Проценко І. В. - Вплив функціонування міжнародного ринку послуг на макроекономічні показники розвитку національних економік (2014)
Рябець Н. М. - Імперативи та механізми "нового регіоналізму" в Європейському Союзі в умовах глобальних трансформацій, Тимків І. В., Дворник І. В. (2014)
Свердлова Ю. О. - Проблеми розвитку людського капіталу в Україні (2014)
Стройко Т. В. - Сучасні аспекти функціонування основних інструментів і механізмів регіонального розвитку ЄС (2014)
Турянський Ю. І. - Мито в системі фіскально-економічних важелів регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Хвалінський С. О. - Оцінка критеріїв ризику відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні в умовах глобалізації (2014)
Чернюк Д. С. - Концептуальні основи функціонування світового ринку банківських послуг (2014)
Якубовська К. В. - Формування та розвиток експортного потенціалу підприємств аграрного сектору Миколаївської області, Завірюха Н. А. (2014)
Ярмолович Д. Ю. - Анализ деятельности транснациональных морских компаний на примере морских агентских компаний (2014)
Болдирєва Л. М. - Формування логістичних систем як напрям удосконалення розвитку економіки (2014)
Газуда М. В. - Алгоритм оцінки ефективності механізму управління відновлюваними природними ресурсами у сільському господарстві (2014)
Галич Ю. А. - Обслуговуючі кооперативи при сільських громадах (2014)
Голікова К. П. - Стан продовольчої безпеки України: соціально-економічний аспект (2014)
Голобородько Т. В. - Економічна оцінка та досвід стимулювання інвестиційних процесів у сільському господарстві Дніпропетровської області (2014)
Жмудська І. Б. - Теорії формування конкурентних переваг корпоративного підприємництва в умовах членства в СОТ (2014)
Зуб О. М. - Методологічні аспекти оцінки рівня економічної безпеки держави (2014)
Іртищева І. О. - Державне регулювання соціальної орієнтації національної економіки, Крупіца І. В. (2014)
Title (2016)
Contents (2016)
Kachur I. - The NBU’s Balance Sheet: Before, During, and After the Crisis, Lepushynskyi V., Zammit R. (2016)
Engler P. - Economic Impact of the Recent Decrease in Social Security Contributions in Ukraine, Voigts S., Kirchner R., Betliy O. (2016)
Makarenko І. - Quasi-Competitiveness of the Audit Services Market in Ukraine:The Aspect of European Integration, Plastun O. (2016)
Брехуненко В. А. - Конструювання українського історичного міфу в часи Гетьманщини, Семергей Н. В. (2016)
Олексенко Р. І. - Формування Московської держави в контексті історичної спадщини Київської Русі (2016)
Лахно О. П. - Статутна реформа радянського баптизму1959 – 1960-х років як каталізатор конфесійного розколу (2016)
Лобач К. В. - "Хлібні" справи Полтавського кущнарсуду (2016)
Скрипчук В. П. - ЧК–ДПУ Харківщини у придушенні повстанського руху в перші роки НЕПу(1921 – 1923) (2016)
Нижнікова С. В. - Викладачі єпархіальних жіночих училищ України(друга половина ХІХ – початок ХХ століття): колективний портрет (2016)
Сливенко В. А. - Роль прокуратури у витісненні з ринку приватного сектора господарства наприкінці НЕПу (2016)
Оніпко Т. В. - Книговидавнича діяльність вітчизняної споживчої кооперації в20-і роки ХХ століття (2016)
Пивоварська К. Б. - Вірменські національні школи і політика коренізації (2016)
Год Б. В. - Місце та роль магістра в середньовічних і ранньомодерних західноєвропейських університетах, Год Н. В. (2016)
Вільховий Ю. В. - Антирелігійна політика в СРСР: механізм вироблення і проблеми втілення(середина1940-х – 1960-і роки) (2016)
Луценко С. М. - Міжцивілізаційні контакти та їхні наслідки у німецьких африканських колоніях ХІХ – ХХ століть (2016)
Цебрій І. В. - Образ середньовічного правителя Піренеїв у спадщині Рамона Менендеса Підаля, Опенько В. В. (2016)
Калакура Я. С. - Петро Тронько в інтер’єрі української радянської та пострадянської історіографій (2016)
Киридон П. В. - Західна історіографія про радянську політичну номенклатуру повоєнного двадцятиріччя (2016)
Год Н. В. - V Всеукраїнська наукова конференція"Держава і церква в новітній історії України" (2016)
Тронько Т. В. - Вшанування пам’яті лицарів національної звитяги (2016)
Лобач О. О. - Год Б. Дитячі ігри(від Античності до початку ранньомодерного часу): монографія/ Борис Год. – Полтава: Вид-во ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 182 с., Ставнюк В. В. (2016)
Сердюк І. О. - Мариновський Ю. Гулаки на Правобережжі Дніпра. Родовід і власність правобережних Гулаків з Артема. Матеріали до біографії роду / Ю. Мариновський. – Черкаси: Вертикаль, 2014. – 510 с. (2016)
Якименко М. А. - Жванко Л. М. Біженці Першої світової війни: український вимір (1914 – 1918 рр.): монографія/ Л. М. Жванко. – X. : Віровець А. П. "Апостроф", 2012. – 568 с. (2016)
До60-річчя Петра Якимовича Гавриша (2016)
Довідка про авторів (2016)
Орієнтири для авторів збірника"Історична пам’ять" (2016)
Третяк О. А. - Публічна сфера політики та громадянське суспільство: особливості взаємної інтерналізації (2015)
Двуреченська О. С. - Відносини США та ЄС за часів президентства Б. Обами: суперництво та співробітництво (2015)
Арабаджи Ю. І. - Відродження фашизму на тлі політичної ситуації в Росії і Україні (2015)
Березинський В. П. - Темпоральність у забезпеченні ефективності політичної самоорганізації громад (2015)
Бучин М. А. - Особливості та тенденції мілітаризації/демілітаризації сучасного світу в контексті агресивної зовнішньої політики Росії, Гасяк М. С. (2015)
Гречко О. Ю. - Актуальні виклики і тенденції розвитку міграційної політики України (2015)
Гримська М. І. - Крайні праві політичні партії в Швеції: від маргінальності до успіху (2015)
Діброва А. О. - Лідерство як суспільно-політичний інститут: сутність та типології (2015)
Денисова А. Ю. - Чорний піар в Україні під час місцевих виборів 2015 (2015)
Докаш О. Ю. - Політико-правові механізми включення північної Буковини до складу УРСР та формування інституційно-процедурної основи функціонування радянської політичної системи в Чернівецькій області (1940-1941 рр.) (2015)
Заболотна М. Ф. - Особливості розвитку субрегіональних інтеграційних об’єднань в Латинській Америці: політичний аспект (2015)
Кіянка І. Б. - Популізм як знаряддя харизматичних лідерів (2015)
Клюй А. І. - Категорія "природний стан" в історії політичної думки (2015)
Магда Є. В. - Гібридна загроза для центрально-Східної Європи: "Землі, де можна майже все" (2015)
Тимченко М. М. - Особливості політичної взаємодії груп інтересів у внутрішньопартійних комунікаційних процесах (2015)
Лаврук Т. П. - Конструювання політичних пріоритетів: ціннісний аспект (2015)
Пугачова Д. В. - Миротворча діяльність країн Скандинавії у постбіполярний період (2015)
Забродін C. І. - Партійно-ідеологічні чинники електоральної структуризації: український контекст (2015)
Кірієнко О. Д. - Принципи трансформації політичної ідентичності індивіда в контексті індивідуалізації суспільства (2015)
Павлов Д. М. - Природа політичної пропаганди (2015)
Савойська С. В. - Інформаційно-комунікативна модель мовної політики регіонального розвитку та територіальної інтеграції у сучасній Україні: біхевіористський підхід до розгляду проблеми (2015)
Митко А. М. - Е-петиції як інструмент політичних консультацій (2015)
Федик Л. Б. - Погляди митрополита Андрея Шептицького на геополітичне становище України (2015)
Сарбаш К. О. - Двополюсна модель гібридного політичного режиму (2015)
Лаврук І. М. - Особливості феномену електоральної невизначеності в українських та польських передвиборчих кампаніях (2015)
Балацька О. Б. - Політичне насилля як державотворчий фактор у теоріях насилля другої половини ХіХ – початку ХХ століття (2015)
Manko V. - The source base of power concept research in international relations (2015)
Бірюков Д. С. - Поняття "стійкість" в сучасних безпекових дослідженнях (2015)
Лещенко О. Я. - Питання забезпечення цивільного захисту в зонах воєнно-політичного конфлікту: досвід України в умовах "гібридної війни" (2015)
Жнакіна Е. Г. - Умови формування інноваційно-інвестиційного потенціалу України у контексті підвищення міжнародної конкурентоспроможності (2016)
Журба І. Є. - Інтеграційні імперативи розвитку транскордонного співробітництва країн Центральної та Східної Європи (2016)
Karkuzashvili N. - Communication strategy – one of the major barriers for successful strategy execution in the organizations of emerging countries (2016)
Voyt S. M. - Investment mechanisms of transport infrastructure logistics Ukraine and regions, Zavgorodniy K. V. (2016)
Galtsova O. L. - Current policy approaches to pricing in agriculture Ukraine (2016)
Окселенко Н. О. - Сільськогосподарська галузь України: сучасний стан та напрями розвитку (2016)
Верхоглядова Н. І. - Аналіз підходів до визначення сутності потенціалу підприємства, Коваленко Є. В. (2016)
Грицина В. В. - Особливості корпоративної реструктуризації в сучасних умовах (2016)
Грозний І. С. - Кваліметрічна оцінка якості виробничих процесів (2016)
Демчук Н. І. - Індикатори і критерії ефективності інвестицій та інвестиційного забезпечення харчових підприємств (2016)
Єлькін А. В. - Аналіз динаміки та структури основних виробничих фондів підприємства (2016)
Irtyshcheva I. O. - Logistics infrastructure development in Ukraine maritime economy, Yakovleva I. G. (2016)
Казакова Т. С. - Сучасні підходи до визначення корпоративного управління в умовах інформаційної економіки (2016)
Коваленко О. В. - Роль інформаційно-аналітичних джерел у забезпеченні безпеки функціонування підприємства, Биткін С. В., Големба В. Є., Балюра Ю. О. (2016)
Антошкін В. К. - Методологічні засади врахування та регулювання соціальних складових формування економічної безпеки регіонів країни (2016)
Ванієва А. Р. - Соціально-економічна сутність та складники формування галузевих трансформаційних процесів (2016)
Koval V. V. - Terms of institutional transformation transaction costs in business telecommunication services market (2016)
Міронова Л. Г. - Оцінювання нереалізованого трудового потенціалу регіонів України, Макаренко О. І. (2016)
Stroyko T. V. - The role of public-private partnership in regional development (2016)
Shaposhnykov K. S. - Business processes in the corporate sector: management in telecommunications (2016)
Лебедєва О. А. - Оцінювання рівня та складових соціального розвитку України (2016)
Мармуль Л. О. - Конкурентоспроможність плодоовочевої продукції та маркетингові стратегії розвитку її ринку, Романюк І. А., Полегенько А. С. (2016)
Боголиб Т. М. - Финасовая система как составная социально-экономического развития страны (2016)
Власенко Т. А. - Визначення сценаріїв формування синтезованого капіталу під впливом чинників зовнішнього середовища (2016)
Покатаєва О. В. - Концептуальні засади дослідження податкової політики як чинника соціально-економічного розвитку країни, Давидков С. О. (2016)
Давидкова Н. М. - Концепція регулювання ринку банківських послуг в Україні (2016)
Khrushch N. A. - Financial and economic essence and trends of crowdfunding in today’s business environment, Prystupa L. A. (2016)
Титул, зміст (2016)
Должанський А. М. - Застосування методів аналізу та оцінки ризиків в діяльності вищого навчального закладу, Пройдак Ю. С., Ревенко О. О. (2016)
Хіміч О. М. - Інтелектуальний персональний супер ком п’ютер для розв’язування науково-технічних задач, Молчанов І. М., Мова В. І., Ніколайчук О. О., Попов О. В., Чистякова Т. В., Яковлев М. Ф., Тульчинський В. Г., Ющенко Р. А. (2016)
Стрижак П. Є. - Автономний безполум’яний генератор тепла на основі каталітичного окиснення метану або пропан-бутанової суміші для опалення різних об’єктів, в тому числі в польових умовах, Соловйов С. О., Трипольський А. І., Кирієнко П. І., Столярчук І. Л. (2016)
Дещиця С. А. - Оцінка стану екологічно проб лемних об’єктів Калуського гірничо-промислового району електромагнітними методами та їх моніторинг, Підвірний О. І., Романюк О. І., Садовий Ю. В., Коляденко В. В., Савків Л. Г., Мищишин Ю. С. (2016)
Анатичук Л. І. - Термоелектричний прилад "АЛТЕК-7012" для охолодження голови людини, Книшов Г. В., Крикунов О. А., Кобилянський Р. Р., Тюменцев В. А., Москалик І. А. (2016)
Пономаренко О. М. - Створення концентратів з відходів збагачення окислених залізних руд з використанням перетворення їх магнітних характеристик та подальшої магнітної сепарації, Брик О. Б., Дудченко Н. О. (2016)
Наші автори (2016)
Правила для авторів (2016)
Burov O. Y. - Individual abilities and lifelong learning (2016)
Воронкін О. С. - Інформаційно-комунікаційні технології як ключовий фактор інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний вимір (2016)
Осадчий В. В. - Розробка інтелектуальної системи інформаційного та когнітивного супроводу функціонування національної рамки кваліфікацій, Шаров С. В., Осадча К. П. (2016)
Коневщинська О. Е. - Електронні соціальні мережі як складник сучасних соціальних медіа, Литвинова С. Г. (2016)
Соколюк О. М. - Включення мережних соціальних сервісів у діючі моделі організації навчання учнів (2016)
Богачков Ю. Н. - Euro Skills Tools как модель управления персональными компетентностями для обучения и профессиональной занятости, Мруга М. Р., Милашенко В. Н., Ухань П. С., Фельдман Я. А. (2016)
Marcial D. E. - End-user training on digital teaching tools: reaction, learning, behavior, results, and management, Arcelo A. Q. (2016)
Щербина О. А. - Нові засоби для оцінювання компетентностей в Moodle (2016)
Колос К. Р. - Педагогічний експеримент із розвитку комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти, Лупаренко Л. А. (2016)
Демида Є. Ф. - Сервіси електронних каталогів як засіб розвитку інформаційної компетентності користувачів наукової бібліотеки (2016)
Спірін О. М. - Використання електронних систем відкритого доступу для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень, Яцишин А. В., Іванова С. М., Кільченко А. В., Лупаренко Л. А. (2016)
Богдан В. О. - Стан використання хмарних сервісів керівниками вітчизняних дошкільних навчальних закладів у професійній діяльності (2016)
Мельник С. В. - Понятійно-категоріальний апарат у системі професійної підготовки майбутніх фахівців з кібербезпеки (2016)
Грицюк В. - Розрахунок поперечного удару тілом по вільному стержню (2016)
Кузнецов Ю. - Учебно-исследовательская лаборатория малогабаритных станков с компьютерным управлением на модульном принципе (2016)
Михайлов М. - Влияние статистических параметров и форм сменных многогранных пластин на точность их расположения относительно корпуса сборного инструмента (2016)
Филоненко С. - Описание энергии акустического излучения при изменении свойств обрабатываемого композиционного материала (2016)
Анисимов В. - Перспективные направления исследований в области измерения усилия резания при точении, Анисимов В., Чуприна А. (2016)
Веремей Г. - Анализ эффективности процесса восстановления сёдел клапанов в авторемонтном производстве (2016)
Ковальова Л. - Моделювання зусиль різання круглими пилками з різнонаправленими зубцями, Майданюк С. (2016)
Литвин О. - Взаємозв’язок морфології затискного патрона з особливостями конструктивно-функціонального синтезу структур, Кравець О., Ящук І. (2016)
Пасов Г. - Анімаційне моделювання механізмів для створенняm реверсивного, обертального руху, Венжега В., Рудик А. (2016)
Рудик А. - Визначення товщини зрізу кромкою кругу із врахуванням стану поверхні інструменту та кінематики (2016)
Таранова Т. - Влияние режимов термической обработки на структуру и свойства сварных соединений жаропрочного титанового сплава, выполненного электронно-лучевой сваркой, Вржижевский Э., Соломийчук Т., Половецкий Е., Новомлинец О. (2016)
Мошель М. - Практикум з фізики рідких кристалів у навчальному процесі студентів інженерних спеціальностей, Гриценко М., Рогоза О., Ковтун А., Тепла Т. (2016)
Мухін В. - Аналіз ефективності оброблення запитів серверами гетерогенних розподілених баз даних, Корнага Я. (2016)
Сахно Є. - Побудова інформаційно-вимірювальної системи моніторингу енергоефективності будівель та споруд, Маргасов Д., Корнієць К. (2016)
Вавіленкова А. - Структура інформаційної технології порівняльного аналізу текстових документів (2016)
Войтенко В. - Електронна система реєстрації та оброблення біоелектричних сигналів, Федорова О., Єршов Р. (2016)
Волокита А. - Дослідження можливості моделювання хмарних систем з використанням клітинного автомата, Кондратюк В. (2016)
Корнієнко І. - Розроблення моделі мережі роздільного збирання твердих побутових відходів, Корнієнко С., Кошма А. (2016)
Крячок С. - Удосконалення безбазисного створного способу визначення сталої електронного віддалеміра (2016)
Ревко А. - Електронна система розпізнавання образів для керування частково автономною рухомою платформою на колесах Ілона, Фесенко А. (2016)
Малік Т. - Метод автоматичного геодезичного суцільного контролю деформацій інженерних споруд, Бурачек В., Брик Я. (2016)
Науменко Т. - Особливості управління розвитком електронного інструментарію у складі системи оцінювання якості знань (2016)
Машейко Г. - Інформаційна технологія діагностування та аналізу стану клієнтів для підприємства, що підтримує клієнтоорієнтовану стратегію, Орловський Д. (2016)
Kazymyr V. - Real time network planning in cloud, Lytvyn S., Posadska A. (2016)
Verovko M. - Analysis and comparison of the functionality of network monitoring tools, Posadska I. (2016)
Михайленко В. - Дослідження електромагнітних процесів у напівпровідниковому перетворювачі з дев’ятнадцятизонним регулюванням вихідної напруги, Сапегін А., Левочка К., Карпчук Г., Дрьомов Р., Бабенко А. (2016)
Наумчик П. - Універсальний прилад для визначення ефективності джерел світла, Миронцов В. (2016)
Беца М. - Використання енергогенеруючих установок (2016)
Сидоренко О. - Ринок фасованої мінеральної води в Україні: проблеми якості та безпечності, Якобчук Ю., Победаш М. (2016)
Бондар О. - Похідні піримідину та їх інгібувальна дія на корозію маловуглецевої сталі (2016)
Гуменюк О. - Удосконалення способу приготування білого хліба з добавкою пшеничних зерен, Ксенюк М., Ільїн Р. (2016)
Золотухіна І. - Визначення оптимального співвідношення компонентів білково-вуглеводних напівфабрикатів (2016)
Пилипенко Т. - Дослідження фізико-хімічних показників якості піномийних косметичних засобів, Чигиринець О., Воробйова В., Єфімова В. (2016)
Савченко О. - Вплив цикорію, кави, лимонного соку на ферментативну активність дріжджів та якість пшеничного хліба, Сиза О., Зінченко Ю., Деркач Т., Михайлова М. (2016)
Савченко О. - Фітодобавки на основі зелених паростків пшениці у хлібопекарському виробництві, Сиза О., Коваленко М., Купчик О. (2016)
Сахно Є. - Створення навчальної лабораторії для визначення параметрів якості виробничих процесів, Двоєглазова М., Ітченко Д. (2016)
Дубровская В. - Кризис технологии моделирования популяционных процессов и варианты ее корректировки, Переварюха А., Соловьёва И. (2016)
Никифоров А. - Выбор альтернатив при проведении противоаварийных мероприятий и конструктивно-технологических ограничений, Менейлюк И., Ершов М. (2016)
Рудич Ф. - Політичний режим в Україні: спроба політологічного аналізу (2011)
Кремень В. - Толерантність як імператив: національна ідентичність в добу глобалізації, Ткаченко В. (2011)
Телешун С. - Механізми правового забезпечення реалізації засад публічної політики, Ситник С. (2011)
Шедяков В. - Стратегічне управління модернізацією країни: межі, можливості, оптимізація впливів (2011)
Шайгородський Ю. - Аксіометрія державної молодіжно політики (2011)
Кравченко Т. - Політичний конфлікт в умовах демократичних політичних систем (2011)
Модліцький О. - Політико-юридичні проблеми визначення змісту та елементів цивільно-процесуальних відносин (2011)
Швирков О. - Партія-ФПГ як ключовий елемент української партійної системи (2011)
Траверсе О. - Політичне лідерство як universum (2011)
Дем’янко М. - Популізм: засоби маніпулятивного впливу на електорат (2011)
Клим І. - Особливості діяльності Верховної Ради України в періоди політичних криз (2011)
Васильчук Є. - Тенденції політичної ідеологізації радянсько-російської панк-ідеології (2011)
Пивоваров Ю. - Програмові засади українських політичних партій у дихотомії "націоналізм-демократія" (2011)
Паламарчук М. - Національна безпека: діалектика застосування широкого і вузького підходів (2011)
Недзельський Ю. - Програма "Партнерство заради миру" та особливості приєднання до неї України (2011)
Сидорук Т. - Внутрішньополітичні фактори стримування євроінтеграційного курсу України (2011)
Сапсай А. - Сучасна ООН як дорадчий інститут глобального упрвління (2011)
Ковальова Т. - Особливості виборів до регіональних рад у країнах – членах Європейського Союзу, Каплан Ю. (2011)
Негуляєва Г. - Особливості функціонування тіньових урядів у деяких західних країнах (2011)
Книжкова полиця (2011)
Круглий стіл (2011)
Вийшов у світ №2 (46) журналу "Соціальна психологія" (2011)
Содержание (2016)
Kolesnyk Yu. M. - Features of the inducible nitric oxide synthase expression in paraventricular and supraoptic nuclei of hypothalamus in different models of arterial hypertension, Kuzo N. V., Hancheva O. V., Abramov A. V. (2016)
Сиволап В. В. - Особливості добового профілю артеріального тиску (за даними добового моніторування) у хворих на гіпертонічну хворобу, які не досягли цільового рівня артеріального тиску, Жеманюк С. П. (2016)
Vizir V. A. - Features of blood pressure variability and arterial stiffness in hypertensive men with androgen defi ciency, Sadomov A. S., Nasonenko O. V. (2016)
Vizir V. A. - State of free-radical processes and antioxidant defence of patients with psoriasis and concomitant essential hypertension, Makurina G. I. (2016)
Турлюн Т. С. - Динаміка порушення ендотеліальної функції у хворих на артеріальну гіпертензію з помірним кардіоваскулярним ризиком за умов антигіпертензивної терапії (2016)
Лашкул Д. А. - Вплив фармакотерапії на віддалений прогноз у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного генезу зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка та нирковою дисфункцією (2016)
Бідзіля П. П. - Особливості показників ліпідного обміну при хронічній серцевій недостатності різного генезу із супутньою надлишковою масою тіла та ожирінням (2016)
Витриховський А. І. - Предиктори розвитку дисфункції лівого шлуночка, що індукована шлуночковою екстрасистолією (2016)
Степанченко К. А. - Прогнозирование риска развития головной боли напряжения у подростков (2016)
Tsybulskaya T. Ye. - Interconnection between several eye biomechanical and biometric parameters in children with axial and refractive mild myopia (2016)
Ріга О. О. - Оцінювання порушень моторного розвитку в дітей раннього віку, які народилися передчасно, за даними стандартної електроенцефалографії, Гордієнко І. В. (2016)
Ivanko O. G. - System analysis of the quality of life self-assessments from the SF-36 questionnaire in breast-feeding or milk formula feeding women, Patreva K. P., Skrypnykova Ya. S. (2016)
Ясінський Р. М. - Виразність ендогенної інтоксикації у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ (2016)
Сохань А. В. - Рівень нейрон-специфічної енолази та білка S-100 у цереброспінальній рідині хворих на гострі бактеріальні менінгіти (2016)
Самура Б. Б. - Влияние программ химиотерапии на качество жизни пациентов с множественной миеломой: результаты 3-летнего проспективного исследования (2016)
Христенко Т. А. - Сравнительная иммуногистохимическая характеристика экспрессии Ki-67, p53, каспазы-3 в гиперпластических полипах и неинвазивной аденокарциноме желудка кишечного типа (2016)
Martynenko Yu. V. - 2-(|1,2,4|triazolo|1,5-c|quinazolin-2-yl-)alkyl-(alkaryl-, aryl-)-amines and their derivatives. (3Н-quinazolin-4-yliden)hydrazides (1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)alkyl-(alkaryl-, aryl-)carboxylic acids: features of synthesis, modification and antibacterial activity of synthesized compounds, Kazunin M. S., Selivanova Ye. А., Kovalenko S. I. (2016)
Shcherbyna R. О. - The study of antimicrobial activity of 2-((4-R-3-(morpholinomethylene)-4H-1,2,4-triazole-5-yl)thio)acetic acid salts, Panasenko O. I., Knysh Ye. G., Fotina H. A., Vashchyk Ye. V., Fotina T. I. (2016)
Rak A. - Development of national standards volume and volumetric flowrate of natural gas in Ukraine, Korobko I. (2015)
Зилинский А. И. - Математическая модель процесса фильтрации в ультразвуковом поле повышенной интенсивности, Луговской А. Ф., Гришко И. А. (2015)
Юхимчук В. М. - Синтез інструментального забезпечення для оброблення отворів на основі декомпозиції виробу на оброблювані поверхні, Пасічник В. А. (2015)
Руденко Л. С. - Експериментальне дослідження технологічних схем мембранної очистки стічних вод, Буртна І. А., Шафаренко Н. В. (2015)
Гнатів Р. М. - Варіаційні принципи при розвязку нестаціонарних задач руху рідини в трубах, Яхно О. М. (2015)
Плащинская А. В. - Моделирование распространения усталостной трещины с учетом двухосного напряженного состояния у ее вершины, Башта Е. Т., Джурик Е. В. (2015)
Маковей В. О. - Вплив механічних властивостей порошкових сталей на стійкість карбувальних штемпелів, Заховайко О. П. (2015)
Шидловський М. С. - Біомеханічні характеристики різних способів фіксації переломів таранної кістки, Турчин А. М., Димань М. М. (2015)
Pasternak S. - Machining strategies for gear cutting with disc-shaped milling tools, Danylchenko Yu., Heisel U. (2015)
Рудаков К. М. - Чисельне обґрунтування застосування змішаних 3D-моделей пкм при розрахунках болтових з'єднань, Шандура А. С. (2015)
Кухарь В. В. - Применение пакета DEFORM 3D для анализа вариантов технологий штамповки поковок "Суппорт", Николенко Р. С., Бурко В. А. (2015)
Долматов А. И. - Методы интенсификации точения дисков и валов ГТД из труднообрабатываемых материалов, Курин М. А., Воронько В. В., Скорченко И. В. (2015)
Турик В. Н. - Формирование завихренности внутри и вблизи поперечно обтекаемой полуцилиндрической траншеи на плоской поверхности, Бабенко В. В., Воскобойник В. А., Воскобойник А. В. (2015)
Почужевський О. Д. - Дослідження навантажень на великогабаритні шини колісних транспортних машин як пошук ресурсозберігаючих технологій на експлуатуючому підприємстві (2015)
Кирчу Ф. И. - Численное моделирование отрывных течений и управление пограничным слоем в диффузорных каналах, Пейман Мохаммади, Богданов Н. Ю., Али Джалали (2015)
Костенюк Д. Н. - Оптическая методика определения размеров и формы пластических зон трещин в алюминиевых сплавах (2015)
Iakovliev A. - Response localization in disordered structures governed by the Sturm-Liouville differential equation. (Review) (2015)
Мовчанюк А. В. - Методика расчета цилиндрисеских ультразвуковых кавитационных камер, возбуждаемых на основной моде радиальных колебаний (2015)
Турманидзе Р. С. - Конструкции воздушных винтов с изменяемыми геометрическими параметрами в динамике и их применение в авиации и ветроэнергетике (2015)
Петраков Ю. В. - Моделювання системи адаптивного управління фрезеруванням на верстаті з ЧПК, Мацківський О. С. (2015)
Ganpantsurova O. - Effective control of independent wind turbine by using a hydraulic system (2015)
Іртищева І. О. - Сучасний стан наукової сфери та її вплив на інноваційний розвиток, Стегней М. І., Білак Г. Г. (2014)
Кіфоренко О. В. - Покращення якості сировини як джерело підвищення конкурентоспроможності продукції на регіональному продовольчому ринку (2014)
Криленко В. І. - Оцінка технологічної безпеки сільськогосподарських підприємств (2014)
Мазур І. М. - Енергонезалежність як критерій оцінювання енергетичної безпеки національної економіки (2014)
Мазуркевич Л. Є. - ВВП як макроекономічний індикатор кон’юктурних коливань та шляхи його збільшення в Україні (2014)
Майборода Ю. В. - Європейський досвід ліцензування господарської діяльності на автомобільному транспорті (2014)
Мінаков В. М. - Економіко-екологічні аспекти функціонування портової галузі України (2014)
Мінакова С. М. - Умови формування ефективних господарських відносин у портовому комплексі України (2014)
Міщук О. В. - Стимулювання інноваційної активності суб’єктів національної економіки у контексті зарубіжного досвіду (2014)
Нісходовська О. Ю. - Розвиток насінництва як чинник удосконалення та підвищення ефективності виробництва круп’яних культур (2014)
Паук М. І. - Іноземне інвестування туристично-рекреаційного комплексу регіону: суть, види та методи інвестування (2014)
Пічугіна М. А. - Інституційні передумови розвитку кластерів (2014)
Подзігун С. М. - Теоретичні аспекти розвитку ринку освітніх послуг в Україні у контексті зарубіжного досвіду (2014)
Рамський А. Ю. - Поняття теорії економічної рівноваги як основи формування ринку інвестицій (2014)
Рега М. Г. - Роль сучасної концепції маркетингу в умовах економічної кризи (2014)
Рубан В. М. - Типи і види стратегій в антикризовому управлінні. Тактики антикризового управління (2014)
Семененко В. В. - Регіональний аспект формування енергетичної безпеки держави (2014)
Слюсар С. Т. - Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій у Київському регіоні (2014)
Соколюк К. Ю. - Формування інноваційного ресурсу інтелектуального капіталу людини (2014)
Сорокін О. Г. - Оцінка впливу середовища функціонування на розвиток уранової промисловості України (2014)
Стегней М. І. - Механізм екологічно сталого розвитку сільських територій: сутність, складові та функції (2014)
Тинська І. І. - Державне підприємництво як наслідок реформування відносин власності в Україні та за кордоном у 90-х рр. XX ст. (2014)
Ухналь Н. М. - Трансформація системи фінансового забезпечення інноваційного розвитку (2014)
Хмельницька Д. В. - Сучасні підходи до планування розвитку людського потенціалу (2014)
Чернійчук Н. Ю. - Молочна промисловість України (2014)
Чорна Г. Ю. - Визначення фактичного впливу інтернету на економічний розвиток країни (2014)
Шапошников К. С. - Екологічні пріоритети природно-ресурсного забезпечення розвитку аграрного сектора (2014)
Акулов М. Г. - Логістична система управління інноваційною діяльністю промислового кластера, Помірча О. М. (2014)
Амєт-устаєва Д. М. - Оцінка та аналіз сайту як інструменту динамічного розвитку туристичної компанії (2014)
Баранець Г. В. - Потенціал складської логістики в підвищенні конкурентоспроможності автомобілебудівного підприємства, Швець Л. В., Гаврилишина О. В. (2014)
Безпарточний М. Г. - Формування ефективної цінової політики торговельних підприємств (2014)
Бердар М. М. - Гармонізація інтересів фінансово-економічних відносин як умова стійкого розвитку промислового підприємства (2014)
Бесараб Д. А. - Сучасні тенденції та проблеми розвитку будівельної галузі в Україні (2014)
Биловол Р. И. - Системный подход к характеристике видов диагностики предприятия (2014)
Борейко В. І. - Пріоритетні форми організації сільськогосподарського виробництва в Україні (2014)
Бутило Р. І. - Історичний генезис технологічних підходів до виробництва молока (2014)
Бучинська Т. В. - Розвиток персоналу як основний чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства (2014)
Волгіна Н. О. - Формування інноваційної складової реформування житлово-комунального господарства України (2014)
Волянська-Савчук Л. В. - Сучасне поняття системи управління персоналом (2014)
Ганущак Т. В. - Кадрова безпека підприємства (2014)
Глєбова А. О. - Трансакційні витрати: сутність, види та особливості управління (2014)
Гнатченко Є. Ю. - Маркетингова стратегія підприємств будівельного комплексу, Дріль Н. В. (2014)
Грицюк Н. О. - Принципи і фактори, що впливають на формування податкової політики на підприємствах хімічної промисловості України (2014)
Гришко М. Г. - Система цілей інформаційного забезпечення управління торговельними мережами (2014)
Даниленко М. І. - Мобільний маркетинг: реалії та перспективи (2014)
Дзюба О. М. - Міжнародний досвід відображення в обліку інформації про прибуток підприємства (2014)
Дишкант М. В. - Система забезпечення економічної безпеки підприємства (2014)
Дорофеева А. А. - Базовые условия обеспечения мотивированности персонала в системе управления промышленным предприятием (2014)
Дубініна В. В. - Теоретичні аспекти класифікації бізнес-процесів підприємства (2014)
Дунська А. Р. - Організаційні методи забезпечення функціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств (2014)
Живко З. Б. - Забезпечення моніторингу системи економічної безпеки підприємства (2014)
Жидецька Х. В. - Визначення вагових коефіцієнтів факторів безпеки кадрів виробничих підприємств (2014)
Жуковська В. М. - Соціальний вектор розвитку підприємств торгівлі (2014)
Кобець Д. Л. - Формування системи маркетингового управління промисловими підприємствами (2014)
Андреєв С. О. - Підхід до періодизації історії розвитку функції держави щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (2016)
Бекіров Н. В. - Право на самовизначення як соціокультурний принцип епохи подолання наслідків колоніалізму (2016)
Губенко А. О. - Механізми державного впливу на формування виховної стратегії вищих навчальних закладів в Україні (2016)
Демченко В. М. - Українська мова як чинник державної безпеки України (2016)
Лопушинський І. П. - Криптократія (тіньова влада) як противага публічній владі, Акимченков О. В. (2016)
Молодцов О. В. - Методологічні аспекти теорії інституціональних матриць у контексті динаміки інституціональних змін (2016)
Попович Н. Г. - Компетентнісний вектор у процесі формування суб’єктів державного управління (2016)
Радченко О. В. - Політико-ідеологічні конструкти Візантії у дзеркалі сьогодення (2016)
Філіппова В. Д. - Управління ризиками в процесі формування та реалізації державної політики в галузі педагогічної освіти, Грабарь Ю. Г. (2016)
Антонова О. Р. - Понятійно-категорійні особливості взаємодії держави з громадськістю у процесі реалізації сімейної політики (2016)
Вірлич Є. М. - Громадська експертиза як складова громадського контролю щодо механізмів державного управління видатками місцевих бюджетів (на прикладі м. Херсона) (2016)
Гандзюк К. В. - Контроль за змістом інформації в державній інформаційній політиці України (2016)
Держановська С. Л. - Політико-управлінське лідерство у сфері державної політики безпеки і благополуччя дітей Канади (2016)
Дурман О. Л. - Системи підтримки ухвалення рішень у соціальних ієрархічних системах, Мазур О. О. (2016)
Карпеко Н. М. - Правові основи державного управління розвитку дистанційного навчання у сфері середньої освіти (2016)
Кризина Н. П. - Державна політика розвитку системи охорони здоров’я в Україні та пострадянських країнах, Коваленко О. О. (2016)
Мишко А. М. - Розвиток морських портів України у контексті євроінтеграційних процесів (2016)
Огнєва О. Є. - Пріоритетні напрямки розвитку електронного уряду та електронної демократії на прикладі електронних консультацій з громадянами міста та регіону, Чечет А. С. (2016)
Палагнюк Ю. В. - Оптимізація інформаційно-ресурсного забезпечення діяльності університетів третього віку, Павлова Ю. В. (2016)
Парубчак І. О. - Забезпечення ефективності державного управління у Карпатському Єврорегіоні в контексті європейської інтеграції України (2016)
Полковниченко Д. Ю. - Особливості формування системи державного управління в умовах безпеки та надзвичайних ситуаціях (2016)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Методологія дослідження проблеми забезпечення державою гідного рівня життя в регіонах та їх безпеки (2016)
Тронь О. Я. - Сучасний стан розвитку сфери використання паливно-енергетичних ресурсів України (2016)
Фоменко О. П. - Економічна свобода, економічні ризики та публічно-приватне партнерство в Україні (2016)
Бранецька М. С. - Інтенсифікація професійно орієнтованого навчання іноземної мови державних службовців (акмеологічний підхід), Акінгін М. О. (2016)
Артеменко А. Г. - Модель поєднання регіонального кластеру та суб’єктів місцевого самоврядування на рівні об’єднаних територіальних громад з центрами в малих містах: системний аспект (2016)
Записний Д. Ю. - Поліпшення якості надання адміністративних послуг в умовах розвитку співробітництва територіальних громад в Україні (2016)
Мануілова К. В. - Роль народного віча у формуванні політики децентралізації публічної влади України (кінець 2013 – початок 2014 рр.) (2016)
Мочков О. Б. - Нормативно-правове забезпечення безпосередньої демократії на місцевому рівні в Україні (еволюція системи місцевих виборів і референдуму) (2016)
Дудко В. - Допоміжні лучники римської армії у бою за часів принципату (І-ІІІ ст. н.е.) (2015)
Іванов О. - Альтернатива для Німеччини – партія євроскептиків у найпотужнішій країні ЄС, Андрієвський О. (2015)
Ігнатенко І. - Хворе тіло: магічно-лікувальні дії, маніпуляції, вплив на тіло через одяг та інші сакральні практики у традиційній культурі українців (2015)
Казакевич О. - Концепція етномовного розвитку українського народу Костянтина Михальчука (2015)
Команрніцький О. - Партійний та комсомольський осередки і студентство Київського педагогічного вишу (20-30-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Кошмаль В. - Терапія та утопія: маленька Україна в Регенсбурзі (1945 – 1949 рр.) (2015)
Папакін А. - Найбільш сильний протест" проти Брестського миру: приєднання ІІ бригади легіонів до 2-го польського корпусу в Україні (2015)
Прищепа Т. - Навчання болгар у Київській духовній академії (1878-1915 рр.) (2015)
Розовик О. - Матеріальна допомога біженцям з голодуючих районів Поволжя в УСРР у 1921 – 1925 рр. (2015)
Сидорова О. - Внесок В. Міяковського у формування і функціонування музею-архіву УВАН у США (2015)
Трохименко О. - Проблеми етнодемографічного розвитку сучасної Німеччини (2015)
Патриляк І. - 1969 рік в радянській Україні очима КДБ (2015)
Професор Борис Михайлович Гончар (1 березня 1945 р. - 22 березня 2015 р.) (2015)
Вихідні дані (2015)
Содержание (2016)
Алексейчук Б. М. - Модели формирования законов распределения погрешностей навигационных измерений, Сикирин В. Е. (2016)
Брошков С. Д. - Формализация управления рисками на морских судах (2016)
Бурмака И. А. - Выбор безопасного курса судна с учетом его инерционности (2016)
Вагущенко А. А. - Качество рекомендаций ЭКНИС по расхождению с судами, Вагущенко Л. Л. (2016)
Ворохобин И. И. - Повышение точности управления судном минимизацией ковариационной матрицы векториальной погрешности его поворота (2016)
Горб С. И. - Модернизация структуры упрощённой системы технического менеджмента судов, Каменева А. В., Запорожченко Н. В. (2016)
Горб С. И. - Техническое обеспечение подготовки судовых инженеров по системам автоматизации с программируемыми контроллерами, Никольский В. В., Хнюнин С. Г., Шапо В. Ф. (2016)
Донской В. Г. - Аспекты деятельности механика-оператора в системе контроля и управления судовой силовой установкой (2016)
Донской В. Г. - Оптимизация операторской деятельности в управлении и контроле судовой энергетической установки, Ивановский В. Г. (2016)
Копанский С. В. - Графический способ оценки значения ситуационного возмущения, Волков Е. Л. (2016)
Кулаков М. А. - Использование областей опасных скоростей для выбора маневра расхождения судов, Калиниченко Г. Е., Петриченко Е. А. (2016)
Поповский А. Ю. - Оценка эксплуатационных свойств смазочно-охлаждающих жидкостей судовых технических средств, Сагин С. В. (2016)
Пятаков Э. Н. - Формирование системы бинарной координации судов с учетом закона необходимого разнообразия Эшби (2016)
Сандлер А. К. - Поворотный волоконный соединитель для судовых информационно-измерительных систем, Цюпко Ю. М. (2016)
Сандлер А. К. - Схемотехнічне рішення датчика швидкості потоку, Цюпко Ю. М., Каменєва А. В. (2016)
Северин В. В. - Стохастическая характеристика бокового отклонения судна при проводке по заданному маршруту, Казак Ю. В. (2016)
Солодовников В. Г. - Определение оптимальной частоты ультразвуковой кавитационной обработки судовых топлив (2016)
Рефераты (2016)
Загороднюк О. В. - Удосконалення прийняття управлінських рішень за допомогою методу сітьового планування (2014)
Замятіна Н. В. - Методичні підходи до комплексного оцінювання впливу зовнішніх чинників на інвестиційну привабливість сільськогосподарського підприємства (2014)
Зелена М. І. - Атестація персоналу підприємства як дієвий метод оцінювання його діяльності (2014)
Зелінська Г. О. - Взаємозв’язок генези підприємства та економічної сутності людини-працівника, Запухляк І. Б. (2014)
Іванченко Д. Ф. - Проблеми застосування інформаційних технологій в управлінні прибутком підприємств (2014)
Ізвєкова І. М. - Напрями зменшення витрат машинобудівного підприємства за рахунок забезпечення бездефектного виробництва (2014)
Ільчук П. Г. - Параметри систематизації оцінювання взаємозв’язку фінансових результатів діяльності та рівня інтернаціоналізації підприємств (2014)
Ільчук О. О. - Наслідки впливу державної політики на розвиток аграрних підприємств, Івашків Н. Л. (2014)
Калініченко Л. Л. - Стратегічний маркетинг як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства (2014)
Килинчук О. Є. - Використання маркетингового аутсорсингу на підприємствах з виробництва сокової продукції (2014)
Кіпіоро І. М. - Удосконалення державної підтримки розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності у сільському господарстві (2014)
Кісь Г. Р. - Відтворення економічного потенціалу в системі стратегічного розвитку торговельних підприємств (2014)
Клюєва В. І. - Формування персоналу як складової управління інтелектуальним капіталом підприємств водного транспорту (2014)
Князева Е. А. - Интеллектуальный потенциал предприятия связи: понятие, структура и методика оценки, Полянская А. В. (2014)
Корнух О. В. - Напрями формування інноваторів в умовах інноваційного розвитку підприємства (корпорації) (2014)
Кравченко М. В. - Технологія виробництва та отримання товарного меду на пасіці (2014)
Кривоконь М. О. - Реінжиніринг виробництва як ефективна стратегія антикризового управління (2014)
Крупський О. П. - Роль благодійності в побудуванні сильної організаційної культури (2014)
Кулик Ю. М. - Застосування економіко-математичних методів в оцінці ефективності управління і ризиків функціонування логістичних систем підприємств (2014)
Ладунка І. С. - Сучасні проблеми активізації розвитку малих виробничих підприємств (2014)
Лазарєва Є. В. - Методичний підхід до оцінки кадрового потенціалу промислового підприємства у контексті інтелектуалізації праці, Світлична В. Л. (2014)
Латишев К. О. - Методика оцінки рівня конкурентоспроможності вагонобудівних підприємств, Пирогов Д. Л., Караулова Ю. В. (2014)
Літітанскас І. Ю. - Світовий досвід та моделі інтеграції поштових підприємств із фінансовими установами (2014)
Лотоцький В. А. - Наукові підходи до організації взаємодії підприємств і банківських установ (2014)
Макарова Г. С. - Аналіз джерел реальної капіталізації будівельних підприємств України (2014)
Малюк С. О. - Інвестування інноваційної діяльності на підприємствах України, Шевченко К. А. (2014)
Мартинюк Н. В. - Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності персоналу сільськогосподарських підприємств (2014)
Мартіянова М. П. - Дослідження основних підходів до визначення поняття "трудовий потенціал", Яцун Я. С. (2014)
Мельникова К. В. - Економічні передумови функціонування господарської системи на туристичному ринку (2014)
Мельникович О. М. - Методичні засади проведення рекламних та ПР-тендерів, Яцюк Д. В. (2014)
Немикіна Г. Ю. - SWOT-аналіз як інструмент управління стратегією експортоорієнтованого машинобудівного підприємства (2014)
Ніколаєва Я. В. - Fналіз застосування маркетингових комунікацій у діяльності вітчизняних підприємств експрес-доставки (2014)
Новікова Н. М. - Економічне обгрунтування надання знижок покупцям-дебіторам (2014)
Новікова М. М. - Організація системи управління знаннями, Боровик М. В. (2014)
Одношевна О. О. - Інтеграція господарюючих суб’єктів як основа ефективного виробництва та переробки продукції садівництва (2014)
Оліховський В. Я. - Використання резервів як інструменту податкового планування (2014)
Остапченко А. А. - Проблеми та способи розвитку корпоративної соціальної відповідальності в мінливих умовах сучасного розвитку бізнесу, Сучков А. В. (2014)
Охрущак К. О. - Управління витратами сучасних телекомунікаційних підприємств: принципи, завдання, елементи системи управління (2014)
Пікінер В. В. - Класифікація відходів діяльності підприємств для цілей обліку і контролю (2014)
Плахотнік О. О. - Особливості побудови механізму управління витратами виробництва та собівартістю продукції підприємства у мережевій економіці (2014)
Погребняк А. Ю. - Напрями удосконалення методичних підходів до оцінки ефективності механізму антикризового управління на підприємствах машинобудування (2014)
Редько В. Є. - Проектний підхід до управління розвитком туризму (2014)
Седікова І. О. - Інформаційні ресурси – ключові елементи розвитку зернового ринку (2014)
Селезньова О. О. - Сучасні тенденції маркетингу (2014)
Семенчук Т. Б. - Сучасна модель формування іміджу організації, Гера О. Г. (2014)
Скриль В. В. - Удосконалення системи нормування праці на промисловових підприємствах, Галайда Т. О. (2014)
Смоляр Л. Г. - Управління портфелем інноваційних проектів підприємства, Лободзинська О. Ю. (2014)
Субота М. В. - Реалізація стратегії енергоефективності на олійножирових підприємствах України (2014)
Судомир С. М. - Методологія формування менеджменту синергетичного інституціонально-структурного спрямування (2014)
Трусова Н. В. - Методологічні засади оцінювання фінансового потенціалу підприємств сільського господарства (2014)
Турило А. А. - Систематизація видів потенціалів підприємства і роль в них потенціалу власників (2014)
Фандеева А. Е. - Оценка уровня мотивации персонала автотранспортного предприятия (2014)
Чепелюк М. І. - Теоретичні основи корпоративної культури підприємства в процесах організаційних змін (2014)
Корсунов В. А. - Порушення печінкової гемодинаміки як механізм розвитку гострого пошкодження печінки при сепсисі у дітей (2015)
Хитрий Г. П. - Оцінка транспортабельності поранених під час медичної евакуації, Тхоревський О. В., Білецька Н. В. (2015)
Падалко А. А. - Влияние синтетических коллоидных растворов на гемодинамику при проведении спинномозговой анестезии для обезболивания кесарева сечения, Жежер А. А. (2015)
Альбокрiнов А. А. - Аналiз гемодинамiчного профiлю дiтей на тлi рiзних видiв блокад передньої черевної стiнки (2015)
Георгiянц М. А. - Особливостi перебiгу пiсляоперацiйного перiоду у травматологiчних пацiєнтiв молодого вiку залежно вiд методу анестезiологiчного забезпечення, Маркова М. В., Богуславська Н. М., Богуславський Д. П. (2015)
Тарабрiн О. О. - Проблема кровотечi у дiтей iз вродженими вадами серця в пiсляоперацiйний перiод, Лекан Р. Й., Лазанюк В. М. (2015)
Покришень Д. О. - Визначення Со2-статусу пацiєнтiв пiд час високочастотної струминної вентиляцiї в мiкроларингохiрургiї: чи виправданий рутинний аналiз газового складу артерiальної кровi при тривалих втручаннях?, Павлик Б. I., Дубров С. О. (2015)
Волков А. О. - Общая анестезия кесарева сечения: возможно ли улучшение когнитивных функций родильниц? (2015)
Пушкар М. Б. - Оцiнка адекватностi анестезiї та частоти виникнення синдрому постнаркозного збудження при аденотомiї у дiтей, Георгiянц М. А. (2015)
Дубров С. О. - Особливостi нутрiтивного забезпечення пацiєнтiв з захворюваннями печiнки (2015)
Бензар І. М. - Вісцеральні гемангіоми у дітей: особливості клінічних проявів, ускладнення, лікування (2016)
Горша О. В. - Варіабельність серцевого ритму в дітей із цервікогенним головним болем, Короленко Н. В., Михайленко В. Є. (2016)
Колоскова О. К. - Генетичні предиктори бронхіальної астми фізичної напруги в дитячому віці, Безруков Л. О., Білоус Т. М. (2016)
Сельська З. В. - Досвід застосування холекальциферолу в лікуванні алергічного риніту в дітей (2016)
Сенаторова Г. С. - Cтан сполучної тканини в дітей, хворих на реактивний артрит та ювенільний ревматоїдний артрит, Пугачова К. А. (2016)
Станіславчук Л. М. - Середовищні фактори ризику стенозуючого ларинготрахеїту в дітей (2016)
Федорців О. Є. - Cтан клітинного та гуморального імунітету, цитокіновий статус і медіатори запалення при атопічному дерматиті в дітей, Мочульська О. М., Олійник Я. В. (2016)
Аксьонова А. В. - Гістохімічні особливості плаценти в прогнозуванні прееклампсії та її віддалених наслідків (2016)
Бенедикт В. В. - Причини порушень моторики тонкої кишки в жінок після акушерсько-гінекологічних операцій. Профілактика і лікування (2016)
Бойчук А. В. - Дефіцит вітаміну D і вагітність, Буднік Т. О. (2016)
Бойчук А. В. - Морфологічні особливості плаценти при багатоплідній вагітності, Нікітіна І. М., Сміян С. А., Бегош Б. М. (2016)
Бойчук А. В. - Оцінка якості життя у жінок із фіброміомою матки до та після оперативного лікування, Формазюк Т. В., Коблош Н. Д. (2016)
Бойчук А. В. - Віддалені результати лікування позаматкової вагітності оперативним і консервативним методами, Якимчук Ю. Б. (2016)
Гаврилюк Г. М. - Постгістеректомічні порушення та особливості оцінки якості життя, Макарчук О. М. (2016)
Геник Н. І. - Профілактика післяопераційних гнійно-запальних ускладнень у гінекології, Ласитчук О. М., Пахаренко Л. В., Кінаш Н. М., Оріщак І. К. (2016)
Громова А. М. - Оптимізація вибору методу ендоскопічної операції у пацієнтів з непліддям, обумовленим синдромом полікістозних яєчників, Нестеренко Л. А., Тарасенко К. В., Мартиненко В. Б., Крутікова Е. І. (2016)
Євтушок Б. А. - Особливості репродуктивного анамнезу як фактор ризику виникнення вад невральної трубки, Горовенко Н. Г., Кузнєцов І. П. (2016)
Коптюх В. І. - Прегравідарна підготовка у пацієнток із завмерлою вагітністю, Дуве Д. М. (2016)
Кривопустов О. С. - Сучасні погляди на діагностику та лікування звичного аборту (2016)
Курило О. Ю. - Гормональний фон хворих з великими ендометріоїдними кістами яєчників (2016)
Лимар Л. Є. - Ризики реалізації репродуктивної функції у жінок із порушеннями менструальної функції на тлі хронічних гепатитів і шляхи їх усунення, Лимар Н. А., Коблош Н. Д. (2016)
Лоя Н. О. - Деякі аспекти функціонування фетоплацентарного комплексу у жінок із деструктивним лікуванням цервікальних інтраепітеліальних неоплазій в анамнезі (2016)
Маляр В. В. - Моніторингова оцінка біофізичного профілю плода при ідіопатичному маловодді і багатоводді (2016)
Нагорна В. Ф. - Особливості діагностики та лікування баквагінозу у вагітних, Гриценко А. А., Москаленко Т. Я. (2016)
Овчарук В. В. - Оптимізація методів діагностики при затримці росту плода у вагітних (2016)
Олійник О. В. - Застосування об’єктивної оцінки глибини наркозу для оптимізації знеболення кесарського розтину, Якимчук О. М. (2016)
Поліщук І. П. - Характеристика функціонального стану гомеостазу постоваріоектомічного синдрому в жінок з ожирінням (2016)
Сенчук А. Я. - Патоморфологічні та імуногістохімічні маркери ендометрія та лейоміоматозних структур на фоні аденоміозу, Гичка С. Г., Покровенко О. Б., Доскоч І. О. (2016)
Скурятіна Н. Г. - Доброякісні захворювання шийки матки: шляхи оптимізації деструктивних методів лікування (2016)
Филипюк Д. О. - Хронічні вірусні захворювання як причина запальних процесів жіночих статевих органів та безпліддя (2016)
Щербина М. О. - Маркери розпаду колагену в розвитку пролапсу геніталій у жінок в перименопаузі, Алайя Ламіа. (2016)
Яремчук Т. П. - Профілактика перинатальних втрат при сифілісі, Сіра О. Т., Грабовська Т. В., Луцик Т. О., Марченко Н. Є. (2016)
Дука Ю. М. - Оцінка причин аномального розташування плаценти залежно від маси тіла вагітної (2016)
Бабаєв Л. - Створення перших сил прикордонної охорони Азербайджанської Демократичної Республіки (2015)
Бевзюк Є. - Угорський чинник в словацькому національному пробудженні (30-ті – середина 40-х рр. ХІХ ст.) (2015)
Венгерська В. - На порозі самостійності: 1990 рік в новітній історії України (2015)
Єкабсонс Е. - Українці в Латвії (кінець ХІХ ст. – 1945 р.) (2015)
Котляров П. - Портрети Меланхтона: співвідношення візуального образу і наративних характеристик (2015)
Лубенець Є. - Формування партійно–державної політики в УСРР у галузі фізичної культури та спорту (1920-ті рр.) (2015)
Осіпян О. - Уявлення про прибуття вірмен на Русь за даними звіту католицького місіонера Клементе Галано від 20 червня 1664 року (2015)
Садикова В. - Торговельно-економічне співробітництво Великої Британії та СРСР (кінець 70-х – перша половина 1980-х рр.) (2015)
Zariczniak L. - A political history of Polish-Ukrainian relations during the interwar years (1917–1939) (2015)
Патриляк І. - Діяльність радянських органів держбезпеки на Львівщині (липень 1944 – травень 1945 рр.) у світлі звіту оперативної бригади НКДБ СРСР, Пижик А. (2015)
Зубко О. - Восень 1939 года ў гістарычнай традыцыі і вуснай гісторыі / Пад рэд. д-ра гіст. Н. А. Смаленчука. – Мінск: Зцімер Колас, 2015. – 288 с. (2015)
Патриляк І. - Кривоконь О. Г. Тракторобудування в Україні: передумови, історія та тенденції розвитку в аспекті світового прогресу (20-ті – 80-ті рр. ХХ сторіччя). – Х.: Видавництво ПП "Технологічний Центр", 2015. – 672 с. (2015)
Вихідні дані (2015)
Безпечна І. В. - Інноваційний потенціал регіонального розвитку України (2014)
Бурковський П. А. - Паритетність як економічна категорія та її прояв у економічних відносинах в аграрному секторі України (2014)
Буторіна В. Б. - Науково-технічний прогрес у моделях економічного зростання (2014)
Гавриленко Л. І. - "Мозковий штурм" як один із методів розвитку творчого потенціалу учнів (2014)
Галиця І. О. - Роль держави в сфері інвестиційно-інноваційної діяльності, Погуда Н. В., Погуда О. А. (2014)
Головатюк В. М. - Інноваційний розвиток української економіки у контексті парадигми світового виміру (2014)
Дерій Ж. В. - Сучасні аспекти та індикатори сталого розвитку, Мірзодаєва Т. В. (2014)
Захарова К. Ф. - Об’єктивна необхідність та сутність регулювання цін (2014)
Кавуненко Л. Ф. - Участие украинских ученых в программах Евросоюза (результаты социологического исследования), Гончарова Т. В. (2014)
Касап Ж. Б. - Напрямки реформування податкового менеджменту в Україні, Осміловська О. М. (2014)
Кириленко В. І. - Суть соціального капіталу, Тітаренко О. М. (2014)
Кузовенкова Н. В. - Проблеми розвитку майнового страхування в Україні (2014)
Курмаєв П. Ю. - Теоретичні аспекти формування антикорупційної політики (2014)
Кучер О. В. - Концепція маркетингу: сутність та основні поняття, Гофман М. О., Кучер Н. В. (2014)
Матвейчук Л. О. - Електронне оподаткування в Україні: теоретичні аспекти (2014)
Мельник М. І. - Концептуальні підходи дослідження метрополізації: просторовий аспект (2014)
Мойсеєнко І. П. - Пріорітети сталого інноваційного розвитку України (2014)
Олійник О. В. - Єврооблігаційні позики як інструмент мобілізації боргового фінансування вітчизняними корпораціями на міжнародному ринку капіталу, Сідельнікова І. В. (2014)
Поліщук В. С. - Правонаступництво в сфері інтелектуальної власності (2014)
Радченко Л. П. - Інноваційність у забезпеченні підвищення конкурентоспроможності національної економіки (2014)
Соловьев В. П. - К проблеме понимания и интерпретации базовых постулатов экономической теории (2014)
Свідер О. П. - Вплив прямого іноземного інвестування на суб’єктів інвестиційного процесу (2014)
Тринько Р. І. - Екологічна ситуація в Україні: методика оцінки та аналіз, Стадник М. Є. (2014)
Федулова Л. І. - Напрями формування інноваційної системи нового технологічного укладу в Україні (2014)
Харазішвілі Ю. М. - Економічна безпека України як відображення стану соціально-економічного розвитку (2014)
Хомин О. Й. - Сталий розвиток демографічної безпеки (2014)
Яворська Ж. Б. - Порівняльні риси соціалістичної і ринкової економічних систем (2014)
Андрейцева І. А. - Аудиторський висновок: методичні аспекти (2014)
Балджи М. Д. - Розвиток підприємницької діяльності в Одеській області (2014)
Березін О. В. - Підприємства торгівлі у формуванні національної продовольчої безпеки України (2014)
Березіна Л. М. - Формування екологічно орієнтованого механізму відносин підприємств АПК (2014)
Богач Б. М. - Економічна діагностика – важливий вид стратегічного аналізу на підприємстві, його організація (2014)
Бурковський А. П. - Виробництво безпечної та якісної харчової продукції в концепції вимог ЄС, Бурковський П. А. (2014)
Стасюлёнене В. - Взаимосвязь выражения лидерства руководителя с качеством деятельности организации (2014)
Войтенко В. В. - Бюджетирование и его роль в управлении предприятием (2014)
Волкова І. А. - Особливості відповідності аналізу активів підприємства міжнародним стандартам, Мартинюк В. О. (2014)
Волковинська В. В. - Характерні особливості хлібопекарської промисловості деражнянського району, Назаренко Л. В. (2014)
Головатюк В. М. - Інноваційний розвиток української економіки у контексті парадигми світового виміру (2014)
Гургула Т. В. - Напрями підвищення ефективності створення і використання фінансового потенціалу домашніх господарств регіону (2014)
Живко З. Б. - Напрями та принципи забезпечення безпеки підприємства в контесті недержавних форм власності, Левків Г. Я., Вольних А. І. (2014)
Каньоса А. М. - Підвищення конкурентності випускника ВНЗ, Каньоса М. І. (2014)
Копитко М. І. - Особливості рейдерства в Україні (2014)
Крисанов Д. Ф. - Виклики глобалізації для аграрного сектора України (2014)
Лихолат С. М. - Особливості державного регулювання підприємництва у контексті загальної економічної безпеки держави, Яцик М. Р. (2014)
Матвеєва М. П. - Стан та перспективи розвитку підприємництва у Львівській області (2014)
Михальчишин Н. Л. - Свобода підприємницької діяльності та ринкова влада: сутність та взаємовпливи (2014)
Мозолюк Н. І. - Вплив економічної безпеки на стратегічну захищеність підприємства в Україні (2014)
Олійник О. С. - Тенденції коригування цін з врахуванням коливань конкурентного середовища (2014)
Пармакли Д. М. - Некоторые методические аспекты определения эффективности деятельности предприятий (2014)
Пеняк Ю. С. - Аналіз ефективності використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств, Сафронська І. М. (2014)
Печенюк А. В. - Передумови ефективної екологізації економіки України, Пастух Ю. А. (2014)
Рарок О. В. - Методологічні підходи до дослідження діяльності і розвитку малих підприємств та їх ролі у розвитку сільських територій (2014)
Рибчинський О. М. - Загальна характеристика договору комерційної концесії та його державна реєстрація (2014)
Саїнський Д. А. - Ефективність експортно-імпортної політики, як одного з інструментів регулювання розвитку галузі хмелярства (2014)
Сус Л. М. - Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств найбільших агломерацій України (2014)
Тарасенко Ю. Б. - Фінансова стійкість комерційних банків як необхідна умова стабільного розвитку в умовах євроінтеграції економіки України (2014)
Ткаленко С. І. - Соціальне інвестування в контексті корпоративної соціальної відповідальності: український акцент (2014)
Ткачук В. В. - Тенденції розвиткуаграрних підприємств (2014)
Франчук І. Б. - Перспективи розвитку ринку сільськогосподарської продукції в Україні, Вовк М. В. (2014)
Чаплінський В. Р. - Розвиток інноваційної діяльності підприємств Хмельницької області (2014)
Шевчук Л. М. - Оцінка ефективності техніко-технологічного оновлення промислових підприємств (2014)
Штерма Т. В. - Проблеми моралі в підприємницькій діяльності, Радзішевська Н. В. (2014)
Шульський М. Г. - Розвиток малого підприємництва Львівщини (2014)
Яковець Г. Ю. - Роль венчурного інвестування в сфері фінансування інновацій: обліково-економічний аспект (2014)
Marcinkowski B. - Creation of the competitive position, and international activities. Case study of Terravita ltd (2014)
Nowak D. - Collaboration and interdependency in the process of creation of small company competitive position (2014)
Вишня Т. В. - Ефективність використання персоналу та сучасні напрями розвитку менеджменту персоналу (2014)
Вуйченко М. А. - Удосконалення інструментів регулювання наслідків поглиблення сегментації ринку праці в аграрній сфері, Дацишин І. В. (2014)
Гриненко А. М. - Соціальні індикатори визначення рівня соціальної згуртованості суспільства, Кирилюк В. В. (2014)
Дзекунова С. - Дистанційне навчання як новітня форма організації навчального процесу в корпоративній сфері, Гриненко А. М. (2014)
Долинська О. О. - дослідження зайнятості населення України і перерозподілу людського потенціалу під впливом євроінтеграційних процесів, Шоробура І. М. (2014)
Козарезенко Л. В. - Податкова політика в аспекті державного фінансового регулювання розвитку людського потенціалу (2014)
Кухар Р. Б. - Вдосконалення системи управління людськими ресурсами в інформаційному суспільстві (2014)
Лисак В. Ю. - Суть коучингу та його роль в роботі персоналу (2014)
Надрага В. І. - Оцінка професійних ризиків в контексті управління людськими ресурсами (2014)
Олійник Н. Ю. - Управління колективного обговорення ділових проблем (2014)
Пokулe И. - Развитие карьеры (2014)
Стрельбіцький П. А. - Теоретичні основи управління маркетингом. Маркетинг менеджмент, Фурса А. В. (2014)
Удовенко І. О. - Історичний аспект трансформаційних змін соціально-трудових відносин (2014)
Ящишина І. В. - Моделювання впливу інноваційних чинників на соціально-економічний розвиток (2014)
Баженова С. Е. - До питання про роль тренінгових технологій у підготовці майбутніх менеджерів туризму (2014)
Буга О. - Место международного туризма в системе международной торговли услугами, Бырля С. (2014)
Бурий С. А. - Специфіка трансферу технологій у сфері послуг в Україні (2014)
Гільберг Т. Г. - проблеми і перспективи розвитку туристичної галузі (на прикладі Хмельницької області), Шоробура І. М. (2014)
Ігнатенко О. П. - Система благоустрою населених пунктів як елемент гостинності (2014)
Ковтуник І. І. - Туристична інфраструктура та її складові елементи (2014)
Опря Б. О. - Туристичний і готельний бізнес: грані взаємодії (2014)
Сагалакова Н. О. - Особливості формування ціни на туристичний продукт (2014)
Автушенко І. - Дитячі військові санаторії як складова медичного забезпеченнявійськовослужбовців Збройних сил України (1991–2011 рр.) (2015)
Демещук А. - Операція "Буря" 1995 р.: завершальна перемога Хорватії у Війні за незалежність (2015)
Загороднюк Т. - Запровадження паспортів для біженців у Чехословацькій Республіці (20–30-і рр. ХХ ст.) (2015)
Ковальчук В. - Використання метафор, гіпербол, жаргонізмів і лайки у документах УПА (2015)
Котова С. - "Образ чужого" і "образ ворога": "імагологія"в сучасних міждисциплінарних гуманітарних дослідженнях (2015)
Pečiulis M. - The return of Polish soldiers held captive in Germany to Lithuania in 1939–1940 (2015)
Руккас А. - Відновлення Окремого корпусу кордонної охорони Української Народної Республіки восени 1920 р. (2015)
Чуткий А. - Нотатки до біографії Сергія Остапенка: аналіз перших наукових досліджень (2015)
Шевченко В. - Прокопій Плюндрас: "маленька" людина у вирі подій "великої" історії (2015)
Шемета Ю. - Символи студентського навчання Університету св. Володимира: перо, папір, чорнило (1834–1858) (2015)
Ящук А. - Пропозиції до періодизації радянської геральдики в Україні (2015)
Вішка О. - Знахідка у варшавській бібліотеці: списoк пoлoнeних стaршин УГА в тaбoрі Тухоля (1920–1922), Срібняк І. (2015)
Вихідні дані (2015)
Засенко В. В. - Спеціальна освіта: стан і пріоритети розвитку (2010)
Колупаєва А. А. - Стратегічні напрями сучасної освітньої політики України (2010)
Андрусишина Л. Є. - Науково-теоретичні засади діагностики когнітивного розвитку дітей з загальним недорозвитком мовлення (2010)
Асадулова О. О. - Проблема міжособистісних стосунків у підлітків із затримкою психічного розвитку в малій групі (2010)
Бартєнєва Л. І. - До питання діагностики стану сформованості фонематичних процесів у старших дошкільників з ФФНМ (2010)
Білозерська І. О. - Деякі аспекти формування батьківської компетентності у родинах, що мають дітей з порушеннями розвитку (2010)
Блеч Г. О. - Методичні поради щодо навчання природознавства у допоміжній школі (2010)
Бобренко І. В. - Фізичні вправи як засіб розвитку просторового орієнтування учнів допоміжних класів шкіл для глухих дітей (2010)
Борщевська Л. В. - Особливості діагностики розумового розвитку молодших дошкільників з порушеннями слуху (2010)
Варшамова Д. Р. - Шляхи формування пізнавально-пошукової діяльності дітей зі зниженим слухом старшого дошкільного віку (2010)
Висоцька А. М. - Діяльність вихователя і психолога в системі виховання школярів із розумовою відсталістю, Загороднюк Т. М. (2010)
Гладченко І. В. - Педагогічні засади корекційно-абілітаційної роботи з дітьми-сиротами першого року життя з порушеннями психофізичного розвитку (2010)
Гудим І. М. - Використання казкотерапії в корекційно-виховній роботі з дошкільниками з порушеннями зору (2010)
Данілавічютє Е. А. - Концептуальні засади вивчення порушень письма з позицій діяльнісного підходу (2010)
Довгопола К. С. - Формування самоконтролю швидкості графічних рухів в образотворчій діяльності незрячих учнів молодшого шкільного віку (2010)
Жук В. В. - Соціологічний аспект інтегрування дітей з порушенями слуху у загальноосвітній простір (2010)
Заїка С. К. - Рекомендації батькам з формування мовлення у дітей з порушеннями слуху у ранньому віці (2010)
Ібрагімова А. Р. - Використання наочності, як засобу управління практичними діями розумово відсталих учнів на уроках трудового навчання (2010)
Квітка Н. О. - Вокалотерапія як засіб корекції мовлення дітей з органічними ураженнями ЦНС (2010)
Кобильченко В. В. - Психологічний супровід підлітків з порушеним зором як актуальна проблема сучасної спеціальної школи (2010)
Коваль Л. В. - Значення компонентів усного мовлення у системі передумов писемних навичок у дітей з ДЦП (2010)
Колупаєва А. А. - Інклюзивна освіта: теоретико-методичні підходи, Білозерська І. О. (2010)
Кондратенко С. В. - Спеціальна дошкільна освіта дітей з порушеннями зору в Україні та зарубіжжі: досвід організації (2010)
Костенко Т. М. - Базові аспекти психологічного супроводу дошкільників з порушеннями зору в умовах інклюзивного середовища (2010)
Крупей Р. Я. - Теоретичні засади вивчення дрібної моторики дошкільників з синдромом Дауна (2010)
Лапін А. В. - До питання формування загальнотрудових умінь у дітей зі складними порушеннями психофізичного розвитку (2010)
Легкий О. М. - Формування соціальної активності особистості слабозорих школярів в процесі трудового навчання (2010)
Литвинова В. В. - Уроки читання в початкових класах шкіл для дітей з вадами слуху (2010)
Литовченко С. В. - Аналіз законодавства україни щодо відповідності міжнародним вимогам забезпечення рівних прав у здобутті освіти для дітей з особливими потребами (2010)
Макарчук Н. О. - До проблеми невротичних проявів у поведінці підлітків з розумовою відсталістю (2010)
Максименко Н. Л. - Навчання математики учнів зі складними порушеннями: адаптація змісту та мегодики (2010)
Мороз В. С. - Впровадження новітніх інформаційних технологій в умовах інклюзивної освіти, Коваль Л. В. (2010)
Мякушко О. І. - Теоретико-методологічні засади розробки програми навчального предмета "Я і Україна (довкілля)" (1-4 класи) для дітей з помірною розумовою відсталістю (2010)
Проскурник О. І. - Формування здорового способу життя як компонент профілактики дезадаптації учнів допоміжних шкіл (2010)
Прохоренко Л. І. - Проблема саморегуляції у дітей зі зниженим інтелектом в провідній діяльності (2010)
Рібцун Ю. В. - Методичні рекомендації з формування зв’язного мовлення молодших дошкільників із ЗНМ (2010)
Романенко О. В. - Розвиток антиципації як засіб стимулювання активності дітей з церебральними паралічем (2010)
Скрипник Т. В. - Діагностика психічного розвитку дітей з розладами аутичного спектра (2010)
Cупрун Д. М. - Валеологічні засади шефської роботи ВНЗ МВС України як одна із умов формування психологічних основ надійності майбутніх психологів (2010)
Cупрун М. О. - Підготовка персоналу для допоміжних закладів освіти (кінець ХІХ-початок ХХ ст.) (2010)
Таранченко О. М. - Окремі аспекти індивідуалізації навчання дітей з порушеннями слуху (2010)
Татьянчикова І. В. - Проблема соціалізації учнів з вадами зору в процесі формування в них життєвих компетентностей (2010)
Товстанюк Ф. В. - Психологічна корекція соціально-комунікативної. Активності школярів з вадами розумового розвитку. Методологічні основи (2010)
Трикоз С. В. - Педагогічні засади сенсорного розвитку розумово відсталих дошкільників (2010)
Трофименко Л. І. - Методологічні засади корекційно-попереджувального навчання дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ (2010)
Форостян О. І. - Фізичне виховання в просторовому орієнтуванні дітей з порушеннями зору (2010)
Чеботарьова О. В. - Науково-методичні підходи щодо змісту трудового виховання розумово відсталих дошкільників (2010)
Шапочка К. А. - Формування комунікативних умінь та навичок у молодших школярів із зпр в умовах інклюзивного навчання (2010)
Шевченко В. М. - Методи навчання в спеціальних закладах для глухих в Україні у ХІХ-початку ХХ ст. (2010)
Шевчук Л. І. - Особливості навчальної програми "українська мова" для основної ланки школи інтенсивної педагогічної корекції (2010)
Ярмола Н. А. - Деякі аспекти можливостей розвитку естетичного смаку у розумово відсталих дітей на уроках соціально-побутового орієнтування (2010)
Долбнєва Д. В. - Дослідження місця та ролі консалтингових компаній в організації обліку сучасного підприємства (2016)
Нусинов В. Я. - Особенности протекания кризиса украинских компаний в 1991–2009 годах и в современных условиях (2016)
Висовень О. І. - Відношення комуно-більшовицького режиму до релігійних громад євангельських християн і баптистів в період становлення тоталітаризму (кін. 20-х-30-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Базиленко А. К. - Теоретичний аналіз чинників формування соціальної активності студентської молоді (2016)
Гуменюк О. Г. - Теоретико-методологічний аналіз особистісних теорій лідерства (2016)
Корчакова Н. В. - Психологічний аналіз стильових характеристик заступництва у період дошкільного дитинства (2016)
Кот Г. М. - Комплексний підхід до формування психологічної готовності студентів до професійної діяльності (2016)
Ніздрань О. А. - Особливості зв’язку соціального капіталу осіб із низьким економічним статусом та їхнього психологічного здоров’я: аналіз результатів дослідження (2016)
Kolomiets Y. - Effect of biological and chemical preparations on peroxidase activity in leaves of tomato plants, Grygoryuk I., Butsenko L. (2016)
Гапон Л. О. - Внесок Ярослава-Богдана Рудницького у розвиток української топоніміки (2016)
Бабяк О. - Психологічні особливості міжособистісних міжособистісних стосунків у підлітків із ЗПР (2011)
Білозерська І. - Сім'я як осередок соціального інтегрування дитини з порушеннями психофізичного розвитку (2011)
Бобренко І. - Розвиток просторового орієнтування у молодших школярів із складними порушеннями психофізичного розвитку: реалізація у навчальній програмі із фізичної культури (2011)
Грибань Г. - Опанування знань з теми "Дієслово" молодшими школярами з ТПМ: дидактичний аспект (2011)
Гриненко О. - Дослідження стану сформованості системи морфологічного словотворення у молодших школярів (2011)
Дегтяренко Т. - Модельна парадигма регіональної системи корекційно-реабілітаційної допомоги (2011)
Депутат Н. - Психологічні особливості тривожності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку (2011)
Зборовська Н. - Використання жестової мови на уроці літератури у загальноосвітній школі для дітей з порушеннями слуху (2011)
Квітка Н. - Музикотерапія для дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільного типу (2011)
Кондратенко С. - Теоретичний аналіз проблеми просторового орієнтування дошкільників із порушеннями зору (2011)
Костенко Т. - Психолого-педагогічна взаємодія як умова розвитку пізнавальної активності слабозорих дошкільників (2011)
Лапін А. - Сформованість уміння орієнтуватися в трудовому завданні у молодших школярів зі складним порушенням психофізичного розвитку (2011)
Макарчук Л. - Особливості копінг поведінки підлітків з розумовою відсталістю (2011)
Мельниченко Т. - Значення фонологічного компоненту мовлення для засвоєння знань з рідної мови учнями з ТПМ (2011)
Мозолюк-Коновалова О. - Організація корекційні-виховної роботи з дошкільниками із синдромом Дауна (2011)
Набоченко О. - Рівень сформованості уявлень про навколишній світ у сліпих молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва (2011)
Пригода З. - Сучасні підходи до методики діагностики дизорфографії у школярів 5-6 класів із ТПМ (2011)
Прокопенко О. - Психологічні особливості емоційних проявів підлітків з .розумовою відсталістю (2011)
Таранченко О. - Система спеціальної освіти осіб з порушеннями слуху: вчора, сьогодні, завтра (2011)
Шапочка К. - Дидактичні умови формування комунікативних умінь та навичок у молодших школярів із ЗПР у процесі вивчення англійської мови (2011)
Шевченко В. - Недоліки в навчанні ігрової діяльності дітей дошкільного віку з порушеннями слуху (2011)
Шевчук Л. - Проблема комунікативної активності у психології дитини із затримкою психічного розвитку (2011)
Пашковська А. Ю. - Статистичний аналіз стану середньої освіти в регіонах України (2016)
Горна М. О. - Методичні підходи до рейтингового оцінювання недержавних пенсійних фондів України (2016)
Каменська Т. О. - Статистичний аналіз супутніх послуг аудиторських фірм України, Лубенченко О. Е. (2016)
Рябініна В. В. - Організаційні аспекти побудови бухгалтерського обліку вартості корпорації (2016)
Cеліщев C. В. - Внутрішній аудит готової продукції на промислових підприємствах: організаційний аспект (2016)
Безверхий К. В. - Оновлений звіт з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: новації законодавства (2016)
Коритник Л. П. - Бухгалтерський облік заробітної плати в бюджетних установах України: оновлені методологічні та методичні позиції, Клименко О. В. (2016)
Юрченко О. А. - Продаж (реалізація) основних засобів на підприємстві:бухгалтерський та податковий вимір (2016)
Пилипенко О. І. - Обліковий аспект логістичної стратегії в управлінні підприємством (2016)
Єршов П. С. - Process mining як інструмент реінжинірингу бізнес-процесів, Гриша О. В. (2016)
Одноволик В. І. - Адаптивний контролінг як система управління підприємством у сучасних умовах (2016)
Коваленко Д. І. - Перспективні інструменти фінансування розвитку системи вищої освіти (2016)
Сіницький М. Є. - Статистичні інструменти вимірювання якості освіти. Частина 4. Сучасний підхід (2016)
Вимоги до змісту та оформлення статей для Наукового Вісника (2016)
Зубенко Д. Ю. - Розробка енергомеханічної установки для тяги електромобіля, Коваленко А. В., Петренко О. М., Шавкун В. М., Олехно М. Ю. (2016)
Скачков В. О. - Методи газофазного ущільнення карбонізованих вуглепластиків піровуглецем, Воденніков С. А., Іванов В. І., Нестеренко Т. М., Бережна О. Р. (2016)
Бондарев С. И. - Планирование транспортных расходов на международных автомобильных перевозках (2016)
Бондар І. О. - Моделювання процесу вибору платформи для розробки мультимедійного навчального комплексу (2016)
Пушкар О. І. - Формалізація процесу розроблення педагогічного сценарію електронного навчання, Браткевич В. В., Литовченко І. В. (2016)
Пушкар О. І. - Розробка методологічних засад організації самостійної роботи студентів у системі електронного навчання, Грабовський Є. М. (2016)
Иукуридзе Э. Ж. - Экспериментальное обоснование системы агротехнических приемов в контексте формирования "терруарности" вина, Ткаченко О. Б., Сугаченко Т. С. (2016)
Климнюк В. Є. - Оцінювання ефективності комп’ютерних мереж у системі електронного навчання, Литовченко І. В. (2016)
Горда О. В. - Побудова колірного атласу цифроврго зображения дефекту типу "тріщина" (2016)
Клишин А. В. - Структура поверхности супергидрофобных покрытий на основе кремнезема, Миронюк А. В., Дудко В. А., Баклан Д. В., Чашка-Ратушный В. П., Тарасенко Д. В. (2016)
Гутник М. В. - Становлення металургійної галузі у Харківському практичному технологічному інституті наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Литвинко А. С. - Доробок вчених Інституту проблем матеріалознавства НАН України в галузі ракетно-космічної техніки (2016)
Лютий О. П. - Металургійна школа Київського політехнічного інституту і витоки електрошлакового переплаву (2016)
Перелигіна Л. С. - Проект інженера А. А. Абрагамсона (1904 р.), Швидка С. В. (2016)
Сандурська О. В. - Внесок М. К. Пятницького та О. О. Баришнікова у створення залізобетонних споруд в Україні (2016)
Сінягіна К. А. - Ленінградський період життя Г. А. Гамова: формування наукового світогляду (2016)
Стрелко О. Г. - Роль академіка В. М. Образцова в розробці проблем комплексного розвитку транспорту, Бердниченко Ю. А. (2016)
Фесовець О. Р. - Дослідницька та організаційна діяльність В. О. Соковича (1874–1953) – основоположника науки експлуатації залізниць (2016)
Апостол М. В. - Діяльність академіка М. В. Зубця в контексті становлення інституту розведення і генетики тварин (2016)
Гамалія В. М. - Історія вирішення проблеми Дніпровських порогів (2016)
Горбань Т. Ю. - Українська (Всеукраїнська) академія наук в умовах державно-політичних трансформацій 1918 – 1923 рр. (2016)
Грушицька І. Б. - Життя та наукова діяльність пасажира "філософського пароплаву" астронома В. В. Стратонова (1869 – 1938) (2016)
Демкович Л. І. - Діяльність Жоржа Бюффона як передумова появи еволюційної теорії (2016)
Дефорж Г. В. - Палеонтологія як складова розвитку синтетичної теорії еволюції (2016)
Клецька Т. С. - Історичні витоки Київської школи теорії ймовірностей (2016)
Коваленко Н. П. - Еволюція використання знарядь обробітку ґрунту у вітчизняному землеробстві (2016)
Коваленко С. Д. - Система досліджень хат-лабораторій з питання літньої посадки картоплі на півдні УРСР (друга половина 30-х років ХХ ст.) (2016)
Медвідь Ф. М. - Передумови виникнення і становлення наукових товариств на землях України (2016)
Мініна І. С. - Видатний вчений-економіст О. Г. Ліберман та його вплив на С. М. Ямпольського (2016)
Пилипчук О. О. - До історії створення юридичних товариств за кордоном і в Україні (2016)
Пилипчук О. Я. - Початок наукової діяльності визначного вітчизняного зоолога О. О. Ковалевського (2016)
Пєлєвін Є. Ю. - Науковий доробок академіка В. І. Тимофієнка у період роботи у Відділі історико-краєзнавчих досліджень Інституту історії України (1979–1987) (2016)
Руда С. П. - Просвітницька діяльність українських природознавців (2016)
Фандо Р. О. - Антропологічні дослідження спадкових ознак народностей Російської імперії (2016)
Червоненко О. В. - Витоки природничого музейництва в Європі, Кепін Д. В. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Тітул (2015)
Брошков М. М. - Порівняльний аналіз використання різних еритроцитів в якості маркерів в реакції розеткоутворення під час контролю за імунофізіологічним станом організму собак, Стус С. П. (2015)
Гєрдєва А. О. - Структура хірургічної патології собак у Малиновському районі м. Одеси (2015)
Гуменний О. Г. - Лікування кролів хворих на шкірну форму міксоматозу, Попова І. М., Горобей С. П., Рибіна К. В. (2015)
Гуменний О. Г. - Гастроентерит цуценят в умовах ветеринарних клінік міста Одеси та передмість, Шестаковська В. М. (2015)
Гуменний О. Г. - Комплексна стимуляція статевого циклу у свиноматок як оптимальний спосіб швидкого відтворення стада, Шпілевська В. В. (2015)
Гуніч В. В. - Мікроскопічні зміни в печінці котів при хронічній нирковій недостатності (2015)
Заболотна В. П. - Гістоструктура діафіза та епіметафіза плечової кістки японського перепела у постнатальному онтогенезі (2015)
Зажарська Н. М. - Застосування мазі для доїння "Фітосепт" козам для обробки вимені (2015)
Коренєва Ж. Б. - Дослідження впливу м'ясо-кітково-пір’яного борошна на показники якості м’яса курчат-бройлерів, Крикун В. М., Бондаренко В. С. (2015)
Коренєва Ж. Б. - Вплив м'ясо-кітково-пір’яного борошна на показники неспецифічної резистентності та продуктивність перепелів породи "Фараон", Куценко П. Я., Найда Н. В., Крикун В. М. (2015)
Котець Г. І. - Біохімічні показники сироватки крові корів при застосуванні в раціонах сінажу із суміші тритикале з викою, Найда В. О. (2015)
Кривий М. Ф. - Вплив санітарної якості кормів на перебіг вагітності у корів та стан новонароджених телят, Франчук Л. О. (2015)
Кушнір В. Ю. - Ефективність комплексної антигомотоксичної терапії при лікуванні собак, хворих на катаральну бронхопневмонію (2015)
Морозов М. Г. - Поширення, клінічні ознаки та ефективність методів лікування судинного кератиту у собак (2015)
Найда Н. В. - Морфофункціональні особливості клітин крові у морських ссавців, Коренєва Ж. Б. (2015)
Пероцька Л. В. - Еколого-ландшафтні закономірності розташування осередків зоонозної бешихи на території Одеської області (2015)
Попова І. М. - Використання тилозину при еймеріозі кролів, Склярук В. Г., Чорний В. А. (2015)
Розум Є. Є. - Вплив препарату Біогель-10 на мікрофлору секрету вимені корів, хворих на мастит в післяродовому періоді (2015)
Роман Л. Г. - Ефективність йодовмісного препарату ПІВС при маститі корів (2015)
Роман Л. Г. - Застосування неантибіотиковмісного препарату мастилін при маститі сухостійних корів (2015)
Тарасенко Л. О. - Вдосконалення знезараження гідробіонтів при ураженні їх "рибною трихінелою", Розум Є. Ю., Савченко В. І. (2015)
Тодоров М. І. - Застосування гепапроту та еміцидіну за множинної внутрішньої патології у високопродуктивних корів (2015)
Улизько С. І. - Гіпоглікемія поросят (етіологія, діагностика, лікування) (2015)
Хохлов С. М. - Динаміка вмісту важких металів в тканинах мідій (Mytilus galloprovincialis) з акваторії станції біологічного очищення "Південна", Бургаз М. І. (2015)
Чубов Ю. О. - Обгрунтування фармако-терапевтичної ефективності використання комплексних антигомотоксичних препаратів, Кушнір В. Ю., Сербін В. Ф., Макаревич Т. В. (2015)
Mikhelson L. P. - Epizootological Monitoring of Infectious Animal Diseases in Odessa oblast (2015)
Sukmansky O. I. - Comparative characteristic of innate and adaptive immunity (2015)
Боровик П. М. - Перспективи подальшого функціонування в Україні спеціальних податкових режимів для агробізнесу, Бечко П. К., Сліпченко В. В. (2016)
Бражко О. В. - Классифікація ризиків управління брендом в інноваційній економіці (2016)
Венгерова О. В. - Особливості мотивації праці у бюджетній сфері (2016)
Гришов В. В. - Концептуальні напрямки інноваційного розвитку аграрного виробництва в Україні, Демченко О. В. (2016)
Ігнатенко О. В. - Використання моделі компетенцій на сучасних українських підприємствах (економічний аналіз та психологічний аспект) (2016)
Колотуха С. М. - Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств: формування та використання в умовах економічної нестабільності, Бечко В. П., Кравцова Л. Л. (2016)
Кондратюк Д. М. - Розробка бренд-платформи (2016)
Кригульська Т. Б. - Культура організації як інструмент сучасного менеджменту (2016)
Лукомська О. І. - Роль зеленого туризму в розвитку агробізнесу України (2016)
Мартинова Н. С. - Перспективи розвитку соціального партнерства на прикладі туристичного бізнесу України (2016)
Момонт Т. В. - Можливості використання фасетної системи представлення бухгалтерської інформації (підприємствами туристичного сектору в умовах диверсифікації їх діяльності) (2016)
Нестеренко Н. В. - Механізми забезпечення фінансової стійкості комерційних банків в сучасних умовах їх функціонування в Україні, Фатюха В. В. (2016)
Нікітчина О. В. - Мікрострахування як підґрунтя для розвитку добровільного медичного страхування в Україні (2016)
Онуфрійчук О. П. - Особливості бюджетної політики в умовах фіскальних перетворень в Україні (2016)
Panyuk T. P. - Leverage of social responsibility in the process of economic minimization of conflict on the processing enterprises (2016)
Пахомова Т. М. - Сучасний стан зайнятості та безробіття в Україні (2016)
Sauh I. V. - Modern trends in the strategic management of businesses in the tourist industry (2016)
Скиба Т. В. - Теоретико-методологічні основи розвитку сільського підприємництва в Україні (2016)
Цибульський В. О. - Теоретичні та практичні підходи до вдосконалення механізму державного регулювання туристичної сфери в Україні (2016)
Шиманська В. В. - Дослідження генези розвитку та класифікаційних ознак економічної категорії "реструктуризація підприємства” (2016)
Иванчиков С. О. - Исследование основных закономерностей дефектообразования при получении эпитаксиальных композиций и контактных систем для фотоэлектрических преобразователей, Никонова З. А., Небеснюк О. Ю., Алайк М. Салам (2016)
Слабченко О. О. - Ефективність застосування методів та алгоритмів імпутації пропущених даних в задачах соціально-мережевого аналізу, Сидоренко В. М. (2016)
Ляшенко В. П. - Відновлення імпульсного джерела тепла в задачі теплопровідності, Кобильська О. Б. (2016)
Коваль С. С. - Алгоритм подбора состава нестандартного изделия на машиностроительном предприятии (2016)
Біленко В. І. - Інтегро-апроксимаційні технології аналізу моделей забруднення грунтових вод у складних гідрогеологічних умовах, Ляшенко В. П., Пасенко А. В., Стеля О. Б., Сьомик О. Б. (2016)
Бабец Д. В. - Развитие классификации горных пород по степени устойчивости с учетом их естественной нарушенности (2016)
Воробйов С. П. - Формоутворення циліндричних арочних зубчастих коліс з евольвентним профілем різними способами (2016)
Маслов А. Г. - Сравнение теоретических и экспериментальных данных исследований уплотнения бетонных смесей вибрационным рабочим органом, Батсайхан Жанар (2016)
Моркун В. С. - Анализ методов понижения размерности моделей нелинейных динамических процессов обогащения железорудного сырья, Моркун Н. В., Тронь В. В. (2016)
Єлатонцев Д. О. - Дослідження та математичний опис впливу температури на кінетику вилучення фосфатів і завислих речовин зі стічних вод, Іванченко А. В., Крюковська О. А. (2016)
Кружилко О. Є. - Алгоритм вибору методів і визначення результативності оцінки ризику травмування на виробництві, Богданова О. В. (2016)
Богданович Л. В. - Діоксид кремнію, легований атомами кобальту та нікелю: золь-гель синтез і структуроутворення, Брускова Д.-М. Я., Клименко С. В., Клименко В. С., Малишев В. В. (2016)
Кукуєва В. В. - Квантово-хімічний підхід до пошуку ефективних вогнегасних речовин, Рига Т. М., Чемерис І. А. (2016)
Vorobiov V. - Calculating main parameters of pollutants removal created on basis of mathematical model of biochemical wastewater treatment process, Dychko A. (2016)
Шевчук Л. І. - Ефективність кавітаційного очищення води залежно від природи барботованого газу, Никулишин І. Є., Предзимірська Л. М., Чайківський Т. В., Фалик Т. С. (2016)
Заєць Р. А. - Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря міста Черкаси, Ковальов А. І., Бужин О. А., Джулай О. С. (2016)
Маджд С. М. - Наукові методи контролю якості ґрунтів як індикатора екологічної небезпеки на техногенно навантажених територіях, Бовсуновський Є. О., Тагачинська О. В. (2016)
Титул, зміст (2016)
Баранник В. В. - Метод сокращения избыточности трансформанты аэрофотоснимка в маскированном пространстве, Подлесный С. А., Cтасев С. Ю., Шульгин С. С. (2016)
Ананьева О. М. - Аппроксимация функции правдоподобия аддитивной смеси сигнала и двухкомпонентной помехи, Давиденко М. Г., Бабаев М. М. (2016)
Штомпель Н. А. - Мягкое декодирование алгебраических сверточных кодов на основе природных вычислений (2016)
Баранник В. В. - Метод кодового разделения логических каналов связи в современных системах широкополосной связи (4G в частности) на основе систем с неравномерными весовыми коэффициентами, Окладной Д. Е., Леках А. А. (2016)
Мирошник М. А. - Методы синтеза легкотестируемых цифровых автоматов, Пахомов Ю. В., Гребенюк А. С., Филиппенко И. В. (2016)
Селецький В. С. - Технологія розробки інформаційного забезпечення для моделей складних об’єктів (2016)
Гайденко О. С. - Оптимізація графіка руху потяга для використання тризонного диференційованого тарифу оплати спожитої електроенергії (2016)
Омаров М. А. - Метод оптимальной комплектации модулятора оптического модуля бесконтактного рельсового дефектоскопа, Цехмистро Р. И. (2016)
Мусиенко А. П. - Технология декодирования блоков аэрофотоснимка на основе восстановления компонент трансформант (2016)
Смолій В. - Вступне слово (2007)
Верменич Я. - Нова локальна історія та історична регіоналістика: експлікація термінів (2007)
Маловичко С. - Тенденции и перспективы интеграции региональных исторических исследований, Мохначееа М. (2007)
Попова Т. - К анализу региональной историографии: институциональный подход (2007)
Студенніков І. - Регіоналістика і регіонознавство: проблеми методології та категоріального апарату (2007)
Кирчанів М. - Регіональні дискурси української історії (2007)
Реєнт О. - Соборність та проблеми специфіки регіонів України: теоретико-методологічні засади (2007)
Нагорна Л. - Феномен регіоналізму і національна ідентичність в Україні: історичні витоки (2007)
Пиріг Р. - Проблема Холмщини у публіцистичних працях Михайла Грушевського (1905 - 1918 pp.) (2007)
Кульчицький С. - Імперський чинник в історичному розвиткові України (2007)
Шандра В. - Генерал-губернаторства як форма управління українськими губерніями у складі Російської імперії (2007)
Ададуров В. - Уявлення французького уряду стосовно Лівобережної України початку XIX ст. (2007)
Андрощук О. - Конструювання територіального устрою України: від проектів до спроб реалізації (кінець XX - початок XXI ст.) (2007)
Колесник І. - Регіональна історія в українській історіографії: практика та рефлексія (2007)
Удод О. - Історіографія Донецько-Криворізької Радянської Республіки (2007)
Непомнящий А. - Основні напрями досліджень з кримознавства (кінець XVIII - початок XX століття) (2007)
Вирський Д. - Кременчуччина: кордони представлення, історіографія та джерела (2007)
Крылов Н. - К вопросу основания города Мелитополя (2007)
Відомості про авторів (2007)
Заблодский Н. Н. - Применение квазичастотного управления в двухскоростных приводах, Худобин К. В. (2016)
Оксанич И. Г. - Информационная технология оперативного управления производством, Рылова Н. В. (2016)
Левинзон Д. И. - Особенности определения фотоупругой постоянной арсенида галлия в зависимости от анизотропии его упругих свойств, Колосюк В. П., Когдась М. Г. (2016)
Шевченко І. В. - Евристичне розв’язання задачі множинного компонування з урахуванням обмежень, Артамонов В. В., Краскевич В. Є., Тагієв Р. Р. (2016)
Галушка І. М. - Технології розробки адаптивних систем підтримки прийняття рішень, Зінченко Г. Є., Краскевич В. Є., Щербак С. С. (2016)
Криворучко А. О. - Розробка методики геометризації якісних параметрів масивів природного каменю з метою отримання комплексної моделі родовища, Камських О. В., Скиба Г. В., Ломаков Г. М. (2016)
Маслов А. Г. - Исследование взаимодействия виброплощадки с бетонной смесью, Колесник О. О. (2016)
Рей Р. И. - Энергетика выдавливания на кривошипном горячештамповочном прессе, Наумова Е. А., Абдулганиев М. А. (2016)
Черныш А. А. - Прогнозирование окончательной формы заготовки в зоне свободного изгиба (2016)
Савельєв Д. В. - Дослідження впливу поверхнево-активних речовин на склад пилу при руйнуванні гірських порід вибухом (2016)
Павлюченко Ю. О. - Зниження енерговитрат при перфоруванні тонких пластин гідроабразивним методом (2016)
Маслов А. Г. - Исследование вибрационной машины для формования бетонных блоков в рабочем режиме, Лукьяненко В. П. (2016)
Форнальчик Є. Ю. - Експлуатаційна надійність автобусів міського громадського транспорту, Виджак М. А. (2016)
Зенкин И. В. - Исследование деформированного состояния при обьемной штамповке мелющих тел, Наумова Е. А., Драгобецкий В. В. (2016)
Бовсуновський Є. О. - Оцінка рівня екологічної безпеки технологічних процесів очищення металевих поверхонь деталей (2016)
Dychko A. - Dependence of biochemical treatment of wastewater from process factors (2016)
Демьохін В. Г. - Підходи до розрахунків ризиків на стадії техніко-економічного обгрунтування будівництва нових промислових об'єктів, Козловська Т. Ф. (2016)
Вамболь В. В. - Идентификация источников формирования экологической опасности в местах несанкционированного скопления отходов (2016)
Сущенко О. А. - Управління взаємодією суб’єктів експортної діяльності підприємства (2016)
Кузьмак О. І. - Напрями реформування системи управління персоналом підприємств комунальної містообслуговуючої сфери в умовах євроінтеграції (2016)
Харыбина Ю. В. - Оптимизация составов масс безобжиговых муллитокорундовых огнеупоров с использованием симплекс-решетчатого метода планирования экперимента, Питак Я. Н. (2016)
Сахно И. Г. - Разработка невзрывчатой разрушающей смеси для консолидации разрушенных пород, Исаенков А. А. (2015)
Кодунов Б. А. - Определение расположения точек перегиба кривой оседаний методом компьютерного моделирования (2015)
Алёхин В. И. - Геологические мезоструктуры флишевой толщи скибовой зоны Восточных Карпат (участки с. Бубнище и п.г.т. Сходница) (2015)
Негрей С. Г. - Определение параметров комбинированного охранного сооружения из рядовой породы (2015)
Конопелько Е. И. - Регенеративный респиратор для ведения энергоемких аварийно-спасательных работ (2015)
Костюченко М. П. - Виробничий ризик. Ч. 2. Онтологічно-концептуальний аналіз кількісних ознак категорії "виробничий ризик", Подкопаєв С. В. (2015)
Повзун О. І. - Оптимізація складу комплексного кам’яновугільного в’яжучого для укріплення горілих порід шахтних териконів в основах автомобільних доріг, Вірич С. О., Кононихін С. В., Горячева Т. В. (2015)
Минеев С. П. - Вопросы комплексной дегазации добычных участков на примере шахты "Краснолиманская", Кочерга В. Н., Лыжков М. В. (2015)
Воропаєва А. О. - Дослідження особливостей безпроводових засобів передачі даних для телекомунікаційних мереж спеціального призначення, Тарасюк В. П. , Ступак Г. В. (2015)
Сергиенко А. И. - Численное моделирование напряженно-деформированного состояния выбросоопасного массива, Воробьев В. Д. (2015)
Костенко В. К. - Обгрунтування шляхів підвищення захисту рятувальників від теплового ураження (2015)
Кобылянский Б. Б. - Оценка горного производства на эргатической основе, Мнухин А. Г. (2015)
Белая Н. С. - Мероприятия по улучшению подготовки специалистов в области охраны труда, Тюрин Е. А. (2015)
Волков С. В. - Экспериментальное изучение изменения структуры горных пород при первоочередной отработке защитных пластов, Подкопаев С. В., Шепеленко Р. Н., Бачурина Я. П. (2015)
Кононихін С. В. - Планування і розміщення автомобілів на міських стоянках, Повзун О. І., Фролов О. В., Лесь С. М., Софіщенко М. А. (2015)
Трофимов В. О. - Дослідження властивості вентиляційної мережі, Костенко Т. В. (2015)
Федоров Е. Е. - Разработка способа комплексного контроля концентрации вредных газов, Дикова Ю. Л. (2015)
Долженков А. Ф. - Анализ основных направлений создания безопасных условий труда подземных рабочих угольных шахт, Негрей Т. А. (2015)
Хорольский А. А. - Рациональный выбор очистного оборудования для шахт Донбасса, Гринев В. Г., Сынков В. Г. (2015)
Подкопаев С. В. - О совершенствовании способов и средств охраны поддерживаемых выработок в сложных горно-геологических условиях, Александров С. С., Волков С. В., Чепига Д. А. (2015)
Повзун О. І. - Укріплені кам’яновугільним в’яжучім горілі породи шахтних териконів в основах дорожніх одягів, Вірич С. О., Кононихін С. В., Горячева Т. В. (2015)
Трофимов В. О. - Закони і властивості вентиляційної мережі (2015)
Fursova N. - Mathematical model for internet publications’ potential influence on target audience evaluation, Kocherezhko S. (2016)
Небилиця А. Ю. - Багатошвидкіcна поліканальна обробка сигналу мовного потоку (2016)
Козир А. Є. - Алгоритми і методи визначення складних контурів динамічних об’єктів з використанням технологій web-графіки, Славко Г. В. (2016)
Оксанич І. Г. - Архітектура багатоагентної системи віртуального моніторингу розподілу лігатури в злитках кремнію, Притчин О. С. (2016)
Зайцев Е. П. - Влияние термочувствительности и зонального высокотемпературного теплообмена на температурное поле бесконечного цилиндра (2016)
Маслов А. Г. - Разработка вибрационного рабочего органа машины для уплотнения бетонных смесей, Жовтяк И. И. (2016)
Микосянчик О. А. - Влияние переменного градиента скорости сдвига на реологические и противоизносные свойства контактав режиме пуск – остановка (2016)
Колчунов В. И. - Расчетная модель статико-динамического деформирования железобетонных изгибаемых конструкций в момент разрушения бетонной растянутой матрицы, Яковенко И. А. (2016)
Петров О. В. - Експериментальні дослідження перехідних процесів у гідроприводі, чутливому до навантаження, Козлов Л. Г., Тарасюк В. В., Чорний О. В. (2016)
Чернай А. В. - Сравнительный анализ взрывного импульса в физическом и численном эксперименте при оценке безопасных условий ликвидации аварий, Соболев В. В., Налисько Н. Н. (2016)
Шушпанов Д. Г. - Нерівність у стані здоров’я населення України: гендерні особливості (2016)
Христославенко О. П. - Зооіндикація середовища міста з використанням популяційних характеристик "drosophila melanogaster mg.", Чемерис І. А. (2016)
Алєксєєва Т. М. - Дослідження забруднення ґрунтів нітратами на прикладі кременчуцького району (2016)
Лейбович Л. И. - Моделирование динамики поступления сероводорода в окружающую среду при работе канализационной насосной станции, Пацурковский П. А. (2016)
Міхєєв О. В. - Біоцентричні принципи оптимізації складних техноекосистем шляхом вибору адекватних технологічних рішень (2016)
Тігарєва В. А. - Аналіз існуючих підходів та методів оцінювання бізнес-процесів підприємств та організацій, Станкевич І. В. (2016)
Содержание (2014)
Назимко О. І. - Моделювання поведінки фаз при утворенні комплексу флотації, Друц В. І. (2014)
Григорьев А. Е. - К обоснованию выбора рамно-анкерного крепления подземных горных выработок по стоимостному фактору, Терещук Р. Н., Шашенко Е. А. (2014)
Терещук Р. Н. - Анализ состояния горных выработок на шахтах ООО "ДТЭК Добропольеуголь" (2014)
Назимко Е. И. - Вибрационное измельчение в технологической схеме подготовки водо-угольного топлива, Букина А. С. (2014)
Сурженко А. М. - Визначення раціональних параметрів для отримання багатокомпонентних брикетів (2014)
Потапенко С. Ю. - Технология дальнего гидротранспортирования коксующихся углей (2014)
Мнухін А. Г. - Врахування технічних і соціальних факторів для планування роботи вугільної промисловості, Кобилянський Б. Б. (2014)
Зуєвська Н. В. - Дослідження процесу ущільнення просадного лесового грунту методом вибухового армування у програмному пакеті plaxis dynamycs, Лозовий С. О. (2014)
Бойко В. В. - Спектральна оцінка сейсмічного ефекту короткоуповільненого підривання зарядів вибухової речовини, Криворучко Н. І., Хлевнюк Д. В., Богуцький С. Ю. (2014)
Назимко Е. И. - Исследования по проблеме удаления серы, содержащейся в углях (2014)
Сахно И. Г. - Влияние длины консоли основной кровли, зависающей над охранным сооружением на напряженно-деформированное состояние породного массива за лавой (2014)
Харин С. А. - Применение параметризированных методов разработки программ в горном деле (2014)
Завражин В. В. - Влияние влажности угля на параметры массопреноса метана при десорбции в замкнутый объем (2014)
Мамлеев Ш. В. - Геофильтрационное обоснование параметров разведочных скважин для определения показателей массопереноса метана в призабойной зоне угольных пластов, Мельников Д. В., Дегтярь С. Е. (2014)
Фомичев В. В. - Особенности моделирования сталеполимерного анкера при использовании МКЭ для определения параметров устойчивости повторно используемой выработки, Соцков В. А. (2014)
Масло С. В. - Методика построения аналитической полной диаграммы деформирования горных пород для формирования исходных данных численных задач геомеханики, Гапеев С. Н. (2014)
Франчук В. П. - Математическая модель движения несущего потока в классификаторе гидравлическом горизонтальном (2014)
Голинько В. И. - Образование и распространение высокодисперсных пылевых аэрозолей по горным выработкам при ведении взрывных работ, Савельев Д. В. (2014)
Андреев Б. Н. - К вопросу оценки риска надежности конструкций эксплуатируемых объектов горнопромышленного предприятия, Бровко Д. В., Хворост В. В. (2014)
Загоруйко Є. А. - Вплив системи грунтоцементних елементів на розвиток пластичних деформацій у зсувному масиві (2014)
Зайченко С. В. - Ущільнення контуру тунелю методом роликового формуваання з ураху- ванням реологічних властивостей ґрунтового масиву (2014)
Самедов А. М. - Математическое моделирование сжимаемости оснований подземных сооружений с подстилающими слоями из структурно-неустойчивых грунтов при динамических нагрузках, Тарасюк О. С., Кравец О. Ю. (2014)
Полулях Д. А. - Виброуплотнение как способ интенсификации обезвоживания на грохотах, Еремеев И. В., Сокур А. К., Иванченко А. Н. (2014)
Сторчак Г. Г. - К вопросу о необходимости разработки методики оценки состояния протяженных выработок (2014)
Ващенко В. И. - Нарушения угольных пластов в условиях растяжения, Носач А. К., Исаева А. А., Воробьев В. Д. (2014)
Сахно И. Г. - Способ обеспечения устойчивости почвы горных выработок в зоне влияния очистных работ, Исаенков А. А., Чепига Д. А. (2014)
Негрей С. Г. - Усовершенствование технологии охраны подготовительных выработок породными стойками (2014)
Назимко В. В. - Обґрунтування структури системи управління проектними ризиками вуглевидобутку та їх ідентифікація, Мерзлікін А. В., Захарова Л. М. (2014)
Александров C. C. - О способах обеспечения безопасности труда при поддержании штреков крутых пластов (2014)
Долженков А. Ф. - Оценка функционального состояния горнорабочих в зависимости от эргономических свойств спецодежды при работах на маломощных пластах, Негрей Т. А., Бутукова Т. С. (2014)
Молодецкий А. В. - Оценка напряженно-деформированного состояния призабойной части угольного пласта методом численного моделирования, Петренко А. В. (2014)
Хорольский А. А. - Совершенствование технологии механизированной добычи угля на основе оценки взаимосвязи типов очистного оборудования, Гринев В. Г., Сынков В. Г. (2014)
Бала О. П. - Типологічна характеристика твердолистяних деревостанів України (2016)
Гайчук С. І. - Нормативи товарної структури для оцінки букових перестійних деревостанів у лісах Українських Карпат, Гірс О. А. (2016)
Lakyda М. - Dynamics of mensurational parameters of stands of state organization "Residence "Zalissya” (2016)
Леснік О. М. - Особливості впливу урбанізованого середовища на повнодеревність дерев гіркокаштана звичайного в зелених насадженнях міста Києва (2016)
Пастернак В. П. - Закономірності таксаційної будови вільхових деревостанів лівобережного лісостепу України, Бугайов С. М. (2016)
Стратій Н. В. - Аналіз сучасного стану лісів Національного природного парку "Вижницький" (2016)
Ткач Л. І. - Типологічна структура та біорізноманіття лісів малих водозборів річки Ворскла, Бондар О. Б., Солодовник В. А. (2016)
Хань Є. Ю. - Експериментальна база даних тимчасових пробних площ деревостанів дуба звичайного вегетативного походження Лісостепу України, Бала О. П. (2016)
Власенко А. С. - Історія формування мережі штучних заповідних парків у Степу України (2016)
Берегута Є. І. - Порівняльна оцінка категорій природоохоронних територій України та Еквадору (2016)
Міськевич Л. В. - Заповідні осередки інтродукції раритетних видів деревних рослин зони широколистяних лісів України (2016)
Бородавка В. О. - Патологічні процеси у всихаючих соснових насадженнях Волинського Полісся, Гетьманчук А. І., Кичилюк О. В., Войтюк В. П. (2016)
Біла Ю. М. - Лісомеліоративна компонента екологічної оптимізації агроландшафтів Луганської області (2016)
Бровко Д. Ф. - Щодо продуктивності насаджень сосни звичайної на намивних піщаних літоземах зеленої зони міста Києва, Бровко Ф. М. (2016)
Маурер В. М. - Особливості росту швидкорослих культиварів роду Salix L. в умовах Київського Полісся, Мележик Л. П. (2016)
Остапчук О. С. - Вплив густоти культур дуба звичайного (Quercus robur L.) на їхню продуктивність, Cоваков О. В. (2016)
Пінчук А. П. - Вплив стимуляторів росту на гістогенез коренів напівздерев’яніліх живців декоративних кущів, Ліханов А. Ф. (2016)
Сегеда Ю. Ю. - Досвід лісопоновлення дуба звичайного (Quercus robur L.) у Державному підприємстві "Смілянське лісове господарство" з залученням контейнерного садивного матеріалу (2016)
Одарченко І. С. - Плантаційне лісовирощування тополі у безвершинному режимі в умовах Українського Полісся, Маурер В. М. (2016)
Ковалишин І. Б. - Індукція флуоресценції хлорофілу листків у представників роду Clematis L. в умовах Києва, Пінчук А. П., Таран М. В., Швець Р. Л. (2016)
Покотилова К. Г. - Функціональне зонування та цінність парку-пам҆ятки садово-паркового мистецтва "Байрак" (Волинська область), Дзиба А. А. (2016)
Савоськіна А. М. - Формування сучасного стану насаджень парків-пам'яток садово-паркового мистецтва поліської частини Сумської області (2016)
Швець І. В. - Морфо-фізіологічна характеристика пилку рослин Darmera peltata (Torr. ex Benth.) Voss в умовах міста Києва, Колесніченко О. В. (2016)
Шепелюк М. О. - Оцінка морозостійкості інтродукованих видів деревних рослин в умовах Луцька (2016)
Бойко Л. М. - Методика оцінки довговічності деревинноволокнистих плит середньої щільності (плит MDF) за допомогою математичної моделі, Анциферова О. В. (2016)
Борячинський В. В. - Вплив режиму обробки на якість сушіння дубових заготовок (2016)
Буйських Н. В. - Дослідження впливу ґрунтовок на експлуатаційні якості лакофарбових покриттів на плитах MDF, Кукла В. А. (2016)
Головач В. М. - Аналіз характеристик вихідного сигналу при контролі дефектів фанери, Баранова О. С. (2016)
Сірко З. С. - Балансування дереворізальних інструментів, Д’яконов В. К., Народицький О. І. (2016)
Пінчевська О. О. - Оптимізація режимів термічного оброблення деревини граба, Головач В. М., Горбачова О. Ю. (2016)
Пінчевська О. О. - Обґрунтування структури нового композиційного матеріалу, Лакида Ю. П. (2016)
Форос В. В. - Вплив параметрів інфрачервоного випромінювання на кінетику прогрівання пакета шпону, Бехта П. А. (2016)
Професор Строчинський Анатолій Адольфович (До 70-річчя від дня народження) (2016)
Вороненко Ю. В. - Підсумки роботи НМАПО імені П.Л. Шупика в 2015 р. та перспективи на майбутнє, Краснов В. В., Савичук Н. О., Вдовиченко Ю. П., Толстанов О. К., Проценко О. С., Шендрик С. П., Сохань Ю. О., Зозуля І. С., Бригинець Д. Д. (2016)
Вороненко Ю. В. - Напрями формування і реалізації кадрової політики в НМАПО імені П. Л. Шупика, Бригинець Д. Д. (2016)
Горбань Н. Є. - Особливості мікробіоценозу статевих шляхів у жінок репродуктивного віку з проліферативною патологією статевих органів (2016)
Жук С. І. - Вплив рівня тривожності під час вагітності на формування материнської домінанти у вагітних, Щуревська О. Д. (2016)
Бичков М. А. - Особливості електролітного обміну у слині у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, Яхницька М. М. (2016)
Ватага В. В. - Прогностична значимість додаткових факторів ризику ішемічної хвороби серця у осіб з нормальними показниками ліпідного обміну (2016)
Владимиров О. А. - Інтервальні гіпоксично-гіпероксичні тренування в комплексному лікуванні пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки, Гурбич О. А., Динник Н. В., Свінціцький А. С. (2016)
Токаренко О. І. - Стан ліпідного обміну у пацієнтів з синдромом обструктивного апное сну та нормальною вагою тіла, Андреєва Я. О. (2016)
Харитонюк Л. М. - Сучасні підходи у діагностиці та тактика ведення хворих з кістозними захворюваннями нирок, Хитрик О. Л., Бойко М. В., Островська О. А., Обертинский А. В., Шевченко К. В., Фролова Є. А., Шевченко О. А. (2016)
Чайковська Т. В. - Особливості дисфункціональних станів підшлункової залози при хронічній патології органів травлення, Гайсак М. О., Малиновська В. Г., Яковенко Н. А., Ляхова О. Б. (2016)
Шевчук В. І. - Соціальні наслідки уражень внутрішніх органів в учасників антитерористичної операції, Беляєва Н. М., Яворовенко О. Б., Куриленко І. В., Галютина О. Ю. (2016)
Бебешко В. Г. - Взаємозв’язок між функціональною активністю стромальних фібробластів кісткового мозку, показниками мієлограми та прогнозом рецидиву гострих лейкемій у дітей, Бруслова К. М., Панченко Л. М., Пушкарьова Т. І., Цвєткова Н. М., Ляшенко Л. О., Володіна Т. Т., Кузнєцова О. Є., Гончар Л. О., Пархоменко В. М. (2016)
Калиниченко Т. О. - Кріочутливість гемопоетичної тканини пуповинної крові, Аношина М. Ю., Гордієнко А. І. (2016)
Бандажевский Ю. И. - Генетические дефекты при нарушении функционирования цикла фолиевой кислоты у детей, проживающих на территории, пострадавшей от аварии на ЧАЭС, Дубовая Н. Ф. (2016)
Варивончик Д. В. - Особливості функціонування зорового аналізатора в складних умовах освітленості вугільних шахт, Благун І. В. (2016)
Варивончик Д. В. - Система управління виробничими канцерогенними ризиками в закладах охорони здоров’я, Шевченко В. І., Еджибія О. М. (2016)
Григоренко Л. В. - Вплив хімічних показників якості питної води на захворюваність мешканців сільських таксонів Дніпропетровської області (2016)
Григоренко Л. В. - Оцінка неканцерогенних ризиків внаслідок перорального надходження хімічних речовин з децентралізованих джерел водопостачання, Шевченко О. А. (2016)
Зайцев В. В. - Особливості нормування хлорорганічних сполук у питній воді у деяких країнах Європи та США (2016)
Задніпряна О. І. - Андрогени та їх роль у формуванні дерматопатії у жінок (2016)
Петренко А. В. - Вивчення деяких генних порушень у хворих на акне (2016)
Дігтяр В. А. - Ультразвукові дослідження при політравмі у дітей, Садовенко О. Г., Сушко В. І., Камінська М. О., Андрейченко І. І., Дігтяр А. В., Мохов О. І. (2016)
Дігтяр В. А. - Ультразвукова діагностика інвагінації кишечнику у дітей, Савенко М. В., Садовенко О. Г., Барсук О. М., Андрейченко І. І., Щербина І. В. (2016)
Дігтяр В. А. - Хірургічна корекція кілеподібної деформації грудної клітки у дітей, Шульга Д. І., Камінська М. О., Мохов О. І. (2016)
Богомолов А. Є. - Узгодженість результатів шкірного тестування методом прик-тесту та імуноблоту у пацієнтів з респіраторними алергічними захворюваннями (2016)
Нартов П. В. - Грип А/Н1N1/ pdm09: клінічна оцінка значень концентрації фібриногену та інших показників згортання крові при летальних випадках, Граділь Г. І. (2016)
Нартов П. В. - Можливості діагностики менінгококового та невмококового менінгіту у пробах цереброспінальної рідини та сироватки крові методом полімеразної ланцюгової реакції, Якущенко В. А., Віннікова Н. В. (2016)
Петренко О. В. - Біологічні властивості V.cholerae O1/NON O1, виділених від людей в Україні, Алексеєнко В. В., Нікольська О. І. (2016)
Долженко М. М. - Морфо-функціональний стан серця та центральної гемодинаміки у хворих на артеріальну гіпертензію після перенесеного ішемічного інсульту, Грубяк Л. М., Сохор Н. Р. (2016)
Куртян Т. В. - Використання експрес оцінки за методом Г.Л. Апанасенко для оцінки ефективності реабілітаційних програм у хворих на ішемічну хворобу серця (2016)
Лизогуб В. Г. - Роль змін жирнокислотного складу фосфоліпідів мембран тромбоцитів в патогенезі пароксизму фібриляції передсердь у хворих на ішемічну хворобу серця, Меркулова І. О., Шараєва М. Л., Брюзгіна Т. С. (2016)
Хіміон Л. В. - Особливості атеросклеротичного процесу у хворих на артеріальну гіпертензію без дисліпідемії, Бойко А. В., Рибицька М. О. (2016)
Бредун О. Ю. - Порівняльний аналіз бактеріологічних досліджень мікрофлори серцевини піднебінних мигдаликів у дітей при їхньому хронічному запаленні та гіпертрофії (2016)
Заболотна Д. Д. - Особливості формування ендоназальних доступів до основи черепа в залежності від анатомічних особливостей порожнини носа, Паламар О. І., Цвірінько І. Р. (2016)
Косаківська І. А. - Морфологічні зміни в гіпертрофованих піднебінних мигдаликах після підслизової електротермоадгезії, Жежера В. М. (2016)
Волосовець А. О. - Частота різних підтипів ішемічного мозкового інсульту залежно від часу його виникнення (2016)
Моісеєнко Р. О. - Епілепсія: нові дефініція та класифікація нападів, Панасюк Л. О., Стеценко Т. І., Коноплянко Т. В., Свистільник В. О., Невірковець А. А., Терещенко А. В. (2016)
Оржешковський В. В. - Клініко- нейрофізіологічна характеристика деяких форм медикаментозних полінейропатій (2016)
Серіков К. В. - Оптимізація інтенсивної терапії поліорганних порушень у хворих з ішемічним інсультом, Бондаренко О. В. (2016)
Симоненко Г. Г. - Автономні дисфункції та особливості профілю ММРІ у студентів-медиків (2016)
Чеботарьова Л. Л. - Співставлення змін церебральної гемодинаміки з показниками когнітивних викликаних потенціалів у хворих з дисциркуляторною енцефалопатією, Сулій Л. М., Ващенко В. В. (2016)
Чуприна Г. М. - Неврологічні симптоми орофаціальної ділянки при множинному склерозі: особливості перебігу в аспекті коморбідності та підходи до лікування (2016)
Виваль М. Б. - Вторинна геморагічна прогресія вогнищ забою головного мозку у пацієнтів із алкогольною інтоксикацією (2016)
Возняк О. М. - Порівняльний аналіз вартості консервативного і хірургічного лікування аденом гіпофіза, що секретують пролактин (2016)
Главацький О. Я. - Дослідження in vitro впливу о6-бензилгуаніну на цитотоксичну дію алкілуючих хіміо-препаратів при злоякісних гліомах головного мозку залежно від рівня експресії MGMT, Зозуля Ю. П., Васильєва І. Г., Шуба І. М., Чопик Н. Г. (2016)
Гончарук О. М. - Магнітно-резонансна томографія в діагностиці інтрамедулярних пухлин, Муравський А. В., Агладзе А. И. (2016)
Kостюк К. Р. - Стереотаксична таламотомія та контралатеральна паллідотомія при лікуванні хвороби Паркінсона, Василів Н. С., Ломадзе В. Л. (2016)
Костюк М. Р. - Залежність характеру внутрішньочерепного крововиливу від особливостей локалізації і будови мозкових артеріальних аневризм (2016)
Лисенко С. М. - Особливості кіфопластики при неускаднених остеопоротичних переломах хребців, Ілюк Р. Ю., Литвиненко А. Л., Возняк О. М. (2016)
Мехрзи Мохамед Камель - Гидроцефалия при менингеомах боковых желудочков (2016)
Федірко В. О. - Особливості метастатичних пухлин головного мозку субтенторіальної локалізації та аналіз результатів хірургічного лікування, Лісяний О. М., Гудков В. В., Оніщенко П. М., Цюрупа Д. М., Набойченко А. Г., Яковенко М. Ю. (2016)
Цзян Хао - Результаты хирургического лечения больных с синдромом передней лестничной мышцы (2016)
Чебанюк С. В. - Вплив ендоваскулярних методів реканалізації мозкових судин на структурно-функціональний стан головного мозку у хворих з ішемічним інсультом, Коваленко О. П., Конотопчик С. В. (2016)
Черненко О. Г. - Морфологічна характеристика та критерії інвазивності аденом гіпофіза, Іванова О. М., Гук М. О., Даневич О. О., Малишева Т. А. (2016)
Щеглов Д. В. - Віддалені результати ендоваскулярного лікування хворих з артеріальними аневризмами судин головного мозку складної будови з використанням асистуючої техніки, Загородній В. М., Конотопчик С. В., Коваленко О. П., Аль-Кашкиш І. І. (2016)
Щеглов Д. В. - Трансартеріальна емболізація артеріо-синусних співусть поперечного та сигмовидного синусів, Свиридюк О. Є., Конотопчик С. В., Пастушин О. А., Бортник І. М. (2016)
Місяк С. А. - Особливості електроенцефалографії в інвалідів з різними нозологічними захворюваннями: оцінювання психофізіологічного стану інвалідів на фоні реабілітаційних заходів, Кузнєцов Д. А. (2016)
Левченко В. О. - Гіперкорекція першого променя переднього відділу стопи після міотенопластики її поперечної розпластаності, Левченко О. В., Мохаммад М. Ю. (2016)
Хом’яков В. М. - Інвалідність внаслідок ушкоджень розгиначів кисті і пальців в Україні (2016)
Єгорова К. С. - Відновне лікування вторинної атрофії зорових нервів у хворих з ідіопатичною внутрішньочерепною гіпертензією в ранній післяопераційний період, Задояний Л. В., Жданова В. М. (2016)
Риков С. О. - Комбіноване консервативно-хірургічне лікування неоваскулярної глаукоми (НВГ) з аналізом HRT-критеріїв прогресування глаукомної оптичної нейропатії, Лаврик Н. С., Новак Л. П., Новак Н. В., Бакбардіна І. І. (2016)
Блажевич Ю. А. - Катамнез рецидивів психозів за даними відділень першого психотичного епізоду (2016)
Крамар Ю. А. - Розвиток дефектних станів та рівень соціального функціонування у хворих на шизофренію зі вживанням канабіноїдів, Марценковський І. А. (2016)
Кричун Ю. Я. - Оцінка взаємозв’язку важкості перебігу обсесивно-компульсивного розладу та показників упорядкованої поведінки в стресових та проблемних для особистості ситуаціях в умовах медико-соціальної реабілітації (2016)
Омелянович В. Ю. - Особистісно-орієнтований аналіз гендерних особливостей структури та вираженості ворожості у осіб з порушеннями психічної адаптації (2016)
Бугро В. І. - Обгрунтування оптимізованої функціонально-організаційної моделі вторинної медичної допомоги в стаціонарних умовах (2016)
Кириченко А. Г. - Нормативно-правові механізми забезпечення медико-соціального захисту учасників АТО в Україні (2016)
Белоклицкая Г. Ф. - Оптимизация лечения генерализованного пародонтита путем дифференцированного подхода к выбору зубных паст для индивидуальной гигиены полости рта, Ашаренкова О. В., Эльхаратхи А. Р. (2016)
Волосовець Т. М. - Особливості стану місцевого імунітету у пацієнтів із герпесвірусною інфекцією, Дорошенко О. М., Юнакова Н. М., Дорошенко М. В., Андрусенко А. С. (2016)
Дорошенко О. М. - Порівняльна оцінка ефективності клінічного застосування знімних зубних протезів, виготовлених із різних конструкційних матеріалів, Біда В. І., Леоненко П. В., Клочан С. М., Радько В. І., Омельяненко О. А., Овчаренко О. М. (2016)
Дрогомирецка М. С. - Результати рентгенологічного обстеження зубо-щелепної системи у осіб із вродженою адентією латеральних різців верхньої щелепи, Якимець А. В., Лепорський Д. В. (2016)
Єрмакова Л. Г. - Прогностичні маркери стоматологічних захворювань у хворих на туберкульоз легень (2016)
Клочан С. М. - Взаємозвязок між латеральним зміщенням нижньої щелепи та порушеннями постави у пацієнтів із синдромом дисфункції скронево-нижньощелепного суглобу (на основі клінічних спостережень), Дорошенко О. М., Омельяненко О. А. (2016)
Копчак О. В. - Вплив коморбідних станів на вміст анти-hsp60 антитіл різної специфічності в хворих на генералізований пародонтит (2016)
Кравченко Л. С. - Мікробіоценоз порожнини рота при пародонтиті і його корекція новим гігієнічним засобом, Розовик Н. С., Демент'єва О. В., Заградска О. Л., Федянович І. М. (2016)
Петриченко О. В. - Клінічна характеристика щелепно-лицевої ділянки ортодонтичних пацієнтів із порушеннями мовлення (2016)
Юнакова Н. М. - Особливості клініко-рентгенологічних показників пацієнтів із хронічними періодонтитами та супутньою персистуючою герпесвірусною інфекцією (2016)
Дичка Л. В. - Роль природних підземних вод у ранній профілактиці метаболічних порушень, Лемко І. С., Голубка О. П., Гайсак М. О., Шуберт С. Т. (2016)
Нікишін О. Л. - Ендоваскулярна реваскуляризація у хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок за наявності ураження артерій клубово-стегнового сегменту, Альтман І. В., Щеглов Д. В., Саволюк С. І., Музь М. І., Верещагін С. В., Гаврецький А. І. (2016)
Саволюк С. І. - Експерментальне обґрунтування ендовенозного електрозварювання великої підшкірної вени у лікуванні варикозної хвороби, Горбовець В. С., Кункін Д. Д. (2016)
Саволюк С. І. - Малоінвазивні технології в лікуванні хворих з перфоративною виразкою дванадцятипалої кишки, Шепетько –Домбровський О. Г., Шепетько–Домбровський Г. М. (2016)
Слонецький Б. І. - Ефективність дренування тонкої кишки після її резекції при гострій сегментарній судинній недостатності в експерименті, Тутченко М. І., Лобанов С. М., Вербицький І. В., Коцюбенко В. О. (2016)
Слонецький Б. І. - Місце медикаментозної корекції перебігу синдрому "короткої кишки" в експерименті, Тутченко М. І., Вербицький І. В., Лобанов С. М., Коцюбенко В. О. (2016)
Усенко О. Ю. - Дослідження впливу конвекційно-інфрачервоної термохірургічної технології на формування коагуляційного струпу при резекції печінки в експерименті, Литвиненко О. М., Тернавський О. П., Худецький І. Ю. (2016)
Гнатенко Т. М. - Кристалурії як прояв обмінних порушень у дітей з синдромом ацетонемічної блювоти (2016)
Лемко О. І. - Особливості клініко-функціональної характеристики дітей, що часто хворіють та хворих на рецидивуючий бронхіт, Лукащук С. В. (2016)
Говоруха М. О. - Принципи безперервної професійної освіти у фармацевтичному менеджменті, Гульчій О. П., Пономаренко М. С., Загорій Г. В. (2016)
Полова Ж. М. - Мікробіологічні дослідження антисептичного засобу (2016)
Філіпська А. М. - Розробка методик контролю якості концентратів для гемодіалізу, Гудзь Н. І. (2016)
Бекетова Г. В. - Сучасні підходи до ранньої діагностики бронхіальної астми у дітей дошкільного віку, Горячева І. П. (2016)
Бекетова Г. В. - Гострі риносинуїти у дітей: особливості використання назальних деконгестантів у лікуванні захворювання, Горячева І. П., Солдатова О. В., Головня Н. І., Гнатенко Т. М., Буряк Н. В., Зборщик М. В., Жук Н. В., Лісовська Г. М., Бондаренко В. А. (2016)
Боєв С. С. - Особливості порушень серцевого ритму в залежності від статі, Доценко М. Я., Шехунова І. О., Герасименко Л. В., Ратушняк Н. П. (2016)
Возіанова С. В. - Диcгідротична екзема долоней та підошв: сучасний погляд на проблему, Бойко В. В. (2016)
Дяків-Корейба Н. І. - Жовчекам’яна хвороба у хворих на цукровий діабет 2 типу: епідеміологія, особливості морфології жовчевого міхура, клініка та лікування (2016)
Карачевський А. Б. - Адаптація шкал та опитувальників українською та російською мовами щодо посттравматичного стресового розладу (2016)
Лисенко О. В. - Кислотно-основний стан організму як діагностичний, прогностичний, патогенетичний маркер формування клітинного резерву при патологічних станах (2016)
Луньова Г. Г. - Перспективи застосування методів клінічної лабораторної діагностики в експериментальній та клінічній медицині, Ліпкан Г. М. (2016)
Нехаєнко М. І. - Сучасні уявлення про хронічні захворювання гастродуоденальної зони у дітей підліткового віку (2016)
Саволюк С. І. - Профілактика ускладнень діабетичної стопи, Гвоздяк М. М., Музь М. І., Білан М. М. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського