О. (2016)
Майстренко О. В. - Обґрунтування рекомендацій щодо збалансування сил і засобів підсистем вогневого ураження противника (2016)
Кірпічніков Ю. А. - Оцінка технологічних рішень щодо створення програмно-апаратної платформи інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України, Петрушен М. В., Кондратенко Ю. В., Федорієнко В. А., Головченко О. В. (2016)
Сніцаренко П. М. - Моніторинг обстановки як невід’ємний елемент забезпечення обороноздатності та воєнної безпеки держави, Саричев Ю. О., Ткаченко В. А. (2016)
Середенко М. М. - Перспективи розвитку системи оцінювання бойових спроможностей військових частин (підрозділів) Сухопутних Військ Збройних Сил України, Радзіковський С. А., Казан П. І. (2016)
Рибидайло А. А. - Оцінка економічної та функціональної ефективності застосування інформаційних технологій, Шпура М. І., Полішко С. В., Андріянова Н. М., Зотова І. Г. (2016)
Бобров С. В. - Питання воєнно-наукового супроводження створення інформаційних систем військового призначення, Левшенко О. С., Ворона Т. О., Полякова О. В., Руденська Г. В., Комолаєва Т. М. (2016)
Гром В. А. - Методичний підхід до оцінювання рівня мотивації військовослужбовців Збройних Сил України, Георгадзе О. А., Якіменко І. В. (2016)
Войтко О. В. - Удосконалена методика розрахунку імовірності виникнення воєнного конфлікту (2016)
Возняк С. М. - Політика стандартизації Північноатлантичного Альянсу, Іващенко А. М., Пеньковський В. І. (2016)
Левшенко О. С. - Моделювання імовірних критичних ситуацій для оцінки службової діяльності військовослужбовців (військових підрозділів) в особливих умовах, Прокопенко О. С., Рибидайло А. А., Турейчук А. М. (2016)
Гріненко О. І. - Проблеми забезпечення Збройних Сил України озброєнням та військовою технікою у ході ведення бойових дій, Устименко О. В., Кутовий О. П. (2016)
Педан Ф. П. - Порівняльний аналіз інформаційних систем автоматизації процесів управління фінансово-економічною діяльністю, Руденська Г. В., Ткаченко М. В., Федоренко Р. М. (2016)
Наливайко А. Д. - Еволюція та перспективи програмно-цільового планування розвитку системи озброєння України, Леонов В. В., Поляєв А. І. (2016)
Звір В. Б. - Методика оцінки впливу параметрів системи відновлення й безвідмовності елементів комплексів зв'язку на продуктивність цифрової телекомунікаційної мережі спеціального призначення (2016)
Бойко В. О. - Демократичний цивільний контроль сил оборони, проблемні питання в організації військово-цівільних відносин, Бойко Р. В., Храпач Г. С. (2016)
Колесніков В. О. - Актуальність мобілізаційної стратегії розвитку економіки держави в аспекті забезпечення обороноздатності, Жупінський П. О., Тимошенко Р. Р. (2016)
Кузнецов И. Б. - Анализ НИОКР, направленных на обеспечение единства измерений в сфере обороны и безопасности Российской Федерации, осуществляемых в соответствии с Государственным оборонным заказом, Гудыма В. П., Хомик Н. Н. (2016)
Максименко С. Д. - Генетична епістемологія Ж. Піаже (2016)
Афанасьєва Н. Є. - Підходи до консультування пожежних-рятувальників з міжособистісними проблемами (2016)
Бондаренко Н. Б. - Психологічний аналіз компонентної структури моделі соціальної підтримки в практиці соціальної роботи (2016)
Боцвінок С. М. - Соціально-психологічна практика та її зміст як важливий чинник у формуванні успішної особистості (2016)
Бугера Ю. Ю. - Теоретичні аспекти проблеми розвитку уваги розумово відсталих молодших школярів у процесі навчання (2016)
Вербова Ю. В. - Порівняльне дослідження переважаючих ціннісно-смислових орієнтацій студентів коледжів технічних спеціальностей та студентів гуманітарного ВНЗ (2016)
Вержиховська О. М. - Особливості використання методики формування свідомості та переконання у виховному процесі спеціальної школи, Рудзевич І. Л. (2016)
Галян І. М. - Рівень рефлексивної активності майбутніх педагогів як показник повноти їх смислового самоаналізу (2016)
Главінська О. Д. - Аналіз психологічної суверенності як феномена особистісного стилю (2016)
Дєніжна С. О. - Психологічна підготовка працівників правоохоронних органів до професійної діяльності в екстремальних ситуаціях, Сова М. О. (2016)
Дзвінчук Ю. В. - Поведінкова активність як фактор формування професійної мобільності медичних сестер (2016)
Жовнер В. Ю. - Особливості детермінант конкурентоспроможності в кризові періоди професійного становлення особистості (2016)
Зімовін О. І. - Рефлексія та креативність як чинники саморозвитку особистості (2016)
Івашкевич Е. З. - Соціальний інтелект як система інтелектуальних здатностей особистості (2016)
Івашкевич І. В. - Функціональний підхід до визначення змісту та структури професійної компетентності майбутніх юристів (2016)
Климанська Л. Д. - Психологічні особливості образу Радянського Союзу як об’єкта комунікативної пам’яті, Кліманська М. Б. (2016)
Ковальчук О. П. - Особливості прояву спонукальної складової професійної діяльності військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції (2016)
Коваль І. В. - Шляхи підвищення ефективності навчання іноземної мови студентів вищого технічного навчального закладу: психологічний аспект (2016)
Козуб Я. В. - Специфика отношения к учению у успевающих и слабоуспевающих студентов с доминированием разных видов достиженческой мотивации (2016)
Корчакова Н. В. - Захист іншого як особливий різновид просоціальної поведінки (2016)
Котик І. О. - Надійність групи та особистісна надійність у групі, Саричев С. В. (2016)
Makarenko N. M. - Prevention of "psychological dependency" by means of dynamic movement to the practica activities of students (2016)
Максименко Е. Г. - Методология исследования психологии самодепривации личностного развития субъекта (2016)
Максименко К. С. - Психологические истоки теории "Я" и личностно-ориентированная психотерапия (2016)
Михальська С. А. - Особливості комунікативно-особистісного розвитку дитини дошкільного віку (2016)
Михлюк Е. І. - Психопрофілактики професійно зумовлених акцентуацій рятувальників (2016)
Мойсеєнко Л. А. - Неусвідомлені мисленнєві дії у процесі формування гіпотези розв’язку творчої математичної задачі (2016)
Московченко А. А. - Особливості креативності як професійно вагомої якості студентів-менеджерів (2016)
Мьонсо Я. - Глобальный мир – глобальное межкультурное образование – перспектива медиальной педагогики (2016)
Onufriieva L. A. - Theoretical and methodological analysis of the problem on professional self-determination of the personality (2016)
Осика К. С. - Життя як подвиг: мотивація досягнення в процесі діяльності героїв-спортсменів (2016)
Осика О. В. - Життєвий і творчий шлях М. М. Бахтіна як моральний вчинок: психологічний аспект (2016)
Палюх М. - Профилактико-воспитательная деятельность в отношении детей и молодёжи в среде их проживания (метод стритворкинг), Пьонтковска К. (2016)
Панчук Н. П. - Роль ціннісних орієнтацій у професійному становленніособистості майбутнього фахівця (2016)
Попелюшко Р. П. - Аналіз сучасних підходів надання психологічної допомоги комбатантам з віддаленими наслідками стресогенних впливів (2016)
Попов В. М. - Стиль управління як детермінанта формування набутої безпорадності у працівників ДСНС України (2016)
Портяна О. В. - Критерії і показники сформованості пізнавальної активності майбутнього психолога (2016)
Прахова С. А. - Роль індивідуально-типологічних та соціально-психологічних чинників у детермінації фрустраційних станів учнів різних вікових групп (2016)
Савелюк Н. М. - Типи релігійної особистості у психологічних дослідженнях (2016)
Сундукова І. В. - Вивчення особистісно-поведінкового аспекту ціннісного ставлення старшокласників до психічного здоров’я (2016)
Ткач Б. М. - Нейропсихологічні механізми суїцидальної поведінки (2016)
Хоржевська І. М. - Психологічні особливості професійної культури фахівця (2016)
Цимбaл C. В. - Фoрмувaння iншoмoвнoгo мoвлeння у cпiлкувaннi зacoбaми coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoгo трeнiнгу (2016)
Чиханцова О. А. - Особливості життєстійкості людей з обмеженими можливостями (2016)
Чичуга М. М. - Тренінг як засіб профілактики деструктивних психічних станів молодих начальників відділень соціально-психологічної служби установ виконання покарань (2016)
Шамлян К. М. - Дослідження структури вольової організації особистості методом самооцінки (2016)
Шевченко Н. Ф. - Навчально-професійна настанова в структурі професійної свідомості майбутіх фахівців, Кожушкіна Т. Л. (2016)
Штепа О. С. - Психологічна ресурсність як критерій індивідуального здоров’я (2016)
Щербан Т. Д. - Психологічні особливості формування життєстійкості у підлітків з неповних сімей, Терновай А. В. (2016)
Щербан Г. В. - Проблеми рефлексивного управління навчальною діяльністю учнів, Щербан Т. Д. (2016)
Щербина В. Л. - Процес соціалізації особистості в умовах багатоукладного суспільства: соціально-психологічна модель (2016)
Бібліографія (2016)
Відомості про авторів (2016)
Про збірник (2016)
Содержание (2016)
Большаков В. И. - Информация о деятельности Координационного совета ПНЦ и МОНУ по участию в международных программах и подготовке научных кадров высшей квалификации, Дикарев Б. Н. (2016)
Бамбура А. М. - До розрахунку плоских залізобетонних рам з перемінною жорсткістю стержнів деформаційним методом з урахуванням фактору часу, Болотов О. Ю. (2016)
Бамбура А. Н. - К расчету железобетонных преднапряженных защитных оболочек атомных станций, Сазонова И. Р., Богдан В. М. (2016)
Башинская О. Ю. - Сравнительный анализ методов численного моделирования пластических деформаций бетона, Барабаш М. С. (2016)
Беликов А. С. - Оценка безопасных условий эксплуатации промышленных объектов при наличии взрыва с применением прогноза математической модели ударной трубы, Налисько Н. Н., Шаломов В. А., Улитина М. Ю. (2016)
Брынзин Е. В. - Влияние паропроницемости внутренней и наружной штукатурки на тепловлажностный баланс стены из автоклавного газобетона, Парута В. А. (2016)
Егоров Е. А. - Особенности применения метода предельных состояний к расчету конструкций в аварийных ситуациях, Ковтун-Горбачева Т. А. (2016)
Егоров Е. А. - Учет совместной работы каркаса и настила в кровлях стальных резервуаров, Марченко В. А., Криворот Ю. А. (2016)
Касьянов М. А. - Визначення виробничого ризику при проведенні аварійно-відновлювальних (АВР) і ремонтно-будівельних (РБР) робіт, Гунченко О. М., Корінний В. І., Мещерякова І. В. (2016)
Кравчуновська Т. С. - Аналіз ресурсів для потенційної вторинної забудови та комплексної реконструкції міських територій, Броневицький С. П., Разумова О. В., Ковальов В. В. (2016)
Мар’єнков М. Г. - Експериментально - теоретичне обгрунтування необхідності віброзахисту будинків при впливах потягів метрополітену, Калюх Ю. І., Дунін В. А., Мар’єнков А. М. (2016)
Накашидзе Л. В. - Функціонування енергоактивного огородження з тепловими насосами в системах енергозабезпечення, Габрінець В. А. (2016)
Нікіфорова Т. Д. - Загальні методологічні підходи, положення і принципи проектування конструкцій заглиблених житлових будівель, Савицький М. В. (2016)
Парута В. А. - Новые концепции проектирования штукатурных растворов, Брынзин Е. В. (2016)
Перегінець І. І. - Ефективність інноваційних моделей будівельного виробництва в умовах конкурентного середовища, Савицький М. В., Коваль О. О., Бабенко М. М., Пипа В. В. (2016)
Савицький М. В. - Особливості забезпечення надійності та оцінки залишкового ресурсу конструкцій мостів в складних умовах експлуатації, Пшінько П. О., Зінкевич А. М. (2016)
Савицкий Н. В. - Проектирование первичной защиты железобетонных конструкций в условиях климатических воздействий, Тытюк А. А., Тытюк А. А., Пшинько П. А. (2016)
Савицкий Н. В. - Эффективный способ использования золы ТЭС в строительстве, Соколов И. А., Сторожук Н. А., Аббасова А. Р. (2016)
Семко В. О. - Методика визначення ймовірності теплової відмови огороджувальних конструкцій із сталевих холодноформованих елементів за теплотехнічними показниками (2016)
Сторчай Н. С. - Модифікована стінова кераміка низькотемпературного випалу, Василенко С. В., Богданов Р. В. (2016)
Трифонов И. В. - Рациональное управление трудовыми ресурсами организации (2016)
Фурсов В. В. - Надежность и эксплутационная пригодность металлических дымовых труб мартеновского и энергетического цехов ОАО "Таганрогский металлургический завод" после длительного срока эксплуатации, Яровой С. Н. (2016)
Шатов С. В. - Удосконалення технологічного процесу виготовлення ґрунтоблоків, Савицький М. В., Євсєєв Є. О. (2016)
Юрченко Е. Л. - Анализ потенциала проектов повышения качества тепловой защиты оболочки зданий при реконструкции (2016)
Вихідні дані (2016)
Голубка М. М. - Теоретико-методологічні засади фінансово-економічної та кооперативної освіти на західноукраїнських землях (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): історико-економічний аспект (2016)
Денис О. Б. - Суть та специфіка корпоративних конфліктів (2016)
Валіулліна З. В. - Міжнародний маркетинг в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємств сфери послуг (2016)
Гужва І. Ю. - Перспективи розвитку економіки України в умовах інтеграції до міжнародного ринку товарів та послуг (2016)
Демехін А. В. - Базисні детермінанти розвитку зовнішньої торгівлі України фінансовими послугами (2016)
Дорошенко О. С. - Економіка знань – базис економічного зростання та економічного розвитку країн (2016)
Зарицька Н. С. - Сучасний рівень та потенційні можливості торговельного співробітництва України та США (2016)
Зеліч В. В. - Сучасні реалії економічного розвитку та співробітництва між Україною та Польщею, Тітаренко С. О. (2016)
Іванов Є. І. - Мегарегіональні торговельні угоди: основні положення та потенційний вплив на глобальну торгівлю (2016)
Васюник Т. І. - Матеріально-речовий зміст основного капіталу та його взаємозв’язок з іншими суміжними категоріями (2016)
Квятковська Л. А. - Структурні елементи формування державної інвестиційної політики, Таловер В. А. (2016)
Васюренко В. А. - Оцінка економічного потенціалу підприємства (2016)
Вівденко М. А. - Ключі до успішного адаптивного управління підприємством (2016)
Волкова Л. А. - Инновационная активность: определение и факторы влияния (2016)
Воронюк Т. А. - Проблеми забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств України в умовах глобалізації та євроінтеграції (2016)
Горбоконь В. Ю. - До питання оцінки кадрового потенціалу підприємства (2016)
Єрмоленко О. О. - Шляхи захисту інформації та об’єктів інтелектуальної власності на проектно-орієнтованих підприємствах, Галич С. П. (2016)
Загороднюк О. В. - Кластерний аналіз діяльності підприємств у конкурентному середовищі, Малюга Л. М. (2016)
Кадол Л. В. - Принципи формування інноваційної політики підприємства, Кравчук Л. М. (2016)
Калініна О. М. - Особливості корпоративного управління в різних країнах (2016)
Калюжна Н. Г. - Ресурсний потенціал як базисний рівень структуризації потенціалу торговельного підприємства (2016)
Киричок О. В. - Застосування інструментів стратегічного управління в аналізі діяльності місцевого центру правової допомоги (2016)
Квасниця М. В. - Проблеми реформування сфери житлово-комунальних послуг (2016)
Стегней М. І. - Фінансове забезпечення місцевих бюджетів в умовах адміністративно-територіальної реформи, Лінтур І. В., Голубка Я. В. (2016)
Гуржій Н. М. - Впровадження екологістики у вітчизняну транспортну систему, Бєлікова М. Ю. (2016)
Дубович І. А. - Теоретико-методологічні та практичні засади вдосконалення системи управління лісовим господарством України, Лесюк Г. М. (2016)
Гарват О. А. - Основні проблеми та напрями адаптації персоналу підприємств, Голянтус І. О. (2016)
Височан О. С. - Домінуюча роль банківських платіжних систем на середньому етапі розвитку електронних грошей (2016)
Гуцул М. О. - Фінансове забезпечення стійкого розвитку підприємства: економічна сутність та особливості (2016)
Катан Л. І. - Антикризове управління кредитними установами, Добровольська О. В. (2016)
Ігнатишин М. В. - Планування результату діяльності підприємства та його оцінка методом математичної статистики, Когутич Х. В. (2016)
Гандзюк О. В. - Аналіз наукових досліджень із питань формування звітності підприємств (2016)
Гільорме Т. В. - Стратегічне прогнозування в процесі прийняття управлінських рішень щодо формування витрат на персонал, Барміна К. О. (2016)
Голяш І. Д. - Тенденції розвитку аудиту: ретроспективний погляд та проекція на майбутнє, Будник Л. А. (2016)
Дзюба О. М. - Товарні операції підприємства: особливості обліку з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду (2016)
Домбровська Н. Р. - Особливості оперативного контролю формування витрат виробництва в управлінні підприємствами із заготівлі та переробки зерна (2016)
Єршова Н. Ю. - Концептуальні основи внутрішньої регламентації управлінського обліку на рівні економічного суб'єкта (2016)
Засадний Б. А. - Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством (2016)
Максишко Н. К. - Моделі динаміки процесів самоорганізації в територіальній громаді міста, Глазова Я. В. (2016)
Крот Л. М. - Економічна діяльність Кременчуцького повітового земства (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Лантух І. В. - Народний банк як підґрунття для розвитку капіталізму на вітчизняних теренах наприкінці ХІХ – початку ХХ століття (2016)
Матюк Т. В. - Кількісні виміри впливу освіти на економічний розвиток (2016)
Бунтова Н. В. - Потенціал України на міжнародному ринку туристичних послуг (2016)
Крючков С. С. - Міжнародний ринок фінансових послуг в умовах глобалізації світового господарства (2016)
Кулаковський К. О. - Цивілізаційні параметри міжнародного економічного порядку (2016)
Білик О. А. - Фінансові механізми житлового будівництва: зарубіжний досвід (2016)
Кізима В. Л. - Маркетингове дослідження ринку туристичних і готельних послуг України, Бортнік Н. В. (2016)
Колібан Д. В. - Концептуальні основи формування стратегій промислового розвитку (2016)
Корчева В. І. - Оцінка фіскальних індикаторів України в сучасних умовах економічного розвитку (2016)
Логоша Р. В. - Державне регулювання ринку овочів: стан, проблеми, шляхи вирішення (2016)
Ляховець В. О. - Механізм регулювання ринку яловичини (2016)
Балдинюк А. Г. - Лідерство як запорука реалізації стратегії (2016)
Батракова Т. І. - Рання діагностика та фінансовий аналіз стану підприємства як частина антикризисного управління, Конєв В. В. (2016)
Бєлоусова С. В. - Інтегрована модель прийняття управлінських рішень щодо розподілу витрат за центрами стратегічної фінансової відповідальності підприємств (2016)
Бойко К. О. - Етапи і методи дослідження конкурентного середовища (2016)
Бортнік С. М. - Формування методики комплексного діагностування економічної безпеки підприємства, Созінова О. В. (2016)
Могилова А. Ю. - Особливості маркетингу у готельно-ресторанному бізнесі, Будашко В. О. (2016)
Бушман Т. С. - Морфологічний аналіз поняття "кадрова безпека" (2016)
Климчук А. О. - Аналіз методик оцінки персоналу підприємств (2016)
Коваль О. А. - Обгрунтування вибору джерел фінансування сільськогосподарських підприємств (2016)
Кравцова Л. Л. - Нормативно-правові засади формування фінансових ресурсів сільськогосподарськими підприємствами (2016)
Кривець Ю. М. - Переваги, недоліки та можливості вдосконалення технологій корпоративного управління аграрними підприємствами (2016)
Лісун Я. В. - Статистичний аналіз факторів ціноутворення підприємств мясопереробної галузі (2016)
Логвінова О. П. - Управління ризиком у забезпеченні інноваційної привабливості підприємства (2016)
Вень Мінмін - Особливості розвитку тваринництва: свинарство, Мамонов К. А. (2016)
Бегларашвілі О. П. - Розвиток магазинів Рівненської області (2016)
Бойко Т. Ю. - Методичний підхід до оцінки ефектів кластерної взаємодії від утворення підприємницького кластеру на регіональному рівні (2016)
Бондаренко Н. М. - Сутність та класифікація кредитних операцій банку, Шевченко К. В. (2016)
Кислий В. М. - Науково-методичні основи формування еколого-орієнтованого транспортно-логістичного кластера, Жарик Т. І. (2016)
Мариняк Б. Б. - Оцінювання еколого-економічної безпеки газового господарства України (2016)
Аграмакова Н. В. - Технологія формування та впровадження компенсаційного пакету як базис формування соціально відповідального підприємства, Литовченко І. В. (2016)
Лишко С. В. - Інституційне забезпечення додаткової професійної освіти: зарубіжний досвід (2016)
Кужелев М. А. - Приоритетные направления финансового обеспечения инновационного развития учреждений общего, среднего и высшего образования в Украине, Житарь М. О. (2016)
Марич М. Г. - Особливості бізнес-планування діяльності банківської установи на сучасному етапі (2016)
Басіста І. А. - Торгова націнка та торгова знижка як складові формування продажної ціни товарів (2016)
Кузьмінська О. Е. - Аналіз інформаційного навантаження звіту про рух грошових коштів підприємств (2016)
Малярова С. В. - Організація обліку виробничих запасів: сучасний стан та напрями вдосконалення (2016)
Харченко А. О. - Оцінка міграційної привабливості регіонів країни, Антонець О. О. (2016)
Шашина М. В. - Моделювання споживчої поведінки населення на ринку електроенергії в сучасних умовах (2016)
Максименко С. Д. - Концепція саморозвитку особистості (2016)
Андрейко Б. В. - Основні аспекти формування класифікації порушення розвитку дитини (2016)
Анпілова Д. В. - Психологічне значення довіри для самоактуалізації особистості в період ранньої дорослості (2016)
Бондар К. В. - Дослідження саморефлексії тілесного потенціалу молодої жінки (2016)
Булах І. С. - Життєва криза як імпульс до самоціннісної траєкторії особистісного зростання людини (2016)
Вержиховська О. М. - Особливості розвитку та виховання розумово відсталої дитини в сім’ї (2016)
Bronisław W. - Uwarunkowania psychospołeczne a wychowanie Młodzieży (2016)
Вознюк А. В. - Психологічні особливості створення та функціонування освітніх округів (2016)
Гайдучик П. Д. - Ідентифікаційна детермінація сепараційних переживань людини в умовах лікувальної реабілітації (2016)
Гапоненко Л. О. - Єдність рефлексивного спілкування та діалогу: теорія і практика (2016)
Грубі Т. В. - Генезис перфекціонізму (2016)
Гуртовенко Н. В. - Роль тренінгових занять у формуванні готовності студентів-майбутніх педагогів до реалізації особистісно-орієнтованого підходу (2016)
Дригус М. Т. - Проблема особистісної ефективності у контексті наукової спадщини Г. С. Костюка (2016)
Єрьоменко Д. Ю. - Особливості відновлення психологічної стійкості прикордонників після бойових зіткнень на державному кордоні (2016)
Журавльов В. В. - Зміст і структура тренінгу "Організаційно-психологічна підготовка до професійно-управлінської діяльності керівників органів охорони державного кордону" (2016)
Завязкіна Н. В. - Сучасні міждисциплінарні підходи до діагностики психічних розладів у кримінальному та цивільному процессах (2016)
Іванків І. І. - Моделі розвитку ідентичності підлітка в умовах кіберсоціалізації (2016)
Івашкевич Е. З. - Емпіричні дослідження соціального інтелекту особистості (2016)
Івашкевич І. В. - Модель професійної компетентності спеціаліста юридичної сфери діяльності (2016)
Карпинская О. Н. - Механизмы формирования акмеологических ресурсов представителей пожилого возраста (2016)
Казар’ян П. А. - Участь студентів-психологів у волонтерському русі як форма їх особистісного зростання (2016)
Козуб Я. В. - Мотивация достижения успеха как фактор эмоционального отношения студентов к учебно-профессиональной деятельности (2016)
Корольчук М. С. - Ефективність впливу програми психологічного супроводу на компоненти професійної підготовки майбутніх менеджерів туристичного бізнесу, Старова Ю. В. (2016)
Котик І. О. - Експериментальне дослідження надійності особистості й групи в напружених і екстремальних умовах життєдіяльності, Саричев С. В. (2016)
Кочергіна І. A. - Критерії та форми психологічного насильства (2016)
Крамченкова В. О. - Ціннісні орієнтації подружжя як чинник психологічного здоров’я сім’ї (2016)
Максименко К. С. - Проблема каузации в понимании психологических детерминант психических нарушений, связанных с болезненными состояниями организма (2016)
Манилов И. Ф. - Теоретические основы психотерапевтической конфронтационной суггестии: рациональная психотерапия (2016)
Мельник Ю. С. - Поняття особистісного саморозвитку в концептуальному полі сучасної психології (2016)
Мушегов О. М. - До проблеми психологічної детермінації самоефективності працівників освітніх організацій у теоретико-методологічній парадигмі (2016)
Onufriieva L. A. - The role of the professional self-consciousness in the formation of future socionomic specialists’personalities (2016)
Павелків В. Р. - Вплив соціальних взаємодій як мотив деструктивних форм компенсації особистісних деструкцій (2016)
Попелюшко Р. П. - Особливості соціально-психологічної дезадаптації комбатантів із віддаленими наслідками стресогенних впливів (2016)
Потапчук Є. М. - Практичні рекомендації керівникам підрозділів як суб’єктам самокорекції негативних рис, що сприяють виявам босінгу, Резнік О. Г. (2016)
Приймук О. О. - Особливості формування професійно важливих якостей майбутніх фахівців ресторанного бізнесу (2016)
Проскурня А. С. - Диференціально-типологічна структура перфекціонізму як детермінанта виникнення депресивних і тривожних розладів (2016)
Рибак О. С. - Методи дослідження когнітивних здібностей та їх використання в крос-культурній психології (2016)
Рудюк О. В. - Емпірична верифікація смислодіяльнісної детермінації переживання кризи у безробітних (2016)
Сорока А. В. - Психологічні особливості взаємозв’язків ціннісно-нормативної сфери та системи вольової саморегуляції девіантної особистості (2016)
Спивак В. И. - Особенности профессиональной деятельности практического психолога в качестве телефонного консультанта (2016)
Сторож О. В. - Теоретико-методологічний аналіз психологічних особливостей творчої соціалізації старшокласників (2016)
Тимош Ю. В. - Психосемантичні особливості моральної свідомості особистості: теоретичні аспекти (2016)
Цимбaл C. В. - Пcиxoтexнoлoгiя фoрмувaння iншoмoвнoгo мoвлeння чeрeз iнтeгрaтивний лiнгвoпcиxoлoгiчний трeнiнг (2016)
Шамлян К. М. - Дослідження взаємозв’язків між показниками вольових та формально-динамічних властивостей особистості (2016)
Шинкарюк В. А. - Вивчення впливу індивідуально-типологічних властивостей нервової системи на формування моторно-силових навичок юнаків (2016)
Штепа О. С. - Магістральні механізми актуалізації психологічних ресурсів (2016)
Яворська-Вєтрова І. В. - Динаміка образу успішного учня (ідеальне Я) у школярів молодшого шкільного та підліткового віку в контексті їх особистісної ефективності (2016)
Якимчук Г. В. - Співвідношення мовленнєвого та інтелектуального розвитку у дітей із загальним недорозвитком мовлення (2016)
Бібліографія (2016)
Відомості про авторів (2016)
Про збірник (2016)
Содержание (2012)
Слово редактора (2012)
Ринок ОСЦПВВНТЗ за підсумками 9 місяців 2012 року (2012)
Візіров Б. - Обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності у контексті викликів часу (2012)
Новий стиль та дизайн МТСБУ (2012)
Загребной В. - ОСЦПВВНТЗ в Україні: тенденції та прогнози (2012)
Лутак М. - Новації у міжнародній системі автострахування "Зелена картка" (2012)
Філонюк О. - Автомобільний транспорт – джерело підвищеної небезпеки (2012)
Гудима Н. - Аналіз фінансового стану страховиків – членів МТСБУ: методологічні аспекти (2012)
Бурлаенко С. - Новые возможности финансирования оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП (2012)
Гордієнко І. - Час радикальних заходів (2012)
ГРИШАН Ю. - Можно ли прекратить демпинг в ОСАГО? (2012)
Актуальні законодавчі зміни в ОСЦПВВНТЗ (2012)
Безпека на дорогах залежить від кожного! (2012)
Миронов Ю. Б. - Інституціоналізація як соціально-економічний феномен, Миронова М. І. (2016)
Мирясов Ю. А. - Критический реализм и онтология экономической науки (2016)
П'ясецька-Устич С. В. - Корупція в системі тіньових економічних відносин (2016)
Полуяктова О. В. - Глобалізація економіки України (2016)
Бортнікова Л. П. - Відносини примусу до праці в ринковій економіці України, Самійленко А. П. (2016)
Михайлишин Л. І. - Системна трансформація інноваційного забезпечення економічного розвитку (2016)
Неботов П. Г. - Експортний контроль продукції подвійного використання: проблеми й механізми ефективної реалізації в Україні (2016)
Сидоров М. В. - Зовнішньоекономічні зв'язки Канади: сучасний стан і тренди розвитку (2016)
Мельничук Л. С. - Теоретичні засади та проблеми втілення концепції сталого розвитку підприємств в Україні (2016)
Мирвода С. І. - Імперативи розвитку соціально-культурної сфери України (2016)
Пішенін І. К. - Інтеграція підприємств транспортної сфери як нова парадигма розвитку транспортних комплексів (2016)
Плотнікова М. Ф. - Суспільні інституції як механізм формування громадянського суспільства (2016)
Махначова Н. М. - Особливості управління персоналом сільськогосподарських підприємств в умовах поглиблення євроінтеграційного процесу, Семенюк І. Ю. (2016)
Мельникова К. В. - Кадрова логістика в системі сучасного управління трудовими ресурсами (2016)
Моргулець О. Б. - Стратегічний вибір ВНЗ на основі оцінки ефективності управління та реальної автономії навчального закладу (2016)
Новікова М. М. - Адміністративні методи управління трудовим потенціалом, орієнтовані на сталий розвиток промислових підприємств (2016)
Осадчук І. В. - Самоменеджмент і його роль у досягненні життєвого успіху студентами аграрного університету та фермерами, Сендецька Ю. В. (2016)
Куцик В. І. - Інформаційне забезпечення оцінки вартості підприємства, Петрів І. В. (2016)
Прокопець Л. В. - Кластерний підхід як інструмент підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2016)
Сазонова Т. О. - Формування професійної готовності персоналу до реалізації проектів та їх правове самовиховання, Осташова В. О. (2016)
Підлипний Ю. В. - Економічний аналіз ресурсної бази перспективного розвитку економіки Карпатського регіону (2016)
Попадюк О. В. - Деякі аспекти становлення соціальної відповідальності бізнесу (2016)
Романуха О. М. - Соціально-економічні наслідки старіння населення України (2016)
Ситник О. Ю. - Стан соціально-трудових відносин як чинник стратегічного розвитку персоналу підприємств (2016)
Мезенцева Н. М. - Особливості та проблеми системи електронного адміністрування податку на додану вартість в Україні в умовах постійних законодавчих змін, Нікульникова Т. Г. (2016)
Мирончук В. М. - Теоретичні аспекти визначення стійкості фінансової системи України, Завальнюк І. О. (2016)
Мокряк К. В. - Комплексний підхід щодо визначення впливу розвитку кризи підприємства та механізмів її подолання (2016)
Нечипоренко А. В. - Роль фінансових інструментів держави в забезпеченні розвитку місцевого самоврядування (2016)
Павловський С. В. - Фінансування підприємств у період фінансової кризи: альтернативні рішення (2016)
Петрюк М. В. - Перспективи венчурного фінансування систем точного землеробства в Україні (2016)
Пйонтко Н. Б. - Муніципальні запозичення як джерело інвестиційного розвитку регіонів України (2016)
Примостка О. О. - Сучасні режими монетарної політики (2016)
Рад Н. С. - Адміністрування пенсійної системи: сучасний контекст розвитку (2016)
Радіонов Ю. Д. - Проблеми місцевих бюджетів та шляхи їх вирішення (2016)
Машкова Т. В. - Застосування геоінформаційних технологій і комп'ютерного моделювання для оцінення якості сільськогосподарських угідь (2016)
Костюнік О. В. - Основні причини та особливості проведення реструктуризації підприємств в Україні, Наконечна А. А. (2016)
Пастернак Я. П. - Облікова політика підприємств у частині організації бухгалтерського обліку витрат (2016)
Портоварас Т. Р. - Науково-методичний підхід до побудови системи стратегічного аналізу результатів діяльності підприємств (2016)
Рябініна В. В. - Методологія обліку вартості корпорації (2016)
Бигунова Н. А. - Объект оценки в речевых актах одобрения, похвалы, комплимента и лести (2016)
Білецька О. В. - Методика дослідження графосеміотичного кодування наративної поліфонії в англомовному постмодерністському художньому тексті (2016)
Домнич О. В. - Английский язык – lingua franca в эпоху глобализации (2016)
Єрьоменко С.В. - Декомпресія тексту у процесі перекладу з англійської мови на українську (2016)
Загребельная Н. В. - Лексико-семантическое поле "водное транспортное средство" в английском языке: морфологический аспект (2016)
Карпова Д. М. - Интонационные мелодические характеристики уэльского типа произношения (2016)
Ковальчук А. К. - Вербальное и невербальное выражение эмоций в речи шеф-повара (2016)
Колегаева И. М. - Когниция, семиозис, коммуникация: о чем думалось в минувшие 25 лет (2016)
Косович О. В. - Специфiка полiтики Францiї в галузi нацiональної мови та неологiї. Основнi вимiри (2016)
Красницька К. В. - Феномен пам’яті в романі Тан Тван Енг The garden of Evening Mists: особливості авторської інтерпретації лінгво-когнітивного концепту MEMORY (2016)
Ладыженская С. Ю. - Социально-территориальная вариативность темпа в молодежной речи (2016)
Лектоваров К. С. - Идиомы со значением человеческая деятельность как сегмент вербального поля концепта SECURITY/БЕЗОПАСНОСТЬ (2016)
Мікава Н. М. - Англомовний концепт HAIR (мотиваційний аспект) (2016)
Никитченко К. П. - Когнітивна специфіка псевдозапозичення як способу творення оказіоналізмів (2016)
Новікова К. О. - Використання стилістичних фігур та тропів в англомовних рекламних слоганах та проблеми їх перекладу (2016)
Остапенко С. А. - Виправданість застосування лексико-семантичних трансформацій у процесі перекладу п’єси Б. Шоу "Пігмаліон" українською мовою (2016)
Попик И. П. - Лексико-семантическое поле "жестикуляция" в англоязычных толковых словарях (2016)
Прима В. В. - Функціонування термінологічного поля "туризм" в англомовних путівниках (2016)
Строченко Л. В. - Вербалізація концепту GENIUS в англомовних тлумачних словниках (2016)
Стынгач О. В. - Особенности просодического оформления речи британских парламентариев в гендерном аспекте (2016)
Терехова Л. В. - Длящаяся кризисная ситуация как фактор формирования пространства газетного макротекста (2016)
Томчаковская Ю. О. - Метафорическая модель концептов CHARM и ЧАРІВНІСТЬ в английской и украинской лингвокультурах (2016)
Тхор Н. М. - Кінесика як складова частина невербальної комунікації (2016)
Унтилова Е. Е. - Роль мелодических и темпоральных средств в создании просодического портрета поп музыканта (2016)
Чернякова В. А. - Паравербальная организация женского политического дискурса Испании, Латинской Америки и Украины (контрастивный аудиовизуальный анализ) (2016)
Лебединець В. О. - Визначення ролі і функцій відділу управління якістю фармацевтичного підприємства, Коваленко С. М. (2010)
Доброва В. Є. - Обґрунтування системи обробки результатів доклінічних досліджень лікарських засобів у відповідності до сучасних вимог забезпечення їх якості (2010)
Артюх Т. О. - Дослідження професійної діяльності уповноважених осіб фармацевтичних підприємств, Толочко В. М. (2010)
Посилкіна О. В. - Декомпозиція підпроцесу "Обслуговування замовлень" процесу логістичного обслуговування клієнтів промислових фармацевтичних підприємств, Горбунова О. Ю. (2010)
Толочко В. М. - Психологічні та токсикологічні аспекти фармацевтичної опіки пацієнтів, що приймають антидепресанти і транквілізатори, Міщенко І. В., Медведєва Ю. П. (2010)
Вороніна О. М. - Вплив етапів життєвого циклу діяльності підприємства на його ринкові стратегії (2010)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Управління, економіка та забезпечення якості в фармації" (2010)
Цицюра Я. Г. - Публічна кадастрова карта України: Оцінка адаптованості та стратегія удосконалення (2016)
Мацера О. О. - Біометричні параметри перезимівлі рослин озимого ріпаку за різних строків посіву та рівнів основного удобрення (2016)
Савченко В. О. - Вплив обробітку грунту та співвідношення посівів сої і кукурудзи в короткоротційних сівозмінах на щільність грунту в умовах Лісостепу правобережного, Кобак С. Я., Панасюк О. Я. (2016)
Остапчук М. О. - Мікробіологічні основи агротехнологій, Поліщук І. С., Мазур О. В., Паламарчук В. Д. (2016)
Сауляк О. М. - Процеси росту і розвитку сочевиці харчової залежно від норм висіву та удобрення в умовах Лісостепу правобережного (2016)
Страшевська К. В. - Ріст і розвиток чини посівної залежно від норм висіву та удобрення в умовах Лісостепу правобережного (2016)
Паламарчук В. Д. - Характеристика основних елементів технології вирощування зернової кукурудзи, Поліщук М. І., Паламарчук О. Д. (2016)
Телекало Н. В. - Фотосинтетична продуктивність гороху посівного залежно від впливу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень (2016)
Демидась Г. І. - Вплив рівня удобрення та способу сівби на вміст органічних речовин у зеленій масі сумішок люцерни і злакових багаторічних трав, Демцюра Ю. В. (2016)
Ключевич М. М. - Вплив строків сівби та норм висіву насіння тритикале озимого на розвиток мікозів й урожайність культури в Поліссі України, Сторожук В. В. (2016)
Поліщук І. С. - Ефективність мікродобрив на посівах буряків цукрових в умовах правобережного Лісостепу України, Поліщук М. І., Мацько О. Ю., Плаксій А. В. (2016)
Панцирева Г. В. - Вплив елементів технології вирощування на біометричні показники рослин люпину білого (2016)
Чорна В. М. - Симбіотична та насіннєва продуктивність сої залежно від інокуляції та морфорегулятора в умовах Лісоcтепу правобережного (2016)
Максимов М. В. - Висота рослин сочевиці залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Південного Степу України, Лавренко С. О. (2016)
Мазур О. В. - Аналіз кореляційних зв'язків між цінними господарськими ознаками квасолі звичайної, Роїк М. В., Паламарчук В. Д., Мазур О. В. (2016)
Колісник О. М. - Вихідний матеріал для селекції кукурудзи (2016)
Доронін В. А. - Біологічна урожайність, осипання насіння цикорію коренеплідного та його якість, Миколайко В. П. (2016)
Гнатюк О. М. - Ураження омелою білою (Viscum album L.) яблуні домашньої (Malus domestica) та інших плодових і ягідних культур (2016)
Гордієнко І. М. - Вплив якості цибулі ріпчастої на її збереженість, Колтунов В. А., Щербина С. О., Даценко С. М. (2016)
Вдовенко С. А. - Вивчення впливу елементів технології вирощування фізалісу клейкоплодного в Україні, Полутін О. О. (2016)
Чернецький В. М. - Продуктивність та динаміка плодоношення кабачка залежно від схеми розміщення рослин в умовах Лісостепу правобережного, Паламарчук І. І., Чередниченко Л. І. (2016)
Черняк В. М. - Аналіз асортименту і стану квітниково-декоративних насаджень м.Вінниця та шляхи його поліпшення, Прокопчук В. М., Монарх В. В. (2016)
Прокопчук В. М. - Оцінка якісного стану та обгрунтування заходів догляду за газонним фітоценозом на території Вінницького національного аграрного університету, Циганський В. І., Циганська О. І. (2016)
Солоненко В. І. - Класифікація топіарних форм в садово-парковому будівництві, Ватаманюк О. В. (2016)
Матусяк М. В. - Особливості проведення ландшафтних рубок у лісопарковій зоні м. Вінниці (2016)
Ткачук О. П. - Вплив концентрації свинцю на зміну еколого-агрохімічних показників грунту (2016)
Первачук М. В. - Оцінка стану грунтового покриву басейну річки Згар, Мущинська В. І. (2016)
Мудрак Г. В. - Екологічна мережа Немирівського району: Стан і перспективи формування, Заєць В. В. (2016)
Пінчук Н. В. - Встановлення основних збудників коренеїда цукрових буряків та ефективність використання заходів боротьби, Буткалюк Т. О., Вергелес П. М. (2016)
Бобровська О. А. - Фітохімічне дослідження психостимуляторів рослинного походження (2016)
Поліщук М. І. Ковбасюк Б. М. - Вплив строків сівби та ширини міжрядь на продуктивність біомаси світчграсу (2016)
Волошко Г. В. - Сучасні виклики інформаційного суспільства в аспекті формування медіаграмотності майбутніх педагогів (2015)
Демір М. І. - Педагогічні умови формування інтерпретаційної культури майбутніх учителів музики (2015)
Клочкова Т. І. - Ризик-орієнтовний підхід до викладання іноземних мов у вищих аграрних закладах освіти, Кобжев О. М. (2015)
Красовська О. О. - Міждисциплінарний підхід до професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у галузі мистецької освіти засобами інноваційних технологій (2015)
Прокопова Л. І. - Формування професійної майстерності майбутнього вчителя фізичної культури, Гученко А. Б., Гвоздецька С. В. (2015)
Райхман Є. І. - Формування професійної креативності педагогів в умовах навчання в магістратурі як психолого-педагогічна проблема (2015)
Козлова О. Г. - Антикризове управління навчальним закладом: аспектний аспектний аналіз практичного досвіду А. Макаренка (1920-1928), Гавриленко І. І. (2015)
Кузьменко Ю. В. - Формування освітньої складової фахівців із трудової підготовки в українських ВНЗ у 70-х рр. ХХ ст. (2015)
Похілько О. В. - Формування педагогічного світогляду Ю. П. Cтупака в контексті розвитку української освіти 20–70-х років ХХ століття (2015)
Брандибура І. Ю. - Аналіз стандартів професійної підготовки бакалаврів політології в системі університетської освіти Англії та Уельсу (2015)
Год Б. В. - Становлення політехнічної моделі вищої освіти в країнах Західної Європи (2015)
Єрмакова Т. С. - Формування культури здоров’я школярів у позанавчальній діяльності (на прикладі Польщі 50-х років) (2015)
Махиня Н. В. - Європейський глосарій освіти дорослих (2015)
Сбруєв М. Г. - До проблеми формування професійної громади університетських адміністраторів наукових досліджень: аналіз американського досвіду (2015)
Шаповалова О. В. - Порівняльний аналіз особливостей управління якістю освітніх послуг в Україні та Великій Британії (2015)
Аріщенко А. С. - Проблема інклюзивного навчання у вітчизняному педагогічному дискурсі (2015)
Бикова М. М. - Професійне самовизначення особистості як спосіб її самореалізації (2015)
Бойчук Ю. Д. - Педагогічні умови розвитку культури здоров᾽я студентів в освітньому середовищі вищого навчального закладу, Авдєєнко І. М., Турчинов А. В. (2015)
Булатова Л. О. - Проблема творчої самореалізації особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Булах А. В. - Модель формування підприємницької компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю (2015)
Бутенко В. Г. - Валеологічна культура вихователя ДНЗ як організаційно-педагогічна умова формування здоров’язбережувальної компетентності старших дошкільників (2015)
Васильєва-Халатникова М. О. - Рівні професіоналізму викладача вищого навчального закладу (2015)
Вертель А. В. - Психоаналітична традиція та педагогіка: філософсько-психологічний аналіз (2015)
Гаврило О. І. - Проблеми екологічного виховання студентів спеціальності "Дошкільна освіта" (2015)
Гаврилюк О. Г. - Інноваційні технології навчання студентів у ВНЗ (2015)
Грабовий А. К. - Формування прогностичної діяльності учнів у процесі вивчення хімії в загальноосвітніх навчальних закладах (2015)
Гук І. П. - Теоретичні аспекти самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності студентів (2015)
Гулей О. В. - Особливості самореалізації творчого потенціалу художньо обдарованих учнів, Никифоров А. М. (2015)
Заярна В. С. - Сфера неформальної освіти як засіб самореалізації особистості впродовж життя: європейський вимір (2015)
Іваницький Д. В. - Хортинг на Львівщині: розвиток у контексті козацьких традицій та викликів сьогодення (2015)
Ключко В. В. - Філософські засади ритміки Еміля Жак-Далькроза (2015)
Kobchenko I. - Problems of listening comprehension at English lessons at school (2015)
Кондратюк С. М. - Психічне здоров’я молодших школярів як умова подолання труднощів у навчанні (2015)
Краєва М. В. - Проблеми організації клубної роботи у вітчизняній педагогічній теорії та практиці (1917–1932 рр.) (2015)
Крива В. С. - Емоційна стійкість як елемент формування музично-виконавських здібностей музикантів-інструменталістів (2015)
Крівшенко Л. М. - Опанування молодшими школярами вмінням аналізу тексту на уроках літературного читання в евристичному навчанні (2015)
Кушніров М. О. - Методичні погляди на формування в учнів лінгвосоціокультурної компетентності та компетентності в читанні (2015)
Кушнірова Л. В. - Рекомендації В. І. Масальського щодо добору вправ із правопису (до проблеми витоків сучасних підходів до навчання орфографії) (2015)
Лянной Ю. О. - Професійна підготовка майбутніх магістрів з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах: поняттєво-термінологічний аспект, Кукса Н. В. (2015)
Ляпунова В. А. - Толерантність як умова професійної самореалізації майбутнього педагога (2015)
Лях М. В. - Боротьба самбо як засіб фізичної самореалізації студентів, Хоменко С. В. (2015)
Матвійчук К. О. - Музична пам’ять та шляхи її вдосконалення (2015)
Мільчевська Г. С. - Роль педагогів-вихователів у процесі самореалізації старших підлітків в умовах дитячого закладу оздоровлення й відпочинку (2015)
Міхєєв А. О. - Вивчення рівня особистісної адаптації учнів 7-х класів середньої загальноосвітньої школи, Міхєєва Г. В. (2015)
Мосін Д. І. - Використання психічних процесів в аспекті гітарного мистецтва (2015)
Павленко І. О. - Методика визначення рівня задоволення обраною професією майбутніх учителів природничих спеціальностей (2015)
Парфентьєва І. П. - Педагогічно-творча діяльність Артемія Веделя у вокальних класах Харківського колегіуму наприкінці XVIII століття (2015)
Пасічник Н. О. - Формування творчого потенціалу молодшого школяра через зміцнення зв’язків між образним і понятійним мисленням (2015)
Плохута Т. М. - Евристичні запитання як основа критичного мислення (2015)
Проценко І. І. - Імідж вузу як складова системи освіти (2015)
Прошкін В. В. - Застосування системи формування готовності майбутніх учителів математики до роботи в класах гуманітарного профілю, Панішева О. В. (2015)
Сидоренко О. Р. - Здоров’язбережувальні технології у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп (2015)
Скоробагатська О. І. - Основні тенденції розвитку екологічної психології (2015)
Сливка Л. В. - Створення здоров’язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу як умова забезпечення евристичної освіти (2015)
Сопотницька О. В. - Результати моніторингу та перспективи вдосконалення готовності майбутніх учителів фізичної культури до тренерської діяльності з ігрових видів спорту (2015)
Стадник Г. А. - Самоставлення як фактор самореалізації професійно-творчого потенціалу майбутніх практичних психологів (2015)
Харькова Є. Д. - Роль навчально-пізнавальної евристичної діяльності в навчально-виховному процесі початкової школи (2015)
Щербакова І. М. - Духовний потенціал сімейного виховання (2015)
Слово до читача (2008)
Зражевська Н. І. - Ідеологічні та ціннісні контексти медіа в теоріях комунікацій (2008)
Чекмишев О. В. - Розвиток теорії моніторингових досліджень в Україні та світі, Ярошенко Л. А. (2008)
Бутиріна М. В. - Механізм стереотипотворення у мас-медіа (2008)
Корнєєв В. М. - Перспективи дослідження медіаформату (2008)
Порфімович О. Л. - Віртуальний криміналітет: від хакера до терориста (портрет явища) (2008)
Ковалевська А. В. - Структурна модель текстової сугестивності (на матеріалі рекламних слоганів і замовлянь) (2008)
Іванов В. Ф. - Визначення масової комунікації (2008)
Корнєєв В. М. - Євроінтеграція очима студентів Інституту журналістики, Скотникова Т. В. (2008)
Виговський М. Ю. - Становлення періодичних видань Харкова 1920-х років як фактор реалізації політики коренізації, Шпакович К. В. (2013)
Гайдай В. В. - Розстановка політичних сил Польщі на момент становлення Другої Речі Посполитої та в перші роки її існування (1918-1920) (2013)
Драпушко Н. А. - Проблеми та тенденції суспільно-політичного життя Автономної Республіки Крим (1991-2012) (2013)
Костенко С. В. - Громадська організація селянства доби української революції (2013)
Малежик Д. І. - Державницька діяльність української творчої інтелігенції в повоєнний період (1945-1953 рр.) (2013)
Прохоренко О. - Сутність політичної культури та її значення у становленні громадянського суспільства в Україні, Фролова Ю. (2013)
Свинціцька І. Ю. - Історичні обставини зародження масонських організацій в Україні (2013)
Тонких С. В. - Утворення та діяльність Народного Комісаріату Внутрішніх Справ України в 1917-1919 рр. (2013)
Федоренко Я. А. - Розвиток фермерства в Україні в процесі суспільно-політичних трансформацій початку ХХІ ст. (2013)
Бойко Г. Д. - Проблеми забезпечення життя і умов праці науково-педагогічної інтелігенції Української РСР у другій половині 50-х – першій половині 60-х рр. ХХ ст. (2013)
Вахонєєв В. В. - Повсякденне життя киян у 1918 році, Стичинський І. В. (2013)
Грибан О. Г. - Діяльність Російського товариства Червоного Хреста в українських губерніях в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Котвицький В. - 1-й етап колективізації під час "воєнного комунізму" в Україні (2013)
Тицький С. І. - Бюрократичий сектор промисловості міста Києва 1900-1904 років (2013)
Черніговець Н. М. - Зміни соціальних настроїв в іммігрантських колективах: причини, тенденції, перешкоди (2013)
Алєксєєв С. Ю. - Документи Крайового управління архівів, бібліотек та музеїв як джерело з історії дослідження музейних установ на території Рейхскомісаріату Україна у 1942-1943 рр. (2013)
Берендєєва О. В. - Діяльність аграристських і комуністичних партій країн Центрально-Східної Європи на початку ХХ ст.: архівні джерела (2013)
Близнюк Р. - Вища аграрна освіта України в другій половині ХХ століття в сучасній українській історіографії (2013)
Козир В. В. - Діяльність товариства "Геть неписьменність" у історіографічній традиції (2013)
Мотрич Р. Г. - Радянська історіографічна традиція дослідження історії національних меншин України у міжвоєнну добу (2013)
Приходько М. М. - Методологічні засади дослідження зовнішньої політики уряду Скоропадського (2013)
Барбара Л. А. - Ідеологічні основи політичної діяльності Мілени Рудницької (2013)
Даниленко С. В. - Діяльність родини Дурдуківських у сфері культури (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) (2013)
Шевченко О. Т. - Характеристика суспільно-політичних поглядів М. Бакуніна та його анархо-колективізм (2013)
Дробот І. І. - Духовна освіта в Україні: сучасний стан, історія, традиції та перспективи, Вусатюк А. О. (2013)
Бесараб Л. В. - Зміни в соціальній поведінці, ціннісних орієнтаціях молоді і пошук моделей розвитку людського капіталу в Україні (1990-2000 – і роки) (2013)
Буряк С. А. - Ідейно-виховна робота викладачів історичного факультету Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького в контексті педагогічної парадигми повоєнного часу (1944-1956 рр.), Сушко О. О. (2013)
Глушук В. М. - Бойові традиції українського козацтва ХVI – XVIII ст. (2013)
Цишнатій К. О. - Підготовка кадрів для туристичної галузі в сучасній Україні (2013)
Андрєєв А. С. - Ідеологічно-пропагандистська діяльність радянських органів репатріації "переміщених осіб" на території УРСР у 1945 році: стратегія, перебіг та організаційні висновки (2013)
Гінда В. В. - Спорт в окупованій румунами Одесі 1941–1944 рр. (2013)
Ковальчук І. В. - Освітній аспект діяльності обох ОУН на Житомирщині у другій половині 1941 року (2013)
Куницький М. - Організаційно-правові форми та методи пограбування єврейської власності на теренах Райхскомісаріату "Україна" (1941 – 1944 рр.) (2013)
Мельнічук Л. В. - Особливості реалізації управлінських моделей у практиці місцевих владних інституцій Райхскомісаріату "Україна" (1941 – 1944 рр.) (2013)
Сушко О. О. - Народне ополчення липень-вересень 1941 р. участь загонів народних ополченців в обороні Києва, Мелещенко І. В. (2013)
Даниленко О. В. - Науково-технічні зв’язки УСРР з західними країнами в 1920-ті роки (2013)
Іщенко Ж. М. - Польський аспект у зовнішній політиці Наполеона (1807-1812 рр.) (2013)
Крисенко Д. С. - Суперництво США та СРСР у Афганістані (1979-1989) (сторінки історії міжнародних відносин завершального етапу "Холодної війни") (2013)
Недиба А. М. - Становище робітників країн Європи та України в 20-х рр. ХХ ст.: спроба компаративного аналізу (2013)
Охріменко О. С. - Проблема кордонів в польсько-українських стосунках на сторінках паризької "Культури" (2013)
Якименко С. В. - Підготовка земельного фонду на східних окраїнах Російської Федерації для переселенців з УРСР в період НЕПу (2013)
Бойук Я. А. - Німецькі соціально-реабілітаційні громадські обєднання в Україні (80-ті роки ХІХ - початок ХХ ст.) (2013)
Доценко В. О. - Історія діяльності в Україні Товариства з охорони здоров’я єврейського населення (2013)
Стоян Т. А. - Неформальні релігійні громади польського, німецького та єврейського населення УСРР в 20-х роках ХХ ст., Жолоб М. П. (2013)
Козлов М. М. - Ілля Муромець та Соловей розбійник (з історії протистояння язичницьких громад Східної Русі та чернігівських князів наприкінці XII ст.) (2013)
Непорожній В. А. - Слов’янознавчі студії у системі вітчизняної гуманітаристики (1990-2000-і роки) (2013)
Нікітін Ю. О. - Професійна діяльність населення міст Харківської та Полтавської губерній у другій половині ХІХ ст. (2013)
Радзієвський В. О. - Про духовні витоки культури і субкультур Русі-України (2013)
Сичевський А. - Старовіри Червоноармійського району Житомирщини в умовах державного атеїстичного режиму (1945-1961 рр.) (2013)
Теремецька Т. В. - Історичний аналіз проблеми толерантності: сучасний український та європейський досвід (2013)
Титул, зміст (2016)
Панова Т. И. - Влияние коррекции гликемии на восстановление утилизации глюкозы тканями мозга у алкоголизированных крыс, Бортникова А. К. (2016)
Бережная М. А. - К вопросу о межполушарной асимметрии лобных долей головного мозга человека (2016)
Чекман І. С. - Дослідження фармакологічних властивостей наночастинок металів та їх кон’югатів з органічними речовинами, Горчакова Н. О., Дорошенко А. М., Прискока А. О., Савченко Д. С., Сімонов П. В. (2016)
Пікас О. Б. - Особливості спектра жирних кислот ліпідів у плазмі та еритроцитах крові у хворих на казеозну пневмонію і порівняльний аналіз їх показників, Петренко В. І, Брюзгіна Т. С. (2016)
Марушко Ю .В. - Особливості перебігу хронічного гастродуоденіту у дітей на фоні дефіциту цинку, Асонов А. О. (2016)
Науменко О. М. - Розробка нових методів діагностики, лікування та профілактики захворювань вуха і верхніх дихальних шляхів, Васильєв В. М., Гомза Я. Ю. (2016)
Петренко О. В. - Комплексная оценка состояния вспомогательного аппарата глаза при травматических повреждениях (2016)
Хоменко Л. О. - Вплив навколишнього середовища на стоматологічне здоров’я дітей України, Остапко О. І., Біденко Н. В., Голубєва І. М. (2016)
Хоменко Л. О. - Вплив стану організму на стоматологічні захворювання у дітей та підлітків, Остапко О. І., Біденко Н. В., Голубєва І. М., Воєвода О. О., Дуда О. В. (2016)
Колеснікова І. П. - Загальна оцінка стану захворюваності на вакцинокеровані інфекції в Україні (1944-2014 рр.), за основними епідеміологічними критеріями, Мохорт Г. А., Колесніков М. М., Петрусевич Т. В., Зубленко О. В., Глушко-Маківська А. П., Соколовська О. О. (2016)
Соловйов С. О. - Визначення залежних від віку параметрів епідемічного процесу ротавірусної інфекції в Україні, Мохорт Г. А., Дзюблик І. В. (2016)
Кондратюк В. Є. - Увеїт та спондилоартрит – спільне та відмінне у імунній ланці патогенезу, Сидорова М. В., Бичкова Н. Г., Бейко Г. В., Бичков О. А. (2016)
Хайтович М. В. - Транспортер лікарських засобів глікопротеїн-р: клінічне значення (2016)
Яніцька Л. В. - Патогенез і шляхи корекції діабетичної ретинопатії. Огляд, Гайова Л. В., Осінська Л. Ф., Прадій Т. П. (2016)
Дудка П. Ф. - Спадкоємці госпітальєрів на сторожі здоров’я та життя (до 135-річчя служби швидкої медичної допомоги в Україні), Тарченко І. П., Добрянський Д. В., Резнікова Н. М. (2016)
Мотрич Микола Семенович (до 120 річниці від дня народження) (2016)
Дорошенко Світлана Іванівна (до 80-річного ювілею) (2016)
Самойленко В. М. - Систематизація концепцій ідентифікації міри антропізації ландшафтів, Пласкальний В. В. (2016)
Хільчевський В. К. - Оцінка гідрографічної мережі району річкового басейну Вісли (Західного Бугу та Сяну) на території України згідно типології Водної рамкової директиви ЄС, Гребінь В. В., Забокрицька М. Р. (2016)
Гопченко Є. Д. - Розрахункові характеристики річного стоку на території Закарпаття, Катинська І. В., Бурлуцька М. Е. (2016)
Гопцій М. В. - Визначення розрахункових шарів паводкового стоку на річках Українських Карпат та узагальнення їх по території (2016)
Ободовський О .Г. Почаєвець О. О. Заварзін М. А. - Оцінка зв’язків мінімального та середнього стоку води річок Українських Карпат (2016)
Пясецька С. І. - Огляд стану лавинної небезпеки протягом зимових сезонів 2003/2004 – 2012/2013 рр. у гірській частині Криму (2016)
Шерстюк Н. П. - Результати дослідження гідрохімічних процесів у воді р. Інгулець за 2014-2015 рр., Куркуріна О. С. (2016)
Іванова Н. О. - Прозорість та колір води Сасика як абіотичні компоненти його екосистеми (2016)
Затула В. І. - Термічна океанічність клімату України, Затула Н. І. (2016)
Маляренко О. С. - Ландшафтна карта як основа для моделювання регіональної екомережі у Північному Приазов’ї (2016)
Порядок падання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2016)
Гаранжа И. М. - Металлические многогранные стойки как основа для сооружений городской инфраструктуры, Танасогло А. В., Лозинский Э. А., Гаранжа С. В. (2016)
Мущанов В. Ф. - Учет совместной работы тонколистовой мембраны с подкрепляющими элементами стабилизирующей системы, Шпиньков В. А. (2016)
Зубенко А. В. - Модельные испытания вертикальных цилиндрических резервуаров и верификация численных исследований, Дроздов А. А. (2016)
Бондарев А. Б. - Методика определения монтажного напряжённо-деформированного состояния большепролетных шарнирно-стержневых металлических покрытий (2016)
Мельник Т. - Ідентифікатори фінансових дисбалансів, Касянок К. (2016)
Коровайченко Н. - Антикризова зовнішньоторговельна політика України (2016)
Пугачевська К. - Імпортозалежність внутрішнього ринку України (2016)
Ковінько О. - Зовнішньоекономічна діяльність аграрних підприємств (2016)
Михайличенко К. - Державна політика у сфері торговельного мореплавства (2016)
Ткачук Т. - Міжнародні франчайзингові туристичні мережі (2016)
Макогон В. - Система управління державним боргом в умовах економічних перетворень (2016)
Котляр В. - Моделювання поведінки інвесторів на фінансовому ринку, Смирнова О. (2016)
Гербст О. - Міжнародний досвід здійснення операцій РЕПО (2016)
Пономаренко Г. О. - Сутність та особливості адміністративно-політичної діяльності як об’єкта державного управління (2008)
Гетьман І. В. - Правове спілкування: визначення і специфічні ознаки (2008)
Войціховський А. В. - Основні принципи здійснення миротворчої діяльності (2008)
Шахман Н. В. - Права і свободи осіб з психічними розладами (2008)
Супрун В. М. - Інформаційний суверенітет у системі суміжних юридичних категорій (2008)
Галунько В. В. - Правовий режим власності в Україні (2008)
Городнича Л. С. - Щодо поняття юридичної еліти (2008)
Логвиненко О. І. - Сучасні стандарти дотримання прав людини в правоохоронній діяльності (2008)
Слатвицька А. В. - Деякі аспекти процедури міжнародного захисту прав жінок на звернення (2008)
Третьякова М. В. - Відшкодування шкоди, завданої особі незаконними діями правоохоронних органів, як прояв забезпечення прав та свобод людини (2008)
Адамчук І. Г. - Радянсько-румунський територіальний спір у роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. та його попереднє врегулювання (2008)
Дмитренко О. В. - Суверенітет як провідна ознака державної влади (за матеріалами досліджень Ф. В. Тарановського) (2008)
Благовісний С. Г. - Спроби визначення компетенції вищої виконавчої влади у конституційних актах УНР: цікавий досвід чи важка спадщина? (2008)
Пашнєва В. А. - Основні аспекти концепції правової держави у працях академіка М. І. Палієнка (2008)
Волобуєв А. Ф. - Тактичні операції при розслідуванні злочинів, учинених організованими групами, Проценко М. В. (2008)
Шинкарьов Ю. В. - Застосування зарубіжного досвіду для удосконалення правової регламентації кримінального покарання у вигляді арешту в Україні (2008)
Литвинов О. М. - Розкриття злочинів у системі соціально-правового механізму протидії злочинності (2008)
Польщиков В. В. - Про методику встановлення підозрюваного при розслідуванні вбивств минулих років (2008)
Кундеус В. Г. - Щодо визначення поняття "військовополонені" у злочині, передбаченому ст. 438 КК України (2008)
Кузьмінова В. Ю. - Рішення слідчого про притягнення особи як обвинуваченого (2008)
Юркова Г. В. - Теоретичні та прикладні засади проведення огляду місця події у слідчій практиці (2008)
Щербаковський С. М. - Оперативно-розшукова інформація як підстава прийняття рішень у кримінальній справі про незаконний обіг наркотиків (2008)
Храмцов О. М. - Кримінально-правова характеристика примусу та примушування (2008)
Лантінов Я. О. - Кримінально-правова характеристика предмета злочину – порушення порядку заняття фінансовою діяльністю (за ч. 2 ст. 202 КК України), Шевченко Г. В. (2008)
Яременко А. О. - Деякі питання попередження та припинення паніки під час масових заходів (2008)
Гармаш Д. О. - Характеристика ознак об’єктивної сторони у складі порушень порядку здійснення операцій з металобрухтом (2008)
Янченко І. М. - Умови та підстави застосування заходів кримінально-процесуального примусу в кримінальному судочинстві України (2008)
Красноборов О. В. - Повноваження Державної судової адміністрації України: питання сьогодення (2008)
Акімов В. В. - Зустрічна звірка: організаційно-правові засади (2008)
Вапнярчук Н. М. - Щодо визначення правового статусу державних службовців (2008)
Куліш А. М. - Договірна взаємодія правоохоронних органів (2008)
Єсіна О. В. - Місцеві податки і збори: стан та передумови правового регулювання в Україні (2008)
Момот В. М. - Теоретичні аспекти визначення податкової системи (2008)
Фокша Л. В. - Бюджет місцевого самоврядування як фінансово-правова категорія (2008)
Гриценко І. С. - До питання про становлення концепції системи суб’єктів публічного управління у теорії адміністративного права на початку ХХ ст. (2008)
Панова І. В. - Деякі проблеми реалізації права громадян на доступ до інформації (2008)
Сирота Д. І. - Види кореспондуючих прав і обов’язків громадянина та працівника міліції (2008)
Небеський Ю. С. - Роль Державної автомобільної інспекції у забезпеченні безпеки громадян України (2008)
Савенко Н. В. - Місце об’єктів незавершеного будівництва у приватизаційних відносинах (2008)
Мороз О. В. - Співвідношення актів цивільного законодавства та договору (2008)
Михайлов С. В. - Щодо правової кваліфікації інформованої згоди пацієнта на медичне втручання (2008)
Зазуляк І. І. - Співвідношення істотних умов договору з іншими договірними умовами (2008)
Горлов А. В. - Становлення заповідальних розпоряджень у римському приватному праві України (2008)
Алямкін В. В. - Укладення договору поставки (2008)
Грекова М. М. - Характеристика правової природи впливу міжнародних трудових стандартів на національне законодавство (2008)
Величко Л. Ю. - Окремі питання розірвання трудового договору у випадку змін в організації виробництва і праці (2008)
Бригадир І. В. - Роль цивільно-правової відповідальності в забезпеченні екологічної безпеки автомобільного транспорту (2008)
Височина О. В. - Трудова функція та аспекти її актуальності (2008)
Дідковська Т. О. - Диференціація пенсійного забезпечення стосовно працівників, що працюють на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці (2008)
Ізбаш К. С. - Кадрова політика в органах досудового слідства МВС України: сутність та загальна характеристика (2008)
Ізуїта П. О. - Право на охорону праці як складова права на працю та одне з невід’ємних прав людини і громадянина (2008)
Бугайчук К. Л. - Форми організації навчального процесу за дистанційною формою навчання (2008)
Музичук О. М. - Удосконалення кадрової роботи із вивчення матеріально-побутового стану та морально-психологічного клімату у родинах працівників та курсантів ОВС (2008)
Горошко О. І. - Правові основи функціонування Інтернету в Україні (2008)
Греченко В. А. - Апологія Сталіна і сталінізму (нотатки з приводу двотомника Юрія Ємельянова "Сталін") (2008)
На книжкову полицю (2008)
Новини наукового життя (2008)
Наші автори (2008)
Содержание (2016)
Espinar-Escalona E. - Применение сегментарных дуг: метод ортодонтического лечения тяжелого III класса, осложненного открытым прикусом, Barrera-Mora J. M., Llamas-Carreras J. M., Ruiz-Navarrob M. B. (2016)
Derek M. - Эволюция гибких элайнеров для лечения ортодонтического рецидива и незначительной скученности зубов (2016)
Parikakis K. A. - Анализ использования сменного анкоража в технике прямой дуги при помощи VTO по методу Ricketts, Moberg S., Hellsing E. (2016)
Bowman С. J. - Креативное лечение с помощью капп (часть 1), Celenza F., Sparaga J., Moschos А., Ojima K., Cheng-I Lin J. (2016)
Круглый стол (2016)
Закалата Т. Р. - Оценка клинических результатов лечения трансверзальных аномалий с использованием LM-активаторов (2016)
Кульгинський Е. А. - Этапы изготовления и конструктивные особенности модифицированного аппарата Tвин-Блок (Twin-Block, William Clark’s Twin Block) при лечении ІІ класса ІІ подкласса по Энглю (дистальной окклюзии) с ретрузией верхних резцов, Яковчук В. П., Трефилова О. А. (2016)
План ортодонтических мероприятий на 3-4 кв. 2016г (2016)
Ортодонтические эластики (2016)
Курапов С. В. - Математическая модель проведения соединений в области BGA компонент, Чеченя В. С. (2016)
Пиза Д. М. - Метод формирования классифицированной обучающей выборки для автокомпенсатора помех при время-пространственной фильтрации сигналов, Лаврентьев В. Н., Семeнов Д. С. (2016)
Шергин В. Л. - Cвязь между параметрами самоподобия, устойчивости и долгосрочной зависимости приращений фрактального движения Леви (2016)
Бодянський Є. В. - Послідовне нечітке кластерування на основі нейро-фаззі підходу, Дейнеко А. О., Куценко Я. В. (2016)
Гороховатский В. А. - Структурное распознавание изображений с применением моделей интеллектуальной обработки и самоорганизации признаков, Гороховатский А. В., Берестовский А. Е. (2016)
Субботин С. А. - Построение полностью определенных нейро-нечетких сетей с регулярным разбиением пространства признаков на основе выборок большого объема (2016)
Бісікало О. В. - Застосування методу синтаксичного аналізу речень для визначення ключових слів україномовного тексту, Висоцька В. А. (2016)
Ковнир А. Э. - Увеличение достоверности восстановления расфокусированных изображений за счет исправления ошибки округления, Степаненко К. Э., Ильяшенко М. Б (2016)
Литвин В. В. - Математичне та програмне забезпечення подання відеоконтенту для осіб з вадами зору, Демчук А. Б., Оборська О. В. (2016)
Фауре Э. В. - Комбинированное факториальное кодирование и его свойства, Швыдкий В. В., Щерба В. А. (2016)
Федушко С. С. - Розроблення системи верифікації соціально-демографічних даних учасника віртуальної спільноти (2016)
Авдєєв В. В. - Точність і запас стійкості системи стабілізації обертального руху ракети (2016)
Мамедов К. Ш. - Понятия субоптимистического и субпессимистического решений и построение их в интервальной задаче булевого программирования, Мамедова А. Г. (2016)
Большаков В. И. - Открытие филиала кафедры СДМ на ООО "Армада" и ООО "Агротек", Хмара Л. А. (2011)
Хмара Л. А. - Определение сил сопротивления внедрению в грунт клиньев различной конфигурации (2011)
Хмара Л. А. - Исследование процессов взаимодействия с грунтом клиновидных рабочих органов с боковыми уступами (2011)
Хмара Л. А. - Внедрение в грунт клиновидных рабочих органов конусного типа с боковыми уступам, Шатов С. В. (2011)
Хмара Л. А. - Аналітичне визначення об’єму призми волочіння трисекційних бульдозерних відвалів в накопичувальному режимі роботи, Дерев’янчук М. І., Крекнін К. А. (2011)
Кириченко И. Г. - Определение диапазона статических нагрузок на колеса полуприцепного скрепера ДЗ-87-1 в зависимости от положения сцепного устройства, Кулешова М. Ф., Щербак О. В., Кожохарь Е. В. (2011)
Кириченко И. Г. - Аппроксимация максимальних загрузок на ходовое оборудование при одновременном варьировании начальной скорости внедрения ковша в грунт и жест кости шин на ЗТМ, Кулешова М. Ф., Щербак О. В. (2011)
Хмара Л. А. - Математическое моделирование традиционного и композиционного бульдозерного рабочего оборудования методом конечных элементов, Талалай В. А., Гринюк В. А. (2011)
Хмара Л. А. - Испытания бульдозера с системой аккумулирования энергии, Холодов А. П. (2011)
Хмара Л. А. - Экспериментальные исследования гидроаккумулирующей системы, Холодов А. П., Ярыжко А. В. (2011)
Кравець С. В. - Сили і параметри фрезерного робочого органа для розробки грунту у водному середовищі, Романовський О. Л., Кирикович В. Д., Нечидюк А. А. (2011)
Хожило М. Е. - Експериментальне дослідження процесу взаємодії різально-метального робочого органа з грунтом (2011)
Голубченко О. І. - Багатофакторні експериментальні дослідження процесу копання грунта різально-метальним робочим органом, Хожило М. Е. (2011)
Хмара Л. А. - Аналитическое сопровождение технологии организации строительного производства, Кононов С. И. (2011)
Кононов С. И. - Комплекс мероприятий по эффективному сопровождению дорожной техники на примере автогрейдера с применением GPS мониторинга (2011)
Хмара Л. А. - Исследование кинематических параметров привода и определение производительности манипуляторного оборудования для укладки бордюрных камней, Кулик І. А., Пікуш Ю. С. (2011)
Рыжков И. В. - Алгоритмический метод компенсации погрешностей инклинометра, Садовникова А. В., Лукашук А. А. (2011)
Спильник А. Я. - Исследование конструкций задней стенки скрепера поляризационно-оптическим методом, Спильник М. А., Шломчак Г. Г. (2011)
Хмара Л. А. - Формування та оцінка ефективності телескопічного робочого обладнання одноковшевого гідравлічного екскаватора, Дахно О. О. (2011)
Хмара Л. А. - Телескопічне робоче обладнання одноковшевого гідравлічного екскаватора, Дахно О. О., Ліснічук А. Є. (2011)
Малич Н. Г. - Исследование процесса уплотнения среды вальцами катков, Удовик П. В. (2011)
Розенфельд Н. В. - Статические характеристики усилий в гидроцилиндрах автогрейдера, Иванова О. В. (2011)
Резников А. А. - Влияние положения грейдерного отвала на нагрузки, действующие в металлоконструкции основной рамы автогрейдера (2011)
Венцель Є. С. - Взаємозв’язок між коефіцієнтом протизношувальних властивостей робочих рідин та швидкістю зношування елементів гідроприводу, Орел О. В. (2011)
Ловейкін В. С. - Фізико-механічне моделювання, математичне та інформаційно-аналітичне забезпечення САПР віброударних (суттєво нелінійних) механічних систем, Човнюк Ю. В., Діктерук М. Г., Почка К. І. (2011)
Ловейкін В. С. - Обгрунтування введення модифікованого обмеження на функцію оптимального керування технічними системами, Ромасевич Ю. (2011)
Ловейкін В. С. - Динаміка спареної роботи кранових механізмів при переміщенні та опусканні вантажу, Шумілов Г. В. (2011)
Дячук М. В. - Моделирование антиблокировочной системы колеса, Петренко Д. И. (2011)
Дячук М. В. - Розробка методу автоматичного моделювання динаміки транспортних засобів (2011)
Бондаренко Л. М. - Методика визначення раціональних залежностей між радіусом колеса та радіусом закручення та шириною головки рейки, Коноваленко М. В. (2011)
Бондаренко Л. М. - Влияние вращения внутреннего или наружного кольца подшипника качения на их КПД, Терещук З. В. (2011)
Колісник М. П. - Несуча здатність тяжів із компенсаторами плавильної печі, Шевченко А. Ф., Попека Д. В (2011)
Кадильникова Т. М. - Исследование динамических характеристик рабочих органов колосниковых струнных грохотов, Криворучко А. М., Силина Н. А., Кадильников С. В. (2011)
Кадильникова Т. М. - Математическое моделирование функционально-аналогового состояния машин и механизмов, Шинковская И. Л., Заец И. П., Кадильников С. В. (2011)
Миренский И. Г. - Пути повышения качества поверхности дорог (2011)
Гаврилов И. Н. - На пути в двадцатку развитых стран Европы (2011)
Техніка кафедры СДМ ГВУЗ "ПГАСА" (2011)
Анотації (2011)
Вступ (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського