Восік-Каваля Д. - Self-esteem and communication activity of secondary school students (2016)
Вятровська А. - The analysis of metavalues of women with anorexia and bulimia nervosa (2016)
Гаращенко Л. - Організація взаємодії зі cтудентами бакалавріату в процесі вивчення дисциплін професійного напряму (обмін досвідом) (2016)
Дєнічєва О. - Проблема вибору середнього навчального закладу (гімназії) в Австрії (2016)
Дмитришин О. - Зміст і форми науково-дослідницької роботи студентів у класичних університетах України (1950 – 1990 рр.) (2016)
Довга Т. - Елементи іміджотворчості у навчально-професійній діяльності майбутнього вчителя початкової школи (2016)
Зданевич Л. - Психолого-педагогічна сутність інтерактивних методів навчання у процесі підготовки майбутніх вихователів до роботи з дошкільниками (2016)
Іванчук С. - До проблеми визначення рівнів вихованості основ культури споживання у дітей старшого дошкільного віку (2016)
Івах С. - Питання фізичного й морального здоров’я дітей та молоді у творчому доробку жінок-педагогів Східної Галичини міжвоєнного періоду (2016)
Карпенко О. - Опіка над дітьми як наукова проблема: міждисциплінарний підхід (2016)
Кобрій О. - Моделювання професійної підготовки педагога у вищих навчальних закладах України (2016)
Коцур М. - Szkoła w warunkach demokratycznych przemian – od praw i możliwości do bezradności polskiego nauczyciela (2016)
Майєрек М. - The level of self-esteem at children actively practising sport (2016)
Максимук Л. - Педагогическая культура цивилизаций Латинской Америки периода конкисты: традиции и преемственность (2016)
Павлюк-Скшипек А. - Poziom kompetencji społecznych uczniów z dysleksją w kontekście samooceny, Вітек А. (2016)
Плачинда Т. - Інтегративний підхід під час професійної підготовки майбутніх фахівців (2016)
Савченко Т. - Опанування курсу "Технології соціально-педагогічної діяльності" як умова формування у майбутніх соціальних педагогів умінь і навичок професійно орієнтованого спілкування (2016)
Сливка Л. - Історико-філософські основи здоров’язбережувального виховання (2016)
Стремецька В. - Принципи здійснення постпенітенціарного патронату у ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Строчук М. - Поликультурное воспитание: культурно-исторический контекст (2016)
Фесенко О. - Дослідження сутності феномена "Методична компетентність" у науковій літературі (2016)
Чепіль М. - Зміст виховної діяльності українських педагогів Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Шевцова Г. - Виховний потенціал жінки-матері в становленні майбутньої особистості (2016)
Abstracts (2016)
Наші автори (2016)
Вимоги (2016)
Ашиток Н. - Професії соціальний педагог і соціальний працівник: спільне і відмінне (2015)
Березан В. - Практична підготовка майбутнього соціального педагога з використанням інформаційних і комунікаційних технологій (2015)
Білавич І. - Внесок українських лікарів у розвиток вітчизняної науки та медичної опіки дітей і дорослих (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Біліченко Володимир. - Розвиток музичної освіти в Україні у період козацької доби (Гетьманщини) (2015)
Бойченко М. - Організація програм телементорства для обдарованих і талановитих у розвинених англомовних країнах (2015)
Бондаренко В. - Формування професійного іміджу майбутніх учителів технологій (2015)
Величко Н. - Еколого-естетичне виховання у початкових школах Великої Британії (2015)
Вільхова О. - Розвиток дитячої народної хореографії в Радянській Україні у структурі діяльності обласних будинків народної творчості (друга половина XX ст.) (2015)
Волікова М. - Проблема періодизації та освоєння науково-публіцистичної спадщини А. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти (2015)
Гавриш О. - Професійні та особистісні якості шкільного соціального педагога (2015)
Городиська В. - Інновації в освітній діяльності вищої школи (2015)
Даниско О. - Методолого-теоретичні засади формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури і спорту (2015)
Дацків І. - Підготовка фахівців у галузі музичного мистецтва на Закарпатті (1919 – 1939 рр.) (2015)
Демченко О. - Експлікація феномену соціальної обдарованості в контексті психолого-педагогічних досліджень (2015)
Дуля А. - Підготовка майбутнього фахівця морської галузі у контексті компетентнісного підходу (2015)
Кобрій В. - Педагогічні умови практичної підготовки фахівців у вищих педагогічних навчальних закладах України (2015)
Короткова Ю. - Мета та зміст професійної підготовки філологів у галузі рідної мови в університеті Кіпру наприкінці XX – початку ΧΧΙ століття (2015)
Кравченко-Дзондза О. - Модель формування комунікативної компетентності майбутніх вчителів початкових класів у процесі професійної підготовки (2015)
Лоза Т. - Динаміка рівня готовності до самостійного життя. вихованців ДБСТ при здійсненні їх соціально-педагогічної підтримки (2015)
Малашевська І. - Теорія та практика сучасної системи музичної освіти дітей молодшого шкільного віку (2015)
Навроцька М. - Спілкування як невід’ємна складова іміджу педагога (2015)
Невмержицька О. - Виховний ідеал: еволюція та сучасне трактування (2015)
Панасенко Е. - Генеза експериментів у галузі виховання у науково-педагогічних дослідженнях українських авторів: ретроспективний аналіз (2015)
Пантюк Т. - Пріоритетні детермінанти процесу підготовки дитини до шкільного навчання (2015)
Преснер Р. - Специфіка навчання іноземних мов дорослих (2015)
Савчук Б. - Вплив реформаторської педагогіки на розвиток теорії і практики навчання і виховання в Україні у першій третині ХХ ст.: історіографія проблеми, Чопик Ю. (2015)
Салань Н. - Сучасний стан підготовки майбутнього вчителя фізико-математичних дисциплін до гурткової роботи у закладах освіти (2015)
Сараєва О. - Дитячий колектив: психолого-педагогічний вимір проблеми (2015)
Сулаєва Н. - Вітчизняна мистецька освіта ХІІІ – середини ХVІ століть: неформальні й формальні ознаки (2015)
Шарапа Г. - Організація гуманної взаємодії з вихованцями як важливе завдання педагога (2015)
Наші автори (2015)
Вимоги (2015)
Смолій В. - Передмова (2015)
Верменич Я. - Концептуалізація теорії й історії погранич у сучасних наукових дискурсах (2015)
Литвин В. - Територіальна організація українського соціуму і проблема кордонів (2015)
Нагорна Л. - Поняття й метафори у територіальному аналізі: проблеми адекватності тлумачень (2015)
Павлов О. - Предметне поле сільської історії як складової руралістики (2015)
Водотика С. - Регіональна історія у геополітичному вимірі: на прикладі Південної України (2015)
Подкур Р. - Прикордоння радянської України у воєнній доктрині СРСР 1920–1930-х рр. (2015)
Горбуров К. - З історії українсько-польського прикордоння міжвоєнної доби ХХ ст.: Мархлевський польський національний район УСРР 1925–1935 рр. (2015)
Грищенко Ю. - Інституалізація національної політики більшовиків та формування її болгарського напрямку в УСРР (2015)
Щодра О. - Історична географія: формування предметного простору і структури дисципліни (2015)
Вербиленко Г. - Передумови становлення історико-географічних досліджень в Україні (2015)
Архипова С. - Динаміка розширення меж м. Києва в ХХ ст.: історико-географічний аспект (2015)
Донік О. - Індустріальне освоєння Донбасу у ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Кульчицький С. - Структура донецької промисловості у 1926 –1938 рр. (2015)
Якубова Л. - Етнонаціональна специфіка Донбасу (2015)
Прищепа О. - Джерела особового походження про міське культурнедовкілля Правобережної України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. (2015)
Водотика Т. - Міські соціальні фронтири у Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Черняхівська О. - До передісторії вітчизняної історичної урбаністики: містознавство у багатотомній "Історії міст і сіл У 303-країнської РСР" (2015)
Відомості про авторів (2015)
Анотації (2015)
Титул, зміст (2016)
Слово головного редактора журналу (2016)
Стельмащук А. М. - Сутнісна характеристика, передумови і засади транскордонної конвергенції між Україною та ЄС (2016)
Куцаб-Бонк К. К. - Інноваційні важелі стимулювання транскордонної конвергенції між Україною та ЄС (2016)
Цимбалюк С. О. - Капітал бренду роботодавця: сутність та методичні засади визначення рентабельності інвестицій (2016)
Місюк М. В. - Аналіз сучасного стану функціонування галузі свинарства, Сушарник Я. А. (2016)
Брич В. Я. - Поняття моделі менеджерських компетенцій та етапи її розробки в закладах охорони здоров’я, Ліштаба Л. В. (2016)
Нікітін Ю. О. - Парадигма "відкритих інновацій" як визначення "відкритого інноваційного процесу, Мельник М. В. (2016)
Карасьова Н. А. - Компаративні переваги аграрного сектору України в міжнародній торгівлі (2016)
Маркова Є. Ю. - Логістичне управління бізнес-структурами рибогосподарського комплексу в конкурентному середовищі (2016)
Бабовал Н. Р. - Освітні вимірювання в контексті підвищення якості освіти в Україні (2016)
Ганжа Б. О. - Методичні підходи до визначення масштабів неформального сектору економіки в Україні (2016)
Богославець Г. М. - Інноваційна діяльність підприємств торгівлі, Трубей О. M. (2016)
Николюк О. М. - Управління ризиками як напрям забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2016)
Рудич О. О. - Теоретичні підходи до трактування сутності категорії "стійкості" сільськогосподарських підприємств, Герасименко І. О., Ткаченко К. В. (2016)
Захарченко В. І. - Обґрунтування побудови механізму управління інноваційним розвитком регіону, Балахонова О. В. (2016)
Омельяненко Л. І. - Наукове забезпечення інноваційного розвитку аграрної сфери на регіональному рівні, Мединська О. Я., Кузишин Н. С. (2016)
Буряк В. В. - Методичні підходи до формування стратегії сталого розвитку промислового міста (2016)
Галаган Т. І. - Економічний механізм управління якістю рекультивації порушених земель (2016)
Малевич Н. Ю. - Особливості оцінки ефективності функціонування галузі екобезпечного землеробства (2016)
Бабяк Н. Д. - Соціально-економічний аналіз витрат і вигод проектів державно-приватного партнерства, Нагорний Є. О. (2016)
Федоришина Л. М. - Ринок праці: регіональний аналіз та оцінювання депресивності розвитку (2016)
Gumeniuk V. V. - Factors of dynamics of the resort and recreational services market capacity (2016)
Ібатуллін М. І. - Теоретичні засади функціонування економічного механізму аграрного ринку (2016)
Українська Л. О. - Безготівкові операції як ключовий елемент сучасної грошової системи України (2016)
Сава А. П. - Вплив фіскального регулювання на розвиток аграрного бізнесу і сільських територій, Палюх М. С. (2016)
Гуменюк О. О. - Особливості проведення аналізу фінансового стану підприємства (2016)
Шафранська Л. Т. - Фінансова звітність за сегментами в державному секторі економіки (2016)
Мушеник І. М. - Тренінгові методи у формуванні професійної готовності майбутніх фахівців-аграрників, Бурлаков О. С. (2016)
Тимченко І. П. - Стохастичне моделювання впровадження методики аналізу стратегічних розривів на підприємстві (2016)
Погріщук Б. В. - Євроінтеграційні напрями сервісного забезпечення розвитку промислових підприємств України в умовах економічних реформ (2016)
Реферати (2016)
Литвин В. - Децентралізація, федералізація, сепаратизм: парадокси політичного дискурсу (2014)
Верменич Я. - Концепт регіоналізму у сучасній термінопрактиці (2014)
Нагорна Л. - Поняття "місце пам’яті" в системі memory studies (2014)
Андрощук О. - Шляхи вдосконалення адміністративно-територіального устрою в Україні у науковому і політичному дискурсах кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2014)
Сосса Р. - Картографічний аспект дослідження адміністративно-територіального устрою України (2014)
Дмитрук В. - Делімітація та демаркація державного кордону України: проблеми та пріоритети (2014)
Водотика С. - Регіональний контекст військово-історичних студій: спроба концептуального визначення предметного поля (2014)
Скрипник А. - Російська мілітаризація Київщини у ХVІІІ ст. (2014)
Прищепа О. - Освітньо-культурне середовище повітових міст і містечок Правобережної України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.: теоретичний зріз проблеми (2014)
Водотика Т. - Типологія міст Наддніпрянської України в контексті формування культури підприємництва в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Подкур Р. - Місто на кордоні: Кам’янець-Подільський на початку 1920-х рр. (2014)
Архипова С. - Стан адміністративного поділу Києва в 50 – 90-х рр. ХХ ст. (2014)
Арабаджи С. - Міжетнічні відносини грецького населення Приазов’я у ХІХ – першій половині ХХ ст. (2014)
Бацак Н. - "Катерининська земля" в історичній пам’яті греків Надазов’я: формування етнічної цінності (2014)
Чернухін Є. - Греки Надазов’я в пошуках свого місця в історії України: нотатки за невиданими джерелами 1950-х – 1960-х років (2014)
Відомості про авторів (2014)
Анотації (2014)
Верменич Я. - Історична регіоналістика в системі "просторової історії": диференціації предметних полів (2013)
Маловичко С. - История локуса в классической, неклассической и постнеклассической моделях исторической науки (Продолжение), Румянцева М. (2013)
Стрелецкий В. - Регионалистика и историческая география: область взаимных интересов и перспективы взаимодействия (2013)
Вербиленко Г. - Історична географія та її місце у вивченні регіональної історії України (2013)
Кульчицький С. - Румунія і Молдова: дві країни, одна нація (2013)
Дмитрук В. - До питання про територіальні розмежування між Україною і Росією в складі СРСР (2013)
Служинська І. - Формування українсько-російського кордону: дискусії й політичні рішення 20-х рр. ХХ ст. (2013)
Нагорна Л. - Образ міста: регіональні аспекти вітчизняної візуалізації (2013)
Кайсарова Ж. - Понятие "город" и типологизация городов: проблемы соотношения при определении даты возникновения городских поселений, Бабюх В. (2013)
Водотика Т. - Особливості модернізаційних процесів у містах Наддніпрянщини другої половини ХІХ ст.: нові джерельні пошуки (2013)
Рубльов О. - Організація управління на польсько-українському прикордонні за ІІ Речіпосполитої (2013)
Подкур Р. - Динаміка адміністративно-територіального поділу 1930-х рр. у контексті "великого терору" 1937–1938 рр. (2013)
Савченко І. - Започаткування видавничого проекту Української академії наук "Історично-географічний словник українських земель" (2013)
Відомості про авторів (2013)
Анотації (2013)
Лазоришинець В. В. - Хірургічне лікування набутих вад серця з використанням біологічних протезів, Лукач П. М. (2016)
Милица К. Н. - Сравнительная эффективность шунтирующих и рестриктивных бариатрических операций: ожидания и реальность, Лаврик О. А., Лаврик А. С. (2016)
Трофімов М. В. - Лікувальна тактика при шлунково–кишковій кровотечі виразкового генезу, Кришень В. П., Мунтян С. О. (2016)
Грубник В. В. - Сравнение лапароскопической крурорафии и пластики с применением облегченного сетчатого трансплантата при больших грыжах пищеводного отверстия диафрагмы: отдаленные результаты проспективного рандомизированного исследования, Малиновский А. В. (2016)
Лисенко Р. Б. - Застосування різних видів алопластики залежно від ступеня дефіциту тканин передньої черевної стінки (2016)
Стасишин А. Р. - Значення змін функції нирок у прогнозуванні перебігу гнійно–септичних ускладнень після невідкладних втручань на кишечнику (2016)
Мамонтов И. Н. - Результаты лечения больных по поводу синдрома Мirizzi (2016)
Дронов О. І. - Віддалені результати хірургічного лікування хворих з приводу локально–поширених форм злоякісних пухлин підшлункової залози, Ковальська І. О., Земсков С. В., Бакунец П. П., Климнюк І. С. (2016)
Десятерик В. І. - Оптимізація доопераційної підготовки та консервативного лікування обтураційної жовтяниці на тлі жовчнокам’яної хвороби, Котов О. В., Мамчур Д. В. (2016)
Дронов О. І. - Можливість підвищення ефективності транспапілярних втручань шляхом оптимізації їх анестезіологічного забезпечення, Насташенко І. Л., Ковальська І. О., Арешников Д. Б., Швец Ю. П., Хиніч Г. Ю., Хрисанфов Д. Ю. (2016)
Григоренко В. М. - Прогностична стратифікація клінічно місцево–поширеного раку передміхурової залози, Вікарчук М. В., Данилець Р. О., Банас О. О., Бровко Н. В., Волков С. С. (2016)
Сагалевич А. И. - Бездренажная чрескожная нефролитотрипсия. Наш первый опыт, Возианов С. А., Джуран Б. В., Когут В. В., Гайсенюк Ф. З., Мариниченко М. В. (2016)
Старцева М. С. - Возможности трансплантации жировой ткани при атрофии лица различной этиологии (2016)
Пасичный Д. А. - Применение ротационного лоскута на основе латеральной краевой и подошвенных плюсневых артерий, тканей V пальца стопы для пластики нейротрофической язвы подошвы (2016)
Дужий І. Д. - Епідеміологічні та нозологічні характеристики постраждалих, які померли внаслідок поєднаної скелетної травми, Сміянов В. А., Шкатула Ю. В., Бадіон Ю. О., Шашин С. О. (2016)
Назарчук О. А. - Антисептики: сучасна стратегія боротьби зі збудниками інфекційних ускладнень (2016)
Усенко О. Ю. - Експериментальна оцінка ефективності локального застосування біологічних стимуляторів репарації тканин в лікуванні хронічних виразок шлунка, Петрушенко В. В., Саволюк С. І., Радьога Я. В., Гребенюк Д. І. (2016)
Манжалій Е. Г. - Морфологічні зміни печінки у щурів за CCL4–індукованого цирозу та печінкової енцефалопатії на тлі лікування, Вірченко О. В., Фалалєєва Т. М., Курик О. Г. (2016)
Петах А. В. - Можливості використання автоліпотрансплантатів у регенерації дефектів хрящової тканини та її преламінації, Гришай С. Є., Дербак С. Н., Євсеєв В. Є., Чорний В. В., Поліщук О. Ю., Савицька І. М., Жигунова О. В. (2016)
Чугрієв А. М. - Рівень забезпечення лікувальних закладів компонентами крові (2016)
Лифшиц Ю. З. - Использование двухпотокового низкочастотного ультразвука для резекции селезенки по поводу ее склерозирующей ангиоматоидной нодулярной трансформации, Валецкий В. Л., Зайченко П. А., Григорук А. Г., Омельченко А. Н., Михальчевский П. С., Процюк Р. Р. (2016)
Памяти Николая Леонтьевича Володося (2016)
Маловичко С. - История локуса в классической, неклассической и постнеклассической моделях исторической науки, Румянцева М. (2012)
Галенко О. - Про концептуальні та практичні підходи до створення наративу історії України в рамках часо-просторової або територіальної парадигми (2012)
Нагорна Л. - Територіальні ідентичності в системі трансдисциплінарних регіональних досліджень (2012)
Ротар Н. - Формування комунікативного конструкту "регіон" у дискурсі політичної еліти України (2012)
Верменич Я. - Пограниччя як соціокультурний феномен: просторовий вимір (2012)
Дмитрук В. - Російсько-український кордон і прикордоння як об’єкт дослідження історичної регіоналістики (2012)
Водотика Т. - Теорія фронтиру та її пізнавальні можливості у контексті історичної регіоналістики (2012)
Чорновол І. - Блукаючі метрополії. Історіографія Канади у світлі тези про фронтир (2012)
Єфіменко Г. - Перша столиця радянської України (2012)
Бабюх Ю. - Особливості проведення національної політики в Молдавській АСРР (2012)
Чеберяко О. - Формування районних бюджетів в УСРР 1920-х рр. в контексті адміністративно-територіального реформування (2012)
Подкур Р. - Параметри опису адміністративно-територіальної одиниці УСРР–УРСР у документах органів державної безпеки в 1920-х—на початку 1930-х рр. (2012)
Архипова С. - Зміни в адміністративно-територіальному устрої Києва у 20-30-х рр. ХХ ст. (2012)
Кирчанів М. - Діапазон можливостей мікроісторії в Україні: Інший у баченні "людей другого плану" (2012)
Авраменко А. - Азовське козацьке військо в історичній картографії (2012)
Вирський Д. - З Гетьманщини до Новоросії: справа із пікінерією на Кременчуччині 1764 р. (2012)
Відомості про авторів (2012)
Репина Л. - Между локальным и глобальным: поиски интегративных подходов (2011)
Верменич Я. - Історична лімологія: проблеми концептуалізації (2011)
Маловичко С. - Региональная и локальная история: компаративный анализ, Румянцева М. (2011)
Нагорна Л. - Історична свідомість у регіональному вимірі: українські реалії (2011)
Чорновол І. - Фредерик Джексон Тернер і концепція фронтиру (2011)
Гриценко А. - Историко-культурные регионы российско-украинского приграничья: прошлое и настоящее (2011)
Підгрушний Г. - Українсько-російсько-білоруський транскордонний регіон: фактори формування, особливості територіальної організації, проблеми та перспективи розвитку, Качаєв Ю. (2011)
Служинська І. - Донщина як ареал порубіжжя й історична земля (2011)
Мареш Т. - Локальная история в системе глобально ориентированного образования: польский опыт (2011)
Кирчанів М. - Від селюків до українців: уявляючи українців, долаючи маргінальність (регіональні дискурси формування української модернової нації) (2011)
Бабюх Ю. - Висвітлення процесу створення Молдавської АСРР в періодиці 1924 року (2011)
Федорова Л. - Становлення і розвиток києвознавства (кінець ХVIII—початок ХХ ст.) (2011)
Вербиленко Г. - Роль історико-філологічного відділу ВУАН у розвитку історичної географії в 20-х—30-х рр. ХХ ст. (2011)
Сагач О. - Діяльність Центральної адміністративно-територіальної комісії по підготовці до переходу на триступеневу систему врядування у 1924–1925 рр. (2011)
Архипова С. - Територіальний розвиток київського Лівобережжя в ХХ ст. (2011)
Відомості про авторів (2011)
Верменич Я. - Історична локалістика у пошуках дослідницького об’єкта: міська і сільська історії (2010)
Зіневич Н. - Локальна історія: виклики і перспективи (2010)
Авраменко А. - Кубань как историко-географический регион (2010)
Водотика Т. - Історія Слов’яносербії в контексті історичної регіоналістики (2010)
Нагорна Л. - Реінкарнація імперії у наукових дискурсах: криза територіальних типологізацій чи геополітичний синдром? (2010)
Корольов Г. - Між Україною і Польщею: Галичина у федералістській концепції М. Грушевського (2010)
Бабюх Ю. - Утворення Молдавської АСРР: геополітичні та етнічні аспекти (2010)
Служинська І. - Геополітичні й екологічні проблеми Тузли (2010)
Сосса Р. - Картографування адміністративно-територіального устрою радянської України у міжвоєнний період (2010)
Сагач О. - Зміни в адміністративно-територіальному поділі УСРР на початку 20-х рр. ХХ ст. (2010)
Архипова С. - Адміністративно-територіальні поділи Києва в ХХ ст. (2010)
Рыженко В. - Исследователь в современном междисциплинарном пространстве: возможности изучения образов и пространства города советской эпохи (Продолжение) (2010)
Бабюх В. - Регіональні особливості відзначення ювілеїв міст (2010)
Звіряка А. - Культурний ландшафт у формуванні території м. Києва (2010)
Чорновол І. - Історіографія Австралії у світлі тези Тернера (2010)
Романцов О. - Інститут київських військових губернаторів: джерельна база дослідження (2010)
Казьмирчук М. - Соціально-регіональні аспекти системи вербування робітників у Київській губернії наприкінці ХІХ—на початку ХХ ст. (2010)
Відомості про авторів (2010)
Верменич Я. - Локальні рівні сучасного історичного пізнання: спроба типологізації (2009)
Чорновол І. - Теорія компаративних фронтирів (2009)
Нагорна Л. - Центр як категорія історичної регіоналістики (2009)
Рыженко В. - Исследователь в современном междисциплинарном пространстве: возможности изучения образов и пространства города советской эпохи (2009)
Павлов О. - Сільські території: теоретико-методологічні засади дослідження (2009)
Кульчицький С. - Входження Криму до складу України (2009)
Мареш Т. - "Можно ли стремление к глобальности совместить с возрождением регионализма?" (2009)
Чухліб Т. - Територія та кордони правобережного Українського гетьманату (2009)
Шандра В. - "Губернии на особых правах и привилегиях состоящие…" як політичний проект (2009)
Романцов О. - Практика унормування правового статусу військових губернаторів у Російській імперії (кінець ХVІІІ—початок ХІХ ст.) (2009)
Бойко О. - Територія, кордони і адміністративно-територіальний поділ Української Держави гетьмана П. Скоропадського (1918) (2009)
Кривобок О. - Територіальні зв'язки як чинник формування партійно-політичної і адміністративної мережі на півночі Лівобережної України (початок ХХ ст.) (2009)
Журба О. - Еще раз о начале времени URBIS (датировка начала Города как проблема исторической урбанистики), Портнова Т., Чернов Е. (2009)
Бабюх В. - Методологічні критерії та принципи датування виникнення міст (2009)
Бушин В. - До питання про функціональну типологію південно-українських повітових міст кінця XVIII—початку XX століття (2009)
Долинська М. - Елементи просторової локації на Краківському передмісті пізньосередньовічного Львова (2009)
Відомості про авторів (2009)
Верменич Я. - Поняття "регіональна історія" як структурна модель територіальних досліджень (2008)
Маловичко С. - Историография локальной истории: современное состояние и основные тенденции развития (2008)
Журба О. - Проблеми історіографічного районування та пошуки регіональних ідентичностей (2008)
Чернов Е. - Региональная история и историософия (2008)
Мареш Т. - "Микроистория" — возрождение региональной истории на польской почве (2008)
Нагорна Л. - Теорія регіоналізму: сучасне бачення (2008)
Пестерев В. - "Районная" и "региональная матрицы в региональных исторических исследованиях (2008)
Булыгина Т. - Человек на границе исторического времени: локальное измерение (2008)
Кирчанів М. - Проблеми історії української периферії: соціальний і локальний дискурси (2008)
Горизонтов Л. - Империя в регионе, империя-регион, империя регионов (2008)
Єфименко Г. - Кордони і територія України в XX ст., Кульчицький С. (2008)
Левченко Л. - Миколаївське і Севастопольське військове губернаторство: історія створення та засади функціонування (2008)
Андрощук О. - Адміністративно-територіальні реформи 40-60-х років XX ст.: владні рішення та суспільні реакції (2008)
Вирський Д. - Україна в перших "полоніях" (країнознавчі видання Я. А. Красіньського та М. Кромера про українські землі) (2008)
Баженов Л. - Володимир Антонович — один із фундаторів української наукової історичної регіоналістики (2008)
Музичко О. - Приватні та наукові контакти між західноукраїнськими та південноукраїнськими істориками у другій половині ХІХ-на початку XX ст. (2008)
Вечерський В. - Містобудівне мистецтво Північного Лівобережжя Х-ХІХ ст. (2008)
Михайловський В. - Документ для кам'янецького підстарости Яна Сорочицького 1527 року на пляц у Кам'янці (2008)
Бойко В. - Регіональні дослідження як прояв громадської ініціативи науковців (2008)
Баженов Л. - Про діяльність Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України при Кам'янець-Подільському національному університеті (2008)
Кривошеев Ю. - Кафедре исторического регионоведения Санкт-Петербургского университета — 5 лет (2008)
Відомості про авторів (2008)
Цицюра Я. Г. - Ідентифікація земельно-ресурсного потенціалу Вінниччини та шляхи його ефективного використання (2016)
Савченко В. О. - Радіаційне забрудення грунтів Вінницької області, Заволока А. І. (2016)
Броннікова Л. Ф. - Зміна кислотності темно-сірих лісових грунтів за різних технологічних чинників їх використання (2016)
Мацера О. О. - Оцінка перезимівлі рослин озимого ріпаку залежно від строку посіву та системи удобрення (2016)
Петриченко В. Ф. - Особливості росту рослин сої залежно від інокуляції та морфорегулятора в умовах Лісостепу правобережного, Чорна В. М. (2016)
Дідур І. М. - Вплив елементів технології вирощування на врожайні показники зерна гороху, Захарчук В. В. (2016)
Телекало Н. В. - Економічна оцінка ефективності технології вирощування гороху посівного (2016)
Ключевич М. М. - Розвиток хвороб проса в агроценозах Полісся та Лісостепу України, Столяр С. Г. (2016)
Мазур В. А. - Польова схожість різностиглих гібридів кукурудзи залежно від обробки насіння поліміксобактерином, Шевченко Н. В. (2016)
Панцирева Г. В. - Дослідження сортових ресурсів люпину білого (Lupinus albus L.) в Україні (2016)
Паламарчук В. Д. - Вплив розмірів та глибини загортання насіння на прояв морфологічних ознак у гібридів кукурудзи, Гуць В. В. (2016)
Поліщук М. І. - Вплив позакореневих підживлень на продуктивність гібридів кукурудзи, Паламарчук О. Д. (2016)
Циганський В. І. - Вплив вапнування грунту та передпосівного оброблення насіння на формування якісних показників сухої речовини люцерни посівної в умовах Лісостепу правобережного, Циганська О. І. (2016)
Мазур О. В. - Селекція квасолі звичайної на ранньостиглість і зернову продуктивність, Пороховник І. І. (2016)
Максімов А. М. - Оцінка вихідного матеріалу для селекції люцери посівної, Кошельник В. А. (2016)
Мазур В. А. - Оцінка самозапилених ліній та гібридів кукурудзи різного вегетаційного періоду за стійкістю до ураження хворобами та пошкодження шкідниками в умовах Лісостепу правобережного, Колісник О. М. (2016)
Паламарчук В. Д. - Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю та адаптивністю, Мазур О. В., Мазур О. В., Роїк М. В. (2016)
Jasinska A. - Порівняння росту міцелію опенька теплолюбного Agrocybe cylindracea на різних агар-агарових середовищах, Вдовенко С. А., Siwulski M., Dawidowicz L. (2016)
Прокопчук В. М. - Оцінка стану та перспективи реконструкції деревних насаджень музею-садиби М.І. Пирогова, м. Вінниця, Нейко І. С., Монарх В. В. (2016)
Бондар А. О. - Сучасний стан лісового фонду лісогосподарських підприємств Поділля, Матусяк М. В. (2016)
Ткачук О. П. - Особливості забруднення зернової продукції важкими металами в умовах Вінницької області, Яковець Л. А. (2016)
Алєксєєв О. О. - Влив екологічних факторів на розвиток і продуктивність бобово-ризобіального симбіозу (2016)
Мудрак О. В. - Созологічні аспекти сільськогосподарської діяльності у Вінницькій області: стан, проблеми та перспективи використання, Мудрак Г. В. (2016)
Разанов С. Ф. - Удосконалення технологічних операцій виробництва бджолиного воску в умовах техногенного забруднення медоносних угідь важкими металами (2016)
Первачук М. В. - Інтенсифікація процесу фіксації атмосферного азоту під впливом мікробних препаратів на посівах багаторічних бобових трав, Врадій О. І. (2016)
Шкатула Ю. М. - Роль біологічного азоту в підвищенні насіннєвої продуктивності квасолі, Краєвська Л. С. (2016)
Буткалюк Т. О. - Аналіз зон поширення західного кукурудзяного жука (Diabrotica virgifera le conte) в Сша, Європі та Україні, Пінчук Н. В., Вергелес П. М. (2016)
Огризко В. С. - Виступ Міністра закордонних справ України перед главами іноземних дипломатичних місій, акредетованих в Україні (21 грудня 2007 року, Дипломатична академія України при МЗС України) (2007)
Веселовський А. І. - Врегулювання "заморожених" конфліктів: залучення європейських реалій (2007)
Гуменюк Б. І. - Україна в глобальному контексті: основні риси зовнішньої політики у 2007 році (2007)
Власюк О. С. - Проблеми врегулювання "заморожених" конфліктів у контексті розбудови нової архітектури безпеки в Чорноморському регіоні (2007)
Кривонос П. О. - Київ дипломатичний (2007)
Кулініч М. А. - Нові обрії українсько-японської співпраці в контексті реалізації основних пріоритетів завнішньої політики України (2007)
Шергін С. О. - Вплив чинників глобалізації та регіоналізації на зовнішню політику і дипломатію (2007)
Бруз В. С. - Роль української дипломатії в ліквідації расової системи Апартеїду (2007)
Білоусов М. М. - Про деякі неточності у висвітленні діяльності української дипломатії в ООН у Радянські часи (2007)
Кочубей Ю. М. - Участь України в складі СРСР у діяльності спеціалізованих установ системи ООН (1945-1992 рр.) (2007)
Чекаленко Л. Д. - Зовнішньополітичні виклики Україні (2007)
Грубінко А. В. - Російський фактор у міждержавних взаєминах України та Великої Британії на межі ХХ і ХХI століть (2007)
Міщенко П. О. - Україна і питання про реформу Ради безпеки у 2005=2007 роках (2007)
Гуменюк А. Г. - Співробітництво України з діаспорою США (2007)
Жовква І. І. - Інструмент стратегічного артнерства в зовнішній політиці України (2007)
Куліш В. В. - Вища школа України та виклики сучасного постіндустріального світу, Кузнєцова О. Я., Тупчієнко Л. С. (2007)
Фічора Т. І. - Участь ОБСЄ в розв'язанні Придністровського конфлікту (2007)
Васильєва М. О. - До питання імплементації міжнародно-правових інструментів у формування державної політики протидії торгівлі людьми в Україні (2007)
Тіщенко Г. В. - Українська громада в Греції: тенденції та проблеми розвитку (2007)
Шемшученко Ю. С. - Проблеми розвитку міжнародного космічного права (2007)
Мартиненко П. Ф. - Просякнутість конституційного права України міжнародним правовим порядком (2007)
Гребенюк М. С. - Правовий статус рішень конференції ООН зторгівлі і розвитку (ЮНКТАД) (2007)
Пархоменко Н. М. - До визначення змісту окремих методів теорії держави і міжнародного права, Легуша С. М. (2007)
Корж Є. М. - Форми та способи реалізації інформаційної функції права в діяльності органів державної влади: український і зарубіжний досвід (2007)
Сербин Р. А. - Взаємозв'язок правової культури і правомірної поведінки (2007)
Дика Ю. В. - Принципи правових обмежень права на екологічну інформацію (2007)
Маловацький О. В. - Міжнародно-правове співробітництво держав щодо удосконалення Варшавської системи відповідальності авіаперевізника (2007)
Криволапов Б. М. - Правові аспекти свободи руху капіталів в Європейському співтоваристві (2007)
Величко В. В. - Міжрегіональна співпраця України з Китаєм: історичний спадок і актуальне сьогодення (2007)
Божко С. О. - Концепція регіонального будівництва як метод конструювання нового політичного простору в регіоні Балтійського моря (2007)
Нагорний С. С. - Трансформаційні прцеси в країнах Арабського Сходу: стан і перспективи розвитку (2007)
Буткевич О. В. - Дипломатичні привілеї та імунітети в середньовічному міжнародному праві (2007)
Дьомін О. Б. - "23 статті" Богдана Хмельницького в контексті українсько-російських відносин початку 1654 року (2007)
Черевик К. А. - Бельгійський фактор в європейській політиці Великої Британії: 1863-1871 роки (2007)
Данильченко О. П. - Формування постійного населення і зародження міжнародних зв'язків Півдня України (XVIII-XIX століття) (2007)
Ціватий В. Г. - Дипломат і іноземна мова: інституціональні витоки і модель підготовки (2007)
Камінський Є. Є. - Підручник із зовнішньої політики України, як результат багаторічної плідної даслідницької праці (2007)
Заверталюк Н. - Інтертекстуальні парадигми в художній інтерпретації І. Драча у драматичній поемі "Соловейко-Сольвейг" (2010)
Просалова В. - Інтермедіальність у системі інтертекстуальних зв'язків (2010)
Шаповал М. - Іншість Неди Нежданої: автор-персонаж і читач-персонаж як внутрішньотекстові проекції суб'єкта мовлення драматичного твору (2010)
Гурбанська А. - Інтертекстуальність як модус повістевого жанру другої половини ХХ ст. (на матеріалі творчості Б. Грищука та О. Дмитренка (2010)
Бердник О. - Метатекст у рецептивному контексті (2010)
Мацько В. - Інтертекстуальність поетичних структур (2010)
Попова Л. - Статус слова в авторской притче (на материале повести-притчи Р. Баха "Иллюзии") (2010)
Журавська О. - Інтертекстуальність роману М. Малиної "Випалений шлях" (2010)
Ярошевич І. - Специфіка інтертекстуальності драматургії М. Костомарова (2010)
Плахтій Т. - Інтертекстуальність як взаємодія внутрішньотекстових дискурсів у п'єсі М. Куліша "Патетична соната" (2010)
Біляцька В. - Своєрідність трансформації народного поетичного епосу в романі-тетралогії В. Малика "Таємний посол" (2010)
Саприкіна А. - Інтертекстуальність та інтермедіальність: кореляція понять (2010)
Шевченко В. - Інтертекстуальні елементи в історичних поемах Т. Шевченка (2010)
Конончук Т. - Інтертекстуальні зв'язки екзистенційних концептів у прозі про 1932-1933 роки в Україні (2010)
Білокінь С. - Інтертекстуальний простір роману В. Домонтовича "Доктор Серафікус" (2010)
Біла А. - Постмодерністський контекст "Палімпсестів" В. Стуса (2010)
Хамедова О. - Парадигма автор-герой-читач у романі Бориса Тимошенка "Потала" (2010)
Черниш А. - Роман С. Процюка "Троянда ритуального болю" як зразок інтертекстуального твору (2010)
Чорна О. - Інтертекст повісті Івана Микитенка "Брати" (2010)
Школа В. - Сакральне і профанне у драмі М.Куліша "Патетична соната" (2010)
Ягушкіна В. - Балада М. І. Костомарова "Наталя" в інтертекстуальному аспекті (2010)
Мазоха Г. - Явище інтертекстуальності в приватному листуванні Василя Барки (2010)
Кравченко О. - "Ты еси" как коммуникативный принцип в интерпретации Вяч. Иванова и М. Бахтина (2010)
Росінська О. - Хронотоп межі в творчості В. Стуса і Н. Зборовської (2010)
Олійник Н. - Функції інтертекстуальних елементів у повістях Ю. Збанацького "Славко" та В. Нестайка "Одиниця з обманом", Тараненко А. (2010)
Загоруйко Н. - Епістолярна есеїстика як феномен літературної критики: за листами українських в'язнів сумління (2010)
Карабльова А. - Сюжетні моделі у малій прозі Ірини Вільде (2010)
Коваленко Т. - Феномен "зворотного зв'язку" в системі формалізму: до проблеми співвідношення російської та української версій (2010)
Ляшов Н. - Інтертекстуальна парадигма українських символів у історичних романах Вал. Шевчука "На полі смиренному" і В. Кулаковського "Дике поле" (2010)
Мельничук О. - Соціальна та національна проблематика пореволюційної доби у драмах Я. Мамонтова та М. Куліша (2010)
Цибулько О. - Конструктивні та деструктивні стратегії інтертекстуальності (на матеріалі поетичного циклу "10 віршів про Батьківщину" Дерибаса (Ю. Іздрика) (2010)
Райбедюк Г. - Експліцитні форми інтертекстуальності у творчості українських поетів-дисидентів (2010)
Чернышева О. - Автор и герой в романе М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" ("Бэла", "Максим Максимыч") (2010)
Домащенко А. - О шекспировском и мольеровском контекстах в комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума" (2010)
Ромас Л. - Сакральні топоси в історичній прозі Ю. Мушкетика (2010)
Мірошніченко Л. - Відтворення біблійного інтертексту в романі "Любов і гріх Марії Магдалини" Г. Тарасюк (2010)
Пасько І. - "Артурівські" мотиви у збірках Михайла Ореста "Луни літ" та "Душа і доля" (2010)
Паращук О. - Святе письмо в повчаннях Феодосія Печерського (2010)
Урсані Н. - Біблеїзми у "Сказанні страсті та похвали святим мученикам Борису та Глібу" (2010)
Несвіт С. - Збірка В. Стуса "Круговерть": коди самореалізації (2010)
Редакційна політика (2010)
Урсані Н. - Взаємовідданість закоханих в українських народних баладах (2010)
Буга О. - Модель світу в українській фольклорній баладі з точки зору аналітичної психології (2010)
Цибулько О. - Амбівалентність символіки у похоронних голосіннях (2010)
Регуш Ю. - Фольклорні елементи в творах Якова Щоголева (2010)
Жилін М. - Версифікація "Клейноди" Андрія Римші "На Гербы ясновельможного пана, пана Теодора Скумина, Воєводы Новгородского" (2010)
Боговін О. - Кадікс як "межовий простір" у драмі Лесі Українки "Камінний господар" (2010)
Присяжнюк О. - Образ Криму в ліриці Лесі Українки (2010)
Думнова О. - Г. Чупринка і О. Олесь біля витоків концептології раннього символізму (2010)
Пуніна О. - До творчої методи Гео Шкурупія (Роман "Жанна-батальйонерка") (2010)
Дружинович Л. - Образно-змістові координати концепту "земля" в поетичній рецепції Є. Плужника (2010)
Молотков С. - Анахронія у поезії Юрія Дарагана (2010)
Рибка О. - Сковородинські відгомони екзистенціальних вимірів українського шістдесятництва (2010)
Бурлакова І. - Потенціал біблійних образів та сюжетів в інтерпретації проблеми зради (на матеріалі оповідання Петра Балея "Антошко") (2010)
Присяжнюк О. - Поезія Миколи Сома: ідейно-тематичні орієнтири та художньо-стильові засоби поетики (2010)
Погорєлова О. - Герметична традиція у ліриці Василя Стуса (2010)
Денисенко О. - Наукова діяльність Соломії Павличко та Юрія Шевельова в контексті модерністської парадигми (2010)
Гнатюк М. - Поетична аксіосфера Олександра Астаф'єва (2010)
Філоненко С. - "Небезпечна, розумна і надзвичайно живуча": жінка-супергерой у романі Алли Сєрової "Правила гри" (2010)
Ярошевич І. - Донеччина у житті і творчості Григорія Кривди (2010)
Просалова В. - Художній текст і дискурс: кореляція понять (2010)
Новик О. - Мотиви та образи творів Якова Щоголева: проявлення традиції (2010)
Лугова Т. - Зміст і форма художнього твору в літературознавчому дискурсі М. С. Грушевського (2010)
Соловей О. - Заради культури нації (2010)
Редакційна політика (2010)
Слово до читачів (2016)
Іванов М. - Цінності модерної ери: ґендерні студії (2016)
Харченко С. - Подолання неконструктивних ґендерних стереотипів у старшокласників за умов розбудови в Україні суспільства рівних можливостей, Рассказова О., Костенко Ю. (2016)
Садівничий В. - Ґендерна нерівність як ознака редакторського складу спеціалізованих медичних видань ХІХ – початку ХХ століть (2016)
Сидоренко Н. - Жіноча преса в Україні періоду незалежності (кількісно-якісні параметри) (2016)
Бойко А. - "Жіноче питання" у контексті релігійних медіа України (2016)
Георгієвська В. - Ґендерна презентація в політиці (за матеріалами сучасної партійної преси в Україні) (2016)
Ковальчук О. - Ґенеза жіночої субкультури та її віддзеркалення в універсальній і спеціалізованій пресі (історія та сучасність) (2016)
Дубецька О. - Часописи для хлопчиків і дівчаток в Україні: стиль, настанови (2016)
Гридчина В. - Ґендерна інтерпретація образів журналу "Країна" (2016)
Василенко К. - Ґендерний дискурс і самореалізація журналісток у редакціях національних інтернет-видань (2016)
Волобуєва А. - Жінка на передовій: осмислення проблеми в українській та зарубіжній пресі, Головач Г. (2016)
Риженко Л. - Тенденції розвитку гендерного питання на сторінках періодичної преси (2016)
Боярська Л. - Професія і влада: феміністична література кінця ХІХ – початку ХХ ст. про шляхи та небезпеки жіночого самовияву (2016)
Семенко С. - Жіночі постаті у письменницькій публіцистиці Лесі Українки (2016)
Дубецька О. - Огляд літератури з проблем ґендеру (2016)
Биковська А. - Ґендерна проблема як тягар сучасності (2016)
Правила подачі статей (2016)
Балашов Д. І. - Гімнастичні вправи в роботі зі слабочуючими дітьми, Бермудес Д. В. (2016)
Востоцька І. Ф. - Використання рухливих ігор як засіб фізичного виховання слабочуючих дітей, Скачек А. І. (2016)
Зелінська-Любченко К. О. - Теоретичний аналіз досліджень проблеми мовленнєвої діяльності (2016)
Кравченко А. І. - Загальна характеристика адаптаційно-корекційно-реабілітаційного етапу роботи центру "СКІФ" СумДПУ імені А. С. Макаренка (2016)
Біденко Л. В. - Індивідуальна спрямованість навчальної траєкторії дистанційного курсу в системі вищої школи, Казанджиєва М. С. (2016)
Білоус Т. Л. - Шляхи формування надійності працівників органів внутрішніх справ до роботи в екстремальних умовах (2016)
Бондар Л. В. - Оволодіння риторичними засобами виразності студентами фізико-технічних факультетів у процесі навчання франкомовної дискусії, Шумченко Т. І. (2016)
Васильєва Н. В. - Особливості музично обдарованих студентів педагогічних навчальних закладів (2016)
Герман В. В. - Промова в системі формування риторичної культури майбутнього філолога (з досвіду практичної роботи) (2016)
Диченко Т. В. - Особливості мотивації іноземних слухачів до вивчення хімії на підготовчому факультеті, Чайченко Н. Н. (2016)
Дубініна О. В. - Дидактичні принципи виробничого навчання майбутніх автослюсарів у центрах професійно-технічної освіти (2016)
Єременко О. В. - Теоретико-методологічні орієнтири підготовки фахівців мистецько-педагогічного профілю (2016)
Захарова В. А. - Формування вмінь студентів розрізняти художню деталь під час роботи над поезією Ліни Костенко (2016)
Lavrenova M. V. - Training of primary school teachers for the Ukrainian language lessons in an inclusive learning environment, Lalak N. V. (2016)
Мантуленко С. В. - Методичні аспекти формування готовності майбутніх учителів географії до профільного навчання старшокласників (2016)
Нищак І. Д. - Формування інженерно-графічних умінь і навичок майбутніх учителів технологій як психолого-педагогічна проблема (2016)
Носаченко Т. Б. - Культурологічний аспект практичної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2016)
Ратєєва В. О. - Формування готовності майбутніх психологів до використання засобів естетотерапії у професійній діяльності: практико зорієнтований аспект (2016)
Реброва О. Є. - Інформальна складова в структурі організаційно-методичної системи підготовки майбутніх учителів хореографії (2016)
Саєнко Н. С. - Корпусний підхід у навчанні іноземних мов у технічному університеті (2016)
Спіріна Т. П. - Формування професійно-етичних якостей майбутніх фахівців соціальної сфери (2016)
Тесленков О. Ю. - Діагностика професійної самоорганізації майбутніх учителів фізичного виховання (2016)
Школа О. В. - Результати експериментальної перевірки ефективності методичної системи навчання теоретичної фізики в педагогічному університеті (2016)
Шокірова З. Р. - Формування професійної майстерності майбутніх учителів образотворчого мистецтва засобами традиційної символіки орнаменту (2016)
Богута В. М. - Формування хореографічних творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку як психолого-педагогічна проблема (2016)
Ворона В. В. - Стан здоров’я учнів та їх мотивація до занять фізичною культурою в школі (2016)
Гвоздецька С. В. - Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку на основі використання індивідуальних завдань, Рибалко П. Ф., Прокопова Л. І. (2016)
Дерев’янко Т. Є. - Педагогічні умови формування дослідницької культури вчителя загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Кендзьор П. І. - Основні засади організації полікультурного виховання в педагогічній системі школи (2016)
Коваленко А. С. - Інструментальна (гітарна) освіта як об’єкт наукового дослідження (2016)
Коротун О. В. - Хмаро орієнтована система управління навчанням CANVAS (2016)
Курач М. С. - Психолого-педагогічні вимоги до професії вчителя технологій у контексті художньо-проектної підготовки (2016)
Лазоренко С. А. - Психоемоційна підготовка одноборців у спорті вищих досягнень, Чхайло М. Б., Романова В. Б. (2016)
Любарець В. В. - Особливості соціалізації юного лідера громадянського суспільства (2016)
Неліпович В. В. - Саморобне обладнання для дослідження твіст-ефекта рідкого кристала в загальноосвітній школі (2016)
Олійник О. В. - Сучасні наукові підходи до визначення сутності конструктивних умінь молодших школярів (2016)
Оранюк Б. Ю. - Вікові особливості підлітків у контексті формування інформаційної культури в мережевому спілкуванні (2016)
Приходько В. В. - Рухова активність. Звичка до занять фізичною культурою. Фізкультурна діяльність особи (2016)
Рожко І. В. - Питання типології музичної пам’яті особистості (2016)
Семенов О. C. - Структурно-функціональна модель змісту діяльності позашкільного навчального закладу з раннього формування творчо спрямованої особистості вихованця (2016)
Тимошенко Н. Є. - Професійна самоорганізація як засіб підвищення професійної компетентності соціального педагога (2016)
Чуричканич И. - Использование метода Д. Хамблина и дивергентных карт на уроках английского языка (2016)
Шумський О. Л. - Структура психологічного механізму формування іншомовних здібностей (2016)
Ягоднікова В. В. - Чинники формування інноваційної спрямованості виховного процесу загальноосвітньої школи (2016)
Бугрій В. С. - Професійна педагогічна освіта на Сумщині (друга половина 40-х – 50-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Йовенко Л. І. - Духовний подвиг особистості в поемі Т. Шевченка "Неофіти" та його трактування у шкільних підручниках радянської доби (2016)
Кравченко І. В. - Історико-педагогічні аспекти розвитку спеціальної освіти в Україні (2016)
Прищепа С. М. - Основні тенденції побудови вітчизняних освітньо-виховних систем (2016)
Буданoва Л. - Мοнітοринг якοсті навчальних досягнень студентів спеціальнοсті "Фармація" у вищих навчальних закладах Східнοї Єврοпи (2016)
Гриненко Д. В. - Альтернативні методи оцінювання іншомовних знань учнів у школах Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (2016)
Кобюк Ю. М. - Тенденції реформування вищої освіти: австралійський досвід (2016)
Мозолев О. М. - Організаційно-змістові основи діяльності державних органів влади з розвитку освіти у сфері фізичної культури і спорту в Польщі (2016)
Терьохіна Н. О. - Підготовка педагогів для системи освіти дорослих: американський контекст (2016)
Чирва А. С. - Інтернаціоналізація курикулуму на прикладі австралійських університетів (2016)
Андрейкова І. Б. - Професійна компетентність викладача іноземної мови з формування навичок міжкультурної взаємодії студентів політехнічного університету (2016)
Візнюк В. В. - Експериментальна модель формування професійної надійності майбутніх керівників навчальних закладів (2016)
Грицай Н. Б. - Формування суб’єктного досвіду методичної діяльності майбутніх учителів біології в умовах вищого навчального закладу (2016)
Давидченко І. Д. - Цілісність педагогічної системи підвищення культури мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2016)
Іваній І. В. - Модель формування професійно-педагогічної культури майбутнього фахівця фізичного виховання та спорту у процесі професійної підготовки (2016)
Клєба А. І. - Потенціал освітнього процесу вищого навчального закладу в контексті формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів (2016)
Ковтун Г. І. - Роль педагогічної практики у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя, Мартиненко О. В. (2016)
Коломієць С. С. - Метод моделювання текстів у навчанні професійно орієнтованого писемного мовлення, Лубянова О. В. (2016)
Лазарєв М. О. - Діагностика самореалізації пізнавально-творчих якостей студентів і старшокласників в евристичному навчанні (2016)
Шпитальова О. В. - Формування творчої особистості студента засобами народного декоративно-прикладного мистецтва (2016)
Заслужена А. А. - Підготовка магістрів англійської мови та літератури як проблема порівняльної педагогіки (2016)
Лянной Ю. О. - Аналіз досвіду професійної підготовки фізичних терапевтів у провідних університетах США (2016)
Томенко О. А. - Особливості та ефективність програм з фізичного виховання в коледжах та університетах США, Мазний Д. О. (2016)
Блудова Ю. О. - Нематеріальна культурно-історична спадщина регіону як ефективний засіб формування художньо-естетичного смаку дітей молодшого шкільного віку (2016)
Дяченко-Богун М. М. - Дидактогенні фактори, що негативно впливають на рівень здоров’я дітей у загальноосвітніх навчальних закладах (2016)
Єфремова Г. Л. - Формування готовності педагогів-організаторів до інноваційної професійної діяльності (2016)
Ястребов М. М. - Експериментальне дослідження ефективності методики навчання вчителів використовувати веб-орієнтовані технології у здоров’язбережувальному навчанні учнів початкових класів (2016)
Авраменко О. В. - Формування вмінь доводити твердження теорії границь засобами тестових технології, Білецька Ю. Г. (2016)
Антонюк О. П. - Історичні відомості як засіб активізації діяльності студентів із засвоєння низки фундаментальних геометричних ідей (2016)
Ачкан В. В. - Принципи формування готовності майбутнього вчителя математики до інноваційної педагогічної діяльності (2016)
Бабенко М. О. - Основні чинники формування середньої технічної освіти на Катеринославщині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст (2016)
Благодир Л. А. - Формування методичної компетентності майбутніх учителів математики у ВНЗ (2016)
Васаженко Н. О. - Застосування інноваційних технологій у процесі формування професійної компетентності майбутніх фахівців економічних спеціальностей (2016)
Васильєва Д. В. - Науково-дослідницька діяльність учнів в умовах реалізації компетентнісного підходу до навчання математики (2016)
Возносименко Д. А. - Підготовка майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання шляхом проектної діяльності (2016)
Годованюк Т. Л. - Формування мовленнєвої культури майбутнього вчителя математики в системі методичної підготовки (2016)
Грицик Т. А. - Організація дослідницької діяльності студентів при вивченні вищої математики (2016)
Грубінко В. В. - Система формування дослідницьких умінь майбутніх учителів природничих дисциплін, Степанюк А. В. (2016)
Грудинін Б. О. - Педагогічне моделювання як технологія розвитку дослідницької компетентності старшокласників у процесі навчання фізики (2016)
Данюк М. І - Педагогічна система виховання милосердного ставлення майбутніх медичних сестер до пацієнта (2016)
Єфімов Д. В. - Земська реформа та її вплив на розвиток народної освіти Донбасу у другій половині XIX – на початку XX ст. (2016)
Казнадій С. П. - Використання комп’ютерних технологій в навчальному процесі, Мурашковська В. П., Руновська Л. А. (2016)
Калюжка Н. С. - Закономірності та принципи формування інноваційної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2016)
Кислова М. А. - Професійна спрямованість навчання вищої математики майбутніх інженерів-електромеханіків (2016)
Колесник Є. А. - Прояв рис творчого мислення студентів у ході навчання дисциплін математичного циклу (за результатами експериментального дослідження) (2016)
Кравченко З. І. - Цілепокладання як основа планування навчальної діяльності (2016)
Кугай Н. В. - Методологічні знання конкретнонаукового рівня з навчальної дисципліни "комплексний аналіз" майбутнього вчителя математики (2016)
Лобачова І. М. - Імплементація концептуальних карт для підвищення іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців (2016)
Лук’янова С. М. - Формування ключових і спеціально-предметних компетентностей учнів основної школи під час навчання алгебри із застосуванням проектних технологій, Мовчан С. М. (2016)
Лук’янова С. М. - Адаптація учнів 5-х класів у процесі вивчення математики, Насадюк Т. О. (2016)
Мартиненко О. В. - Використання соцмереж як засобу формування математичної компетентності майбутніх учителів математики, Чкана Я. О. (2016)
Москаленко О. А. - Ситуаційні задачі як продуктивна основа сучасної системи фахового становлення майбутнього вчителя математики, Москаленко Ю. Д., Коваленко О. В. (2016)
Розуменко А. О. - Дистанційний курс історії математики в підготовці майбутніх учителів математики (2016)
Ротаньова Н. Ю. - Вирішення проблеми формування мотивації до вивчення математики на основі її системного аналізу (2016)
Савельєв М. Г. - Науково-дослідна робота з проблем наступності у проектно-технологічній підготовці майбутніх учителів технологій (2016)
Семеніхіна О. В. - Програми динамічної математики як засоби компьютерної візуалізації математичних знань: аналіз термінологічного поля, Друшляк М. Г. (2016)
Сергійчук О. М. - Деякі аспекти реалізації особистісно орієнтованого підходу в навчальному процесі ВНЗ (2016)
Силенок Г. А. - Структура інтелектуальних умінь і шляхи їх розвитку у студентів-аграріїв під час навчання математики (2016)
Терепа А. В. - Аналіз зарубіжного досвіду методичної діяльності вчителів початкової школи в навчанні учнів математики (2016)
Тітова О. А. - Феномен творчого потенціалу у психолого-педагогічній теорії та практиці (2016)
Ткач Ю. М. - Розвиток позитивної мотивації учбової діяльності в майбутніх економістів засобами математики (2016)
Тягай І. М. - Використання технологій інтерактивного навчання на практичних заняттях з математичних дисциплін (2016)
Чашечникова О. С. - Підготовка учнів до виконання тестових завдань з математики. Теорія і практика, Одарченко Н. І., Захарченко Н. М. (2016)
Черкаська Л. П. - Корекція знань і вмінь учнів як засіб забезпечення неперервності математичної освіти, Москаленко О. А., Марченко В. О. (2016)
Швай О. Л. - Наступність при формуванні дослідницьких умінь з математики (2016)
Школьний О. В. - Про дворівневе ЗНО з математики та особливості підготовки до нього (2016)
Кравченко А. І. - Особливості надання комплексної допомоги підліткам із сенсорними порушеннями в центрі "Скіф" СумДПУ імені А. С. Макаренка (2016)
Титул, зміст (2016)
Ємельянов І. Г. - Нариси з історії Національного науково-природни¬чого музею НАН України (до 50-річчя з дня створення), Червоненко О. В. (2016)
Рябчикова Ф. Д. - Природничі предмети у музеях: музеологічний аналіз правових дефініцій (2016)
Grytsenko V. - A New Discovery of Metazoa Imprints and Ichnofossils in the Vendian Mohyliv Suite from the Bernashivka Quarry (2016)
Дернов В. С. - Нові дані щодо палеонтологічної характеристики відкладів дяківської серії (башкирський ярус) Донбасу (2016)
Gorobets L. V. - The Avian Osteological Collection (Non-Passeriformes) Deposited in the National Museum of Natural History, NAS of Ukraine (2016)
Ковальчук О. М. - Іхтіологічна колекція Д. К. Третьякова у фондовому зібранні Національного науково-природни¬чого музею НАН України, Червоненко О. В. (2016)
Тайкова С. Ю. - Сорокопуди роду Lanius з України: огляд таксономії, історія досліджень та представленість у колекції Національного науково-природничого музею НАН України (2016)
Фесенко Г. В. - Вітчизняна номенклатура надродового рівня птахів світу (2016)
Martynov A. V. - The Life Cycles of Mayflies (Insecta: Ephemeroptera) of the Eastern Ukraine. Second Report (2016)
Акімов І. А. - Наукові фондові колекції Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Харченко В. О., Пучков О. В., Зерова М. Д., Колодочка Л. О., Аністратенко В. В., Фурсов В. М., Чернєй Л. С., Левчук О. М. (2016)
Герасимець І. М. - Колекції мікромінералів: новий крок у розвитку музейної справи (2016)
Третяк І. П. - Огляд наукових фондових колекцій Національного науково-природничого музею НАН України, Червоненко О. В. (2016)
Загороднюк І. - Природничі колекції в Педагогічному музеї Києва 1902–1917 років (2016)
Коробченко М. - Євдокія Решетник (1903–1996) — видатна постать в історії академічної зоології та екології в Україні (2016)
Правила для авторів (2016)
Ломотько Д. В. - Удосконалення переробки вантажів залізничним транспортом в умовах системи транспортно-експедиційного обслуговування, Ярмак Г. М. (2016)
Примаченко Г. О. - Аналіз технології роботи високошвидкісного залізничного транспорту, Аскеров З. А. (2016)
Ломотько Д. В. - Аналіз рівня сервісу в умовах транспортно-пересадочних вузлів на високошвидкісних залізничних магістралях, Даценко Г. Г. (2016)
Ватуля Г. Л. - Некоторые особенности задачи оптимизации шпренгельных балок, Китов Ю. П., Веревичева М. А., Синчук С. Д. (2016)
Прогонний О. М. - Аналіз сучасного стану математичного моделювання вихідного струму каналу передачі сигналів системи АЛСН, Зінченко О. Є., Сапова Д. В., Волошин В. В., Болдирєва Ж. А. (2016)
Малішевська А. С. - Експериментальне визначення характеристик жорсткості підрейкових прокладок для проміжних рейкових скріплень типу "Метро" (2016)
Грицук І. В. - Тепловий акумулятор фазового переходу як засіб підвищення ефективності передпускової і післяпускової теплової підготовки двигуна в умовах низьких температур, Вербовський В. С. (2016)
Огар О. М. - Аналіз роботи підсистем регулювання швидкості скочування відчепів в автоматизованих системах управління сортувальними станціями, Асеєв М. А., Іваненко О. А. (2016)
Вінніченко В. І. - Теоретичне визначення витрат енергії на отримання клінкерних мінералів у доломітовому клінкері, Віценко Н. Ю., Рязанова О. М. (2016)
Гибаленко А. Н. - Мониторинг коррозионной опасности металлоконструкций на основе характеристики потери качества (2016)
Мозговий А. О. - Імовірнісна оцінка надійності монтажних майданчиків будівель гідроелектростанцій за критеріями втрати стійкості проти зсуву і спливання на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду (2016)
Шмуклер В. С. - Работа опертой по контуру ячейки перекрытия, составленной из сборных железобетонных балочных плит, Стоянов Е. Г., Резник П. А., Набока А. В. (2016)
Фомін С. Л. - Чисельне моделювання напружено-деформованого стану фундаментів коксових батарей, Кравченко О. М. (2016)
Сироменко А. Н. - Расчетная оценка трещинообразования от усадки бетона в ребрах монолитных железобетонных перекрытий, Седышев Е. С. (2016)
Ягуп Е. В. - Моделирование несимметрической системы электроснабжения с использованием оптимизации для определения параметров симметрирующего устройства (2016)
Куценко М. Ю. - Аналіз досліджень, присвячених реконструкції проміжних роздільних пунктів при введенні швидкісного руху, Дудін О. А., Рибін А. В., Сініцина О. О., Лобода О. В. (2016)
Фомин С. Л. - Расчет огнестойкости железобетонных плит перекрытия по уточненным и упрощенным методам, Плахотникова И. А., Парафенко А. А. (2016)
Золотов С. М. - Реологические исследования и определение адсорбции модифицированных наполнителей метилметакрилата, Фирсов П. М., Клиценко К. А. (2016)
Ємельянова І. А. - Оцінка надійності безпоршневого шлангового універсального бетононасоса на стадії його проектування, Андренко П. М., Чайка Д. О. (2016)
Шпачук В. П. - Рівні статичної взаємодії трамвая з рейковою колією на четвертій фазі проходження вагоном стикової нерівності, Чупринін О. О., Гарбуз А. О., Супрун Т. О. (2016)
Кобзева Е. Н. - Алгоритм подбора размеров сталебетонных балок по несущей способности, исключающей работу растянутой зоны, Петров А. Н., Игнатенко А. В. (2016)
Іванов І. Є. - Визначення впливу параметрів пасажирських транспортних систем на загальну кількість пасажиромісць у місті (2016)
Зохрабов Н. Р. - Организация железнодорожных контейнерных перевозок при помощи логистических цепей (2016)
Гасій Г. М. - Аналіз напружено-деформованого стану трапецієподібної сталевої пластини вузла з’єднання елементів нижнього пояса експериментальної структурно-вантової сталезалізобетонної циліндричної оболонки (2016)
Фомин С. Л. - Экспериментальное исследование фрагментов монолитных железобетонных фундаментов коксовых батарей, Кравченко А. М. (2016)
Альошинський Є. С. - Удосконалення технології роботи контейнерної площадки на основі теорії графів, Ковальов А. О., Іванюк О. І. (2016)
Потапов Д. О. - Планування періодичності та обсягів колійних робіт на підставі даних вагонів-колієвимірювачів, Вітольберг В. Г., Падалка О. В. (2016)
Потапов Д. О. - Засоби рейокової дефектоскопії для перспективних ділянок впровадження швидкісного руху на залізницях України, Сторчай В. Т. (2016)
Бєліков Е. А. - Жорсткість скріплень ТРЕП-Ш та ТРЕП при крученні рейки (2016)
Буряковський С. Г. - Математичне моделювання системи модального керування з двигуном постійного струму, Старченко В. С. (2016)
Шульдінер Ю. В. - Інтеграція українських пасажирських швидкісних перевезень до міжнародної транспортної мережі, Кальян В. М. (2016)
Goncharenko D. F. - Approach to structuring of building costs for construction and operation of utility tunnels, Aleinikova A. I., Volkov V. N. (2016)
Примаченко Г. О. - Побудова математичної моделі ліквідації ворожих маршрутів пасажирських поїздів у горловині залізничної станції, Трохименко Р. О. (2016)
Кулешов В. В. - Удосконалення автоматизованих систем пасажирського комплексу при швидкісних перевезеннях в умовах розвитку інформатизації, Чеботарьов Д. М. (2016)
Борзилов І. Д. - Моделі та алгоритми оптимізації управління вагонного депо в сучасних умовах, Антонець А. Є. (2016)
Фомін О. В. - Розрахункові методи оцінки втомної міцності литої бокової рами візка вантажного вагона, Багров О. М. (2016)
Ивакина Е. Я. - Динамические свойства системы автоматического регулирования с двухсторонней широтно-импульсной модуляцией (2016)
Розсоха О. В. - Визначення впливу соціально-економічних факторів на пасажиропотік при проектуванні високошвидкісних залізничних магістралей, Рафальський К. О., Ткачов В. С. (2016)
Левандовський С. І. - Методологія визначення кращого варіанта конструкції пристрою для сортування вагонів, Яцура О. М., Мудрий І. О. (2016)
Лоцман П. І. - Побудова умовної реперної мережі залізниць за допомогою сучасних програмних комплексів та приладів, Орел Є. Ф., Бєліков Е. А., Подибайло С. Б. (2016)
Калашнікова Т. Ю. - Визначення найкращої моделі використання високошвидкісних магістралей для залізниць України, Чередніченко Ю. М. (2016)
Бауліна Г. С. - Удосконалення технології функціонування перевантажувального комплексу прикордонної перевантажувальної станції, Дідух П. О., Карпаш А. М., Федорняк І. І. (2016)
Шабанова Г. Н. - Влияние добавки азотнокислого кальция на эмиссию аммиака из цементного камня, Логвинков С. М., Школьникова Т. В., Шумейко В. Н. (2016)
Кириченко В. А. - Розрахунок залізобетонних колон з урахуванням повної діаграми деформування бетону, Крупченко О. А., Юрко І. А. (2016)
Запара В. М. - Удосконалення вантажної і комерційної роботи регіональних філій в умовах створення ПАТ "Укрзалізниця", Запара Я. В., Торгонська А. Л., Калин М. М., Яременко П. І. (2016)
Крашенінін О. С. - Оцінка придатності стану локомотивів у період понаднормативного терміну експлуатації, Одегов М. М. (2016)
Виноград Н. О. - Гарячка західного Нілу - актуальна інфекція в Україні, Шуль У. А. (2016)
Рудень В. В. - Надмірне споживання кухонної солі (NaCl) як поведінкова детермінанта людини у виникненні / розвитку гострого інфаркту міокарда, Ковальська О. Р., Тімченко Н. Ф. (2016)
Ничитайло М. Ю. - Можливості лапароскопічних втручань у пацієнтів із гормональноактивними нейроендокринними пухлинами підшлункової залози, Шкарбан В. П. (2016)
Товкай О. А. - Метастатичні новоутворення надниркових залоз: питання хірурґічної тактики, Черенько С. М. (2016)
Пасічник С. М. - Аналіз впливу радикальної нефректомії у порівнянні із резекцією нирки на наростання хронічної ниркової недостатності у хворих із однобічним раком нирки, Борис Ю. Б. (2016)
Пасічна І. О. - Порівняння ефективності профілактичного лікування синдрому подразненої кишки після завершення антибіотикотерапії, Вдовиченко В. І. (2016)
Гнатейко О. З. - Структура вроджених вад системи кровообігу серед дитячого населення Львівщини, Куриляк О. Б., Мальська А. А. (2016)
Зінчук О. М. - До питання екстреної профілактики Лайм-бореліозу (2016)
Грушка О. І. - Експериментальне дослідження сенсибілізуючих властивостей синтетичних мийних засобів для виробів дитячого асортименту, Туркіна В. А., Альохіна Т. А. (2016)
Павлюк Р. П. - Гемоліз: порядок дослідження та клінічне значення антиеритроцитних антитіл, Мироненко Г. А. (2016)
Кобза I. I. - Клініка, діаґностика, тактика лікування ускладнень мультифокального атеросклерозу у 67-річного хворого, Кобза Т. І., Мота Ю. С., Гаврилів Б. М., Федоренко В. П. (2016)
Мота Ю. С. - Застосування шкали Alvarado в діаґностиці гострого апендициту у вагітних, Федоренко В. П. (2016)
Олійник Ю. Ю. - Combination of gastric cancer and multiple diverticula of the small bowel and colon, Матусяк М. Б., Матусяк Б. М., Гиря П. І. Рак шлунка в поєднанні з множинним дивертикульозом тонкої і ободової кишок (2016)
Корнійчук О. П. - Рецензія на підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації "Медична мікробіолоґія, вірусолоґія, імунолоґія" (за редакцією академіка НАН і НАМН України В.П. Широбокова, Вінниця: Нова книга, 2011.-952 с.:іл.) (2016)
До відома наших авторів (2016)
Biliaiev M. M. - Numerical Simulation of Toxic Chemical Dispersion After Accident at Railway, Muntian L. Ya. (2016)
Biliaiev M. M. - Complex of Numerical Models for Computation of Air Ion Concentration in Premises, Tsygankova S. G. (2016)
Кравченко М. С. - Стратегия инновационной деятельности промышленных предприятий, Марченко Н. В. (2016)
Марценюк Л. В. - Страховий ринок України: сучасний стан та проблеми розвитку, Чорновіл О. В., Біла К. В., Удовиченко А. О., Шарма Ануп Кумар (2016)
Музикіна С. І. - Дослідження пропускної спроможності сортувальної станції, Музикін М. І., Нестеренко Г. І. (2016)
Лахно В. А. - Модель автоматизованої системи підтримки прийняття рішень диспетчерського управління міським пасажирським автотранспортом, Собченко В. М. (2016)
Овчаренко С. М. - Аналіз графіка виконаного руху в інформаційній системі пат "Укрзалізниця": перспективи розвитку (2016)
Полисский Ю. Д. - О выполнении сложных операций в непозиционной системе счисления остаточных классов (2016)
Шинкаренко В. И. - Конструктивная модель адаптации структур данных в оперативной памяти: часть II. Конструкторы сценариев и процессов адаптации, Забула Г. В. (2016)
Patlasov O. M. - Establishment of the Permissible Train Speed on the Curved Turnouts, Tokariev S. O., Patlasov Ye. O. (2016)
Vakulenko L. I. - Influence of Self-Tempering Temperature on Strength of Railway Wheel Disk After Accelerated Cooling, Bolotova D. M., Proydak S. V., Grischenko M. A., Vakulenko I. O. (2016)
Гибаленко А. Н. - Оценка живучести металлоконструкций при моделировании факторов эксплуатации, Трофимчук Т. С. (2016)
Neduzha L. O. - Application of APM Winmachine Software for Design and Calculations in Mechanical Engineering, Shvets A. O. (2016)
Reidemeister O. H. - Modernization as a Way to Improve the Use of Universal Cars, Kalashnyk V. O., Shykunov O. A. (2016)
Reidemeister O. H. - Dependence of Air Spring Parameters on Throttle Resistance, Kivisheva A. V. (2016)
Урсуляк Л. В. - О форме кривой наполнения тормозных цилиндров в грузовых поездах, Вайчиунас Г., Романюк Я. Н., Петренко В., Степченкова Е. С. (2016)
Коваленко В. В. - Структуроутворення в бетонах підрейкових основ, Заяць Ю. Л., Пшінько П. О., Коваленко С. В. (2016)
Sybis M. - Impact of Matrix Inversion on the Complexity of the Finite Element Method, Smoczkiewicz-Wojciechowska A., Szymczak-Graczyk A. (2016)
Содержание (2015)
Степанов Н. - Дорогие авторы и читатели! (2015)
Нюпик К. - Добро пожаловать в Украину (2015)
Вязовский Б. - Колыбель Запорожского казачества (2015)
Уварова П. - Прикарпаття – скарбниця зеленого туризму (2015)
Белик Е. - Усадьбы Сумщины приглашают (2015)
Семака Л. - Очки от Lucky Look: здоровье, имидж и комфорт (2015)
Научно-практический сборник № 7. Содержание (2015)
Гаманков Д. В. - Об'єктивні чинники становлення та розвитку світового ринку перестрахування, Домнина О. Л., Комарова Н. В., Чернова Г. В. (2015)
Гаманкова О. А. - Страховые рынки России и Украины в глобальном страховом пространстве (2015)
Краєвий О. Д. - Актуальні проблеми формування дохідноїчастини бюджетів України та регіонів (2015)
Нестерова Д. С. - Управління активами страхових компанійв Україні (2015)
Становление делового туризма в Украине (2015)
Туризм в Израиле – динамичная отрасль для финансов и творчества (2015)
Фесенко Д. - Жемчужина Европы – Будапешт (2015)
Особенности организации медицинской помощи в Венгрии (2015)
Особенности организации медицинской помощи в Таиланде (2015)
Особенности организации медицинской помощи в Польше (2015)
Поліщук І. В. - Сутність поняття "професійний потенціал" у контексті наукової галузі державного управління (2016)
Шведун В. О. - Механізм реінжинірингу процесу державного регулювання інноваційної реклами (2016)
Кобець А. С. - Сучасний стан освітніх послуг у сфері вищої аграрної освіти в Україні, Пугач А. М. (2016)
Гуненкова О. В. - Експертне опитування як інструмент для дослідження проблемних питань у сфері надання адміністративних послуг (2016)
Мізіна І. В. - Фінансова децентралізація та її вплив на систему місцевих фінансів України (2016)
Хаітов П. О. - Концептуальні засади розвитку лідерства на державній службі (2016)
Кізілов Ю. Ю. - Зарубіжний досвід проходження державної служби та можливості його використання в Україні в умовах адміністративної реформи (2016)
Прудиус Л. В. - Гармонізація державної служби України з міжнародними стандартами та нормами ЄС (2016)
Тарасенко Т. М. - Дискреційні повноваження: загрози та можливості для розвитку місцевого самоврядування в Україні (2016)
Красівський О. Я. - Еволюція системи місцевого самоврядування у Німеччині (на прикладі землі Бранденбург): історико-управлінський аспект, Янишевський М. М. (2016)
Шаров Ю. П. - Типологія проектів місцевого самоврядування та її використання для методичної підтримки обґрунтування проектів, Безуглий Д. Г. (2016)
Чикаренко О. О. - Формування професійних компетентностей персоналу органів державної фіскальної служби, Чикаренко І. А. (2016)
Титул, зміст (2015)
Белорус О. Г. - Воспроизводственная эволюция и структурная трансформация глобального капитала (2015)
Дугінець Г. В. - Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ЗВТ+) між Україною та ЄС: реалії і перспективи, Тронько В. В. (2015)
Ziyadin S. - Economic factors influencing the development of China’s foreign trade policy with Kazakhstan, Khamitova D., Khassenova K., Suieubayeva S., Agumbayeva A. (2015)
Chuguryan S. - Economic aspects of Finland’s development in the context of Finnish cooperation with NATO (2015)
Kyrchaniv M. - Political and sociocultural factors of post-Soviet economic regionalisation: from economic anthropology to identity economics (2015)
Holovatyi M. - Spontaneous mass behavior: psychological aspects in the context of social and economic circumstances (2015)
Soltys D. - Constructing quality education through quality citizenship: challenges for Ukraine between post-Soviet and Bologna process bureaucratic elitism (2015)
Afanasyeva L. - Use of statistical tools when monitoring threats to national security, Tkacheva T. (2015)
Janshanlo R. - Methodological aspects of inflation management by example of Kazakhstan, Andybaeva G., Beysenbaeva A. (2015)
Сидорова Е. Ю. - Совершенствование методов оценки эффективности механизма налогового регулирования Российской Федерации (2015)
Оліфіренко Л. Д. - Структурні зв’язки інституціонального механізму регулювання розвитку суб’єктів господарювання (2015)
Karpenko V. - Economy’s agricultural sector potential in Ukrainian energy self-sufficiency forming, Burliai O., Mostoviak I. (2015)
Mitiai O. - Competitiveness of agriculture enterprises as the main factor of sustainable development in agricultural sphere, Lagodiienko V., Safonov V. (2015)
Fabus M. - Impact of foreign direct investment on unemployment development in selected regions of Slovak Republic (2015)
Azatbek T. - Measurement of Kazakhstan’s non-observed economy (based on the principles of the System of National Accounts), Ramazanov A. (2015)
Гнидюк І. В. - Сучасний стан фінансового забезпечення галузі охорони здоров’я (2015)
Мальська М. П. - Впровадження зарубіжного досвіду стратегічного управління розвитком туризму: можливості та перспективи для України, Грищук А. М., Масюк Ю. О. (2015)
Глушко О. В. - Визначення рівня економічної стійкості підприємств на основі показників ефективності, Гришова І. Ю., Щербата М. Ю. (2015)
Tuan N. P. - Determinants of Innovation: an empirical analysis for Vietnamese manufacturing firms (2015)
Dubovyk T. - Internet-marketing communications of trade companies based on consumer typology, Ortynska V. (2015)
Крупський О. П. - Роль організаційної культури в забезпеченні інноваційного розвитку підприємств туризму й гостинності (2015)
Cas M. - Debate on reserve constraints and its implications for economic theory (2015)
Васильчук І. П. - Сталий розвиток як нова стратегія комерційних банків (2015)
Zibrinova L. - Emotions in relation to cognitive distortions in thinking of the employed and unemployed individuals, Birknerova Z., Frankovsky M., Litavcova E. (2015)
Tej J. - Carnival as a tourist product and its place in the localdevelopment, Matusikova D. (2015)
Kosiciarova S. - Register of financial statements as instrument of transparency in financial administration, Vincurova Z. (2015)
Антоненко М. Ю. - Оптимізація передопераційної підготовки в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит, Зелінська Н. А., Значкова О. А., Мельничук Т. А., Сироїшко М. В. (2016)
Безрук В. В. - Стан та якість надання спеціалізованої нефрологічної допомоги дитячому населенню Чернівецької області (2016)
Борисенко В. Б. - Нарушение дистальной проходимости холедоха: причины, принципы диагностики и лечения, Сивцев А. В. (2016)
Братусь-Гриньків P. Р. - Оцінка стану кісткової тканини нижньої щелепи у пацієнтів із поодиноко збереженими зубами методом конусно-променевої компютерної томографії, Студент В. О. (2016)
Бріскін Ю. А. - Характеристики психоемоційного стану та якості життя у жінок з постмастектомічним синдромом з різними типами ставлення до хвороби, Одинець Т. Є. (2016)
Варфоломеєв Є. А. - Сучасний стан питання щодо судово-медичної оцінки механічних ушкоджень, спричинених при проведенні непрямого масажу серця (2016)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка структурної перебудови судин гемомікроциркуляторного русла передсердь при гіпертензії у малому колі кровообігу, Слабий О. Б., Татарчук Л. В. (2016)
Говбах И. А. - Клинический полиморфизм наследственной мото-сенсорной нейропатии 1А типа (2016)
Головатюк Л. М. - Токсичний гепатит як фактор структурно-функціональних змін в товстій кишці, Пришляк А. М., Ремінецький Б. Я. (2016)
Гонцарюк Д. А. - Хронический панкреатит: сочетание с заболеваниями гастродуоденальнй зоны (2016)
Горбач Т. В. - Особенности энергетического обмена у крыс при гипермикроэлементозе меди, Мартынова С. Н., Ткаченко А. С., Резуненко Ю. К., Ткаченко М. А. (2016)
Горбач Т. В. - Особенности состояния соединительной ткани у больных колоректальным раком, Ткаченко А. С., Мартынова С. Н., Литвиненко Е. Ю., Моисеенко А. С. (2016)
Дегтярь Н. И. - Физическая активность снижает уровень системного воспаления и риск развития внутренних заболеваний, Герасименко Н. Д., Расин М. С. (2016)
Дячук Д. Д. - Задоволеність умовами та оплатою праці, системою мотивації медичних працівників багатопрофільного закладу охорони здоров’я, Гур’янов В. Г., Шевченко М. В., Ященко Ю. Б. (2016)
Евтушенко А. С. - Результаты использования факторных моделей для оценки функционального состояния человека при зрительном труде, Козак Л. М., Кочина М. Л., Лад С. Н., Яворский А. В. (2016)
Зайцев Д. В. - Применение объемного пневмопрессинга в сочетании с фармакотерапией при артериальной гипертензии (2016)
Исаева А. С. - Применение препарата небивалол в комбинации с гормональной заместительной терапией у женщин со стабильной стенокардией при интактных коронарных артериях, Вовченко М. Н., Резник Л. А., Буряковская А. А. (2016)
Ісаєва І. М. - Стан вегетативної реактивності в осіб молодого віку з артеріальною гіпотензією, Маракушин Д. І., Чернобай Л. В., Кармазіна І. С., Глоба Н. С. (2016)
Кабанова А. А. - Прогнозирование замедленного купирования острого воспаления при остром гнойном одонтогенном периостите челюстей, Походенько-Чудакова И. О., Козловский В. И., Плотников Ф. В. (2016)
Карлова О. О. - Порушення гомеостазу та стратифікована оцінка ризику ускладнень при експозиції свинцем, Яворовський О. П., Солоха Н. В., Кузмінська О. В. (2016)
Керецман А. О. - Особливості епідеміології злоякісних новоутворень органів травлення населення Закарпатської області та України за статтю та окремим нозологіями в динаміці за 2009 – 2014 рр., Рингач Н. О. (2016)
Козак Х. І. - Ішемічна хвороба серця та роль медичної сестри кардіологічного відділення (2016)
Коцаба Ю. Я. - Ефективність застосування ДЕНС-терапії у хворих на хронічний панкреатит, Бабінець Л. С., Семенова І. В. (2016)
Крячкова Л. В. - Застосування компетентнісного підходу для післядипломного навчання керівників медичних закладів шляхам забезпечення чутливості Охорони здоров’я (2016)
Курочкін М. Ю. - Оцінка ефективності центральних нейроаксіальних анестезій у новонароджених хірургічного профілю, Давидова А. Г., Городкова Ю. В. (2016)
Кучеренко В. П. - Функціональний стан печінки щурів при тривалому впливі простого олігоефіру марки Лп-2102 та 2-метоксиетанолу, Жуков В. І., Стеценко С. О. (2016)
Latoguz S. I. - Treatment Features of Ciliary Arrhythmia in Patients with Ischemic Heart Disease in Combination with Diabetes Innocens (2016)
Литвинова О. Н. - Экспериментальное изучение аспектов терапевтического действия нового производного оксаминовой кислоты (2016)
Maksymova І. G. - The Enzyme Membrain-Associated Complex Activity in Rat Brain under Imidazolin Containing Organic Compounds Action (2016)
Мельникова С. В. - Медико-социологический анализ состояния здоровья студентов-педагогов (2016)
Мусхаріна Ю. Ю. - Раціональне харчування як складова здорового способу життя студента, Бабак В. В., Гутарєва Н. В., Буров Ю. В., Руденко А. С., Макаренко А. В. (2016)
Несен А. О. - Коморбідні патологічні стани у хворих високого кардіоваскулярного ризику, Чирва О. В., Валентинова І. А., Грунченко М. М., Шкапо В. Л. (2016)
Пашкевич С. А. - Порівняльна оцінка проб Руф’є та Мартіне-Кушелевської учнів 2-го класу, Даниленко Г. М. (2016)
Плетенецька А. О. - Аналіз судово-медичних експертиз за кри­мінальними справами у відношенні медичних працівників у зв’язку з виконанням професійних обов’язків за даними ДУ "Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України" (2016)
Попандопуло А. Г. - Стимуляция неоваскулогенеза как способ лечения хронических облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей, Савчук М. В., Буше В. В., Кавелина А. С., Попивненко Ф. С. (2016)
Редькина М. С. - Морфологические особенности буккального эпителия у курящих студентов Белгородской области, Морозова Е. Н., Морозов В. Н., Заболотная С. В., Михайлик Т. А. (2016)
Родинський О. Г. - Зміна збудливості рухових волокон сідничного нерва білих щурів за умов тривалої гіпоестрогенемії, Ткаченко С. С., Зінов`єва О. Г. (2016)
Савченко В. Н. - Антистрессовые эффекты L – триптофана и его метаболические корреляты, как предикторы неврологических заболеваний, Кратенко А. С., Николенко Е. Я., Сокруто О. В., Вовк К. В., Летик И. В., Квитчатая А. И. (2016)
Саяпина Л. М. - Особенная тактика врача-стоматолога при санации пациентов с нейро-эндокринными расстройствами (клинический случай), Сироишко М. В., Решетник Л. Л. (2016)
Саяпина Л. М. - Тактика врача-стоматолога при осложнении эндодонтического лечения – перфорации зуба, Сироишко М. В., Решетник Л. Л. (2016)
Сенюк Л. В. - Стан обізнаності студентів новонабраних груп Чортківського державного медичного коледжу з питань профілактики йододефіцитних захворювань (2016)
Сірчак Є. С. - Комплексний підхід до лікування хворих із неалкогольною жировою хворобою печінки, Опаленик С. М. (2016)
Славчева О. С. - Роль макрофагов в развитии болевого синдрома при аденомиозе, Бондаренко С. А, Сулаева О. Н. (2016)
Слобода М. Т. - Результати оцінки рівня здоров’я осіб молодого віку із захворюваннями тканин пародонта на фоні деформуючих дорсопатій, Пупін Т. І., Мандич O. В. (2016)
Терещенко В. В. - Відношення дітей-підлітків до проблемної шкіри обличчя, Коляденко К. В. (2016)
Ткач О. Б. - Експериментальне визначення токсичності та оцінка сенсибілізуючої дії мукозального гелю "Нанозолото", Левицький А. П. (2016)
Трофімова К. О. - Біологічні властивості біоплівкоутворюючих штамів Staphylococcus Epidermidis, виділених з піхви жінок, Сідашенко О. І., Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2016)
Ферфецька К. В. - Показники вуглеводного обміну у хворих на хронічний панкреатит, поєднаний з цукровим діабетом 2 типу та ожирінням, Федів О. І. (2016)
Чемирисов В. В. - Особливості діагностики цукрового діабету в практиці медико-соціальної експертизи, Задесенець Задесенець, П. П., Казанова А. М., Соловйов О. Я., Мороз О. Л. (2016)
Шаркань М. П. - Проблеми захисту прав пацієнтів, та можливі шляхи вдосконалення даного механізму, Чемирисов В. В. (2016)
Содержание (2015)
Степанов Н. - Уважаемые Дамы и Господа, дорогие наши читатели! (2015)
Щелкунов В. - Жіноче обличчя сучасного підприємництва (2015)
Названы лучшими в мире бизнеса (2015)
Виват, королевы! (2015)
Пыж Н. - Каждое положительное событие в жизни – закономерность! (2015)
Линник Е. - Управлять изменениями, расширяя возможности развития бизнеса (2015)
Залізнюк В. - "За кожним тріумфом стоїть клопітка наполеглива праця й натхнення" (2015)
Платонова Л. И. - Мировые стандарты ведения бизнеса (2015)
Выбрать духи, чтобы изменить жизнь (2015)
Павлюченко Т. В. - Про страхування та сервіс від "Аско-Медсервіс" (2015)
Волошина В. Л. - СК "Нова": команда профессионалов (2015)
Тищенко А. - Деловая репутация и качество обслуживания клиентов – визитная карточка успешной компании (2015)
Булаєнко О. - Кредитна спілка "Господар" – свій до свого по своє (2015)
Шевцова Т. С. - Аудитор – лучший помощник (2015)
Предлагаем выбрать именно ваше путешествие! (2015)
Наумец Н. - Работайте с профессионалами (2015)
Подлесна С. С. - Успеха в мире хватит на всех! Улыбнитесь - все хорошо и у Вас тоже (2015)
Кушнир Л. - Дисциплина, смелость и мудрость приводит к финансовому успеху (2015)
Соболева Н. - "Арктур": Готовность решать задачи и вера в победу (2015)
Кононенко А. - Наше кредо – гармония во всем, красота через здоровье (2015)
Жукова Л. П. - "Даже безнадежно больного мы вновь возвращаем к жизни" (2015)
Ресторан "Device-Club" баланс вкуса и стиля (2015)
Ткаченко Е. - Праздник – это всегда радость и положительные эмоции (2015)
Титул, зміст (2016)
Іномістова М. - Експресія мікроРНК родини miR-34 та клінічний перебіг нейробластоми, Храновська Н., Скачкова O., Шайда Е., Демидов С. (2016)
Сидор Р. І. - Вплив перiопераційного знеболення омнопоном і парекоксибом на ендоцитарну активність фагоцитів мишей на моделі хірургічного видалення пухлини, Храновська Н. М., Скачкова О. В., Сківка Л. М. (2016)
Гарасим Н. П. - Глутатіон-S-трансферазна активність зародків в’юна впродовж ембріогенезу за дії гіпохлориту натрію, Зинь А. Р., Безкоровайний А. О., Санагурський Д. І. (2016)
Горбулінська О. - Розробка способу отримання стабільних субстанцій для функціональних харчових продуктів на основі порошку кореневих бульб якона (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) та дослідження їхньої цукрознижувальної активності у щурів, Хохла М., Гачкова Г., Зинь А., Вільданова Р., Шульга О., Міщенко Л., Сибірна Н. (2016)
Шатинська О. А. - Дія цитрату магнію на про/антиоксидантний статус печінки за експериментального цукрового діабету у щурів, Іскра Р. Я. (2016)
Байляк М. М. - Вплив бікарбонатів і альфа-кетоглутарату на чутливість дріжджів Saccharomyces cerevisiae до дії пероксиду водню та іонів заліза (2016)
Дяків С. В. - Сірковідновлювальні бактерії породних відвалів вугільних шахт Червоноградського гірничопромислового району, Гнатуш С. О., Мороз О. М., Припін О. Я., Кулачковський О. Р., Боднарук В. Є. (2016)
Задорожна Г. О. - Будова дерново-літогенного ґрунту на червоно-бурій глині в екологічному аспекті (2016)
Кобилецька М. C. - Індуковані саліцилатом зміни розподілу важких металів у пшениці та кукурудзи за дії кадмію хлориду (2016)
Баранов В. І. - Використання біогенних поверхнево-активних речовин під час вирощування сорго на субстратах відвалів вугільних шахт, Баня А. Р., Карпенко О. Я., Пристай М. В., Карпенко О. В. (2016)
Довгаюк-Семенюк М. В. - Вміст вільних амінокислот у конюшини лучної за дії умов нафтозабрудненого ґрунту, Величко О. І., Терек О. І. (2016)
Клименко Г. О. - Основні підходи у визначенні стійкості популяцій рідкісних видів рослин, Коваленко І. М. (2016)
Дармостук В. В. - Лишайники та ліхенофільні гриби Русової балки (Великоолександрівський район, Херсонська область) (2016)
Мокросноп В. М. - Динаміка накопичення парамілону та хлорофілів у клітинах Euglena gracilis за міксотрофних умов культивування (2016)
Бабенко Л. М. - Структурно-функціональні особливості фотосинтетичного апарату водяної папороті Salvinia natans (L.) All., Щербатюк М. М., Поліщук О. В., Косаківська І. В. (2016)
Лавров В. В. - Консортивні зв’язки афілофороїдних грибів та Quercus robur L. У місцях промислового добування граніту і рекреаційної діяльності, Блінкова О. І., Іваненко О. М., Поліщук З. В. (2016)
Яковлєв Є. Б. - Щодо поширення ентомопатогенних нематод родин Steinernematidae та Heterorhabditidae (Nematoda, Panagrolaimida et Rhabditida) у світі, Харченко В. О. (2016)
Трохимець В. М. - Видове різноманіття та сезонна динаміка структури угруповань літорального зоопланктону Бакшалинського водосховища (2016)
Сачок О. С. - Роль комах у запиленні та розповсюдженні репродуктивних зачатків деяких видів рослин високогір’я Українських Карпат, Царик І. Й. (2016)
Сабат М. Я. - Фруктани: хімічна структура, біологічні властивості та метаболізм кишковою мікрофлорою, Іскра Р. Я. (2016)
Стойка Р. С. - Володимир Корнійович РИБАЛЬЧЕНКО. До 75-річчя від дня народження (2016)
Горбань І. М. - Професорові Йосифу Царику – 70!, Назарук К. М. (2016)
Царик Й. В. - Рецензія, Хамар І. С. (2016)
Содержание (2015)
Степанов Н. - Дорогие авторы и читатели! (2015)
Назаренко М. - Приоритетное реформирование отечественного АПК (2015)
Луговой Н. - Курс на реформы (2015)
Процюк О. - Золоті правила лізингу в агробізнесі (2015)
Бондарська О. - Як і чим живе свинарство в Україні? (2015)
Гриценко М. - Чи втримаються безцінні ціни на молоко? (2015)
Терновской Т. - "Кролики – это не только ценный мех" (2015)
Вернигора М. - Ты чья, недвижимость? (2015)
Семченко А. А. - Надежный партнер отечественного агрария (2015)
Костюкова Т. - "Камелия" – бизнес, приносящий праздник (2015)
Назаренко В. - Агрострахование в Украине (2015)
Уварова П. - Роль агропула на страховом рынке Украины (2015)
Луговий М. - Чи підтримують Україну міжнародні донори (2015)
Рєпін К. - Аграрні розписки – панацея? (2015)
Куабіон О. - Інфляційні очікування в Україні: довгий шлях до закріпленння?, Городніченко Ю. (2015)
Лепушинський В. - Стратегічний документ з монетарної політики в умовах запровадження в Україні інфляційного таргетування (2015)
Вавра Д. - Досвід інфляційного таргетування: уроки для України (2015)
Ніколайчук С. - Використання макроекономічних моделей для монетарної політики в Україні, Шоломицький Ю. (2015)
Толубко В. Б. - Метод синтезу систем з постійними параметрами, інваріантних до адитивних завад, Беркман Л. Н., Козелков С. В., Дищук А. С. (2016)
Климаш М. М. - Тензорна модель телекомунікаційної мережі на основі криволінійної системи координат, Кайдан М. В., Стрихалюк Б. М. (2016)
Сайко В. Г. - Визначення оптимальних параметрів сигналів з підвищеною завадостійкістю для когнітивних радіомереж FH-OFDMA, Дікарєв О. В., Лисенко Д. О., Грищенко Л. М., Дакова Л. В., Кравченко В. І. (2016)
Торошанко Я. І. - Управління надійністю телекомунікаційної мережі на основі аналізу чутливості складних систем (2016)
Власов О. М. - Використання ефектів нелінійного двопроменевого заломлення волоконних світловодів (2016)
Мороз С. М. - SEO-тренды для оптимизации веб-ресурсов, Мельник В. И. (2016)
Данилина Г. В. - Уровни взаимодействия и конфликтного управления в защищенных информационных системах с псевдосервисами (2016)
Андреева Н. А. - Лавинный фотодиод на основе системы металл-окисел-полупроводник для волоконно-оптической телекоммуникации, Зуев В. А. (2016)
Максимов В. В. - Методи вирішення проблеми прихованих та незахищених вузлів в безпроводових Ad Hoc мережах, Литвин О. О. (2016)
Модэнов С. Ю. - Оценка асимптотической эффективности метода управления состоянием гетерогенной компьютерной сети (2016)
Колиснык Е. В. - Метод управления надежностью компьютерной сети большого масштаба, Колиснык Д. С. (2016)
Одарченко Р. С. - Дослідження основних недоліків базових станцій різних поколінь стільникового зв’язку, Полігенько О. О., Дика Н. В., Поліщук В. В. (2016)
Сітнікова О. О. - Побудова мета-моделі універсального медичного приладу (2016)
Лактіонов О. І. - Індекс професійної компетентності оператора верстата з числовим програмним керуванням (2016)
Красносельський М. В. - Практично-організаційна та наукова діяльність Державної установи "Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України" з проблем медичних наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Гайсенюк Л. О., Кулініч Г. В., Васильєв Л. Я. (2016)
Кіношенко Ю. Т. - Правда гірчить і донині (2016)
Артамонова Н. О. - 30 років Чорнобильської катастрофи: наукометричний аналіз наукових публікацій, Павліченко Ю. В., Шепелєв А. Г. (2016)
Прилипко В. А. - Соціальні та медико-організаційні питання захисту населення зони спостереження АЕС, Петриченко О. О., Озерова Ю. Ю., Коцюбинський О. В. (2016)
Левченко В. А. - Аналіз радіаційної обстановки в зоні техногенного впливу Бурштинської ТЕС, Вакалюк І. П., Карабанович М. М., Свистун І. І., Овчар А. І., Криль М. З. (2016)
Захарченко Т. Ф. - Кумулятивний вплив радіойоду на функціональну активність NK-клітин та нейтрофілів у хворих з віддаленими метастазами диференційованого раку щитоподібної залозив, Гулеватий С. В., Волинець І. П. (2016)
Чернявский И. Ю. - Военно-радиологические аспекты пространственного распределения поглощенной дозы импульсного гамма-нейтронного излучения, Марущенко В. В. (2016)
Степура Н. М. - Вміст циркулюючих імунних комплексів у хворих на рак щитоподібної залози різного віку з легеневими метастазами у процесі радіойодотерапії, Замотаєва Г. А. (2016)
Мечев Д. С. - Променева терапія в комплексному лікуванні злоякісних пухлин головного мозку у дітей, Івчук В. П., Соколовська М. В., Єфремова Н. А., Говоруха Т. М. (2016)
Спиженко Н. Ю. - Олигометастазы и локальное облучеиие, Чеботарева Т. И., Шкиряк А. А., Ярмак О. Г. (2016)
Іванкова В. С. - Втілення сучасних технологій у практику променевої терапії хворих на злоякісні пухлини верхніх дихальних шляхів, Скоморохова Т В., Столярова О. Ю. Доценко Н. П., Макаренко А. А., Галяс Г. В. (2016)
Іванкова В. С. - Профілактичні заходи запобігання пізнім променевим ускладненням при консервативному хіміопроменевому лікуванні місцево-поширених форм раку шийки матки, Нестеренко Т. М., Барановська Л. М., Хруленко Т. В. (2016)
Єгоров О. О. - Використання магнітно-резонансної томографії в дослідженні плаценти у жінок, які перенесли органозберігальне лікування передраку і початкових стадій раку шийки матки (2016)
Хворостенко М. И. - Влияние тканевой неоднородности опухоли на качество планирования лучевой терапии, Кихтенко И. Н., Хворостенко Ю. М. (2016)
Ткаченко Ю. Г. - Современные подходы к ранней диагностике рецидивов дифференцированного рака щитовидной железы (2016)
Васильев Л. Л. - Современные аспекты предлучевой подготовки для проведения конформной радиотерапии больных раком легкого, Старенький В. П. (2016)
Красносельський М. В. - Клінічний випадок променевого ушкодження при проведенні ангіографії, Кулініч Г. В., Гоні Сімеха А. Т., Кульчаєва Т. В. (2016)
Резолюція науково-практичної конференції з міжнародною участю "30 років з дня катастрофи на ЧАЕС: унікальний досвід та досягнення Харківського інституту медичної радіології у аварійному медичному реагуванні" (28-29 квітня 2016 р., Харків) (2016)
Артамонова Н. О. - Научная и практическая деятельность выдающегося ученого профессора В. И. Шантыря, Красносельский Н. В. (2016)
Рашкован В - Концентрація банківської системи України:міфи та факти, Корнилюк Р. (2015)
Дюба Ю. - Підхід Національного банку України до стрес-тестування української банківської системи, Муріна А. (2015)
Покідін Д. - Економетрична модель Національного банку України для оцінки кредитного ризику банку та альтернативний метод опорних векторів (2015)
Козюк В. - Незалежність центральних банків у сировинних економіках (2016)
Репко М. - Міжнародний досвід лібералізації руху капіталу, Кашко О., Піонтківська І. (2016)
Лисенко Р. - Використання результатів опитувань щодо ділових очікувань підприємств для короткострокового прогнозування економічного розвитку, Колесніченко Н. (2016)
Ніколайчук С. - Міжнародна дослідницька конференція "Трансформація діяльності центральних банків”. Головне, Підвисоцький Р. (2016)
Даниленко А. - Архітектура та повноваження макропруденційних органів:світовий досвід та дороговкази для України, Санжаровська В. (2016)
Фарина О. - Нелінійний ефект перенесення обмінного курсу на внутрішні ціни в Україні (2016)
Качур І. - Баланс Національного банку України: до, під час та після кризи, Лепушинський В., Замміт Р. (2016)
Енглер Ф. - Економічні результати зниження єдиного соціального внеску в Україні, Войтс C., Кірхнер Р., Бетлій О. (2016)
Макаренко І. - Квазіконкурентність ринку аудиторських послуг України: євроінтеграційний аспект, Пластун О. (2016)
Содержание (2015)
Степанов Н. - Дорогие наши читатели! (2015)
Щелкунов В. - Вітальне слово від ICC Ukraine (2015)
Гомівка М. - Як зробити страхування успішним бізнесом (2015)
Селивончик В. С. - Надежная поддержка спокойной жизни (2015)
Ривак А. І. - "Формула успіху – якісно робити те, що подобається, і отримувати від цього задоволення" (2015)
Безбах Н. - Наш основной критерий – надежность (2015)
Петренко О. П. - Доверие – залог стабильности и успеха (2015)
Тищенко А. В. - Репутация и качество обслуживания – визитная карточка успешной компании (2015)
Гришин Г. - Страхование – это "бизнес с человеческим лицом" (2015)
Толстенко О. Ю. - Честность с клиентами – успех компании (2015)
Торб’як М. П. - Прозорість та всебічне урахування інтересів (2015)
Луцишин Н. П. - "Виконуйте свою роботу якісно, щоб за неї не було соромно" (2015)
Стецюк В. М. - Боремся и будем бороться за место под солнцем (2015)
Залізнюк В. - "Тріумф – це наполеглива праця й натхнення" (2015)
Алексеенко Д. - Секреты успеха от "Эксперта" (2015)
Пахаренко-Андерсон А. - Залог успеха – интеллектуальная собственность (2015)
Шусторович К. В. - Главное – правильно выбрать партнеров (2015)
Струтинський Б. Д. - Крок до свята! (2015)
Кобзов М. - Засновник найбільшого цирку України (2015)
Содержание (2015)
Степанов Н. - Дорогие наши читатели! (2015)
Дубко М. - Царство нетронутой степи (2015)
Борисенко С. - Полтава на перекрестке времен (2015)
Романюк А. - Удивительные фонтаны Украины (2015)
Дубко М. - Наши любимые Карпаты (2015)
Нюпик К. - Не экономьте на своем здоровье (2015)
Увлекательный Узбекистан (2015)
Ankristur – эксклюзив для Украины (2015)
Аргентина – страна на краю земли! (2015)
VI Международная конференция участников финансового рынка (2015)
Від редакційної колегії (2016)
Бойко А. - Педагог як співавтор духовно-морального змісту поняття "субєкт-субєктивні відносини у загальноосвітній і вищій школі" (2016)
Семеновська Л. - Освітній портал як засіб упровадження ідей політехнізму (2016)
Хоменко А. - Полісемантичність поняття "парадигма" у теорії науково-педагогічного знання (2016)
Нищак І. - Аналіз впливу інженерно-графічної підготовки майбутніх учителів технологій на успішність розв'язання проектно-технологічних задач (2016)
Кравченко І. - Громадянське виховання - основна складова формування майбутнього вчителя, Тур О. (2016)
Лутфуллін В. - Єдність морального і трудового виховання у цілісному педагогічному процесі (2016)
Кравченко А. - Правове виховання - як складник формування громадянина України, Бартош О. (2016)
Юрченко І. - Основні психолого-педагогічні особливості неповних сімей в сучасній Україні (2016)
Остраус Ю. - Ціннісні орієнтації як критерій сформованості професійно-комунікативної культури майбутніх сімейних лікарів (2016)
Іноземцев Т. - Гуманістична спрямованість виховної роботи в підрозділах збройних сил України (2016)
Карпенко А. - Упровадження суб'єкт-суб'єктивних відносин у практику загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Дем'яненко Н. - Дискурс і практики університетської автономії від початку ХІХ ст. до сьогодення (2016)
Мокляк В. - Аналіз автономії університетів України в літературних джерелах ХІХ - ХХІ ст. (2016)
Лаптінова Ю. - Ситуаційна методика у формуванні іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців у галузі театрального мистецтва (2016)
Істоміна К. - Результати навчання фахівців-міжнародників в університетах Канади (2016)
Мельник О. - Гуманізація змісту освіти в коледжах І-ІІ рівнів акредитації (2016)
Макеєва О. - Структура професійної культури майбутніх соціальних працівників (2016)
Кожуріна І. - Вплив індивідуальної підготовки на функціональні якості та фізичний стан студентів вищого навчального закладу (2016)
Троценко Р. - Формування професійної компетентності майбутніх фінансистів (2016)
Ільченко О. - Княгиня Єлизавета Воронцова в організації благодійності в освіті України (2016)
Фазан В. - Освітній процес в духовних навчальних закладах православних лавр України (ХVІІІ - поч. ХІХ ст.) (2016)
Петренко Л. - Науково-педагогічна діяльність вченого Г. Ващенка в умовах історичних особливостей епохи (2016)
Наші автори (2016)
Провотар О. І. - До питання про інтерпретацію можливості, Провотар О. О. (2016)
Кургаев А. Ф. - Метаязык нормальных форм знаний, Григорьев С. Н. (2016)
Галкин А. А. - Распознавание действий медицинских работников на основе показателей акселерометров с использованием глубинной сети убеждений (2016)
Галкина О. А. - Исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации (2016)
Меликов А. З. - Иерархический алгоритм фазового укрупнения для анализа тандемных открытых сетей обслуживания, Пономаренко Пономаренко, Л. А., Рустамов А. М. (2016)
Юдин А. К. - Основные понятия и математические аспекты в задачах канального кодирования: многоальтернативные правила, Зиатдинов Ю. К., Воронин А. Н., Ильенко А. В. (2016)
Koroliouk D. V. - Stochastic behavioral models. Classification, Bertotti M. L., Koroliuk V. S. (2016)
Емец О. А. - Нечеткие линейные системы уравнений: сильная разрешимость и сильная допустимость, Емец А. О. (2016)
Стойкова Л. С. - Точные нижние границы вероятности отказа системы в интервале времени при неполной информации о функции распределения времени до отказа системы, Красников С. Н. (2016)
Березовский О. А. - Критерии точности SDP-релаксаций квадратичных экстремальных задач (2016)
Пичугина О. С. - О непрерывных представлениях и функциональных продолжениях в задачах комбинаторной оптимизации, Яковлев С. В. (2016)
Номировский Д. А. - Обобщенные постановки и свойства моделей процессов переноса в областях с разрезами, Востриков А. И. (2016)
Иванчук М. А. - Алгоритм построения разделимых ε-сетей двух множеств, Малык И. В. (2016)
Семенюта М. Ф. - (a,d)-дистанційна антимагічна розмітка окремих типів графів (2016)
Гнатив Л. А. - Метод построения простого целочисленного косинусного преобразования большой размерности для кодирования изображений и видео с высоким разрешением (2016)
Рачковский Д. А. - Вещественные вложения и скетчи для быстрой оценки расстояний и сходств (2016)
Писаренко В. Г. - Новая модель функционирования живой нейросети, учитывающая запаздывающее взаимодействие нейронов (2016)
Содержание (2016)
Степанов Н. - Уважаемый читатель! (2016)
Нюпик К. - Автотуризм набирает обороты (2016)
Степанов Н. - Украина таинственная и прекрасная (2016)
Аргентина манит и пленит! (2016)
Классика и модерн, мистика и реалии аргентинской столицы (2016)
Семака Л. - "Академик Вернадский": уроки чистоты и человечности (2016)
Пензова С. - Одесса зовет в гости! (2016)
Страхование выезжающих за рубеж (2016)
Туголукова И. - Европротокол: точка зрения юристов (2016)
Семака Л. - Місто легенд – Чернігів (2016)
Каракалпакстан – цивилизация среди барханов (2016)
Божок А. - Формування сучасних логістичних інформаційних систем на транспорті (2016)
Вертель В. - Управління плануванням діяльності дистанції електропостачання, Бодрягіна Д. (2016)
Войченко T. - Ефективність управління транспортними підприємствами з використанням системи контролінгу (2016)
Кучерук Г. - Антикризове управління логістичними системами (2016)
Познякова О. - Фулфілмент як перспективний напрямок діяльності логістичної компанії, Душко Н. (2016)
Садловська І. - Використання контролінгу як інструменту управління на транспортному підприємстві, Демченко М., Садловська Н. (2016)
Харчук О. - Роль якості перевезень в розвитку транспортного обслуговування, Герега Т. (2016)
Андрєєва О. - Зовнішні фактори впливу на діяльність залізничного Транспорту, Варфоломєєва O. (2016)
Демченко М. - Відтворення основних засобів колійного господарства на інноваційній основі (2016)
Кириленко O. - Економічна характеристика малодіяльних ділянок залізничного транспорту (2016)
Пилипенко О. - Методичні підходи до оцінки і оптимізації структури капіталу підприємства залізничного транспорту, Соколова Е. (2016)
Пінчук С. - Фінансування основних засобів підприємств залізничної галузі в сучасних умовах, Ясінська А. (2016)
Приймук О. - Узагальнення основних напрямів удосконалення системи управління локомотивним господарством, Безштанько А. (2016)
Фомін О. - Оцінка ефективності використання вантажних вагонів удосконалених конструкцій з урахуванням мультиплікативного ефекту для економіки України, Стукало А. (2016)
Александров О. - Колізійні норми в трудових правовідносинах, ускладнених іноземним елементом (2016)
Ананченко О. - Питання безпеки при використанні ресурсів корпоративних інформаційних систем (2016)
Андрєєва О. - Дослідження міжнapoдного pинку cтpaхoвих пocлуг, Вoдoлaженкo І. (2016)
Грознецька Л. - Особливості формування та використання прибутку будівельної організації, Данилюк А. (2016)
Грознецька Л. - Прибуток суб’єктів господарювання – важлива категорія ринкової економіки, Мисенко К. (2016)
Гудкова В. - Діагностика підприємства: від специфічних особливостей до загального змісту (2016)
Zits A. - Review genesis of theoretical approaches to the concept and effectiveness enterprise (2016)
Карась О. - Впровадження системи "HACCP" як складової управління ризиками ЗЕД підприємств, Костюченко Л. (2016)
Костюченко Л. - Оцінка можливостей конструкторського бюро арматуробудування виходу на зовнішні ринки, Турова С. (2016)
Кравченко О. - Статистичний аналіз формування кредитного ризику банків (2016)
Кравченко O. - Особливості планування фінансового стану підприємств в умовах ринкової економіки, Гребеннікова B. (2016)
Кравченко O. - Довгострокове планування як обов’язкова складова фінансового механізму підприємства, Козловська M. (2016)
Кравченко М. - Aналіз та формування інноваційної стратегії конкурентоспроможного розвитку промислових підприємств на ринку, Марченко Н. (2016)
Кравченко О. - Mісце казначейства в системі управління місцевими фінансами, Попович А. (2016)
Польова B. - Mеханізм формування цільової організаційної культури в контексті стратегічного управління персоналом підприємства (2016)
Радзієвська С. - Співвідношення неолібералізму, глобалізації і фінансіалізації: сутність і основна суперечність (2016)
Радзієвська С. - Світ і Україна: технологічні аспекти розвитку (2016)
Разумова К. - Організація обліку основних засобів, Лубенченко О., Педора О. (2016)
Савіцька Г. - Особливості фінансування бюджетних установ в сучасних умовах їх функціонування, Голота Л. (2016)
Соколова Е. - Вдосконалення політики управління необоротними активами підприємства, Скляр Г. (2016)
Соколова Е. - Проблеми управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства, Чернявська Г. (2016)
Сологуб С. - Оптимізація джерел формування капіталу підприємств, як передумова досягнення ефективності господарювання, Фідоренко Н. (2016)
Фоміна О. - Відповідальність суб’єктів господарювання в аспекті сталого розвитку економіки (2016)
Черниш С. - Системний підхід до аналізу інвестиційних проектів (2016)
Чубак А. - Аналіз сучасного стану дефіциту державного бюджету України, Кушнір А., Стібель О. (2016)
Белінська М. - Особливості формування фінансової звітності щодо обліку доходних надходжень при впровадженні нової системи розрахунків за вантажні перевезення за принципом "резервування платежів" (2016)
Левченко О. - Ефективність використання механізму управління логістичним потенціалом підприємств залізничного транспорту (2016)
Бакаєв Л. - Стан і перспективи розвитку міжнародних туристичних потоків: світові, регіональні і національні тенденції, Літвінчук О., Вертель В. (2016)
Бакаєв Л. - Міжнародні порівняння масштабів сектора державного управління країн ОЕСР, Ярема О. (2016)
Бакаєва І. - Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства – суб’єкта ЗЕД, Верес О. (2016)
Бакаєва І. - Міжнародні транспортні послуги України: сучасні теденції і перспективи розвитку, Рубан Н. (2016)
Бакаєв Л. - Китайський юань на шляху до отримання статусу міжнародної валюти: стан і перспективи (2016)
Черній Л. В. - Вплив наукових здобутків українських вчених в еміграції на розвиток української соціологічної думки (2014)
Чернова К. О. - Ідентифікація соціосистемних засад інституту освіти: розгортання проблеми та прояви нерівності (2014)
Крячко В. І. - Опціональна сруктура знання в етносоціології релігії (2014)
Гвоздецька Б. Г. - Роль західного пограниччя України у формуванні європейської ідентичності українців (2014)
Коротич О. М. - Динаміка соціально-демографічних характеристик української етнічності у США (2014)
Щілінська Г. В. - Перебіг процесу міжкультурної комунікації в контексті євроінтеграції українського суспільства (2014)
Хижняк О. В. - Громадська думка і розгортання колективних соціальних дій в контексті демократичних перетворень (2014)
Степико В. П. - Розлучення як ризик сучасних шлюбно-сімейних відносин, Грєбєннікова Н. В. (2014)
Ставицька С. О. - Взаємозв'язок особистісної корекції суб'єкта із становленням його духовності (2014)
Філіпов В. К. - Розвиток управлінської культури сучасних керівників (2014)
Зінченко А. В. - Психологічна характеристика адаптації у контексті різних наукових підходів (2014)
Пуертас С. Д. К. - Соціокультурний підхід до вивчення цінностей (2014)
Лохвицька Л. В. - Аналіз теорії моралі у філософських і психологічних концепціях (2014)
Волошина В. В. - Психологічні особливості становлення Я-образу матері у дівчат старшого віку, Бондарчук О. Ю. (2014)
Микитенко А. П. - До проблеми визначення рівнів розвитку пізнавальної активності старшокласників (2014)
Хаметова Л. М. - Формування самооцінки та самовиховання як основні аспекти підготовки викладача до міжособистісного спілкування (2014)
Чуканова С. А. - Освітні стандарти Американської бібліотечної асоціації для акредитації магістерських програм із бібліотекознавства та інформології (2014)
Рябець І. В. - Передумови становлення професійної підготовки фахівців із зв'язків з громадськістю в Україні (2014)
Подолянчук С. В. - Формування кількісного і якісного складу експертної групи зі створення моделі моніторингу наукової діяльності у педагогічних ВНЗ (2014)
Перунін В. І. - Історична топоніміка Волинського Полісся і тисячолітня етнічна культура (2014)
Левків М. О. - Морфологічні основи розвитку хронічного інтерстиційного сіалоаденіту при патології гепатобіліарної системи (2016)
Літинська О. В. - Перспективи вивчення генетичних і епігене­тичних чинників у виникненні та розвитку карієсу зубів, Мельничук Г. М., Ковальчук Л. Є. (2016)
Чорній A. В. - Особливості імунного статусу в осіб із захворюваннями пародонта у поєднанні з гіпотиреозом (2016)
Кулигіна В. М. - Динаміка стану гігієни порожнини рота фізико-хімічних та мінералізуючих властивостей ротової рідини після лікування дітей з ювенільним ревматоїдним артритом, Пилипюк О. Ю. (2016)
Хомич H. М. - Дослідження стану жувальних м’язів після атипового видалення нижніх зубів мудрості, Огоновський Р. З., Олекшій П. В. (2016)
Сороківський I. С. - Атрофія альвеолярного відростка верхньої щелепи після пластики гострих після­екс­трак­ційних ороантральних сполучень трапеціє­подібним клаптем, Машкова К. О., Готь І. М. (2016)
Кулінченко Р. В. - Аналіз варіантів поєднання різних форм скронево-нижньощелепних розладів за результатами обстеження хворих, Макєєв В. Ф., Кінаш Ю. О. (2016)
Риберт Ю. О. - Аналіз ефективності лікування пацієнтів із суглобовими скронево-нижньощелепними розладами (2016)
Олійник М. Ю. - Значення тимчасового протезування для визначення постійної конструкції протезів у пацієнтів із вродженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння після операційних утручань (2016)
Каськова Л. Ф. - Зависимость состояния тканей пародонта от поведенческих факторов риска у детей школьного возраста г. Полтавы, выявленных с использованием европейских индикаторов, Леус П. А., Кузьминская В. В., Новикова С. Ч., Аноприева Н. М., Мандзюк Т. Б., Попик Е. М. (2016)
Мартиць Ю. М. - Порівняльний аналіз електроміографічної активності жувальних м’язів у осіб з ортодонтичною патологією та осіб з ортогнатичним прикусом, Плавуцька І. P. (2016)
Титул, зміст (2016)
Курило В. С. - Можливості оптимізації науково-дослідної роботи студентів, Щука Г. П. (2016)
Сташевська І. О. - Сутність, структура і взаємозв'язки музичної педагогіки як наукової системи та музично-освітньої практики (2016)
Бутенко Л. Л. - Концептуалізація поняття "методологізація професійної підготовки педагогічних та науково-педагогічних працівників” (2016)
Лозова О. М. - Форми і методи розвитку професійного мислення майбутніх практичних психологів (2016)
Скрипник Т. В. - Умови зменшення дестабілізаційних чинників в освітньому процесі дітей з аутизмом (2016)
Безпалько О. В. - Сучасні практики профілактичної роботи в соціальних центрах матері та дитини (2016)
Трубавіна І. М. - Історія розробки та започаткування корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім'ї, в Україні (2016)
Ваховський М. Л. - Кількісний і якісний підходи в порівняльно-педагогічному дослідженні (2016)
Золотухіна С. Т. - Педагоги, реабілітовані історією, Башкір О. І., Гарбуз Т. П., Синепол І.І. (2016)
К вопросу о росте частоты выполнения кесарева сечения и влиянии на материнские и неонатальные исходы (часть 2) (2016)
Юбилей (2016)
Cherpak B. - A Case of Еndovascular Repair of Mid-Aortic Syndrome Diagnosed During Pregnancy, Davydova I., Ditkivskyy I., Yaschuk N., Batsak B., Lazoryshynets V. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського