Янковська О. - Зарплата, пенсія, позики та ціни як чинники матеріально-побутового стану трудящих УРСР (друга половина 1940-х – середина 1960-тих років), Даниленко О. (2015)
Смольніцька М. - Материнство як соціальна роль (друга половина 1940-х – перша половина 1960-тих років) (2015)
Безлюдна І. - Вихованці дитячих будинків у "зовнішньому" світі: труднощі виживання у повоєнний період (за документами Центрального державного архіву громадських об'єднань України) (2015)
Голик Р. - Через соцреалізм до постмодерну: радянський і пострадянський етапи історії читання в Галичині (2015)
Русначенко А. - Книжки бажані й небажані в УРСР у 1960–1980-ті роки (2015)
Зубко Н. - Ринок навчальної книги в Україні: тенденції розвитку в роки незалежності (2015)
Марціняк Н. - Книжкова торгівля України в умовах перебудови: від кризи до реформ (2015)
Микитин Т. - Книжкові виставки-ярмарки у контексті міжнародного культурного обміну (2015)
Карліна О. - Спроба реконструкції фонду бібліотеки Луцького єзуїтського колегіуму (за матеріалами Державного архіву Волинської області) (2015)
Осташ Л. - Реєстр Війська Запорозького 1649 року: варіант лексикографічного опрацювання, Осташ Р. (2015)
Мудрий М. - Джерела до історії Руського собору 1848 року (2015)
Matwijów M. - Sprawy ukraińskie w działalności Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w latach 1827–1945 (2015)
Кебузинська К. - Les brouillards galiciens: галицькі оповідання Захер-Мазоха у французьких перекладах, 1870–1900 (2015)
Прищепа О. - Шляхи поширення книги в культурному просторі міст Правобережної України (ХІХ – початок XX століття) (2015)
Аркуша О. - Щоденники Теофіла Грушкевича як джерело до вивчення світогляду української інтелігенції в Галичині кінця XIX – початку XX століття (2015)
Терлюк І. - Популярні збірники права австрійської Галичини другої половини XIX – початку XX століття як джерело вивчення правової думки і суспільно-політичних процесів (2015)
Хома І. - Невідомі рукописні спогади Осипа Назарука про військово-політичні події в Україні першої половини листопада 1918 року (2015)
Konopka M. - Lwowskie wydania na czarnej liście cenzury rosyjskiej w latach 1865–1904 (2015)
Wójcik E . - Produkcja wydawnicza w wielonarodowym Lwowie – postulaty badawcze (2015)
Dzieniakowska J. - "Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego" (1921–1939) jako źródło do dziejów szkolnictwa międzywojennego Lwowa (2015)
Заболотна І. - Джерелознавчі студії Івана Крип'якевича (2015)
Доброчинська В. - Спогади Надії Шульгиної-Іщук як джерело до вивчення культурно-освітніх процесів в Україні першої третини XX століття (2015)
Пасічник В. - Моріс Равель у Львові (1932): реконструкція події за матеріалами польської та української періодики (2015)
Лаас Н. - Із закордонних архівів: невідоме інтерв'ю Юрія Лавріненка (Нью-Йорк, 1951) (2015)
Чухліб Т. - "Захалявні" записники з особового фонду Василя Чухліба у ЦДАМЛМ України як джерело до вивчення творчої майстерні письменника (2015)
Денисенко Г. - Культурна спадщина про Першу світову війну у формуванні історичної пам'яті в сучасній Україні, Денисенко О. (2015)
Ковпаненко Н. - Дослідження історико-художньої спадщини в Україні в 1917–1920-ті роки (2015)
Скрипник П. - Роль Михайла Грушевського у заснуванні народного училища ім. С. Ф. Грушевського (2015)
Катаргіна Т. - Внесок митців української діаспори в культурну спадщину за кордоном (2015)
Відомості про авторів (2015)
Інформація про "круглий стіл" "Горбачовська "перебудова”: український контекст (до 30-річчя проголошення курсу)" (м. Київ, Інститут історії України НАН України, 21 травня 2015 р.) (2016)
Смолій В. - Горбачовська "перебудова": український контекст (до 30-річчя проголошення курсу) (2016)
Шаповал Ю. - Остання барикада: Володимир Щербицький під час "перебудови", Якубець О (2016)
Мартинов А. - "Перебудова" і посткомуністична трансформація країн Центрально-Східної Європи (2016)
Горенко О. - Горбачовська "перебудова" в контексті проблеми стилю мислення (2016)
Смольніцька М. - Горбачовська "перебудова" як офіційний шлях до опанування радянськими громадянами приватної діяльності (2016)
Ковпак Л. - Соціальні гасла "перебудови": спроби їх реалізації та уроки для сьогодення (на прикладі житлової проблеми в Україні в другій половині 1980-х — початку 2000-х років) (2016)
Кузьменко Ю. - Зловживання владою працівниками партійно-радянської номенклатури в анонімних листах періоду "перебудови" (2016)
Латиш Ю. - Антиалкогольна кампанія Михайла Горбачова: причини, здобутки і втрати (2016)
Булгакова О. - "Перебудова" в долі наукової інтелігенції: академік Іван Лукінов (2016)
Швидкий В. - Особливості проявлення деяких соціальних девіацій за часів горбачовської "перебудови": ромський фактор (2016)
Журавльов Я. - Тематика звернень громадян до ЦК КП України періоду "застою": загальний огляд (за матеріалами Центрального державного архіву громадських об’єднань України) (2016)
Бондарчук П. - Функціонування елементів радянської ідеології як квазірелігійних: сакралізація профанного (2016)
Кот С. - Проблеми повернення культурних цінностей в українсько-російських міждержавних відносинах (1991–2015 років) (2016)
Скрипник П. - Михайло Грушевський і Львівський університет (2016)
Денисенко Г. - Меморіальний простір України у формуванні історичної пам’яті, Денисенко О. (2016)
Ковпаненко Н. - До історії вивчення й збереження історико-художньої спадщини в Україні (середина 1940-х — середина 1960-х років) (2016)
Катаргіна Т. - Зарубіжна історіографія з питань захисту та збереження культурної спадщини (2016)
Рудий Г. - Формування інформаційно-пропагандистського потенціалу київської преси 1918–1920 років як чинник становлення більшовицького режиму в Україні (2016)
Ковальчук І. - Акція УПА 12 січня 1945 року в районному центрі Городниця Житомирської області (історіографічний та джерельний аспекти) (2016)
Лаас Н. - Із закордонних архівів: невідомі інтерв’ю Григорія Костюка (Німеччина, 1950–1951 роки) (2016)
Гуржій О. - Іван Костянтинович Білодід (2016)
Васильєва Н. - На пошану кандидата філологічних наук Галини Петрівни Герасимової (до 80-річчя від дня народження). Біографія (2016)
Спогади про студентське життя / Інтерв’ю з Герасимової Галиною Петрівною /нар. 16.09.1935/, записане 7 грудня 2007 р. Наталією Хоменко (2016)
Швидкий В. - ... і ще кілька слів (спомин на пошану Галини Петрівни Герасимової) (2016)
Бачинський Д. - Рецензія на монографію Кіндрачук Надії "За Україну незалежну (роль народного руху у здобутті незалежності України: 1989–1991 рр.)". — Івано-Франківськ: "Наір", 2013. — 208 с. (2016)
Надточій П. П. - Радіоекологічна складова як компонент програм соціально-економічного розвитку регіонів, Білявський Ю. А., Мартенюк Г. М. (2016)
Веремеєнко С. І. - Розробка методики прогнозування вмісту радіонуклідів в сільськогосподарській продукції, Мороз O. С. (2016)
Мислива Т. М. - Важкі метали і мікроелементи в органах й тканинах представників їх тіофауни малих річок Житомирського Полісся (2016)
Семенова О. І. - Гігієнічна оцінка стічних вод свинокомплексу, Бублієнко Н. О., Марченко О. Д., Тимощук-Марценюк Т. М. (2016)
Іваненко О. В. - Транслокація кобальту у сільськогосподарські культури, Тогачинська О. В., Тимощук-Марценюк Т. М., Котельницька Г. М. (2016)
Трофименко П. І. - Запаси органічного вуглецю у дерново-підзолистих орних ґрунтах Полісся України, Трофименко Н. В., Зубова О. В., Карась І. Ф. (2016)
Moroz M. S. - Biological activity manganese nano-aquachelat in an artificial diet Podisus maculiventris Say (2016)
Дереча О. А. - Ефективність сумісного застосування мікроелементів і фунгіцидів на смородині чорній проти антракнозу, Бакалова А. В. (2016)
Ключевич М. М. - Розвиток мікозів тритикале озимого залежно від мінерального живлення і систем захисту в Поліссі України (2016)
Гамаюнова В. В. - Підвищення продуктивності ярих зернових культур шляхом оптимізації живлення рослин в умовах Степу України, Дворецький В. Ф. (2016)
Гамаюнова В. В. - Значення попередника у формуванні зернової продуктивності озимих культур в умовах Степу України, Литовченко А. О., Музика Н. М. (2016)
Антоненко О. Ф. - Вплив строків сівби та мікродобрив на розвиток рослин ріпаку озимого в умовах Правобережного Лісостепу України, Савчук Ю. М. (2016)
Данильченко О. М. - Урожайність і якість насіння кормових бобів та сочевиці залежно від інокуляції бактеріальними препаратами і внесення мінеральних добрив, Жатова Г. О. (2016)
Нідзельський В. А. - Агробіологічні засади вирощування бобів кормових (2016)
Ковбасюк П. У. - Високоврожайні, люцерно-злакові травосумішки в інтенсифікації та біологізації кормовиробництва, Бойко М. В. (2016)
Марченко А. Б. - Імунологічна оцінка колекційних сортозраків Callistephus chinensis L. Ness. проти Fusarium оxysporum Schlecht (2016)
В’юнцов С. М. - Формування продуктивності льону-довгунця залежно від застосування мікробного препарату поліміксобактерин (2016)
Дідора В. Г. - Фактори родючості ґрунту за вивчення елементів технології вирощування сої, Деребон І. Ю., Саврисих Л. Д. (2016)
Куян В. Г. - Стан земельних ресурсів Житомирщини та шляхи оптимізації їх використання, Євтушок І. М., Марцинівський М. В. (2016)
Макаренко Н. А. - Цитотоксичність нанопрепаратів, що застосовуються у рослинництві, Рудніцька Л. В. (2016)
Власенко В. А. - Характеристика врожайності комерційних сортів пшениці м'якої озимої, різного еколого-генетичного походження в умовах північно-східного Лісостепу України, Осьмачко О. М. (2016)
Куян В. Г. - Інтенсифікація технологій вирощування плодів сливи у різних грунтово-кліматичних умовах (2016)
Al-Araji F. S. - Evaluation of using terrarich-antitox on broiler performance during mycotoxicosis, Gromov I. N., Bolshakova E. I., German S. P., Bуkovskaya M. M. (2016)
Al-Araji F. S. - Evaluation of terrarich-antitox on hematological and immunological parameters of broilers fed mycotoxin contaminated ration and vaccinated against infectious bursal disease, Gromov I. N., Bolshakova E. I., German S. P., Bуkovskaya M. M. (2016)
Галат В. Ф. - Поширення кишкових паразитозів у сільськогосподарських птахів у господарствах Житомирської області, Довгій Ю. Ю., Довгій М. Ю. (2016)
Горальська І. Ю. - Вплив експериментального згодовування хлориду хрому кролям на їх гематологічні показники, Волківський І. А. (2016)
Глєбова Ю. А. - Вплив на здоров’я людини харчових яєць за різних способів споживання, Вертійчук А. І. (2016)
Драгальчук А. І. - Виживаємість яєць фасціол у довкіллі зони Житомирського Полісся, Довгій Ю. Ю. (2016)
Зажарська Н. М. - Порівняльна характеристика показників якості молока кіз німецької білої, альпійської та англо-нубійської порід, Грамма В. О. (2016)
Котелевич В. А. - М’ясо кролів – важливий резерв органічного виробництва (2016)
Нагорна Л. В. - Ектопаразитози водоплавної птиці в умовах дрібнотоварного ведення галузі (2016)
Полтавченко Т. В. - Стан захворюваності риб на крустацеози у Рівненській області (2016)
Фасоля В. П. - Клінічні симптоми, гематологічні показники та диференційна діагностика за гіпотитреозу собак у віковому аспекті, Лігоміна І. П. (2016)
Фасоля В. П. - Фізичні, хімічні і мікроскопічні показники сечі у здорових домашніх котів, Лігоміна І. П. (2016)
Кухарець С. М. - Динаміка руху складових субстрату в обертових реакторах (2016)
Безвесільна О. М. - Підвищення точності вимірювання двоканального авіаційного гравіметра, Войцицький М. А., Войцицький А. П. (2016)
Войцицький А. П. - Аналіз причин погіршення якості показників електроенергії, які характеризують форму напруги, Колос Ю. А. (2016)
Міненко С. В. - Аналіз залежності інтенсивності продуктивного фотосинтезу від режимів мікроклімату в індустріальних теплицях, Савченко В. М., Крот В. В. (2016)
Міненко С. В. - Класифікація способів зняття перегріву рослин в індустріальних теплицях, Савченко В. М., Крот В. В. (2016)
Грудовий Р. С. - Результати експериментальних досліджень величини травмування зерна під час транспортування гвинтовим конвеєром з рівнозбільшеним кроком витків (2016)
Осипчук О. Ю. - Дослідження енергетичної ефективності реакторів-розділювачів із тарілчастим змішувачем, Павленко М. Ю., Чуба В. В. (2016)
Коновалов О. В. - Підвищення енергоефективності вихрових теплових насосів, Горкуша М. А. (2016)
Сазонов А. Ю. - Обгрунтування структурних параметрів біогазових та когенераційних установок як альтернативного джерела енергії, Новосилецький Ю. Л. (2016)
Ємець Б. В. - Моделювання показників тягово-швидкісних властивостей автомобіля під час його роботи на водопаливних емульсіях, Пустовіт С. В., Поліщук О. С., Ємець Л. В. (2016)
Цивенкова Н. М. - Дослідження теплопродуктивності прямопотокового газогенератора на соломі, Голубенко А. А. (2016)
Ярош Я. Д. - Перспективи та проблеми використання відновлювальних джерел енергії для сушіння сільськогосподарських матеріалів (2016)
Грабар І. Г. - Моделювання закономірностей розповсюдження пружних хвиль в лужно-галоїдних монокристалах (2016)
Щербакова Н. С. - Визначення натуральності вершкового масла, Передера Ж. О., Передера С. Б. (2016)
Біденко В. М. - Оцінка токсикологічної та продуктивної дії комплексонатів мікроелементів на тваринах та птиці, Кураченко Н. М., Трунова О. К. (2016)
Бурлака В. А. - Вплив алунітового борошна на забійні показники індичок, Туманов В. В., Лавринюк О. О. (2016)
Павленко А. В. - Динаміка чисельності популяцій тварин асоційованого біорізноманіття як показник ефективності природоохоронних зусиль (на прикладі Чернігівської області) (2016)
Леоніду Васильовичу Лосю – 80 (2016)
Анотації (2016)
Вимоги (2016)
Звернення до читачів (2000)
Гуменюк Б. І. - Нове в роботі посла в кінці 90-х років і на початку нового десятиліття, Щерба О. В. (2000)
Тупчієнко Л. С. - Європейський вибір України: зміст чи форма? (2000)
Білоусов М. М. - Дипломатичне представництво України у Великій Британії: перші кроки (1992-1994 рр.) (2000)
Наджос А. І. - Місце і роль інформаційного фактору у процесі реалізації зовнішньої політики (2000)
Радченко В. В. - Україна та Німеччина: шлях до стратегічного партнерства (2000)
Балдинюк О. В. - Захист уразливих груп населення під час громадянської війни в Боснії і Герцоговині та в Хорватії в рамках миротворчого втручання ООН (2000)
Семикрас О. В. - Рада держав Балтійського моря в контексті інтеграційних процесів постконфронтаційної Європи (2000)
Кирилич В. П. - Державна етнополітика Польщі та питання збереженн самобутності української меншини. 1989-1998 рр. (2000)
Афанасьєв І. Ю. - Польсько-ураїнські відносини 1998-1999 рр. у європейському векторі зовнішньої політики України (2000)
Білан В. М. - Українсько-угорський спільний кордон в геополітиці Східно-Центральної Європи 1991-1999 рр. (2000)
Шпак Н. А. - Гендерно нейтральна мова як засіб міжнародного ділового спілкування (досвід англомовних країн) (2000)
Заїнчківський А. О. - Економічна безпека у контексті державної політики України, Бугай А. А. (2000)
Бодрук О. С. - Теоретичні засади створення міжнародних структур безпеки (2000)
Мартиненко П. Ф. - Міжнародне право і українська Конституція (2000)
Ткач О. І. - Особливості конституційної модернізації: європейський та латиноамериканський досвід для України (2000)
Максименко В. М. - Правова допомога: Україна-ЄС (проблеми і шляхи реалізації) (2000)
Гуменюк А. Г. - Порушення прав людини під час конфлікту в колишній Югославії (2000)
Костюк С. М. - Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи, Істягіна Н. О. (2000)
Кияниця І. П. - Механізм імплементації норм міжнародних договорів в конституційному праві ФРН та України (2000)
Огнівець І. В. - Подвійне громадянство: міжнародний досвід (2000)
Метюшев А. С. - Сучасне право конкуренції в Україні з позиції європейських стандартів: від співробітництва до партнерства (2000)
Кисіль В. І. - Колізійне регулювання в сучасному міжнародному праві (2000)
Подаляк Н. Г. - Утрехтський мир 1474 р. і ганзейська дипломатія (2000)
Дьомін О. Б. - Крах англійської "політика втручання" у нідерландські справи (друга половина 80-х років XVI ст.) (2000)
Ціватий В. Г. - Європейська зовнішня політика доби раннього Нового і Нового часу: проблеми інституалізації (теоретико-методологіний аспект) (2000)
Нестеренко Л. О. - Французька реформація першої половини XVI століття (зовнішньополітичний аспект) (2000)
Дятлов В. О. - Зовнішньополітична діяльність німецьких реформаторів і католицьких угрупувань у 1517-1524 роках (2000)
Іваницький Р. В. - Елементи федеративного устрою Німеччини часів Рейнського та Німецького союзів (1806-1866) як чинники збереження миру у Європі XIX ст. (2000)
Сергійчук В. І. - "Коли Італія буде добиватися самостійности України, хтось инший не повитягає з вогню її каштани". До питання про українсько-італійські відносини в 1917-1922 роках (2000)
Майборода О. М. - Конрад Аденауер (1876-1967) - ініціатор європейської інтеграції (2000)
Бабич Н. - "Камінь преткновення” за Біблією і проблеми сакральності в сучасній українській мові (2016)
Мацьків П. - Розуміння віри в біблійному тексті: лінвокультурологічний аспект (2016)
Скаб М. - Вплив Біблії на українську мову: обшир, аспекти та основні проблеми їх вивчення (2016)
Шабат-Савка С. - Функційно-змістовий потенціал інтенцій сакральності в релігійному дискурсі (2016)
Яремко Я. - Проблема вербальної лакунності концепту (2016)
Гуцуляк Т. - Релігійна лексика як твірна база образних дериватів української мови (2016)
Ковтун А. - Метафоризована релігійна лексика в українському нерелігійному мовленні (2016)
Малюга Н. - "Блаженні голодні та спраглі правди": осмислення заповідей Нагірної проповіді в українських пареміях (2016)
Новікова Т. - Відображення церковнослов’янізмів у словниках української мови (2016)
Полиця Т. - Об’єктивація сакральної сфери у фразеолого-паремійному полі концепту "думка" (2016)
Прокопович Л. - Лексико-семантичне поле страждання в поетичному дискурсі другої половини ХХ ст. (2016)
Баранська Л. - Лінгвостилістика знакових сакральних образів у творі Марії Матіос "Приватний щоденник. Майдан. Війна…" (2016)
Боднарук Ю. - Роль релігійної лексики в експресивно-прагматичній організації художнього тексту (за творами Люко Дашвар) (2016)
Замбжицька М. - "Обернуте sacrum" у прозі Валерія Шевчука (2016)
Нестерчук О. - Сакральна лексика та ікона Богородиці Годувальниці в житті земної Марії (за твором У. Самчука "Марія”) (2016)
Пена Л. - Мовостиль "Духовних бесід" Софрона Мудрого (2016)
Піддубна Н. - До питання про вербалізацію релігійного світогляду в "Щоденнику" Т. Шевченка (2016)
Стецик М. - "Хресна дорога. П’ятнадцята стація" (поезія Майдану в сакральному вимірі) (2016)
Стецик М. - Сакральний лінгвопростір новелістики Василя Стефаника, Біда І. (2016)
Тєлєжкіна О. - Діалог поетичних творів Степана Сапеляка і текстів релігійного змісту: лінгвостилістичне потрактування (2016)
Ципердюк О. - Біблійні алюзії в поетичних текстах Василя Герасим’юка (2016)
Явір Л. - Сакральний мовопростір збірки Івана Франка "Мій Ізмарагд" (2016)
Борсук Н. - Міфалагічныя матывы ў сучаснай берасцейскай паэзіі: пераемнасць і ўзбагачэнне традыцый (2016)
Вільчинська Т. - Мовна репрезентація міфологічного етнокоду культури в поетиці про Чорнобиль (2016)
Заіка З. - Вобразна-выяўленчыя сродкі мовы сакральных тэкстаў беларускага Палесся (2016)
Міхєєва Т. - Вираження зооморфізмів засобами української мови в текстах Нового Заповіту та Книги Псалмів (2016)
Московченко О. - Походження імені богині води Дана та слів сніг, вода (2016)
Тимошик Г. - "Увидимо сї на Сафатові долинї": означення потойбіччя крізь призму есхатологічних образів у мікротекстах "Галицько-руських народних приповідок" Івана Франка (2016)
Штибель Ю. - Словесні образи-символи орнітонімів у біблійному тексті (2016)
Шуляк С. - Українські замовляння та мова фольклорних іножанрових текстів (2016)
Шуст Л. - Вигуки-божіння як особливість сакральної культури українців (2016)
Багнюк Н. - Українська пасійна проповідь ХVІ століття: мовні контрасти (2016)
Бут-Гусаім С. - Нацыянальна-культурная адметнасць антрапанімікону гістарычнай прозы Зінаіды Дудзюк (2016)
Лукаш Г. - Про Гога і Магога (2016)
Брус М. - Євангельські назви жінок ХІ–ХV століть (2016)
Рульова Н. - Сакральнa лексика та її елементи в антропонімії Західного Поділля (2016)
Городецька М. О. - Аналіз моделі поведінки споживача: мікроекономічний та маркетинговий підхід (2012)
Дмитрук О. В. - Медичний менеджмент в Україні: основні поняття, проблеми, перспективи реалізації (2012)
Загарій В. К. - Інвестування в основний капітал як основа розвитку економіки України, Мусієнко В. М. (2012)
Колотуха С. М. - Банківське кредитування підприємств АПК: стан, проблема та напрямки вдосконалення, Врачинська О. В. (2012)
Кончин В. І. - Причини та прояви боргової кризи в ЄС і суперницькі підходи антикризової політики, Максименко М. В. (2012)
Лементовська В. А. - Маркетингові дослідження пріоритетів розвитку вищих навчальних закладів в сфері освітніх послуг, Бортнік Т. І. (2012)
Лобунець В. І. - Конкурентоздатність продукції агропромислового сектора України в умовах глобалізації світової економіки, Щериця С. І. (2012)
Макушок О. В. - Дослідження конкурентоздатності туристичних послуг підприємств регіону, Мазур Ю. П. (2012)
Нікітіна Т. А. - Теоретичні підходи до визначення поняття економічного механізму консолідації капіталу підприємства (2012)
Нікітчина О. В. - Конкурентоздатність ринку обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (2012)
Орлова О. В. - Договірне регулювання факторингової діяльності обліково-юридичний аспект (2012)
Пастухова В. В. - Оцінювання ризику у забезпеченні стратегічної стійкості підприємства, Довгань Л. Є., Мохонько Г. А. (2012)
Патарідзе-Вишинська М. В. - Концепція оподаткування прибутку в контексті податкової реформи: порівняльний аспект (2012)
Ролінський О. В. - Пріоритетні методи оцінки ефективності механізму оподаткування доходів фізичних осіб, Барабаш Л. В. (2012)
Семенюк Л. І. - Аналіз товарної політики ВНЗ на ринку освітніх послуг та ринку праці (2012)
Смагін В. Л. - Генезис економічних засад формування фінансового ринку (2012)
Тищенко О. М. - Принципи формування кластерних структур на регіональному рівні (2012)
Тулуш Л. Д. - Недоліки спецрежиму прямого оподаткування нетипових сільськогосподарських підприємств, Боровик П. М., Вавілов С. В. (2012)
Мей В. - Світ психології і християнська віра (2012)
Гусак П. - Філософська антропологія існування нематеріальної душі людини як концептуальна основа християнської психології (2012)
Jaworskiy R. - The concept of christian psychology (2012)
Татенко В. О. - Наукова психологія про душу і дух людський (2012)
Халанский В. В. - Основные предпосылки для интеграции психологии и богословия (2012)
Гридковець Л. М. - Соціальна модель богоподібності особистості в християнській парадигмі (2012)
Баранникова Д. А. - Тайны выбора и решения: философия С. Кьеркегора с позиции современного экзистенциального анализа (2012)
Яновская Л. В. - Совесть как ведущий фактор развития индивидуальности (2012)
Шелестова О. - Гармонійність міжособових стосунків як результат усвідомлення християнських чеснот (2012)
Гридковець Л. М. - Вікова детермінанта релігійних криз особистості (2012)
Баранников А. С. - Духовная (персональная) депривация: феноменологическое содержание, последствия, особенности диагностики и помощи (2012)
Яновская Л. О. - Некоторые аспекты применения христианской психологии в терапии соматических больных (2012)
Миколайчук М. - Особливості пошуку психологічної допомоги в умовах ціннісної дезорієнтації суспільства: фахівці-психологи, духовні особи чи цілителі?, Мединська Ю. (2012)
Палагнюк О. - Психосоціальні особливості формування соціально орієнтованих християнських релігійних настановлень студентській молоді в Україні (2012)
Халанський В. - Вплив релігійного фактору на ціннісно-смислові структури особистості (2012)
Яремко О. - Інтегративна християнська психотерапія: основні положення напрямку психотерапії (2012)
Bowen Dennis O. - Abstract for paper, "Сan brief therapy work in Ukraine?” (2012)
Гридковець Л. - Сопричасна християнська терапія як спосіб дослідження родової детермінанти особистісних криз людини (2012)
Штейн Н. - Влияние духовно-ориентированного подхода на ресоциализацию наркозависимых (2012)
Сенчук О. - Моделювання подружніх стосунків для збереження та зміцнення шлюбу (2012)
Шкребтієнко Л. - Християнські засади емоційно-почуттєвого розвитку дитини при формуванні патріотичних почуттів (2012)
Гридковець Л. М. - Програма до курсу "Етика подружнього життя” для учнів 10–11 класів середньоосвітніх закладів навчання (2012)
Жуковський В. М. - Модель реабілітації осіб з адитивною поведінкою на основі християнської психології, Загородній С. М., Якушенко С. С. (2012)
Романенко О. Я. - Категорія часу через призму релігійного світобачення (за М. Еліаде) (2012)
Роговик Л. С. - Тренинговая программа: "Тело. Танец. Разум. Чувства” (2012)
Фурманець Д. І. - Християнсько-психологічний аналіз виховної функції сучасної сім’ї (2012)
Юрченко В. М. - Практична християнська психологія як дієвий засіб надання психологічної допомоги населенню України, Якушенко С. С. (2012)
Даниленко В. - Українське суспільство: від пізнього сталінізму до хрущовської "відлиги", Лаас Н., Смольніцька М. (2014)
Янковська О. - Соціально-побутова сфера життя громадян УРСР як відбиток пріоритетів держави від початку повоєнної відбудови до кінця "відлиги" (2014)
Бондарчук П. - Віруючі в УРСР: громадянська позиція і виконання громадянських обов’язків (середина 1940-х — середина 1980-х рр.) (2014)
Стельникович С. - Міжнаціональні відносини на території генерального округу "Житомир" (друга половина 1941 — початок 1944 рр.) (2014)
Швидкий В. - Місто vs село: подібне та особливе в деяких асоціальних проявах, настроях в Україні 1940–1960-х рр. (2014)
Смольніцька М. - Становище української мови в кінці 1950-х рр.: за листами громадян до органів влади (2014)
Хоменко Н. - Листи до владних структур як джерело вивчення молодіжної повсякденності (2014)
Безлюдна І. - Матеріальне становище дитячих будинків України у реаліях повоєнного часу (друга половина 1940-х — 1950-ті рр.) (2014)
Киричевський П. - Вплив вищої церковної ієрархії та монастирського керівництва на життєдіяльність чернечих громад у 1940–1960-х рр. (2014)
Бажан О. - Входження Кримської області до складу УРСР: освітянський аспект (2014)
Юсов С. - Українські вчені на ХІ Міжнародному конгресі історичних наук (Стокгольм, 1960 р.) (2014)
Журавльов Я. - Право на звернення до органів влади в СРСР та радянській Україні у 1945–1991 рр.: характеристика та регулювання інституту (2014)
Романюк І. - Фестивалі української культури в Польщі як елемент мистецької українсько-польської співпраці початку ХХІ ст., Пачос Ю. (2014)
Кот С. - Участь України у міжнародному культурному співробітництві щодо запобігання незаконному вивезенню культурних цінностей та їх поверненню до країн походження (2014)
Денисенко Г. - Досвід підготовки "Зводу пам’яток історії та культури" в державах на пострадянському просторі, Денисенко О. (2014)
Катаргіна Т. - Теоретичні та методологічні принципи визначення та ідентифікації нерухомих пам’яток української культури за кордоном (2014)
Ковпаненко Н. - Дослідження національної архітектурно-мистецької спадщини у діяльності Історичного товариства Нестора-Літописця (1900-ті рр.) (2014)
Рудий Г. - Київська періодична преса 1917–1918 рр. як джерело з історії Української Центральної Ради (2014)
Скрипник П. - Прижиттєві вшанування М.С. Грушевського (до 1926 року) (2014)
Атаманчук Ю. М. - Проблеми формування та функціонування ринку консалтингових послуг в Україні, Гузар Б. С., Шупило О. В. (2015)
Бечко П. К. - Перспективы финансового оздоровления субъектов аграрного производства Черкасского региона, Непочатенко Е. А., Боровик П. Н., Колотуха С. Н. (2015)
Бечко В. П. - Методика визначення типу інноваційної політики підприємств спиртової галузі, Врачинська О. В. (2015)
Garafonova O. I. - Embedding potential of transformation into the strategic system of management in an industrial enterprise (2015)
Городецька М. О. - Постіндустріальна перспектива України (2015)
Замлинський В. А. - Венчурне інвестування підприємств аграрної сфери (2015)
Захарченко В. І. - Історико-економічний аналіз теорії розміщення промисловості: мікроекономічний рівень (2015)
Кондратюк Д. М. - Еволюція наукових підходів до трактування дефініції "маркетинг” та "агромаркетинг” (2015)
Момонт Т. В. - Моделювання бухгалтерського обліку як складова методики дослідження облікових процесів на підприємствах туристичної індустрії (2015)
Нестеренко Н. В. - Систематизація індикаторів фінансової стійкості комерційного банку в Україні (2015)
Нікітчина О. В. - Недержавні пенсійні фонди як елемент диверсифікації пенсійного забезпечення громадян (2015)
Олексієвець І. Л. - Управління логістичною діяльністю підприємств у туристичній сфері (2015)
Пахомова Т. М. - Стан та перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2015)
Пацалюк К. О. - Історія становлення маркетингу та маркетингових комунікацій (2015)
Скиба Т. В. - Соціально-економічне та інституційне середовище розвитку сільського підприємництва (2015)
Стоянова-Коваль С. С. - Стратегічне прогнозування розвитку інвестиційної діяльності підприємств харчової галузі (2015)
Тютюнник О. В. - Особливості кредитної політики в аграрному секторі економіки України в період становлення ринкових відносин (2015)
Цибульський В. О. - Інноваційний потенціал туристичного підприємства та ефективність його використання (2015)
Цюцюпа С. В. - Формування та аналіз інформаційно-комунікативних технологій в системі забезпечення економічної безпеки промислових підприємств (2015)
Шабатура Т. С. - Аксіологічні детермінанти реалізації економічного потенціалу підприємств в контексті соціально-орієнтованого бізнесу (2015)
Шиманська В. В. - Реструктуризація: концептуальні основи дослідження сутності економічної категорії та світоглядно-методологічне трактування базового категоріального апарату (2015)
Смолій В. - Володимир Іванович Вернадський — вчений, організатор науки, політик, публіцист (2013)
Онищенко О. - Внесок академіка В.І. Вернадського в розвиток світової та української гуманітаристики (2013)
Онищенко О. - Синтез національного та світового в концепції організації науки та освіти в Україні В.І. Вернадського, Дубровіна Л. (2013)
Лобузіна К. - Інтегрований меморіальний ресурс "Електронна бібліотека та архів В.І. Вернадського" (2013)
Новохатський К. - Деякі питання подальшого опублікування епістолярної спадщини академіка В.І. Вернадського в Україні (2013)
Томазов В. - Рід та родинне оточення академіка Володимира Івановича Вернадського (2013)
Даниленко В. - Михайло Драгоманов у житті і світі Володимира Вернадського (2013)
Лавров В. - В.И. Вернадский и Комиссия по изучению естественных производительных сил Крыма: новые материалы (2013)
Гирич І. - В.І. Вернадський і питання українського державотворення (2013)
Верстюк В. - 1917 рік у щоденникових записах В.І. Вернадського (2013)
Білокінь С. - Георгій Вернадський і українська геополітична думка його доби (2013)
Зайцева З. - В. Вернадський і М. Грушевський: долання конфліктногенних зон в організації української науки (2013)
Іваненко О. - Вплив І.В. Вернадського на формування світогляду засновника Української Академії наук В.І. Вернадського (2013)
Василюк О. - "В моей жизни встреча с Вами составляет огромную важную полосу..." (з епістолярію Агатангела Кримського — Володимира Вернадського) (2013)
Будзанівська Н. - Ставлення Володимира Вернадського до Української революції (1917–1921 рр.) (2013)
Янковська О. - Реформи в УРСР у соціальній сфері (1950–1960-ті рр.): житлове забезпечення, Бачинський Д. (2013)
Плющ М. - Проблеми соціально-економічного розвитку України у повоєнні роки (1946–1950 рр.) (2013)
Смольніцька М. - До проблеми становища чоловіків і жінок у сільському соціумі в УРСР в середині 1940-х − на початку 1950-х рр. (2013)
Крупина В. - Освітні параметри і культурні орієнтири представників влади УРСР хрущовського періоду (2013)
Бондарчук П. - Особливості соціальної свідомості та поведінки віруючих України (середина 1940-х — середина 1980-х рр.) (2013)
Киричевський П. - Господарська діяльність православних монастирів у повоєнний період (2013)
Булгакова О. - Науково-педагогічна інтелігенція України як об’єкт державної політики (середина 1950-х — перша половина 1960-х рр.) (2013)
Швидкий В. - Антисуспільні прояви на тлі економічних "звершень" в Україні 1950–1960-х рр. (2013)
Безлюдна І. - Повсякденні реалії дитячих будинків Київщини у повоєнний період (1946 — початок 1950-х рр.) (2013)
Гуменюк Т. - Розвиток краєзнавчих досліджень на Волині у другій половині 1940-х — першій половині 1980-х рр.: історіографічні оцінки (2013)
Ковальчук І. - Становлення і окремі аспекти діяльності Житомирського міського проводу ОУН(М) в другій половині 1941 року (2013)
Лаас Н. - Історія радянської України в бібліографічних покажчиках англомовних праць другої половини ХХ століття (2013)
Сухобокова О. - Часопис "Нова Україна" у Празі (1922–1928 рр.): До 90-ї річниці заснування (2013)
Бажан О. - Операція "Захід": до 75-річчя депортації населення Західної України у віддалені райони СРСР (2013)
Максимець І. - Діяльність С. Смаль-Стоцького у галузі шевченкознавства (2013)
Гуржій О. - Наш Володимир Сосюра: "віра в світле майбутнє" (асоціативні нотатки на берегах прочитаного) (2013)
Зубко О. - Рец. на: Микола Мушинка. Володимир Гнатюк. Життя та його діяльність в галузі фольклористики, літературознавства та мовознавства / М. Мушинка. — Вид. 2-ге, доп. та переробл. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2012. — 384 с. (2013)
Даниленко О. - Рец. на: Дмитро Розовик, Олеся Розовик. Переселенський рух в Україні: друга половина ХVI ст. — 1930-ті роки / Монографія. — 2-ге вид., випр. і доп. — Вінниця: Нілан-ЛТД, 2013. — 406 с. (2013)
Малиновська О. А. - Інтеграція біженців в Україні: проблеми та шляхи їх подолання (2015)
Хижняк Л. М. - Інформаційне забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: досвід України, Андрющенко А. І. (2015)
Чернова К. О. - Регіоналізм та ідентичності суспільного життя українського суспільства (2015)
Кісла Г. О. - Ідентичності українських студентів як фактор конструювання міжетнічних відносин (2015)
Коротич О. М. - Закордонні українці в уявленнях студентської молоді України (2015)
Крячкo В. І. - Експлікація множини відповідностей між результатами наукових досліджень щастя і текстом Біблії (2015)
Буш К. А. - Молодіжний рух в сучасній Україні (2015)
Бубняк С. М. - Специфіка навчально-виховного процесу загальноосвітніх установ інтернатного типу для дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування (2015)
Цилюрик С. В. - Соціально-комунікативний діалог в соціальних мережах як елемент формування демократичних засад в українському суспільстві (2015)
Варга Н. І. - Інституціоналізація неформальної економіки: соціологічний зріз (2015)
Здрагат С. В. - Евалюація: історія та розвиток (2015)
Дублікаш Т. М. - Про застосування концепції порогів С. М. Ліпсета та С. Роккана до аналізу інституційного та політичного врегулювання конфліктів у розділених суспільствах (2015)
Хижняк О. В. - Індивідуальні та колективні фонові емоції і фактори тривожності в колективній спільноті (2015)
Вертель А. В. - Метафора як спроба експлікації концептів "свідомість" та "несвідоме" у психоаналітичній традиції (2015)
Клочек Л. В. - Наукові підходи до інтерпретації справедливості у психології ХХ століття (2015)
Ставицький Г. А. - Розвиток етнічної самосвідомості та толерантності в юнацькому віці (2015)
Хараджи М. В. - Комплексна програма психологічного супроводу формування міжетнічної толерантності старшокласників: теоретичне обґрунтування (2015)
Іванків І. І. - Соціально-психологічні механізми формування ідентичності підлітка (2015)
Федоренко А. Ф. - Зміст та структура ціннісно-смислового розвитку студентської молоді (2015)
Анопрієнко О. В. - Стосунки у сім’ї як чинник виникнення хронічного стресу в підлітковому віці (2015)
Андрущенко І. Г. - Смислові орієнтації як компонент розвитку ціннісно-смислової сфери в юнацькому віці (2015)
Касьянов В. А. - Экстремальный принцип для психологии (2015)
Никифоров А. М. - Педагогічна та культурно-просвітницька діяльність Никанора Онацького (1875 1937) в зарубіжних публікаціях (2015)
Strods R. - Future Teachers’ Media Competence for Sustainable Development of the Society: the Case of Latvia (2015)
Назаренко Л. Г. - Критерії об’єктивізації прогнозу успіху вагінальних пологів у жінок із кесаревим розтином в анамнезі, Недорезова К. М. (2016)
Куса О. М. - Клінічне значення внутрішньоутробних інфекцій під час вагітності та методи профілактики, Шовгенюк Р. Я., Бендас М. П. (2016)
Кривопустов О. С. - Роль прогестерон-індукованого блокуючого чинника в прогнозуванні й терапії невиношування вагітності (2016)
Курташ Н. Я. - Оцінка порушень гормонального стану фетоплацентарного комплексу у вагітних із НВV-інфекцією, Перхулин О. М. (2016)
Гордієнко І. Ю. - Спинальний дізрафізм: пренатальна діагностика, клініко-неврологічні особливості, випадки з практики, Авраменко Т. В., Шевченко О. А., Тарапурова О. М., Величко А. В., Гребініченко Г. О. (2016)
Лукьянова И. С. - Пренатальные и постнатальные параллели при критических врожденных пороках сердца у плода, Медведенко Г. Ф., Журавель И. А., Тарасюк Б. А., Иванова Л. А. (2016)
Дзюба О. М. - Соноеластографiя в діагностиці захворювань репродуктивної системи (огляд літератури та власні спостереження) (2016)
Чубатий А. I. - Позаматкова вагітність: сучасний погляд на проблему, Гнатко О. П., Островська С. О. (2016)
Бойко В. І. - Сучасні аспекти лікування ендометріозу яєчників, Нікітіна І. М., Єжова О. В. (2016)
Феськов А. М. - Сохранение фертильности при раке молочной железы (обзор литературы и собственные данные), Тучкина И. А., Феськов В. А. (2016)
Медведєва Н. Л. - Оцінкa поліморфних варіантів генa FGB тa рівня фібриногену в жінок із репродуктивними розлaдaми (2016)
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: аномальні маткові кровотечі (2016)
2-й Восточноевропейский конгресс по боли (2016)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Жіноче здоров`я XXI століття. Стратегія та тактика рішень міждисциплінарних проблем естетичної гінекології" (2016)
Березняк Н. В. - Інформаційні ресурси провідних інформаційних компаній світу, Кваша Т. К., Новіцька Г. В. (2013)
Лях Л. В. - Напрями інноваційного розвитку економіки України за даними міжнародних рейтингів (2013)
Андрощук Г. О. - Збитки від дій патентних тролів (на прикладі економіки США) (2013)
Красношапка В. В. - Проблеми економічного розвитку України в контексті технологічних укладів, Ключнікова М. В. (2013)
Докієнко Л. М. - Інформаційне забезпечення аналізу інвестиційної привабливості підприємства (2013)
Міценко Н. Г. - Необхідність і напрями державного впливу на формування і розвиток інтегрованих систем (2013)
Балагура І. В. - Аналіз методу розрахунку показника використання наукових журналів і збірників України і його вдосконалення, Манько Д. Ю., Горбов І. В. (2013)
Бодюк А. В. - Принципи прогнозування фіскального розвитку природно-ресурсних комплексів (2013)
Богушевський В. С. - Управління конвертер-ною плавкою в режимі енергозбереження, Зубова К. М. (2013)
Тарасов В. О. - Комп’ютерна інформаційна енергохвильова технологія активації сільськогосподарських культур, Зіненко В. М. (2013)
Лобузін І. В. - Створення бази даних цифрового фонду бібліотеки: основні проблеми і технологічні рішення (2013)
Зігунов О. М. - Нейромережеві моделі виявлення і розпізнавання технологічних ситуацій, Кишенько В. Д., Бєляєв Ю. Б. (2013)
Рішан О. Й. - Забезпечення інваріантності ультразвукового інтерференційного рівнеміра на стоячій хвилі в системі нормалізації молока в ємностях, Бородкіна Ю. М. (2013)
Матеріалознавство (2013)
Нові матеріали і речовини (2013)
Медицина (2013)
Оптика (2013)
Реферати (2013)
Березняк Н. В. - Процеси інтеграції інформаційної інфраструктури інноваційної діяльності, Кваша Т. К., Новіцька Г. В. (2013)
Кравчук В. В. - Корпоративна інформаційно-аналітична система науково-технічної і інноваційної діяльності Хмельницької області, Гринчук В. М. (2013)
Галіцин В. К. - Моделювання процесу формування розподіленої системи моніторингу в економіці, Суслов О. П., Самченко Н. К. (2013)
Поліванцев А. С. - Вплив глобалізаційних процесів на податкову політику України: теоретико-методичний аспект (2013)
Литвинова В. В. - Аналіз процесу створення і використання передових виробничих технологій в Україні, Волинець В. М., Грабовський Б. О. (2013)
Гришкова М. М. - Законодавчі передумови активізації інноваційної діяльності вищих навчальних закладів (2013)
Вугальтер О. Л. - Феномен інфляції як результат економічних протиріч (когнітивні канонічні моделі) (2013)
Корбут В. Б. - Енергозберігаючі світлодіодні системи освітлення, Ієвлєв М. Г., Бутко В. Г. (2013)
Караєва Н. В. - Система діагностики стану територіально-виробничих систем за рівнем економічної безпеки із застосуванням ГІС-технологій, Кілянчук О. П. (2013)
Чащін А. І. - Алгоритм інформаційного синтезу траєкторії переміщення круглого робочого інструмента з дугоподібною шліфувальною поверхнею, Науменко В. В. (2013)
Ручкін В. О. - Області некоректності закону повного струму і закону електромагнітної індукції, Тарасов В. О. (2013)
Медицина (2013)
Приладобудування (2013)
Гірничорудна промисловість (2013)
Ресурсоощадні технології (2013)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2012.01.01– 2012.10.16) (2013)
Реферати (2013)
Паладченко О. Ф. - Інформаційно-комунікаційні технології: недоліки і переваги, Кваша Т. К., Задорожня Г. П. (2013)
Куранда Т. К. - Науково-технологічні пріоритети як інструмент модернізації економіки, Євтушенко В. М. (2013)
Правик Ю. М. - Економічна модель просування інноваційної продукції України на зовнішні ринки (2013)
Карпенко С. В. - Види моніторингу як інструмент інноваційного розвитку держави, Земцева В. М., Лях Л.В. (2013)
Чеканова І. В. - Економічні аспекти структурної перебудови оборонно-промислового комплексу України, Ткач І. М. (2013)
Воронков В. І. - Проблеми створення інформаційно-аналітичної системи на основі використання системи оперативних баз даних (2013)
Рішан О. Й. - Диференціальний метод вимірювання в системах дозування з магнітопружними первинними перетворювачами зусилля, Коляда Г. А. (2013)
Кондрашов Я. В. - Курсовий радіочастотний канал комплексованої навігаційно-посадкової апаратури літальних апаратів, Туренко Д. М. (2013)
Тарасов В. О. - Синтез пристрою інформаційної стабілізації радіального положення осі обертання вала суперпрецизійної аеростатичної шпиндельної опори й алгоритми керування, Чащін А. І., Науменко В. В. (2013)
Нанотехнології (2013)
Будівництво (2013)
Енергетика (2013)
Нові матеріали і речовини (2013)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2012.01.01–2012.10.16) (2013)
Реферати (2013)
Андрєєв М. В. - Збурені процеси ризику та слабо керовані процеси марковського відновлення в задачах страхування (2013)
Задорожна Р. П. - ІРО українських емітентів: ретроспективний аналіз (2013)
Іващенко О. В. - Забезпечення фінансово-економічної безпеки держави, Гельман В. М. (2013)
Ігнатов Л. М. - Пріоритетність в управлінні: суспільно-економічний аспект (2013)
Карпенко А. В. - Проблеми та напрямки розвитку молодіжної політики в Україні, Біленко О. В. (2013)
Кирилова Л. І. - Принципи діагностики кредитної діяльності комерційного банку: прикладний аспект, Семенова В. В. (2013)
Ларіков В. Ю. - Податкові аспекти різних форм реорганізації підприємств (2013)
Нестеренко Н. В. - Управління грошовими потоками підприємства як засіб забезпечення його фінансової стабільності, Желєзняк О. Л. (2013)
Нестеренко Н. В. - Визначення фінансової стійкості підприємства: альтернативні алгоритми, Колякіна О. А. (2013)
Нестеренко Н. В. - Керівництво депозитною політикою банку як засіб забезпечення його ліквідностіъ, Стаценко А. В. (2013)
Нікітін Ю. О. - Механізм мотивації персоналу підприємств водного транспорту України – перспективи розвитку, Рукас-Пасічнюк В. Г. (2013)
Нікітін Ю. О. - Методи управління підприємством в умовах невизначеності, Шпонька Т. О. (2013)
Пастухова В. В. - Забезпечення стійкого розвитку підприємства на засадах відповідального управління, Бичков О. О. (2013)
Салига С. Я. - Структура витрат домогосподарств України як засіб визначення рівня життя населення країни, Гнеушева В. О. (2013)
Сахно О. В. - Медичне страхування як інструмент реформування медичної сфери в Україні: проблеми та перспективи застосування на сучасному етапі (2013)
Шумікін С. О. - Проблеми формування та методи управління золотовалютними резервами різних країн: порівняльний аналіз, Ільїнська І. В. (2013)
Шумікін С. О. - Методи діагностики фінансового стану малого підприємства, Раєнко С. О. (2013)
Шумікін С. О. - Депозитна політика комерційного банку в Україні, Федоровська В. В. (2013)
Бровко Н. І. - Права людини як фундаментальна цінність громадянського суспільства: український контекст (2013)
Вовк С. В. - Становлення та розвиток TQM: ретроспективний огляд, Обаранчук О. Б. (2013)
Дмитрук О. В. - Перспективи використання аутсорсингу в стратегічному управлінні підприємствами сфери охорони здоров’я. (На прикладі Житомирської області) (2013)
Загарій В. К. - Необхідність розробки стратегії розвитку українських підприємств та її реалізації в умовах глобальних змін (2013)
Захарчук С. С. - Теоретичні аспекти ризик-менеджменту у банках України (2013)
Кончин В. І. - Зовнішній борг США та оцінка ймовірності виникнення боргової кризи, Бельянська А. О. (2013)
Мала С. І. - Визначення фактичної вартості робочої сили в сільському господарстві України (2013)
Нікітчина О. В. - Ефективна пенсійна реформа в Україні як запорука добробуту нації (2013)
Пожидаев А. Е. - Стратегия развития культурных индустрий, как одно из направлений государственной инвестиционной политики Украины, Филлипов В. В. (2013)
Садовніков О. А. - Особливості економіко-статистичного аналізу з проблем формування трудових ресурсів на підприємстві (по материалам Луганського авіаремонтного завода), Акулова Т. Г. (2013)
Салига С. Я. - Кредитні інструменти управління фінансовими ресурсами домогосподарств в Україні, Гнеушева В. О. (2013)
Сапун В. С. - Педагогічний менедждмент як сучасна теорія управління освітою, Селезньова Р. В. (2013)
Саух І. В. - До проблеми визначення категорії "економічна безпека”: український контекст (2013)
Сахно Л. С. - Організаційно-виробничі складники забезпечення конкурентноспроможності племінних підприємств молочного скотарства в Київській області (2013)
Сірко А. В. - Формування ринку землі в Україні: інституційні бар’єри та їх усунення, Найдич Н. М. (2013)
Фарафонова Н. В. - Ретроспективний аналіз теоретичної сутності понять "підприємець” та "підприємництво” (2013)
Чвертко Л. А. - Ефективність використання кадрів в органах державної та місцевої влади України (2013)
Черняхович І. А. - Аналіз змін на ринку праці в Україні в умовах глобалізації (2013)
Свердан М. М. - Національна безпека: макроекономічний контекст (2013)
Міністр Мінагрополітики України Микола Присяжнюк: - "Китай став для України новим перспективним ринком збуту сільськогосподарської продукції"; - "Темпи експорту зернових цього року значно перевищили показники минулого". (2014)
Надикто В. - Методика визначення потужності двигуна сільськогосподарського трактора (2014)
Іванкевич М. - Результати досліджень зернозбиральних комбайнів виробництва ТОВ "Ростсільмаш”, Козяр Т., Сало Я, . Харенко М. (2014)
Демидов С. - Новий культиватор суцільного обробітку ґрунту КСО-8, Шпильовий Ю., Ролдугін В. (2014)
Войтюк Д. - Роль структурної організації провідних шляхів вищих рослин у реалізації НВЧ/ВВЧ-ефектів: резонансне поглинання та інформаційний вплив мікрохвиль, Човнюк Ю., Гуменнюк Ю., Гуцол О. (2014)
Смоляр В. - Рівень захворюваності корів на мастит за використання різних типів доїльних установок (2014)
Личман Г. - Система точного земледелия в современных агротехнологиях, Марченко Н., Марченко А. (2014)
Лімонт А. - Щільність розстелених стрічок льоносоломи і її зволоження росою при готуванні рошенцевої трести (2014)
Куліш О. - Дослідження залежності продуктивності насіння льону олійного від системи обробітку ґрунту (2014)
Кушнарьов А. - Віртуальні прилади та їх інтелектуалізація в агроінженерних дослідженнях, Кравчук В., Бобровний Є., Кушнарьов С. (2014)
Лілевман І. - Визначення граничного кута поперечної статичної стійкості колісних та напівпричіпних машин із застосуванням аналітичного моделювання, Лілевман О., Подольський М. (2014)
Сербій В. - Енергоефективність та відновлювана енергетика – 2013: новинки Міжнародної спеціалізованої виставки, Клименко В., Тонковид О., Рудик Л. (2014)
Постельга С. - Сільськогосподарська техніка на IV Міжнародній виставці "Animal Farming 2013", Смоляр В., Тютюнник Ю. (2014)
Ясенецький В. - Міжнародна виставка "ІнтерАГРО 2013", Ковпак Н., Зора П., Константинівська Т. (2014)
Міністр Мінагрополітики України Микола Присяжнюк: - "В Україні продовжується робота над виконанням завдання Президента щодо розвитку сільських територій"; - "У 2014 році бюджетні кошти спрямовуватимуться на розвиток сімейних ферм, дрібнотоварного виробництва і заготівельних кооперативів"; - "Цьогоріч Уряд посилить роботу над оновленням парку сільськогосподарської техніки" (2014)
Кравчук В. - Технологія STRIP-TILL на вирощуванні сільськогосподарських культур, Броварець О., Новохацький М., Шустік Л. (2014)
Кравчук В. - Дослідження ефективності використання місткостей різної форми для зберігання зерна та обґрунтування раціональних конструкцій зерносховищ сільськогосподарських підприємств, Прилуцький А. (2014)
Надикто В. - Означення точки оптимуму кривої та спосіб її визначення, Величко О. (2014)
Рубець А. - Рух точок нейтральної лінії різьбового стрижня шпилькового з’єднання сільськогосподарської техніки під впливом поперечної вібрації (2014)
Кушнарьов А. - Віртуальні прилади та їх інтелектуалізація в агроінженерних дослідженнях *, Кравчук В., Бобровний Є, Кушнарьов С. (2014)
Броварець О. - Технологічний модуль для реєстрації та аналізу газової фази ґрунтового повітря, Попович М. (2014)
Малярчук В. - Результати досліджень завантажувачів зерна пересувного типу ЗЗП, Мележик В., Стародубцева М., Костюнін М. (2014)
Войновський В. - Результати випробувань обприскувача причіпного МАКСУС 2000/18 (2014)
Пітель І. - Результати досліджень зернонавантажувача ЗН-90, Лейко Р. (2014)
Ролько Т. - Результати досліджень борони зубової міжрядної БЗМ-5,6 (2014)
Ясенецький В. - Інновації виставки Агрітехніка 2013, Ковпак Н., Чорношкур В., Пономаренко О. (2014)
Сербій В. - Енергоефективність та відновлювана енергетика – 2013: новинки Міжнародної спеціалізованої виставки *, Клименко В., Тонковид О., Рудик Л. (2014)
Ясенецький В. - Міжнародна виставка "Агрофорум 2013", Ковпак Н., Чорношкур В. (2014)
Видатний вчений, чудова людина (до 60-річчя від дня народження академіка НААН В. В. Адамчука) (2014)
Незгасній пам’яті вченого – Зубець Михайло Васильович (07.04.1938 р. – 07.01.2014 р.) (2014)
Андрєєв М. В. - Оптимізаційні методи та моделі в задачах керування запасами короткого терміну зберігання (2014)
Барабаш Л. В. - Аналіз структури акумулювання сум податку на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету України, Ролінський О. В., Бондаренко Н. В. (2014)
Боровик П. М. - Проведення податкових перевірок в Україні: економічний ракурс (2014)
Боровик П. М. - Концептуальні та методологічні основи банківського кредиту та кредитних відносин, Бондаренко Н. В., Барабаш Л. В. (2014)
Божкова Ю. - Конкурентоспроможність м. Бердянська як курорту України: економічний аспект, Хмурова В. В. (2014)
Гарафонова О. І. - Створення потенціалу змін в системі управління промисловим підприємством (2014)
Дмитрук О. В. - Проблеми матеріального стимулювання праці в закладах охорони здоров’я України в процесі провадження реформ, Зінкевич Т. А. (2014)
Захарчук С. С. - Вплив податкового планування на розвиток держави в системі макроекономічних регуляторів (2014)
Ігнатов Л. М. - Сутність, дія та використання принципу "повноваження та відповідальність” в управлінні, Нікітіна О. О., Омельчук В. В. (2014)
Ігнатов Л. М. - Тіньова економіка в Україні, Омельчук В. В. (2014)
Колотуха С. М. - Нові підходи щодо механізмів кредитування сільськогосподарських товаровиробників, Врачинська О. В. (2014)
Кондратюк Д. М. - Інтеграція як основа формування логістичної системи сільськогосподарських підприємств (2014)
Кудлай В. С. - Аналіз бізнес-середовища промислових підприємств України (2014)
Момонт Т. В. - Облікова політика туристичного підприємства: теоретичний аспект (2014)
Нікітчина О. В. - Демографічні перспективи України та їх вплив на пенсійну систему (2014)
Полчанов А. Ю. - Проблеми та перспективи розвитку ісламських фінансів в світі (2014)
Свердан М. М. - Конкурентоспроможність як ознака економічної безпеки держави (2014)
Хмурова В. В. - Управління конфліктами на підприємствах сфери послуг, Новак О.С. (2014)
Шиманська В. В. - Формування архітектури національного туристичного комплексу в умовах інтеграційного вибору держави (2014)
Єфіменкова О. - Мотивація як елемент управління персоналом, Язиніна Р. О. (2014)
Кравчук В. - До питання створення машинно-технологічних станцій з надання агропідприємствам механізованих послуг, Гусар В. Погоріла В. (2014)
Лебедєв С. - Вхідний контроль якості тракторів на вторинному ринку (2014)
Комаренко В. - Прес-підбирачі: огляд конструкцій та результати випробувань, Костюнін М. (2014)
Хоміна В. - Обґрунтування елементів технології вирощування коріандру посівного (coriander savitum) в умовах Лісостепу Західного (2014)
Лімонт А. - Вплив випадання і спаду роси на використання машин на збиранні льону-довгунця (2014)
Сухенко Ю. - Методика проектування реакторів для виробництва дизельного біопалива з тваринних і рослинних жирів, Муштрук М., Соколов Д. (2014)
Кравчук В. - Наукове обґрунтування рівня врожайності основних сільськогосподарських культур у 2014 році, Новохацький М., Сердюченко Н. (2014)
Ясенецький В. - Сільськогосподарська техніка на міжнародних виставках "Зернові технології 2014" та "Agro Animal Show 2014", Чоношкур В., Шустік Л., Степченко С., Занько М., Левченко П., Войтенко С., Постельга С., Маринін С., Кришталь О. (2014)
Ясенецький В. - 24 звітно-виборний з’їзд асоціації фермерів та приватних землевласників України, Чорношкур В., Ковпак Н. (2014)
Осмоналиев С. - Проблемы повышения эффективности производства продукции АПК в Кыргызской Республике (2014)
Міністр Мінагрополітики України Ігор Швайка: - "Мінагрополітики України та агрохолдинги створять координаційну раду"; - "Фактичний експорт зернових станом на 18.04.2014 р. складає 28 млн 721 тис. тонн" (2014)
Кравчук В. - Моделювання якості роботи зернозбирального комбайна, Занько М. (2014)
Хоміна В. - Нетрадиційні жировмісні культури для умов Лісостепу Західного (2014)
Мазитов Н. - Принципы создания и испытания конкурентоспособной почвообрабатывающей техники, Лобачевский Я., Шарафиев Л., Садриев Ф., Багманов Р., Рахимов И., Дмитриев С. (2014)
Лопушняк В. - Енергоощадна технологія виготовлення ферментованих добрив, Том’юк В., Засєкін Н. (2014)
Таргоня В. - Результати експериментальних досліджень біотермічного компостування органічної маси, Рудик Л. (2014)
Погорілий В. - Тестування зернових сівалок: адаптованість до систем обробітку ґрунту (2014)
Лілевман О. - Фронтальні навантажувачі загального призначення: характеристики та перспективи застосування у сільському господарстві, Громитко В., Лілевман Е. (2014)
Войтюк В. - Енергозабезпечення технологічних процесів і тривалість виконання обслуговчо-ремонтних робіт (2014)
Теслюк В. - Техніко-технологічні рішення передпосівного обробітку ґрунту (2014)
Шевчук Р. - Пристрій для дослідження насінин олійних культур на стискання, Шевчук В. (2014)
Ясенецький В. - Міжнародна виставка "Україна аграрна" (2014)
Ясенецький В. - Стан та перспективи розвитку галузі агропромислового комплексу Київщини на 2014 рік: обласна нарада аграріїв, Чорношкур В., Ковпак Н. (2014)
Клисак Г. - Создание машин для сельского хозяйства: прорывные идеи 2014 (2014)
Бєлова А. І. - Моделювання результативності функціонування системи стратегічного управління реструктуризацією підприємств (2014)
Бечко В. П. - Удосконалення методики нормування оборотних засобів підприємств агарної сфери, Врачинська О. В. (2014)
Боровик П. М. - Проблеми мобілізації власних податкових надходжень бюджетів місцевих громад в Україні, Колотуха С. М. (2014)
Бутенко Т. В. - Організаційно-економічні аспекти екологізації розвитку харчової промисловості (2014)
Гарафонова О. І. - Методологічні основи формування інструментарію аналізу ефективності впровадження змін на промислових підприємствах (2014)
Демешок О. О. - Врахування вимірів невизначеності в задачах оцінювання ефективності функціонування системи управління розвитком стратегічного потенціалу (2014)
Кужель В. В. - Соціальна складова економічної безпеки підприємств агропродовольчої сфери (2014)
Кхалид Аль-Мула Али - Тенденции инновационной деятельности пищевых предприятий Одесского региона (2014)
Ладонько Л. С. - Ідентифікація найвагоміших регресорів впливу на масштаби розвиненості інноваційного потенціалу промисловості в регіонах України (2014)
Лазарева М. Г. - Комплексна система управління динамічною стійкістю холдинга (2014)
Митяй О. В. - Джерелa фoрмувaння кoнкурентних перевaг AПК Укрaїни (2014)
Момонт Т. В. - Особливості обліку грошових коштів на підприємствах сфери туризму (2014)
Пилявець В. М. - Експортний потенціал олієжирового підкомплексу України (2014)
Ратушняк О. Г. - Застосування інтеграційного підходу до управління ефективністю економічних взаємовідносин підприємств, Тарасюк Н. М. (2014)
Рибак Н. О. - Сталий розвиток та особливості його реалізації в умовах глобалізації, Вербицька Л. П. (2014)
Саух І. В. - Актуальні проблеми стратегічного менеджменту вітчизняних підприємств (2014)
Сафонов В. В. - Інституційні чинники регуляторної політики суб’єктів суспільно-економічних відносин (2014)
Свердан М. М. - Ринкова економіка та засоби забезпечення ефективності її функціонування (2014)
Свердан Т. О. - Основи методики аналізу викривлень в аудиті (2014)
Хлистун О. А. - Формування фінансово-економічної безпеки підприємств агропродовольчої сфери (2014)
Хмурова В. В. - Формування механізму конкурентоспроможності на готельних підприємствах (2014)
Чирва О. Г. - Методичний інструментарій обґрунтування шляхів підвищення рівня конкурентоспроможності (2014)
Розуменко В. Д. - Ендоскоп-асистована хірургія пухлин глибинних відділів головного мозку, Розуменко А. В. (2016)
Цимбалюк В. І. - Модель поперечного пересічення половини спинного мозку. Частина ІІ. Стан нервово-м’язового апарату, синдром посттравматичної спастичності та хронічний больовий синдром, Медведєв В. В., Гридіна Н. Я., Сенчик Ю. Ю., Сулій Л. М., Татарчук М. М., Величко О. М., Дичко С. М., Драгунцова Н. Г. (2016)
Ольхов В. М. - Пункционная вертебро- и кифопластика: региональный опыт, Горбатюк К. И., Кириченко В. В., Лемешов А. С., Майструк Д. С. (2016)
Павлов Б. Б. - Баллонная кифопластика: ошибки и осложнения (2016)
Цымбалюк В. И. - Опыт применения длительной электростимуляции для устранения боли при синдроме грудного выхода, Третяк И. Б., Лузан Б. Н., Цзян Хао (2016)
Данчин А. О. - Організація надання кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги при вогнепальних пораненнях м’яких тканин склепіння черепа, Поліщук М. Є., Данчин Г. О., Гончарук О. М., Перекопайко Ю. М. (2016)
Педаченко Е. Г. - Смертность от цереброваскулярных болезней в Украине, Никифорова А. Н., Сапон Н. А., Гук А. П. (2016)
Цимбалюк В. І. - Концепція відновлення функції кінцівки при травматичному ушкодженні периферичних нервів, Страфун С. С., Гайко О. Г., Гайович В. В. (2016)
Сирко А. Г. - Успешное лечение первичного эхинококкоза головного мозга, Кирпа И. Ю. (2016)
Сірко А. Г. - Контралатеральна гостра епідуральна гематома після видалення гострої субдуральної гематоми шляхом декомпресивної краніектомії: шість спостережень та огляд літератури, Поронік С. В., Аль-Амір М. Р. (2016)
Поліщук М. Є. - Перспективи розвитку нейрохірургічної служби в Україні після реформування медичної галузі (2016)
Член-кореспоненту НАМН України Миколі Івановичу Лісяному — 70 років (2016)
До 50-річчя Людмили Олександрівни Дунаєвської (2016)
Светлой памяти Николая Анатольевича Сапона (2016)
Світлої пам’яті Миколи Марковича Мосійчука (2016)
Атаманчук Ю. М. - Політика збутової діяльності підприємств агропромислової сфери (2015)
Бечко В. П. - Інтегральна оцінка інноваційної політики підприємств спиртової промисловості, Колотуха С. М. (2015)
Боровик П. М. - Вдосконалення сучасних механізмів справляння вітчизняних місцевих податків (2015)
Глущенко Л. Д. - Теоретичні аспекти партнерських взаємодій, як оптимальної інтеграційної стратегії розвитку промислових підприємств, Ратушняк О.Г. (2015)
Житник Т. П. - Проблематика забезпечення ефективності державної підтримки малого підприємництва в сільській місцевості України (2015)
Захарченко С. В. - Україна та її регіони в рейтингах конкурентоспроможності всесвітнього економічного форуму (2015)
Ігнатьєв О. І. - Теоретичні засади проектування організаційних структур управління в системі реалізації стратегічних змін (2015)
Кондратюк Д. М. - Роль туризму в розвитку сільських територій (2015)
Кужель В. В. - Соціальний аспект економічної безпеки підприємств агропродовольчої сфери (2015)
Мельник Ю. М. - Соціальна складова інтегрованої системи управління конкурентоспроможністю підприємства (2015)
Момонт Т. В. - Визначення алгоритму побудови фінансового, податкового та управлінського обліків на туристичних підприємствах України (2015)
Нікітчина О. В. - Роль добровільного медичного страхування у фінансуванні охорони здоров’я України (2015)
Пацалюк К. О. - Особливості реклами як складового елементу комплексу маркетингових комунікацій (2015)
Сергієнко О. О. - Якісна інформаційно-аналітична компетенція як квінтесенція ноосфери на сучасному етапі широкомасштабного розвитку нанотехнологій (2015)
Скиба Т. В. - Інституційне забезпечення розвитку підприємництва на сільських територіях України (2015)
Стригіна О. А. - Місце математики в економічних теоріях (2015)
Шиманська В. В. - Стратегічне управління туристичним комплексом: ідентифікація основних проблем та векторів розвитку (2015)
Saukh I. V. - The main problems of improvement of tourism education (2015)
Богуцький Ю. - Самоорганізація культури і культурна політика (2010)
Шейко В. - Культурологічні аспекти компаративістики та діалог культур: стан і перспективи (2010)
Оніщенко О. - "Реквієм” Д. Херста як транскультурний феномен (2010)
Юдкін-Ріпун І. - Перекладацька практика як кроскультурна комунікація: обмеження вербальних моделей (2010)
Гуменюк Т. - Філософсько-методологічні засади музичної естетики (2010)
Троєльнікова Л. - Творча еліта як об’єкт художньо-освітнього простору: культурологічне осмислення проблеми (2010)
Личковах В. - Універсалізм і регіоніка в сучасній етнокультурології (2010)
Вернудіна І. - Естетико-психологічні особливості сугестії як феномену художньої творчості (2010)
Миропольська Є. - "Абсурдна свідомість” у мистецтві XX століття (2010)
Павельчук І. - Феноменологія як актуальний метод теоретичного аналізу абстрактного мистецтва (2010)
Причепій Є. - Семичленні структури Неба, Космосу і Тіла Богині в праміфі (2010)
Головко Б. - Методологічні засади культурної антропології (2010)
Лозко Г. - Археофутуризм як доктрина постхристиянської європейської освіти (2010)
Бросаліна О. - Поезія Ірландії в українських перекладах: діалог споріднених культур (2010)
Берегова О. - Музична культура України в умовах глобалізаційних викликів (2010)
Волков С. - Особливості адаптацій регулятивних методів культури та освіти в Україні (2010)
Шульгіна В. - Філософські засади розбудови національної музичної освіти в Україні (2010)
Левчук Я. - Роль досліджень М. Ф. Грушевського у становленні української етнокультурології (2010)
Горенко Л. - Генеалогія українського шляхетства: історіографія та джерела (друга половина XVIII – середина XIX ст.) (2010)
Садовенко С. - Народна пісенна творчість як чинник самоідентифікації українства (2010)
Босик З. - Трансформаційні процеси обрядів життєвого циклу українців (на польових матеріалах Київщини) (2010)
Оляніна С. - Ктиторська тема в іконографії українських іконостасів XVII–XVIII ст. (2010)
Щербина В. - Різноманіття як культурний принцип формування здорового способу життя в умовах сучасності (2010)
Афанасьєв Ю. - Соціальне призначення мистецтва як системоутворювальний чинник національної художньої культури (2010)
Ковтун В. - Перспективи соціологічних досліджень паркової сфери (2010)
Трач Ю. - Розвиток інформаційних технологій та їх культурологічні наслідки (2010)
Олійник О. - Роль державних і місцевих органів влади в регулюванні діяльності культурних індустрій (2010)
Про авторів (2010)
Вимоги до статей (2010)
Про видання (2010)
Анацький Р. В. - Оцінка виконання службово – бойового завдання курсантами військового вищого навчального закладу (на прикладі воєнізованого кросу), Коломійцева О. Е. (2016)
Боднар І. Р. - Тести і нормативи для експрес-контролю фізичної підготовленості і здоров’я учнів середнього шкільного віку, Андрес А. С. (2016)
Коробейніков Г. В. - Зв’язок прояву нейродинамічних характеристик вищої нервової діяльності з успішністю в спортивних танцях у юних спортсменів, Мишко В. В. (2016)
Петренко Н. Б. - Особенности овладения музыкальным ритмом дошкольниками с речевыми нарушениями при использовании в занятиях танцевально-коррекционной программы (2016)
Складанівська І. В. - Оцінка функціональних можливостей нервово-м’язової системи спортсменів циклічних видів спорту (2016)
Таможанська Г. В. - Обґрунтування програми позааудиторних занять міні-футболом студенток університетів, Школа О. М. (2016)
Хмельницкая Ю. К. - Моделирование реализации функциональных возможностей лыжников-гонщиков при прохождении лыжных трасс разной сложности (2016)
Goharrostami Hamid Reza - The relation between service quality of sports camps and elite athletes’ satisfaction of the national teams’ freestyle & Greco-Roman wrestling, Hodhodi Abkenari Behnam, Eftekhari Ozra, Khodayari Abbas (2016)
Kretschmann Rolf - Comparison of 9th grade students’ physical activity levels during recess and regular class periods using objective measurement (2016)
Інформація для авторів (2016)
Балушка Л. М. - Вдосконалення рівня фізичної підготовленості учнів ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою засобами спортивної боротьби (2016)
Боднар І. Р. - Дозвілля українських школярів і місце рухової активності у ньому, Кіндзера А. Б. (2016)
Дерека Т. Г. - Формування акме-якостей особистості як компонента акмеологічної компетентності фахівців фізичного виховання (2016)
Іващенко О. В. - Методика педагогічного контролю рівня рухової підготовленості дівчат 16–17 років (2016)
Ільченко С. С. - Рухова і спортивна складова в ієрархії видів дозвілля студентів педагогічних спеціальностей нефізкультурного профілю (2016)
Писанко В. М. - Оцінювання морфо-функціонального стану дітей-носіїв кохлеарного імпланта (2016)
Таможанська Г. В. - Обґрунтування часових меж використання інформаційних технологій в заняттях міні-футболом зі студентками молодших курсів університетів (2016)
Bahman Mirzaei - Trainability of body composition, aerobic power and muscular endurance of cadet wrestlers, Farhad Rahmani-Nia, Navid Lotfi, Seyed Mohammad Nabati. (2016)
Інформація для авторів (2016)
Содержание (2016)
Гант Е. Е. - Психологические средства восстановления психической работоспособности спортсменов, Орленко Е. М. (2016)
Дерека Т. Г. - Акмеологические основы динамики формирования деятельностного компонента амкеологической компетентности специалистов физического воспитания (2016)
Кудрявцев М. Д. - Влияние обучения в высшем учебном заведении на компьютерные вредные привычки студентов, Крамида И. Е., Ермаков С. С. (2016)
Ляшенко В. Н. - Специфические особенности индивидуальных свойств личности спортсменов командных видов спорта, Туманова В. Н., Гацко Е. В., Корж Е. Н. (2016)
Петришин А. В. - Структурно-функциональная модель профессионально-прикладной физической подготовки студентов медицинских специальностей (2016)
Fatemeh Balbasi - Effect of high-intensity interval training on body composition and bioenergetic indices in boys – futsal players, Ramin Shabani, Marzieh Nazari. (2016)
Hamidreza Goharrostami - Structural equation modeling (SEM) of performance evaluation indices in General Directorate of youth and sport of Guilan Province with partial least squares (PLS), Mustafa Mollaei Nejad, Rahim Ramezani Nejad, Azam Abdollahi. (2016)
Hossein Soltani - Comparative analysis of competitive state anxiety among team sport and individual sport athletes in Iran, Zahra Hojati, Seyed Reza Attarzadeh Hossini. (2016)
Информация для авторов (2016)
Бундза А. Б. - Управління температурним полем технологічного процесу екструзії виробництва алюмінієвих профілів, Єлізаров О. С., Кущовий С. М. (2015)
Грабовский А. В. - Зависимость собственных частот и собственных форм колебаний от инерционно-жесткостных характеристик систем с конечным числом степеней свободы (2015)
Жеглова В. М. - Критериальная парето-оптимизация параметров аксиально-поршневых гидромашин, Яглинский В. П., Козерацкий Г. В., Обайди А. С., Москвичев Н. Н. (2015)
Завальнюк О. П. - Ферозондовий перетворювач в засобах автоматичного контролю загальної міцності судна (2015)
Каток О. А. - Дослідження розподілу модуля поздовжньої пружності металу вузла парогенератора зі зварним швом №111 і його навколошовної зони (2015)
Кондряков Е. А. - Численное моделирование испытаний дисковых образцов при термошоке в 3D постановке (2015)
Круглий Я. Д. - Варианты учета контактного взаимодействия в бандажных полках при расчетах собственных колебаний лопаточного венца методом конечных элементов (2015)
Ларін О. О. - Дослідження характеристик опору втомі гумових сумішей, що входять до складу елементів пневматичних шин після штучного старіння матеріалу (2015)
Рябчиков М. Л. - Моделювання реального процесу проходженні рідини крізь матеріали (2015)
Ткачук Б. В. - Уточнение эквивалентной электрической схемы организма для биоимпедансометрии при ультрафильтрации, Томашевский Р. С., Сокол Е. И., Лесовой В. Н. (2015)
Чайковська Є. Є. - Узгодження виробництва та споживання енергії у складі когенераційної системи, Стефанюк В. В., Абросимов І. В. (2015)
Щуцька Г. В. - Дифузійні властивості двошарових матеріалів (2015)
Воскобойник В. А. - Разработка методики оптимального проектирования основных компонентов технических средств обработки информации (2015)
Коцовський В. М. - Навчання нейромереж із функцією активації двопорогового типу (2015)
Левчук О. М. - Проблемно-орієнтована інформаційна технологія визначення стану електронного пристрою по вихідних імпульсних і аналогових сигналах (2015)
Дихтяр Н. Ю. - Метод иерархического отождествления измерений кадра астрономического телескопа с формулярами звездного каталога, Саваневич В. Е., Мовсесян Я. С. (2015)
Осадчий В. В. - Проектування WEB порталу формування інформаційної бази даних з міграції птахів в азово-чорноморському регіоні україни, Єремєєв В. С., Сіохін В. Д., Горлов П. І., Сердюк І. М., Васильєв В. М. (2015)
Строкань О. В. - Інформаційно-програмна система управління мікрокліматом в зерносховищі, Прокопенко В. В. (2015)
Данчук В. Д. - Електричне моделювання міських автотранспортних потоків, Кривенко В. І., Олійник Р. В., Тарабан С. М. (2015)
Шабельников А. А. - Система управления зажиганием для двигателей внутреннего сгорания SECU-3L (Lite) (2015)
Буртна І. А. - Експериментальне дослідження технологічних параметрів первапораційного очищення води, Ружинська Л. І., Руденко Л. С. (2015)
Безусов А. Т. - Термооптимум и термостабильность пектинметилэстеразы и полигалактуроназы ферментного препарата из люцерны, Никитчина Т. И. (2015)
Завальнюк І. П. - Контроль герметичності упаковок молочних продуктів (2015)
Кузнєцова О. Я. - Дослідження окиснювальної стабільності авіаційних мінеральних гідравлічних олив (2015)
Одарченко Д. М. - Розроблення фізичних методик для оцінки якості тваринної сировини, Одарченко М. С., Карбівнича Т. В., Гасай Є. Л. (2015)
Фролова Н. Е. - Технологія натуральних ароматизаторів орієнтованих на вітчизняну сировинну і апаратурну базу, Силка І. М. (2015)
Варес Я. Е. - Інтраопераційна міжщелепна фіксація з використанням брекет-систем: раціонально чи ні?, Медвідь Ю. О., Чегринець Н. В. (2016)
Жегулович З. Є. - Аналіз цефалометричних характеристик дентоальвеолярного комплексу у осіб з протезами і реставраціями у спрощеному підході (2016)
Комариця О. Й. - Клінічний аналіз ефективності застосування гідро гелю на основі адгезив-но активного полімеру "акрилан-лпі" з антисептичним засобом у складі знімного тимчасового пластинкового протезу (2016)
Малко Н. В. - Інтенсивність хронічного катарального гінгівіту у дітей, які проживають на екологічно забрудненій території (2016)
Мамедов Ф. Ю. - Патогенетическая активность микрофлоры полости рта больных с соматической патологией, Ердоган И. (2016)
Матвійків Т. І. - Динаміка показників глибини пародонтальної кишені у хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі системної антибактеріальної терапії супутнього захворювання (2016)
Октисюк Ю. В. - Дослідження імунологічних показників ротової рідини дітей, хворих на каріес зубів, що проживають у різних клімато-географічних зонах Івано-Франківської області (2016)
Риберт Ю. О. - Аналіз стану зубощелепного комплексу пацієнтів із суглобовими скронево-нижньощелепними розладами та методів їх лікування (2016)
Сторожева М. В. - Применение препарата "Гиалуост" в комплексном лечении хронического пародонтита, Григоров С. Н., Рекова Л. П., Осипов М. В., Давыдов А. А. (2016)
Шибінський В. Я. - Силові навантаження на суглобові головки нижньої щелепи залежно від типу оклюзійної дії (2016)
Абдельрахман М. - Залежність результатів корекції артеріальної гіпертензії від локалізації кіст нирок (2016)
Аношина Т. М. - Прогнозування акушерських і перинатальних ускладнень при асоціації ВІЛ та герпесвірусної інфекції (2016)
Антонян І. М. - Шляхи корекції чоловічого безпліддя на тлі метаболічного синдрому та високого індексу маси тіла, Березна Т. В., Чепенко А. В. (2016)
Арсений И. И. - Роль малоинвазивных хирургических методов коррекции флебогемодинамических нарушений в лечении трофических язв венозной этиологии (2016)
Беловол А. Н. - Особенности прогрессирования гормонально-метаболических и имунных нарушений у пациентов с сочетанным течением артериальной гипертензии и сахарного диабета 2 типа, Бобронникова Л. Р. (2016)
Беловол А. Н. - Факторы кардиоваскулярного риска в зависимости от состояния сосудистого эндотелия у пациентов с артериальной гипертензией в сочетании с гипотиреозом, Немцова В. Д., Потапенко А. (2016)
Belovol A. M. - State of hormones and neuromediators within energy metabolism in patients with advanced and complicated psoriasis conditions, Nikolaeva V. B., Galuzinska L. V. (2016)
Бондаренко С. Є. - Динаміка біохімічних та імунологічних маркерів у сироватці крові хворих на посттравматичний коксартроз після ендопротезування, Морозенко Д. В. (2016)
Бугаевский К. А. - Изучение особенностей контрацептивного выбора и репродуктивного поведения студенток медицинского университета (2016)
Вакалюк І. П. - Рівень та динаміка галектину-3 при хронічній серцевій недостатності ішемічного ґенезу на тлі використання метаболічної терапії, Савчук Н. В. (2016)
Веліканова Т. В. - Результати раннього моніторингу показників неврологічного та фізичного розвитку дітей, що народились передчасно (2016)
Григоренко Л. В. - Динаміка розповсюдженості захворювань серед дитячого населення Дніпропетровської області у зв’язку з погіршенням якості питної води в сільських таксонах Дніпропетровської області (2016)
Джафарова А. Г. - Качество жизни женщин репродуктивного возраста с избыточной массой тела и ожирением и самооценка ими собственного здоровья (2016)
Дорогая О. П. - Взаємозв’язок морфології та клініки у жінок репродуктивного віку, хворих на міому матки (2016)
Дубовик Є. І. - Застосування мультиваріабельної логістичної регресії для аналізу зв’язку С1173Т поліморфізму гена вітамін К-епоксид редуктази з ішемічним атеротромботичним інсультом (2016)
Зубченко С. О. - Компонентний підхід до диференційної діагностики "небажаних" реакцій на продукти харчування, Юр’єв С. Д., Ликова М. A. (2016)
Клименко В. А. - Этиологический спектр поллинозов весеннего сезона в Харьковском регионе, Серветник А. В. (2016)
Козырев С. А. - Результаты переднего шейного межтелового спондилодеза динамизирующими устройствами, Мезенцев А. А. (2016)
Колесник М. Ю. - Оптимизация использования дополнительных методов обследования сердечно-сосудистой системы у лиц с умеренным кардиоваскулярным риском по шкале SCORE, Кривенко В. И., Саливон-Гончаренко А. А. (2016)
Кушніренко І. В. - Роль йододефіциту та патології щитоподібної залози як коморбідного фактору у перебігу кандидозу слизової оболонки верхнього відділу травного тракту у хворих гастроентерологічного профілю (2016)
Латогуз С. И. - Гиполипидемическая терапия при эндотелиальной дисфункции у больных ИБС и СД при аритмиях (2016)
Лесовой В. Н. - Анализ онкологических результатов комбинированной химиогормональной терапии на основе митоксантрона у пациентов с гормонально-наивным метастатическим раком простаты, Дубинина А. Н., Хареба Г. Г. (2016)
Литвак О. О. - Диференційне застосування малоінвазивних методів хірургічного лікування субмукозної міоми матки у жінок репродуктивного віку, Хабрат Б. В., Лисенко Б. М., Хабрат А. Б. (2016)
Лупир А. В. - Результати факторного аналізу клініко-патогенетичних показників у пацієнтів з поліпозним риносинуїтом та протокол оцінки подальшого прогнозу після комплексного лікування із застосуванням бактеріальної аутовакцини (2016)
Охапкіна О. В. - Мінеральний профіль дітей раннього віку та його вплив на рівень фізичного розвитку, Амаш А. Г., Дубоносов В. Л. (2016)
Пасиешвили Л. М. - Роль хронического панкреатита в нарушении метаболизма костной ткани и формировании остеопороза (2016)
Песоцкая Л. А. - Патогенетические корреляции лабораторных показателей у больных железодефицитной анемией, Евстигнеев И. В., Рублевская Т. В., Лукьяненко А. А., Смирнов В. С. (2016)
Радченко О. М. - Гематологічні параметри у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень з дистресом та еустресом, Пилипів Л. І. (2016)
Рудяга Т. М. - Саліваційна дисфункція та цукровий діабет: теоретичні та практичні аспекти (2016)
Сизова Л. М. - Особливості клініко-лабораторних характеристик хронічного гепатиту с у хворих із поліморфізмом Asp299Gly гену TLR4 та Gln11Leu гену TLR7 (2016)
Смоліна Л. О. - Клінічна ективність застосування аутологічної збагаченої тромбоцитами плазми у лікуванні пацієнтів на ранніх стадіях остеоратрозу колінних суглобів (2016)
Стецишин Р. В. - Особенности послеоперационного периода, показания к предоперационному и послеоперационному дренированию верхних мочевых путей при эндоскопическом лечении больных со сложными камнями мочеточника (2016)
Терешкін К. І. - Клініко-інструментальні особливості перебігу остеоартрозу у пацієнтів з різними варіантами поліморфізму гена лактази (2016)
Ткаченко Р. П. - Вторинний та третинний гіперпаратиреоз: шляхи вирішення проблеми, Курик О. Г., Денисенко А. І., Губар О. С. (2016)
Трефаненко І. В. - Вегетативний статус хворих на хронічний некаменевий холецистит з супутньою серцевою недостатністю, Гречко С. І., Соловйова О. В., Рева Т. В. (2016)
Шалімова А. С. - Диференційоване лікування пацієнтів з коморбідністю гіпертонічної хвороби і цукрового діабету 2 типу, Біловол О. М., Боброннікова Л. Р., Кочуєва М. М. (2016)
Шапринський Є. В. - Стан мікрофлори порожнини ротоглотки та стравоходу у хворих на стенозуючі захворювання стравоходу (2016)
Шипко А. Ф. - Програма корекції факторів антенатального ризику бронхолегеневої дисплазії як медична складова структурно-функціональної моделі допомоги дітям на регіональному рівні: багатофакторна оцінка ефективності (2016)
Юхименко О. О. - Оцінка впливу реплікації EBV, CMV та HSV на показники імунної системи респіраторного тракту у дітей з інфекційно-асоційованим алергічним рецидивуючим обструктивним бронхітом під час рецидиву (2016)
Гуніна Л. М. - Фармакологічні засоби на основі гамма-бутиробетаїну в спортивній медицині: вдале сполучення кардіопротекторної та ергогенної дії, Безугла В. В., Вінничук Ю. Д. (2016)
Давидова Н. В. - Особливості впливу мелатоніну на окремі біохімічні показники плазми крові щурів за умов алоксанового діабету (2016)
Дученко К. А. - Корекція порушень екскреторної функції нирок у щурів при курсовому застосуванні фуроксану, Корнієнко В. І., Ладогубець О. В. (2016)
Ісаєва І. М. - Стан автономної нервової регуляції в осіб молодого віку з артеріальною гіпотензією, Кармазіна І. С., Глоба Н. С. (2016)
Калмыков М. Л. - Использование средств срочного восстановления для улучшения физической работоспособности и функционального состояния футболистов, Руцкой И. А., Кондратенко П. П. (2016)
Колосова І. І. - Морфологічне дослідження впливу солей важких металів на яєчники щурів в експерименті, Шаторна В. Ф. (2016)
Костіцька І. О. - Оптимізація комплексного лікування морфологічних проявів діабетичного гастропарезу (2016)
Майор В. В. - Вплив ацетату свинцю та його комбінацій з цитратами металів на морфофункціональний стан плаценти вагітних самиць щурів, Шаторна В. Ф. (2016)
Марчук В. Ф. - Ембріогенез органів і структур ретроперитонеального простору на початку передплодового періоду онтогенезу людини, Марчук Ф. Д., Процак Т. В., Гуменюк А. Л. (2016)
Нагорна О. О. - Вплив ангіоліну на показники енергетичного обміну в міокарді щурів з експериментальною хронічною серцевою недостатністю, Бєленічев І. Ф., Горчакова Н. О., Кучеренко Л. І., Мазур І. А., Чекман І. С. (2016)
Се-Фей Се-Фей - Иммунные клетки крови под влиянием экстракорпоральной ударно-волновой терапии при травме кости, Остапчук Р. Н. (2016)
Смоляр Н. І. - Дослідження факторів патогенності пародонтальної мікрофлори в умовах експериментальної моделі дентальних мікробіоценозів (повідомлення 1), Дацко В. А., Федечко Й. М. (2016)
Хмара Т. В. - Топографоанатомічні особливості поверхневої скроневої артерії у плодів 5 місяців, Комар Т. В., Нікорич Д. М., Хмара А. Б. (2016)
Черновол Н. П. - Реакція тромбоцитів на АДФ – можливі чинники та клінічне значення індивідуальних розбіжностей, Черновол П. А., Горохова В. С., Делій В. Ю., Сулаєва О. М. (2016)
Шаторна В. Ф. - Експериментальне визначення комбінованого впливу ацетату свинцю та цитрату срібла на кардіогенез щурів, Гарець В. І., Нефьодова О. О. (2016)
Байбаков В. М. - Формування основ професійної культури студентів вищих медичних навчальних закладів України за фахом "дитяча хірургія" (2016)
Науменко Л. Ю. - Вдосконалення знань лікарів загальної практики – сімейної медицини з питань професійної реабілітації інвалідів, Борисова І. С., Березовський В. М. (2016)
Петрунів В. Б. - Інтерактивні методики навчання при викладанні дитячої терапевтичної стоматології (2016)
Плетенецька А. О. - Судово-медичний підхід при встановленні причинно-наслідкових зв’язків між несприятливим наслідком та неналежним наданням медичної допомоги (2016)
Кравчун П. Г. - Редкий клинический случай подкожной эмфиземы шеи, возникшей после проктологического исследования, Кадыкова О. И., Амер Л. Б., Молотягин Д. Г. (2016)
Ткаченко Ю. В. - Атипичное протезирование подростков с гипогидротической эктодермальной дисплазией, Диасамидзе Э. Д., Жуков К. В. (2016)
Грузинський О. В. - Сучасні підходи до вивчення етіопатогенезу холелітіазу (2016)
Штонда Д. В. - Перипротезні переломи стегнової кістки після ендопротезування кульшового суглоба, актуальність та шляхи вирішення даної проблеми (2016)
Зінько А. В. - Морфофункціональний стан білої речовини кінцевого мозку в нормі та за умов патології (2016)
Моложавая О. С. - Функции кишечной микрофлоры организма в норме и при патологии, Ивахнюк Т. В., Макаренко А. Н., Брозь Р. В. (2016)
Снегурская И. А. - Современные методы оценки электрофизиологического ремоделирования сердца при артериальной гипертензии, Милославский Д. К., Божко В. В., Пенькова М. Ю. (2016)
Сухін В. С. - До питання стосовно гормонотерапії при лейоміосаркомах матки (2016)
Шевчук С. А. - Використання даних супутника Landsat 8 для визначення мікрокліматичних особливостей Києва, Вишневський В. І. (2016)
Воробйов А. І. - Аналіз геологічної природи макропросочувань метану у північно-західній частині Чорного моря та їх прояви на супутникових знімках, Мельниченко Т. А. (2016)
Лялько В. І. - Аналіз залежності між концентрацією СО2 в атмосфері та температурою повітря для дослідження та прогнозування кліматичних змін в Україні, Апостолов О. А., Єлістратова Л. О., Артеменко І. Г. (2016)
Воробйов А. І. - Прояви аномалій хмарності на супутникових зображеннях перед сильними землетрусами, Лялько В. І., Мельниченко Т. А., Подорван В. М. (2016)
Грицай А. В. - Зміни в розподілі загального вмісту озону в атмосфері над Антарктикою, Міліневський Г. П., Євтушевський О. М., Клекочук А. Р. (2016)
Єсипович С. М. - Початковий етап геологічного розвитку континентальної земної кори на території України в Докатархей–Археї (2016)
International Workshop Under Patronage of National Commission of Ukraine for UNESCO (2016)
Правила та рекомендації для авторів (2016)
Правила и рекомендации для авторов (2016)
Содержание (2011)
Бендерский Е. Б. - Рациональное проектирование жилых зданий и социоэкокомплексов с учетом жизненного цикла, Коваль А. С., Савицкий Н. В., Коваль Е. А. (2011)
Білик М. С. - Моделювання інвестиційної діяльності в будівництві, Білик А. С. (2011)
Білик С. І. - Вибір розрахункового перерізу в рамах змінної жорсткості з суцільною гнучкою стінкою, Скляров І. О. (2011)
Білик С. І. - Методика розрахунку на стійкість холодногнутих швелерів з урахуванням пластичних деформацій, Усенко М. В. (2011)
Большаков В. И. - Повышение прочности мелкозернистого бетона путем механохимической активации его компонентов, Елисеева М. А., Щербак С. А. (2011)
Большаков В. И. - Исследование процессов образования шлаков силикомаргаца, Куцин В. С., Щербак С. А., Неведомский В. А., Елисеева М. А. (2011)
Воробьев В. В. - Антеннирующий эффект формы в экополисе "Днепровские пороги", Шило О. С. (2011)
Габринець В. О. - Енергоактивні огородження як енергоефективний елемент системи забезпечення мікроклімату будівель, Зарівняк Г. І., Накашидзе Л. В. (2011)
Гончаренко В. И. - Питьевая вода, как основа национальной безопасности Украины (2011)
Лазарук Я. - Тангенціальні рухи Дніпровсько-Донецької западини як один з чинників формування нафтогазоносних структур (2015)
Грицан Ю. І. - Аспекти господарювання в социоекопоселеннях, Задорожна Г. О., Коляда В. В., Вагнер Г. В., Бець Т. Ю. (2011)
Попова Л. - Викопні еласмобранхії та стратиграфія крейдових відкладів Канівщини, Огієнко О., Cокольський Т. (2015)
Дворников М. А. - Саманное строительство как основа экопоселений (2011)
Огієнко О. - Розподіл комплексів діатомових водоростей у поверхневому шарі донних відкладів північно-західної частини Антарктичного півострова за морфоструктурними зонами шельфу (2015)
Доненко В. І. - Методика сценарного формування та остаточного відбору організаційно-технологічних параметрів будівельно-інвестиційних проектів у стратегічному плані розвитку будівельної організації (2011)
Мадьяр А. - Зв'язок між рослинністю і схиловими процесами на високих надзаплавних берегах Пакш-Дунакемледа, Ковач М., Варга Г., Радванські Б., Фабіан С., Іжак Т., Плачковська Е., Тимченко Ю. (2015)
Кирнос В. М. - Наружное утепление зданий как путь к комфортности, экологичности и экономичности строительства, Кузнецов К. Г. (2011)
Шнюков С. - Фенітові ореоли лінійних карбонатитових масивів: мінерало-геохімічні критерії ідентифікації та встановлення геологічної будови, Лазарєва І., Никанорова Ю. (2015)
Кліменко В. З. - Щодо розрахунку елементів з клеєної деревини, що працюють на стиск зі згином, Михайловський Д. В., Коваленко М. С. (2011)
Лазарєва І. - Геохімія та забарвлення природних флюоритів: ефективність і простота застосування в практиці мінералого-геохімічних досліджень (2015)
Книжнікова О. О. - Моделювання раціонального розподілу організаційно-технологічного навантаження між підрозділами будівельного підприємства (2011)
Малицький Д. - Геоакустичні спостереження на пункті "Яноші" у Закарпатті, Назаревич А., Микита А., Асташкіна О., Коваль Ю., Махніцький М. (2015)
Кобець А. С. - Технології відновлення порушених земель – агронапрямок, Узбек І. Х., Волох П. В., Грицан Ю. І., Дирда В. І. (2011)
Кузьменко Т. - Синтетичне сейсмічне моделювання відкладів осадового чохла Каркінітського прогину (2015)
Коваль О. О. - Вплив вибору об'ємно-планувальних та конструктивних рішень малоповерхових будівель на їх теплові витрати, Савицький М. В., Юрченко Є. Л., Луценко Ю. О. (2011)
Карпенко О. - До прогнозу освоєння вуглеводневих ресурсів східної частини ДДЗ, Михайлов В., Карпенко І. (2015)
Костенко С. Н. - Ветроэнергетические установки краткий анализ существующих конструкций (2011)
Дячков Б. - О геологической позиции и рудоносности гранитоидных поясов большого Алтая, Матайбаева И., Черненко З., Теут Е. (2015)
Косточка Є. Г. - Грунтоцементні фундаменти малоповерхових житлових будинків, Нестеренко Т. М., Хімченко Ю. Є. (2011)
Кошлякова Т. - Оцінка інтенсивності водообміну в сеноман-келовейському водоносному комплексі на території м. Київ в умовах техногенного впливу, Кошляков О., Долін В., Скрипкін В. (2015)
Марченко Т. В. - Технология ЛСТК: проблемы и перспективы, Банников Д. О. (2011)
Бровко А. - Гідродинамічний режим підземних вод в районі Рівненської АЕС, Бровко Г. (2015)
Никифорова Т. Д. - Энергоэффективность размещаемых на склонах и заглубленных зданий, Савицкий Н. В. (2011)
Бойко К. - Методика оцінки ризику виникнення новітніх зсувів південно-західного берегу Криму (2015)
Ніколаєнко С. М. - Національний проект створення високотехнологічних соціоекокомплексов, Савицький М. В., Бєляков В. М., Большаков В. І., Пшінько О. М., Лівінський О. М., Грицан Ю. І., Бендерський Ю. Б., Мизніков Д. Г., Ковальов Г. М. (2011)
Malytskyy D. - Moment Tensor Inversion of Waveforms, Muyla O., Hrytsaj O., Kutniv O., Obidina O. (2015)
Ноткин А. В. - Центр образовательного туризма Зеленые Холмы (2011)
Міненко Р. - Сучасний стан проблеми стійких розв'язків обернених лінійних задач гравіметрії, Міненко П., Мечніков Ю. (2015)
Приходько І. П. - Створення підприємства з виробництва біогумусу та розведення каліфорнійського хробака для відновлення родючості ґрунту та ведення органічного землеробства, Скрипник І. М. (2011)
Приходько А. П. - Эффективное применение технологического сырья в вяжущих и бетонах, Сторчай Н. С., Маляр Д. О., Кононов Д. В, Коваленко В. О. (2011)
Приходько А. П. - Оценка неканцерогенного риска возникновения профзаболеваний у рабочих цементных заводов, Яковишина Т. Ф. (2011)
Рабіч О. В. - Аналіз систем освітлення у відповідності до чинних державних вимог щодо створення світлового середовища, Чумак Л. А., Магала В. С., Ситник С. А. (2011)
Савин Л. С. - Комплексная переработка продуктов техногенного происхождения на территории приднепровья в отрасли строительных материалов, Макарова В. Н. (2011)
Савицький М. В. - Систематизація та аналіз існуючих технологій зведення екологічних малоповерхових будинків з соломи, Бабенко М. М. (2011)
Савицький М. В. - Показники енергоефективності малоповерхових екобудинків з використанням місцевих матеріалів, Бендерський Ю. Б., Перегінець І. І., Бабенко М. М. (2011)
Сторчай Н. С. - Обоснование экологической безопасности утилизации осадков канализационных сточных вод в керамических стеновых материалах, Зорина О. А. (2011)
Тимошенко Е. А. - Создание экологических поселений как средство перехода к эколого-социально-экономическому развитию населенных мест, Колохов В. В., Тимошенко Л. А. (2011)
Харитонов М. М. - Перспективи використання продуктів біоконверсії відходів АПК у біологічному землеробстві, Гармаш С. М., Дудка М. І. (2011)
Чуб А. А. - Технологические и организационные основы строительства монолитных высокоморозостойких водоне-проницаемых железобетонных резервуаров (2011)
Шевченко А. Б. - Вихревые теплогенераторы термеры: проблемы и перспективы (2011)
Рефераты (2011)
Выходные данные (2011)
Зміcт (2016)
Ткачук Д. Г. - Транспорт Житомира: проблеми та шляхи вирішення еволюційними методами, Пучич В. Г. (2016)
Рудзинський В. В. - Обстеження пасажиропотоків на транспорті загального користування м. Житомир та оцінка основних техніко-експлуатаційних параметрів для вибору міських автобусів, Маяк М. М., Мельничук С. В., Рафальський О. І., Чуйко С. П. (2016)
Абрамова Л. С. - Управління дорожнім рухом на залізничному переїзді з елементами теорії корисності, Капінус С. В. (2016)
Аргун Щ. В. - Екологічний та енергефективний автомобільний транспорт та його інфраструктура, Гнатов А. В., Ульянец О. А. (2016)
Аулін В. В. - Номативно-правове забезпечення надійності функціонування транспортних систем в Україні, Голуб Д. В. (2016)
Аулін В. В. - Проблеми і задачі ефективності системи технічної експлуатації мобільної сільськогосподарської і автотранспортної техніки, Гриньків А. В. (2016)
Башинський А. Л. - Метод визначення критичної висоти перешкоди, яку можу подолати автомобіль при заданій швидкості його прямолінійного руху без втрати поперечної стійкості (2016)
Белевцова Н. Л. - До визначення жорсткості керованого колісного модуля двохосьового екіпажу, Вербицький В. Г., Хребет В. Г., Тарасюк В. С. (2016)
Біліченко В. В. - Об´рунтування критеріїв оцінки ефективності вибору запасних частин, що зберігаються на складі АТП для підтримки в справному стані його рухомого складу, Антонюк О. П. (2016)
Бритковський В. М. - Експлуатаційна ефективність системи освітлення салонів автобусів, Нємий С. В. (2016)
Дембіцький В. М. - Застосування засобів стеження в системах автоматичного гальмування сучасних автомобілів, Мазилюк П. В., Сітовський О. П. (2016)
Захарчук В. І. - Математична модель для дослідження впливу виду використовуваного палива на економічні та екологічні показники колісного трактора, Цикун Ю. О. (2016)
Защепкіна Н. М. - Контроль поверхні зруйнованих деталей у коронному розряді, Божко К. М., Кущевий С. М., Сидоренко С. Ю. (2016)
Кашканов А. А. - Оцінка невизначености вимірювання швидкості автомобіля при автотехнічній експертизі дорожньо-транспортних пригод, Кашканова Г. Г., Грисюк О. Г. (2016)
Кищун В. А. - Сучасні методи діагностування паливних насосів високого тиску системи живлення Common Rail, Боровицький І. О. (2016)
KolodnytskaR. V. - Hemp biofuel for automotive transport. Ukrainian perspective (2016)
Коробко А. І. - Управління якістю випробувань автотракторної техніки з використанням нечіткої логіки, Михайлова О. О., Назарько О. О., Радченко Ю. А. (2016)
Корпач А. О. - Дослідження впливу фізико-хімічних властивостей біодизельного палива на паливну економічність, енергетичні та екологічні показники автомобільного дизеля, Левківський О. О. (2016)
Корпач А. О. - Вплив добавки водневмісного газу на зміну показників двигуна автомобіля в умовах експлуатації, Філоненко О. Д. (2016)
Кравченко О. П. - Аналіз експлуатаційної надійності електро- та електронного обладнання автомобілів-тягачів (2016)
Кужель В. П. - До питання автоматизації визначення дальності видимості дорожніх об’єктів під час проведенні автотехнічної експертизи ДТП (2016)
Курганський А. В. - Моніторинг активності водія із застосуванням бездротових сенсорних мереж, Защепкіна Н. М. (2016)
Куць Н. Г. - Формирование кластеров в жидком веществе, Бодак В. И. (2016)
Ломакин В. А. - Маховик переменного момента инерции для поршневого двигателя внутреннего сгорания FP10C (2016)
Melnychuk S. V. - A study of the free vibration of suspension rod based on four-stage arm mechanism by using computer simulation, Vityuk I. V., Bovsunivskyi I. A., Trosteniuk Yu. I. (2016)
Можаровський М. М. - До питання регенерування енергії на автотранспортних засобах (2016)
Мурований І. С. - Аналіз об´рунтованості тарифної політики пасажирських перевезень міським електротранспортом Луцька, Павлова І. А. (2016)
Ноженко О. С. - Дослідження динамічного впливу рухомого складу на колійну структуру, Черняк Г. Ю., Мостович А. В. (2016)
Оліскевич М. С. - Методика оцінювання стабільності транспортно-технологічних схем за умов змінних матеріальних потоків (2016)
Опанасюк Є. Г. - Вплив пружних характеристик рушія на тягово-зчіпні властивості автомобілів підвищеної прохідності, Бегерський Д. Б. (2016)
Пельо Р. А. - Методика вибору раціональних характеристик процесу перемикання у двопотоковій автоматичній трансмісії автомобіля (2016)
Поляков В .М. - Визначення сил взаємодії колеса легкового автомобіля під час руху нерівною дорогою, Разбойніков О. О. (2016)
Попович П. В. - Дослідження тенденцій розвитку ринку вантажних автомобільних перевезень у сучасних умовах, Шевчук О. С., Матвіїшин А. Й., Лотоцька В. М. (2016)
Рудзінська О. В. - Процеси розвитку автотранспортних технологій в інтелектуальних транспортних системах, Беззуб Я. В., Шумляківський В. П. (2016)
Рудзінський В. В. - Особливості експлуатації транспорту загального призначення в технологіях інтелектуальних транспортних систем, Шумляківський В. П., Рудзінська О. В., Савченко Г. В. (2016)
Сахно В. П. - Підвищення рівня технічного стану автопоїздів на основі кваліметричної моделі, Поляков В. М., Сакно О. П., Лисий О. В. (2016)
Сахно В. П. - К анализу автоколебаний модели колесного транспортного средства при движении по прямолинейному участку путепровода, Ефименко А. Н. (2016)
Титаренко В. Є. - Дослідження екологічного стану транспортних перехресть за викидами автомобільних двигунів у місті Житомирі, Нестеренко В. О. (2016)
Уважаемые коллеги! (2015)
Дорогие читатели журнала "Здоровье ребенка", уважаемые коллеги! (2015)
Шадрин О. Г. - Педиатрическая гастроэнтерология и нутрициология: проблемы и перспективы, Белоусова О. Ю. (2015)
Сорокман Т. В. - Розподіл антигенів HLA-системи в дітей, хворих на виразкову хворобу, Попелюк М.-О. В. (2015)
Абатуров О. Є. - Ендоскопічні особливості змін слизової оболонки шлунка при хронічних CagA-позитивних Нр-асоційованих гастритах у дітей, Завгородня Н. Ю. (2015)
Резніченко Ю. Г. - Покращення ефективності лікування дітей, хворих на муковісцидоз, шляхом включення до стандартної терапії препарату Пульмозим, Окул Т. І., Малюга В. Г., Стельмах О. В., Волкова І. Г., Петренко Л. А., Карпенко В. В. (2015)
Радутна О. А. - Питання своєчасної діагностики кишкових ускладнень антибіотикотерапії у дітей, Іванько О. Г., Кизима Н. В., Круть О. С. (2015)
Бабаджанян Е. Н. - Опыт использования урсодезоксихолевой кислоты у детей с органическими заболеваниями печени (2015)
Ольховська О. М. - Дієтотерапія дітей раннього віку, хворих на ротавірусну інфекцію (2015)
Раковская Л. А. - Дискуссионные вопросы этиопатогенеза феномена младенческих колик (2015)
Больбот Ю. К. - Фактори ризику розвитку патології верхнього відділу травного тракту у дітей із бронхіальною астмою, Калічевська М. В. (2015)
Зимницкая Т. В. - Двигательные дисфункции толстой кишки у детей с хроническим запором: электрофизиологические аспекты (2015)
Сорокман Т. В. - Гастроентерологічна патологія в дітей з ожирінням, Сокольник С. В., Шлик О. Г. (2015)
Чайченко Т. В. - Нутриционные аспекты глобальной стратегии по прекращению детского ожирения (2015)
Опарін О. А. - Особливості перебігу моторно-секреторних порушень при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі в осіб молодого віку із супутнім ожирінням, Корнієнко Д. О. (2015)
Няньковська О. С. - Сучасні підходи до діагностики та дієтотерапії харчової алергії на білок коров’ячого молока у дітей раннього віку (2015)
Лимаренко М. П. - Ферментопатия как причина кожных проявлений атопии у детей (2015)
Турчина С. І. - Захворювання органів травлення в структурі соматичної патології у підлітків, хворих на дифузний нетоксичний зоб, Плєхова О. І., Косовцова Г. В., Вародова О. В., Костенко Т. П., Банніков Б. В. (2015)
Сенаторова Г. С. - Аналіз функціонального стану шлунково-кишкового тракту у дітей із бронхолегеневою дисплазією, Черненко Л. М., Муратов Г. Р., Башкірова Н. В. (2015)
Няньковський С. Л. - Еозинофільний езофагіт як один із проявів гастроінтестинальної харчової алергії в дітей, Городиловська М. І., Іванців В. А., Бойко О. І. (2015)
Карпушенко Ю. В. - Эндоскопическая характеристика верхних отделов желудочно-кишечного тракта у детей с аллергопатологией, Клименко В. А., Яворская В. Н., Адарюкова Л. М. (2015)
Шаповалова В. О. - Вивчення проблеми забезпечення лікарськими засобами хворих на целіакію на засадах фармацевтичного права, Васіна Ю. В., Шаповалов В. В., Шаповалов В. В., Ковальова К. І. (2015)
Жаркова Т. С. - Клінічне значення простагландинів у формуванні варіантів перебігу бактеріальних кишкових інфекцій у дітей (2015)
Кирсанова Т. А. - Иммунный статус детей, больных кишечными инфекциями, вызванными условно-патогенными микроорганизмами, на фоне инфицирования H.pylori (2015)
Омельченко Е. В. - Артериопеченочная дисплазия (cиндром Алажиля) у ребенка (клиническое наблюдение), Ермолаев М. Н., Сенаторова А. С., Шипко А. Ф., Омельченко-Селюкова А. В., Ермолаева М. М., Левченко Ю. А. (2015)
Василенко О. М. - Нормативно-правові засади державної політики з питань захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Троян Р. В. (2015)
Галовський Б. В. - Особливості виховання гуманістичних цінностей у студентської молоді (2015)
Горобець Н. С. - Готовність майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності (2015)
Гриньков С. О. - Сучасні тенденції волонтерського руху в Україні (2015)
Грунська О. В. - Методи формування соціально-адекватної поведінки дітей молодшого шкільного віку як інструментарій соціального педагога (2015)
Данченко О. М. - Можливості використання німецького досвіду у допрофесійній підготовці майбутніх фахівців, Церклевич В. С. (2015)
Ігнатенко К. В. - Особливості оцінки потреб прийомних сімей у процесі соціального супроводу (2015)
Клочан Ю. В. - Професійно-педагогічне спілкування соціального педагога (2015)
Коваль Н. І. - Методика вивчення громадянської вихованості старшокласників допоміжних шкіл (2015)
Кошура А. В. - Показники та рівень розвитку фізичного виховання у вищих навчальних закладах Польщі (2015)
Кравчук Л. С. - Здоров'язберігаючі технології – провідна умова навчальної діяльності студентів (2015)
Курняк Л. М. - Екологічна культура: поняття та формування (2015)
Нечепорук М. В. - Соціально-психологічне дослідження емоційної сфери безробітних (2015)
Островська Н. О. - Усвідомлене батьківство молоді як основа гармонійного розвитку дитини в сім'ї (2015)
Радько П. Г. - Роль історії в осмисленні національних традицій та гуманізації освіти у розумінні поглядів Михайла Грушевського (2015)
Сьомкіна І. С. - Особливості сімейної соціалізації в сучасних умовах (2015)
Фрадинська А. П. - Казкотерапія, як засіб психокорекції емоційної сфери молодших школярів, Лазаревська Ю. В. (2015)
Чайковський М. Є. - Інтеграція та інклюзія молоді з особливими потребами:соціально-педагогічна складова (2015)
Шевчук О. О. - Професійне самовизначення учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів України (2015)
Якименко С. І. - Дитиноцентризм як своєрідний світогляд щодо виховання дитини (2015)
Анотації (2015)
Аннотации (2015)
Anotation (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2016)
Чернюк В. І - Функціональний стан периферичної нервової системи у шахтарів, хворих на вібраційну хворобу від дії загальної вібрації (за даними електроміографії), Семеряк О. М. (2016)
Kalnysh V. - Patterns of changes in reliability of military operators, receiving the simulated contradictory information, Shvets A. (2016)
Яструб Т. О. - Токсиколого­гігієнічна оцінка регуляторів росту рослин на основі гіберелінів (2016)
Левченко О. Г. - Цитотоксичність зварювальних аерозолів, що утворюються під час зварювання покритими електродами, Демецька О. В., Лук’яненко А. О. (2016)
Іващенко В. Є. - Особливсті діагностики синдрому плеврального випоту та його епідеміологічні характеристики в медичних працівників (2016)
Мошковський В. Є. - Комплексна гігієнічна оцінка пилового фактора на теплових електростанціях (2016)
Шидловська Т. А. - Порівняльний аналіз даних реоенцефалографії в робітників вугільної та харчової галузі, Шидловська Т. В., Козак М. С., Овсяник К. В., Яворовський О. П., Брухно Р. П., Бойчук М. А. (2016)
Шаравара Л. П. - Гігієнічна оцінка умов праці працівників металургійного підприємства повного циклу (2016)
Руденька К. Л. - Вивчення дії трофіну при гострому аміноглікозидному ототоксикозі (морфологічне дослідження) (2016)
Зінченко Т. І. - Гігієнічна оцінка потенційного ризику для осіб, задіяних при застосуванні пестицидів у системі хімічного захисту полуниці в умовах особистих селянських господарств, Пельо І. М., Омельчук С. Т., Вавріневич О. П. (2016)
Мартиновська Т. Ю. - Особливості фізичного розвитку учнів, які опановують робочі професії в професійно­технічних навчальних закладах м. Києва (2016)
Реферати (2016)
Вітаємо з ювілеєм професора Бориса Павловича Кузьмінова! (2016)
З 70-літнім ювілеєм, дорогий ректоре! (2016)
Шевченко І. О. - "Бібліотекарі – люди унікальні! Їх потрібно підтримувати завжди і в усьому…" (2016)
Довгань О. В. - Роль і місце спілкування в роботі вишівської бібліотеки освітнього закладу сфери культури: постановка проблеми, Скабодіна А. В. (2016)
Шипота Г. Є. - Деякі аспекти підготовки студентів до бібліографічної діяльності в умовах розвитку медіа культури (2016)
Соколов В. Ю. - Бібліотеки та читальні комітетів піклування про народну тверезість в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2016)
Веретеннікова Н. В. - "Інформаційний асистент науковця" як сервісний інструмент інформаційно-бібліотечного супроводу науково-дослідної роботи віртуальних творчих колективів (2016)
Діденко І. М. - Інформаційні потреби бібліотекарів як об’єкт вивчення (2016)
Кириленко О. Г. - Наукові та прикладні завдання у діяльності з охорони інтелектуальної власності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2016)
Лугова Т. А. - Особливості алгоритму присвоєння документам індексу УДК в умовах інформатизації, Городніченко А. В. (2016)
Петрова М. В. - Процесний підхід до розробки концептуальної моделі управління формуванням електронних ресурсів бібліотеки (2016)
Мудроха В. О. - Атестація як визначальний чинник управління кадровим ресурсом (2016)
Карпов В. В. - Видання "Знак" Українського геральдичного товариства в історіографії військової символіки України (2016)
Курбан О. В. - Практика застосування маркетингових інструментів у сучасній мережевій інформаційній війні (2016)
Ржеуський А. В. - Аналіз інформаційних послуг бібліотек з допомогою інструментарію бенчмаркінгу (2016)
Вінічук І. М. - Трансформаційні процеси словниково-термінологічного забезпечення електронних ресурсів у сучасних інформаційних технологіях (2016)
Швецова-Водка Г. М. - Сучасні наукові підходи до висвітлення розвитку торговельної документації в Україні (Рец. на монографію: Шевченко О. В. Розвиток торговельної документації в Україні: документознавчий аспект: монографія / О. В. Шевченко. – Полтава: Копі-центр, 2016. –319 с.) (2016)
Пухкал О. Г. - Політико-правові засади сучасної української дипломатії (2002)
Бруз B. C. - Членство в Раді Безпеки ООН: значення, історичний досвід і обрання України на 2000-2001 pp. (2002)
Бодрук О. В. - Стратегічні підходи та ініціативи України з розвитку відносин з НАТО (2002)
Томашевич О. П. - Участь України в програмах Партнерства НАТО (2002)
Боєцький Т. Ф. - Політико-правові аспекти операцій НАТО щодо врегулювання конфліктних ситуацій та роль держав-партнерів (2002)
Костенко Г. Ф. - Геополітичні системи міжнародних відносин (2002)
Гуменюк А. Г. - Реакція міжнародного співтовариства на югославську кризу (2002)
Мартинов А. Ю. - Зовнішня політика ФРН в умовах глобалізації (2002)
Дьоміна М. О. - Діяльність Одеської філії Грецького фонду культури в контексті греко-українських відносин (2002)
Іваницький Р. В. - Функціонування Комітету регіонів і дотримання принципу субсидіарності як елементи федералізації Європейського Союз (2002)
Самойлова Л. І. - Інтеграція країн Балтії в європейські та євроатлантичні структури: проблема інтеграції в НАТО (2002)
Кириченко В. П. - Політичні партії в системі влади і владних структур країн Латинської Америки і Карибського басейну, Тумасов І. Ю. (2002)
Скороход Ю. С. - Моделі забезпечення стабільності у глибоко розділених соціумах: методологічні аспекти проблеми (на прикладі Лівану) (2002)
Скороход Л. І. - Субрегіональні виміри арабської інтеграції (2002)
Літковський С. В. - Проблема визначення правового статусу Каспійського морів контексті двосторонніх російсько-іранських відносин (2002)
Резніченко В. І. - Особливості протокольної практики ООН (на прикладі 26 Спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН з ВІЛ/СНІДу) (2002)
Юдін Я. С. - Рамбуйє (1999 рік): переговори чи ультиматумі (2002)
Примаченко І. В. - Досвід економічних реформ в країнах Центральної Європи для України (2002)
Разумцева Г. І. - Королівство Швеція: політика "свободи від союзів" (2002)
Ясинський Л. П. - Україна в долі першого казахстанського Президента (кілька штрихів до політичного портрета Н.А.Назарбаева) (2002)
Колесніченко-Братунь Н. Р. - Образ дипломата в світовій літературі (2002)
Ігнатова О. І. - До питання вибору змісту та методів навчання іноземній мові (з досвіду викладання в Дипломатичній академії України при МЗС України) (2002)
Мартиненко П. Ф. - Європейська конвенція з прав людини в конституційно - правовому механізмі України (2002)
Мережко О. О. - Співвідношення між міжнародним договором та іншими джерелами міжнародного права (2002)
Огнівець І. В. - Подвійне громадянство у конституційному праві України (2002)
Григоров О. М. - Офшорні зони: світовий досвід та перспективи розвитку (міжнародно-правовий аспект), Ізотов В. А. (2002)
Дмитрієнко Ю. М. - Філософсько-правові детермінанти девіантної правосвідомості у структурі ідейно-світоглядних аксіологій українського права (2002)
Пронюк Н. В. - Національно-правові передумови застосування міжнародного права у законодавстві України: проблеми теорії і практики (2002)
Подаляк Н. Г. - Дипломатія на службі торгових інтересів Ганзи наприкінці XIV століття (2002)
Ціватий В. Г. - Держави Західної Європи на межі XV-XVI століть і проблема політичної влади у контексті інституційних процесів (2002)
Дятлов В. О. - Ідея релігійних війн і союзів в епоху Реформації (1517-1530 pp.) (2002)
Дьомін О. Б. - Англо-нідерландське протистояння і позиція Іспанії напередодні конфлікту 1563-1564 pp. (2002)
Котляров П. М. - Теологія і дипломатія: діяльність Філіппа Меланхтона в контексті європейських міжнародних відносин (2002)
Балабушевич Т. А. - Балтійські народи, Росія та Пруссія у XVI-XVIII століттях (2002)
Верба В. І. - Михайло Грушевський: роки російського заслання (1914-1917 pp.) (2002)
Ачкіназі Б. О. - Америка, Франція і "українське питання" у 1917-1918 pp. (2002)
Матвієнко В. М. - Закавказзя у зовнішній політиці Української Держави (1918 р.) (2002)
Стрельський Г. В. - Лотоцький О. Г. (1870-1939) - видатний український вчений, громадсько-політичний діяч, дипломат (2002)
Бем Н. В. - Суспільно-політичні настрої селян України в 1928-1929 pp. (2002)
Бажан О. Г. - Ставлення світового співтовариства до проблем забезпечення прав людини в Україні в 1960-1980 роках (2002)
Грушова Т. В. - Реакція міжнародних громадських політичних центрів на релігійні утиски в УРСР (1970-80-ті pp.) (2002)
Галака С. П. - Нью-Йоркська конференція 1995 року з розгляду дії та подовження ДНЯЗ (2002)
Сьомик Т. В. - Міжнародна боротьба з незаконним обігом та споживанням наркотиків (історичний аспект) (2002)
Шевчук Д. В. - Тайвань у системі міжнародних відносин США – КНР на сучасному етапі (2002)
Пронь С. В. - США та Японія на рубежі тисячоліть: історичний досвід і перспективи відносин (2002)
Тупчієнко Л. С. - Вагомі чинники національної безпеки України (2002)
Білоусов М. М. - Українська дипломатія від сивої давнини до сьогодення (2002)
Титул, зміст (2015)
Ракута В. М. - Проблеми інформатизації шкільної математичної освіти (2015)
Триус Ю. В. - Особливості навчання інформатики майбутніх економістів, Яцько О. М. (2015)
Семеніхіна О. В. - Використання програми GeoGebra в дослідженні функціональних залежностей (на прикладі розв’язування задач на екстремум), Друшляк М. Г. (2015)
Шаповал Є. В. - Використання програмного засобу GeoGebra у процесі навчання судноводіїв (2015)
Лапінський В. В. - Лабораторний практикум у середовищі NI LabVIEW, Воєводін С. В. (2015)
Колос К. Р. - Мета і завдання підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі закладу післядипломної педагогічної освіти (2015)
Іванова С. М. - Наукова електронна бібліотека НАПН України як засіб інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень (2015)
Потієнко В. О. - Очний етап Всеукраїнського дистанційного турніру з інформаційних технологій 2014–2015 навчального року: рекомендації до розв’язання завдань (2015)
Мисак Д. П. - Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2014–2015 навчальному році, Рибак О. В., Рудик О. Б. (2015)
Мазурков М. И. - Рекуррентные методы синтеза последовательностей с оптимальным пик-фактором спектра уолша-адамара, Соколов А. В. (2015)
Narimanova O. V. - Preprocessing of digital image for compression, Аgadzhanyan А. R., Kuchma M. S. (2015)
Омельчук І. П. - Синтез алгоритму оцінки частоти комплексного монохромного сигналу (2015)
Казаков А. И. - Расчет областей сосуществования фаз в системе In(x)Ga(1-x)Sb(y)As(1-y) , Кваташидзе Л. Т., Шаповалов Г. В. (2015)
Опірський І. Р. - Прогнозування несанкціонованого доступу в інформаційних системах держави з використанням перетворення Карунена-Лоєва (2015)
Романюков М. Г. - Критерії оцінки ймовірності витоку інформації через технічні канали (2015)
Polozhaenko S. A. - Methods of mathematical design and machine authentication of non - statics anomalous diffusive processes, Omar Muajad Abdullach (2015)
Кудінов В. А. - Надійність спеціального програмного забезпечення інтегрованих інформаційних систем органів внутрішніх справ україни, Грищак О. М. (2015)
Орехов А. Н. - Классификация математических моделей систем защиты информационного пространства для управления воздушным движением, Хорошко В. А. (2015)
Хома В. В. - Удосконалення методики виявлення закладних пристроїв на абонентських телефонних лініях з урахуванням можливостей сучасних засобів контролю, Іванюк В. М. (2015)
Прокофьева Л. Л. - Контроль вычислительных процессов методами идентификации при натурном моделировании, Савич С. П., Порпулит А. Н. (2015)
Кілін А. Є. - Модель оцінки ефективнності захисту програмного коду від несанкціонованих змін, Кононович В. Г., Кононович І. В., Беззубенко В. В. (2015)
Технічна сторінка (2015)
Титул, зміст (2016)
Экстренная контрацепция: в фокусе — гинепристон (2016)
Алекперова Н. - Мнения экспертов об образовании лидера в сфере фармации (2016)
Екаченко Т. - Фармрынок выходит из глубокого пике (2016)
Новини (2016)
Кривомаз Т. - Изменение климата: спор не окончен (2016)
На зустріч VIII Національного з’їзду фармацевтів України (2016)
Новини (2016)
Примак Р. - Зачем организму ионные насосы? (2016)
Проблемы с кожей? Фитобальзам! (2016)
Новини (2016)
Дедишина Л. - Право матері, право дитини (2016)
Терапія добром (2016)
Протефлазід®: нова форма — доведена ефективність (2016)
Демецкая А. - Вниманию путешественников: коварный амебиаз (2016)
Кривомаз Т. - Надпочечники — обмен веществ и стресс (2016)
Здоровье женщины: эффект бабочки (2016)
Gynodek®: профилактика и лечение (2016)
Кривомаз Т. - Почему не стоит забывать о кори (2016)
Історії провізорів. Каміння геть! (2016)
Примак Р. - О янтаре и янтарной кислоте (2016)
Примак Р. - "Секреты" огуречной горечи (2016)
Демецкая А. - Разрушая стереотипы: свободные радикалы и антиоксиданты (2016)
Новини (2016)
Демецкая А. - Абетка фармацевта."Летний витамин": фолиевая кислота (2016)
Везіть із мандрівок враження, а не глисти (2016)
Негормональная коррекция гормонального баланса женщины (2016)
Орловецкая Н. - Ex tempore. Приготовление порошков с экстрактами: порошки по прописи Аксянцева, Данькевич О., Редькин Р. (2016)
Дедишина Л. - Наш бренд — "Центральна районна" (2016)
Кириленко М. - Як навести лад у своїй домівці і своєму житті? (2016)
Гороскоп (2016)
"Революція" в животі відміняється! (2016)
Метеоспазміл: архітектор комфорту у животі (2016)
Гайду О. В. - Державні пріоритети розвитку морегосподарського комплексу України: науковий огляд наявних і прихованих можливостей (2016)
Древаль Ю. Д. - Глобальні доповіді МОП як чинник державного управління охороною праці, Шароватова О. П. (2016)
Коврегін В. В. - Створення та функціонування молодіжних бізнес-інкубаторів: основні принципи, роль держави і ВНЗ (2016)
Орленко Я. Ю. - Імперативи розвитку туристичної галузі України (2016)
Полковниченко Д. Ю. - Теоретичні засади державного регулювання економічної безпеки регіонів (2016)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Управлінсько-методологічний вимір використання соціального й освітнього потенціалу при формуванні безпеки регіонів України, Карпеко Н. М. (2016)
Проців О. Р. - Історико-правовий аналіз державного управління при використанні отруйних речовин у мисливському господарстві Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст.ст. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського