Пігош В. А. - Комп’ютерні програми бюджетних установ як об’єкти нематеріальних активів: особливості обліку (2016)
Полях В. М. - Організація діяльності інформаційно-маркетингового кластеру для забезпечення ефективного маркетингу продукції свинарства в сільськогосподарських підприємствах (2016)
Ряснянська А. М. - Оцінка ефективності використання земельсіль ськогосподарських підприємств (2016)
Савенко І. І. - Шляхи розвитку вітчизняного машинобудування сільськогосподарської техніки, Неустроев Ю. Г. (2016)
Савіцька І. М. - Відтворення людського капіталу сільської місцевості: сучасний стан та тенденції розвитку (2016)
Савко О. Я. - Класифікація фінансових стратегій промислових підприємств (2016)
Сандул М. С. - Методики оцінювання міжнародної конкурентоспроможності національних систем вищої освіти (2016)
Соловйов А. І. - Прогнозування та нейромережеве моделювання в управлінні аграрними виробничими структурами (2016)
Стахів О. Я. - Організація аудиту кредитних операцій окремих країн СНД, Скаско О. І. (2016)
Сухорукова М. О. - Прояви глобальної інституціоналізації фіскальної політики у світовій системі господарства, Педь І. В. (2016)
Ткаченко О. С. - Механізм економічного оздоровлення сільськогосподарських підприємств (2016)
Толстая Н. В. - Інноваційний потенціал як важливий елемент стратегічного потенціалу харчових підприємств (2016)
Ушкаренко Ю. В. - Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю кооперативних підприємств (2016)
Христін А. І. - Сутність та чинники виникнення репутаційного ризику банків (2016)
Швець І. Б. - Макроекономічні тенденції ресурсоефективності національної економіки, Хадарцев О. В. (2016)
Шерстюк О. Л. - Аспекти реалізації інформаційних потреб користувачів фінансової інформації (2016)
Яковенко Т. І. - Моделювання ефективності маркетингової діяльності на основі інтегрального показника розвитку підприємств рекламної галузі (2016)
Ясінецька І. А. - Особливості раціонального управління земельними ресурсами (2016)
Содержание (2011)
Селивончик В. - "Цель страховой компании — уважать своего клиента" (2011)
Толстенко О. - Этапы развития страховой компании "СКАЙД" (2011)
Капустинский А. - Страховой рынок: пока имитация роста. Обзор тенденций на рынке страхования в Украине по итогам I квартала 2011 года (2011)
Хлывнюк В. - Банкострахование в Украине (2011)
Банки в Російській імперії (2011)
Кредитно-банківські установи Західної України (2011)
Шулик В. - Банковская система Украины: восстановление при сохранении высокой чувствительности к основным индивидуальным рискам (2011)
Аналітичний огляд ринку кредитних спілок (I квартал 2011 року) (2011)
Дергинчус Ф. - Кредитные союзы Литвы (2011)
Кредитні товариства в Російській імперії (2011)
Кредитна кооперація в Західній Україні (2011)
Содержание (2011)
Слово редактора (2011)
Стецюк В. - "Страхування – це не просто бізнес. Це частина мого життя" (2011)
Толстенко О. - "В страховом деле кадры решают все!" (2011)
Залєтов О. - Економічна сутність страхового шахрайства та заходи боротьби з ним (2011)
Романенко М. - Звонок в страховую – что ждет клиента? (2011)
Волковська В. - Об’єднання громадян за довірою один до одного, Сидоровський В. (2011)
Аналіз фінансової звітності кредитних спілок - членів НАКСУ за І півріччя 2011 року (2011)
Рынок государственных ценных бумаг в Украине: правительство на страже достигнутых позиций (2011)
Фондовий ринок Російскої імперії (2011)
Содержание (2011)
Пінчук А. - "Держава має будувати взаємовигідні, довгострокові відносини з громадянами" (2011)
Завада А. - "Страхование может стать локомотивом развития экономики" (2011)
Засадко В. - Реформування системи охорони здоров'я, Тищенко М. (2011)
Миколайчук Н. - Страхова медицина в Україні: актуальність і готовність до неї населення, Засадко В., Тищенко М. (2011)
Косаренко Л. - Лізинг – ефективний шлях економічного оновлення (2011)
Ткач А. - Пенсионная реформа и мобильный телефон: цель и средство, Ткач В. (2011)
Бабко Т. - Сюрреальность украинского перестрахования (2011)
Кнейслер О. - Рынок перестрахования Украины: современные реалии и проблемные тенденции (2011)
Аляб’єва О. М. - Теоретичні основи формування сутності поняття "логістика" та "логістичне управління" (2016)
Артюх О. В. - Фінансовий контроль податку на додану вартість: питання оптимізації, Топольницька Н. Д. (2016)
Богма О. С. - Аналіз рівня економічної безпеки України за основними складовими (2016)
Бортнік Н. В. - Зарубіжна практика місцевого оподаткування (2016)
Брензович К. С. - Сучасні тенденції світової торгівлі сільськогосподарською продукцією, Дубляк О. І. (2016)
Буряк І. В. - Моніторинг якості життя домогосподарств (2016)
Венгер В. В. - Інвестиції в основний капітал як фактор економічного зростання металургійної галузі України (2016)
Вітренко А. О. - Довгострокові орієнтири розвитку сфери послуг (2016)
Войнова Є. І. - Страхові ринки світових лідерів за часткою експорту страхових послуг (Ботсвани, Мексики, Тринідад і Тобаго) (2016)
Голубка М. М. - Економічна думка у дослідженні економічної освіти і науки на західноукраїнських землях в 1848–1918 роках як фактор соціалізації особистості під впливом історико-економічних подій (2016)
Горпинченко О. В. - Система підготовки кадрів: світовий досвід та тенденції розвитку в Україні (2016)
Грабовецький Б. Є. - Використання виробничих функцій як засобу вдосконалення управління бурякоцукровими підприємствами (2016)
Гудзь Ю. Ф. - Визначення репрезентативної вибірки для дослідження потенціалу переробних підприємств АПК (2016)
Данілкова А. Ю. - Механізм впровадження системи енергетичного менеджменту на промислових підприємствах (2016)
Деркач Т. В. - Важелі й механізми управління інтеграційними процесами у регіональному економічному просторі (2016)
Дубовіч І. А. - Теоретико-методологічні та практичні еколого-економічні й правові засади розв’язання глобальних проблем зі зміни клімату, Булгакова М. Г. (2016)
Філяк М. С. - Порівняльний аналіз стану соціально-економічної адаптації переселенців у приймаючих громадах, Завадовська Ю. Ю. (2016)
Zavadska D. V. - Background of interaction mechanism formation between a bank and customers (2016)
Завальнюк В. В. - Методика проектування підсистеми інформаційного забезпечення стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємства (2016)
Запроводюк А. В. - Ретроспективний аналіз циклічності розвитку корпоративного венчурного інвестування у світі (2016)
Зачосова Н. В. - Інформаційна прозорість та забезпечення інтерфейсної безпеки як елементи попередження та протидії злочинам у економічній сфері на міжнародному рівні, Горячківська І. В. (2016)
Коваль О. В. - Вплив макроекономічних факторів на динаміку обсягів податкових надходжень від суб’єктів індустрії програмної продукції (2016)
Козьмук Н. І. - Особливості теоретико-методологічних засад банківського інвестиційного кредитування малого і середнього бізнесу (2016)
Колінець Л. Б. - Трансформація світового фінансового порядку: роль кейнсіанства та неолібералізму (2016)
Колісник Г. М. - Зарубіжний досвід державного регулювання витратами підприємництва та його адаптація в Україні (2016)
Кузнєцов В. Ю. - Оцінка впливу обсягів енергоспоживання на ефективність господарювання підприємств промисловості в Україні (2016)
Кульчицька Н. Є. - Інтелектуальний потенціал як складова забезпечення інноваційного розвитку країни, Дерманська Л. В. (2016)
Кучер Г. В. - Державне фінансування соціального захисту в умовах трансформаційної економіки (2016)
Кушнір Н. О. - Нерівномірність економічного розвитку країн ЄС, Стеблак Д. М. (2016)
Лаврів І. М. - Теоретичні аспекти формування експортного потенціалу (2016)
Латкіна С. А. - Шляхи підвищення ефективності збутової діяльності підприємства, Тябус А. А. (2016)
Акопян Х. С. - Генезис соціальних медіа як передумова формування нових маркетингових комунікацій (2015)
Мальцев Е. А. - Спосіб формування професійної зрілості управлінця (2015)
Паздрій В. Я. - Теоретичні і прикладні аспекти розгортання проактивної поведінки підприємства (2015)
Диба О. М. - Теоретичні основи та прикладний аспект інноваційної діяльності в Україні, Гернего Ю. О. (2015)
Кукоба В. П. - Основні напрями робіт із забезпечення трансферу енергоефективних технологій на підприємствах (2015)
Алакозова П. Е. - Бізнес-модель підприємства: генезис та сучасна ідентифікація поняття (2015)
Гарафонова О. І. - Стратегія здійснення змін: теоретичні та методичні підходи щодо її визначення (2015)
Гребешкова О. М. - Методичні основи ідентифікації динамічних здатностей підприємства, Малярчук О. Г. (2015)
Кизенко О. О. - Обгрунтування процесів вертикальної інтеграції в контексті різних теорій фірми, Серобян А. М. (2015)
Ткаченко А. М. - Стратегічний контекст капіталоутворення на підприємстві (2015)
Ковтун А. В. - Податок на прибуток підприємств: реалії сьогодення, Чічкан М. В. (2015)
Дерев’янко О. Г. - Репутація і вартість брендів підприємств харчової промисловості України (2015)
Приймак С. А. - Захист прав споживачів банківських послуг в Європейському Союзі та Україні (2015)
Тищенко О. П. - Проблеми ідентифікації та оцінювання депресивних процесів в регіонах (2015)
Буханець В. В. - Дослідження сучасних методологічних підходів до оцінювання капіталізації промислових підприємств (2015)
Ізотов К. О. - Економічна сутність та форми капіталізації сучасного бізнесу (2015)
Земляков І. С. - Удосконалення управління маркетинговою діяльністю торговельно-посередницьких підприємств, Пилипчук В. П., Штуль В. П. (2015)
Клименко С. М. - Фундаментально-вартісний аналіз як основа розвитку управлінської бізнес-аналітики, Шевчук Н. В. (2015)
Ковтун В. П. - Систематизація основних методів та підходів до управління репутаційними ризиками підприємства (2015)
Павленко А. Ф. - Результативність споживання товарів, Олексюк О. І. (2015)
Рудковський О. В. - Корпоративні відносини як складова системи управління корпоративною безпекою (2015)
Ганнич М. М. - Обгрунтування ефективної цінової політики на освітні послуги (2015)
Баратюк В. І - Рекомендації старшому прикордонного наряду щодо організації засідки в умовах бойового зіткнення з противником, Березенський О. І., Глуздань О. П. (2015)
Гетманюк С. П. - Аналіз основних характеристик засобів безконтактного огляду автотранспорту в контексті реалізації антитерористичного фільтра в контрольних пунктах в’їзду- виїзду на лінії розмежування з тимчасово-окупованою територією України, Адамчук О. В. (2015)
Дмитренко О. М. - Обґрунтування напрямів удосконалення функціонального управління прикордонним контролем, Дзяворук А. Д. (2015)
Жук С. М. - Модель оцінки елементів системи збирання, добування та обробки даних обстанов¬ки відділу прикордонної служби типу "в" у гірсько-лісистій місцевості (2015)
Івашков Ю. Б. - Міжнародне співробітництво та співпраця Державної прикордонної служби України із запобігання транскордонній злочинності, Івашкова Т. О. (2015)
Кривий Ф. В. - Визначення готовності підрозділів охорони Державного кордону до дій в умовах надзвичайних ситуацій природного характеру (2015)
Куліш Р. С. - Алгоритм роботи начальника відділу прикордонної служби щодо підготовки пропозицій під час організації оперативно-службової діяльності (2015)
Купрієнко Д. А. - Робоче проектування окремої навчальної програми зі складу національної диференційованої навчальної програми підготовки кадрів у сфері інтегрованого управління кордонами (на прикладі підготовки фахівців Державної прикордонної служби України з перевірки документів), Сичевський Ю. О. (2015)
Курашкевич А. П. - Щодо питання визначення можливості проведення на ділянці відповідальності органу охорони державного кордону диверсійно-розвідувальних та терористичних дій (2015)
Лемешко В. В. - Обґрунтування доцільних форм оперативно-бойової діяльності по виконанню завдань прикордонними підрозділами швидкого реагування (2015)
Магась Г. А. - Аналіз інформації, яка циркулює в діючий системі збирання та обробки даних обстановки органів охорони державного кордону (2015)
Мазур Ю. В. - Оперативно-розшукова діяльність прикордонних підрозділів як інструмент протидії незаконним збройним формуванням в зоні проведення антитерористичної операції, Фаріон О. Б. (2015)
Мальцев А. Ю. - Аналіз функціонування системи управління Державної прикордонної служби України (2015)
Мартинюк В. П. - Аналіз інформаційних потреб органів управління в процесі прийняття рішень з питань охорони державного кордону (2015)
Михайлишин О. О. - Рекомендації з підготовки особового складу Державної прикордонної служби України до дій у складі сил спеціальних операцій у населеному пункті (2015)
Прокопенко Є. В. - Всебічне врахування ймовірних викликів і загроз національним інтересам України у безпековій сфері, Мул Д. А. (2015)
Сойко О. В. - Комплексний захист ідентифікаційних документів за принципом максимальної ефективності захисних елементів (2015)
Сом О. Б. - Аналіз системи охорони державного кордону на річковій ділянці (2015)
Трембовецький О. Г. - Аналіз умов виникнення регіональних збройних конфліктів та завдання прикордонного відомства у разі їх виникнення, Лазоренко О. В. (2015)
Балицький І. І. - Методика підготовки і проведення польових випробувань безпілотних авіаційних комплексів охорони державного кордону, Лисий М. І., Поліщук В. В. (2015)
Боровик О. В. - Сучасні підходи до геомоделювання з використанням ARCGIS, Балицький І. І., Рачок Р. В. (2015)
Боровик О. В. - Оптимізація характеристик системи масового обслуговування, Боровик Л. В., Дармороз М. М. (2015)
Гунько А. В. - Рекомендації щодо покращення процесу оцінювання рівня технічної готовності транспортних засобів прикордонного загону (2015)
Дабічев І. В. - Залежність витрати палива від встановлення кута випередження запалювання у двигуні внутрішнього згорання (2015)
Іванов А. В. - Визначення раціонального складу інформаційно-телекомунікаційних систем (2015)
Сівак В. А. - Методика роботи посадових осіб інженерно-технічного відділу ООДК з організації управління безпечною експлуатацією транспортних засобів (2015)
Цирульник С. М. - Захист програмного забезпечення AVR мікроконтролерів, Волинець Д. О. (2015)
Чесановський І. І. - Розробка математичних моделей надійності підсистем мобільного тепловізійного комплексу за різних стратегій експлуатації, Собченко в. А. (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Вихідні дані (2015)
Малярчук О. Г. - Тенденції розвитку корпоративного підприємництва в сучасних компаніях (2016)
Некрасова Т. С. - Транснаціональні корпорації в економіці держави: важелі впливу та наслідки для розвитку, Гребешкова О. М. (2016)
Ганприндашвілі Б. В. - Залучення іноземного капіталу з метою активізації процесів кредитування енергозбереження на промислових підприємствах (2016)
Алакозова П. Е. - Бізнес-модель підприємства: еволюція та підходи до трактування (2016)
Смачило В. В. - Стратегічні аспекти ціноутворення на ринку сухих будівельних сумішей в Україні, Блажко В. В., Халіна В. Ю. (2016)
Ємельяненко Л. М. - Макроекономічні шоки в контексті викликів національної безпеки України, Москаленко В. В. (2016)
Малий І. Й. - Особливості "ринку землі" та його регулювання в Україні, Загребельна К. В. (2016)
Солопенко Т. В. - Видатки бюджету на оборону: сучасний стан та перспективи (на прикладі США, Росії та України) (2016)
Щуревич О. І. - Проблеми функціонування та регулювання банків з іноземним капіталом в Україні (2016)
Верденхофа О. Р. - Оптимізація механізмів регулювання ринку освітніх послуг (2016)
Савич О. П. - Стратегія створення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств-автовиробників (2016)
Солов’янчик А. В. - Стратегічний аналіз розвитку ринку туристичних послуг України (2016)
Чухраєва Н. М. - Параметри забезпечення стійкості інноваційного розвитку національних харчових підприємств (2016)
Буханець В. В. - Детермінанти фундаментальної капіталізації промислового підприємства (2016)
Крохмаль С. С. - Етапи синхронізації циклів відтворення матеріальних ресурсів та виробництва готової продукції на машинобудівному підприємстві (2016)
Лозовик Ю. М. - Розрахунок нормативних значень показників у системах економічного моніторингу (2016)
Пономаренко Т. В. - Проблематика оцінювання економічної стійкості підприємства (2016)
Рєпіна І. М. - Нематеріальні активи у процесі капіталізації вартості підприємства, Яцун Н. В. (2016)
Шевчук Н. В. - Аналітичне моделювання вартісного зростання компанії (2016)
Gotsulya A. S. - Synthesis and investigation of the physical-chemical properties of 2-(5-((theophylline-7’-yl)methyl)-4-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-ylthio)acetic acid salts (2016)
Рудь А. М. - Синтез і фізико-хімічні властивості 3-((5-(гідрокси(феніл)метин)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацето(пропано, метилен-о-, м-, п-бензо)нітрилів, Каплаушенко А. Г., Кучерявий Ю. М. (2016)
Данільченко Д. М. - Деякі аспекти синтезу нових естерів 2-((5-фуран-2-іл, 2-метилфуран-3-іл)-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатних кислот (2016)
Гнитько И. В. - Термогравиметрические исследования крема с миноксидилом, Бердей И. И., Гладышев В. В., Бурлака Б. С. (2016)
Романина Д. М. - Изучение влияния вида носителя и поверхностно-активных веществ на биофармацевтические свойства суппозиториев с празиквантелом, Гладышев В. В., Лисянская А. П., Кечин И. Л. (2016)
Кудрик Б. Т. - Розробка складу та технології капсульованого лікарського препарату на основі перги та меду порошкоподібного. Повідомлення 3, Тихонов О. І., Шпичак О. С. (2016)
Абдулкарім Ал Нукарі - Вивчення консистентних властивостей назальної мазі з вазопресином, Дроздов О. Л., Лисянська Г. П. (2016)
Гладких Ф. В. - Експериментальне обґрунтування доцільності застосування вінборону з метою підвищення знеболювальної активності ібупрофену, Степанюк Н. Г. (2016)
Одинцова В. М. - Протимікробна та протигрибкова активність деяких заміщених (5-(адамантан-1-іл)-4R-1,2,4-тріазол-3-ілтіолів (2016)
Торопин В. Н. - Изучение антимикробных свойств иммобилизованных волокнистых N-хлорсульфонамидов, Сурмашева Е. В., Романенко Л. И. (2016)
Коломоєць O. С. - Актопротекторна активність 6-монозаміщених 3-R-6,7-дигідро-2H-|1,2,4| триазино|2,3-c|хіназолін-2-oнів, Носуленко І. С., Воскобойнік О. Ю., Берест Г. Г., Коваленко С. I., Тржецинський С. Д. (2016)
Макурина Г. И. - Патогенетические эффекты плазменных тиолов у больных псориазом на фоне артериальной гипертензии (2016)
Антонова Т. С. - Использование островковых пальцевых лоскутов для устранения сгибательных дермато-десмогенных контрактур проксимальных межфаланговых суставов пальцев кисти, Ивченко Д. В. (2016)
Палагнюк Г. О. - Спадково обумовлені особливості плазмової концентрації ендотеліну-1 у чоловіків із гіпертонічною хворобою та хронічною серцевою недостатністю, Жебель В. М. (2016)
Бурлака Б. С. - Маркетингові дослідження вітчизняного ринку інтраназальних лікарських засобів, Червоненко Н. М., Бєленічев І. Ф. (2016)
Ткаченко Н. О. - Структурно-функціональний і параметричний аналіз соціальної функції фармацевтичної галузі (2016)
Бігдан О. А. - Фармакологічні аспекти застосування фуранпохідних 1,2,4-тріазол-3-тіолів, Парченко В. В., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2016)
Світлій пам'яті (2016)
Алиева Е. Г. - Роль дендритных клеток в поддержании структурного гомеостаза кожи, Сулаева О. Н. (2016)
Завгородняя М. И. - Клеточные и молекулярные основы заживления ран, Макеева Л. В., Славчева О. С., Сулаева О. Н. (2016)
Москаленко Р. А. - Еволюція уявлень про патологічне біомінералоутворення у м’яких тканинах (огляд літератури), Романюк А. М. (2016)
Слободян О. М. - Онтогенетичні особливості становлення будови нижньої щелепи, Лаврів Л. П., Костюк В. О. (2016)
Федченко М. М. - Перспективи використання цитомерів в біології та медицині, Федченко М. П., Шпонька І. С. (2016)
Шинкаренко Т. В. - Алгоритми діагностики астроцитарних пухлин головного мозку у дорослих з урахуванням перегляду класифікації пухлин центральної нервової системи, Шпонька І. С., Корнілов Б. Ю. (2016)
Абдул-Оглы Л. В. - Морфометрические показатели пупочного канатика в норме и при нарушении формирования плаценты, Козловская А. А., Рутгайзер В. Г., Дубовик К. И., Бельская Е. О. (2016)
Адамович О. О. - Аналіз кількісних та якісних особливостей міжхребцевих дисків шийного відділу хребта у осіб різної статі юнацького віку (2016)
Бойчук Т. М. - Морфометричні зміни Bcl-2+-клітин кори тім’яної частки, індуковані неповною глобальною ішемієюреперфузією головного мозку в самців-щурів зі стрептозотоциновим цукровим діабетом, Кметь Т. І., Кметь О. Г. (2016)
Васильчишина А. В. - Морфометричні параметри таза в перинатальному періоді онтогенезу людини, Хмара Т. В., Ризничук М. О. (2016)
Вовк О. Ю. - Индивидуальная анатомическая изменчивость основных краниометрических показателей у людей зрелого возраста, Сухоносов Р. А. (2016)
Вовк О. Ю. - Краниотопографические особенности венозных образований твердой оболочки головного мозга, Богуславский Ю. В., Шмаргалев А. А. (2016)
Волошин М. А. - Особливості співвідношення клітин та міжклітинної речовини у менісках щурів при становленні рухової активності протягом перших двох тижнів постнатального життя в нормі та після внутрішньоплідного введення антигену, Абросімов Ю. Ю. (2016)
Волошин М. А. - Динаміка відносної площі структур печінки щурів у ранньому післянатальному періоді в нормі та після внутрішньоутробної дії антигену та глюкокортикоїдів, Богданов П. В. (2016)
Гаврилюк О. М. - CD117+ клітини/телоцити при хронічному стеатогепатиті та вірусному гепатиті С: гістотопографічні та кількісні особливості (2016)
Герасимюк І. Є. - Особливості структурної перебудови яєчок щурів за умов постструмектомічного гіпотиреозу, Ільків О. П. (2016)
Голотюк В. В. - Особливості розподілу і динаміки експресії індуцибельної синтази оксиду азоту у хворих на рак прямої кишки під впливом неоад’ювантної хіміопроменевої терапії та їх взаємозв’язок з ефективністю полірадіомодифікації із застосуванням препарату L-аргініну, Багрій М. М. (2016)
Губина-Вакулик Г. И. - Патологическая анатомия плаценты при пиелонефрите у беременных, Ганчева Е. В., Наумова О. В. (2016)
Гусак Є. В. - Дослідження поведінки магнієвих імплантатів in vitro в розчині SBF, Солодовник О. В., Міщенко О. М., Яновська Г. О., Ярмоленко О. С., Курганська В. О., Дєдкова К. А., Погорєлов М. В. (2016)
Гусак Є. В. - Хімія поверхні біологічних апатитів мінералізованих тканин (на прикладі губчастої кісткової тканини), Данильченко С. М., Гордієнко О. В., Іншина Н. М., Олешко О. М., Погорєлов М. В. (2016)
Давидова Л. М. - Морфологічні перетворення язика щурів за умов загального зневоднення організму, Ткач Г. Ф., Сікора В. З., Максимова О. С., Муравський Д. В. (2016)
Денисенко С. А. - Морфологические изменения в системах гипофиз-надпочечники и гипофиз-семенники у крыс, внутриутробно подвергавшихся воздействию слабого электромагнитного излучения, Губина-Вакулик Г. И., Андреев А. В. (2016)
Дубоссарська З. М. - Морфологічні особливості еутопічного ендометрію у пацієнток з аденоміозом та синдромом хронічного тазового болю, Грек Л. П., Скорик В. Р. (2016)
Dudenko V. G. - Topographic and morphometric characteristics of human renal pyramids of the upper end at mature and elderly ages, Vdovichenko V. I. (2016)
Дядик О. О. - Системний амілоїдоз з переважним ураженням серця: оригінальне спостереження, Балтьонкова О. С. (2016)
Дядик О. О. - Особливості гістологічної будови та диференційної діагностики теносиновіальної гігантоклітинної пухлини дифузного типу та її малігнізованої форми, Григоровська А. В. (2016)
Дядык Е. А. - Особенности лечебного патоморфоза кожи больных псориазом после ультрафиолетовой средневолновой терапии узкого спектра (311 нм), Жданова И. О., Романенко К. В., Некрасова Л. Г., Боровая О. О. (2016)
Дядик О. О. - Злоякісна пухлина Бреннера: опис клінічного випадку, Некрасова Л. Г., Зарицька В. І., Тімоніна Т. В., Снісаревський П. П. (2016)
Заморський І. І. - Вплив адеметіоніну на морфологічні зміни у нирках щурів при експериментальному рабдоміоліозі, Драчук В. М., Горошко О. М. (2016)
Заморський І. І. - Вплив органоспецифічних пептидів на морфологічні зміни нирок щурів за умов розвитку їх ішемічно-реперфузійного пошкодження, Щудрова Т. С. (2016)
Заставний І. - Дослідження вуглеводних детермінант ворсинок хоріона при ранньому невиношуванні вагітності, Ященко А., Ткач І. (2016)
Кашперук-Карпюк І. С. - Мікроскопічна анатомія сечового міхура у новонароджених, Цигикало О. В., Олійник І. Ю. (2016)
Кенюк А. Т. - Перспектива використання принципу суперімпозиції зображень в ході реєстрації динамічних змін кісткової тканини в периімплантатній області (2016)
Козлов С. В. - Позиционная асфиксия, Сулоев К. Н., Алексин Г. Б., Ткаченко А. В. (2016)
Колдунов В. В. - Аналіз експресії імуногістохімічних маркерів апоптозу та проліферації в гіпокампі щурів при експериментальній кардіоміопатії, Родинський О. Г., Козлова Ю. В., Гербаc Т. Ю. (2016)
Кривчанська М. І. - Морфо-функціональні зміни в нирках викликані пропранололом: ефект мелатоніну, Ризничук М. О., Пішак В. П. (2016)
Марковский В. Д. - Морфофункциональное состояние печени потомства от матерей, инфицированных Esherichia Coli (экспериментальное исследование), Сакал А. А. (2016)
Милица К. Н. - Иммуногистохимические особенности жировой ткани сальника и подкожной жировой клетчатки у лиц с избыточной массой тела, ожирением и метаболическим синдромом, Сорокина И. В., Мирошниченко М. С., Плитень О. Н. (2016)
Муха С. Ю. - Електронномікроскопічні зміни сім'яників в ранні терміни після експериментальної термічної травми, Волков К. С., Небесна З. М., Крамар С. Б. (2016)
Назарян Р. С. - Тканевая активность синтазы оксида азота в ротовой полости при атопической патологии, Кривенко Л. С., Гаргин В. В. (2016)
Новиков С. П. - Оптимизация анестезиологического обеспечения при хирургическом лечении колоректального рака: клинико-морфологические параллели, Чебанов К. О., Кириллова Л. А., Петрук Н. С., Фролов К. Б., Твердохлеб И. В. (2016)
Перцева Н. О. - Ультраструктурные нарушения тромбоцитов у больных сахарным диабетом 2 типа с артериальной гипертензией (2016)
Петрук Н. С. - Аналіз впливу факторів онтогенетичного часу та пренатальної гіпоксії на морфометричні показники спеціалізованого контактного апарата міокарда шлуночків щурів (2016)
Повстяний В. А. - Експертно-діагностичні критерії для встановлення часу настання смерті за результатами дослідження Ахіллового сухожилку у пізньому постмортальному періоді (2016)
Раскалєй Т. Я. - Гістохімічне дослідження скелетних м’язів за умов експериментальної тупої травми спинного мозку, Раскалєй В. Б., Шобат Л. Б., Гаврилюк-Скиба Г. О. (2016)
Редякина О. В. - Морфометрическая характеристика ствола мозга у людей зрелого возраста (2016)
Решетнікова О. С. - Морфологія привушної слинної залози щура в умовах експериментальної затримки внутрішньоутробного розвитку плода, Морозов С. А. (2016)
Савка І. І. - Зміни мікроструктури яєчка при цукровому діабеті в експерименті, Джалілова Е. Е. (2016)
Сорокина И. В. - Отдельные аспекты преждевременного старения иммунной системы при действии продолжительного светового стресса, Бочарова Т. В. (2016)
Сорокина И. В. - Морфологические особенности клубочкового аппарата почек плодов и новорожденных при моделировании различной гипоксии, Марковский В. Д., Борзенкова И. В., Мирошниченко М. С., Плитень О. Н. (2016)
Станишевская Н. В. - Изменения внутрикожного напряжения кислорода при моделировнии некроза миокарда в разные стадии ишемического предсостояния (2016)
Степаненко О. Ю. - Будова та індивідуальна анатомічна мінливість I-III часточок півкуль мозочка людини, Мар’єнко Н. І. (2016)
Товажнянская В. Д. - Влияние материнского клебсиеллеза на морфофункциональное состояние коры надпочечников плодов (экспериментальное исследование), Сорокина И. В., Яковцова И. И. (2016)
Трофимова А. В. - Морфологические характеристики сердца после индукции терапевтической гипотермии и введения мезенхимальных стромальных клеток в терапии экспериментального инфаркта миокарда, Чиж Н. А., Белочкина И. В., Волина В. В., Сандомирский Б. П. (2016)
Трясак Н. С. - Особенности гистоморфологии компонентов стенки венечных артерий в условиях экспериментального атеросклероза, Силкина Ю. В. (2016)
Туманский В. А. - Иммуногистохимические дифференциально-диагностические особенности доброкачественной гиперплазии, интраэпителиальной неоплазии и рака предстательной железы, Попович А. А., Попович С. А., Туманская Л. М. (2016)
Туманский В. А. - Сравнительная иммуногистохимическая характеристика экспрессии рецепторов эстрогена-α и прогестерона, р16 и р53, Ki-67 и каспазы-3 в инвазивной эндометриоидной аденокарциноме тела матки различной степени дифференцировки, Чепец А. В. (2016)
Хріпков І. С. - Ультраструктурні особливості реакції білок-синтезуючого апарату фолікулярних ендокриноцитів щитоподібної залози при дистантній взаємодії з пухлиною (2016)
Чайковська С. Ю. - Аналіз вікової динаміки щільності кісткової тканини різних ділянок тіла нижньої щелепи у дітей дошкільного віку (2016)
Черненко О. Г. - Морфологічна характеристика та критерії інвазивності аденом гіпофіза, Іванова О. М., Гук М. О., Даневич Е. А., Руденко С. О., Сільченко В. П., Малишева Т. А. (2016)
Чертенко Т. Н. - Клинико-морфологическая характеристика диффузных глиом у населения Харьковского региона за период 2000-2014 годы, Яковцова И. И. (2016)
Шпонька І. С. - Морфологічна характеристика первинної дифузної крупноклітинної В-клітинної лімфоми ЦНС, Гриценко П. О., Шинкаренко Т. В. (2016)
Щур М. Б. - Морфологічні аспекти функціональних апаратів очного яблука на тлі екзогенного гіпотиреозу, індукованого мерказолілом, Ященко А. М. (2016)
Яковцова И. И. - Морфология и прогностическое значение стромы рака предстательной железы, Ткаченко П. В., Долгая О. В., Ивахно И. В. (2016)
Яременко Л. М. - Експресія актину в сенсомоторній корі великих півкуль головного мозку при моделюванні транзиторної ішемії та за умов імунокорекції, Грабовий О. М., Слічна Г. М., Чухрай С. М., Слічний І. В. (2016)
Вовк Ю. Н. - Клиническая анатомия – основа современной морфологии и хирургии (2016)
Дядик О. О. - Викладання питань етики та деонтології лікарям-інтернам на кафедрах патологічної анатомії, Сільченко В. П., Іркін І. В., Шатрова К. М., Руденко С. О., Заріцька В. І. (2016)
Кошарный В. В. - Методы диагностики при черепно-мозговой травме, Павлов А. И., Козлов С. В. (2016)
Малахов С. С. - Нові методики та пристрої для вивчення твердої оболони головного мозку та її відростків (2016)
Мішалов В. Д. - Нові можливості лабораторної діагностики продуктів пострілу шляхом проведення мікрорентгенофлуоресцентного спектрального елементного аналізу, Михайленко О. В. (2016)
Пославська О. В. - Визначення лінійних розмірів та площ окремих морфологічних об’єктів на мікрофотографіях за допомогою програми ImageJ (2016)
Потоцкая О. Ю. - Сравнительный анализ систем среднего образования Индии и высшего медицинского образования Украины с учетом Болонской системы, Шевченко Е. Н., Марченко Д. Г., Морозова С. Б., Филимонова Л. А. (2016)
Шатов Д. В. - Обзор методов количественной оценки повреждения лёгких, Пикалюк В. С., Шаланин В. В. (2016)
Шаторна В. Ф. - Гістологічні, імуногістохімічні та ультраструктурні особливості морфології фетальної печінки під дією свинцю та нанометалів, Бельська Ю. О., Гарець В. І. (2016)
Петріас К. - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців, Вендлінг Д. (2016)
Проценко Е. С. - Гистолог Н. К. Кульчицкий: научная и общественно-политическая деятельность (к 160-летию со дня рождения), Падалко В. И., Ремнева Н. А., Кириченко М. И. (2016)
Коваленко В. В. - Управління ризиком забезпечення банківських позичок на основі методів ризик-менеджменту (2016)
Мартиненко В. П. - Прогнозування фінансової кризи банківських установ (2016)
Рудик В. К. - Вплив демографічних чинників на фінансовий стан пенсійної системи України у сучасних умовах (2016)
Савчук Л. М. - Фінансування сфери охорони здоров’я України (2016)
Kokhan I. V. - Estimating financial support of regional programs of social economic development (2016)
Кропельницька С. О. - Сучасні тенденції, проблеми та перспективи участі проектів розвитку територій у конкурсі на фінансування з ДФРР (2016)
Король С. В. - Фінансування інвестиційних заходів газорозподільних підприємств як чинник їх розвитку (2016)
Кушлик О. Ю. - Концепція стратегічного управління на підприємствах нафтогазового комплексу в контексті енергетичної безпеки України (2016)
Полянська А. С. - Детермінанти життєвого циклу підприємства в сучасних умовах розвитку (2016)
Станьковська І. М. - Використання методів управлінського аналізу для діагностики якості складових інтелектуалізованої cистеми управління конкурентоспроможністю підприємств нафтогазової галузі (2016)
Олійник Л. А. - Фінансовий моніторинг навчально-дослідних господарств бюджетних установ аграрної сфери, Добрівський В. Г. (2016)
Ноженко С. В. - Особливості формування сценаріїв розвитку на підприємствах харчової промисловості (2016)
Жук О. І. - Управління витратами як складова управління підприємством (2016)
Власенко О. Б. - Івентивний маркетинг – особливості застосування у сучасному туризмі (2016)
Король В. C. - Формування еколого-економічної політики в Україні: регіональна специфіка (2016)
Левандівський О. Т. - Теоретичні засади інвестиційної діяльності (2016)
Васільєва Л. М. - Оцінка як елемент методу бухгалтерського обліку, Бондарчук Н. В. (2016)
Галущак І. Є. - Нормативно-правові засади обліку результатів діяльності підприємства (2016)
Кінаш І. П. - Теоретико-прикладний аналіз культурної політики в наукових дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених, Сеничак В. В. (2016)
Климчук А. О. - Система мотивації та стимулювання персоналу промислових підприємств (2016)
Максимюк М. М. - Еволюція наукових підходів до економічної безпеки (2016)
Вербовська Л. С. - Енергетична безпека як головна складова транскордонної співпраці в рамках функціонування Карпатського Єврорегіону (2016)
Михайлів Г. В. - Формування стратегії фінансово-економічної безпеки підприємства в умовах невизначеності (2016)
Дані про авторів (2016)
Бензар І. М. - Роль склерозувальної терапії у лікуванні судинних мальформацій у дітей (2016)
Венгер О. П. - Особливості психопатологічної симптоматики у емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади (2016)
Волошин О. С. - Оцінка складових структури інтелекту та ефективності нервових процесів у осіб юнацького віку (2016)
Довбань О. O. - Розподіл S-100b у мозку щурів за пітуїтрин-ізадринової моделі ішемії серця, Ушакова Г. О. (2016)
Жданова Н. О. - Мікробіологічне дослідження вмісту кореневих каналів зубів із хронічним апікальним періодонтитом при використанні розчину повідон-йоду в якості фотосенсибілізатора (2016)
Загайко А. Л. - Порівняльна дія галової кислоти та кверцетину на показники функціонального стану нирок щурів за умов експериментального діабету 2 типу, Кравченко Г. Б. (2016)
Зябліцев С. В. - Механізми запальних та автоімунних реакцій при черепно-мозковій травмі, Юзьків Я. С. (2016)
Клiщ М. I. - Особливостi окремих видiв сприймання у школярiв зi слуховою депривацiєю, Вадзюк С. Н. (2016)
Лепьохіна Г. С. - Інформаційно-структурна модель адаптивної корекції рухової активності дитини, Злепко С. М., Азархов О. Ю. (2016)
Машевський А. С. - Динаміка мінеральної щільності кісткової тканини та індексу мінералізації в пізній період травматичної хвороби на тлі експериментального постменопаузального остеопорозу (2016)
Морєва Д. Ю. - Основні характеристики порушень ритму у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та хронічною ішемічною хворобою серця на фоні гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Стаднюк Л. А., Приходько В. Ю. (2016)
Пиндус В. Б. - Коригуючий вплив тіотриазоліну на порушені показники клітинного та гуморального імунітету при експериментальному алергічному альвеоліті в умовах адреналінового пошкодження міокарда (2016)
Регеда-Фурдичко М. М. - Вміст імуноглобулінів A, M, G у крові в ранній період розвитку експериментальної пневмонії, Регеда С. М., Фурдичко Л. О. (2016)
Русінчук Я. І. - Біохімічні та фізіологічні зміни в крові при експериментальній емфіземі, Коржов В. І., Ліскіна І. В., Мельник О. О. (2016)
Русин А. В. - Корекція дисбіозу кишечника у хворих, оперованих з приводу раку шлунка, Бедей Н. В., Маляр-Газда Н. М., Одошевська О. М., Хома Е. С. (2016)
Слабий О. Б. - Дослідження структурних змін у шлуночках легеневого серця поляризаційною мікроскопією, Гнатюк М. С. (2016)
Слива А. Ф. - Аналіз анамнестичних та лабораторних показників пацієнток з гіперпластичними процесами ендометрія за допомогою багатопараметричної нейромережевої кластеризації, Сельський П. Р., Сельський Б. П. (2016)
Смірнов А. С. - Дія екстракту ехінацеї пурпурової і тіотріазоліну на глибину ямок слизової оболонки пілоричного відділу шлунка щурів в умовах інгаляційного введення епіхлоргідрину, Смірнов С. М., Мірзебасов М. А. (2016)
Соломенчук Т. М. - Проатерогенні метаболічні розлади та оцінка системи пероксидації ліпідів у курців, хворих на нестабільну стенокардію, Бедзай А. О. (2016)
Степанченко К. А. - Характеристика вегетативного статуса подростков с головной болью напряжения (2016)
Строй О. А. - Оцінка адаптаційних можливостей школярів міста Києва з йододефіцитом, Сліпачук Л. В., Казакова Л. М., Резніков Ю. П. (2016)
Шевченко Р. М. - Побічні реакції у хворих на неефективно лікований вперше діагностований туберкульоз, Просвєтов Ю. В., Ясінський Р. М., Левіч А. В. (2016)
Андрейчин М. А. - Етіологічна структура гострих респіраторних вірусних інфекцій за даними полімеразної ланцюгової реакції, Йосик Я. І., Ничик Н. А., Іщук І. С., Завіднюк Н. Г. (2016)
Андрейчин С. М. - Динаміка показників імунологічного статусу в хворих на хронічне обструктивне захворювання легень при застосуванні ентеросорбенту карболайн, Кучер С. В., Кавецька Н. А., Чернець Т. Ю., Бількевич Н. А., Руда М. М., Хайко О. К., Олексів Н. М., Старічков П. В. (2016)
Бирчак І. В. - Особливості соціального статусу вагітних із залізодефіцитною анемією (2016)
Бирчак І. В. - Фактори ризику розвитку цукрового діабету у вагітних (2016)
Боб А. О. - Фармакоекономічні проблеми лікування загострень бронхіальної астми, Боб О. О., Смачило І. В., Гаврилюк М. Є., Радецька Л. В. (2016)
Боднар Р. Я. - Ефективність впливу вобензиму та кандесартану на процеси вільнорадикального окиснення ліпідів і білків у хворих на гострий інфаркт міокарда, поєднаний з гіперурикемією, Боднар Л. П. (2016)
Бойко Т. В. - Корекція кальцієвмісними препаратами мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на коморбідну патологію органів травлення, Лихацька Г. В., Лихацька В. О. (2016)
Васильєва Н. А. - Ефективність противірусної терапії хронічного гепатиту С, Івахів О. Л., Вишневська Н. Ю. (2016)
Вівчар В. П. - Частота порушення мінерального обміну у хворих на хронічну хворобу нирок 5Д стадії (2016)
Воронцова Т. О. - Застосування шроту насіння льону при функціональних захворюваннях травної системи, Волянська Л. А., Кубей І. В., Мудрик У. М., Стеценко В. В. (2016)
Гаєвська М. Ю. - Пробіотик "ентерожерміна" при лікуванні різних форм псоріазу, Гудима Р. Б., Кудла М. Д., Берча М. І. (2016)
Гребеник М. В. - Роль трансторакальної ехокардіоскопії в діагностиці розшаровуючої аневризми аорти, Зоря Л. В., Микуляк В. Р., Гурик О. О., Лазарчук Т. Б. (2016)
Гребеник М. В. - Діагностична цінність неінвазивних методик визначення стану периферійних артерій, Микуляк В. Р., Зоря Л. В., Зелененька Л. І. (2016)
Дзига С. В. - Вплив систематичних фізичних навантажень на показники електрокардіограми, Марущак М. І., Бакалець О. В., Бегош Н. Б., Заєць Т. А. (2016)
Єременко К. С. - Зміни показників стану міокарда при тканинній доплерографії у хворих із гострою декомпенсованою серцевою недостатністю залежно від функції нирок, Горда І. І. (2016)
Кіреєв І. В. - Імплементація протоколу з фармакотерапії інфекцій сечостатевої системи, Жаботинська Н. В. (2016)
Корильчук Н. І. - Характер змін лептину при ожирінні у чоловіків (2016)
Корнага С. І. - Характеристика мультирезистентності за даними стаціонару облтубдиспансеру, Тхорик Н. В., Панькевич М. В., Корнага Т. В. (2016)
Кравченко Н. С. - Туберкульоз позалегеневої локалізації в поєднанні з ВІЛ/СНІД, Окусок О. М., Кицай Л. Г. (2016)
Кулай Н. І. - Порівняльна оцінка показників загального аналізу крові у хворих із гіпотиреозом (2016)
Кучер С. В. - Зміни показників імунологічного статусу в хворих різного віку на хронічне обструктивне захворювання легень при застосуванні ентеросорбції, Андрейчин С. М., Верещагіна Н. Я., Ганьбергер І. І., Бугай Б. Г., Лихацька В. О., Пастернак А. М., Марчук І. О. (2016)
Левенець С. С. - Роль мікроорганізмів у розвитку атопічного дерматиту – чи можемо це змодифікувати?, Воронцова Т. О. (2016)
Макарчук Н. Р. - Клінічна ефективність застосування келтікану у комбінованій терапії діабетичної периферійної полінейропатії, Мартинюк Л. П., Михайлів Л. М., Совяк І. В. (2016)
Мельник Н. А. - Порушення вуглеводного обміну при коморбідності хронічного панкреатиту та стабільної ішемічної хвороби серця, Бабінець Л. С. (2016)
Молєва В. І. - Особливості клініко-імунологічних показників у хворих на хронічний тонзиліт при наявності коморбідних захворювань, Тупотілов О. В., Бойко А. А., Зеленська Г. Д., Коляда О. М. (2016)
Окусок О. М. - Функціональні порушення печінки у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень, Грищук Л. А., Якимів І. С., Лазарчук О. В., Василишин О. В. (2016)
Пасєчко Н. В. - Порушення електролітного балансу та його корекція препаратом регідрон оптім у пацієнтів з декомпенсованим цукровим діабетом 1 та 2 типів, Наумова Л. В., Джула М. А., Кульчінська В. М., Крицький Т. І. (2016)
Пасєчко Н. В. - Залежність еректильної функції у чоловіків від ступеня декомпенсації цукрового діабету, Наумова Л. В., Крицький Т. І., Джула М. А., Кульчінська В. М. (2016)
Пасєчко Н. В. - Когнітивні розлади у пацієнтів з цукровим діабетом 1 типу залежно від статі, віку та тривалості захворювання, Наумова Л. В., Пицюк Ю. В. (2016)
Пасєчко Н. В. - Покращення глікемічного контролю у хворих на цукровий діабет 2 типу шляхом корекції дефіциту вітаміну D, Наумова Л. В., Кульчінська В. М., Джула М. А., Крицький Т. І. (2016)
Посохова К. А. - Алергічні реакції при застосуванні лікарських препаратів, Олещук О. М., Шевчук О. О., Островська Г. І. (2016)
Радецька Л. В. - Застосування мультиспіральної комп’ютерної томографії у діагностиці коронарного кальцинозу, Лаба І. О., Савченко І. П., Балабан А. І., Боб А. О. (2016)
Рябова О. О. - Застосування прямих інгібіторів фактора х у профілактиці інсульту в пацієнтів із фібриляцією передсердь (2016)
Савченко І. - Гендерні особливості якості життя та емоційного забарвлення пацієнтів із стабільною ішемічною хворобою серця, Іванов М. (2016)
Самогальська О. Є. - Прогноз ефективності лікування алкогольного цирозу печінки, Баб’як О. В., Лазарчук Т. Б., Марків І. М., Тюріна В. Ф. (2016)
Скрипник Н. В. - Поширеність вузлових захворювань щитоподібної залози В Івано-Франківській області, Боцюрко В. І., Дідушко О. М., Костіцька І. О., Бабенко І. Г., Вацеба Т. С., Марусин О. В., Чернявська І. В. (2016)
Теренда Н. О. - Фактори ризику виникнення гострого інфаркту міокарда серед населення Тернопільської області, Юріїв К. Є. (2016)
Токар П. Ю. - Поліовакцини – види, дослідження їх онкогенності, протипоказання, Михальчук Х. Д., Кобевка В. М., Гаєвська М. Ю. (2016)
Ханас М. С. - Вплив індексу маси тіла на перебіг хронічного обструктивного захворювання легень, Паньків І. Б. (2016)
Хлібовська О. І. - До питання етіології, діагностики та лікування анемії у вагітних, Дживак В. Г., Кухтин А. В., Сташук А. І. (2016)
Чернявська І. В. - Особливості клінічного профілю, стану гемодинаміки і змін метаболізму у пацієнтів при поєднанні цукрового діабету 2 типу та серцево-судинних захворювань (2016)
Швед М. І. - Особливості гемокоагуляції у хворих на інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю, Ковбаса Н. М., Бенів М. Я., Ястремська І. О. (2016)
Ярема Н. З. - Коморбідна патологія серцево-судинної системи у хворих на подагру, Андрейчин С. М., Верещагіна Н. Я., Ганьбергер І. І., Кузів О. І., Мудра У. О., Депутат Б. М., Рудий В. І. (2016)
Ярема Н. З. - Вивчення стану гепатобіліарної системи у хворих на подагру, Андрейчин С. М., Кавецька Н. А., Чернець Т. Ю., Бількевич Н. А., Руда М. М., Бугай Б. Г., Лихацька В. О., Миндзів К. В. (2016)
Ярема Н. І. - Корекція кисневого дефіциту у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця із супутнім цукровим діабетом 2 типу, Балабан А. І., Савченко І. П., Радецька Л. В. (2016)
Агафонова Н. В. - Актуальні питання суб’єктів конституційної реформи (2016)
Булкат Л. М. - Питання соціального захисту в актах Конституційного Суду України (2016)
Ватрас В. А. - Кодифікація новітнього сімейного законодавства: історія та сучасний стан (2016)
Білоусов Ю. В. - Стратегія модернізації процесуального законодавства України (2016)
Вартанян А. М. - Гражданско-правовое регулирование реорганизации юридического лица в Республике Беларусь и Украине (2016)
Логвінова М. В. - Вимоги щодо осіб, які можуть бути патронатними вихователями: питання до законодавчого підходу (2016)
Самбір О. Є. - Підстава та умови суброгації в цивільному праві України (2016)
Кулініч О. О. - Поняття та ознаки зображення фізичної особи як нематеріального блага (2016)
Лесько Ю. В. - Особливості вини у зобов’язаннях із відшкодування шкоди, завданої внаслідок взаємодії транспортних засобів (2016)
Супрун Т. С. - Визнання та оспорювання материнства (2016)
Віхров С. О. - Загальні та галузеві кваліфікаційні ознаки господарського зобов’язання (2016)
Чудик-Білоусова Н. І. - Юридична відповідальність за порушення порядку охорони, відтворення та використання лісів в Україні (2016)
Родік О. О. - Дослідження правової охорони ґрунтів у доктрині земельного права Української РСР (2016)
Нікіфорова Т. І. - Процесуальний порядок звільнення від кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх із застосуванням примусових заходів виховного характеру, Скок Л. В. (2016)
Ларченко М. О. - Застосування результатів кримінологічного моделювання в практиці запобігання злочинності (2016)
Налуцишин В. В. - Історико-правовий аспект розвитку кримінального законодавства за невиконання судового рішення (2016)
Піддубна М. В. - Поняття імплементації норм міжнародного кримінального права в кримінальне право України (2016)
Кицан Ю. І. - Актуальні питання вдосконалення підслідності кримінальних проваджень в контексті реформування органів досудового розслідування (2016)
Димінська О. Ю. - Правова природа окремих принципів договірного права ЄС (2016)
Олійник У. М. - Філософсько-правовий аналіз окремих проблем обмеження права на свободу думки, совісті та релігії (2016)
Біньковський О. А. - Менеджмент наукової установи Державної прикордонної служби України: специфіка, завдання і сучасні принципи, Залож В. В., Довгань В. І. (2016)
Михайловська О. В. - Аналіз теоретичних підходів до визначення сутності складових дефініцій публічного управління та адміністрування, Філіпова Н. В., Ладонько Л. С, Ткаленко Н. В. (2016)
Дутчак Г. О. - Становлення державного співробітництва Української Центральної Ради і Французької Республіки (2016)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Моделі модернізації державного управління соціальним розвитком в інтересах забезпечення регіональної безпеки України (2016)
Корюгін А. В. - Вибір стратегії на основі аналізу життєвого циклу банківської установи (2016)
Михайлов В. С. - Методологічні питання вибіркових спостережень домогосподарств у сфері сільського господарства (на прикладі садівництва і городництва) (2016)
Заїкіна В. В. - Акмеологічний підхід до навчання менеджерів при викладанні математичних дисциплін у ВНЗ (2016)
In memoriam (2016)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2016)
Інформація про часопис "Університетські наукові записки" (2016)
Інформація для авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Гавриленко К. - Методологічні підходи та принципи професійної підготовки аграрників в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Ідрісова Н. - Проблемы повышения эффективности действия школьного образования в аспекте личностно-ориентированного обучения (2016)
Круглик В. - Аналіз змісту дисципліни "Вступ до спеціальності" в професійній підготовці інженерів-програмістів (2016)
Миронюк Т. - Ключові поняття проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності майбутнього вчителя біології (2016)
Москалик Г. - Формування та розвиток дошкільної освіти м. Кременчука Полтавської області на початку другої половини ХХ століття (2016)
Назарук С. - Образование в мультикультурных классах (на примере некоторых начальных школ Бяльского повета)), Коновалюк-Нікітін Х. (2016)
Осадча К. - Тьюторство як простір для педагогічної діяльності (2016)
Потапчук Т. - Формування морально-духовних цінностей студентів у хоровому колективі вищого навчального закладу (2016)
Прокоф’єв Є. - Історико-культурологічний підхід до процесу вивчення загальнопедагогічних дисциплін (2016)
Свердлова І. - Навчання майбутніх учителів конструктивного розв’язання конфліктів у системі освіти, Рубцова М. (2016)
Староста В. - Адаптація майбутніх учителів початкових класів до навчання у вищому навчальному закладі, Герц М. (2016)
Фальштинська Ю. - Віртуальне навчальне середовище – невіддільний складник дистанційного навчання (2016)
Халемендик Ю. - Методика дослідження ефективності моделі розвитку міжкультурної професійної компетентності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи в неформальній освіті (2016)
Куликова Л. - Формування професійних компетентностей у навчальних закладах, Зіненко Н. (2016)
Падалка О. - Рефлексивний компонент у структурі пріоритетних педагогічних цінностей майбутніх вихователів (2016)
Сопіна Я. - Деякі концептуальні підходи до формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах професійної підготовки (2016)
Староста В. - The style of pedagogical activity of elementary school teachers: diagnostics of formation and development, Химич О. (2016)
Федорова М. - Теоретико-методологічний аналіз поняття "моральні цінності особистості" (2016)
Чорна В. - Виховання дітей старшого дошкільного й молодшого шкільного віку засобами мистецтва (з досвіду Павлиської школи), Яковенко І. (2016)
Шевченко Ю. - Розвиток слухового сприймання й уваги в дітей молодшого шкільного віку, Нестеровська Д. (2016)
Даць О. - Вивчення медичної апаратури квантово-механічних методів дослідження й радіаційної фізики задопомогою віртуальних навчальних програм (2016)
Ідрісов Б. - Определение компонентов системной подготовки будущего педагога в контексте компетентностного обучения (2016)
Мазурок Т. - Знання-орієнтовані технології в процесі визначення сформованості ІКТ-компетентностей учнів початкової школи на уроках інформатики, Черних В. (2016)
Малежик М. - Можливості аналізу SPSS STATISTICS для опрацювання результатів тестування, Привольнев М. (2016)
Мелаш В. - Екологізація культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: напрями координації, Гнатів О., Варениченко А. (2016)
Молодиченко В. - Формування природничо-екологічної компетентності майбутнього вчителя початкової школи, Сердюк А. (2016)
Назарук С. - Формы популяризации и изучения английского языка (на материале исследований, проведенных в избранных начальных школах города Бяла Подляска), Нікітін С. (2016)
Осадча К. - Аналіз понятійного апарату парадигми візуального програмування, Марчук М. (2016)
Рогушина Ю. - Построение персонифицированных онтологических баз знаний на основе семантических Wiki-ресурсов (2016)
Руднік Ю. - Критеріальний підхід до визначення рівня готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов (2016)
Сергієнко В. - Інформатизація навчального процесу підготовки майбутніх екологів, Войтович О. (2016)
Сліпухіна І. - Цифровий вимірювальний комплекс як формувальний чинник STEM-орієнтованого освітнього середовища, Чернецький І. (2016)
Стотика І. - Формування інструментально-виконавської компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва, Власенко Е., Стотика О. (2016)
Ткачук Г. - Компетентнісний підхід у процесі технічної підготовки вчителя інформатики (2016)
Четверикова Т. - Формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкової школи (2016)
Антас-Ящук А. - Проблема бездомности. Избранные экзистенциальные аспекты (2016)
Криволап О. - Педагогічні умови підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу учнів у післядипломній освіті (2016)
Кучина К. - Особливості навчання дорослих людей з інвалідністю (2016)
Рогуська А. - Молодежь в сфере локальных СМИ в Польше и Чехии (на материале авторских исследований) (2016)
Дущенко О. - Викладання навчальної дисципліни "Інтернет-технології" у вищих навчальних закладах студентам спеціальності "Інформатика" (2016)
Татарнікова А. - Модель формування професійної компетентності студентів музичних спеціальностей з арт-менеджменту (2016)
Тітова С. - Актуальні проблеми впровадження змісту, форм та методів підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей до професійної діяльності в інноваційному освітньому середовищі (2016)
Відомості про авторів (2016)
Грушко В. - Ієрархічність соціальних процесів та асиметрія взаємодії між ними (2015)
Дублікаш Т. - Центріпетальні рішення для відцентрових ігор: можливості застосування ідей центріпеталізму в Україні (2015)
Карпунець А. - Актуальні проблеми функціонування державної служби України в умовах реалізації реформ: соціологічний аспект (2015)
Опейда Л. - Смисложиттєві запити сучасного українця (2015)
Емельянова Ю. - Этнос и индивид как субъекты социальной реальности: закономерности взаимосвязи и их современное состояние (2015)
Коновалов А. - Киноведение и научно-популярные издания как факторы социальной институционализации артхаусного кинематографа (2015)
Куц М. - Розуміння як підґрунтя соціально-комунікативної взаємодії (2015)
Опейда Л. - Туризм як внутрішня потреба екзистенційного оновлення особистості, Опейда А. (2015)
Прокопьева А. - Новые религиозные движения как форма религиозной организации, пути и факторы их возникновения и функционирования (2015)
Чепак В. - Вивчення освіти: наукові візії й розрізнення (2015)
Сидоров М. - Практична реалізація факторіального дизайну засобами R (2015)
Хом’як А. - Участь населення України у волонтерській та благодійницькій діяльності (2015)
Бичук І. - Теоретичні основи соціального партнерства (із досвіду викладання навчальної дисципліни "Соціальне партнерство в соціальній роботі") (2015)
Рудакевич О. - Особливості використання форсайту в передбаченні та розв’язанні проблем у соціальній сфері, Біскуп В. (2015)
Ветрова С. - Тематична структура й спрямованість відображення сім’ї в українській пресі (на прикладі газет "Сім’я і дім" та "Вісник + К"), Штогун Ю. (2015)
Павлючик В. - Матеріально-побутова сфера жителів міста Луцька в умовах зниження рівня життя в Україні (2015)
Семченко Ю. - Стан культурно-рекреаційної сфери та соціального здоров’я в оцінках населення України та жителів міста Луцька, Тимчук Т. (2015)
Вихідні дані (2015)
Palapa N. - Development of land relations in the context of government decentralization in Ukraine, Pron N., Ustymenko O. (2016)
Коваленко І. М. - Структурно-функціональні зв’язки в лісових екосистемах НПП "Деснянсько-Старогутський" (2016)
Павленко А. В. - Реакція популяцій хижих тварин на природоохоронні заходи, Лісовий М. М., Чайка В. М. (2016)
Корнелюк Н. М. - Вміст важких металів у листках Tilia cordata Mill. та ґрунті урбоекосистем м. Черкас, Конякін С. М., Гродзинська Г. А. (2016)
Довгаль Г. П. - Вплив регіональних погодних аномалій на агроекосистеми Лівобережного Лісостепу, Волошина Н. О. (2016)
Fesсhenko V. - Regularities of 137Cs transition into meadow vegetation in flood-plain soils, Gurelya V. (2016)
Дем’янюк О. С. - Вплив гідротермічного режиму вегетації на екологічний стан ґрунту та врожайність кукурудзи, Шерстобоєва О. В., Клименко А. М., Чабанюк Я. В. (2016)
Аристархова Е. О. - Особливості визначення токсичності питної води (2016)
Корсун С. Г. - Залежність біологічної активності ґрунту від забрудненості екотопів важкими металами, Довбаш Н. І., Оліферчук В. П. (2016)
Воротинцева Л. І. - Ґрунтово-меліоративні показники чорнозему звичайного за краплинного зрошення (2016)
Василенко М. Г. - Радіологічне забруднення ґрунтів Київської області через 30 років після аварії на ЧАЕС, Зосімов В. Д., Дмитренко О. В., Шило Л. Г., Костюченко М. В. (2016)
Білявська Л. О. - Вплив метаболічних біопрепаратів на основі ґрунтових стрептоміцетів на продуктивність пшениці ярої (2016)
Коломієць Ю. В. - Системна дія мікробних препаратів на збудники бактеріальних хвороб рослин томатів, Григорюк І. П., Буценко Л. М., Білявська Л. О. (2016)
Слюсар І. Т. - Вплив основного обробітку та удобрення на врожайність кукурудзи на осушуваних ґрунтах Лісостепу, Богатир Л. В. (2016)
Дубовий В. І. - Особливості зимостійкості та способи екологічної оцінки морозостійкості озимих зернових культур, Парфенюк С. М. (2016)
Дерев’янко Н. П. - Ефективність та безпечність використання нових стимуляторів росту рослин, створених на основі похідних гетерилкарбонових кислот, Бражко О. А., Завгородній М. П., Васильєва Т. М. (2016)
Свечкова Н. В. - Вплив біологічно активних добавок на плодючість канального сома (Ictalurus punctatus), Сидоров М. А., Стадник А. П. (2016)
Бровко И. С. - Биосенсорные свойства почвенной микробиоты при воздействии пестицидов, Чабанюк Я. В., Мазур С. В., Ящук В. У. (2016)
Крутило Д. В. - Різноманіття бульбочкових бактерій квасолі в агроценозах України, Надкернична О. В., Шерстобоєва О. В. (2016)
Копилов Є. П. - Азотфіксувальне мікробне угруповання кореневої зони та продуктивність гречки за впливу гриба Chaetomium cochliodes, Йовенко А. С. (2016)
Дорош Л. С. - Сульфідогенна активність бактерій Desulfomicrobium sp. CrR3 за впливу нітриту та молібдату натрію, Перетятко Т. Б., Ґудзь С. П. (2016)
Гриник І. В. - Формування параметрів консорцій бур’янів залежно від генотипового і видового складу представників триби Triticeae в умовах екотону Полісся-Лісостеп, Москалець Т. З., Москалець В. В. (2016)
Тертична О. В. - Перспективи екологічних досліджень Dermanyssus gallinae (De Geer, 1778) у птахівництві, Свалявчук Л. І. (2016)
Дементьєва О. І. - Дренажно-скидні стоки рисової зрошувальної системи як додатковий резерв поливної води (2016)
Мазур І. О. - Ідентифікаційна відповідність плавневих біотопів Північно-Західного Причорномор’я (2016)
Ал-Ясірі Хусам Моханад - Стійкість сортів ячменю ярого до збудника летючої сажки (Ustilago nuda Kell. et Swing) (2016)
Задорожня Г. П. - Інноваційний потенціал екологічної складової в аграрній науковій сфері, Кваша Т. К., Паладченко О. Ф. (2016)
Володимир Пилипович Патика (до 70-річчя від дня народження) (2016)
Галині Олександрівні Іутинській – 70 (2016)
Аллі Іванівні Парфенюк – 65 (2016)
Баранов П. Н. - К вопросу о состоянии минерально-сырьевой базы камнесамоцветного сырья Украины, Проскуряков О. А., Шевченко С. В. (2012)
Нікітенко І. С. - Дослідження сировини кам’яних виробів періоду неоліту-бронзи з колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького, Куцевол М. Л. (2012)
Ишков В. В. - Новые данные о распределении ртути, мышьяка, берилия и фтора в угле основных рабочих пластов Павлоград-Петропавловского геолого-промышленного района (2012)
Ширин Л. Н. - Анализ способов повышения эмиссии метана при его извлечении из газо-угольных месторождений, Михалев Д. В. (2012)
Ангеловский А. А. - Исследование динамических характеристик генератора упругих колебаний при гидрорыхлении угольного пласта, Жулай Ю. А., Зберовский В. В., Ворошилов А. С. (2012)
Коровяка Е. А. - Интенсификация способа поверхностной дегазации газоносных угольных пластов, Астахов В. С., Манукян Э. С. (2012)
Корнеев С. В. - Методика тягового расчета забойных скребковых конвейеров с изогнутым в профиле ставом, Доброногова В. Ю., Долгих В. П. (2012)
Шустов О. О. - Обґрунтування параметрів вибою при навантаженні стрічкових конвеєрів драглайнами (2012)
Барташевский С. Е. - Пути повышения эффективности работы шахтных локомотивов, Барташевская Л.И. (2012)
Лубенец Н. А. - Передача тягового усилия гибкому телу трением, Лубенец Т. Н. (2012)
Ширин Л. Н. - Перспективы совершенствования схем вспомогательного транспорта в условиях ОП шахта "1/3 Новогродовская", Расцветаев В. А., Лебедь А. Л., Галушко Н. Н. (2012)
Бро С. М. - Сравнительный анализ энергозатрат различными видами карьерного транспорта, Пригунов А. С., Шипунов С. А. (2012)
Денищенко А. В. - Основы создания путеизмерительного комплекса для горных выработок, Юрченко О. О., Новосельцев В. В. (2012)
Иконников М. Ю. - Особенности исследования динамики сдвижений в подработанном углепородном массиве методами математического моделирования с целью оценки образования газоудерживающих полостей (2012)
Лазников А. М. - Исследование эффективных вариантов вскрытия и развития карьера Мотроновско-Анновского участка Малышевского месторождения, Собко Б. Е., Хена У. (2012)
Дриженко А. Ю. - Обґрунтування параметрів технології розробки законсервованих ділянок марганцевих руд у межах гірничого відводу кар’єрів, Гаврилов Є. А. (2012)
Pistun Y. - Удосконалення автоматизації кульового млина та оптимізація системи для твердих матеріалів подрібнення, Zahray V., Nykolyn H. and Fedoryshyn R. (2012)
Петкова А. П. - Повышение водородостойкости внутрикорпусных систем атомных энергетических установок, Ганзуленко О. Ю. (2012)
Кмитина И. В. - Интеллектуальное управление загрузкой канала связи в системе контроля конвейерных линий, Доронин А. В. (2012)
Омельченко Н. В. - Вариант реализации векторного управления асинхронным электродвигателем с применением линеаризации обратной связью, Борисевич А. В. (2012)
Бойко О. А. - Изучение современных средств автоматического управления в вузе, Воскобойник Е. К., Загорудько В. В., Носкин Д. В. (2012)
Николаенко А. Н. - Разработка тренажера многоуровневой автоматизированной системы управления известково-дробильным отделением, Миняйло Н. А., Телин А. В., Янченко А. А. (2012)
Тригуб И. Г. - Информационно-советующая система контроля состава и повышения качества расплава при электродуговом способе получения стали, Панасюк Б. Е., Радченко В. П. (2012)
Стадник Н. И. - Автоматизация мехатронных горных машин (2012)
Поліщук С. З. - Аналіз розподілу приземних концентрацій забруднюючих речовин на границі сзз коксохімічного виробництва ПАТ "Євраз дмз ім. Петровського" по даним натурних спостережень та розрахунків на ПЕОМ, Полторацька В. М., Мінков Ю. І. (2012)
Аверьянов В. С. - Исследование экологической безопасности при эксплуатации водных технологических сред на автотранспортных предприятиях (2012)
Сорока М. Л. - Экологическая оценка сезонных муниципальных отходов на основе опалой листвы зон зеленых насаждений города Днепропетровск, Ярышкина Л. А. (2012)
Беляев Н. Н. - Математическое моделирование прогрева корпуса первой ступени ракеты РС-22 при инициированном воздействии, Берлов А. В., Губин А. И. (2012)
Беляев Н. Н. - Исследование эффективности работы вертикального отстойника на базе 3D CFD модели, Нагорная Е. К. (2012)
Беляев Н. Н. - Моделирование работы устройства для выпуска шахтных вод в море, Кириченко П. С. (2012)
Максимова Н. Н. - Отвалы горных пород как фактор подтопления прилегающих территорий (2012)
Савин Л. С. - Влияние марганецсодержащих шлаков на окружающую природную среду и перспективы использования их в качестве вторичного сырья, Макарова В.Н. (2012)
Клименко Т. К. - Вплив ґрунтових властивостей на розподіл валових форм важких металів у ґрунтах урбосистем м. Дніпродзержинська (2012)
Сорока Ю. Н. - Радиационное регламентирование обращения с минеральным сырьем, материалами и отходами, содержащими техногенно - усиленные источники естественного происхождения (2012)
Відомості про авторів (2012)
Содержание (2016)
Бондар М. В. - Антибіотикорезистентність мікроорганізмів: механізми розвитку й шляхи запобігання, Пилипенко М. М., Свінтуковський М. Ю., Харченко Л. А., Превисла О. М., Цвик І. М. (2016)
Лоскутов О. А. - Противовирусная и антибактериальная терапия в лечении внебольничных пневмоний, Дружина А. Н., Колесников В. Г. (2016)
Шлапак І. П. - Лактатацидоз та використання ліків, що містять лактат (нотатки до дискусії на складну клінічну тему), Галушко О. А. (2016)
Дубров С. О. - Інтенсивна терапія пацієнтів із черепно-мозковою травмою: чи є можливість покращити результати лікування?, Суслов Г. Г., Биліна В. М., Модинець В. В., Мазніченко В. А., Колевич З. А. (2016)
Насонова Т. І. - Ішемічний інсульт при метаболічному синдромі та цукровому діабеті: клініко-морфометричні особливості, лікування (2016)
Лоскутов О. А. - Варианты коррекции интраоперационных гемодинамических реакций и их влияние на развитие послеоперационных когнитивных дисфункций у пациентов пожилого возраста с сопутствующей артериальной гипертензией, Дружина А. Н., Колесников В. Г. (2016)
Дзюба Д. О. - Варіанти періопераційного знеболювання хворих із критичною ішемією нижніх кінцівок, що прооперовані методом ендоваскулярної балонопластики, Недашківський С. М., Злочевський О. М. (2016)
Дмитрієв Д. В. - Обґрунтування використання регіональної аналгезії для знеболювання в ранньому післяопераційному періоді у дітей з онкопатологією (2016)
Ганжий В. В. - Перспективы применения Грандазола в хирургической практике при интраабдоминальной инфекции (2016)
Семененко А. І. - Оцінка якості раннього післяопераційного знеболювання у хворих з ендопротезуванням кульшового суглоба, Дмитрієв Д. В., Дацюк О. І., Сурсаєв Ю. Є. (2016)
Падалко А. А. - TRALI-синдром в акушерстве, Жежер А. А., Ващук Ф. С., Мехедко В. В. (2016)
Крамарева О. Г. - Вплив волемічної підтримки збалансованими кристалоїдними розчинами на динаміку периферійних набряків у постраждалих з тяжкою черепно-мозковою травмою, Згржебловська Л. В., Малиш І. Р. (2016)
Кучинська І. А. - Застосування принципів бриджинг-терапії при супутній гострій печінковій недостатності, Бондар М. В., Арешніков Д. Б., Шаповал С. С., Добуш Р. Д. (2016)
Доморацкий А. Э. - Эффективность и безопасность премедикации современными α-2 агонистами в периоперационном периоде, Крылюк В. Е., Созанский В. В., Рыбак К. А., Крятченко Е. Б. (2016)
Фуштей И. М. - Перспективы оценки турбулентности сердечного ритма как предиктора фатальных аритмий у пациентов после острого инфаркта миокарда, Голдовский Б. М., Сидь Е. В. (2016)
Лахно И. В. - Значение симпатовагального баланса как биофизического маркера преэклампсии (2016)
Постернак Г. И. - Особенности изменения показателей центральной гемодинамики у пострадавших с ожоговой травмой на фоне отравления монооксидом углерода, Соколов А. С., Криворучко М. Е., Агзибегян А. С. (2016)
Мальцева Л. А. - Новая шкала для оценки тяжести состояния и прогноза исхода у пациентов с тяжелым сепсисом и септическим шоком — Sepsis Severity Score, Мосенцев Н. Ф., Базиленко Д. В. (2016)
Мартинчук Ю. М. - Кореляція клінічної картини з нейровізуалізаційними та допплерографічними показниками у хворих з ішемічним інсультом (2016)
Бодулєв О. Ю. - Періопераційна аналгезія при апендектомії: декскетопрофен vs рофекоксиб (2016)
Яшаров Ю. А. - Абсцеси головного мозку: аналіз результатів лікування 242 пацієнтів (2016)
Прилуцкая Е. Ю. - Значение волны Осборна в выборе своевременной тактики лечения пациентов с гипотермией на примере клинического случая, Шмидт Е. Ю., Маркова Т. В., Яблучанский М. И. (2016)
Мальцева Л. А. - Так ли безопасно рутинное использование препаратов, содержащих глутамин или интермедиаты цикла Кребса, при явной или скрытой онкопатологии?, Мосенцев Н. Ф., Мосенцева О. В., Куник Л. В., Базиленко Д. В. (2016)
Строкань А. М. - Локальний формуляр призначення антибактеріальної терапії в хірургічних підрозділах Клінічної лікарні "Феофанія", Шевченко Л. В., Пилипенко М. М., Харченко Л. А. (2016)
Поворознюк В. В. - Качество костной ткани и ее минеральная плотность у мужчин с низкоэнергетическими переломами тел позвонков, Мусиенко А. С. (2016)
Ермолаева М. В. - Остеотропныегормоны при ревматоидном артрите и остеоартрозе, Сокрут О. П., Гейко И. А., Синяченко О. В., Перепада А. В., Такташов Г. С., Гомозова Е. А. (2016)
Масік Н. П. - Стан мінеральної щільності кісткової тканини в умовах дефіциту вітаміну D у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2016)
Мартинюк Л. П. - Mінеральна щільність кісткової тканини та особливості тілобудови у жінок з метаболічним синдром та низькоенергетичними невертебральними переломами в анамнезі (2016)
Синенький О. В. - Вплив дефіциту й недостатності вітаміну D на показники ультразвукової денситометрії у населення Львівської області, Поворознюк В. В. (2016)
Орлик Т. В. - Вплив антиостеопоротичних засобів різних груп на якість трабекулярної кісткової тканини: дані літератури та власних досліджень, Дзерович Н. І., Поворознюк В. В., Григор’єва Н. В. (2016)
Дем’ян Ю. Ю. - Власний досвід вивчення метаболізму кісткової тканини у пацієнтів з синдромом Елерса-Данлоса, Гук Ю. М., Магомедов О. М., Зима А. М., Чеверда А. І., Кінча-Поліщук Т. А., Балацька Н. І. (2016)
Шимон В. М. - Ефективність застосування різних комбінацій кальцію, вітаміну D та осеїн-гідроксиапатитних сполук для покращання остеорепарації та профілактики посттравматичної остеопенії, Стойка В. В., Сливка Р. М., Шерегій А. А., Кубаш В. І. (2016)
Гостєва З. В. - Актуальність комплексного лікування хворих із захворюваннями пародонта на тлі метаболічного синдрому (2016)
Титул, зміст (2016)
Порубенська Л. М. - Визначення згинальних напружень в полімерних деталях низу взуття, Кулік Т. І., Злотенко Б. М. (2016)
Матвієнко О. В. - Аналіз методів оцінки якості взуття і шкір для верху взуття, Бабич А. І., Кернеш В. П. (2016)
Дроменко В. Б. - Пристрій для контролю об’ємної щільності діелектричних матеріалів, Бондарська М. С., Ахонченко Д. М. (2016)
Ківа І. Л. - Застосування HART-протоколу для обміну даними між системами автоматизації і первинними перетворювачами, Бачинський Б. В., Лісовець С. М. (2016)
Можчиль Б. В. - Использование микропроцессоров при создании автоматизированных систем управления, Фетисенко Є. Ю., Голубев Л. П. (2016)
Бакалин А. Р. - Микропроцессорная система управления шаговым двигателем c помощью протокола UART, Миронец В. В., Голубев Л. П. (2016)
Пилипенко Ю. М. - Алгоритми дослідження кодів при передачі сигналів за допомогою інфрачервоного випромінювання, Мушта О. О. (2016)
Булгакова Т. В. - Сучасні тенденції у формуванні інтер'єру музичних шкіл, Кас'ян Я. О. (2016)
Струмінська Т. В. - Адаптація символіки гончарного мистецтва трипільської культури до формування сучасного орнаменту інтер’єрного текстилю, Ткаченко Л. П., Кутіль М. С. (2016)
Щербак О. В. - Особливості формування інтер’єру приміщень закладів громадського харчування при університетах, Заварзін О. О. (2016)
Заварзін О. О. - Принципи формування інтер’єру приміщень сучасних студентських гуртожитків з використанням модульних меблів, Черевач В. В. (2016)
Чупріна Н. В. - Етнодизайн та його реалізація в сучасному проектуванні костюма та індустрії моди, Гайова І. Л., Паламар К. І. (2016)
Чупріна Н. В. - Науково обгрунтовані методи формування проектного образу в індустрії моди, Шаповал А. Г., Яценко Н. В. (2016)
Чупріна Н. В. - Casual як формуючий принцип та невід’ємна складова сучасної моди, Смаженко В. С., Гудзь А. С. (2016)
Сафронова О. О. - Особливості дизайну інтер’єру бібліотеки вищого навчального закладу, Борисенко Г. В. (2016)
Ключко С. В. - Методи стилізації природних форм у графічному дизайні, Мазніченко О. В. (2016)
Максимчук К. Я. - Комплексне проектування молодіжної колекції взуття в тривимірному графічному середовищі, Чертенко Л. П., Кернеш В. П. (2016)
Кінаш М. І. - Вплив вітаміну D на формування кісткової тканини у дітей, Дзюбан Л. В., Брезніцька М. І., Мацько А. A. (2016)
Михайлів Л. М. - Сучасний стан проблеми ранньої діагностики та адекватного лікування подагри (2016)
Задорожна І. В. - Особливості показників мінеральної щільності кісткової тканини в дітей з різною інтенсивністю карієсу зубів (2016)
Поворознюк В. В. - Зв’язок рівня вітаміну D та індексу маси тіла у населення прикарпатського регіону, Паньків І. В. (2016)
Мазур І. П. - Особливості клініко-рентгенологічного перебігу генералізованого пародонтиту у пацієнтів молодого віку залежно від рівня вітаміну D, Поворознюк В. В., Новошицький В. Є. (2016)
Синяченко О. В. - Остеопения/остеопороз у взрослых больных ревматоидным артритом, который трансформировался из ювенильного идиопатического, Ермолаева М. В., Чернышова О. Е., Полесова Т. Р., Гейко И. А., Жаркая А. Ю. (2016)
Ігнатьєв О. М. - Сучасні методи оцінки та корекції структурно-функціональних змін кістково-м’язової системи у робітників море-господарського комплексу, Єрмоленко Т. О., Турчин М. І., Прутіян Т. Л. (2016)
Лоскутов А. Е. - Анализ выживаемости эндопротезов тазобедренного сустава у геронтологической группы больных, Ковбаса Е. А., Лоскутов О. А., Синегубов Д. А. (2016)
Егудина Е. Д. - Связь эффективности лечения больных ревматоидным артритом с исходным состоянием костного метаболизма, Сокрут О. П., Ермолаева М. В., Синяченко О. В., Ханюков А. А., Гомозова Е. А. (2016)
Марциняк С. М. - Диференційна діагностика хвороби Блаунта та рахітоподібних захворювань, Немеш М. М. (2016)
Орлик Т. В. - Оцінка ефективності не стероїдних протизапальних препаратів у лікуванні жінок у постменопаузальному періоді з болем в спині залежно від стану мінеральної щільності кісткової тканини, Григор’єва Н. В. (2016)
Угрин М. М. - Шановні читачі (2016)
Борисенко А. В. - Мікробіологічне обґрунтування складу медикаментозної композиції з аргініном для лікування хворих на генералізований пародонтит, Куваєв О. С., Відерська Г. В., Лєснухіна Г. Л. (2016)
Жовтуха М. К. - Оптимальне лікування з інноваційним універсальним бондингом Futurabond® M+ від компанії "VOCO" (2016)
Варжапетян С. Д. - Ультразвукова характеристика інфекційно-алергічної форми ятрогенного верхньощелепного синуситу (2016)
Nastych O. - Differences of the Bacterial, Biological and Immunological Aspects of Periimplantitis and Periodontitis. Literature Review. Part 2, Melnychuk I., Pryshlyak V., Goncharuk-Khomyn M., Siegfried L. (2016)
EzSensor P від Vatech. Велика революція малого приладу (2016)
Шефер О. - Сучасна функціональна діагностика з використанням матеріалу для реєстрації прикусу Futar® "Kettenbach". Досвід застосування, Віттшток Ф. (2016)
Нойманн П. - Chairside-виготовлення коронок з опорою на імплантати із застосуванням VITA ENAMIC® IS (2016)
Касіянчук Ю. М. - Застосування приладів медичної навігації на базі платформи Аndroid у процесі дентальної імплантації, Фочук П. М., Руснак М. А., Касіянчук М. В. (2016)
Ципан С. Б. - Навчання дітей віком до 3 років догляду за порожниною рота через зорове сприйняття з використанням фотоілюстративного матеріалу послідовності дій, Якубова І. І., Кузьміна В. А. (2016)
Смоляр Н. І. - Європейські індикатори в оцінці впливу поведінкових факторів ризику на стоматологічне здоров’я дітей шкільного віку, Леус П. А., Хоменко Л. О., Каськова Л. Ф. (2016)
Хоменко Л. О. - Дитяча пародонтологія: стан проблем у світі та Україні, Біденко Н. В., Остапко О. І., Голубєва І. М. (2016)
Савичук О. В. - Лікування хронічного катарального гінгівіту залежно від характеру пародонтопатогенної мікрофлори та стану щільності кісткової тканини міжзубних перетинок у дітей, Опанасенко О. О., Вовченко Л. О., Шульга Т. І. (2016)
Фліс П. С. - Використання знімних ортодонтичних апаратів із рухомими похилими площинами П.С. Фліса–В.В. Філоненка–Н.М. Дорошенко для лікування сагітальних і трансверзальних аномалій оклюзії, Філоненко В. В., Дорошенко Н. М. (2016)
Ісаков В. - LABFORUM 6: Міжнародний конгресс стоматологів та зубних техніків (2016)
Кордіяк А. Ю. - 8 міжнародний симпозіум стоматологічної та медичної фізикодіагностики і фізіотерапії. Стоматологія — наука інтердисциплінарна, Петришин О. А. (2016)
Заплетнюк Є.(протоієрей) - Проблематика Таїнства Хрещення в працях протопресвітера Олександра Шмемана (2015)
Лозовицький В.(протоієрей) - Хрест Христовий та його несення в життєвому подвигу християнства(до 1000-ліття мученицької смерті князів-страстотерпців Бориса й Гліба), Штокало В.(священик) (2015)
Тишкевич Б. - Розкриття вчення про седмичне число Таїнств в Священному Писанні та древніх Отців і Вчителів Церкви (2015)
Клочак В.(протоієрей) - Молитва Церкви за спочилих:богословський, історичний, літургічний огляд питання (2015)
Борщевич В. - Волинська єпархія 1917-1919 рр.:церковно-демократичний та національний виміри (2015)
Булига І. - Православні конфесії в системі державно-церковних змін на Волині завершального періоду Другої світової війни (2015)
Горбик С.(протоієрей) - Переклад та видання творів святителя Іоана Золотоустого в Київській православній митрополії (XI-XVII ст.) (2015)
Скакальська І. - Освітянська праця православних священиків на Волині у міжвоєнний період ХХ ст. (2015)
Стоколос Н. - До питання специфіки церковно-релігійного життя в Україні на завершальному етапі другої світової війни (2015)
Черенюк Я.(священик) - Визнання Святійшого Урядуючого Синоду Російської Православної Церкви двома Східними Патріархами (2015)
Головей В. - Богословсько-догматичне обгрунтування іконописного мистецтва у ранньовізантійській патристиці IV-V ст. (2015)
Вакін В.(протоієрей) - Українська канонічна спадщина: Собор 1274 року у Володимирі на Клязьмі (2015)
Хромяк А.(священик) - Порівняльний аналіз православного та мусульманського шлюбу (2015)
Кобрій Р.(священик) - Християнські основи творчості професора Дж. Р. Толкіна (2015)
Преловська І. - Єпископ Марко Грушевський - очільник Волинської округи УАПЦ (до 150-ліття з дня народження) (2015)
Цап М.(протоієрей) - Протоієрей Олексій Моргаєвський і його служіння в Жидичині (2015)
Обухович Л. - Ікона "Ісус Христос - Господь Вседержитель" 1894 р. зі Свято-Троїцького собору м. Луцька (2015)
Жулинський М. - Апостольська місія Тараса Шевченка та ідеали слов'янської єдності (2015)
Хоміч М. - Роль духовних письменників у становленні української літератури XVI-XVII ст. (2015)
Беспалов С.(священик) - Значення духовності для сучасного українського суспільства (2015)
Мініч А. - Християнство в пошуках відповіді: проблеми соціально-етичної доктрини (2015)
Павленко П. - "Русский мир" як ідеологія російського неоімперіалізму: українські реалії (2015)
Романова О. - Християнське віровчення як основа формування патріотичної позиції кожного свідомого громадянина (2015)
Тоцька О. - Симфонія церковно-державних стосунків у сфері підготовки студентської молоді до подружнього життя (2015)
Филипович Л. - Актуальність міжрелігійного діалогу в сучасній Україні (2015)
Яроцький П. - Основоположні чинники встановлення католицько-православного екуменічного діалогу (2015)
Левицький В.(протоієрей) - Святий Іриней Ліонський - церковний письменник, апологет християнського віровчення, Цап'юк М.(протоієрей) (2015)
Панащук С. - Інституалізаційні норми екзорцизму, Беспалов С.(священик) (2015)
Сирко В. - Вода у Священному Переданні та богослужбовому використанні Новозавітньої Церкви, Лозовицький В.(протоієрей) (2015)
Поворознюк В. В. - Остеопороз у пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями, Бистрицька М. А., Орлик Т. В. (2015)
Григор’єва Н. В. - Вікові та статеві особливості геометрії стегнової кістки у хворих з різними видами переломів верхньої третини стегнової кістки, Зубач О. Б. (2015)
Безсмертний Ю. О. - Показники метаболізму кісткової тканини при розладах репаративного остеогенезу на тлі гіпергомоцистеїнемії (2015)
Дзерович Н. І. - Зв’язок стану скелетної м’язової тканини з рівнем вітаміну D у жінок різного віку (2015)
Галіяш Н. Б. - Скринінг на виявлення вітамін-D-дефіциту серед дітей 10-16 років Тернопільської області (2015)
Фролова Т. В. - Патогенетичні механізми формування порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини у дітей з дисплазією сполучної тканини, Охапкіна О. В., Атаманова О. В., Терещенкова І. І., Сіняєва І. Р. (2015)
Орлик Т. В. - Порівняльна оцінка ефективності антиостеопоротичних препаратів у лікуванні вертебрального больового синдрому на тлі системного осте-опорозу в жінок старших вікових групп, Поворознюк В. В., Дзерович Н. І. (2015)
Поворознюк В. В. - Необхідність диференційованого підходу в лікуванні остеопорозу з верте¬бральними переломами у пацієнтів похилого віку, Нішкумай О. І., Калініна С. Ю., Карпович Л. Г., Зайцева О. Є., Лисак З. В., Коваленко Н. В. (2015)
Омельчук О. М. - Син Подільської землі (до 90-річчя від дня народження Р. І. Кондратьєва) (2016)
Чанишева Г. І. - Основні принципи правового регулювання трудових відносин за проектом Трудового кодексу України (2016)
Шумна Л. П. - Правові проблеми реалізації соціальної політики держави в умовах ринкової економіки (2016)
Андріїв В. М. - Державний і громадський нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці в Україні, Вахонєва Т. М. (2016)
Коваленко О. О. - Актуальні проблеми сучасного розуміння права на працю (2016)
Синчук С. М. - Щодо проблеми децентралізованого правового регулювання відносин соціального забезпечення в Україні (2016)
Shcherbyna V. I.; Kuzmenko G. V. - Ideology of Labour Law of Ukraine: Modern Problems of Generation (2016)
Гетьманцева Н. Д. - Сталість і сучасність наукових праць Радомира Івановича Кондратьєва (2016)
Олуйко В. М. - Психологічно-професійна селекція персоналу органів Антимонопольного комітету України, Примуш Р. Б. (2016)
Когут О. В. - Проблемні питання правового регулювання державної служби (2016)
Посикалюк О. О. - Захист права працівника на приватність в практиці Європейського Суду з прав людини (2016)
Скоробагатько А. В. - Право соціального забезпечення у системі права України (2016)
Чудик-Білоусова Н. І. - Сучасні тенденції правового регулювання надання соціальних послуг (2016)
Домбровський С. Ф. - Особливості дисциплінарної відповідальності працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу та фермерських господарств (2016)
Амелічева Л. П. - Історія формування та розвитку інституту соціального діалогу в трудовому праві (2016)
Андрушко А. В. - Поєднання централізованого і локального правового регулювання трудових відносин: концепція професора Р. І. Кондратьєва, Ситницька О. А. (2016)
Бурак В. Я. - Адміністративний захист трудових прав та законних інтересів працівників (2016)
Гаращенко Л П. - Теоретико-правові засади заборони мобінгу в європейських країнах (2016)
Димінська О. Ю. - Проблеми тлумачення поняття трудового договору та трудових правовідносин в праві Європейського Союзу (2016)
Кучма О. Л. - Перспективи систематизації законодавства в сфері соціального страхування (2016)
Lahutina I. V. - Defence of the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights as а Jurisdictional form of Employment Protection (2016)
Ласько І. М. - Конституційні основи законодавства України про соціальне забезпечення (2016)
Литвиненко І. Л. - До питання вдосконалення законотворчого процесу в Україні (2016)
Михайлова І. Ю. - Поняття та умови пільгового пенсійного забезпечення (2016)
Нагорна В. В. - Правосуб’єктність дітей з особливими потребами за законодавством України (2016)
Парпан Т. В. - Право на належні, безпечні умови праці працівників, які працюють на дому (2016)
Сімутіна Я. В. - Трудовий договір як юридичний факт (2016)
Шумило М. М. - Динамічні та статичні соціальні права у контексті зміни парадигми соціального захисту в Україні (2016)
Бориченко К. В. - Поняття права на соціальний захист (2016)
Бурак С. В. - Висококваліфіковані спеціалісти як категорія трудових мігрантів в праві Європейського Союзу (2016)
Місінкевич Л. Л. - Опір державній політиці колективізації на Хмельниччині: від волинок до повстання (в 1929–1931-х рр.) (2016)
Виговський Л. А. - Світогляд як системоформуючий чинник у процесі формування екологічної свідомості особистості, Виговська Т. В. (2016)
Гринько С. Д. - Римське право та його історичне значення, Голуб С. М. (2016)
Агафонова Н. В. - Конституція як об’єкт реформування (2016)
Стеньгач Н. О. - Сарматський міф у культурі Речі Посполитої епохи бароко (2016)
Весна Н. О. - Зміна та розірвання договору в контексті правомочностей співвласника майна (2016)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2016)
Інформація про часопис "Університетські наукові записки" (2016)
Інформація для авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Григор’єва Н. В. - Особливості геометрії проксимального відділу стегнової кістки як незалежний чинник ризику її переломів (огляд літератури), Зубач О. Б. (2015)
Дедух Н. В. - Регенерация кости при сахарном диабете 2 типа (экспериментальное исследование), Сыкал А. А. (2015)
Хвисюк О. М. - Експериментальне моделювання розвитку вторинного остеопорозу при різних видах запального процессу, Павлов С. Б., Бабенко Н. М., Кумечко М. В., Семко Н. Г., Павлова Г. Б. (2015)
Манасова Г. С. - Состояние костной ткани у беременных с перинатальным инфицированием и витамин-D-дефицитным статусом, Зелинский А. А., Чумак З. Н., Казаренко О. Н., Глоба С. С. (2015)
Марциняк С. М. - Метаболізм кісткової тканини у хворих на вітамін-D-залежний рахіт 2 типу з порушенням формування колагену 1 типу, Кінча-Поліщук Т. А. (2015)
Кінаш М. І. - Клінічна характеристика кісткової тканини в дітей з патологією гепатобіліарної системи, Лобода В. Ф., Дзюбан Л. В., Галіяш Н. Б., Глушко К. Т. (2015)
Масік Н. П. - Причинно-наслідкові зв’язки остеопорозу й хронічного обструктивного захворювання легень (2015)
Карасевська Т. А. - Особливості перебігу подагри в жінок: дані літератури та власні спостереження, Джус М. Б., Івашківський О. І., Потьомка Р. А., Кулик М. С. (2015)
Кордубайло І. А. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини та ризик переломів у пацієнтів з перенесеним інфарктом міокарда на тлі стенозуючого атеросклерозу коронарних судин, Лєошко І. В., Нішкумай О. І., Черняєва К. І., Левенко Є. І. (2015)
Поворознюк В. В. - Оцінка нейропатичного компоненту болю в пацієнтів з остеоартрозом колінних суглобів, Приймич У. І. (2015)
Ханс Д. - Эффективность применения количественного ультразвукового исследования для ранней диагностики и лечения остеопороза (2013)
Поворознюк В. В. - Современные представления о механизмах прямой регуляции эстрогенами процессов ремоделирования костной ткани, Резниченко Н. А., Майлян Э. А. (2013)
Ахтямов И. Ф. - Асептический некроз головки бедренной кости у детей: возможные варианты консервативного лечения, Лобашов В. В. (2013)
Гюльназарова С. В. - Ложные суставы и иммобилизационный остеопороз: патогенез, особенности консолидации и принципы лечения (2013)
Головач И. Ю. - Современный взгляд на проблему остеоартрита в ревматологии (2013)
Закиров Р. Х. - Современные методы визуализации в диагностике остеонекроза головки бедренной кости, Ахтямов И. Ф. (2013)
Поворознюк В. В. - Особенности телостроения у женщин различного возраста, Дзерович Н. И. (2013)
Гайко Г. В. - Реабілітація у хворих ортопедо-травматологічного профілю з остеопорозом у віковому аспекті, Рой І. В., Кінча-Поліщук Т. А., Зінченко В. В. (2013)
Задорожна І. В. - Поширеність та інтенсивність карієсу зубів у дітей України: результати клініко-епідеміологічного обстеження, Поворознюк В. В. (2013)
Орлик Т. В. - Частота болю у спині: зв'язок з віком та статтю (2013)
Науменко Л. Ю. - Остеопороз як проблема медико-соціальної експертизи (2013)
Науменко Л. Ю. - Медико-соціальна експертиза при остеохондропатіях та асептичних некрозах дорослих (2013)
Поворознюк В. В. - Фактори ризику розвитку остеопорозу. Роль FRAX в оцінці індивідуального ризику переломів, Машталер Т. Р., Машталер Р. Т. (2010)
Андрухова Р. В. - Остеопороз та остеоартроз суглобів нижніх кінцівок у хворих старших вікових груп з ампутацією однієї нижньої кінцівки, Баєв П. О., Бобошко Р. О., Півоваров В. В. (2010)
Герасименко С. І. - Порівняльна характеристика використання ультразвукової та рентгенівської денситометрії у хворих на ревматоїдний артрит з ураженням кульшового суглоба, Полулях М. В., Тимочук В. В., Бабко А. М., Герасименко А. С., Гайко О. Г. (2010)
Нишкумай О. И. - Изменение структурно-функционального состояния костной ткани у больных с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей, Строило Н. Г., Строило А. Б., Зеленский С. Н., Строило В. А. (2010)
Кінаш М. І. - Деякі аспекти розвитку кісткової тканини у дітей з патологією гепатобіліарної системи, Лобода В. Ф. (2010)
Волошин М. А. - Особливості розподілу полісахаридів у капсулі кульшового суглоба після антенатального впливу антигенів, Федотченко А. В., Молчанов О. О. (2010)
Кучук О. В. - Культивирование и направленная остеогенная дифференцировка мультипотентных стромальных клеток костного мозга в культуре микромассы, Цупиков О. М., Кирик В. М. (2010)
Поворознюк В. В. - Маркери кісткового ремоделювання в жінок постменопаузального періоду, Вайда В. М., Балацька Н. І., Орлик Т. В. (2010)
Манасова Г. С. - Уровень маркеров костного метаболизма и кальцийтропных гормонов при беременности, осложненной инфицированием плацентарного комплекса, Поворознюк В. В. (2010)
Поворознюк В. В. - Недостатність вітаміну D та структурно-функціональний стан кістково-м'язової тканини в людей старших вікових груп, Балацька Н. І., Муц В. Я. (2010)
Пашкевич Л. А. - Определение радиологических и морфологических характеристик остеоартроза при реабилитации пациентов с применением тотального эндопротезирования, Мохаммади М. Т., Скакун П. Г., Меженная Е. В., Мартынюк С. Н. (2010)
Лоскутов А. Е. - Эндопротезирование при медиальных переломах шейки бедренной кости на фоне остеопороза, Дегтярь А. В. (2010)
Игнатьев А. М. - Лечение диадинамической электронейростимуляцией в сочетании с остеотропной терапией болевого синдрома у пациентов с дегенеративными заболеваниями суставов и позвоночника на фоне остеопороза, Ямилова Т. Н. (2010)
Козодаєв С. П. - Анкетування пацієнтів з метою виявлення обізнаності із проблеми остеопорозу, Конар Р. С., Козодаева М. П. (2010)
Омельчук В. П. - Травматизм людей старшого віку в структурі загального травматизму, спрямовані внутрішньокісткові епіфізарні течії як шлях у профілактиці ускладнень при переломах шийки стегнової кістки, Омельчук І. В. (2010)
Інформація про авторів (2016)
Вархол Й. - Ювілей видатного вченого Словаччини (до 70-ліття від дня народження Мирослава Сополиги) (2016)
Сергійчук В. - Українці Туркестану в 1917–1924 роках у документах Центрального державного архіву республіки Узбекистан (2016)
Чмелик Р. - До методики визначення меж українських етнічних територій у контексті сучасних інтерпретацій етнічності (2016)
Кожолянко Г. - Питання рідної мови та спроби мадяризації бачвансько-сремських русинів на межі ХІХ–ХХ століть (2016)
Кожухар К. - Трансформація новорічного обрядового комплексу "Маланка" в північному регіоні Республіки Молдова (на прикладі села Тецкани Бричанського району), Кожухар В. (2016)
Курочкін О. - Пародійний обряд "Старече весілля" (2016)
Околот І. - Обробка лика, лози, рогожі і соломи (2016)
Журавльова А. - Образ Дніпра в традиційній культурі українського козацтва (2016)
Ярова А. - Вивчення традиційного житла Чернігівщини наприкінці XVIII – у першій половині ХХ століття (2016)
Кушнір В. - Українці Буджака (рец.: Деревенча М. Буджацький слід / Матвій Деревенча. – Одеса : Друк Південь, 2015. – 352 с.) (2016)
Головко О. - Нове видання про українсько-молдовські етнокультурні зв’язки (рец.: Міжнародні наукові читання пам’яті академіка Костянтина Поповича / авт.-уклад.: В. Г. Кожухар, К. С. Кожухар ; редкол.: Т. Бедонька-Кугал та ін. ; Інститут культурної спадщини Академії наук Республіки Молдова. – Кишинів, 2015. – Т. 1: Українсько-молдовські етнокультурні зв’язки. – 344 с.) (2016)
Леопольд Іванович Ященко (2016)
Резюме (2016)
Богомазова В. М. - Методичні підходи до прогнозування агрегатних макроекономічних показників (2009)
Гончаренко А. П. - Інформаційна база проведення інформаційно-пошукових досліджень (2009)
Полякова Ю. В. - Проблеми участі України у світовому технологічному обміні (2009)
Кваша Т. К. - Методичні підходи до визначення переліку індикаторів стану економічної безпеки та їхніх характеристичних значень, Степашко В. С. (2009)
Редзюк Є. В. - Вплив прямих іноземних інвестицій на економіку України (2009)
Щербата З. Я. - Механізм впливу експорту Китаю на основні макроекономічні показники України (2009)
Воронкова Т. Є. - Мотивація інноваційної діяльності, Костюк Т. П. (2009)
Крещенко І. Л. - Проблеми використання бюджетних коштів (2009)
Кірєєв В. О. - Визначення вагових коефіцієнтів показників якості засобів автоматизації управління виробництвом, Кірєєва Р. І. (2009)
Тищук Т. А. - Енергоефективність промисловості: зіставлення на основі таблиць "витрати-випуск" (2009)
Ямчук А. В. - Автоматизована система міжрегіонального обміну НТІ, Каретнiкова Л. Х., Кушнір Г. Л., Рябов Є. В., Павлова Л. О. (2009)
Воронков В. І. - Інтернет-портал державної системи НТІ України, Куранда В. М., Круглий А. В. (2009)
Корнілова Є. О. - Рейтинг фахових видань за ступенем інтегрованості до системи наукової комунікації (2009)
Эфендиев И. Р. - Моделирование и алгоритмизация задачи оптимизации стохастических режимов процесса первичной переработки нефти, Меликов Э. А., Ханбутаева Н. А. (2009)
Машинобудування (2009)
Сільське господарство (2009)
Екологія (2009)
Датчики і перетворювачі (2009)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2009)
Лауреати Нобелівської премії 2009 р. (2009)
Реферати (2009)
Березький О. - Використання методів просторової економетрики для аналізу результатів вступу абітурієнтів, Березька К., Неміш В. (2016)
Бідніченко О. - Об’ємне моделювання одноступінчастого косозубого редуктора в AutoCAD, Євстигнєєв Ю. (2016)
Бойчук О. - Комп’ютерне моделювання гіперболоїдної сітчастої конструкції, Борисенко М. (2016)
Борисенко В. - Моделювання плоских кривих у натуральній параметризації, Агарков О., Палько К., Палько М. (2016)
Борисенко В. - Моделювання теплових процесів у середовищі LabVIEW, Маширов К. (2016)
Борчик Є. - Чисельний розрахунок кількісних показників надійності резервованих комп'ютерних систем, Стовба О. (2016)
Будак В. - Аналіз вільних коливань пологих шаруватих оболонок у постановці Міндліна методом сплайн-колокації, Павленко О. (2016)
Булгакова О. - Архітектура крупних масштабованих додатків в контексті об'єктно-орієнтованого програмування, Кисличенко П. (2016)
Булгакова О. - Застосування CRM-систем для автоматизації оцінки показників обслуговування клієнтів, Кудрявцев А., Бондар О. (2016)
Гладка О. - Синтез методів конформних відображень та сумарних зображень при моделюванні фільтраційних процесів у LEF-пластах, Бабич Я., Гоч В. (2016)
Зосімов В. - Альтернативні види пошуку науково-технічної інформації в Інтернеті, Горішня Д. (2016)
Коваленко И. - Выбор решений на множестве экспертных свидетельств с использованием правил перераспределения конфликтов, Антипова Е., Бордун С. (2016)
Мельник В. - Графічна обробка фото-зображення райдужної оболонки ока, Зівенко В., Лукьянчіков С. (2016)
Михайленко В. - Роль прикладной геометрии в повышении эффективных показателей турбомашин, Устенко С. (2016)
Погромська Г. - Мультимедійні нотатки для платформи Android: аналіз та практика реалізації, Христодоров О. (2016)
Тимофієва Н. - Про властивість симетрії в задачі розміщення одногабаритних об’єктів (2016)
Устенко І. - Моделювання взаємоспряжених роторів повітродувок типу Рутс (2016)
Устенко С. - Розробка програмного забезпечення для автоматизації обліку та аналізу поточної успішності студентів, Прадєдов В. (2016)
Устенко С. - Геометричне моделювання плоскої кривої із параболічною кривиною при заданому її відхилені від лінійного розподілу, Синявін О. (2016)
Холковський Ю. - Побудова дискретно-інтерполяційних моделей багатопараметричних об’єктів, систем та середовищ (2016)
Хомченко А. - Метод барицентрической конденсации на конечном элементе Т 21, Сиденко Е. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Пархоменко О. В. - Інформаційно-знаннєве суспільство: проблеми, особливості (2010)
Макаренко І. П. - Особливості організації науково-аналітичної діяльності в НІС країн світу, Рогожин О. Г. (2010)
Яхно Т. П. - Дослідження стану науково-технологічної політики України: регіональний аспект (2010)
Гринкевич С. С. - Вплив структури капіталу на оцінку вартості бізнесу, Калинич І. В. (2010)
Панасенко Г. О. - Нарощування фінансового потенціалу – ключовий елемент стійкості банківської установи (2010)
Дешко А. І. - Концептуальні основи побудови електронної системи управління державними закупівлями, Ігнатенко А. Б., Слівак А. Є. (2010)
Бодюк А. В. - Факторно-статистичні аспекти розвитку інноваційної діяльності в надро-розвідувальному виробництві (2010)
Погоріла І. І. - Проблеми харчової промисловості України (2010)
Левчук О. М. - Прогнозування очікуваних результатів на основі інтелектуальної технології ідентифікації (2010)
Кондрашов Я. В. - Информационно-системотехнический анализ приоритетности радиотехнических навигационно-посадочных средств для легкомоторной авиации, Фиалкина Т. С. (2010)
Федоткін І. М. - Механізм виникнення надлишкової енергії при кавітації та особливості робочих процесів в енергогенераторі Ф-101, Тарасов В. О. (2010)
Приладобудування (2010)
Нові матеріали й речовини (2010)
Машинобудування (2010)
Міжнародні заходи у сфері освіти, науки, інформатики, інформаційних технологій, інновацій в Україні та за кордоном в 2010 р. (2010)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2010)
Реферати (2010)
Алтухова Т. - Апроксимація багатовимірних нелінійних об’єктів степеневими рядами методом зворотнього поширення похибки (2016)
Березький О. - Компетентнісний підхід до підготовки бакалаврів за спеціальністю "Комп’ютерна інженерія", Дубчак Л., Васильків Н. (2016)
Бідніченко О. - Дослідження складу n-вимірних геометричних образів (2016)
Борисенко В. - Комп’ютерне моделювання плоских кривих стосовно до теоретичного креслення корпусу судна, Устенко І. (2016)
Борисенко М. - Комп’ютерне моделювання вільних коливань тонких пластин з різних матеріалів, Бойчук О., Борисенко І., Роговцов Ю. (2016)
Василенко Є. - Нормативне забезпечення представлень прикладних інтерпретованих конструкцій геометричних моделей у STEP, Бондаренко В. (2016)
Коваленко И. - Информационная технология выбора транспортных средств для организации мультимодальных перевозок грузов, Мандра А., Бордун С. (2016)
Котляр Д. - Дослідження ефекту інтерференції потоку порохових газів у глушнику шуму пострілу стрілецької зброї, Волік Д. (2016)
Кузьма К. - Обчислювальна технологія визначення стандарту оцінювання для критеріально-орієнтованих тестів (2016)
Куценко Л. - Нехаотичні траєкторії коливань вантажу математичного маятника з рухомою точкою підвісу, Семків О. (2016)
Легета Я. - Геометричне моделювання центроїд некруглих зубчастих коліс за передавальною функцією, Шоман О. (2016)
Літніцький С. - Визначення впорядкованого ряду точок апроксимуючої напрямної дискретно представленої конічної поверхні (2016)
Мельник О. - Моделювання гідродинамічних процесів в разрядноімпульсних технологіях (2016)
Мельник В. - Застосування пакету програм "FEMLAB" для моделювання роботи параметричного гідроакустичного випромінювача, Лук’янчиков С. (2016)
Пахомова В. - Дослідження на імітаційних моделях можливості використання технології АТМ в інформаційно-телекомунікаційній системі Придніпровської залізниці (2016)
Погромська Г. - Засоби генерації звітів: порівняльний аналіз та тенденції розвитку, Махровська Н. (2016)
Сухарькова О. - Розпізнавання форми фазової траєкторії коливань пружинного маятника під рухомим візком (2016)
Устенко С. - Застосування словникових методів стиснення для компресії аудіо даних з регульованими втратами, Лукьянчіков С. (2016)
Холковький Ю. - Моделювання транспортних комунікацій на основі дискретно-інтерполяційного методу (2016)
Хомченко А. - Стереометрія ізопараметричних апроксимацій: нестандартні базиси, Кременченко О., Завалко Є. (2016)
Шевчвенко С. - Визначення форми профілю відбивача пожежного сповіщувача диму (2016)
Шоман О. - Загальні елементи спеціальних зображень, Даниленко В. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Ямчук А. В. - Українсько-німецьке співробітництво в науково-технологічній сфері і його перспективи, Кушнір Г. Л. (2010)
Рогожин О. Г. - Моделювання соціально-економічного механізму відтворення сільського населення України (2010)
Кваша Т. К. - Аналіз принципів і методів побудови мереж інноваційної діяльності і трансферу технологій, Литвинова В. В., Грабовський Б. О. (2010)
Дешко А. І. - Оцінювання ризиків операцій з державними фінансами і майном при плануванні заходів державного фінансового контролю, Слівак А. Є. (2010)
Литвин М. В. - Вплив глобальної фінансової кризи на функціонування банківської системи України (2010)
Левченко Л. О. - Інноваційний підхід до створення розподіленої системи збирання інформації про пасажиропотік у Київському метрополітені, Ярмола В. В. (2010)
Березняк Н. В. - Тенденції інтегрування інформаційних ресурсів у глобальний інформаційний простір, Новіцька Г. В. (2010)
Дробишевська Т. В. - Принципи організації контента міського порталу (2010)
Федоткін І. М. - Магнітні двигуни: принципи функціонування, теорія і конструкції, Тарасов В. О. (2010)
Біотехнології (2010)
Суднобудування (2010)
Машинобудування (2010)
Міжнародні заходи у сфері освіти, науки, інформатики, інформаційних технологій, інновацій в Україні та за кордоном у 2010 р. (2010)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2010)
Реферати (2010)
Ямчук А. В. - Оцінювання результативності науково-технологічної діяльності, Куранда Т. К., Євтушенко В. М. (2010)
Гончаренко А. П. - Інформаційно-аналітичні дослідження як напрям наукової діяльності, Гончаренко О. М., Кравченко Л. М., Фірсова Л. О. (2010)
Бабець І. Г. - Проблеми інституційного забезпечення міжнародного науково-технічного співробітництва регіонів (2010)
Кваша Т. К. - Розвиток біотехнології як пріоритетного напряму української економіки, Паладченко О. Ф. (2010)
Кравчук В. В. - Інноваційний вимір інформаційного забезпечення підприємств (2010)
Коротченкова Ю. О. - Методичний підхід до ціноутворення на товари з нанотехнологічною складовою, Серебренніков Б. С. (2010)
Воронков В. І. - Розроблення концепції доступу до баз даних та електронних інформаційних ресурсів УкрІНТЕІ через Інтернет, Куранда В. М., Круглий А. В. (2010)
Дубук В. І. - Особливості автоматизації про-гнозного аналізу даних під управлінням операційних систем LINUX, Цюра Т. З. (2010)
Артеменко О. В. - Розробка автоматизованої системи підготовки передпольотної інформації, Бєляєв Ю. Б., Шмельова Т. Ф. (2010)
Левчук О. М. - Проблемно-орієнтована IT контролю функціонування системи електроживлення електрон-них пристроїв на основі інтелектуальної технології ідентифікації (2010)
Левін І. О. - Математична модель вихідної точності двохкоординатного верстата алмазного мікроточіння, оснащеного системами автоматичного керування елементами формоутворення (2010)
Коровченко М. П. - Проблематика перекладу англомовних науково-технічних текстів українською мовою (2010)
Федоткін І. М. - Двигун, що працює на повітрі, Тарасов В. О. (2010)
Енергетика (2010)
Металургія (2010)
Хімічні технології (2010)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2010)
Реферати (2010)
Беспалов С.(священик) - Духовність як формуюча складова особистості людини (2016)
Хромяк А.(священик) - Важливість і життєва необхідність духовного керівництва для православного християнина на шляху до Царства Небесного (2016)
Стецько В. - Прихованість Бога та теорія ігор (2016)
Диба Ю. - Корсунські "капища" Володимира Святославовича (2016)
Петрович В. - Церковні з'їзди на Волині 20-30 рр. ХХ ст., Стрільчук Л. (2016)
Романова О. - Історичні передумови заснування Луцького Хрестовоздвиженського братства як осередку консолідації православ'я на теренах Західної України (2016)
Рубан М.(диякон) - Експропріація церковних цінностей та ліквідація храмів на теренах Бахмутського краю в 1920-х рр., Татаринов С. (2016)
Черенюк Я.(священик) - Спроба церковних реформ в Російській Православній Церкві на початку ХХ ст. (2016)
Шваб Л. - У пошуках "доброї старовини": українська суспільно-релігійна думка поунійної доби (2016)
Вакін В.(протоієрей) - Соборні діяння дев'яностих років XVI ст. як орган вищого церковного управління Київської митрополії (2016)
Борщевич В. - Участь архієпископа Олексія (Громадського) у розбудові Польської Автокефальної Православної Церкви (2016)
Скиба І.(протоієрей) - Владика Полікарп (Сікорський) та українське православ'я на Волині в період радянської окупації 1939-1941рр. (2016)
Фульмес В.(диякон) - Погляди митрополита Анатолія (Дублянського) щодо майбутнього Помісної Української Православної Церкви (2016)
Кучинко М. - Історико-культурний розвиток Святої Землі в часи царювання Ірода Великого (2016)
Маласпіна В. - До питання "церковного" виконання богослужбових піснеспівів (2016)
Шабала Я. - Православна сакральна архітектура в контексті історико-культурної спадщини Волині (2016)
Хоміч М. - Образ священнослужителя в духовній спадщині Святих Отців та в українській художній літературі (2016)
Петрович В. - Православний аспект у соціально-виховній роботі з дітьми та молоддю в громаді, Чарікова І. (2016)
Тоцька О. - Обов'язки та права духовних дітей (2016)
Ямчук П. - Духовність, релігія та масова культура в добу постмодерну (2016)
Яровий С.(архімандрит) - Україна: кроки до гомодиктатури(аналітичний огляд) (2016)
Дідух Р. - Діяльність Капеланської служби Волинської єпархії Київського патріархату у сфері медицини, Цап М.(протоієрей) (2016)
Антоній (Махота) митрополит - Свідчення Священного Писання про межі (границі) Церкви, Лозовицький В.(протоієрей) (2016)
Малярчук В. - Роль Вселенських соборів в управлінні Православною Церквою, Вакін В.(протоієрей) (2016)
Царик М. - Чернечі ордени Католицької Церкви та їхня діяльність в Україні, Матфей (Шевчук)єпископ (2016)
Боровий І.(протоієрей) - Сотеріологія святителя Феофана Затворника в контексті святоотцівського вчення про спасіння, Цап'юк М.(протоієрей) (2016)
Ямчук А. В. - Реферативні інформаційні ресурси як інтеграційна основа системи наукової комунікації, Євтушенко В. М., Куранда Т. К. (2010)
Коюда О. П. - Практичні аспекти створення наукового парку на базі вищого навчального закладу (2010)
Коюда В. О. - Процес комерціалізації інноваційних розробок вищих навчальних закладів, Воліков В. В. (2010)
Бабанін О. С. - Розвиток українсько-американської співпраці в науково-технічній сфері (2010)
Кваша Т. К. - Аналіз стану і перспектив наукових досліджень у сфері напівпровідникових матеріалів, Кочеткова О. П., Задорожня Г. П. (2010)
Вугальтер О. Л. - Міра реалізації економічного прогнозу (2010)
Мусіна Л. А. - Особливості стратегічного планування розвитку високих технологій у США та ЄС: рекомендації для України (2010)
Бугай С. М. - Управління регіональним розвитком як напрям з упровадження управлінських інновацій, Слівак А. Є. (2010)
Редзюк Є. В. - Світові інвестиційні процеси і їхній вплив на економіку України (2010)
Сіднєва Ж. К. - Актуальні питання екологічної безпеки (2010)
Левін І. О. - Спосіб і пристрій автоматичного керування осьовим положенням вала суперпрецизійної аеростатичної шпиндельної опори (2010)
Клименко П. М. - Забезпечення і оцінювання рівня економічної безпеки особи, суспільства, держави і підприємства (2010)
Ананьїн О. В. - Оцінювання якості систем автоматичного регулювання потужності передавача адаптивних радіоканалів зв’язку під час дії мультиплікативних завмирань (2010)
Медицина (2010)
Комунальне господарство (2010)
Нафтохімія (2010)
Енергетика (2010)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукових спеціальностей "Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація" (2010)
Нобелівська премія – 2010 (2010)
Реферати (2010)
Головня В. О. - Партнерська взаємодія школи та сім’ї як передумова ефективності соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки підлітків (2016)
Гуцан Л. А. - Сучасні підходи та технології професійної орієнтації учнівської молоді в умовах профільного навчання (2016)
Ївженко Ю. В. - Напрями та форми соціально-педагогічної допомоги молодіжним громадським організаціям студентів (2016)
Козубовський Р. В. - Соціальні детермінанти девіантної поведінки неповнолітніх (2016)
Козубцов И. Н. - Основные тенденции и направления развития дефиниции понятия "методологическая культура”: обзор научных публикаций (2016)
Коргуник Ю. В. - Ефективний проектний менеджмент як засіб інтернаціоналізації вищої освіти в Україні (2016)
Лісовець О. В. - Компетентність соціального працівника у сприянні міжвідомчій взаємодії щодо соціально-правового захисту особистості (2016)
Ніколаєску І. О. - Практична складова іміджової підготовки педагога в контексті сучасних освітніх змін (2016)
Овчаренко О. В. - Активне соціально-психологічне пізнання як метод дослідження цінностей особистості, Білуха Т. І. (2016)
Петрочко Ж. В. - Сімейно орієнтований підхід у соціальній роботі (2016)
Пєтушкова Л. А. - Ненасильницьке спілкування як технологія побудови діалогу працівника соціальної сфери з клієнтом (2016)
Розвадовська Т. В. - Просвітницька робота як важлива фахова складова у діяльності соціального педагога (2016)
Савченко Т. О. - Культура професійно орієнтованого спілкування майбутніх соціальних педагогів (2016)
Сидорчук М. С. - Послуга сімейного патронату як альтернатива центрам соціально-психологічної реабілітації та притулкам (2016)
Сойма Н. Д. - Діагностико-корекційна робота з дітьми, які мають порушення в адаптації (2016)
Хлєбік С. Р. - Соціальне партнерство як особливий вид взаємодії ВНЗ із соціальними інститутами громади (на прикладі соціальних служб), Литвиненко В. В. (2016)
Атрощенко Т. О. - Формування міжетнічної толерантності молодших школярів у теорії і практиці освіти (2016)
Бурнос Е. Ю. - Тестирование как объективный метод контроля знаний при обучении РКИ, Пилипенко-Фрицак Н. А. (2016)
Бутурлим Т. І. - Формування партнерських взаємин між хлопцями та дівчатами раннього юнацького віку в контексті педагогіки успіху (2016)
Ворона Н. А. - Содержательное наполнение курса русского языка как иностранного в медицинских вузах Украины (2016)
Жданович Ю. М. - Педагогічна анімація як засіб соціально-педагогічної підтримки дітей вимушених переселенців (2016)
Качалова Т. В. - Реалізація принципів партнерської взаємодії в студентському форумі-театрі (2016)
Киричок І. І. - Окремі аспекти використання навіювального впливу у навчально-виховному процесі старшокласників (2016)
Коляденко С. М. - Партнерська взаємодія для здійснення соціальної підтримки студентської молоді в умовах ВНЗ (2016)
Кузів М. З. - Форми та методи профорієнтаційної роботи в Україні (2016)
Мисак Б. П. - Взаємодія суспільних інституцій у підготовці учнівської молоді до захисту Вітчизни (2016)
Повідайчик О. С. - Застосування інформаційних технологій у науково-дослідній роботі майбутніх соціальних працівників, Повідайчик М. М. (2016)
Шевчук М. О. - Невербальна мова експресивних мистецтв як засіб розкриття внутрішніх переживань учнів на уроках музики в початковій школі (2016)
Вєтрова О. Д. - Забезпечення готовності майбутніх соціальних педагогів до процесу взаємодії сім’ї та школи в роботі з обдарованими дітьми молодшого шкільного віку (2016)
Гуренко О. І. - Запровадження освітньо-просторового підходу до полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів (2016)
Денисюк О. М. - Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів та фахівців соціальної сфери до здійснення соціально-педагогічної підтримки батьків, які виховують дітей з інвалідністю (2016)
Зінченко Т. В. - Практична підготовка соціальних працівників у професійному середовищі (2016)
Конончук А. І. - Професійна підготовка соціальних працівників до партнерства з недержавними організаціями соціальної сфери (2016)
Костіна В. В. - Підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до формування здорового способу життя у дезадаптованих дітей та молоді (2016)
Новгородська Ю. Г. - Особливості формування у майбутніх керівників дошкільних навчальних закладів управлінських умінь (2016)
Носова К. В. - Комунікативні ситуації у формуванні культури професійного спілкування майбутніх тележурналістів (2016)
Останіна Н. С. - Професійна підготовка соціальних працівників в умовах модернізації вищої освіти на засадах компетентнісного підходу (2016)
Падалка О. І. - Пріоритетні педагогічні цінності в процесі професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільного навчального закладу (2016)
Пахомова Л. В. - Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до впровадження інноваційних форм і методів партнерської взаємодії (2016)
Сайко Н. О. - Підготовка соціальних педагогів до партнерської взаємодії у реабілі¬таційному процесі (2016)
Струтинська Т. Р. - Підготовка майбутніх педагогів до виховної взаємодії з батьком дітей із неповних сімей у підвищенні його психолого-педагогічної культури (2016)
Сурсаєва І. С. - Стан сформованості професійного мислення майбутніх фельдшерів у медичних коледжах (2016)
Байбакова О. О. - Історичні аспекти соціальної роботи і підготовки фахівців у США (2016)
Безлюдна В. В. - Тенденції розвитку професійної підготовки вчителів іноземних мов у вищих закладах освіти (60-ті рр. ХХ століття) (2016)
Белан В. Ю. - Досвід національно-патріотичного виховання громадських організацій Республіки Польща на прикладі Союзу польського харцерства (2016)
Борисюк С. О. - Дослідження соціальних проблем у сучасних пріоритетах студентської молоді України та Польщі, Бейгер Г. (2016)
Кияниця З. П. - Застосування ведення випадку в соціальній роботі: міжнародний досвід, практика і перспективи в Україні (2016)
Павлик Н. П. - Зарубіжний досвід організації неформальної освіти (2016)
Попович І. Є. - Історичні аспекти розвитку професійної підготовки вчителя-дослідника у вищих навчальних закладах Великої Британії (2016)
Школяр Л. В. - Дитячі асоціації як особливі форми дитячих громадських об’єднань у Франції (2016)
Березівська Л. Д. - Внесок Софії Русової у розбудову національної освіти: за матеріалами журналу "Вільна українська школа” (1917–1920) (2016)
Дяков І. В. - Фольклор як засіб виховання особистості в педагогічній спадщині Софії Русової (2016)
Коваленко Є. І. - Педагогічні ідеї Софії Русової в контексті сучасності (2016)
Наші автори (2016)
Правила подання рукописів (2016)
Корнієнко П. К. - Природні різновиди хромових руд Капітанівського родовища та перспективи їх платиноносності, Поповченко С. Є., Дяченко І. М., Виходцев М. К. (2013)
Білашенко О. Г. - Використання інформації щодо розломно-блокової тектоніки для геоекологічного зонування територій (2013)
Ишков В. В. - Новые данные о мышьяке в угольных пластах Лисичанского геолого-промышленного района Донбасса (2013)
Остафійчук Н. М. - Закономірності еволюції кімберлітових мінералів та їх асоціацій в процесі формування шліхових ореолів (2013)
Сафронов И. Л. - Качество и технологические свойства углей Ново-Дмитровского месторождения, Чернорай А. М. (2013)
Русских В. В. - Проектирование очистных работ на ЗАО "Запорожский железорудный комбинат" с применением имитационного моделирования, Гайдай А. А., Доценко В. И. (2013)
Бондаренко А. А. - Практическое применение струйнонасосных технологий при производстве подводных горных работ, Рожков К. В. (2013)
Зуєвська Н. В. - Комплексний моніторинг виробки в умовах зовнішніх динамічних впливів (2013)
Ган А. Л. - Добір оптимальних ВР для відділення монолітів за допомогою газодинамічного пристрою (2013)
Жанчив Б. - Геотехнологические параметры вскрытия гидрогенных месторождений урана в Монголии, Хоменко О. Е., Ценджав Л. (2013)
Собко Б. Е. - Обоснование технологической схемы разработки передового вскрышного уступа комплексом машин непрерывного действия на карьере "Юг" Вольногорского ГМК, Маевский А. М. (2013)
Кондратюк И. В. - Выбор и обоснование значимых информативных факторов выбросоопасности угля и газа, Сдвижкова Е. А. (2013)
Кігель А. Г. - Вимоги до інформаційно-керуючих систем для електричних мереж місцевого значення (2013)
Бубликов А. В. - Исследование переходных процессов в системе автоматического управления добычным комбайном в режиме стабилизации скорости подачи (2013)
Кондратець В. О. - Забезпечення адекватності тиску перетворювачів ототожнення розрідження пульпи при подрібненні пісків двоспірального класифікатора, Мацуй А. М. (2013)
Лапицкий В. Н. - Построение физической модели электромагнитного индуктора, применяемого для удаления льда с проводов контактной сети наземного электротранспорта, Рудченко А. Г., Геращенко С. В. (2013)
Гаркуша И. Н. - Автоматизация процессов обработки космоснимков в задачах теплового картографирования городов (2013)
Качанов А. В. - Актуализация баз данных геоинформационных атласов в автоматизированном режиме (2013)
Нікулін С. Л. - Створення та використання інтегральних прогнозних моделей для підвищення адекватності результатів автоматизованого геологічного прогнозування (2013)
Кагадий Т. С. - Точные решения некоторых задач для пластин с отверстиями, Шпорта А. Г. (2013)
Бессчастный А. В. - Разработка системы контроля температуры и расхода воздуха подземного цеха, Марченко В. Г., Марченко В. В. (2013)
Кривцун Г. П. - Расчет депрессии трубопроводов местного проветривания и горных выработок при наличии утечек воздуха, Столбченко Е. В. (2013)
Наумов М. М. - Розробка установки для випробувань протипилових засобів індивідуального захисту органів дихання у відповідності до гармонізованих стандартів (2013)
Сорока Ю. Н. - Исследование и оценка радиоэкологического состояния горнодобывающего предприятия ООО "Восток-Руда", Рец Ю. Н., Гнутов В. А. (2013)
Коваленко А. А. - Дослідження міграційної активності важких металів на територіях розміщення породних відвалів, Павличенко А. В. (2013)
Авраменко С. Х. - Дослідження проблем атмосфери м. Дніпропетровська від автотранспорту та розробка заходів для їх зменшення, Плоха Т. В., Филипп І. В. (2013)
Непошивайленко Н. О. - Дослідження екологічного стану гідросистеми в межах яру Шамишина балка як об’єкту екомережі регіонального значення, Корнієнко І. М., Нєбитов А. В. (2013)
Максимова Н. Н. - Рудные отвалы как фактор загрязнения грунтов, поверхностных и подземных вод прилегающих территорий (2013)
Ковров А. С. - Экосистемный подход при лесотехнической рекультивации техногенных ландшафтов (2013)
Миронова И. Г. - Оценка экологического состояния атмосферного воздуха в районах размещения предприятий подземной добычи железных руд (2013)
Юрченко А. А. - Обоснование степени диспергирования воды при орошении облака железорудной пыли после массовых взрывов в карьерах (2013)
Галата А. В. - Дослідження стану роботи очисних споруд стічних вод ПАТ "ДМКД" м. Дніпродзержинська та розробка заходів підвищення ефективності процесу біологічної доочистки води, Іванова О. А. (2013)
Сулаев В. И. - Проектирование и реализация сетевого учебного курса "высшая математика", Мещеряков Л. И., Уланова Н. П., Приходько В. В. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2016)
Білопольський М. - Світові тенденції розвитку морських портів, Мальцев М., Узун М. (2016)
Малюков В. - Модель управління фінансовими ресурсами для адаптації підприємства до умов ринкового середовища, Мариненко Н. (2016)
Рошило В. - Інновації в банківській сфері України (2016)
Білий Д. - Політика Російської імперії по відношенню до татарського населення Північного Кавказу в другій половині ХVІІІ ст., Футулуйчук В. (2016)
Гайко Г. - Першовідкривачі донецького вугілля, Білецький В. (2016)
Горан Т. - Блаженний Григорій Лакота - великий син церкви і народу (2016)
Карін А. - Политика Российской империи в Восточной Галиции в годы Первой мировой войны. Национальный аспект (2016)
Кіндрачук Н. - Національне поневолення українців в умовах русифікації мовно-культурного простору УРСР: 60-70-ті роки ХХ ст. (2016)
Клиніна Т. - Інформаційна війна США та Великої Британії під час Другої світової війни (1939-1945) (2016)
Осадців Т. - Танець як мистецтво, ритуал та історія (ХVІІІ-ХХ ст.) (2016)
Сливенко В. - Кадрова політика прокуратури та взаємовідносини з місцевою владою в УСРР у 1920-ті рр. (2016)
Чередніченко О. - Раціон харчування англійських міщан XIV-XV ст. (2016)
Гриненко М. - Філософська система Миколи Шлемкевича і її актуальність для формування світогляду українців (2016)
Краснопьоров П. - Феномен Інтернет-субкультур: філософсько-антропологічний аналіз (2016)
Мальцева О. - Діалог моди й сміху: модерна та постмодерна кореляції (2016)
Федь В. - Естетико-культурологічний аспект античного мистецтва в контексті діалогу людина - світ Iншого, Кошель А. (2016)
Шибко О. - Cистема соціальної відповідальності суспільства (2016)
Щепанський В. - Гермес Трисмегіст у культурно-релігійному просторі Slavia Orthodoxa: письмова традиція (2016)
Борознов С. А. - Творчество архитектора Бекетова в Донбассе в конце XIX – начале ХХ вв. (на примере Макеевки и Алчевска) (2016)
Гайворонский Е. А. - Современные требования к архитектурно-планировочной организации крупных железнодорожных вокзальных комплексов с учетом расширения их культурно-просветительских функций в условиях реконструкции, Мальш А. А. (2016)
Качко Ю. С. - Актуальность реновации недействующих шахтных предприятий под объекты социально-культурного назначения (2016)
Липуга Р. Н. - Стилистическая своеобразность архитектуры православных храмов Донецкой области в XVII–XVIII веках (2016)
Рослякова Е. В. - Концепция архитектурно-планировочной организации музейных комплексов на территории недействующих угольных шахт (на примере Донецкого региона), Kравец Е. С. (2016)
Шолух Н. В. - Системная модель исследования культурно-исторической среды промышленного города, Черныш М. А. (2016)
Бенаи Х. А. - Функционально-планировочные особенности комфортного жилья в многоквартирных жилых зданиях, Данилова А. В., Бродская Ю. В. (2016)
Бенаи Х. А. - Проблематика формирования доступного жилья для малообеспеченных слоев населения, Пестрякова Э. Р. (2016)
Воронова О. С. - Архитектурно-пространственный анализ зданий и сооружений шахт Донбасса (2016)
Бродская Ю. В. - Закономерности формирования и усовершенствования архитектурно-типологической структуры зданий хосписов в условиях реконструкции, Данилова А. В. (2016)
Гайворонский Е. А. - Архитектурно-планировочная организация заглубленных торгово-офисных комплексов на нарушенных территориях (на примере г. Макеевка), И Ковалева. С. (2016)
Гайворонский Е. А. - Разработка принципов и приемов архитектурно-планировочной организации спорткомплексов на территории недействующих угольных шахт Донецкого региона, Симонов Д. А. (2016)
Лунёва К. В. - Комплексные модели формирования архитектурно-пространственных решений монастырских комплексов, Савков С. Ю. (2016)
Мурзина Е. С. - Влияние экономической ситуации региона на возможность переориентации выбывших промышленных предприятий под функцию жилья (2016)
Наукина К. В. - Отечественный и зарубежный опыт архитектурно-планировочной организации приютов для животных (2016)
Радионов Т. В. - Обоснование необходимости реконструкции и развития объектов смешанной типовой жилой застройки Донецкого региона, Шумкина Е. Е., Новиков Я. В., Поветкина Н. Н. (2016)
Шамраевский В. В. - Аспекты профессионального анализа застройки Донбасса в сложившейся социально-политической обстановке, Чукова О. В. (2016)
Боровик К. П. - Доступность парковых территорий города для маломобильных групп населения: эргономические, функционально-планировочные аспекты (2016)
Давыдовская К. С. - Неудобные территории промышленного города и возможности их использования для организации досуга и отдыха маломобильных групп населения (2016)
Золотовская В. А. - Проблема формирования условий для творческого развития лиц с ограниченными физическими возможностями и ее отражение в дипломном экспериментальном проектировании (2016)
Кожевникова Ю. В. - Дельфинотерапия как одно из направлений коррекционно-восстановительной работы с детьми с отклонениями в развитии: медицинские и архитектурные аспекты (2016)
Mаренков К. А. - История развития архитектуры реабилитационных учреждений для военнослужащих (2016)
Ананьев В. Н. - Формирование многофункциональных комплексов для экстремальных видов спорта (2016)
Гайворонский Е. А. - Концепция архитектурно-градостроительной организации тематических туристических маршрутов в Донецком регионе, Чукова О. В., Кравец Е. С. (2016)
Бойченко И. С. - Социальные и психофизиологические аспекты организации внутренней среды в бомбоубежищах большой вместимости (2016)
Джерелей Д. А. - Критерии безопасности при проектировании центров хранения и обработки данных (2016)
Иванова Ю. Н. - Методы взаимосвязи ландшафтных объектов с внешней средой (2016)
Лобов И. М. - Принципы архитектурно-планировочной организации воинских частей лофт объектов, Ступина А. Э. (2016)
Полищук А. А. - Становление некоторых аспектов концепции устойчивого развития в различных сферах г. Донецка, Москаленко В. И. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського