Голян В. А. - Экономический механизм природопользования: обращение с отходами (2016)
Фісуненко П. А. - Аналіз факторів зовнішнього середовища будівельних підприємств, що впливають на економічну безпеку, Лаже М. В. (2016)
Бегларашвілі О. П. - Тенденції розвитку оптової торгівлі в Київській області, Кулік А. В. (2016)
Михайлова М. В. - Cегментація ринку послуг ресторанного господарства м. Харкова та Харківської області (2016)
Богдан Н. М. - Дослідження ризиків у туризмі, Сухорукова О. П. (2016)
Литвинчук І. Л. - Інституціональне забезпечення публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку аграрної економіки України, Самойленко К. А. (2016)
Мартиненко В. В. - Методологічні засади дослідження державного фінансування аграрного сектора економіки як складової його фінансового забезпечення, Палюх О. М. (2016)
Бінерт О. В. - Розвиток організаційно-економічних засад функціонування виробників молока на ринку (2016)
Оганезова А. В. - Напрями державного регулювання збереження здоров'я працюючого населення в Україні (2016)
Мащенко М. А. - Оцінка ефективності найманої праці на макро- і мікроекономічному рівнях, Пономаренко О. О. (2016)
Отенко В. І. - Підходи та методи оцінювання розвитку українських транснаціональних бізнес-систем, Пархоменко Н. О. (2016)
Кузьмін О. Є. - Проблеми діагностування банкрутства та врегулювання процедур неплатоспроможності підприємств в Україні, Мельник О. Г., Адамів М. Є. (2016)
Кочубей Д. В. - Формування системи показників логістичних процесів підприємства (2016)
Пар'єва О. О. - Методики бюджетування інноваційної діяльності підприємств: вітчизняний та зарубіжній досвід (2016)
Зверук Л. А. - Управління ресурсною базою банків: методичні засади та механізм реалізації, Курінська В. І. (2016)
Demchenko O. P. - The Financial Services Market of Ukraine: Problematic Aspects and Development Trends (2016)
Краснова І. В. - Тенденції та суперечності розвитку фінансового ринку в умовах інтеграції (2016)
Найденко О. Є. - Обґрунтування принципів оподаткування як основи зростання конкурентоспроможності економіки країни, Єніна-Березовська А. О. (2016)
Ковтуненко К. В. - Фінансування діяльності вітчизняних підприємств в сучасних умовах: види та особливості структури джерел, Нестеренко О. В. (2016)
Воскресенська Т. І. - Фінансово-економічні перспективи територіального об’єднання громад, Ольшанска М. В. (2016)
Ломейко Ю. А. - Напрями вдосконалення видів і форм митного контролю в Україні та необхідність їх реалізації (2016)
Андрущенко В. І. - Сутність та функції андерайтингу в перестрахуванні (2016)
Ізмайлов Я. О. - Формування принципів бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємств у контексті інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України (2016)
Korol S. Ya. - Accounting Cognition of Social Resposibility of a Bussiness (2016)
Павликівська О. І. - Методологічні підходи до визначення сутності доходів та витрат, Марущак Л. І. (2016)
Адамик О. В. - Інформаційні технології в комп’ютерних системах бухгалтерського обліку: проблеми організації даних та їх потоків (2016)
Скіцько В. І. - Концептуальні аспекти багатоцільової багатокритеріальної оптимізації та прийняття рішень з урахуванням ризику у сфері логістики (2016)
Гросул В. А. - Методичний підхід до оцінки ефективності стратегії адаптації підприємства, Сукачова-Труніна С. М. (2016)
Єлісєєва О. К. - Методичні аспекти оцінювання рівня інформаційної прозорості як складової конкурентоспроможності підприємств телекомунікаційної галузі, Вітка Н. Є. (2016)
Скриньковський Р. М. - Діагностика відповідності конкурентної стратегії підприємства стану зовнішнього середовища, Павловські Г., Воробйов В. В. (2016)
Дорошук А. А. - Методические подходы к оценке готовности при управлении изменениями на предприятии, Грациотова А. А. (2016)
Андрющенко І. С. - Формування стратегії управління витратами для підприємств ресторанного господарства, Томілов О. В. (2016)
Коваль Т. О. - Економічна сутність та закономірності формування маркетингового потенціалу підприємства, Пономаренко О. О., Яхкінд В. П. (2016)
Дьомін М. М. - Застосування теорії множин в дослідженні структур інформаційного забезпечення містобудівної діяльності, Сингаївська О. І. (2015)
Адаменко В. М. - Методика експериментальних досліджень деформованого стану монолітного ребристого перекриття силосу (2015)
Банах В. А. - Модель для оценки прочности металлической арматуры в процессе длительной эксплуатации строи-тельных конструкций, Скачков В. А., Воденникова О. С. (2015)
Бондар О. А. - Можливості галузевої теорії "геометрична економетрика" в контексті вирішення задач економічної безпеки підприємства (2015)
Бородай А. С. - Профільні прийоми формування біатлонних трас, Бородай С. П. (2015)
Бородай Д. С. - Фактори, що впливають на формування мережі спортивно-туристичних готелів в Україні (2015)
Брідня Л. Ю. - Особливості забезпечення містобудівної цілісності при будівництві та реконструкції готелів (2015)
Васильєв П. О. - Хронологія становлення терміну "туризм" та його інтер-претація у містобудуванні (2015)
Вовчик Р. В. - Архітектурно-просторова морфогенеза у місті Тячів Закарпатської області в радянський період (2015)
Гебрин Л. В. - Визначення вмісту гумусу в ґрунтах Закарпатської області за вимірюванням яскравості зображень у червоному та інфрачервоному діапазоні спектра, Гладілін В. М. (2015)
Главацький О. З. - Поняття та структура міського середовища (2015)
Голик Й. М. - Оптимізація структури громадського обслуговування міста, Штимак А. Ю., Кіс Н. Ю. (2015)
Голубенко В. В. - Аналіз впливу руху пішохода вздовж ухилу на функціональ-ний стан організму (2015)
Гончарик Р. П. - Архітектурно-містобудівні перетворення Івано-Франківська 1956-1975 років (2015)
Дем'яненко Р. А. - Аналіз точності визначення довжини вектору в залежності від тривалості статичних ГНСС спостережень при виконанні інженерно-геодезичних робіт (2015)
Денисенко Н. О. - Проблеми забезпечення енергозбереження в міському господарстві (2015)
Деревянко В. В. - Градостроительные аспекты размещения торговых центров (2015)
Дмитренко А. Ю. - Перспективи ефективного використання сільських територій України в умовах депопуляції (2015)
Дубинский В. П. - Экоэстетика – новое видение проблем экологической архитектуры (2015)
Дубова С. В. - Підвищення ефективності функціонування загальноміського пасажирського транспорту в середніх містах України., Котенко О. В. (2015)
Дюжев С. А. - Логос-системні та ейдос-феноменологічні основи планувальних рішень (риторична граматика суперпозиції містобудівного ландшафтного цілого) (2015)
Журавська Н. Є. - Система обробки води в електромагнітних полях (2015)
Іванченко Г. М. - Утримання вулично-дорожньої мережі міста, Лютіков А. А., Чередніченко П. П. (2015)
Кашуба О. М. - Особливості архітектурного образу міжнародного автомобільного пункту пропуску "Ягодин" (2015)
Клюзко В. М. - Містобудівні завдання розміщення висотних полі-функціональних будівель, що пов’язані з покращенням вітрового режиму територій (2015)
Коваленко М. Г. - Функції міських зелених насаджень та їх нормування (2015)
Корнієнко М. В. - Особливості формування різних типів ґрунтів в республіці Конго (Браззавіль), Котова Т. В., Ндінга М. Р. (2015)
Косьмій М. М. - Проблеми удосконалення правового забезпечення процесу зміни меж населених пунктів (2015)
Кошевий О. П. - Чисельне дослідження власних коливань розтягнутих оболонок утворених мінімальними поверхнями, Кошевий О. О. (2015)
Кутрик Н. В. - Організація кварталів однородинної житлової забудови. Загальні підходи та практика Івано-Франківська. (2015)
Левченко Л. О. - Нормування електромагнітного навантаження на довкілля населених пунктів та шляхи його вдосконалення (2015)
Лепська Л. А. - Стикові з'єднання збірних конструкцій та проблеми забезпечення точності монтажу каркасів будинків (2015)
Ли Шуань. - Влияние Японии на застройку городов Китая в І половине ХХ века (2015)
Мацак А. О. - Принципи формування архітектурного середовища арт-центрів, Осиченко Г. О. (2015)
Моркляник О. І. - Чинники впливу на комфортність проживання у багатофункційних житлових комплексах (результати соціологічного дослідження), Лещенко С. В. (2015)
Негай Г. А. - Відношення толерантності елементів розмірної структури архітектурної форми (2015)
Нікітенко К. О. - Методологія переходу від інтегральної оцінки НДС газопроводу до визначення точності геодезичних робіт. (2015)
Ніколаєнко В. А. - Композиційна, архітектурна та архітектурно просторова організація річкових вокзалів, Чирва К. В. (2015)
Обідний О. Б. - Альтернативні методики освіти як засіб вдосконалення мережі об’єктів середньої освіти (2015)
Омельяненко О. П. - Динаміка та напрямки міжнародної торгівлі України в 2014 році (2015)
Онофрійчук А. В. - Вплив нормативних документів на архітектуру житла в Україні (2015)
Павлов Є. І. - Гідравлічний удар в напірних каналізаційних колекторах (2015)
Плоский В. О. - Удосконалення системи підготовки фахівців з проблем енергоефективності у ВНЗ України будівельного профілю, Кошева В. О., Пінчук В. С. (2015)
Поплавська В. В. - До моніторингу якості підживлювальної води водного басейну р.Дніпро м.Запоріжжя, Назаренко О. М. (2015)
Приймаченко О. В. - Дослідження розповсюдження шуму від транспортного потоку по висоті будівлі (2015)
Рибчинський О. В. - Розвиток планувальної структури Червонограда (Кристинопіля) протягом XVII – початку XXI ст. (2015)
Руденко М. О. - Принцип екологічності у формуванні громадських будинків і споруд на території кар’єрів (2015)
Савченко О. О. - Перспективна організація регіональної системи психологічної реабілітації населення у структурі православних комплексів (2015)
Самченко Р. В. - Про комплексні технології відновлення деформованих будівель та споруд, які зазнали кренів, Юхименко А. І. (2015)
Семеняко С. О. - Сучасні матеріали та методи захисту від шуму в умовах міської забудови (2015)
Сілогаєва В. В. - Сутність реновації промислових територій на прикладі міста Запоріжжя (2015)
Смадич І. П. - Принципи формування рекреаційного простору з включенням нових видів рекреації (2015)
Соловей Д. А. - Особенности монтажа металлических конструкций каркаса здания в стесненных условиях, Броневицкий А. П. (2015)
Соломін А. В. - Автоматизована система статистичної обробки інформації, Лучицький Р. Ю., Чорний К. В., Шкурат О. С. (2015)
Станкевич А. М. - Розрахунок товстих пластин змінної товщини методом "прямих" при дії статичних та динамічних навантажень, Тімофєєв А. С. (2015)
Телима С. В. - До прогнозу впливу періодичного зрошення на підйом рівнів ґрунтових вод (2015)
Терновцев О. В. - Активоване фільтруюче завантаження для видалення з води сірководню при проектуванні нових та реконструкції існуючих очисних споруд питного водопостачання (2015)
Тишкевич О. П. - Принципи оптимізації мережі сільських шкіл (2015)
Тімченко Р. О. - Ефективне використання зонінг-плану у містобудівному проектуванні, Крішко Д. А., Білера К. В., Козюра С. С. (2015)
Timchenko R. O. - Еnsuring the sustainability of tailings dams, Krischkо D. A., Kadol L. V., Maksymenko K. V. (2015)
Тимченко Р. А. - Использование современных технологий энергосбережения в малоэтажной застройке городов, Кришко Д. А., Буренкова А. В. (2015)
Тімченко Р. О. - Використання новітніх технологій для утилізації відходів крупних міст, Крішко Д. А., Суркова Є. О., Козюра С. С. (2015)
Топорков В. Г. - Прийоми архітектурно-художнього вирішення внутрішнього простору музеїв сучасного мистецтва, Власова А. В. (2015)
Топорков В. Г. - Ландшафтні компоненти у структурі будівель банків, Сергієнко К. І. (2015)
Чілібйова О. В. - Сучасні тенденції в проектуванні термінових соціальних об’єктів, Шевченко Л. С. (2015)
Шелковська І. М. - Визначення зміни положення берегової лінії та площі водосховища за даними дистанційного зондування (2015)
Ширяєв Т. В. - Аналіз соціально-економічних чинників, що призвели до занепаду готельного господарства Києва в 20-х роках ХХ ст. (2015)
Шлапко Л. В. - Практичний аспект формування мережі оптових та оптово-роздрібних продовольчих ринкових комплексів (2015)
Штепа К. О. - Якість життя і основні потреби мешканців в міському середовищі (2015)
Шульга Є. М. - Аналіз технологічних та конструктивних рішень реконструкції резервуарів ємністю 20–50 тис. м3, Лавріненко Л. І. (2015)
Яценко В. О. - Негаразди сільського розселення України та можливі шляхи його покращення (2015)
Титул, зміст (2015)
Бойченко О. М. - Стан мікроциркуляції та регіонарної гемодинаміки тканин пародонта при хронічному генералізованому пародонтиті у хворих на ішемічну хворобу серця (2015)
Ботвинко В. В. - Зміни електроміографічних показників жувальних м'язів у осіб з м'язово-суглобовими дисфункціями, Жегулович З. Є., Куц П. В. (2015)
Бублій Т. Д. - Експериментальне дослідження використання різних концентрацій лимонної кислоти в ендодонтії, Костиренко О. П. (2015)
Макарова О. М. - Об'єктивна оцінка та особливості сприйняття асиметрії обличчя, Куроєдова В. Д. (2015)
Попович І. Ю. - Тактика заміщення включеного дефекту зубного ряду на етапі пародонтологічного лікування, Петрушанко Т. О. (2015)
Череда В. В. - Біофізичні характеристики ротової рідини та мікробне навантаження ясенної борозни в умовах психоемоційного стресу (2015)
Антоненко П. Б. - Особливості туберкульозу легень, викликаного мультирезистентними штамами м. Tuberculosis (2015)
Бойко Д. І. - Клініко-психопатологічні особливості пацієнтів із аутоагресивною поведінкою при першому психотичному епізоді з урахуванням циркадних біологічних ритмів (2015)
Васильченко Ю. В. - Механізми формування ендотеліальної дисфункції у дітей з бронхіальною астмою (2015)
Вахненко А. В. - Шляхи оптимізації лікування ускладненої негоспітальної пневмонії на фоні артеріальної гіпертензії, Моісєєва Н. В., Капустянська А. А., Ткаченко М. В. (2015)
Волошин К. В. - Cравнительный анализ моторно-эвакуаторной и кислотообразующей функций желудка у детей с различными клиническими вариантами функциональной диспепсии (2015)
Гелетюк Ю. Л. - Функціональне і неврологічне відновлення неврологічного дефіциту та характеристика якості життя у хворих з ішемічним інсультом на тлі артеріальної гіпертензії різних ступенів тяжкості, Черенько Т. М. (2015)
Губа Ю. В. - Деякі аспекти депресії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2015)
Деніна Р. В. - Застосування мононітрату та інгібітора 5- ліпооксигенази в комплексному лікуванні хворих на серцеву недостатність з постінфарктним кардіосклерозом (2015)
Ждан В. Н. - Эндоскопические особенности кишечной патологии у пациентов полтавского региона, Дорофеев А. Э., Кирьян Е. А., Бабанина М. Ю., Вирченко В. И., Петренко В. А. (2015)
Кіт З. М. - Дисфункція ендотелію у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та ожирінням: діагностика та лікування (2015)
Корнієнко Д. О. - Особливості клінічного перебігу та якості життя при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі в осіб молодого віку з супутнім ожирінням (2015)
Коршняк В. О. - Вплив програмованої сенсорної депривації на динаміку мелатоніну у хворих з синдромом вегетативної дистонії травматичного генезу, Донник Т. А. (2015)
Кузнєцова А. А. - Оцінка рівня еритропоетину у хворих на анемію на тлі віл-інфекції, Анциферова Н. В., Гаврилов А. В., Соломенник Г. О., Синенко Т. О. (2015)
Мбаркі М. - Особливості комплексної дії інгібіторів протонної помпи та ребаміпіду у лікуванні нпзп-гастропатій, Скляров Є. Я. (2015)
Мироненко О. В. - Хронічне обструктивне захворювання легень з частими загостреннями: новий клінічний фенотип (2015)
Нагурна Я. В. - Порівняльний аналіз захворюваності запальними захворюваннями кишки серед населення сільськогосподарського та промислового регіонів західної України (2015)
Пікас О. Б. - Значення змін показників метаболізму ліпідів крові у хворих на туберкульоз легень (2015)
Пустовойт Г. Л. - Окремі аспекти вікового андрогенного дефіциту у чоловіків, Ярмола Т. І., Ткаченко Л. А., М´якінькова Л. О., Циганенко І. В. (2015)
Руденко Т. А. - Влияние диссинхронии миокарда на морфофункциональные показатели левого желудочка у больных сахарным диабетом 2-го типа (2015)
Скляров Є. Я. - Вплив аторвастатину на функціональний стан печінки у пацієнтів з іхс у поєднанні з НАЖХП, Файник А. Ф., Курляк Н. В. (2015)
Сохань А. В. - Уровень кортизола в спинномозговой жидкости пациентов с острыми менингитами различной этиологии (2015)
Такташов Г. С. - Роль эндотелиальной дисфункции сосудов при нарушениях респираторных функций у больных хронической ревматической болезнью сердца (2015)
Цимбал В. М. - Визначення метаболітів вітаміну d у дітей з діабетичною нефропатією (2015)
Шейко С. О. - Фібриляція передсердь у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і анемічним синдромом (2015)
Щербакова Ю. В. - Особливості мікробіоценозу урогенітального тракту у пацієнтів з хронічним ускладненим трихомонозом, Джораєва С. К. (2015)
Щербань М. Г. - Обгрунтування програми еколого-гігієнічних заходів до генеральної схеми рекреаційного використання водних об’єктів Харківського регіону, М’ясоєдов В. В., Литвиненко М. І., Литвиненко Г. Л., Кателевська Н. М. (2015)
Яворович М. В. - Оцінка інформативності показників МСР-1 та S-нітрозотіолу в якості діагностично-прогностичних критеріїв перебігу геморагічного васкуліту у дітей (2015)
Басюга І. О. - Оцінка внутрішньоутробного стану плоду при вагітності ускладненій маловоддям, Геник Н. І. (2015)
Воробець Д. З. - Порівняння показників бульбарної мікроскопії у пацієнтів після операцій із корекції стриктури пієлоуретерального сегменту (2015)
Венцківська І. Б. - Порушення гемостазу при вагітності в умовах підвищеного ризику прееклампсії, Жданович О. І., Яроцька Ю. О. (2015)
Ганчева Е. В. - Клинико-лабораторный анализ случаев пиелонефрита у беременных женщин (2015)
Геглюк О. Н. - К вопросу о камнях предстательной железы, Мегера В. В., Белов В. Ю. (2015)
Іващенко Д. М. - Клінічна ефективність використання бактеріофагів у комплексному лікуванні гнійних ран у хворих з полівалентною алергією до антибіотиків (2015)
Ксьонз І. В. - 10–річний досвід використання радіохвильового скальпеля в хірургії новонароджених (2015)
Купчак І. М. - Клінічна характеристика жінок з ектопією шийки матки, що не народжували, Геник Н. І. (2015)
Лавренко Д. О. - Актуальні лабораторні аспекти в діагостиці обтураційної жовтяниці (2015)
Мішалов В. Г. - Ефективність та безпечність розробленої методики плазмаферезу у комплексному лікування гострого небіліарного панкреатиту середньої тяжкості у ранній фазі захворювання, Маркулан Л. Ю., Матвеєв Р. М. (2015)
Мішалов В. Г. - Ефективність профілактики та лікування діалізного перитоніту у хворих з термінальними стадіями хронічного захворювання нирок (трирічне проспективне дослідження), Заводовський Є. С., Гойда С. М., Маркулан Л. Ю. (2015)
Наконечний Д. О. - Контроль перебігу синдрому "сухого ока" у хворих на цукровий діабет методом кристалографії сльози при використанні комбінованого препарату на основі трегалози та гіалуронату натрію, Безкоровайна І. М. (2015)
Осіпов О. С. - Спосіб оптимізації хірургічного лікування оніхокриптозу, Безручко М. В., Ляшенко В. О., Рибалка Я. В. (2015)
Сельський П. Р. - Клініко-епідеміологічні аспекти гіперпластичних процесів ендометрію жінок в перименопаузальному періоді, Слива А. Ф., Слива В. В. (2015)
Синицин М. М. - Вплив різних методів післяопераційного знеболення на деякі показники стрес-реакції та маркери запалення у хворих після торакотомії, Євсєєнко В. Г., Старовойт Л. А., Шарапова Ю. В. (2015)
Федоров В. Ю. - Роль прокальцитоніну в діагностиці абдомінального сепсису (2015)
Гладій О. І. - Cвітлооптичний аналіз ендотеліоцитів при експериментальній гіперурикемії, Боднар Я. Я. (2015)
Гнатюк В. В. - Імуногістохімічне дослідження стану мелатонін-позитивно-мічених клітин слизової оболонки шлунка при десинхронозі у щурів-самців різного віку, Кононенко Н. М., Божок Г. А. (2015)
Головацький А. С. - Мікроструктурні зміни шкіри при експериментальному цукровому діабеті, Борис Р. Я. (2015)
Гринь В. Г. - Використання пристрою для виготовлення стандартизованих за товщиною пластинчастих епоксидних шліфів в морфологічних дослідженнях (2015)
Довбня Ю. Н. - Морфометрична характеристика серозних залоз слизової оболонки лобової пазухи людини, Проніна О. М. (2015)
Драбовський В. С. - Гістологічна основа біомеханічних властивостей шкіри передньої черевної стінки при плануванні абдомінопластики, Малик С. В., Рибалка Я. В., Микитченко В. В. (2015)
Леонтьєв П. О. - Можливості судово-медичної діагностики давності суб- та епідуральних крововиливів у живих осіб (2015)
Ліскіна І. В. - Гістологічне виявлення нерозчинного фібрину в легеневій тканині при фіброзно-кавернозному туберкульозі легень з різною активністю специфічного запалення, Загаба Л. М., Мельник О. О., Кузовкова С. Д. (2015)
Ліходієвський В. В. - Ультраструктурна організація невроми травмованого периферійного нерва щура після оперативного лікування із застосуванням високочастотної електрозварювальної технології, Корсак А. В., Чернець О. В., Кривошєєва О. І. (2015)
Луценко Р. В. - Рівень моноамінів у інтактних щурів при тривалому застосуванні 2-гідрокси-N-нафтален-1-іл-2-(2-окси-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-ацетаміда, Весніна Л. Е., Сидоренко А. Г., Дев'яткіна Т. О, Микитюк М. В. (2015)
Макаренко О. М. - Порушення гліального гомеостазу неокортексу при відтворенні гострої цереброваскулярної патології у щурів, Ковтун А. М. (2015)
Олійник І. Ю. - Варіанти топографії та кровопостачання позапечінкових жовчних проток у плодів людини, Цигикало О. В., Хіблень С. В. (2015)
Орел Ю. М. - Особливості патоморфологічних змін підшлункової залози при хронічному панкреатиті, поєднаному з ішемічною хворобою серця, Мельник Н. А., Крайча М. А. (2015)
Сербін С. І. - Порівняльна морфометрична характеристика структурних елементів слизової оболонки передньої стінки та перетинки лобової пазухи людини в нормі, Проніна О. М., Пирог-Заказнікова А. В., Коптев М. М., Винник Н. І. (2015)
Слинько Ю. О. - Рівні кальцію та фосфору в крові експериментальних тварин в залежності від характеру рухової активності їхніх матерів під час вагітності (2015)
Сорокіна І. В. - Вплив тривалого цілодобового освітлення на морфо-функціональний стан селезінки кролів, Бочарова Т. В., Бондаренко Л. О. (2015)
Филенко Б. М. - Особливості експресії високомолекулярного цитокератину та е-кадгерину при плоскоклітинному раку легень з ороговінням, Гасюк Ю. А., Проскурня С. А., Ройко Н. В. (2015)
Юревич В. Р. - Особенности патохимических нарушений в нейральных тканях глаза при моделировании офтальмогипертензии у животных с диабетом (2015)
Юрик І. І. - Гістологічні зміни магістральних судин нижніх кінцівок щурів дорепродуктивного та репродуктивного віку за умов гіперурикемії в залежності від терміну експерименту, Головата Т. К. (2015)
Яремій І. М. - Вплив мелатоніну на окремі показники плазми крові щурів із алоксановим діабетом, Кушнір О. Ю., Гоян А. В. (2015)
Бачинський В. Т. - Лікарська таємниця: поняття та медико-правове забезпечення в Україні, Падуре А. М., Ванчуляк О. Я., Сивокоровська А.-В. С. (2015)
Кіт З. М. - Оптимізація викладання сімейної медицини студентам 6 курсу на профільній кафедрі з позицій кредитно-модульної системи (2015)
Стрільчук Л. М. - Актуальні проблеми післядипломної освіти лікарів загальної практики – сімейної медицини (2015)
Шейко С. О. - Викладання хронічного обструктивного захворювання легені на циклі спеціалізація "загальна практика-сімейна медицина", Колб Н. О. (2015)
Запорожченко І. В. - Фрактальність біологічних рідин (2015)
Іжицька Н. В. - Дискінезія жовчовивідних шляхів в практиці сімейного лікаря (2015)
Козуб Н. И. - Использование криоэкстракта плаценты для лечения заболеваний и возрастных изменений организма человека, Козуб М. Н., Безбородая Д. В., Рыженко Ю. В. (2015)
Опарін О. А. - Проблема коморбідності в клінічній практиці лікаря, Синельник В. П. (2015)
Пікуль К. В. - Вроджені інфекції з родини герпесу в дітей (2015)
Тончева К. Д. - Біоплівка в стоматології (2015)
Шкурупій Д. А. - Вікові особливості дитячого віку в аспекті перебігу і фізикальної діагностики невідкладних станів на етапі первинної медико-санітарної допомоги, Гришко Ю. М. (2015)
Гамбаров Г. Д. - Глобализация и ее влияние на современное международное право (2014)
Подорожна Т. С. - Імплементація норм Європейського Союзу в правопорядок України: економічні та соціальні аспекти (2014)
Чубік П. - Україна як приймаюча держава в розумінні консульського права та механізми європейського консульського захисту (2014)
Артемчук Д. О. - Ґенеза та еволюція судової влади у світі (2014)
Макушев П. В. - Міжнародний досвід правового регулювання діяльності представників державних органів у виконавчому провадженні (2014)
Мальський М. М. - Основні підстави невиконання судових рішень та інших актів, що підлягають примусовому виконанню в транснаціональному виконавчому процесі (2014)
Булгакова Д. О. - Міжнародні угоди після Лісабону: новий інституційний розклад (2014)
Задорожній О. В. - Проблеми участі Російської Федерації у роботі ради безпеки Організації Об’єднаних Націй у зв’язку з військовою агресією проти України (2014)
Колосов І. В. - Міжнародна організація праці, її акти та роль у правовому регулюванні трудових правовідносин (2014)
Новікова М. М. - Структура та компетенція міжнародних організацій із регулювання діяльності міжнародної цивільної авіації (2014)
Жаровська Г. П. - Міжнародно-правові засади боротьби з транснаціональною злочинністю: проблеми й перспективи (2014)
Сіверський О. М. - Позиції Європейського суду з прав людини щодо забезпечення явки учасників кримінального провадження (2014)
Столярський О. В. - Доктринальне визначення поняття транснаціональної організованої злочинності в міжнародному кримінальному праві (2014)
Горда Ю. І. - Застереження про публічний порядок vs. lex mercatoria в міжнародному приватному праві (2014)
Kozin A. B. - Modern technology and the international copyright protection system: keeping a barrier between the freedom of knowledge and the freedom of privacy, Zadereiko A. V., Behmatova F. M. (2014)
Ружицька Є. О. - Права споживачів у контексті українського та європейського законодавства й законодавства США (2014)
Фільваров Генріх Йосипович (2015)
Рейцену Євгену Олександровичу – 80! (2015)
Демин Н. М. - Актуальные вопросы совершенствования нормативно-методической базы градостроительства в Украине (2015)
Адаменко О. В. - Дослідження метрологічних характеристик компенсаторів оптичних нівелірів (2015)
Антонець М. О. - Архітектурно-просторовий потенціал об’єктів рекреації на Полтавщині (2015)
Банах В. А. - Экономические и экологические аспекты строительства и реконструкции малых гидроэлектростанций на территории Украины, Банах А. В., Самойленко Л. Е. (2015)
Броневицький А. П. - Економіко-математичне моделювання будівельних процесів ревіталізації промислових будівель (2015)
Василенко Л. Г. - Особенности композиционно-планировочных решений соцгородов Украины (градостроительный опыт первой трети ХХ ст.) (2015)
Василенко А. Б. - Влияние естественного света на интерьер и экстерьер зданий (2015)
Василенко Л. Г. - Особливості формування функціональної структури військових містечок України, Шевельова А. С. (2015)
Ващинська О. А. - Всеукраїнська студентська олімпіада: з спеціальністі "Міське будівництво та господарство" (2015)
Габрель М. М. - Торгові ринки Львова: розміщення, архітектура, дизайн (2015)
Гибаленко А. Н. - Рациональное проектирование комбинированных ограждающих конструкций (2015)
Главацький О. З. - Вплив архітектурно-планувальних характеристик міського простору на здійснення неформального соціального контролю (2015)
Гладілін В. М. - Інформаційно – логічна модель наземних об’єктів території аеропорту, Чукаріна Н. М., Чуланов П. О., Шудра Н. С., Циколенко О. В. (2015)
Гоблик А. В. - Про процес самоорганізації в містобудівній системі та його аналіз методом аналогій (2015)
Голик Й. М. - Соціально-просторові зв’язки в системі розселення (2015)
Гончарик Р. П. - Радянська архітектура 70-х-80-х років Івано-Франківська. Аналіз та проблеми (2015)
Горбик О. О. - Морфологія візантійської архітектури в стильовому контексті середньовічного православ’я (2015)
Денисенко Н. О. - Управління фінансовими потоками міста (2015)
Доля В. В. - Сопоставительный анализ городов Южно-Сахалинска (РФ) и Саппоро (Япония) (2015)
Драпіковський О. І. - Оцінка нерухомого майна: дві техніки дохідного підходу, Іванова І. Б. (2015)
Дубова С. В. - Исследование режима движения транспортного потока на магистральной улично-дорожной сети города, Кадерская Л. В. (2015)
Дюжев С. А. - Методологічні основи логос-системних технологій розробки та прийняття містобудівних планувальних рішень (2015)
Журавський О. Д. - Дослідження роботи попередньо-напружених сталефібробетонних плит при поперечному згині, Горобець А. М. (2015)
Івашко Ю. В. - Успенський собор: довга дорога до храму(кілька слів про монографію "Успенський собор: методичні засади і хронологія відтворення") (2015)
Коваленко М. Г. - Оцінка рівня комфортності елементів системи озеленення (2015)
Козакова О. М. - Характерні форми елементів будівель з готельними функціями (2015)
Копасова Г. В. - Світлотехнічні прилади що застосовуються в зовнішньому середовищі (2015)
Краснянський Г. Ю. - Екрануючі властивості металосилікатних облицювальних матеріалів у діапазоні НВЧ, Азнаурян І. О., Кузнецова І. О. (2015)
Кузьменко Т. Ю. - Принципи та прийоми функціонально-планувальної організації приміських сільських поселень (2015)
Кутрик Н. В. - Архітектурно-ландшафтна організація присадибних ділянок нової забудови в Івано-Франківську (2015)
Кутузова Т. Ю. - Наукові засади доповнюваності стадій розвитку регулярних розпланувань (2015)
Кушнарьов М. В. - Дослідження тривалості та трудомісткості монтажу комплектів комбінованих опалубних систем (2015)
Лісниченко С. В. - Загальні принципи визначення вагомості показників властивостей містобудівної якості життя (2015)
Лютіков А. А. - Містобудівні методи оцінки якості міського середовища, Маляр В. А., Міщенко О. Д., Усова О. С., Чередніченко П. П. (2015)
Мазур Т. М. - Залізничний вокзальний комплекс як чинник містобудівного розвитку крупного міста (на прикладі м. Львова), Король Є. І. (2015)
Мамедов Т. А. - Алгоритми побудови опуклої оболонки для кільцевих перехресть міста, Меннанова С. Ш. (2015)
Наголкіна З. І. - Стохастична модель урахування зовнішнього впливу в задачах надійності будівельних споруд (2015)
Нестеренко О. В. - Методичні основи розроблення документації інтегрованої системи управління (2015)
Николаевский В. Ф. - Использование энергии солнца для отопления зданий (2015)
Новосад І. Г. - Закордонний досвід реконструкції типових житлових будинків (2015)
Обиночна З. В. - Архітектурна організація іпотерапії в реабілітаційній сфері. Формування закладів іпотерапії в реабілітації: історія розвитку та спроба класифікації (2015)
Орленко М. І. - Успенський собор Києво-Печерської Лаври: історико-архівні і бібліографічні дослідження (2015)
Осєтрін М. М. - Особливості етапу перерозподілу транспортного попиту при розрахунку чьотирьохступеневої транспортної моделі міста, Беспалов Д. О., Дорош М. І. (2015)
Осєтрін М. М. - Історичний огляд розвитку вулично-дорожньої мережі м. Києва, Дворко О. М. (2015)
Осєтрін М. М. - Критерії оцінки ефективності роботи вдм та фактори, що впливають на прийняття інженерно-планувальних рішень перетинів міських магістралей, Карпенко О. В. (2015)
Осєтрін М. М. - Фактори, які визначають вибір інженерно-планувальних рішень перетинів міських магістральних вулиць з кільцевим рухом, Луценко О. В. (2015)
Осипов А. Ф. - Ревитализация населенных мест, Осипова А. А. (2015)
Осиченко Г. О. - Історичні передумови формування і розвитку пішохідно-прогулянкових просторів міста (2015)
Островський А. В. - Огляд деяких методів апроксимації рельєфу (2015)
Паніна О. В. - Лексичні трансформації в науково-технічному перекладі(на матеріалі загальнотехнічної і галузевої термінології) (2015)
Пеньков В. О. - До розвитку досліджень міських вулиць і доріг на техногенно - деформованих територіях (2015)
Петраковська О. С. - Значення землевпорядної документації в процесі відчуження земельних ділянок для суспільних потреб, Михальова М. Ю. (2015)
Пиркова О. В. - Особливості формування багатоцільового кадастру (2015)
Поломаний С. В. - Існуючі технології будівництва з мінімальним порушенням рослинного покриву, ґрунтів та геологічного середовища(зарубіжний досвід) (2015)
Постернак О. М. - Дослідження впливу коефіцієнта за призначенням на рівень надійності підсилених згинальних залізобетонних елементів (2015)
Руденко М. О. - Структурні зв’язки у дослідженні архітектурно-планувальної організації громадських будинків і споруд, сформованих на території кар’єрів як системи (2015)
Савченко О. О. - До питання проведення психологічної реабілітації військовослужбовців в структурі православних монастирських комплексів (2015)
Симонова І. М. - Діагностика технічного стану житлового фонда та основні методи визначення теплотехнічних характеристик зовнішніх огороджень для встановлення класу енергетичної ефективності, Соколенко В. М., Симонов С. І. (2015)
Скорук О. М. - Аналіз основних теорій розрахунку сталефібробетона (2015)
Скорук О. М. - Особливості виготовлення одно-, двошарових бетонних, сталефібробетонних, сталефіброзалізобетонних плит (2015)
Соловей Д. А. - Современное состояние, тенденции возведения зданий и сооружений в условиях городской застройки (2015)
Старовєров В. С. - Необхідність врахування впливу геопатогенних зон землі при проектуванні та будівництві цивільних будинків і громадських споруд, Гриценко В. П. (2015)
Стецюк О. О. - Міжвідомчий обмін земельно–кадастровою інформацією, Гладілін В. М. (2015)
Сурьянинов Н. Г. - Экспериментальное моделирование кессонных перекрытий, Твардовский И. А., Чучмай А. М. (2015)
Телима С. В. - Аналіз методів розрахунку внутрішньодренної гідравліки при роботі променевих водозаборів і дренажів, Олійник Є. О. (2015)
Топал С. С. - Формирование и развитие представлений о жилой среде (2015)
Третяк Ю. В. - Принципи гармонізації архітектурного середовища пенітенціарних комплексів (2015)
Усаковский С. Б. - Предварительная оценка надежности существующих конструкций по неполным данным (2015)
Хлюпин О. А. - Історичні етапи розповсюдження інформації у містах (2015)
Швець Є. В. - Збереження історичного міcького середовища медин на прикладі Касби Алжиру (2015)
Щедра М. В. - Фактори, що впливають на формування та примагістральних територій кільцевих доріг (2015)
Щербина О. С. - Эффективная вязкость активированных цементых суспензий с добавкой доменного шлака, Барабаш И. В., Барабаш Т. И. (2015)
Содержание (2006)
Ажермачев Г. А. - Применение легких металлических конструкций при реконструкции зданий, Морозова Е. В., Ажермачев С. Г., Кузьменко А. В. (2006)
Аметов Ю. Г. - Особенности реконструкции комплекса зданий литейного цеха ОАО Киевский станкостроительный концерн, Сазонова И. Р., Абдулин С. Г. (2006)
Бамбура А. Н. - Особливості розрахунку висотного житлового будинку, Сазонова И. Р. (2006)
Барабаш М. С. - Вопросы интеграции программных комплексов, на основе информационно-логической модели строительного объекта (2006)
Баташева К. В. - Исследования фундаментов колонн и ростверков свайных (2006)
Бауск А. Е. - Методы нечеткого анализа в оценке надежности уникальных сооружений (2006)
Білоконь А. І. - Життєвий цикл реструктурізації об`єктів комунальної власності на прикладі теплоенергетичного господарства, Тріфонов І. В., Вітютін Є. Ю. (2006)
Богданов А. А. - Влияние защемления опор на работу металлических ферм с приподнятым нижним поясом (2006)
Бородін А. О. - Принципи формування мережі та розвитку об’ємно-просторових структур ощадбанківських закладів в міській забудові, Бородін М. О. (2006)
Буряк А. А. - Исследование возможности магнитной разгрузки ротора в ветроэнергетических установках, Дзензерский В. А., Зельдина Э. А., Тарасов С. В. (2006)
Буряк А. А. - О возможности самостабилизации движения в системах электродинамической левитации, Дзензерский В. А., Зельдина Э. А., Финагина И. И. (2006)
Валовой О. І. - Удосконалення методу розрахунку за деформаціями залізобетонних балок підсилених у стиснутій зоні ефективними матеріалами, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О. (2006)
Веселовский Д. Р. - Исследование прочности системы металлическая подложка – армированное полимерное покрытие при изгибе и растяжении, Савицкий Н. В., Ляшенко Б. А., Веселовский Р. А., Коротков О. С. (2006)
Волкова В. Е. - Экспериментальное исследование динамического поведения гибкого стержня (2006)
Гваджаиа Б. Д. - Разработка технологии гидротехнических бетонов на обогащенных зернистых песках (2006)
Герасимова К. В. - Властивості бетонної суміші, що містить полімери,в умовах дії знакозмінних температур, Шишкін О. О., Мельниченко Н. П. (2006)
Глуховский В. П. - Контроль качества заполнения трещин в бетоне с помощью ультразвука (2006)
Голоднов А. И. - Возможность усиления эксплуатируемых колонн за счет регулирования остаточного напряженного состояния (2006)
Губайдуллин Г. А. - Комплекс приборов неразрушающего контроля для строительной индустрии, Крамар В. В. (2006)
Гуменюк В. Е. - Исследование воздействия организационно-технологических факторов с помощью факторного эксперимента (2006)
Душин В. В. - Закрепление арматурных стержней, Пигуль О. В., Ляпина А. Н. (2006)
Егоров Е. А. - Инновационные технологии эффективного управления жизненным циклом стальных резервуаров, запроектированных по типовым проектам, Кустовский А. А., Федоряка Ю. В. (2006)
Ершова Н. М. - Моделирование инновационной деятельности строительного предприятия (2006)
Жданюк В. К. - Особливості технології холодної регенерації конструктивних шарів дорожніх одягів, Говоруха О. В. (2006)
Жигна В. В. - Обрушение конструкций пролета литейного цеха Джанкойского машиностроительного завода, Родин С. В. (2006)
Жуков С. П. - К вопросу предельной ширины раскрытия трещин (2006)
Забелин С. И. - Полипропиленовая фибра - альтернатива противоусадочной стальной сетке (2006)
Каламбет С. В. - Методика кількосної оціки ефективності органу управління загонів держспецтрансслужби по відновленню об”єктів транспортного призначення, Мальков М. І., Радкевич А. В., Степаненко О. О. (2006)
Карповский М. Г. - Современные конструктивные решения перекрытий, Карповская Т. М., Бородин В. В. (2006)
Киричек Ю. А. - Реконструкция фундаментов под машины с импульсной нагрузкой путем переустройства монолитного фундамента в массивно – плитный, Ландо Е. А. (2006)
Кирнос В. М. - Систематизация показателей, определяющих целесообразность реконструкции или сноса жилых зданий первых массовых серий, Залунин В. Ф., Кравчуновская Т. С., Хататбе А. А., Бородай Г. В. (2006)
Кіяшко І. В. - Перспективи розвитку методів визначення міцності дорожніх конструкцій, Новаковский Д. М., Густєлєв О. О. (2006)
Кожанов Ю. А. - Несущая способность изгибаемых железобетонных элементов по наклонным сечениям при действии поперечной силы, Гордиенко Т. В., Илюшечкин С. А. (2006)
Козловский Л. К. - Поточный метод замены с помощью вертолетов железобетонных плит покрытия, отслуживших свой срок, на металлические щиты, Ажермачев Г. А. (2006)
Кокошуев П. В. - Расчет усиленных каменных простенков, Марков А. И. (2006)
Колохов В. В. - Инструментально-методологическое обеспечение системы мониторинга технического состояния железобетонных конструкций, Савицкий Н. В. (2006)
Конопляник А. Ю. - Опыт применения жаростойких бетонов и огнеупорных смесей в тепловых агрегатах и конструкциях сталеплавильного производства (2006)
Косяк В. Н. - Защита транспортных сооружений от сейсмических воздействий путем применения конструкций с выключающимися связями (2006)
Красновский Р. О. - Эвлоюция метода определения поперечной силы в наклонном сечении в нормативных документах россии (2006)
Кудрявцев Е. П. - К расчету горизонтальных отстойников, Зайцева А. П., Радченко Е. А., Филимонова Т. А. (2006)
Кудрявцев Е. П. - Об обтекании фильтрационным потоком свайных оснований зданий на склонах балок, Панасенко Ю. П., Филимонова Т. А. (2006)
Кудряшов Л. А. - Проблемы расчета железобетонных конструкций подвергшихся ремонту , Носов А. С., Красновский Р. О. (2006)
Лантух Е. В. - Сегментация рынка сухих строительных смесей в Украине, Коваль Е. А., Юрченко Е. Л., Ковтун-Горбачева Т. А. (2006)
Лесовик Р. В. - Элементы мощения на основе техногенных песков, Комарова Н. Д., Ряпухин Н. В., Фоменко Ю. В., Ластовецкий А. Н. (2006)
Линник Р. Я. - Оценка перспективности архитектурно-конструктивно-технологической системы строительства из мелкоразмерных элементов, Рутштейн В. М., Савицкий Н. В. (2006)
Линченко Ю. П. - Влияние расчетной модели на усилия в стенах здания, Васильев М. В. (2006)
Линченко Ю. П. - Особенности обследования и расчета несущих систем зданий с каменными стенами при сейсмическом воздействии, Васильев М. В., Белавский В. А. (2006)
Лучко Й. Й. - Застосування теорії крихкого руйнування для розрахунку зростання міцності бетону просоченого полімерами при стиску і розтягу, Пенцак А. Я., Гайда О. М. (2006)
Магала В. С. - Опыт применения жаростойких бетонов в доменном производстве (2006)
Магала В. С. - Разработка монолитных перекрытий каркасных зданий с учетом формирования световой среды в помещений, Савицкий Н. В., Шляхов К. В., Рабич Е. В. (2006)
Марков А. И. - Техническое обоснование возможности завершения строительства зданий, Кокошуев П. В., Марков А. А., Сидорина Н. И. (2006)
Менейлюк А. И. - Современные бестраншейные технологии и реализация проекта их развития в Одессе, Попов О. А. (2006)
Менейлюк А. И. - Результаты экспериментальных исследований устойчивости земляных откосов, армированных геотекстилем TYPAR SF, Федорук А. В. (2006)
Митрофанов В. П. - О некоторых перспективах развития теории расчёта бетонных и железобетонных конструкций и их элементов (2006)
Молодченко Г. А. - Экспериментальное исследование жесткости и трещинообразования в железобетонных балках с отверстиями, Лугченко Е. И. (2006)
Молодченко Г. А. - Особенности распределения касательных напряжений по контакту сдвига двух тел, Сироменко А. Н., Кулаков А. Ю. (2006)
Мустафа А. М. - Применение поликарбоната в конструкциях быстровозводимых зданий (2006)
Нажа П. Н. - Общее решение динамической задачи определения напряженно-деформированного состояния водонасыщенного грунтового основания в цилиндрической системе координат при осевой симметрии, Шаповал В. Г. (2006)
Никифорова Т. Д. - Методологические подходы к расчету и проектированию конструкций заглубленных зданий с учетом внешних воздействий, Куличенко И. И., Савицкий Н. В. (2006)
Носов А. С. - Вопросы совместной работы старого и нового (ремонтного) бетона в отремонтированном изгибаемом или внецентренно сжатом железобетонном элементе, Кудряшов Л. А., Красновский Р. О. (2006)
Павленко И. Д. - К проблеме выбора критериев устойчивости и начальных условий при апериодическом нагружении цилиндрических оболочек (2006)
Перчаник Н. Е. - Конструктивно-технологические особенности формирования центров отдыха в системе рекреации пригородной зоны, Колохов В. В., Бородин А. А. (2006)
Петренко В. Д. - Математичне моделювання поетапного процесу реконструкції обробки залізничного тунелю, Тютькін О. Л., Гребінь А. В. (2006)
Пичугин С. Ф. - Анализ конструктивных решений зданий при их перепрофилировании, Семко А. В., Трусов Г. Н. (2006)
Плеханов А. В. - Определение несущей способности трехслойных панелей с утеплителем из базальтового волокна, Тытюк А. А., Свитлинец М. И., Лодягин В. Л. (2006)
Пшинько А. Н. - Перспективы создания промышленного производства теплоизоляционного неорганического материала СТТИЗОЛ, Краснюк А. В., Гребенников В. Н., Колодкин И. В., Савицкий Н. В. (2006)
Пшинько А. Н. - Использование известесодержащих отходов горной промышленности в тяжелых бетонах, Никифоров А. П., Никифорова Н. А. (2006)
Рабич Е. В. - Оценка эффективности световой среды производственных помещений (2006)
Рудяга И. М. - Современные технологии обеспечения безопасности и продления ресурса зданий и сооружений (2006)
Рунова Р. Ф. - К вопросу о долговечности бетона для восстанавливаемых сооружений (2006)
Рунова Р. Ф. - Вплив хімічних органічних добавок на кінетику гідратації оздоблювальних розчинів на основі білого портландцементу, Піпа В. В. (2006)
Савицкий Н. В. - Плоское сборно-монолитное перекрытие, Баташева К. В., Токарь Е. Л. (2006)
Савицький М. В. - Дослідження роботи конструкцій, що взаємодіють з ґрунтом, з урахуванням фізичної нелінійності залізобетону, Гуслиста Г. Е. (2006)
Савицкий Н. В. - Моделирование процессов коррозии арматуры железобетонных конструкций в агрессивных средах, Матюшенко И. Н., Никифорова Т. Д., Лаухина Л. Н. (2006)
Савицкий А. Н. - Технология ремонта железобетонных конструкций высокоподвижными ремонтными смесями, Пшинько А. Н., Савицкий Н. В. (2006)
Савицький М. В. - Оцінка суцільності ремонтного покриття в початковий період твердіння, Пшінько О. М., Зінкевич А. М., Лисак В. А., Зінкевич О. Г. (2006)
Савицкий Н. В. - Технология и технико-экономическая эффективность возведения облегченных плоских монолитных перекрытий, Чернец В. А., Рутштейн В. М., Никифорова Т. Д., Седин В. Л., Ливинский А. М., Чумак Ю. Г. (2006)
Сайгак Н. Г. - Оценка несущей способности существующих пространственных стальных конструкций, Марков А. А. (2006)
Сера О. А. - Создание модели оценки эффективности применения метода реконструкции первых массовых серий, Кирнос В. М. (2006)
Сребрянский Г. А. - Изучение условий охлаждения металлической ленты за пределами барабана-кристаллизатора, Стовпченко А. П. (2006)
Стебловцев В. А. - Сушка древесины с использованием атмосферного холода, Лапко Д. П. (2006)
Сторожук Н. А. - Совершенствование технологии вибровакуумированных золобетонов, Павленко Т. М. (2006)
Строкова В. В. - Динамика поведения химических элементов цементно-песчаной тротуарной плитки под воздействием экзогенного цикла воды, Фоменко Ю. В., Комарова Н. Д. (2006)
Сухоруков Б. Д. - Метод построения поперечных линий влияния коэффициентов распределения усилий в пролётных строениях мостов по данным статических испытаний (2006)
Тарасенко В. П. - Діагностика та аналіз причин появи тріщин в балках проїзної частини металевих прогонових будов мостів з поверховим сполученням поздовжніх і поперечних балок, Распопов О. С., Савчинський Б. В. (2006)
Торкатюк В. И. - Механизированное нанесение акриловых клеев на подготовленную поверхность старого бетона при соединении его с новым, Золотова Н. М. (2006)
Чабан Ю. И. - Поризация бетонов железосодержащими добавками (2006)
Чесанов Л. Г. - Оценка параметров микроклимата в помещении и качество его обеспечения, Петренко В. О., Петренко А. О. (2006)
Чуб А. А. - Проектирование состава защитного слоя атмосферостойких бетонов (2006)
Чуб А. А. - Проектирование состава кислотоупорного гидроизоляционного защитного слоя бетона и специальных сооружений (2006)
Шаленный В. Т. - Развитие технологий модернизации гражданских зданий на основе организационно-инвестиционной модели продления их жизненного цикла, Дикарев К. Б., Калныш Л. В., Каменев А. С., Понизов С. Е. (2006)
Швец В. Б. - Оценка инновационных методов расчёта устойчивости фундаментов при возможности глубокого сдвига, Рубан О. А., Балашова Ю. Б., Ковалёв В. В. (2006)
Швец Н. А. - Технико-экономические показатели конструктивных элементов многоэтажных зданий из железобетона, Перегинец И. И., Савицкий Н. В. (2006)
Швец Н. А. - Общие принципы принятия инвестиционных решений по строительству жилья на основе проектного анализа с учетом современных социально-экономических условий и изменения типологии жилища, Разумова О. В., Большаков В. И., Савицкий Н. В. (2006)
Шишкин А. А. - Бетоны, с комплексной полимерной добавкой на основе железа и органических соединений, Герасимова Е. В. (2006)
Шишкін О. О. - Мінерально-органічний клей для відновлення будівельних конструкцій, Ковальчук В. А. (2006)
Шутенко Л. Н. - Стабильность усилия затяжки анкерных болтов на акриловых клеях и их усталостная прочность, Золотов М. С., Скляров В. А. (2006)
Яковлєв С. А. - Постановка и пути решения задачи формирования парка машин строительной организации (2006)
Яровой С. Н. - Надежность и долговечность висячих вантовых большепролетных конструкций покрытия общественных зданий после длительного периода эксплуатации, Петров В. И., Горовый А. И., Воронецкий А. И., Дорофеев Е. Ю. (2006)
Гваджаиа Б. Д. - Влияние неблагоприятных природных и антропогенных воздействий на среду обитания человека, динамика экологического кризиса, Мирапольская И. И. (2006)
Гваджаиа Б. Д. - Значение нагрузок техногенного происхождения, Бондарчук Э. Э. (2006)
Демченко А. Е. - Архитектурно-градостроительный аспект организации учреждений скорой медицинской помощи Днепропетровска, Моренко М. А. (2006)
Дем'яненко В. В. - Деякі екологічні аспекти будівництва на заміських територіях, Дем'яненко Д. В. (2006)
Лаврик Г. И. - К вопросу моделирования искусственных экологических систем населения – демоэкосистем (2006)
Ноткин А. В. - Архитектурно – строительные предпосылки экологичного жилища (2006)
Подолинный С. И. - Принципы современного осмысления и оформления историографических материалов по архитектуре, Литвин О. А. (2006)
Соколов И. А. - Выбор защитных мероприятий из комплекса для снижения уровня ионизирующих излучений источников и регламентируемых радиационных параметров строительного производства, Чайка Н. А. (2006)
Сысойлов Н. В. - Алгоритм градуировки вырожденных идентификационных систем оценки степени комфортности среды жизнедеятельности населения (2006)
Сысойлов Н. В. - Иерархия градуировки полных идентификационных систем оценки степени комфортности среды жизнедеятельности населения (2006)
Тимошенко Е. А. - Экспериментальное изучение проявлений негативного влияния торсионных полей мониторов персональных компьютеров на организм человека, Коваль Е. А., Захарова Ю. В., Тарасюк Ю. B. (2006)
Тимошенко Е. А. - Возможные механизмы негативного влияния левых торсионных полей на человека, Коваль Е. А., Гваджаиа Б. Д. (2006)
Рефераты (2006)
Исходные данные (2006)
Задорожній О. В. - Порушення принципу суверенної рівності держав в агресивній війні Росії проти України (2015)
Чайковська В. В. - Міжнародні економічні договори як джерела правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Білоцький С. Д. - Міжнародно-правове співробітництво в боротьбі з допінгом у спорті, Бубліченко В. В. (2015)
Бондар М. Ю. - Міжнародні стандарти конституційних референдумів (2015)
Martjanov S. S. - Ukraine’s economic activity in the conditions of European integration process (2015)
Зубар І. В. - Інституційні засади функціонування регіональних підсистем сучасного міжнародного права (2015)
Чанишева Г. І. - Міжнародні стандарти охорони материнства й законодавство України (2015)
Палєєва Ю. С. - Спеціалізовані омбудсмени в зарубіжних країнах: досвід для України (2015)
Змієнко О. О. - Історично-правовий аналіз захисту прав людини категорії "негромадянин" та оцінка юридичного феномена цього поняття на прикладі пострадянських Латвії та Естонії (2015)
Кононенко В. П. - Декларативность прецедентной практики Международного Суда ООН (2015)
Шелевер Н. В. - Проблемні питання виконання рішень Європейського суду з прав людини на території України (2015)
Крикушенко О. Г. - Міжнародний досвід виконання кримінальних покарань: проблеми вивчення та використання (2015)
Гайдей К. М. - Співвідношення категорій міжнародного права: універсальна кримінальна юрисдикція, злочини jus cogens та зобов’язання erga omnes (2015)
Діковська І. А. - Форма угод про вибір застосовуваного до договору права (2015)
Прусенко Г. Є. - Антипозовні забезпечувальні заходи в міжнародному комерційному арбітражі (2015)
Голікова М. В. - Міжнародно-правове регулювання використання "зручного" прапора: проблеми й перспективи (2015)
Александров О. - Метод побудови систем відліку локального спостерігача для слабких гравітаційних полів, Жданов В., Федорова О. (2014)
Василенко А. - Рентгенівські спектральні параметри для 65 галактик за даними каталогу Swift/BAT AGNs, Федорова О., Жданов В. (2014)
Кондратьєв В. - МПГ-сплескі як магнітоеміссія кори магнітарів юного віку, Коровіна Ю. (2014)
Парновський С. - Теплове випромінювання компактних емісійних галактик у радіоконтинуумі на частоті 1.4 ггц, Ізотова І. (2014)
Semeniv O. - Operational geomagnetic forecast service, Polonska A., Parnowski A. (2014)
Баран O. - Спостережувана еволюція конвективних потоків у сонячній фотосфері (поле швидкостей), Стоділка М. (2014)
Криводубський B. - Макроскопічні структури в природі і на Сонці (2014)
Лозицький В. - Якою є максимальна напруженість локальних магнітних полів в активних протуберанцях?, Ботигіна О., Маслюх В. (2014)
Осіпов С. - Програма досліджень довготривалих змін фраунгоферових ліній в спектрі Сонця (2014)
Пішкало М. - Попередній прогноз параметрів 25-го циклу Сонячної активності (2014)
Tsap Yu. - On the magnetic flux conservation in the partially ionized plasma, Kopylova Yu. (2014)
Андрук В. - Обробка астрономічних фотонегативів склотеки АО КНУ в рамках проекту УкрВО, Казанцева Л., Казанцев А., Пакуляк Л., Яценко А. (2014)
Казанцев А. - Виявлення негравітаційного ефекту за великими масивами даних альбедо та розмірів астероїдів, Казанцева Л. (2014)
Клещонок В. - Телевізійні спостереження покриттів зір Місяцем у 2013-2014 рр, Буромський М., Мазур В. (2014)
Козак П. - Застосування методу Монте-Карло для уточнення швидкості метеора з телевізійних спостережень (2014)
Лук'яник І. - Активність комети C/2009 P1 (Garradd) (2014)
Баженов М. І. - Міжнародне нормативно-правове регулювання права інформації в системі захисту прав інтелектуальної власності та його вплив на національне законодавство України (2015)
Поляков С. И. - Вклад Ф. Ф. Мартенса в становление отечественной историографии истории международного права (2015)
Сафонова О. Ю. - Відповідність освіти суддів міжнародним стандартам (2015)
Країнський О. М. - Міждержавне співробітництво з питань захисту прав людини на Близькому Сході та в Південно-Східній Азії, Лисик В. М. (2015)
Приступлюк В. Л. - Процесуальні й колізійно-правові аспекти захисту прав споживачів у праві Європейського Союзу (2015)
Стаценко А. В. - "Правило Міранди" як елемент міжнародного права прав людини: український досвід (2015)
Чайковська В. В. - Спеціалізовані напрями модернізації зовнішньоекономічного законодавства України відповідно до угоди про асоціацію з Європейським Союзом (2015)
Бакаянова Н. M. - Фінансування органів адвокатського самоврядування у світлі українського та міжнародного досвіду (2015)
Качуринер В. Л. - Принципы экологической политики Европейского Союза в сфере производства (2015)
Мулявка Д. Г. - Повноваження фіскальних органів України та держав-членів Європейського Союзу, Олійник О. Д. (2015)
Самойленко Є. А. - Правовий механізм здійснення європейським центральним банком пруденційного нагляду за фінансово-кредитними установами в Європейському Союзі (2015)
Будз О. В. - Сучасне міжнародно-правове співробітництво в боротьбі з піратством, Казанська А. В., Кориневич А. О. (2015)
Біла-Кисельова А. А. - Використання рішень Європейського суду з прав людини під час розгляду справ про захист честі, гідності та ділової репутації (2015)
Ємчук Л. В. - Право на повагу до приватного та сімейного життя в практиці Європейського суду з прав людини (2015)
Кедик В. П. - Умови притягнення до кримінальної відповідальності за універсальним принципом (2015)
Лагутіна І. В. - Міжнародно-правове регулювання діяльності приватних агентств зайнятості (2015)
Москалюк Н. Б. - Дії ex officio в міжнародному регулюванні спеціальних вимог щодо заходів на кордоні в процесі захисту прав інтелектуальної власності (2015)
Титул, зміст (2012)
Литвин В. - Творімо нову Україну! (2012)
Марчук Л. - "Повстанське танго" на стадіоні "Арена-Львів" (2012)
Тищук Є. - Партнерство на миротворчій ниві – школа справжнього бойового братерства (2012)
Ковальський В. - Навіщо музей Флоту перетворили на "Титаник" (2012)
Ковальський В. - Міліція чи Поліція? Реформування МВС розпочинають із перейменування (2012)
Цирфа Ю. - Азійська стратегія. Економіка, вибудувана на геополітичних пріоритетах (2012)
Кедровська Ю. - "Морський вузол": нафта + газ + сфери впливу (2012)
Цирфа Ю. - Спільне майбутнє ЄС. Грецький чинник (2012)
Ковальський В. - Нові пригоди Електроніка. Реальні гроші замінюють віртуальними (2012)
Оніщенко Н. - Інформаційно-правовий простір: проблеми формування, розвитку, аналіз позитивних і негативних впливів на правосвідомість суспільства та особистості (2012)
Славинський М. - "Мовний" закон: крапки над "і" розставить час (2012)
Лепская Л. - Сергей Кивалов: "Украинскому языку ничего не угрожает" (2012)
Воропаєва Т. - Знову про мову (2012)
Вардієва О. - Бібліотека зайняла оборону (2012)
Лужецька О. - 45-й рік у громаді, як у родині (2012)
Булат В. - Треба більше… самоврядування (2012)
Тищук Є. - Пріоритет – соціальним ініціативам Президента (2012)
Пономаренко І. - Замість упорядкування – руйнування? (2012)
Охромій Н. - Ефект енергозбережних технологій (2012)
Малієнко О. - Коли річки виходять із берегів (2012)
Бобко А. - "Лісничити" по-науковому (2012)
Пузикова Л. - Тут природи пульсує серце (2012)
Ковальський В. - Світовий престиж інтелекту держави (2012)
Малієнко О. - Вступ-2012: марафон із перешкодами (2012)
Цепенда І. - Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника – сучасний освітній і науковий центр (2012)
Тищук Є. - Сенсації та скандали лондонської Олімпіади (2012)
Тищук Є. - Чемпіон із Акермана (2012)
Кедровська Ю. - Лондон. Параолімпійці вражають здобутками (2012)
Малієнко О. - Сенсації, сюрпризи, парадокси… Післямова до чемпіонату України з шахів (2012)
Корніюк В. - Празькі зустрічі (2012)
Супруненко В. - Слов'янський меридіан (2012)
Супруненко В. - Найперша страва: Етнографічно-кулінарне дослідження (2012)
Славинський М. - Ярослав Федорчук: "Справжній інтелігент здатний на самопожертву" (2012)
Красовська О. - Під натхненним небом Італії (2012)
Іваненко Н. - На вершині музичного Парнасу (2012)
Ясень М. - Іван Микитенко: письменник, який мав особисту зброю (2012)
Клейменова О. - Микола Сядристий: "Мої мікромініатюри - це мистецтво ХХІ століття" (2012)
Марчук Л. - Скульптури Іоанна Пінзеля готують до показу в Луврі (2012)
Александров О. - Координати та підсилення критичних зображень в гравітаційно-лінзових системах: Поправки другого порядку у околі симетричного каспу, Жданов В., Коваль С. (2013)
Богдан А. - Рентгенівські структури позагалактичних джетів, Марченко В., Гнатик Б. (2013)
Гнатик Р. - Дослідження області переходу від галактичних до позагалактичних космічних променів на основі даних експерименту KASCADE-Grande (2013)
Кудря Ю. - Квадратичні багатопараметричні залежності Таллі-Фішера для галактик каталогу 2MFGC (2013)
Парновський C. - Відношення світності до маси молодого зоряного населення у яскравих компактних галактиках як функція їх металічності та віку спалаху зореутворення, Ізотова І. (2013)
Криводубський В. - Про самоорганізацію магнітних полів в сонячній турбулентній плазмі (2013)
Лозицький В. - Прогноз сонячної активності у 24-му циклі з врахуванням немонотонності його фази росту, Єфіменко В. (2013)
Молочко О. - Визначення магнітного поля різними методами на рівні фотосфери протягом сонячного спалаху (2013)
Пішкало М. - Характеристики 24-го циклу сонячної активності, отримані із тривалості 23-го циклу (2013)
Клещонок В. - Телевізійні спостереження покрить зір Місяцем у 2012-2013 рр., Буромський М., Мазур В. (2013)
Коваленко Н. - Про нахили орбіт Дамоклоїдів в ході динамічної еволюції, Гулієв Р., Чурюмов К. (2013)
Ксанфомаліті Л. - Динамічна стійкість астероїдів Ітокава, Тоутатис та ядра комети Бореллі, Чурюмов К. (2013)
Лук'яник І. - Спалахова активнісить комети 29Р Швассман-Вахман 1 (2013)
Мозгова А. - Часова еволюція спектра метеора 9-10 серпня 1965 року, Чурюмов К., Смірнов В. (2013)
Пономаренко В. - Параметри пилу та газу у комі комети С/2009 Р1 (Garradd), Чурюмов К., Клещонок В., Коваленко Н. (2013)
Лозицька Н. - Площі груп сонячних плям за каталогами служби Сонця 1942–1951 рр., Єфименко В. (2013)
Казанцева Л. - Київський період життя і творчості Авеніра Олександровича Яковкіна (до 125-річчя з дня народження), Кислюк В. (2013)
Єфіменко В. - Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2012-2013 рр. (2013)
27 квітня виповнюється ювілейна дата Панченко Тамари Федотівни (2016)
Сергію Борисовичу Усаковському – 75! (2016)
Айлікова Г. В. - Пропозиціїї щодо визначення інвестиційно привабливих територій в роботах регіонального рівня (2016)
Аль-Машхадани Саиф Фарис - Особенности сырьевых ресурсов Ирака и характеристика его цементного производства (2016)
Аушева Н. М. - Конструювання поверхонь та ортогональних сіток на основі ізотропного параметричного многочлена Лагранжа (2016)
Сильвиo Адмиро Перейра де Бритo - Большепролетное стальное покрытие футбольного стадиона с использованием трубчатых элементов, Лавриненко Л. И. (2016)
Василенко О. Б. - Методи оцінки факторів впливу на формування комплексу світлових засобів в архітектурних системах (2016)
Ващинская Е. А. - Градостроительные факторы, формирующие улично-дорожную сеть, Даниленко А. В. (2016)
Верешко О. В. - Методи картографічної оцінки урбанізованості територій та зонінгу населених пунктів (2016)
Габрель М. М. - "Розріджені" фрагменти простору Львова: історія, стан та перспективи використання (2016)
Главацький О. З. - Історичний аналіз архітектурно-просторових принципів створення безпечного середовища та їх зв’язок з сучасними теоріями запобігання злочинності (2016)
Гладілін В. М. - Використання сонячної енергії для житлових будинків, Міскевич І. О. (2016)
Гоблик А. В. - До питання дослідження процесів урбанізації з використанням клітинних автоматів (2016)
Голуб А. А. - Типологія національних природних парків (2016)
Денисенко Н. О. - Особливості та проблеми функціонування міського господарства (2016)
Дубова С. В. - Повышение эффективности функционирования транспортно-планировочной инфраструктуры города (2016)
Дупляк О. В. - Моделювання пропускної здатності русла р. Дністер з врахуванням підпору при проходженні паводку, Величко С. В. (2016)
Дуфенюк О. М. - Формування нафтогазових комплексів східної Галичини в ХІХ – першій пол. ХХ ст. Та їх вплив на просторову структуру регіону (2016)
Дюжев С. А. - Зміст плану зонування (зонінгу) як документу містобудівного регулювання (спроба та методичні проблеми розробки для м. Києва) (2016)
Зеленський В. О. - Сучасні тенденції ландшафтної архітектурі на прикладі проекту "Зелений квартал" в м. Астана (2016)
Зубричев О. С. - Про формування агрорекреаційних екопарків в умовах рельєфу, Муха Т. О. (2016)
Івасенко В. В. - Удосконалення вулично-дорожньої мережі з урахуванням принципів універсального дизайну (2016)
Івашко Ю. В. - Дослідження будинку на вул. Лідова, 6 (1889, перебуд. 1910-х р.) в м. Полтава, Ніколаєнко В. В. (2016)
Ісаєв О. П. - Аналіз дисертаційних робіт, захищених у спеціалізованій вченій раді Д 26.056.09 у 2012–2015 роках, Чередніченко П. П. (2016)
Катушков В. О. - Прикладна наземна фотограмметрія при обробленні фотографічних архівних знімків (2016)
Кисіль О. В. - Перспективи використання технології будівельного 3D друку в військовому будівництві (2016)
Костира Н. О. - Визначення стадійності проектування при капітальному ремонті об’єктів будівництва на сейсмонебезпечних територіях, Малишев О. М. (2016)
Кошевий О. П. - Власні коливання оболонок мінімальних поверхонь на круглому та квадратному контурах, Кошевий О. О. (2016)
Краснянський Г. Ю. - Теоретичні дослідження екрануючих властивостей металосилікатних облицювальних матеріалів у діапазоні НВЧ, Азнаурян І. О., Кузнецова І. О. (2016)
Кузнецова Д. С. - Приміська зона як складова урбанізованої системи, Петраковська О. С. (2016)
Кучер О. В. - Сучасні напрямки геодезичних досліджень зміщень земної поверхні космічними методами, Старовєров В. С., Данилюк О. Ю. (2016)
Лещенко Н. А. - Міста-музеї чи міста для життя (2016)
Линник І. Е. - Еволюція ергатичної системи на прикладі прогнозування обсягів перевезень пасажирів автобусом у м. Харкові, Харченко В. Ф., Синій С. В. (2016)
Ліпянін В. А. - Особливості планування мережі спортивних басейнів в системі розселення великих міст (на прикладі м. Рівне) (2016)
Лісниченко С. В. - Розрахунок чисельних значень показників вагомості властивостей містобудівної якості життя (2016)
Лясковський О. Й. - Поняння якості міського середовища в умовах синтезу модерністського та постмодерністського досвіду (2016)
Максимова Ю. С. - Аналіз засобів моделювання наборів профільних геопросторових даних містобудівної документації в ГІС (2016)
Малашевський М. А. - Проведення обміну земель при зміні меж адміністративно-територіальних утворень в Україні, Бугаєнко О. А., Мороз Г. О. (2016)
Мамедов Т. А. - Формалізація системи міського транспорту В-методом на прикладі підсистеми "Автобус”, Меннанова С. Ш. (2016)
Мамонов К. А. - Оцінка стану та використання підземної нерухомості міст (2016)
Михальченко С. В. - Кластерний підхід до формування та розвитку спеціальних територій за умов наближення до стандартів розвинених країн (2016)
Никифоров А. Л. - Многокритериальный анализ способов металлизации при восстановлении инженерных сооружений, Менейлюк И. А., Ершов М. Н. (2016)
Орленко М. І. - Живопис Успенського собору Києво-Печерської лаври: історія і дослідження (2016)
Осєтрін М. М. - Оцінка ефективності функціонування простого (нерегульованого) перетину за допомогою таксономічного методу, Дворко О. М. (2016)
Рейцен Є. О. - Про надійність показників на різних стадіях містобудівного проектування, Ликов Д. І. (2016)
Рибчинський О. В. - Програма та проектні складові ревіталізації ринковихплощ історичних міст України (2016)
Савйовский В. В. - Технологические особенности замены перекрытий в специфических условиях реконструкции, Соловей Д. А., Овчинников О. Э., Гресь В. В. (2016)
Самойлович В. В. - Динамічні фасади житлових і громадських будівель, Зернова А. Ю. (2016)
Скорук О. М. - Світовий досвід і перспективи застосування сталефібробетону в Україні (2016)
Сліпко Ю. С. - Картографування шумового забруднення транспортних потоків Святошинського району міста Києва, Гладілін В. М. (2016)
Титок В. В. - Організаційно-економічні складові формування компенсаційного пакету в будівельній організації, Нікогосян Н. І., Демидова О. О. (2016)
Тімченко Р. О. - Обґрунтування вибору лінійної моделі регресії у плануванні експерименту для вирішення поставленого експериментального завдання, Крішко Д. А., Кадол Л. В., Савенко В. О. (2016)
Тімченко Р. О. - Конструктивне рішення енергопоглинача для каркасних будівель та споруд, Попов С. О., Крішко Д. А., Настич О. Б., Хоруженко І. В. (2016)
Ткачук О. А. - Інфільтраційні майданчики як сучасний метод регулювання дощового стоку при благоустрої міських територій, Шевчук О. В. (2016)
Тригуб Р. М. - Здійснення державного контролю (нагляду) за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності (2016)
Цой М. П. - Інтегрування графічних засобів MatLab в архітектурі, Цой О. М. (2016)
Чередніченко П. П. - Навчальний посібник "Оцінка нерухомості" (2016)
Чобітько О. М. - Дослідження церкви Спаса на Берестові в Києво-Печерській Лаврі (2016)
Шилова Т. О. - Розміщення елементів благоустрою на вулиці (2016)
Шишкин А. С. - Эффективность компоновочных схем балочных покрытий и перекрытий на основе балок с гофрированной стенкой для условий Туркменистана, Лавриненко Л. И. (2016)
Щукіна Е. І. - Студентоцентроване навчання у немовних вищих навчальних закладах (2016)
Юрчишин Г. М. - Образно−емоційна виразність фігуративної пластики дерев’яних придорожніх хрестів, Стеф’юк Р. Г. (2016)
Яценко В. О. - Розвиток міст та його вплив на процеси функціонування прилеглих територій (2016)
Адаменко О. В. - Вербалізація гендерних стереотипів в англомовному любовному романі (2010)
Василюк І. М. - Сталі словосполучення з аутоантонімічною семантичною структурою в сучасній англійській мові (2010)
Вербицкая Т. Д. - Влияние качества гласного на реализацию глоттального приступа, Гришина Т. В. (2010)
Гринько О. С. - Реализация архетипических образов "вода" и "огонь" в мифологии, религии и языке (2010)
Ісаєва М. В. - Образ оповідача в епістолярному романі Uwe Timm "Am Beispiel meines Bruders” (2010)
Кіпень С. В. - Комунікативна інтернет-девіація (2010)
Клименко О. Л. - Антономастичні новоутворення в сучасній англійській мові (2010)
Козлова Т. О. - Генетична дефініція та засоби її визначення (2010)
Коропатніцька Т. П. - Функціонально-семантичний аналіз конструкцій зі значенням ірреального порівняння в німецькій мові (2010)
Коротун О. В. - Словарь как объект многоаспектной лингвистической интерпретации (2010)
Литвак С. Я. - Дискуссионные вопросы категории наклонения в современном английском языке (2010)
Морозова О. І. - Когнітивні моделі ситуації в лінгвістичних студіях (2010)
Мулік М. Ю. - Іншомовні вкраплення в романі Дена Брауна "Янголи і демони": функціональний аспект (2010)
Олексенко П. С. - Вербалізація етнічних стереотипів щодо слов’ян у сучасній англійській мові (2010)
Ончуленко М. І. - До етимології дієслів заклику в англійській мові (2010)
Панова Я. Е. - Счисляемые/несчисляемые имена существительные современного английского языка с позиций традиционного и когнитивного подходов (2010)
Парасін Н. Д. - Погляд як невербальний засіб комунікації:функціональний аспект (2010)
Пасічник Н. - Інваріантне значення дидактичних термінів, які позначають часові проміжки у навчальному процесі (2010)
Передерій В. А. - "Дискурс" як наріжна категорія аналізу інтернет – комунікацій (2010)
Петрова Ю. Н. - Функционирование конструкций с кумулятивным отрицанием (2010)
Рубан В. О. - Ретроспективний погляд на англо-французькі лексичні взаємозапозичення (2010)
Трикоз К. Г. - Засоби вербалізації концепту "водний простір" в англійській мові (2010)
Уділова Т. М. - Особливості функціонування засобів вираження неозначеності в сучасній французькій мові, Кудлай А. Л. (2010)
Федорова Ю. Г. - До питання класифікації англомовних заголовків (на прикладі перекладів англомовний газетних заголовків та заголовків англійських та американських фільмів (2010)
Черник Ю. С. - Англомовна комерцiйна угода: прагматичний потенціал (2010)
Чихарева Е. Е. - Политическая корректность в лингвистике (2010)
Шевченко М. Ю. - La correlation des aspects syntaxique et pragmatique des slogans publicitaires (2010)
Шиманович І. В. - Функціонування анімалізмів у структурі англійських фразеологізмів (2010)
Mykhaylenko V. V. - Modal verb distribution: functional semantics (2010)
Балюта Е. Г. - Концентрації мовних інновацій у екофункціональних класах (2010)
Бондарева Н. В. - Особенности перевода экономической презентации (2010)
Вальків О. О. - Відтворення авторської модальності на матеріалі роману Е. Л. Войніч "Овод" і його перекладів українською та російською мовами (2010)
Василина К. - Способи семантизації поняття "шахрайство" в конні-кетчерівському памфлеті: перекладознавчий аспект) (2010)
Гаврилова О. В. - Конотативний аспект перекладу в міжкультурній комунікації (2010)
Запольських С. П. - Періодизація історії перекладу (2010)
Кириллова М. Д. - К проблеме переводческой интерференции, Яровенко Л. С. (2010)
Кушлик Л. О. - Реалізація трансляторних стратегій для досягнення еквівалентності перекладу фразеологізмів (на матеріалі перекладу роману Патріка Зюскінда "Парфуми”), Остапович О. Я. (2010)
Нічаєнко І. І. - Тришарова будова іспанського концепту "краса" та його відтворення українською мовою (2010)
Пономаренко Л. В. - Стратегії перекладу театральних текстів гумористичного характеру (2010)
Ребрій О. В. - Особливості відтворення фразеологічної складової фантастичної художньої картини світу в англо-українському перекладі, Тіліга А. Ю. (2010)
Шеремет Д. В. - Актуальные проблемы перевода медицинских сокращений с английского языка на русский (2010)
Янков А. В. - Фонетичні та семантичні особливості відтворення образу осені Поля Верлена (на матеріалі перекладів з французької вірша Chanson d’automne (Осіння пісня) українською та англійською мовами), Коляда Е. К. (2010)
Титул, зміст (2012)
Сищук О. - Законопроект про наклеп: скасовано чи відкладено? (2012)
Луцький О. - Електрифікація України по-європейські (2012)
Сищук О. - Реформи. Хоч до рани прикладай (2012)
Цирфа Ю. - Курс на об’єднання глобальних зусиль (2012)
Цирфа Ю. - Дискусії YES-2012: як долатимуть завтрашні виклики? (2012)
Павко А. - Інтелектуальний фермент юридичної науки* , Задорожній О. (2012)
Рудакевич О. - Культурні та ідеологічні засади національної моделі конституціоналізму (2012)
Рябошапко Л. - Патріарх Йосиф Сліпий: релігійна мораль і радянське кримінальне право* (2012)
Шедяков В. - Роль соціального партнерства в забезпеченні системного рівня розвитку громадянського суспільства (2012)
Тищук Є. - Володимир Зайков: "Завдання профспілок – знайти баланс між інтересами держави, робітника та бізнесу" (2012)
Бесчасний В. - Донецький юридичний інститут МВС України (2012)
Римар В. - Від Ковпака й понині (2012)
Марчук Л. - Генерал-лейтенант Павло Ткачук: "Це і є моя робота – підносити патріотичний дух нації" (2012)
Тищук Є. - Земля, овіяна легендами (2012)
Пузикова Л. - Лері Сванідзе: "Фанатично вірити в успіх" (2012)
Марчук Л. - Люди хочуть уваги та поваги, щоб з ними радилися, – каже Надія Михайлишин, голова Підгорецької сільради, та єднає громаду і в клопотах, і в радощах (2012)
Ткаченко В. - Не обіцяв, як інші, нереального (2012)
Малієнко О. - Електричні затемнення. Чи загрожують вони Україні? (2012)
Красюк С. - Земна й космічна іпостасі Єлизавети Кордюм (2012)
Біляцький С. - На порозі безсмертя чи забороненої зони пізнання? (2012)
Цирфа Ю. - Параолімпійський тріумф (2012)
Тищук Є. - Юрій Чебан: "Перш ніж стати олімпійським чемпіоном, я 13 років завзято тренувався" (2012)
Малієнко О. - Турецький гамбіт. Післямова до Всесвітньої шахової олімпіади в Стамбулі (2012)
Цирфа Ю. - "Кіноренесанс" (2012)
Марчук Л. - Гран-прі не присудили. А книжки купували торбами (2012)
Супруненко В. - Найперша страва (2012)
Голобородько Я. - Вінтажний шарм Люксембургу (Подорожні бліц-нотатки) (2012)
Погребна О. - Талант! Молодість! Грація! (2012)
Клейменова О. - Невиносна нелегкість буття (2012)
Голобородько Я. - Поетичні універсалії Ліни Костенко (2012)
Клейменова О. - Кожен художник бажає знати, де його Нормандія (2012)
Красовська О. - Тіні на піску (2012)
Биваліна М. В. - Питання ефективності використання міської території при реконструкції (2016)
Билык С. И. - Методики проверки устойчивости и прочности арок моста из стальных труб с учетом требований европейских и отечественных норм, Альтайе Н., Аббас А. (2016)
Василенко О. А. - Розрахунок колекторів напівроздільної системи водовідведення, Василенко Л. О., Поліщук О. В. (2016)
Ващинська О. А. - Якісна оцінка підготовки фахівців з спеціальності "Міське будівництво та господарство" (2016)
Вітченко Д. М. - Ремінісценції будинку Г.П. Ґалагана в с. Лебединцях в архітектурних проектах В. Г. Кричевського (2016)
Габрель М. М. - Малі міста (містечка) в новій адміністративно-територіальній структурі регіонів України: прогнозування змін функцій та перспектив розвитку, Огоньок Ю. В. (2016)
Главацький О. З. - Архітектурно-планувальні детермінанти зон підвищеної криміногенності великого міста (на прикладі м. Львова) (2016)
Гладілін В. М. - Типи курортів, Паламарчук Т. І, Федоренко В. Б., Дідух О. О., Овсянніков Р. С., Чукаріна Н. М. (2016)
Гнесь Л. Б. - Проблеми еволюції розпланувальної структури сельбищних територій сільських поселень в епоху соціальних трансформацій, Мединська О. (2016)
Голик Й. М. - Особливості розвитку системи розселенні в Закарпатті, Несух М. М. (2016)
Грицак М. М. - Реалізації об’єктів культури у центральній частині великого міста (зарубіжний досвід) (2016)
Гуцул Т. В. - Огляд існуючих методів мультиагентної оптимізації (2016)
Демидова О. О. - Оцінка впливу тривалості та інтенсивності робіт на площі тимчасових будівель і споруд, Нікогосян Н. І., Шебек М. О., Титок В. В. (2016)
Дубинский В. П. - Архитектура как социальный заказ, Белоусько А. Ю. (2016)
Дубницька М. В. - 3D кадастр, як інструмент регулювання майнових відносин у сфері землі та нерухомості, Крельштейн П. Д. (2016)
Дубова С. В. - Исследование пропускной способности полосы движения для городского транспорта общего пользования, Васильева А. Ю. (2016)
Дюжев С. А. - Питання ефективності та регулювання взаємодії природних, соціумальних і техногенних компонентів міського ландшафту (2016)
Журавська Н. Є. - Енергозберігаюча технологія запобігання впливу біокорозії на матеріали (2016)
Кисіль С. С. - Організація зберігання індивідуальних автомобілів поряд із житловими утвореннями на прибудинкових територіях мікрорайонів найкрупніших міст, Смірнитська Л. В. (2016)
Книш В. І. - Перші поверхи об’єктів багатоквартирного житла в динаміці їх функціонально-планувального трансформування, Іщенко І. О. (2016)
Колчунов В. И. - Аналитическая и конечно-элементные стержневые модели нелинейной задачи сцепления арматуры с бетоном, их сравнение и анализ, Яковенко И. А., Дмитренко Е. А. (2016)
Корнієнко М. В. - Дослідження грунтів перед кладкою фундаментів на маслозаводі в районі Овандо, Котова Т. В., Ндінга М. Р. (2016)
Лазоренко-Гевель Н. Ю. - Розроблення програмного комплексу в середовищі Python для геоінформаційного моделювання деяких показників генерального плану м. Києва, Галіус І. О., Шинкар О. С. (2016)
Лещенко Н. А. - Створення мультикомфортного архітектурного середовища в умовах реконструкції історичного центру малого міста (2016)
Лісниченко С. В. - Еталонні та бракувальні значення показників властивостей містобудівної якості життя (2016)
Малашевський М. А. - Дослідження використання земель загального користування для паркування транспортних засобів (2016)
Малкін Е. С. - Енергоефективні системи з безреагентною обробкою води, Журавська Н. Є. (2016)
Мостовенко О. О. - Реформування місцевого самоврядування: переваги, ризики (2016)
Наголкіна З. І. - Одна модель впливу випадкових факторів на деякі фізичні процеси (2016)
Николаевский В. Ф. - Использование энергии солнца для отопления и горячего водоснабжения зданий (2016)
Новак Н. В. - Развитие семантики ордерного языка мастерами постмодернизма (2016)
Орленко М. І. - Огляд історії Михайлівського Золотоверхого монастиря (2016)
Осєтрін М. М. - Оцінка якості транспортної моделі міста, Беспалов Д. О., Дорош М. І. (2016)
Пеньков В. О. - Моделювання зосереджених деформацій доріг на техногенно-деформованих територіях, Кінь Д. О. (2016)
Петраковська О. С. - Фактори, що впливають на обґрунтованість прийняття рішень щодо відчуження земельних ділянок для суспільних потреб, Михальова М. Ю. (2016)
Рейцен Е. А. - Оптимизация режимов работы АСУДД в городах, Смоляренко А. Т. (2016)
Рубцова С. В. - Особливості лінгвістичної освіти в сучасному світі (2016)
Савчук А. І. - Стильові особливості дерев’яної курортної архітектури Галичини в XIX - першій половині XX ст. (2016)
Солуха І. Б. - Визначення, структура, завдання та місце моніторингу в урбоекологічній оцінці стану навколишнього середовища (2016)
Ткаченко Т. Н. - Перспективы "зеленого" строительства и альтернативных форм озеленения в Украине, Дзюбенко В. Г., Милейковский В. А. (2016)
Устінова І. І. - Еволюція містобудівних ідей сталого розвитку як відбиття природної закономірності освоєння простору, Чубарова А. В. (2016)
Чередніченко П. П. - Організація і безпека міського руху (2016)
Шилова Т. О. - Особливості розрахунку дорожнього одягу міської багатосмугової магістралі (2016)
Штода О. И. - Влияние влажности на микроклимат жилых помещений (2016)
Яременко Л. В. - До питання історичного формування поселень Західного Поділля, Майстер А. (2016)
Яценко В. О. - Еволюція теорії регіонального планування, як зміна парадигм суспільного розвитку (2016)
Альошина І. Г. - До питання про вивчення словотвірних гнізд у латинській мові (на матеріалі словотвірного гнізда з вершиною ducere) (2010)
Балюта М. В. - Динаміка процесу евфемізації в англійській мові (2010)
Белова А. П. - Наименования русских православных икон в английском языке (2010)
Белогуб А. Л. - Теонимы в международной топонимической лексике (2010)
Божко Е. С. - Лексико-стилістичні особливості функціонування терміну кіномистецтва flashback в англійській мові (2010)
Васильчук Л. Ф. - Лексикографічні параметри опису німецьких фразеологізмів-дериватів (2010)
Гунченко Ю. В. - Твірні основи кореневих іменників як перший словотворчий компонент складних термінів іменників у сучасній англійській економічній лексиці (2010)
Дембовська Л. М. - Структурна та концептуальна семантика парасинтетичних прикметників з суфіксом –ed (2010)
Дмитрошкін Д. Е. - Особливості утворення спортивних термінів-композитів (2010)
Єнікєєва С. М. - Самоорганізація словотвірного ряду (на матеріалі сучасної англійської мови) (2010)
Зубко Д. С. - Метафора як механізм утворення одиниць спортивного сленгу англійської мови (2010)
Ібрагімова С. С. - Теоретичне підґрунтя дослідження національних варіантів англійської мови (2010)
Каліберда О. О. - Географічні дані як складова енциклопедичного інформаційного поля в тлумачних словниках англійської мови (2010)
Кащишин Н. Є. - Стилетвірний та термінологічний потенціал іншомовних неасимільованих запозичень у англомовному дипломатичному дискурсі (2010)
Козікіна Н. І. - Фразеологічні новотвори англійської мови сфери економіки (2010)
Косович О. В. - Креативна, iмпресивна та комунiкативно-емотивна функцiї оказiоналiзмiв (2010)
Кочубей В. Ю. - Засоби вираження політичної коректності в сучасній англійській мові (2010)
Кузнєцова І. В. - Семантичні процеси формування термінологічних систем (2010)
Леміш Н. Є. - Каузальні сполучники в нідерландській мові (2010)
Лях І. В. - Лексико-семантичні характеристики компонентів термінів-композитів у німецькій гірничій термінології (2010)
Матюшко Я. В. - Феміністичний рух та політична коректність: соціолінгвістичний аспект (2010)
Махачашвілі Р. К. - Семіотична динаміка англомовної інноваційної лінгвосфери буття (2010)
Морозова Е. И. - Конфигурационная модель вербализованного концепта (2010)
Огуй О. Д. - Позначення жовтого кольору у ранньому німецькому середньовіччі (2010)
Олійник О. А. - Англомовна ономастична парадигма військових операцій як проблема неології (2010)
Пащенко С. Ю. - "Лінгвокультурологічні аспекти використання анімаційних технологій у процесі викладання іноземних мов студентам ВНЗ", Трофименко М. Ю. (2010)
Петрінська Т. С. - Вербальна актуалізація концепту "cultural globalization” в англомовному публіцистичному дискурсі (2010)
Прохоров В. Ф. - К вопросу о реликтовом словообразовании (2010)
Рафаелова К. С. - Экспериментальное исследование компаративных единиц (на материале русского и армянского языков) (2010)
Скибина В. И. - Динамика развития канадской англоязычной лексикографии (XVI век – 2008 год), Гордиенко Е. В. (2010)
Соколов В. В. - "Sleep-sick society” як чинник поповнення словникового складу англійської мови (2010)
Тарасюк І. В. - Ольфактивні культуреми референтного простору в художньому тексті (на матеріалі сучасної французької мови) (2010)
Таценко Н. В. - Лінгвокогнітивні ознаки неологічної репрезентації концепту "спотворення” (інформації) в комп’ютерному дискурсі (2010)
Тупахіна О. В. - Запозичення як когнітивно-комунікативний механізм неологізації німецької мови (2010)
Уділова Т. М. - До проблеми структури спонукальних висловлювань в іспанській мові, Уділова К. (2010)
Федоренко Л. В. - Концептосистема ідіодискурсу Ф. Дюрренматта (2010)
Черхава О. О. - Рекурентні прагматичні маркери транзитивності мовленнєвих актів (2010)
Чирвоний О. С. - Роль лексико-семантичної аналогії у поповненні комп‘ютерного лексикону сучасної англійської мови (2010)
Шкурко Т. А. - Неологізми суспільно-політичної лексики сучасних німецької та англійської мов, Гришкіна В. Б., Симонова І. О. (2010)
Galutskikh I. - Historical core vocabulary evolution in the Australian and New Zealand Englishes: cross-varieties analysis of phraseology (2010)
Бовда Е. М. - Концептуальні основи синтезу автоматизованої системи управління зв’язком військового призначення, Плуговий Ю. А., Романюк В. А. (2016)
Бондаренко Л. О. - Основні інноваційні напрямки розвитку системи зв'язку Збройних сил України, Плугова О. Б., Цимбал І. В., Черниш Ю. О. (2016)
Гурський Т. Г. - Напрямки вдосконалення засобів радіозв’язку з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти, Жук О. Г., Кривенко О. В., Шишацький А. В. (2016)
Жердєв М. К. - Порівняльна оцінка достовірності діагностування методів компактного тестування, Креденцер Б. П., Кузавков В. В. (2016)
Живило Є. О. - Стратегія воєнної безпеки кіберпростору України, Черноног О. О., Машталір В. В. (2016)
Жук О. Г. - Метод формування та обробки сигнально-кодових конструкцій в системах радіозв’язку з ОFDМ (2016)
Захарченко Н. В. - Сравнение позиционного и таймерного кодирования, Горохов С. М., Кочетков А. В., Гордейчук В. В. (2016)
Івченко М. М. - Аналіз тенденцій розвитку засобів радіорелейного зв’язку в мережах спеціального призначення, Ткач В. О., Мусінко В. А., Савченко О. М., Загребельний О. Ю. (2016)
Коваленко І. Г. - Методики аналізу електромагнітної сумісності засобів радіозв’язку спеціального призначення, Бригадир С. П., Мазниченко Ю. А. (2016)
Креденцер Б. П. - Методика оцінки ефективності застосування автономного автоматизованого пристрою діагностування в системі військового ремонту, Жердєв М. К., Кузавков В. В. (2016)
Лебідь Є. В. - Імітаційна модель системи фазового автопідстроювання частоти з цифровим фазовим детектором з пристроєм формувача сигналів неузгодженості і готовності, Радзівілов Г. Д. (2016)
Масесов М. О. - Методика оцінки стійкості системи військового зв’язку, Бондаренко Л. О., Садиков О. І., Макарчук В. І. (2016)
Самойлов І. В. - Метод побудови нечітких відношень "причини-наслідки” із правил ЯКЩО-ТО для розв’язання задач діагностики, Шевченко А. С., Артюх С. Г. (2016)
Sova О. - Method of self-training fuzzy knowledge bases nodes intellectual control systems in the MANET, Salnyk S., Salnyk V., Stempkovska Y. (2016)
Алексеев А. Я. - Сравнительный анализ разговорного стиля речи (2011)
Волкова Л. М. - Дискурсивні маркери як засоби успішної комунікації (2011)
Вороніна М. Ю. - Складносурядні речення французької мови як непрямі мовленнєві акти (2011)
Гармаш О. Л. - Роль морфологізованих варіантів лексем у процесі поповнення вокабуляру англійської мови (2011)
Гошилик Н. С. - Особливості лексикалізації темпоральних концептів, співвідносних зі схемним образом цикл (на матеріалі сучасної англійської мови) (2011)
Домашова Ю. П. - Фреймова модель ситуації ризику (2011)
Карамишева Р. Д. - Особливості мовного втілення мовленнєвого жанру "повідомлення про стихійні лиха" на інтернет-сайтах (2011)
Клименко О. В. - Міркування як вид дискурсивної діяльності (2011)
Колесова А. О. - Еволюція поглядів на природу художнього образу (2011)
Кравченко Н. К. - Контекстуализация в аспекте изучения интеракции как содержательно-смыслового единства (2011)
Кузнєцова І. В. - Аналіз фразеологічних одиниц семантичного поля частин тіла eye і tongue у англійській мові (2011)
Кузько П. В. - Соціолінгвістичні особливості побутово-розмовної мови в континуумі німецьких діалектів (2011)
Кущ Е. О. - Англійські неологізми соціально-політичної сфери та способи їх перекладу засобами української мови (2011)
Лазебная Н. В. - Англомовний комп’ютерний дискурс: парадигматичні проблеми визначення (2011)
Лещенко Г. А. - Художній переклад і перекладознавча компаративістика: кореляція понять (2011)
Мороз О. Л. - Тональність як текстова категорія: онтологічний аспект (2011)
Морозова О. І. - Ризоморфність дискурсних реалізацій неправди (2011)
Передерій Г. М. - Пафос як жанророзрізнювальна ознака англомовної поетичної драми ХХ століття (2011)
Підгорна А. Б. - Лінгвостилістичний аналіз художнього тексту: перекладацький аспект (на матеріалі творів сестер Бронте) (2011)
Пшеничних А. М. - Дискурсивні ефекти реперспективізації ситуації (2011)
Терсіна І. З. - Лексико-семантична сполучуваність компонентів сурядних прикметникових словосполучень у текстах Поттеріани (2011)
Ткач Х. Р. - Структурно-семантичні особливості дієслова bedienen (2011)
Федорова Ю. Г. - "Трансформанта" англомовної картини світу як ключовий елемент динаміки концептуальної парадигматики словникового складу сучасної англійської мови (2011)
Фесенко І. М. - Компенсація як спосіб перекладу англійського каламбуру (на матеріалі казки л. Керрола "Aliсe in Wonderland”), Корж А. В. (2011)
Чирвоний О. С. - Антономазійні новоутворення комп‘ютерного лексикону (2011)
Чорний О. В. - Опозиція презенс-аорист імперативів у творі Марка Аврелія Антоніна Τ¦ e,,j ἑautTn (2011)
Шевченко О. І. - Семіотизація темпоральних параметрів дійсності (на матеріалі англомовного публіцистичного дискурсу) (2011)
Артемова А. Ф. - Английская ономастическая лексикография, Леонович О. А. (2011)
Казак М. Ю. - Медиатекст в парадигме интертекстуальности (2011)
Маляренко І. О. - Етноконцепт Бумеранг в текстах австралійської поезії (2011)
Панасенко Н. И. - Контрастивный анализ американского и украинского песенного фольклора (2011)
Титул, зміст (2010)
Світланова В. - Коли наступне свято демократії? (2010)
Павловський А. - Куди йдемо? (2010)
Фылоненко С - "Горе тому, хто оправдує нечестивого ради мзди і від правдивого правду віднімає", Сищук О. (2010)
Іваненко Н. - Гуманітарна політика як дзеркало духовного нездоров’я держави (2010)
Славинський М. - Борис Олійник: Видатному українському поетові й громадському діячеві, Героєві України –75! (2010)
Миколаїв Ю. - "Що ближче до Києва, то менше демократії" (2010)
Поташний Ю. - Абетка для мерів (2010)
Поташній Ю. - Голодомор і політики (2010)
Тищук Є. - Контрактний бум (2010)
Тищук Є. - Правова система держави повинна мати запас міцності (2010)
Запорожець О. - Є що згадати, є що передати (2010)
Філоненко С. - Майбутнє - за інноваціями в сучасній освіті (2010)
Рудич Ф. - Політична нація України: передумова утвердження єдиної держави (2010)
Шпакович O. - Ринкова економіка і демократичне суспільство. Умови членства в ОЕСР (2010)
Нестерович В. - Pro et contra. Здійснення лобіювання на користь іноземних інтересів (2010)
Юдін г. - Чи можна позбутися кредитних лещат? (2010)
Павлюк Т. - Хаос на ринку послуг оцінювання (2010)
Поташній Ю. - Фінансове право - найважливіша з наук (2010)
Шпаковська Т. - Творити, шукати, вивчати (2010)
Марчук Л. - "Каштани падають на брук, тук-тук..." (2010)
Петрова Л. - Студенти зібрали кошти на відновлення церкви в селі Кути (2010)
Черненко С. - "Зоря" вірить у свою зірку (2010)
Поташній Ю. - Незастрахований урожай (2010)
Кирей В. - Повернути титул "житниці Європи" (2010)
Пелимська В. - Від якості освіти – до якості життя (2010)
Красовська О. - Вартові пульсу вітчизняної політики (2010)
Цирфа Ю. - Оскільки радіохвилі керують життям на планеті... (2010)
Пузикова Л. - Жадібні до знань прагнуть успіху (2010)
Пузикова Л. - Життя в дар – від мандрівної клініки (2010)
Вікторова Г. - Італійський закрійник Отторіно Реджинато щомісяця в Києві працює в ательє дизайнера Олени Голець (2010)
Красовська О. - Як хочеться стати столицею світу! (2010)
Клейменова О. - Злетіти над суцільною неприємністю (2010)
Клейменова О. - "Молодість" приходить і нікуди від нас не йде (2010)
Марчук Л. - Вогонь галицької гути причарував митців-склярів із усього світу (2010)
Писаренко С. - Це і є інтимне єднання, як у балеті! (2010)
Содержание (2008)
Большаков В. И. - До відкриття навчально-практичного центру інноваційних технологій при Придніпровській державній академії будівництва та архітектури, Коваль О. О., Щербак Ю. О., Остапченко Т. Е. (2008)
Ажермачев Г. А. - Применение сейсмопоглотителя рамочного типа в сейсмостойких каркасах, Абдурахманов А. З. (2008)
Ажермачев Г. А. - Влияние сварочного процесса на прочность сварного соединения (2008)
Ажермачев Г. А. - Особенности применения арматурного проката класса а500с, согласно дсту 3760:2006 при изготовлении сварных стыков рабочей арматуры сейсмостойких каркасных зданий с использованием ручной дуговой сварки, Меннанов Э. А. (2008)
Аметов Ю. Г. - Проблемы реконструкции зданий–памятников архитектуры в условиях г. Одессы, Сазонова И. Р, Абдулин С. З., Крисанова Ю. Ф. (2008)
Бамбура А. Н. - Некоторые особенности моделирования и расчетов высотных зданий, Сазонова И. Р. (2008)
Банников Д. О. - Планирование и проведение исследований по экспериментальному изучению сыпучих материалов в емкостных конструкциях (2008)
Барабаш М. С. - Методы автоматизации моделирования и анализа свойств проектируемого объекта (2008)
Бауск Е. А. - Опыт применения геофизических методов при проектировании и техническом контроле свайного основания, Довбнич М. М., Кузина Г. П., Стовас Г. М. (2008)
Беликов А. С. - Моделирование для принятия решений при ликвидации аварий в сложных условиях, Голендер В. А., Касьян А. И., Шаломов В. А., Криворучко В. И. (2008)
Беликов А. С. - Оценка радиоактивности строительного материала - газобетона, Мартыненко В. А., Запрудин В. Ф., Гупало О. С. (2008)
Березок А. Н. - Альтернативные технологии модернизации домов массовой застройки не крупных городов, Шаленный В. Т., Несевря П. И., Папирнык Р. Б., Понизов С. Е., Бицоева О. А., Каменев А. С., Москаленко А. А., Скокова А. А., Сморода А. Ю. (2008)
Берестянская С. Ю. - Оценка огнестойкости сталебетонных перекрытий зданий и сооружений (2008)
Білик С. І. - Методика визначення дотичних напружень в сталевих балках зі змінним перерізом (2008)
Большаков В. И. - К вопросу о наследовании ближнего порядка при плавлении кристаллических металлов, Воробьев Г. М., Кривуша Л. С., Ротт Н. А. (2008)
Большаков В. И. - Мозаичность кристаллов и кластерная модель жидкости, Воробьев Г. М., Кривуша Л. С., Ротт Н. А. (2008)
Большаков В. И. - Прогнозирование основных характеристик качества целевого продукта на стадии его проектирования, Дубров Ю. И., Жевтило Е. Ю. (2008)
Большаков В. И - Использование низкоуглеродистых сталей высокой прочности в металлических конструкциях каркаса надстройки пятиэтажных жилых домов, Лаухин Д. В, Бекетов А. В., Рабич Е. В., Магала В. С., Ковтун-Горбачева Т. А. (2008)
Большаков В. І. - Технологічні основи формування техногенних відходів в склад яких входять s,-p,-d-елементи та їх використання в екоматеріалознавстві, Приходько А. П., Савін Л. С., Баранов Ю. Д., Савін Ю. Л., Сторчай Н. С. (2008)
Большаков В. І. - Фізико-хімічні основи виробництва модифікованих цементів, бетонів, Приходько А. П., Савін Л. С., Салей А. А., Савін Ю. Л., Сторчай Н. С. (2008)
Большаков В. И. - Реконструкция жилого пятиэтажного здания в г. Днепропетровске, Разумова О. В., Могилевцева И. Н. (2008)
Большаков В. И. - Возможность использования альтернативных систем легирования высокопрочного проката строительного и транспортного назначения назначения, Узлов О. В., Зотов Д. С. (2008)
Болюк С. В. - Эффективные полимерные нетвердеющие материалы с кольматирующими и изолирующими способностями (2008)
Веселовский Д. Р. - Исследование гидроабразивного износа ремонтных полимерных композиций, Савицкий Н. В., Веселовский Р. А. (2008)
Войцехівський О. В. - Щодо шляхів вдосконалення існуючих методів оцінки технічного стану залізобетонних конструкцій, що експлуатуються, Шайнога О. Р. (2008)
Волкова В. Е. - Идентификация и прогнозирование динамического поведения гибкого стрежня (2008)
Галагуря Е. И. - Экспериментальные исследования стальных и сталебетонных колонн при при различных схемах нагружения, Галагуря Е. Ю. (2008)
Галушко В. А. - Экономико-математическая модель определения безремонтных сроков службы жилых зданий (2008)
Гапонова Л. В. - Теплоізолюючі матеріали для житлово-комунального і промислового будівництва (2008)
Глуховский В. П. - Контроль длинномерных составных конструкций на основе эхо-метода и спектрального анализа сигналов, Марьенков Н. Г., Вусатюк А. Е. (2008)
Головко С. И. - Оценка эффективности усиления оснований методом высоконапорной инъекции (2008)
Гордеева И. А. - Количественные критерии оценки социально – психологического климата команды проекта (2008)
Гордиенко Т. В. - Роль точности геометрических параметров сечений при расчете надежности строительных конструкций (2008)
Губайдуллин Г. А. - Новые средства неразрушающего контроля в стройиндустрии (2008)
Деревянко В. Н. - Гидрофобизация сульфатов кальция сульфо - алюминатными цементами, Курятник Т. С. (2008)
Євель С. М. - Організаційно-технологічні рішення зведення головного корпусу збагачувальної фабрики вугільної шахти, Гончаренко Д. Ф. (2008)
Ершова Н. М. - Аналитическое конструирование автоматических планирующих устройств (2008)
Ершова Н. М. - Экономико-математические модели в системе поддержки принятия решений для строительных фирм, Чирин Д. А. (2008)
Ершова Н. М. - Управление персоналом фирмы на стадиях ее жизненного цикла, Шибко О. М. (2008)
Ефименко В. И. - Деформативность центрифугированных трубобетонных элементов, Стороженко Л. И. (2008)
Ефименко В. И. - Строительные конструкции и узлы из стальных труб, заполненных центрифугированным бетоном, Сухан А. П. (2008)
Ігнасіо Г. М. - Cучасні технології в будівництві: досвід іспанської компанії JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. (Іспанія), Жук В. М., Рутковська І. З. (2008)
Кирнарский А. С. - Совершенствование технологии обогащения кварцевых песков месторождения "Мураевня" (2008)
Кирнос В. М. - Деякі аспекти муніципального управління в сучасних умовах, Бородін М. О. (2008)
Кірнос В. М. - Ліквідаційний цикл: організаційно-технологічні аспекти розбирання, руйнування і знесення об'єктів будівництва, Кравчуновська Т. С., Барінов Д. Ю., Уваров П. Є. (2008)
Кирнос В. М. - Исследование влияния организационно-технологических факторов на стоимость проекта комплексной реконструкции жилой застройки, Кравчуновская Т. С., Бородай Г. В. (2008)
Кірнос О. І. - Вдосконалення організаційно-економічного механізму контролю ефективності використання ресурсів будівельного підприємства, Нікітін Д. С., Ткач Т. В., Кірнос І. В. (2008)
Китов Ю. П. - Оценка несущей способности комбинированных конструкций при действии статических и подвижных нагрузок, Ватуля Г. Л. (2008)
Ковалёв М. А. - Несущая способность сталебетонных балок, Игнатенко А. В. (2008)
Колохов В. В. - Влияние нарушения структуры бетона на напряженно-деформированное состояние локальной области элемента конструкции (2008)
Кравцив Л. Б. - Влияние интенсивных температурных воздействий на несущую способность сталебетонных конструкций (2008)
Кулик Г. И. - О диагностике эксплуатирующихся строительных объектов (2008)
Кулябко В. В. - Демпфирующие устройства, Дудник Ю. В. (2008)
Лантух О. В. - Об’екти будівництва як єдина еколого-енергетічна система, Драгунова Н. О., Коваль О. О., Юрченко Є. Л. (2008)
Лаухина Л. Н. - Экономическая эффективность проектирования железобетонных конструкций с учетом кинетики коррозии бетона, Линник Р. Я., Савицкий Н. В. (2008)
Ливинский А. В. - Многовариантные модели систем управления качеством в проектно-ориентированных компаниях, Коваленко Н. В. (2008)
Литвиненкр С. В. - Аналіз заходів державного регулювання ринку праці, висунуті на тристоронній генеральній угоді (2008)
Лобяк О. В. - Особливості моделювання та розрахунок конструкції ушкодженого шляхопроводу (2008)
Лучко Й. Й. - До питання про мінімізацію концентрації напружень в околі отворів різної конфігурації при підкріпленні пластинчатих конструкцій, Іваник Є. Г., Ливдар В. А. (2008)
Лучко Й. Й. - Методика вимірювання напружено-деформованого стану елементів конструкцій під час змінних температур і навантажень (2008)
Любомирский Н. В. - Влияние температурного фактора на процесс карбонизации известкового теста, Локтионова Т. А., Бахтин А. С. (2008)
Менейлюк А. И. - Проблемы использования украинских бентонитов в бестраншейных технологиях прокладки инженерных коммуникаций, Дмитриева Н. В., Петровский А. Ф. (2008)
Менейлюк А. И. - Подвижность и водоотделение дисперсно-армированной смеси для бетонных полов, Попов О. А., Москаленко В. И. (2008)
Москаленко В. И. - Прочностные свойства дрсно-армированного бетона для горизрнтальных покрытий (2008)
Нажа П. Н. - Напряженно – деформированное состояние упругого весомого полупространства, к верхней границе которого приложена вертикальная сосредоточенная сила, Шаповал В. Г., Шаповал А. В. (2008)
Нікіфорова Н. А. - Вплив комплексних поліфункціональних добавок на довговічність важких бетонів (2008)
Никифорова Т. Д. - Методика и результаты экспериментальных исследований теплофизических характеристик грунтов, Куличенк И.И., Савицкий Н.В. (2008)
Опанасенко О. В. - Оцінка несучої здатності каркасу промислової будівлі до складу якого входять сталебетонні колони (2008)
Орел Е. Ф. - Численные расчеты брусковых колонн на центральное сжатие, Петров А. Н. (2008)
Павлов И. Д. - Обоснование границы допустимого риска в выборе величины сметной стоимости и продолжительности при заключении контракта, Данкевич Н. А. (2008)
Павлов И. Д. - Организационно-методологические аспекты повышения технологичности функциональных строительных систем, Каплуновская М. А. (2008)
Павлов И. Д. - Инновационный подход к управлению организационно-техническими мероприятиями в городском строительстве и хозяйстве, Терех М. Д., Арутюнян И. А. (2008)
Перегинец И. И. - Рациональное проектирование утепления конструкций, граничащих с грунтом, для малоэтажных жилых зданий, Шляхов К. В., Савицкий Н. В. (2008)
Петренко В. О. - Экономия энергоресурсов системами жизнеобеспечения зданий за счет прерывистой подачи тепла, Петренко А. О. (2008)
Петренко В. И. - Численное обоснование выбора конструкции станции односводчатого типа в процессе проектирования, Петренко В. Д., Тютькин А.Л. (2008)
Петровский А. Ф. - Украинские бентониты в бестраншейных технологиях, Менейлюк А. И. (2008)
Пирадов К. А. - Семь новых чудес света. чудо первое- Cristo Redentor (2008)
Пічугін С. Ф. - Сталезалізобетон в легких сталевих каркасах будівель, Семко О. В., Трусов Г. М. (2008)
Приходько А. П. - Социально-экономические показатели опасности радонопоступления из грунтов в воздух помещений зданий на территории г. Днепропетровска, Беликов А. С., Гупало О. С. (2008)
Пшинько А. Н. - Сборно-монолитное строительство в украине: проблемы и перспективы, Нетеса Н. И., Паланчук Д. В. (2008)
Радкевич А. В. - Исследование потока требований на выполнение работ дорожно-строительными машинами, Яковлев С. А. (2008)
Распопов А. С. - Воздействие подвижных нагрузок на балочный мост, моделируемый системой дискретных элементов, Артемов В. Е., Руссу С. П. (2008)
Резуненко М. Е. - Влияние сосредоточенных воздествий на несущую способность гиперболической оболочки (2008)
Рунова Р. Ф. - Ефективність нових розробок в системі пластифікуючих добавок для бетонів, Руденко І. І., Товстоніс В. В., Чудновський С. М. (2008)
Рунова Р. Ф. - Основы разработки современных высокопрочных бетонов, Троян В. В. (2008)
Савицкий Н. В. - Рациональная система плоского сборно-монолитного перекрытия, Баташева К. В., Токарь Е. Л., Никифорова Т. Д., Зинкевич А. Н., Зинкевич О. Г. (2008)
Савицкий Н. В. - Рациональные области применения рамных систем без диафрагм жёсткости для строительства многоэтажных и высотных зданий, Зезюков Д. М. (2008)
Савицкий Н. В. - Экономическая эффективность прогнозирования долговечности бетона и железобетона, Матюшенко И. Н., Никифорова Т. Д., Шляхов К. В. (2008)
Савицкий Н. В. - Вариантное проектирование сборно-монолитного каркаса многоэтажных зданий социального назначения, Никифорова Т. Д., Шляхов К. В., Бардах А. Е., Несин А. А. (2008)
Савицький А. М. - Експериментальне дослідження адгезійної сумісності матеріалів для ремонту залізобетонних конструкцій, Пшінько А. М., Савицький М. В. (2008)
Савицкий Н. В. - Диагностика и оценка функциональных свойств железобетонных конструкций методом пробной нагрузки, Тытюк А. А. (2008)
Савицкий Н. В. - Значимость конструктивных параметров в обеспечении прочности наклонных сечений железобетонных элементов, Тытюк А. А., Шевченко Т. Ю. (2008)
Савицкий Н. В. - Климатические условия эксплуатации зданий в украине для решения задач теплоснабжения, Юрченко Е. Л., Коваль Е. А. (2008)
Савченко Г. Ф. - Проектирование интерьера телестудии (2008)
Семко О. В. - До аналізу ризиків помилкової діагностики при обстеженні несучих будівельних конструкцій, Воскобійник О. П. (2008)
Сериков Я. А. - Исследование вибрации двигателей внутреннего сгорания виброакустическим методом, Таланин Д. С. (2008)
Сєріков Я. О. - Діагностика стану монолітного бетону в конструкційних елементах будівельних споруд ультразвуковим імпульсним методом (2008)
Смолянюк Н. В. - Оценка несущей способности сталебетонного перекрытия промышленного здания (2008)
Солодкий С. Й. - Взаємозв’язок структури, міцності і тріщиностійкості бетону в умовах згину (2008)
Соломка В. И. - Экономическая эффективность эксплуатации искусственных сооружений (2008)
Соха В. Г. - Использование тепловизора для энергоаудита ограждающих конструкций зданий, Менейлюк А. И., Бабий И. Н., Борисов А. А. (2008)
Сторожук Н. А. - Новая технология использования золошлаковых смесей в строительстве, Дехта Т. Н., Павленко Т. М., Сидоренко Н. Г. (2008)
Стоян О. В. - Проблеми реставрації пам’яток архітектури в Україні (2008)
Сухоруков Б. Д. - Построение линий влияния по осциллограммам загружения мостовых конструкций медленно движущейся испытательной нагрузкой (2008)
Тарасенко В. П. - Анализ совместной работы арок и надарочных строений железобетонных арочных мостов, определение продольных перемещений проезжей части под нагрузкой и изменения зазоров в деформационных швах, Соломка В. И., Савчинский Б. В. (2008)
Тимошенко О. А. - Екологічна доцільність експлуатації каховського водосховища (2008)
Троян В. В. - Поліфракційність заповнювача як технологічний фактор формування структури високоміцного бетону, Товстоніс В. В. (2008)
Федоркин С. И. - Кинетические основы карбонизации известкового теста, Любомирский Н. В. (2008)
Філоненко О. І. - Аналіз зовнішніх засобів зменшення тепловтрат підлогою на ґрунті (2008)
Чихладзе Э. Д. - Оценка несущей способности сталебетонных колонн различного поперечного сечения при действии нагрузки и температуры, включающей пожар, Веревичева М. А. (2008)
Чуб А. А. - Практическое применение методики оценки влияния технологических переделов на однороность бетона по прочности и морозостойкости, Заяц В. И. (2008)
Швец В. Б. - Результаты сопоставления коэффициентов устойчивости, полученных по уравнениям регрессии и программе Plaxis, Рубан О. А. (2008)
Шутенко Л. М. - Дослідження тріщинуватості бетону в конструкціях ультразвуковим імпульсним методом, Сєріков Я. О., Золотов М. С., Сєріков С. Я. (2008)
Щербина Л. В. - Генезис структуры и свойств шлакощелочных цементов в условиях циклического изменения влажности (2008)
Яровий Ю. М. - Експериментальні натурні дослідження напружено-деформованого стану вант-відтяжек висотних споруд, Мозговий А. О., Горовий О. І., Сорокін О. Б., Сергієчко О. І., Попов В. В. (2008)
Яровой С. Н. - Усиление и ремонт предаварийного участка большопролетного покрытия сборочного корпуса самлетов харьковского авиационного предприятия в условиях действующего производства, Петров В. И, Горовый А. И., Дорофеев Е. Ю. (2008)
Реферати (2008)
Исходные данные (2008)
Титул, зміст (2010)
Сищук О. - Нового Податкового кодексу не буде. Вдосконалюватимуть наявний варіант (2010)
Дубровін С. - Столичний репортаж (2010)
Кедровська Ю. - Позаблоковий статус і роль лапок (2010)
Місцеві вибори 2010: обличчя влади (2010)
Поташний Ю. - Ради без влади (2010)
Петров І. - Розчистити виборче поле, уніфікувати правила проведення різних типів виборів (2010)
Цирфа Ю. - Венеціанська комісія – Україна: жодної романтики (2010)
Філоненко С. - Українсько-німецька перспектива медіації: допомогти знайти шлях до примирення (2010)
Філоненко С. - Долати злочинність злочинними методами – неприпустимо (2010)
Омелянчук І. - "Good morning!" від генерала (2010)
Тихонов М. - Спадкоємець ратної справи, або Військовий у п’ятому поколінні (2010)
Тищук Є. - "Морські вовки"... родом із Одеси (2010)
Сищук О. - Василь Хара: "Підвищення пенсійного віку – це крайній захід" (2010)
Сищук О. - Кочові рекомендації (2010)
Сищук О. - Апарат парламенту очікують зміни (2010)
Петренко І. - Навчаймося парламентаризму! (2010)
Погорєлова А. - Удосконалення роботи офісу депутата в контексті демократичного зміцнення українського парламенту (2010)
Тертишник В. - Законодавча влада: українські реалії та доктринальні проблеми (2010)
Корж І. - Розбалансованість системи державної влади в Україні – ключова проблема управління у сфері державної безпеки України (2010)
Бобко А. - Україні заздрить світ. А вона безпорадна (2010)
Мартовицький В. - Земля захищається (2010)
Садиков М. - Енергетична безпека: електроенергія, вугілля, новітні технології (2010)
Цирфа Ю. - Стокгольм сказав: "Газ!" Україна знає, що робити? (2010)
Поташній Ю. - Електронна Україна: зроблено лише перший крок (2010)
Зустрічай новорічні свята з Першим Національним! (2010)
Поташній Ю. - Альпи допомогли Карпатам (2010)
Шарикова З. - Словаччина "на дотик": піднятись у гори, зануритись у мінеральні води й скуштувати сиру на вівчарській фермі (2010)
Заіменко Н. - Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України – 75!, Смілянець Н. (2010)
Миколаїв Ю. - Від повітового – до національного (2010)
Тищук Є. - Ігор Коваль: "Ректор перш за все має бути патріотом свого навчального закладу" (2010)
Лубянська С. - Ми готуємо творчу еліту! (2010)
Лубянська С. - "Шануй і поважай те що маєш, і ніколи не жалкуй за тим, чтого не маєш" (2010)
Ранньохристіянські раритети знову вдома (2010)
Клейменова О. - Вуличне виховання (2010)
Баринова-кулеба В. - Ось ковзнули промені сонця по білому цвіту акацій (2010)
Акішина М. О. - Метабола у поетичному дискурсі (2011)
Афанасьєва О. М. - Дискурсивна парадигма суспільних і мовознавчих наук у дослідженні політичного/політологічного дискурсів (2011)
Бехта І. А. - Пряме мовлення у наративній структурі постмодерністського художнього тексту (2011)
Бумбур Ю. М. - Рецепція заголовку (2011)
Вецкур Т. А. - Секвенційний характер інструктивного повчального дискурсу (на матеріалі англійської мови) (2011)
Волкова С. В. - Концепт "майбутність" в американському фольклорному дискурсі (2011)
Воронцова Н. Г. - Поліваріантна (гіпотетична) інтерпретація предмету думки мовця стороннім реципієнтом (2011)
Гончарова З. В. - Фотография как невербальный компонент креолизованного текста (2011)
Декало О. О. - Діловий дискурс у сучасній лінгвістиці (2011)
Дерді Е. Т. - Фонові знання як екстралінгвістичний феномен у науково-технічному перекладі (2011)
Ділай М. П. - Стратегія маніпулювання в комунікативній моделі англомовної протестантської проповіді (2011)
Єрмоленко І. І. - "Чорний детектив" Даніеля Пеннака: лінгвопоетичний ракурс (2011)
Займак Т. С. - Дискурсивные функции пресуппозиций обращений (2011)
Зарума О. Р. - Когнітивний характер структурування основних положень текстів міжнародних договорів (2011)
Карпа І. Б. - Застосування комунікативних тактик в електронних текстах (на матеріалі інформаційно-довідкового сервісу Yahoo!Answers) (2011)
Козак С .В. - PR – дискурс: проблема теоретичної ідентифікації (2011)
Кокоза Г. А. - Семіотика одягу в англомовному публіцистичному дискурсі (2011)
Колесова А. О. - Ад’єктивна синестезія у створенні художнього образу коханої в англомовних поетичних текстах XIX-XX століття (2011)
Коч Н. В. - Генезис метафоры в диахронии: опыт исследования (2011)
Кулик Н. Д. - Актуальні питання дослідження німецьких прислів’їв (2011)
Лисюченко М. К. - Мова як матеріальна основа функціонування влади в політичному дискурсі (2011)
Лут К. А. - Інтеракція візуальних та вербальних метафор у популярному економічному дискурсі (2011)
Мороз О. В. - Роль індексу цитування при встановленні продуктивності та впливовості наукових журналів (2011)
Охріменко В. І. - Основні принципи розкриття смислової структури модальних одиниць (на матеріалі італійської мови) (2011)
Пантюшенко Є. Г. - Стилістичні засоби об’єктивації емоцій у художньому тексті (2011)
Передерій В. А. - Лінгво-парадигматична структурація дискурсу інтернет-щоденника (2011)
Петренко С. В. - Вставні тексти як ознака гібридних жанрів (на матеріалі англомовного літературно-критичного медійного дискурсу) (2011)
Пініч І. П. - Втілення емоцій у дискурсивних актах неформальної комунікативної взаємодії (2011)
Полєжаєв Ю. Г. - Суспільно-політичного дискурс як багатогранний соціолінгвістичний феномен (2011)
Присяжнюк Л. Ф. - Ритмічна організація художнього тексту як засіб втілення змінених станів свідомості (2011)
Репех Н. В. - Семантика початку та кінця в англомовному журнальному дискурсі: лінгвокогнітивний аспект (2011)
Рижикова М. Д. - Гендерні особливості лаудативного дискурсу (на матеріалі англомовних персональних оголошень) (2011)
Ріпецька І. Є. - Ефективність застосування інтертекстуального підходу до автоматизованої класифікації наукових текстів (2011)
Савчук В. І. - Типологія звернень президентів США (2011)
Самковська А. С. - Невербальні засоби вираження впевненості в англомовному політичному дискурсі (2011)
Семенець О. О. - Домінанти мовно-системної організації в сучасних дискурсивних практиках (2011)
Семотюк О. Л. - Інавгураційні промови українських та німецьких президентів: контент-аналіз комунікативних стратегій, Мараховська Н. О. (2011)
Сорокіна Л. Є. - Маніпулятивні макростратегії в англомовному діалогічному дискурсі (2011)
Таценко Н. В. - Трансформації потреб людини та їх зв'язок з типами дискурсу (2011)
Тіщенко О. В. - Систематизація ознак англійського спортивного телерепортажу (2011)
Тхір М. Б. - Принципи структурно-семантичної організації політичних промов президента США Барака Обами (2011)
Тхор Н. М. - Специфика использования языковых средств полифонии в системе психологического романа, Попик И. П. (2011)
Улитина Н. А. - Рекламные тексты: трудности перевода (2011)
Хникіна О. О. - Cтруктурні та семантичні особливості офіційного (судового) дискурсу обвинувачення (2011)
Холмогорцева І. С. - Британський фольклор: школи, напрямки, об’єкти дослідження (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського