Гончаренко М. В. - Вплив нового податково-бюджетного законодавства на формування доходів місцевих бюджетів (2012)
Надточій А. О. - Напрями вдосконалення методики розрахунку прожиткового мінімуму в сучасних умовах розвитку суспільства (2012)
Олійник Д. В. - Економічна, соціальна і політичні основи ефективної діяльності органів влади (2012)
Петрушевська В. В. - Грошово-кредитна політика в контексті забезпечення відтворювальних процесів в економіці країни (2012)
Ревенко О. В. - Удосконалення менеджменту в органах ДПС як фактор забезпечення ефективності податкової політики, Ревенко Т. В. (2012)
Сиченко О. О. - Ризики реалізації соціальних проектів в межах програмного державного регулювання соціальної сфери 266-271 (2012)
Степаненко С. В. - Щодо підвищення ефективності реалізації державної економічної політики (2012)
Чернецький В. Ю. - Принципи організації системи охорони здоров’я населення (2012)
Чикаренко І. А. - Концептуальні аспекти створення системи управління інноваційним розвитком (2012)
Шевчук О. М. - Необхідність посилення зв’язків з громадськістю в органах Державної податкової служби України при роботі з платниками податків, Савчук Н. В. (2012)
Кононович В. Г. - Формування організаційно-правових засад державного управління фізичною культурою в Україні (2012)
Сирота О. А. - Державне регулювання структури економіки за формами власності (2012)
Ткаченко О. І. - Соціальний захист інвалідів як складова частина державної соціальної політики (2012)
Фролов А. Ю. - Роль інституціонального середовища у державному регулюванні продовольчої сфери (2012)
Шурма І. М. - Проблеми продуктивної зайнятості людей з обмеженими можливостями (2012)
Ландсман В. А. - Методологічні підходи до державного регулювання ринку праці (2012)
Наконечний В. В. - Проблематика самоврядності у контексті пріоритетів економічної політики (2012)
Скрипченко Н. М. - Підходи до формування адаптаційних механізмів в системі місцевого самоврядування для забезпечення сталого розвитку суспільства (2012)
Тамм А. Є. - Теоретичні засади діяльності органів місцевого самоврядування у соціальній сфері (2012)
Гуменна К. Р. - Управління ризиками інвестиційної привабливості міста Львова (2012)
Коваленко А. В. - Органи місцевого самоврядування у системі державного контролю з питань захисту прав споживачів (2012)
Шепеленко О. Г. - Засоби реалізації інноваційної політики на місцевому рівні (2012)
Домбровська С. М. - Забезпечення ефективного державного управління підготовкою фахівців у сфері цивільного захисту: створення професійних стандартів (2012)
Шпекторенко І. В. - Особливості використання класифікації потреб К. Альдерфера у професійній діяльності у сфері публічного управління (2012)
Єганов В. В. - Напрями підвищення ефективності застосування управлінських стилів (2012)
Медвідь М. М. - Протиріччя у державному регулюванні зайнятості у військових формуваннях (2012)
Шумська Г. М. - Організація та проведення тренінгів у вищих навчальних закладах при підготовці кадрів для органів державної влади та органів місцевого самоврядування (2012)
Бондар Д. В. - Вдосконалення та трансформація механізмів державного управління підготовкою студентів управлінських спеціальностей (2012)
Коваль О. В. - Кадровий менеджмент на сучасному етапі реформування та розвитку Збройних Сил України (2012)
Приходько С. О. - Система оцінювання персоналу як ключовий елемент сучасної концепції управління персоналом публічної служби (2012)
Сіоніхіна З. М. - Розвиток професійних компетенцій викладачів НАДУ як чинник розвитку професійних компетенцій державних службовців (2012)
Сичова В. В. - Компаративний аналіз моделей впливу інституту політичної опозиції на державне управління у європейських країнах (2012)
Берегой Т. А. - Інституційна структура реалізації регіональної політики в країнах Центральної та Східної Європи (2012)
Жадан О. В. - Трансформація державного регулювання соціально-трудових відносин в Україні під впливом Світової організації торгівлі (2012)
Лагно В. Т. - Прикордонне та транскордонне співробітництво у регіональному розвитку (2012)
Соболь Р. Г. - Методологічні підходи до державного регулювання міжнародного ринку страхових послуг (2012)
Алимова О. О. - Аналіз нормативно-правової бази державного управління зовнішньоторговельною діяльністю України (2012)
Галаган М. О. - Досвід Словацької Республіки щодо реалізації європейської інтеграції (2012)
Пахлова С. Є. - Заохочення приватної допомоги на культуру як один із напрямів державної політики: досвід ЄС та інших країн світу (2012)
Гнатенко А. І. - Зарубіжний досвід державного регулювання розвитку регіонів країн Центральної та Східної Європи (2012)
Прасол В. П. - Система охорони здоров’я у Франції: принципи організації та основні протиріччя (2012)
Вітаємо з ювілеєм! (2013)
Свінціцький А. С. - Здоров’я населення як важливий чинник державотворення та національної безпеки (2013)
Катеренчук І. П. - Вплив комбінації L-аргініну з інозином на показники ендотеліальної дисфункції та якості життя у хворих на ішемічну хворобу серця з цукровим діабетом 2 типу, Погребняк О. О. (2013)
Загородний М. І. - Ендотеліальна дисфункція при артеріальній гіпертензії: сучасні погляди на причини й механізми розвитку, діагностику та корекцію, Свінціцький І. А. (2013)
Базыка О. Е. - Некоторые аспекты лечения хронической сердечной недостаточности І-ІІ ФК ПО NYHA (2013)
Рекомендації з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності (витяг) (2013)
Заремба Є. Х. - Вплив комбінованого антигіпертензивного засобу тонорма на ліпідний спектр крові у хворих на артеріальну гіпертензію, Заремба-Федчишин О. В., Була М. С., Заремба О. В., Смалюх О. В. (2013)
Ілляш М. Г. - Деякі аспекти комбінованого лікуваня артеріальної гіпертензії, Базика О. Є., Старшова О. С. (2013)
Уніфікований клінічний протокол первиної, екстреної та вториної (спеціалізованої) медичної допомоги (2012). Артеріальна гіпертензія (2013)
Катеренчук І. П. - Депресія як незалежний фактор кардіоваскулярного ризику та її значення на різних етапах серцево-судинного континууму, Ждан В. М., Катеренчук О. І. (2013)
Радченко О. М. - Діагностичне та прогностичне значеня визначеня глікозильованого гемоглобіну – метаболічного маркера пошкодженя (огляд літератури та власні дослідження), Королюк О. Я. (2013)
Зуєв К. О. - Чи завжди ліпідограма дає відповідь на запитання лікаря та пацієнта?, Когут Д. Г. (2013)
Фролов А. И. - Диагностика и лечение нарушений ритма сердца (2013)
Крус-Фернандес Х. М. - Рандомизированное сравнительное исследование трифлузала и аск после острого инфаркта миокарда, Лопес-Бескос Л., Гарсия-Дорадо Д., Лопес Гарсия-Аранда В., Кабадес А., Мартин-Хардаке Л., Веласко Х. А., Кастро-Бейрас А., Торрес Ф., Марфил Ф. (2013)
Пашковский В. И. - Применение препарата Витаксон® в комплексном лечении болевого синдрома у пациентов с полинейропатиями, Юдина Т. В. (2013)
Заремба Є. Х. - Випадок раку прямої кишки IV стадії з множиними метастазами в печінку, Голик О. М., Рак H. О. (2013)
Зяблицева М. В. - Эффективность применения препарата Фармасулин® в базисно-болюсном режиме инсулинотерапии (2013)
Львівський Медичний форум (2013)
Палій І. Г. - Сучасний погляд на діагностику та лікування функціональної диспепсії, Баранніков К. В. (2013)
Ласачко С. А. - Заболевания молочных желез в условиях реформирования cистемы здравоохранения в Украине: чья зона ответственности? (2013)
Щербинина М. Б. - Обоснование эффективности препарата сирин у пациентов после холецистэктомии (2013)
Щербинина М. Б. - Первый опыт применения real-time эластографии при заболеваниях печени различного генеза, Майкова Т. В. (2013)
Дземан М. І. - Терниста доля українських лікарів. Покоління втрачених можливостей: брати Юрій та Олександр Вороні (частина 2) (2013)
Пост-реліз (2013)
Анонс медичних подій (2013)
Передплата (2013)
Титул, зміст (2013)
Забенько Ю. І. - Концепція планування життєвого циклу електронних документів, Ковтанюк Ю. С. (2013)
Радченко С. В. - Особливості систем електронного документообігу у державних органах України (2013)
Ковтун М. В. - "Студії з архівної справи та документознавства” – фахове вітчизняне видання з архівознавства (2013)
Воронін В. М. - Нереалізовані нагородні проекти 40–60-х років ХХ ст. керівників Радянської України (2013)
Палієнко М. Г. - Архівна місія о. Теофіла Горникевича (з історії збереження архівів ЗУНР та В. Липинського у Відні) (2013)
Осередчук М. А. - Львів – Відень у кінці ХІХ – початку ХХ століття: візити представників габсбурзької династії до Львова та їх відображення у пресі (2013)
Гриник І. І. - Дипломатична діяльність Василя Панейка на Паризькій мирній конференції (2013)
Морозова А. В. - Чернігівський прочанин на Афоні (2013)
Сафонова О. В. - Ім’я в архівних документах (до 240-річчя від дня народження засновника Харківського університету Василя Каразіна) (2013)
Трибуцька О. А. - Матеріали особового фонду Павла Рябкова (2013)
Ніколаєва Т. О. - Повернення з небуття (архівні документи про українського художника Івана Дряпаченка) (2013)
Безгинская Е. Н. - Подвиг подпольщиков и партизан в документах Государственного архива Луганской области, Сулименко Е. А. (2013)
Касян Л. Г. - Твердиня національного мистецтва (до 70-річчя Національного заслуженого академічного українського народного хору ім. Г. Верьовки) (2013)
Фотодобірка. До 80-річчя від дня народження Анатолія Авдієвського. Упорядник Л. В. Любарська (2013)
Крячок М. І. - З епістолярію Наталі Кузякіної (за документами ЦДАМЛМ України) (2013)
Левченко Л. Л. - Архівний рух історичних товариств, утворення і розвиток архівних установ у південно-атлантичних штатах США (2013)
Богунова Н. К. - Зустріч колективу науково-дослідного інституту мікрографії з Головою Державної архівної служби О. П. Гінзбург (2013)
Кисельова Л. А. - ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Дослідження, консервація та реставрація музейних пам’яток: досягнення, тенденції розвитку” (2013)
Ємельянова Т. О. - Практичний семінар працівників Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного у м. Чернігові (2013)
Пам’яті Павла Степановича Соханя (2013)
Пам’яті Георгія Володимировича Портнова (2013)
Пам’яті Віктора Васильовича Страшка (2013)
Сидоров Ю. І. - Одноразова ферментаційна апаратура (2010)
Кищенко Е. М. - Генетическая инженерия сахарной свеклы: проблемы и достижения (2010)
Борзова Н. В. - Грибні амілолітичні ензими та їх дія на нерозчинні субстрати, Гудзенко О. В., Варбанець Л. Д. (2010)
Сытников Д. М. - Реакция сои на инокуляцию Альго-ризобиальными композициями, Воробей Н. А., Пацко Е. В. (2010)
Підгорський В. С. - Використання кормових та пекарських дріжджів для отримання біологічно активних гліканів, Коваленко О. Г., Васильєв В. М., Ісакова О. В. (2010)
Bayraktar V. N. - The infrared laser effect on carbohydrate fermentation by Saccharomyces cerevisiae yeast (2010)
Шутова В. В. - Использование послеспиртовой барды для культивирования молочнокислых и пропионовокислых бактерий, Ивинкина Т. И., Фадеева И. В., Ревин В. В. (2010)
Бызов Д. В. - Влияние ионизирующего облучения на артерии свиньи при создании девитализированных скаффолдов, Сынчикова О. П., Михайлова И. П., Сандомирский Б. П. (2010)
Горбунов Л. В. - Відтворюваність результатів запліднення ооцитів деконсервованими сперміями коропа (Cyprinus carpio L.), Філіпов В. Ю., Бучацький Л. П. (2010)
Климова Е. М. - Оценка степени цитотоксичности компонентов патологических сывороток с использованием клеточной тест-системы, Лавинская Е. В., Божков А. И., Кордон Т. И. (2010)
Левицький Є. Л. - Рецензія на підручник О. В. Карпова, С. В. Демидова, С. С. Кир’яченка "Клітинна та генна інженерія" (Київ: Фітосоціоцентр, 2010) (2010)
Новини (2010)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дтсциплін (2010)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2010)
Щербаков А. Б. - Наноматериалы на основе диоксида церия: свойства и перспективы использования в биологии и медицине, Жолобак Н. М., Иванов В. К., Третьяков Ю. Д., Спивак Н. Я. (2011)
Кушкина А. И. - Лизогения у бактерий и ее значение для биотехнологии, Товкач Ф. И. (2011)
Грицай Р. В. - Ліпополісахариди грамнегативних бактерій: структурні особливості, біосинтез, застосування в біотехнології, Варбанець Л. Д. (2011)
Гулевский А. К. - Клеточная трансплантация в кардиомиопластике при ишемическом повреждении сердца, Щенявский И. И., Абакумова Е. С. (2011)
Комісаренко С. В. - Ефективність біофармацевтичного препарату "Мебівід" у попередженні порушень обміну вітаміну D3 та кальцію за аліментарного остеопорозу, Апуховська Л. І., Рясний В. М., Калашніков А. В., Великий М. М. (2011)
Борзова Н. В. - Стабильность α-галактозидазы Aspergillus niger в условиях температурного воздействия (2011)
Древаль К. Г. - Нові продуценти целюлозолітичних ензимів серед вищих базидіальних грибів, Бойко М. І. (2011)
Гураль С. В. - Дослідження складу каротиноїдів у мутантів дріжджів Phaffia rhodozyma (Xanthophyllomyces dendrorhous), Колісник Г. В., Климишин Д. О., Гончар М. В. (2011)
Bilyy R. - Apoptosis-dependent changes in expression pattern of mRNA coding for sialyl-modifying enzymes (2011)
Секан А. С. - Сучасні методи молекулярного аналізу генетично модифікованих рослин., Сорочинський Б. В. (2011)
Токар В. П. - Рецензія на книгу "Advanced Fluorescence Reporters in Chemistry and Biology I". Під редакцією О. П. Демченка (видавництво Springer, 2010), Ящук В. М. (2011)
Новини (2011)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дтсциплін (2011)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2011)
Валентин Іванович Грищенко (2011)
Правила для авторів (2011)
Григорьева М. В. - Полимерные системы с контролируемым высвобождением биологически активных соединений (2011)
Пирог Т. П. - Використання мікробних поверхнево-активних речовин у біології та медицині, Конон А. Д., Скочко А. Б. (2011)
Кузьменко Ю. В. - Очистка неструктурного протеина NS1 вируса клещевого энцефалита из неинфекционного материала, Берестень С. Ф., Стародубова Е. С., Тимофеев А. В., Карпов В. Л. (2011)
Матвєєва Н. А. - Перенесення в рослини ряски Lemna minor L. Генів туберкульозних антигенів ESAT6 та AG85B за допомогою Agrobacterium rhizogenes, Кіщенко О. М., Шаховський А. М., Кучук М. В. (2011)
Гурин И. В. - Получение длинномерных каталитических образований углерода и изучение их биосовместимости, Введенский Б. П., Гурин В. А., Буколов А. Н., Фурсов С. Г., Белочкина И. В., Ковалев Г. А., Сынчикова О. П., Тыныныка Л. Н., Сандомирский Б. П. (2011)
Gospodaryov D. - Some properties of melanin produced by Azotobacter chroococcum and its possible application in biotechnology, Lushchak V. (2011)
Ободович А. Н. - Дискретно-импульсный ввод энергии для интенсификации биотехнологических процессов в спиртовом и хлебопекарном производстве, Чайка А. И., Недбайло А. Н., Лымарь А. Ю. (2011)
Спиридонов В. Г. - Одержання антигену VP7 вірусу блютангу жуйних у трансгенних рослинах Nicotiana tabacum, Ситник К. С., Парій М. Ф., Павлюченко Н. В., Рибальченко Д. Ю., Мартиненко Д. Л., Мельничук М. Д. (2011)
Ястремська Л. С. - Селекція анаеробного целюлолітичного термофільного штамму Clostrіdіum thermocellum 5СТ, Васильченко О. А. (2011)
Марченко М. М. - Характеристика електрофоретичних спектрів естераз експлантатів Saussurea discolor (Willd.) DC. та Saussurea porcii Degen, Шелифіст А. Є., Чебан Л. М. (2011)
Кунах В. А. - Рецензія на навчальний посібник О. І. Мартиненко "Методи молекулярної біотехнології: Лабораторний практикум". За наук. ред. чл.-кор. НАН України, проф. Д. М. Говоруна (Київ: Академперіодика, 2010)., Левицький Є. Л. (2011)
Токар В. П. - Рецензія на книгу "Advanced Fluorescence Reporters in Chemistry and Biology II.Molecular Constructions, Polymers and Nanoparticles". Редактор серії О.С.Вольфбейс, редактор тому О. П. Демченко (видавництво Springer, 2010)., Науменко А. П. (2011)
Новини (2011)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дтсциплін (2011)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2011)
Vasylchenko O. A. - Biotechnological aspects of poly-β-hydroxybutyrate biosynthesis, Yastremskaya L. S., Salata A. M., Salata O. S., Fedun N. O. (2011)
Сидоров Ю. І. - Локальні очисні споруди (2011)
Конвалюк І. І. - Отримання та характеристика культури ізольованих коренів рослин роду Тирлич (Gentiana L.), Грицак Л. Р., Мельник В. М., Дробик Н. М., Кунах В. А. (2011)
Солдаткін О. О. - Розроблення амперометричного мікробіосенсора для визначення D-серину (2011)
Мацелюх Е. В. - Особливості росту і біосинтезу еластази утантним варіантом Bacillus sp. 27-88ELS+, Нидялкова Н. А., Варбанец Л. Д. (2011)
Шульга С. М. - Влияние компонентов энзиматической среды на биосинтез триптофана, Ткаченко А. Ф., Тигунова Е. А., Бейко Н. Е., Хоменко А. И. (2011)
Матвєєва Н. А. - Синтез інуліну в "бородатих коренях" цикорію, трансформованого за допомогою Agrobacterium rhizogenes, Кіщенко О. М., Шаховський А. М., Кучук М. В. (2011)
Тищенко Е. Н. - Метаболизм сахарозы на ранних этапах онтогенеза кукурузы (Zea mays L.), трансформированной in planta обезоруженными штаммами Agrobacterium tumefaciens, Сакало В. Д., Матвеева А. Ю., Курчий В. М., Моргун Б. В., Кочетов А. В. (2011)
Кириченко Е. В. - Использование Azotobacter chroococcum для создания комплексных биологических препаратов, Коць С. Я. (2011)
Кузнецова О. В. - Вплив стимуляторів росту на розвиток вегетативного міцелію Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) Kumm (2011)
Новини (2011)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дисциплін (2011)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2011)
Байрактар В. М - З листів до редакції (2011)
Демченко О. П. - Кластери з декількох атомів срібла у флуоресцентних сенсорних технологіях, Канюк М. І. (2011)
Шатурський О. Я. - Закономірності утворення і функціонування іонпровідних каналів цитолітичних протеїнів при реконструкції У штучних ліпідних бішарах (2011)
Туров В. В. - Гидратные свойства композитного материала на основе высокодисперсного кремнезема и ДНК, Барвинченко В. Н., Крупская Т. В., Гунько В. М., Чехун В. Ф. (2011)
Іскра Р. Я. - Метаболічні показники крові поросят за умов згодовування їм культуральної рідини дріжджів Saccharomyces cerevisiae, яка містить біокомплекси хрому, Гончар М. В., Нечай Г. І., Максимович І. Я. (2011)
Перерва Т. П. - Оптимизация бактериальных питательных сред экстрактом Ungernia victoris, Мирюта А. Ю., Дворник А. С., Можилевская Л. П., Кунах В. А. (2011)
Коршун Л. М. - Суперсинтез розчинного протеїну — продукту експресії гена, що містить імунодомінантні ділянки глікопротеїну G вірусу герпесу 2-го типу, у бактерійній системі Escherichia coli, Мойса Л. М., Ковтонюк Г. В., Ганова Л. О., Кисельова О. К., Співак М. Я. (2011)
Слета И. В. - Моделирование некроза миокарда с помощью криотехнологии, Чиж Н. А., Гальченко С. Е., Сандомирский Б. П. (2011)
Шульга С. М. - Вплив ліофілізації на життєздатність дріжджів Pichia anomala, Тігунова О. О., Ткаченко А. Ф., Бейко Н. Є., Хоменко А. І. (2011)
Сергеева Л. Е. - Содержание свободного пролина как показатель жизнедеятельности клеточной культуры Nicotiana tabacum L. при стрессе, Бронникова Л. И., Тищенко Е. Н. (2011)
Поліщук Г. Є. - Мікробіологічні показники рослинних екстрактів для виробництва морозива, Гулак О. В., Згурський А. В., Антонюк М. М. (2011)
Жуковский Ю. Г. - Способ идентификации бутирилхолинэстеразы из сыворотки крови лошади, Жуковская В. А., Кузнецова Л. П., Никитина Е. Р., Сочилина Е. Е. (2011)
Пивоваренко В. Г. - Рецензія на книгу "Advanced Fluorescence Reporters in Chemistry and Biology III" за редакцією О. П. Демченка (Springer Series of Fluorescence, т. 10, видавництво Springer, 2011) (2011)
Новини (2011)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дтсциплін (2011)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2011)
Доповнення до Правил для авторів (2011)
Волошина О. В. - Додатковий капітал машинобудівних підприємств: необхідність коригування та вплив на показники фінансового стану (2013)
Maslak О. - Innovative development of industry enterprises, Bezruchko O., Pererva P., Veresne Somosi Mariann (2013)
Сокур М. І. - Підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом оптимізації структури капіталу, Божик Д. П. (2013)
Чаплінська А. А. - Оцінка товарних запасів та їх оборотності на підприємствах роздрібної торгівлі, Бабчук Г. Г. (2013)
Залунина О. М. - Определение приоритетов развития строительного предприятия для принятия управленческих решений (2013)
Pochtovyuk А. - Integration of interests of subjects of higher education system at macrolevel: professional qualifications aspect, Kondratenko O. (2013)
Хоменко М. М. - Динамічна модель контролю рівня замовлень туристичних послуг (2013)
Касич А. О. - Проблемні аспекти бухгалтерського та податкового обліку основних засобів в Україні, Черевик Н. В. (2013)
Крот Л. М. - Фінансово-економічне забезпечення земськими установами лівобережної україни діяльності сільськогосподарських складів (2013)
Пана Л. - Система третичного образования и окупаемость частного вложения студента в Чешской республике, Жилкова П. (2013)
Крестецкая С. Л. - Микробиологические и иммунологические аспекты синдрома Гийена-Баре, Крестецкий Н. Г. (2012)
Литовченко О. А. - Анализ результатов применения полугнездного метода ПЦР-диагностики Сhlamydia trachomatis (2012)
Волянский А. Ю. - Методы изучения и оценки гриппозных вакцин, Давыдова Т. В., Кучма И. Ю. (2012)
Лупай О. В. - Комбінована дія тербінафіну та бензоїлпероксиду на консорціум саndida albіcans і Staphylococcus aureus (2012)
Волянский А. Ю. - Взаємозв’язок специфічного вакцинального та системного імунітету імунокомпрометованих дітей (2012)
Ільїнська І. Ф. - Апоптоз фагоцитуючих клітин при вакцинації та ревакцинації БЦЖ, Зубрійчук О. М. (2012)
Циганенко А. Я. - Оцінка дії світлодіодного випромінювання і протимікробних препаратів на мікроорганізми - збудники гнійно-запальних процесів, Мішина М. М., Дубовик О. С., Мішин Ю. М., Глазунов А. В. (2012)
Сердюк В. В. - Современные проявления эпидемического процесса парентеральных гепатитов на территории дзержинского района г. Харькова, Невмержицкая С. Х. (2012)
Грубник І. М. - Дослідження властивостей гелів карагінану, Гладух Є. В., Черняєв С. В. (2012)
Дивоча В. А. - Современные аспекты профилактики и лечения гриппа, Лагода О. В., Руссу А. В., Михальчук В. Н., Гоженко А. И. (2012)
Мишин В. В. - Определение "этиологических" ассоциаций микрорганизмов при бактериальных пиелонефритах, Гриценко Л. З., Шипов Д. О., Троян Н. С., Лазуренко Е. Е. (2012)
Кожокару А. А. - Проблема дитячих інфекцій у військових колективах збройних сил України, Земцов О. М., Якимець В. М., Лугова Г. В., Іванько О. М. , Філіпенко Л. І. (2012)
Волянський А. Ю. - Тактика вакцинації дітей, які часто хворіють, та засоби підвищення її ефективності (2012)
Памяти ученого и педагога Л. А. Бондаренко посвящается (2012)
Киреев И. В. - Проблемы фармакотерапии негоспитальной пневмонии в украине, Бакуменко М. Г., Добра Е. А., Книженко И. Б. (2012)
Косілова О. Ю. - Сучасні підходи в лікуванні хворих на перитоніт, що викликаний шпитальними штамами бактерій (2012)
Римша О. В. - Антимікробна дія антибіотиків та антисептиків у урологічних хворих (2012)
Войда Ю. В. - Микроэкология человека и роль пробиотических препаратов в терапии гнойно-воспалительных заболеваний в акушерстве и гинекологии, Солонина Н. Л. (2012)
Бабич Є. М. - Фракційний склад правцевого анатоксину та дифтерійного токсину промислового виробництва, Калініченко С. В., Рябовіл О. В., Рижкова Т. А., Скляр Н. І., Ждамарова Л. А., Білозерський В. І., Плугатор Т. М., Бобирева І. В., Большакова Г. М. (2012)
Кучма І. Ю. - Моніторинг медикаментозної резистентності мікобактерій туберкульозу у бактеріовиділювачів різних категорій у харківській області за період 2006-2011 р.р., Ковальова Г. О., Гушилик Б. І. (2012)
Жорняк О. І. - Аналіз чутливості мікроорганізмів до таблетованих антисептичних препаратів (2012)
Лебедєва Н. Ю. - Антибактеріальні властивості поліоксометалату гольмію по відношенню до збудників гнійно-запальних ускладнень у постраждалих із тяжкими травмами, Піддубна О. М. (2012)
Шмуліч В. К. - Особливості етіологічного спектру бронхіальної астми у дітей залежно від статі та віку, Прохоренко О. А., Шмуліч О. В., Старусева В. В., Цимбал В. М. (2012)
Martynov A. V. - Oral long-acting pharmaceutical form of insulin on the basis of self-organizing kvasi-living system of combinatorial peptides, Bomko T. V., Nosalskaya T. N., Farber B. S., Farber S. B. (2012)
Shulga L. I. - Correlation of the structural peculiarities of bioactive compounds of herbal remedy and its pharmacological value (2012)
Lebid L. V. - Clinical course and efficacy of tb treatment during the epidemic of tuberculosis in the kharkiv region, Kireev I. V. Poteyko P. I., Lyashenko A. A., Krutko V. S., Sokol T. V. (2012)
Щербак О. М. - Протимікробні властивості нітрогеновмісних конденсованих систем з піримідиновим фрагментом, Андреєва І. Д., Казмірчук В. В., Журавель І. О. (2012)
Петренко О. В. - Розповсюдження основних генів вірулентності серед представників роду Vibrio (2012)
Марковский В. Д. - Пневмоцистная пневмония: исторические, эпидемиологические и клинико-морфологические аспекты, Плитень О. Н., Мирошниченко М. С., Мирошниченко А. А. (2012)
Lisnyak Yu. V. - Models of amphotericin membrane channel based on concerted intermolecular =C-H…O interactions (2012)
Smelyanskaya M. V. - The role of representatives in ophthalmic pathology herpesvirus, Peremot S. D., Martynov A. V., Volyansky A. Y., Kashpur N. V., Voloshko I. V., Moroz M. P. (2012)
Торяник И. И. - Структурные доминанты неврита тройничного нерва в этиопатогенетической картине пролонгированных инфекционно- воспалительных прозопалгий (2012)
Немятих О. Д. - Аналіз біохімічного складу фітоімунокоректору "Афлуфіт" методом високоефективної рідинної хроматографії (2012)
Лісняк Ю. В. - Молекулярне моделювання взаємодій протимікробних сполук з елементами клітинної мембрани: ністатин ергостеринова мембранна пора, Мартинов А. В. (2012)
Шмуліч В. К. - Використання номографічного методу в етіологічній розшифровці алергічного риніту у дітей, Прохоренко О. А., Шмуліч О. В., Старусева В. В., Цимбал В. Н., Ащеулов О. М., Тесленко Т. О. (2012)
Конюхов І. В. Чуєшов В. І. - Дослідження технологічних та мікробіологічних властивостей кріоподрібненої рослинної сировини, Солдатов Д. П. (2012)
Бабич Є. М. - Імунобіологічна характеристика окремих фракцій правцевого анатоксину до та після впливу ультразвукових хвиль, Калініченко С. В., Рябовіл О. В., Ківва Ф. В., Рижкова Т. А., Скляр Н. І., Коваленко О. І., Плугатор Т. М., Егліт В. О., Білозерський В. І. (2012)
Волянський А. Ю. - Індукція Т- та В-клітинної імунологічної пам’яті за вакцинації різними типами вакцин (2012)
Матеріали міжнародної наукової конференції "Стратегія і тактика боротьби з інфекційними захворюваннями", що проходила в м. Харкові 17-18 жовтня 2012 р. (2012)
Тези доповідей міжнародної наукової конференції "Стратегія і тактика боротьби з інфекційними захворюваннями", що проходила в м. Харкові 17-18 жовтня 2012 р. Розділ 2 (2012)
Фоміна Н. С. - Біологічні властивості стафілокока, дріжджоподібних грибів роду Candida виділених з організму онкологічних пацієнтів, Фомін О. О. (2012)
Чернякова Г. М. - Умовно-патогенні мікроорганізми як етіологічні чинники інфекцій в умовах нейнфекційного багатопрофільного стаціонару, Мінухін В. В. (2012)
Покришко О. В. - Антибіотикочутливість та стан мікрофлори товстої кишки хворих на алергічні дерматити із супутньою лямбліозною інвазією, Шкільна М. І. (2012)
Гридіна Т. Л. - Вплив інгібіторів протеолізу на Підвищення чутливості до антибіотиків штамів Staphylococcus aureus, Федчук А. С., Лозицький В. П., Мудрик Л. М., Шитикова Л.І., Сочесло Л. В., Волянський А. Ю., Мироненко Л. Г., Грузевський О. А., Кольцова І. Г. (2012)
Білецька Г. В. - Сучасні паразитарні системи кліщових інфекцій у Львівській області, Семенишин О. Б., Бень І. І., Шульган А. М., Друль О. С., Федорук В. І., Лозинський І. М. (2012)
Назарчук О. А. - Вивчення резистентності штамів золотистого стафілококу до протимікробних засобів, Палій Д. В., Назарчук Г. Г. (2012)
Колодій С. А. - Дослідження ефективності середовища Влакон для діагностики туберкульозу (2012)
Аттиков В. Е. - Микробиологические и иммунологические показатели у больных с хроническими гиперпластическими заболеваниями верхних дыхательных путей, Нестеренко А. М., Брусник С. В., Егошина В. А., Глоба В. В., Маркова К. В., Коляда Т. И. (2012)
Смелянская М. В. - Особенности иммунологического статуса при увеитах герпесвирусной этиологии, Перемот С. Д., Волянский А. Ю., Мартынов А. В., Кашпур Н. В., Бачук Н. Ю., Мороз М. П. (2012)
Маркова Х. В. - Особливості цитокінового профілю в динаміці запального процесу верхніх дихальних шляхів різної нозології, Коляда Т. І., Єгошина В. О., Аттіков В. Є., Нестеренко А. М., Бруснік С. В. (2012)
Перемот С. Д. - Поліфокальність ушкоджень коронарного русла та дисбаланс рівнів цитокінів у хворих з коронарним атеросклерозом, Смілянська М. В., Волянський А. Ю., Кашпур Н. В., Мартинов А. В., Перемот Я. О. (2012)
Дяченко В. Ф. - Порівняльна характеристика методу "шахової дошки" та методу " час - бактерицидний ефект " в оцінці ефективності протимікробної дії комбінацій антибіотиків на полірезистентні штами синьогнійної палички, Ягнюк Ю. А., Городницька Н. І. , Марющенко А. М., Бомко Т. В., Бакуменко А. В. (2012)
Шмуліч В. К. - Специфічна діагностика атопічного дерматиту у дітей методом скарифікації, Самсоненко В. І., Шмуліч О. В., Старусева В. В. (2012)
Торяник И. И. - Патоморфологическая картина пораження желудочно-кишечного тракта при зкспериментальной стафилококковой инфекции, Казмирчук В. В. (2012)
Кучмак О. Б. - Результати використання біфіформу при дисбіозі товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит, Климнюк С. І., Малярчук А. Р. (2012)
Чернявский В. И. - Иммунология опухолей (2012)
Перцев Д. П. - Координація наукових розробок і викладання гігієни праці як сучасний методологічний підхід у підготовці медичних кадрів (2012)
Волянський А. Ю. - Оптимізація проведення планових щеплень дітей, що часто хворіють, Романова О. А., Давидова Т. В., Конорєва К. С. (2012)
Змiст (2010)
Ігнатова О. А. - Причини фінансово-економічної кризи в Україні та перспективи її подолання: фізико-економічний аспект (2010)
Шира Н. О. - Проблема доларизації в Україні та шляхи її вирішення (2010)
Иванов С. Е. - Интегральный метод районирования рейтинговых показателей развития региона (2010)
Осадча Н. В. - Режим митного складу: алгоритм його використання та шляхи вдосконалення (2010)
Кондратенко Н. Г. - Спеціальний режим оподаткування підприємств малого бізнесу в умовах економічної кризи (2010)
Кіндзерський Ю. В. - Ризики розвитку промисловості і пріоритети політики її реформування у стратегії економічних перетворень в Україні (2010)
Ромусік Я. В. - Конкурентоспроможність промисловості України: стан та засоби підвищення (2010)
Иванова В. В. - Концепция стратегии развития энергосбережения (2010)
Голуб Н. Ю. - Критерії оцінки ефективності структурної трансформації промислових корпорацій різними суб'єктами ринку (2010)
Мельникова М. В. - Мотиви формування та принципи оргпроектування виробничо-господарських комплексів промислового сектору (2010)
Котов Е. В. - Обеспечение энергетической безопасности Украины: метано-угольный аспект, Юшков Е. А. (2010)
Паршин Ю. І. - Розробка моделі стратегічного управління гірничодобувного підприємства (2010)
Бондар В. П. - Договірне оформлення аудиту: проблеми та їх вирішення (2010)
Мащенко Н. Е. - Информационный потенциал вуза: проблемы определения и возможности использовани (2010)
Коник О. В. - Анализ процессов региональной и отраслевой концентрации капитальных инвестиций Украины (2010)
Гаращук О. В. - Оцінка інтелектуального капіталу й мотиваційні чинники інноваційних потенцій можливостей підприємств, Щукін О. І., Матієнко В. М., Козлов Є. Є. (2010)
Гринько Т. В. - Концепція адаптивного управління інноваційним розвитком промислового підприємства (2010)
Чічкань О. І. - Визначення основних чинників сталого розвитку регіонів України (2010)
Ярмош В. В. - Методика оцінки інтелектуальної власності на підприємствах (2010)
Ахромкин Е. М. - Основные положения концепции инновационной системы (2010)
Калюжный И. Л. - Применение принципов системного анализа в моделировании инновационного процесса, Калюжная Т. В., Митус В. А. (2010)
Гончарук А. Г. - Стратегические аспекты применения конкурентного бенчмаркинга на промышленном предприятии (2010)
Кравченко В. Н. - Диагностика и оценка эффективности основной деятельности предприятия, Лысенко А. Ю. (2010)
Братанич М. В. - Визначення сутності економічної ефективності та класифікація її видів, Полозова Т. В. (2010)
Орлов І. В. - Розрахунки підприємств за операціями придбання: економіко-правовий зміст (2010)
Коновалова Т. В. - Особливості визнання витрат на Інтернет на підприємствах торгівлі, Гарбузова Н. О. (2010)
Трубчанин В. В. - Результаты анализа готовности предприятия к осуществлению, Мальчик М. В. (2010)
Ватаманюк-Зелінська У. З. - Бюджетне фінансування регіонального промислового комплексу (2010)
Кучер С. В. - Податковий кодекс України як інструмент вирішення проблем бухгалтерського обліку податку на прибуток (2010)
Уллубієва К. К. - Аспекти організації бухгалтерського обліку розрахунків за ПДВ (2010)
Матюшин А. В. - Доверие как базовый параметр институциональной среды в банковском секторе (2010)
Шкаева Т. И. - Концепция регулирования отраслевой концентрации кредитных рисков коммерческого банка (2010)
Прушківський В. Г. - Методика оцінки дистанційних каналів збуту банківських продуктів та послуг, Козицька Г. В. (2010)
Подлужна Н. О. - Забезпечення кадрової безпеки організації (2010)
Бородюк В. М. - Соціально-економічний аспект благоустрою населених пунктів, Фролова Г. С. (2010)
Котова Н. І. - Соціальний пакет як інструмент соціальної відповідальності у сфері охорони праці (2010)
Романенко І. П. - Трансформація маркетингу: соціально-етичний аспект (2010)
Хумарова Н. И. - Экологоориентированное стратегическое планирование – базис развития территориальных экономико-экологических систем (2010)
Алимов О. М. - Нова парадигма розвитку хімічної промисловості України (2010)
Анотацiї (2010)
Аннотации (2010)
Abstracts (2010)
Новикова О. Ю. - Cказ в україні: Епідемічна та епізоотична ситуація, засоби для Профілактичної та лікувально-профілактичної імунізації, Лаврик O. А., Панченко Л. О. (2013)
Moroz V. A. - Pharmaceutical care in the treatment of patients with infections of the lower urinary tract (2013)
Adeyemi A. A. - Orms in surprising places: clinical and morphological features, Borzenkova I. V., Myroshnychenko M. S., Pliten O. N. (2013)
Петренко О. В. - Виявлення генів патогенності в V.parahaemolyticus, виділених в південних регіонах україни, Алексеєнко В. В., Лисенко З. А. (2013)
Куновська Л. М. - Висхідний шлях інфікування плоду та формування кишкового мікро- біоценозу у новонароджених дітей (2013)
Маракушин Д. И. - Влияние оксиэтилированных алкилфенолов на гормональный обмен белых крыс в подостром эксперименте, Наконечная О. А., Максимова И. Г. (2013)
Деркач С. А. - Чутливість штамів стафілококів, збудників гнійно-запальних інфекцій, до комерційних препаратів-бактеріофагів, Воронкіна І. А., Коцар О. В., Крилова І. А., Головенькіна Н. А., Головахіна Л. М. (2013)
Ільїнська І. Ф. - Апоптоз фагоцитуючих клітин, індукований мікобактеріями туберкульозу з різною вірулентністю, Зубрійчук О. М. (2013)
Єлисеєва І. В. - Вплив перорального введення кашлюкових антигенних препаратів на дермонекротичну реакцію у кролів, Бабич Є. М., Ждамарова Л. А., Білозерський В. І., Ісаєнко О. Ю., Бобирєва І. В. (2013)
Винничук М. О. - Мікробіоценоз ротоглотки у хворих на туберкульоз легень, Климнюк С. І., Винничук Л. Р. (2013)
Маланчук С. Г. - Реакція ароілметилентрифенілфосфорілідів з борфторидами арилдіазонію і протимікробна активність фосфонійгідразонів (2013)
Мустафа Аль Хуссейн - Синтез та фізико-хімічні властивості ацильованих танідів, Мартинов А. В. (2013)
Holodnyak O. V. - The differential diagnosis of cardiomegaly in children (Lecture) (2013)
Акимов Л. В. - О параметрическом и структурном астатизме электропривода с двухмассовой механической частью и нелинейной нагрузкой, Литвиненко Д. Г. (2012)
Савич С. П. - Порівняння економічної ефективності альтернативних електроприводів у нестаціонарних режимах (2012)
Смотров Е. А. - Оптимизация процесса рекуперативного торможения в электроприводах малых электротранспортных средств, Вершинин Д. А., Герасимяк В. Г. (2012)
Лещев В. А. - Ограничение колебаний груза кранового механизма подъёма при монтажных операциях (2012)
Синчук О. Н. - Тяговый асинхронный электропривод гибридного двухосного электровоза с автоматическим управлением, Гузов Э. С., Синчук И. О., Скапа Е. И., Баулина М. А. (2012)
Синчук О. Н. - Вероятностно-статистический метод расчета электрических нагрузок тяговых двигателей рудничных электровозов, Гузов Э. С., Омельченко А. В., Скапа Е. И., Черная В. О. (2012)
Бересан О. О. - Особливості побудови випробувальної станції синхронних генераторів, що працюють зі змінною частотою обертання, Бойко А. О., Радімов С. М. (2012)
Ставинский А. А. - Сравнительный анализ потерь трехфазных трансформаторов с круговыми и восьмигранными образующими контурами стержней планарных магнитопроводов, Ставинский Р. А., Цыганов А. Н. (2012)
Авдеева Е. А. - Модель массы и стоимости трехфазной радиальной электромагнитной системы с ромбическими обмоточными окнами и прямоугольным сечением двухконтурных стержневых частей шихтованного магнитопровода (2012)
Китаев А. В. - Магнитные поля проводников с током на основе экспериментальных данных, Войцеховский А. Н., Войцеховский С. А. (2012)
Онищенко О. А. - Универсальный нечеткий регулятор (2012)
Бушер В. В. - Применение систем управления на базе нечеткой логики в климатических установках, Мельникова Л. В. (2012)
Войтенко В. А. - Дифференциальный планетарный редуктор как элемент системы управления (2012)
Полярус О. В. - Оцінка джерел невизначеності та похибок при наближеному розв’язанні оберненої задачі вимірювань, Поляков Є. О. (2012)
Синегуб Н. И. - Микропроцессоры звездообразной структуры повышенной производительности, Крисилов В. А. (2012)
Ляпандра А. С. - Підхід до узагальненого оцінювання ресурсів програмованих логічних інтегральних схем (2012)
Зик Ю. - Системы обработки данных бесконтактных карт, Антощук С. Г., Бровков В. Г. (2012)
Нестеренко С. А. - Разработка модели онтологии диагностики сервис-ориентированных сетевых структур на основе многосортного языка прикладной логики, Тишин П. М, Маковецкий А. С. (2012)
Ільканич К. І. - Комплексна cистема як інструментарій проектування веб-презентацій для створення єдиного електронного інформаційного простору, Ільканич В. Ю. (2012)
Маевский Д. А. - Оценка количества дефектов программного обеспечения на основе метрик сложности, Яремчук С. А. (2012)
Блажко А. А. - Оценка производительности работы механизма разграничения доступа пользователей к базам данных информационных систем, Сауд И. (2012)
Щербакова Г. Ю. - Субградиентный метод оптимизации в пространстве вейвлет-преобразования с ограничениями второго рода при автоматизированном техническом диагностировании, Крылов В. Н. (2012)
Арсірій О. О. - Аналіз зображень гідродинамічних потоків на основі самоорганізованих карт кохонена, Антощук С. Г., Василевська О. П. (2012)
Дерев’янченко О. Г. - Комплексне розпізнавання текстурних зображень поверхонь зношених та пошкоджених різальних інструментів, Бабілунга О. Ю. (2012)
Гончаренко М. О. - Детектирование изменений сцены в потоке видеоданных, Машталир С. В. (2012)
Олех Т. М. - Матричная диаграмма и "сильная связность" индикаторов ценности в проектах, Колесникова Е. В. (2012)
Samoilenko D. N. - Knowledge diagnostics by search methods in the semantic space (2012)
Войтенко В. А. - Система контроля тяги электротранспортного средства (2012)
Смотров Е. А. - Анализ эффективности процесса рекуперации, Дашко О. Г., Вершинин Д. В., Сусленко А. Ю., Субботин В. В. (2012)
Герасимяк Р. П. - Анализ поведения электромеханической системы с двухмассовой электромеханической частью, Субботин В. В. (2012)
Синчук О. Н. - Моделирование пуска неявнополюсного синхронного электрического двигателя, Захаров В. Ю., Михайличенко Д. А. (2012)
Cавич В. С. - Енергетична ферма як напрям сталої енергетики в Україні (2012)
Шабовта М. Ю. - Определение параметров срабатывания защиты минимального напряжения синхронных электродвигателей (2012)
Мартинюк В. В. - Контроль електричних параметрів електрохімічних конденсаторів у нестаціонарному режимі (2012)
Клименко А. К. - Об улучшенном блоке статистического анализа для адаптивной системы с дискретной обратной моделью (2012)
Хрісто П. Є. - Замкнена система регулювання якості повітря (2012)
Паулін О. М. - Порівняльний аналіз ефективності методів моделювання розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь при використанні кластеру та технології NVidia CUDA, Кривошап І. В. (2012)
Pavlenko V. D. - Analysis of nonlinear system identification accuracy based on volterra model in frequency domain, Speranskyy V. O. (2012)
Шантир А. С. - Комп’ютерна наноскопія – стан та перспективи, Шантир Д. С. (2012)
Ситников В. С. - Линеаризация характеристики управления перестраиваемого цифрового фильтра первого порядка, Петров И. С., Ситников Т. В. (2012)
Красовська Є. В. - Програмний комплекс моніторингу активності користувачів корпоративної комп’ютерної мережі (2012)
Шаховська Н. Б. - Сховища та простори даних – інформаційний фундамент систем прийняття рішень, Виклюк Я. І. (2012)
Мартынюк А. Н. - Распределенная информационная система с web-сервисом, Свирин А. В. (2012)
Аль Ш. В. - Модели тестирования механизмов Wi-fi (2012)
Бодарев Д. А. - Информационные технологии принятия решений в моделях устойчивого развития локальных систем преобразования энергии, Кириллов В. Х. (2012)
Скатков А. В. - Поддержка принятия решений на основе функциональных сценариев управления вычислительной мощностью при критических событиях, Воронин Д. Ю., Чорномыз С. А. (2012)
Котляров Е. В. - Обучение нейронной сети на основе алгоритма муравьиной колонии для задачи классификации (2012)
Городничая Е. А. - Информационная технология оценки и повышения качества автоматизированных средств контроля знаний в учебном процессе, Онищенко Т. В., Крисилов В. А. (2012)
Загірська І. О. - Методика побудови сценарного аналізу із використанням байєсівських методів, Бідюк П. І. (2012)
Андрощук О. С. - Підход до вибору методів виконання завдань з прийняття рішень на прикладі Державної прикордонної служби (2012)
Антощук С. Г. - Отслеживание объектов интереса при построении автоматизированных систем видеонаблюдения за людьми, Коваленко Н. В., Годовиченко Н. А. (2012)
Андрєєва Т. Є. - Здійснення оцінки ефективності праці персоналу в банківській сфері, Бутенко О. П., Гненна Є. В. (2013)
Архипова Л. М. - Сталий розвиток території – основа міжнародного туризму в Українських Карпатах (2013)
Астахов В. Є. - Improvment of the Ukrainian banks taxation system, Лєгостаєва О. О., Кульбашна О. М. (2013)
Блакита Г. В. - Методологічні аспекти оцінки фінансового потенціалу торговельних підприємств (2013)
Бойко А. Б. - Оцінка сучасного стану галузі мобільного зв`язку, перспективи її розвитку в Україні та світі (2013)
Бєлікова М. В. - Музейний менеджмент в Україні та світі: проблеми та перспективи, Гресь-Євреінова С. В. (2013)
Бойко М. Г. - Управління лояльністю споживачів туристичних продуктів (2013)
Більська О. В. - Соціальні інновації, їх природа і роль в ринковій економіці соціального спрямування (2013)
Бондаренко Т. В. - Аналіз основних джерел формування власного капіталу на промисловому підприємстві (2013)
Бондаренко Т. В. - Особливості створення вартості власного капіталу в процесі його кругообігу (2013)
Борисова Л. П. - Основные проблемы и перспективы развития транспортной логистики в Украине (2013)
Васільєва Л. М. - Формування сучасної професії бухгалтера та вимоги до неї (2013)
Вдовенко Н. М. - Методологічне забезпечення аграрного сектора економіки (2013)
Величко А. Є. - Підвищення ефективності використання автомобільного транспорту за рахунок впровадження невикористаних резервів на аграрних підприємствах Донецької області, Глухова І. Ю. (2013)
Ворончак І. О. - Регіональні аспекти розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні: методологія та практика оцінювання (2013)
Ганжуренко І. В. - Сучасні проблеми та тенденції розвитку регіонального рибогосподарського комплексу (2013)
Галенін Р. В. - Взаємозв`язок етапів життєвого циклу підприємства та організаційною структурою підприємства, Баценко Л. М., Сигида Н. О. (2013)
Гурова Д. Д. - Стратегічний аналіз діяльності підприємств туристської сфери (2013)
Губарєва І. О. - Загрози та переваги євроінтеграції для економічної безпеки та реального сектору економіки України (2013)
Двойных К. Е. - В поисках "закрывающих" технологий моделирования мировой экономики: основная гипотеза (2013)
Дмитрук О. В. - Маркетинг відносин як визначальна філософія та інструментарій рекреаційно-туристичного бізнесу (2013)
Драган О. І. - Складові організаційної культури підприємства (2013)
Драгомірова Є. С. - Особливості управління туристичними потоками, Шевцова О. О. (2013)
Жук І. З. - Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів туристичної галузі в Україні (2013)
Журавльова С. М. - Процеси трансформації готельного господарства України (2013)
Зайцева В. М. - Світові тенденції розвитку сільського та агротуризму (2013)
Зосимова Ж. С. - Проблеми та умови покращення зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств (2013)
Іваницька Т. Є. - Методичний підхід до оцінки ефективності управління будівельним підприємством на основі логістичних критеріїв (2013)
Ільїна М. В. - Інтегральне оцінювання туристично-рекреаційної сфери територій різних типів (2013)
Казарінов Ю. І. - Формування предметних компетенцій та критеріїв успішності навчання проектних менеджерів з дисципліни "Інтелектуальна власність" (2013)
Калугіна Н. М. - Особливості впливу елементів системи мерчандайзингу на ефективність торговельної діяльності (2013)
Капустей М. І. - Географія фестивалів Закарпаття (2013)
Кравчук І. І. - Теоретико-методологічне забезпечення формування і використання оціночного базису соціально-економічного розвитку агросфери (2013)
Кравчук І. П. - Концептуальні основи формування мережевої економіки в умовах регіонального співробітництва (2013)
Ковтуненко Ю. В. - Економічна сутність і класифікація інтелектуальних ресурсів підприємства (2013)
Колеснікова К. С. - Кластерний підхід до реалізації державних та регіональних цільових програм в рибальництві на прикладі Одеської та Миколаївської областей (2013)
Компанець К. А. - Фаторний аналіз туристичного потенціалу регіону (2013)
Кононова О. Є. - Процес вибору стратегії будівельних підприємств (2013)
Король М. М. - Генезис і еволюція кейнсової теорії та кейнсіанства, їх вплив на становлення та розвиток науково-кадрового потенціалу (2013)
Корнієнко О. М. - Cтратегічні пріоритети розвитку туристичних підприємств (2013)
Крижановська О. В. - Управління та економічна безпека у паливно-енергетичній галузі (2013)
Кукліна Т. С. - Формування програми туристичного розвитку міста Запоріжжя (2013)
Ланковська О. К. - Визначення ролі і місця здравниць в розвитку продуктивних сил України (2013)
Лейфура М. В. - Основні методики оцінки рівня тіньової економіки та її динаміка в Україні (2013)
Максименко І. Г. - Теоретичні аспекти конкуренції та конкурентоспроможності на ринку наукоємної продукції АПК (2013)
Малишенко К. А. - Основи "мутаційної теорії фондового ринку" (2013)
Максимчук Р. Ф. - Проблеми легалізації доходів в сучасних умовах (2013)
Манзюк О. О. - Проблема класифікації та визначення офшорних зон (2013)
Миколишин М. М. - Умови реалізації емісійної діяльності банків (2013)
Миценко Д. В. - Суспільно-гуманітарні дисципліни як складова підготовки майбутніх менеджерів туризму до професійної діяльності (2013)
Мордань Є. Ю. - Організація механізму регулювання банківської системи (2013)
Ніколаєнко Д. В. - Удосконалення системи прогнозування показників фінансового стану територіально-розподіленої компанії (2013)
Ніколаєнко С. М. - Прогнозування розвитку ринку добровільного медичного страхування (2013)
Непочатенко О. О. - Використання міжбюджетних трансфертів з метою вирівнювання доходної бази місцевих бюджетів, Боровик П. М., Преде О. М. (2013)
Нестерчук В. М. - Визначення рівня конкурентоспроможності підприємств галузі сільськогосподарського машинобудування та основні напрями її забезпечення, Жалінська І. В. (2013)
Носуліч Т. М. - Кооперативна модель соціально-економічного розвитку України в сучасних умовах, Шпильова Ю. Б. (2013)
Орлик І. О. - Аналіз взаємозалежності інноваційної активності та розвитку підприємств роздрібної торгівлі (2013)
Остапенко О. М. - Риски сельскохозяйственных предприятий (2013)
Остапенко Т. Н. - Інтерпретація прямих та непрямих витрат для цілей калькулювання (2013)
Павловський Д. В. - Соціальні мережі у маркетингових комунікаціях молокопереробних підприємств (2013)
Павлов К. В. - Статистическое измерение развития наноекономики (2013)
Панченко Н. - Агротуризм, як форма сільського бізнесу: умови та особливості розвитку агротуризму в Польщі, Piotr Pietrzak (2013)
Пасінович І. І. - Актуальні проблеми аналізу і управління дебіторською заборгованістю підприємства, Шевчук О. М. (2013)
Половинчак Л. А. - Особливості реалізації фінансового механізму бюджетних установ (2013)
Поліщук А. О. - Порівняльний аналіз механізму формування прожиткового мінімуму у США та Україні (2013)
Ратушенко О. І. - Оцінка ефективності управління трудовим потенціалом (2013)
Ришняк Н. М. - Теоретичний аналіз ринку праці як складової економічної системи (2013)
Саух І. В. - Державне регулювання сфери туризму в Україні: стан та перспективи розвитку (2013)
Скок Є. М. - Ліквідність банківської системи та операції, що призводять до її зміни (2013)
Свидло Г. І. - Формування стратегій управління витратами промислового підприємства (2013)
Свірідова Н. Д. - Дослідження практики розвитку промислового туризму (на прикладі Луганської області) (2013)
Семенюта І. А. - Модернізація економіки України (2013)
Старко І. Є. - Моделювання у системі контролю нематеріальних активів (2013)
Стеблянко М. Д. - Сучасний стан, проблеми та шляхи вдосконалення технічного регулювання та стандартизації в Україні (2013)
Сейко С. І. - Фінансовий кредит: економічна сутність, оподаткування та відображення в обліку (2013)
Смутчак З. В. - Особливості організації обліку і звітності з кадрових питань (2013)
Теплих І. П. - Сучасний стан і перспективи розвитку молокопереробного підкомплексу у Донецькій області (2013)
Ткач К. М. - Проблеми та перспективи використання фінансових нормативів бюджетної забезпеченості при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (2013)
Удовенко А. М. - Роль та місце екскурсійної діяльності у розвитку релігійного туризму на Закарпатті (2013)
Федорченко Л. Р. - Шляхи підвищення ефективності зернового господарства Донецької області (2013)
Харчишина О. В. - Оцінка корпоративної соціальної відповідальності ПАТ КБ "ПриватБанк", Іванова М. Л. (2013)
Чала Ю. В. - Соціальна реклама як інструмент усвідомленого впливу на соціум (2013)
Чернишова О. Б. - Проблеми впровадження в Україні масових безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток (2013)
Шашман А. М. - Соціально-економічний механізм формування інфраструктури сільських населених пунктів Донецького регіону (2013)
Щербанський Р. М. - Стан та перспективи розвитку молочного скотарства в Донецькій області (2013)
Яровий К. О. - Особливості визначення матеріального збитку в ході ревізії, Мартиненко О. В. (2013)
Янчук М. Б. - Квазіінтеграція як основа формування ефективної виробничої моделі авіабудівної корпорації України (2013)
Якимчук С. А. - Екологічний податок як один із основних економічних інструментів природоохоронної діяльності (2013)
Peresada S. - Identification of stator and rotor resistances of induction motors, Lyshevsky S., Kovbasa S., Konoplinsky M. (2013)
Ловейкін В. С. - Синтез оптимального режиму руху механізмів вантажопідйомних машин за критерієм динамічної потужності, Ромасевич Ю. О. (2013)
Toropov A. V. - Suboptimal nonlinear control of armature current loop at direct torque control (2013)
Смотров Е. А. - Формирование режима работы бортового источника питания электротранспортного средства, Вершинин Д. В., Сусленко А. Ю., Субботин В. В. (2013)
Клименко А. К. - О влиянии параметров дискретной обратной модели на ее показатели качества (2013)
Войтенко В. А. - Математическое моделирование скоростных характеристик двигателя внутреннего сгорания (2013)
Муха Н. И. - Динамические свойства системы стабилизации напряжения в режиме пуска асинхронного двигателя от судовой электростанции, Павленко С. С. (2013)
Середа О. Г. - Підвищення чутливості максимального струмового захисту до струмів віддалених коротких замикань, Кобозєв О. С. (2013)
Китаев А. В. - О тайнах тороидального трансформатора, Войцеховский А. Н., Войцеховский С. А., Евдокимов А. В. (2013)
Каргин А. А. - Когнитивная модель формирования прототипов в задаче самообучения системы ситуационного управления, Крачковский Н. В. (2013)
Малахов А. В. - Автоматизация процесса сепарации многофазных потоков на основе гидродинамической суперкавитации, Стрельцов О. В., Осташко Е. А., Старостин С. Н. (2013)
Павленко С. В. - Робастный метод идентификации нелинейных динамических систем на основе моделей Вольтерра (2013)
Polozhaenko S. A. - Qualitative analysis of identification problem for water-oil reservoirs by pa-rameters of mathematical model settings, Grigorenko Yu. V., Babiychuk O. B. (2013)
Ситніков В. С. - Вплив особливостей каскадів цифрового фільтру високого порядку на вихідний шум квантування, Ступень П. В., Півень Б. О. (2013)
Защелкин К. В. - Реализация комбинированного способа навигации автономного мобильного робота, Калиниченко В. В., Ульченко Н. О. (2013)
Турченко І. В. - Коректне визначення ефективності розпаралелення при використанні бібліотеки візуалізації МРЕ (2013)
Продеус А. Н. - Речевые корпуса: создание и проблемы (2013)
Кондратенко Ю. П. - Механізм двокаскадної корекції та аналіз методів редукування баз правил нечітких моделей прийняття рішень, Сіденко Є. В. (2013)
Нестеренко С. А. - Аналитическая модель расчета пропускной способности сквозного канала гетерогенного сегмента сети, Иванова Л. В. (2013)
Денисюк А. В. - Актуальные проблемы качества программного обеспечения, Любченко В. В. (2013)
Кунгурцев А. Б. - Технология подготовки данных для моделирования реляционной базы данных, Зиноватная С. Л., Аль А. М. (2013)
Pursian A. - An interactive approach to information visualization in the context of learning analytics (2013)
Бабилунга О. Ю. - Формирование 3D-моделей режущей части инструмента в системе технического зрения, Деревянченко А. Г., Яремчук А. С., Гончаренко Д. В. (2013)
Крапивный Ю. Н. - Проблемы и методы извлечения темпоральных знаний из текстов на естественном языке, Касаткина Г. В. (2013)
Щербакова Г. Ю. - Мультистартовый метод оптмизации в пространстве вейвлет-преобразования с итеративной оценкой ограничений второго рода, Крылов В. Н., Дилевский А. С. (2013)
Захожай О. І. - Селекція раціональної сукупності інформативних образів в комбінованих системах розпізнавання (2013)
Швед Ю. С. - Управление взаимосвязанным электроприводом передвижения мостового крана, Орловский И. А. (2013)
Радимов С. Н. - Экспериментальное исследование электромагнитной совместимости кранового электропривода ТПН-АД с сетью, Беляев В. Л., Бесараб А. Н., Аниченко К. А., Соколов Я. А. (2013)
Махортова Д. О. - Вплив довжини линви на тривалість перехідних процесів механізмів повороту при обмеженні розгойдування вантажу (2013)
Герасимяк Р. П. - Улучшение качества переходных процессов при выборе зазора в электромеханических системах, Субботин В. В. (2013)
Войтенко В. А. - Математическое моделирование упругой подвески автомобіля (2013)
Лимонов Л. Г. - Сравнение динамических коэффициентов качества электродвигателей переменного тока (2013)
Андриенко П. Д. - Использование высокочастотных генераторов для повышения мощности ВЭУ с аэродинамической мультипликацей, Метельский В. П., Немудрый И. Ю. (2013)
Синчук О. Н. - Идентификация электрических параметров тяговых асинхронных двигателей электровозов, Захаров В. Ю., Синчук И. О., Сменова Л. В. (2013)
Китаев А. В. - Схемы замещения электрических двигателей постоянного тока, Агбомассу В. Л., Глухова В. И. (2013)
Бобриков С. А. - Преобразование непрерывной передаточной функции управляющего устройства в дискретную, Пичугин Е. Д. (2013)
Golubev M. V. - Аutomatisation of the ship system for exhaust gases cleaning (2013)
Maslov I. Z. - Dredger’s slurry discharge process automatization (2013)
Zuev S. V. - Сontrol system for dreger’s soil washout line (2013)
Бастриков Ю. М. - Выбор ветви в методе ветвей и границ, Протасова Л. И. (2013)
Sytnikov V. S. - Analysis of phase and frequency characteristic of first order component for the task of filtering and control of specialized computer system, Sytnikov T. V., Timokhin D. A. (2013)
Паулин О. Н. - Расширение принципа покрытия при построении универсальных логиических модулей на основе симметрических функций (2013)
Нестеренко С. А. - Модель онтологии априорного подхода прогнозирования проблемных ситуаций в сложных вычислительных системах, Тишин П. М., Маковецкий А. С. (2013)
Копытчук Н. Б. - Анализ вычислительных сетей с помощью многоуровневой онтологии оценки рисков с применением методологии Coras, Тишин П. М., Цюрупа М. В. (2013)
Антощук С. Г. - Модель оценки комфортних условий при формировании исходных данных для САПР систем кондиционирования воздуха, Бабич Н. И. (2013)
Арсирий Е. А. - Иерархическая модель данных для поддержки принятия решений при интенсификации процессов (2013)
Abdullah O. M. - Features of digital data presentation in technologies multimedia (2013)
Шапо В. Ф. - Анализ влияния работы системы дистанционного обучения на загруженность информационной системы организации, Шапо Ф. С., Шевченко Т. И. (2013)
Мантула Е. В. - Матричная прогнозирующая модель и ее обучение в задачах экологического мониторинга, Машталир С. В. (2013)
Горбань В. І. - Щодо розбіжностей у визначенні форми держави між теорією та історією держави і права (2012)
Процевський О. І. - Чи забезпечує чинне законодавство можливість профспілкам України реально впливати на регулювання трудових відносин (2012)
Тихонович Л. А. - Зловживання правом у сфері трудових відносин як моральна проблема (2012)
Коваленко О. О. - Юридичні гарантії реалізації права на працю, що надаються вагітним жінкам в Україні та Росії: порівняльно-правовий аспект (2012)
Іщенко Н. І. - Результати інтелектуальної діяльності як умова трудового договору (2012)
Прогонюк Л. Ю. - Щодо порядку звільнення працівника за систематичне невиконання трудових обов’язків (2012)
Тіпа А. В. - Право на заробітну плату: порівняльний аналіз національного законодавства та міжнародних стандартів (2012)
Івчук Ю. Ю. - Правове визначення поняття "охорона праці" (2012)
Токарєва М. В. - Роль професійних спілок у прийнятті правил внутрішнього трудового розпорядку (2012)
Москаленко О. В. - Міжнародні стандарти у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування (2012)
Богославець С. В. - Правова природа принципів недержавного пенсійного забезпечення (2012)
Шумна Л. П. - Соціальний захист осіб, які утримуються в будинках-інтернатах (2012)
Лозо В. І. - Нормативи виробництва й використання хімікатів в екологічному праві Євросоюзу (2012)
Нечитайленко В. А. - Розбіжності у законодавстві щодо розгляду скарг на постанови про адміністративні правопорушення (2012)
Нечитайленко А. О. - Правові проблеми взаємодії митних органів з іншими правоохоронними органами (2012)
Шинкарьов Ю. В. - Основні засади індивідуалізації покарання за Кримінальним уложенням 1903 року (2012)
Хорошун О. В. - Особливості правової регламентації порядку виконання і відбування покарання у виді довічного позбавлення волі у зарубіжних країнах (2012)
Підгородинський В. М. - Про встановлення в Україні кримінальної відповідальності за наклеп (2012)
Євтєєва Д. П. - Потерпілі особи від злочину "Зловживання опікунськими правами" (2012)
Суховіліна А. О. - Усунення наслідків моральної шкоди реабілітованому: проблеми теорії та практики (2012)
Сенін Р. І. - Корупція як соціально-правова категорія оцінки рівня забезпечення правопорядку в державі (2012)
Процюк І. В. - Влада як особлива категорія державознавства (2012)
Белевцова С. О. - Актуальні проблеми сучасної вітчизняної законодавчої термінології (2012)
Коротка А. О. - Заборона дискримінації у сфері реалізації права на працю (окремі питання) (2012)
Відомості про авторів, вимоги до оформлення статті, вихідні дані (2012)
Процевський В. О. - Вплив принципу свободи праці при застосуванні правового припису ст. 38 КЗпП України (2013)
Процевський О. І. - Чи дійсно держава не гарантує громадянам право на працю? (2013)
Коваленко О. О. - Воля як філософсько-правова категорія (2013)
Спіцина Г. О. - Конституційно-правові гарантії трудових прав іноземців та осіб без громадянства в Україні (2013)
Феленко С. О. - Окремі питання співвідношення централізованого та договірного методів правового регулювання трудових відносин (2013)
Пономаренко А. В. - Поняття "юридичні гарантії" в трудовому праві (2013)
Шабанов Р. І. - Щодо співвідношення понять "неповна зайнятість" та "часткове безробіття" (2013)
Бойко А. К. - Щодо працевлаштування інвалідів в Україні (2013)
Цедік С. Д. - Організаційно-правове забезпечення здійснення торговельної діяльності через інтернет-магазини (2013)
Пономаренко О. М. - К вопросу о месте семейных отношений в системе общественных отношений (2013)
Пономаренко Ю. А. - Форми реалізації кримінальної відповідальності за кримінальним законодавством України (2013)
Козак В. А. - Уразливий стан особи за кримінальним правом України: зміст та співвідношення з іншими суміжними правами (2013)
Корабель М. Г. - Соціально-правова обумовленість конфіскації майна як виду покарання (2013)
Чорнозуб Л. В. - Діяння в складі злочину ухилення від відбування покарання, не пов’язаного з позбавленням волі (2013)
Півненко Л. В. - Участь захисника у кримінальному судочинстві за новим КПК України, Коробка А. Б. (2013)
Даньшин М. В. - Про об’єкт і предмет криміналістики та її зв’язки з іншими юридичними науками (2013)
Відомості про авторів, вимоги до оформлення статті, вихідні дані (2013)
Копчак В. М. - Резекція підшлункової залози з використанням лапароскопічного доступу, Копчак К. В., Хомяк І. В., Дувалко О. В., Андронік С. В., Перерва Л. О., Ткачук О. С., Романів Я. В. (2013)
Ничитайло М. Ю. - Ендосонографія в діагностиці дистального біліарного стенозу, Бурий О. М., Терешкевич І. С., Дейниченко А. Г., Булик І. І., Сухачов С. В., Гоман А. В. (2013)
Кришень В. П. - Динаміка вмісту катехоламінів у сироватці крові хворих при виразці шлунка та дванадцятипалої кишки, ускладненій кровотечею, Трофімов М. В. (2013)
Іоффе О. Ю. - Лапароскопічне шунтування шлунка як операція вибору у хворих при морбідному ожирінні та супутньому метаболічному синдромі, Цюра Ю. П., Стеценко О. П., Тарасюк Т. В., Кривопустов М. С. (2013)
Яковенко В. О. - Пухлини товстої кишки, що латерально поширюються. діагностична ефективність колоноскопії та хромоскопії з використанням індигокарміну та оцтової кислоти, Курик О. Г. (2013)
Шейко В. Д. - Прогнозування ефективності пункційно-дренувальних санаційних втручань під контролем ультразвукового дослідження з приводу тяжкого гострого панкреатиту, Оганезян А. Г., Шкурупій О. А., Прихідько Р. А. (2013)
Шевчук І. М. - Особливості лікування гострого панкреатиту у пацієнтів похилого та старечого віку, Кузенко Р. Т. (2013)
Абидов Эльнур Айдын оглы - Применение рентгенохирургических методов в лечении пациентов по поводу кист поджелудочной железы, осложненных внутрибрюшным кровотечением (2013)
Воровський О. О. - Превентивна абдомінопластика з використанням поліпропіленового протеза під час первинної лапаротомії у хворих похилого й старечого віку як спосіб профілактики післяопераційних дефектів черевної стінки (2013)
Лызиков А. А. - Динамика венозного оттока после изъятия бедренной вены для реконструкции сосудов аорто-подвздошного сегмента (2013)
Опанасенко М. С. - Артеріовенозні фістули легень, Клименко В. І., Демус Р. С., Конік Б. М., Терешкович О. В., Калениченко М. І., Бичковський В. Б., Обремська О. К., Леванда Л. І., Кононенко В. А. (2013)
Білоненко Г. А. - Сучасні діагностично-лікувальні підходи при запальних змінах грудей, Аксьонова О. Г., Аксьонов О. А. (2013)
Бойко А. І. - Комплексне дослідження та функціональна оцінка стану пацієнтів з єдиною ниркою і сечокам'яною хворобою, Гурженко А. Ю., Ганжий В. В., Губарь А. О. (2013)
Возняк О. М. - Застосування нейронавігаційного обладнання при хірургічному лікуванні велетенських аденом гіпофіза, Майданник О. В. (2013)
Подлужный А. А. - Диагностика и лечение больных по поводу доброкачественных образований коркового вещества надпочечников (2013)
Копчак А. В. - Хірургічне лікування переломів нижньої щелепи в ділянці її тіла і кута (2013)
Боднарчук Ю. А. - Аналіз особливостей анестезіологічного забезпечення та оперативних втручань з приводу травматичного ушкодження нижньогрудного та поперекового відділів хребта, Танасійчук О. Ф., Толстіхін О. В., Головань М. В. (2013)
Хижняк М. В. - Особенности клинико-неврологических проявлений протрузии межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника у пациентов разного возраста, Приймак Е. В. (2013)
Долгополов О. В. - Функціональна діагностика ішемічної контрактури стопи, Лябах А. П., Михневич О. Е. (2013)
Крижанівська А. Є. - Ускладнення хірургічного етапу лікування хворих на рак шийки матки ІІв стадії (2013)
Лурін І. А. - Спостереження гострого порушення мезентеріального кровообігу у хворого при поліцитемії, Макаров Г. Г., Гладишенко О. І., Слободяник В. П. (2013)
Пидяк И. - Жданов Александр Андреевич: "Мечтаю воплотить все задуманное…" (2013)
Волчкова Е. А. - Определение количества режуще-деформирующих зерен в объеме поверхностного слоя абразивного инструмента, Осипов А. П., Федотов В. В. (2013)
Гончаров В. Д. - Оптимизация микрорельефа поверхности с целью повышения прочности сцепления покрытия с основой, Першина Д. В. (2013)
Залога В. А. - Исследование возможности использования вибраций в системе резания для косвенной диагностики состояния режущего инструмента в процессе точения закаленной стали, Зинченко Р. Н., Гонщик А. В. (2013)
Залога В. А. - Методика наблюдения за образованием стружки при микрорезании с помощью растрового электронного микроскопа, Криворучко Д. В., Голобородько Л. В., Некрасов С. С., Здельник М. О. (2013)
Лавриненко В. И. - Особенности морфологии порошков из кубического нитрида бора и их направленное использование в шлифовальном инструменте, Смоквина В. В., Солод В. Ю. (2013)
Мицык А. В. - Кинематика гранулированной рабочей среды при отделочно-зачистной обработке в колеблющемся резервуаре, Федорович В. А. (2013)
Немировский Я. Б. - Особенности процессов в контактной зоне очага деформации при деформирующем протягивании, Цеханов Ю. А. (2013)
Внуков Ю. Н. - Влияние демпфирующих сред на снижение вибраций упругой системы тонкостенной детали, Гермашев А. И., Кондратюк Э. В., Логоминов В. А, Каморкин П. А. (2013)
Гуцаленко Ю. Г. - Характер и природа влияния скорости резания на износ кругов при алмазно-искровом шлифовании (2013)
Криворучко Д. В. - Повышение эффективности процесса отрезания заготовок из кобальтового сплава, Емельяненко С. С., Дегтярев И. М. (2013)
Нестеренко С. А. - Метод диагностики состояния структуры сложного объекта машиностроения, Становский Ан. А., Торопенко А. В. (2013)
Оборский Г. А. - Измерение параметров внутренних тепловых процессов по инфракрасным видеопотокам от поверхности детали, Рязанцев В. М., Шихирева Ю. В. (2013)
Становский А. Л. - САПР электротехнического оборудования со слабосвязанными элементами, Швец П. С., Торопенко А. В. (2013)
Стоцько З. А. - Построение математической модели распределения массы рабочей среды для струйной обработки неподвижных криволинейных поверхностей, Стефанович Т. А. (2013)
Стрельчук Р. М. - Особенности комбинированной обработки высокотвердых инструментальных материалов, Клименко В. Г. (2013)
Федоренко Д. О. - Моделирование процесса спекания алмазных кругов для работы в режиме самозатачивания, Ромашов Д. В., Федорович В. А. (2013)
Федорович В. А. - Методика 3D моделирования процесса вибрационного шлифования, Пыжов И. Н., Кронов С. С. (2013)
Шелковой А. Н. - Критерии формирования структур и параметров систем обработки, обеспечивающих заданные эксплуатационные свойства закаленных крупномодульных колес, Мироненко Е. В., Клочко А. А. (2013)
Якимов А. А. - Условие параметрической неустойчивости упругой системы станка при шлифовании кругами с прерывистой рабочей поверхностью (2013)
Белкина А. А. - Анализ состояния вопроса волочения вольфрамовой проволоки (2013)
Дядюра К. А. - Совершенствование метода контрольных карт на основе классифицирующей функции, Нагорный В. М. (2013)
Залога В. А. - Внедрение информационной системы управления качеством инструментальной подготовки производства, Ивченко А. В., Погоржельская Ю. О. (2013)
Набока Е. В. - Метод анализа видов и последствий потенциальных дефектов как инструмент управления качеством производства изделий, Колесник М. Э. (2013)
Сазонова М. С. - Повышение точности оценки шероховатости за счет оптимального числа измерений и выбора интервала корреляции (2013)
Вайсман В. А. - Современная концепция проектно-ориентированного командного управления предприятием, Колесникова Е. В., Натальчишин В. В. (2013)
Гогунский В. Д. - Управление серийными проектами в машиностроении, Становская И. И., Гурьев И. Н. (2013)
Кирилович В. А. - Аксиоматический подход к сущности роботизированных механосборочных технологий и их синтезу (2013)
Пурич Д. А. - Экспресс-анализ структурной надежности сложных технических систем с нагруженным резервированием, Савельева О. С., Тонконогий В. М. (2013)
Раджаб Заде Мортеза - Инструментарий выбора рационального метода оценки риска при разработке, внедрении и улучшении интегрированной системы управления, Залога В. А., Ивченко А. В., Сущенко Н. В. (2013)
Александров Д. В. - Освітні потреби населення в контексті розширення інформаційного простору (2011)
Дмитрук Д. А. - Соціально-економічна нерівність: чинники формування та механізми закріплення (2011)
Рахманов О. А. - Формування бізнес-еліти в країнах Центральної Європи (2011)
Слющинський Б. В. - Міжетнічні відносини в українському Приазов'ї: взаємодії домінуючої культурної групи і культурних меншин (2011)
Юзва Л. Л. - Дослідження "зразків свідомості" майбутнього суспільствознавця: методологія та аналіз результатів (2011)
Герасименко А. Г. - Недосконалість ринкової інфраструктури - обмежувальний чинник розвитку конкуренції на внутрішньому ринку України (2011)
Дідківська Т. В. - Вплив інституту довіри на економічні відносини суб'єктів господарювання (2011)
Крись П. О. - Інформаційно-аналітична підтримка управлінських рішень з охорони праці (2011)
Лесько М. В. - Про оцінку впливу ПДВ на фінансово-господарську діяльність підприємства (2011)
Онікієнко В. В. - Промисловий комплекс України: макроекономічна оцінка (2011)
Юхновський І. В. - Взаємозв'язок відтворення капіталу та економічного зростання (2011)
Левчук Н. М. - Асоціальні явища як наслідок дефіциту соціального капіталу в Україні (2011)
Степанова О. В. - Соціальний капітал як фактор розвитку системи охорони здоров'я (2011)
Герасіна Л. М. - Актуальні політико-правові практики в соціополітичному просторі України (2011)
Головенько В. А. - Взаємодія органів влади та організацій громадянського суспільства як важливий чинник пом'якшення проблем соціальної нерівності (2011)
Балакірєва О. М. - Громадська думка та оцінки ситуації: листопад-грудень 2010 р., Дмитрук Д. А., Середа Ю. В. (2011)
Чернецький Ю. О. - Перша соціологічна енциклопедія України (рецензія) (2011)
Автори номера (2011)
Самсонкин Е. С. - Интегрированные системы менеджмента как инструмент устойчивого развития испытательных лабораторий, Федорович Е. С. (2011)
Скобло Т. С. - Метод контролю якості металовиробів, заснований на вимірі коерцитивної сили, Клочко О. Ю., Бурцев С. О, Листопад О. І., Безлюдько Г. Я., Тріщ Р. М. (2011)
Коваленко І. В. - Випробування технологічних систем індукційного нагріву (2011)
Бондаренко А. Г. - Социальные аспекты в стандартах серии ISO 9000 и ISO 26000 (2011)
Свірко В. О. - Нормативне забезпечення науково-практичної та освітньої діяльності у галузі ергодизайну, Рубцов А. Л., Ашеров А. Т. (2011)
Малецкая О. Е. - Государственная метрологическая система, как основа для обеспечения единства измерений при производстве продукции (2011)
Момот В. В. - Щодо забезпечення метрологічної надійності систем обліку електроенергії у високовольтних електромережах (2011)
Москаленко М. В. - Влияние метрологического контроля на качество выпускаемой продукции (2011)
Черепащук Г. А. - Проблемы аттестации программного обеспечения систем для динамических измерений, Быкова Т. В., Зеленская Н. Н. (2011)
Повгородний В. О. - Задачи и основные приемы технологического аудита инновационных проектов (2011)
Линник И. Э. - Теоретические основы прогнозирования эволюции эргономической системы "водитель – транспортное средство – транспортная сеть – среда" (2011)
Мазорчук М. С. - Информационная система расчета тарифных ставок в страховании жизни, Базилевич К. А. (2011)
Шевченко В. В. - Проблемы, перспективы и основные направления развития экологически чистых источников электроэнергии в Украине, Лизан И. Я. (2011)
Ашеров А. Т. - Мотивы поступления и обучения на компьютерной инженерно-педагогической специальности, Самойлова Е. В., Олейник Д. А. (2011)
Биркина Т. В. - Теория проблемного обучения в методике формирования творческой самостоятельности при изучении технических дисциплин (2011)
Коваленко І. В. - Якість мультимедіа технологій в лекційних курсах машинобудівних спеціальностей (2011)
Латинін Ю. М. - Використання елементів ділової та ролевої гри у навчальному процесі з метою одночасного формування знань з електротехніки і професійних вмінь, Кузніченко О. В. (2011)
Лісова Н. І. - Новітні педагогічні технології у підготовці педагогічних кадрів з методики оцінювання якості освіти в системі підвищення кваліфікації (2011)
Соловйова Л. В. - Використання міжнародних відеоконференцій як іноваціонної стратегії ефективної роботи з іноземними абітурієнтами, Ралітна І. А. (2011)
Відомості про авторів (2011)
До уваги авторів (2011)
Геєць В. М. - Інститути соціалізації в Україні та країнах ЄС: тенденції розвитку та ключові відмінності (2011)
Бурейчак Т. С. - Чоловіки в кризі: українські медіа-дискурси та гендерна ідеологія (2011)
Козаченко О. О. - Концептуальні основи дослідження "стилю життя багатопоколінної сім'ї": системний підхід (2011)
Кондов К. В. - Концепція соціального контролю в соціології Eдварда Pосса (2011)
Ноур А. М. - Особливості вибору стратегій на ринку праці та ставлення до підприємництва різних майнових груп економічно активного населення України (2011)
Резнік В. С. - Легітимація і делегітимація приватної власності у соціальній думці античності, середньовіччя та відродження (2011)
Шедловська М. В. - Означення та типи екологічної свідомості (2011)
Шелестун К. Ю. - Інституційно-ціннісний потенціал розвитку суспільства знання в сучасній Україні (2011)
Бородіна О. М. - Соціоекономічні орієнтири у формуванні новітньої системи знань в агропродовольчій сфері України, Ринковська О. В. (2011)
Мельник М. І. - Вплив податкових чинників на активізацію інвестиційних процесів в Україні, Мединська Т. В. (2011)
Мельниченко В. І. - Системність відповідальності суб'єктів публічного управління (2011)
Сахань О. М. - Деструктивний вектор політичної конфліктності в розвитку сучасного українського суспільства (2011)
Балакірєва О. М. - Соціально-економічне самопочуття населення та очікування навесні 2011 р., Дмитрук Д. А., Середа Ю. В. (2011)
Мішин А. О. - Час підбивати підсумки (до 20-річчя Державного інституту розвитку сім'ї та молоді), Меркотан К. П. (2011)
Вітаємо ювіляра (О. М. Балакірєву). Відмінно! (2011)
VII з'їзд соціологічної асоціації України (інформаційне повідомлення) (2011)
Якубинська, чергова, традиційна (2011)
Харківські соціологічні читання (запрошеня до участі) (2011)
Одеські читання із соціальних наук-2011 (запрошення до участі) (2011)
Автори номера (2011)
Геєць В. М. - Інститути соціалізації в Україні та країнах ЄС: тенденції розвитку та ключові відмінності (2011)
Зайцева-Чіпак Н. О. - Особливості впливу релігійного чинника на базові підсистеми сучасного українського суспільства (2011)
Кожекіна Л. Ю. - Перспективи застосування концепції конструктивістьського структуралізму П. Бурдьє до дослідження процесу політичної соціалізації в умовах перехідного суспільства (2011)
Рахманов О. А. - Формування та відтворення соціальної верстви власників великого капіталу в Росії (2011)
Резнік В. С. - Легітимізація приватної власності у теорії природних прав та суспільної угоди (2011)
Фляшнікова А. Б. - Методологічні та методичні проблеми оцінки диференціації матеріального стану населення України в соціологічному та статистичному вимірах (2011)
Бублик Є. О. - Соціальні ефекти іпотечного ринку України у посткризовий період (2011)
Груздова Т. В. - Поняття та оцінка нематеріальних активів (об'єктів інтелектуальної власності) (2011)
Фролова Н. Б. - Основні напрями вдосконалення розподілу податкового навантаження в Україні (2011)
Шелудько Н. М. - Макроекономічні наслідки державної політики у сфері праці та зарплати, Близнюк В. В. (2011)
Кравцов С. О. - Стигма у професійній сфері України як засіб задоволення комунікативних очікувань, Носіков О. М. (2011)
Майданік І. П. - Українська міграція до Іспанії: соціально-демографічний склад, особливості перебігу та перспективи (2011)
Щерба Г. І. - Трудова міграція молоді та її наслідки для дітей в українському суспільстві (2011)
Требін М. П. - Реалії демократичного транзиту України (2011)
Балакірєва О. М. - Соціальні настрої та електоральні орієнтації населення України: квітень 2011 р., Дмитрук Д. А. (2011)
Ювілейні рубежі соціологічної освіти України (2011)
Грішнова О. А. - Демографічний аспект асоціальних явищ - комплексне дослідження (рецензія на монографію Н. М. Левчук) (2011)
Автори номера (2011)
Афонін Е. А. - Закономірності та особливості суспільно-трансформаційних процесів в Україні, Суший О. В., Усаченко Л. М. (2011)
Бєлікова Ю. В. - "Емоційна логіка": гендерна специфіка соціальної дії (2011)
Голіков О. С. - Теоретико-методологічні засади дослідження дозвіллєвого часу як чинника конструювання культурного капіталу (2011)
Дікова-Фаворська О. М. - Соціологічні підходи до вивчення проблеми соціального виключення людей з особливими потребами (2011)
Пономарева О. О. - Феномен українських іммігрантів у Італії з погляду теорії соціальної ідентичності (2011)
Рахманов О. А. - Роль власників великого капіталу в розвитку української економіки (2011)
Беземчук О. Г. - Соціоекономічні аспекти функціонування корпоративних агроформувань (2011)
Корнівська В. О. - Криза професіоналізму та інформаційна криза в глобальному соціоінституційному просторі, Яременко В. Г. (2011)
Федулова Л. І. - Соціальна спрямованість взаємодії та інтеграції України і Республіки Білорусь в інноваційно-технологічній сфері (2011)
Петрушина Т. О. - Зміни стану здоров'я та рекреаційних практик українських громадян за роки ринкових реформ, Вайнштейн М. (2011)
Янишівський В. М. - Особистісний конгнітарний капітал та його місце у функціонуванні інтелектуального капіталу (2011)
Балакірєва О. М. - Соціально-економічне самопочуття населення України наприкінці 2011 р., Дмитрук Д. А., Середа Ю. В. (2011)
Бондар Т. В. - Проект "Профілактика ВІЛ серед підлітків груп ризику": проблема залишається актуальною (за результатами соціологічного дослідження) (2011)
Про соціологію в сучасних реаліях - глибоко, змістовно, наснажено (ХVI Харківські соціологічні читання) (2011)
Про підсумки конференції "Молодь і злочинність" (Луганськ, 27-28 жовтня 2011 р.) (2011)
"Молодь в умовах нової соціальної перспективи" ХІV Міжнародна науково-практична конференція (запрошення до участі) (2011)
ІІ Конференція молодих науковців "Соціологія - соціальна робота - регулювання соціальних проблем (запрошення до участі) (2011)
Класові інтереси і класові дії: теорії, практики, досвід вітчизняних досліджень: Всеукраїнська наукова конференція (запрошення до участі) (2011)
Голіков О. С. - Молоді соціологи між знаннями про реальність та реальними фантазіями (2011)
Вітаємо кращих молодих соціологів України 2011 року! (2011)
Автори номера (2011)
Перелік статей, опублікованих у науковому журналі "Український соціум" за 2011 рік (2011)
Титул, зміст (2013)
Унковська Т. Є. - Чи можливе економічне диво в Україні?, Демчук Н. І. (2013)
Якубовський М. М. - Структурний вектор активізації промислового розвитку (2013)
Кіндзерський Ю. В. - Імператив використання державного сектору в модернізації економіки (2013)
Твердохлібова Д. В. - Оцінювання впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи Зведеного бюджету України за операціями з імпорту товарів (2013)
Радіонов Ю. Д. - Оцінка ефективності державних видатків (2013)
Геєць В. М. - Видання енциклопедичного рівня (2013)
Сухіна О. М. - Від мінерально-сировинного капіталу – до розвитку людського (2013)
Зміст журналу за 2013 рік (2013)
Матвєєва Н. А. - Салат-латук (Lactuca sativa L.) як об’єкт біотехнологічних досліджень та продуцент рекомбінантних протеїнів (2010)
Матишевська О. П. - Фулерени С60 — біологічно активні молекули І. Фізико-хімічні властивості та біодоступність, Прилуцька С. В., Гринюк І. І. (2010)
Чернишенко В. О. - Виділення та характеристика біохімічних властивостей фібриногенази з отрути ефи багатолускової (Echis multisquamatis), М'ясникова М. П., Платонова Т. М., Луговськой Е. В., Макогоненко Є. М. (2010)
Карбовський В. Л. - Фібрино(гено)літичний ензим з отрути щитомордника далекосхідного (Аgkistrodon blomhoffii ussuriensis): отримання, часткова характеристика та вплив на агрегацію тромбоцитів, Платонова Т. М., Горницька О. В., Волков Г. Л. (2010)
Бызов Д. В. - Применение низких температур для создания ксеногенных сосудистых скаффолдов, Сынчикова О. П., Михайлова И. П., Дергун C. М., Сандомирский Б. П. (2010)
Горбунов Л. В. - Воспроизводимость результатов криоконсервирования эмбрионов мыши, и крупного рогатого скота, Безуглый Н. Д., Салина А. С. (2010)
Гулевский А. К. - Восстановление криоконсервированных культур клеток в регенерационных средах, содержащих низкомолекулярную фракцию кордовой крови, Трифонова А. В., Петренко Т. Ф., Лаврик А. А. (2010)
Жуковский Ю. Г. - Способ идентификации ацетилхолинэстераз из различных биологических источников, Кузнецова Л. П., Сочилина Е. Е., Никитина Е. Р. (2010)
Сидоров Ю. І. - Використання рівняння Моно для ітераційного розрахунку періодичних процесів ферментації (2010)
Левицький Є. Л. - Рецензія на монографію О. М. Ключко "Інформаційно-комп’ютерні технології в біології та медицині" (Київ: "НАУ-друк", 2008) (2010)
Новини (2010)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дисциплін (2010)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2010)
Правила для авторів (2010)
Вдовиченко Р. П. - Управлінське консультування як консультаційна послуга (2011)
Лук'яненко В. М. - Метод синтезу параметрів підвіски сидіння оператора трактора при ударній дії, Жиліна О. О., Кісь В. М., Пащенко А. І. (2011)
Стригунова М. Н. - Причинно-следственный анализ факторов, влияющих на качество пассажирских автотранспортных услуг, Никитюк М. А. (2011)
Шевченко В. В. - Оценка технической и экологической перспективы развития энергетики Украины (2011)
Кошевой Н. Д. - Оптимальное планирование эксперимента при исследовании качества технологических процессов, Цеховской М. В., Дергачев В. А., Сытник В. В., Сухобрус Е. А., Костенко Е. М. (2011)
Бакулина А. Н. - Возможности повышения качества измерения активности гамма-излучающих радионуклидов на базе исследовательского реактора ИР–100, Бакулин О. Ю. (2011)
Канюк Г. И. - Повышение качества доменного производства путем усовершенствования системы автоматического регулирования и метрологического обеспечения процесса подачи воздуха, Артюх С. Ф., Попов М. А. (2011)
Овчаренко В. В. - Влияние шероховатости поверхности на точность при торцовом фрезеровании (2011)
Тищенко Л. Н. - Движение семян эллиптической формы по вибрирующей ребристой поверхности в гипотезе сухого трения, Лукьяненко В. М., Жилина Е. А., Галич И. В., Никифоров А. А. (2011)
Коваленко І. В. - Класифікатор з системою технологічного коду для розбирання з'єднань з натягом, Шелкунова Н. Л. (2011)
Белокриницкий В. С. - Нормативные требования охраны и гигиены труда при создании баз данных электромагнитных полей на объектах железнодорожного транспорта, Завадский В. А., Мальгота А. А. (2011)
Лук’яненко В. М. - Інтегровані системи менеджменту, Галич І. В., Афанасьєва О. В. (2011)
Булавка Ю. А. - Роль аттестации рабочих мест для оценки профессиональных рисков, Чеботарев П. А. (2011)
Кравцова С. Е. - Оценка качаства корпоративной культуры предприятия как элемента системы менеджмента качества методом анализа иерархий, Устенко К. В. (2011)
Сколоздра М. М. - Методика формування кваліметричної моделі компетентності персоналу випробувальних лабораторій, Байцар Р. І., Сопільник Л. І. (2011)
Петренко О. К. - Показники шуму в місті у зимовий період (2011)
Мартынов А. П. - Статистическая оценка качества изделий в мелкосерийном машиностроительном производстве, Трищ Р. М. (2011)
Крюковська О. А. - Аналіз виробничого травматизму в металургійній галузі, Гасило Ю. А. (2011)
Ігуменцев Є. О. - Підвищення безпеки експлуатації газотранспортного комплексу України, Прокопенко О. О. (2011)
Захаров С. В. - Использование систем ГЛОНАСС и GPS для целей охраны труда и безопасности в чрезвычайных ситуациях, Легусова Д. Н., Махно Д. Е., Захарова Е. С. (2011)
Лукьянова Ю. С. - Расследование и учет несчастных случаев (2011)
Мельник В. И. - Аргументированный выбор поверхностно-активного вещества для внутрипочвенного внесения химических средств защиты растений, Лукьяненко А. В., Смицкая С. В. (2011)
Петренко О. К. - Контроль за станом шуму на центральних вулицях Львова (2011)
Стригунова М. Н. - Анализ и исследование процесса оценивания качества подготовки экипажей кораблей ВМС Украины к борьбе за живучесть, Цветков В. Н. (2011)
Кипоренко А. С. - Обеспечение нормативных требований по безопасной эксплуатации трубопроводной системы конденсата греющего пара КС 1 АЕС, Полищук С. М., Чижикова В. М. (2011)
Сахацкий В. Д. - Электромагнитная обстановка, формируемая в учебных классах линейным рядом компьютеров, Палиенко Ю. С. (2011)
Тавлуй І. П. - Залучення персоналу при розробці та впровадженні системи управління якістю ВНЗ (2011)
Окулова Л. П. - К проблеме формирования педагогической эргономики (2011)
Морозова А. В. - Практикоориентированной системы оценки качества подготовки инженерно-технических кадров для машиностроения (2011)
Мазорчук М. С. - Проектування інформаційної системи "деканат" на базі платформи 1С: підприємство 8.1, Тижненко Ю. В., Добряк В. С. (2011)
Заєць В. А. - Підготовка фахівців харчових галузей з питань безпеки, Слободян О. П., Нещадим Л. П., Авдієнко С. О. (2011)
Белокриницкий В. С. - Новая концепция системы образования XXI века, Белоус С. М. (2011)
Голіяд І. С. - Методичні основи підручника нового покоління з креслення (2011)
Дементий Л. В. - Изучение охраны труда в вузах машиностроительного профиля, Юсина А. Л. (2011)
Мигаль Г. В. - Исследование влияния индивидуального образа жизни на формирование профессиональных качеств, Протасенко О. Ф. (2011)
Тріщ Р. М. - Удосконалення системи менеджменту організації навчального процесу в ВНЗ України відповідно до вимог міжнародного стандарту серії ISO 9001:2009, Бруєва В. А. (2011)
Щербина Ю. В. - Восстановление работоспособности летного состава с помощью музыкальной терапии (2011)
Вайнтрауб М. А. - Новітні технології підготовки спеціалістів з обробки металів у професійній школі (2011)
Дубініна О. В. - Організація навчальної діяльності учнів у системі професійно-технічної освіти, Дубінін В. О. (2011)
Відомості про авторів (2011)
До уваги авторів (2011)
Сахно Л. А. - Трансгенные растения семейства крестоцветных как продуценты ненасыщенных жирных кислот с длинной углеродной цепью (2010)
Цыганкова В. А. - Изменение популяций функционально активных цитоплазматических мРНК в клетках растений под влиянием регуляторов роста и биотехнологические перспективы бесклеточных систем протеинового синтеза, Мусатенко Л. И., Пономаренко С. П., Галкина Л. А., Андрусевич Я. В., Галкин А. П. (2010)
Варбанець Л. Д. - Активність нативних і модифікованих ліпополісахаридів Rahnella aquatilis, Скоклюк Л. Б., Шубчинський В. В., Сейфулліна І. І., Шматкова Н. В., Похил С. І. (2010)
Мацелюх О. В. - Отримання мутантів Bacillus sp. з підвищеною здатністю до синтезу еластази (2010)
Стойко В. І. - Скринінг мікроміцетів — продуцентів інулінази, Жданова Н. М., Айзенберг В. Л., Капічон Г. П. (2010)
Лисиця А. В. - Вплив полігексаметиленгуанідину гідрохлориду на плазматичну мембрану фібробластів курячих ембріонів та на штучну бішарову ліпідну мембрану, Кривошия П. Ю, Шатурський О. Я. (2010)
Правдюк А. И. - Свойства мезенхимальных стромальных клеток человека при инкапсуляции в альгинатные микросферы, Волкова Н. А., Петренко А. Ю. (2010)
Солдаткін О. О. - Розроблення процедури мультибіосенсорного визначення важких металів і пестицидів у довкіллі, Павлюченко О. С., Кукла О. Л., Архипова В. М., Дзядевич С. В. (2010)
Тагиров М. Т. - Получение химер герминативной линии птиц (2010)
Ермакова Н. Ю. - Технология получения экстракта из пчелиного подмора, Рошаль А. Д., Сынчикова О. П., Сандомирский Б. П. (2010)
Назаренко В. І. - Рецензія на монографію О. П. Демченка "Вступ до флуоресцентної сенсорики" ("Introduction to Fluorescence Sensing", Springer-Verlag, 2009, 586 р.) (2010)
Новини (2010)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дисциплін (2010)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2010)
Титул, зміст (2013)
Борис Р. Я. - Ультраструктурні зміни капілярів шкіри білого щура при електронно-мікроскопічному дослідженні на ранніх етапах перебігу експериментального стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету (2013)
Гончар-Чердаклі Л. Г. - Дослідження домінуючої міжпівкульної дії антиконвульсантів на рівень нейроактивних амінокислот та глутаматдекарбоксилази у мозку білих щурів (2013)
Волошинович В. М. - Визначення статі за рентгенограмметричними параметрами плеснових кісток стопи людини, Козань Н. М. (2013)
Мовчан О. Д. - Формування толерантності до дії антиконвульсантів (2013)
Браверман Л. Б. - Церебропротекторні властивості похідного 3,2'-спіро-пірроло-2-оксіндолу (сполука R-86) в умовах експериментальної інтрацеребральної геморагії (2013)
Фекета В. П. - Вплив глибокого дихання в режимі біологічного зворотного зв'язку на швидкість і якість обробки вербальної інформації у здорових осіб молодого віку, Глеба Л. А., Солопчук О. І. (2013)
Бабич Л. В. - Особливості комп'ютерно-томографічних розмірів середньої черепної ямки в здорових юнаків і дівчат різних соматотипів (2013)
Мостова О. П. - Заходи психогігієнічної корекції та особливості їх впливу на формування характерологічно-мотиваційних корелят психічної адаптації учнів сучасної школи (2013)
Гунас І. В. - Особливості параметрів передніх рогів бічних шлуночків головного мозку за даними комп'ютерної томографії у хворих на епілепсію юнаків і дівчат загалом і брахіцефалів, Московко С. П., Шевчук Ю. Г., Прокопенко С. В. (2013)
Стефаненко І. С. - Доплер-ехокардіографічні показники правих відділів серця у спортсменів юнацького віку та їх порівняння з показниками у осіб, які регулярно не займались спортом (2013)
Філіпець Н. Д. - Функціональні зміни нирок щурів за умов фармакологічної активації АТФ-залежних калієвих каналів, Гоженко А. І. (2013)
Білянський Л. С. - Патогенетичне обґрунтування корекції колагенової недостатності у хворих на грижову хворобу, Свисенко О. В., Мялковський Д. С. (2013)
Онисько І. О. - Зміни на електроннномікроскопічному рівні в тканинах язика під впливом малих доз опіоїду в кінці 2 і 4 тижнів (експериментальне дослідження), Онисько Р. М., Король А. П., Маєвський О. Є. (2013)
Сарафинюк Л. А. - Статеві особливості часових та амплітудних ЕКГ-показників у осіб юнацького віку з різним рівнем фізичних навантажень, Кириченко Ю. В. (2013)
Мельник В. М. - Антропологічна типологія давньоукраїнського населення в етноісторичному контексті (2013)
Онофрійчук О. С. - Особливості клінічного перебігу та імунологічного статусу у дітей з герпетичною інфекцією (2013)
Таран О. А. - Показники синтетичної та ферментативної функції печінки при цервікальній інтраепітеліальній неоплазії (2013)
Антонець В. А. - Діагностика гастроезофагеального рефлюксу у дітей, які хворіють на бронхіальну астму (2013)
Распутіна Л. В. - Предиктори клінічної ефективності різних варіантів антигіпертензивної терапії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та артеріальну гіпертензію (2013)
Вижга Ю. В. - Оцінка ефективності базисної терапії ювенільного ревматоїдного артриту (2013)
Білонько О. Ф. - Нові можливості корекції електричної нестабільності міокарду у хворих на постінфарктний кардіосклероз у поєднанні з гіпертонічною хворобою (2013)
Годлевський А. І. - Зміни фізико-хімічних та бактеріологічних показників печінкової жовчі залежно від методу хірургічної корекції холедохолітіазу, Саволюк С. І., Фуніков А. В., Ярмак О. А., Українець В. М., Грицко Б. М. (2013)
Кукуруза І. Л. - Наслідки вагінальних оперативних пологів для матері: порівняльне дослідження двох методів вакуум-екстракції, Могілевкіна І. О. (2013)
Кутинська І. П. - Особливості діагностики і лікування остеоартрозів у пацієнтів з артеріальною гіпертензією (2013)
Кулигіна В. М. - Стан неспецифічних адаптаційних реакцій хворих з карієсом зубів та його ускладненнями, які потребують місцевого ін'єкційного знеболення стоматологічного лікування, Мунтян О. В. (2013)
Петрушенко В. В. - Аналіз результатів хірургічного лікування раку правого відділу ободової кишки в залежності від методу операції, Біктіміров О. В., Какарькін О. Я., Лавренчук А. П. (2013)
Синько У. В. - Особливості змін показників функції зовнішнього дихання, лізоциму бронхоальвеолярного секрету та функціональних резервів міокарду у пацієнтів з ХОЗЛ, що поєднується з ІХС (2013)
Гладчук В. Є. - Обгрунтування місцевої детергентної терапії мікозів стоп у шахтарів (2013)
Денесюк О. В. - Систоло-діастолична функція та жорсткість лівого шлуночка у хворих на гострий інфаркт міокарда з коморбідною артеріальною гіпертензією (2013)
Палапа В. В. - Порівняльна характеристика гормонального стану у жінок раннього репродуктивного віку з набряковою формою передменструального синдрому (ПМС) (2013)
Наліжитий А. А. - Спосіб лікування хворих на нейродерміт із застосуванням препаратів метаболічної дії, фізіотерапевтичних методів та цілющих факторів Поділля, Бондар С. А., Пічкур О. М. (2013)
Константинович Т. В. - Досвід лікування психосоматичних розладів у хворих на бронхіальну астму та хронічне обструктивне захворювання легень (2013)
Шевчук О. В. - Маркери гіпоксії, активності запалення та фосфоліпідний спектр сироватки крові дітей з негоспітальною пневмонією в залежності від наявності та ступеня гіпоксемії (2013)
Яблонь О. С. - Значення цистатину С, ліпокаліну та інтерлейкіну-18 як ранніх маркерів ниркового ушкодження у недоношених новонароджених, Саврун Т. І. (2013)
Феджага О. П. - Результати застосування абдомінопластики при лікуванні вентральних гриж (2013)
Клименко В. І. - Особливості складання нетипових ситуаційних задач для дисципліни "Клінічна фармакологія" (2013)
Власенко І. Г. 1 - Характеристика інвазивних та неінвазивних методів діагностики хелікобактерної інфекції, Палій Г. К., Новицький А. О., Власенко В. В. (2013)
Колісник П. Ф. - Проблеми підготовки лікарів з питань медичної реабілітації, Чабан О. Г., Кравець Р. А., Колісник С. П. (2013)
Маркевич В. Ф. - Антимікробні властивості хірургічного шовного матеріалу з поліпропілену, модифікованого антисептиком (2013)
Руда І. В. - Впровадження "case-study" методу навчання при викладанні розділу дитячої терапевтичної стоматології "Захворювання тканин пародонту у дітей і підлітків" (2013)
Колодій С. А. - Досвід застосування тестового контролю для вивчення мікробіології, вірусології та імунології (2013)
Нагайчук В. В. - Застосування інтерактивних технологій навчання для викладання у вищих медичних навчальних закладах (2013)
Очеретна Н. П. - Динаміка ультраструктурних змін в селезінці щурів у ранні терміни (1, 3, 7 доба) після опіку шкіри 2-3 ступеня площею 21-23 % поверхні тіла та їх корекція інфузійним розчином HAES-LX-5% (2013)
Біляков А. М. - Алгоритм діагностики ґенезу смерті та тривалості вмирання за вмістом катехоламінів в рідинах тіла в разі смертельної дії травматичного фактору (2013)
Благун О. Д. - Аналіз сучасних організаційно-економічних проблем впровадження пілотного проекту державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою у Вінницькій області, Бобрук В. П., Котлінський І. В. (2013)
Гуцол Л. П. - Стан та особливості роздрібної реалізації гомеопатичних лікарських засобів (на прикладі аптеки №12 КП "Фармація" м. Києва) (2013)
Рудавка С. І. - Економічні проблеми раціонального харчування та його роль у покращенні здоров'я населення України (2013)
Осовська Н. Ю. - Особливості аневризми аорти у пацієнтів різного віку (2013)
Бондар С. А. - Кератодермії. Методи діагностики та лікування, Чорноус М. В. (2013)
Коршняк В. О. - Сучасні погляди на роль вегетативної нервової системи в процесі сну, Насібуллін Б. А. (2013)
Лещенко І. В. - Патофізіологічна роль ожиріння у розвитку захворювань підшлункової залози, Шевчук В. Г., Суходоля С. А., Фалалєєва Т. М. (2013)
Масіброда Н. Г. - Метаболізм естрогенів. Фактори, які сприяють порушенню обміну естрогенів (2013)
Стопінчук О. В. - Порівняльна характеристика петльових діуретиків (2013)
Чирка Ю. Л. - Карпальний тунельний синдром. Історія розвитку питання, Цимбалюк В. І., Ольхов В. М., Ольхова І. В., Горбатюк К. І. (2013)
Шмалій В. І. - Ішемічна хвороба серця з коморбідними депресивними розладами: сучасні погляди, невирішені проблеми (огляд літературaи) (2013)
Стойка В. І. - Аргоноплазмова коагуляція - розвиток та впровадження в хірургічну практику (2013)
До 75-ліття Ходоровського Георгія Івановича - доктора медичних наук, професора, Надзвичайного і Повноважного Посла України (2013)
Ігорю Порфирійовичу Шлапаку - доктору медичних наук, професору - 70! (2013)
Волинець Г. П. - Методи структурної біоінформатики, Бджола В. Г., Ярмолюк С. М. (2010)
Мацелюх О. В. - Еластолітичні ензими мікроорганізмів, Нідялкова Н. А., Варбанець Л. Д. (2010)
Бородай С. В. - Дія ензимних молокозсідальних препаратів на протеїновий комплекс молока, Бондарчук З. В. (2010)
Ковальов Г. О. - Технологія моделювання остеоартрозу великих суглобів, Введенський Б. П., Сандомирський Б. П. (2010)
Короткевич Н. В. - Отримання рекомбінантного аналога секреторної форми HB-EGF людини та оцінка перспектив його застосування в біотехнології, Колибо Д. В., Лабинцев А. Ю., Романюк С. І., Комісаренко С. В. (2010)
Громозова О. М. - Особливості будови волютинових гранул в клітинах нижчих поліфосфатакумулюючих евкаріотів, Войчук С. І., Качур T. Л., Горчев В. Ф., Карахім С. О. (2010)
Burlaka A. P. - Generation of reactive oxygen species by multi-walled carbon nanotubes under light irradiation, Lukin S. M., Prylutska S. V., Remeniak O. V., Prylutskyy Yu. I., Ritter U., Scharff P. (2010)
Комісаренко А. Г. - Індукція регенерації in vitro за Agrobacterium-опосередкованої трансформації, інбредних ліній соняшнику, Михальська С. І., Кочетов А. В., Тіщенко Е. Н. (2010)
Гринюк І. І. - Вплив фулеренів С60 на виживаність клітин MCF-7 раку молочної залози за тривалої інкубації, Перепелиціна О. М., Прилуцька С. В., Гарманчук Л. В., Храновська Н. М., Матишевська О. П., Сидоренко М. В. (2010)
Сидоров Ю. І. - Економічна оцінка перспективності впровадження біотехнології рослинних клітин в Україні, Козик В. В. (2010)
Tsygankova V. A. - Concerning the peculiarities of gene expression changes in plant leaf cells during Twenty-four-hour period (2010)
Спиридонов В. Г. - Валідація методики якісного та кількісного визначення генетично модифікованих зернових культур методом полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі, Іщенко Л. М., Мельничук С. Д. (2010)
Левицький Є. Л. - Рецензія на навчальний посібник Ю. І. Сидорова, В. І. Чуєшова, В. П. Новікова "Процеси і апарати хіміко-фармацевтичної промисловості" (Вінниця: "НОВА КНИГА", 2009) (2010)
Новини (2010)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дисциплін (2010)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2010)
Колодзейская М. В. - Мезотромбин — производное протромбина — Na+-зависимый аллостерический энзим, Юсова Е. И., Гриненко Т. В. (2010)
Сидоров Ю. І. - Фотобіореактори (2010)
Бурлака О. М. - Біофортифікація сільськогосподарських рослин, Сорочинський Б. В. (2010)
Снєжкін Ю. Ф. - Харчові порошки з рослинної сировини. Класифікація, методи отримання, аналіз ринку, Петрова Ж. О. (2010)
Редчук Т. А. - Рекомбінантний химерний протеїн MPB63-MPB83 — перспективний антиген для діагностики туберкульозу, Короткевич Н. В., Кабернюк А. А., Олійник О. С., Лабинцев А. Ю., Романюк С. І., Колибо Д. В., Комісаренко С. В. (2010)
Галкін О. В. - Активація транскрипції гена EGR2 в генетично модифікованих клітинах з надекспресією транскрипційного фактора ZXDC, Мінченко О. Г. (2010)
Конвалюк І. І. - Прямий органогенез in vitro тирличу жовтого (Gentiana lutea L.) ., Кравець Н. Б., Дробик Н. М., Мельник В. М., Кунах В. А. (2010)
Сахно Л. А. - Создание трансформированных растений рапса, экспрессирующих ген cyp11A1 цитохрома Р450scc животного происхождения, Моргун Б. В., Кваско Е. Ю., Кучук Н. В. (2010)
Коваленко О. Г. - Глікани вищого базидіального гриба Ganoderma adspersum (Schulzer) Donk: отримання та антифітовірусна активність, Поліщук О. М., Вассер С. П. (2010)
Стойко В. І. - Оптимізація культивування Penicillium sp. 225 та Aspergillus sp. 8 ТХ — продуцентів позаклітинної інулінази, Жданова Н. М., Айзенберг В. Л., Капічон Г. П. (2010)
Горбунов Л. В. - Оптимізація кріоконсервування ембріонів миші, Саліна А. С., Клещев Н. Ф. (2010)
Левицький Є. Л. - Рецензія на монографію В. А. Кунаха "Розвиток генетики в Національній академії наук України" (Київ: Академперіодика, 2009) (2010)
Курдиш І. К. - Рецензія на монографію Л. Д. Варбанець, Н. В. Борзової Рецензія на монографію Л. Д. Варбанець, Н. В. Борзової "Глікозидази мікроорганізмів та методи їх дослідження" (Київ: Наукова думка, 2010) (2010)
Новини (2010)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дисциплін (2010)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2010)
Бардахивская К. И. - Иммуносорбция в лечении аутоиммунных заболеваний, Гурина Н. М., Кучмеровская Т. М., Николаев В. Г. (2009)
Борзова Н. В. - Целюлозодеградуючі системи мікроорганізмів: біосинтез, властивості та структурно-функціональні особливості, Варбанець Л. Д. (2009)
Борзова Н. В. - Мікробні α-глюкозидази: класифікація, субстрат на специфічність та механізм дії (2009)
Прилуцька С. В. - Вуглецеві нанотрубки як новий клас матеріалів для нанобіотехнології, Ременяк О. В., Гончаренко Ю. В., Прилуцький Ю. І. (2009)
Барабой В. А. - Фенольные соединения виноградной лозы: структура, антиоксидантная активность, применение (2009)
Лабинцев А. Ю. - Оптимізація умов синтезу кон’югатів протеїну А з колоїдним золотом та розроблення підходів для їх характеристики, Олійник О. С., Кабернюк А. А., Чуніхін О. Ю., Горчев В. Ф., Курченко Т. О., Чернишов В. І., Колибо Д. В. (2009)
Стежка В. А. - Влияние наночастиц аморфного високодисперсного кремнезема на систему крови и прооксидантно-антиоксидантное равновесие тканей крыс, Леоненко О. Б., Зинченко В. Н., Матвеева А. Ю., Мовчан В. А. (2009)
Martyniuk O. O. - Phylogenetic assay of maturase K, ribulose-bisphosphate carboxylase (rbcL) sequences, and pollen structure of representatives of the family Amaranthaceae Juss, Nalian A. G., Van6Kley J. E., Martynova-Van-Kley A. V. (2009)
Романько М. Є. - Оцінювання ефектів стресу ліофілізації за інтенсивністю ліпопероксидації та окиснювальної модифікації протеїнів у мембранах клітин мікоплазм (2009)
Гойстер О. С. - Визначення Т-2 токсину за допомогою імуносенсора на основі поверхневого плазмонного резонансу, Хмельницький Г. О., Дзядевич С. В., Назаренко В. І., Мінченко О. Г. (2009)
Новини (2009)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дисциплін (2009)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2009)
Content (2009)
Колодзейская М. В. - Рекомбинантная антикоагулянтная форма α-тромбина человека, Грищук В. И., Чернышенко Т. М., Юсова Е. И., Гриненко Т. В. (2009)
Демченко О. П. - Зелений флуоресцентний протеїн та його аналоги (2009)
Романова С. Г. - Биологическая активность фосфорсодержащих и бесфосфорных алкильных глицеролипидов, Романов В. Г., Серебренникова Г. А. (2009)
Барабой В. А. - Изофлавоны сои: биологическая активность и применение (2009)
Олійник О. С. - Характеристика scFv-антитіл проти дифтерійного токсину, виділених з імунної та неімунної бібліотек імуноглобулінових генів, Колибо Д. В., Комісаренко С. В. (2009)
Архипова В. М. - Біосенсорний аналіз глікоалкалоїдів у картоплі, Шелякіна М. К., Кукла О. Л., Назаренко О. А., Осипчук А. А., Єльська Г. В. (2009)
Кацев А. М. - Иммобилизация биолюминесцентных бактерій на неорганических носителях и оценка их применимости для биотестирования, Абдураманова Э. Р., Стародуб Н. Ф. (2009)
Дибкова С. М. - Визначення ушкоджень ДНК наночастинками металів, перспективних для біотехнології, Романько М. Є., Грузіна Т. Г., Рєзніченко Л. С., Ульберг З. Р., Ушкалов В. О., Головко А. М. (2009)
Кучеренко І. С. - Оптимізація кондуктометричного триензимного біосенсора для визначення іонів важких металів, Солдаткін О. О., Пєшкова В. М., Дзядевич С. В., Солдаткін О. П. (2009)
Філенко А. М. - Cпектрофотометричне визначення вмісту прополісу в складі мультипробіотика "Апібакт", Омельянюк В. С., Янковський Д. С. (2009)
Новини (2009)
Левицький Є. Л. - Рецензія на монографію А. М. Зайченка, Є. В. Андрієнко, Є. С. Циганенко "Макроциклічні трихотеценові мікотоксини" (Київ: Наукова думка, 2008) (2009)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дисциплін (2009)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2009)
Титул, зміст (2013)
Крутовий Ж. А. - Математичне моделювання рецептурної композиції кексу підвищеної харчової цінності, Запаренко Г. В., Касілова Л. О., Нєміріч О. В., Гавриш А. В. (2013)
Мартич В. В. - Дослідження піно утворювальної здатності зародків пшениці у складі морозива молочного, Поліщук Г. Є., Сербова М. І. (2013)
Клименко В. П. - Енергозберігаючі засоби автоматизації і світлодіодні системи освітлення в промисловості, на транспорті, в будівництві та комунальній сфері, Корбут В. Б., Ієвлєв М. Г., Бутко В. Г., Лутов С. Д., Гедзь О. В., Мойсеєнко С. Є., Аронова Н. Г., Бондаренко Є. О., Дмитренко В. О. (2013)
Новіков М. В. - Відпрацювання наукомісткої технології та створення дослідно-виробничої дільниці з виготовлення високоефективного прецизійного алмазного правлячого інструменту для потреб машинобудування України та імпортозаміщення, Лавріненко В. І., Шейко М. М., Скрябін В. О., Максименко А. П., Скок В. М. (2013)
Фирстов С. А. - Сверхтвердые покрытия из высокоэнтропийных сплавов, Горбань В. Ф., Андреев А. О., Крапивка Н. А. (2013)
Алєксєєва О. В. - Багатофункціональний аналізатор для ефективного пошуку та локалізації прихованих джерел іонізуючого випромінювання з визначенням їх географічних координат в режимі реального часу, Лисиченко Г. В., Забулонов Ю. Л., Буртняк В. М., Одукалець Л. А. (2013)
Костогриз К. П. - Установка для виробництва теплоізоляційного заповнювача у вигляді порожнистих мікрокульок (2013)
Березовський В. Я. - Технологія та апарат для неінвазивної електродіагностики стану кісткової тканини "Остеотест", Левашов М. І., Сафонов С. Л. (2013)
Пономаренко С. П. - Новий напрямок у рослинництві – застосування природних полі компонентних регуляторів росту рослин з біозахисним ефектом, Циганкова В. А., Блюм Я. Б., Галкін А. П. (2013)
Ruda M. - Renewables in energy supply of national forestry university of Ukraine (2013)
Гаврилюк В. В. - Моделювання компенсованого асинхронного двигуна в програмному середовищі matlab Simulink (2013)
Захарченко Ю. А. - Автоматизація управлінням енергоефективністю освітніх закладів бюджетної сфери, Соколова Н. П., Маслєнніков С. В. (2013)
Зюляєв Д. Д. - Комплекс засобів контролю температурних режимів приміщень університету та дослідження джерел "зеленої" енергії у миколаївському регіоні, Кубов В. I., Павленко А. А., Черемісіна В. В. (2013)
Клименко Л. П. - Застосування альтернативних джерел енергії як засіб підвищення енергоефективності університету, Воскобойнікова Н. О. (2013)
Кудлай В. С. - Аналіз ефективності використання енергетичних ресурсів, Селіверстова Л. С. (2013)
Мазуренко А. С. - Розробка пілотного проекту комбінованої системи теплопостачання навчального корпусу ОНПУ з використанням відновлювальних джерел енергії та теплового акумулювання, Климчук О. А. (2013)
Находов В. Ф. - Контроль ефективності енерговикористання в системі енергетичного менеджменту, Бориченко О. В., Іванько Д. О. (2013)
Хмурова В. В. - Енергозбереження в сфері обслуговування, Гращенко І. С. (2013)
Чаленко Н. В. - Джерела фінансування енергозбереження в бюджетних установах (2013)
Черновол М. І. - Підвищення ефективності енергопостачання кіровоградського національного технічного університету на основі оптимізації енергетичного балансу, Грабенко В. К., Плєшков П. Г. (2013)
Денисенко М. П. - Особливості управління результативністю діяльності у вищих навчальних закладах України в контексті ощадливого енергоспоживання, Жулай Г. С. (2013)
Дешко В. І. - Підвищення якості підготовки фахівців з енергоменеджменту, Шовкалюк М. М., Іншеков Є. М. (2013)
Злотенко Б. М. - Енерго- та ресурсозберігаюча технологія м’якшення ензимами шкіри, для верху комфортного взуття, Стаценко Д. В. (2013)
Калейніков Г. Е. - Опалення учбових приміщень з використанням відпрацьованих моторних мастил (2013)
Король О. В. - Енергоефективність в студентському містечку Сумського державного університету, Доля О. А. (2013)
Кузнєцова О. О. - Моделювання впливу термічних неоднорідностей на приведений опір теплопередачі зовнішніх огороджувальних конструкцій будинків (2013)
Кулікова Н. В. - Утилізація теплоти відхідних газів котельних агрегатів за допомогою двохступеневого теплоутилізатору на теплових трубах, Редько А. О. (2013)
Накашидзе Л. В. - Комплексна система енергозабезпечення навчального корпусу з використанням енергоактивних огороджень та енергії альтернативних джерел (2013)
Олійниченко І. Р. - Економія при опаленні приміщення за рахунок використання матеріалів, що відбивають теплове випромінювання (2013)
Розен В. П. - Науково-методичний підхід для аналізу ефективності енергоспоживання приміщеннями навчальних закладів, Самков О. В., Литвин В. І. (2013)
Дмитриченко М. Ф. - Впровадження енергозберігаючих технологій в національному транспортному університеті, Дмитрієв М. М., Булах О. І. (2013)
Стаценко А. В. - Расчет электромагнитных потерь энергии в регулируемых асинхронных двигателях с короткозамкнутым ротором (2013)
Сафронова О. О. - Альтернативні методи освітлення в контексті вирішення питання підвищення енергоефективності інтер’єрного простору ВНЗ (2013)
Супрун Н. П. - Використання енергозаощаджувальних методик при визначенні показників проникності матеріалів, Якубовська Т. О. (2013)
Чабан В. В. - Удосконалення голок в’язальних машин, Піпа Б. Ф. (2013)
Чередник А. Д. - Экспериментальное исследование плотности теплового потока инфракрасных водяных отопительных панелей, Редько А. А. (2013)
Горкун В. В. - Стабілізація режимів роботи напівпровідникових джерел оптичного випромінювання, Чефранов В. П., Шевченко К. Л. (2013)
Дешко В. І. - Концептуальна модель управління процесами енергоспоживання та енергозбереження об’єктів галузі освіти, Шевченко О. М. (2013)
Мокроусова О. Р. - Сучасні напрями енергозбереження в технологіях виробництва шкіри (2013)
Денисюк С. П. - Інтегровані системи енергоменеджменту як основа побудови сучасної політики енергоефективності вищих навчальних закладів, Бориченко О. В. (2013)
Фомічов Е. П. - Створення системи енергетичного менеджменту в одеському національному політехнічному університеті, Бесараб О. М. (2013)
Шут М. І. - Використання вітчизняної цифрової електронної лабораторії при викладанні дисциплін з енергозбереження, Каплун В. В., Жуйков В. Я., Орлов А. Т., Ямненко Ю. С., Богдан О. В. (2013)
Редько А. А. - Повышение эффективности теплоутилизационных энергетических установок, Павловський С. В., Компан А. И. (2013)
Ніколаєва Т. В. - Застосування принципів енергозбереження в художньому конструюванні одягу з використанням біоаналогів, Ніколаєва Т. І. (2013)
Чупріна Н. В. - Енергозберігаючі технології екодизайна у створенні сучасного одягу як продукту індустрії моди (2013)
Комаров Н. С. - Энергосберегающие системы освещения учебных аудиторий, Шевченко К. Л., Чужба В. В., Прима А. О. (2013)
Третякова Л. Д. - Енергозберігаючі системи опалення виробничих приміщень, Луц Т. Є. (2013)
Денисюк С. П. - Новий зміст навчального процесу у сфері енергоефективності згідно вимог концепції інтелектуалізації енергетичних систем (2013)
Комаров М. С. - Енергозберігаючі технології в комп’ютерних класах та навчальних лабораторіях закладів освіти, Головко О. О., Булатов А. Ю., Подейко П. П (2013)
Арсирий В. А. Соляник А. И. - Реконструкция котлов типа КВГМ (2013)
Арсирий В. А. - Микро-ГЭС с новой турбиной типа "ARSIRY", Робулец Д. А. (2013)
Крижанівський Є. І. - Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу: досвід та перспективи впровадження енергоефективних технологій, Козак Ф. В., Галущак М. О., Чеховський С. А. (2013)
Ленцов І. А. - Дослідження і розробки учених ПДТУ в сфері енергозбереження (2013)
Березненко С. М. - Енергозберігаючі технології виготовлення одягу, Березненко М. П. (2013)
Бондаренко М. Й. - Формування параметрів якості пральних машин з підвищеними гідродинамічними характеристиками та зменшеними енерговитратами, Петко І. В. (2013)
Ващук Ф. Г - Енергозберігаючі технології в Ужгородському національному університеті, Головач Й. Й. (2013)
Кузьміна Г. І. - Місце навчальної дисципліни "Обладнання хіміко-фармацевтичних підприємств" в формуванні у студентів практичних навичок з енергозбереження та енергетичної ефективності, Строкань А. П., Тарасенко Г. В. (2013)
Пшінько О. М. - Аналіз впровадження енергозберігаючих заходів в університеті, Яценко Д. К., Кузнецов В. Г., Шаптала М. В. (2013)
Ігнатьєва І. А. - Стратегічний аналіз підсистем організаційно-економічної енергоефективності функціонування промислових підприємств та провадження політики модернізації, Шульга В. М. (2013)
Біла Т. Я. - Підвищення ефективності роботи приводу електропобутових міксерів та блендерів за рахунок введення адаптивної системи керування, Стаценко В. В. (2013)
Кожушко Р. Ю. - Удосконалення процесу проектування жилетів з навантаженням, Колосніченко М. В. (2013)
Современная кардиология и кардиохирургия-путь от проблем к решению (2013)
Шніцер Р. І. - Аналіз основних показників здоров’я дитячого населення Закарпатської області за 2012 рік, Брич В. Д., Міцьо Т. В., Радь М. В. (2013)
Цмур О. В. - Перинатальні аспекти здоров’я жінок, які багато народжували, Гарапко Т. В. (2013)
Корчинська О. О. - Особливості розродження жінок із гіпертензивними розладами при вагітності, Федько Р. М., Федько Ю. Р. (2013)
Hudáková A. - The relationship of self-sufficiency and quality of life of seniors in the east region, Németh F., Majerníková L. (2013)
Щобак О. І. - Індивідуально-типологічні особливості біоритмів та їх вплив на працездатність людини, Рязанова Н. В., Ківежді К. Б., Цяпець С. В. (2013)
Ігнат Г. В. - Особливості функціонування фетоплацентарного комплексу у вагітних із гіпергомоцистеїнемією (2013)
Лянна М. В. - Особливості мікробіологічного статусу у вагітних із лейоміомою та патологією шиийки матки в анамнезі (2013)
Гечко Х. А. - Особливості перебігу та лікування функціональних закрепів у дітей раннього віку на сучасному етапі, Товт М. І. (2013)
Потапчук А. М. - Поширеність зубощелепних аномалій серед дітей шкільного віку Закарпатської області, Рівіс О. Ю., Зомбор К. В. (2013)
Івахненко О. С. - Особливості впливу пробіотиків на клінічний перебіг харчової алергії на білок коров’ячого молока у немовлят (2013)
Марковцій Л. Ю. - Корекція порушень мінерального гомеостазу при вперше діагностованому туберкульозі у дітей (2013)
Поляк-Товт В. М. - Клініко-епідеміологічні особливості перебігу кору у дітей в поєднанні з глистною інвазією (2013)
Ігнатко Л. В. - Сучасні аспекти виникнення та перебігу синдрому циклічного блювання у дітей, Порташ Л. Ю., Томей А. І. (2013)
Федько Р. М. - Акушерські та перинатальні аспекти інтраамніальної інфекції у жінок, котрі багато народжували (2013)
Кугай А. І. - Художньо-асоціативні фактори формування креативного мислення лікаря (2013)
Чернишов О. І. - Здоров’язберігаючі перлини спадщини Василя Сухомлинського (2012)
Трегубенко О. М. - Сучасний стан позапрограмного природничого краєзнавства в системі шкільної та позашкільної освіти України (2012)
Сидоренко В. В. - Типологія поглядів на природу і змістпедагогічної майстерності вчителя української мови і літератури (2012)
Коровка О. А. - Творчий спадок В.А.Сухомлинського та сучасний освітній процес початкової школи (2012)
Плотников С. А. - Современные тенденции расширения и упрочения христианского просвещения школьной молодежи в Украине (2012)
Глухов В. О. - Використання інформаційних технологій у викладанні вищої математики, Глухова М. В. (2012)
Пустовар Л. О. - Організація самостійної роботи курсантів з іноземної мови в умовах комп'ютерної підтримки (2012)
Чикіна Ю. Ю. - Підготовка майбутніх вчителів географіїдо використання засобів комп’ютерно-інформаційних технологійу навчально-виховному процесі (2012)
Приходченко К. І. - Практичні заходи зі збереження життя та здоров’я учнівпід час освітнього трудового процесу, Горпинченко Г. В. (2012)
Некрасова И. М. - Учебное задание как инструмент формирования социального менталитета в школьном возрасте (2012)
Пустинникова І. М. - Критерії оцінювання олімпіадних завдань, Кучер Ю. О., Ставська А. В. (2012)
Брусило З. О. - Формування аналітичних умінь школярів і студентів при вивченні курсу елементарної математики (2012)
Шевченко А. О. - Підготовка вчителя фізичної культури до застосування оздоровчих технологій в навчальному процесі загальноосвітньої школи (2012)
Волобуєва Т. Б. - Якісна освіта через здоров’язберігаючу педагогіку (2012)
Сорокіна Г. О. - Підготовка фахівців з туризму: краєзнавчий аспект (2012)
Чернишов Д. О. - Регіональний виховний простір:діагностика соціально-педагогічних можливостей (2012)
Черкашенко В. О. - Філософські засади реалізації Національної стратегії розвитку освітив Україні (на прикладі Донецького регіону) (2012)
Леонова Н. С. - Нарада як вид офіційно-ділового спілкування (2012)
Васильков В. М. - Концептуальні положення особистісно-професійного становлення майбутнього інженерно-педагогічного працівника в умовах багаторівневої освіти, Василькова О. І. (2012)
Ломакіна Г. І. - Суб’єктність як одна з якостей суб’єкта громадянського суспільства (2012)
Ксьонзенко М. А. - Актуальні проблеми взаємозв’язку професійного саморозвитку та самореалізації особистості педагога (2012)
Назаренко Г. А. - Підготовка педагогів до виховання культури демократизму учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2012)
Макаренко С. І. - Особливості розвитку українського мовлення дошкільників в умовах білінгвізму (2012)
Павленко Є. А. - Метод тренування по колу на заняттях з фізичного виховання (2012)
Величко О. М. - Особливості виховної роботиз налагодження міжетнічних стосунків підлітків у позашкільних навчальних закладах (2012)
Сироижко С.А. С. А. - Обоснование программы факультативного курса "Основы христианской этики" для 11-х классов (2012)
Родигіна І. В. - Освітні імперативи у дзеркалі радянського кіно шахтарської тематики 1930-1940-х рр., Родигіна О. М. (2012)
Бочаров С. В. - Європейська інтеграція: польський досвід та українські перспективи (2012)
Мухін В. М. - Кількісний аналіз представництва вчених-медиків у світовій біології в аспекті виховання обдарованих дітей, Мухін І. В. (2012)
Інформація для авторів (2012)
Коновець С. - Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва (2011)
Кісь О. - Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід (2011)
Глушко М. - Хто ж записав "Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії"? (2011)
Луньо Є. - Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини (2011)
Мовна У. - Бджільництво як феномен української обрядової культури в етнографічних студіях середини XIX — початку XXI століття (2011)
Романюк Н. - Традиційні перша купіль та сповивання дитини на теренах Південно-Західного історико-етнографічного регіону (2011)
Сивак В. - Євхаристійна іконографія в українському сакральному малярстві XVII—XVIII ст. (2011)
Скоп П. - Становлення традицій мистецького стилю маньєризм в сакральному живописі поч. XVII ст. Західної України (2011)
Бакович О. - Художні та іконографічні особливості рококо у іконописі Галичини другої пол. XVIII ст (2011)
Янішевська Н. - Геометризм як мета та метод формотворення в українському та польському авангарді: аналіз теоретичного та мистецького доробку О. Богомазова та Л. Хвістека (2011)
Біюнь Ч. - Живопис "Хуа-Няо" в художній культурі Китаю ХХ — поч. ХХІ ст. (2011)
Сьомкін В. - Структурна модель рекламного процесу в контексті дизайн-діяльності (2011)
Винниченко О. - Гончарна "скульптуро-кераміка" Уляни Ярошевич (2011)
Коць-Григорчук Л. - Українська в’язь (2011)
Мовна М. - Путівники Львовом міжвоєнного періоду (1919—1939): сучасна історична візія (2011)
Щербина Х. - Чарівні можливості "троїстих музик" та їх зв’язок з нечистою силою (за матеріалами експедиції Богородчанського р-ну Івано-Франківської обл. 2008 р.) (2011)
Пелех М. - Нововідкрита пам’ятка львівського малярства першої третини XVII — поч. XVIII ст. з церкви Миколая Чудотворця з с. Якторів на Львівщині (2011)
Іваннікова Л. - Вагомий внесок в історію української фольклористики Шалак О. Фольклористична діяльність Андрія Димінського. — К. : Освіта України, 2009 (2011)
Селівачов М. - Демаркація історії мистецтв, Сагайдак М., Марусенко П. (2011)
Іванкова-Стецюк О. - Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ - на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект (2011)
Івашків В. - Фольклористичні мандрівки Пантелеймона Куліша 1840-х років (2011)
Романюк В. - Вірування мисливців Українських Карпат (2011)
Чоповський В. - Лісоруби та сплавники лісу Українських Карпат у творах письменників (ХІХ - 20-30-ті рр. ХХ ст.) (2011)
Горбаль М. - Чинники формування різдвяної обрядовості Лемківщини (2011)
Гоцько П. - Дослідження історичних (етнологічних) процесів за допомогою постпозитивістських методів (на прикладі життя юного Івана Мазепи) (2011)
Гальчак Б. - Таємниця засідки під Балигородом (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського