Скороход Ю. С. - Пошук механізмів урегулювання ліванського конфлікту в межах системи міжарабських відносин в середині 1970-х років (2002)
Бугай А. А. - Інноваційний потенціал - вагомий чинник утвердження державності України (2002)
Балабушевич Т. А. - Витоки тероризму у Центрально-Східній Європі (історична ретроспектива) (2002)
Гнатовський М. М. - Становлення та розвиток ідеї Європи як політико - правової спільноти (2002)
Шановні колеги! (2016)
Стрельцов Є. Л. - Основне завдання законодавства – регулювання чи регламентування регулювання суспiльних вiдносин: деякi мiркування (2016)
Шершенькова В. А. - Змiна кола суб’єктiв у законодавствi урср про вiйськовi злочини у перiод 1939—1945 рр. (2016)
Батанов О. В. - Тенденцiї розвитку мунiципального права в умовах глобалiзацiї (2016)
Харитонов Є. О. - "Iнтеграцiйне", "iнтегративне", "iнтегроване" та "iнтегрувальне" право, як концепти, Харитонова О. I. (2016)
Тупицька Є. О. - Особливостi цивiльно-правових договорiв, що мiстять в собi умову про попередню оплату (2016)
Круковес В. В. - Охорона та захист у справах про встановлення факту проживання однiєю сiм’єю чоловiка та жiнки без шлюбу: порiвняльний аспект (2016)
Голубєва Н. Ю. - Право вимоги кредитора як рiзновид майнового права (об’єкт цивiльних прав) (2016)
Оцел В. Г. - Правовi обмеження вiдчуження частки в товариствах з обмеженою вiдповiдальнiстю (2016)
Добровольська В. В. - Аудит у сферi корпоративних вiдносин (2016)
Титова О. В. - Щодо продажу майна в провадженнi у справi про банкрутство, Калаченкова К. О. (2016)
Бевз С. I. - Функцiї держави в процесi державного регулювання господарської дiяльностi та її дерегуляцiї (2016)
Марущак Я. С. - Iсторичний огляд корпоративних прав та обов’язкiв в Австро-Угорськiй, Росiйськiй iмперiї та СРСР (2016)
Каракаш I. I. - Право власностi на природнi об’єкти та їх ресурси у виключнiй формi: iсторико-правовi аспекти перiоду Вiдродження та занепаду (2016)
Кагановська Т. Є. - Особливостi адмiнiстративно-правового регулювання забезпечення гендерної рiвностi в системi державного управлiння України (2016)
Пузирний В. Ф. - Адмiнiстративна дiяльнiсть в органах та установах виконання покарань, спрямована на забезпечення iнформацiйної роботи (2016)
Митрофанов I. I. - Полiтичне протистояння вiдносно кримiнального права та кримiнально-правової полiтологiї (2016)
Горбачова I. М. - Спецiальна конфiскацiя в кримiнальному правi україни: пробiли та перспективи удосконалення (2016)
Chornyi O. - Delimitation of a terroristic attack from related crimes: approaches in the criminal law of Ukraine (2016)
Мельничук Т. В. - Кiлькiсно-якiсний аналiз економiчної злочинностi в українi (2016)
Ковальчук С. О. - Спiввiдношення речових доказiв i зразкiв для експертизи у кримiнальному провадженнi (2016)
Гринюк В. О. - Механiзм функцiї обвинувачення: постановка проблеми (2016)
Луцик В. В. - Повноваження прокурора спрямованi на попередження порушень закону, в ходi досудового розслiдування, у кримiнальному процесi України та Польщi, Кордіяка Т. В. (2016)
Ніколайчук Г. А. - Функцiї прокуратури на сучасному етапi реформування органiв кримiнальної юстицiї в Українi (2016)
Пчеліна О. В. - Кримiналiстична характеристика злочинiв у сферi службової дiяльностi (2016)
Сотник Н. А. - Заходи забезпечення кримiнального провадження: генезис поняття та доцiльнiсть використання у КПК України (2016)
Хорсуненко О. В. - Прокуратура держав-членiв ЄС: окремi аспекти теоретико-методологiчних особливостей порiвняння (2016)
Владика C. А. - Оподаткування акцизами енергоносiїв та електроенергiї в європейському Союзi (2016)
Стрельцова Є. Д. - Перспективний мiжнародно-правовий режим морських перевезень вантажу: причини перегляду дiючих мiжнародних конвенцiй (2016)
Bohdanevich T. - Аpplication of conformal method of interpretation of the Constitution in Ukraine and other countries (2016)
Рецензия на колективну монографию "Протидія терористичній діяльності: кримінально-правові, кримінологічні та криміналістичні аспекти" (2016)
Рецензия на монографию Т. О. Лоскутова "Предмет регулювання кримінального процесуального права" (2016)
Рецензия на монографию Т. Є. Харитонової "Здійснення прав на чужі земельні ділянки в Україні: проблеми теорії та практики" (2016)
Тихан М. О. - Експериментальні дослідження характеристик тензорезистивних сенсорів тиску нестаціонарних процесів (2016)
Головач С. В. - Результаты применения метода алгоритмической компенсации температурных дрейфов измерительных каналов трехосного акселерометра (2016)
Борейко А. В. - Використання пружних механичних зв’язків для підвищення вібростійкості мікромеханічних гіроскопів, Чередниченко К. В., Бондар П. М. (2016)
Лазарев Ю. Ф. - Синтез и исследование точности алгоритмов БИСО на основе уравнения Пуассона, Сандий А. А. (2016)
Артюхина Н. К. - Модель аберрационного параметрического алгоритма расчета анастигмата с двойным зеркалом (2016)
Колобродов В. Г. - Визначення оптимальної фази та мінімальної сприймаючої різниці температур, Луцюк М. М., Балінський Є. Г. (2016)
Півторак Д. О. - Розробка просторово-частотної моделі процесу формування зображення комбінованим способом (2016)
Сокуренко В. М. - Застосування адаптивного методу диференційної еволюції Коші для розрахунку об’єктивів, Буйлов І. С. (2016)
Михеенко Л. А. - Метрологический анализ широкодиапазонного спектрокомпаратора, Бахаревич А. А. (2016)
Галаган Р. М. - Аналіз погрешностей измерения скорости распространения ультразвуковой волны в многофазных порошковых материалах. Часть 2: влияние инструментальной и методической погрешностей, Богдан Г. А. (2016)
Лисенко Ю. Ю. - Застосування накладних перетворювачів в імпульсному вихрострумовому контролі, Дугін О. Л., Куц Ю. В., Протасов А. Г. (2016)
Филиппова М. В. - Определение напряженного состояния элементов металлоконструкций методом акустической тензометрии, Богдан Г. А., Демченко М. А. (2016)
Смертенко П. С. - Технологічна оснастка виготовлення фотоперетворювачів сонячної енергії на основі самоорганізованих органічно-неорганічних гібридів, Горбач Т. Я., Бундза А. Б., Кущовий С. М. (2016)
Яценко І. В. - Визначення критичних значень параметрів зовнішніх термодій на оптичні елементи точного приладобудування, Антонюк В. С., Ващенко В. А., Кіріченко О. В. (2016)
Худякова Л. А. - Настройка параметров ПИД-закона в регуляторах температуры, Шовгенюк Ю. В., Сташкевич В. Ф., Кулахметов Д. Р. (2016)
Коробко І. В. - Оцінка якості визначення об’єму та об’ємної витрати води, Писарець Є. В., Писарець А. В. (2016)
Скицюк В. І. - Геометричні спотворення при визначенні просторових координат об’єкта, Клочко Т. Р. (2016)
Акбаров Д. Е. - Алгоритм хеш-функции с новыми базовыми преобразованиями, Умаров Ш. А. (2016)
Павленко Ж. О. - Можливість створення і застосування автоматизованих пристроїв малих переміщень для малоінвазивних офтальмологічних операцій, Українець С. С., Шиндерук Т. Д. (2016)
Терещенко О. В. - Скринінгова неінвазивна діагностика функціонального стану організму, Клочко Т. Р. (2016)
Чижевський В. Б. - Комп’ютерний аналіз сцинтиграфічних зображень нирок, Ніколов М. О., Коваленко М. М. (2016)
Терещенко М. Ф. - Вплив ультразвуку терапевтичних інтенсивностей на кластерну структуру дистильованої води, Кравченко А. Ю., Чухраєв М. В., Курлянцева А. Ю. (2016)
Шачиков А. Д. - Особенности использования характеристики формы медико-биологических сигналов при их распознавании, Шуляк А. П. (2016)
Рудик В. Ю. - Спосіб адаптивної магнітотерапії, Терещенко М. Ф., Рудик Т. О. (2016)
Підтабачний А. І. - Інтегрована система визначення порушень мікроциркуляції крові, Клочко Т. Р. (2016)
Беркман Л. Н. - Удосконалення процесів управління телекомунікаційними мережами за стандартом Telecommunications Management Network, Крючкова Л. П., Борисенко І. І., Федюнін С. А. (2016)
Розорінов Г. М. - Аналіз електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів рухомої служби радіозв’язку для частотних присвоєнь, Лазаренко С. В. (2016)
Бондаренко В. Є. - Модифікація методу аналізу ієрархій для прийняття рішень у складних системах (2016)
Демидов І. В. - Моделювання процесів диференційованого обслуговування користувачів хмаринкових сервісних мережних систем, Мухамед Мехді Ель Хатрі, Укаблі Юсеф. (2016)
Веретюк С. М. - Застосування методу головних компонент для порівняльного аналізу розвитку інформаційного суспільства в Україні, Пілінський В. В., Панченко І.М. (2016)
Fedorova N. V. - Parameters of synchronization signals in IP/MPLS networks, Diomin D. A. (2016)
Баховський П. Ф. - Аналіз технічних можливостей впровадження технологій VTF в мережах SAE/EPS, Амірханов Е. Д., Торошанко Я. І., Хмара К. В. (2016)
Чегренець В. М. - Аналіз точності обчислень в сучасних телекомунікаційних системах з використанням комп’ютерних технологій, Руденко Н. В. (2016)
Мухін В. Є. - Модель реалізації управління ресурсами гетерогенних баз даних в хмарному середовищі, Корнага Я. І. (2016)
Петровська Н. О. - Вплив DDoS-атак на "мережевий організм". Загальний підхід до моделювання в середовищі OMNeT++, Трапезон К. О. (2016)
Родионов С. С. - Вероятносто-энергетический подход к оценке воздействия мешающего сигнала на РЭС (2016)
Дищук А. С. - Використання рангових методів при структурному синтезі моделі об'єкта управління, Федюнін С. А., Стец О. С., Довженко Н. М. (2016)
Оникиенко Ю. А. - Влияние модуляции с расширенным спектром на уровень помех, генерируемых усилителями класса D (2016)
Зенив И. О. - Малогабаритный гетеродин на диоде Ганна восьмимиллиметрового диапазона, стабилизированный высокодобротным резонатором, Крылов В. М. (2016)
Булаковская А. А. - Математические модели сигналов и помех в компьютеризованной системе многопозиционного обнаружения акустических шумов, Харлай Л. А. (2016)
Андрущенко В. П. - Філософія і психологія психодинамічного пізнання, Яценко Т. С. (2015)
Кочарян И. А. - Поведение как ресурс эссенциальной саморегуляции психики (2015)
Гайдучик П. Д. - Сепараційна тривога особистості: методологічний вимір дослідження (2015)
Кочарян О. С. - Субвербальная модель клиент-центрированной психотерапии (2015)
Кочарян Г. С. - Виргогамия (девственный брак): причины, клинические наблюдения, опыт коррекции (2015)
Boukydis Z. - Understanding focusing-oriented psychotherapy, Kántor Á. (2015)
Herold A. - Neurogenic tremor through TRE tension, stress and trauma releasing exercises according to d. Berceli in the treatment of post-traumatic stress disorder PTSD (2015)
Герольд А. - Нейрогенное дрожание при проведении TRE-упражнений для снятия напряжения, стресса и травмы по методике доктора Дэвида Берсели при избавлении от посттравматическoго стрессового расстройства ПТСР (2015)
Сандомирский М. Е. - Агрессивность подростков: социальные, психологические и психосоматические аспекты (2015)
Терещенко Н. Н. - Искажения образа партнера при синдроме "эмоционального холода" (на примерах из консультативной практики) (2015)
Шестопалова Л. Ф. - Проблема комплайєнсу пацієнтів в сучасній медичній психології, Кожевнікова В. А., Бородавко О. О. (2015)
Маркова М. В. - До проблеми медико-психологічного супроводу системи "мати – дитина" за різних умов вигодовування немовляти, Кришталь Є. В., Лобойко Л. І. (2015)
Вірна Ж. П. - Психотерапевтична взаємодія в діаді "лікар – хворий" у практиці неврозології, Прус О. В. (2015)
Коростий В. И. - Роль преморбидных и коморбидных психических расстройств в патогенезе и прогнозе ПТСР, Коровина Л. Д. (2015)
Сукачёва О. Н. - Современное состояние вопроса адаптивного расстройства у военнослужащих Вооруженных сил Украины, уволенных в результате реформирования армии (2015)
Чабан О. С. - Симптом в психиатрии: астения (2015)
Dotsenko O. Yu. - Features of earliest memories of the girls with the "emotional coldness" symthomcomplex (2015)
Колпак Т. В. - Культурні моделі гендерної ідентичності у жінок (2015)
Титул, зміст (2012)
Луцький О. - Володимир Литвин подав у відставку з посади Голови парламенту (2012)
Янукович В. - Реформи потребують прискорення (2012)
Сищук О. - Збройним Силам прописали реформи (2012)
Цирфа Ю. - "…Граємо в політичний покер, а на кону стоїть майбутнє нашої планети", (2012)
Сищук О. - Народний депутат України Катерина Ващук: "На часі підтримка селянина-господаря" (2012)
Боберський О. - Земля. На чию користь реформи? (2012)
Михлик З. - Стережись... інвестора (2012)
Корніюк В. - Володимир Яловий, заступник керівника апарату Верховної Ради України: "Миколаївщина – на піднесенні. Тож і обрали її для проведення виїзної наради-семінару" (2012)
Нескоромний О. - У всіх територій проблеми однакові, а от успіхи різні (2012)
Пащенко В. - Копалини коштують грошей (2012)
Захаревич Є. - Мікропроекти макроефективності (2012)
Пашенцев О. - Менше слів, більше справ (2012)
Яковлєв Д. - Кажемо "оптимізація", а розуміємо "скорочення"? (2012)
Філоненко С. - Програма захисту вкладів: мінімум ризиків, максимум вигод (2012)
Дубровін С. - День передплатника – відверте спілкування з читачами (2012)
Бірюкова І. - Олег Зарубінський: "Наші дідусі й бабусі мають почуватися, як американські: у 80-річному віці мати бажання і змогу гайнути на Шпіцберген, щоб ведмедя білого побачити" (2012)
Малієнко О. - Попереду всієї планети (2012)
Цирфа Ю. - Хід вітчизняним "Євро-конем". Шах і мат (2012)
Усенко С. - Поразка. Може, це і є початок становлення? (2012)
Усенко С. - Іспанці – чемпіони Європи! (2012)
Кущ Л. - Просування міста за кордоном – найкраща інвестиція (2012)
Марчук Л. - Світ позбувся страхів (2012)
Булат В. - Щоби Євро не кінчалось… (2012)
Супруненко В. - Український схід, або "Хай живе вільна Україна від Бреста й до Сахаліну" (2012)
Москаль Г. - Система міжнародно-правових актів регулювання міграційних процесів (2012)
Цирфа Ю. - Соціальна інтеграція ромів і суспільні реформи (2012)
Дубровін С. - Ті, що виводять на чисту воду (2012)
Ковальський В. - Валентина Хіміч: "Рекламу біодобавок і медпрепаратів потрібно заборонити" (2012)
Філоненко С. - Хворі – жертви не так недуг, як маркетингових трюків (2012)
Тищук Є. - 215 років на службі здоров’ю (2012)
Пузикова Л. - Море як скарбниця здоров'я нації (2012)
Тищук Є. - Модерн від "Одесавіаремсервісу" (2012)
Іваненко Н. - Мовні барикади: сторінки нової історії (2012)
Олійник Б. - Без хліба духовного хліб насущний може стати поперек горла (2012)
Красовська О. - Лаври для музейної лаври (2012)
Славинський М. - Головне в творчості - відвертість. Абсолютна (2012)
Славинський М. - Петро Осадчук: "Мені один ген якийсь особливий дістався від пращурів" (2012)
Клейменова О. - Ода Аді (Ретроспекції) (2012)
Погребна О. - Вони дарують нам тепло і радість! (2012)
Клейменова О. - Флагшток, вігвам і ґудзик (2012)
Марчук Л. - І один у полі воїн (2012)
Титул, зміст (2016)
Будкін В. С. - "Економічна свобода” або "залежна економіка” – дилема регіону пострадянських держав (2016)
Грималюк А. В. - Невизначеність та економічний розвиток (2016)
Пилипенко О. В. - Державне управління інноваційною діяльністю в Україні: проблеми та перспективи (2016)
Шірінян Л. В. - Функціонування накопичувальних фондів попереджувальних заходів у страхуванні на основі державно-приватного партнерства (2016)
Гріневська С. М. - Формування механізму саморозвитку регіону в умовах децентралізації управління (2016)
Заяць Т. А. - Економічна основа сільських поселень України та перспективи її зміцнення, Краєвська Г. О. (2016)
Крімер Б. О. - Фінансові інструменти сімейної політики України в контексті вдосконалення системи сприяння сім’ям з дітьми (2016)
Тарасевич В. М. - Сучасна фінансіалізація та фінансова мобільність: глобальні виклики і національні відповіді, Золотарьова О. В. (2016)
Манцуров І. Г. - Конкуренція і підприємництво – невід’ємні атрибути ринку, Дрига С. Г. (2016)
Summaries (2016)
Содержание (2014)
Слово редактора (2014)
Две стороны одной медали (2014)
Шлях до успіху: жіночі секрети (2014)
Презентация проекта (2014)
Чи прийдуть жінки до парламенту? (2014)
Падун Е. - Успех гарантируют личности и приоритеты! (2014)
Пиголь С. - Мое жизненное кредо – ценить то, что имеешь! (2014)
Тарканий О. - Если не я, то кто? (2014)
Пешкова Е. - Самое главное – выполнять взятые на себя обязательства (2014)
2-я Международная презентация "Альманаха Финансовых Услуг" (2014)
Сирык И. - Работа – мой жизненный бонус (2014)
Временко Л. - Личных успехов я добилась благодаря своим учителям (2014)
Елисеева Е. - Как все начиналось (2014)
Зубченко И. - Страховой бизнес – это для меня все (2014)
Сидоренко Л. - Я хочу дарить людям добро (2014)
Курченко Т. - Мое главное качество – обаяние (2014)
Толкачева В. - Работа для меня – это жизнь (2014)
Куярова И. - К вершинам успеха (2014)
Клиника аппаратной косметологии. Мастер красоты (2014)
Никитина Е. - Мое кредо – быть первой (2014)
Онищенко З. - Кому суждено добиться успеха (2014)
Нечитайло И. - Добиться успеха может каждый из нас (2014)
Тайский йога-массаж: Общение двух душ (2014)
Вычислить врага… в тарелке (2014)
Верещук І. - Головне – наполегливо йти до мети (2014)
Міжнародна співпраця Рави-Руської з містами республіки Польща (2014)
Коваленко В. В. - Регулювання банків України як домінуючих учасників фінансового ринку (2016)
Гаркуша Ю. О. - Діяльність Національного банку України на відкритому ринку: операції з депозитними сертифікатами (2016)
Буртняк І. В. - Дослідження поведінки фондового ринку на основі моделей ARCH, Малицька Г. П. (2016)
Фуфалько І. Ю. - Роль фінансових інституцій для розвитку ринку цінних паперів (2016)
Возняк Г. В. - Роль бюджетної децентралізації у формуванні фінансових відносин на місцевому рівні (2016)
Мединська Т. В. - Особливості фіскального регулювання великих платників податків, Малець А. Т. (2016)
Кульчицька Н. Є. - Умови децентралізації та організаційно правові форми стійкого розвитку регіонів України в контексті вивчення світового досвіду (2016)
Перевозова І. В. - Соціальна результативність суб’єктів підприємницької діяльності, Попадинець І. Р. (2016)
Лебідь О. В. - Вплив соціально-економічного становища на ефективне використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств (2016)
Скорик М. O. - Державне регулювання аграрного сектору економіки: кредитна сфера (2016)
Сус Т. Й. - Фінансові аспекти оренди екологічно чистих земель в Карпатському макрорегіоні (2016)
Мельничук Ю. М. - Аналіз страховиків на ринку страхування життя в Україні (2016)
Єрошкіна С. Г. - Технічні особливості вітрильного озброєння яхт за категоріями та класами (2016)
Єрошкіна С. Г. - Світові учбові вітрильники (2016)
Борейко В. І. - Шляхи залучення додаткових інвестицій в економіку України (2016)
Барчук В. П. - Вплив інноваційно-технологічного розвитку на промисловий потенціал регіону, Сус Т. Й. (2016)
Тихомирова І. В. - Моделі інвестування відтворення матеріально-технічної бази сільськогосподарського підприємства (2016)
Василишина Н. Є. - Особливості теоретичних засад впливу інтелектуального капіталу на процес управління (2016)
Кропельницька С. О. - Концептуальні засади формування туристичного кластеру для розвитку новоствореної об’єднаної територіальної громади, Передерко В. П. (2016)
Щур Р. І. - Механізм фінансового забезпечення інноваційного розвитку регіону, Плець І. І., Микитюк О. В. (2016)
Бондарчук Н. В. - Обліково-аналітичне забезпечення дебіторської заборгованості в сільськогосподарських підприємствах, Васільєва Л. М. (2016)
Кафка С. М. - Проблеми класифікації необоротних активів в обліку (2016)
Пилипів Н. І. - Обліково-інформаційне забезпечення управління діяльністю деревообробних підприємств із виробництва твердого біопалива, П’ятничук І. Д., Марків М. М. (2016)
Гнатюк Т. М. - Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства, Мельник Н. Б., Банашкевич Т. П. (2016)
Дані про авторів (2016)
Содержание (2014)
Слово редактора (2014)
Будущее мирового аграрного рынка и место Украины в нем (2014)
Вернигора М. - Сьогодення аграрної України (2014)
Елисеев М. - Практическое воплощение реформ: готовы ли к этому аграрии? (2014)
Нечипоренко М. - Трудное время украинских аграриев (2014)
Павличенко М. - Какие дотации нужны производителям молока? (2014)
Терновской Т. - Исследованная земельная аренда (2014)
Назаренко М. - Где вы, хозяева земли? (2014)
Научные статьи. Содержание (2014)
Смоленюк Р. П. - Страхування та інноваційні процеси в агропромисловому комплексі України (2014)
Шолойко А. С. - Економічний зміст та етапи надання державної підтримки при страхуванні сільськогосподарської продукції в Україні (2014)
Краєвий О. Д. - Агропромисловий комплекс України: минуле, сучасне, майбутнє (2014)
Навроцький С.А. - Пріоритетні напрямки розвитку страхового захисту у сільському господарстві в умовах економічної нестабільності (2014)
Альшанова Е. - Особенности формирования спроса на страховые услуги в животноводстве Украины (2014)
Что нужно не забыть сделать тем, кто уже застраховал урожай (2014)
Рынок агрострахования Украины в 2013 году (2014)
Проект Концепции развития агрострахования "обкатывается" по областям Украины (2014)
Нечипорук Р. - Агрострахование подстраивается под потребности сельхозпроизводителей (2014)
Актуальность прогнозирования ценовых тенденций зернового и масличного комплекса в Украине (2014)
Содержание (2014)
Слово редактора (2014)
Михайлов С. - Мечта, или автомобиль для ленивых (2014)
Советы автолюбителю (2014)
Уварова П. - Закажи свой тест-драйв на "Renault" (2014)
Научно-практический сборник №5. Содержание (2014)
Стецюк В. М. - Страхова наука: уроки фінансової кризи, три погляди (2014)
Краєвий О. Д. - Регіональна економічна політика України та роль фінансових ресурсів у її реалізації, Краєвий Р. О. (2014)
Баранов А. Л. - Інвестиційна діяльність страхових компаній: сутність, напрямки та перспективи, Баранова О. В. (2014)
Сокіл Л. - Інститут речника застрахованих у страховій системі Польщі (2014)
Антарктида станет Меккой для туристов (2014)
Шубенко Т. - Одесский край для современных туристов (2014)
"Неразгаданные загадки "Каменной могилы" (2014)
Title, Content (2016)
Chasov D. - Determining the equation of surface of additional blade of a screw conveyor (2016)
Nosenko О. - Designing the larssen type sheet pile shape with the increased bearing capacity (2016)
Kravchenko S. - The working pressure research of piston pump RN-3.8, Popov S., Gnitko S. (2016)
Zakharchenko V. - Development of the system architecture for design works automation, Nenia V. (2016)
Chitanov D. - Applying the ltcc-technology to obtain hexaferrites for base layers of microstrip shf devices, Kostishyn V., Kozhitov L., Adamtsov A. (2016)
Zaikov V. - Analysis of indices of reliability of cascade thermoelectric coolers in various current modes, Mescheryakov V., Zhuravlov Yu. (2016)
Abstract and References (2016)
Авраменко А. А. - Влияние антибиотиков на формирование долгосрочных внутриклеточных "депо" хеликобактерной инфекции у больных хроническим неатрофическим гастритом (2016)
Анохіна С. І. - Характеристика змін фібрино- та протеолітичної активності плазми крові та тканин внутрішніх органів у гіпертиреоїдних осліплених щурів (2016)
Бандрівський Ю. Л. - Комбінована індексна оцінка гігієни порожнини рота у хворих на генералізований пародонтит із різною груповою належністю крові, Виноградова О. М., Бандрівська О. О. (2016)
Бойчук Т. М. - Перспективи пошуку нових протимікробних препаратів у ряду моно- та біс-четвертинних амонійних солей, Лопушанський А. І., Бурденюк І. П., Мислицький В. Ф., Чорноус В. О. (2016)
Гаврилюк О. І. - Синтез та антимікробні властивості етил 1-(4-(аміносульфоніл)феніл)-5-(4-піразоліл)-4,5-дигідро-1Н-1,2,4-триазол-3-карбоксилатів, Панасенко Н. В., Дейнека С. Є. (2016)
Гордієнко В. В. - Вікові особливості екологічно обумовленого накопичення важких металів в органах інтактних лабораторних щурів, Косуба Р. Б. (2016)
Гнатюк В. В. - Порівняльна характеристика рівня мелатоніну в крові та кількості мелатонін-позитивно-мічених клітин слизової оболонки шлунка у щурів різної статі та віку з виразками на тлі десинхронозу, Кононенко Н. М. (2016)
Динник Н. В. - Модифікація способу життя шляхом підвищення фізичної активності пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки, Cвінціцький А. С., Соловйова Г. А. (2016)
Зак М. Ю. - Ендоскопічні зміни слизової оболонки езофагогастродуоденальної зони у хворих на атрофічний гастрит у поєднанні з остеоартрозом, Пасієшвілі Л. М., Кузнецов Г. Е. (2016)
Кебкало А. Б. - Экспериментальная модель острого массивного желудочно-кишечного кровотечения: методологические аспекты, Рубленко М. В., Рубленко С. В., Клюзко И. В., Ильницкий Н. Г., Трилисский Е. В., Негря Е. В., Каштанов В. А. (2016)
Кметь Т. І. - Особливості морфометричної реакції Bcl-2+ клітин кори скроневої частки півкуль у ранньому та віддаленому періодах ішемічно-реперфузійного пошкодження головного мозку щурів із цукровим діабетом (2016)
Кондратюк В. М. - Адаптаційно-компенсаторне напруження та клітинна реактивність організму у поранених першого тижня мінно-вибухової травми, Сидорчук Л. І. (2016)
Коновчук В. М. - Вплив реосорбілакту на систему кровообігу в хворих на тяжкий сепсис, Андрущак А. В. (2016)
Макагонов І. О. - Авторські погляди на комплексне лікування ускладнених пролежнів м’яких тканин з позицій клінічних стратегій у відділенні паліативної допомоги, Вергун А. Р., Чуловський Я. Б., Кіт З. М., Вергун О. М. (2016)
Меленко С. Р. - Переваги реакції імунного блоту при лайм-бореліозі (2016)
Мішалов В. Д. - Прогресивні технології візуалізації гострої ішемії міокарда, Михайличенкo Б. В., Филипчук О. В., Гуров О. М., Бачинський В. Т. (2016)
Савіцька Ю. В. - Зв'язок cтруктурно-функціональних параметрів серця пацієнтів із систолічною хронічною серцевою недостатністю з рівнем якості життя за MHFLQ опитувальником та фізичною компонентою здоров’я SF-36 анкети (2016)
Семчишин М. Г. - Вміст токсичних металів свинцю та алюмінію у хворих у гострому і проміжному періодах при черепно-мозковій травмі легкого і середнього ступенів тяжкості (2016)
Sydorchuk A. S. - Retrospective analysis of non-typhoidal salmonella infections at Bukovyna for the period Since 2011 until 2015, Bogachyk N. A., Venglovska Ya. V., Gnatiuk M. М. (2016)
Філіппенкова Л. О. - Комп’ютерне моделювання та виготовлення постійних шинуючих конструкцій з діоксиду цирконію на ортопедичному етапі лікування захворювань пародонта (2016)
Харченко Е. В. - Осложнения при хирургическом лечении рецидива рака яичника (2016)
Юрценюк О. С. - Метод комплексної терапії тривожних та депресивних розладів у хворих із артеріальною гіпертензією, Поліщук О. Ю., Пастернак Н. І. (2016)
Авраменко А. А. - Случай формирования феномена "разброса" у больной хроническим неатрофическим гастритом при проведении стандартной антихеликобактерной терапии (2016)
Рудник В. Т. - Клініко-морфологічний аналіз тромбоемболії легеневої артерії у пацієнтки з аденокарциномою яєчника, Глушко Л. В., Симчич Х. С., Тарасевич Н. Р., Чаплинська Н. В., Філіпова С. Л., Конюська М. Й. (2016)
Масікевич Ю. Г. - Особливості планування та обліку основних видів роботи науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах України, Мислицький В. Ф., Ткачук С. С., Жуковський О. М. (2016)
Семененко С. Б. - Особливості забезпечення навчально-виховного процесу у студентів зі спеціальності: "медсестринство" (2016)
Дейнека С. Є. - Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина LІI, Яковець К. І., Cвіжак В. Й. (2016)
Єдині вимоги до оформлення статей (2016)
Титул, зміст (2012)
Сищук О. - Спекотне 30 липня позначилося подіями, яких годі було очікувати в літній сезон (2012)
Ковальський В. - Закон і прапор (2012)
Луцький О. - Задля зміцнення економічної незалежності розпочато серйозні реформи (2012)
Цирфа Ю. - Шукати розумні компроміси (2012)
Цирфа Ю. - Європейська інтеграція. Асоціація поглиблюється (2012)
Дубровін С. - До булочної на… аероTAXI? (2012)
Цирфа Ю. - Перепустку до керма загальноконтинентальної безпекової системи отримано, напрями визначено (2012)
Ковальський В. - Оксана Білозір: "В Україні ми можемо сперечатися до хрипоти, а за кордоном треба обстоювати національні інтереси" (2012)
Тищук Є. - Майбутнє належить тим, хто готовий до нього сьогодні (2012)
Кедровська Ю. - Спортивна феєрія у "столиці світу" (2012)
Корабльов В. - Суперечності в проектах - наслідки в законах (2012)
Філоненко С. - Адвокатура зазнає змін (2012)
Павко А. - Партійно-політична система України перед викликами сучасності (2012)
Коцюба О. - Стратегія земельної реформи в Україні – забезпечити національну безпеку, верховенство прав і свобод громадян, Коцюба Р. (2012)
Кормишкін Ю. - Аграрії люблять землю, цінують свою працю (2012)
Дубровін С. - Вишневе. Супутник столиці вабить інвесторів і вирощує переможців (2012)
Кирей В. - Характерні прикмети одного району (2012)
Скрипник В. - Революція районного масштабу (2012)
Дубровін С. - Українка в європрограмах (2012)
Марчук Л. - Іван Мосюк головує в селі Старуня Богородчанського району на Івано-Франківщині, відколи Україна стала незалежною (2012)
Козак І. - Кар’єра починається з освіти (2012)
Пузикова Л. - Сказали рейдерам категоричне "ні!" (2012)
Сніжко В. - Чуття єдиної родини, Буланкіна І. (2012)
Бірюкова І. - Ярослав Сухий: "Молодість, материнство і зрілість не будуть приводами відмов у прийомі на роботу" (2012)
Клейменова О. - Микола Гульчій: "Ми з пацієнтом в одній зв'язці" (2012)
Сищук О. - Голова Державної служби України "Ми знаємо, як оздоровити націю" (2012)
Сищук О. - Вона може зачепити всіх — і генералів, і депутатів, і міністрів (2012)
Ковальський В. - Без права на життя, або чому внутрішньоутробних дітей не визнають за людей? (2012)
Луцький О. - Екстренна медична допомога: що змінили законодавці (2012)
Тищук Є. - Як український козак Терентій Корень лева переміг (2012)
Супруненко В. - Науково-спортивна велоекспедиція "Шлях аріїв" (2012)
Кияновська Л. - Музика як стратегічна проблема української незалежності (2012)
Клейменова О. - Чужа іпостась (2012)
Клейменова О. - Любити людей. Радіти життю (2012)
Славинський М. - Літературний інститут: далека мрія чи реальна перспектива? (2012)
Скрутень І. - Повернення Григорія Сковороди (2012)
Кулеба-Баринова В. - Спогади про… майбутнє (2012)
Содержание (2014)
Слово редактора (2014)
Гришан Ю. - Юбилейный год (2014)
Татаринов Д. - Об "Автогражданке" и не только (2014)
Гомівка М. - Двадцятирічний ювілей (2014)
Гришан Ю. - Колапс державного регулювання страхового ринку України" (2014)
Какое предпочтение делают украинские туристы во время кризиса (2014)
Турция (2014)
Египет (2014)
Болгария (2014)
Научно-практический сборник № 6. Содержание (2014)
Мурашко О. В. - Вплив фінансового контролінгу на порядок формування фінансового результату в страхових компаніях (2014)
Шимків С. - Реформування соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в Україні (2014)
Шолойко А. С. - Фінансове перестрахування: економічна сутність і відмінні особливості (2014)
Семенчук І. А. - Система "Зелена карта" та розвиток страхового захисту в Україні (2014)
Греция (2014)
Израиль (2014)
Специфика организации медицинской помощи в Южной Корее (2014)
Специфика организации медицинской помощи в Иордании (2014)
Специфика организации медицинской помощи в Малайзии (2014)
Специфика организации медицинской помощи в Италии (2014)
Близкое и далекое. Поверить и увидеть (2014)
Тишина – визитная карточка нашего курорта! (2014)
Большаков В. И. - Усталостные свойства высокопрочной стали, микролегированной комплексом Al−Ti−N, Узлов О. В., Дрожевская А. В., Кулик В. В. (2016)
Большаков В. И. - Применение системного подхода при реконструкции жилых зданий, Волчук В. Н., Дубров Ю. И. (2016)
Большаков В. И. - Использование трубобетона в сжатых элементах каркаса надстройки этажей малоэтажных жилых зданий, Савицкий Н. В., Никифорова Т. Д., Разумова О. В., Гросман С. А., Котов Н. А. (2016)
Куцова В. З. - Влияние кручения под гидростатическим давлением на формирование текстуры и свойств стали 01ЮТ, Стеценко А. П., Котова Т. В. (2016)
Парусов Э. В. - О роли дислокационной субструктуры горячей деформации и микродобавок бора в формировании пластинчатого перлита в процессе непрерывного охлаждения бунтового проката, Губенко С. И., Сычков А. Б., Сагура Л. В. (2016)
Ткач Т. В. - Влияние нагрева в межкритический интервал температур на фазово-структурные превращения и механические свойства низкоуглеродистых сталей (2016)
Наукові школи ДВНЗ ПДАБА (2016)
Візит делегації посольства Франції до ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" (2016)
Хроніка життя ДВНЗ ПДАБА (2016)
Title, Content (2016)
Lytvyn V. - The method of formation of the status of personality understanding based on the content analysis, Pukach P., Bobyk І., Vysotska V. (2016)
Tikhonov U. - Development of ontological approach in e-learning when studying information technologies, Lakhno V., Skliarenko E., Stepanenko O., Dvirnyi K. (2016)
Moskalenko V. - Optimizing the parameters of functioning of the system of management of data center it infrastructure, Pimonenko S. (2016)
Serediuk M. - Experimental study of transient processes in oil pipeline caused by startups of pumping units, Grygorskyi S. (2016)
Lutsenko I. - Principles of cybernetic systems interaction, their definition and classification (2016)
Titlova O. - Searching for the energy efficient operation modes of absorption refrigeration devices, Titlov O., Olshevska O. (2016)
Ladanyuk A. - Development of the algorithm of determining the state of evaporation station using neural networks, Kyshenko V., Shkolna O., Sych M. (2016)
Abstract and References (2016)
Кочеткова О. П. - Стан науково-технічного потенціалу і перспективи розвитку біотехнології в Україні, Задорожня Г. П. (2011)
П’ятчаніна Т. В. - Технологія комплексного оцінювання інноваційного потенціалу результатів науково-дослідних робіт медико-біологічної спрямованості, Дворщенко О. С., Шепеленко І. В., Шама О. В., Бучинська Л. Г., Чехун В. Ф. (2011)
Цихан Г. А. - Теорія фракталів і її застосування в дослідженні динаміки економічних систем (2011)
Ґава Ю. В. - Освітні послуги в Україні: економічна природа і суперечності розвитку (2011)
Березенко С. І. - Роль місцевих бюджетів у соціально-економічному розвитку міст (2011)
Бугай С. М. - До питання про вдосконалення територіальної організації місцевого самоврядування, Жовнірчик Я. Ф., Слівак А. Є. (2011)
Волкова Ю. Г. - Антикризові форми організації банківської системи на світовому фінансовому ринку (2011)
Бодюк А. В. - Джерела фінансових ресурсів для формування геологічної інформації (2011)
Кайдан Л. І. - Методичні підходи до оцінювання енерго-ресурсозберігаючих технологій і заходів у житлово-комунальному господарстві, Соболевська Л. І., Тутова О. В. (2011)
Кургузенкова Л. А. - Функціонування лісогосподарських підприємств в умовах фінансово-економічної кризи (2011)
Левченко Л. О. - Комплексна система контролю пасажиропотоку в міському транспорті, Ярмола В. В. (2011)
Цюра Т. З. - Застосування багатопотокової архітектури NVIDIA® CUDA для кластеризації даних (2011)
Тарасов В. О. - Технологія й автоматизація способу виміру координат осі обертання вала аеростатичної шпиндельної опори, Левін І. О. (2011)
Нові матеріали і речовини (2011)
Хімічні технології (2011)
Медицина (2011)
Датчики і перетворювачі (2011)
Міжнародні заходи у сфері освіти, науки, інформатики, інформаційних технологій, інновацій в Україні і за кордоном у 2011 році (березень – червень) (2011)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукових спеціальностей "Інформатика і кібернетика" (2011)
Реферати (2011)
Титул, зміст (2015)
Бабяк Н. - Ковенанти як інноваційний інструмент фінансового управління кредитними ризиками, Савочка В. (2015)
Бенч Л. - Теоретична концептуалізація державних позик (2015)
Шевчук В. - Зapубiжний дocвiд викopиcтaння мoнeтapниx iнcтpумeнтiв (2015)
Гусейнов Илькин Адыль оглы - Потенциал и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между азербайджаном и германией (2015)
Щеглюк М. - Незалежність центрального банку в умовах фінансової інтеграції (2015)
Панченко Є. - Сучасні моделі корпоративної соціальної відповідальності транснаціональних корпорацій, Петрашко Л, Кір’якова М. (2015)
Ракітіна Н. - Крос-культурні особливості управління конкурентоспроможністю ТНК (2015)
Тимченко О. - Реформа державної фіскальної служби України в контексті модернізації системи державного фінансового менеджменту, Сибірянська Ю. (2015)
Вакуленко Є. - Венчурні фонди як механізм залучення інвестиційних потоків в інноваційну діяльність ТНК (2015)
Заворотній Р. - Зворотний викуп акцій як інструмент підвищення ринкової вартості емітента (2015)
Алексін Г. - Факторний аналіз dupont як інструмент фінансової стратегії підприємства (2015)
Поліщук Є. - Ризики як чинники небезпеки інвестиційної діяльності небанківських фінансових установ, Нагорна О., Василишен Ю. (2015)
Титул, зміст (2015)
Гапонюк М. - Боргова політика місцевих органів влади: актуальні проблеми підвищення конкурентноспроможності (2015)
Гернего Ю. - Теоретико-прикладні аспекти інвестиційної діяльності в Україні (2015)
Кириленко В. - Потенціал і перспективи формування інноваційної моделі саморозвитку економіки України (2015)
Лозінська Ю. - Запровадження загальнообов’язкової страхової медицини в Україні, Колодій І., Жибер Т. (2015)
Дуцька А. - Ринкові бар’єри та проблеми розвитку підприємництва (2015)
Кияк А. - Концептуальні засади регулювання системно важливих банків (2015)
Диба О. - Наукові підходи та прикладні аспекти визначення інвестицій (2015)
Єфремов Д. - Фінансові платформи в забезпеченні місцевих органів влади фінансовими ресурсами під час децентралізації: досвід Китаю (2015)
Качмарчик Я. - Грошові потоки страховика: сутність та класифікація (2015)
Поліщук Є. - Альтернативні підходи до управління активами небанківських фінансових установ та можливості їх використання в Україні, Нагорна О. (2015)
Мельник В. - Третє видання цікавої книги, Федосов В. (2015)
Бабич Н. Д. - Семантичні групи тематичного поля "людина” у фразеологічному вираженні, Ткач В. І. (2011)
Гладка В. А. - Калька як один зі шляхів неологізації французької мови (2011)
Дащенко О. И. - Существительные со значением оценки в современном русском языке (2011)
Кардащук О. В. - Системні відношення у лексиці (на матеріалі лексем української мови зі значенням простору) (2011)
Луговий В. С. - Метафоризація фразеологічних одиниць із компонентом-власним іменем (на матеріалі багатозначних номінативних фразеологізмів з онімним компонентом французької, української та російської мов) (2011)
Попович М. М. - Категорія предикативної настанови іменника як прояв предикатно-аргументних відношень структурних елементів речення, Слатинська О. М. (2011)
Попович Н. М. - Числівниково-іменникові сполуки у функції детермінантів з умовним та допустовим значенням (2011)
Якубовська Н. О. - Особливості вираження просторових значень дієслівного префікса за- французькою мовою (2011)
Гаврилова Т. О. - Народна інтерпретація мікротопонімів, мотивованих сакральною лексикою (на матеріалі говірок Черкащини), Денисенко З. М. (2011)
Рак О. М. - Еволюція латино-романських ойконімів на теренах сучасної Франції (2011)
Буць Ж. В. - Концепт "заміжня жінка” як структурний компонент текстового концепту "жіночність” у французьких соціально-побутових романах ХІХ–ХХ століть (2011)
Вільчинська Т. П. - Мікроконцептосфера у парадигмі лінгвокульторології (на прикладі "Святості”) (2011)
Ігнатьєва С. - Аксіоконцепт "віра” в сакральному дискурсі (на матеріалі щоденникових записів Олеся Гончара) (2011)
Молокова О. Ф. - Сильні позиції художнього твору в ідентифікації текстового концепту ПАМ’ЯТЬ (на матеріалі роману П. Модіано "Livret de famille”) (2011)
Нямцу А. Е. - Евангельский концепт в славянской литературе, Лабай Е. В. (2011)
Рубан В. О. - Когнітивно-комунікативний підхід до вивчення мас-медійного дискурсу (2011)
Стефурак О. В. - Функціонально-прагматичні аспекти мовної концептуалізації простору (2011)
Борита В. - Мова проповідей Патріарха Філарета (2011)
Герасимчук Ю. О. - Первинні метафори репрезентації стану самотності персонажа (2011)
Загайська Г. М. - Алітерація та асонанс як засоби звукопису в одах Горація (2011)
Князян М. О. - Українські народні пісні про кохання: стилістичний аспект відображення почуттів (2011)
Добринчук О. О. - Функціональність загальнокультурних традицій в п’єсі П. Хакса "Прекрасна Єлена” (2011)
Когут О. - Містерійні коди в сюжетах сучасної української драматургії (2011)
Литвинюк О. М. - Літературна традиція у творчості Вільяма Ґолдінґа (на матеріалі роману "Спадкоємці”) (2011)
Сопилюк Н. М. - Синтаксичні механізми відтворення психологічної прози М. Пруста в українському художньому перекладі (2011)
Руснак Д. А. - Критерії оцінювання академічного писемного мовлення студентів мовних спеціальностей (2011)
Ямчук А. В. - Аналіз інтегрованих українсько-білоруських інформаційних ресурсів, Кушнір Г. Л., Іванова О. А. (2011)
Куранда Т. К. - Цільові програми в системі державного управління науково-технологічним розвитком, Вавіліна Н. І. (2011)
Бабець І. Г. - Формування науково-технологічної складової міжнародного співробітництва регіонів України в контексті економічної безпеки (2011)
Бугай С. М. - Фонд регіонального розвитку як інструмент державної регіональної політики, спрямованої на підтримку розвитку депресивних територій, Головинська В. Б., Слівак А. Є. (2011)
Мусіна Л. А. - Стратегічний маркетинг у системі планування і прогнозування науково-технологічного розвитку (2011)
Кудрицька Н. В. - Узагальнена оцінка коефіцієнта дисконтування грошових потоків інвестиційних проектів на транспорті (2011)
Ґава Ю. В. - Теоретичні аспекти взаємодії залізничного транспорту і портів (2011)
Бодюк А. В. - Економіко-ресурсні потреби геологічної галузі (2011)
Воронков В. І. - Інтеграційні процеси в системі БД НДДКР для функціонування інформаційно-аналітичного забезпечення науково-технологічної діяльності в Україні, Скубак С. П. (2011)
Круглий А. В. - Розробка клієнтської і серверної частин БД "Науково-технічні заходи", Воронков І. В. (2011)
Федоткін І. М. - Мікроводорості – альтернативне поновлюване джерело енергії і людського здоров’я, Тарасов В. О. (2011)
Калитич Г. І. - Показники (індикатори) гармонійного інноваційного поступу (2011)
Приладобудування (2011)
Енергозберігаючі технології (2011)
Рецензія на монографію О. І. Жилінської "Науково-технічна діяльність у контексті самоорганізації" (2011)
Міжнародні заходи у сфері освіти, науки, інформатики, інформаційних технологій, інновацій в Україні і за кордоном у другому півріччі 2011 року (2011)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2011)
Реферати (2011)
Содержание (2016)
Юбилеи (2016)
Рідкісні хвороби — наше завдання (звіт про проведення XIV Міжнародної конференції з рідкісних хвороб) (2016)
Квашніна Л. В. - Профілактика порушень ендотеліальної функції у дітей у період переходу від здоров'я до синдрому вегетативної дисфункції, Ігнатова Т. Б. (2016)
Крамарьов С. О. - Сучасні підходи до лікування гельмінтозів (2016)
Ізюмець О. І. - Заходи з виявлення остеопенії у дітей та підлітків, Лайко Л. І., Ройзман А. Ф., Мурашко Т. В., Гончарук О. С. (2016)
Бекетова Г. В. - Комплексная терапия острых респираторных инфекций у детей, Солдатова О. В., Ган Р. З. (2016)
Примож Кошир - Клинический опыт применения препаратов Септолете плюс при лечении фарингита (2016)
Гончарь М. А. - Рациональная муколитическая терапия кашля у детей (2016)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при пневмококковой пневмонии. Часть 2, Агафонова Е. А., Никулина А. А. (2016)
Оніськова О. В. - Профілактика інфекцій у дітей зі спадковими гемолітичними анеміями, Ющенко Л. О., Антонець В. А., Конопліцька А. П., Маланіна Т. Л., Ковальчук К. П. (2016)
Токарчук Н. І. - Застосування левокарнітину для лікування вторинної кардіоміопатії у дітей раннього віку, Вижга Ю. В., Старинець Л. С. (2016)
Тяжка О. В. - Оцінка ефективності застосування холекальциферолу у лікуванні бронхіальної астми у дітей, Сельська З. В. (2016)
Решетіло О. В. - Особливості перебігу атопічного дерматиту у дітей за наявності поліморфізму (R501Х) та (2282del4) в гені філагрину (2016)
Мартынчук А. А. - Применение самоэлиминирующихся антагонистов патогенной бактериальной флоры в комплексной терапии пищевой непереносимости (2016)
Матвиенко И. Н. - Здоровье ребенка и роль кисломолочной продукции (2016)
Шадрін О. Г. - До питання про харчову непереносимість у дітей раннього віку, Місник В. П., Марушко Т. Л., Радушинська Т. Ю. (2016)
Чернышева О. Е. - Клинические особенности целиакии у детей раннего возраста, Самойленко И. Г., Хапченкова Д. С., Яковенко Д. В. (2016)
Циунчик Ю. Г. - Клінічне значення психоемоційних факторів при ожирінні у дітей (2016)
Кушніренко С. В. - Досвід застосування препарату Уролесан® у дітей із хронічним ускладненим пієлонефритом і вторинною гіпероксалурією, Мордовець Є. М., Тихоненко Н. О., Маркотенко О. О., Горохівська Т. О., Виноградова Т. М. (2016)
Гончарь М. А. - Клиническое наблюдение и тактика ведения хронической почечной недостаточности у ребенка с наследственно детерминированной патологией почек, Сенаторова А. С., Муратов Г. Р., Пушкарь Е. М., Колибаева Т. Ф., Яблонская Н. Н., Галдина И. М., Хомовская А. А. (2016)
Овчаренко Л. С. - Отчет о постмаркетинговом исследовании эффективности и безопасности комплекса "Цунами" в программе терапии и профилактики бессимптомной лейкоцитурии и бактериурии у детей, Вертегел А. А. (2016)
Кокоркин А. Д. - Предикторы аномалий мочевыводящей системы в раннем детском возрасте (2016)
Проблема каменеутворення у дітей із нервово-м'язовою дисфункцією сечового міхура (2016)
Пальчик А. Б. - Нейропротекция при гипоксически-ишемической энцефалопатии (2016)
Косаківська І. А. - Гіпертрофія глоткового мигдалика, що імітує хоанальний поліп (2016)
Зинченко С. Н. - Нарушения пищевого поведения у детей раннего возраста, Козачук В. Г., Майструк О. А. (2016)
Ямчук А. В. - Міжнародне науково-технічне співробітництво УкрІНТЕІ, Кушнір Г. Л., Михальченкова О. Є. (2011)
Колодяжний В. М. - Технологічний аудит як метод оцінювання інноваційної спрямованості наукових досліджень і розробок, Куранда Т. К., Євтушенко В. М., Ци-бинога М. О. (2011)
Кочеткова О. П. - Перспективні напрями розвитку новітніх технологій на основі експертних оцінок результатів аналізу дисертаційних робіт і наукових досліджень, Задорожня Г. П., Паладченко О. Ф., Новіцька Г. В. (2011)
Дешко А. І. - Оцінювання результатів проведення державних закупівель, Слівак А. Є. (2011)
Вугальтер О. Л. - Витоки фінансової кризи і "мильні бульбашки" економічної теорії (2011)
Гривківська О. В. - Кластери як модель інноваційного розвитку підприємств, Кургузенкова Л. А. (2011)
Мокій А. І. - Напрями активізації патентно-ліцензійної діяльності у Львівській області, Полякова Ю. В., Бабець І. Г. (2011)
Бодюк А. В. - Потреби і регіональна забезпеченість України мінеральною сировиною (2011)
Рішан О. Й. - Ультразвуковий пристрій контролю положення і обліку рухомих об’єктів з використанням генератора на самозбудженні, Романчук С. В. (2011)
Пушкар Г. О. - Інформаційне забезпечення вітчизняного ринку інтер’єрного текстилю, Семак Б. Б. (2011)
Іващук В. В. - Особливості практичної експлуатації багатоасортиментних комплексів харчових виробництв, Бєляєв Ю. Б., Смітюх Я. В. (2011)
Федоткін І. М. - Мікроводорості – альтернативне поновлюване джерело енергії і людського здоров’я, Тарасов В. О. (2011)
Енергозберігаючі технології (2011)
Машинобудування (2011)
Сільське господарство (2011)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2011)
Реферати (2011)
Хвисюк О. М. - Роль бінарної лекції в розвитку професійної компетенції лікарів первинного контакту, Марченко В. Г., Цодікова О. А., Корж О. М., Бринцова С. С., Рожнов О. О., Лапіна І. Г. (2016)
Козідубова В. М. - Новітні аспекти післядипломної підготовки психіатрів у діяльності опорної кафедри, Долуда С. М., Гончаров В. Є., Баричева Е. М., Брагін Р. Б., Гурницький О. В., Світлична О. В., Шейніна Т. Л., Щербань В. О. (2016)
Карабан О. М. - Актуальні питання епідеміології на сучасному етапі, Куцевляк С. В., Дащук А. М., Аполоніна О. В. (2016)
Муратов Г. Р. - Нозологическая структура патологии органов мочевой системы у детского населения Харьковской области, Колибаева Т. Ф., Гончарь М. А., Сорокина И. В., Мирошниченко М. С. (2016)
Дериенко Т. А. - Стадии артериальной гипертензии и изменения гемодинамических показателей в течение года после имплантации кардиостимулятора, Волков Д. Е., Лопин Д. А., Яблучанский Н. И. (2016)
Чернуский В. Г. - Иммунологический контроль провоспалительных цитокинов при бронхиальной астме у детей, Попов Н. Н., Говаленкова О. Л., Летяго А. В., Кашина-Ярмак В. Л., Евдокимова Т. В. (2016)
Цодікова О. А. - Особливості фізичного розвитку та психоемоційного стану у дівчаток-підлітків залежно від маси тіла, Крилова О. Б. (2016)
Хоменко Л. А. - Роль и место гастрина в регуляции моторно-секреторных нарушений при дуоденальной язве (2016)
Винник Ю. А. - Влияние адъювантной химиотерапии на динамику гормонального статуса больных раком яичников, Пряников В. В., Неффа М. Ю. (2016)
Хвисюк О. Н. - До питання про роль функціонального стану сполучної тканини в реалізації системної відповіді на пошкодження, Павлов С. Б., Павлова Г. Б. (2016)
Куцевляк В. Ф. - Морфологические изменения в цементе зубов крыс в условиях негативного влияния ацетата свинца, Бобровская Н. П., Горголь Н. И. (2016)
Любченко А. В. - Изучение репаративных процессов костной ткани крыс с использованием остеотропного материала Easy-graft и мембраны Hyprosorb, Кравцов Н. С. (2016)
Садчикова М. В. - Лимфома ходжкина, происхождение опухолевых клеток (2016)
Савенков В. І. - Порівняльна оцінка ендовідеоскопічних операцій із використанням стандартного лапароскопічного, мінілапароскопічного інструментарію та відкритих втручань у хворих на гідронефроз, Мальцев А. В., Щукін Д. В., Левченко Д. А. (2016)
Степанченко К. А. - Возможности прогнозирования формирования хронической головной боли напряжения у подростков (2016)
Загута Ю. Б. - Зміни функціонального стану симпатико-адреналової системи при застосуванні інсуліну і ретаболілу в комплексному лікуванні у хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ (2016)
Валерий Исаевич Куцевляк (к 75-летию со дня рождения) (2016)
Пам’яті шановного вчителя, доцента Крамного Івана Омеляновича (2016)
Karpov V. - Ukrainian historiography of museum sociology (2016)
Денисюк Ж. З. - Репрезентація постфольклору в інтернет-просторі: до типології жанрів (2016)
Shevchenko L. - The concept of politeness and the pronominal forms of treatment as its verbal representation in Spanish (2016)
Идрисова М. А. - Искусство Крымского ханства в логике интервального анализа (2016)
Karas H. - Oleksandr Koshytsya choral conducting school as a sociocultural phenomenon (2016)
Krul P. - Innovation model of modern vocational music education (2016)
Рощенко Е. Г. - Методологические основы продуктивной научной школы И. А. Котляревского (2016)
Izvarina O. - Public activities of Petro Sokalskyi (to the 185th anniversary of the birth and the 130th anniversary of the death) (2016)
Новіков Ю. М. - Складо-фактурна організація як домінантна ознака фортепіанного стилю В. Бібіка (на прикладі жанру фортепіанної сонати) (2016)
Афоніна О. С. - Код і культурно-історичні традиції "подвійного кодування" у фольклорі (2016)
Громченко В. В. - Особливості жанрової палітри та засобів виразності у сучасних творах для духових інструментів (на прикладі творчості дніпропетровських композиторів) (2016)
Kаblovа T. - The spіrіt of musіс іn hаrmonу of the world аs the vаlue of сіvіlіzаtіon, Timoshenko L. (2016)
Novikova O. - Germany – Ukraine: socio-cultural approach to the environmental public advertising, Pryshchenko S. (2016)
Stelmakh A. - Theatrical enterprise as a phenomenon of the modern Belarusian art: characteristics, origins, periods (2016)
Тулянцев А. А. - Балет "Княгиня Ольга" та фольк-опера "Коли цвіте папороть" Є. Станковича на сцені Дніпропетровського академічного театру опери та балету (2016)
Ян І. М. - Український аматорський театр Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Volkova G. - Ritual incentives for the formation of genre typologies (through the example of К. Szymanowski’s etudes) (2016)
Дубрівна А. П. - Абстрактна знаковість у геометричній орнаментиці української писанки (2016)
Ivanovska N. - Art as an idea (2016)
Рябов І. С. - Виконавський тезаурус піаніста: метод аналізу (2016)
Stepanova O. - The early Muzio Clementi’s sonatas: at the origins of London pianism (2016)
Цао Хе - Специфика композиторской интерпретации в трилогии вокальных баллад Шан Деи по мотивам прозаических произведений Лу Синя (2016)
Костицький М. - В. Філософсько-правовий аналіз депутатського імунітету та індемнітету в Україні (2011)
Луцький І. М. - Відродження української державності та творення українського права 1917-1918 років на християнських засадах (2011)
Андрухів І. О. - Початок "нової" антирелігійної кампанії в 1961 році та її наслідки (2011)
Луцький А. І. - Законність як засада діяльності правоохоронних органів України (2011)
Луцький М. І. - Процесуальні форми психологічних засобів захисту прав людини згідно з чинним законодавством (2011)
Луцька Г. В. - Дослідження загальнотеоретичних проблем держави і права та історико-правових проблем у працях вчених-правників – членів НТШ у 1892-1939 рр. (2011)
Каленюк О. М. - Створення словників української правничої термінології в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2011)
Черепій П. М. - Поняття науки цивільного процессу, Корольов В. В. (2011)
Футулуйчук Д. Д. - Етапи становлення армії УНР (1917-1918 рр.): спроба ретроспективного аналізу (2011)
Луцький Р. П. - Позитивне право як спосіб осмислення правової реальності (2011)
Мацькевич М. М. - Культурні права і свободи в системі прав і свобод людини і громадянина в Україні (2011)
Книш В. В. - Юридичне закріплення та основні ознаки принципу поєднання особливостей використання землі як природного ресурсу, основного засобу виробництва та територіального базису (2011)
Гараніна Г. Г. - Організаційно-правовий аспект регулювання трудової маятникової міграції населення в Прикарпатті, Васильєв О. В. (2011)
Громко В. Я. - Вплив умов життя неповнолітнього на призначене йому покарання (2011)
Лаврів О. Я. - Гармонізація основних принципів трудового права України із законодавством Європейського союзу (2011)
Юхимюк О. М. - Функції правозастосовного тлумачення норм права (2011)
Марисюк К. Б. - Кримінально-правова політика у сфері майнових покарань у Північній Буковині у складі Румунії (1919-1940 рр.) (2011)
Томин С. В. - Особливості підтримання прокурором державного обвинувачення у справах про незаконний збут наркотичних засобів (2011)
Лоза В. В. - Проблеми побудови відносно визначених санкцій (2011)
Федорак Л. М. - "Точка відліку" при призначенні покарання (2011)
Глазунова С. М. - До питання набуття гірськими населеними пунктами України статусу учасника конституційних правовідносин (2011)
Острогляд О. В. - Окремі аспекти оскарження захисником рішення суду першої інстанції за апеляційною підставою невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості злочину та особі засудженого (2011)
Соловій Я. І. - Кримінально-правові проблеми кваліфікації злочинних захоплень суб’єктів господарювання як виявів рейдерства (2011)
Стеблинська О. С. - Окремі питання запровадження ювенальної юстиції в Україні (2011)
Вітовська І. В. - Правове забезпечення використання живих природних ресурсів виключної (морської) економічної зони України (2011)
Соловій О. Я. - Кримінально-виконавчі аспекти застосування заохочення до засуджених як складова стимулювання їх позитивної посткримінальної поведінки (2011)
Яцук Н. Є. - Український досвід у контексті запиту сучасності на правову концепцію федералізму (2011)
Ілин Л. М. - Організація роботи та правовий статус апарату Галицького крайового сейму (1861-1918 рр.) (2011)
Гуменюк Т. І. - Пакт Молотова-Ріббентропа: історико-правовий аспект (2011)
Черник Н. С. - Християнсько-правові основи в поглядах Т. Шевченка (2011)
Скоморовський В. Б. - Політико-правові передумови створення СРСР (2011)
Ковалик В. В. - Основні напрями реформування державної служби на сучасному етапі (2011)
Ковальчук Р. Л. - Особливості забезпечення права на освіту інвалідів в Україні (2011)
Василів І. В. - Порушення правових норм працівниками органів внутрішніх справ західних областей УРСР у перші повоєнні роки: їх причини і наслідки (2011)
Андрухів О. І. - Організаційно-правові заходи органів радянської влади у вирішенні питання репатріації в 1945-1947 рр. (2011)
Резинська В. О. - Організаційно-правові особливості комплектації особового складу добровільних воєнізованих формувань у західних областях УРСР в 1944-1948 роках (2011)
Мельник П. В. - Правові підстави адаптації законодавства України у сфері протидії злочинам проти довкілля до законодавства Європейського співтовариства (2011)
Косьмій М. М. - Витіснення матеріалізму з правосвідомості українців та поширення духовності (2011)
Семенюк В. В. - Особливості втілення релігійних і моральних засад українського суспільства у положеннях Конституції Пилипа Орлика (2011)
Косьмій Л. Р. - Трудові права інвалідів: порівняльно-правова характеристика законодавства України та Російської Федерації (2011)
Лотоцький М. В. - Міжнародно-правові підходи щодо змісту діяльності адвокатури як суб’єкта попередження злочинів (2011)
Щурик М. В. - Кадровий потенціал аграрного сектора Карпатського макрорегіону: механізми формування та використання (2011)
Івашків Т. С. - Теоретичні основи економіко-енергетичної оцінки основних засобів аграрних підприємств, Борович О. В. (2011)
Касіянчук В. Д. - Енергоефективний будинок, альтернативна енергія, енергозберігаючі технології вже сьогодні! Економічні основи (2011)
Негрич М.Д. - Концепція інституційних змін у сфері управління лісами і лісовим господарством (2011)
Серняк О. І. - Поняття "адміністративний капітал": підходи до тлумачення (2011)
Мазур І. М. - Модель ресурсокористування України (2011)
Луцька Н. І. - Економічні основи застосування реклами в ринкових умовах (2011)
Бєляєва О. М. - Латинська мова як основний засіб збереження й інтернаціоналізації наукових медичних знань у XVIII-XIX століттях (на матеріалі латиномовних творів видатних медиків-вихідців з України) (2011)
Бенькевич Г. A. - Використання латинських висловів для підвищення мовної компетенції фахівців спортивної галузі (2011)
Бичек Г. М. - Ономастика серії романів К. С. Льюїса "Хроніки Нарнії” (2011)
Войціцька М. Г. - Концепт "любов” та його мовна реалізація у казці "Амур та Псіхея” (Apuleius "Metamorphoses” IV, 28 – VI, 24) (2011)
Вринчану Ф. Д. - Сriterii structurale de clasificare a construcţilor coordonative (2011)
Домбровський Р. О. - Перерозклад як джерело утворення нових демінутивних суфіксів (2011)
Жерновей Є. Г. - Термінологічні одиниці латинського походження в релігійній термінології сучасної французької мови (2011)
Загайська Г. М. - Стилістичне функціонування синтаксичних фігур в одах Горація (2011)
Зелена Ю. Л. - Про деякі структурні особливості атрибутивних речень у французькому розмовному мовленні, Мандзак І. А. (2011)
Зубченко С. В. - Антитеза як засіб репрезентації ментальної моделі Геродота (2011)
Кібак Д. В. - Portul popular de pe Valea Siretului (2011)
Корольова Н. В. - Особливе місце "tituli sacri” серед функціональних різновидів інскрипцій (2011)
Кощій О. М. - Словотвірна адаптація іншомовних запозичень у новолатинському поетичному тексті (2011)
Кучурян Л. І. - Типогічна характеристика категорії детермінації в румунській та українській мовах (2011)
Luchkanyn S. - Unele idei ale lingvisticii generale în gramaticile limbii române scrise în limba latina şi în "grammatica slavo-ruthena” a lui Michaelis Lutskay (2011)
Макар І. С. - Поєднання різних стилів античності у романі Лонга (2011)
Мартин В. О. - Становлення давньогрецької граматичної термінології (на матеріалі Демокріта, Платона, Арістотеля) (2011)
Мокрівська М. Т. - Семантична структура та сполучуваність прикметника ΧΡΗΣΤΟΣ у давньогрецькому романі (2011)
Мудрик-Іванець О. В. - Лексико-семантична група концепту "білий” в "Любовних елегіях” Публія Овідія Назона (2011)
Наумюк Г. О. - Оказіональні субстантивовані дієприкметники на позначення особи за семантичними ознаками "стан” та "відношення” у IV книзі "Історії” Геродота (2011)
Ніколаєнко О. А. - Лінгвокультурологічні аспекти аналізу метафор та фразеологізмів в ораторському дискурсі Давнього Риму (2011)
Нічий В. В. - Інтерпретація будови безособових конструкцій у вітчизняному та романському мовознавстві (2011)
Oglindă E. - Aspecte ale evoluţiei unor moduri verbale latine în limba română (2011)
Олійник Л. Р. - Назви декоративних фарб у латинській мові (на матеріалі трактату Вітрувія "De architectura”) (2011)
Оліщук Р. Л. - Дериваційний потенціал складних прикметників в гомерівському епосі, Куйбіда Х. І. (2011)
Петришин М. Й. - Семантика прикметників великого розміру з когнітивної точки зору (на матеріалі гомерівського епосу) (2011)
Полюга С. М. - Формування частиномовної теорії у науковій парадигмі античного світу (2011)
Ревак Н. Г. - Мовознавчі студії Теофраста (достоїнства мови) (2011)
Римяк І. Є. - Комплімент як мовленнєвий акт та мовленнєвий жанр у французькій лінгвістиці (2011)
Садовський А. О. - Мінімальні елементарні синтаксеми – прономінальні суб’єкти в тексті діалогу Платона "Крітон” (2011)
Синиця В. Г. - Статус епонімних утворень в латинській стоматологічній термінології (2011)
Третьякова К. В. - Структура та семантика іменних композитів латинської мови (2011)
Чеботар Л. Я. - Дослідження емотивної лексики у давньогрецькому романі (на матеріалі І-ІІІ книг роману Харітона "Херей і Калліроя”) (2011)
Чернюх Б. В. - Акціональність і дієслівна префіксація: префікс con- (2011)
Щербата М. В. - Конструкція Nominativus cum infinitivo як форма передання внутрішнього мовлення в "Кіропедії” Ксенофонта (2011)
Шинкарук В. Д. - Категорія оцінки у латинській мові (2011)
Шклярук О. М. - Питання народної літературної мови в італійському відродженні (2011)
Гальчук О. В. - Мотиваційні засади історичного дискурсу української античності (2011)
Глущенко Л. М. - Ментальна схема "людина / люди” у носіїв української та грецької національних культур, Івашків О. В. (2011)
Гончарук Р. А. - "Slavus – Sclavus”: cлов’янин чи раб? Етимологічна загадка в назві поезії Л.Українки (2011)
Дзик Р. А. - Окремі образно-тематичні версії російської класики в інтерпретації новітньої французької літератури (до проблеми інтерпретації) (2011)
Литовська О. В. - Комедії Аристофана: становлення сміхової традиції європейської літератури (2011)
Любімова О. В. - Відтворення античних розмірів в українській поезії 80-х – 90-х років ХІХ століття (2011)
Никифорюк А. Ю. - Мовознавчі процеси в творчості Т. Г.Шевченка (2011)
Паладян К. І. - Наслідування античних форм в поезії Міхая Емінеску (2011)
Тодощук В. Г. - Сreaţia poetică orală şi familia Hurmuzachi (2011)
Трофимук М. М. - Descriptio quattuor temporum anni” Іринея Фальковського (2011)
Циганок О. М. - Епітафії Овідія (Овідію) в українських поетиках та риториках XVII – першої половини XVIIІ ст.: деякі особливості і шляхи рецепції (2011)
Шан М. Ю. - Сократівський ідеал людини (на прикладі "Апології Сократа” Платона) (2011)
Шарипкін С. Я. - Відголоски матріархату в "Одіссеï” (2011)
Kuhn R. M. - L’art pratique de la poésie: de la lecture à l’écriture créative en cours de poésie française (2011)
Чеп’якова І. Ю. - Психолого-педагогічні особливості навчання студентів-філологів префіксальнихдієслів просторового значення в давньогрецькій мові на основі біоадекватної методики (2011)
Гордієнко Д. С. - Проблеми класичної філології в діяльності Ніжинського історико-філологічного товариства (1894–1919 рр.), Коростильов Т. В. (2011)
Жерновей Г. Я. - Класична філологія в Чернівецькому університеті: сторінки історії в іменах (1875–1940) (2011)
Минкин Л. М. - Языковой кинетизм и его темпоральный субстрат (2012)
Попович М. М. - Роздуми про синергетичну концепцію лінгвістичних досліджень (2012)
Волощук Р. М. - Актуалізаційна сфера речень питальної модальності (2012)
Гладка В. А. - Проблема типології запозичень у сучасній лінгвістиці (на матеріалі французької мови) (2012)
Гураль М. И. - Семантическая структура существительных со значением "невзрослости" (2012)
Дащенко О. И. - Цветофоносемантика и ритмомелодика поэтического текста (на материале поэзий О. Мандельштама) (2012)
Домбровський Р. О. - Походження, продуктивність і продовження в романських мовах латинського суфікса –ĭtta, Домбровський Ю. О. (2012)
Пшанська Г. Т. - Порівняльні конструкції як засіб підсилення якості (на матеріалі іспанської та французької мов (2012)
Рубан В. О. - Лінгво-прагматичні функції англійських запозичень у сучасному французькому медіа-дискурсі (2012)
Стефурак О. В. - Лінгвокогнітивні аспекти вербалізації просторової динаміки у французькій мові (2012)
Бицько Н. І. - Теоретико-методологічні засади дослідження мікрогідронімів Тернопільщини (2012)
Луньо Л. Є. - Іменни́к позашлюбних дітей у метричних записах першої половини ХХ ст. (2012)
Флорескул М. В. - Слов’яно-романські елементи в ойконімії Північної Буковини (2012)
Князян М. О. - Суспільство й людина в світобаченні дитини (на матеріалі творів О. Довженка та М. Стельмаха), Буткова Г. В. (2012)
Комарніцька Л. М. - "Комплекс Герострата” в російській драматургії ХХ століття (2012)
Лабай К. В. - Фаустівський мотив у п’єсі Олександра Левади "Фауст і смерть” (2012)
Лісова Ю. О. - Актуалізація стану самотності постмодерністського персонажа на інтертекстуальному рівні (2012)
Сопилюк Н. М. - Про вплив індивідуального стилю перекладача на процес відтворення першоджерела (2012)
Тарагул И. Л. - Аксиологическая миссия мифа в литературе (2012)
Тодощук В. Г. - Prozatori români din Bucovina la graniţa dintre secolele al XIX-lea şi al XX-lea (2012)
Томоруг О. М. - Інтерпретаційне поле євангельських максим у сучасній літературі (на матеріалі роману М.Джордж "Таємна історія Марії Магдалини") (2012)
Ярошко Н. С. - Мовленнєві стратегії побудови дискурсу та їх складові у романах франкомовних письменниць 60-90-х років ХХ ст. (2012)
Мартинюк В. А. - Навчальний проект як ефективний чинник заохочення до іншомовної суб’єкт-суб’єктної комунікації у ВНЗ, Котелевська Р. А. (2012)
Гетманець О. П. - Адміністративно-правовий режим підприємницької діяльності (2013)
Мойсеєнко І. П. - Механізми регулювання економічної безпеки підприємництва (2013)
Шульський М. Г. - Тит Войнаровський: священик, господарник, економіст (2013)
Кухар Р. Б. - Формування iнформацiйного суспiльства засобами iнформацiйно-комунiкацiйного менеджменту (2013)
Гофман М. О. - Забезпечення ефективного функціонування аграрного ринку, Кучер О. В., Кучер Н. В. (2013)
Дерій Ж. В. - Місце людського капіталу в економіці знань (2013)
Живко З. Б. - Аналіз підходів до визначення поняття "кадрова безпека", Сліпа О. З., Босак Х. З. (2013)
Кавуненко Л. П. - Законодавча база формування державних науково-технічних програм в Україні, Велентейчик Т. М. (2013)
Кушнір О. К. - Формування соціальної відповідальності бізнесу в Україні (2013)
Nowak D. - Cooperation in the areas of empirical researches (2013)
Олійник О. В. - Використання єврооблігацій українськими банками для залучення ресурсів на міжнародних ринках капіталу в посткризовий період, Сідельнікова І. В. (2013)
Олійник Н. Ю. - Значення педагогічної культури у формуванні професійної майстерності вчителя економіки (2013)
Печенюк А. В. - Тенденції розвитку ринку екологічних інновацій (2013)
Позднякова Л. О. - Сутність та методичні підходи до оцінки фінансової безпеки страхового ринку України (2013)
Радченко Л. П. - Стимулювання інноваційної підприємницької діяльності як чинник економічного зростання (2013)
Ревак І. О. - Проблеми тлумачення понять "інтелектуальний потенціал суспільства" та "інтелектуальний потенціал держави" (2013)
Стадник М. Є. - Правове регулювання водокористування в Україні (2013)
Стеблій Г. Я. - Інноваційні засади формування професійної культури майбутніх економістів, Тувакова Н. В. (2013)
Фурса А. В. - Теоретичні основи маркетингу. Маркетинг. Менеджмент, Ясинська В. С. (2013)
Ящишина І. В. - Аналіз міжнародних показників рівня інноваційного розвитку країни (2013)
Dropek K. - The concept and the essence of self-government in the literature (2013)
Wojtkowiak G. - Exit strategy – an option not only in recession (2013)
Данильчук І. В. - Перспективи інтеграційної взаємодії України з глобальним виробничим інфраструктурним простором (2013)
Мозолюк Н. І. - Вплив глобалізації на розвиток науково-технічної революції (2013)
Тітаренко О. М. - Доходи населення як інструмент добробуту України (2013)
Буторіна В. Б. - Теоретичні підходи до формування національної інноваційної системи (2013)
Вініченко І. І. - Інвестування агропромислових інновацій (2013)
Пармакли Д. М. - Проблемы экономической устойчивости предпринимательской деятельности предприятий (2013)
Бєляєва Л. А. - Комерційна таємниця як складова економічної безпеки підприємства (2013)
Гончаренко О. В. - Розвиток інноваційного процесу в агропромисловому виробництві (2013)
Гошко Т. Д. - Вибір фінансової стратегії як напрям розвитку підприємства, Гошко М. О., Хімка С. М., Брух О. О., Голодняк Р. І. (2013)
Гуцан Т. Г. - Напрями розвитку державних корпорацій в національній економіці, Чекардіна Є. Ю. (2013)
Довгань Л. П. - Проблемні питання фінансів мікропідприємництва в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Коробка С. В. - Мале підприємництво в сільський місцевості (2013)
Кутаева Т. Н. - Определение эффективности потребительской кооперации применительно к рыночной экономике, Кутаева Е. А., Шавандина И. В. (2013)
Кушмаєва В. В. - Імперативи модернізаційних перетворень агропромислового виробництва (2013)
Левків Г. Я. - Ефективність використання ресурсного потенціалу на сільськогосподарських підприємствах, Мельник В. В. (2013)
Мальцевич В. М. - Корпорация как форма эффективной организации бизнеса в республике Беларусь, Мальцевич Н. В. (2013)
Мельник С. І. - Основні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства (2013)
Олексюк В. О. - Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку агропромислового виробництва (2013)
Сватюк О. Р. - Основні ділові якості менеджера, Петренко Л. М., Климчук О. Р. (2013)
Ткачук В. В. - Механізми розвитку аграрних підприємств на науковій основі: концептуальні підходи (2013)
Трішкіна Н. І. - Удосконалення маркетингових комунікацій підприємств оптової торгівлі (2013)
Skowron – Mielnik B. - Corporate social responsibility (CSR) in small and medium-sized enterprises – the results of empirical research, Gołembski M. (2013)
Ганич І. М. - Структурно-функціональна характеристика комерційної таємниці підприємства (2013)
Бурковський А. П. - Виробнича діяльність промислового підприємства (на матеріалах ТДВ Кам’янець-Подільського електромеханічного заводу) (2013)
Рибчинський О. М. - Кадрова безпека підприємства – основа економічного розвитку (2013)
Рарок О. В. - Дослідження стану та оцінка ефективності функціонування і розвитку малих підприємств на селі в умовах ринкових відносин (2013)
Свідер О. П. - Аналіз сучасного стану залучення прямих іноземних інвестицій у підприємства легкої промисловості (2013)
Тодорич Л. П. - Экономическая устойчивость предпринимательской деятельности сельскохозяйственных предприятий (2013)
Каньоса М. І. - Формування іміджу економіки підприємства, Каньоса А. М. (2013)
Пастух Ю. А. - Вплив агро-екологічних факторів на сільськогосподарське виробництво (2013)
Алексєєва А. В. - Витрати підприємства: фінансовий та податковий аспекти обліку (2013)
Андрейцева І. А. - Аудиторські процедури як методичний прийом аудиту (2013)
Bober P. - Controlling as a tool for effective bussines management (2013)
Вовк М. В. - Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України у світлі міжнародних рейтингів (2013)
Богач Б. М. - Економічна діагностика – важливий вид стратегічного аналізу на підприємстві, його організація (2013)
Городянська Л. В. - Економіко-правовий захист потенціалу інтелектуальних ресурсів в Україні (2013)
Качутова А. А. - Анализ производства зерна в Нижегородской области, Суслов С. А. (2013)
Kovalenko Yu. M. - Theoretical foundations initial public offering of securities (IPO) (2013)
Комірна О. В. - Процедури аудиторської перевірки проектних ризиків (2013)
Кузовенкова Н. В. - Тенденції страхування ризиків сільськогосподарських підприємств (2013)
Матвейчук Л. О. - Електронний уряд Російської Федерації (2013)
Поліщук В. С. - Роль і значення податкового кредиту в оподаткуванні фізичних осіб (2013)
Яцевич Н. В. - Стратегическое управление интернационализацией в сфере высшего образования (2013)
Олійник О. С. - Ретроспективний аналіз діяльності спиртових заводів Поділля (2013)
Перчук О. В. - Сучасні підходи щодо оцінки результативності діяльності підприємства (2013)
Тарасенко Ю. В. - Взаємозв’язок ринку праці з системою вищої освіти (2013)
Тищенко А. О. - Правові засади обліку в фінансовому контролі (2013)
Стрельбіцький П. А. - Проблеми дефіциту державного бюджету України, Стрельбіцька О. П. (2013)
Гриненко А. М. - Соціальна згуртованість суспільства: соціально-політичний аспект, Кирилюк В. В. (2013)
Лисак В. Ю. - Міграція як один з чинників соціально-економічного розвитку (2013)
Сахно І. В. - Соціальна відповідальність бізнесу: розуміння та сучасні тенденції, Єкель Г. В. (2013)
Таірова Т. М. - Економічні та демографічні аспекти дорожньо-транспортного травматизму на виробництві (2013)
Хомин О. Й. - Безробіття в Україні після Другої світової війни до незалежності, Кравчук С. З. (2013)
Посмітна М. В. - Формування людського капіталу банківської установи (2013)
Вишня Т. В. - Необхідність впровадження мотиваційного процесу праці при інноваційній діяльності (2013)
Малюкіна Д. І. - Соціально-трудові відносини як фактор економічної безпеки підприємств (2013)
Дитко Л. П. - Компенсаційна модель оплати праці: питання теорії і практики (2013)
Обозний В. В. - Особливості становлення сектору малого туристичного підприємництва у складі науково-навчального комплексу (2013)
Смирнов І. Г. - Консорціум історичних міст як туристичний кластер: українсько-словацький досвід (2013)
Ковтуник І. І. - Основні чинники розвитку міжнародного туризму (2013)
Опря Б. О. - Церква св. Миколая як туристичний об’єкт історико-архітектурного заповідника "Кам’янець" (2013)
Шпарага Т. І. - Пристосування замкових комплексів України для потреб туризму (2013)
Поліщук К. В. - Апарт-готелі: нові можливості інвестування та планування відпочинку, Поліщук І. С. (2013)
Баженова С. Е. - Сучасний стан туристичної галузі в Хмельницькій області (2013)
Минкин Л. М. - Высказывание: номинация и референция в аспекте семантики, прагматики, когнитивистики, Шевченко И. С. (2013)
Попович М. М. - Лінгвофілософські витоки мовної проблематики категорії часу (2013)
Стефурак О. В. - Антропоцентричність мовної концептуалізації простору (2013)
Вацеба Р. В. - Частиномовна концепція у пікардійських граматиках (2013)
Єж М. - Парадигматичні відношення в українській туристичній термінології (2013)
Кутасевич Г. Я. - Семантична варіативність французьких безособових речень (2013)
Макар І. С. - Стилістичні характеристики дієслівної лексики в романі Лонга "Дафніс і Хлоя” (2013)
Мандзак І. А. - Les verbes de mouvement dans un contexte métaphorique (2013)
Мохосоєва М. М. - Реалізація інтенсивності смакової ознаки за допомогою словотвірних засобів (на матеріалі англійської, німецької та української мов) (2013)
Попович Н. М. - Проблема класифікації дуплексива в українському мовознавстві (2013)
Рубан В. О. - Частиномовні характеристики новітніх англомовних запозичень у сучасній французькій мові (2013)
Касіян Г. В. - Мовленнєвий етикет як форма спілкування в сучасній французькій лінгвокультурі (2013)
Лепетюха А. В. - Інтрадискурсивні та інтердискурсивні референційні зв’язки між компонентами надфразових єдностей (на матеріалі французької мови) (2013)
Білас А. А. - Операційний інструментарій перекладу французької зниженої розмовної лексики (2013)
Орлова І. С. - Відтворення оксюморона в перекладах творів Х. Л. Борхеса (2013)
Сопилюк Н. М. - Про способи відтворення лексичних повторів як засобів ритмізації прустівської прози в українському художньому перекладі (2013)
Комарніцька Л. М. - Трансформація сервантівського образу Дульсінеї Тобосської у п’єсі Олександра Володіна (2013)
Лабай К. В. - Договірні відносини з демоном у романі Р. Желязни, Р. Шеклі "Якщо з Фаустом вам не пощастило” (2013)
Любімова О. В. - Хорей у творчості поетів Східної України 80-х років ХІХ століття (2013)
Молокова О. Ф. - Концептуальне навантаження еліпсиса в псевдоавтобіографічній прозі П. Модіано (2013)
Трофимук М. М. - Класифікація проповідницьких жанрів у літературній спадщині Іринея Фальковського (2013)
Мартинюк В. А. - Інтегративні властивості статусно-орієнтованого навчально-педагогічного дискурсу (2013)
Руснак Д. А. - Формування медіакомпетентності майбутніх викладачів французької мови (2013)
Колоїз Ж. - Біблійна алюзія як засіб вираження авторської інтенції в романі В. Шкляра "Залишенець. Чорний ворон” (2013)
Гуйванюк Н. - Мікроконтексти з лексемою молитва у публіцистичних творах Сидора Воробкевича (2013)
Навальна М. - Лексика конфесійного стилю в нових функціонально-стилістичних виявах (на прикладі мови інтернет-видання "Українська правда”) (2013)
Поповський А. - Сакральний світ Олеся Гончара (2013)
Богдан С. - Святе Письмо як інтекст в епістолярних текстах Лесі Українки (2013)
Ігнатьєва С. - Сакральна комунікація в українському щоденниковому дискурсі (2013)
Браїлко Ю. - Сакральна лексика як стилістичний засіб зображення профанного світу в українській поезії ІІ половини ХХ століття (2013)
Щепанська Х. - Сакральне в мовному образі серця українського поетичного дискурсу першої половини ХІХ століття (2013)
Гринів Р. - Семантика виразів мовленнєвого етикету християн (2013)
Явір Л. - "Дав Бог мені прожити много літ…” (символічне наповнення теонімів Бог, Ісус Христос, Мати Божа в поезії Івана Франка) (2013)
Бабич Н. - Благоговіння перед життям в українських фразеологізованих контекстах (2013)
Ляшчынская В. - Сакральнае ў фразеалагізмах з кампанентам Бог і вытворнымі (2013)
Скаб М. - Особливості варіантності біблійних фразеологізмів в українській мові (2013)
Сніжко Н. - Сакральна лексика в загальномовному тезаурусі (2013)
Ковтун А. - Експресивний вокабуляр релігійної тематики у творах Івана Вишенського та інших українських полемістів ХVІ–ХVІІ ст. (2013)
Багрійчук Н. - Евфемізми як засіб вираження інтертекстуальності у художньому тексті (2013)
Бардукова Г. - Фразеологічні інновації біблійного походження в сучасній українській мові (2013)
Задорожна А. - Фразеологічні одиниці з елементами бог, господь у мемуарах Ірини Жиленко "Homo feriens” (2013)
Онуфрійчук Г. - Сакральність етнофразеології як об’єкт наукового дослідження (2013)
Піддубна Н. - Теоніми "бог, господь, отець" у "Щоденнику” Олександра Довженка (2013)
Свердан Т. - Синкретизм християнського та дохристиянського світоглядів у поховальному обряді українців (на матеріалі фразеології) (2013)
Тимошенко А. - Специфіка варіативності граматичних форм у біблійних фразеологізмах (2013)
Чибор І. - Календарні обряди як відображення кодів та етнокодів культури в українській фразеології (2013)
Боднарук Ю. - Семантико-стилістичні особливості релігійної лексики в сучасних друкованих засобах масової інформації (2013)
Артеменко Г. - Модель добра і зла в українській фразеології: структурно-семантичний аспект (2013)
Кислюк Л. - Українські словотворчі ресурси в текстах Святого Письма (2013)
Білих О. П. - Числівник "два” у церковнослов’янській мові української редакції кінця XVI – XVII ст. (2013)
Козіна Ю. - Категорія істоти / неістоти в церковнослов’янській мові Київської Русі (2013)
Макар І. - Обряд молитви у стародавніх греків і римлян (2013)
Новікова Т. - Функціональна класифікація церковнослов’янізмів у сучасній українській літературній мові (2013)
Мороз Т. - Церковнослов’янізми біблійних перекладів П. Куліша у словнику Б. Грінченка (2013)
Лісняк С. - Богослужбова мова в християнських храмах міста Тернополя (2013)
Редьква Я. - Етимологізація назв "княжих” поселень Галицької та Львівської земель колишнього Руського воєводства (2013)
Іовхімчук Н. - Мовний образ дороги в українській народній пісні (2013)
Климас И. - Именования Богородицы в русском традиционном фольклоре (2013)
Ковтун В. - Семантика кольору в українських східнослобожанських замовляннях (2013)
Осташ Л. - Чоловічі імена з компонентом Гал- в історії української антропонімії (2013)
Коломийцева В. - Лінгвофілософська рецепція концептосфери "душа” (2013)
Коч Н. - Особенности концептуализации понятия "боль” в восточнославянской христианской культуре (2013)
Стецик М. - Сакральний антропонімікон Дмитра Павличка (2013)
Тарасюк Т. - Поцілунок у комунікативній системі сучасного релігійного послання (2013)
Берковець(Бондаренко) В. - Особливості та функції граматичних рим в українських народних замовляннях крові (2013)
Вікович І. А. - Просторові коливання вільного кінця стрижня пружної підвіски віброкавітатора, Строган О. І., Топчій В. І. (2016)
Віштак I. В. - Динамічний аналіз шпиндельних вузлів на конічних газових опорах, Савуляк В. І. (2016)
Войтович М. І. - В., Лампіка Р. (2016)
Гелетій В. М. - Розроблення динамічних моделей механічних систем з канатними елементами (2016)
Дівеєв Б. М. - Динамічні властивості пластин з функціонально градієнтних матеріалів при згині, Коник C. І. (2016)
Корендій В. М. - Обґрунтування розвитку та аналіз конструктивних особливостей горизонтально-осьових вітроустановок з лопатями вітрильного типу, Білецький Ю. О., Дмитерко П. Р., Фурдас Ю. В. (2016)
Кузьо І. В. - Розрахунок багатопрогонової висотної конструкції на стійкість, Кунта О. Є. (2016)
Малащенко В. О. - Керування швидкістю руху машин багатоступеневою зубчастою диференціальною передачею через епіцикл, Стрілець О. Р., Стрілець В. М. (2016)
Малащенко В. О. - Динаміка вертикального підйому штучних вантажів, Коруняк П. С., Ніщенко І. І. (2016)
Матвіїв Б. Т. - Характеристики нарізних з’єднань підвищеної міцності (2016)
Мельник Н. Б. - Залишкові деформації і напруження в пластично здеформованій трубі за дії згинального моменту та поздовжньої сили (2016)
Новіцький Я. М. - Перспективи використання конструкційного демпфування для зменшення амплітуди автоколивань в процесі різання металів, Новіцький Новіцький, Ю. Я. (2016)
Проценко В. О. - Дослідження закріплення канатів з атискними елементами муфт, Бабій М. В., Клементьєва О. Ю. (2016)
Сологуб Б. В. - Дослідження навантажень, що виникають при русі каретки в зоні опорного башмака підвісної канатної установки, Данило Я. Я., Предко Р. Я. (2016)
Ступницький В. В. - Математична модель зносостійкості функціональних поверхонь виробу з врахуванням технологічних чинників (2016)
Бойків М. В. - Безпечні режими руху транспортних засобів в умовах засліплення (2016)
Бур’ян М. В. - Оцінка плавності руху автобуса методом моделювання в системі matlab/simulink, Боднар М. Ф. (2016)
Виджак М. А. - Вплив повноти і якості виконання операцій технічного обслуговування автобусів на регулярність їх руху на маршрутах (2016)
Гащук П. М - Структурні особливості рядів передатних відношень в автомобільних транcмісіях, Нікіпчук С. В. (2016)
Гащук П. М. - Принципи ідентифікації регуляторних характеристик двигуна внутрішнього згоряння (2016)
Гілевич В. В. - Визначення граничних меж влаштування нерегульованих пішохідних переходів за критерієм затримки транспортних засобів, Могила І. А., Міхоцький О. С. (2016)
Горбай О. З. - Суперелементна модель каркасу кузова туристичного автобуса (2016)
Горбай О. З. - Моделювання пасивної безпеки системи "пасажир-сидіння” великогабаритних колісних транспортних засобів, Керницький І. С. (2016)
Жук М. М. - Оцінка регулярності руху транспортних засобів на міському автобусному маршруті з точки зору пасажира за допомогою програмного модуля в середовищі python, Півторак Г. В. (2016)
Кузьо І. В - Simulation micro profile road in dynamics problems wheeled vehicles, Залуцький Ю. В., Житенко О. В. Моделювання мікропрофілю дороги в задачах динаміки колісних машин (2016)
Літвін Р. Г. - Аналіз ефективності використання двомасового маховика на автомобілі (2016)
Мастикаш О. Л. - Підтримання надійності системи гальмування автомобілів засобами матеріально-технічного забезпечення (2016)
Миськів Т. Г. - Аналіз гібридного приводу автомобіля toyota prius, Данілова Ж. Д., Жовнич В. І. (2016)
Нємий С. В. - Дослідження швидкісного режиму руху міських автобусів (2016)
Нємий С. В. - Вплив ремонтних змін діаметрів циліндрів автомобільних двигунів на їх характеристики, Коцюмбас О. Й. (2016)
Пельо Р. А. - Оцінка досконалості роботи фрикційних елементів трансмісії автомобіля із застосуванням єдиного енергетичного критерію (2016)
Ромащенко М. І. - Наукові засади розвитку землеробства у зоні Степу України, Тараріко Ю. О., Шатковський А. П., Сайдак Р. В., Сорока Ю. В. (2015)
Балюк С. А. - Системне управління трансформаційною спрямованістю та родючістю ґрунтів , Трускавецький Р. С. (2015)
Козак В. М. - Динаміка фізичних властивостей чорнозему типового за різного його обробітку (2015)
Коломієць Ю. В. - Ефективність впливу фунгіцидів на збудників бактеріальних хвороб томатів, Григорюк І. П., Буценко Л. М. (2015)
Лікар Я. О. - Ентомофаги капустяної молі (2015)
Циновий О. В. - Діагностика метапневмовірусної інфекції птиці за допомогою вітчизняних тест-систем, Шомін О. А. (2015)
Нечай Н. М. - Продуктивність молодняку перепелів за використання молочної кислоти в комбікормі, Отченашко В. В. (2015)
Пилипенко Л. А. - Молекулярно-генетична діагностика картопляних цистоутворювальних нематод, поширених у зонах Полісся, Лісостепу та в Українських Карпатах, Карелов А. В., Козуб Н. О., Созінов І. О., Ваврух О. Р., Зеля Г. В., Зеля А. Г. (2015)
Вожик Ю. Г. - Обгрунтування експлуатаційних параметрів машин, що функціонують із витратами технологічних матеріалів (2015)
Лисенко В. П. - Моделі для формування оптимальних стратегій керування у спорудах закритого ґрунту, Лендєл Т. І. (2015)
Жовтоног О. І. - Системний аналіз практики зрошуваного землеробства, Діденко Н. О. (2015)
Фурдичко О. І. - Агроекологія лісівництва: терміни та їх визначення, Дребот О. І., Бобко А. М. (2015)
Вербицький С. Б. - М’ясне виробництво: динаміка розвитку та забезпеченість технологічним обладнанням, Лисенко Г. П., Михайленко Г. А. (2015)
Ібатуллін М. І. - Інституційне середовище продовольчого ринку: зарубіжний досвід і вітчизняне сьогодення (2015)
Наконечна К. В. - Ретроспективний аналіз досліджень щодо розвитку регіональних галузевих змін і зрушень (2015)
Веремейчик Н. В. - Методика вибору обладнання на початкових етапах створення нової технологічної лінії з виробництва гранульованого біопалива (2015)
Рязанова М. Є. - Ефективність позакореневого застосування мідних фунгіцидів у посівах пшениці озимої (2015)
Трансформація аграрного сектору економіки України до ринкових умов господарювання (2015)
Зозуля Є. В. - Міжнародна діяльність органів внутрішніх справ в контексті європейської інтеграції України (історико-правові аспекти) (2015)
Гончаров А. В. - До питання розвитку законодавства у сфері соціального захисту населення України протягом 1920-х – 1930-х років (2015)
Мердова О. М. - Децентралізація сфери надання адміністративних послуг (2015)
Михайлов Р. І. - Окремі питання удосконалення законодавства щодо виконання постанов про накладення адміністративних стягнень (2015)
Сахно А. П. - Значення судової адміністративної юрисдикції у сфері встановленого порядку управління (2015)
Гуріна Д. П. - Окремі аспекти підвищення рівня безпеки дорожнього руху (2015)
Монастирський В. М. - Вплив професійного мислення на ефективність прийняття рішення працівниками ОВС в оперативно-службовій діяльності (2015)
Кузьменко С. Г. - Правове обґрунтування доцільності прийняття в Україні Закону "Про обов’язкове державне медичне страхування" (2015)
Пефтієв О. В. - Правовий статус органів управління об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, Хайлова Т. В. (2015)
Кадала В. В. - Порівняльний аналіз господарського судочинства та арбітражного процесу РФ (2015)
Суюсанова О. Л. - Правова база регулювання комлаєнс-контролю в Україні (2015)
Буга В. В. - Цивільна процесуальна відповідальність за порушення процесуальних строків (2015)
Шульженко І. В. - Дисциплінарне звільнення державних службовців за вчинення корупційних правопорушень, Шурупова К. В. (2015)
Назимко Є. С. - Запровадження у навчальний процес вищих навчальних закладів юридичного профілю навчальної дисципліни "Ювенальна пенологія": необхідність, очікувані результати (2015)
Пилипенко Є. О. - Особливості розвитку кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху в України у радянський період (2015)
Закревська Т. О. - Міжнародний досвід з питання захисту свідків від злочинних посягань (2015)
Машлякевич Д. С. - Сучасні правові засади механізму запобігання і протидії корупції (2015)
Лобойко Л. М. - Науково-практичний коментар до § 1, 2 глави 24 КПК, Лоскутов Т. О. (2015)
Горбачов В. П. - Питання оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування та прокурора в рішеннях Конституційного суду України (2015)
Хараберюш О. І. - Особливості оперативно-розшукового забезпечення протидії контрабанди культурних цінностей (2015)
Котова В. В. - Визначення поняття забезпечення безпеки осіб, які виконують спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації (2015)
Лань О. Ю. - Участь захисника в кримінальному процесуальному доказуванні: окремі проблемні питання (2015)
Нестеров Д. І. - Поняття розшукової роботи підрозділів кримінальної міліції Міністерства внутрішніх справ України (2015)
Старенький О. С. - Доказування в кримінальному провадженні: до визначення поняття (2015)
Шульга А. О. - Проблеми використання у доказуванні обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення і характеризують особу обвинуваченого, та шляхи їх вирішення: морально-правовий аспект (2015)
Бабенко І. Ю. - Міжнародні стандарти з прав людини на стадії досудового розслідування в кримінальному процесі України (2015)
Безруков Д. В. - Використання технічних засобів підрозділами карного розшуку у протидії злочинам: історичний аспект (2015)
Білецька Д. Ю. - Слідова картина як елемент криміналістичної характеристики злочинів щодо зайняття гральним бізнесом (2015)
Шелухин Н. Л. - О путях развития ведомственного юридического образования в контексте реформирования системы МВД Украины (2015)
Наші автори (2015)
Порядок подання матеріалів для публікації у збірнику наукових праць (2015)
Білецький Ю. О. - Cистеми енергоформуючого керування синхронною машиною з постійними магнітами як гамільтоновою системою з керованими портами (2016)
Бойчук Б. Г. - Використання структурованих характеристичних поліномів для синтезу систем автоматичного керування, Калужний Б. С., Цяпа В. Б. (2016)
Варецький Ю. О. - Зміни напруги в електричній мікромережі з гібридною електростанцією, Горбань В. М., Пазина Я. С. (2016)
Гапанович В. Г. - Розробка регулятора статичного тиристорного компенсатора для системи електропостачання шахтного навантаження, Бахор З. М. (2016)
Гладкий В. М. - Математична модель асинхронного двигуна з урахуванням витіснення струму у стрижнях ротора (2016)
Головач І. Р. - Система керування електроприводу кривошипно-шатуннoго механізму з нелінійними зворотними зв’язками, Карплюк Л. Ф., Панченко Б. Я., Цяпа В. Б. (2016)
Дьяченко Н. Б. - Система самонавчання комп’ютерного симулятора з управління електричною частиною енергоблока ТЕС, Баран П. М., Кідиба В. П., Пришляк Я. Д. (2016)
Дьяченко Н. Б. - Дослідження впливу похибок квантування телеінформації на результати нейроматематичного моделювання, Дурняк Б. І. (2016)
Коновал В. - Моделювання обмежувачів максимального збудження синхронних машин для аналізу стійкості електроенергетичних систем, Козовий А. (2016)
Куцик А. С. - Математичне моделювання режимів роботи синхронного генератора з широтно-імпульсним регулюванням збудження, Семенюк М. Б., Місюренко В. О. (2016)
Кучанський В. В. - Експрес-оцінка резонансних перенапруг в анормальних режимах магістральних електричних мереж (2016)
Лисяк Г. М. - Квадратично-інтегральний метод розпізнавання аварійних ситуацій ліній електропересилання, Островка І. І., Сабадаш І. О. (2016)
Лозинський О. Ю. - Структура багатозв’язаної системи керування режимами електротехнологічного комплексу "дугова сталеплавильна піч – електропостачальна мережа”, Паранчук Я. С. (2016)
Маляр В. С. - Дослідження однофазного режиму роботи трифазного асинхронного двигуна, Гамола О, Є. Є., Мадай В. С., Гавдьо І. Р. (2016)
Мороз В. - Вплив розрядності даних на точність визначення кута в індукційних давачах кута, Оксентюк В., Болкот П., Снітков К. (2016)
Покровський К. Б. - Оцінка ефективності вітроелектростанції на основі даних з відкритих джерел, Кужелєв М. Ю. (2016)
Равлик О. М. - Моделювання комутаційних процесів ліній надвисокої напруги 750 кВ, Стецик В. Я. (2016)
Федів Є. І. - Компенсація реактивної потужності в системах електроспоживання з силовими випрямлячами, Сівакова О. М. (2016)
Яцун М. А. - Співвідношення індуктивностей розсіяння екранованих циліндричних співвісних обмоток на феромагнітному осерді (2016)
Гапанович В. Г. - Обмеження кидків струмів намагнічення в системі електропостачання дугової сталеплавильної печі попередньою комутацією пічного агрегату, Кідиба В. П. (2016)
Сегеда М. С. - Основні аспекти інтеграції вітрових електричних станцій в енергосистеми, Дудурич О. Б. (2016)
Abstracts (2016)
Потильчак О. І. - Формування європейських стандартів забезпечення дотримання статусу професійного судді (2014)
Верещінська І. В. - Місце міжнародного цивільного процесу в національних правових системах суверенних держав (2014)
Кадурін С. Є. - Екологічне ліцензування в системі адміністративно-правових засобів забезпечення екологічної безпеки (2014)
Самойлов С. В. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування шахрайств, що вчиняються з використанням мережі "Інтернет", відповідні їм слідчі версії та алгоритми їх перевірки (2014)
Гапотченко Г. М. - Актуальні питання початку процесуальної діяльності за новим КПК України (2014)
Хараберюш І. Ф. - Проблеми використання оперативно-технічних заходів та негласних слідчих (розшукових) дій у протидії контрабанді, Хараберюш О. І. (2014)
Одерій О. В. - Розслідування злочинів проти довкілля: криміналістична характеристика наслідків (2014)
Лавський В. П. - Проблеми законодавчого забезпечення здійснення негласних слідчих (розшукових) дій в Україні (2014)
Яковенко М. О. - Використання спеціальних знань при розслідуванні вбивства ново родженої дитини (2014)
Набруско М. С. - Типова слідова картина як елемент криміналістичної характеристики торгівлі людьми (2014)
Костенко М. А. - Особливості реалізації засади рівності перед законом і судом у кримінальному судочинстві (2014)
Бабошин А. М. - Прокурорський нагляд за використанням матеріалів оперативно-розшукової діяльності для проведення слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування злочинів у сфері банківського кредитування (2014)
Грібов М. Л. - Законність проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування злочинів у сфері банківського кредитування (2014)
Жовтан П. В. - Документування як засіб забезпечення оперативними підрозділами доказування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (2014)
Сухорада І. О. - Методологія та сучасний стан наукових досліджень документування злочинів у сфері банківського кредитування оперативними підрозділами (2014)
Сухачов О. О. - Поняття негласності в кримінальному процесі України (2014)
Давидова Д. В. - Докази та їх джерела: окремі питання теоретичного та легального визначення (2014)
Горбачов В. П. - Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування та прокурора (історичний аспект) (2014)
Веселова Л. Ю. - Складові системи "дорога-автомобіль-водій" та фактори, що впливають на безпеку дорожнього руху (2014)
Пономарьова Т. І. - Звільнення неповнолітнього від покарання з передачею під нагляд (2014)
Лосич С. В. - Внутрішньо-системні зв’язки складу злочину, передбаченого статтею 366 Кримінального кодексу України, зі складами однорідних злочинів (2014)
Крукевич О. М. - Здійснення правосуддя щодо неповнолітніх у країнах романо-германського та англо-американського типів правових систем (2014)
Іскандерова Г. Т. - Права підозрюваного (обвинуваченого) в кримінальному провадженні на підставі угоди про визнання винуватості (2014)
Булейко А. О. - Підходи до проведення порівняльно-правових досліджень звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям (2014)
Нечипоренко О. С. - Особливості суб’єкта умисного знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави та об’єктів природно-заповідного фонду (2014)
Деревянко Б. В. - Соотношение отношений по обеспечению экономической безопасности с административно- и хозяйственно-правовыми отношениями (2014)
Громова О. М. - Правова робота із самозабезпечення економічної безпеки суб’єктами господарювання України (2014)
Кузьменко С. Г. - Історико-правовий аналіз деяких систем пенсійного страхування через призму цивільного законодавства про пенсійне забезпечення (2014)
Наші автори (2014)
Порядок подання матеріалів для публікації у збірнику наукових праць (2014)
Філіпець О. О. - Особливості перебігу гострого періоду мозкового інсульту у пацієнтів з ендокринною патолоґією, Кісілюк В. Л., Мандрюк Л. В. (2015)
Кополовець І. І. - Особливості атеросклеротичного ураження сонних артерій у порівнянні з концентрацією у крові маркерів запалення та структурою атеросклеротичної бляшки, Русин В. І., Торма Н., Сіготськи В., Кополовець Г. Ю., Франковічова M. (2015)
Урбанович А. М. - Вміст лептину та резистину у плазмі крові у хворих на цукровий діабет 2 типу із різною тривалістю захворювання та артерійною гіпертензією (2015)
Дзісь І. Є. - Значення метаболічних чинників серцево-судинного ризику в виникненні тромбозу в пацієнтів з лімфопроліфераційними хворобами, Томашевська О. Я. (2015)
Кіхтяк О. П. - Особливості змін вуглеводного та ліпідного обміну у хворих на дифузний токсичний зоб до початку медикаментної терапії, Ліщук О. З., Москва Х. А. (2015)
Розновський Я. Р. - Верифікація нервів гортані в операційній рані при операційних втручаннях на щитоподібній залозі (2015)
Філіпський А. В. - Можливості застосування конусно-променевої комп'ютерної томоґрафії при діаґностиці слинно-кам'яної хвороби піднижньощелепних слинних залоз (2015)
Гузій О. В. - Щодо контролю впливу тренувального навантаження на орґанізм спортсменів за параметрами вегетативного забезпечення кардіореспіраторної системи (2015)
Данилейченко В. В. - Принципи антибіотикотерапії гнійних хірурґічних захворювань черевної порожнини, Немченко О. О., Король Я. А., Матвійчук О. Б., Шикула Р. Г., Лаврик Г. С. (2015)
Матвійчук Б. О. - Проґнозування рецидиву виразкових кровотеч після ендоскопічного гемостазу, Рачкевич С. Л., Тумак І. М., Король Я. А., Патер Я. З., Кушнірук О. І., Артюшенко М. Є., Когут Л. М., Гула Г. В., Гасьошин В. А. (2015)
Дзюбановський І. Я. - Сучасні можливості ендоскопічної зупинки ґастродуоденальної виразкової кровотечі, Дейкало І. М., Коршовський І. Л. (2015)
Філь А. Ю. - Часова концепція операційного лікування потерпілих із пошкодженням скелету в загальній структурі політравми, Козопас В. С. (2015)
Погоріляк Р. Ю. - Окремі соціально-психолоґічні характеристики керівників закладів охорони здоров'я на регіональному рівні (2015)
Березницький Я. С. - Сучасні орґанізаційні та тактичні питання лікування шлунково-кишкових кровотеч, Ярошенко К. О. (2015)
Годована О. І. - Новий полімер-мінеральний ZRO2-GD2O3 рентґенконтрастний нанокомпозит, функціоналізований гіалуроновою кислотою для відновлення кісткових дефектів в експерименті, Ключівська О. Ю., Годований О. В., Мітіна Н. Є., Константінова Т. Є., Заіченко О. С., Стойка Р. С. (2015)
Павловський М. І. - Вплив гіпотиреозу на рівень ґлютатіону в тканинах переднього відділу ока в експерименті (2015)
Мадей П. - Імунолоґічні фактори в етіопатоґенезі звичних викиднів, Пєха Д., Плута Д., Зубелевич-Шкодзіньска Б., Гаврилюк А., Кондратюк М., Беляєв К. (2015)
Шикула І. Я. - Особливості клініки, діаґностики та хірурґічного лікування інвагінації кишок у 52-річного хворого: випадок з практики, Семенюк І. А., Федоренко В. П. (2015)
Плахтін О. Д. - Труднощі діаґностики причини гострої механічної обтураційної непрохідності товстої кишки у 67-ми річного чоловіка: випадок з практики, Мота Ю. С., Федоренко В. П. (2015)
Яковенко В. О. - Урґентна ендоскопічна резекція слизової оболонки з приводу гострої кишкової кровотечі (2015)
До відома наших авторів (2015)
Бабич Н. Д. - Особливості катехізисного методу організації тексту в граматиках Л. Зизанія і М. Смотрицького (2014)
Бронських С. В. - Обломовская утопия (на материале романа И. А. Гончарова "Обломов") (2014)
Гринишин У. - Функціонально-стилістичне навантаження конструкцій з переліченням (2014)
Дяченко Н. Л. - Лексико-стилістичні особливості французьких лічилок (2014)
Єсипович К. П. - Основні засади формування системи актантних відносин у фольклорному дискурсі (2014)
Корпало О. Р. - Звертання як засіб репрезентації синтаксичної особи (2014)
Кучурян Л. І. - Синтаксис нарису "Віщуни” О.Кобилянської: адекватність і варіантність структур у перекладі румунською мовою (2014)
Логвиненко М. І. - Концепт "пошук іентичності" в шміттівській прозі: досвід лінгвокогнітивного аналізу (на матеріалі роману " Ulysse from Bagdad ") (2014)
Навчук Г. В. - Типи окличних речень за виконуваною функцією (2014)
Паладян К. - Versificaţia lui George Bacovia: forme iambice (2014)
Рубан В. О. - Структурні особливості англіцизмів-дериватів у сучасній французькій мові (2014)
Савчук Р. І. - Особливості наративної сценографії скомплікованого типу оповіді у французькому художньому дискурсі ХІХ ст. (2014)
Сивокозова Т. В. - Формальна диференціація прийменниково-іменникових конструкційлокативної семантики (на матеріалі пам’яток східнополіського говору XVII–XVIII ст.) (2014)
Сопилюк Н. М. - Розгалуження як синтаксичний засіб психологізації прози М. Пруста (на матеріалі українського перекладу) (2014)
Стефурак О. В. - Об’єктивізація концепту "контейнер” як топологічної категорії у прийменникових локативних конструкціях французької мови (2014)
Сюй Ліша - Мала україномовна проза Пантелеймона Куліша: жанри й проблематика (2014)
Ткач А. В. - Іменникове осново- та словоскладання в системі українських медичних термінів (2014)
Хилько І. А. - Об’єктивні і суб’єктивні смисли в семантико-синтаксичній структурі складнопідрядного умовного речення (2014)
Цуркан М. В. - Комунікеми в оповідній структурі прози письменників Буковини (2014)
Чернікова Н. В. - Конструкціï приєднання в складних висловленнях (2014)
Шатілова Н. О. - Стилістичний потенціал діалектної лексики в ідіостиліСидора Воробкевича (2014)
Кульбабська О. В. - Відкриваючи неозорий світ рідного слова: Рецензія на: Загнітко А. П."Подих рідного слова" : монографія. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – 236 с. (2014)
Ципердюк О. Д. - Художній текст у вимірі сучасних лінгвістичних парадигм (2014)
Гінзбург М. - Правила вживання ся-дієслів у фахових українських (2016)
Кочан І. - Посібники з термінознавства й навчальний процес (2016)
Бондарчук Л. - Функційно адекватний переклад наукової літератури (на матеріалі англійських й українських текстів економічного змісту) (2016)
Дев’ятко Ю. - Електронний багатомовний словник стоматологічних термінів: теоретичні аспекти та спроба укладання (2016)
Южакова О. - Лексикографічна праця як відображення матеріальної культури попе-редніх поколінь (на підставі аналізу "Словника-довідника старовинних і діалектних назв страв, продуктів, харчових виробів та кухонного начиння різних регіонів України"), Гура В. (2016)
Бурковська О. - Роль Української господарської академії в Подєбрадах (Чехія) для розвитку української термінології лісівництва (2016)
Влах М. - Значення метафори у розвитку географічної термінології (2016)
Вознюк Г. - Чужослови в системі української фінансово-економічної термінології: проблеми адаптації, Наконечна Г. (2016)
Германович Г. - Медичні терміни з компонентами карді(о)- та серц(е)- у сучасній українській мові (2016)
Дорошенко С. - Специфіка структури галузевих терміносистем (на прикладі української термі-нології нафтогазової промисловості) (2016)
Зубченко В. - Стандартизація актуарної та фінансової термінології, Мішура Ю. (2016)
Кобилянський Є. - Нафтохімічне термінотворення в істо-ричному контексті формування і розвитку української науково-технічної термінології: сьогоднішній стан і проблеми, Ярмолюк Б., Іщук Ю., Коваленко С. (2016)
Конівіцька Т. - Фразеологічні одиниці в системі української економічної термінології (2016)
Куньч З. - Полісемія в українській електроенергетичній термінології, Харчук Л. (2016)
Луковенко Т. - Суфіксальний спосіб творення термінів гомеопатії (2016)
Ментинська І. - Структурно-словотвірні особливості сучасної комп’ютерної термінології, Наконечна Г. (2016)
Микульчик Р. - Тематична класифікація фізичних термінів-епонімів (2016)
Нікуліна Н. - Явище полісемії в термінознавстві (на матеріалі транспортної термінологічної мегасистеми) (2016)
Файчук Т. - Структурні та стилістичні особливості пам’яток науково-популярного жанру XVIII ст. (2016)
Фаріон І. - До історії наукової мови у роздумах Івана Пулюя (2016)
Альбота C. - СИМВОЛ vs ОБРАЗ: до питання термінологічної варіативності (2016)
Булик-Верхола С. - Антонімічні відношення в українській музичній термінології (2016)
Городиловська Г. - Медичні терміни як складова ідіостилю Романа Іваничука (2016)
Дуцяк І. - Аналізування проблеми дефініювання неясних понять (2016)
Жангазінова Р. - Запозичення в українській літературознавчій термінолексиці кінця ХІХ – по-чатку ХХ сторіччя (2016)
Козелко І. - Лінгвістична термінологія як об’єкт наукових досліджень наукових досліджень у дисертаціях кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя (2016)
Кримець О. - Екстралінгвальні чинники й семантична динаміка терміна (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського