Пилявець В. М. - Експортний потенціал олієжирового підкомплексу України (2014)
Ратушняк О. Г. - Застосування інтеграційного підходу до управління ефективністю економічних взаємовідносин підприємств, Тарасюк Н. М. (2014)
Рибак Н. О. - Сталий розвиток та особливості його реалізації в умовах глобалізації, Вербицька Л. П. (2014)
Саух І. В. - Актуальні проблеми стратегічного менеджменту вітчизняних підприємств (2014)
Сафонов В. В. - Інституційні чинники регуляторної політики суб’єктів суспільно-економічних відносин (2014)
Свердан М. М. - Ринкова економіка та засоби забезпечення ефективності її функціонування (2014)
Свердан Т. О. - Основи методики аналізу викривлень в аудиті (2014)
Хлистун О. А. - Формування фінансово-економічної безпеки підприємств агропродовольчої сфери (2014)
Хмурова В. В. - Формування механізму конкурентоспроможності на готельних підприємствах (2014)
Чирва О. Г. - Методичний інструментарій обґрунтування шляхів підвищення рівня конкурентоспроможності (2014)
Розуменко В. Д. - Ендоскоп-асистована хірургія пухлин глибинних відділів головного мозку, Розуменко А. В. (2016)
Цимбалюк В. І. - Модель поперечного пересічення половини спинного мозку. Частина ІІ. Стан нервово-м’язового апарату, синдром посттравматичної спастичності та хронічний больовий синдром, Медведєв В. В., Гридіна Н. Я., Сенчик Ю. Ю., Сулій Л. М., Татарчук М. М., Величко О. М., Дичко С. М., Драгунцова Н. Г. (2016)
Ольхов В. М. - Пункционная вертебро- и кифопластика: региональный опыт, Горбатюк К. И., Кириченко В. В., Лемешов А. С., Майструк Д. С. (2016)
Павлов Б. Б. - Баллонная кифопластика: ошибки и осложнения (2016)
Цымбалюк В. И. - Опыт применения длительной электростимуляции для устранения боли при синдроме грудного выхода, Третяк И. Б., Лузан Б. Н., Цзян Хао (2016)
Данчин А. О. - Організація надання кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги при вогнепальних пораненнях м’яких тканин склепіння черепа, Поліщук М. Є., Данчин Г. О., Гончарук О. М., Перекопайко Ю. М. (2016)
Педаченко Е. Г. - Смертность от цереброваскулярных болезней в Украине, Никифорова А. Н., Сапон Н. А., Гук А. П. (2016)
Цимбалюк В. І. - Концепція відновлення функції кінцівки при травматичному ушкодженні периферичних нервів, Страфун С. С., Гайко О. Г., Гайович В. В. (2016)
Сирко А. Г. - Успешное лечение первичного эхинококкоза головного мозга, Кирпа И. Ю. (2016)
Сірко А. Г. - Контралатеральна гостра епідуральна гематома після видалення гострої субдуральної гематоми шляхом декомпресивної краніектомії: шість спостережень та огляд літератури, Поронік С. В., Аль-Амір М. Р. (2016)
Поліщук М. Є. - Перспективи розвитку нейрохірургічної служби в Україні після реформування медичної галузі (2016)
Член-кореспоненту НАМН України Миколі Івановичу Лісяному — 70 років (2016)
До 50-річчя Людмили Олександрівни Дунаєвської (2016)
Светлой памяти Николая Анатольевича Сапона (2016)
Світлої пам’яті Миколи Марковича Мосійчука (2016)
Атаманчук Ю. М. - Політика збутової діяльності підприємств агропромислової сфери (2015)
Бечко В. П. - Інтегральна оцінка інноваційної політики підприємств спиртової промисловості, Колотуха С. М. (2015)
Боровик П. М. - Вдосконалення сучасних механізмів справляння вітчизняних місцевих податків (2015)
Глущенко Л. Д. - Теоретичні аспекти партнерських взаємодій, як оптимальної інтеграційної стратегії розвитку промислових підприємств, Ратушняк О.Г. (2015)
Житник Т. П. - Проблематика забезпечення ефективності державної підтримки малого підприємництва в сільській місцевості України (2015)
Захарченко С. В. - Україна та її регіони в рейтингах конкурентоспроможності всесвітнього економічного форуму (2015)
Ігнатьєв О. І. - Теоретичні засади проектування організаційних структур управління в системі реалізації стратегічних змін (2015)
Кондратюк Д. М. - Роль туризму в розвитку сільських територій (2015)
Кужель В. В. - Соціальний аспект економічної безпеки підприємств агропродовольчої сфери (2015)
Мельник Ю. М. - Соціальна складова інтегрованої системи управління конкурентоспроможністю підприємства (2015)
Момонт Т. В. - Визначення алгоритму побудови фінансового, податкового та управлінського обліків на туристичних підприємствах України (2015)
Нікітчина О. В. - Роль добровільного медичного страхування у фінансуванні охорони здоров’я України (2015)
Пацалюк К. О. - Особливості реклами як складового елементу комплексу маркетингових комунікацій (2015)
Сергієнко О. О. - Якісна інформаційно-аналітична компетенція як квінтесенція ноосфери на сучасному етапі широкомасштабного розвитку нанотехнологій (2015)
Скиба Т. В. - Інституційне забезпечення розвитку підприємництва на сільських територіях України (2015)
Стригіна О. А. - Місце математики в економічних теоріях (2015)
Шиманська В. В. - Стратегічне управління туристичним комплексом: ідентифікація основних проблем та векторів розвитку (2015)
Saukh I. V. - The main problems of improvement of tourism education (2015)
Богуцький Ю. - Самоорганізація культури і культурна політика (2010)
Шейко В. - Культурологічні аспекти компаративістики та діалог культур: стан і перспективи (2010)
Оніщенко О. - "Реквієм” Д. Херста як транскультурний феномен (2010)
Юдкін-Ріпун І. - Перекладацька практика як кроскультурна комунікація: обмеження вербальних моделей (2010)
Гуменюк Т. - Філософсько-методологічні засади музичної естетики (2010)
Троєльнікова Л. - Творча еліта як об’єкт художньо-освітнього простору: культурологічне осмислення проблеми (2010)
Личковах В. - Універсалізм і регіоніка в сучасній етнокультурології (2010)
Вернудіна І. - Естетико-психологічні особливості сугестії як феномену художньої творчості (2010)
Миропольська Є. - "Абсурдна свідомість” у мистецтві XX століття (2010)
Павельчук І. - Феноменологія як актуальний метод теоретичного аналізу абстрактного мистецтва (2010)
Причепій Є. - Семичленні структури Неба, Космосу і Тіла Богині в праміфі (2010)
Головко Б. - Методологічні засади культурної антропології (2010)
Лозко Г. - Археофутуризм як доктрина постхристиянської європейської освіти (2010)
Бросаліна О. - Поезія Ірландії в українських перекладах: діалог споріднених культур (2010)
Берегова О. - Музична культура України в умовах глобалізаційних викликів (2010)
Волков С. - Особливості адаптацій регулятивних методів культури та освіти в Україні (2010)
Шульгіна В. - Філософські засади розбудови національної музичної освіти в Україні (2010)
Левчук Я. - Роль досліджень М. Ф. Грушевського у становленні української етнокультурології (2010)
Горенко Л. - Генеалогія українського шляхетства: історіографія та джерела (друга половина XVIII – середина XIX ст.) (2010)
Садовенко С. - Народна пісенна творчість як чинник самоідентифікації українства (2010)
Босик З. - Трансформаційні процеси обрядів життєвого циклу українців (на польових матеріалах Київщини) (2010)
Оляніна С. - Ктиторська тема в іконографії українських іконостасів XVII–XVIII ст. (2010)
Щербина В. - Різноманіття як культурний принцип формування здорового способу життя в умовах сучасності (2010)
Афанасьєв Ю. - Соціальне призначення мистецтва як системоутворювальний чинник національної художньої культури (2010)
Ковтун В. - Перспективи соціологічних досліджень паркової сфери (2010)
Трач Ю. - Розвиток інформаційних технологій та їх культурологічні наслідки (2010)
Олійник О. - Роль державних і місцевих органів влади в регулюванні діяльності культурних індустрій (2010)
Про авторів (2010)
Вимоги до статей (2010)
Про видання (2010)
Анацький Р. В. - Оцінка виконання службово – бойового завдання курсантами військового вищого навчального закладу (на прикладі воєнізованого кросу), Коломійцева О. Е. (2016)
Боднар І. Р. - Тести і нормативи для експрес-контролю фізичної підготовленості і здоров’я учнів середнього шкільного віку, Андрес А. С. (2016)
Коробейніков Г. В. - Зв’язок прояву нейродинамічних характеристик вищої нервової діяльності з успішністю в спортивних танцях у юних спортсменів, Мишко В. В. (2016)
Петренко Н. Б. - Особенности овладения музыкальным ритмом дошкольниками с речевыми нарушениями при использовании в занятиях танцевально-коррекционной программы (2016)
Складанівська І. В. - Оцінка функціональних можливостей нервово-м’язової системи спортсменів циклічних видів спорту (2016)
Таможанська Г. В. - Обґрунтування програми позааудиторних занять міні-футболом студенток університетів, Школа О. М. (2016)
Хмельницкая Ю. К. - Моделирование реализации функциональных возможностей лыжников-гонщиков при прохождении лыжных трасс разной сложности (2016)
Goharrostami Hamid Reza - The relation between service quality of sports camps and elite athletes’ satisfaction of the national teams’ freestyle & Greco-Roman wrestling, Hodhodi Abkenari Behnam, Eftekhari Ozra, Khodayari Abbas (2016)
Kretschmann Rolf - Comparison of 9th grade students’ physical activity levels during recess and regular class periods using objective measurement (2016)
Інформація для авторів (2016)
Балушка Л. М. - Вдосконалення рівня фізичної підготовленості учнів ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою засобами спортивної боротьби (2016)
Боднар І. Р. - Дозвілля українських школярів і місце рухової активності у ньому, Кіндзера А. Б. (2016)
Дерека Т. Г. - Формування акме-якостей особистості як компонента акмеологічної компетентності фахівців фізичного виховання (2016)
Іващенко О. В. - Методика педагогічного контролю рівня рухової підготовленості дівчат 16–17 років (2016)
Ільченко С. С. - Рухова і спортивна складова в ієрархії видів дозвілля студентів педагогічних спеціальностей нефізкультурного профілю (2016)
Писанко В. М. - Оцінювання морфо-функціонального стану дітей-носіїв кохлеарного імпланта (2016)
Таможанська Г. В. - Обґрунтування часових меж використання інформаційних технологій в заняттях міні-футболом зі студентками молодших курсів університетів (2016)
Bahman Mirzaei - Trainability of body composition, aerobic power and muscular endurance of cadet wrestlers, Farhad Rahmani-Nia, Navid Lotfi, Seyed Mohammad Nabati. (2016)
Інформація для авторів (2016)
Содержание (2016)
Гант Е. Е. - Психологические средства восстановления психической работоспособности спортсменов, Орленко Е. М. (2016)
Дерека Т. Г. - Акмеологические основы динамики формирования деятельностного компонента амкеологической компетентности специалистов физического воспитания (2016)
Кудрявцев М. Д. - Влияние обучения в высшем учебном заведении на компьютерные вредные привычки студентов, Крамида И. Е., Ермаков С. С. (2016)
Ляшенко В. Н. - Специфические особенности индивидуальных свойств личности спортсменов командных видов спорта, Туманова В. Н., Гацко Е. В., Корж Е. Н. (2016)
Петришин А. В. - Структурно-функциональная модель профессионально-прикладной физической подготовки студентов медицинских специальностей (2016)
Fatemeh Balbasi - Effect of high-intensity interval training on body composition and bioenergetic indices in boys – futsal players, Ramin Shabani, Marzieh Nazari. (2016)
Hamidreza Goharrostami - Structural equation modeling (SEM) of performance evaluation indices in General Directorate of youth and sport of Guilan Province with partial least squares (PLS), Mustafa Mollaei Nejad, Rahim Ramezani Nejad, Azam Abdollahi. (2016)
Hossein Soltani - Comparative analysis of competitive state anxiety among team sport and individual sport athletes in Iran, Zahra Hojati, Seyed Reza Attarzadeh Hossini. (2016)
Информация для авторов (2016)
Варес Я. Е. - Інтраопераційна міжщелепна фіксація з використанням брекет-систем: раціонально чи ні?, Медвідь Ю. О., Чегринець Н. В. (2016)
Жегулович З. Є. - Аналіз цефалометричних характеристик дентоальвеолярного комплексу у осіб з протезами і реставраціями у спрощеному підході (2016)
Комариця О. Й. - Клінічний аналіз ефективності застосування гідро гелю на основі адгезив-но активного полімеру "акрилан-лпі" з антисептичним засобом у складі знімного тимчасового пластинкового протезу (2016)
Малко Н. В. - Інтенсивність хронічного катарального гінгівіту у дітей, які проживають на екологічно забрудненій території (2016)
Мамедов Ф. Ю. - Патогенетическая активность микрофлоры полости рта больных с соматической патологией, Ердоган И. (2016)
Матвійків Т. І. - Динаміка показників глибини пародонтальної кишені у хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі системної антибактеріальної терапії супутнього захворювання (2016)
Октисюк Ю. В. - Дослідження імунологічних показників ротової рідини дітей, хворих на каріес зубів, що проживають у різних клімато-географічних зонах Івано-Франківської області (2016)
Риберт Ю. О. - Аналіз стану зубощелепного комплексу пацієнтів із суглобовими скронево-нижньощелепними розладами та методів їх лікування (2016)
Сторожева М. В. - Применение препарата "Гиалуост" в комплексном лечении хронического пародонтита, Григоров С. Н., Рекова Л. П., Осипов М. В., Давыдов А. А. (2016)
Шибінський В. Я. - Силові навантаження на суглобові головки нижньої щелепи залежно від типу оклюзійної дії (2016)
Абдельрахман М. - Залежність результатів корекції артеріальної гіпертензії від локалізації кіст нирок (2016)
Аношина Т. М. - Прогнозування акушерських і перинатальних ускладнень при асоціації ВІЛ та герпесвірусної інфекції (2016)
Антонян І. М. - Шляхи корекції чоловічого безпліддя на тлі метаболічного синдрому та високого індексу маси тіла, Березна Т. В., Чепенко А. В. (2016)
Арсений И. И. - Роль малоинвазивных хирургических методов коррекции флебогемодинамических нарушений в лечении трофических язв венозной этиологии (2016)
Беловол А. Н. - Особенности прогрессирования гормонально-метаболических и имунных нарушений у пациентов с сочетанным течением артериальной гипертензии и сахарного диабета 2 типа, Бобронникова Л. Р. (2016)
Беловол А. Н. - Факторы кардиоваскулярного риска в зависимости от состояния сосудистого эндотелия у пациентов с артериальной гипертензией в сочетании с гипотиреозом, Немцова В. Д., Потапенко А. (2016)
Belovol A. M. - State of hormones and neuromediators within energy metabolism in patients with advanced and complicated psoriasis conditions, Nikolaeva V. B., Galuzinska L. V. (2016)
Бондаренко С. Є. - Динаміка біохімічних та імунологічних маркерів у сироватці крові хворих на посттравматичний коксартроз після ендопротезування, Морозенко Д. В. (2016)
Бугаевский К. А. - Изучение особенностей контрацептивного выбора и репродуктивного поведения студенток медицинского университета (2016)
Вакалюк І. П. - Рівень та динаміка галектину-3 при хронічній серцевій недостатності ішемічного ґенезу на тлі використання метаболічної терапії, Савчук Н. В. (2016)
Веліканова Т. В. - Результати раннього моніторингу показників неврологічного та фізичного розвитку дітей, що народились передчасно (2016)
Григоренко Л. В. - Динаміка розповсюдженості захворювань серед дитячого населення Дніпропетровської області у зв’язку з погіршенням якості питної води в сільських таксонах Дніпропетровської області (2016)
Джафарова А. Г. - Качество жизни женщин репродуктивного возраста с избыточной массой тела и ожирением и самооценка ими собственного здоровья (2016)
Дорогая О. П. - Взаємозв’язок морфології та клініки у жінок репродуктивного віку, хворих на міому матки (2016)
Дубовик Є. І. - Застосування мультиваріабельної логістичної регресії для аналізу зв’язку С1173Т поліморфізму гена вітамін К-епоксид редуктази з ішемічним атеротромботичним інсультом (2016)
Зубченко С. О. - Компонентний підхід до диференційної діагностики "небажаних" реакцій на продукти харчування, Юр’єв С. Д., Ликова М. A. (2016)
Клименко В. А. - Этиологический спектр поллинозов весеннего сезона в Харьковском регионе, Серветник А. В. (2016)
Козырев С. А. - Результаты переднего шейного межтелового спондилодеза динамизирующими устройствами, Мезенцев А. А. (2016)
Колесник М. Ю. - Оптимизация использования дополнительных методов обследования сердечно-сосудистой системы у лиц с умеренным кардиоваскулярным риском по шкале SCORE, Кривенко В. И., Саливон-Гончаренко А. А. (2016)
Кушніренко І. В. - Роль йододефіциту та патології щитоподібної залози як коморбідного фактору у перебігу кандидозу слизової оболонки верхнього відділу травного тракту у хворих гастроентерологічного профілю (2016)
Латогуз С. И. - Гиполипидемическая терапия при эндотелиальной дисфункции у больных ИБС и СД при аритмиях (2016)
Лесовой В. Н. - Анализ онкологических результатов комбинированной химиогормональной терапии на основе митоксантрона у пациентов с гормонально-наивным метастатическим раком простаты, Дубинина А. Н., Хареба Г. Г. (2016)
Литвак О. О. - Диференційне застосування малоінвазивних методів хірургічного лікування субмукозної міоми матки у жінок репродуктивного віку, Хабрат Б. В., Лисенко Б. М., Хабрат А. Б. (2016)
Лупир А. В. - Результати факторного аналізу клініко-патогенетичних показників у пацієнтів з поліпозним риносинуїтом та протокол оцінки подальшого прогнозу після комплексного лікування із застосуванням бактеріальної аутовакцини (2016)
Охапкіна О. В. - Мінеральний профіль дітей раннього віку та його вплив на рівень фізичного розвитку, Амаш А. Г., Дубоносов В. Л. (2016)
Пасиешвили Л. М. - Роль хронического панкреатита в нарушении метаболизма костной ткани и формировании остеопороза (2016)
Песоцкая Л. А. - Патогенетические корреляции лабораторных показателей у больных железодефицитной анемией, Евстигнеев И. В., Рублевская Т. В., Лукьяненко А. А., Смирнов В. С. (2016)
Радченко О. М. - Гематологічні параметри у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень з дистресом та еустресом, Пилипів Л. І. (2016)
Рудяга Т. М. - Саліваційна дисфункція та цукровий діабет: теоретичні та практичні аспекти (2016)
Сизова Л. М. - Особливості клініко-лабораторних характеристик хронічного гепатиту с у хворих із поліморфізмом Asp299Gly гену TLR4 та Gln11Leu гену TLR7 (2016)
Смоліна Л. О. - Клінічна ективність застосування аутологічної збагаченої тромбоцитами плазми у лікуванні пацієнтів на ранніх стадіях остеоратрозу колінних суглобів (2016)
Стецишин Р. В. - Особенности послеоперационного периода, показания к предоперационному и послеоперационному дренированию верхних мочевых путей при эндоскопическом лечении больных со сложными камнями мочеточника (2016)
Терешкін К. І. - Клініко-інструментальні особливості перебігу остеоартрозу у пацієнтів з різними варіантами поліморфізму гена лактази (2016)
Ткаченко Р. П. - Вторинний та третинний гіперпаратиреоз: шляхи вирішення проблеми, Курик О. Г., Денисенко А. І., Губар О. С. (2016)
Трефаненко І. В. - Вегетативний статус хворих на хронічний некаменевий холецистит з супутньою серцевою недостатністю, Гречко С. І., Соловйова О. В., Рева Т. В. (2016)
Шалімова А. С. - Диференційоване лікування пацієнтів з коморбідністю гіпертонічної хвороби і цукрового діабету 2 типу, Біловол О. М., Боброннікова Л. Р., Кочуєва М. М. (2016)
Шапринський Є. В. - Стан мікрофлори порожнини ротоглотки та стравоходу у хворих на стенозуючі захворювання стравоходу (2016)
Шипко А. Ф. - Програма корекції факторів антенатального ризику бронхолегеневої дисплазії як медична складова структурно-функціональної моделі допомоги дітям на регіональному рівні: багатофакторна оцінка ефективності (2016)
Юхименко О. О. - Оцінка впливу реплікації EBV, CMV та HSV на показники імунної системи респіраторного тракту у дітей з інфекційно-асоційованим алергічним рецидивуючим обструктивним бронхітом під час рецидиву (2016)
Гуніна Л. М. - Фармакологічні засоби на основі гамма-бутиробетаїну в спортивній медицині: вдале сполучення кардіопротекторної та ергогенної дії, Безугла В. В., Вінничук Ю. Д. (2016)
Давидова Н. В. - Особливості впливу мелатоніну на окремі біохімічні показники плазми крові щурів за умов алоксанового діабету (2016)
Дученко К. А. - Корекція порушень екскреторної функції нирок у щурів при курсовому застосуванні фуроксану, Корнієнко В. І., Ладогубець О. В. (2016)
Ісаєва І. М. - Стан автономної нервової регуляції в осіб молодого віку з артеріальною гіпотензією, Кармазіна І. С., Глоба Н. С. (2016)
Калмыков М. Л. - Использование средств срочного восстановления для улучшения физической работоспособности и функционального состояния футболистов, Руцкой И. А., Кондратенко П. П. (2016)
Колосова І. І. - Морфологічне дослідження впливу солей важких металів на яєчники щурів в експерименті, Шаторна В. Ф. (2016)
Костіцька І. О. - Оптимізація комплексного лікування морфологічних проявів діабетичного гастропарезу (2016)
Майор В. В. - Вплив ацетату свинцю та його комбінацій з цитратами металів на морфофункціональний стан плаценти вагітних самиць щурів, Шаторна В. Ф. (2016)
Марчук В. Ф. - Ембріогенез органів і структур ретроперитонеального простору на початку передплодового періоду онтогенезу людини, Марчук Ф. Д., Процак Т. В., Гуменюк А. Л. (2016)
Нагорна О. О. - Вплив ангіоліну на показники енергетичного обміну в міокарді щурів з експериментальною хронічною серцевою недостатністю, Бєленічев І. Ф., Горчакова Н. О., Кучеренко Л. І., Мазур І. А., Чекман І. С. (2016)
Се-Фей Се-Фей - Иммунные клетки крови под влиянием экстракорпоральной ударно-волновой терапии при травме кости, Остапчук Р. Н. (2016)
Смоляр Н. І. - Дослідження факторів патогенності пародонтальної мікрофлори в умовах експериментальної моделі дентальних мікробіоценозів (повідомлення 1), Дацко В. А., Федечко Й. М. (2016)
Хмара Т. В. - Топографоанатомічні особливості поверхневої скроневої артерії у плодів 5 місяців, Комар Т. В., Нікорич Д. М., Хмара А. Б. (2016)
Черновол Н. П. - Реакція тромбоцитів на АДФ – можливі чинники та клінічне значення індивідуальних розбіжностей, Черновол П. А., Горохова В. С., Делій В. Ю., Сулаєва О. М. (2016)
Шаторна В. Ф. - Експериментальне визначення комбінованого впливу ацетату свинцю та цитрату срібла на кардіогенез щурів, Гарець В. І., Нефьодова О. О. (2016)
Байбаков В. М. - Формування основ професійної культури студентів вищих медичних навчальних закладів України за фахом "дитяча хірургія" (2016)
Науменко Л. Ю. - Вдосконалення знань лікарів загальної практики – сімейної медицини з питань професійної реабілітації інвалідів, Борисова І. С., Березовський В. М. (2016)
Петрунів В. Б. - Інтерактивні методики навчання при викладанні дитячої терапевтичної стоматології (2016)
Плетенецька А. О. - Судово-медичний підхід при встановленні причинно-наслідкових зв’язків між несприятливим наслідком та неналежним наданням медичної допомоги (2016)
Кравчун П. Г. - Редкий клинический случай подкожной эмфиземы шеи, возникшей после проктологического исследования, Кадыкова О. И., Амер Л. Б., Молотягин Д. Г. (2016)
Ткаченко Ю. В. - Атипичное протезирование подростков с гипогидротической эктодермальной дисплазией, Диасамидзе Э. Д., Жуков К. В. (2016)
Грузинський О. В. - Сучасні підходи до вивчення етіопатогенезу холелітіазу (2016)
Штонда Д. В. - Перипротезні переломи стегнової кістки після ендопротезування кульшового суглоба, актуальність та шляхи вирішення даної проблеми (2016)
Зінько А. В. - Морфофункціональний стан білої речовини кінцевого мозку в нормі та за умов патології (2016)
Моложавая О. С. - Функции кишечной микрофлоры организма в норме и при патологии, Ивахнюк Т. В., Макаренко А. Н., Брозь Р. В. (2016)
Снегурская И. А. - Современные методы оценки электрофизиологического ремоделирования сердца при артериальной гипертензии, Милославский Д. К., Божко В. В., Пенькова М. Ю. (2016)
Сухін В. С. - До питання стосовно гормонотерапії при лейоміосаркомах матки (2016)
Шевчук С. А. - Використання даних супутника Landsat 8 для визначення мікрокліматичних особливостей Києва, Вишневський В. І. (2016)
Воробйов А. І. - Аналіз геологічної природи макропросочувань метану у північно-західній частині Чорного моря та їх прояви на супутникових знімках, Мельниченко Т. А. (2016)
Лялько В. І. - Аналіз залежності між концентрацією СО2 в атмосфері та температурою повітря для дослідження та прогнозування кліматичних змін в Україні, Апостолов О. А., Єлістратова Л. О., Артеменко І. Г. (2016)
Воробйов А. І. - Прояви аномалій хмарності на супутникових зображеннях перед сильними землетрусами, Лялько В. І., Мельниченко Т. А., Подорван В. М. (2016)
Грицай А. В. - Зміни в розподілі загального вмісту озону в атмосфері над Антарктикою, Міліневський Г. П., Євтушевський О. М., Клекочук А. Р. (2016)
Єсипович С. М. - Початковий етап геологічного розвитку континентальної земної кори на території України в Докатархей–Археї (2016)
International Workshop Under Patronage of National Commission of Ukraine for UNESCO (2016)
Правила та рекомендації для авторів (2016)
Правила и рекомендации для авторов (2016)
Содержание (2011)
Бендерский Е. Б. - Рациональное проектирование жилых зданий и социоэкокомплексов с учетом жизненного цикла, Коваль А. С., Савицкий Н. В., Коваль Е. А. (2011)
Білик М. С. - Моделювання інвестиційної діяльності в будівництві, Білик А. С. (2011)
Білик С. І. - Вибір розрахункового перерізу в рамах змінної жорсткості з суцільною гнучкою стінкою, Скляров І. О. (2011)
Білик С. І. - Методика розрахунку на стійкість холодногнутих швелерів з урахуванням пластичних деформацій, Усенко М. В. (2011)
Большаков В. И. - Повышение прочности мелкозернистого бетона путем механохимической активации его компонентов, Елисеева М. А., Щербак С. А. (2011)
Большаков В. И. - Исследование процессов образования шлаков силикомаргаца, Куцин В. С., Щербак С. А., Неведомский В. А., Елисеева М. А. (2011)
Воробьев В. В. - Антеннирующий эффект формы в экополисе "Днепровские пороги", Шило О. С. (2011)
Габринець В. О. - Енергоактивні огородження як енергоефективний елемент системи забезпечення мікроклімату будівель, Зарівняк Г. І., Накашидзе Л. В. (2011)
Гончаренко В. И. - Питьевая вода, как основа национальной безопасности Украины (2011)
Лазарук Я. - Тангенціальні рухи Дніпровсько-Донецької западини як один з чинників формування нафтогазоносних структур (2015)
Грицан Ю. І. - Аспекти господарювання в социоекопоселеннях, Задорожна Г. О., Коляда В. В., Вагнер Г. В., Бець Т. Ю. (2011)
Попова Л. - Викопні еласмобранхії та стратиграфія крейдових відкладів Канівщини, Огієнко О., Cокольський Т. (2015)
Дворников М. А. - Саманное строительство как основа экопоселений (2011)
Огієнко О. - Розподіл комплексів діатомових водоростей у поверхневому шарі донних відкладів північно-західної частини Антарктичного півострова за морфоструктурними зонами шельфу (2015)
Доненко В. І. - Методика сценарного формування та остаточного відбору організаційно-технологічних параметрів будівельно-інвестиційних проектів у стратегічному плані розвитку будівельної організації (2011)
Мадьяр А. - Зв'язок між рослинністю і схиловими процесами на високих надзаплавних берегах Пакш-Дунакемледа, Ковач М., Варга Г., Радванські Б., Фабіан С., Іжак Т., Плачковська Е., Тимченко Ю. (2015)
Кирнос В. М. - Наружное утепление зданий как путь к комфортности, экологичности и экономичности строительства, Кузнецов К. Г. (2011)
Шнюков С. - Фенітові ореоли лінійних карбонатитових масивів: мінерало-геохімічні критерії ідентифікації та встановлення геологічної будови, Лазарєва І., Никанорова Ю. (2015)
Кліменко В. З. - Щодо розрахунку елементів з клеєної деревини, що працюють на стиск зі згином, Михайловський Д. В., Коваленко М. С. (2011)
Лазарєва І. - Геохімія та забарвлення природних флюоритів: ефективність і простота застосування в практиці мінералого-геохімічних досліджень (2015)
Книжнікова О. О. - Моделювання раціонального розподілу організаційно-технологічного навантаження між підрозділами будівельного підприємства (2011)
Малицький Д. - Геоакустичні спостереження на пункті "Яноші" у Закарпатті, Назаревич А., Микита А., Асташкіна О., Коваль Ю., Махніцький М. (2015)
Кобець А. С. - Технології відновлення порушених земель – агронапрямок, Узбек І. Х., Волох П. В., Грицан Ю. І., Дирда В. І. (2011)
Кузьменко Т. - Синтетичне сейсмічне моделювання відкладів осадового чохла Каркінітського прогину (2015)
Коваль О. О. - Вплив вибору об'ємно-планувальних та конструктивних рішень малоповерхових будівель на їх теплові витрати, Савицький М. В., Юрченко Є. Л., Луценко Ю. О. (2011)
Карпенко О. - До прогнозу освоєння вуглеводневих ресурсів східної частини ДДЗ, Михайлов В., Карпенко І. (2015)
Костенко С. Н. - Ветроэнергетические установки краткий анализ существующих конструкций (2011)
Дячков Б. - О геологической позиции и рудоносности гранитоидных поясов большого Алтая, Матайбаева И., Черненко З., Теут Е. (2015)
Косточка Є. Г. - Грунтоцементні фундаменти малоповерхових житлових будинків, Нестеренко Т. М., Хімченко Ю. Є. (2011)
Кошлякова Т. - Оцінка інтенсивності водообміну в сеноман-келовейському водоносному комплексі на території м. Київ в умовах техногенного впливу, Кошляков О., Долін В., Скрипкін В. (2015)
Марченко Т. В. - Технология ЛСТК: проблемы и перспективы, Банников Д. О. (2011)
Бровко А. - Гідродинамічний режим підземних вод в районі Рівненської АЕС, Бровко Г. (2015)
Никифорова Т. Д. - Энергоэффективность размещаемых на склонах и заглубленных зданий, Савицкий Н. В. (2011)
Бойко К. - Методика оцінки ризику виникнення новітніх зсувів південно-західного берегу Криму (2015)
Ніколаєнко С. М. - Національний проект створення високотехнологічних соціоекокомплексов, Савицький М. В., Бєляков В. М., Большаков В. І., Пшінько О. М., Лівінський О. М., Грицан Ю. І., Бендерський Ю. Б., Мизніков Д. Г., Ковальов Г. М. (2011)
Malytskyy D. - Moment Tensor Inversion of Waveforms, Muyla O., Hrytsaj O., Kutniv O., Obidina O. (2015)
Ноткин А. В. - Центр образовательного туризма Зеленые Холмы (2011)
Міненко Р. - Сучасний стан проблеми стійких розв'язків обернених лінійних задач гравіметрії, Міненко П., Мечніков Ю. (2015)
Приходько І. П. - Створення підприємства з виробництва біогумусу та розведення каліфорнійського хробака для відновлення родючості ґрунту та ведення органічного землеробства, Скрипник І. М. (2011)
Приходько А. П. - Эффективное применение технологического сырья в вяжущих и бетонах, Сторчай Н. С., Маляр Д. О., Кононов Д. В, Коваленко В. О. (2011)
Приходько А. П. - Оценка неканцерогенного риска возникновения профзаболеваний у рабочих цементных заводов, Яковишина Т. Ф. (2011)
Рабіч О. В. - Аналіз систем освітлення у відповідності до чинних державних вимог щодо створення світлового середовища, Чумак Л. А., Магала В. С., Ситник С. А. (2011)
Савин Л. С. - Комплексная переработка продуктов техногенного происхождения на территории приднепровья в отрасли строительных материалов, Макарова В. Н. (2011)
Савицький М. В. - Систематизація та аналіз існуючих технологій зведення екологічних малоповерхових будинків з соломи, Бабенко М. М. (2011)
Савицький М. В. - Показники енергоефективності малоповерхових екобудинків з використанням місцевих матеріалів, Бендерський Ю. Б., Перегінець І. І., Бабенко М. М. (2011)
Сторчай Н. С. - Обоснование экологической безопасности утилизации осадков канализационных сточных вод в керамических стеновых материалах, Зорина О. А. (2011)
Тимошенко Е. А. - Создание экологических поселений как средство перехода к эколого-социально-экономическому развитию населенных мест, Колохов В. В., Тимошенко Л. А. (2011)
Харитонов М. М. - Перспективи використання продуктів біоконверсії відходів АПК у біологічному землеробстві, Гармаш С. М., Дудка М. І. (2011)
Чуб А. А. - Технологические и организационные основы строительства монолитных высокоморозостойких водоне-проницаемых железобетонных резервуаров (2011)
Шевченко А. Б. - Вихревые теплогенераторы термеры: проблемы и перспективы (2011)
Рефераты (2011)
Выходные данные (2011)
Зміcт (2016)
Ткачук Д. Г. - Транспорт Житомира: проблеми та шляхи вирішення еволюційними методами, Пучич В. Г. (2016)
Рудзинський В. В. - Обстеження пасажиропотоків на транспорті загального користування м. Житомир та оцінка основних техніко-експлуатаційних параметрів для вибору міських автобусів, Маяк М. М., Мельничук С. В., Рафальський О. І., Чуйко С. П. (2016)
Абрамова Л. С. - Управління дорожнім рухом на залізничному переїзді з елементами теорії корисності, Капінус С. В. (2016)
Аргун Щ. В. - Екологічний та енергефективний автомобільний транспорт та його інфраструктура, Гнатов А. В., Ульянец О. А. (2016)
Аулін В. В. - Номативно-правове забезпечення надійності функціонування транспортних систем в Україні, Голуб Д. В. (2016)
Аулін В. В. - Проблеми і задачі ефективності системи технічної експлуатації мобільної сільськогосподарської і автотранспортної техніки, Гриньків А. В. (2016)
Башинський А. Л. - Метод визначення критичної висоти перешкоди, яку можу подолати автомобіль при заданій швидкості його прямолінійного руху без втрати поперечної стійкості (2016)
Белевцова Н. Л. - До визначення жорсткості керованого колісного модуля двохосьового екіпажу, Вербицький В. Г., Хребет В. Г., Тарасюк В. С. (2016)
Біліченко В. В. - Об´рунтування критеріїв оцінки ефективності вибору запасних частин, що зберігаються на складі АТП для підтримки в справному стані його рухомого складу, Антонюк О. П. (2016)
Бритковський В. М. - Експлуатаційна ефективність системи освітлення салонів автобусів, Нємий С. В. (2016)
Дембіцький В. М. - Застосування засобів стеження в системах автоматичного гальмування сучасних автомобілів, Мазилюк П. В., Сітовський О. П. (2016)
Захарчук В. І. - Математична модель для дослідження впливу виду використовуваного палива на економічні та екологічні показники колісного трактора, Цикун Ю. О. (2016)
Защепкіна Н. М. - Контроль поверхні зруйнованих деталей у коронному розряді, Божко К. М., Кущевий С. М., Сидоренко С. Ю. (2016)
Кашканов А. А. - Оцінка невизначености вимірювання швидкості автомобіля при автотехнічній експертизі дорожньо-транспортних пригод, Кашканова Г. Г., Грисюк О. Г. (2016)
Кищун В. А. - Сучасні методи діагностування паливних насосів високого тиску системи живлення Common Rail, Боровицький І. О. (2016)
KolodnytskaR. V. - Hemp biofuel for automotive transport. Ukrainian perspective (2016)
Коробко А. І. - Управління якістю випробувань автотракторної техніки з використанням нечіткої логіки, Михайлова О. О., Назарько О. О., Радченко Ю. А. (2016)
Корпач А. О. - Дослідження впливу фізико-хімічних властивостей біодизельного палива на паливну економічність, енергетичні та екологічні показники автомобільного дизеля, Левківський О. О. (2016)
Корпач А. О. - Вплив добавки водневмісного газу на зміну показників двигуна автомобіля в умовах експлуатації, Філоненко О. Д. (2016)
Кравченко О. П. - Аналіз експлуатаційної надійності електро- та електронного обладнання автомобілів-тягачів (2016)
Кужель В. П. - До питання автоматизації визначення дальності видимості дорожніх об’єктів під час проведенні автотехнічної експертизи ДТП (2016)
Курганський А. В. - Моніторинг активності водія із застосуванням бездротових сенсорних мереж, Защепкіна Н. М. (2016)
Куць Н. Г. - Формирование кластеров в жидком веществе, Бодак В. И. (2016)
Ломакин В. А. - Маховик переменного момента инерции для поршневого двигателя внутреннего сгорания FP10C (2016)
Melnychuk S. V. - A study of the free vibration of suspension rod based on four-stage arm mechanism by using computer simulation, Vityuk I. V., Bovsunivskyi I. A., Trosteniuk Yu. I. (2016)
Можаровський М. М. - До питання регенерування енергії на автотранспортних засобах (2016)
Мурований І. С. - Аналіз об´рунтованості тарифної політики пасажирських перевезень міським електротранспортом Луцька, Павлова І. А. (2016)
Ноженко О. С. - Дослідження динамічного впливу рухомого складу на колійну структуру, Черняк Г. Ю., Мостович А. В. (2016)
Оліскевич М. С. - Методика оцінювання стабільності транспортно-технологічних схем за умов змінних матеріальних потоків (2016)
Опанасюк Є. Г. - Вплив пружних характеристик рушія на тягово-зчіпні властивості автомобілів підвищеної прохідності, Бегерський Д. Б. (2016)
Пельо Р. А. - Методика вибору раціональних характеристик процесу перемикання у двопотоковій автоматичній трансмісії автомобіля (2016)
Поляков В .М. - Визначення сил взаємодії колеса легкового автомобіля під час руху нерівною дорогою, Разбойніков О. О. (2016)
Попович П. В. - Дослідження тенденцій розвитку ринку вантажних автомобільних перевезень у сучасних умовах, Шевчук О. С., Матвіїшин А. Й., Лотоцька В. М. (2016)
Рудзінська О. В. - Процеси розвитку автотранспортних технологій в інтелектуальних транспортних системах, Беззуб Я. В., Шумляківський В. П. (2016)
Рудзінський В. В. - Особливості експлуатації транспорту загального призначення в технологіях інтелектуальних транспортних систем, Шумляківський В. П., Рудзінська О. В., Савченко Г. В. (2016)
Сахно В. П. - Підвищення рівня технічного стану автопоїздів на основі кваліметричної моделі, Поляков В. М., Сакно О. П., Лисий О. В. (2016)
Сахно В. П. - К анализу автоколебаний модели колесного транспортного средства при движении по прямолинейному участку путепровода, Ефименко А. Н. (2016)
Титаренко В. Є. - Дослідження екологічного стану транспортних перехресть за викидами автомобільних двигунів у місті Житомирі, Нестеренко В. О. (2016)
Уважаемые коллеги! (2015)
Дорогие читатели журнала "Здоровье ребенка", уважаемые коллеги! (2015)
Шадрин О. Г. - Педиатрическая гастроэнтерология и нутрициология: проблемы и перспективы, Белоусова О. Ю. (2015)
Сорокман Т. В. - Розподіл антигенів HLA-системи в дітей, хворих на виразкову хворобу, Попелюк М.-О. В. (2015)
Абатуров О. Є. - Ендоскопічні особливості змін слизової оболонки шлунка при хронічних CagA-позитивних Нр-асоційованих гастритах у дітей, Завгородня Н. Ю. (2015)
Резніченко Ю. Г. - Покращення ефективності лікування дітей, хворих на муковісцидоз, шляхом включення до стандартної терапії препарату Пульмозим, Окул Т. І., Малюга В. Г., Стельмах О. В., Волкова І. Г., Петренко Л. А., Карпенко В. В. (2015)
Радутна О. А. - Питання своєчасної діагностики кишкових ускладнень антибіотикотерапії у дітей, Іванько О. Г., Кизима Н. В., Круть О. С. (2015)
Бабаджанян Е. Н. - Опыт использования урсодезоксихолевой кислоты у детей с органическими заболеваниями печени (2015)
Ольховська О. М. - Дієтотерапія дітей раннього віку, хворих на ротавірусну інфекцію (2015)
Раковская Л. А. - Дискуссионные вопросы этиопатогенеза феномена младенческих колик (2015)
Больбот Ю. К. - Фактори ризику розвитку патології верхнього відділу травного тракту у дітей із бронхіальною астмою, Калічевська М. В. (2015)
Зимницкая Т. В. - Двигательные дисфункции толстой кишки у детей с хроническим запором: электрофизиологические аспекты (2015)
Сорокман Т. В. - Гастроентерологічна патологія в дітей з ожирінням, Сокольник С. В., Шлик О. Г. (2015)
Чайченко Т. В. - Нутриционные аспекты глобальной стратегии по прекращению детского ожирения (2015)
Опарін О. А. - Особливості перебігу моторно-секреторних порушень при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі в осіб молодого віку із супутнім ожирінням, Корнієнко Д. О. (2015)
Няньковська О. С. - Сучасні підходи до діагностики та дієтотерапії харчової алергії на білок коров’ячого молока у дітей раннього віку (2015)
Лимаренко М. П. - Ферментопатия как причина кожных проявлений атопии у детей (2015)
Турчина С. І. - Захворювання органів травлення в структурі соматичної патології у підлітків, хворих на дифузний нетоксичний зоб, Плєхова О. І., Косовцова Г. В., Вародова О. В., Костенко Т. П., Банніков Б. В. (2015)
Сенаторова Г. С. - Аналіз функціонального стану шлунково-кишкового тракту у дітей із бронхолегеневою дисплазією, Черненко Л. М., Муратов Г. Р., Башкірова Н. В. (2015)
Няньковський С. Л. - Еозинофільний езофагіт як один із проявів гастроінтестинальної харчової алергії в дітей, Городиловська М. І., Іванців В. А., Бойко О. І. (2015)
Карпушенко Ю. В. - Эндоскопическая характеристика верхних отделов желудочно-кишечного тракта у детей с аллергопатологией, Клименко В. А., Яворская В. Н., Адарюкова Л. М. (2015)
Шаповалова В. О. - Вивчення проблеми забезпечення лікарськими засобами хворих на целіакію на засадах фармацевтичного права, Васіна Ю. В., Шаповалов В. В., Шаповалов В. В., Ковальова К. І. (2015)
Жаркова Т. С. - Клінічне значення простагландинів у формуванні варіантів перебігу бактеріальних кишкових інфекцій у дітей (2015)
Кирсанова Т. А. - Иммунный статус детей, больных кишечными инфекциями, вызванными условно-патогенными микроорганизмами, на фоне инфицирования H.pylori (2015)
Омельченко Е. В. - Артериопеченочная дисплазия (cиндром Алажиля) у ребенка (клиническое наблюдение), Ермолаев М. Н., Сенаторова А. С., Шипко А. Ф., Омельченко-Селюкова А. В., Ермолаева М. М., Левченко Ю. А. (2015)
Василенко О. М. - Нормативно-правові засади державної політики з питань захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Троян Р. В. (2015)
Галовський Б. В. - Особливості виховання гуманістичних цінностей у студентської молоді (2015)
Горобець Н. С. - Готовність майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності (2015)
Гриньков С. О. - Сучасні тенденції волонтерського руху в Україні (2015)
Грунська О. В. - Методи формування соціально-адекватної поведінки дітей молодшого шкільного віку як інструментарій соціального педагога (2015)
Данченко О. М. - Можливості використання німецького досвіду у допрофесійній підготовці майбутніх фахівців, Церклевич В. С. (2015)
Ігнатенко К. В. - Особливості оцінки потреб прийомних сімей у процесі соціального супроводу (2015)
Клочан Ю. В. - Професійно-педагогічне спілкування соціального педагога (2015)
Коваль Н. І. - Методика вивчення громадянської вихованості старшокласників допоміжних шкіл (2015)
Кошура А. В. - Показники та рівень розвитку фізичного виховання у вищих навчальних закладах Польщі (2015)
Кравчук Л. С. - Здоров'язберігаючі технології – провідна умова навчальної діяльності студентів (2015)
Курняк Л. М. - Екологічна культура: поняття та формування (2015)
Нечепорук М. В. - Соціально-психологічне дослідження емоційної сфери безробітних (2015)
Островська Н. О. - Усвідомлене батьківство молоді як основа гармонійного розвитку дитини в сім'ї (2015)
Радько П. Г. - Роль історії в осмисленні національних традицій та гуманізації освіти у розумінні поглядів Михайла Грушевського (2015)
Сьомкіна І. С. - Особливості сімейної соціалізації в сучасних умовах (2015)
Фрадинська А. П. - Казкотерапія, як засіб психокорекції емоційної сфери молодших школярів, Лазаревська Ю. В. (2015)
Чайковський М. Є. - Інтеграція та інклюзія молоді з особливими потребами:соціально-педагогічна складова (2015)
Шевчук О. О. - Професійне самовизначення учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів України (2015)
Якименко С. І. - Дитиноцентризм як своєрідний світогляд щодо виховання дитини (2015)
Анотації (2015)
Аннотации (2015)
Anotation (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2016)
Чернюк В. І - Функціональний стан периферичної нервової системи у шахтарів, хворих на вібраційну хворобу від дії загальної вібрації (за даними електроміографії), Семеряк О. М. (2016)
Kalnysh V. - Patterns of changes in reliability of military operators, receiving the simulated contradictory information, Shvets A. (2016)
Яструб Т. О. - Токсиколого­гігієнічна оцінка регуляторів росту рослин на основі гіберелінів (2016)
Левченко О. Г. - Цитотоксичність зварювальних аерозолів, що утворюються під час зварювання покритими електродами, Демецька О. В., Лук’яненко А. О. (2016)
Іващенко В. Є. - Особливсті діагностики синдрому плеврального випоту та його епідеміологічні характеристики в медичних працівників (2016)
Мошковський В. Є. - Комплексна гігієнічна оцінка пилового фактора на теплових електростанціях (2016)
Шидловська Т. А. - Порівняльний аналіз даних реоенцефалографії в робітників вугільної та харчової галузі, Шидловська Т. В., Козак М. С., Овсяник К. В., Яворовський О. П., Брухно Р. П., Бойчук М. А. (2016)
Шаравара Л. П. - Гігієнічна оцінка умов праці працівників металургійного підприємства повного циклу (2016)
Руденька К. Л. - Вивчення дії трофіну при гострому аміноглікозидному ототоксикозі (морфологічне дослідження) (2016)
Зінченко Т. І. - Гігієнічна оцінка потенційного ризику для осіб, задіяних при застосуванні пестицидів у системі хімічного захисту полуниці в умовах особистих селянських господарств, Пельо І. М., Омельчук С. Т., Вавріневич О. П. (2016)
Мартиновська Т. Ю. - Особливості фізичного розвитку учнів, які опановують робочі професії в професійно­технічних навчальних закладах м. Києва (2016)
Реферати (2016)
Вітаємо з ювілеєм професора Бориса Павловича Кузьмінова! (2016)
З 70-літнім ювілеєм, дорогий ректоре! (2016)
Шевченко І. О. - "Бібліотекарі – люди унікальні! Їх потрібно підтримувати завжди і в усьому…" (2016)
Довгань О. В. - Роль і місце спілкування в роботі вишівської бібліотеки освітнього закладу сфери культури: постановка проблеми, Скабодіна А. В. (2016)
Шипота Г. Є. - Деякі аспекти підготовки студентів до бібліографічної діяльності в умовах розвитку медіа культури (2016)
Соколов В. Ю. - Бібліотеки та читальні комітетів піклування про народну тверезість в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2016)
Веретеннікова Н. В. - "Інформаційний асистент науковця" як сервісний інструмент інформаційно-бібліотечного супроводу науково-дослідної роботи віртуальних творчих колективів (2016)
Діденко І. М. - Інформаційні потреби бібліотекарів як об’єкт вивчення (2016)
Кириленко О. Г. - Наукові та прикладні завдання у діяльності з охорони інтелектуальної власності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2016)
Лугова Т. А. - Особливості алгоритму присвоєння документам індексу УДК в умовах інформатизації, Городніченко А. В. (2016)
Петрова М. В. - Процесний підхід до розробки концептуальної моделі управління формуванням електронних ресурсів бібліотеки (2016)
Мудроха В. О. - Атестація як визначальний чинник управління кадровим ресурсом (2016)
Карпов В. В. - Видання "Знак" Українського геральдичного товариства в історіографії військової символіки України (2016)
Курбан О. В. - Практика застосування маркетингових інструментів у сучасній мережевій інформаційній війні (2016)
Ржеуський А. В. - Аналіз інформаційних послуг бібліотек з допомогою інструментарію бенчмаркінгу (2016)
Вінічук І. М. - Трансформаційні процеси словниково-термінологічного забезпечення електронних ресурсів у сучасних інформаційних технологіях (2016)
Швецова-Водка Г. М. - Сучасні наукові підходи до висвітлення розвитку торговельної документації в Україні (Рец. на монографію: Шевченко О. В. Розвиток торговельної документації в Україні: документознавчий аспект: монографія / О. В. Шевченко. – Полтава: Копі-центр, 2016. –319 с.) (2016)
Пухкал О. Г. - Політико-правові засади сучасної української дипломатії (2002)
Бруз B. C. - Членство в Раді Безпеки ООН: значення, історичний досвід і обрання України на 2000-2001 pp. (2002)
Бодрук О. В. - Стратегічні підходи та ініціативи України з розвитку відносин з НАТО (2002)
Томашевич О. П. - Участь України в програмах Партнерства НАТО (2002)
Боєцький Т. Ф. - Політико-правові аспекти операцій НАТО щодо врегулювання конфліктних ситуацій та роль держав-партнерів (2002)
Костенко Г. Ф. - Геополітичні системи міжнародних відносин (2002)
Гуменюк А. Г. - Реакція міжнародного співтовариства на югославську кризу (2002)
Мартинов А. Ю. - Зовнішня політика ФРН в умовах глобалізації (2002)
Дьоміна М. О. - Діяльність Одеської філії Грецького фонду культури в контексті греко-українських відносин (2002)
Іваницький Р. В. - Функціонування Комітету регіонів і дотримання принципу субсидіарності як елементи федералізації Європейського Союз (2002)
Самойлова Л. І. - Інтеграція країн Балтії в європейські та євроатлантичні структури: проблема інтеграції в НАТО (2002)
Кириченко В. П. - Політичні партії в системі влади і владних структур країн Латинської Америки і Карибського басейну, Тумасов І. Ю. (2002)
Скороход Ю. С. - Моделі забезпечення стабільності у глибоко розділених соціумах: методологічні аспекти проблеми (на прикладі Лівану) (2002)
Скороход Л. І. - Субрегіональні виміри арабської інтеграції (2002)
Літковський С. В. - Проблема визначення правового статусу Каспійського морів контексті двосторонніх російсько-іранських відносин (2002)
Резніченко В. І. - Особливості протокольної практики ООН (на прикладі 26 Спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН з ВІЛ/СНІДу) (2002)
Юдін Я. С. - Рамбуйє (1999 рік): переговори чи ультиматумі (2002)
Примаченко І. В. - Досвід економічних реформ в країнах Центральної Європи для України (2002)
Разумцева Г. І. - Королівство Швеція: політика "свободи від союзів" (2002)
Ясинський Л. П. - Україна в долі першого казахстанського Президента (кілька штрихів до політичного портрета Н.А.Назарбаева) (2002)
Колесніченко-Братунь Н. Р. - Образ дипломата в світовій літературі (2002)
Ігнатова О. І. - До питання вибору змісту та методів навчання іноземній мові (з досвіду викладання в Дипломатичній академії України при МЗС України) (2002)
Мартиненко П. Ф. - Європейська конвенція з прав людини в конституційно - правовому механізмі України (2002)
Мережко О. О. - Співвідношення між міжнародним договором та іншими джерелами міжнародного права (2002)
Огнівець І. В. - Подвійне громадянство у конституційному праві України (2002)
Григоров О. М. - Офшорні зони: світовий досвід та перспективи розвитку (міжнародно-правовий аспект), Ізотов В. А. (2002)
Дмитрієнко Ю. М. - Філософсько-правові детермінанти девіантної правосвідомості у структурі ідейно-світоглядних аксіологій українського права (2002)
Пронюк Н. В. - Національно-правові передумови застосування міжнародного права у законодавстві України: проблеми теорії і практики (2002)
Подаляк Н. Г. - Дипломатія на службі торгових інтересів Ганзи наприкінці XIV століття (2002)
Ціватий В. Г. - Держави Західної Європи на межі XV-XVI століть і проблема політичної влади у контексті інституційних процесів (2002)
Дятлов В. О. - Ідея релігійних війн і союзів в епоху Реформації (1517-1530 pp.) (2002)
Дьомін О. Б. - Англо-нідерландське протистояння і позиція Іспанії напередодні конфлікту 1563-1564 pp. (2002)
Котляров П. М. - Теологія і дипломатія: діяльність Філіппа Меланхтона в контексті європейських міжнародних відносин (2002)
Балабушевич Т. А. - Балтійські народи, Росія та Пруссія у XVI-XVIII століттях (2002)
Верба В. І. - Михайло Грушевський: роки російського заслання (1914-1917 pp.) (2002)
Ачкіназі Б. О. - Америка, Франція і "українське питання" у 1917-1918 pp. (2002)
Матвієнко В. М. - Закавказзя у зовнішній політиці Української Держави (1918 р.) (2002)
Стрельський Г. В. - Лотоцький О. Г. (1870-1939) - видатний український вчений, громадсько-політичний діяч, дипломат (2002)
Бем Н. В. - Суспільно-політичні настрої селян України в 1928-1929 pp. (2002)
Бажан О. Г. - Ставлення світового співтовариства до проблем забезпечення прав людини в Україні в 1960-1980 роках (2002)
Грушова Т. В. - Реакція міжнародних громадських політичних центрів на релігійні утиски в УРСР (1970-80-ті pp.) (2002)
Галака С. П. - Нью-Йоркська конференція 1995 року з розгляду дії та подовження ДНЯЗ (2002)
Сьомик Т. В. - Міжнародна боротьба з незаконним обігом та споживанням наркотиків (історичний аспект) (2002)
Шевчук Д. В. - Тайвань у системі міжнародних відносин США – КНР на сучасному етапі (2002)
Пронь С. В. - США та Японія на рубежі тисячоліть: історичний досвід і перспективи відносин (2002)
Тупчієнко Л. С. - Вагомі чинники національної безпеки України (2002)
Білоусов М. М. - Українська дипломатія від сивої давнини до сьогодення (2002)
Титул, зміст (2015)
Ракута В. М. - Проблеми інформатизації шкільної математичної освіти (2015)
Триус Ю. В. - Особливості навчання інформатики майбутніх економістів, Яцько О. М. (2015)
Семеніхіна О. В. - Використання програми GeoGebra в дослідженні функціональних залежностей (на прикладі розв’язування задач на екстремум), Друшляк М. Г. (2015)
Шаповал Є. В. - Використання програмного засобу GeoGebra у процесі навчання судноводіїв (2015)
Лапінський В. В. - Лабораторний практикум у середовищі NI LabVIEW, Воєводін С. В. (2015)
Колос К. Р. - Мета і завдання підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі закладу післядипломної педагогічної освіти (2015)
Іванова С. М. - Наукова електронна бібліотека НАПН України як засіб інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень (2015)
Потієнко В. О. - Очний етап Всеукраїнського дистанційного турніру з інформаційних технологій 2014–2015 навчального року: рекомендації до розв’язання завдань (2015)
Мисак Д. П. - Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2014–2015 навчальному році, Рибак О. В., Рудик О. Б. (2015)
Мазурков М. И. - Рекуррентные методы синтеза последовательностей с оптимальным пик-фактором спектра уолша-адамара, Соколов А. В. (2015)
Narimanova O. V. - Preprocessing of digital image for compression, Аgadzhanyan А. R., Kuchma M. S. (2015)
Омельчук І. П. - Синтез алгоритму оцінки частоти комплексного монохромного сигналу (2015)
Казаков А. И. - Расчет областей сосуществования фаз в системе In(x)Ga(1-x)Sb(y)As(1-y) , Кваташидзе Л. Т., Шаповалов Г. В. (2015)
Опірський І. Р. - Прогнозування несанкціонованого доступу в інформаційних системах держави з використанням перетворення Карунена-Лоєва (2015)
Романюков М. Г. - Критерії оцінки ймовірності витоку інформації через технічні канали (2015)
Polozhaenko S. A. - Methods of mathematical design and machine authentication of non - statics anomalous diffusive processes, Omar Muajad Abdullach (2015)
Кудінов В. А. - Надійність спеціального програмного забезпечення інтегрованих інформаційних систем органів внутрішніх справ україни, Грищак О. М. (2015)
Орехов А. Н. - Классификация математических моделей систем защиты информационного пространства для управления воздушным движением, Хорошко В. А. (2015)
Хома В. В. - Удосконалення методики виявлення закладних пристроїв на абонентських телефонних лініях з урахуванням можливостей сучасних засобів контролю, Іванюк В. М. (2015)
Прокофьева Л. Л. - Контроль вычислительных процессов методами идентификации при натурном моделировании, Савич С. П., Порпулит А. Н. (2015)
Кілін А. Є. - Модель оцінки ефективнності захисту програмного коду від несанкціонованих змін, Кононович В. Г., Кононович І. В., Беззубенко В. В. (2015)
Технічна сторінка (2015)
Титул, зміст (2016)
Экстренная контрацепция: в фокусе — гинепристон (2016)
Алекперова Н. - Мнения экспертов об образовании лидера в сфере фармации (2016)
Екаченко Т. - Фармрынок выходит из глубокого пике (2016)
Новини (2016)
Кривомаз Т. - Изменение климата: спор не окончен (2016)
На зустріч VIII Національного з’їзду фармацевтів України (2016)
Новини (2016)
Примак Р. - Зачем организму ионные насосы? (2016)
Проблемы с кожей? Фитобальзам! (2016)
Новини (2016)
Дедишина Л. - Право матері, право дитини (2016)
Терапія добром (2016)
Протефлазід®: нова форма — доведена ефективність (2016)
Демецкая А. - Вниманию путешественников: коварный амебиаз (2016)
Кривомаз Т. - Надпочечники — обмен веществ и стресс (2016)
Здоровье женщины: эффект бабочки (2016)
Gynodek®: профилактика и лечение (2016)
Кривомаз Т. - Почему не стоит забывать о кори (2016)
Історії провізорів. Каміння геть! (2016)
Примак Р. - О янтаре и янтарной кислоте (2016)
Примак Р. - "Секреты" огуречной горечи (2016)
Демецкая А. - Разрушая стереотипы: свободные радикалы и антиоксиданты (2016)
Новини (2016)
Демецкая А. - Абетка фармацевта."Летний витамин": фолиевая кислота (2016)
Везіть із мандрівок враження, а не глисти (2016)
Негормональная коррекция гормонального баланса женщины (2016)
Орловецкая Н. - Ex tempore. Приготовление порошков с экстрактами: порошки по прописи Аксянцева, Данькевич О., Редькин Р. (2016)
Дедишина Л. - Наш бренд — "Центральна районна" (2016)
Кириленко М. - Як навести лад у своїй домівці і своєму житті? (2016)
Гороскоп (2016)
"Революція" в животі відміняється! (2016)
Метеоспазміл: архітектор комфорту у животі (2016)
Гайду О. В. - Державні пріоритети розвитку морегосподарського комплексу України: науковий огляд наявних і прихованих можливостей (2016)
Древаль Ю. Д. - Глобальні доповіді МОП як чинник державного управління охороною праці, Шароватова О. П. (2016)
Коврегін В. В. - Створення та функціонування молодіжних бізнес-інкубаторів: основні принципи, роль держави і ВНЗ (2016)
Орленко Я. Ю. - Імперативи розвитку туристичної галузі України (2016)
Полковниченко Д. Ю. - Теоретичні засади державного регулювання економічної безпеки регіонів (2016)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Управлінсько-методологічний вимір використання соціального й освітнього потенціалу при формуванні безпеки регіонів України, Карпеко Н. М. (2016)
Проців О. Р. - Історико-правовий аналіз державного управління при використанні отруйних речовин у мисливському господарстві Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст.ст. (2016)
Шведун В. О. - Визначення перспективних тенденцій державного регулювання в сфері рекламної діяльності України (2016)
Алієва П. І. - Механізми управління розвитком міжнародного наукового співробітництва України (2016)
Andronov V. - Peculiarities of implementation of state environmental policy of Ukraine: main directions, Glukha V. (2016)
Беззубко Л. В. - Удосконалення фінансового механізму діяльності об’єднаних територіальних громад, Беззубко Б. І. (2016)
Бородін О. Д. - Соціально-культурна сфера як об’єкт державного регулювання (2016)
Дєгтяр А. О. - Західноєвропейські принципи організації та регулювання ринку страхових послуг, Соболь Р. Г. (2016)
Дзюндзюк Б. В. - Зарубіжний досвід взаємодії органів влади з громадянами в умовах розвитку інформаційного суспільства (2016)
Кірєєв Д. Б. - Вдосконалення механізмів розвитку інформаційної економіки в Україні (2016)
Ковальчук В. Г. - Новації в правовому забезпеченні державного управління у сфері екологічної безпеки України (2016)
Марєхін С. В. - Всеохоплююче управління якістю в органах влади: особливості впровадження (2016)
Негрич М. М. - Формування моделі розвитку інвестиційно-будівельної сфери в Україні (2016)
Омаров А. Е. - Екологічна безпека як чинник національної безпеки держави (2016)
Якименко О. О. - Чинники впливу на реалізацію організаційно-правового механізму державного регулювання трансформації вищої освіти в Україні (2016)
Дудка О. І. - Формування інформаційного забезпечення державного регулювання аграрного сектору економіки (2016)
Колєнов О. М. - Cтан правового забезпечення державної екологічної політики України (2016)
Твердохліб О. С. - Інституційне середовище формування та реалізації інформаційної політики в Україні (2016)
Губенко А. О. - Напрями вдосконалення державних механізмів реалізації виховно-освітніх технологій (2016)
Дєгтяр А. О. - Система управління знаннями як фактор підвищення конкурентоспроможності організації, Бублій М. П. (2016)
Замараєв А. В. - Ефективність використання людського потенціалу в державному управлінні: професійна підготовка кадрів (2016)
Зубчик О. А. - "Чому освітню політику важко обгрунтувати?": система державного управління вищою освітою в Україні (2016)
Кулєшов М. М. - Концептуальні засади реформування системи підготовки кадрів ДСНС України (2016)
Линдюк О. А. - Концептуальні засади модернізації державної служби України в умовах глобалізації (2016)
Мороз С. А. - Французька модель підготовки науково-педагогічних кадрів: особливості розбудови та перспективи використання для розвитку трудового потенціалу вітчизняних ВНЗ, Мороз В. М., Домбровська С. М. (2016)
Мосякіна О. А. - Роль кадрового менеджменту в реалізації митної політики (2016)
Гандзюк К. В. - Інформаційна політика місцевих державних адміністрацій Херсонщини в умовах російської агресії: стан та шляхи удосконалення (2016)
Лукиша Р. Т. - Напрямки вдосконалення механізмів державної політики соціально-економічного розвитку регіонів в умовах невизначеності (2016)
Ляшевська О. І. - Вдосконалення державного регулювання соціально-економічного розвитку регіону (2016)
Майстро С. В. - Державно-приватне партнерство як інструмент забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону (2016)
Притуп О. Ф. - Державна політика щодо культурного розвитку регіонів: аналіз дисертаційних досліджень (2016)
Абдиева-Алиева Г. А. - Построение математических моделей и методов решения задач управления в чрезвычайных ситуациях (2016)
Барило О. Г. - Удосконалення організаційного механізму державного управління у надзвичайних ситуаціях, Потеряйко С. П. (2016)
Приходько Р. В. - Закopдoнний дocвід peгулювання запoбігання і ліквідації надзвичайних cитуацій на peгіoнальнoму pівні, Ященко О. А. (2016)
Андреєв С. О. - Терміни і поняття "цивільна оборона" та "цивільний захист": етимологічні та логіко-семантичні аспекти (2016)
Кравців С. Я. - Аналіз закордонного досвіду державного регулювання рівня прийнятного ризику, Соболь О. М. (2016)
Мельниченко О. А. - Механізми державного управління реагування на пожежі: сутність та складові (2016)
Михайлов В. М. - Роль підрозділів Національної пожежно-рятувальної системи у функціонуванні Державної системи медичної допомоги в Польщі (2016)
Подскальна О. А. - Система цивільної оборони в Республіці Польща та Українсько-Польське співробітництво в контексті євроінтеграції України (2016)
Петришин О. В. (2016)
Баулін Ю. В (2016)
Битяк Ю. П. (2016)
Новак О. М. (2016)
Водянніков О. Ю. - Роль окремої думки судді в розвитку конституційної юриспруденції (2016)
Лемак В. В. - Реформа Конституції: технологічні вимоги на тлі європейського досвіду (2016)
Daukšienė I. - Protection of Human Rights in Europe: Interaction between the EU Law and the European Convention on Human Rights (2016)
Górs ki М. - Protocol No. 15 to the ECHR in the Context of Structural Deficits of the European Mechanism of Protection of Fundamental Rights (2016)
Yakulevichene L. - Present and Future Challenges of Asylum Law and Policy in the EU (2016)
Серьогіна С. Г. - Напрями вдосконалення правового регулювання місцевого самоврядування в аспекті європейської інтеграції (2016)
Кузнєцова Н. С. - Сучасне приватне право України: вектори європейського розвитку, Кохановська О. В. (2016)
Mačiulaitis V. - Freedom of Agreement in Labour Relations: Challenges of EU Law Transposition (2016)
Орлюк О. П. - Захист прав інтелектуальної власності в контексті європейської інтеграції (2016)
Jakubiec А. - Polish Commercial Law in the Time of Transformation and European Integration. Chosen Aspects (2016)
Bitė V. - Adaptation of Lithuanian Close Company Law to EU Law: Problems and Lessons Learned (2016)
Frączak К. - Organic Farming in Proposed Future European Regulation – a Way to Develop or to Impede the Sector (2016)
Капліна О. В. - Імплементація міжнародно-правових стандартів у кримінальному провадженні України (2016)
Шило О. Г. - Проблеми адаптації кримінального процесуального законодавства України до права Європейського Союзу (2016)
Настюк В. Я. - Стандарти демократичного контролю над сектором безпеки (2016)
Рабінович П. М. - Львівській лабораторії прав людини – 20 років (2016)
Гончаров В. В. - Створення прав людини через їх проголошення (2016)
Гудима Д. А. - Принцип законності обмеження фізичної свободи у практиці Європейського суду з прав людини (2016)
Панкевич О. З. - Підстави обмежування прав людини: філософсько-правовий аспект (2016)
Добрянський С. П. - Юридичне гарантування основоположних прав людини у Європейському Союзі: проблеми та перспективи (2016)
Рабінович С. П. - Можливості використання соціолого-правових підходів Ганса Кельзена при аналізі конституційних змін 2004–2014 років в Україні (2016)
Черкас М. Є. - Чинники, що впливають на формування правосвідомості в Україні (2016)
Бакумов О. С. - Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо права на вільні вибори: спірні питання практики (2016)
Летнянчин Л. І. - Конституційна судова реформа: проблеми та перспективи (2016)
Муза О. В. - Адміністративно-процесуальні правовідносини як концептуальна вихідна формування адміністративно-процесуального права України (2016)
Писаренко Н. Б. - Застосовність гарантій права на справедливий суд в адміністративному судочинстві: практика Європейського суду з прав людини та українські реалії (2016)
Резнікова О. І. - Криміналістичне дослідження особи корупціонера: напрями використання гомологічних даних (2016)
Харитонов С. О. - Об’єкт і система військових злочинів (2016)
Бруслик О. Ю. - Конституційно-правова трансформація британської монархії в новітню епоху Єлизавети ІІ (стаття друга) (2016)
Правові системи сучасності: взаємодія та конфлікти (О. Кресін, Х. Бехруз) (2016)
Нове дослідження щодо механізму реалізації судової влади (С. Шимон) (2016)
Тертишніков В. І. (2016)
Аленін Ю. П. (2016)
Оборотов Ю. М. (2016)
Пам’яті Олександра Івановича Процевського (2016)
Інформація для авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Куліш В. В. - Про концепцію підготовки національної еліти в Україні, Тупчієнко Л. С. (2003)
Кірсенко М. В. - Орієнтальний вимір України (2003)
Хоменко Г. Д. - Практичні аспекти підготовки і ведення переговорів в умовах конфлікту (2003)
Костенко Г. Ф. - Багатонаціональна контртерористична операція: моніторинг, підсумки, прогноз (2003)
Дікарєв О. Г. - Політичні та економічні моделі в міжнародному житті країн Північної Європи (2003)
Бугай А. А. - Євроінтеграція і економічна безпека України (2003)
Самойлова Л. І. - Проблема Калінінградського регіону в контексті політики Європейського Союзу (2003)
Саблук В. В. - Співробітництво України з Італією в гуманітарній сфері на сучасному етапі (2003)
Дьоміна М. О. - Розбудова українсько-грецьких політичних відносин (1991-1996рр.) (2003)
Ясинський Л. П. - Гуманітарний аспект українсько-казахстанського співробітництві (2003)
Ільницький А. В. - Дипломатичний захист: захист прав держави чи прав особи? (2003)
Азнакаєв Р. Є. - Інститут позаштатного (почесного) консула: світовий досвід і Україна (2003)
Троніна О. В. - Кіпрський конфлікт: історико-політологічний аналіз (2003)
Шпак Н. А. - Канада - США: здобутки і проблеми асиметричних відносин, Чалий В. О. (2003)
Гуменюк А. Г. - Діяльність ООН по імплементації мирної угоди в Боснії та Герцеговині (2003)
Прилипа О. В. - Україна в контексті миротворчих операцій ООН (2003)
Грушова А. Т. - Проблема захисту прав людини в Україні відповідно до стандартів Організації Об'єднаних Націй (2003)
Полторацький О. С. - Участь НАТО в боротьбі проти сучасного міжнародного тероризму: уроки та здобутки (2003)
Дмитренко С. М. - Північноатлантичний альянс в умовах формування загальноєвропейської системи безпеки (2003)
Ткач Д. І. - Вступ до НАТО - перший етап інтеграції Угорщини до європейських та євроатлантичних структур (2003)
Єльченко В. Ю. - Україна і сучасний Схід: пріоритетні напрями міждержавних відносин і співробітництва (2003)
Ахмад Садег-Бонаб - Иран и Украина: динамизм и процесс двустороннего сотрудничества (2003)
Джанг Шин - Современное состояние и перспективы сотрудничества между Республикой Корея и Украиной (2003)
By Зыонг Хуан - Отношения между Вьетнамом и Украиной: состояние и перспективы (2003)
Шергін С. О. - Країни Східної і Південно-Східної Азії у зовнішньополітичних пріоритетах України (2003)
Кочубей Ю. М. - Геополітичне значення регіону Близького і Середнього Сходу в контексті національних інтересів України (2003)
Лeщeнко Л. О. - Зовнішня політика КНР і українсько-китайські відносини (2003)
Майдан І. Г. - Основні етапи розвитку українсько-іранських відносин (1992-2002 pp.) (2003)
Грищенко Т. В. - Сучасна зовнішня політика Соціалістичної Республіки В'єтнам (2003)
Александрук B. Є. - Україна і АТР: розвиток українсько-японського діалогу (2003)
Плачинда B. C. - Позиція України щодо врегулювання близькосхідного конфлікту (2003)
Скороход Ю. С. - Україна і арабські країни: здобутки і проблеми співробітництва (2003)
Кириченко В. П. - Східна політика України: інноваційний підхід (2003)
Огнівець І. В. - Громадянство Європейського Союзу: здобутки і сучасні проблеми (2003)
Ізотов В. А. - Офшорный банк: правові аспекти оперативності і конфіденційності в управлінні фінансовими коштами (2003)
Маловацький О. В. - Правова природа терміну зловживання правом (2003)
Ларченков О. С. - Гармонізація податкових систем країн-членів Європейського Союзу (2003)
Дмитрієнко Ю. М. - Про синергетику правосвідомості як домінантну еволюційну функціональну закономірність (функціональний закон) посттоталітарних правових рефлексів (2003)
Неліп М. І. - Філософсько-правові погляди професора Київського університету імені Св.Володимира Є.М.Трубецкого, Куфтирєв П. В. (2003)
Серьогін О. Ю. - Аналіз відповідності основних положень Генеральної угоди про торгівлю послугами Світової організації торгівлі потребам розвитку туристичної галузі України (2003)
Ціватий В. Г. - Копти – християнські осередки в мусульманському світі: історія, політика, дипломатія, право (проблеми політичної регіоналістики) (2003)
Котляров П. М. - Від Вормсу до Шмалькальдену: право на збройний опір (2003)
Гаврилов О. В. - Перший досвід скандинавського єднання: шведсько - норвезька унія 1319 року (2003)
Прохоренко С. С. - Рух боснійських сербів "іллірів" 40-70 рр. XIX ст.: проблеми розвитку ідеології (2003)
Ігнатуша О. М. - Національна церква чи інтернаціональне безвір'я: суперечні тенденції новоєвропейського розвитку (перша" третина XX ст.) (2003)
Дятлов Ю. В. - Участь українських вчених-фізиків у науковому співробітництві в Європі (кінець XIX - початок XX ст.) (2003)
Бетлій О. В. - Діяльність польського дипломатичного представництва в Україні (1921-1923 pp.) (2003)
Ількова О. Г. - Українсько-польські культурні зв'язки в 1920-1930 роках (2003)
Бем Н. В. - Віддзеркалення аграрної політики сталінського керівництва у настроях українського селянства (2003)
Дутчак Г. О. - Українсько-болгарські культурні зв'язки (історичний хронограф) (2003)
Костилєва С. О. - До питання про становлення інформаційної присутності України за кордоном (кінець 80-х - перша половина 90-х pp. XX ст.) (2003)
Мартинов А. Ю. - Західна політична наука про сучасні українсько-російські відносини (2003)
Романюк Н. Н. - Инновационные технологии и технические средства для внутрипочвенного дифференцированного внесения минеральных удобрений, Нукешев С. О., Жунусова А. Е., Шамганова А. А. (2015)
Тарасенко В. Е. - Распределение тепловых потоков в жидкостных системах охлаждения дизелей тракторов "беларус" (2015)
Дмитрів В. Т. - Моделювання роботи регулятора вакуумметричного тиску з демпферною мембраною (2015)
Сидорчук О. В. - Аналіз нормативно-правових актів з технічного сервісу агропромислового виробництва, Котенко С. С. (2015)
Тришевський О. І. - Підвищення ефективності спіральних теплообмінників шляхом вдосконалення конструкції і технології виготовлення їх сердечників (2015)
Котречко О. О. - Метод визначення статичної твердості деревини по котречку (2015)
Романченко М. А. - Нові підходи щодо розробки та застосування електротеплоакумулювальних технологій в тваринництві, Войтов В. А., Кунденко М. П. (2015)
Дубінецький В. В. - Умови передчасного зношування моторної оливи в двз при граничних навантаженнях, Звягінцев М. К. (2015)
Великодний Д. О. - Оцінка пропускної здатності магістральних доріг міста кривого рогу в умовах росту інтенсивності руху, Дьяченко В. О. (2015)
Бойко Д. І. - Рівняння динаміки сипкого матеріалу в робочий зоні змішувача та його рішення (2015)
Котенко С. С. - Теоретико-методичні аспекти економічної оцінки технічного обслуговування та ремонту сільськогосподарської техніки, Перепелиця Н. М., Грицишин М. І. (2015)
Шевченко С. А. - Прогнозирование коэффициента готовности машин растениеводства (2015)
Войтов А.В. - Параметрическая идентификация динамической модели переходных процессов в поршневых гидронасосах и гидромоторах, Бойко И.Г. (2015)
Аксенов А.А. - Расчёт температурного поля при модифицировании древесины термообработкой свч электромагнитной энергией, Малюков С.В. (2015)
Овсянников С. И. - Анализ защитных средств для деревяных строений и конструкций, Лесовик В. С., Федоренко А. В. (2015)
Солонинка В. Р. - Вплив температури на структуру клейових плівок сформованих композиціями на основі полівінілацетатних дисперсі, Кшивецький Б. Я. (2015)
Овсянников С. И. - Исследование микроструктуры древесины, Агеева М. С., Нестеренко М. Ю. (2015)
Гайда С. В. - Технології і фізико-механічні властивості столярних плит із вживаної деревини (2015)
Ференц О. Б. - Пластова технологія виготовлення віконних блоків, Копинець З. П., Сторожук В. М., Кравець Р. А. (2015)
Яремчук Л. А. - Визначення стійкості адгезійного контакту олійної композиції до деревини, Нощенко Г. В. (2015)
Чаевский В. В. - Модификация дереворежущего фрезерного инструмента покрытиями сплавами NI- СО, NI-P и комбинированными ZRN-NI-СО-покрытиями, Гришкевич А. А., Жилинский В. В. (2015)
Овсянников С. И. - Конструктивно-технологические аспекты производства евроокон из клееного бруса, Ковш А. Ю., Нестеренко М. Ю. (2015)
Мухурова Е. А. - Совершенствование технологии раскроя бревен с кривизной на пилопродукцию целевого назначения, Янушкевич А. А., Шетько С. В. (2015)
Гринченко А. С. - Стохастические модели прогнозирования внезапных механических отказов (2015)
Пінчевська О. О. - Зміни в хімічній структурі і кольорі деревини граба після термічного модифікування, Ліханов А. Ф., Горбачова О. Ю. (2015)
Максимів В. М. - Зниження втрат тиску пневмосистеми для транспортування подрібненої деревини, Дадак Ю. Р., Ляшеник А. В., Дорундяк Л. М. (2015)
Гончар Р. О. - Застосування сучасних підходів до проектування та визначення стану гідравлічних систем мобільних машин (2015)
Морозов В. І. - Електрофізичний вплив на протонну систему вуглеводних рідин, Марчук В. Є., Морозова І. В., Фіненко В. В., Градиський Ю. О. (2015)
Гринченко А. С. - Моделирование и прогнозирование механической надежности групповых резьбовых соединений, Савченко В. Б., Полтавченко О. В. (2015)
Али Кадем Ахмед - Обоснование организационных схем функционирования вторичного рынка сельскохозяйственной техники, Калиниченко Д. Ю., Ковбаса В. П. (2015)
Войтов В. А. - Влияние скорости скольжения и нагрузки в трибосопряжении на частоту импульсов акустической эмиссии, Литовка С. В. (2015)
Солтисюк В. І. - Дослідження роботи експериментального зразка 3-х рядної начіпної коренезбиральної машиниі з застосуванням гідромеханічного приводу, Матвіїшин П. В., Стельмах В. М., Шатров Р. В. (2015)
Стефанов В. О. - Розробка удосконаленої системи змащування елементів верхньої будови колії в метрополітені (2015)
Дубинин Е. А. - Оценка устойчивости положения шарнирно-сочлененной колесной машины при боковом столкновении с препятствием (2015)
Гринченко О. С. - Визначення показників механічної надійності за результатами прискорених випробувань у комбінованих режимах, Алфьоров О. І. (2015)
Ковалевский С. Г. - Повышение производительности полуприцепного скрепера при выполнении земляных работ в лесопромышленном комплексе (2015)
Гринченко О. С. - Статистичний аналіз інформації щодо ресурсних випробувань з цензурованою тривалістю, Алфьоров О. І. (2015)
Матейчик В. П. - Особливості моніторингу і контролю транспортних засобів в умовах інтелектуальних систем, Цюман М. П., Волков В. П., Грицук І. В. (2015)
Сахно В. П. - Удосконалення моделі управління якістю технічного стану автопоїзда, Сакно О. П., Лисий О. В., Маханьков В. А., Ткачук П. О., Поворозник К.І. (2015)
Тітова Л. Л. - Алгоритм розподілу об’ємів відновлення працездатності машин для лісотехнічних робіт, Роговський І. Л. (2015)
Мойся Д. Л. - До питання узагальнення математичної моделі маневреності автопоїздів, Сакно О. П., Ермоленко С. С., Муженко Д. І., Ковальчук О. А., Подимський А. І., Немиш Р. В., Прищляк Р. Л. (2015)
Подригало М. А. - Оценка падения мощности на ведущих колесах автомобиля в процессе длительной эксплуатации, Абрамов Д. В., Тарасов Ю. В., Коробко А. И., Кайдалов Р. О., Никорчук А. И. (2015)
Сакно О. П. - Системне забезпечення управління ресурсом пневматичних шин автомобілів при комплексному підході до системи ТОіР, Лукічов О. В. (2015)
Горбик Ю. В. - Моделирование при испытании автомобиля на топливную экономичность на дороге и на стенде с беговыми барабанами (2015)
Кривошапов С. И. - Разработка методики нормирования расход топлива для специализированных машин лесного хозяйства (2015)
Свідер О. П. - Вплив мотивів суб'єктів інвестиційного процесу на ефективність прямих іноземних інвестицій (2016)
Сидорович О. Ю. - Інституціональні передумови еволюційних трансформацій соціально-економічних систем (2016)
Соболєва М. В. - Нецінові методи ринкової конкуренції в умовах глобалізації (2016)
Дзюбановська Н. В. - Систематизація теорій міжнародної торгівлі як базис для її вимірювання (2016)
Доброва Т. Г. - Особливості торговельно-економічного співробітництва України з країнами Вишеградської групи (2016)
Тимків І. В. - Глобальна соціалізація та проблеми її забезпечення в умовах сучасних трансформацій (2016)
Шамборовський Г.О. - Ринково-інституційні чинники інтеграції України до Європейського Союзу (2016)
Маркович Н. В. - Особисті селянські господарства Львівщини: продуктивність, ефективність, перспективи (2016)
Станасюк Н. С. - Промисловий потенціал та тенденції його розвитку в Україні (2016)
Жуковська В. М. - Оцінювання соціально-поведінкових компетенцій торговельного персоналу (2016)
Кваша С. М. - Сутність та особливості аграрного ринку, Григор’єв С. О. (2016)
Кондрацька Л. П. - Обгрунтування наукових кроків до використання (2016)
Назарова Т. Ю. - Управління фінансовим потенціалом промислового підприємства на засадах синергетичного підходу (2016)
Ярмак М. Р. - Формування аналітичного забезпечення управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського підприємства з використанням збалансованої системи показників (2016)
Загвойська Л. Д. - DPSIR-модель взаємодії соціальної та екологічної систем: феномен всихання ялинових деревостанів в українських Карпатах, Пелюх О. Р. (2016)
Соловій І. П. - Особливості державно-приватного партнерства в умовах реформування системи управління лісами та лісовим господарством України, Лесюк Г. М. (2016)
Ступень Н. М. - Сучасний стан та особливості розвитку туризму на рекреаційних територіях України (2016)
Волохова Л. Ф. - Аналіз ефективності факторингових операцій у комерційних банках, Захаренко В. В. (2016)
Міндова О. І. - Формування доходів пенсійного фонду України в сучасних умовах пенсійного забезпечення (2016)
Дземішкевич І. О. - Податкова звітність як елемент інтегрованої звітності підприємства: теоретико-практичні питання формування (2016)
Малкіна Я. Д. - Концептуальні підходи до структуризації податків і зборів, що сплачують банківські установи (2016)
Горбачук В. М. - Постіндустріальна організація державних замовлень у розвитку AUTODIN, ARPANET, PRNET, NSFNET та Інтернету (2016)
Кишакевич Б. Ю. - Моделювання інтегральної оцінки фінансової стійкості банківської системи України, Климкович І. В. (2016)
Мінєнкова О. В. - Теоретико-методичне забезпечення моделювання збалансованої системи показників для оцінки діяльності підприємства (2016)
Черняков Б. І. - Віхи життєвого й творчого поступу Миколи Лукаша (2009)
Бахтіарова Т. В. - Образ митця та мотив творчості у доробку М. Вінграновського (2009)
Бідюк О. В. - "Маруся Чурай” Ліни Костенко: психоаналітичний коментар (2009)
Жиленко И. Р. - "Пока Родина в цепях – художник должен быть меченосцем!" (Публицистика М. П. Арцыбашева периода эмиграции) (2009)
Калантаєвська Г. П. - Філософсько-етичне поняття і бачення світу в поезії Данила Братковського (2009)
Нестелєєв М. А. - Рання новелістика Г. Епіка (1901 – 1937) і повість "Зустріч” у контексті парасуїцидальних комплексів жертовності та братовбивства (2009)
Євграфова А. О. - Стьоб як мовна практика сучасного деідеологізованого суспільства (2009)
Кикоть В. М. - Паралінгвізми, підтекст і переклад (2009)
Коваль Т. Л. - Співвідношення понять "текст” і "дискурс” у сучасній лінгвістичній науці (2009)
Кучман І. М. - Каузативні конструкції, співвідносні із складносурядними реченнями, в українській мові (2009)
Литвиненко Г. И. - Функционально-стилистические характеристики научной прозы и их учет в профессиональном письменно-речевом общении (2009)
Марченко Т. А. - Явище метафоризації у лексико-семантичній групі на позначення назв городніх культур (2009)
Олексенко В. П. - Суфікси іншомовного походження як виразники граматичної предметності (2009)
Переломова О. С. - Лінгвістичний аспект дослідження інтертекстуальності художнього тексту (2009)
Серебрянська І. М. - Етнокультурний концепт "природа" як складова просторового коду (2009)
Тихоша В. I. - Речення з сурядними рядами в поезіях Василя Стуса (2009)
Садівничий В. О. - Цінне джерело для майбутніх досліджень (рецензія на книгу: Черняков Б. І. Микола Лукаш. Бібліографічний покажчик. 1953–2005) (2009)
Вертій О. - Іван Хланта у світлі бібліографії (рецензія на книгу: В. Качкан. Іван Хланта. Біобібліографічний покажчик) (2009)
Кулінич М. А. - Підготовка дипломатів XXI століття: українська модель і світова практика (2004)
Ціватий В. Г. - Дипломатія і підготовка дипломата XXI століття: традиції,інновації, моделі (2004)
Кашлев Ю. Б. - Внешняя политика и дипломатия XXI века в контексте информационной революции и глобализационных процессов (2004)
Зонова Т. В. - Внешняя политика и дипломатия на рубеже ХХ-ХХІ веков: модели подготовки дипломатических кадров (2004)
Кочубей Ю. М. - Південний напрямок зовнішньої політики України (2004)
Манжола В. А. - Теоретичні аспекти стратегічного партнерства, Жовква І. І. (2004)
Хоменко Г. Д. - Андське співтовариство націй: модернізація в умовах глобалізації (2004)
Погорська І. І. - Терористичний антиамериканізм: теоретико-прикладні аспекти дослідження (2004)
Скороход Ю. С. - Внутрішній вимір ліванського конфлікту (2004)
Колесніченко-Братунь Н. Р. - До проблеми культурної політики держави в епоху глобалізації (український контекст) (2004)
Слісаренко І. Ю. - Виклики інформаційної доби для дипломатії (2004)
Шевкунова Є. О. - Охорона атмосфери Землі: екологічна проблема та економічні аспекти напрямів її подолання (2004)
Двойних К. Є. - Дипломатичні технології на межі зіткнення суперетносів (2004)
Полторацький О. С. - Десять років партнерства України - НАТО: проблеми трансформації відносин (2004)
Мартинов А. Ю. - Німецька політика безпеки і трансформація НАТО на межі XXI століття (2004)
Пархомчук О. С. - Еволюція підходів до проблеми демілітаризації та конверсії в умовах формування сучасної міжнародної системи (2004)
Грушова А. Т. - Співпраця України з ЮНІСЕФ та ЮНЕСКО в галузі захисту прав дитини (2004)
Волошин В. А. - П'ятиріччя діяльності Координатора проектів ОБСЄ в Україні (співробітництво України в ОБСЄ) (2004)
Коміренко І. Д. - Пріоритетні напрямки співробітництва між Україною та Німеччиною, Старостенко Г. В. (2004)
Химинець В. В. - Історична динаміка геополітичних змін в Європі на початку XXI століття і відносини між Україною та ФРН (2004)
Кривульченко О. А. - Проблеми нелегальних іммігрантів громадян України в Італії: умови праці та соціальне становище (2004)
Драганчук О. В. - Українсько-австрійські міждержавні зв'язки: 1991-2000 рр. (2004)
Лисак П. О. - Діяльність великобританських компаній в Україні (1991-2003 рр.) (2004)
Кирилич В. П. - Політико-правові засади формування новітніх українсько - болгарських відносин (1991-2004 рр.) (2004)
Дутчак Г. О. - Українсько-грецькі культурні зв'язки на межі III тисячоліття (історичний хронограф) (2004)
Амелін Р. В. - Національні інтереси України і моделі розвитку економічного та політико-правового співробітництва держав-учасниць СНД (2004)
Чекаленко Л. Д. - Формування нової моделі українсько-російських відносин на сучасному етапі глобалізації (2004)
Монох А. С. - Становлення і розвиток політичного діалогу між Україною та Китайською Народною Республікою (2004)
Копійка В. В. - Сучасні теоретико-концептуальні підходи європейської інтеграції - пошук універсальної моделі (2004)
Семенюк О. Л. - Спільна європейська політика у сфері безпеки та оборони - перспективний напрямок співпраці Україна - ЄС? (2004)
Шпак Д. Р. - Вплив розширення Європейського Союзу на регіональну інтеграцію України (2004)
Бруз В. С. - Проблема міжнародного втручання і застосування сили для врегулювання внутрішньодержавних конфліктів (2004)
Собко В. О. - Еволюція позиції України в ООН з палестинського питання (2004)
Гончаренко І. О. - Превентивна і миротворча діяльність ООН у політико-правовому вимірі (2004)
Віднянський С. В. - Німецька соціал-демократія в дзеркалі історії (2004)
Галкін О. Ю. - Оцінка методів біокон’югації для отримання синтетичних позитивних контролів для імуноферментного аналізу модифікації "IgM-пастка", Горшунов Ю. В. (2014)
Воронкова О. С. - Фаготип і чутливість до антибіотиків плівкотвірних штамів Staphylococcus aureus, виділених із дихальних шляхів, Сірокваша О. А., Шевченко Т. М., Вінніков А. І. (2014)
Бурмас Н. І. - Структура та функцій печінки в умовах хромово-ізоніазидо-рифампіцинового ураження щурів після застосування сорбексу, Фіра Л. С. (2014)
Маслак Г. С. - Вплив протипухлинної терапiї на експонування Тn-антигену на мембранах лейкоцитiв хворих на лейкози (2014)
Жалейко І. О. - Порівняльна оцінка морфофункціональної активності клітин кісткового мозку пацієнтів при хронічній мієлоїдній лейкемії у разі терапії препаратами групи інгібіторів тирозинкіназ першого та другого покоління, Білько Д. І., Дягіль І. С., Білько Н. М. (2014)
Ядерна А. Г. - Співвідношення аеробної та анаеробної мікрофлори урогенітального тракту при дисбактеріозі у жінок м. Дніпропетровськ, Голодок Л. П., Вінніков А. І. (2014)
Гарифуліна М. А. - Характеристика стафілококів та їх роль у патології дітей, Воронкова О. С., Шевченко Т. М., Вінніков А. І. (2014)
Ткач О. П. - Вплив солі марганцю на рослини Triticum aestivum, Вакерич М. М., Ніколайчук В. І. (2014)
Бойко Л. А. - Ефективність застосування ентеросгелю в умовах одночасного ураження щурів карбофосом і тетрахлорметаном, Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2014)
Борисенко В. Б. - Патогенетические аспекты острого холангита, Белов С. Г., Сорокина И. В., Горголь Н. И. (2014)
Ошмянская Н. Ю. - Особенности гибели и регенерации клеток поджелудочной железы на ранних этапах развития алкогольного хронического панкреатита, Галинский А. А., Гайдар Ю. А. (2014)
Кириченко С. В. - Нейропротекторні ефекти α-ліпоєвої кислоти на розвиток окисного стресу й астрогліозу у мозку СТЗ-діабетичних щурів, Прищепа І. В., Лагода В. С., Велика М. О., Недзвецький В. С. (2014)
Галкін1 О. Ю. - Оцінка методів біокон’югації для отримання синтетичних позитивних контролів для імуноферментного аналізу модифікації "IgM-пастка", Горшунов Ю. В. (2014)
Філінюк А. Г. - На новому рівні якості історичної освіти та історичної правди про минуле України (до 25-річчя кафедри історії України) (2015)
Баженов Л. В. - Синьоводська битва 1362 року: дискусійні версії (2015)
Баженов О. Л. - Історія української православної церкви домонгольського періоду в працях І. І. Огієнка та І. Ф. Власовського (2015)
Заводовський А. А. - Сучасна українська методологія досліджень процесів українського націєтворення: історіографічний канон, модерн, метаісторія (2015)
Комарова О. О. - Студентські заворушення 1907 року в Київському університеті Святого Володимира (у листах Платона Доманицького до Дмитра Требинського) (2015)
Кривоший О. П. - Жінка і війна: дискурс широковідомої пісні "Ой, на горі да женці жнуть…" у науковому доробку українських істориків другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. (2015)
Опря І. А. - Питання релігійної історії Правобережної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у звітах обер-прокурора Св. Синоду (2015)
Пастушенко А. О. - Наукова робота Д. І. Каченовського і Західний світ: взаємні рефлексії (2015)
Теліга А. А. - Теоретико-методологічні засади К. Копержинського в історико-етнографічних студіях 1920-х років (2015)
Тимків С. А. - Промисли на Губинському городищі за археологічними ознаками (2015)
Трубчанінов С. В. - Праці Володимира Ґериновича в галузі історичної географії (2015)
Якубовський В. І. - Родинні цінності із розкопок Губинського городища у 2014 р. (2015)
Богуцька А. Л. - Соціально-станові трансформації у середовищі поміщиків Правобережжя в 1795-1858 рр. (2015)
Газін В. В. - Політика Москви стосовно козацької України в постпереяславський період: започаткування гібридної війни як засобу реалізації російської імперської ідеї (2015)
Ільницький В. І. - Співпраця греко-католицької церкви з українським визвольним рухом у карпатському краї ОУН (1945-1954) (2015)
Криськов А. А. - Капіталізація в аграрному секторі губерній Правобережної України пореформеного періоду (2015)
Сесак І. В. - Вищі початкові училища Правобережної України (1912-1917 рр.) (2015)
Сидорук С. А. - До питання про вплив рекрутчини на єврейські громади Правобережної України (2015)
Скрипник А. Ю. - Порядок та особливості звільнення офіцерів Збройних сил Російської імперії у 30-х – 50-х рр. ХІХ ст. (2015)
Слюсаренко В. В. - Форми і методи боротьби за гетьманську булаву І. Брюховецького напередодні Ніжинської "Чорної ради" (2015)
Степанков В. В. - Здобутки і невдачі національного елітотворення (1648-1657 рр.) (2015)
Ткач С. А. - Діяльність анархістських організацій у Подільській губернії на початку ХХ ст. (2015)
Федьков О. М. - Сіоністсько-соціалістичний рух в українських губерніях Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Філінюк А. Г. - Православна церква в Правобережній Україні як інструмент експансіоністської політики російського самодержавства у Речі Посполитій наприкінці ХVІІІ ст. (2015)
Щур С. А. - Українські депутати І Державної думи і політичний радикалізм у Російській імперії (2015)
Бойко В. А. - Бойко Борис Тимофійович: ініціатор розвитку плівкового матеріалознавства для геліоенергетики в Україні (до 85-річчя з дня народження), Cокол Є. І., Хрипунова А. Л. (2015)
Говоровська О. О. - Формування інформаційної культури суспільства України під впливом трансформації вищої освіти (2015)
Ігнатьєва Т. В. - Сучасні геополітичні зсуви: проблеми України (2015)
Кліщинський П. В. - Осередки соціалістичних партій Правобережної України в роки Першої світової війни: умови діяльності, основні форми і методи роботи (1914 – лютий 1917 рр.) (2015)
Ковальчук Г. П. - З досвіду трудової підготовка школярів в Україні у період окупації та визволення від німецько-фашистських загарбників (1941-1945 рр.) (2015)
Комарніцький О. Б. - Стажування студентів педагогічних навчальних закладів Правобережної України (середина 20-х рр. ХХ ст.) (2015)
Кухарський М. Р. - Громадська активність владики С. Мудрого у контексті національно-патріотичного виховання (2015)
Лозовий В. С. - Поширення культу Тараса Шевченка як складова формування української національної ідентичності в період революції 1917-1921 рр. (2015)
Лубчинський А. А. - Стан забезпечення складним реманентом українського сільськогосподарського виробника в 20-х рр. ХХ ст. (2015)
Пагор В. В. - Управління вищою медичною освітою України в умовах тоталітаризму (1920-1930-ті рр.) (2015)
Трембовецький Д. В. - Діяльність військового міністерства УНР з забезпечення армії теплими речами восени 1919 року (2015)
Блажевич Ю. І. - Церковне покарання "єпитимія" та його застосування для священнослужителів і причту в Подільській губернії (кінець ХVІІI – середина 50-х рр. ХІХ ст.) (2015)
Боднар А. М. - Етносоціальні зміни та особливості освітнього розвитку на Поділлі наприкінці XVIII – в першій половині XIX століття (2015)
Вітюк О. О. - Правове регулювання життя територіальних громад на Східному Поділлі у 1914 р. (2015)
Завальнюк О. М. - Кам’янець-Подільський державний український університет: упровадження кадрової автономії (1918-1920 рр.) (2015)
Іваневич Л. А. - Концептуально-методологічні аспекти дослідження народної ноші українців Поділля XІV – початку ХХІ століття (2015)
Кримська О. М. - Секуляризаційні процеси та перетворення церковної земельної власності і користування земельними наділами у містах і містечках Подільської губернії у складі Російської імперії (2015)
Кучеров Г. Г. - Роль сільських "Просвіт" Подільської губернії у розвитку театрального мистецтва (1917-1918 рр.), Жезицький В. Й. (2015)
Лопатовський Ю. М. - Діяльність виконавчих комітетів у культурно-просвітницькій сфері (2015)
Моздір В. В. - Побутові аспекти культури подолян наприкінці XVIII – у першій половині XІХ ст. та їх особливості: матеріальна частина (2015)
Polec K. - Wybrane zagadnienia "początki polaków na Podolu" (2015)
Прокопчук В. С. - Дунаєвецький районний архів у перші повоєнні десятиріччя (40-50-і роки ХХ ст.) (2015)
Хоптяр Ю. А. - Соціально-економічний розвиток Ярмолинецького району Хмельницької області (1950-х – початок 2000 рр.) (2015)
Болгов Н. Н. - К истории высшей школы в Кесарии Палестинской, Болгова А. М. (2015)
Олійник С. В. - Галичина в зовнішній політиці Російської імперії першої половини ХІХ ст. (2015)
Омаров С. М. - Протистояння Каракоруму і Сарая у 40-х – 50-х роках ХІІІ сторіччя: владимиро-суздальський аспект конфлікту (2015)
Славік Ю. В. - Угорська антиєврейська політика на Закарпатті (березень 1939 – березень 1944 рр.) (2015)
Цебенко О. О. - Політична та законодавча діяльність Гербуртів як депутатів на польські вальні сейми XVI-XVII століття (2015)
Задорожнюк А. Б. - Єсюнін С. "Міста Поділля у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.". – Хмельницький: ФОП Мельник А. А., 2015. – 336 с., Філінюк А. Г. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Денисюк В. А. - Винахідницька активність підприємств і організацій України, Кочеткова О. П., Богатель Н. В. (2013)
Гусейнова А. Д. - Электронный документооборот научно-техни-ческой информации в системе ЦНИ (2013)
Ямчук А. В. - Зелене промислове зростання як альтернативна модель економічного розвитку країни: міжнародний і національний аспекти, Кургузенкова Л. А. (2013)
Кваша К. В. - Вимірювання трансакційних витрат як метод оцінювання результативності регулюючого впливу держави на інвестиційне забезпечення економічного розвитку (2013)
Карпенко С. В. - Світовий досвід моніторингу інноваційних досягнень, Земцева В. М. (2013)
Кам’янська О. В. - Ефективність управління податковим аудитом у контексті формування державної податкової політики України, Овчарик Р. Ю., Кам’янська А. В. (2013)
Дешко А. І. - Планування державних закупівель для забезпечення результативної діяльності, Слівак А. Є. (2013)
Корбут В. Б. - Енергозберігаюча світлодіодна система освітлення вагонів метро, Ієвлєв М. Г., Бутко В. Г. (2013)
Горбачук В. М. - Визначення критичної маси поширення мережних продуктів (2013)
Тарасов В. О. - Невзаємна електромагнітна система – підсилювач потужності й джерело енергії, Ручкін В. О., Добривечер М. М. (2013)
Чащін А. І. - Алгоритм синтезу системи рівнянь для обчислення координат осі обертання вала аеростатичної шпиндельної опори, Науменко В. В. (2013)
Авіація і космос (2013)
Хімічні технології (2013)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2012.01.01– 2012.10.16) (2013)
Реферати (2013)
Shafran L. M. - Sustainable transport development in the XXI century begining: hygienic, toxicological and ecological aspects, Badiuk N. S., Tretyakova E. V., Golikova V. V., Sidorenko S. G. (2015)
Евстафьев В. Н. - Современные тенденции развития морских портов Украины и задач и гигиены труда в этих условиях, Скиба А. В., Новикова Н. Н., Синявская Г. Д. (2015)
Турос О. І. - Оцінка експозиції забрудненим повітрям у салоні пасажирських транспортних засобів, Ананьєва О. В., Петросян А. А. (2015)
Балабан С. В. - Особенности профессионально-обусловленной заболеваемости у работающих на транспорте Украины, Панов Б. В., Боднарь В. В., Матвеев А. Г. (2015)
Головкова Т. А. - Досвід еколого-гігієнічного моніторингу довкілля, Антонова О. В. (2015)
Григоренко Л. В. - Динаміка показників хімічного складу питної води з централізованих джерел водопостачання у 1 – 3 таксонах Дніпропетровської області (2015)
Бабієнко В. В. - Вплив забрудення атмосферного повітря на стан здоров’я дітей (на прикладі сільської місцевості півдня України), Михайленко В. Л. (2015)
Лагода О. В. - Анализ данных анкетного опроса населения г. Одессы по вопросам заболевания гриппом и ОРВИ, Дивоча В. А. (2015)
Ковальчук Л. Й. - Характеристика впливу води поверхневих водойм українського Придуна в’я на здоров ’я населення (2015)
Чумаченко Т. А. - Медицинский туризм и проблема госпитальных инфекций, Несвижская И. И., Макарова В. И., Семишев В. И., Тверезовский М. В. (2015)
Кузьмінов Б. П. - Вміст мікроелементів у волоссі дітей, як і проживають на території Червоноградського гірничо-промислового регіону, Скалецька Н. М., Кузьмінов Ю. Б. (2015)
Андрусишина И. Н. - Информативная значимость определения микроэлементов в биологических средах пациентов с патологией щитовидной железы (2015)
Соседова Л. М. - Экспериментальное моделирование как инструмент оценки воздействия химических факторов на организм человека (2015)
Мамбеталин Е. С. - Оценка роли тяжелых металлов (Pb, Cd) в формировании патологии мочевыделительной системы (на примере г. Алматы), Черненко И. А., Байденов Ч. Б. (2015)
Миронченко С. И. - Показатели системы оксида азота при ультрафиолет-индуцированных повреждениях кожи морских свинок под влиянием мази метилурацила с наночастицами серебра (2015)
Горша В. И. - Состояние вегетативного баланса и суточные колебания уровня кортизола крови у операторов транспорта, Гоженко А. И., Горша О. В. (2015)
Авраменко А. А. - Влияние температурного режима на уреазную активность хеликобактерной инфекции, Шухтина И. Н., Шухтин В. В. (2015)
Савицький І. В. - Огляд методів рентгенологічної діагностики- при проведенні ендосальної дентальної імплантації, Гончаренко Є. В. (2015)
Урбанович А. М. - Вміст резистину плазми крові та маркерів неспецифічного запалення у хворих на цукровий діабет 2 типу із різною компенсацією захворювання (2015)
Гладчук И. З. - Современный метод эндовидеодиагностики у пациенток с бесплодием, Волянская А. Г., Назаренко О. Я. (2015)
Лотоцька С. В. - Імунологічний статус у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень (2015)
Безугла О. Р. - Оцінка ефектів медико-професійних факторів на формування професійної непридатності працівників залізничного транспорту (2015)
Кучерявченко М. А. - Влияние лапроксидов на типовую патологическую реакцию воспроизводства белых крыс в условиях длительного субтоксического воздействия, Жуков В. И., Николаева О. В., Резуненко Ю. К. (2015)
Близнюк Р. В. - Вплив хронічного гепатиту на динаміку показників цитолізу і холестазу в ранній період після експериментальної політравми, Угляр Ю. В., Козак Д. В. (2015)
Левчук Р. Д. - Видовий склад та рівень обсіменіння мікроорганізмами перитонеального ексудату в ранній період після моделювання скелетної, черепно-мозкової та поєднаної травм, Покришко О. В., Борис Р. М., Дзецюх Т. І. (2015)
Люлько О. М. - Служба медицини катастроф та її невирішені питання, Бондарчук Г. В. (2015)
Памяти выдающегося ученого — эпидемиолога, вирусолога, историка медицины, профессора Константина Георгиевича Васильева (2015)
Сергєєв А. В. - Методи побудови систем доставки контенту з застосуванням розподілених хеш-таблиць, Ільченко К. О. (2016)
Антоненко А. С. - Проектування МЕМС фазообертачів НВЧ діапазону для телевізійного зв’язку, Гераїмчук М. Д. (2016)
Зайцев Е. П. - Влияние тепловой анизотропии и двойной нелинейности на температурное поле сплошного бесконечного трансверсально-изотропного цилиндра (2016)
Осідач А. О. - Кластеризація веб-документів на основі алгоритму хешування (2016)
Круковская В. В. - Эффективность работы дегазационных скважин при использовании различных способов охраны выемочного штрека, Круковский А. П., Кочерга В. Н. (2016)
Маслов А. Г. - Исследование колебаний двухмассной вибрационной установки в рабочем режиме, Колесник О. О. (2016)
Андреев Б. Н. - Обоснование параметров технологии проходки протяженных горизонтальных выработок с использованием высокопроизводительных проходческих комплексов, Сергеев С. С. (2016)
Круковский А. П. - Определение рациональных параметров породно-анкерных и охранных конструкций на сопряжении лавы с выемочным штреком, Курносов С. А., Круковская В. В., Аверкин Д. И., Задерий В. В. (2016)
Duncheva G. - Experimental study of axial force and torque during the process friction stir hole expansion in aluminum alloy D16AT (2016)
Дудюк В. О. - Особливості моделі надійності гідроабарзивного різання для сучасних композиційних матеріалів, Мельничук П. П. (2016)
Козловская Т. Ф. - Оценка комплексного влияния электромагнитных полей и аэроионного состава воздуха производственных помещений на физиологические процессы в организме человека, Сукач С. В. (2016)
Бахарєв В. С. - Адекватність діючої мережі та обгрунтування пропозицій щодо розміщення стаціонарних постів спостереження за станом атмосферного повітря у місті Кременчуці, Маренич А. В., Журавська М. К. (2016)
Дичко А. О. - Еколого-економічна оцінка технологій отримання біогазу, Ополінський І. О. (2016)
Росоха С. В. - Планирование эксперимента и конструирование насадок пожарных стволов для дистанционного тушения пожаров гелеобразующими составами, Сенчихин Ю. Н., Остапов К. М., Дендаренко Ю. Ю. (2016)
Баланська О. І. - Типологія ризиків системи фінансування житлового будівництва (2016)
Федун І. Л. - Організаційно-економічний механізм системи недержавного пенсійного забезпечення, Павлів В. В. (2016)
Стрижак О. О. - Теоретичні основи дослідження інституціонального середовища людського розвитку (2016)
Латишева В. В. - Енергоефективність як засіб сталого розвитку сільських територій: правовий аспект, Прилипко В. М. (2016)
Maslak O. - The effectiveness of the system of intra-firm technology transfer of industrial enterprise, Kuttor Dаniel, Maslak M. (2016)
Grishko N. - Development of methodological tools for the management of the intellectual and human resources subsystems to ensure the economic security of engineering companies, Bigdan M., Bezruchko O. (2016)
Buryachenko A. - Development of transport infrastructure in Ukraine, Konashchuk N. (2016)
Jindrich Petr - The chosen aspects of European Union and Czech food law (2016)
Krot L. - Educational and professional activities of the cooperative organizations in Poltava province at the beginning of the 20th century (2016)
Dorozhkina Н. - Formation of a touristically attractive territory (2016)
Pochtovyuk A. - Assessment of methods to ensure professional and qualification appropriateness of personnel, Pryakhina K. (2016)
Homenko М. - Development of green rural tourism with the consideration of seasonality of a consumer market (2016)
Zagirniak D. - Normative features of conduct of higher education services consumers (2016)
Herasymchuk V. - Strategic analysis of the marketing potential of exploration companies, Kuzmenko O. (2016)
Sokur M. - Methods of job evaluation in leading foreign companies, Hrytsenko D., Chrdileli T. (2016)
Kovryzhenko L. - The development of international standards of banking supervision in the context of globalization (2016)
Onyshchenko O. - Modern engineering instruments for accounting theory and practice (2016)
Tsyhan R. - Ways of increasing informational content of cash flow reporting of Ukrainian enterprises (2016)
Ямчук А. В. - Структура українсько-китайського сегмента інформаційно-технологічної платформи трансферу технологій, Кушнір Г. Л. (2014)
Баланчук І. С. - Дослідження щодо визначення і функціонування основних складових інформаційно-технологічної платформи трансферу технологій, Іванова О. А., Михальченкова О. Є., Кухарець І. Г. (2014)
Журавльов О. В. - Роль національних валют і міжнародних фінансових центрів в інтеграційних процесах глобальної економіки (2014)
Іватьо О. В. - Визначення вартості інтелектуальної власності: методичні принципи (2014)
Гринюк Н. А. - Оцінювання перспектив розвитку споживчої кооперації України (2014)
Вітер М. Б. - Технологія побудови оптимальної моделі сховища даних у державних органах (2014)
Кравчук В. В. - Новітні інформаційні технології в системі оцінювання знань, Гринчук В. М., Кулик В. М., Катеринчук І. С. (2014)
Ланде Д. В. - Моделювання живучості інформаційних об’єктів під час довготермінового зберігання великих обсягів даних, Березін Б. О. (2014)
Рішан О. Й. - Ультразвуковий інтерференційний рівнемір на просторовому битті, Воронько С. В. (2014)
Тарасов В. О. - Системний синтез трансформатора, який передає електричну енергію тільки в одному напрямку, Ручкін В. О., Добривечер М.М. (2014)
Приладобудування (2014)
Медицина (2014)
Фізика (2014)
Нові й відновлювальні джерела енергії (2014)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2012.01.01–2012.10.16) (2014)
Реферати (2014)
Костицина А. В. - Дары ученых и сотрудников Одесского (Новороссийского) университета в фонде библиотеки ПГГПУ (2016)
Бургеля Д. И. - От неизвестного студента до известного выпускника Новороссийского университета (2016)
Великодна Г. В. - Складний життєвий шлях Артемія Григоровича Готалова-Готліба: до 150-річчя з дня народження (2016)
Ложешник А. С. - Діалог з історією дослідника античності Новоросійського університету – Струве Федора Аристовича (2016)
Польовик С. М. - Контент-аналіз польського видання "Річ Посполита"(Rzeczpospolita) як джерела формування інформаційно-бібліографічного бюлетеня "Україна у відгуках зарубіжної преси" (2016)
Панченко И. В. - История создания сектора редкой книги Научной библиотеки Одесского Южноукраинского Национального Педагогического университета имени К. Д. Ушинского (2016)
Полевщикова О. В. - "Бібліотека для маленьких": англійська дитяча книга в книжковому зібранні Воронцових (2016)
Соколов В. Ю.. - Видання з астрономії, надруковані в Україні у XVIII ст.: історико-книгознавчий аналіз (2016)
Бикова Т. М. - Специфіка редагування бібліографічних записів в електронному каталозі: з досвіду НБ ОНУ імені І. І. Мечникова (2016)
Пружина В. П. - Вчимося впродовж життя: система розвитку персоналу в Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (2016)
Скаченко О. О. - Інноваційно-освітній проект "Скарби нації" та його реалізація у Науковій бібліотеці КНУКІМ (2016)
Руденко С. Б. - Про інноваційність видання Наукової бібліотеки КНУКІМ "Петриківка: мальовничий дивосвіт" (2016)
Інформація для авторів (2016)
Долиняк Я. В. - Дослідження процесу зношування за допомогою методу скінченних елементів (2016)
Стефанович Т. О. - Модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи із навантажувальним резервуванням елементів між однотипними модулями, Щербовських С. В. (2016)
Ступницький В. В. - Реологічна модель формування фізико-механічних властивостей поверхневого шару деталі під час її оброблення різанням (2016)
Корендій В. М. - Розрахунок і конструювання тихохідного горизонтально-осьового вітроколеса з лопатями вітрильного типу, Дмитерко П. Р., Новіцький Ю. Я. (2016)
Настасенко В. О. - Аналіз продуктивності черв'ячних фрез та їх прогресивних конструкцій (2016)
Новіцький Ю. Я. - Оптимізація параметрів пресового з’єднання вставних ножів збірних фрез, Новіцький Я. М. (2016)
Проценко В. О. - Характеристика муфти з торцевими канатами тангенціального розташування у режимах аверсу та реверсу, Клементьєва О. Ю. (2016)
Сліпчук А. М. - Проектування нових продуктових ліній шарошок для розроблення функціонально-орієнтованої технології їхнього виготовлення, Яким Р. С. (2016)
Тонконогий В. М. - Зниження регенеративних коливань під час фрезерування маложорстких деталей за рахунок модуляції швидкості головного руху верстата, Зелинський С. А., Ткач А. Ж., Серебрій Ю. О. (2016)
Prots L. A. - Polishing tool with cycloidal movement rotation for the manufacture of flat surfaces working element Li2B4O7, Lavrinenko V. I. (2016)
Литвиняк Я. М. - Технологічна гнучкість операцій зубонарізання із застосуванням процесу радіально-колового формоутворення зубців циліндричних коліс (2016)
Луців І. В. - Оцінка впливу похибок комплексного самоналагоджувального оснащення на точність оброблюваних циліндричних поверхонь, Волошин В. Н., Буховець В. М. (2016)
Березняк Н. В. - Підходи до формування cистеми інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної політики, Кваша Т. К., Новіцька Г. В. (2014)
Писаренко Т. В. - Екологічний стан України за показниками міжнародних рейтингів і результатами моніторингу реалізації науково-технічних пріоритетів, Куранда Т. К., Кочеткова О. П., Муратова Н. І. (2014)
Обвінцева Г. І. - Аналіз науково-технічної діяльності України за даними фонду НДДКР і дисертацій Українського інституту науково-технічної і економічної інформації, Скубак С. П. (2014)
Манько Д. Ю. - Аналіз внеску українських учених у світову науку на прикладі бази даних Scopus, Балагура І. В. (2014)
Воронкова Т. Є. - Державно-приватне партнерство як інструмент активізації інноваційної діяльності, Воронков І. В. (2014)
Войтович І. Д. - Плазмонний резонанс. Досягнення і перспективи, Яворський І. О., Грабовський Б. О. (2014)
Ієвлєв М. Г. - Вимоги до точності математичних моделей в автоматизованих системах керування режимами обтискань на ТЛС, Корбут В. Б., Бутко В. Г., Мойсеєнко С. Є. (2014)
Рішан О. Й. - Універсальний функціональний перетворювач для лінеаризації характеристик перетворення первинних вимірювальних перетворювачів, Пономаренко О. О., Захарчук Ю. Д. (2014)
Тарасов В. О. - Розрахунок аеростатичних компенсаторів радіального й осьового зміщення вала суперпрецизійної аеростатичної опори, Назаренко Т. М., Злочевська Л. О. (2014)
Медицина (2014)
Приладобудування (2014)
Монокристалічні матеріали (2014)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2012.01.01– 2012.10.16) (2014)
Реферати (2014)
Title, Content (2016)
Tartakovskyi E. - Improving the process of driving a locomotive through the use of decision support systems, Gorobchenko A., Antonovych A. (2016)
Otradskaya T. - Development of parametric model of prediction and evaluation of the quality level of educational institutions, Gogunskii V., Antoschuk S., Kolesnikov O. (2016)
Sobolevskyi R. - Cluster analysis of fracturing in the deposits of decorative stone for the optimization of the process of quality control of block raw material, Zuievska N., Korobiichuk V., Tolkach O., Kotenko V. (2016)
Terenchuk S. - Implementation of intelligent information technology for the assessment of technical condition of building structures in the process of diagnosis, Yeremenko B., Sorotuyk Т. (2016)
Lashenyh A. - Development of mathematical models for planning the duration of shunting operations, Turpak S., Gritcay S., Vasileva L., Ostrohlyad E. (2016)
Butko T. - An improved method of determining the schemes of locomotive circulation with regard to the technological peculiarities of railcar traffic, Prokhorchenko A., Muzykin M. (2016)
Abstract and References (2016)
Title, Content (2016)
Shebanin V. - Simulation of vector random sequences based on polynomial degree canonical decomposition, Atamanyuk I., Kondratenko Y. (2016)
Bugas D. - Modelling the expert’s preferences in decision-making under complete uncertainty (2016)
Pihnastyi O. - Statistical validity and derivation of balance equations for the two-level model of a production line (2016)
Raskin L. - Method of solving fuzzy problems of mathematical programming, Sira O. (2016)
Kolupaev I. - Use of computer processing by the method of multi-threshold cross sections for the analysis of optical images of fractal surface microstructure, Sobol’ О., Murakhovski A., Kol’tsova T., Kozlova M., Sobol’ V. (2016)
Stiepanova K. - Analysis of behavior of solutions’ support for nonlinear partial equations (2016)
Trunov A. - Recurrent approximation as the tool for expansion of functions and modes of operation of neural network (2016)
Abstract and References (2016)
Ракитская Т. Л. - Исследование методами ИК-спектроскопии и спектроскопии диффузного отражения клиноптилолита, модифицированного ионами водорода, палладия (II) и меди(II), Голубчик К. О., Киосе Т. А., Эннан А. А., Стоянова И. В. (2016)
Сейфуллина И. И. - Молекулярные комплесы тетрахлорида германия с никотиновой кислотой, никотинамидом, изониазидом и их фармакологическое действие, Марцинко Е. Э., Христова Н. М., Чебаненко Е. А. (2016)
Ліціс О. О. - Катіонні координаційні сполуки |Ln(Pip)2(Ph3PO)3|B(Ph)4 на основі 2,2,2,-трихлоро-N-(дипіперидинфосфорил)ацетаміду, Слива Т. Ю., Шишкіна С. В., Амірханов В. М. (2016)
Овчаренко А. А. - Комплексное соединение дирения (III) с аргинином, Голиченко А. А., Штеменко А. В. (2016)
Федько Н. Ф. - Синтез имидов 3,5-дибромо- и 2,4,5-трибромом-1,8-нафталиндикарбоновых кислот, Акинин В. Ф., Ведута В. В., Фадель М. (2016)
Чудінович О. В. - Взаємодія оксидів лантану, ітрію та ітербію при температурі 1500 °С, Андрієвська О. Р. (2016)
Длубовский Р. М. - Индикаторные адсорбенты на основе реакционноспособных полимеров, Хома Р. Е. (2016)
Федорук К. О. - Електрокаталізатори на основі Ni, Co-шпінелей, Іваненко І. М., Астрелін І. М., Бурмак А. П. (2016)
Большаков В. И. - Обоснование сил трения грунта на боковую поверхность ствола cвай и подземных сооружений при изменении гидрогеологических условий подтопляемой строительной площадки, Моторный А. Н., Моторный Н. А. (2016)
Деревянко В. Н. - Структура и свойства керамического кирпича, модифицированного техногенными минеральными системами, Гришко А. Н., Вечер Ю. Н. (2016)
Диденко Л. М. - Обеспечение безопасности при выполнении работ по реконструкции водопроводных сетей в стесненных условиях, Клименко А. А. (2016)
Євсєєва Г. П. - Глиняний посуд у культурі українського народного житла Придніпровського регіону, Жак О. Д. (2016)
Перетокін А. Г. - Традиційна українська садиба в кінці хіх ст. – на початку хх ст, Аксьонов М., Очеретько М. (2016)
Єгорова В. С. - Опалювальні та освітлювальні пристрої в інтер’єрі народного житла українців, Єнєва Ю. (2016)
Лагдан С. П. - Українська хата в прислів’ях та приказках, Драгун С. Ю., Мудрик А. Ю. (2016)
Богуславська Л. Г. - Народна оселя у романі Івана Багряного "Тигролови", Сергієнко К. (2016)
Складановська М. Г. - Екологічна культура в українському національному характері (2016)
Хмаре Леониду Андреевичу - 70 лет (2016)
Title, Content (2016)
Kulinchenko G. - The study of thermal field of an object represented in the basis of green functions, Mozok E. (2016)
Storozhenko V. - Optimization of the procedure of thermal flaw detection of the honeycomb constructions by improving the accuracy of interference function, Myagkiy A., Orel R. (2016)
Naduty V. - Research results proving the dependence of the copper concentrate amount recovered from basalt raw material on the electric separator field intensity, Malanchuk Z., Malanchuk Y., Korniyenko V. (2016)
Andreeva O. - Investigation of the oxide phase convective homogenization while vacuum-arc with hollow cathode remelting of steel, Borts B., Kostikov A., Tkachenko V. (2016)
Vlasova О. - Research of the mechanism of formation and properties of tripolyphosphate coating on the steel basis, Kovalenko V., Kotok V., Vlasov S. (2016)
Kryvenko P. - Influence of the ratio of oxides and temperature on the structure formation of alkaline hydro- aluminosilicates, Kyrychok V., Guzii S. (2016)
Kopylov V. - Effect of multiphase structure of plasma coatings on their elastic and strength properties (2016)
Abstract and References (2016)
Козирський В. В. - Вимірювання струму витоку в мережі 0,38 кВ у тваринницькому приміщенні, Герасименко В. П., Майбородіна Н. В. (2015)
Федорейко В. С. - Шляхи підвищення енергетичної ефективності економіки України , Іскерський І. С. (2015)
Харченко В. В. - Влияние ориентации лучевоспринимающей поверхности на эффективность солнечных модулей, Никитин Б. А., Майоров В. А., Гусаров В. А., Беленов А. Т., Ракитов С. А. (2015)
Башилов А. М. - Точные агротехнологии на основе конвергенции наземных и спутниковых средств дистанционного наблюдения, навигации и управления, Королев В. А., Жмакин И. К. (2015)
Драганов Б. Х. - Гидродинамика вредных выбросов в окружающую среду методом неравновесной термодинамики (2015)
Жильцов А. В. - Розрахунок магнітного поля в генераторах із закритими пазами, Кітюк Д. О. (2015)
Dudnyk A. - Information providing and software of control system in greenhouse with neural network predictions of external disturbances (2015)
Горобець В. Г. - Розрахунок теплообміну в областях із відривними течіями. 1. Спрощена методика розрахунку (2015)
Горобець В. Г. - Розрахунок теплообміну в областях із відривними течіями. 2. Розрахунок теплообміну в кутових зонах та виїмках (2015)
Савченко В. В. - Зміна біопотенціалу ячменю під час передпосівної обробки насіння в магнітному полі, Синявський О. Ю. (2015)
Лисенко В. П. - Аналіз функціонування електротехнічних комплексів і систем у спорудах закритого ґрунту, Коваль В. В., Дудник А. О., Лендєл Т. І. (2015)
Драганов Б. Х. - К вопросу оценки эффективности энергетических систем (2015)
Берека О. М. - Розробка математичної моделі й теоретичний аналіз теплофізичних процесів у насіннєвій суміші під впливом сильних електричних полів, Шеліманова О. В., Берека В. О. (2015)
Радько І. П. - Структурні особливості спечених композиційних контактних матеріалів у процесі комутації електричного струму (2015)
Бойко В. В. - Застосування спектрального методу для оцінки якості та складу продуктів харчування й ліків, Булах Г. І., Гуменюк Я. О., Кудря В. Ю., Малюта М. В. (2015)
Голодний І. М. - Динамічне гальмування асинхронного електропривода з пристроєм плавного пуску при живленні пульсуючим струмом, Лавріненко Ю. М., Торопов А. В. (2015)
Шворов С. А. - Система моніторингу стану енергетичних культур для отримання біометану, Комарчук Д. С., Охріменко П. Г., Чирченко Д. В. (2015)
Посудін Ю. І. - Інактивація мікроорганізмів електричними полями (2015)
Радько І. П. - Дослідження параметрів електричної дуги при комутації струму відновленими контактами деталей (2015)
Маноха Л. Ю. - Моделювання процесу ремонтного обслуговування технологічного обладнання хлібокомбінату за допомогою мереж Петрі, Ліманська Н. В., Кіктєв М. О. (2015)
Книжка Т. С. - Визначення енергоємності роботи опромінюючої установки відкритого типу залежно від оптичних параметрів опромінюваного середовища, Назаренко І. П. (2015)
Бойко В. В. - Люмінесцентні властивості пірофосфатів цинку / мангану, Гоменюк О. В., Неділько С. Г. (2015)
Брагіда М. В. - Зварювальний трансформатор із плавним регулюванням струму зварювання, Зубков І. С. (2015)
Колієнко В. А. - Комбіноване спалювання суміші природного та генераторного газу, Галінська Т. А., Шеліманова О. В. (2015)
Коробський В. В. - Стан експлуатації електромагнітних пускачів у сільському господарстві, Чернобай О. О. (2015)
Кушніренко А. Г. - Імітаційні моделі еквіпотенційних поверхонь напруженості магнітного поля індуктора зі змінним радіусом навитки на каркасі зрізаного конусу (2015)
Посудін Ю. І. - Флуоресцентна спектроскопія сільськогосподарських культур, Годлевська О. О., Залоїло І. А., Кожем’яко Я. В. (2015)
Луцик І. Б. - Експертна система визначення енергоощадних режимів роботи електротехнологічного комплексу (2015)
Ляшенко А. В. - Вивчення фізико-механічних характеристик нативних відходів великої рогатої худоби та відходів, які пройшли анаеробну обробку в біореакторах (2015)
Мрачковський А. М. - Дослідження роботи контакт-деталей комутаційних апаратів за різних навантажень електричного кола (2015)
Посудін Ю. І. - Флуоресцентний аналіз стану фотосинтетичного апарату листків шпинату городнього (Spinacia oleracea) під впливом УФ-опромінення, Годлевська О. О., Залоїло І. А., Кожем’яко Я. В. (2015)
Радько І. П. - Дослідження перехідної зони металопокриття при відновленні контактних вузлів електричних апаратів (2015)
Романенко О. І. - Моделювання процесу перемішування насіння к квазі-стаціонарному потоці при оптичній стимуляції, Червінський Л. С. (2015)
Шуруб Ю. В. - Аналітична методика визначення параметрів промислових ПІД-регуляторів (2015)
Щепотьєв О. І. - Методи підвищення якості експлуатаційного контролю складних систем, Жильцов А. В., Васюк В. В. (2015)
Синявський О. Ю. - Вплив частоти струму на технологічні та енергетичні характеристики змішувачів кормів, Савченко В. В. (2015)
Мрачковський А. М. - Характеристика процесів та розрахунок параметрів електродів при їх розмиканні (2015)
Троханяк В. І. - Експериментальне дослідження охолодження припливного повітря у птахівничих приміщеннях, Горобець В. Г., Богдан Ю. О. (2015)
Антипов Є. О. - Чисельне дослідження процесів теплопереносу в низькотемпературних акумуляторах теплоти при фазових перетвореннях акумулюючого матеріалу (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського