Попова Н. В. - Маркетингова підтримка розвитку підприємств у транспортно-логістичному кластері (2015)
Сазонець І. Л. - Басейнове управління як ефективний державний метод забезпечення раціонального використання водних ресурсів підприємствами України, Покуль О. В. (2015)
Селезньова О. О. - Діагностика маркетингового мікросередовища будівельних підприємств України (2015)
Семенов В. Ф. - Дослідження процесів управління персоналом підприємств курортно-рекреаційної сфери: термінологічні уточнення, Нєчева Н. В. (2015)
Семенова К. Д. - Організація системи управління ризиками на підприємстві, Тарасова К. І. (2015)
Янковий В. О. - Виробнича функція з постійною еластичністю заміщення ресурсів (2015)
Кравченко В. П. - Сучасна демографічна ситуація в Україні та перспективи її розвитку, Кравченко Н. В. (2015)
Арутюнян Р. Р. - Валютна криза: сутність, причини та наслідки в Україні, Арутюнян С. С., Ітигіна О. В. (2015)
Свердан М. М. - Податок на багатство: стан та тенденції застосування в країнах ОЕСР (2015)
Сирчин О. Л. - Гнучке планування діяльності банку (2015)
Шпаковський А. О. - Особливості проведення реструктуризаційних процесів у банківському секторі України на сучасному етапі (2015)
Коляда А. Л. - Аналітична оцінка ефективності функціонування підприємств Південного регіону (2015)
Кулинич О. О. - Проблеми визначення доцільності інвестування стартапів для розвитку ІТ-сектору України (2015)
Автори статей (2015)
Титул, зміст (2015)
Шемшученко Ю. С. - Етапи конституційного розвитку в незалежній Україні (2015)
Шевченко О. О. - Плебсологічне філософсько-правове осмислення історичної ролі еліти і нації (2015)
Десятник В. О. - Критично-правове мислення: природа наукового знання (2015)
Кравчук В. М. - Ефективність консультацій з громадськістю як інструменту народовладдя (2015)
Лісова К. С. - Втілення ідеї парламентаризму в період Української революції (1917–1921 рр.) (2015)
Малишко В. М. - Сучасний стан британської історіографії еволюції правового та організаційного інституту приватирства (2015)
Терела Г. В. - Правовий статус інспекцій праці: обговорення законопроектів урядовими комісіями за доби Гетьманату (1918 р.) (2015)
Чаплюк О. І. - Співвідношення суб’єктів національної та міжнародної правотворчості: методологічні аспекти (2015)
Мингела О. А. - Юридическая деятельность: критерии обособления (2015)
Осядла М. В. - Правова свобода як фундаментальна засада побудови громадянського суспільства (2015)
Свириденко Г. В. - Соціально значуща поведінка: підходи до вивчення (2015)
Батанов О. В. - Територія як інститут конституційного права (2015)
Бориславська О. М. - Загальноєвропейські конституційні цінності як основа європейської моделі конституціоналізму (2015)
Корнієнко П. С. - Міжнародні нормативно-правові акти як джерело здійснення правозахисної діяльності в Україні (2015)
Котенко М. В. - Роль системного тлумачення в правоінтерпретаційній діяльності Конституційного суду України (2015)
Гецко В. В. - Правові позиції Конституційного Суду України з питань конституційно-правової відповідальності депутатів (2015)
Коваль Н. В. - Проблеми удосконалення діяльності координаційних, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при Президентові України (2015)
Любченко М. О. - Законодавче забезпечення права вільно залишати територію України (2015)
Гетманцев Д. А. - Реформа налоговой системы. ТОП-10 ключевых аспектов (2015)
Кінащук Л. Л. - Аудитор як суб’єкт аудиторського фінансового контролю (2015)
Войтенко І. С. - Поняття та правове регулювання ризикоорієнтованої системи митного та податкового контролю (2015)
Гедзюк О. В. - Деякі питання кваліфікації доходу фізичної особи як додаткового блага в цілях оподаткування податком на доходи фізичних осіб (2015)
Калмикова Я. С. - Аксіологія фактів у доказовій діяльності в адміністративному судочинстві (2015)
Литвиненко В. І. - Функції правоохоронних органів як суб’єктів протидії корупції в Україні (2015)
Власенко Д. О. - Контроль та нагляд за додержанням законодавства з надання адміністративних послуг суб’єктами публічної адміністрації (2015)
Гарбузов В. О. - Обов’язки і права як основа адміністративної правосуб’єктності підрозділів внутрішньої безпеки органів внутрішніх справ України (2015)
Денисенко А. П. - Проблеми в організації громадського контролю у сфері державного управління (2015)
Колесников М. О. - Щодо визначення провадження з надання адміністративних послуг у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно (2015)
Міськевич А. В. - Структура та особливості правовідносин у сфері надання адміністративних послуг соціального захисту населення в Україні (2015)
Романенко Є. О. - Правові аспекти реалізації програмно-цільового методу у сфері публічного бюджетування. Досвід Сполучених Штатів Америки (2015)
Співаков І. І. - Поглиблення партнерства України з ЄС: адміністративно-правове регулювання виборчих відносин (2015)
Запара С. І. - Категорія "інтересу" в цивільних та трудових правовідносинах (2015)
Іншин М. І. - Мотивація працівників у зарубіжних країнах (2015)
Шишка Р. Б. - Категорія "засади" у приватному праві (2015)
Бондар І. В. - Кодекс поведінки адвокатів: роль та вплив на професію (2015)
Віхрова І. О. - Адміністративно-господарські санкції як заходи господарсько-правової відповідальності (2015)
Герц А. А. - Поняття та особливості договору про надання медичних послуг у пластичній хірургії (2015)
Ізарова І. О. - Принципи цивільного процесу ЄС (2015)
Кожушко С. І. - Ідеї синергетики і синкретизму в методології трудового права (2015)
Легеза Ю. О. - Спадкування речових прав на чужу земельну ділянку (2015)
Огнев'юк Г. З. - Обов’язковість рішення суду як складова принципу правової визначеності (2015)
Олефір А. О. - Державна підтримка колективних форм господарювання як основний механізм забезпечення інноваційного розвитку (2015)
Осинська О. В. - Впровадження ризик орієнтованого підходу у сферу управління господарською діяльністю (2015)
Чурпіта Г. В. - Предмет доказування у справах щодо захисту сімейних прав та інтересів, які розглядаються в порядку непозовного цивільного судочинства (2015)
Шинкарук О. В. - Правова охорона немайнових прав юридичних осіб (2015)
Головачова А. С. - Проблеми правового становища страхових агентів (2015)
Гордієнко Р. Л. - Особливості та перспективи здійснення консалтингової діяльності в сфері охорони здоров'я (2015)
Дубас Т. В. - Поняття і сутність звільнення працівників (2015)
Мельник М. Б. - Інститут припинення права на аліменти у зв’язку з набуттям дитиною права власності на нерухоме майно (2015)
Миргородський Е. О. - Поняття та ознаки індивідуальних суб'єктів трудового права (2015)
Петренко О. А. - Види заборон у трудовому праві (2015)
Соцький А. М. - Соціально-правова природа неповної зайнятості працівників в Україні (2015)
Chaban O. A. - Peculiarity of individual right to health data privacy within the family (2015)
Шельпякова Т. В. - Страхування як спосіб управління ризиками в сфері охорони здоров'я (2015)
Ярема В. А. - Поняття і сутність трудових прав суддів (2015)
Бошицький Ю. Л. - Вплив конституційної реформи та децентралізації влади в Україні на розвиток інтелектуальної власності (2015)
Андрощук Г. О. - Захист прав на товарні знаки (змішування) в Інтернеті: доктрина і правозастосовна практика ЄС (2015)
Андрусів У. Б. - Платформи дистрибуції мовленнєвого контенту суб’єктів інформаційної діяльності: ключові питання правової охорони (2015)
Тарасенко Л. Л. - Захист авторських прав: процесуальні аспекти (2015)
Яшарова М. М. - Особливості патентного законодавства промислово розвинених зарубіжних країн та країн, що розвиваються (2015)
Баженов М. І. - Забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності в ЄС та Україні: порівняльно-правовий аналіз нормативно-правового визначення та правозастосування (2015)
Лузан А. В. - Ефективне державне управління в сфері винахідництва та інновацій – тернистий шлях у краще майбутнє (2015)
Романюк Т. В. - Захист корисних моделей за законодавством Китаю (2015)
Євстігнєєв А. С. - Проблеми нормативного регулювання окремих видів юридичної відповідальності як гарантії забезпечення екологічної безпечності землекористування в Україні (2015)
Манжул І. В. - Визначення поняття енергетична безпека зарубіжними авторами (2015)
Ситнік Т. М. - Деякі правові аспекти обліку земель населених пунктів, зайнятих зеленими насадженнями (2015)
Гуренко Д. Ю. - Актуальні питання щодо визначення суб’єкта злочинів, Ємельянов В. П. (2015)
Кваша О. О. - Обставини, що виключають злочинність діяння, у контексті конституційного права людини на самозахист (2015)
Бабанли Р. Ш. - Наукові підходи до з’ясування сутності терміна "загальні засади призначення покарання" (2015)
Белоусов О. В. - К вопросу об участии прокурора в судебном процессе (2015)
Кукіна З. О. - Види кримінальної відповідальності за скоєння корпоративного злочину (2015)
Палюх Л. М. - Деякі питання систематизації норм про кримінальну відповідальність за злочини проти правосуддя за правом пострадянських країн (2015)
Панчак О. Г. - Примусові заходи медичного характеру та інші кримінально-правові наслідки: окремі проблеми застосування (2015)
Тарасевич Т. Ю. - Питання кримінально-правової кваліфікації суб’єктивної сторони злочинів, що вчиняються медичним працівником як спеціальним суб’єктом злочину (2015)
Лукашевич В. В. - Проблемні аспекти стажування як однієї з вимог набуття професійного статусу адвоката (2015)
Донець К. Г. - Особливості застосування звільнення від відбування покарання за хворобою (2015)
Кравцова М. А. - Понятие киберпреступности и её признаки (2015)
Перелигіна Р. В. - Насильство в середовищі осіб жіночої статі як кримінологічна категорія (2015)
Шпак О. О. - Особливості організації роботи керівника прокуратури з процесуального керівництва (2015)
Мошак Г. Г. - Приватизація кримінального процесу у ФРН (2015)
Білаш О. В. - Святий Престол та Мальтійський Орден як суб’єкти міжнародного права: особливості правосуб’єктності державоподібних утворень (2015)
Овсюк О. М. - Рада ООН з прав людини (2015)
Отрош М. І. - Міжнародні договори, нормативно-правові та інші акти Святого Престолу, що регулюють діяльність Католицької Церкви (2015)
Антонюк О. А. - Міжнародна публічна медіація: у пошуках максимальної ефективності (2015)
Кожушко Д. Б. - Система правового регулювання інвентаризації антропогенних викидів парникових газів держав Європейського Союзу (2015)
Ляшенко Н. А. - Вплив рішень Європейського Суду з прав людини на правову систему України (2015)
Скок Л. В. - Порядок спадкування у Німеччині: розмежування компетенції між судом та нотаріусами (2015)
Шуліпа О. В. - Стандарти поведінки міжнародних цивільних службовців (2015)
Шуміло О. О. - Структурно-функціональний аналіз органів кримінальної юстиції в державах-членах ЄС (2015)
Tomasovszky E. - The Current Situation of the Collective Management of Resale Royalty Right (2015)
Кодьєва О. П. - Виховання майбутніх юристів: культурологічний аспект (2015)
Кваша Р. С. - Окремі проблеми співучасті у військових злочинах (2015)
Наконечний В. В. - Компенсація моральної шкоди в договірних зобов’язаннях. Проблеми законодавчої техніки та правозастосовної практики щодо компенсації моральної шкоди в договірних зобов’язаннях (2015)
Клименко О. М. - Новий нотаріат України (2015)
Скрипнюк О. В. - Рецензія на Концепцію удосконалення інституту юридичної відповідальності держави перед громадянським суспільством та особою в Україні (2015)
Відкриття Міжнародного центру правових та історико-політичних досліджень країн Центрально-Східної Європи КУП НАНУ у м. Львові (2015)
Круглий стіл на тему: "Парламентаризм в Центрально-Східній Європі: історія, національні особливості, сучасні тенденції" (2015)
Новий партнер КУП НАНУ – Краківський педагогічний університет (Польща) (2015)
Майстер-класи професора В.М. Сімчери на тему: "Право та економіка" (2015)
У РІ КУП НАНУ відбулася VІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні" (2015)
Міжнародна науково-практична конференція "Безпека, екстремізм, тероризм" (2015)
КУП НАНУ відвідала делегація з Грузії (2015)
Міжнародна конференція "Doing business in Hungary" (2015)
Круглий стіл на тему: "Актуальні проблеми європейського правового простору в умовах сьогодення" (2015)
Всеукраїнська науково-практична конференція "Правове забезпечення економічного розвитку та екологічної безпеки суспільства" (2015)
Візит делегації зі Східноєвропейського університету м. Перемишль (Польща) до КУП НАНУ (2015)
Круглий стіл на тему: "Регіональна політика і децентралізація в Україні в контексті євроінтеграційних процесів" (2015)
Цикл майстер-класів доктора права Арнольда Варенвальда (2015)
Міжнародна наукова конференція на тему: "Українсько-польські відносини в контексті суспільно-політичних і етнокультурних процесів в Центрально-Східній Європі (ХХ – поч. ХХІ століття)" (2015)
Круглий стіл на тему: "Обставини, що виключають злочинність діяння: проблеми теорії та практики" (2015)
Презентація книги доктора права Кембриджського університету Томаса Гранта (2015)
Круглий стіл на тему: "Актуальні проблеми юридичної конфліктології" (2015)
Засідання робочої групи Конституційної комісії з напрацювання пропозицій щодо конституційного регулювання прав, свобод та обов`язків людини і громадянина (2015)
Міжнародна конференція "Сучасні тенденції розвитку юридичної освіти" (2015)
Круглий стіл на тему: "Сучасні актуальні проблеми права інтелектуальної власності в країнах Центральної та Східної Європи: теорія, методологія, практика" (2015)
Міжнародна науково-практична конференція "Конституція і виборчий процес в Україні" (2015)
Редакційні повідомлення (2015)
Корчевна Л. О. - Субсидіарний характер позитивного права в східній правовій традиції (2014)
Дашковська О. Р. - Гендерно-правова експертиза законодавства як інструмент забезпечення рівноправності статей (2014)
Стрілець В. В. - Губернський та повітові революційні комітети в Полтавській губернії: організаційна структура та функції (грудень 1919 – квітень 1920 рр. ) (2014)
Поповський Д. П. - Застосування суддівського розсуду в країнах романо-германської правової сім’ї (2014)
Шевчук-Белая Я. В. - Территориальные преобразования и заселение Очаковской области в составе Российской империи: историко-правовой аспект (2014)
Атаманова Н. В. - Литовські статути як історичні пам’ятки у системі вітчизняних джерел права (2014)
Пивоваров В. В. - Використання прийомів прикладної математики в дослідженні явища корпоративної злочинності (2014)
Турчак О. В. - Ставлення українських політичних партій до Польської держави: перша половина 1920-х рр. (2014)
Курас Д. І. - Питання військової політики держави в теоретичній спадщині М. Ю. Шаповала (2014)
Савенко В. В. - Історіософський аспект формування громадянського суспільства в умовах правової реальності Європи та світу Нової доби (2014)
Грігорова Г. Л. - Ювеналістична концепція реалізації негативної юридичної відповідальності неповнолітнім в Україні (2014)
Куціпак О. В. - Дія правових актів як відображення якості правового життя (2014)
Пивовар І. В. - Незалежність суддів у контексті сучасних правових реформ (2014)
Гартман М. Т. - Історичні умови формування єврейського права періодів рішонім та ахаронім (2014)
Галківська М. Б. - Філософсько-правове осмислення професійної (деонтологічної) правосвідомості особи–юриста (2014)
Зубрицький В. В. - Єдність внутрішньої та зовнішньої інтерналізацій соціально-правових норм як запорука правослухняної поведінки (2014)
Вільчик Т. Б. - Адвокатура й держава: взаємодія в забезпеченні прав і законних інтересів громадян (2014)
Дробуш І. В. - Територіальна основа функціонування місцевого самоврядування в Україні: актуальні питання реформування (2014)
Кириченко Ю. В. - Право на свободу об’єднання у професійні спілки: відповідність конституційної практики України європейським стандартам (2014)
Петришина-Дюг Г. Г. - Проблеми вдосконалення фінансування діяльності політичних партій України (конституційно-правовий аспект) (2014)
Реньов Є. В. - Проблемні питання визначення поняття та сутності конституційного ладу (2014)
Шпак Ю. О. - Досвід реформування місцевого самоврядування у Великобританії (2014)
Бондаренко Н. С. - Адміністративно-правова охорона об’єктів тваринного світу (2014)
Борисенко В. В. - Принципи адміністрування місцевих податків і зборів (2014)
Валуєва Л. В. - Деякі аспекти вдосконалення правового регулювання управлінської діяльності у морських портах України (2014)
Венгер Ю. В. - Місце стандартизації в адміністративно-правовому регулюванні господарської діяльності в Україні (2014)
Галіцина Н. В. - Основоположні (теоретичні) засади концепції "соціальна держава" (2014)
Денисенко А. П. - Щодо передумов виникнення, зміни та припинення адміністративних правовідносин з організації громадського контролю у сфері державного управління (2014)
Єфремов А. О. - Принципи охорони праці державних службовців в Україні (2014)
Задорожна Я. В. - Самовільні дії як спосіб вчинення адміністративного проступку (2014)
Задоя І. І. - Проходження стажування особою для набуття права на заняття адвокатською діяльністю (2014)
Зубов О. С. - Актуальні питання судового розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності (2014)
Коротка Н. О. - Післядипломна педагогічна освіта як об’єкт публічного адміністрування в Україні (2014)
Кушнір С. М. - Навчальний заклад як об’єкт внутрішнього державного контролю у сфері освіти (2014)
Мельниченко А. О. - Професійна мотивація як передумова ефективної професійної діяльності працівників органів прокуратури (2014)
Миколенко О. М. - Прогностична функція науки адміністративного права (2014)
Мілєнін П. О. - Щодо питань оптимізації суб’єктів державного контролю за діяльністю органів прокуратури (2014)
Павліченко В. М. - Поняття нормативно-правового забезпечення праці державних службовців (2014)
Постригань В. С. - Загальна характеристика законодавства України у сфері гідрометеорологічної діяльності (2014)
Северин К. М. - Принцип уникнення конфлікту інтересів в адвокатській діяльності (2014)
Слєпченко О. О. - Особливості адміністративно-правових норм, які визначають діяльність вищих навчальних закладів із підготовки фахівців для торгового флоту в Україні (2014)
Тиліпська О. Ю. - Свобода мирних зібрань у досвіді демократичних процесів у США (2014)
Фокша Л. В. - Публічні фонди: поняття, ознаки та правова природа (2014)
Христинченко Н. П. - Види адміністративних процедур у науковій сфері (2014)
Цекалова Н. І. - Індивідуальні суб’єкти міграційно-правових відносин (2014)
Бліхар М. М. - Інвестиційна діяльність як об’єкт правового регулювання (2014)
Войтенко Т. В. - Проблемні питання зміни статі в сімейному законодавстві України (2014)
Гончар Т. М. - Правовая охрана промышленных образцов в Республике Беларусь (исторический аспект и тенденции развития) (2014)
Избаш О. О. - Защита прав интеллектуальной собственности и Интернет (2014)
Ізарова І. О. - Принципи транскордонного цивільного процесу ALI-UNIDROIT і їх вплив на розвиток цивільного процесуального права (2014)
Конюхова Є. О. - Виникнення правовідносин із соціального найму (оренди) житла (2014)
Кузьминский О. О. - Використання схожого (імітованого) комерційного (фірмового) найменування у сфері права інтелектуальної власності (2014)
Кушерець Д. В. - Охоронні правовідносини у сфері договірного права: теоретичні питання (2014)
Плотник О. П. - Право потребителей на информирование в Республике Молдова (2014)
Рибницький Г. В. - Форми підприємницької діяльності (2014)
Світлична Г. О. - Представництво як форма надання правової допомоги в цивільному судочинстві (2014)
Таликін Є. А. - Риси позовної форми захисту в господарському судочинстві (2014)
Харківська К. В. - Поняття та принципи державної політики регулювання господарської діяльності (2014)
Холод В. В. - Окремі аспекти судової практики вирішення спорів щодо укладення, зміни та розірвання договору банківського вкладу та банківського рахунку (2014)
Швець В. О. - Створення законодавства про злиття і поглинання та пропозиції на поглинання в Україні за європейським зразком (2014)
Швець О. В. - Правова природа процедури ліквідації юридичної особи (2014)
Явор О. А. - Юридичні факти в сімейному праві як показник межі правового регулювання (2014)
Щербина В. І. - Рецензія на монографію М. І. Боднарука "правове регулювання соціального страхування в Україні" (2014)
Іншин М. І. - Надання працівникам можливостей для захисту від незаконного звільнення (2014)
Попов С. В. - Правове регулювання надання відпусток без збереження заробітної плати (2014)
Лагутіна І. В. - Захист уповноваженим Верховної Ради України з прав людини особистих немайнових трудових прав працівників (2014)
Русанова О. І. - Підстави притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за чинним законодавством (2014)
Міщук М. О. - Щодо ознак соціального партнерства в трудовому праві (2014)
Селезень С. В. - Поняття відшкодування моральної шкоди в трудовому праві (2014)
Боднарук М. І. - Правовий статус фізичної особи та професійної спілки як суб’єктів у сфері соціального страхування в Україні (2014)
Рижкова Є. Ю. - Правове регулювання приватного сектору медицини в США (2014)
Чернота Д. С. - Щодо особливостей праці жінок: історико-правовий аспект (2014)
Анталовці О. В. - Правова реформа системи охорони здоров’я Великобританії (2014)
Гончаров Г. Ю. - Історія становлення та розвитку інституту дисципліни праці (2014)
Каракаш И. И. - Особенности объектов природного происхождения и юридическое закрепление их принадлежности в Украине (2014)
Позняк Е. В. - Міжнародно-правові підходи до здійснення екологічного моніторингу в Україні, Шараєвська Т. А. (2014)
Ващишин М. Я. - Правові й організаційні засади формування національної екологічної мережі в Україні (2014)
Остапенко О. Г. - Історія правової стандартизації в екологічній сфері, Шевченко Л. А. (2014)
Третяков Є. А. - Щодо особливостей охорони праці в сільському господарстві (2014)
Чернєй В. В. - Проблеми кримінальної відповідальності за нецільове використання бюджетних коштів (2014)
Гумін О. М. - Заходи профілактики злочинів, пов’язаних із контрабандою наркотичних засобів (2014)
Орловський Р. С. - Пособник як вид співучасника в злочині (2014)
Заросинський Ю. Л. - Правова основа діяльності суб’єктів запобігання злочинам, що вчиняються неповнолітніми (2014)
Ємець Л. О. - Окремі особливості зарубіжної національної практики кримінально-правової регламентації трансплантації (2014)
Пчеліна О. В. - Поняття злочинів у сфері службової діяльності (2014)
Кисельов І. О. - Запобігання умисним посяганням на життя людини: віктимологічний аспект (2014)
Ткаченко І. М. - Кримінологічна характеристика причин наркоманії в Україні (2014)
Чернишов Г. М. - Кримінологічна характеристика шахрайств в інвестиційно-будівельній сфері (2014)
Ткачук П. О. - Відповідальність за злочини, що посягають на культурні цінності за кримінальними кодексами Російської Федерації та України: порівняльно-правовий аналіз (2014)
Берназ В. Д. - Негласные следственные (розыскные) действия как важнейшие средства решения стратегических задач досудового расследования (2014)
Рябухіна О. А. - Система кримінального процесуального законодавства, Циганюк Ю. В. (2014)
Мазур М. Р. - Проблеми відшкодування майнової шкоди при реабілітації особи в кримінальному провадженні (2014)
Стеценко Ю. В. - До поняття об’єктивності в судочинстві (2014)
Горгуль Н. В. - Огляд функції представництва інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом, у контексті нового Закону України "Про прокуратуру" (2014)
Шаркова А. М. - Стан наукової розробки проблем забезпечення права на свободу та особисту недоторканність у кримінальному провадженні (2014)
Кравченко Н. С. - Роль потерпілого (його представника) у доказуванні цивільного позову у кримінальному провадженні (2014)
Колодчин В. В. - Відмова прокурора від обвинувачення (2014)
Пєший Д. А. - Судовий контроль як засіб забезпечення законності в досудовому кримінальному провадженні (2014)
Попович М. І. - Удосконалення правових основ оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів (2014)
Андрейченко С. С. - Міжнародно-правові зобов’язання держав щодо забезпечення захисту у практиці міжнародних правозахисних органів (2014)
Мовчан Ю. В. - Верховенство міжнародного права: ієрархічність чи функціональність? (2014)
Малетич М. М. - Проблеми участі фізичних осіб у розгляді справ у міжнародному комерційному арбітражі (2014)
Арар О. - Международно-правовые аспекты статуса Иерусалима (2014)
Жданов И. Н. - Влияние Европейской конвенции по правам человека и практики ЕСПЧ на решения судов Республики Финляндия (2014)
Малахова О. В. - Питання розподілу тягаря доказування між сторонами кримінального провадження (2014)
Слабошпицька У. О. - Система колізійних прив’язок гаазької конвенції 1961 року про колізії законів, які стосуються форми заповітів (2014)
Вознюк С. А. - Виконання Україною зобов’язань щодо боротьби з економічними злочинами транснаціонального характеру у межах універсальних міжнародно-правових механізмів (на прикладі боротьби з корупцією) (2014)
Халапян Е. А. - Чешская государственная гражданская служба: правовые основы и система (2014)
Гребнева И. - А. Корелли как композитор-скрипач: специфика и универсализм инструмента (2013)
Энская Е. - Дополнительные штрихи к творческому портрету Фроманталя Галеви (2013)
Забара М. - Фелікс Мендельсоон та європейські фортепіанні школи першої половини ХІХ століття (2013)
Золотарева Н. - "Reminiscences de "Lucia de Lammermoor" Ф. Листа как "Fantaisie dramatigue" (2013)
Бурель А. - К. Сен-Санс: в поисках ясности стиля (2013)
Горобець Р. - Традиційний японський театр та його відображення в оперІ П. Масканьї"Ірис" (2013)
Денисенко И. - Фактурные программы"Preludes pour piano"К. Дебюсси: опыт исполнительской систеиатизации (2013)
Сердюк О. - "Король Рогер"К. Шимановский в лабіринтах шукань музичного театру рубежу ХХ-ХХІ століть (2013)
Єфіменко А. - Варіанти втілення католицької меси композиторами некатолицького віросповідання(у період до літургійної реформи Другого Ватиканського Собору (2013)
Ляшенко Л. - Творчість Єріха Корнгольда: новий метод створення саундтреків (2013)
Цобина Е. - Концепция духовного симфонызма О. Мессиана как феномен музыкальной культуры ХХ века (2013)
Кущова Е. - Новітні тенденції розвитку сучасної музики (на матеріалі творчості Хельмута Лахенмана) (2013)
Чень Жуньсуань - Черты импрессионализма в фортепианном творчестве Цуй Шигуан (2013)
Перепелица А. - Новые формы нотации как способ адекватного отражения эмоционально-образного контекста в фортепианной музыке (2013)
Куприяненко Э. - Тембр альта как выразительно-конструктивный компонент инструментального ансамбля (в свете понятия "тембровые ярлыки"А. Веприка) (2013)
Черная Е. - Система жанров детской музыки: "константы" и "переменные" (2013)
Ганзбург Г. - Образ автора в музыкальном произведении (2013)
Зав'ялова О. - Інструментально-ансамблева творчість Д.Бортнянського в історико-культурному контексті доби (2013)
Кутасевич А. - Актуальні питання дослідження духовно-музичних спадщин Степана Дегтярьова й Артема Веделя (2013)
Гаргай О. - А. Кос-Анатольський: жанрові різновиди танцювальних мініатюр для скрипки і фортепіано (2013)
Засадна О. - Літургійні піснеспіви у церковно-музичній творчості представників Київської хорової школи 20-х років ХХ століття (2013)
Полещук А. - Музыкальный эскиз как жанр (2013)
Шубіна О. - Метаморфози смислообразу спокою в драмі А. П. Чехова "Дядя Ваня" та опері Ю. Іщенка "Ми відпочиваємо" (2013)
Димченко С. - Вплив творчої спадщини Володимира Подгорного на розвиток баянного мистецтва України (2013)
Мартинюк А. - Епістемологічна цінність творчої діяльності Вячеслава Палкіна (2013)
Белік-Золотарьова Н. - Творча постать Д. А. Гершман: складові майстерності оперного хормейстера (2013)
Мельник А. - Художественно-методические принципы профессора Т. Я. Веске в свете парадигмы (2013)
Грицун Ю. - В классе Игоря Ковача: уроки композиторского мастерства (2013)
Инюточкина И. - Арсенал выразительных средств концертмейстера вокально-фортепианного дуэта (2013)
Щепакин В. - Итальянские музыканты-инструменталисты в концертной жизни Одессы(1860-1872) (2013)
Третьяков С. - Особенности подбора и обыгрывания кларнетовых тростей (2013)
Евсюков Ю. - Проблема паузы в действенном поведении актера (персонажа) в предлагаемых обстоятельствах (2013)
Миславский В. - Зарождение украинского государственного кинематографа в период УНР и Гетманства (2013)
Овсянникова-Трель А. - Художественные функции киномузыки в контексте постмодернисткой эстетики (2013)
Відомості про авторів (2013)
Лінда С. М. - Метод стилізації в архітектурі історизму (2015)
Бойко О. Г. - Вілла Рамулта у Львові. Історичні та натурні дослідження, пропозиції до реставрації, Казанцева Т. Є., Захарчишин М. М. (2015)
Жовква О. І. - Змістоформи мечеті та закономірності формування на сучасному етапі розвитку сакральної архітектури (2015)
Крамарчук Х. П. - Феномен поетичного образу в сучасній теорії архітектури (2015)
Франків Р. Б. - Висотна будівля майбутнього в контексті візуального світогляду ХХІ століття (2015)
Шевцова Г. В. - Критерії домінування і ареали розповсюдження зрубної і каркасної систем дерев’яного будівництва в світі (2015)
Przewłocka-Sionek R. - Lviv's residential architecture from the turn of the 19th/20th century (2015)
Баб’як В. І. - Інтеграція мігранта у суспільство через спеціально розроблені типи житла (2015)
Вербицька У. Ю. - Архітектура багатоквартирного житла в історично сформованій забудові міста (2015)
Рочняк Ю. А. - Архітектурні типи вокзалів залізниці Перемишль-Сучава (2015)
Смалійчук А. Д. - Особливості пристосування щільної забудови середньої поверховості до потреб дітей (2015)
Проскуряков В. І. - Узагальнення досвіду проектування та будівництва об’єктів для дипломатичної діяльності в Україні та за кордоном, Тимовчак І. Ю. (2015)
Гой Б. В. - Розвиток поняття "зеленої архітектури” в сучасному проектуванні та будівництві, Катола Х. О. (2015)
Іванов-Костецький С. О. - Засоби дизайну: малі архітектурні форми, Янчук К. В. (2015)
Височин І. А. - Міграційний чинник на головних етапах містобудування (2015)
Криворучко О. Ю. - Методи пожвавлення громадського простору, на прикладі воркшопу з ревіталізації площі Митної у Львові (2015)
Максим’юк Т. М. - Природно-ландшафтний комплекс "Цитадель”, Дідик В. В., Грицак М. М. (2015)
Онуфрів Я. О. - Розвиток рекреаційних територій в структурі ландшафту Сколівського району Львівської області (2015)
Русанова І. В. - Організація рекреаційно-оздоровчих закладів і місць відпочинку у приміській зоні Львова, Данилко Н. Я. (2015)
Садовська Е. Я. - Кооперативна офіцерська колонія у Львові (2015)
Соснова Н. С. - Трансформація міського простору міста Новояворівськ в умовах економічних змін, Нечипір Т. Р. (2015)
Бойко О. Г. - Палацово-паркові ансамблі Якуба Кубіцького на Волині. Архітектурні особливості, пропозиції до реставрації, Погранична І. І. (2015)
Бойко О. Г. - Особливості сакрального простору монастиря оо. Домініканів у Підкамені, Хохонь М. (2015)
Лінда С. М. - Проблеми збереження та зміни фасадів багатоквартирних будинків Львова межі ХІХ–ХХ століть, Пекарчук О. (2015)
Рибчинський О. В. - Ринкові площі в композиційно-планувальній структурі історичного міста (2015)
Чень Л. Я. - До питання про композицію історичних українських монастирів ХV–ХVІІІ ст. (2015)
Білінська О. Б. - Рисунок капітелей класичних ордерів у початковій підготовці та творчості архітекторів, Баран Т. (2015)
Мигаль С. П. - Основи формотворення і проектування об’єктів предметного біодизайну, Дида І. А., Казанцева Т. Є. (2015)
Радомська В. Р. - Еволюція розвитку та реноваційно-естетичні зміни інтер’єрного середовища церкви Успіння Богородиці у Львові, Тирпич І. А. (2015)
Ракочий Я. В. - Онтологія творення українських національних атрибутів у сакральній архітектурі Галичини, Борис А. М. (2015)
Гладишев Д. Г. - Варіанти підсилення оболонок залізобетонних градирень залежно від конструктивних особливостей та фактичного технічного стану, Бродський М. О. (2015)
Кінаш Р. І. - Методика обчислення нормативних площ зовнішнього водовідведення даху для території Закарпатської області, Гук Я. С. (2015)
Петришин Г. П. - Здобуття наукових ступенів в Інституті архітектури Національного університету "Львівська політехніка” у 2012–2014 роках (2015)
Посацький Б. С. - Тетяна Максим’юк – в гармонії з природою (2015)
Нуянзін О. М. - Вплив конструктивних особливостей вогневих печей на достовірність результатів випробувань стін на вогнестійкість, Поздєєв С. В., Сідней С. О. (2015)
Лиходід Р. В. - Метод визначення параметрів систем оповіщення людей про пожежу за критерієм ефективності їхнього застосування (2015)
Бедратюк О. І. - Оцінювання якості проведення випробувань у сфері пожежної безпеки, Папуша Р. Г., Троценко О. В. (2015)
Довбыш А. В. - Оценка огнестойкости и пожарной опасности ограждающих строительных конструкций с полимерной теплоизоляцией, Шафран Л. М., Третьякова Е. В. (2015)
Виноградов А. Г. - Взаимосвязь параметров противопожарных водяных завес с эффективностью экранирования теплового излучения, Яхно О. М., Дунюшкин В. А. (2015)
Серебровский А. Н. - Вероятностный анализ безопасности при оценивании степени пожарной опасности объекта, Оксанич И. Н., Еременко Т. К., Пилипенко Ю. Г. (2015)
Ніжник В. В. - Обґрунтування визначення умовної висоти будинку, Уханський Р. В., Балло Я. В., Савченко О. В. (2015)
Греков С. П. - Определение температуры очага самонагревания угля и времени его зарождения по концентрации пожарных газов, Пашковский П. С., Орликова В. П. (2015)
Новак С. В. - Методология и составляющие экспериментально-расчетных методов оценки огнестойкости строительных конструкций и огнезащитной способности их огнезащитных покрытий (2015)
Кравченко Р. І. - Удосконалення вимог щодо вогнестійкості кабельних ліній живлення та управління систем протипожежного захисту будинків і споруд, Іллюченко П. О. (2015)
Жартовський С. В. - Феноменологічне моделювання процесу зменшення горючості карбамідоформальдегідних пінопластів, Новіков О. В., Ніжник В. В., Лінчевський Е. А. (2015)
Гурник А. В. - До питання проведення авіаційних робіт з пошуку візуальним способом (2015)
Борис О. П. - Вирішення питання рятування людей на воді шляхом розроблення експериментального зразка універсального надувного рятувального засобу, Якіменко М. Л., Кухарішин C. Д. (2015)
Sabol J. - Impact of terrorist CBRN attacks on the national critical infrastructure, Šesták B. (2015)
Гречанінов В. Ф. - Актуальні проблеми моделювання ризиків і загроз критичних інфраструктур, Бєгун В. В., Клименко В. П., Яцюк О. П. (2015)
Лисенко О. І. - Стратегії управління ризиками на об'єктах критич-ної інфраструктури в умовах невизначеності, Чеканова І. В., Кутовий О. П., Нікітін В. А. (2015)
Добростан О. В. - Дослідження з визначення прогнозованого (очікуваного) строку придатності вогнезахисних засобів для дерев’яних конструкцій, Коваленко В. В., Самченко Т. В. (2015)
Мурзін В. Ю. - Паспортизація потенційно небезпечних об’єктів газорозподільчих підприємств на прикладі дослідження обліково-звітного документообігу газової галузі промисловості, Полтавський М. М. (2015)
Анотації (2015)
Попик В. - Стратегія розвитку спеціалізованих наукових бібліотек (2016)
Гранчак Т. - Соціокультурний дискурс національних бібліотек України як інструмент формування національної пам’яті (2016)
Кунанець Н. - Європейський досвід створення консолідованих інформаційних ресурсів, Липак Г. (2016)
Каліберда Н. - Електронні інформаційні ресурси в системі бібліотечно-інформаційного обслуговування наукової бібліотеки, Ясінська О., Півнюк О. (2016)
Здановська В. - Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору" (2016)
Клименко О. - Наукові бібліотеки: основні напрями інтеграції з закладами освіти, науки та культури, Дем’янюк Л. (2016)
Дубровіна Л. - Iсторія книжкової культури України, Ковальчук Г., Мяскова Т. (2016)
Гранчак Т. - Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій (2016)
Лобузіна К. - Інтеграція національних наукових ресурсів та інтелектуальний доступ до інформації, Коновал Л. (2016)
Котлярова Т. - Біографіка, біобібліографія та біографістика в науково-комунікаційному просторі незалежної України (2016)
Кириленко О. - Iнтелектуальна власність та проблеми авторського права в інформаційно-комунікаційній діяльності бібліотек, Литвинова Л. (2016)
Яременко Л. - Архівна спадщина в інформаційному просторі: традиції, інновації, перспективи, Горєва В., Степченко О. (2016)
Муха Л. - Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи, Затока Л. (2016)
Добко Т. - Довідково-бібліографічні ресурси: формування і використання, Шкаріна В. (2016)
Костенко Л. - Бібліометричні технології та наукометричні дослідження, Жабін О. (2016)
Рекомендації Міжнародної наукової конференції "Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору" (2016)
Муха Л. - Науковій бібліотеці Інституту історії України НАН України – 80 (2016)
Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2016 рік (2016)
Очеретовська Н. - Наукова концепція Т. С. Кравцова про багатомірність інтонаційного в музичному мисленні (2014)
Полтавцева Г. - Тарас Кравцов − теоретик/исследователь (2014)
Савельєва Г. - "Хорові акварелі" Т. Кравцова у репертуарі Камерного хору Харківської обласної філармонії (2014)
Дніпровська Н. - Виховне значення дитячої хорової музики (на прикладі творів Т. Кравцова) (2014)
Ходакова Н. - Простой и цветистый контрапункт в мотетах У. Бёрдa (2014)
Жигалова Е. - Традиция фуги для скрипки соло (2014)
Черняк М. - Концерты для валторны соло Й. Гайдна: поиск тембровой и жанровой модели (2014)
Карелова Г. - Функции контрданса в творчестве Л. Бетховена (2014)
Можаев Ф. - Семантические функции двойников Летучего Голландца и их роль в именной драматургии оперы как драмы (2014)
Бабий О. - Премьерный показ оперы "Тангейзер" Р. Вагнера в "парижской" редакции в свете коммуникативной ситуации диалога культур (2014)
Червинская Н. - Роль Иоганнеса Брамса в истории полифонии (2014)
Мовчан В. - Две "Таис": роман А. Франса и опера Ж. Массне (2014)
Михеева Н. - Модель романтической кларнетовой сонаты в творчестве М. Регера (2014)
Александрова О. - Специфика музыкальной фактуры в вокально-хоровых жанрах Г. Свиридова (2014)
Малый Д. - Проблема соотношения вертикали и горизонтали в Пятой симфонии Галины Уствольской (опыт встречи с музыкально-теоретической концепцией Т. С. Кравцова) (2014)
Бай Е. - Фортепианное творчество Чен И в контексте мирового процесса глобализации искусства (2014)
Воронцов С. - Алгоритмы и параметры компрессии цифрового звука (2014)
Конакова Е. - Символ в культурном пространстве языка (2014)
Мельник А. - Українська скрипкова мініатюра: до проблеми історії жанру (2014)
Киценко Т. - Эволюция гармонического языка в камерно-вокальном творчестве В. С. Губаренко (2014)
Жалейко Д. - Разомкнутость тонально-гармонических структур как фактор смыслообразования в фортепианном творчестве В. Сильвестрова (2014)
Копелюк О. - Гармонічне мислення Івана Карабиця (на матеріалі Другого концерту для фортепіано з оркестром) (2014)
Бондаренко Е. - "Интродукция и токката" Владимира Птушкина: композиторский замысел и его воплощение (2014)
Шубина О. - "Слепая ласточка" А. С. Щетинского – методы создания смысла (2014)
Утина А. - Струнный квартет М. Лаврушко: лирико-романтическое преломление традиций жанра (2014)
Зав’ялова О. - Віолончельне ансамблеве мистецтво у контексті наукової думки в Україні (2014)
Сидоренко О. - Художественное пространство сонаты для скрипки и фортепиано С. Франка как поле творческого диалога (2014)
Круглова Е. - Второй концерт для фортепиано с оркестром С. Прокофьева в интерпретации В. Крайнева и Я. Зака: к вопросу о "стилевой адекватности" исполнения (2014)
Дрига К. - Ансамбль скрипалів як жанровий різновид виконавської культури (2014)
Давыдов С. - Минималистические тенденции в творчестве Телониуса Монка (2014)
Чиженко М. - Універсалізм особистості Л. Г. Цуркан (2014)
Майлис Ю. - Творческий путь Станислава Витальевича Савари (2014)
Волотка А. - Жанрово-виконавські аспекти хорового стилю Є. Станковича (2014)
Рубцова Д. - Инструментализм как аспект музыкального мышления. Инструментальный стиль (опыт дефиниции понятия) (2014)
Янко Ю. - Музыка и живопись эпохи классицизма: культурный диалог между различными видами искусства в концертном зале Харьковской филармонии (2014)
Мадышева Т. - Особенности русской вокальной школы (2014)
Полякова Ю. - Проблемы театральности в работах Якова Бруксона (2014)
Горбунов В. - Поиск речевой характеристики персонажа в процессе освоения актерами театра кукол основ сценической речи (2014)
Евсюков Ю. - Метод действенного анализа в процессе обучения студентов – будущих актеров (2014)
Оганезова-Григоренко О. - Диссипативность как процесс профессиональной реализации самоорганизующейся системы: актер мюзикла (2014)
Лобанов А. - Педагогічні пошуки освітян Слобожанщини у розвитку театральної справи на початку ХХI століття (2014)
Миславский В. - Частное кинопроизводство в Украине в годы гражданской войны (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2015)
Апайчев А. - О возможности применения программ "Outdoor activity" для коррекции физического состояния мужчин второго периода зрелого возраста (2015)
Блавт О. - Процесуальний компонент педагогічної технології реалізації тестового контролю у фізичному вихованні спеціальних медичних груп (2015)
Бондар О. - Фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху, Джевага В. (2015)
Бондарчук Н. - Застосування критерію рівня фізичного стану при реалізації диференційованого підходу у процесі фізичного виховання молодших школярів, Чернов В. (2015)
Braniste G. - Specificity and contributory essence of the staged development of competences of didactic planning of the future teachers of physical education (2015)
Василец В. - Оценка эффективности физкультурно-оздоровительных занятий с помощью биоимпедансного анализа, Врублевский Е. (2015)
Ведерніков В. - Фізична підготовленість абітурієнтів як важливий чинник підготовки майбутнього правоохоронця (2015)
Данаил С. - Физкультурное образование в контексте современных разработок теории деятельности и личности и компетенций, Браниште Г., Данаил С. (2015)
Долгова Н. - Європейські ініціативи у сфері фізичного виховання та спорту (2015)
Єлісєєва Д. - Інноваційна технологія зміцнення здоров’я дітей старшого шкільного віку (2015)
Іщенко О. - Педагогічні умови формування мотивації підлітків до занять фізичним вихованням (2015)
Кашуба В. - Використання веб-ресурсів у процесі фізичного виховання студентської молоді, Футорний С., Дудко М. (2015)
Килимистий М. - Сучасні підходи до впровадження оздоровчого фітнесу для чоловіків другого зрілого віку (2015)
Kovalenko N. - Ways of formation of linguistic competence of specialists in the field of physical education and sport (2015)
Кокарева С. - Фітнес-багатоборство strenflex у підвищенні силових якостей і фізичної підготовленості студентів, Напалкова Т., Кокарев Б. (2015)
Кошелева Е. - Теоретико-методологические подходы к совершенствованию системы физического воспитания студентов (2015)
Круцевич Т. - Розвиток моральної складової особистості старших дошкільників у процесі організованої рухової активності (2015)
Круцевич Т. - Формування понятійно-категорійного апарату в межах адаптивної фізичної культури, Когут І. (2015)
Луковська О. - Поєднання різних видів фітнесу в фізкультурно-оздоровчих заняттях з жінками першого зрілого віку, Сологубова С. (2015)
Лядська О. - Ефективність застосування спеціального устаткування на заняттях за системою "Пілатес" та програми "Пор де Бра" з жінками другого зрілого віку (2015)
Міцкевич Н. - Соціально-педагогічні умови організації рекреаційної діяльності боулінг-клубів (2015)
Москаленко Н. - Сучасні підходи до викладання навчальної дисципліни "Адаптивне фізичне виховання", Ковтун А. (2015)
Москаленко Н. - Науково-теоретичні основи інноваційних технологій у фізичному вихованні (2015)
Орлов О. - Особливості формування фізичних здібностей студентів вищих навчальних закладів у практиці занять бойовим мистецтвом ушу (2015)
Павлова Ю. - Рухова активність, харчування та якість життя молоді (2015)
Пангелова Н. - Демографічні аспекти організації рекреаційно-туристичної діяльності, Пангелов Б. (2015)
Пангелова Н. - Погляди на проблеми фізичного виховання дітей в епоху середньовіччя (2015)
Пангелова Н. - Основні тенденції модернізації фізкультурно-оздоровчої роботи у сільській школі, Рубан В. (2015)
Пасічник В. - Принципи побудови занять у фізичному вихованні дітей дошкільного віку в контексті формування комплексного розвитку особистості, Ковцун В. (2015)
Пензай С. - Теніс як ефективний засіб підвищення фізичного стану викладачів вищих навчальних закладів (2015)
Пидпомога А. - Формирование индивидуальной культуры здорового образа жизни у студенток (2015)
Полякова А. - Руховий режим і фізичний стан дітей 3-4 років у дошкільних закладах різного типу (2015)
Приходько В. - Обоснование применения принципа маятника в физкультурно-оздоровительных занятиях и практике здравостроительства (2015)
Савченко В. - Эмоциональная направленность личности у студентов института физической культуры, Андрюшина Л., Родина Ю. (2015)
Саїнчук М. - Туризм у перипетіях цінностей глобалізації: становлення туристсько-ігрового способу життя (2015)
Семперович Ю. - Характеристика адаптації студентів І курсу до умов навчання у ВНЗ, Долженко Л., Кривчикова О. (2015)
Сидорчук Т. - Формування готовності студентів інституту фізичної культури до професійної діяльності, Анастасьєва З., Пилипенко Є. (2015)
Синиця С. - Методично-практична підготовка студенток до проведення занять з оздоровчої аеробіки в процесі вивчення дисципліни "Спортивно-педагогічне вдосконалення" (2015)
Skidan A. - The differentiated theory of shaping-up exercises for women with different gender identity, Vrublyovskiy E. (2015)
Соловей Д. - Фактори розвитку форм організації фізичного виховання (в історичному аспекті) (2015)
Степанова І. - Українські традиції у фізичному вихованні дітей (2015)
Ткаченко С. - Критерії диференційованого підходу на уроках фізичної культури з футболу з дівчатами середнього шкільного віку (2015)
Толкунова И. - Системный подход к формированию понятия психологического здоровья личности, Голец А. (2015)
Томенко О. - Співвідношення значущості складових організаційно-методичного забезпечення гурткових занять з футболу зі школярами, Деменков Д. (2015)
Трачук С. - Фізична підготовленість студенток коледжів різного профілю спеціальностей, Імас Т., Кузнецова Л. (2015)
Троценко В. - Вплив фізичних вправ на підвищення емоційної стійкості дошкільників, Троценко Т. (2015)
Хіменес Х. - Трейл-орієнтування як засіб фізичної та соціальної адаптації людей з особливими потребами, Нерода Н., Задорожна О. (2015)
Черниговская С. - Обоснование проблемы разработки системы педагогических технологий физического воспитания для студентов специальностей инженерного типа, Шевяков А. (2015)
Бекесевич А. М. - Ультраструктурна організація кровоносного русла шкіри за умов експериментального цукрового діабету, Кривецький В. В., Борис Р. Я. (2015)
Дзевульська І. В. - Місячна динаміка гістологічних змін в надниркових залозах щурів після опіку шкіри, яким протягом перших семи діб вводили розчин лактопротеїну з сорбітолом (2015)
Ковальчук О. І. - Автофагія і кринофагія в аденогіпофізі щурів за умов лікування опікової хвороби інфузією (2015)
Кошельник М. І. - Питомий внесок нервових і гуморальних механізмів у розвиток артеріальної гіпертензії різного патогенезу: при метаболічному ожиріння і алкогольній залежності у щурів, Панова Т. І., Щербак С. М., Бортнікова Г. К., Карвацький І. М., Можвітова О. А., Мороз О. Ф. (2015)
Лиходиевский В. В. - Востановление седалищного нерва крысы после травмы и лечение с использованием электрохирургического инструмента в режиме сваривания, Корсак А. В., Чайковский Ю. Б., Кривошеева О. И., Лопаткина Е. Г., Чернец В. А. (2015)
Мітіна О. Л. - Проект комплексної оцінки прибережних рекреаційних зон за еколого-гігієничними характеристиками (2015)
Сороченко Е. В. - Ингибирование бифуркационнои эволюционной резистентности опухолевых клеток полифенолами и лигнинами сосудистых растений, Сороченко В. Ф. (2015)
Тарасенко С. В. - Передумови побудови системи управління якістю донорства у Сумському регіоні, Сміянов В. А., Масленко А. О. (2015)
Тимошенко І. О. - Технології вивчення анатомії людини, Андрієнко М. І., Дуднік А. О., Самборська О. О., Філаретова В. В. (2015)
Барабанчик О. В. - Особливості клінічних проявів у пацієнтів з порушенням обміну сечової кислоти в поєднанні з ожирінням та неалкогольним стеатогепатитом (2015)
Vasquez Abanto A. E. - Hypertension: risk factors, treatment tactics, JNC 8, Arellano Vasquez S. B., Vasquez Abanto J. E. (2015)
Васюта В. А. - Обґрунтування моделі управління системою медичної допомоги хворим з атрофією зорових нервів (2015)
Voteva W. E. - Immunohistochemical expression of MMP-9 and vegf in benign and malignant brain meningiomas, Tertishniy S. I. (2015)
Заводовський Є. С. - Мікробіологічний спектр у разі інфекції місця виходу катетера Tenckhoff при перитонеальному діалізі у хворих з термінальними стадіями хронічної хвороби нирок (2015)
Катитадзе И. Ю. - Сравнительная оценка влияния терапии комбинацией бисопролола с ивабрадином и монотерапии бисопрололом на систолическую функцию левого желудочка, показатели центральной гемодинамики у больных хронической ишемической болезнью сердца,с умеренно сниженной фракцией выброса (2015)
Коваленко Є. В. - Синдром метеозалежності як відображення адаптивних можливостей організму в залежності від рівня фізичної активності людей молодого віку, Коваленко О. В., Мойсеєнко В. О. (2015)
Ковбаснюк Ю. В. - Особливості добового моніторування ЕКГ у хворих із пароксизмальною формою фібриляції передсердь та супутнім ожирінням (2015)
Кравченко І. В. - Порівняльна характеристика критеріїв діагностики первинних міодистрофій Давіденкова та Ландузі-Дежеріна, Турчина Н. С. (2015)
Меркулова І. О. - Зміни жирнокислотного спектру фосфоліпідів мембран тромбоцитів у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з пароксизмальною формою фібриляції передсердь, Лизогуб В. Г., Богдан Т. В., Мошковська Ю. О., Брюзгіна Т. С. (2015)
Назаренко Є. О. - Вплив сеансів біологічного зворотного зв’язку в контурі метрономізованого дихання та параметрів варіабельності серцевого ритму на якість життя пацієнтів із артеріальною гіпертензією, Радченко А. О., Бєлал С. А., Яблучанський М. І. (2015)
Павловський С. А. - Місце симпато-адреналової системи розвитку запалення та сучасні уявлення про механізми їх взаємодії, Свінціцький А. С., Тараненко М. О. (2015)
Сакало А. В. - Результати лікування резидуальних пухлин семіноми яєчка (2015)
Паливода Р. С. - Функціональна анатомія та сучасна діагностика скронево-нижньощелепного суглоба, Маланчук В. А., Воловар О. С., Ковалъчук О. І. (2015)
Ревич В. О. - Наукове обгрунтування персоніфікованої первинної профілактики карієсу зубів при ортодонтичному лікуванні у дітей та підлітків, Шуминська Т. А. (2015)
Сороченко Г. В. - Вивчення змін незрілої емалі постійних зубів під впливом ремінералізуючого гелю з вмістом кальцію, фосфору та магнію (2015)
Ковалевська Є. А. - Короткий нарис історіі становлення кафедри гістології та ембріології національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Остапенко О. В., Запривода Л. П. (2015)
Апопій В. В. - Актуальні проблеми сучасного розвитку внутрішньої торгівлі України (2015)
Балабан П. Ю. - Торгівля у сільській місцевості: структурні зміни у трансформаційній економіці, Балабан М. П., Іванов Ю. В., Апопій Г. В. (2015)
Міщук І. П. - Основні засоби як складова інфраструктурного забезпечення логістичної діяльності підприємств торгівлі, Печенюк Н. В. (2015)
Лісіца В. В. - Механізми та форми створення інтеграційних структур у роздрібній торгівлі України, Іванов Ю. В., Михайленко О. М. (2015)
Павлова М. Б. - Сучасні підходи до формування асортиментної моделі магазину (2015)
Криган Р. В. - Сучасні умови розвитку роздрібної торгівлі в Україні (2015)
Markina I. A. - Consumer cooperatives enterprises management in terms of European integration (2015)
Апопій В. В. - Дорожня карта – інструмент удосконалення механізму державного забезпечення інноваційної активності підприємництва, Скрипко Т. О. (2015)
Бондаренко В. М. - Основні напрямки вдосконалення збутової політики підприємств, Тягунова З. О. (2015)
Воронко Р. М. - Використання принципів внутрішнього контролю в процесі його побудови у системі споживчої кооперації України (2015)
Коваль Л. І. - Розробка та реалізація стратегії торговельного підприємства: організаційний аспект, Герасименко О. О. (2015)
Тягунова Н. М. - Управління бенчмаркінгом торговельних підприємств споживчої кооперації, Іржавська Л. В. (2015)
Шиндировський І. М. - Комерційне забезпечення функціонування посередників у каналах просування продукції (2015)
Ceмак Б. Б. - Ринок екотекстилю України: проблеми становлення та розвитку (2015)
Шеверя М. Ю. - Стратегічний потенціал: підходи до визначення, Ревть Ю. І. (2015)
Дорош Н. І. - Обліково-аналітичне забезпечення фінансово-господарського контролю основної діяльності будівельних підприємств (2015)
Сирохман І. В. - Поліпшення споживних властивостей нових вафель, Пахомова І. В. (2015)
Доманцевич Н. І. - Оцінка безпечності модифікованих полімерних труб для систем холодного водопостачання, Шунькіна О. В. (2015)
Захарченко П. В. - Аналіз підходів до оцінки якості труб із полімерних матеріалів, Вінник М. І., Кошарний І. І. (2015)
Басова Ю. О. - Товарознавча оцінка компактних люмінесцентних ламп, Губа Л. М. (2015)
Омельченко Н. В. - Особливості визначення оціночної вартості весільної сукні, що перебувала в експлуатації та підлягала хімічній чистці, Браїлко А. С., Старіков О. В. (2015)
Сєногонова Л. І. - Експертна оцінка сухих харчових сумішей для спортсменів, Юдічева О. П. (2015)
Ткаченко А. С. - Цукрове печиво зі збагаченим амінокислотним складом (2015)
Шурдук І. В. - Покращення якісних характеристик м’ясних емульсійних виробів, Серік М. Л. (2015)
Лисенко Н. В. - Аналіз ринкового асортименту жирувальних матеріалів для шкір (2015)
Тарабріна І. В. - Конкурентоспроможність досліджуваних сортів столового винограду різного строку стиглості (2015)
Бабій Ю. Б. - Семантичний потенціал миколаївського фірмонімікону (2016)
Єфименко І. В. - Матеріали до істирико-етимологічного словника назв населених пунктів Донецької області: Краматорськ (деякі зауваги до походження ойконіма) (2016)
Корнієнко І. А. - До питання про формування південномиколаївського антропонімікону (2016)
Краснобаєва-Чорна Ж. В. - Анатомо-фізіологічні показники цінності "здоров’я" у фраземіці: відхилення від норми (2016)
Краснопольська Н. Л. - Термінологізація та детермінологізація в українській терміносистемі менеджменту (2016)
Машарова Я. В. - Упорядкована графіка – показник етнічної культури, Фащенко М. М. (2016)
Нахапетова О. В. - Етнокультурні особливості номенів на позначення неповної спорідненості вітчим, мачуха в сучасній українській мові (2016)
Пітель В. М. - Метонімічні зв’язки в семантемах непохідних назв тварин, Пітель В. І. (2016)
Просяна А. В. - Терміносистема юриспруденції як об’єкт дослідження юридичної лінвгістики (на матеріалі термінів, утворених суфіксальним способом (2016)
Романченко А. П. - Говірка села Бандурове Гайворонського району Кіровоградської області (2016)
Сеник Г. В. - Неофіційний антропонімікон села: трансонімізовані прізвиська (2016)
Хаценко Л. І. - Словотвірні особливості діалектної лексики українських говорів Одещини (2016)
Хрустик Н. М. - Сучасні тенденції розвитку українського словотворення (2016)
Яремко Я. П. - Прагматична забарвленість терміна-політоніма (2016)
Антонюк О. В. - Мовна ситуація в моно- та поліетнічних родинах школярів Ширяївського району Одеської області, Кришталь У. В. (2016)
Дружинець М. Л. - Соціофонетичний опис українського мовлення сучасної молоді: шиплячі / свистячі в пре- та постпозиції (2016)
Кобченко Н. В. - Подвійний і складений іменний присудки: зона синкретизму (2016)
Крупеньова Т. І. - Функціонування складних слів у романі Ю. Андруховича "Дванадцять обручів" (2016)
Мельник Л. Б. - Соціальна дійсність крізь призму антонімії у творах Федора Заревича (на матеріалі публіцистичної та прозової спадщини митця) (2016)
Мікрюкова К. О. - Мовна структура пейзажного образу "місто" (2016)
Немировська О. Ф. - Художня своєрідність хронотопу дороги в жанрі історичної прози (на матеріалі роману В. Малика "Князь Ігор") (2016)
Порожнюк А. Л. - Семантичні трансформації слова у художньому тексті (2016)
Снігоцька Ю. А. - Сутність поняття "підтекст”: теоретичні аспекти (2016)
Стойкова Г. Г. - Мова як невід’ємний складник формування української національної ідеї (2016)
Форманова С. В. - Одоративна лексика: класифікація, структура, семантика (на матеріалі творчості Ірен Роздобудько) (2016)
Билінська О. С. - Політичний слоган в аспекті лінгвістичної генології: типологічні особливості (2016)
Боєва Е. В. - Засоби неввічливості в сучасному прозовому дискурсі (2016)
Завальська Л. В. - Типологія комунікативних ролей українських політиків в інтерактивному спілкуванні (на матеріалі політичних ток-шоу) (2016)
Климентова О. В. - Впливова специфіка комунікативних інтеракцій сектантського дискурсу (на матеріалі проповідей Сандея Аделаджи) (2016)
Ковалевська Т. Ю. - Нейролінгвістична ідентифікація метапрограмних стратегій особистості (2016)
Мамич М. В. - Мотиваційна та маніпулятивна інтенція медіатекстів підконтенту "огляд моди” в журналі "Жінка” (2016)
Олексюк О. М. - Основні ознаки рекламного дискурсу як складника інституційного (2016)
Романенко В. О. - Гендерний стереотип "радянська жінка" на сторінках однойменного періодичного видання (2016)
Стрій Л. І. - Некролог і співчуття як мовленнєві жанри ритуального політичного дискурсу (2016)
Шалёв А. С. - Темпоральная организация радиобесед на морскую тематику (на материале украинского и английского языков) (2016)
Щербак О. В. - Продуктивні типи семіотичних кодів в українській комерційній телерекламі (2016)
Ковалевська Т. Ю. - Оцінний світ фразеології (Рецензія на наукове видання: Жанни Володимирівни Краснобаєвої-Чорної. Лінгвофраземна аксіологія: парадигмально-категорійний вимір : монографія. – Вінниця : "ТОВ Нілан-ЛТД", 2016. – 410 с.) (2016)
Процевський В. О. - Деякі питання щодо реалізації права громадян на одержання винагороди за працю, Грицай Ю. В. (2016)
Шабанов Р. І. - Щодо поняття соціального діалогу у сфері зайнятості населення (2016)
Бойко А. К. - Правові аспекти розуміння дистанційної праці як засобу забезпечення трудової зайнятості молоді (2016)
Коваленко О. О. - Трудовий договір як правова форма об’єднання волі його сторін (2016)
Новіков Д. О. - Взаємозв’язок функцій оплати праці у трудовому праві з класичною економічною теорією (2016)
Єрьоменко О. О. - Свобода як обов’язкова передумова відповідальності (2016)
Прийменко О. С. - Принцип правової визначеності у Рішенні Конституційного Суду України у справі про припинення виплати допомоги при народженні дитини (2016)
Пономаренко О. М. - Щодо визначення поняття сімейного договору (2016)
Лук’янчиков О. М. - Особистий житловий простір як елемент реалізації права особи на гідність (2016)
Нечитайленко А. О. - Про деякі шляхи подальшого розвитку адміністративного права України, Нечитайленко В. А., Компанієць І. М. (2016)
Гуйван П. Д. - Питання тривалості права особи на адміністративний позов з метою захисту свого приватного права (2016)
Горбань В. І. - Глобалізація і демократія: етнічний аспект, Горбань О. В. (2016)
Кузнецов І. А. - Конституційні інститути безпосередньої демократії (2016)
Шинкарьов Ю. В. - Щодо окремих засад призначення покарання (2016)
Ворона В. С. - Щодо питання про види спеціальних засад призначення покарання (2016)
Попій Д. С. - Історія розвитку призначення покарання за незакінчений злочин (радянський період) (2016)
Попій А. С. - Історико-правовий аналіз розвитку правової регламентації призначення покарання за сукупністю злочинів у дореволюційний період (2016)
Савченко О. О. - Щодо соціальної обумовленості встановлення кримінально-правової заборони (2016)
Корабель М. Г. - Проблеми регламентації майнових покарань в санкціях статей особливої частини КК України (2016)
Полянський А. О. - Міжнародні норми, що визначають підґрунтя поваги до людської гідності як засади кримінального процесу: філософсько-правовий аспект (2016)
Москаленко О. В. - Принцип диспозитивності у кримінальному процесі України (2016)
Півненко Л. В. - Застава - як альтернатива застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (2016)
Ждан М. Д. - Щодо процесуального положення захисника у кримінальному провадженні (2016)
Славетні ювілеї видатних вчених (2014)
Бабаев В. Н. - Основные технологические параметры заделки в бетон арматурных стержней серповидного профиля класса а500с, Золотов М. С., Дауд А. Х. (2014)
Шмуклер В. С. - Експериментальні дослідження стінових та покрівельних сендвіч-панелей серії "Алютерм", Лугченко О. І., Петрова О. О. (2014)
Крылов Е. А. - Критерий качества эффективного порового пространства ячеистого бетона неавто-клавного твердения на основе комплексного вяжущего с применением молотого до-менного шлака, Зелинский Д. В., Мартынов В. И. (2014)
Шмуклер В. С. - Оценка адаптации конструкций здания специального назначения к новым нормативным требованиям по сейсмике, Кукунаев В. С., Псурцева Н. А. (2014)
Калмыков О. А. - Эксперементальное определение давления сыпучего на криволинейную поверхность, Тен Е. А. (2014)
Шмуклер В. С. - Адаптация типовых решений дорожных плит к стандартам еврокода (en) и нормам дбн в.2.6-98:2009, Стоянов Е. Г., Пустовойтова О. М. (2014)
Рапина Т. В. - Рентгенографические исследования гипсовых материалов при интенсификации стока избыточной влаги (2014)
Бабаєв В. М. - Класифікація високотехнологічних будівельно-енергетичних проектів, Сухонос М. К., Білецький І. В. (2014)
Гусєва Ю. Ю. - Ідентифікація стейкхолдерів при плануванні проекту створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, Канцевич М. В. (2014)
Богославец А. А. - Классификация it-проектов (2014)
Бондаренко А. Ю. - Анализ процессов в двухчастотных индукторных системах – инструментах внешней магнитно-импульсной рихтовки автомобильных кузовов, Далека В. Ф., Гаврилова Т. В. (2014)
Срібнюк С. М. - Енергозаощадження при транспортуванні рідини через перевал, Зубричева Л. Л., Осадча О. А. (2014)
Melcer J. - The load from city transport (2014)
Доля В. К. - Обсяги транспортної роботи міського пасажирського транспорту, Іванов І. Є. (2014)
Хворост М. В. - Дослідження шумовипромінювання автотранспортних засобів в потоці, Грязнова С. А., Малишева В. В. (2014)
Петренко О. М. - Аналіз енерговитрат електричним транспортом при різних способах ослаблення поля, Костенко І. О., Мовчан А. М. (2014)
Авуа Дж. А. - Учет влияния функционального состояния пассажира при выборе им маршрута следования, Очеретенко С. В. (2014)
Жван В. В. - Шляхи спрощення методики визначення категорії складності об’єктів будівництва виробничого призначення (2014)
Гринев В. Б. - Об одной модельной задаче оптимизации мачт мобильной связи, Алешечкина Т. Н., Виноградов В. В. (2014)
Алексахин А. А. - Оценка влияния утепления зданий на показатели работы теплообменников горячего водоснабжения при независимом присоединении системы отопления, Бобловский А. В., Стахнюк О. М., Юсифова О. В. (2014)
Гришко В. В. - Натурные наблюдения за состоянием основных сооружений днестровской гидроаккумулирующей электростанции (2014)
Дегтяр М. В. - Особливості використання альтернативних джерел водопостачання (2014)
Пахомов Ю. В. - К вопросу определения технического состояния трубной арматуры транспортных энергетических систем (2014)
Капцова Н. И. - К вопросу технологической эксплуатации подземных хранилищ газа, созданных в водоносных пластах (2014)
Бабий И. Н. - Термографический анализ систем вентилируемых фасадов зданий, Борисов А. А., Менейлюк И. А. (2014)
Линник І. Е. - Прогнозування викидів шкідливих речовин на виробничих базах дорожнього господарства (2014)
Новикова О. Н. - Эволюция формирования экоархитектуры (2014)
Вотинов М. А. - Природный потенциал города как средство гуманизации среды его жизнедеятельности (2014)
Махди П. А. - Периодизация развития городской среды с системой общественных пространств в странах среднего востока (2014)
Смирнова О. В. - Лофт как инновационный объект формирования жилых зданий (2014)
Ніколаєнко В. А. - Моделювання розміщення мережі оптових та оптово-роздрібних продовольчих ринкових комплексів у Полтавському регіоні, Шлапко Л. В. (2014)
Славетні ювілеї видатних вчених (2015)
Feirusha S. H. - Simulation of 3d modeled box culvert and search the maximum and minimum values of the principal stresses (2015)
Шпачук В. П. - Методи й установки для випробувань на багатокоординатний зовнішній вібраційний вплив, Дудко В. В., Костенко І. В. (2015)
Григорова Т. М. - Управління пасажирською транспортною системою приміського сполучення з урахуванням людського фактору, Давідіч Ю. О., Доля В. К. (2015)
Грицунов А. В. - Повышение информативности спутниковых изображений городского ландшафта, Штельма О. Н. (2015)
Дядюн С. В. - Имитационные модели технологических процессов функционирования трубопроводных транспортных систем, Штельма О. Н. (2015)
Єрошкіна О. О. - Проблеми відновлення ресурсів сакрального зодчества у вдосконаленні архітектурного середовища Харкова (2015)
Каржинерова Т. И. - Способы восстановления фундаментов при реконструкции зданий, Броневицкий Т. И., Каржинерова Е. Г. (2015)
Плахотникова И. А. - Методика расчета железобетонных фундаментов тепловых агрегатов в соответствии с действующими нормами (2015)
Пашинський В. В. - Нормування й районування розрахункових параметрів температури повітря на території України (2015)
Войтенко И. В. - К вопросу взаимодействия заглубленных конструкций с анизотропной грунтовой средой (2015)
Виставна Ю. Ю. - Важкі метали у донних відкладах міської та регіональної системи басейну р.сіверський донець, Решетченко А. І., Дядін Д. В. (2015)
Пальченко О. Л. - Комплексна оцінка розподілу витрат й вигод від будівництва великих гребель (2015)
Шевченко А. А. - Прогнозирование факторов, влияющих на эффективность работы смесительной диафрагмы (2015)
Синицкая Н. В. - Метод оценки бизнес-процессов в базисе стратегий при проведении проектов реинжиниринга, Доценко Н. В. (2015)
Чернова Л. С. - Управление проектом мотивации труда персонала наукоемкого проектно-ориентированного предприятия (2015)
Пальченко О. Л. - Еколого-економічна оцінка природоохоронних заходів, спрямованих на відновлення водних об'єктів (2015)
Поліщук О. Ю. - Дослідження спектральних характеристик світлодіодних джерел світла та визначення коефіцієнтів актинічності, Овчинников С. С., Поліщук В. М. (2015)
Перепечений В. О. - Вибір оптимальних параметрів розподільних електричних мереж в районах з малою щільністю навантаження (2015)
Воронов Р. В. - Огляд стану сучасних тренажерів транспортних засобів (2015)
Сабадаш В. В. - Дорожньо-транспортна пригода як результат порушення функцій взаємодії в системі "людина – техніка – середовище", Вакуленко К. Є., Толмачов І. О., Носкова В. С., Крикун В. А. (2015)
Славетні ювілеї видатних вчених (2015)
Купко А. Д. - Искажение световых и цветовых характеристик источника обусловленное диаграммой направленности излучения, Волкова О. Ю., Полищук В. Н. (2015)
Зоценко М. Л. - Обчислювальні дослідження закономірностей деформування ґрунту при пресіометричних випробовуваннях, Іванченко В. Г. (2015)
Шаповалов А. Н. - Учет совместной работы железобетонных плит перекрытия с армированной набетонкой под полы промзданий (2015)
Золотов С. М. - Базальтопластиковые анкера для крепления различного технологического оборудования, Еремеева Т. Г. (2015)
Мальований І. В. - Дослідження технологічних та експлуатаційних властивостей енергоефективного теплоізоляційного матеріалу на основі морської трави, Шаровар М. К., Афанасьєв В. В. (2015)
Новожилова М. В. - Управління фінансовим ресурсом програми розвитку системи техногенної безпеки в умовах турбулентного оточення, Попов В. М. (2015)
Шостак И. В. - Модель социального профиля как база предпочтений пользователя в процессе семантического поиска по SEMANTIC WEB, Лысенко А. А. (2015)
Лапенко О. І. - Методи комп’ютерного моделювання в задачах аеродинаміки висотних споруд, Махінько Н. О. (2015)
Шостак И. В. - Информационная технология поддержки принятия экспертных решений в национальных форсайт-исследованиях, Данова М. А., Романенков Ю. А. (2015)
Вотинов М. А. - Приемы гуманизации промышленных территорий с сохранением производственной функции (2015)
Шраменко Н. Ю. - Математична формалізація процесу транспортно-експедиторського обслуговування вантажовласників у міському сполученні (2015)
Горбачов П. Ф. - Попит на послуги міського пасажирського транспорту при проведенні масових заходів, Наглюк І. С., Россолов О. В., Король В. Ю. (2015)
Кравченко О. В. - Отримання високопродуктивних штамів мікроорганізмів для видалення із води сполук заліза та марганцю (2015)
Збараз Л. И. - Моделирование децентрализованного источника теплоснабжения и выбор оптимальных параметров его работы (2015)
Матяш О. В. - Стан водопровідних мереж України з точки зору надійності (2015)
Блиндюк В. С. - Реалізація пристрою оцінки якості комутації електричних машин постійного струму у вигляді багатоканального процесора (2015)
Новий член редколегії (2015)
Янкелевич М. - Из моего опыта в США: проект Central Artery / Tunnel (CA/T) (2015)
Стоянов Е. Г. - Особенности проектирования многопустотных плит перекрытий с напрягаемой канатной арматурой, Набока А. В. (2015)
Лобанова А. В. - Стеновые изделия из арболита на основе костры льна, Казимагомедов И. Э. (2015)
Балабай О. О. - Імовірнісна оцінка надійності бетонних гравітаційних гребель на скельній основі за критерієм обмеження глибини зони розтягання по перерізу греблі з основою (2015)
Махінько Н. О. - Надійність та однорідність вихідних кліматологічних даних про швидкість вітру (2015)
Гоблик А. В. - Про інтерпретацію ідеї нелінійності світу в архітектурі та теорії містобудування (2015)
Терновська О. І. - Очистка промислових стоків підприємств по переробці тваринницької продукції від жиру, Ковтун С. Б., Кукушкін А. І., Д`яконов В. І., Чеботарьова О. В., Фесенко Г. В. (2015)
Гарбуз С. В. - Экологическая опасность дегазации резервуаров хранения нефтепродуктов, Удянский Н. Н. (2015)
Д’яконов В. І. - Утилізація рослинних і деревних відходів паркової зони міста, Дьяконов О. В., Скрипник О. С. (2015)
Купко А. Д. - Измерение координат цветности поверхности дорожных знаков, Полищук В. М., Волкова О. Ю. (2015)
Будниченко В. Б. - Обґрунтування концептуального підходу до визначення витрат енергоносія трамвайним вагоном, Далека В. Х., Шавкун В. М. (2015)
Воронов Р. В. - Особливості моделювання психофізіологічних ефектів в оператора на тренажері рухомого складу метрополітену (2015)
Батракова А. Г. - Постановка задачи оптимизации индекса технико-эксплуатационного состояния сети дорог при ограниченном финансировании (2015)
Гредасова О. Ю. - Анализ методов оценки безопасности движения в процессе жизненного цикла автомобильной дороги, Батракова А. Г. (2015)
Лысенко Д. Э. - Модели сборочных работ в единичном и мелкосерийном производстве (2015)
Третьяков О. В. - Організація управління охороною праці в Україні, Коваленко В. О. (2015)
Пиркова О. В - Організаційно-методичний механізм формування та використання містобудівного моніторингу земель міст: характеристика й технології реалізації (2015)
Кухар М. А. - Концептуальні положення створення системи ГІС адміністрування для вирішення завдань землеустрою (2015)
Юбилеи (2016)
Бережной В. В. - Омега+3 полиненасыщенные жирные кислоты — важнейший вектор в сохранении здоровья детей, Корнева В. В. (2016)
Семкович М. Я. - Випадок успішного лікування важкого катетер+асоційованого грамнегативного сепсису у дитини раннього віку, Семкович Я. В., Синоверська О. Б. (2016)
Квашнина Л. В. - Алиментарный дефицит кальция у детей и подходы к его коррекции (2016)
Боярська Л. М. - Реабілітація дітей, народжених передчасно, впродовж перших трьох років життя, Веліканова Т. В., Подліанова О .І., Коротина Н. М. (2016)
Дралова О. А. - Оцінка ефективності модифікованого етіопатогенетичного лікування токсокарозної інвазії у дітей з ураженням дихальної системи, Усачова О. В. (2016)
Сміян О. І. - Ефективність використання Траумелю С у комплексному лікуванні гострого бронхіту у дітей, Мощич О. П., Бинда Т. П., Дичко М. М. (2016)
Лукащук С. В. - Принципи ведення дітей із частими та рецидивними захворюваннями дихальних шляхів (огляд літератури), Лемко О. І. (2016)
Федорців О. Є. - Дерматоскопія та ультразвукова діагностика шкіри як малоінвазивні методи обстеження при атопічному дерматиті у дітей, Мочульська О. М. (2016)
Марушко Ю. В. - Cиндром непереносимості гістаміну у дітей, Московенко О. Д. (2016)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при пневмонии, вызванной Pseudomonas aeruginosa. Часть 1, Никулина А. А. (2016)
Боярчук О. Р. - Оніхомадезіс як прояв ентеровірусної інфекції, Волянська Л. А., Дивоняк О. М. (2016)
Дорош О. І. - Таласемія в Україні: міф чи рідкісна патологія?, Цимбалюк-Волошин І. П., Середич Л. П., Макух Г. В., Мих А. М., Поліщук Р. С., Трояновська Трояновська, О. О., Дубей Л. Я., Вовк З. В., Фоменко Н. М. (2016)
Цимбалюк-Волошин І. П. - Паранеопластичні синдроми при лімфомі Годжкіна у дітей (2016)
Гищак Т. В. - Фази адаптації у дітей із первинною артеріальною гіпертензією, Марушко Ю. В. (2016)
Шадрин О. Г. - Опыт применения сиропа Пиковит у детей раннего возраста с органическими заболеваниями кишечника, Дюкарева-Безденежных С. В., Остапчук Т. Г., Грегуль Н. А. (2016)
Марушко Ю. В. - Клініко+лабораторна характеристика лактазної недостатності у дітей грудного віку, Іовіца Т. В., Тодика Ю. І. (2016)
Гончарь М. О. - Прогнозування розвитку серцево+судинних розладів у новонароджених із судомним синдромом, Тесленко Т. О., Огнєв В. А., Зінчук А. М. (2016)
Похилько В. І. - Вплив забезпечення нутрієнтами в пренатальному і грудному віці на розвиток ожиріння у дітей, Цвіренко С. М., Соловйова Г. О., Чернявська Ю. І. (2016)
Тертышный С. И. - Сравнительная гистоморфометрия мочеточника у детей раннего возраста с мегауретером, Спахи О. В., Кокоркин А. Д. (2016)
Спахі О. В. - Динаміка показників мікроциркуляції при комплексному лікуванні інфікованих і гнійних ран у дітей, Пахольчук О. П. (2016)
Рябоконь Н. О. - Соціально+демографічні, біологічні, психологічні фактории предикції формування тривожно+ депресивних розладів у дітей (2016)
Зинченко С. Н. - Клинические и психологические аспектынарушения пищевого поведения у подростков, Козачук В. Г., Чурсина Л. В. (2016)
Шабельніков В. І. - Встановлення кордонів України з сусідніми радянськими республіками у середині 1920-х рр. (2013)
Бартагарієва І. І. - Правовий вимір раціональності та громадянське суспільство (2013)
Волошин В. В. - Посибілізм та проблема інтерпретації релігії: онтологічний та епістемологічний аспекти (2013)
Додонов Р. О. - Інтерсуб’єктна природа права (2013)
Додонова В. І. - Специфіка розвитку соціальної раціональності доби Просвітництва (2013)
Емельянова Н. Н. - Философия как ностальгическая тяга повсюду быть дома (2013)
Колінько М. В. - Проблематизація суб’єкта у контексті, Скиртач В. М. (2013)
Корабльова В. М. - Ідеологічні ефекти глобалізаційного (2013)
Приятельчук А. О. - Логіка, інтуїція та осяяння: особливості взаємозв’язку у бізнесі (2013)
Рагозин Н. П. - "Философия практики" А. Грамши как теоретическая предпосылка концепции духовного производства (2013)
Родигін К. М. - Феномен алхімії в сучасному світі: музеологічний аспект, Родигіна О. М., Родигін М. Ю. (2013)
Филипенко М. И. - Модель редукции Черчленда-Хукера (2013)
Чорноморденко І. В. - Трансформація освіти в Україні: традиції і новаторство, Куцурук В. М. (2013)
Титул, зміст (2015)
Бошицький Ю. Л. - Щодо пріоритетів Київського університету права НАН України у 2015/2016 навчальному році, Михайленко О. В. (2015)
Бойко І. Й. - Австрійський цивільний кодекс 1797 р. та його застосування у Східній Галичині: деякі дискусійні питання (2015)
Бернюков А. М. - Загальнометодологічні установки концепції "третього шляху" в юриспруденції А. Кауфмана (2015)
Васецький В. Ю. - Становлення Русі-України як самостійної держави: історично-правові процеси (2015)
Десятник В. О. - Критично-правове мислення: об’єктивність науки (2015)
Іванов В. М. - Нюрнберзький процес: історичне та правове значення (до 70-річчя Міжнародного військового трибуналу) (2015)
Куракін О. М. - Особливості предмета правового регулювання (2015)
Малишев О. О. - Археологічне право Франції: генеза та сучасний стан (2015)
Настюк А. А. - Фінанси Київської Русі після прийняття християнства (2015)
Терела Г. В. - Система органів нагляду за додержанням робітничого законодавства за доби Української Центральної Ради (2015)
Ходаківський М. Д. - Юридична термінологія в історико-правовому дослідженні (2015)
Балаклицький А. І. - Сучасні методологічні підходи до дослідження глобалізації: загальна характеристика (2015)
Іванченко О. П. - Систематизація законодавства: науковий вектор, практичні потреби (2015)
Козаченко В. М. - Правова свідомість як джерело права в англосаксонській правовій системі (2015)
Батанов О. В. - Конституційно-правові засади місцевого самоврядування у зарубіжних країнах: основні моделі організації та діяльності (2015)
Куян І. А. - Конституційно-правові проблеми розвитку України як демократичної держави (2015)
Антонов В. О. - Проблема формування нової нормативно-правової бази національної безпеки України на тлі нових викликів та загроз (2015)
Гаєва Н. П. - Принцип відсутності майнового інтересу членів (учасників) громадських об’єднань: теоретико-правовий аспект (2015)
Довгань Г. В. - Конституційні зміни як передумова вступу Естонської Республіки до Європейського Союзу (2015)
Костецька Т. А. - Інформаційне забезпечення як невід’ємна складова виборчого процесу: теоретико-правові аспекти (2015)
Омельченко Н. Л. - Поняття, принципи та місце парламентського права України у системі права (2015)
Суржинський М. І. - Правове регулювання припинення громадянства в пострадянських державах (порівняльний аналіз) (2015)
Ємельянова А. Г. - Конституційне право на участь в управлінні державними справами: актуальні проблеми реалізації (2015)
Залізнюк В. В. - Деякі аспекти дефініції поняття "політична партія" в наукових працях та національному законодавстві України як відображення її функцій та ролі в суспільстві (2015)
Лізунова О. Д. - Порівняльно-правові аспекти інформаційного забезпечення виборів від найдавніших часів до сучасності (2015)
Андрійко О. Ф. - Адміністративно-правове забезпечення реалізації прав і свобод громадян в Україні, Кисіль Л. Є. (2015)
Антошкіна В. К. - Способи тлумачення в цивільному праві та їх роль в правозастосовній практиці (2015)
Бевз С. І. - До питання про сутність державного регулювання господарської діяльності (2015)
Дерець В. А. - Участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики (2015)
Ісаєва Н. К. - Удосконалення податкового законодавства України в сучасний період (2015)
Степанов І. О. - Правова робота як юридичний засіб інтенсифікації застосування та реалізації права, Лівак П. Є. (2015)
Фукс Н. А. - Закон України про державний бюджет як інструмент регулювання фінансових відносин (2015)
Баурда М. М. - Правові аспекти застосування іпотечних сертифікатів на фондовому ринку України (2015)
Грінь А. А. - Принцип пропорційності в реалізації дискреційних повноважень органами виконавчої влади (2015)
Крахмальова К. О. - Стан досліджень статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні (2015)
Лавріненко І. А. - Право гаранта на регрес та його забезпечення (2015)
Терещук О. А. - Місцеві органи виконавчої влади: реформування в Україні і досвід Польщі (2015)
Устименко Є. В. - Систематизація заходів адміністративного припинення (2015)
Шапочкіна М. В. - Адміністративно-припинювальні санкції у сфері ліцензування: теорія та практика (2015)
Ярова Р. В. - Вина як ознака адміністративного проступку спеціальних суб’єктів – водіїв автотранспортних засобів (2015)
Литвин С. Й. - Сутність результату інтелектуальної, творчої діяльності як об’єкта цивільного права (2015)
Маріц Д. О. - Договір перевезення пасажирів та багажу на таксі (2015)
Наден В. В. - Обязанности наследников, возникающие в завещательном отказе, "возложении", завещании с условием (сравнительно-правовой анализ) (2015)
Намясенко О. К. - Підвідомчість і підсудність господарських спорів: загальний огляд теоретичних та практичних проблем (2015)
Сімутіна Я. В. - Щодо механізму правового регулювання трудових відносин у сучасних умовах (2015)
Ткачук О. С. - Аксіологічні константи цивільного судочинства (2015)
Шкребець Д. В. - Деякі нові підходи до класифікації ухвал в цивільному процесі (2015)
Гордієнко Р. Л. - Медіація та її роль у консалтинговій діяльності в сфері охорони здоров’я (2015)
Кучмієнко О. В. - Зловживання правом у корпоративних правовідносинах: зарубіжний досвід в українських реаліях (2015)
Простибоженко О. С. - Юридична конструкція "договору в інтересах сім’ї" у майнових правовідносинах подружжя: спроба концептуального осмислення (2015)
Сіроштан О. О. - Особливості спадкування прав інтелектуальної власності особами, які мають право на обов’язкову частку у спадщині (2015)
Сошников А. О. - Теоретичні засади здійснення публічних закупівель (2015)
Фартушок Т. Б. - Принципи оплати праці в аспекті захисту права на оплату праці (2015)
Череднікова Т. М. - Поняття нафти та нафтопродуктів як об’єктів правовідносин з поставки (2015)
Шельпякова Т. В. - Ятрогенна патологія та її місце в професійних ризиках у сфері страхування (2015)
Бошицький Ю. Л. - Взаємозв’язок створення, охорони та захисту об’єктів інтелектуальної власності в контексті потреб сталого розвитку України (2015)
Шишка Р. Б. - Щодо статті 432 ЦК України (2015)
Андрощук Г. О. - Перетворення торговельної марки на родове поняття: доктрина і практика (2015)
Гуйван П. Д. - Темпоральні аспекти регулювання відносин інтелектуальної власності (2015)
Шишка О. Р. - Відносини у сфері інтелектуальної власності в предметі цивільного права (2015)
Кулинич П. Ф. - Нерухоме майно як об’єкт правових відносин: землецентрична і надроцентрична концепції (2015)
Григор’єва Х. А. - Шляхи реформування законодавства щодо оподаткування аграріїв у контексті вимог МВФ (2015)
Євстігнєєв А. С. - Правове забезпечення екологічної безпечності при здійсненні спеціального лісокористування в Україні (2015)
Кишко-Єрлі О. Б. - Відповідальність за шкоду, спричинену космічними об’єктами з ядерними джерелами енергії на борту (2015)
Юрескул В. О. - Щодо концептуальних підходів до предмета екологічного права України (2015)
Бакаянова Н. М. - Функціональні основи об’єднання адвокатів в Україні (2015)
Біленчук П. Д. - Поліцейський Кодекс України. Яким йому бути?, Ярмолюк А. А. (2015)
Кукіна З. О. - Порівняльно-правова характеристика кримінальної корпоративної відповідальності в країнах Європейського Союзу (2015)
Ляшук О. М. - Особливості початкового етапу міжнародного розшуку осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (2015)
Омельчук Л. В. - Тактика проведення допиту підозрюваного під час кримінального провадження щодо неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками (2015)
Чуваков О. А. - К вопросу о видах преступлений против основ национальной безопасности Украины (2015)
Козак Л. С. - Особливості предмета доказування у провадженнях щодо кримінальних правопорушень, вчинених шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій (2015)
Козьяков Р. С. - Біометричні методи ідентифікації безвісно зниклих осіб (2015)
Наумова О. С. - Гармонізація кримінально-правової охорони волі особи з міжнародними зобов’язаннями України (2015)
Поповичук В. О. - Визначення категорії "злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку" (2015)
Ташлицька Н. М. - Згода потерпілого на заподіяння шкоди в американській правовій системі (2015)
Черников Е. Э. - Особенности последствий как элемента объективной стороны ненадлежащего исполнения медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей (2015)
Васянович О. А. - Вплив міжнародного права на національну правову систему Японії (2015)
Гайдулін О. О. - Інтерпретація джерел інституту електронних договорів: федеральне законодавство Німеччини (2015)
Котляр О. І. - Право біженців на довгострокове рішення (2015)
Мехтієв Н. Г. - Конвенційні та інституційні контрольні механізми захисту прав людини в Азербайджанській Республіці (2015)
Мушак Н. Б. - Спільна політика Європейського Союзу щодо надання захисту громадянам третіх країн (2015)
Отрош М. І. - Вчення Римської церкви про поділ церковної і державної влади та взаємовідносини між ними у період від Міланського едикту 313 року до розділення Східної і Західної церков у 1054 році (2015)
Савчук К. О. - Поняття та зміст принципів міжнародного права у працях Всеволода Пійовича Даневського (2015)
Ляшенко Н. А. - Рішення Європейського суду з прав людини як підстава для перегляду рішення національного суду Верховним Судом України (2015)
Панченко Л. Є. - Міжнародно-правова та внутрішньоправова регламентація проведення міжнародної миротворчої діяльності (2015)
Шимон І. П. - Протидія політичній корупції в Румунії: можливий досвід для України, Лемак В. В. (2015)
Акуленко В. І. - З немовлям "Батьківщини-мачухи" в ретроспективній декомунізації (2015)
Osiejewicz J. - Specifics of legal sources governing jurisdictional immunities of states and their property (2015)
Chackiewicz М. - Regulacje prawne dotyczące zasad opodatkowania suszu tytoniowego (2015)
Борисова Ю. Ю. - Історико-правовий аналіз становлення аудиту в Україні (2015)
Димитрович Я. О. - Історично-правові засади еволюції поняття "страхування" (2015)
Лата І. М. - Місце та значення практики Європейського суду з прав людини в сучасному адміністративному судочинстві України (2015)
Лівінська К. Б. - Монополізація адвокатської діяльності: проблемні питання (2015)
Оленіна Я. Г. - Актуальні питання імплементації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами 2011 року (щодо психологічного та фізичного насильства) в кримінальне законодавство України (2015)
Омельченко О. П. - Проблеми розмежування суб’єкта і об’єкта медико-біологічного дослідження (2015)
Чернюк Д. С. - Кримінально-правове забезпечення територіальної цілісності і недоторканості України: порівняльний аналіз із зарубіжним законодавством (2015)
Кулик О. Г. - Антикорупційна стратегія протидії корупційній злочинності в Україні: науковий погляд сучасника (2015)
Кресіна І. О. - Жити вільним або померти (2015)
Всеукраїнський семінар "Роль навчально-реабілітаційних центрів у створенні регіонального та корекційно-реабілітаційного освітнього простору для дітей з особливими освітніми потребами" (2015)
Науковий семінар "Розвиток відносин цивільно-правової відповідальності в сучасній Україні" (2015)
Круглий стіл на тему: "Понятійне співвідношення "народів" та "націй"" (2015)
Круглий стіл на тему: "Проблеми кримінальної юстиції в контексті конституційної реформи в Україні: актуальні питання кримінального права, кримінального процесу та криміналістики" (2015)
Круглий стіл щодо правового регулювання імміграційної політики ЄС (2015)
Новий проект КУП НАНУ щодо видання коментаря до Конституції Пилипа Орлика (2015)
Співробітництво Київського університету права із Західним науковим центром НАН України у м.Львів (2015)
Круглий стіл на тему: "Завдаток як один із способів забезпечення виконання зобов’язань у цивільному праві зарубіжних країн" (2015)
Семінар-дискусія на тему: "Шляхи вирішення територіальних питань у сучасному міжнародному праві" (2015)
ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Європейська юридична освіта і наука" (2015)
Редакційні повідомлення (2015)
Титул, зміст (2010)
Сищук О. - Олександр Єфремов: "Змішана виборча система "співзвучна" з відкритими списками" (2010)
Савченко І. - Громада повинна знати свого депутата не лише в обличчя (2010)
Поташній Ю. - Наказую реформуватися! (2010)
Писаренко С. - Олексій Ющик: "Cудовій реформі не завадило б більше здорового глузду" (2010)
Цирфа Ю. - Комерційний арбітраж. Що Київ, що Стокгольм – сили рівні (2010)
Цирфа Ю. - Ігор Побірченко: "Рішення має бути справедливим. Але, звичайно ж, це здійсниться волею тих, хто вирішує" (2010)
Бушанський В. - Декларація і Конституція (2010)
Поташній Ю. - Конституція захиталася (2010)
Філоненко С. - Від політичних намірів – до дії (2010)
Нагребельний В. - Прогнозування в законодавчій діяльності (2010)
Костенко О. - Про підвищення ролі суспільних наук у модернізації України (2010)
Павко А. - Моріс Дюверже – засновник сучасної партології (2010)
Сіленко А. - Політологія та соціологія в освітньому процесі України: Болонський процес чи відступ від демократії?, Кормич Л. (2010)
Сафроняк Г. - Віртуальний дядько стріляє з-за рогу (2010)
Міщишина О. - Толерантність як запорука людяності (2010)
Сищук О. - Безвізовий діалог прив’язали до реформ (2010)
Цирфа Ю. - Три стовпи і "відщепенці" (2010)
Тищук Є. - Коли слово "час" рівноцінне слову "життя" (2010)
Ткаченко В. - Мрію, щоб сім тисяч баришівців перестали бути пасажирами (2010)
Марчук Л. - Львів який зникає (2010)
Сербін Ю. - Виведімо зодчого з коми, і він дасть роботу шістьом суміжникам (2010)
Тихонов М. - Севастопольський дельфінарій просить захисту! (2010)
Кирей В. - Як молочні ріки Богуславця долають ринкові пороги (2010)
Ткаченко В. - Де ще можна стати олігархом (2010)
Чи будуть нові правила гри? (2010)
Книзі.UA – 100! (2010)
Тканко О. - Художні особливості костюма в колекціях українських дизайнерів одягу кінця ХХ – початку XXI століття (2010)
Клейменова О. - Незбагненний колажист епохи (2010)
Клейменова О. - Життя як свято кольору граната (2010)
Клейменова О. - Що ти є, "Щастя моє"? (2010)
Пузикова Л. - Сім футів під кілем! (2010)
Красовська О. - Лялькі-мотанки: спецкурс для журналістів (2010)
Красовська О. - Іграшка назавжди! (2010)
Тищук Є. - Сторіччя тому українці були активніші (2010)
Іваненко Н. - Бути українцем всюди, куди закине доля! (2010)
Баринова-кулеба В. - Рисунок – від слова риска (2010)
Артюх Т. М. - Стан cистеми технічного регулювання шкіряних взуттєвих товарів, Юзвик М. О. (2015)
Байдакова І. М. - Обгрунтування вибору основних показників для оцінки якості шкір для верху взуття, Речун О. Ю., Байдакова Л. І. (2015)
Березовський Ю. В. - Нові технічні рішення у виробництві лляної продукції (2015)
Голодюк Г. І. - Номенклатури показників якості фарбувальних композицій, Дудла І. О. (2015)
Демидчук Л. Б. - Вплив захисного покриття на фізико-механічні властивості залізобетону при нагріванні (2015)
Дудла І. О. - Визначення переваг споживачів щодо утилітарних властивостей вовняних тканин, Яковенко А. М., Соболь О. М. (2015)
Калашник О. В. - Комплексне оцінювання якості бальзамів косметичних для волосся, Стебліна К. П., Бородай А. Б. (2015)
Коваль М. Н. - Удосконалення органолептичних методів оцінки якості текстильних матеріалів (2015)
Кузьміна Т. О. - Використання контрольних карт шухарта для оцінювання стабільності процесу визначення якості лляного волокна за допомогою нових приладів, Толмачов В. С., Єдинович М. Б. (2015)
Міневич Г. Я. - До питання про термінологію та класифікацію електричних джерел живлення в митних цілях, Мартиняк Т. І. (2015)
Микитин О. З. - Особливості адаптації національної системи сертифікації лісу та лісоматеріалів згідно з технічними регламентами ЄС (2015)
Пахолюк О. В. - Комплексна оцінка якості асортименту напівпальт жіночих виробництва ПАТ Луцького ВТШП "Волинь”, Ярошик О. В. (2015)
Пахолюк О. В. - Особливості українського ринку сувенірної продукції та її класифікація (2015)
Передрій О. І. - Психолого-педагогічна експертиза як складова товарознавчої оцінки іграшок, Бондарчук Г. М. (2015)
Сапожник Д. І. - Особливості колористичного оформлення тканин відомчого призначення, Ємченко І. В. (2015)
Шегинський О. В. - Дослідження впливу основи на гігієнічні властивості синтетичних шкір, Кравчук П. Я., Симчук С. Є. (2015)
Шунькіна О. В. - Оцінка пожежонебезпеки модифікованих поліетиленових труб для подачі холодної води (2015)
Ягелюк С. В. - Європейські стандарти якості та безпечності, Cидорук А. В. (2015)
Ягелюк С. В. - Формування естетичних властивостей сучасних меблів, Ягелюк О. О. (2015)
Акмен В. О. - Показники якості дієтичних добавок, що містять гемове залізо, при різних способах їх подрібнення (2015)
Артюх Т. М. - Стан системи технічного регулювання молока та молочних продуктів в Україні та Європейському Союзі, Богацька О. О. (2015)
Баля Л. В. - Комплексна оцінка якості кавових напоїв розчинних (2015)
Бодак М. П. - Використання місцевої рослинної сировини для виробництва нерозчинних кавових напоїв (2015)
Гирка О. І. - Чайні напої функціонального призначення на основі фітодобавок (2015)
Левчук Ю. В. - Стандартизація в системі технічного регулювання хлібопекарської продукції в Україні, Григоренко І. В. (2015)
Григоренко І. В. - Стан системи технічного регулювання продукції борошномельно-круп’яної галузі, Богданович А. М. (2015)
Донцова І. В. - Перспективи використання рослинної сировини при виробництві плавлених сирів, Лебединець В. Т., Гірняк Л. І. (2015)
Кайнаш А. П. - Визначення хімічного складу та дослідження якості варених ковбас з овочами, Назаренко В. О., Офіленко Н. О. (2015)
Орлова Н. Я. - Вуглеводний комплекс сушених баклажанів, Дьякова Ю. В. (2015)
Пахомова І. В. - Вплив нетрадиційної сировини на збереженість жировмісних кондитерських виробів, Ткаченко А. С. (2015)
Прядко О. А. - Гармонізація якісних вимог води питної (2015)
Соколов С. А. - Експериментальна оцінка структурно-механічних властивостей печінкових паштетів, отриманих за різними технологіями, Гура О. В., Севаторов М. М., Декань О. О. (2015)
Ткачук В. В. - Впровадження системи НАССР як імператива забезпечення безпечності харчових продуктів, Речун О. Ю., Турик В. О. (2015)
Шаповал С. Л. - Сучасний підхід до дослідження температуропровідності окремих шарів харчових продуктів, Романенко Р. П. (2015)
Ярошевич Т. С. - Аналіз споживчих уподобань мешканців м. Луцька Волинської області щодо збагачених хлібобулочних виробів, Ярошевич О. М. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2010)
Кедровська Ю. - Економічний, соціальний розвиток, реформи… Є чим похвалитися? (2010)
Цирфа Ю. - А Єлизавета перша! (2010)
Цирфа Ю. - Славить державу не влада, славить державу спорт! (2010)
Красовська О. - Назустріч швидкоплинній радості (2010)
Марчук Л. - Будівельні ребуси (2010)
Безрода І. - Ходи-но, інвесторе, до малих міст! (2010)
Ткаченко В. - Феодосія посіла першість і не скоротила жодної із соціальних програм (2010)
Пузикова Л. - Чорноморські дні народження зірок (2010)
Заверуха М. - Василь Шуляк: "Думаю, новий виборчий закон зніме надмірну заполітизованість рад" (2010)
Сищук О. - Місцеві вибори: фінальний акорд (2010)
Поташній Ю. - Гра у перегони (2010)
Тищук Є. - Едуард Матвійчук: "Україна має власні інтереси, і ми змусимо себе поважати" (2010)
Тищук Є. - Ати-бати – йдуть контрактники-солдати... (2010)
Марчук Л. - Майстер-класи для студентів проводять банкіри (2010)
Бушанський В. - Віктор Андрущенко: "Лише меншовартісні люди не цінують нашої освіти" (2010)
Філолненко С. - Антирелігійний абсурд: "полювання на відьом" чи зазіхання на релігійну свободу? (2010)
Третьякова В. - Жертвою може стати кожний (2010)
Кедровська Ю. - "Оцерковлення" знань (2010)
Цирфа Ю. - Ювенальна модель. Яка пасує більше? (2010)
Крестовська Н. - Міфи про ювенальну юстицію (2010)
Соловйов В. - Критицизм нового державного менеджменту (2010)
Гай В. - Петро Акайомов: "Вічаймося!" (2010)
Московська Н. - Технічне регулювання як світовий рушій товару. Або – навпаки (2010)
Миколаїв Ю. - Якби ми знали, що їмо… (2010)
Пузикова Л. - Правила руху вперед (2010)
Поташній Ю. - Анатолій Гевліч: "Молоді треба прищеплювати імунітет проти наркотиків, а не легалізувати їх" (2010)
Хасан М. - Вечір арабської культури (2010)
Кірюхіна М. - Стежками "далекої" царівни, Кірюхін Е. (2010)
Клейменова О. - Багатодонний талісман Тарковського (2010)
Тищук Є. - Смітникові люди Ха Шульта (2010)
Поташній Ю. - Кому потрібні такі дні? (2010)
Титул, зміст (2016)
Охріменко І. В. - Організація сільськогосподарського ринку як складова аграрної реформи в Україні (2016)
Столбова М. А. - Морфогенез системи управління діяльністю девелоперської компанії (2016)
Гришова І. Ю. - Інвестування стратегій інноваційного розвитку суб’єктів аграрної сфери України, Стоянова-Коваль С. С. (2016)
Маркова Є. Ю. - Формування механізму сталого розвитку підприємств рибної промисловості на основі аналізу їх чутливості (2016)
Самойлик Ю. В. - Особливості органічного виробництва овочів, плодів і ягід в агроструктурах різного типу (2016)
Купчак В. Р. - Стратегічні підходи до структурної модернізації в енергетичній системі регіонів України (2016)
Наумова Л. М. - Концептуальні засади стратегічного розвитку підприємств рибогосподарського комплексу (2016)
Lahodiyenko N. V. - Crisis management subjects of agrarian production, Gaievskyi V. V. (2016)
Лозинська Т. М. - Аграрна політика та її наслідки для розвитку аграрної сфери економіки України (2016)
Гуторов О. І. - Інвестиційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств: теорія та практика, Калашніков А. О. (2016)
Лозинська І. В. - Маржинальний аналіз витрат та результатів діяльності сільськогосподарських підприємств галузі скотарства (2016)
Руденко С. В. - Структурні особливості комбінування ресурсів у розвитку виробничого потенціалу аграрних підприємств (2016)
Попадинець Н. М. - Переваги антикризового управління споживчою кооперацією України (2016)
Волинець І. Г. - Модель реалізації стратегічної виробничої гнучкості підприємств лісового господарства (2016)
Krzyżanowska Krystyna - Economic and social determinants of the development of small and medium-sized enterprises (2016)
Домусчи А. О. - Управління витратами та напрями їх оптимізації в аграрних підприємствах (2016)
Демченко О. В. - Мінімізація структурних дисбалансів ресурсного потенціалу підприємств аграрного виробництва (2016)
Братчук Л. М. - Теоретичне обґрунтування сутності інноваційної діяльності в системі бухгалтерського обліку (2016)
Пабат А. А. - Роздрібна торгівля як основа маркетингової політики розподілу, Хамініч С. Ю. (2016)
Жудро М. М. - Методология маркетингового измерения рыночного потенциала предприятий (2016)
Jaska Ewa - Audience reception of mass media advertising as a form of marketing communication (2016)
Муштай В. А. - Вплив маркетингової комунікації на поведінкову реакцію споживачів (2016)
Данько Ю. І. - Соціальна відповідальність суб’єктів агробізнесу в системі соціально-економічного захисту їх конкурентоспроможності, Зайналова Н. Д. (2016)
Замлинська О. В. - Розвиток суб’єктів аграрного ринку України: пріоритети, інвестиційні джерела та маркетингова стратегія, Замлинський В. А. (2016)
Парфенчук І. О. - Бренд в системі національної економіки (2016)
Сокол П. М. - Формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах господарювання, Радченко О. Р. (2016)
Устік Т. В. - Маркетингове забезпечення виробництва продукції овочівництва (2016)
Зінчук Т.О. - На початку пошуку стратегії інклюзивного зростання сільської економіки: світовий та європейський підхід (2016)
Ступень Р. М. - Європейський досвід орендного землекористування в сільському господарстві (2016)
Гаврилко Г. П. - Формування та використання соціального потенціалу санаторно-курортної сфери Закарпаття (2016)
Артемчук Т. О. - Підвищення суспільної результативності діяльності підприємств природних монополій електроенергетики (2016)
Махмудов Х. З. - Соціально-економічна сутність земельних відносин сільськогосподарських підприємств, Ярошенко С. П., Пілявський В. І. (2016)
Бабич Р. Б. - Стратегія збалансованого лісокористування як складова соціально-економічної політики (2016)
Боцула О. І. - Концептуальні основи еколого-економічної оцінки земель лісогосподарського призначення (2016)
Орел С. А. - Сучасний стан забезпечення екологічної безпеки в агровиробництві Черкаської області (2016)
Демидов О. А. - Моделювання еколого-економічного механізму відтворення земельних ресурсів у сільському господарстві, Ступень Н. Р. (2016)
Шкуратов О. І. - Удосконалення інструментарію організаційно-економічного забезпечення екологічної безпеки в аграрній сфері (2016)
Кириченко Т. О. - Міграційні процеси в контексті соціально-економічного розвитку Сумської області (2016)
Корчинська Л. Ф. - Аналіз стратегічних альтернатив сталого лісокористування України на державному та регіональному рівнях (2016)
Куценко І. В. - Значення інтегрованих аграрних формувань в сільській економіці (2016)
Прокопюк А. - Методологічні засади та напрями реалізації державної структурної політики (2016)
Присяжнюк М. - Роль та завдання машиновипробувань в технічній модернізації АПК України, Петриченко В., Кравчук В. (2013)
Адамчук В. - Перспективи розвитку і застосування у сільському господарстві сучасних високотехнологічних засобів, Гриник І., Булгаков В. (2013)
Гусар В. - Аналіз факторів, що впливають на вибір сільгосптоваровиробником техніки та обладнання, Павлишин М., Ясенецький В., Зора П., Ковпак Н. (2013)
Кравчук В. - Динаміка випробувань сільськогосподарських машин в Україні, Погорілий В., Тронь М., Гусар В., Козярук Л. (2013)
Кравчук В. - Загальні аспекти формалізації взаємодії робочого елемента машини та об'єкта сировини сільськогосподарського виробництва, Давидюк В. (2013)
Кравчук В. - До формалізації взаємодії робочого елемента машини та об'єкта сировини сільськогосподарського виробництва, Давидюк В. (2013)
Кравчук В. - Принципи дослідження характеру пружно - в'язкої деформації елементів механічної системи за множинною кількістю змінних параметрів, Давидюк В. (2013)
Кухтов В. - Шляхи підвищення механічної надійності вітчизняної сільськогосподарської техніки, Гринченко О., Твердохліб С. (2013)
Сало Я. - Дослідження технічного забезпечення АПК Західного регіону України, Барановський М. (2013)
Ветохін В. - Деякі тенденції розвитку конструкцій робочих органів для чизельно-полицевого обробітку ґрунту, Панов А. (2013)
Измайлов А. - Садовые фрезы ВИМ, Жук А. (2013)
Жук А. - Анализ конструкций дисколаповых и дискочизельных агрегатов (2013)
Ловейкін В. - Застосування методів варіаційного числення для аналізу впливу форми робочого органу віброплуга на його тяговий опір під час руху в грунті, Човнюк Ю., Дяченко Л. (2013)
Іваненко І. - Пристрій для визначення твердості грунту, Шульга С. (2013)
Гапоненко О. - Дослідження пружного кріплення робочих органів дискатора (2013)
Іваненко І. - Сучасні підходи до обґрунтування конструкційних параметрів культиватора, Сербій Є., Карпенко А., Сотенко В. (2013)
Чеботарёв В. - Направления совершенствования вертикальных распределителей посевного материала пневматической системы высева зерновой сеялки, Салапура Ю., Зубенко Д. (2013)
Сисоліна І. - Нові аспекти в методології експериментальних досліджень висівних апаратів (2013)
Пасхал Ю. - Дослідження модернізованих сівалок типу УПС, Кулікова Л. (2013)
Думич А. - Аналіз конструкцій висівних модулів кукурудзяних сівалок (2013)
Мариніна Л. - Обгрунтування констукційно-кінематичних параметрів машини для формування штучної оболонки на поверхні насіння овочевих культур (2013)
Левченко П. - Методи і засоби оцінювання тягово-енергетичних параметрів сільськогосподарських агрегатів (2013)
Зінчук М. - Прилад для вимірювання енергетичних показників мобільної сільськогосподарської техніки, Мазурак М. (2013)
Дашков В. - Исследование дополнительных потерь напора в спирально намотанном гибком трубопроводе оросительной техники, Басаревский А. (2013)
Войтюк Д. - Влияние электромагнитоакустического излучения КВЧ-диапазона на активизацию дальнего транспорта жидкости и волнообразований в проводящих путях высших растений, Човнюк Ю., Гуменюк Ю. (2013)
Громитко В. - Спосіб зменшення ущільнення грунту та зменшення односторонього зносу робочих органів агрегатів, які рухаються по спіралі Архімеда, на полях зрошуваних дощувальними машинами кругової дії (2013)
Онищенко В. - Теоретичні дослідження процесу осідання краплі змінної маси у відкритому просторі, Онищенко Б., Любченко І. (2013)
Сербий В. - Анализ методик математического моделирования разрушения материалов на примере почвы (2013)
Калінін Є. - Аналіз зміщення центру ваги напівначіпної машини при її функціонуванні (2013)
Клец Д. - Оценка и обеспечение управляемости колесных машин (2013)
Рубець А. - Робота болтового з'єднання сільськогосподарської техніки в умовах 3-D вібрації (2013)
Сирота В. - Про нову редакцію технічного регламенту безпеки машин, Гусар В. (2013)
Зінчук М. - Порівняльна оцінка сільськогосподарських машин за показниками безпеки та ергономіки їх конструкцій (2013)
Карабиньош С. - Обґрунтування доцільності реалізації голографічних неруйнівних випробувань, Матвієнко Т. (2013)
Ясенецький В. - Випробування сільськогосподарської техніки в Чехії (2013)
Асапов А. - Особливості оцінки відповідності самостійно складеної техніки (2013)
Нанка О. - Фізичне та математичне поставлення задачі про подрібнення зернових кормів способом різання (2013)
Кравчук В. - Науково-методичні основи оцінювання зернозбиральних комбайнів за показниками технічного рівня і пропускної здатності, Занько М., Гусар В. (2013)
Кухтов В. - Эксплуатационные режимы нагружения вариаторов зерноуборочных комбайнов, Лысенко С., Пипченко А. (2013)
Кравчук В. - Результати польових випробувань експериментального очисника обчісаного вороху зернових, Леженкін І., Іваненко І. (2013)
Болдар Л. - Висока якість хромованих поршневих кілець – запорука надійної роботи відремонтованих комбайнових і автотракторних двигунів, Глущенко Г., Можаєв М. (2013)
Яременко В. - Надійність гідравлічних приводів зернозбиральних комбайнів, Черниш О. (2013)
Налобіна О. - Дослідження роботи комбінованого обладнання для викопування картоплі (2013)
Жаріков А. - Аналіз конструкцій технічних засобів для збирання картоплі (2013)
Маринін С. - Експериментальні дослідження машини з долтоподібним робочим органом для викопування цибулі ріпчастої (2013)
Булгаков В. - Експериментальна математична модель копірно-роторного гичковідокремлювального апарата, Борис А., Борис М. (2013)
Барановський В. - Аналіз процесу різання головок коренеплодів пасивним ножем, Теслюк В., Сторожук І. (2013)
Петруша Є. - Виробництво продукції птахівництва в різних категоріях господарств України, Нагорний С., Прудніков В. (2013)
Дубчак Н. - Уточнення маси налиплого грунту на бічній поверхні тіла коренеплодів (2013)
Бабка В. - Ударна взаємодія копача з коренеплодом буряку (2013)
Зора В. - Теоретичні обґрунтування параметрів мобільного кормороздавача з пасивним дозатором, Зора П. (2013)
Пилипака С. - Розрахунок циліндричної поверхні скребка гноєприбиральної установки з поперечним перерізом у вигляді параболи, Голуб Г., Хмельовський В., Ікальчик М. (2013)
Кухарев О. - Теоретические исследования экспериментального высевающего аппарата для семян сахарной свеклы с подпружиненным выталкивателем семян, Сёмов И. (2013)
Кушнарев А. - Биомеханические основы проектирования ручных рабочих органов в сельском хозяйстве (2013)
Карпович С. - Перспективные направления развития технического нормирования оценки соответсвия требованиям безопастности в республике Беларусь, Матюто И., Ващула А. (2013)
Сербий Е. - Методика обработки данных седиментационного анализа с использованием сплайн-сглаживания (2013)
Вихідні дані (2013)
- Світлій памяті академіка Леоніда Погорілого (2014)
Кравчук В. - Динаміка оновлення технічних засобів у сільгоспвиробництві України протягом 2004-2013 рр. та прогноз на 2015-2018 рр., Павлишин М., Гусар В., Бурилко А. (2014)
Калетнік Г. - Про концепцію сучасного розвитку вітчизняної сільськогосподарської техніки, Адамчук В., Булгаков В., Кравчук В. (2014)
Саблук П. Т - Ціновий паритет а АПК як економічна основа техніко-технологічного переоснащення сільськогосподарського виробництва, Могилова М. М. (2014)
Павлишин М. - Перспективи застосування теорії марковських процесів для прогнозування динаміки змін в агропромисловому комплексі, Гусар В. (2014)
Гусар В. - Статистичні моделі зміни технічного забезпечення АПК України (2014)
Кравчук В. - Принцип мінімуму взаємодії елементів механічної системи, як основа визначення параметрів робочого елемента машини, Давидюк В. (2014)
Кухтов В. - Подвижные соеденения клиноременных вариаторов и пути повышения их надежности, Лысенко С., Пипченко А. (2014)
Пашечко М. - Математична модель кінетики зношування зносостійких покриттів, Денисенко М. (2014)
Гринченко О. - Побудова моделей формування поступових механічних відмов сільськогосподарської техніки, Алфьоров О., Козлов Ю. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського