Корчакова Н. В. - Захист іншого як особливий різновид просоціальної поведінки (2016)
Котик І. О. - Надійність групи та особистісна надійність у групі, Саричев С. В. (2016)
Makarenko N. M. - Prevention of "psychological dependency" by means of dynamic movement to the practica activities of students (2016)
Максименко Е. Г. - Методология исследования психологии самодепривации личностного развития субъекта (2016)
Максименко К. С. - Психологические истоки теории "Я" и личностно-ориентированная психотерапия (2016)
Михальська С. А. - Особливості комунікативно-особистісного розвитку дитини дошкільного віку (2016)
Михлюк Е. І. - Психопрофілактики професійно зумовлених акцентуацій рятувальників (2016)
Мойсеєнко Л. А. - Неусвідомлені мисленнєві дії у процесі формування гіпотези розв’язку творчої математичної задачі (2016)
Московченко А. А. - Особливості креативності як професійно вагомої якості студентів-менеджерів (2016)
Мьонсо Я. - Глобальный мир – глобальное межкультурное образование – перспектива медиальной педагогики (2016)
Onufriieva L. A. - Theoretical and methodological analysis of the problem on professional self-determination of the personality (2016)
Осика К. С. - Життя як подвиг: мотивація досягнення в процесі діяльності героїв-спортсменів (2016)
Осика О. В. - Життєвий і творчий шлях М. М. Бахтіна як моральний вчинок: психологічний аспект (2016)
Палюх М. - Профилактико-воспитательная деятельность в отношении детей и молодёжи в среде их проживания (метод стритворкинг), Пьонтковска К. (2016)
Панчук Н. П. - Роль ціннісних орієнтацій у професійному становленніособистості майбутнього фахівця (2016)
Попелюшко Р. П. - Аналіз сучасних підходів надання психологічної допомоги комбатантам з віддаленими наслідками стресогенних впливів (2016)
Попов В. М. - Стиль управління як детермінанта формування набутої безпорадності у працівників ДСНС України (2016)
Портяна О. В. - Критерії і показники сформованості пізнавальної активності майбутнього психолога (2016)
Прахова С. А. - Роль індивідуально-типологічних та соціально-психологічних чинників у детермінації фрустраційних станів учнів різних вікових групп (2016)
Савелюк Н. М. - Типи релігійної особистості у психологічних дослідженнях (2016)
Сундукова І. В. - Вивчення особистісно-поведінкового аспекту ціннісного ставлення старшокласників до психічного здоров’я (2016)
Ткач Б. М. - Нейропсихологічні механізми суїцидальної поведінки (2016)
Хоржевська І. М. - Психологічні особливості професійної культури фахівця (2016)
Цимбaл C. В. - Фoрмувaння iншoмoвнoгo мoвлeння у cпiлкувaннi зacoбaми coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoгo трeнiнгу (2016)
Чиханцова О. А. - Особливості життєстійкості людей з обмеженими можливостями (2016)
Чичуга М. М. - Тренінг як засіб профілактики деструктивних психічних станів молодих начальників відділень соціально-психологічної служби установ виконання покарань (2016)
Шамлян К. М. - Дослідження структури вольової організації особистості методом самооцінки (2016)
Шевченко Н. Ф. - Навчально-професійна настанова в структурі професійної свідомості майбутіх фахівців, Кожушкіна Т. Л. (2016)
Штепа О. С. - Психологічна ресурсність як критерій індивідуального здоров’я (2016)
Щербан Т. Д. - Психологічні особливості формування життєстійкості у підлітків з неповних сімей, Терновай А. В. (2016)
Щербан Г. В. - Проблеми рефлексивного управління навчальною діяльністю учнів, Щербан Т. Д. (2016)
Щербина В. Л. - Процес соціалізації особистості в умовах багатоукладного суспільства: соціально-психологічна модель (2016)
Бібліографія (2016)
Відомості про авторів (2016)
Про збірник (2016)
Содержание (2016)
Большаков В. И. - Информация о деятельности Координационного совета ПНЦ и МОНУ по участию в международных программах и подготовке научных кадров высшей квалификации, Дикарев Б. Н. (2016)
Бамбура А. М. - До розрахунку плоских залізобетонних рам з перемінною жорсткістю стержнів деформаційним методом з урахуванням фактору часу, Болотов О. Ю. (2016)
Бамбура А. Н. - К расчету железобетонных преднапряженных защитных оболочек атомных станций, Сазонова И. Р., Богдан В. М. (2016)
Башинская О. Ю. - Сравнительный анализ методов численного моделирования пластических деформаций бетона, Барабаш М. С. (2016)
Беликов А. С. - Оценка безопасных условий эксплуатации промышленных объектов при наличии взрыва с применением прогноза математической модели ударной трубы, Налисько Н. Н., Шаломов В. А., Улитина М. Ю. (2016)
Брынзин Е. В. - Влияние паропроницемости внутренней и наружной штукатурки на тепловлажностный баланс стены из автоклавного газобетона, Парута В. А. (2016)
Егоров Е. А. - Особенности применения метода предельных состояний к расчету конструкций в аварийных ситуациях, Ковтун-Горбачева Т. А. (2016)
Егоров Е. А. - Учет совместной работы каркаса и настила в кровлях стальных резервуаров, Марченко В. А., Криворот Ю. А. (2016)
Касьянов М. А. - Визначення виробничого ризику при проведенні аварійно-відновлювальних (АВР) і ремонтно-будівельних (РБР) робіт, Гунченко О. М., Корінний В. І., Мещерякова І. В. (2016)
Кравчуновська Т. С. - Аналіз ресурсів для потенційної вторинної забудови та комплексної реконструкції міських територій, Броневицький С. П., Разумова О. В., Ковальов В. В. (2016)
Мар’єнков М. Г. - Експериментально - теоретичне обгрунтування необхідності віброзахисту будинків при впливах потягів метрополітену, Калюх Ю. І., Дунін В. А., Мар’єнков А. М. (2016)
Накашидзе Л. В. - Функціонування енергоактивного огородження з тепловими насосами в системах енергозабезпечення, Габрінець В. А. (2016)
Нікіфорова Т. Д. - Загальні методологічні підходи, положення і принципи проектування конструкцій заглиблених житлових будівель, Савицький М. В. (2016)
Парута В. А. - Новые концепции проектирования штукатурных растворов, Брынзин Е. В. (2016)
Перегінець І. І. - Ефективність інноваційних моделей будівельного виробництва в умовах конкурентного середовища, Савицький М. В., Коваль О. О., Бабенко М. М., Пипа В. В. (2016)
Савицький М. В. - Особливості забезпечення надійності та оцінки залишкового ресурсу конструкцій мостів в складних умовах експлуатації, Пшінько П. О., Зінкевич А. М. (2016)
Савицкий Н. В. - Проектирование первичной защиты железобетонных конструкций в условиях климатических воздействий, Тытюк А. А., Тытюк А. А., Пшинько П. А. (2016)
Савицкий Н. В. - Эффективный способ использования золы ТЭС в строительстве, Соколов И. А., Сторожук Н. А., Аббасова А. Р. (2016)
Семко В. О. - Методика визначення ймовірності теплової відмови огороджувальних конструкцій із сталевих холодноформованих елементів за теплотехнічними показниками (2016)
Сторчай Н. С. - Модифікована стінова кераміка низькотемпературного випалу, Василенко С. В., Богданов Р. В. (2016)
Трифонов И. В. - Рациональное управление трудовыми ресурсами организации (2016)
Фурсов В. В. - Надежность и эксплутационная пригодность металлических дымовых труб мартеновского и энергетического цехов ОАО "Таганрогский металлургический завод" после длительного срока эксплуатации, Яровой С. Н. (2016)
Шатов С. В. - Удосконалення технологічного процесу виготовлення ґрунтоблоків, Савицький М. В., Євсєєв Є. О. (2016)
Юрченко Е. Л. - Анализ потенциала проектов повышения качества тепловой защиты оболочки зданий при реконструкции (2016)
Вихідні дані (2016)
Голубка М. М. - Теоретико-методологічні засади фінансово-економічної та кооперативної освіти на західноукраїнських землях (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): історико-економічний аспект (2016)
Денис О. Б. - Суть та специфіка корпоративних конфліктів (2016)
Валіулліна З. В. - Міжнародний маркетинг в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємств сфери послуг (2016)
Гужва І. Ю. - Перспективи розвитку економіки України в умовах інтеграції до міжнародного ринку товарів та послуг (2016)
Демехін А. В. - Базисні детермінанти розвитку зовнішньої торгівлі України фінансовими послугами (2016)
Дорошенко О. С. - Економіка знань – базис економічного зростання та економічного розвитку країн (2016)
Зарицька Н. С. - Сучасний рівень та потенційні можливості торговельного співробітництва України та США (2016)
Зеліч В. В. - Сучасні реалії економічного розвитку та співробітництва між Україною та Польщею, Тітаренко С. О. (2016)
Іванов Є. І. - Мегарегіональні торговельні угоди: основні положення та потенційний вплив на глобальну торгівлю (2016)
Васюник Т. І. - Матеріально-речовий зміст основного капіталу та його взаємозв’язок з іншими суміжними категоріями (2016)
Квятковська Л. А. - Структурні елементи формування державної інвестиційної політики, Таловер В. А. (2016)
Васюренко В. А. - Оцінка економічного потенціалу підприємства (2016)
Вівденко М. А. - Ключі до успішного адаптивного управління підприємством (2016)
Волкова Л. А. - Инновационная активность: определение и факторы влияния (2016)
Воронюк Т. А. - Проблеми забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств України в умовах глобалізації та євроінтеграції (2016)
Горбоконь В. Ю. - До питання оцінки кадрового потенціалу підприємства (2016)
Єрмоленко О. О. - Шляхи захисту інформації та об’єктів інтелектуальної власності на проектно-орієнтованих підприємствах, Галич С. П. (2016)
Загороднюк О. В. - Кластерний аналіз діяльності підприємств у конкурентному середовищі, Малюга Л. М. (2016)
Кадол Л. В. - Принципи формування інноваційної політики підприємства, Кравчук Л. М. (2016)
Калініна О. М. - Особливості корпоративного управління в різних країнах (2016)
Калюжна Н. Г. - Ресурсний потенціал як базисний рівень структуризації потенціалу торговельного підприємства (2016)
Киричок О. В. - Застосування інструментів стратегічного управління в аналізі діяльності місцевого центру правової допомоги (2016)
Квасниця М. В. - Проблеми реформування сфери житлово-комунальних послуг (2016)
Стегней М. І. - Фінансове забезпечення місцевих бюджетів в умовах адміністративно-територіальної реформи, Лінтур І. В., Голубка Я. В. (2016)
Гуржій Н. М. - Впровадження екологістики у вітчизняну транспортну систему, Бєлікова М. Ю. (2016)
Дубович І. А. - Теоретико-методологічні та практичні засади вдосконалення системи управління лісовим господарством України, Лесюк Г. М. (2016)
Гарват О. А. - Основні проблеми та напрями адаптації персоналу підприємств, Голянтус І. О. (2016)
Височан О. С. - Домінуюча роль банківських платіжних систем на середньому етапі розвитку електронних грошей (2016)
Гуцул М. О. - Фінансове забезпечення стійкого розвитку підприємства: економічна сутність та особливості (2016)
Катан Л. І. - Антикризове управління кредитними установами, Добровольська О. В. (2016)
Ігнатишин М. В. - Планування результату діяльності підприємства та його оцінка методом математичної статистики, Когутич Х. В. (2016)
Гандзюк О. В. - Аналіз наукових досліджень із питань формування звітності підприємств (2016)
Гільорме Т. В. - Стратегічне прогнозування в процесі прийняття управлінських рішень щодо формування витрат на персонал, Барміна К. О. (2016)
Голяш І. Д. - Тенденції розвитку аудиту: ретроспективний погляд та проекція на майбутнє, Будник Л. А. (2016)
Дзюба О. М. - Товарні операції підприємства: особливості обліку з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду (2016)
Домбровська Н. Р. - Особливості оперативного контролю формування витрат виробництва в управлінні підприємствами із заготівлі та переробки зерна (2016)
Єршова Н. Ю. - Концептуальні основи внутрішньої регламентації управлінського обліку на рівні економічного суб'єкта (2016)
Засадний Б. А. - Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством (2016)
Максишко Н. К. - Моделі динаміки процесів самоорганізації в територіальній громаді міста, Глазова Я. В. (2016)
Крот Л. М. - Економічна діяльність Кременчуцького повітового земства (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Лантух І. В. - Народний банк як підґрунття для розвитку капіталізму на вітчизняних теренах наприкінці ХІХ – початку ХХ століття (2016)
Матюк Т. В. - Кількісні виміри впливу освіти на економічний розвиток (2016)
Бунтова Н. В. - Потенціал України на міжнародному ринку туристичних послуг (2016)
Крючков С. С. - Міжнародний ринок фінансових послуг в умовах глобалізації світового господарства (2016)
Кулаковський К. О. - Цивілізаційні параметри міжнародного економічного порядку (2016)
Білик О. А. - Фінансові механізми житлового будівництва: зарубіжний досвід (2016)
Кізима В. Л. - Маркетингове дослідження ринку туристичних і готельних послуг України, Бортнік Н. В. (2016)
Колібан Д. В. - Концептуальні основи формування стратегій промислового розвитку (2016)
Корчева В. І. - Оцінка фіскальних індикаторів України в сучасних умовах економічного розвитку (2016)
Логоша Р. В. - Державне регулювання ринку овочів: стан, проблеми, шляхи вирішення (2016)
Ляховець В. О. - Механізм регулювання ринку яловичини (2016)
Балдинюк А. Г. - Лідерство як запорука реалізації стратегії (2016)
Батракова Т. І. - Рання діагностика та фінансовий аналіз стану підприємства як частина антикризисного управління, Конєв В. В. (2016)
Бєлоусова С. В. - Інтегрована модель прийняття управлінських рішень щодо розподілу витрат за центрами стратегічної фінансової відповідальності підприємств (2016)
Бойко К. О. - Етапи і методи дослідження конкурентного середовища (2016)
Бортнік С. М. - Формування методики комплексного діагностування економічної безпеки підприємства, Созінова О. В. (2016)
Могилова А. Ю. - Особливості маркетингу у готельно-ресторанному бізнесі, Будашко В. О. (2016)
Бушман Т. С. - Морфологічний аналіз поняття "кадрова безпека" (2016)
Климчук А. О. - Аналіз методик оцінки персоналу підприємств (2016)
Коваль О. А. - Обгрунтування вибору джерел фінансування сільськогосподарських підприємств (2016)
Кравцова Л. Л. - Нормативно-правові засади формування фінансових ресурсів сільськогосподарськими підприємствами (2016)
Кривець Ю. М. - Переваги, недоліки та можливості вдосконалення технологій корпоративного управління аграрними підприємствами (2016)
Лісун Я. В. - Статистичний аналіз факторів ціноутворення підприємств мясопереробної галузі (2016)
Логвінова О. П. - Управління ризиком у забезпеченні інноваційної привабливості підприємства (2016)
Вень Мінмін - Особливості розвитку тваринництва: свинарство, Мамонов К. А. (2016)
Бегларашвілі О. П. - Розвиток магазинів Рівненської області (2016)
Бойко Т. Ю. - Методичний підхід до оцінки ефектів кластерної взаємодії від утворення підприємницького кластеру на регіональному рівні (2016)
Бондаренко Н. М. - Сутність та класифікація кредитних операцій банку, Шевченко К. В. (2016)
Кислий В. М. - Науково-методичні основи формування еколого-орієнтованого транспортно-логістичного кластера, Жарик Т. І. (2016)
Мариняк Б. Б. - Оцінювання еколого-економічної безпеки газового господарства України (2016)
Аграмакова Н. В. - Технологія формування та впровадження компенсаційного пакету як базис формування соціально відповідального підприємства, Литовченко І. В. (2016)
Лишко С. В. - Інституційне забезпечення додаткової професійної освіти: зарубіжний досвід (2016)
Кужелев М. А. - Приоритетные направления финансового обеспечения инновационного развития учреждений общего, среднего и высшего образования в Украине, Житарь М. О. (2016)
Марич М. Г. - Особливості бізнес-планування діяльності банківської установи на сучасному етапі (2016)
Басіста І. А. - Торгова націнка та торгова знижка як складові формування продажної ціни товарів (2016)
Кузьмінська О. Е. - Аналіз інформаційного навантаження звіту про рух грошових коштів підприємств (2016)
Малярова С. В. - Організація обліку виробничих запасів: сучасний стан та напрями вдосконалення (2016)
Харченко А. О. - Оцінка міграційної привабливості регіонів країни, Антонець О. О. (2016)
Шашина М. В. - Моделювання споживчої поведінки населення на ринку електроенергії в сучасних умовах (2016)
Максименко С. Д. - Концепція саморозвитку особистості (2016)
Андрейко Б. В. - Основні аспекти формування класифікації порушення розвитку дитини (2016)
Анпілова Д. В. - Психологічне значення довіри для самоактуалізації особистості в період ранньої дорослості (2016)
Бондар К. В. - Дослідження саморефлексії тілесного потенціалу молодої жінки (2016)
Булах І. С. - Життєва криза як імпульс до самоціннісної траєкторії особистісного зростання людини (2016)
Вержиховська О. М. - Особливості розвитку та виховання розумово відсталої дитини в сім’ї (2016)
Bronisław W. - Uwarunkowania psychospołeczne a wychowanie Młodzieży (2016)
Вознюк А. В. - Психологічні особливості створення та функціонування освітніх округів (2016)
Гайдучик П. Д. - Ідентифікаційна детермінація сепараційних переживань людини в умовах лікувальної реабілітації (2016)
Гапоненко Л. О. - Єдність рефлексивного спілкування та діалогу: теорія і практика (2016)
Грубі Т. В. - Генезис перфекціонізму (2016)
Гуртовенко Н. В. - Роль тренінгових занять у формуванні готовності студентів-майбутніх педагогів до реалізації особистісно-орієнтованого підходу (2016)
Дригус М. Т. - Проблема особистісної ефективності у контексті наукової спадщини Г. С. Костюка (2016)
Єрьоменко Д. Ю. - Особливості відновлення психологічної стійкості прикордонників після бойових зіткнень на державному кордоні (2016)
Журавльов В. В. - Зміст і структура тренінгу "Організаційно-психологічна підготовка до професійно-управлінської діяльності керівників органів охорони державного кордону" (2016)
Завязкіна Н. В. - Сучасні міждисциплінарні підходи до діагностики психічних розладів у кримінальному та цивільному процессах (2016)
Іванків І. І. - Моделі розвитку ідентичності підлітка в умовах кіберсоціалізації (2016)
Івашкевич Е. З. - Емпіричні дослідження соціального інтелекту особистості (2016)
Івашкевич І. В. - Модель професійної компетентності спеціаліста юридичної сфери діяльності (2016)
Карпинская О. Н. - Механизмы формирования акмеологических ресурсов представителей пожилого возраста (2016)
Казар’ян П. А. - Участь студентів-психологів у волонтерському русі як форма їх особистісного зростання (2016)
Козуб Я. В. - Мотивация достижения успеха как фактор эмоционального отношения студентов к учебно-профессиональной деятельности (2016)
Корольчук М. С. - Ефективність впливу програми психологічного супроводу на компоненти професійної підготовки майбутніх менеджерів туристичного бізнесу, Старова Ю. В. (2016)
Котик І. О. - Експериментальне дослідження надійності особистості й групи в напружених і екстремальних умовах життєдіяльності, Саричев С. В. (2016)
Кочергіна І. A. - Критерії та форми психологічного насильства (2016)
Крамченкова В. О. - Ціннісні орієнтації подружжя як чинник психологічного здоров’я сім’ї (2016)
Максименко К. С. - Проблема каузации в понимании психологических детерминант психических нарушений, связанных с болезненными состояниями организма (2016)
Манилов И. Ф. - Теоретические основы психотерапевтической конфронтационной суггестии: рациональная психотерапия (2016)
Мельник Ю. С. - Поняття особистісного саморозвитку в концептуальному полі сучасної психології (2016)
Мушегов О. М. - До проблеми психологічної детермінації самоефективності працівників освітніх організацій у теоретико-методологічній парадигмі (2016)
Onufriieva L. A. - The role of the professional self-consciousness in the formation of future socionomic specialists’personalities (2016)
Павелків В. Р. - Вплив соціальних взаємодій як мотив деструктивних форм компенсації особистісних деструкцій (2016)
Попелюшко Р. П. - Особливості соціально-психологічної дезадаптації комбатантів із віддаленими наслідками стресогенних впливів (2016)
Потапчук Є. М. - Практичні рекомендації керівникам підрозділів як суб’єктам самокорекції негативних рис, що сприяють виявам босінгу, Резнік О. Г. (2016)
Приймук О. О. - Особливості формування професійно важливих якостей майбутніх фахівців ресторанного бізнесу (2016)
Проскурня А. С. - Диференціально-типологічна структура перфекціонізму як детермінанта виникнення депресивних і тривожних розладів (2016)
Рибак О. С. - Методи дослідження когнітивних здібностей та їх використання в крос-культурній психології (2016)
Рудюк О. В. - Емпірична верифікація смислодіяльнісної детермінації переживання кризи у безробітних (2016)
Сорока А. В. - Психологічні особливості взаємозв’язків ціннісно-нормативної сфери та системи вольової саморегуляції девіантної особистості (2016)
Спивак В. И. - Особенности профессиональной деятельности практического психолога в качестве телефонного консультанта (2016)
Сторож О. В. - Теоретико-методологічний аналіз психологічних особливостей творчої соціалізації старшокласників (2016)
Тимош Ю. В. - Психосемантичні особливості моральної свідомості особистості: теоретичні аспекти (2016)
Цимбaл C. В. - Пcиxoтexнoлoгiя фoрмувaння iншoмoвнoгo мoвлeння чeрeз iнтeгрaтивний лiнгвoпcиxoлoгiчний трeнiнг (2016)
Шамлян К. М. - Дослідження взаємозв’язків між показниками вольових та формально-динамічних властивостей особистості (2016)
Шинкарюк В. А. - Вивчення впливу індивідуально-типологічних властивостей нервової системи на формування моторно-силових навичок юнаків (2016)
Штепа О. С. - Магістральні механізми актуалізації психологічних ресурсів (2016)
Яворська-Вєтрова І. В. - Динаміка образу успішного учня (ідеальне Я) у школярів молодшого шкільного та підліткового віку в контексті їх особистісної ефективності (2016)
Якимчук Г. В. - Співвідношення мовленнєвого та інтелектуального розвитку у дітей із загальним недорозвитком мовлення (2016)
Бібліографія (2016)
Відомості про авторів (2016)
Про збірник (2016)
Содержание (2012)
Слово редактора (2012)
Ринок ОСЦПВВНТЗ за підсумками 9 місяців 2012 року (2012)
Візіров Б. - Обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності у контексті викликів часу (2012)
Новий стиль та дизайн МТСБУ (2012)
Загребной В. - ОСЦПВВНТЗ в Україні: тенденції та прогнози (2012)
Лутак М. - Новації у міжнародній системі автострахування "Зелена картка" (2012)
Філонюк О. - Автомобільний транспорт – джерело підвищеної небезпеки (2012)
Гудима Н. - Аналіз фінансового стану страховиків – членів МТСБУ: методологічні аспекти (2012)
Бурлаенко С. - Новые возможности финансирования оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП (2012)
Гордієнко І. - Час радикальних заходів (2012)
ГРИШАН Ю. - Можно ли прекратить демпинг в ОСАГО? (2012)
Актуальні законодавчі зміни в ОСЦПВВНТЗ (2012)
Безпека на дорогах залежить від кожного! (2012)
Миронов Ю. Б. - Інституціоналізація як соціально-економічний феномен, Миронова М. І. (2016)
Мирясов Ю. А. - Критический реализм и онтология экономической науки (2016)
П'ясецька-Устич С. В. - Корупція в системі тіньових економічних відносин (2016)
Полуяктова О. В. - Глобалізація економіки України (2016)
Бортнікова Л. П. - Відносини примусу до праці в ринковій економіці України, Самійленко А. П. (2016)
Михайлишин Л. І. - Системна трансформація інноваційного забезпечення економічного розвитку (2016)
Неботов П. Г. - Експортний контроль продукції подвійного використання: проблеми й механізми ефективної реалізації в Україні (2016)
Сидоров М. В. - Зовнішньоекономічні зв'язки Канади: сучасний стан і тренди розвитку (2016)
Мельничук Л. С. - Теоретичні засади та проблеми втілення концепції сталого розвитку підприємств в Україні (2016)
Мирвода С. І. - Імперативи розвитку соціально-культурної сфери України (2016)
Пішенін І. К. - Інтеграція підприємств транспортної сфери як нова парадигма розвитку транспортних комплексів (2016)
Плотнікова М. Ф. - Суспільні інституції як механізм формування громадянського суспільства (2016)
Махначова Н. М. - Особливості управління персоналом сільськогосподарських підприємств в умовах поглиблення євроінтеграційного процесу, Семенюк І. Ю. (2016)
Мельникова К. В. - Кадрова логістика в системі сучасного управління трудовими ресурсами (2016)
Моргулець О. Б. - Стратегічний вибір ВНЗ на основі оцінки ефективності управління та реальної автономії навчального закладу (2016)
Новікова М. М. - Адміністративні методи управління трудовим потенціалом, орієнтовані на сталий розвиток промислових підприємств (2016)
Осадчук І. В. - Самоменеджмент і його роль у досягненні життєвого успіху студентами аграрного університету та фермерами, Сендецька Ю. В. (2016)
Куцик В. І. - Інформаційне забезпечення оцінки вартості підприємства, Петрів І. В. (2016)
Прокопець Л. В. - Кластерний підхід як інструмент підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2016)
Сазонова Т. О. - Формування професійної готовності персоналу до реалізації проектів та їх правове самовиховання, Осташова В. О. (2016)
Підлипний Ю. В. - Економічний аналіз ресурсної бази перспективного розвитку економіки Карпатського регіону (2016)
Попадюк О. В. - Деякі аспекти становлення соціальної відповідальності бізнесу (2016)
Романуха О. М. - Соціально-економічні наслідки старіння населення України (2016)
Ситник О. Ю. - Стан соціально-трудових відносин як чинник стратегічного розвитку персоналу підприємств (2016)
Мезенцева Н. М. - Особливості та проблеми системи електронного адміністрування податку на додану вартість в Україні в умовах постійних законодавчих змін, Нікульникова Т. Г. (2016)
Мирончук В. М. - Теоретичні аспекти визначення стійкості фінансової системи України, Завальнюк І. О. (2016)
Мокряк К. В. - Комплексний підхід щодо визначення впливу розвитку кризи підприємства та механізмів її подолання (2016)
Нечипоренко А. В. - Роль фінансових інструментів держави в забезпеченні розвитку місцевого самоврядування (2016)
Павловський С. В. - Фінансування підприємств у період фінансової кризи: альтернативні рішення (2016)
Петрюк М. В. - Перспективи венчурного фінансування систем точного землеробства в Україні (2016)
Пйонтко Н. Б. - Муніципальні запозичення як джерело інвестиційного розвитку регіонів України (2016)
Примостка О. О. - Сучасні режими монетарної політики (2016)
Рад Н. С. - Адміністрування пенсійної системи: сучасний контекст розвитку (2016)
Радіонов Ю. Д. - Проблеми місцевих бюджетів та шляхи їх вирішення (2016)
Машкова Т. В. - Застосування геоінформаційних технологій і комп'ютерного моделювання для оцінення якості сільськогосподарських угідь (2016)
Костюнік О. В. - Основні причини та особливості проведення реструктуризації підприємств в Україні, Наконечна А. А. (2016)
Пастернак Я. П. - Облікова політика підприємств у частині організації бухгалтерського обліку витрат (2016)
Портоварас Т. Р. - Науково-методичний підхід до побудови системи стратегічного аналізу результатів діяльності підприємств (2016)
Рябініна В. В. - Методологія обліку вартості корпорації (2016)
Бигунова Н. А. - Объект оценки в речевых актах одобрения, похвалы, комплимента и лести (2016)
Білецька О. В. - Методика дослідження графосеміотичного кодування наративної поліфонії в англомовному постмодерністському художньому тексті (2016)
Домнич О. В. - Английский язык – lingua franca в эпоху глобализации (2016)
Єрьоменко С.В. - Декомпресія тексту у процесі перекладу з англійської мови на українську (2016)
Загребельная Н. В. - Лексико-семантическое поле "водное транспортное средство" в английском языке: морфологический аспект (2016)
Карпова Д. М. - Интонационные мелодические характеристики уэльского типа произношения (2016)
Ковальчук А. К. - Вербальное и невербальное выражение эмоций в речи шеф-повара (2016)
Колегаева И. М. - Когниция, семиозис, коммуникация: о чем думалось в минувшие 25 лет (2016)
Косович О. В. - Специфiка полiтики Францiї в галузi нацiональної мови та неологiї. Основнi вимiри (2016)
Красницька К. В. - Феномен пам’яті в романі Тан Тван Енг The garden of Evening Mists: особливості авторської інтерпретації лінгво-когнітивного концепту MEMORY (2016)
Ладыженская С. Ю. - Социально-территориальная вариативность темпа в молодежной речи (2016)
Лектоваров К. С. - Идиомы со значением человеческая деятельность как сегмент вербального поля концепта SECURITY/БЕЗОПАСНОСТЬ (2016)
Мікава Н. М. - Англомовний концепт HAIR (мотиваційний аспект) (2016)
Никитченко К. П. - Когнітивна специфіка псевдозапозичення як способу творення оказіоналізмів (2016)
Новікова К. О. - Використання стилістичних фігур та тропів в англомовних рекламних слоганах та проблеми їх перекладу (2016)
Остапенко С. А. - Виправданість застосування лексико-семантичних трансформацій у процесі перекладу п’єси Б. Шоу "Пігмаліон" українською мовою (2016)
Попик И. П. - Лексико-семантическое поле "жестикуляция" в англоязычных толковых словарях (2016)
Прима В. В. - Функціонування термінологічного поля "туризм" в англомовних путівниках (2016)
Строченко Л. В. - Вербалізація концепту GENIUS в англомовних тлумачних словниках (2016)
Стынгач О. В. - Особенности просодического оформления речи британских парламентариев в гендерном аспекте (2016)
Терехова Л. В. - Длящаяся кризисная ситуация как фактор формирования пространства газетного макротекста (2016)
Томчаковская Ю. О. - Метафорическая модель концептов CHARM и ЧАРІВНІСТЬ в английской и украинской лингвокультурах (2016)
Тхор Н. М. - Кінесика як складова частина невербальної комунікації (2016)
Унтилова Е. Е. - Роль мелодических и темпоральных средств в создании просодического портрета поп музыканта (2016)
Чернякова В. А. - Паравербальная организация женского политического дискурса Испании, Латинской Америки и Украины (контрастивный аудиовизуальный анализ) (2016)
Лебединець В. О. - Визначення ролі і функцій відділу управління якістю фармацевтичного підприємства, Коваленко С. М. (2010)
Доброва В. Є. - Обґрунтування системи обробки результатів доклінічних досліджень лікарських засобів у відповідності до сучасних вимог забезпечення їх якості (2010)
Артюх Т. О. - Дослідження професійної діяльності уповноважених осіб фармацевтичних підприємств, Толочко В. М. (2010)
Посилкіна О. В. - Декомпозиція підпроцесу "Обслуговування замовлень" процесу логістичного обслуговування клієнтів промислових фармацевтичних підприємств, Горбунова О. Ю. (2010)
Толочко В. М. - Психологічні та токсикологічні аспекти фармацевтичної опіки пацієнтів, що приймають антидепресанти і транквілізатори, Міщенко І. В., Медведєва Ю. П. (2010)
Вороніна О. М. - Вплив етапів життєвого циклу діяльності підприємства на його ринкові стратегії (2010)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Управління, економіка та забезпечення якості в фармації" (2010)
Цицюра Я. Г. - Публічна кадастрова карта України: Оцінка адаптованості та стратегія удосконалення (2016)
Мацера О. О. - Біометричні параметри перезимівлі рослин озимого ріпаку за різних строків посіву та рівнів основного удобрення (2016)
Савченко В. О. - Вплив обробітку грунту та співвідношення посівів сої і кукурудзи в короткоротційних сівозмінах на щільність грунту в умовах Лісостепу правобережного, Кобак С. Я., Панасюк О. Я. (2016)
Остапчук М. О. - Мікробіологічні основи агротехнологій, Поліщук І. С., Мазур О. В., Паламарчук В. Д. (2016)
Сауляк О. М. - Процеси росту і розвитку сочевиці харчової залежно від норм висіву та удобрення в умовах Лісостепу правобережного (2016)
Страшевська К. В. - Ріст і розвиток чини посівної залежно від норм висіву та удобрення в умовах Лісостепу правобережного (2016)
Паламарчук В. Д. - Характеристика основних елементів технології вирощування зернової кукурудзи, Поліщук М. І., Паламарчук О. Д. (2016)
Телекало Н. В. - Фотосинтетична продуктивність гороху посівного залежно від впливу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень (2016)
Демидась Г. І. - Вплив рівня удобрення та способу сівби на вміст органічних речовин у зеленій масі сумішок люцерни і злакових багаторічних трав, Демцюра Ю. В. (2016)
Ключевич М. М. - Вплив строків сівби та норм висіву насіння тритикале озимого на розвиток мікозів й урожайність культури в Поліссі України, Сторожук В. В. (2016)
Поліщук І. С. - Ефективність мікродобрив на посівах буряків цукрових в умовах правобережного Лісостепу України, Поліщук М. І., Мацько О. Ю., Плаксій А. В. (2016)
Панцирева Г. В. - Вплив елементів технології вирощування на біометричні показники рослин люпину білого (2016)
Чорна В. М. - Симбіотична та насіннєва продуктивність сої залежно від інокуляції та морфорегулятора в умовах Лісоcтепу правобережного (2016)
Максимов М. В. - Висота рослин сочевиці залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Південного Степу України, Лавренко С. О. (2016)
Мазур О. В. - Аналіз кореляційних зв'язків між цінними господарськими ознаками квасолі звичайної, Роїк М. В., Паламарчук В. Д., Мазур О. В. (2016)
Колісник О. М. - Вихідний матеріал для селекції кукурудзи (2016)
Доронін В. А. - Біологічна урожайність, осипання насіння цикорію коренеплідного та його якість, Миколайко В. П. (2016)
Гнатюк О. М. - Ураження омелою білою (Viscum album L.) яблуні домашньої (Malus domestica) та інших плодових і ягідних культур (2016)
Гордієнко І. М. - Вплив якості цибулі ріпчастої на її збереженість, Колтунов В. А., Щербина С. О., Даценко С. М. (2016)
Вдовенко С. А. - Вивчення впливу елементів технології вирощування фізалісу клейкоплодного в Україні, Полутін О. О. (2016)
Чернецький В. М. - Продуктивність та динаміка плодоношення кабачка залежно від схеми розміщення рослин в умовах Лісостепу правобережного, Паламарчук І. І., Чередниченко Л. І. (2016)
Черняк В. М. - Аналіз асортименту і стану квітниково-декоративних насаджень м.Вінниця та шляхи його поліпшення, Прокопчук В. М., Монарх В. В. (2016)
Прокопчук В. М. - Оцінка якісного стану та обгрунтування заходів догляду за газонним фітоценозом на території Вінницького національного аграрного університету, Циганський В. І., Циганська О. І. (2016)
Солоненко В. І. - Класифікація топіарних форм в садово-парковому будівництві, Ватаманюк О. В. (2016)
Матусяк М. В. - Особливості проведення ландшафтних рубок у лісопарковій зоні м. Вінниці (2016)
Ткачук О. П. - Вплив концентрації свинцю на зміну еколого-агрохімічних показників грунту (2016)
Первачук М. В. - Оцінка стану грунтового покриву басейну річки Згар, Мущинська В. І. (2016)
Мудрак Г. В. - Екологічна мережа Немирівського району: Стан і перспективи формування, Заєць В. В. (2016)
Пінчук Н. В. - Встановлення основних збудників коренеїда цукрових буряків та ефективність використання заходів боротьби, Буткалюк Т. О., Вергелес П. М. (2016)
Бобровська О. А. - Фітохімічне дослідження психостимуляторів рослинного походження (2016)
Поліщук М. І. Ковбасюк Б. М. - Вплив строків сівби та ширини міжрядь на продуктивність біомаси світчграсу (2016)
Волошко Г. В. - Сучасні виклики інформаційного суспільства в аспекті формування медіаграмотності майбутніх педагогів (2015)
Демір М. І. - Педагогічні умови формування інтерпретаційної культури майбутніх учителів музики (2015)
Клочкова Т. І. - Ризик-орієнтовний підхід до викладання іноземних мов у вищих аграрних закладах освіти, Кобжев О. М. (2015)
Красовська О. О. - Міждисциплінарний підхід до професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у галузі мистецької освіти засобами інноваційних технологій (2015)
Прокопова Л. І. - Формування професійної майстерності майбутнього вчителя фізичної культури, Гученко А. Б., Гвоздецька С. В. (2015)
Райхман Є. І. - Формування професійної креативності педагогів в умовах навчання в магістратурі як психолого-педагогічна проблема (2015)
Козлова О. Г. - Антикризове управління навчальним закладом: аспектний аспектний аналіз практичного досвіду А. Макаренка (1920-1928), Гавриленко І. І. (2015)
Кузьменко Ю. В. - Формування освітньої складової фахівців із трудової підготовки в українських ВНЗ у 70-х рр. ХХ ст. (2015)
Похілько О. В. - Формування педагогічного світогляду Ю. П. Cтупака в контексті розвитку української освіти 20–70-х років ХХ століття (2015)
Брандибура І. Ю. - Аналіз стандартів професійної підготовки бакалаврів політології в системі університетської освіти Англії та Уельсу (2015)
Год Б. В. - Становлення політехнічної моделі вищої освіти в країнах Західної Європи (2015)
Єрмакова Т. С. - Формування культури здоров’я школярів у позанавчальній діяльності (на прикладі Польщі 50-х років) (2015)
Махиня Н. В. - Європейський глосарій освіти дорослих (2015)
Сбруєв М. Г. - До проблеми формування професійної громади університетських адміністраторів наукових досліджень: аналіз американського досвіду (2015)
Шаповалова О. В. - Порівняльний аналіз особливостей управління якістю освітніх послуг в Україні та Великій Британії (2015)
Аріщенко А. С. - Проблема інклюзивного навчання у вітчизняному педагогічному дискурсі (2015)
Бикова М. М. - Професійне самовизначення особистості як спосіб її самореалізації (2015)
Бойчук Ю. Д. - Педагогічні умови розвитку культури здоров᾽я студентів в освітньому середовищі вищого навчального закладу, Авдєєнко І. М., Турчинов А. В. (2015)
Булатова Л. О. - Проблема творчої самореалізації особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Булах А. В. - Модель формування підприємницької компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю (2015)
Бутенко В. Г. - Валеологічна культура вихователя ДНЗ як організаційно-педагогічна умова формування здоров’язбережувальної компетентності старших дошкільників (2015)
Васильєва-Халатникова М. О. - Рівні професіоналізму викладача вищого навчального закладу (2015)
Вертель А. В. - Психоаналітична традиція та педагогіка: філософсько-психологічний аналіз (2015)
Гаврило О. І. - Проблеми екологічного виховання студентів спеціальності "Дошкільна освіта" (2015)
Гаврилюк О. Г. - Інноваційні технології навчання студентів у ВНЗ (2015)
Грабовий А. К. - Формування прогностичної діяльності учнів у процесі вивчення хімії в загальноосвітніх навчальних закладах (2015)
Гук І. П. - Теоретичні аспекти самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності студентів (2015)
Гулей О. В. - Особливості самореалізації творчого потенціалу художньо обдарованих учнів, Никифоров А. М. (2015)
Заярна В. С. - Сфера неформальної освіти як засіб самореалізації особистості впродовж життя: європейський вимір (2015)
Іваницький Д. В. - Хортинг на Львівщині: розвиток у контексті козацьких традицій та викликів сьогодення (2015)
Ключко В. В. - Філософські засади ритміки Еміля Жак-Далькроза (2015)
Kobchenko I. - Problems of listening comprehension at English lessons at school (2015)
Кондратюк С. М. - Психічне здоров’я молодших школярів як умова подолання труднощів у навчанні (2015)
Краєва М. В. - Проблеми організації клубної роботи у вітчизняній педагогічній теорії та практиці (1917–1932 рр.) (2015)
Крива В. С. - Емоційна стійкість як елемент формування музично-виконавських здібностей музикантів-інструменталістів (2015)
Крівшенко Л. М. - Опанування молодшими школярами вмінням аналізу тексту на уроках літературного читання в евристичному навчанні (2015)
Кушніров М. О. - Методичні погляди на формування в учнів лінгвосоціокультурної компетентності та компетентності в читанні (2015)
Кушнірова Л. В. - Рекомендації В. І. Масальського щодо добору вправ із правопису (до проблеми витоків сучасних підходів до навчання орфографії) (2015)
Лянной Ю. О. - Професійна підготовка майбутніх магістрів з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах: поняттєво-термінологічний аспект, Кукса Н. В. (2015)
Ляпунова В. А. - Толерантність як умова професійної самореалізації майбутнього педагога (2015)
Лях М. В. - Боротьба самбо як засіб фізичної самореалізації студентів, Хоменко С. В. (2015)
Матвійчук К. О. - Музична пам’ять та шляхи її вдосконалення (2015)
Мільчевська Г. С. - Роль педагогів-вихователів у процесі самореалізації старших підлітків в умовах дитячого закладу оздоровлення й відпочинку (2015)
Міхєєв А. О. - Вивчення рівня особистісної адаптації учнів 7-х класів середньої загальноосвітньої школи, Міхєєва Г. В. (2015)
Мосін Д. І. - Використання психічних процесів в аспекті гітарного мистецтва (2015)
Павленко І. О. - Методика визначення рівня задоволення обраною професією майбутніх учителів природничих спеціальностей (2015)
Парфентьєва І. П. - Педагогічно-творча діяльність Артемія Веделя у вокальних класах Харківського колегіуму наприкінці XVIII століття (2015)
Пасічник Н. О. - Формування творчого потенціалу молодшого школяра через зміцнення зв’язків між образним і понятійним мисленням (2015)
Плохута Т. М. - Евристичні запитання як основа критичного мислення (2015)
Проценко І. І. - Імідж вузу як складова системи освіти (2015)
Прошкін В. В. - Застосування системи формування готовності майбутніх учителів математики до роботи в класах гуманітарного профілю, Панішева О. В. (2015)
Сидоренко О. Р. - Здоров’язбережувальні технології у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп (2015)
Скоробагатська О. І. - Основні тенденції розвитку екологічної психології (2015)
Сливка Л. В. - Створення здоров’язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу як умова забезпечення евристичної освіти (2015)
Сопотницька О. В. - Результати моніторингу та перспективи вдосконалення готовності майбутніх учителів фізичної культури до тренерської діяльності з ігрових видів спорту (2015)
Стадник Г. А. - Самоставлення як фактор самореалізації професійно-творчого потенціалу майбутніх практичних психологів (2015)
Харькова Є. Д. - Роль навчально-пізнавальної евристичної діяльності в навчально-виховному процесі початкової школи (2015)
Щербакова І. М. - Духовний потенціал сімейного виховання (2015)
Слово до читача (2008)
Зражевська Н. І. - Ідеологічні та ціннісні контексти медіа в теоріях комунікацій (2008)
Чекмишев О. В. - Розвиток теорії моніторингових досліджень в Україні та світі, Ярошенко Л. А. (2008)
Бутиріна М. В. - Механізм стереотипотворення у мас-медіа (2008)
Корнєєв В. М. - Перспективи дослідження медіаформату (2008)
Порфімович О. Л. - Віртуальний криміналітет: від хакера до терориста (портрет явища) (2008)
Ковалевська А. В. - Структурна модель текстової сугестивності (на матеріалі рекламних слоганів і замовлянь) (2008)
Іванов В. Ф. - Визначення масової комунікації (2008)
Корнєєв В. М. - Євроінтеграція очима студентів Інституту журналістики, Скотникова Т. В. (2008)
Виговський М. Ю. - Становлення періодичних видань Харкова 1920-х років як фактор реалізації політики коренізації, Шпакович К. В. (2013)
Гайдай В. В. - Розстановка політичних сил Польщі на момент становлення Другої Речі Посполитої та в перші роки її існування (1918-1920) (2013)
Драпушко Н. А. - Проблеми та тенденції суспільно-політичного життя Автономної Республіки Крим (1991-2012) (2013)
Костенко С. В. - Громадська організація селянства доби української революції (2013)
Малежик Д. І. - Державницька діяльність української творчої інтелігенції в повоєнний період (1945-1953 рр.) (2013)
Прохоренко О. - Сутність політичної культури та її значення у становленні громадянського суспільства в Україні, Фролова Ю. (2013)
Свинціцька І. Ю. - Історичні обставини зародження масонських організацій в Україні (2013)
Тонких С. В. - Утворення та діяльність Народного Комісаріату Внутрішніх Справ України в 1917-1919 рр. (2013)
Федоренко Я. А. - Розвиток фермерства в Україні в процесі суспільно-політичних трансформацій початку ХХІ ст. (2013)
Бойко Г. Д. - Проблеми забезпечення життя і умов праці науково-педагогічної інтелігенції Української РСР у другій половині 50-х – першій половині 60-х рр. ХХ ст. (2013)
Вахонєєв В. В. - Повсякденне життя киян у 1918 році, Стичинський І. В. (2013)
Грибан О. Г. - Діяльність Російського товариства Червоного Хреста в українських губерніях в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Котвицький В. - 1-й етап колективізації під час "воєнного комунізму" в Україні (2013)
Тицький С. І. - Бюрократичий сектор промисловості міста Києва 1900-1904 років (2013)
Черніговець Н. М. - Зміни соціальних настроїв в іммігрантських колективах: причини, тенденції, перешкоди (2013)
Алєксєєв С. Ю. - Документи Крайового управління архівів, бібліотек та музеїв як джерело з історії дослідження музейних установ на території Рейхскомісаріату Україна у 1942-1943 рр. (2013)
Берендєєва О. В. - Діяльність аграристських і комуністичних партій країн Центрально-Східної Європи на початку ХХ ст.: архівні джерела (2013)
Близнюк Р. - Вища аграрна освіта України в другій половині ХХ століття в сучасній українській історіографії (2013)
Козир В. В. - Діяльність товариства "Геть неписьменність" у історіографічній традиції (2013)
Мотрич Р. Г. - Радянська історіографічна традиція дослідження історії національних меншин України у міжвоєнну добу (2013)
Приходько М. М. - Методологічні засади дослідження зовнішньої політики уряду Скоропадського (2013)
Барбара Л. А. - Ідеологічні основи політичної діяльності Мілени Рудницької (2013)
Даниленко С. В. - Діяльність родини Дурдуківських у сфері культури (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) (2013)
Шевченко О. Т. - Характеристика суспільно-політичних поглядів М. Бакуніна та його анархо-колективізм (2013)
Дробот І. І. - Духовна освіта в Україні: сучасний стан, історія, традиції та перспективи, Вусатюк А. О. (2013)
Бесараб Л. В. - Зміни в соціальній поведінці, ціннісних орієнтаціях молоді і пошук моделей розвитку людського капіталу в Україні (1990-2000 – і роки) (2013)
Буряк С. А. - Ідейно-виховна робота викладачів історичного факультету Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького в контексті педагогічної парадигми повоєнного часу (1944-1956 рр.), Сушко О. О. (2013)
Глушук В. М. - Бойові традиції українського козацтва ХVI – XVIII ст. (2013)
Цишнатій К. О. - Підготовка кадрів для туристичної галузі в сучасній Україні (2013)
Андрєєв А. С. - Ідеологічно-пропагандистська діяльність радянських органів репатріації "переміщених осіб" на території УРСР у 1945 році: стратегія, перебіг та організаційні висновки (2013)
Гінда В. В. - Спорт в окупованій румунами Одесі 1941–1944 рр. (2013)
Ковальчук І. В. - Освітній аспект діяльності обох ОУН на Житомирщині у другій половині 1941 року (2013)
Куницький М. - Організаційно-правові форми та методи пограбування єврейської власності на теренах Райхскомісаріату "Україна" (1941 – 1944 рр.) (2013)
Мельнічук Л. В. - Особливості реалізації управлінських моделей у практиці місцевих владних інституцій Райхскомісаріату "Україна" (1941 – 1944 рр.) (2013)
Сушко О. О. - Народне ополчення липень-вересень 1941 р. участь загонів народних ополченців в обороні Києва, Мелещенко І. В. (2013)
Даниленко О. В. - Науково-технічні зв’язки УСРР з західними країнами в 1920-ті роки (2013)
Іщенко Ж. М. - Польський аспект у зовнішній політиці Наполеона (1807-1812 рр.) (2013)
Крисенко Д. С. - Суперництво США та СРСР у Афганістані (1979-1989) (сторінки історії міжнародних відносин завершального етапу "Холодної війни") (2013)
Недиба А. М. - Становище робітників країн Європи та України в 20-х рр. ХХ ст.: спроба компаративного аналізу (2013)
Охріменко О. С. - Проблема кордонів в польсько-українських стосунках на сторінках паризької "Культури" (2013)
Якименко С. В. - Підготовка земельного фонду на східних окраїнах Російської Федерації для переселенців з УРСР в період НЕПу (2013)
Бойук Я. А. - Німецькі соціально-реабілітаційні громадські обєднання в Україні (80-ті роки ХІХ - початок ХХ ст.) (2013)
Доценко В. О. - Історія діяльності в Україні Товариства з охорони здоров’я єврейського населення (2013)
Стоян Т. А. - Неформальні релігійні громади польського, німецького та єврейського населення УСРР в 20-х роках ХХ ст., Жолоб М. П. (2013)
Козлов М. М. - Ілля Муромець та Соловей розбійник (з історії протистояння язичницьких громад Східної Русі та чернігівських князів наприкінці XII ст.) (2013)
Непорожній В. А. - Слов’янознавчі студії у системі вітчизняної гуманітаристики (1990-2000-і роки) (2013)
Нікітін Ю. О. - Професійна діяльність населення міст Харківської та Полтавської губерній у другій половині ХІХ ст. (2013)
Радзієвський В. О. - Про духовні витоки культури і субкультур Русі-України (2013)
Сичевський А. - Старовіри Червоноармійського району Житомирщини в умовах державного атеїстичного режиму (1945-1961 рр.) (2013)
Теремецька Т. В. - Історичний аналіз проблеми толерантності: сучасний український та європейський досвід (2013)
Титул, зміст (2016)
Панова Т. И. - Влияние коррекции гликемии на восстановление утилизации глюкозы тканями мозга у алкоголизированных крыс, Бортникова А. К. (2016)
Бережная М. А. - К вопросу о межполушарной асимметрии лобных долей головного мозга человека (2016)
Чекман І. С. - Дослідження фармакологічних властивостей наночастинок металів та їх кон’югатів з органічними речовинами, Горчакова Н. О., Дорошенко А. М., Прискока А. О., Савченко Д. С., Сімонов П. В. (2016)
Пікас О. Б. - Особливості спектра жирних кислот ліпідів у плазмі та еритроцитах крові у хворих на казеозну пневмонію і порівняльний аналіз їх показників, Петренко В. І, Брюзгіна Т. С. (2016)
Марушко Ю .В. - Особливості перебігу хронічного гастродуоденіту у дітей на фоні дефіциту цинку, Асонов А. О. (2016)
Науменко О. М. - Розробка нових методів діагностики, лікування та профілактики захворювань вуха і верхніх дихальних шляхів, Васильєв В. М., Гомза Я. Ю. (2016)
Петренко О. В. - Комплексная оценка состояния вспомогательного аппарата глаза при травматических повреждениях (2016)
Хоменко Л. О. - Вплив навколишнього середовища на стоматологічне здоров’я дітей України, Остапко О. І., Біденко Н. В., Голубєва І. М. (2016)
Хоменко Л. О. - Вплив стану організму на стоматологічні захворювання у дітей та підлітків, Остапко О. І., Біденко Н. В., Голубєва І. М., Воєвода О. О., Дуда О. В. (2016)
Колеснікова І. П. - Загальна оцінка стану захворюваності на вакцинокеровані інфекції в Україні (1944-2014 рр.), за основними епідеміологічними критеріями, Мохорт Г. А., Колесніков М. М., Петрусевич Т. В., Зубленко О. В., Глушко-Маківська А. П., Соколовська О. О. (2016)
Соловйов С. О. - Визначення залежних від віку параметрів епідемічного процесу ротавірусної інфекції в Україні, Мохорт Г. А., Дзюблик І. В. (2016)
Кондратюк В. Є. - Увеїт та спондилоартрит – спільне та відмінне у імунній ланці патогенезу, Сидорова М. В., Бичкова Н. Г., Бейко Г. В., Бичков О. А. (2016)
Хайтович М. В. - Транспортер лікарських засобів глікопротеїн-р: клінічне значення (2016)
Яніцька Л. В. - Патогенез і шляхи корекції діабетичної ретинопатії. Огляд, Гайова Л. В., Осінська Л. Ф., Прадій Т. П. (2016)
Дудка П. Ф. - Спадкоємці госпітальєрів на сторожі здоров’я та життя (до 135-річчя служби швидкої медичної допомоги в Україні), Тарченко І. П., Добрянський Д. В., Резнікова Н. М. (2016)
Мотрич Микола Семенович (до 120 річниці від дня народження) (2016)
Дорошенко Світлана Іванівна (до 80-річного ювілею) (2016)
Самойленко В. М. - Систематизація концепцій ідентифікації міри антропізації ландшафтів, Пласкальний В. В. (2016)
Хільчевський В. К. - Оцінка гідрографічної мережі району річкового басейну Вісли (Західного Бугу та Сяну) на території України згідно типології Водної рамкової директиви ЄС, Гребінь В. В., Забокрицька М. Р. (2016)
Гопченко Є. Д. - Розрахункові характеристики річного стоку на території Закарпаття, Катинська І. В., Бурлуцька М. Е. (2016)
Гопцій М. В. - Визначення розрахункових шарів паводкового стоку на річках Українських Карпат та узагальнення їх по території (2016)
Ободовський О .Г. Почаєвець О. О. Заварзін М. А. - Оцінка зв’язків мінімального та середнього стоку води річок Українських Карпат (2016)
Пясецька С. І. - Огляд стану лавинної небезпеки протягом зимових сезонів 2003/2004 – 2012/2013 рр. у гірській частині Криму (2016)
Шерстюк Н. П. - Результати дослідження гідрохімічних процесів у воді р. Інгулець за 2014-2015 рр., Куркуріна О. С. (2016)
Іванова Н. О. - Прозорість та колір води Сасика як абіотичні компоненти його екосистеми (2016)
Затула В. І. - Термічна океанічність клімату України, Затула Н. І. (2016)
Маляренко О. С. - Ландшафтна карта як основа для моделювання регіональної екомережі у Північному Приазов’ї (2016)
Порядок падання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2016)
Гаранжа И. М. - Металлические многогранные стойки как основа для сооружений городской инфраструктуры, Танасогло А. В., Лозинский Э. А., Гаранжа С. В. (2016)
Мущанов В. Ф. - Учет совместной работы тонколистовой мембраны с подкрепляющими элементами стабилизирующей системы, Шпиньков В. А. (2016)
Зубенко А. В. - Модельные испытания вертикальных цилиндрических резервуаров и верификация численных исследований, Дроздов А. А. (2016)
Бондарев А. Б. - Методика определения монтажного напряжённо-деформированного состояния большепролетных шарнирно-стержневых металлических покрытий (2016)
Мельник Т. - Ідентифікатори фінансових дисбалансів, Касянок К. (2016)
Коровайченко Н. - Антикризова зовнішньоторговельна політика України (2016)
Пугачевська К. - Імпортозалежність внутрішнього ринку України (2016)
Ковінько О. - Зовнішньоекономічна діяльність аграрних підприємств (2016)
Михайличенко К. - Державна політика у сфері торговельного мореплавства (2016)
Ткачук Т. - Міжнародні франчайзингові туристичні мережі (2016)
Макогон В. - Система управління державним боргом в умовах економічних перетворень (2016)
Котляр В. - Моделювання поведінки інвесторів на фінансовому ринку, Смирнова О. (2016)
Гербст О. - Міжнародний досвід здійснення операцій РЕПО (2016)
Пономаренко Г. О. - Сутність та особливості адміністративно-політичної діяльності як об’єкта державного управління (2008)
Гетьман І. В. - Правове спілкування: визначення і специфічні ознаки (2008)
Войціховський А. В. - Основні принципи здійснення миротворчої діяльності (2008)
Шахман Н. В. - Права і свободи осіб з психічними розладами (2008)
Супрун В. М. - Інформаційний суверенітет у системі суміжних юридичних категорій (2008)
Галунько В. В. - Правовий режим власності в Україні (2008)
Городнича Л. С. - Щодо поняття юридичної еліти (2008)
Логвиненко О. І. - Сучасні стандарти дотримання прав людини в правоохоронній діяльності (2008)
Слатвицька А. В. - Деякі аспекти процедури міжнародного захисту прав жінок на звернення (2008)
Третьякова М. В. - Відшкодування шкоди, завданої особі незаконними діями правоохоронних органів, як прояв забезпечення прав та свобод людини (2008)
Адамчук І. Г. - Радянсько-румунський територіальний спір у роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. та його попереднє врегулювання (2008)
Дмитренко О. В. - Суверенітет як провідна ознака державної влади (за матеріалами досліджень Ф. В. Тарановського) (2008)
Благовісний С. Г. - Спроби визначення компетенції вищої виконавчої влади у конституційних актах УНР: цікавий досвід чи важка спадщина? (2008)
Пашнєва В. А. - Основні аспекти концепції правової держави у працях академіка М. І. Палієнка (2008)
Волобуєв А. Ф. - Тактичні операції при розслідуванні злочинів, учинених організованими групами, Проценко М. В. (2008)
Шинкарьов Ю. В. - Застосування зарубіжного досвіду для удосконалення правової регламентації кримінального покарання у вигляді арешту в Україні (2008)
Литвинов О. М. - Розкриття злочинів у системі соціально-правового механізму протидії злочинності (2008)
Польщиков В. В. - Про методику встановлення підозрюваного при розслідуванні вбивств минулих років (2008)
Кундеус В. Г. - Щодо визначення поняття "військовополонені" у злочині, передбаченому ст. 438 КК України (2008)
Кузьмінова В. Ю. - Рішення слідчого про притягнення особи як обвинуваченого (2008)
Юркова Г. В. - Теоретичні та прикладні засади проведення огляду місця події у слідчій практиці (2008)
Щербаковський С. М. - Оперативно-розшукова інформація як підстава прийняття рішень у кримінальній справі про незаконний обіг наркотиків (2008)
Храмцов О. М. - Кримінально-правова характеристика примусу та примушування (2008)
Лантінов Я. О. - Кримінально-правова характеристика предмета злочину – порушення порядку заняття фінансовою діяльністю (за ч. 2 ст. 202 КК України), Шевченко Г. В. (2008)
Яременко А. О. - Деякі питання попередження та припинення паніки під час масових заходів (2008)
Гармаш Д. О. - Характеристика ознак об’єктивної сторони у складі порушень порядку здійснення операцій з металобрухтом (2008)
Янченко І. М. - Умови та підстави застосування заходів кримінально-процесуального примусу в кримінальному судочинстві України (2008)
Красноборов О. В. - Повноваження Державної судової адміністрації України: питання сьогодення (2008)
Акімов В. В. - Зустрічна звірка: організаційно-правові засади (2008)
Вапнярчук Н. М. - Щодо визначення правового статусу державних службовців (2008)
Куліш А. М. - Договірна взаємодія правоохоронних органів (2008)
Єсіна О. В. - Місцеві податки і збори: стан та передумови правового регулювання в Україні (2008)
Момот В. М. - Теоретичні аспекти визначення податкової системи (2008)
Фокша Л. В. - Бюджет місцевого самоврядування як фінансово-правова категорія (2008)
Гриценко І. С. - До питання про становлення концепції системи суб’єктів публічного управління у теорії адміністративного права на початку ХХ ст. (2008)
Панова І. В. - Деякі проблеми реалізації права громадян на доступ до інформації (2008)
Сирота Д. І. - Види кореспондуючих прав і обов’язків громадянина та працівника міліції (2008)
Небеський Ю. С. - Роль Державної автомобільної інспекції у забезпеченні безпеки громадян України (2008)
Савенко Н. В. - Місце об’єктів незавершеного будівництва у приватизаційних відносинах (2008)
Мороз О. В. - Співвідношення актів цивільного законодавства та договору (2008)
Михайлов С. В. - Щодо правової кваліфікації інформованої згоди пацієнта на медичне втручання (2008)
Зазуляк І. І. - Співвідношення істотних умов договору з іншими договірними умовами (2008)
Горлов А. В. - Становлення заповідальних розпоряджень у римському приватному праві України (2008)
Алямкін В. В. - Укладення договору поставки (2008)
Грекова М. М. - Характеристика правової природи впливу міжнародних трудових стандартів на національне законодавство (2008)
Величко Л. Ю. - Окремі питання розірвання трудового договору у випадку змін в організації виробництва і праці (2008)
Бригадир І. В. - Роль цивільно-правової відповідальності в забезпеченні екологічної безпеки автомобільного транспорту (2008)
Височина О. В. - Трудова функція та аспекти її актуальності (2008)
Дідковська Т. О. - Диференціація пенсійного забезпечення стосовно працівників, що працюють на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці (2008)
Ізбаш К. С. - Кадрова політика в органах досудового слідства МВС України: сутність та загальна характеристика (2008)
Ізуїта П. О. - Право на охорону праці як складова права на працю та одне з невід’ємних прав людини і громадянина (2008)
Бугайчук К. Л. - Форми організації навчального процесу за дистанційною формою навчання (2008)
Музичук О. М. - Удосконалення кадрової роботи із вивчення матеріально-побутового стану та морально-психологічного клімату у родинах працівників та курсантів ОВС (2008)
Горошко О. І. - Правові основи функціонування Інтернету в Україні (2008)
Греченко В. А. - Апологія Сталіна і сталінізму (нотатки з приводу двотомника Юрія Ємельянова "Сталін") (2008)
На книжкову полицю (2008)
Новини наукового життя (2008)
Наші автори (2008)
Содержание (2016)
Espinar-Escalona E. - Применение сегментарных дуг: метод ортодонтического лечения тяжелого III класса, осложненного открытым прикусом, Barrera-Mora J. M., Llamas-Carreras J. M., Ruiz-Navarrob M. B. (2016)
Derek M. - Эволюция гибких элайнеров для лечения ортодонтического рецидива и незначительной скученности зубов (2016)
Parikakis K. A. - Анализ использования сменного анкоража в технике прямой дуги при помощи VTO по методу Ricketts, Moberg S., Hellsing E. (2016)
Bowman С. J. - Креативное лечение с помощью капп (часть 1), Celenza F., Sparaga J., Moschos А., Ojima K., Cheng-I Lin J. (2016)
Круглый стол (2016)
Закалата Т. Р. - Оценка клинических результатов лечения трансверзальных аномалий с использованием LM-активаторов (2016)
Кульгинський Е. А. - Этапы изготовления и конструктивные особенности модифицированного аппарата Tвин-Блок (Twin-Block, William Clark’s Twin Block) при лечении ІІ класса ІІ подкласса по Энглю (дистальной окклюзии) с ретрузией верхних резцов, Яковчук В. П., Трефилова О. А. (2016)
План ортодонтических мероприятий на 3-4 кв. 2016г (2016)
Ортодонтические эластики (2016)
Курапов С. В. - Математическая модель проведения соединений в области BGA компонент, Чеченя В. С. (2016)
Пиза Д. М. - Метод формирования классифицированной обучающей выборки для автокомпенсатора помех при время-пространственной фильтрации сигналов, Лаврентьев В. Н., Семeнов Д. С. (2016)
Шергин В. Л. - Cвязь между параметрами самоподобия, устойчивости и долгосрочной зависимости приращений фрактального движения Леви (2016)
Бодянський Є. В. - Послідовне нечітке кластерування на основі нейро-фаззі підходу, Дейнеко А. О., Куценко Я. В. (2016)
Гороховатский В. А. - Структурное распознавание изображений с применением моделей интеллектуальной обработки и самоорганизации признаков, Гороховатский А. В., Берестовский А. Е. (2016)
Субботин С. А. - Построение полностью определенных нейро-нечетких сетей с регулярным разбиением пространства признаков на основе выборок большого объема (2016)
Бісікало О. В. - Застосування методу синтаксичного аналізу речень для визначення ключових слів україномовного тексту, Висоцька В. А. (2016)
Ковнир А. Э. - Увеличение достоверности восстановления расфокусированных изображений за счет исправления ошибки округления, Степаненко К. Э., Ильяшенко М. Б (2016)
Литвин В. В. - Математичне та програмне забезпечення подання відеоконтенту для осіб з вадами зору, Демчук А. Б., Оборська О. В. (2016)
Фауре Э. В. - Комбинированное факториальное кодирование и его свойства, Швыдкий В. В., Щерба В. А. (2016)
Федушко С. С. - Розроблення системи верифікації соціально-демографічних даних учасника віртуальної спільноти (2016)
Авдєєв В. В. - Точність і запас стійкості системи стабілізації обертального руху ракети (2016)
Мамедов К. Ш. - Понятия субоптимистического и субпессимистического решений и построение их в интервальной задаче булевого программирования, Мамедова А. Г. (2016)
Большаков В. И. - Открытие филиала кафедры СДМ на ООО "Армада" и ООО "Агротек", Хмара Л. А. (2011)
Хмара Л. А. - Определение сил сопротивления внедрению в грунт клиньев различной конфигурации (2011)
Хмара Л. А. - Исследование процессов взаимодействия с грунтом клиновидных рабочих органов с боковыми уступами (2011)
Хмара Л. А. - Внедрение в грунт клиновидных рабочих органов конусного типа с боковыми уступам, Шатов С. В. (2011)
Хмара Л. А. - Аналітичне визначення об’єму призми волочіння трисекційних бульдозерних відвалів в накопичувальному режимі роботи, Дерев’янчук М. І., Крекнін К. А. (2011)
Кириченко И. Г. - Определение диапазона статических нагрузок на колеса полуприцепного скрепера ДЗ-87-1 в зависимости от положения сцепного устройства, Кулешова М. Ф., Щербак О. В., Кожохарь Е. В. (2011)
Кириченко И. Г. - Аппроксимация максимальних загрузок на ходовое оборудование при одновременном варьировании начальной скорости внедрения ковша в грунт и жест кости шин на ЗТМ, Кулешова М. Ф., Щербак О. В. (2011)
Хмара Л. А. - Математическое моделирование традиционного и композиционного бульдозерного рабочего оборудования методом конечных элементов, Талалай В. А., Гринюк В. А. (2011)
Хмара Л. А. - Испытания бульдозера с системой аккумулирования энергии, Холодов А. П. (2011)
Хмара Л. А. - Экспериментальные исследования гидроаккумулирующей системы, Холодов А. П., Ярыжко А. В. (2011)
Кравець С. В. - Сили і параметри фрезерного робочого органа для розробки грунту у водному середовищі, Романовський О. Л., Кирикович В. Д., Нечидюк А. А. (2011)
Хожило М. Е. - Експериментальне дослідження процесу взаємодії різально-метального робочого органа з грунтом (2011)
Голубченко О. І. - Багатофакторні експериментальні дослідження процесу копання грунта різально-метальним робочим органом, Хожило М. Е. (2011)
Хмара Л. А. - Аналитическое сопровождение технологии организации строительного производства, Кононов С. И. (2011)
Кононов С. И. - Комплекс мероприятий по эффективному сопровождению дорожной техники на примере автогрейдера с применением GPS мониторинга (2011)
Хмара Л. А. - Исследование кинематических параметров привода и определение производительности манипуляторного оборудования для укладки бордюрных камней, Кулик І. А., Пікуш Ю. С. (2011)
Рыжков И. В. - Алгоритмический метод компенсации погрешностей инклинометра, Садовникова А. В., Лукашук А. А. (2011)
Спильник А. Я. - Исследование конструкций задней стенки скрепера поляризационно-оптическим методом, Спильник М. А., Шломчак Г. Г. (2011)
Хмара Л. А. - Формування та оцінка ефективності телескопічного робочого обладнання одноковшевого гідравлічного екскаватора, Дахно О. О. (2011)
Хмара Л. А. - Телескопічне робоче обладнання одноковшевого гідравлічного екскаватора, Дахно О. О., Ліснічук А. Є. (2011)
Малич Н. Г. - Исследование процесса уплотнения среды вальцами катков, Удовик П. В. (2011)
Розенфельд Н. В. - Статические характеристики усилий в гидроцилиндрах автогрейдера, Иванова О. В. (2011)
Резников А. А. - Влияние положения грейдерного отвала на нагрузки, действующие в металлоконструкции основной рамы автогрейдера (2011)
Венцель Є. С. - Взаємозв’язок між коефіцієнтом протизношувальних властивостей робочих рідин та швидкістю зношування елементів гідроприводу, Орел О. В. (2011)
Ловейкін В. С. - Фізико-механічне моделювання, математичне та інформаційно-аналітичне забезпечення САПР віброударних (суттєво нелінійних) механічних систем, Човнюк Ю. В., Діктерук М. Г., Почка К. І. (2011)
Ловейкін В. С. - Обгрунтування введення модифікованого обмеження на функцію оптимального керування технічними системами, Ромасевич Ю. (2011)
Ловейкін В. С. - Динаміка спареної роботи кранових механізмів при переміщенні та опусканні вантажу, Шумілов Г. В. (2011)
Дячук М. В. - Моделирование антиблокировочной системы колеса, Петренко Д. И. (2011)
Дячук М. В. - Розробка методу автоматичного моделювання динаміки транспортних засобів (2011)
Бондаренко Л. М. - Методика визначення раціональних залежностей між радіусом колеса та радіусом закручення та шириною головки рейки, Коноваленко М. В. (2011)
Бондаренко Л. М. - Влияние вращения внутреннего или наружного кольца подшипника качения на их КПД, Терещук З. В. (2011)
Колісник М. П. - Несуча здатність тяжів із компенсаторами плавильної печі, Шевченко А. Ф., Попека Д. В (2011)
Кадильникова Т. М. - Исследование динамических характеристик рабочих органов колосниковых струнных грохотов, Криворучко А. М., Силина Н. А., Кадильников С. В. (2011)
Кадильникова Т. М. - Математическое моделирование функционально-аналогового состояния машин и механизмов, Шинковская И. Л., Заец И. П., Кадильников С. В. (2011)
Миренский И. Г. - Пути повышения качества поверхности дорог (2011)
Гаврилов И. Н. - На пути в двадцатку развитых стран Европы (2011)
Техніка кафедры СДМ ГВУЗ "ПГАСА" (2011)
Анотації (2011)
Вступ (2011)
Специальность "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные, мелиоративные машины и оборудование" (2011)
Остання сторінка (2011)
Білоскурський Р. Р. - Українська наукова школа вивчення еколого-економічного розвитку: основні течії ХХ-ХХІ ст., Голубка С. М. (2016)
Вісин В. В. - Еволюція кооперативної ідеології в Російській імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Голубка М. М. - Видавнича складова формування економічної освіти населення на західноукраїнських землях другої половини ХІХ-початку ХХ століття (2016)
Джаман М. О. - Сучасний стан інноваційного потенціалу України (2016)
Кравцова А. В. - Компетентнісний підхід до управління в сфері туристичного бізнесу (2016)
Лозовський О. М. - Оцінка та перспективи розвитку експортних можливостей олійно-жирової галузі України (2016)
Маслак О. І. - Комплексна оцінка інвестиційної привабливості країни, Таловер В. А. (2016)
Звіргзде К. І. - Інноваційний ресурс конкурентоспроможного розвитку Франції у глобальних координатах (2016)
Підлісний П. І. - Роль контейнеризації змішаних вантажних перевезень у розвитку світової торгівлі, Паткевич Н. О., Цвєтов Ю. В. (2016)
Вахович І. М. - До питання формування регіонального ринку медичного страхування (2016)
Вахович І. М. - Інформатизація як важливий чинник капіталізації економіки регіонів України, Пиріг С. О., Нужна О. А. (2016)
Влащенко Н. М. - Брендинг та просування туристської дестинації на основі транскордонного співробітництва (2016)
Ковальська Л. Л. - Роздрібна торговельна мережа: оцінка розвитку та проектування її логістичної системи (2016)
Купира М. І. - До питання соціально-економічної безпеки депресивного регіону (2016)
Міхель Р. В. - Зміни у структурі експорту та імпорту промислової продукції Львівської області в умовах дії зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (2016)
Папп В. В. - Прогнозування та планування розвитку санаторно-курортної сфери регіону, Лужанська Т. Ю., Чубірка Г. І. (2016)
Поліщук В. Г. - Концептуальна модель фінансової спроможності регіонів держави, Вахновська Н. А., Іванова І. О. (2016)
Жук О. М. - Туристичний маршрут історичним Луцьком XIX століття, Тищук І. В. (2016)
Terekhow E. - Feststellung tagebaubedingter veränderungen im funktionalen zustand und in geldwerten der böden (2016)
Іщук Л. І. - Інвестиційні чинники фінансування природоохоронної діяльності, Ніколаєва А. М., Пиріг С. О. (2016)
Щурик М. В. - До питання використання приватизованих земельних ділянок господарствами населення (2016)
Бакало Н. В. - Фінансовий менеджмент у зовнішньоекономічній діяльності, Пєсоцька М. В. (2016)
Берницька Д. І. - Проблеми розвитку підприємств в умовах фінансової та економічної нестабільності (2016)
Будяєва М. О. - Інвестиційна стратегія як основа ефективного функціонування системи забезпечення інвестиціної привабливості підприємства (2016)
Глєбова А. О. - Особливості формування корпоративної стратегії на підприємстві в умовах кризи, Голуб О. М. (2016)
Головач К. С. - Моделі оцінки ймовірності банкрутства у сільськогосподарських підприємствах та антикризовий менеджмент (2016)
Забедюк М. С. - Теоретичні засади фінансового забезпечення діяльності підприємства (2016)
Зернюк О. В. - Оцінка та напрями удосконалення конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства, Борщ К. О. (2016)
Лучникова Т. П. - Сутність використання транзитного потенціалу підприємствами залізничного транспорту (2016)
Олександренко І. В. - Управління власним капіталом підприємства (2016)
Олійник О. М. - Організаційне забезпечення контролю в системі економічної безпеки машинобудівного підприємства, Чкан А. С., Волкова О. В. (2016)
Палійчук Є. С. - Теоретичні основи підвищення ефективності підприємств організації харчування, Павлик І. В. (2016)
Поклонська Л. С. - Аналіз основних результатів діяльності підприємств машинобудівної промисловості, Доуртмес П. О. (2016)
Потапюк І. П. - Теоретичні аспекти маркетингової діяльності підприємств, Денісов В., Репало К. В., Шатравка А. А. (2016)
Пушкарчук І. М. - Капіталізація підприємств: світова практика та реалії України, Жуковська О. Р. (2016)
Теплюк М. А. - Формування підсистеми управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності на основі симбіозу теорії та практики (2016)
Амбарчян В. С. - Методика формування резервів за активними кредитними операціями банків України (2016)
Дорош В. Ю. - Наукові підходи до ідентифікації поняття "доходи місцевих бюджетів" (2016)
Євенко Т. І. - Антикризові санаційні заходи вітчизняних комерційних банків (2016)
Кічурчак М. В. - Тенденції та перспективи розвитку фіскальної децентралізації в практиці відтворення суспільних благ в Україні (2016)
Поліщук В. Г. - Фінансові аспекти активізації збалансованого розвитку будівельного бізнесу в Україні, Дунь В. В. (2016)
Стефанишин О. Б. - Визначення місця та ролі фінансового забезпечення стосовно фінансового механізму (2016)
Степанюк Н. І. - Актуальні питання взаємодії учасників бюджетного фінансування в Україні (2016)
Амбарчян М. С. - Методика обліку доходів і витрат розпорядників бюджетних коштів (2016)
Коритник Л. П. - Новації бухгалтерського обліку бюджетних установ щодо розрахунків з приводу обов’язкових платежів, Клименко О. В. (2016)
Шигун М. М. - Облікове забезпечення продажу необоротних активів, Мичак Н. О. (2016)
Карлін М. І. - Фінансові аспекти стимулювання праці викладачів вищих навчальних закладів України у післякризовий період (2016)
Полінкевич О. М. - Формування ефективних соціально-трудових відносин у підприємницькій системі (2016)
Рудь Н. Т. - Механізм активізації діяльності персоналу підприємств, Марчук О. І. (2016)
Сакун Л. М. - Використання методології IDEF в процесі підбору персоналу підприємства, Шаповалова М. А. (2016)
Чернушкіна О. О. - Мотивація як чинник підвищення продуктивності виробництва (2016)
Шкодіна О. С. - Керівник – лідер: джерело конкурентних переваг у бізнесі, Докторук Є. В. (2016)
Шевчук І. В. - Роль бізнес-етики в управлінні персоналом, Бодак В. І. (2016)
Шубалий О. М. - Соціальний діалог як механізм активного регулювання соціально-трудових відносин, Назарук О. В. (2016)
Яценко К. О. - Бізнес-коучинг як інструмент формування стратегічних компетенцій персоналу підприємства, Фастівець Д. С. (2016)
Sytnik Yu. - Heavy metals in organs and tissues of sterlet (Acipenser ruthenus L.) in the Dnieper-Bug estuary, Pilipenko Yu., Shevchenko P., Plugatarev V., Kolesnyk N., Simon M., Melnyk A., Dorofey N. (2016)
Григоренко Т. В. - Вплив різних добрив на формування гідрохімічного режиму вирощувальних ставів, Колос О. М., Савенко Н. М., Михайленко Н. Г. (2016)
Грициняк І. І. - Біологічна роль та токсична дія молібдену у гідроекосистемах (огляд), Янович Д. О., Швець Т. М. (2016)
Диденко А. В. - Промысловый лов рыбы во внутренних водоемах Германии (обзор), Христенко Д. С., Котовская А. А. (2016)
Трохимець В. М. - Сукцесія угруповань літорального зоопланктону Бакшалинського водосховища (2016)
Грициняк І. І. - Історичні аспекти рибогосподарського використання галицького коропа (огляд), Гурбик В. В. (2016)
Черепнін В. О. - Прояв ефекту кріоселекції у нащадків коропа, отриманих від дефростованої суспензії сперми з модифікованими кріозахисними розчинами (2016)
Опалинський Ю. А. - Ефективність застосування розторопші плямистої (Silybum marianum) для коректування інтенсивності окисних процесів у коропа за умов навантаження свинцем, Віщур О. І. (2016)
Сисолятін С. В. - Ліпідний склад тканин лускатого коропа (Cyprinus carpio L.) за умов штучного вуглекислотного гіпобіозу (2016)
Симон М. Ю. - Особливості травлення осетрових видів риб (Acipenseridae) (огляд) (2016)
Грициняку Ігорю Івановичу — 60 (2016)
Третяку Олександру Михайловичу — 60 (2016)
Титул, зміст (2014)
Tustanovskaya L. - Investigation of Modern Movements in Geosites of "Kaniv Dislocations” by utilizing GIS, Grytsenko V. (2014)
Хамайко Н. В. - Бурштин з археологічних розкопок Київського Подолу 2008 р., Колтовой М. О., Журухіна О. Ю. (2014)
Попова Л. В. - Судьбы мамонтовой фауны и феномен Черной королевы (2014)
Нестерук Ю. - Раритетне флористичне різноманіття Чорногори (Українські Східні Карпати): історія досліджень, сучасний стан, охорона (2014)
Фесенко Г. В. - Назви родів у вітчизняному іменуванні птахів світу. Негоробині. Частина 2 (2014)
Геряк Ю. М. - Еколого-фауністичний огляд нолід (Nolidae, Noctuoidea, Lepidoptera) фауни України, Жаков О. В., Костюк І. Ю., Сергієнко В. М. (2014)
Zagorodniuk I. - Golden Jackal (Canis aureus) in Ukraine: Modern Expansion and Status of Species (2014)
Selyunina Z. - Eurasian Beaver (Castor fiber; Mammalia) in the Black Sea Biosphere Reserve, Plyusch S. (2014)
Гузь Г. В. - Распространение Arrhenatherum elatius и Elytrigia elongata (Poaceae) на территории Стрельцовской степи (2014)
Сиплива Н. О. - Інвентаризаційні дослідження парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Вінниччини (2014)
Домашлінець В. Г. - Підсумки 11-ї наради Конференції Сторін Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (Кіто, Еквадор, 4–9 листопада 2014 року) (2014)
Правила для авторів (2014)
Титул, зміст (2015)
Коржик В. - Травертини буковинського правобережного Подністер’я: нові погляди на поширення і генезис (2015)
Manyuk V. V. - Objects of Geological Heritage in the Kirovohrad Region as Basis for Geotourism Development (2015)
Мацуй В. М. - Наземно-болотный этап фоссилизации растительных смол (2015)
Kovalchuk О. М. - New Data on Morphology, Taxonomy and Palaeoecology of Bony Fishes from the Middle-Late Miocene of Mykhailivka locality (Southern Ukraine) (2015)
Фесенко Г. В. - Назви родів у вітчизняному іменуванні птахів світу. Ряд Горобцеподібні (Passeriformes). Частина 1 (2015)
Боровик Л. - Про необхідність охорони ділянки крейдяного степу на півночі Луганської області, Сова Т. (2015)
Василюк О. В. - Як українські заказники стали "заповідними" (2015)
Попова О. М. - Аналіз дендрофлори парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва "Міський сад" (м. Ізмаїл, Одеська область), Абрашкіна І. В. (2015)
Попович С. Ю. - Рекогносцирувальне виділення функціональних зон проектованого Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника) (2015)
Загороднюк І. - Найдавніші колекційні зразки Ellobius talpinus (Rodentia) у природничих музеях України: розвідки з історії колекцій, Коробченко М., Підгайний М. (2015)
Шевченко С. М. - Фондова колекція Музею лісових звірів і птахів ім. професора О. О. Салганського (Київ), Тищенко В. М., Давиденко І. В. (2015)
Протопопова В. - Український ботанік Любов Крицька (1941–2015), Ільїнська А., Федорончук М., Мосякін С., Шевера М., Шиян Н., Любінська Л. (2015)
Рибніков С. - Висоти, народжені у глибинах: пам’яті Валентина Красилова (2015)
Червоненко О. В. - Сьогодення та перспективи природничих музеїв як наукових і освітніх закладів в Україні (2015)
Правила для авторів (2015)
Братерська-Дронь М. Т. - Проблема безсмертя у філософії вчених-космістів (2016)
Bataeva K. V. - Social digital hermeneutics of cyber-texts (2016)
Проценко О. П. - Деловое общение как предмет философско-этического знания (2016)
Романов А. А. - Г.-Г. Гадамер: переживания как предмет философской рефлексии (2016)
Ергеева Е. И. - Повседневность как претворение быта в бытие в философском наследии В. В. Розанова (2016)
Тарасюк Л. С. - Андрогінізм та феномен трансценденції (2016)
Лазарева М. Л. - Технологічна сингулярність: переваги, проблеми, прогнози (2016)
Маркозова О. О. - Зміна агентів та технологій фреймування успіху особистості в інформаційному суспільстві: від масовізації до індивідуалізації (2016)
Чорна Л. В. - Революція як спроба втілення суспільного ідеалу (2016)
Васильєва Л. А. - Публічність як атрибут сучасного міжкультурного простору (2016)
Баканова А. Ф. - Общие принципы построения процесса развития самоорганизующихся систем, Друзь В. А., Пугач Я. И. (2016)
Садиков Г. Н. - Безопасность жизнедеятельности – религия XXI века (2016)
Копылов В. А. - To be or not to be: реформа системы преподавания иностранных языков в вузе глазами студентов, Колотова Л. В., Лобанова Л. А. (2016)
Summary (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Відомості про авторів (2016)
Содержание (2016)
Bowman С. J. - Креативное лечение с помощью капп, Celenza F., Sparaga J., Moschos А., Ojima K., Cheng-I Lin J. (2016)
Huang S. - Травматическая потеря центрального резца верхней челюсти - лечение с безэкстракционной ортодонтией, Kang T., Duan Yinzhong (2016)
Eman A. - Форма и размеры турецкого седла у представителей скелетных форм I, II и III классов в саудовской аравии (2016)
Derek M. - Антивозрастная медицина и применение ортодонтических аппаратов при терапевтическом лечении: междисциплинарный подход, Belfor T. (2016)
План ортодонтических мероприятий на 3-4 кв. 2016 г (2016)
Сепараторы (2016)
Ретенція. Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України "Про затверд- ження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при ортодонтичній ретенції”. Короткий опис проблеми. Актуальність для України (2016)
Круглый стол (2016)
Кривчикова С. А. - Не могу или не хочу? (2016)
Кульгинський Е. А. - Лабораторные этапы изготовления аппарата для лечения глубокого прикуса и дистализации моляров верхней челюсти с кнопкой nance и накусочной площадкой во фронтальном участке, Яковчук В. П., Трефилова О. А. (2016)
Marvin L. H. - Привычка выталкивания языка у детей дошкольного возраста, Laurence M. H., Logan W. B., James L. C. (2016)
Марчишин С. М. - Дослідження анатомічної будови надземних органів рrimula juliae kusn, Сініченко А. В., Сіра Л. М. (2016)
Кудрик Б. Т. - Розробка складу та технології капсу­льованого лікарського препара­ту на основі перги та меду порошкоподібного, Тихонов О. І., Шпичак О. С. (2016)
Давидович С. І. - Визначення сертиндолу в крові методом флуоресцентної спектроскопії, Галькевич І. Й., Шамлян О. В. (2016)
Труш Г. С. - Визначення рисперидону в біологічному матеріалі методом ультраефективної рідинної хроматографії, Галькевич І. Й. (2016)
Денис А. І. - Порівняльні дослідження асортименту лікарських засобів на основі рослинної сировини, представленого на фармацевтичних ринках України та Польщі, Іванова А. В., Грошовий Т. А. (2016)
Кривов’яз О. В. - Експертна оцінка лікарських засобів групи s01e "протиглаукомні препарати та міотики" (2016)
Грицик А. Р. - Одержання і дослідження властивостей екстрактів вербени лікарської, Посацька Н. М., Клименко А. О. (2016)
Карбовський В. Л. - Експериментальне дослідження підгострої токсичності препарату "дермабін", Шевчук І. А., Куркіна О. В., Маковська Т. Є. (2016)
Штриголь С. Ю. - Психотропні властивості потенційного антиконвульсанта 1-(4-метоксифеніл)-5-(2-|4-(4-метоксифеніл)піперазин-1-іл|-2-оксоетил)-1,5-дигідро-4h-піразоло|3,4-d|піридин-4-ону|, Каврайський Д. П., Штриголь Д. В. (2016)
Lynda O. S. - Intensity of oxidative processes in a rat’s organism, damaged by tetrachloromethane after using lancifolia hosta leaves tincture, Ivanusa I. B., Fira L. S., Lykhatskyi P. H. (2016)
Вісич С. Ю. - Комплексні дослідження еквівалентності in vitro капсул мельдонію, Доровський О. В., Фетісова О. Г., Андрюкова Л. М. (2016)
Кайдалова А. В. - Науково-теоретичне обґрунтування методологічного концепту побудови системи якості вищої фармацевтичної освіти, Посилкіна О. В. (2016)
Яворська Л. П. - Фармацевти, уродженціТернопільщини, на еміграції (2016)
Покотило О. О. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Грошовий Т. А. (2016)
Демчук М. Б. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Чубка М. Б., Вронська Л. В., Грошовий Т. А. (2016)
До 80-річчя видатного вченого, педагога та громадського діяча (2016)
Gryzun L. E. - Computer models for polygonal numbers investigation and their use in mathematical education (2016)
Безвін Ю. Г. - Психолого-педагогічні передумови формування соціокультурної компетентності в майбутніх викладачів англійської мови (2015)
Subbotin І. - Algorithms and elementary functions: two sides of the same fundamental notion, Bilotskii N. (2016)
Білик В. Г. - Про педагогічний моніторинг рівнів сформованості готовності майбутніх учителів до здоров’яформувальної діяльності в початковій школі (2015)
Voskoglou M. Gr. - Fuzzy numbers as an assessment tool in the apos/ace instructional treatment for mathematics (2016)
Бойченко М. А. - Інноваційна модель управління талантами у вищому навчальному закладі (2015)
Білоусова Л. І. - Візуалізація навчального матеріалу з використанням технології скрайбінг у професійній діяльності вчителя, Житєньова Н. В. (2016)
Гончаренко В. І. - Управлінська діяльність тренера висококваліфікованих жіночих команд із хокею на траві в змагальному процесі, Гончаренко О. М. (2015)
Горбачев В. И. - Закономерности проектирования учебных математических теорий в методологии теоретического типа мышления (2016)
Грицай Н. Б. - Практико-орієнтовані технології методичної підготовки майбутніх учителів біології (2015)
Іванова К. Ю. - До питання інтеграції математичної та методико-математичної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2016)
Дерека Т. Г. - Особливості формування акмеологічної компетентності фахівців фізичного виховання в процесі науково-дослідної роботи (2015)
Кліндухова В. М. - Про деякі ймовірнісні конструктивні задачі у курсі вищої математики студентів-судноводіїв, Сушко О. С. (2016)
Довгий О. В. - До питання формування правової культури курсантів льотних навчальних закладів (2015)
Ковалевская Э. И. - Модульный метод преподавания математики в аграрном техническом университете, Кветко О. М., Рыкова О. В. (2016)
Дубініна О. В. - Педагогічні умови навчання майбутніх робітників у центрах професійно-технічної освіти (2015)
Купцов М. І. - Аспекти застосування методу перетворюючої матриці, Яблочніков С. Л. (2016)
Єфремова Г. Л. - Соціально-педагогічний супровід як провідна умова розвитку професійної адаптивності соціальних педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Мовчан С. М. - Інтегрований підхід у проектному навчанні алгебри учнів основної школи (2016)
Жданова-Неділько О. Г. - Дослідження динаміки навчальної взаємодії викладача та студента у процесі вивчення педагогічних дисциплін (2015)
Одінцова О. О. - Особливості створення математичних моделей задач, що вивчаються в лінійному програмуванні (2016)
Жихорська О. В. - Реалізація моделі формування професійної компетентності навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу в умовах інтеграції формальної, неформальної та інформальної освіти (2015)
Пухно С. В. - Особливості проходження адаптації першокурсників ВНЗ як чинник формування системи професійних Знань (2016)
Кабусь Н. Д. - Компетентнісно-креативний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери (2015)
Семеніхіна О. В. - Побудова геометричних місць точок з використанням програм динамічної Математики, Друшляк М. Г. (2016)
Карапузова І. В. - Вимоги до здійснення педагогічної підтримки майбутніх учителів у процесі навчання (2015)
Семерня О. М. - Формування методичних компетентностей майбутніх учителів на різних кваліфікаційних рівнях обізнаності з методики навчання фізики (2016)
Коробова Ю. В. - Процесуальний аспект змісту навчання мовленнєвої адаптації майбутніх учителів англійської мови (2015)
Сільвейстр А. М. - Використання елементів курсу теоретичної фізики для формування природничо-наукових знань у майбутніх учителів хімії і біології (2016)
Костащук О. І. - Виховання професійної честі майбутніх учителів у процесі навчання (2015)
Тінькова Д. С. - Формування дослідницьких компетентностей учнів ПТНЗ на уроках математики (2016)
Мирончук Н. М. - Цілі професійної діяльності в системі життєво важливих перспектив студентів магістратури (2015)
Трунова О. В. - Застосування апарату теорії неперервних Марківських ланцюгів при визначенні зміни станів виробничих систем (2016)
Нікула Н. В. - Стан сформованості методичної культури майбутніх учителів початкових класів (2015)
Петренко М. Б. - Формування концертмейстерських інтерпретаційних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва з позицій герменевтичного підходу (2015)
Плачинда Т. С. - Фізичне виховання як складова професійної підготовки авіафахівців (2015)
Прус Н. О. - Позитивний імідж викладача іноземної мови – запорука професійного успіху (2015)
Раєвська І. М. - Обґрунтування педагогічних умов розвитку дослідницьких умінь учителів початкової школи в системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Ребрина А. А. - Лікувальна фізична культура як засіб профілактики захворювань в процесі виховання професійно-прикладної фізичної культури, Ребрина А. А. (2015)
Фенцик О. М. - Формування літературознавчої компетентності майбутніх учителів початкової школи: шляхи реалізації (2015)
Хорошуха М. Ф. - Про ефективність упровадження моделі формування предметної компетентності з основ теорії здоров’я у студентів вищих училищ фізичної культури (2015)
Шумілова І. Ф. - Критерії, показники та рівні сформованості загальнокультурної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей (2015)
Яблоков С. В. - Організація роботи з формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами інноваційних технологій (2015)
Яремака Н. С. - Акмеологічне середовище баз практик у професійній підготовці майбутніх менеджерів індустрії дозвілля (2015)
Антипін Є. Б. - Наступність у вихованні й навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в історико-педагогічному контексті кінця ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Клімчук В. А. - Проблематика соціального виховання дітей в епоху суспільних трансформацій у педагогічній спадщині С. Т. Шацького (2015)
Stremetskaya V. - Women’s prison and post-penitentiary philanthropy in the ХІХth – early ХХth century (2015)
Хемій М. В. - Дидактичні особливості змісту трудового навчання з обслуговуючих видів праці в Україні (друга половина ХХ століття) (2015)
Борхович С. М. - Категорія "цінності" в контексті сучасного наукового знання (2015)
Бурсова С. С. - Діагностика рівнів адаптації дітей до дошкільного навчального закладу (2015)
Коваленко Н. В. - Змістові лінії системи педагогічних практик (2015)
Михайличенко О. В. - Наукові дослідження за спеціальністю "Фізична культура і спорт": сучасність та перспективи (2015)
Оранюк Б. Ю. - Педагогічна модель процесу формування інформаційної культури учнів у мережевому спілкуванні (2015)
Розуменко А. О. - Використання засобів знаково-символьної наочності у процесі формування алгоритмічної культури учнів 5–6 класів (2015)
Федорова М. А. - Ретроспективний аналіз проблеми виховання моральних цінностей особистості (2015)
Цуркан Т. Г. - Шлях до успіху особистості – через проблемне навчання, Красій Н. Б. (2015)
Цуркан Т. Г. - Вплив сім’ї на виховання культури поведінки дитини, Максимчук А. Ю. (2015)
Шмалєй С. В. - Реалізація інтегративного підходу в сучасній екологічній освіті старшокласників, Щербина Т. І. (2015)
Юрченко О. М. - Зміст і структура моделі готовності вчителів початкових класів до впровадження технологій самозбереження в системі професійної діяльності (2015)
Гуріна В. О. - Витоки становлення й розвитку ідеї мистецької освіти жінок у зарубіжній педагогічній думці (2015)
Конограй В. В. - Системи оцінки якості вищої освіти в країнах Балтії: порівняльний аналіз (2015)
Лущик Ю. М. - Започаткування вищої аграрної освіти у Великій Британії (2015)
Ткаченко І. О. - Сучасний стан хореографічної освіти в Німеччині (2015)
Шаповалова О. В. - Етапи реформування середньої освіти Великої Британії (середина ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2015)
Абрамчук В. С. - Проблема прогнозування в задачах математичного моделювання, Абрамчук І. В., Петрук Д. О., Пугач О. С., Юзва А. П. (2016)
Батуро В. Я. - Применение прикладных задач при изучении математики учащимися технического колледжа (2016)
Безуглий Д. С. - Технологія створення електронного підручника із вбудованими інтерактивними аплетами (2016)
Близнюк М. М. - Інформаційні технології в навчанні прикладному та декоративному мистецтву (2016)
Василенко Я. П. - Застосування апроксимаційно-ітеративного методу до розв’язування звичайних диференціальних рівнянь, заданих неявно (2016)
Костевич Б. О. - Варіаційний підхід до обробки зображень з використанням рівнянь математичної фізики, Хайдуров В. В. (2016)
Кравченко В. І. - Cовершенствование математической подготовки бакалавров компьютерных наук при освоении дисциплины физическое воспитание (2016)
Ленчук І. Г. - Геометрична піготовка вчительських кадрів в університетах україни: акценти на конструктивізм (2016)
Лущин С. П. - Особливості застосування білінгвістичного методу навчання при викладанні курсу загальної фізики в технічному університеті (2016)
Нерода Т. В. - Інформаційно-комунікаційна технологія автоматизованого компонування засобів контролю знань (2016)
Паламарчук О. С. - Використання хмарного сервісу onedrive в навчальному процесі ВНЗ (2016)
Прохоров Д. И. - Методика взаимосвязанного обучения математике во внеучебной и учебной деятельности в 7-9 классах (2016)
Рихтер Т. В. - Уровни сформированности профессиональных компетенций студентов высшей школы (2016)
Роенко О. Ю. - Оценка вероятности образования отрицательных ионов водорода в поверхностно – плазменном методе генерации с помощью уравнения Рассера (2016)
Семеніхіна О. В. - Впровадження моделі формування професійної готовності майбутніх учителів математики до використання засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань: мотиваційний критерій, Шамоня В. Г. (2016)
Семерня О. М. - Дієвість як методична компетентність майбутнього вчителя фізики (2016)
Онищенко О. - Бібліотека і "цифрове" покоління: нова ситуація – нові форми роботи (2016)
Гальченко О. - Науковий каталог писемних пам’яток як джерело і різновид наукових досліджень (2016)
Дікунова О. - Створення бібліографічних покажчиків – складник інформаційно- бібліографічної діяльності бібліотеки вишу, Лебедюк О. (2016)
Антонюк Т. - Відділ зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: пріоритети діяльності та перспективи розвитку (2016)
Соколов В. - Бібліотечна діяльність комітетів піклування про народну тверезість у Київській губернії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Тодорцев-Хлача К. - Модель центральної бібліотеки національних меншин у Хорватії: досвід функціонування та стратегія розвитку (2016)
Фрис В. - Книгознавчі студії академіка Ярослава Ісаєвича (2016)
Дуднік О. - Бібліографічний покажчик літератури з питань світової економічної кризи початку ХХІ ст. (2016)
Serdyukova N. V. - Unconventional approaches to teaching college physics (2016)
Абрамчук В. С. - Базисні системи в задачах математичного моделювання, Абрамчук І. В., Петрук Д. О., Пугач О. С., Руда О. Г., Шмулян Я. В. (2016)
Безвербний І. А. - Проектування прикладних програмних додатків навчального призначення засобами віртуальної машини, Шишкіна М. П. (2016)
Демкова В. О. - Модель формування експериментальної компетентності майбутніх учителів фізики і математики (2016)
Дущенко О. С. - Використання інтернету в освіті: досвід зарубіжжя (2016)
Збаравська Л. Ю. - Теоретичні аспекти міжпредметних зв’язків у професійній підготовці майбутніх агроінженерів (2016)
Кліндухова В. М. - Інтегративний характер задач умовної оптимізації та його роль у курсі вищої математики студентів морських спеціальностей (2016)
Корнійчук О. Е. - Вивчення похідної разом із Maple (2016)
Павлова Н. Х. - Гибридная мотивация в процессе обучения школьников (2016)
Пікуляк М. В. - Моделювання сценаріїв адаптивного навчання в системі дистанційної освіти (2016)
Постіл С. Д. - Моделювання освітніх бізнес-процесів ВИШу, Шліхта А. М. (2016)
Свентецька Г. Д. - Физический эксперимент как средство активизации познавательного интереса на уроках физики (2016)
Семеніхіна О. В. - Впровадження моделі формування професійної готовності майбутніх учителів математики до використання засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань: теоретичний критерій (2016)
Семерня О. М. - Методологія результативного навчання майбутніх учителів фізики в аспекті аналізування пізнання (2016)
Слободянюк І. Ю. - Модернізація навчального процесу з фізики шляхом орієнтування на домінуючий тип сприйняття інформації, Мисліцька Н. А., Бабич І. О. (2016)
Чуприна О. С. - Формування технологічної компетентності майбутніх вчителів математики суспільно-гуманітарного профілю навчання (2016)
Шишенко І. В. - Забезпечення прикладної спрямованості шкільного курсу математики в класах з гуманітарним профілем навчання (2016)
Богославська Є. - Роль педагогічної практики у професійній підготовці майбутнього вчителя фізики (2013)
Груба М. - Міжпредметні зв’язки курсів геометрії та креслення під час вивчення теми "Геометричні побудови на площині" (2013)
Лазаренко О. - Методологія природознавства як засіб формування в учнів сучасної фізичної картини світу (2013)
Лукашова Т. - Огляд наукової діяльності Ф.М. Лимана, Друшляк М. (2013)
Розуменко А. - Самостійна робота учнів професійно–технічних училищ у процесі навчання математики, Лунгор І. (2013)
Шамрай С. - Теореми шкільного курсу планіметрії: аналіз типів та способів доведень (2013)
Шамшина Н. - Использование табличного процессора MS Excel при решении задач на рекурсию (2013)
Semenihin I. V. - The use of legal scholarship by the courts of Ukraine (2016)
Крат В. І. - Застосування позовної давності у сфері недійсності правочинів: аналіз судової практики (2016)
Карнаух Б. П. - Позовна давність у практиці Європейського суду з прав людини (2016)
Кухарєв О. Є. - До питання щодо забезпечення виконання спадкового договору після смерті відчужувача (2016)
Сибіга С. Е. - Новація у праві Давнього Риму (2016)
Хмельова Н. А. - Сутність шкоди, завданої злочином життю фізичної особи, що підлягає відшкодуванню державою (2016)
Гетьман Є. А. - Принцип верховенства права у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади (2016)
Adejumo O. I. - An exploration of the interface between national security and sustainable democracy in Nigeria: the way forward, Faga H. P. (2016)
Макух О. В. - Питання, пов’язані із визначенням предмета закону про Державний бюджет у рішеннях Конституційного Суду України (2016)
Гаєвая О. В. - Окремі питання регулювання оплати праці за кордоном та в Україні (2016)
Оболенцев В. Ф. - Системний підхід у антикорупційному комплаєнсі (2016)
Іщенко М. В. - Забруднення або псування земель як наслідки у злочині, передбаченому ст. 239 Кримінального кодексу України (2016)
Статівка О. О. - Ретроспектива розвитку правової науки про природно-заповідний фонд України як елемент національної екологічної мережі (2016)
Гольонко Р. А. - Особливості становлення та розвитку законодавства про біосферні заповідники (2016)
Боровицька А. Г. - Співвідношення понять "ведення державного водного кадастру" та "кадастровий процес" (2016)
Біловус Р. В. - Правове регулювання загального користування надрами для цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин (2016)
Назаров І. В. - Історичний розвиток та сучасна структура судової системи Німеччини (2016)
Шпенова П. Ю. - Загальні засади формування кадрів для апарату суду (2016)
Комарова Т. В. - Суд ЄС та національні інтереси держав – членів Європейського Союзу (2016)
Камчатний М. В. - Історія міжнародно-правового регулювання питань, пов’язаних із застосуванням комп’ютерних технологій (2016)
Безуглий Д. - Візуалізація як сучасна стратегія навчання (2014)
Зубко В. - Узагальнення і систематизація при вивченні функціональної лінії в шкільному курсі математики (2014)
Лук’яненко К. - Комп’ютерні ігри на уроках математики (2014)
Удовиченко О. - З досвіду створення електронного підручника як засобу підтримки навчального процесу, Юрченко А. (2014)
Шамрай С. - Уточнення переліку комп’ютерних математичних інструментів, необхідних вчителю математики (2014)
Шамшина Н. - Использование программы MS Access для создания электронных учебно-методических комплексов (2014)
Шевченко С. - Застосування знаменитих функцій до побудови контрприкладів (2014)
Безуглий Д. - Прийоми візуального подання навчальної інформації (2014)
Коцур О. - Пошаровий аналіз елементного складу твердих тіл методом вторинної іонної мас-спектрометрії (2014)
Мусієнко І. - Методика вивчення квантових властивостей світла в школі (2014)
Бабич О. - До питання про співвідношення понять наочність і візуалізація, Семеніхіна О. (2014)
Шамрай С. - Спецкурси з вивчення програмних засобів математичного спрямування: порівняльний аналіз (2014)
Шевченко І. - Приклади візуалізації у навчанні математики (2014)
Лаврентьєва О. - Науково-дослідницька діяльність майбутніх учителів у системі вдосконалення методологічної культури (2015)
Погребний В. - Деякі метричні функції, що задають топологію (2015)
Семеніхіна О. - Розв’язування задач шкільного курсу статистики у середовищах Gran1 і GeoGebra: порівняльний аналіз, Друшляк М. (2015)
Ткаченко І. - Упровадження мультимедійного навчання – запорука підвищення ефективності реалізації навчальних завдань, Краснобокий Ю. (2015)
Шамшина Н. - Методы построения динамических диаграмм в Excel (2015)
Шаповалова Н. - Особливості навчання топології для підвищення компетентності майбутніх вчителів математики і фізики, Панченко Л. (2015)
Юрченко А. - Цифрові фізичні лабораторії як актуальний засіб навчання майбутнього вчителя фізики (2015)
Безвербний І. А. - Розгортання хмаро орієнтованого компонента навчального середовища із використанням системи maxima, Шишкіна М. П. (2015)
Дорошева Л. - Развитие креативности мышления школьников и студентов при изучении астрономии (2015)
Кузьменко О. С. - Вивчення симетрії у процесі навчання з квантової механіки у вищих навчальних закладах (2015)
Лукашова Т. Д. - Прості числа та деякі пов’язані з ними проблеми теорії чисел (2015)
Максименко Т. М. - Особливості організації навчально-дослідної роботи студентів педагогічних спеціальностей ВНЗ, Пухно С. В. (2015)
Петренко С. І. - Про модель формування ІКТ-компетентності майбутнього учителя математики (2015)
Погребний В. Д. - Про обмеженість множин: різні аспекти (2015)
Семеніхіна О. В. - Практика використання параметричного кольору в програмах динамічної математики при розв’язуванні задач на ГМТ, Друшляк М. Г. (2015)
Хворостіна Ю. В. - Концептуальні основи дослідження розподілів випадкових величин, пов’язаних зі знакозмінними рядами Люрота (2015)
Шишенко І. В. - Проблема математичної підготовки учнів-гуманітаріїв у наукових дослідженнях (2015)
Шепітько В. Ю. - Інновації в діяльності органів кримінальної юстиції, Авдєєва Г. К. (2014)
Бірюков В. В. - Криміналістична ідентифікація: метод, методики, технології (2014)
Даньшин М. В. - Практичне значення встановлення міжпредметних зв’язків криміналістики з науками кримінально-правового циклу (2014)
Тіщенко В. В. - Криміналістичні технології: поняття та напрями використання, Барцицька А. А. (2014)
Когутич І. І. - Окремі аспекти методики прийняття судових рішень у кримінальному провадженні (2014)
Юсупов В. В. - Спеціальні і криміналістичні знання у кримінальному провадженні: питання співвідношення (2014)
Бордюгов Л. Г. - Решение вопроса о причинной связи в судебной экспертизе (2014)
Пиріг І. В. - Поняття та сутність експертного дослідження місця події (2014)
Абрамова В. М. - Помилки в судово-експертній діяльності: сутність, умови виникнення та види, Свобода Є. Ю. (2014)
Ярослав Ю. Ю. - До питання присутності осіб при проведенні судових експертиз (2014)
Гора І. В. - Проблемні питання залучення експерта стороною захисту (2014)
Чорноус Ю. М. - Особливості проведення експертиз на підставі запиту про надання міжнародної правової допомоги (2014)
Полтавський А. О. - Проблемні питання правової регламентації функціонування системи криміналістичної реєстрації кримінальним процесуальним кодексом України: шляхи удосконалення (2014)
Мазниченко Ю. О. - Використання графічних інформаційних моделей в автоматизованих судово-експертних дослідженнях (2014)
Колесник В. А. - Роль криміналістичної діагностики в діяльності органів досудового розслідування (2014)
Весельський В. К. - До питання допустимості тактичних прийомів (2014)
Моїсєєв О. М. - Допит у режимі відеоконференції як процес інформаційної взаємодії, Маланчук А. Г. (2014)
Коваленко В. В. - Участь спеціаліста-криміналіста у слідчому експерименті, що проводиться з метою встановлення спеціальних чи професійних навичок особи (2014)
Сокиран М. Ф. - Отримання слідчим зразків для експертизи за участю спеціаліста (2014)
Холостенко А. В. - Питання забезпечення кримінального провадження, що виникають при розслідуванні злочинів у сфері одержання неправомірної вигоди (2014)
Сакаль А. П. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями (2014)
Одерій О. В. - Початок досудового розслідування кримінальних правопорушень проти довкілля: теоретико-організаційний аспект (2014)
Коршиков М. В. - Пред’явлення для впізнання (теоретико-історичний аспект) (2014)
Ващук О. П. - К вопросу о криминалистическом исследовании невербальной информации, содержащейся в динамических признаках человека (2014)
Бондар М. Є. - Реалізація права на експертну ініціативу при дослідженнях документів у деяких експертних ситуаціях, Сукманова Т. О. (2014)
Соломаха Ю. В. - Деякі питання методики дослідження багатооб’єктної судово-почеркознавчої експертизи, Ніколайчук Т. В. (2014)
Фраймович Л. В. - Судово-авторознавче дослідження текстів з метою встановлення факту запозичення (2014)
Костів І. В. - Деякі лексичні особливості перської мови при виконанні криміналістичних досліджень (2014)
Полтавський А. О. - До питання дослідження копій документів при проведенні почеркознавчих та технічних експертиз документів, Молибога М. П., Гуменський О. А., Ковальов К. М. (2014)
Науменко С. М. - Особливості дослідження паспорту громадянина України для виїзду за кордон, Силкин А. С. (2014)
Сидоренко Л. О. - Виявлення, візуалізація та фіксація кодових точок в кольорових електрофотографічних зображеннях (2014)
Науменко С. М. - Новітні методи встановлення знищених рельєфних знаків на транспортних засобах (2014)
Мамайчук Г. С. - Дактилоскопічне дослідження: роль і місце в судовій експертизі, ефективність і перспективи розвитку (2014)
Кобзарь С. И. - Особенности экспертного исследования малоинформативных следов рук (2014)
Кофанов А. В. - Деякі аспекти судово-балістичних досліджень вогнепальної зброї (схожих з нею пристроїв), набоїв та бойових припасів в умовах відсутності Закону України "Про зброю” (2014)
Скрипко Г. О. - Визначення кореляції масової частки вовни та бавовни в текстильних матеріалах та виробах з них методами оптичної мікроскопії, Добрянська О. Л. (2014)
Кошель О. Ю. - Визначення фальсифікації ювелірних виробів в рамках експертизи металів і сплавів, Посільський О. О. (2014)
Сараєв О. В. - Вплив антиблокувальної системи на шлях автомобіля (2014)
Шимановський С. О. - Задачі, що вирішуються при визначенні вартості спеціальної техніки, виготовленої на базі бронетанкової техніки, спеціальних автомобільних та гусеничних шасі, Юхименко А. В. (2014)
Чумаченко В. О. - Рекомендації та деякі технічні підходи з отримання образу даних оперативної пам’яті персональної електронно-обчислювальної машини (ПЕОМ) (2014)
Харабуга Ю. С. - Комп’ютерно-технічне дослідження мобільних телефонів, смартфонів та SIM-карт (2014)
Буратевич О. І. - Щодо необхідності запровадження нової експертної спеціальності з питань землеустрою (2014)
Корзілов В. Ю. - Спрощений метод розрахунку суми завищення вартості будівельних робіт як метод експертних досліджень у практичній діяльності Кримського НДІСЕ, Корзілов Ю. О. (2014)
Буратевич О. І. - Загальні аспекти з питань проведення коригувань при оцінці об’єктів нерухомого майна, Свістунов І. С. (2014)
Чередніченко А. П. - Ухилення від сплати податків і податкова оптимізація (2014)
Семенова Н. Ю. - Особливості оподаткування податком на прибуток операцій з цінними паперами (2014)
Бугаєнко О. Д. - Особливості проведення експертного дослідження щодо відповідності ануїтетного платежу відсотковій ставці, визначеній сторонами в кредитному договорі, Болоніна І. В. (2014)
Ганенко І. С. - Дослідження відображення в бухгалтерському та податковому обліку операцій з давальницькою сировиною (2014)
Желавська О. О. - Право споживача на якість товарів за сучасним законодавством України в аспекті судової товарознавчої експертизи (2014)
Архипов В. В. - Основные принципы и подходы при определении стоимости ювелирных изделий в судебно-товароведческих экспертизах (2014)
Поліщук І. Ю. - Застосування дохідного оціночного підходу при проведенні судової експертизи з визначення матеріальної шкоди при порушенні прав на торговельну марку (2014)
Гринчишина А. В. - Установление направления воздействия снаряда по морфологическим свойствам кровоподтеков при травме эластическими снарядами (2014)
Гуров О. М. - Встановлення давності настання смерті у ранньому посмертному періоді за суправітальною реакцією зіниць на дію пілокарпіну, Козаченко І. М., Куценко С. В., Гладких Д. Б. (2014)
Зосіменко В. В. - Встановлення статистичних зв’язків між показниками криміналістичної характеристики злочину, які встановлені при аналізі випадків вбивств із застосуванням гострих предметів (2014)
Козаченко І. М. - Здатність пневмострільних снарядів до гідродинамічної дії при ураженні імітаторів тканин і порожнистих органів людини (2014)
Михайленко А. В. - Признаки, указывающие на направление вращения огнестрельного снаряда (2014)
Сапєлкін В. В. - Оптимізація вибору імітатора біологічних тканин при моделюванні вогнепальних поранень, спричинених кулями патрона травматичної дії "Терен-12П” (2014)
Щербак В. В. - Судово-медична характеристика вогнепальних пошкоджень тканин одягу при пострілах впритул із пістолета "Форт-14ТП” (2014)
Арефіна Н. М. - Експертне психологічне дослідження дитини: вікові обмеження (2014)
Хіжняк Ю. С. - Встановлення забруднення земельних ділянок при виконанні експертиз, пов’язаних з несанкціонованими звалищами сміття, Алексашкін І. В. (2014)
Саганяк Е. А. - Комиссионные судебно-почвоведческие экспертизы, Драган Н. А. (2014)
Клименко Н. І. - М. Я. Сегай – відомий експерт-криміналіст і вчений (2014)
Бондарь М. Е. - Формирование научно-экспертной школы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (2014)
Іщенко А. В. - Науковий доробок криміналістів-почеркознавців (2014)
Антонова М. М. - До питання розвитку редакційно-видавничої діяльності Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Колонюк В. П., Ягодін О. П. (2014)
Чисников В. Н. - Магистр химии А. П. Семенцов – помощник управляющего Киевского кабинета научно-судебной экспертизы (2014)
Sus B. A. - Fundamental form of motion of matter and traditional problematic issues of physics, Sus B. B. (2015)
Батуро В. Я. - Средства повышения мотивации к изучению математики учащимися технических колледжей (2015)
Зиміна Л. О. - Робота навчальних закладів по веденню власних інформаційних ресурсів (2015)
Мартиненко О. В. - Диференціальне та інтегральне числення в задачах на послідовності, Чкана Я. О. (2015)
Москалюк Н. В. - Актуальні проблеми підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін (2015)
Розуменко А. О. - Знамениті задачі математики, Власенко В. Ф., Розуменко А. М. (2015)
Семеніхіна О. В. - Обґрунтування доцільності використання програм динамічної математики як засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань, Друшляк М. Г. (2015)
Семерня О. М. - Компетентнісний підхід: методична компетентність майбутнього вчителя фізики (2015)
Сільвейстр А. М. - Інформаційно-комунікаційні технології навчання як засоби реалізації віртуальних лабораторних робіт з фізики у майбутніх учителів хімії і біології (2015)
Стучинська Н. В. - Формування предметних компетентностей з фізики та хімії при вивченні поверхневих явищ та їх ролі у медико-біологічних процесах, Лисенко Т. А. (2015)
Шаповалова Н. В. - Особливості навчання гіперболічної геометрії для підвищення компетентності майбутніх вчителів математики і фізики, Панченко Л. Л. (2015)
Шамоня В. Г. - Використання ІТ в освіті: аналіз напрацювань наукової лабораторії при кафедрі інформатики СумДПУ ім. А.С. Макаренка, Шипиленко А. П. (2015)
Алфімов В. М. - Організація навчання керівників освіти у Німеччині (2016)
Антонович Є. А. - Духовна спорідненість українських та китайських національних традицій розробки візуальних і словесних образів у психології художньо-проектної творчості: індоєвропейська традиція (Ван Вей та Лі Бо), Вдовченко В. В. (2016)
Безугла М. В. - Духовно-культурні цінності освіти в поглядах сучасних учених (2016)
Бовт А. Ю. - Естетичне виховання дітей України, постраждалих від військового конфлікту, засобами національного культурного надбання (2016)
Брюханова Т. С. - Спортивно-орієнтоване фізичне виховання як засіб формування спортивної культури студентів, Лосік В. Г. (2016)
Evtukh M. B. - Trends of the Scientific Researches in the Sphere of Methods of Preschool Education (1960s – the beginning of the 21st century), Sayapina S. A. (2016)
Золотарьова О. В. - Практика виявлення обдарованих школярів в Ізраїлі (2016)
Кафарська О. Б. - Історіософія української освіти як проблема сучасної педагогіки (2016)
Коркішко А. В. - Сутнісна характеристика категорії "імідж": історико-педагогічний аспект (ІХ - XVIII ст.) (2016)
Коркішко О. Г. - Аналіз структурних компонентів професійного статусу майбутнього викладача ВНЗ (2016)
Krsek O. Ye. - Regulatory support of minority language education in the USA (20-s of XX –beginning of XXI century) (2016)
Наконечна О. В. - Методика застосування асоціативних зображень у професійній підготовці майбутніх фахівців (2016)
Нікітіна Н. П. - Креативність і творчість: загальне і особливе, Маляр О. Ю. (2016)
Омельченко С. О. - Позитивний і негативний досвід в організації соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки студентської молоді України в другій половині ХХ століття, Шулик Т. В., Волік С. В. (2016)
Осадча Н. О. - Самотність як інтегративна якість базової культури особистості (2016)
Проскунін В. М. - Управління процесами розбудови освітніх округів як інноваційної відкритої педагогічної системи, Проскуніна У. В. (2016)
Рашидова С. С. - Формування готовності майбутнього викладача до педагогічної творчості, Клименко О. В. (2016)
Сізов В. В. - Культурно-естетичний простір навчального закладу як педагогічна категорія (до постановки проблеми) (2016)
Slavskaya Y. A. - Ecological And Aesthetic Culture Of Studying Young People: Historical Aspect (2016)
Солодка А. К. - Смисложиттєві орієнтації особистості як ключовий механізм взаємодії людини зі світом (2016)
Стьопкін А. В. - Використання системи комп’ютерної математики при викладанні точних наук, Лук'янова Д. Ю. (2016)
Тимошенко В. В. - Педагогічний імідж викладача ВНЗ як частина професійної компетенції (2016)
Ушакова І. О. - Методика формування естетичного образу людини в студентської молоді (2016)
Федь І. Є. - Формування творчої особистості молодшого школяра у праці, Собіна К. Ю. (2016)
Черкашина Т. В. - Практичний аспект педагогічної системи самопізнання та особистісно-професійного самовдосконалення (2016)
Шабінський М. Є. - Порівняльний аналіз правових засад громадянського виховання у початкових школах України та Франції (2016)
Ашиток Н. - Компетентнісний підхід як методологія професійної підготовки фахівців у вищій школі (2016)
Барлуґ К. - Prawa dziecka do edukacji i rehabilitacji w polskich dokumentach prawnych i ich praktyczna realizacja (2016)
Батрак Т. - Позааудиторна діяльність студентів як чинник підготовки майбутніх вчителів зарубіжної літератури до позакласної діяльності в школі (2016)
Білавич Г. - Формування мовленнєвої культури як складник професіограми майбутнього вчителя, Стамбульська Т. (2016)
Білавич І. - Просвітницько-консультативна діяльність українських лікарів щодо здоров’язбереження дітей та юнацтва в Галичині (перша третина ХХ ст.), Савчук Б. (2016)
Брода М. - Чинники впровадження сучасних інформаційних технологій у підготовці вчителя англійської мови (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського