Омелянович В. Ю. - Особистісно-орієнтований аналіз гендерних особливостей структури та вираженості ворожості у осіб з порушеннями психічної адаптації (2016)
Бугро В. І. - Обгрунтування оптимізованої функціонально-організаційної моделі вторинної медичної допомоги в стаціонарних умовах (2016)
Кириченко А. Г. - Нормативно-правові механізми забезпечення медико-соціального захисту учасників АТО в Україні (2016)
Белоклицкая Г. Ф. - Оптимизация лечения генерализованного пародонтита путем дифференцированного подхода к выбору зубных паст для индивидуальной гигиены полости рта, Ашаренкова О. В., Эльхаратхи А. Р. (2016)
Волосовець Т. М. - Особливості стану місцевого імунітету у пацієнтів із герпесвірусною інфекцією, Дорошенко О. М., Юнакова Н. М., Дорошенко М. В., Андрусенко А. С. (2016)
Дорошенко О. М. - Порівняльна оцінка ефективності клінічного застосування знімних зубних протезів, виготовлених із різних конструкційних матеріалів, Біда В. І., Леоненко П. В., Клочан С. М., Радько В. І., Омельяненко О. А., Овчаренко О. М. (2016)
Дрогомирецка М. С. - Результати рентгенологічного обстеження зубо-щелепної системи у осіб із вродженою адентією латеральних різців верхньої щелепи, Якимець А. В., Лепорський Д. В. (2016)
Єрмакова Л. Г. - Прогностичні маркери стоматологічних захворювань у хворих на туберкульоз легень (2016)
Клочан С. М. - Взаємозвязок між латеральним зміщенням нижньої щелепи та порушеннями постави у пацієнтів із синдромом дисфункції скронево-нижньощелепного суглобу (на основі клінічних спостережень), Дорошенко О. М., Омельяненко О. А. (2016)
Копчак О. В. - Вплив коморбідних станів на вміст анти-hsp60 антитіл різної специфічності в хворих на генералізований пародонтит (2016)
Кравченко Л. С. - Мікробіоценоз порожнини рота при пародонтиті і його корекція новим гігієнічним засобом, Розовик Н. С., Демент'єва О. В., Заградска О. Л., Федянович І. М. (2016)
Петриченко О. В. - Клінічна характеристика щелепно-лицевої ділянки ортодонтичних пацієнтів із порушеннями мовлення (2016)
Юнакова Н. М. - Особливості клініко-рентгенологічних показників пацієнтів із хронічними періодонтитами та супутньою персистуючою герпесвірусною інфекцією (2016)
Дичка Л. В. - Роль природних підземних вод у ранній профілактиці метаболічних порушень, Лемко І. С., Голубка О. П., Гайсак М. О., Шуберт С. Т. (2016)
Нікишін О. Л. - Ендоваскулярна реваскуляризація у хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок за наявності ураження артерій клубово-стегнового сегменту, Альтман І. В., Щеглов Д. В., Саволюк С. І., Музь М. І., Верещагін С. В., Гаврецький А. І. (2016)
Саволюк С. І. - Експерментальне обґрунтування ендовенозного електрозварювання великої підшкірної вени у лікуванні варикозної хвороби, Горбовець В. С., Кункін Д. Д. (2016)
Саволюк С. І. - Малоінвазивні технології в лікуванні хворих з перфоративною виразкою дванадцятипалої кишки, Шепетько –Домбровський О. Г., Шепетько–Домбровський Г. М. (2016)
Слонецький Б. І. - Ефективність дренування тонкої кишки після її резекції при гострій сегментарній судинній недостатності в експерименті, Тутченко М. І., Лобанов С. М., Вербицький І. В., Коцюбенко В. О. (2016)
Слонецький Б. І. - Місце медикаментозної корекції перебігу синдрому "короткої кишки" в експерименті, Тутченко М. І., Вербицький І. В., Лобанов С. М., Коцюбенко В. О. (2016)
Усенко О. Ю. - Дослідження впливу конвекційно-інфрачервоної термохірургічної технології на формування коагуляційного струпу при резекції печінки в експерименті, Литвиненко О. М., Тернавський О. П., Худецький І. Ю. (2016)
Гнатенко Т. М. - Кристалурії як прояв обмінних порушень у дітей з синдромом ацетонемічної блювоти (2016)
Лемко О. І. - Особливості клініко-функціональної характеристики дітей, що часто хворіють та хворих на рецидивуючий бронхіт, Лукащук С. В. (2016)
Говоруха М. О. - Принципи безперервної професійної освіти у фармацевтичному менеджменті, Гульчій О. П., Пономаренко М. С., Загорій Г. В. (2016)
Полова Ж. М. - Мікробіологічні дослідження антисептичного засобу (2016)
Філіпська А. М. - Розробка методик контролю якості концентратів для гемодіалізу, Гудзь Н. І. (2016)
Бекетова Г. В. - Сучасні підходи до ранньої діагностики бронхіальної астми у дітей дошкільного віку, Горячева І. П. (2016)
Бекетова Г. В. - Гострі риносинуїти у дітей: особливості використання назальних деконгестантів у лікуванні захворювання, Горячева І. П., Солдатова О. В., Головня Н. І., Гнатенко Т. М., Буряк Н. В., Зборщик М. В., Жук Н. В., Лісовська Г. М., Бондаренко В. А. (2016)
Боєв С. С. - Особливості порушень серцевого ритму в залежності від статі, Доценко М. Я., Шехунова І. О., Герасименко Л. В., Ратушняк Н. П. (2016)
Возіанова С. В. - Диcгідротична екзема долоней та підошв: сучасний погляд на проблему, Бойко В. В. (2016)
Дяків-Корейба Н. І. - Жовчекам’яна хвороба у хворих на цукровий діабет 2 типу: епідеміологія, особливості морфології жовчевого міхура, клініка та лікування (2016)
Карачевський А. Б. - Адаптація шкал та опитувальників українською та російською мовами щодо посттравматичного стресового розладу (2016)
Лисенко О. В. - Кислотно-основний стан організму як діагностичний, прогностичний, патогенетичний маркер формування клітинного резерву при патологічних станах (2016)
Луньова Г. Г. - Перспективи застосування методів клінічної лабораторної діагностики в експериментальній та клінічній медицині, Ліпкан Г. М. (2016)
Нехаєнко М. І. - Сучасні уявлення про хронічні захворювання гастродуоденальної зони у дітей підліткового віку (2016)
Саволюк С. І. - Профілактика ускладнень діабетичної стопи, Гвоздяк М. М., Музь М. І., Білан М. М. (2016)
Федоров С. М. - Краніосакральна терапія: історія становлення і розвитку, теоретичні і практичні аспекти. Повідомлення 2, Зубрій Л. Г. (2016)
Черняк Г. М. - Адаптація до умов зовнішнього середовища як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства (2014)
Чорій М. В. - Вплив організаційно-економічного механізму інформаційного забезпечення на конкурентоспроможність автотранспортних підприємств (2014)
Шванський В. С. - Особливості формування ланцюгів поставок продовольчих товарів (2014)
Шевчук О. А. - Наукові підходи до стратегій забезпечення лідерства вітчизняних промислових підприємств (2014)
Шерман Є. М. - Принципи управління економічними механізмами на підприємствах харчової промисловості (2014)
Шиян Н. І. - Циклічний складник динаміки продуктивності корів в Україні (2014)
Штогринець Н. В. - Особливості методики дослідження діяльності суб’єктів господарювання у сільському господарстві (2014)
Юхнов Б. Ю. - Особливості управління персоналом компаній з робочою акціонерною власністю (2014)
Ярова В. В. - Методика оцінки соціальної відповідальності сільськогосподарських підприємств (2014)
Яцентюк С. В. - Формування сукупного капіталу бренду: особливості споживчої взаємодії бренду на ринку В2В (2014)
Яцина В. В. - Визначення доцільності застосування аутсорсингу під впливом трансакційних витрат (2014)
Антохов А. А. - Теоретичне підґрунтя розвитку регіональної економіки в умовах інтелектуалізації суспільства (2014)
Березіна О.Ю. - Концептуальні засади управління ризиками інноваційної діяльності в регіоні, Камінська О. В. (2014)
Бєлікова Н. В. - Напрями вдосконалення методології структуризації економічних реформ (2014)
Бондаренко В. М. - Емпірична оцінка організаційно-консультаційної підтримки бізнесу в Закарпатській області, Чубарь О. Г. (2014)
Ванієва А. Р. - Моделювання галузевих трансформацій на основі ефективного використання та відтворення ресурсного потенціалу (2014)
Гордієнко В. П. - Інвестиційний потенціал регіону як економічна категорія (2014)
Гусак В. Г. - Алгоритм побудови регіональної системи моніторингу промислово-харчового кластера (2014)
Доровський О. В. - Фармацевтична промисловість України: сучасний стан та напрями стратегічного розвитку, Олійник А. Д. (2014)
Дронова Т. С. - Інвестиції – важливий вклад у людський капітал сільськогосподарських підприємств Полтавської області (2014)
Лифар В. В. - Забезпечення регіональної маркетингової стратегії використання транзитного потенціалу регіону (2014)
Мошак О. В. - Природні передумови розвитку аграрної сфери регіону (2014)
Папіж Ю. С. - Ефективна регіональна економіка: фактори розвитку (2014)
Пашкевич М. С. - Экономико-математическая модель пространственной кластеризации общеобразовательных школ города стаханова в региональной системе продуктивных сил, Харченко М. А., Чуриканова Е. Ю. (2014)
Сойма С. Ю. - Роль державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi регiону (2014)
Стрий Л. А. - Модель эволюции видов рынков, Захарченко Л. А., Голубев А. К. (2014)
Тульчинська С. О. - Сутність і логіка взаємозв’язку категоріальних понять інтелектуально-інноваційної системи регіонів (2014)
Харлан Є. А. - Особливості регулювання продовольчої безпеки в ринкових умовах (2014)
Чушенко В. О. - Зміст інноваційного потенціалу регіону в контексті збалансованого зростання (2014)
Герасименко Т. В. - Про необхідність стимулювання раціонального природокористування (2014)
Дорошенко Н. О. - Об’єднання сільськогосподарських виробників як передумова раціоналізації аграрного землекористування (2014)
Заховалко Т. В. - Системний підхід до управління еколого-економічним потенціалом аграрного підприємства, Максишко Н. К. (2014)
Котигрошко О. І. - Теорії інвестицій у дослідженнях провідних учених класичної наукової школи (2014)
Плікус І. Й. - Екологічно орієнтована діяльнісь підриємства: фінансовий аспект проблеми (2014)
Шкабара Т. Л. - Екологічний потенціал вітчизняного аграрного господарювання в умовах сучасних євроінтергаційних процесів, Остапенко А. Ю. (2014)
Бойченко В. С. - Сучасний стан управлінської діяльності в Запорізькому регіоні (2014)
Волошин В. В. - Підвищення конкурентоспроможності системи вищої освіти як чинник зміцнення економічної безпеки України, Дацко О. І., Шехлович А. М. (2014)
Герчанівська С. В. - Теоретичні аспекти дослідження ринку праці, Колос З. В. (2014)
Гірман А. П. - Сучасні пріоритети організації праці менеджера (2014)
Дідківська О. Г. - Конкурентоспроможність випускників ВНЗ у контексті компетентісного підходу (2014)
Карпенко Н. М. - Стан і передумови розвитку людського потенціалу в Запорізькому регіоні, Василичев Д. В. (2014)
Когатько Ю. Л. - Вплив соціальних інновацій на диференціацію в сільській місцевості (2014)
Рябека О. Г. - Розвиток ринку праці: проблеми й ризики (2014)
Сенів Л. А. - Вступ до ЄС як шлях зростання доходів населення України (2014)
Бабіченко В. В. - Підтримка корпоративного сектора в Україні: особливості, цілі та завдання (2014)
Бужак Ю. С. - Аналіз впливу оподаткування імпорту на розвиток виробництва продукції легкої промисловості в Україні (2014)
Ведернікова С. В. - Методичний підхід до оцінювання ефективності функціонування механізму фінансово-кредитної взаємодії банків і підприємств на засадах маркетингу (2014)
Гнидюк І. В. - Теоретико-методологічні аспекти побудови організаційно-економічного механізму забезпечення ефективності діяльності банку (2014)
Гойванюк М. П. - Моделі побудови систем банківського регулювання та нагляду (2014)
Голофаева И. П. - Механизм управления финансовыми ситуациями промышленных предприятий: моделирование отраслевых характеристик и тенденций состояния внешней среды (2014)
Горобець І. Ю. - Особливості бюджетної політики в умовах європейської інтеграції та глобалізаційних процесів (2014)
Дехтяр Н. А. - Механізм управління фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності підприємств, Пігуль Н. Г., Люта О. В. (2014)
Дяковський Д. А. - Фінансово-економічні перспективи розширення внутрішнього ринку вогнепальної зброї в Україні (2014)
Живець А. М. - Аналіз сучасних методів комплексного цільового управління витратами (2014)
Коваль Л. П. - Критичний аналіз методичних підходів до кількісної статистичної оцінки ризиків бюджету регіону (2014)
Костюченко О. Є. - Забезпечення фінансової безпеки банківської системи як складова фінансової безпеки держави, Паталах В. І. (2014)
Кравченко О. В. - Бюджетно-податкове регулювання інвестиційної діяльності підприємств в Україні (2014)
Лащак В. В. - Фінансовий механізм захисту прав споживачів. стандартизація як приорітетний напрям його розвитку, Лащак Т. В. (2014)
Лебідь О. В. - Капітал банків як носій потенціалу й фінансова основа стратегічного розвитку (2014)
Лейфура М. В. - Система оподаткування як фактор тінізації підприємницької діяльності в Україні (2014)
Ліпич М. А. - Сутність фондового ринку (2014)
Марценюк-Розарьонова О. В. - Особливість і стан розвитку страхового ринку України (2014)
Мельниченко О. В. - Рефінансування банків в умовах глобалізації (2014)
Миськів Г. В. - Сучасні тенденції розвитку кредитного ринку України (2014)
Мороз Н. М. - Історія розвитку й сучасні реалії світового ринку синдикативного кредитування (2014)
Новосад Я. С. - Сутність, принципи та правові основи медичного страхування в Україні (2014)
Петленко Ю. В. - Сучасні концепції оцінки вартості вертикально-інтегрованих структур (2014)
Рекуненко І. І. - Проблеми розвитку біржової торгівлі на фондовому ринку України (2014)
Саченок Л. И. - Принципы и классификация налогового контроля, Никитина А. П. (2014)
Сергєєва О. С. - Структуризація чинників, що впливають на динамічність грошових потоків банку (2014)
Сидорчук А. А. - Факторні моделі формування фінансових ресурсів державного соціального страхування (2014)
Тисячна Ю. С. - Методичний підхід до рейтингової оцінки банків на основі оцінювання їх фінансової стабільності, Попов І. І. (2014)
Фененко П. О. - Роль податків на міжнародну торгівлю у бюджетоутворенні та реалізації зовнішньоторгівельної політики країни (2014)
Фурса Т. П. - Зарубіжний досвід корпоративного управління й можливість його трансформації в українську практику (2014)
Цицик Р. В. - Моніторинг та оцінка фіскальної стійкості в Україні (2014)
Чуркіна І. Є. - Бюджетна система України в умовах глобальної конвергенції (2014)
Щитнік Ю. О. - Доходи населення як об’єкт особистого оподаткування (2014)
Біляченко О. Л. - Класифікація інформаційних активів для потреб бухгалтерського обліку (2014)
Височан О. С. - Організація приватного партнерства в туристичному секторі на засадах франчайзингу (2014)
Гавриловський О. С. - Сучасні підходи до вдосконалення обліку непрямих витрат на збут, рекламу й маркетинг (2014)
Дземішкевич І. О. - Упровадження інтегрованої звітності кредитних спілок як індикатора їх соціальної орієнтованості (2014)
Коваленко О. В. - Сучасні теоретичні підходи до класифікації культурних цінностей (2014)
Криштопа І. І. - Обліково-інформаційне забезпечення стратегічного управління витратами промислового підприємства (2014)
Мазур Н. А. - Бухгалтерські підходи до побудови теорій: переваги й сучасне трактування (2014)
Маначинська Ю. А. - Теоретичне обґрунтування змісту актуарного обліку в Україні (2014)
Мардус Н. Ю. - Аналіз впливу зростання інфляції на розмір мінімальної заробітної плати, Горбаченко А. Д. (2014)
Мельник О. В. - Фінансова звітність комунальних підприємств, її основні складові (2014)
Порохнавець Я. А. - Проблемні питання обліку й розподілу загальновиробничих витрат видобувних підприємств (2014)
Святенко І. М. - Бухгалтерський облік як основа інформаційного забезпечення управління фінансовими ресурсами банківської установи (2014)
Сливка Я. В. - Процес продажу як стадія кругообігу капіталу в системі бухгалтерського обліку, Палош М. І. (2014)
Content (2016)
Усатенко О. В. - Аналіз визначення поняття венчурної діяльності в умовах економіки та законодавства України (2014)
Borysenko T. V. - Important components of international students adaptation for studying at higher educational institutions, Shakhova O. G. (2016)
Чебан Ю. Ю. - Витрати на виробництво хлібобулочних виробів: особливості обліку та чинники, які їх формують, Лукова М. В. (2014)
Gimayeva Y. A. - Hierarchy of values in the first year students in connection with the family bringing up style (2016)
Чернявська М. К. - Формування аналітично обґрунтованої системи фінансового забезпечення інноваційної діяльності з урахуванням досвіду зарубіжних країн (2014)
Kryvokon N. I. - Self-regulation as a method of achieving psychological well-being, Pavlenko A. V. (2016)
Шільвінська О. Л. - Історичні етапи розвитку знань про витрати (2014)
Olefir V. A. - Intellectual-personal potential and the dynamics of student’s state of anxiety in conditions of examination stress (2016)
Шмичкова І. Ю. - Концептуальні основи побудови систем обліку й аудиту бази оподаткування прибутку підприємств (2014)
Piven M. A. - Structure of emotional and defensive patterns among people with different levels of emotional maturity (2016)
Горбачук В. М. - Дослідження операцій і ланцюгів постачання для досягнення корпоративної порівняльної переваги (2014)
Ivanova E. F. - Collective memory of the Holocaust and national identity of the students youth in Ukraine (2016)
Макаренко О. І. - Використання генетичного алгоритму при проектуванні електронного документообігу на основі мережі Петрі, Кіщенко О. В. (2014)
Ianovska S. G. - Features of younger pupils’ idea of rich and poor people, Turenko R. L., Samokhin O. O., Ziarmand A. N. (2016)
Панасенко Л. М. - Позиціонування території на основі використання можливостей мережі інтернет (2014)
Lukashenko I. M. - Psychological aspects of learning in the virtual environment, Lutsenko O. L. (2016)
Савушкін Д. І. - Модель економіки курортно-рекреаційних систем в умовах трансформаційних змін (2014)
Brovko D. O. - Sex and sex-role peculiarities of adolescents’ gender images perception in advertisement, Tereshtchenko N. M. (2016)
Хомич С. В. - Застосування групи методів ринкової капіталізації для оцінки інтелектуального капіталу (2014)
Kocharian A. S. - Principles and methods of psychological correction of women personality’s gender functioning, Pospelova S. V., Frolova E. V. (2016)
Швед В. В. - Краудфандинг как новая модель экономики (2014)
Huliaieva O. - Self-actualization as the factor of psychological health of women who raise children with special needs (2016)
Шумська С. С. - Модельні оцінки впливу окремих факторів на рішення про вихід іноземних банків з України, Перевезенцев С. А. (2014)
Kreidum N. P. - Attittude as a factor of lifestyle formation in people with special needs, Polivanova O. E. (2016)
Yavorovskaya L. M. - Communication features of youth public organizations members, Semenihina K. G. (2016)
Zuiev I. O. - Studying of young criminals’ aggression with the help of various methods (2016)
Беднаж-Ґжибек Р. - Проблеми зміцнення здоров’я у популяризаторській діяльності Леона Копффа (2016)
Бойченко М. - Особливості ідентифікації обдарованих школярів у загальноосвітніх навчальних закладах: американський досвід (2016)
Боднар Д. - Педагогічна та науково-методична спадщина О. Р. Мазуркевича в оцінці науковців (2016)
Галян О. - Розвиток суб’єктності школяра як орієнтир фахової підготовки майбутнього педагога (2016)
Дановська Е. - "Народний вчитель" (1916 – 1918) Й. Балабана на тлі педагогічних часописів і вчительських товариств Галичини (2016)
Дудник Н. - Значення моральності в процесі культуротворчого виховання особистості (2016)
Завгородня Т. - Проблеми окремих напрямів виховання у науково-педагогічних дослідженнях Західного регіону України: історіографічний аспект, Стражнікова І. (2016)
Зотова-Садило О. - Методологічні аспекти формування професійного ділового спілкування майбутніх фахівців економічного профілю (2016)
Карпенко О. - Розвиток опіки над дітьми у педагогічній теорії Ришарда Врочинського (1909 – 1987) (2016)
Квас О. - Проблема формування образу дитинства в соціально-гуманітарних дослідженнях (2016)
Ковальчук Т. - Виховання в контексті екзистенціального підходу як педагогічна проблема, Шиманчик М. (2016)
Красінська І. - Абстиненція у виховній діяльності і поглядах Мечислава Kузновіча (1874 – 1945) (2016)
Курінний Я. - Характеристика соціально-педагогічних умов економічної соціалізації дітей 5 – 7 років в умовах ДНЗ (2016)
Кусьпіт М. - Специфіка навчання і виховання студентів зі спортивними здібностями (2016)
Левандовська-Кідонь Т. - Інклюзивна освіта в польській системі освіти – аналіз і роздуми, Скалбаня Б. (2016)
Мельник Н. - Особливості кваліфікації та спеціальності фахівців дошкільної освіти у країнах Західної Європи (2016)
Невмержицька О. - Аксіологічні ідеї у педагогічній думці доби Визвольних змагань (1917 – 1919) (2016)
Окраса М. - "Бути" чи "мати": почуття сенсу життя як індикатора дорослості (2016)
Павленко В. - Суб’єкт-суб’єктна взаємодія у навчально-виховному процесі Польщі (2016)
Прокопів Л. - Цільовий компонент організації виховної роботи у малокомплектній школі України (друга половина ХХ ст.) (2016)
Рогальська-Яблонська І. - Компетентнісний підхід як основа формування соціально-комунікативної компетентності особистості у дошкільному дитинстві (2016)
Свйонтик О. - Виховання почуття відповідальності як прояву моральності (2016)
Степура Ю. - Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх педагогів до впровадження засобів естетотерапії у соціальне виховання молодших школярів (2016)
Стинська В. - Соціальна підтримка материнства й дитинства в Бельгії (2016)
Сулаєва Н. - Підготовка майбутнього вчителя до реалізації педагогічного потенціалу мистецтва в професійній діяльності (2016)
Цвєткова Г. - Аксіологічні засади підготовки вихователя дітей дошкільного віку до виховної діяльності (2016)
Чепіль М. - Освітня діяльність Івана Филипчака: історіографія проблеми (2016)
Штеґер П. - Інакшість: необхідність обговорення аспектів полікультурного навчання (2016)
Abstracts (2016)
Наші автори (2016)
Вимоги (2016)
Вербицкая Т. Г. - ДНК-технологии в селекции растений: от кинетики реассоциации до генной инженерии (2015)
Файт В. И. - Маркирование генов качественных и количественных признаков адаптивности пшеницы мягкой (Triticum aestivum L.), Балашова И. А., Галаева М. В. (2015)
Чеботар С. В. - ПЛР-аналіз поліморфізму локусів, що впливають на якість зерна пшениці м'якої (Triticum aestivum L.), Благодарова О. М., Козуб Н. О., Созінов І. О. (2015)
Motsny І. І. - Molecular-genetic evidence of wheat-rye chromosome substitution and translocation in wheat cultivars and introgression stocks, Sudarchuk L. V., Chebotar S. V. (2015)
Галаєв О. В. - Молекулярно-генетичні маркери для ідентифікації генів стійкості до грибкових захворювань пшениці м’якої (Triticum aestivum L.), Бабаянц Л. Т. (2015)
Бальвінська М. С. - ДНК-технології в генетико-селекційних дослідженнях ячменю (Hordeum vulgare L.) в СГІ–НЦНС, Календар Р. М., Балашова І. А., Стратула О. Р., Брик О. Ф., Захарова О. О., Суліма Ю. Ю., Білинська О. В., Нецвєтаєв В. П. (2015)
Волкова Н. Е. - Молекулярно-генетичний та біоінформатичний аналіз поліморфізму геному кукурудзи (Zea mays L.): результати 25 років досліджень в СГІ–НЦНС, Букреєва Н. І., Сліщук Г. І. (2015)
Солоденко А. Є. - Використання ДНК-маркерів в генетико-селекційних програмах соняшнику (Helianthus annuus L.), Вареник Б. Ф., Бурлов В. В., Ведмедєва К. В. (2015)
Волкова Н. Е. - Ідентифікація сортів сої культурної (Glycine max (L.) Merr) та аналіз генів, що кодують субодиниці гліциніну, Брик О. Ф., Венгер А. М. (2015)
Галаєв О. В. - Виявлення расоспецифічних генів стійкості до пірикуляріозу Pi-ta та Pi-b у сортів рису (Oryza sativa L.), Галаєва М. В., Шпак Д. В. (2015)
Шевчук Г. Ю. - Молекулярно-генетичний аналіз видів роду Sorghum Moench (2015)
Шаюк Л. В. - Порівняльний аналіз алельного складу мікросателітних локусів буряків цукрових (Beta vulgaris ssp. Saccharifera Dole), Роїк М. В. (2015)
Венгер А. М. - Молекулярні маркери в селекції та розсадництві хмелю звичайного (Humulus lupulus L.), Волкова Н. Е. (2015)
Власов В. В. - ДНК-технології у дослідженні винограду (Vitis vinifera L.) в ННЦ "ІВіВ ім. В. Є. Таїрова": методичні та історичні аспекти, Мулюкіна Н. А., Тулаєва М. І., Ковальова І. А., Чісніков В. С., Конуп Л. О., Карастан О. М., Лосєва Д. Ю. (2015)
Солоденко А. Є. - Дослідження молекулярно-генетичного поліморфізму природних популяцій кизильників (Cotoneaster sp.) в Україні, Гревцова Г. Т., Драбинюк Г. В. (2015)
Шестопал О. Л. - Методи культури in vitro для сучасної селекції пшениці м’якої (Triticum aestivum L.) та ячменю (Hordeum vulgare L.), Ігнатова С. О., Замбріборщ І. С., Зеленіна Г. А. (2015)
Доброва Г. О. - Вплив генотипу і умов культивування на регенерацію рослин у культурі пиляків пшениці твердої (Triticum durum Desf.) in vitro, Замбріборщ І. С., Шестопал О. Л. (2015)
Волкова Н. Е. - Молекулярна детекція збудників інфекційних хвороб сільськогосподарських культур, Солоденко А. Є., Балашова І. А., Захарова О. О., Венгер А. М. (2015)
Литвиненко М. А. - Біотехнологічні і молекулярно-генетичні методи у селекції сільськогосподарських культур в Україні (2015)
Бєлоусов А. О. - Використання MAS-технології в селекції кукурудзи (Zea mays L.) на гетерозис, Соколов В. М., Доменюк В. П. (2015)
Kolesnyk О. О. - DNA typing of agricultural crops by microsatellite analysis for the purposes of genotype differentiation, identification and registration, Chebotar S. V., Volkova N. Е., Balvinska М. S., Solodenko А. E., Galaev О. В. (2015)
Kalendar R. N. - Retrotransposon-based molecular markers (2015)
Рибалка О. І. - Пшениця з високим вмістом амілози – нове слово в селекції культури, Щербина З. В. (2015)
Волкова Н. Е. - Юрій Михайлович Сиволап: людина, науковець, вчитель (2015)
Вітковський Ю. П. - Стан та напрями зміцнення продовольчої безпеки України в умовах економічних трансформацій (2016)
Лісун Я. В. - Розвиток інвестиційного партнерства як дієвого механізму соціально-економічних перетворень (2016)
Соловчук К. О. - Напрямки та задачі державної підтримки інноваційної діяльності в АПК (2016)
Сержанов В. В. - Державне регулювання інноваційно-інвестиційного потенціалу АПК: спонукальний механізм, Штулер І. Ю. (2016)
Dudorova L. - Competence-based education for future tourism professionals (2016)
Плисенко Г. П. - Брендинг і бренд-білдінг як найважливіші інструменти в конкуренції на ринку освітніх послуг (2016)
Бєляєва Н. С. - Розрахунок впливу елементів маркетингу довиробничого етапу на ведення бізнесу та забезпечення прибутковості (2016)
Герасимчук А. А. - Порівняльний аналіз категорій "підприємництво" і "підприємець" за матеріалами вітчизняних та зарубіжних джерел, Герасимчук Н. А. (2016)
Гончаренко І. М. - Впровадження стратегії виживання в систему антикризового управління торговельних підприємств в Україні (2016)
Ніфатова О. М. - Теоретичні основи брендингової діяльності в системі інтегрованих структур бізнесу (2016)
Поклонська Л. С. - Аналіз витрат на збут промислових підприємств (2016)
Демченко Г. В. - Аналіз інноваційної активності промисловості України в умовах інтенсивного розвитку світової економіки (2016)
Відомості про авторів (2016)
Титул, зміст (2010)
Nagarajan G. - Synthesis and in vitro antibacterial activity of 3-(5-amino-6(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-3-yl)-2-aryl-quinazo-line-4(3H)-ones, Kavimani S. (2010)
Ніколаєнко Т. Ю. - Вичерпний квантово-механічний конформаційний аналіз молекули 2-дезокси-D-рибопіранози, Булавін Л. А., Говорун Д. М. (2010)
Юренко Є. П. - Чи стабілізують водневі зв’язки CH…O пари основ у ДНК? Квантово-хімічне обґрунтування (2010)
Kurchii B. A. - The relationship among biological membranes and signaling mediators. I. How can this be explained? (2010)
Kurchii B. A. - The relationships among biological membranes and signaling mediators. II. How do the receptors find and identify their targets? (2010)
Петруша Ю. Ю. - Синтез і біологічна активність Ѕ-гетерилзаміщених L-цистеїну та його аналогів, Омельянчик Л. О., Бражко О. А., Завгородній М. П. (2010)
Черній В. Я. - Особливості синтезу і ПМР-спектроскопії фталоціанінових комплексів цирконію та гафнію (2010)
Метелиця Л. О. - Дослідження імунокорегуючих властивостей 4-фосфорильованих похідних 1,3-оксазолу і 1,3-тіазолу за умов коротко- та довготривалого супресивного ефекту циклофосфану, Коперник І. М., Кондратюк К. М., Головченко О. В., Попільніченко С. В., Прокопенко В. В., Попов В. Є., Броварець В. С. (2010)
Войтешенко І. С. - Внутрішньомолекулярні водневі зв’язки у конформерах низькомолекулярних моделей цукрово-фосфатного кістяка 2’-дезоксирибополінуклеотидів: аналіз топології електронної густини, Жураківський Р. О., Булавін Л. А., Говорун Д. М. (2010)
Синюгін А. Р. - Синтез 3-(хінолін-2-он-3-іл) пропіонових кислот, Чеканов М. О., Лукашов С. С., Ярмолюк С. М. (2010)
Грищенко А. А. - Хіназолонові інгібітори протеїнкінази FGFR1, Бджола В. Г., Лукашов С. С., Плетньова Л. В., Чепурна Р. В., Житнецький І. В., Ярмолюк С. М. (2010)
Січкар В. І. - Стан і перспективи розвитку виробництва зернобобових культур у світі та Україні (2015)
Литвиненко М. А. - Перспективи селекційного використання зразків пшениці західноєвропейського сортотипу – носіїв транслокації 1BL/1RS та локусу Lr34, Алєксєєнко Є. В. (2015)
Бушулян О. В. - Створення та впровадження у виробництво посухостійких сортів нуту (2015)
Рябуха С. С. - Селекція, насінництво та технології вирощування сої в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, Чернишенко П. В., Магомедов Р. Д., Шелякін В. О. (2015)
Щербина О. З. - Мінливість, успадковування та генетичний зв'язок деяких ознак у популяціях сої F2, Михайлов В. Г., Тимошенко О. О. (2015)
Коблай С. В. - Характер успадковування ознак продуктивності гороху у гібридів F1 (2015)
Безугла О. М. - Генетичні ресурси рослин у вирішенні проблем селекції квасолі в Україні, Кобизєва Л. Н. (2015)
Тертишний О. В. - Вихідний матеріал для створення ранньостиглих сортів сої, Кобизєва Л. Н. (2015)
Пасичник С. М. - Влияние погодных условий на содержание белка в семенах коллекционных сортообразцов нута в условиях Южной Степи Украины (2015)
Волкова Н. Е. - Молекулярні маркери в генетиці, селекції та насінництві бобових культур (огляд) (2015)
Адамовська В. Г. - Біохімічна характеристика генотипів зернобобових культур Півдня України у зв’язку з селекцією на якість насіння, Молодченкова О. О., Січкар В. І., Картузова Т. В., Левицький Ю. А., Безкровна Л. Я. (2015)
Левицкий А. П. - Биохимические, физико-технологические показатели и кормовая ценность муки из соевой соломы, Макаренко О. А., Селиванская И. А., Ходаков И. В., Сичкарь В. И., Лапинская А. П., Гулавский В. Т. (2015)
Ковальчук Н. В. - Вплив інокуляції насіння, обприскування посівів Кладостимом на формування площі листкової поверхні та продуктивності сортів сої (2015)
Медведєва Л. Р. - Високобілкові сортозразки сої як важливий фактор збільшення збору білка з одиниці площі, Савранчук В. В., Калініна Л. І., Коршунова Ю. В. (2015)
Оліфірович С. Й. - Вивчення сортозразків квасолі звичайної на придатність до механізованого збирання в умовах південної частини Західного Лісостепу (2015)
Василенко А. О. - Стабільність показників продуктивності і вмісту білка у сортів гороху селекції Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва, Безуглий І. М., Глянцев А. В., Настенко Т. М., Ільченко Н. К. (2015)
Іванюк С. В. - Вплив генотипу та погодних факторів на якість насіння сої, Колісник С. І., Темченко І. В., Вільгота М. В., Загинайло М. І. (2015)
Сокол Т. В. - Стійкість зразків гороху до аскохітозу та фузаріозу на штучному інфекційному фоні, Безуглий І. М., Василенко А. О. (2015)
Коць С. Я. - Ефективність інокуляції люцерни новими штамами Sinorhizobium meliloti за різного вологозабезпечення ґрунту, Михалків Л. М., Воробей Н. А., Пацко О. В., Січкар В. І. (2015)
Гамандій В. Л. - Григорій Купріянович Дремлюк – найуспішніший сорговик України 08.09.1936–18.09.2015 (2015)
Зміcт (2016)
Вигівська І. М. - Типізація операцій з експлуатації та вибуття основних засобів: напрями удосконалення бухгалтерського обліку, Пиріжок С. Є. (2016)
Замула И. В. - Организация анализа трансакционных расходов, Прут Т. Н. (2016)
Kucher S. V. - Consolidated financial statements in Ukraine: normative and legal regulation state (2016)
Рудейчук С. В. - Сучасний стан та тенденції розвитку організаційно-методичного забезпечення бухгалтерського обліку та аналізу венчурного фінансування інноваційних підприємств, Хоменко Г. Ю. (2016)
Фоміна О. В. - Управлінський облік доходів підприємств торгівлі: процесний підхід (2016)
Шерстюк О. Л. - Зміст та природа потреб користувачів фінансової інформації (2016)
Вікарчук О. І. - Розвиток освітнього маркетингу в сучасному українському суспільстві, Калініченко О. О., Пойта І. О. (2016)
Гончаренко О. Г. - Економічні та соціальні чинники освіти у виправних закладах кримінально-виконавчої системи України, Кравчук Г. В. (2016)
Звонар В. П. - Принципи реалізації соціальної відповідальності як соціоекономічного феномену: теоретичний аспект аналізу (2016)
Кулаковський Т. Ю. - Вплив дефіциту на поведінку споживача (2016)
Оверчук А. В. - Принципи планування як невід’ємний інструментарій здійснення фінансового планування на підприємстві (2016)
Тарасюк Г. М. Бабич Н. О. - Управління якістю продукції, як одна зі складових управління операційною системою (2016)
Трухан О. Л. - Планування стратегічного підприємства в умовах невизначеності, Станкевич Н. А. (2016)
Яковлєв А. І. - Методи оцінки маркетингово-рекламної діяльності (2016)
Ксендзук В. В. - Розрахунки в зовнішньоекономічній діяльності як економічна категорія в системі міжнародних економічних відносин (2016)
Шиманська К. В. - Основні напрямки та пріоритети державної міграційної політики України в контексті її євроінтеграційних перетворень (2016)
Кобилинська Т. В. - Методологічні засади формування обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у сільськогосподарських підприємствах (2016)
Мошенський С. З. - Сфера фінансових послуг в Англії і наприкінці XVII ст. і акціонерний бум 1691–1693 рр. (2016)
Семенець А. П. - Інвентаризація електронних грошей як метод їх контролю: процесний підхід (2016)
Черевко О. Л. - Тенденції впровадження банківських інновацій в Україні, Самойлова К. К., Куценко К. А. (2016)
Тузяк Я. М. - Розробка теоретичних й методологічних засад стратиграфії й хроностратиграфії та роль регіональних стратиграфічних підрозділів (РСП) для створення міжнародної (загальної) хроностратиграфічної шкали (М(З)ХСШ) (2016)
Андриенко В. М. - Оптимальная диверсификация портфеля ценных бумаг (2016)
Сушко Н. І. - Інформаційне забезпечення зобов’язань за доходами державного бюджету в контексті модернізації системи управління державними фінансами (2016)
Мусіяченко О. С. - Дослідження образу музичного життя києва другої половини ХІХ – початку ХХ ст. на сторінках друкованих джерел (2016)
Новородовський В. В. - Формування природничо-сільськогосподарських інститутів у структурі ВУАН 1920-х–1930-х рр. (2016)
Шувар І. А. - Особливості забур’янення агроценозів ячменю ярого і картоплі залежно від застосування гербіцидів, Корпіта Г. М. (2016)
Крымец Л. В. - Микрософия власти: интерсубъективный анализ (2016)
Шакун Н. В. - Вивчення української філософії як чинник творення національної культури (2016)
Нестерович В. Ф. - Роль громадськості у формуванні та реалізації державної антикорупційної політики в Україні (2016)
Чистоколяний Я. В. - Основні напрями розвитку громадянського суспільства в незалежній Україні в трансформаційний період (2016)
Бабкова В. С. - Проблеми збереження повноважень прокурора щодо представництва інтересів громадян у суді (2016)
Дудоров О. О. - Про кримінально-правове значення узгодження податкових зобов’язань (2016)
Зайцев О. В. - Генезис норми про державну зраду в Україні (1845-1960рр.), Філіпенко В. Р. (2016)
Івашко С. В. - Правове регулювання протидії підрозділами карного розшуку грабежам на об’єктах залізниці (2016)
Колінко В. О. - Ретроспективний аналіз становлення оперативного огляду як заходу оперативно-розшукової діяльності (2016)
Кострицький В. В. - Кримінальна відповідальність за злочини, передбачені ст. 157 КК України (2016)
Лапкін А. В. - Диференціація форм закінчення досудового розслідування і роль прокурора в їх застосуванні (2016)
Пащенко О. О. - Чи може виступати єдність термінології як обов’язкова вимога до всіх кримінально-правових норм? (2016)
Пекарчук В. М. - Закон України "Про пробацію" - помітний крок на шляху попередження злочинності неповнолітніх: теоретико-правовий аспект (2016)
Симонова Ю. Ю. - Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості, що вчинені в сім’ї (кримінально-правовий та криміналістичний аспекти) (2016)
Стащак М. В. - Диференціація форм оперативно-розшукової діяльності (2016)
Щербаковський М. Г. - Методологія дослідження феномена судових експертиз (2016)
Брулевич В. В. - Проблеми вдосконалення норм адміністративно-правових актів, якими регулюється безпечність та якість харчових продуктів (2016)
Васюк А. Г. - Особливості становлення комунікативної культури майбутнього правоохоронця в освітньому процесі вищого навчального закладу (2016)
Дараган В. В. - Заходи запобігання корупції у сфері державних закупівель (2016)
Вікторчук М. В. - Медіація як альтернативний спосіб вирішення господарських спорів в Україні (2016)
Дворніченко А. С. - Право повнолітніх осіб, які не мають повного обсягу цивільної дієздатності на інформовану згоду на медичне втручання (2016)
Павшук К. О. - Проблема забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб в Україні : теорія і практика (2016)
Соколов О. М. - Правові засади взаємодії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з Національним банком України (2016)
Теремецький В. І. - Шляхи вдосконалення законодавства щодо забезпечення безпечності та якості харчових продуктів в Україні (2016)
Бондар В. С. - Використання спеціальних знань під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, Кривонос М. В. (2016)
Бочковий О. В. - Ігнорування інформаційно-технічного прогресу органами досудового розслідування в Україні: хронічна риса чи тимчасове явище? (2016)
Горбаньов І. М. - Криміналістичні програмно-апаратні засоби розпізнання власника вогнепальної зброї – запорука забезпечення громадської безпеки (2016)
Дрозд В. Г. - Процесуальний порядок застосування особистої поруки, Патик Л. Л. (2016)
Кислий А. М. - Місце неправомірної вигоди, що вчинюється в АПК України, у загальній системі протидії економічній злочинності, Мазійчук В. А. (2016)
Манжай О. В. - Аналіз методології кримінальної розвідки в зарубіжних країнах (2016)
Морквін Д. А. - Співвідношення негласного проникнення до житла особи та негласного обстеження житла особи (2016)
Пеньков С. В. - Окремі аспекти зарубіжного досвіду застосування оперативної техніки правоохоронними органами (2016)
Пиріг І. В. - Організація і тактика слідчого експерименту при розслідуванні крадіжок на території садівницьких товариств і дачних кооперативів, Самсонова В. В. (2016)
Поколодна М. М. - Оперативно-розшукове забезпечення підрозділами карного розшуку безпеки учасників оперативної розробки: постановка проблеми (2016)
Попов С. Ю. - Правова регламентація та практична необхідність оперативної закупки в діяльності підрозділів кримінальної поліції (2016)
Розовский Б. Г. - Закон, простите, "поэзия должна быть глуповата". Беглые заметки по важной проблеме (2016)
Становский А. Л. - Математическое моделирование и оптимизация параметров сложных систем по глобальной связности в САПР, Швец П. С., Бондаренко В. В., Торопенко А. В. (2016)
Веремійчук Ю. А. - Аналіз функціонування інтегрованих енергопостачальних систем з енергетичними хабами, Притискач І. В., Ярмолюк О. С., Опришко В. П. (2016)
Садовой А. В. - Определение траекторий движения хаотической динамической системы, Волянский Р. С., Волянская Н. В. (2016)
Бродський Ю. Б. - Моделювання природних процесів взаємодії з урахуванням невизначенності в початкових умовах задачі Коші, Маєвський О. В. (2016)
Neroda T. - Analiza i profilowanie rozproszonych strumienie danych w systemie informacyjnym instytucji edukacyjnej (2016)
Вовна А. В. - Разработка математической модели измерителя пыли, инвариантные схемы повышеной точности, Корниенко Д. Г., Примиский В. Ф. (2016)
Раскин Л. Г. - Структурный и параметрический синтез системы производства в распределённой сети потребления, Карпенко В. В. (2016)
Гузий С. Г. - Исследования реологических и физико-механических свойств декоративных бетонов, Теренчук С. А. (2016)
Алешинский Е. С. - Разработка принципов создания региональных транспортно-логистических кластеров в Украине, Мещеряков В. В., Белоус Л. В. (2016)
Pahomov R. - Post-graduate education of responsible staff on labour protection: problems and features, Dyachenko E., Zyma O. (2016)
Семко В. В. - Топологічний ситуаційний аналіз та синтез стратегій управління об’єктом в умовах конфлікту, невизначеності поведінки та варіативної множини об’єктів спостереження (2016)
Гаврюшенко В. В. - Вплив ціннісно-мотиваційної сфери на практичне мислення майбутнього військового керівника (експериментальна складова) (2015)
Іванова Н. Г. - Концептуальні засади дослідження психологічних основ професійної підготовки фахівців (2015)
Колісник О. Л. - Психологічний аналіз стану дослідженості проблеми дезінформації у міжособистісному спілкуванні (2015)
Корніяка О. М. - Психологічний супровід професійного самоздійснення викладача вищої школи (2015)
Крилова-Грек Ю. М. - Психолінгвістичні аспекти політичного дискурсу (2015)
Кузьменко М. Д. - Вдосконалення алгоритму психологічної діагностики професійної придатності військовослужбовця через застосування "теорії латентної характеристики" (2015)
Лефтеров В. О. - Професійна підготовка фахівців екстремальних видів діяльності засобами психотренінгових технологій (2015)
Оніщенко Н. В. - Визначення та обґрунтування функціональних обов'язків, що покладаються на фахівця-психолога, в межах організації та надання екстреної психологічної допомоги в осередку надзвичайної ситуації (2015)
Приходько І. І. - Психологічні особливості службово-бойової діяльності військовослужбовців Національної гвардії України при проведенні Антитерористичної операції (2015)
Сірий А. В. - Мотивації військово-професійної діяльності військовослужбовців за контрактом, її психологічна структура та методика дослідження (2015)
Тімченко О. В. - Особливості включення механізмів психологічного захисту у рятівників в ситуації екзистенційної загрози, Тітаренко Д. С. (2015)
Алещенко В. І. - Посттравматичний стрес військовослужбовців – учасників бойових дій: психологічний аналіз (2015)
Васильєв С. П. - Динаміка ціннісно-смислових орієнтацій курсантів вищих військових навчальних закладів у контексті розвитку їхньої психічної саморегуляції, Андрущенко А. О. (2015)
Волобуєва О. Ф. - Психологічні особливості сприйняття та розуміння текстів іноземною мовою (2015)
Кузьменко М. Д. - Актуальні проблеми психологічного вивчення військовозобов'язаних для проходження військової служби за призовом на посадах осіб офіцерського складу, Гришин С. П., Малюга В. М. (2015)
Мась Н. М. - Структура професійної компетентності майбутніх військових психологів (2015)
Олександренко К. В. - Основні підходи до створення психолого-педагогічної системи розвитку іншомовної комунікативної компетентності (2015)
Осьодло В. І. - Діагностика, формування і розвиток психологічної готовності до професійної діяльності: методичні аспекти (2015)
Потапчук Є. М. - Керівник як суб'єкт збереження душевного благополуччя підлеглих суб'єктів прац (2015)
Приліпко О. Ф. - Соціально-психологічні чинники формування авторитету військовослужбовця Військової служби правопорядку ЗСУ (2015)
Сторожук Н. А. - Формування психологічної готовності молодих офіцерів органів по роботі з особовим складом до професійної діяльності (2015)
Шеленкова Н. Л. - Дослідження індивідуально-психологічних особливостей майбутніх психологів (2015)
Шимко В. А. - Вивчення особливостей організації робочого простору як засіб психологічної діагностики особистості (2015)
Турчин Т. М. - Шляхи реалізації модернізаційних процесів в сучасній початковій музичній освіті (2016)
Гвоздій С. П. - Аналіз системи позааудиторної діяльності при формуванні культури безпечної життєдіяльності студента в класичному університеті (2016)
Криволап О. Ю. - Аналіз тенденцій післядипломної підготовки вчителів початкової школи в умовах неформальної освіти (2016)
Давиденко О. В. - Дослідження етапів організації підпільної освіти в Польщі у роки другої світовї війни (2016)
Drach I. - Milestones of administrative activity of head leader of education institution (2016)
Співаковська Є. О. - Система підготовки майбутнього вчителя-гуманітарія до професійної діяльності в полісуб’єктному навчальному середовищі (2016)
Заблоцька О. С. - Формування компетентностей з педагогіки і психології вищої школи майбутніх магістрів кваліфікації "еколог-дослідник, викладач ВНЗ" (2016)
Тонконог І. В. - Аналіз ідей педагогічної майстерності вчителя в спадщині О. А. Левитського (1872–1947) (2016)
Троцький Р. С. - Управлінська діяльність майбутніх фахівців вищих навчальних закладів МВС України як предмет наукових досліджень (2016)
Голубенко Т. О. - Обґрунтування соціально-педагогічних умов в процесі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до патронажної роботи з людьми похилого віку (2016)
Минаева О. М. - Судебные решения и их влияние на налоговое правоприменение (2016)
Михайленко Д. Г. - Недоліки антикорупційного фінансового контролю за готівкою та іншими подібними за латентністю активами як причина недієвості норми про незаконне збагачення в Україні (2016)
Надьон О. В. - Адміністративно-правове забезпечення фінансової безпеки банків: поняття та необхідні ознаки (2016)
Пчелін В. Б. - Сутність інформаційного забезпечення адміністративного удочинства України (2016)
Сінянський К. П. - Зобов’язання як теоретико-правова категорія (2016)
Танчинець М. М. - Поняття, зміст та види інформаційної діяльності органів публічної влади України (2016)
Агасиев Расим Мизи оглы - Экстрадиция в Азербайджанской Республике (2016)
Вербицька Н. В. - Об’єктивні ознаки погрози або насильства щодо захисника чи представника особи: проблемні питання (2016)
Доманова Т. Ю. - Поняття та ознаки злочину, вчиненого з двома формами вини (2016)
Ізай І. М. - Окремі питання визначення умов правомірності заподіяння шкоди об’єктам кримінально-правової охорони працівниками правоохоронних органів у контексті реалізації їхніх службових повноважень (2016)
Левчук Є. М. - Вплив процесів реформування Державної кримінально-виконавчої служби України на стан злочинності (2016)
Міняйло Н. Є. - Сфери активності організованої злочинності в Україні на межі тисячоліть (2016)
Сийплокі М. В. - Зміст основних кримінально-правових інститутів за твором О. Солженіцина "Архіпелаг ГУЛАГ" (2016)
Федотова Г. В. - Моделі, системи та класифікації кримінальних проступків (2016)
Чернега Ю. О. - Проблеми співвідношення понять "хабарництво" та "підкуп" у теорії кримінального права (2016)
Авраменко С. М. - Деякі питання призначення судових експертиз за злочинами, пов’язаними із розбещенням неповнолітніх (2016)
Бокша В. О. - Кримінально-правова охорона прав споживачів в Україні у дореволюційний період: аналіз першоджерел (2016)
Давиденко С. В. - Проблеми здійснення кримінального провадження на території дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном (2016)
Дяков В. С. - Роль суб’єктивного фактора в структурі засобів пізнання в кримінальному провадженні (2016)
Калужна О. М. - Криміналістичні характеристики окремих видів злочинів – складник методологічних основ тактики захисту й тактики представництва потерпілого в кримінальному судочинстві, Ільницький І. Л. (2016)
Криушенко Л. І. - Особливості виявлення обставин, що підлягають з’ясуванню під час розслідування шахрайства в банківській сфері (2016)
Степанов А. Б. - Наглядово-контрольна діяльність у сфері кримінального судочинства: історичний та порівняльно-правовий аспекти (2016)
Корнієнко М. В. - Концептуальні проблеми процесуального інституту негласних слідчих (розшукових) дій, Тертишник В. М. (2016)
Заборовський В. В. - Структура правового статусу адвоката: дослідження сутності елементів, які є передумовами його виникнення або ж є дотичними до нього (2016)
Сердюк Л. Р. - Теоретико-прикладні проблеми впровадження електронного судочинства в Україні (2016)
Владика С. А. - Оподаткування акцизами тютюнових виробів у Європейському Союзі (2016)
Дешко Л. М. - Суб’єкти звернення до міжнародних судових установ чи до органів міжнародних організацій (2016)
Іщенко О. М. - Медіація в кримінальному процесі: зарубіжний досвід та перспективи України (2016)
Кафарський В. І. - Практика Європейського суду з прав людини в контексті попередження рабства та примусової праці (2016)
Котляр О. І. - Принцип недискримінації у праві біженців (2016)
Краснікова О. В. - Роль міжнародних неурядових організацій у механізмі імплементації міжнародних норм (2016)
Прохазка Г. А. - Право на достатнє харчування дитини (2016)
Усманов Ю. І. - Генезис права на життя як імперативної норми міжнародного права (2016)
Ярова А. О. - Міжнародно-правовий захист щодо механізму запобігання забрудненню морського середовища (2016)
Содержание (2016)
Агаева М. А. - Патогенная микобиота субтропических растений Ленкорань-Астаринской зоны Азербайджана (2016)
Саркисян Т. К. - Кейс–стадис как метод преподавания в рамка учебных программ по государственной политике (2016)
Молдовская А. А. - Особенности психоэмоционального состояния пациентов в условиях отделения реанимации, Молдовский Ю. П. (2016)
Yalonetskiy I. Z. - Quality of labor analgesia depending on anesthetic tactics, Zhurova A. V., Serbina D. V. (2016)
Барановська О. В. - Міжпредметна інтеграція в практиці профільної школи (2016)
Веремчук О. В. - Особливості формування професійної культури майбутніх документознавців у вищих навчальних закладах (2016)
Gvozdetska Y. V. - Professional-and-practical training of a teacher of principles of food production technologies in the system of his professional training at higher educational institution (2016)
Остонова Г. Р. - Темурийлар даври миниатюра санъати (2016)
Іващенко А. С. - Використання мистецтва, як допоміжного інструменту групової психотерапії (2016)
Коваленко О. Г. - Умови проживання літніх осіб як чинники їхнього міжособистісного спілкування (2016)
Ященко Л. Є. - Шляхи оптимізації проведення етапу збору документів та фактів в інформаційно-аналітичному дослідженні (2016)
Корнієнко Я. М. - Математичне моделювання процесу створення ретуру при виробництві органо-мінеральних композитів, Степанюк А. Р. (2016)
Кремень Ю. И. - Проблемы управления и современные тенденции его развития (2016)
Михалків В. Б. - Принципи оптимізації режимів роботи газотранспортних систем (2016)
Клименко Ю М. - Синтез идентификатора координат системы полеориентированного управленя асинхронным электроприводом, Садовой А. В. (2016)
Nesterenko O. - On research of the problem for the integro-differential equation (2016)
Жижко В. А. - Геометрическая модель ядер при минимальном количестве сильных связей (2016)
Ліщинська В. М. - Принцип послаблення кореляції (2016)
Косимова Н. Ф. - Лисоний белги асимметрияси, унинг система ва структурада намоён бўлиши (2016)
Ioelovich M. Y. - Study of phase transitions of cellulose nanocrystallites (2016)
Аслонова С. К. - Аналіз показників залежності енергетичного сектору України в контексті реалізації національних інтересів в енергетичній сфері (2016)
Вдовенко Н. М. - Обліково-аналітичні засади купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення з урахуванням зарубіжного досвіду (2016)
Гладкий В. В. - Понятие "Цель" и проблемы его определения (2016)
Каратаев А. А. - Конфликты в организациях (2016)
Каратаев А. А. - Малый бизнес как одна из форм реализации потенциала студентов (2016)
Каратаев А. А. - Причины развития корпоративной социальной ответственности (2016)
Каратаев А. А. - Формирование стиля управления в современных организациях (2016)
Кубіній В. В. - Довіра як фактор конкурентоспроможності закарпатських підприємств, Пахтер Ю. О., Маргітич В. В. (2016)
Ляшенко О. М. - Стратегічний розвиток вищого навчального закладу (2016)
Реус Л. Е. - Сможет ли Украина стать "Инвестиционной Меккой" Европы? (2016)
Росола У. В. - Вдосконалення стимулювання збуту на ринку (2016)
Гулак О. В. - До питання криміналістичної характеристики вбивств на замовлення, Прилипко О. В. (2016)
Герчанівська П. Е. - Діалогізація як сучасна форма інтернаціоналізації суспільного життя (2015)
Кислюк К. В. - "Рухливе пограниччя" Харківщини в контексті "гібридної війни" (2015)
Павлова О. Ю. - Візуальна культура як поле ліквідності модерну (2015)
Кириленко К. М. - Основоположні культурфілософські підвалини створення інноваційного освітнього простору вищого навчального закладу на прикладі вищого навчального закладу культури (2015)
Божко Л. Д. - Бекпекінг: генезис та еволюція (2015)
Вовкун В. В. - Сцена та сценічний комплекс (2015)
Горбань Ю. І. - Консервація документів у бібліотеках (2015)
Доманська О. А. - Міфорелігійні вірування як основа ціннісного наративу української культури (2015)
Каракоз О. О. - Ідеологічні зміни у кадровому складі бібліотекарів (20-30-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Попович О. В. - Феномен адаптації: культурологічний аналіз (2015)
Жовнерчук С. А. - Правові традиції культури сімейних відносин (2015)
Цімох Н. І. - Маніпуляція суспільною свідомістю в політичних ток-шоу на телебаченні України (2015)
Бензюк О. О. - Світогляд Анатолія Білошицького в контексті проблеми цінностей: культурологічний аспект (2015)
Бойко З. В. - Особливості менталітету українського народу та менталітетів інших народів (2015)
Килимистий С.М. - Класифікація видів анімаційної діяльності в туризмі (2015)
Ляшенко Л. Л. - Роль батька у вихованні Еріха Корнгольда: до проблеми природи таланту (2015)
Матвійчук Б. С. - Типологізація та функціональні прояви реклами (2015)
Наколонко І. М. - Проблема здорового способу життя в культурі часів Київської Русі (2015)
Сабадаш С. Ю. - "Читацька критика" Л. Виготського у культурному просторі ХХ сторіччя (2015)
Чернець М. О. - Культуротворча місія міжкультурного діалогу у контексті ініціативи "Європейська столиця культури" (2015)
Чорна К. В. - Переваги та недоліки інфотейнменту в телевізійних програмах українського телебачення (2015)
Завгородня Г. Ф. - Деякі аспекти методології аналізу музичних творів (2015)
Опанасюк О. П. - "Техніка моєї музичної мови" Олів’є Мессіана в контексті інтенції зачарованості "неможливостями" (2015)
Бондар Є. М. - Сучасне хорове виконавство та освіта: скерованість на синтетичність (2015)
Гнатишин О. Є. - Фактура як предмет уваги української музикології: концептуальний аспект (2015)
Громченко В. В. - Жанр як засіб музичної виразності (на прикладі творів для духових інструментів соло) (2015)
Єргієв І. Д. - Режисерські інтенції виконавської інтерпретації сучасної інструментальної музики (2015)
Кавун В. М. - Концертно-виконавська образність в оперній творчості М. В. Лисенка (до 130-річчя постановки опери "Майська ніч або Утоплена") (2015)
Кушнір А. Я. - Династія Химиченків – засновники традицій українського професійного флейтового виконавства (2015)
Овсяннікова-Трель О. А. - Кіномузика як культурний феномен сучасності (2015)
Папченко В. П. - Музичне продюсування: генеза і трансформації (2015)
Петрова О. В. - "Facade" У. Уолтона (до історії створення) (2015)
Пухлянко М. Є. - Вплив діяльності Ф. Ліста на формування принципів менеджменту та PR в академічній музиці (2015)
Рябуха Н. О. - Звукообраз як категорія музичного мислення: онтологічний та гносеологічний аспекти (2015)
Хананаєв С. В. - До питання взаємодії творчих практик (2015)
Самая Т. В. - Естетичні проблеми саунду у естрадному вокальному виконавстві (2015)
Грищенко А. П. - Ферруччо Бузоні та його редакція "Добре темперованого клавіру": творчі пошуки музиканта та їх втілення в збірці Й.С.Баха (2015)
Зотов Д. І. - Саксофонна школа на Полтавщині: етапи розвитку (1988-2012 рр.) (2015)
Приходько А. В. - Рецептивні моделі західноєвропейського музичного авангарду ХХ століття: спроба диференціації (2015)
Савайтан О. Г. - Макс Регер "Варіації і фуга на тему Й. Баха": інтонаційна драматургія, специфіка втілення традицій (2015)
Чайковська К. І. - Виконавсько-стильові критерії професіоналізму ансамблю скрипалів (2015)
Содержание (2016)
Развитие партнерских отношений: ЕНУ, Астана, Казахстан – ИРЭ, Харьков, Украина (2016)
Kurayev A. A. - Algorithms with stabilizing coefficients for solving poorly determined radiophysics problems, Matveyenko V. V., Popkova T. L. (2016)
Кабанов В. А. - Радиометр для метеорологических измерений с точной калибровкой по яркостной температуре неба (2016)
Кабанов В. А. - Настройка и калибровка радиорефрактометра для измерения коэффициента преломления атмосферы (2016)
Кивва Ф. В. - Загоризонтное распространение радиоволн и радиолокационное наблюдение объектов в северо-западной части Тихого океана, Мыценко И. М., Роенко А. Н. (2016)
Линкова А. М. - Трехчастотное зондирование жидких осадков, Хлопов Г. И. (2016)
Щекин С. Р. - О влиянии канала связи на распространение радиосигналов глобальных навигационных спутниковых систем в Харьковском регионе, Кивва Ф. В., Горобец В. Н., Коворотный А. Л. (2016)
Хижный В. И. - Акустическое двулучепреломление при электромагнитном возбуждении звука в кристалле бората железа, Королюк А. П., Хижная Т. М. (2016)
Стороженко И. П. - Варизонный AlGaInAs-диод Ганна, Кайдаш М. В. (2016)
Овсяников В. В. - Состояние разработок вибраторных, диэлектрических и плазменных антенн в контексте исторического развития антенной техники (2016)
Еременко З. Е. - Распространение волн в двухслойном запредельном волноводе с сильно поглощающей средой в диапазоне 5…30 ГГц, Кузнецова Е. С. (2016)
Кокодий Н. Г. - Алгоритм обработки результатов измерений ослабления оптического излучения наночастицами, Тиманюк В. А., Левитин Е. Я., Кайдаш М. В. (2016)
Стадник А. М. - Вертикальный диполь над полупространством из метаматериала: распределение электромагнитного поля и вектора Пойнтинга, Силин А. О. (2016)
Афанасьєв Ю. Л. - Визначення поняття етнодизайну як методологічної проблеми (2016)
Карпов В. В. - Музеєзнавчий аналіз висвітлення культурної спадщини Т. Шевченка у Національному музеї Тараса Шевченка (2016)
Божко Л. Д. - Наукометричний аналіз українських дисертацій із туризму (1991 – 2014) (2016)
Головач Н. М. - Релігійна соціалізація особистості у сучасному культурному просторі (2016)
Денисюк Ж. З. - Феномен гламуру масової культури як засіб конструювання уявних ідентичностей (2016)
Доманська О. А. - Релігійна складова у формуванні світоглядних уявлень українського етносу (2016)
Кухаренко О. О. - Тотемне свято як основа тваринного культу (2016)
Михальчук В. В. - Виставки польських художників в Україні 2013–2015 років: основні особливост (2016)
Москвічова Ю. О. - Особливості міжкультурної комунікації в поліетнічному просторі Вінничини (2016)
Піщанська В. М. - Репрезентація етнокультури в козацьких думах і народних піснях (2016)
Сьомкін В. В. - Проблема парадигми сучасної технології освіти зі спеціальності "Дизайн" (2016)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Методика виявлення українських рукописів із слов’янського масиву грецьких монастирських колекцій святої гори Афон шляхом семіотичних досліджень (2016)
Філіна Т. В. - Національно-культурні рухи слов’янських народів Австрійської імперії у першій половині ХІХ століття (2016)
Черниш М. О. - Культурне різноманіття: етнонаціональний аспект (2016)
Яковлев О. В. - Синергійні шляхи культурного регіонального розвитку України (2016)
Філіна А. П. - Культурний простір: основні його види та культурна діяльність суспільства щодо задоволення соціокультурних потреб громадян (2016)
Гордієнко А. І. - Передумови становлення дитячої бібліотеки як культурно-просвітницького інституту (1917 – 1920) (2016)
Щербинін С. В. - Суспільне становище української жінки в Литовсько-Польську добу (2016)
Волинець В. О. - Мультимедіа: поняття, сутність та сфери застосування (2016)
Дубрівна А. П. - Абстрактне мистецтво як сегмент української художньої культури (2016)
Нєйчева Л. В. - Християнська ідея в Болгарії та її генетична обумовленість кирилівською традицією (2016)
Прокоп’як В. Б. - Аматорський театральний рух як чинник національно-культурного життя Галичини періоду німецької окупації (1941 – 1944) (2016)
Сопотницький В. В. - Культуротворчий потенціал віртуальної послуги закладів культури (2016)
Стахієва Н. В. - Постать В. Перетца у царині театрознавства (2016)
Строгаль М. О. - Упровадження механізму фандрейзингу в сферу культури України (2016)
Путро А. О. - Професійна іншомовна компетентність студентів: аналіз тексту (Частина І) (2016)
Андросова Д. В. - Стильова емансипація музичного виконавства та методологія "нової цілісності" аналізу музики (2016)
Довгань Л. М. - Музичний професіоналізм як компенсативна взаємодія педагогічної та виконавської діяльностей (2016)
Муравська О. В. - До питання про специфіку оперного амплуа баритона: етимологічний та образно-смисловий аспекти (2016)
Оганезова-Григоренко О. В. - Деякі інноваційні методології вокально-виконавського мистецтва (2016)
Побережна Г. І. - Сонатна форма у творчості О. Скрябіна: епізоди еволюції (2016)
Хіль О. М. - Перший фортепіанний концерт С. Прокоф’єва у спрямованості на актуальне інтонаційне рішення (2016)
Черноіваненко А. Д. - Про деякі передумови автономізації музичного інструменталізму (2016)
Білозерова О. В. - Музично-критична діяльність журналу "Art Line": тематика, жанровий зміст, структура та засоби аргументації (2016)
Вінічук А. О. - Функціонування соціокультурних зв’язків України та Румунії в театрально-концертній діяльності сучасного суспільства (2016)
Ганджа І. В. - Феномен Діани Петриненко як співачки і педагога (2016)
Гуркова О. М. - Сатирична спрямованість вокального циклу "Облачность" для баса і фортепіано О.Злотника на вірші Л. Мартинова (2016)
Кричинська О. В. - "Одинадцять етюдів у формі старовинних танців" для фортепіано В. Косенка: танцювальний сюїтний цикл між минулим і майбутнім (2016)
Лю Кетін - Фортепіанний модерн у творчості одеських композиторів 1950-х – 1960-х років (на прикладі творів К. Данькевича, С. Орфєєва, О. Красотова) (2016)
Нємцова Л. О. - Проблематика хорового виконавства у світлі музикознавчо-критичних праць С. Людкевича (2016)
Павленко Л. О. - Еволюція бандурного виконавства: методологічні засади дослідження (2016)
Палкіна І. І. - Рок-мистецтво як складова рок-культури (2016)
Співаченко О. С. - Федір Стравінський – "вокальний актор" (на прикладі образу Мефістофеля в опері Ш. Гуно "Фауст") (2016)
Шевченко Т. О. - Виконавська інтерпретація Другої фортепіанної сонати С. Рахманінова (2016)
Гоцуляк Ю. - Диференційована освіта в Україні: адміністративно-правові тенденції (2016)
Муранова Н. - Принципи доуніверситетської підготовки слухачів до навчання у вищій школі (2016)
Ємець В. - Досвід підтримки та розвитку обдарованих дітей в Італії, Слинькова Т. (2016)
Войнаровська Л. - Філософське осмислення національних традицій освіти (2016)
Ткаченко Л. - Інтелектуально обдарована особистість: фактори розвитку (2016)
Мацюк Л. - Особливості викладання біології з використанням інноваційних технологій (2016)
Рева О. - Інноваційний підхід до вдосконалення зовнішнього незалежного оцінювання, Камишин В., Добровольська Н. (2016)
Яцишин А. - Інформатизація освіти України та підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації до її здійснення (2016)
Козійчук О. - Соціалізація обдарованої молоді в контексті професійного самовизначення (2016)
Животенко Л. - Розвиток емоційного інтелекту засобами арт-методів (на прикладі діяльності гуртка "Весела карусель" у КПДю) (2016)
Козігора М. - Формування інтелектуальних вмінь і навичок у процесі навчання молодших школярів (2016)
Прядко О. - Класифікація музичних здібностей і необхідність їхнього розвитку у студентів музично-педагогічних спеціальностей (2016)
Бахмат Н. - Хмаро орієнтоване середовище педагогічної підготовки вчителів початкової школи: навчально-методичне забезпечення (2016)
Лыкова И. - Современные подходы к изучению одаренности детей дошкольного возраста (проблема гармонизации мировосприятия) (2016)
Панченко В. - Меценатство і спонсорство та історико-культурна спадщина в Україні (2016)
Стрижак О. - Онтологія девіантної поведінки підлітків, Володченко А. (2016)
Лукьянчук Н. - Современные технологии, способствующие развитию одаренного ученика (2016)
Ковальова О. - Результати апробування авторської методики "Оцінювання рівня сформованості соціально-комунікативної компетентності" в рамках пілотажного дослідження (2016)
Зємба Б. A. - Соціально-педагогічні інновації у роботі з дітьми "групи ризику" (2016)
Барбінов В. - Професійно важливі якості конкурентноспроможних фахівців – концептуальні основи професійно-технічної освіти (2016)
Барбінова А. - Роль майстра виробничого навчання у вихованні сімейних цінностей (2016)
Венгерський П. С. - Комп’ютерний аналіз та моделювання потоків рідини в річках з використанням Web-аплікацій з GIS-компонентою на основі ArcGIS Server’а, Трофимчук О. М. (2016)
Коржнев М. М. - Концептуальні підходи щодо визначення асиміляційного потенціалу територій з врахуванням його складових для геологічного середовища, Кошарна С. К. (2016)
Воскобойник В. А. - Распределение давления на поверхности гибкой струенаправляющей завесы, Хомицкий В. В., Воскобойник А. А., Воскобойник А. В., Терещенко Л. Н., Хижа И. А. (2016)
Дмитруха Т. І. - Визначення терміну безпечного перебування людей на об’єктах різного призначення у разі їх забруднення парою ртуті, Маджд С. М., Радомська М. М., Бовсуновський Є. О. (2016)
Коваленко О. В. - Інформаційна модель міграції тритію, Кряжич О. О. (2016)
Телима С. В. - Про зміни природних та техногенних умов на територіях закриття вугільних шахт, Плахотній С. А. (2016)
Кривомаз Т. І. - Перший аналіз цитотоксичності міксоміцетів, Демецька О. В., Мовчан В. О. (2016)
Гречанюк В. Г. - Вплив шкідливих викидів в атмосферу на корозійну стійкість композитів (Cu-Zr-Y)-Mo, Гречанюк І. М., Маценко О. В. (2016)
Калюх Ю. І. - Моніторинг Лівадійського палацу при змінах фізико-механічних характеристик ґрунтів Центральної Лівадійської зсувної системи, Клименков О. А., Берчун Я. О. (2016)
Лагоднюк А. М. - Ідентифікація коефіцієнта шорсткості річкових заплав за даними дистанційного зондування для підтримки математичного моделювання неусталеного руху води при повенях, Корбутяк В. М., Стефанишин Д. В. (2016)
Варавін Д. В. - Показники ефективності енергозбереження та екологічної безпеки при реконструкції житлових будинків, Сіпаков Р. В. (2016)
Зорін Д. О. - 3D моделювання Дністровського протипаводкового полігону (2016)
Реферати (2016)
Інформація про авторів (2016)
До уваги авторів збірника (2016)
Вихідні дані (2016)
Бакуліч О. О. - Модель складу транспортного потоку міста, Самойленко Є. С. (2016)
Бондар Н. М. - Проблема відсутності справедливої оплати праці в контексті управління сучасними автотранспортними компаніями, Бобровник Д. О. (2016)
Козак Л. С. - Формування у суспільстві ідеї нетерпимості до проявів корупції як базисна складова механізму реалізації антикорупційної стратегії в Україні, Федорук О. В. (2016)
Коцюк О. Я. - Оптимізація розподільчої системи доставки товарів, Бакуліч О. О., Мусатенко О. В. (2016)
Кривошеєва С. В. - Розвиток транскордонного співробітництва в Україні, Клименко І. С. (2016)
Марунич В. С. - Сутність застосування передових технологій на автомобільному транспорті, Вакарчук І. М., Харута В. С. (2016)
Невмержицький В. М. - Вплив чинників на розвиток інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства (2016)
Омельянович О. Р. - Особливості та пріоритети стратегічного розвитку підприємств міського електротранспорту в сучасних кризових умовах в Україні, Прима Ю. І. (2016)
Парфентьєва О. Г. - Методичний підхід до оцінювання вартості потенціалу розвитку підприємства автотранспорту (2016)
Теслюк Н. П. - Циклічний розвиток валютних систем, Швиденко В. В. (2016)
Федорук О. В. - Перспективні тенденції розвитку інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій, Тужик А. П. (2016)
Форнальчик Є. Ю. - Створення матриці кореспонденцій пересувань пасажирів на основі даних операторів стільникового зв’язку, Демчук І. А. (2016)
Щербакова Н. О. - Особливості створення та функціонування туристичних кластерів (2016)
Арістова А. В. - Феномен релігійної комунікації в оптиці загальної теорії комунікації (2016)
Бахтіярова Х. Ш. - Компетентнісний підхід до проектування результатів навчальної діяльності студентів професійної освіти, Савостін-Косяк Д. О. (2016)
Бондар Н. М. - Удосконалення мотиваційних механізмів в системі менеджменту організацій, Сергієнко Т. В. (2016)
Грищук О. К. - Педагогічний аспект підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі, Ципко В. В. (2016)
Доброносова Ю. Д. - Медіаосвіта як продуктивний чинник розвитку вищої освіти в Україні (2016)
Заяц О. В. - Контролювання, моніторинг і діагностика як передумови контролінгу (2016)
Клименко І. С. - Особливості оплати праці на автотранспортних підприємствах, Кириченко Г. В., Комаревич К. В. (2016)
Комчатних О. В. - Транзитний потенціал України: сучасний стан та перспективи розвитку, Редько Н. О. (2016)
Синяков С. В. - Філософія та економічна наука, Юрченко Е. А. (2016)
Теслюк Н. П. - Характеристика моделей фінансових відносин в контексті фіскального навантаження, Вовненко Ю. В. (2016)
Теслюк Н. П. - Еволюція розвитку платіжних рішень в контексті теорії поколінь, Кудінова Д. І. (2016)
Ярова Р. В. - Громадські роботи як адміністративне стягнення, що застосовується до спеціальних суб’єктів – водіїв автотранспортних засобів, Дмитриченко-Кулеба Г. М. (2016)
Грисюк Ю. С. - Розробка концептуальної моделі формування стратегічних партнерств підприємств автомобільного транспорту, Лабута А. В. (2016)
Більченко Є. В. - "Привид" і "зомбі": класичний та некласичний дискурси мистецтва як міфу, діалогу та гри (2013)
Герчанівська П. Е. - Моделі розвитку сучасних соціокультурних систем (2013)
Гончарова О. М. - Екскурсійна лекція в елліністичному красномовстві: Філострати і Каллістрат (2013)
Кікоть А. А. - Костюмна репрезентація літніх людей в соціокультурному контексті України (2013)
Щедрін А. Т. - Ченнелінг: пошуки розуму у всесвіті в контексті постмодернової релігійності (культурологічні виміри) (2013)
Колесник О. С. - Художня інтерпретація інваріантних образів (2013)
Руденко С. Б. - Про поняття "пам’яткознавство" (2013)
Смоліна О. О. - Феномен майбутнього в культурі православного чернецтва (2013)
Акименко О. С. - Аксіологічний вимір космізму як актуалізована міфологема медіакультури (2013)
Шинкарук В. Д. - Теперішній і минулий час як основні форми вираження реально-індикативного значення диктуму (2013)
Гінзбург М. Д. - Cередній рід в Українських загальних і фахових текстах: традиції слововживання (2013)
Завальнюк І. Я. - Спеціалізація синтаксичних одиниць в інформаційних газетних жанрах (2013)
Браїлко Ю. І. - Конфесійні оніми як засіб зображення сакрального і профанного світів у поезії Миколи Руденка (2013)
Личук М. І. - Категорії "ціле" – "частина" у філософському та лінгвістичному потрактуванні (2013)
Лонська Л. І. - Морально-етичні поняття у трактуванні Григорія Сковороди: філософський і лінгвістичний аспекти (2013)
Прокопчук Л. В. - Асоціативні порівняння в мовотворчості М. Стельмаха (2013)
Макарець Ю. С. - Концепт ‘вода’ в українській мовній картині світу (на матеріалі усної народної творчості) (2013)
Ясіновська О. В. - Антропоморфні ознаки концепту ДУМКА в художньому дискурсі Івана Франка: індивідуальний субкод (2013)
Бугайова О. І. - Соціальна реклама як особливий жанр (2013)
Литвинська С. В. - Творчість Олексія Коломійця в літературно-мистецькому процесі кінця 50-х – початку 60-х рр. ХХ століття (2013)
Щур Н. О. - Театральна публіцистика Я. Мамонтова: проблема класифікації та методології (2013)
Кияновська Л. О. - Опера для одного композитора з увертюрою і мораліте (творчий портрет Мирослава Скорика) (2013)
Маркова О. М. - Музична культурологія в системі сучасного гуманітарного знання (2013)
Андросова Д. В. - Стиль фортепіанних композицій А. Шенберга и А. Берга у контексті естетики експресіонізму (2013)
Мельник Л. О. - Стратегії музичної журналістики: аспекти історії і практики (2013)
Муравська О. В. - Музичний театр В. Ребікова у контексті жанрово-стильових пошуків російської культури рубежу XIX-XX століть (2013)
Вербовецька C. В. - Позитивні та маніпулятивні особливості функціональної музики (2013)
Всеукраїнська науково-практична конференція "Феномен Тараса Шевченка: Лінгвістичний, історичний і мистецтвознавчий аспекти", присвячена 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка (2013)
Андрющенко К. А. - Розробка конкурентної стратегії підприємства в умовах процесного підходу (2016)
Свиноус І. В. - Методичні засади формування системи управління витратами на сільськогосподарських підприємствах, Гаврик О. Ю., Хомовий С. М. (2016)
Правдюк Н. Л. - Бюджетування як інструмент обліку витрат для підвищення якості продукції підприємств лікеро-горілчаної підгалузі (2016)
Мельник О. Г. - Організаційні засади реалізації толінгових операцій на підприємствах, Коць І. І. (2016)
Гайдуцький І. П. - Пріоритети сталого низьковуглецевого розвитку України (2016)
Фурдичко Л. Є. - Дестабілізуючі фактори впливу на фінансову систему України в сучасних умовах розвитку держави (2016)
Савченко Р. О. - Процедури управлінського контролю, Савченко Н. М. (2016)
Карасьова Н. А. - Державна політика стимулювання експорту аграрного сектора (2016)
Саенко В. Г. - Прагматическая оценка услуг физкультурно-оздоровительной и спортивной сферы (2016)
Шамборовський Г. О. - Застосування антикризового регулювання з метою стабілізації та зростання доходів населення в трансформаційних економіках (2016)
Сєрєбряк К. І. - Методичний підхід до проведення компаративного аналізу показників економічного співробітництва регіонів (2016)
Ісаєва Н. І. - Форсайт розвитку міст як найважливіша складова інструментарію стратегічного бачення майбутнього України, Дегтярьова О. В. (2016)
Чижов В. А. - Проблеми та перспективи управління іт-компаніями в умовах соціально-економічної кризи України (2016)
Синоверський Р. Л. - Кредитування малого та середнього бізнесу: проблеми та перспективи (2016)
Коломієць В. Л. - Дискусійні питання сутності фінансової інфраструктури (2016)
Вакар Т. В. - Методологічні та методичні основи брендингу сільських територій (2016)
Пірникоза П. В. - Фіскальні та економічні наслідки тіньової економіки (2016)
Балицька М. В. - Роль фінансової стійкості страхових компаній у забезпеченні фінансової стабільності економіки країни (2016)
Клименко М. О. - Застосування органічних добрив та їх роль у підвищенні родючості ґрунтів, Долженчук В. І., Крупко Г. Д., Глущенко М. К., Запасний В. С. (2013)
Клименко О. М. - Особливості функціонування річкової системи Горині, Корбутяк М. В. (2013)
Проневич В. А. - Біологічна активність торфових ґрунтів при структурній меліорації, Вознюк С. Т., Лико Д. В. (2013)
Прищепа А. М. - Агросфера як об'єкт соціо-економіко-екологічних досліджень (2013)
Головко О. В. - Розподіл валового запасу 137Сs на відкритих ділянках болотного масиву Cира Погоня (Західне Полісся України), Орлов О. О. (2013)
Ковальчук Н. С. - Вплив ферментованого органічного добрива на вміст фосфору рухомих сполук в дерново-слабопідзолистих ґрунтах, Гаврилюк В. А., Колесник Т. М. (2013)
Брежицька О. А. - Вивчення впливу урбанізованої території на стан атмосферного повітря в контексті сталого розвитку (2013)
Волкова Л. А. - Заповідне урочище "Бармаківське” як об’єкт навчальної польової практики, Яковишина М. С. (2013)
Яцик А. В. - Екологічна оцінка якості поверхневих вод річки Рось, Гопчак І. В., Басюк Т. О. (2013)
Клименко М. О. - Дослідження зміни якості поверхневих вод в басейні річки Іква, Буднік З. М. (2013)
Гурський А. Й. - Удосконалення індивідуального здоров’я людини з врахуванням екологічних факторів (2013)
Борщевська І. М. - Розповсюдження рослин-біоіндикаторів на території зони впливу ПАТ "Волинь-цемент" (2013)
Попович В. В. - Макроміцети Львівського міського полігону твердих побутових відходів (2013)
Фурман В. М. - Стан кислотності ґрунтів Рівненського району Рівненської області, Солодка Т. М., Шаталов О. С., Яковчук А. О., Ойцюсь Л. В., Продай Ю. В. (2013)
Бєдункова О. О. - Оцінка токсичності водного середовища за показниками виживаності риб гуппі (Poecilia reticulata Peters), Мороз Ю. М. (2013)
Вербецька К. Ю. - Екологічна оцінка стану басейнів річок Західної Грузії за вимогами Водної Рамкової Директиви ЄС (2000/60/ЄС) (2013)
Залеський І. І. - До проблеми створення транскордонного управління басейном річки Західний Буг, Михальчук М. А., Голомис А. В. (2013)
Ліхо О. А. - Вплив пестицидів на формування якості ґрунтів та природних вод на території Рівненської області, Гакало О. І. (2013)
Турчина К. П. - Аналітичне визначення різних форм калію в ґрунтах Західного Полісся України (2013)
Фурманець О. А. - Зміна кліматоутворюючих показників на території України, Дацюк М. В. (2013)
Стецюк Л. М. - Використання методів біоіндикації та біотестування для оцінки стану водних екосистем (2013)
Гроховська Ю. Р. - Раритетні види та угруповання вищих водних і прибережно-водних рослин Рівненської області, Володимирець В. О., Кононцев С. В. (2013)
Зборовська О. В. - Екологічний стан і продуктивність лісових насаджень сосни звичайної у свіжих борах і суборах Житомирського Полісся (2013)
Світельський М. М. - Продуктивність великоголовника сафлороподібного залежно від застосування мінеральних добрив в умовах ботанічного розсадника Житомирського національного агроекологічного університету (2013)
Лопушняк В. І. - Вплив систем удобрення на калійний режим темно-сірого опідзоленого ґрунту (2013)
Лико Д. В. - Організація самостійної роботи студентів під час вивчення курсу "Радіоекологія", Костолович М. І. (2013)
Ойцюсь Л. В. - Перспективи розвитку сільського туризму в регіоні, Костолович М. І. (2013)
Мала А. В. - Оцінювання сільськогосподарського підприємства щодо придатності ведення органічного виробництва (2013)
Більченко Є. В. - Семантичний топос Майдану: внутрішні ідентичності українців між Заходом і Росією (2014)
Герчанівська П. Е. - Ідентичність: діалог і конфлікти ідентичності (2014)
Жукова Н. А. - Життя як спогад: номадологічний проект Давіда Фонкіноса (2014)
Личковах В. А. - Діалог культур у християнській філософії імені (2014)
Стогній О. М. - Культура шанування як основа формування міжнародних взаємозв’язків (на прикладі України та Греції) (2014)
Бойко З. В. - Філосовсько-культурний аспект концепту "серце" (2014)
Гавеля О. М. - Діяльність творчої молоді України як реалізація культурних цінностей та духовних надбань сучасної цивілізації (2014)
Ємець Н. А. - Ідея Платона і Арістотеля як теоретичне підгрунтя неосхоластичної філософії доби українського бароко (2014)
Колесник О. С. - Основні форми художньої інтерпретації міфу в культурі ХХ-початку ХХІ ст. (2014)
Коробка Г. О. - Трaнсценденція мовної особистості (homo loquens) у людину, що (homo ludens): сміховий контекст Майдану (2014)
Малиневська В. М. - Сторінка з церковного життя Чернігова на рубежі ХІХ-ХХ століття (2014)
Овчарук О. В. - Ідеал людини в культурологічній концепції Миколи Бердяєва (2014)
Піщанська В. М. - Релігійно-естетичний діалогізм і синкретизм в архітектурі українського козацтва (2014)
Радзієвський В. О. - До актуальних питань субкультур у постсучасному діалозі (2014)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Констянтин Корнякт – купець з ретімнону. Видатний грек-меценат української культури ХVІ ст. (2014)
Бензюк О. О. - "Відкрита інтерпретація" в структурі дотичних понять (2014)
Гарнага І. В. - Вектори та перспективи розвитку сучасного мистецтва iз соціокультурної точки зору (2014)
Денисюк С. С. - Реформування державного механізму Греції відповідно до конституційних змін 1911 року (2014)
Дмитрук Л. І. - Семантичні особливості лемківського костюма в контексті міжкультурної комунікаці (2014)
Кірієнко А. О. - Мистецька діяльність В. В. Василевича 1940-1950 років в контексті питання детермінації історичним часом творчого процесу (2014)
Сухина О. В. - "Клінічні" стратегії особистості у проблемному полі шизоаналізу мистецтва (2014)
Усікова Л. С. - Енергейя слова в літературі Київської Русі (2014)
Файзулліна Г. С. - Культур-діалогічні виміри філософського роману Анатолія Феді "Переддень Доби Водолієвої" (2014)
Хіжняк Я. - Деякі суперечливі питання у Київській духовній академії (2014)
Цибулько В. О. - Альтернативний підхід до здійснення аналізу перекладів ліричної поезії (2014)
Шугалій Н. Є. - Поширення науково-педагогічних ідей Ніколая Фредеріка Северіна Ґрунтвіга у країнах світу (2014)
Звонська Л. Л. - Метафоричне фразеотворення у Новому Завіті (2014)
Шинкарук В. Д. - Модус і диктум у структурі речення (2014)
Личук М. І. - Реченнєва природа нечленованих побудов (2014)
Борух О. Є. - Трансформації крилатих висловів у сучасному мовленні (на прикладі турецької мови) (2014)
Годз О. В. - Особливості формально-синтаксичної структури двоскладних речень із компаративним і суперлативним прислівниковим присудком (2014)
Demianova Y. - Cursing as a part of conflict speech genre (2014)
Телеки М. М. - Вираження семантики заборони в писемній комунікації (2014)
Андросова Д. В. - Фортепіанний стиль "Острова радості" К. Дебюссі як опозиція сонатно-оркестровій концепції піанізму Л. Бетховена (2014)
Лисенко О. В. - Категорія "виконання" у призмі мовленнєвої парадигми музично-виконавської діяльності (2014)
Муравська О. В. - Жанрово-стильові аспекти ораторіальної спадщини Ф. Мендельсона (2014)
Оганезова-Григоренко О. В. - Творча домінанта як параметр порядку автопоезної системи актор мюзиклу (2014)
Рябуха Н. О. - Звукообраз фортепіано в динаміці історико-культурних змін (2014)
Скорик А. Я. - Вплив новітніх інформаційно-комунікативних технологій на природу культурологічної повсякденності (2014)
Можаєв Ф. М. - Семантичні функції вагнерівського баритону увокальній драматургії опери "Тангейзер" (2014)
Ракочі В. О. - Внутрішнє оркестрове соло в український симфонічній музиці XIX століття (2014)
Сухомлінова Т. П. - Музично-поетичний всесвіт хорової творчості Ганни Гаврилець (на прикладі циклу "Три хори на вірші Олександра Олеся") (2014)
У Хун Юань - Відбиття традицій європейського романтизму в китайській художній пісні рубежу ХХ-ХХІ століть (на прикладі аналізу твору Лу Цзай-І "Я кохаю цю землю" на вірші Ай Чина ) (2014)
Черноіваненко А. Д. - Музичний інструменталізм як феномен духовної та матеріальної культури (2014)
Шамаєва К. І. - Родина Блюменфельдів в Україні (2014)
Яковчук Н. Д. - Соната-рапсодія Олександра Яковчука: до проблеми оновлення жанру (2014)
Титул, зміст (2016)
Кульчицька Г. О. - Першочергові завдання і перспективи регіональної мінералогії України, Павлишин В. І., Черниш Д. С., Герасимець І. М. (2016)
Квасниця В. М. - Дипірамідальні кристали циркону із лужних порід Приазов’я, Вишневський О. А., Квасниця І. В., Гурненко І. В. (2016)
Кривдік С. Г. - Піроксени Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна), Шаригін В. В., Гаценко В. О., Луньов Є. С. (2016)
Іваницький В. П. - Кінетика "старіння" синтетичних магнітовпорядкованих наночастинок оксидів заліза за даними мессбауерівської спектроскопії, Пономаренко О. М., Брик О. Б., Дудченко Н. О., Польшин Е. В., Овсієнко В. В., Редько Я. В. (2016)
Гречановский А. Е. - Атомистическое компьютерное моделирование свойств смешения твердых растворов циркон ZrSiO4 — монацит LaPO4 и циркон ZrSiO4 — ксенотим YPO4, Еремин Н. Н. (2016)
Гіріч А. Л. - Порфіровий бітумовмісний ксеноліт у хондриті Кримка (LL3.1): 1. Структурно-мінералогічна характеристика, Семененко В. П. (2016)
Шеремет Е. М. - Петро- и геохимические особенности протерозойских и фанерозойских редкометалльных гранитов, Седова Е. В. (2016)
Степанюк Л. М. - Ймовірні джерела родоначальних магм двопольовошпатових гранітів та умови магмогенерації (на прикладі Середньопридніпровського мегаблоку УЩ), Курило С. І., Котвіцька І. М. (2016)
Shumlyanskyy L. - Age and Sulfur Isotope Composition of the Prutivka Intrusion (the 1.78 Ga Prutivka-Novogol Large Igneous Province in Sarmatia), Ernst R. E., Billström K., Wing B. A., Bekker A. (2016)
Аркадий Николаевич Таращан (к 80-летию со дня рождения) (2016)
Гончарова О. М. - Дозвілля античності в контексті видовищної культури: ігри (2015)
Сабадаш Ю. С. - Вплив мас-медіа на формування особистості: за творами Умберто Еко (2015)
Личковах В. А. - Художня література як етнокультурографія, Файзулліна Г. С. (2015)
Демідко О. О. - Становлення та розвиток театральної культури Маріуполя (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2015)
Ємельянова Т. В. - Культурологічний аналіз естетико-психологічної проблематики (2015)
Карпов В. В. - Соціологія музейної справи. Теоретико-методологічні засади (2015)
Крижановська Н. Є. - Феномен диригента в сучасних культурних процесах (феноменальна особистість диригента-хормейстера як культурологічна проблема) (2015)
Овчарук О. В. - Культурологічні концепції як форми наукового пізнання культури та людини (2015)
Барандій А. Ю. - Роль австро-угорської національної політики у формуванні ідентичності українців Галичини кінця XIX – початку XX століття (2015)
Бойко З. В. - Філософсько-культурологічний аспект концепту "серце" (2015)
Матвійчук Б. С. - Естетосфера радянської реклами першої половини ХХ століття: культурологічний аналіз (2015)
Нікольченко Ю. М. - Греко-римська антична архітектура Північного Причорномор’я та її традиції, Головко О. В. (2015)
Фурдичко А. О. - Форми колективної взаємодопомоги українців (2015)
Романенко Н. О. - Військово-шефська діяльність колективів українських театрів періоду Великої Вітчизняної війни (2015)
Хом’якова О. В. - Культурна компетенція у вищій освіті (2015)
Копієвська О. Р. - Культурна матриця в контексті сучасного культуротворення (2015)
Шевченко Л. О. - Національно-культурний компонент фразеологізмів в іспанській періодичній пресі (2015)
Бермес І. Л. - Роман Кухар – співак і організатор музичного життя української діаспори (2015)
Козлін В. Й. - Методичні рекомендації з аранжування при зведенні музичного матеріалу звукорежисером, Грищенко В. І. (2015)
Андросова Д. В. - Символізація оперного симфонізму у фортепіанних сонатах Р. Вагнера (2015)
Каплун Т. М. - Образ святої княгині Ольги в давньоруській церковно-співочій традиції: історичні і джерелознавчі аспекти (2015)
Сташевський А. Я. - Специфічні темброво-динамічні ефекти в сучасній баянній музиці українських композиторів: огляд та класифікація (2015)
Громченко В. В. - Художня образність як основа еволюції засобів виразності (на прикладі твору "Українські витинанки" для гобоя або саксофона Л. Колодуба) (2015)
Зосім О. Л. - Східнослов’янська духовна пісня XVII–XХ століть у контексті народної культури (2015)
Івахова К. П. - Технічні особливості виконання фортепіанних творів М. Скорика (2015)
Тарасова О. О. - Роль етнодиференціювальних ознак у формуванні італійської музичної ментальності (2015)
Ареф’єва А. Ю. - Фестивальні імпрези мистецтва України як феномен культури повсякдення (2015)
Ван Пен - Катарсис як музикознавча категорія: актуальний аспект (2015)
Ковальська І. В. - Жанрово-стилістичні витоки музичної мови класичної оперети (2015)
Кравченко А. І. - Програмні основи камерно-інструментальних творів українських композиторів кінця ХХ – початку ХХІ століть (2015)
Носуля А. В. - Жанрова специфіка та принципи формоутворення у камерній опері на рубежі XIXXX століть (2015)
Олейник О. Л. - Символістські витоки творчості І. Стравінського в детермінації виразності інструментальних соло балету "Агон" (2015)
Польовий О. Г. - Музика як ідеальний стимул розважальної програми та засіб художньо-змістовної комунікації (2015)
Регрут В. Й. - Семантичні властивості оперного тексту (на прикладі творчості В. А. Моцарта) (2015)
Григор’єв Г. М. - Форми концертной діяльності духових оркестрів (2015)
Рябоконєва М. О. - Поняття "неокласицизм" у сучасному музикознавстві (2015)
Каленська С. М. - Формування площі листкової поверхні сої під впливом інокуляції та підживлення, Новицька Н. В., Джемесюк О. В. (2016)
Маслійов С. В. - Вплив густоти рослин на урожайність кременистої кукурудзи в умовах східної частини Степу України (2016)
Стригун О. О. - Видовий склад шкідливої ентомофауни агробіоценозу пшениці озимої в Правобережному Лісостепу України, Судденко Ю. М. (2016)
Каленська С. М. - Формування продуктивності та якості пшениці твердої ярої залежно від мінерального живлення у Правобережному Лісостепу України, Шутий О. І. (2016)
Танчик С. П. - Вплив "нульового" і традиційного обробітків ґрунту на кількість дощових черв’яків у посівах ячменю ярого Правобережного Лісостепу України, Одарченко О. М. (2016)
Скрипніченко C. В. - Зміна водно-фізичних властивостей осушуваних торфових ґрунтів під впливом антропогенних факторів, Скиба Г. В. (2016)
Кучер М. Ф. - Оцінка впливу мульчування прикущових смуг і зрошення на ріст та продуктивність смородини чорної, Постоленко Л. В. (2016)
Кулик М. І. - Потенціал та економічна ефективність використання рослинних решток сільськогосподарських культур, Пасічніченко О. М. (2016)
Shavanova K. - Biological effect of some metal oxides nanocomposites on Saccharomyces cerevisiae, Starodub N., Taran M. (2016)
Гончар Л. М. - Вплив передпосівного обробляння насіння нуту на польову схожість та густоту стояння рослин, Щербакова О. М. (2016)
Поздняков В. В. - Создание гибридов сверхсахарной кукурузы с высоким уровнем антиоксидантной активности с использованием тест-системы на основе стабильного радикала DPPH, Харченко Ю. В., Харченко Л. Я., Анцыферова О. В. (2016)
Мороз М. С. - Оптимізоване живильне середовище для культивування Podisus maculiventris Say. (Heteroptera: Pentatomidae) (2016)
Лукашук В. П. - Вплив удобрення та обробітку ґрунту на баланс поживних речовин сільськогосподарських культур у сівозміні (2016)
Шевченко Т. С. - Біохімічні показники сироватки крові молодняку великої рогатої худоби за трихурозної інвазії (2016)
Панікар І. І. - Патоморфологічні зміни в нирках голубів за спонтанного колібактеріозу, Скрипка М. В., Коломак І. О. (2016)
Ковпак В. В. - Фенотипові та морфологічні зміни в культурі клітин підшлункової залози щурів під час культивування (2016)
Колич Н. Б. - Особливості патоморфологічних змін за асоціативного перебігу мікоплазмозу (2016)
Мельничук В. В. - Вікова динаміка стронгілятозів органів травлення овець на території Полтавської області, Степанюк В. К. (2016)
Лєві Л. І. - Метод сингулярного спектрального аналізу з інтервальною невизначеністю для прогнозування агрокліматичних умов, Петровський О. М. (2016)
Пилипенко В. С. - Формування та симбіотична активність бульбочкових бактерій рослин гороху вусатого в Лісостепу України (2016)
Цьова Ю. А. - Дискримінантний аналіз агроекологічного впливу способів механічного обробітку ґрунту (2016)
Аранчій В. І. - Професійний шлях як приклад (науково-педагогічна та організаційна діяльність Людмили Олександрівни Дорогань-Писаренко), Рудич А. І., Єгорова О. В. (2016)
До 80-річчя від дня народження Валентина Павловича Рибалка (2016)
Опара М. М. - Його життя – служіння людям і науці, Опара Н. М., Колєсніков Л. О., Кигим С. Л., Ольховська Л. О. (2016)
Опара М. М. - Ізмаїльський О. О. та його діяльність в Полтавському товаристві сільського господарства, Опара Н. М. (2016)
Передера С. Б. - Пам’яті Петра Івановича Локеса, Кравченко С. О., Кулинич С. М. (2016)
Соколова І. М. - Докладно, обґрунтовано, вчасно. Рецензія на книгу: Самородов В. М., Кигим С. Л. Полтавське сільськогосподарське товариство (1865–1920 рр.): Історія, звитяги, першопостаті / наук. ред. В. М. Самородов. – Полтава : Дивосвіт, 2015. – 160 с. (2016)
Аннотации (2016)
Аnnotations (2016)
Гоцуляк Ю. В. - Законопроект "Про освіту обдарованих дітей" (2016)
Твердовська О. В. - Трансформації становлення особистості в умовах сучасних соціальних викликів (2016)
Андросович К. А. - Феномен соціальної адаптації як предмет наукового аналізу (2016)
Крамар В. Й. - Ідея просвiтлення в українськiй етнопедагогiцi як система цiннісних знань про Україну (2016)
Мороховець Г. Ю. - Методика формування інформаційно-комунікаційної компетенції майбутніх лікарів у освітньому середовищі вищого медичного навчального закладу (2016)
Єзерська Н. В. - Cоціально-психологічні особливості процесу адаптації підлітків (2016)
Процик Л. С. - Діагностика та розвиток інтелектуального потенціалу обдарованих підлітків (матеріали корекційно-розвивальної програми "Розвиток конструктивних механізмів психологічного захисту інтелектуально обдарованих підлітків") (2016)
Чудакова В. П. - Тест Р. Кеттелла (форма А) та процедура проведення дослідження "індивідуальнопсихологічних особливостей особистості" – критерію сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатності (2016)
Дацко О. В. - Програма тренінгу "Навички безконфліктного спілкування учнів" (2016)
Банах С. В. - Тематична бесіда "Ми за здоровий спосіб життя" (2016)
Скрипник А. І. - Вплив сучасних педагогічних технологій на формування креативності в учнів молодших класів (2016)
Абрамов І. М. - Мої сходинки до Олімпу (2016)
Буркова Л. В. - Звітна довідка "Про наукову і науково-організаційну діяльність Інституту обдарованої дитини НАПН України за 2011–2015 рр. та перспективи його розвитку" (2016)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2016)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на квітень 2016 року (2016)
Кириленко К. М. - Світоглядні основи інформальної освіти як реалізація засад інноваційної культури (2016)
Денисюк Ж.. З. - Віртуальність масової культури як поле конструювання уявних ідентичностей (2016)
Доманська О. А. - Формування національного культурного простору як духовний фундамент української державності (2016)
Копієвська О. Р. - Культурний капітал як компонента сучасної держави (2016)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Слов’янська кирилична рукописна спадщина – взірець нематеріальної культури України (2016)
Трач Ю. В. - Траснформація культурного середовища в контексті розвитку інформаційних технологій (2016)
Alexander Ya. - Synergetic discourse of culturological creative processes in modern Ukraine (2016)
Власова А. Ю. - Культурологічний аспект сучасної української пісні та її мова (2016)
Гуренко Л. О. - Полемічні думки М. Вороного з приводу кризи бездуховної ідеології європейського мистецтва: кінець ХІХ – початок ХХ століття (2016)
Дмитрук Л. І. - Народний лемківський одяг як семіотична система (2016)
Осадчук Т. Р. - Передумови творчого покликання Федора Стригуна (2016)
Рябоконева М. А. - Музыкальный неоклассицизм в исполнительском искусстве (2016)
Чумаченко М. О. - Світло і темрява як маніфестанти етичних цінностей у Новому завіті (2016)
Афоніна О. С. - Методологічні проблеми аналізу коду і "подвійного кодування" в контексті семіотики, структуралізму і постструктуралізму (2016)
Зосім О. Л. - Псалтирні пісні в українській духовно-пісенній традиції XVII – початку XХІ століття (2016)
Коляденко Н. В. - Змiстовнi особливостi мистецтва трипiльської культури: iсторiя дослiджень (2016)
Сєрова О. Ю. - Музичний мінімалізм: між Сходом і Заходом (2016)
Татаренко М. Г. - Режисерська інтерпретація В. Василька п’єси Г. Квітки-Основ’яненка "Шельменко-денщик" (2016)
Тормахова В. М. - Характерні особливості стилю World music крізь призму творчості гурту "ДахаБраха" (2016)
Цюпа Н. П. - До питання розвитку народної манери співу в сучасній культурі України (2016)
Баранова В. О. - Значення музики та її вплив на свідомість людини, Копитова А. В. (2016)
Грицан Н. В. - Майстерня художнього слова: пошуки підтексту в авторському тексті (2016)
Заяц Н. В. - Жанрово-стилевые аспекты "Иберии" И. Альбениса и "Гойесок" Э. Гранадоса в русле музыкально-исторической традиции Ренасимьенто (2016)
Квецко О. Я. - Збереження автентичності в хореографічних постановках Марії Ляшкевич та Федора Даниляка (2016)
Голуб І. Л. - Художні особливості символізму українського мистецтва іконопису (2016)
Матоліч І. Я. - Мистецтвознавство Львова у період радянського тоталітаризму (2016)
Ніколаєва Г. О. - Архетип Учителя у життєписі народного артиста СРСР М. Водяного (2016)
Павленко Л. О. - Ґенеза теоретичних досліджень бандурного виконавства (2016)
Вороненко Ю. В. - Наукова діяльність співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика у 2015 році, Савичук Н. О., Зозуля І. С., Дроздова А. О., Смаглюк О. Є. (2016)
Бекетова Г. В. - Визначення органічних кислот в сечі методом газової хроматографії-мас-спектрометрії у дітей з синдромом ацетонемічного блювання, Гречаніна О. Я., Гнатенко Т. М. (2016)
Гавриленко Ю. В. - Особливості біохімічних показників у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу та хронічний тонзиліт (2016)
Гладченко О. І. - Стан клітинної ланки імунітету у дітей з гострими стенозуючими ларинготрахеїтами, Надрага О. Б., Грушка О. І., Кріль І. Й. (2016)
Іванців-Гріга І. С. - Ахалазія стравоходу у дітей: опис клінічного випадку (2016)
Козярін І. П. - Адекватність методик визначення рівня фізичного здоров’я дітей для занять фізичною культурою, Івахно О. П. (2016)
Лемко О. І. - Можливості застосування фізичних і преформованих лікувальних факторів в імунореабілітації дітей, які страждають на рецидивуючі бронхіти, Вантюх Н. В., Лукащук С. В. (2016)
Солдатова О. В. - Порушення ритму серця у дітей з пролапсом мітрального клапана (2016)
Степанова Є. І. - Оцінка ефективності застосування переривчастої нормобаричної гіпокситерапії для корекції ендотеліальної дисфункції у дітей - мешканців радіоактивно забруднених територій, Березовський В. Я., Колпаков І. Є., Кондрашова В. Г., Вдовенко В. Ю., Литвинець О. М., Лісуха Л. М., Зигало В. М. (2016)
Шунько Е. Е. - Нейромоніторинг в неонатології: диференційна діагностика пароксизмальних станів у передчасно народжених дітей, Іванова Т. П., Костюкова Д. М., Орлова Т. А., Ніконова Л. В., Чайковська О. Е. (2016)
Юхименко О. О. - Особливості співвідношення т-хелперів 2 та 17 у дітей з рецидивуючим обструктивним бронхітом, Руденко А. О., Стасенко А. А., Дмитрієвський П. О., Стаценко Т. В., Зелена Н. А., Березіна М. Г. (2016)
Гараздюк М. С. - Визначення давності настання смерті за методом просторово-частотної фільтрації поляризаційно-неоднорідних зображень полікристалічних плівок ліквору (2016)
Михайленко О. В. - Встановлення напрямку обертання кулі при пострілі з нарізної вогнепальної зброї за особливостями відкладення слідів її контактної взаємодії з одягом (2016)
Мішалов В. Д. - Випадок вогнепального поранення щелепно-лицевої ділянки, Хохолєва Т. В., Костенко Є. Я. (2016)
Аугунас С. В. - Основні тенденції розвитку "сімейних аптек" – як однієї з складових розвитку сімейної фармації в Україні (2016)
Бабій О. В. - Розробка технології гелю для зовнішнього лікування герпетичної інфекції, Ващенко К. Ф. (2016)
Бисага Є. І. - Дослідження обладнання для одержання рослинних олій та асортименту лікарських препаратів на їх основі, Вишневська Л. І., Герасимова І. В., Олійник С. В. (2016)
Білоус С. Б. - Дослідження з фармацевтичної розробки очних крапель з нанокомпозицією срібла (2016)
Богуцька О. Є. - Виготовлення та аналіз гомеопатичних лікарських препаратів з mentha piperita, Вишневська Л. І. (2016)
Ващенко О. О. - Обгрунтування складу шампуню для застосування при псоріазі волосистої частини голови (2016)
Глущенко О. М. - Дослідження асортименту гомеопатичних препаратів екстемпорального виготовлення гомеопатичної аптеки №12 міста Києва, Сворень Н. В. (2016)
Говоруха М. О. - Роль педагога-андрагогау професійній підготовці фахівців фармацевтичного менеджменту, Гульчій О. П., Пономаренко М. С., Загорій Г. В. (2016)
Гудзенко А. В. - Аналіз ринку багатокомпонентних лікарських засобів рослинного походження, що виявляють ЦНС-тонізуючу активність, Анзіна К. М. (2016)
Гудзь Н. І. - Вплив розчинів для перитонеального діалізу на життєздатність і біохімічні маркери клітин різних типів in vitro i ex vivo, Коритнюк Р. С., Воробець Н. М. (2016)
Зубченко Т. М. - Дослідження гідрофільних основ для розробки гелю ібупрофену (2016)
Зуйкіна С. С. - Гормональна терапія мастопатії, Вишневська Л. І. (2016)
Івахненко О. Л. - Дослідження стабільності "0,5 % мазі катіазину", Калюжная О. С., Кустова С. П. (2016)
Іроко Імамузо Метью - Дослідження актуальності створення нового гелю для лікування стоматологічних захворювань, Хохленкова Н. В., Палій О. В., Пащенко К. В. (2016)
Кабачна А. В. - Фармакотерапевтичні комісії як ключовий інструмент в процесі впровадження формулярної системи на локальному рівні, Шелкова Е. В., Бутко А. Ю. (2016)
Кайдалова А. В. - Аналіз cучасних систем рейтингування вищих навчальних закладів на національному рівні: вітчизняний та зарубіжний досвід (2016)
Квітчата Г. І. - Стан вітчизняного ринку лікарських засобів, що використовуються при вестибулярних розладах, Якущенко В. А., Шульга Л. І., Бур’ян К. О. (2016)
Ковальова Т. М. - Аналіз асортименту лікарських препаратів для негормональної терапії клімактеричного синдрому, Половко Н. П., Гавриш Н. Б. (2016)
Левицька О. Р. - Дослідження споживання лікарських засобів: методологічні підходи та їх проблемні аспекти, Громовик Б. П. (2016)
Негода Т. С. - Практика застосування антигіпертензивних лікарських препаратів (2016)
Полова Ж. М. - Мікробіологічні дослідження препарату срібла у м’якій лікарській формі (2016)
Рибалкін М. В. - Експериментальне обгрунтування інтенсивності ультразвуку для руйнування клітин грибів candida, Стрельников Л. С. (2016)
Саханда І. В. - Маркетингові дослідження сучасного стану ринку лікарських засобів рослинного походження (2016)
Соловйов С. О. - Етапи фармакоекономічного аналізу лабораторного моніторингу цервікальних дисплазій та раку шийки матки, Дзюблик І. В. (2016)
Стрілець О. П. - Дослідження мікробіологічних властивостей ефірних олій, Стрельников Л. С. (2016)
Струс О. Є. - Аналіз методів екстрагування та удосконалення технології екстракту сапропелю (2016)
Убогов С. Г. - Функціональна модель проведення вхідного контролю якості лікарських засобів в аптечних закладах. Частина ІІ, Ветютнева Н. О., Пилипенко Г. Г., Федорова Л. О. (2016)
Шевченко В. О. - Особливості процесу фільтрації при виробництві оральних розчинів у полімерних ампулах (2016)
Шпичак О. С. - Обгрунтування вибору консерванта при розробці складу гелю "Артпромент", Стрілець О. П., Тихонов О. І. (2016)
Шульга Л. І. - Розробка лікарських засобів у формі зборів: обгрунтування вибору складових компонентів, . Журавель І. О, Трутаєв С. І. (2016)
Якущенко В. А. - Вивчення деяких технологічних показників порошку гусені тутового шовкопряду (2016)
Borodina N. V. - The volatile components of salix myrsinifolia salisb. Shoots (2016)
Бурда Н. Є. - Вивчення елементного складу грибів кордіцепс, шиїтаке, рейши та майтаке, Журавель І. О. (2016)
Вельма В. В. - Мінеральний склад коренеплодів петрушки кореневої, Кисличенко В. С. (2016)
Гудзенко А. В. - Вивчення компонентного складу летких сполук трави приворотню звичайного (alchemilla vulgaris l.) з використанням методу газової хроматографії з мас-детекцією, Власенко С. О. (2016)
Гуцол В. В. - Порівняльний аналіз вмісту тритерпенів у рослинній сировині салату посівного сорту "Лолло россо", Журавель І. О., Гур’єва І. Г. (2016)
Давидович С. І. - Порівняльна оцінка та розробка методів виділення сертиндолу з біологічного матеріалу, Галькевич І. Й. (2016)
Дегтярьова К. О. - Експериментальні дослідження з вибору оптимального екстрагенту для визначення вмісту біологічно активних речовин в ЛРС, Горлачова В. І. (2016)
Калитовська М. Б. - Оцінка ефективності визначення кадмію в крові без проведення мінералізації біологічного матеріалу (2016)
Карпюк У. В. - Корені кукурудзи звичайної: аспекти досліджень поліфенольних сполук та мікроскопічних ознак сировини, Кисличенко В. С., Чолак І. С., Ємельянова О. І., Абудеійх З. Х. (2016)
Кініченко А. О. - Мінеральний склад трави портулаку городнього (portulaca oleracea l.) та портулаку великоквіткового (portulaca grandiflora hook.), Тржецинський С. Д., Мозуль В. І. (2016)
Литвиненко Є. Ю. - Хімічні реакції ідентифікації фамотидину, Коноваленко Є. В., Мигаль А. В., Головченко О. С., Георгіянц В. А. (2016)
Лукіна І. А. - Морфолого-анатомічне дослідження будови надземної частини гірчаку перцевого (Polygonum hydropiper L.), Мазулін О. В., Вакуленко Т. Б., Паламарчук О. П. (2016)
Мезенцев Д. О. - Поліфенольні сполуки трави десмодіуму канадського сорту persei: вивчення противірусної активності, Кисличенко В. С. (2016)
Мусієнко К. С. - Дослідження полісахаридних фракцій листя бирючини звичайної, Кисличенко В. С. (2016)
Нікішина Л. Є. - Розробка методів контролю якості нової фармакологічно активної субстанції, Кустова С. П., Яременко Ф. Г., Бойко М. О., Кравченко С. В., Черняєва О. І., Свидло І. М. (2016)
Осьмачко А. П. - Дослідження гідроксикоричних кислот трави Veronica longifolia L., Ковальова А. М., Комісаренко А. М., Очкур О. В. (2016)
Паламар А. О. - Вивчення впливу |(1-феніл-5-форміл-1h-імідазол-4-іл)тіо| оцтової кислоти на стан оксидантно-антиоксидантної системи крові щурів за умов інтоксикації тетрахлоретаном, Яремій І. М., Чорноус В. О., Грозав А. М., Вовк М. В. (2016)
Prokopenko Yu. S. - Study of chemical composition of the solanaceae family members for new antiepileptic remedies creation, Georgiyants V. A., Mishchenko V. A. (2016)
Процька В. В. - Кількісне визначення флавоноїдів у сировині хости подорожникової та хости ланцетолистої, Журавель І. О. (2016)
Савельєва О. В. - Вивчення амінокислотного складу трави сону лучного Pulsatilla pratensis (l.) mill, Шумова Г. С., Владимирова І. М. (2016)
Стремоухов О. О. - Вивчення фізико-хімічних та біохімічних показників жовчі тварин (2016)
Тимофєєва С. В. - Визначення кількісного вмісту гідроксикоричних кислот в сировині канни садової (canna x hybrida hort.), Журавель І. О. (2016)
Федченкова Ю. А. - Кількісне визначення ряду груп фенольних сполук у сировині деяких представників родини березових betulaceae, Хворост О. П. (2016)
Блага О. С. - Зміни рівня насичених та ненасичених жирних кислот ліпідів плазми крові хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з ожирінням, Товт-Коршинська М. І., Ростока-Резнікова М. В. (2016)
Гуменюк Г. Л. - Результати застосування метотрексату у лікуванні хворих на саркоїдоз органів дихання, Меренкова Є. О. (2016)
Дзюблик О. Я. - Частота і спектр вірусних збудників у хворих з загостренням хронічного бронхіту, Сімонов С. С., Денисова О. В., Свінціцький А. С. (2016)
Коржов В. І. - Перекисна резистентність еритроцитів при експериментальній емфіземі легень, Ліскіна І. В., Пономаренко О. Б., Жадан В. М., Мельник О. О. (2016)
Литвиненко Н. А. - Ефективність застосування протитуберкульозних препаратів 5-ї групи (кларитроміцину, клофазиміну) у хворих на туберкульоз із розширеною резистентністю мікобактерій туберкульозу, Чоботар О. П., Погребна М. В., Сенько С. О., Давиденко В. В., Процик Л. М. (2016)
Литвинюк О. П. - Результати лікування туберкульозу у медичних працівників вінницької області (2016)
Ніколаєва О. Д. - Аналіз причин розвитку невдач лікування туберкульозу легень, Гріцова Н. А. (2016)
Рубцов Р. В. - Значимость учета производных гемоглобина в оценке состояния кислородно - транспортной системы крови у рабочих горнорудной промышленности с хроническим обструктивным заболеванием легких профессиональной этиологии в постконтактный период, Левина Е. В. (2016)
Сухан В. С. - Застосування інгаляційної терапії у лікуванні хворих на бронхіальну астму з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень (2016)
Юдіна Л. В. - Застосування азитроміцину при інфекційному загостренні бронхіальної астми, Денисова О. В., Панчук С. І. (2016)
Возняк О. М. - Клінічні прояви велетенських аденом гіпофіза, що секретують пролактин (2016)
Гудим М. С. - Клінічний перебіг пухлин краніоорбітальної ділянки, Обливач А. А., Виваль К. М. (2016)
Гук М. О. - Критерії оцінки радикальності видалення гормонально-неактивних аденом гіпофіза (2016)
Бандажевский Ю. И. - Лабораторный скрининг в диагностике состояний щитовидной железы у детей из радиоактивно загрязненных районов спустя 30 лет после аварии на чернобыльской атомной электростанции, Дубовая Н. Ф. (2016)
Зайцев В. В. - Гігієнічна оцінка ефективності застосування діоксиду хлору з метою знезараження питної води, Рублевська Н. І. (2016)
Шевченко О. А. - Ефективність впровадження установок з доочищення питної води у сільських таксонах дніпропетровської області, Григоренко Л. В. (2016)
Блажевич Ю. А. - Клініко-психопатологічні особливості перших психотичних розладів на доманіфестному, маніфестному етапах та етапі розгорнутих клінічних проявів (2016)
Омелянович В. Ю. - Гендерні особливості взаємозв'язків структури копінг-поведінки та психологічного феномену ворожості (2016)
Дорошенко М. В. - Профілактика та лікування патологічних змін пародонту під час виготовлення незнімних конструкцій зубних протезів (2016)
Слонецький Б. І. - Геронтологічні особливості перебігу гострих судинних захворювань кишечника, Тутченко М. І., Лобанов С. М., Вербицький І. В., Коцюбенко В. О. (2016)
Хіміон Л. В. - Особливості факторів ризику серцево-судинних захворювань у хворих на артеріальну гіпертензію, Бойко А. В. (2016)
Башкірова Л. М. - Використання нових мнемосхем і мнеморечень при викладанні питань ураження пучків плечового сплетення і поєднаного ураження периферичних нервів верхніх кінцівок при проведенні занять з лікарями-слухачами передатестаційних циклів з неврології (2016)
Боброва О. В. - Освітній процес в системі післядипломної освіти, Долженко М. М., Давидова І. В., Конопляник Л. І., Лобач Л. Є., Мимренко С. М., Поташев С. В., Кожухарьова Н. А., Сімагіна Т. В., Нудченко О. О. (2016)
Вдовиченко Ю. П. - Андрагогічний супровід при підвищенні кваліфікації педагогів, Коритнюк Р. С., Давтян Л. Л., Роздорожнюк О. Я., Дроздова А. О. (2016)
Волгіна Л. М. - Інтегративна медицина та анти-гомотоксична терапія: можливості використання в спортивній медицині, Рідковець С. Г. (2016)
Волгіна Л. М. - Значення знання превентивної реабілітації в системі підготовки лікарів, Рідковець С. Г., Куртян Т. В., Олексенко І. М. (2016)
Кирик Д. Л. - Мікробіологічна діагностика кампілобактеріозної інфекції (2016)
Луньова Г. Г. - Методологічні прийоми викладання на циклах тематичного удосконалення морфологічної спрямованості за спеціальністю "клінічна лабораторна діагностика", Завадецька О. П., Олійник О. А., Сергієнко Л. І., Федорова Т. Т., Кривенко Є. О., Архипова С. І. (2016)
Луньова Г. Г. - Стратегія підготовки спеціалістів з лабораторної медицини в Україні, Олійник О. А., Завадецька О. П., Сергієнко Л. І., Кривенко Є. О., Федорова Т. Т. (2016)
Луньова Г. Г. - Організація самостійної роботи слухачів під час навчання на прикладі теми "гостра постгеморагічна анемія", Федорова Т. Т., Кривенко Є. О., Завадецька О. П., Олійник О. А., Сергієнко Л. І. (2016)
Пилягіна Г. Я. - Особливості емоційного інтелекту у лікарів-психіатрів та можливості його розвитку на етапі післядипломної освіти, Зубатюк О. В., Носова Є. С. (2016)
Пономаренко М. С. - Реалізація професійно-освітньої функції формулярної системи у навчальному процесі кафедри організації і економіки фармації НМАПО імені П.Л.Шупика, Кабачна А. В., Шелкова Е. В., Бутко А. Ю., Кабачний О. Г., Бутко Л. А. (2016)
Савельєва-Кулик Н. О. - Теоретичні аспекти музичної медицини в післядипломній освіті лікарів (2016)
Сличко І. Й. - Особливості післядипломного військово-медичного навчання лікарів (2016)
Фещенко Ю. І. - Етіологія, патогенез та клініко-рентгенологічна класифікація гострої серцевої недостатності при туберкульозі органів дихання, Гріцова Н. А., Разнатовська О. М., Ніколаєва О. Д. (2016)
Фещенко Ю. І. - Клінічні прояви, діагностичні критерії та невідкладна допомога при гострій серцевій недостатності при туберкульозі органів дихання, Гріцова Н. А., Разнатовська О. М., Ніколаєва О. Д. (2016)
Артюх В. - Про деякі історіософські ідеї в філософській публіцистиці Миколи Шлемкевича: спроба екзистенціальної інтерпретації (2009)
Бідюк О. В. - Архетип та його трансформації в художньому тексті як вияв психічної бінарності автора (2009)
Боровець Т. П. - Особливості розвитку антиутопії в радянській літературі в період тоталітарного режиму (2009)
Бистрова О. О. - Поліфункціональність авторських паремій в романі "Підліток" Ф. Достоєвського (2009)
Гоца Н. М. - Проблема визначення поняття "стиль" жанру роману та методи його аналізу (2009)
Лопатіна Н. С. - Політичний та національний міфи у романі П. Загребельного "Тисячолітній Миколай" (2009)
Юферева О. В. - Поетична подорож ХІХ століття: особливості синтетичної організації жанру (2009)
Анохіна Т. О. - Онтологічне буття силенціальних лакун (2009)
Буга Т. В. - Особливості українсько-німецького іменника Центральної Донеччини в порівнянні з українським (2009)
Viana V. - Quantitative Research in Practice: Applying a Differential Scale Questionnaire to Literature, Zyngier S., Chesnokova A., Jandre J., Nero S. (2009)
Замощина-Шеріф Н. О. - Локативні іменники із суфіксом -(er)ei у німецькій та -erie у французькій мовах (2009)
Кикоть В. М. - Риторичне питання, підтекст та переклад (2009)
Косенко Ю. В. - Проблеми перекладознавства на Заході (2009)
Левицький А. Е. - Функціональний аспект неактивних типів словотворення: українсько-англійські та англо-українські паралелі, Шелудько А. В. (2009)
Липко И. П. - Вариативность лексической системы современного английского языка, Липко З. Н., . Ковалева А. В. (2009)
Радчук О. В. - Опір оригіналу і метод тлумача: "Джон Андерсон” Р. Бернза в перекладах П. Грабовського, В. Мисика і М. Лукаша (2009)
Сердюк А. М. - Емотивна прагматика газетного дискурсу у французьких ЗМІ (2009)
Таценко Н. В. - Картини світу як базові поняття когнітивно-дискурсивної парадигми лінгвістики (2009)
Чернюк Н. І. - "Несанкціоновані" паузи: аспекти усного перекладу (2009)
Вертій О. - Спадкоємність наукових звичаїв (2009)
Marina O. V. - Teaching reading to students of philological departments in Ukraine: reconsidering western experience (2016)
Stapor M. - Educational situation of teaching Polish language in Norway (2016)
Zhorniak N. - The stylistic role of syntactic parallel constructions in artistic prose (on the example of Sinclair Lewis’s "Babbit") (2016)
Авраменко Т. В. - Специфіка перекладу термінології в аграрному дискурсі, Козуб Л. С. (2016)
Агібалова Т. М. - Англомовний фразеологічний дискурс сучасних медійних джерел (ідеографічна класифікація на матеріалі мовних одиниць із соматичним компонентом) (2016)
Адамович А. Є. - Архітектоніка образу князя Данила Галицького у "Галицько-Волинському літописі", Шлєіна Л. І. (2016)
Акімова А. О. - Дискурс кохання у тематиці класичних цзацюй та розмовної драми ХХ ст. (2016)
Ахмад И. М. - Актуализация квалитативных семантических признаков в рефлексемах названий частей суток (2016)
Балацька О. Л. - Потенціал прагматичних характеристик слабкої критики в англомовній науковій статті (2016)
Баньоі В. Ф. - Малопродуктивні моделі творення закарпатських мікротопонімів басейну річки Ужа (2016)
Берест Т. М. - Поетоніми в словнику поезії 80-90 років ХХ століття (2016)
Бехта І. А. - Комунікативна природа невласне-прямого мовлення та його роль у творенні внутрішньотекстової комунікації у текстах Чака Поланіка, Орищук Є. С. (2016)
Бехта І. А. - Заголовок у смисловому просторі британського постмодерністського художнього тексту, Сподарик О. В. (2016)
Билиця У. Я. - Коди культури в образі людини в англомовній картині світу (на матеріалі компаративної фразеології) (2016)
Бітківська Г. В. - "Український текст" російських літературних журналів (2016)
Богачик М. С. - Особливості формування комунікативної компетентності студентів-філологів у процесі вивчення англійської мови (2016)
Борзенко О. П. - Тотожність асоціативного значення, аналогічності, характеру ситуації вживання при порівнянні деяких українських та англійських прислів’їв та приказок (2016)
Буяльська Т. І. - Інтердискурсивний потенціал вираження комунікативної підтримки в сучасній англійській мові (2016)
Валько О. В. - Емфаза як категорія комунікативної структури речення (2016)
Варениця Е. Я. - Кількісні характеристики структурних моделей національної та регіональної варіантної фразеології сучасної німецької мови (2016)
Винник О. Ю. - Стратегія мотивування читача в сучасному англомовному дискурсі програмування, Рубель Н. В. (2016)
Вікторова Л. В. - Особливості іншомовної підготовки співробітників спеціальних відомств Німеччини (2016)
Волкова С. В. - Метаморфоза як художній прийом формування міфолорно-авторських образів у сучасних англомовних амеріндіанських прозових текстах (2016)
Гаврилащук О. Д. - Гендерно маркована національна ідентифікація у зверненому мовленні українців (2016)
Гаврилюк І. С. - Семантика і функції онімів у протестних гаслах (на прикладі гасел травневих протестів 1968 року у Франції) (2016)
Гайденко Ю. О. - Взаємодія денотативного, сигніфікативного та прагматичного компонентів у структурі лексичного значення слова (2016)
Гальчук О. В. - Критична рефлексія української античності: етапи та тенденції (2016)
Гач Н. О. - Символізм флори в афро-американській поезії: лінгвокогнітивний аспект дослідження (2016)
Гладиш Н. М. - Особливості використання виражальних засобів мови в портретному описі, Грижак Л. М. (2016)
Глінка Н. В. - Жанр "кіберпанк" в американській літературі: причини виникнення та мовно-стилістичні особливості, Гавриленко В. М. (2016)
Гошовська Л. М. - Використання методів "ділова гра" та "кейс-стаді" для розвитку професійно-спрямованої іншомовної комунікативної компетентності студентів (2016)
Грижак Л. М. - Художньо-образне порівняння в поезії Езри Паунда, Лейб’юк М. Д. (2016)
Гроховська Т. В. - Елементи просторічної лексики у мові прози Юрія Андруховича (на базі твору "Лексикон інтимних міст"), Качала О. А., Юзвяк І. П., Яремчук С. М. (2016)
Губарєва О. С. - Розвиток іншомовної комунікативної компетентності студентів технічних ВНЗ (2016)
Гурбанська С. О. - Особливості функціонування прецедентних імен у постмодерністських художніх текстах (2016)
Гуцуляк Т. Є. - Порівняльно-уподібнювальна семантика як основа образних дериваційних відношень (на матеріалі адвербіалізованих іменників) (2016)
Дайнека Н. М. - Інтердискурсивність кіберпростору як онтологічна передумова для актуалізації кібербуллінгу (2016)
Дейна Л. В. - Складне синтаксичне ціле як особливий репрезентант оцінки в щоденниковому дискурсі (2016)
Діброва В. А. - Фрейм "заперечення" в англійському й українському офіційно-діловому дискурсі (2016)
Діденко М. О. - Особливості створення ситуації успіху на заняттях з англійської мови у ВНЗ (2016)
Дмитрієва О. В. - Нестандартні підходи до формування лінгвокраїнознавчої компетенції майбутніх учителів іноземної мови (2016)
Дяків Ю. О. - Етимологічний аспект словникового складу сучасної англійської та його вплив на українську мову (2016)
Ивасюк О. В. - Реализация актантной рамки глагола в медийном тексте (2016)
Іванюк С. М. - Ніцшеанський тип "людини-паразита" як прояв діонісійського начала в оповіданнях В. С. Моема "The ant and the grasshopper" ("Мураха та коник") та В. Підмогильного "Проблема хліба" (2016)
Іщенко Н. Г. - Текст – цілісна смислова і мовленнєва структура (2016)
Іщенко О. В. - Автономне навчання в умовах міжкультурної інтеграції (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського