Бардашевич Я. В. - Международные критерии живорождения и мертворождения в аспекте национального законодательства (2015)
Борисенко М. О. - Забезпечення єдності правозастосування у судовій системі: теоретичний аспект (2015)
Данченко К. М. - Небезпечні тенденції використання кримінально-правової політики у сфері покарання за сепаратизм у політичному проекті конструювання держави (2015)
Зейналов О. А. - Правовая характеристика оперативно-розыскной деятельности по законодательству Азербайджанской Республики (2015)
Оцяця А. С. - Внутрішня будова охоронної функції кримінального права (2015)
Погрібний І. М. - До проблеми кримінально-правового регулювання казусу: теоретичний аспект (2015)
Тимошенко М. О. - Процесуальність та процедурність у кримінальному провадженні: проблеми співвідношення (2015)
Шандра Б. Б. - Світоглядне обґрунтування феномена злочинності в контексті філософсько-правових та антропологічних інтенцій (2015)
Вітаємо ювіляра (2015)
Анатичук Л. І. - Оптимізація матеріалів на основі Bi-Te для термоелектричних перетворювачів енергії в умовах мініатюризації, Вихор Л. М., Горський П. В. (2015)
Кругляк Ю. А. - Термоелектричні явища в концепції "знизу – нагору" (2015)
Горський П. В. - Оптимізація матеріалів на основі порошків Bi-Te для термоелектричних перетворювачів енергії (2015)
Раренко І. М. - Прогнозування величин власних частот коливань при конструюванні багатокаскадних термоелектричних модулів, Шайко-Шайковский О. Г., Білов М. Є. (2015)
Раренко І. М. - Прилади для дистанційного виміру температури різних об'єктів на основі анізотропних термоелементів CdSb, Шайко-Шайковский О. Г., Раренко A. І., Дремлюженко С. Г., Білов M. Є. (2015)
Кобилянський Р. Р. - Про розподіл температури в голові людини при заданих теплових потоках на її поверхні, Москалик І. А. (2015)
Касіян А. І. - (До 80-річчя від дня народження) (2015)
Содержание (2015)
Анатычук Л. И. - Оптимизация материалов на основе Bi-Te для термоэлектрических преобразователей энергии в условиях миниатюризации, Вихор Л. Н., Горский П. В. (2015)
Кругляк Ю. А. - Термоэлектрические явления в концепции "снизу – вверх" (2015)
Горский П. В. - Оптимизация материалов на основе порошков Bi-Te для термоэлектрических преобразователей энергии (2015)
Раренко И. М. - Прогнозирование величин собственных частот колебаний при конструировании многокаскадных термоэлектрических модулей, Шайко-Шайковский А. Г., Белов М. Е. (2015)
Раренко И. М. - Приборы для дистанционного измерения температуры различных объектов на основе анизотропных термоэлементов CdSb, Шайко-Шайковский А. Г., Дремлюженко С. Г., Белов М. Е., Раренко A. И. (2015)
Кобылянский Р. Р. - О распределении температуры в голове человека при заданных тепловых потоках на ее поверхности, Москалик И. А. (2015)
Касиян А. И. - (К 80-летию со дня рождения) (2015)
Адирхаєв С. Г. - Інноваційні підходи до розробки комплексної програми фізичної реабілітації в контексті інклюзивного шкільного простору, Туровець Г. М., Кравчук І. В. (2016)
Атаманюк С. І. - Застосування оздоровчої ходьби для корекції функціонального стану студентів спеціальних медичних груп ВНЗ, Кириченко О. В. (2016)
Безгребельна О. П. - Теоретичні основи формування здорового способу життя у фізкультурно-оздоровчій освіті студентів ВНЗ, Хрипач А. Г., Булатов О. М., Король О. С. (2016)
Бишевець Н. Г. - Технології здоров’язбереження в навчальному процесі студентів ВНЗ в умовах інформатизації освіти, Синіговець І. В., Філіпов В. В., Аллянова П. Ю. (2016)
Воскобойнікова Г. Л. - Сучасні проблеми формування індивідуального здоров’я студентів у вищій педагогічній освіті, Міненок А. О., Кійко Т. Б. (2016)
Галаманжук Л. Л. - Ефективність експериментального змісту з фізичної культури в адаптації 6-річних дітей до навчання у школі, Єдинак Г. А. (2016)
Галандзовський С. М. - Аеробна та анаеробна продуктивність організму студентів транспортного коледжу першого та другого років навчання (2016)
Головач А. А. - Вплив занять з футболу на формування особистості студентів вищих навчальних закладів (2016)
Голод Н. Р. - Хронічні неінфекційні захворювання як визначний фактор зниження рівня здоров’я української нації (2016)
Горобей М. П. - Рухова активність як фактор самозбережувальної поведінки студентів (2016)
Гурова А. І. - Застосування пілатесу для відновлення гнучкості хребта у жінок похилого віку (2016)
Дмитрук В. С. - Значення валеологічної освіти у молодших школярів (2016)
Довгань Н. Ю. - Зміст фізичного виховання студентів ВНЗ у процесі позааудиторної діяльності (2016)
Єфременко А. М. - Перспектива масових занять фізичними вправами циклічного характеру з високою інтенсивністю, Крайник Я. Б., Насонкіна О. Ю., Шутєєва Т. М. (2016)
Жамардій В. О. - Зміст і структура навчальних занять із фізичного виховання студентів засобами фітнес-технологій (2016)
Завидівська Н. Н. - Особливості класифікації компетенцій здоров’язбереженя у системі фізичного виховання студентської молоді (2016)
Захаріна А. Г. - Анімаційна діяльність в рекреаційно-оздоровчій сфері як передумова зміцнення здоров’я студентів (2016)
Зінченко Н. М. - Реакція жінок різних типологічних груп на фізичні навантаження в процесі занять аеробікою (2016)
Козерук Ю. В. - Проблеми втілення основ здорового способу життя та технологій покращення здоров’я в українській освіті, Хлебурад В. В., Дудоров О. М., Качаровська О. В. (2016)
Козина Ж. Л. - Влияние интегральной технологии двигательного и духовного развития на функциональное состояние людей среднего возраста (2016)
Кривенко А. П. - Проблемні питання термінології стройових вправ (2016)
Кривенцова И. В. - Актуальные проблемы физического воспитания в высших учебных заведениях Украины, Ильницкая А. С., Клименченко В. Г., Горбань И. Ю. (2016)
Кулик Н. А. - Фізичне виховання з елементами легкої атлетики у дітей старшого дошкільного віку, Лазоренко С. А. (2016)
Мандюк А. Б. - Рухова активність в культурі вільного часу як об’єкт наукового дослідження (2016)
Марчик В. І. - Формування навички правильної постави, Гладир Я. С., Шутько В. В. (2016)
Миргород Д. О. - Пилатес как перспективное направление в процессе физического воспитания студентов в условиях реформирования системы образования в высших учебных заведениях (2016)
Мисів В. М. - Особливості вияву показників фізичного здоров’я у дітей із різними соматотипами, Єдинак Г. А., Галаманжук Л. Л. (2016)
Мулик К. В. - Вплив різних видів фізкультурно-оздоровчих занять на рівень здоров’я студентської молоді, Мулик В. В. (2016)
Мусієнко О. В. - Застосування засобів хатха-йоги у психофізичній рекреації, Чопик Р. В., Кізло Н. Б. (2016)
Носко Ю. М. - Особливості впливу тютюнопаління на стан організму людини (2016)
Павлова Ю. О. - Фізична культура та якість життя різних груп населення (2016)
Петрюк О. В. - Ефективність засобів спеціальної фізичної підготовки фехтувальника щодо розвитку фізичних якостей студентів гуманітарних факультетів, Іванов О. В., Ільницький С. В. (2016)
Пруднікова М. С. - Мотиваційні засади до занять фізичною культурою та спортом підлітками 11-13 років підготовчої медичної групи (м. Харків) (2016)
Рядинська І. А. - Теоретичний аналіз проблеми здоров’я особистості в дослідженнях науковців (2016)
Рядова Л. О. - Дослідження показників розвитку здатності до збереження статичної і динамічної рівноваги школярів середніх класів з вадами зору (2016)
Сабадаш В. І. - Вплив рухової активності на фізичне здоров’я підлітків, Хоменко В. В., Шалар О. Г. (2016)
Скидан А. А. - Технология оздоровительной шейпинг-тренировки женщин 21-35 лет, Врублевский Е. П. (2016)
Слобожанінов А. А. - Динаміка показників фізичної підготовленості дітей з вадами слуху у процесі занять спортивним орієнтуванням, Слобожанінов П. А. (2016)
Собко И. Н. - Применение методики развития двигательных качеств у студенток группы физической реабилитации, Улаева Л. А. (2016)
Філатова З. І. - Оцінка мотиваційних спрямувань студентів спеціальних медичних груп до оволодіння навичкою плавання (2016)
Філоненко О. А. - Оціночні індекси як спосіб визначення відповідності маси тіла до довжини тіла дівчат (на прикладі дівчат старших класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Чернігова), Пилипенко В. М., Черезов Ю. О. (2016)
Ханікянц О. В. - Особливості використання атлетичної гімнастики з оздоровчою метою у процесі фізичного виховання студентів (2016)
Хіміч І. Ю. - Місце та роль фізичної рекреації в житті студентів (ЄС vs Україна) (2016)
Хорошуха М. Ф. - Про чинники, що унеможливлюють використання експрес-методу кількісної оцінки рівня соматичного здоров’я спортсменів з особливими потребами за резервами біоенергетики організму, Приймаков О. О., Присяжнюк С. І., Левицька Л. М., Омельчук О. В. (2016)
Чалий О. С. - Особливості організації уроків лікувальної фізкультури для дітей із вадами зору, Чала Р. Г., Коваль В. О. (2016)
Шейко Л. В. - Реализация плавания как вида оздоровительной деятельности работников сферы интеллектуального труда (2016)
Бикова О. О. - Визначення передстартових станів гандболістів 13-14 років на підставі індивідуальних значень "норми стану" (2016)
Богуш В. Л. - Исследование показателей быстроты движений у юношей в академической гребле, Гетманцев С. В., Яцунский А. С., Косенчук В. А. (2016)
Бойчук Р. І. - Структура координаційної підготовленості волейболістів 17–18 років, Захаркевич Т. М. (2016)
Гамалій В. В. - Вдосконалення техніко-тактичної підготовки кваліфікованих волейболістів різного амплуа, Шльонська О. Л., Братчик В. А. (2016)
Гузар В. М. - Міжособистісні відношення гандболісток і їх вплив на змагальну діяльність, Шалар О. Г., Мордюк Д. (2016)
Дерябкіна Т. В. - Шляхи поліпшення влучності кидків м’яча в кошик у баскетболі, Драгунов Д. М., Зуб О. Б. (2016)
Драпов О. А. - Техническая подготовка на полосе препятствий (2016)
Зеніна І. В. - Аналіз ставлення учнів молодших класів до занять спортом (2016)
Кокарева С. М. - Вдосконалення координаційних здібностей футболістів засобами прикладної аеробіки з елементами єдиноборств (2016)
Коробейніков Г. В. - Стан когнітивних функцій у дзюдоїсток із різними стилями ведення поєдинку, Коробейнікова Л. Г., Дудник О. К., Дакал Н. А., Іващенко О. О. (2016)
Куценко О. В. - Проблеми розвитку футболу в дітей молодшого шкільного віку (2016)
Лутовинов Ю. А. - Программы тренировочного процесса в мезоциклах подготовительного периода годичного макроцикла юных тяжелоатлетов, Мартын В. Д., Лысенко В. Н. (2016)
Репко Е. А. - Развитие двигательных умений и навыков у юных скалолазов 6-7 лет (2016)
Сердюк Д. Г. - Аналіз показників змагальної діяльності провідних чоловічих гандбольних команд на олімпійських іграх 2016, Черненко О. Є., Черненко А. Є. (2016)
Тихон И. Г. - Теоретические основы проектного моделирования соревновательной деятельности высококвалифицированных метателей молота, Руденик В. В. (2016)
Тихон И. Г. - Теоретико-методические аспекты управления подготовкой высококвалифицированных метателей молота, Руденик В. В. (2016)
Хохла А. І. - Обґрунтування програм фізичної підготовки фехтувальників-шпажистів на етапі попередньої базової підготовки, Павлось О. О., Яблонська Е. М. (2016)
Цись Д. І. - Особливості застосування засобів волейболу у процесі занять з фізичного виховання (2016)
Ченікало О. В. - Структура та регламентація змагальної діяльності в олімпійських дисциплінах з лижних перегонів, Казмірук А. В., Стефанишин О. М., Зіньків О. В. (2016)
Черненко С. А. - Моделирование процесса обучения студентов высшей школы выполнению укороченных подач в бадминтоне, Олейник О. Н., Ермоленко А. В., Ермоленко М. В. (2016)
Бондаренко В. В. - Професійна підготовленість як основа ефективної діяльності працівників підрозділів патрульної служби національної поліції України (2016)
Гавриш А. Л. - Модель формування діагностико-прогностичної компетентності майбутніх лікарів у процесі професійно-орієнтованого фізичного виховання (2016)
Гавроник В. И. - Педагогическая технология повышения уровня военно-профессиональной подготовленности военнослужащих, Городилин С. К. (2016)
Дудіна О. В. - Концептуальні засади забезпечення якості та ефективності професійної підготовки магістрів з технічного перекладу в США та Україні (2016)
Лаврентьєв О. М. - Формування професійної моделі підготовки до дій в екстремальних умовах курсантів правоохоронних органів під час навчання у ВНЗ, Сухих В. А. (2016)
Лушневский А. К. - Совершенствование системы научно-методического обеспечения организации и ведения образовательного процесса, Драпов О. А. (2016)
Любченко І. Р. - Теоретичні основи розвитку усвідомленого батьківства серед чоловічої молоді засобами соціально-педагогічної діяльності, Рассказова О. І. (2016)
Медведєва І. М. - Визначення стану фізичної працездатності студентів-майбутніх лікарів на заняттях з фізичного виховання, Радзієвський В. П. (2016)
Радзієвський Р. М. - Функціональна диференціація якісних характеристик фахівця охоронної діяльності відповідно до специфіки об’єкту охорони (2016)
Строк А. Н. - Адаптивная модель организации самостоятельной учебной деятельности курсантов военных факультетов, Городилин С. К. (2016)
Єльникова М. О. - Конституційне визнання прав і свобод людини та громадянина: еволюція підходів (2015)
Колисенко А. І. - Особливості інституту контрасигнування в монархічних державах (2015)
Макарчук В. В. - "Вольності" або права і свободи українського козацтва у XVI-XVIII ст.: історично-правовий аспект (2015)
Переверза І. М. - Особливості основних підходів до моделювання адвокатської діяльності (2015)
Садовський М. М. - Поняття та класифікація функцій доктринального тлумачення права (2015)
Таран Д. П. - Жорсткість конституції як умова забезпечення її захисту (2015)
Харенко О. В. - Історія розвитку та сучасний стан законодавства про друковані засоби масової інформації (2015)
Чуприна Ю. А. - Базові комплексні акти як критерій періодизації історії водного законодавства України у ХХ ст. (2015)
Валах В. В. - Доктринальне та правозастосовче визначення підстав процесуального правонаступництва (2015)
Василенко М. Є. - Місце і роль правової ініціативи в системі цивільно-правового регулювання (2015)
Колосова О. О. - Забезпечення позову в цивільному судочинстві (2015)
Корчак Т. В. - Оголошення фізичної особи померлою як різновид цивільно-правових презумпцій. Історія становлення й сучасність (2015)
Лагута В. О. - Належна підготовка справи до судового розгляду як елемент забезпечення дотримання розумних строків (2015)
Казак К. О. - Державна підтримка книговидавничої справи: сучасний стан і найближчі перспективи (2015)
Криворучко В. О. - Особливості відповідальності за договором енергопостачання (2015)
Руденко М. П. - Окремі аспекти суб’єктного складу внутрішньогосподарських правовідносин (2015)
Запара С. І. - Правова природа юридичної відповідальності в трудових правовідносинах (2015)
Корнєва П. М. - Теоретичні й практичні питання відновлення справедливості у праві соціального забезпечення (2015)
Шабанов Р. І. - Щодо правової природи "позикової праці" (2015)
Бліхар М. М. - Публічність як критерій виокремлення частки відносин інвестиційної діяльності (2015)
Драпайло В. В. - Поняття правового режиму зберігання товарів під митним контролем як різновиду адміністративно-правового режиму (2015)
Єфіменко Л. Л. - Правове регулювання виконання бюджету в сучасних умовах: стан і шляхи вдосконалення (2015)
Ониско Р. В. - Деякі правові визначення понять щодо наближення адміністративного процесу до європейських стандартів (2015)
Радченко О. Ю. - Система органів державної влади щодо забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг (2015)
Грицун О. О. - Кримінальний аспект міжнародної інформаційної безпеки (2015)
Маслова О. О. - Обстановка вчинення злочину в кримінальному праві України (2015)
Мірошниченко Н. М. - Щодо визначення поняття "кримінальне правопорушення" (2015)
Міняйло Н. Є. - Підходи до розуміння злочинності як базової кримінологічної категорії (2015)
Юрченко О. Ю. - Інформаційна безпека як засіб запобігання злочинним наслідкам зв’язку між злочинцем і жертвою (2015)
Багнюк Г. І. - Поняття та значення засад кримінального провадження (2015)
Гошовська Ю. В. - Форми закінчення кримінального провадження щодо неповнолітніх (2015)
Качмар Б. М. - Питання щодо забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, у рішеннях Європейського суду з прав людини (2015)
Коваленко Л. Б. - Окремі аспекти діяльності групи прокурорів у доказуванні злочинів проти власності, учинених організованими злочинними угрупованнями (2015)
Неледва Н. В. - Правові та деякі психологічні аспекти укладання угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим зі злочинів, учинених групами осіб (2015)
Хижна О. Р. - Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї у контексті практики Європейського суду з прав людини (2015)
Title (2016)
Content (2016)
Skreb M. - Cashless Society and De-Dollarization in Ukraine: What Is Missing From Present Discussions?, Khvedchuk K. (2016)
Rashkovan V. - Ukrainian Banks' Business Models Clustering: Application of Kohonen Neural Networks, Pokidin D. (2016)
Grui A. - Applying FX Interventions as an Additional Instrument Under Inflation Targeting: the Case of Ukraine, Lepushynskyi V. (2016)
Бєляков Р. О. - Методика підвищення швидкодії та динамічної точності систем автоматичного керування діаграмою направленості активних фазованих антенних решіток на рухомих об’єктах, Радзівілов Г. Д., Лєбідь Є. В., Цатурян О. Г. (2015)
Борисов І. В. - Підвищення ефективності функціонування систем радіозв’язку за рахунок використання адаптивних антенних решіток, Гурський Т. Г., Ільїнов М. Д., Гриценок К. М. (2015)
Вишнівський В. В. - Оцінний розрахунок чисельних значень діагностичного сигналу для безконтактного індукційного методу діагностування, Кузавков В. В., Редзюк Є. В. (2015)
Жук О. Г. - Оцінка оперативності управління радіолінією в умовах радіоелектронного подавлення, Макарчук В. І., Макарчук О. М. (2015)
Коваленко І. Г. - Методика аналізу електромагнітної сумісності засобів радіозв’язку рухомої радіослужби спеціального призначення (2015)
Лебідь Є. В. - Аналіз функціональних рішень застосованих в системах фазової автопідстройки частоти (ФАПЧ) сучасних радіотехнічних пристроїв (2015)
Манухін О. В. - Методика аналізу інформації в соціальних мережах інтернет, Паламарчук С. А., Бабич І. В. (2015)
Масесов М. О. - Оцінка ергодичної пропускної здатності MIMO-систем в каналах з райсовськими завмираннями, Руденко Д. М., Чумак В. К. (2015)
Романов О. І. - Аналіз функціональних особливостей побудови IP-мереж на базі SOFTSWITCH, Нестеренко М. М., Гордашник Є. С. (2015)
Романюк В. А. - Метод управління радіозв’язністю вузлів мобільних радіомереж класу MANET, Сова О. Я., Симоненко О. А., Сальник С. В. (2015)
Самойлов І. В. - Варіант застосування генетичного алгоритму для розв’язання задач діагностики на базі нечітких відношень (2015)
Хусаінов П. В. - Показник кібернетичної безпеки автоматизованої системи у часі (2015)
Шевченко А. С. - Метод оцінки імовірності збитку внаслідок реалізації атак радіоелектронного придушення радіоліній військових систем радіозв’язку в ході проведення інформаційних операцій, Артюх С. Г. (2015)
Білаш О. В. - Державно-конфесійне право як складова системи вищої юридичної освіти Західної та Центральної Європи (2015)
Грималюк П. О. - Причини неефективного використання делегованої правотворчої діяльності в Україні (2015)
Єрмоленко Д. О. - Проблеми практичної реалізації правового виховання молоді в сучасній Україні (2015)
Кожан В. В. - Щодо питання про поняття особистих прав людини (2015)
Кондрацька Н. М. - Місцеве самоврядування як соціальна система (2015)
Махінчук В. М. - До питання можливості застосування доктрини "piercing the corporate veil" в праві України (2015)
Предместніков О. Г. - Історико-правові засади організації та діяльності органів юстиції Української РСР у 1918–1956 роках (2015)
Реньов Є. В. - Демократія як базова цінність конституційного ладу України (2015)
Садикова Я. М. - До питання про систему європейських стандартів захисту прав людини та принципів здійснення судочинства (2015)
Хаустова М. Г. - Особливості правової системи України (2015)
Борисова К. С. - Актуальні питання гармонізації міжнародних стандартів права на житло в Україні (2015)
Герц А. А. - Інформація про стан здоров’я як об’єкт правового регулювання (2015)
Дрогозюк К. Б. - Особливості участі прокурора в доказуванні в цивільному процесі України (2015)
Зінич Л. В. - Правові аспекти використання винаходів за законодавством Японії (2015)
Карнаух В. С. - Переддоговірна відповідальність у межах регулювання деліктних відносин та інституту зловживанням правом (на прикладі України й Німеччини) (2015)
Кізлова О. С. - Категорії "судовий прецедент" і "судова практика" в системі джерел цивільного права України (2015)
Корольова Є. О. - Поняття й види способів захисту житла (2015)
Кульчій О. О. - Підвищення ефективності правового регулювання договірних відносин обов’язкового страхування відповідальності автовласників (2015)
Багай Н. О. - Спеціальна (інституційна) кодифікація як напрям розвитку аграрного законодавства України (2015)
Гурова А. М. - Космічний об’єкт та космічне сміття: співвідношення понять (2015)
Цалин Р. В. - Принципи правового регулювання відносин права власності на відходи в Україні (2015)
Красноступ Г. М. - Перспективи правового регулювання ліцензування у сфері надання аудіовізуальних медіапослуг (2015)
Мінаєва О. М. - Проблемні питання процесів реформування податкової системи України (2015)
Нестеренко А. С. - Фінансова політика держави як основний метод правового регулювання фінансових відносин щодо функціонування фінансової системи України (2015)
Сокуренко В. В. - Теоретичні та практичні проблеми реформування системи військової освіти в Україні (2015)
Валуйська М. Ю. - Пенітенціарна педагогіка: специфіка діяльності в умовах виконання покарання у виді позбавлення волі (2015)
Коломієць Н. В. - Стан наукової розробки застосування заходів заохочення у кримінально-виконавчому праві (2015)
Маломуж С. І. - Відмежування малозначності діяння від подібних понять (2015)
Мовчан Р. О. - Регламентація відповідальності за злочини у сфері земельних відносин уложенням про покарання кримінальні і виправні 1845 року (2015)
Орел Ю. В. - Питання конкуренції складу злочину, передбаченого ст. 392 КК України, зі складами інших злочинів (2015)
Шуміло О. О. - Щодо стану наукової розробки проблеми жорстокого поводження з тваринами (2015)
Zhuk M. S. - Scope of a trial in criminal proceedings in Ukraine under the Russian Empire (18th – early 20th centuries) (2015)
Макаров М. А. - Прийняття слідчим суддею рішення про тимчасове обмеження в користуванні спеціальним правом (2015)
Трохлюк О. П. - Історія розвитку засади забезпечення доведеності вини в кримінальному процесі (2015)
Чупрікова І. Л. - Деякі особливості процедури допиту та пред’явлення для впізнання, які впливають на допустимість отриманих результатів (2015)
Ананченко К. В. - Удосконалення системи спортивної підготовки таеквондистів, Арканія Р. А. (2016)
Аникеенко л. в. - Понятия "здоровый образ жизни" и здоровый стиль жизни (2016)
Без'язичний Б. І. - Обгрунтування технологічної складової системи формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури, Худянова В. Б., Сірий О. В., Гіль Ю. Б. (2016)
Білоконь В. К. - Фізична підготовленість футболістів різного віку на різних етапах планування учбово-тренувального процесу (2016)
Білоконь В. К. - Розробка тренувальних занять з метою конролю швидкості і витривалості в футболі (2016)
Бінецький Д. О. - Виховання в учнівської молодіпрагнення до самостійності в процесі навчальної діяльності як психолого-педагогічна проблема (2016)
Богуславська В. Ю. - Зміст теоретичної підготовки спортсменів у легкій атлетиці (2016)
Борисова Ю. Ю. - Оцінка рівня соматичного здоров'я школярів (2016)
Дорофєєва О. Є. - Порівняльний аналіз рівня спеціальної фізичної підготовленості кваліфікованих плавчих в залежності від спеціалізації, Яримбаш К. С. (2016)
Єрьоменко Е. - Засади формування цінностей здорового життя учнівської та студентської молоді засобами хортингу (2016)
Єфременко В. М. - Особливості розвитку точності кидків студентів, що займаються баскетболом, Сироватко З. В. (2016)
Іванюта Н. В. - Специфічні і неспецифічні фактори підвищення працездатності і прискорення процесів відновлення при заняттях фізичною культурою і спортом (2016)
Івасик Н. О. - Побудова реабілітаційного діагнозу в клінічній практиці фізичного реабілітолога при бронхо-легеневих захворюваннях у дітей, Левицька Л. М. (2016)
Копилов П. І. - Аналіз методик здоров'яформувального навчання плавання молодших школярів (2016)
Корюкаєв М. М. - Необхідність силової підготовки студентів засобами гирьового спорту, Крилов А. Г. (2016)
Кощеев А. С. - История становления, развития тхеквондо втф на международной спортивной арене (2016)
Маракушин А. І. - Сучасні оздоровчі фітнес-технології як засію підвищення рухової активності та фізичної підготовленості студентів внз, Мкртічан О. А. (2016)
Медведєва І. М. - Теоретичні та методичні основи навчання технологій оздоровчої спрямованості в системі фізичного виховання студентів внз, Радзієвський В. П., Новікова І. В. (2016)
Михальчук А. - Особливості організації процесцу фізичного виховання в початкових школах країн європи, Михальчук Т. (2016)
Остапенко О. І. - Сучасні технології формування звички до рухової активності молодших школярів у процесі фізичного виховання, Косата І. В. (2016)
Пакулін С. Л. - Вдосконалення коронного прийому змагальної діяльності дзюдоїста-ветерана, Перебійніс В. Б. (2016)
Панкратов Н. С. - Використання студентами спеціальних фізичних вправ на заняття атлетизмом (2016)
Пасічник В. М. - Сучасні ігрові технології з елементами видів спорту у фізичниму вихованні дітей дошкільного віку, Пітин М. П., Згоба В. Л. (2016)
Путров С. Ю. - Здоров’яохороняльні технології як складові біосоціальних техннологій впливу на здоров’я людини, Бобровник С. І. (2016)
Радченко Ю. П. - Сучачні тенеденції розвитку проблеми підручникотворення в шкільній іншомовній освіті України (2016)
Рачок М. М - Загальні питання розвитку витривалості у студентів спеціальних медичних груп, Александрова Н.М., Ковтун О.О. (2016)
Ручка Є. В. - Удосконалення методики підготовки юних борців вільного стилю (2016)
Савлюк С. П. - Морфофункціональний статус дітей молодшого шкільного віку з депривацією слуху (2016)
Савчук П. К. - Розвиток координаційних здібностей курсантів нангу для ефективної реалізації ними своїх завдань (2016)
Саїнчук М. М. - Практика громадянських ініціатив цивілізованих країн в просуванні фізичноактивного способу життя різних груп населення, Саїнчук А. М., Саїнчук О. М. (2016)
Соболенко А. І. - Особливості формування здорового способу життя студентської молоді у процесі занять спортивними єдиноборствами, Сиротинська О. К. (2016)
Стасюк Р. М. - Особливості побудови моделі фізичного виховання, як компонента адаптаційного механізму, Сірик А. Є. (2016)
Степанюк С. І. - Педагогічні умови формування знань з фізичної культури студентської молоді, Ткачук В.П., Грабовський Ю.А., Городинська І.В. (2016)
Супруненко М. В. - Актуальні питання стану та перспектив подальшого розвитку секцій з волейболу у сфері фізичного виховання і спорту студентської молоді з урахуванням євроінтеграційних процесів (2016)
Толмачева С. Е. - Прфессионально - прикладная физическая подготовка учащихся технического лицея с применением тренажеров направленого действия (2016)
Толмачева С. Е. - Современные аспеты формирования культуры здоровья в системе образования (2016)
Філенко Л. В. - Комп’ютерні навчальні та контролюючі програми у фізичному вихованні та спорті (2016)
Шпичка Т. А. - Особенности построения микроциклов в годичном цикле подготовки квалифицированых футболистов в мини-футболе (2016)
Юхно Ю. О. - Основні напрями використання сучасних унформаційних технологій у фізичній культурі та спорті, Хмельницька І. В. (2016)
Абдулвахид Длшад Нихад - Особенности отбора детей для занятий спортивной гимнастикой в современном Курдистане (2015)
Ажиппо А. Ю. - Норма, стандарты и тесты в структуре построения мониторинга физического развития, физической подготовленности и физического состояния, Дорофеева Т. И., Пугач Я. И., Артемьева Г. П., Нечитайло М. В., Друзь В. А. (2015)
Бала Т. М. - Влияние упражнений чирлидинга на координационные способности школьников 5–9-х классов (2015)
Безкоровайний Д. О. - Особливості використання блокової системи тренування 16–17-річних армспортсменів у річному макроциклі, Камаєв О. І. (2015)
Джим В. Ю. - Особливості харчування спортсменів-ектоморфів, які займаються бодібілдингом, у перехідному періоді підготовки (2015)
Друзь В. А. - Система контроля качественной структуры специальной физической подготовки в мотокроссе на мотоциклах с коляской, Чередниченко М. А., Шишка В. В., Горина В. В. (2015)
Ермаков С. С. - Пути совершенствования технико-тактического мастерства борцов греко-римского стиля различных манер ведения поединка, Тропин Ю. Н., Пономарев В. А. (2015)
Журід С. М. - Аналіз показників змагальної діяльності та спеціальної технічної підготовленності футболістів 10–12 років, Лебедєв С. І., Слеман Р. (2015)
Іванов І. В. - Удосконалення технічної майстерності на етапі спеціалізованої базової підготовки у фітнесі засобами пауерліфтингу (2015)
Масляк І. П. - Вплив спеціально спрямованих вправ на окремі функції сенсорних систем молодших школярів (2015)
Мелешков В. А. - Применение лечебной физической культуры при обширных поверхностных ожогах I–II степени (2015)
Мітова О. - Контроль параметрів уваги у баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки, Івченко О. (2015)
Николаенко В. В. - Технология физической подготовки юных футболистов (2015)
Одинець Т. Є. - Технологія оздоровчої аеробіки в структурі особистісно-орієнтованої програми фізичної реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом (2015)
Павлова Ю. О. - Структура якості життя населення (2015)
Пєшкова О. В. - Комплекс вправ стрибкової спрямованості для діагностики початкового ступеня перетренованості у спортсменів, які займаються циклічними видами спорту (2015)
Ровный А. С. - Обоснование необходимости определения типов адаптации для прогнозирования в спорте, Ласточкин В. Н. (2015)
Сергиенко Л. П. - Определение развития силовых и анаэробных способностей в прыжковых тестах: классификация, методология измерений и нормативы оценки прыжков вверх с места (2015)
Тихорський О. А. - Удосконалення методики тренування м’язів плеча для висококваліфікованих бодібілдерів (2015)
Титул, содержание (2016)
Михайлюк Т. И. - Новые таксоны для флоры Украины в контексте современных подходов к систематике Cyanoprokaryota/Cyanobacteria, Виноградова О. Н., Глазер К., Карстен У. (2016)
Кривошея О. Н. - Первые сведения о Bacillariophyta перифитона водоемов Международного биосферного резервата "Расточье" (Украина), Власюк М. Н. (2016)
Евсеева Н. В. - Дополнение к флоре морских водорослей-макрофитов южного Сахалина и южных Курильских островов (Россия) (2016)
Борисова Е. В. - Анализ флоры Charales (Charophyta) Украины (2016)
Царенко П. М. - Cyanoprokaryota в экосистеме Куяльницкого лимана (Украина), Эннан А. А., Шихалеева Г. Н., Баринова С. С., Герасимюк В. П., Рожко В. Е. (2016)
Зарина А. - Таксономическое изучение макроскопических нитчаток семейства Zygnemaceae (Zygnemales) из провинции Пенджаб (Пакистан), Шамиль М. (2016)
Матвеев А. В. - Ревизия таксономического состава мелового известкового нанопланктона юга Украины (2016)
Генкал С. И. - Gomphosphenia stoermeri Kociolek et Thomas (Bacillariophyta) – новый вид для флоры России, Ярушина М. И. (2016)
Давыдов Д. А. - 1-я Международная научная школа-конференция "Цианопрокариоты (цианобактерии): систематика, экология, распространение" (5-9 сентября 2016 г., Апатиты, Мурманская обл., Россия), Боровичев Е. А. (2016)
Капустин Д. А. - 9-й Международный симпозиум по водорослям Chrysophyta (11-15 сентября 2016 г., г. Ямагата, Япония) (2016)
Ткаченко Ф. П. - Рецензия на книгу: Algae of Ukraine: diversity, nomenclature, taxonomy, ecology and geography. Vol. 4 / P.M. Tsarenko, S.P. Wasser & E. Nevo (Eds) (2016)
Барамия Н. Н. - Опыт работы отделения политравмы в условиях г. Киева (2012)
Заруцький Я. Л. - Анатомічна оцінка тяжкості постраждалих із політравмою, Жовтоножко О. І. (2012)
Заруцький Я. Л. - Анатомо-функціональна оцінка тяжкості постраждалих із політравмою, Жовтоножко О. І. (2012)
Заруцкий Я. Л. - Современные аспекты организации учебного процесса при курсах специализации и усовершенствования по эндоскопии, Калашников Н. А. (2012)
Мазуренко О. В. - Передові спеціалізовані медичні загони як складова територіальної ланки державної служби медицини катастроф України (2012)
Новіков Ф. М. - Аналіз летальності у постраждалих із закритою травмою живота з пошкодженням товстого кишечника на основі прогностичних шкал вірогідності виживання із застосуванням AUROC-аналізу, Кузьмін В. Ю., Іванов В. І. (2012)
Новіков Ф. М. - Застосування непараметричного методу аналізу виживання у постраждалих із закритою травмою живота з пошкож- денням товстого кишечника, Кузьмін В. Ю., Іванов B. I., Крилюк В. O. (2012)
Рощін Г. Г. - Невирішені питання надання екстреної медичної допомоги постраждалим з тяжкою поєднаною травмою, Гур'єв C. О., Барамія Н. М., Крилюк В. О. (2012)
Тутненко М. І. - Робота з фантомами, муляжами і тренажерами - необхід на умова оволодіння студентами-медиками практичними навичками, Сусак Я. М. (2012)
Асланян С. А. - Релапаратомія, планова релапаратомій і програмоване етапне хірургічне лікування у постраждалих з пошкодженням органів живота (2012)
Барамія Н. М. - Особливості клініки та діагностики закритої торакоабдо-мінальної травми, поєднаної з черепно-мозковою, скелетною травмою, Атпонюк М. Г., Рибіцький Г. А., Хворостина В. М., Швед А. І. (2012)
Барамія Н. М. - Аналіз летальних наслідків при тяжкій закритій торакоабдомінальній травмі, Атпонюк М. Г., Хворостина В. М., Швед А. І., Рибіцький Г. А., Бондаренко О. С. (2012)
Гетьман В. Г. - Опыт лечения алкогольного делирия у пострадавших с сочетанными повреждениями в условиях отделения политравмы, Макаров А. В., Мясников Д. В., Линчевскии А. В., Михаленко Я. А. (2012)
Годлевський А. І. - Аналіз результатів хірургічного лікування закритих пошкоджень селезінки, Саволюк С. І., Гончаренко О. В., Кацал В. А. (2012)
Годлевський А. I. - Результати хірургічного лікування пошкоджень товстої кишки, Саволюк С. І., Кацал В. А. (2012)
Годлевський A. І. - Аспекти хірургічної тактики лікування пошкоджень печінки, Саволюк С. І., Кацал В. А., Жмур А. А. (2012)
Гур'єв С. О. - Особливості діагностичного процесу у постраждалих з політравмою на фоні екзогенної інтоксикації, Кушнір В. А., Сацик С. П., Новікова М. М. (2012)
Гур'єв С. О. - Відкриті пошкодження печінки: клініко-анатомічні характеристики, Шуригін О. Ю. (2012)
Заруцький Я. Л. - Диференційована хірургічна тактика при поєднаній закритій абдомінальній травмі з пошкодженням тонкої і товстої кишки залежно від прогнозу травматичної хвороби та стану інтестинального кровообігу, Денисенко В. М., Левківський Р. Г. (2012)
Заруцький Я. Л. - Диференційований підхід до методу гемостазу при пошкодженні селезінки у постраждалих із закритою поєднаною абдомінальною травмою, Коваленко В. М., Форостяний П. П., Рибачук В. І. (2012)
Заруцький Я. Л. - Застосування етапного хірургічного лікування у постраждалих із закритою поєднаною абдомінальною травмою, Олійник Ю. М., Форостяний П. П., Ночка В. Й. (2012)
Заруцкий Я. Л. - Система комплексного хирургического лечения пострадавших с компрессионно-трофическими язвами в реабилитационном периоде травматической болезни, Плис И. Б., Хашук А. В. (2012)
Заруцький Я. Л. - Хірургічне лікування закритих пошкоджень тазових органів при політравмі, Савицький О. Ф., Форостяний П. П. (2012)
Кукуруз Я. С. - Оптимізація лікувальної тактики в хірургії тяжкої абдомінальноїтравми, Сличко І. Й., Яловенко В. А. (2012)
Кукуруз Я. С. - Лікувальна тактика в хірургії пошкоджень печінки, Шуригін О. Ю., Йосипенко І. О. (2012)
Кукуруз Я. С. - Травма печінки. Лікувальна тактика, Яловенко В. А., Сличко І. Й., Шуригін О. Ю. (2012)
Рощін Г. Г. - Прогнозування результатів та тактики хірургічного лік вання постраждалих з тяжкою поєднаною травмою органів черевної порожнини, Крилюк В. О. (2012)
Ткаченко О. А. - Актуальність питання діагностики та лікування постраждалих з тяжкою поєднаною травмою, Барамія H. М., Крилюк В. О. (2012)
Трутяк I. Р. - Хірургічна пауза і технологія "damage control" у постраждалих із тяжкою закритою поєднаною абдомінальною травмою, Заруцький Я. Л., Філь Ю. Я., Філь А. Ю., Трутяк О. І. (2012)
Шуляренко В. А. - Діагностика і хірургічне лікування закритої травми підшлункової залози, Фелеилтинський Я. П., Мамчич В. І., Грига Я. Г. (2012)
Анкін Л. М. - Аналіз проблем хірургічного лікування постраждалих з нестабільними пошкодженнями таза при політравмі, Бурлука В. В., Пастушков О. В., Король С. О., Скобенко О. Є., Максименко М. А., Шкляревич П. О., Шутович В. С., Титинюк А. Ю. (2012)
Бур'янов О. А. - Хірургічне лікування переломів проксимального відділу великого мілкової кістки, Лакша А. М., Скобенко Є. О., Кваша B. П., Даниленко І. В., Самусенко І. В., Алок Бансал, Нечипорчук C. Л. (2012)
Воробей О. В. - Переломи грудини у поєднанні з черепно-мозковою травмою, Воробей І. О., Новіков Ф. М., Хмель В. В., Кшановський О. Е. (2012)
Кривенко С. Н. - Лечение больных с множественными переломами костей конечностей, осложненных травматическим остеомиелитом (2012)
Кривенко С. Н. - Лечение пострадавших с множественными переломами костей конечностей в остром периоде травматической болезни, Шпаченко Н. Н. (2012)
Кукуруз Я. С. - Вогнепальна скелетна травма — досвід етапного лікування, Яловенко В. А., Сличко І. Й., Мусенко О. Я. (2012)
Лакша А. М. - Математична імітаційної моделі системи "дорога - санітарний колісний транспортний засіб - постраждалий" (2012)
Лезвінськии Я. С. - Сучасний остеосинтез переломів кісток у дітей та підлітків, Векліч В. В., Лисицька К. С. (2012)
Ринденко В. Г. - Пошкодження хребта при множинних та поєднаних травмах, Завеля М. І., Чернов О. Л., Ринденко С. В. (2012)
Крамарева О. Г. - Катетерасоційована інфекція кровоплину: дослідження ефективності різних методів профілактики в умовах відділення інтенсивної терапії, Згржебловська Л. В., Малиш І. Р. (2012)
Молиш I. Р. - Використання маневру "відкриття легенів" при застосуванні інвертованих двохфазних режимів респіраторної підтримки у травмованих пацієнтів з тяжкою дихальною дисфункцією в ранньому посттравматичному періоді, Згржебловська Л. В., Бешлей І. А. (2012)
Пригнула Р. Л. - Клініко-економічний аналіз антибактеріальних засобів, що застосовуються для надання медичної допомоги постраждалим з травматичною хворобою, Шматенко О. П., Страшний В. В., Максиму Т. М. (2012)
Хитрий Г. П. - Інтенсивна терапія при загальній холодовій травмі, Малиш І. Р., Цимбаленко К. І., Красюк С. П. (2012)
Шматенко О. П. - Аналіз основних тенденцій медикаментозного забезпечення в концепції політравми, Притула Р. Л., Соломенный А. М., Білогривенко С. Г. (2012)
Шматенко О. П. - Фармакоекономічний аналіз медикаментозного забезпечення лікування торакоабдомінальної травми, Притула Р. Л., Соломенный A. M. (2012)
Головко С. В. - Магнітно-резонансна томографія в діагностиці патології передміхурової залози, Стеценко В. О., Савицький О. Ф. (2012)
Гульчій М. В. - Лікування трофічних виразок та ускладнень синдрому діабетичної стопи в інсулінозалежних хворих, Гаврецький A. І., Замолотова К. О. (2012)
Гульчій М. В. - Особливості профілактики та лікування поверхневих травм при цукровому діабеті, Гаврецький А. І., Замолотова К. О., Таран Є. В. (2012)
Заруцький Я. Л. - Особливості морфологічних змін у тонкій кишці при тяжкій закритій поєднаній абдомінальній травмі з пошкодженням тонкої і товстої кишки залежно від ступеня порушення системного кровообігу, Денисенко В. М., Левківський P. Г. (2012)
Каштальян М. А. - Эффективность применения бемипарина в профилактике тромбоэмболических осложнений лапароскопической холецистэктомии, Герасименко О. С., Бут Т. Н., Павлишин B. В., Енин Р. В., Тимуиі А. А., Каштальян М. М. (2012)
Каштальян М. А. - Клиническое значение определения компонентов тиолдисульфидной системы при столбняке, случай из практики, Каштальян М. М., Костюшов В. В., Костюшова Л. А., Герасименко О. С., Бокал И. И. (2012)
Каштальян М. А. - Редкий случай кишечной непроходимости, обусловленный миграцией пищеводного стента (клинический случай), Пастерначенко С. А., Герасименко О. С., Шаповалов В. Ю. (2012)
Каштальян М. А. - Редкое осложнение острого аппендицита в виде наружного аппендикулярного свища в правой паховой области, Тымчук О. Б., Шаповалов В. Ю., Герасименко О. С. (2012)
Сусак Я. М. - Антибіотикотерапія та антибіотикопрофілактика у хворих з гострим некротичним панкреатитом, ускладненим перипан- креатичним інфільтратом, Дирда О. О. (2012)
Тутченко М. І. - Парастомічні ускладнення у людей похилого та старечого віку, Андрієць В. С., Клюзко І. В., Марчук С. Ф., Мелений Б. А. (2012)
Тутченко М. І. - Можливості ендовідеохірургії в лікуванні гострої кишкової непрохідності, Васильчук О. В., Піотрович С. М. (2012)
Тутченко Н. И. - Рецидивная паховая грыжа, принципы лечения, Пиотрович С. Н., Васильчук А. В. (2012)
Тутченко М. І. - Лапароскопічні операції в ургентній хірургії органів черевної порожнини, Ткаченко О. А., Щур І. В., Васшіьчук О. В., Ярошук Д. В. (2012)
Тутченко М. І. - Лапароскопічні технології в лікуванні гострого апендициту у хворих похилого віку, Ярошук Д. В., Щур І. В., Бабій В. П., Шавловський О. В. (2012)
Тутченко М. І. - Застосування малоінвазивних методів лікування посттравматичних гемобілом печінки, Трофименко С. П., Світлічний Е. В. (2012)
Тутченко М. І. - Лапароскопічні технології в лікуванні перфорації виразки дванадцятипалої кишки у хворих похилого віку, Ткаченко О. А., Ярошук Д. В., Щур І. В. (2012)
Хоменко І. П. - Корекція локального імунітету поліоксидонієм у хворих з перфорацією гострих виразок шлунково-кишкового тракту, ускладнених гнійио-фібринозним перитонітом (2012)
Затонацька Т. - Формування фіскального простору інвестиційної діяльності в Україні (2013)
Другов О. - Моделі впливу податків на економічне зростання України, Гірна О. (2013)
Крисоватий І. - Напрямки вдосконалення податкового стимулювання інноваційних процесів в Україні (2013)
Лубкей Н. - Аналіз структури державного боргу України та напрямки її оптимізації (2013)
Гупаловська М. - Теоретико-концептуальні засади державного фінансового контролю (2013)
Крупка А. - Теоретичні засади фінансової політики держави у галузі культури і мистецтва (2013)
Малиняк Б. - Пріоритети удосконалення соціальних видатків бюджету (2013)
Лободіна З. - Бюджетне забезпечення соціальної сфери в умовах побудови соціально-орієнтованої економіки в Україні (2013)
Рожко О. - Бюджетні інвестиції та ефективність бюджетних програм (2013)
Булавинець В. - Оцінка сучасного стану видатків місцевих бюджетів на інтелектуальний розвиток (2013)
Ткач К. - Прагматизм надання та розподілу інвестиційних субвенцій (2013)
Русін В. - Переваги та недоліки казначейського обслуговування місцевих бюджетів (2013)
Мокрицька А. - Сутність та класифікація медичних послуг як основа їх фінансування (2013)
Дмитровська В. - Основні напрями зростання доходів бюджетів гірських населених пунктів (2013)
Бучковська Я. - Концептуалізація системи фінансування дошкільної освіти (2013)
Диба М. - Колективне інвестування: характерні ознаки і переваги, Поліщук Є. (2013)
Квасниця О. - Критеріальні підходи відбору регіонів для державних інвестицій в інфраструктуру розвитку малих підприємств в Україні (2013)
Булавинець О. - Теоретичні аспекти оцінювання ефективності управління позиченим капіталом підприємства (2013)
Ткаченко Н. - Сучасні тенденції формування вартості страхового захисту за програмою "авто-КАСКО" (2013)
Тропіна В. - Пенсійна реформа в Україні: результати та перспективи (2013)
Фрадинський О. - Діяльність митних служб самопроголошених державних утворень (на прикладі Державного митного комітету Республіки Абхазія) (2013)
Дем’янишин В. - Минуле і сучасне фінансового господарства України (2013)
Наші автори (2013)
Анотації (2013)
Куцик П. О. - Управління економічною ефективністю торговельного підприємства, Герега Г. Ф. (2014)
Антонюк Я. М. - Ефективність управління інвестиційно-інноваційним забезпеченням підприємств роздрібної торгівлі, Орлик І. О. (2014)
Артищук І. В. - Інструментарій виявлення кризових явищ на торговельному підприємстві (2014)
Барна М. Ю. - Функції внутрішньої торгівлі в сучасних умовах (2014)
Безпарточний М. Г. - Використання кластерного аналізу при оцінці ефективності діяльності торговельних підприємств (2014)
Гросул В. А. - Стратегічне управління ресурсним потенціалом торговельного підприємства, Филипенко О. М. (2014)
Дмитренко І. А. - Підвищення ефективності державної політики в сфері роздрібної торгівлі (2014)
Маркіна І. А. - Аналіз кадрового потенціалу торгівельних підприємств полтавщини, Михайлов О. О. (2014)
Мельник І. М. - Удосконалення процесу управління прибутком торговельних підприємств (2014)
Митник С. І. - Концептуальні підходи до створення ресторану і організації його діяльності (2014)
Міценко Н. Г. - Особливості формування ресурсного потенціалу торговельних підприємств споживчої кооперації, Шарова А. Р. (2014)
Фединець Н. І. - Механізм управління розвитком підприємств торгівлі (2014)
Хамула О. О. - Оцінювання ефективності організаційно-економіч¬ного механізму управління системою реалізації книжкової продукції в підприємствах електронної торгівлі (2014)
Білецька І. М. - Економічні основи діяльності підприємств готельного господарства (2014)
Бойчук І. В. - Організація маркетингової діяльності на промислових підприємствах (2014)
Войтович С. Я. - Особливості дослідження та прояву поведінки споживачів санаторно-курортних послуг (2014)
Воронко Р. М. - Сутнісні характеристики внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту та їх організаційна взаємодія, Басіста І. А. (2014)
Городня Т. А. - Формування портфелю замовлень на готову продукцію (2014)
Гураль Н. Р. - Теоретичні засади відтворення трудового потенціалу підприємства (2014)
Дика О. С. - Система внутрішньої звітності діяльності ломбардів у забезпеченні прийняття управлінських рішень (2014)
Домбик О. М. - Внутрішній контроль результатів діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу (2014)
Зелінська О. М. - Формування стратегії конкурентних переваг підприємства, що здійснює ЗЕД, Кравчук О. Я. (2014)
Іскра В. В. - Фактори впливу на ефективність використання оборотних коштів українських агрохолдингів (2014)
Колянко О. В. - Організація діяльності у сфері публічного адміністрування в Україні (2014)
Краснокутська Н. С. - Соціальна відповідальність як критерій ціннісно-орієнтованого управління (емпіричний аспект), Круглова О. А. (2014)
Крукевич Н. М. - Проблеми становлення поняття тайм-менеджмент (2014)
Куцик В. І. - Оцінка рівня розвитку потенціалу споживспілок України за методом таксономії, Явтуховська І. В. (2014)
Літвінов О. С. - Методичні основи оцінки зносу нематеріальних ресурсів, Анохіна К. О. (2014)
Міценко Н. Г. - Особливості розвитку товарного виробництва продукції тваринництва у домогосподарствах України, Федик О. В. (2014)
Пілігрім К. І. - Особливості розвитку туристичних підприємств із урахуванням ролі персоналу та його мотивації (2014)
Пущик В. Л. - Практичні аспекти оцінки економічного механізму, Мулярчук В. М. (2014)
Рогова Н. В. - Бухгалтерський облік в контексті податкової реформи (2014)
Тащеєв Ю. В. - Фактори розвитку сонячної енергетики на підприємствах України (2014)
Трут О. О. - Про критерії управління та показники вимірювання результативності організації (2014)
Білецька Н. В. - Теоретико-методологічні аспекти державного регулювання аграрного сектору економіки України (2014)
Гамма Т. М. - Сутність інтеграції господарських утворень в сучасній економіці (2014)
Килин О. В. - Аналіз інвестиційного клімату в економіці україни та шляхи його покращання (2014)
Колінько Н. І. - Особливості запровадження майнового оподаткування в Україні (2014)
Макара О. - Механізм державного регулювання ринку туристичних послуг в Україні, Гарасюк Д. (2014)
Соловйов В. М. - Фінансова безпека банків як основа стійкості економічної системи, Лук’янчук О. С. (2014)
Черниш І. В. - Обґрунтування системи державного антикризового розвитку туристичної галузі (2014)
Шиндировський І. М. - Державне регулювання малого підприємництва, Неділька К. З. (2014)
Семак Б. Д. - Інноваційні види сировини для виробництва інтер’єрного екотекстилю, Пушкар Г. О. (2014)
Рецензія на монографію Кулик Вікторії Анатоліївни "Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку”, Полтава, 2014 р. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення статей, які подаються у наукове фахове видання "Торгівля, комерція, підприємництво” (2014)
Рожков Г. С. - Загальна характеристика зони відповідальності військово-медичного центру кримського регіону (2012)
Діденко Л. В. - Характеристика комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями офіцерського складу та особливості їх способу життя і здоров’я (2012)
Булах О. Ю. - Актуальні питання реформування системи медичного забезпечення Збройних Сил України на сучасному етапі, Стриженко В. І., Павленко М. І., Лівінський В. Г., Булах Л. В. (2012)
Швець А. В. - Нормативно-правові аспекти медико-соціального захисту учасників бойових дій (на прикладі військовослужбовців миротворчих контингентів), Ричка О. В. (2012)
Мельник І. П. - Стан здоров’я військовослужбовців у зоні відповідальності військово-медичного клінічного центру центрального регіону (2012)
Жаховський В. О. - Результати наукових досліджень організації роботи військових мобільних госпіталів у польових умовах, Галушка А. М., Буллах О. Ю., Петрук С. О., Мельничин М. Я. (2012)
Мельничин М. Я. - Методичні підходи до планування медичного забезпечення поранених та хворих гінекологічного профілю (2012)
Серебряков О. М. - Оцінка ефективності діяльності військово-медичного закладу в сучасних соціально-економічних умовах (для реалізації управлінських рішень) (2012)
Козак Н. Д. - Актуальні питання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення особового складу Збройних Сил України (2012)
Кожокару А. А. - Основні принципи та методи планування при створенні організованої системи біозахисту населення України, Остальцев В. Ф. (2012)
Зав’ялова Т. С. - Організація вивчення поширеності дефектів зубних рядів та факторів ризику розвитку дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба у допризивної молоді та призовників мобілізаційного резерву Збройних Сил України, Устінова Л. А., Канюра О. А. (2012)
Михеєва І. В. - Вивчення захворюваності на хвороби органів травлення з урахуванням хвороб порожнини рота військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України, Рум’янцев Ю. В. (2012)
Мозолюк О. Ю. - Наукове обґрунтування організації ранньої діагностики та профілактики дисфункціональних станів СНЩС у військовозабов’язаних мобілізаційного резерву, Хижняк М. І., Канюра О. А. (2012)
Непомнящий Д. М. - Організація технології виготовлення протезів у військовозабов’язаних мобілізаційного резерву та оцінка її ефективності за кліничними показниками стану тканин пародонту опорних зубів, Якимець В. М., Канюра О. А. (2012)
Черкасенко І. Л. - Вивчення особливостей працевтрат працівниць оборонного комплексу м. Києва на прикладі заводу "Радар”, Устінова Л. А., Хижняк М. І. (2012)
Кожокару А. А. - Заходи профілактики лістеріозу та удосконалення методу дослідження харчової продукції на присутність Listeria Monocytogenes, Скоропад В. І., Іванько О. М. (2012)
Іванько О. М. - Інноваційні технології очистки питних і стічних вод, Смірнов О. Г. (2012)
Іванько О. М. - Сучасні методи знезараження стічних вод (огляд літератури), Бідненко Л. І. (2012)
Лугова Г. В. - Особливості епідемічного процесу віл-інфекції у Збройних Силах України під час становлення та розвитку епідемії в країні, Сайног Н. М., Устінова Л. А., Іванько О. М., Нізова Н. М., Марциновська В. А., Філіпенко Л. І. (2012)
Гвозденко Л. А. - Особливості реакцій організму людини на ультрафіолетове опромінення, Чередніченко І. М. (2012)
Горошко В. Р. - Вплив зміни температурного статусу на пацієнта під час загальної багатокомпонентної анестезії з інтубацією трахеї та штучною вентиляцією легень, Хитрий Г. П. (2012)
Коваленко О. М. - Вплив хірургічної тактики на імунологічні порушення у хворих з поширеними опіками (2012)
Паламар Б. І. - Внутрішньокісткова інфузія як альтернативний спосіб вирішення проблеми судинного доступу в медицині критичних станів (огляд наукової літератури), Федосюк Р. М. (2012)
Хитрий Г. П. - Застосування дискримінантного аналізу для оцінки стану та прогнозування наслідків лікування потерпілого з тяжкою загальною холодовою травмою, Ручкін В. О., Горошко В. Р. (2012)
Калина Р. А. - Можливості лапароскопії в діагностиці та лікуванні гострого апендициту, Іванько О. В. (2012)
Пліш Б. А. - Сучасні підходи до проведення метаболітно-дезінтоксикаційної терапії критичних станів, Бугай О. О., Коршевнюк Д. О. (2012)
Валуєва С. В. - Пілотний реєстр "Stimul": прихильність до лікування та шестимісячний прогноз хворих, які перенесли гострий Q-інфаркт міокарда (2012)
Іванцова Г. В. - Особливості психофізіологічної адаптації військовослужбовців до умов військової служби в залежності від спеціальності, Мартинюк Г. М., Єщенко В. І. (2012)
Cімперович С. В. - До проблеми обов’язкового тестування на віл-інфекцію призовників та військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України, Кащенко Р. А., Борисова С. Л., Стукан Л. І. (2012)
Трихліб В. І. - Специфічна терапія неускладнених форм малярії (2012)
Овчар І. В. - Репродуктивне здоров'я жінок з безплідністю та надмірною вагою тіла (2012)
Ткаленко О. М. - Первинна, вторинна, третинна профілактика виразкової хвороби в амбулаторних умовах, Латишенко С. В., Сугиря Б. М. (2012)
Іванцова Г. В. - Використання спектрального аналізу для діагностики особливостей особистості та невротичних розладів у військовослужбовців строкової служби, Лук’янчук І. А., Левіт Й. Р. (2012)
Голуб А. Г. - Методичні підходи до нормування лікарських засобів у Збройних Силах України на мирний час, Гульпа В. С., Базунова Н. В., Козєєв Є. С., Криваченко Ю. П. (2012)
Грубник І. М. - Вплив гомогенізації на дисперсність крем-гелю "Молозоль", Гладух Є. В., Черняєв С. В., Руденко В. В., Шматенко О. П. (2012)
Руденко В. В. - Розробка методики клініко-економічної оцінки застосування м’яких лікарських засобів з протимікробною та ранозагоюючою активністю, Притула Р. Л., Шматенко О. П. (2012)
Бондаренко А. С. - Дослідження процесу екстракції при розробці поліекстракту з лікарської рослинної сировини для лікування застудних захворювань, Гладух Є. В., Притула Р. Л., Шматенко В. В. (2012)
Галдецька І. Д. - Безпека офіцерів апарату внутрішньої розвідки: психофізіологічний і психопрофілактичний аспекти, Золотарьова О. А., Крупська О. О., Морозов О. М., Сергієнко А. В., Сергієнко Т. А. (2012)
Швець А. В. - Результати оцінки ефективності розробленої програми психофізіологічних тренувань корабельних спеціалістів (повідомлення перше), Іванцова Г. В., Галушка А. М., Апашанський Д. Б., Данильчук І. А. (2012)
Огороднійчук І. В. - Динаміка, структура і рівні госпіталізації на хвороби шкіри та підшкірної клітковини серед військовослужбовців Збройних Сил України, Остапенко С. П., Маринич Н. Б. (2012)
Креховська-Лепявко О. М. - Особливості впливу амінокислот L-орнітину та L-аргініну на стан жовчовидільної функції печінки у щурів в умовах гострого токсичного гепатиту (2012)
Ромашко А. С. - Первинна захворюваність військовослужбовців як індикатор їх здоров’я, Лопін Є. Б. (2012)
Лозинський О. Є. - Алгоритм і програмне забезпечення для оцінки освоюваності позабалансових запасів нафти в малопродуктивних пластах, Лозинський В. О. (2016)
Самчук І. М. - Виявлення похованих антиклінальних структур за допомогою аналізу карт азимутів падіння порід (2016)
Малицький Д. В. - Методика визначення параметрів джерела (точкового та розподіленого) за даними обмеженої кількості сейсмічних станцій, Грицай О. Д., Павлова А. Ю., Муйла О. А., Асташкіна О. О., Обідіна О. О. (2016)
Верпаховская А. О. - Конечно-разностная миграция в трехмерном варианте с распаралле¬ливанием процесса вычислений, Пилипенко В. Н., Пилипенко Е. В. (2016)
Зацерковный В. И. - Автоматизация расчета поправок нейтронного каротажа с помощью программного пакета "Геопоиск”, Халимендик В. В. (2016)
Левашов С. П. - Электромагнитное излучение в районах эпицентров землетрясений по предварительным результатам частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н. (2016)
Пігулевський П. Г. - Дослідження геоелектричними методами інженерно-геологічного стану Південно-Західного Кривбасу. Частина 2. Результати застосування геоелектричних методів при обстеженні ділянок підтоплення, Свистун В. К., Кирилюк О. С. (2016)
Бондар К. М. - Вивчення ефективності георадарних досліджень на території Національного запо¬відника "Софія Київська” для вирішення археологічних завдань, Бобровський Т. А., Цюпа І. В. (2016)
Хтема А. В. - Геолого-демографічна модель процесу народонаселення Землі. Стаття I, Хтема В. М. (2016)
Якимчук М. А. - Геоактивні зони в житті людини (2016)
Курило І. О. - Батьківство у демографічному контексті: методологічні засади дослідження та деякі тенденції розвитку (2016)
Аксьонова С. Ю. - Вік батька при народженні дитини (2016)
Рогожин О. Г. - Оцінка потенційних втрат населення сучасної України: макроекономічний підхід (2016)
Шевчук П. Є. - Динаміка потенціалу зростання населення України в 1850–2013 рр. (2016)
Малиновська О. А. - Зовнішня міграція громадян України в контексті скасування візового режиму поїздок до ЄС (2016)
Новіков В. М. - Інституціональні механізми реалізації соціального потенціалу децентралізації (2016)
Дєєва Н. М. - Соціальна функція держави: практика і завдання бюджетного забезпечення (2016)
Калашнікова Т. М. - Дослідження взаємозв’язку сталості людського розвитку і стабільності держави, Новак І. М. (2016)
Гвелісіані А. Г. - Інвестиційні умови територіального розвитку соціальної інфраструктури (2016)
Горемикіна Ю. В. - Моніторинг і оцінювання якості та ефективності соціальних послуг: прикладний аспект (2016)
Юрчик Г. М. - Оцінювання диференціації доходів населення України з урахуванням їх тіньової компоненти, Самолюк Н. М. (2016)
Хмелевська О. М. - Освітні ризики у контексті людського розвитку (2016)
Лутай Л. А. - Напрями розвитку системи професійної орієнтації учнівської молоді (на прикладі Миколаївської області), Помінчук С. Г. (2016)
Садова У. Я. - Актуальні проблеми зайнятості внутрішньо переміщених осіб: регіональний аспект, Риндзак О. Т., Андрусишин Н. І. (2016)
Маршавін Ю. М. - Теоретичні та практичні засади оцінювання економічної ефективності активних програм на ринку праці (2016)
Слово прощання. Пам’яті Л.П. Шахотько присвячується (2016)
Видання 2015–2016 рр. (підготувала Л.О. Григор’єва) (2016)
Правила для авторів (2016)
Правила для авторов (2016)
Guidelines for Authors (2016)
Титул, зміст (2015)
Мартинюк М. - Земельна реформа: компромісний сценарій (2015)
Кулініч О. - "Є сенс запроваджувати ринок землі поетапно" (2015)
Тепер можна дізнатися про ділянку сусіда або міністра (2015)
На посаду у земельній службі — через відкритий конкурс (2015)
Поліщук Н. - В Україні розпочався проект зі створення прототипу Національної інфраструктури геопросторових даних (2015)
Пєсков І. - Проблеми інституціонального регулювання землекористування в умовах зрошення, Грановська Л., Морозов О., Полухов А., Морозова О. (2015)
Краснолуцький О. - Система заходів щодо охорони родючості ґрунтів та попередження їх деградації у Київській області, Шевченко О. (2015)
Лихогруд О. - Актуальні питання щодо вдосконалення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (2015)
Данкевич А. - Розвиток орендних земельних відносин в умовах корпоратизації (2015)
Солов’яненко Н. - Земельна рента в сільському господарстві: методичні підходи до її визначення (2015)
Ходаківська О. - Сучасний стан сільськогосподарського землекористування: економічний та екологічний виміри, Давиденко В. (2015)
Запитували — відповідаємо (2015)
Офіційні документи (2015)
Содержание (2016)
Богачев В. Е. - Функция Грина и задача на собственные значения, Беляева И. Н., Чеканов Н. А., Башкатов Б. М., Чеканова Н. Н., Кузнецова И. С. (2016)
Вахненко В. О. - Метод оберненої задачі розсіювання для еволюційного рівняння зі спектральним рівнянням третього порядку, Паркес Е. Дж. (2016)
Войтик Т. Г. - Проекторный подход в задаче родственного Римана- Гильберта-Привалова типа для кольца рациональных функций, Полетаев Г. С., Яценко С. А. (2016)
Дубинко В. И. - Квантовая динамика волновых функций в двумерном нестационарном параболическом потенциале, Мазманишвили А. С., Лаптев Д. В. (2016)
Ленюк О. М. - Розв’язання задачі дифузії тепла скінченним гібридним інтегральним перетворенням типу Лежандра-Бесселя-Фур'є на сегменті, Нікітіна О. М., Шинкарик М. І. (2016)
Пащенко В. О. - Гранично-елементне моделювання асимптотики електричної напруженості прямокутного контуру над неушкодженою поверхнею ортотропного композита (2016)
Полетаев Г. С. - Необходимое и достаточное условие связи решений парных интегральных уравнений типа свёртки – І (2016)
Полетаев Г. С. - Необходимое и достаточное условие связи решений парных интегральных уравнений типа свёртки – ІІ (2016)
Самойленко Є. Є. - Невизначені системи лінійних рівнянь (2016)
Александрова Т. Е. - Математическое моделирование инерционных возмущений, действующих на танковую пушку в неравномерном криволинейном движении танка, Лазаренко А. А. (2016)
Гуменюк Ю. О. - Використання моделі суттєво-нелінійної механічної системи у аналізі вільних коливань робочих органів на пружній підвісці при їх взаємодії з оброблюваним грунтом, Човнюк Ю. В. (2016)
Дзензерский В. А. - Колебания и устойчивость левитационного движения экипажа электродинамической транспортной системы нетрадиционной конструкции, Радченко Н. А., Хачапуридзе Н. М., Звонарева О. В. (2016)
Долгов Н. А. - Выбор материала для напыления износостойких покрытий, Смирнов И. В., Заичко К. В., Бесов А. В., Вихирева-Цинаридзе Е. В., Андрейцев A. Ю. (2016)
Єдинович М. Б. - Моделювання процесу росяного мочіння соломи льону олійного, Бобирь С. В., Кузьміна Т. О. (2016)
Завадский А. А. - Управление дорожным движением на перекрёстках при помощи мультиагентных систем, Шуть В. Н. (2016)
Защепкіна Н. М. - Розробка та контроль якості матеріалів для захисту людини від дії пилу, Тєрєнтьєва Н. Р. (2016)
Кагадий Т. С. Белова О. В. - Аналитический подход к решению некоторых контактных задач, Щербина И. В. (2016)
Ковч О. И. - Исследование растрескивания поверхностей при термосиловом нагружении (2016)
Кравчук В. Т. Човнюк Ю. В. - Дискретно-континуальное моделирование при исследовании процесса взаимодействия вибрационной системы с обрабатываемой бетонной смесью объёмное формование (2016)
Лебеденко Ю. О. - Протидія впливу високочастотного випромінювання на прилади обліку електричної енергії, Омельчук А. А., Крайнов В. Є. (2016)
Любимова Н. А. - Последовательный контроль процесса дефеноляции сбросов коксохимического производства (2016)
Мусій Р. С. - Термонапружений стан електропровідного циліндра з тонким електропровідним покриттям за нестаціонарної електромагнітної дії, Мельник Н. Б., Дрогомирецька Х. Т. (2016)
Погорелый Д. Ф. - Колебание сферической оболочки с подкрепленным центральным отверстием, Малинский С. М., Усенко В. Г. (2016)
Зевин А. А. - Анализ устойчивости процесса фрезерования, Пославский С. Ю. (2016)
Сивак И. Н. - Исследование процесса взаимодействия рабочего органа вибромашины для поверхностногообъёмного уплотнения бетонной смеси с обрабатываемой средой, Човнюк Ю. В., Кравчук В. Т. (2016)
Соколова Н. О. - Верификация сегментов зданий путем анализа геометрии (2016)
Сохацький А. В. - До питання оптимізації компонувальної схеми екраноплану, Іванисенко І. С., Романенко Є. M. (2016)
Усов А. В. - Расчет вероятностных параметров функционирования зоны текущего ремонта автотранспортного предприятия с учетом информации об эксплуатационной надежности подвижного состава, Кутяков Е. Ю. (2016)
Човнюк Ю. В. - Анализ динамического поведения упругих элементов машин и конструкций эффекты волнообразования, вызванные движением источников, Шутовский О. М. (2016)
Ахметшина Л. Г. - Адаптивная нечеткая сегментация изображений на основе комбинированного сингулярного разложения, Егоров А. А. (2016)
Баклан І. В. - Інтелектуальний аналіз даних від сучасних комп’ютерних маніпуляторів з використанням лінгвістичного моделювання, Хуссейн С. І., Очеретяний О. К. (2016)
Боков И. П. - Коэффициенты интенсивности напряжений трещин для трансверсально-изотропной пластины при изгибе, Стрельникова Е. А. (2016)
Вороненко М. О. - Моніторинг санітарно-епідемічної обстановки в pегіоні, Вороненко О. Б., Абрамов Г.С. (2016)
Гвоздева И. М. - Трендовый контроль в современных системах диагностики судовых энергетических установок, Демиров В. В. (2016)
Гнатушенко В. В. - Інформаційна технологія розпізнавання будівель на багатоканальних фотограмметричних зображеннях високої просторової здатності на основі морфологічних індексів, Кавац О. О., Гальченко Е. Б., Кавац Ю. В. (2016)
Гнатушенко В. В. - Дослідження впливу параметрів бездротової сенсорної мережі на час існування, Палтко О. О. (2016)
Гуда А. И. - Синтез критерия для идентификации хаотической системы "Sprott A” с использованием мультимодельного адаптивно-поискового метода, Михалёв А. И. (2016)
Денисюк О. Р. - Определение рациональных параметров численного решения систем дифференциальных уравнений некоторых классов (2016)
Дмитрієва І. С. - Комбінаторний та генетичний алгоритми пошуку розкладу обслуговування багатоприборної системи, Карась Н. М. (2016)
Добровольский Г. А. - Использование энтропии Шеннона для детекции голосовой активности в зашумлённых звукозаписях, Тодорико О. А. (2016)
Кириченко Л. О. - Анализ дисбаланса распределенной системы при самоподобной нагрузке, Иванисенко И. Н., Радивилова Т. А. (2016)
Кобицкая Ю. А. - Распознавание фрактальных временных рядов с помощью пакетного вейвлет-преобразования (2016)
Кондратець В. О. - Моделювання формування піскового тіла механічного класифікатора в умовах спрацювання робочих елементів спіралі, Мацуй А. М. (2016)
Лазурик В. М. - Программная реализация определения энергии электронов по экспериментальным данным, полученным методом дозиметрического клина, Шаптала Ю. А., Салах Саван. (2016)
Литвиненко В. І. - Гібридизація фільтра Калмана і алгоритму клонального відбору для прогнозування гетероскедастичних процесів, Фефелов А. О., Бідюк П. І., Кожухівська О. В. (2016)
Островська К. Ю. - Розробка модулю розширення функції користувача для Microsoft Excel засобами C# та Excel-DNA, Островський Є. В. (2016)
Реута О. В. - Алгоритм візуалізації форми просторового об’єкта, поданого його матричною моделлю (2016)
Романюк О. Н. - Підвищення реалістичності зафарбовування тривимірних графічних об'єктів, Дудник О. О. (2016)
Сафонова Г. Ф. - Байєсовська модель в експертній системі визначення типу крою фасону одягу за його зображенням, Сафонов М. С., Рослякова С. В., Носов П. С. (2016)
Скорик С. Н. - Формальная модель ситуации угрозы безопасности облачных систем (2016)
Сущевський Д. В. - Пошук оптимальних параметрів градієнтних фільтрів для виявлення контурів об’єктів на цифрових супутникових зображеннях високого просторового розрізнення (2016)
Тимофієва Н. К. - Моделювання прикладних задач обчислювального інтелекту з використанням теорії комбінаторної оптимізації (2016)
Трохимчук П. П. - Проблеми складності у сучасній кібернетиці та інформатиці та шляхи їх розв΄язання (2016)
Абрамов Г. С. - Коалесценция частиц окислов на асимптотической стадии процесса внутреннего окисления, Абрамов М. Г., Бардачёв Ю. Н. (2016)
Бабічев С. А. - Модель системи фільтрації профілів експресії генів нуклеотидів ДНК (2016)
Бєлінський І. В. - Фізичне моделювання процесу поширення збурень в двовимірному гранульованому середовищі в залежності від різних упаковок його структурних елементів, Лемешко В. А. (2016)
Бердник М. Г. - Математичне моделювання температурних полів в порожнистому циліндрі, який обертається (2016)
Блажевський С. Г. - Задача дифузії в тришаровому неоднорідому необмеженому середовищі з м’якими межами (2016)
Бразалук Ю. В. - Сравнение эффективности методов конечных разностей и граничных элементов при решении эллиптических краевых задач в кольцевых областях, Евдокимов Д. В., Шульга Р. А. (2016)
Воцелка С. А. - Метод восстановления неизмеряемых координат ирригационного канала, Рожков С. А. (2016)
Гоман О. Г. - Математическое моделирование ударного взаимодействия тела и жидкости со свободной поверхностью с использованием интегралов в смысле конечной части по Адамару, Катан В. А. (2016)
Горовенко А. П. - Дифракція хвилі тиску на пружному включенні в рідині (2016)
Караєв А. О. - Моделювання стадії гідродинамічного розширення центрального зіткнення важких йонів, Стрельнікова О. О. (2016)
Кныш Л. И. - Особенности моделирования энергомассопереноса в системе приёма тепла солнечной параболоцилиндрической станции, Гоман О. Г. (2016)
Лазурик В. Т. - Апробація методів диференціювання глибинного розподілу дози випромінювання, виміряного методом дозиметричного клину, Попов Г. Ф., Саван Салах, Зімек З. (2016)
Ляшенко В. П. - Моделирование процесса распространения тепла в сферической области под действием импульсных источников, Кобильская Е. Б., Демьянченко О. П. (2016)
Макаренков Е. А. - Решение задачи теплопроводности для полого цилиндра, Сясев А. В., Клим В. Ю. (2016)
Мачулянський О. В. - Моделювання наноструктурних металодіелектричних систем для використання в якості оптичних фільтрів, Бабич Б. Б., Мачулянський В. О., Тарасовська Н. П. (2016)
Меньшиков Ю. Л. - Синтез адекватной математической модели процесса выплавки стали (2016)
Миргород В. Ф. - Аналитическое решение систем интегральных уравнений Вольтерры с сепарабельными ядрами, Гвоздева И. М., Деренг Е. В. (2016)
Петрик М. Р. - Математичне моделювання двокомпонентної десорбції в нанопористому середовищі, Михалик Д. М., Петрик О. Ю., Шинкарик М. І. (2016)
Поливода В. В. - Моделювання процесу вимірювання вологості в зерновій масі, Литвинчук Д. Г., Гавриленко В.О. (2016)
Поляков В. А. - Модель тяги линейного синхронного двигателя, Хачапуридзе Н. М. (2016)
Редчиц Д. А. - Численное моделирование обтекания турбулентным потоком транспортного средства вблизи экрана, Моисеенко С. В. (2016)
Рудакова А. В. - Процедура идентификации параметров модели процесса перемещения крупногабаритного объекта, Поливода О. В., Омельчук А. А. (2016)
Сметанкіна Н. В. - Математичне моделювання процесу нестаціонарного деформування багатошарового оскління при розподілених та локалізованих силових навантаженнях, Угрімов С. В., Шупіков О. М. (2016)
Тарасов С. В. - Моделирование динамики консольных фрагментов упругих лопастей Н-роторов Дарье в потоке воздуха, Тарасов А. С. (2016)
Топчий Д. О. - Компьютерное тестирование нестационарного температурного поля квадратной пластины с двенадцатью термоэлементами. Обзор результатов, Хомченко А. Н. (2016)
Тулученко Г. Я. - Про еквівалентність двох задач МСЕ, Старун Н. В., Селуянова Т. А. (2016)
Удовенко В. В. - Сравнение экспериментальных аэродинамических характеристик профилей с результатами численного моделирования для режимов трансзвукового обтекания, Стрельникова Е. А. (2016)
Фильштинський Л. А. - Краевая задача механики разрушения новых магнитоэлектроупругих материалов, ослабленных трещинами, Носов Д. Н., Еременко А. А. (2016)
Хомченко А. Н. - Гауссова кривизна серендиповых поверхностей или как прогнуть коноид, Астионенко И. А. (2016)
Хомченко А. Н. - Нематричные схемы конденсации на серендиповых элементах, Литвиненко Е. И. (2016)
Шеремет Г. П. - Моделювання еволюції поля напружень в неоднорідному геофізичному середовищі, Венгрович Д. Б., Губар І. Н. (2016)
Шувалова Ю. С. - Интегральные уравнения в задаче о свободных и вынужденных колебаниях жидкости в жестких резервуарах, Крютченко Д. В., Cтрельникова E. A. (2016)
Абрамова Г. В. - Системний аналіз сільськогосподарського виробництва і його прибутковості, Абрамов Г. С. (2016)
Крижановська Т. В. - Моделювання показників ринку праці за допомогою нейросітьових методів, Клецька Т. С., Андрейцев А. Ю. (2016)
Адоньєв Є. О. - Застосування поверхонь відгуку при моделюванні сталого енергетичного розвитку міст, Верещага В. М. (2016)
Аушева Н. М. - Інтерактивне управління поверхнями засобами мобільних пристроїв, Педос Б. М. (2016)
Браилов А. Ю. - Геометрическая модель определения координат точек кровли исторического здания, Панченко В. И., Устянский В.А. (2016)
Воронцов О. В. - Визначення одновимірних геометричних образів ланцюгом послідовних суперпозицій із врахуванням величини рекурентної залежності, Тулупова Л. О., Воронцова І. В. (2016)
Гавриленко Е. А. - Формирование геометрических характеристик монотонной кривой линии, Холодняк Ю. В., Пахаренко В. А. (2016)
Гумен О. М. - Багатовимірна геометрія у прикладних задачах, Лясковська С. Є., Мартин Є. В. (2016)
Данилин А. Н. - Математическая модель индивидуально-поточного движения людских и транспортных потоков, Комяк В. В., Комяк В. М., Соболь А. Н., Панкратов А. В. (2016)
Корчинский В. М. - Информационно-графическая технология обработки многомерных цифровых данных дистанционного зондирования (2016)
Лебедев В. А. - Особенности вычислительной и программной реализации дискретной интерполяции на основе углов сгущения, Найдыш А. В., Рубцов Н. А. (2016)
Літвінов А. І. - Геометричне моделювання торсових поверхонь із двома параболічними напрямними, в рамках апарату БН-числення, Найдиш А. В., Балюба І. Г. (2016)
Муквич М. М. - Аналітичний опис мінімальних поверхонь за допомогою ізотропних кривих, які лежать на поверхні обертання циклоїди (2016)
Пилипака С. Ф. - Динаміка частинки в стичній площині супровідного тригранника плоскої напрямної кривої, Грищенко І. Ю., Чепіжний А. В. (2016)
Спиринцев В. В. - Анализ современных архитектурных шаблонов, используемых при проектировании приложений в среде IOS, Шитик Н. А. (2016)
Спірінцева О. В. - Застосування фрактального аналізу в обробці цифрових зображень, Сухоруков П. С. (2016)
Стеганцев Е. В. - Исследование зависимости между областями параметризованной поверхности и их прообразами на плоскости параметров (2016)
Чопоров С. В. - Триангуляция поверхностей при гибридном параметрическом и неявном представлении, Гоменюк С. И., Лисняк А. А., Аль-Омари М. А. В., Алатамнех Х. Х. М. (2016)
Довбня А. Н. - Использование спадающего магнитного поля соленоида для управления продольными и поперечными параметрами электронного пучка, Мазманишвили А. С., Решетняк Н. Г. (2016)
Мельник И. В. - Оценка времени увеличения тока высоковольтного тлеющего разряда в триодных источниках электронов с учетом влияния температуры электронов и их подвижности в анодной плазме (2016)
Мельник И. В. - Моделирование зависимости тока электронных пушек высоковольтного тлеющего разряда от геометрических параметров электромагнитного натекателя, Тугай Б. А., Тугай С. Б. (2016)
Овчинникова А. П. - Философские интерпретации правовой культуры (2014)
Проценко Т. О. - Позитиви й негативи інформаційного суспільства: погляд з позиції філософії, Селезньова О. М. (2014)
Зайцева А. В. - Медіакультура та право: межі й аспекти взаємодії (2014)
Романова А. С. - Правомірна активність людини (2014)
Максимюк О. Д. - Деякі аксіологічні аспекти функцій кримінальної відповідальності, Торончук І. Ж. (2014)
Гурак Р. В. - Аналіз політико-правових учень країн Стародавнього Сходу (2014)
Зеленко І. П. - Поняття й підходи щодо класифікації презумпцій (2014)
Полонка І. А. - Генезис сутності правової поведінки та пропозиції щодо поняття (2014)
Ясиновський І. Г. - Історичний аспект розвитку інституту медіації та сучасні тенденції його розвитку (2014)
Бачинська Л. Ю. - Позиція католицької церкви щодо біоетичних проблем аборту й евтаназії: філософсько-правове осмислення (2014)
Мокін І. С. - Особливості негативної сторони правового життя в Україні за часи революції 1917–1921 рр. (2014)
Мельничук М. О. - Правове регулювання санаторно-курортного лікування в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. (2014)
Галюк Р. Г. - Правотлумачна діяльність судів спеціальної юрисдикції як форма систематизації права України (2014)
Дробуш І. В. - Староста як нова організаційна форма місцевого самоврядування та його участь у реалізації соціальної функції (2014)
Шевчук І. М. - Особливості захисту прав людини та громадянина органами конституційної юстиції в Україні й Республіці Польща (2014)
Ідесіс І. В. - Проблемні питання прийняття й реєстрації статутів територіальних громад в Україні (2014)
Лошицький М. В. - Предмет охорони поліційної діяльності держави (2014)
Губерська Н. Л. - Процедури прийняття й реалізації управлінських рішень у сфері вищої освіти (2014)
Павлов Д. М. - Правові й організаційні проблеми протидії техногенному (технологічному) та ядерному тероризму і шляхи їх вирішення (2014)
Патерило І. В. - Основи формування концепції публічної адміністрації України на європейських засадах (2014)
Сарана С. В. - Стосовно питання складу процесуально-процедурного податкового режиму (2014)
Фесюнін В. М. - До питання формування позитивного іміджу державної фіскальної служби України в сучасних умовах (2014)
Романяк М. М. - Гарантії особистої безпеки озброєного працівника міліції: до питання про вдосконалення правового регулювання (2014)
Рустамзаде А. Х. - Закон Украины "О Высшем совете юстиции" в качестве нормативно-правовой базы Высшего совета юстиции и перспективы его усовершенствования на основе рекомендаций Совета Европы (2014)
Воронін Я. Г. - Громадський контроль у нафтогазовому комплексі України: питання правової регламентації (2014)
Янюк Н. В. - "Посадова" і "службова" особи публічної адміністрації: проблема понятійного апарату в законодавстві України (2014)
Ямненко Т. М. - До питання поняття, ознаки та складові недержавного фінансового контролю (2014)
Микулець В. Ю. - Інформаційно-правові засади забезпечення безпеки дорожнього руху: міжнародний досвід (2014)
Гуляк О. В. - Оцінювання ефективності організації управління силами й засобами Збройних Сил України під час ліквідації надзвичайних ситуацій (2014)
Мандзюк О. А. - Правова природа функціонування та розвитку аналітичних спільнот в Україні (2014)
Глушко Є. В. - Проблеми розуміння категорії "громадськість" у контексті протидії корупції (2014)
Бєліцький І. С. - Проблеми припинення податкового обов’язку (2014)
Білокур Є. І. - Реалізація функції планування в державному управлінні: проблемні аспекти (2014)
Лагнюк О. М. - До питання кадрового забезпечення судів загальної юрисдикції в Україні (2014)
Леськів С. Р. - Правовий статус Вищої ради магістратури як органу суддівського самоврядування Франції (2014)
Мішустін М. К. - Аналіз поняття нерухомості як об’єкта адміністративно-правового регулювання в Україні (2014)
Саєнко А. І. - Класифікація адміністративних послуг, що надаються у сфері інтелектуальної власності (2014)
Токарєва К. С. - Специфіка предмета доказування й обставин, що підлягають установленню під час закриття справи про адміністративне правопорушення за спливом строку статті 38 КУпАП (2014)
Бєлявська С. Ю. - Правові інновації в судовому управлінні: міжнародні правові стандарти й адаптація до них законодавства України (2014)
Губанов О. О. - Вимоги до правозастосовної діяльності як критерій її якості (2014)
Кафтя А. А. - Трансформація прав і свобод людини та громадянина в умовах інформатизації (2014)
Мовчун О. Г. - Поняття службового спору як виду публічно-правового спору (2014)
Гопанчук В. С. - Суміжні правові наслідки недійсного шлюбу, Войтенко Т. В. (2014)
Мануїлова К. В. - Поняття та характеристики джерела підвищеної небезпеки (2014)
Цимбалюк В. І. - Актуальні питання правового регулювання режиму окремого проживання подружжя в сімейному законодавстві України (2014)
Мамницький В. Ю. - Принцип змагальності і моделі цивільного судочинства (2014)
Лукач І. В. - До питання про можливість скасування наглядової ради в акціонерних товариствах (2014)
Калаур І. Р. - Правові наслідки невиконання наймачем обов’язку вносити плату за користування майном (2014)
Притуляк В. М. - Доктринальне розуміння галузевої приналежності виконавчого провадження в Україні (2014)
Процюк О. П. - Щодо впровадження додаткових механізмів з ліцензування діяльності туроператорів України в разі транскордонного надання послуг в Іспанії (2014)
Абухін Р. Д. - Історія кодифікації цивільного права у творчості С. В. Пахмана (2014)
Колотілова І. О. - Судові рішення та рішення суду: співвідношення понять (2014)
Філінович В. В. - Внутрішнє законодавство країн Європи у сфері правового регулювання веб-сайтів (2014)
Комар Є. Г. - Стан та шляхи удосконалення правового регулювання інвестиційних договорів у будівництві (2014)
Коротич Є. О. - Засоби державної підтримки виробництва і торгівлі медичними виробами (2014)
Лічман Л. В. - Характеристика моделі "антипублічного" правочину (2014)
Трофименко О. О. - Цивільно-правові форми звернення стягнення на майнові права інтелектуальної власності боржника та їх правові наслідки (2014)
Борт О. П. - Вплив імперативних норм на договірний статут (2014)
Голіна О. В. - Проблеми спеціалізації господарсько-правового регулювання договірних відносин із надання послуг (2014)
Лозовий А. І. - До питання оформлення припинення права спільної часткової власності на нерухоме майно (2014)
Майданик Н. Р. - Задавнені зобов’язання як натуральні зобов’язання (2014)
Сидор В. Д. - Монографічне дослідження аграрно-правових проблем контрольно-наглядової діяльності в сільському господарстві України (2014)
Титул, зміст (2015)
Безкоровайна І. М. - Лікування порушень акомодаційної функції у студентів медичного вузу на фоні комп’ютерного навантаження, Ряднова В. В., Воскресенська Л. К., Наконечний Д. О. (2015)
Боброва Н. О. - Ставлення студентів-медиків до здорового способу життя та його вплив на процес навчання, Ананьєва М. М., Звягольська І. М., Басараб Я. О., Лобань Г. А. (2015)
Бойко Д. М. - Стан проблеми тютюнопаління серед студентів-медиків, Бойко М. Г., Бойко О. С., Чорнуха В. Л., Хрищук В. О. (2015)
Знагован С. Ю. - Анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности при совместном применении субд access и программы Statistica, Приземина И. Н., Ладыш И. А. (2015)
Капустянська А. А. - Перспективи інтеграції інноваційних технологій та інтерактивних елементів в освітній процес з клінічної фармакології, Моісєєва Н. В., Вахненко А. В., Рябушко М. М., Островська Г. Ю. (2015)
Kostenko V. G. - Esp textbooks for medical students developed in and out of the local situation: pros and contras (2015)
Лобань Г. А. - Формування здорового способу життя студентів як запорука суспільного та економічного розвитку держави, Зачепило С. В., Коваленко Н. П., Ганчо О. В., Комишан І. В. (2015)
Малахова С. М. - Ретроспективний аналіз ефективності поглибленого дослідження функціонального стану підлітків (2015)
Мірошниченко В. Г. - Медицина у ранньосередньовічній монастирській культурі (V-ХІ століття) (2015)
Свінцицька Н. Л. - Робота у студентському науковому товаристві – перша ланка у процесі формування сучасного лікаря, Шерстюк О. О., Устенко Р. Л., Рогуля В. О., Пілюгін А. В., Білаш В. П. (2015)
Тарасенко К. В. - Раціональне харчування вагітних з надмірною вагою тіла як складова здорового способу життя, Громова А. М., Нестеренко Л. А., Мамонтова Т. В. (2015)
Тарасенко Л. М. - Систематична самостійна робота студента – запорука підготовки висококваліфікованого лікаря, Непорада К. С., Омельченко О. Є., Білець М. В., Цубер В. Ю. (2015)
Треумова С. І. - Формування здорового способу життя, Петров Є. Є., Боряк В. П. (2015)
Шевченко В. В. - Історичні аспекти створення та становлення міжнародного гуманітарного права (2015)
Желнин Е. В. - Роль полиморфизмов генов il-1β и tnfrsf11b в развитии хронического периодонтита (2015)
Лобач Л. М. - Ефективність використання остеопластичного матеріалу Трапекс-гелю при лікуванні хронічного гранулюючого та гранульоматозного періодонтитів, Шундрик М. А., Ткаченко І. М., Марченко І. Я. (2015)
Скрипник В. М. - Ген еластину визначає схильність до утворення патологічних рубців (2015)
Стебловский Д. В. - Биомеханические свойства кожи сосцевидной области при проведении косметической отопластики и ритидэктомии (2015)
Череда В. В. - Застосування нових діагностичних методів у прогнозуванні ризику виникнення запальних захворювань пародонта, Петрушанко Т. О. (2015)
Яценко О. И. - Анатомическая асимметрия нижней челюсти и функциональные особенности жевательных мышц у лиц с глубоким резцовым перекрытием, Рыбалов О. В., Черевко Ф. А. (2015)
Безкоровайна І. М. - Зміни морфології сітківки у пацієнтів з дегенеративними захворюваннями, Стебловська І. С. (2015)
Васько Л. М. - Спіральна комп’ютерна томографія в оцінці ефективності неоад’ювантного хіміопроменевого лікування місцевопоширеного раку прямої кишки (2015)
Жукова Т. О. - Обгрунтування переваг опромінення в режимі мультифракції над традиційним за показниками якості життя, Сулиз Т. О. (2015)
Заїкіна Т. С. - Динаміка маркерів пошкодження ендотелію – sve-кадгерину, scd40-ліганду та фактору віллебранда у хворих на гострий інфаркт міокарда з супутнім цукровим діабетом 2 типу, Цівенко В. М., Глєбова О. В., Сапричова Л. В., Леонідова В. І. (2015)
Павліченко П. П. - Методи діагностики функціонального стану професійних спортсменів в різних умовах, Попов В. Д. (2015)
Мельникова С. В. - Изучение показателей вегетативной нервной системы в социальной группе "студенты-психологи" (2015)
Палєнка О. Є. - Клініко-психодіагностичні особливості перебігу дисциркуляторної енцефалопатії при ожирінні, Литвиненко Н. В., Кривчун А. М. (2015)
Попруга А. О. - Гендерні та вікові особливості клінічного перебігу цукрового діабету 2 типу у поєднанні з ішемічною хворобою серця (2015)
Приступа Л. Н. - Вплив гіполіпідемічної терапії на вміст маркерів запалення у хворих на ішемічну хворобу серця залежно від генотипу ɛ2/ɛ3/ɛ4 – поліморфізму гена аполіпопротеїну е та маси тіла, Псарьова О. В. (2015)
Приходько Н. П. - Оцінка якості життя у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень в поєднанні з кардіоваскулярною патологією, Гопко О. Ф. (2015)
Прихідько Р. А. - Прогнозування розвитку гнійно-запальних ускладнень при гострій інтраабдомінальній патології (2015)
Пурденко Т. Й. - Терапевтичні можливості корекції психовегетативних розладів при дисциркуляторній енцефалопатії (2015)
Руснак І. Т. - Особливості електро- та ехокардіографічних проявів гіпертрофії лівого шлуночка, вікові аспекти (2015)
Русин В. І. - Особливості хірургічної техніки при гострому варикотромбофлебіті приток малої підшкірної вени, Болдіжар П. О., Лопіт В. М., Сірчак С. С., Краснопольська О. С. (2015)
Рябушко Р. М. - Ускладнення венектомій у хворих із трофічними виразками нижніх кінцівок венозного генезу (2015)
Сем’янчук В. Б. - Поширеність проявів недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей прикарпаття, хворих на бронхіальну астму (2015)
Слабкий Г. О. - Організація профілактичної роботи лікарями загальної практики-сімейними лікарями, Знаменська М. А. (2015)
Хорош М. В. - Серцево-судинна захворюваність, як складова неінфекційних захворювань та фактори ризику кадіологічної патології (2015)
Чернявська Ю. І. - Оптимізація лабораторної діагностики раннього сепсису у передчасно народжених дітей (2015)
Гринь И. В. - Влияние мази тиотриазолина с наночастицами серебра на содержание il-1β и tnf-α в сыворотке крови и очаге при экспериментальном термическом ожоге, Звягинцева Т. В. (2015)
Ковтун А. М. - Вплив засобу мітохондрину (м2) на гліальну систему сенсомоторного цереброкортексу дослідних щурів із експериментально відтворенним гострим геморагічним інсультом, Макаренко О. М., Бібікова В. М (2015)
Кузнецова Т. Ю. - Моделювання впливу водного середовища на механізм взаємодії молекули глутатіону із вільними радикалами кисню, Соловйова Н. В., Міщенко А. В. (2015)
Нагорняк І. В. - Роль аргінази у механізмах порушень вільнорадикальних процесів та функції слинних залоз щурів за умов дії метилового ефіру метакрилової кислоти, Костенко В. О. (2015)
Николаенко Т. В. - Коррекция уровня билирубина и глюкозы антиинсультными средствами как механизм нормализации сосудистой дисфункции при геморрагическом инсульте, Гарманчук Л. В., Макаренко А. Н., Сараева И. В., Петрук Н. А., Джус Е. И., Никулина В. В., Ступак Ю. А. (2015)
Саркисян Е. Г. - Форма и микроскопическое строение коренных зубов кролика и крысы (2015)
Сербін С. І. - Топографо-анатомічні особливості лобової пазухи людей зрілого віку в залежності від типу будови голови (черепа) та статі (2015)
Талаш В. В. - Вплив скевенджеру пероксинітриту l-селенометіоніну на патогенез експериментального метаболічного синдрому, Костенко В. О. (2015)
Шевченко Ю. С. - Позитивний енергетичний баланс призводить до підвищення маси тіла у молодих осіб (2015)
Макаренко О. В. - Використання хмаро орієнтованих технологій в навчальному процесі (2015)
Тітова А. В. - Можливості застосування музикотерапії у вищій школі та її вплив на успішність майбутніх лікарів (2015)
Чернюк Н. В. - Особливості застосування тестового контролю знань студентів при вивченні внутрішньої медицини, клінічної імунології та алергології у вищих медичних навчальних закладах (2015)
Акимов О. Е. - Современные подходы к поиску препаратов для дезинтоксикационной терапии при хронической интоксикации нитратами и фторидами (2015)
Скотаренко Т. А. - Сучасні погляди на морфофункціональний стан наднирників в нормі, при гострому запаленні та можливості впливу на них фетоплацентарних тканин (2015)
Стоєва Т. В. - Прояви та принципи терапії кардіо – васкулярної патології у дітей з дисплазією сполучної тканини, Прохорова С. В., Копійка Г. К., Годлевська Т. Л., Бурмус І. В. (2015)
Чанишева Г. І. - Поняття та види колективних трудових правовідносин (2014)
Севрюков Д. Г. - Розвиток соціальної держави у Бельгії (2014)
Гаевая А. В. - Некоторые аспекты глобальной интеграции оплаты труда (2014)
Дейнега М. А. - Особливості правового забезпечення соціального страхування в Європейському Союзі (2014)
Новіков Д. О. - Штраф як вид дисциплінарного стягнення: веління часу чи черговий прояв концепції "гнучкості" (дерегулювання) у трудовому праві (2014)
Дейнека В. М. - Безпосередні переговори як спосіб урегулювання розбіжностей між працівником і роботодавцем (2014)
Калишук Л. А. - Вибір способу захисту екологічних прав громадян та критерії його ефективності (2014)
Чумаченко І. Є. - Транскордонне співробітництво під час здійснення державного контролю у сфері використання та охорони вод (2014)
Костенко С. О. - Правове регулювання відшкодування податку на додану вартість під час експортної діяльності вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників, Стрільчук В. А. (2014)
Золотарьова Д. М. - Сутність права тимчасового користування землею для проведення розвідувальних робіт (2014)
Коломієць Я. Л. - Про правову регламентацію заборони на провадження виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників на певних територіях (2014)
Сидоренко В. В. - Правові проблеми повернення самовільно зайнятих земельних ділянок (2014)
Стрельник В. В. - Правове регулювання дисциплінарної відповідальності у сфері контролю та нагляду за охороною надр (2014)
Кузнецов В. В. - Зворотна дія кримінального закону в часі: сучасні проблеми правозастосування, Чабанюк В. Д. (2014)
Головко М. Б. - Запобігання злочинам проти правосуддя в Україні (на основі офіційних статистичних даних державної судової адміністрації за 2010-2013 роки) (2014)
Павликівський В. І. - Свобода слова та кримінально-правова охорона недоторканності приватного життя (аналіз кримінального законодавства європейських країн) (2014)
Березовська Н. Л. - Криміналізація і пеналізація кримінальних проступків (2014)
Вечерова Є. М. - Кримінально-правова доктрина: окремі теоретико-етимологічні аспекти питання (2014)
Колодін Д. О. - Дослідження систем кримінальних проступків проти виборчих та референдних прав у законопроектах (2014)
Коломиец Ю. Ю. - Влияние гражданского общества на законотворчество в сфере уголовного права (2014)
Федчун Н. О. - Загальні засади забезпечення кримінологічної безпеки мореплавства (2014)
Ізовіта А. М. - Кримінологічне дослідження типових рис особи, яка вчиняє злочин у земельній сфері (2014)
Ігнатенко М. П. - Формалізація оціночних понять як спосіб вдосконалення кримінально-правових санкцій злочинів із подвійною формою вини (2014)
Адамян А. С. - Правова природа казусу як невинного заподіяння шкоди в кримінальному праві України (2014)
Поляков В. М. - Щодо доцільності існування конфіскації майна як виду кримінального покарання (2014)
Тімофєєва Л. Ю. - Відображення принципу гуманізму в кримінальному законі: порівняльно-правова характеристика (2014)
Іваньков О. І. - Актуальні питання реформування інституту надання побачень засудженим та ув’язненим, які утримуються в установах виконання покарань Державної пенітенціарної служби України (2014)
Барбара А. О. - Психологія молодіжної кримінальної субкультури (2014)
Карпов Н. С. - Проведення скороченого судового розгляду у кримінальному процесі (2014)
Топчій В. В. - Взаємодія слідчих та співробітників оперативних підрозділів під час надходження до ОВС заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення (2014)
Сапін О. В. - Процесуальна діяльність прокурора на досудовому розслідуванні за законодавством України та Федеративної Республіки Німеччина (2014)
Ващук О. П. - Криміналістична характеристика та класифікація самообмови при розслідуванні злочинів (2014)
Шевчук О. Ю. - Міжнародний досвід боротьби з корупцією в державних органах влади (2014)
Іваницький С. О. - Тенденції розбудови професійного самоврядування в системі прокуратури, судової влади та адвокатури (2014)
Пчеліна О. В. - Структура методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності (2014)
Аскеров С. С. - Порядок кримінального провадження щодо Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (2014)
Слободзян А. П. - Міжнародні стандарти інституту видачі особи (екстрадиції) як джерело українського судочинства (2014)
Солодков А. А. - Сучасні світові моделі суду присяжних (2014)
Губіна Є. Н. - Деякі аспекти інституту понятих у кримінальному процесі (2014)
Мєнялін А. С. - Участь сторони обвинувачення в кримінальному провадженні під час звільнення особи від кримінальної відповідальності в Х – ХVI століттях (2014)
Волков К. Д. - Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність за кримінально-процесуальним законодавством України та пострадянських країн (2014)
Іскендерова Г. Т. - Історичні передумови запровадження угод у кримінальному провадженні (2014)
Козленко А. А. - Особливості доказування події кримінального правопорушення (2014)
Панова А. В. - Допустимість доказів у кримінальному провадженні України: нормативно-правовий аспект (2014)
Ковальська В. Ю. - Кримінально-правове дослідження потерпілого в злочинах, що посягають на статеву свободу та статеву недоторканість дітей (2014)
Шминдрук О. Ф. - Підготовче провадження як кримінально-процесуальна категорія (2014)
Голуб І. Г. - Проблемні питання застосування запобіжних заходів щодо жінок у кримінальному процесі України (2014)
Дєдов Є. В. - До питання структури криміналістичної характеристики викрадення електричної енергії (2014)
Казанська Л. М. - Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних із корупцією (2014)
Сіверський О. М. - Сутність виклику у кримінальному провадженні (2014)
Томін Е. Є. - Класифікація кримінально-процесуальних порушень (2014)
Харина Є. Я. - Нормативно-правове регулювання у сфері запобігання і протидії корупції в Україні (2014)
Столярський О. В. - Окремі доктринальні підходи щодо дефініції міжнародних злочинів у міжнародному кримінальному праві (2014)
Цибуляк-Кустевич А. С. - Доцільність створення міжнародного мирового суду (2014)
Горбаченко Я. В. - Дослідження дерев’яних балок з вогнезахистом при впливі пожежі, Тищенко О. М. (2014)
Березовський А. І. - Оптимізація компонентного складу вогнезахисного вібростійкого покриття металевих конструкцій (2014)
Гвоздь В. М. - Напрямки вдосконалення оперативно-диспетчерських систем радіозв’язку пожежно-рятувальних підрозділів, Лагно Д. В., Черниш І. А. (2014)
Гвоздь В. М. - Разработка алгоритмов и структурных схем быстродействующих бесконтактных схем защиты электроустановок, Тищенко Е. А., Баракин А. Г., Марченко A. П. (2014)
Григорьян Н. Б. - Оценка огнезащитной способности вспучивающегося огнезащитного покрытия "ФЕНИКС СТС", Полищук В. Д., Круковский П. Г., Новак С. В. (2014)
Ковалишин В. В. - Обгрунтування та розрахунок параметрів гасіння пожеж інертними газами з наступною їх рециркуляцією в кабельних тунелях, Ковальчик В. М., Гончаренко С. І. (2014)
Ковалишин В. В. - Випробування сигналізатора небезпечного рівня густини теплового потоку для захисного одягу пожежників (СТП-02) (2014)
Ковальов А. І. - Експериментальне дослідження вогнезахисної здатності покриття "AMOTHERM STEEL WB" при температурному режимові вуглеводневої пожежі, Качкар Є. В., Зобенко Н. В., Долішній Ю. В. (2014)
Кулініч О. І. - Удосконалення схеми самозапуску асинхронного двигуна при короткочасному зникненні напруги мережі, Землянський Олег М., Землянський Ол-др М. (2014)
Магльована Т. В. - Фізико-хімічні властивості вогнегасних речовин на основі полігексаметиленгуанідину (2014)
Мирошник О. М. - Аналіз способів і засобів знеструмлення житлових будівель, Землянський Олег М. (2014)
Паснак І. В. - Оптимізація маршруту слідування пожежного автомобіля до місця виклику з урахуванням особливостей вулично-дорожньої мережі (2014)
Поздєєв С. В. - Дослідження поведінки залізобетонної стіни в умовах пожежі за допомогою методу кінцевих елементів (2014)
Халиков В. Д. - Влияние площади пролива жидкости на интенсивность теплового излучения, Кокорин В. В., Контобойцев Е. А. (2014)
Щіпець С. Д. - Ідентифікація коефіцієнтів роботи бетону залізобетонної стіни за результатами її випробувань на вогнестійкість, Некора О. В., Кропива М. О., Омельченко А. М. (2014)
Федоренко Д. С. - Системна модель ефективності підготовки газодимозахисників, Федоренко С. С., Марченко А. П., Тищенко Є. О. (2014)
Магльована Т. В. - Токсикологічна оцінка та сорбційне концентрування сполук арсену на силікагелі, модифікованому полігексаметиленгуанідином (2014)
Биченко А. О. - Моделювання впливу зовнішніх факторів на роботу систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій (2014)
Анотації (2014)
Автори (алфавітний покажчик) (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Вихідні дані (2014)
Очеретовська Н. - Соціологічний метод в теоретичному музикознавстві (2015)
Зварич А. - Семантичний та семіотичний ракурси дослідження музичної мови (2015)
П'ятницька-Позднякова І. - Музичне мовлення в семіотичному дискурсі сучасності (2015)
Кравчкнко М. - Теотральний аспект як об'єкт семіотичного дискурсу (2015)
Жарких Т. - Герменевтеко-ономатологическое исследование музыкально-поэтических текстов вокального цикла О.Мессиана"POEMES POUR MI" (2015)
Боганча М. - Методологические основы изучения феномена концертности как жанрово-стилевого комплекса (2015)
Ильенко М. - Метологические основы понятия "трубач-виртуоз" (2015)
Ходакова Н. - Gloria из мессы для трех голосов У. Бёрда: к проблеме текстомузыкальной формы (2015)
Жигалова Е. - Фуга G-MOLL ДЛЯ СКРИПКИ СОЛО И.С.Баха: аспекты анализа темы (2015)
Погода Е. - Клавирные четырехручные фантазии В. А. Моцарта как отражение идеи "BACH" (2015)
Однолькина М. - Индивидуально-стилевые особенности скрипичных фантазий Г. Венявского (2015)
Бабій О. - "Фіделіо" Л. ван Бетховена та опери Р. Вагнера 40-х років: дві авторські моделі "опери порятунку" (2015)
Бондаренко М. - Авторская каденция как неотъемлемая часть драматургической логики сонатного Allegro (фортепианные концерты Р. Шумана и Э. Грига) (2015)
Ефремова И. - Преломление танцевальности в русской камерно-вокальной лирике XІX века (2015)
Асатурян А. - Генезис и тенденции эволюции камерно-вокального стиля и их отражение в творчестве К. Дебюсси (2015)
Черная Е. - Фортепианная музыка для детей А. Караманова: традиции и авторский стиль (2015)
Куртбединова Л. - Особенности композиционно-драматургического решения "Рондо-Хайтарма" Н. Амедова (2015)
Чжу Юаньюань - Претворение национальных истоков в Концерте "Карта" для виолончели, видео и оркестра Тан Дуна (2015)
Пономарёва М. - Французский язык как "ключ" к вокальной интeрпретации (2015)
Рябенька І. - Вербалізація концепту ЧАС в англомовному пісенному середовищі (2015)
Кононова О. - Вперед до джерел! (2015)
Линник М. - Камерные концерты в Харькове сквозь призму публикаций корреспондента "Русской музыкальной газеты" Р. Геники (конец XIX – начало XX вв.) (2015)
Довжинець І. - Традиція академічного музикування в часо-просторі провінційного міста (2015)
Ван Цзо - Композиторско-исполнительская семантика украинского солоспива в свете жанровой теории интерпретологии (2015)
Бондар С. - Музична шевченкіана у творчості сучасних харківських композиторів (2015)
Сухомлінова Т. - Художній світ хорової музики Ганни Гаврилець (2015)
Деба С. - Стратифікація народнопісенної творчості лемків Луганщини (2015)
Золотарёва И. - Деятельность оркестра Г. А. Аванесова как важный этап профессионализации народно-инструментального творчества на Луганщине (2015)
Чистякова Н. - Музыкальный фестиваль-конкурс как форма практики общественного музицирования (на примере фестиваля-конкурса детей и юношества "Волшебный камертон") (2015)
Сухленко И. - Временная организация музыкального произведения: исполнительский аспект (2015)
Жерздев А. - Струнно-щипковый инструментализм: органология явления (2015)
Паламарчук В. - Скордатура как средство раскрытия потенциала классической шестиструнной гитары (2015)
Худяков Н. - Валторновый стиль: генезис, эволюция, константы и переменные (2015)
Помпеева А. - Искусство сольного пения как исполнительская составляющая "большой" и "камерной" (одноактной) оперы (2015)
Зуб Г. - Коммуникативные координаты в исполнительских версиях вокального цикла "Пять стихотворений Матильды Везендонк" Р. Вагнера (2015)
Сидоренко О. - Взаимодействие исполнителей-виртуозов в камерном жанре (на примере дуэта В. Горовиц – Н. Мильштейн) (2015)
Курганова Я. - Эстрадный вокал в контексте современной масс‑культуры (2015)
Яркина И. - Внутрипластовая переходность стиля funk на пути от джаза к поп-музыке: контекст переинтонирования (2015)
Відомості про авторів (2015)
Чундак С. Ю. - До 70-річчя з дня народження Шманька Павла Івановича, кандидата хімічних наук, доцента (2016)
Погодін А. І. - Вирощування монокристалів Cu7GeS5I, Ag7GeS5I та твердих розчинів (Cu1-хAgx)7GeS5I, Кохан О. П., Соломон А. М., Ізай В. Ю., Стасюк Ю. М., Студеняк І. П., Цімбота М. Ю. (2016)
Мельничук Х. О. - Кристалічна структура сполуки Ho3Ni0.5SiS7, Марчук О. В., Гулай Л. Д. (2016)
Товт В. О. - Тріангуляція квазіпотрійної системи Tl2Se–In2Se3–"P2Se4", Барчій І. Є., П’ясецки М., Кітик І. В., Федорчук А. О., Соломон А. М., Погодін А. І. (2016)
Смітюх О. В. - Кристалічна структура сполук Y1.5Pr1.5Si1.75Se7 та Dy1.5La1.5Si1.66Se7, Марчук О. В., Олексеюк І. Д., Федорчук А. О. (2016)
Зубака О. В. - Фізико-хімічна взаємодія компонентів у взаємній системі Rb2TeI6+Cs2TeBr6=Cs2TeІ6+Rb2TeBr6, Переш Є. Ю., Барчій І. Є., Кохан О. П., Соломон А. М., Погодін А. І. (2016)
Jozef Fejér - Content of rutin and steroidal saponins extracted from different genotypes of puncture vine Tribulus Terrestris L., Ruslan Mariychuk (2016)
Рябухіна Т. С. - Спектрофотометричне визначення перйодатів у присутності поверхнево-активних речовин, Базель Я. Р. (2016)
Кормош Ж. - Хемосенсор для визначення Hg(II), Сливка Н., Боркова С., Супрунович С., Дубняк Т. (2016)
Лавра В. М. - Спектрофотометричне визначення додецилбензосульфонату натрію з використанням астрафлоксину FF, Панкулич В. В. (2016)
Кормош Ж. - Хемосенсор для визначення Fe(III), Боркова С., Супрунович С., Очко Т. (2016)
Сухарева О. Ю. - Спектрофотометричне визначення алюмінію, Калинський Є. С., Молнар Д. І., Сухарев С. М. (2016)
Воронич О. Г. - Екстракційно-фотометричне визначення галію, Савко Н. І. (2016)
Фізер М. М. - Теоретичне дослідження 1,2,4-триазоліл-1-дитіокарбонової кислоти як аналога диклофенаку, Фізер О. І., Девіняк О. Т., Сливка М. В., Лендєл В. Г. (2016)
Кут М. М. - Хімічні властивості гідрохлоридів 6,7-дизаміщених 2-(дихлоро(п-алкоксіфеніл)телурометил)-2,3-дигідро-5Н-, Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2016)
Голуб Є. О. - Дослідження механізму перетворення етану на деяких складних оксидних системах імпульсним методом, Голуб Н. П., Гомонай В. І., Секереш К. Ю., Баренблат І. О., Козьма А. А. (2016)
Голуб Є. О. - Дослідження впливу висоти шару каталізатора на кінетику парціального окиснення етану на деяких складних каталітичних системах, Голуб Н. П., Гомонай В. І., Секереш К. Ю., Баренблат І. О. (2016)
Симканич О. І. - Вивчення впливу спалювання сухої рослинності на хімічні та біологічні показники ґрунту, Делеган-Кокайко С. В., Глух О. С., Мірутенко В. В., Сухарев С. М. (2016)
Галла-Бобик С. В. - Рекреаційне навантаження на території національного природного парку "Зачарований край" (2016)
Чундак С. Ю. - Роль релігійних конфесій Закарпаття в пропаганді екологічної культури серед населення області, Ортікова В. В., Штремпел М. Ф. (2016)
Правила для авторів (2016)
Title (2015)
Contents (2015)
Dudnyk I. O. - Formation of positive motivation as the basis of students will qualities’ perfection in physical culture practicing (2015)
Kozina Z. L. - Analysis of students’ nervous system’s typological properties, in aspect of response to extreme situation, with the help of multi-dimensional analysis, Iermakov S. S. (2015)
Martyniuk O. V. - Assessment of students’ health condition by indicators of adaptation potential, biological age and bio-energetic reserves of organism, Vilyanskiy V. N. (2015)
Olkhovy O. М. - Model of students’ sport-oriented physical education with application of information technologies, Petrenko Y. М., Temchenko V. А., Timchenko А. N. (2015)
Pichurin V. V. - Resilience of students and their readiness for professional functioning (2015)
Podrigalo L. V. - Study of specificities of arm wrestlers’ psychological status in competition period, Galashko M. N., Galashko N. I. (2015)
Tereshchenko I. A. - Coordination training of sportsmen, specializing in sport kinds of gymnastic, Otsupok A. P., Krupenya S. V., Liauchuk T. M., Boloban V. N. (2015)
Bal B. S. - Impact of short-term Bhastrika Pranayama on respiratory parameters: an ancient practice with contemporary significance (2015)
Shabani M. - Study of body mass index (BMI), body fat percent (%BF), and waist to hip ratio (WHR) in male physical education students, Shakerian S., Fatemi R. (2015)
Romanowska-Tolloczko A. - The assessment of difficulty of yacht sailing classes and students’ global self-esteem, Piwowarczyk P. (2015)
Information for Authors (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Kutek T. B. - Peculiarities special physical readiness of the qualified jumpers from the takeoff (2015)
Lopatenko G. O. - Application of mobilizing extra-training means in process of pre-start martial arts sportsmen’s training (on example of fencing), Tumanova V. N., Gatsko E. V. (2015)
Liu Yong Qiang - Operative correction of judoists’ training loads on the base of on-line monitoring of heart beats rate (2015)
Pidpomoga A. Y. - Dynamic of functional indicators’ changes of students having harmful habits (on example of smoking) under influence of organized motion functioning (2015)
Chia M. - Relationship between quality of life and resilience among sport-active Singaporean youth , Lee M. (2015)
Singh Virendra Kumar - Effect of information processing and depth perception upon throwing accuracy of basketball players, Agashe Chandrakant D. (2015)
Information for Authors (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Bachinskaya N. V. - Features of construction of structures in long-term training acrobatics at the modern stage (2015)
Dzhym V. Yu. - Peculiarities of perfection of training process of the qualified bodybuilder in the competitive period. (2015)
Kolokoltsev M. M. - Optimization of physical training of students of high school with regard to quantitative features muscular components of their bodies, Cieslicka Miroslawa, Muszkieta Radoslaw. (2015)
Kondakov V. L. - Causes of declining interest of students to employment physical education and sports, Kopeikina E. N., Balysheva N. V., Usatov A. N., Skrug D. A. (2015)
Mikhnov A. P. - Rationale set of indicators and prioritize relevant to assess competitive activity of hockey players of high qualification of different roles (2015)
Pryimakov A. A. - Stability of equilibrium in upright stance and voluntary motion control in athletes-shooters in the process of ready position and target shooting, Eider E., Omelchuk E. V. (2015)
Prosvirina L. N. - The characteristic of the engine qualities of the students of technical institute of III functional health group (special medical group), Kolokoltsev M. M., Kolchanova M. A., Cieslicka M., Stankiewicz B. (2015)
Radzievskiy R. M. - Law enforcers recognition level emerging threats based on physical appearance and behavior signs the enemy, Plisko V. I. (2015)
Semanychyn T. M. - Professional portrait of future instructors for physical education of preschool, Popel’ S. L. (2015)
Shypulo I. P. - Influence employment by improving aerobics on motor readiness of girls. (2015)
Information for Authors (2015)
Ківалов С. В. - Понятійно-правова характеристика сторін як учасників адміністративного судочинства (2015)
Лошицький М. В. - Актуальні питання вдосконалення законодавства з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення органами внутрішніх справ, Мінка Т. П. (2015)
Афанасьєва М. В. - Преференційні технології розподілу представницьких мандатів (2015)
Іншин М. І. - Концепція правового забезпечення інтересів суб’єктів надання фінансових послуг у соціальній сфері в Україні (2015)
Харитонов Є. О. - Розуміння і зміст концепту приватного права як предмет дискусії, Харитонова О. І. (2015)
Шепітько В. Ю. - Система слідчих (розшукових) дій за Кримінальним процесуальним кодексом України: стан і напрями оптимізації (2015)
Копотун І. М. - Запобігання незаконному обігу наркотичних засобів в Україні та зарубіжних країнах (2015)
Андреєв Д. В. - Правові колізії забезпечення доступу до інформації як фактор зміни парадигми комунікації влади й суспільства (2015)
Ніколенко Л. М. - Роль господарських інтересів у правовій регламентації господарських відносин і вирішенні господарських конфліктів, Іванюта Н. В. (2015)
Калюга К. В. - Холодна зброя: сучасний погляд, Лукашевич В. Г. (2015)
Аленін Ю. П. - Щодо питання про правову природу преюдиції у кримінальному процесі, Шилін Д. В. (2015)
Аніщук Н. В. - Жінки в адвокатурі Франції: історичний екскурс (2015)
Задорожній О. В. - Порушення Російською Федерацією у 2014-2015 роках принципу невтручання у внутрішні справи держав стосовно України (2015)
Щербанюк О. В. - Доступність судового захисту як основа модернізації судової системи України (2015)
Бехруз Х. - Исламские и западные правовые традиции: ценностный подход (2015)
Мішина Н. В. - Актуальні проблеми викладання муніципального права України (2015)
Коваленко Т. О. - Дефекти правового регулювання банкрутства суб’єктів аграрного підприємництва (2015)
Нестеренко А. С. - Поняття і склад механізму функціонування фінансової системи України (2015)
Словська І. Є. - Суддівський імунітет – гарантія незалежної діяльності чи безкарності? (2015)
Сокуренко В. В. - Міжнародний досвід США та Франції у сфері оборони (2015)
Ковальчук С. О. - Європейські правові стандарти подання, дослідження, оцінювання й використання речових доказів під час кримінального провадження (2015)
Король В. В. - Суд як учасник кримінального провадження: концептуальні основи в контексті європейських правових стандартів, Юрчишин В. Д. (2015)
Безпалова О. І. - Адміністративно-правовий механізм реалізації правоохоронної функції держави: сутність і структура (2015)
Боняк В. О. - Методологія дослідження організації та функціонування органів охорони правопорядку України (2015)
Дрозд О. Ю. - Використання сучасного європейського досвіду під час реформування адміністративно-деліктного законодавства України (2015)
Михайленко Д. Г. - Норма про незаконне збагачення як елемент завершального рубежу протидії корупції в Україні (2015)
Андрейченко С. С. - Атрибуція державі протиправної поведінки судових органів з метою встановлення міжнародної відповідальності (2015)
Зеленський С. М. - Правосуддя, що відповідає уявленням про справедливість, у кримінальному провадженні (2015)
Тімашов В. О. - Європейський суд із прав людини як засіб захисту прав людини в Україні (2015)
Федотов О. П. - Концепція здійснення посередницької діяльності у сфері державної митної справи (2015)
Рядінська В. О. - Перспективи запровадження амністії капіталів в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду (частина друга) (2015)
Христинченко Н. П. - Національна академія наук України – ключовий суб’єкт наукової діяльності в Україні (2015)
Шепітько М. В. - Лжесвідчення та лжеприсяга: проблема правової регламентації й виявлення неправди в показаннях (2015)
Сербин Р. А. - Історико-правові аспекти розвитку благодійної діяльності (2015)
Іванищук А. А. - Адміністративно-правовий статус помічника судді (2015)
Манжула А. А. - Проблеми фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності науково-дослідних установ (2015)
Title (2014)
Contents (2014)
Barybina L. N. - The application of the algorithm of the individualization of students’ physical education process, Kolomiec N. A., Komotskaja V. A. (2014)
Berezka S. M. - An investigation of individual functionality football referees qualifications, Сhopilko T. G. (2014)
Zhula V. P. - Development of motive skills of students while making underarm pass during playing volleyball (2014)
Kozak A. M. - Construction of training proсess of tennis players aged 5-6 years, taking into account the specifics of the development and control of their coordination skills, Ibraimova M. V. (2014)
Lazarenko M. G. - Pedagogical aspects of effective use of simulator "Straps with ring” during the formation motor skills of pupils of 10 classes during the skiing training in the lessons of physical culture (2014)
Litvinenko Y. V. - Evaluation of the kinematic structure of indicators key elements of sports equipment exercise by postural orientation movements, Niznikowski Tomasz, Boloban V. N. (2014)
Manilo Y. V. - Locomotor activity of professional football referees (2014)
Martsiv V. P. - Comparative analysis of competitive activity parameters of amateur boxers high qualification (2014)
Muntian V. S. - Theory of safety needs (about the theory of arise of physical education) (2014)
Omelyanenko V. I. - Complex integrated method of improvement of sports ballroom dance performance (2014)
Ohromiy G. V. - Psychophysiological methods and criteria for the selection of individual metered loads in athletes of taekwondo section, Makarova N. U., Kasyuha A. M. (2014)
Slavityak O. S. - The problem of search safe and effective method in reducing injuries in bodybuilding stage of specialized basic training (2014)
Tereshchuk M. V. - The system of world golf ranking among amateur players - WAGR (2014)
Supilo I. P. - Biomechanical modeling of the physical training of girls during aerobic activities in non-school educational institutions (2014)
Jagiello W. - Basic technical skills (throws) in 17-19-year-old judokas, Dornowski M., Wolska B. (2014)
Podstawski R. - Physical and motor development of the students enrolled at the University of Warmia & Mazury in Olsztyn, Poland, in relation to their financial and urbanization status, Borysławski K., Urbanska-Gizinska R. (2014)
Jamshidi Far S. - The effect of sleep deprivation on serum igg responses to aerobic activity in college student athletes, Norouzi Kamareh M. H. (2014)
Information for Authors (2014)
Титул, зміст (2015)
Бабаев Д. А. - Стоматологический статус и биохимические параметры слюны у больных хронической болезнью почек в зависимости от давности гемодиализного лечения (2015)
Бірюкова М. М. - Оцінка клінічної ефективності застосування пломбувального матеріалу "Latelux" у лікуванні пацієнтів із різними класами каріозних порожнин (2015)
Григорова А. О. - Психофізіологічні передумови удосконалення лікувально-реабілітаційних програм при запальних захворюваннях та пошкодженнях щелепно-лицевої ділянки: частота та характер когнітивної дисфункції (2015)
Дмитренко М. І. - Оцінка біоелектричної активності скроневих та власне жувальних м’язів у пацієнтів із дистальним прикусом, ускладненим скупченістю зубів (2015)
Каськова Л. Ф. - Порівняльна характеристика показників карієсу і стану гігієни порожнини рота дітей, які хворіють на гострі респіраторно-вірусні інфекції, Павленкова О. С. (2015)
Зайцев А. В. - Логічні конструкціі у карієсології, Бойченко О. М., Николишин А. К. (2015)
Малко Н. В. - Лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей 12-15 років, які проживають на екологічно-несприятливій та йод-, фтордефіцитній території (2015)
Мисула Н. І. - Вікові зміни показників про- та антиоксидантної системи, ендогенної інтоксикації у пацієнтів із запальними захворюваннями слизової оболонки порожнини рота та супутнім гастродуоденітом, Авдєєв О. В. (2015)
Мовчан О. В. - Адгезивний матеріал для підвищення фіксації знімних зубних протезів: порівняльний аналіз якості та кваліметрична оцінка (2015)
Риберт Ю. О. - Комплексний аналіз та характеристика зубо-щелепних патологій у пацієнтів зі скронево-нижньощелепними розладами. Частина 2. Cтан зубо-щелепного комплексу обстежених пацієнтів залежно від діагностованих скронево-нижньощелепних розладів (2015)
Рябоконь Е. Н. - Сравнительная оценка количественных показателей лизоцима и иммуноглобулина а при разных методах лечения хронического деструктивного периодонтита, Днестранский В. И. (2015)
Санич Kиймет Байрам кызы - Влияние экстракции на челюстно-лицевую ткань при скелетной аномалии прикуса I класса (2015)
Смоляр Н. И. - Факторы риска высокой заболеваемости кариесом зубов у подростков с избыточной массой тела, Леус П. А., Безвушко Э. В., Костура В. Л. (2015)
Холодняк О. В. - Індексна оцінка гігієни порожнини рота і стану пародонта та характеру периферійного кровообігу при локалізованому ураженні тканин пародонтального комплексу в осіб молодого віку (2015)
Абилова Ф. А. - Определение качества жизни ребенка по шкале ликерта с диагнозом аденоиды (2015)
Аношина Т. М. - Стан мікробіоценозу піхви у вагітних при асоціації віл та герпесвірусної інфекції (2015)
Багрій М. М. - Менінгіома бокового шлуночка, Данилишин І. Є., Закалик М. С., Богдан І. С., Іванов С. В. (2015)
Бачурин Г. В. - Характер бактериурии и ее чувствительность к антибиотикам в дооперационном периоде у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы (2015)
Бєлікова І. В. - Застосування принципів логістики як основи для оптимізації інформаційно-аналітичної системи охорони здоров’я України, Костріков А. В. (2015)
Біляков А. М. - Порівняльний аналіз впливу алкогольного фактору на частоту випадків ненасильницької та насильницької смерті у мешканців м. Києва за 2001-2010 роки (2015)
Бондаренко Л. В. - Кардіоваскулярний ризик у пацієнтів з бронхообструктивним синдромом (2015)
Варуха К. В. - Судово-медичне визначення менструального походження крові за вмістом простагландину F2а, Бабкіна О. П., Топоркова О. А. (2015)
Воловар О. С. - Лікування захворювань скронево-нижньощелепного суглоба (2015)
Гасанов Я. М. - Ведение беременности и клиническая характеристика женщин с рубцом на матке после миомэктомии (2015)
Гриднев А. Е. - Оксид азота при изолированной гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и при ее сочетании с гипертонической болезнью (2015)
Дужий І. Д. - Особливості своєчасної діагностики осумкованої емпієми плеври, Гресько І. Я., Шкатула Ю. В., Міщенко Ю. О. (2015)
Ємченко Я. О. - Комплексне лікування хворим на псоріатичну хворобу та метаболічний синдром з урахуванням показників системного запалення (2015)
Жданюк Ю. И. - Диагностическое значение определения специфического иммуноглобулина а при поражении миокарда, вызванном энтеровирусной инфекцией, Гомозова Е. А., Такташов Г. С. (2015)
Камінський В. В. - Вплив антифосфоліпідних антитіл у жінок з патологією гепатобіліарної системи на результативність програм ДРТ, Бойчук О. Г. (2015)
Кияк Ю. Г. - Мікроальбумінурія у хворих з вторинними дилатаційними кардіоміопатіями, Юзич І. А., Лаповець Л. Є. (2015)
Ковтун М. И. - Результаты оценки уровня информированности больных катарактой (2015)
Коломицева І. М. - Функціональний клас серцевої недостатності та основні серцево-судинні стани у пацієнтів із імплантованими електрокардіостимуляторами на річному етапі апаратної і медикаментозної оптимізації, Волков Д. Є., Лопин Д. А., Яблучанський М. І. (2015)
Кравців М. І. - Антибіотикотерапія у гепатобіліарній хірургії, Дудченко М. О., Люлька О. М., Альрагабі Ю., Ляховський В. І. (2015)
Латогуз С. И. - Патогенетическая взаимосвязь дисфункции эндотелия с нарушениями липидного и углеводного обменов у больных ишемической болезнью сердца с нарушениями ритма сердца и сахарным диабетом, Латогуз Ю. И. (2015)
Лисенко Р. Б. - Вивчення деформаційних змін передньої черевної стінки при функціональних навантаженнях (2015)
Манін М. В. - Віддалені результати комплексного лікування пацієнтів з дорсопатіями поперекового відділу хребта з неврологічними проявами, Абрамов В. В., Неханевич О. Б., Хаітов П. О., Каптелов М. І., Сисенко И. В. (2015)
Потяженко М. М. - Оптимізація лікування алергічного риніту у хворих на інтермітуючу бронхіальну астму в амбулаторно-поліклінічних умовах, Іщейкін К. Є., Настрога Т. В., Соколюк Н. Л., Величко Є. О. (2015)
Присяжнюк В. П. - Спектрально-селективна лазерна флуоресцентна діагностика полікристалічних плівок плазми крові у диференційній діагностиці хронічних дифузних захворювань печінки, Ушенко Ю. О, Ушенко В. О. (2015)
Сороколат Ю. В. - О прогнозировании тяжести, исходов и латерализации тугоухости у детей с перинатальной патологией (2015)
Фуштей І. М. - Стан функції ендотелію у жінок, хворих на артеріальну гіпертензію в залежності від тяжкості клімактеричного синдрому, Малиновська О. Я., Кулініч І. А. (2015)
Шейко В. И. - Исследование эндотелийзависимой дилатации плечевой артерии у девочек подросткового возраста в зависимости от функционального состояния вегетативной нервной системы, Гаврелюк С. В. (2015)
Шкиль Е. А. - Изменение гемодинамики в бассейне задних длинных цилиарных артерий у больных с периферическим увеитом (2015)
Щербакова Ю. В. - Епідеміологічні особливості розповсюдженості іпсш серед загального населення та уразливих груп (2015)
Бачинський В. Т. - Перспективи використання лазерних поляриметричних методів дослідження біотканин та середовищ організму людини, Ванчуляк О. Я., Сивокоровська А.-В. С., Гараздюк М. С., Паливода О. Г. (2015)
Гушилик Б. І. - Оцінка ефективності нової композиції для ерадикації helicobacter pylori у хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки, Савінова О. М., Чернявський В. І., Короваєва І. В., Казмірчук В. В. (2015)
Денисенко С. А. - Стан енергетичного обміну у щурів, токсифікованих у підгострому експерименті поліоксипропіленгліколем молекулярної маси 500 (л-502-2-10), Горбач Т. В., Жерновая М. Є., Оветчин П. В., Гопкалов В. Г. (2015)
Евтушенко А. С. - Оценка функционального состояния студентов в динамике зрительного труда по электрофизиологическим показателям (2015)
Ковалев Г. А. - Морфологическая характеристика дермы при лечении ран криоконсервированной сывороткой кордовой крови, Ищенко И. О., Наумова О. В., Репин Н. В., Марченко Л. Н., Говоруха Т. П., Сандомирский Б. П. (2015)
Кузик Ю. І. - Посмертна діагностика патології сонних артерій: метод виготовлення корозійних препаратів, Максимчук Є. Ю. (2015)
Макаренко А. Н. - Развитие наркотического и постнаркотического периодов действия натрия тиопентала по наблюдению за центральными и периферическими параметрами нервной активности, Медникова Ю. С., Кожечкин С. Н. (2015)
Maksymova І. G. - Parameters of 3H-WB 4101 and 3H-dihydroalprenolol binding by adrenoceptors of brain cortex synaptosomes of rats under influence of imidazolin containing organic compounds, Stetsenko S. O. (2015)
Марценяк І. В. - Особливості будови анатомічних структур щічної ділянки у перинатальному періоді онтогенезу людини, Олійник І. Ю. (2015)
Нагорна О. О. - Вплив ангіоліну, ірбесартану, квінаприлу та їх комбінацій на вміст аденілових нуклеотидів, білків теплового шоку та мітохондріальну функцію, Чекман І. С., Бєленічев І. Ф., Горчакова Н. О. (2015)
Попадинець О. Г. - Морфофункціональні особливості мукоцитів під’язикової залози через 70 діб експериментального цукрового діабету, Котик Х. Ю., Грищук М. І., Дубина Н. М., Карапутна І. В. (2015)
Посоленик Л. Я. - Вікові структурні зміни в гемокапілярах піднижньощелепної залози при гіпертензії в малому колі кровообігу, Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. (2015)
Самура Б. А. - Исследование антиноцицептивной и антиэссудативной активности экстрактов из Касатика Карталинского и Касатика Медведева, Исаев Д. И., Кулиев В. Р., Гурбанов Г. М. (2015)
Товажнянская В. Д. - Морфофункциональные особенности коры надпочечников плодов крысы при воздействии хронической внутриутробной гипоксии, Сорокина И. В., Яковцова И. И. (2015)
Шаторная В. Ф. - Морфологическое исследование влияния некоторых микроэлементов на эмбриогенез и органогенез крыс, Гарец В. И. (2015)
Шерстюк C. А. - Медицинские аспекты адаптации животных к воздействию ксенобиотиков, Наконечная С. А., Зубова Е. О., Наконечный Е. В., Иваненко М. О. (2015)
Школьніков В. С. - Структуризація нейронних комплексів сегментів спинного мозку людини у пренатальному періоді онтогенезу (2015)
Горбань А. Є. - Модель оптимізації управління інноваційною діяльністю в сфері охорони здоров’я України (2015)
Гутарєва Н. В. - Обгрунтування необхідності вивчення дисципліни "основи медичних знань" у педагогічних вузах, Мусхаріна Ю. Ю. (2015)
Мусхаріна Ю. Ю. - Пріоритети та перспективи оздоровчої фізичної культури в загальноосвітньому навчальному закладі, Бабак В. В., Гутарєва Н. В., Мартишина М. І., Гутарєва А. В. (2015)
Абдельрахман М. - Симптоматична ренальная артеріальна гіпертензія у пацієнтів, що страждають кістозними ураженнями нирок. Фактори розвитку і методи діагностики (2015)
Боягина О. Д. - Современные представления о мозолистом теле как о спайке нового плаща (2015)
Гаврилюк А. А. - Современные аспекты патогенеза и терапии псориаза (2015)
Демченко В. М. - Хірургія рецидивуючого посткоїтального циститу у молодих жінок (2015)
Дмитрієв Д. В. - Сучасні уявлення про роль толл-подібних рецепторів в імунофізіологічному гомеостазі та при патології, Назарчук О. А. (2015)
Дубинина А. Н. - Современные подходы к лечению метастатического гормонально-чувствительного рака предстательной железы (2015)
Кривда Г. Ф. - Аналіз проблеми судово-медичної діагностики отруєння синтетичними наркотичними засобами, Уманський Д. О., Панчев Я. О. (2015)
Махаринська О. С. - Особливості етіології негоспітальної пневмонії серед пацієнтів, хворих на цукровий діабет 2 типу, Левадна Ю. В. (2015)
Пустовойт Г. Л. - Віковий гіпогонадизм: причини, передумови, наслідки (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського