Izvarina O. - Public activities of Petro Sokalskyi (to the 185th anniversary of the birth and the 130th anniversary of the death) (2016)
Новіков Ю. М. - Складо-фактурна організація як домінантна ознака фортепіанного стилю В. Бібіка (на прикладі жанру фортепіанної сонати) (2016)
Афоніна О. С. - Код і культурно-історичні традиції "подвійного кодування" у фольклорі (2016)
Громченко В. В. - Особливості жанрової палітри та засобів виразності у сучасних творах для духових інструментів (на прикладі творчості дніпропетровських композиторів) (2016)
Kаblovа T. - The spіrіt of musіс іn hаrmonу of the world аs the vаlue of сіvіlіzаtіon, Timoshenko L. (2016)
Novikova O. - Germany – Ukraine: socio-cultural approach to the environmental public advertising, Pryshchenko S. (2016)
Stelmakh A. - Theatrical enterprise as a phenomenon of the modern Belarusian art: characteristics, origins, periods (2016)
Тулянцев А. А. - Балет "Княгиня Ольга" та фольк-опера "Коли цвіте папороть" Є. Станковича на сцені Дніпропетровського академічного театру опери та балету (2016)
Ян І. М. - Український аматорський театр Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Volkova G. - Ritual incentives for the formation of genre typologies (through the example of К. Szymanowski’s etudes) (2016)
Дубрівна А. П. - Абстрактна знаковість у геометричній орнаментиці української писанки (2016)
Ivanovska N. - Art as an idea (2016)
Рябов І. С. - Виконавський тезаурус піаніста: метод аналізу (2016)
Stepanova O. - The early Muzio Clementi’s sonatas: at the origins of London pianism (2016)
Цао Хе - Специфика композиторской интерпретации в трилогии вокальных баллад Шан Деи по мотивам прозаических произведений Лу Синя (2016)
Костицький М. - В. Філософсько-правовий аналіз депутатського імунітету та індемнітету в Україні (2011)
Луцький І. М. - Відродження української державності та творення українського права 1917-1918 років на християнських засадах (2011)
Андрухів І. О. - Початок "нової" антирелігійної кампанії в 1961 році та її наслідки (2011)
Луцький А. І. - Законність як засада діяльності правоохоронних органів України (2011)
Луцький М. І. - Процесуальні форми психологічних засобів захисту прав людини згідно з чинним законодавством (2011)
Луцька Г. В. - Дослідження загальнотеоретичних проблем держави і права та історико-правових проблем у працях вчених-правників – членів НТШ у 1892-1939 рр. (2011)
Каленюк О. М. - Створення словників української правничої термінології в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2011)
Черепій П. М. - Поняття науки цивільного процессу, Корольов В. В. (2011)
Футулуйчук Д. Д. - Етапи становлення армії УНР (1917-1918 рр.): спроба ретроспективного аналізу (2011)
Луцький Р. П. - Позитивне право як спосіб осмислення правової реальності (2011)
Мацькевич М. М. - Культурні права і свободи в системі прав і свобод людини і громадянина в Україні (2011)
Книш В. В. - Юридичне закріплення та основні ознаки принципу поєднання особливостей використання землі як природного ресурсу, основного засобу виробництва та територіального базису (2011)
Гараніна Г. Г. - Організаційно-правовий аспект регулювання трудової маятникової міграції населення в Прикарпатті, Васильєв О. В. (2011)
Громко В. Я. - Вплив умов життя неповнолітнього на призначене йому покарання (2011)
Лаврів О. Я. - Гармонізація основних принципів трудового права України із законодавством Європейського союзу (2011)
Юхимюк О. М. - Функції правозастосовного тлумачення норм права (2011)
Марисюк К. Б. - Кримінально-правова політика у сфері майнових покарань у Північній Буковині у складі Румунії (1919-1940 рр.) (2011)
Томин С. В. - Особливості підтримання прокурором державного обвинувачення у справах про незаконний збут наркотичних засобів (2011)
Лоза В. В. - Проблеми побудови відносно визначених санкцій (2011)
Федорак Л. М. - "Точка відліку" при призначенні покарання (2011)
Глазунова С. М. - До питання набуття гірськими населеними пунктами України статусу учасника конституційних правовідносин (2011)
Острогляд О. В. - Окремі аспекти оскарження захисником рішення суду першої інстанції за апеляційною підставою невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості злочину та особі засудженого (2011)
Соловій Я. І. - Кримінально-правові проблеми кваліфікації злочинних захоплень суб’єктів господарювання як виявів рейдерства (2011)
Стеблинська О. С. - Окремі питання запровадження ювенальної юстиції в Україні (2011)
Вітовська І. В. - Правове забезпечення використання живих природних ресурсів виключної (морської) економічної зони України (2011)
Соловій О. Я. - Кримінально-виконавчі аспекти застосування заохочення до засуджених як складова стимулювання їх позитивної посткримінальної поведінки (2011)
Яцук Н. Є. - Український досвід у контексті запиту сучасності на правову концепцію федералізму (2011)
Ілин Л. М. - Організація роботи та правовий статус апарату Галицького крайового сейму (1861-1918 рр.) (2011)
Гуменюк Т. І. - Пакт Молотова-Ріббентропа: історико-правовий аспект (2011)
Черник Н. С. - Християнсько-правові основи в поглядах Т. Шевченка (2011)
Скоморовський В. Б. - Політико-правові передумови створення СРСР (2011)
Ковалик В. В. - Основні напрями реформування державної служби на сучасному етапі (2011)
Ковальчук Р. Л. - Особливості забезпечення права на освіту інвалідів в Україні (2011)
Василів І. В. - Порушення правових норм працівниками органів внутрішніх справ західних областей УРСР у перші повоєнні роки: їх причини і наслідки (2011)
Андрухів О. І. - Організаційно-правові заходи органів радянської влади у вирішенні питання репатріації в 1945-1947 рр. (2011)
Резинська В. О. - Організаційно-правові особливості комплектації особового складу добровільних воєнізованих формувань у західних областях УРСР в 1944-1948 роках (2011)
Мельник П. В. - Правові підстави адаптації законодавства України у сфері протидії злочинам проти довкілля до законодавства Європейського співтовариства (2011)
Косьмій М. М. - Витіснення матеріалізму з правосвідомості українців та поширення духовності (2011)
Семенюк В. В. - Особливості втілення релігійних і моральних засад українського суспільства у положеннях Конституції Пилипа Орлика (2011)
Косьмій Л. Р. - Трудові права інвалідів: порівняльно-правова характеристика законодавства України та Російської Федерації (2011)
Лотоцький М. В. - Міжнародно-правові підходи щодо змісту діяльності адвокатури як суб’єкта попередження злочинів (2011)
Щурик М. В. - Кадровий потенціал аграрного сектора Карпатського макрорегіону: механізми формування та використання (2011)
Івашків Т. С. - Теоретичні основи економіко-енергетичної оцінки основних засобів аграрних підприємств, Борович О. В. (2011)
Касіянчук В. Д. - Енергоефективний будинок, альтернативна енергія, енергозберігаючі технології вже сьогодні! Економічні основи (2011)
Негрич М.Д. - Концепція інституційних змін у сфері управління лісами і лісовим господарством (2011)
Серняк О. І. - Поняття "адміністративний капітал": підходи до тлумачення (2011)
Мазур І. М. - Модель ресурсокористування України (2011)
Луцька Н. І. - Економічні основи застосування реклами в ринкових умовах (2011)
Бєляєва О. М. - Латинська мова як основний засіб збереження й інтернаціоналізації наукових медичних знань у XVIII-XIX століттях (на матеріалі латиномовних творів видатних медиків-вихідців з України) (2011)
Бенькевич Г. A. - Використання латинських висловів для підвищення мовної компетенції фахівців спортивної галузі (2011)
Бичек Г. М. - Ономастика серії романів К. С. Льюїса "Хроніки Нарнії” (2011)
Войціцька М. Г. - Концепт "любов” та його мовна реалізація у казці "Амур та Псіхея” (Apuleius "Metamorphoses” IV, 28 – VI, 24) (2011)
Вринчану Ф. Д. - Сriterii structurale de clasificare a construcţilor coordonative (2011)
Домбровський Р. О. - Перерозклад як джерело утворення нових демінутивних суфіксів (2011)
Жерновей Є. Г. - Термінологічні одиниці латинського походження в релігійній термінології сучасної французької мови (2011)
Загайська Г. М. - Стилістичне функціонування синтаксичних фігур в одах Горація (2011)
Зелена Ю. Л. - Про деякі структурні особливості атрибутивних речень у французькому розмовному мовленні, Мандзак І. А. (2011)
Зубченко С. В. - Антитеза як засіб репрезентації ментальної моделі Геродота (2011)
Кібак Д. В. - Portul popular de pe Valea Siretului (2011)
Корольова Н. В. - Особливе місце "tituli sacri” серед функціональних різновидів інскрипцій (2011)
Кощій О. М. - Словотвірна адаптація іншомовних запозичень у новолатинському поетичному тексті (2011)
Кучурян Л. І. - Типогічна характеристика категорії детермінації в румунській та українській мовах (2011)
Luchkanyn S. - Unele idei ale lingvisticii generale în gramaticile limbii române scrise în limba latina şi în "grammatica slavo-ruthena” a lui Michaelis Lutskay (2011)
Макар І. С. - Поєднання різних стилів античності у романі Лонга (2011)
Мартин В. О. - Становлення давньогрецької граматичної термінології (на матеріалі Демокріта, Платона, Арістотеля) (2011)
Мокрівська М. Т. - Семантична структура та сполучуваність прикметника ΧΡΗΣΤΟΣ у давньогрецькому романі (2011)
Мудрик-Іванець О. В. - Лексико-семантична група концепту "білий” в "Любовних елегіях” Публія Овідія Назона (2011)
Наумюк Г. О. - Оказіональні субстантивовані дієприкметники на позначення особи за семантичними ознаками "стан” та "відношення” у IV книзі "Історії” Геродота (2011)
Ніколаєнко О. А. - Лінгвокультурологічні аспекти аналізу метафор та фразеологізмів в ораторському дискурсі Давнього Риму (2011)
Нічий В. В. - Інтерпретація будови безособових конструкцій у вітчизняному та романському мовознавстві (2011)
Oglindă E. - Aspecte ale evoluţiei unor moduri verbale latine în limba română (2011)
Олійник Л. Р. - Назви декоративних фарб у латинській мові (на матеріалі трактату Вітрувія "De architectura”) (2011)
Оліщук Р. Л. - Дериваційний потенціал складних прикметників в гомерівському епосі, Куйбіда Х. І. (2011)
Петришин М. Й. - Семантика прикметників великого розміру з когнітивної точки зору (на матеріалі гомерівського епосу) (2011)
Полюга С. М. - Формування частиномовної теорії у науковій парадигмі античного світу (2011)
Ревак Н. Г. - Мовознавчі студії Теофраста (достоїнства мови) (2011)
Римяк І. Є. - Комплімент як мовленнєвий акт та мовленнєвий жанр у французькій лінгвістиці (2011)
Садовський А. О. - Мінімальні елементарні синтаксеми – прономінальні суб’єкти в тексті діалогу Платона "Крітон” (2011)
Синиця В. Г. - Статус епонімних утворень в латинській стоматологічній термінології (2011)
Третьякова К. В. - Структура та семантика іменних композитів латинської мови (2011)
Чеботар Л. Я. - Дослідження емотивної лексики у давньогрецькому романі (на матеріалі І-ІІІ книг роману Харітона "Херей і Калліроя”) (2011)
Чернюх Б. В. - Акціональність і дієслівна префіксація: префікс con- (2011)
Щербата М. В. - Конструкція Nominativus cum infinitivo як форма передання внутрішнього мовлення в "Кіропедії” Ксенофонта (2011)
Шинкарук В. Д. - Категорія оцінки у латинській мові (2011)
Шклярук О. М. - Питання народної літературної мови в італійському відродженні (2011)
Гальчук О. В. - Мотиваційні засади історичного дискурсу української античності (2011)
Глущенко Л. М. - Ментальна схема "людина / люди” у носіїв української та грецької національних культур, Івашків О. В. (2011)
Гончарук Р. А. - "Slavus – Sclavus”: cлов’янин чи раб? Етимологічна загадка в назві поезії Л.Українки (2011)
Дзик Р. А. - Окремі образно-тематичні версії російської класики в інтерпретації новітньої французької літератури (до проблеми інтерпретації) (2011)
Литовська О. В. - Комедії Аристофана: становлення сміхової традиції європейської літератури (2011)
Любімова О. В. - Відтворення античних розмірів в українській поезії 80-х – 90-х років ХІХ століття (2011)
Никифорюк А. Ю. - Мовознавчі процеси в творчості Т. Г.Шевченка (2011)
Паладян К. І. - Наслідування античних форм в поезії Міхая Емінеску (2011)
Тодощук В. Г. - Сreaţia poetică orală şi familia Hurmuzachi (2011)
Трофимук М. М. - Descriptio quattuor temporum anni” Іринея Фальковського (2011)
Циганок О. М. - Епітафії Овідія (Овідію) в українських поетиках та риториках XVII – першої половини XVIIІ ст.: деякі особливості і шляхи рецепції (2011)
Шан М. Ю. - Сократівський ідеал людини (на прикладі "Апології Сократа” Платона) (2011)
Шарипкін С. Я. - Відголоски матріархату в "Одіссеï” (2011)
Kuhn R. M. - L’art pratique de la poésie: de la lecture à l’écriture créative en cours de poésie française (2011)
Чеп’якова І. Ю. - Психолого-педагогічні особливості навчання студентів-філологів префіксальнихдієслів просторового значення в давньогрецькій мові на основі біоадекватної методики (2011)
Гордієнко Д. С. - Проблеми класичної філології в діяльності Ніжинського історико-філологічного товариства (1894–1919 рр.), Коростильов Т. В. (2011)
Жерновей Г. Я. - Класична філологія в Чернівецькому університеті: сторінки історії в іменах (1875–1940) (2011)
Минкин Л. М. - Языковой кинетизм и его темпоральный субстрат (2012)
Попович М. М. - Роздуми про синергетичну концепцію лінгвістичних досліджень (2012)
Волощук Р. М. - Актуалізаційна сфера речень питальної модальності (2012)
Гладка В. А. - Проблема типології запозичень у сучасній лінгвістиці (на матеріалі французької мови) (2012)
Гураль М. И. - Семантическая структура существительных со значением "невзрослости" (2012)
Дащенко О. И. - Цветофоносемантика и ритмомелодика поэтического текста (на материале поэзий О. Мандельштама) (2012)
Домбровський Р. О. - Походження, продуктивність і продовження в романських мовах латинського суфікса –ĭtta, Домбровський Ю. О. (2012)
Пшанська Г. Т. - Порівняльні конструкції як засіб підсилення якості (на матеріалі іспанської та французької мов (2012)
Рубан В. О. - Лінгво-прагматичні функції англійських запозичень у сучасному французькому медіа-дискурсі (2012)
Стефурак О. В. - Лінгвокогнітивні аспекти вербалізації просторової динаміки у французькій мові (2012)
Бицько Н. І. - Теоретико-методологічні засади дослідження мікрогідронімів Тернопільщини (2012)
Луньо Л. Є. - Іменни́к позашлюбних дітей у метричних записах першої половини ХХ ст. (2012)
Флорескул М. В. - Слов’яно-романські елементи в ойконімії Північної Буковини (2012)
Князян М. О. - Суспільство й людина в світобаченні дитини (на матеріалі творів О. Довженка та М. Стельмаха), Буткова Г. В. (2012)
Комарніцька Л. М. - "Комплекс Герострата” в російській драматургії ХХ століття (2012)
Лабай К. В. - Фаустівський мотив у п’єсі Олександра Левади "Фауст і смерть” (2012)
Лісова Ю. О. - Актуалізація стану самотності постмодерністського персонажа на інтертекстуальному рівні (2012)
Сопилюк Н. М. - Про вплив індивідуального стилю перекладача на процес відтворення першоджерела (2012)
Тарагул И. Л. - Аксиологическая миссия мифа в литературе (2012)
Тодощук В. Г. - Prozatori români din Bucovina la graniţa dintre secolele al XIX-lea şi al XX-lea (2012)
Томоруг О. М. - Інтерпретаційне поле євангельських максим у сучасній літературі (на матеріалі роману М.Джордж "Таємна історія Марії Магдалини") (2012)
Ярошко Н. С. - Мовленнєві стратегії побудови дискурсу та їх складові у романах франкомовних письменниць 60-90-х років ХХ ст. (2012)
Мартинюк В. А. - Навчальний проект як ефективний чинник заохочення до іншомовної суб’єкт-суб’єктної комунікації у ВНЗ, Котелевська Р. А. (2012)
Гетманець О. П. - Адміністративно-правовий режим підприємницької діяльності (2013)
Мойсеєнко І. П. - Механізми регулювання економічної безпеки підприємництва (2013)
Шульський М. Г. - Тит Войнаровський: священик, господарник, економіст (2013)
Кухар Р. Б. - Формування iнформацiйного суспiльства засобами iнформацiйно-комунiкацiйного менеджменту (2013)
Гофман М. О. - Забезпечення ефективного функціонування аграрного ринку, Кучер О. В., Кучер Н. В. (2013)
Дерій Ж. В. - Місце людського капіталу в економіці знань (2013)
Живко З. Б. - Аналіз підходів до визначення поняття "кадрова безпека", Сліпа О. З., Босак Х. З. (2013)
Кавуненко Л. П. - Законодавча база формування державних науково-технічних програм в Україні, Велентейчик Т. М. (2013)
Кушнір О. К. - Формування соціальної відповідальності бізнесу в Україні (2013)
Nowak D. - Cooperation in the areas of empirical researches (2013)
Олійник О. В. - Використання єврооблігацій українськими банками для залучення ресурсів на міжнародних ринках капіталу в посткризовий період, Сідельнікова І. В. (2013)
Олійник Н. Ю. - Значення педагогічної культури у формуванні професійної майстерності вчителя економіки (2013)
Печенюк А. В. - Тенденції розвитку ринку екологічних інновацій (2013)
Позднякова Л. О. - Сутність та методичні підходи до оцінки фінансової безпеки страхового ринку України (2013)
Радченко Л. П. - Стимулювання інноваційної підприємницької діяльності як чинник економічного зростання (2013)
Ревак І. О. - Проблеми тлумачення понять "інтелектуальний потенціал суспільства" та "інтелектуальний потенціал держави" (2013)
Стадник М. Є. - Правове регулювання водокористування в Україні (2013)
Стеблій Г. Я. - Інноваційні засади формування професійної культури майбутніх економістів, Тувакова Н. В. (2013)
Фурса А. В. - Теоретичні основи маркетингу. Маркетинг. Менеджмент, Ясинська В. С. (2013)
Ящишина І. В. - Аналіз міжнародних показників рівня інноваційного розвитку країни (2013)
Dropek K. - The concept and the essence of self-government in the literature (2013)
Wojtkowiak G. - Exit strategy – an option not only in recession (2013)
Данильчук І. В. - Перспективи інтеграційної взаємодії України з глобальним виробничим інфраструктурним простором (2013)
Мозолюк Н. І. - Вплив глобалізації на розвиток науково-технічної революції (2013)
Тітаренко О. М. - Доходи населення як інструмент добробуту України (2013)
Буторіна В. Б. - Теоретичні підходи до формування національної інноваційної системи (2013)
Вініченко І. І. - Інвестування агропромислових інновацій (2013)
Пармакли Д. М. - Проблемы экономической устойчивости предпринимательской деятельности предприятий (2013)
Бєляєва Л. А. - Комерційна таємниця як складова економічної безпеки підприємства (2013)
Гончаренко О. В. - Розвиток інноваційного процесу в агропромисловому виробництві (2013)
Гошко Т. Д. - Вибір фінансової стратегії як напрям розвитку підприємства, Гошко М. О., Хімка С. М., Брух О. О., Голодняк Р. І. (2013)
Гуцан Т. Г. - Напрями розвитку державних корпорацій в національній економіці, Чекардіна Є. Ю. (2013)
Довгань Л. П. - Проблемні питання фінансів мікропідприємництва в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Коробка С. В. - Мале підприємництво в сільський місцевості (2013)
Кутаева Т. Н. - Определение эффективности потребительской кооперации применительно к рыночной экономике, Кутаева Е. А., Шавандина И. В. (2013)
Кушмаєва В. В. - Імперативи модернізаційних перетворень агропромислового виробництва (2013)
Левків Г. Я. - Ефективність використання ресурсного потенціалу на сільськогосподарських підприємствах, Мельник В. В. (2013)
Мальцевич В. М. - Корпорация как форма эффективной организации бизнеса в республике Беларусь, Мальцевич Н. В. (2013)
Мельник С. І. - Основні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства (2013)
Олексюк В. О. - Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку агропромислового виробництва (2013)
Сватюк О. Р. - Основні ділові якості менеджера, Петренко Л. М., Климчук О. Р. (2013)
Ткачук В. В. - Механізми розвитку аграрних підприємств на науковій основі: концептуальні підходи (2013)
Трішкіна Н. І. - Удосконалення маркетингових комунікацій підприємств оптової торгівлі (2013)
Skowron – Mielnik B. - Corporate social responsibility (CSR) in small and medium-sized enterprises – the results of empirical research, Gołembski M. (2013)
Ганич І. М. - Структурно-функціональна характеристика комерційної таємниці підприємства (2013)
Бурковський А. П. - Виробнича діяльність промислового підприємства (на матеріалах ТДВ Кам’янець-Подільського електромеханічного заводу) (2013)
Рибчинський О. М. - Кадрова безпека підприємства – основа економічного розвитку (2013)
Рарок О. В. - Дослідження стану та оцінка ефективності функціонування і розвитку малих підприємств на селі в умовах ринкових відносин (2013)
Свідер О. П. - Аналіз сучасного стану залучення прямих іноземних інвестицій у підприємства легкої промисловості (2013)
Тодорич Л. П. - Экономическая устойчивость предпринимательской деятельности сельскохозяйственных предприятий (2013)
Каньоса М. І. - Формування іміджу економіки підприємства, Каньоса А. М. (2013)
Пастух Ю. А. - Вплив агро-екологічних факторів на сільськогосподарське виробництво (2013)
Алексєєва А. В. - Витрати підприємства: фінансовий та податковий аспекти обліку (2013)
Андрейцева І. А. - Аудиторські процедури як методичний прийом аудиту (2013)
Bober P. - Controlling as a tool for effective bussines management (2013)
Вовк М. В. - Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України у світлі міжнародних рейтингів (2013)
Богач Б. М. - Економічна діагностика – важливий вид стратегічного аналізу на підприємстві, його організація (2013)
Городянська Л. В. - Економіко-правовий захист потенціалу інтелектуальних ресурсів в Україні (2013)
Качутова А. А. - Анализ производства зерна в Нижегородской области, Суслов С. А. (2013)
Kovalenko Yu. M. - Theoretical foundations initial public offering of securities (IPO) (2013)
Комірна О. В. - Процедури аудиторської перевірки проектних ризиків (2013)
Кузовенкова Н. В. - Тенденції страхування ризиків сільськогосподарських підприємств (2013)
Матвейчук Л. О. - Електронний уряд Російської Федерації (2013)
Поліщук В. С. - Роль і значення податкового кредиту в оподаткуванні фізичних осіб (2013)
Яцевич Н. В. - Стратегическое управление интернационализацией в сфере высшего образования (2013)
Олійник О. С. - Ретроспективний аналіз діяльності спиртових заводів Поділля (2013)
Перчук О. В. - Сучасні підходи щодо оцінки результативності діяльності підприємства (2013)
Тарасенко Ю. В. - Взаємозв’язок ринку праці з системою вищої освіти (2013)
Тищенко А. О. - Правові засади обліку в фінансовому контролі (2013)
Стрельбіцький П. А. - Проблеми дефіциту державного бюджету України, Стрельбіцька О. П. (2013)
Гриненко А. М. - Соціальна згуртованість суспільства: соціально-політичний аспект, Кирилюк В. В. (2013)
Лисак В. Ю. - Міграція як один з чинників соціально-економічного розвитку (2013)
Сахно І. В. - Соціальна відповідальність бізнесу: розуміння та сучасні тенденції, Єкель Г. В. (2013)
Таірова Т. М. - Економічні та демографічні аспекти дорожньо-транспортного травматизму на виробництві (2013)
Хомин О. Й. - Безробіття в Україні після Другої світової війни до незалежності, Кравчук С. З. (2013)
Посмітна М. В. - Формування людського капіталу банківської установи (2013)
Вишня Т. В. - Необхідність впровадження мотиваційного процесу праці при інноваційній діяльності (2013)
Малюкіна Д. І. - Соціально-трудові відносини як фактор економічної безпеки підприємств (2013)
Дитко Л. П. - Компенсаційна модель оплати праці: питання теорії і практики (2013)
Обозний В. В. - Особливості становлення сектору малого туристичного підприємництва у складі науково-навчального комплексу (2013)
Смирнов І. Г. - Консорціум історичних міст як туристичний кластер: українсько-словацький досвід (2013)
Ковтуник І. І. - Основні чинники розвитку міжнародного туризму (2013)
Опря Б. О. - Церква св. Миколая як туристичний об’єкт історико-архітектурного заповідника "Кам’янець" (2013)
Шпарага Т. І. - Пристосування замкових комплексів України для потреб туризму (2013)
Поліщук К. В. - Апарт-готелі: нові можливості інвестування та планування відпочинку, Поліщук І. С. (2013)
Баженова С. Е. - Сучасний стан туристичної галузі в Хмельницькій області (2013)
Минкин Л. М. - Высказывание: номинация и референция в аспекте семантики, прагматики, когнитивистики, Шевченко И. С. (2013)
Попович М. М. - Лінгвофілософські витоки мовної проблематики категорії часу (2013)
Стефурак О. В. - Антропоцентричність мовної концептуалізації простору (2013)
Вацеба Р. В. - Частиномовна концепція у пікардійських граматиках (2013)
Єж М. - Парадигматичні відношення в українській туристичній термінології (2013)
Кутасевич Г. Я. - Семантична варіативність французьких безособових речень (2013)
Макар І. С. - Стилістичні характеристики дієслівної лексики в романі Лонга "Дафніс і Хлоя” (2013)
Мандзак І. А. - Les verbes de mouvement dans un contexte métaphorique (2013)
Мохосоєва М. М. - Реалізація інтенсивності смакової ознаки за допомогою словотвірних засобів (на матеріалі англійської, німецької та української мов) (2013)
Попович Н. М. - Проблема класифікації дуплексива в українському мовознавстві (2013)
Рубан В. О. - Частиномовні характеристики новітніх англомовних запозичень у сучасній французькій мові (2013)
Касіян Г. В. - Мовленнєвий етикет як форма спілкування в сучасній французькій лінгвокультурі (2013)
Лепетюха А. В. - Інтрадискурсивні та інтердискурсивні референційні зв’язки між компонентами надфразових єдностей (на матеріалі французької мови) (2013)
Білас А. А. - Операційний інструментарій перекладу французької зниженої розмовної лексики (2013)
Орлова І. С. - Відтворення оксюморона в перекладах творів Х. Л. Борхеса (2013)
Сопилюк Н. М. - Про способи відтворення лексичних повторів як засобів ритмізації прустівської прози в українському художньому перекладі (2013)
Комарніцька Л. М. - Трансформація сервантівського образу Дульсінеї Тобосської у п’єсі Олександра Володіна (2013)
Лабай К. В. - Договірні відносини з демоном у романі Р. Желязни, Р. Шеклі "Якщо з Фаустом вам не пощастило” (2013)
Любімова О. В. - Хорей у творчості поетів Східної України 80-х років ХІХ століття (2013)
Молокова О. Ф. - Концептуальне навантаження еліпсиса в псевдоавтобіографічній прозі П. Модіано (2013)
Трофимук М. М. - Класифікація проповідницьких жанрів у літературній спадщині Іринея Фальковського (2013)
Мартинюк В. А. - Інтегративні властивості статусно-орієнтованого навчально-педагогічного дискурсу (2013)
Руснак Д. А. - Формування медіакомпетентності майбутніх викладачів французької мови (2013)
Колоїз Ж. - Біблійна алюзія як засіб вираження авторської інтенції в романі В. Шкляра "Залишенець. Чорний ворон” (2013)
Гуйванюк Н. - Мікроконтексти з лексемою молитва у публіцистичних творах Сидора Воробкевича (2013)
Навальна М. - Лексика конфесійного стилю в нових функціонально-стилістичних виявах (на прикладі мови інтернет-видання "Українська правда”) (2013)
Поповський А. - Сакральний світ Олеся Гончара (2013)
Богдан С. - Святе Письмо як інтекст в епістолярних текстах Лесі Українки (2013)
Ігнатьєва С. - Сакральна комунікація в українському щоденниковому дискурсі (2013)
Браїлко Ю. - Сакральна лексика як стилістичний засіб зображення профанного світу в українській поезії ІІ половини ХХ століття (2013)
Щепанська Х. - Сакральне в мовному образі серця українського поетичного дискурсу першої половини ХІХ століття (2013)
Гринів Р. - Семантика виразів мовленнєвого етикету християн (2013)
Явір Л. - "Дав Бог мені прожити много літ…” (символічне наповнення теонімів Бог, Ісус Христос, Мати Божа в поезії Івана Франка) (2013)
Бабич Н. - Благоговіння перед життям в українських фразеологізованих контекстах (2013)
Ляшчынская В. - Сакральнае ў фразеалагізмах з кампанентам Бог і вытворнымі (2013)
Скаб М. - Особливості варіантності біблійних фразеологізмів в українській мові (2013)
Сніжко Н. - Сакральна лексика в загальномовному тезаурусі (2013)
Ковтун А. - Експресивний вокабуляр релігійної тематики у творах Івана Вишенського та інших українських полемістів ХVІ–ХVІІ ст. (2013)
Багрійчук Н. - Евфемізми як засіб вираження інтертекстуальності у художньому тексті (2013)
Бардукова Г. - Фразеологічні інновації біблійного походження в сучасній українській мові (2013)
Задорожна А. - Фразеологічні одиниці з елементами бог, господь у мемуарах Ірини Жиленко "Homo feriens” (2013)
Онуфрійчук Г. - Сакральність етнофразеології як об’єкт наукового дослідження (2013)
Піддубна Н. - Теоніми "бог, господь, отець" у "Щоденнику” Олександра Довженка (2013)
Свердан Т. - Синкретизм християнського та дохристиянського світоглядів у поховальному обряді українців (на матеріалі фразеології) (2013)
Тимошенко А. - Специфіка варіативності граматичних форм у біблійних фразеологізмах (2013)
Чибор І. - Календарні обряди як відображення кодів та етнокодів культури в українській фразеології (2013)
Боднарук Ю. - Семантико-стилістичні особливості релігійної лексики в сучасних друкованих засобах масової інформації (2013)
Артеменко Г. - Модель добра і зла в українській фразеології: структурно-семантичний аспект (2013)
Кислюк Л. - Українські словотворчі ресурси в текстах Святого Письма (2013)
Білих О. П. - Числівник "два” у церковнослов’янській мові української редакції кінця XVI – XVII ст. (2013)
Козіна Ю. - Категорія істоти / неістоти в церковнослов’янській мові Київської Русі (2013)
Макар І. - Обряд молитви у стародавніх греків і римлян (2013)
Новікова Т. - Функціональна класифікація церковнослов’янізмів у сучасній українській літературній мові (2013)
Мороз Т. - Церковнослов’янізми біблійних перекладів П. Куліша у словнику Б. Грінченка (2013)
Лісняк С. - Богослужбова мова в християнських храмах міста Тернополя (2013)
Редьква Я. - Етимологізація назв "княжих” поселень Галицької та Львівської земель колишнього Руського воєводства (2013)
Іовхімчук Н. - Мовний образ дороги в українській народній пісні (2013)
Климас И. - Именования Богородицы в русском традиционном фольклоре (2013)
Ковтун В. - Семантика кольору в українських східнослобожанських замовляннях (2013)
Осташ Л. - Чоловічі імена з компонентом Гал- в історії української антропонімії (2013)
Коломийцева В. - Лінгвофілософська рецепція концептосфери "душа” (2013)
Коч Н. - Особенности концептуализации понятия "боль” в восточнославянской христианской культуре (2013)
Стецик М. - Сакральний антропонімікон Дмитра Павличка (2013)
Тарасюк Т. - Поцілунок у комунікативній системі сучасного релігійного послання (2013)
Берковець(Бондаренко) В. - Особливості та функції граматичних рим в українських народних замовляннях крові (2013)
Вікович І. А. - Просторові коливання вільного кінця стрижня пружної підвіски віброкавітатора, Строган О. І., Топчій В. І. (2016)
Віштак I. В. - Динамічний аналіз шпиндельних вузлів на конічних газових опорах, Савуляк В. І. (2016)
Войтович М. І. - В., Лампіка Р. (2016)
Гелетій В. М. - Розроблення динамічних моделей механічних систем з канатними елементами (2016)
Дівеєв Б. М. - Динамічні властивості пластин з функціонально градієнтних матеріалів при згині, Коник C. І. (2016)
Корендій В. М. - Обґрунтування розвитку та аналіз конструктивних особливостей горизонтально-осьових вітроустановок з лопатями вітрильного типу, Білецький Ю. О., Дмитерко П. Р., Фурдас Ю. В. (2016)
Кузьо І. В. - Розрахунок багатопрогонової висотної конструкції на стійкість, Кунта О. Є. (2016)
Малащенко В. О. - Керування швидкістю руху машин багатоступеневою зубчастою диференціальною передачею через епіцикл, Стрілець О. Р., Стрілець В. М. (2016)
Малащенко В. О. - Динаміка вертикального підйому штучних вантажів, Коруняк П. С., Ніщенко І. І. (2016)
Матвіїв Б. Т. - Характеристики нарізних з’єднань підвищеної міцності (2016)
Мельник Н. Б. - Залишкові деформації і напруження в пластично здеформованій трубі за дії згинального моменту та поздовжньої сили (2016)
Новіцький Я. М. - Перспективи використання конструкційного демпфування для зменшення амплітуди автоколивань в процесі різання металів, Новіцький Новіцький, Ю. Я. (2016)
Проценко В. О. - Дослідження закріплення канатів з атискними елементами муфт, Бабій М. В., Клементьєва О. Ю. (2016)
Сологуб Б. В. - Дослідження навантажень, що виникають при русі каретки в зоні опорного башмака підвісної канатної установки, Данило Я. Я., Предко Р. Я. (2016)
Ступницький В. В. - Математична модель зносостійкості функціональних поверхонь виробу з врахуванням технологічних чинників (2016)
Бойків М. В. - Безпечні режими руху транспортних засобів в умовах засліплення (2016)
Бур’ян М. В. - Оцінка плавності руху автобуса методом моделювання в системі matlab/simulink, Боднар М. Ф. (2016)
Виджак М. А. - Вплив повноти і якості виконання операцій технічного обслуговування автобусів на регулярність їх руху на маршрутах (2016)
Гащук П. М - Структурні особливості рядів передатних відношень в автомобільних транcмісіях, Нікіпчук С. В. (2016)
Гащук П. М. - Принципи ідентифікації регуляторних характеристик двигуна внутрішнього згоряння (2016)
Гілевич В. В. - Визначення граничних меж влаштування нерегульованих пішохідних переходів за критерієм затримки транспортних засобів, Могила І. А., Міхоцький О. С. (2016)
Горбай О. З. - Суперелементна модель каркасу кузова туристичного автобуса (2016)
Горбай О. З. - Моделювання пасивної безпеки системи "пасажир-сидіння” великогабаритних колісних транспортних засобів, Керницький І. С. (2016)
Жук М. М. - Оцінка регулярності руху транспортних засобів на міському автобусному маршруті з точки зору пасажира за допомогою програмного модуля в середовищі python, Півторак Г. В. (2016)
Кузьо І. В - Simulation micro profile road in dynamics problems wheeled vehicles, Залуцький Ю. В., Житенко О. В. Моделювання мікропрофілю дороги в задачах динаміки колісних машин (2016)
Літвін Р. Г. - Аналіз ефективності використання двомасового маховика на автомобілі (2016)
Мастикаш О. Л. - Підтримання надійності системи гальмування автомобілів засобами матеріально-технічного забезпечення (2016)
Миськів Т. Г. - Аналіз гібридного приводу автомобіля toyota prius, Данілова Ж. Д., Жовнич В. І. (2016)
Нємий С. В. - Дослідження швидкісного режиму руху міських автобусів (2016)
Нємий С. В. - Вплив ремонтних змін діаметрів циліндрів автомобільних двигунів на їх характеристики, Коцюмбас О. Й. (2016)
Пельо Р. А. - Оцінка досконалості роботи фрикційних елементів трансмісії автомобіля із застосуванням єдиного енергетичного критерію (2016)
Ромащенко М. І. - Наукові засади розвитку землеробства у зоні Степу України, Тараріко Ю. О., Шатковський А. П., Сайдак Р. В., Сорока Ю. В. (2015)
Балюк С. А. - Системне управління трансформаційною спрямованістю та родючістю ґрунтів , Трускавецький Р. С. (2015)
Козак В. М. - Динаміка фізичних властивостей чорнозему типового за різного його обробітку (2015)
Коломієць Ю. В. - Ефективність впливу фунгіцидів на збудників бактеріальних хвороб томатів, Григорюк І. П., Буценко Л. М. (2015)
Лікар Я. О. - Ентомофаги капустяної молі (2015)
Циновий О. В. - Діагностика метапневмовірусної інфекції птиці за допомогою вітчизняних тест-систем, Шомін О. А. (2015)
Нечай Н. М. - Продуктивність молодняку перепелів за використання молочної кислоти в комбікормі, Отченашко В. В. (2015)
Пилипенко Л. А. - Молекулярно-генетична діагностика картопляних цистоутворювальних нематод, поширених у зонах Полісся, Лісостепу та в Українських Карпатах, Карелов А. В., Козуб Н. О., Созінов І. О., Ваврух О. Р., Зеля Г. В., Зеля А. Г. (2015)
Вожик Ю. Г. - Обгрунтування експлуатаційних параметрів машин, що функціонують із витратами технологічних матеріалів (2015)
Лисенко В. П. - Моделі для формування оптимальних стратегій керування у спорудах закритого ґрунту, Лендєл Т. І. (2015)
Жовтоног О. І. - Системний аналіз практики зрошуваного землеробства, Діденко Н. О. (2015)
Фурдичко О. І. - Агроекологія лісівництва: терміни та їх визначення, Дребот О. І., Бобко А. М. (2015)
Вербицький С. Б. - М’ясне виробництво: динаміка розвитку та забезпеченість технологічним обладнанням, Лисенко Г. П., Михайленко Г. А. (2015)
Ібатуллін М. І. - Інституційне середовище продовольчого ринку: зарубіжний досвід і вітчизняне сьогодення (2015)
Наконечна К. В. - Ретроспективний аналіз досліджень щодо розвитку регіональних галузевих змін і зрушень (2015)
Веремейчик Н. В. - Методика вибору обладнання на початкових етапах створення нової технологічної лінії з виробництва гранульованого біопалива (2015)
Рязанова М. Є. - Ефективність позакореневого застосування мідних фунгіцидів у посівах пшениці озимої (2015)
Трансформація аграрного сектору економіки України до ринкових умов господарювання (2015)
Зозуля Є. В. - Міжнародна діяльність органів внутрішніх справ в контексті європейської інтеграції України (історико-правові аспекти) (2015)
Гончаров А. В. - До питання розвитку законодавства у сфері соціального захисту населення України протягом 1920-х – 1930-х років (2015)
Мердова О. М. - Децентралізація сфери надання адміністративних послуг (2015)
Михайлов Р. І. - Окремі питання удосконалення законодавства щодо виконання постанов про накладення адміністративних стягнень (2015)
Сахно А. П. - Значення судової адміністративної юрисдикції у сфері встановленого порядку управління (2015)
Гуріна Д. П. - Окремі аспекти підвищення рівня безпеки дорожнього руху (2015)
Монастирський В. М. - Вплив професійного мислення на ефективність прийняття рішення працівниками ОВС в оперативно-службовій діяльності (2015)
Кузьменко С. Г. - Правове обґрунтування доцільності прийняття в Україні Закону "Про обов’язкове державне медичне страхування" (2015)
Пефтієв О. В. - Правовий статус органів управління об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, Хайлова Т. В. (2015)
Кадала В. В. - Порівняльний аналіз господарського судочинства та арбітражного процесу РФ (2015)
Суюсанова О. Л. - Правова база регулювання комлаєнс-контролю в Україні (2015)
Буга В. В. - Цивільна процесуальна відповідальність за порушення процесуальних строків (2015)
Шульженко І. В. - Дисциплінарне звільнення державних службовців за вчинення корупційних правопорушень, Шурупова К. В. (2015)
Назимко Є. С. - Запровадження у навчальний процес вищих навчальних закладів юридичного профілю навчальної дисципліни "Ювенальна пенологія": необхідність, очікувані результати (2015)
Пилипенко Є. О. - Особливості розвитку кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху в України у радянський період (2015)
Закревська Т. О. - Міжнародний досвід з питання захисту свідків від злочинних посягань (2015)
Машлякевич Д. С. - Сучасні правові засади механізму запобігання і протидії корупції (2015)
Лобойко Л. М. - Науково-практичний коментар до § 1, 2 глави 24 КПК, Лоскутов Т. О. (2015)
Горбачов В. П. - Питання оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування та прокурора в рішеннях Конституційного суду України (2015)
Хараберюш О. І. - Особливості оперативно-розшукового забезпечення протидії контрабанди культурних цінностей (2015)
Котова В. В. - Визначення поняття забезпечення безпеки осіб, які виконують спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації (2015)
Лань О. Ю. - Участь захисника в кримінальному процесуальному доказуванні: окремі проблемні питання (2015)
Нестеров Д. І. - Поняття розшукової роботи підрозділів кримінальної міліції Міністерства внутрішніх справ України (2015)
Старенький О. С. - Доказування в кримінальному провадженні: до визначення поняття (2015)
Шульга А. О. - Проблеми використання у доказуванні обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення і характеризують особу обвинуваченого, та шляхи їх вирішення: морально-правовий аспект (2015)
Бабенко І. Ю. - Міжнародні стандарти з прав людини на стадії досудового розслідування в кримінальному процесі України (2015)
Безруков Д. В. - Використання технічних засобів підрозділами карного розшуку у протидії злочинам: історичний аспект (2015)
Білецька Д. Ю. - Слідова картина як елемент криміналістичної характеристики злочинів щодо зайняття гральним бізнесом (2015)
Шелухин Н. Л. - О путях развития ведомственного юридического образования в контексте реформирования системы МВД Украины (2015)
Наші автори (2015)
Порядок подання матеріалів для публікації у збірнику наукових праць (2015)
Білецький Ю. О. - Cистеми енергоформуючого керування синхронною машиною з постійними магнітами як гамільтоновою системою з керованими портами (2016)
Бойчук Б. Г. - Використання структурованих характеристичних поліномів для синтезу систем автоматичного керування, Калужний Б. С., Цяпа В. Б. (2016)
Варецький Ю. О. - Зміни напруги в електричній мікромережі з гібридною електростанцією, Горбань В. М., Пазина Я. С. (2016)
Гапанович В. Г. - Розробка регулятора статичного тиристорного компенсатора для системи електропостачання шахтного навантаження, Бахор З. М. (2016)
Гладкий В. М. - Математична модель асинхронного двигуна з урахуванням витіснення струму у стрижнях ротора (2016)
Головач І. Р. - Система керування електроприводу кривошипно-шатуннoго механізму з нелінійними зворотними зв’язками, Карплюк Л. Ф., Панченко Б. Я., Цяпа В. Б. (2016)
Дьяченко Н. Б. - Система самонавчання комп’ютерного симулятора з управління електричною частиною енергоблока ТЕС, Баран П. М., Кідиба В. П., Пришляк Я. Д. (2016)
Дьяченко Н. Б. - Дослідження впливу похибок квантування телеінформації на результати нейроматематичного моделювання, Дурняк Б. І. (2016)
Коновал В. - Моделювання обмежувачів максимального збудження синхронних машин для аналізу стійкості електроенергетичних систем, Козовий А. (2016)
Куцик А. С. - Математичне моделювання режимів роботи синхронного генератора з широтно-імпульсним регулюванням збудження, Семенюк М. Б., Місюренко В. О. (2016)
Кучанський В. В. - Експрес-оцінка резонансних перенапруг в анормальних режимах магістральних електричних мереж (2016)
Лисяк Г. М. - Квадратично-інтегральний метод розпізнавання аварійних ситуацій ліній електропересилання, Островка І. І., Сабадаш І. О. (2016)
Лозинський О. Ю. - Структура багатозв’язаної системи керування режимами електротехнологічного комплексу "дугова сталеплавильна піч – електропостачальна мережа”, Паранчук Я. С. (2016)
Маляр В. С. - Дослідження однофазного режиму роботи трифазного асинхронного двигуна, Гамола О, Є. Є., Мадай В. С., Гавдьо І. Р. (2016)
Мороз В. - Вплив розрядності даних на точність визначення кута в індукційних давачах кута, Оксентюк В., Болкот П., Снітков К. (2016)
Покровський К. Б. - Оцінка ефективності вітроелектростанції на основі даних з відкритих джерел, Кужелєв М. Ю. (2016)
Равлик О. М. - Моделювання комутаційних процесів ліній надвисокої напруги 750 кВ, Стецик В. Я. (2016)
Федів Є. І. - Компенсація реактивної потужності в системах електроспоживання з силовими випрямлячами, Сівакова О. М. (2016)
Яцун М. А. - Співвідношення індуктивностей розсіяння екранованих циліндричних співвісних обмоток на феромагнітному осерді (2016)
Гапанович В. Г. - Обмеження кидків струмів намагнічення в системі електропостачання дугової сталеплавильної печі попередньою комутацією пічного агрегату, Кідиба В. П. (2016)
Сегеда М. С. - Основні аспекти інтеграції вітрових електричних станцій в енергосистеми, Дудурич О. Б. (2016)
Abstracts (2016)
Потильчак О. І. - Формування європейських стандартів забезпечення дотримання статусу професійного судді (2014)
Верещінська І. В. - Місце міжнародного цивільного процесу в національних правових системах суверенних держав (2014)
Кадурін С. Є. - Екологічне ліцензування в системі адміністративно-правових засобів забезпечення екологічної безпеки (2014)
Самойлов С. В. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування шахрайств, що вчиняються з використанням мережі "Інтернет", відповідні їм слідчі версії та алгоритми їх перевірки (2014)
Гапотченко Г. М. - Актуальні питання початку процесуальної діяльності за новим КПК України (2014)
Хараберюш І. Ф. - Проблеми використання оперативно-технічних заходів та негласних слідчих (розшукових) дій у протидії контрабанді, Хараберюш О. І. (2014)
Одерій О. В. - Розслідування злочинів проти довкілля: криміналістична характеристика наслідків (2014)
Лавський В. П. - Проблеми законодавчого забезпечення здійснення негласних слідчих (розшукових) дій в Україні (2014)
Яковенко М. О. - Використання спеціальних знань при розслідуванні вбивства ново родженої дитини (2014)
Набруско М. С. - Типова слідова картина як елемент криміналістичної характеристики торгівлі людьми (2014)
Костенко М. А. - Особливості реалізації засади рівності перед законом і судом у кримінальному судочинстві (2014)
Бабошин А. М. - Прокурорський нагляд за використанням матеріалів оперативно-розшукової діяльності для проведення слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування злочинів у сфері банківського кредитування (2014)
Грібов М. Л. - Законність проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування злочинів у сфері банківського кредитування (2014)
Жовтан П. В. - Документування як засіб забезпечення оперативними підрозділами доказування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (2014)
Сухорада І. О. - Методологія та сучасний стан наукових досліджень документування злочинів у сфері банківського кредитування оперативними підрозділами (2014)
Сухачов О. О. - Поняття негласності в кримінальному процесі України (2014)
Давидова Д. В. - Докази та їх джерела: окремі питання теоретичного та легального визначення (2014)
Горбачов В. П. - Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування та прокурора (історичний аспект) (2014)
Веселова Л. Ю. - Складові системи "дорога-автомобіль-водій" та фактори, що впливають на безпеку дорожнього руху (2014)
Пономарьова Т. І. - Звільнення неповнолітнього від покарання з передачею під нагляд (2014)
Лосич С. В. - Внутрішньо-системні зв’язки складу злочину, передбаченого статтею 366 Кримінального кодексу України, зі складами однорідних злочинів (2014)
Крукевич О. М. - Здійснення правосуддя щодо неповнолітніх у країнах романо-германського та англо-американського типів правових систем (2014)
Іскандерова Г. Т. - Права підозрюваного (обвинуваченого) в кримінальному провадженні на підставі угоди про визнання винуватості (2014)
Булейко А. О. - Підходи до проведення порівняльно-правових досліджень звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям (2014)
Нечипоренко О. С. - Особливості суб’єкта умисного знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави та об’єктів природно-заповідного фонду (2014)
Деревянко Б. В. - Соотношение отношений по обеспечению экономической безопасности с административно- и хозяйственно-правовыми отношениями (2014)
Громова О. М. - Правова робота із самозабезпечення економічної безпеки суб’єктами господарювання України (2014)
Кузьменко С. Г. - Історико-правовий аналіз деяких систем пенсійного страхування через призму цивільного законодавства про пенсійне забезпечення (2014)
Наші автори (2014)
Порядок подання матеріалів для публікації у збірнику наукових праць (2014)
Філіпець О. О. - Особливості перебігу гострого періоду мозкового інсульту у пацієнтів з ендокринною патолоґією, Кісілюк В. Л., Мандрюк Л. В. (2015)
Кополовець І. І. - Особливості атеросклеротичного ураження сонних артерій у порівнянні з концентрацією у крові маркерів запалення та структурою атеросклеротичної бляшки, Русин В. І., Торма Н., Сіготськи В., Кополовець Г. Ю., Франковічова M. (2015)
Урбанович А. М. - Вміст лептину та резистину у плазмі крові у хворих на цукровий діабет 2 типу із різною тривалістю захворювання та артерійною гіпертензією (2015)
Дзісь І. Є. - Значення метаболічних чинників серцево-судинного ризику в виникненні тромбозу в пацієнтів з лімфопроліфераційними хворобами, Томашевська О. Я. (2015)
Кіхтяк О. П. - Особливості змін вуглеводного та ліпідного обміну у хворих на дифузний токсичний зоб до початку медикаментної терапії, Ліщук О. З., Москва Х. А. (2015)
Розновський Я. Р. - Верифікація нервів гортані в операційній рані при операційних втручаннях на щитоподібній залозі (2015)
Філіпський А. В. - Можливості застосування конусно-променевої комп'ютерної томоґрафії при діаґностиці слинно-кам'яної хвороби піднижньощелепних слинних залоз (2015)
Гузій О. В. - Щодо контролю впливу тренувального навантаження на орґанізм спортсменів за параметрами вегетативного забезпечення кардіореспіраторної системи (2015)
Данилейченко В. В. - Принципи антибіотикотерапії гнійних хірурґічних захворювань черевної порожнини, Немченко О. О., Король Я. А., Матвійчук О. Б., Шикула Р. Г., Лаврик Г. С. (2015)
Матвійчук Б. О. - Проґнозування рецидиву виразкових кровотеч після ендоскопічного гемостазу, Рачкевич С. Л., Тумак І. М., Король Я. А., Патер Я. З., Кушнірук О. І., Артюшенко М. Є., Когут Л. М., Гула Г. В., Гасьошин В. А. (2015)
Дзюбановський І. Я. - Сучасні можливості ендоскопічної зупинки ґастродуоденальної виразкової кровотечі, Дейкало І. М., Коршовський І. Л. (2015)
Філь А. Ю. - Часова концепція операційного лікування потерпілих із пошкодженням скелету в загальній структурі політравми, Козопас В. С. (2015)
Погоріляк Р. Ю. - Окремі соціально-психолоґічні характеристики керівників закладів охорони здоров'я на регіональному рівні (2015)
Березницький Я. С. - Сучасні орґанізаційні та тактичні питання лікування шлунково-кишкових кровотеч, Ярошенко К. О. (2015)
Годована О. І. - Новий полімер-мінеральний ZRO2-GD2O3 рентґенконтрастний нанокомпозит, функціоналізований гіалуроновою кислотою для відновлення кісткових дефектів в експерименті, Ключівська О. Ю., Годований О. В., Мітіна Н. Є., Константінова Т. Є., Заіченко О. С., Стойка Р. С. (2015)
Павловський М. І. - Вплив гіпотиреозу на рівень ґлютатіону в тканинах переднього відділу ока в експерименті (2015)
Мадей П. - Імунолоґічні фактори в етіопатоґенезі звичних викиднів, Пєха Д., Плута Д., Зубелевич-Шкодзіньска Б., Гаврилюк А., Кондратюк М., Беляєв К. (2015)
Шикула І. Я. - Особливості клініки, діаґностики та хірурґічного лікування інвагінації кишок у 52-річного хворого: випадок з практики, Семенюк І. А., Федоренко В. П. (2015)
Плахтін О. Д. - Труднощі діаґностики причини гострої механічної обтураційної непрохідності товстої кишки у 67-ми річного чоловіка: випадок з практики, Мота Ю. С., Федоренко В. П. (2015)
Яковенко В. О. - Урґентна ендоскопічна резекція слизової оболонки з приводу гострої кишкової кровотечі (2015)
До відома наших авторів (2015)
Бабич Н. Д. - Особливості катехізисного методу організації тексту в граматиках Л. Зизанія і М. Смотрицького (2014)
Бронських С. В. - Обломовская утопия (на материале романа И. А. Гончарова "Обломов") (2014)
Гринишин У. - Функціонально-стилістичне навантаження конструкцій з переліченням (2014)
Дяченко Н. Л. - Лексико-стилістичні особливості французьких лічилок (2014)
Єсипович К. П. - Основні засади формування системи актантних відносин у фольклорному дискурсі (2014)
Корпало О. Р. - Звертання як засіб репрезентації синтаксичної особи (2014)
Кучурян Л. І. - Синтаксис нарису "Віщуни” О.Кобилянської: адекватність і варіантність структур у перекладі румунською мовою (2014)
Логвиненко М. І. - Концепт "пошук іентичності" в шміттівській прозі: досвід лінгвокогнітивного аналізу (на матеріалі роману " Ulysse from Bagdad ") (2014)
Навчук Г. В. - Типи окличних речень за виконуваною функцією (2014)
Паладян К. - Versificaţia lui George Bacovia: forme iambice (2014)
Рубан В. О. - Структурні особливості англіцизмів-дериватів у сучасній французькій мові (2014)
Савчук Р. І. - Особливості наративної сценографії скомплікованого типу оповіді у французькому художньому дискурсі ХІХ ст. (2014)
Сивокозова Т. В. - Формальна диференціація прийменниково-іменникових конструкційлокативної семантики (на матеріалі пам’яток східнополіського говору XVII–XVIII ст.) (2014)
Сопилюк Н. М. - Розгалуження як синтаксичний засіб психологізації прози М. Пруста (на матеріалі українського перекладу) (2014)
Стефурак О. В. - Об’єктивізація концепту "контейнер” як топологічної категорії у прийменникових локативних конструкціях французької мови (2014)
Сюй Ліша - Мала україномовна проза Пантелеймона Куліша: жанри й проблематика (2014)
Ткач А. В. - Іменникове осново- та словоскладання в системі українських медичних термінів (2014)
Хилько І. А. - Об’єктивні і суб’єктивні смисли в семантико-синтаксичній структурі складнопідрядного умовного речення (2014)
Цуркан М. В. - Комунікеми в оповідній структурі прози письменників Буковини (2014)
Чернікова Н. В. - Конструкціï приєднання в складних висловленнях (2014)
Шатілова Н. О. - Стилістичний потенціал діалектної лексики в ідіостиліСидора Воробкевича (2014)
Кульбабська О. В. - Відкриваючи неозорий світ рідного слова: Рецензія на: Загнітко А. П."Подих рідного слова" : монографія. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – 236 с. (2014)
Ципердюк О. Д. - Художній текст у вимірі сучасних лінгвістичних парадигм (2014)
Гінзбург М. - Правила вживання ся-дієслів у фахових українських (2016)
Кочан І. - Посібники з термінознавства й навчальний процес (2016)
Бондарчук Л. - Функційно адекватний переклад наукової літератури (на матеріалі англійських й українських текстів економічного змісту) (2016)
Дев’ятко Ю. - Електронний багатомовний словник стоматологічних термінів: теоретичні аспекти та спроба укладання (2016)
Южакова О. - Лексикографічна праця як відображення матеріальної культури попе-редніх поколінь (на підставі аналізу "Словника-довідника старовинних і діалектних назв страв, продуктів, харчових виробів та кухонного начиння різних регіонів України"), Гура В. (2016)
Бурковська О. - Роль Української господарської академії в Подєбрадах (Чехія) для розвитку української термінології лісівництва (2016)
Влах М. - Значення метафори у розвитку географічної термінології (2016)
Вознюк Г. - Чужослови в системі української фінансово-економічної термінології: проблеми адаптації, Наконечна Г. (2016)
Германович Г. - Медичні терміни з компонентами карді(о)- та серц(е)- у сучасній українській мові (2016)
Дорошенко С. - Специфіка структури галузевих терміносистем (на прикладі української термі-нології нафтогазової промисловості) (2016)
Зубченко В. - Стандартизація актуарної та фінансової термінології, Мішура Ю. (2016)
Кобилянський Є. - Нафтохімічне термінотворення в істо-ричному контексті формування і розвитку української науково-технічної термінології: сьогоднішній стан і проблеми, Ярмолюк Б., Іщук Ю., Коваленко С. (2016)
Конівіцька Т. - Фразеологічні одиниці в системі української економічної термінології (2016)
Куньч З. - Полісемія в українській електроенергетичній термінології, Харчук Л. (2016)
Луковенко Т. - Суфіксальний спосіб творення термінів гомеопатії (2016)
Ментинська І. - Структурно-словотвірні особливості сучасної комп’ютерної термінології, Наконечна Г. (2016)
Микульчик Р. - Тематична класифікація фізичних термінів-епонімів (2016)
Нікуліна Н. - Явище полісемії в термінознавстві (на матеріалі транспортної термінологічної мегасистеми) (2016)
Файчук Т. - Структурні та стилістичні особливості пам’яток науково-популярного жанру XVIII ст. (2016)
Фаріон І. - До історії наукової мови у роздумах Івана Пулюя (2016)
Альбота C. - СИМВОЛ vs ОБРАЗ: до питання термінологічної варіативності (2016)
Булик-Верхола С. - Антонімічні відношення в українській музичній термінології (2016)
Городиловська Г. - Медичні терміни як складова ідіостилю Романа Іваничука (2016)
Дуцяк І. - Аналізування проблеми дефініювання неясних понять (2016)
Жангазінова Р. - Запозичення в українській літературознавчій термінолексиці кінця ХІХ – по-чатку ХХ сторіччя (2016)
Козелко І. - Лінгвістична термінологія як об’єкт наукових досліджень наукових досліджень у дисертаціях кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя (2016)
Кримець О. - Екстралінгвальні чинники й семантична динаміка терміна (2016)
Мазур Т. - Порівняльний аналіз містобудівного змісту термінів "промислово-сель-бищний район" – "технополіс", Король Є. (2016)
Панасюк К. - Сучасна українська ракетно-артилерійська термінологія: структурний аналіз (2016)
Поліщук Н. - Активність інноваційних процесів у словниковому складі сучасних мас-медіа (2016)
Процик І. - "Копаний м’яч учить боронити і здобувати": тематична класифікація української термінолексики кінця ХІХ – початку ХХ століття (2016)
Сивокінь Г. - Епістемічна модальність у науково-попу-лярному дискурсі щодо викладання навчального матеріалу, Мар’янко Я., Картель Т., Зайцева О. (2016)
Чуєшкова О. - Становлення терміносистеми гендерної лінгвістики (2016)
Якимович-Чапран Д. - Внесок авторської спілки Адельфотес в українське термінотворення кінця XVI–XVII ст. (2016)
Михалик О. - До 70-річчя з дня народжен-ня Любові Іванівни Петрух, Коваленко М., Шелепетень Л., Чабан І., Кукуруза Л. (2016)
Процик І. - "Житимуть нації, мовою яких говоритимуть комп’ютери" (Рецензія на монографію: Pshemysław Yóżwikewicz "Lingua Ucraina ad res informaticas pertinens. Investigation of Ukra-inian computer vocabulary”) (2016)
Барчук В. М. - Аналітичні засоби вираження інтервалу в українській мові (2015)
Гажук-Котик Л. Г. - Діалектна специфіка складних числівників буковинських говірок (лінгвогеографічний аспект) (2015)
Гладка В. А. - Проблема когнітивного моделювання номінативних одиниць (2015)
Даниленко В. Г. - Колоніальні мотиви в українських історичних романах радянського періоду (2015)
Козачук Н. - Трагедія українського народу і його лідера у драмі "Коли народ мовчить” Спиридона Черкасенка (2015)
Лепетюха А. В. - Coherence discursive dans l’optique du semiosis (2015)
Лісова Ю. О. - Концептуальний простір самотності постмодерністського персонажа: лінгвокогнітивний ракурс (2015)
Любімова О. В. - Трискладові розміри у творчості західноукраїнських поетів 90-х років ХІХ століття (2015)
Макар І. С. - Актуалізований антропонімікон давньогрецьких романів І-ІІІ ст. н.е. (2015)
Навчук Г. В. - Мовленнєва культура медика – основа лікарської деонтології, Шутак Л. Б. (2015)
Попович М. М. - Лінгвофілософські трактування темпорального значення французького прислівника "maintenant” (2015)
Попович Н. М. - Функціонально – семантичне поле точної кількості в українській мові (на матеріалі творів І.Я. Франка) (2015)
Руснак Д.А. - Le reportage multimédia comme support de communication pour enseigner l’expression orale au supérieur (2015)
Cопилюк Н. М. - Риторичні запитання як синтаксичний засіб психологізації прози М. Пруста (на матеріалі українського перекладу) (2015)
Станіслав О. В. - Новий погляд на синтаксичне членування тексту (графічний аспект дослідження) (2015)
Стефурак О. В. - Вираження темпоральності у термінах руху у французькій мові (2015)
Ткач А. В. - Культура фахового мовлення – важливий показник професіограми майбутнього медичного працівника (2015)
Хожаїж І. В. - Комунікативно-функціональна типологія загальнопитальних висловлень у французькій мові (2015)
Кульбабська О. В. - Репрезентаційна система сучасної лінгвістичної конфліктології : Рецензія на : Білоконенко Л. "Українськомовний міжособистісний конфлікт" : монографія. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – 338 с. (2015)
Мегела І. - Рецензія на : Оліщук Р.Л., Макар І. С. "Давньогрецька мова: підручник для студентів І-го курсу класичної філології та гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів” : підручник. – Чернівці : Видавничий дім "Букрек”, 2015, – 496 с. (2015)
Приходько Н. В. - Оцінювання рівня промивності засолених ґрунтів рисових систем зі складними гідрогеологічними умовами (2016)
Ольховик О. І. - Можливості використання хвильових насосів в водному та енергетичному господарстві приморських регіонів, Дубовик Я. Б. (2016)
Куковський А. Г. - Виконання робіт по будівництву селезахисних споруд, Кизима В. П., Алексієвець І. І., Семчук П. П. (2016)
Ткачук М. М. - Технологія захисту гідромеліоративних систем від підтоплення ґрунтовими водами з використанням дренажно-екранних модулів, Немоловська Н. А., Ткачук Р. М. (2016)
Герасимов Г. Г. - Оптимальний діаметр напірних трубопроводів гідроелектростанцій, Герасімов Є. Г., Галкина Д. А. (2016)
Ніколайчук О. М. - Методи розробки та досліджень гідроавтоматичних регуляторів рівня, Меддур А. С. Е., Зінчук О. Ю. (2016)
Бомба А. Я. - Методи комплексного аналізу і сумарних зображень моделювання нелінійних квазіідеальних процесів у двояко-шаруватих середовищах, Гладка О. М., Кузьменко А. П. (2016)
Остапчук С. М. - Геоінформаційне моделювання роботи служби швидкої допомоги (на прикладі Ізяславського району Хмельницької області), Стасюк О. В. (2016)
Бялик І. М. - Історія та перспективи розвитку штативів для геодезичних приладів, Кундрат А. М., Куницький М. О. (2016)
Ніколайчук К. М. - Застосування програмного забезпечення при визначенні нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, Шульган Р. Б. (2016)
Яцков М. В. - Вилучення цинку із висококонцентрованих металовмісних відходів, Корчик Н. М., Пророк О. А. (2016)
Корчик Н. М. - Аналіз існуючих методів демеркурізації відходів ртутьвмісних виробів та стоків, Буденкова Н. М. (2016)
Христюк А. О. - Технологічні особливості свердловинного гідровидобутку корисних копалин (2016)
Корнієнко В. Я. - Удосконалення технологічного обладнання для видобутку бурштину гідромеханічним способом, Семенюк В. В. (2016)
Филипчук В. Л. - Особливості електрохімічної зміни рН при очищенні металовмісних стічних вод (2016)
Степова О. В. - Аналіз фосфатного забруднення поверхневих водойм Полтавської області (2016)
Орлов В. О. - Дослідження та аналіз роботи водоочисного комплексу смт Гоща, Мартинов С. Ю., Куницький С. О. (2016)
Ткачук О. А. - Умови формування дренажних витрат, що поступають у систему дощового водовідведення після інфільтраційних майданчиків, Шевчук О. В. (2016)
Гаращенко В. І. - Ферито-феромагнітна гранульована загрузка для магнітного очищення водних середовищ від феромагнітних домішок, Гаращенко О. В. (2016)
Серілко Л. С. - Дослідження руху частинок сипкого матеріалу по циліндричній поверхні, яка здійснює коливальний рух вздовж осі симетрії, Тимейчук О. Ю., Серілко Д. Л. (2016)
Бабич Я. О. - Огляд досліджень щодо ґрунтових фрезерних розпушувачів (2016)
Хітров І. О. - Підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, Дмитрук Н. М. (2016)
Бабич Я. О. - Класифікація і аналіз конструкцій робочих органів каналоочищувачів із землесосним обладнанням (2016)
Хітров І. О. - Основи ресурсозбереження машинобудівної продукції, Осійчук Ю. С. (2016)
Марчук Н. М. - Технологічність конструкцій різьбових з’єднань деталей машин (2016)
Літніцький С. І. - Умови видимості в лекційній аудиторії № 647, Пугачов Є. В., Гуз Т. В., Петрук О. Є. (2016)
Бєлозорова К. М. - Аналіз об’ємно-планувального рішення лекційної аудиторії № 442 НУВГП та умов видимості в ній, Гарбарук Л. Т., Кокоч М. В., Пугачов Є. В. (2016)
Літніцький С. І. - Аналіз об’ємно-планувального рішення та освітленості лекційної аудиторії № 647, Растворова З. І., Юхимець Т. А. (2016)
Шевцова Н. В. - Напружений стан ортотропної пластинки з круговим отвором, частково підсиленим системою двох пружних ребер (2016)
Шимчук С. П. - Особливості зношування трибосистеми БрО10С10-ШХ15, Мисковець С. В., Зайчук Н. П., Варич О. Ф. (2016)
Андреєва О. Ю. - Показники росту соснових культур, створених садивним матеріалом із закритою кореневою системою, Гузій А. І., Карчевський Р. А. (2016)
Біла Ю. М. - Захисне лісорозведення в агроландшафтах південно-східної частини Байрачного степу, Ткач Л. І. (2016)
Мазепа В. Г. - Продуктивність ялицевих деревостанів басейну річки Бистриця Солотвинська (Передкарпаття), Тереля І. П., Коляджин І. Ф. (2016)
Гревцова Г. Т. - Колекція роду Cotoneaster medik. Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна у світлі системи J. Fryer et B. Hylmö, Бонюк З. Г., Михайлова І. С. (2016)
Бєлаєва Я. В. - Колекція видів Begonia L. (Begoniaceae C. Agardh) у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України (2016)
Бідолах Д. І. - Сучасні прийоми проведення інвентаризації зелених насаджень та комплексного оцінювання ландшафтно-планувальної структури парку санаторію "Черче", Кузьович В. С. (2016)
Вітенко В. А. - Теоретичні та прикладні аспекти весняного щеплення декоративних форм Morus Alba L., Шлапак В. П. (2016)
Гавриленко Н. О. - Збереження рослин "Червоної книги України" в дендропарку "Асканія-Нова" (2016)
Голубкова І. М. - Особливості росту та розвитку видів роду Persica mill. в умовах Правобережного Лісостепу України (2016)
Гончаровська І. В. - Декоративні дрібноплідні яблуні (Malus Mill.) у генофонді НБС ім. М. М. Гришка НАН України (2016)
Демченко О. О. - Перспективи використання видів роду Viburnum L. в умовах лісостепу України (2016)
Запоточний М. М. - Відновлення корінних деревостанів як основа застосування вибіркової системи господарювання (2016)
Калашнікова Л. В. - Моніторингові дослідження інтродукційної популяції Staphylea Pinnata L. у фітоценотичних умовах дендропарку "Олександрія" (2016)
Клименко А. В. - Экспозиция декоративных представителей семейства Cornaceae (dumort.) Dumort. в Национальном ботаническом саду им. Н. Н. Гришко НАН Украины (2016)
Корниенко В. О. - Влияние радиационного облучения на архитектонику надземной части дуба черешчатого Quercus robur L., Нецветов М. В. (2016)
Курницька М. П. - Композиційне оформлення пізнавального маршруту парку "Високий Замок" у Львові, Лукащук Г. Б. (2016)
Кучеревський В. В. - Хорологічні, еколого-ценотичні, біоморфологічні та популяційні дослідження Astragalus ponticus pall. на Дніпропетровщині, Сіренко Т. В., Баранець М. О., Шоль Г. Н. (2016)
Кушнір А. І. - Вікові дерева парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Жорнівський" та перспективи їх використання під час формування композицій, Суханова О. А., Снігир Ю. Ю. (2016)
Літвіненко С. Г. - Особливості органогенезу генеративних пагонів у бруньках відновлення північноамериканських деревних інтродуцентів в умовах Буковини (2016)
Любинець І. П. - Стан ценопопуляцій Platanthera bifolia (L.) rich. на території Українського Розточчя, Хомин І. Г., Ференц Н. М., Лисак Г. А. (2016)
Манько М. В. - Порівняльне оцінювання водоутримної здатності листків рослин культиварів Acer Platanoides L. В умовах міста Києва, Олексійченко Н. О., Соваков О. В. (2016)
Марно-Куца О. Ю. - Просторова структура паркових насаджень населених місць Черкащини (2016)
Масловата С. А. - Насіннєве розмноження видів роду Ulmus L. (2016)
Назаренко В. В. - Вивчення стану та динаміки лісового фонду лісів Лісостепу Харківщини на прикладі державного підприємства "Гутянське ЛГ" (2016)
Решетюк О. В. - Біологічна оцінка насаджень дендропарку "Нижньостановецький" (2016)
Прокопук Ю. С. - Динаміка депонування вуглецю у стовбуровій біомасі Quercus robur L. парку "Феофанія", Нецветов М. В. (2016)
Сошенський О. М. - Таксаційна будова липових деревостанів за діаметром (2016)
Суслова О. П. - Picea pungens engelm. в урбанодендрофлорі промислових міст Південного Сходу України (2016)
Хомюк П. Г. - Деякі історичні аспекти лісоінвентаризації і прав власності на ліси у Західному і Центральному Поліссі України, Редькович А. М., Максимов В. О. (2016)
Хрик В. М. - Стан полезахисних лісових насаджень Білоцерківського Національного аграрного університету, Левандовська С. М. (2016)
Цицюра Н. І. - Родина Cupressaceae f. neger у коніферетумі Ботанічного саду Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, Черняк В. М. (2016)
Чорномаз Н. М. - Насадження на схилах Маріїнського парку: видова та просторова структура, сучасний стан (2016)
Шепелюк М. О. - Едафічні умови зростання зелених насаджень міста Луцька (2016)
Шумик М. І. - Інтродукційна популяція як головний елемент у формуванні ботанічних експозицій та оптимізації урбанізованих екосистем (2016)
Шуплат Т. І. - Застосування експрес-методу індукції флуоресценції хлорофілу в дослідженні життєвості ялівцю козацького (Juniperus sabina L.) "Blue Danube" в урбогенних умовах міста Львова (2016)
Яворовський П. П. - Перспективи використання контейнерного садивного матеріалу дуба звичайного (Quercus robur L.) для створення лісових культур, Сегеда Ю. Ю. (2016)
Булат А. Г. - Вплив норми висіву насіння сосни звичайної на вихід стандартних сіянців у плівкових теплицях (2016)
Власюк В. П. - Особливості живлення зайця сірого (Lepus europaeus pall.) у відкритих типах мисливських угідь Житомирщини у зимовий період (2016)
Стрельчук Л. М. - Лісова компонента агроландшафтів Причорноморського степу (2016)
Bury M. - Wpływ Nawożenia Siarką Na Wzrost i Plon Bulw Ziemniaka, Stankowski S., Hury G., Dawidowski A., Opatowicz N., Bashutska U. (2016)
Краснов В. П. - Дієвість радіоекологічного контролю продукції лісового господарства у Поліссі України у віддалений з часу аварії на ЧАЕС період, Курбет Т. В., Давидова І. В., Суховецька С. В. (2016)
Снітинський В. В. - Оцінювання впливу Добротвірської ТЕС на гідроекологічні показники поверхневих вод прилеглих територій, Ковальчук О. П., Шкумбатюк Р. С. (2016)
Артамонов Б. Б. - Аналіз кліматичних змін у місті Хмельницькому за період 2011-2015 роки (2016)
Вакал С. В. - Концепція створення екобезпечних мінерально-органічних добрив із використанням як сировини відходів виробництва та місцевих природних ресурсів, Мальований М. С. (2016)
Ковтун Т. І. - Особливості екології совкоподібних (Lepidoptera: noctuoidea) в умовах напівприродних екосистем приміської зони міста Житомира (2016)
Копій М. Л. - Видове різноманіття мікроміцетів ґрунту території новороздільського сірчаного кар'єру, Оліферчук В. П., Копій Л. І. (2016)
Орел С. М. - Оцінювання впливу забруднення ґрунту в районі бойових стартових позицій балістичних ракет на здоров'я людини та довкілля, Іващенко О. В., Мальований М. С. (2016)
Манюк О. Р. - Оцінювання екологічних ризиків процесу транспортування газу магістральними газопроводами, Манюк М. І. (2016)
Чорній З. П. - ІІІ. Термоактиваційні процеси у радіаційно забарвлених кристалах СaF2-Na+, Пірко І. Б., Салапак В. М., Дячук М. В., Кульчицький А. Д., Онуфрів О. Р. (2016)
Побережний Л. Я. - Корозія підземних газопроводів низького тиску під дією змінного струму, Яворський А. В. (2016)
Гивлюд М. М. - Вплив гідрофобних захисних покриттів на довговічність бетонних конструкцій, Пархоменко В.-П. О., Маргаль І. В. (2016)
Глобчак М. В. - Дослідження причин нерівномірності роботи ремонтної майстерні ТзОВ "Львівське АТП 14631", Нікіпчук С. В., Кайда Я. Я. (2016)
Лоїк В. Б. - Експериментальне визначення теплоізоляційної здатності металевих конструкцій, покритих композиціями на основі спученого перліту, Вовк С. Я., Григоришен Р. В. (2016)
Пилипів І. З. - Особливості формування елементів гнутоклеєних стільців із деревоволокнистих плит, Максимів В. М. (2016)
Сабадаш В. В. - Дослідження адсорбції Д-оксіпропіонової кислоти в динамічних умовах, Гивлюд А. М., Гумницький Я. М. (2016)
Івах Р. М. - Дослідження похибок частотних аналізаторів імпедансу прямої дії, Хома В. В., Хома Ю. В., Питель І. Д. (2016)
Дудикевич В. Б. - Аналіз наявних підходів до протидії несанкціонованому доступу в інформаційних мережах держави на основі теорії ігор, Опірський І. Р., Сусукайло В. А. (2016)
Грицюк Ю. І. - Чисельне інтегрування табличних функцій для однієї змінної з використанням многочлена Тейлора, Драґан Я. П. (2016)
Круліковський Б. Б. - Теоретичні основи розпізнавання багатомірних образів у Хеммінговому просторі, Сидор А. І., Заставний О. М., Николайчук Я. М. (2016)
Токар O. Є. - Методи отримання параметрів математичних моделей динаміки деревостанів, Козел А. М., Король М. М., Цуняк А. М. (2016)
Федевич О. Ю. - Аналізатор протоколів комп'ютерної мережі для оптимізації адаптивного управління трафіком потоку (2016)
Білущак Т. М. - Дослідження соціально-психологічного клімату та мотивації викладацького колективу як чинники успіху освітнього менеджменту (2016)
Одрехівський М. В. - Методологічні підходи до управління підприємницькими структурами (2016)
Акіншева І. - Політична соціалізація учнів на сучасному етапі (2013)
Акуленко К. - Методика впровадження організаційно-педагогічних умов формування готовності майбутніх економістів до професійної діяльності (2013)
Андрющенко Т. - Експериментальна модель процесу формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку (2013)
Байбакова О. - До проблеми навчання професійному іншомовному спілкуванню майбутніх фізиків-дослідників (2013)
Барильник-Куракова О. - Технологічний підхід у навчанні фізики як один із шляхів самореалізації учнів старшої школи (2013)
Бедевельська М. - Стан сформованості педагогічної майстерності майбутніх учителів іноземної мови на засадах компетентнісного підходу (2013)
Білик О. - Історичні традиції освіти та естетичного виховання в Японії (2013)
Богдан Л. - Діалог культур та етикет мовлення у процесі викладання іноземних мов (2013)
Борщ К. - Діяльність червоного хреста в закарпатській області як осередку соціальної допомоги та волонтерства (2013)
Варга Л. - Методика формування іншомовної комунікативної компетенції в читанні німецькомовних текстів як текстів другої іноземної мови на початковому етапі вивчення (2013)
Гаврищук І. - Системно-структурний метод формування виробничо-технічної орієнтації майбутнього робітника (2013)
Гончаренко Т. - Напрями модернізації змісту і технологій навчання вчителів фізики у післядипломній освіті (2013)
Горішна Н. - Сучасні підходи до професійної підготовки майбутніх соціальних працівників (2013)
Грабовська Т. - Реалізація інноваційних педагогічних технологій в освітніх закладах, Грабовський О., Палько Т., Соломка Е. (2013)
Грунтей Т. - Дидактичні особливості реалізації моделі компетентного випускника основної школи (2013)
Гуменюк С. - Здоров’язберігаючі технології в системі освіти (2013)
Данко Д. - Інформаційно-комунікаційні технології підготовки соціальних працівників до медико-соціальної роботи (2013)
Данюк М. - Біоетичне виховання як складова професійної підготовки майбутніх молодших медичних працівників (2013)
Добош О. - Організація роботи методичного кабінету дошкільного навчального закладу в умовах інноваційної діяльності (2013)
Доброштан О. - Організація самостійної роботи майбутніх судноводіїв у процесі вивчення курсу вищої математики з використанням мережевого навчально-методичного комплексу (2013)
Желанова В. - Критерії та показники сформованості рефлексивних конструктів майбутнього вчителя початкових класів у системі контекстного навчання у ВНЗ (2013)
Жиленко Р. - Запровадження та забезпечення сталості системи приятелів в Україні. Дослідження одного випадку (2013)
Завгородня Т. - Педагогічна культура викладача ВНЗ як необхідна умова якісної підготовки майбутнього фахівця (2013)
Зимомря М. - Роль кошикарства як народного промислу в естетичному вихованні молоді (2013)
Зобенько Н. - Провідні педагогічні ідеї В. В. Сагарди в контексті професійної підготовки майбутнього педагога (2013)
Карбованець О. - Модель організації самостійної роботи студентів мікробіологічного змісту (2013)
Кіш-Вайда Г. - Особливості іншомовної текстової діяльності людини, Леган В. (2013)
Клочко А. - Теоретичні аспекти формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи (2013)
Ковач Ш. - Організація туристичної діяльності в умовах сучасного закладу освіти, Дудіцька С., Мадяр-Фазекаш Е. (2013)
Козолуп М. - Нормативне регулювання комунікативного аспекту професійної підготовки майбутніх фахівців природничого профілю у США (2013)
Козубовська І. - Агресивність як форма прояву дезадаптації дітей, Сойма Н. (2013)
Коржинська Т. - Історіографічний аспект розвитку освіти дорослих в Сполучених Штатах Америки (2013)
Котова О. - Роль спецкурсу "фрактали в математиці” у професійній підготовці майбутніх вчителів математики (2013)
Краснова Н. - Види конфліктів у діловому спілкуванні (2013)
Кульчицький В. - Роль виховання у формуванні моральної свідомості особистості (2013)
Мальцев А. - Формування самостійної пізнавальної активності у майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
Маляр Л. - Формування полікультурної компетентності студентів – майбутніх учителів-словесників засобами літературного краєзнавства, Кухта М. (2013)
Марфинець Н. - Інноваційні технології навчання на уроках літературного краєзнавства (2013)
Маслєннікова Д. - Психолого-педагогічні засади розвивального навчання фізики у загальноосвітній школі (2013)
Мешко Г. - Система підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я (2013)
Моштук В. - Розвиток індивідуальності студентів у процесі їх проектно-технологічної діяльності та формування проектно-технологічної культури (2013)
Нацюк М. - Лінгвокультурологічні особливості формування лінгвосоціокультурної компетентності у майбутніх учителів іноземної мови у читанні художньої літератури (2013)
Ніколаєску І. - Роль інститутів післядипломної освіти в розвитку культуротворчої особистості педагога (2013)
Новак О. - Зміст підготовки майбутніх фахівців дошкільного виховання до забезпечення наступності в системі освіти (2013)
Опачко М. - Формування загальної і професійної культури вчителя у педагогічній спадщині професора В.В.Сагарди (2013)
Пермінова Л. - Формування основ самоменеджменту майбутніх вчителів початкових класів (2013)
Петришин Л. - Системний підхід як основа організації процесу формування креативності майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ (2013)
Пинзеник О. - Прогностична екстраполяція основних тенденцій і перспектив професійного вдосконалення викладача вищої школи (2013)
Повідайчик О. - Деякі аспекти застосування інтернет-технологій в системі вищої освіти (2013)
Поліщук В. - Стратегія молодіжної політики у західноєвропейських та східноєвропейських країнах як основа підтримки дітей і молоді (2013)
Поліщук Ю. - Застосування технологій соціально-педагогічної роботи з важковиховуваними дітьми (2013)
Попова Т. - Оновлення змісту природничо-наукової освіти як шлях інтеграції України до європейського і світового освітнього простору, Павленко А. (2013)
Попович А. - Академізація соціальної роботи у контексті запиту на освітні послуги (2013)
Порхун І. - Особливості дослідно-експериментальної роботи з формування правової компетентності військовослужбовців за контрактом в органах охорони державного кордону України (2013)
Постолюк М. - Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів (2013)
Пришляк О. - Соціально-педагогічна підтримка дітей і молоді у Федеративній Республіці Німеччини (2013)
Прудкий О. - Культурно-науковий світогляд сучасного вчителя фізики як складова його педагогічної майстерності (2013)
Рибальченко Д. - Тенденції розвитку управління загальноосвітніми навчальними закладами в Україні (2013)
Розман І. - Деякі питання теорії перекладу творів зарубіжної літератури (2013)
Роман С. - Соціально-філософські основи формування еколого-гуманістичних цінностей у процесі шкільної хімічної освіти (2013)
Романюк І. - Досвід підготовки фахівців з виховання особового складу у збройних силах Республіки Білорусь (2013)
Сідун Л. - Історичні передумови розвитку полікультурної освіти в США (2013)
Слозанська Г. - Інтеграція осіб з обмеженими можливостями в систему вищої освіти (2013)
Смужаниця Д. - Термінологічна лексика як основний складовий компонент професійного іншомовного спілкування (2013)
Соколюк О. - Сучасний стан сформованості інформаційної компетентності майбутніх учителів основ здоров’я (2013)
Стойка О. - Особливості навчальних програм у вищій школі США (2013)
Теличко Н. - Методологічні підходи до формування педагогічної майстерності майбутніх учителів початкових класів (2013)
Точиліна Т. - Підвищення ефективності лекцій при вивченні фізики у вищому технічному навчальному закладі (2013)
Третько В. - Підготовка магістрів міжнародних відносин до міжкультурної комунікації з використанням технології веб-квестів (2013)
Троцька О. - Вдосконалення змісту підготовки майбутнього вчителя в контексті біо(еко)етичного виховання, Степанюк А. (2013)
Флярковська О. - Ціннісні орієнтації у підлітковому віці (2013)
Чейпеш І. - Функції іншомовної комунікативної культури у професійній підготовці студентів (2013)
Чепіль М. - Індивідуальність педагога та перспективи впровадження педагогічних технологій, Карпенко О. (2013)
Chernyay M. - Marketing of nonprofit organizations in the educational system (2013)
Шиба А. - Модель формування професійної компетентності майбутніх перекладачів (2013)
Штифурак А. - Імерсія мови корінного населення на Гавайях (2013)
Пойда А. И. - Обоснование формирования и ближайшие результаты применения тазовой тонкокишечной анатомо–функциональной резервуарной конструкции нового типа после колэктомии, предельно низкой передней резекции прямой кишки, мукозэктомии. Часть 1, Мельник В. М. (2016)
Дужий І. Д. - Гормонально–генетичнозалежна терапія з використанням вітаміну К хворих з приводу виразкової кровотечі, Харченко С. В. (2016)
Ничитайло М. Ю. - Постхолецистектомічний синдром: класифікація, фактори ризику, критерії встановлення діагнозу, лікувально–діагностичний алгоритм, Загрійчук М. С., Гуцуляк А. І., Гоман А. В., Стоколос А. В., Присяжнюк В. В. (2016)
Шаповалова Е. И. - Баллонная дилатация в сочетании с дозированной папиллотомией в лечении "трудных" форм холедохолитиаза, Грубник В. В., Ткаченко А. И., Герасимов Д. В., Ромак Р. П. (2016)
Осадчук Д. В. - Особливості діагностики та лікування гострого панкреатиту у хворих похилого й старечого віку, Чорномидз А. В. (2016)
Шкарбан В. П. - Ранні ускладнення у пацієнтів оперованих з приводу нейроендокринних пухлин підшлункової залози (2016)
Евтушенко Д. А. - Особенности хирургического лечения спаечной болезни брюшины (2016)
Алексеева Т. А. - Тромбообразование в протезе сосуда как реакция организма на его материал, Гупало Ю. М., Коломоец А. М., Лазаренко О. Н., Лазаренко Г. О., Литвин П. М., Лось И. В., Сморжевский В. И., Степкин В. И. (2016)
Шепетько Е. Н. - Хирургическое лечение острой мезентериальной ишемии, Гармаш Д. А., Курбанов А. К., Марченко В. О., Козак Ю. С. (2016)
Опанасенко Н. С. - Клиническое значение анатомических особенностей деления промежуточного бронха при выполнении типичной нижней лобэктомии справа, Кшановский А. Э., Бычковский В. Б., Рандюк А. Б., Терешкович А. В., Коник Б. Н., Шалагай С. М. (2016)
Іващенко В. Є. - Диференційована тактика відеоторакоскопічної діагностики синдрому плеврального випоту, Калабуха І. А., Маєтний Є. М. (2016)
Чубар І. В. - Аналіз мікрофлори плевральної порожнини при емпіємі плеври (2016)
Кондратюк В. М. - Характеристика антибіотикорезистентності мікрофлори бойових (вогнепальних та мінно–вибухових) ран кінцівок (2016)
Возіанов С. О. - Ідентифікація нових діагностичних маркерів раку передміхурової залози за допомогою noti–мікрочипів, Кашуба В. І., Григоренко В. М., Гордіюк В. В., Данилець Р. О., Бондаренко Ю. М., Вікарчук М. В. (2016)
Бойчук С. І. - Оцінка якості життя хворих за наявності метастазів нирковоклітинного раку у кістках на тлі застосування бісфосфонатів, Дєдков А. Г., Волков І. Б., Ковальчук П. А., Костюк В. Ю. (2016)
Лоза Х. О. - Клінічна характеристика стану рубцево–змінених тканин шкіри після операції, Ставицький С. О., Лоза Є. О., Волошина Л. І., Аветіков Д. С. (2016)
Магомедов A. М. - Влияние радиальной ударно–волновой терапии низкой частоты на метаболические процессы в костной ткани при травматических дефектах большеберцовой кости в эксперименте, Герцен Г. И., Се Фей, Кузуб Т. А., Криницкая О. Ф. (2016)
Ляховський В. І. - Динаміка бактеріологічних та планіметричних показників рани під дією наночастинок срібла, стабілізованих мексидолом та полівінілпіролідоном, Лобань Г. А., Ганчо О. В., Важнича О. М., Коломієць С. В., Джабер В. Х. О. (2016)
Харченко Д. А. - Способ фиксации сигмовидной ободочной кишки при ее завороте, Коваленко Е. А., Хаджив В. М., Чайка В. А., Кузьменко А. И., Тютюнник В. Г., Яковенко А. А. (2016)
Шейко В. Д. - Пошкодження черевної частини аорти під час виконання лапароскопії, Дубинський М. В., Безкоровайний О. М., Боркунов А. Л., Кравців М. І., Ляховський В. І. (2016)
Лігоненко О. В. - Аорто–дуоденальна нориця як причина виникнення шлунково–кишкової кровотечі, Ярошенко А. В., Пурденко С. В., Бодулєв О. Ю., Дігтяр І. І., Кравців М. І., Стороженко О. В., Горб Л. І., Ляховський В. І. (2016)
Корниенко Г. В. - Наблюдение успешного лечения острого гематогенного остеомиелита в терминальной стадии у ребенка 13 лет, Дмитряков В. А., Копылов Е. П., Лебединский В. А., Свекатун В. Н. (2016)
Тарас Адамович Кадощук (2016)
Акіншева І. - Аналіз вивчення концепції громадянського виховання учнів (2012)
Бабинець М. - Формування готовності майбутніх фахівців менеджменту до іншомовного професійного спілкування (2012)
Байбакова О. - До проблеми використання інформаційних технологій у вивченні англійської мови (2012)
Байкєніч Г. - Методика експериментального навчання учнів старшої школи історії України з використанням різних видів словесно-друкованих засобів навчання в системі особистісно-орієнтованої освіти (2012)
Бартош О. - З історії розвитку та становлення соціальної політики та соціальної допомоги у Великій Британії (2012)
Барчій М. - Методичні аспекти формування професійних якостей практичних психологів у процесі навчання (2012)
Безбородих С. - Професійна підготовка майбутніх конкурентоспроможних педагогів на основі формування системи цінностей (2012)
Бец І. - Педагогічні умови формування науково-дослідницької компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Білик О. - Особливості функціонування системи початкової освіти Японії (2012)
Богдан Л. - Інтерактивні технології навчання у вивченні англійської мови студентами інженерно-технічного факультету (2012)
Борис У. - Проблема національної ідеї в педагогічній спадщині Богдана Ступарика (2012)
Брижак Н. - Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх педагогів (2012)
Главацька О. - Організація соціально-виховної діяльності в аспекті статеворольової соціалізації учнів (2012)
Горбенко А. - Стан готовності професійної мотивації офіцерів органів охорони державного кордону до оперативно-службової діяльності (2012)
Горват М. - Сучасний урок в початковій школі: шляхи його удосконалення (2012)
Горішна Н. - Регулювання професійної діяльності соціальних працівників: аналіз зарубіжного досвіду (2012)
Горошнікова І. - Формування уявлень про обов’язки та відповідальність у дітей-сиріт підліткового віку в процесі правової соціалізації в умовах загальноосвітньої школи-інтернату (2012)
Данко Д. - Професійна готовність соціальних працівників до використання технологій медико-соціальної роботи в майбутній діяльності (2012)
Демчак М. - Розвиток і становлення професійної педагогічної освіти на Закарпатті: етапи і чинники , Опачко М. (2012)
Єнгаличева І. - Казкотерапія як один із методів корекційно-розвиваючої роботи з педагогічно занедбаними учнями (2012)
Жиленко Р. - Дослідження шляхом участі як підхід у соціальній роботі в громаді (2012)
Завгородня Т. - Громадянська спрямованість батьківської педагогіки Василя Сухомлинського (2012)
Золотова Г. - Попередження соціальних проблем як напрямок профілактики наркоманії (2012)
Зимомря М. - Гуманістична сутність естетичного виховання засобами народних промислів у Закарпатті упродовж 1919–1939 рр. (2012)
Ісаєвич С. - Психологічна культура як база професійного становлення особистості майбутнього фахівця з психології (2012)
Квас О. - Харківська школа педології, дослідження дитини та дитячого колективу (2012)
Кіш Н. - Поняття про технологію системного опанування складовими культури професійного іншомовного спілкування (2012)
Кіш-Вайда Г. - Комунікативні бар'єри у процесі вивчення студентами іноземної мови: погляд на проблему (2012)
Козубовська І. - Створення індивідуальної освітньої траєкторії в процесі професійної підготовки іноземних студентів (2012)
Козубовський Р. - Формування готовності майбутніх соціальних працівників до волонтерської роботи як важлива передумова успішної професійної діяльності (2012)
Коноваленко В. - Особистість вчителя в умовах гуманізації освіти (2012)
Кравченко Т. - Використання автентичних матеріалів у процесі формування іншомовної компетенції, Габовда А. (2012)
Кузьма-Качур М. - Сучасна інтерпретація поняттєвого апарату підготовки майбутніх учителів початкової школи до проведення краєзнавчої роботи (2012)
Лалак Н. - Шляхи впровадження інклюзії в роботу загальноосвітніх навчальних закладів (2012)
Леган В. - До проблеми навчання іншомовній комунікації студентів немовних факультетів (2012)
Лещук Г. - Соціалізація підлітків у процесі дозвіллєвої діяльності (2012)
Литвинова Н. - Діагностика схильності підлітків групи ризику до вживання наркотиків (2012)
Ліннік О. - Рівні діалогічної взаємодії в освітньому середовищі ВНЗ (2012)
Ліщинська-Кравець Г. - Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів технологій як педагогічна проблема (2012)
Луцький О. - Результати експериментальної перевірки педагогічних умов розвитку управлінської компетентності керівних кадрів державної прикордонної служби україни у процесі фахової підготовки (2012)
Майборода І. - Особливості сприйняття молодшими школярами творів мистецтва (2012)
Микитенко Н. - Професійна спрямованість змісту навчання іноземних мов майбутніх фахівців нефілологічного профілю (2012)
Морська Л. - Англійська мова для спеціальних цілей (esp): історія виникнення підходу та його специфіка (2012)
Мочан Т. - Естетичне виховання у змісті шкільної освіти на Закарпатті у 1919–1939 рр. (2012)
Ніколаєску І. - Особливості професійного іміджу викладача-андрагога в системі післядипломної освіти (2012)
Новікова Т. - Педагогічні умови формування соціокультурних цінностей майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі професійної підготовки (2012)
Оросова Р. - Застосування мікронавчання у процесі вивчення курсу "загальна дидактика" в Кошицькому університеті імені Павла Йозефа Шафарика , Староста В. (2012)
Петрова Н. - Творчий характер навчально-пізнавальної діяльності як умова формування інтелектуальної культури майбутніх педагогів (2012)
Петрус М. - Еволюція сімейних цінностей на Закарпатті (2012)
Поліщук В. - Пошуково-дослідні технології навчання у процесі підготовки соціальних працівників (2012)
Поліщук Ю. - Особливості професійної підготовки соціальних педагогів до роботи з важковиховуваними підлітками (2012)
Попович А. - Сім’я як важливий ресурс процесу деінституціалізації (2012)
Постолюк М. - Особливості формування дослідницьких умінь учнів в процесі вивчення біологічних дисциплін (2012)
Пришляк О. - Пошуки інноваційних технологій підготовки соціальних педагогів (2012)
Пулим В. - Педагогічні умови застосування інтерактивних технологій у післядипломній підготовці офіцерів з гуманітарних питань (2012)
Розлуцька Г. - Організація діяльності закладів професійної освіти в Ужгороді у 20-30-х рр.ХХ ст. , Дацків І. (2012)
Сідун Л. - Ідеї полікультурної освіти в загальноосвітніх школах США (2012)
Сивохоп Е. - Педагогічні умови формування самопізнання майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фізичної підготовки, Маріонда І. (2012)
Слозанська Г. - Основні напрями розвитку і модернізації соціальної освіти Австралії на початку ХХІ ст. (2012)
Смук О. - Вплив спілкування на формування особистості, на розвиток її внутрішнього, суб’єктивного світу, на розширення і збагачення соціального і психологічного досвіду (2012)
Соломка Е. - Законодавча база гендерних досліджень (2012)
Сорока О. - Компетентнісний підхід у підготовці вчителя початкової школи (2012)
Степаненко Л. - Змістове забезпечення професійної підготовки майбутніх психологів до взаємодії з маргінальними соціальними групами (2012)
Стойка О. - Державні і недержавні вищі навчальні заклади в системі освіти США (2012)
Стремецька В. - Організація трудової допомоги населенню у ХІХ — на початку ХХ ст. (2012)
Теличко Н. - Актуальність формування педагогічної майстерності вчителів початкової школи (2012)
Товканець Г. - Освітні аспекти стратегії сталого розвитку в Чехії (2012)
Товканець О. - Формування правосвідомості учнів ПТУ у процесі правового виховання (2012)
Тумак Ю. - Проблеми діяльності фізкультурно-спортивних товариств на сторінках преси Буковини (австро-угорського періоду) (2012)
Туряниця В. - Теоретичні та практичні аспекти впровадження освітніх інновацій, Грабовська Т., Грабовський О., Шанта І. (2012)
Фенчак Л. - Педагогічні умови формування здорового способу життя у майбутніх вчителів початкових класів (2012)
Цепкало О. - Сутність стратегій створення вторинного письмового наукового тексту та їх місце у моделі комунікативної компетентності фахівців технічного профілю (2012)
Чашечнікова Н. - Формування зацікавленості молодших школярів до занять народними танцями в позашкільних закладах освіти (2012)
Чейпеш І. - Роль іншомовної комунікативної культури у професійній діяльності фахівців туристської галузі (2012)
Чепур О. - Забезпечення творчої лінії розвитку в різних видах дитячої діяльності (2012)
Чутора М. - Самостигматизація осіб з психічними захворюваннями як реакція на стигматизацію суспільством (2012)
Шилінська І. - До питання формування культури професійного мовлення майбутніх фахівців економічного профілю в процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2012)
Янковець А. - Особливості використання машинного перекладу в умовах професійної підготовки майбутніх перекладачів (2012)
Алмашій І. - Використання засобів мультимедія при підготовці учнівської молоді до екологотуристичничних подорожей (2012)
Андрющенко Т. - Аксіологія в контексті формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку (2012)
Афанасьєв Д. - Особливості ідентифікації суб’єкта інтернет-мережевих спільнот (2012)
Бартош О. - Соціальна політика та соціальна робота з безробітними у Великій Британії (2012)
Бєлецька І. - Комунікативна компетентність соціального педагога (2012)
Бопко І. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх магістрів до науково-дослідницької діяльності (2012)
Ваколя З. - Партійна преса міжвоєнного Закарпаття (1919 – 1939) як засіб виховання політичної культури молоді (2012)
Ваколя Т. - Діагностика дослідницьких компетентностей студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2012)
Вовканич М. - Соціально-психологічні особливості прояву агресивної поведінки в підлітковому віці (2012)
Габовда А. - Історико-соціальні чинники культурологічного оновлення змісту навчання іншомовного спілкування, Кравченко Т. (2012)
Грабовська Т. - Особливості управління інноваційною діяльністю в освітніх закладах Закарпатської області, Грабовський О., Соломка Е. (2012)
Данко Д. - Компоненти готовності майбутніх соціальних працівників до використання технологій медико-соціальної роботи в професійній діяльності (2012)
Демчак М. - Підготовка вчителів у мукачівському педагогічному коледжі: досвід минулого та подальші перспективи (2012)
Желанова В. - Лекція контекстного типу як форма організації навчання в системі фахової підготовки майбутнього вчителя початкових класів у ВНЗ (2012)
Жиленко Р. - Система приятелів: теорія та перспективи запровадження в Україні (2012)
Зобенько Н. - Сутність та зміст діагностичної діяльності в роботі соціального педагога (2012)
Караман О. - Характеристика системи соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в пенітенціарних закладах (2012)
Кізин І. - Реконструкція моделей художньо-трудової підготовки у реформаторській педагогіці (2012)
Кіш-Вайда Г. - Причини виникнення комунікативних бар’єрів в процесі вивчення іноземних мов (2012)
Кобрій О. - Творче використання історичного досвіду формування змісту педагогічних дисциплін у сучасних вищих навчальних закладах України (2012)
Ковач А. - Проблема укомплектування шкіл Підкарпатської Русі педагогічним складом (1919-1923 рр.) (2012)
Козубовський Р. - Професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної роботи в процесі волонтерської діяльності (2012)
Костюк М. - Формування умінь та навичок мовлення в соціокультурному контексті студентів мистецьких факультетів засобами дисципліни "англійська мова" (2012)
Кофанова О. - Особливості реалізації методичної системи хімічної підготовки майбутніх бакалаврів-екологів у вищих технічних закладах освіти (2012)
Краснова Н. - Виховання засуджених у навчальній діяльності (2012)
Кухта М. - Педагогічні погляди Ю. Гуци-Венеліна (2012)
Лабінська Б. - Історичний та логічний принципи як методи дослідження методики навчання іноземних мов у Західній Україні (1867–1939 рр.) (2012)
Леврінц М. - Профорієнтація та допрофесійна педагогічна підготовка як основа формування мотивації майбутніх учителів іноземної мови в Угорщині (2012)
Марфинець Н. - Аналіз навчальних програм з літературного краєзнавства (на прикладі Закарпаття) (2012)
Машкаринець-Бутко А. - Теоретичні засади становлення та розвитку інтернатних закладів на Закарпатті у повоєнні роки (2012)
Мельничук І. - Актуальність проблеми формування культури здоров’язбереження у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців (2012)
Михайлишин У. - Ознайомлення учнів старших класів середньої школи із фразеологічними одиницями німецької мови орнітологійного змісту (2012)
Мішак В. - Організація релігійної освіти в австрійській школі у процесі формування національного курикулуму (2012)
Ніколайчук Н. - Організація і зміст дослідно-експериментальної роботи з формування професійної мотивації у майбутніх учителів математики (2012)
Олексюк М. - Педагогічні технології формування професійної компетентності вчителя у галузі декоративно-ужиткового мистецтва (2012)
Олійник Г. - Функціональне поле соціального педагога у сфері освітньо-дозвіллєвої діяльності з учнями середнього віку (2012)
Палихата Е. - Структура уроку вивчення нового матеріалу з української мови (2012)
Пелін О. - Етнічна ідентичність у контексті холономної парадигми (2012)
Петришин Л. - Особливості моделювання процесу формування креативності майбутніх соціальних педагогів у вищому навчальному закладі (2012)
Повідайчик О. - Принципи формування інформаційної культури майбутніх соціальних працівників, Повідайчик М. (2012)
Попович А. - Сучасні підходи до тлумачення поняття "деінституціалізація” (2012)
Розлуцька Г. - Вивчення проблеми інтернет-залежності: аналіз результатів експериментального дослідження, Опачко М. (2012)
Розман І. - Використання проектних технологій при вивченні світової літератури (2012)
Романовська Л. - Форми і методи підтримки дитячого і молодіжного рухів в країнах Західної Європи (2012)
Рюль В. - Специфіка закарпатської транскордонної трудової міграції та соціальних процесів пов’язаних з нею (2012)
Сідун Л. - Етапи історичного розвитку полікультурної освіти в США (2012)
Сідун М. - До проблеми класифікації мовленнєвих ситуацій у професійній діяльності вчителя іноземної мови початкової школи (2012)
Сіка В. - Іноземні мови у навчально-виховному процесі гімназій Закарпаття (друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття) (2012)
Скварок М. - Організаційно-методичні умови використання інформаційних технологій у підготовці майбутніх інженерів-педагогів (2012)
Слозанська Г. - Соціальна робота з людьми з обмеженими можливостями в Австралії (2012)
Смук О. - Формування ефективного спілкування у дітей-сиріт методами казкотерапії (2012)
Сопко Р. - Теоретичні концепції старіння та їх сутність (2012)
Стойка О. - Організація та функціонування системи вищої освіти США (2012)
Теличко Н. - Історико-ретроспективний аналіз формування педагогічної майстерності вчителів початкової школи (2012)
Тимчик М. - Вплив єпископа А. Бачинського (1732-1809) на відродження освіти Закарпатського краю, Староста В. (2012)
Тур Г. - Педагогічні умови формування математичної культури майбутніх фахівців обліково-економічного профілю у процесі професійної підготовки (2012)
Харченко Л. - Ділове спілкування як одна з основних потреб людини (2012)
Хмуринська Т. - Особливості формування соціально-професійної зрілості у майбутніх соціальних педагогів (2012)
Цвяк Л. - Педагогічні умови естетичного виховання курсантів у процесі вивчення іноземної мови (2012)
Цісарук В. - Проектування змісту професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів технологій у галузі художньої обробки деревини (2012)
Чайка І. - Принципи реалізації потенціалу інформаційно-освітнього середовища ВНЗ в контексті особистісних вимірів підготовки майбутніх педагогів (2012)
Чейпеш І. - Теоретичні засади вибору моделі формування іншомовної комунікативної культури студентів у змісті професійної підготовки (2012)
Чутора М. - Підходи до розуміння сутності явища стигми (2012)
Шикітка Г. - Педагогічне товариство "Шкільна Матка Русинів Чехословацької Республіки": історія становлення та розвитку (2012)
Шукатка О. - Аксіологічний підхід до формування культури здоров’язбереження майбутніх економістів (2012)
Туряниця В. - Не тільки етап творчого розквіту… неювілейний погляд з нагоди 90-річчя з дня народження професора Василя Гомонная (2012)
Кулінич М. А. - Тихоокеанський регіоналізм у контексті асиметричної інтеграції, Шергін С. О. (2004)
Таран М. А. - КНР – Латинська Америка: реалії економічного співробітництва і політичний підтекст (2004)
Скороход Л. І. - США і проблема демократизації Близького Сходу (2004)
Величко В. В. - Політична економія розвитку: риси малайзійського досвіду (2004)
Мартиненко П. Ф. - Європейський Союз: реформування через Конституцію (2004)
Шостенко О. І. - Адміністративна юстиція: світовий і український досвід у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції (2004)
Гіренко О. Т. - Використання юрисдикційних імунітетів держави та її власності в цивільних угодах за її участю (2004)
Моісеєв О. І. - Проблеми кримінально-правового забезпечення охорони прав і свобод громадян України за кордоном (2004)
Пронюк Н. В. - Актуальні питання міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії корупції (2004)
Ізотов В. А. - Офшорні компанії та нерухомість: інвестування в нерухомість в Україні та за її межами за допомогою офшорних компаній (2004)
Мицик В. В. - Спеціальне національне законодавство щодо захисту національних меншин їх країн походження: проблема відповідності загальним принципам і нормам міжнародного права (2004)
Тупчієнко Л. С. - Державотворення як вид соціальної творчості (2004)
Бешта П. П. - Історичний контекст виникнення і зміст концепції створення "Великої Албанії" (2004)
Тимошенко О. М. - Політико-ідеологічні концепції перехідного періоду: порівняльний аналіз (2004)
Павка Л. В. - Елітарна концепція В Липинського (2004)
Тимошенко Т. С. - Основні чинники зміцнення моральних засад в українському Суспільстві (2004)
Марутян Р. Р. - Проблеми тендерного паритету в політиці: міжнародний досвід і українські реалії (2004)
Костенко Г. Ф. - Технологічний компонент педагогічного мистецтва (2004)
Радзівілл О. А. - Постмодернізм у найконсервативнішій з дисциплін, або перспективи курсу історії держави і права (2004)
Кирда А. Г. - Формування цілей освіти в США в другій половині XX століття (2004)
Кошарний К. О. - Розвиток системи військового перекладу на прикладі порівняльної жанрової характеристики іспанських і українських військових текстів (2004)
Донченко Л. А. - Розвиток культурно-дозвіллєвої діяльності молоді в зарубіжних країнах та її кадрове забезпечення (2004)
Пасинчук К. А. - Концептуально-теоретичні засади дослідження миротворчої діяльності на Близькому Сході (2004)
Демещенко В. В. - Історико-культурологічні аспекти впливу Європи на процес акомодації Японії до капіталізму (2004)
Бем Н. В. - Українське село зимою-навесні 1930 року - масштаби опору політиці сталінського керівництва (2004)
Фурашев В. В. - Методологічні засади формування концептуального підходу до створення системи електронного управління в регіонах (2004)
Мельник Н. А. - Концепт нейтралітету: теоретичні засади та особливості трансформації в біполярному та постбіполярному світі (2004)
Тимошенко Т. С. - Механізми впливу недержавних організацій на державні структури в контексті формування громадянського суспільства в Україні (2004)
Подаляк Н. Г. - Ганзейсько-новгородський мир 1392 р. і любекський дипломат Йохан Нібур (2004)
Гаврилов О. В. - Кальмарський з’їзд 1397 року і його акти (2004)
Дятлов В. О. - "Проста людина" в європейському просторі XVI століття (2004)
Дьомін О. Б. - Українські землі. Англія і Османська імперія в процесі формування європейської політичної системи (2004)
Гончарук О. В. - Війна Північно-Американських колоній за незалежність та Ірландія (1775-1783): порівняльний аналіз (2004)
Жалоба І. І. - Залізничне питання Молдавського князівства в зовнішньополітичних розрахунках австрійських урядовців (40-50-ті роки XIX століття) (2004)
Савчук Г. М. - Дипломатія польських королів і великих князів Литовських у польській історіографії XIX -XX століття (2004)
Бажан О. Г. - Відлуння "Празької весни" 1968 року в Україні (2004)
Кір'яков П. О. - Україна і Росія в ретроспективі (1917-1922 рр.) (2004)
Кривець Н. В. - Розвиток дипломатичних відносин Української Держави з Німеччиною в 1918 році (2004)
Матвієнко В. М. - Сторінки діяльності Української дипломатичної місії у Варшаві (жовтень 1919 р. - квітень 1920 р.) (2004)
Роговий В. М. - Участь дипломатії УНР в організації допомоги українському студентству в діаспорі, Сергійчук В. І. (2004)
Білоусов М. М. - Перша спроба сил між СРСР і США (із історії "холодної війни") (2004)
Божко С. О. - Політика безпеки Швеції в регіоні Балтійського моря після закінчення "холодної війни" (2004)
Манжола В. А. - Концептуальні засади безпекової політики Республіки Індія після завершення "холодної війни", Кобзаренко А. М. (2004)
Бєлокос О. Є. - Зовнішня політика Канади часів П'єра Трюдо: 1968-1979 та 1980-1984 роки (2004)
Кохно В. Д. - Який образ у терору?, Лещенко Л. О., Лопата А. В. (2004)
Костицький М. В. - Сутність і значення психологічного пізнання при проведенні судово-психологічної експертизи в адміністративному процесі (2012)
Луцький І. М. - Втілення морально-етичних і релігійних норм у засадничих положеннях Конституції України (2012)
Луцький А. І. - Аналіз науково-практичного потенціалу типів праворозуміння (2012)
Луцький М. І. - Морально-психологічна культура суб’єктів кримінального судочинства (2012)
Мацькевич М. М. - Удосконалення механізму реалізації конституційних культурних прав та свобод людини і громадянина в Україні на основі зарубіжного та міжнародного досвіду (2012)
Книш В. В. - Юридичне закріплення засад конституційно-правової відповідальності органів державної влади та місцевого самоврядування в конституції УНР 1918 року (2012)
Бурдін В. М. - Проблеми узгодження нового Кримінального процесуального кодексу та Кримінального кодексу України (2012)
Лотоцький М. В. - Зміна обвинувачення та часткова відмова від підтримання державного обвинувачення у суді (2012)
Косьмій М. М. - Морально-етичні чинники в сучасній Конституції України (2012)
Свиридюк Н. П. - Окремі питання поняття інституту відповідальності, Зелена І. В. (2012)
Черник Н. С. - Християнські засади судочинства Української Центральної Ради (2012)
Гаврецька М. Й. - Правове регулювання статусу української мови в сфері освіти за законодавчими актами ЗУНР (2012)
Футулуйчук Д. Д. - Організаційно-правові засади участі залізничної жандармерії у військово-організаційному і транспортно-технічному забезпеченні воєнних операцій ЗУНР у 1918 – 1920 рр. (2012)
Турчак І. О. - Особливості відповідальності за невиконання та неналежне виконання договору поставки (2012)
Жукевич І. В. - Законодавчі колізії при виконанні судових рішень та ухвал у цивільних справах (2012)
Глазунова С. М. - Система суб'єктів і учасників правотворчої політики в Україні (2012)
Іващенко О. В. - Історико-правові передумови виникнення та розвитку інституту інформування учасників кримінального провадження до судової реформи 1864 року: окремі аспекти (2012)
Федорак Л. М. - Вплив пом’якшуючих обставин на покарання (2012)
Соловій Я. І. - Проблеми кваліфікації несанкціонованих врізок у магістральні або виробничі нафтопродуктопроводи (2012)
Мельник П. В. - Кримінально-правова охорона питної води в Україні (2012)
Редько А. Г. - Адміністративна еліта в умовах реорганізації системи влади та управління західних областей УРСР (1950-1960 рр.) (2012)
Садова Т. В. - Поняття та сутність обмеження прав і свобод у кримінальному судочинстві (2012)
Онищук І. І. - Термінологія та законодавчі дефініції у нормативно-правових актах (2012)
Мигалюк Л. В. - Особливості змісту непойменованого договору (2012)
Озімок І. В. - Забезпечення органами внутрішніх справ конституційного права людини і громадянина на землю в Україні (2012)
Кондратюк С. В. - Органи державної влади та управління ЗУНР, Процик В. М. (2012)
Черепій П. М. - Основні підходи до сутності та змісту права в теорії права та юридичній практиці (2012)
Атаманчук І. В. - Генеза процесуального права у загальнотеоретичному контексті (2012)
Іваненко О. В. - Колізії інституту юридичної відповідальності: окремі питання (2012)
Каленюк О. М. - Вплив українських періодичних видань та перших термінологічних словників в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття на формування національної правничої термінології (2012)
Щурик М. В. - Екологічна компонента соціально-економічного розвитку міста Івано-Франківська, Стецька І. І. (2012)
Тимоць М. В. - Еволюція економічної категорії "інновація" та її роль у відтворювальному процесі земельних ресурсів АПК (2012)
Луцька Н. І. - Проблеми бухгалтерського обліку малоцінних необоротних активів (2012)
Гаврилюк В. Т. - Аналіз регіональних особливостей наукової та інноваційної діяльності в Україні (2012)
Івашків Т. С. - Особливості економіко-енергетичної оцінки використання сільськогосподарської техніки, Борович О. В. (2012)
Серняк О. І. - Професійно-кваліфікаційні вимоги до вищого управлінського персоналу підприємств в Україні (за матеріалами інтернет-сайтів пошуку роботи) (2012)
Зарічанський О. А. - Формування конфліктологічної культури в майбутніх фахівців сфери туризму, Кляп М. І. (2012)
Качмар В. М. - Формування мовної, мовленнєвої та комунікативної компетенції майбутнього економіста (2012)
Потеряйло І. Ю. - Оцінка практики застосування програмно-цільового методу в Україні (2012)
Витвицька О. Д. - Активізація інноваційного процесу шляхом формування інтегрованих агропромислових формувань, Кравчук О. Я. (2012)
Рижий І. Б. - Зв’язки з громадськістю і політичний маркетинг: проблеми розвитку та взаємодії (2012)
Кельман М. С. - Рецензія на монографію Рябошапко Г. Х. на тему "Суверенітет в Україні: від радянської федерації – до незалежної держави" (2012)
Румянцев В. О. - Рецензія на монографію Рябошапка Л., Грабовської Г. на тему "Конституційне законодавство про освіту в Україні: ретроспектива та перспектива. 1917-2011" (2012)
Васильєв О. В. - Рецензія на монографію Мау В. О. на тему "Держава і економіка: досвід економічної політики" (2012)
Максименко С. Д. - Методологія та теорія генетичних методів (2016)
Бондаренко А. Ф. - Проблема соотношения научного и идеологического знания в современных психотерапевтических концепциях, Мисенг Д. В. (2016)
Лушин П. В. - Неопределенность и типы отношения к ней: ситуация психологической помощи (2016)
Kocharian O. S. - The theory of the process in person-centered therapy, Barinova N. V. (2016)
Kocharian G. S. - Cognitive techniques in clinical sexology (2016)
Шаповалова Л. А. - Содержательно-методологический анализ клиент-центрированной терапии: постановка проблемы (2016)
Filonenko L. N. - The father image and marriage partner image for girls from single-parent families, Tereshchenko N. N. (2016)
Шестопалова Л. Ф. - Особливості репрезентації образу пацієнта у лікарів та його зв’язок з комплайєнсом хворих, Кожевнікова В. А., Бородавко О. О. (2016)
Вірна Ж. П. - Емоційні інваріанти професійної невротизації лікарів, Брагіна К. І. (2016)
Кукуруза Г. В. - Підходи до організації психологічного супроводу підлітків із гастроезофагіальною рефлюксною хворобою в умовах стаціонару, Кирилова О. О. (2016)
Титул, зміст (2016)
Карасик А. О. - Основные тенденции изменения личных потребностей в условиях глобализации (2016)
Забарна Е. М. - Наукові засади виявлення факторів розвитку економічного простору регіону, Танасенко М. О. (2016)
Музиченко М. В. - Кількісна оцінка рівня диверсифікації постачання природного газу до держав – членів ЄС (2016)
Соловйова К. С. - Сучасні інструменти забезпечення економічної безпеки корпоративного партнерства з іноземними компаніями, Зайцева К. Ю. (2016)
Карпінський Б. А. - Децентралізація: сутнісний апарат і можливості фінансово-податкового механізму інвестиційного зростання, Максимів Д. Я., Карпінська О. Б. (2016)
Шевченко І. Ю. - Механізм державного регулювання розвитку автомобілебудування та ринку продажу автомобілів в Україні (2016)
Ярошенко І. В. - Соціально-економічний розвиток Північно-Східного макрорегіону (Харківська, Полтавська, Сумська області): аналіз та оцінка основних показників розвитку, їх динаміки і тенденцій, Семигуліна І. Б. (2016)
Васильців Т. Г. - Пріоритети забезпечення інноваційної безпеки України в умовах зовнішньої агресії, Шехлович А. М. (2016)
Галенко С. М. - Інноваційне підприємництво як інструментальна основа фундаментальних світогосподарських трансформацій, Очеретний Д. С. (2016)
Ситник Н. І. - Концептуальні основи стартапів: їх сутність і класифікація (2016)
Князь С. В. - Аналітико-процесна модель моніторингу системи управління інноваційною діяльністю підприємств, Комарницька Н. М. (2016)
Гавловська Н. І. - Формування фреймової моделі механізму економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2016)
Шемаєв В. В. - Визначення оптимальної вартості будівництва об’єкта інфраструктури (на прикладі автомобільної дороги Одеса – Рені), Афанасьєва Л. М. (2016)
Калиновський А. О. - Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України, Горбаль Н. І., Калиновська Н. Л. (2016)
Томашевська А. В. - Розвиток туристичного ринку Карпатського регіону та оцінка можливостей співпраці його учасників (2016)
Карасьова Н. А. - Інфраструктурне забезпечення експортної діяльності в аграрному секторі (2016)
Голян В. А. - Сырьевая ориентация украинской экономики как базовая детерминанта изнурительного природопользования (2016)
Мельник О. Г. - Розвиток нормативно-методичного забезпечення діагностики неплатоспроможності та банкрутства вітчизняних підприємств в умовах європейської інтеграції, Адамів М. Є. (2016)
Сахно А. А. - Мотивація відносин основних видів економічної діяльності машинобудівних підприємств (2016)
Астапова Г. В. - Механізм забезпечення енергоефективності діяльності промислових підприємств: теоретичний аспект, Абазіна О. А. (2016)
Яцунська О. С. - Процедура зменшення корисності основних засобів: організаційно-методичні аспекти (2016)
Хаустова В. Є. - Теоретико-методичні засади побудови дорожніх карт як сучасного інструменту стратегічного планування соціально-економічних процесів (2016)
Скриньковський Р. М. - Діагностика ефективності контролінгу бізнес-процесів підприємства, Павловські Г., Воробйов В. В. (2016)
Мочона Л. Г. - Визначення бажаних значень показників при формуванні стратегій на підприємстві (2016)
Ковтун В. П. - Репутаційні ризики підприємств ринку безалкогольних напоїв України (2016)
Кочарян О. С. - Від головного редактора (2014)
Роджерс Н. - Приветствие (2014)
Коcharian A. S. - Experience as a target of client-centered psychotherapy (2014)
Кочарян А. С. - Переживание как мишень клиент-центрированной психотерапии (2014)
Яценко Т. С. - Компроміс свідомого і несвідомого в контексті проблеми адаптації суб’єкта (2014)
Бондаренко А. Ф. - Феномен лжи в современной практике психологического консультирования и психотерапии (2014)
Погодин И. А. - Диалогово-феноменологическая психотерапия: модель психологической помощи, фокусированная на переживании (2014)
Кочарян И. А. - Структура эссенциальной саморегуляции (2014)
Михайлов Б. В. - Стан і перспективи розвитку психотерапії і медичної психології в умовах реформування медичної галузі Україні (2014)
Маркова М. В. - Комплексна система медико-психологічної допомоги у дитячій онкології: обґрунтування, зміст, ефективність, Піонтковська О. В. (2014)
Чабан О. С. - Клініко-психологічні особливості пацієнтів з гострою соціальною самоізоляцією на прикладі клінічного випадку, Франкова І. А. (2014)
Rogers N. - Person-centered expressive arts therapy (2014)
Ермошин А. Ф. - Психокатализ – содействие саморегуляции организма (2014)
Tereschenko N. N. - Psychotherapy of "emotional coldness" syndrome in a person-centered approach (2014)
Горностай П. П. - Коллективные травмы и национальный характер (2014)
Кочарян Г. С. - Половое воспитание: современные деструктивные тенденции (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського