Рудаков В. Л. - Комплексное исследование механизма наезда на пешехода (случай из экспертной практики), Надеев А. И., Суслов В. В. (2013)
Лабинцев В. А. - Общий подход к исследованию следовой информации (следов на транспортных средствах) при проведении транспортно-трасологической экспертизы, Казаров А. А., Хоробрых П. Н. (2013)
Коміссаров М. Л. - Використання графічного моделювання в транспортно-трасологічній експертизі, Коміссарова Н. О. (2013)
Стабровський О. І. - Дослідження впливу різних факторів на параметри гальмування автомобіля (2013)
Афанасьев Л. В. - Исследование механизма возникновения пожара, сопровождаемого утечкой жидкого топлива из топливной системы автомобиля (2013)
Сабадаш Р. В. - Правові підстави призначення та деякі особливості судової комп’ютерно-технічної експертизи за новим КПК України (2013)
Нізовцев Ю. Ю. - Криміналістичне дослідження автоматизованих систем, що піддавалися віддаленій атаці на відмову в обслуговуванні: лог-файли сервісів та файли-звіти діагностичних утиліт, як безпосередні об’єкти дослідження (2013)
Прокопенко С. Д. - Проблемы копирования данных с накопителей с дефектными секторами при производстве компьютерно-технических экспертиз (2013)
Юлов С. О. - До питання встановлення факту застосування персонального комп’ютера у здійсненні грального бізнесу (2013)
Харабуга Ю. С. - Актуальні питання судової комплексної експертизи програмного забезпечення (2013)
Семененко О. О. - Стан інформаційного забезпечення, необхідного для проведення електротехнічної експертизи приладів обліку спожитої електричної енергії (2013)
Агаларов А. Х. - Методические рекомендации по проведению экспертиз по делам о нарушении правил техники безопасности при эксплуатации внутридомового газового оборудования, Маммедов М. М. (2013)
Кузін М. О. - Побудова методики ретроспективного дослідження знеміцнення залізничних конструкцій на основі фрагментарно відображеної інформації, Курильова О. Ф., Гординська Н. В. (2013)
Бордюгов Л. Г. - Дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків надзвичайної екологічної ситуації – новий вид досліджень в судово-експертних установах (2013)
Коваленко О. В. - Розвиток судово-економічної експертизи в Україні (2013)
Водоп’ян Н. Ф. - Основні вимоги щодо призначення та проведення судово-економічної експертизи (2013)
Савченко І. О. - Проблемні питання при застосуванні в експертній практиці методик проведення судово-економічних експертиз, Глущенко С. І. (2013)
Смольский А. П. - Проблемы выявления признаков криминального банкротства и проведения судебных экспертиз по этим вопросам (2013)
Желавська О. О. - Про створення судової товарознавчої експертизи в Київському НДІ судових експертиз та практику її проведення (2013)
Рудакова Е. И. - Исследование галантерейных изделий при проведении судебно-товароведческих исследований, Бондаренко Л. В. (2013)
Шевченко О. В. - Історія становлення судово-товарознавчих експертиз (2013)
Ткачук Т. М. - Порушення прав на торговельну марку у кримінальному процесі: особливості кваліфікації, Поліщук І. Ю. (2013)
Охромєєв Ю. Г. - Проблемні питання проведення судової експертизи при встановленні новизни корисної моделі, Гуля С. Л. (2013)
Онищук А. І. - Web-сайт у сфері інтелектуальної власності (2013)
Авдеева Г. К. - Проблемы установления факта нарушения авторского права на компьютерную программу (2013)
Бараев Т. М. - Учение Н. И. Пирогова об огнестрельной ране и его значение для современной судебно-медицинской практики (к 140-летию со дня рождения М. И. Райского) (2013)
Шамонова Т. Н. - Экспертиза биологических объектов человека в классификации судебных экспертиз (2013)
Уманський Д. О. - Використання цитологічних препаратів в якості об’єктів ідентифікацйного дослідження із застосуванням молекулярно-генетичних методів (2013)
Яворський Б. І. - Експертна оцінка індивідуалізуючої панелі з 15 мікросателітних локусів, яка використовується у судово-медичній практиці України, Кривда Р. Г. (2013)
Плевинскис П. В. - Новый вид травмы в кабине (салоне) автомобиля — травма, обусловленная исключительно дефектами дорожного покрытия (2013)
Воробйов М. М. - Автомобільна травма – питання без відповіді (2013)
Кірізлєєв С. М. - Призначення судової мистецтвознавчої експертизи (2013)
Кузьменко В. П. - Деякі питання, що виникають при призначенні психіатричної експертизи у кримінальному процесі (2013)
Саламатин А. В. - Возможности судебной экспертизы запаховых следов человека в расследовании преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, Панфилова З. Ю. (2013)
Аветисян Т. О. - Некоторые проблемы судебной экспертизы пищепродуктов и возможные пути их преодоления, Цаканян А. В., Андреасян Н. А. (2013)
Aветисян T. O. - Антибиотикочувствительность микроорганизмов, как эпидемиологический метод анализа при судебной экспертизе пищепродуктов, Андреасян Н. А., Цаканян А. В., Алексанян Ю. Т., Мелик-Андреасян Г. Г. (2013)
Актуальна інформація для авторів та читачів (2016)
References on the articles (2016)
Сокуренко В. В. - Міжнародне співробітництво як один із пріоритетних напрямів підвищення ефективності підготовки працівників для органів та підрозділів Національної поліції України (2016)
Ільїн О. В. - Судоустрій на українських землях Російської імперії в першій половині XIX ст. (до судової реформи 1864 р.) (2016)
Ільницький М. С. - Місцеве самоврядування як форма народного волевиявлення (2016)
Логвиненко Є. С. - Смертна кара у Давньому Римі (2016)
Логвиненко І. А. - Проблеми формування національної армії в УНР (березень 1917 – квітень 1918 рр.) (2016)
Пампура М. В. - Поняття та основні виміри глобалізації як специфічної форми сучасного трансформаційного процесу (2016)
Проневич О. С. - Адаптація вітчизняного законодавства до законодавства Європейського Союзу: доктринально-правовий аспект (2016)
Бондаренко О. О. - Залучення експерта до кримінального провадження (2016)
Глобенко Г. І. - Деякі питання регламентації початку досудового розслідування у кримінальному процесі України (2016)
Греченко В. А. - Агентурно-розшукова діяльність міліції УСРР у 1920-ті роки (2016)
Івашко С. В. - Наукова розробленість протидії підрозділами карного розшуку грабежам на об’єктах залізниці (2016)
Коцан І. Д. - Охорона громадського порядку міліцією Харківщини в 20-х роках ХХ ст. (2016)
Манжай О. В. - Особливості огляду засобів комп’ютерної техніки (2016)
Морозова Я. О. - Сучасний стан правового регулювання протидії підрозділами кримінальної поліції організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості (2016)
Пеньков С. В. - Сучасний стан наукової розробленості використання засобів оперативно-розшукової діяльності у протидії злочинності (2016)
Перлін С. І. - Основні етапи розвитку криміналістичної техніки в експертних установах МВС України (2016)
Попов С. Ю. - Ефективність здійснення оперативної закупки підрозділами кримінальної поліції за сучасного нормативно-правового регулювання (2016)
Пчолкін В. Д. - Криміналістична характеристика злочинів, що вчинюються у сфері економічної діяльності, Іванцова О. В. (2016)
Юхно О. О. - Проблеми вдосконалення правового регулювання оперативно-розшукової діяльності та її узгодженості з кримінальним процесуальним законодавством України (2016)
Кобзєва Т. А. - Правоохоронні органи в системі державних суб’єктів управління фінансовою системою України (2016)
Крупнова Л. В. - Проблема ефективності виконавчого провадження в Україні: адміністративно-правовий аспект (2016)
Фелик В. І. - Особливості адміністративно-правового статусу Національної поліції України як суб’єкта профілактичної діяльності (2016)
Аврамова О. Є. - Відумерлість майна: аналіз правового статусу (2016)
Жорнокуй Ю. М. - Окремі питання договорів про реорганізацію юридичної особи (2016)
Худякова О. В. - Правова регламентація обмежень прав поліцейських у контексті прийняття на службу до Національної поліції України (2016)
Гончаренко І. Б. - Досвід підготовки кадрів для сектору безпеки та оборонипровідних країн світу та шляхи його впровадження в Україні, Михайлова Ю. О. (2016)
Греченко В. - Россіхін В. В. Організаційно-правові засади діяльності пе- нітенціарної системи в Україні (1917–1991 рр.) : монографія / В. В. Россіхін. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2015. – 368 с (2016)
На книжкову полицю (2016)
До відома наукової громадськості! (2016)
Наші автори (2016)
Порядок подання матеріалів для публікації у збірнику наукових праць "Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ" (2016)
Вихідні дані (2016)
Алімпієв Є. В. - Застосування трансмісійного підходу у монетарному та фінансовому регулюванні української економіки (2015)
Андрощук Г. О. - Інститут комерційної таємниці в системі економічної безпеки: стан, тенденції та механізм забезпечення захисту (2015)
Буторіна В. Б. - Механізм здійснення інноваційної політики в Україні у частині інноваційного забезпечення наукоємної індустрії (2015)
Водянка Л. Д. - Перспективи розвитку бізнес-інкубаторів в Україні, Горошовська К. В. (2015)
Грушко О. В. - Теорія політичної ренти (2015)
Денисюк В. А. - Аналіз зовнішньої торгівлі товарами за рівнем технологічності у Хмельницькій області (2015)
Залознова Ю. С. - Соціокультурний вимір модернізаційних змін України в координатах глобальних викликів, Панькова О. В. (2015)
Мельник О. І. - Елементи конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України (2015)
Мозолюк Н. І. - Теоретичні особливості відтворення суспільних благ у ринковому середовищі (2015)
Музичук І. В. - Еволюція поглядів на співвідношення економічного і соціального в економічній науці (2015)
Олійник О. В. - Особливості інноваційного розвитку аграрного сектору національної економіки, Сідельнікова І. В. (2015)
Паршин Ю. І. - Інформаційні зв’язки системи формування рішень щодо забезпечення сталого розвитку національного господарства (2015)
Паршина М. Ю. - Наукові підходи до визначення та оцінки потенціалу регіону (2015)
Попович О. С. - Капіталізація соціального потенціалу – недооцінений фактор економічного розвитку (2015)
Радченко Л. П. - Рейтингові оцінки та важелі підвищення інноваційності національної економіки України (2015)
Свідер О. П. - Технології державного стимулювання залучення прямих іноземних інвестицій (2015)
Филюк Г. М. - Високий рівень монополізації української економіки – бар’єр на шляху підвищення рівня її конкурентоспроможності (2015)
Харазішвілі Ю. М. - Проблеми інтегрального оцінювання та стратегічні пріориети інноваційного розвитку України, Дронь Є. В. (2015)
Ящишина І. В. - Соціальна ефективнісь інноваційної політики ЄС (2015)
Антонова Т. А. - Научные кадры в инновационной системе экономики Беларуси (2015)
Соловьев В. П. - Свойства интуитивного и формализованного знания как элементов потребительского рынка (2015)
Бєляєва Л. А. - Система інформаційної безпеки при використанні комп’ютерних технологій (2015)
Бондар В. С. - Оцінка ефективності використання енергетичної верби в якості твердого біопалива, Фурса А. В., Стрельбіцький П. А. (2015)
Бурковський А. П. - Стан виробництва та переробки сільськогосподарської продукції на Хмельниччині, Бурковський П. А. (2015)
Верба В. А. - Професіоналізація управлінського консультування: глобальні тенденції та вітчизняні реалії (2015)
Ворфоломєєва О. М. - Проблеми кадрової безпеки підприємств, Яковлєва О. В. (2015)
Гаврилюк В. М. - Об’єкт лізингових відносин: ознаки, характеристики та функції (2015)
Крисанов Д. Ф. - Зношення та відтворення основних засобів переробно-харчових виробництв на інноваційній основі (2015)
Кучер О. В. - Формування принципів маркетингової збутової політики підприємств, Гофман М. О. (2015)
Кушнір О. К. - Малий бізнес в Україні: проблеми розвитку (2015)
Лисак В. Ю. - Формування і розвиток мотиваційних теорій та їх роль в діяльності підприємств (2015)
Маковоз О. С. - Корпоративна культура як складова управління підприємством (2015)
Мангушева А. Ю. - Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в компаніях ІТ-сфери (2015)
Мельник О. В. - Формування та реалізація стратегічно орієнтованого управління нематеріальними активами підприємства (2015)
Оберемчук В. Ф. - Стратегія розвитку бренду роботодавця як складова бізнес-стратегії підприємства (2015)
Олійник О. С. - Спиртові підприємства: особливості розвитку та управління (2015)
Поліщук В. С. - Формування прибутку підприємства в умовах ринкових відносин (2015)
Попова С. М. - Правове регулювання операцій з фінансового лізингу та факторингу (2015)
Рарок О. В. - Тенденції розвитку малого підприємництва в сільській місцевості (2015)
Саїнський Д. А. - Аналіз шляхів стабілізації соціально-економічних процесів в галузі хмелярства України (2015)
Шевчук Л. М. - До питання розробки стратегії техніко-технологічного оновлення підприємств (2015)
Пармакли Д. М. - Применение графиков в экономических исследованиях: современный взгляд (2015)
Marcinkowski B. - The selection of suppliers in the process of cooperation (2015)
Narojczyk S. - Types of industrial cooperation in the pol-makgeneral partnership (2015)
Nowak D. - The impact of cooperation on the behavior of entrepreneurial businesses (2015)
Андрейцева І. А. - Харизма та харизматичне лідерство в управління трудовим потенціалом суспільства (2015)
Антонюк В. П. - Проблеми відтворення людського капіталу східних регіонів України в умовах збройного конфлікту (2015)
Боднарук О. О. - Аналіз динаміки причин виробничого травматизму у Чернівецькій області за 2002–2013 роки, Білик Л. С., Ткаченко І. В. (2015)
Вишневський О. С. - Соціальна політика в умовах системної кризи як фактор збереження людського капіталу (2015)
Гриненко А. М. - Освітні індикатори в системі соціальних індикаторів соціальної згуртованості суспільства, Кирилюк В. В. (2015)
Кобеля З. І. - Регіональна політика у сфері ринку праці та працевлаштування (2015)
Кузовенкова Н. В. - Нормування праці як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства (2015)
Лобанова Л. С. - Система підготовки наукових кадрів як пріоритет розвитку людського капіталу: український контекст, Гуменюк А. Ю. (2015)
Максимюк Г. М. - Коучінг як стиль управління персоналом підприємства (2015)
Новікова О. Ф. - Модернізація державного управління у контексті збереження людського потенціалу в умовах обмежених можливостей, Сидорчук О. Г. (2015)
Олійник Н. Ю. - Ефективність застосування педагогічних технологій у формуванні творчої особистості студента економічних спеціальностей (2015)
Рарок Л. А. - Основні показники розвитку соціальної інфраструктури сільських територій (2015)
Стрельбіцький П. А. - Світовий досвід мотивації праці та можливість його впровадження в Україні, Стрельбіцька О. П. (2015)
Тітаренко О. М. - Різні підходи до виміру соціального капіталу (2015)
Ткачук В. В. - Інноваційні кроки регулювання інформаційних потоків управлінського процесу (2015)
Ходикіна І. В. - Мотивація, розвиток персоналу та створення корпоративної культури – запорука ефективного управління персоналом компанії та успішної діяльності компанії (2015)
Чаплінський В. Р. - Формування та розвиток концепції людського капіталу (2015)
Шаульська Л. В. - Модернізація системи суспільних відносин в контексті підвищення цінності та престижу праці, Панькова А. Д. (2015)
Титова Т. П. - Селективная иммиграционная политика как инструмент управления человеческим капиталом: стратегии и практики привлечения высококвалифицированных специалистов (2015)
Баженова С. Е. - Тенденції розвитку міжнародного туроперейтингу (2015)
Кизенко О. О. - Ключові індикатори економічної ефективності ресторану: стратегічний контекст (2015)
Ковтуник І. І. - Фінансовий менеджмент у готельному підприємстві (2015)
Опря Б. О. - Поліконфесійність поділля як чинник розвитку релігійного та паломницького туризму (2015)
Смирнов І. Г. - Військова логістика та… круасан (2015)
Буга О. - Стратегия развития современного туризма: теория и методология, Мельник Н. (2015)
Daubariene J. - Rural tourism services innovation in Utena region, Lithuania (2015)
Титул, зміст (2016)
Жикаляк М. В. - Виснаження ефективних запасів корисних копалин – загроза національній безпеці України (2016)
Васильєва І. В. - Оцінка фізико-механічних властивостей і якості вугільних пластів за даними комплексу геофізичних досліджень свердловин (2016)
Саніна І. В. - Досвід виконання оцінки експлуатаційних запасів підземних вод у складних гідрогеологічних умовах Вигорлат-Гутинського пасма, Лютий Г. Г. (2016)
Онуфришин С. В. - Селюківська площа – полігон для вивчення карбонатних відкладів візейського ярусу. Стаття 1, Іванишин В. А., Корзаченко М. М. (2016)
Лебідь В. П. - Про особливості освоєння нового напряму геологорозвідувальних робіт у Східному регіоні України. Стаття 1. Об’єктивні складнощі картування базогенного комплексу (2016)
Чепіжко О. В. - Окреслення перспектив використання газогідратів у Чорному морі як критерій пошуку природного газу, Кадурін В. М., Кадурін С. В., Какаранза С. Д., Лосєва Л. Ю. (2016)
Рой М. М. - Освоєння та інтенсифікація припливу вуглеводнів методом миттєвих депресій для розширення межі кондиційності колекторів, Ластовкa В. Г. (2016)
Ухвала Геологічного форуму "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум–2016)”, с. Коблеве Миколаївської обл., 15–20 серпня 2016 р. (2016)
Академік В’ячеслав Михайлович Шестопалов (до 80-річчя від дня народження) (2016)
Шаталов М. М. - Петро Федорович Шпак – видатний міністр і вчений епохи розквіту геології в Україні (до 85-річчя від дня народження) (2016)
Пам’яті Басана Петра Тихоновича – талановитого організатора й новатора геологорозвідувальних робіт на Донбасі (2016)
Головко Д.Б. (2016)
Привітання з Днем працівників легкої промисловості (2016)
Грищенко І.М. - Діяльність вітчизняних хутропереробних підприємств, Данилкович А.Г., Мокроусова О.Р. (2016)
Кластер легкої промисловості на виставці "Зроблено в Києві" (2016)
ІІІ галузевий ярмарок вакансій (2016)
Чернігівська взуттєва фабрика "Берегиня” (2016)
XVI Мiжнародний конкурс "Печерськi каштани” (2016)
10 кращих музеїв моди (2016)
Романкевич О.В. - Термодинамика крашения дисперсными красителями, Гараніна О.А. (2016)
Ковальов Ю.А. - Аналіз об’єктів транспортування в логістичних системах взуттєвого виробництва, Плешко С.А., Лавренчук В.І. (2016)
Кулік Т.І. - Аналіз ринку взуття із полімерних матеріалів, Злотенко Б.М. (2016)
Михайлова Г.М. - Формування асортиментної політики та характеристика асортименту постільних виробів ТОВ "ГЕРД БІЛЛЕРБЕК ГМБХ", Добарина А.О. (2016)
2016.Світові ринки.Технічний текстиль (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Pirog T. P. - Microbial surface-active substances as antiadhesive agents, Savenko I. V., Lutsay D. A. (2016)
Kaniuk M. I. - Prospects of curcumin use in nanobiotechnology (2016)
Chernyshenko V. O. - Calix(4)arene C-145 effects on сellular haemostasis, Korolova D. S., Nikolaienko T. V., Dosenko V. Е., Pashevin D. O., Kalchenko V. I., Cherenok S. O., Khranovska N. N., Garmanchuk L. V., Lugovskoy E. V. (2016)
Manoilov K. Yu. - Interaction of recombinant diphtheria toxoids with cellular receptors in vitro, Labyntsev A. J., Korotkevich N. V., Kolibo D. V., Komisarenko S. V. (2016)
Varbanets L. D. - Complexes of biscitratogermanates and biscitratostanates with metals are modifiers of Bacillus thuringiensis var. іsraelensis peptidases and Penicillium canescens, ladosporium cladosporioides and Aspergillus niger α-galactosidases activities, Nidialkova N. A., Borzova N. V., Seifullina I. I., Martsinko E. E., Chebanenko E. A. (2016)
Lakhneko O. R. - SSR analysis in the study of genetic diversity and similarity of barley cultivars, Morgun B. V., Kalendar R. M., Stepanenko A. I., Troianovska A. V., Rybalka O. I. (2016)
Skachkova O. V. - Staphylococcus aureus Wood 46 сytoplasmic membrane extract as a factor for the maturation of the dendritic cells, Khranovska N. M., Skivka L. M., Sydor P. I., Inomistova M. V., Vitryk T. S. (2016)
Didenko G. V. - Antitumor and antimetastatic efficiency of antitumor vaccine and amixin combined action in mice with Lewis lung carcinoma, Lisovenko G. S., Krutz O. O., Cheremshenko N. L., Voeykova I. M., Potebnya G. P. (2016)
Титул, зміст (2012)
Луцький О. - Партія регіонів ініціює загальнонаціональний експертний "круглий стіл" для обговорення законопроекту "Про засади державної мовної політики", а опозиція оголосила безстрокову всеукраїнську акцію протесту "За мову і за Батьківщину" (2012)
Ковальський В. - Леонід Кравчук: "Конституція не повинна бути ейфорійною" (2012)
Колюх В. - Інститут президентства в Україні як об’єкт конституційного процесу (2012)
Литвин В. - Перемога 1945 р.: історична реальність і суспільна рефлекція (історіософські нотатки) (2012)
Вєдєнєєв Д. - Пам'ять про захисників вітчизни - джерело віри в майбутнє держави (2012)
Каліновська С. - Переможені лікують переможців у "Гаю" (2012)
Ковальський В. - Василь Назаренко: "Інвалідів примушують ходити з простягнутою рукою" (2012)
Цирфа Ю. - Чиказькі пристрасті. Нова безпекова тактика НАТО (2012)
Малієнко О. - Свято на вулиці майстрів пера і мікрофона (2012)
Цирфа Ю. - Європейські стандарти для українських медіа: теорія, представлена практиками (2012)
Федорова А. - Основні принципи свободи слова та преси у світлі Європейської конвенції з прав людини (2012)
Оніщенко Н. - Проблеми протидії правопорушенням в інформаційній сфері: реалії та перспективи, Сунєгін С. (2012)
Суббот А. - Безпека правоохоронних органів та особиста безпека правоохоронців під час охорони громадського порядку при проведенні спортивно-масових заходів Євро-2012 (2012)
Сищук О. - І виклик, і свято, і унікальний шанс (2012)
Цирфа Ю. - Протягом двох років українці зробили більше, ніж за останні 20, (2012)
Мараховська Г. - Андріївський не впізнати... (2012)
Кущ Л. - "Сила і краса" — гасло спортивного літа Донецька (2012)
Марчук Л. - Привітне місто Львів (2012)
Альошин В. - Харківська площа Свободи — найбільша фан-зона на континенті (2012)
Тищук Є. - Голова Луганської обласної державної адміністрації Володимир Пристюк: "Головні інструменти розвитку регіону — це модернізація, інвестиції, інновації" (2012)
Бурчення В. - Як знайти кошти (2012)
Гройсман В. - Зайнятість — це ресурс для бюджету, це інвестиція в якість життя людей (2012)
Кирей В. - Шевченків край розкриває секрети (2012)
Кирей В. - Плюси кооперації (2012)
Гай В. - Головне – добру справу не забалакати (2012)
Марчук Л. - Іменини столиці Прикарпаття (2012)
Дубровін С. - Славне місто над Збручем (2012)
Тищук Є. - Богатирі клубу "Спартак" (2012)
Клейменова О. - Мистецька наука сну (2012)
Бортников С. - Зловила мить, коли з дерева падала краплинка (2012)
Бараневич Л. - Сонце. Щастя. Життя (2012)
Богайчук Л. Р. - Етно-стиль розпису тканини в процесі підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2016)
Гвоздій С. П. - Організація позааудиторної діяльності студентів з дисциплін про безпеку людини (2016)
Добровольська А. М. - Концептуальна модель формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів у процесі навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки (2016)
Іванова К. Ю. - Реалізація наступності у процесі вивчення геометричного матеріалу майбутніми вчителями початкових класів (2016)
Кійко Т. Б. - Проектування професійно-орієнтованих індивідуально-консультативних занять з основ здоров’я у формуванні адаптаційних можливостей студентської молоді, Міненок А., Воскобойнікова Г. Л. (2016)
Кисільова-Біла В. П. - Математизація освіти як умова реалізації наступності у навчанні студентів, Дика Н. Д., Денисенко Є. В. (2016)
Коломієць А. М. - Сучасні методологічні підходи в організації вищої педагогічної освіти, Лазаренко Н. І. (2016)
Коломієць А. М. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до використання особистісно зорієнтованих технологій навчання, Мазайкіна І. О. (2016)
Миропольська Н. Є. - Формування комунікативної компетентності студентів бакалаврату вищої школи США, Федоренко С. В. (2016)
Михалюк Е. Л. - Влияние образа жизни на показатели здоровья лиц, прекративших активные занятия спортом, Диденко М. (2016)
Нагуляк П. І. - Виховання цілісної картини світу у студентів художньо-графічного факультету в умовах пленерної практики (2016)
Орос І. В. - Теоретико-методологічні засади викладання дисципліни "естамп": структура і зміст (2016)
Попова О. В. - Динаміка сформованості перекладацької компетентності у майбутніх перекладачів китайської мови (2016)
Присяжнюк С. І. - Вплив малих форм активного відпочинку на розумову працездатність учнів початкової школи (2016)
Рубель І. С. - Інтегративна програма з образотворчої діяльності в позашкільних навчальних закладах (2016)
Салтановська Н. І. - Розвиток геометричної компетентності учнів початкових класів у процесі реалізації наступності з основною школою (2016)
Сидорчук Н. Л. - Педагогічні умови формування рефлексивної культури у фаховій підготовці майбутніх інженерів-будівельників (2016)
Терепа А. В. - Чинники розвитку математичної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2016)
Аль – Фаваді Худам Мезаал Саліх - Екологічна маргіналізація середовища як об’єкт креативного формоутворення в художніх ремеслах (2016)
Чекмарьова Н. Г. - Оцінка здібності до сприйняття часу в системі спортивного відбору, Хаджинов В. А. (2016)
Школьний О. В. - Підготовка випускників загальноосвітніх шкіл до ЗНО (2016)
Белопольський М. Г. - Економічна програма щодо виходу України з кризи, Волошин В. С., Кленін О. В. (2015)
Анісімова О. М. - Методологічний підхід до оцінки конкурентоспроможності економічного потенціалу підприємства. (2015)
Зайцева Н. В. - Інформатизація діяльності підприємств розміщення: тенденції розвитку, досвід для України (2015)
Хаджинова Е. В. - Предпосылки к разработке механизма управления взаимодействием промышленных предприятий в предпринимательской сети (2015)
Ільницький Д. О. - Інституційна модель забезпечення якості вищої освіти США. (2015)
Анісімова О. М. - Суб’єкти управління економічною безпекою на підприємстві, Лаврентьєва Л. В. (2015)
Алієв Р. А. - Трансформація чинників та пріоритетів житлового будівництва в умовах економічної глобалізації (2015)
Луцяк В. В. - Складові елементи та метод оцінки динамічних здібностей малого виробничого підприємства (2015)
Луценко О. М. - Державно-приватне партнерство як чинник удосконалення взаємодії бізнесу та влади в Україні (2015)
Сиволап Л. А. - Можливості імплементації в Україні зарубіжного досвіду функціонування фінансово-промислових груп (2015)
Ярошевська О. В. - Прогнозування розвитку промисловості України (2015)
Андрушків Б. М. - Формування системи бізнес-процесів підприємства у контексті сталого розвитку, Мельник Л. М. (2015)
Гусєва О. Ю. - Імперативи стратегічного управління торговельними підприємствами з урахуванням макротрендів бізнесу (2015)
Горошкова Л. А. - Оцінка ефективності проектів державно-приватного партнерства у ЖКГ, Волков В. П., Коваленко Г. В. (2015)
Зборовська О. М. - Аналіз розвитку роздрібної торгівлі продовольчими товарами, Марков Б. М. (2015)
Шаульська Л. В. - Нові риси сфери зайнятості та перспективи її регулювання (2015)
Шерстюк Р. П. - Оцінка ефективності функціонування промислових підприємств. (Компонента організаційного процесу економічних реформ у постконфліктних умовах) (2015)
Малюта Л. Я. - Збитковість підприємств – загроза економічній безпеці держави. (Постконфліктні причини гальмування розвитку підприємств машинобудівної галузі) (2015)
Єлісєєва О. К. - Порівняльний аналіз людського розвитку щодо осіб обмеженими можливостями в Україні та країнах ЄС, Пітірякова К. С. (2015)
Дресвянников Д. А. - Особенности привлечения инвестиций органами местного самоуправления в Украине на примере города Мариуполя (2015)
Шкурупій О. В. - Можливості поетапного інноваційного розвитку України в умовах ускладненої політико-економічної ситуації, Флегантова А. Л. (2015)
Цундер О. Е. - Напрями підвищення конкурентоспроможності послуг операторів телекомунікацій (2015)
Волчкова Г. К. - Соціальний капітал в умовах трансформації зайнятості в Україні: тенденції формування та напрями регулювання (2015)
Кругляк А. М. - Проблеми фінансування енергозберігаючих проектів в умовах економічної кризи (2015)
Загородня Ю. В. - Удосконалення процесу планування морського логістичного центру (2015)
Наші автори (2015)
Вихідні дані (2015)
Бойчук Я. А. - Організаційні засади діяльності благодійних товариств етноменшин в Україні на поч. ХХ ст. (2014)
Грибан О. Г. - Створення українським товариством червоного хреста системи військово-санітарної освіти у 30-ті рр. ХХ ст. (2014)
Дробот І. І. - Болгари в умовах політики коренізації в Кримській АРСР у 1920-1930-х роках, Кондратюк Г. М. (2014)
Журба М. А. - Громадський вимір більшовицької комунізації в Україні кінця 20-х – початку 30-х pp. ХХ ст. (2014)
Залєток Н. В. - Становище британських жінок та основні напрямки діяльності феміністичних організацій у міжвоєнний період (1918-1939 рр.) (2014)
Матвійчук Г. В. - Робота "Музею-Архіву переходової доби" як культурно-пропагандистського закладу окупованого Києва в період Другої світової війни (2014)
Мотрич Р. Г. - Прокомуністичні масові добровільні товариства у середовищі національних меншин України у 1920-ті – на початку 1930-х рр. (2014)
Придибайло О. М. - Репресії проти єврейської національної меншини в Україні в 20-30-ті роки ХХ ст. (2014)
Стоян Т. А. - Наукова спадщина українських істориків 1920-х років крізь призму радянської політичної цензури, Стоян П. Ф. (2014)
Усенко Н. М. - Державна політика, як чинник повсякденного життя сільської трудящої молоді 1990-2000-х років (2014)
Савченко О. О. - Особливості торгівельних відносин гетьманщини і Кримського ханства у другій половині XV ст. (2014)
Доценко В. О. - Колективізація єврейських національних районів Півдня України та Криму на початок 1930-х років (2014)
Качмала В. І. - Соціально-економічні проблеми Лівобережжя в період Першої світової війни (2014)
Тицький С. І. - Бюрократизація кредитно-банківського сектору економічного простору м. Києва у 1900 – 1914 рр. (2014)
Тонких С. В. - Діяльність фінансового відділу народного комісаріату внутрішніх справ Української Соціалістичної Радянської Республіки в 1919-1922 рр. (2014)
Долинська С. В. - Військові реформи М. С. Хрущова та їх наслідки, Стуженко В. В. (2014)
Третьякова А. С. - Політична свобода як першопочаток державно-правової організації українського суспільства у поглядах М. П. Драгоманова (2014)
Мархель Л. А. - Діяльність Мілени Рудницкої в культурно-освітньому полі Західної України (20-30 рр ХХ ст.) (2014)
Мелещенко Т. В. - "Суспільно-політичні передумови формування концепції правової держави та дисидентська діяльність Вацлава Гавела" (2014)
Охріменко О. С. - Історичні погляди Єжи Ґедройца (2014)
Чернега П. М. - Вплив творчої спадщини Олександра Довженка на світовий кінематограф: огляд зарубіжної історіографії, Іллюша О. В. (2014)
Бірюк П. М. - Проблема термінології та походження верховинських князів на сучасному етапі розвитку історіографії (2014)
Буряк С. А. - Історична освіта у педагогічних вузах УРСР (1943-1956 рр.): історіографія проблеми (2014)
Жолоб М. П. - Релігійне життя етнічних громад України міжвоєнного періоду у світлі вітчизняних і зарубіжних джерел (2014)
Мельник І. С. - Повсякденне життя студентства України на рубежі ХІХ-ХХ століття: історіографія проблеми (2014)
Верес О. В. - Екологічний туризм в сучасній Україні: стан та перспективи розвитку (2014)
Войнаровський А. М. - Особливості формування подільської землі як прикордонної території в другій половині XIV – першій половині XV ст. (2014)
Жабуровська М. М. - Участь організації українських націоналістів (бандерівців) у переговорах щодо консолідації українського національно-визвольного руху та створення єдиного політичного еміграційного центру (2014)
Литвин І. В. - Релігійний туризм в Україні (90-ті рр. ХХ ст. – сьогодення) (2014)
Марчук О. А. - Вища педагогічна освіта Української РСР в період реформування освіти М. С. Хрущовим (2014)
Радзієвський В. О. - Сучасна медіа культура: теоретико-методичні підходи у культурно-історичному вимірі (2014)
Теремецька Т. В. - Тенденції реформування шкільної історичної освіти в УРСР в 1920-х роках (2014)
Шпакович К. В. - Розвиток періодичної преси на Харківщині в 20-х рр. ХХ ст. (2014)
Фесенко В. В. - Наукові центри польської етнічної меншини в УРСР у 1929- 1930-х рр. (2014)
Мелещенко І. В. - Роль народного ополчення в оборонні Одеси (червень-жовтень 1941р.) (2014)
Малежик Д. І. - Реституція культурних цінностей з Німеччини в Україну (друга половина ХХ – поч. ХХІ ст.), Хоменко Г. В. (2014)
Прохоренко О. А. - Лібералізація інформаційного простору, як фактор становлення громадянського суспільства в Грузії; реалії та перспективи на рубежі ХХ-ХХІ ст. (2014)
Дзюбленко І. М. - Зародження та розвиток ділового туризму у світі: історична ретроспектива (2014)
Журавльова Л. В. - Американсько-європейське співробітництво та суперництво щодо комерціалізації космічного простору у 1990-ті роки (2014)
Іванова Л. Г. - За нашу і вашу свободу. 1863 р. (2014)
Телегуз А. В. - Походження білорусів: балтська концепція етногенезу (2014)
Козир В. В. - Організаційні засади діяльності товариства "Геть неписьменність" 1923-1936 рр. (2014)
Кудрик К. О. - Освітні подорожі як спосіб мобільності та соціокультурної майбутніх фахівців туристичної галузі (2014)
Павловський Є. А. - Голод 1932-1933 рр. в Україні та офіційна історико-гуманітарна наука в УРСР (1980-1991 рр.) (2014)
Стоян Т. А. - Кримська автономія як майданчик з апробації заходів з коренізаціі у міжвоєнний період. /Рец. на кн./: Кондратюк Г. М. Національна політика в Кримській АРСР у 20-30 роках ХХ століття: монографія / Г. М. Кондратюк. – Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2014. – 252 с., Сушко О. О. (2014)
Титул, содержание (2016)
Ющенко К. А. - Влияние анизотропии свойств никелевого сплава на напряжения и пластические деформации в зоне сварного шва, Великоиваненко Е. А., Червяков Н. О., Розынка Г. Ф., Пивторак Н. И. (2016)
Лобанов Л. М. - Сравнение влияния импульсных воздействий магнитного и электрического полей на напряженное состояние сварных соединений алюминиевого сплава АМг6, Кондратенко И. П., Пащин Н. А., Миходуй О. Л., Черкашин А. В. (2016)
Дегтярев В. А. - Прогнозирование предельных амплитуд цикла напряжений сварных соединений с установившимися остаточными напряжениями (2016)
Похмурская Г. В. - Влияние высокочастотных механических колебаний изделия на структуру и износостойкость наплавленного металла Х10Р4Г2С, Студент М. М., Войтович А. А., Студент А. З., Дзюбик А. Р. (2016)
Позняков В. Д. - Сопоставление методик оценки влияния термического цикла сварки на ударную вязкость металла ЗТВ сварных соединений низколегированных сталей, Маркашова Л. И., Жданов С. Л., Бердникова Е. Н., Завдовеев А. В., Максименко А. А. (2016)
Кусков Ю. М. - Влияние технологии наплавки на сопротивление наплавленного металла коррозии применительно к условиям эксплуатации деталей гидравлических устройств, Жданов В. А., Тищенко В. А., Студент М. М., Червинская Н. Р. (2016)
Полещук М. А. - Нанесение защитных покрытий на медные панели кристаллизаторов МНЛЗ способом автовакуумной пайки, Атрошенко М. Г., Шевцов А. В., Пузрин А. Л. (2016)
Пантелеймонов Е. А. - Индукционное устройство для термической обработки сварных стыков железнодорожных рельсов, Губатюк Р. С. (2016)
Жук Г. В. - Установка АШ115М2 для электрошлаковой сварки вертикальных, наклонных и криволинейных стыковых соединений, Семененко А. В., Великий С. И., Лычко И. И., Козулин С. М., Степахно А. В. (2016)
Борисов Ю. С. - Влияние технологических факторов микроплазменного напыления TiO2 на степень использования напыляемого материала, Войнарович С. Г., Кислица А. Н., Калюжный С. Н. (2016)
Мушинська М. - Від естетики педагогічної дії до критичного й творчого мислення дитини (2016)
Потапова Л. В. - Інформатизація як необхідна умова ефективного управління сучасним навчальним закладом (2016)
Воскова І. В. - Використання блогу в роботі викладача закладу післядипломної педагогічної освіти (2016)
Гончаренко Л. А. - Організація самоосвітньої діяльності вчителів гуманітарних дисциплін (2016)
Зикова О. В. - Робота вихователя дошкільного навчального закладу з батьками щодо розвитку особистості дитини (2016)
Клеофастова Т. В. - Экзистенциально-гуманистические аспекты творчества Г. С. Сковороды, Быстрякова Ю. И. (2016)
Маханько О. Б. - Реалізація концепції національно-патріотичного виховання: дошкільний навчальний заклад – початкова школа (2016)
Сагач Г. М. - Благословенна краса петриківського розпису (2016)
Туркот Т. І. - "Синанон-метод" як засіб попередження професійного вигорання менеджерів освітньої галузі (2016)
Яцук В. А. - Формування мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку (2016)
Богатирьова Л. В. - Гуманізація освітнього процесу в початковій школі (2016)
Бузанова І. М. - Засоби соціалізації особистості учня у сфері музичної освіти в умовах ліцею мистецтв (2016)
Гапонова Ю. Л. - Вплив мультимедійних технологій на ефективність проведення уроків трудового навчання (2016)
Дишловенко Л. В. - Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва (2016)
Кісельова Н. В. - Особливості навчання аутичних дітей в умовах початкової школи (2016)
Колмикова О. П. - Формування соціальної компетентності учнів початкової школи у позаурочний час (2016)
Клюєва Т. М. - Використання казкотерапї на уроках у початковій школі (2016)
Малах О. В. - Методичні підходи до роботи з обдарованими учнями під час вивчення української мови і літератури (2016)
Мильнік С. В. - Етапи формування індивідуального плану розвитку учнів з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому навчальному закладі (2016)
Тарасенко Н. І. - Компаративний аналіз міжкультурних зв’язків у роботі з учнями (на прикладі кримськотатарської і української літератур) (2016)
Бондар Т. О. - Корекційно-розвивальна робота на уроках мови та читання для дітей з особливими освітніми потребами (2016)
Воловчик Н. А. - Формування інтересу старшокласниць до здорового способу життя засобами фізичної культур (2016)
Гладко М. П. - Використання ІКТ на уроках математики в початкових класах (2016)
Лобанова Т. С. - Формування навичок швидкого читання в учнів початкових класів (2016)
Матлашевская Е. М. - Знакомство учащихся с фортепианным циклом Самуила Майкапара "Бирюльки", ор. 28 на внеклассных занятиях в детской музыкальной школе, Младзиевская Е. И. (2016)
Рефлер І. - Використання інформаційних схем на уроках географії (2016)
Громова Е. В. - Вплив мультфільмів на емоційний стан дітей дошкільного та старшого шкільного віку (2016)
Кирылейза Т. В. - Актуальные проблемы сенсорного развития дошкольников (2016)
Решетіло С. В. - Діагностика психологічної готовності учнів четвертих класів до навчання в основній школі (2016)
Горбенко Н. А. - Нормативно-правове забезпечення організації видавничої діяльності бібліотек України (2016)
Палійчук Р. І. - Роль С. І. Миропольського у розвитку вітчизняної освіти: на основі матеріалів з фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (2016)
Киричук Т. В. - Сучасний сільський дошкільний навчальний заклад, Воротило С. О. (2016)
Матлашевська О. М. - Займайтеся дитячою оперою, – і у вас вийде! (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2016)
Вихідні відомості (2016)
Титул, зміст (2016)
Кривцун И. В. - Численный анализ характеристик плазмы сжатой и свободногорящей дуги с тугоплавким катодом, Крикент И. В., Демченко В. Ф. (2016)
Григоренко Г. М. - Структура и свойства проплавленного металла двухфазного титанового сплава с дисперсионным упрочнением при АДС, Ахонин С. В., Задорожнюк О. М., Клочков И. Н. (2016)
Бабинец А. А. - Влияние способов дуговой наплавки порошковой проволокой на проплавление основного металла и формирование наплавленного металла, Рябцев И. А., Панфилов А. И., Жданов В. А., Рябцев И. И. (2016)
Жеманюк П. Д. - Особенности управления формой валика при однослойной микроплазменной наплавке на кромки лопаток авиационных ГТД, Петрик И. А., Чигилейчик С. Л., Яровицын А. В., Хрущов Г. Д. (2016)
Хаскин В. Ю. - Влияние поглощения лазерного излучения на эффективность лазерной сварки меди и ее сплавов, Коржик В. Н., Чижская Т. Г., Сидорец В. Н., Ло Зие (2016)
Ланкин Ю. Н. - Информационно-измерительная система для дуговой сварки и наплавки, Соловьев В. Г. (2016)
Бурлака В. В. - Устройство для возбуждения и стабилизации сварочной дуги, Гулаков С. В. (2016)
Logutova T. - Problems in intellectual innovations in the engineering industry, Dyakova M., Marchenko N. (2015)
Тронько В. В. - Інформаційно-комунікаційне середовище міжнародної логістики, Дугінець Г. В. (2015)
Верескун М. В. - Методи оцінки ефективності впровадження інформаційних систем на промислових підприємствах (2015)
Гуржій Н. М. - Методичний підхід щодо оцінки ефективності формування маркетингового стратегічного набору машинобудівного підприємства (2015)
Аровина М. П. - Интернет-аукционы в электронном бизнесе Украины (2015)
Жилінська Л. O. - Сучасні підходи до оцінки рівня розвитку промислових підприємств (2015)
Покатаєва О. В. - Фактори свідомої сплати податків: досвід країн ЄС, Кучерова Г. Ю. (2015)
Ткаченко А. М. - Інноваційні підходи до управління трудовим потенціалом суб’єкта господарювання – основа формування антикризового менеджменту, Силенко С. А. (2015)
Ладиченко К. І. - Інвестиційна привабливість України в умовах поглиблення соціально-політичної кризи, Тронько В. В. (2015)
Короткий Ю. В. - Комплексна система управління логістичним потенціалом машинобудівного підприємства (2015)
Мальцева І. В. - Організація туристичного бізнесу на базі інформаційних технологій (2015)
Рябцева О. Є. - Мотивація праці на підприємствах ГМК України як інструмент подолання кризи (2015)
Іванова М. І. - Функції логістичної системи (2015)
Трохимець О. І. - Система організації та проведення моніторингу цін на соціально орієнтовані товари та послуги (2015)
Кучкова О. В. - Теоретичне обґрунтування взаємозв’язку логістичних потоків промислового підприємства, Колесніков Є. В. (2015)
Сапицкая И. К. - Ключевые аспекты системы управления угольными шахтами: стратегия и структура (2015)
Хаджинова О. В. - Процесний підхід в управлінні діяльністю мережевого об’єднання підприємств (2015)
Колесников Є. В. - Місце реклами у збільшені прибутку на прикладі будівельних компаній, Хелемендик К. О. (2015)
Бессонова Г. П. - Анализ экологического состояния водных объектов г. Мариуполя (2015)
Глушаченко С. С. - Управління інвестиційною привабливістю підприємства на основі кредитного рейтингу (2015)
Щербіна О. С. - Проблеми підвищення ефективності діяльності підприємств міського електротранспорту (2015)
Гурова В. А. - Сетевые эффекты глобального инновационного взаимодействия (2015)
Анісімова О. М. - Сучасні тенденції економічної безпеки підприємства в Україні, Лаврентьєва Л. В. (2015)
Бойко С. В. - Казначейські зобов’язання держави: історичний досвід та сучасна практика (2015)
Зайцева Н. В. - Організація комунікації в управлінській діяльності на основі сучасних інформаційних технологій (2015)
Сєркова Г. М. - Інструменти управління економічним розвитком промислових підприємств (2015)
Гончаров М. Н. - Эффективность индустрии моды: от 80-х годов до наших дней, Карандашева Д. С. (2015)
Наші автори (2015)
Содержание (2011)
Яковенко И. - Первый андеррайтер страхового рынка (2011)
Суслов В. - Философия управления финансами (2011)
Волга В. - Регулятор должен стать финансово и политически независимым! (2011)
Завада О. - Стратегічні ініціативи Федерації убезпечення (2011)
Стратегія розвитку страхового ринку України на 2011¬2020 роки (2011)
Філонюк О. - Міжнародний та український досвід поєднались у Програмі розвитку страхового ринку (2011)
Пінчук А. - Ломбарди: від чесного слова до законодавчого регулювання (2011)
Устенко О. - Украина никогда не сможет стать членом Таможенного союза (2011)
Чепур А. - Ліцензування страхових компаній: практичні аспекти (2011)
Залетов А. - Пенсионная реформа в Украине: роль страховых компаний (2011)
Валлнер О. - Управление страховым портфелем компании (2011)
Литвинов А. І. - Людський капітал в системі вiдтворення сільськогосподарських підприємств (2016)
Манаєнко І. М. - Динамізм розвитку країн бенілюксу в умовах європейських трансформацій (2016)
Марина А. С. - Міжнародний валютний фонд і Україна: історія співробітництва та сучасний стан відносин (2016)
Мариненко Н. Ю. - Характеристика та особливості функціонування виробничо-господарських структур в сучасних умовах (2016)
Мартинов А. А. - Нормативно-правові аспекти пільгового оподаткування підприємств, що застосовують енергозберігаючі технології в Україні, Мартинова Л. В. (2016)
Микитюк О. Л. - Шляхи розвитку та підвищення ефективності організаційної системи економічної безпеки суб’єктів господарювання при здійсненні лізингових операцій (2016)
Мірясов Ю. А. - Клановий капіталізм: типологія відношень між державою та бізнесом (2016)
Обнявко Т. С. - Методика підтримки прийняття рішень при закупівлях і проектуванні спеціальних засобів та обладнання (2016)
Параниця Н. В. - Економіко-математичне моделювання ефективної взаємодії фінансового і промислового секторів економіки України (2016)
Партола А. І. - Логістичні кластери як інструмент розвитку транспортно-логістичної системи (2016)
Пахуча Е. В. - Проблеми формування соціальної відповідальності бізнесу (2016)
Петришин Л. П. - Цінові тенденції на світовому та національному ринках зернових і зернобобових та олійних культур (2016)
Пєхота А. В. - Біржовий ринок цінних паперів в Україні: проблеми розвитку (2016)
Пігош В. А. - Комп’ютерні програми бюджетних установ як об’єкти нематеріальних активів: особливості обліку (2016)
Полях В. М. - Організація діяльності інформаційно-маркетингового кластеру для забезпечення ефективного маркетингу продукції свинарства в сільськогосподарських підприємствах (2016)
Ряснянська А. М. - Оцінка ефективності використання земельсіль ськогосподарських підприємств (2016)
Савенко І. І. - Шляхи розвитку вітчизняного машинобудування сільськогосподарської техніки, Неустроев Ю. Г. (2016)
Савіцька І. М. - Відтворення людського капіталу сільської місцевості: сучасний стан та тенденції розвитку (2016)
Савко О. Я. - Класифікація фінансових стратегій промислових підприємств (2016)
Сандул М. С. - Методики оцінювання міжнародної конкурентоспроможності національних систем вищої освіти (2016)
Соловйов А. І. - Прогнозування та нейромережеве моделювання в управлінні аграрними виробничими структурами (2016)
Стахів О. Я. - Організація аудиту кредитних операцій окремих країн СНД, Скаско О. І. (2016)
Сухорукова М. О. - Прояви глобальної інституціоналізації фіскальної політики у світовій системі господарства, Педь І. В. (2016)
Ткаченко О. С. - Механізм економічного оздоровлення сільськогосподарських підприємств (2016)
Толстая Н. В. - Інноваційний потенціал як важливий елемент стратегічного потенціалу харчових підприємств (2016)
Ушкаренко Ю. В. - Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю кооперативних підприємств (2016)
Христін А. І. - Сутність та чинники виникнення репутаційного ризику банків (2016)
Швець І. Б. - Макроекономічні тенденції ресурсоефективності національної економіки, Хадарцев О. В. (2016)
Шерстюк О. Л. - Аспекти реалізації інформаційних потреб користувачів фінансової інформації (2016)
Яковенко Т. І. - Моделювання ефективності маркетингової діяльності на основі інтегрального показника розвитку підприємств рекламної галузі (2016)
Ясінецька І. А. - Особливості раціонального управління земельними ресурсами (2016)
Содержание (2011)
Селивончик В. - "Цель страховой компании — уважать своего клиента" (2011)
Толстенко О. - Этапы развития страховой компании "СКАЙД" (2011)
Капустинский А. - Страховой рынок: пока имитация роста. Обзор тенденций на рынке страхования в Украине по итогам I квартала 2011 года (2011)
Хлывнюк В. - Банкострахование в Украине (2011)
Банки в Російській імперії (2011)
Кредитно-банківські установи Західної України (2011)
Шулик В. - Банковская система Украины: восстановление при сохранении высокой чувствительности к основным индивидуальным рискам (2011)
Аналітичний огляд ринку кредитних спілок (I квартал 2011 року) (2011)
Дергинчус Ф. - Кредитные союзы Литвы (2011)
Кредитні товариства в Російській імперії (2011)
Кредитна кооперація в Західній Україні (2011)
Содержание (2011)
Слово редактора (2011)
Стецюк В. - "Страхування – це не просто бізнес. Це частина мого життя" (2011)
Толстенко О. - "В страховом деле кадры решают все!" (2011)
Залєтов О. - Економічна сутність страхового шахрайства та заходи боротьби з ним (2011)
Романенко М. - Звонок в страховую – что ждет клиента? (2011)
Волковська В. - Об’єднання громадян за довірою один до одного, Сидоровський В. (2011)
Аналіз фінансової звітності кредитних спілок - членів НАКСУ за І півріччя 2011 року (2011)
Рынок государственных ценных бумаг в Украине: правительство на страже достигнутых позиций (2011)
Фондовий ринок Російскої імперії (2011)
Содержание (2011)
Пінчук А. - "Держава має будувати взаємовигідні, довгострокові відносини з громадянами" (2011)
Завада А. - "Страхование может стать локомотивом развития экономики" (2011)
Засадко В. - Реформування системи охорони здоров'я, Тищенко М. (2011)
Миколайчук Н. - Страхова медицина в Україні: актуальність і готовність до неї населення, Засадко В., Тищенко М. (2011)
Косаренко Л. - Лізинг – ефективний шлях економічного оновлення (2011)
Ткач А. - Пенсионная реформа и мобильный телефон: цель и средство, Ткач В. (2011)
Бабко Т. - Сюрреальность украинского перестрахования (2011)
Кнейслер О. - Рынок перестрахования Украины: современные реалии и проблемные тенденции (2011)
Аляб’єва О. М. - Теоретичні основи формування сутності поняття "логістика" та "логістичне управління" (2016)
Артюх О. В. - Фінансовий контроль податку на додану вартість: питання оптимізації, Топольницька Н. Д. (2016)
Богма О. С. - Аналіз рівня економічної безпеки України за основними складовими (2016)
Бортнік Н. В. - Зарубіжна практика місцевого оподаткування (2016)
Брензович К. С. - Сучасні тенденції світової торгівлі сільськогосподарською продукцією, Дубляк О. І. (2016)
Буряк І. В. - Моніторинг якості життя домогосподарств (2016)
Венгер В. В. - Інвестиції в основний капітал як фактор економічного зростання металургійної галузі України (2016)
Вітренко А. О. - Довгострокові орієнтири розвитку сфери послуг (2016)
Войнова Є. І. - Страхові ринки світових лідерів за часткою експорту страхових послуг (Ботсвани, Мексики, Тринідад і Тобаго) (2016)
Голубка М. М. - Економічна думка у дослідженні економічної освіти і науки на західноукраїнських землях в 1848–1918 роках як фактор соціалізації особистості під впливом історико-економічних подій (2016)
Горпинченко О. В. - Система підготовки кадрів: світовий досвід та тенденції розвитку в Україні (2016)
Грабовецький Б. Є. - Використання виробничих функцій як засобу вдосконалення управління бурякоцукровими підприємствами (2016)
Гудзь Ю. Ф. - Визначення репрезентативної вибірки для дослідження потенціалу переробних підприємств АПК (2016)
Данілкова А. Ю. - Механізм впровадження системи енергетичного менеджменту на промислових підприємствах (2016)
Деркач Т. В. - Важелі й механізми управління інтеграційними процесами у регіональному економічному просторі (2016)
Дубовіч І. А. - Теоретико-методологічні та практичні еколого-економічні й правові засади розв’язання глобальних проблем зі зміни клімату, Булгакова М. Г. (2016)
Філяк М. С. - Порівняльний аналіз стану соціально-економічної адаптації переселенців у приймаючих громадах, Завадовська Ю. Ю. (2016)
Zavadska D. V. - Background of interaction mechanism formation between a bank and customers (2016)
Завальнюк В. В. - Методика проектування підсистеми інформаційного забезпечення стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємства (2016)
Запроводюк А. В. - Ретроспективний аналіз циклічності розвитку корпоративного венчурного інвестування у світі (2016)
Зачосова Н. В. - Інформаційна прозорість та забезпечення інтерфейсної безпеки як елементи попередження та протидії злочинам у економічній сфері на міжнародному рівні, Горячківська І. В. (2016)
Коваль О. В. - Вплив макроекономічних факторів на динаміку обсягів податкових надходжень від суб’єктів індустрії програмної продукції (2016)
Козьмук Н. І. - Особливості теоретико-методологічних засад банківського інвестиційного кредитування малого і середнього бізнесу (2016)
Колінець Л. Б. - Трансформація світового фінансового порядку: роль кейнсіанства та неолібералізму (2016)
Колісник Г. М. - Зарубіжний досвід державного регулювання витратами підприємництва та його адаптація в Україні (2016)
Кузнєцов В. Ю. - Оцінка впливу обсягів енергоспоживання на ефективність господарювання підприємств промисловості в Україні (2016)
Кульчицька Н. Є. - Інтелектуальний потенціал як складова забезпечення інноваційного розвитку країни, Дерманська Л. В. (2016)
Кучер Г. В. - Державне фінансування соціального захисту в умовах трансформаційної економіки (2016)
Кушнір Н. О. - Нерівномірність економічного розвитку країн ЄС, Стеблак Д. М. (2016)
Лаврів І. М. - Теоретичні аспекти формування експортного потенціалу (2016)
Латкіна С. А. - Шляхи підвищення ефективності збутової діяльності підприємства, Тябус А. А. (2016)
Акопян Х. С. - Генезис соціальних медіа як передумова формування нових маркетингових комунікацій (2015)
Мальцев Е. А. - Спосіб формування професійної зрілості управлінця (2015)
Паздрій В. Я. - Теоретичні і прикладні аспекти розгортання проактивної поведінки підприємства (2015)
Диба О. М. - Теоретичні основи та прикладний аспект інноваційної діяльності в Україні, Гернего Ю. О. (2015)
Кукоба В. П. - Основні напрями робіт із забезпечення трансферу енергоефективних технологій на підприємствах (2015)
Алакозова П. Е. - Бізнес-модель підприємства: генезис та сучасна ідентифікація поняття (2015)
Гарафонова О. І. - Стратегія здійснення змін: теоретичні та методичні підходи щодо її визначення (2015)
Гребешкова О. М. - Методичні основи ідентифікації динамічних здатностей підприємства, Малярчук О. Г. (2015)
Кизенко О. О. - Обгрунтування процесів вертикальної інтеграції в контексті різних теорій фірми, Серобян А. М. (2015)
Ткаченко А. М. - Стратегічний контекст капіталоутворення на підприємстві (2015)
Ковтун А. В. - Податок на прибуток підприємств: реалії сьогодення, Чічкан М. В. (2015)
Дерев’янко О. Г. - Репутація і вартість брендів підприємств харчової промисловості України (2015)
Приймак С. А. - Захист прав споживачів банківських послуг в Європейському Союзі та Україні (2015)
Тищенко О. П. - Проблеми ідентифікації та оцінювання депресивних процесів в регіонах (2015)
Буханець В. В. - Дослідження сучасних методологічних підходів до оцінювання капіталізації промислових підприємств (2015)
Ізотов К. О. - Економічна сутність та форми капіталізації сучасного бізнесу (2015)
Земляков І. С. - Удосконалення управління маркетинговою діяльністю торговельно-посередницьких підприємств, Пилипчук В. П., Штуль В. П. (2015)
Клименко С. М. - Фундаментально-вартісний аналіз як основа розвитку управлінської бізнес-аналітики, Шевчук Н. В. (2015)
Ковтун В. П. - Систематизація основних методів та підходів до управління репутаційними ризиками підприємства (2015)
Павленко А. Ф. - Результативність споживання товарів, Олексюк О. І. (2015)
Рудковський О. В. - Корпоративні відносини як складова системи управління корпоративною безпекою (2015)
Ганнич М. М. - Обгрунтування ефективної цінової політики на освітні послуги (2015)
Баратюк В. І - Рекомендації старшому прикордонного наряду щодо організації засідки в умовах бойового зіткнення з противником, Березенський О. І., Глуздань О. П. (2015)
Гетманюк С. П. - Аналіз основних характеристик засобів безконтактного огляду автотранспорту в контексті реалізації антитерористичного фільтра в контрольних пунктах в’їзду- виїзду на лінії розмежування з тимчасово-окупованою територією України, Адамчук О. В. (2015)
Дмитренко О. М. - Обґрунтування напрямів удосконалення функціонального управління прикордонним контролем, Дзяворук А. Д. (2015)
Жук С. М. - Модель оцінки елементів системи збирання, добування та обробки даних обстанов¬ки відділу прикордонної служби типу "в" у гірсько-лісистій місцевості (2015)
Івашков Ю. Б. - Міжнародне співробітництво та співпраця Державної прикордонної служби України із запобігання транскордонній злочинності, Івашкова Т. О. (2015)
Кривий Ф. В. - Визначення готовності підрозділів охорони Державного кордону до дій в умовах надзвичайних ситуацій природного характеру (2015)
Куліш Р. С. - Алгоритм роботи начальника відділу прикордонної служби щодо підготовки пропозицій під час організації оперативно-службової діяльності (2015)
Купрієнко Д. А. - Робоче проектування окремої навчальної програми зі складу національної диференційованої навчальної програми підготовки кадрів у сфері інтегрованого управління кордонами (на прикладі підготовки фахівців Державної прикордонної служби України з перевірки документів), Сичевський Ю. О. (2015)
Курашкевич А. П. - Щодо питання визначення можливості проведення на ділянці відповідальності органу охорони державного кордону диверсійно-розвідувальних та терористичних дій (2015)
Лемешко В. В. - Обґрунтування доцільних форм оперативно-бойової діяльності по виконанню завдань прикордонними підрозділами швидкого реагування (2015)
Магась Г. А. - Аналіз інформації, яка циркулює в діючий системі збирання та обробки даних обстановки органів охорони державного кордону (2015)
Мазур Ю. В. - Оперативно-розшукова діяльність прикордонних підрозділів як інструмент протидії незаконним збройним формуванням в зоні проведення антитерористичної операції, Фаріон О. Б. (2015)
Мальцев А. Ю. - Аналіз функціонування системи управління Державної прикордонної служби України (2015)
Мартинюк В. П. - Аналіз інформаційних потреб органів управління в процесі прийняття рішень з питань охорони державного кордону (2015)
Михайлишин О. О. - Рекомендації з підготовки особового складу Державної прикордонної служби України до дій у складі сил спеціальних операцій у населеному пункті (2015)
Прокопенко Є. В. - Всебічне врахування ймовірних викликів і загроз національним інтересам України у безпековій сфері, Мул Д. А. (2015)
Сойко О. В. - Комплексний захист ідентифікаційних документів за принципом максимальної ефективності захисних елементів (2015)
Сом О. Б. - Аналіз системи охорони державного кордону на річковій ділянці (2015)
Трембовецький О. Г. - Аналіз умов виникнення регіональних збройних конфліктів та завдання прикордонного відомства у разі їх виникнення, Лазоренко О. В. (2015)
Балицький І. І. - Методика підготовки і проведення польових випробувань безпілотних авіаційних комплексів охорони державного кордону, Лисий М. І., Поліщук В. В. (2015)
Боровик О. В. - Сучасні підходи до геомоделювання з використанням ARCGIS, Балицький І. І., Рачок Р. В. (2015)
Боровик О. В. - Оптимізація характеристик системи масового обслуговування, Боровик Л. В., Дармороз М. М. (2015)
Гунько А. В. - Рекомендації щодо покращення процесу оцінювання рівня технічної готовності транспортних засобів прикордонного загону (2015)
Дабічев І. В. - Залежність витрати палива від встановлення кута випередження запалювання у двигуні внутрішнього згорання (2015)
Іванов А. В. - Визначення раціонального складу інформаційно-телекомунікаційних систем (2015)
Сівак В. А. - Методика роботи посадових осіб інженерно-технічного відділу ООДК з організації управління безпечною експлуатацією транспортних засобів (2015)
Цирульник С. М. - Захист програмного забезпечення AVR мікроконтролерів, Волинець Д. О. (2015)
Чесановський І. І. - Розробка математичних моделей надійності підсистем мобільного тепловізійного комплексу за різних стратегій експлуатації, Собченко в. А. (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Вихідні дані (2015)
Малярчук О. Г. - Тенденції розвитку корпоративного підприємництва в сучасних компаніях (2016)
Некрасова Т. С. - Транснаціональні корпорації в економіці держави: важелі впливу та наслідки для розвитку, Гребешкова О. М. (2016)
Ганприндашвілі Б. В. - Залучення іноземного капіталу з метою активізації процесів кредитування енергозбереження на промислових підприємствах (2016)
Алакозова П. Е. - Бізнес-модель підприємства: еволюція та підходи до трактування (2016)
Смачило В. В. - Стратегічні аспекти ціноутворення на ринку сухих будівельних сумішей в Україні, Блажко В. В., Халіна В. Ю. (2016)
Ємельяненко Л. М. - Макроекономічні шоки в контексті викликів національної безпеки України, Москаленко В. В. (2016)
Малий І. Й. - Особливості "ринку землі" та його регулювання в Україні, Загребельна К. В. (2016)
Солопенко Т. В. - Видатки бюджету на оборону: сучасний стан та перспективи (на прикладі США, Росії та України) (2016)
Щуревич О. І. - Проблеми функціонування та регулювання банків з іноземним капіталом в Україні (2016)
Верденхофа О. Р. - Оптимізація механізмів регулювання ринку освітніх послуг (2016)
Савич О. П. - Стратегія створення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств-автовиробників (2016)
Солов’янчик А. В. - Стратегічний аналіз розвитку ринку туристичних послуг України (2016)
Чухраєва Н. М. - Параметри забезпечення стійкості інноваційного розвитку національних харчових підприємств (2016)
Буханець В. В. - Детермінанти фундаментальної капіталізації промислового підприємства (2016)
Крохмаль С. С. - Етапи синхронізації циклів відтворення матеріальних ресурсів та виробництва готової продукції на машинобудівному підприємстві (2016)
Лозовик Ю. М. - Розрахунок нормативних значень показників у системах економічного моніторингу (2016)
Пономаренко Т. В. - Проблематика оцінювання економічної стійкості підприємства (2016)
Рєпіна І. М. - Нематеріальні активи у процесі капіталізації вартості підприємства, Яцун Н. В. (2016)
Шевчук Н. В. - Аналітичне моделювання вартісного зростання компанії (2016)
Gotsulya A. S. - Synthesis and investigation of the physical-chemical properties of 2-(5-((theophylline-7’-yl)methyl)-4-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-ylthio)acetic acid salts (2016)
Рудь А. М. - Синтез і фізико-хімічні властивості 3-((5-(гідрокси(феніл)метин)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацето(пропано, метилен-о-, м-, п-бензо)нітрилів, Каплаушенко А. Г., Кучерявий Ю. М. (2016)
Данільченко Д. М. - Деякі аспекти синтезу нових естерів 2-((5-фуран-2-іл, 2-метилфуран-3-іл)-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатних кислот (2016)
Гнитько И. В. - Термогравиметрические исследования крема с миноксидилом, Бердей И. И., Гладышев В. В., Бурлака Б. С. (2016)
Романина Д. М. - Изучение влияния вида носителя и поверхностно-активных веществ на биофармацевтические свойства суппозиториев с празиквантелом, Гладышев В. В., Лисянская А. П., Кечин И. Л. (2016)
Кудрик Б. Т. - Розробка складу та технології капсульованого лікарського препарату на основі перги та меду порошкоподібного. Повідомлення 3, Тихонов О. І., Шпичак О. С. (2016)
Абдулкарім Ал Нукарі - Вивчення консистентних властивостей назальної мазі з вазопресином, Дроздов О. Л., Лисянська Г. П. (2016)
Гладких Ф. В. - Експериментальне обґрунтування доцільності застосування вінборону з метою підвищення знеболювальної активності ібупрофену, Степанюк Н. Г. (2016)
Одинцова В. М. - Протимікробна та протигрибкова активність деяких заміщених (5-(адамантан-1-іл)-4R-1,2,4-тріазол-3-ілтіолів (2016)
Торопин В. Н. - Изучение антимикробных свойств иммобилизованных волокнистых N-хлорсульфонамидов, Сурмашева Е. В., Романенко Л. И. (2016)
Коломоєць O. С. - Актопротекторна активність 6-монозаміщених 3-R-6,7-дигідро-2H-|1,2,4| триазино|2,3-c|хіназолін-2-oнів, Носуленко І. С., Воскобойнік О. Ю., Берест Г. Г., Коваленко С. I., Тржецинський С. Д. (2016)
Макурина Г. И. - Патогенетические эффекты плазменных тиолов у больных псориазом на фоне артериальной гипертензии (2016)
Антонова Т. С. - Использование островковых пальцевых лоскутов для устранения сгибательных дермато-десмогенных контрактур проксимальных межфаланговых суставов пальцев кисти, Ивченко Д. В. (2016)
Палагнюк Г. О. - Спадково обумовлені особливості плазмової концентрації ендотеліну-1 у чоловіків із гіпертонічною хворобою та хронічною серцевою недостатністю, Жебель В. М. (2016)
Бурлака Б. С. - Маркетингові дослідження вітчизняного ринку інтраназальних лікарських засобів, Червоненко Н. М., Бєленічев І. Ф. (2016)
Ткаченко Н. О. - Структурно-функціональний і параметричний аналіз соціальної функції фармацевтичної галузі (2016)
Бігдан О. А. - Фармакологічні аспекти застосування фуранпохідних 1,2,4-тріазол-3-тіолів, Парченко В. В., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2016)
Світлій пам'яті (2016)
Алиева Е. Г. - Роль дендритных клеток в поддержании структурного гомеостаза кожи, Сулаева О. Н. (2016)
Завгородняя М. И. - Клеточные и молекулярные основы заживления ран, Макеева Л. В., Славчева О. С., Сулаева О. Н. (2016)
Москаленко Р. А. - Еволюція уявлень про патологічне біомінералоутворення у м’яких тканинах (огляд літератури), Романюк А. М. (2016)
Слободян О. М. - Онтогенетичні особливості становлення будови нижньої щелепи, Лаврів Л. П., Костюк В. О. (2016)
Федченко М. М. - Перспективи використання цитомерів в біології та медицині, Федченко М. П., Шпонька І. С. (2016)
Шинкаренко Т. В. - Алгоритми діагностики астроцитарних пухлин головного мозку у дорослих з урахуванням перегляду класифікації пухлин центральної нервової системи, Шпонька І. С., Корнілов Б. Ю. (2016)
Абдул-Оглы Л. В. - Морфометрические показатели пупочного канатика в норме и при нарушении формирования плаценты, Козловская А. А., Рутгайзер В. Г., Дубовик К. И., Бельская Е. О. (2016)
Адамович О. О. - Аналіз кількісних та якісних особливостей міжхребцевих дисків шийного відділу хребта у осіб різної статі юнацького віку (2016)
Бойчук Т. М. - Морфометричні зміни Bcl-2+-клітин кори тім’яної частки, індуковані неповною глобальною ішемієюреперфузією головного мозку в самців-щурів зі стрептозотоциновим цукровим діабетом, Кметь Т. І., Кметь О. Г. (2016)
Васильчишина А. В. - Морфометричні параметри таза в перинатальному періоді онтогенезу людини, Хмара Т. В., Ризничук М. О. (2016)
Вовк О. Ю. - Индивидуальная анатомическая изменчивость основных краниометрических показателей у людей зрелого возраста, Сухоносов Р. А. (2016)
Вовк О. Ю. - Краниотопографические особенности венозных образований твердой оболочки головного мозга, Богуславский Ю. В., Шмаргалев А. А. (2016)
Волошин М. А. - Особливості співвідношення клітин та міжклітинної речовини у менісках щурів при становленні рухової активності протягом перших двох тижнів постнатального життя в нормі та після внутрішньоплідного введення антигену, Абросімов Ю. Ю. (2016)
Волошин М. А. - Динаміка відносної площі структур печінки щурів у ранньому післянатальному періоді в нормі та після внутрішньоутробної дії антигену та глюкокортикоїдів, Богданов П. В. (2016)
Гаврилюк О. М. - CD117+ клітини/телоцити при хронічному стеатогепатиті та вірусному гепатиті С: гістотопографічні та кількісні особливості (2016)
Герасимюк І. Є. - Особливості структурної перебудови яєчок щурів за умов постструмектомічного гіпотиреозу, Ільків О. П. (2016)
Голотюк В. В. - Особливості розподілу і динаміки експресії індуцибельної синтази оксиду азоту у хворих на рак прямої кишки під впливом неоад’ювантної хіміопроменевої терапії та їх взаємозв’язок з ефективністю полірадіомодифікації із застосуванням препарату L-аргініну, Багрій М. М. (2016)
Губина-Вакулик Г. И. - Патологическая анатомия плаценты при пиелонефрите у беременных, Ганчева Е. В., Наумова О. В. (2016)
Гусак Є. В. - Дослідження поведінки магнієвих імплантатів in vitro в розчині SBF, Солодовник О. В., Міщенко О. М., Яновська Г. О., Ярмоленко О. С., Курганська В. О., Дєдкова К. А., Погорєлов М. В. (2016)
Гусак Є. В. - Хімія поверхні біологічних апатитів мінералізованих тканин (на прикладі губчастої кісткової тканини), Данильченко С. М., Гордієнко О. В., Іншина Н. М., Олешко О. М., Погорєлов М. В. (2016)
Давидова Л. М. - Морфологічні перетворення язика щурів за умов загального зневоднення організму, Ткач Г. Ф., Сікора В. З., Максимова О. С., Муравський Д. В. (2016)
Денисенко С. А. - Морфологические изменения в системах гипофиз-надпочечники и гипофиз-семенники у крыс, внутриутробно подвергавшихся воздействию слабого электромагнитного излучения, Губина-Вакулик Г. И., Андреев А. В. (2016)
Дубоссарська З. М. - Морфологічні особливості еутопічного ендометрію у пацієнток з аденоміозом та синдромом хронічного тазового болю, Грек Л. П., Скорик В. Р. (2016)
Dudenko V. G. - Topographic and morphometric characteristics of human renal pyramids of the upper end at mature and elderly ages, Vdovichenko V. I. (2016)
Дядик О. О. - Системний амілоїдоз з переважним ураженням серця: оригінальне спостереження, Балтьонкова О. С. (2016)
Дядик О. О. - Особливості гістологічної будови та диференційної діагностики теносиновіальної гігантоклітинної пухлини дифузного типу та її малігнізованої форми, Григоровська А. В. (2016)
Дядык Е. А. - Особенности лечебного патоморфоза кожи больных псориазом после ультрафиолетовой средневолновой терапии узкого спектра (311 нм), Жданова И. О., Романенко К. В., Некрасова Л. Г., Боровая О. О. (2016)
Дядик О. О. - Злоякісна пухлина Бреннера: опис клінічного випадку, Некрасова Л. Г., Зарицька В. І., Тімоніна Т. В., Снісаревський П. П. (2016)
Заморський І. І. - Вплив адеметіоніну на морфологічні зміни у нирках щурів при експериментальному рабдоміоліозі, Драчук В. М., Горошко О. М. (2016)
Заморський І. І. - Вплив органоспецифічних пептидів на морфологічні зміни нирок щурів за умов розвитку їх ішемічно-реперфузійного пошкодження, Щудрова Т. С. (2016)
Заставний І. - Дослідження вуглеводних детермінант ворсинок хоріона при ранньому невиношуванні вагітності, Ященко А., Ткач І. (2016)
Кашперук-Карпюк І. С. - Мікроскопічна анатомія сечового міхура у новонароджених, Цигикало О. В., Олійник І. Ю. (2016)
Кенюк А. Т. - Перспектива використання принципу суперімпозиції зображень в ході реєстрації динамічних змін кісткової тканини в периімплантатній області (2016)
Козлов С. В. - Позиционная асфиксия, Сулоев К. Н., Алексин Г. Б., Ткаченко А. В. (2016)
Колдунов В. В. - Аналіз експресії імуногістохімічних маркерів апоптозу та проліферації в гіпокампі щурів при експериментальній кардіоміопатії, Родинський О. Г., Козлова Ю. В., Гербаc Т. Ю. (2016)
Кривчанська М. І. - Морфо-функціональні зміни в нирках викликані пропранололом: ефект мелатоніну, Ризничук М. О., Пішак В. П. (2016)
Марковский В. Д. - Морфофункциональное состояние печени потомства от матерей, инфицированных Esherichia Coli (экспериментальное исследование), Сакал А. А. (2016)
Милица К. Н. - Иммуногистохимические особенности жировой ткани сальника и подкожной жировой клетчатки у лиц с избыточной массой тела, ожирением и метаболическим синдромом, Сорокина И. В., Мирошниченко М. С., Плитень О. Н. (2016)
Муха С. Ю. - Електронномікроскопічні зміни сім'яників в ранні терміни після експериментальної термічної травми, Волков К. С., Небесна З. М., Крамар С. Б. (2016)
Назарян Р. С. - Тканевая активность синтазы оксида азота в ротовой полости при атопической патологии, Кривенко Л. С., Гаргин В. В. (2016)
Новиков С. П. - Оптимизация анестезиологического обеспечения при хирургическом лечении колоректального рака: клинико-морфологические параллели, Чебанов К. О., Кириллова Л. А., Петрук Н. С., Фролов К. Б., Твердохлеб И. В. (2016)
Перцева Н. О. - Ультраструктурные нарушения тромбоцитов у больных сахарным диабетом 2 типа с артериальной гипертензией (2016)
Петрук Н. С. - Аналіз впливу факторів онтогенетичного часу та пренатальної гіпоксії на морфометричні показники спеціалізованого контактного апарата міокарда шлуночків щурів (2016)
Повстяний В. А. - Експертно-діагностичні критерії для встановлення часу настання смерті за результатами дослідження Ахіллового сухожилку у пізньому постмортальному періоді (2016)
Раскалєй Т. Я. - Гістохімічне дослідження скелетних м’язів за умов експериментальної тупої травми спинного мозку, Раскалєй В. Б., Шобат Л. Б., Гаврилюк-Скиба Г. О. (2016)
Редякина О. В. - Морфометрическая характеристика ствола мозга у людей зрелого возраста (2016)
Решетнікова О. С. - Морфологія привушної слинної залози щура в умовах експериментальної затримки внутрішньоутробного розвитку плода, Морозов С. А. (2016)
Савка І. І. - Зміни мікроструктури яєчка при цукровому діабеті в експерименті, Джалілова Е. Е. (2016)
Сорокина И. В. - Отдельные аспекты преждевременного старения иммунной системы при действии продолжительного светового стресса, Бочарова Т. В. (2016)
Сорокина И. В. - Морфологические особенности клубочкового аппарата почек плодов и новорожденных при моделировании различной гипоксии, Марковский В. Д., Борзенкова И. В., Мирошниченко М. С., Плитень О. Н. (2016)
Станишевская Н. В. - Изменения внутрикожного напряжения кислорода при моделировнии некроза миокарда в разные стадии ишемического предсостояния (2016)
Степаненко О. Ю. - Будова та індивідуальна анатомічна мінливість I-III часточок півкуль мозочка людини, Мар’єнко Н. І. (2016)
Товажнянская В. Д. - Влияние материнского клебсиеллеза на морфофункциональное состояние коры надпочечников плодов (экспериментальное исследование), Сорокина И. В., Яковцова И. И. (2016)
Трофимова А. В. - Морфологические характеристики сердца после индукции терапевтической гипотермии и введения мезенхимальных стромальных клеток в терапии экспериментального инфаркта миокарда, Чиж Н. А., Белочкина И. В., Волина В. В., Сандомирский Б. П. (2016)
Трясак Н. С. - Особенности гистоморфологии компонентов стенки венечных артерий в условиях экспериментального атеросклероза, Силкина Ю. В. (2016)
Туманский В. А. - Иммуногистохимические дифференциально-диагностические особенности доброкачественной гиперплазии, интраэпителиальной неоплазии и рака предстательной железы, Попович А. А., Попович С. А., Туманская Л. М. (2016)
Туманский В. А. - Сравнительная иммуногистохимическая характеристика экспрессии рецепторов эстрогена-α и прогестерона, р16 и р53, Ki-67 и каспазы-3 в инвазивной эндометриоидной аденокарциноме тела матки различной степени дифференцировки, Чепец А. В. (2016)
Хріпков І. С. - Ультраструктурні особливості реакції білок-синтезуючого апарату фолікулярних ендокриноцитів щитоподібної залози при дистантній взаємодії з пухлиною (2016)
Чайковська С. Ю. - Аналіз вікової динаміки щільності кісткової тканини різних ділянок тіла нижньої щелепи у дітей дошкільного віку (2016)
Черненко О. Г. - Морфологічна характеристика та критерії інвазивності аденом гіпофіза, Іванова О. М., Гук М. О., Даневич Е. А., Руденко С. О., Сільченко В. П., Малишева Т. А. (2016)
Чертенко Т. Н. - Клинико-морфологическая характеристика диффузных глиом у населения Харьковского региона за период 2000-2014 годы, Яковцова И. И. (2016)
Шпонька І. С. - Морфологічна характеристика первинної дифузної крупноклітинної В-клітинної лімфоми ЦНС, Гриценко П. О., Шинкаренко Т. В. (2016)
Щур М. Б. - Морфологічні аспекти функціональних апаратів очного яблука на тлі екзогенного гіпотиреозу, індукованого мерказолілом, Ященко А. М. (2016)
Яковцова И. И. - Морфология и прогностическое значение стромы рака предстательной железы, Ткаченко П. В., Долгая О. В., Ивахно И. В. (2016)
Яременко Л. М. - Експресія актину в сенсомоторній корі великих півкуль головного мозку при моделюванні транзиторної ішемії та за умов імунокорекції, Грабовий О. М., Слічна Г. М., Чухрай С. М., Слічний І. В. (2016)
Вовк Ю. Н. - Клиническая анатомия – основа современной морфологии и хирургии (2016)
Дядик О. О. - Викладання питань етики та деонтології лікарям-інтернам на кафедрах патологічної анатомії, Сільченко В. П., Іркін І. В., Шатрова К. М., Руденко С. О., Заріцька В. І. (2016)
Кошарный В. В. - Методы диагностики при черепно-мозговой травме, Павлов А. И., Козлов С. В. (2016)
Малахов С. С. - Нові методики та пристрої для вивчення твердої оболони головного мозку та її відростків (2016)
Мішалов В. Д. - Нові можливості лабораторної діагностики продуктів пострілу шляхом проведення мікрорентгенофлуоресцентного спектрального елементного аналізу, Михайленко О. В. (2016)
Пославська О. В. - Визначення лінійних розмірів та площ окремих морфологічних об’єктів на мікрофотографіях за допомогою програми ImageJ (2016)
Потоцкая О. Ю. - Сравнительный анализ систем среднего образования Индии и высшего медицинского образования Украины с учетом Болонской системы, Шевченко Е. Н., Марченко Д. Г., Морозова С. Б., Филимонова Л. А. (2016)
Шатов Д. В. - Обзор методов количественной оценки повреждения лёгких, Пикалюк В. С., Шаланин В. В. (2016)
Шаторна В. Ф. - Гістологічні, імуногістохімічні та ультраструктурні особливості морфології фетальної печінки під дією свинцю та нанометалів, Бельська Ю. О., Гарець В. І. (2016)
Петріас К. - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців, Вендлінг Д. (2016)
Проценко Е. С. - Гистолог Н. К. Кульчицкий: научная и общественно-политическая деятельность (к 160-летию со дня рождения), Падалко В. И., Ремнева Н. А., Кириченко М. И. (2016)
Коваленко В. В. - Управління ризиком забезпечення банківських позичок на основі методів ризик-менеджменту (2016)
Мартиненко В. П. - Прогнозування фінансової кризи банківських установ (2016)
Рудик В. К. - Вплив демографічних чинників на фінансовий стан пенсійної системи України у сучасних умовах (2016)
Савчук Л. М. - Фінансування сфери охорони здоров’я України (2016)
Kokhan I. V. - Estimating financial support of regional programs of social economic development (2016)
Кропельницька С. О. - Сучасні тенденції, проблеми та перспективи участі проектів розвитку територій у конкурсі на фінансування з ДФРР (2016)
Король С. В. - Фінансування інвестиційних заходів газорозподільних підприємств як чинник їх розвитку (2016)
Кушлик О. Ю. - Концепція стратегічного управління на підприємствах нафтогазового комплексу в контексті енергетичної безпеки України (2016)
Полянська А. С. - Детермінанти життєвого циклу підприємства в сучасних умовах розвитку (2016)
Станьковська І. М. - Використання методів управлінського аналізу для діагностики якості складових інтелектуалізованої cистеми управління конкурентоспроможністю підприємств нафтогазової галузі (2016)
Олійник Л. А. - Фінансовий моніторинг навчально-дослідних господарств бюджетних установ аграрної сфери, Добрівський В. Г. (2016)
Ноженко С. В. - Особливості формування сценаріїв розвитку на підприємствах харчової промисловості (2016)
Жук О. І. - Управління витратами як складова управління підприємством (2016)
Власенко О. Б. - Івентивний маркетинг – особливості застосування у сучасному туризмі (2016)
Король В. C. - Формування еколого-економічної політики в Україні: регіональна специфіка (2016)
Левандівський О. Т. - Теоретичні засади інвестиційної діяльності (2016)
Васільєва Л. М. - Оцінка як елемент методу бухгалтерського обліку, Бондарчук Н. В. (2016)
Галущак І. Є. - Нормативно-правові засади обліку результатів діяльності підприємства (2016)
Кінаш І. П. - Теоретико-прикладний аналіз культурної політики в наукових дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених, Сеничак В. В. (2016)
Климчук А. О. - Система мотивації та стимулювання персоналу промислових підприємств (2016)
Максимюк М. М. - Еволюція наукових підходів до економічної безпеки (2016)
Вербовська Л. С. - Енергетична безпека як головна складова транскордонної співпраці в рамках функціонування Карпатського Єврорегіону (2016)
Михайлів Г. В. - Формування стратегії фінансово-економічної безпеки підприємства в умовах невизначеності (2016)
Дані про авторів (2016)
Бензар І. М. - Роль склерозувальної терапії у лікуванні судинних мальформацій у дітей (2016)
Венгер О. П. - Особливості психопатологічної симптоматики у емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади (2016)
Волошин О. С. - Оцінка складових структури інтелекту та ефективності нервових процесів у осіб юнацького віку (2016)
Довбань О. O. - Розподіл S-100b у мозку щурів за пітуїтрин-ізадринової моделі ішемії серця, Ушакова Г. О. (2016)
Жданова Н. О. - Мікробіологічне дослідження вмісту кореневих каналів зубів із хронічним апікальним періодонтитом при використанні розчину повідон-йоду в якості фотосенсибілізатора (2016)
Загайко А. Л. - Порівняльна дія галової кислоти та кверцетину на показники функціонального стану нирок щурів за умов експериментального діабету 2 типу, Кравченко Г. Б. (2016)
Зябліцев С. В. - Механізми запальних та автоімунних реакцій при черепно-мозковій травмі, Юзьків Я. С. (2016)
Клiщ М. I. - Особливостi окремих видiв сприймання у школярiв зi слуховою депривацiєю, Вадзюк С. Н. (2016)
Лепьохіна Г. С. - Інформаційно-структурна модель адаптивної корекції рухової активності дитини, Злепко С. М., Азархов О. Ю. (2016)
Машевський А. С. - Динаміка мінеральної щільності кісткової тканини та індексу мінералізації в пізній період травматичної хвороби на тлі експериментального постменопаузального остеопорозу (2016)
Морєва Д. Ю. - Основні характеристики порушень ритму у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та хронічною ішемічною хворобою серця на фоні гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Стаднюк Л. А., Приходько В. Ю. (2016)
Пиндус В. Б. - Коригуючий вплив тіотриазоліну на порушені показники клітинного та гуморального імунітету при експериментальному алергічному альвеоліті в умовах адреналінового пошкодження міокарда (2016)
Регеда-Фурдичко М. М. - Вміст імуноглобулінів A, M, G у крові в ранній період розвитку експериментальної пневмонії, Регеда С. М., Фурдичко Л. О. (2016)
Русінчук Я. І. - Біохімічні та фізіологічні зміни в крові при експериментальній емфіземі, Коржов В. І., Ліскіна І. В., Мельник О. О. (2016)
Русин А. В. - Корекція дисбіозу кишечника у хворих, оперованих з приводу раку шлунка, Бедей Н. В., Маляр-Газда Н. М., Одошевська О. М., Хома Е. С. (2016)
Слабий О. Б. - Дослідження структурних змін у шлуночках легеневого серця поляризаційною мікроскопією, Гнатюк М. С. (2016)
Слива А. Ф. - Аналіз анамнестичних та лабораторних показників пацієнток з гіперпластичними процесами ендометрія за допомогою багатопараметричної нейромережевої кластеризації, Сельський П. Р., Сельський Б. П. (2016)
Смірнов А. С. - Дія екстракту ехінацеї пурпурової і тіотріазоліну на глибину ямок слизової оболонки пілоричного відділу шлунка щурів в умовах інгаляційного введення епіхлоргідрину, Смірнов С. М., Мірзебасов М. А. (2016)
Соломенчук Т. М. - Проатерогенні метаболічні розлади та оцінка системи пероксидації ліпідів у курців, хворих на нестабільну стенокардію, Бедзай А. О. (2016)
Степанченко К. А. - Характеристика вегетативного статуса подростков с головной болью напряжения (2016)
Строй О. А. - Оцінка адаптаційних можливостей школярів міста Києва з йододефіцитом, Сліпачук Л. В., Казакова Л. М., Резніков Ю. П. (2016)
Шевченко Р. М. - Побічні реакції у хворих на неефективно лікований вперше діагностований туберкульоз, Просвєтов Ю. В., Ясінський Р. М., Левіч А. В. (2016)
Андрейчин М. А. - Етіологічна структура гострих респіраторних вірусних інфекцій за даними полімеразної ланцюгової реакції, Йосик Я. І., Ничик Н. А., Іщук І. С., Завіднюк Н. Г. (2016)
Андрейчин С. М. - Динаміка показників імунологічного статусу в хворих на хронічне обструктивне захворювання легень при застосуванні ентеросорбенту карболайн, Кучер С. В., Кавецька Н. А., Чернець Т. Ю., Бількевич Н. А., Руда М. М., Хайко О. К., Олексів Н. М., Старічков П. В. (2016)
Бирчак І. В. - Особливості соціального статусу вагітних із залізодефіцитною анемією (2016)
Бирчак І. В. - Фактори ризику розвитку цукрового діабету у вагітних (2016)
Боб А. О. - Фармакоекономічні проблеми лікування загострень бронхіальної астми, Боб О. О., Смачило І. В., Гаврилюк М. Є., Радецька Л. В. (2016)
Боднар Р. Я. - Ефективність впливу вобензиму та кандесартану на процеси вільнорадикального окиснення ліпідів і білків у хворих на гострий інфаркт міокарда, поєднаний з гіперурикемією, Боднар Л. П. (2016)
Бойко Т. В. - Корекція кальцієвмісними препаратами мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на коморбідну патологію органів травлення, Лихацька Г. В., Лихацька В. О. (2016)
Васильєва Н. А. - Ефективність противірусної терапії хронічного гепатиту С, Івахів О. Л., Вишневська Н. Ю. (2016)
Вівчар В. П. - Частота порушення мінерального обміну у хворих на хронічну хворобу нирок 5Д стадії (2016)
Воронцова Т. О. - Застосування шроту насіння льону при функціональних захворюваннях травної системи, Волянська Л. А., Кубей І. В., Мудрик У. М., Стеценко В. В. (2016)
Гаєвська М. Ю. - Пробіотик "ентерожерміна" при лікуванні різних форм псоріазу, Гудима Р. Б., Кудла М. Д., Берча М. І. (2016)
Гребеник М. В. - Роль трансторакальної ехокардіоскопії в діагностиці розшаровуючої аневризми аорти, Зоря Л. В., Микуляк В. Р., Гурик О. О., Лазарчук Т. Б. (2016)
Гребеник М. В. - Діагностична цінність неінвазивних методик визначення стану периферійних артерій, Микуляк В. Р., Зоря Л. В., Зелененька Л. І. (2016)
Дзига С. В. - Вплив систематичних фізичних навантажень на показники електрокардіограми, Марущак М. І., Бакалець О. В., Бегош Н. Б., Заєць Т. А. (2016)
Єременко К. С. - Зміни показників стану міокарда при тканинній доплерографії у хворих із гострою декомпенсованою серцевою недостатністю залежно від функції нирок, Горда І. І. (2016)
Кіреєв І. В. - Імплементація протоколу з фармакотерапії інфекцій сечостатевої системи, Жаботинська Н. В. (2016)
Корильчук Н. І. - Характер змін лептину при ожирінні у чоловіків (2016)
Корнага С. І. - Характеристика мультирезистентності за даними стаціонару облтубдиспансеру, Тхорик Н. В., Панькевич М. В., Корнага Т. В. (2016)
Кравченко Н. С. - Туберкульоз позалегеневої локалізації в поєднанні з ВІЛ/СНІД, Окусок О. М., Кицай Л. Г. (2016)
Кулай Н. І. - Порівняльна оцінка показників загального аналізу крові у хворих із гіпотиреозом (2016)
Кучер С. В. - Зміни показників імунологічного статусу в хворих різного віку на хронічне обструктивне захворювання легень при застосуванні ентеросорбції, Андрейчин С. М., Верещагіна Н. Я., Ганьбергер І. І., Бугай Б. Г., Лихацька В. О., Пастернак А. М., Марчук І. О. (2016)
Левенець С. С. - Роль мікроорганізмів у розвитку атопічного дерматиту – чи можемо це змодифікувати?, Воронцова Т. О. (2016)
Макарчук Н. Р. - Клінічна ефективність застосування келтікану у комбінованій терапії діабетичної периферійної полінейропатії, Мартинюк Л. П., Михайлів Л. М., Совяк І. В. (2016)
Мельник Н. А. - Порушення вуглеводного обміну при коморбідності хронічного панкреатиту та стабільної ішемічної хвороби серця, Бабінець Л. С. (2016)
Молєва В. І. - Особливості клініко-імунологічних показників у хворих на хронічний тонзиліт при наявності коморбідних захворювань, Тупотілов О. В., Бойко А. А., Зеленська Г. Д., Коляда О. М. (2016)
Окусок О. М. - Функціональні порушення печінки у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень, Грищук Л. А., Якимів І. С., Лазарчук О. В., Василишин О. В. (2016)
Пасєчко Н. В. - Порушення електролітного балансу та його корекція препаратом регідрон оптім у пацієнтів з декомпенсованим цукровим діабетом 1 та 2 типів, Наумова Л. В., Джула М. А., Кульчінська В. М., Крицький Т. І. (2016)
Пасєчко Н. В. - Залежність еректильної функції у чоловіків від ступеня декомпенсації цукрового діабету, Наумова Л. В., Крицький Т. І., Джула М. А., Кульчінська В. М. (2016)
Пасєчко Н. В. - Когнітивні розлади у пацієнтів з цукровим діабетом 1 типу залежно від статі, віку та тривалості захворювання, Наумова Л. В., Пицюк Ю. В. (2016)
Пасєчко Н. В. - Покращення глікемічного контролю у хворих на цукровий діабет 2 типу шляхом корекції дефіциту вітаміну D, Наумова Л. В., Кульчінська В. М., Джула М. А., Крицький Т. І. (2016)
Посохова К. А. - Алергічні реакції при застосуванні лікарських препаратів, Олещук О. М., Шевчук О. О., Островська Г. І. (2016)
Радецька Л. В. - Застосування мультиспіральної комп’ютерної томографії у діагностиці коронарного кальцинозу, Лаба І. О., Савченко І. П., Балабан А. І., Боб А. О. (2016)
Рябова О. О. - Застосування прямих інгібіторів фактора х у профілактиці інсульту в пацієнтів із фібриляцією передсердь (2016)
Савченко І. - Гендерні особливості якості життя та емоційного забарвлення пацієнтів із стабільною ішемічною хворобою серця, Іванов М. (2016)
Самогальська О. Є. - Прогноз ефективності лікування алкогольного цирозу печінки, Баб’як О. В., Лазарчук Т. Б., Марків І. М., Тюріна В. Ф. (2016)
Скрипник Н. В. - Поширеність вузлових захворювань щитоподібної залози В Івано-Франківській області, Боцюрко В. І., Дідушко О. М., Костіцька І. О., Бабенко І. Г., Вацеба Т. С., Марусин О. В., Чернявська І. В. (2016)
Теренда Н. О. - Фактори ризику виникнення гострого інфаркту міокарда серед населення Тернопільської області, Юріїв К. Є. (2016)
Токар П. Ю. - Поліовакцини – види, дослідження їх онкогенності, протипоказання, Михальчук Х. Д., Кобевка В. М., Гаєвська М. Ю. (2016)
Ханас М. С. - Вплив індексу маси тіла на перебіг хронічного обструктивного захворювання легень, Паньків І. Б. (2016)
Хлібовська О. І. - До питання етіології, діагностики та лікування анемії у вагітних, Дживак В. Г., Кухтин А. В., Сташук А. І. (2016)
Чернявська І. В. - Особливості клінічного профілю, стану гемодинаміки і змін метаболізму у пацієнтів при поєднанні цукрового діабету 2 типу та серцево-судинних захворювань (2016)
Швед М. І. - Особливості гемокоагуляції у хворих на інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю, Ковбаса Н. М., Бенів М. Я., Ястремська І. О. (2016)
Ярема Н. З. - Коморбідна патологія серцево-судинної системи у хворих на подагру, Андрейчин С. М., Верещагіна Н. Я., Ганьбергер І. І., Кузів О. І., Мудра У. О., Депутат Б. М., Рудий В. І. (2016)
Ярема Н. З. - Вивчення стану гепатобіліарної системи у хворих на подагру, Андрейчин С. М., Кавецька Н. А., Чернець Т. Ю., Бількевич Н. А., Руда М. М., Бугай Б. Г., Лихацька В. О., Миндзів К. В. (2016)
Ярема Н. І. - Корекція кисневого дефіциту у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця із супутнім цукровим діабетом 2 типу, Балабан А. І., Савченко І. П., Радецька Л. В. (2016)
Агафонова Н. В. - Актуальні питання суб’єктів конституційної реформи (2016)
Булкат Л. М. - Питання соціального захисту в актах Конституційного Суду України (2016)
Ватрас В. А. - Кодифікація новітнього сімейного законодавства: історія та сучасний стан (2016)
Білоусов Ю. В. - Стратегія модернізації процесуального законодавства України (2016)
Вартанян А. М. - Гражданско-правовое регулирование реорганизации юридического лица в Республике Беларусь и Украине (2016)
Логвінова М. В. - Вимоги щодо осіб, які можуть бути патронатними вихователями: питання до законодавчого підходу (2016)
Самбір О. Є. - Підстава та умови суброгації в цивільному праві України (2016)
Кулініч О. О. - Поняття та ознаки зображення фізичної особи як нематеріального блага (2016)
Лесько Ю. В. - Особливості вини у зобов’язаннях із відшкодування шкоди, завданої внаслідок взаємодії транспортних засобів (2016)
Супрун Т. С. - Визнання та оспорювання материнства (2016)
Віхров С. О. - Загальні та галузеві кваліфікаційні ознаки господарського зобов’язання (2016)
Чудик-Білоусова Н. І. - Юридична відповідальність за порушення порядку охорони, відтворення та використання лісів в Україні (2016)
Родік О. О. - Дослідження правової охорони ґрунтів у доктрині земельного права Української РСР (2016)
Нікіфорова Т. І. - Процесуальний порядок звільнення від кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх із застосуванням примусових заходів виховного характеру, Скок Л. В. (2016)
Ларченко М. О. - Застосування результатів кримінологічного моделювання в практиці запобігання злочинності (2016)
Налуцишин В. В. - Історико-правовий аспект розвитку кримінального законодавства за невиконання судового рішення (2016)
Піддубна М. В. - Поняття імплементації норм міжнародного кримінального права в кримінальне право України (2016)
Кицан Ю. І. - Актуальні питання вдосконалення підслідності кримінальних проваджень в контексті реформування органів досудового розслідування (2016)
Димінська О. Ю. - Правова природа окремих принципів договірного права ЄС (2016)
Олійник У. М. - Філософсько-правовий аналіз окремих проблем обмеження права на свободу думки, совісті та релігії (2016)
Біньковський О. А. - Менеджмент наукової установи Державної прикордонної служби України: специфіка, завдання і сучасні принципи, Залож В. В., Довгань В. І. (2016)
Михайловська О. В. - Аналіз теоретичних підходів до визначення сутності складових дефініцій публічного управління та адміністрування, Філіпова Н. В., Ладонько Л. С, Ткаленко Н. В. (2016)
Дутчак Г. О. - Становлення державного співробітництва Української Центральної Ради і Французької Республіки (2016)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Моделі модернізації державного управління соціальним розвитком в інтересах забезпечення регіональної безпеки України (2016)
Корюгін А. В. - Вибір стратегії на основі аналізу життєвого циклу банківської установи (2016)
Михайлов В. С. - Методологічні питання вибіркових спостережень домогосподарств у сфері сільського господарства (на прикладі садівництва і городництва) (2016)
Заїкіна В. В. - Акмеологічний підхід до навчання менеджерів при викладанні математичних дисциплін у ВНЗ (2016)
In memoriam (2016)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2016)
Інформація про часопис "Університетські наукові записки" (2016)
Інформація для авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Гавриленко К. - Методологічні підходи та принципи професійної підготовки аграрників в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Ідрісова Н. - Проблемы повышения эффективности действия школьного образования в аспекте личностно-ориентированного обучения (2016)
Круглик В. - Аналіз змісту дисципліни "Вступ до спеціальності" в професійній підготовці інженерів-програмістів (2016)
Миронюк Т. - Ключові поняття проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності майбутнього вчителя біології (2016)
Москалик Г. - Формування та розвиток дошкільної освіти м. Кременчука Полтавської області на початку другої половини ХХ століття (2016)
Назарук С. - Образование в мультикультурных классах (на примере некоторых начальных школ Бяльского повета)), Коновалюк-Нікітін Х. (2016)
Осадча К. - Тьюторство як простір для педагогічної діяльності (2016)
Потапчук Т. - Формування морально-духовних цінностей студентів у хоровому колективі вищого навчального закладу (2016)
Прокоф’єв Є. - Історико-культурологічний підхід до процесу вивчення загальнопедагогічних дисциплін (2016)
Свердлова І. - Навчання майбутніх учителів конструктивного розв’язання конфліктів у системі освіти, Рубцова М. (2016)
Староста В. - Адаптація майбутніх учителів початкових класів до навчання у вищому навчальному закладі, Герц М. (2016)
Фальштинська Ю. - Віртуальне навчальне середовище – невіддільний складник дистанційного навчання (2016)
Халемендик Ю. - Методика дослідження ефективності моделі розвитку міжкультурної професійної компетентності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи в неформальній освіті (2016)
Куликова Л. - Формування професійних компетентностей у навчальних закладах, Зіненко Н. (2016)
Падалка О. - Рефлексивний компонент у структурі пріоритетних педагогічних цінностей майбутніх вихователів (2016)
Сопіна Я. - Деякі концептуальні підходи до формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах професійної підготовки (2016)
Староста В. - The style of pedagogical activity of elementary school teachers: diagnostics of formation and development, Химич О. (2016)
Федорова М. - Теоретико-методологічний аналіз поняття "моральні цінності особистості" (2016)
Чорна В. - Виховання дітей старшого дошкільного й молодшого шкільного віку засобами мистецтва (з досвіду Павлиської школи), Яковенко І. (2016)
Шевченко Ю. - Розвиток слухового сприймання й уваги в дітей молодшого шкільного віку, Нестеровська Д. (2016)
Даць О. - Вивчення медичної апаратури квантово-механічних методів дослідження й радіаційної фізики задопомогою віртуальних навчальних програм (2016)
Ідрісов Б. - Определение компонентов системной подготовки будущего педагога в контексте компетентностного обучения (2016)
Мазурок Т. - Знання-орієнтовані технології в процесі визначення сформованості ІКТ-компетентностей учнів початкової школи на уроках інформатики, Черних В. (2016)
Малежик М. - Можливості аналізу SPSS STATISTICS для опрацювання результатів тестування, Привольнев М. (2016)
Мелаш В. - Екологізація культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: напрями координації, Гнатів О., Варениченко А. (2016)
Молодиченко В. - Формування природничо-екологічної компетентності майбутнього вчителя початкової школи, Сердюк А. (2016)
Назарук С. - Формы популяризации и изучения английского языка (на материале исследований, проведенных в избранных начальных школах города Бяла Подляска), Нікітін С. (2016)
Осадча К. - Аналіз понятійного апарату парадигми візуального програмування, Марчук М. (2016)
Рогушина Ю. - Построение персонифицированных онтологических баз знаний на основе семантических Wiki-ресурсов (2016)
Руднік Ю. - Критеріальний підхід до визначення рівня готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов (2016)
Сергієнко В. - Інформатизація навчального процесу підготовки майбутніх екологів, Войтович О. (2016)
Сліпухіна І. - Цифровий вимірювальний комплекс як формувальний чинник STEM-орієнтованого освітнього середовища, Чернецький І. (2016)
Стотика І. - Формування інструментально-виконавської компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва, Власенко Е., Стотика О. (2016)
Ткачук Г. - Компетентнісний підхід у процесі технічної підготовки вчителя інформатики (2016)
Четверикова Т. - Формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкової школи (2016)
Антас-Ящук А. - Проблема бездомности. Избранные экзистенциальные аспекты (2016)
Криволап О. - Педагогічні умови підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу учнів у післядипломній освіті (2016)
Кучина К. - Особливості навчання дорослих людей з інвалідністю (2016)
Рогуська А. - Молодежь в сфере локальных СМИ в Польше и Чехии (на материале авторских исследований) (2016)
Дущенко О. - Викладання навчальної дисципліни "Інтернет-технології" у вищих навчальних закладах студентам спеціальності "Інформатика" (2016)
Татарнікова А. - Модель формування професійної компетентності студентів музичних спеціальностей з арт-менеджменту (2016)
Тітова С. - Актуальні проблеми впровадження змісту, форм та методів підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей до професійної діяльності в інноваційному освітньому середовищі (2016)
Відомості про авторів (2016)
Грушко В. - Ієрархічність соціальних процесів та асиметрія взаємодії між ними (2015)
Дублікаш Т. - Центріпетальні рішення для відцентрових ігор: можливості застосування ідей центріпеталізму в Україні (2015)
Карпунець А. - Актуальні проблеми функціонування державної служби України в умовах реалізації реформ: соціологічний аспект (2015)
Опейда Л. - Смисложиттєві запити сучасного українця (2015)
Емельянова Ю. - Этнос и индивид как субъекты социальной реальности: закономерности взаимосвязи и их современное состояние (2015)
Коновалов А. - Киноведение и научно-популярные издания как факторы социальной институционализации артхаусного кинематографа (2015)
Куц М. - Розуміння як підґрунтя соціально-комунікативної взаємодії (2015)
Опейда Л. - Туризм як внутрішня потреба екзистенційного оновлення особистості, Опейда А. (2015)
Прокопьева А. - Новые религиозные движения как форма религиозной организации, пути и факторы их возникновения и функционирования (2015)
Чепак В. - Вивчення освіти: наукові візії й розрізнення (2015)
Сидоров М. - Практична реалізація факторіального дизайну засобами R (2015)
Хом’як А. - Участь населення України у волонтерській та благодійницькій діяльності (2015)
Бичук І. - Теоретичні основи соціального партнерства (із досвіду викладання навчальної дисципліни "Соціальне партнерство в соціальній роботі") (2015)
Рудакевич О. - Особливості використання форсайту в передбаченні та розв’язанні проблем у соціальній сфері, Біскуп В. (2015)
Ветрова С. - Тематична структура й спрямованість відображення сім’ї в українській пресі (на прикладі газет "Сім’я і дім" та "Вісник + К"), Штогун Ю. (2015)
Павлючик В. - Матеріально-побутова сфера жителів міста Луцька в умовах зниження рівня життя в Україні (2015)
Семченко Ю. - Стан культурно-рекреаційної сфери та соціального здоров’я в оцінках населення України та жителів міста Луцька, Тимчук Т. (2015)
Вихідні дані (2015)
Palapa N. - Development of land relations in the context of government decentralization in Ukraine, Pron N., Ustymenko O. (2016)
Коваленко І. М. - Структурно-функціональні зв’язки в лісових екосистемах НПП "Деснянсько-Старогутський" (2016)
Павленко А. В. - Реакція популяцій хижих тварин на природоохоронні заходи, Лісовий М. М., Чайка В. М. (2016)
Корнелюк Н. М. - Вміст важких металів у листках Tilia cordata Mill. та ґрунті урбоекосистем м. Черкас, Конякін С. М., Гродзинська Г. А. (2016)
Довгаль Г. П. - Вплив регіональних погодних аномалій на агроекосистеми Лівобережного Лісостепу, Волошина Н. О. (2016)
Fesсhenko V. - Regularities of 137Cs transition into meadow vegetation in flood-plain soils, Gurelya V. (2016)
Дем’янюк О. С. - Вплив гідротермічного режиму вегетації на екологічний стан ґрунту та врожайність кукурудзи, Шерстобоєва О. В., Клименко А. М., Чабанюк Я. В. (2016)
Аристархова Е. О. - Особливості визначення токсичності питної води (2016)
Корсун С. Г. - Залежність біологічної активності ґрунту від забрудненості екотопів важкими металами, Довбаш Н. І., Оліферчук В. П. (2016)
Воротинцева Л. І. - Ґрунтово-меліоративні показники чорнозему звичайного за краплинного зрошення (2016)
Василенко М. Г. - Радіологічне забруднення ґрунтів Київської області через 30 років після аварії на ЧАЕС, Зосімов В. Д., Дмитренко О. В., Шило Л. Г., Костюченко М. В. (2016)
Білявська Л. О. - Вплив метаболічних біопрепаратів на основі ґрунтових стрептоміцетів на продуктивність пшениці ярої (2016)
Коломієць Ю. В. - Системна дія мікробних препаратів на збудники бактеріальних хвороб рослин томатів, Григорюк І. П., Буценко Л. М., Білявська Л. О. (2016)
Слюсар І. Т. - Вплив основного обробітку та удобрення на врожайність кукурудзи на осушуваних ґрунтах Лісостепу, Богатир Л. В. (2016)
Дубовий В. І. - Особливості зимостійкості та способи екологічної оцінки морозостійкості озимих зернових культур, Парфенюк С. М. (2016)
Дерев’янко Н. П. - Ефективність та безпечність використання нових стимуляторів росту рослин, створених на основі похідних гетерилкарбонових кислот, Бражко О. А., Завгородній М. П., Васильєва Т. М. (2016)
Свечкова Н. В. - Вплив біологічно активних добавок на плодючість канального сома (Ictalurus punctatus), Сидоров М. А., Стадник А. П. (2016)
Бровко И. С. - Биосенсорные свойства почвенной микробиоты при воздействии пестицидов, Чабанюк Я. В., Мазур С. В., Ящук В. У. (2016)
Крутило Д. В. - Різноманіття бульбочкових бактерій квасолі в агроценозах України, Надкернична О. В., Шерстобоєва О. В. (2016)
Копилов Є. П. - Азотфіксувальне мікробне угруповання кореневої зони та продуктивність гречки за впливу гриба Chaetomium cochliodes, Йовенко А. С. (2016)
Дорош Л. С. - Сульфідогенна активність бактерій Desulfomicrobium sp. CrR3 за впливу нітриту та молібдату натрію, Перетятко Т. Б., Ґудзь С. П. (2016)
Гриник І. В. - Формування параметрів консорцій бур’янів залежно від генотипового і видового складу представників триби Triticeae в умовах екотону Полісся-Лісостеп, Москалець Т. З., Москалець В. В. (2016)
Тертична О. В. - Перспективи екологічних досліджень Dermanyssus gallinae (De Geer, 1778) у птахівництві, Свалявчук Л. І. (2016)
Дементьєва О. І. - Дренажно-скидні стоки рисової зрошувальної системи як додатковий резерв поливної води (2016)
Мазур І. О. - Ідентифікаційна відповідність плавневих біотопів Північно-Західного Причорномор’я (2016)
Ал-Ясірі Хусам Моханад - Стійкість сортів ячменю ярого до збудника летючої сажки (Ustilago nuda Kell. et Swing) (2016)
Задорожня Г. П. - Інноваційний потенціал екологічної складової в аграрній науковій сфері, Кваша Т. К., Паладченко О. Ф. (2016)
Володимир Пилипович Патика (до 70-річчя від дня народження) (2016)
Галині Олександрівні Іутинській – 70 (2016)
Аллі Іванівні Парфенюк – 65 (2016)
Баранов П. Н. - К вопросу о состоянии минерально-сырьевой базы камнесамоцветного сырья Украины, Проскуряков О. А., Шевченко С. В. (2012)
Нікітенко І. С. - Дослідження сировини кам’яних виробів періоду неоліту-бронзи з колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького, Куцевол М. Л. (2012)
Ишков В. В. - Новые данные о распределении ртути, мышьяка, берилия и фтора в угле основных рабочих пластов Павлоград-Петропавловского геолого-промышленного района (2012)
Ширин Л. Н. - Анализ способов повышения эмиссии метана при его извлечении из газо-угольных месторождений, Михалев Д. В. (2012)
Ангеловский А. А. - Исследование динамических характеристик генератора упругих колебаний при гидрорыхлении угольного пласта, Жулай Ю. А., Зберовский В. В., Ворошилов А. С. (2012)
Коровяка Е. А. - Интенсификация способа поверхностной дегазации газоносных угольных пластов, Астахов В. С., Манукян Э. С. (2012)
Корнеев С. В. - Методика тягового расчета забойных скребковых конвейеров с изогнутым в профиле ставом, Доброногова В. Ю., Долгих В. П. (2012)
Шустов О. О. - Обґрунтування параметрів вибою при навантаженні стрічкових конвеєрів драглайнами (2012)
Барташевский С. Е. - Пути повышения эффективности работы шахтных локомотивов, Барташевская Л.И. (2012)
Лубенец Н. А. - Передача тягового усилия гибкому телу трением, Лубенец Т. Н. (2012)
Ширин Л. Н. - Перспективы совершенствования схем вспомогательного транспорта в условиях ОП шахта "1/3 Новогродовская", Расцветаев В. А., Лебедь А. Л., Галушко Н. Н. (2012)
Бро С. М. - Сравнительный анализ энергозатрат различными видами карьерного транспорта, Пригунов А. С., Шипунов С. А. (2012)
Денищенко А. В. - Основы создания путеизмерительного комплекса для горных выработок, Юрченко О. О., Новосельцев В. В. (2012)
Иконников М. Ю. - Особенности исследования динамики сдвижений в подработанном углепородном массиве методами математического моделирования с целью оценки образования газоудерживающих полостей (2012)
Лазников А. М. - Исследование эффективных вариантов вскрытия и развития карьера Мотроновско-Анновского участка Малышевского месторождения, Собко Б. Е., Хена У. (2012)
Дриженко А. Ю. - Обґрунтування параметрів технології розробки законсервованих ділянок марганцевих руд у межах гірничого відводу кар’єрів, Гаврилов Є. А. (2012)
Pistun Y. - Удосконалення автоматизації кульового млина та оптимізація системи для твердих матеріалів подрібнення, Zahray V., Nykolyn H. and Fedoryshyn R. (2012)
Петкова А. П. - Повышение водородостойкости внутрикорпусных систем атомных энергетических установок, Ганзуленко О. Ю. (2012)
Кмитина И. В. - Интеллектуальное управление загрузкой канала связи в системе контроля конвейерных линий, Доронин А. В. (2012)
Омельченко Н. В. - Вариант реализации векторного управления асинхронным электродвигателем с применением линеаризации обратной связью, Борисевич А. В. (2012)
Бойко О. А. - Изучение современных средств автоматического управления в вузе, Воскобойник Е. К., Загорудько В. В., Носкин Д. В. (2012)
Николаенко А. Н. - Разработка тренажера многоуровневой автоматизированной системы управления известково-дробильным отделением, Миняйло Н. А., Телин А. В., Янченко А. А. (2012)
Тригуб И. Г. - Информационно-советующая система контроля состава и повышения качества расплава при электродуговом способе получения стали, Панасюк Б. Е., Радченко В. П. (2012)
Стадник Н. И. - Автоматизация мехатронных горных машин (2012)
Поліщук С. З. - Аналіз розподілу приземних концентрацій забруднюючих речовин на границі сзз коксохімічного виробництва ПАТ "Євраз дмз ім. Петровського" по даним натурних спостережень та розрахунків на ПЕОМ, Полторацька В. М., Мінков Ю. І. (2012)
Аверьянов В. С. - Исследование экологической безопасности при эксплуатации водных технологических сред на автотранспортных предприятиях (2012)
Сорока М. Л. - Экологическая оценка сезонных муниципальных отходов на основе опалой листвы зон зеленых насаждений города Днепропетровск, Ярышкина Л. А. (2012)
Беляев Н. Н. - Математическое моделирование прогрева корпуса первой ступени ракеты РС-22 при инициированном воздействии, Берлов А. В., Губин А. И. (2012)
Беляев Н. Н. - Исследование эффективности работы вертикального отстойника на базе 3D CFD модели, Нагорная Е. К. (2012)
Беляев Н. Н. - Моделирование работы устройства для выпуска шахтных вод в море, Кириченко П. С. (2012)
Максимова Н. Н. - Отвалы горных пород как фактор подтопления прилегающих территорий (2012)
Савин Л. С. - Влияние марганецсодержащих шлаков на окружающую природную среду и перспективы использования их в качестве вторичного сырья, Макарова В.Н. (2012)
Клименко Т. К. - Вплив ґрунтових властивостей на розподіл валових форм важких металів у ґрунтах урбосистем м. Дніпродзержинська (2012)
Сорока Ю. Н. - Радиационное регламентирование обращения с минеральным сырьем, материалами и отходами, содержащими техногенно - усиленные источники естественного происхождения (2012)
Відомості про авторів (2012)
Содержание (2016)
Бондар М. В. - Антибіотикорезистентність мікроорганізмів: механізми розвитку й шляхи запобігання, Пилипенко М. М., Свінтуковський М. Ю., Харченко Л. А., Превисла О. М., Цвик І. М. (2016)
Лоскутов О. А. - Противовирусная и антибактериальная терапия в лечении внебольничных пневмоний, Дружина А. Н., Колесников В. Г. (2016)
Шлапак І. П. - Лактатацидоз та використання ліків, що містять лактат (нотатки до дискусії на складну клінічну тему), Галушко О. А. (2016)
Дубров С. О. - Інтенсивна терапія пацієнтів із черепно-мозковою травмою: чи є можливість покращити результати лікування?, Суслов Г. Г., Биліна В. М., Модинець В. В., Мазніченко В. А., Колевич З. А. (2016)
Насонова Т. І. - Ішемічний інсульт при метаболічному синдромі та цукровому діабеті: клініко-морфометричні особливості, лікування (2016)
Лоскутов О. А. - Варианты коррекции интраоперационных гемодинамических реакций и их влияние на развитие послеоперационных когнитивных дисфункций у пациентов пожилого возраста с сопутствующей артериальной гипертензией, Дружина А. Н., Колесников В. Г. (2016)
Дзюба Д. О. - Варіанти періопераційного знеболювання хворих із критичною ішемією нижніх кінцівок, що прооперовані методом ендоваскулярної балонопластики, Недашківський С. М., Злочевський О. М. (2016)
Дмитрієв Д. В. - Обґрунтування використання регіональної аналгезії для знеболювання в ранньому післяопераційному періоді у дітей з онкопатологією (2016)
Ганжий В. В. - Перспективы применения Грандазола в хирургической практике при интраабдоминальной инфекции (2016)
Семененко А. І. - Оцінка якості раннього післяопераційного знеболювання у хворих з ендопротезуванням кульшового суглоба, Дмитрієв Д. В., Дацюк О. І., Сурсаєв Ю. Є. (2016)
Падалко А. А. - TRALI-синдром в акушерстве, Жежер А. А., Ващук Ф. С., Мехедко В. В. (2016)
Крамарева О. Г. - Вплив волемічної підтримки збалансованими кристалоїдними розчинами на динаміку периферійних набряків у постраждалих з тяжкою черепно-мозковою травмою, Згржебловська Л. В., Малиш І. Р. (2016)
Кучинська І. А. - Застосування принципів бриджинг-терапії при супутній гострій печінковій недостатності, Бондар М. В., Арешніков Д. Б., Шаповал С. С., Добуш Р. Д. (2016)
Доморацкий А. Э. - Эффективность и безопасность премедикации современными α-2 агонистами в периоперационном периоде, Крылюк В. Е., Созанский В. В., Рыбак К. А., Крятченко Е. Б. (2016)
Фуштей И. М. - Перспективы оценки турбулентности сердечного ритма как предиктора фатальных аритмий у пациентов после острого инфаркта миокарда, Голдовский Б. М., Сидь Е. В. (2016)
Лахно И. В. - Значение симпатовагального баланса как биофизического маркера преэклампсии (2016)
Постернак Г. И. - Особенности изменения показателей центральной гемодинамики у пострадавших с ожоговой травмой на фоне отравления монооксидом углерода, Соколов А. С., Криворучко М. Е., Агзибегян А. С. (2016)
Мальцева Л. А. - Новая шкала для оценки тяжести состояния и прогноза исхода у пациентов с тяжелым сепсисом и септическим шоком — Sepsis Severity Score, Мосенцев Н. Ф., Базиленко Д. В. (2016)
Мартинчук Ю. М. - Кореляція клінічної картини з нейровізуалізаційними та допплерографічними показниками у хворих з ішемічним інсультом (2016)
Бодулєв О. Ю. - Періопераційна аналгезія при апендектомії: декскетопрофен vs рофекоксиб (2016)
Яшаров Ю. А. - Абсцеси головного мозку: аналіз результатів лікування 242 пацієнтів (2016)
Прилуцкая Е. Ю. - Значение волны Осборна в выборе своевременной тактики лечения пациентов с гипотермией на примере клинического случая, Шмидт Е. Ю., Маркова Т. В., Яблучанский М. И. (2016)
Мальцева Л. А. - Так ли безопасно рутинное использование препаратов, содержащих глутамин или интермедиаты цикла Кребса, при явной или скрытой онкопатологии?, Мосенцев Н. Ф., Мосенцева О. В., Куник Л. В., Базиленко Д. В. (2016)
Строкань А. М. - Локальний формуляр призначення антибактеріальної терапії в хірургічних підрозділах Клінічної лікарні "Феофанія", Шевченко Л. В., Пилипенко М. М., Харченко Л. А. (2016)
Поворознюк В. В. - Качество костной ткани и ее минеральная плотность у мужчин с низкоэнергетическими переломами тел позвонков, Мусиенко А. С. (2016)
Ермолаева М. В. - Остеотропныегормоны при ревматоидном артрите и остеоартрозе, Сокрут О. П., Гейко И. А., Синяченко О. В., Перепада А. В., Такташов Г. С., Гомозова Е. А. (2016)
Масік Н. П. - Стан мінеральної щільності кісткової тканини в умовах дефіциту вітаміну D у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2016)
Мартинюк Л. П. - Mінеральна щільність кісткової тканини та особливості тілобудови у жінок з метаболічним синдром та низькоенергетичними невертебральними переломами в анамнезі (2016)
Синенький О. В. - Вплив дефіциту й недостатності вітаміну D на показники ультразвукової денситометрії у населення Львівської області, Поворознюк В. В. (2016)
Орлик Т. В. - Вплив антиостеопоротичних засобів різних груп на якість трабекулярної кісткової тканини: дані літератури та власних досліджень, Дзерович Н. І., Поворознюк В. В., Григор’єва Н. В. (2016)
Дем’ян Ю. Ю. - Власний досвід вивчення метаболізму кісткової тканини у пацієнтів з синдромом Елерса-Данлоса, Гук Ю. М., Магомедов О. М., Зима А. М., Чеверда А. І., Кінча-Поліщук Т. А., Балацька Н. І. (2016)
Шимон В. М. - Ефективність застосування різних комбінацій кальцію, вітаміну D та осеїн-гідроксиапатитних сполук для покращання остеорепарації та профілактики посттравматичної остеопенії, Стойка В. В., Сливка Р. М., Шерегій А. А., Кубаш В. І. (2016)
Гостєва З. В. - Актуальність комплексного лікування хворих із захворюваннями пародонта на тлі метаболічного синдрому (2016)
Титул, зміст (2016)
Порубенська Л. М. - Визначення згинальних напружень в полімерних деталях низу взуття, Кулік Т. І., Злотенко Б. М. (2016)
Матвієнко О. В. - Аналіз методів оцінки якості взуття і шкір для верху взуття, Бабич А. І., Кернеш В. П. (2016)
Дроменко В. Б. - Пристрій для контролю об’ємної щільності діелектричних матеріалів, Бондарська М. С., Ахонченко Д. М. (2016)
Ківа І. Л. - Застосування HART-протоколу для обміну даними між системами автоматизації і первинними перетворювачами, Бачинський Б. В., Лісовець С. М. (2016)
Можчиль Б. В. - Использование микропроцессоров при создании автоматизированных систем управления, Фетисенко Є. Ю., Голубев Л. П. (2016)
Бакалин А. Р. - Микропроцессорная система управления шаговым двигателем c помощью протокола UART, Миронец В. В., Голубев Л. П. (2016)
Пилипенко Ю. М. - Алгоритми дослідження кодів при передачі сигналів за допомогою інфрачервоного випромінювання, Мушта О. О. (2016)
Булгакова Т. В. - Сучасні тенденції у формуванні інтер'єру музичних шкіл, Кас'ян Я. О. (2016)
Струмінська Т. В. - Адаптація символіки гончарного мистецтва трипільської культури до формування сучасного орнаменту інтер’єрного текстилю, Ткаченко Л. П., Кутіль М. С. (2016)
Щербак О. В. - Особливості формування інтер’єру приміщень закладів громадського харчування при університетах, Заварзін О. О. (2016)
Заварзін О. О. - Принципи формування інтер’єру приміщень сучасних студентських гуртожитків з використанням модульних меблів, Черевач В. В. (2016)
Чупріна Н. В. - Етнодизайн та його реалізація в сучасному проектуванні костюма та індустрії моди, Гайова І. Л., Паламар К. І. (2016)
Чупріна Н. В. - Науково обгрунтовані методи формування проектного образу в індустрії моди, Шаповал А. Г., Яценко Н. В. (2016)
Чупріна Н. В. - Casual як формуючий принцип та невід’ємна складова сучасної моди, Смаженко В. С., Гудзь А. С. (2016)
Сафронова О. О. - Особливості дизайну інтер’єру бібліотеки вищого навчального закладу, Борисенко Г. В. (2016)
Ключко С. В. - Методи стилізації природних форм у графічному дизайні, Мазніченко О. В. (2016)
Максимчук К. Я. - Комплексне проектування молодіжної колекції взуття в тривимірному графічному середовищі, Чертенко Л. П., Кернеш В. П. (2016)
Кінаш М. І. - Вплив вітаміну D на формування кісткової тканини у дітей, Дзюбан Л. В., Брезніцька М. І., Мацько А. A. (2016)
Михайлів Л. М. - Сучасний стан проблеми ранньої діагностики та адекватного лікування подагри (2016)
Задорожна І. В. - Особливості показників мінеральної щільності кісткової тканини в дітей з різною інтенсивністю карієсу зубів (2016)
Поворознюк В. В. - Зв’язок рівня вітаміну D та індексу маси тіла у населення прикарпатського регіону, Паньків І. В. (2016)
Мазур І. П. - Особливості клініко-рентгенологічного перебігу генералізованого пародонтиту у пацієнтів молодого віку залежно від рівня вітаміну D, Поворознюк В. В., Новошицький В. Є. (2016)
Синяченко О. В. - Остеопения/остеопороз у взрослых больных ревматоидным артритом, который трансформировался из ювенильного идиопатического, Ермолаева М. В., Чернышова О. Е., Полесова Т. Р., Гейко И. А., Жаркая А. Ю. (2016)
Ігнатьєв О. М. - Сучасні методи оцінки та корекції структурно-функціональних змін кістково-м’язової системи у робітників море-господарського комплексу, Єрмоленко Т. О., Турчин М. І., Прутіян Т. Л. (2016)
Лоскутов А. Е. - Анализ выживаемости эндопротезов тазобедренного сустава у геронтологической группы больных, Ковбаса Е. А., Лоскутов О. А., Синегубов Д. А. (2016)
Егудина Е. Д. - Связь эффективности лечения больных ревматоидным артритом с исходным состоянием костного метаболизма, Сокрут О. П., Ермолаева М. В., Синяченко О. В., Ханюков А. А., Гомозова Е. А. (2016)
Марциняк С. М. - Диференційна діагностика хвороби Блаунта та рахітоподібних захворювань, Немеш М. М. (2016)
Орлик Т. В. - Оцінка ефективності не стероїдних протизапальних препаратів у лікуванні жінок у постменопаузальному періоді з болем в спині залежно від стану мінеральної щільності кісткової тканини, Григор’єва Н. В. (2016)
Угрин М. М. - Шановні читачі (2016)
Борисенко А. В. - Мікробіологічне обґрунтування складу медикаментозної композиції з аргініном для лікування хворих на генералізований пародонтит, Куваєв О. С., Відерська Г. В., Лєснухіна Г. Л. (2016)
Жовтуха М. К. - Оптимальне лікування з інноваційним універсальним бондингом Futurabond® M+ від компанії "VOCO" (2016)
Варжапетян С. Д. - Ультразвукова характеристика інфекційно-алергічної форми ятрогенного верхньощелепного синуситу (2016)
Nastych O. - Differences of the Bacterial, Biological and Immunological Aspects of Periimplantitis and Periodontitis. Literature Review. Part 2, Melnychuk I., Pryshlyak V., Goncharuk-Khomyn M., Siegfried L. (2016)
EzSensor P від Vatech. Велика революція малого приладу (2016)
Шефер О. - Сучасна функціональна діагностика з використанням матеріалу для реєстрації прикусу Futar® "Kettenbach". Досвід застосування, Віттшток Ф. (2016)
Нойманн П. - Chairside-виготовлення коронок з опорою на імплантати із застосуванням VITA ENAMIC® IS (2016)
Касіянчук Ю. М. - Застосування приладів медичної навігації на базі платформи Аndroid у процесі дентальної імплантації, Фочук П. М., Руснак М. А., Касіянчук М. В. (2016)
Ципан С. Б. - Навчання дітей віком до 3 років догляду за порожниною рота через зорове сприйняття з використанням фотоілюстративного матеріалу послідовності дій, Якубова І. І., Кузьміна В. А. (2016)
Смоляр Н. І. - Європейські індикатори в оцінці впливу поведінкових факторів ризику на стоматологічне здоров’я дітей шкільного віку, Леус П. А., Хоменко Л. О., Каськова Л. Ф. (2016)
Хоменко Л. О. - Дитяча пародонтологія: стан проблем у світі та Україні, Біденко Н. В., Остапко О. І., Голубєва І. М. (2016)
Савичук О. В. - Лікування хронічного катарального гінгівіту залежно від характеру пародонтопатогенної мікрофлори та стану щільності кісткової тканини міжзубних перетинок у дітей, Опанасенко О. О., Вовченко Л. О., Шульга Т. І. (2016)
Фліс П. С. - Використання знімних ортодонтичних апаратів із рухомими похилими площинами П.С. Фліса–В.В. Філоненка–Н.М. Дорошенко для лікування сагітальних і трансверзальних аномалій оклюзії, Філоненко В. В., Дорошенко Н. М. (2016)
Ісаков В. - LABFORUM 6: Міжнародний конгресс стоматологів та зубних техніків (2016)
Кордіяк А. Ю. - 8 міжнародний симпозіум стоматологічної та медичної фізикодіагностики і фізіотерапії. Стоматологія — наука інтердисциплінарна, Петришин О. А. (2016)
Заплетнюк Є.(протоієрей) - Проблематика Таїнства Хрещення в працях протопресвітера Олександра Шмемана (2015)
Лозовицький В.(протоієрей) - Хрест Христовий та його несення в життєвому подвигу християнства(до 1000-ліття мученицької смерті князів-страстотерпців Бориса й Гліба), Штокало В.(священик) (2015)
Тишкевич Б. - Розкриття вчення про седмичне число Таїнств в Священному Писанні та древніх Отців і Вчителів Церкви (2015)
Клочак В.(протоієрей) - Молитва Церкви за спочилих:богословський, історичний, літургічний огляд питання (2015)
Борщевич В. - Волинська єпархія 1917-1919 рр.:церковно-демократичний та національний виміри (2015)
Булига І. - Православні конфесії в системі державно-церковних змін на Волині завершального періоду Другої світової війни (2015)
Горбик С.(протоієрей) - Переклад та видання творів святителя Іоана Золотоустого в Київській православній митрополії (XI-XVII ст.) (2015)
Скакальська І. - Освітянська праця православних священиків на Волині у міжвоєнний період ХХ ст. (2015)
Стоколос Н. - До питання специфіки церковно-релігійного життя в Україні на завершальному етапі другої світової війни (2015)
Черенюк Я.(священик) - Визнання Святійшого Урядуючого Синоду Російської Православної Церкви двома Східними Патріархами (2015)
Головей В. - Богословсько-догматичне обгрунтування іконописного мистецтва у ранньовізантійській патристиці IV-V ст. (2015)
Вакін В.(протоієрей) - Українська канонічна спадщина: Собор 1274 року у Володимирі на Клязьмі (2015)
Хромяк А.(священик) - Порівняльний аналіз православного та мусульманського шлюбу (2015)
Кобрій Р.(священик) - Християнські основи творчості професора Дж. Р. Толкіна (2015)
Преловська І. - Єпископ Марко Грушевський - очільник Волинської округи УАПЦ (до 150-ліття з дня народження) (2015)
Цап М.(протоієрей) - Протоієрей Олексій Моргаєвський і його служіння в Жидичині (2015)
Обухович Л. - Ікона "Ісус Христос - Господь Вседержитель" 1894 р. зі Свято-Троїцького собору м. Луцька (2015)
Жулинський М. - Апостольська місія Тараса Шевченка та ідеали слов'янської єдності (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського