Савайтан О. - Зв’язок часів як фактор новаторства у творах М. Регера (на прикладі "Варіацій та фуги на тему Л. Бетховена", "Варіацій та фуги на тему Г. Телемана") (2015)
Сулім Р. - Традиції жанру in memoriam у скрипковому концерті Жанни Колодуб (2015)
Фещак Н. - Традиціоналізм у виконавському трактуванні жанрово-стильових особливостей струнного квартету (на прикладі творів В. Кирейка та А. Штогаренка) (2015)
Зуєв С. - Кінематографічний образ композитора Рейнгольда Глієра: проблема осмислення митця та його творчості (2015)
Копелюк О. - Другий фортепіанний концерт Івана Карабиця: авторський текст і виконавський контекст (2015)
Степанченко Г. - Композитор Ігор Щербаков у сучасному музичному просторі (2015)
Сагалова Г. - Деякі шляхи актуалізації музичної класики в сучасній культурі України (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2015)
Звєряков М. І. - Про зміну предмета і методу політичної економії (2015)
Сіденко В. Р. - Глобальні кризи ХХІ століття: політекономічний підхід (2015)
Савчук В. С. - Еволюція і спадкоємність в політичній економії та її викладання в Україні (2015)
Тарасевич В. М. - Політична економія: атрибути субстанційності та долі (2015)
Єщенко П. С. - Ретроспектива і перспектива політичної економії (2015)
Бодров В. - Проблема гармонізації господарського і соціального розвитку в політичній економії постмодерну (2015)
Зайцев Ю. К. - Теоретико-методологічні проблеми становлення сучасної політичної економії, Москаленко О. М. (2015)
Артьомова Т. І. - Політична економія як ціннісний оплот соціально-економічної модернізації (2015)
Шаров О. М. - Політична економія як дзеркало сучасної (2015)
Яременко О. Л. - Інституційні реформи і проблема боргової залежності державних інститутів (2015)
Лагутін В. - Монополія та конкурентна політика: політико-економічні проблеми (2015)
Подлєсна В. Г. - Циклічний характер економічної динаміки в Україні (2015)
Бурлай Т. В. - Політика і перспективи згладжування регіональних диспаритетів у сфері зайнятості Євросоюзу (2015)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Економічна теорія" 2015 року (2015)
Буркова Л. - Проектний підхід в освіті: концептуальні основи (2015)
Ткаченко Л. - Чинники розвитку інтелектуально обдарованої особистості (2015)
Камишин В. - Інформаційні технології формування сучасних систем знань як основа інноваційного розвитку освіти, Стрижак О., Величко В. (2015)
Зубченко О. - Інновації у використанні ІКТ у британських закладах освіти (2015)
Осадчий І. - Освітній округ як інноваційна модель територіальної системи освіти (2015)
Тимошко Г. - Управління інноваційними процесами у загальноосвітніх навчальних закладах (2015)
Неділько В. - Актуальність введення системи інтегрального супроводу дитини в умовах загальноосвітніх навчальних закладів, Руденко С. (2015)
Киричук В. - Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня у ДПК "Універсал 4 OnLine" (2015)
Яцишин А. - Періодична педагогічна преса та проблеми інформатизації середньої освіти України (2015)
Меркулова С. - Проблеми управління процесом педагогічної орієнтації старшокласників ЗНЗ із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Бойко С. - Міжнародні стандарти з питань прав, обов’язків громадянина: стан і практика їх реалізації в Україні (2015)
Гаиблы С. - Модернизация государственного управления Азербайджана на фоне европейской интеграции (2015)
Завалевський Ю. - Сутність професійного становлення конкурентоспроможного вчителя (2015)
Зінченко С. - Педагогічна діяльність учителів загальноосвітніх навчальних закладів: творчий аспект, Закомірний І. (2015)
Наші автори (2015)
Титул, зміст (2016)
Палкин В. А - Книга и Интернет в жизни современного школьника (2016)
Сілаєва І. Є. - Реалізація диференційованого підходу у системі післядипломної освіти педагогів професійної школи (2016)
Стрельніков В. Ю. - Удосконалення форм навчання у сучасній вищій школі: верифікація ідей Михайла Остроградського (2016)
Стрельніков М. В. - Побудова змісту підготовки магістрів бізнес-адміністрування на основі педагогічних ідей Михайла Остроградського (2016)
Лебедик Л. В. - Педагогічні ідеї М. В. Остроградського як методологічна основа підготовки викладачів вищих навчальних закладів споживчої кооперації (2016)
Щукіна О. В. - Особливості позааудиторної діяльності студентів ВНЗ (2016)
Момот О. О. - Сутність поняття "здоров’язбережувальне середовище" вищого навчального закладу (2016)
Ратушко В. А. - Зміст і структура моделі експертного оцінювання управлінської культури керівника ЗНЗ (2016)
Одайський С. І. - Сучасні підходи до управління педагогічним персоналом ПТНЗ: регіональний аспект (2016)
Шумейко Н. В. - Законодавче забезпечення процесу іншомовної підготовки майбутніх фахівців гуманітарного профілю в університетах Словаччини (2016)
Асадчих О. В. - Теоретико-методичні засади інтегративної системи навчання японської мови для академічних цілей (2016)
Береза Л. О. - Модель формування лінгвокраїнознавчої компетентності студентів технічних спеціальностей у процесі навчання української мови як іноземної (2016)
Грегоращук Ю. В. - Дослідження формування іншомовної комунікативної компетенції (2016)
Дмитренко О. В. - Шляхи реалізації естетичного виховання на уроках іноземної мови, Бабаш Л. В., Комарова О. І. (2016)
Компаній О. В. - Робота над твором за картиною в початковій школі на основі принципу наступності (2016)
Передплата Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу "Імідж сучасного педагога" на 2017 рік (2016)
Відомості про авторів (2016)
Баліцька В. В. - Методичні підходи до оцінки впливу чинників фінансової нестабільності на державні фінанси, Короткевич О. В. (2016)
Свиноус І. В. - Економічний зміст витрат виробництва в системі управління сільськогосподарським підприємством, Гаврик О. Ю., Іванова Л. С. (2016)
Ступень М. Г. - Світовий досвід функціонування кадастрових систем у контексті раціонального землекористування (2016)
Демчук Н. І. - Еколого-економічна складова підвищення конкурентоспроможності виробництва насіння соняшнику, Донських А. С. (2016)
Андрющенко К. А. - Формування стратегічних альтернатив підприємством для збільшення частки ринку (2016)
Прокопенко В. Л. - Особливості економічного ефекту інвестицій у розвиток локальних електричних мереж (2016)
Романова Т. В. - Підвищення адаптаційних можливостей національної економіки методами структурної політики (2016)
Сироватченко Л. В. - Порядок застосування аналітичних процедур при оцінці ефективності витрат на утримання та поліпшення водогосподарських об'єктів (2016)
Паляничко Н. І. - Світовий досвід розвитку земельно-іпотечного кредитування (2016)
Тулуб О. М. - Механізм протидії зовнішнім загрозам економічній безпеці суб'єктів господарювання, Василенко В. Е. (2016)
Мельник А. М. - Посилення фіскальних та регулюючих ефектів оподаткування нерухомого майна через методику оцінки бази оподаткування (2016)
Назарова Т. Ю. - Синергетичний підхід як інструмент зростання фінансового потенціалу промислового підприємства (2016)
Красільник О. В. - Інституціональне забезпечення формування та використання фінансових ресурсів вищих навчальних закладів: зарубіжний досвід (2016)
Мельничук Л. М. - Концептуальні основи державного управління соціальним розвитком регіонів (2016)
Делія О. В. - Категорії концепту "середовище": теоретичний аналіз (2016)
Шевченко М. М. - Теоретико-методологічні засади розроблення та функціонування механізмів забезпечення продовольчої безпеки України на сучасному етапі державного будівництва, Бондар З. К. (2016)
Корольчук О. Л. - Посттравматичний стресовий розлад як новий виклик сучасній Україні (2016)
Шведун В. О. - Сучасний стан і перспективи державного регулювання інноваційної реклами (2016)
Неділько Р. В. - Зарубіжний досвід державного регулювання розвитку освіти в медсестринстві (2016)
Содержание (2012)
Фирстов С. А. - Формирование состава дендритов в литых многокомпонентных высокоэнтропийных однофазных сплавах с ОЦК кристалической решеткой, Горбань В. Ф., Крапивка Н. А., Печковский Э. П., Карпец М. В., Пономарев С. С., Ковыляев В. А. (2012)
Мамонова А. А. - Особенности фазообразования порошковых лигатур системы Fe-B4C в зависимости от условий синтеза (2012)
Радченко О. К. - Фазово-структурний стан та технологічні властивості синтезованих порошків сульфідів заліза та міді, Сидорчук О. М., Орел Г. Г., Волощенко С. М., Мамонова А. А. (2012)
Потажевська О. А. - Структура сплавів системи Nb-Mo-B в області Nb-NbB-MoB-Mo, Бондар А. А., Дума Л. А., Довбенко О. І., Соболєв В. Б., Великанова Т Я. (2012)
Кублій В. З. - Структура литих і відпалених сплавів системи Mo-Ni-B з вмістом бору 41% (ат.), Уткін С. В., Слєпцов С. В., Дума Л. А., Бондар А. А. (2012)
Шевченко М. А. - Термодинамические свойства сплавов систем Al-Co и Al-Co-Sc, Березуцкий В. В., Иванов М. И., Кудин В. Г., Судавцова В. С. (2012)
Романова Л. А. - Термодинамические свойства расплавов тройных систем Al-Ni-элемент, Шевченко М. А., Кудин В. Г., Суботенко П. Н., Судавцова В. С. (2012)
Шевченко М. А. - Корректность термодинамических свойств двойных сплавов, рассчитанных по модели идеальных ассоциированных растворов, Кудин В. Г., Судавцова В. С. (2012)
Кудин В. Г. - Моделирование термодинамических свойств тройных расплавов по данным граничных двойных систем, Шевченко М. А., Кобылинская Н. Г., Судавцова В. С. (2012)
Тищенко Я. С. - Проекція поверхні ліквідуса діаграми стану системи Al2O3-HfO2-Gd2O3, Глабай М. С., Ткач В. В., Лакиза С. М. (2012)
Вдовиченко О. В. - Вплив макродефектів структури оксиду алюмінію на нелінійність резонансних механічних коливань (2012)
Шевченко А. В. - Биоимплантаты на основе ZrO2 устойчивые к процессу старения, Цукренко В. В., Дудник Е. В. (2012)
Сич О. Є. - Вплив легування La3+ на структуру та властивості композиційних біоматеріалів на основі біогенного гідроксиапатиту, Пінчук Н. Д., Биков О.І. (2012)
Бездорожев О. В. - Металофлюоритні та перовскітні аноди для твердооксидних паливних комірок, Васильків О. О. (2012)
Андреева А. Ф. - Магнитоимпеданс наноструктуры Cu-Fe3O4-CeO2-Fe3O4-Cu, Касумов А. М., Хриновский В. З., Микитченко А. А. (2012)
Зенков В. С. - Анапиз физико-химических процессов в редокс-циклах получения водорода при взаимодействии вольфрама и его оксидов с углеродсодержащими окислительными и восстановительными средами, Пасичный В. В. (2012)
Пасічний В. В. - Дослідження процесу термічної переробки відходів карборунду в сонячній печі, Остапенко С. О., Даниленко М. І. (2012)
Пасичный В. В. - Особенности переработки отходов мелких деталей из сплава ВК-8 при концентрированном лучистом нагреве, Остапенко С. А., Рогозинский А. А. (2012)
Дідук І. І. - Дослідження структури поверхні волокон із гірських порід основного складу типу базальтів та силікатних систем, Чувашов Ю. М., Ященко О. М., Горбачев Г. Ф., Черюканов С. Д., Скорик М. А. (2012)
Петухов А. С. - Перспективы разработки режущего материала на основе композиции TiB2-TiN, Хобта И. В., Рагуля А. В. (2012)
Шевченко О. М. - Створення хромової карбідосталі з підвищеною зносостійкістю, Буженець О. І., Максимова Г. О., Молчановська Г. М. (2012)
Радченко А. К. - Коэффициент сухого трения, Орёл А. Г., Радченко Л. А. (2012)
Радченко А. К. - коэффициент трения при прокатке, Орёл А. Г., Радченко Л. А. (2012)
Зорин В. А. - Влияние состояния контактов на диссипативные свойства материалов на основе непрерывных волокон нержавеющей стали, Луговской Ю. Ф., Лучка М. В. (2012)
Вихідні дані (2012)
Гайдуцький І. П. - Методологічні підходи до оцінки інвестиційної привабливості сталого низьковуглецевого розвитку (2016)
Клименко К. В. - Запровадження інституту омбудсмена з фінансів та інвестицій в контексті забезпечення належного рівня фінансової безпеки , Мельник В. В. (2016)
Дубина М. В. - Дослідження особливостей взаємозв'язку фінансового ринку та ринку фінансових послуг (2016)
Шамборовський Г. О. - Реформування митної служби в Україні в умовах європейської економічної інтеграції (2016)
Чорна Л. О. - Оцінювання якості діяльності персоналу підприємств лікеро-горілчаної галузі (2016)
Васильєв О. В. - Краудфандинг — сучасний інструмент фінансування розвитку інтелектуального капіталу, Матющенко С. С. (2016)
Чуб П. М. - Проблемна кредитна заборгованість банків в Україні та світі, Ходакевич С. І. (2016)
Пєтухова О. М. - Діагностика системи корпоративного управління підприємств кондитерської галузі, Чорноштан Г. Г. (2016)
Носань Н. С. - Адаптація європейського досвіду функціонування механізму банкрутства підприємств у вітчизняній практиці (2016)
Кізін Г. В. - Необхідність управління інвестиційно-інноваційним забезпеченням економічної безпеки держави (2016)
Дергалюк М. О. - Аналіз лізингу як інструменту відновлення виробничо-технічного потенціалу апк регіонів (2016)
Чернова Н. С. - Оцінка залізничного рухомого складу дохідним методичним підходом (2016)
Мартинович Д. Є. - Аналіз ефективності публічних закупівель як інструменту державної допомоги (2016)
Кошеваров О. Л. - Вплив професіональних організованих змагань на підвищення конкурентоспроможності футбольних клубів європи (2016)
Лендєл О. М. - Теоретико-методичні аспекти здійснення інвестиційної діяльності в сучасних економічних умовах (2016)
Федун І. Л. - Особливості реалізації інвестиційного проекту виробництва стевії як умови забезпечення продовольчої безпеки, Новицький К. О. (2016)
Котляров В. О. - Залучення іноземних інвестицій в агропромислові формування та їх значення в контексті структурного розвитку економіки України (2016)
Корольчук О. Л. - Охорона психічного здоров'я в умовах ведення АТО (2016)
Нехайчук Д. В. - Домогосподарства як носії інвестиційного потенціалу держави та її регіонів (2016)
Прудиус Л. В. - Щодо реалізації концепції крос-культурного менеджменту на державній службі (2016)
Негрич М. М. - Особливості функціонування інвестиційно-будівельної сфери в Україні (2016)
Соколов В. А. - Теоретичні аспекти модернізації парадигми аналітичної компетентності фахівців-управлінців у сфері національної безпеки України (2016)
Бугайчук К. Л. - Змішане навчання: теоретичний аналіз та стратегія впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів (2016)
Воронкін О. С. - Наукова та навчальна діяльність обчислювального центру Львівського національного університету імені Івана Франка (1970–1977 роки) (2016)
Коневщинська О. Е. - Розвиток медіаосвіти і медіакультури в умовах сучасного інформаційного суспільства (2016)
Бутко О. В. - Особливості розроблення віртуальних зошитів з навчального предмета "Економіка" для профільної школи (2016)
Лещенко М. П. - Теорія і практика використання веб-орієнтованих технологій у здоров'язбережувальному навчанні учнів початкових класів, Ястребов М. М. (2016)
Нетьосов С. І. - Використання програмно-апаратного забезпечення в процесі корекції вад слуху та мовлення у дітей (2016)
Pinchuk O. P. - Perspective analysis of use of social networks as learning tools in learning environment (2016)
Скрипка Г. В. - Формування в учнів навичок XXI століття засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2016)
Балалаєва О. Ю. - Структурно-організаційні і процесуально-організаційні характеристики проектування електронних освітніх ресурсів (2016)
Богданов А. В. - Система інформаційного забезпечення процесу формування індивідуальної освітньої траєкторії, Чеповой І. В., Ухань П. С., Юрчук Л. Ю. (2016)
Бочевар А. Г. - Мультимедійні технології як засіб формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх юристів (2016)
Олексюк В. П. - Проектування моделі хмарної інфраструктури ВНЗ на основі платформи Apache Cloudstack (2016)
Флегантов Л. О. - Диференційований підхід у навчанні студентів аграрних ВНЗ основ математичного моделювання з використанням MS Excel, Овсієнко Ю. І. (2016)
Колос К. Р. - Констатувальний етап експерименту з розвитку комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти, Спірін О. М. (2016)
Усата О. Ю. - Інформаційно-комунікаційні технології на шляху становлення вчителя-акмеолога (2016)
Аранчій В. І. - До 95-річчя Полтавської державної аграрної академії (2015)
Шевніков М. Я. - Аграрно-економічному коледжу – 120 років (2015)
Опара М. М. - Велична подія Полтавського краю (до 150-річчя з часу заснування Полтавського товариства сільського господарства), Опара Н. М. (2015)
Крамарьов С. М. - Зміна вмісту рухомого фосфору в генетичних горизонтах чорнозему звичайного, Крамарьов О. С., Христенко А. О., Токмакова Л. М., Жученко С. І., Сироватко В. А., Цьова Ю. А., Сироватко К. В. (2015)
Харитонов М. М. - Екологічна оцінка варіабельності вмісту нітратів у овочевих та плодово-ягідних культурах у Дніпропетровській області, Лазарєва О. М., Лемішко С. М. (2015)
Писаренко П. В. - Багаторічні зміни врожайності та "хвилі врожайності" у Полтавському регіоні, Хлебнікова Я. О. (2015)
Шевніков М. Я. - Деякі параметри господарськи цінних ознак сорту сої для умов Лівобережного Лісостепу України, Галич О. П., Лотиш І. І., Міленко О. Г. (2015)
Рожков А. О. - Вплив норм висіву та позакореневих підживлень на ефективність вирощування ячменю ярого сорту Докучаєвський 15, Чернобай С. В. (2015)
Лихолат Ю. В. - Редокс-реакція насіння кукурудзи Оржиця 237 МВ на дію гербіцидів, Россихіна-Галича Г. С. (2015)
Ярчук І. І. - Зимостійкість та продуктивність сортів ячменю озимого залежно від строків сівби та норм висіву, Божко В. Ю., Мороз О. О. (2015)
Маслиёв С. В. - Влияние биопрепаратов на рост, развитие и урожайность лопающейся кукурузы (2015)
Кулик М. І. - Вплив ширини міжряддя на формування врожайності сортів проса прутоподібного (2015)
Чередниченко І. В. - Вміст рухомих органічних речовин за різних систем удобрення в умовах органічного землеробства (2015)
Шамро М. О. - Вплив способів створення запасів корму на вирощування бджіл у період осінньої ротації їх генерацій, Шамро Л. П., Соловйова Т. М. (2015)
Борисевич Б. В. - Гістоморфологічні зміни в органах і тканинах мурчаків, інфікованих ентеротоксигенними штамами Y. Enterocoliticа, Скибіцький В. Г., Козловська Г. В., Козловська А. В. (2015)
Бердник В. П. - Засоби і методи специфічної профілактики мікоплазмозу свиней, Бублик О. О., Бердник І. Ю., Щербак В. І. (2015)
Локес П. І. - Характеристика окремих чинників спленомегалії у свійських собак, Кравченко С. О. (2015)
Яценко І. В. - Бактеріальні показники продуктів забою курчат-бройлерів у разі збагачення раціону наномікроелементною кормовою добавкою "Мікростимулін" в аспекті ветеринарно-санітарної експертизи, Кириченко В. М. (2015)
Коне М. С. - Ефективність лікування та профілактики чуми собак в умовах ветеринарних клінік ТОВ "Біоцентр" м. Полтава, Корчан Л. М., Забіяка О. О. (2015)
Шатохін П. П. - Фармакотерапевтична ефективність перитолу та водорозчинного аспірину у лікуванні поросят, хворих на гастроентерит, Супруненко К. В., Каришева Л. П. (2015)
Дідок Ю. В. - Мікросередовище організацій у галузі ветеринарної медицини (2015)
Мельничук В. В. - Дезінвазійна ефективність "Бі-дез" та "Бровадез-плюс" щодо яєць Trichuris Suis (2015)
Рідей Н. М. - Оцінка соціо-економічного розвитку сіл Іванівка і Цвіжин Іванівської сільської ради Вінницького району Вінницької області, Кучеренко Ю. А., Теліжинська Т. В. (2015)
Костенко О. М. - Оптимізація планів експериментів в умовах обмежених матеріальних та часових ресурсів (2015)
Дрючко О. Г. - Перетворення у системах нітратних прекурсорів на підготовчих стадіях формування РЗЕ-вмісних оксидних функціональних матеріалів, Стороженко Д. О., Бунякіна Н. В., Іваницька І. О., Голубятніков Д. В., Китайгора К. О. (2015)
Харак Р. М. - Експериментальне дослідження керованості та тягових показників трактора класу 14 КН на оранці, Левчук В. І., Лихвенко С. П. (2015)
Ляшенко С. В. - Технологія глибокого розпушування ґрунту присадибних ділянок (2015)
Мінькова О. Г. - Еволюція поняття екологічності господарювання в аграрному виробництві (2015)
Козельський О. М. - Особливості розвитку рослин різних сортів пшениці озимої в осінній період веґетації залежно від передпосівної обробки насіння в умовах Північного Cтепу (2015)
Ноздріна Н. Л. - Продуктивність та якість зерна пшениці озимої залежно від азотних підживлень після ячменю ярого (2015)
Абузнайд Карем Р. С. - Динаміка лінійних морфометричних параметрів вентральної поверхні носо-мозкового відділу черепа великої рогатої худоби залежно від віку та статі (2015)
Вусик Д. О. - Удосконалення методів діагностики піометри у кішок за допомогою сонографії (2015)
Чирва І. В. - Буряківництво в економіці сільськогосподарських підприємств (2015)
Ткаченко Р. Н. - Исследование технологических свойств объекта сепарации и функциональных возможностей рабочих органов сепарирующих устройств (2015)
Аранчій В. І. - Піонеру органічного землеробства України – 80, Опара М. М. (2015)
Аннотации (2015)
Аnnotations (2015)
Содержание (2013)
Morteza (Amir) A. - Application of stochastic finite element method to predict the remaining safe life of concrete sewer pipes, Asaad F., Savytskyi M. (2013)
Morteza (Amir) A. - Proposed method of planned testing randomisation for health monitoring of structures, Savytskyi A. (2013)
Naima B. - Beton a base de paille pour l’isolation thermique: etude experimentale des proprietes mecaniques et thermiques, Marwen B., Dashnor H., Muzahim A. (2013)
Авраменко Ю. О. - Дослідження впливу конструктивних параметрів на місцеву стійкість сталевих елементів сталезалізобетонних конструкцій, Семко О. В. (2013)
Антипенко Є. Ю. - Урахування додаткових факторів та обмежень у структурі будівельного процесу у задачах оптимізації діяльності будівельних підприємств (2013)
Безух А. C. - Оптимізація організаційно-технологічних моделей управління будівництвом із застосуванням теорії нечітких множин (2013)
Бекиров Э. А. - Повышение энергетического потенциала Крыма при использовании возобновляемых источников энергии (2013)
Беликов А. С. - Обеспечение радиационной безопасности объектов с учетом требований нормативно-правовых документов Украины, Шаломов В. А., Степанова А. В. (2013)
Білик С. І. - Апроксимація діаграми розтягу сталі, Білик А. С., Балакіна С. В. (2013)
Бобраков А. А. - Вдосконалення логістичної системи ресурсно-календарного забезпечення будівельних проеків (2013)
Большаков В. И. - Защита высотных каркасных зданий от прогрессирующего обрушения, Савицкий Н. В., Котов Н. А., Гросман С. О. (2013)
Бондаренко О. И. - Экологизация городской среды, Демидова Д. В. (2013)
Бугаевский Г. Н. - Сейсмический мониторинг динамических характеристик экологически опасных объектов, Багмут А. В. (2013)
Бугаевский Г. Н. - Точностные характеристики определения фактора трения колебательных систем, Ковалев А. А. (2013)
Воскобійник О. П. - Методика експериментальних досліджень надлегких сталезалізобетонних балок в незнімній опалубці, що працюють на згин з крученням, Скиба О. В. (2013)
Галінська Т. А. - Експериментальні дослідження теплотехнічних властивостей світлопрозорих огороджувальних конструкцій, Носач Б. Л., Лещенко М. В., Ліхтей В. В. (2013)
Гільов В. В. - Оцінка інтенсивності руху автотранспорта та рівня забруднення окисом вуглецю на магістральних вулицях Ленінського району м. Дніпропетровська, Гваджаіа Б. Д. (2013)
Головко С. І. - Підготовка основ фундаментів в системах малоповерхового житлового будівництва (2013)
Golovko S. I. - Improvement of the methodology for evaluation of injection radius during high-pressure cementation, Shekhorkina N. E. (2013)
Дворецкий А. Т. - Особенности проектирования энергоэффективных зданий Юга Украины (2013)
Дмитренко И. С. - Прогнозирование организационно-технологических параметров процесса получения кирпичного щебня из фрагментов кирпичных стен сносимых жилых зданий, Несевря П. И., Дикарев К. Б. (2013)
Доненко В. І. - Формування організаційно-технологічної моделі оцінки будівельного проекту в системі менеджменту якості (2013)
Дудкин К. В. - Трубчатые газовые нагреватели для теплоснабженияна пеллетах, Ткачева В. В., Чернойван А. А. (2013)
Дьяков И. М. - Биопозитивные конструкции в резервировании стойкости подпорных стен к прогрессирующему разрушению (2013)
Єпіфанцева С. В. - Аналіз методів дослідження технологічності проектних рішень для техніко-економічного обґрунтування проектів висотного будівництва (2013)
Заяц Е. И. - Анализ вариантов возведения высотных зданий с использованием металлического и железобетонного каркасов (2013)
Зезюков Д. М. - Изменение НДС рамных систем многоэтажных зданий от направления ветровой нагрузки (2013)
Конончук О. П. - Вплив малоциклових навантажень на несучу здатність згинальних залізобетонних елементів до та після їх підсилення (2013)
Кравчуновська Т. С. - Обґрунтування доцільності та ефективності реалізації проектів комплексної реконструкції житлової забудови (2013)
Крамарьов С. М. - Еколого-гігієнічне обґрунтування застосування органо-мінеральних добрив, отриманих з осадів міських стічних вод (2013)
Кулік М. В. - Вплив організаційних підрозділів системи моніторингу будівельних процесів будівельного підприємства на якість використання засобів механізації (2013)
Куліченко І. І. - Розвиток українського села справжній чи умовний пріоритет державної політики, Євсєєва Г. П., Савицький М. В. (2013)
Куліченко І. І. - Земельні ресурси як фізична основа розвитку екопоселень в Україні, Панченко В. Г., Бендерський Ю. Б., Оніпко О. Ф., Большаков В. І., Пшінько О. М., Савицький М. В. (2013)
Куліченко І. І. - Теоретико-методологічні засади розробки проекту сучасного екопоселення, Савицький М. В. , Складановська М. Г. , Бендерский Ю. Б. (2013)
Лазарєва О. М. - Експериментальні дослідження несучої здатності залізобетонних нерозрізних балок із високоміцних бетонів (2013)
Лапенко О. І. - Створення високотехнологічного теплоізоляційного матеріалу "Перволін" (2013)
Лапенко А. И. - Создание высокотехнологичного комплексного расчета на основе стального каркаса с анализом устойчивости стальных стержневых систем и учетом нелинейной диаграммы деформирования материала, Сокур И. А. (2013)
Laukhin D. V. - Innovation polygonization controlled rolling of slabs for civil engineering (2013)
Любомирский Н. В. - Биопозитивный стеновой материал и ресурсосберегающая технология его изготовления, Федоркин С. И. (2013)
Накашидзе Л. В. - Основные элементы инновационной комплексной системы климатизации с использованием энергии альтернативных источников, Габринец В. А. (2013)
Нечепуренко Д. С. - Моделювання процесу формування раціональних енергозберігаючих рішень щодо житлових та громадських будівель при комплексній реконструкції житлової забудови (2013)
Нілова Т. О. - До розрахунку ефективних перерізів двотаврових елементів з поперечно-гофрованими стінками (2013)
Ozhyshchenko О. А. - Resistance et retrait des mortiers et des betons a la base des liants ettringitiques dans les milieux differents, Savytskyi M. V. (2013)
Павліков А. М. - Конструктивні елементи житлової будівлі за програмою "Доступне житло", Зоценко М. Л., Нестеренко Т. М., Петраш О. В. (2013)
Петренко А. О. - Забезпечення оптимальних умов мікроклімату з урахуванням моделювання теплового режиму приміщення (2013)
Пичкур Н. В. - Возвращение в природу "Задача человека заключается в достижении невозможно большей пользы окружающим" (2013)
Пичугин С. Ф. - Подбор и испытания стальных профилированных настилов в покрытиях зданий, Семко В. А. (2013)
Polishchuk S. Z. - The problems of the air environment quality in industrial regions, Petrenko V. O, Rodkina O., Tanskaya A. (2013)
Приходько А. П. - Керамический материал с применением техногенных минеральных систем, Шпирько Н. В., Сторчай Н. С., Гришко А. Н., Вечер Ю. Н., Кононов Д. В., Богданов Р. В. (2013)
Пшинько А. Н. - Информационная система "Airsim" для прогноза последствий аварий при транспортировке химически опасных грузов, Беляев Н. Н., Машихина П. Б. (2013)
Рабич Е. В. - Анализ эколого-гидрологического состояния украинской части бассейна Азовского моря, Ковтун-Горбачева Т. А., Сытник С. А. (2013)
Savytskyi N. - Progressive collapse resistance of high - rise reinforced concrete buildings, Amir Morteza Alani, Danyshevskyi V., Nikiforova T., Grossman S., Kotov N. (2013)
Savitsky N. V. - Buildings with precast and cast-in-situ deck, Butskaya E. L., Panchenko N. V. (2013)
Савицкий М. В. - Вода, водоподготовка и водоснабжение экопоселения, Гончаренко В. І., Мызников Д. Г., Костенко С. М. (2013)
Savytskyi M. V. - l’un des techniques les plus efficaces du point de vue de la construction des batiments a faible hauteur ou de la surelevation des batiments existants est l’utilisation des constructions en elements a parios minces en acier (Сepma), Zinkevych O. G., Zinkevych A. N., Bereza I. V. (2013)
Savytskyi M. V. - Comparaison des systemes de chauffage radiant dans les locaux du batiment a faible hauteur, Limam K., Adegov А. V., Kudryavcev A. P. (2013)
Savitskiy Andr. V. - Experimental studies of expanded clay lightway concrete models with the use of reinforced keys with a clamp, Makhinko N. N. (2013)
Savitskii N. V. - Calculation of anchors of frame-filling panel with application of frame of rolled-formed galvanized section, Nesin A. A. (2013)
Савицький М. В. - Технологія грунтового екологічного будівництва, Новіченко Н. В., Нікіфорова Т. Д., Бендерский Ю. Б. (2013)
Савицкий Н. В. - Эффективная конструктивно-технологическая система для строительства доступного жилья, Панченко Н. В., Чумак Ю. Г., Медгауз Б. А., Чернец В. А. (2013)
Савицкий Н. В. - Энергоэффективные системы теплоснабжения малоэтажного жилого дома с использованием возобновляемых источников, Скрыпников В. Б., Ляховецкая М. М., Юрченко Е. Л. (2013)
Savitskiy N. V. - Strength and crack resistance of three-layer concrete beams, Sopilnyak A. M. (2013)
Савицький М. В. - Удосконалення технологічного обладнання для виготовлення грунтоблоків, Шатов С. В., Новиченко Н. В., Кучук І. П., Довгаленко Д. О. (2013)
Savitskyi M. - Floating buildings review and design approaches, Shekhorkina S., Bardah A. E. (2013)
Савицкий М. В. - Оценка прочностных характеристик элементов деревянного каркаса экологического малоэтажного здания из местных материалов, Шехоркина С. Е., Бабенко М. М., Перегинец И. И., Бендерский Е. Б. (2013)
Сьомчина М. В. - Визначення напружено-деформованого стану цегляних стін житлових будівель при їх реконструкції (2013)
Sobinova K. S. - Analysis ofexistinginsulationfacade systems. testing of thermal insulating plaster, Оzhyshchenko О. А., Savytskiy М. V. (2013)
Стаценко И. Н. - Особенности оценки использования энергии альтернативных источников при создании систем энергообеспечения в "зеленом строительстве", Накашидзе Л. В. (2013)
Страшко В. В. - Приватні житлові стільникові одиниці екопоселень (2013)
Тимошенко Е. А. - Формулировка принципов организации экологически успешного поселения с учетом потребностей человека, Колохов В. В., Пинчук Е. П. (2013)
Холодова О. Ю. - Безпечне харчування задля щасливого майбутнього, Рижкова Г. А., Оганезова К. (2013)
Семко О. В. - Експериментальні дослідження роботи залізобетоних балок відновлених та підсилених полімерними розчинами, Воскобійник О. П., Зернюк О. І., Солошенко Д. І. (2013)
Чайка Т. О. - Ефективність вирощування органічних продуктів рослинництва на Півдні України (2013)
Чеканович О. М. - Експериментальні дослідження несучої здатності залізобетонних балок, підсилених новою важільно-стрижневою системою, Журахівський В. П. (2013)
Чеканович М. Г. - Синхронізовані залізобетонні елементи (2013)
Чепурная В. В. - Социальные критерии развития современных поселений (2013)
Черноморец Г. Я. - Выбор параметров проектирования трубчатых газовых нагревателей, расположенных в конструкции пола, Иродов В. Ф. (2013)
Чернишова О. С. - Додаткові витрати залізниці на поточне утримання,зумовлені простроченням ремонтів колії (2013)
Tseguelnik А. Y. - la definition de la contribution des parametres constructifs dans l’assurance de la resistance des elements comprimes en beton arme avec l’excentricite, Shevtchenko T. Y., Redikultseva Y. V., Velyka K. O. (2013)
Шмуклер В. С. - Научные основы формирования интеллектуального дома, Гапонова Л. В. (2013)
Yurchenko Y. L. - Economic feasibility of energy-efficient and passive house construction in Ukraine, Koval O. O., Savytskyi M. V. (2013)
Dashnor H. - Jean-baptiste thevard sur l’utilisation des materiaux isolants a base de fibres vegetales dans la renovation thermique des batiments existants, Duc-Phi D. O., Naima B., Hoang H. A. (2013)
Рефераты (2013)
Выходные данные (2013)
Іваник М. - Роль повітових рад у системі місцевого самоврядування Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Тимошенко О. - Діяльність Ліберально-демократичних партій Наддніпрянської України у період Російської революції 1905 – 1907 рр. (2013)
Пасіцька О. - Умови праці Львівських робітників та їх правове регулювання у 1920 – 1930-х рр. (2013)
Сеньків М. - Форми та методи експлуатації колгоспного селянства західного регіону України (кінець 40 – початок 50-х рр. ХХ ст.) (2013)
Ільницький В. - Ідентифікація тіл загиблих націоналістів у Карпатському краї ОУН (1945 – 1954) (2013)
Тиміш Л. - Дослідження місії християнства та української церкви у міжвоєнному Львові (2013)
Біла С. - Унійні процеси у західних єпархіях Київської митрополії в українській історіографії (1991 – 2001 рр.) (2013)
Масненко В. - Самовизначення Дмитра Багалія у науковому та ідентифікаційному просторі українознавчих студій (2013)
Медвідь О. - Військово-мемуарні студії та редакційно-видавнича діяльність Дмитра Палієва (2013)
Лозинська І. - Економічна політика адміністрації Ф.Ф. Трепова у Галичині (2013)
Лазорак Б. - Наукові читання доктора Івана Франка з проблем античності та медієвістики (Самбір, 1903 р.) (2013)
Галик В. - Головні редактори діаспорного часопису у США "Свобода” – кореспонденти Івана Франка (2013)
Петречко О. - Політичні репресії: Сулла та Другий Тріумвірат (2013)
Янко А. - Пошуки прабатьківщини етрусків у Нідерландській історіографії початку ХХІ ст. (2013)
Яремко М. - Державний переворот у Югославії 27 березня 1941 р. (2013)
Петренко К. - Вплив соціально-психологічних чинників на зовнішню політику об’єднаної Німеччини (2013)
Список скорочень (2013)
Наші автори (2013)
Вимоги (2013)
Батюк Т. - Публіцистична діяльність Мирона Кордуби у міжвоєнний час (2014)
Біла С. - Процес переходу до унії Львівської Ставропігії в українській історіографії (2014)
Вишневський С. - Діяльність навчальних, спеціалізованих та виховних закладів у м. Євпаторія в роки німецької окупації Криму (1941 – 1944 рр.) (2014)
Галик В. - Соціальна стратифікація населення "Галицької Каліфорнії” у творчій спадщині Івана Франка (2014)
Гриценко Г. - Українсько-білоруські зв’язки: особисті знайомства письменників другої половини XIХ – початку ХХ ст. (2014)
Журавльов С. - Невтомна діячка на ниві українського культурно-освітнього і громадського життя 20 – 30-х років ХХ століття (Грушевська Катерина Михайлівна) (2014)
Ільницький В. - Використання радянськими карально-репресивними органами спецзасобів у боротьбі проти визвольного руху у Карпатському краї ОУН (1945 – 1954) (2014)
Козій О. - Соцiально-громадська функцiя римо-католицького духовенства Поділля у середині ХІХ століття (2014)
Лозинська І. - Організація судової системи у Галичині в роки першої світової війни (2014)
Медвідь О. - Військова діяльність Дмитра Палієва (2014)
Панфілова Т. - Юнацько-молодіжні, культурно-освітні та спортивні товариства Галичини (ХІХ ст.) (2014)
Попп Р. - Кадрове забезпечення в Дрогобицькій області (1944 – 1953 рр.) (2014)
Савчук І. - Журнал "Україна” крізь призму тематичних зацікавлень його авторів (2014)
Стецик Ю. - Василіанське чернецтво Перемишльської єпархії в період функціонування Святопокровської провінції: соціальне і територіальне походження (1739 – 1780 роки) (2014)
Федоренко Я. - Особливості початкового етапу реформування аграрного сектору в Україні: історичний аспект (2014)
Хомич Л. - Бруно Шульц у публічному просторі міжвоєнної Галичини: формування іміджу митця і письменника (2014)
Лазорак Б. - Участь церковного кліру Франції у Столітній війні: за матеріалами "Хронік” Жана Фруассара (1325 – 1340 рр.) (2014)
Мандзяк В. - Напад хана Великої Орди Сеїд-Агмеда І на польське Поділля в 1438 р. (2014)
Петречко О. - Damnatio memoriae і становлення Принципату (2014)
Руда О. - Освітня політика Другої Речі Посполитої у 1918 – 1924 роках (2014)
Список скорочень (2014)
Наші автори (2014)
Вимоги (2014)
Содержание (2014)
Банах В. А. - Чисельні дослідження моделювання збірних перекриттів з урахуванням нелінійності, Фостащенко О. М. (2014)
Березюк А. Н. - Влияния дисперсности наполнителя на характеристики компонентов связующих полимербетонов, Ганник Н. И., Несевря П. И., Огданский И. Ф., Мартыш А. П., Дмитренко И. С., Ценацевич Т. А., Луценко Д. С. (2014)
Білик С. І. - Розрахунок сталевих балок з урахуванням обмежених пластичних деформацій при трилінійній апроксимації діаграми розтягу сталі, Балакіна С. В., Ковтун-Горбачева Т. А., Зезюков Д. М., Нагорна Т. Ф., Зінкевич О. Г. (2014)
Biliaiev M. M. - СFD simulation of the water purification in the horisontal settler, Gunko E. Yu., Kozachyna V. A. (2014)
Бова Я. О. - Вплив змішаного армування на прогини в двовіснонапружених плитах та пропозиції щодо розрахунку (2014)
Большаков В. И. - Факторы, влияющие на эффективность механоактивации строительных материалов, Елисеева М. А., Щербак С. А., Яковенко Д. Д., Сыщенко А. А. (2014)
Вергун О. О. - Фітоценотична реконструкція НВК № 131 м. Дніпропетровська, Тимошенко О. А., Тимошенко Л. О. (2014)
Воробьев В. В. - Объективный экополис (2014)
Djasani M. - Studied on the feasibility of a wind power park in Indonesia, Limam K., Olea Popescu L., Savytskyi M. V., Koval O. O. (2014)
Доненко В. І. - Екопоселення як еволюція енергоефективного планування міст, Квіціані Т. М. (2014)
Євсєєва Г. П. - Національно-ідеологічні засади екобудівництва в Україні (2014)
Zezyukov D. M. - Determination of stress-strain state construction frame buildings based on numerical simulation tool survey (2014)
Кожанов Ю. О. - Вплив жорсткості елементів каркасу на напруженодеформований стан багатоповерхової будівлі з поснапруженням, Голубченко Г. О. (2014)
Кожанов Ю. А. - Проектирование сноса зданий при помощи модуля "прогрессирующее разрушение" в ПК SCAD Office, Дубив А. В. (2014)
Колесник Є. С. - Розрахунок енергоспоживання при опаленні житлового будинку згідно з методологією европейських стандартів (2014)
Конопляник А. Ю. - Легкие теплоизоляционные бетоны на основе соломы злаковых культур, Савицкий Н. В., Собинова К. C., Новиченко Н. В., Дашнор О. (2014)
Кравчуновська Т. С. - Дослідження впливу організаційно-технологічних факторів на тривалість і вартість реалізації енергозберігаючих проектів комплексної реконструкції житлової забудови, Юрченко Є. Л., Нечепуренко Д. С. (2014)
Куличенко И. И. - Направления экологизации мегаполисов с учетом концепции устойчивого развития, Большаков В. И., Савицкий Н. В. (2014)
Кучерявый А. В. - Первый мультикомфортный дом в Беларуси. От идеи до реализации (2014)
Limam K. - Etude experimentale et numerique de l’impact de la ventilation sur la qualite de l’air interieur, Olea Popescu L., Abadie M., Savytskyi M. V., Iurchenko Iev. L., Ozhyshchenko O. A. (2014)
Limam K. - Numerical contribution of particle dispersion and deposition in ventilated chamber, Olea Popescu L., Abadie M., Nikiforova T. D., Savytskyi M. V., Koval A. S. (2014)
Михайлова И. А. - Обоснование целесообразности реализации проектов строительства доступного жилья (2014)
Михайловский Д. В. - Порівняння методів розрахунку згинального моменту в карнизних вузлах рам типу РДП та ДГРП з клеєної деревини, Матющенко Д. М. (2014)
Накашидзе Л. В. - Особенности определения краевых условий при прогнозировании физико-технических свойств энергоактивных ограждений, использующих энергию альтернативных источников (2014)
Парута В. А. - Проектирование составов штукатурных растворов с учетом механики разрушения системы "газобетонная кладка-штукатурное покрытие", Гнып О. П., Лавренюк Л. И., Русев А. Г., Цонда Д. А., Вандинский В. Ю., Брынзин Е. В. (2014)
Pshin’ko A. N. - Modeling of the atmosphere pollution in the city after accident at the railway station, Biliaiev N. N., Mashichina P. B. (2014)
Rahmeh M. - Influence of outdoor particulate pollution and meteorological parameters on indoor fine particles levels in two different ventilation systems, Limam K., Michea B., Iurchenko Iev. L., Koval O. O. (2014)
Романець О. П. - Порівняльний аналіз методів біологічної очистки промислових стічних вод для отримання біогазу (2014)
Савицкий Н. В. - Моделирование работы солнечного коллектора для систем индивидуального горячего водоснабжения, Адегов А. В., Кудрявцев А. П., Волошко В. Н., Ефременко А. А. (2014)
Савицкий Н. В. - Технологии строительства фундаментов малоэтажных жилых зданий, Бендерский Е. Б., Никифорова Т. Д. (2014)
Савицкий М. В. - Теплопотери многоэтажных зданий при различной ориентации и выполнении новых нормативных требований ДБН В.2.6-31:2006, Котов М. А. (2014)
Савицкий Н. В. - Прочность и морозостойкость золобетонов, Павленко Т. М., Аббасова А. Р. (2014)
Савицкий Н. В. - Особенности строительства зданий из самана, Сторожук Н. А. (2014)
Savytskyi A. N. - Сondition assessment of operated reinforced concrete structures, Shevchenko T. Y. (2014)
Семко О. В. - Експериментальні дослідження способів підсилення трубобетонних конструкцій з експлуатаційними пошкодженнями, Воскобійник О. П., Пархоменко І. О., Семко П. О. (2014)
Semko V. - Linear heat-transfer coefficient equation for a wall structure made of steel profiles, Gorb B., Akamsin A. (2014)
Скляров І. О. - Конструкції попередньо напружених тросово-спайдерних систем світлопрозорих фасадів, Зазимко С. В. (2014)
Скокова А. О. - Розрахунок товшини теплоізоляційного шару стінового огородження при застосуванні системи утеплення штукатурного типу (2014)
Сопильняк А. М. - Анализ результатов испытаний трехслойных железобетонных балок по прочности и трещиностойкости, Несин А. А., Шляхов К. В., Савицкий Н. В. (2014)
Труфанова О. И. - Анализ перспектив развития бетонного производства в Украине с учетом структурирования самого бетона на наноуровне (2014)
Чемодуров В. Т. - Проектирование строительных конструкций с учетом заданной вероятности их неразрушения, Литвинова Э. В., Попов А. Г. (2014)
Чорноморець Г. Я. - Методика експериментальних досліджень системи опалення з трубчастими газовими нагрівачами, розташованими у будівельних конструкціях, Іродов В. Ф. (2014)
Chumak L. - Investigation of the discharge breakdown voltage in compact arc tubes, Rabich H. (2014)
Савицький М. В. - Мобільне технологічне обладнання для виготовлення ґрунтоблоків, Шатов С. В. (2014)
Поспєлов О. В. - Інноваційний розвиток будівельних підприємств як фактор підвищення конкурентоспроможності в ринкових умовах, Шевченко В. С. (2014)
Шибко О. Н. - Сase-технологии проектирования информационных систем в строительстве (2014)
Шишкина А. А. - Математическая модель прочности бетона на основе физики его разрушения, Шишкин А. А. (2014)
Шпирько Н. В. - Кремнегелевое связующее для волокнистых теплоизоляционных материалов, Вдовкина Г. Г., Коваленко В. О., Романовский Р. И. (2014)
Юрченко Є. Л. - Розробка математичної моделі пошуку оптимальної схеми розташування будівлі та засклення її фасадів при проектуванні енергоефективних будівель, Коваль О. О., Мислицька А. О., Трояновський О. В. (2014)
Рефераты (2014)
Выходные данные (2014)
Волков В. - Оздоровчо-виховна програма "Козацький шлях": обґрунтування, перспективи, упровадження (2016)
Когут І. - Соціально-гуманістичний потенціал волонтерської діяльності в адаптивному спорті (2016)
Ващук Л. - Алгоритм побудови індивідуальних фітнес-програм для самостійних занять старшокласниць (2016)
Цюпак Ю. - Формування основних здоров’язберігальних знань і навичок молодших школярів дитячого притулку, Деделюк Н., Цюпак Т. (2016)
Дикий О. - Військово-спортивне багатоборство як складова частина спеціальної фізичної підготовки допризовників (2016)
Пришва О. - Вплив стану серцево-судинної системи чоловіків зрілого віку на їхню фізичну активність в осінній період (2016)
Розтока А. - Особливості добової рухової активності школярів 5–6 класів (2016)
Стасенко О. - Стан сформованості мотивів студентів вищих навчальних закладів до рухової активності (2016)
Hertsyk A. - Smart Goal Setting in Physical Therapy (2016)
Івасик Н. - Застосування масажу при бронхо-легеневих захворюваннях у дітей, Левицька Л. (2016)
Савчук О. - Оцінка впливу способу життя на ризик виникнення вегето-судинної дисфункції в підлітків (2016)
Філак Я. - Засоби фізичної реабілітації дітей молодшого шкільного віку з кіфотичним порушенням постави (2016)
Шевчук А. - Стан зовнішнього дихання студентів (2016)
Карабуза М. - Вплив спортивного тренування на становлення та протікання менструальної функції легкоатлеток 15–16 років, які спеціалізуються з бігу на 200 м, Калитка С. (2016)
Федецький А. - Математичні методи моделювання у футболі з використанням електронних таблиць Microsoft Excel (2016)
Чередниченко І. - Вплив секційних занять із комплексним використанням засобів спортивних ігор на функціональний стан кардіореспіраторної системи юнаків 18–19 років (2016)
Шинкарук О. - Особливості відбору дітей на початковому етапі спортивної підготовки, Сиваш І. (2016)
Зерна таланту педагога, ученого, тренера зростають щедрим урожаєм (до 60-річчя від дня народження В. Т. Яловика) (2016)
Рецензія на монографію Бєлікової Наталії Олександрівни "Підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності: теорія та методика" (2016)
Інформація щодо засідання Секції з фізичної культури й спорту відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (2016)
Наші автори (2016)
Інформація для авторів (2016)
Смолюк І. - Виховання здорової дитини в українській етнопедагогіці, Смолюк В. (2016)
Саїнчук М. - Народна гра як презентант традицій і репрезентант культурного коду (2016)
Кампі О. - Правові аспекти регулювання праці професійних спортсменів в Україні, Будкевич Г., Гавришко С. (2016)
Блавт О. - Інтеграція технологічних засобів у тестовий контроль рухливості в суглобах студентів спеціальних медичних груп (2016)
Byelikova N. - Organization of Volunteer Health-saving Activity of Future Specialists in Physical Education and Sport, Indyka S. (2016)
Яворський А. - Програма прикладної фізичної підготовки офіцерів, мобілізованих із запасу (2016)
Васкан І. - Науково-методичні основи розвитку рухової активності підлітків у позаурочній діяльності, Захожий В., Захожа Н., Мацкевич Н. (2016)
Лукоянова К. - Національний вид боротьби "український рукопаш "Спас”" у сучасній системі фізичного виховання (2016)
Завидівська Н. - Реорганізація системи фізичного виховання студентів вищої школи: проблеми й перспективи, Ханікянц О. (2016)
Ролюк О. - Спеціальна фізична підготовка військовослужбовців-розвідників (2016)
Дем’янчук О. - Характеристика дистанцій змагань у спортивному туризмі, Альошина А. (2016)
Пришва О. - Маркери фізичного стану чоловіків зрілого віку у фізичній активності високої інтенсивності в літній сезон (2016)
Демчук С. - Характеристика просторової організації тіла молодших школярів із депривацією зору в процесі фізичного виховання (2016)
Калитка С. - Мотивація підлітків до занять спортом, Ребрина В., Бухвал А., Тарасюк В., Грабовський О. (2016)
Лейман Д. - Основополагающие аспекты комплексной реабилитации женщин среднего возраста при избыточной массе тела и ожирении I степени, Давыдов В. (2016)
Грейда Н. - Ефективність фізичної культури при шийному остеохондрозі хребта в студентів спеціальних медичних груп, Лавринюк В., Санюк В., Грицай О. (2016)
Одинець Т. - Проблемно-орієнтована програма фізичної реабілітації жінок із постмастектомічним синдромом на стаціонарному етапі реабілітації, БріскінЮ. БріскінЮ. (2016)
Кокарев Б. - Дослідження змін рівня фізичної працездатності та фізичної підготовленості спортсменок високої кваліфікації в спортивній аеробіці в річному циклі підготовки (2016)
Давыдов В. - Концентрация и распределение внимания в спортивном плавании, спортивной и художественной гимнастике, Манкевич А., Лущик И. (2016)
Караулова С. - Структура тренувального процесу спортсменок високої кваліфікації, які спеціалізуються в бігу на короткі дистанції, у річному макроциклі (2016)
Учений. Педагог. Управлінець (до 50-річчя від дня народження А. В. Цьося) (2016)
Рецензія на монографію "Система фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл Польщі та України (ХVІ – початок ХХІ століття): порівняльний аналіз" (2016)
Інформація про засідання Секції з фізичної культури й спорту відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (2016)
Наші автори (2016)
Інформація для авторів (2016)
Хмара Л. А. - Эффективность применения многофункциональных и сменных рабочих органов строительной машины, Пенчук В. А. (2010)
Кириченко И .Г. - Особенности компьютерного моделирования операций функционально-технологического анализа (2010)
Ковшов Г. Н. - Состояние и перспективы развития аппаратуры для контроля и управления процессом бурения, Лукашук А. А. (2010)
Пенчук В. А. - Тенденции развития строительных экскаваторов с рабочим оборудованием драглайн, Кочерга В. Ю. (2010)
Голубченко О. І. - Класифікація та пропозиції конструкцій активного робочого обладнання землерийно-транспортних машин безперервної дії, Хожило М. Е. (2010)
Белицкий Д. Г. - Результаты экспериментальных исследований эффективности применения гидравлического грейфера с центральным винтовым якорем (2010)
Кравець С. В. - Вплив швидкості на процес глибокого різання грунтів, Лук’янчук О. П., Савін Р .М. (2010)
Кравец С. В. - Определение критической глубины резания при комбинированом поярусном резании грунтов гидрофрезой, Романовский А. Л., Кирикович В. Д., Шварапа С. С. (2010)
Кравець С. В. - Визначення зусилля деформування ґрунту багатоярусними робочими органами, Романовський О. Л., Лук’янчук О. П., Косяк О. В. (2010)
Пенчук В. А. - Экспериментальные исследования процессов разработки грунта с учетом влияния жесткости подвески бульдозерного оборудования, Талалай В. А., Мыльников Н. В. (2010)
Хмара Л. А. - Теоретичне аналіз заповнення глибокої передньої заслінки ковша скрепера, Деревянчук М. І., Пікуш Ю. С., Спільник М. А. (2010)
Хмара Л. А. - Експериментальне дослідження процесу заповнення ковша скрепера оснащеного глибокої передньої заслінки адаптивного типу, Деревянчук М. І., Пікуш Ю. С., Спільник М. А. (2010)
Хмара Л. А. - Нова конструкція напівпричіпного скрепера, Дахно О. О., Спільник М. А. (2010)
Хмара Л. А. - Дослідження технології монтажу бордюрних каменів за допомогою маніпуляторного обладнання, Кулик І. А., Пікуш Ю. С., Боднар О. М. (2010)
Хмара Л. А. - Особенности формирования уплотненных зон при погружении фундаментов-оболочек в лессовидные суглинки и твердые супеси, Пантелеенко В. И. (2010)
Мусійко В. Д. - Обгрунтування шляхів створення універсальних роторних землерийних машин безперервної дії, Шевченко В. П. (2010)
Мусійко В. Д. - Експериментальне дослідження силових та енергетичних характеристик двофрезерного робочого органа траншейного екскаватора, Кузьмінець М. П. (2010)
Клименко Ю. М. - Експериментальні дослідження ефективності двохступеневого розвантаження безковшових роторних робочих органів траншейних машин (2010)
Венцель Є. С. - Коефіцієнт протизношувальних властивостей як критерій визначення строків служби робочих рідин гідроприводів будівельних машин, Орел О. В. (2010)
Бондаренко Л. М. - Про необхідне зусилля замикаючої пружини колодкових гальм, Стаценко В. Д. (2010)
Кадильникова Т. М. - Об особенностях применения экспериментально-аналитического метода для исследования гравитационных потоков мелкофракционных материалов, Криворучко В. А. (2010)
Гаврюков А. В. - Рабочие процессы с использованием ленточных конвейеров работающих при изменяющейся длине, Третьяк А. В. (2010)
Ващенко К. М. - Шляхи зменшення енергоспоживання змішувачів штукатурних агрегатів і станцій, Сергеєв Ю. О. (2010)
Васильєв Є. А. - Електронне регулювання закону руху робочого органу розчинонасоса для зниження пульсації тиску розчинної суміші (2010)
Дячук М. В. - Разработка метода полуавтоматического моделирования управляемости автопоездов. Часть І (2010)
Дячук М. В. - Разработка метода полуавтоматического моделирования управляемости автопоездов. Часть II, Петренко Д. И. (2010)
Ковшов Г. Н. - Метод визначення просторових координат об’єкту в ході технологічного процесу, Садовникова О. В., Пономарьова О. А. (2010)
Ковшов Г. Н. - Математическая модель датчика крена на основе акселерометров для грузовых машин, Живцова Л. И. (2010)
Коваль О. А. - Необхідність інтелектуалізації інформаційно-вимірювальної системи в дорожніх машинах, Єфіменко Н. М. (2010)
Коробко Б. О. - Малоімпульсний вертикально-плунжерний розчинонасос із шарнірно-важільним приводом, Васильєв О. С. (2010)
Ловейкін В. С. - Синтез кулачкового приводного механізму роликової формувальної установки з оптимальним ривковим режимом руху, Почка К. І. (2010)
Ловейкін В. С. - Визначення нерівномірності руху врівноваженої шарнірно-зчленованої стрілової системи крана, Паламарчук Д. А. (2010)
Малич Н. Г. - Обоснование предпосылок развития землеройно-транспортных машин на основе рассмотрения модели рабочего процеса фронтального погрузчика (2010)
Назаров Л. В. - Усовершенствование методики расчета параметров поворота малогабаритного погрузчика, Разарёнов Л. В., Рукавишников Ю. В. (2010)
Пелевін Л. Є. - Вибір і розрахунок основних параметрів динамометричних лабораторій для тягових випробувань самохідних технологічних засобів, Аржаєв Г. О., Цепляєв А. С., Балака М. М. (2010)
Петрукович Д. Є. - Обгрунтування необхідності використання нечітких вимірювань в бортових інтелектуальних інформаційно-вимірювальних системах дорожніх машин, Коваль А. О., Вікторова О. В. (2010)
Полярус О. В. - Похибки вимірювання сили світла автомобільних фар та дорожніх світлофорів, Купко О. Д., Черняк Ю. А. (2010)
Полярус О. В. - Автоматичне розпізнавання режимів навантаження автогрейдера на основі нейромережевих технологій, Поляков Є. О., Рєзніков О. О. (2010)
Рогозін І. А. - Розчинозмішувач з вертикальним шнеком та планетарними лопатками (2010)
Ужеловский А. В. - К вопросу возможности использования вращающихся трансформаторов в качестве датчиков положения бурового снаряда на забое скважины (2010)
Хмара Л. А. - Эффективные методы повышения прочности металлоконструкций строительных и дорожных машин, Талалай В. А., Гринюк В. А. (2010)
Хмара Л. А. - Використання навантажувачів для розбирання завалів зруйнованих будівель, Шатов С. В. (2010)
Хмара Л. А. - Нова монографія: прикладна механіка робочих процесів машин (автори: Сівко В.Й., Кузьмінець М.П. – НТУ, -К.:2009,-349 с.) (2010)
Техніка кафедры СДМ ГВУЗ "ПГАСА" (2010)
Анотації (2010)
Вступ (2010)
Специальность "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные, мелиоративные машины и оборудование" (2010)
Остання сторінка (2010)
Титул, зміст (2016)
Ричмонд Т. - Резервы повышения эффективности процесса подготовки пловцов, Бьюэлл Дж., Пфайль Ш., Кроудер М. (2016)
Холодова О. - Моделирование тактических вариантов бега спортсменов высокой квалификации, специализирующихся в шорт-треке, на дистанциях 500, 1000 и 1500 м, Козлова Е. (2016)
Сиваш И. - Формирование специализации "групповые упражнения" юных гимнасток на начальных этапах многолетнего совершенствования (2016)
Гунина Л. - Механизмы влияния антиоксидантов при физических нагрузках (2016)
Безуглая В. - Перенапряжение сердечно-сосудистой системы у спортсменов: причины, проявления, диагностика, профилактика (2016)
Коваленко С. - Использование дополнительного сопротивления дыханию на выдохе для повышения специальной выносливости в тренировочном процессе гребцов высокой квалификации, Гречуха С. (2016)
Воронова В. - Особенности проявления выгорания личности тренера в процессе профессиональной деятельности, Ковальчук В. (2016)
Высочина Н. - Развитие и оптимизация понятийного аппарата в спортивной психологии (2016)
Гамалий В. - Технико-тактическая подготовка квалифицированных спортсменов в командных игровых видах спорта с ограниченным игровым пространством (на материале волейбола), Шленская О. (2016)
Есентаев Т. - Деятельность спортивных тренировочных центров разных стран в условиях глобализации спорта высших достижений, Павленко Ю. (2016)
Маккензи С. - Современные подходы к развитию пляжных игровых видов спорта, Кропивницкая Т., Девятаева О. (2016)
Яковенко Е. - Формирование экипажей в гребле академической: современный опыт зарубежных стран, Коженкова А. (2016)
Зуев В. - Социально-экономические кризисы и конверсии управления олимпийским движением: влияние на модели развития предстоящих Олимпийских игр, Смирнов П. (2016)
Анатичук Л. І. - Вплив розмірних ефектівна властивості термоелектричних матеріалів, Горський П. В., Михальченко В. П. (2014)
Баранський П. І. - Анізотропія термоелектричних властивостейбагатодолинних напівпровідників кубічної симетрії під впливом зовнішніх спрямованих дій, Гайдар Г. П. (2014)
Фреїк Д. М. - Термоелектричний парофазний конденсат станум телуриду р-типу, Ча’вяк І. І., Маковишин В. І., Арсенюк І. А. (2014)
Кожемякін Г. Н. - Наноструктуровані телуриди вісмуту та сурми для термоелектричного теплового насоса, Скіпідаров С. Я., Крутов Ю. М., Паращенко А. Н., Іванов О. Н., Соклакова О. Н. (2014)
Ромака В. А. - Оптимізація параметрів нового термоелектричного матеріалу HfNiSn1-xSbx, Рогль Р., Ромака В. В., Стадник Ю. В., Корж Р. О., Горинь А. М., Крайовський В. Я., Лах О. І. (2014)
Лобунець Ю. М. - Аналіз характеристик термоелектричного генератора теплообмінного типу (2014)
Волков М. П. - Динаміка перехідних процесів в багатокаскадних термоелектричних модулях, Драбкін І. А., Єршова Л. Б., Кондратьєв Д. А. (2014)
Лобунець Ю. Н. - Про оптимізацію теплових схем ТЕГ з джерелом теплоти постійної потужності (2014)
Ісмаїлов Т. А. - Математична модель термоелектричної системи для локального типового впливу на руку людини, Євдулов О. В., Хазамова М. А., Магомадов Р. А.-М. (2014)
Гук О. П. (до 60-річчя від дня народження) (2014)
Коржуєв М. О. - Дослідження Ріхмана й Ломоносова в області термоелектрики (1745 – 1753), Тємяков В. В. (2014)
Титул, зміст (2016)
Дубик В. Я. - Інноваційна діяльність як передумова сталого розвитку національної економіки, Осідач О. Б. (2016)
Мельник Л. М. - Діагностика сучасного стану машинобудівної галузі України у контексті переходу до сталого розвитку (2016)
Бугайчук Н. В. - Передумови модернізації соціального комплексу України в умовах трансформаційних перетворень та системних змін в економіці (2016)
Ткаченко І. В. - Стан пенсійного фонду України як індикатор макроекономічних показників (2016)
Варченко О. М. - Методичні підходи до оцінки інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств, Липкань О. В. (2016)
Свиноус І. В. - Роль і місце держави в процесі відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств, Хомяк Н. В., Рудич О. О. (2016)
Мудрак Р. П. - Маркетингові канали розподілу продукції сільськогосподарських підприємств: стан, тенденції, перспективи, Мазур Ю. П. (2016)
Єгупов Ю. А. - Розвиток підходів до формування виробничої програми підприємства (2016)
Сітковська А. О. - Інноваційна спрямованість підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств (2016)
Панухник Я. Г. - Соціально відповідальна діяльність як інструмент модернізації технологій управління підприємством у муніципальній економічній системі (2016)
Качан Д. А. - Пріоритетні напрями розвитку ресурсного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств (2016)
Пархомець М. К. - Конкурентоспроможність молочно-м’ясного скотарства та фактори її формування (2016)
Мащенко М. А. - Управління економічною безпекою регіону на основі SWOT-аналізу (2016)
Охота В. І. - Інвестиційно-інноваційний потенціал санаторно-курортного туризму на Тернопільщині (2016)
Павлов К. В. - Инновационная экология как теоретическая основа экологической модернизации в хозяйственных системах интенсивного типа (2016)
Дзядикевич Ю. В. - Теоретичні і практичні аспекти ресурсозбреження, Гевко Б. Р. (2016)
Кліменко О. М. - Вплив екологічних ризиків на працездатність населення України, Степаненко В. О. (2016)
Бабій О. М. - Комплексна оцінка рівня використання персоналу промислових підприємств, Цуркан С. М. (2016)
Нагернюк Д. В. - Сільський зелений туризм як вид альтернативної зайнятості населення (2016)
Kostunets T. A. - Influence of external and internal factors on personnel management of a modern enterprise (2016)
Подольчак Н. Ю. - Стратегічні напрями розвитку персоналу підприємницьких структур на основі матриці відмінностей, Вішка І. С. (2016)
Кравченко Н. В. - Інституціональне середовище інтелектуалізації виробничих систем (2016)
Шеленко Д. І. - Роль підприємства у торговельній діяльності, Жук О. І., Баланюк С. І. (2016)
Прімєрова О. К. - Аналіз динаміки ліквідності акцій на прикладі української біржі "ПФТС", Овчинніков А. Ю. (2016)
Дзюбенко Л. І. - Багатовекторне оцінювання діяльності мобільних будівельних організацій на засадах систем функціонально-економічних індикаторів (2016)
Руська Р. В. - Модель впливу внесків (вкладів) на кредитний портфель в кредитній спілці, Алілуйко А. М. (2016)
Кириченко К. В. - Оцінка взаємозв’язку депозитних та кредитних операцій кредитних установ в Україні (2016)
Маринчак Л. Р. - Вектори розвитку депозитної діяльності вітчизняних банків у контексті їх адаптації до сучасних умов економічної невизначеності, Клим’юк Т. Я. (2016)
Сидор Г. В. - Перспективи розвитку сільськогосподарських кредитних кооперативів (2016)
Жихарцева О. О. - Зарубіжний досвід діяльності фінансово-промислових груп (2016)
Стефанюк У. Ф. - Державна підтримка формування ресурсного потенціалу фермерських господарств (2016)
Краківський Ю. С. - Сучасний стан страхового забезпечення суб’єктів аграрної сфери (2016)
Пуцентейло П. Р. - Стратегічний аналіз як важливий елемент управління підприємством, Гуменюк О. О. (2016)
Крюкова І. О. - Аудит соціальної відповідальності аграрних формувань як інструмент забезпечення соціально-економічної безпеки сільських територій (2016)
Попова В. Д. - Проблеми аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства (2016)
Кузь В. І. - Концепція стратегічного обліку (2016)
Стельмащук А. М. - Розвиток мережевих економічних систем як сервісний захід зростання масштабів ефективності виробництва, Стельмащук Ю. А. (2016)
Кузьміна О. М. - Проблеми інформатизації підприємств малого та середнього бізнесу в Україні, Яремко С. А. (2016)
Реферати (2016)
Содержание (2014)
Анатычук Л. И. - Влияние размерных эффектов на свойства термоэлектрических материалов, Горский П. В., Михальченко В. П. (2014)
Баранский П. И. - Анизотропия термоэлектрических свойств многодолинных полупроводников кубической симметрии под влиянием внешних направленных воздействий, Гайдар Г. П. (2014)
Фреик Д. М. - Термоэлектрический парофазный конденсат теллурида олова р-типа, Чавяк И. И., Маковишин В. И., Арсенюк И. А. (2014)
Кожемякин Г. Н. - Наноструктурированные теллуриды висмута и сурьмы для термоэлектрического теплового насоса, Скипидаров С. Я., Крутов Ю. М., Паращенко А. Н., Иванов О. Н., Соклакова О. Н. (2014)
Ромака В. А. - Оптимизация параметров нового термоэлектрического материала HfNiSn1-xSbx, Рогль П., Ромака В. В., Стадник Ю. В., Корж Р. О., Горынь А. М., Крайовский В. Я., Лах О. И. (2014)
Лобунец Ю. Н. - Анализ характеристик термоэлектрического генератора теплообменного типа (2014)
Волков М. П. - Динамика переходных процессов в многокаскадных термоэлектрических модулях, Драбкин И. А., Ершова Л. Б., Кондратьев Д. А. (2014)
Лобунец Ю. Н. - Об оптимизации тепловых схем ТЭГ с источником тепла постоянной мощности (2014)
Исмаилов Т. А. - Математическая модель термоэлектрической системы для локального теплового воздействия на руку человека, Евдулов О. В., Хазамова М. А., Магомадов Р. А.-М. (2014)
Гук А. П. (К 60-летию со дня рождения) (2014)
Коржуев М. А. - Исследования Рихмана и Ломоносова в области термоэлектричества (1745 – 1753), Темяков В. В. (2014)
Шпик І. - Політичні передумови розвитку системи східнохристиянських духовно-культурних відносин на Балканах наприкінці ХІІ–на початку ХІІІ ст. (2015)
Паршин І. - Русь та Рашка у західноєвропейських джерелах XIV–XV ст.: труднощі ідентифікації (2015)
Любащенко В. - Польська реформаційна думка в політичній культурі України (2015)
Дзюба Й. - "Через сербські землі” Мері Едіт Дарем – записки у контексті європейської мандрівної нарації (2015)
Ольбромська У. - Польсько-українські надгробні написи на пограниччі як прояв міжнаціональних взаємин (друга половина ХІХ–перша половина ХХ ст.) (2015)
Куций І. - "Слов’янський світ” у візіях українських істориків Східної Галичини ХІХ ст. (2015)
Сенюк А. - Підготовка болгарських культурно-освітніх працівників у Преславському педтехнікумі (20–30-ті роки ХХ ст.) (2015)
Тарнавський Р. - Слов’янська етнографія та етнологія в навчальних курсах Адама Фішера (2015)
Галайчук В. - Традиційні уявлення про домашніх духів: українсько-чеські паралелі (2015)
Глушко М. - Етнографічна тематика зарубіжних слов’ян у збірнику "Діалектологічні студії” (2003–2010) (2015)
Гонтарук Л. - Церковнослов’янські та українські перекладні твори Д. Наливайка кінця XVІ–першої чверті XVІІ ст.: проблема першоджерела (2015)
Климець М. - Фантастизація дійсності у хорватській середньовічній прозі (2015)
Воллмаєр-Лубей Я. - Тема мови у творчості Вінка Ошлака (2015)
Половинкіна М. - Лексеми з семантикою червоного кольору у творах польських поетів кінця ХІХ–першої половини ХХ ст. (2015)
Хороз Н. - Фразеологізми-неекспресиви на сторінках хорватських періодичних видань (2015)
Копер М. - З топонімії давньої Белзької землі – історія, стан досліджень, джерела і дослідницькі перспективи (2015)
Чапля А. - Давні топоніми Львівщини у новій інтерпретації (2015)
Сятковська Є. - Верхньолужицький та польський образи старших членів сім’ї у зіставному діахронічному висвітленні (2015)
Гілецька З. - Вплив телевізійних реаліті- і ток-шоу на мовну ситуацію в Словаччині (2015)
Костюшко О. - Сорока О., Сокіл Б., Албул О. Українсько-болгарський розмовник. Фрази. Слова. Коментарі (Ужгород: ІВА, 2015. 220 с.) (2015)
Файда О. - Славістична збірка. Вип.1: Збірка статей за матеріалами Перших Міжнародних наукових Соханівських читань (м. Київ, 18 листопада 2014 р.) / За редакцією Д. Гордієнка та В. Корнієнка. Київ, 2015. – 396с., Шпик І. (2015)
Шпик І. - 23-й Міжнародний славістичний колоквіум (Львів, 21–22 травня 2015 року), Татаренко А., Кріль М., Нечитайло І. (2015)
Сердюк А. - 3-й Міжнародний науково-методичний семінар з болгарської мови, літератури, культури та історії (Бердянськ, 15–16 травня 2014 року) (2015)
Паршин І. - 6-та Міжнародна наукова конференція "Colloquia Russica Rus’ a kraje kultury łacińskiej: społeczeństwo, kultura, religia (X–XV w.)” (Краків, 26–28 листопада 2015 року) (2015)
Татаренко А. - Світлій пам’яті професора Володимира Андрійовича Моторного (2015)
Кульбачко Ю. Л. - Трофометаболическая активность дождевых червей (Lumbricidae) как зоогенный фактор поддержания устойчивости рекультивированных почв к загрязнению медью, Дидур О. А., Пахомов А. Е., Лоза И. М. (2014)
Василюк О. М. - Вплив екскреторної функції ссавців на активність аспартатамінотрансферази в листках Glechoma hederacea в умовах забруднення кадмієм, Пахомов О. Є. (2014)
Хобот В. В. - Конкуренція представників родини Бичкові (Gobiidae) з іншими видами риб водойм Придніпров’я, Новіцький Р. О., Бондарєв Д. Л. (2014)
Бондарець Д. І. - Терміни розмноження та розмір кладки у Parus major та P. caeruleus у Харківській та Сумській областя, Чаплигіна А. Б. (2014)
Харченко Л. П. - Гістологічна будова травного тракту куликів (Aves, Сharadrii), Ликова І. О. (2014)
Зайцева І. О. - Фенотипічна мінливість листків рослин роду Acer, інтродукованих у степову зону України, Поворотня М. М. (2014)
Чернетченко Д. В. - Дослідження функціонального стану рослин під час імпульсної світлової стимуляції, Моцний М. П., Боцьва Н. П., Єліна О. В. (2014)
Чернетченко Д. В. - Моделювання внутрішньоклітинних механізмів виникнення біоелектричних потенціалів рослин під час комбінованої стимуляції , Моцний М. П., Боцьва Н. П., Єлін О. В. (2014)
Ковальчук А. Н. - Остатки рыб из раскопок кургана эпохи бронзы около с. Марьянское (Днепропетровская область, Украина) (2014)
Долина О. О. - Територіальна структура та класифікація ґрунтів Криворізького залізорудного басейну, Сметана О. М. (2014)
Макарчук В. А. - Содержание NCAM в головном мозге и поджелудочной железе крыс в условиях эндогенной интоксикации при экспериментальном хроническом панкреатите, Ушакова Г. А. (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Anatychuk L. I. - Impact of size effects on the properties of thermoelectric materials, Gorsky P. V., Mikhalchenko V. P. (2014)
Baranskii P. I. - Anisotropy of thermoelectric properties of multi-valley semiconductors of cubic symmetry under the influence of external directional effects, Haidar G. P. (2014)
Freik D. M. - Thermoelectric vapour-phase condensate of p-type tin telluride, Chavyak І. І., Makovishin V. I., Arsenyuk І. А. (2014)
Kozhemyakin G. N. - Nanostructured bismuth and antimony tellurides for thermoelectric heat pump, Skipidarov S. Ya., Krutov Yu. M., Paraschenko A. N., Ivanov O. N., Soklakova O. N. (2014)
Romaka V. A. - Optimization of parameters of the new thermoelectric material HfNiSn1–xSbx, Rogl P., Romaka V. V., Stadnyk Yu. V., Korzh R. O., Horyn A. M., Krajovsky V. Ya., Lakh O. I. (2014)
Lobunets Yu. M. - Performance analysis of heat-exchange type thermoelectric generator (2014)
Volkov M. P. - Dynamics of transient processes in multi-stage thermoelectric modules, Drabkin I. A., Yershova L. B., Kondratyev D. A. (2014)
Lobunets Yu. M. - Optimization of thermal schemes of thermoelectric generator with constant-power heat source (2014)
Ismailov T. A. - Mathematical model of a thermoelectric system for local thermal effect on human hand, Yevdulov O. V., Khazamova M. A., Magomadov R. A.-M. (2014)
Huk O. P. (Dedicated to 60th birthday) (2014)
Korzhuev M. A. - Richmann’s and Lomonosov’s research in the field of thermoelectricity (1745 – 1753), Temyakov V. V. (2014)
Погрібний І. М. - Місце та роль юридичної техніки в механізмі правового регулювання, Матат Ю. І. (2009)
Музичук О. М. - Сучасний стан теоретичної розробки та законодавчого визначення поняття правоохоронних органів та їх переліку (2009)
Штанько А. О. - Теоретико-правові аспекти суспільної небезпеки і соціальної шкідливості правопорушення: критерії розмежування (2009)
Семикопний А. Д. - Організована злочинність та організовані форми злочинності у науці й законодавстві сучасної України і УСРР доби непу: порівняльна характеристика (2009)
Пономаренко Г. О. - Охорона та захист державного кордону як напрямок забезпечення внутрішньої безпеки держави (2009)
Волобуєв А. Ф. - Початковий етап розслідування вбивств, вчинених на замовлення, Матюшкова Т. П. (2009)
Небеська М. С. - Особливості внутрішньої взаємодії суб’єктів забезпечення прав і свобод громадян у сфері охорони громадського порядку, Безсмертний О. К. (2009)
Сироїд Т. Л. - Правове регулювання арешту Статутом Міжнародного кримінального суду (2009)
Степанюк Р. Л. - Особливості порушення кримінальної справи про самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво, Заяць Д. Д. (2009)
Кундеус В. Г. - Об’єктивні ознаки викрадення майна у злочинах проти власності (2009)
Бірюков В. В. - Способи та форми відображення інформації в сучасних інформаційних системах (2009)
Бурбика М. М. - Сутність та особливості координаційної діяльності органів прокуратури у сфері протидії злочинності (2009)
Лапта С. П. - Особливості використання експертних висновків на початковому етапі розслідування злочинів (2009)
Прутяний С. О. - Щодо поняття та ознак професійної злочинності (2009)
Денисюк Д. С. - Громадська безпека як об’єкт дозвільної діяльності ДАІ МВС України (2009)
Шатрава С. О. - Питання щодо віднесення видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства до заходу адміністративного припинення (2009)
Волкова С. Г. - Протидія нелегальній міграції: міжнародний досвід її правового регулювання (2009)
Кравченко А. Г. - До питання про діяльність органів прокуратури у сфері забезпечення прав споживачів (2009)
Панасюк О. В. - Поняття та значення дисципліни в органах державної податкової служби України (2009)
Параниця С. П. - Адміністративно-правові засади обігу зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами (2009)
Синявська О. Ю. - Сутність управління забезпеченням життєдіяльності персоналу ОВС України (2009)
Бевзенко В. М. - Класифікація та деякі особливості суб’єктів владних повноважень (2009)
Джафарова О. В. - До питання про визначення сутності адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів України (2009)
Буткевич С. А. - Щодо вдосконалення системи первинного фінансового моніторингу (організаційно-правові аспекти) (2009)
Семко С. О. - Окремі аспекти правового регулювання організаційних форм роботи представницьких органів місцевого самоврядування (2009)
Фомін Г. Ф. - Правове регулювання банківських розрахунків (2009)
Карчевський К. А. - Ліцензування господарської діяльності: правова природа, джерела правового регулювання, поняття та ознаки (2009)
Рябченко Ю. Ю. - Застосування процедури наказного провадження при розгляді справ про захист прав споживачів (2009)
Мельник К. Ю. - Проблеми оплати праці в органах внутрішніх справ (2009)
Хохлова І. В. - Виникнення права надрокористування в Україні, Шем’яков О. П. (2009)
Локтєва-Маклашова Н. В. - Правове регулювання загального водокористування (2009)
Бугайчук К. Л. - Закордонний досвід організації дистанційного навчання: можливості застосування у вищій школі МВС України (2009)
Загородній С. А. - Одностороннє розірвання договору про професійну підготовку особи у вищому навчальному закладі на вимогу виконавця (2009)
Тягло О. В. - Логіка запитання-відповіді у юридичному дискурсі (2009)
Сперанский В. И. - Социальная ответственность бизнеса: сущность и особенности проявления (2009)
Греченко В. - Історія Росії ХХ – початку ХХІ століття / О. С. Барченков, О. І. Вдовін, С. В. Воронкова; за ред. Л. Л. Мілова. – М. : Ексмо, 2007. – 960 с. (рос. мовою) (2009)
На книжкову полицю (2009)
Новини наукового життя (2009)
Наші автори (2009)
Борщевський І. В. - Теоретико-правові аспекти застосування юридичної доктрини як допоміжного джерела права України (2016)
Булкат М. С. - Історіографія кроссекторальних досліджень судової влади (2016)
Гавриленко О. А. - Формування правових основ протидії корупції у державах стародавнього світу (2016)
Головатий В. Я. - Загальнотеоретична характеристика уніфікації судової практики (2016)
Легін Л. М. - Оприлюднення нормативно-правових актів на прикладі концепцій Дж. Бентама та Дж. Марфі (2016)
Мингела О. А. - Полифункциональность норм-запретов в юридической практике (2016)
Моца А. А. - Інноваційні технології навчання у вищій юридичній освіті України: роль та значення (2016)
Носіков Д. М. - Система органів, що здійснюють фіскальну функцію держави: теоретико-правовий аспект (2016)
Размєтаєва Ю. С. - Приватність в інформаційному суспільстві: проблеми правового розуміння та регулювання (2016)
Шуп’яна М. Ю. - Кодифікація австрійського кримінального законодавства у другій половині XIX ст. – на початку XX ст. (2016)
Бондаренко О. В. - Cпособи модернізацій конституцій: у площині пошуку оптимального варіанта для України (2016)
Васильчук Л. Б. - Поняття "інституційна система реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні" та її елементи (2016)
Габінет Д. А. - Адміністративно-правові засади виборів у Республіці Польща (2016)
Данко В. Й. - Правові позиції Конституційного Cуду України: окремі проблемні питання юридичної природи (2016)
Кулик С. В. - Конституційна реформа в сфері правосуддя: сучасний стан та перспективи (2016)
Ленгер Я. І. - Повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування: колізійні питання делегування (2016)
Полякова Ю. О. - Загальна характеристика системи апарату Президента України, його структура та ознаки (2016)
Рустамзаде А. Х. - Конституционно-правовые аспекты института главы государства в Азербайджанской Республике и зарубежный опыт (2016)
Салівон Г. І. - Правова характеристика недоліків у реалізації муніципально-правових санкцій (2016)
Sestrienková A. - Constitutionalism as theoretical category: modern theoretical concepts (2016)
Соляннік К. Є. - Розвиток правової основи місцевого самоврядування в Україні (2016)
Туряниця В. В. - Система правових поглядів Т. Ґ. Масарика на проблеми малих народів і національних меншин (2016)
Шершун К. П. - Перспективи конституційного регулювання інвестиційної діяльності в Україні (2016)
Баб’юк М. П. - Цивільно-правова природа договору про надання вищим навчальним закладом освітніх послуг (2016)
Валігура К. Ю. - Морально-правові принципи як регулятор цивільних відносин (2016)
Верхола Ю. В. - Права споживача при придбанні товару належної якості (2016)
Головей І. І. - Договір пожертви як форма дарування, Заборовський В. В. (2016)
Гусєв О. Ю. - Співвідношення понять доказів і засобів доказування (2016)
Джуга І. В. - Приватне та публічне розміщення акцій: переваги та недоліки, Заборовський В. В. (2016)
Зінич Л. В. - Публічні інтереси в механізмі примусового ліцензування винаходів і корисних моделей: загальнотеоретичний аспект (2016)
Ізарова І. О. - Принцип пропорційності у цивільному процесі ЄС та перспективи його запровадження в цивільному процесі України (2016)
Ільченко І. В. - Примус боржника виконати обов’язок у натурі як договірний зобов’язально-правовий спосіб захисту права власності (2016)
Касумова А. Б. - Адміністративні правопорушення, суб’єктом вчинення яких є медичні працівники (2016)
Кіреєва Н. О. - Співвідношення висновків, що надаються експертом, спеціалістом, органами державної влади та місцевого самоврядування у цивільному процесі України, Скорич О. О. (2016)
Майка М. Б. - Сутність та зміст законної сили ухвали суду у цивільному процесі (2016)
Мельник Я. Я. - Цивільні процесуальні правовідносини правової безпеки в цивільному судочинстві (2016)
Митник А. К. - Класифікація наукових парків як суб’єктів правовідносин інтелектуальної власності (2016)
Немеш П. Ф. - Схожість торговельної марки з іншими торговельними марками як підстава для відмови у наданні правової охорони (2016)
Нечаєва К. О. - Суб’єкт прав на відумерлу спадщину (2016)
Прут Ю. А. - Цивільний процесуальний статус перекладача при реалізації принципу мови судочинства в цивільних справах (2016)
Рибка І. Є. - Правова природа неплатоспроможності у цивільному праві України (2016)
Ромащенко І. О. - До питання про можливість визнання зміни правовідношення як способу захисту заходом цивільно-правової відповідальності (2016)
Самойлова О. М. - Забезпечення виконання орендних зобов’язань за допомогою гарантійного платежу (2016)
Сибіга С. Е. - Відступне як підстава припинення зобов’язання у праві Давнього Риму (2016)
Фасій Б. В. - Субсидіарне застосування положень цивільного законодавства до сімейних відносин при здійсненні подружжям права власності (2016)
Цвігун Д. П. - Проблеми захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб органами прокуратури в цивільному судочинстві (2016)
Ліпська О. С. - До питання системи функціонально-забезпечувальних структур реалізації інноваційних проектів (2016)
Новохацька М. Ю. - Юридичні аспекти припинення суб’єктів господарювання (2016)
Рєзнік О. М. - Перспективи діяльності акціонерних товариств в нових умовах, Шевченко О. В. (2016)
Феделеш Е. М. - Елементи системи тарифного регулювання: господарсько-правовий аспект (2016)
Могілевський Л. В. - Сутність поняття "норми трудового права" (2016)
Подорожній Є. Ю. - Різновиди матеріальної відповідальності роботодавця (2016)
Римар Б. А. - Новітні форми зайнятості: практика застосування (2016)
Чічкань М. В. - Щодо пенсійного забезпечення ветеранів війни в Україні, Денисенко К. В. (2016)
Боднар С. В. - Характерні ознаки поняття "рішення адміністративного суду" (2016)
Власенко О. Г. - Особливості реалізації стадій провадження з надання адміністративних послуг у сфері імміграції (2016)
Гошовський В. С. - Виправлення описок в адміністративному судочинстві (2016)
Дем’янчук Ю. В. - Заходи протидії корупції сучасності та оновленого Закону України "Про державну службу" (2016)
Кобець М. П. - Проблеми забезпечення права на житло внутрішньо переміщених осіб в Україні (2016)
Ковальчук Н. М. - Непоширення захисних заходів на партнерів за угодами про вільну торгівлю (2016)
Легеза Є. О. - Деякі аспекти удосконалення правового регулювання провадження з надання публічних послуг (2016)
Литовченко В. С. - Суб’єкти державного контролю в агропромисловому комплексі України (2016)
Ліпський В. В. - Поняття та загальна характеристика фінансового контролю у сфері сплати обов’язкових платежів (2016)
Літвінцева А. С. - Правова природа юридичної відповідальності (2016)
Пеховський А. Ю. - Підстави адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом (2016)
Титул, содержание (2016)
Осетров О. О. - Відключення циклів як захід покращення показників стаціонарного двигуна 11ГД100М на режимах часткових навантажень і холостого ходу, Кравченко С. С., Яровий В. С. (2016)
Марченко А. П. - Экспериментальное определение энергии активации водотопливной эмульсии, Прохоренко А. А., Савченко А. В. (2016)
Радченко Р. Н. - Методология определения установленной холодильной мощности теплоиспользующей установки охлаждения наддувочного воздуха главного двигателя транспортного судна, Богданов Н. С. (2016)
Воронков А. И. - Влияние подогрева сжатого воздуха на эффективные показатели рабочего процесса пневмодвигателя, Никитченко И. Н. (2016)
Грицюк А. В. - Методический подход к разработке экспериментальной установки для проверки эффективности силиконовых демпферов крутильных колебаний, Ревелюк И. С., Савич В. К., Вахрушев В. И. (2016)
Триньов О. В. - Використання теплозахисного покриття для поліпшення теплового стану випускних клапанів форсованого дизеля, Самійленко С. О. (2016)
Колеснікова Т. М. - Аналіз двигунів з модульним відключенням циліндрів, Заренбін В. Г. (2016)
Кубич В. И. - Феноменологический подход к оценке трибологического состояния сопряжений ЦПГ ДВС, Юдиценко А. В., Блощинская Н. В. (2016)
Лисовал А. А. - Моделирование работы электронного пид-регулятора скорости двигателя внутреннего сгорания, Вербовский А. В., Свистун Ю. А. (2016)
Пылев В. А. - Повышение надежности поршня форсированного быстроходного дизеля, Белогуб А. В., Линьков О. Ю., Пылев В. В., Лыков С. В., Баглай П. С., Романенко И. С., Терно А. А. (2016)
Пылев В. А. - Влияние формоизменения выборок в зоне кромки камеры сгорания поршня дизеля на температурное состояние кромки, Ариан Р. (2016)
Парсаданов І. В. - Підвищення екологічності дизелів шляхом внутрішньоциліндрової нейтралізації токсичних речовин відпрацьованих газів, Сахненко М. Д., Хижняк В. О., Каракуркчі Г. В. (2016)
Кондратенко А. Н. - Концепция оценки эффективности управления экологической безопасностью процесса эксплуатации энергетических установок с поршневым ДВС (2016)
Клименко О. М. - Оцінка впливу регулювання температурного стану поршнів на техніко-економічні показники дизеля, Пильов В. О., Шульга І. М. (2016)
Клименко Л. П. - Конструкція кришки кокіля для відцентрового лиття гільз циліндрів ДВЗ, Андрєєв В. І., Прищепов О. Ф., Шугай В. В., Случак О. І. (2016)
Луков Н. М. - Автоматическая самонастраивающаяся микропроцессорная система регулирования частоты вращения вала дизельной энергетической установки локомотива, Ромашкова О. Н., Космодамианский А. С. (2016)
Стрелковская Л. А. - Анализ существующих методов определения технического состояния судового двигателя (2016)
Канило П. М. - Ледниковые эпохи и глобальное потепление климата (2016)
Хрулев А. Э. - Проблемы терминологии и субъективные факторы в исследовании неисправностей ДВС и их роль в правильном определении причин неисправностей, Кочуренко Ю. В. (2016)
Проценко А. Т. - Правові основи обігу електронних грошей в Україні (2016)
Романенко М. В. - Проблеми нормативно-правового регулювання прийняття на службу до поліції працівників ліквідованих підрозділів МВС України (2016)
Савенкова В. Г. - Деякі питання правового статусу центрального банку в Україні (2016)
Сімонова І. П. - Державно-службові відносини в контролюючих органах у сфері оподаткування: поняття та ознаки (2016)
Сквірський І. О. - Поняття та основні ознаки громадського контролю в сучасній адміністративно-правовій доктрині України (2016)
Стукаленко О. В. - Місце будівельного права в системі права (2016)
Jiří Jelínek. - Сriminal law protection against terrorism in the Czech Republic (2016)
Болдіжар С. О. - Особливості кримінальної відповідальності медичних працівників у США, Хохлова І. В., Пішта В. І. (2016)
Горбаченко П. А. - Способи приховання контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів (2016)
Карпенко Н. В. - Про деякі шляхи підвищення ефективності процесуального керівництва при розслідуванні злочинів, учинених засудженими у виправних колоніях (2016)
Колб О. Г. - Безпекова функція кримінального покарання в Україні, Колб І. О. (2016)
Лубенець І. Г. - Насильство серед школярів: учасники та їх кримінологічна характеристика (2016)
Назаренко А. О. - Темпоральні категорії в кримінальному праві України (2016)
Оленіна Я. Г. - Матеріальні джерела положень Конвенції Ради Європи про попередження та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством від 2011 року щодо криміналізації злочинних діянь (2016)
Орендарчук-Салєєва Л. М. - Феномен кримінальної субкультури у сучасному суспільстві (2016)
Ступник М. В. - Історія становлення і розвитку державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків в Україні (2016)
Філонов О. В. - Порівняльний аналіз світового тероризму з тероризмом, який діяв на українських землях Російської імперії наприкінці XIX – початку XX ст. (2016)
Шепетько С. А. - Заходи протидії незаконному розповсюдженню, збуту наркотичних засобів з Афганістану (2016)
Шкута О. О. - Визначення пенітенціарної системи як елемента кримінально-виконавчої доктрини (2016)
Бабчинська Т. В. - Міжнародно-правові стандарти судочинства та їх реалізація в положеннях кримінального процесуального законодавства України (2016)
Бялковський Д. А. - Роль слідчого судді в реалізації засади недоторканності житла чи іншого володіння особи на стадії досудового розслідування (2016)
Дем’янчук В. А. - Заявлення відводу слідчому, Денісова Г. В. (2016)
Іванов А. О. - Аспекти аргументації обвинувальної діяльності прокурора (2016)
Лоскутов Т. О. - Рішення Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України у механізмі кримінального процесуального регулювання (2016)
Тертична А. А. - Застосування домашнього арешту в кримінальному провадженні України (2016)
Заборовський В. В. - Стажування як умова набуття статусу адвоката (2016)
Корсун С. І. - Застосування технічних засобів адвокатом під час кримінального провадження, Кучерчук Ю. С. (2016)
Бабін Б. В. - Правовий режим морських просторів, що входять до тимчасово окупованої території України, Плешко Е. А. (2016)
Каліущенко І. М. - Інституційний механізм забезпечення міжнародної продовольчої безпеки (2016)
Касинюк І. В. - Санкції Ради Безпеки ООН за вчинення актів агресії: на прикладі санкцій щодо агресії Іраку проти Кувейту (2016)
Бачинська Л. Ю. - Співвідношення медичної етики, медичної деонтології та біоетики (2016)
Івченко Ю. В. - Еволюція феномену патріотизму у світовій історії (2016)
Смілик А. С. - Гносеологічний вимір свободи та відповідальності як категорій прав (2016)
Варжапетян С. Д. - Изучение состояния реактивности мембраны Шнайдера при некоторых формах стоматогенного верхнечелюстного синусита (2016)
Венгер О. П. - Аналіз особливості кольорових виборів за тестом мкв емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади (2016)
Бондаренко Г. М. - Актуальные подходы к терапии вульвовагинитов с учетом антибиотикорезистентности инфекционных агентов, Джораева С. К., Кондакова А. К., Лященко О. А., Щербакова Ю. В., Соболь Н. В. (2016)
Мухаровська І. Р. - Аналіз особливостей організації медико-психологічної допомоги для пацієнтів онкологічного профілю (2016)
Прохач А. В. - Антиоксидантная терапия как новый метод профилактики и лечения гематологической токсичности химиотерапии рака молочной железы, Бондаренко И. Н. (2016)
Романенко В. І. - Застосування методик електронейрографії для визначення невропатичного компоненту болю у пацієнтів з хронічними больовими синдромами попереково-крижової локалізації (2016)
Амосова К. М. - Діагностична цінність різних режимів визначення домашнього артеріального тиску для оцінки ефективності алгоритмізованої антигіертензивної терапії при тривалому спостереженні за пацієнтами з артеріальною гіпертензією, Руденко Ю. В. (2016)
Савіна М. В. - Дослідження якості життя подружжів з різним станом здоровʼя сімʼї та аддиктивної поведінки у жінок (2016)
Ткачова Т. О. - Вивчення рівнів аполіпопротеїнів а1, аполіпопротеїнів в у сироватці крові та їх співвідношення у молодих дорослих з нелікованою соматотропною недостатністю з маніфестацією в дитинстві, Вишневська О. А., Большова О. В. (2016)
Дзюба О. М. - Когнітивні порушення при психічних розладах у хворих на гiпертензивну енцефалопатiю: ефективність лікувально-реабілітаційних заходів, Толмачов О. А. (2016)
Хвисюк М. А. - Исследование новых биомаркеров воспаления у пациентов с ишемической болезнью сердца и сопутствующим сахарным диабетом 2 типа (2016)
Шаповал О. С. - Кісти яєчників. аналіз структури патології у жінок репродуктивного віку (2016)
Юдін М. А. - Аналіз особливостей прояву афективно-невротичної симптоматики у пацієнтів косметологічного профілю (2016)
Ярий В. В. - Обгрунтування загальних та диференційованих підходів до комплексної лікувально-реабілітаційної допомоги співзалежній родині хворих на алкогольну залежність чоловіків (2016)
Содержание (2016)
Хіміон Л. В. - Ведення хворих на остеоартроз в амбулаторній практиці, Данилюк С. В., Смоліна Л. О., Гаврилюк Г. О. (2016)
Заремба-Федчишин О. В. - Участь Українського молодіжного руху сімейних лікарів у роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сімейна медицина – фундамент охорони здоров’я України" (22–23 жовтня 2015 р., м. Київ), Ткаченко В. І. (2016)
Кузнецова Л. В. - Новые подходы к диагностике и лечению пищевой аллергии (2016)
Господарський І. Я. - Проблема своєчасного призначення противірусної терапії у хворих на грип за умови супутнього хронічного обструктивного захворювання легень, Рега Н. І., Господарська Х. О. (2016)
Просвєтов Ю. В. - Сучасні форми навчання лікарів загальної практики–сімейної медицини в умовах реформування медичної галузі, Гусарова А. Ю., Левіч А. В., Барінов С. С. (2016)
Науменко Л. Ю. - Післядипломна підготовка лікарів загальної практики: нагальні питання експертизи стійкої непрацездатності, Борисова І. С., Березовський В. М. (2016)
Рудіченко В. М. - Клінічне урахування "малих ознак" хвороби: необхідність та мистецтво діагностики життєзагрозливих станів у діяльності лікаря первинної ланки (на прикладі дерматологічних проявів ВІЛ-інфікування), Яновська А. О. (2016)
Вережнікова Г. П. - Електрокардіографічна діагностика інфаркту міокарда (2016)
Ярмола Т. І. - Особливості ведення хворих на діабетичну нефропатію з вторинною артеріальною гіпертензією лікарями загальної практики–сімейної медицини, Ткаченко Л. А., Пустовойт Г. Л., Мохначов О. В. (2016)
Грицко Р. Ю. - Імунокоригувальний молочний бактеріально-дріжджовий напій з високим вмістом нуклеїнових кислот для клінічного застосування у практиці сімейного лікаря (2016)
Долинна О. В. - Патогенез та шляхи корекції анемічного синдрому у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю (2016)
Заремба Є. Х. - Вплив на f-канали синусового вузла у хворих з ішемічною хворобою серця у поєднанні з різною частотою серцевих скорочень та зв’язок з ліпідним обміном, Мазур Н. А., Білоус З. О. (2016)
Приходько В. Ю. - Особливості перебігу та лікування артеріальної гіпертензії у поєднанні з хронічною ішемічною хворобою серця у хворих з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Морева Д. Ю. (2016)
Ковбаснюк Ю. В. - Особливості морфофункціонального стану міокарда у хворих з фібриляцією передсердь та різною масою тіла (2016)
Фуштей И. М. - Медикаментозная коррекция эндотелиальной дисфункции у больных с артериальной гипертензией в сочетании с воспалительными заболеваниями суставов, Подсевахина С. Л., Паламарчук А. И., Чабанная Е. С., Ткаченко О. В. (2016)
Журавлев А. С. - Синупрет в профилактическом лечении хронических рецидивирующих риносинуситов (2016)
Приходько В. Ю. - Хронічні обструктивні захворювання легень у людей літнього віку. Лікування загострень (2016)
Khimion L. - Stenotic atherosclerotic lesions of carotid arteries in type 2 diabetes: the most significant risk factors, Rybytska M. (2016)
Мартыненко А. В. - Особенности диагностики и коррекции дислипидемии у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, Кошля В. И., Клицунова Ю. А. (2016)
Приходько В. Ю. - Коррекция симптомов хронической ишемии мозга у больных с артериальной гипертензией комбинированным ноотропным препаратом Олатропил, Микропуло И. Р., Кононенко Е. А. (2016)
Насонова Т. І. - Когнітивно-афективні розлади в постінсультний період у пацієнтів з метаболічним синдромом, Горева Г. В., Головченко Ю. І., Райченко К. В. (2016)
Бурчинский С. Г. - Ишемия головного мозга и цереброваскулярная патология: возможности нейрометаболической фармакотерапии (2016)
Дзяк Л. А. - Головокружение в клинической практике – общность методологии и патогенетически обоснованные дифференцированные подходы к лечению, Цуркаленко Е. С. (2016)
Страшко Є. Ю. - Руховий стереотип у хворих зі спастичними формами дитячого церебрального паралічу та принципи його корекції (2016)
Демченко А. В. - Нейропротективна терапія у хворих на хронічну ішемію мозку (2016)
Крамарьов С. О. - Сучасні підходи до регідратаційної терапії при інфекційних захворюваннях у дітей, Євтушенко В. В., Євтушенко О. М. (2016)
Копча В. С. - Перипетії діагностики бартонельозу (2016)
Агарков С. Ф. - Сравнительная оценка липидограммы, лептин- и адипонектинемии у подростков и лиц молодого возраста с метаболическим синдромом, Толстикова Е. А. (2016)
Андреєва Я. О. - Стан ліпідного обміну у пацієнтів із синдромом обструктивного апное сну та нормальною масою тіла (2016)
Білан М. О. - Сімейний лікар – первинна ланка у виявленні туберкульозу, Носикова Т. В., Шперно О. Г., Руденко В. В., Кружков С. М., Бойко М. Г., Черкун Э. Ю. (2016)
Ярешко А. Г. - Роль сімейного лікаря у наданні медичної допомоги хворим на туберкульоз в амбулаторних умовах, Печериця В. Г., Куліш М. В. (2016)
Говсєєв Д. О. - Стан вегетативної нервової системи та центральної гемодинаміки у жінок з повторною прееклампсією (2016)
Мельник О. В. - Порівняльні аспекти перебігу вагітності та пологів при багатоплідній вагітності та різному репродуктивному анамнезі (2016)
Латишев Є. Є. - Сімейна медицина – пріоритетний напрям розвитку охорони здоров’я (Огляд літератури), Августинович Я. І. (2016)
Содержание (2015)
Ніколаєнко С. М. - Будівництво високотехнологічних аграрних соціоекокомплексів – cтратегія розвитку України, Куліченко І. І., Большаков В. І., Пшінько О. М., Савицький М. В. (2015)
Крысоватый А. И. - Обоснование стратегии создания аграрных социоэкокомплексов в Украине, Милованов Е. В., Савицкий Н. В., Бендерский Е. Б., Бабенко М. М. (2015)
Кириленко І. Г. - Екопоселення – пріоритет державної політики розвитку сільських територій, Євсєєва Г. П., Савицький М. В. (2015)
Адегов А. В. - Инженерные системы для доступного жилья как определяющий фактор жизненого цикла здания, Колохов В. В., Василенко И. С. (2015)
Бабаченко А. И. - Особенности структурообразования углеродистых и низколегированных сталей в процессе охлаждения слитка и непрерывнолитых заготовок, Дёмина Е. Г, Кныш А. В., Хулин А. Н., Сафронов А. Л., Клиновая О. Ф. (2015)
Беликов А. С. - Тактико-технические аспекты применения автоподъемных и крановых машин в строительной индустрии, Долгополова Н. В., Кордунов С. П., Улитина М. Ю. (2015)
Беликов А. С. - Влияние напряженно-деформативного состояния, возникающего при динамических нагрузках на условия безопасной эксплуатации каски, Сабитова О. А., Чаплыгин А. С., Долгополова Н. В. (2015)
Бєліков А. С. - Рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці на радіаційно-забруднених територіях, Пилипенко О. В., Степанова А. В., Животов А. О. (2015)
Бондаренко О. И. - Принципы формирования системы краеведческих маршрутов Днепропетровского региона (2015)
Гигинейшвили Д. Я. - Особенности архитектурно-планировочного решения, расчета и проектирования гостиничного комплекса "Hilton" в городе Батуми, Инцкирвели Н. А. (2015)
Грабовець О. М. - Перевірка можливості скорочення кількості кроків тиску в компресійному випробуванні (2015)
Данішевський В. В. - Енергетичні показники малоповерхового житлового будинку з матеріалів органічного походження, Савицький М. В., Юрченко Є. Л. (2015)
Дяченко Ю. Т. - Проблемы сокращения продолжительности строительства, Дадиверина А. В. (2015)
Заяць Є. І. - Технологічні рішення з екологізації висотного будівництва (2015)
Коваль Е. А. - Анализ макро условий при строительстве экологических энергоэффективных домов (2015)
Міняйло М. А. - Сади на дахах та їх соціально-економічний вплив, Філоненко О. І. (2015)
Михайлова І. О. - Аналіз факторів функціональності і доступності житла (2015)
Михайловський Д. В. - Напруженний стан гнутоклеєних рам з врахуванням анізотропії фізико-механічних властивостей клеєної деревини, Матющенко Д. М. (2015)
Несин А. А. - Определение рациональной толщины утеплителя при утеплении многоэтажных жилых зданий (2015)
Паливода О. А. - Пошук оптимальних варіантів зміцнення осердя стиснутих трубобетонних елементів, Єфіменко В. І. (2015)
Парута В. А. - Учет напряжений в штукатурном покрытии под воздействием температурных деформаций системы "газобетонная кладка-штукатурное покрытие" при проектировании состава штукатурного раствора, Брынзин Е. В., Гусак Д. В. (2015)
Брынзин Е. В. - Реализация концепции "Устойчивого развития" в Украине путем использования автоклавного газобетона, Парута В. А. (2015)
Радкевич А. В. - Порівняльний аналіз технологічності сучасних способів з’єднання арматури, Нетеса А. М. (2015)
Радкевич А. В. - Повышение энергоэффективности зданий путем обеспечения организационно-технологической надежности кровельных систем, Худенко В. Ф., Глущенко В. М. (2015)
Ромашкина М. А. - Численное исследование напряженно-деформированного состояния кирпичного жилого здания при запроектном воздействии (взрыв бытового газа внутри помещения) (2015)
Савицкий Н. В. - Факторы, влияющие на качество грунтобетонов, Елисеева М. А., Новиченко Н. В., Бардах Е. А. (2015)
Савицький М. В. - Міцність вузла сполучення збірних плит і монолітних ригелів плоского збірно-монолітного перекриття, Буцька О. Л., Пірадов К. О., Ковтун-Горбачова Т. А. (2015)
Savytskyi M. V. - Analysis of design parameters of mobile service tower, Grosman S. O. (2015)
Савицкий Н. В. - Конструкции деревогрунтобетонных перекрытий для малоэтажных деревянных зданий, Никифорова Т. Д., Перегинец И. И., Кузьмин Г. И. (2015)
Савицкий Н. В. - Моделирование НДС арматурных связей и армированных шпонок, как элементов усиления, крупнопанельного жилого здания серии 1-480, Махинько Н. Н., Панченко Н. В. (2015)
Редченко В. П. - Фактори впливу на картину розтріскування бетону внаслідок корозії армування (2015)
Савицкий Н. В. - Исследование теплофизических свойств вторичных продуктов сельскохозяйственного производства органического происхождения, Собинова К. С., Зинкевич О. Г., Ожищенко О. А., Аит Ишу Ф. (2015)
Сопильняк А. М. - Результаты исследования трехслойных железобетонных балок на трещиностойкость (2015)
Шехоркина С. Е. - Жилое здание на плавучей платформе с якорной системой из железобетонных стоек (2015)
Воскобійник О. П. - Аналіз надійності сталезалізобетонних балок із зовнішнім листовим армуванням із урахуванням деформацій кручення, Семко О. В., Скиба О. В., Убий-Вовк О. М. (2015)
Стороженко Л. І. - Особливості роботи гнучких ресурсоекономних стрижневих сталезалізобетонних конструкцій, Єрмоленко Д. А., Мурза С. О. (2015)
Тимошенко Е. А. - Проблема поступления радона в жилые помещения и пути подавления радонового риска в экологически безопасном доме (2015)
Ткаченко Т. Н. - Возможность создания энергоэффективных экологически чистых зеленых технологий в условиях Украины (2015)
Савицький М. В. - Перспективне обладнання для виготовлення ґрунтоблоків, Шатов С. В., Євсєєв Е. О., Голубченко О. І., Дерев’янчук М. І. (2015)
Яковишина Т. Ф. - Екологічна оцінка порушення ґрунту внаслідок будівельної діяльності (2015)
Савицкий Н. В. - Кластерная модель развития аграрно – строительного сектора экономики Украины, Ибатуллин И. И., Кваша С. Н., Кудин А. В., Доля Н. Н., Бендерский Е. Б., Коваль А. С. (2015)
Вихідні дані (2015)
Пупена О. М. - Розробка та використання імітаційних моделей для відлагодження програмного забезпечення програмованих логічних контролерів, Ельперін І. В., Кушков В. М. (2012)
Омельчук Є. О. - Аналіз супутніх ферментативних активностей у термотолерантних штамів мікроміцетів — продуцентів целюлолітичних ферментів, Лапська Ю. Ю., Красінько В. О., Айзенберг В. Л., Стойко В. І. (2012)
Пирог Т. П. - Вплив умов культивування на синтез поверхнево-активних речовин за умов росту Nocardia vaccinii K-8 на гліцерині, Гриценко Н. А., Яцук Д. В., Боровик О. О. (2012)
Рушай О. С. - Мікробіологічна безпека хлібопродуктів та кондвиробів функціонального призначення, Грегірчак Н. М. (2012)
Іщенко Т. І. - Перспективи використання геліоустановок в готельному господарстві, Шидловська О. Б., Мирончук С. І. (2012)
Булій Ю. в. - Із досвіду експлуатації розгінних колон в режимі керованих циклів ректифікації, Шиян П. Л., Дмитрук П. А., Пятецький В. В., Данилюк А. Л. (2012)
Гавва О. М. - Створення активної упаковки із поглиначами кисню для харчових продуктів, Токарчук С. В., Кохан О. О. (2012)
Марценюк О. С. - Методика гідравлічного розрахунку газорідинних циркуляційних труб, Немирович П. М., Пастушенко І. М. (2012)
Паламарчук І. П. - Аналіз математичної моделі вібровідцентрового дезінтегрування для виробництва лікарських фітопрепаратів, Комаха В. П., Янович В. П. (2012)
Самійленко С. М. - Методологічні засади термодинамічного аналізу теплообмінних систем цукрового виробництва. Частина 1, Василенко С. М., Будяндра О. Ф., Шпангеєв К. О., Шутюк В. В. (2012)
Луцька Н. М. - Дослідження робастної стійкості оптимальної системи керування технологічним об’єктом харчової промисловості (2012)
Король А. М. - Залежність енергетичної зонної структури конвенційних напівпровідникових надграток від товщини потенціальних бар’єрів (2012)
Пелехова Л. С. - Оцінювання загальної антиоксидантної активності рослинних олій, Усатюк С. І. (2012)
Костенко Е. Е. - Изучение комплексообразования Pb (II), Cd (II), Hg (II) с аминокислотами для прогнозирования протекторных свойств пищевых продуктов, Бутенко Е. Н. (2012)
Хижняк О. О. - Очищення води від бактерій за допомогою коагулянтів – основних сульфатів алюмінію, Скроцька О. В. (2012)
Губеня В. О. - Хлібобулочні вироби антианемічного призначення, Арсеньєва Л. Ю. (2012)
Крижова Ю. П. - Вивчення впливу термічної обробки на вміст мікроелементів у м’ясних продуктах (2012)
Мелетьєв А. Є. - Перспективи застосування цукровмісних замінників солоду у виробництві пива, Дерій О. І. (2012)
Сімахіна Г. О. - Модифікація хімічного складу харчової клітковини механоактивуванням (2012)
Лук’янець Г. Г. - Основні напрямки сучасних корпусних досліджень мови та перспективи їх подальшого розвитку (2012)
Чала К. М. - Використання нових інформаційних технологій в закладах освіти (2012)
Буковинська М. - Філософія організації як стратегічний інструмент управління, Корж Н. (2012)
Гаркавко В. К. - Методологічні засади господарського районування як передвісника цільового планування вітчизняної економіки (наукова спадщина О.І. Скворцова) (2012)
Гусєва Ю. М. - Ідентифікація ключових стратегій пошуку роботи випускниками вищих навчальних закладів (2012)
Осадчук О. - Наукові підходи до визначення поняття "якість" (2012)
Литвинець Л. Ф. - Сучасні підходи до управління матеріально-технічними запасами підприємств (2012)
Данькевич О. Г. - Механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємства (2012)
Побережна М. П. - Електронні канали комунікації: функції, переваги, недоліки (2012)
Тіхонова Н. О. - Економіко-екологічні особливості моделювання продуктового портфелю підприємств м'ясоперебної галузі (2012)
Чернелевська О. Л. - Досвід України у формуванні кластерів росту, Чернелевський Л. М. (2012)
Рогатюк А. - Вплив дивідендної політики на структуру капіталу, Гвоздь В. (2012)
Небильцова В. М. - Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні в порівнянні з світовим досвідом, Остапенко Н. В. (2012)
До відома авторів (2012)
Содержание (2016)
Лашкул Д. А. - Предиктори розвитку несприятливих подій у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного генезу зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка та нирковою дисфункцією (2016)
Самура Б. Б. - Циркулюючий VE-кадгерин і прогноз кардіоваскулярних подій у ремісії множинної мієломи (2016)
Філімонова І. В. - Особливості реакції симпатоадреналової системи хворих із депресивними розладами після реваскуляризації міокарда (2016)
Родіонова В. В. - Порушення коагуляційної ланки гемостазу у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з остеоартрозом, Хмель О. С. (2016)
Гузій О. В. - Чутливість артеріального барорефлексу при відновленні організму після тренувального навантаження, Романчук О. П. (2016)
Витриховський А. І. - Особливості динаміки добового рівня артеріального тиску в пацієнтів із високим і дуже високим кардіоваскулярним ризиком за шкалою SCORE та супутнім явищем турбулентності серцевого ритму (2016)
Перцева Т. О. - Тяжкі вірус-асоційовані негоспітальні пневмонії: предиктори летальності, Кірєєва Т. В., Бєлослудцева К. О., Болтянський С. В., Назаренко О. П. (2016)
Сиволап В. В. - Особливості АДФ-індукованої агрегації тромбоцитів у хворих на негоспітальну пневмонію ІІІ групи та її зміни під впливом лікування, Курілець Л. О., Рязанова О. Д. (2016)
Ясінський Р. М. - Клінічні особливості перебігу неефективно лікованого вперше діагностованого туберкульозу легень, Коваленко О. О., Смирнова В. В., Краснєвич А. М. (2016)
Пасічна І. О. - Клінічні особливості антибіотикоасоційованого ураження кишечника та його значення у виникненні синдрому подразненої кишки, Вдовиченко В. І. (2016)
Потапенко С. В. - Особливості варіабельності серцевого ритму в дітей та підлітків з аритміями при патології верхніх відділів шлунково-кишкового тракту (2016)
Філіппова О. Ю. - Надлишкова маса тіла та ожиріння як причина прогресування ендогенної інтоксикації в пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки (2016)
Охрименко Г. И. - Лапароскопическая аппендэктомия в хирургическом лечении острого аппендицита, Головко Н. Г., Грушка В. А., Децык Д. А., Гайдаржи Е. И., Подлужный А. А., Тереля Я. В. (2016)
Лисенко Р. Б. - Профілактика та лікування ранових ускладнень при алопластиці складних дефектів черевної стінки (2016)
Калашніков А. В. - Ефективність впровадження нових технологій у профілактиці гнійних інфекцій повторних оперативних втручань при ускладненнях переломів проксимального відділу стегнової кістки хворих, Малик В. Д., Калашніков О. В. (2016)
Бойко В. В. - Результаты хирургического лечения рецидива рака яичника, ограниченного поражением печени, Харченко Е. В., Савви С. А. (2016)
Родинський О. Г. - Біоелектричні характеристики активності інтернейронних пулів спинного мозку на ранніх етапах експериментальної компресійної нейропатії та вплив преднізолону, Гутнік І. О., Гніненко О. М., Писаревська К. В. (2016)
Зупанець К. О. - Аналіз думки фахівців щодо впровадження концептуальних положень управління ризиками у клінічні дослідження лікарських засобів, Доброва В. Є. (2016)
Kaplaushenko T. M. - Synthesis and physical-chemical properties of 3-alkylthio-5-(quinoline-2-yl, 2-hydroxyquinoline-4-yl)-4-R-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazoles, Panasenko O. I. (2016)
Gotsulya A. S. - Actoprotective properties of 7’-((3-thio-4-methyl-4H-1,2,4-triazole-5-yl)methyl)theophylline derivatives (2016)
Костишин Н. М. - Жирнокислотний склад загальних ліпідів і фосфоліпідів м’язової тканини та головного мозку щурів під впливом вібраційних коливань, Гжегоцький М. Р., Рівіс Й. Ф. (2016)
Кравченко П. А. - Альтернативи історичного пізнання: марксистська та модерні теорії історичного процесу, Мельник А. І. (2012)
Степаненко М. І. - Полтавське коріння древа української духовності (2012)
Уткін О. І. - Радянські військові, матеріальні та культурні втрати у Великій Вітчизняній війні (2012)
Приходько С. М. - Проблема легітимності влади в науковій спадщині українських учених першої половини ХХ століття (2012)
Стрілець В. В. - Ставлення українських радикал-демократів до Голови Директорії Української Народної Республіки С. Петлюри в еміграції (1920-1926 роки) (2012)
Тєвікова О. В. - Десталінізація 1953-1964 років в Україні та її вплив на суспільний світогляд (2012)
Бороденко О. А. - Незаміжні жінки Гетьманщини другої половини XVIII століття (історико-демографічний аспект на прикладі облікових джерел сіл Полтавського полку) (2012)
Орлов В. М. - Сучасні погляди на проблему дефініцій щодо нової релігійності (історіографічний аналіз) (2012)
Розовик Д. Ф. - Вплив соціально-економічного становища селян Полтавщини на переселенський рух у першій половині ХІХ століття, Розовик О. Д. (2012)
Нікітенко К. В. - "Контроль кредитом і карбованцем": контрольно-ревізійні перевірки банківськими установами фінансування промислових об’єктів в УРСР (2012)
Кривенко Ю. О. - Передумови створення Інституту ботаніки АН України (2012)
Молоткіна В. К. - Становлення радянської видавничої мережі в УСРР у першій половині 1920-их років (2012)
Куйбіда В. В. - Етапи розвитку виробничої культури та історії людства в назвах тварин (2012)
Год Н. В. - Двопартійна система США та популістський рух наприкінці XIX — на початку XX століття: проблема політичної трансформації (2012)
Вільховий Ю. В. - Демократичні процеси в соціалістичній Польщі та крах тоталітарної системи наприкінці 1980-их років (2012)
Потапенко Я. О. - Проблематизація тілесності людини в історіософських концепціях Мішеля Фуко (2012)
Лахач Т. О. - Історіографічні аспекти проблеми державної регламентації шлюбно-сімейних відносин у радянській Україні 1920-1930-их років (2012)
Шевчук С. М. - Професор Кость Дубняк — теоретик української географії та викладач економічної географії Полтавського інституту народної освіти (2012)
Год Б. В. - Полтавський педуніверситет на зламі століть: науково-дослідницька діяльність (закінчення), Єрмак О. П., Киридон П. В. (2012)
Кашицина О. О. - Змушені воювати (2012)
Єрмак О. П. - Життя, віддане рідному краю (2012)
Горобець В. М. - Сердюк І. Полкових городов обивателі: історико-демографічна характеристика міського населення Гетьманщини другої половини ХVІІІ ст. — Полтава: ТОВ "АСМІ", 2011. — 304 с. (2012)
Довідка про авторів (2012)
Орієнтири для авторів збірника "Історична пам’ять" (2012)
Содержание (2016)
Хіміон Л. В. - Тактика ведення хворих на ревматоїдний артрит лікарем загальної практики – сімейним лікарем, Ященко О. Б., Данилюк С. В. (2016)
Современные подходы к назначению фитопрепаратов: риски антибиотикорезистентности и преимущества растительных лекарственных средств (2016)
Тихонова С. А. - Мультифокальний атеросклероз у практиці сімейного лікаря: сучасний погляд на проблему та результати власних спостережень, Волошина О. Б., Тімаков А. М., Демиденко М. В., Демиденко А. А. (2016)
Малик Н. В. - Деякі психологічні аспекти взаємовідносин сімейного лікаря і пацієнта (2016)
Горбачевский П. Р. - Микробиоценоз слизистой оболочки носоглотки у часто болеющих детей и возможности его коррекции, Парамонова Н. С. (2016)
Бондарь С. О. - Актуальні аспекти охорони здоров’я у навчальних закладах (2016)
Mosges Ralph - Cучасний метод лікування алергійного риніту та кропив’янки біластином – новим неседативним антигістамінним препаратом ІІ покоління (2016)
Потяженко М. М. - Оптимізація лікування алергійного риніту у хворих на інтермітивну бронхіальну астму в амбулаторно-поліклінічних умовах, Іщейкін К. Є., Настрога Т. В., Соколюк Н. Л., Величко Є. О. (2016)
Деримедвідь Л. В. - Роль препаратів, що впливають на метаболізм хряща, при комплексній терапії остеоартриту (2016)
Ждан В. М. - Діагностика гіперурикемічного синдрому як прояву мультиморбідної патології в практиці сімейного лікаря, Бобирьов В. М., Капустянська А. А., Шилкіна Л. М., Кир’ян О. А. (2016)
Герасун Б. А. - Новий метод лікування автоімунних процесів, Грицко Р. Ю., Герасун О. Б., Копець Р. А. (2016)
Бабінець Л. С. - Вплив включення мебікару у лікування хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім хронічним панкреатитом, Медвідь І. І., Герасимець І. І. (2016)
Пашковська Н. В. - Ефективність застосування Гуарему у комплексному лікуванні хворих на метаболічний синдром із дисфункцією кишечника, Абрамова Н. О., Станкова Н. І. (2016)
Клигуненко О. М. - Ефективність аналгезії гострого та хронічного некоронарогенного м’язово)суглобового болю при гострому коронарному синдромі та Q-інфаркті міокарда, Коваль О. А., Муризіна О. Ю., Павленко О. М. (2016)
Нестерчук В. І. - Ефективність використання препарату Спрей назальний з морською водою "Пшик" у комплексній терапії пацієнтів у післяопераційному періоді (2016)
Нiколенко А. Є. - Діагностика граничних психічних розладів при ревматоїдному артриті у практиці сімейного лікаря (2016)
Долженко М. Н. - Эффективность применения препарата Неокардил для регуляции когнитивной дисфункции у больных с факторами риска сердечно)сосудистых заболеваний, Нудченко А. О., Лурье С. З., Дьяченко Я. С., Фарадж К. С., Каминская К. А., Базилевич А. Я. (2016)
Khimion L. - High blood pressure in young adults with obesity, Rud O. (2016)
Шейко С. О. - Фібриляція передсердь у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і анемічним синдромом (2016)
Бідзіля П. П. - Вікові особливості клінічного перебігу хронічної серцевої недостатності та структурно-функціональних змін серця на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння (2016)
Заздравнов А. А. - Гіпертонічна хвороба у пацієнтів похилого віку: акцент на соціальні аспекти захворювання (2016)
Хіміон Л. В. - Корекція факторів серцево-судинного ризику у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Рибицька М. О. (2016)
Кошля В. І. - Ендотеліальна дисфункція при артеріальній гіпертензії, Муна Бен-Абід (2016)
Хіміон Л. В. - Фактори ризику ішемічної хвороби серця та розвиток гострого коронарного синдрому в осіб з нормальними показниками ліпідного обміну, Ященко О. Б., Ватага В. В., Дубчак О. Г. (2016)
Хоменко И. М. - Уровень циркулирующих иммунных комплексов и фагоцитарной активности моноцитов у пациентов с заболеваниями щитовидной железы, которые проживают в регионах, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, Кузнецова Л. В., Литус В. И., Назаренко А. П., Кузнецов А. Г., Назаренко Г. И. (2016)
Безкоровайна І. М. - Ефективність використання вітамінно)мінеральних препаратів для попередження ускладнень у пацієнтів з цукровим діабетом у практиці лікаря сімейної медицини, Стебловська І. С. (2016)
Луценко Л. А. - Преждевременное половое развитие у девочек: возможности лабораторной диагностики (2016)
Бобро Л. Н. - Аспекты безопасности применения хондропротекторов у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени, Паровина А. В. (2016)
Серіков К. В. - Удосконалення інтенсивної терапії мультиорганних порушень у критичних хворих з ішемічним інсультом, Смирнова Л. М., Олексієнко Ю. П., Філімонов Р. В. (2016)
Бурчинский С. Г. - Возможности препаратов-биоэнергетиков в лечении сосудистых заболеваний головного мозга (2016)
Дарій В. І. - Оптимізація динамічного моніторингу мультиорганних порушень у критичних хворих з ішемічним інсультом, Серіков К. В., Олексієнко Ю. П., Нєустроєв С. Б. (2016)
Кобись Т. О. - Основні клініко-нейровізуалізаційні предиктори прогресування інвалідизації при розсіяному склерозі (2016)
Фуштей И. М. - Факторы ухудшения функционального состояния почек у больных с артериальной гипертензией, Подсевахина С. Л., Ткаченко О. В., Паламарчук А. И., Чабанная Е. С. (2016)
Василенко Н. В. - Окремі аспекти вегетаріанства у дітей раннього віку, Лагно С. Л. (2016)
Крючко Т. А. - Генетические предикторы хронизации пиелонефрита у детей, Остапенко В. П., Луканин А. В. (2016)
Мельничук Л. В. - Результати впровадження проби Руф’є під час профілактичних оглядів школярів міста Чернівці, Бандура С. М. (2016)
Фещенко Ю. І. - Гінгколіди та білобаліди: нові перспективи застосування хворими на бронхіальну астму, Примушко Н. А., Пархоменко Н. В., Курик Л. М., Канарський О. А., Турчина І. П., Крилач О. І. (2016)
Вахненко А. В. - Шляхи оптимізації лікування ускладненої негоспітальної пневмонії на тлі артеріальної гіпертензії у практиці сімейного лікаря, Моісєєва Н. В., Капустянська А. А., Голик В. В. (2016)
Ємченко Я. О. - Стан системного запалення у хворих псоріатичною хворобою середнього ступеня тяжкості із супутнім метаболічним синдромом (2016)
Цапенко Ю. П. - Ефективність медичної реабілітації хворих на вперше діагностований туберкульоз в умовах місцевого обласного протитуберкульозного санаторію (2016)
Василенко Н. В. - Вроджена цитомегаловірусна інфекція: практичні аспекти проблеми, Вольман Т. В. (2016)
Деміхова Н. В. - Ефекти сартанів при хронічній серцевій недостатності у практиці сімейного лікаря (Огляд літератури) (2016)
Титул, содержание (2015)
Банникова Е. Ю. - Распределение облаков в затеняющем торе активных ядер галактик (2015)
Василенко Н. М. - Яркостная температура и спектральный индекс внегалактического фона в декаметровом диапазоне длин волн, Сидорчук М. А. (2015)
Сидорчук Н. В. - Повышение интенсивности излучения в трехмерной фотонной структуре с дефектной модой, Просвирнин С. Л. (2015)
Лазоренко О. В. - Чои-Bильямс-анализ сигналов с особенностями, Черногор Л. Ф. (2015)
Бушуев Ф. И. - Метод и первые результаты определения разности наклонных дальностей до телекоммуникационных геостационарных спутников, Калюжный Н. А., Сибирякова Е. С., Шульга А. В., Горбанёв Ю. М. (2015)
Дудник А. В. - Детектор энергичных частиц ДЧФ в составе солнечного рентгеновского фотометра СhemiX космической миссии "Интергелиозонд”, Курбатов Е. В., Зайцевский И. Л., Сильвестер Я., Сиарковски М., Ковалински М., Подгурски П. (2015)
Подъячий В. И. - Приемный модуль 2-мм диапазона для наблюдений линии излучения атмосферного озона на частоте 142.2 ГГц, Королев А. М., Мышенко В. В., Шульга В. М. (2015)
Титул, зміст (2016)
Федулова Л. І. - Проектне управління стратегічним розвитком міжнародних технологічних кластерів (2016)
Мороз О. В. - Проблемний дуалізм загальної теорії ринку та його значення для цивілізаційного розвитку, Логоша Р. В. (2016)
Ібатуллін М. І. - Теоретико-практичні аспекти державного регулювання аграрного сектору в країнах ЄС (2016)
Іванова Н. В. - Особливості інфраструктурного розвитку економічного простору у контексті світових тенденцій глобалізації та регіоналізації (2016)
Комарова К. В. - Соціальна відповідальність як складова стратегії розвитку бізнесу на підприємствах України, Ковальчук Н. В. (2016)
Бурлаков О. С. - Оцінка якості тестових завдань діагностики знань студентів економічних спеціальностей засобами середовища дистанційного навчання MOODLE, Мушеник І. М. (2016)
Гіренко Ю. О. - Модернізація технічного розвитку хмелярського підкомплексу в Україні (2016)
Крицун К. І. - Мультифрактальний аналіз динаміки фондових індексів Європи: DAX та FTSE (2016)
Шаповал В. М. - Управління соціально-економічним розвитком гірничого підприємства, Герасименко Т. В. (2016)
Захарченко В. І. - Дослідження напрямів концентрації ресурсів у високотехнологічних комплексах, Захарченко Н. В. (2016)
Балахонова О. В. - Побудова організаційної структури промислового підприємства (2016)
Юшкевич О. О. - Гальмівний вплив радіаційного забруднення на розвиток сільськогосподарських підприємств: 30 років після аварії на ЧАЕС (2016)
Пономаренко Т. В. - Розвиток методології оцінювання економічної стійкості підприємства (2016)
Данько Ю. І. - Теоретико-методологічне обґрунтування підходів до моделювання рівня конкурентоспроможності аграрних підприємств (2016)
Маркова Є. Ю. - Розвиток підприємств зі штучного відтворення і товарного вирощування риби в Азово-Чорноморському басейні (2016)
Хілуха О. А. - Напрями підвищення рівня економічної стійкості корпорацій, Горбунов В. М., Михальчук Б. М. (2016)
Вислободська Г. П. - Ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств на ринку виробничих послуг (2016)
Стремядін В.М. - Оцінка ефективності менеджменту в процесі досягнення кінцевих результатів підприємства в процесі інтеграції (2016)
Перевозова І. В. - Маркетинг в системі управління соціально-економічним розвитком регіону, Гречаник Н. Ю. (2016)
Бученкова О. В. - Стратегічні заходи та перспективи утримання конкурентної позиції ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" на світовому ринку (2016)
Гнатюк М. В. - Енергетична безпека як фактор геополітичної стабільності Європи, Хільчевська І. Г. (2016)
Меркулов М. М. - Сучасна еволюція теорії управління персоналом (2016)
Гришко О. А. - Мотиваційний механізм управління якістю праці персоналу підприємства залізничного транспорту: методичні аспекти (2016)
Котикова О. І. - Собівартість у системі чинників конкурентоспроможного виробництва продукції рослинництва, Ярошенко Р. І., Зеленько А. В. (2016)
Shust O. A. - Methodical approaches to the forecast of meat market development (2016)
Копитова І. В. - Комунікації як основа механізму управління (2016)
Булик О. Б. - Методичні основи оцінки ефективності виробництва продукції птахівництва (2016)
Гуля Ю. В. - Методичні засади структурно-логічної моделі управління брендингом птахівничих підприємств, Циганок В. М. (2016)
Sudnik N. V. - Analysis of practices of purchasing vessels by way of leasing on terms of bareboat charter (2016)
Дзядикевич О. Я. - Еволюція розвитку теорії конкуренції та конкурентних переваг (2016)
Смолинець І. Б. - Оцінка сучасного стану кредитування в сфері АПК: проблеми та необхідність якісного реформування механізму кредитування сільськогосподарських підприємств, Кошарська Н. М. (2016)
Ткачук І. Я. - Краудфандинг в контексті залучення додаткових ресурсів для реалізації проектів державно-приватного партнерства (2016)
Бруханський Р. Ф. - Формування системи професійної підготовки бухгалтера-аналітика, Пуцентейло П. Р. (2016)
Хорунжак Н. М. - Проблеми й перспективи розвитку системи обліку суб’єктів туристичної діяльності (2016)
Жукевич С. М. - Діагностика фінансово-економічної стійкості суб’єкта господарювання: концептуальний підхід (2016)
Чернега О. Б. - Методологія дослідження електронної торгівлі як поліфункціонального явища, Маловичко С. В. (2016)
Орлик О. В. - Фінансові ризики в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства (2016)
Реферати (2016)
Титул, содержание (2015)
Петрова С. А. - Полярный зазор в структуре бессиловой магнитосферы пульсара (2015)
Донец А. В. - К теории нецентрального взрыва в сферически стратифицированной среде (2015)
Ляшенко М. В. - Тепловые и динамические процессы в ионосфере во время частного затмения Солнца 20 марта 2015 г. над Харьковом: результаты расчетов (2015)
Безродный В. Г. - О дополнительном поглощении радиоизлучения дискретных космических источников при ВЧ модификации нижней ионосферы, Чаркина О. В., Ямпольский Ю. М. (2015)
Черногор Л. Ф. - Эффекты солнечного затмения 20 марта 2015 г. в ионосфере над Европой: результаты ионозондовых наблюдений, Барабаш В. В. (2015)
Калиберда М. Е. - Операторный метод в задаче о взаимодействии полубесконечной решетки типа жалюзи и конечной ленточной решетки, Литвиненко Л. Н., Погарский С. А. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського