Грицеляк В. - Досвід підготовки видання "Українські Карпати. Комплексний атлас автотуриста", Дикий І., Ровенчак І. (2016)
Добында К. - Методика проведения практики со студентами, специализирующимися по направлению "Региональная политика и территориальное проектирование" (2016)
Донцов О. - Надійність карт і планів у забезпеченні туристично-екскурсійної діяльності (2016)
Жемерова И. - Привлечение студенческих экспедиционных отрядов к наземным работам на аэрокосмических полигонах, Малышев В. (2016)
Клименко В. - Рекреаційно-туристський потенціал басейну річки Сіверський Донець (у межах Харківської області), Брєжнєва А., Котенко Ю., Угрюмова Ю., Фролова Ю. (2016)
Кобченко Ю. - Повторяемость засушливых типов погоды на территории Харьковской области, Кобченко О., Резуненко В. (2016)
Копилець Є. - Інтегративний потенціал краєзнавчих географічних досліджень учнівської молоді (2016)
Корнус А. - Роль картографічного методу в територіально-нозологічному аналізі (на прикладі серії медико-географічних карт Сумської області), Корнус О., Шищук В. (2016)
Максименко Н. - Комплексний ландшафтно-екологічний індекс як підґрунтя для оцінки стану територій, Гоголь О. (2016)
Малышев В. - Методы изучения оптических свойств ландшафтов, Жемерова И., Фомин Б. (2016)
Машкіна В. - Використання топонімічних знань у практичній складовій спецкурсу "Картографічний метод дослідження", Рубашенко Є. (2016)
Пересадько В. - Картографування виноробної промисловості, Максименко Н., Біла К. (2016)
Перхач О. - Еколого-географічне вивчення поверхневих вод адміністративного району як напрям наукових досліджень студентів, Гамоняк М. (2016)
Поліщук Л. - Антропогенні ландшафти Харківської області: інформаційно-екскурсійний матеріал для забезпечення знань про довкілля у системі географічної освіти, Мороз А., Кравченко Р. (2016)
Прасул Ю. - Досвід організації ґрунтознавчо-біогеографічного розділу навчальної природничо-наукової практики студентів-географів, Сінна О. (2016)
Прядка К. - Проблемні питання польового збору картографічної інформації для потреб лісовпорядкування (2016)
Решетченко С. - Визначення сучасного вітрового режиму Харківської області, Фоменко С. (2016)
Салімон В. - Узагальнення навчального матеріалу на уроках географії із сугестопедичною технологією навчання (2016)
Сегіда К. - Методичні основи геодемографічного прогнозування (2016)
Тишковець В. - Використання цільового районування ландшафтів України для удосконалення системи агролісомеліоративних заходів, Опара В. (2016)
Чернов Б. - Творча особистість майбутнього вчителя географії формується в умовах інтеграції освіти і науки (2016)
Чишкала М. - Нові підходи до формування понять у шкільному курсі "Соціально-економічна географія світу", Жемеров О. (2016)
Шуліка Б. - Особливості теплового режиму вегетаційного періоду винограду в межах Північно-Східного лісостепового краю України (на прикладі Харківської області) (2016)
Popovych N. - Sustainable development indicators and possibilities of their mapping (2016)
Дерій Ж. - Методика оцінювання прогресу економічних реформ: регіональний вимір європейської інтеграції, Зосименко Т. (2016)
Кичко І. - Перспективи удосконалення системи управління персоналом геріатричних установ, Тріщук О. (2016)
Савченко В. - Угода про асоціацію України з ЄС – шляхи реалізації переваг (2016)
Демченко М. - Товарний експорт України за період 2011–2015 рр.: міфи та реалії (2016)
Климчук А. - Метoди oцінювання прoфесійних якoстей персoналу на прoмислoвoму підприємстві (2016)
Мороз Л. - Соціально-психологічні та економічні чинники взаємодії персоналу підприємства (2016)
Орєхова А. - Ефективність управлінського контролю за діяльністю персоналу підприємства, Шапаренко О. (2016)
Ревко А. - Система освіти як детермінанта людського розвитку: польський досвід (2016)
Сторожилова У. - Развитие глобальной информационно-логистической революции (2016)
Шабатура Т. - Формування інвестиційного потенціалу підприємства в контексті вирішення економічних конфліктів (2016)
Гонта С. - Аналіз наукових підходів до дослідження сутності структури економіки (2016)
Корзун А. - Сучасні підходи до формування мотивації трудової поведінки персоналу, Недєй А., Холодницька А. (2016)
Оrlova N. - Policy of sustainable development corporations in globalization (2016)
Забаштанський М. - Сучасні аспекти організації праці на підприємствах будівельної галузі України, Булах Я. (2016)
Зайцев Ю. - Організаційно-економічні засади побудови маркетингово-збутових систем аграрних підприємств на цільових продуктових ринках (2016)
Зайцева Л. - Впровадження соціальних інновацій на підприємства легкої промисловості України (2016)
Лумпова Т. - Передумови формування інформаційної архітектури за CSPA в органах державної статистики України, Остапчук О. (2016)
Маркова Є. - Методичний аспект оптимізації розміру рибодобувних підприємств (2016)
Пліско І. - Інформаційні технології та їх вплив на підвищення ефективності діяльності підприємств малого бізнесу, Волот О. (2016)
Ромашко А. - Застосування міжнародних баз даних для пошуку торговельних марок, Гаврушкевич Н., Кравець В. (2016)
Сидоренко І. - Проблеми раціонального використання земель сільськогосподарського призначення (2016)
Бандерич В. - Недеревна продукція (НП) лісогосподарських земель як складова ресурсного потенціалу (2016)
Штирхун Х. - Науково-методичний підхід до визначення рівня ефективності функціонування ринку органічної продукції (2016)
Lukomskа О. - The diversification component of green rural tourism development (2016)
Газуда Л. - Тенденції розвитку підприємств аграрної сфери Карпатського регіону (2016)
Пепа Т. - Регіональне управління – місцевий рівень організації, регулювання і контролю, Завізєна Н. (2016)
Вдовенко Ю. - Удосконалення інтеграційно-інвестиційних механізмів надання автотранспортних послуг (2016)
Попело О. - Ретроспектива теоретичних підходів до розміщення продуктивних сил та її вплив на сучасні процеси їх модернізації в Україні (2016)
Haievskyi V. - Benchmark as instrument of crisis management (2016)
Абакуменко О. - Агрокредитування в Україні: сучасний стан та основні проблеми, Марченко Н., Мороз К. (2016)
Вовчак О. - Сутність та особливості банківської конкуренції в Україні в умовах сьогодення (2016)
Газуда М. - Механізми удосконалення державного регулювання фінансового потенціалу країни, Індус К. (2016)
Ільчук В. - Основні тенденції та перспективи розвитку світового, європейського та українського ринку ІРО, Гавриленко Н., Садчикова І. (2016)
Сарапіна О. - Фінансова реструктуризація як основа формування концептуальних підходів до організаційного розвитку підприємств (2016)
Щурик М. - Парадигма фінансового забезпечення земельних ресурсів аграрного сектора (2016)
Баніт Ю. - Проблема оцінювання ефективності бюджетного інвестування (2016)
Дубина М. - Роль санаційних банків у підвищенні рівня довіри на ринку фінансових послуг України, Коваленко К. (2016)
Єрмак О. - Повернення коштів з депозитних рахунків розміщених в комерційні банки, Левченко Ю. (2016)
Жарій Я. - Комплаєнс-модель процесу забезпечення фінансової безпеки комерційного банку, Куфаєва В. (2016)
Кальченко О. - Теоретичні аспекти формування механізму управління фінансовою стійкістю підприємства (2016)
Пінчук А. - Механізм впровадження системи контролінгу у діяльність страхових компаній, Тунік М. (2016)
Пірог В. - Мегарегулятор фінансового ринку: зарубіжний досвід та доцільність створення в Україні (2016)
Ющенко Н. - Порівняльна характеристика методологічних підходів до проведення аналізу фінансового стану підприємства (2016)
Бондаренко Д. - Фінансовий ринок України : підходи до визначення дефініції (2016)
Повжик К. - Фази економічного циклу та специфіка їх перебігу на фінансовому ринку (2016)
Столбова М. - Методика оцінювання взаємозв’язку видів укладених договорів у кожному сегменті ринку нерухомості з визначенням впливу системи економічних чинників (2016)
Drabikova E. - Analysis of the industrial producer prices in the euro area (2016)
Іванова Л. - Принципові положення управління боржником в інституціональному середовищі неспроможності (2016)
Сидоренко О. - Звітні сегменти підприємств України: поняття та порядок визнання (2016)
Афанас’єва І. І. - Фактори формування облікової політики (2015)
Бєлоусов Я. І. - Методи управління реалізацією стратегії забезпечення фінансової безпеки підприємства (2015)
Бондаренко О. С. - Критерії оптимізації фінансово-кредитного забезпечення розвитку аграрних підприємств (2015)
Борисова Ю. С. - Актуальні завдання удосконалення методичного забезпечення планування розподілу ресурсів мультипроектної діяльності, Кривуля П. В. (2015)
Брікман Т. О. - Досвід США в сфері державно-приватного партнерства: перспективи адаптації в Україні (2015)
Будрик О. И. - Теоретические аспекты формирования городской политики, Комач Л. Д. (2015)
Велентейчик Н. Ю. - Оцінка ефективності горизонтального та вертикального регулювання міжбюджетних відносин в Україні (2015)
Веріга Г. В. - Концепція удосконалення фінансового механізму формування банківського капіталу, Катранжи Л. Л. (2015)
Гелевачук З. Й. - Методичні підходи до формування та оцінювання маркетингової стратегії розвитку підприємства (2015)
Гостєва І. С. - Прагматичні аспекти поєднання паралельної та послідовної класифікацій втрати зиску у контексті вирішення завдань служби економічної безпеки підприємств (2015)
Дорошко М. В. - Економічна безпека інформаційного забезпечення як запобігання хибних рішень, Зінькевич В. О. (2015)
Жмурко А. Ю. - Оцінювання фінансово-кредитної діяльності філії ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (2015)
Іващенко А. І. - Застосування рейтингової методики для оцінки інвестиційної привабливості аграрних підприємств України (2015)
Качанова Т. Є. - Контролінг інвестиційних проектів: перспективи розвитку в Україні, Шевель К. В. (2015)
Клітинський Ю. С. - Механізм взаємодії органів місцевого самоврядування та банків, Шпаковська Н. І. (2015)
Клюс Ю. І. - Історичні передумови сучасного стану корпоративного управління в Україні (2015)
Коляда Т. А. - Пріоритети бюджетної стратегії сталого розвитку України (2015)
Колякина А. - Анализ экономической целесообразности проекта (2015)
Кондратьева Т. В. - Эволюция междисциплинарной парадигмы самоорганизации (2015)
Корольова Н. М. - Передумови забезпечення фінансової стійкості бюджетів, Серебрянська Д. С. (2015)
Косова Т. Д. - Структурний розвиток інноваційно-інвестиційного процесу в Україні, Стеблянко І. О. (2015)
Костирко Л. А. - Аналіз потенціалу фінансової стійкості в системі управління вартістю підприємств (2015)
Костирко Р. О. - Методологічні засади внутрішнього контролю резервів прибутковості підприємства (2015)
Коц О. М. - Фінансові ризики в системі управління фінансовою безпекою підприємства (2015)
Кушал І. М. - Концепція формування податкової політики забезпечення інноваційного розвитку в Україні (2015)
Ларікoв В. Ю. - Впровадження електронного документообігу в систему управління підприємством (2015)
Larikova T. - Crowdfunding as a tool for investing entrepreneurial ventures (2015)
Лубенченко О. - Облік фінансових результатів від зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2015)
Манухіна М. Ю. - Методичні засади проведення аудиту нематеріальних активів (2015)
Манухіна М. Ю. - Вплив фінансових показників на систему економічної безпеки, Афанас’єва О. Є. (2015)
Мартынов А. А. - Концептуальные основы интегральной оценки эффективности инновационной деятельности предприятия на основе использования композиционного подхода, Пелипей А. A. (2015)
Мартинова Л. В. - Особливості державного регулювання ринку зерна в Україні (2015)
Матичак П. П. - Розробка стратегії управління фінансовими ризиками страхової компанії (2015)
Мельнік М. А. - Актуальні проблеми оцінки фінансового стану неплатоспроможних підприємств, Серікова О. М. (2015)
Разумцев В. В. - Фінансові ризики в страховій діяльності та їх класифікація (2015)
Ревуцька Л. Є. - Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства (2015)
Решетнікова І. Л. - Інформаційна прозорість фінансових установ як складова їх соціальної відповідальності, Поліщук Є. А. (2015)
Розмислов О. М. - Сучасна інтерпретація механізму інвестиційної політики регіонів в умовах економічної кризи (2015)
Романовська Ю. А. - Податкова децентралізація як основна домінанта розвитку місцевого самоврядування (2015)
Сагайдак М. П. - Методичні підходи до моделювання потенціалу внутрішнього маркетингу підприємств сфери послуг (2015)
Семененко І. М. - Теоретична конструкція концепції сталого розвитку підприємства (2015)
Серебряк К. І. - Деякі аспекти нормативно-правового регулювання діяльності інвестиційних фондів (2015)
Середа О. О. - Фінансове забезпечення розвитку інноваційної діяльності підприємства, Баришполець Н. В. (2015)
Соломатіна Т. В. - Фінансування сучасних технологій рослинництва, Чернодубова Є. В. (2015)
Стєна Т. С. - Оцінка соціально-економічного стану регіону та можливості розвитку транспортних перевезень (2015)
Степура В. В. - Європейський досвід бюджетної децентралізації: проблеми та перспективи для України (2015)
Тищенко В. В. - Система економічної безпеки підприємства: сутність, структура, функціонування (2015)
Чебанова Н. В. - Сучасні підходи до управління ризиками підприємств (2015)
Чебанова О. П. - Ризики в системі управління інвестиційними процесами на підприємстві (2015)
Чернодубова Е. В. - Формування політики оптимізації податкового навантаження підприємств, Жердєва А. (2015)
Чернодубов Р. Д. - Функціонально-вартісний аналіз як інструмент управління витратами підприємства, Сеник Л. М. (2015)
Чиж В. І. - Корпоративне податкове адміністрування як спосіб забезпечення економічної безпеки підприємства, Чиж А. Ю. (2015)
Говорунов О. Г. - Непередбачуваність в системі понять "невизначеність – ризик" (2016)
Матусова О. М. - Сутність і класифікація малого сільського підприємництва (2016)
Волохова І. С. - Тарифне регулювання та концептуалізація розвитку сфери житлово-комунального господарства (2016)
Бояринова К. О. - Проблеми економічної функціональності підприємства машинобудування в забезпеченні інноваційного розвитку (2016)
Головай Н. М. - Аналіз сучасного стану впровадження професійної сертифікації бухгалтерів в Україні, Волинець В. І., Гордополова Н. В. (2016)
Дуранова Т. А. - Етапи розробки та реалізації стратегії забезпечення конкурентних переваг (2016)
Мигаль О. Ф. - Особливості персонального продажу на зарубіжному ринку (2016)
Прядко О. М. - Специфіка сегментування на ринку продуктів швидкого приготування, Тарасов І. Ю. (2016)
Солов’янчик А. В. - Методичний інструментарій оцінювання конкурентоспроможності підприємств сфери туристичних послуг (2016)
Власова К. М. - Витоки та сутність поняття "бар’єру входу на ринок” (2016)
Запухляк І. Б. - Steeple-аналіз макросередовища вітчизняних газотранспортних підприємств (2016)
Гамма Т. М. - Ризик-менеджмент в системі управління інтеграційними процесами в АПК (2016)
Камишникова Е. В. - Колабораційний підхід до стейкхолдер-менеджменту у рамках корпоративної соціальної відповідальності (2016)
Карпенко Ю. В. - Формування системи планових показників діяльності підприємства на засадах процесно-орієнтованого підходу (2016)
Гудкова В. П. - Методологія розробки збалансованої системи показників сталого розвитку підприємств міського пасажирського транспорту, Приймук О. Р. (2016)
Зборовська Ю. Л. - Формування та управління логістичною системою експортно-орієнтованих підприємств, Клименко Л. В. (2016)
Мирошниченко Ю. В. - Система мотивації персоналу на інноваційних засадах (2016)
Дербеньова Я. В. - Підходи до оцінки ефектів інтеграційної угоди України та ЄС (2016)
Котлубай В. О. - Розвиток експортного та транзитного потенціалу України (2016)
Медведєва І. В. - Сутність поняття "міжнародний бізнес" (2016)
Романова Т. В. - Пріоритети формування структурної політики в сучасних умовах інтеграційних перетворень (2016)
Антонець О.О. - Оцінка туристичної привабливості регіонів України, Харченко А. О. (2016)
Федотова Ю. В. - Стан та основні тенденції розвитку інформаційно-аналітичної інфраструктури регіонів України (2016)
Пушкар Т. А. - Концептуальні підходи до питань економічної безпеки автотранспортного комплексу регіону, Козін О. Є. (2016)
Антохов А. А. - Нанотехнології як перспективний напрям розвитку технолого-сингулярної економічної системи карпатського регіону (2016)
Абрамова І. М. - Особливості методологічного апарату дослідження фінансової стійкості підприємства , Пєнська І. О. (2016)
Афанасьева М. А. - Альтернативный алгоритм расчета налога на добавленную стоимость (2016)
Хаймінова Ю. В. - Тоннажний податок як інструмент стимулювання розвитку національного судноплавства (2016)
Манжос C. Б. - Роль банківського кредитування у стимулюванні процесів економічного зростання в Україні, Воловик Н. В. (2016)
Смоляк В. А. - Розвиток страхового ринку України в умовах євроінтеграції (2016)
Баранова В. Г. - Практичні питання взаємодії кредитних спілок та страхових компаній України , Волкова О. Г. (2016)
Карпа І. С. - Наукова концептуалізація фінансового управління розвитком житлової нерухомості (2016)
Вихідні дані (2016)
Від головного редактора. Кілька слів про Т.Х. Моргана і М.М. Гришка та про генетику й епігенетику (з нагоди проведення ХІ міжнародної наукової конференції "Фактори експериментальної еволюції організмів") (2016)
Вировець В. Г. - Академік М.М. Гришко – основоположник наукової селекції конопель (до 115-річчя з дня народження), Лайко І. М., Горшкова Л. М., Кириченко Г. І. (2016)
Міщенко С. В. - Вчення академіка М.М. Гришка про статевий поліморфізм конопель у світлі сучасної теорії генетичного контролю статі та досягнутого рівня однодомності, Лайко І. М., Вировець В. Г., Кириченко Г. І., Кмець І. Л., Лайко Г. М. (2016)
Седельникова Т. С. - Изменчивость числа хромосом как фактор микроэволюции и адаптации хвойных (2016)
Стегний В. Н. - Пространственная реорганизация архитектуры хромосом в генеративной системе является механизмом сальтационного видообразования (2016)
Верголяс М. Р. - Генотоксическое влияние фтора питьевой воды, Головков А. Н., Наниева А. В., Пелишенко А. В., Гончарук В. В. (2016)
Воробьева М. М. - Генетическая структура вида Macrosiphum gei Koch, 1855, в Беларуси, Супранович П. К., Воронова Н. В. (2016)
Козеко Л. Є. - Шаперони HSP90 як стабілізатор росту і формотворення рослин: мікроеволюційний аспект (2016)
Кравец Е. А. - Конкурентное и кооперативное поведение клеток в микроспорогенезе покрытосеменных, Плоховская С. Г., Горюнова И. И., Сидорчук Ю. В., Мурсалимов С. Р., Дейнеко Е. В., Емец А. И., Блюм Я. Б. (2016)
Литвинов С. В. - Изменение параметров морфогенеза Arabidopsis thaliana L. при хроническом облучении семян и проростков малыми дозами редкоионизирующей радиации, Рашидов Н. М. (2016)
Акинина Г. Е. - Генетическая чистота семян – актуальный вопрос современной генетики и селекции растений, Тереняк Ю. Н., Шарыпина Я. Ю., Попов В. Н. (2016)
Блюм Р. Я. - Порівняльна оцінка жирнокислотного складу олій насіння форм та сортів тифону, редьки олійної і рижію як перспективної сировини для отримання біодизелю, Бойчук Ю. М., Ємець А. І., Рахметова С. О., Блюм Я. Б., Рахметов Д. Б. (2016)
Боднар І. В. - Виявлення змін на хромосомному рівні в еукаріотичних організмів за дії синтетичних ароматизаторів продуктів харчування та коригування їх за допомогою вітамінних хіміопревентерів, Зубко О. С., Щербакова О. В., Горбулінська С. М., Боднар Л. С. (2016)
Богданова А. С. - Кількісний і якісний склад каннабіноїдних сполук та їх співвідношення у сортів конопель Cannabis sativa L., Горшкова Л. М. (2016)
Голубкова І. М. - Генофонд та перспективи селекції Persica Mill. у НБС ім. М.М. Гришка НАН України (2016)
Жук І. В. - Роль пероксидази у формуванні індукованої стійкості рослин пшениці за допомогою імуномодуляторів, Дмитрієв О. П., Лісова Г. М. (2016)
Жук О. І. - Продуктивність пагонів озимої пшениці за різного забезпечення мінеральним живленням (2016)
Карелов А. В. - Алельний стан гена Cre8 стійкості до нематоди Heterodera avenae Woll. у сортів пшениці м’якої української селекції, Козуб Н. О., Созінов І. О., Пилипенко Л. А., Блюм Я. Б. (2016)
Козаченко М. Р. - Селекція нових ліній ячменю waxy, Наумов О. Г., Васько Н. І., Солонечний П. М., Солонечна О. В., Важеніна О. Є., Садовой О. О. (2016)
Корнєєва М. О. - Створення генетичних джерел селекційно-цінних ліній запилювачів на основі діалельних гібридів цукрових буряків, Ненька О. В. (2016)
Куліш О. Ю. - Застосування методу експериментального мутагенезу для овочевої кукурудзи, Погреблюк М. В., Ковальчук З. В., Бабич В. О., Парій Я. Ф., Симоненко Ю. В., Парій М. Ф. (2016)
Левчик Н. Я. - Особливості морфології та cтресостійкості рослин Stevia rebaudiana (Вert.) Bertoni залежно від форм та умов вирощування, Рахметов Д. Б., Левон В. Ф., Любінська А. В., Сапсай В. І., Климчук Д. О. (2016)
Лысенко Н. Г. - Ассоциация генов кальпаин-кальпастатиновой системы и параметров экстерьера животных абердин-ангусской породы, Колесник А. И., Горайчук И. В., Рубан С. Ю., Федота А. М. (2016)
Маменко О. М. - Генетико-математичний аналіз вмісту жиру в молоці корів і виходу молочного жиру за структурою стада чорно-рябої породи, Ємець З. В. (2016)
Моцний І. І. - Успадкування та ефекти доповненої хромосоми St геному Elymus sibiricus з чужинними ознаками від амфіплоїда Elytricum fertile, Петрова І. С., Чеботар С. В. (2016)
Опалко А. І. - Мобілізація генетичних ресурсів Malus spp. для селекційно-генетичного вдосконалення декоративних сортів яблуні, Конопелько А. В., Опалко О. А. (2016)
Похилько С. Ю. - Дослідження генотипів пшениці м’якої з перенесеним геном GPC­B1 від Triticum turgidum ssp. dicoccoides, Трояновська А. В., Степаненко А. І., Урбанович О. Ю., Дуган О. М., Рибалка О. І., Моргун Б. В. (2016)
Проценко О. В. - Оцінка токсичності та генотоксичності меланіну на тест-системі Drosophila melanogaster, Дудка О. А., Козерецька І. А., Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В., Остапченко Л. І. (2016)
Рудь Ю. П. - Пошук статевоспецифічних ДНК-маркерів у лососевих видів риб, Залоїло О. В., Бучацький Л. П. (2016)
Сергеева Л. Е. - Пролин у растений и клеточных культур кукурузы при действии осмотических стрессов in vitro, Бронникова Л. И., Дыкун М. О. (2016)
Січкар С. М. - Характер успадкування морфологічних ознак колоса у гібридів Triticum spelta × Triticum aestivum, Моргун В. В., Дубровна О. В. (2016)
Созінов І. О. - Озерненість та інші ознаки продуктивності рослин F1 пшениці м’якої від схрещення форм з транслокаціями 1BL/1RS і 1AL/1RS, Козуб Н. О., Бідник Г. Я., Дем’янова Н. О., Блюм Я. Б., Созінов О. О. (2016)
Хаблак С. Г. - Эпистатическое взаимодействие генов GPA1 и SLR1, CTR1 и ALF3 при наследовании признаков корневой системы арабидопсиса (2016)
Ханышева М. А. - Действие хлоридного засоления на морфофизиологические признаки генотипов твердой и мягкой пшеницы, Гасымова Ф. И., Азизов И. В. (2016)
Хохлов А. М. - Филогенетический анализ геномов популяций свиней европейского и азиатского происхождения, Барановский Д. И. (2016)
Эйгес Н. С. - Изучение возможностей прогнозирования эффективности мутагенных воздействий на примере озимой мягкой пшеницы, Волченко Г. А., Волченко С. Г. (2016)
Бугайов В. Д. - Оцінка генофонду люцерни та його використання в селекції за умов підвищеної кислотності ґрунтів, Горенський В. М., Мамалига В. С. (2016)
Козуб Н. О. - Генетична колекція Aegilops biuncialis Vis., Созінов І. О., Бідник Г. Я., Дем’янова Н. О., Блюм Я. Б., Созінов О. О. (2016)
Лавров В. В. - Синекологічні засади діагностики трансформації структурно-функціональної організації лісових екосистем в аспекті еволюції, Блінкова О. І., Мірошник Н. В., Іваненко О. М. (2016)
Мамедова А. Д. - Изучение биологических и основных хозяйственно-ценных признаков коллекционных сортообразцов хлопчатника вида Gossypium barbadense L., Алиев Р. Т., Мамедова З. Б., Исламова Ф. М. (2016)
Паренюк О. Ю. - Мікробіом ґрунту "рудого лісу": як вплинуло забруднення радіонуклідами на структуру ґрунтової мікрофлори?, Шаванова К. Є., Іллєнко В. В., Самофалова Д. О., Гудков І. М. (2016)
Радченко О. М. - Стійкість до передзбирального проростання у сортів м’якої пшениці, Дикун М. О., Сірант Л. В. (2016)
Твердохлеб Е. В. - Генетическое разнообразие культурных диплоидных видов пшеницы по ISSR-маркерам, Богуславский Р. Л., Акинина Г. Е., Попов В. Н., Анциферова О. В., Шелякина Т. А., Ильченко Н. К. (2016)
Шамилов Э. Н. - Эколого-морфологическая характеристика Microtus socialis центральной части южного склона Большого Кавказа Азербайджана, Абдуллаев А. С., Кулиев Г. Н., Мамедрзаева Е. Т., Керимова З. М., Азизов И. В., Мамeдов Г. М., Мурадов П. З. (2016)
Шиш С. Н. - Биологически активные вещества перспективных видов Nigella L. и их изменения при обработке электромагнитным излучением, Скаковский Е. Д., Тычинская Л. Ю., Шутова А. Г., Спиридович Е. В. (2016)
Акуленко О. А. - Зміна експресії репаративного ензиму MGMT та білка MARP при спільній дії цитокіну IFNα2b та алкілувальної сполуки MNNG на клітини людини in vitro, Коцаренко К. В., Лило В. В., Черних С. І., Лукаш Л. Л. (2016)
Балацький В. В. - Альфа-Е-катенін у гістологічних перебудовах міокарда при старінні, Акименко І., Мацевич Л. Л., Півень О. О., Лукаш Л. Л. (2016)
Гонтарь Ю. В. - Анализ связи количественных характеристик женщин и полученных от них эмбрионов в программах ВРТ, Лахно Я. В., Ильин И. Е., Федота А. М. (2016)
Горпинченко М. Ю. - Показник "індекс місця" для локальних популяцій районного рівня (на прикладі Одеської області), Атраментова Л. О. (2016)
Жилкова Е. С. - Анализ связи фрагментации ДНК и анеуплоидий спермы с параметрами ранних эмбрионов, Чумакова Н. А., Тищенко А. А., Феськов А. М., Федота А. М. (2016)
Курінний Д. А. - Модифікація астаксантином радіаційно-індукованої хромосомної нестабільності в соматичних клітинах людини in vitro (2016)
Міщук Я. М. - Соматична мутація R248C (742 C>T) гена FGFR3 за раку сечового міхура, Серга С. В., Стаховський Е. А., Вітрук Ю. В., Кононенко А. А., Шкляр С. Є., Демидов С. В., Козерецька І. А. (2016)
Пальчевська О. Л. - Вплив делеції гена β-катеніну на морфологію та фізіологію кардіоміоцитів за умов дії стимуляторів гіпертрофії, Хазєєва А. А., Мачушинець Н. В., Рубан Т. П., Мацевич Л. Л., Півень О. О. (2016)
Пискун Р. П. - От генетики человека до генной терапии – эволюция понятий и терминов, знаний и практик, Савицкая Е. А., Лилевская А. А., Климчук И. Н. (2016)
Тиркус М. Я. - Генетичний аналіз поліморфізму Val89Leu гена SRD5α2 та гена SRY у пацієнтів з порушенням диференціації статі, Макух Г. В., Тенета М. М., Шуварська В. І., Заставна Д. В. (2016)
Федота А. М. - Анализ однонуклеотидных полиморфизмов генов MTHFR и MTRR у больных псориазом, Рощенюк Л. В., Горайчук И. В., Тыжненко Т. В., Адмакина А. В. (2016)
Шустикова М. В. - Пол потомков как фактор пластичности фенотипов агрессивности родителей (2016)
Абакуменко О. В. - Циклічність економічної думки в контексті австрійської школи економіки, Дорош Т. С. (2015)
Балуєва О. В. - Формування підходів до вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб, Чуприна О. О. (2015)
Бутко М. П. - Методичні підходи до економічного оцінювання трудового потенціалу, Пепа Т. В., Неживенко А. П. (2015)
Гаращук О. В. - Освітня домінанта як каталізатор динамічного соціально-економічного розвитку, Куценко В. І. (2015)
Гришова І. Ю. - Корупційні ризики та зарубіжна методологія їх оцінювання в системі економічної безпеки бізнесу, Красноруцький О. О. (2015)
Дерій Ж. В. - Модель управління процесом капіталізації людського потенціалу на регіональному рівні, Маргасова В. Г. (2015)
Крупка М. І. - Пріоритети зміцнення економічної безпеки в освітній та науковій сфері України, Ревак І. О. (2015)
Бондаренко С.М. - Використання ощадливого виробництва в системі TQM підприємства у нестабільних ринкових умовах (2015)
Зеленська О. О. - Роль міжнародних самітів у вирішення продовольчої проблеми у світі, Зеленський С. М., Алєшугіна Н. О. (2015)
Зосименко Т. І. - Гармонізація технічних вимог у торгівлі до acquis ЄС: аналіз впливу на стейкхолдерів в Україні (2015)
Ткаленко С. І. - Кластеризація креативних індустрій Європейського Союзу, Жулід-Христосенко Ю. О. (2015)
Холодницька А. В. - Індикативне оцінювання якості життя населення Чернігівської області (2015)
Козар В. В. - Стратегічні напрямки збереження та розвитку трудового потенціалу (2015)
Вікнянська О. М. - Стратегічне планування оптимальної структури ланцюга постачань, Прядко В. В. (2015)
Ільчук В. П. - Шляхи нарощування виробничого потенціалу транспортних підприємств, Хоменко І. О. (2015)
Скрипник М. І. - Розвиток сфер роздрібної торгівлі, експорту та імпорту взуття в Україні у 2011–2014 рр.: аналіз динаміки, Амбарчян М. С. (2015)
Андрієнко М. М. - Оцінювання ефективності контейнерних перевезень на залізниці (2015)
Волошенко О. О. - Прогнозування результатів реалізації стратегії еколого-орієнтованого розвитку підприємств легкої промисловості (2015)
Михайлюк Н. С. - Забезпечення фінансової стабільності сільськогосподарських підприємств (2015)
Сіренко К. Ю. - Методика моніторингу інноваційних процесів у легкій промисловості України (2015)
Соломаха І. В. - Вплив аукціонної діяльності на динаміку експорту-імпорту квіткової продукції Нідерландів, Жабинська А. В. (2015)
Серьогіна Н. В. - Система заходів розвитку дорожньої інфраструктури регіону (2015)
Давидюк О. О. - Теоретичні засади реалізації економічної природи конфліктів аграрного виробництва (2015)
Єлінєвський В. Ю. - Чинники розвитку внутрішнього агропродовольчого ринку регіону (2015)
Тарасенко А. В. - Формування попиту та пропозиції на продовольчому ринку на основі інфраструктурного забезпечення (2015)
Демчак Р. Є. - Децентралізація бюджетних відносин як важіль забезпечення регіонального розвитку (2015)
Іванова Н. В. - Трансформаційні переходи та реформування інфраструктурного потенціалу регіону (2015)
Папіж Ю. С. - Кластер гірничодобувного регіону: концептуальні засади формування для оптимізації господарства (2015)
Попело О. В. - Інноваційна активність як домінуюча складова модернізації продуктивних сил регіону (2015)
Гришов В. В. - Пріоритетні напрями управлінських трансформацій в аграрній сфері, Краснодемська О. А. (2015)
Пазюк В. Л. - Аналіз стану та динаміки розвитку ринку вина в Україні (2015)
Oliychenko I. - Synergetic approach to the management of socio-economic development of the region, Ditkovska M. (2015)
Васильєва Т. А. - Кредитний ринок України: сучасні проблеми та найближчі перспективи розвитку, Циганюк Д. Л. (2015)
Гораль Л. Т. - Класифікаційна база дослідження інвестицій у нафтогазовій сфері, Король С. В. (2015)
Кравчук Г. В. - Науково-методичні підходи до оцінювання кредитного портфеля банків, Савченко Т. В. (2015)
Абрамова А. С. - Митні платежі як складова доходів державного бюджету, Савчук Т. М., Жаворонок А. В. (2015)
Гізатулліна О. М. - Оцінювання дієвості інструментів монетарного регулювання в Україні, Чучко О. П. (2015)
Демченко М. Ю. - Міжнародні золотовалютні резерви в контексті фінансової стабільності країни (2015)
Дубина М. В. - Особливості функціонування фінансових компаній на ринку фінансових послуг України, Тарасенко О. О., Горна Я. Ю., Нітченко К. В. (2015)
Жарій Я. В. - Інструментарій комплексного контролінгу в системі банківського ризик-менеджменту (2015)
Замлинський В. А. - Формування венчурних фондів в Україні (2015)
Осадча Т. С. - Рентабельність рентного доходу: виявлення впливу факторів (2015)
Панченко О. І. - Страхування як інструмент стимулювання інноваційно-інвестиційного розвитку залізничного транспорту (2015)
Парубець О. М. - Підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів на основі розвитку системи комунального кредиту, Пальоха О. В. (2015)
Федоронько Н. І. - Методи фінансового аналізу консолідованої фінансової звітності (2015)
Антоненко Н. В. - Розвиток аудиту в Україні до стандартів Європейського Союзу, Хоменко В. С. (2015)
Лагодієнко Н. В. - Фінансовий захист переробних підприємств аграрного виробництва у процесі управління економічними конфліктами (2015)
Бойченко В. М. - Оцінювання імовірності виникнення банківської кризи у країнах Центральної та Східної Європи (2015)
Григоревська О. О. - Проблеми своєчасного та повного відображення грошових коштів у системі бухгалтерського обліку, Каленченко Т. С. (2015)
Цебень Р. Л. - Застосування інформаційних технологій у внутрішньому аудиті (2015)
Шевчук В. Р. - Організаційні аспекти впровадження аутсорсингу внутрішнього аудиту в Україні, Кондратьєва В. Є. (2015)
Ніпорко Н. І. - Формування системи обліку на малому підприємстві: управлінський аспект (2015)
Ніженська І. В. - Економічна безпека національної економіки: фактори впливу та загрози (2015)
Маслюк В. Л. - Бухгалтерська звітність інститутів спільного інвестування в управлінні ризиками (2015)
Ambarchian V. - Accounting frameworks of the countries that did not adopt IFRS (2015)
Cherkashyna T. - Methodological support of National Statute (Standard) Accounting in the Public Sector of Ukraine 121 "Fixed assets”, Slutskyi Ye. (2015)
Онищук Ю.В. - Аналітичні характеристики стану цукрової промисловості України (2015)
Сташевський А. - Ударно-шумові прийоми в сучасній музиці для баяна (на прикладі творів українських композиторів) (2015)
Перепелиця М. - Театральність як форма розвитку драматургії фортепіанних концертів Кармели Цепколенко (2015)
Хе Цзяньхуй - Амплуа высокого баса – баса-баритона в практике оперного пения (2015)
Ященко І. - Раціональність у постановці ігрового апарату баяніста та в розподілі рухового навантаження у процесі гри на багаторядному баяні (2015)
Бермес І. - Хоровий рух у Наддніпрянській Україні як фактор самоідентифікації українців у ХІХ столітті (2015)
Ван Ченьдо - Детская тема в науке и искусстве ХХ века – на примере музыки "Детского уголка” Клода Дебюсси (2015)
Рябуха Н. - Просторовість як параметр звукообразного мислення виконавця: теоретико-методологічний аспект (2015)
Мазур І. - Музикознавчі студії у контексті соціокультурних процесів Правобережної та Лівобережної України у 20-х – першій половині 30-х років ХХ століття (2015)
Зінків І. - Фортепіанні твори Миколи Лисенка у контексті формування модерністичних тенденцій в українській музиці (2015)
Воскобойнікова Ю. - Дикційний комплекс у православному церковному співі: сучасний регентський досвід (2015)
Рось З. - Основні тенденції розвитку джазово-фестивального руху в Україні періоду незалежності (1991–2012 роки) (2015)
Величко О. - Виконавські вектори старовинної музики (2015)
Юсипів Н. - Особливості формотворчих елементів степенних антифонів утрені (2015)
Сізова Н. - Розвиток хорових засад Миколи Леонтовича та Родіона Скалецького у творчості Василя Ткаченка (2015)
Іскра С. - Органне музикування на Поділлі: до питання становлення традиції (2015)
Жалейко Д. - Творчество Бориса Лятошинского и Валентина Сильвестрова: параллели и метаморфозы (2015)
Тан Чжанчен - Амплуа баритона в "Дон Жуане” Вольфганга Амадея Моцарта (2015)
Чупашко І. - Педагогічна діяльність Михайла Антківа (2015)
Бараніченко П. - Проблеми використання методу "мозкового штурму” як інтерактивного засобу у створенні сценарного задуму (2015)
Іващенко І. - Сучасні театральні форми арт-акціонізму в культурному просторі мегаполіса (2015)
Ванюга Л. - Соціокультурні передумови створення та діяльність обласного державного українського драматичного театру ім. І. Франка в Тернополі (1939–1941 роки) (2015)
Мельник О. - Комп’ютерна графіка у сучасній книжковій ілюстрації: проблеми техніки та стилю (2015)
Половна-Васильєва О. - Художній аналіз декоративно-орнаментального малярства Петриківки ХХ століття (за приватними збірками петриківського розпису Володимира Падуна та Андрія Пікуша) (2015)
Штець В. - Мистецько-педагогічна діяльність Адальберта Ерделі та Йосипа Бокшая і їх вплив на формування творчої особистості Золтана Шолтеса (2015)
Рудич А. - Стилістика ранньохристиянських катакомб у сучасних розписах нижніх храмів: порівняльний аспект творчості іконописців (2015)
Вергунова Н. - Проектные решения средств передвижения для инвалидов на основе трансформации, Мироненко В. (2015)
Хоменко К. - Купецький та міщанський портрет Слобожанщини та Полтавщини кінця XVIII – початку ХХ століття (2015)
Лотоцька В. - Архетипи ідеального довкілля в українському пейзажі ХІХ століття (2015)
Кохан Н. - Ленд-арт, як стимул появи нових тенденцій у ландшафтному дизайні (2015)
Куліш О. - Архетипи інтернету в контенті сучасного культурного поля України (2015)
Максимлюк І. - Творчість прикарпатського художника-графіка Остапа Гнатюка: синтез традицій та інновацій (2015)
Маренич Н. - Особливості використання рисунку та анімації у відеоіграх (2015)
Артеменко М. - Навчальні приміщення та виховний процес як сюжет художніх артефактів епохи відродження, Якимчук О., Фефелов А. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Дмітрієв О. М. - Аналіз закономірностей впливу факторів трансіоносферного поширення радіохвиль на перешкодостійкість наземних радіотехнічних систем (2014)
Калашник А. А. - Применение синергетического подхода – основной путь к созданию новых интеллектуальных автономных навигационных систем на биотехнологической основе, Неделько В. Н. (2014)
Шульга О. В - Дослідження нелінійної системи автоматичного керування рухом у системах навігації (2014)
Вьюнник А. В. - Исследование общего случая расчета системы КА с заданным разрывом наблюдения (2014)
Козелкова Е. С. - Наземно-космический радиоинтерферометр: требования к точности синхронизации шкал времени, Дмитриев И. О. (2014)
Міщенко А. В - Авіатранспортний комплекс як система "масового обслуговування" у сфері інформаційної безпеки (2014)
Мунштуков И. В. - Перспективы диагностики элементов конструкции из полимерных композиционных материалов планера летательных аппаратов, Пузырев А. Л., Ушаков В. В (2014)
Пузирьов О. Л. - Система контролю якості як складова функціонування системи технічного обслуговування повітряних суден, Задорожная О. В., Бєляєв О. В. (2014)
Дружинін В. А. - Процедури компенсації інформаційних втрат про об’єкти спостереження в радіолокаційних системах із змінною просторовою конфігурацією (2014)
Полишко С. В. - Особенности междупериодной обработки сигналов на фоне мешающих воздействий в импульсных некогерентных радиотехнических системах (2014)
Биченков В. В. - Розроблення системи критеріїв селекції формульних виразів для алгоритму побудови моделі складної системи з використанням комбінаторного методу з обмеженою базою аргументів, Заїка В. Ф. (2014)
Бороздін М. К. - Випромінювання горизонтального магнітного диполя, розміщеного в багатошаровому середовищі з високо-провідним середнім шаром (2014)
Дикарев А. В - Некоторые закономерности кольцевых кодов (2014)
Дробік О. В. - Класичні непараметричні методи цифрового спектрального аналізу характеристичних функцій 3D терагерцового ЛЧМ радіолокатора, Косовець М. А (2014)
Кондратенко Ю. В. - Методичні засади створення та впровадження управлінського обліку у військову сферу, Педан Ф. П., Руденська Г. В., Ткаченко М. В., Федоренко Р. М (2014)
Макаров С. А - Дослідження складового фазового детектора з динамічним регулюванням коефіцієнта підсилення системи фазового автопідстроювання частоти за законом кореня четвертого степеня, Юхновський С. А., Чекунова О. М., Кепко Д. В. (2014)
Пугач М. В. - Шляхи покращення енергетичної ефективності роботи теплонасосного обладнання, Головко Є. І. (2014)
Срібна І. М. - Дослідження оптимальних параметрів системи із заданою структурою при детермінованих та випадкових величинах (2014)
Сторчак К. П. - Дослідження триланкових комутаційних полів різної конфігурації (2014)
Чернов В. Г. - Метод формирования информационной среды обучения офицеров боевого управления в процессе тренажёрной подготовки, Павленко М. А., Тимочко А. И., Королюк Н. А., Шейгас А. К. (2014)
Яцко М. М. - Формування вимог до математичної моделі процесу технічної експлуатації літальних апаратів (2014)
Shefer A. - Algorithm of identification of nonlinear technical systems according to measured data, Galai V. (2014)
Гостев В. И. - . Исследование сети TCP/IP с применением основных TCP-алгоритмов предотвращения перегрузок, Довженко Т. П. (2014)
Гостев В. И. - Проектирование нечеткого регулятора при разделенных треугольних функциях принадлежности с тремя термами и ограничением, Кунах Н. И. (2014)
Губанков С. В. - Современные системы передачи данных, Мартиненко А. В., Старкова Е. В. Герасименко К. В. (2014)
Доренський О. П. - Метод синтезу тестових структур взаємодії програмних об’єктів під час проектування програмного забезпечення на основі об’єктно-орієнтовної технології (2014)
Жураковський Б. Ю. - Ефективність недвійкових кодів, що виправляють помилки, Срочинська Г. С. (2014)
Макаренко А. О. - Дослідження ефективності роботи телекомунікаційних систем за допомогою інтерактивного програмного забезпечення, Гринкевич Г. О., Гусак М. О., Лелявський Д. Б., Рихальський С. Ю., Пазюра В. В. (2014)
Федоренко Р. М. - Віртуалізація як варіант побудови ІТ-інфраструктури для проведення навчань з кібербезпеки, Ткаченко М. В., Кондратенко Ю. В., Петрушен М. В. (2014)
Шпитяк Я. І. - Історія створення та опис технології WiMAX, Аметов А. Ю., Григоренко О. К., Задорожний П. А., Фоменко А. І., Козелкова К. С (2014)
Гетманец О. М. - Автоматизированная региональная система радиационного мониторинга, Пелихатый Н. М., Адаменко Н. И., Пересадько Д. В. (2014)
Ляхович О. В. - Аналіз впливу вимог щодо забезпечення завдань цивільного захисту при архітектурно-планувальній організації екологічних офісних центрів, Власенко Г. М. (2014)
Житник І. В. - Розроблення імітаційної моделі систем ідентифікації трафіку та управління чергами у багатопротокольних вузлах зв’язку в телекомунікаційній мережі, Байда І. О., Боков В. Д., Шехтман В. Г (2014)
Толюпа С. В. - Використання широкосекторних низькопрофільних антен для забезпечення покриття широких зон при організації мереж радіозв’язку, Наконечний В. С., Труш О. В., Мацаєнко А. М. (2014)
Агарков О. Ю. - Моделювання поверхонь з лінійними законами розподілу кривини вздовж головних напрямів і заданими кутами нахилу дотичних до них в їх кінцевих точках (2015)
Аушева Н. М. - Моделювання плоских сіток на основі ізотропних кривих за Годографом Піфагора (2015)
Бабка В. М. - Зміна напряму обертання відрізка без його зупинки (2015)
Бідніченко О. Г. - Геометричні особливості конструювання проточних частин відцентрових компресорів (2015)
Бондаренко А. І. - Порівняльний аналіз результатів експериментальних та теоретичних досліджень робочих процесів в гідрооб`ємно-механічних трансмісіях (2015)
Борисенко В. Д. - Модифікація сплайнових кривих CATMULL-ROM, Устенко І. В. (2015)
Бумага А. І. - Розрахунковий алгоритм визначення залежності межі міцності при стисканні дрібнозернистого дьогтебетону в залежності від 4-х параметрів (2015)
Вірченко Г. І. - Динамічне варіантне формоутворення ліній, поверхонь і тіл методом полі параметризації (2015)
Влах В. В. - Дослідження механізмів поліграфічних та пакувальних машин в спеціалізованійсистемі автоматизованого проектування (2015)
Гавриленко Е. А. - Разработка технологии формообразования и обработки динамических поверхностей, Холодняк Ю. В., Кучеренко В. В., Бездитний А. А. (2015)
Hadai A. V. - Аutomatic system of artificial lighting controlled by color temperature (2015)
Гадай А. В. - Динамічна компенсація реактивної потужності регульованих електроприводів бурових установок (2015)
Гарматюк Р. Т. - Полімеркомпозиційні покриття для захисту деталей відцентрових насосів, Чихіра І. В. (2015)
Громко Л. С. - Метод знаходження парето-оптимальних розв’язків багатокритеріальних оптимізаційних задач, Пустюльга С. І., Клак Ю. В. (2015)
Залога В. О. - Нормалізація техніко-економічних показників інструментального виробництва на основі застосування теорії нечітких множин, Денисенко Ю. О., Івченко О. В., Динник О. Д. (2015)
Золотова А. В. - Дискретна одновимірна кускова інтерполяція при комбінованому розподілі зовнішнього навантаження (2015)
Исмаилова Н. П. - Параметрическое определение характеристики сопряженных квазивинтовых поверхностей исключающих интерференцию (2015)
Кищун В. А. - Сучасні методи діагностування дизельних паливних форсунок системи живлення COMMON RAIL, Заєць О. Г. (2015)
Колосова О. П. - Геометричне та математичне моделювання процесу просочення орієнтованих волокнистих наповнювачів рідкими полімерними зв’язуючими (2015)
Комяк В. М. - Метод оптимізації розміщення плоских неорієнтованих геометричних об’єктів з кусочно-нелінійними границями у прямокутній області змінної довжини, Соболь О. М., Чапля Ю. С. (2015)
Конопацкий Е. В. - Особенности вычисления обобщённых тригонометрических функций (2015)
Коробко I. В. - Вплив гаусової кривизни поверхні чутливого елемента і гідродинамічних характеристик потоку на метрологічні показники перетворювачів витрати, Писарець А. В. (2015)
Крадінова Т. А. - Математична модель розрахунку довговічності пластини з періодичною системою компланарних тріщин в умовах дії довготривалого статичного розтягу і низькотемпературного поля (2015)
Крысько А. А. - Вычислительный алгоритм формирования геометрических моделей действительной поверхности тонкостенных оболочек технических форм методами БН-исчисления (2015)
Літніцький С. І. - Наближене визначення осі коноїда, представленого дискретним каркасом твірних (2015)
Марціяш О. М. - Лабораторний стенд для визначення деяких характеристик роботи автомобільних амортизаторів, Мурований І. С., Павлюк В. І. (2015)
Мисковець С. В. - Фізико-хімічна взаємодія матеріалів при терті пари сталь-бронза, Савчук П. П. (2015)
Moroz I. A. - Specifics of the formation of the spatial structure of the suspensions precipitates (2015)
Мостовенко О. В. - Суперпозиції дискретно поданих поверхонь (ДПП) на сітці з прямокутними або квадратними у плані клітинами (2015)
Муквич М. М. - Конструювання мінімальних поверхонь за допомогою ізотропної кривої, яка лежить на конусі (2015)
Онисько О. Р. - Програмна реалізація визначення величини опуклості гіперболічного профілю різьбового різця з ненульовим значенням переднього кута, Зубик О. В. (2015)
Пилипака С. Ф. - Моделювання руху частинки по шорсткій поверхні однопорожнинного гіперболоїда обертання, Несвідомін А. В. (2015)
Пилипака Т. С. - Вдосконалення форми спіральної пружини (2015)
Рудь В. Д. - Eкспериментальне дослідження впливу геометрії ріжучого інструмента та швидкості різання на технологічні параметри токарної обробки, Савюк І. В., Самчук Л. М., Повстяна Ю. С. (2015)
Рудь Н. Т. - Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку економіки, Кушнірук С. І., Мартинюк О. І. (2015)
Севостьянов І. В. - Віброударне зневоднення відходів харчових виробництв (2015)
Семків О. М. - Наближене визначення критичних значень параметрів фазових траєкторій рівнянь маятникових коливань, Сухарькова О. І. (2015)
Скачков В. А. - Адаптивное управление температурным режимом автоклавного отверждения углепластиковых заготовок, Иванов В. И., Нестеренко Т. Н., Бережная О. Р. (2015)
Сліпчук А. М. - Перспективи розвитку CAE-систем (2015)
Шарко А. В. - Влияние изменения дислокационной структуры на акустические характеристики материалов, Нигалатий В. Д., Рожков С. А., Букетов А. В. (2015)
Шолом П. С. - Математичне моделювання індуктивних перетворювачів з використанням методу аналогій, Михалевич В. Т. (2015)
Куденчук В. Г. - Методи та інструменти фінансування енергозберігаючих проектів за допомогою механізму державно-приватного партнерства (2016)
Маслов Д. С. - Теория государственного долга в исторической ретроспективе: Альфред Маршалл (2016)
Носик О. М. - Соціогуманітарний вектор відтворення людського капіталу інноваційного розвитку (2016)
Косарєва І. П. - Особливості становлення та розвитку регіональної фінансової системи України, Юкса Т. М. (2016)
Новікова К. І. - Інноваційно-інвестиційна безпека: сучасні виклики та загрози (2016)
Однорог М. А. - Підходи до оцінки ефективності державного регулювання сільськогосподарського виробництва в подоланні інвестиційної кризи (2016)
Паршин Ю. І. - Концептуальна модель системи забезпечення сталого розвитку національного господарства (2016)
Костіна К. В. - Аналіз організації логістичної діяльності в агробізнесі України (2016)
Кузьмак О. І. - Стратегія розвитку взаємовідносин промислових підприємств та комунального обслуговування (2016)
Кузьміна О. В. - Аналіз дисбалансів у системі стратегічного управління збалансованим розвитком підприємств України (2016)
Кулик Н. М. - Методологічні аспекти оцінювання ефективності системи управління культурою організації, Зуєв Г. I. (2016)
Кушлик О. Ю. - Концепція соціальної відповідальності вітчизняних підприємств, Слоньовський О. Р. (2016)
Малярець Л. М. - Оцінка виробничо-господарської діяльності підприємства як основа її стратегічного контролінгу, Мочона Л. Г. (2016)
Мелень О. В. - Мале підприємництво в Україні: проблеми та можливість ефективного функціонування, Абрамова О. В. (2016)
Михайловина С. О. - Методи оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів розвитку рослинництва і тваринництва в ОСГ (2016)
М’ячин В. Г. - Оцінка конкурентоспроможності промислової інноваційної продукції за допомогою методу нечіткої логіки (2016)
Нижник О. В. - Визначення конкурентного потенціалу підприємства на основі інтегральних показників (2016)
Нияз Аднан Мохамед Али - Финансирование предприятий системы здравоохранения: сравнительный анализ (2016)
Новіков А. О. - Ієрархічна схема загроз фінансово-економічній безпеці підприємств (2016)
Орлова А. Ю. - Обґрунтоване визначення собівартості окремих видів продукції промислового підприємства як важливий фактор підвищення їх конкурентоспроможності (2016)
Перепадя Ф. Л. - Мотивація персоналу на металургійних підприємствах України (2016)
Павлюк Л. І. - Недоліки регуляторної політики регулювання внутрішнього ринку та напрями їх усунення (на прикладі Закарпатської області) (2016)
Пандас А. В. - Економічні фактори, потенціал і пріоритети розвитку великих міст у територіально-господарській системі Причорноморського регіону (2016)
Кубатко О. В. - Формування оптимальної структури факторів виробництва в умовах еколого-економічних флуктуацій (2016)
Кулик В. А. - Трансформація професійних компетенцій відповідно до вимог інформаційного суспільства (2016)
Корчева В. І. - Бюджетно-податкова політика України у кризовий та посткризовий періоди (2016)
Костогриз В. Г. - Інновації банків з іноземним капіталом у банківській системі України (2016)
Лещенко П. А. - Інформаційні асиметрії як фактор цінових коливань (2016)
Мацедонська Н. В. - Фінансове планування на підприємствах олійно-жирової галузі України, Клівіденко Л. М. (2016)
Нагайчук В. В. - Політика управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства (2016)
Найденко О. Є. - Вплив регулятивного потенціалу податку на доходи фізичних осіб на соціальний захист населення, Логошенко В. О. (2016)
Онуфрічук К. І. - Трансформація валютного регулювання у процесі створення валютних регіональних об’єднань (2016)
Павленко В. В. - Визначення особливостей забезпечення економічної безпеки банків в умовах фінансової нестабільності (2016)
Петричко М. М. - Сучасний стан адміністрування податків і зборів в Україні (2016)
Петрушка О. В. - Шляхи удосконалення практики мобілізації доходів пенсійного фонду України (2016)
Лалакулич М. Ю. - Удосконалення системи нормативно-правового забезпечення аудиту діяльності підприємств на сучасному етапі (2016)
Ляхович Г. І. - Концепція інтегрованої звітності: історичні аспекти виникнення та проблеми впровадження, Заяць М. Я. (2016)
Момот Л. В. - Факторингові послуги в Україні (2016)
Содержание (2015)
Памяти Владимира Александровича Ядова (2015)
Симончук Е. - Концепт "класс” в современной социологии: классификация значений (2015)
Дэвис Т. - Неформальность и выживание в зоне ядерного поражения в Украине: существование с рисками Чернобыля, Полесье А. (2015)
Савельев Ю. - Противоречия современных теоретических интерпретаций общественного развития, социальной эволюции, модернизации и социальных изменений (2015)
Стегний А. - Социальный контекст генезиса и развития экологического движения в Украине (2015)
Шульга А. - Символические анклавы и смена символических универсумов (2015)
Дукач Ю. - Исследование общественных движений с помощью метода анализа социальных сетей: на примере сети протестов левой направленности в Киеве (2013 год) (2015)
Дембицкий С. - Современные техники управления данными социологических исследований, Любивая Т. (2015)
Шевель И. - Современный социальный конфликт: микроструктурный подход Р. Коллинза (2015)
Pribytkova I. - Application of Cartographic Modelling as a research method when monitoring the spatial behaviour of population (2015)
Golovakha Ye. - Human Potential of the Reluctant Social Transformations in Ukraine (2015)
Луганск: горячее лето 2014 года (2015)
Иващенко О. - Об обновленном каноне Гидденса (2015)
Волков А. - Национальная буржуазия как социальная основа суверенитета страны (2015)
Блюм Я. Б. - Томас Хант Морган в экзонумии и филателии. К 150-летию со дня рождения, Барштейн В. Ю. (2016)
Багдасарова А. Р. - Связь уровня гетерозиготности и параметров роста у Pinus sylvestris L. var. cretacea Kalenicz ex Com. заповедника "Меловая флора", Коршиков И. И., Калафат Л. А., Привалихин С. Н., Пирко Н. Н., Пастухова Н. Л., Пирко Я. В. (2016)
Галаев А. В. - Идентификация и распространение аллелей гена гибридного некроза Ne1 у сортов мякой пшеницы (Triticum aestivum L.) Украины, Галаева М. В. (2016)
Єфіменко Т. С. - Поліморфізм інтрогресивних ліній Triticum aestivum / Amblyopyrum muticum за геном AGL21, промотором розвитку коренів, Антонюк М. З., Терновська Т. К. (2016)
Іващук Б. В. - Використання послідовностей NB домена білків класу NB-LRR для скринінгу генів стійкості до стеблової іржі, Пірко Я. В., Блюм Я. Б. (2016)
Михайлик С. Ю. - Варіабельність внутрішньогенних мікросателітних повторів генів α-, β та ω-гліадинів в інтрогесивних лініях пшениці, Мартиненко В. С., Антонюк М. З. (2016)
Постовойтова А. С. - Поліморфізм довжин другого інтрону генів актину в геномі Linum usitatissimum L., Пірко Я. В., Блюм Я. Б. (2016)
Рабоконь А. Н. - Исследование полиморфизма длины интронов генов β-тубулина у растений рода Linum L., Демкович А. Е., Пирко Я. В., Блюм Я. Б. (2016)
Федина В. Д. - З’ясування ролі мікротрубочок у розвитку аутофагії у рослин, спричиненої дією абіотичних стресів, Литвин Д. І., Блюм Я. Б. (2016)
Шпильчин В. В. - Активність транспозона як чинник втрати функції гена Iw2(Т) у нащадків штучних амфідиплоідів Triticinae, Михайлик С. Ю., Терновська Т. К. (2016)
Штефюк Т. В. - Характеристика генетичної різноманітності інтрогресивних ліній пшениці за консервативними регіонами генів стійкості, Михайлик С. Ю., Антонюк М. З., Терновська Т. К. (2016)
Lakhneko O. R. - Genotyping Triticum aestivum L. cultivars of Ukraine with microsatellite markers, Stepanenko A. I., Morgun B. V. (2016)
Асадова С. Ш. - Введение в культуру in vitro некоторых сортообразцов ячменя, интродуцированных из международного центра ICARDA, Гарибов З. А. (2016)
Бабич В. О. - Дослідження регенераційної здатності ліній культурного соняшнику (Helianthus annuus L.) в умовах in vitro, Хомутовська С. В., Куліш О. Ю., Смірнова В. А., Парій Я. Ф., Парій М. Ф., Симоненко Ю. В. (2016)
Бавол А. В. - IRAP-аналіз рослин-регенерантів тритикале, стійких до водного дефіциту, Великожон Л. С., Пикало С. М., Дубровна О. В. (2016)
Баєр Г. Я. - Трансформація пальчастого проса генетичною конструкцією для РНК-інтерференції гена цитокініндегідрогенази 2, Ісаєнков С. В., Баєр О. О., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2016)
Білинська О. В. - Вплив регуляторів росту на реалізацію морфогенного потенціалу ячменю ярого (Hordeum vulgare L.) у культурі пиляків in vitro (2016)
Бузіашвілі А. Ю. - Аналіз впливу різних комбінацій регуляторів росту на регенерацію пагонів цінних сортів Lycopersicon esculentum Mill. в умовах in vitro, Ємець А. І. (2016)
Буй Д. Д. - Простой малозатратный метод выделения РНК из растительного материала, Пирко Я. В., Блюм Я. Б. (2016)
Верголяс М. Р. - Оценка токсического влияния воды из разных источников на тест-организмы, Трахтенберг И. М., Дмитруха Н. Н., Гончарук В. В. (2016)
Гнатюк І. С. - Синергічна дія антибіотиків тиментину та цефтріаксону на регенерацію in vitro пшениці м’якої Triticum aestivum, Горбатюк І. Р., Банникова М. О., Моргун Б. В. (2016)
Голубенко А. В. - Особливості ініціації та формування мікроцибулин у Galanthus nivalis L. та Galanthus plicatus M. Bieb. in vitro, Нужина Н. В., Голубенко А. С. (2016)
Гончаров Ю. О. - Інформативність SSR-маркерів при дослідженні генетичного поліморфізму ліній кукурудзи, Деркач К. В., Абраімова О. Є., Сатарова Т. М., Веселянська К. В., Галацан С. В., Лушпій А. А., Тишковська Т. О. (2016)
Дробот К. О. - Особливості генетичної трансформації лікарських рослин Artemisia vulgaris L., Artemisia annua L. та Ruta graveolens L. з використанням Agrobacterium rhizogenes, Матвєєва Н. А., Шаховський А. М. (2016)
Дромашко С. Е. - Неинвазивное получение клеток из урины человека в целях регенеративной медицины, Балашенко Н. А., Шевцова С. Н., Шейко Я. И. (2016)
Дубровна О. В. - Аналіз успадкування трансгенів у генетично-модифікованих рослин пшениці, що містять гени метаболізму проліну, Бавол А. В., Воронова С. С., Гончарук О. М. (2016)
Карагезов Т. Г. - Морфогенный потенциал изолированной культуры шафрана (Crocus sativa L.) при субкультивировании, Исмаилова Г. И., Мамедова М. Г. (2016)
Кацан В. А. - Вплив ізатізону і наносрібла на вміст фотосинтетичних пігментів у вівса сорту Незламний в першому та другому поколіннях після обробки, Потопальський А. І., Юркевич Л. Н. (2016)
Кирпа-Несміян Т. М. - Фізіолого-біохімічна характеристика рослин Nicotiana tabacum, що несуть гени Δ9 та Δ12-ацил-ліпідних десатураз ціанобактерій вирощених in vivo в умовах заморозків (2016)
Комісаренко А. Г. - Характеристика трансгенних рослин соняшника (Helianthus annuus L.) з дволанцюговим РНК супрессором гена проліндегідрогенази, Михальська С. І., Курчій В. М., Тищенко О. М. (2016)
Крат В. Ю. - Вплив регуляторів росту на інтенсивність росту калюсу моркви (Daucus carota L. ogr g1531), Сидоров А. В., Галущенко С. В., Парій Я. Ф., Симоненко Ю. В., Парій М. Ф. (2016)
Лешина Л. Г. - Влияние редкоионизирующего излучения на биохимический статус регенерантов Digitalis purpurea L. в культуре in vitro, Булко О. В., Литвинов С. В., Пчеловская С. А., Соколова Д. А., Берестяная А. Н., Тонкаль Л. В., Саливон А. Г. (2016)
Лёшина Л. Г. - Аgrobacterium rhizogenes – опосредованная трансформация и особенности регенерантов Digitalis purpurea L., Булко О. В., Стрельник О. А. (2016)
Майорова О. Ю. - Мікроклональне розмноження та вкорінення in vitro рідкісного виду Gentiana acaulis L., Грицак Л. Р., Мазур Д. С., Вітрова С. А., Дробик Н. М. (2016)
Моргун Б. В. - Цитологічна та молекулярно-генетична характеристика сортів озимої м’якої пшениці, отриманих за інтрогресивної селекції та мутагенезу, Лялько І. І., Степаненко А. І., Бавол А. В., Великожон Л. Г. (2016)
Папуга О. Є. - Дослідження ефективності дермальних еквівалентів, призначених для лікування тяжких опікових ран, Мацевич Л. Л., Рубан Т. П., Лукаш Л. Л. (2016)
Плоховська С. Г. - Аналіз просторової організації актинових мікрофіламентів у відповіді рослин на дію холоду за використання програми MicroFilament analyzer, Кравець О. А., Блюм Я. Б., Ємець А. І. (2016)
Пушкарьова Н. О. - Вивчення деяких біохімічних характеристик видів рослин, що охороняються, в культурі in vitro, Белокурова В. Б., Кучук М. В. (2016)
Рудас В. А. - Отримання трансгенних рослин орхідеї Dendrobium linguella RCHB. F., що містять гени BAR та CYP11A1 цитохрому P450scc, Марковський О. В., Шинкарчук М. В., Клебанович А. А., Моргун Б. В., Овчаренко О. О., Іванніков Р. В., Кучук М. В. (2016)
Юр’єва О. М. - Комплекс целюлозолітичних і ксиланолітичних ферментів Penicillium funiculosum Thom, Курченко І. М., Сирчін С. О., Харкевич О. С., Павличенко А. К., Наконечна Л. Т. (2016)
Ющук О. С. - Глобальні механізми регуляції морфогенезу в спорангіальних актинобактерій, Горбаль Л. О., Дацюк Ю. Р., Осташ Б. О., Штегманн Е., Лужецький А. М., Федоренко В. О. (2016)
Ямборко Н. А. - Синтез внеклеточных фитогормонов почвенными микроорганизмами-деструкторами хлорорганических загрязнителей, Леонова Н. О. (2016)
Бублик О. М. - Ідентифікація та аналіз in silico генів стрес-індукованих транскрипційних факторів DREB2 у Deschampsia antarctica Desv., Андрєєв І. О., Кунах В. А. (2016)
Демчук О. М. - Створення репозиторія моделей просторової структури тубулінів як реалізація одного із стратегічних завдань віртуальної організації CSLabGrid, Карпов П. А., Ожерєдов С. П., Співак С. І., Пидюра М. О., Самофалова Д. О., Блюм Я. Б. (2016)
Мельничук О. В. - Скринінг нітроанілінів на спорідненість до α-тубуліну міскантусу для їх використання у поліплоїдизації рослин цього роду, Ожерєдов С. П., Рахметов Д. Б., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2016)
Одинець К. О. - Комп’ютерне моделювання просторової структури білка-модулятора гіберелінової відповіді RHT-1 Triticum aestivum L. з родини DELLA-GRAS білків, Корнелюк О. І., Чеботар С. В. (2016)
Підпала О. В. - Фрагменти мобільних генетичних елементів як складові потенційних альтернативних промоторів гена MGMT людини, Лукаш Л. Л. (2016)
Самофалова Д. А. - Особливості взаємодії інгібіторів із протеїнфосфатазами, що потенційно пов’язані з цитоскелетом, Карпов П. А., Блюм Я. Б. (2016)
Сидоров А. В. - Біоінформатичний аналіз потенційних ALS/AHAS-білків моркви (Daucus carota), Крат В. Ю., Смірнова В. А., Парій Я. Ф., Симоненко Ю. В., Парій М. Ф. (2016)
Співак С. І. - Розроблення українського порталу даних щодо генетично модифікованих рослин "Genetically modified plants gateway”, Ємець А. І., Пірко Я. В., Пидюра М. О., Карпов П. А., Ісаєнков С. В., Блюм Я. Б. (2016)
Abdusa D. - Identification of genes involved in cardiovascular diseases (2016)
Карпова І. С. - Відкриття мутагенної дії ДНК у світлі латеральної геноміки (2016)
Крючкова Л. О. - Історія досліджень фітопатогенних грибів та визначення їх вірулентності (2016)
Михеев А. Н. - Эмпирические и концептуальные источники решения проблем биологической эволюции (2016)
Стельмах А. Ф. - Деякі терміни, переклади та помилки в україномовній науковій літературі з генетики і селекції рослин (2016)
Чень І. Б. - Д.К. Заболотний: життя і науково-педагогічна діяльність (до 150-річчя від дня народження), Гуменюк Г. Б. (2016)
Omelchenko S. - Features of Socio-Cultural Activities in Primary School (2016)
Гаврілова Л. - Оновлення методів музичного виховання у професійній підготовці майбутніх учителів музики в контексті інформатизації сучасної мистецької освіти (2016)
Варецька О. - Критерії, показники та рівні розвитку діяльнісного компонента соціальної компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти (2016)
Кулик Є. - Концептуальні зміни в культурологічній підготовці майбутніх учителів технологій (2016)
Гринько В. - Педагогічні умови розвитку творчості майбутніх учителів (2016)
Кривошея Н. - Зміст та структура мистецтвознавчої компетентності майбутніх музичних керівників дошкільних навчальних закладів (2016)
Попова О. - Культурологічний підхід у системі професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в умовах полікультурного середовища (2016)
Ступак О. - Роль громадських організацій у процесі формування соціальної активності молоді (2016)
Хижняк І. - Ґенеза професійної підготовки педагога початкової школи в Україні (2016)
Зубкова Л. - Визначення структурних компонентів життєвої компетентності студентів класичних університетів (2016)
Остапчук Т. - Структурно-функціональна модель формування інформаційної компетентності студентів технічних університетів (2016)
Плахотський О. - Педагогічна філософія: роль і значення теорії у творчому пізнанні (2016)
Ся Цзюань. - Емоційно-вольова надійність як предмет наукового аналізу (2016)
Чжан Цзінцзін. - Діагностика рівнів сформованості мистецької рефлексії майбутніх учителів музики (2016)
Біличенко О. - Інтегроване вивчення окремих тем із синтаксису як засіб підвищення лінгвістичної компетентності майбутніх учителів початкової школи, Помирча С. (2016)
Білоусова Л. - Роль учителя інформатики у професійній орієнтації учнів загальноосвітніх шкіл на ІТ-спеціальності, Пономарьова Н. (2016)
Цибулько Л. - Соціально-педагогічна робота з дітьми, вимушеними переселенцями, із зони воєнного конфлікту в спеціально створених містечках (2016)
Beskorsa O. - Young Learners’ Rhythmic and Intonation Skills Through Drama (2016)
Вікторенко І. - Готовність майбутнього вчителя до соціалізації молодшого школяра в галузі "Суспільствознавство" (теоретичний аспект), Євтухова Т. (2016)
Сиротенко В. - Вияв ознак етологічного жанру в казці Івана Франка "Лис Микита" (2016)
Федь. І. - Трудове виховання дітей молодшого шкільного віку в педагогічній системі А. Макаренка, Павлова В. (2016)
Хващевська О. - Взаємодія школи та сім’ї в процесі соціалізації сільського учня (2016)
Котов В. - Формування професійної майстерності майбутніх керівників дитячих танцювальних колективів під час хореографічної діяльності в курсі "Теорії та методики народного танцю" (2016)
Лаврентьєва Н. - Структурно-функціональна модель формування творчого мислення майбутнього вчителя музики в процесі інструментально-виконавської підготовки (2016)
Пшеничних М. - Методичні принципи формування репертуару студентського оркестру народних інструментів, Кривохвостов В. (2016)
Чень Бо. - Моделювання готовності майбутнього вчителя музики до виконавсько-інтерпретаційної діяльності в процесі музично-інструментального навчання (2016)
Чинчева Л. - Процесуально-функціональний аналіз диригентсько-хорової підготовки студентів факультетів мистецтв (2016)
Величко В. - Роль та місце дистанційної освіти в електронному навчанні (2016)
Lobachova I. - Specifics of Implementing Technology of Associative Teaching English at Primary School (2016)
Федоренко О. - E-learning як платформа організації самоосвітньої діяльності майбутніх учителів (2016)
Iaburova O. - E-Content as the Means of Forming Methodology Competence of Primary School Teachers of English (2016)
Ishutina O. - Implementing Project Technology into Monitoring of Prospective Ukrainian Language Teachers’ Linguomethodological Competence (2016)
Катасонова Ю. - Технології розроблення дистанційного курсу для підготовки вчителів початкових класів (2016)
Куц М. - Технологічний підхід у навчанні іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах (2016)
Шебанін В. С. - Розвиток зерновиробництва в Україні та її Причорноморських областях, Кормишкін Ю. А., Данильченко Р. В. (2013)
Вишневська О. М. - Сутність і складові економічної безпеки країни (2013)
Сіренко Н. М. - Проблема диспаритету цін в контексті ціноутворення на ринку сільськогосподарської продукції, Нирка А. В. (2013)
Запша Г. М. - Структурні зрушення власності на землю в процесі ринкових трансформацій сільського господарства (2013)
Богославська А. В. - Регіональний туристичний кластер – ключовий пріоритет розвитку рекреаційно-туристичної індустрії Південного регіону (2013)
Томнюк Т. Л. - Удосконалення процедур контрольно-перевірочної роботи податкових органів, Рошило В. І. (2013)
Левкіна Р. В. - Імідж підприємств овочівництва як передумова їх стійкості позиції на ринку (2013)
Альбещенко О. С. - Еколого-економічні аспекти використання земель сільськогосподарського призначення (2013)
Шишпанова Н. О. - Основні фази процесу відтворення трудового потенціалу сільських територій (2013)
Бобровська Н. В. - Еколого-економічні аспекти використання природних ресурсів (2013)
Гербст А. - Влияние истинной стоимости на управление производительностью (2013)
Дацко О. Б. - Сучасні тенденції експорту-імпорту м’яса в Україні (2013)
Антипова Л. К. - Шкідливі об’єкти у посівах пшениці озимої (2013)
Гладун Г. Б. - Удосконалення лісомеліоративного забезпечення агроландшафтів Миколаївської області, Гладун Ю. Г. (2013)
Беспалько Р. І. - Автоматизована система ведення державного земельного кадастру як інструмент управління землями сільськогосподарського призначення, Воронюк Ю. Ю. (2013)
Світовий В. М. - Вміст нікелю та хрому в чорноземі опідзоленому та пшениці озимій, Жиляк І. Д. (2013)
Бутрим О. В. - Низьковуглецевий напрямок розвитку рослинництва як запорука сталого землекористування (2013)
Абрамов Д. А. - Визначення параметрів "ґрунтової лінії" темно-каштанових ґрунтів Правобережного степу України за допомогою супутникової інформації (2013)
Бойко І. А. - Охорона підземних джерел – як метод управління якістю питних вод (2013)
Новікова Н. В. - Особливості біохімічного складу крові свиней з різною адаптаційною нормою в умовах племзаводу ТОВ "Фрідом фарм бекон" (2013)
Волков М. А. - Фізіологічні особливості реакції серцево-судинної систему у дітей шкільного віку на фізичне навантаження (2013)
Богза С. Л. - Визначення перспективного набору критеріїв аутентичності національних вин, Теплякова Г. В. (2013)
Іванов Г. О. - Розрахунки розмірних ланцюгів методами максимума-мінімума та ймовірним (2013)
Черлінка В. Р. - Особливості побудови растрової гідрологічно-коректної цифрової моделі мікро- та мезорельєфу засобами ГІС GRASS (2013)
Анастасенко С. М. - Можливість модернізації та автоматизації токарних верстатів застарілої конструкції, Григурко І. О. (2013)
Кудря В. О. - Вплив аеродинамічних властивостей органічних добрив на якість розподілу по поверхні ґрунту (2013)
Ревенко І. І. - Вдосконалення стригальної машинки, Веселівський К. Д. (2013)
Червен І. І. - Активізація інноваційної діяльності – найважливіший напрямок підвищення ефективності аграрного виробництва, Кареба М. І. (2013)
Новіков О. Є. - Особливості визначення плати за землю сільськогосподарського призначення, Корнєва Н. О. (2013)
Клочан В. П. - Результати аналізу рентабельності сільськогосподарської продукції, Костаневич Н. І. (2013)
Марчук Л. П. - Біотехнології у контексті сучасних інноваційних змін (2013)
Домаскіна М. А. - Теоретичні аспекти застосування теорії нечітких множин в економіці (2013)
Лункіна Т. І. - Сталий економічний розвиток України: сутність, значення (2013)
Цуркан Н. В. - Виробництво сіна багаторічних трав у різних категоріях господарств півдня України (2013)
Стецюк С. С. - Управління витратами м’ясопереробних підприємств (2013)
Карпенко Я. В. - Сучасний стан регіонального ринку молока Черкаської області (2013)
Чорний С. Г. - Оцінка біоенергетичної ефективності технології Nо-till, Волошенюк А. В. (2013)
Паштецький В. С. - Мінімізація обробітку ґрунту в системі агроекологічного захисту ґрунтів (2013)
Марценюк І. М. - Господарсько-біологічна оцінка сортів цибулі-батун (allium fistulosum l.), вирощених у північному причорномор’ї України (2013)
Золотухіна З. В. - Оцінка економічної та біоенергетичної ефективності вирощування озимої пшениці з використанням регулятора росту АКМ, Калитка В. В. (2013)
Коваленко В. П. - Значення обробітку ґрунту в технології одержання високопродуктивних посівів люцерни (2013)
Видинівська О. В. - Мікробіологічний стан чорнозему південного при запровадженні технології nо-till (2013)
Вінюков О. О. - Метод вирощування кореневої системи зернових культур та вплив регуляторів росту на розвиток кореневої системи ячменю ярого, Коробова О. М., Кулик І. О. (2013)
Даніліна А. С. - Вплив густоти рослин цибулі ріпчастої на урожайність в умовах краплинного зрошення північного степу України, Семенченко О. Л. (2013)
Мельник В. О. - Особливості сперматогенезу та спермопродукції самців, Кравченко О. О., Бондар А. О., Карпенко Д. А. (2013)
Стародубець О. О. - Особливості гістологічної будови м’язової тканини свиней породи дюрок за різними методами розведення (2013)
Галушко І. А. - Біохімічний склад молока корів голштинської породи різних ліній (2013)
Цхвітава О. К. - Екстер’єрні особливості тварин різних типів стресостійкості (2013)
Юлевич О. І. - Залежність інтенсивності росту помісних поросят різних строків відлучення від рівня годівлі, Лихач А. В., Дехтяр Ю. Ф. (2013)
Сметана О. Ю. - Аналіз відтворювальних характеристик голштинської худоби при імітації стабілізуючого відбору (2013)
Галімов С. М. - Хімічні показники продуктів забою свиней червоної білопоясої породи при різних методах розведення (2013)
Волков М. А. - Дослідження фізіологічних особливостей центральної гемодинаміки у дітей шкільного віку (2013)
Шебанін В. С. - Дослідження пружно-деформованого стану сталевих силосів при нерівномірному осіданні фундаментів, Шебаніна Л. П., Богза В. Г. (2013)
Бойко А. І. - Дослідження показників надійності та експлуатаційної готовності пасивно резервованої технічної системи, Бондаренко О. В., Савченко В. М. (2013)
Мартинов А. П. - Конструктивно-технологічні фактори підвищення складанності складанних одиниць з вальницями кочення, Іванов Г. О. (2013)
Шарейко Д. Ю. - Синтез системи керування комплектного електропривода сільськогосподарського комбайну, Білюк І. С., Фоменко А. М. (2013)
Грубань В. А. - Обгрунтування компоновочної схеми технологічного модуля для збирання кукурудзи (2013)
Романко Р. М. - Вдосконалення класифікації процесів змін стану земель на основі даних дистанційного зондування (2013)
Ничитайло М. Ю. - Повторні операції у хворих з приводу кістозної трансформації спільної жовчної протоки, Галочка І. П., Загрійчук М. С., Литвин О. І., Булик І. І., Стоколос А. В., Гуцуляк А. І. (2015)
Насташенко И. Л. - Эндоскопическая диагностика и лечение повреждений желчных протоков при лапароскопических операциях (2015)
Тищенко А. М. - Лечение послеоперационной стриктуры желчных протоков: 15–летний опыт и наблюдения из практики, Бойко В. В., Смачило Р. М., Скорый Д. И. (2015)
Хомяк І. В. - Прогностичне значення складових синдрому мультиорганної недостатності та оцінка тяжкості стану хворих за інтегральними шкалами при гострому некротичному панкреатиті, Ротар О. В., Ротар В. І., Петровський Г. Г. (2015)
Шевчук І. М. - Хірургічне лікування післяопераційної стриктури каналу відхідника, Садовий І. Я., Новицький О. В. (2015)
Мішалов В. Г. - Фактори ризику діалізного перитоніту (трирічне проспективне дослідження), Заводовський Є. С., Маркулан Л. Ю., Гойда С. М. (2015)
Евтушенко Д. А. - Анализ эффективности интраоперационной профилактики спаечной болезни брюшной полости (2015)
Лифшиц Ю. З. - Первый опыт применения технологии двухпотокового низкочастотного ультразвука в абдоминальной хирургии, Бабаев Е., Афремов М., Валецкий В. Л., Григорук А. В., Омельченко А. Н. (2015)
Ячник І. М. - Діагностична цінність С–реактивного протеїну у диференційній діагностиці сепсису та синдрому системної запальної відповіді (2015)
Головенко О. С. - Пластика дефекту міжшлуночкової перегородки з використанням латки з клапаном у пацієнтів за високої легеневої артеріальної гіпертензії та підвищеної резистентності легеневих артерій, Прокопович Л. М., Мошківська Л. В., Труба Я. П., Лазоришинець В. В. (2015)
Бабляк О. Д. - Оптимізація результатів хірургічного лікування конотрункальних вад серця за великих аорто–легеневих колатеральних артерій (2015)
Карпенко Ю. И. - Интраоперационная навигация при выполнении катетерной радиочастотной симпатической денервации почечной артерии у больных при рефрактерной артериальной гипертензии, Гармази Сабер (2015)
Судус А. В. - Хірургічне лікування пацієнтів похилого і старечого віку з приводу ураження клапанів серця (2015)
Киримов В. И. - Лечение больных по поводу язвенно–некротических дефектов при хронической ишемии тканей нижней конечности с использованием биотехнологических методов, Барна И. E., Дрюк Н. Ф., Дмитренко И. П. (2015)
Ахмедова Э. В. - Результаты лечения острого тромбоза геморроидальных узлов (2015)
Маєтний Є. М. - Використання лінійного зварювального шва при виконанні відеоасистованої сегментектомії з приводу мультирезистентного туберкульозу легень (2015)
Пустовойт Б. А. - Диспластический гонартроз, новое в диагностике, Пустовойт Е. Б., Купин В. И., Збукарь О. А. (2015)
Эюбов Ф. А. - Миниинвазивный остеосинтез при лечении переломов длинных костей у пострадавших при сочетанной травме, Ахмедзаде А. Я., Рагимов З. Р., Абдуллаев А. Д. (2015)
Гардубей Є. Ю. - Спосіб лікування лімфореї після реконструкції артерій нижніх кінцівок, Селіщев В. В., Свиридов В. О., Вацуро М. Ф. (2015)
Тарабрін О. О. - Зміни системи гемостазу у потерпілих при переломі довгих кісток нижніх кінцівок, Грічушенко І. С. (2015)
Ивахненко Е. В. - Взгляд анестезиолога на патогенез шока с точки зрения инфузионной терапии (2015)
Бухaрін Т. В. - Можливості відеоезофагогастродуоденоскопії з високою роздільною здатністю в режимах високого збільшення і вузькосмугової візуалізації в догістологічній діагностиці раку шлунка, Яковенко В. О., Курик О. Г. (2015)
Гетьман В. Г. - Спостереження ентерогенної кісти середостіння, Мясніков Д. В., Чубар І. В. (2015)
Кузик П. В. - Первинна MALT–лімфома лівої легені, поєднана з легеневим туберкульозом, Кошак Ю. Ф. (2015)
Аркадій Іванович Годлевський до 70–річчя від дня народження (2015)
Шебанін В. С. - Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи – інструмент розвитку сільських територій, Котикова О. І., Кормишкін Ю. А. (2013)
Шебаніна О. В. - Удосконалення механізму експортно-імпортних операцій аграрних підприємств Миколаївської області з країнами СНД, Данильченко Р. В., Борисова Т. М. (2013)
Вишневська О. М. - Напрями і складові вдосконалення методики оцінки зовнішнього середовища економічної системи (2013)
Сіренко Н. М. - Сучасний стан садівництва та логістика реалізаційної діяльності садівничих підприємств Миколаївської області, Нікітіна Р. Є. (2013)
Клочан В. П. - Оцінка існуючих моделей і застосування методу "ККК” для діагностики банкрутства, Костаневич Н. І., Костирко А. Г. (2013)
Рябенко Г. М. - Стан та перспективи розвитку регіонального ринку агрострахування (2013)
Лункіна Т. І. - Державне фінансування соціального розвитку населення в Україні (2013)
Метелиця В. М. - Об’єкти бухгалтерської професії в аграрному секторі (2013)
Кирилюк О. Ф. - Державне регулювання якості і безпечності продукції птахівництва в умовах глобалізації продовольчих ринків (2013)
Ткачук В. А. - Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій України в контексті їх сталого розвитку (2013)
Кочетова І. Ю. - Трансформаційне підґрунтя успішного функціонування підприємства на ринку (2013)
Токарчук Г. В. - Інтегральний метод оцінки інноваційної складової туристичного потенціалу регіону (2013)
Гордієнко М. С. - Зарубіжний досвід підтримки розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в контексті регіонального економічного розвитку (2013)
Тупчій О. С. - Методичні основи дослідження економічної ефективності виробництва продукції садівництва (2013)
Чорний С. Г. - Вивчення впливу мікродобрив (triamin radicular, granfol k та quіcelum) на урожайність та якість капусти білокачанної, Письменний О. В., Левкова О. С. (2013)
Хаблак С. Г. - Расовий склад вовчка (orobanche cumana wallr.) в посівах соняшнику в умовах північного Степу України, Абдуллаєва Я. А. (2013)
Беспалько Р. І. - Стан використання ГІС для потреб сільського господарства, Хрищук С. Ю. (2013)
Иванова-Ханина Л. В. - Влияние гормонального состава питательной среды на интенсивность роста малины в культуре in vitro (2013)
Видинівська О. В. - Вплив технології No-till на вміст поживних елементів в чорноземі південному (2013)
Семенченко О. Л. - Ефективність застосування біоглобіну на посівах буряка столового у повторній культурі на зрошенні дощуванням в умовах північного Степу України, Даніліна А. С. (2013)
Гаврюшенко О. О. - Обґрунтування динаміки щільності складання моделей техноземів при сільськогосподарському освоєнні в умовах Нікопольського марганцеворудного басейну (2013)
Сатановська І. П. - Оцінка моделей технологій вирощування кукурудзи на силос середньостиглого гібрида Моніка 350 МВ (2013)
Бусенко О. Т. - Функція гіпофіза, наднирників і сім’яників у бичків за зниженого рівня згодовування молока (2013)
Гуцол А. В. - Перетравність поживних речовин раціону і баланс азоту у свиней при згодовуванні ферментних препаратів (2013)
Горбатенко І. Ю. - Методи молекулярної біології в детекції та типуванні патогенних вірусів та бактерій (2013)
Шебанін В. С. - Розрахунок сталевих каркасів з універсальних елементів змінного перерізу з гнучкою стінкою, Шебаніна Л. П., Богза В. Г. (2013)
Анастасенко С. М. - Аналіз параметрів системи сервоприводу модернізованої газорізальної машини, Гайворонський В. А. (2013)
Бугрім Л. І. - Підвищення ефективності електропривода стенда для налагодження паливорегулюючої апаратури, Білюк І. С., Кириченко О. С. (2013)
Швець І. С. - Електророзрядний спосіб відновлення продуктивності артезіанських свердловин, Жекул В. Г., Поклонов С. Г., Смірнов О. П., Мельхер Ю. І., Литвинов В. В., Конотоп С. В., Хвощан О. В., Залога Є. І. (2013)
Титул, зміст (2016)
Від нашого стола — до вашого (2016)
"Панацея – 2016": професіоналізм і відповідальність (2016)
Примак Р. - Унікальний "перекладач" (2016)
Дедишина Л. - Фальсифіковані ліки в Україні: проблеми і шляхи вирішення (2016)
Дедишина Л. - Бережіть своє серце (2016)
Демецкая А. - Качество зрения: причины снижения и способы коррекции (2016)
Найз — эксперт в быстром устранении боли (2016)
Кривомаз Т. - Самый загадочный орган иммунной системы (2016)
Негормональная коррекция гормонального баланса женщины (2016)
Дышим полной грудью (2016)
Кривомаз Т. - Что грипп грядущий нам готовит? (2016)
Про нежить і любоff (2016)
Редькин Р. - Лекарственная нейтропения: что нужно знать фармацевту?, Орловецкая Н., Данькевич О. (2016)
Как избежать ошибок при лечении молочницы (2016)
Демецкая А. - "Вездесущий" витамин: пантотеновая кислота (2016)
Начинаем школьный год: секреты подготовки (2016)
Орловецкая Н. - Приготовление коллоидных растворов: раствор колларгола, Данькевич О., Редькин Р. (2016)
Фармадол — эффективное и доступное решение при головной боли (2016)
Орловецкая Н. - Фитотерапия артериальной гипертензии, Редькин Р., Очкур А. (2016)
Требуется антисептик (2016)
Дедишина Л. - Європейський формат (2016)
Демецкая А. - Английский для фармацевта (2016)
Кириленко М. - Портрет активиста (2016)
Кривомаз Т. - Природа отвращения (2016)
Гороскоп (2016)
Демецкая А. - Заглянуть в будущее (2016)
Пам’яті Володимира Олександровича Ядова (2015)
Симончук О. - Концепт "клас” у сучасній соціології: класифікація значень (2015)
Девіс Т. - Неформальність і виживання в зоні ядерного враження в Україні: існування з ризиками Чорнобиля, Полесьє А. (2015)
Савельєв Ю. - Суперечності сучасних теоретичних інтерпретацій суспільного розвитку, соціальної еволюції, модернізації та соціальних змін (2015)
Стегній О. - Соціальний контекст генези та розвитку екологічного руху в Україні (2015)
Шульга О. - Символічні анклави і зміна символічних універсумів (2015)
Дукач Ю. - Дослідження суспільних рухів методом аналізу соціальних мереж: на прикладі мережі протестів лівого спрямування в Києві (2013 рік) (2015)
Дембіцький С. - Сучасні техніки управління даними соціологічних досліджень, Любива Т. (2015)
Шевель І. - Сучасний соціальний конфлікт: мікроструктурний підхід Р. Колінза (2015)
Pribytkova I. - Application of Cartographic Modelling as a research method when monitoring the spatial behaviour of population (2015)
Golovakha Ye. - Human Potential of the Reluctant Social Transformations in Ukraine (2015)
Луганськ: спекотне літо 2014 року (2015)
Іващенко О. - Про оновлений канон Ґіденса (2015)
Волков О. - Національна буржуазія як соціальна основа суверенітету країни (2015)
Iefymenko T. - Academy of Financial Management - scientific provider of the best world practices of change management in public and corporate finances (2016)
Wright J. - Assessing change readiness before embarking on a Complex Reform Agenda (2016)
Iefymenko T. - Accounting reform in Ukraine in the context of cooperation with the United Nations, Lovinska L. (2016)
Дзюблюк О. В. - Валютна політика як фактор макроекономічної стабілізації (2016)
Клименко К. В. - Співробітництво Європейського банку реконструкції та розвитку з окремими країнами європейського та азійського регіонів, Іванов С. М. (2016)
Пустовійт Р. Ф. - Військові витрати та їх вплив на національну економіку (2016)
Ставицький А. В. - Економіко-математичне моделювання процесу бюджетного інвестування в Україні та ЄС, Басала К. О. (2016)
Непран А. В. - Удосконалення державної політики у сфері оновлення основних виробничих засобів (2016)
Власов В. І. - Фундаментальний внесок у теорію фінансової глобалізації і євроінтеграції, Філіпенко А. С. (2016)
Володимир Семенович Долгополов (до 85-річчя з дня народження) (2015)
До ювілею Бориса Олексійовича Кравчука (2015)
Переяслов А. А. - Первинний анастомоз у лікуванні новонароджених з некротичним ентероколітом, Борис О. Я., Шахов К. В. (2015)
Маліщук В. Д. - Досвід хірургічного лікування гіпоспадії у дітей, Овсійчук Т. П., Комаровський С. В., Гаврилюк Ф. О. (2015)
Данилов О. А. - Застосування пентоз ану полі сульфату при місцевому лікуванні реактивних артритів у дітей, Рибальченко В. Ф., Талько М. О., Стрельцова С. В. (2015)
Слєпов О. К. - Природжена ретростернальна діафрагмальна грижа Морганьї: діагностика та хірургічна корекція у дітей, Курінний С. І., Пономаренко О. П. (2015)
Спахи О. В. - Особеннности хирургического лечения врожденного гипертрофического пилоростеноза с использованием лапароскопической техники (2015)
Веселый С. В. - Роль комплекса TORCH в нозоморфозе врожденных структурных дефектов дигестивной системы у детей, Климанский Р. П. (2015)
Куценок Я. Б. - Использование новых технологий при функциональном лечении детей с врожденным вивихом бедра до 3 лет (2015)
Данилов О. А. - Лікування гнійних лімфаденітів у дітей у післяопераційному періоді, Рибальченко В. Ф., Талько М. О., Міхнушева О. С. (2015)
Шевчук Д. В. - Застосування бездренажних методів відведення сечі в хірургічному лікуванні ускладнень нервово-м’язової дісфункції сечового міхура в дітей (2015)
Риженко О. В. - Сторонні предмети травного тракту в дітей, Янкова М. В. (2015)
Давиденко В. Б. - Підвищення ефективності протимікробної терапії при лікуванні дітей з тяжкими гнійно-запальними захворюваннями на основі пригнічення біоплівкоутворення та врахування біоритмічних властивостей мікроорганізмів, Мішина М. М., М’ясоєдов В. В., Пащенко Ю. В., Штикер С. Ю., Давиденко Н. В. (2015)
Данилов О. А. - Застосування біогенних стимуляторів у лікуванні статичної плоскостопості у дітей, Шульга О. В., Талько М. О. (2015)
Ячник І. М. - Результати внутрішньовенного введення імуноглобулінів у дітей із сепсисом, Антюхін С. В., Клубук І. М., Триліська Т. В., Мельник В. А. (2015)
Фофанов О. Д. - Перфоративний перитоніт у новонароджених. Шляхи удосконалення діагностики та лікування, Фофанов В. О., Никифорук Р. І. (2015)
Волошин Ю. Л. - Хірургічне лікування яєчок, що не пальпуються, у дітей (2015)
Стахов В. В. - Віковий критерій при виборі лікувальної тактики інвагінації кишечника в дітей, Русак П. С., Рибальченко В. Ф. (2015)
Конопліцький В. С. - Гостра анальна тріщина у дітей (огляд літератури та власні спостереження) (2015)
Крись-Пугач А. П. - Акроформа дисхондроплазії (огляд літератури), Гук Ю. М., Лучко Р. В., Молнар І. О. (2015)
Демиденко Ю. Г. - Інфільтрати та абсцеси черевної порожнини в ургентній дитячій хірургії (огляд літератури) (2015)
Барухович В. Я. - Клинический случай инородных тел мочевого пузыря, Кайда Ю. В. (2015)
Слєпов О. К. - Тактика надання спеціалізованої хірургічної допомоги новонародженій дитині при природженій пухлині ротової порожнини, ускладнений обтюрацією верхніх дихальних шляхів, Гордієнко І. Ю., Коротченко Г. М., Караванов Д. В., Сергієнко А. В., Пономаренко О. П., Мигур М. Ю., Курінний С. І. (2015)
Литовка В. К. - Синовиальная саркома у детей, Веселый С. В., Сопов Г. А., Литовка Е. В., Черкун А. В., Иноземцев И. Н. (2015)
Литовка В. К. - Случай атипичной феохромоцитомы надпочечника у ребенка, Веселый С. В., Черкун А. В., Латышов К. В. (2015)
Ксьонз І. В. - Історія хірургії дитячого віку на Полтавщині (2015)
Віктор Петрович Брей (1925-2008). До 90-річчя від дня народження засновника дитячої хірургії на Чернігівщині, учасника Великої Вітчизняної війни (2015)
До уваги авторів (2015)
Наші автори (2015)
Наші автори (2015)
Наші автори (2016)
Наші автори (2016)
Наші автори (2016)
Звернення професора Ю. В. Вороненка (2016)
Звернення професора О. К. Толстанова (2016)
До ювілею Миколи Івановича Гриценка (2016)
Професор Лайко Андрій Афанасійович (до 80-річчя з дня народження) (2016)
Spakhi O. V. - Diagnosis and Treatment of Intussusception in Children, Liaturynska O. V., Pakholchuk O. P. (2016)
Данилов О. А. - Ретроспективний аналіз використання гелю, що містить екстракт цибулі, гепарин і алантоїн, на різних етапах утворення та лікування рубців у дітей, Рибальченко В. Ф., Міхнушева О. С., Брагінська С. А., Талько М. О., Рінзберг Б. С., Будзінський Л. П. (2016)
Альбокрінов А. А. - Частота виникнення хронічного болю після корекції лійкоподібної деформації грудної клітки за Nuss у дітей, Мигаль І. І., Фесенко У. А., Кузик А. С., Дворакевич А. О. (2016)
Дем’ян Ю. Ю. - Синдром Елерса — Данлоса як ортопедична проблема, Гук Ю. М., Зима А. М., Чаварда А. І., Кінча-Поліщук Т. А. (2016)
Бойко В. Я. - Клінічні випадки лікування дітей зі сторонніми предметами шлунково-кишкового тракту, Піц Я. Я., Парух О. В., Сегін І. І. (2016)
Байбаков В. М. - Модель морфофункціональних змін дренажних систем яєчка в експерименті (2016)
Дегтярев Ю. Г. - Принципы организации лечения детей с врожденной аноректальной патологией в Республике Беларусь, Аверин В. И., Прибушеня О. В. (2016)
Переяслов А. А. - Вибір тактики хірургічного лікування дітей з абдомінальним крипторхізмом, Доценко Ю. Р. (2016)
Данилов О. А. - Механізм формування та клінічний перебіг пронаційної деформації стоп у дітей з церебральним паралічем, Шульга А. В., Моця М. А., Горелік В. В. (2016)
Куценок Я. Б. - Функциональное лечение детей до 3 лет с врожденным вывихом бедра с использованием артроскопических технологий, контролируемых онлайн ультрасонографией (2016)
Наконечний А. Й. - Хірургічна корекція пахвинних гриж в дітей із застосуванням міні-інвазивного методу PIRS, Кузик А. С., Наконечний Р. А. (2016)
Соловьев А. Е. - Опыт лечения некротизирующего энтероколита у новорожденных, Аникин И. А., Лятуринская О. В., Пахольчук А. П., Кокоркин А. Д. (2016)
Левицький А. Ф. - Зміни напружено-деформованого стану кісток передпліччя при інтрамедулярному остеосинтезі діафізарних переломів, Яресько О. В., Терпиловський Ю. Р. (2016)
Соручан В. П. - Оцінка ефективності мезокавального шунтування у дітей із портальною гіпертензією (2016)
Shevchuk D. V. - A Rare Case of Urethral Caruncle Complicated with Neuromuscular Bladder Dysfunction in a 9-Year-Old Girl (2016)
Веселый С. В. - Пневмопортализация и синдром Мэллори — Вейсса у ребенка с врожденным гипертрофическим пилоростенозом, Климанский Р. П., Лепихов П. А., Черкун А. В., Моисеев А. М. (2016)
Рибальченко В. Ф. - Травматичні пошкодження промежини в дітей, Доманський О. Б., Дзюба О. Л., Гнатюк С. М., Гамалій С. А., Колодинська А. В., Чаур М. А. (2016)
Русак П. С. - Синдром Пейтца — Єгерса як причина інвагінації кишечника (випадок із практики), Рибальченко В. Ф., Стахов В. В., Шевчук Д. В. (2016)
Спахи О. В. - Приапизм у детей, Соловьев А. Е., Пахольчук А. П. (2016)
Рибальченко В. Ф. - Лівобічна грижа Трейтца та стеноз doudenum у дитини, Доманський О. Б., Дзюба О. Л., Гнатюк С. М., Бондаренко С. І., Гамалій С. А., Свистильник І. О., Дзюман О. В., Палкін А. Ю., Чаур М. О. (2016)
Дубровін О. Г. - Множинні венозні мальформації як причина шлунково-кишкової кровотечі у дітей: клінічний випадок та огляд літератури, Притула В. П., Бензар І. М., Коломоєць І. В. (2016)
Балабанова І. О. - Кісти черевної порожнини в дітей: проблеми діагностики та лікування (огляд літератури) (2016)
Куценок Я. Б. - Наша философия лечения детей с дисплазией тазобедренного сустава и врожденным вывихом бедра. Памяти врачей гуманистов А. Е. Равицкой и Б. С. Куценок посвящается (2016)
Ханес Г. С. - Материалы 44-го Всемирного конгресса Союза франкоговорящих реаниматологов "Реанимация — 2016" (2016)
Переяслов А. А. - Практичний семінар як форма наукової дискусії та підвищення кваліфікації практичного хірурга, Русак П. С., Дворакевич А. О. (2016)
Петербургський В. Ф. - Робоча школа: співпраця академічної школи та практичних лікарів, Русак П. С., Шевчук Д. В. (2016)
До уваги авторів (2016)
Маруха В. І. - Підвищення роботоздатності пошкоджених бетонних і залізобетонних конструкцій ущільнювально-зміцнювальними ін’єкціями (2013)
Осташ О. П. - Вплив тривалої експлуатації на структуру і фізико-механічні властивості алюмінієвих сплавів типу Д16 і В95, Андрейко І. М., Маркашова Л. І., Головатюк Ю. В., Семенець О. І., Ковальчук Л. Б. (2013)
Андрейків О. Є. - Мікромеханізми і розрахункова модель росту тріщин низькотемпературної повзучості в матеріалах, Скальський В. Р., Матвіїв Ю. Я., Долінська І. Я. (2013)
Jankowiak A. - Modeling of fatigue crack growth in plates under arbitrary Mode I stress, Jakubczak H. (2013)
Прокопишин І. І. - Числове дослідження задач про контакт трьох пружних тіл методами декомпозиції області, Дияк І. І., Мартиняк Р. М. (2013)
Похмурський В. І. - Моделювання корозійно-електрохімічного процесу на межі метал–електроліт, Копилець В. І., Корній С. А. (2013)
Щерецький О. А. - Дослідження особливостей міжфазної взаємодії та корозійної тривкості бор-алюмінієвих композитів методом синхронного термічного аналізу, Старчак В. Г., Горбунова Т. А. (2013)
Виноградов Д. В. - Вплив структурного стану цирконію на параметри сорбції-десорбції водню, Воєводін В. М., Тихоновський М. А., Колодій І. В., Бовда О. М. (2013)
Яворський В. Т. - Фізико-хімічні властивості порошків срібла, одержаних контактним осадженням магнієм, Перекупко Т. В., Мудрий О. О. (2013)
Марковський П. Є. - Вплив легувальних елементів на старіння економно-легованих метастабільних бета-сплавів титану, Ікеда М. (2013)
Мечник В. А. - Закономірності структуроутворення в системі алмаз–Fe–Cu–Ni–Sn–CrB2 (2013)
Kumar R. - Reduction of WO3 to WC nano particles by reflux reaction, Kumar A., Singh S., Pandey O. P. (2013)
Белошенко В. А. - Микротвердость ориентированных аморфно-кристаллических полимеров, Возняк Ю. В. (2013)
Крижанівський Є. І. - Оцінювання роботоздатності нафтогазопроводів тривалої експлуатації за параметрами їх дефектності, Грабовський Р. С., Мандрик О. М. (2013)
Грибовська В. І. - Оцінювання витривалості пружних клем рейкового скріплення КПП-5, Чепіль Р. В. (2013)
Балицький О. І. - Експертиза втомного пошкодження гребного вала морського судна, Кав’як М., Кав’як П. (2013)
Рицар Д. І. - Захист дисертацій (2013)
Стащук М. Г. - Науковий семінар "Проблеми механіки крихкого руйнування” (2013)
Пічугін А. Т. - Науковий семінар "Проблеми матеріалознавства та інженерії поверхні металів” (2013)
Веселівська Г. Г. - Науковий семінар "Корозія. Захист металів від корозії” (2013)
Войтко М. В. - Науково-навчальний семінар молодих учених "Наукові школи ФМІ – естафета поколінь” (2013)
Правила для авторів (2013)
Ажиппо А. Ю. - Индивидуальные особенности физического развития и наступления биологической зрелости морфофункциональных структур организма, Друзь В. А., Дорофеева Т. И., Пугач Я. И., Бурень Н. В., Нечитайло М. В., Жерновникова Я. В. (2015)
Артемьева Г. П. - Разработка общих принципов оценки качественной характеристики двигательной деятельности в фитнес-аэробике и видах спорта эстетической направленности, Друзь В. А., Лысенко А. А. (2015)
Ашанин В. С. - К вопросу об организации учебно-тренировочного процесса по историческому и боевому фехтованию в клубах и федерациях Украины, Бугорский В. А., Бугорская О. А., Пятисоцкая С. С. (2015)
Бикова О. О. - Зміни рівня швидкісно-силових здібностей гандболістів-пляжників 14–15 років під впливом спеціально підібраних вправ, Стрельникова Є. Я., Помещикова І. П., Ляхова Т. П. (2015)
Бондар А. С. - Спортивно-масова робота студентів і курсантів, які проходитимуть військову службу за контрактом на посадах осіб офіцерського складу, Кондращенко С. М. (2015)
Бондар А. С. - Роль спортивного волонтерства у житті студентів вищих навчальних закладів, Петренко І. В. (2015)
Вітомський В. В. - Оцінка впливу технології фізичної реабілітації на дихальну систему дітей з функціонально єдиним шлуночком серця після гемодинамічної корекції (2015)
Горбонос-Андронова О. Р. - Вплив структури та змісту фізичної підготовки туристів-водників 12–13 років на рівень їх фізичної підготовленості (2015)
Дорофєєва Т. І. - Ефективність використання різних інтервалів відпочинку в тренувальних заняттях студентів-плавців з метою розвитку спеціальної витривалості, Пилипко О. О. (2015)
Евтифиев А. С. - Международный арбитраж в спортивной борьбе, Бочкарев С. В., Друзь В. А. (2015)
Житницкий А. А. - Особенности формирования учебно-тренировочных групп в детско-юношеских спортивных школах в условиях современности (2015)
Іванов І. В. - Розвиток координаційних здібностей на етапі попередньої базової підготовки в спортивних танцях (2015)
Казанцева А. В. - Анализ заболеваемости учащихся начальной школы в связи с организацией физического воспитания детей с ослабленным здоровьем (2015)
Кирпенко В. М. - Кореляційний аналіз рівня фізичної підготовленості, фізичного стану курсантів та успішності проходження льотної практики (2015)
Кульченко І. А. - Фізична реабілітація при вроджених вадах серця як соціальна проблема (2015)
Кызим П. Н. - Влияние содержания соревновательной программы "акробатика" категории "в-класс" на уровень технической подготовленности спортсменов в акробатическом рок-н-ролле, Луценко Л. С., Батєєва Н. П. (2015)
Мітова О. О. - Вплив занять міні-баскетболом на першому році тренування на рівень фізичного здоров’я дітей 6–7 років, Онищенко В. М. (2015)
Мулик В. В. - Планування загальної діяльності юних біатлоністів протягом річного макроциклу (2015)
Муллагильдина А. Я. - Мотивация учащихся 7–8-х классов к занятиям гимнастикой, Красова И. В., Марченков М. К. (2015)
Новицкая Н. А. - Организация занятий физическим воспитанием студентов высших учебных заведений с учетом их интересов и индивидуального физического развития (2015)
Одинець Т. Є. - Якість життя як об’єктивний критерій оцінювання ефективності реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом (2015)
Панов П. П. - Обзор результатов выступления сборных команд по спортивной борьбе на Кубке европейских наций 2015 года, Тропин Ю. Н., Пономарев В. А., Белецкий С. В. (2015)
Пешкова О. В. - Современные подходы к назначению лечебной физической культуры с учетом этиологии, типа, формы, степени и клинических проявлений сколиотической болезни у детей, Федоров Э. (2015)
Пилипко О. О. - Удосконалення процесу підготовки висококваліфікованих плавців-спринтерів шляхом застосування тренувальних програм силової спрямованості, Кожух Н. Ф. (2015)
Підгрушна О. М. - Оптимальний індивідуальний змагальний календар у біатлоні (на прикладі провідних спортсменок світу) (2015)
Проскуров Є. М. - Вплив статичних навантажень з власною вагою тіла і динамічних навантажень на стан здоров’я хлопчиків 10–11 років (2015)
Ровный А. С. - Динамика специальной работоспособности квалифицированных каратистов под влиянием анаэробных нагрузок, Галимский В. А., Бойченко Н. В. (2015)
Руденко А. М. - Аналіз причинно-наслідкових зв’язків дисплазії кульшових суглобів у дітей дошкільного віку, Звіряка О. М. (2015)
Руденко Р. Є. - Теоретичний аналіз змісту корекційного масажу для спортсменів-інвалідів (2015)
Соловей Д. О. - Тенденції розвитку форм організації фізичного виховання в країнах Європи в Середні віки (2015)
Сутула В. О. - Формування культури рухової діяльності в учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Дейнеко А. Х., Вишня О. В. (2015)
Томенко О. А. - Організаційна структура та особливості діяльності спортивного комітету україни (2015)
Топорков А. Н. - Особенности технической подготовки туристов-лыжников 30–40 лет в процессе весенне-осеннего этапа (2015)
Хорошуха М. Ф. - Духовні та оздоровчі ефекти загартовування юних спортсменів силами природи за системою порфирія іванова (із 25-річного досвіду автора) (2015)
Олексюк О. М. - Динаміка типів наукової раціональності в розвитку мистецької педагогіки (2016)
Кондрацька Л. А. - Сакральний простір і homo musicus (2016)
Попович Н. М. - Досвід реалізації компетентнісного підходу у неперервній професійній підготовці вчителя музики прогресивних європейських країн, Буркало С. М. (2016)
Ткач М. М. - Професійне світорозуміння майбутніх учителів музичного мистецтва у контексті гуманістичної парадигми освіти (2016)
Овчаренко Н. А. - Семіотичний підхід у формуванні духовних цінностей майбутніх учителів музичного мистецтва (2016)
Соболь Н. В. - Художньо-творча толерантність у контексті інструментально-виконавської діяльності майбутніх учителів музики (2016)
Черкасов В. Ф. - Інтерпретація методів історіографічних досліджень у музично-педагогічній освіті (2016)
Полянський В. А. - Джазовий піанізм у контексті стильових тенденцій фортепіанного виконавства ХХ ст. (2016)
Ізваріна О. М. - Оперна творчість та просвітницька діяльність В.Йориша у висвітленні періодичною пресою 20-х років ХХ ст. (2016)
Свириденко Н. С. - Лесин рояль (2016)
Вишинський В. В. - Концепт руху у музичній творчості, теорії та педагогіці 20–30-х років ХХ ст. (2016)
Ходоровський В. І. - Фортепіанні сонати Л. В. Бетховена: принципи редагування О. Б. Гольденвейзера, Ходоровська І. М. (2016)
Куришев Є. В. - Музично-виконавське мистецтво в культурному сьогоденні Києва (2016)
Бондаренко Л. А. - Професійний саморозвиток майбутнього вчителя музичного мистецтва у змісті мистецької освіти (2016)
Мережко Ю. В. - Інноваційна діяльність як складова професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2016)
Ляшенко О. Д. - Медіа-освіта як складова освітнього процесу у вищому мистецькому навчальному закладі, Лабінцева Л. П., Бутенко Т. М. (2016)
Економова О. С. - Інтеграція дисциплін музично-виконавського циклу у професійній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва (2016)
Гаркуша Л. І. - Самостійна робота майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі концертно-виконавської та педагогічної практики (2016)
Мамченко О. М. - Інноваційні освітні технології у вокальній підготовці студентів вищих мистецьких навчальних закладів, Дерев’янко Л. А. (2016)
Веньцзун Лю - Модель формування вокально-педагогічної майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2016)
Гмиріна С. В. - Добір навчального вокального репертуару як складова фахової підготовки естрадного співака (2016)
Макарова Т. О. - Методи розвитку самостійного мислення майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях з хорового диригування (2016)
Нижник Т. М. - Формування пізнавально-естетичного інтересу майбутніх учителів музичного мистецтва до навчального матеріалу на заняттях з хорового диригування (2016)
Теряєва Л. А. - Інноваційні принципи навчання у формуванні методичної компетентності майбутніх учителів музики на заняттях з хорового диригування (2016)
Чжан Лу - Професійна модель особистості учителя музики —керівника шкільного хору (2016)
Романенко А. Р. - Музичний конкурс як соціокультурний феномен у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2016)
Пуцик О. А. - Етнорегіональний підхід у методичній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва (2016)
Макарова Е. В. - Етнокультурологічний підхід до вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, Яковенко В. Г. (2016)
Грабовський Л. О. - Борис Лятошинський як симфоніст-романтик (дискусійні думки) (2015)
Савчук І. Б. - Листування подружжя Лятошинських влітку 1941-го (2015)
Невінчана Т. С. - Невтомний у пошуках (2015)
Кияновська Л. О. - Стиль Івана Карабиця (2015)
Берегова О. М. - Особливості композиторського стилю Івана Карабиця в контексті української культури (2015)
Гуркова О. М. - Сатирична спрямованість вокального циклу "Повісті" Івана Карабиця (2015)
Омельченко Т. А. - Фортепіанна педагогіка Бориса Милича (2015)
Походзей І. І. - Музичні училища України в системі підготовки мистецьких кадрів: історія, стан, перспективи (2015)
Dalos A. - Dissidence, Neo-avant-garde, Doublespeak. In the Context of the NewBudapest Music Studio in the 1970 (2015)
Avy J. - Musique contemporaine en France (2015)
Павелко К. О. - Михайло Глінка в музичному житті Варшави (1848 – 1851):за маловідомими матеріалами польської періодики (2015)
Доманська О. А. - "Метафізична провина" і національна свідомість (2015)
Рожок Ол. В. - "Опера – моя радість і любов, а пісня – то душа моя" (Дмитро Гнатюк) (2015)
Скринченко В. А. - Доля піаніста (2015)
Тукова І. Г. - Симпозіум "Musica incognita": до 15-річчя кафедри старовинної музики і 20-річчя класу клавесина НМАУ ім. П. І. Чайковського, Шевчук О. Ю. (2015)
Захисти на здобуття наукового ступеня (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до статей (2015)
Титул, зміст (2013)
Климчук В. - Голова Верховної Ради України Володимир Рибак: "Головне — чути народ і виконувати передвиборні обіцянки", Писаренко С., Горлов А. (2013)
Сищук О. - Завдання номер один (2013)
Урядова команда (2013)
Цирфа Ю. - 20-річчя об'єднаної Європи. Підсумки зрушень (2013)
Кедровська Ю. - Україна і світ: боротьба рейтингів і позицій (2013)
Трикменіді А. - Крим як багатоквіття націй (2013)
Малієнко О. - Акт злуки як історичний шанс (2013)
Каляндрук Т. - Лицарський чин українського парламентарiя (2013)
Михальченко М. - Чи існує українська цивілізація? (2013)
Бугаєць О. - Валерій Голенко: "Наш обов’язок – бути на передовій влади" (2013)
"Україна. Адміністративно-територіальний устрій" (2013)
Ткаченко В. - У дбайливих руках тих, хто не цурається праці, земля завжди перетворюється на невичерпне джерело прибутків (2013)
Шевченко С. - Через життєві перевали – до наукових вершин (2013)
Віленський Ю. - Патонівський шов у операційній (2013)
Ткаченко В. - Хірург з... краси (2013)
Тисячна Н. - Косметика DeSheli – універсальний подарунок (2013)
Тищук Є. - Двічі срібна! (2013)
Радченко О. - Олександр Малієнко, заввідділу парламентського журналу "Віче", – перший чемпіон України з шахів серед журналістів (2013)
Пузикова Л. - Чорне море - перлина в океанькому намисті Землі (2013)
Тищук Є. - Артбухта - друг дельфінів (2013)
Пузикова Л. - Таємниці підземного Севастополя (2013)
Павлова Л. - "Україна - цілий рік" (2013)
Корніюк В. - Мюнхенські дивовижі (2013)
Супруненко В. - Шляхом аріїв (2013)
Щур Е. - "Звісно, астрологія – брехлива й непутяща донька. Та що робила б її велемудра мати-астрономія, якби в неї не було цього безпутного дитяти?" – так усесвітньо відомий фізик Кеплер виправдовував своє хобі (2013)
Пузикова Л. - Ревнуючи до самого Шекспіра... (2013)
Іваненко Н. - "Ярослав Мудрий" Петра Толочка як антитеза (2013)
Славинський М. - "Умію робити все, що треба для життя людини..." (2013)
Погребна О. - Казковий "Лускунчик" на сцені Національної опери (2013)
Іваненко Н. - "Правдиві й милі, як Україна, картини" (2013)
Красовська О. - Микола Грох. Короткі прогулянки мистецькими нетрями (2013)
Марчук Л. - Творімо й любимо українське! (2013)
Бараневич Л. - Валентин Зноба - людина світу (2013)
Красовська О. - Бичок-третячок гуляє, а черепаха на одному місці тупає (2013)
Красовська О. - Простір раритетів та перетинів доль (2013)
Badida M. - Utilization infrared thermography in the automotive industry to determine faults by using thermal camera Fluke Ti10, Dzuro T., Franko Š. (2015)
Baláž V. - Proposal modular robotic systems with robot scara (2015)
Bartko L. - Research of acoustic descriptors of sandwich absorbers, Konkoly T., Badida M. (2015)
Borošová L. - Possibilities of using the combined sensor of particle velocity and acoustics pressure, Badida M., Liptai P., Konkoly J. (2015)
Ďurovský F. - Innovation approaches and principles for projects preparation in production systems, Semjon J., Baláž V., Vagaš M. (2015)
Drabiková E. - Retail analysis within the European Union (2015)
Hajduk M. - Trends in the development and production of industrial robots (2015)
Hajduk M. - Creating a DC motor control necessary for teaching mobile robotics, Sukop M., Varga J. (2015)
Jánoš R. - The direction of development of service robots (2015)
Jánoš R. - Modular robots on multiagent principe, Sukop M. (2015)
Koukolová L. - Introduction to the rehabilitation robotics (2015)
Kraliková R. - Аpprouche of small and medium-sized enterprises to introduction of environmental management systems, Badida M. (2015)
Liptai P. - Experimental measurements and using the acoustic camera in industry, Moravec M., Badida M. (2015)
Lukáčová K. - Determining concentration of solid aerosols using light scattering principles, Badida M. (2015)
Moravec M. - Application of the psychoacoustics and binaural measurement for the valuation of the sound quality, Liptai P., Badida M. (2015)
Palaščáková D. - A new approach to manufacturing strategy, Svetlík J. (2015)
Palaščáková D. - Young unemployment as a social problem, Palaščák D. (2015)
Semjon J. - Analysis of rotary units used in end effectors for industrial robots (2015)
Sobotová L. - Identicifation of safety and environmental conditions for water jet technology, Badida M., Kmec J. (2015)
Sukop M. - Proposalof mobile robot platform for tests its performance (2015)
Sukop M. - Ultrasonic internal positioning system for mobile robots, Jánoš R., Koukolová L. (2015)
Roháčová T. - The need of forming entrepreneurial competencies for the students of non economic specializations at technical university (2015)
Tuleja P. - Energy saving when using compressed air as an instrument of environmental protection and economic balance of the company (2015)
Tuleja P. - Vacuum application by handling tasks (2015)
Vagaš M. - Increasing of operational safety robotized workplaces by sensor equipment (2015)
Varga J. - Design of mechanical walking mechanism (2015)
Varga J. - Application for controlling industry robot via smartphone, Hajduk M., Sukop M., Špak M. (2015)
Varcholová T. - The new cluster politics for central Europe, Dubovická L. (2015)
Руденко О. - Наукові підходи до вироблення та реалізації механізмів імплементації політичних рішень у державному управлінні, Туча В. (2015)
Вдовенко Н. - Формування вітчизняного ринку комбікормів в умовах глобалізації та євроiнтеграції, Паламар І. (2015)
Руденко О. - Програмно-цільовий механізм реалізації державної молодіжної політики в контексті інноваційних перспектив транскордонного співробітництва, Кожушко Н. (2015)
Вдовенко Н. - Регулювання вітчизняного ринку свинини в умовах звт з ЄС із залученням автономних торгівельних преференцій, Шепелэв В. (2015)
Червякова О. - Аналіз та узагальнення досліджень щодо державного управління розбудовою інформаційного суспільства (2015)
Вдовенко Н. - Розвиток підприємств харчової галузі україни: зміст категорії та сучасні тенденції, Мєняйлова Г. (2015)
Gechbaia B. - Teamwork, some of the issues in modern management (2015)
Apkhazava T. - Logistics cluster development opportunities in Georgia, Goletiani K. (2015)
Маргасова В. - Економічна безпека регіону (2015)
Ткаченко Н. - Формування інвестиційного потенціалу комерційних банків (2015)
Маргасова В. - Форми державного стимулювання інвестиційної діяльності, Ткаленко Н., Лукашина М. (2015)
Клименко Т. - Комплексна оцінка ефективності управління фінансовим потенціалом розвитку регіону (2015)
Богатирьов І. І. - Системні трансформації фінансової архітектури в парадигмі глобального економічного розвитку (2015)
Бондарчук В. В. - Фінансовий сектор як новий фактор циклічності економіки, Лозинський Д. Л. (2015)
Вахович І. М. - Концептуальні засади визначення ролі підприємств у розвитку регіону, Олександренко І. В., Потьомкіна О.В. (2015)
Dziura B. - Blue economy: the new model for sustainable development, Cernota M. (2015)
Zakhozhai V. B. - Information and analytical support for marketing in the framework of applied statistics (2015)
Ivanova V. V. - Development of information market as a prerequisite for creation of knowledge basis for economy development (2015)
Князь С. В. - Трансферний потенціал інноваційного розвитку промислово-торговельних організацій (2015)
Гаврилко Т. О. - Масштаби розвитку та структура світового ринку бізнес-авіації в умовах глобальних трансформацій, Побоченко Л. М. (2015)
Lipkova L. - Analysis of the causes and results of the referendum on the secession of Scotland from the UK, Gress M., Harakal’ova L. (2015)
Конырбеков М. Ж. - Изучение особенностей роста сектора животноводства Казахстана в рыночных условиях (2015)
Макух Т. О. - Аналіз формування фінансових ресурсів хлібопекарської галузі (2015)
Popkova E. G. - Innovative approach to providing economic security, Khmeleva G. A., Ostrovskiy V. I. (2015)
Turdiyeva Z. M. - State regulation of biofuel use in agriculture of the Republic of Kazakhstan, Kukhar V. S., Korabayev B. S. (2015)
Царук Н. Г. - Програма як інструмент сучасного інформаційно-аналітичного забезпечення управління продовольчим ринком (2015)
Штулер І. Ю. - Теоретичні засади імплементації положень проекту коаліційної угоди щодо інноваційності лісогосподарської галузі (2015)
Abeldanova A. - Key approaches to the integrated assessment of innovations at enterprises in Kazakhstan (2015)
Єгупов Ю. А. - Параметри виробничої програми сучасного промислового підприємства (2015)
Zhussipova E. E. - Food industry development and the competitiveness of South Kazakhstan region, Seitkaziyeva A. M. (2015)
Karpenko O. O. - Formation of knowledge transfer system in Ukrainian higher education institutions, Iashyna K. V. (2015)
Lontsikh P. A. - Analysis of contemporary trends in formation and monitoring of quality management systems at enterprises, Eliseev S. V., Vyaznikov V. E. (2015)
Mazaraki A. A. - A cost-based component of tourism product price, Sagalakova N. O. (2015)
Odnorog M. A. - Investment support for completed projects at agricultural enterprises (2015)
Stepanchuk S. O. - Intellectual potential of Ukrainian enterprises of food industry (2015)
Черниковская М. В. - Организация процесса реструктуризации в некоммерческой организации, Молькин А. Н. (2015)
Шуляр Р. В. - Оцінювання гнучкості та адаптивності систем управління якістю підприємств, Олексів І. Б. (2015)
Shcherbak V. G. - Pricing based on product value perception by agricultural machinery consumers, Marchenko S. M. (2015)
Borbasova Z. N. - Potential opportunities of creating a sectoral cluster in an agro-industrial region, Tolysbayev B. S., Ulakov S. N. (2015)
Никулина Е. В. - Оценка и прогнозирование финансового потенциала региона как основы его социально-экономического развития, Лыщикова Ю. В., Орлова А. В. (2015)
Силенко М. Ф. - Державне регулювання регіонального розвитку: досвід транзитивних країн та перспективи для України (2015)
Haviernikova K. - Identification of clusters’ potential in regions, Srovnalikova P., Jansky B. (2015)
Zivcicova E. - Participation of women in senior management and decision-making, Masarova T., Rackova K. (2015)
Жунусова С. К. - Современные подходы и состояние гендерных аспектов государственной службы (2015)
Кінаш І. П. - Сучасний стан інфраструктурного забезпечення освіти України (2015)
Корж Н. В. - Передумови формування соціального капіталу, Білан Ю. В. (2015)
Kuzembekova R. A. - Mechanisms enhancing social protection under economic instability and high territorial differentiation, Meimankulova Zh. Zh. (2015)
Малишко В. В. - Фінансове забезпечення соціального розвитку в Україні (2015)
Nikolaev D. V. - Distortion of competitive incentives at labor market and its consequences, Sazonov V. V., Grebneva M. V. (2015)
Pochtovyuk A. B. - Management rationality mechanism formation in higher education (2015)
Салиева Д. О. - Разработка механизмов обеспечения жильем в контексте зарубежного опыта, Мейрманов С. Т. (2015)
Селіверстова Л. С. - Формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності (2015)
Ushakov D. S. - Testing for migration regimes’ adequacy in modernizing the regulation of labour international distribution (2015)
Shevchenko L. S. - Endowment funds and social justice in education (2015)
Berstembayeva R. К. - Directions and mechanisms of increasing the efficiency of interbudgetary regulation and financial independence of local budgets in Kazakhstan, Kozhakhmetova M. К., Bazarbayev A. О. (2015)
Боголиб Т. М. - Консервативные подходы к планированию бюджетов в Украине (2015)
Lau E. - Tracing and modelling exchange rate volatility in Malaysia, Yong J. (2015)
Тимошенко О. В. - Європейські критерії оцінювання боргової безпеки (2015)
Jancikova E. - Internationalization of renminbi, Pasztorova J. (2015)
Гарапко Н. І. - Методичні засади організації бухгалтерського обліку в простому товаристві (2015)
Мельник З. Ю. - Фальсифікація та викривлення звітних даних: відповідальність причетних осіб (2015)
Башинська І. О. - Використання методу експертних оцінок в економічних розрахунках (2015)
Величко О. В. - Формування оптимальних розмірів та структури посівних площ аграрних підприємств як основа раціонального землекористування (2015)
Герасимов А. Н. - Квантификация системы управления экономикой макрорегиона, Громов Е. И., Пшеничный П. П. (2015)
Гулай І. О. - Моделювання матриці системи фінансового контролю на підприємстві (2015)
Пашніна А. О. - Підвищення результативності автоматизації обліку за допомогою впровадження на виробничих підприємствах автоматизованих інформаційно-облікових систем (2015)
Саранча М. А. - Туристическая маршрутная сеть России: систематизация, Мосалёв А. И. (2015)
Транченко Л. В. - Сучасні моделі управління та їх вплив на економічну ефективність підприємств (2015)
Відомості про авторів (2015)
Гриценко Л. Л. - Систематизація наукових поглядів на взаємодію держави та бізнесу в інвестиційній сфері (2015)
Князь С. В. - Обґрунтування необхідності створення трансферної системи промислових підприємств, Косовська В. В. (2015)
Медяник Н. В. - Национально-глобальные императивы устойчивого развития общества, Штапова И. С. (2015)
Момот Т. В. - Стейкхолдер-орієнтований підхід до забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств: теоретико-методичні засади впровадження, Філатова І. О., Конопліна О. О. (2015)
Никифоров А. Є. - Ризики інноваційно-інвестиційної діяльності та їх роль у розвитку економіки (2015)
Safonova V. Y. - Innovation studies and innovative capacity of education system: economic and theoretical implications (2015)
Якубів В. М. - Управлінська модель забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств шляхом впровадження диверсифікаційних процесів, Горогоцька Н. І., Якубів Р. Д. (2015)
Галушка О. М. - Еволюція використання інструменту конкурентної девальвації лідерами світового господарства (2015)
Kramar I. Y. - Trends of foreign direct investment in Ukrainian economy, Panukhnyk O. V., Marynenko N. Y. (2015)
Ponomarov D. E. - Enterprise financial stability under the influence of external economic factors: Ukrainian realia today (2015)
Бабець І. Г. - Внутрішні чинники зовнішньоекономічної безпеки України в умовах євроінтеграції (2015)
Branyi A. - The role of social capital elements: Hungarian winery networks case study, Jozsa L., Machova R. (2015)
Забуранна Л. В. - Фактори впливу на процес формування стратегії економічного розвитку АПК, Попрозман Н. В. (2015)
Zagurskiy О. N. - The influence of informal institutions on efficiency of the state agrarian policy (2015)
Paliukh O. M. - Economic assessment of public finance impact on production efficiency in agricultural sector of Ukraine (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського